Canon LX-MH502Z User manual

Canon LX-MH502Z User manual
MULTIMEDIE-PROJEKTOR
LX-MH502Z
Brugervejledning
Indholdsfortegnelse
Sikkerhedsinstruktioner ................................................................................................... 3
For sikker brug ................................................................................................................ 13
Inden installation ............................................................................................................ 15
Introduktion ..................................................................................................................... 21
Indhold i pakken ....................................................................................................... 21
Projektorens udvendige synsvidde........................................................................... 23
Styreenheder og funktioner ...................................................................................... 24
Placering af din projektor ............................................................................................... 26
Valg af en placering .................................................................................................. 26
Projektorlayout .......................................................................................................... 27
Justering af det projicerede billede........................................................................... 29
Tilslutning ........................................................................................................................ 31
Drift ................................................................................................................................... 33
Opstart af projektoren ............................................................................................... 33
Anvendelse af menuer.............................................................................................. 34
Skifte indgangssignal ................................................................................................ 34
Nedlukning af projektoren ......................................................................................... 35
Menubetjening ................................................................................................................. 36
Menusystem ............................................................................................................. 36
PICTURE menu ........................................................................................................ 39
DISPLAY menu ........................................................................................................ 43
INSTALLATION menu ............................................................................................. 44
OPSÆTNING AF SYSTEM: GRUNDLÆGGENDE menu....................................... 45
OPSÆTNING AF SYSTEM: AVANCERET menu ................................................... 46
INFORMATION menu .............................................................................................. 48
Styring af projektoren på afstand via en webbrowser (e-Control®) .......................... 49
Styring af projektoren ved hjælp af PJLink programmet ........................................... 51
Vedligeholdelse ............................................................................................................... 54
Pleje af projektoren ................................................................................................... 54
Oplysninger om lyskilden.......................................................................................... 55
Fejlfinding ........................................................................................................................ 57
Specifikationer ................................................................................................................ 59
Specifikationer for projektoren .................................................................................. 59
Dimensioner ............................................................................................................. 61
Diagram over tidsplan ............................................................................................... 61
Projektorstyring .............................................................................................................. 65
Styringskommandoer ................................................................................................ 65
Systemkrav ............................................................................................................... 65
2
Indholdsfortegnelse
Sikkerhedsinstruktioner
ADVARSEL:
• DETTE APPARAT SKAL HAVE JORDFORBINDELSE.
• FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD MÅ DET IKKE
UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.
• Denne projektor producerer skarpt lys fra projektorens linse. Kig ikke direkte ind i linsen, da
det kan medføre øjenskader. Pas især på, at børn ikke stirrer direkte ind i strålen.
• Montér projektoren i en korrekt position. Ellers kan der opstå brand.
• Tildæk ikke ventilationshullerne på projektoren. Varmeakkumulering kan reducere levetiden
for din projektor, og det kan også være farligt.
• Hvis projektoren ikke skal bruges i længere tid, skal du afbryde strømmen til den.
PAS PÅ HVIS DEN HÆNGER FRA
LOFTET
Når projektoren hænges op i loftet, skal luftindtagene og toppen af projektoren renses med
jævne mellemrum med en støvsuger. Hvis du undlader at rense projektoren i længere tid, kan
blæserne blive tilstoppede med støv, og det kan medføre et nedbrud eller en katastrofe.
ANBRING IKKE PROJEKTOREN I FEDTEDE, FUGTIGE ELLER RØGEDE OMGIVELSER
SOM F.EKS. I ET KØKKEN FOR AT FORHINDRE ET NEDBRUD ELLER EN KATASTROFE.
HVIS PROJEKTOREN KOMMER I KONTAKT MED OLIE ELLER KEMIKALIER, KAN DEN
TAGE SKADE.
LÆS OG GEM DENNE EJERVEJLEDNING TIL SENERE BRUG.
Alle sikkerheds- og betjeningsvejledninger bør læses, før du begynder at arbejde med
produktet.
Læs alle de her givne instruktioner og gem dem til senere brug. Afbryd strømforsyningen til
projektoren før rengøring. Brug ikke væske eller rengøringsmidler på spraydåse på projektoren.
Brug en fugtig klud til rengøring.
Følg alle advarsler og instruktioner på projektoren.
For ekstra beskyttelse af projektoren under tordenvejr, eller når den er uden opsyn eller ikke
bruges i længere tid, skal du afbryde strømforsyningen. Dette vil forhindre skader på grund af
lyn og overspænding.
Udsæt ikke denne enhed for regn, og brug den ikke i nærheden af vand... f.eks. i en våd
kælder, nær en swimmingpool osv...
Brug ikke ekstraudstyr, som ikke er anbefalet af producenten, da det kan medføre fare.
Anbring ikke denne projektor på en ustabil vogn, stativ eller bord. Projektoren kan
falde ned og forårsage alvorlig skade på et barn eller en voksen og forårsage
alvorlig skade på projektoren. Brug kun en vogn eller et stativ, der anbefales af
producenten eller som sælges sammen med projektoren. Væg- eller
hyldemontering bør udføres i overensstemmelse med producentens anvisninger,
Sikkerhedsinstruktioner
3
og der bør anvendes et monteringssæt, som er godkendt af producenterne. Et apparat- og
bordkombination skal flyttes med varsomhed. Pludselige stop, for megen kraft og ujævne
overflader kan medføre, at apparat- og bordkombinationen vælter.
Huller og åbninger i den bageste og forreste del af kabinettet er til ventilation for at sikre
pålidelig drift af udstyret og for at beskytte det imod overophedning.
Åbningerne må aldrig dækkes med klude eller andre materialer, og den nederste åbning må
ikke blokeres, hvis projektoren placeres på en seng, sofa, et tæppe eller en lignende overflade.
Denne projektor må aldrig anbringes i nærheden af eller over en radiator eller et varmeapparat.
Denne projektor må ikke placeres i en indbygget installation som f.eks. en bogreol, medmindre
der er tilstrækkelig ventilation.
Skub aldrig genstande af nogen art ind i denne projektor gennem åbninger i kabinettet, da de
kan berøre farlige strømførende punkter eller kortslutte dele, hvilket kan resultere i brand eller
elektrisk stød. Spild aldrig væske af nogen art på projektoren.
Installér aldrig projektoren tæt ved ventilationskanaler på klimaanlæg.
Denne projektor skal udelukkende drives ved hjælp af den type strømkilde der er angivet på
etiketten. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type strøm der leveres, skal du kontakte Canon
kundecenter eller det lokale elselskab.
Overbelast ikke stikkontakter og forlængerledninger, da dette kan resultere i brand eller
elektrisk stød. Lad aldrig noget hvile på strømkablet. Anbring ikke denne projektor, hvor
ledningen kan blive beskadiget ved, at folk træder på den.
Forsøg ikke selv at reparere denne projektor, da åbning eller afmontering af dæksler kan
udsætte dig for farlige spændinger eller andre farer. Overlad al service til et kvalificeret
servicepersonale.
Frakobl denne projektor fra stikkontakten og overlad reparation til kvalificeret personale under
følgende betingelser:
a. Når ledningen eller stikket er beskadiget eller flosset.
b . Hvis der er spildt væske ind i projektoren.
c . Hvis projektoren har været udsat for regn eller vand.
d . Hvis projektoren ikke fungerer normalt, efter du har fulgt brugsanvisningen. Juster kun de
indstillinger, som er dækket i brugsanvisningen, da forkert justering af andre indstillinger
kan medføre beskadigelse og ofte vil kræve omfattende arbejde af en kvalificeret tekniker
til at reetablere projektoren til normal driftstilstand.
e . Hvis projektoren har været tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget.
f . Når projektoren udviser en markant ændring i ydeevne, angiver dette et behov for
servicering.
Når reservedele er nødvendige, skal du sørge for, at teknikeren bruger de reservedele, der er
specificeret af producenten og har de samme egenskaber som de originale dele. Uautoriserede
dele kan medføre brand, elektriske stød eller personskader.
Efter gennemførelse af enhver service eller reparation af denne projektor, skal du bede
serviceteknikeren om at udføre rutinemæssige sikkerhedskontroller for at fastslå, at projektoren
er i sikker driftstilstand.
4
Sikkerhedsinstruktioner
Krav til strømkabel
Det strømkabel, der leveres med denne projektor, opfylder kravene til brug i det land, hvor du
har købt den.
STIKKONTAKTEN BØR INSTALLERES TÆT VED UDSTYRET OG VÆRE LET
TILGÆNGELIG.
Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og
Liechtenstein)
Disse symboler betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med
dagrenovation i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet
(2006/66/EF) og/eller den lokale lovgivning, som disse direktiver er
gennemført i.
Hvis der i overensstemmelse med batteridirektivet er trykt et kemisk symbol
under det symbol, der er vist ovenfor, betyder det, at batteriet eller
akkumulatoren indeholder tungmetaller (Hg = kviksølv, Cd = cadmium,
Pb = bly) i en koncentration, som ligger over de grænseværdier, der er
beskrevet i batteridirektivet.
Produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted, f.eks.
i overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et
nyt tilsvarende produkt, eller på et godkendt indsamlingssted for
elektronikaffald samt for batterier og akkumulatorer. Forkert håndtering af
denne type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og
menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der
generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr.
Når du foretager korrekt bortskaffelse af produktet, bidrager du til effektiv brug
af naturressourcerne. Kontakt din kommune, den lokale affaldsmyndighed,
det lokale affaldsanlæg, eller besøg www.canon-europe.com/weee, eller
www.canon-europe.com/battery for at få flere oplysninger om genbrug af
dette produkt.
Sikkerhedsinstruktioner
5
Sikkerhedssymboler i denne
betjeningsvejledning
Dette afsnit beskriver de sikkerhedsmæssige symboler, der anvendes i denne vejledning.
Vigtige sikkerhedsinformationer om projektoren identificeres ved følgende symboler. Overhold
altid sikkerhedsoplysningerne der er indeholdt i disse symboler.
Advarsel
Giv agt
Angiver risikoen for død eller alvorlig skade ved forkert håndtering, hvis
oplysningerne ikke overholdes. For at sikre sikker brug skal du altid
overholde denne information.
Angiver risikoen for død eller alvorlig skade ved forkert håndtering, hvis
oplysningerne ikke overholdes. For at sikre sikker brug skal du altid
overholde denne information.
Angiver risikoen for elektrisk stød ved forkert håndtering, hvis
oplysningerne ikke overholdes. For at sikre sikker brug skal du altid
overholde denne information.
Angiver risikoen for forbrændinger ved forkert håndtering, hvis
oplysningerne ikke overholdes. For at sikre sikker brug skal du altid
overholde denne information.
Angiver risikoen for øjenskade ved laserudsendelse, hvis
brugsbegrænsningerne ikke overholdes.
Angiver forbudte handlinger.
Forbud
Angiver påkrævede handlinger eller oplysninger, der skal overholdes.
Giv agt
6
Sikkerhedsinstruktioner
Forholdsregler for brug
Da dette afsnit indeholder vigtige sikkerhedsrelaterede oplysninger, skal du læse det
omhyggeligt på forhånd for at kunne bruge projektoren korrekt og sikkert.
Advarsel
Strømforsyning
Under installation skal projektorstikket være nemt tilgængeligt, så projektoren øjeblikkeligt kan
afbrydes, om nødvendigt, eller en hovedafbryder skal være inden for rækkevidde. Hvis de
følgende situationer skulle opstå, slå strømmen fra, tag stikket ud af stikkontakten og kontakt
Canon kundesupport. Hvis du ikke gør det, kan det forårsage brand eller elektrisk stød.
• Hvis der udsendes røg
• Hvis der udsendes en usædvanlig lugt eller støj
• Hvis vand eller anden væske er trængt ind i projektoren
• Hvis metal eller andet fremmedlegeme er kommet ind i projektoren
• Hvis projektoren er væltet eller faldet ned, og kabinettet er
beskadiget
Vær opmærksom på følgende punkter vedrørende den strømkilde, strømstik og håndtering af
stikket. Hvis du ikke gør det, kan det forårsage brand eller elektrisk stød.
• Anbring ikke nogen genstande på strømkablet og lad det ikke blive
fastklemt under projektoren.
• Tildæk ikke strømledningen med et tæppe.
• Undlad at modificere eller bøje, vride, trække i, vikle eller bundte
strømledningen sammen.
• Hold ledningen på afstand af varmeapparater og andre
varmekilder.
Forbud
• Brug ikke en beskadiget strømledning. Hvis strømledningen er
beskadiget, skal du købe en ny hos din forhandler.
• Brug ikke en strømkilde med en anden spænding end den angivne
(AC 100 – 240 V).
• Stik ikke metalgenstande ind i kontaktdele af strømstikket.
• Den strømledning, som følger med i projektoren, må udelukkende
bruges med dette produkt. Brug ikke denne ledning til andre
produkter.
Sikkerhedsinstruktioner
7
Advarsel
Vær opmærksom på følgende punkter vedrørende den strømkilde, strømstik og håndtering af
stikket. Hvis du ikke gør det, kan det forårsage brand eller elektrisk stød.
• Tag ikke stikket ud med våde hænder.
• Indsæt strømstikket og stikforbindelsen sikkert op til basen.
• Desuden må du ikke bruge et beskadiget stik eller en stikkontakt,
der er løs.
• Træk ikke i ledningen og sørg for at holde fast i stikket ved
udtagning. Forkert håndtering kan beskadige strømledningen.
• Overskrid ikke stikkontaktens mærkeeffekt (f.eks. ved at bruge
den til mere end ét udstyr), hvilket udgør en risiko for brand ved
overophedning.
• Inden du bruger en forlængerledning, skal du kigge omhyggeligt
efter for at undgå at overskride ledningens mærkeeffekt.
Giv agt
• Efterse med jævne mellemrum strømstikket og stikkontakten og
fjern støv eller snavs mellem stikket og kontakten.
• Rør ikke ved selve projektoren, strømledningen eller –kablet
i tilfælde af lynnedslag.
• Flyt ikke projektoren, før du har slukket for strømmen, taget stikket
ud af stikkontakten og trukket stikket ud af andre kabler.
• Træk projektorens stik ud inden rengøring eller vedligeholdelse.
Installation og brug
Vær opmærksom på følgende punkter vedrørende installation og håndtering af projektoren.
Hvis du ikke gør det, kan det resultere i brand, elektrisk stød eller personskade.
• Brug ikke projektoren, hvor det kan blive vådt, f.eks. udendørs
eller ved badekar eller brusere.
• Anbring ikke beholdere indeholdende væske oven på projektoren.
Forbud
8
Sikkerhedsinstruktioner
• Fjern ikke kabinettet fra projektoren eller skil det ad. Det
indvendige i projektoren indeholder højspændingskomponenter
samt dele, der er varme. Hvis eftersyn, vedligeholdelse eller
reparation er nødvendig, skal du kontakte Canon kundecenter.
• Du må ikke adskille eller ændre i projektoren (herunder
forbrugsdele ) eller fjernbetjeningen.
Advarsel
Vær opmærksom på følgende punkter vedrørende installation og håndtering af projektoren.
Hvis du ikke gør det, kan det resultere i brand, elektrisk stød eller personskade.
Forbud
• Montér ikke projektoren på et sted, der er fugtigt eller støvet, eller
hvor der er en masse fedtet røg eller damp. Fedt kan forringe
plasten, hvilket kan resultere i, at en loftsmonteret projektor falder
ned fra monteringen.
• Sørg for at implementere faldsikring såsom en faldsikringswire, når
projektoren installeres høje steder, f.eks. ved installation i loftet.
• Kig ikke direkte på udstødningsåbningerne under brug.
• Stik ikke genstande ind i projektorens åbninger, som f.eks.
indsugnings- eller udstødningsåbninger.
• Anbring ikke en aerosoldåse foran udstødningsåbningerne. Trykket
i dåsens indhold kan stige på grund af varme fra
udstødningsåbningerne, og dette kan resultere i en eksplosion.
• Ved rengøring af støv eller snavs fra projektordele, såsom linsen
eller filteret, må der aldrig bruges brændbar spray. Indvendige dele,
der bliver meget varme, kan blive antændt og forårsage brand.
• Brug ikke klæbemidler, smøremidler, olier eller alkaliske
rengøringsmidler til projektorens vedligeholdelse. De kan klæbe sig
fast på kabinettet og beskadige det, hvilket muligvis kan resultere i,
at projektoren falder ned fra monteringen og forårsager en ulykke
eller personskade.
• Da der udsendes stærke lysstråler, når
projektoren er i brug, må du ikke kigge
direkte ind i projektorens linse. Dette kan
RG2 IEC 62471-5:2015
medføre øjenskader. Vær især
opmærksom på at forhindre små børn i at gøre det.
• Lys fra projektoren er klassificeret som risikogruppe 2 (RG2)
i overensstemmelse med IEC 62471-5:2015.
• Hvis børn kan nærme sig projektoren eller berøre den, skal du altid
sørge for, at projektoren anvendes under voksen overvågning.
• Undlad at holde eller installere instrumenter (såsom
forstørrelsesglas, reflektorer eller glas) i projektorens lyssti. Hvis det
projicerede lys bliver brudt eller reflekteret og kommer ind i øjnene på
folk, kan det forårsage øjenskader.
• Når projektoren stilles på en høj overflade til projicering, skal du
sørge for, at overfladen er flad og stabil.
Giv agt
• Brug ikke projektoren på en blød overflade, såsom et tæppe eller en
skummåtte osv.
• I forbindelse med montering eller andet installationsarbejde skal der
anmodes om service hos en kvalificeret tekniker eller
Canon-kundecenteret. Et dårligt installationsarbejde kan resultere
i en ulykke.
Sikkerhedsinstruktioner
9
Advarsel
Laserlyskilde
• Projektoren er udformet som et Klasse 1 laserprodukt
i overensstemmelse med IEC/EN 60825-1:2014.
• Udstyret er udformet som et Klasse 3R laserprodukt
i overensstemmelse med IEC/EN 60825-1:2007.
• Det er i overensstemmelse med FDA-ydelsesstandarder for
laserprodukter, bortset fra afvigelser i overensstemmelse med
Lasermeddelelse nr. 50 fra 24. juni 2007.
• Laserparametre
Bølgelængde: 449 nm – 461 nm
Maksimal effekt: < 95 W
Pulsvarighed: 1,12 ms
• Projektoren indeholder et lasermodul. Det er farligt at foretage
demontering eller modificering, og dette må ikke forsøges.
Forbud
• Betjen og juster kun projektoren som beskrevet i denne vejledning.
En forkert drift eller justering udgør en risiko for eksponering for
potentielt farligt laserlys.
• Må ikke bruges, når beskadiget. Selv hvis projektoren bruges, som
beskrevet i denne vejledning, kan manglende stop af anvendelse,
når den er beskadiget (som indikeret af skærm-unormalheder),
resultere i brand, elektrisk stød eller øjenskade fra laserlys.
• Lasermodulet er udstyret i dette produkt. Brug af andre kontroller
eller justeringer eller foretagelse af andre procedurer end de heri
beskrevne kan resultere i farlig udsættelse for stråling.
Giv agt
10
Sikkerhedsinstruktioner
• For hjælp ved bortskaffelse af projektoren skal du kontakte
Canon-kundecenter. Undlad selv at demontere projektoren, når du
bortskaffer den.
Oplysnings- og advarselsmærkater er placeret i følgende positioner på projektoren.
Advarsel
Batterier i fjernbetjening
Vær opmærksom på følgende punkter vedrørende håndtering af batterier. Hvis du ikke gør
det, kan det resultere i brand eller personskade.
• Undlad at opvarme, kortslutte eller demontere batterierne samt at
anbringe dem i åben ild.
Forbud
• Forsøg ikke at genoplade batterierne, der følger med
fjernbetjeningen.
• Tag batterierne ud, når de er afladet, eller når fjernbetjeningen ikke
vil blive brugt gennem en længere periode.
• Indsæt batterierne med + og - terminalerne i de korrekte retninger.
Giv agt
• Hvis væske fra batteriernes indre lækker ud og kommer i kontakt
med din hud, skal du sørge for at vaske væsken grundigt af.
Sikkerhedsinstruktioner
11
Advarsel
Håndtering
Vær opmærksom på følgende punkter vedrørende installation og håndtering af projektoren.
• Hvis projektoren ikke skal bruges i en længere periode, skal du
sørge for at tage strømstikket ud af stikkontakten for at sikre
sikkerheden. Hvis du ikke gør det, kan det udgøre en risiko for
brand, hvis der samler sig støv på stikket eller kontakten.
• Sæt ikke hovedtelefoner eller høretelefoner ind i AUDIO
OUT-terminalen. Hvis du gør det, kan det forårsage en
hørenedsættelse.
• Skru ikke lydstyrken for højt op til at starte med. Hvis du gør dette,
kan det forårsage en hørenedsættelse pga. pludselige lyde, der
afspilles ved en høj lydstyrke. Sænk lydstyrken, inden projektoren
slukkes, og skru gradvist op, når den er startet.
• Undlad at berøre dele af kabinettet omkring og over
udstødningsåbninger, der kan blive meget varme under
projicering. Vær især opmærksom på at forhindre børn i at røre
ved disse dele. Stil desuden ikke metalgenstande omkring eller
over udstødningsåbningerne. Disse genstande kan blive meget
varme fra projektoren, hvilket kan resultere i forbrændinger eller
anden personskade.
• Undlad at anbringe tunge genstande oven på projektoren eller
sidde/stå på den. Vær især opmærksom på at forhindre små børn
i at gøre det. Projektoren kan vælte, og dette kan resultere i skader
eller personskade.
• Anbring ikke projektoren på en ustabil vogn, stativ eller bord. Dette
kan medføre, at projektoren falder ned eller vælter, og dette kan
resultere i en personskade.
Forbud
12
Sikkerhedsinstruktioner
• Undlad at anbringe genstande foran linsen under
projicering. Hvis du gør det, kan det forårsage
brand.
For sikker brug
Giv agt
Transport og installation
Vær opmærksom på følgende punkter når du løfter eller transporterer projektoren.
• Denne projektor er et præcisionsinstrument. Bank ikke på den
eller udsæt den for stød. Hvis du gør det, kan det forårsage en
funktionsfejl.
• Træk de justerbare fødder ind, inden du bevæger projektoren.
Hvis fødderne er strakt ud, kan det forårsage skader.
Giv agt
• Rør ikke ved objektivet med hænderne. Pletter eller fingeraftryk på
linsen kan resultere i, at billedkvaliteten bliver påvirket.
• Beskyttelse af projektoren kan ikke garanteres, hvis emballage
eller stødabsorberende materialer genanvendes. Fragmenter fra
stødabsorberende materialer kan også trænge ind i den
indvendige del projektoren og kan forårsage en fejlfunktion.
Vær opmærksom på følgende punkter ved installation eller brug af projektoren.
For sikker brug
13
• Pas på kondensering.
Hvis projektoren brat tages til et varmere sted, eller hvis
rumtemperaturen stiger brat, kan fugt i luften kondensere på linsen
og spejlet, hvilket får billederne til at blive slørede. Vent i så fald et
øjeblik, og sørg for, at fugten er fordampet, inden du genoptager
brugen.
• Montér ikke projektoren på et sted, hvor temperaturen er høj eller
lav. Hvis du gør det, kan det forårsage en funktionsfejl.
Temperaturområdet for drift og opbevaring er som følger.
Driftstemperatur: 0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Fugtighed: op til 90%
Opbevaringstemperatur: -10°C til 65°C (14°F til 149°F)
• Når projektoren bruges ved en højde på 1.201 m (3.940') til
3.000 m (9.843'): Indstil "Høj højde-indstilling" til On fra
projektormenuen. (på side 44)
Giv agt
• Undlad at blokere luftindtaget eller udstødningsåbningerne. Hvis
åbningerne blokeres, kan varme blive fanget i projektoren, hvilket
kan forkorte den anvendelige levetid af optiske komponenter eller
andre dele samt beskadige projektoren.
• Installér projektoren, så der er mindst 50 cm (1,6') mellem
luftindtag/udstødningsåbningerne og væggene på hver side af
projektoren. Efterlad et mellemrum på mindst 2 cm (0,8") fra
bunden af projektoren. Der er et luftindtag under projektoren. Hvis
der ikke efterlades nok plads, kan varme blive fanget i projektoren
og beskadige den.
Mindst
30 cm (1,0')
Mindst 2 cm
(0,8")
Mindst 50 cm
(1,6')
Mindst 50 cm
(1,6')
Mindst 50 cm (1,6')
• Anbring ikke genstande oven på projektoren, der kan ændre form
eller farve på grund af varme.
• Projektoren må ikke monteres tæt ved højspændingsledninger
eller en elektrisk strømkilde.
14
For sikker brug
Inden installation
Forholdsregler ved transport/forsendelse af projektoren
Bemærk følgende forholdsregler, når projektoren transportes eller forsendes.
• Frakobl kablerne tilsluttet til projektoren. Flytning af projektoren
med tilsluttede kabler kan forårsage en ulykke.
Giv agt
• Træk de justerbare fødder ind. Hvis fødderne er strakt ud, når
projektoren bliver flyttet, kan det forårsage beskadigelse.
• Udsæt ikke projektoren for kraftige slag eller vibrationer.
Forholdsregler ved installation
Sørg for at læse "Sikkerhedsinstruktioner" og "For sikker brug" (på side 3 – på side 13). Træf
også følgende foranstaltninger under installation.
• Ram ikke projektoren, og udsæt den ikke for stød. Hvis du gør det,
kan det forårsage en funktionsfejl.
Giv agt
• Undlad at installere projektoren, så den står på den ene side eller
i andre ustabile positioner. Projektoren kan blive beskadiget, hvis
den vipper.
Brug den ikke i følgende omgivelser
• Steder med kraftig fugt, støv, fedtet røg eller tobasrøg
Hvis det klæber sig fast på linsen, spejlene eller andre optiske dele,
kan det reducere billedkvaliteten. Fedt kan desuden forringe
plasten, hvilket kan resultere i, at en loftsmonteret projektor falder
ned fra monteringen.
• Nær højspændingsledninger eller elkilder
Dette kan forårsage funktionsfejl.
• På bløde overflader såsom tæpper eller polstrede måtter
Varme kan blive ophobet i projektoren og beskadige den.
Giv agt
• Steder med høj temperatur eller fugt
• Steder, der er genstand for vibrationer eller slag
• I nærheden af varme- eller røgdetektorer
• I nærheden af havet eller i nærheden af
luftkonditioneringsåbninger
• Steder, hvor der opstår korrosive gasser, såsom svovlgasser
fra varme kilder
Dette kan beskadige projektoren. Acceptable områder til drifts- og
opbevaringstemperatur og -fugt er som følger.
Driftstemperatur
Driftsfugtighed
0°C til 40°C (32°F til 104°F) Op til 90%
Opbevaringstemperatur
-10°C til 65°C (14°F til 149°F)
Inden installation
15
Rør ikke ved objektivet med hænderne
Rør ikke ved objektivet med hænderne. Pletter eller fingeraftryk på
linsen kan resultere i, at billedkvaliteten bliver påvirket.
Giv agt
Tillad opvarmning på 30 min. inden fokusjustering, hvis muligt
Øjeblikkeligt efter start kan varmen fra lyskilden forhindre et stabilt fokus.
Installer ved en tilstrækkelig afstand fra vægge og andre
forhindringer
Giv agt
Hvis luftindtaget eller
Udstødningsåbning
udstødningsåbningen er blokeret,
vil varme blive akkumuleret
i projektoren, hvilket muligvis kan
resultere i en forkortet
projektorlevetid eller en
funktionsfejl. Den må ligeledes
ikke installeres på snævre,
indelukkede steder med dårlig
Luftindtagsåbning
udluftning. Installeres på et sted
med god udluftning. Sørg for et minimum fritrum på 30 cm (1,0')
over, 50 cm (1,6') på begge sider og 50 cm (1,6') bag projektoren,
som vist herunder. Sørg også for et minimum fritrum på 2 cm (0,8")
under projektoren.
Pas på kondensering
Hvis rumtemperaturen stiger pludseligt, kan fugt i luften kondensere på projektorlinsen og
-spejlet, hvilket får billederne til at blive slørede. Vent, indtil kondensen er fordampet, så det
projicerede billedet kan vende tilbage til normal.
Ved højder på over 1.201 m (3.940') til 3.000 m (9.843') skal
indstillingerne justeres
Projektorindstillinger skal justeres, når projektoren bruges ved højder på 1.201 m (3.940') til
3.000 m (9.843'). Se specifikt instruktionerne til "Høj højde-indstilling" (på side 44)
i "INSTALLATION menu"-menuen.
16
Inden installation
Når den bruges monteret i loftet
Giv agt
Når projektoren bruges monteret i luftet
eller installeret et højt sted, skal du
rengøre omkring luftindtags- eller
udstødningsåbningerne regelmæssigt.
Støv, der akkumuleres i indtags- eller
udstødningsåbningerne, kan forhindre
udluftning og hæve temperaturen indeni og udgøre en risiko for
skade eller brand. Brug en støvsuger eller lignende til at fjerne støv
fra indtagsåbningen og udstødningsåbningen.
Montér ikke projektoren på et sted, der er fugtigt eller støvet, eller
hvor der er en masse fedtet røg eller damp. Fedt kan forringe
plasten, hvilket kan resultere i, at en loftsmonteret projektor falder
ned fra monteringen.
Installation for at projicere op, ned eller vinklet
• Det er muligt at projicere opad, nedad eller i mange forskellige
retninger, men luftindtags- og udstødningsåbningerne må ikke
blokeres. Der skal især altid sikres et minimum fritrum på 2 cm
(0,8") fra luftindtagsåbningen i bunden, 50 cm (1,6') fra
luftindtags-/udstødningsåbningerne på begge sider af projektoren.
• Der er ingen muligheder for at installere projektoren.
Giv agt
• Forsøg ikke selv at installere projektoren til opad eller nedad
projicering. Bed altid om at få den installeret af en kvalificeret
tekniker eller Canon-kundecenteret.
• Se den følgende illustration. Når projektoren er installeret i en
hældende vinkel på over ±45 grader, skal du vælge 360 og
portræt ved Lyskilde-tilstand i Indstil. for lyskilde-menuen.
Inden installation
17
Foranstaltninger for Portræt (lodret) installation
• Undlad at blokere luftindtaget eller udstødningsåbningerne. Da der er
luftindtags-/udstødningsåbninger, skal man især sikre, at der er et
minimum fritrum på 2 cm (0,8") fra den højre side og 50 cm (1,6') fra
toppen og bunden.
Giv agt
• Bemærk, at projektoren kun kan placeres som illustreret herover (ikke
omvendt).
• Når projektoren er installeret i en portrætposition, 360 og portræt ved
Lyskilde-tilstand i Indstil. for lyskilde-menuen.
18
Inden installation
Meddelelse om ophavsret
Bemærk venligst, at forstørrelse eller reduktion af størrelsen på et billede til kommercielle
formål eller offentlig præsentation kan krænke den juridiske beskyttede ophavsret eller
indehaveren af ophavsretten til det originale materiale.
Kontrollér netværkssikkerhed
Tag forholdsregler til at sikre netværkssikkerhed. Bemærk, at Canon ikke på nogen måde er
ansvarlig for direkte eller indirekte tab fra netværkssikkerhedshændelser som f.eks.
uautoriseret adgang.
Inden brug skal projektoren, computeren og netværksindstillingerne konfigureres korrekt.
• Opsæt kun projektoren til forbindelser i dit beskyttede netværk, bag en firewall eller lignende,
i stedet for direkte internetforbindelser.
Om varemærker
• Ethernet er et registreret varemærke tilhørende Xerox Corporation.
• Microsoft og Windows er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft
Corporation i USA og / eller andre lande.
• Mac, Mac OS og Macintosh er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og / eller
andre lande.
• HDMI, HDMI logoet og High- Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC.
• HDBaseT™ og HDBaseT Alliance-logoet er varemærker tilhørende HDBaseT Alliance.
• PJLink er et registreret varemærke tilhørende JBMIA og et afventende varemærke i visse
lande.
• PJLink er et registreret varemærke, eller der er indgivet en ansøgning om varemærke i Japan,
USA og / eller andre lande eller regioner.
• AMX er et registreret varemærke tilhørende Harman International Industries, Inc.
• Crestron®, Crestron RoomView® og Crestron Connected™er registrerede varemærker
tilhørende Crestron Electronics, Inc.
• Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
Inden installation
19
Third party software
This product includes third party software modules.
• uIP (micro IP) version 0.9
Please see the below licence text concerning the licence condition.
Copyright © 2001-2003, Adam Dunkels.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Third party software support
Canon Inc., Canon's affiliated companies, as well as sales companies do not offer any support
services for these programs. We are unable to respond to questions or inquiries from you or
any other parties regarding these programs.
20
Inden installation
Introduktion
Indhold i pakken
Pak omhyggeligt ud og kontrollér, at du har fået alle tingene vist nedenfor. Hvis nogle af disse
ting mangler, bedes du kontakte det sted, hvor du købte produktet.
Standardtilbehør
(US)
(EU)
(Kina)
Projektor
Computerkabel 1,8 m (70,8")
(5K.1VC09.501)
QSG vigtige informationer
Strømkabel 1,8 m (70,8")
Garantikort
Fjernbetjening (typenummer:
LV-RC08)
Batteri (typenummer: CR2025)
Introduktion
21
Brug af fjernbetjeningen for første gang
Træk i fligen, før du bruger fjernbetjeningen.
Udskiftning af batteriet i fjernbetjeningen
1. Træk batteriholderen ud.
Følg venligst de illustrerede instruktioner. Tryk på og hold
låsearmen, mens du trækker batteriholderen ud.
2. Sæt det nye batteri i holderen. Bemærk at positiv
polaritet skal vende udad.
3. Skub holderen ind i fjernbetjeningen.
• Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
• Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne.
• Anvendelse af et batteri af forkert type kan forårsage eksplosion. Brug udelukkende
litiumknapcellebatteri af typen CR2025.
• Bortskaf brugte batterier i henhold til de lokale forordninger. Bortskaf omgående brugte
batterier. Batterier kan eksplodere, hvis de håndteres forkert. De må ikke genoplades,
demonteres eller bortkastes i åben ild.
• Vær forsigtig og håndtér batterier i henhold til vejledningen.
• Isæt batteriet med dets positive (+) og negative (- ) side korrekt orienteret som angivet på
fjernbetjeningen.
• Opbevar batterierne utilgængelige for børn og kæledyr.
• Batteriet i fjernbetjeningen og batteriholderne kan udgøre en kvælningsfare, hvis de ved et
uheld indtages af små børn. Sørg for at disse er placeret utilgængelige for børn. Hvis de sluges
ved et uheld, bør du straks kontakte en læge.
• Fjern batteriet, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
• Put aldrig batteriet i munden, da det let kan sluges ved et uheld. Hvis batteriet sluges ved et
uheld, skal du kontakte din læge eller din giftcentral.
• Bortskaf det brugte batteri med cellofantapeindpakning i begge ender.
• Hvis nogen væske lækker fra batteriet og kommer i kontakt med huden, skal det vaskes
grundigt af med vand.
• Fjernbetjeningen og batteriet kan indeholde kemikalier, som kan være farlige for helbredet og
miljøet.
• Hvis batteriholderen ikke kan sættes godt fast på fjernbetjeningen, skal du holde op med at
bruge den og holde den ude af børns rækkevidde.
• Efterlad ikke et batteri i et miljø med en ekstrem høj temperatur, der kan resultere i en
eksplosion eller lækagen af brændbar væske eller gas.
• Et batteri bør ikke udsættes for ekstremt lavt lufttryk, da det kan resultere i en eksplosion eller
lækagen af brændbar væske eller gas.
22
Introduktion
Projektorens udvendige synsvidde
1. Eksternt kontrolpanel
(Se "Styreenheder og funktioner" på side
24 for detaljer.)
1
2
7
3
4
5
8
2. Ventilation (opvarmet luftudstødning)
3. Justeringsfod
4. Fokusring og zoomring
5. Proijiceringslinse
6
6. Forreste IR fjernbetjent sensor
3
7. Linseskifteknap x 2
8. Ventilation (luftindtag)
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19
9. KONTROL port
10. SERVICE åbning
11. USB strømudgang
12. LAN åbning
13. HDBaseT-indgangsklemme
21 14. HDMI2-indgangsklemme
20
22 15. HDMI1-indgangsklemme
22
23
22
23
23
23
22
16. COMPUTER-indgangsklemme
17. Audio-indgangsklemme (stereo mini stik)
18. Audio-udgangsklemme (stereo mini stik)
Loftsmonteringsskrue: M4 x 4
19. Skærm-udgangsklemme
Dybde af skruehul: 12 mm
20. Indgang til strømkabel
21. Tyverisikringslåsehul
22. Justeringsfod
23. Loftsmonteringshuller
Introduktion
23
Styreenheder og funktioner
Projektor og fjernbetjening
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8
13
21
15
10
17
11
12
22
16
13
23
18
13
14
15
16
17
13
1. Fokusring
Justerer fokus på det projicerede billede.
19
20
10.
Skifter projektorens funktion mellem
standby og tændt.
2. Zoomring
Justerer størrelsen på billedet.
3. Linseskifteknap
11.
Skifter projiceringslinsen vertikalt.
Bruges til at skjule skærmbilledet.
13. Keystone/piletaster (
Ned)
7. STRØM indikatorlys (POWER)
Lyser eller blinker, når projektoren er
i brug.
8. MENU
Tænder On-Screen Display menuen
(OSD). Går tilbage til forrige OSD menu,
afslutter og gemmer menuindstillinger.
9. Øverste IR fjernbetjent sensor
15.
Højre/
Aktiverer panelets tastelås. Når menuen
On-Screen Display (OSD ) er aktiveret,
bliver #11, #13 og #15 tasterne brugt som
retningspile for at vælge de ønskede
menupunkter og foretage justeringer.
16. OK
Aktiverer det valgte On-Screen Display
(OSD) menupunkt.
Det bruges ikke til funktionen til at skifte
billedtilstand på dette produkt.
Viser kildevalgsstang.
Introduktion
/
Vælger indstillingsfunktion for et
billedformat.
17. INPUT (INDTASTNING)
24
Op,
14. MODE
6. TEMPeraturindikatorlys (TEMP)
Lyser rødt, hvis projektorens temperatur
bliver for høj.
/
Retter manuelt forvrængede billeder som
følge af en vinklet projicering.
5. LAMPE-indikatorlys
Angiver lyskildens status. Lyser eller
blinker, når lyskilden har udviklet et
problem.
Venstre
12. BLANK
Skifter projiceringslinsen horisontalt.
4. Linseskifteknap
STRØM (TÆNDT/STANDBY)
18. TIMER
21. AUTO PC
Ikke tilgængeligt.
Bestemmer automatisk de bedste
billedindstillingstider til det viste billede.
19. D.ZOOM (+,-)
Ikke tilgængeligt.
22. FREEZE (FRYS)
Ikke tilgængeligt.
20. MUTE (LYDLØS)
Dæmper midlertidigt lyden.
23. VOL (+,-)
Justerer lydniveauet.
Fjernbetjeningens effektive rækkevidde
De infrarøde (IR) fjernbetjeningssensorer er placeret
foran og øverst på projektoren. Afstanden mellem
fjernbetjeningen og sensoren bør ikke overstige 8 meter
(~ 26 fod).
Brug fjernbetjeningen inden for en vinkel på ca. 30°
i hvilken som helst retning fra direkte foran den
infrarøde fjernbetjente modtager.
Sørg for at der ikke er nogen forhindringer mellem
fjernbetjeningen og IR-sensoren på projektoren, der kan
hindre den infrarøde stråle.
Du kan muligvis ikke være i stand til at udføre
betjeninger, hvis der er nogen forhindringer mellem
fjernbetjeningen og projektoren.
Du kan muligvis ikke være i stand til at betjene
fjernbetjeningen, hvis direkte sollys eller stærkt lys
skinner på den fjernbetjente IR-modtager.
Fjernbetjeningen kan interferere med andet udstyr
eller fjernebetjeningen.
Introduktion
25
Placering af din projektor
Valg af en placering
Dit lokalelayout eller personlig præference afgør, hvilken installationsplacering du vælger. Tag
hensyn til størrelse og placering af din skærm, placering af en egnet stikkontakt såvel som
placering og afstand mellem projektoren og resten af dit udstyr.
Din projektor er designet til at blive installeret i en af disse mulige installationssteder:
1. Forreste bord
3. Bagerste loft
Vælg dette sted med projektoren anbragt på
bordet foran skærmen.
Vælg dette sted med projektoren ophængt
med toppen nedad fra loftet bagved skærmen.
Bemærk at der kræves en speciel
projiceringsskærm bagved og et specielt
loftmonteringssæt til projektoren til dette
installationssted.
Indstil Bagerste loft i Projektortilstand
menuen, når du tænder for projektoren.
2. Bagerste bord
4. Forreste loft
Vælg dette sted med projektoren anbragt på Vælg dette sted med projektoren ophængt
bordet bagved skærmen. Bemærk at der
med toppen nedad fra loftet foran skærmen.
kræves en speciel projiceringsskærm bagved. Køb et specielt loftmonteringssæt til
projektoren hos din forhandler til at montere
din projektor på loftet.
Indstil Bagerste bord i Projektortilstand
menuen, når du tænder for projektoren.
Indstil Forreste loft i Projektortilstand
menuen, når du tænder for projektoren.
Til loftmontering skal du bruge det loftmonteringssæt, der findes til denne projektor. Bed en
specialist om at foretage installationen. Spørg din forhandler, hvis du ønsker detaljer.
• Garantien på denne projektor dækker ikke skader forårsaget af brug af et ikke anbefalet
loftmonteringssæt eller installation af et loftmonteringssæt på et forkert sted.
• Sørg for at implementere faldsikring såsom en faldsikringswire, når projektoren installeres
høje steder, f.eks. ved installation i loftet.
26
Placering af din projektor
• Se på side 17, når der projiceres opad, nedad eller i en vinkel.
• Se på side 18 ved projicering af Portræt (lodret) installation.
Projektorlayout
Billedstørrelsen varierer afhængigt af afstanden mellem skærmen og projektoren.
Projicering foran
• Når projektorpositionen justeres vertikalt i linseskift
• Når projektorpositionen justeres
horisontalt i linseskift
F
C
F
A
F
D
90°
90°
B
E
E
A: Afstand fra midten af linsen til den nederste kant af det projicerede billeder (når
linseskiftet er hævet til dets højeste niveau)
B: Afstand fra midten af linsen til den nederste kant af det projicerede billeder (når
linseskiftet er sænket til dets laveste niveau)
C: Linsemidtens bevægelsesafstand (når linseskiftet stilles på maksimum venstre)
D: Linsemidtens bevægelsesafstand (når linseskiftet stilles på maksimum højre)
E: Projiceringsafstand fra projektoren til skærmen
F:
Størrelse af det projicerede billede
Placering af din projektor
27
• Skærmens formatforhold er 16:9, og det projicerede billede er i 16:9 formatforhold
SkærmstørStørrelse af det
relse
projicerede billede (F)
Diagonal
Inch
60
70
75
87
95
100
120
150
180
200
250
300
cm
152
178
191
221
241
254
305
381
457
508
635
762
Højde
Inch
29
34
37
43
47
49
59
74
88
98
123
147
cm
75
87
93
108
118
125
149
187
224
249
311
374
Bredde
Inch
52
61
65
76
83
87
105
131
157
174
218
261
cm
133
155
166
193
210
221
266
332
398
443
553
664
Projiceringsafstand (E)
Korteste
(bredde)
Inch cm
71
180
83
210
88
225
103 261
112
285
118
299
141 359
177 449
212 539
236 599
295 749
354 898
Længste
(tele)
Inch
cm
113
287
132
335
141
359
164
417
179
455
189
479
226
575
283
719
340
862
377
958
―
―
―
―
Forskydning (A)
Forskydning
(B)
Forskydning (C, D)
Inch
2,9
3,4
3,7
4,3
4,7
4,9
5,9
7,4
8,8
9,8
12,3
14,7
Inch
32,4
37,8
40,4
46,9
51,2
53,9
64,7
80,9
97,1
107,9
134,8
161,8
Inch
12,0
14,0
15,0
17,4
19,0
20,0
24,1
30,1
36,1
40,1
50,1
60,1
cm
7,5
8,7
9
11
12
12
15
19
22
25
31
37
cm
82
96
103
119
130
137
164
205
247
274
342
411
cm
31
36
38
44
48
51
61
76
92
102
127
153
Alle målinger er skønsmæssige og kan variere fra de aktuelle størrelser.
Vi anbefaler, at hvis du påtænker at installere projektoren permanent, skal du fysisk kontrollere
projiceringsstørrelsen og afstanden ved hjælp af den faktiske projektor, før du monterer den
permanent, således at der tages hensyn til denne projektors optiske egenskaber. Dette vil hjælpe
dig med at fastslå den nøjagtige monteringsposition, så den passer bedst til placeringen af din
installation.
Projiceringsområdet for linseskiftet
a
a
b
b
a:
Maksimum horisontalt område (H × 23%)
b:
Maksimum vertikalt område (H × 60%)
Sørg for at stoppe med at dreje linseskifteknappen, når du hører en kliklyd, som indikerer, at
knappen har nået sin grænse. Hvis knappen drejes for meget, kan det forårsage skade.
Du kan ikke bevæge billedet til både de horisontale og vertikale maksimale værdier.
28
Placering af din projektor
Justering af det projicerede billede
Justering af projiceringsvinklen
Projektoren er udstyret med 4 justeringsfødder.
Disse justerbare fødder ændrer billedets højde
og projiceringsvinklen. Du justerer projektoren
ved at skrue på justeringsfoden til at fintune den
horisontale vinkel. Du trækker foden tilbage ved
at skrue i modsat retning på den bagerste
justeringsfod.
Hvis projektoren ikke er placeret på en flad
overflade, eller skærmen og projektoren ikke
står parallelt til hinanden, bliver det projicerede
billede trapezformet. Se "Rettelse af keystone"
på side 30 for detaljer for at rette op på denne situation.
Kig ikke ind i linsen, mens lyskilden er tændt. Det stærke lys fra lyskilden kan beskadige dine
øjne.
Autojustering af billedet
I nogle tilfælde kan du få brug for at optimere billedkvaliteten. Du gør dette ved at trykke på
AUTO PC. Inden for 3 sekunder vil den indbyggede intelligente autojusteringsfunktion
omjustere værdierne for Frekvens og Ur for at give den bedste billedkvalitet.
Den aktuelle kildeinformation vil blive vist i hjørnet af skærmen i 3 sekunder.
Denne funktion er kun tilgængelig, når et pc-signal (Computer) er valgt.
Finjustering af billedstørrelse og klarhed
1. Juster det projicerede billede til den
nødvendige størrelse ved hjælp af
zoomringen.
2. Gør billedet skarpere ved at rotere
fokusringen.
Tillad opvarmning på 30 min. inden fokusjustering, hvis muligt. Øjeblikkeligt efter start kan varmen
fra lyskilden forhindre et stabilt fokus. (Side 16)
Placering af din projektor
29
Rettelse af keystone
Keystoning refererer til den situation, hvor det projicerede billede bliver en trapez grundet
vinklet projicering.
Brug Keystone-tasterne på projektoren eller fjernbetjeningen til
at vise Keystone-siden. Når Keystone-siden vises, skal der
trykkes på
for at korrigere Keystone-korrektion øverst
i billedet. Tryk på
for at korrigere Keystone-korrektion
nederst i billedet.
Tryk på
/
.
Tryk på
/
.
• Du kan korrigere vertikal keystone. Dog er indstillingsområderne begrænset ved en sådan
korrektion.
• Når justeringen af Keystone-korrektion udføres, er justeringsværdien angivet. Bemærk, at
denne værdi ikke betyder en projiceringsvinkel.
• Det tilladte interval af justeringsværdien ved justering af Keystone-korrektion varierer afhængigt
af installationsforholdene.
• Det er muligt, at billeder ikke projiceres i form af en regelmæssig rektangel eller med dets
aspektforhold 4:3, afhængigt af projektorens og skærmens installationsforhold.
• Når justeringen af Keystone-korrektion træder i kraft, reduceres opløsningen. Desuden kan
forekomme striber, eller lige linjer kan bøje i billeder med komplicerede mønstre. De skyldes
ikke fejlfunktioner i produktet.
• Der kan forekomme støj på skærmen under justering af Keystone-korrektion på grund af den
type videosignal, der projiceres og indstillingsværdierne for justering af Keystone-korrektion.
I sådanne tilfælde indstil justeringsværdierne for Keystone-korrektion i det område, hvor billedet
vises uden støj.
• Når justeringen af Keystone-korrektion er foretaget, er det muligt, at billedet ikke vises korrekt
på grund af typen af indgangssignalet.
30
Placering af din projektor
Tilslutning
Når der tilsluttes en signalkilde til projektoren, skal du sørge for at:
• Sluk for alt udstyr, før du foretager nogen tilslutninger.
• Brug de korrekte signalkabler for hver kilde.
• Kontrollér at kablerne er sat rigtig fast.
1
RS-232C kabel
2
USB kabel
3
LAN kabel
4
HDMI kabel
5
Computerkabel
(medfølger)
6
Audiokabel
A/V enhed
Notebook eller
desktopcomputer
Monitor
Notebook eller
desktopcomputer
Router
1
2
3
4 4
5
5
6 6
Højttalere
HDBaseT 3
matrix
6
• I ovenstående tilslutninger er der muligvis nogle kabler, som ikke følger med projektoren (se
"Indhold i pakken" på side 21). De kan købes i elektronikforretninger.
• Tilslutningsillustrationerne er kun til reference. De bagerste tilslutningsstik, der findes på
projektoren, varierer med hver projektormodel.
• Mange bærbare tænder ikke på deres eksterne videoåbninger når tilsluttet en projektor.
Normalt slår en tastekombination som FN + funktionstast den eksterne skærm on/off. Tryk
samtidig på FN og den mærkede funktionstast. Se dokumentationen til din bærbare for at finde
tastekombinationen til din bærbare computer.
• Hvis det valgte videobillede ikke vises, efter projektoren er blevet tændt, og den rigtige
videokilde er valgt, skal du kontrollere, at videoapparatet er tændt og fungerer korrekt.
Kontrollér også, at signalkablerne er korrekt tilsluttet.
Tilslutning
31
Tilslutning af flere kilder gennem HDBaseT
HDBaseT er en konnektivitetsstandard, der kombinerer HD digital video, lyd, Ethernet, og
forskellige kontrolsignaler. Disse signalwe overføres med et CAT5e (eller højere) kabel op til
100 meters længde. Med brug af HDBaseT skiftematrix (fås i handlen) kan du tilslutte flere
kilder til din projektor med HDBaseT tilslutning.
Ved tilslutning af RJ45 kabel, undgå at rulle og filtre kablet, da det kan forårsage signalstøj eller
afbrydelse.
Illustrationen nedenfor er kun til reference, det aktuelle layout kan variere.
Notebook
computer
Blu-ray
afspiller
IR TX
VGA IN
YPbPr
RJ45
Lan
HDMI
RS232
RJ45
HD Connect
IR RX
HDBaseT matrix
LAN kabel
Kontrolcomputer
Projektor
• Brug et afskærmet LAN-kabel normeret til CAT5e eller bedre.
• Maksimum transmissionsafstand er 100 m.
• Men maksimum transmissionsafstanden kan være kortere i nogle miljøer.
• Brug ikke LAN kablet, hvis det er sammenrullet eller bundtet.
• Indsættelse eller udtagning af LAN kablet under projicering kan fremkalde støj.
• Konnektivitet med alle HDBaseT transmittere på markedet garanteres ikke.
• Det er muligt, at nogle HDBaseT transmittere ikke kan aktivere korrekt projicering, når de
bruges til at tilslutte kildeudstyr til projektoren.
32
Tilslutning
Drift
Opstart af projektoren
1. Sæt strømledningen i projektoren og i en stikkontakt.
Tænd vægkontakten (hvis monteret). Kontrollér, at
STRØM-indikatorlampen (POWER) på projektoren
lyser rødt, efter strømmen er tilsluttet.
• Bed din installationsspecialist om at levere en
fejlstrømsafbryder. Når du ikke bruger projektoren,
skal du sørge for at afbryde strømmen.
• Brug venligst udelukkende det originale tilbehør (f.eks.
strømledning) sammen med enheden for at undgå
mulige skader som f.eks. elektrisk stød og brand.
• For at sikre sikkerheden i tilfælde af problemer med
projektoren, skal du bruge en stikkontakt med en
fejlstrømsafbryder til at levere strøm til projektoren.
Hvis du ikke har sådan en stikkontakt, så bed din
forhandler til at installere en.
2. Tryk på
på projektoren eller fjernbetjeningen for at starte projektoren. Strømindikatoren
blinker grønt og bliver ved med at være grøn, når projektoren er tændt.
(Om nødvendigt) Drej fokusringen for at justere billedets klarhed.
• Hvis projektoren stadig er varm fra tidligere aktivitet, vil den køre ventilatoren i cirka
90 sekunder, før der tændes for lyskilden.
• For at bevare lyskildens levetid, når du tænder for projektoren, vent mindst 5 minutter, før du
slukker for den.
• Efter der er trykket på STRØM, kan billedet flimre, før lyskilden bliver stabil. Dette er ikke en
produkt funktionsfejl.
3. Hvis projektoren aktiveres for første gang, skal du vælge OSD sprog og følge
instruktionerne på skærmen.
4. Hvis du bliver bedt om en adgangskode, skal du trykke på piletasterne for at indtaste en
6-cifret adgangskode. Se "Sikkerhedsindstillinger" på side 46.
5. Tænd for alt det tilsluttede udstyr.
6. Projektoren vil søge efter indgangssignaler. Det aktuelle indgangssignal, der bliver scannet,
vises. Hvis projektoren ikke finder et gyldigt signal, vises meddelelsen “No Signal” (Intet
signal) konstant, indtil et indgangssignal er fundet.
Du kan også trykke på INPUT (INDTASTNING) for at vælge det ønskede indgangssignal.
Se "Skifte indgangssignal" på side 34.
Hvis frekvensen/opløsningen af indgangssignalet overstiger projektorens driftsområde, vil du se
meddelelsen “Out of Range” (Uden for område) vist på baggrundsskærmen. Skift venligst til et
indgangssignal, som er kompatibelt med projektorens opløsning, eller indstil indgangssignalet til
en lavere indstilling. Se "Diagram over tidsplan" på side 61.
Drift
33
Anvendelse af menuer
Projektoren er udstyret med On- Screen Display ( OSD) til forskellige justeringer og
indstillinger.
OSD-skærmbillederne vist nedenfor er kun til orientering og kan være forskellige fra det aktuelle
design.
Nedenfor vises oversigten over OSD menuen.
1
1
Symbol for
hovedmenu
4
Aktuelt
indgangssignal
2
Hovedmenu
5
Status
3
Undermenu
6
Vejledning til
knapbetjening
PICTURE
2
Billedtilstand
Standard
Indstillinger for brugertilstand
Lysstyrke
3
5
Kontrast
Farve
Tone
Skarphed
Avanceret
Nulstilling af den aktuelle billedtilstand
Afslut
4
6
Tryk på MENU på projektoren eller fjernbetjeningen for at få adgang til OSD menuen.
• Brug piletasterne ( / / / ) på projektoren eller fjernbetjeningen for at køre igennem
menuemnerne.
• Brug OK på projektoren eller fjernbetjeningen for at bekræfte det valgte menuemne.
Skifte indgangssignal
Projektoren kan tilsluttes til flere enheder ad gangen.
Men den kan kun vise en fuld skærm ad gangen. Ved
opstart søger projektoren automatisk efter de
tilgængelige signaler.
Input
Kontrollér, at OPSÆTNING AF SYSTEM:
GRUNDLÆGGENDE > Automatisk søgning efter
kilde menuen er On, hvis du ønsker, at projektoren
automatisk skal søge efter signalerne.
Sådan vælger du kilden:
1. Tryk på INPUT (INDTASTNING). Der vises en linje
med udvalg af kilder.
2. Tryk på / indtil det ønskede signal er valgt, og
tryk på OK.
Når registreret, vises den valgte kildeinformation
i hjørnet af skærmen i få sekunder. Hvis der er flere,
der er tilsluttet til projektoren, gentag trinene 1-2 for at søge efter et andet signal.
Lysstyrken på det projicerede billede vil ændre sig i overensstemmelse hermed, når du skifter
mellem forskellige indgangssignaler.
34
Drift
Nedlukning af projektoren
1. Tryk på
, og en bekræftelsesmeddelelse vises,
der skynder på dig. Hvis du ikke reagerer inden for et
par sekunder, vil meddelelsen forsvinde.
2. Tryk på
endnu en gang.
3. Strømindikatoren bliver stabil rød, og blæserne
stopper. Træk strømledningen ud af stikkontakten.
Indikatorlamperne kan forblive tændt, selv efter du trækker strømledningen ud. Dette er dog ikke
en funktionsfejl.
Drift
35
Menubetjening
Bemærk venligst, at menuerne på skærmdisplayet (OSD) varierer efter den valgte signaltype
og den projektormodel, du anvender.
* Angiver et element, der er indstillet fra fabrikken.
*1 Når der inputtes signalinformation for højdynamisk område, bliver billedtilstanden automatisk
HDR.
*2 Når indstillingen for 4K-skift er slået til, er denne tilstand fast.
Menusystem
Hovedmenu
Undermenu
Billedtilstand
Indstillinger for
brugertilstand
Indlæs
indstillinger
Valgmuligheder
Præsentation/Standard*/sRGB/
Film/DICOM/Bruger 1/Bruger 2/
(HDR)*1/(FHD)*2
Præsentation/Standard/sRGB/
Film/DICOM/Bruger 1/Bruger 2
Omdøb brugertil.
Lysstyrke
Kontrast
Farve
Tone
Skarphed
1,6/1,8/2,0/2,1/2,2*/2,3/2,4/2,5/
2,6/2,8
Køligt/Normal*/Varmt
Farvetemperatur Rød stig./Grøn stig./Blå stig./
Rød forskyd./Grøn forskyd./
Blå forskyd.
Vælg farve
Avanceret
Nuancer
6-aksers
farvejustering
Stigning
Mæthed
Farveforbedring
MoviePro
Hudfarve
Superopløsning
Nulstilling af den aktuelle
Nulstil/Annuller
billedtilstand
Vælg gamma
PICTURE
36
Menubetjening
Hovedmenu
DISPLAY
Undermenu
Aspektforhold
Position
Overscanjustering
Fase
H. Totalt antal prikker
4K-skift
Valgmuligheder
Auto.*/Faktisk/4:3/16:9/16:10
On*/Fra
Forreste bord*/Bagerste bord/
Forreste loft/Bagerste loft
Tekstmønster
On/Fra*
Lyskilde-tilstand Normal*/Eco/360 og portræt
Brugstid for lyskilde
INSTALLATION
Indstil. for lyskilde Oplysninger om Normal
lyskilde
Eco
360 og portræt
Høj højde-indstilling
On/Fra*
Projektortilstand
Sprog
OPSÆTNING
AF SYSTEM:
GRUNDLÆGGENDE
Baggrundsfarve
Velkomstbillede
Automatisk sluk
Direkte aktivering
Menuindstillinger
Grøn/Sort/Blå*
Sort/Blå/Canon*
Deaktiver/5 min/10 min/15 min/
20 min*/25 min/30 min
On/Fra*
Center*/Top-venstre/Top-højre/
Menuposition
Bund-højre/Bund-venstre
Altid til/ 5 sek/10 sek/15 sek*/
Menuvisningstid
20 sek/25 sek/30 sek
PåmindelsesOn/Fra*
meddelelse
Omdøb kilde
Automatisk søgning efter kilde
On*/Fra
Menubetjening
37
Hovedmenu
Undermenu
HDR*1
Lydindstillinger
HDR
EOTF
Lydstyrke
Lydløs
Valgmuligheder
Auto.*/SDR
Varmt/Mellem*/Køligt
On/Fra*
Auto.*/Fulde område/
HDMI-område
Begrænset område
Skift adgangskode
Sikkerhedsindstillinger
Tænd-lås
On/Fra*
Panel, tastaturlås
On/Fra*
Indst. for kontrolport
RS232/LAN*/HDBaseT
Status
DHCP
On/Fra*
IP-adresse
OPSÆTNING
Trådført LAN
Subnetmaske
AF SYSTEM:
Standard gateway
AVANCERET
DNS-server
NetværkAnvend
sindstillinger
PJLink-certificeOn/Fra*
ring
Ret PJLink-adgangskode
AMX-enhedsreOn/Fra*
gistrering
MAC-adresse
Aktiver netværk
On/Fra*
standby-tilstand
Standby LAN
Deak. auto.
netværk
20 min*/1 t/3 t/6 t/96 t
standby-tilstand
Nulstil alle indstillinger
Nulstil/Annuller*
Input
Billedtilstand
Opløsning
INFORMATION
Farveformat
Brugstid for lyskilde
Firmwareversion
*1 Det bliver gråskraveret, når billedtilstanden ikke er HDR.
38
Menubetjening
PICTURE menu
Funktion
Beskrivelse
Projektoren er forudindstillet med flere foruddefinerede billedfunktioner, så
du kan vælge en, der passer til dit styresystem og indgangssignaltype.
• Præsentation: Egnet til brug i et lyst rum og til at projicere billeder med en
masse tekst.
• Standard funktion: Egnet til at projicere computerskærme eller farverige
billeder (film) osv.
• sRGB funktion: Egnet til at projicere billeder fra et digitalt kamera, der
understøtter sRGB. Kompatibel med sRGB standard.
Billedtilstand
• Film funktion: Egnet til at projicere farverige billeder (film).
• DICOM funktion: Egnet til at projicere medicinske billeder (film). Denne
projektor er ikke displaymonitor for et medicinsk billede. Den kan ikke
anvendes til aflæsning af et radiologisk billede eller lægeundersøgelse.
• Bruger 1/Bruger 2: Du kan gemme de indstillinger af billedkvalitet, du har
foretaget, som en brugerdefineret indstilling. Du kan derefter vælge de
gemte indstillinger som en billedfunktion.
• HDR: Når indgangssignalet er HDR-signal, justeres det til den optimale
gamma og farve.
• Indlæs indstillinger
Der findes 2 brugerdefinerbare funktioner, hvis de tilgængelige
billedfunktioner ikke passer til dit behov. Bruger 1 (Baseret på
præsentationsfunktion) er for PC kilder og Bruger 2 (Baseret på standard
funktion) er til videokilder.
1. Gå til PICTURE > Billedtilstand.
Indstillinger for 2. Tryk på / for at vælge Bruger 1 eller Bruger 2.
brugertilstand 3. Tryk på for at fremhæve Indstillinger for brugertilstand, og tryk på
OK. Siden Indstillinger for brugertilstand vises.
4. Vælg Indlæs indstillinger, og tryk på OK.
5. Tryk på
/
for at vælge en billedtilstand, der er tættest på dit behov.
6. Tryk på OK og MENU for at vende tilbage til menuen PICTURE.
7. Tryk på for at vælge undermenu-emner, du vil ændre, og juster
værdierne med / . Justeringerne definerer den valgte brugerfunktion.
Menubetjening
39
Funktion
Beskrivelse
• Omdøb brugertil.
Vælg for at omdøbe de tilpassede billedtilstande (Bruger 1 eller Bruger 2).
Det nye navn kan have op til 9 tegn, herunder engelske bogstaver (A-Z,
a-z), cifre (0-9) og mellemrum (_).
1. Gå til PICTURE > Billedtilstand.
Indstillinger for 2. Tryk på / for at vælge Bruger 1 eller Bruger 2.
brugertilstand 3. Tryk på for at fremhæve Indstillinger for brugertilstand og tryk på
OK. Indstillinger for brugertilstand siden vises.
4. Tryk på for at fremhæve Omdøb brugertil. og tryk på OK. Omdøb
brugertil. siden vises.
5. Brug
Lysstyrke
Kontrast
Farve
Tone
Skarphed
/ / /
til at vælge ønskede tegn.
6. Når det er gjort, tryk på MENU for at afslutte.
Jo højere værdi, desto lysere er billedet. Justér denne kontrol, så de sorte
områder i billedet vises som sorte, og så detaljer i de mørke områder er
synlige.
Jo højere værdi, desto højere kontrast. Brug denne til at indstille det højeste
hvidniveau, efter du tidligere har justeret Lysstyrke indstilling, så den passer
til dit valgte indgangs- og visningsmiljø.
Lavere indstilling giver mindre mættede farver. Hvis indstillingen er for høj,
vil farverne på billedet blive overvældende, hvilket gør billedet urealistisk.
Jo højere værdi, jo mere grønligt bliver billedet. Jo lavere værdi, jo mere
rødligt bliver billedet.
Jo højere værdi, jo skarpere bliver billedet.
• Vælg gamma
Gamma refererer til forholdet mellem indgangskilde og billedets lysstyrke.
Avanceret
• 1,6/1,8/2,0/2,1: Vælg disse værdier i henhold til dine præferencer.
• 2,2/2,3: Forøger gennemsnittet af billedets lysstyrke. Bedst til et lyst
miljø, mødelokale eller alrum.
• 2,4/2,5: Bedst til at se film i et mørkt miljø.
• 2,6/2,8: Bedst til at se film, der er for det meste består af mørke scener.
Høj lysstyrke
Lav kontrast
Lav lysstyrke
Høj kontrast
1,6
40
Menubetjening
1,8
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,8
Funktion
Beskrivelse
• Farvetemperatur
De tilgængelige indstillinger for farvetemperatur varierer alt efter den valgte
signaltype.
1. Køligt: Billedet bliver tonet med blå. (kolde farver).
2. Normal: Billedet bruger standardfarver.
3. Varmt: Billedet bliver tonet med rød. (varme farver).
*Om farvetemperaturer:
Der er mange forskellige nuancer, der anses for at være "hvid" til forskellige
formål. En af de almindelige metoder, der repræsenterer hvid farve, kendes
som "farvetemperatur". En hvid farve med en lav farvetemperatur fremstår
som rødlig hvid. En hvid farve med en høj farvetemperatur fremstår som
indeholdende mere blåt.
Du kan også indstille en foretrukket farvetemperatur ved at justere følgende
muligheder.
• Rød stig./Grøn stig./Blå stig.: Justerer kontrastniveauerne for rød,
grøn og blå.
• Rød forskyd./Grøn forskyd./Blå forskyd.: Justerer
lysstyrketniveauerne for rød, grøn og blå.
• 6-aksers farvejustering
Avanceret
6-aksers farvejustering giver seks sæt (RGBCMY) farver, der skal
justeres. Når du vælger en farve, kan du uafhængigt justere dens område og
mætning i henhold til dine præferencer.
• Vælg farve: Vælger en farve blandt rød, gul, grøn, cyan, blå eller
magenta.
• Nuancer: Stigning i området vil inkludere
farver med flere proportioner af de to
tilstødende farver. Se venligst
Gul
RØD
GRØN
illustrationen, der angiver, hvordan
farverne relaterer sig til hinanden.
Eksempelvis hvis du vælger Rød og
Cyan
Magenta
indstiller området til 0, vælges kun ren
rød i det projicerede billede. Forøgelse af
BLÅ
området vil omfatte rød tæt på gul og rød
tæt på magenta.
• Stigning: Justerer værdien alt efter din
præference. Kontrastniveauet for den primære farve, du vælger, vil
blive påvirket. Hver gennemført justering vil afspejle sig i billedet med
det samme.
• Mæthed: Justerer værdien alt efter din præference. Hver gennemført
justering vil afspejle sig i billedet med det samme.
Mæthed er mængden af den pågældende farve i et videobillede. Lavere
indstillinger giver mindre mættede farver, en indstilling på "0" fjerner farven
helt fra billedet. Hvis mætningen er for høj, vil denne farve være
overvældende og urealistisk.
Menubetjening
41
Funktion
Beskrivelse
• MoviePro
Avanceret
Nulstilling af
den aktuelle
billedtilstand
42
Menubetjening
• Farveforbedring: Lad dig finjustere mætheden af farver med større
fleksibilitet. Det modulerer komplekse farvealgoritmer for fejlfrit at
rendere mættede farver, fine hældninger, mellemnuancer og subtile
pigmenter.
• Hudfarve: Giver en smart justering af nuance kun til kalibrering af
personers hudfarve, ikke andre farver på billedet.
• Superopløsning: Det er en superopløsningsteknologi, som radikalt
forstærker Full HD-indhold, hvad angår farver, kontrast og teksturer.
Stiller alle de justeringer, du har lavet for de valgte Billedtilstand (herunder
forudindstillede tilstande, Bruger 1 og Bruger 2), til de fabriksindstillede
værdier.
1. Tryk på OK. Bekræftelsesmeddelelsen vises.
2. Brug / til at vælge Nulstil, og tryk på OK. Den nuværende
billedtilstand vender tilbage til fabriksindstillingerne.
DISPLAY menu
Funktion
Beskrivelse
Der er flere muligheder for at indstille billedets formatforhold afhængigt af din
indgangssignalkilde.
• Auto.: Skalerer et billede proportionelt til at passe
til projektorens oprindelige opløsning i dens
horisontale eller vertikale bredde.
4:3 billede
• Faktisk: Billedet projiceres som den oprindelige
opløsning og skaleres til at passe i displayet.
4:3 billede
16:9 billede
Aspektforhold
16:10 billede
• 4:3: Skalerer et billede, så det vises midt på
skærmen med et 4:3 aspektforhold.
4:3 billede
• 16:9: Skalerer et billede, så det vises midt på
skærmen med et 16:9 aspektforhold.
16:9 billede
• 16:10: Skalerer et billede, så det vises midt på
skærmen med et 16:10 aspektforhold.
16:10 billede
Position
Overscanjustering
Viser siden for justering af position. Du flytter det projicerede billede ved at
bruge retningspiletasterne. Denne funktion er kun tilgængelig, når et
pc-signal (Computer) er valgt.
Skjuler den dårlige billedkvalitet i de fire hjørner.
Jo større værdi, des større del af billedet bliver skjult, mens skærmen
forbliver fyldt og geometrisk nøjagtig. Indstilling 0 betyder, at billedet vises
100%.
Justerer urfasen for at reducere billedforvrængning.
Fase
Denne funktion er kun tilgængelig, når et pc-signal
(Computer) er valgt.
H. Totalt antal Justerer den lodrette bredde på billedet.
Denne funktion er kun tilgængelig, når et pc-signal (Computer) er valgt.
prikker
Skifter display-opløsningen.
• Fra: Skifter til FHD-opløsningen.
4K-skift
Billedtilstand bliver automatisk indstillet til fast tilstand (FHD).
• On (anbefales): Skifter til 4K-opløsningen.
Menubetjening
43
INSTALLATION menu
Funktion
Beskrivelse
Projektortilstand Projektoren kan installeres i loftet eller bag en skærm. Se "Valg af en
placering" på side 26.
Den bruges til at justere billedstørrelsen og
fokusset og kontrollere, at det projicerede
billede er fri for forvrængning. For at lukke
Tekstmønster
testmønsteret skal du trykke på MENU og
vælge Fra.
Indstil. for
lyskilde
• Lyskilde-tilstand: Vælger et passende lyskildestrøm blandt de
forsynede tilstande. Se "Strømbesparelse" på side 55.
• Oplysninger om lyskilde: Se "Oplysninger om lyskilden" på side 55.
Vi anbefaler, at du bruger Høj højde-indstilling, når dit miljø er mellem
1.201 m og 3.000 m over havniveau, og den omgivende temperatur er fra
5°C–30°C.
Drift under "Høj højde-indstilling" kan forårsage et støjniveau med
højere decibel på grund af øget ventilatorhastighed, der er nødvendig til
at forbedre køling og ydeevne for hele systemet.
Høj
højde-indstilling
Hvis du bruger denne projektor under andre ekstreme forhold med
undtagelse af ovenstående, kan den udvise auto nedlukningssymptomer,
som er designet til at beskytte din projektor fra overophedning. I sådanne
tilfælde bør du skifte til Høj højde-indstilling for at løse disse symptomer.
Men dette er ikke for at sige, at denne projektor kan fungere under
enhvert og alle hårde eller ekstreme forhold.
Brug ikke Høj højde-indstilling, hvis din højde er mellem 0 m og
1.200 m, og den omgivende temperatur er mellem 0°C og 40°C.
Projektoren vil blive overafkølet, hvis du slår funktionen til under disse
forhold.
44
Menubetjening
OPSÆTNING AF SYSTEM: GRUNDLÆGGENDE menu
Funktion
Sprog
Baggrundsfarve
Velkomstbillede
Automatisk sluk
Direkte aktivering
Menuindstillinger
Beskrivelse
Indstiller sproget for On-Screen Display (OSD) menuer.
Indstiller baggrundsfarven for projektoren.
Giver dig mulighed for at vælge, hvilken skærm, der skal vises under
projektorens opstart.
Tillader, at projektoren kan slukke automatisk, hvis der ikke registreres
et indgangssignal efter en indstillet periode, for at undgå unødvendigt
spild af lyskildestrømmen.
Tillader, at projektoren tændes automatisk, når strømmen tilføres
gennem strømledningen.
• Menuposition: Indstiller positionen af On-Screen Display menuen
(OSD).
• Menuvisningstid: Indstiller den tid, som OSD skal være aktiv efter dit
sidste tastetryk.
• Påmindelsesmeddelelse: Slår påmindelsesmeddelelsen til eller fra.
Omdøber den aktuelle inputkilde til dit ønskede navn.
Omdøb kilde
Automatisk
søgning efter kilde
På siden Omdøb kilde skal du bruge / / /
ønskede tegn for det tilsluttede kildeelement.
og OK til at indstille de
Tryk bagefter på MENU for at afslutte og gemme ændringerne.
Tillader, at projektoren søger automatisk efter signalerne.
Menubetjening
45
OPSÆTNING AF SYSTEM: AVANCERET menu
Funktion
Beskrivelse
• HDR: Projektoren understøtter HDR-visualiseringskilder. Den kan
automatisk detektere kildens dynamiske område og optimere
billedgamma- og farveindstillingerne til at gengive indhold under et stort
område af lysforhold. Du kan manuelt indstille den til SDR med tvang.
HDR
Lydindstillinger
HDMI-område
• EOTF: Projektoren kan automatisk justere lysstyrkenivauerne af dit billede
i overensstemmelse med inputkilden. Normalt anbefales
standardindstillingen "Mellem". Brug "Varmt", hvis lysstyrken af det
projicerede billede er mørk. Brug "Køligt", når der gives prioritet til
gradationen korrekt.
• Lydstyrke: Justerer lydniveauet.
• Lydløs: Slår midlertidigt lyden fra.
• Auto.: Indstiller projektoren til automatisk at opfange HDMI rækkevidden
af indgangssignalet.
• Fulde område: Indstiller HDMI farveintervallet som 0 - 255.
• Begrænset område: Indstiller HDMI farveintervallet som 16 - 235.
Af sikkerhedsmæssige årsager og for at forebygge mod uautoriseret brug,
kan du indstille et sikkerhedspassword for projektoren. Dette begrænser
brugen af projektoren til dem, som kender det korrekte password. Hvis du
indtaster et forkert password 5 gange i træk, vil projektoren automatisk
lukke ned i kort tid.
Du vil blive generet, hvis du aktiverer denne funktion og så på en eller
anden måde glemmer passwordet. Skriv dit password ned og opbevar det et
sikkert sted.
Du vil blive bedt om at indsætte et nyt password, hvis der ikke har været
indstillet et tidligere. Som on-screen displayet angiver, repræsenterer de 4
piletaster ( / / / ) 4 tal henholdsvis (1, 2, 3, 4). Brug piletasterne til at
indstillet et 6-cifret password. Tallene vises som ****** når du indtaster dem.
• Skift adgangskode
Sikkerhedsindstillinger
Du vil blive bedt om at indtaste det aktuelle password, før du kan skifte til et
nyt.
• Tænd-lås
Du vil blive bedt om at indtaste det aktuelle password, før du kan skifte
ændre indstillingen.
Når et password er blevet indstillet, og strømmen er slået til, kan projektoren
ikke anvendes, undtagen du indtaster det korrekte password, hver gang du
starter projektoren.
Hvis du glemmer dit password, nulstil password funktionen:
1.Slå projektoren fra.
2.Tag strømledningen af.
3.Tryk længe på
og , indtil strømledningen tilsluttes, efter STRØM
indikatorlampe (POWER) slukkes.
Nu er funktionen adgangskode blevet nulstillet og Tænd-lås er Fra. Du kan
nu tænde for projektoren uden at indtaste nogen adgangskode.
46
Menubetjening
Funktion
Beskrivelse
Hvis du låser kontroltasterne på projektoren, kan du forhindre, at dine
projektorindstillingerne bliver ændret ved et uheld (eksempelvis af børn).
Når Panel, tastaturlås er tændt, er der ingen kontroltaster på projektoren
og fjernbetjeningen, der virker, undtagen .(POWER).
Panel,
tastaturlås
Du frigør panelets tastelås ved at trykke på en tast på projektoren en gang
for at få vist tasten til låsens advarselspanel. Når advarslen vises, tryk igen
på Højre/ på projektoren eller fjernbetjeningen. (Tryk og hold på tasten
på projektoren i 3 sekunder.).
Tasterne på fjernbetjeningen kan stadig bruges, når panelets tastelås er
aktiveret. Hvis du slukker for projektoren uden at deaktivere panelets
tastelås, vil projektoren stadig være i låst tilstand, næste gang den tændes.
Indst. for
kontrolport
Giver dig mulighed for at vælge en foretrukken kontrolport: gennem
RS232/LAN porten (STYRING eller LAN porten på projektoren) eller
HDBaseT porten (HDBaseT inputporten på projektoren).
Denne projektor er udstyret med netværksfunktion. Du kan administrere og
styre projektoren fra en ekstern computer med en webbrowser, når de er
sluttet korrekt til det samme lokale områdenetværk.
• Trådført LAN
• Status: Viser forbindelsesstatussen.
• DHCP: Vælg On, hvis du er i et DHCP-miljø, og IP-adresse,
Subnetmaske, Standard gateway, DNS-server indstillingerne vil
blive hentet automatisk. Vælg Fra, hvis du er i et andet miljø end
DHCP, og foretag justeringer til nedenstående indstillinger.
• IP-adresse
• Subnetmaske
• Standard gateway
• DNS-server
• Anvend
Netværksindstillinger
Kun tilgængelig, når DHCP står på Fra. Brug /
til at vælge en kolonne, og brug / til at justere
værdien.
Udfør disse indstillinger.
• PJLink-certificering: Forhindrer uautoriseret forbindelse til projektoren
via PJLink program. Standard adgangskoden er "admin". Når du har valgt
On, kan du ændre adgangskoden til PJLink.
• Ret PJLink-adgangskode: Indtast den aktuelle adgangskode. Tryk på ,
for at vælge tallet og tryk på , for at vælge mellem 0-9, AZ, az eller
symboler. Tryk på OK for at bekræfte. Indtast den nye adgangskode og
tryk på OK for at bekræfte.
Hvis du glemmer adgangskoden, venligst brug adgangskoden
"projectorcontroller".
• AMX-enhedsregistrering: Når denne funktion er On, kan projektoren
detekteres af AMX kontrolenheden.
• MAC-adresse: Viser mac-adressen for denne projektor.
For detaljerede oplysninger om at styre projektoren fra en ekstern computer
henvises der til "Styring af projektoren på afstand via en webbrowser
(e-Control®)" på side 49.
Menubetjening
47
Funktion
Beskrivelse
• Aktiver netværk standby-tilstand: Tillader projektoren at levere
netværksfunktionen i standbyfunktion.
Standby LAN
• Deak. auto. netværk standby-tilstand: Når en vis tidsperiode er gået
uden netværkskommunikation under standbytilstand, deaktiveres
netværksfunktionen. Hvis du f.eks. indstiller den til 20 minutter, bliver
netværksstandbytilstanden automatisk deaktiveret, hvis der ikke er nogen
netværkskommunikation i 20 minutter.
Returnerer alle indstillinger til fabriksindstillingerne.
Nulstil alle
indstillinger
De følgende indstillinger vil fortsat være: PICTURE, Aspektforhold,
4K-skift, Projektortilstand, Lyskilde-tilstand, EOTF, Lydindstillinger,
Sikkerhedsindstillinger, Netværksindstillinger, Standby LAN, "Tools"
menuen i e-Control® på på side 49 og adgangskoden til PJLink.
INFORMATION menu
Funktion
Input
Billedtilstand
Opløsning
Farveformat
Brugstid for
lyskilde
Firmwareversion
48
Menubetjening
Beskrivelse
Viser den aktuelle signalkilde.
Viser Billedtilstand.
Viser den oprindelige opløsning af indgangssignalet.
Viser indgangsfarvens format.
Viser det antallet timer, lyskilden har været anvendt.
Viser din projektors firmwareversion.
Styring af projektoren på afstand via en
webbrowser (e-Control®)
Med en korrekt LAN-kabel forbindelse og LAN kontrolindstillinger kan du betjene projektoren
fra en computer ved hjælp af en webbrowser eller PJLink program, når computeren og
projektoren er forbundet til det samme lokale netværk.
Anbefalede operativsystemer: Windows7/8.1/10, Mac OS X v10.4/10.5/10.6/10.7/10.11.
1. Indtast adressen for projektoren i adresselinjen i din browser og tryk på Enter.
Anbefalede webbrowsere: IE11, Chrome v55.0 / 56.0 / 57.0 3/ 64.0.3282, Firefox v50.0 / 51.0 /
52.0, Safari v8.0 / 9.0 / 10.0.
2. Siden for fjernbetjent netværk vises. Denne side giver dig mulighed for at betjene
projektoren på samme måde, som hvis du bruger fjernbetjeningen eller kontrolpanelet på
projektoren.
• Hovedside
i
ii
i
i
i. Disse knapper fungerer på samme måde som dem på OSD-menuerne, projektoren eller
fjernbetjeningen. Se "Projektor og fjernbetjening" på side 24 og "Menubetjening" på side
36 for detaljer.
ii. Hvis du vil skifte indgangskilde, skal du klikke på det ønskede signal.
Når du bruger projektorens kontrolpanel eller fjernbetjeningen til at ændre indstillingerne i OSD
menuen, kan det vare et stykke tid, inden webbrowseren har synkroniseret disse ændringer med
projektoren.
Styring af projektoren på afstand via en webbrowser (e-Control®)
49
• Værktøjsside
Værktøjssiden giver dig mulighed for at styre projektoren, konfigurere
Netværksindstillinger og sikre adgang til fjernstyret netbetjening på denne projektor.
i
iii
v
iv
vi
vi
i. Når du bruger Crestron styresystem, venligst se brugervejledningen til Crestron
styresystem for oplysninger om installation.
ii. Du kan navngive projektoren, holde styr på dens placering og den ansvarlige person for
den.
iii. Du kan justere Netværksindstillinger.
iv. Når de er indstillet, er adgangen til betjeningen for det eksterne netværk til denne
projektor beskyttet af en adgangskode.
v. Når de er indstillet, er adgangen værktøjssiden beskyttet med en adgangskode.
• Efter tilpasningerne er udført, skal du trykke på knappen Send, og data gemmes
i projektoren.
• Når adgangskoden er indstillet, vises knappen Log ud ved siden af Værktøjsknappen.
• Skriv din valgte adgangskode ned på forhånd eller lige efter, at adgangskoden er indtastet,
så den er tilgængelig for dig, hvis du nogensinde glemmer den.
• Hvis du ikke skrev din adgangskode ned, og du absolut ikke kan huske den, kan du nulstille
adgangskoden gennem følgende procedure.
- Åbn log ind skærmen for e-Control® med din webbrowser.
- Langt tryk MENU and på projektoren i 3 sekunder.
- Nu er adgangskoden blevet nulstillet.
• Softwaren er tilgængelig på engelsk.
• Når DHCP er aktiveret, er der en mulighed for at stoppe forbindelsen til websiden. Hvis dette
sker, skal du kontrollere den nye IP adresse på projektoren og indtaste den nye adresse for
at genoprette forbindelsen.
vi. Tryk på denne knap for at gå tilbage til den fjernbetjente netværksside.
50
Styring af projektoren på afstand via en webbrowser (e-Control®)
• Infoside
Infosiden viser oplysninger og status for denne projektor.
i
i
ii
iii
i. De oplysninger, du har indtastet i Værktøjssiden vises her, og disse kolonner er tomme,
når du bruger e-Control® første gang.
ii. Når projektoren er i unormale forhold, vises følgende oplysninger.
Når projektoren er under normale forhold eller under andre unormale forhold end dem, der
nævnes nedenfor, vil fejlstatuskolonnen være "0:Ingen fejl".
Fejlstatus
Beskrivelse
3: Lyskildesvigt
Lyskilden tændes ikke eller slukker under drift.
3: Over temp
Projektorens temperatur er for høj eller kan ikke påvises.
3: Blæserlås
Blæserens rotationshastighed kan ikke indstilles eller påvises.
3: Over brugstid for
lyskilde
Lyskilden er stadig i brug efter visning af advarselsmeddelelser
for lyskilden.
(3 = Fejl)
iii. Tryk på denne knap for at gå tilbage til den fjernbetjente netværksside.
Styring af projektoren ved hjælp af PJLink programmet
Denne projektor understøtter standard protokol PJLink til styring af projektoren, og du kan styre
og overvåge projektorens funktioner ved hjælp af samme program mellem projektorer af
forskellige modeller og fra forskellige producenter.
Om PJLink
• For at bruge PJLink funktionen kræves PJLink programsoftware.
• For PJLink specifikationer, gå til webstedet for Japan Business Machine and Information
System Industries Association (JBMIA). (http://pjlink.jbmia.or.jp/english)
Styring af projektoren på afstand via en webbrowser (e-Control®)
51
• Denne projektor er i fuld overensstemmelse med specifikationerne for JBMIA PJLink klasse 1.
Den understøtter alle de kommandoer, der er defineret af PJLink klasse 1, og
overensstemmelsen er blevet kontrolleret med PJLink standard specifikationer version 1.4.
Sådan bruger du funktionen adgangskode
For at forhindre uautoriseret forbindelse til projektoren via PJLink programmet, indeholder
projektoren en mulighed for opsætning af en adgangskodesikkerhed. Sådan indstilles
adgangskoden, se "Netværksindstillinger" på side 47.
PJLink-kommandoer
Denne projektor understøtter standardprotokollen PJLink for projektorkontrol. Understøttede
kommandoer er som herunder.
Kommando
Kontroldetaljer
POWR
Strømstyring
POWR?
INPT
Forespørgsel om
strømtilstand
Skifte indgang
INPT?
Forespørgsel om at skifte
indgang
AVMT
Dæmpningsstyring
AVMT?
Forespørgsel om
dæmpningstilstand
ERST?
Forespørgsel om
fejltilstand
LAMPE?
Forespørgsel om
lyskildetilstanden
INST?
NAVN?
INF1?
INF2?
52
Forespørgsel om
tilgængelige indgange
Forespørgsel om navn på
projektoren
Forespørgsel om navn på
producenten
Forespørgsel om
modelnavn
Noter
0 = Strøm off
1 = Strøm on
0 = Standby
1 = Strøm on
11 = COMPUTER1
31 = HDMI1
32 = HDMI2
51 = HDBaseT
10 = BLANK deaktivér
11 = BLANK aktivér
20 = Audio mute deaktivér
21 = Audio mute aktivér
30 = BLANK og audio mute deaktivér
31 = BLANK og audio mute aktivér
1. byte: Blæserfejl, 0 eller 2
2. byte: Lyskildefejl, 0 eller 2
3. byte: Temperaturfejl, 0 eller 2
4. byte: Altid 0
5. byte: Altid 0
6. byte: Andre fejl, 0 eller 2
* 0 eller 2 betyder følgende:
0 = Ingen fejl påvist, 2 = Fejl
1. værdi (1 til 4 tal): Samlet driftstid for lyskilden
(dette punkt viser en lampes driftstid (time)
beregnet på grundlag af, at Lyskilde-tilstand er
Eco.)
2. værdi: 0 = Lyskilde fra, 1 = Lyskilde til
Følgende værdi returneres.
"11 31 32 51"
Kommandoen reagerer på det projektornavn, der
er angivet i Værktøjssiden.
"Canon" returneres.
"LX-MH502Z" returneres.
Styring af projektoren på afstand via en webbrowser (e-Control®)
Kommando
INFO?
CLSS?
Kontroldetaljer
Forespørgsel om anden
information
Forespørgsel om
klasseinformation
Noter
"4K UHD" returneres.
"1" returneres.
• PJLink "INPT?" vil kun blive besvaret, når kilden vises på skærmen. Når der ikke er noget
signal, besvares kun "ERR3".
• Ovennævnte kontrol kan muligvis ikke udføres korrekt eller overvågningsdata opnås muligvis
ikke korrekt under følgende forhold:
- Under standby
- Under skift af indgangskilde
- Under behandling af kommando
- Under udførelse af AUTO PC
- Før velkomstbilledet forsvinder, når strømmen et slået til.
• Brug 1 computer til at styre/overvåge 1 projektor.
• Hvordan du styrer/overvåger ved hjælp af PJLink, se betjeningsvejledningen til det PJLink
program, du bruger.
• Når du overvåger projektorens driftstilstand ved hjælp af denne funktion ved at udstede
undersøgelseskommandoer successivt, afgive en forespørgselskommando efter at have
modtaget svar på den tidligere undersøgelseskommando fra projektoren.
Ordliste
For flere detaljer om ordlisten nedenfor, se den tekniske bog, som er kommercielt tilgængelig.
Term
DHCP
IP adresse
Subnet Mask
Standard gateway
Beskrivelse
Forkortelse for Dynamic Host Configuration Protocol. Denne protokol
tildeler automatisk IP adresser til netværksenheder.
Numerisk adresse til at identificere netværkscomputere.
En numerisk værdi til at definere antallet af bits, der anvendes til en
netværksadresse på et delt netværk (eller undernet) i en IP-adresse.
En server (eller en router) til at kommunikere på tværs af netværk
(unswenet ), som deles af Subnet Mask.
Styring af projektoren på afstand via en webbrowser (e-Control®)
53
Vedligeholdelse
Pleje af projektoren
Rengøring af linserne
Rengør linserne når du bemærker snavs eller støv på overfladen. Sørg for at slukke for
projektoren, og lad den køle helt ned, inden linsen rengøres.
• Blæs støv og snavs let væk fra linsen med et blæser. Og tør snavset af med en blød klud.
Brug ikke rensemidler, der indeholder organiske opløsningsmidler.
• Brug aldrig nogen form for slibemiddel, alkaliske/syrerensere, skurepulver eller flygtige
opløsningsmidler som f.eks. alkohol, benzen, fortynder eller sprøjtemiddel. Brug af disse
materialer eller opretholdelse af længerevarende kontakt med gummi eller vinyl, kan resultere
i beskadigelse af projektorens overflade og kabinetmaterialet.
Rengøring af projektorkabinettet
Før du rengør kabinettet, skal du slukke for projektoren ved at bruge den korrekte
nedlukningsprocedure som beskrevet i "Nedlukning af projektoren" på side 35 og tage
strømkablet af.
• Brug ikke klæbemidler, smøremidler, olier eller alkaliske rengøringsmidler til projektorens
vedligeholdelse. De kan klæbe sig fast på kabinettet og beskadige det, hvilket muligvis kan
resultere i, at projektoren falder ned fra monteringen og forårsager en ulykke eller
personskade.
• Du fjerner snavs eller støv ved at aftørre af med en blød, fnugfri klud.
• For at fjerne vanskelige pletter eller snavs, skal du fugte en blød klud med vand og et neutralt
pH rengøringsmiddel. Tør derefter kabinettet af.
Brug aldrig voks, alkohol, benzen, fortynder eller andre kemiske rengøringsmidler. Disse kan
beskadige kabinettet.
Opbevaring af projektoren
Hvis du har brug for at opbevare projektoren i længere tid, skal du følge vejledningen nedenfor:
• Kontrollér at temperaturen og luftfugtigheden på lagerområdet er inden for det anbefalede
interval for projektoren. Se venligst "Specifikationer" på side 59 spørg din forhandler om
intervallet.
• Træk de justerbare fødder ind.
• Fjern batteriet fra fjernbetjeningen.
• Pak projektoren i originalemballagen eller tilsvarende.
54
Vedligeholdelse
Oplysninger om lyskilden
Lær lyskildetimetælleren at kende
Når projektoren er i drift, beregnes varigheden (i timer) i brugen af lyskilden automatisk af den
indbyggede timer.
Sådan finder du oplysninger om lyskildetimetælleren:
• Gå til INFORMATION.
• Gå til INSTALLATION > Indstil. for lyskilde > Oplysninger om lyskilde
Strømbesparelse
• Indstilling af Lyskilde-tilstand
Gå til INSTALLATION > Indstil. for lyskilde > Lyskilde-tilstand og tryk på
vælge en passende lyskilde-metode blandt de forsynede tilstande.
/
to for at
Indstilling af projektoren i Eco/360 og portræt-tilstanden sparer strøm.
Lyskilde-metode
Normal
Eco
360 og portræt
Beskrivelse
Giver fuld lysstyrke af lyskilde
Sænker lysstyrken for at spare strøm og reducerer blæserstøj
Sænker lysstyrke for at spare strøm. Når projektoren er installeret i en
skæv vinkel på over ±45 grader og portrætprojicering, skal du vælge
360 og portræt. Se på side 17.
• Indstilling Automatisk sluk
Denne funktion gør det muligt at slukke automatisk for projektoren, hvis der ikke registreres et
indgangssignal efter en fastsat periode for at spare strøm.
For at indstille Automatisk sluk skal du gå til OPSÆTNING AF SYSTEM:
GRUNDLÆGGENDE > Automatisk sluk og tryk på / .
• Den synlige lysstyrke af det projicerede billede varierer alt efter de omgivende lysforhold, de
valgte indstillinger for indgangssignalets kontrast/lysstyrke, og den er direkte proportionel med
projiceringsafstanden.
• Lyskildens lysstyrke vil blive mindre med tiden og kan variere inden for lyskildeproducentens
specifikationer. Dette er en normal og forventet adfærd.
Vedligeholdelse
55
Indikatorer
Lys
Status & beskrivelse
Rød
Grøn
Blinker
Grøn
Orange
Blinker
Grøn
Rød
Blinker
Fra
Fra
Strømhændelser
Stand-by funktion.
Fra
Fra
Opstart.
Fra
Fra
Normal drift.
Fra
Fra
Normal nedsættelse af kølingseffekt.
Fra
Rød
Start af farvehjul mislykkes.
Fra
Fra
Nedlukning af impulstæller mislykkes (dataafbrydelse).
Fra
Fra
Fra
Fra
Rød
Rød
Rød
Rød
Blinker
Rød
Grøn
Rød
Grøn
Blinker
Rød
Blinker
Rød
Blinker
Rød
Blinker
Rød
Blinker
Grøn
Blinker
Grøn
Rød
56
Rød
Rød
Blinker
Grøn
Vedligeholdelse
Lyskilde-begivenheder
Lyskildefejl under normal drift.
Rød
Rød
Lyskilde er ikke tændt.
Blinker
Termiske hændelser
Blæser 1 fejl (den faktiske blæserhastighed er uden for den
Fra
ønskede hastighed).
Blæser 2 fejl (den faktiske blæserhastighed er uden for den
Fra
ønskede hastighed).
Blæser 3 fejl (den faktiske blæserhastighed er uden for den
Fra
ønskede hastighed).
Blæser 4 fejl (den faktiske blæserhastighed er uden for den
Fra
ønskede hastighed).
Blæser 5 fejl (den faktiske blæserhastighed er uden for den
Fra
ønskede hastighed).
Blæser 6 fejl (den faktiske blæserhastighed er uden for den
Fra
ønskede hastighed).
Blæser 7 fejl (den faktiske blæserhastighed er uden for den
Fra
ønskede hastighed).
Blæser 8 fejl (den faktiske blæserhastighed er uden for den
Fra
ønskede hastighed).
Temperatur 1 fejl (over begrænset temperatur, 55°C
Fra
(131°F)).
Fejlfinding
Projektoren kan ikke tændes.
Årsag
Afhjælpning
Sæt strømkablet i strømindgangen på projektoren
og sæt strømledningen i stikkontakten. Hvis
Der kommer ingen strøm fra strømkablet.
stikkontakten har en kontakt, så sørg for at der er
tændt for den.
Forsøg på at tænde for projektoren igen
Vent indtil nedkølingsprocessen er afsluttet.
under afkølingsprocessen.
Intet billede
Årsag
Der er ikke tændt for videokilden eller den
er ikke tilsluttet korrekt.
Projektoren er ikke korrekt tilsluttet til
indgangssignalenheden.
Indgangssignalet er ikke blevet valgt
korrekt.
Afhjælpning
Tænd for videokilden og kontrollér, at signalkablet
er korrekt tilsluttet.
Kontrollér tilslutningen.
Vælg det korrekte indgangssignal med INPUT
(INDTASTNING) tasten.
Sløret billede
Årsag
Projiceringslinserne er ikke korrekt
fokuseret.
Afhængigt af videosignalets timing, kan
det være nødvendigt at finjustere
projektoren for et mindre sløret billede.
Afhjælpning
Justér fokus på linserne ved hjælp af fokusringen.
Juster Fase i DISPLAY menuen.
Fjernbetjeningen virker ikke.
Årsag
Batteriet er løbet tør for strøm.
Der er en forhindring mellem
fjernbetjeningen og projektoren.
Du er for langt væk fra projektoren.
Afhjælpning
Udskift batteriet med et nyt.
Fjern forhindringen.
Stå med en afstand på 8 meter (26 fod) fra IR
fjernbetjent sensor.
Adgangskoden er ikke korrekt.
Årsag
Du har glemt adgangskoden.
Afhjælpning
Se "Sikkerhedsindstillinger" på side 46.
Fejlfinding
57
Websiden vises ikke i webbrowseren.
Årsag
Afhjælpning
Kontrollér LAN kontrolindstillinger. Se
LAN kontrolindstillinger eller LAN kabel
"Netværksindstillinger" på side 47 for detaljer.
forbindeler er problematisk.
Kontrollér at LAN-kabler er korrekt tilsluttet.
Projektorens netværksindstillinger
Genindlæs websiden i browseren.
afspejles ikke, eller IP-adressen for
Hvis du ikke kan se den, selv efter du har
projektoren, der er indtastet i browserens opdateret websiden, bedes du kontrollere
adresselinje, er forkert.
projektorens IP-adresse.
58
Fejlfinding
Specifikationer
Specifikationer for projektoren
Modelnavn
LX-MH502Z
Displaysystem
1-CHIP DLP®
Tidsopdeling, farveudvinding, sekventielt display
Proijiceringslinser
Displayenhed
Optisk system
Type
DMD
Størrelse / formatforhold
0,47" x 1 / 16:9
Drevsystem
DLP® x 1 chip
2.073.600 (1920 x 1080)
Antal pixel
Zoomforhold
8.294.400 (3840 x 2160)/
2.073.600 (1920 x 1080)
1,6x
Zooming / fokuseringssystem
Manual / manual
Linseskift
V: +60%, H: +23%
Brændvidde
f = 14,3 mm ~ 22,9 mm
F-nummer
F1,81–F2,1
Opløsning (4K-skift TIL/FRA)
Lyskilde
Laser-fosfor
Billedstørrelse (projiceringsafstand)
Vidvinkel: 60"~300"
(1,80m~8,98m/5,91'~29,46')
Tele: 60"~200"
(2,87~m~9,58m/9,42'~31,43')
1.073.000.000 farver
Antal farver
Lysstyrke*1 (i præsentationstilstand,
HDMI indgang)
5000 lumen
Kontrastforhold*1 (helt hvid: helt sort,
præsentationstilstand)
50000:1
Lysforhold ved
80%
periferien til centrum*1
Højttaler
Maksimal indgangsopløsning
10W ・ monofonisk x 1
3840 x 2160 prikker
Specifikationer
59
Modelnavn
Mini Dsub15 x 2
WUXGA/WSXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/
SXGA/XGA/SVGA/VGA/MAC
Fra tilsluttede computere:
3840 x 2160/WUXGA/WSXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/
FWXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
Fra tilsluttet AV udstyr:
2160p/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Analog PC input / Analog PC output
HDMI x 2
Digital PC/digital videoindgang
Ministik x 2
Audioindgang x 1, Audioudgang x 1
Dsub9
RS-232C tilslutning
RJ-45 x 2
USB mini B
Netværksforbindelse (100BASE-TX/10BASE-T)/HDBaseT
indgang
SERVICE port
USB type A
Strøm ud
Digital PC
TMDS (transitions minimeret differentialsignalering)
Analog PC
0,7Vp-p, positiv polaritet, impedans = 75Ω
Horisontal / vertikal synkronisering: TTL niveau, negativ eller
positiv polaritet
Impedans = 600Ω eller mere
Videosignaler
Analog PC indgang
Terminaler
HDMI indgang
Indgangssignal
LX-MH502Z
Lyd
Driftstemperatur
39 / 37dB (Lyskilde-tilstand: normal/eco):4K-skift TIL
37 / 35dB (Lyskilde-tilstand: normal/eco):4K-skift FRA
0°C (32°F) to 40°C (104°F)
Strømforsyning
AC100V~240V 50 / 60Hz
Maksimalt strømforbrug
AC100V~120V; 550 W (Normal), < 400 W (Eco)
AC220V~240V; 510 W (Normal), < 380 W (Eco)
AC100V~120V; < 0,4 W (LAN:Fra), < 1,5 W (LAN:Til)
AC220V~240V; < 0,5 W (LAN:Fra), < 2 W(LAN:Til)
Støj
Strømforbrug i standby
tilstand
60
Specifikationer
Modelnavn
LX-MH502Z
Dimensioner
W: 450 mm, H: 154 mm, D: 379 mm / B:17,7", H: 6,1", D:15.0"
(Ikke inklusive fremspring: W: 450 mm, H: 125 mm, D: 379 mm /
B:17,7", H: 4,9", D:15,0")
Ca. 9,3 kg (20,5 lbs)
Vægt
Fjernbetjening, fjernbetjenings tørbatteri, netledning, PC-kabel,
vigtige oplysninger og garantibevis
Tilbehør
• *1 I overensstemmelse med ISO21118-2012
• For at projicere projektoren kan lyseffekten blive sænket, mens den omgivende temperatur
stiger.
• Kontinuerlig brug af projektoren gennem en længere tidsperiode kan accelerere forringelsen af
optiske dele.
• Produktspecifikationer og udseende kan ændres uden varsel.
Dimensioner
450 mm (B) x 154 mm (H) x 379 mm (D)
379
450
154
Enhed mm
Tolerance: ±2 mm
Diagram over tidsplan
Understøttet tidsplan for D-sub-indgang
• Understøttede pc timings
Opløsning
Funktion
720 x 400
720 x 400_70
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
640 x 480
Genopfriskningshastighed (Hz)
70,087
59,940
72,809
75,000
85,008
Horisontal
frekvens (kHz)
31,469
31,469
37,861
37,500
43,269
Ur (MHz)
28,3221
25,175
31,500
31,500
36,000
Specifikationer
61
Opløsning
Funktion
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
800 x 600
SVGA_85
SVGA_120
(nedsætter afblænding)
XGA_60
XGA_70
XGA_75
1024 x 768
XGA_85
XGA_120
(nedsætter afblænding)
1152 x 864
1152 x 864_75
1280 x 720_60
1280 x 720
1280 x 720_120
1280 x 768_60
(nedsætter afblænding)
1280 x 768
1280 x 768_60
WXGA_60
WXGA_75
1280 x 800
WXGA_85
WXGA_120
(nedsætter afblænding)
SXGA_60
1280 x 1024
SXGA_75
SXGA_85
1280 x 960_60
1280 x 960
1280 x 960_85
1360 x 768
1360 x 768_60
WXGA+_60
(nedsætter
afblænding)
1440 x 900
WXGA+_60
1400 x 1050
SXGA+_60
1600 x 1200
UXGA
1680 x 1050_60
(nedsætter afblænding)
1680 x 1050
1680 x 1050_60
640 x [email protected]
MAC13
832 x [email protected]
MAC16
1024 x [email protected]
MAC19
1152 x [email protected]
MAC21
1920 x 1080_60
1920 x [email protected]
(nedsætter afblænding)
62
Specifikationer
Genopfriskningshastighed (Hz)
60,317
72,188
75,000
85,061
Horisontal
frekvens (kHz)
37,879
48,077
46,875
53,674
119,854
77,425
83,000
60,004
70,069
75,029
84,997
48,363
56,476
60,023
68,667
65,000
75,000
78,750
94,500
119,989
97,551
115,500
75,00
60
120
67,500
45,000
90,000
108,000
74,250
148,500
60
47,396
68,25
59,870
59,810
74,934
84,880
47,776
49,702
62,795
71,554
79,5
83,500
106,500
122,500
119,909
101,563
146,25
60,020
75,025
85,024
60,000
85,002
60,015
63,981
79,976
91,146
60,000
85,938
47,712
108,000
135,000
157,500
108
148,500
85,500
60
55,469
88,75
59,887
59,978
60,000
55,935
65,317
75,000
106,500
121,750
162,000
59,883
64,674
119,000
59,954
66,667
74,546
75,020
75,06
65,290
35,000
49,722
60,241
68,68
146,250
30,240
57,280
80,000
100,00
60
67,5
148,5
Ur (MHz)
40,000
50,000
49,500
56,250
Understøttet timing for HDMI (HDCP)/HDBaseT indgang
• Understøttede pc timings
Opløsning
640 x 480
720 x 400
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1360 x 768
1440 x 900
1400 x 1050
1600 x 1200
1680 x 1050
640 x [email protected]
832 x [email protected]
Funktion
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
720 x 400_70
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
SVGA_120
(nedsætter afblænding)
XGA_60
XGA_70
XGA_75
XGA_85
XGA_120
(nedsætter afblænding)
1152 x 864_75
1280 x 720_60
1280 x 720_120
1280 x 768_60
(nedsætter afblænding)
1280 x 768_60
WXGA_60
WXGA_75
WXGA_85
WXGA_120
(nedsætter afblænding)
SXGA_60
SXGA_75
SXGA_85
1280 x 960_60
1280 x 960_85
1360 x 768_60
WXGA+_60
(nedsætter afblænding)
WXGA+_60
SXGA+_60
UXGA
1680 x 1050_60
(nedsætter afblænding)
1680 x 1050_60
MAC13
MAC16
Genopfriskningshastighed (Hz)
59,940
72,809
75,000
85,008
70,087
60,317
72,188
75,000
85,061
Horisontal
frekvens (kHz)
31,469
37,861
37,500
43,269
31,469
37,879
48,077
46,875
53,674
119,854
77,425
83,000
60,004
70,069
75,029
84,997
48,363
56,476
60,023
68,667
65,000
75,000
78,750
94,500
119,989
97,551
115,500
75,00
60
120
67,500
45,000
90,000
108,000
74,250
148,500
60
47,396
68,25
59,870
59,810
74,934
84,880
47,776
49,702
62,795
71,554
79,5
83,500
106,500
122,500
119,909
101,563
146,25
60,020
75,025
85,024
60,000
85,002
60,015
63,981
79,976
91,146
60,000
85,938
47,712
108,000
135,000
157,500
108
148,500
85,500
60
55,469
88,75
59,887
59,978
60,000
55,935
65,317
75,000
106,500
121,750
162,000
59,883
64,674
119,000
59,954
66,667
74,546
65,290
35,000
49,722
146,250
30,240
57,280
Ur (MHz)
25,175
31,500
31,500
36,000
28,3221
40,000
50,000
49,500
56,250
Specifikationer
63
Opløsning
Funktion
1024 x [email protected]
1152 x [email protected]
MAC19
MAC21
1920 x 1080_60
(nedsætter afblænding)
3840 x 2160_30
3840 x 2160_60
(kun via HDMI-2 port)
1920 x [email protected]
3840 x 2160
3840 x 2160
Genopfriskningshastighed (Hz)
75,020
75,06
Horisontal
frekvens (kHz)
60,241
68,68
60
67,5
148,5
30
67,5
297
60
135
594
Ur (MHz)
80,000
100,00
• Understøttede video timings
Timing
Opløsning
480i
480p
576i
576p
720/50p
720/60p
1080/24P**
1080/25P
1080/30P
1080/50i
1080/60i
1080/50P
1080/60P
2160/24P**
2160/25P
2160/30P
720(1440) x 480
720 x 480
720(1440) x 576
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160 (kun via
HDMI-2 port)
3840 x 2160 (kun via
HDMI-2 port)
2160/50P
2160/60P
64
Specifikationer
Horisontal
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Dot
Clock-frekvens
(MHz)
15,73
31,47
15,63
31,25
37,5
45,00
27
28,13
33,75
28,13
33,75
56,25
67,5
54
56,25
67,5
59,94
59,94
50
50
50
60
24
25
30
50
60
50
60
24
25
30
27
27
27
27
74,25
74,25
74,25
74,25
74,25
74,25
74,25
148,5
148,5
297
297
297
112,5
50
594
135
60
594
Projektorstyring
Styringskommandoer
Du kan styre denne projektor ved at sende kommandoer via KONTROL åbningen eller LAN
åbningen.
Systemkrav
KONTROL port
RS-232C
Tilslutningskabel
Kommunikationsfunktion
Baudhastighed
Karakterlængde
Paritetskontrol
Stopbits
Flowkontrol
HDBaseT
RJ45(CAT5e eller
Dsub9
bedre)
RS-232-C asynkrom, half-duplex
kommunikation
9600
9600
8 bit
Ingen
1 bit
Ingen
LAN
RJ45
TCP/IP
TCP/IP tilslutning
WEB:80
Styringskommando(Telnet):33336
CrestronControl:41794
FLASH UI:843
Åbning
Styringskommando
Funktion
Strøm
Kildevalg
Billedtilstand
Læs/skriv
Skrive
Skrive
Læse
Skrive
Skrive
Skrive
Skrive
Læse
Skrive
Skrive
Skrive
Skrive
Skrive
Skrive
Skrive
Læse
Drift
Strøm on
Strøm off
Strømstatus
COMPUTER
HDMI 1
HDMI 2
HDbaseT
Aktuel kilde
Præsentation
Standard
sRGB
Film
DICOM
Bruger 1
Bruger 2
Billedtilstand
Kommando (ASCII)
pow=on<CR>
pow=off<CR>
pow=?<CR>
sour=RGB<CR>
sour=hdmi<CR>
sour=hdmi2<CR>
sour=hdbaset<CR>
sour=?<CR>
appmod=preset<CR>
appmod=std<CR>
appmod=srgb<CR>
appmod=movie<CR>
appmod=dicom<CR>
appmod=user1<CR>
appmod=user2<CR>
appmod=?<CR>
Projektorstyring
65
Funktion
Billedindstilling
66
Projektorstyring
Læs/skriv
Skrive
Skrive
Læse
Skrive
Skrive
Læse
Skrive
Skrive
Læse
Skrive
Skrive
Læse
Skrive
Skrive
Læse
Skrive
Skrive
Læse
Skrive
Skrive
Skrive
Læse
Skrive
Skrive
Skrive
Skrive
Skrive
Læse
Skrive
Skrive
Læse
Skrive
Skrive
Skrive
Læse
Drift
Kontrast +
Kontrast Kontrast værdi
Lysstyrke +
Lysstyrke Lysstyrke værdi
Farve +
Farve Farve værdi
Tone +
Tone Tone værdi
Skarphed +
Skarphed Skarphedsværdi
Hudfarve +
Hudfarve Hudfarve værdi
Farvetemperatur-Varm
Farvetemperatur-Normal
Farvetemperatur-Kold
Farvetemperatur Status
Aspekt 4:3
Aspekt 16:9
Aspekt 16:10
Aspekt auto
Aspekt real
Aspektstatus
Overscanjustering +
Overscanjustering Overscanjustering værdi
Auto
Rød stig. +
Rød stig. Rød stig. værdi
Kommando (ASCII)
con=+<CR>
con=-<CR>
con=?<CR>
bri=+<CR>
bri=-<CR>
bri=?<CR>
color=+<CR>
color=-<CR>
color=?<CR>
tint=+<CR>
tint=-<CR>
tint=?<CR>
sharp=+<CR>
sharp=-<CR>
sharp=?<CR>
skintone=+<CR>
skintone=-<CR>
skintone=?<CR>
ct=low<CR>
ct=mid<CR>
ct=high<CR>
ct=?<CR>
asp=4:3<CR>
asp=16:9<CR>
asp=16:10<CR>
asp=auto<CR>
asp=real<CR>
asp=?<CR>
overscan=+<CR>
overscan=-<CR>
overscan=?<CR>
auto<CR>
rgain=+<CR>
rgain=-<CR>
rgain=?<CR>
Funktion
Læs/skriv
Skrive
Skrive
Læse
Skrive
Skrive
Læse
Skrive
Skrive
Læse
Skrive
Skrive
Læse
Skrive
Billedindstilling
Skrive
Læse
Skrive
Skrive
Skrive
Skrive
Skrive
Skrive
Skrive
Skrive
Skrive
Skrive
Læse
Skrive
Skrive
Skrive
Skrive
Skrive
Driftsindstillinger Skrive
Skrive
Læse
Skrive
Skrive
Drift
Grøn stig. +
Grøn stig. Grøn stig. værdi
Blå stig. +
Blå stig. Blå stig. værdi
Rød forskyd. +
Rød forskyd. Rød forskyd. værdi
Grøn forskyd. +
Grøn forskyd. Grøn forskyd. værdi
Blå forskyd. +
Blå forskyd. Blå forskyd. værdi
Gammavalg-1.6
Gammavalg-1.8
Gammavalg-2.0
Gammavalg-2.1
Gammavalg-2.2
Gammavalg-2.3
Gammavalg-2.4
Gammavalg-2.5
Gammavalg-2.6
Gammavalg-2.8
Gammavalgstatus
Velkomstbillede -Logo
Velkomstbillede -Sort
Velkomstbillede -Blå
Velkomstbillede Status
Baggrundsfarve - Sort
Baggrundsfarve - Blå
Baggrundsfarve - Grøn
Baggrundsfarve Tilstande
Projektorposition-Forreste
bord
Projektorposition-Bagerste
bord
Kommando (ASCII)
ggain=+<CR>
ggain=-<CR>
ggain=?<CR>
bgain=+<CR>
bgain=-<CR>
bgain=?<CR>
roffset=+<CR>
roffset=-<CR>
roffset=?<CR>
goffset=+<CR>
goffset=-<CR>
goffset=?<CR>
boffset=+<CR>
boffset=-<CR>
boffset=?<CR>
gamma=1.6<CR>
gamma=1.8<CR>
gamma=2.0<CR>
gamma=2.1<CR>
gamma=2.2<CR>
gamma=2.3<CR>
gamma=2.4<CR>
gamma=2.5<CR>
gamma=2.6<CR>
gamma=2.8<CR>
gamma=?<CR>
splash=canon<CR>
splash=black<CR>
splash=blue<CR>
splash=?<CR>
background=black<CR>
background=blue<CR>
background=green<CR>
background=?<CR>
pp=FT<CR>
pp=RE<CR>
Projektorstyring
67
Funktion
Læs/skriv
Skrive
Skrive
Læse
Skrive
Skrive
Læse
Skrive
Skrive
Skrive
Skrive
Skrive
Skrive
Driftsindstillinger
Skrive
Læse
Skrive
Skrive
Skrive
Skrive
Skrive
Læse
Skrive
Skrive
Læse
Lampekontrol
68
Projektorstyring
Skrive
Skrive
Læse
Læse
Skrive
Skrive
Skrive
Læse
Drift
Projektorposition-Bagerste
loft
Projektorposition-Forreste loft
Projektorpositionsstatus
Automatisk søgning efter kilde
On
Automatisk søgning efter kilde
Fra
Automatisk søgning efter kilde
status
Menuvisningstid -Altid til
Menuvisningstid-5 sek
Menuvisningstid-10 sek
Menuvisningstid-15 sek
Menuvisningstid-20 sek
Menuvisningstid-25 sek
Menuvisningstid-30 sek
Menuvisningstid Status
Menuposition - Center
Menuposition - Top-venstre
Menuposition - Top-højre
Menuposition - Bund-højre
Menuposition - Bund-venstre
Menuposition Status
Påmindelsesmeddelelse - On
Påmindelsesmeddelelse - Fra
Påmindelsesmeddelelse
Status
Direkte aktivering-On
Direkte aktivering-Fra
Direkte aktivering-Status
Lys time
Normal tilstand
Eco-tilstand
360 og portræt
Lys tilstand status
Kommando (ASCII)
pp=RC<CR>
pp=FC<CR>
pp=?<CR>
qas=on<CR>
qas =off<CR>
qas =?<CR>
menutime=on<CR>
menutime=5s<CR>
menutime=10s<CR>
menutime=15s<CR>
menutime=20s<CR>
menutime=25s<CR>
menutime=30s<CR>
menutime=?<CR>
menuposition=center<CR>
menuposition=tl<CR>
menuposition=tr<CR>
menuposition=br<CR>
menuposition=bl<CR>
menuposition=?<CR>
reminder=on<CR>
reminder=off<CR>
reminder=?<CR>
directpower=on<CR>
directpower=off<CR>
directpower=?<CR>
ltim=?<CR>
lampm=lnor<CR>
lampm=eco<CR>
lampm=portrait<CR>
lampm=?<CR>
Funktion
Diverse
Læs/skriv
Læse
Skrive
Skrive
Læse
Skrive
Skrive
Skrive
Skrive
Skrive
Skrive
Skrive
Skrive
Skrive
Læse
Skrive
Skrive
Skrive
Skrive
Skrive
Skrive
Skrive
Læse
Skrive
Skrive
Læse
Skrive
Skrive
Læse
Drift
Modelnavn
Blank On
Blank Fra
Blank status
Menu On
Menu Fra
Op
Ned
Højre
Venstre
Enter/OK
Sprog +
Sprog Sprog Status
Automatisk sluk -deaktiver
Automatisk sluk - 5 min
Automatisk sluk - 10 min
Automatisk sluk - 15 min
Automatisk sluk - 20 min
Automatisk sluk - 25 min
Automatisk sluk - 30 min
Automatisk sluk Status
Høj højde-indstilling On
Høj højde-indstilling Fra
Høj højde-indstilling status
Tastaturlås On
Tastaturlås Fra
Status for tastaturlås
Kommando (ASCII)
modelname=?<CR>
blank=on<CR>
blank=off<CR>
blank=?<CR>
menu=on<CR>
menu=off<CR>
up<CR>
down<CR>
right<CR>
left<CR>
enter<CR>
lang=+<CR>
lang=-<CR>
lang=?<CR>
apoff=dis<CR>
apoff=5<CR>
apoff =10<CR>
apoff =15<CR>
apoff =20<CR>
apoff =25<CR>
apoff =30<CR>
apoff =?<CR>
highaltitude=on<CR>
highaltitude=off<CR>
highaltitude=?<CR>
keylock=on<CR>
keylock=off<CR>
keylock=?<CR>
Projektorstyring
69
Kontrolsvar
Type
Betingelse
Svar
Skrive
Succes
Ekkokommando
Læse
Succes
Resultat af
forespørgsel
Skrive
Kommando kan
ikke udføres
Bloker emne
under visse
betingelser
Skrive
Kommando er
forkert
Skrive
Eksempel
< BLANK=ON<CR>
> BLANK=ON
< BLANK=?<CR>
> BLANK=ON
I LAN-standby TIL:
< BLANK=ON<CR>
> Bloker emne
Ikke-understøttet < BLANK=ONN<CR>
emne
> Ikke-understøttet emne
Kommando er
forkert eller over Forkert format
størrelse
Tilfælde 1:
<BLANK=ONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNN<CR>
> Forkert format
Tilfælde 2:
<BLANKONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNN<CR>
> Forkert format
• Hvis projektoren ikke modtog <CR> til at afslutte en kommando inden for 5 sekunder, udløber
tiden, og du bliver nødt til at sende kommandoen igen.
• Ingen små bogstaver.
70
Projektorstyring
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
CANON U.S.A. INC.
One Canon Park, Melville, New York 11747, U.S.A.
For all inquires concerning this product, call toll free in the U.S. 1-800-OK-CANON
CANON EUROPE LTD.
3 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET United Kingdom
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
YT1-7561-000
©CANON INC.2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement