Canon LV-WU360 User manual

Canon LV-WU360 User manual
MULTIMEDIEPROJEKTOR
LV-WU360/LV-WX370/LV-X350
Brugervejledning
Funktioner og design
Denne projektor er designet til at være bærbar, holdbar og let at bruge. Denne projektor
har indbyggede multimediefunktioner, og understøtter LCD-teknologi ved at bruge
farvedybden af 1,07 milliarder farver.
Simpel computersystemindstilling
Projektoren har et multiscanningssystem,
for hurtigt at tilslutte til mange
computeroutputsignaler. Op til WUXGAopløsning kan accepteres.
Autoklargørelsesfunktion
Denne funktion aktiverer inputkildesøgning,
AUTO-PC tilpasning og AUTO-Keystone,
ved blot at trykke på AUTO-knappen på
fjernbetjeningen.
Brugbare funktioner for præsentationer
Den digitale zoomfunktion giver dig
mulighed for at fokusere på de vigtigste
oplysninger under en præsentation.
Lampekontrol
Projektionslampens lysstyrke kan vælges.
Farvetavlefunktion
På tidspunktet for simpel prejektion på
den farvede væg, kan du få det nære
farvebillede til det farvebillede, der vises
på en hvid skærm, ved at vælge den
farve, der er tilsvarende til vægfarven
fra de forudindstillede fire farver.
Logofunktion (LV-WX370,LV-X350)
Logofunktionen giver dig mulighed for
at tilpasse skærmlogoet. Du kan optage
ethvert billede på skærmen.
Strømstyring
Strømstyringsfunktionen reducerer
strømforbruget, og opretholder lampens
levetid.
Menuskærm med flere sprog
Projektorens skærmmenu er tilgængelig
på 26 sprog: Engelsk, tysk, fransk,
italiensk, spansk, polsk, svensk,
hollandsk, japansk, simplificeret kinesisk,
traditionelt kinesisk, koreansk, russisk,
arabisk, tyrkisk, finsk, norsk, dansk,
indonesisk, ungarsk, tjekkisk, kasakhisk,
vietnamesisk, thailandsk og farsi.
Lukket billedtekst
Dette er en printet version af
programlyden eller andre oplysninger,
som vises på skærmen. Du kan slå
funktionen til og skifte mellem kanalerne.
Praktiske vedligeholdelsesfunktioner
Lampe- og filtervedligeholdelsesfunktioner
giver bedre og ordentlig vedligehold af
projektoren.
Sikkerhedsfunktion
Sikkerhedsfunktionen hjælper dig
med at sikre projektorens sikkerhed.
Med knaplåsfunktionen kan du låse
anvendelsen i kontrolpanelet eller med
fjernkontrol. Lås med PIN-kodefunktionen
forhindrer uautoriseret brug af projektoren.
Bemærk:
- Skærmmenuen og billederne i vejledningen kan variere en smule fra de faktiske produkt.
- Vejledningen er underlagt ændring uden forudgående varsel.
2
Indhold
Funktioner og design...............................2
Indhold......................................................... 3
Display................................................. 49
Aut. pc-justering............................ 49
Finsynkronisering......................... 49
V-position.......................................... 49
L-position.......................................... 50
V-størrelse......................................... 50
Formatforhold.................................... 50
Projektionstilstand............................. 51
Menuposition..................................... 52
Baggrundsskærm.............................. 52
System.............................................. 53
Farvetilpasning................................... 55
Billedtilstand...................................... 55
Farvetilpasning.................................. 56
Indstilling............................................. 57
Tænd direkte...........................................57
Standbytilstand................................. 57
Højt højdepunkt................................. 58
Lampekontrol.................................... 58
Afkøler hurtigt.................................... 59
Lukket billedtekst.............................. 59
Knaplås............................................. 60
IRIS................................................... 60
Lyd.................................................... 60
Hdmi-inputafstand............................. 61
Avanceret............................................ 62
Sprog................................................ 62
Autoklargøring................................... 63
keystone............................................ 63
Logo.................................................. 66
Sikkerhed.......................................... 67
Strømstyring...................................... 68
Filtertæller......................................... 69
Testmønster...................................... 70
Netværk............................................ 71
Fabriksindstillinger............................ 71
Lampetæller...................................... 72
Memory Viewer................................... 73
Start slide.......................................... 73
Slideovergangseffekt......................... 73
Sorteringsrækkefølge........................ 73
Rotér................................................. 74
Bedste pasform................................. 74
Gentag.............................................. 74
Anvend.............................................. 74
Info....................................................... 75
Sikkerhedsforanstaltninger..........................5
Sikkerhedsforanstaltninger.....................5
Advarsel ved ophænging i loftet.......... 5
Læs Og Behold Denne
Ejervejledning Til Senere Brug............ 6
AC-strømkabelkrav............................. 8
Sikkerhedssymboler i denne
vejledning............................................ 9
Forholdsregler for anvendelse.......... 10
For sikker brug................................... 17
Før installation.................................... 20
Åben kildesoftware............................ 24
Tilbehør............................................... 25
Din projektors navn og funktion....... 26
Forside/top........................................ 26
Bagside............................................. 26
Bund.................................................. 26
Terminal............................................ 27
Topkontrolpanel og indikatorer.......... 28
Fjernbetjening................................... 29
Installér fjernbetjeningens batteri...... 30
Fjernbetjeningens
anvendelsesrækkevidde................... 30
Installation........................................... 31
Klargør din projektor......................... 31
Tilpas det viste billede....................... 32
Tilslut til PC....................................... 33
Tilslut til videoudstyr.......................... 34
Tilslut til lydudstyr.............................. 35
Tilslut til USB..................................... 36
Tilslut AC-strømkablet....................... 37
Grundlæggende anvendelse............. 38
Tænd din projektor............................ 38
Sluk din projektor.............................. 39
Sådan anvendes OSD’en................. 40
Menupunktsoversigt.......................... 41
Tilpas projektor-Zoom og Focus....... 42
Autoindstillingsfunktion..................... 43
Keystone-tilpasning........................... 43
V/LKeystone...................................... 43
Tilpasning af lydstyrke ...................... 44
Menuanvendelse............................... 44
Anvendelse af fjernbetjeningen......... 45
Inputvalg........................................... 47
3
Indhold
Netværkskontrol................................. 76
Brugbar funktion................................ 90
Memory Viewer funktion.................... 90
USB-skærmfunktion.......................... 92
Vedligeholdelse og oprydning.................. 95
WARNING-lysindikator..................... 95
Rens linsen....................................... 96
Rens din projektors
beskyttelsesboks............................... 96
Rens filteret....................................... 97
Nulstil filtertælleren........................... 97
Lampeudskifning............................... 98
Lampeenhed..................................... 98
Bilag.......................................................... 100
Fejlfinding........................................ 100
MENUTRÆ.................................... 101
Lysindikatorstatus........................... 106
Understøttede signaltyper............... 107
Terminalindstilling............................ 108
Dimensioner.................................... 109
Specifikationer.................................110
RS232-kontroltilstand.......................112
4
Sikkerhedsforanstaltninger
Sikkerhedsforanstaltninger
ADVARSEL:
• DETTE APPARAT SKAL FASTSÆTTES.
• FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ILDBRAND ELLER ELEKTRISK STØD,
SKAL DU UNDGÅ AT UDSÆTTE DETTE APPARAT FOR REGN ELLER FUGT.
•D
enne projektor prodcerer intens lys fra projektorlinsen. Du må ikke kigge direkte
ind i linsen, ellers kan du risikere øjenskade. Vær særligt opmærksom på, at
børn ikke kigger direkte ind i lysstrålen.
• Installér projektoren i en ordentlig position. Ellers kan det resultere i brandfare.
• Du må ikke tildække ventilationsudgangende på projektoren. Varmeopbygning
kan reducere din projektors levetid, og kan også være farligt.
• Hvis projektoren ikke anvendes i en længere periode, skal du tage projektorens
stik ud fra strømkontakten.
• Du må ikke vise det samme billede i lang tid.
Et efterbillede kan forblive på LCD-panelerne på grund af egenskaberne af
panelerne af projektoren.
ADVARSEL VED OPHÆNGING I LOFTET
Når du ophænger projektoren i loftet, skal du periodisk rense
luftindsugningskanalerne og toppen af projektoren med en støvsuger. Hvis du
i lang tid ikke gør projektoren ren, kan køleventilatorerne stoppes til med støv,
hvilket kan forårsage et nedbrud eller en ulykke.
DU MÅ IKKE PLACERE PROJEKTOREN I FEDTEDE, VÅDE ELLER RØGEDE
FORHOLD, SÅSOM I ET KØKKEN, FOR AT FORHINDRE ET NEDBRUD ELLER
EN ULYKKE. HVIS PROJEKTOREN KOMMER I KONTAKT MED OLIE ELLER
KEMIKALIER, KAN DEN BLIVE BESKADIGET.
5
Sikkerhedsforanstaltninger
■ L ÆS OG BEHOLD DENNE
EJERVEJLEDNING TIL SENERE BRUG
Alle sikkerheds- og håndteringsinstruktionerne bør læses før anvendelse af
produktet.
Læs alle instruktionerne og behold dem til senere brug. Tag denne projektors
stik ud fra AC-strømforsyningen før rengøring. Du må ikke bruge væske- eller
aerosolrengøringsmidler på projektoren. Brug en fugtig klud til rengøring.
Følg alle advarsler og instruktioner vist på projektoren.
For ekstra beskyttelse af projektoren under en tordenstorm, eller når den er
uden for opsyn eller ikke bruges i en længere periode, skal du tage stikket ud af
væggen. Dette vil forhindre skade på grund af lyn og strømstigninger.
Du må ikke udsætte denne enhed for regn, eller bruge den i nærheden af vand....
For eksempel i en våd kælder, i nærheden af et svømmebasin osv...
Du må ikke bruge ekstraudstyr, som ikke anbefales af fabrikanten, da det kan
medføre farlige situationer.
Du må ikke placere denne projektor på en ustabil vogn, stand eller bord. Denne
projektor kan falde, hvilket kan forårsage alvorlig tilskadekomst af et barn eller
voksen, og alvorlige beskadigelse af projektoren. Brug kun produktet med en vogn
eller stand, som er anbefalet af fabrikanten, eller solgt med projektoren. Væg- eller
hyldemontering bør udføres i overenstemmelse med fabrikantens instruktioner, og
ved brug af et monteringssæt, som er godkendt af fabrikanterne.
Hvis apparatet er på en vogn, bør det flyttes med forigtighed.
Pludselige stop, overdreven kraftpåvirkning og ujævne overflader
kan forårsage, at apparatet og vognen vælter.
Udgange og åbninger på forsiden og bagsiden af kabinettet er til
ventilation, for at sikre pålidelig anvendelse af udstyret, og for at beskytte det mod
overophedning.
Åbningerne bør aldrig tildækkes med stof eller andre materialer, og åbningen i
bunden bør ikke blokeres ved at placere projektoren i en seng, sofa, tæppe eller
anden lignende overflade. Denne projektor bør aldrig placeres i nærheden af eller
over en radiator eller et varmeapparat.
Denne projektor bør ikke placeres i en indbygget installation såsom en reol, desto
mindre der er ventilation.
6
Sikkerhedsforanstaltninger
Du må aldrig skubbe noget objekt af enhver slags ind i denne projektor gennem
kabinetudgangene, da de kan røre ved farlige spændingspunkter, eller forkorte dele,
som kan resultere i en ildebrand eller elektrisk stød. Du må aldrig spilde nogen form
for væske på projektoren.
Du må ikke installere projektoren i nærheden af airconditionudstyrets
ventilationsskakt.
Denne projektor bør kun anvendes med den type strømkilde, som er indikeret på
markeringsetiketten. Hvis ikke du er sikker på typen af strømforsyning, skal du
kontakte Canons kundeservicecenter eller lokale strømfirma.
Du må ikke overfylde stikkontakterne på væggen eller forlængerledninger, da
dette kan resultere i ildebrand eller elektrisk stød. Du må ikke lade noget hvile
på strømkablet. Du må ikke placere denne projektor et sted hvor kablet kan blive
beskadiget ved at folk går på det.
Du må ikke selv forsøge at reparere denne projektor, da åbning eller fjernelse
af dæksler kan udsætte dig for farlige spændinger eller andre farer. Henvend al
reparation til kvalificeret servicepersonale.
Hiv denne projektors stik ud af sstikkontakten i væggen, og henvend reparation til
kvalificeret servicepersonale under følgende forhold:
a. Når strømkablet eller -stikket er beskadiget eller flosset.
b. Hvis der er spildt væske i projektoren.
c. Hvis projektoren er udsat for regn eller vand.
d. Hvis projektoren ikke fungerer normalt efter du har fulgt
anvendelsesinstruktionerne. Tilpas kun de kontroller, som er beskrevede
i anvendelsesinstruktionerne, da ukorrekte justeringer af andre kontroller kan
resultere i skade, og kræver ofte yderligere arbejde af en kvalificeret tekniker,
for at genoprette projektoren til normal stand.
e. Hvis projektoren er tabt eller kabinettet er beskadiget.
f. N
år projektoren udviser en tydelig ændring af dens ydeevne – dette er en
indikation på at den mangler servicering.
Når det er nødvendigt at bruge reservedele, skal du sikre at serviceteknikeren
bruger reservedele, der er angivne af fabrikanten, som har de samme egenskaber
som de originale dele. Uautoriseret udskiftninger kan resultere i ildebrand, elektrisk
stød eller tilskadekomst.
Efter fuldførelse af servicering eller reparationer af denne projektor, skal du bede
serviceteknikeren om at udføre et rutinemæssigt sikkerhedstjek, for at sikre at
projektoren er i sikker stand.
7
Sikkerhedsforanstaltninger
AC-strømkabelkrav
AC-strømkablet, der kommer med denne projektor møder kravene for brug i det
land du købte den i.
STIKKONTAKTEN BØR INSTALLERES I NÆRHEDEN AF UDSTYRET, OG
VÆRE LET TILGÆNGELIG.
PISTORASIAN TULEE OLLA LAITTEISTON LÄHELLÄ HELPPOPÄÄSYISESSÄ
PAIKASSA.
Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island
og Liechtenstein)
Disse symboler betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen
med dagrenovation i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU),
batteridirektivet (2006/66/EF) og/eller den lokale lovgivning, som
disse direktiver er gennemført i.
Hvis der i overensstemmelse med batteridirektivet er trykt et kemisk
symbol under det symbol, der er vist ovenfor, betyder det, at
batteriet eller akkumulatoren indeholder tungmetaller (Hg = kviksølv,
Cd = cadmium, Pb = bly) i en koncentration, som ligger over de
grænseværdier, der er beskrevet i batteridirektivet.
Produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted, f.eks.
i overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når
du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller på et godkendt
indsamlingssted for elektronikaffald samt for batterier og
akkumulatorer. Forkert håndtering af denne type affald kan medføre
negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på
grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan
forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr.
Når du foretager korrekt bortskaffelse af produktet, bidrager du
til effektiv brug af naturressourcerne. Kontakt din kommune, den
lokale affaldsmyndighed, det lokale affaldsanlæg, eller besøg
www.canon-europe.com/weee, eller www.canon-europe.com/battery
for at få flere oplysninger om genbrug af dette produkt.
8
Sikkerhedsforanstaltninger
Sikkerhedssymboler i denne vejledning
Dette afsnit beskriver de sikkerhedssymboler, som er anvendte i denne vejledning.
Vigtige projektorsikkerhedsoplysninger er definerede med følgende symboler.
Observér altid sikkerhedsoplysninger med disse symboler.
Advarsel
Betegner risikoen for død eller alvorlig tilskadekomst fra ukorrekt
håndtering, hvis ikke oplysningerne observeres. For at sikre
sikker anvendelse, skal du altid observere disse oplysninger.
Advarsel
Betegner risikoen for tilskadekomst fra ukorrekt håndtering, hvis
oplysningerne ikke observeres. For at sikre sikker anvendelse,
skal du altid observere disse oplysninger.
Betegner risikoen for elektrisk stød fra ukorrekt håndtering, hvis
oplysningerne ikke observeres. For at sikre sikker anvendelse,
skal du altid observere disse oplysninger.
Betegner risikoen for forbrændinger fra ukorrekt håndtering, hvis
oplysningerne ikke observeres. For at sikre sikker anvendelse,
skal du altid observere disse oplysninger.
Betegner forbudte handlinger.
Forbud
Advarsel
Betegner påkrævede handlinger, eller oplysninger, der skal
observeres.
9
Sikkerhedsforanstaltninger
Forholdsregler for anvendelse
Da dette afsnit indeholder vigtige sikkerhedsrelaterede oplysninger, skal du læse
følgende grundigt før anvendelse, for at anvende din projektor på korrekt og sikker
vis.
Advarsel
Strømforsyning
Under installation, skal projektorstikket forblive let tilgængelig, så projektorens
stik kan trækkes ud med det samme, hvis det er nødvendigt, eller sikr, at der
er en afbryder inden for rækkevidde. Hvis følgende situationer opstår, skal du
slukke for strømmen, fjerne strømstikket fra stikkontakten, og kontakte Canons
kundeservicecenter. Hvis det mislykkedes at gøre således, kan det forårsage en
ildebrand eller resultere i et elektrisk stød.
• Hvis der udsendes røg
• Hvis der udsendes en usædvanlig lugt eller lyd
• Hvis der er kommet vand eller anden væske i projektoren
• Hvis der er kommet metal eller andet fremmed materiale i
projektoren
• Hvis projektoren væltes eller tabes, og kabinettet er
beskadiget
Læg mærke til følgende punkter angående strømkilden, strømstikket og håndtering
af stikket. Hvis det mislykkedes at gøre således, kan det forårsage en ildebrand
eller elektrisk stød.
• Du må ikke placere noget objekt på strømkablet, og du må
ikke lade den blive fanget under projektoren.
• Du må ikke dække strømkablet til med et tæppe.
• Du må ikke modificere eller på overdrevet vis bøje, dreje,
trække, ramme eller tætpakke strømkablet.
• Hold strømkablet væk fra varmeapparater og andre
varmekilder.
• Du må ikke bruge et beskadiget strømkabel. Hvis strømkablet
er beskadiget, skal du kontakte Canons kundeservicecenter.
Forbud
• Du må ikke anvende en strømkilde med spænding som er
anderledes end den indikerede spænding (AC 100 – 240 V).
• Du må ikke indsætte noget metalobjekt i kontaktdelene af
strømstikket eller stikket.
• Strømkablet, som er inkluderet med denne projektor er
udelukkende til brug med dette produkt. Du må ikke bruge
dette kabel til andre produkter.
• Du må ikke fjerne strømstikket eller stikket med våde hænder.
10
Sikkerhedsforanstaltninger
Advarsel
Læg mærke til følgende punkter angående strømkilden, strømstikket og
håndtering af stikket. Hvis det mislykkedes at gøre således, kan det forårsage en
ildebrand eller elektrisk stød.
• Indsæt strømstikket og stikket sikkert og helt tæt.
Derudover må du ikke bruge et beskadiget strømstik, eller en
stikkontakt, som sidder løs.
• Du må ikke trække i strømstikket, og vær sikker på du holder
strømstikket eller stikket ved fjernelse. Ukorrekt håndtering
kan beskadige strømkablet.
• Når du anvender en forlængerledning, må du ikke overskride
ledningens vurderede kapacitet.
• Du må ikke overskride stikkontaktens vurderede kapacitet
(da, hvis du bruger den til mere end et stykke udstyr), hvilket
Advarsel
udgør en risiko for ildebrand fra overophedning.
• Inspicér strømstikket og stikkontakten periodisk, og fjern
fjern eventuel støv mellem stikket og stikkontakten.
• Du må ikke røre selve projektoren, strømkablet eller kablet,
hvis der er lynnedslag.
• Du må ikke flytte projektoren indtil du har slukket for
strømmen, fjernet strømstikket fra stikkontakten, og trukket
ethvert andet kabel ud.
• Tag projektorens stik ud før rengøring eller vedligehold.
11
Sikkerhedsforanstaltninger
Advarsel
Installation og brug
Læg mærke til følgende punkter angående installation og håndtering af projektoren.
Hvis det mislykkedes at gøre således, kan det forårsage en ildebrand, elektrisk stød
eller tilskadekomst.
• Du må ikke bruge projektoren steder, hvor den kan blive våd,
såsom udendørs eller i nærheden af badekar eller bruser.
• Du må ikke placere beholdere, som indeholder væske, oven på
projektoren.
• Du må ikke installere projektoren et sted, der er fugtigt eller
støvet, eller hvor der er større mængder olierøg eller -damp.
Oile kan nedbryde plastikken, hvilket kan forårsage, at en
loftsmonteret projektor falder fra dens montering.
• Husk at implementere anti-faldeforanstaltninger, såsom en antifaldewire, når du installere projektoren højt oppe, for eksempel,
ved installation i loftet.
• Du må ikke fjerne kabinettet fra projektoren eller adskille
den. Indersiden af projektoren indeholder
højspændingskomponenter, samt dele, der er varme. Hvis
inspektion, vedligehold eller reparation er nødvendigt, skal du
kontakte Canons kundeservicecenter.
• Du må ikke adskille eller modificere projektoren (inklusive
forbrugsdele) eller fjernbetjeningen.
• Du må ikke kigge direkte ind i udsugningskanalerne under brug.
• Du må ikke indsætte noget objekt i projektorens
ventilationskanaler, såsom luftindsugningskanalen eller
udsugsningskanalerne.
• Du må ikke placere en trykbærende dåse foran
udsugningskanalerne.
Trykket af indholdet i dåsen kan stige på grund af varme fra
udsugningskanalerne, og dette kan resultere i en eksplosion.
• Når du tørrer støv og skidt af projektordelene, såsom linsen eller
Forbud
filteret, må du aldrig bruge en brandfarlig spray. Indvendige dele,
som bliver varme, kan antænde og skabe ildebrand.
• Du må ikke bruge klæbemidler, smøremidler, olie eller alkaliske
vaskemidler til vedligehold af projektoren. De kan ske at sidde
fast i kabinettet og beskadige det, hvilket kan forårsage, at
projektoren falder fra dens montering, og forårsager en ulykke
eller tilskadekomst.
• Da stærke lysstråler udsendes mens projektoren er i brug, må
du Ikke kigge direkte ind i ikke kigge
direkte ind i projektorlinsen. At gøre
dette kan forårsage en øjenskade.
Vær særligt opmærksom på ikke at
lade børn gøre således.
12
Sikkerhedsforanstaltninger
Advarsel
Læg mærke til følgende punkter angående installation og håndtering af projektoren.
Hvis det mislykkedes at gøre således, kan det forårsage en ildebrand, elektrisk stød
eller tilskadekomst.
• Lys fra projektoren er klassificeret som risikogruppe 2 (RG2) ifølge
IEC 62471-5:2015.
• Du må ikke holde eller installere optiske instrumenter (såsom
forstørrelsesglas,reflektorer eller briller) i lysstrålen fra projektoren.
Hvis lys fra projektoren brydes eller reflekteres og går i folks øjne,
kan det resultere i øjenskade.
• Du må ikke tillade direkte udsættelse for strålen.
Forbud
• Når du installerer projektoren på en høj overflade for projektion,
skal du være sikker på overfladen er flad og stabil.
• Du må ikke anvende projektoren på en blød overflade såsom et
tæppe eller skumgummimåtte osv.
• For loftsmontering eller andet installationsarbejde, skal du
efterspørge hjælp fra en kvalificeret tekniker eller Canons
kundeservicecenter. Ringe installationsarbejde kan resultere i en
ulykke.
• For at undgå farlige situationer, såsom dele, der falder når linsen
fra en loftsmonteret projektor udskiftes, skal du efterspørge hjælp
Advarsel
fra en kvalificeret tekniker eller Canons kundeservicecenter.
• Du må ikke anvende projektoren, hvor brændbare og eksplosive
gasser kan forekomme.
Lampen i projektoren bliver varm og udgør en risiko for ildebrand,
hvis den antænder.
13
Sikkerhedsforanstaltninger
Advarsel
Lampe
Denne projektor bruger en højtryks kviksølvlampe. Kviksølvslampen har følgende
kendetegn.
• Lampen bliver gradvist mørkere over tid.
• Stød, slid eller brug af udslidte lamper kan forårsage at lamper sprænger
(efterfulgt af en høj lyd) eller brænder ud.
• Der er større chance for at lamper sprænger efter udskiftningsmeddelsen er vist
(se "Lampeudskiftning" (Side 98)). Udskift lampen med en ny snarest muligt.
• Levetiden for lamper varierer bredt fra lampe til lampe, og afhængigt af
anvendelsesomgivelsen. Nogle lamper kan stoppe med at fungere eller sprænge
kort tid efter de er blevet brugt for første gang.
• Vær forberedt ved at opbevare en reservelampe.
Bemærk følgende advarsler under lampeudskiftning, eller når en lampe er
sprunget.
Advarsel
• Hvis lampen sprænger, kan støv og gas (som indeholder
kviksølvdamp) komme ud af udsugningskanalerne. Hvis dette
sker, skal du med det samme åbne vinduerne og dørene, for at
give ventilation til rummet. Sprungne lamper kan spræde glasskår
indeni projektoren. Kontakt en kvalificeret tekniker eller Canons
kundeservicecenter for rengøring og inspektion af indersiden af
projektoren, samt lampeudskiftning.
• Hvis du ved et uheld inhalerer gas fra lampen, eller får stykker i
øjnene eller munden, skal du kontakte en læge med det samme.
Bemærk følgende advarsler ved udskifting af lamper, som stopper med at fungere.
Hvis det mislykkedes at gøre således, kan det forårsage tilskadekomst.
Advarsel
• Hvis belysningen pludseligt stopper, enten når du tænder
projektoren, eller når den er slået til i lang tid, kan lampen være
sprunget. I dette tilfælde, må du aldrig forsøge selv at skifte
lampen. Bed altid om hjælp fra en kvalificeret tekniker eller
Canons kundeservicecenter.
• For loftsmonterede projektorer, kan lampen ske at falde ud, når
du åbner lampedækslet, eller under udskiftning. Under udskiftning
skal du være sikker på, at der ikke er nogen under projektoren,
og stå ved siden af lampedækslet, ikke lige under det.
14
Sikkerhedsforanstaltninger
Advarsel
Fjernbetjeningsbatterier
Læg mærke til følgende punkter angående håndtering af batterier. Hvis det
mislykkedes at gøre således, kan det forårsage en ildebrand eller tilskadekomst.
• Du må ikke varme, kortslutte eller adskille batterierne, eller
placere dem i en ildebrand.
• Du må ikke forsøge at genoplade de batterier, der er
indkludere med fjernbetjeningen.
Forbud
• Fjern batterierne, når de er flade for strøm, eller når
fjernbetjeningen ikke skal bruges i lang tid.
• Når du udskifter batterierne, skal du udskifte begge på samme
tid.
Derudover må du ikke anvende to forskellige typer af batterier
på samme tid.
Advarsel
• Indsæt batterierne med + og – enderne i de korrekte retninger.
• Hvis væske fra batteriet kommer ud, og har kontakt med din
hud, skal du vaske væsken grundigt af.
Advarsel
Håndtering
Læg mærke til følgende punkter angående installation og håndtering af
projektoren.
• Hvis ikke projektoren skal bruges i lang tid, skal du huske at
fjerne strømstikket fra stikkontakten, for sikkerhedens skyld. Hvis
det mislykkedes at gøre således, kan det udgøre en risiko for
ildebrand, hvis støv ophober sig på stikket eller stikkontakten.
Advarsel
• Du må sætte høretelefoner eller øretelefoner i AUDIO OUT
terminalen. At gøre dette kan forårsage hørehæmmelse.
• Du må ikke sætte lyden for højt til at starte med. At gøre dette kan
forårsage hørehæmmelse fra pludselige lyde, som afspilles med
høj lydstyrke. Sænk lydstyrken før du slukker for projektoren, og
efter opstart, kan du gradvist øge den.
• Du må ikke røre ved dele af kabinettet omkring og over
udsugningskanalerne, da de kan blive varme under projektion.
Vær særligt opmærksom på ikke at lade børn røre disse dele.
Derudover må du ikke placere noget metalobjekt omkring eller
over udsugningskanalerne. Sådanne objekter kan blive varme fra
projektoren, hvilket kan resultere i ildebrand eller tilskadekomst.
15
Sikkerhedsforanstaltninger
Advarsel
Læg mærke til følgende punkter angående installation og håndtering af
projektoren.
• Du må ikke placere noget tungt objekt oven på projektoren,
eller sidde/stå på den. Vær særligt opmærksom på ikke at
lade børn gøre således. Projektoren kan ske at blive væltet,
og dette kan forårsage beskadigelse eller tilskadekomst.
• Du må ikke placere projektoren på en ustabil eller skrå
overflade. At gøre dette kan forårsage, at
Forbud
projektoren falder eller blive væltet, hvilket kan
forårsage tilskadekomst.
• Du må ikke placere et objekt foran linsen
under projektion. At gøre dette kan forårsage
en ildebrand.
Under håndtering af lampen, skal du være opmærksom på følgende punkter.
Advarsel
• Du må ikke røre lampen lige efter den er anvendt. Husk at
slukke for strømmen, og vent i cirka én time på, at lampen og
projektoren er tilstrækkeligt nedkølede. Hvis det mislykkedes
at gøre således, kan det forårsage en forbrænding på grund
af varme fra lampen eller projektoren.
16
For sikker brug
Advarsel
Transport og installation
Læg mærke til følgende punkter, når du bærer eller transporterer projektoren.
Advarsel
• Denne projektor er et præcisionsinstrument. Du må ikke vælte den
eller støde til den. At gøre dette kan forårsage en funktionsfejl..
• Træk de justerbare fødder tilbage, før du flytter projektoren. At lade
fødderne være udvidede kan forårsage beskadigelse.
• Du må ikke røre linsen med bare hænder. Snavs eller fingeraftryk på
linsen, kan påvirke billedkvaliteten.
• Beskyttelse af projektoren kan ikke garanteres, hvis brugt indpakning
eller stødabsorberende materialer genbruges. Fragmenter fra
stødabsorberende materiale kan også komme ind i projektoren,
hvilket kan forårsage en funktionsfejl.
17
For sikker brug
Advarsel
Læg mærke til følgende punkter angående installation eller anvendelse af
projektoren.
• Vær opmærksom på kondensation.
Hvis projektoren brat flyttes til et varmere sted, eller hvis
rumtemperaturen stiger brat, kan fugt i luften kondensere på linsen
eller spejlet og påvirke viste billeder. I dette tilfælde skal du vente et
stykke tid, og være sikker på fugten er fordampet, før du fortsætte
anvendelsen.
• Du må ikke installere projektoren et sted hvor temperaturen er høj
eller lav. At gøre dette kan forårsage en funktionsfejl.Anvendelses- og
lageromstændighederne skal være som følger.
• Anvendelsesomstændigheder: 0 ° C (32 ° F) til 40 ° C (104 ° F),
20 % til 85 % RH
• Lagertemperatur: -20 ° C (-4 ° F) til 60 ° C (140 ° F)
Advarsel
• Ved brug af projektoren ved højdepunkter over 1.400 m (4.593,2'):
Tilpas projektorinstallationsindstillingerne fra menuen (P147). Hvis det
mislykkedes at tilpasse indstillingerne, kan forkorte lampens levetid
eller beskadige lampen.
• Du må ikke installere projektoren, hvor den vender i den forkerte
retning. Installér projektoren, så den ikke er vippet frem eller tilbage /
venstre eller højre med mere end 10 °. Hvis det mislykkedes at gøre
således, kan det forkorte lampens levetid eller beskadige lampen.
• Du må ikke blokere luftind-/udsugningskanalerne. At blokere
ventilationskanalerne kan fange varmen indeni projektoren, hvilket
kan forkorte brugbar levetid for optiske komponenter eller andre dele,
og beskadige projektoren.
• Installér projektoren med mindst 50 cm (1,6') / 100 cm (3,3') mellem
luftind-/udsugningskanalerne og væggene på hver side af projektoren.
Tillad et mellemrum på mindst 0,5 cm (0,2") fra bunden af projektoren.
Der er en luftindsugningskanal under projektoren. Hvis det
mislykkedes at tillade nok plads, kan varme fanges indeni projektoren
og beskadige den.
Mere end
Greater
than6050cm
cm
Mere end
Greater
than100
100cm
cm
Mere end
Greater
than100
100cm
cm
Greater
0.5 cm
Mere
endthan
0,5 cm
Sider og bund
Bagside
18
For sikker brug
• Du må ikke placere objekter ovenpå projektoren, som kan ændre form
eller farv på grund af varme.
• Du må ikke installere projektoren i nærheden af elektriske
højspændings strømlinjer eller en elektrisk strømkilde. Dette kan
forårsage funktionsfejl.
• Rengør luftfilteret regelmæssigt (P207). Støv, der akkumulerer
indvendigt over længere perioder uden rengøring, kan før eller siden
beskadige projektoren, eller påvirke billedkvaliteten.
• Efterbilleder kan forekomme, når billedet skifter, efter det samme
billede er vist i et stykke tid. Dette kan ske på grund af
LCD-panelerne, og indikerer ikke et problem Efterbilledet forsvinder
efter et stykke tid under normal projektion.
10°
10°
10°
10°
DU MÅ IKKE vippe din projektor
mere end 10 grader.
DU MÅ IKKE vippe din projektor
mere end 10 grader.
DU MÅ IKKE foretage en lodret
projektion af projektoren.
DU MÅ IKKE vende projektoren
på hovedet, for at foretage en
projektion.
DU MÅ IKKE foretage en vandret projektion af projektoren.
19
Før installation
Forholdsregler ved transportering / forsendelse af
projektoren
Klargør projektoren som beskrevet nedenunder, før du transporterer den.
Advarsel
• Træk de kabler ud, som er tilsluttede til projektoren. At
transportere projektoren mens kablerne er isatte kan forårsage en
ulykke.
• Træk de justerbare fødder tilbage, før du flytter projektoren. At
lade fødderne være udvidede kan forårsage beskadigelse.
• Du må ikke udsætte projektoren for stærke stød eller vibrationer.
Forholdsregler for installation
Husk at læse "Sikkerhedsforanstaltninger" og "For sikker brug" (S5 – S19).
Derudover skal du tage følgende forholdsregler under installation.
Advarsel
• Du må ikke give projektoren slag eller støde til den. At gøre dette
kan forårsage en funktionsfejl..
• Du må ikke installere projektoren, hvor den står på den ene side
eller i andre ustabile positioner. Projektoren kan beskadiges, hvis
den vælter.
u må ikke anvende projektoren under
■D
følgende forhold
Advarsel
• Steder med overdreven fugtighed, støv, olierøg eller
tobaksrøg
Adhæsion til linsen, spejlene eller andre optiske dele kan
reducere billedkvaliteten.
Derudover kan oile kan nedbryde plastikken, hvilket kan
forårsage, at en loftsmonteret projektor falder fra dens montering.
• I nærheden af højspændings strømlinjer eller elektriske
strømkilder
Dette kan forårsage funktionsfejl.
• På bløde overflader såsom tæpper eller polstrede måtter
Dette kan forårsage en ildebrand eller beskadigelse af
projektoren.
• Steder med overdrevet temperatur eller fugighed
• Steder med vibration eller stød
• I nærheden af varme- eller røgdetektorer
• I nærheden af havet eller airconditionkanaler
• Steder, hvor ætsende gasser opstår, såsom svovlgas fra
varmekilder
Dette kan beskadige projektoren. Acceptable
anvendelsesomstændigheder samt lagertemperatur og -fugtighed
er som følger.
* Anvendelsestemperatur og -fugtighed er gældende, når
projektoren anvendes eller er i standbytilstand.
Anvendelsestemperatur Anvendelsesfugtighed
0 ° C (32 ° F) – 40 ° C (104 ° F)
20 % – 85 %
20
Lagertemperatur
-20 ° C (-4 ° F) – 60 ° C (140 ° F)
Før installation
u må ikke røre linsen med bare hænder
■D
Advarsel
Du må ikke røre linsen med bare hænder. Snavs eller
fingeraftryk på linsen, kan påvirke billedkvaliteten.
■ Installér med en tilstrækkelig afstand til vægge
og andre obstruktioner
Advarsel
Hvis luftind/-udsugningskanalen
er blokeret, vil varme akkumulere
indeni projektoren, hvilket kan
resultere i forkortet projektorlevetid
eller en fejlfunktion. Du må ikke
installere den snævre, lukkede
steder med dårlig ventilation.
Installér projektoren med mindst
50 cm (1,6') / 100 cm (3,3') mellem
luftind-/udsugningskanalerne og
væggene. Tillad et mellemrum på
mindst 0,5 cm (0,2") fra bunden af
projektoren.
Luftindsugning
Luftudsugning
(For varmeudsugning)
ær opmærksom på kondensation
■V
Hvis rumtemperaturen pludseligt stiger, kan fugt i luften kondensere på projektorens
linse og spejl, hvilket kan gøre billedet sløret. Vent indtil kondensationen er
fordampet, så det viste billede vender tilbage til normal.
■ Ved højdepunkter over 1.400 m (4.593,2'), tilpas
indstillingerne
Projektorindstillingerne skal tilpasses ved brug af projektoren ved højdepunkter på
1.400 m (4,593.2') eller højere. Se instruktionerne for [Højt højdepunkt] (S58) under
menuen [Indstilling].
21
Før installation
ed montering i loftet
■V
Advarsel
Når projektoren anvendes, mens den
er monteret i loftet, eller installeret et
højt sted, er det nødvendigt at rengøre
luftind- og udsugningskanalerne,
og området omkring luftfilteret.
Støv, som akkumulerer i ind- eller
udsugningskanaler, kan hæmme
ventilationen, hvilket øger temperaturen
indeni, og udgør en risiko for
beskadigelse eller ildebrand. Brug en
støvsuger eller lignende midler til at
fjerne støv fra indsugningskanalen og
udsugningskanalen.
22
Før installation
Ophavsretsvarsel
Vær opmærksom på, at forstørrelse eller formindskelse af størrelsen på et
billede til kommercielle formål eller offentlig præsentation kan krænke den
juridisk beskyttet ophavsret eller ophavsrettighedshaveren af det originale
materiale.
Sikr netværkssikkerhed
Foretag foranstaltninger for at sikre netværkssikkerhed. Bemærk, at
Canon ikke på nogen måde er ansvarlig for direkte eller indirekte tab ved
netværkssikkerhedshændelser, såsom uautoriseret adgang.
Før brug, skal du konfigurere projektor-, computer- og
netværksikkerhedsindstillinger tilstrækkeligt.
• Klargør kun projektoren for forbindelser inden for dit beskyttede netværk, bag
en firewall eller lignende, i stedet for direkte internetforbindelser.
Om varemærker
• Ethernet er et registreret varemærke tilhørende Xerox Corporation.
• Microsoft og Windows er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
• Mac, Mac OS og Macintosh er varemærker tilhørende Apple Inc., som er
registreret i USA og/eller andre lande.
• HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker,
eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC.
• PJLinker et registreret varemærke tilhørende JBMIA, og et verserende
varemærke i nogle lande.
• PJLink er et registreret varemærke, eller en varemærkeansøgning er indsendt i
Japan, USA og/eller andre lande eller områder.
• AMX er et registreret varemærke tilhørende Harman International Industries,
Inc.
• Crestron®, Crestron RoomView® og Crestron Connected™ er registrerede
varemærker tilhørende Crestron Electronics, Inc.
• Alle varemærker tilhører deres respektive ejere.
23
Åben
kildesoftware
Før installation
Produktet indeholder åbne kildesoftwaremoduler.
For detaljer, skal du tjekke de filer, som er opnåede fra "Anvendt software i dette
produkt" på downloadingsiden (https://global.canon/iprj/). Se licensoplysningerne
for hvert modul, som indeholdes i den tilsvarende fil.
Nogle tredjepartssoftwares tillader distribution af softwaremoduler i eksekverbar
form, men kun under den betingelse, at kildekoden af sådanne moduler gøres
frit tilgængelig. For oplysninger om, hvordan kildekoden kan erhverves for sådan
tredjepartssoftware, skal du kontakte distributøren fra hvem produktet blev købt.
24
Tilbehør
Før installation
Før brug, skal du sikre at følgende genstande er inkluderede i pakken.
Fjernbetjening
(typenummer: LV-RC12)
Batterier (AAA*2)
Strømkode
1,8 m (70,8'')
Bemærk: AC-strømkablets
specifikationer afhænger af din
din projektors placering.
Computerkabel
1,5 m (59,1")
Vigtige oplysninger
Garantikort
25
Din projektors navn og funktion
① Fokus-ring
② Zoom-ring
③ Topkontrolpanel
④ Udsugningskanal
⑤ Remote Receiver (Forside)
⑥ Projektionslinse
Forside/Top
①
③
②
⑥
⑤
④
⑬
⑭
⑦ Højttaler
⑧ Sikkerhedsbjælke
⑨ Strømkabelstik
⑩ Remote receiver (bagside)
⑪ Anti-theft lock hole
⑫ Filterdæksel
⑬ LED-indikatorer
⑭ Lampedæksel
⑫
⑩
⑪
⑦⑧
⑨
⑮ Justerbar fod
Bund
!
Bemærk:
Du må ikke placere dine hænder
eller andre objekter i nærheden af
udsugningskanalen:
● Ventilationskanalen udsender
varme. Du må ikke sætte
placere hænder, ansigt eller
termolabile objekter i nærheden
af stikkontakten. Du skal mindst
holde en afstand på 3"(100 cm),
ellers kan det forårsage ildebrand
eller beskadigelse.
⑮
26
Din projektors navn og funktion
Terminaler
②
③
④
⑤
⑥
⑦
①
⑧
⑨
① MONO(V/H) terminal
Et mono-lydsignal (en enkeltlydterminal) bør
være tilsluttet til MONO (V/L)
② AUDIO OUT terminal
Tilslut eksterne lydenheder til denne terminal.
③ HDMI-1/HDMI-2 terminal
Tilslut HDMI1-digitaloutputsignaler eller
HDMI2-digitaloutputsignaler til denne terminal.
④ COMPUTER IN
Tilslut RGB til denne terminal.
⑤ CONTROL
Ved anvendelse af den funktionelle RS232
til at håndtere projektoren, skal du tilslutte
seriekommunikationen til denne terminal.
⑥ USB B terminal
Ved anvendelse af funktionen "USB-visning",
skal du tilslutte din computer til denne terminal
via USB-kablet.
⑩
⑪
⑫
⑬
⑧ VIDEO IN terminal
Tilslut videooutputsignalet til denne terminal.
⑨ AUDIO IN terminal
Tilslut PC’ens lydsignal til denne terminal.
⑩ MONITOR OUT terminal
For monitoroutput, skal du bearbejde signalet fra
④ til andre monitorer.
⑪ Remote Receiver (bagside)
Brug fjernbetjeningen til at anvende projektoren.
⑫ Anti-theft lock hole
Et wirekabel til antityveri (ikke inkluderet) kan
tilsluttes.
⑬ LAN terminal
Tilslut netkablet til denne terminal ved brug af
netværkskontrol, og anvend din projektor.
⑦ USB A terminal
Ved anvendelse af funktionen Memory Viewer,
skal du indsætte USB-stikket direkte til denne.
27
Din projektors navn og funktion
Topkontrolpanel og indikatorer
②
③
④
①
⑤
⑦
⑥
① POWER
Slå projektoren til eller fra.
▲
▲
/UP/DOWN/VOL-/VOL+
② Arrow▲▼
- Vælg genstande eller tilpas dataene i OSD-menuen.
- Skift billedet i tilstanden "Digital zoom +/-".
- Tilpas lydstyrken.
③ WARNING-indikator
- Indikatoren blinker rød, når projektorens interne temperatur overskrider
anvendelsesomstændigheden.
④ POWER-indikator
- POWER-indikatoren forbliver rød, når projektoren er i standbytilstand.
- power-indikatoren forbliver grøn, i løbet af anvendelsesperioden.
- power-indikatoren blinker grøn, når projektoren er i strømbesparelsestilstand.
- power-indikatoren blinker rød. når projektoren er i afkølingstilstand.
- power-indikatoren forbliver orange, når projektorstrømmen er unormal.
⑤ MENU
Åbn eller luk OSD-menuen.
⑥ OK
-V
ÆLG mellem muligheder i OSD-menuen.
⑦ INPUT
Åbn eller luk INPUT-menuen.
28
Din projektors navn og funktion
Fjernbetjening
▲
▲
②
⑧ Arrow▲▼
– Vælg genstande eller tilpas data i OSDmenuen.
– Vælg skærmområder i digital zoom+ tilstand .
①
⑨ OK
Gå til OSD-menuen, eller vælg muligheder i den.
③
⑤
⑥
④
⑦
⑨
⑧
⑩
⑪
⑭
⑮
⑫
⑬
⑱
⑲
⑳
⑯
⑰
⑪ KEYSTONE
Keystone-kalibrering.
⑫ SCREEN
Gå til menuen for tilpasning af skærmstørrelsen.
⑬ LAMP
Vælg LAMPETILSTAND.
⑭ FREEZE
Frys viste billeder.
⑮ PATTERN
Vlæg indbygget testmønster for din projektor.
㉑
①
⑩ IMAGE
Vælg billedtilstand.
POWER
Sluk eller tænd din projektor.
② INPUT
Åbn eller luk INPUT-menuen.
③ VGA
Vælg VGA-inputkilde.
④ AUTO
Aktivér autotilpasningstilstand.
⑤ VIDEO
Vælg VIDEO-inputkilde.
⑥ HDMI
Vælg HDMI 1/HDMI 2 inputkilde.
⑦ MENU
Åbn eller luk OSD-menuen.
!
⑯ INFO.
Vis aktuelle statusoplysninger for din projektor.
⑰ MUTE
SLUK midlertidigt for lyden.
⑱ D.ZOOM +
Zoom ind på viste billeder.
⑲ D.ZOOM Zoom ud fra viste billeder.
⑳ VOLUME +
Forøg lydstyrken.
VOLUME Forøg lydstyrken.
BLANK
Mørklæg midlertidigt skærmbilleder.
TIMER
Aktivér timerfunktionen.
PATTERN-knappen på fjernbetjeningen er ugyldig, når du vælger USB-visning,
Memory Viewer og Netværk som inputsignal.
29
Din projektors navn og funktion
Installér fjernbetjeningens batteri
❶
Åbn batteridækslet.
❷
❸
Indsæt et nyt batteri deri.
To AAA-batterier
Sæt dækslet
tilbage.
Placér batterierne med deres
anoder og katoder (+ og -) i
de korrekte retninger. Gør så
polerne har god forbindelse med
kontakterne i rummet.
Følg følgende regler for sikker anvendelse:
!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A
nvend to AAA-batterier.
U
dskift begge batterier på samme tid.
D
u må ikke blande nye og gamle batterier som par.
H
old din fjernbetjening på afstand af vand eller andre væsker.
D
u må ikke udsætte din fjernbetjening for forhold med høj fugtighed
eller temperatur.
D
u må ikke tabe din fjernbetjening.
I tilfælde af, at en batteriløsning lækker i rummet, skal du fjerne
resterne grundigt, før du placerer nye batterier i det.
A
t bruge batterier af andre typer, end det der er angivet i denne
vejledning kan føre til risiko for eksplotion. "Lampeudskiftning"
(Side 98)
B
ortskaf dit gamle batteri efter følgende instruktioner, som er
angivede på batteriets mærke eller af lokale regler.
Fjernbetjeningens
anvendelsesrækkevidde
30°
30°
8M
Pej din fjernbetjening mod din projektors IRmodtager.
Den maksimale anvendelsesrækkevidde for din
fjernbetjening er med en vinkel på omkring 30 °
og en afstand på omkring 8 meter, i en lige linje.
8M
30°
30°
30°
30°
30°
30°
8M
30
8M
Installation
Klargør din projektor
• Omkringværende lys kan påvirke billedkvaliteten for din projektion. For at opnå
den optimale billedeffekt, anbefales det at kontrollere lyset i dine omgivelser.
• Værdier vist i figuren nedenfor er kun cirkatal. De kan være anderledes end de
faktiske tal.
LV-WU360
Skærmstørrelse (BxH) m
16:10 Formatforhold
30"
80"
100"
120"
150"
200"
300"
0,65x0,40 1,72x1,08 2,15x1,35 2,59x1,62 3,23x2,02 4,31x2,69 6,46x4,04
Projektionsafstand (maks.)
0,87m
2,36m
2,96m
3,56m
4,45m
5,95m
8,93m
Projektionsafstand (min.)
1,05m
2,85m
3,56m
4,28m
5,36m
7,15m
10,74m
30"
80"
100"
120"
150"
200"
300"
Skærmstørrelse (BxH) m
16:9 Formatforhold
0,66x0,37 1,77x1,00 2,21x1,25 2,66x1,49 3,32x1,87 4,43x2,49 6,64x3,74
Projektionsafstand (maks.)
0,90m
2,43m
3,04m
3,66m
4,58m
6,11m
9,18m
Projektionsafstand (min.)
1,08m
2,92m
3,66m
4,40m
5,51m
7,35m
11,03m
30"
80"
100"
120"
150"
200"
300"
LV-WX370
Skærmstørrelse (BxH) m
16:10 Formatforhold
0,65x0,40 1,72x1,08 2,15x1,35 2,59x1,62 3,23x2,02 4,31x2,69 6,46x4,04
Projektionsafstand (maks.)
0,94m
2,55m
3,20m
3,84m
4,81m
6,42m
9,65m
Projektionsafstand (min.)
1,14m
3,07m
3,85m
4,62m
5,79m
7,72m
11,60m
30"
80"
100"
120"
150"
200"
300"
Skærmstørrelse (BxH) m
16:9 Formatforhold
0,66x0,37 1,77x1,00 2,21x1,25 2,66x1,49 3,32x1,87 4,43x2,49 6,64x3,74
Projektionsafstand (maks.)
0,97m
2,63m
3,29m
3,95m
4,95m
6,60m
9,92m
Projektionsafstand (min.)
1,17m
3,16m
3,96m
4,75m
5,95m
7,94m
11,92m
30"
80"
100"
120"
150"
200"
300"
LV-X350
Skærmstørrelse (BxH) m
4:3 Formatforhold
0,61x0,46 1,63x1,22 2,03x1,52 2,44x1,83 3,05x2,29 4,06x3,05 6,10x4,57
Projektionsafstand (maks.)
0,89m
2,41m
3,02m
3,63m
4,54m
6,06m
9,10m
Projektionsafstand (min.)
1,07m
2,90m
3,63m
4,36m
5,46m
7,28m
10,94m
30"
80"
100"
120"
150"
200"
300"
Skærmstørrelse (BxH) m
16:9 Formatforhold
0,66x0,37 1,77x1,00 2,21x1,25 2,66x1,49 3,32x1,87 4,43x2,49 6,64x3,74
Projektionsafstand (maks.)
0,97m
2,63m
3,29m
3,95m
4,95m
6,60m
9,92m
Projektionsafstand (min.)
1,17m
3,16m
3,96m
4,75m
5,95m
7,94m
11,92m
31
Installation
Tilpas det viste billede
Tilpas positionen for det viste billede
1..Placér projektoren, så den er vinkelret med skærmen, bare vis.
2..Løft forsiden af projektoren, og tryk på projektorens fodlås.
At løsne fodlåsen, kan låse den justerbare fod. Rotér den justerbare fod, for at
tilpasse højden.
At rotere den justerbare fod i den retning, der er vist i billed (2) forlænger den,
og at rotere i den modsatte retning trækker den tilbage; dermed tilpasses
projektionsvinklen for den lodrette retning.
Maks.
vinkel
Max Angle
(10°)
Maks.
længde
Max length
(41mm)
(41mm)
Justerbar fodlås
Billed (1)
Billed (2)
32
Installation
Tilslut til PC (digital og analog RGB)
Kabler til tilslutning:
●C
omputerkabel
●H
DMI-kabel*
(* Dette kabel er ikke inkluderet.)
VGASignalinput
●S
eriekabel (Krydstype)*
HDMIVGADigitalSignalOutput SignalOutput
RS232-Output
Seriekabel
(Krydstype)
VGASignaloutput
!
HDMIDigitalSignalInput
VGASignalInput
RS232-Input
Træk din projektors strømkabler ud, samt alt eksternt udstyr, før du tilslutter ethvert
kabel til dem.
33
Installation
Tilslut til videoudstyr
Kabler til tilslutning:
● VIDEO-kabel*
(* Dette kabel er ikke inkluderet.)
VIDEOOutputSignal
VIDEOInputSignal
!
Træk din projektors strømkabler ud, samt alt eksternt udstyr, før du tilslutter ethvert
kabel til dem.
34
Installation
Tilslut til lydudstyr
Kabler til tilslutning:
● Lydkabel*
(* Dette kabel er ikke inkluderet.)
Eksterne lydenheder
LydOutput
(H) (V)
LydInput
!
(H) (V)
LydInput
!
Bemærk:
Kanalerne i
venstre og højre er Lydkabel
(Stereo)
kombinerede, når
kun V(mono) er sat i.
Lydkabel
LydOutput
LydOutput
Lydkabel
(Stereo)
LydInput
Træk din projektors strømkabler ud, samt alt eksternt udstyr, før du tilslutter ethvert
kabel til dem.
35
Installation
Tilslut til USB
Kabler til tilslutning:
● usb-A eller usb-b-kabel*
(* Dette kabel er ikke inkluderet.)
USB-B-Output
USB-stik
USB-B-Input
!
Træk din projektors strømkabler ud, samt alt eksternt udstyr, før du tilslutter ethvert
kabel til dem.
36
Installation
Tilslut AC-strømkablet
Den anvendte standardspænding for din projektor er AC 100-240V. Den tilpasser sig
automatisk forskellige inputspændinger. Din projektor anvender enkeltfasestrømkabel med
neutralt jordkabel.
Du må ikke bruge andre typer strømkabler, ellers kan du risikere elektrisk stød. Hvis du har
tvivlsspørgsmål om den type strømkabel du bruger, skal du ringe til en autoriseret forhandler
eller servicecenter for hjælp. Du skal tilslutte alt eksternt udstyr, før du tænder din projektor.
!
Bemærk:
Hold din AC-stikkontakt i nærheden af din
projektor, så du let kan tage stikket ind og ud.
Bemærk:
Af sikkerhedsmæssige årsager, skal du
tage AC-strømkablet ud, når din projektor
ikke er i brug. Din projektor forbruger en
mindre mængde strøm, når den er tilsluttet til AC-netstrøm og i standbytilstand.
Tilslut det inkluderede
AC-strømkabel til din projektor.
Forholdsregler for strømkabel
Dit AC-strømkabel skal opfylde reglerne i det land/distrikt din projektor anvendes.
Vær sikker på, at strømkabeltypen er ens med dem, der er viste i figuren nedenfor. Vær
sikker på du bruger et gyldigt AC-strømkabel.
I tilfælde af, at det inkluderede AC-strømkabel ikke passer til AC-stikkontakten i dit område,
skal du ringe til din forhandler for udbytning.
Projektorsiden
Tilslut til AC-stikkontakten
Jordende
Tilslut til din projektors strømkabelstik
Tilslut til AC-stikkontakten
Bemærk:
● Anvendelse af et ugyldigt strømkabel kan hæmme produktets ydeevne, eller endda
føre til elektrisk stød, ildebrand og andre ulykker. Anvend et strømkabel, som er ens
med den, der er inkluderet, foor at sikre produktets ydeevne og anvendelsessikkerhed.
37
Grundlæggende anvendelse
Tænd din projektor
1. T
ilslut alt eksternt udstyr til din projektor (f.eks.
computer eller kamera), før du tænder den.
2. T
ilslut din projektors AC-strømkabel til en
AC-stikkontakt. Power-indikatoren tændes i rød.
3. T
ryk på Power-knappen på topkontrolpanelet
eller fjernbetjeningen.
Power-indikatoren lyser grøn, og
afkølingsventilatoren begynder at køre.
4. H
vis din projektor er adgangskodebeskyttet,
vises adgangskodedialogboksen. Indtast din
adgangskode som det er instrueret nedenfor.
Adgangskode
Bemærk:
● I tilfælde af, at valgmuligheden "Logovalg" er slået FRA, bliver der ikke vist
noget velkomstbillede på skærmen.
●D
u kan ikke gøre andet end at slukke
din projektor, mens velkomstbilledet
vises.
0
1
2
3
4
5
Sæt
6
7
9
Annullér
OK :Indtast adgangskode
:----
8
MENU
:Tilbage
Adgangskode
Indtast adgangskode
Tryk på
-knappen for at vælge et tal, tryk på
-knappen for at indtaste det, og flyt markøren. Det
tal du indtastede vises som " ". For at redigere det tal
du har indtastet, skal du trykke på -knappen, for at
flytte markøren til det tal du ønsker at ændre, tryk på
-knappen for at vælge den korrekte.
0
1
2
3
*
5
6
7
8
9
*
Sæt
:Flyt
4
Annullér
OK :Vælg
MENU :Nulstil
Flyt markøren til Indstil-knappen,
og tryk derefter på OK-knappen.
Gentag dette trin for at indtaste et 3-cifret tal.
Flyt markøren til indstil, efter du har indtastet det
3-cifrede tal. Tryk på ok-knappen, og så er du klar til at
anvende projektoren.
Hvis adgangskoden er ugyldig, vil adgangskoden, der
vises som " ", være rød. Prøv igen med én, der er
gyldig.
!
Din adgangskodeer et 3-cifret tal. For at finde ud af mere om beskyttelse af din projektor med en Adgangskode, kan du se Lås med PIN-kodeefunktionen i klargøringsmenuen på Side 67 for detaljer.
Forholdsregler for anvendelse af adgangskode
Du kan ikke anvende enadgangskodebeskyttet projektor uden den korrekte adgangskode. Indstil en nyadgangskode, og gør din anvendelse manuel et sikkert sted.
I tilfælde af, at adgangskoden mistes eller glemmes, skal du gå til For at annullere en
adgangskode, på Side 67.
38
Grundlæggende anvendelse
Sluk din projektor
1. T
ryk på Power-knappen på
topkontrolpanelet eller fjernbetjeningen, og
en "Vil du slukke?"-meddelelse vises.
2. T
ryk på Power-knappen igen inden for fire
sekunder efter "Vil du slukke?"-meddelelsen
vises. POWER-indikatoren blinker rød,
mens afkølingsventilatoren fortsat kører.
Du må ikke trække strømkablet ud, indtil
ventilatoren stopper med at køre. Hvis det
mislykkedes at gøre således, kan forkorte
din projektors livscyklus, føre til fejl ved
forsøg på at tænde projektoren eller til
unormal funktion.
Vil du slukke?
"Vil du slukke?"-meddelelsen forsvinder
om fire sekunder.
3. P
OWER-indikatoren stopper med at blinke,
så snart projektoren er nedkølet nok til at
være klar til at blive tændt igen.
!
For at opretholde lampens livscyklus,
skal du slukke din projektor, efter den
har været tændt i mindst 5 minutter.
Du må ikke anvende din projektor
uden stop. Da det kan være
skadende for din lampes livscyklus.
Sluk din projektor mindst én gang
hver 24. time, og lad den slumre i en
time.
Bemærk:
●● Hvis "Tænd direkte"-funktionen er slået "Til", tændes din projektor så snart den er
tilsluttet til en AC-stikkontakt. (Se side 57)
●● Afkølingsventilatorens hastighed varierer efter din projektors interne temperatur.
●● Du må ikke placere din projektor i en boks, før den er kølet helt af.
●● I tilfælde af, at Warning-indikatorerne blinker eller bliver røde, skal du se
"Statuslysindikator" for instruktioner. (Se side 106)
●● POWER-indikatoren blinker, når lampen køler af. Du må ikke tænde din projektor på
dette tidspunkt. Du må kun tænde din projektor efter POWER-indikatoren er rød.
●● Træk strømkablet ud, når ventilatoren stopper med at køre.
39
Grundlæggende anvendelse
Sådan anvender du OSD’en
Fjernbetjening
Du kan tilpasse eller klargøre projektoren
i skærm-menuen.
Menuen har et multi-lagstruktur. Hver
hovedmenu er inddelt i adskillige undermenuer,
derefter er hver undermenu inddelt i adskillige
undermenuer.
MENU

Gå til det passende afsnit af denne vejledning
for at se tilpasnings- og indstillingsproceduren.
OK
Topkontrolpanel

POWER
MENU
OK
INPUT
1. Tryk på MENU-knappen på
topkontrolpanelet eller fjernbetjeningen, og
OSD vises.
2. Tryk på
-knappen, for at handle på eller
vælge et hovedmenupunkt. Tryk
på -knappen eller OK-knappen for at gå til
en undermenu.
OSD-menuen
Display
Aut. pc-justering
3. Tryk på
-knappen, for at vælge den
påkrævede undermenu, og tryk derefter på
OK-knappen eller -knappen for at indstille
eller indtaste en valgmulighed.
Finjustering
0
V-position
0
L-position
0
4. Tryk på
-knappen, for at vælge
indstillinger eller navigere mellem
valgmuligheder, og tryk derefter på OKknappen for at handle på punktet og afslutte.
Projektionstilstand
V-størrelse
Formatforhold
5. Tryk på -knappen, for at vende tilbage til
hovedmenuen. Tryk på MENU-knappen på
fjernbetjeningen eller kontrolpanelet, for at
afslutte OSD.
40
Menuposition
Baggrundsvisning
System
0
Normal
Front
Øverste venstre
Blå
-----
Grundlæggende anvendelse
Menupunktsoversigt
hovedmenu
undermenu
①
Display
②
Finjustering
0
③
V-position
0
L-position
0
Aut. pc-justering
V-størrelse
④
Formatforhold
⑤
Menuposition
⑥
System
0
Normal
Projektionstilstand
Front
Øverste venstre
Baggrundsvisning
Blå
-----
S
kærmmenu
●V
ælg Aut. pc-justering, Finjustering, V-Position, L-Position, H. Størrelse at tilpasse
parametrene til matcher med VGA-formatet.
●F
ormatforhold: Auto,16:9(*), avanceret(*), fuld. *Kun for LV-WX370/LV-X350
●P
rojektionstilstand: Vælg Ingen / Baside / Loftsmontering / Bagside, Loft / Automatisk Loft /
Automatisk Loft, Bagside.
●M
enuposition: INDSTIL visningspositionen for skærm-menuen på skærmen.
●B
aggrundsvisning: Indstiller baggrundsfarven for projektionsskærmen.
●S
ystem: Vælg det kompatible systemsignalformat med inputkilde.
J uster farve menu
Tilgængelige valgmuligheder i billedtilstandsmenuen er Præsentation, Standard, Biograf, Tavle
(Grøn), Farvetavle eller Brugerbillede.
●F
or videosignalinput, er de tilgængelige Juster farve muligheder: Kontrast, Lysstyrke,
Farveniveau, Farvebalance, Hvidbalance(Rød, Grøn, Blå) og Skarphed.
● For andre signalinput, er de tilgængelige Juster farve muligheder: Kontrast, lysstyrke,
farvetemperatur, hvidbalance(rød, grøn, blå) og skarphed.
Indstillingsmenu
Indstilling af grundfunktionen for projektoren: Tænd Direkte, Standbytilstand, HØJT
HØJDEPUNKT, Lampekontrol, Hurtig afkøling, Lukket billedtekst, KNAPLÅS, Iris, Lyd og
HDMI-Klargørelse.
A
vanceret menu
Tilgængelige tilpasningsmuligheder er sprog, automatisk klargørelse, Keystone, Logo,
sikkerhed, strømbesparelse, filtertæller, testmønster, netværk, fabriksindstillinger og
lampetæller.
M
emory Viewer menu
Vælg Parameter for start-slide, Slide overgangseffekt, Sortér rækkefølge, Rotér, Bedste
pasform, Gentag, Anvend.
O
plysningsmenu
Vis oplysninger om projektoren.
41
Grundlæggende anvendelse
Tilpas projektor-Zoom og Focus
1. T
ilpas det viste billede, til den størrelse du
har brug for, med zoom-ringen.
2. R
otér fokus-ringen for at tilpasse billedets
brændvidde, og tilpas den til at være tydelig
i forhold til skærmindholdet.
ZOOM
FOCUS
Tilpas projektor-Zoom
Tilpas projektor-Focus
42
Grundlæggende anvendelse
Autoindstillingsfunktion
Tryk på AUTO-knappen på din fjernbetjening,
for automatisk at eksekvere indstillinger fra
Automatisk klargørelse i den Avancerede menu
(inklusive inputsøgning, Aut. pc-justering og
automatisk keystone).
Keystone-tilpasning
Fjernbetjening
AUTO
Følg nedenstående trin, for manuelt at tilpasse
keystone-forvrængningen af det projekterede billede.
Tryk på KEYSTONE-knappen på din fjernbetjening.
Dialogboksen for keystone-tilpasning vises
(inknlusive V/L-Keystone, Hjørnetilpasning, Buet
korrektion, Nulstil værdi), tryk på -knappen,
for at tilpasse keystone-forvrængning.
Fjernbetjening
Du kan gemme dine indstillinger for keystonetilpasning.
V/L-keystone���������� Tilpas det viste billede, når
projektoren er på den vandrette
eller lodrette keystoneforvrængning.
Hjørnekorrektion����� Tilpas det viste billede, når
projektoren har keystoneforvrængning af fire hjørner..
KEYSTONE
Kurvet korrektion���� Tilpas det viste billede, når
projektorlineariteten er ujævn,
eller det viste billeder bøjer
lodret eller vandret.
Nulstil værdi������������ Korrektionsværdierne
gendannes til
fabriksindstillingerne.



V/L-keystone

V/L keystone
●● P
ilen er hvid, når der ikke er nogen eksisterende
keystone-tilpasning.
●● P
ilen, som indikerer tilpasningsretningen, bliver
rød.
●● P
ilen forsvinder, når den maksimale
tilpasningsgrænse opnåes.
43
Hjørnekorrektion
Kurvet korrektion
Nulstil værdi
LV-WX370/LV-X350
Grundlæggende anvendelse
●● K
eystone-visningsboksen vises,
V/L keystone
hvis du trykker på KEYSTONEknappen igen, når den vises. TRYK
på OK-knappen igen, for at skifte
korrektionspunkterne.
●● D
en justerbare rækkevidde er
underlagt kilden for signalinput.
Hjørnekorrektion
Nulstil værdi
LV-WU360
Tilpasning af lydstyrke
Fjernbetjening
Lydstyrke
Tryk på fjernbetjeningens Volume +/- knapper for at
tilpasse lydstyrken.
Menu
MUTE
Tryk på mute-knappen på fjernbetjeningen for at
vælge "TIL", du kan midlertidigt slukke for lyden.
Tryk på mute-knappen igen, for at vælge "Fra", eller
tryk på volume +/- knapperne, for at tilbagebringe
lydeffekterne.
Volume +/Mute-funktionen er også effektiv for
lydoutputinterfaces.
Menuanvendelse
1. T
ryk på MENU-knappen på topkontrolpanelet
eller fjernbetjeningen, og OSD vises.tryk på
-knappen, for atgå til indstillingsmenuen, og tryk
derefter på OK eller -knappen
2. T
ryk på
OK eller
-knappen for at vælge lyd, tryk på
-knappen for at fuldføre.
3. T
ryk på
lydløs.
-knappen, for at vælge lyd eller
Mute
Lydmenu
Indstilling
Lyd
Lydstyrke
12 H
Sluk lyd
Fra
Indstilling
Fra
Ved opstart
Øko
Standby-tilstand
Fra
High land
lydstyrke����� T
ryk på -knappen, for at øge
lydstyrken.
Tryk på -knappen, for at sænke
lydstyrken.
lydløs���������� T
-knappen, for at slå
ryk på
lydløs til eller fra.
4. Tryk på OK-knappen for at vælge.
44
Lampestyring
Hurtig køling
Normal
Lukket tekst
Fra
Nøglelåsning
Til
lris
Lyd
Opsætning af HDMI
...
Grundlæggende anvendelse
Anvendelse af fjernbetjeningen
Frys (FREEZE)
Tryk på FREEZE-knappen på fjernbetjeningen,
for at fryse et billede og slå lyden fra. Freezeikonet vises på skærmen. Tryk på FREEZEknappen, eller enhver anden knap, for at
afslutte frysefunktionen, derefter afspilles
billedet igen, og lyden kommer tilbage.
Sluk lyd (MUTE)
Tryk på mute-knappen på fjernbetjeningen
for at slukke for lyden. For at fjerne
lydløsfunktionen, skal du trykke på muteknappen eller volume +/- knappen, for at
afslutte lydløsfunktionen.
Lydstyrke +/- (VOLUME +/-)
Tryk på Volume +/- på fjernbetjeningen, for at
øge eller sænke lyden.
Fjernbetjening
Image
Freeze
Lamp
INFO.
Mute
Blank
Volume+/-
Billede (IMAGE)
Tryk på image-knappen på fjernbetjeningen,
for at vælge den passende billedtilstand.
LAMP (LAMP)
Tryk på lamp-knappen på fjernbetjeningen, for
at ændre skærmens lysstyrke.
Normal..............Normal lysstyrke.
Besparende......Sænk lysstyrken, og
reducér energiforbruget, og
dermed forlæng lampens
levetid.
Information.(INFO.)
Tryk på information-knappen på
fjernbetjeningen, for at vise oplysningerne
om det viste billede, og projektorens
funktionsstatus.
BLANK
Tom (BLANK)
Tryk på BLANK-knappen på fjernbetjeningen,
så vises en sort skærm som erstatning for det
eksisterende billede. Tryk på BLANK-knappen,
eller enhver anden knap, for at gendanne
billedet.
Tryk på BLANK, for at skifte frem og tilbage på
din skærm, som det er vist nedenfor:
Tom → Normal → Tom → Normal → ......
Bemærk:
For beskrivelse af andre knapper, kan du se næste side.
45
Grundlæggende anvendelse
Timer (TIMER)
Tryk på TIMER-knappen på fjernbetjeningen. En
timeranimation (00:00) vises nede i højre hjørne,
og begynder at tage tid i formatet (00:00-59:59).
Tryk på TIMER-knappen, for at stoppe
tidstagning. Tryk på TIMER-knappen igen, for at
deaktivere tidstagningsfunktionen.
Fjernbetjening
02 :02
Timer-visning
Digital Zoom + (D.ZOOM+)
Tryk på D.ZOOM+ knappen på fjernbetjeningen,
for at starte Digital Zoom-tilstanden.
Når OSD-menuen forsvinder, viser skærmen
digital zoom + oplysninger.
*Kun for input som VGA, RGBHV og
skærmstørrelsesindstillingen som Normal eller
Bred.
Digital Zoom - (D.ZOOM-)
Tryk på D.ZOOM- på fjernbetjeningen, for at
starte Digital Zoom-tilstanden.
Når OSD-menuen forsvinder, viser skærmen
digital zoom - oplysninger.
Tryk på enhver anden knap, for at afslutte digital
zoom + / - tilstanden
Valg af skærmstørrelse (SCREEN)
Tryk på SCREEN-knappen på fjernbetjeningen,
for at vælge det passende ASPECT.
46
Screen
Zoom+/-
Timer
Grundlæggende anvendelse
Inputvalg
Grundlæggende anvendelse
Fjernbetjening
Tryk på INPUT-knappen på kontrolpanelet eller
fjernbetjeningen, for at vælge én af følgende
input: Computer,Video,HDMI-1,HDMI-2, Memory
Viewer, netværk, USB-skærm. Alternativt, kan
du trykke på VGA, HDMI, VIDEO-knappen på
fjernbetjeningen, for at vælge Computer,HDMI1,HDMI-2, Video.
Menu-anvendelse
1. T
ryk på INPUT-knappen på fjernbetjeningen
for at gå til Input-menuen.
2. T
-knappen, for at vælge ét af
ryk på
følgende input: Computer,Video,HDMI1,HDMI-2, Memory Viewer, netværk, USBskærm, og tryk derefter på OK-knappen, for at
vælge inputkilden.
Input
Topkontrolpanel
Input
VAG 1
Vælg inputtet computer, hvis en PC er tilsluttet
til VAG 1 in-terminalen.
HDMI-1
Inputmenu
VAG 1
Vælg inputtet HDMI-1, hvis en enhed er tilsluttet
til HDMI-1-terminalen.
HDMI-1
HDMI-2
Video
LAN
HDMI-2
Memory Viewer
Vælg inputtet HDMI-2, hvis en enhed er tilsluttet
til HDMI-2-terminalen.
Video
Vælg inputtet video, hvis en enhed er tilsluttet til
VIDEO-terminalen.
47
USB-skærm
Grundlæggende anvendelse
Netværk
Vælg inputtet netværk, hvis en enhed er tilsluttet
til LAN-terminalen.
Memory Viewer
Vælg inputtet Memory Viewer, hvis en enhed er
tilsluttet til USB-A-terminalen.
USB-skærm
Vælg inputtet USB-skærm, hvis en enhed er
tilsluttet til USB-B-terminalen.
Bemærk:
●● Hvis "inputsøgning"-funktionen i den automatiske klargørelsesmulighed er sat til
"Til", så snart du trykker på AUTO-knappen, vil projektoren automatisk søge efter
inputsignaler. Autosøgefunktionen kan være ugyldig for input af "USV-skærm",
"Memory Viewer" og "Netværk".
●● Følgende funktion vil være ugyldig: Frys, Formatforhold, Autoklargøring, Testmønster
og Digital zoom, så snart "USB-skærm", "Memory Viewer" og "Netværk" er valgte som
signalinput.
●● For yderligere detaljer om Memory Viewersfunktionen, skal du gå til side 73-74, 90-92.
●● For yderligere detaljer om USB-skærmfunktionen, skal du gå til side 92-94.
48
Display
Aut. pc-justering
Vælg funktionen Aut. pc-justering, som kan tilpasse Finjustering, V-position, L-position og
V-størrelse til autoatisk at være kompatible med computeren.
Menu-anvendelse
Menu for Aut. pc-justering
Aut. pc-justering
Display
Tryk på <menu> knappen på fjernbetjeningen eller
på topkontrolpanelet, for at vise OSD-menuen. Tryk
på -knappen, for at vælge skærm-menuen, og
tryk derefter på <OK> eller  -knappen.
1) T
-knappen for at vælge menuen [Aut.
ryk på
pc-justering].
2) T
ryk på <OK> knappen.
Aut. pc-justering
Finjustering
0
V-position
0
L-position
0
V-størrelse
Formatforhold
Projektionstilstand
Menuposition
Baggrundsvisning
System
0
Normal
Front
Øverste venstre
Blå
-----
Finjustering
(Kun til PC-signalinput)
Tilpas billedet til den bedste stand, når billedet er
sløret, eller billedomridset er nedtonet.
1) T
-knappen, for at vælge menuen
ryk på
[Finjustering].
2) T
ryk på <OK> knappen.
3) Tryk på
-knappen, for at tilpasse
Finjusteringen.
Tilpasningsrækkevidden er fra 0 til +31. Tilpas til
den mindst forstyrrende tilstand.
V-position
(Kun for PC-signalinput)
På den forudsætning, at den relative position af
både projektoren og skærmen er klargjort korrekt,
kan du flytte skærmens vandrette position, hvis
positionen af det viste billede på skærmen afviger.
1) T
-knappen for at vælge menuen
ryk på
[V-position].
2) T
ryk på <OK> knappen.
3) T
-knappen for at tilpasse billedets
ryk på
V-position.
Tilpasningsrækkevidden er fra -5 til +5.
49
Bemærk:
● Projektoren udfører Aut. pcjusteringsfunktionen, når dens
signal indlæses for første gang.
● Den automatiske PCtilpasningsfunktion kan
ske ikke at virke, hvis ikke
computermodellerne er
kompatible med inputsignalet.
● Den automatiske PCtilpasningsfunktion virker ikke,
når HDMI-input.
●D
en automatiske PCtilpasningsfunktion kan ske ikke
at virke, hvis du vælger følgende
systemsignalformat: 720 x 480i,
720 x 576i, 720 x 480p, 720
x 576p, 1280 x 720p, 1920 x
1080i, 1920 x 1080p.
Display
L-position
(Kun for PC-signalinput)
På den forudsætning, at den relative position af både
projektoren og skærmen er klargjort korrekt, kan du flytte
skærmens vandrette position, hvis positionen af det viste
billede på skærmen afviger.
1) Tryk på
-knappen for at vælge menuen [L-position].
2) Tryk på <OK> knappen.
3) Tryk på
-knappen for at tilpasse billedets
L-position.
Tilpasningsrækkevidden er fra -5 til +5.
V-størrelse
(Kun for PC-signalinput)
Du kan tilpasse og reducere de forstyrrelser, som
er forårsagede af de viste lodrette stripers mønstre.
Følgende viste mønstre kan danne et cirkulært mønster
(Larm). Tilpas forstyrrelsesmændgen til minimum.
Brugere kan pege på uret, for at tilpasse billedet.
1) Tryk på
-knappen for at vælge menuen
[V-størrelse].
2) Tryk på <OK> knappen.
3) Tryk på
-knappen for at tilpasse
L-størrelsesniveauet.
Tilpasningsrækkevidden er fra -15 til +15.
Formatforhold
Tilpas billedet, så det passer til skærmstørrelsen, mens
du holder inputsignalets Formatforhold uændret.
Tryk på <menu>knappen på fjernbetjeningen eller på
topkontrolpanelet, for at vise OSD-menuen. Tryk på
-knappen, for at vælge skærm-menuen, og tryk
derefter på <OK> eller -knappen.
1) Tryk på
-knappen for at vælge menuen
[Formatforhold].
2) Tryk på <OK> knappen.
3) Tryk på
-knappen, for at vælge det passende
punkt.
Auto.............. a
nvend den maksimale størrelse for
projektion mens du holder inputsignalets
Formatforhold
16:9…........... V
is billeder i Formatforholdforhold 16:9.
Fuld............... V
is billeder til det maksimale.
● Kun for PC (VGA)-signalinput.
Acanceret ..... s plitskærm.
● Kun for PC (VGA)-signalinput.
50
Formatforholdmenu
Display
Aut. pc-justering
Finjustering
0
V-position
0
L-position
0
V-størrelse
Formatforhold
Projektionstilstand
Menuposition
Baggrundsvisning
System
0
Normal
Front
Øverste venstre
Blå
-----
Display
1) T
-knappen for at vælge menuen
ryk på
[Formatforhold].
2) T
ryk på <OK> knappen.
3) T
-knappen for at vælge menuen
ryk på
[avanceret].
4) T
ryk på <OK> knappen.
5) T
-knappen, for at vælge det passende
ryk på
punkt.
V-total......... Indstil V-totalen, så vil billeder være
lodret division efter den indstillede
værdi.
Tilpasningsrækkevidden er fra 1 til 5
af widescreen.
L-total......... Indstil L-totalen, så vil billeder være
vandret division efter den indstillede
værdi.
Tilpasningsrækkevidden er fra 1 til 5
af widescreen.
V-position.... Indstil projektoren i vandret position.
Tilpasningsrækkevidden er fra 1 til
den aktuelle V-totalværdi.
L-position.... Indstil projektoren i vandret position.
Tilpasningsrækkevidden er fra 1 til
den aktuelle L-totalværdi.
Projektionstilstand
Vælg denne funktion for at indstille
projektionsretningen.
Skift projektionsretningen, hvis OSD udfører
omvendt visning.
Tryk på <menu> knappen på fjernbetjeningen eller
på topkontrolpanelet, for at vise OSD-menuen. Tryk
på -knappen, for at vælge skærm-menuen, og
tryk derefter på <OK> eller -knappen.
1) T
-knappen for at vælge menuen
ryk på
[billedspejlvending V/L].
2) T
ryk på <OK> knappen.
3) T
-knappen for at skifte.
ryk på
Front: Når projektoren er installeret på bordet, og
projektionen foregår foran skærmen.
Bagside: Når projektoren er installeret på bordet, og
projektionen foregår bagved skærmen (ved brug af
gennemsigtig skærm)
Loftsmonteret: Når beslaget anvendes til at løfte
projektoren (valgfrit) foran skærmen.
Loft på bagsiden: Når beslaget anvendes til at løfte
projektoren (valgfrit) bagved skærmen (ved brug af
gennemsigtig skærm).
Auto Loft: Når beslaget anvendes til at løfte
projektoren foran skærmen, kan den automatisk
indstilles til loftmonteringstilstand..
Auto Loft/bag: Når beslaget anvendes til at løfte
projektoren bagved skærmen, kan den automatisk
indstilles til loftmonteringstilstand.
51
Projektionsretningsmenu
Display
Aut. pc-justering
Finjustering
0
V-position
0
L-position
0
V-størrelse
Formatforhold
Projektionstilstand
Menuposition
Baggrundsvisning
System
0
Normal
Front
Øverste venstre
Blå
-----
Display
Menuposition
Vælg denne funktion for at indstille OSDmenupositionen.
Tryk på <menu>knappen på fjernbetjeningen eller på
topkontrolpanelet, for at vise OSD-menuen. Tryk på
-knappen, for at vælge skærm-menuen, og tryk
derefter på <OK> eller -knappen.
1) T
-knappen for at vælge menuen
ryk på
[menuposition].
2) T
ryk på <OK> knappen.
3) T
-knappen for at ændre menuposition.
ryk på
Menuen menuposition
Display
Aut. pc-justering
Finjustering
0
V-position
0
L-position
0
V-størrelse
Formatforhold
Projektionstilstand
Menuposition
Baggrundsvisning
System
Øverste venstre������ Menuskærmen oppe i venstre
hjørne af skærmen.
Øverste højre���������� Menuskærmen oppe i højre
hjørne af skærmen.
Center��������������������� O
SD-skærmen i midten af
skærmen.
Nede til venstre ����� Menuskærmen nede i venstre
hjørne af skærmen.
Nede til højre���������� Menuskærmen nede i højre
hjørne af skærmen.
0
Normal
Front
Øverste venstre
Blå
-----
Baggrundsskærm
Ved at vælge denne funktion, kan du tilpasse
baggrundsfarven.
Tryk på <menu>knappen på fjernbetjeningen eller på
topkontrolpanelet, for at vise OSD-menuen. Tryk på
-knappen, for at vælge skærm-menuen, og tryk
derefter på <OK> eller -knappen.
1) T
-knappen for at vælge menuen
ryk på
[baggrundsskærm].
2) T
ryk på <OK> knappen.
3) T
-knappen, for at vælge det passende
ryk på
punkt.
Blå........ Hele projektionsområdet viser blå.
Sort....... Hele projektionsområdet viser sort.
Baggrundsskærmsmenu
Bemærk:
Denne funktion vil være ugyldig så snart du vælger et
inputsignal som USB-skærm, Memory Viewer og netværk.
52
Display
Aut. pc-justering
Finjustering
0
V-position
0
L-position
0
V-størrelse
Formatforhold
Projektionstilstand
Menuposition
Baggrundsvisning
System
0
Normal
Front
Øverste venstre
Blå
-----
Display
System
Valg af signalformat
Hvis en PC vælges som inputsignalkilden, vil din projektor automatisk finde og tilpasse sig til dets
signalformat. Det korrekte billede kan vises uden nogen klargørelseshandling.
Din projektor vil vise én af følgende:
Auto
-----
Den automatiske PCtilpasningsfunktion vil foretage
nødvendige tilpasninger til in
projektor, for at vise gyldige
billeder. Hvis billeder vises på
ukorrekt vis, skal du tilpasse
manuelt.
Signalformatmenu
Display
System
1024 x 768,60Hz
1280 x 800,60Hz
1920 x 1200,60Hz
----
Der blev ikke fundet nogen
PC-signaler. Tjek forbindelsen
mellem PC’en og din projektor.
-------
Det valgte inputsignal vises
i signalformatmenuen.
Bemærk:
Din projektor kan gemme data, som er
genererede af den automatiske PCtilpasningsfunktion.
Vælg signalformatet manuelt.
1. T
ryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen,
så vises OSD. Tryk på
-knappen for at pege
på Input-ikonet, tryk på
-knappen eller OKknappen, så vises Inputmenuen.
2. T
-knappen for at vælge signalformat,
ryk på
og tryk derefter på OK-knappen.
53
Bemærk:
Systemmenuen deaktiveres så snart
HDMI-1,HDMI-2, Memory Viewer, LAN
og USB-skærm er valgt.
Display
Video
At vælge denne funktion for at indstille
inputsignalets opløsning, er kompatibelt med PC’en.
Indstil farvesystemet for Video-inputsignalet eller
scanningstilstanden for komponentinputsignalet.
1) T
-knappen for at vælge menuen
ryk på
[signalformat].
2) T
ryk på <OK> knappen.
3) T
-knappen, for at vælge det ønskede
ryk på
system.
Systemmenu
Display
System
AUTO
PAL
SECAM
NTSC
NTSC4.43
PAL-M
PAL-N
PAL60
Computerinputsignal
1024x768 60HZ, osv.: Vis det kompatible
inputsignalnavn.
Auto: Når projektoren ikke har noget kompatibelt
inputsignal med et fra den tilsluttede PC,
kan PC’en automatisk tilpasse til at køre og
automatisk vises i systemet. Hvis ikke billedet
vises korrekt, skal du manuelt tilpasse den til
at matche med din computer.
- - - -: D
er kommer intet signalinput fra PC’en tjek
forbindelserne.
Videoinputsignal
Auto: Når projektoren automatisk vælger
inputsignalfarvesystemet. Indstil [PAL-M] eller
[PAL-N] manuelt.
[PAL]/[SECAM]/[NTSC]/[NTSC4.43]/[PAL-M]/
[PAL-N]/[PAL60]:Når projektoren ikke kan vise
billeder korrekt i [auto], skal
du indstille inputsignalformatet
manuelt.
54
Systemmenu, når Video-input.
Farvetilpasning
Billedtilstand
Vælg farvetilpasning, for at indstille billedtilstanden og tilpasse kvaliteten af
det vise billede
Direkte anvendelse
Tryk på Image Select-knappen på fjernbetjeningen,
for at vælge den passende billedtilstand.
Fjernbetjening
Menuanvendelse
Tryk på <menu>knappen på fjernbetjeningen eller på
topkontrolpanelet, for at vise OSD-menuen. Tryk på
-knappen, for at vælge menuen Farvetilpasning,
og tryk derefter på <OK> eller -knappen.
1) T
-knappen for at vælge menuen
ryk på
[billedtilstand].
2) T
ryk på <OK> knappen.
3) T
-knappen, for at vælge det passende
ryk på
punkt.
Image
Billedtilstand (for PC)
Juster farve
Standard
Billedtilstand
32
Kontrast
32
Lysstyrke
Præsentation
En billedtilstand, som er passende hovedsageligt for
visning af tekster i et lyst rum.
Standard
Din projektors standardtilstand kan gå til national
farve.
Medium
Farvetemperatur
Rød
32
Grøn
32
Blå
32
Skarphed
0
Biograf
Berigede gråtoner til visning af film.
Tavle (grøn)
En billedtilstand, som er designet til at foretage
visning på en tavle (grøn). Det styrker kvaliteten af det
billede, der vises på tavlen (grøn). Dette er designet til
en tavle i grøn, snarere end i sort, som det er indikeret
ved dens navn.
Farvetavle
En billedtilstand, som er passende til billedvisning på
overflader af vægge i rød, blå, gul eller grøn. Tryk på
<OK> knappen, for at gå til farvetavlemenuen, tryk
derefter på
-knappen, for at vælge rød, blå, gul
eller grøn, og tryk på <OK> knappen.
Brugerbillede
Brugere kan tilpasse farvetilpasningen.
55
Farvetavle
Juster farve
Farvepalet
Rød
Blå
Grøn
Gul
Farvetilpasning
Farvetilpasning
Tryk på <menu>knappen på fjernbetjeningen eller på
topkontrolpanelet, for at vise OSD-menuen. Tryk på
-knappen, for at vælge menuen Farvetilpasning,
og tryk derefter på <OK> eller -knappen.
1) T
-knappen, for at vælge det passende
ryk på
punkt.
2) T
ryk på <OK> knappen.
3) T
-knappen for at tilpasse
ryk på
indstillingspunktet.
Kontrast
Tryk på -knappen for at sænke kontrasten, går fra
0 - +63.
Tryk på -knappen for at øge kontrasten, går fra
0 - +63.
Lysstyrke
Tryk på -knappen for at sænke lysstyrken, går fra
0 - +63.
Tryk på -knappen for at øge lysstyrken, går fra 0 - +63.
Farvetemperatur (For PC/HDMI-input)
Tryk på -knappen for at vælge den passende
farvetemperatur (lav, middel, høj)
Høj temperatur: Bliver gradvist blå.
Middel temperatur: Passende naturlig farve.
Lav temperatur: Bliver gradvist rød.
Farveniveau (for Video-input)
Tryk på -knappen for at sænke mætningen, tryk på
-knappen for at øge mætningen.
Farvebalance (for Video-input)
Tryk på -knappen for at vælge den passende
toning.
Rød
Tryk på -knappen for at sænke den røde toning, tryk
på -knappen for at øge den.
Grøn
Tryk på -knappen for at sænke den grønne toning,
tryk på -knappen for at øge den.
Blå
Tryk på -knappen for at sænke den blå toning, tryk på
-knappen for at øge den.
Skarphed
Tryk på -knappen for gøre billedet blødere, og
-knappen for at gøre det skarpere, går fra 0 - +15.
56
Farvetilpasning (for PC/HDMI)
Juster farve
Billedtilstand
Kontrast
Lysstyrke
Farvetemperatur
Standard
32
32
Medium
Rød
32
Grøn
32
Blå
32
Skarphed
0
Farvetilpasning (for Video)
Juster farve
Billedtilstand
Standard
Kontrast
32
Lysstyrke
32
Farveniveau
32
Farvebalance
32
Rød
32
Grøn
32
Blå
32
Skarphed
0
Indstilling
Projektoren har funktionen Indstilling, du kan vælge andre funktioner som
beskrevet nedenfor.
Menu-anvendelse
Tryk på <menu>knappen på fjernbetjeningen eller
på topkontrolpanelet, for at vise OSD-menuen. Tryk
på -knappen, for at vælge menuen Indstilling,
og tryk derefter på <OK> eller -knappen.
1) T
-knappen, for at vælge det passende
ryk på
punkt.
2) T
ryk på <OK> knappen.
3) T
-knappen for at tilpasse
ryk på
indstillingsmuligheder.
Indstillingsmenu
Indstilling
Ved opstart
Standby-tilstand
High land
Fra
Øko
Fra
Lampestyring
Hurtig køling
Normal
Lukket tekst
Fra
Nøglelåsning
lris
Til
Lyd
Opsætning af HDMI
Tænd direkte
Du kan tænde projektoren ved kun at tilslutte
strømkablet.
1) T
ryk på
-knappen for at vælge menuen [tænd
direkte].
2) Tryk på <OK> knappen.
3) Tryk på
-knappen, for at vælge det passende
punkt.
Tænd direkte
Indstilling
Ved opstart
Standby-tilstand
High land
Fra
Øko
Fra
Lampestyring
Hurtig køling
Normal
Lukket tekst
Fra
Nøglelåsning
lris
Fra..... G
å til standbytilstand.
Til....... S
tart op med det samme.
Til
Lyd
Opsætning af HDMI
Standbytilstand
Indstil strømforbruget i standbytilstand, uanset
hvornår din projektor anvendes gennem netværk
1) T
ryk på
-knappen for at vælge menuen
[standbytilstand].
2) T
ryk på <OK> knappen.
3) T
ryk på
-knappen for at tilpasse niveauer.
normal............ Selv i standbytilstand, er
der ingen tilbageholdelse
af netværksfunktionen og
seriekommunikationsfunktionen.
Wake On Lan. Denne tilstand er til
at reducere strømforbruget, og vente
på den magiske pakke for Wake On
Lan.
Netværk og RS-232Cseriekommunikation vil være
utilgængelige bortset fra tændkommandoen under den tilstand.
Besparelse..... Kun RS-232C-seriekommunikation
vil være tilgængelig.
57
Standbytilstand
Indstilling
Ved opstart
Standby-tilstand
High land
Fra
Øko
Fra
Lampestyring
Hurtig køling
Lukket tekst
Normal
Fra
Nøglelåsning
lris
Lyd
Opsætning af HDMI
Til
Indstilling
Højt højdepunkt
Du kan ændre indstillingen for afkølingsventilatorens
hastighed alt efter hvilket højdepunkt din projektor
anvendes ved.
1) Tryk på
-knappen, for at vælge menuen [højt
højdepunkt].
2) Tryk på <OK> knappen.
3) Tryk på
-knappen for at vælge menuen
[påkrævet].
Fra: Normal hastighed. Indstil valgmuligheden til Fra,
når du anvender projektoren, hvis højdepunktet
ikke er for højt.
Til: Hurtigere end i Fra-tilstand. Indstil
valmuligheden til Til, når du anvender
projektoren ved høje højdepunkter.
Højt højdepunkt
Indstilling
Ved opstart
Standby-tilstand
High land
Fra
Øko
Fra
Lampestyring
Hurtig køling
Normal
Lukket tekst
Fra
Nøglelåsning
lris
Til
Lyd
Opsætning af HDMI
Bemærk:
●● Indstil valgmuligheden for højt højdepunkt
til Til, når du anvender projektoren ved et
højdepunkt på 1400-2700 meter.
Lampekontrol
Ændr lampelysstyrken i forhold til omgivelserne og gå
ud fra, at din projektor fungerer.
1) Tryk på
-knappen for at vælge menuen
[lampekontrol].
2) Tryk på <OK> knappen.
3) Tryk på
-knappen for at skifte den påkrævede
menu.
Normal............. Normal lysstyrke.
besparende...... Sænk lysstyrken, og reducér
energiforbruget, og dermed
forlæng lampens levetid.
58
Lampekontrol
Indstilling
Ved opstart
Standby-tilstand
High land
Fra
Øko
Fra
Lampestyring
Hurtig køling
Normal
Lukket tekst
Fra
Nøglelåsning
lris
Lyd
Opsætning af HDMI
Til
Indstilling
Afkøler hurtigt
Vælg afkølingstiden efter projektoren er slukket.
1) Tryk på
-knappen for at vælge menuen [afkøler
hurtigt].
2) Tryk på <OK> knappen.
3) Tryk på
-knappen for at skifte den påkrævede
menu.
normal���������� Kører normalt.
Afkøler hurtigt
Indstilling
Ved opstart
Standby-tilstand
High land
Fra
Øko
Fra
Lampestyring
Hurtig køling
Normal
Lukket tekst
Fra
60 sek����������� Kører hurtigere end i normaltilstand med
kortere tid, men en højere lyd.
Nøglelåsning
Omgående���� at vælge denne funktion gør dig i stand
til at trække AC-strømstikket ud, lige
efter nedlukningen, uden du skal vente
på, at projektoren køler
Opsætning af HDMI
lris
Til
Lyd
Bemærk:
●● Når du vælger [omgående], vil genstartstiden,
efter slukning af projektoren, være længere
end sædvanlig.
●● Mens lampen nogengange kan ske at tage
længere tid at køle af end sædvanligt, for at
lyse igen for høj temperatur.
Lukket billedtekst
Lukket billedtekst anvendes, til at vise programlyden
og andre oplysninger på skærmen. Vælg denne
funktion for at skifte kanal med inputsignal af lukket
billedtekst.
1) T RYK PÅ
-KNAPPEN FOR AT VÆLGE
MENUEN [LUKKET BILLEDTEKST].
2) Tryk på <OK> knappen.
3) Tryk på
-knappen for at skifte den påkrævede
menu.
FRA: ingen lukket billedtekst.
CC1......Vis CC1-data.
CC2......Vis CC2-data.
CC3......Vis CC3-data.
CC4......Vis CC4-data.
Lukket billedtekst
Indstilling
Ved opstart
Standby-tilstand
High land
Bemærk:
59
Fra
Lampestyring
Hurtig køling
Normal
Lukket tekst
Fra
Nøglelåsning
lris
Lyd
Opsætning af HDMI
●● Ikonet viser gråt, hvis funktionen Lukket
billedtekst er ugyldig.
●● Funktionen Lukket billedtekst er ugyldig, når
OSD-menuen og Timer vises på skærmen.
Fra
Øko
Til
Indstilling
KNAPLÅS
Vælg denne funktion, for at låse og oplåse
kontrolpanel- eller fjernbetjeningstastaturet.
1) Tryk på
-knappen, for at vælge menuen
[knaplås].
2) Tryk på <OK> knappen.
3) Tryk på
-knappen for at skifte den påkrævede
menu.
KNAPLÅS
Indstilling
Fra
Ved opstart
Øko
Standby-tilstand
Fra
High land
Lampestyring
Fra....................... kontrolpanel- eller
fjernbetjeningstastaturet er
effektivt.
PROJEKTOR...... kontrolpaneltastaturet er ugyldigt.
Hurtig køling
Normal
Lukket tekst
Fra
Fjernbetjening......fjernbetjeningstastaturet er
ugyldigt.
Opsætning af HDMI
Nøglelåsning
Til
lris
Lyd
Bemærk:
●● Hvis du låser topkontrolpanelet, men uden
en fjernbetjening, eller hvis noget galt
med fjernbetjeningen, skal du kontakte din
forhandler eller dit servicecenter.
IRIS
Iris
Tilpas lysoutputtet til billedsignalet, og udfør projektion
med vægt på kontrast.
1) Tryk på
-knappen for at vælge menuen [iris].
2) Tryk på <OK> knappen.
3) Tryk på
-knappen for at tilpasse niveauer.
Indstilling
FRA..... Ingen korrektion.
Nøglelåsning
Fra
Ved opstart
Øko
Standby-tilstand
Fra
High land
Lampestyring
Hurtig køling
Normal
Lukket tekst
Fra
Til
lris
Til......... k orrigér iris.
Lyd
Opsætning af HDMI
LYD
Vælg denne funktion, for at tilpasse lyden.
1) Tryk på
-knappen for at vælge menuen [lyd].
2) Tryk på <OK> knappen.
3) Tryk på
-knappen for at skifte den påkrævede
menu.
lydstyrke...... T
ryk på -knappen, for at øge lydstyrken,
går fra 0~+25.
Tryk på -knappen, for at sænke
lydstyrken, går fra 0~+25.
Lydløs.......... Tryk på
-knappen, for at slå
lydløsfunktionen til eller fra.
Til: Intet lydoutput.
Fra: lydoutput.
60
Lyd
Indstilling
Fra
Ved opstart
Øko
Standby-tilstand
Fra
High land
Lampestyring
Hurtig køling
Normal
Lukket tekst
Fra
Nøglelåsning
Til
lris
Lyd
Opsætning af HDMI
...
Indstilling
HDMI-klargørelse
Når den eksterne enhed er tilsluttet til projektorens
HDMI-terminal, og billederne ikke kan vises på normal
vis, kan du slå billed- eller lydindstillingen til.
Tryk på <menu>knappen på fjernbetjeningen eller
på topkontrolpanelet, for at vise OSD-menuen. Tryk
på -knappen, for at vælge menuen Indstilling, og
tryk derefter på <OK> eller -knappen, for at gå til
undermenuen.
1) Tryk på
-knappen for at vælge menuen [HDMIklargørelse].
2) Tryk på <OK> knappen.
●V
is [HDMI-klargørelse] med det samme.
3) Tryk på
-knappen for at vælge [billede] eller [lyd].
4) Tryk på <OK> knappen.
HDMI-klargørelse
Indstilling
Fra
Ved opstart
Øko
Standby-tilstand
Fra
High land
Lampestyring
Hurtig køling
Normal
Lukket tekst
Fra
Nøglelåsning
lris
Til
Lyd
Opsætning af HDMI
...
Bemærk:
●● HDMI-valgmuligheden kan kun vælges
i kanalerne HDMI-1 og HDMI-2.
HDMI-inputafstand
Auto
Indstil automatisk signalniveauet.
Begrænset Indlæs det begrænsede signalniveau fra 16 til 235.
Fuld
Indlæs det fulde signalniveau fra 0 til 255.
Bemærk:
●● De bedste indstillinger for projektorer kan variere en smule fra din eksterne outputenhed.
●● For eksternt output, kan du se brugsanvisningen for den eksterne enhed.
lyd
HDMI
Når tilsluttet til HDMI-kablet, for at transmittere billeder og lyd, mens brugerne ikke
har brug for at tilslutte til lydsignalet seperat.
Lyd I/F
Når det eksterne lydsignal indlæses gennem AUDIO IN-terminalen.
EQ-indstilling
Ændr HDMI-modtagelsesniveauet i forhold til AV-enheden, som er tilsluttet til
TILSTAND
HDMI-inputterminalen. Hvis der kommer støj på billedet, eller billedet ikke vises,
1-4
skal du ændre indstillingerne.
61
Avanceret
Projektoren har funktionen Avanceret, du kan vælge andre funktioner som
beskrevet nedenfor.
Menu-anvendelse
Tryk på <menu>knappen på fjernbetjeningen eller
på topkontrolpanelet, for at vise OSD-menuen. Tryk
på -knappen, for at vælge menuen Avanceret,
og tryk derefter på <OK> eller -knappen.
1) T
ryk på
-knappen, for at vælge det passende
punkt.
2) T
ryk på <OK> knappen.
3) T
ryk på
-knappen for at tilpasse
indstillingsmuligheder.
4) T
ryk på <OK> knappen.
Avanceret menu
Avanceret
Sprog
Automatisk opsætning
Keystone
Logo
Sikkerhed
Strømstyring
Filtertæller
Tekstmønster
Network
Fabriksindstillinger
Lampetæller
Sprog
Brugere kan vælge det sprog, der vises på skærmen.
1) Tryk på
-knappen for at vælge menuen [sprog].
2) Tryk på <OK> knappen.
3) Tryk på
-knappen for at vælge det passende
sprog.
4) Tryk på <OK> knappen.
Navnene på menuer, indstillinger, OSD, knapper osv.
Kan vises i det valgte sprog.
Sprog
Avanceret
Sprog
Automatisk opsætning
Keystone
Logo
Sikkerhed
Strømstyring
Filtertæller
Tekstmønster
Network
Din projekter er understøttet med adskillige sprog.
Du kan vælge den af dem, som er passende for dig,
såsom: Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk,
svensk, hollandsk, japansk, simplificeret kinesisk,
traditionelt kinesisk, koreansk, russisk, arabisk,
tyrkisk, finsk, norsk, dansk, indonesisk, ungarsk,
tjekkisk, kasakhisk, vietnamesisk, thailandsk og farsi.
62
Fabriksindstillinger
Lampetæller
...
Avanceret
Automatisk klargørelse
Tryk på AUTO-knappen på din fjernbetjening, for at
udføre følgende funktioner: Inputsøgning, Aut. pcjustering og automatisk keystone.
1) Tryk på
-knappen for at vælge menuen
[Automatisk klargørelse].
2) Tryk på <OK> knappen.
3) Tryk på
-knappen, for at vælge de passende
punkter.
Inputsøgning:
Aut. pc-justering.
Automatisk
keystone:
Automatisk klargørelse
Avanceret
Automatisk opsætning
Input søgning
Til
Aut. pc-justering
Til
Automatisk keystone
Fra
Vælg denne funktion for at finde
signalet, Og vis derefter billeder
automatisk.
Vælg denne funktion for
at tilpasse [Finjustering],
[V-position], [L-position] og
[H-størrelse] Automatisk, når
projektorinputanalogen Får signal.
Vælg denne funktion for automatisk
at korrigere lodret Forvrængning af
det viste billede. automatisk.
Bemærk:
●● Én af valgmulighederne inputsøgning, Aut. pcjustering og automatisk keystone bør indstilles
til Til mindst .
●● Tilpas projektoren manuelt, hvis billedet vises
unormalt, selv hvis du har valgt funktionen
Automatisk keystone.
●● Når du indstiller Projektionstilstand som
Loftsmonteret eller Loft på bagsiden, og
brugere sætter deres projektor i loftstilsstand,
vil funktionen Automatisk keystone være
ugyldig.
●● Når du indstiller Projektionstilstand som
Automatisk loft eller Automatisk loft på
bagsiden, og brugere sætter deres projektor
i loftstilsstand, vil funktionen Automatisk
keystone være ugyldig.
Keystone
Tryk på <MENU>knappen på fjernbetjeningen eller på
topkontrolpanelet, for at vise OSD-menuen. Tryk på
-knappen, for at vælge menuen Avanceret, og tryk
derefter på <OK> eller -knappen for at gå dertil.
1) Tryk på
-knappen for at vælge menuen
[keystone].
2) Tryk på <OK> knappen.
3) Tryk på
-knappen, for at vælge de passende
punkter.
4) T
ryk på <OK> knappen.
63
Keystone
Avanceret
Sprog
Automatisk opsætning
Keystone
Logo
Sikkerhed
Strømstyring
Filtertæller
Tekstmønster
Network
Fabriksindstillinger
Lampetæller
...
Avanceret
Keystone
●D
enne funktion er kun, når valgmuligheden
Automatisk Keystone ikker er slået Til.
Keystone-undermenu
Gem......... G
em keystone efter du har lukket
projektoren, eller trukket AC-strømstikket
ud.
Nulstil ...... F
unktionen keystone annulleres efter du
har lukket projektoren, eller trukket ACstrømstikket ud, når nulstilling er indstillet.
Avanceret
Keystone
Keystone
Gem
V/L keystone
Hjørnekorrektion
Kurvet korrektion
Nulstil værdi
V/L-keystone
Vælg denne funktion, for at korrigere de viste billeder
vandret eller lodret
Tryk på -knappen
for at reducere den
øvre bredde
Tryk på -knappen
for at reducere den
nedre bredde
Tryk på -knappen
for at reducere den
venstre bredde
Tryk på -knappen
for at reducere den
højre bredde
Hjørnekorrektion
Vælg denne funktion, for at korrigere de viste billeder
af fire forvrængede hjørner.
Tryk på
-knappen for keystone ved fire
hjørner af skærmen. De fire hjørner er loopede i den
rækkefølge, der er vist nedenfor:
Hjørnekorrektion
Øverste venstre
Øverste højre
Bunden til højre
Bemærk:
●● Hvid pil indikerer ingen korrektion.
●● Rød pil indikerer keystone-retning.
●● Pilen forsvinder, når korrektionen er maksimal.
64
Bunden til venstre
Avanceret
Kurvet korrektion (LV-WX370, LV-X350)
Vælg denne funktion for at korrigere de viste billeder med ulige
linearitet eller lodret og vandret bøjningsdeformation.
Tryk på
-knappen for at tilpasse valgmuligheder.
Punkt
Kurvet korrektion
X/Y-stigning
Kurvet korrektion
X-kompensation
Kurvet korrektion
Y-kompensation
Handling
Tilpasning
Tryk på 
Tilpas fra tilstanden af B til A
Tryk på 
Tilpas fra tilstanden af A til B
Tryk på 
Tilpas fra tilstanden af B til A
Tryk på ▼
Tilpas fra tilstanden af A til B
Tryk på 
Tilpas forvrængning i højre side
Tryk på 
Tilpas forvrængning i venstre
side
Tryk på 
Tilpas forvrængning i toppen
Tryk på ▼
Tilpas forvrængning på bunden
A
B
A
B
Bemærk:
●● Efter tilpasning af værdier for V/L-keystone, hvis brugeren tilpasser hjørnetilpasning og
buet korrektion, nulstilles V/L-keystone. Og efter tilpasning af værdier for hjørnetilpasning
og buet korrektion, hvis brugeren tilpasser V/L-keystone, nulstilles værdier for
hjørnetilpasning.
●● Kurvet korrektion for X-kompensation og buet korrektion for Y-kompensation kan ikke
tilpasses individuelt. Tilpas buet korrektion for X-kompensation og buet korrektion for
Y-kompensation efter tilpasning af X/Y buet korrektion.
●● Tryk på KEYSTONE på fjernbetjeningen, så vises Keystone OSD-menuen (inklusive: V/Lkeystone, hjørnetilpasning, buet korrektion og nulstillingsværdi), og tryk på ▲▼ knappen
for at skifte mellem de fire valgmuligheder.
●● Maksimal Keystone-rækkevidde op til ±30 ° lodret og ±15 ° vandret.
Dog vil billedkvaliteten beskadiges, og vil have sværere ved at fokusere. Installér
projektoren med den mindste korrektionsværdi.
●● Skærmstørrelsen ændres med forskellige V/L-keystone-tilpasninger.
●● Keystone kan påvirke billedFormatforholdet.
Nulstil værdi
Vælg denne funktion for at sætte værdien tilbage til
fabriksindstillingen.
1) T
ryk på
-knappen for at vælge
valgmuligheden [nulstil værdi].
2) Tryk på <OK> knappen.
●D
en værdi, der tilpasses af keystone er nulstillet.
65
Avanceret
Logomenu
Logo
Avanceret
Logo (inklusive logo og låseklargørelse af
logoadgangskode). Du kan bruge denne funktin
til at vælge logoskærm, logoadgangskodelås,
ændre adgangskoden for opstart, og klargøre
standardlogoskærm.
1) Tryk på
-knappen for at vælge menuen [logo].
2) Tryk på <OK> knappen.
3) Tryk på
-knappen, for at vælge de passende
punkter.
Logovalg
Vælg denne funktion, for at indstille logoskærmen ved
opstart af din projektor:
Canon (standard).... V
is den fabriksindstillede
logoskærm.
Bruger*.................... V
is logoskærmbillede.
Fra........................... V
is nedtællingslogoskærm.
*Kun for LV-WX370 / LV-X350
Logo
Vælg logo
Standard
Fang
Lås til PIN-kodelogo
Fra
Ændring af PIN-kodelogo
Bemærk:
●● Efter du skifter
logoadgangskoden til et nyt
tal, skal du huske det og holde
den gemt. Logoadgangskoden
kan ikke ændres igen, hvis den
nye adgangskode mistes eller
glemmes.
Fang (LV-WX370 til LV-X350)
Gør os i stand til at tage skærmbilleder af viste billeder, og brug det som startskærm eller interval
af præsentationer.
Efter at have taget et skærmbillede af det viste billede, skal du trykke på OK-knappen, og derefter
vises en bekræftigelsesboks. Vælg Ja, for at gemme skærmbilledet.
Efter at have taget et skærmbillede af det viste billede, skal du gå til "vælg et logo", og indstille det
til "Bruger". Derefter vises skærmbilledet, når projektoren tændes næste gang.
Lås til PIN-kodelogo
Lås til PIN-kodelogo
Denne funktion forhindrer uautoriserede personer fra at ændre logoskærmen.
Fra...... L
ogoskærmen kan ændres til logomenuen.
Til........ D
u kan ske ikke at ændre logoskærmen uden logoadgangskoden.
For at ændre logoadgangskodebeskyttelsen, skal du trykke på OK-knappen, så vises pop opdialogboksen for ændring af logoadgangskoden. Følg nedenstående trin, for at indtaste en
logoskærmadgangskode.
● Tryk med pilen på -knappen for at vælge et tal, tryk derefter på OK-knappen for at indtaste
det, og flyt markøren. Det tal du indtastede vises som "". For at ændre det tal du har indtastet,
skal du trykke på Menu-knappen, for at flytte markøren til det tal du vil ændre, skal du trykke på
-knappen,
for at vælge den korrekte.
● Gentag dette trin, for at indtaste et 3-cifret tal. Flyt markøren til Indstil, efter du har indtastet det
3-cifrede tal. Tryk på OK-knappen.
● Hvis adgangskoden er ugyldig, vil adgangskoden, der vises som "*** ", være rød. Prøv igen med
én, der er gyldig.
● Efter du har indtasstet en gyldig logoskærmadgangskode, kan du trykke på -knappen, for at
skifte mellem Fra og Til.
Ændring af PIN-kodelogo
Du kan ændre logoadgangskoden til ethvert ønsket 3-cifret tal. Tryk på OK-knappen, for at vælge
ændring af logoadgangskode.
Ændring af PIN-kode. Pop op-dialogboksen for ændring af logoadgangskoden vises, tryk
med pilen på -knappen, for at give en gyldig ny kode. Pop op-dialogboksen for ændring af
logoadgangskoden vises. Indstil en ny logoadgangskode, tjek indholdet i dialogboksen, vælg Ja,
og den nye adgangskode er nu indstillet.
Husk din nye adgangskode, og hold den gemt.
For at annullere logoadgangskoden, skal du indstille til frabriksindstillingerne.
66
Avanceret
Sikkerhed
Sikkerhedsmenu
Indstil en adgangskode, for at låse anvendelsen af
projektoren for at forhindre, at uautoriserede personer
anvender din projektor. Så snart projektoren er slået til,
vises [adgangskode] skærmen.
1) Tryk på
-knappen for at vælge menuen
[sikkerhed].
2) Tryk på <OK> knappen.
3) Tryk på
-knappen for at skifte det påkrævede
punkt.
Avanceret
Sikkerhed
Lås med PIN-kode
Fra
Ændring af PIN-kode
Lås med PIN-kode
Lås med PIN-kode
Denne funktion forhindrer uautoriserede personer, fra at anvende projektoren..
fra...... L
ås med PIN-kodeefunktionen er ikke tilgængelig.
Til....... [adgangskode] skærmen vises, når projektoren er slået til. Hvis du vil ændre
adgangskodelåsen eller adgangskoden (for tre cifre), skal du indtaste adgangskoden.
Fabriksindstillingsadgangskoden er "111"
Ændring af PIN-kode
● Du kan ændre adgangskoden. Klik på [OK] knappen, og vælg [skift adgangskode]. Når
[adgangskode] dialogboksen vises, skal du trykke på [← / →] knappen, for at indtaste en
gyldig adgangskode, og vælge [indstil], for at vise dialogboksen [ny adgangskode]. Indstil
en ny adgangskode, bekræft indholdet i dialogboksen, og vælg Indstil, for at indstille en ny
adgangskode.
● Det tal du indtastede vises som "*". For at redigere det tal du har indtastet, skal du trykke på
-knappen, for at flytte markøren til det tal du ønsker at ændre, tryk på -knappen for at vælge
den korrekte.
● Gentag dette trin for at indtaste et 3-cifret tal.
● Indtast et trecifret tal, og flyt markøren til "indstil". Tryk på OK-knappen, du kan nu begynde at
anvende projektoren.
● Hvis adgangskoden er ugyldig, vil adgangskoden, der vises som "*** ", være rød. Prøv igen
med én, der er gyldig.
● Husk din nye adgangskode, og hold den gemt.
For at annullere adgangskoden
(1) Mens du trykker på [POWER] knappen og [OK] knappen på samme tid på hovedenheden,
skal du sætte strømkablet ind i hovedenheden, og vente på LED-lyset skifter fra at blinke til at
lyse.
(2) Når [POWER] knappen er trykket på og lyser, vises adgangskodeinputskærmen. Indtast "111".
(3) Vælg OSD-menusikkerhed >> adgangskode >> "til". Når inputskærmen vises igen, skal
du indtaste standardværdien (111), og indstille adgangskoden til "fra", eller indstil en ny
adgangskode.
67
Avanceret
Strømstyring
For at reducere strømforbruget og opretholde lampens
livscyklus, vil strømbesparelsesfunktionen slukke for
projektionslampen, hvis din projektor ikke har nogen
signaler i et stykke tid.
1) Tryk på -knappen for at vælge menuen
[strømbesparelse].
2) Tryk på <OK> knappen.
3) Tryk på
-knappen for at skifte det påkrævede
punkt.
Klar.........................Strømlysindikatoren blinker
grøn, når lampen er helt kølet
af. Lampen tænder igen, hvis
et inputsignal tilsluttes, eller
enhver knap (bortset fra
power-knappen) på bagpanelet
og fjernbetjeningen trykkes på i
dette tidsrum.
Sluk.........................Projektoren slukker, når lampen
er helt afkølet.
Deaktivér.................Deaktivér
strømbesparelsesfunktionen.
Timer.......................Så snart inputsignalet afbrydes,
og der ikke er trykket på nogen
knapper i 30 Sekunder efter,
vises meddelelsen "Intet signal"
i tidstageren. Tidstageren tæller
ned indtil lampen slukker. Tryk
på knappen, for at indstille
tidstageren i intervallet 1-30
minutter.
Klar til nedtælling... ● Indsil intervallet for hvornår
klar-tilstand skal ændres til
standby (0 til 30 minutter).
Hvis du indstiller til nul
minutter, udfører din projektor
ikke automatisk overgang.
● Tryk på Power-knappen, for
at ændre din projektor fra klar
til standby-tilstand, og enhver
anden knap for at tænde den.
Strømstyringsmenu
Avanceret
Strømstyring
Klar
Luk
Fra
Timer
5 Min.
Klar til nedtælling
5 Min.
Strømstyring
Intet signal
01:20
Tilbageværende tid før
lampen slukkes.
Bemærk:
●● Fabriksindstillinger for standbytid: 5 minutter. Nedtælling til klar-tilstand: 5 minutter.
68
Avanceret
Filtertæller
Indstil denne funktion til at nulstille
filteranvendelsestiden, og indstille advarselsskærmen.
1) Tryk på
-knappen, for at vælge menuen
[filtertæller].
2) Tryk på <OK> knappen.
3) Tryk på
-knappen for at skifte det påkrævede
punkt.
Filtertællermenu
Avanceret
Filtertæller
Filtertæller
Filtertjek......................... Tjek temperaturen indeni
projektoren og foretag
passende handlinger.
Til: Tjek filteret.
● Så snart projektoren
har tjekket ethvert
filterproblem, vil
skærmen vise
et advarselsikon
"Filteradvarsel! Skift
filteret!"
Fra: Du skal ikke tjekke
filteret.
Bemærk:
●● Skærmen viser ikonet "Filteradvarsel! Tjek
filteret! ", når projektoren har en advarsel.
Og advarselsikonet forsvinder automatisk
30S senere, mens kun power-knappen kan
anvendes i den periode.
69
200H
Nulstil filtertæller
Filtertjek
Når projektoren opnår den brugerindstillede
rengøringstid, vises filteradvarselsikonet på skærmen,
for at påminde brugeren om at rengøre projektorens
filter. Vær sikker på du vælger den indledende
tilstand, og indstiller tidstageren efter rengøringen.
Så snart du har genindstillet filtertælleren, lukkes
filteradvarselsikonet.
Filter............................... Viser filteradvarselstiden.
Tidstager........................ ndstil tiden for visning af et
advarselsikon.
Nulstil filtertæller ......
nulstil filtertælleren.
1H
Timer
O
Nulstil filtertæller ?
Ja
Flyt
Filteradvarsel
Nej
OK
Vælg
MENU
Tilbage
Avanceret
testmønster
Vælg denne funktion, for at vise projektorens indbyggede testmønster.
1) Tryk på
-knappen, for at vælge menuen [testmønster].
2) Tryk på <OK> knappen.
3) Tryk på
-knappen for at skifte det påkrævede
punkt.
4) Tryk på <OK> knappen.
Gråskala 1 / gråskala 2 / gråskala 3 / gråskala 4 /
farvebjælke / rød / grøn / blå / krydsskravering / hvid /
sort / Raster-grå: Brug OSD-menuen til at vise testmønsteret.
Testmønstermenu
Avanceret
Tekstmønster
1/2
Tekstmønster
2/2
Fra
Gråskala 1
Gråskala 2
Gråskala 3
Gråskala 4
Farvelinje
Rød
Grøn
Blå
Cross hatch
Avanceret
Hvid
Sort
Grå
70
Avanceret
Netværk
Forberedelse
1. Påkrævet udstyr: Projektor, computer og netværkskabel
2. Tilslutning:
Tilslut din projektor til en router, eller skift til LAN med et normalt eller jumpernetværkskabel. Hvis det mislykkedes at tilslutte med et normalt netværkskabel, skal du
anvende et jumper-kabel i stedet.
3. Tænd computeren. LAN-porten i computeren og projektoren blinker, når projektoren er
tændt.
Anvendelsestrin
1. Tænd din projektor.
2. Opnå IP-adressen, med DHCP indstillet til Til, og
IP-allokering sat til Til. (Du kan indstille DHCP til
Fra, og klargøre IP-adressen manuelt.)
3. Indtast netværksklargøringsmenuen
(1) Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen
eller topkontrolpanelet, og tryk på
-knappen, for at vælge netværksikonet.
Netværksmenu
Avanceret
LAN
Netværksindstilling
Netværksoplysninger
(2) Tryk på
-knappen, for at vælge
netværksindstillinger, og tryk på OK-knappen
for at fuldføre.
Mac-adresse......Vis MAC-adressen for det
traditionelle netværk.
IP-adresse..........Vis det traditionelle
netværks IP-adresse.
(3) Tryk på
-knappen, for at slå DHC Til, for
at opnå en IP-adresse, undernet, gateway og
DNS automatisk, og tryk på OK-knappen for
at bekræfte.
MAC-adresse:
7C:6F:F8:4E:B9:2F
IP-adresse
192.168.1.100
LAN
Netværksindstilling
DHCP
Til
IP-adresse
.
.
.
Undernet
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gateway
DNS
Sæt
Flyt
OK
Denne funktion nulstiller alle dine indstillinger til
fabriksindstillinger.
1) T
ryk på
-knappen, for at vælge menuen
[fabriksindstillinger].
2) T
ryk på <OK eller > knappen.
3) Tryk på -knappen for at vælge Ja, og tryk derefter
på <OK> knappen.
71
MENU
Tilbage
Netværksindstilling
DHCP
Fra
IP-adresse
192 . 168 . 1 . 100
Undernet
255 . 255 . 255 . 0
Gateway
192 . 168 . 1 . 1
DNS
192 . 168 . 1 . 1
Sæt
Flyt
Fabriksindstillinger
Næste
LAN
Tryk på -knappen, for at slå DHCP Fra,
tryk derefter på OK-knappen, for at indtaste
en IP-adresse,  tryk derefter på -knappen,
for at vælge undernet, gateway og DNS
automatisk, og tryk på OK-knappen for at
bekræfte.
Annuller
OK
Næste
Annuller
MENU
Tilbage
MENU
Tilbage
Tilbage til fabriksindstillinger ?
Ja
Flyt
Nej
OK
Vælg
Avanceret
Lampetæller
Vær sikker på du indstiller lampetælleren, når du
udskifter lampen. Så slukkes warning-indikatoren, og
lampeudskiftningsikonet vises.
Filtertællermenu
Avanceret
Lampetæller
1) Tryk på
-knappen for at vælge menuen
[lampetæller].
Lampetæller
1H
Lamp counter reset
2) Tryk på <OK eller > knappen.
3) Tryk på
-knappen, for at vælge "Vil du nulstille
lampeudskiftning?", og tryk på <OK>knappen.
"Vil du nulstille lampeudskiftningstælleren?"
meddelelsen vises. Vælg Ja for at fortsætte.
4) I en anden pop op-dialogboks, skal du vælge Ja, for
at nulstille lampetælleren.
Bemærk:
●● Du må ikke nulstille lampetælleren, desto
mindre du er nødt til at udskifte lampen.
Vil du
Lamp
nulstille
replacement
lampeudskiftningstælleren?
counter Reset?
Yes
Ja
Move
Flyt
No
Nej
OK
OK
Select
Vælg
MENUMENU
Tilbage
Back
Vil du nulstille lampeudskiftningstælleren?
Ja
OK ?
Ja
Move
Flyt
72
Nej
OK
OK
Select
Vælg
MENUMENU
Tilbage
Back
Memory Viewer
Når USB-stikket er sat i projektoren, kan
visningshukommelsen vise videoer og billeder, som er
gemte på USB-stikket.
Tryk på <menu>knappen på fjernbetjeningen, for at
vise OSD-menuen. Tryk på -knappen, for at vælge
Memory Viewersmenuen, og tryk derefter på <OK>
eller -knappen.
1) Tryk på
-knappen, for at vælge det passende
punkt.
2) Tryk på <OK> knappen.
3) Tryk på
-knappen for at tilpasse
indstillingsmuligheder.
4) Tryk på <OK> knappen.
Start slide
Vælg denne funktion for at afspille slides.
1) Tryk på -knappen, for at vælge en fil.
2) Tryk på
-knappen for at vælge menuen [start
slide].
3) Tryk på <OK eller > knappen.
● Visning i fuld skærm
● Tryk på <OK> for at returnere miniaturen.
Memory Viewer menu
Memory Viewer
Indstil dias
Effekt for diasovergang
Sortertingsrækkefølge
Roter
Dias højre
Navnerækkefølge
Ingen rotering
Best tilp.
Fra
Gentag
Fra
Anvend
Effekt for diasovergang
Vælg denne funktion, for at indstille slidets afspilning.
1) Tryk på
-knappen, for at vælge menuen [Effekt
for diasovergang].
2) Tryk på <OK eller > knappen.
3) Tryk på
-knappen for at skifte det påkrævede
punkt.
Skub nedad........Skift slides fra den øvre til den
nedre.
Skub til højre......Skift slides fra venstre til højre.
Sorteringsrækkefølge
Vælg denne funktion for at indstille slidenes
rækkefølge.
1) Tryk på
-knappen for at vælge menuen
[sorteringsrækkefølge].
2) Tryk på <OK> knappen.
3) Tryk på
-knappen for at skifte det påkrævede
punkt.
Udvid rækkefølge............Sortér efter udvidede fil- eller
mappenavne.
Størrelsesrækkefølge......Sortér efter fil- eller
mappestørrelse.
Tidsrækkefølge................Sortér efter fil- eller
mappetidspunkt.
Navnerækkefølge............Sortér efter fil- eller
mappenavne.
73
!
Bemærk:
●●Når du vælger [Memory Viewer]
som inputsignal, bliver menuen
"Memory Viewer" tilgængelig.
●●Ud over menuen "start slide", kan
du endda ændre indstillingerne,
hvis ikke du implementerer
[program], er indstillingsværdien
af ændringen ugyldig.
Memory Viewer
Rotér
Indstil rotationsretningen for billeder.
1) T
ryk på
-knappen for at vælge menuen [rotér].
2) T
ryk på <OK> knappen.
3) T
ryk på
-knappen for at skifte det påkrævede punkt.
Ingen rotation.......Rotation er ugyldig.
270 grader............Rotér mod uret med 270 grader.
180 grader............Rotér med uret med 180 grader.
90 grader..............Rotér med uret med 90 grader.
Bedste pasform
Indstil billedet til at være kompatibelt med
projektionsskærmen.
1) Tryk på
-knappen for at vælge menuen [bedste
pasform].
2) Tryk på <OK> knappen.
3) Tryk på
-knappen for at skifte det påkrævede punkt.
Til.......Vis billeder efter skærmens Formatforholdforhold.
Fra.....Vis billede med de normale pixels.
gentag
Vælg denne funktion for at afspille slides
gentagne gange.
1) Tryk på
-knappen for at vælge menuen
[gentag].
2) Tryk på <OK eller > knappen.
3) Tryk på
-knappen for at skifte det
påkrævede punkt.
Til......Genafspil det første dokument, efter
afspilning af det sidste.
Fra....Vend tilbage til miniatureskærmen, efter
afspilning af den sidste.
anvend
Bruges kun i afspillende slides.
1) Tryk på
-knappen for at vælge menuen
[anvend].
2) Tryk på <OK eller > knappen.
74
Info.
Vælg info. Funktionen, for at finde det viste billedsignal og projektorens funktionsstatus.
Menu-anvendelse
Tryk på <info.>knappen på fjernbetjeningen eller
<menu>knappen på kontrolpanelet, for at vise OSDmenuen. Tryk på -knappen, for at vælge menuen
Info., og tryk derefter på <OK> eller -knappen.
Info. menu
Information
Input
HDMI-1
V synk.-frekvens
--- KHZ
L synk.-frekvens
---
---HZ
Lampestatus
Lampetæller
Info. Vis som følger:
Input: Vis den valgte inputkilde.
V-synkronisering Frekvens...... Vis V-synkronisering
Inputsignalets frekvens
i enheden KHz. Vis "--KHz", når der ikke er
nogen signaler.
L-synkronisering. Frekvens.... Vis L-synkronisering.
Inputsignalets frekvens
i enheden KHz. Vis "--KHz", når der ikke er
nogen signaler.
Lampestatus............................ Vis den valgte lampe.
Lampetæller............................. Vis lampens
anvendelsestid.
Strømstyring............................ Vis den valgte
strømbesparelsestilstand.
Billedtilstand............................ Vis den valgte
billedtilstand.
75
Strømstyring
0H
Fra
5 Min.
Billedtilstand
Standard
Netværkskontrol
Netværkskontrolfunktion
Funktion: Denne funktion er designet til at fjernbetjene en computer i det samme LAN.
Forberedelse
1. P
åkrævet udstyr: Projektor, computer og netværkskabel
2. T
ilslutning:
Tilslut din projektor til en router, eller skift til LAN med et normalt eller jumpernetværkskabel. Hvis det mislykkedes at tilslutte med et normalt netværkskabel, skal du
anvende et jumper-kabel i stedet.
3. T
ænd computeren. LAN-porten i computeren og projektoren blinker, når projektoren er
tændt.
Anvendelsestrin
1. T
ænd din projektor.
Avanceret
LAN
Netværksindstilling
2. O
pnå IP-adressen, med DHCP indstillet til
Til, og IP-allokering sat til Til. (Du kan indstille
DHCP til Fra, og klargøre IP-adressen manuelt,
hvis du er nogenlunde bekendt med håndtering
af netværk.)
Netværksoplysninger
MAC-adresse:
7C:6F:F8:4E:B9:2F
IP-adresse
192.168.1.100
3. Indtast netværksklargøringsmenuen
(1) Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen
eller topkontrolpanelet, og tryk
på
-knappen, for at vælge netværksikonet.
(2) Tryk på ENTER-knappen eller
vises netværksmenuen.
LAN
-knappen, så
(3) Tryk på
-knappen, for at vælge
netværksindstillinger, og tryk på ENTERknappen for at bekræfte.
Til
IP-adresse
.
.
.
Undernet
.
.
.
Gateway
.
.
.
DNS
.
.
.
Sæt
Flyt
OK
MENU
LAN
Tilbage
Netværksindstilling
Fra
IP-adresse
192 . 168 . 1 . 100
Undernet
255 . 255 . 255 . 0
Gateway
192 . 168 . 1 . 1
DNS
192 . 168 . 1 . 1
Sæt
Flyt
Annuller
Næste
DHCP
(4) Tryk på
-knappen, for at slå DHCP Til, og
tryk på OK-knappen for at bekræfte.
(5) Tryk på
-knappen for at vælge Indstil,
og tryk på OK-knappen, for at vente indtil
meddelelsen "Vent venligst..." vises.
Netværksindstilling
DHCP
OK
Næste
Annuller
MENU
Tilbage
Bemærk:
●● Hvis du bruger den trådløse netværksforbindelse, skal du tjekke SSID / ESSID og den
trådløse IP-adresse i netværksindstillingsstatussen, og skrive oplysningerne ned.
76
Netværkskontrol
Tilgå gennem en webbrowser
1) S
tart computerens webbrowser.
2) Indtast IP-adressen på den projektor, som er indstillet i URL-inputfeltet af
webbrowseren.
3) Indtast adgangskoden i feltet [adgangskode], og klik derefter på [log ind].
"*" Fra fabriksindstilling er brugernavnet: "admin" (administratorprivilegier),
adgangskode: "admin".
4) K
lik på [log ind]
BEMÆRK:
Brugere kan klikke oppe i højre hjørne af webbrowserskærmen, for at vælge det viste sprog.
Du må ikke starte flere webbrowserindstillinger eller -kontroller. Du må ikke anvende mere
end én computer, til at indstille eller kontrollere projektoren.
Skift din adgangskode.
Hvis ikke netværket vises på skærmkontroller, skal du kontakte din netværksadministrator.
Beskrivelse af hver valgmulighed.
①
②
③
④
⑤
①
S
ystemstatus: Klik på denne valgmulighed for at vise siden [systemstatus].
②
G
enerel klargørelse: Klik på denne valgmulighed for at vise siden [generel
klargørelse].
③
B
illedklargørelse: Klik på denne valgmulighed for at vise siden [billedklargørelse].
④
B
illedklargørelse: Klik på denne valgmulighed for at vise siden [billedklargørelse].
⑤
N
etværksklargørelse: Klik på denne valgmulighed for at vise siden
[Netværksklargørelse].
77
Netværkskontrol
Siden [systemstatus]
①
②
ersioner: Viser projektorens firmwareversion.
①V
AN-status: Viser LAN-tilslutningsstatussen.
②L
Siden [generel klargørelse]
①
②
③
④
⑤
⑥
Indtast gammel adgangskode: Indtast adgangskoden for
konfigurationen.
② Indtast ny adgangskode: Indtast en ny adgangskode:.
③ Bekræft ny adgangskode: Genindtast den nye adgangskode for at
bekræfte.
④ Power og Source: Opdatér indstillinger.
⑤ Power: Tænd eller sluk projektoren.
⑥ Source-valg: Skift projektorens inputkilde.
①
Siden [billedklargørelse]
①
②
③
④
⑤
⑥
①
L
ysstyrke: Tilpas lysstyrken for det viste billede.
②
K
ontrast: Tilpas kontrasten for det viste billede.
③
S
karphed: Tilpas skarpheden for det viste billede.
④
M
ætning: Tilpas farvemætningen for det viste billede.
⑤
T
oning: Tilpas toningen for det viste billede.
⑥
F
arvetemperatur: Tilpas farvetemperaturen for det viste billede.
78
Netværkskontrol
Siden [billedklargørelse]
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
①
Formatforhold: Tilpas Formatforholdet for det viste billede.
②
F
insynkronisering: Tilpas fasen for det viste billede.
③
V
-position: Tilpas den vandrette position for det viste billede.
④
L
-position: Tilpas den lodrette position for det viste billede.
⑤
V
-størrelse: Tilpas den vandrette størrelse for det viste billede.
⑥
F
rys: Vælg funktionen for at slå skærmfrys til og fra.
⑦ Aut.
pc-justering: Implementér den automatiske computertilpasningsfunktion.
⑧
L
-keystone: Korrigér trapezformet forvrængning i lodret retning.
⑨
V
-keystone Korrigér vandret forvrængning i vandret retning.
⑩
K
urvet korrektion*: Korrigér nålepude og tønde for det viste billede.
⑪
H
jørnekorrektion: Korrigér fire vinkler for det viste billede.
* Kun for LV-WX370/LV-X350
79
Netværkskontrol
Siden [netværksklargørelse]
①
②
①
Netværksklargørelse
Hvis du vil aktivere DHCP-klienten, skal du vælge IP-adressen automatisk.
IP-adresse:
Indtast IP-adressen, når du ikke anvender DHCP-serveren.
Undernet:
Indtast en undernetbeskyttelse, når du ikke anvender DHCP-serveren.
Gateway:
Indtast gateway, når du ikke anvender DHCP-serveren.
DNS:
Indtast DNS-adressen, når du ikke anvender DHCP-serveren.
Tilgængelige tegn: tal (0-9), punktum (.)
(For eksempel: 192.168.0.253)
② Anvend
Opdatér indstillinger.
80
Netværkskontrol
Netværksskærm
Når signalkilden vælges som LAN, anvendes netværket, til at vise computerbilledet.
Efter du har indtastet IP-adressen for projektoren på hjemmesiden til hovedinterfacet, skal du
klikke på "Download", og downloade tilsvarende PwPresenter-software med din projektor.
Klik på
-ikonet, for at indtaste pwPresenter-softwaren.
Windows Firewall
Følgende alarm kan blive vist den første gang du starter softwaren, afhængigt af dine Windows Firewallindstillinger.
For at aktivere kommunikation med projektorer, skal du vælge alle afkrydsningsfelter, og klikke på [tillad
adgang].
For at ændre indstillingerne, efter du har lukket alarmen, skal du åbne menuen [start] og vælge
[kontrolpanel]>[system og sikkerhed]>[Windows Firewall]>[tillad en app gennem Windows Firewall].
Vælg [pwpresenter.exe] på listen over tilladte apps og funktioner, og vælg derefter hvert afkrydsningsfelt.
81
Netværkskontrol
⑥
①
②
③
④
⑤
① Søg efter netværksskærm
med tomme søgebetingelser, klik på "Søg" for at søge, vælg den korrekte projektor og tilslut.
Alternativt kan du indtaste projektorens IP-adresse [eksempel: 192.168.1.100), og klikke på
"Tilslut".
BEMÆRK
• Før du anvender pwPresenter-søgningen, skal du skifte netværkssignalkilde.
② Foretag start eller pause af skærmbilledet
Foretag start eller pause af de valgte billeder.
③ Vælg optagelsestilstand
Vælg skærmbilledetilstanden fra "fuld størrelse", "fastsat størrelse" eller "variabel størrelse",
og indstil projektionsstørrelsen.
82
Netværkskontrol
④ Parameterindstillinger
Grundlæggende indstillinger: Sprog,
områdestørrelse for optagelse osv.
Avancerede indstillinger: JPEG.billedindstillinger, netværksportindstillinger, hvid list,
sort liste osv.
Globale indstillinger:
Fjernbetjeningsindstillinger, lydoptagelse og
skærmoptagelse osv.
Multicast-indstillinger: Lydstyrkeindstillinger,
båndbredde, prøvefrekvens osv.
83
Netværkskontrol
⑤ Administrering af netværksskærm
Indstil pwPresenter-netværksbrugernavn
og -adgangskode osv.
⑥ Stop alle forbindelser
84
Netværkskontrol
Fjernstyrer projektoren gennem en webbrowser (e-Control®)
Så snart du har den korrekte IP-adresse for projektoren, og projektoren er slået Til eller er i
standbytilstand, kan du anvende enhver computer, som er på det samme lokale områdenetværk, for at
kontrollere projektoren.
Når du bruger denne funkion, skal Adobe Flash Player være installeret på din computer. Download den
seneste version af Adobe Flash Player fra Adobe Systems Incorporated’s hjemmeside.
Anbefalede operativsystemer: Win7, Win8.1, Win10,Mac OS X v10.5 ~ v10.14.
1. Indtast din projektors IP-adresse i din browsers adressebjælke, og tryk på Enter. (For eksempel,
http://192.168.0.146)
Anbefalet webbrowsere: IE11, Chrome 44.0 og mindre.
2. Fjernnetværksfunktionssiden vises. Denne side gør dig i stand til at anvende projektoren, som hvis
du anvendte fjernbetjeningen eller kontrolpanelet på projektoren.
i
ii
i
Tryk på / for at vise
Flere knapper.
▼
▼
i
I. D
isse knapper fungerer på samme måde som dem i OSD-menuerne eller på fjernbetjeningen. Se
"2. PICTURE-menu" på side 40 og "Fjernbetjening" på side 29 for detaljer.
ii. F
or at skifte indputkilde, skal du klikke på din ønskede kilde.
Når du bruger projektorens kontrolpanel eller fjernbetjening til at ændre OSD-menuindstillingerne, kan det
tage et stykke tid for webbrowseren at synkronisere disse ændringer med projektoren.
3. S
iden Værktøj gør dig i stand til at administrere projektoren, konfigurere LAN-kontrolindstillingerne
og sikker adgang for anvendelse af fjernbetjening på denne projektor.
i
ii
iv
iii
v
vi
I. N
år du bruger Creston-kontrolsystemet, skal du gå til brugervejledningen under Crestonkontrolsystem for klargørelsesoplysninger.
ii. D
u kan navngive projektoren, se dens placering og hvem der er ansvarlig for den. Denne kolonne
tillader maksimalt 22 enkelt-byte tegn.
85
Netværkskontrol
iii.Du kan tilpasse LAN-indstillingerne.
iv.Så snart den er indstillet, er adgang til fjernnetværksfunktionssiden på denne projektor
adgnagskodebeskyttet.
For at aktivere denne funktion, skal du krydse feltet foran "Aktivér" af, og indtaste din ønskede
adgangskode i kolonnen Ny adgangskode, og bekræfte den nye adgangskode, ved at genindtaste den
nye adgangskode i kolonnen Bekræft. For at aktivere adgangskodebeskyttelse, skal du fjerne krydset i
feltet.
V.Så snart den er indstillet, er adgang til siden Værktøj adgangskodebeskyttet. Gå til trin iv for anvendelse
af adgangskodefunktionen.
vi.Tryk på Afslut for at vende tilbage til fjernnetværksfunktionssiden.
•
•
•
-H
Højre på projektoren i tre sekunder.
old et langt tryk på MENU og
-A
dgangskoden er nu nulstillet.
S
oftwaren er tilgængelig på engelsk.
N
år DHCP er slukket, er der en mulighed for, at hjemmesideforbindelsen stopper. Hvis dette sker, skal du tjekke
projektorens nye IP-adresse, og indtaste den nye adresse for at tilslutte igen.
▼
•
E
fter du har udført tilpasningerne, skal du trykke på Send-knappen, så gemmes dataene i projektoren.
S
å snart adgangskoden er indstillet, vises Log ud-knappen ved siden af knappen Værktøj.
S
kriv din adgangskode ned før eller lige efter du har indtastet adgangskoden, så du kan finde den, hvis du skulle
ske at glemme den.
H
vis ikke du skrev din adgangskode ned, og du overhovedet ikke kan huske den, kan du nulstille adgangskoden
ved af følge proceduren.
-Å
bn log ind-skærmen af e-Control. med din webbrowser.
•
•
4. Siden Info viser oplysningerne om og statussen af denne projektor.
i
ii
i
iii
i.De oplysninger du indtastede på siden Værktøj vises her, og disse kolonner er tomme, når du bruger
e-Control™ for første gang.
ii.Når projektoren er i unormale forhold, vises følgende oplysninger.
Når projektoren er i normale forhold eller i unormale forhold, andet end de, der er nævnes nedenfor, vil kolonnen
Fejlstatus være "0:Ingen fejl".
Fejlstatus
Beskrivelse
3: Lampefejl
Lampen mislykkedes at tænde eller slukke under anvendelse.
3: For høj temperatur
Projektorens temperatur er for høj eller kan ikke spores.
3: Ventilatorlås
Ventilatorens rotationshastighed kan ikke indstilles eller spores.
3: Overforbrug af lampe
Lampen anvendes stadig efter visning af
lampeadvarselsmeddelelser.
86
Netværkskontrol
(3 = fejl)
iii. Tryk på Afslut for at vende tilbage til fjernnetværksfunktionssiden.
5. Efter du har trykket på "Hjælp"-knappen, vises Titel-viinduet oppe i højre hjørne. Du kan sende
meddelelser til RoomView™ softwaren, som er tilsluttet til det samme lokale områdenetværk.
For at få flere oplysninger, kan du besøge http://www.crestron.com og www.crestron.com/getroomview.
Kontrollering af projektoren med PJLink™ programmet
Denne projektor understøtter standardprotokol PJLink™ for projektorkontrol, og du kan kontrollere og
overvåge projektorens handlinger med det samme program blandt forskellige modeller af projektorer, og
med forskellige fabrikanter.
Om PJLink™
• For at anvende PJLink™ funktionen, er PJLink™ programsoftwaren påkrævet.
• For at se specifikationerne for PJLink™, skal du tilgå hjemmesiden for Japan Business Machine and
Information System Industries Association (JBMIA). (http://pjlink.jbmia.or.jp/english)
• Denne projektor stemmer fuldstændigt overens med specifikationerne af JBMIA PJLink™ klasse 1. Den
understøtter alle kommandoerne, som er definerede af PJLink™ klasse 1, og overensstemmelsen er
verificeret med PJLink™ standardspecifikationerne af version 1.4.
Anvendelse af adgangskodefunktionen
For at forhindre uautoriseret tilslutning til projektoren via PJLink™ programmet, kan du indstille
adgangskodesikkerhed for projektoren. For at indstille adgangskoden:
1. Å
bn linket til hjemmesiden, og gå til Netværksskærmsystem: Vælg menuen Netværksklargørelse.
2. Under valgmuligheden PJLink-klargørelse, skal du vælge Aktivér adgangskode.
3. Indtast adgangskoden i kolonnen efter valgmuligheden Indlæs adgangskode.
4. Indtast den adgangskode du skal ændre, og vælg mellem tallene 0-9.
5. Indtast den nye adgangskode igen i kolonnen efter valgmuligheden Bekræft adgangskode, og tryk på
Anvend for at bekræfte.
Hvis du glemmer adgangskoden, skal du bruge adgangskoden "projectorcontroller".
87
Netværkskontrol
PJLink™ understøttede kommandoer
Tabellen nedenfor viser kommandoer, som kan bruges til at kontrollere projektoren med PJLink™ protokollen.
Anbefaling
POWR
Beskrivelse
Power-kontrol
Bemærkning (parameter)
0 = sluk
1 = tænd
0 = standby
POWR?
Eftersppørgsel om tilstanden
1 = tænd
2 = afkøler
3 = opvarmer
11 = COMPUTER
INPT
Skift mellem input
21 = VIDEO
31 = HDMI-1
32 = HDMI-2
INPT?
Efterspørgsel om skift mellem input
41 = USB-visning
51 = USB-skærm
52 = LAN
10 = deaktivér BLANK
AVMT
Mute-kontrol
11 = aktivér BLANK
20 = deaktivér lydløs
21 = aktivér lydløs
AVMT?
Eftersppørgsel om lydløstilstanden
30 = deaktivér BLANK og lydløs
31 = aktivér BLANK og lydløs
1. byte: Ventilatorfejl, 0 eller 2
2. byte: Lampefejl, 0 eller 2
3. byte: Temperaturfejl, 0 eller 2
ERST?
Eftersppørgsel om fejltilstanden
4. byte: Altid 0
5. byte: Altid 0
6. byte: Andre fejl, 0 eller 2
* 0 eller 2 betyder følgende:
0 = Der blev ikke fundet nogen fejl, 2 = fejl
1. værdi (1 til 4 cifre): Kumulativ lampeanvendelsestid
(Dette punkt viser en lampeanvendelsestid (time),
LAMP?
Eftersppørgsel om fejltilstanden
INST?
Efterspørgsel om den tilgængelige
NAME?
Efterspørgsel om projektoren
INF1?
Efterspørgsel om fabrikantnavnet
"Canon" returneres.
INF2?
Efterspørgsel om modelnavnet
"LV-WU360" eller "LV-WX370" eller “LV-X350" returneres.
INFO?
Efterspørgsel om andre oplysninger "Versionnummer" resturneres.
CLSS?
•
Efterspørgsel om klassen
Oplysninger
Som er beregnet baseret på, at lampetilstanden er Besparelse)
2. værdi: 0 = lampe fra, 1 = lampe til
Følgende værdi blev returneret.
"11 21 31 32 41 51 52"
Kommandoen svarer med projektornavnet,
Som er angivet på siden Værktøj.
"1" returneres.
PJLink "INPT?" svares, men kun når kilden vises på skærmen. Når der ikke er noget signal, vil kun "ERR3-tid!"
svares.
88
Netværkskontrol
•
O
vennævnte kontrol kan ikke udføres korrekt, eller overågningsdataene kan ske ikke at opnåes korrekt under
følgende forhold:
• Under standby
• Under skift af inputkilde
• Under behandling af kommando
• Under udførelse af AUTO PC
• Før velkomstskærmen forsvinder, efter strømmen er slået til.
•
B
rug 1 computer til at kontrollere/overvåge 1 projektor.
•
F
or kontrollering/overvågning med PJLink™, skal du se anvendelsesvejledningen for det PJLink™ program
du bruger.
•
N
år du overvåger projektorens anvendelsestilstand med denne funktion, ved at sende
efterspørgselskommandoer på stribe, skal du sende en efterspørgselskommando, efter du har modtaget
svaret fra den tidligere efterspørgselskommando fra projektoren.
Anvendelse af netværksfunktionen, når projektoren er i standbytilstand
Når standby-LAN i SYSTEM SETUP: Avanceret>LAN-indstillingsmenuen er aktiveret, er projektoren
i stand til at levere netværksfunktionen, når den er i standbytilstand.
Ordliste
For flere oplysninger om ordlisten nedenfor, skal du gå til den tekniske bog, som er kommercielt
tilgængelig.
Udtryk
Beskrivelse
DHCP
Forkortelse af Dynamic Host Configuration Protocol. Denne protokol
tildeler automatisk IP-adresser til netværksbaserede enheder.
IP-adresse
Numerisk adresse til at identificere netværksbaserede computere.
Undernetmaske
En numerisk værdi til at definere antal bit, som er anvendt for
en netværksadresse af et inddelt netværk (eller undernet) i en
IP-adresse.
Standard gateway
En server (eller router) til at kommunikere på tværs af netværk
(undernet), som er inddelte af undernetmaske.
89
Brugbar funktion
Memory Viewer funktion
Når USB-stikket er sat i projektoren, kan visningshukommelsen vise videoer og billeder, som er
gemte på USB-stikket.
Det viste indhold af Memory Viewersfunktionen
Memory Viewer funktionen understøtter følgende billedfiler.
Video
Udvidelsesnavn
Video-codec
Lyd-codec
Videoformat
avi
Bevægende JPEG
ADPCM
Maksimum
1280x720,30fps
Udvidelsesnavn
jpg/jpeg
Kort
bmp
png
gif
tiff
Format
Grundlinjekoder 24
Progressive RGB24 bit
1.4.8 bit paletbaseret
RGB24,32 bit
24, 48-bit rigtig farve
1,4,8-bit paletbaseret
Beskrivelse
Maks. opløsning: 10000x10000
Maks. opløsning:
Panelopløsning
Maks. opløsning: 1280X800
Vis Memory Viewersskærm
Når USB-stikket er sat i projektoren, kan visningshukommelsen vise videoer og billeder, som er
gemte på USB-stikket.
1) Tryk på INPUT-knappen på kontrolpanelet og på topkontrolpanelet, og vælg inputkilden for [Memory Viewer].
2) Indsæt USB-stikket direkte i <USB (browser)>terminalen.
● Tryk på RC enter, for at vise standbyskærmen med det samme, mens USB-stik-ikonet vises i
venstre hjørne af skærmen.
● Når USB-stikket er uafhængigt af inddelingen, vil den vise mere end et USB-ikon.
3) Tryk på
-knappen for at skifte det påkrævede punkt.
● USB-stikkets grundmappe vises i en miniatur.
Afspil billede
Kun ét billede vises på skærmen, når du afspiller det.
1) Tryk på -knappen, for at vælge en fil.
2) Tryk på <OK eller > knappen.
● Visning i fuld skærm
3) Tryk på <OK> knappen.
● Tryk på <OK> for at returnere miniaturen.
90
Brugbar funktion
Afspil slide
Slideshowtilstanden i Memory Viewersmenuen er sat til en særlig indstilling, alle billeder i den
samme mappe kan afspilles automatisk.
1) Tryk på -knappen, for at vælge en fil.
2) Tryk på
-knappen, for at vælge menuen [Memory Viewer], og vælg derefter menuen [start
slide].
3) Tryk på <OK> knappen.
● Visning i fuld skærm
● Tryk på <OK> knappen for at returnere miniaturen.
Afspil video
Afspil videofiler
1) Tryk på -knappen, for at vælge en fil.
2) Tryk på <OK> knappen.
● Visning i fuld skærm
● Anvend fjernbetjeningen, til at håndtere kontrolfunktionen, som vises i bunden af skærmen.
Stop afspilning af videoen, og vend tilbage til miniaturen
Foretag pause / afspilning af videoen
Spol videoen frem / tilbage
Spol videoen frem / tilbage ved dobbel hastighed.
Hver gang du trykker på ikonet, skifter boksen. Når boksen vises, kan videoen afspilles.
Afslutning af Memory Viewer
Slideshowtilstanden i Memory Viewersmenuen er sat til en særlig indstilling, alle billeder i den
samme mappe kan afspilles automatisk.
1) Tryk på -knappen, for
2) Tryk på <OK> knappen.
3) Træk USB-stikket ud direkte.
at vælge viste videoer i venstre hjørne af skærmen.
91
Brugbar funktion
!
Bemærk
●● Kun USB-stik op til FAT32 (32GB) kan læses.
●● Når du indsætter et USB-stik, skal du være sikker på, at indsættelsesretningen er korrekt,
for ikke at beskadige porten.
●● B
emærk følgende punkter, når du indsætter og fjerner USB-stik:
a. Indikatoren blinker, når USB-stikket der er indsat i projektoren, eller projektoren læser
data. Du må ikke fjerne USB-stikket, når lyset blinker.
b. H
vis du anvender en USB-stikenhed uden indikator, vil projektoren genkende, når der
læses data. Luk dens browsefunktion, og sluk projektoren, og fjern derefter USB-stikket.
c. Du må ikke indsætte og fjerne USB-stikket hyppigt. Derefter fjern det mindst fem sekunder efter installationen. Efter fjernelse, skal der gå mindst 5 sekunder før du genindsætter det.
Forholdsregler for behandling og opbevaring af USB-stik
●● Ved røg eeller udsendelse af unormal lugt, skal du lukke den eksterne enhed og kontakte
forhandleren.
●● D
u må ikke indsætte fremmed materiale eller metalgenstande i USB-porten. Statisk elektrisitet kan forårsage data-tab eller databeskadigelse.
USB-skærmfunktion
Vælg denne funktion for at vise billedet eller lyden fra computeren gennem USB-konverteringskablet.
Ved anvendelse af Windows:
Windows-anvendelsesforhold
Operativsystem
CPU
Win7,Win8.1,Win10
Intel Core 2 Duo 2.0 GHZ eller hurtigere kompatible processorer
Hukommelseskapacitet 256 MB eller mere (512 MB eller mere)
Tilgængelig diskplads 20 MB eller mere
Monitor
Opløsning 640x480 eller mere, 1600x1200 eller mere
92
Brugbar funktion
Kan ikke garantere at PC’en, der møder ovennævnte betingelser, kan fungere normalt.
Vis USB-skærm
1) Anvender USB-B-kablet til at tilslutte til projektoren til USB-skærmtermialerne.
2) Tryk på oplysningskildemenuen på fjernbetjeningen, tryk på INPUT-knappen på kontrolpanelet,
og vælg derefter [USB-monitor] i inputkildemenuen.
3) Tryk på driver-ikonet i computerdriveren i computerens proceslinje,
og vælg derefter et
punkt i pop op-menubjælken.
● Pop op-menuen vises kun på engelsk.
[Aktivér lyd] / [deaktivér lyd]
[afspil video] / [sæt video på pause]
[Start / Stop]
[afslut]
Klargører outputtet fra computerens lyd.
Skift mellem at foretage afspilning eller pause af billeder.
Klargører outputtet fra computerens billede.
Grå betyder; ikke valgfri
BEMÆRK
●● Computerskærmens opløsning skiftes.
●● Hvis ikke driveren er installeret på computeren, fjernes driveren, når USB-kablet frakobles.
●● Du skal vente et øjeblik, hvis du vil vise computerskærmen.
●● Tilslut USB-kablet direkte til computerens USB-indgang. Når du tilslutter USB-hub, kan
den være unormal.
Afslutning af USB-skærm.
1) F
jern USB-kablet direkte, når du afslutter USB-monitor.
● Du behøver aldrig at følge "Fjern hardware sikkert", når USB-kablet ikke er tilsluttet.
93
Brugbar funktion
Ved anvendelse af Mac OS:
Mac OS-anvendelsesforhold
Operativsystem
Mac OS X v10.5 ~ 10.14
Power PC G4 1GHz eller hurtigere kompatible processorer
CPU
Hukommelseskapacitet 512MB eller mere
Tilgængelig diskplads 20 MB eller mere
Monitor
Opløsning 640x480 eller mere, 1600x1200 eller mere
Kan ikke garantere at PC’en, der møder ovennævnte betingelser, kan fungere normalt.
Vis USB-skærm
1) Anvender USB-B-kablet til at tilslutte til projektoren til USB-skærmtermialerne.
2) Tryk på oplysningskildemenuen på fjernbetjeningen, tryk på INPUT-knappen på kontrolpanelet,
og vælg derefter [USB-monitor] i inputkildemenuen.
3) Dobbeltklik på "monitor.app"-knappen, som er installeret på den virtuelle disk.
● Det viste billede på computerskærmen.
4) Tryk på driver-ikonet i computerdriveren i computerens proceslinje,
og vælg derefter et
punkt i pop op-menubjælken.
● Pop op-menuen vises kun på kinesisk.
[Aktivér lyd] / [deaktivér lyd]
[afspil video] / [sæt video på pause]
[Start / Stop]
[afslut]
!
Klargører outputtet fra computerens lyd.
Skift mellem at foretage afspilning eller pause af billeder.
Klargører outputtet fra computerens billede.
Afslut USB-monitor
BEMÆRK
●● Computerskærmens opløsning skiftes.
●● Du skal vente et øjeblik, hvis du vil vise computerskærmen.
●● Tilslut USB-kablet direkte til computerens USB-indgang. Når du tilslutter USB-hub, kan
den være unormal.
Afslutning af USB-skærm.
1) F
jern USB-kablet direkte, når du afslutter USB-skærm.
94
Vedligeholdelse og oprydning
WARNING-lysindikator
Warning-lysindikatoren viser statussen for projektorens beskyttelsesfunktion. Tjek Warning
og POWER-lysindikatorer for at udføre god vedligeholdelse.
Projektoren slukkes, og Warning-indikatoren blinker rød.
Din projektor slukker automatisk, for at beskytte komponenter i den, når den overophedes.
POWER-indikatoren blinker, når din projektor køler af. Tryk på POWER-knappen, for at
tænde din projektor igen, når den er afkølet til normal anvendelsestemperatur.
ADVARSEL
Bemærk:
POWER
POWER-indikatoren stopper med at blinke,
når din projektors indvendige temperatur er
afkølet til normal, og den tændes igen.
Warning-indikatoren blinker rød
Tjek følgende:
– Er der fri gennemgang for din projektors ventilator? Tjek installationsstatussen og enhver
blokering af luftudsugning.
– Er din projektor installeret i nærheden af udsugningen fra airconditionudstyr? Hold din
projektor væk fra luftudsugningen fra airconditionudstyr.
– Er filteret rent? Du skal rense filteret med jævne mellemrum.
Strømmen er unormal, og POWER-indikatoren forbliver gul.
POWER-indikatoren forbliver gul, og din projektor slukker, for at beskytte dens indvendige
komponenter, når en unormalitet spores. Træk AC-strømstikket ud, og sæt det ind igen.
Genstart din projektor, og udfør kontrolrutine. Hvis problemet fortsætter, skal du tage ACstrømstikket ud, og ringe til servicecenteret for kontrol og reparation.
ADVARSEL
POWER
POWER-indikatoren
forbliver gul
95
Vedligeholdelse og oprydning
Rens din projektor, når den forurenes med fremmed materiale, eller dens visningseffekter er
forværrede.
!
Bemærk:
Vær sikker på du slukker projektoren, og lader den køle helt af, Før du renser den.
Rens linsen
Blæs let støv og skidt væk fra linsen med et pust.
Og tør skidtet af med en blød klud. Du må ikke
bruge rengøringsmidler, som indeholder organiske
opløsningsmidler.
Slibende rensemiddel, opløsningsmiddel eller andre
grove kemikalier kan ridse linsen.
Rens din projektors beskyttelsesboks
Tør boksens overflade af med en ren og blød
klud. Tør forsigtigt boksen af med en ren og blød
klud, som er fugtiggjort med en lille mængde
neutral sæbe, for at fjerne tungt skidt. Du må ikke
overanvende med rensemiddel på boksen. Slibende
rensemiddel, opløsningsmiddel eller andre grove
kemikalier kan ridse boksens overflade.
Placér din projektor i en ordentlig beholder efter
brug, for at beskytte den mod skidt, støv og ridser.
Du må ikke bruge klæbemidler, smøremidler,
olie eller alkaliske vaskemidler til vedligehold af
projektoren. De kan ske at sidde fast i kabinettet og
beskadige det, hvilket kan forårsage, at projektoren
falder fra dens montering, og forårsager en ulykke
eller tilskadekomst.
96
Vedligeholdelse og oprydning
Rens filteret
Filteret er designet til at forhindre støv i at komme
ind i din projektor. Et tilstoppet filter kan reducere
afkølingsventilarens funktion, hvilket vil forårsage
overophedning af din projektor, og forkorte dens
livscyklus. Rens filteret med det samme, når ikonet
Filteradvarsel vises.
Følg disse trin for at rense dit filter:
1. Sluk din projektor, og tag stikket ud af
AC-strømkilden.
2. Fjern filterdækslet og fjern filteret.
3. Rens den forsigtigt med en børste.
4. Installér fnullersiden af det nye filter mod
filterdækslet.
5. Installér filterdækslet, og den for
strømforsyningen.
Filterdæksel
fibre
Fuzz
filterdæksel
filter
Reseau
gitter
Nulstil filtertælleren
1. Tryk på MENU-knappen, så vises OSD. Tryk på
-knappen, for at vælge menuen Klargørelse,
tryk på -knappen eller OK.
2. Tryk på
-knappen, for at vælge "Filtertæller",
tryk på -knappen eller OK. Tryk på
-knappen, for at vælge "Nulstil filtertælleren",
og tryk på OK. Meddelelsen "Vil du nultille
filtertælleren?" vises. Vælg Ja for at fortsætte.
3. I en anden pop op-dialogboks, skal du vælge Ja,
for at nulstille filtertælleren.
Avanceret
Filtertæller
Filtertæller
Timer
1H
200H
Nulstil filtertæller
Filtertjek
O
Anbefalinger
Du må ikke anvende din projektor et sted med
støv og røg. Dette kan påvirke billedkvaliteten. At
bruge din projektor et sted med støv og røg kan
føre til ophobning af støv på linse, LCD-panel og
linsekomponenter indeni. I et sådant tilfælde, skal
du ringe til din forhandler eller servicecenter for
korrekt rengøring.
!
!
Bemærk:
Nulstil filtertælleren efter dens
rengøring eller udskiftning.
Bemærk:
Du må ikke anvende din projektor, mens dens filter er fjernet. Støv kan fastsætte
sig på linseenheden, og beskadige billedkvaliteten.
Du må ikek indsætte noget lille objekt i luftudsugningen. Det kan ødelægge din
projektor.
97
Vedligeholdelse og oprydning
Lampeudskifning
Lampeadvarselsikonet
Denne projektor anvender følgende lamper.
Udskiftningslampe LV-LP43
Kontakt Canons kundeservicecenter, når du køber
en udskiftningslampe.
Lampeadvarselsikonet vises, når dens
anvendelsestid er mere end udskiftningsperioden
for lampen, minus 300 T og mindre end projektorens
levetid.
Lampeudskiftningsikonet
Lampeudskifning
Lampeudskifningsikonet vises, når dens
anvendelsestid er mere end udskiftningsperioden
for lampen.
Lampeenhed
Din projektors lampe er en brugsgenstand. Du kan
bekræfte din anvendelsestid ifølge "Lampetælleren"
under menuen Info. På Side 75.
Det er bedst at bede en profenssionel tekniker om
at udskifte lampen. Kontakt din forhandler for at
bede om hjælp.
Ring til din forhandler for at få din lampe udskiftet
Advarsel
Du må ikke udskifte lampen, når den er varm.
Vær sikker du udskifter dens mindst én time efter
anvendelse af lampen.
Lampeenheden bliver varm under anvendelse. Pas
på, ellers kan du få forbrændinger.
98
Lampeenheden
Vedligeholdelse og oprydning
!
!
Forholdsregler ved udskifting af lamper, som stopper med at fungere
Hvis belysningen pludselig stopper, når projektoren er i brug, eller efter du
tænder den, kan lampen være i stykker. I dette tilfælde, må du aldrig forsøge
selv at skifte lampen. Bed altid om hjælp fra en kvalificeret tekniker eller Canons
kundeservicecenter. Yderligere, med loftsmonterede projektorer, kan lampen ske
at falde ud, når du åbner lampedækslet, eller mens du forsøger at udskifte den.
Under udskiftning skal du være sikker på, at der ikke er nogen under projektoren,
og stå ved siden af lampedækslet, ikke lige under det.
Bemærk:
Lad din projektor køle af i mindst én time, før du åbner lampedækslet, da
temperaturen indeni i din projektor er høj.
Bemærk:
Udskift lampen med en ny af samme model, når det er nødvendigt. Du må
ikke tabe eller røre ved lampen! Den kan gå i stykker, hvilket kan føre til
tilskadekomst.
Følg nedenstående trin for udskiftning af lampen:
Skrue
1. Sluk din projektor, og tag AC-strømkablet ud. Lad den
køle af i mindst én time.
2. Åbn lampedækslet, efter du har fjernet skruerne, som
holder dækslet.
3. Løsn alle tre skruer som fastholder lampen. Fjern
lampen ved at holde i dens håndtag.
4. Udskift med en ny lampe, og stram alle tre skruer.
Vær sikker på lampen er installeret på korekt vis. Luk
lampedækslet og stram skruen.
5. Tilslut din projektor til en AC-strømkilde, og tænd den.
Skrue
!
Lampedæksel
Forholdsregler for anvendelse af lampen
Din projektor benytter en højspændingslampe, hvilket kræver forsigtig og korrekt anvendelse.
Hvis det mislykkedes at gøre således, kan det føre til uheld, tilskadekomst eller ildebrand.
●● Levetiden for lamper varierer bredt fra lampe til lampe, og afhængigt af
anvendelsesomgivelsen. Nogle lamper kan stoppe med at fungere eller sprænge kort tid efter
de er blevet brugt for første gang.
●● Hvis din projektor beder dig om at udskifte lampen (ved at vise et lampeudskiftningsikon),
skal du udskifte den med en ny, efter du har slukket projektoren, og den er kølet helt af. (Udskift
lampen ved nøje at følge trinene i denne vejledning.)
Hvis du fortsætter med at anvende lampen, efter at være bedt om at udskifte den, er du
udsat for en størrere risiko for lampeeksplotion.
●● Lampen kan eksplodere i forbindelse med eksternt slag eller stød. Risiko for eksplotion
varierer for projektor og anvendelsesforhold, samt lampens tilstand.
I tilfælde af lampeeksplotion, skal du følge følgende sikkerhedsforanstaltninger:
Afbryd din projektor fra strømkilden med det samme i tilfælde af lampeeksplotion. Ring til et
servicecenter, for inspicering af din projektor og udskiftning af lampen. Foretag en grundig
inspektion, for at sikre at alle rester fra eksplotionen er fjernede. Fjern alle rester efter
eksplotionen. Ingen må inspicere indersiden af din projektor, bortset fra en autoriseret og trænet
tekniker, som også er velkendt med dens vedligeholdelse. Ellers skal vi ikke holdes anssvarlige
for konsekvenserne.
99
Appendiks
Fejlfinding
Tjek følgende, før du ringer til din forhandler eller servicecenter:
Fejlfinding
Løsningen
Fejl ved forsøg på at
tænde
– Sæt din projektors strømkabel i en AC-stikkontakt.
– Vær sikker på POWER-indikatoren er rød.
– Genstart din projektor indtil POWER-indikatoren er rød. Det
indikerer at din projektor er klar til at blive tændt igen.
– Tjek lampen.
– Deaktivér knaplåsfunktionen for din projektor.
Visningsfejl for
logoskærm
– Vær sikker på Fra og nedtælling Fra vælges i skærmfunktionen.
Logoskærmen er
anderledes end
standardindstillingerne.
– Vær sikker på du ikke valgte Bruger eller Fra på logoskærmen.
Inputsignalt skifter (eller
skifter ikke) automatisk.
– Vær sikker på du har indstillet inputsøgefunktionen korrekt.
Billedet ser sløret ud
– Tilpas din projektors fokus.
– Giv god beskyttelsesafstand.
– Projektionslinsen kræver rengøring.
– At flytte din projektor fra kolde til varme omgivelser, kan resultere i
kondensering på linsen. Hvis dette er tilfældet, skal du vente indtil
kondenseringsvandet fordamper, før du tænder din projektor.
Billedet er spejlvendt
Billedet er på hovedet
– Tjek Lofts- og Bagsideindstillingerne
– Tjek Loftsindstillingerne.
Billedet ser nedtonet ud
– Se efter kontrast- og lysstyrkeindstillinger.
– Se efter korrekte billedtilstandsindstillinger.
– Se efter lampelysstyrkeindstillinger.
– Se efter lampeudskiftningsalarm. Lampeudskifningsalarmen
fortæller, at lampen er ved at nå enden på dens livscyklus.
Udskift den med en ny af samme model med det samme.
100
Appendiks
Der vises ikke noget
billede
– Tjek forbindelsen mellem din projektor og computer eller
billedudstyr.
– Se efter korrekt inputsignal fra computeren. Tilslutning til bestemte
bærbare computere kan ændre dens skærmoutputindstillinger.
Se brugervejledningen for computeren for at få oplysninger om
indstillingerne.
– Det tager omkring 30 sekunder for din projektor at vise det første
billede.
– Se efter tilstanden af signalet, farvesystemet, billedsystemet eller
computersystemet.
– Vær sikker på den omkringværende temperatur er indenfor det
angivne interval [0˚C–40˚C].
– Billedet vises ikke i BLANK-tilstand. Tjek BLANK-knappen eller
andre knapper på fjernbetjeningen.
Unormal farve
– Se efter tilstanden af signalet, farvesystemet, billedsystemet eller
computersystemet.
– Vær sikker på Blackboard-tilstand ikke er valgt under Image Select.
Funktionsfejl for
automatik PC-tilpasning
– Tjek inputsignal. Den automatiske PC-tilpasningsfunktion virker
ikke, når HDMI-input. Den automatiske PC-tilpasningsfunktion kan
ske ikke at virke, hvis du vælger følgende systemsignalformat: 720
x 480i, 720 x 576i, 720 x 480p,720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x
1080i, 1920 x 1080p
Keystone-indstillinger,
du må ikke gemme efter
slukning
– Vær sikker på du har valgt Gem efter tilpasning af Keystoneindstillinger. Keystone-indstillinger anvendes ikke, uden du trykker
på Gem.
Strømstyringsfejl
– I tilfælde af Freeze eller Blank-anvendelse, virker
strømbesparelsesfunktionen ikke.
Autoindstilling virker ikke
– Vær sikker på den ikke er instillet til "Fra" i hver klargørelsesmenu.
– Vær sikker på "Til" ikke er indstillet for Loftsfunktionen.
Billedet er forvrænget
eller forsvundet
– Tjek og revidér menuen PC-tilpasning eller menuen Skærm.
En
adgangskodeanmodning
vises, når projektoren
tændes
– Du har indstillet logoadgangskodelåsefunktionen
Fjernbetjening virker ikke – Tjek batteriet.
– Vær sikker på der ikke står nogen forhindring mellem din projektor
og fjernbetjeningen.
– Vær sikker på fjernbetjeningen ikke er for langt væk fra din
projektor. Den maksimale anvendelsesafstand er 8 m.
– Deaktivér knaplåsen for fjernbetjeningen i menuen Klargørelse.
101
Appendiks
Lysindikatoren tændes
eller blinker
– Tjek din projektors status ifølge lysindikatorstatussen.
"X"-mærket vises
– Ugyldig handling, anvend din projektor korrekt.
Kontrolpanelet virker ikke – Deaktivér knaplåsen på kontrolpanelfunktionen under
vanlgmuligheden Sikkerhed i menuen Klargørelse.
– Vær sikker på din projektor er tilsluttet korrekt til eksternt udstyr.
– Vær sikker på alle enheder har tilsluttede AC-strømkilder og er blevet tændt.
– Hvis din projektor mislykkedes at vise et billede fra den tilsluttede computer, skal du genstarte
computeren.
!
Bemærk:
Din projektor benytter højspændingsstrøm for anvendelse. Du må ikke åbne dens
boks. Hvis problemet fortsætter, skal du ringe til din forhandler eller servicecenter.
Sammen med din projektors modelnummer og en beskrivelse af problemet. Du
rådgives ved modtagelse af vores tjenester.
102
Appendiks
Menutræ
Hovedmenu
Undermenu
Aut. pc-justering
Finsynkronisering
V-position
L-position
Indstilling
0 - 31
-5 - 5
-5 - +5
V-størrelse
-15 - +15
Bemærkninger
Rækkevidden af
V-størrelsen afviger fra
signaler.
Auto*
16:9
Formatforhold
V-total
L-total
Position-V
Position-L
Avanceret
Fuld
Projektionstilstand
Front*
Automatisk loft på bagsiden
Automatisk loft
Loft på bagsiden
Loftsmonteret
Bagside
Menuposition
Øverste venstre*
Øverste højre
Midten
Nede til venstre
Nede til højre
Baggrundsvisning:
Blå*/sort
System
Auto*/PAL/SECAM/NTSC/NTSC4.43/
PAL-M//PAL-60/PAL-N/1080i/1035i/
720p/480p/480i/576p/576i/ ----
Billedtilstand
Standard*
Præsentation
Brugerbillede
Farvetavle
Tavle (grøn)
Biograf
Display
Kontrast
Farvetilpasning Lysstyrke
Farvetemperatur
Farveniveau
Farvebalance
Rød
Grøn
Blå
Skarphed
0-63
0-63
Høj/middel/lav
0-63
0-63
0-63
0-63
0-63
0-15
Videoinput
PC/HDMI-input
Videoinput
Videoinput
* Indikerer et punkt, som er fabriksindstillet.
103
Appendiks
Hovedmenu
Undermenu
Tænd direkte
Standbytilstand
Højt højdepunkt
Lampekontrol
Afkøler hurtigt
Lukket billedtekst
Indstilling
Knaplås
Iris
Indstilling
Til/Fra*
Normal/Wake On Lan/ECO*
Til/Fra*
*(Normal)/
(ECO)
Normal*/omgående/60 sek
Fra*/CC1/CC2/CC3/CC4
(Fra)/
projektor/ (fjernbetjening)
Lyd
Til*/Fra
Lydstyrke
Mute
HDMI-inputafstand
HDMI-klargørelse
Lyd
Sprog
Autoklargøring
Keystone
EQ-indstilling
26 sprog
Inputsøgning
Aut. pc-justering
Automatisk keystone
Keystone
V/L-keystone
Hjørnekorrektion
Kurvet korrektion
Nulstil værdi
Sikkerhed
Avanceret
Strømstyring
Filtertæller
Testmønster
Til*/Fra
Til*/Fra
Fra/AUTO*/vejledning
Gem*/nulstil
CANON(standard)*/
Bruger/Fra
Logovalg
Logo
0-25
Til/Fra*
Auto*/fuld/begrænset
Lyd I/F
HDMI*
Tilstand1*/2/3/4
Optag
Lås til PIN-kodelogo
Ændring af PIN-kodelogo
Lås med PIN-kode
Ændring af PIN-kode
Klar*
Sluk
Deaktivér
Timer
Klar-nedtælling
Filtertæller
Timer
Nulstil filtertæller
Filtertjek
Fra*
Gråskala (1-4)
Farvebjælke
Rød
Grøn
Blå
Krydsskravering
Hvid
Sort
Grå
* Indikerer et punkt, som er fabriksindstillet.
104
Til/Fra*
Til/Fra*
1-30 min.
0-30 min.
Fra/300H*
Til*/Fra
Bemærkninger
Appendiks
Hovedmenu
Undermenu
Indstilling
Netværksindstilling
Netværk
Avanceret
Netværksoplysninger
MAC-adresse
IP-adresse
Fabriksindstillinger
Lampetæller
Lampetæller
Lampetællernulstilling
Start slide
Slideovergangseffekt
Skub til højre
Skub ned
Sorterteringsrækkefølge
Navnerækkefølge*
Tidsrækkefølge
Størrelsesrækkefølge
Udvid rækkefølge
Rotér
Ingen rotation*
Rotér 270°
Rotér 180°
Rotér 90°
Memory Viewer
Info.
Bedste pasform
Til/Fra*
Gentag
Til/Fra*
Anvend
Input
V-synkronisering Frekvens
L-synkronisering Frekvens
Lampestatus
Lampetæller
Strømstyring
Billedtilstand
* Indikerer et punkt, som er fabriksindstillet.
Input
COMPUTER
HDMI-1
HDMI-2
Video
LAN
Memory Viewer
USB-skærm
105
Bemærkninger
DHCP
IP-adresse
Undernet
Gateway
DNS
Indstil
Annullér
Appendiks
LED-indikatorstatus
Tjek lysindikator for at se din projektors tilstand.
Lysindikator
POWER
Din projektors tilstand
WARNING
Din projektor er i Fra-tilstand (uden AC-strømforsyning).
Din projektor er i standbytilstand. Tryk på Standby-knappen for at tænde
den.
Din projektor er i normaltilstand.
Den er i klar-tilstand, eller lampen køler af.
Din projektor er i Klar-tilstand.
Din projektor sporer temperaturen unormalt, og skifter til afkølingstilstand.
Din projektor sporer temperaturen unormalt, og skifter til standbytilstand.
Din projektor sporer lampen unormalt, og skifter til afkølingstilstand.
Din projektor sporer lampen unormalt, og skifter til standbytilstand.
Din projektor sporer, at dens anvendelsestid er mere end eller lig
med lampens udskiftningsperiode og mindre end 1,1 gange lampens
udskiftningsperiode.
Din projektor sporer, at dens anvendelsestid ≥ 1,1 gange lampens
udskiftningsperiode.
...Grøn
...Rød
...Gul
...Blinker grøn
...Blinker rød
...Blinker gul
106
...Slukker
Appendiks
Understøttede signaltyper
Din computer er designet til at acceptere ethvert computersignal under Dot Clock 160 MHz.
Se tabellen nedenfor for at få oplysninger om opløsning og relevant frekvens.
8、 Supported signal format list
serie序号
nummer
OSD-skærm
OSD
Display
NTSC
1
Komponent
Component
HDMI
Video
-
-
-
○
○
○
○
○
○
○
NTSC-443
-
-
-
PAL-60
PAL-M
-
-
-
-
-
-
PAL
2
Inputkilde
Input
Sorce
RGB
RGB
-
-
-
PAL-N
-
-
-
SECAM
-
-
-
3
4
5
6
7
8
720x480i 60Hz
720x480i 60Hz
○
○
-
-
-
○
-
-
720x576i 50Hz
○
○
-
-
-
720x576i 50Hz
-
-
720x483 60Hz
720x576 50Hz
○
○
○
○
○
○
○
9
1280x720p 60Hz
○
○
○
-
10
1280x720p 50Hz
○
○
○
-
11
1920x1080i 60Hz
○
○
○
-
12
1920x1080i 50Hz
○
○
○
-
13
1920x1080p 24Hz
-
-
○
-
14
1920x1080p 60Hz
○
○
○
-
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
1920x1080p 50Hz
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
-
640x480,60Hz
640x480,67Hz
640x480,72Hz
640x480,75Hz
640x480,85Hz
800x600,56Hz
800x600,60Hz
800x600,72Hz
800x600,75Hz
800x600,85Hz
832x624,75Hz
1024x768,60Hz
1024x768,70Hz
1024x768,75Hz
1024x768,85Hz
1152x864,70Hz
1152x864,75Hz
1280x720,60Hz
1280x768,60Hz
1280x768,75Hz
1280x768,85Hz
1280x800,60Hz
1280x800,75Hz
1280x800,85Hz
1280x960,60Hz
1280x1024,60Hz
1280x1024,72Hz
1280x1024,75Hz
1280x1024,85Hz
1366x768,60Hz
1400x1050,60Hz
1400x1050,75Hz
1440x900,60Hz
1600x900,60Hz
1600x1200,60Hz
1680x1050,60Hz
1920x1080,60Hz
1920x1200,60Hz
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Signaltype/-opSignal type/
løsning
resolution
NTSC
NTSC 4.43
PAL60
PAL-M
PAL
PAL-N
SECAM
720x480i
720(1440)x480i
720x576i
720(1440)x576i
720x483(480P)
720x576(576P)
1280x720p
1920x1080i
1920x1080p
-
-
-
640x480
-
-
-
-
-
800x600
-
-
-
-
-
-
832x624
1024x768
-
-
-
-
1152x864
1280x720
-
-
1280x768
-
-
-
1280x800
-
-
1280x960
-
-
-
1280x1024
-
-
1366x768
-
1400x1050
-
-
-
-
-
-
-
1440x900
1600x900
1600x1200
1680x1050
1920x1080
1920x1200
Horizontal
Vandret
frequency
frekvens
[kHz][kHz]
15,734
Vertical
Lodret
frequency
frekvens
[Hz] [Hz]
59,940
Dot clock
Dot
clock
(MHz)
(MHz)
15,625
50,000
-
15,734
15,734
15,625
15,625
31,469
31,250
45,000
44,955
37,500
33,750
33,716
28,125
27,000
26,970
67,500
67,433
56,250
31,469
35,000
37,861
37,500
43,269
35,156
37,879
48,077
46,875
53,674
49,725
48,363
56,476
60,023
68,678
63,995
67,500
44,772
47,776
60,289
68,630
49,702
62,795
71,554
60,000
63,981
78,16
79,976
91,146
47,720
65,317
82,278
55,935
55,920
75,000
65,290
66,587
74,038
59,940
59,940
50,000
50,000
59,940
50,000
60,000
59,940
50,000
60,000
59,940
50,000
24,000
23,980
60,000
59,940
50,000
59,940
66,667
72,809
75,000
85,008
56,250
60,317
72,188
75.000
85,061
74,550
60,004
70,069
75,029
84,997
70,020
75,000
59,855
59,870
74,893
84,840
59,810
74,934
84,880
60,000
60,020
71,97
75,025
85,024
59,799
59,978
74,867
59,887
60,000
60,000
59,954
59,934
59,950
13,500
27,000
13,500
27,000
27,000
27,000
74,250
74,176
74,250
74,250
74,176
74,250
74,250
74,176
148,500
148,352
148,500
25,175
30,240
31,500
31,500
36,000
36,000
40,000
50,000
49,500
56,250
57,283
65,000
75,000
78,750
94,500
94,200
108,000
74,500
79,500
102,250
117,500
83,500
106,500
122,500
108,000
108,000
135,060
135,000
157,500
84,750
121,750
156,000
106,500
118,998
162,000
146,250
138,500
154,000
" ○ " viser, at inputsignalkilden understøtter dette format; " - " viser, at inputsignalkilden ikke
understøtter dette format.
Bemærk:
Der kan forekomme ændringer af denne vejledning uden varsel.
107
-
Appendiks
Terminalkonfiguration
VGA IN / MONITOR OUT Terminal (D-sub 15)
4
5
10
15
3
9
14
2
8
Rød (Input/output)
9
-----
2
Grøn (Input/output)
10
Jordforbindelse (feltsynkronisering)
3
Blå (Input/output)
11
Jordforbindelse
4
-----
12
DDC-data
5
Jordforbindelse
(linjesynkronisering)
13
Vandret synkronisering
(sammensat synkronisering) input/
output
6
Jordforbindelse (rød)
14
Lodret synkronisering input/output
7
Jordforbindelse (grøn)
15
DDC Clock
8
Jorforbindelse (blå)
1
-----
6
-----
2
RXD
7
-----
3
TXD
8
-----
4
-----
9
-----
5
GND
1
TX +
5
-----
2
TX -
6
RX -
3
RX +
7
-----
4
-----
8
-----
1
TMDS Data2+
11
TMDS Clock Shield
2
TMDS Date2 Shield
12
TMDS Clock-
3
TMDS Date2-
13
CEC
4
TMDS Date1+
14
Reserveret (N.C. på enhed)
5
TMDS Datel Shield
15
SCL
6
TMDS Datel-
16
SDA
7
TMDS Date0+
17
DDC/CEC-jordborbindelse
8
TMDS Date0 Shield
18
+5V strøm
9
TMDS Date0-
19
Sporing af varmt stik
10
TMDS Clock+
1
Rød/Pr/S-C input
9
-----
2
Grøn/Y/S-Y input
10
Jordforbindelse (feltsynkronisering)
3
B/Pb/- input
11
Jordforbindelse
4
-----
12
DDC-data
5
Jordforbindelse
(linjesynkronisering)
13
Vandret synkronisering
(Sammensat synkronisering)
input
6
Jordforbindelse (rød)
14
Lodret synkronisering input
7
Jordforbindelse (grøn)
15
DDC Clock
8
Jorforbindelse (blå)
1
7
12
13
1
6
11
SERIAL Terminal(D-SUB 9)
LAN-terminal
87654321
HDMI Terminal (HDMI Type A 19)
19 17 15 13 11
9
18 16 14 12 10
7
5
6
8
3
4
1
2
VGA IN 1 Terminal
4
5
10
15
3
9
14
2
8
13
1
7
12
6
11
108
Appendiks
Dimensioner

345
Støtteramme for loftsmontering
Skrue: M4
Enhed: mm
Dybde: 10,0
4-4M
261
99
81
154
126,2
175
200
109
Appendiks
Specifikationer
Modelnavn
LV-WU360
LV-WX370
LV-X350
Skærmsystem
Transmitterer LCD: 3 paneler
Optisk system
Tre primærfarve flydende krystal-lukkeprojektionsmetode
Skærmenhed
Effektiv
skærmområdestørrelse
Effektivt antal pixels
0,64"/16:10
0,597"/16:10
0,63" x 3/4:3
2,304,000 (1920x1200)x3
1,024,000 (1280x800)x3
786,432 (1024x768)x3
Projektionslinse
Zoom
1,2x (vejledning)
Fokus
Vejledning
Brændvidde
f = 19,2 ~ 23,0 mm
F-nummer
F: 1,6 ~ 1,76
Lyskilde(normal/øko)
Billedstørrelse /
projektionsafstand
Antal farver
Højtryks kviksølvlampe 225W/150W
30 ~ 300inch /
0,94 ~ 11,60m
1, 073, 000, 000 farver
30 ~ 300inch /
0,89 ~ 10,94m
3700lm
3500lm
Lysoutput(*1)(*2)
30 ~ 300inch /
0,87 ~ 10,74m
3600lm
Kontrastomfang(*1)(*2)(*3)
Lysstyrkeomfang fra kanten til
midten (*2)
Højttaler
15000: 1
Understøttede inputsignaltyper
Se "Understøttede signaltyper"(P107)
80%
10W
Visbar scanningsfrekvens
Vandret
15 kHz ~ 100 KHz
Lodret
28Hz ~ 85 Hz
Skærmopløsning
Computersignalinput
Videosignalinput
Videosignaler
Maksimal inputopløsning
Maksimal inputopløsning
1920x1200 prikker
1920x1200 prikker
(størrelsesændring
(størrelsesændring
af skærm)
af skærm)
Panelskærmopløsning 1280 Panelskærmopløsning 1024
x 800 prikker
x 768 prikker
NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N,
Maksimal inputopløsning
1920x1200 prikker
Mini D-under 15-ben
Analog PC (WUXGA/FHD/UXGA/WSXGA+/SXGA+/SXGA/WXGA+/WXGA/XGA/
SVGA/VGA/Mac16") Komponentvideo(1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i)
HDMIx2
Digital PC (WUXGA/FHD/UXGA/WSXGA+/SXGA+/SXGA/WXGA+/WXGA/XGA/SVGA/
VGA/Mac16") Digital video (1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i)
RCA
Videoinput
RJ-45
Netværksforbindelse(100 Base-TX (100Mbps)/10 Base-T (10Mbps)、Netværksskærm)
USB type B
USB-forbindelse (USB-skærm), serviceport)
USB type A
USB-forbindelse (USB-Memory Viewer)
Andre terminaler og stik
Dsub 9
Mini D-under 15-ben
RS-232 tilslutning
Analog PC/komponentvideo-output
Minijackstik
Lydinput
Minijackstik
Lydoutput
2RCA
Lydinput
Larm (normal/øko)
37dB / 30dB
Anvendelsestemperatur
0°C ~ 40°C
110
Appendiks
Modelnavn
LV-WU360
LV-WX370
Strømforsyning
Maksimalt strømforbrug
(normal/øko)
320W/224W
310W/217W
Strømforbrug for
standbytilstand (LAN/FRA/TIL)
0,4W / 2W
Dimensioner
Ikke inklusive fremspring
W345mmxH261mmxD99mm
W345mmxH261mmxD94mm
Vægt
Tilbehør
LV-X350
AC 100-240V 50/60Hz
Ca. 3,3 kg
Ca. 3,2 kg
Ca. 3,2 kg
Fjernbetjening, tørbatterier til fjernbetjening, strømkabel, computerkabel, vigtige
oplysninger og garantikort
(*1) L
ampe: Normal, billedtilstand: Præsentation
(*2) O
verholdelse af ISO21118-2012
(*3) Iris: TIL
※ 99,99 % eller flere LCD-panelpixels er effektive. Under projektion, kan 0,01 % eller mindre pixels
Ske at forblive tændte eller slukkede på grund af LCD-panelets kendetegn.
※ Anvendelse af projektoren i et udvidet tidsrum, kan accelerere forringelse af optiske dele.
※ Produktspecifikationer og -udeende kan ændres uden forudgående varsel.
Fjernbetjening
Batteri
AAA ALKALINE TYPE x 2
anvendelsesrækkevidde
±30 ° omkring 8 m i lige linje
Dimensioner
110 mm (L) X 50 mm (B) X 20 mm (H)
Nettovægt
38g
111
Appendiks
RS232-kontroltilstand
Serietilslutning
1.1 Portindstilling
Projekt
Kommunikationsmetode
Kommunikationshastighed
Længde
Paritetskontrol
Stop-position
Flowkontrol
Punkt
Asynkron kommunikation
19200
8-bit
NO
1
NO
1.2 Tilslutningstilstand
Kan kun anvende RS232-seriekrydstilslutning af PC og projektor.
Projektorterminal
Computerterminal
CD 1
1 N.C.
RXD 2
2 RXD
TXD 3
3 TXD
DTR 4
4 N.C.
SG 5
5 SG
DSR 6
6 N.C.
RTS 7
7 RTS
CTS 8
8 CTS
RING 9
9 N.C.
112
Appendiks
Brugerkommandoer
Kommandoer
Strømforsyning
ASCII-repræsentation
Binær repræsentation
Tænd
POWER=ON<CR>
50h 4Fh 57h 45h 52h 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
Sluk
POWER=OFF<CR>
50h 4Fh 57h 45h 52h 3Dh 4Fh 46h 46h 0Dh
Erhvervelse af strømstatus
GET=POWER<CR>
47h 45h 54h 3Dh 50h 4Fh 57h 45h 52h 0Dh
computer
INPUT=DSUB<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 44h 53h 55h 42h 0Dh
HDMI-1
INPUT=HDMI1<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 48h 44h 4Dh 49h 31h
0Dh
HDMI-2
INPUT=HDMI2<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 48h 44h 4Dh 49h 32h
0Dh
Video
INPUT=VIDEO<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 56h 49h 44h 45h 4Fh
0Dh
LAN
INPUT=LAN<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 4Ch 41h 4Eh 0Dh
USB-MEM
INPUT=USB_M<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 55h 53h 42h 5Fh 4Dh
0Dh
USB-skærm
INPUT=USB_D<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 55h 53h 42h 5Fh 44h
0Dh
Erhvervelse af inputkilde
GET=INPUT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 49h 4Eh 50h 55h 54h 0Dh
Erhvervelse af inputliste
GET=INPUTL<CR>
47h 45h 54h 3Dh 49h 4Eh 50h 55h 54h 4Ch 0Dh
Standard
IMAGE=STANDARD<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 53h 54h 41h 4Eh 44h
41h 52h 44h 0Dh
Præsentation
IMAGE=PRESENTATION<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 50h 52h 45h 53h 45h
4Eh 54h 41h 54h 49h 4Fh 4Eh 0Dh
Biograf
IMAGE=MOVIE<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 4Dh 4Fh 56h 49h 45h
0Dh
Bruger 1
IMAGE=USER_1<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h
52h 5Fh 31h 0Dh
Tavle
IMAGE=BLACKBD<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 42h 4Ch 41h 43h 4Bh
42h 44h 0Dh
Farvetavle
IMAGE=COLORBD<CR>
49 4D 41 47 45 3D 43 4F 4C 4F 52 42 44 0D
GET=IMAGE<CR>
47h 45h 54h 3Dh 49h 4Dh 41h 47h 45h
0Dh
Auto
ASPECT=AUTO<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 41h 55h 54h 4Fh
0Dh
16:9
ASPECT=16:9<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 31h 36h 3Ah 39h
0Dh
TILPAS
ASPECT=CUSTOM<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 43h 55h 53h 54h
4Fh 4Dh 0Dh
Fuld
ASPECT=Full<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 46h 75h 6Ch 6Ch
0Dh
GET=ASPECT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 41h 53h 50h 45h 43h 54h 0Dh
Inputkilde
Billedtilstand
Erhvervelse af billedtilstand
Formatforhold
Erhvervelse af Formatforholdværdi
113
Appendiks
Kommandoer
Lampetilstand
ASCII-repræsentation
Binær repræsentation
Fuld kraft
LIGHT=NORMAL<CR>
4Ch 49h 47h 48h 54h 3Dh 4Eh 4Fh 52h 4Dh
41h 4Ch 0Dh
Strømstyring 1
LIGHT=ECO<CR>
4Ch 49h 47h 48h 54h 3Dh 45h 43h 4Fh 0Dh
Erhvervelse af lampetilstandsværdi
GET=LIGHT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 4Ch 49h 47h 48h 54h 0Dh
Erhvervelse af
projektoranvendelsestid
GET=PJUSGT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 50h 4Ah 55h 53h 47h 54h
0Dh
Erhvervelse af lampeanvendelsestid GET=LMPT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 4Ch 4Dh 50h 54h 0Dh
Blank Til
BLANK=ON<CR>
42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
Blank Fra
BLANK=OFF<CR>
42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh 3Dh 4Fh 46h 46h 0Dh
GET=BLANK<CR>
47h 45h 54h 3Dh 42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh 0Dh
Lydløs Til
MUTE=ON<CR>
4Dh 55h 54h 45h 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
Lydløs Fra
MUTE=OFF<CR>
4Dh 55h 54h 45h 3Dh 4Fh 46h 46h 0Dh
Erhvervelse af lydløsstatus
GET=MUTE<CR>
47h 45h 54h 3Dh 4Dh 55h 54h 45h 0Dh
Automatisk inputsøgning Til
QAS=ON<CR>
51h 41h 53h 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
Automatisk inputsøgning Fra
QAS=OFF<CR>
51h 41h 53h 3Dh 4Fh 46h 46h 0Dh
Erhvervelse af automatisk
inputsøgning
GET=QAS<CR>
47h 45h 54h 3Dh 51h 41h 53h 0Dh
Frys Til
FREEZE=ON<CR>
46h 52h 45h 45h 5Ah 45h 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
Frys Fra
FREEZE=OFF<CR>
46h 52h 45h 45h 5Ah 45h 3Dh 4Fh 46h 46h
0Dh
Erhvervelse af frys
GET=FREEZE<CR>
47h 45h 54h 3Dh 46h 52h 45h 45h 5Ah 45h
0Dh
Erhvervelse af produktkode
GET=PRODCODE<CR>
47h 45h 54h 3Dh 50h 52h 4Fh 44h 43h 4Fh 44h
45h 0Dh
Erhvervelse af serienummer
GET=PRODSN<CR>
47h 45h 54h 3Dh 50h 52h 4Fh 44h 53h 4Eh
0Dh
HIGHALT=ON<CR>
48h 49h 47h 48h 41h 4Ch 54h 3Dh 4Fh 4Eh
0Dh
HIGHALT=OFF<CR>
48h 49h 47h 48h 41h 4Ch 54h 3Dh 4Fh 46h
46h 0Dh
GET=HIGHALT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 48h 49h 47h 48h 41h 4Ch
54h 0Dh
Billedspejlvending
Normal
IMAGEFLIP=NONE<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 46h 4Ch 49h 50h 3Dh
4Eh 4Fh 4Eh 45h 0Dh
Billedspejlvending
Bagside
IMAGEFLIP=REAR<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 46h 4Ch 49h 50h 3Dh
52h 45h 41h 52h 0Dh
Billedspejlvending
Loft
IMAGEFLIP=CEILING<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 46h 4Ch 49h 50h 3Dh
43h 45h 49h 4Ch 49h 4Eh 47h 0Dh
Billedspejlvending
Loft på bagsiden
IMAGEFLIP=REAR_CEIL<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 46h 4Ch 49h 50h 3Dh
52h 45h 41h 52h 5Fh 43h 45h 49h 4Ch 0Dh
Billedspejlvending
Automatisk loft
IMAGEFLIP=AUTO_CEILING
<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 46h 4Ch 49h 50h 3Dh
41h 55h 54h 4Fh 5Fh 43h 45h 49h 4Ch 49h
4Eh 47h 0Dh
Billedspejlvending
Automatisk loft på
bagsiden
49h 4Dh 41h 47h 45h 46h 4Ch 49h 50h 3Dh
IMAGEFLIP=AUTO_REAR_CEIL
41h 55h 54h 4Fh 5Fh 52h 45h 41h 52h 5Fh 43h
<CR>
45h 49h 4Ch 0Dh
Blank
Blank-erhvervelse
Lydløs
Frys
Tilstand for højt
Tilstand for højt højdepunkt Til
højdepunkt
Tilstand for højt
højdepunkt Fra
Erhvervelse af tilstand for højt
højdepunkt
Billedspejlvending
Erhvervelse af
billedspejlvendingsstatus
GET=IMAGEFLIP<CR>
114
47h 45h 54h 3Dh 49h 4Dh 41h 47h 45h 46h
4Ch 49h 50h 0Dh
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
CANON U.S.A. INC.
One Canon Park, Melville, New York 11747, U.S.A.
For all inquires concerning this product, call toll free in the U.S. 1-800-OK-CANON
CANON EUROPE LTD.
3 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET United Kingdom
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
YT1-7568-000
© CANON INC.2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement