Canon LV-WX310ST, LV-X310ST, LV-X320, LV-WX320 User manual

Canon LV-WX310ST, LV-X310ST, LV-X320, LV-WX320 User manual
MULTIMEDIE-PROJEKTOR
LV-WX320/LV-X320/LV-WX310ST/LV-X310ST
Brugervejledning
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse ....................... 2
Sikkerhedsinstruktioner ............... 3
Indhold i pakken .......................... 12
Projektorens udvendige
synsvidde ....................................... 13
Styreenheder og funktioner ........ 14
Placering af din projektor ........... 18
Valg af en placering ........................18
Opnåelse af en foretrukket projiceret
billedstørrelse ..................................19
Tilslutning ..................................... 23
Tilslutning til en computer eller
monitor ............................................23
Tilslutning af videoapparater ..........24
Drift ............................................... 29
Opstart af projektoren .....................29
Anvendelse af menuer .....................30
Sådan bruger du funktionen
adgangskode ....................................31
Skifte indgangssignal ......................33
Justering af det projicerede
billede ............................................ 34
Forstørrelser og søgning efter
detaljer .............................................36
Valg af aspektforhold ......................36
Nyttige funktioner til rådighed
under en præsentation ................. 38
Indstilling af præsentationstimer .....41
Skjule billedet .................................42
Låsning af kontroltaster ..................42
Frysning af billedet .........................42
Justering af lyden ............................43
Tilpasning af projektorens
menudisplay ....................................43
Nedlukning af projektoren ..............43
Direkte slukning ..............................44
2
Se 3D indhold ................................45
Overvågning og styring af
computer .......................................47
Konfigurering af LAN
Indstillinger ..................................... 47
Styring af projektoren på afstand via en
webbrowser
(e-Control™) .................................. 48
Styring af projektoren ved hjælp af
PJLink™ programmet .................... 50
Menubetjening ..............................53
Vedligeholdelse .............................60
Pleje af projektoren ......................... 60
Lampeinformation ........................61
Indikatorer ....................................66
Fejlfinding .....................................67
Specifikationer ..............................68
Specifikationer for projektoren ....... 68
Dimensioner ................................... 70
Diagram over tidsplan .................... 71
Styringskommandoer ...................... 75
Systemkrav ..................................... 75
Læs denne vejledning grundigt, inden installation og ibrugtagning af projektoren.
Denne projektor har mange praktiske egenskaber og funktioner. Korrekt betjening af projektoren giver dig
mulighed for at styre disse egenskaber og vedligeholde den i god stand i mange år fremover.
Forkert betjening kan ikke kun medføre en forkortelse af produktets levetid, men også fejl, brandfare eller
andre ulykker.
Hvis du finder, at din projektor ikke fungerer korrekt, skal du læse denne vejledning igen, kontrollere
virkemåder og kabelforbindelser, og afprøve løsningerne i afsnittet "Fejlfinding" i brugervejledningen.
Hvis problemet stadig fortsætter, skal du kontakte Canon-kundecenter.
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
MÅ IKKE ÅBNES
FORSIGTIG:
FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD, FJERN IKKE
DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN). OVERLAD REPARATIONER TIL
KVALIFICERET PERSONALE.
DETTE SYMBOL ANGIVER, AT DER FINDES FARLIG SPÆNDING I DENNE
ENHED, SOM UDGØR EN RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
DETTE SYMBOL ANGIVER, AT DER FINDES VIGTIGE BETJENINGS- OG
VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER FOR DENNE ENHED I
BRUGERVEJLEDNINGEN.
FORSIGTIG
Ikke til brug i et computerrum, som defineret i standarden for beskyttelse af elektronisk computer /
databearbejdningsudstyr, ANSI / NFPA 75.
Meddelelse om ophavsret
Bemærk venligst at forstørrelse eller reduktion af størrelsen på et billede til kommercielle formål eller
offentlig præsentation kan krænke den juridiske beskyttede ophavsret eller indehaveren af ophavsretten
til det originale materiale
Om varemærker
• Ethernet er et registreret varemærke tilhørende Xerox Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 og Aero er registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og / eller andre lande.
• Mac, Mac OS og Macintosh er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og / eller andre
lande.
• HDMI, HDMI logoet og High- Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC.
• PJLink er et registreret varemærke, eller der er indgivet en ansøgning om varemærke i Japan, USA
og / eller andre lande eller regioner.
• Crestron®, Crestron RoomView® og Crestron Connected™er registrerede varemærker tilhørende
Crestron Electronics, Inc.
• MHL, MHL-logoet og Mobile High-Definition Link er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende MHL, LLC i USA og andre lande.
3
DANSK
Sikkerhedsinstruktioner
Sikkerhedsforanstaltninger
ADVARSEL:
• DETTE APPARAT SKAL HAVE JORDFORBINDELSE.
• FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD MÅ DET IKKE
UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.
• Denne projektor producerer skarpt lys fra projektorens linse. Kig ikke direkte ind i linsen, da det kan
medføre øjenskader. Pas især på, at børn ikke stirrer direkte ind i strålen.
• Montér projektoren i en korrekt position. Ellers kan der opstå brand.
• Tilstrækkelig mængde plads på toppen, siderne og bag på projektorens kabinet er vigtig for korrekt
luftcirkulation og køling af enheden. Den her viste diagram angiver det mindste pladsbehov. Hvis
projektoren skal bygges ind i et skab eller lukkesd inde på lignende måde, skal disse
minimumsafstande opretholdes.
SIDE og TOP
BAGPÅ
50 cm
(1,6')
50 cm (1,6')
50 cm (1,6')
50 cm (1,6')
*Medmindre andet er nævnt, viser figurerne i denne vejledning LV-WX320/LV-X320.
• Tildæk ikke ventilationshullerne på projektoren. Varmeakkumulering kan reducere levetiden for din
projektor, og det kan også være farligt.
• Hvis projektoren ikke skal bruges i længere tid, skal du afbryde strømmen til den.
• Projicer ikke det samme billede i længere tid.
Et efterbillede kan forblive på DMD panelet på grund af de særlige kendetegn ved projektorens panel.
PAS PÅ HVIS DEN HÆNGER FRA LOFTET
Når projektoren hænges op i loftet, skal luftindtagene og toppen af projektoren renses med jævne
mellemrum med en støvsuger. Hvis du undlader at rense projektoren i længere tid, kan blæserne blive
tilstoppede med støv, og det kan medføre et nedbrud eller en katastrofe.
ANBRING IKKE PROJEKTOREN I FEDTEDE, FUGTIGE ELLER RØGEDE OMGIVELSER
SOM F.EKS. I ET KØKKEN FOR AT FORHINDRE ET NEDBRUD ELLER EN KATASTROFE.
HVIS PROJEKTOREN KOMMER I KONTAKT MED OLIE ELLER KEMIKALIER, KAN DEN
TAGE SKADE.
LÆS OG GEM DENNE BRUGERVEJLEDNING TIL SENERE BRUG.
Alle sikkerheds- og betjeningsvejledninger bør læses, før du begynder at arbejde med produktet.
Læs alle de her givne instruktioner og gem dem til senere brug. Afbryd strømforsyningen til projektoren
før rengøring. Brug ikke væske eller rengøringsmidler på spraydåse på projektoren. Brug en fugtig klud til
rengøring.
Følg alle advarsler og instruktioner på projektoren.
For ekstra beskyttelse af projektoren under tordenvejr, eller når den er uden opsyn eller ikke bruges
i længere tid, skal du afbryde strømforsyningen. Dette vil forhindre skader på grund af lyn og
overspænding.
Udsæt ikke denne enhed for regn eller brug den i nærheden af vand. For eksempel i en fugtig kælder,
i nærheden af en swimmingpool osv.
4
Anbring ikke denne projektor på en ustabil vogn, stativ eller bord. Projektoren kan falde ned og forårsage
alvorlig skade på et barn eller en voksen og forårsage alvorlig skade på projektoren. Brug kun en vogn
eller et stativ, der anbefales af producenten eller, som sælges sammen med projektoren. Til væg- eller
hyldemontering brug et værktøj som f.eks. et monteringssæt til at sikre projektoren.
Et apparat- og bordkombination skal flyttes med varsomhed.
Pludselige stop, for megen kraft og ujævne overflader kan medføre, at apparat- og
bordkombinationen vælter.
Huller og åbninger i den bageste og forreste del af kabinettet er til ventilation for at sikre
pålidelig drift af udstyret og for at beskytte det imod overophedning.
Åbningerne må aldrig dækkes med klude eller andre materialer, og den nederste åbning
må ikke blokeres, hvis projektoren placeres på en seng, sofa, et tæppe eller en lignende overflade.
Denne projektor må aldrig anbringes i nærheden af eller over en radiator eller et varmeapparat.
Denne projektor må ikke placeres i en indbygget installation som f.eks. en bogreol, medmindre der er
tilstrækkelig ventilation.
Skub aldrig genstande af nogen art ind i denne projektor gennem åbninger i kabinettet, da de kan berøre
farlige strømførende punkter eller kortslutte dele, hvilket kan resultere i brand eller elektrisk stød. Spild
aldrig væske af nogen art på projektoren.
Installér aldrig projektoren tæt ved ventilationskanaler på klimaanlæg.
Denne projektor skal udelukkende drives ved hjælp af den type strømkilde, der er angivet på etiketten.
Hvis du ikke er sikker på, hvilken type strøm der leveres, skal du kontakte Canon kundecenter eller det
lokale elselskab.
Overbelast ikke stikkontakter og forlængerledninger, da dette kan resultere i brand eller elektrisk stød.
Lad aldrig noget hvile på strømkablet. Anbring ikke denne projektor, hvor ledningen kan blive beskadiget
ved, at folk træder på den.
Forsøg ikke selv at reparere denne projektor, da åbning eller afmontering af dæksler kan udsætte dig for
farlige spændinger eller andre farer. Overlad al service til et kvalificeret servicepersonale.
Frakobl denne projektor fra stikkontakten og overlad reparation til kvalificeret personale under følgende
betingelser:
a
Når ledningen eller stikket er beskadiget eller flosset.
b
Hvis der er spildt væske ind i projektoren.
c
Hvis projektoren har været udsat for regn eller vand.
d
Hvis projektoren ikke fungerer normalt, efter du har fulgt brugsanvisningen. Juster kun de
indstillinger, som er dækket i brugsanvisningen, da forkert justering af andre indstillinger kan
medføre beskadigelse og ofte vil kræve omfattende arbejde af en kvalificeret tekniker til at reetablere
projektoren til normal driftstilstand.
e
Hvis projektoren har været tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget.
f
Når projektoren udviser en markant ændring i ydeevne, angiver dette et behov for servicering.
Når reservedele er nødvendige, skal du sørge for, at teknikeren bruger de reservedele, der er specificeret af
producenten og har de samme egenskaber som de originale dele. Uautoriserede dele kan medføre brand,
elektriske stød eller personskader.
Efter gennemførelse af enhver service eller reparation af denne projektor, skal du bede serviceteknikeren
om at udføre rutinemæssige sikkerhedskontroller for at fastslå, at projektoren er i sikker driftstilstand.
5
DANSK
Brug ikke ekstraudstyr, som ikke er anbefalet af producenten, da det kan medføre fare.
Krav til strømkabel
Det strømkabel, der leveres med denne projektor, opfylder kravene til brug i det land, hvor du har købt
den.
STIKKONTAKTEN BØR INSTALLERES TÆT VED UDSTYRET OG VÆRE LET
TILGÆNGELIG.
Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)
Disse symboler betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation i
henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EF) og/eller den
lokale lovgivning, som disse direktiver er gennemført i.
Hvis der i overensstemmelse med batteridirektivet er trykt et kemisk symbol under det
symbol, der er vist ovenfor, betyder det, at batteriet eller akkumulatoren indeholder
tungmetaller (Hg = kviksølv, Cd = cadmium, Pb = bly) i en koncentration, som ligger
over de grænseværdier, der er beskrevet i batteridirektivet.
Produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med
en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller på et
godkendt indsamlingssted for elektronikaffald samt for batterier og akkumulatorer.
Forkert håndtering af denne type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet
og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt
kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr.
Når du foretager korrekt bortskaffelse af produktet, bidrager du til effektiv brug af naturressourcerne.
Kontakt din kommune, den lokale affaldsmyndighed, det lokale affaldsanlæg, eller besøg
www.canon-europe.com/weee, eller www.canon-europe.com/battery for at få flere oplysninger om
genbrug af dette produkt.
Sikkerhedssymboler i denne betjeningsvejledning
Dette afsnit beskriver de sikkerhedsmæssige symboler, der anvendes i denne vejledning. Vigtige
sikkerhedsinformationer om projektoren identificeres ved følgende symboler. Overhold altid
sikkerhedsoplysningerne der er indeholdt i disse symboler.
6
Advarsel
Angiver risikoen for død eller alvorlig skade ved forkert håndtering, hvis
oplysningerne ikke overholdes. For at sikre sikker brug skal du altid overholde
denne information.
Giv agt
Angiver risikoen for død eller alvorlig skade ved forkert håndtering, hvis
oplysningerne ikke overholdes. For at sikre sikker brug skal du altid overholde
denne information.
Forholdsregler for brug
Da dette afsnit indeholder vigtige sikkerhedsrelaterede oplysninger, skal du læse det omhyggeligt på
forhånd for at kunne bruge projektoren korrekt og sikkert.
Advarsel
Hvis de følgende situationer skulle opstå, slå strømmen fra, tag stikket ud af stikkontakten og kontakt
Canon kundesupport. Hvis du ikke gør det, kan det forårsage brand eller elektrisk stød.
•
•
•
•
•
•
Hvis der udsendes røg
Hvis der udsendes en usædvanlig lugt eller støj
Hvis der høres kraftig støj, og lyskilden slukkes
Hvis vand eller anden væske er trængt ind i projektoren
Hvis metal eller andet fremmedlegeme er kommet ind i projektoren
Hvis projektoren er væltet eller faldet ned, og kabinettet er beskadiget
Advarsel
Vær opmærksom på følgende punkter ved håndtering af strømkablet. Manglende opmærksom på disse
punkter kan medføre brand, elektrisk stød eller personskade.
• Anbring ikke nogen genstande på strømkablet og lad det ikke blive fastklemt under projektoren.
Strømledningen kan blive beskadiget.
• Tildæk ikke strømledningen med et tæppe.
• Undlad at bøje, vride, trække i eller foretage ændringer af ledningen.
• Hold ledningen på afstand af varmeapparater og andre varmekilder.
• Brug ikke strømledningen, når den er let bøjet, sammenrullet eller bundtet.
• Brug ikke en beskadiget strømledning. Hvis din strømledning er beskadiget, skal du kontakte Canon
kundecenter.
• Brug ikke nogen anden type strømledning end den, der følger med denne projektor.
• Sørg for at der er jordforbindelse til strømledningen. Hvis du ikke gør det, kan det forårsage brand
eller elektrisk stød.
• Sørg for at tilslutte jordledningen, før du sætter stikket i stikkontakten. Ligeledes skal du også først
trække stikket ud af stikkontakten, før du fjerner jordledningen.
Advarsel
Vær opmærksom på følgende punkt for at forhindre, at små dele sluges af børn ved et uheld.
• Små dele som f.eks. batteri i fjernbetjeningen, batteriholder og justerbare fødder, som var monteret,
kan være et uheld sluges af små børn, så de bliver kvalt. Forældre/værger bør holde dem uden for
børns rækkevidde. Hvis de bliver slugt, skal du omgående kontakte en læge.
Sikkerhedsforanstaltninger ved installation og håndtering
Advarsel
• Projektoren må ikke installeres et sted, der er fugtigt, meget støvet, har olieret røg eller tobaksrøg.
Det kan forårsage forurening af de optiske dele, som f.eks. objektiverne og spejlet, og kan medføre
reduceret billedkvalitet. Derudover kan olie nedbryde plastik, der kan medføre, at en loftsmonteret
projektor falder af monteringsanordningen.
• Brug ikke klæbemidler, smøremidler, olie eller alkaliske rengøringsmidler til vedligeholdelse af
projektoren. De kan klæbe til plastikken og nedbryde det, hvilket kan medføre, at en loftsmonteret
projektor falder af monteringsanordningen.
• Sørg for, at der tages foranstaltninger mod fald, til eksemp l fastgørelse med ståltråd under
installation af projektoren et højt sted, f.eks. ved installation i loftet.
• Brug ikke rensepapir eller rensemiddel til objektiver
• Inden rengøring af objektiver skal projektoren altid slukkes, og den skal have tid til at køle ned.
7
Advarsel
Vær opmærksom på følgende punkter vedrørende strømkilde, strømstik og håndtering af stikket. Hvis
du ikke gør det, kan det resultere i brand, elektrisk stød eller personskade.
• Brug ikke en strømkilde med en anden spænding end den angivne (AC 100 – 240 V).
• Træk ikke i ledningen og sørg for at holde fast i stikket ved udtagning. Ellers kan ledningen blive
beskadiget.
• Stik ikke metalgenstande ind i kontaktdele af strømstikket.
• Tag stikket ud af stikkontakten, før du udfører rengøring eller vedligeholdelse af projektoren.
• Tag ikke stikket ud med våde hænder.
• Indsæt strømstikket og stikforbindelsen sikkert op til basen. Desuden må du ikke bruge et
beskadiget stik eller en stikkontakt, der er løs.
• Hvis du bruger en forlængerledning, der er tilsluttet til kontakten, skal du sørge for, at det samlede
strømforbrug for de tilsluttede enheder ikke overstiger den nominelle kapacitet.
• Efterse med jævne mellemrum strømstikket og stikkontakten og fjern støv eller snavs mellem
stikket og kontakten.
Forholdsregler ved installation
Advarsel
Vær opmærksom på følgende punkter vedrørende installation og håndtering af projektoren. Hvis du
ikke gør det, kan det resultere i brand, elektrisk stød eller personskade.
•
•
•
•
Brug ikke projektoren i et badeværelse eller brusebad.
Brug ikke projektoren i regn eller sne, ved havet, eller i umiddelbar nærhed af et område med vand.
Anbring ikke beholdere indeholdende væske oven på projektoren.
Anbring ikke projektoren på steder, hvor den vil blive udsat for fedtet røg eller damp, f.eks. en
køkkenbordplade eller bord osv.
• Rør ikke ved selve projektoren, strømledningen eller -kablet i tilfælde af lynnedslag.
Advarsel
Vær opmærksom på følgende punkter vedrørende installation og håndtering af projektoren. Hvis du
ikke gør det, kan det resultere i brand, elektrisk stød eller personskade.
• Flyt ikke projektoren, før du har slukket for strømmen, taget stikket ud af stikkontakten og trukket
stikket ud af andre kabler.
• Fjern ikke kabinettet fra projektoren eller skil det ad. Det indvendige i projektoren indeholder
højspændingskomponenter samt dele, der er varme. Disse kan forårsage elektrisk stød eller brænde.
Hvis eftersyn, vedligeholdelse eller reparation er nødvendig, skal du kontakte Canon kundecenter.
• Du må ikke adskille eller ændre i projektoren (herunder forbrugsdele ) eller fjernbetjeningen.
• Stik ikke genstande ind i projektorens åbninger, som f.eks. indsugnings- eller udstødningsåbninger.
• Anbring ikke en aerosoldåse foran udstødningsåbningerne. Trykket i dåsens indhold kan stige på
grund af varme fra udstødningsåbningerne, og dette kan resultere i en eksplosion.
• Da der udsendes stærke lysstråler, når projektoren er i brug, må du ikke kigge direkte ind i
projektorens linse. Dette kan medføre øjenskader. Vær især opmærksom på at forhindre børn i at
gøre det.
• Når du giver en præsentation foran projektoren, mens den projicerer et billede, foretag din
præsentation fra en position, hvor din skygge ikke vil blive kastet på skærmen, og hvor du ikke føler
dig blændet af lyset fra projektoren.
8
DANSK
Giv agt
Vær opmærksom på følgende punkter vedrørende installation og håndtering af projektoren.
• Hvis projektoren ikke skal bruges i en længere periode, skal du sørge for at tage strømstikket ud af
stikkontakten for at sikre sikkerheden. Undladelse af dette kan forårsage brand.
• Kabinettets temperatur omkring og over udstødningsåbningerne kan blive varme under
projektordrift. Berøring af disse områder under drift kan medføre forbrændinger på hænderne.
Rør ikke ved disse områder. Hvis du gør det, kan det medføre forbrændinger. Vær især opmærksom
på at forhindre børn i at røre ved disse dele. Og anbring aldrig metalgenstande på disse områder.
Hvis du gør det, kan dette medføre en ulykke eller personskade på grund af varmen fra projektoren.
Giv agt
Vær opmærksom på følgende punkter vedrørende installation og håndtering af projektoren.
• Anbring ikke tunge genstande oven på projektoren eller sidde/stå på den. Vær især opmærksom på
at forhindre små børn i at gøre det. Projektoren kan vælte, og dette kan resultere i skader eller
personskade.
• Anbring ikke projektoren på en ustabil vogn, stativ eller bord. Dette kan medføre, at projektoren
falder ned eller vælter, og dette kan resultere i en personskade.
• Anbring ikke nogen genstande foran linsen, når projektoren er i drift. Hvis du gør det, kan det
forårsage brand.
• Ved fjernelse af støv eller snavs fra projektorens linse osv., må du ikke bruge nogen form for
sprayflasker, der er brandfarlige. Da lampens temperatur inde i projektoren er høj, kan den antændes
og forårsage en brand.
• Hvis projektoren bruges i en længere periode, kan støv samle sig inde i projektoren. Dette kan
forårsage brand eller fejlfunktion. Det anbefales at udføre periodisk vedligeholdelse af projektoren.
For nærmere oplysninger om vedligeholdelsesomkostninger skal du kontakte Canon-kundecenter.
Forholdsregler ved lampen
Denne projektor bruger en højtryks-kviksølvlampe, der skal håndteres med forsigtighed og korrekt som
beskrevet nedenfor.
Kviksølvslampen har følgende karakteristika.
• Stød, slid eller brug efter lampens levetid er udløbet, kan beskadige lamper (som kan være ledsaget af
en høj lyd) eller få dem til at brænde ud.
• Levetiden for lamper varierer meget fra lampe til lampe og er afhængig af anvendelsesmiljøet. Det er
ikke garanteret, at lamper kan holde i lige lang tid, og nogle lamper kan svigte hurtigere end andre.
• Lampen vil gradvist blive mørkere med tiden.
Advarsel
Ved udskiftning af lampen, eller når lampen er beskadiget, skal du være opmærksom på følgende
punkter. Hvis du ikke gør det, kan det resultere i elektrisk stød eller personskade.
• Sørg for at tage stikket ud af stikkontakten, før du udskifter lampen.
• Når lampen er beskadiget, kan glasskår blive spredt inde i projektoren. Kontakt Canon kundecenter
for rengøring og inspektion af projektorens indvendige dele og udskiftning af lampe.
9
Giv agt
Ved håndtering af lampen, vær opmærksom på følgende punkter.
• Sørg for ikke at håndtere lampen umiddelbart efter, at den har været anvendt. Sørg for at slukke for
strømmen, og vent cirka 45 minutter, indtil lampen og projektoren er tilstrækkeligt afkølet. Hvis du
ikke gør det, kan det resultere i en brand eller personskade på grund af varme fra lampen eller
projektoren.
• Når en instruktion om at udskifte lampen er blevet vist (LAMPEindikatoren vises (Se "Tidspunkt
for at udskifte lampen" på side 62 for detaljer)), vil muligheden for at lampen udbrænder stige.
Udskift lampen med en ny hurtigst muligt.
• Hvis lampen er beskadiget, kan gassen inde i lampen (indeholdende kviksølv ) og støv blive udledt
fra udstødningsåbningerne. Hvis dette sker, skal du straks åbne vinduer og døre for at få ventilation
i rummet. Hvis du inhalerer gas, der udsendes fra lampen, eller det er kommet i kontakt med dine
øjne eller mund, skal du straks kontakte en læge.
• En brugt kviksølvlampe bortskaffes på samme måde som et lysstofrør og i overensstemmelse med
de lokale regler, hvor du bor.
Forholdsregler for batteriet i fjernbetjeningen
Advarsel
Vær opmærksom på følgende punkter vedrørende håndtering af batteriet. Hvis du ikke gør det, kan det
resultere i brand eller personskade.
•
•
•
•
Du må ikke anbringe batteriet ved åben ild, tilføre varme til det, kortslutte det eller skille det af.
Forsøg ikke at genoplade batteriet.
Sæt batteriet i de korrekte +/- positioner.
Hvis nogen væske lækker fra batteriet og kommer i kontakt med huden, skal du vaske grundigt med
vand.
Advarsel til visning af 3D-indhold
Giv agt
Vær opmærksom på følgende punkter, når du ser 3D-indhold.
• Lysfølsomme patienter, patienter med hjertesygdomme, gravide kvinder, ældre mennesker og
mennesker med alvorlig sygdom og/eller med epilepsi bør ikke se 3D indhold.
• Vi anbefaler, at du bør afholde dig fra at se 3D indhold, hvis du er i dårlig fysisk form, har brug for
søvn eller har drukket alkohol.
• Stop med at se 3D indhold, hvis du oplever følgende symptomer. Hvis du oplever sådanne
symptomer, skal du straks stoppe med at se 3D indholdet og holde en pause, indtil symptomet er
aftaget.
• Du ser dobbeltslørede billeder, eller du kan ikke se billedet stereoskopisk.
• Du føler træthed eller ubehag.
• Hold pauser, når du ser 3D indhold i en længere periode. Da dette kan medføre træthed i øjnene.
Hvis du ser 3D indhold i en længere periode, eller du ser det fra en skrå vinkel, kan dine øjne blive
overanstrengte.
• Forældre bør ledsage og overvåge deres børn, da børn ikke udtrykker ubehag ved at se 3D indhold.
Børn på seks år eller yngre bør ikke se 3D indhold.
• Den optimale 3D visningsafstand fra skærmen er ca 3 gange den lodrette skærmstørrelse eller mere,
og dine øjne bør være i niveau med skærmen.
10
DANSK
For sikker brug
Vær opmærksom på følgende punkter når du løfter eller transporterer projektoren.
• Denne projektor er et præcisionsinstrument. Bank ikke på den eller udsæt den for stød. Hvis du gør
det, kan det forårsage en funktionsfejl.
• Genbrug ikke al emballage eller stødabsorberende materialer, der blev leveret sammen med
projektoren på købstidspunktet til transport eller forsendelse af projektoren. Beskyttelse af
projektoren kan ikke garanteres, hvis emballage eller stødabsorberende materialer genanvendes.
Fragmenter fra stødabsorberende materialer kan også trænge ind i den indvendige del projektoren
og kan forårsage en fejlfunktion.
• Frakobl kablerne tilsluttet til projektoren. Flytning af projektoren med tilsluttede kabler kan
forårsage en ulykke.
• Træk de justerbare fødder ind.
• Fastgør objektivdækslet for at beskytte objektivet.
Vær opmærksom på følgende punkter ved installation eller brug af projektoren.
• Sørg for at installere projektoren et sted, hvor luftindtaget og udblæsningen er adskilt fra væggen
med mere end 50 cm (1,6'). Undladelse af dette kan forårsage en fejlfunktion.
• Montér ikke projektoren på et sted, der er fugtigt, eller hvor der er en masse støv, fedtet røg eller
tobaksrøg. Det kan forårsage forurening af optiske komponenter som f.eks. linsen og spejlet og kan
resultere i en forringelse af billedkvaliteten.
• Rør ikke ved objektivet med hænderne. Dette kan medføre en forringelse af billedkvaliteten.
• Hvis projektoren pludselig flyttes fra et sted, hvor temperaturen er lav til et sted, hvor temperaturen
er høj, eller hvis temperaturen på det sted, hvor projektoren er monteret pludselig stiger, kan fugt
i luften danne kondens på projektorens linse eller spejl. Dette kan medføre et sløret billede. Vent,
indtil kondensen er fordampet, så det projicerede billedet kan vende tilbage til normal.
• Montér ikke projektoren på et sted, hvor temperaturen er høj eller lav. Hvis du gør det, kan det
forårsage en funktionsfejl.
Driftstemperatur: 0°C (32°F) til 40°C (104°F)
Luftfugtighed: 10% til 90%
Opbevaringstemperatur: -20°C (-4°F) til 60°C (140°F)
• Projektoren må ikke monteres tæt ved højspændingsledninger eller en elektrisk strømkilde.
• Brug ikke projektoren på en blød overflade som f.eks et tæppe eller en svampemåtte osv. Det kan
medføre, at der opbygges varme inde i projektoren, og dette kan resultere i funktionsfejl.
• Undlad at blokere luftindtaget eller udluftningshuller i blæseren. Det kan medføre, at der opbygges
varme inde i projektoren og kan så forårsage en funktionsfejl.
• Anbring ikke genstande oven på projektoren, der kan ændre form eller farve på grund af varme.
• Når du bruger projektoren i højder over 1500 m (4921'), skal du tænde for Høj højde-funktionen.
• Børst eller gnid ikke på overfladen af den øverste plade på projektoren. Overfladen kan blive
beskadiget.
11
Indhold i pakken
LV-WX320/LV-X320
LV-WX310ST/LV-X310ST
(USA)
(EU)
12
Projektor
(Kina)
Strømkabel 1,8 m (70,8")
CD & QSG vigtige informationer
Garantikort
Computerkabel 1,8 m (70,8")
(5K.1VC09.501)
Fjernbetjening
(typenummer: LV-RC08)
Batteri (typenummer: CR2025)
Projektorens udvendige synsvidde
LV-WX320/LV-X320
1
5
2
3
8
4
6
7
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Udvendigt betjeningspanel
(Se "Projektor" på side 14 for detaljer.)
Lampedæksel
Ventilation (opvarmet luftudstødning)
Hurtig udløsningsknap
Fokusring og zoomring (LV-WX320/LV-X320)
fokusring (LV-WX310ST/LV-X310ST)
Forreste IR fjernbetjent sensor
Proijiceringslinser
Ventilation (luftindtag)
Linsedæksel
DANSK
1.
Foran/øverste side
9
LV-WX310ST/LV-X310ST
1
5
2
3
8
4
6
7
9
Bagerste/nederste side
10 11 12
18
19
13
14
15 16 17
21
22
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
SERVICE åbning
LAN (RJ-45) åbning
HDMI/MHL indgangsklemme
PC indgangsklemme x 2
KONTROL åbning
Video indgangsklemme
S-video indgangsklemme
Audio indgangsklemme
Audio udgangsklemme
Indgang til strømkabel
Kensington lås
Hurtig udløsningsfod
Sikkerhedsstang
Bagerste justerbare fod
20
13
Styreenheder og funktioner
Projektor
7.
LV-WX320/LV-X320
1
8
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
8.
9.
11
10.
LV-WX310ST/LV-X310ST
1
8
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
11.
12.
11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
14
Fokusring
Justerer fokus på det projicerede billede. Se
"Finjustering af billedstørrelse og klarhed" på side
34 for detaljer.
13.
Zoomring (LV-WX320/LV-X320)
Justerer størrelsen på billedet. Se "Finjustering af
billedstørrelse og klarhed" på side 34 for detaljer.
STRØM indikatorlys
Lyser eller blinker, når projektoren er i brug. Se
"Indikatorer" på side 66 for detaljer.
I
I STRØM (ON/STANDBY)
Skifter projektorens funktion mellem standby og
tændt. Se "Opstart af projektoren" på side 29 og
"Nedlukning af projektoren" på side 43 for
detaljer.
Venstre/BLANK
Bruges til at skjule skærmbilledet. Se "Skjule
billedet" på side 42 for detaljer.
OK/BILLED
Aktiverer det valgte On-Screen Display (OSD)
menupunkt.
Vælger indstillingsfunktion for et billedformat. Se
"Valg af en billedfunktion" på side 38 for detaljer.
MENU
Tænder On-Screen Display menuen (OSD). Går
tilbage til forrige OSD menu, afslutter og gemmer
menuindstillinger. Se "Anvendelse af menuer" på
side 30 for detaljer.
TEMPeraturindikatorlys
Lyser rødt, hvis projektorens temperatur bliver for
høj. Se "Indikatorer" på side 66 for detaljer.
LAMPEindikatorlys
Angiver lampens status. Lyser eller blinker, når
lampen har udviklet et problem. Se "Indikatorer"
på side 66 for detaljer.
AUTO PC
Bestemmer automatisk de bedste
billedindstillingstider til det viste billede. Se
"Autojustering af billedet" på side 34 for detaljer.
Keystone/piletaster ( / Op, / Ned)
Retter manuelt forvrængede billeder som følge af
en vinklet projicering. Se "Rettelse af keystone" på
side 35 for detaljer.
Højre/
Aktiverer panelets tastelås. Se "Låsning af
kontroltaster" på side 42 for detaljer.
Når menuen On-Screen Display (OSD ) er
aktiveret, bliver #5, #11, og #12 # tasterne brugt
som retningspile for at vælge de ønskede
menupunkter og foretage justeringer. Se
"Anvendelse af menuer" på side 30 for detaljer.
INDGANG
Viser kildevalgsstang. Se "Skifte indgangssignal"
på side 33 for detaljer.
Når du er under MHL tilslutningsfunktion, og
projektor OSD er slået fra, er disse knapper
tilgængelige til styring af din smart enhed:
piletaster, OK/BILLED, AUTO PC.
5, 11 og 12: piletaster
Piletasterne er tilgængelige for styring af din
smart enhed.
6. OK/BILLED
Brug tasten til at bekræfte valget på din smart
enheds OSD.
10. AUTO PC
Brug tasten til at vende tilbage eller forlade
OSD menuen på din smart enhed.
Sådan kommer du ind i MHL
tilslutningsfunktionen, tilslutter en MHL enhed
(se "Tilslutning af en MHL kompatibel smart
enhed" på side 25 for detaljer.) og skifter
indgangssignalet til HDMI/MHL (se "Skifte
indgangssignal" på side 33 for detaijer.).
Med hensyn til MHL-enhedsforbindelsen
(se "Tilslutning af en MHL kompatibel smart
enhed" på side 25 for detaljer.).
9.
2
8
9
10
3
11
4
5
12
13
9
6
14
1
10.
11.
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
STRØM (ON/STANDBY)
12.
Skifter projektorens funktion mellem standby og
tændt. Se "Opstart af projektoren" på side 29 og
13.
"Nedlukning af projektoren" på side 43 for
detaljer.
INDGANG
Viser kildevalgsstang. Se "Skifte indgangssignal"
på side 33 for detaljer.
14.
Venstre
Vælger de ønskede menupunkter og foretager
justeringer. Se "Anvendelse af menuer" på side 30
for detaljer.
BLANK
Bruges til at skjule skærmbilledet. Se "Skjule
billedet" på side 42 for detaljer.
TIMER
Aktiverer eller justerer nogle grundlæggende
indstillinger for en timer på skærmen. Se
"Anvendelse af TIMER tasten" på side 42 for
detaljer.
D.ZOOM (+, -)
Forstørrer eller reducerer det projicerede billede
størrelse. Se "Forstørrelser og søgning efter
detaljer" på side 36 for detaljer.
MUTE
Dæmper midlertidigt lyden. Se "Justering af
lyden" på side 43 for detaljer.
MENU
Tænder On-Screen Display menuen (OSD). Går
tilbage til forrige OSD menu, afslutter og gemmer
menuindstillinger. Se "Anvendelse af menuer" på
side 30 for detaljer.
I
I
Keystone/piletaster ( / Op, / Ned)
Retter manuelt forvrængede billeder som følge af
en vinklet projicering. Se "Rettelse af keystone" på
side 35 for detaljer.
AUTO PC
Bestemmer automatisk de bedste
billedindstillingstider til det viste billede. Se
"Autojustering af billedet" på side 34 for detaljer.
Højre/
Aktiverer panelets tastelås. Se "Låsning af
kontroltaster" på side 42 for detaljer.
Når menuen On-Screen Display (OSD ) er
aktiveret, bliver #3, #9 og #11 tasterne brugt som
retningspile for at vælge de ønskede menupunkter
og foretage justeringer. Se "Anvendelse af
menuer" på side 30 for detaljer.
FRYS
Fryser det projicerede billede. Se "Frysning af
billedet" på side 42 for detaljer.
OK/BILLED
Aktiverer det valgte On-Screen Display (OSD)
menupunkt.
Vælger indstillingsfunktion for et billedformat. Se
"Valg af en billedfunktion" på side 38 for detaljer.
VOLUMEN taster (+, -)
Justerer lydniveauet. Se "Justering af lyden" på
side 43 for detaljer.
Når du er under MHL tilslutningsfunktion, og
projektor OSD er slået fra, er disse knapper
tilgængelige til styring af din smart enhed:
piletaster, OK/BILLED, AUTO PC.
3, 9 og 11: piletaster
Piletasterne er tilgængelige for styring af din
smart enhed.
10. AUTO PC
Brug tasten til at vende tilbage eller forlade
OSD menuen på din smart enhed.
13. OK/BILLED
Brug tasten til at bekræfte valget på din smart
enheds OSD.
Sådan kommer du ind i MHL
tilslutningsfunktionen, tilslutter en MHL enhed
(se "Tilslutning af en MHL kompatibel smart
enhed" på side 25 for detaljer.) og skifter
indgangssignalet til HDMI/MHL (se "Skifte
indgangssignal" på side 33 for detaijer.).
Med hensyn til MHL-enhedsforbindelsen
(se "Tilslutning af en MHL kompatibel smart
enhed" på side 25 for detaljer.).
15
DANSK
Fjernbetjening: LV-RC08
Brug af fjernbetjeningen for første gang
Træk i fligen, før du bruger fjernbetjeningen.
Fjernbetjeningens effektive rækkevidde
Den infrarøde (IR) fjernbetjeningssensor er placeret på foran på
projektoren. Fjernbetjeningen skal holdes i en vinkel på 30 grader
vinkelret på projektorens IR fjernbetjeningssensor for at fungere rigtigt.
Afstanden mellem fjernbetjeningen og sensoren bør ikke overstige 8
meter (~ 26 fod).
Sørg for at der ikke er nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og
IR-sensoren på projektoren, der kan hindre den infrarøde stråle.
•
Du kan muligvis ikke være i stand til at udføre betjeninger,
hvis der er nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og
projektoren.
•
Du kan muligvis ikke være i stand til at betjene fjernbetjeningen, hvis direkte sollys eller stærkt
lys skinner på den fjernbetjente IR-modtager.
Udskiftning af batteriet i fjernbetjeningen
1.
Træk batteriholderen ud.
Følg venligst de illustrerede instruktioner. Tryk på og hold
låsearmen, mens du trækker batteriholderen ud.
2.
3.
16
Sæt det nye batteri i holderen. Bemærk at positiv polaritet skal
vende udad.
Skub holderen ind i fjernbetjeningen.
•
Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en
forkert type.
•
Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne.
•
Anvendelse af et batteri af forkert type kan forårsage eksplosion. Brug udelukkende
litiumknapcellebatteri af typen CR2025.
•
Bortskaf brugte batterier i henhold til de lokale forordninger. Bortskaf omgående brugte
batterier. Batterier kan eksplodere, hvis de håndteres forkert. De må ikke genoplades,
demonteres eller bortkastes i åben ild.
•
Vær forsigtig og håndtér batterier i henhold til vejledningen.
•
Isæt batteriet med dets positive (+) og negative (- ) side korrekt orienteret som angivet på
fjernbetjeningen.
•
Opbevar batterierne utilgængelige for børn og kæledyr.
•
Batteriet i fjernbetjeningen og batteriholderne kan udgøre en kvælningsfare, hvis de ved et
uheld indtages af små børn. Sørg for at disse er placeret utilgængelige for børn. Hvis de sluges
ved et uheld, bør du straks kontakte en læge.
•
Fjern batteriet, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
•
Opbevar batteriet i original emballage, så det er klar til brug.
•
Put aldrig batteriet i munden, da det let kan sluges ved et uheld. Hvis batteriet sluges ved et
uheld, skal du kontakte din læge eller din giftcentral.
•
Bortskaf det brugte batteri med cellofantapeindpakning i begge ender.
•
Hvis nogen væske lækker fra batteriet og kommer i kontakt med huden, skal det vaskes
grundigt af med vand.
DANSK
Tredjepartssoftware
Dette produkt indeholder softwaremoduler fra tredjepart.
•
uIP (micro IP) version 0.9
Se venligst nedenstående licenstekst vedrørende licensbetingelser.
Copyright © 2001-2003, Adam Dunkels.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1.
2.
3.
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Support fra tredjepartssoftware
Canon Inc., Canons tilknyttede selskaber samt salgsselskaber tilbyder ikke nogen support til disse
programmer. Vi er ikke i stand til at svare på spørgsmål eller forespørgsler fra dig eller andre parter
i forbindelse med disse programmer.
17
Placering af din projektor
Valg af en placering
Dit lokalelayout eller personlige præference afgør, hvilken installationsplacering du vælger. Tag hensyn til
størrelse og placering af din skærm, placering af en egnet stikkontakt såvel som placering og afstand
mellem projektoren og resten af dit udstyr.
Din projektor er designet til at blive installeret i en af disse mulige installationssteder:
1. Forreste bord
Vælg dette sted med projektoren anbragt tæt ved
gulvet foran skærmen. Dette er den mest
almindelige måde på at placere projektoren med
hensyn til hurtig opsætning og bevægelighed.
2. Bagerste bord
Vælg dette sted med projektoren anbragt tæt ved
gulvet bagved skærmen.
Bemærk at der kræves en speciel
projiceringsskærm bagved.
3. Bagerste loft
Vælg dette sted med projektoren ophængt med
toppen nedad fra loftet bagved skærmen.
Bemærk at der kræves en speciel
projiceringsskærm bagved og et specielt
loftmonteringssæt til projektoren til dette
installationssted.
Indstil Bagerste loft i SYSTEM SETUP : Basic >
Projektorposition menuen, når du tænder for
projektoren.
Indstil Bagerste bord i SYSTEM SETUP : Basic 4. Forreste loft
> Projektorposition menuen, når du tænder for
Vælg dette sted med projektoren ophængt med
projektoren.
toppen nedad fra loftet foran skærmen.
Køb et specielt loftmonteringssæt til projektoren
hos din forhandler til at montere din projektor på
loftet.
Indstil Forreste loft i SYSTEM SETUP : Basic >
Projektorposition menuen, når du tænder for
projektoren.
Til loftmontering skal du bruge det loftmonteringssæt, der findes til denne projektor. Bed en specialist om
at foretage installationen. Spørg din forhandler, hvis du ønsker detaljer.
•
•
18
Garantien på denne projektor dækker ikke skader forårsaget af brug af et ikke anbefalet
loftmonteringssæt eller installation af et loftmonteringssæt på et forkert sted.
Når projektoren er monteret i loftet, kan billederne fremstå mørkere end dem, der projiceres ved
montering på en bordplade. Dette er ikke en fejlfunktion i produktet.
DANSK
Opnåelse af en foretrukket projiceret billedstørrelse
Afstanden fra projektorens linser til skærmen, zoomindstilling (hvis den findes), og videoformatet har
hver især betydning for den projicerede billedstørrelse.
4:3 er det oprindelige forholdsformat på LV-X320/LV-X310ST. For at kunne projicere et komplet 16:9
(widescreen) skærmformatbillede, kan projektoren ændre størrelsen og skalere et widescreen billede til
projektorens oprindelige forholdsbredde. Dette vil resultere i en forholdsvis mindre højde svarende til
75% af projektorens oprindelige forholdshøjde.
4:3 forholdsbillede i et 4:3
forholdsdisplayområde
16:9 forholdsbillede skaleret til et 4:3
forholdsdisplayområde
Således vil et 16:9 forholdsbillede ikke udnytte 25% af højden af et 4:3 forholdsbillede, der vises med
denne projektor. Dette vil blive set som mørke (uoplyste) striber langs toppen og bunden (henholdsvis
lodret 12,5% højde) af 4:3 projiceringsdisplayområdet, når der vises et skaleret 16:9 forholdsbillede i det
lodrette midtpunkt af 4:3 projiceringsdisplayområdet.
16:10 er det oprindelige forholdsformat på LV-WX320/LV-WX310ST. For at kunne projicere et komplet
16:9 (widescreen) skærmformatbillede, kan projektoren ændre størrelsen og skalere et widescreen billede
til projektorens oprindelige forholdsbredde. Dette vil resultere i en forholdsvis mindre højde svarende til
90% af projektorens oprindelige forholdshøjde.
4:3 forholdsbilledet i et 16:10
forholdsdisplayområde
16:9 forholdsbillede skaleret til et 16:10
forholdsdisplayområde
Således vil et 16:9 forholdsbillede ikke udnytte 10% af højden af et 16:10 forholdsbillede, der vises med
denne projektor. Dette vil blive set som mørke (uoplyste) striber langs toppen og bunden (henholdsvis
lodret 5% højde) af 16:10 projiceringsdisplayområdet, når der vises et skaleret 16:9 forholdsbillede i det
lodrette midtpunkt af 16:10 projiceringsdisplayområdet.
Projektoren skal altid placeres vandret (f.eks. fladt på et bord) og skal placeres direkte vinkelret (90°
retvinklet firkant) til vandret i midten af skærmen. Dette forhindrer forvrængning af billedet fremkaldt af
vinklede projiceringer (eller projiceringer på vinkede overflader).
Den moderne digitale projektor projicerer ikke direkte fremad (som ældre type rulle-til-rulle
filmprojektorer gjorde). Digitale projektorer er i stedet for designet til at projicere på en lidt opadgående
vinkel over projektorens vandrette plan. Dette er således, at de let kan placeres på et bord og vil projicere
fremad og opad på en skærm placeret således, at den nederste kant af skærmen er over bordniveauet (og
alle i lokalet kan se skærmen).
Ud fra diagrammet på side 21 kan du se, at denne type projicering får den nederste kant af det projicerede
billede til at være lodret forskudt fra projektorens horisontale plan.
Hvis projektoren er placeret længere væk fra skærmen, bliver det projicerede billede større, og den
lodrette forskydning øges også forholdsmæssigt.
Ved fastlæggelse af skærmens og projektorens placering bliver du nødt til at tage højde for både den
projicerede billedstørrelse og den lodrette forskydningsdimension, som er direkte proportional med
projiceringsafstanden.
Når fine striber ses på projicerede billeder
Dette skyldes interferens med skærmens overflade og er ikke en fejlfunktion. Udskift skærmen eller
forskyd fokus lidt.
19
Sådan bestemmes placeringen af projektoren for en given skærmstørrelse
1.
2.
3.
4.
Vælg størrelsen på dit billede.
Se i tabellen og find den tætteste match til størrelsen på dit billede i venstre kolonner mærket
"Billedstørrelse". Ved hjælp af denne værdi, kig på tværs af denne række til højre for at finde den
tilsvarende gennemsnitlige afstand fra skærmens værdi i kolonnen mærket "Afstand fra skærmen L".
Dette er projiceringsafstanden.
Kig i den samme række på tværs af den højre kolonne og notér "Hd" værdien. Dette vil fastlægge den
endelige lodrette forskydningsplacering af projektoren i forhold til kanten på billedet.
Den anbefalede placering for projektoren flugter vinkelret på skærmens vandrette midte, i en afstand fra
skærmen bestemt i trin 2 ovenfor og opvejes af den værdi, der bestemmes i trin 3 ovenfor.
<Eksempel>
LV-X310ST: Hvis du bruger et 4:3 forholdsformat, 100 tommer skærm, afstand fra skærmen er 1,23 m og
med en lodret forskydning på 22,9 cm.
Hvis du placerer projektoren i en anden position (end den anbefalede), er du nødt til at vippe den ned eller
op for at centrere billedet på skærmen. I disse situationer vil opstå en vis billedforvrængning. Brug
Keystone-korrektion for at korrigere forvrængningen. Se "Rettelse af keystone" på side 35 for detaljer.
Sådan fastlægges den anbefalede skærmstørrelse for en given afstand
Denne metode kan bruges i situationer, hvor du har købt denne projektor og gerne vil vide, hvilken
skærmstørrelse der vil passe ind i dit lokale.
Den maksimale skærmstørrelse er begrænset af den fysiske plads i dit lokale.
1.
2.
3.
4.
Mål afstanden mellem projektoren, og hvor du vil placere skærmen. Dette er projiceringsafstanden.
Se i tabellen og find den tætteste match til din måling i afstand fra kolonnen Billedstørrelse. Hvis
min. og maks. værdier er tilgængelige på bordet, kontrollér, at din målte afstand er mellem de min.
og maks. afstande, der er anført på hver side af den gennemsnitlige afstandsværdi.
Kig ved hjælp af denne værdi på tværs af denne række til venstre for at finde tilsvarende
"Billedstørrelse". Det er den projicerede billedstørrelse på projektoren ved denne
projiceringsafstand.
Kig i den samme række på tværs af den højre kolonne og notér "Hd" værdien. Dette vil fastlægge den endelige
placering af skærmen i forhold til projektorens horisontale plan.
<Eksempel>
LV-X310ST: Hvis din opmålte projiceringsafstand var 1 m, og din skærm er 4:3, vil den tætteste match
i "Afstand fra skærmen L" kolonnen være fra 0,99 m. Visning på tværs af denne række angiver, at en 80 tommer skærm er påkrævet.
20
DANSK
Projektorlayout (LV-WX320/LV-X320)
Billedstørrelsen varierer afhængigt af afstanden mellem skærmen og projektoren.
Projicering foran
W
B
H
A
Hd
A=B
L
L: Mellem skærmen og den forreste kant på projektoren
H: Højde på det projicerede billede
LV-X320 (4:3)
Billedstørrelse
Afstand fra skærmen L
Hd
Diagonal
størrelse
inch
m
inch
cm
inch
cm
inch
m
inch
m
inch
cm
60
70
80
90
100
120
150
180
48
56
64
72
80
96
120
144
122
142
163
183
203
244
305
366
36
42
48
54
60
72
90
108
91
107
122
137
152
183
229
274
94
110
125
141
156
188
235
282
2,4
2,8
3,2
3,6
4,0
4,8
6,0
7,2
103
120
138
155
172
207
258
310
2,6
3,1
3,5
3,9
4,4
5,2
6,6
7,9
3,6
4,2
4,8
5,4
6,0
7,2
9,0
10,8
9,1
10,7
12,2
13,7
15,2
18,3
22,9
27,4
Bredde: B
1,5
1,8
2,0
2,3
2,5
3,1
3,8
4,6
Højde: H
Korteste (bredde) Længste (tele)
LV-WX320 (16:10)
Billedstørrelse
Afstand fra skærmen L
Hd
Diagonal
størrelse
inch
m
inch
cm
inch
cm
inch
m
inch
m
inch
cm
60
70
80
90
100
120
150
180
51
59
68
76
85
102
127
153
129
151
172
194
215
258
323
388
32
37
42
48
53
64
79
95
81
94
108
121
135
162
202
242
79
92
105
118
131
157
197
236
2,0
2,3
2,7
3,0
3,3
4,0
5,0
6,0
87
101
115
130
144
173
217
260
2,2
2,6
2,9
3,3
3,7
4,4
5,5
6,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,5
1,8
2,0
2,3
2,5
3,1
3,8
4,6
Bredde: B
Højde: H
Korteste (bredde) Længste (tele)
Ovenstående tal er omtrentlige og kan være lidt forskellige fra de faktiske målinger. Canon
anbefaler, at hvis du påtænker at installere projektoren permanent, skal du fysisk kontrollere
projiceringsstørrelsen og afstanden ved hjælp af den faktiske projektor, før du monterer den
permanent, og således tager hensyn til denne projektors optiske egenskaber. Dette vil hjælpe dig
med at fastslå den nøjagtige monteringsposition, så den passer bedst til placeringen af din
installation.
21
Projektorlayout (LV-WX310ST/LV-X310ST)
Billedstørrelsen varierer afhængigt af afstanden mellem skærmen og projektoren.
Projicering foran
W
B
H
A
Hd
A=B
L
L: Mellem skærmen og den forreste kant på projektoren
H: Højde på det projicerede billede
LV-X310ST (4:3)
Diagonal størrelse
inch
m
60
70
80
90
100
120
1,5
1,8
2,0
2,3
2,5
3,0
Billedstørrelse
Bredde: B
inch
cm
48
56
64
72
80
96
122
142
163
183
203
244
Højde: H
inch
cm
36
42
48
54
60
72
91
107
122
137
152
183
Afstand fra
skærmen L
Hd
inch
m
inch
cm
29
34
39
44
49
58
0,74
0,86
0,99
1,11
1,23
1,48
5,4
6,3
7,2
8,1
9,0
10,8
13,7
16,0
18,3
20,6
22,9
27,4
LV-WX310ST (16:10)
Diagonal størrelse
inch
m
70
80
90
100
120
1,8
2,0
2,3
2,5
3,0
Billedstørrelse
Bredde: B
inch
cm
59
68
76
85
102
151
172
194
215
258
Højde: H
inch
cm
37
42
48
53
64
94
108
121
135
162
Afstand fra
skærmen L
Hd
inch
m
inch
cm
29
33
37
41
50
0,74
0,84
0,95
1,05
1,26
1,9
2,1
2,4
2,6
3,2
4,7
5,4
6,1
6,7
8,1
Ovenstående tal er omtrentlige og kan være lidt forskellige fra de faktiske målinger. Canon
anbefaler, at hvis du påtænker at installere projektoren permanent, skal du fysisk kontrollere
projiceringsstørrelsen og afstanden ved hjælp af den faktiske projektor, før du monterer den
permanent, og således tager hensyn til denne projektors optiske egenskaber. Dette vil hjælpe dig
med at fastslå den nøjagtige monteringsposition, så den passer bedst til placeringen af din
installation.
22
Tilslutning
DANSK
Når der tilsluttes en signalkilde til projektoren, skal du sørge for at:
1.
2.
3.
Sluk for alt udstyr, før du foretager nogen tilslutninger.
Brug de korrekte signalkabler for hver kilde.
Kontrollér at kablerne er sat rigtig fast.
•
Se brugervejledningen til hver enhed for oplysninger om dens tilslutninger.
•
Kontakt din forhandler for oplysninger om dens tilslutninger.
•
I nedenstående tilslutninger er der muligvis nogle ledninger, som ikke følger med projektoren.
De kan købes i elektronikforretninger.
Tilslutning til en computer eller monitor
Tilslutning til en computer
Projektoren er forsynet med en pc-indgangsklemme, der gør det muligt at tilslutte den til både IBM® og
Macintosh® kompatible computere. Der kræves en Mac adapter, hvis du tilslutter til en ældre udgave af
en Macintosh computer.
Sådan tilsluttes projektoren til en bærbar eller stationær computer:
1.
2.
Tag det medfølgende computerkabel og tilslut den ene ende til D-Sub udgangsstikket på computeren.
Tilslut den anden ende af computerkablet til COMPUTER-1 eller COMPUTER-2 projektorens
signalindgangsklemme.
3. Hvis du ønsker at gøre brug af projektorens højttaler i dine præsentationer, tag et egnet lydkabel og
tilslut den ene ende af kablet til audio udgangsstikket på computeren og den anden ende til LYD IND
klemmen på projektoren.
4. Hvis du ønsker, kan du bruge et andet egnet lydkabel og tilslutte den ene ende af kablet til LYD UD
klemmen på projektoren og den anden ende til dine eksterne højttalere (medfølger ikke).
Når tilsluttet kan lyden styres via projektorens On-Screen Display (OSD) menuer. Se "Justering af
lyden" på side 43 for detaljer.
Den endelige tilslutning skal se ud som vist i følgende diagram:
Lydkabel (ekstraudstyr)
Computerkabel (medfølger)
Højttalere
Notebook eller desktopcomputer
Lydkabel
(ekstraudstyr)
Mange bærbare tænder ikke på deres eksterne videoåbninger når tilsluttet en projektor. Normalt
slår en tastekombination som FN + F3 eller CRT / LCD tasten den eksterne skærm on/off. Find en
funktionstast mærket CRT / LCD eller en funktionstast med et monitorsymbol på den bærbare
computer. Tryk samtidig på FN og den mærkede funktionstast. Se dokumentationen til din bærbare
for at finde tastekombinationen til din bærbare computer.
•
Hvis du bruger et længere computerkabel i stedet for det medfølgende kabel, bliver billedet
måske ikke projiceret korrekt.
•
Nogle computere kræver, at der tilsluttes yderligere stik eller analoge RGB udgangsadaptere
til denne projektor.
23
Tilslutning af videoapparater
Du kan tilslutte din projektor til forskellige videoapparater, der er forsynet med et af defølgende
udgangsjackstik:
• HDMI
• Komponentvideo
• S-video
• Video (komposit)
Du behøver kun at tilslutte projektoren til et videoapparat ved hjælp af bare én af de ovennævnte metoder
for tilslutning, men de giver forskellige niveauer af videokvalitet. Den metode, du vælger, vil
sandsynligvis afhænge af tilgængeligheden af matchende klemmer på både projektoren og videoapparatet
som beskrevet nedenfor:
HDMI (High- Definition Multimedia Interface) understøtter ukomprimeret datatransmissionsvideo
mellem kompatible enheder som f.eks. DTV tunere, DVD-afspillere og skærme via et enkelt kabel. Det
giver en ren digital oplevelse. Se "Tilslutning af en HDMI enhed" på side 25" om hvordan du tilslutter
projektoren til en HDMI-enhed.
Digital TV-tuner og DVD-afspillere indbyggede udgangskomponentvideo, derfor hvis de er tilgængelige
på dine enheder, bør dette være din foretrukne forbindelsesmetode frem for (komposit) video. Se
"Tilslutning af et komponentvideoapparat" på side 26 om hvordan du tilslutter projektoren til et
komponentvideoapparat.
Hvis du har både kompositvideo og S-video udgangsklemmer på dit videoapparat, bør du vælge at bruge
S -video valgmuligheden. Se "Tilslutning af et S-videoapparat" på side 27 om hvordan du tilslutter
projektoren til et S-videoapparat.
Hvis du kun har udgangsklemmer til kompositvideo på dit videoapparat, skal du tilslutte til
kompositvideoindgangen. Se "Tilslutning af et kompositvideoapparat" på side 28 om hvordan du tilslutter
projektoren til et kompositvideoapparat.
24
DANSK
Tilslutning af en HDMI enhed
Du skal bruge et HDMI kabel, når du opretter en forbindelse mellem projektoren og HDMI-enheder.
Sådan tilslutter du projektoren til en HDMI-enhed:
1. Tag et HDMI kabel og tilslut den ene ende til HDMI udgangsklemmen på videoapparatet.
2. Tilslut den anden ende af kablet til HDMI/MHL projektorens indgangsklemme.
Den endelige tilslutning skal se ud som vist i følgende diagram:
HDMI enhed
HDMI kabel
(ekstraudstyr)
Når du tilslutter denne projektor og en HDMI enhed (som f.eks. en dvd-afspiller) via HDMI klemmen,
kan den sorte farve forekomme mørk og dyb, afhængigt af den tilsluttede enhed.
• Det afhænger af indstillingen for den tilsluttede enheds sorte niveau. Der findes to typer
metoder til digital overførsel af billeddata, hvor der anvendes forskellige indstillinger for sort
niveau. Derfor er specifikationerne for signaludgangen fra dvd-afspillere forskellige, afhængigt
af den type digital dataoverførselsmetode, de bruger.
• Nogle dvd-afspillere er forsynet med en funktion til at skifte metoderne til udgangs digitale
signaler. Hvis din dvd-afspiller er forsynet med en sådan funktion, skal du indstille den som
følger.
UDVID eller FORBEDRET-> NORMAL
• Se brugervejledningen til din dvd-afspiller for detaljer.
• Når du skifter til HDMI-indgangen, kan det projicerede billede vise forkerte farver i omkring
1 sekund. Dette er ikke produkt funktionsfejl.
Tilslutning af en MHL kompatibel smart enhed
Du skal bruge et HML kabel, når du opretter en forbindelse mellem projektoren og smart enheder.
Sådan tilslutter du projektoren til en smart enhed:
1. Tag et HHL kabel og tilslut den ene ende til MHL udgangsklemmen på smart enheden.
2. Tilslut den anden ende af kablet til HDMI/MHL projektorens indgangsklemme.
Den endelige tilslutning skal se ud som vist i følgende diagram:
Smart enhed
MHL kabel (ekstra udstyr)
Når en MHL kompatibel smart enhed er tilsluttet, og indgangssignalet er HDMI/MHL, er nogle
knapper på projektoren og fjernbetjeningen tilgængelige for styring af din smart enhed. Se
"Styreenheder og funktioner" på side 14 for detaljer.
25
•
Brug et MHL-kabel (fås på markedet) og en MHL-HDMI konverteringsadapter (fås på markedet),
som overholder MHL standarden. Når der anvendes elementer, som ikke er kompatible, kan det
ske, at billedprojektion ikke vil være mulig, eller at den tilsluttede enhed kan have funktionsfejl
eller generere varme.
•
Det er muligt, at billeder ikke vises korrekt afhængigt af den tilsluttede enhedstype og
indstillingerne.
•
Betjeningen kan afvige eller den planlagte betjening kan ikke udføres ved brug af knapperne
på projektoren og fjernbetjeningen, afhængigt af den tilsluttede enhed.
•
Når du bruger en MHL-HDMI konverteringsadapter (fås på markedet), kan den tilsluttede enhed
ikke betjenes ved hjælp af knapperne på projektoren og fjernbetjeningen.
•
Hvis billeder ikke kan projiceres korrekt, skal du afbryde og tilslutte MHL-kablet igen.
•
Der garanteres ikke drift af alle tilsluttede enheder.
Tilslutning af et komponentvideoapparat
Undersøg dit videoapparat for at fastlægge, om det har et sæt ubenyttede udgangsjackstik til
komponentvideo til rådighed:
•
•
Hvis det har, kan du fortsætte med denne procedure.
Hvis ikke, skal du genoverveje, hvilken metode du kan bruge til at forbinde til enheden.
Sådan tilsluttes projektoren til et komponentvideoapparat:
1.
Tag en komponentvideo til RGB ( D-Sub) adapter og tilslut enden med 3 RCA type stik til
komponentvideoens udgangssoklerne på videoenheden. Match farven på stikkene til farven på
soklerne, grøn til grøn, blå til blå og rød til rød.
2. Tilslut den anden ende af komponentvideo til RGB ( D-Sub) adapterkabel ( med et D-Sub stik ) til
COMPUTER-1 eller COMPUTER-2 klemme på projektoren.
3. Hvis du ønsker at gøre brug af projektorens højttaler i dine præsentationer, tag et egnet lydkabel og
tilslut den ene ende af kablet til audio udgangsstikket på computeren og den anden ende til LYD IND
klemmen på projektoren.
4. Hvis du ønsker, kan du bruge et andet egnet lydkabel og tilslutte den ene ende af kablet til LYD UD
klemmen på projektoren og den anden ende til dine eksterne højttalere (medfølger ikke).
Når tilsluttet kan lyden styres via projektorens On-Screen Display (OSD) menuer. Se "Justering af
lyden" på side 43 for detaljer.
Den endelige tilslutning skal se ud som vist i følgende diagram:
Lydkabel (ekstraudstyr)
Komponentvideo til RGB
(D-Sub) adapterkabel
(ekstraudstyr)
Højttalere
Lydkabel
(ekstraudstyr)
AV enhed
Hvis det valgte videobillede ikke vises, efter projektoren er blevet tændt, og den rigtige videokilde
er valgt, skal du kontrollere, at videoapparatet er tændt og fungerer korrekt. Kontrollér også, at
signalkablerne er korrekt tilsluttet.
26
DANSK
Tilslutning af et S-videoapparat
Undersøg dit videoapparat for at fastlægge, om det har en ubenyttet udgangsklemme til S-videoen til
rådighed:
•
•
Hvis det har, kan du fortsætte med denne procedure.
Hvis ikke, skal du genoverveje, hvilken metode du kan bruge til at forbinde til apparatet.
Sådan tilslutter du projektoren til et S-videoapparat:
1.
2.
3.
Tag et S-videokabel og tilslut den ene ende til S-videoudgangsklemmen på videoapparatet.
Tilslut den anden ende af S-videokablet til S-VIDEO klemmen på projektoren.
Hvis du ønsker at gøre brug af projektorens højttaler i dine præsentationer, tag et egnet lydkabel og
tilslut den ene ende af kablet til audio udgangsstikket på computeren og den anden ende til LYD IND
klemmen på projektoren.
4. Hvis du ønsker, kan du bruge et andet egnet lydkabel og tilslutte den ene ende af kablet til LYD UD
klemmen på projektoren og den anden ende til dine eksterne højttalere (medfølger ikke).
Når tilsluttet kan lyden styres via projektorens On-Screen Display (OSD) menuer. Se "Justering af
lyden" på side 43 for detaljer.
Den endelige tilslutning skal se ud som vist i følgende diagram:
S-videokabel (ekstraudstyr)
Lydkabel (ekstraudstyr)
Højttalere
Lydkabel
(ekstraudstyr)
AV enhed
•
Hvis det valgte videobillede ikke vises, efter projektoren er blevet tændt, og den rigtige
videokilde er valgt, skal du kontrollere, at videoenheden er tændt og fungerer korrekt.
Kontrollér også, at signalkablerne er korrekt tilsluttet.
•
Hvis du allerede har lavet en komponentvideoforbindelse mellem projektoren og dette
S-videoapparat, behøver du ikke oprette forbindelse til dette apparat ved hjælp af en
S-videoforbindelse, da denne vil gøre en anden tilslutning unødvendig og give en ringere
billedkvalitet. Se "Tilslutning af videoapparater" på side 24 for detaljer.
27
Tilslutning af et kompositvideoapparat
Undersøg dit videoapparat for at fastlægge, om det har et sæt ubenyttede udgangssokler til kompositvideo
til rådighed:
•
•
Hvis den har, kan du fortsætte med denne procedure.
Hvis ikke, skal du genoverveje, hvilken metode du kan bruge til at forbinde til apparatet.
Sådan tilsluttes projektoren til et kompositvideoapparat:
1.
2.
3.
Tag et S-videokabel og tilslut den ene ende til kompositvideoens udgangsklemme på videoapparatet.
Tilslut den anden ende af videokablet til VIDEO klemmen på projektoren.
Hvis du ønsker at gøre brug af projektorens højttaler i dine præsentationer, tag et egnet lydkabel og
tilslut den ene ende af kablet til audio udgangsstikket på computeren og den anden ende til LYD IND
klemmen på projektoren.
4. Hvis du ønsker, kan du bruge et andet egnet lydkabel og tilslutte den ene ende af kablet til LYD UD
klemmen på projektoren og den anden ende til dine eksterne højttalere (medfølger ikke).
Når tilsluttet kan lyden styres via projektorens On-Screen Display (OSD) menuer. Se "Justering af
lyden" på side 43 for detaljer.
Den endelige tilslutning skal se ud som vist i følgende diagram:
Videokabel (ekstraudstyr)
Lydkabel (ekstraudstyr)
Højttalere Lydkabel
(ekstraudstyr)
AV enhed
28
•
Hvis det valgte videobillede ikke vises, efter projektoren er blevet tændt, og den rigtige
videokilde er valgt, skal du kontrollere, at videoapparatet er tændt og fungerer korrekt.
Kontrollér også, at signalkablerne er korrekt tilsluttet.
•
Du behøver kun at oprette forbindelse til dette apparat ved hjælp af en
kompositvideoforbindelse, hvis komponentvideo- og S-videoindgange er tilgængelige til brug.
Se "Tilslutning af videoapparater" på side 24 for detaljer.
Drift
1.
Sæt strømledningen i projektoren og i en stikkontakt. Tænd
vægkontakten (hvis monteret). Kontrollér at STRØM
indikatorlys på projektoren lyser orange, efter strømmen er
tilsluttet.
•
Bed din installationsspecialist om at levere en
fejlstrømsafbryder. Når du ikke bruger projektoren, skal du
sørge for at afbryde strømmen.
•
Brug venligst udelukkende det originale tilbehør (f.eks.
strømledning) sammen med enheden for at undgå mulige
skader som f.eks. elektrisk stød og brand.
•
For at sikre sikkerheden i tilfælde af problemer med
projektoren, skal du bruge en stikkontakt med en
fejlstrømsafbryder til at levere strøm til projektoren. Hvis du
ikke har sådan en stikkontakt, så bed din forhandler til at
installere en.
2.
3.
Fjern objektivdækslet.
Tryk på II STRØM på projektoren eller fjernbetjeningen for at
starte projektoren. STRØM indikatorlys blinker grønt og
forbliver grøn, når der er tændt for projektoren.
Opstartsproceduren varer cirka 30 sekunder. I en senere
opstartsfase projiceres et opstartslogo.
(Om nødvendigt) Drej fokusringen for at justere billedets
klarhed.
•
Hvis projektoren stadig er varm fra tidligere aktivitet, vil den
køre ventilatoren i cirka 90 sekunder, før der tændes for
lampen.
•
For at bevare lampens levetid, når du tænder for projektoren,
vent mindst 5 minutter, før du slukker for den.
•
Efter der er trykket på I STRØM kan billedet flimre, før lampen
bliver stabil. Dette er ikke en produkt funktionsfejl.
4.
Hvis projektoren aktiveres for første gang, skal du vælge OSD
sprog og følge instruktionerne på skærmen.
Hvis du bliver bedt om en adgangskode, skal du trykke på
piletasterne for at indtaste en sekscifret adgangskode. Se "Sådan
bruger du funktionen adgangskode" på side 31 for detaljer.
Tænd for alt det tilsluttede udstyr.
Projektoren vil begynde at søge efter indgangssignaler. Det
aktuelle indgangssignal, der bliver skannet, vises i det øverste
venstre hjørne af skærmen. Hvis projektoren ikke finder et
gyldigt signal, vises meddelelsen 'Intet signal' indtil et
indgangssignal er fundet.
Du kan også trykke på INDGANG på projektoren eller
fjernbetjeningen for at vælge det ønskede indgangssignal.
Se "Skifte indgangssignal" på side 33 for detaljer.
5.
6.
7.
DANSK
Opstart af projektoren
1
2
I
Hvis frekvensen/opløsningen af indgangssignalet overstiger
projektorens driftsområde, vil du se meddelelsen 'Uden for
område' vist på en blank skærm. Skift venligst til et
indgangssignal, som er kompatibelt med projektorens opløsning,
eller indstil indgangssignalet til en lavere indstilling. Se "Diagram
over tidsplan" på side 71 for detaljer.
29
Anvendelse af menuer
Projektoren er udstyret med On-Screen Display ( OSD) til forskellige justeringer og indstillinger.
Nedenfor vises oversigten over OSD menuen.
Symbol for hovedmenu
DISPLAY
Hovedmenu
Fra
Skærmfarve
Aspekt
Keystone
Position
Fase
H. Total Antal Prikker
D. Zoom
3D
3D synk.
Fremhæv
Undermenu
Aktuelt indgangssignal
Auto
Status
16
0
Normal
MENU Udgang
Analog RGB
Gå til den
forrige side
eller til afslut.
Nedenfor vises et eksempel på, hvordan du indstiller OSD sprog.
1.
Tryk på MENU på projektoren eller
fjernbetjeningen for at aktivere OSD
menuen.
3.
Tryk på
for at fremhæve Sprog
(Language) og tryk på OK/BILLED.
SYSTEM SETUP : Basic
Præsentation-timer
Sprog (Language)
Flip billede H/V
Tom timer
Automatisk sluk
Panel, tastaturlås
Dvale-timer
Velkomstbillede
DISPLAY
Skærmfarve
Aspekt
Keystone
Position
Fase
H. Total Antal Prikker
D. Zoom
3D
3D synk.
Fra
Auto
16
0
Analog RGB
2.
Normal
MENU Udgang
Brug / til at fremhæve SYSTEM
SETUP : Basic menuen.
SYSTEM SETUP : Basic
Præsentation-timer
Sprog (Language)
Flip billede H/V
Tom timer
Automatisk sluk
Panel, tastaturlås
Dvale-timer
Velkomstbillede
Analog RGB
30
Forreste bord
20 min
Deaktiver
Fra
Deaktiver
Canon
MENU Udgang
Analog RGB
4.
5.
OK
Forreste bord
20 min
Deaktiver
Fra
Deaktiver
Canon
MENU Udgang
Tryk på / / / for at vælge et
foretrukket sprog og tryk på OK/BILLED.
Tryk på MENU på projektoren eller
fjernbetjeningen for at afslutte og gemme
indstillingerne.
Af sikkerhedsmæssige årsager og for at forhindre uautoriseret brug, indeholder projektoren en mulighed
for opsætning af adgangskodesikkerhed. Adgangskoden kan indstilles via On-Screen Display menu
(OSD). For detaljer om brugen af OSD menuen, henvises til "Anvendelse af menuer" på side 30.
Du vil blive generet, hvis du aktiverer startlåsefunktionen og derefter glemmer adgangskoden.
Udskriv denne vejledning (om nødvendigt) og skriv den adgangskode, du brugte i denne vejledning
og opbevar vejledningen på et sikkert sted til senere brug.
Indstilling af en adgangskode
Når en adgangskode er blevet indstillet, kan projektoren ikke anvendes, undtagen du indtaster den
korrekte adgangskode, hver gang du starter projektoren.
1.
2.
3.
4.
Åbn OSD menuen og gå til SYSTEM SETUP : Advanced > Sikkerhedsindstillinger menuen.
Tryk på OK/BILLED. Sikkerhedsindstillinger siden vises.
Fremhæv Effekt Til Lås og vælg Til ved at trykke på / .
Som afbilledet til højre, repræsenterer de fire piletaster ( , , ,
Indtast Aktuel Adgangskode
*
) 4 cifre henholdsvis (1, 2, 3, 4). Ifølge den adgangskode, du
ønsker at indstille, tryk på piletasterne for at indtaste seks cifre for
adgangskoden.
Bekræft den nye adgangskode ved at indtaste den igen.
Når adgangskoden er indstillet, vender OSD menuen tilbage til
Sikkerhedsindstillinger siden.
MENU Tilbage
De cifre, der indtastes, vil blive vist som stjerner på skærmen. Skriv din valgte adgangskode ned
i denne vejledning på forhånd eller lige efter, at adgangskoden er indtastet, så den er tilgængelig,
hvis du nogensinde glemmer den.
Adgangskode: __ __ __ __ __ __
Opbevar denne kode på et sikkert sted.
5.
Du forlader OSD menuen ved at trykke på MENU.
Hvis du glemmer din adgangskode
Hvis funktionen adgangskode er aktiveret, vil du blive bedt om at indtaste
den sekscifrede adgangskode, hver gang du tænder for projektoren. Hvis
Adgangskodefejl
du indtaster en forkert adgangskode, vises fejlmeddelelsen for
Forsog igen.
adgangskoden som afbilledet til højre i tre sekunder, og meddelelsen
'INDTAST ADGANGSKODE' følger. Du kan prøve igen ved at indtaste
en anden sekscifrete adgangskode, eller hvis du ikke gemte adgangskoden
i denne vejledning, og du absolut ikke kan huske den, kan du nulstille
adgangskode funktionen. Se "Sådan nulstiller du funktionen adgangskode" på side 31 for detaljer.
Hvis du indtaster en forkert adgangskode 5 gange i træk, vil projektoren automatisk lukke ned i kort tid.
Sådan nulstiller du funktionen adgangskode
1.
2.
3.
4.
Slå projektoren fra. Se "Nedlukning af projektoren" på side 43 for detaljer.
Tag strømledningen af.
Et langt tryk og MENU og højre på projektoren, indtil strømkablet blev stødt.
Nu er funktionen adgangskode blevet nulstillet og Effekt Til Lås er Fra. Du kan nu tænde for
projektoren uden at indtaste nogen adgangskode. Du kan også aktivere startlåsefunktionen, som om
du ønsker at indtaste en adgangskode for første gang. Se "Indstilling af en adgangskode" på side 31
for detaljer.
31
DANSK
Sådan bruger du funktionen adgangskode
Ændring af adgangskode
1.
2.
3.
4.
Åbn OSD menuen og gå til SYSTEM SETUP : Advanced > Sikkerhedsindstillinger > Ændre
Adgangskode menuen.
Tryk på OK/BILLED. Meddelelsen 'INDTAST AKTUEL ADGANGSKODE' vises.
Indtast den gamle adgangskode.
•
Hvis adgangskoden er korrekt, vises en anden meddelelse 'INDTAST NY ADGANGSKODE'.
•
Hvis adgangskoden er forkert, vises fejlmeddelelsen for adgangskoden i tre sekunder, og
meddelelsen 'INDTAST AKTUEL ADGANGSKODE' vises for et nyt forsøg. Du kan trykke
på MENU for at annullere ændringen eller forsøge med en ny adgangskode.
Indtast en ny adgangskode.
De cifre, der indtastes, vil blive vist som stjerner på skærmen. Skriv din valgte adgangskode ned
i denne vejledning på forhånd eller lige efter, at adgangskoden er indtastet, så den er tilgængelig,
hvis du nogensinde glemmer den.
Adgangskode: __ __ __ __ __ __
Opbevar denne kode på et sikkert sted.
5.
6.
7.
Bekræft den nye adgangskode ved at indtaste den igen.
Du har nu med succes tildelt en ny adgangskode til projektoren. Husk at indtaste den nye
adgangskode næste gang, projektoren startes.
Du forlader OSD menuen ved at trykke på MENU.
Sådan deaktiverer du funktionen adgangskode
Du deaktiverer adgangskodebeskyttelsen ved at gå tilbage til SYSTEM SETUP : Advanced >
Sikkerhedsindstillinger > Effekt Til Lås menuen efter åbning af OSD menusystemet. Vælg Fra ved at
trykke på / . Meddelelsen 'INDTAST ADGANGSKODE' vises. Indtast den aktuelle adgangskode.
•
Hvis adgangskoden er korrekt, vender OSD menuen tilbage til Sikkerhedsindstillinger siden
med 'Fra' vist i rækken af Effekt Til Lås. Du behøver ikke at indtaste adgangskoden, næste
gang du tænder for projektoren.
•
Hvis adgangskoden er forkert, vises fejlmeddelelsen for adgangskoden i tre sekunder, og
meddelelsen 'INDTAST ADGANGSKODE' vises for et nyt forsøg. Du kan trykke på MENU
for at annullere ændringen eller forsøge med en ny adgangskode.
Selvom adgangskode funktionen er deaktiveret, skal du gemme den gamle adgangskode, hvis du
nogensinde får brug for at reaktivere adgangskode funktionen ved at indtaste den gamle
adgangskode.
32
Projektoren kan tilsluttes til flere enheder ad gangen. Men den kan kun vise en fuld skærm ad gangen.
Kontrollér at Auto Søgning funktionen i INPUT menuen er Til (hvilket er standard for denne projektor)
hvis du ønsker, at projektoren automatisk skal søge efter signalerne.
Du kan også skifte manuelt mellem de tilgængelige indgangssignaler.
1.
2.
Tryk på INDGANG på projektoren eller fjernbetjeningen. Der
vises en linje med udvalg af kilder.
Tryk på / indtil det ønskede signal er valgt, og tryk på OK/
BILLED.
Når registreret, vises den valgte kildeinformation på skærmen i få
sekunder. Hvis der er flere, der er tilsluttet til projektoren, gentag
trinene 1-2 for at søge efter et andet signal.
•
Lysstyrken på det projicerede billede vil ændre sig
i overensstemmelse hermed, når du skifter mellem forskellige
indgangssignaler. Data (grafik) "Pc" præsentationer, der mest
bruger statiske billeder er generelt lysere end "Video". der
mest bruger bevægelige billeder (film).
•
Indgangssignaltypen påvirker de forskellige muligheder for
Billedtilstand. Se "Valg af en billedfunktion" på side 38 for
detaljer.
•
Den oprindelige skærmopløsning på denne projektor er i en
4:3 (LV-X320/LV-X310ST)/16:10 (LV-WX320/LV-WX310ST)
aspektforhold. For de bedste billedresultater skal du vælge og
bruge et indgangssignal, som har et udgangssignal ved denne
opløsning. Enhver anden opløsning vil blive skaleret af
projektoren afhængigt af indstillingen for aspektforhold,
hvilket kan forårsage en vis billedforvrængning eller tab af
klarhed i billedet. Se "Valg af aspektforhold" på side 36 for
detaljer.
33
DANSK
Skifte indgangssignal
Justering af det projicerede billede
Justering af projiceringsvinklen
Projektoren er udstyret med 1 hurtigudløser justerbar fod og
1 justerbar fod bagpå. Disse justerbare fødder ændrer billedets højde
og projiceringsvinklen. Sådan justeres projektoren:
1.
Tryk på hurtigudløser knappen og løft den forreste del af
projektoren. Når billedet er placeret, hvor du ønsker det, skal
du slippe hurtigudløser knappen for at låse foden i position.
2. Skru på den bagerste justerbare fod for at finjustere den
horisontale vinkel.
Du kan trække foden ind, holde projektoren op, mens du trykker på
hurtigudløser knappen, og derefter langsomt sænke projektoren.
Skru den bagerste justerbare fod i modsat retning.
1
2
Hvis projektoren ikke er placeret på en flad overflade, eller skærmen
og projektoren ikke står vinkelret på hinanden, bliver det projicerede
billede trapezformet. For at rette op på denne situation se "Rettelse
af keystone" på side 35 for detaljer.
•
Kig ikke ind i linsen, mens lampen er tændt. Det stærke lys
fra lampen kan beskadige dine øjne.
•
Vær forsigtig, når du trykker på justeringsknappen, da den
er tæt på ventilationsudblæsningen, hvorfra der kommer varm luft.
Autojustering af billedet
I nogle tilfælde kan du få brug for at optimere billedkvaliteten. For at
gøre dette tryk på AUTO PC på projektoren eller fjernbetjeningen.
Inden for 3 sekunder vil den indbyggede intelligente
autojusteringsfunktion omjustere værdierne for Frekvens og Ur for
at give den bedste billedkvalitet.
Den aktuelle kildeinformation vil blive vist i det øverste venstre
hjørne af skærmen i 3 sekunder.
•
Skærmen vil være blank, mens AUTO PC arbejder.
•
Denne funktion er kun tilgængelig, når et pc-signal (analog
RGB) er valgt.
Finjustering af billedstørrelse og klarhed
LV-WX320/LV-X320
For at justere størrelsen til den ønskede, skal du flytte produktet til
passende projiceringsafstand på grund af små zoomforhold. Følg
nedenstående procedure for installation og justering.
Fokus vil være slået fra efter justering af zoom, så sørg for at
genjustere fokus. Hvis billedet er meget sløret, vil justering af
fokus for at gøre billedet skarpt ændre størrelsen af det projicerede
billede. Gentag skiftevis justeringer af zoom og fokus om
nødvendigt.
I den højre figur, (A) fokusring, (B) zoomring
1.
2.
3.
4.
5.
34
Justér zoom. (ved hjælp af (B) zoomring)
På den korte afstand/storskærm, drej ringen helt til Bred ende.
På den lange afstand/lille skærm, drej ringen helt til Tele ende.
Justér fokus. (ved hjælp af (A) fokusring)
Flyt produktet frem og tilbage for at justere skærmens størrelse.
Justér fokusringen igen, hvis det er nødvendigt.
A
Tele
Bred
B
For at justere størrelsen til den ønskede, skal du flytte produktet til
passende projiceringsafstand. Følg nedenstående procedure for
installation og justering.
DANSK
LV-WX310ST/LV-X310ST
C
Fokus vil være slået fra efter justering af projiceringsafstand. Hvis
billedet er meget sløret, vil justering af fokus for at gøre billedet
skarpt ændre størrelsen af det projicerede billede. Justér
projiceringsafstand og fokus skiftevis om nødvendigt gentagne
gange.
1.
2.
3.
Justér fokus. (ved hjælp af (C) fokusring)
Flyt produktet frem og tilbage for at justere skærmens
størrelse.
Justér fokusringen igen, hvis det er nødvendigt.
Rettelse af keystone
Keystone-korrektion refererer til den situation, hvor det projicerede billede tydeligt er bredere enten
i toppen eller bunden. Det sker, når projektoren ikke står vinkelret på skærmen.
For at rette dette bliver du udover at justere projektorens højde nødt til
manuelt at korrigere ved at følge et af disse trin.
•
•
1.
2.
3.
Tryk på / projektoren eller på fjernbetjeningen for at vise
siden med Keystone-korrektion. Tryk på for at korrigere
Keystone-korrektion øverst i billedet. Tryk på for at korrigere
Keystone-korrektion nederst i billedet. Tryk på for at korrigere
Keystone-korrektion i venstre side af billedet. Tryk på for at
korrigere Keystone-korrektion i højre side af billedet.
Anvendelse af OSD menuen
Tryk på / .
Tryk på / .
Tryk på MENU og tryk derefter på / indtil DISPLAY
menuen er fremhævet.
Tryk på for at fremhæve Keystone og tryk på OK/BILLED.
Keystone-korrektionssiden vises.
Tryk på / .
Tryk på for at korrigere Keystone-korrektion øverst i billedet Tryk på / .
eller tryk på for at korrigere Keystone-korrektion nederst
i billedet. Tryk på for at korrigere Keystone-korrektion
i venstre side af billedet. Tryk på for at korrigere Keystone-korrektion i højre side af billedet.
•
Du kan rette de vandrette og lodrette grundprincipper. Dog er deres indstillingsområderne
begrænset ved en sådan korrektion.
•
Når justeringen af Keystone-korrektion udføres, er justeringsværdien angivet. Bemærk, at
denne værdi ikke betyder en projiceringsvinkel.
•
Det tilladte interval af justeringsværdien ved justering af Keystone-korrektion varierer
afhængigt af installationsforholdene.
•
Det er muligt, at billeder ikke projiceres i form af en regelmæssig rektangel eller med dets
aspektforhold 4:3, afhængigt af projektorens og skærmens installationsforhold.
•
Når justeringen af Keystone-korrektion træder i kraft, reduceres opløsningen. Desuden kan
forekomme striber, eller lige linjer kan bøje i billeder med komplicerede mønstre. De skyldes
ikke fejlfunktioner i produktet.
•
Der kan forekomme støj på skærmen under justering af Keystone-korrektion på grund af den
type videosignal, der projiceres og indstillingsværdierne for justering af Keystone-korrektion.
I sådanne tilfælde indstil justeringsværdierne for Keystone-korrektion i det område, hvor
billedet vises uden støj.
•
Når justeringen af Keystone-korrektion er foretaget, er det muligt, at billedet ikke vises korrekt
på grund af typen af indgangssignalet.
35
Forstørrelser og søgning efter detaljer
Hvis du har brug for at finde detaljer på det projicerede billede, kan du forstørre billedet. Brug
retningspiletasterne til at navigere billedet.
•
1.
2.
3.
4.
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Anvendelse af fjernbetjeningen
Tryk på D.ZOOM +/- for at få vise zoomlinjen.
Tryk på D.ZOOM + for at forstørre det midterste af billedet.
Tryk på tasten gentagne gange, indtil billedets størrelse passer til
dit behov.
Brug retningspilene ( , , , ) på projektoren eller
fjernbetjeningen til at navigere i billedet.
Hvis du ønsker at gendanne billedet til dets oprindelige størrelse,
tryk på AUTO PC. Du kan også trykke på D.ZOOM -. Når du
igen trykker på tasten, bliver billedet yderligere reduceret, indtil
det er gendannet til den oprindelige størrelse.
Anvendelse af OSD menuen
Tryk på MENU og tryk derefter på / indtil DISPLAY menuen er fremhævet.
Tryk på for at fremhæve D.ZOOM og tryk på OK/BILLED. Zoomstregen vises.
Gentag trinene 2-4 i afsnittet "Anvendelse af fjernbetjeningen" ovenfor. Eller hvis du bruger
projektorens kontrolpanel fortsæt til følgende trin.
Tryk på projektoren gentagne gange for at forstørre billedet til den ønskede størrelse.
Du navigerer i billedet ved at trykke på OK/BILLED for at skifte til panoreringsfunktionen og
trykke på retningspilene ( , , , ) for at navigere i billedet.
Brug retningspilene ( , , , ) på projektoren eller fjernbetjeningen til at navigere i billedet.
Du reducerer størrelsen på billedet ved at trykke på OK/BILLED tfor at skifte tilbage til zoom ind/
ud -funktionen og tryk på AUTO PC for at gendanne billedets oprindelige størrelse. Du kan også
trykke gentagne gange på indtil det er gendannet til den oprindelige størrelse.
Du kan først navigere i billedet, når det er forstørret. Du kan forstørre billedet yderligere, mens du
søger efter detaljer.
Valg af aspektforhold
’Aspektforhold’ er forholdet mellem billedets bredde og billedets højde. De fleste analoge tv og
computere er i forholdet 4:3, og digital tv og dvd'er er normalt i 16:9.
Med fremkomsten af digital signalbehandling kan digitale displayenheder som denne projektor dynamisk
strække og skalere billedets udgang til et andet aspekt end billedet indgangssignal.
Du kan ændre det projicerede billedforhold ( uanset hvilket aspekt kilden har):
1.
2.
3.
36
Tryk på MENU og tryk derefter på / indtil DISPLAY menuen er fremhævet.
Tryk på for at fremhæve Aspekt.
Tryk på / for at vælge et aspektforhold, der passer til formatet på videosignalet og dit krav til
skærm.
På billederne nedenfor er de sorte områder inaktive og de hvide områder aktive. OSD-menuer kan
vises på disse ubrugte sorte områder.
LV-X320/LVLV-WX320/
1.
Auto: Skalerer et billede proportionelt til at passe til
projektorens oprindelige opløsning i dens vandrette
bredde eller dens lodrette højde. Dette er velegnet,
når du ønsker at gøre mest brug af skærmen uden at
ændre billedets størrelsesforhold.
X310ST
LV-WX310ST
4:3 billede
16:9 billede
16:10 billede
2.
Faktisk: Billedet projiceres som den oprindelige
opløsning og skaleres til at passe i displayet. For
indgangssignaler med lavere opløsninger vil det
projicerede billede vise mindre, end hvis det skaleres
til fuld skærm. Du kan justere zoomindstillingen
(LV-WX320/LV-X320) ller flytte projektoren mod
eller væk fra skærmen (LV-WX310ST/LV-X310ST)
for at mindske eller øge billedets størrelse, hvis det er
nødvendigt. Du kan også have brug for at fokusere
projektoren igen efter disse justeringer. For
indgangssignaler med høj opløsning vil det
projicerede billede blive skaleret proportionelt til at
passe til projektorens oprindelige opløsning i dens
vandrette bredde eller dens lodrette højde.
4:3 billede
16:9 billede
16:10 billede
3.
16:10 (LV-WX320/LV-WX310ST kun): Skalerer et
billede, så det vises midt på skærmen med et 16:10
aspektforhold. Dette er mest velegnet til billeder, som
allerede er i et 16:10 forhold.
16:9 billede
16:10 billede
4.
5.
16:9: Skalerer et billede, så det vises midt på
skærmen med et 16:9 aspektforhold. Dette er mest
velegnet til billeder, der allerede er i et 16:9 aspekt
ligesom høj definition tv og 16:9 dvd film, da det
viser dem uden at ændre aspektet.
4:3: Skalerer et billede, så det vises midt på skærmen
med et 4:3 aspektforhold. Dette er mest velegnet til
4:3 billeder ligesom computerskærme, standard
definition tv og 4:3 aspekt dvd film, da det viser dem
uden at ændre aspektet.
16:9 billede
4:3 billede
37
DANSK
Om aspektforhold
Nyttige funktioner til rådighed under en præsentation
Valg af en billedfunktion
Projektoren er forudindstillet med flere foruddefinerede
billedfunktioner, så du kan vælge en, der passer til dit styresystem og
indgangssignaltype.
Du vælger en driftsfunktion, som passer til dit behov ved at følge et af
følgende trin.
•
•
Tryk på OK/BILLED på fjernbetjeningen eller projektoren
gentagne gange, indtil den ønskede funktion er valgt.
Gå til PICTURE > Billedtilstand menuen og tryk på / for at
vælge en ønsket funktion.
Billedfunktioner for forskellige signaltyper
De billedfunktioner, der findes til forskellige signaltyper, er angivet nedenfor.
1.
2.
3.
4.
5.
Præsentation funktion: Egnet til at projicere billeder med en masse tekst.
Standard funktion: Egnet til at projicere computerskærme eller farverige billeder (film) osv.
sRGB funktion: Egnet til at projicere billeder fra et digitalt kamera, der understøtter sRGB.
Kompatibel med sRGB standard.
Film funktion: Egnet til at projicere farverige billeder (film).
Bruger 1/Bruger 2 funktion: Du kan gemme de indstillinger af billedkvalitet, du har foretaget, som
en brugerdefineret indstilling. Du kan derefter vælge de gemte indstillinger som en billedfunktion se
"Indstilling af Bruger 1/Bruger 2 funktionen" på side 38 for detaljer.
Indstilling af Bruger 1/Bruger 2 funktionen
Der findes to brugerdefinerbare funktioner, hvis de tilgængelige billedfunktioner ikke passer til dit behov.
Bruger 1 (Baseret på præsentationsfunktion) er til pc kilder og Bruger 2 (Baseret på standard funktion) er
til videokilder.
1.
2.
3.
4.
5.
Tryk på MENU for at åbne On-Screen Display (OSD) menuen.
Gå til PICTURE > Billedtilstand menuen.
Tryk på / for at vælge Bruger 1 til Bruger 2.
Tryk på
for at vælge det undermenuemne, der skal ændres og justér værdien med
"Finjustering af billedkvaliteten i brugerfunktioner" nedenfor for detaljer.
Indstillingerne vil blive gemt automatisk.
/
. Se
Finjustering af billedkvaliteten i brugerfunktioner
I henhold til den sporede signaltype findes der nogle brugerdefinerbare funktioner, som er tilgængelige,
når Bruger 1 eller Bruger 2 funktionen vælges. Du kan foretage justeringer af disse funktioner efter dit
behov.
Justering af lysstyrke
Fremhæv Lysstyrke i PICTURE menuen og justér værdierne ved at trykke på
fjernbetjeningen.
Jo højere værdi, desto lysere er billedet. Og sænkes indstillingen,
bliver billedet mørkere. Justér denne kontrol, så de sorte områder
i billedet vises som sorte, og så detaljer i de mørke områder er
synlige.
/
på projektoren eller
+50
+30
+70
Justering Kontrast
Fremhæv Kontrast i PICTURE menuen og justér værdierne ved at trykke på
fjernbetjeningen.
/
på projektoren eller
Jo højere værdi, desto højere kontrast. Brug denne til at indstille det
højeste hvidniveau, efter du tidligere har justeret Lysstyrke
indstilling, så den passer til dit valgte indgangs- og visningsmiljø.
-30
38
0
+30
Fremhæv Farve i PICTURE menuen og justér værdierne ved at trykke på
fjernbetjeningen.
/
DANSK
Justering af Farve
på projektoren eller
Lavere indstilling giver mindre mættede farver. Hvis indstillingen er for høj, vil farverne på billedet blive
overvældende, hvilket gør billedet urealistisk.
Justering af Tone
Fremhæv Tone i PICTURE menuen og justér værdierne ved at trykke på
fjernbetjeningen.
/
på projektoren eller
Jo højere værdi, jo mere rødligt bliver billedet. Jo lavere værdi, jo mere grønligt bliver billedet.
Justering af Skarphed
Fremhæv Skarphed i PICTURE menuen og justér værdierne ved at trykke på
fjernbetjeningen.
/
på projektoren eller
Jo højere værdi, jo skarpere bliver billedet. Jo lavere værdi, jo mere blødere bliver billedet.
Justering af BrilliantColor™
Fremhæv BrilliantColor™ i PICTURE menuen og vælg ved at trykke på
fjernbetjeningen.
/
på projektoren eller
Denne funktion udnytter en ny farvebehandlingsalgoritme og forbedringer på systemniveau for at give
mulighed for større lysstyrke med mere naturtro og levende farver i billedet. Det giver en
lysstyrkestigning i mid-tone billeder, som er almindelige i video og naturlige scener på mere end 50%, så
projektoren gengiver billeder i realistiske og naturtro farver. Hvis du foretrækker billeder med denne
kvalitet, skal du vælge Til. Hvis du ikke har brug for det, skal du vælge Fra.
Til er standarden og anbefales som valg på denne projektor. Når Fra vælges, er Farvetemperatur
funktionen ikke tilgængelig.
Valg af Farvetemperatur
Fremhæv Farvetemperatur i PICTURE menuen og justér værdierne ved at trykke på
projektoren eller fjernbetjeningen.
/
på
De tilgængelige indstillinger for farvetemperatur varierer alt efter den valgte signaltype.
1.
2.
3.
Høj: Billedet bliver tonet med blå. (kolde farver).
Mellem: Billedet bruger standardfarver.
Lav: Billedet bliver tonet med rød. (varme farver)
*Om farvetemperaturer:
Der er mange forskellige nuancer, der anses for at være "hvid" til forskellige formål. En af de almindelige
metoder, der repræsenterer hvid farve, kendes som "farvetemperatur". En hvid farve med en lav
farvetemperatur fremstår som rødlig hvid. En hvid farve med en høj farvetemperatur fremstår som
indeholdende mere blåt.
6-akse farvejustering
I de fleste installationssituationer vil farvestyring ikke være nødvendig, som f.eks. i klasseværelset,
mødelokalet eller loungelokalet, hvor lyset skal være tændt, eller hvor bygningens udvendige vinduer
giver dagslys i lokalet.
Kun i permanente installationer med styrede lysniveauer som bestyrelseslokaler, auditorier eller
hjemmebiografer bør farvestyring overvejes. Farvestyring indeholder finjustering af farver, som giver
mulighed for mere præcis farvegengivelse, hvis du ønsker det.
Korrekt farvestyring kan kun opnås under kontrollerede og reproducerbare visningsforhold. Du skal bruge
et colorimeter (farvelysmåler), og frembringe et sæt egnede kildebilleder at måle farvegengivelsen. Disse
værktøjer leveres ikke sammen med projektoren, men din projektorleverandør bør være i stand til at give
dig passende vejledning eller en erfaren professionel installatør.
Farvestyring giver seks sæt (RGBCMY) farver, der skal justeres. Når du vælger en farve, kan du
uafhængigt justere dens område og mætning i henhold til dine præferencer.
39
Hvis du har købt en testskive, der indeholder forskellige farvetestmønstre, og som kan bruges til at teste
farven på skærme, fjernsyn, projektorer osv. Du kan projicere ethvert billede fra disken på skærmen og gå
ind i 6-akse farvejustering menuen for at foretage justeringer.
Sådan justeres indstillinger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Gå til PICTURE menuen og fremhæv 6-akse farvejustering.
Tryk på OK/BILLED og 6-akse farvejustering siden vises.
Fremhæv Vælg farve og tryk på / for at vælge en farve blandt rød, grøn, blå, cyan, lyslilla eller
gul.
Tryk på
for at fremhæve Nuance og tryk på / for at vælge dets område. Stigning i området
vil inkludere farver med flere proportioner af de to tilstødende farver.
Se venligst illustrationen til højre, der angiver, hvordan farverne
relaterer sig til hinanden.
Eksempelvis hvis du vælger Rød og indstiller området til 0,
Gul
GRØN
RØD
vælges kun ren rød i det projicerede billede. Forøgelse af området
vil omfatte rød tæt på gul og rød tæt på magenta.
Tryk på
for at fremhæve Mæthed og justér værdierne til dine
Lyslilla
Cyan
præferencer ved at trykke på / . Hver gennemført justering vil
afspejle sig i billedet med det samme.
BLÅ
Eksempelvis hvis du vælger Rød og indstiller området til 0,
påvirkes kun mætningen af rød.
Tryk på for at fremhæve Lysstyrke og justér værdierne til dine
præferencer ved at trykke på / . Lysstyrkeniveauet for den primære farve, du vælger, vil blive
påvirket. Hver foretagen justering vil afspejle sig i billedet med det samme.
Gentag trinene 3 til 6 for andre farvejusteringer.
Kontrollér at du har foretaget alle de ønskede justeringer.
Tryk på MENU for at afslutte og gemme indstillingerne.
Mætning er mængden af den pågældende farve i et videobillede. Lavere indstillinger giver mindre
mættede farver, en indstilling på "0" fjerner farven helt fra billedet. Hvis mætningen er for høj, vil
denne farve være overvældende og urealistisk.
Anvendelse af Skærmfarve
I den situation, hvor du projicerer op på en farvet overflade, som f.eks. en malet væg, som ikke må være
hvid Skærmfarve kan funktionen hjælpe med at korrigere det projicerede billedes farve for at forhindre
eventuel farveforskel mellem kilden og de projicerede billeder.
For at bruge denne funktion, gå til DISPLAY > Skærmfarve menuen og tryk på / for at vælge en
farve, som er tættest på den projicerede overflades farve. Der er flere justerede farver at vælge imellem:
Lysegul, Lyserød, Lysegrøn, Blå og Sort tavle.
40
DANSK
Indstilling af præsentationstimer
Præsentationstimeren kan angive præsentationstiden på skærmen til at hjælpe dig med at opnå en bedre
tidsstyring under afvikling af præsentationer. Følg disse trin for at udnytte denne funktion:
1.
2.
Gå til SYSTEM SETUP : Basic > Præsentation-timer menuen og tryk på OK/BILLED for at få
vist Præsentation-timer siden.
Tryk på
for at fremhæve Forudindstillet Tid og fastsætte timerperioden ved at trykke på / .
Tidsperioden kan indstilles fra 1 til 5 minutter i intervaller på 1 minut og 5 til 240 minutter i trin på
5 minutter.
Hvis timeren allerede er tændt, vil timeren genstarte, når den Forudindstillet Tid nulstilles.
3.
Tryk på for at fremhæve Timer Skærm om du vil have timeren til at dukke op på skærmen ved at
trykke på / .
Valg
Beskrivelse
Altid
Viser timeren på skærmen under hele præsentationen.
1 min/2 min/3 min
Viser timeren på skærmen i de sidste 1/2/3 minut(ter).
Aldrig
Skjuler timeren på skærmen under hele præsentationen.
4.
5.
Tryk på
for at fremhæve Position og indstille timerens position ved at trykke på /
.Påmindelsespositionen kan vælges fra øverste venstre, nederste venstre, øverste højre til det
nederste højre hjørne af skærmen.
Tryk på
for at fremhæve Tællerretning og vælg den ønskede optællingsretning ved at trykke på
/ .
Valg
Beskrivelse
Optælling
Stiger fra 1 til den forudindstillede tid.
Nedtælling
Falder fra den forudindstillede tid til 1.
6.
7.
8.
Tryk på for at fremhæve Lydpåmindelse og beslutte, om du vil aktivere lydpåmindelse ved at
trykke på / . Hvis du vælger Til, vil du høre et dobbelt bip under de sidste 30 sekunders op-/
nedtællingstid, og et tredobbelt bip når timeren er udløbet.
Du aktiverer præsentationstimeren ved at trykke på
og trykke på / for at vælge Til og trykke
på OK/BILLED.
Der vises en bekræftelsesmeddelelse. Fremhæv Ja og tryk på OK/BILLED for at bekræfte. Du vil se
meddelelsen “Timer er On” på skærmen. Timeren begynder at tælle, så snart der er tændt for den.
Hvis du skifter indgangssignal eller trykker på AUTO PC når der er tændt for timeren, stoppes den.
Du annullerer timeren ved at udføre følgende trin.
1.
2.
3.
Gå tilbage til Præsentation-timer siden.
Tryk på og tryk på / for at fremhæve Fra og tryk på OK/BILLED. Der vises en
bekræftelsesmeddelelse.
Fremhæv Ja og tryk på OK/BILLED for at bekræfte. Du vil se meddelelsen “Timer er Off” på
skærmen.
41
Anvendelse af TIMER tasten
TIMER er en multifunktionstast.
•
•
Hvis præsentationstimeren er slukket, viser tryk på denne tast en
bekræftelsesmeddelelse. Du kan bestemme, om du vil aktivere
timeren eller ej ved at følge instruktionerne på skærmen.
Hvis der allerede er tændt for timeren, viser tryk på denne tast en
bekræftelsesmeddelelse. Du kan bestemme, om du vil genstarte,
fortsætte eller slukke for timeren ved at følge instruktionerne på
skærmen.
Skjule billedet
For at henlede publikums fulde opmærksomhed på oplægsholderen kan
du bruge BLANK på projektoren eller fjernbetjeningen til at skjule
skærmbilledet. Tryk på en hvilken som helst tast på projektoren eller
fjernbetjeningen for at gendanne billedet. Ordet 'BLANK' vises
i nederste højre hjørne af skærmen, mens billedet er skjult.
Du kan indstille blank-tiden i SYSTEM SETUP : Basic > Tom timer
menuen for at lade projektoren vende billedet automatisk efter en
periode, hvor der ikke er nogen reaktion på den tomme skærm.
Når der er trykket på BLANK går projektoren automatisk ind i Økonomisk funktion.
Blokér ikke projektorens linse, da dette kan forårsage, at det blokerede objekt bliver overophedet
og deformeret eller endda føre til brand.
Låsning af kontroltaster
Hvis du låser kontroltasterne på projektoren, kan du forhindre, at dine projektorindstillingerne bliver
ændret ved et uheld (eksempelvis af børn). Når Panel, tastaturlås er tændt, er der ingen kontroltaster på
projektoren, der virker, undtagen I STRØM.
I
1.
Tryk på
projektoren eller på fjernbetjeningen, eller gå til
SYSTEM SETUP : Basic > Panel, tastaturlås menuen og vælg
Til ved at trykke på / på projektoren eller på fjernbetjeningen.
2. Der vises en bekræftelsesmeddelelse. Vælg Ja for at bekræfte.
Du frigør panelets tastelås ved at trykke på en tast på projektoren en
gang for at få vist tasten til låsens advarselspanel. Når advarslen vises,
tryk igen på
på projektoren eller fjernbetjeningen. (Tryk og hold på
tasten på projektoren i 3 sekunder.)
Du kan også bruge fjernbetjeningen til at åbne SYSTEM SETUP : Basic > Panel, tastaturlås menuen og
trykke på / for at vælge Fra.
•
Tasterne på fjernbetjeningen kan stadig bruges, når panelets tastelås er aktiveret.
•
Hvis du trykker på I STRØM for at slukke for projektoren uden at deaktivere panelets tastelås,
vil projektoren stadig være i låst tilstand, næste gang den tændes.
I
Frysning af billedet
Tryk på FRYS på fjernbetjeningen for at fryse billedet. Ordet 'FRYS'
vises i det øverste venstre hjørne af skærmen. Du udløser funktionen
ved at trykke på en tast på projektoren eller fjernbetjeningen.
Selvom et billede er frosset på skærmen, kører billederne fortsat på
videoen eller anden enhed. Hvis de tilsluttede enheder har aktiv
lydudgang, vil du stadig høre lyden, selvom billedet er frosset på
skærmen.
Hold ikke visningen af et stillbillede i længere tid, da et efterbillede
kan blive hængende på skærmen.
42
Justeringer af lyden som nedenfor vil have en effekt på projektorens højttaler. Kontrollér at du har lavet en
korrekt tilslutning til projektorens lydindgang. Se "Tilslutning" på side 23 hvordan lydindgangen er
tilsluttet.
Dæmpning af lyden
Hvis du midlertidigt vil slå lyden fra, skal du trykke på MUTE på
fjernbetjeningen eller:
1.
2.
3.
Tryk på MENU og tryk derefter på / indtil SYSTEM SETUP :
Advanced menuen er fremhævet.
Tryk på for at fremhæve Lydindstillinger og tryk på OK/
BILLED. Lydindstillinger siden vises.
Fremhæv Lydløs og tryk på / for at vælgeTil.
Justering af lydniveauet
Du justerer lydniveauet ved at trykke på VOL +/- på fjernbetjeningen eller:
1.
2.
Gentag trinene 1-2 ovenfor.
Tryk på for at fremhæve Lydstyrke og trykke på
/
for at vælge det ønskede lydniveau.
Tilpasning af projektorens menudisplay
On-Screen Display (OSD) menuerne kan indstilles i henhold til dine præferencer. Følgende indstillinger
påvirker ikke projektorens indstillinger, betjening eller ydeevne.
•
•
•
•
Menu Visningstid i SYSTEM SETUP : Advanced > Menuindstillinger menuen indstilles den tid,
OSD skal være aktiv efter dit sidste tastetryk. Tidsperioden varierer fra 5 til 30 sekunder med
5 sekunders intervaller. Brug / til at vælge en passende tidsramme.
Menu Placering i SYSTEM SETUP : Advanced > Menuindstillinger menuen indstilles OSD
positionen fem steder. Brug / til at vælge en foretrukket position.
Sprog (Language) i SYSTEM SETUP : Basic menuen indstilles dit sprog i OSD-menuerne.
Se "Anvendelse af menuer" på side 30 for detaljer.
Velkomstbillede i SYSTEM SETUP : Basic menuen indstilles et foretrukket logoskærmbillede, der
vises under projektorens opstart. Brug / til at vælge et skærmbillede.
Nedlukning af projektoren
1.
Tryk på II STRØM og en bekræftelsesmeddelelse vises, der
skynder på dig.
Hvis du ikke reagerer inden for et par sekunder, vil meddelelsen
forsvinde.
2.
Tryk på II STRØM en anden gang. STRØM indikatorlys
blinker orange, projektorlampen slukkes, og blæserne vil
fortsætte med at køre i cirka 90 sekunder for at afkøle
projektoren.
Når afkølingsprocessen er færdig, er STRØM indikatorlys
vedvarende og blæserne stopper.
Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis projektoren ikke
skal bruges i en længere periode.
3.
4.
1
2
•
Vi foreslår for at beskytte lampen, at du ikke at betjener
projektoren under afkølingsprocessen.
•
For at afkorte afkølingstiden kan du også aktivere Hurtig afkøling funktionen. Se "Hurtig
afkøling" på side 58 for detaljer.
43
DANSK
Justering af lyden
•
Tag ikke strømledningen af, før projektorens nedlukningssekvens er afsluttet eller under den
90 sekunders afkølingsproces.
•
Hvis projektoren ikke er lukket ordentligt ned, når du forsøge at genstarte projektoren, vil
blæserne køre i et par minutter for at køle ned for at beskytte lampen. Tryk igen på I STRØM for
at starte projektoren, efter blæserne stopper og STRØM indikatorlys bliver orange.
I
Direkte slukning
1.
2.
3.
4.
44
Strømkablet kan trækkes ud, mens der er tændt for projektoren. Vent omkring 10 minutter for at
beskytte lampen, inden projektoren startes igen. (Hvis du forsøger at genstarte projektoren, kan
blæserne køre et par minutter for at køle ned. I sådanne tilfælde tryk igen på II STRØM for at starte
projektoren, efter blæserne er stoppet, og STRØM indikatorlys bliver orange.
For at beskytte lampen må du ikke slukke for projektoren, mens STRØM indikatorlys blinker grønt
efter lampen lyser.
Før du slukker for projektoren, skal du sørge for at lukke menuskærmen. Hvis du slukker for
projektoren uden at lukke menuen, kan indstilling af data i menuen ikke gemmes.
Hvis du slukker for projektoren, samtidig med at du kontrollerer projektoren ved hjælp af funktionen
netværk, kan der opstå fejl i software som f.eks. e -Control ™. I dette tilfælde skal du først slukke for
programmets software. Når forbindelsen mellem projektoren og computeren er reetableret,
initialiseres softwaren igen.
Denne projektor understøtter 3D indhold skærm ved hjælp af DLP Link system.
Denne projektor understøtter 3D billedsignaler i Frame Sequential/Frame Packing/Top-Bottom/Side
By Side format.
Du skal bruge følgende elementer til at projicere og se 3D indhold.
•
•
•
3D indhold i kompetent enhed. For eksempel kan en computer med grafikkort og software udsende
3D billeder
3D indhold
DLP-Link aktive elektronik lukker 3D briller (144Hz kompatibel)
Det garanteres ikke, at alle 3D briller fungerer korrekt.
Understøttet 3D signal
For understøttede tider i forskellige 3D-formater, se "Diagram over tidsplan" på side 71 for detaljer.
Hvis du vil se 3D indhold fra en computer:
1.
Tilslut projektoren til en computer med et computerkabel.
Når du tilslutter projektoren til en computer, skal du sørge for at skifte computerens udgangssignal,
så den kun udsender til projektoren (brug ikke dual funktion).
2.
3.
4.
5.
Udgang et 3D signal fra computeren er tilsluttet til projektoren.
Tænd for DLP-Link systemet 3D briller og bær dem for at nyde indholdet.
Vælg et passende 3D format til "3D" indstillingen.
Hvis du ikke kan se 3D objekter, skal du ændre "3D synk." indstillingen fra OSD.
Hvis du vil se 3D indhold fra en HDMI-enhed:
1.
2.
3.
4.
5.
Tilslut projektoren til en computer med et HDMI kabel.
Udgang et 3D signal fra HDMI enheden er tilsluttet til projektoren.
Tænd for DLP-Link systemet 3D briller og bær dem for at nyde indholdet.
Standardindstillingen af 3D menuen er Auto og projektoren vælger automatisk et passende 3D
format under detektering af 3D indhold. Hvis projektoren ikke kan genkende 3D formattet, skal du
ændre "3D" indstillingen og vælge en 3D-funktion.
Hvis du ikke kan se 3D objekter, skal du ændre "3D synk." indstillingen fra OSD.
•
Det kan være svært at se 3D-billeder, hvis lokalet er for lyst. Også, hvis der er fluorescerende
lys (50 Hz) i lokalet, kan lyset flimre, når du bruger 3D briller. Hvis dette sker, skal du dreje ned
eller slukke for lysstofrørene.
•
Du kan ikke ændre billedets tilstand, når du ser 3D indhold.
Forholdsregler ved visning af 3D indhold
•
3D-indhold bør ikke ses af folk med en historie om lysfølsom epilepsi, mennesker med
hjertesygdomme, gravide kvinder, ældre, personer med alvorlige sygdomme eller personer
med en historie om epileptiske anfald.
Visning af 3D indhold kan forværre deres allerede eksisterende tilstand.
•
Du bør ikke se 3D indhold, hvis du føler dig utilpas eller er træt.
Hertil kommer at du ikke bør se 3D indhold, hvis du er i søvnunderskud eller er beruset.
•
Hvis du bemærker nogen af følgende symptomer, skal du stoppe med at se 3D indholdet med
det samme og vente, indtil symptomerne aftager.
- Hvis billedet ser ud til at blive fordoblet, eller hvis 3D effekten ikke er klar.
- Stop visningen hvis du føler en fysisk tilstands forandring, som f.eks. hvis du føler dig træt
eller utilpas.
- Når du nyder 3D indhold, der roterer, ruller eller ryster, kan du føle det, som om du bevæger
dig, hvilket kan udløse en form for "søsyge".
•
Visning af 3D indhold for længe kan forårsage trætte øjne. For at undgå dette skal du sørge for
at holde regelmæssige pauser.
Visning af 3D indhold i for lang tid eller se dem fra en vinkel, kan det belaste øjnene og så
videre.
45
DANSK
Se 3D indhold
46
•
Børn som ser 3D indhold skal altid være ledsaget af en voksen.
Børn kan ikke fortælle dig, hvis de føler sig utilpas, når de ser 3D indhold, sørg derfor altid at
holde øje med dem.
Den laveste anbefalede alder for at se 3D indhold er seks år.
•
Kontrollér at du befinder dig i en passende afstand fra forsiden på skærmen, når du ser 3D
indhold.
Kontrollér at du er på en afstand af mindst tre gange skærmens højde fra skærmen, når du ser
3D indhold, og at dine øjne er på niveau med skærmen.
•
Billedkilden kan være spejlvendt.
Kontrollér at indstillingerne er korrekte, og at 3D effekten anvendes korrekt.
Hvis billedet er spejlvendt, og der er byttet om på billederne til venstre og højre øje, virker 3D
effekten ikke, hvilket kan overanstrenge øjnene eller få dig til at føle dig utilpas.
Overvågning og styring af computer
DANSK
Med en korrekt LAN-kabel forbindelse og LAN Kontrol indstillinger kan du betjene projektoren fra en
computer ved hjælp af en webbrowser eller PJLink ™ program, når computeren og projektoren er
forbundet til det samme lokale netværk.
Denne projektor understøtter Crestron® software og PJLink™.
Et eksempel på tilslutning af projektoren til computeren.
Ekstern hub
Computer
LAN kabel (ekstraudstyr)
(100BASE-TX eller 10BASE-T bør være understøttet.)
•
Når du bruger en ekstern hub eller router, skal du bruge et kategori 5 lige kabel. (Et krydset
kabel kan bruges sammen med nogle samlingspunkter og routere. Se den relevante
dokumentation for mere information.)
•
Rør ikke ved metaldelene i LAN-stik og LAN-kablet, da statisk elektricitet kan udledes fra
kroppen og medføre beskadigelse af projektoren.
Konfigurering af LAN Indstillinger
Hvis du er i et DHCP-miljø:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kontrollér at projektoren og computeren er tilsluttet korrekt til det samme lokale netværk.
Tryk på MENU og tryk derefter på / indtil SYSTEM SETUP : Advanced menuen er
fremhævet.
Tryk på for at fremhæve LAN Indstillinger og tryk på OK/BILLED. LAN Indstillinger siden
vises.
Tryk på for at fremhæve DHCP og tryk på / for at vælge Til.
Tryk på for at fremhæve Anvend og tryk på OK/BILLED.
Vent ca.15 - 20 sekunder og genindtast derefter LAN Indstillinger siden.
Projektorens IP-adresse, Subnetmaske, Standard gateway og DNS-server indstillingerne vil
blive vist. Notér den IP adresse der vises i Projektorens IP-adresse rækken.
•
Hvis Projektorens IP-adresse stadig ikke vises, skal du kontakte din netværksadministrator.
•
Hvis LAN-kablerne ikke er korrekt tilsluttet vil Projektorens IP-adresse, Subnetmaske, Standard
gateway og DNS-server indstillingerne vise 0.0.0.0. Sørg for at LAN-kablerne er korrekt tilsluttet
og udfør ovenstående procedurer igen.
Hvis du er i et ikke DHCP-miljø:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Gentag trinene 1-3 ovenfor.
Tryk på for at fremhæve DHCP og tryk på / for at vælge Fra.
Kontakt din netværksadministrator for information om Projektorens IP-adresse, Subnetmaske,
Standard gateway og DNS-server indstillinger.
Tryk på for at vælge det element, du vil ændre og tryk på OK/BILLED.
Tryk på / for at flytte markøren og tryk derefter på / for at indtaste værdien.
Du gemmer indstillingen ved at trykke på OK/BILLED. Hvis du ikke ønsker at gemme indstillingen
tryk på MENU.
Tryk på for at fremhæve Anvend og tryk på OK/BILLED.
Hvis LAN-kablerne ikke er korrekt tilsluttet vil Projektorens IP-adresse, Subnetmaske, Standard
gateway og DNS-server indstillingerne vise 0.0.0.0. Sørg for at LAN-kablerne er korrekt tilsluttet og
udfør ovenstående procedurer igen.
47
Styring af projektoren på afstand via en webbrowser
(e-Control™)
Når du har den korrekte IP-adresse for projektoren, og projektoren er tændt eller står i standby tilstand,
kan du bruge en hvilken som helst computer, der er på det samme lokale netværk til at styre projektoren.
Når du bruger denne funktion, skal Adobe Flash Player være installeret på din computer. Download
venligst Adobe Flash Player fra webstedet for Adobe Systems Incorporated.
1.
Indtast IP-adressen for projektoren i adresselinjen i din browser og tryk på enter. (for eksempel,
http://192.168.0.146)
Hvis du bruger en "Opera" browser, skal du tilføje "/index.html" efter IP adressen. (for eksempel;
http://192.168.0.146/index.html)
2.
Siden for fjernbetjent netværk vises. Denne side giver dig mulighed for at betjene projektoren på
samme måde, som hvis du bruger fjernbetjeningen eller kontrolpanelet på projektoren.
i
ii
i
Tryk på / for at
afsløre flere knapper.
i
i. Disse knapper fungerer på samme måde som dem på OSD-menuerne eller fjernbetjeningen. Se
"2. PICTURE menu" på side 57 og "Fjernbetjening: LV-RC08" på side 15 for detaljer.
ii. Hvis du vil skifte indgangskilde, skal du klikke på den ønskede kilde.
Når du bruger projektorens kontrolpanel eller fjernbetjeningen til at ændre indstillingerne i OSD
menuen, kan det vare et stykke tid, inden webbrowseren har synkroniseret disse ændringer med
projektoren.
3.
Værktøjssiden giver dig mulighed for at styre projektoren, konfigurere LAN kontrolindstillinger og
sikre adgang til fjernstyret netbetjening på denne projektor.
i
ii
iv
iii
v
vi
48
•
Efter tilpasningerne er udført, skal du trykke på knappen Send, og data gemmes i projektoren.
•
Når adgangskoden er indstillet, vises knappen Log ud ved siden af Værktøjsknappen.
•
Skriv din valgte adgangskode ned på forhånd eller lige efter, at adgangskoden er indtastet, så
den er tilgængelig for dig, hvis du nogensinde glemmer den.
•
Hvis du ikke skrev din adgangskode ned, og du absolut ikke kan huske den, kan du nulstille
adgangskoden gennem følgende procedure.
- Åbn log ind skærmen for e-Control med din webbrowser.
- Langt tryk MENU og
højre på på projektoren i 3 sekunder.
- Nu er adgangskoden blevet nulstillet.
•
Softwaren er tilgængelig på engelsk.
•
Når DHCP er aktiveret, er der en mulighed for at stoppe forbindelsen til websiden. Hvis dette
sker, skal du kontrollere den nye IP adresse på projektoren og indtaste den nye adresse for at
genoprette forbindelsen.
4.
Infosiden viser oplysninger og status for denne projektor.
vi. Tryk på Afslut for at gå tilbage til betjeningssiden for det eksterne netværk.
i
ii
i
iii
i. De oplysninger, du har indtastet i Værktøjssiden vises her, og disse kolonner er tomme, når du
bruger e-Control™ første gang.
ii. Når projektoren er i unormale forhold, vises følgende oplysninger.
49
DANSK
i. Når du bruger Crestron styresystem, venligst se brugervejledningen til Crestron styresystem for
oplysninger om installation.
ii. Du kan navngive projektoren, holde styr på dens placering og den ansvarlige person for den.
Denne kolonne tillader maksimalt 32 enkelte bytes.
iii. Du kan justere LAN Indstillinger.
iv. Når de er indstillet, er adgangen til betjeningssiden for det eksterne netværk til denne projektor
beskyttet af en adgangskode. For at aktivere denne funktion, skal du markere feltet foran
"Aktivér" og skrive din ønskede adgangskode i kolonnen Ny adgangskode og bekræfte den nye
adgangskode ved at indtaste den i feltet Bekræft kolonne. Du deaktiverer
adgangskodebeskyttelsen ved at fjerne markeringen i feltet.
v. Når de er indstillet, er adgangen til Værktøjssiden beskyttet med en adgangskode. Se trin IV for
hvordan du bruger funktionen adgangskode.
Når projektoren er under normale forhold eller under andre unormale forhold end dem, der nævnes
nedenfor, vil fejlstatuskolonnen være tom.
Fejlstatus
Beskrivelse
3: Lampefejl
Lampen tændes ikke eller slukker under drift.
3: Over temp
Projektorens temperatur er for høj eller kan ikke påvises.
3: Blæserlås
Blæserens rotationshastighed kan ikke indstilles eller
påvises.
1: Over lampe brugstid
Lampen er stadig i brug efter visning af
advarselsmeddelelser for lampen.
(3 = Fejl)
5.
iii. Tryk på Afslut for at gå tilbage til betjeningssiden for det eksterne netværk.
Efter tryk på knappen "Kontakt IT hjælp", vises HELP DESK vinduet i øverste højre hjørne. Du vil
kunne levere beskeder til RoomView ™ softwaren, som er tilsluttet det samme lokalnetværk.
For flere informationer, se http://www.crestron.com & www.crestron.com/getroomview.
Styring af projektoren ved hjælp af PJLink™ programmet
Denne projektor understøtter standard protokol PJLink™ til styring af projektoren, og du kan styre og
overvåge projektorens funktioner ved hjælp af samme program mellem projektorer af forskellige modeller
og fra forskellige producenter.
Om PJLink™
•
•
•
For at bruge PJLink™ funktionen kræves PJLink™ programsoftware.
For PJLink™ specifikationer, gå til webstedet for Japan Business Machine and Information System
Industries Association (JBMIA). (http://pjlink.jbmia.or.jp/english)
Denne projektor er i fuld overensstemmelse med specifikationerne for JBMIA PJLink™ klasse 1.
Den understøtter alle de kommandoer, der er defineret af PJLink™ klasse 1, og overensstemmelsen
er blevet kontrolleret med PJLink™ standard specifikationer version 1.4.
Sådan bruger du funktionen adgangskode
For at forhindre uautoriseret forbindelse til projektoren via PJLink™programmet, indeholder projektoren
en mulighed for opsætning af en adgangskodesikkerhed. Sådan indstilles adgangskoden:
1.
2.
3.
4.
5.
Åbn OSD menuen og gå til SYSTEM SETUP : Advanced > LAN Indstillinger menuen. Tryk på
OK/BILLED. LAN Indstillinger siden vises.
Fremhæv PJLink-certificering og vælg Til ved at trykke på / . Standard adgangskoden er
"admin".
Tryk på for at fremhæve Skift PJLink adgangskode og tryk på OK/BILLED.
Indtast den aktuelle adgangskode. Tryk på , for at vælge tallet og tryk på ,
for at vælge
mellem 0-9, AZ, az eller symboler. Tryk på OK/BILLED for at bekræfte.
Indtast den nye adgangskode og tryk på OK/BILLED for at bekræfte.
Hvis du glemmer adgangskoden, venligst brug adgangskoden "projectorcontroller".
50
DANSK
PJLink™ understøttede kommandoer
Tabellen nedenfor viser kommandoer til at styre projektoren med PJLink™ protokollen.
•
Kommando
Beskrivelse
Bemærkning (parameter)
POWR
Strømstyring
0 = Strøm off
1 = Strøm on
POWR?
Forespørgsel om strømtilstand
0 = Standby
1 = Strøm on
2 = Nedkøling
3 = Opvarmning
INPT
Skifte indgang
INPT?
Forespørgsel om at skifte
indgang
AVMT
Dæmpningsstyring
AVMT?
Forespørgsel om
dæmpningstilstand
11 = COMPUTER1
12 = COMPUTER2
21 = VIDEO
22 = S-VIDEO
31 = HDMI
10 = BLANK deaktiveret
11 = BLANK aktiveret
20 = Lyddæmpning deaktiveret
21 = Lyddæmpning aktiveret
30 = BLANK og lyddæmpning deaktiveret
31 = BLANK og lyddæmpning aktiveret
ERST?
Forespørgsel om fejltilstand
1. byte: Blæserfejl, 0 eller 2
2. byte: Lampefejl, 0 eller 2
3. byte: Temperaturfejl, 0 eller 2
4. byte: Altid 0
5. byte: Altid 0
6. byte: Altid 0
* 0 eller 2 betyder følgende:
0 = Ingen fejl påvist, 2 = Fejl
LAMPE?
Forespørgsel om
lampetilstand
1. værdi (1 til 4 tal): Samlede driftstid for lampen
(dette punkt viser en lampes driftstid (time) beregnet
på grundlag af, at lampefunktionen er økonomisk.)
2. værdi: 0 = Lampe off, 1 = Lampe on
INST?
Forespørgsel om tilgængelige
indgange
Følgende værdi returneres.
"11 12 21 22 31"
NAVN?
Forespørgsel om navn på
projektoren
Kommandoen reagerer på det projektornavn, der er
angivet i Værktøjssiden.
INF1?
Forespørgsel om navn på
producenten
"Canon" returneres.
INF2?
Forespørgsel om modelnavn
"LV-WX320", "LV-X320", "LV-WX310ST" eller
"LV-X310ST" vender tilbage.
INF0?
Forespørgsel om anden
information
DMD opløsning returneres.
CLSS?
Forespørgsel om
klasseinformation
"Klasse 1" returneres.
PJLink "INPT?" vil kun blive besvaret, når kilden vises på skærmen. Når der ikke er noget
signal, besvares kun "ERR3 tid!".
51
•
Ovennævnte kontrol kan muligvis ikke udføres korrekt eller overvågningsdata opnås muligvis
ikke korrekt under følgende forhold:
•
•
•
•
•
Under standby
Under skift af indgangskilde
Under behandling af kommando
Under udførelse af AUTO PC
Før velkomstbilledet forsvinder, når strømmen et slået til.
•
Brug 1 computer til at styre/overvåge 1 projektor.
•
Hvordan du styrer/overvåger ved hjælp af PJLink™, se betjeningsvejledningen til det PJLink
™program, du bruger.
•
Når du overvåger projektorens driftstilstand ved hjælp af denne funktion ved at udstede
undersøgelseskommandoer successivt, afgive en forespørgselskommando efter at have
modtaget svar på den tidligere undersøgelseskommando fra projektoren.
Anvendelse af netværksfunktionen, når projektoren står i standby
Når Standby LAN i SYSTEM SETUP : Advanced > LAN Indstillinger menuen aktiveres, kan
projektoren levere netværksfunktionen, når den står i standbyfunktion.
Ordliste
For flere detaljer om ordlisten nedenfor, se den tekniske bog, som er kommercielt tilgængelig.
52
Term
Beskrivelse
DHCP
Forkortelse for Dynamic Host Configuration Protocol. Denne protokol
tildeler automatisk IP adresser til netværksenheder.
IP adresse
Numerisk adresse til at identificere netværkscomputere.
Subnet Mask
En numerisk værdi til at definere antallet af bits, der anvendes til en
netværksadresse på et delt netværk (eller undernet) i en IP-adresse.
Standard gateway
En server (eller en router) til at kommunikere på tværs af netværk
(unswenet ), som deles af Subnet Mask.
Menubetjening
DANSK
Menusystem
Bemærk venligst, at menuerne på skærmdisplayet (OSD) varierer efter den valgte signaltype.
Hovedmenu
Undermenu
Valgmuligheder
Skærmfarve
Fra*/Lysegul/Lyserød/Lysegrøn/
Blå/Sort tavle
Aspekt
Auto*/Faktisk/16:10 (LV-WX320/
LV-WX310ST)/4:3/16:9
Keystone
Position
1. DISPLAY
Fase
H. Total Antal Prikker
D. Zoom
3D
Auto*/Frame Sequential/Frame
Packing/Top-Bottom/Side By
Side
3D synk.
Normal*/Vend om
Billedtilstand
Præsentation/Standard*/sRGB/
Film/Bruger 1/Bruger 2
Lysstyrke
Kontrast
Farve
Tone
2. PICTURE
Skarphed
BrilliantColor™
Til*/Fra
Farvetemperatur
Høj/Mellem*/Lav
Vælg farve
6-akse
farvejustering
R*/G/B/C/M/Y
Nuance
Mæthed
Lysstyrke
3. INPUT
Auto Søgning
Til*/Fra
* Angiver et element, der er indstillet fra fabrikken (efter nulstilling).
53
Hovedmenu
Undermenu
Præsentation-timer
Valgmuligheder
Forudindstillet
Tid
1~240 minutter
Timer Skærm
Altid*/1 min/2 min/3 min/aldrig
Position
Øverst-venstre*/Nederst-venstre/
Øverst-højre/Nederst-højre
Tællerretning
Nedtælling*/Optælling
Lydpåmindelse
Til*/Fra
Til/Fra*
4.
SYSTEM
SETUP : Basic
Sprog (Language)
Flip billede H/V
Forreste bord*/Bagerste bord/
Forreste loft/Bagerste loft
Automatisk sluk
Deaktiver/5 min/10 min/15 min/
20 min*/25 min/30 min
Tom timer
Deaktiver*/5 min/10 min/15 min/
20 min/25 min/30 min
Panel, tastaturlås
Fra*/Til
Dvale-timer
Deaktiver*/30 min/1 t/2 t/3 t/4 t/8 t/
12 t
Velkomstbillede
Sort/Blå/Canon*
Hurtig afkøling
Til/Fra*
Høj højde-tilstand
Til/Fra*
Lydindstillinger
5.
SYSTEM
SETUP :
Advanced
Lydløs
Lydstyrke
Menu Visningstid
5 sek/10 sek/15 sek*/20 sek/
25 sek/30 sek
Menu Placering
Center*/Top-venstre/Top-højre/
Bund-højre/Bund-venstre
Pære-tilstand
Normal*/Økonomisk
Menuindstillinger
Lampeindstilllinger
Til/Fra*
Nulstil Lampetid
Lampetid
* Angiver et element, der er indstillet fra fabrikken (efter nulstilling).
54
Undermenu
Sikkerhedsindstillinger
Luk Caption
Indstillinger
5.
SYSTEM
SETUP :
Advanced
DANSK
Hovedmenu
Valgmuligheder
Ændre Adgangskode
Effekt Til Lås
Til/Fra*
Lukket billedtekst
Til/Fra*
Caption Kanal
CC1*/CC2/CC3/CC4
Standby LAN
Fra*/Til
PJLinkcertificering
Fra*/Til
Ret PJLink-adgangskode
DHCP
LAN Indstillinger
Til*/Fra
Projektorens IP-adresse
Subnetmaske
Standard gateway
DNS-server
Anvend
Nulstil alle indstillinger
Taster
Billedtilstand
6.
INFORMATION
Aktuel systemstatus
Farveformat
Opløsning
Lampetid
•
* Angiver et element, der er indstillet fra fabrikken (efter nulstilling).
•
Menupunkterne er tilgængelige, når projektoren påviser mindst ét gyldigt signal. Hvis der ikke
er udstyr tilsluttet til projektoren, eller intet signal modtages, er kun begrænsede menupunkter
tilgængelige.
55
Beskrivelse af hver menu
1. DISPLAY menu
FUNKTION
BESKRIVELSE
Skærmfarve
Korrigerer det projicerede billedes farve, når
projiceringsoverfladen ikke er hvid. Se "Anvendelse af
Skærmfarve" på side 40 for detaljer.
Aspekt
Der er flere muligheder for at indstille billedets
formatforhold afhængigt af din indgangssignalkilde.
Se "Valg af aspektforhold" på side 36 for detaljer.
Keystone
Korrigerer enhver keystone-korrektion i billedet.
Se "Rettelse af keystone" på side 35 for detaljer.
Position
Viser siden for justering af position. Du flytter det
projicerede billede ved at bruge retningspiletasterne.
Værdierne, der vises på nederste position af siden, ændrer
sig med hvert tastetryk, du foretager, indtil de når de
maksimale eller minimale værdier.
Fase
Justerer urfasen for at reducere
billedforvrængning.
H. Total Antal Prikker
Justerer den lodrette bredde på billedet.
D. Zoom
Forstørrer eller reducerer det projicerede billede. Se
"Forstørrelser og søgning efter detaljer" på side 36 for
detaljer.
3D
Denne projektor er udstyret med en 3D funktion, som giver
dig mulighed for at nyde 3D film, videoer og
sportsbegivenheder på en mere realistisk måde ved at
præsentere dybden af billederne. Du skal bære et par 3D
briller for at se 3D billeder.
Se "Se 3D indhold" på side 45 for detaljer.
3D synk.
56
Når du opdager inversion af billeddybden, skal du aktivere
denne funktion for at rette problemet.
2. PICTURE menu
DANSK
FUNKTION
BESKRIVELSE
Billedtilstand
Der leveres prædefinerede billedfunktioner, så du kan
optimere dit opsatte projektorbillede, så det passer til din
programtype. Se "Valg af en billedfunktion" på side 38 for
detaljer.
Lysstyrke
Justerer billedets lysstyrke. Se "Justering af lysstyrke" på
side 38 for detaljer.
Kontrast
Justerer graden af forskel mellem mørke og lys i billedet. Se
"Justering Kontrast" på side 38 for detaljer.
Farve
Justerer farvemætningsniveauet - mængden af hver farve i et
videobillede Se "Justering af Farve" på side 39 for detaljer.
Tone
Justerer de røde og grønne farvetoner i billedet. Se "Justering
af Tone" på side 39 for detaljer.
Funktionen er kun tilgængelig, når Video eller
S-Video med NTSC systemet vælges.
3. INPUT menu
Skarphed
Justerer billedet, så det bliver skarpere eller blødere. Se
"Justering af Skarphed" på side 39 for detaljer.
BrilliantColor™
Justerer hvid peaking og opretholder samtidig korrekt
farvepræsentation. Se "Justering af BrilliantColor™" på side
39 for detaljer.
Farvetemperatur
Se "Valg af Farvetemperatur" på side 39 for detaljer.
6-akse farvejustering
Se "6-akse farvejustering" på side 39 for detaljer.
Auto Søgning
Se "Skifte indgangssignal" på side 33 for detaljer.
57
4. SYSTEM SETUP : Basic menu
FUNKTION
BESKRIVELSE
Præsentation-timer
Erindrer oplægsholderen om at afslutte præsentationen
inden for en bestemt tidsramme. Se "Indstilling af
præsentationstimer" på side 41 for detaljer.
Sprog (Language)
Indstiller sproget for On-Screen Display (OSD) menuer.
Se "Anvendelse af menuer" på side 30 for detaljer.
Flip billede H/V
Se "Valg af en placering" på side 18 for detaljer.
Automatisk sluk
Tillader at projektoren kan slukke automatisk, hvis der ikke
påvises et indgangssignal, og brugeren ikke betjener
projektoren inden for et bestemt tidsrum. Se "Indstilling
Automatisk sluk" på side 61 for detaljer.
Tom timer
Indstiller tidpunktet for blankt billede, når Blank
funktionen aktiveres, og når det udløber, vender billedet
tilbage på skærmen. Se "Skjule billedet" på side 42 for
detaljer.
Panel, tastaturlås
Deaktiverer eller aktiverer alle panelnøglefunktioner
undtagen II STRØM på projektoren og tasterne på
fjernbetjeningen. Se "Låsning af kontroltaster" på side 42
for detaljer.
Dvale-timer
Indstiller den automatiske nedlukningstimer. Timeren kan
indstilles til en værdi mellem 30 minutter og 12 timer.
Velkomstbillede
Giver dig mulighed for at vælge, hvilket logo der skal vises
under projektorens opstart. Se "Tilpasning af projektorens
menudisplay" på side 43 for detaljer.
Valg af Til aktiverer funktionen og projektorens
nedkølingstid vil blive forkortet til et par sekunder.
Hurtig afkøling
5. SYSTEM SETUP : Advanced menu
Lydindstillinger
Se "Justering af lyden" på side 43 for detaljer.
Menuindstillinger
Se "Tilpasning af projektorens menudisplay" på side 43 for
detaljer.
Pære-tilstand
Se "Indstilling Pære-tilstand som Økonomisk" på side 61
for detaljer.
Lampeindstilllinger
Nulstil Lampetid
Se "Nulstilling af lampens timer" på side 65 for detaljer.
Lampetid
Se "Lær lampetimetælleren at kende" på side 61 for detaljer
om, hvordan den totale lampetid beregnes.
Sikkerhedsindstillinger
58
Hvis du forsøger at genstarte projektoren lige
efter en hurtig afkølingsproces, kan den ikke
tændes med succes og vil gentage afkøling af
blæserne.
Se "Sådan bruger du funktionen adgangskode" på side 31
for detaljer.
DANSK
FUNKTION
BESKRIVELSE
Luk Caption Indstillinger
Aktiverer funktionen ved at vælge Til når det valgte
indgangssignal bærer lukkede billedtekster.
•
5. SYSTEM SETUP : Advanced menu
Luk Caption Indstillinger
Billedtekster: Et on-screen display af dialogen,
fortællekunst og lydeffekter i tv-programmer og
videoer med lukkede billedtekster (normalt mærket
som "CC" i tv-oversigter).
Når projektoren viser OSD eller en dialog, vises
billedtekster ikke samtidig.
Caption Kanal
Vælger en foretrukket lukket billedtekstfunktion. For at se
billedtekster vælg CC1, CC2, CC3, eller CC4 (CC1 viser
billedtekster i det primære sprog for dit område).
LAN Indstillinger
Hvis du bruger et LAN kabel til tilslutning, se
"Overvågning og styring af computer" på side 47 for
detaljer.
Hvis du bruger et PJLink™ program se "Styring af
projektoren ved hjælp af PJLink™ programmet" på side 50
for detaljer.
Returnerer alle indstillinger til fabriksindstillingerne.
Nulstil alle indstillinger
De følgende indstillinger vil fortsat være: Bruger
1, Bruger 2, Sprog (Language), Flip billede H/V,
Høj højde-tilstand, Sikkerhedsindstillinger, LAN
Indstillinger, “Værktøjer“ menu i web UI, PJLink
password.
Taster
6. INFORMATION menu
Viser den aktuelle signalkilde.
Billedtilstand
Viser den valgte funktion i PICTURE menuen.
Aktuel systemstatus
Opløsning
Viser den oprindelige opløsning af indgangssignalet.
Farveformat
Viser indgangssystemets format.
Lampetid
Viser det antallet timer, lampen har været anvendt.
59
Vedligeholdelse
Pleje af projektoren
Din projektor har brug for vedligeholdelse fra tid til anden, afhængigt af de miljømæssige forhold, og den
bør kun udføres af en autoriseret servicetekniker. Kontakt din forhandler for at få vejledning.
Det eneste du selv kan gøre regelmæssigt er at holde linserne og kabinettet rent.
Fjern aldrig nogen dele af projektoren undtagen lampen. Kontakt din forhandler, hvis andre dele skal
udskiftes.
Rengøring af linserne
Rengør linserne når du bemærker snavs eller støv på overfladen.
•
•
Brug en dåse med komprimeret luft til at fjerne støv.
Hvis der er snavs eller pletter, brug linserensepapir eller fugt en blød klud med linserensemiddel og
tør forsigtigt overfladerne på linserne.
Gnid aldrig med slibende materialer på linserne.
Rengøring af projektorkabinettet
Før du rengør kabinettet, skal du slukke for projektoren ved at bruge den korrekte nedlukningsprocedure
som beskrevet i "Nedlukning af projektoren" på side 43 og tage strømkablet af.
•
•
Du fjerner snavs eller støv ved at aftørre af med en blød, fnugfri klud.
For at fjerne vanskelige pletter eller snavs, skal du fugte en blød klud med vand og et neutralt pH
rengøringsmiddel. Tør derefter kabinettet af.
•
Brug aldrig voks, alkohol, benzen, fortynder eller andre kemiske rengøringsmidler. Disse kan
beskadige kabinettet.
•
Brandfarlige stoffer kan antændes og forårsage brand eller nedbrydning, mens lampen er
lyser.
Opbevaring af projektoren
Hvis du har brug for at opbevare projektoren i længere tid, skal du følge vejledningen nedenfor:
•
•
•
•
Kontrollér at temperaturen og luftfugtigheden på lagerområdet er inden for det anbefalede interval for
projektoren. Se venligst "Specifikationer" på side 68 spørg din forhandler om intervallet.
Træk de justerbare fødder ind.
Fjern batteriet fra fjernbetjeningen.
Pak projektoren i originalemballagen eller tilsvarende.
Transport af projektoren
Det anbefales, at du sender projektoren i originalemballagen eller tilsvarende.
60
Lær lampetimetælleren at kende
Når projektoren er i drift, beregnes varigheden (i timer) i brugen af lampen automatisk af den indbyggede
timer. Metoden til beregning af den tilsvarende lampetime er som følger:
Total lampetime = (timer anvendt i Normal funktion) + 2/3*(timer anvendt i Økonomisk funktion)
Se "Indstilling Pære-tilstand som Økonomisk" nedenfor for flere informationer om Økonomisk
funktionen.
Sådan finder du oplysninger om lampetimetælleren:
1. Tryk på MENU og tryk derefter på / indtil SYSTEM SETUP : Advanced menuen er
fremhævet.
2. Tryk på for at fremhæve Lampeindstilllinger og tryk på OK/BILLED. Lampeindstilllinger
siden vises.
3. Du vil se Lampetid informationerne i menuen.
4. Du forlader menuen ved at trykke på MENU.
Du kan også finde oplysninger om lampetimetælleren i INFORMATION menuen.
Udvidelse af lampens levetid
Pærerne bør udskiftes efter ca. 4.000 (brugt i Normal tilstand) - 6.000 (brugt i Økonomisk tilstand) timer.
Bemærk, at der ikke er nogen garanti for hvor længe pærerne holder.
For at holde lampens levetid så lang tid som muligt, kan du foretage følgende indstillinger via OSDmenuen.
Indstilling Pære-tilstand som Økonomisk
Anvendelse af Økonomisk funktionen reducerer systemets støj og strømforbrug med cirka 20%. Hvis
Økonomisk funktionen vælges, vil lysudbyttet blive reduceret og resultere i mørkere projicerede billeder.
Indstilling af projektoren i Økonomisk funktionen forlænger også lampens levetid. Du indstiller
Økonomisk funktionen ved at gå ind i SYSTEM SETUP : Advanced > Lampeindstilllinger > Pæretilstand menuen og trykke på / .
•
Når denne funktion aktiveres, kan de projicerede billeder flimre.
•
Hvis der tit tændes for denne funktion, kan lampen miste styrke.
Indstilling Automatisk sluk
Tillader at projektoren kan slukke automatisk, hvis der ikke påvises et indgangssignal, og brugeren ikke
betjener projektoren inden for et bestemt tidsrum, for at undgå unødvendigt spild af lampens levetid.
Du indstiller Automatisk sluk ved at gå ind i SYSTEM SETUP : Basic > Automatisk slukmenuen og
trykke på / . Tidsperioden kan indstilles fra 5 til 30 minutter med 5 minutters intervaller. Hvis den
forudindstillede tidsperiode ikke egner sig til din præsentation, skal du vælge Deaktiver. Projektoren vil
ikke automatisk lukke ned i en bestemt periode.
61
DANSK
Lampeinformation
Tidspunkt for at udskifte lampen
Når lampen lyser rødt eller der vises en meddelelse, er det tegn på, at det er på tide at udskifte lampen,
venligst montér en ny lampe eller kontakt din forhandler. En gammel lampe kan forårsage funktionsfejl
i projektoren, og i nogle tilfælde kan lampen eksplodere.
LAMPEindikatorlys og TEMPeraturindikatorlys vil lyse op, hvis lampen bliver for varm. Sluk for
strømmen og lad projektoren køle af i 45 minutter. Hvis lampen eller LAMPEindikatorlys stadig
lyser, når du tænder for strømmen igen, skal du kontakte din forhandler. Se "Indikatorer" på side 66
for detaljer.
Følgende advarselslampedisplay vil erindre dig om at skifte pæren.
Status
Lampen har været i drift i 3500 timer. Montér en ny lampe for
optimal ydeevne. Hvis projektoren normalt køre med Økonomisk
valgt (se "Indstilling Pære-tilstand som Økonomisk" på side 61), kan
du fortsætte med at bruge projektoren, indtil 3950 timers
advarselslampen vises.
Meddelelse
Bemærk
Bestil reservepære
Pære>3500 timer
OK
Lampen har været i drift i 3950 timer. En ny lampe skal monteres for
at undgå gener, når projektoren løber tør for lampetid.
Bemærk
Udskift pæren snart
Pære>3950 timer
OK
Lampen har været i drift i 4000 timer.
Det anbefales kraftigt, at du udskifter lampen, når den har nået denne
alder.
Lampen er en forbrugsvare. Lampens lysstyrke mindskes
ved brug. Dette er en normal lampeadfærd. Du kan udskifte
lampen, når du opdager, at lysstyrken er mindsket
betydeligt. Hvis lampen ikke udskiftes før, skal den
udskiftes efter 4000 timers brug.
Lampen skal udskiftes, før projektoren vil fungere normalt.
Bemærk
Udskift pæren nu
Pære>4000 timer
OK
ADVARSEL
Pæren udenfor brugstid
Udskift pære (se brugsanvisning)
Nulstil også pære-timer
OK
62
Reservelampe: LV-LP38 (LV-X320/LV-X310ST)/
LV-LP40 (LV-WX320/LV-WX310ST)
•
Sørg for at udskifte lampen med en ny lampe, der sælges separat og udelukkende til denne
projektor. Kontakt din forhandler for køb af lampen.
•
For at mindske risikoen for elektrisk stød skal du altid slukke projektoren og tage ledningen af,
før du skifter lampen.
•
For at reducere risikoen for alvorlige forbrændinger skal projektoren køle af i mindst
45 minutter, før du udskifter lampen.
•
For at mindske risikoen for skader på fingre og skader på interne komponenter, vær forsigtig,
når lampeglas, der er gået i skarpe stykker, fjernes. For at reducere risikoen for skader på
fingre og/eller gå på kompromis med billedkvaliteten ved at berøre linsen, rør ikke den tomme
lampeplads, når lampen er fjernet.
•
Sørg for at installere lampen sikkert. Hvis lampen ikke installeres korrekt, vil den ikke lyse.
Forkert installation kan også resultere i brand.
•
Hvis lampen skulle knække, ryst aldrig lampefoden eller hold den foran dit ansigt efter at have
fjernet den. Glasskår kan falde ud og forårsage skade på dine øjne.
•
Hvis højtryks kviksølvlampen eksploderer, kan glasstykker spredes inde i projektoren. Bed din
forhandler om at udskifte lampen og kontrollere den indvendige del af projektoren. Hvis du selv
rengør eller udskifter lampen, skal du sørge for at holde fat i håndtaget på lampen. Du kan
risikere at blive ramt af glasskårene.
•
Kontakt din forhandler ved udskiftning af en lampeenhed, hvor projektoren er monteret i loftet.
•
Fjern kun lampen, når den skal udskiftes. Unødvendig fjernelse af lampen kan resultere i et
nedbrud.
•
Denne projektor bruger en højtryks kviksølvlampe som lyskilde. Denne højtryks kviksølvlampe
kan eksplodere eller undlade at lyse permanent på grund af et stød, ridser eller forringelse ved
brug. Perioden indtil eksplosion eller permanent fejl forhindrer i at lyse, varierer betydeligt fra
lampe til lampe, afhængigt af driftsbetingelserne. Derfor kan lampen eksplodere, kort tid efter
den er taget i brug.
•
Muligheden, for at lampen eksploderer, stiger, hvis du bruger den udover dens
udskiftningsperiode. Når instruktionen for udskiftning af lampen vises, skal du omgående
udskifte den med en ny, selvom lampen stadig lyser normalt.
•
Når højtryks kviksølvlampen eksploderer, vil glassplinter spredes inden for eller uden for
lampen, og gas ophobet inde i lampen diffundere inde i eller uden for projektoren. Gassen inde
i lampe indeholder kviksølv. Vær forsigtig med ikke at indånde den eller forhindr, at den
kommer i dine øjne eller mund. Hvis du skulle indånde den eller den kommer i dine øjne eller
mund, kontakt omgående en læge.
•
Denne lampe indeholder kviksølv. Læs reglerne for bortskaffelse af farligt affald i dit område
for korrekt bortskaffelse af denne lampe.
•
Kontrollér at du bruger den lampe, der er beregnet til denne projektor, LV-LP38 (LV-X320/LVX310ST)/LV-LP40 (LV-WX320/LV-WX310ST). Anvendelse af andre lamper kan forårsage en fejl i
projektoren.
1.
2.
Sluk for strømmen og tag stikket ud af stikkontakten. Hvis
lampen er varm, undgå forbrændinger ved at vente cirka
45 minutter, indtil lampen er kølet af.
Skru skruerne på lampedækslet af.
63
DANSK
Udskiftning af lampens
3.
Fjern lampedækslet fra projektoren.
1
,
2
2
Træk lampedækslet op, træk dele på forpanelet op.
64
•
Du må ikke slå strømmen til, når lampedækslet er fjernet.
•
Indsæt ikke fingre mellem lampen og projektoren. De
skarpe kanter i projektoren kan forårsage skader.
4.
Bekræft en position for lampens beskyttelsesfilm til at sætte
en ny film på den samme position senere. Fjern og bortskaf
lampens beskyttelsesfilm. 3
5.
Løsn skruen, der holder lampen.
6.
Løft håndtaget, så den står op. Brug håndtaget til langsomt
at trække lampen ud af projektoren.
•
Hvis du trækker for hurtigt, kan lampen gå i stykker og
sprede glasskår i projektoren.
•
Anbring ikke lampen på steder, hvor der kan sprøjte
vand på den eller inden for børns rækkevidde ej heller
nærheden af brændbare materialer.
•
Indsæt ikke dine hænder ind i projektoren, når lampen er
fjernet. Hvis du rører ved de indvendige optiske
komponenter, kan det forårsage ujævne farver og
forvrængning af de projicerede billeder.
7.
Som det fremgår af figuren, sænk den nye lampe
i lampehuset, mens du retter lampen ind efter hullerne
i lampehuset. Kontrollér at den passer ind i projektoren.
8.
Spænd skruen, der holder lampen.
•
En løs skrue kan forårsage en dårlig forbindelse, hvilket
kan resultere i funktionsfejl.
•
Overspænd ikke skruen.
9.
Kontrollér at håndtaget er lagt helt ned og låst på plads.
1
2
3
DANSK
10. Anbring lampens beskyttelsesfilm, der leveres sammen med
den nye lampe på lampehuset.
11. Som det fremgår af figuren, udskift lampedækslet på
projektoren.
2
1
12. Stram skruerne, der fastgør lampedækslet.
•
En løs skrue kan forårsage en dårlig forbindelse, hvilket
kan resultere i funktionsfejl.
•
Overspænd ikke skruerne.
13. Genstart projektoren.
Du må ikke slå strømmen til, når lampedækslet er fjernet.
Nulstilling af lampens timer
14. Efter opstartslogo åbn On-Screen Display (OSD) menuen.
Bemærk
Gå til SYSTEM SETUP : Advanced >
Nulstille pære-timer?
Lampeindstilllinger menuen. Tryk på OK/BILLED.
Nulstil
Annuller
Lampeindstilllinger siden vises. Tryk på for at fremhæve
Nulstil lampetimer og tryk på OK/BILLED. En
advarselsmeddelelse vises, der spørger, om du ønsker at
nulstille lampetimeren. Fremhæv Nulstil og tryk på OK/BILLED. Lampetiden vil blive nulstillet til
'0'.
Nulstil ikke, hvis lampen ikke er ny eller udskiftet, da dette kan medføre skader.
65
Indikatorer
Lys
Status & beskrivelse
Strøm
Temp
Lampe
Strømhændelser
Orange
Fra
Fra
Standbyfunktion
Grøn
Blinker
Fra
Fra
Opstart
Grøn
Fra
Fra
Normal drift
Orange
Blinker
Fra
Rød
Normal nedkøling.
Rød
Fra
Fra
FW download.
Grøn
Fra
Rød
Start af farvehjul mislykkes.
Rød
Blinker
Fra
Fra
Nedlukning af impulstæller mislykkes (dataafbrydelse).
Fra
Fra
Rød
Lampefejl under normal drift.
Fra
Fra
Lampehændelser
Rød Blinker Lampe lyser ikke.
Termiske hændelser
66
Rød
Rød
Fra
Blæser 1 fejl (den faktiske blæserhastighed er +25% uden for den
ønskede hastighed).
Rød
Rød Blinker
Fra
Blæser 2 fejl (den faktiske blæserhastighed er +25% uden for den
ønskede hastighed).
Rød
Grøn
Fra
Blæser 3 fejl (den faktiske blæserhastighed er +25% uden for den
ønskede hastighed).
Grøn
Rød
Fra
Temperatur 1 fejl (over begrænset temperatur, 55°C (131°F))
Projektoren kan ikke tændes.
Årsag
Afhjælpning
Der kommer ingen strøm fra strømkablet.
Sæt strømkablet i strømindgangen på projektoren og sæt
strømledningen i stikkontakten. Hvis stikkontakten har en
kontakt, så sørg for at der er tændt for den.
Forsøg på at tænde for projektoren igen
under afkølingsprocessen.
Vent indtil nedkølingsprocessen er afsluttet.
Intet billede
Årsag
Afhjælpning
Der er ikke tændt for videokilden eller den er Tænd for videokilden og kontrollér, at signalkablet er
ikke tilsluttet korrekt.
korrekt tilsluttet.
Projektoren er ikke korrekt tilsluttet til
indgangssignalenheden.
Kontrollér tilslutningen.
Indgangssignalet er ikke blevet valgt korrekt.
Vælg det korrekte indgangssignal med Kilde nøglen på
projektoren eller fjernbetjeningen.
Linsedækslet er stadig lukket.
Åbn linsedækslet.
Sløret billede
Årsag
Afhjælpning
Projiceringslinserne er ikke korrekt
fokuseret.
Justér fokus på linserne ved hjælp af fokusringen.
Projektoren og skærmen er ikke rettet
korrekt ind efter hinanden.
Justér projiceringsvinklen og retningen samt højden på
enheden, hvis det er nødvendigt.
Linsedækslet er stadig lukket.
Åbn linsedækslet.
Afhængigt af tidsindstillingen for
videosignalet, skal projektoren finjustere for
et mindre sløret billede.
Justér fasen i BILLED menuen.
Fjernbetjeningen virker ikke.
Årsag
Afhjælpning
Batteriet er løbet tør for strøm.
Udskift batteriet med et nyt.
Der er en forhindring mellem
fjernbetjeningen og projektoren.
Fjern forhindringen.
Du er for langt væk fra projektoren.
Stå med en afstand på 8 meter (26 fod) fra projektoren.
Adgangskoden er ikke korrekt
Årsag
Afhjælpning
Du har glemt adgangskoden.
Se venligst "Sådan nulstiller du funktionen adgangskode"
på side 31 for detaljer.
LAN funktionen kan ikke anvendes
Årsag
Afhjælpning
LAN kontrolindstillinger eller LAN
kabelforbindelse er problematisk.
Kontrollér LAN kontrolindstillinger. Se venligst
"Konfigurering af LAN Indstillinger" på side 47 for detaljer.
Kontrollér at LAN-kabler er korrekt tilsluttet.
Websiden vises ikke i webbrowseren, eller
websiden reagerer ikke.
Genindlæs siden for at se data efter at have ændret på
skærmen. Hvis siden ikke viser de ændrede data, skal du
kontrollere IP-adressen på projektoren og logge ind igen.
67
DANSK
Fejlfinding
Specifikationer
Specifikationer for projektoren
Alle specifikationer kan ændres uden varsel.
LV-WX320
Displaysystem
1-CHIP DLP™
Optisk system
Tidsopdeling, farveudvinding, sekventielt display
Proijiceringslinser
Displayenhed
Modelnavn
LV-X320
LV-WX310ST
LV-X310ST
Type
DMD
Størrelse / formatforhold
0,65" x 1 /16:10 0,55" x 1/4:3
Drevsystem
DLP™ x 1 chip
Antal prikker / samlet antal
prikker
1.024.000 (1280 786.432 (1024 x 1.024.000 (1280 786.432 (1024 x
x 800) x 1
768) x 1 panel/ x 800) x 1 panel/ 768) x 1 panel/
panel/1.024.000 786.432
1.024.000
786.432
Zoomforhold / brændvidde /
F-værdi
1,1x/22–24,1mm /F2.56–2,68
N/A / 6,9mm / F2,60
Zooming / fokuseringssystem
Manual / manual
N/A / vejledning
Linseskift
V: 50%, faste
V: 60%, faste
0,65" x 1 /16:10
V: 55%, faste
0,55" x 1/4:3
V: 65%, faste
Lyskilde
Super-højtrykskviksølvlampe 210W
Billedstørrelse
(projiceringsafstand)
W: 60" til 180" W: 60" til 180" 70" til 120"
60" til 120" (0,74m
(2 m til 6 m/6,6' (2,38 m til 7,15 (0,74m til 1,26m/ til 1,48m/2,4' til
til 19,7')
m/7,8' til 23,5') 2,4' til 4,1')
4,9')
T: 60" til 180"
T: 60" til 180"
(2,2 m til 6,6 m/ (2,62 m til 7,87
7,2' til 21,7')
m/8,6' til 25,8')
Antal farver
16.770.000 farver (fuldfarve)
Lysstyrke*1
(i præsentationstilstand,
HDMI indgang)
3200 lumen
Kontrastforhold*1
10000:1 (helt hvid: helt sort, præsentationstilstand, analog PC indgang)
Lysforhold ved
75%
3100 lumen
80%
70%
80%
*1
periferien til centrum
10WLEmonofoniskx 1
Maksimal indgangsopløsning
1920 x 1080 prikker
Videosignaler
Højttaler
68
Analog PC indgang
UXGA/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA/
MAC
HDMI indgang
Fra tilsluttede computere: UXGA/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/
SXGA/XGA/SVGA/VGA
Komponents videoindgang
1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Videoindgang
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/PAL-60
S videoindgang
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/PAL-60
Fra tilsluttet AV udstyr: 1080p/1080i/720p/576p/480p
LV-WX320
Indgangsterminal
HDMI/MHL klemme
LV-WX310ST
LV-X310ST
MHL, Digital PC, digital videoindgang
ANALOG PC /
Analog PC, komponent (mini D-sub 15-polet)
KOMPONENT terminal
Mini-DIN4
S videoindgang
RCA terminal
Videoindgang
LAN terminal
Netværkstilslutning (100BASE-TX / 10BASE-T)
USB port
SERVICE port
KONTROL terminal
RS-232C (D-sub 9-ben)
LYD IND terminal
Lydsignal (3.5ϕ stereo ministik)
LYD UD terminal
Indgangssignal
LV-X320
DANSK
Modelnavn
Lydsignal (3.5ϕ stereo ministik)
Digital PC
TMDS (transitions minimeret differentialsignalering)
Analog PC
0,7Vp-p, positiv polaritet, impedans = 75L[
Horisontal / vertikal synkronisering: TTL niveau, negativ eller positiv polaritet
Komponentvideo
KOMPONENT: Separat Y Cb/Pb Cr/Pr signal
Y: 1Vp-p, negativ synkronisering, impedans = 75L[
Cb/Pb: 0,7Vp-p, impedans = 75L[
Cr/Pr: 0,7Vp-p, impedans = 75L[
Lyd
Impedans = 47kL[ eller mere
Støj
36 / 29dB (lampetilstande: normal/eco)
Driftstemperatur
0°C (32°F) til 40°C (104°F)
Strømforsyning
AC100V~240V 50 / 60Hz
Strømforbrug
350 W (maks.), < 240 W(eco)
< 0,5 W (standby) når indstilling er: Standby LAN fra
< 3 W (standby) når indstilling er: Standby LAN til
Dimensioner
W: 282 mm, H: 114,5 mm, D: 232 mm W: 282 mm, H: 117,9 mm, D: 267,5 mm
(inklusive fremspring)
(inklusive fremspring)
W: 282 mm, H: 91 mm, D: 232 mm
(ikke inklusive fremspring)
W: 282 mm, H: 91 mm, D: 267,5 mm
(ikke inklusive fremspring)
Vægt
2,5 kg (5.5 lbs)
2,8 kg (6.2 lbs)
Tilbehør
Fjernbetjening, fjernbetjenings tørbatterier, netledning, PC-kabel,
brugervejledning (denne vejledning), vigtige oplysninger og garantibevis
•
*1 overensstemmelse med ISO21118-2012
•
Bemærk, at brugen af projektoren kontinuerligt i en længere periode kan medføre, at de optiske
komponenter hurtigere slides.
69
Dimensioner
LV-WX320/LV-X320
282 mm (B) x 114,5 mm (H) x 232 mm (D) / 11,1 in (B) x 4,5 in (H) x 9,1 in (D) (inklusive protrusion)
232
mm
(9,1”)
282 mm (11,1”)
114,5
mm
(4,5”)
91 mm
(3,6”)
Tolerance:±2 mm (0,08 in)
LV-WX310ST/LV-X310ST
282 mm (B) x 117,9 mm (H) x 267,5 mm (D) / 11,1 in (B) x 4,6 in (H) x 10,5 in (D) (inklusive protrusion)
267,5
mm
(10,5”)
282 mm (11,1”)
117,9
mm
(4,6”)
91 mm
(3,6”)
Tolerance:±2 mm (0,08 in)
70
DANSK
Diagram over tidsplan
Understøttet tidsplan for pc-indgang
Genopfriskningshastighed (Hz)
Horisontal
frekvens (kHz)
Ur (MHz)
720 x 400_70
70,087
31,469
28,3221
VGA_60*
59,940
31,469
25,175
VGA_72
72,809
37,861
31,500
VGA_75
75,000
37,500
31,500
Opløsning
Funktion
720 x 400
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
VGA_85
85,008
43,269
36,000
SVGA_60*
60,317
37,879
40,000
SVGA_72
72,188
48,077
50,000
SVGA_75
75,000
46,875
49,500
SVGA_85
85,061
53,674
56,250
SVGA_120**
(Nedsætter afblænding)
119,854
77,425
83,000
XGA_60*
60,004
48,363
65,000
XGA_70
70,069
56,476
75,000
XGA_75
75,029
60,023
78,750
XGA_85
84,997
68,667
94,500
XGA_120**
(Nedsætter afblænding)
119,989
97,551
115,500
1152 x 864
1152 x 864_75
75,00
67,500
108,000
1280 x 720
1280 x 720_60*
60
45,000
74,250
1280 x 768
1280 x 768_60*
59,870
47,776
79,5
WXGA_60
59,810
49,702
83,500
WXGA_75
74,934
62,795
106,500
WXGA_85
84,880
71,554
122,500
WXGA_120**
(Nedsætter afblænding)
119,909
101,563
146,25
1280 x 800
SXGA_60***
60,020
63,981
108,000
1280 x 1024
SXGA_75
75,025
79,976
135,000
SXGA_85
85,024
91,146
157,500
1280 x 960
1280 x 960_85
85,002
85,938
148,500
1360 x 768
1360 x 768_60***
60,015
47,712
85,500
1440 x 900
WXGA+_60***
59,887
55,935
106,500
1400 x 1050
SXGA+_60***
59,978
65,317
121,750
1600 x 1200
UXGA***
60,000
75,000
162,000
1680 x 1050
1680 x 1050_60***
59,954
65,290
146,250
1366 x 768
1366 x 768_60
59,790
47,712
85,500
1600 x 900
1600 x 900_60
60,000
60,000
108,000
*Understøttet timing for 3D signal i Frame Sequential, Top-Bottom og Side By Side formater.
**Understøttet timing for 3D signal i Frame Sequential format.
***Understøttet timing for 3D signal i Top-Bottom og Side By Side formater.
71
Understøttet timing for HDMI (HDCP) indgang
Understøttede pc timings
Opløsning
Funktion
Vertikal frekvens
(Hz)
Horisontal
frekvens (kHz)
Ur (MHz)
720 x 400
720 x 400_70
70,087
31,469
28,3221
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
VGA_60*
59,940
31,469
25,175
VGA_72
72,809
37,861
31,500
VGA_75
75,000
37,500
31,500
VGA_85
85,008
43,269
36,000
SVGA_60*
60,317
37,879
40,000
SVGA_72
72,188
48,077
50,000
SVGA_75
75,000
46,875
49,500
SVGA_85
85,061
53,674
56,250
SVGA_120**
(Nedsætter afblænding)
119,854
77,425
83,000
XGA_60*
60,004
48,363
65,000
XGA_70
70,069
56,476
75,000
XGA_75
75,029
60,023
78,750
XGA_85
84,997
68,667
94,500
XGA_120**
(Nedsætter afblænding)
119,989
97,551
115,500
1152 x 864
1152 x 864_75
75,00
67,500
108,000
1280 x 720
1280 x 720_60*
60
45,000
74,250
1280 x 768
1280 x 768_60*
59,870
47,776
79,5
1280 x 800
WXGA_60*
59,810
49,702
83,500
WXGA_75
74,934
62,795
106,500
WXGA_85
84,880
71,554
122,500
WXGA_120**
(Nedsætter afblænding)
119,909
101,563
146,25
SXGA_60***
60,020
63,981
108,000
1280 x 1024
SXGA_75
75,025
79,976
135,000
SXGA_85
85,024
91,146
157,500
1280 x 960
1280 x 960_85
85,002
85,938
148,500
1360 x 768
1360 x 768_60***
60,015
47,712
85,500
1440 x 900
WXGA+_60***
59,887
55,935
106,500
1400 x 1050
SXGA+_60***
59,978
65,317
121,750
1600 x 1200
UXGA****
60,000
75,000
162,000
1680 x 1050
1680 x 1050_60***
59,954
65,290
146,250
1366 x 768
1366 x 768_60
59,790
47,712
85,500
1600 x 900
1600 x 900_60
60,000
60,000
108,000
*Understøttet timing for 3D signal i Frame Sequential, Top-Bottom og Side By Side formater.
**Understøttet timing for 3D signal i Frame Sequential format.
***Understøttet timing for 3D signal i Top-Bottom og Side By Side formater.
****Understøttet timing for 3D signal i Top-Bottom format.
72
Timing
Opløsning
Horisontal
frekvens (kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Dot ur
Frekvens (MHz)
480i
720(1440) x 480
15,73
59,94
27
480p
720 x 480
31,47
59,94
27
576i
720(1440) x 576
15,63
50
27
576p
720 x 576
31,25
50
27
720/50p
1280 x 720
37,5
50
74,25
720/60p
1280 x 720
45
60
74,25
1080/24P**
1920 x 1080
27
24
74,25
1080/25P
1920 x 1080
28,13
25
74,25
1080/30P
1920 x 1080
33,75
30
74,25
1080/50i
1920 x 1080
28,13
50
74,25
1080/60i
1920 x 1080
33,75
60
74,25
1080/50p
1920 x 1080
56,26
50
148,5
1080/60p
1920 x 1080
67,5
60
148,5
Horisontal
frekvens (kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Dot ur
Frekvens (MHz)
Understøttede video timings
Timing
Opløsning
480i*
720(1440) x 480
15,73
59,94
27
480p
720 x 480
31,47
59,94
27
576i
720(1440) x 576
15,63
50
27
576p
720 x 576
31,25
50
27
720/50p**
1280 x 720
37,5
50
74,25
720/60p**
1280 x 720
45,00
60
74,25
1080/24P**
1920 x 1080
27
24
74,25
1080/30P
1920 x 1080
33,75
30
74,25
1080/50i***
1920 x 1080
28,13
50
74,25
1080/60i***
1920 x 1080
33,75
60
74,25
1080/50P
1920 x 1080
56,25
50
148,5
1080/60P
1920 x 1080
67,5
60
148,5
*Understøttet timing for 3D signal i Frame Sequential format.
**Understøttet timing for 3D signal i Frame Packing og Top-Bottom formater.
***Understøttet timing for 3D signal i Side By Side format.
73
DANSK
Understøttede MHL timings
Understøttet timing for komponent-YPbPr indgang
Timing
Opløsning
Horisontal
frekvens (kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Dot ur
Frekvens (MHz)
480i
720 x 480
15,73
59,94
13,5
480p
720 x 480
31,47
59,94
27
576i
720 x 576
15,63
50
13,5
576p
720 x 576
31,25
50
27
720/50p
1280 x 720
37,5
50
74,25
720/60p
1280 x 720
45
60
74,25
1080/50i
1920 x 1080
28,13
50
74,25
1080/60i
1920 x 1080
33,75
60
74,25
1080/50P
1920 x 1080
56,25
50
148,5
1080/60P
1920 x 1080
67,5
60
148,5
Visning af et 1080i(1125i)@60Hz eller 1080i(1125i)@50Hz signal kan resultere i en let billedvibration.
Understøttet timing for video- og S-videoindgange
74
Videofunktion
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Underbærebølgefrekvens
(MHz)
NTSC
15,73
60
3,58
PAL
15,63
50
4,43
SECAM
15,63
50
4,25 eller 4,41
PAL-M
15,73
60
3,58
PAL-N
15,63
50
3,58
PAL-60
15,73
60
4,43
NTSC4.43
15,73
60
4,43
DANSK
Styringskommandoer
Du kan styre denne projektor ved at sende kommandoer via KONTROL åbningen eller LAN åbningen.
Systemkrav
KONTROL åbning
Tilslutningskabel
9-polet RS-232-C kabel (crossover)
Kommunikationsfunktion
RS-232-C asynkron, halv duplex kommunikation
Baudhastighed
19200 bps
Karakterlængde
8 bit
Paritetskontrol
Ingen
Stopbits
2 bit
Flowkontrol
Ingen
LAN åbning
Tilslutningssystem
TCP/IP tilslutning
Åbning
33336
Styringskommando
Funktion
Læs/
skriv
Drift
Kommando (ASCII)
Bemærk
W
Strøm on
STRØM=ON<CR>
Aktiveres under
“Standby” funktion.
W
Strøm off
STRØM=OFF<CR>
Strøm
Kildevalg
Lydkontrol
R
Strømstatus
FÅ=STRØM<CR>
W
Computer1
INDGANG=DSUB1<CR>
W
Computer2
INDGANG=DSUB2<CR>
W
HDMI
INDGANG=HDMI<CR>
W
Video
INDGANG=VIDEO<CR>
W
S-Video
INDGANG=S-VIDEO<CR>
R
Aktuel kilde
FÅ=INDGANG<CR>
W
Mute On
MUTE=ON<CR>
W
Mute Off
MUTE=OFF<CR>
R
Mutestatus
FÅ=MUTE<CR>
W
Volumen +
RC=VOL_P<CR>
W
Volumen -
RC=VOL_M<CR>
R
Volumenstatus
FÅ=AVOL<CR>
Aktiveres under alle
strømfunktioner.
[Opvarmning]
g:STRØM=OFF2ON
[Nedkøling]
g:STRØM=ON2OFF
75
Billedfunktion
Aspekt
Billedfilp H/V
Autosøgning
W
Præsentation
BILLED=PRÆSENTATION<CR>
W
Standard
BILLED=STANDARD<CR>
W
sRGB
BILLED=SRGB<CR>
W
Film
BILLED=FILM<CR>
W
Bruger1
BILLED=BRUGER_1<CR>
W
Bruger2
BILLED=BRUGER_2<CR>
R
Billedfunktion
FÅ=BILLED<CR>
W
Aspekt 4:3
ASPEKT=4:3<CR>
W
Aspekt 16:9
ASPEKT=16:9<CR>
W
Aspekt auto
ASPEKT=AUTO<CR>
W
Aspekt real
ASPEKT=SAND<CR>
W
Aspekt 16:10
ASPEKT=16:10<CR>
R
Aspektstatus
FÅ=ASPEKT<CR>
W
Forreste tabel
BILLEDFLIP=INGEN<CR>
W
Bagerste tabel
BILLEDFLIP=BAGERST<CR>
W
Forreste loft
BILLEDFLIP=LOFT<CR>
W
Bagerste loft
BILLEDFLIP=BAGERSTE_LOF
T<CR>
R
Billedfilp H/V status
FÅ=BILLEDFLIP<CR>
W
Autosøgning
QAS=ON<CR>
W
Autosøgning
QAS=OFF<CR>
R
Autosøgningsstatus
FÅ=QAS<CR>
R
Lampetime
FÅ=LMPT<CR>
W
Lampefunktion
normal
LAMPE=NORMAL<CR>
W
Lampefunktion
økonomisk
LAMPE=ØKO<CR>
R
Lampefunktionsstatus FÅ=LAMPE<CR>
Lampe
76
Drift
Højtliggende
Blank On
BLANK=ON<CR>
W
Blank Off
BLANK=OFF<CR>
R
Blank status
FÅ=BLANK<CR>
W
Frys On
FRYS=ON<CR>
W
Frys Off
FRYS=OFF<CR>
R
Frys status
FÅ=FRYS<CR>
W
Menu On
MENU=ON<CR>
W
Menu Off
MENU=OFF<CR>
W
Auto pc
RC=AUTOPC<CR>
W
Op
RC=OP<CR>
W
Ned
RC=NED<CR>
W
Højre
RC=HØJRE<CR>
W
Venstre
RC=VENSTRE<CR>
W
OK
RC=OK<CR>
W
Højtliggende
funktion On
HØJTL=ON<CR>
W
Højtliggende
funktion Off
HØJTL=OFF<CR>
R
Højtliggende
funktionsstatus
FÅ=HØJTL<CR>
DANSK
W
Kontrolsvar
Læs/
skriv
Betingelse
Svar
Eksempel
W
Succes
i:OK<CR>
< BLANK=ON<CR>
> i:OK<CR>
W
Forkert format: Findes
ikke kommando eller
struktur
e:0002
UGYLDIG_KOMMANDO<CR
>
< UGYLDIG=ON<CR>
> e:0002
UGYLDIG_KOMMANDO<CR>
W
Ikke understøttet
emne: denne
kommandoparameter
kan ikke understøtte
e:000A
UGYLDIG_PARAMETER<CR
>
< BLANK=ON<CR>
> e:000A
UGYLDIG_PARAMETER<CR>
W
Blokeret emne: Aktuel
tilstand kan ikke
bruges.
e:1011
FUNKTION_IKKE_TILGÆNG
ELIG
E<CR>
< ASPEKT=AUTO<CR>
> e:1011
FUNKTION_IKKE_TILGÆNGELIG<
CR>
R
Succes
g:XXX=YYY<CR>
XXX=Kommandonavn,
YYY=Parameternavn
< FÅ=BLANK<CR>
> g:BLANK=ON<CR>
77
R
78
Ikke understøttet
emne: denne
kommandoparameter
kan ikke understøtte
e:000A
UGYLDIG_PARAMETER<CR
>
< FÅ=UGYLDIG<CR>
> e:000A
UGYLDIG_PARAMETER<CR>
•
Hvis projektoren ikke modtog <CR> til at afslutte en kommando inden for 5 sekunder, udløber
tiden, og du bliver nødt til at sende kommandoen igen.
•
Ingen små bogstaver.
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
CANON U.S.A. INC.
One Canon Park, Melville, New York 11747, U.S.A.
For all inquires concerning this product, call toll free in the U.S. 1-800-OK-CANON
CANON EUROPE LTD.
3 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET United Kingdom
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
YT1-7464-004
©CANON INC.2015
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement