Canon | i-SENSYS MF445dw | User manual | Canon i-SENSYS MF445dw User manual

Canon i-SENSYS MF445dw User manual
Windows
Ovladač tiskárny Generic Plus UFR II/LIPSLX/PCL6/PS3
Uživatelská příručka
USRMA-3677-01 2019-06 cs
Copyright CANON INC. 2019
Obsah
Úvod .......................................................................................................................................................................... 2
Jak používat příručku
................................................................................................................................................ 3
Zápisy používané v této příručce
Odmítnutí odpovědnosti
Copyright
............................................................................................................................. 4
........................................................................................................................................... 5
.................................................................................................................................................................. 6
Ochranné známky
..................................................................................................................................................... 7
O tomto ovladači ............................................................................................................................................ 9
Před použitím .................................................................................................................................................
12
Jak se odkazovat na příručku k zařízení ................................................................................... 14
Tisk ..........................................................................................................................................................................
Tisk z počítače
Měřítko
16
......................................................................................................................................................... 17
.................................................................................................................................................................. 20
Tisk vodoznaku
Tisk plakátu
....................................................................................................................................................... 21
............................................................................................................................................................ 23
Tisk přes pevně definovaný formulář
....................................................................................................................... 27
Připojení šifrování při tisku
..................................................................................................................................... 29
Pozastavení tiskových úloh
...................................................................................................................................... 30
Ukládání tiskových dat
Prioritní tisk
............................................................................................................................................ 31
........................................................................................................................................................... 32
Změna výchozího nastavení
..................................................................................................................................... 33
Vytvoření brožury při tisku .................................................................................................................
Tisk brožury
35
............................................................................................................................................................ 36
Vytvoření brožury z několika sad
............................................................................................................................. 37
Oprava posunu při tisku brožury
.............................................................................................................................. 38
Tisk brožur se sedlovým sešitím
............................................................................................................................... 39
Použití sedlového lisu při vytváření brožur se sedlovým šitím
Ořezávání stránek při vytváření brožur se sedlovým šitím
Lepená vazba
................................................................................... 40
........................................................................................ 41
.......................................................................................................................................................... 42
Používání různých typů papíru ........................................................................................................ 44
Registrace vlastních velikostí papíru
........................................................................................................................ 45
Vkládání listů mezi transparentní listy
Vkládání listů
..................................................................................................................... 46
.......................................................................................................................................................... 47
Vložení tabelačního papíru
Tisk na tabelační papír
...................................................................................................................................... 48
............................................................................................................................................ 50
I
Přidávání předních stránek
..................................................................................................................................... 51
Tisk více souborů zároveň .................................................................................................................... 53
O funkci [Úprava a náhled]
...................................................................................................................................... 54
.............................................................................................................................................. 55
Tisk souborů zároveň
Kontrola náhledu tisku
............................................................................................................................................ 57
Změna nastavení tisku pro zkombinovaný soubor
.................................................................................................... 59
Podrobnosti nastavení barevného tisku .................................................................................
62
.................................................................................................................................................. 63
Úprava barev (PS3)
Upozornění při barevném tisku z aplikace pracující s formátem PostScript (PS3)
........................................................ 64
Úpravy oblíbených nastavení ...........................................................................................................
Registrace oblíbených nastavení
............................................................................................................................. 67
Úprava seznamu Oblíbená nastavení
....................................................................................................................... 68
Koordinace s funkcemi zařízení ......................................................................................................
Nastavení informací o zařízení
Nastavení funkcí zařízení
66
71
................................................................................................................................. 72
........................................................................................................................................ 77
Nastavení zdrojů papíru a cíle výstupu
..................................................................................................................... 78
Exportování konfiguračního profilu
......................................................................................................................... 87
Importování konfiguračního profilu
......................................................................................................................... 89
O nastavení typu profilů konfigurace
Nastavení funkce ověřování
....................................................................................................................... 92
.................................................................................................................................... 93
Nastavení uživatelského jména
............................................................................................................................... 95
Nastavení jedinečných stránek (PS3) .........................................................................................
97
Seznam nastavení ....................................................................................................................................... 99
Společná nastavení pro všechny listy
Karta [Základní nastavení]
Karta [Vzhled strany]
..................................................................................................................... 100
.................................................................................................................................... 103
............................................................................................................................................. 106
Karta [Kompletace]
............................................................................................................................................... 109
Karta [Zdroj papíru]
............................................................................................................................................... 117
Karta [Kvalita] (UFR II/LIPSLX/PCL6)
Karta [Kvalita] (PS3)
Karta [Barva] (PS3)
............................................................................................................................................... 126
................................................................................................................................................ 130
Karta [Zvláštní nastavení] (PS3)
Karta [Nastavení zařízení]
Karta [Profil]
....................................................................................................................... 120
............................................................................................................................. 134
..................................................................................................................................... 138
......................................................................................................................................................... 143
Canon PageComposer
........................................................................................................................................... 145
II
Řešení problémů ........................................................................................................................................ 149
Nelze provést nastavení ovladače
.......................................................................................................................... 150
Výsledky tisku nejsou uspokojivé
........................................................................................................................... 151
Tisk trvá příliš dlouho
............................................................................................................................................ 153
Výsledný výtisk je příliš tmavý nebo příliš jasný
Tisk překrytí nebude proveden
..................................................................................................... 154
.............................................................................................................................. 155
Nelze použít funkci získání informací o zařízení nebo funkci ověřování
III
................................................................... 157
Úvod
Úvod
Úvod ........................................................................................................................................................................... 2
Jak používat příručku ............................................................................................................................................ 3
Zápisy používané v této příručce ....................................................................................................................... 4
Odmítnutí odpovědnosti ....................................................................................................................................... 5
Copyright ............................................................................................................................................................... 6
Ochranné známky ................................................................................................................................................. 7
1
Úvod
Úvod
Jak používat příručku(P. 3)
Odmítnutí odpovědnosti(P. 5)
Copyright(P. 6)
Ochranné známky(P. 7)
2
Úvod
Jak používat příručku
Zde jsou vysvětleny věci, které jsou potřeba vědět pro používání této příručky.
Zápisy používané v této příručce(P. 4)
3
Úvod
Zápisy používané v této příručce
Zde jsou vysvětleny symboly a nastavení používané v této příručce.
Symboly používané v této příručce
V této příručce jsou pro vysvětlení položek a operací, které musí být dodržovány při používání ovladače,
stanoveny symboly označující následující.
DŮLEŽITÉ
● Označuje provozní požadavky a omezení. Tyto položky si pečlivě přečtěte, abyste mohli výrobek správně
obsluhovat a aby nedošlo k poškození výrobku.
POZNÁMKA
● Označuje potvrzení operace nebo obsahuje dodatečné vysvětlení postupu. Důrazně doporučujeme si tyto
poznámky přečíst.
Informace o nastavení
V této příručce jsou názvy nastavení zobrazované na obrazovce počítače uvedeny jako v následujících
příkladech.
Příklad:
[Tisk]
[OK]
4
Úvod
Odmítnutí odpovědnosti
Informace v tomto dokumentu se mohou měnit bez předchozího upozornění.
SPOLEČNOST CANON INC. V SOUVISLOSTI S TÍMTO MATERIÁLEM NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, AŤ UŽ
VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, NENÍ-LI ZDE UVEDENO JINAK, MIMO JINÉ VČETNĚ NAPŘÍKLAD
PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. SPOLEČNOST CANON
INC. NESMÍ NÉST ODPOVĚDNOST ZA LIBOVOLNÉ PŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY LIBOVOLNÉHO
CHARAKTERU, NEBO ZA ZTRÁTY ČI NÁKLADY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ TOHOTO MATERIÁLU.
5
Úvod
Copyright
Copyright CANON INC. 2019
Žádná z částí této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána v úložných systémech
nebo překládána do žádného jazyka nebo počítačového jazyka, v žádné formě nebo žádnými prostředky,
elektronickými, mechanickými, magnetickými, optickými, chemickými, ručními nebo jinými, bez předchozího
písemného souhlasu společnosti Canon Inc.
6
Úvod
Ochranné známky
Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer a Microsoft Edge jsou buďto registrované ochranné
známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA nebo dalších zemích.
macOS a Safari jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
Další názvy produktů a společností zde uvedené mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
7
O tomto ovladači
O tomto ovladači
O tomto ovladači ................................................................................................................................................ 9
8
O tomto ovladači
O tomto ovladači
Toto je obecný tiskový ovladač, který podporuje různá zařízení. Změnou nastavení tiskového portu a informací o
zařízení můžete používat stejný ovladač pro všechny modely tiskáren.
Funkce
● Informace týkající se funkcí a možností zařízení jsou souhrnně definovány v „konfiguračním profilu“.
Přepínáním „konfiguračních profilů“ můžete přepínat obrazovku nastavení ovladače, aby odpovídala funkcím
zařízení.
● Nemusíte přeinstalovávat ovladač, když přidáváte nebo měníte zařízení.
Využívání konfiguračních profilů
Konfigurační profily odpovídající jednotlivým modelům tiskárny byly připraveny předem. Konfigurační profil
můžete upravit a používat tak, aby odpovídal vašemu řízení provozu tiskárny.
Chcete-li použít konfigurační profil na ovladač, lze změnit nastavení na kartě [Nastavení zařízení] a nastavit
funkce specifické pro dané zařízení. Můžete také exportovat a ukládat funkce a nastavení možností pro zařízení
jako konfigurační profil na kartě [Nastavení zařízení].
Příklady využití konfiguračních profilů
● Vytvoření obrazovky nastavení ovladače pro vámi používaný model tiskárny
Je-li možné ze zařízení získat informace o modelu tiskárny, použije se automaticky konfigurační profil a
obrazovka nastavení se změní tak, aby odpovídala danému zařízení. Není-li možné tyto informace získat,
konfigurační profil nastavte ručně.
● Efektivní konfigurace nastavení ovladače pro více počítačů
Nastavení možností a funkcí zařízení na kartě [Nastavení zařízení] lze exportovat a ukládat jako konfigurační
profil. Informace zařízení o ovladačích použitých v ostatních počítačích lze snadno dávkově nastavit tím, že se
importuje předtím exportovaný konfigurační profil.
Pokud nelze získat informace o zařízení, můžete importovat konfigurační profil exportovaný v prostředí, kde
bylo možné tyto informace získat.
Související témata
Nastavení informací o zařízení(P. 72)
9
O tomto ovladači
Importování konfiguračního profilu(P. 89)
Exportování konfiguračního profilu(P. 87)
10
Před použitím
Před použitím
Před použitím ..................................................................................................................................................... 12
11
Před použitím
Před použitím
● Pro použití tohoto ovladače platí následující omezení.
- Chcete-li nastavit a tisknout s funkcemi podporovanými vaším modelem tiskárny, musíte nastavit
konfigurační profil vhodný pro tento model tiskárny a nastavit stav doplňků zařízení. Tato nastavení
můžete konfigurovat na kartě [Nastavení zařízení].
- Jestliže na ovládacím panelu vámi používaného zařízení nastavíte funkce, které nejsou tímto ovladačem
podporovány, funkce budou při tisku zapnuté.
● Nejnovější software ovladačů je k dispozici na webu společnosti Canon. Ověřte si prosím požadavky na
operační systém apod. a stáhněte si příslušný software.
Globální web Canon: https://global.canon/
● Použitelné funkce se mohou lišit v závislosti na níže uvedených podmínkách.
- Na vámi používaném zařízení a jeho nastavení
- Na verzi firmwaru zařízení
- Struktura voleb zařízení
- Používaný ovladač
- Na verzi ovladače
- Na prostředí vámi používaného počítače
● Jelikož při tisku z aplikace pro Windows Store nelze zobrazit obrazovku s tiskovými nastaveními ovladače,
počet funkcí, které můžete nastavit, je omezený.
● Obsah obrazovky, postupy apod., které jsou zobrazeny a popsány v této příručce, se mohou lišit od skutečně
zobrazených.
● V této příručce jsou používány příklady založené na systému Windows 10.
12
Jak se odkazovat na příručku k zařízení
Jak se odkazovat na příručku k
zařízení
Jak se odkazovat na příručku k zařízení ............................................................................................. 14
13
Jak se odkazovat na příručku k zařízení
Jak se odkazovat na příručku k zařízení
Existují případy, kdy aby bylo možné používat funkce tohoto ovladače, musí být příslušné operace nejdříve
provedené v zařízení.
Informace o obsluze zařízení najdete v jeho příručce.
14
Tisk
Tisk
Tisk ........................................................................................................................................................................... 16
Tisk z počítače ...................................................................................................................................................... 17
Měřítko ................................................................................................................................................................. 20
Tisk vodoznaku .................................................................................................................................................... 21
Tisk plakátu ......................................................................................................................................................... 23
Tisk přes pevně definovaný formulář ................................................................................................................ 27
Připojení šifrování při tisku ................................................................................................................................ 29
Pozastavení tiskových úloh ................................................................................................................................ 30
Ukládání tiskových dat ....................................................................................................................................... 31
Prioritní tisk ......................................................................................................................................................... 32
Změna výchozího nastavení ............................................................................................................................... 33
15
Tisk
Tisk
Tisk z počítače(P. 17)
Měřítko(P. 20)
Tisk vodoznaku(P. 21)
Tisk plakátu(P. 23)
Tisk přes pevně definovaný formulář(P. 27)
Připojení šifrování při tisku(P. 29)
Pozastavení tiskových úloh(P. 30)
Ukládání tiskových dat(P. 31)
Prioritní tisk(P. 32)
Změna výchozího nastavení(P. 33)
16
Tisk
Tisk z počítače
Tato část vysvětluje základní postup konfigurace nastavení ovladače tiskárny.
POZNÁMKA
● Pokud používáte zařízení připojené prostřednictvím portu WSD, povolte v zařízení možnost [Použít WSD].
1
2
V nabídce aplikace vyberte [Tisk].
Na obrazovce tisku vyberte zařízení, které používáte → klikněte na tlačítko
[Předvolby], [Vlastnosti tiskárny] nebo [Vlastnosti].
17
Tisk
3
Na obrazovce ovladače s nastavením tiskárny nastavte požadované položky.
V případě potřeby se přepněte na jinou kartu a nakonfigurujte odpovídající nastavení.
18
Tisk
POZNÁMKA
● Pokud funkce, kterou chcete použít, není na obrazovce s nastaveními tisku zobrazená, nakonfigurujte
nastavení tisku po povolení funkcí zařízení získáním informací o zařízení atd.
4
Klikněte na tlačítko [OK].
5
Na obrazovce tisku klikněte na tlačítko [Tisk] nebo [OK].
Související témata
O tomto ovladači(P. 9)
Změna výchozího nastavení(P. 33)
Nastavení informací o zařízení(P. 72)
Nelze provést nastavení ovladače(P. 150)
19
Tisk
Měřítko
Můžete zvětšit nebo zmenšit tisková data při tisku.
Zvětšení na velikost výstupního papíru
1
Zobrazte kartu [Základní nastavení] nebo [Vzhled strany].
2
Vyberte velikost papíru nastavenou v aplikaci z nabídky [Velikost strany].
3
V části [Velikost výstupu] vyberte velikost stránky, na kterou chcete tisknout.
Zadání požadovaného měřítka
1
Zobrazte kartu [Základní nastavení] nebo [Vzhled strany].
2
Vyberte [Ruční měřítko] → zadejte zvětšení v části [Měřítko].
Související témata
Karta [Základní nastavení](P. 103)
Karta [Vzhled strany](P. 106)
Registrace vlastních velikostí papíru(P. 45)
Nelze provést nastavení ovladače(P. 150)
20
Tisk
Tisk vodoznaku
Umožňuje vám přes tisková data přetiskovat poloprůhledné nápisy, jako [PŘÍSNĚ TAJNÉ] nebo [KONCEPT].
Můžete rovněž vytvářet nové vodoznaky.
Připojení a tisk vodoznaku
1
Zobrazte kartu [Vzhled strany].
2
Vyberte možnost [Vodoznak] → vyberte název vodoznaku.
Vytváření nových vodoznaků
1
Zobrazte kartu [Vzhled strany].
2
Vyberte možnost [Vodoznak] → klikněte na tlačítko [Upravit vodoznak].
3
V dialogovém okně [Upravit vodoznak] klikněte na tlačítko [Přidat] → zadejte název do
pole [Název].
4
V části [Atributy] nastavte atributy a znaky pro vodoznak.
5
V části [Zarovnání] nastavte polohu vodoznaku.
6
7
V části [Styl tisku] nastavte ohraničení a překrytí vodoznaku → klikněte na tlačítko
[OK].
V dialogovém okně [Upravit vodoznak] klikněte na [OK].
Vytvořený vodoznak se přidá do seznamu na kartě [Vzhled strany] > [Vodoznak].
21
Tisk
Související témata
Karta [Vzhled strany](P. 106)
22
Tisk
Tisk plakátu
Tisková data jedné strany můžete zvětšit a vytisknout na několik listů papíru. Když vytištěné listy spojíte
dohromady, vytvoří velký výtisk jako plakát.
Toto téma také pojednává o nastavení tisku plakátů a obsahuje příklady výstupu.
Nastavení tisku plakátu a příklady výstupů(P. 23)
Provedení tisku plakátů
1
2
Zobrazte kartu [Základní nastavení].
Vyberte možnost [Jednostranný tisk] z pole [Jednostranný tisk / oboustranný tisk / tisk
brožury].
3
Zobrazte kartu [Základní nastavení] nebo [Vzhled strany].
4
Vyberte možnost [Plakát [N x N]] z pole [Rozvržení strany].
N x N reprezentuje počet listů papíru, na které budou tisková data rozdělena a vytištěna.
Při tisku s ohraničením nebo při nastavování okrajů a rozsahu tištěných stránek proveďte následující postup.
5
6
Klikněte na tlačítko [Podrobnosti o plakátu].
V dialogovém okně [Podrobnosti o plakátu] nastavte všechny potřebné položky →
klikněte na [OK].
Nastavení tisku plakátu a příklady výstupů
Zde jsou uvedeny kombinace příkladů nastavení a výsledků výstupu související s tiskem plakátů. Příklady
nastavení jsou v případě potřeby uvedeny v kombinaci se stavem nastavení v dialogovém okně [Podrobnosti o
plakátu].
Příklad nastavení 1.
● Karta [Základní nastavení] > [Orientace]: [Na výšku]
● Karta [Základní nastavení] nebo [Vzhled strany] > [Rozvržení strany]: [Plakát [1 x 2]]
23
Tisk
Výsledek výstupu
Příklad nastavení 2.
● Karta [Základní nastavení] nebo [Vzhled strany] > [Rozvržení strany]: [Plakát [2 x 2]]
● Dialogové okno [Podrobnosti o plakátu] > [Stránky k vytištění] > [Určit stránky]: [2] a [4]
Výsledek výstupu
24
Tisk
Příklad nastavení 3.
● Karta [Základní nastavení] nebo [Vzhled strany] > [Rozvržení strany]: [Plakát [2 x 2]]
● Dialogové okno [Podrobnosti o plakátu]: [Vytisknout okraje], [Nastavit okraje pro odstřižení/vložení] a
[Vytisknout značky pro zarovnání]
Výsledek výstupu
Legenda
Přerušovaná čára: ohraničení
: značka vložení
: značka oříznutí
: okraj nastavený pro [Šířka okraje] (10 mm při výběru možnosti [Standardní])
Související témata
Karta [Základní nastavení](P. 103)
25
Tisk
Karta [Vzhled strany](P. 106)
26
Tisk
Tisk přes pevně definovaný formulář
Data lze tisknout přes pevně definovaný formulář uložený v zařízení. Tato funkce se nazývá tisk překrytí.
S ovladačem PS3 můžete používat pevně definované formuláře uložené nejen na zařízení, ale i na počítači (na
straně hostitele).
Uložení pevně definovaného formuláře do zařízení nebo počítače
1
Z nabídky aplikace vyberte možnost [Tisk] → zobrazte obrazovku tiskových nastavení
ovladače.
2
Zobrazte kartu [Vzhled strany].
3
Klikněte na tlačítko [Možnosti strany].
4
V dialogovém okně [Možnosti strany] zobrazte kartu [Překrytí].
5
Vyberte možnost [Způsob zpracování] > [Vytvořit soubor formuláře] → zadejte název
souboru.
Když lze vybrat cíl uložení souboru formuláře, vyberte cíl z nabídky [Uložit v] a následně určete název souboru.
Jestliže vyberete [Hostitel] z [Uložit v], požadovaným způsobem vyplňte [Název] a [Podtitulek].
6
Klikněte na tlačítko [OK].
7
Na obrazovce tiskových nastavení klikněte na tlačítko [OK].
8
Na obrazovce tisku klikněte na tlačítko [Tisk] nebo [OK].
Provedení tisku překrytí
1
Zobrazte kartu [Vzhled strany].
27
Tisk
2
Klikněte na tlačítko [Možnosti strany].
3
V dialogovém okně [Možnosti strany] zobrazte kartu [Překrytí].
4
Vyberte možnost [Způsob zpracování] > [Použít tisk překrytí] → zadejte název
formuláře, který se má používat.
Při použití souboru formuláře, který je uložen v zařízení:
Klikněte na tlačítko [Načíst informace ze souboru formuláře] → vyberte soubor z nabídky [Seznam souborů].
Pokud není možné získat informace ze zařízení, zadejte název souboru do pole [Název souboru].
Provádíte-li oboustranný tisk, vyberte rozsah aplikace z nabídky [Použít na].
Pokud se nezobrazí obrazovka [Načíst informace ze souboru formuláře], vyberte [Soubor formuláře na
zařízení] z nabídky [Soubor formuláře, který se má použít].
Při použití souboru formuláře, který je uložen na počítači:
Vyberte [Soubor formuláře na hostiteli] z nabídky [Soubor formuláře, který se má použít] → klikněte na
tlačítko [Procházet] a vyberte soubor formuláře, který se má použít.
Pokud to bude nutné, zadejte informace do položky [Informace o souboru].
5
Klikněte na tlačítko [OK].
Související témata
Karta [Vzhled strany](P. 106)
Tisk překrytí nebude proveden(P. 155)
28
Tisk
Připojení šifrování při tisku
K tiskovým datům můžete připojit kód PIN a uložit je do zařízení. Když tisknete uložená data, zadejte PIN na
ovládacím panelu zařízení. Tato funkce je užitečná při tisku důvěrných dokumentů atd.
POZNÁMKA
● Pokud kód PIN použitý při zabezpečeném tisku zaregistrujete jako výchozí nastavení, můžete snížit náročnost
konfigurace nastavení při tisku.
1
2
3
Zobrazte vhodnou kartu z obrazovky tiskových nastavení ovladače.
V nabídce [Způsob výstupu] vyberte možnost [Zabezpečený tisk] → klikněte na tlačítko
[Ano].
V dialogovém okně [Podrobnosti zabezpečeného tisku] zadejte [Uživatelské jméno] a
[PIN] → klikněte na [OK].
Je-li při provádění zabezpečeného tisku zobrazeno dialogové okno [Potvrdit PIN], potvrďte nebo nastavte název
dat, uživatelské jméno a PIN.
Související témata
Společná nastavení pro všechny listy(P. 100)
Změna výchozího nastavení(P. 33)
29
Tisk
Pozastavení tiskových úloh
Tisková data můžete odeslat do fronty uchovávání (dočasného úložiště) v zařízení. Pořadí tisku nebo nastavení
uložených dat můžete také změnit na ovládacím panelu zařízení nebo prostřednictvím vzdáleného uživatelského
rozhraní.
1
2
3
Zobrazte vhodnou kartu z obrazovky tiskových nastavení ovladače.
V nabídce [Způsob výstupu] vyberte možnost [Uchovat] → klikněte na tlačítko
[Podrobnosti].
V dialogovém okně [Podrobnosti uchování] nastavte název dat.
Chcete-li zadat požadovaný název, zvolte [Název dat pro uchování] > [Zadat název] → zadejte název do [Název].
4
Klikněte na tlačítko [OK].
Když provádíte pozastavení tisku, můžete potvrdit nebo nastavit název dat v zobrazeném dialogovém okně.
Související témata
Společná nastavení pro všechny listy(P. 100)
Změna výchozího nastavení(P. 33)
30
Tisk
Ukládání tiskových dat
Tisková data můžete uložit do schránky v zařízení. Nastavení uložených dat nebo jejich kombinování s jinými
daty můžete provádět z ovládacího panelu na zařízení nebo prostřednictvím vzdáleného uživatelského rozhraní.
POZNÁMKA
● Pokud číslo schránky použité při zabezpečeném tisku zaregistrujete jako výchozí nastavení, můžete snížit
náročnost konfigurace nastavení při tisku.
1
Zobrazte vhodnou kartu z obrazovky tiskových nastavení ovladače.
2
V nabídce [Způsob výstupu] vyberte možnost [Uložit] → klikněte na tlačítko [Ano].
3
V dialogovém okně [Podrobnosti ukládání] nastavte název dat.
Chcete-li zadat požadovaný název, zvolte [Název dat] > [Zadat název] → zadejte název do [Název].
4
Klikněte na [Načíst informace o poštovní schránce] → vyberte cíl z nabídky [Poštovní
schránky].
Stisknutím klávesy [Ctrl] nebo [Shift] můžete vybrat více schránek.
5
Klikněte na tlačítko [OK].
Související témata
Společná nastavení pro všechny listy(P. 100)
Změna výchozího nastavení(P. 33)
31
Tisk
Prioritní tisk
Můžete vytisknout dokument s vyšší prioritou, než mají ostatní tiskové úlohy čekající na vytištění v zařízení.
Pokud při prioritním tisku zařízení zpracovává tiskovou úlohu, prioritní tisk bude zahájen po dokončení tiskové
úlohy.
1
Zobrazte vhodnou kartu z obrazovky tiskových nastavení ovladače.
2
Vyberte možnost [Prioritní tisk] z pole [Způsob výstupu].
Související témata
Společná nastavení pro všechny listy(P. 100)
32
Tisk
Změna výchozího nastavení
Pro požadovaná nastavení tisku můžete změnit jejich výchozí nastavení. Pokud je změníte na často používaná
nastavení, můžete snížit náročnost konfigurace nastavení při tisku.
1
2
V okně [Ovládací panely] systému Windows zobrazte okno [Zařízení a tiskárny].
Klikněte pravým tlačítkem na ikonu zařízení, které chcete nastavit → v zobrazené
nabídce vyberte možnost [Předvolby tisku].
Jestliže používáte ovladač s více modely zařízení, vyberte model, který chcete nastavit, klepnutím na [Předvolby
tisku].
3
Na obrazovce ovladače s nastavením tiskárny nastavte požadované položky.
V případě potřeby se přepněte na jinou kartu a nakonfigurujte odpovídající nastavení.
4
Klikněte na tlačítko [OK].
33
Vytvoření brožury při tisku
Vytvoření brožury při tisku
Vytvoření brožury při tisku ........................................................................................................................ 35
Tisk brožury ......................................................................................................................................................... 36
Vytvoření brožury z několika sad ....................................................................................................................... 37
Oprava posunu při tisku brožury ........................................................................................................................ 38
Tisk brožur se sedlovým sešitím ......................................................................................................................... 39
Použití sedlového lisu při vytváření brožur se sedlovým šitím ......................................................................... 40
Ořezávání stránek při vytváření brožur se sedlovým šitím .............................................................................. 41
Lepená vazba ....................................................................................................................................................... 42
34
Vytvoření brožury při tisku
Vytvoření brožury při tisku
Tisk brožury(P. 36)
Vytvoření brožury z několika sad(P. 37)
Oprava posunu při tisku brožury(P. 38)
Tisk brožur se sedlovým sešitím(P. 39)
Použití sedlového lisu při vytváření brožur se sedlovým šitím(P. 40)
Ořezávání stránek při vytváření brožur se sedlovým šitím(P. 41)
Lepená vazba(P. 42)
35
Vytvoření brožury při tisku
Tisk brožury
Můžete tisknout s automaticky uspořádanými stránkami, aby po přeložení na polovinu vytvořily brožuru.
1
2
Zobrazte kartu [Základní nastavení] nebo [Kompletace].
Vyberte možnost [Tisk brožury] nebo [Jednostranný tisk / oboustranný tisk / tisk
brožury] v nabídce [Styl tisku].
Pokud chcete nastavit polohu vazby a mezery pro vazbu, použijte níže uvedené postupy.
3
4
5
6
Klikněte na tlačítko [Brožura].
V dialogovém okně [Podrobná nastavení pro brožuru] vyberte polohu vazby [Otevření
knihy].
Vyberte [Zadat mezeru pro vazbu brožury] → zadejte šířku mezery v [Mezera pro vazbu
brožury].
Klikněte na tlačítko [OK].
Související témata
Karta [Základní nastavení](P. 103)
Karta [Kompletace](P. 109)
Vytvoření brožury z několika sad(P. 37)
Oprava posunu při tisku brožury(P. 38)
Tisk brožur se sedlovým sešitím(P. 39)
36
Vytvoření brožury při tisku
Vytvoření brožury z několika sad
Při vytváření brožury z dokumentu s velkým množstvím stránek můžete tyto stránky pro tisk rozdělit do několika
sad.
1
2
Zobrazte kartu [Základní nastavení] nebo [Kompletace].
Vyberte možnost [Tisk brožury] nebo [Jednostranný tisk / oboustranný tisk / tisk
brožury] v nabídce [Styl tisku].
3
Klikněte na tlačítko [Brožura].
4
Vyberte možnost [Metoda tisku brožury] > [Rozdělit do sad].
5
Zadejte počet stran obsažených v každé sadě [Listů na sadu].
6
Klikněte na tlačítko [OK].
Související témata
Karta [Základní nastavení](P. 103)
Karta [Kompletace](P. 109)
Tisk brožury(P. 36)
37
Vytvoření brožury při tisku
Oprava posunu při tisku brožury
Můžete vytvářet a tisknout brožury a zároveň opravovat posun mezi vnějšími a vnitřními stránkami, ke kterému
dochází při jejich tisku. Pokud ořezáváte okraje stran pomocí řezačky, můžete nastavit hodnotu okraje, aby
nedocházelo k odchylce polohy dat tisku na jednotlivých stránkách.
1
2
Zobrazte kartu [Základní nastavení] nebo [Kompletace].
Vyberte možnost [Tisk brožury] nebo [Jednostranný tisk / oboustranný tisk / tisk
brožury] v nabídce [Styl tisku].
3
Klikněte na tlačítko [Brožura].
4
Vyberte možnost [Postup tisku brožury] > [S nastaveními zařízení].
5
Vyberte [Použít opravu deformace (posunu)] → vyberte metodu opravy v položce
[Metoda opravy posunu].
Jestliže vyberete [Ruční oprava], zadejte množství posunu oblasti tisku mezi stránkami co nejvíce vně a co
nejvíce na středu do pole [Opravná šířka].
6
Klikněte na tlačítko [OK].
Související témata
Karta [Základní nastavení](P. 103)
Karta [Kompletace](P. 109)
Tisk brožury(P. 36)
38
Vytvoření brožury při tisku
Tisk brožur se sedlovým sešitím
Při vytváření a tisku brožur můžete tisknout stránky, které jsou uprostřed sešité. V závislosti na zařízení můžete
také oříznout a zarovnat okraje stránek.
1
2
3
Zobrazte kartu [Základní nastavení] nebo [Kompletace].
Vyberte možnost [Tisk brožury] nebo [Jednostranný tisk / oboustranný tisk / tisk
brožury] v nabídce [Styl tisku].
V nabídce [Nastavení sedlového sešití] vyberte způsob dokončení.
Jestliže vyberete [Skládání + sedlové sešití + oříznutí]/[Skládání + oříznutí] z [Nastavení sedlového sešití],
proveďte následující postup.
4
5
Zobrazte kartu [Kompletace].
Vyberte metodu úpravy šířky oříznutí z nabídky [Nastavení oříznutí] → zadejte
hodnoty podle metody, kterou jste zvolili.
Související témata
Karta [Základní nastavení](P. 103)
Karta [Kompletace](P. 109)
Tisk brožury(P. 36)
Použití sedlového lisu při vytváření brožur se sedlovým šitím(P. 40)
Ořezávání stránek při vytváření brožur se sedlovým šitím(P. 41)
39
Vytvoření brožury při tisku
Použití sedlového lisu při vytváření brožur se sedlovým
šitím
Když provádíte tisk brožur se sedlovým sešitím, můžete svázanou část stlačit, aby byla plochá.
1
2
3
Zobrazte kartu [Základní nastavení] nebo [Kompletace].
Vyberte možnost [Tisk brožury] nebo [Jednostranný tisk / oboustranný tisk / tisk
brožury] v nabídce [Styl tisku].
V nabídce [Nastavení sedlového sešití] vyberte způsob dokončení.
Jestliže vyberete [Skládání + sedlové sešití + oříznutí]/[Skládání + oříznutí] z nabídky [Nastavení sedlového
sešití], nastavte metodu úpravy šířky oříznutí na kartě [Kompletace].
4
Klikněte na tlačítko [Brožura].
5
Vyberte [Sedlový lis] → zadejte sílu sedlového lisu v části [Nastavení sedlového lisu].
6
Klikněte na tlačítko [OK].
Související témata
Karta [Základní nastavení](P. 103)
Karta [Kompletace](P. 109)
Tisk brožur se sedlovým sešitím(P. 39)
40
Vytvoření brožury při tisku
Ořezávání stránek při vytváření brožur se sedlovým
šitím
Když provádíte tisk brožur se sedlovým sešitím, můžete přitom provést také oříznutí a zarovnání okrajů stránek.
1
Zobrazte kartu [Kompletace].
2
Vyberte možnost [Tisk brožury] z pole [Styl tisku].
3
4
Vyberte možnost [Skládání + sedlové sešití + oříznutí]/[Skládání + oříznutí] z [Nastavení
sedlového sešití].
Vyberte metodu úpravy šířky oříznutí z nabídky [Nastavení oříznutí] → zadejte
hodnoty podle metody, kterou jste zvolili.
Související témata
Karta [Základní nastavení](P. 103)
Karta [Kompletace](P. 109)
Tisk brožur se sedlovým sešitím(P. 39)
41
Vytvoření brožury při tisku
Lepená vazba
Na stránkách s obsahem můžete nanést na stranu s mezerou pro vazbu lepidlo a uzavřením stránek do přebalu
vytvoříte brožuru.
1
2
3
4
Zobrazte kartu [Kompletace].
Vyberte možnost [Lepená vazba [jednostranná]] nebo [Lepená vazba [oboustranná]] v
nabídce [Styl tisku].
Potvrďte obsah [Seznam nastavení].
Chcete-li změnit nastavení, klikněte na [Nastavení lepené vazby] → nastavte
požadované položky.
Při tisku na obálku vyberte [Data rozvržení mají stejnou velikost jako přebal] z nabídky [Nastavení přebalu s
lepenou vazbou] > [Styl tisku] → zadejte [Tisková strana předního přebalu]/[Tisková strana zadního přebalu].
Když upravujete velikost kompletace, klikněte na možnost [Přizpůsobení kompletace] → nakonfigurujte
příslušná nastavení → klikněte na tlačítko [OK].
5
Klikněte na tlačítko [OK].
Související témata
Karta [Kompletace](P. 109)
42
Používání různých typů papíru
Používání různých typů papíru
Používání různých typů papíru ................................................................................................................ 44
Registrace vlastních velikostí papíru ................................................................................................................. 45
Vkládání listů mezi transparentní listy .............................................................................................................. 46
Vkládání listů ....................................................................................................................................................... 47
Vložení tabelačního papíru ................................................................................................................................. 48
Tisk na tabelační papír ........................................................................................................................................ 50
Přidávání předních stránek ................................................................................................................................ 51
43
Používání různých typů papíru
Používání různých typů papíru
Registrace vlastních velikostí papíru(P. 45)
Vkládání listů mezi transparentní listy(P. 46)
Vkládání listů(P. 47)
Vložení tabelačního papíru(P. 48)
Tisk na tabelační papír(P. 50)
Přidávání předních stránek(P. 51)
44
Používání různých typů papíru
Registrace vlastních velikostí papíru
Můžete si zaregistrovat požadovanou velikost papíru a používat ji při tisku. Můžete také používat zaregistrované
vlastní velikosti papíru k tisku na ostatních zařízeních z vámi používaného počítače.
1
2
V okně [Ovládací panely] systému Windows zobrazte okno [Zařízení a tiskárny].
Klikněte pravým tlačítkem na ikonu zařízení, které chcete nastavit → v zobrazené
nabídce vyberte možnost [Předvolby tisku].
3
Zobrazte kartu [Vzhled strany].
4
Klikněte na tlačítko [Vlastní velikost papíru].
5
6
Nastavte v dialogovém okně [Nastavení vlastní velikosti papíru] možnost [Název
vlastní velikosti papíru], [Jednotka] a [Velikost papíru] → klikněte na tlačítko
[Registrovat].
Klikněte na tlačítko [OK].
Související témata
Karta [Vzhled strany](P. 106)
45
Používání různých typů papíru
Vkládání listů mezi transparentní listy
Při tisku transparentních listů mezi ně můžete vkládat oddělovací listy. Na vkládané listy také můžete tisknout.
1
Zobrazte kartu [Zdroj papíru].
2
Vyberte možnost [Výběr] > [Zdroj papíru]/[Typ papíru].
3
Vyberte možnost [Přebaly z transparentních listů] z pole [Výběr papíru].
4
Nastavte údaj [Listy přebalu] a [Transparentní listy].
Pokud vyberete možnost [Výběr] > [Zdroj papíru], vyberte zdroj papíru se založeným papírem, který se má
používat.
Pokud vyberte možnost [Výběr] > [Typ papíru], vyberte typ papíru, který se má používat.
5
Pokud chcete tisknout také na vkládané listy, vyberte možnost [Tisk na listy přebalu].
6
Klikněte na tlačítko [OK].
Související témata
Karta [Zdroj papíru](P. 117)
46
Používání různých typů papíru
Vkládání listů
Listy papíru můžete vkládat mezi zadané stránky.
1
Zobrazte kartu [Zdroj papíru].
2
Vyberte možnost [Výběr] > [Zdroj papíru] nebo [Typ papíru].
3
4
5
V nabídce [Výběr papíru] vyberte možnost [Vkládání listů] → klikněte na tlačítko
[Nastavení vkládání listů].
V dialogovém okně [Nastavení vkládání listů] vyberte možnost [Vložené listy] z nabídky
[Listy k vložení].
Nastavte možnost [Zdroj papíru], [Tisknout na] a [Vložit] → klikněte na tlačítko [Přidat].
Nastavení pro vkládání listů se přidává do [Seznam nastavení].
6
7
Klikněte na tlačítko [OK].
Vyberte papír pro obsahové stránky z pole [Zdroj papíru originálu] nebo [Typ papíru
originálu].
Související témata
Karta [Zdroj papíru](P. 117)
Vložení tabelačního papíru(P. 48)
47
Používání různých typů papíru
Vložení tabelačního papíru
Mezi zadané stránky můžete vkládat tabelační papír. Můžete také tisknout na ouško.
1
Zobrazte kartu [Zdroj papíru].
2
Vyberte možnost [Výběr] > [Zdroj papíru] nebo [Typ papíru].
3
4
5
6
V nabídce [Výběr papíru] vyberte možnost [Vkládání listů] → klikněte na tlačítko
[Nastavení vkládání listů].
V dialogovém okně [Nastavení vkládání listů] vyberte možnost [Tabelační papír] z
nabídky [Listy k vložení].
Nastavte údaj [Zdroj papíru], [Tisknout na] a [Vložit].
Chcete-li změnit typ papíru, klikněte na tlačítko [Tabelační papír] > [Nastavení] → v
nabídce [Typ papíru] vyberte typ papíru, který chcete použít → klikněte na [OK].
Pro nastavení polohy tisku na tabelačním papíru postupujte podle níže uvedeného postupu.
7
8
Klikněte na tlačítko [Podrobnosti tabelačního papíru].
V dialogovém okně [Podrobnosti tabelačního papíru] nastavte možnost [Tisková pozice
na oušku] → klikněte na tlačítko [OK].
Chcete-li posunout tisková data na ouško, vyberte [Odsadit tiskovou pozici] → zadejte vzdálenost k posunu dat
do pole [Šířka odsazení] → klikněte na [OK].
Chcete-li vytisknout data bez posunu, vyberte [Neodsazovat tiskovou pozici] → zvolte velikost tabelačního
papíru z nabídky [Velikost tabelačního papíru] → klikněte na [OK].
9
10
V dialogovém okně [Nastavení vkládání listů] klikněte na [OK].
Vyberte papír pro obsahové stránky z pole [Zdroj papíru originálu] nebo [Typ papíru
originálu].
48
Používání různých typů papíru
Související témata
Karta [Zdroj papíru](P. 117)
Tisk na tabelační papír(P. 50)
49
Používání různých typů papíru
Tisk na tabelační papír
Můžete tisknout na ouško tabelačního papíru.
1
Zobrazte kartu [Zdroj papíru].
2
Vyberte možnost [Výběr] > [Typ papíru].
3
Klikněte na tlačítko [Typ papíru] > [Nastavení].
4
V dialogovém okně [Nastavení typu papíru] vyberte tabelační papír z nabídky [Typ
papíru] → klikněte na [OK].
Pro nastavení polohy tisku na tabelačním papíru postupujte podle níže uvedeného postupu.
5
6
Klikněte na tlačítko [Podrobnosti tabelačního papíru].
V dialogovém okně [Podrobnosti tabelačního papíru] nastavte možnost [Tisková pozice
na oušku] → klikněte na tlačítko [OK].
Chcete-li posunout tisková data na ouško, vyberte [Odsadit tiskovou pozici] → zadejte vzdálenost k posunu dat
do pole [Šířka odsazení] → klikněte na [OK].
Chcete-li vytisknout data bez posunu, vyberte [Neodsazovat tiskovou pozici] → zvolte velikost tabelačního
papíru z nabídky [Velikost tabelačního papíru] → klikněte na [OK].
Související témata
Karta [Zdroj papíru](P. 117)
Vložení tabelačního papíru(P. 48)
50
Používání různých typů papíru
Přidávání předních stránek
Do tiskových dat můžete přidat přední a zadní stranu přebalu. Pro tisk můžete vybrat papír, který se liší od stran
obsahu, a zadat, na kterou stranu obálky se má tisknout.
1
Zobrazte kartu [Zdroj papíru].
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení předního/zadního přebalu].
3
4
5
6
V dialogovém okně [Nastavení předního/zadního přebalu] vyberte přední stránky k
přidání z nabídky [Nastavení přebalu].
Chcete-li nastavit přední stránku či přebal, nastavte [Přední přebal] > [Zdroj papíru] a
[Tisknout na].
Chcete-li nastavit zadní stránku či přebal, nastavte [Zadní přebal] > [Zdroj papíru] a
[Tisknout na].
Klikněte na tlačítko [OK].
Související témata
Karta [Zdroj papíru](P. 117)
51
Tisk více souborů zároveň
Tisk více souborů zároveň
Tisk více souborů zároveň ........................................................................................................................... 53
O funkci [Úprava a náhled] ................................................................................................................................. 54
Tisk souborů zároveň .......................................................................................................................................... 55
Kontrola náhledu tisku ....................................................................................................................................... 57
Změna nastavení tisku pro zkombinovaný soubor ........................................................................................... 59
52
Tisk více souborů zároveň
Tisk více souborů zároveň
O funkci [Úprava a náhled](P. 54)
Tisk souborů zároveň(P. 55)
Kontrola náhledu tisku(P. 57)
Změna nastavení tisku pro zkombinovaný soubor(P. 59)
53
Tisk více souborů zároveň
O funkci [Úprava a náhled]
Funkce [Úprava a náhled] umožňuje kombinovat více souborů do jednoho pro tisk.
Funkci [Úprava a náhled] můžete nastavit v [Způsob výstupu] na každé kartě obrazovky nastavení tisku.
Když kliknete na tlačítko tisku aplikace, otevře se hlavní obrazovka Canon PageComposer a můžete také
provádět následující:
● Zobrazte tisková data pro potvrzení
● Změňte nastavení tisku po kontrole náhledu
● Odstraňte zbytečné strany
● Proveďte nátisk
● Zkombinujte data vytvořená v jiné aplikaci do jednoho souboru pro tisk
● Sjednoťte nastavení tisku při kombinování více souborů
Související témata
Společná nastavení pro všechny listy(P. 100)
Canon PageComposer(P. 145)
Tisk souborů zároveň(P. 55)
Kontrola náhledu tisku(P. 57)
Změna nastavení tisku pro zkombinovaný soubor(P. 59)
54
Tisk více souborů zároveň
Tisk souborů zároveň
Můžete zkombinovat více souborů do jednoho a ten poté vytisknout. Můžete také změnit nastavení tisku pro
úpravu složeného souboru pomocí nástroje Canon PageComposer.
Zde je vysvětlen postup provádění operací pomocí ikon na panelu nástrojů Canon PageComposer. Operace lze
rovněž provádět přímo z nabídky.
1
2
Zobrazte vhodnou kartu z obrazovky tiskových nastavení ovladače.
V nabídce [Způsob výstupu] vyberte možnost [Úprava a náhled] → klikněte na tlačítko
[OK].
Chcete-li nastavit metodu výstupu po zkombinovaný soubor, klikněte na [Podrobnosti] → vyberte metodu
výstupu z [Způsob výstupu po úpravě a náhledu] → klikněte na [OK].
3
Klikněte na [OK] → klikněte na [Tisknout] nebo [OK] na obrazovce tisku.
Zobrazí se hlavní obrazovka Canon PageComposer.
4
Opakujte kroky 1 až 3 pro každý soubor, který chcete zkombinovat.
5
Na hlavní obrazovce Canon PageComposer vyberte ze seznamu soubory, které chcete
zkombinovat → klikněte na [
6
] (Kombinovat dokumenty).
V dialogovém okně [Kombinovat] zadejte název v položce [Název dokumentu], je-li to
třeba.
55
Tisk více souborů zároveň
7
Chcete-li změnit nastavení tisku, klikněte na kartu [Nastavení tisku] → nastavte
požadované položky → klikněte na tlačítko [Kombinovat].
Aktuální nastavení můžete zkontrolovat v náhledu.
Chcete-li smazat stránku, zvolte stránku v náhledu → klikněte [Odstranit].
8
Na hlavní obrazovce Canon PageComposer vyberte zkombinovaný soubor → klikněte
na [
] (Tisk).
Související témata
Společná nastavení pro všechny listy(P. 100)
Canon PageComposer(P. 145)
Kontrola náhledu tisku(P. 57)
Změna nastavení tisku pro zkombinovaný soubor(P. 59)
56
Tisk více souborů zároveň
Kontrola náhledu tisku
Ještě před samotným tiskem můžete zkontrolovat náhled tisku a rozvržení stránek.
Zde je vysvětlen postup provádění operací pomocí ikon na panelu nástrojů Canon PageComposer. Operace lze
rovněž provádět přímo z nabídky.
1
2
Zobrazte vhodnou kartu z obrazovky tiskových nastavení ovladače.
V nabídce [Způsob výstupu] vyberte možnost [Úprava a náhled] → klikněte na tlačítko
[OK].
Chcete-li nastavit metodu výstupu po zkombinování souborů, klikněte na [Podrobnosti] → vyberte metodu
výstupu z [Způsob výstupu po úpravě a náhledu] → klikněte na [OK].
3
Klikněte na [OK] → klikněte na [Tisknout] nebo [OK] na obrazovce tisku.
Zobrazí se hlavní obrazovka Canon PageComposer.
4
Na hlavní obrazovce Canon PageComposer vyberte ze seznamu soubory, u kterých
chcete provést kontrolu náhledu → klikněte na [
5
] (Náhled tisku).
V dialogovém okně [Náhled tisku] zkontrolujte náhled → klikněte na [Zavřít].
Klikněte na [
] (Další) a zobrazí se další strana.
Kliknutím na obrázek stránky můžete provést zvětšení či zmenšení.
57
Tisk více souborů zároveň
Související témata
Společná nastavení pro všechny listy(P. 100)
Canon PageComposer(P. 145)
Tisk souborů zároveň(P. 55)
Výsledky tisku nejsou uspokojivé(P. 151)
58
Tisk více souborů zároveň
Změna nastavení tisku pro zkombinovaný soubor
Nastavení tisku pro zkombinovaný soubor můžete změnit pomocí Canon PageComposer. Při editování souborů
s různými velikostmi stránek nebo rozvrženími můžete takto sjednotit nastavení.
Zde je vysvětlen postup provádění operací pomocí ikon na panelu nástrojů Canon PageComposer. Operace lze
rovněž provádět přímo z nabídky.
1
Na hlavní obrazovce Canon PageComposer vyberte ze seznamu soubor, který chcete
změnit → klikněte na [
2
3
] (Změnit nastavení tisku).
V dialogovém okně [Změnit nastavení tisku] zadejte název v položce [Název
dokumentu], je-li to třeba.
Klikněte na kartu [Nastavení tisku] → nastavte požadované položky.
Chcete-li sjednotit nastavení velikosti výstupu, vyberte [Jednotnost výstupní velikosti] → vyberte velikost
papíru.
Chcete-li sjednotit nastavení rozložení strany, vyberte [Jednotnost rozvržení] → vyberte nastavení rozložení.
4
5
6
Chcete-li nastavit, od jakého místa se má tisknout další soubor při kombinování
souborů, vyberte [Vytisknout další dokument z] → vyberte položku.
Chcete-li zadat podrobné nastavení na obrazovce nastavení tisku ovladače, klikněte na
[Podrobnosti] → zadejte odpovídající nastavení → klikněte na [OK].
V dialogovém okně [Změnit nastavení tisku] klikněte na [OK].
59
Tisk více souborů zároveň
Související témata
Canon PageComposer(P. 145)
Tisk souborů zároveň(P. 55)
60
Podrobnosti nastavení barevného tisku
Podrobnosti nastavení barevného
tisku
Podrobnosti nastavení barevného tisku ............................................................................................ 62
Úprava barev (PS3) .............................................................................................................................................. 63
Upozornění při barevném tisku z aplikace pracující s formátem PostScript (PS3) .......................................... 64
61
Podrobnosti nastavení barevného tisku
Podrobnosti nastavení barevného tisku
Úprava barev (PS3)(P. 63)
Upozornění při barevném tisku z aplikace pracující s formátem PostScript (PS3)(P. 64)
62
Podrobnosti nastavení barevného tisku
Úprava barev (PS3)
Používáte-li ovladač PS3, můžete upravit barvu, jas a kontrast.
1
Zobrazte kartu [Barva].
2
Klikněte na tlačítko [Podrobnosti].
3
4
5
V dialogovém okně [Podrobná nastavení] vyberte možnost [Nastavení barevného
vstupu RGB] → klikněte na tlačítko [Nastavení].
V dialogovém okně [Podrobnosti nastavení barevného vstupu RGB] nastavte barvu, jas
a kontrast → klikněte na tlačítko [OK].
V dialogovém okně [Podrobná nastavení] klikněte na tlačítko [OK].
Související témata
Karta [Barva] (PS3)(P. 130)
Upozornění při barevném tisku z aplikace pracující s formátem PostScript (PS3)(P. 64)
63
Podrobnosti nastavení barevného tisku
Upozornění při barevném tisku z aplikace pracující s
formátem PostScript (PS3)
Provedete-li barevný tisk z aplikace pracující s formátem PostScript (Adobe Reader, Adobe Acrobat, Adobe
Illustrator, Adobe Photoshop atd.) a použijete-li ovladač PS3, změní se metoda zpracování dat podle kombinace
nastavení na kartě [Nastavení zařízení] > [Výstup z aplikace PS] a funkcí tisku* jako tisk vodoznaku atd. Tato
nastavení proveďte náležitě dle účelu tisku.
* Funkcemi tisku ovlivněnými metodou zpracování jsou tisk vodoznaku, rozvržení stránky, výběr papíru, tisk plakátu, tisk N
na 1 (kromě 1, 2 nebo 4 na 1), CanoFine atd.
[Výstup z aplikace PS] > [Automaticky]
Je-li nastavená funkce [Vodoznak] atd.
● Je použitý barevný model RGB.
Není-li nastavená funkce [Vodoznak] atd.
● Aplikace vygeneruje kód ve formátu PostScript sama.
● Normálně je použitý barevný model CMYK.
[Výstup z aplikace PS] > [Zapnuto]
Je-li nastavená funkce [Vodoznak] atd.
● Aplikace vygeneruje kód ve formátu PostScript sama.
● Normálně je použitý barevný model CMYK.
● Nastavení [Vodoznak] atd. jsou vypnutá.
Není-li nastavená funkce [Vodoznak] atd.
● Aplikace vygeneruje kód ve formátu PostScript sama.
● Normálně je použitý barevný model CMYK.
[Výstup z aplikace PS] > [Vypnuto]
● Je použitý barevný model RGB.
POZNÁMKA
● Odstíny ve výsledku tisku, když je použitý barevný model RGB, a odstíny ve výsledku tisku, když je použitý
barevný model CMYK, se mohou lišit.
Související témata
Karta [Nastavení zařízení](P. 138)
64
Úpravy oblíbených nastavení
Úpravy oblíbených nastavení
Úpravy oblíbených nastavení ................................................................................................................... 66
Registrace oblíbených nastavení ....................................................................................................................... 67
Úprava seznamu Oblíbená nastavení ................................................................................................................ 68
65
Úpravy oblíbených nastavení
Úpravy oblíbených nastavení
Registrace oblíbených nastavení(P. 67)
Úprava seznamu Oblíbená nastavení(P. 68)
66
Úpravy oblíbených nastavení
Registrace oblíbených nastavení
Často používaná nastavení můžete zaregistrovat jako profil.
1
Zobrazte vhodnou kartu z obrazovky tiskových nastavení ovladače → upravte
nastavení, které chcete registrovat.
2
Klikněte na tlačítko [Přidat] vpravo od možnosti [Profil].
3
V dialogovém okně [Přidat profil] nastavte možnosti [Název] a [Ikona].
Zadejte komentář do pole [Komentář], je-li potřeba.
4
Klikněte na tlačítko [OK].
Do [Profil] je přidán nový profil. Registrovaná nastavení tisku můžete použít prostě jen výběrem položky z
nabídky [Profil].
Související témata
Společná nastavení pro všechny listy(P. 100)
67
Úpravy oblíbených nastavení
Úprava seznamu Oblíbená nastavení
Seznam [Profil] můžete upravit a potom ho importovat nebo exportovat pro použití v jiných počítačích.
Editování seznamu [Profil]
1
Zobrazte vhodnou kartu z obrazovky tiskových nastavení ovladače.
2
Klikněte na tlačítko [Upravit] vpravo od možnosti [Profil].
3
V dialogovém okně [Upravit profil] vyberte z nabídky [Seznam profilů] profil, který
chcete editovat → zadejte [Název] a [Ikona].
Zadejte komentář do pole [Komentář], je-li potřeba.
Chcete-li smazat profil, vyberte profil z nabídky [Seznam profilů] → klikněte na [Odstranit] → klikněte na [Ano].
4
Klikněte na tlačítko [OK].
Export profilu
1
Zobrazte vhodnou kartu z obrazovky tiskových nastavení ovladače.
2
Klikněte na tlačítko [Upravit] vpravo od možnosti [Profil].
3
V dialogovém okně [Upravit profil] vyberte z nabídky [Seznam profilů] profil, který
chcete exportovat → klikněte na [Export].
4
Zadejte umístění pro uložení a název souboru → klikněte na [Uložit] nebo [OK].
5
Klikněte na tlačítko [OK].
Vybraný profil se uloží jako soubor „*.cfg“.
Import profilu
1
Zobrazte vhodnou kartu z obrazovky tiskových nastavení ovladače.
68
Úpravy oblíbených nastavení
2
3
4
Klikněte na tlačítko [Upravit] vpravo od možnosti [Profil].
V dialogovém okně [Upravit profil] klikněte na [Import] → vyberte soubor profilu k
importování → klikněte na [Otevřít].
Klikněte na tlačítko [OK].
Související témata
Společná nastavení pro všechny listy(P. 100)
Registrace oblíbených nastavení(P. 67)
69
Koordinace s funkcemi zařízení
Koordinace s funkcemi zařízení
Koordinace s funkcemi zařízení ............................................................................................................... 71
Nastavení informací o zařízení ........................................................................................................................... 72
Nastavení funkcí zařízení ................................................................................................................................... 77
Nastavení zdrojů papíru a cíle výstupu .............................................................................................................. 78
Exportování konfiguračního profilu ................................................................................................................... 87
Importování konfiguračního profilu .................................................................................................................. 89
O nastavení typu profilů konfigurace ................................................................................................................ 92
Nastavení funkce ověřování ............................................................................................................................... 93
Nastavení uživatelského jména ......................................................................................................................... 95
70
Koordinace s funkcemi zařízení
Koordinace s funkcemi zařízení
Nastavení informací o zařízení(P. 72)
Nastavení funkcí zařízení(P. 77)
Nastavení zdrojů papíru a cíle výstupu(P. 78)
Exportování konfiguračního profilu(P. 87)
Importování konfiguračního profilu(P. 89)
O nastavení typu profilů konfigurace(P. 92)
Nastavení funkce ověřování(P. 93)
Nastavení uživatelského jména(P. 95)
71
Koordinace s funkcemi zařízení
Nastavení informací o zařízení
V této části je vysvětlen postup nastavení doplňků instalovaných v zařízení a udělení exkluzivity k použití funkcí.
Nejprve v ovladači zadejte konfigurační soubor odpovídající modelu tiskárny na kartě [Nastavení zařízení].
Nastavení pro používání funkcí zařízení se zobrazí na kartě [Nastavení zařízení]. Poté nastavte informace o
funkci zařízení a o doplňcích. Je-li možné použít funkci získání informací o zařízení, pak lze informace o funkcích
a doplňcích nastavit automaticky.
Dále postupujte podle některé z níže popsaných situací.
● V případě, že jste provedli instalaci za pomoci instalačního programu a síťového připojení:
Obvykle jsou během instalace získány informace o zařízení a konfigurační profil i informace o zařízení a
doplňcích se nastaví automaticky. Podle následujícího postupu zkontrolujte, zda použitý konfigurační profil
odpovídá modelu tiskárny a že [Informace o zařízení] jsou nastaveny na možnost [Automaticky].
● V případě, že jste provedli instalaci za pomoci instalačního programu a připojení USB:
Během instalace se konfigurační profil odpovídající modelu tiskárny nastaví automaticky. Funkce získání
informací o zařízení není u rozhraní USB podporována. Podle následujícího postupu zkontrolujte, zda použitý
konfigurační profil odpovídá modelu tiskárny, a poté nastavte ručně informace o funkcích a doplňcích
zařízení.
● V případě, že během instalace nebyly získány informace o zařízení anebo nelze použít funkce a doplňky
zařízení:
Podle následujícího postupu nastavte automaticky nebo ručně konfigurační profil a informace o funkcích a
doplňcích zařízení.
● Když jste k zařízení přidali doplněk:
Podle následujícího postupu zkontrolujte, zda použitý konfigurační profil odpovídá modelu tiskárny, a poté
nastavte automaticky nebo ručně přidávaný doplněk.
● V případě, že jste změnili model vámi používané tiskárny:
Po změně portu podle následujícího postupu nastavte automaticky nebo ručně konfigurační profil a
informace o funkcích a doplňcích zařízení.
Podmínky
● Nastavení v zařízení
- Pokud je zařízení připojeno prostřednictvím portu WSD, možnost [Použít WSD Browsing] je již zapnutá.
- Pokud je zařízení připojeno prostřednictvím standardního portu TCP/IP, možnost [Vyvolat informace
správy tiskárny od hostitele] je již zapnutá.
Podrobné informace naleznete v příručce k zařízení.
● Při spouštění počítače se přihlaste jako člen skupiny Administrators.
● Při změně modelu použité tiskárny změňte nastavení tiskového portu.
Postupy
1
2
V okně [Ovládací panely] systému Windows zobrazte okno [Zařízení a tiskárny].
Klikněte pravým tlačítkem na ikonu zařízení, které chcete nastavit → v zobrazené
nabídce vyberte možnost [Vlastnosti tiskárny].
72
Koordinace s funkcemi zařízení
Jestliže používáte ovladač s více modely zařízení, vyberte model, který chcete nastavit, klepnutím na [Vlastnosti
tiskárny].
3
4
Zobrazte kartu [Nastavení zařízení].
Zkontrolujte, zda konfigurační profil odpovídá vámi používanému zařízení → pokud
modelu tiskárny neodpovídá, klikněte na [Změnit].
Je-li nastaven konfigurační profil odpovídající modelu tiskárny, pokračujte krokem 6.(P. 75)
73
Koordinace s funkcemi zařízení
DŮLEŽITÉ
● Pokud jste nevybrali konfigurační profil vhodný pro vámi používané zařízení, nemusí být informace o zařízení
správně použité a některé funkce zařízení nemusí fungovat. Vyberte vhodný konfigurační profil k zobrazení
požadovaných nastavení na kartě [Nastavení zařízení]. Na nastavení, která nejsou zobrazena na kartě
[Nastavení zařízení], nebyly použité informace získané o zařízení.
5
Vyberte možnost [Automaticky vybrat profil konfigurace vhodný pro vaše zařízení] →
klikněte na tlačítko [OK].
Pokud je zařízení v režimu offline anebo potřebujete zadat konfigurační profil ručně, zvolte [Vybrat ručně] →
vyberte konfigurační profil v části [Profil konfigurace] → klikněte na [OK].
74
Koordinace s funkcemi zařízení
6
Potvrďte, že [Informace o zařízení] jsou nastaveny na [Automaticky] → klikněte na
[OK].
Jsou-li [Informace o zařízení] nastaveny na [Automaticky], budou získány informace o zařízení a také budou
automaticky nastaveny informace o funkcích a doplňcích zařízení.
V případě, že informace o zařízení budete chtít získat znovu, jako např. po přidání doplňku, klikněte na [
]
(Načíst informace o stavu zařízení).
Jsou-li [Informace o zařízení] nastaveny na [Ručně], nebudou informace o zařízení získány. Doplňky připojené k
zařízení i funkce podporované zařízením nastavte ručně.
75
Koordinace s funkcemi zařízení
POZNÁMKA
● I když je možné funkci získání informací o zařízení použít, některé informace o zařízení je nutné nastavit
ručně. Podrobnosti naleznete v tématech o nastavení funkcí zařízení.
● Pokud platí některý z následujících případů, je možné, že některé informace o zařízení nepůjdou načíst. V
takovém případě volitelné doplňky nastavte ručně.
- Jestliže používáte USB připojení
- Jestliže používáte zařízení nebo port, který nedokáže získat informace o zařízení
- Když je konfigurační profil nastaven na možnost [Základní konfigurace] nebo [Základní konfigurace
(kompatibilní)]
● Můžete exportovat a uložit nastavení informací o zařízení na kartě [Nastavení zařízení] jako konfigurační
profil. Importováním vyexportovaného konfiguračního profilu můžete všechny informace o zařízení nastavit
najednou.
Související témata
Karta [Nastavení zařízení](P. 138)
Nastavení funkcí zařízení(P. 77)
Nastavení zdrojů papíru a cíle výstupu(P. 78)
Importování konfiguračního profilu(P. 89)
Nelze použít funkci získání informací o zařízení nebo funkci ověřování(P. 157)
76
Koordinace s funkcemi zařízení
Nastavení funkcí zařízení
Nastavení vhodná pro zařízení jsou nutná pro používání jedinečných funkcí zařízení. Pokud se informace o
zařízení získávají během instalace, nastavení vhodná pro zařízení se automaticky použijí na ovladač.
Nicméně pro následující funkce nelze použít optimální nastavení. Před použitím těchto funkcí zkontrolujte, zda
byla použita nastavení vhodná pro toto zařízení.
Funkce, jejichž nastavení je možná nutné konfigurovat ručně
● [Profil konfig.]
● [Nastavení velikosti papíru] > [Velikost papíru, která se použije jako vlastní velikost papíru]
● [Jiná nastavení]
- [Spooling u hostitele]
- [Výstup z aplikace PS]
- [Nastavit informace o uživateli]
- [Správa uživatelů] > [Správa ID oddělení] > [Nastavení]
● [Nastavení písma]
● [Podrobnosti] > položky s [
]
POZNÁMKA
● Pokud vyberete [Zapnuto] pro [Podrobnosti] > [Jiná nastavení] > [Při načítání informací o zařízení změnit
konfigurační profil], položky označené [
] mohou být také nastaveny automaticky.
● Když je připojení uskutečněno pomocí TCP/IP nebo IPP sítě, lze informace o zařízení získat pouze pomocí
ovladače.
● V prostředí tiskového serveru lze informace o zařízení získat, jestliže je na serverovém počítači nainstalována
služba „Canon Driver Information Assist Service“. Tuto službu můžete nainstalovat pomocí instalačního
programu ovladače.
● Když používáte USB připojení, informace o zařízení nelze získat. Nastavte funkce zařízení a nainstalované
doplňky ručně.
Související témata
Karta [Nastavení zařízení](P. 138)
Nastavení zdrojů papíru a cíle výstupu(P. 78)
Nelze použít funkci získání informací o zařízení nebo funkci ověřování(P. 157)
77
Koordinace s funkcemi zařízení
Nastavení zdrojů papíru a cíle výstupu
Tato část vysvětluje zdroje papíru a cíle výstupu zařízení, která se nastavují v kartě [Nastavení zařízení], pro
každý název konfiguračního profilu.
Viz vysvětlení názvu konfiguračního profilu, který se nastavuje na kartě [Nastavení zařízení] > [Profil konfig.].
Jsou-li [Základní konfigurace], [Základní konfigurace (Canon)], [Základní konfigurace (kompatibilní)] nebo
[Ovladač tisku Fiery] nastaveny v [Profil konfig.], viz vysvětlení názvu konfiguračního profilu, který odpovídá
modelu vaší tiskárny.
Laserové tiskárny(P. 78)
iR-ADV(P. 79)
iR-ADV PRO(P. 81)
imagePRESS(P. 83)
Multifunkční tiskárny(P. 85)
POZNÁMKA
● Některé doplňky nemusí být v závislosti na ovladači a používaném zařízení použitelné.
● Omezení ohledně nastavení zařízení najdete v souboru Readme.
Laserové tiskárny
Nastavení zdroje papíru
78
Koordinace s funkcemi zařízení
Dialogové okno [Zdroj papíru]
[Standardní zdroj papíru]
A-1 [1x zásuvka]
[Volitelná zásuvka/kazeta]
B-1 [1x zásuvka]
B-2 [2x zásuvka]
B-3 [3x zásuvka]
B-4 [4x zásuvka]
[Volitelný podstavec]
C-1 [Jednotka podstavce na papír]
D [Přihrádka na obálky]
iR-ADV
Nastavení zdroje papíru
Dialogové okno [Zdroj papíru]
[Standardní zdroj papíru]
A-1 [1x zásuvka]
A-2 [2x zásuvka]
A-3 [2x podstavec + 2x zásuvka]
79
Koordinace s funkcemi zařízení
[Volitelná zásuvka/kazeta]
B-1 [1x zásuvka]
B-2 [2x zásuvka]
B-3 [3x zásuvka]
B-4 [1kazetová podávací jednotka]
B-5 [2kazetová podávací jednotka]
B-6 [3kazetová podávací jednotka]
B-7 [Velkokapacitní kazetová podávací jednotka]
[Volitelný podstavec]
C-1 [Jednotka podstavce na papír]
C-2 [Lehký podstavec POD]
C-3 [Podstavec na papír s více zásuvkami]
[Vkládač]
D-1 [Jednotka pro vkládání dokumentů (2x přihrádka)]
D-2 [Vkladač jednotky skládání papíru / jednotka pro vkládání dokumentů (1x přihrádka)]
[Podavač obálek]
E-1 [Zásuvka 1]
E-2 [Zásuvka 2]
Nastavení cílů výstupu
Dialogové okno [Nastavení výstupu papíru]
A-1 [Přihrádka na kopie]
B-1 [Vnitřní přihrádka finišeru]
B-2 [Vnitřní doplňková přihrádka finišeru]
80
Koordinace s funkcemi zařízení
B-3 [Vnitřní přihrádka 1]
B-4 [Vnitřní přihrádka 2]
C-1 [Přihrádka finišeru 1 [bez kompletování]]
C-2 [Přihrádka finišeru 2 [bez kompletování]]
C-3 [Přihrádka finišeru 1]
C-4 [Přihrádka finišeru 2]
* V závislosti na zařízení B-1 [Vnitřní přihrádka finišeru] a B-2 [Vnitřní doplňková přihrádka finišeru] mohou být
připojeny obráceně.
iR-ADV PRO
Nastavení zdroje papíru
Dialogové okno [Zdroj papíru]
[Standardní zdroj papíru]
A-1 [2x podstavec + 2x zásuvka]
[Volitelný podstavec]
B-1 [Jednotka podstavce na papír]
B-2 [Lehký podstavec POD]
B-3 [Podstavec na papír s více zásuvkami]
81
Koordinace s funkcemi zařízení
[Vkládač]
C-1 [Jednotka pro vkládání dokumentů (2x přihrádka)]
C-2 [Vkladač jednotky skládání papíru / jednotka pro vkládání dokumentů (1x přihrádka)]
Nastavení cílů výstupu
Dialogové okno [Nastavení výstupu papíru]
Přihrádka finišeru
A-1 [Přihrádka finišeru 1]
A-2 [Přihrádka finišeru 2]
A-3 [Přihrádka finišeru 1 [bez kompletování]]
A-4 [Přihrádka finišeru 2 [bez kompletování]]
82
Koordinace s funkcemi zařízení
imagePRESS
Nastavení zdroje papíru
Dialogové okno [Zdroj papíru]
[Standardní zdroj papíru]
A-1 [3x zásuvka]
A-2 [1x podstavec]
A-3 [2x podstavec]
[Volitelný podstavec]
B-1 [Lehký podstavec POD]
B-2 [Podstavec POD]
B-3 [Podstavec POD + sekundární podstavec POD]
B-4 [Podstavec POD + 2x sekundární podstavec POD]
B-5 [Podstavec na papír s více zásuvkami]
[Vkládač]
C-1 [Jednotka pro vkládání dokumentů (2x přihrádka)]
C-2 [Jednotka pro vkládání dokumentů [iPR C7010VP/6010]]
C-3 [Jednotka pro vkládání dokumentů s více zásuvkami]
83
Koordinace s funkcemi zařízení
D [Vkládače jednotky pro lepenou vazbu]
E [Víceúčelová přihrádka]
Nastavení cílů výstupu
Dialogové okno [Nastavení výstupu papíru]
Přihrádka finišeru
A-1 [Přihrádka finišeru 1]
A-2 [Přihrádka finišeru 2]
A-3 [Přihrádka finišeru 1 [bez kompletování]]
A-4 [Přihrádka finišeru 2 [bez kompletování]]
A-5 [Přihrádka finišeru 1 [iPR C7010VP/6010]]
A-6 [Přihrádka finišeru 2 [iPR C7010VP/6010]]
Stohovací jednotka
B-1 [Stohovací jednotka a [Sada]]
B-2 [Stohovací jednotka b [Sada]]
B-3 [Stohovací jednotka a [Výstupní přihrádka]]
84
Koordinace s funkcemi zařízení
B-4 [Stohovací jednotka b [Výstupní přihrádka]]
B-5 [Stohovací jednotka a [Sada] [iPR C7010VP/6010]]
B-6 [Stohovací jednotka b [Sada] [iPR C7010VP/6010]]
B-7 [Stohovací jednotka a [Výstupní přihrádka] [iPR C7010VP/6010]]
B-8 [Stohovací jednotka b [Výstupní přihrádka] [iPR C7010VP/6010]]
Multifunkční tiskárny
Nastavení zdroje papíru
Dialogové okno [Zdroj papíru]
[Standardní zdroj papíru]
A-1 [1x zásuvka]
A-2 [2x zásuvka]
[Volitelná zásuvka/kazeta]
B-1 [1x zásuvka]
B-2 [2x zásuvka]
B-3 [3x zásuvka]
B-4 [1kazetová podávací jednotka]
B-5 [2kazetová podávací jednotka]
B-6 [3kazetová podávací jednotka]
[Podavač obálek]
C-1 [Zásuvka 1]
85
Koordinace s funkcemi zařízení
C-2 [Zásuvka 2]
Nastavení cílů výstupu
Dialogové okno [Nastavení výstupu papíru]
A-1 [Přihrádka na kopie]
A-2 [Vnitřní přihrádka finišeru]
A-3 [Vnitřní doplňková přihrádka finišeru]
A-4 [Vnitřní přihrádka 1]
A-5 [Vnitřní přihrádka 2]
Související témata
Karta [Nastavení zařízení](P. 138)
86
Koordinace s funkcemi zařízení
Exportování konfiguračního profilu
Nastavení na kartě [Nastavení zařízení] lze exportovat a ukládat jako konfigurační profil v souboru (*.typ).
Importováním předtím exportovaného konfiguračního profilu můžete nakonfigurovat stejná nastavení.
Tato funkce je užitečná při ladění nastavení ovladače pro více počítačů nebo měnění položek, které lze nastavit
pro každého uživatele.
POZNÁMKA
● Exportovaný konfigurační profil můžete importovat kliknutím na [Změnit] > [
] (Importovat profil
konfigurace) na kartě [Nastavení zařízení] nebo tak, že použijete instalační program ovladače.
Podmínky
● Nastavení v zařízení
- Pokud je zařízení připojeno prostřednictvím portu WSD, možnost [Použít WSD Browsing] je již zapnutá.
- Pokud je zařízení připojeno prostřednictvím standardního portu TCP/IP, možnost [Vyvolat informace
správy tiskárny od hostitele] je již zapnutá.
Podrobné informace naleznete v příručce k zařízení.
● Při spouštění počítače se přihlaste jako člen skupiny Administrators.
Postupy
1
2
V okně [Ovládací panely] systému Windows zobrazte okno [Zařízení a tiskárny].
Klikněte pravým tlačítkem na ikonu zařízení, které chcete nastavit → v zobrazené
nabídce vyberte možnost [Vlastnosti tiskárny].
Jestliže používáte ovladač s více modely zařízení, vyberte model, který chcete nastavit, klepnutím na [Vlastnosti
tiskárny].
3
4
5
6
Klikněte na kartu [Nastavení zařízení].
Zkontrolujte zobrazená nastavení a stav doplňku → nastavte ručně doplňky dle
potřeby.
Klikněte na tlačítko [
] (Export).
V dialogovém okně [Exportovat profil konfigurace] nastavte možnosti [Název] a
[Ikona].
Zadejte komentář do pole [Komentář], je-li potřeba.
87
Koordinace s funkcemi zařízení
7
Klikněte na tlačítko [Export] → zadejte umístění pro uložení a název souboru →
klikněte na tlačítko [Uložit] nebo [OK].
Související témata
Karta [Nastavení zařízení](P. 138)
Importování konfiguračního profilu(P. 89)
88
Koordinace s funkcemi zařízení
Importování konfiguračního profilu
V této části je vysvětlen postup importování vyexportovaného konfiguračního profilu (*.typ) a nastavení
informací o zařízení.
Pokud nelze získat informace o zařízení, můžete importovat konfigurační profil exportovaný v prostředí, kde
bylo možné tyto informace získat.
DŮLEŽITÉ
● Není-li vybrán konfigurační profil vhodný pro vámi používané zařízení, nemusí fungovat některé funkce
zařízení.
Podmínky
● Nastavení v zařízení
- Pokud je zařízení připojeno prostřednictvím portu WSD, možnost [Použít WSD Browsing] je již zapnutá.
- Pokud je zařízení připojeno prostřednictvím standardního portu TCP/IP, možnost [Vyvolat informace
správy tiskárny od hostitele] je již zapnutá.
Podrobné informace naleznete v příručce k zařízení.
● Při spouštění počítače se přihlaste jako člen skupiny Administrators.
Postupy
1
2
V okně [Ovládací panely] systému Windows zobrazte okno [Zařízení a tiskárny].
Klikněte pravým tlačítkem na ikonu zařízení, které chcete nastavit → v zobrazené
nabídce vyberte možnost [Vlastnosti tiskárny].
Jestliže používáte ovladač s více modely zařízení, vyberte model, který chcete nastavit, klepnutím na [Vlastnosti
tiskárny].
3
Zobrazte kartu [Nastavení zařízení] → klikněte na [Změnit].
89
Koordinace s funkcemi zařízení
4
Zvolte [Vybrat ručně] → klikněte na [
] (Importovat profil konfigurace).
90
Koordinace s funkcemi zařízení
5
Vyberte konfigurační profil, který chcete naimportovat → klikněte na [Otevřít].
6
Klikněte na [OK] → klikněte na [OK] na kartě [Nastavení zařízení].
Související témata
Karta [Nastavení zařízení](P. 138)
Exportování konfiguračního profilu(P. 87)
91
Koordinace s funkcemi zařízení
O nastavení typu profilů konfigurace
Nedaří-li se vám správně nastavit položky zobrazené na kartě [Nastavení zařízení] ani po použití profilu
konfigurace, který odpovídá názvu modelu tiskárny, můžete použít informace o funkcích a doplňcích zařízení,
které odpovídají zařízení, nastavením typu profilů konfigurace.
Po aktivování [Podrobnosti] > [Jiná nastavení] > [Zobrazit typy profilů konfigurace] na kartě [Nastavení zařízení]
nastavte typ profilů konfigurace kliknutím na [Změnit] vedle [Profil konfig.].
Pokud jde o podrobnosti o typech profilů konfigurace odpovídajících zařízením, klikněte na odkaz níže.
Seznam profilů konfigurace
Související témata
Nastavení informací o zařízení(P. 72)
Karta [Nastavení zařízení](P. 138)
92
Koordinace s funkcemi zařízení
Nastavení funkce ověřování
Tisk můžete spravovat prostřednictvím funkce správy ID oddělení nebo pomocí funkce ověřování uživatelů.
Podmínky
● Při spouštění počítače se přihlaste jako člen skupiny Administrators.
Postupy
1
2
V okně [Ovládací panely] systému Windows zobrazte okno [Zařízení a tiskárny].
Klikněte pravým tlačítkem na ikonu zařízení, které chcete nastavit → v zobrazené
nabídce vyberte možnost [Vlastnosti tiskárny].
Jestliže používáte ovladač s více modely zařízení, vyberte model, který chcete nastavit, klepnutím na [Vlastnosti
tiskárny].
3
4
5
Klikněte na kartu [Nastavení zařízení].
Vyberte funkci ověření, kterou chcete použít, z nabídky [Správa uživatelů] → klikněte
na [Nastavení].
Vyberte [Povolit nastavení PIN]/[Povolit nastavení hesla] → zadejte informace o
ověření.
Chcete-li používat funkci řízení ID oddělení, zadejte informace do [ID oddělení] a [PIN].
Chcete-li používat funkci ověření uživatele, zadejte informaci do [Uživatelské jméno] a [Heslo].
Kliknutí na možnost [Ověřit] umožní zkontrolovat, zda zadaný obsah a ověřovací údaje v zařízení odpovídají.
6
Proveďte požadovaná nastavení → klikněte na tlačítko [OK].
7
Klikněte na [Použít] na kartě [Nastavení zařízení].
Je-li během tisku zobrazeno dialogové okno [Potvrdit ID oddělení / PIN]/[Potvrdit uživatelské jméno / heslo],
potvrďte nebo nastavte ověřovací informace.
93
Koordinace s funkcemi zařízení
Související témata
Karta [Nastavení zařízení](P. 138)
94
Koordinace s funkcemi zařízení
Nastavení uživatelského jména
Můžete nastavit uživatelské jméno pro tiskové úlohy a PIN pro zabezpečený tisk. Na ovládacím panelu zařízení
se zobrazí nastavené uživatelské jméno a vytiskne se jako uživatelské jméno pro záhlaví nebo zápatí.
Podmínky
● Při spouštění počítače se přihlaste jako člen skupiny Administrators.
Postupy
1
2
V okně [Ovládací panely] systému Windows zobrazte okno [Zařízení a tiskárny].
Klikněte pravým tlačítkem na ikonu zařízení, které chcete nastavit → v zobrazené
nabídce vyberte možnost [Vlastnosti tiskárny].
Jestliže používáte ovladač s více modely zařízení, vyberte model, který chcete nastavit, klepnutím na [Vlastnosti
tiskárny].
3
Klikněte na kartu [Nastavení zařízení].
4
Vyberte možnost [Nastavit informace o uživateli] → klikněte na tlačítko [Nastavení].
5
Zadejte informace o uživateli do položky [Uživatelské jméno] a [PIN pro zabezpečený
tisk] → klikněte na [OK].
Chcete-li změnit výchozí nastavení uživatelského jména, klikněte na [Nastavení výchozí hodnoty] → nastavte
[Jméno, které má být nastaveno jako uživatelské jméno] → klikněte [OK].
Chcete-li provést změny u uživatelských jmen: Klikněte na [Nastavení výchozí hodnoty] → vyberte
[Nepovolovat změny uživatelského jména] → klikněte [OK].
6
Klikněte na [Použít] na kartě [Nastavení zařízení].
Související témata
Karta [Nastavení zařízení](P. 138)
95
Nastavení jedinečných stránek (PS3)
Nastavení jedinečných stránek (PS3)
Nastavení jedinečných stránek (PS3) ................................................................................................... 97
96
Nastavení jedinečných stránek (PS3)
Nastavení jedinečných stránek (PS3)
Používáte-li ovladač PS3, můžete pro vymezený rozsah stránek nastavit odlišnou velikost stránky a metodu
tisku.
1
Zobrazte kartu [Zvláštní nastavení].
2
Klikněte na tlačítko [Zvláštní strana].
3
4
Na kartě [Vzhled strany] v dialogovém okně [Nastavení zvláštní strany] zadejte v poli
[Strana] rozsah jedinečných stránek.
Nastavte požadované funkce na kartách [Vzhled strany], [Kvalita] a [Barva] → klikněte
na tlačítko [OK].
Nastavení se zobrazí v části [Seznam Zvláštních nastavení].
Když chcete změnit jedinečná nastavení
Vyberte nastavení v části [Seznam Zvláštních nastavení] → klikněte na tlačítko [Upravit].
Když chcete zkombinovat více jedinečných nastavení
Vyberte nastavení v části [Seznam Zvláštních nastavení] → klikněte na tlačítko [Sloučit].
Jedinečná nastavení můžete zkombinovat pouze tehdy, když je rozsah jedinečných stránek souvislý a
nastavení jsou shodná.
Když chcete odstranit jedinečné nastavení
Vyberte nastavení v části [Seznam Zvláštních nastavení] → klikněte na tlačítko [Odstranit].
Související témata
Karta [Zvláštní nastavení] (PS3)(P. 134)
97
Seznam nastavení
Seznam nastavení
Seznam nastavení ............................................................................................................................................ 99
Společná nastavení pro všechny listy .............................................................................................................. 100
Karta [Základní nastavení] ................................................................................................................................ 103
Karta [Vzhled strany] ......................................................................................................................................... 106
Karta [Kompletace] ........................................................................................................................................... 109
Karta [Zdroj papíru] ........................................................................................................................................... 117
Karta [Kvalita] (UFR II/LIPSLX/PCL6) ................................................................................................................ 120
Karta [Kvalita] (PS3) ........................................................................................................................................... 126
Karta [Barva] (PS3) ............................................................................................................................................. 130
Karta [Zvláštní nastavení] (PS3) ........................................................................................................................ 134
Karta [Nastavení zařízení] ................................................................................................................................ 138
Karta [Profil] ...................................................................................................................................................... 143
Canon PageComposer ....................................................................................................................................... 145
98
Seznam nastavení
Seznam nastavení
Společná nastavení pro všechny listy(P. 100)
Karta [Základní nastavení](P. 103)
Karta [Vzhled strany](P. 106)
Karta [Kompletace](P. 109)
Karta [Zdroj papíru](P. 117)
Karta [Kvalita] (UFR II/LIPSLX/PCL6)(P. 120)
Karta [Kvalita] (PS3)(P. 126)
Karta [Barva] (PS3)(P. 130)
Karta [Zvláštní nastavení] (PS3)(P. 134)
Karta [Nastavení zařízení](P. 138)
Karta [Profil](P. 143)
Canon PageComposer(P. 145)
99
Seznam nastavení
Společná nastavení pro všechny listy
Tato část vysvětluje společná nastavení pro každou kartu na obrazovce tiskových nastavení.
V závislosti na používaném ovladači možná nebude možné nastavit některé zde popsané funkce.
[Profil]
Používá registrovaná nastavení jako výběr profilu. Často používaná nastavení lze registrovat jako profil.
[Přidat] > dialogové okno [Přidat profil]
Zaregistruje aktuální nastavení tisku jako profil. Zadejte [Název] a [Ikona]. Zadejte komentář do [Komentář], je-li
třeba. Chcete-li zkontrolovat aktuální nastavení v seznamu, klikněte na [Zobrazit nastavení].
[Upravit] > dialogové okno [Upravit profil]
Umožňuje upravovat, importovat a exportovat profily.
[Seznam profilů]
Zobrazuje registrované profily jako seznam. Můžete měnit pořadí tak, že vyberete profil a kliknete na [
(Posunout nahoru) nebo [
] (Posunout dolů).
[Zobrazit nastavení]
Zobrazí obsah vybraného profilu jako seznam.
[Odstranit]
Odstraní vybraný profil.
[Název], [Ikona], [Komentář]
Zobrazí se název, ikona a komentář vybraného profilu. Můžete upravit název, ikonu a komentář profilů
registrovaných uživatelem.
[Import]
Importuje profil uložený jako soubor „*.cfg“ a přidá jej k [Seznam profilů].
[Export]
Exportuje profil vybraný v nabídce [Seznam profilů] a uloží jej jako soubor „*.cfg“.
[Použít nastavení aplikace]
Dá prioritu nastavením [Velikost strany], [Orientace] a [Počet kopií] v aplikaci před nastaveními ovladače.
POZNÁMKA
● Profily označené červenou tečkou ( ) jsou předregistrované profily a nelze je upravit ani odstranit.
[Způsob výstupu]
Přepíná metodu výstupu tiskových dat. Data můžete uložit do zařízení, přesunout tiskovou úlohu do tiskové
fronty před ostatní úlohy a vytisknout ji atd.
[Tisk]
Provede normální tisk.
[Uchovat]
Uloží tisková data do fronty uchovávání (dočasného úložiště) v zařízení. Pořadí tisku nebo nastavení uložených
dat můžete měnit na ovládacím panelu zařízení nebo prostřednictvím vzdáleného uživatelského rozhraní.
[Podrobnosti] > dialogové okno [Podrobnosti uchování]
Umožňuje nastavit název dat.
100
]
Seznam nastavení
[Zabezpečený tisk]
Připojí PIN k tiskovým datům a uloží jej do tiskárny. Uložená data lze vytisknout zadáním kódu PIN nebo hesla
do ovládacího panelu zařízení.
[Podrobnosti] > dialogové okno [Podrobnosti zabezpečeného tisku]
Umožňuje nastavit uživatelské jméno a PIN.
Dialogové okno [Potvrdit PIN]
Umožňuje potvrdit nebo nastavit název tiskových dat, uživatelské jméno a PIN pro tisk.
[Uložit]
Uloží tisková data do schránky v zařízení. Umožňuje změnit nastavení uložených dat nebo je kombinovat s jinými
uloženými daty prostřednictvím ovládacího panelu na zařízení nebo vzdáleného uživatelského rozhraní.
[Podrobnosti] > dialogové okno [Podrobnosti ukládání]
Umožňuje nastavit cílové úložiště.
[Přerušit tisk]
Přeruší tisk zpracovávaný zařízením a před všemi dalšími tiskovými úlohami vytiskne data, na která bylo použito
nastavení [Přerušit tisk].
[Prioritní tisk]
Dá tiskovým datům prioritu vyšší, než mají ostatní tisková data čekající na vytištění zařízením.
[Naplánovaný tisk]
Zahájení tisku v zadanou dobu.
Synchronizujte časy na počítači a zařízení, které používáte. Pokud nejsou synchronizované, tisk začne v čase
uvedeném v zařízení.
[Podrobnosti] > dialogové okno [Podrobnosti naplánovaného tisku]
Nastavení času zahájení tisku.
[Úprava a náhled]
Umožňuje kombinovat více souborů do jednoho pro tisk. Také si můžete pro potvrzení zobrazit náhled tiskových
dat a změnit nastavení tisku. Chcete-li nastavení zamknout, v nabídce [Zařízení a tiskárny] otevřete okno
nastavení tisku, zvolte [Zamknout] vpravo od [Úprava a náhled]. Tato funkce je užitečná, pokud chcete klientům
v prostředí sdílené tiskárny omezit výstupní metody.
[Podrobnosti] > dialogové okno [Podrobnosti úpravy a náhledu]
Umožňuje nastavení výstupní metody po Úpravě a náhledu.
[Náhled nastavení]
Zobrazí aktuální nastavení tisku v náhledu. Kliknutím na náhled můžete nastavit základní tiskové funkce.
Tisk N na 1
Uspořádá N stran tiskových dat na každý list papíru.
Sešití
101
Seznam nastavení
Klikněte, kde chcete umístit sešití strany.
Místo pro vazbu
Klikněte na okraj strany, kde chcete nastavit umístění vazby.
Přepněte mezi jednostranným a oboustranným tiskem
Přepněte mezi barevným a černobílým tiskem (pouze barevné tiskárny)
[Zobrazit nastavení] > dialogové okno [Zobrazit nastavení]
Zobrazí aktuální nastavení ovladače v seznamu.
[Nastavení jazyka] > dialogové okno [Nastavení jazyka]
Umožňuje přepínat jazyk zobrazení.
Související témata
O funkci [Úprava a náhled](P. 54)
Tisk souborů zároveň(P. 55)
Připojení šifrování při tisku(P. 29)
Pozastavení tiskových úloh(P. 30)
Ukládání tiskových dat(P. 31)
Prioritní tisk(P. 32)
Registrace oblíbených nastavení(P. 67)
Úprava seznamu Oblíbená nastavení(P. 68)
102
Seznam nastavení
Karta [Základní nastavení]
Můžete nastavit základní funkce tiskárny.
V závislosti na používaném ovladači možná nebude možné nastavit některé zde popsané funkce.
[Velikost strany]
Zobrazí velikost papíru tiskových dat připravených v aplikaci.
[Velikost výstupu]
Zadá skutečnou velikost stránky, na kterou chcete tisknout. Pokud vyberte velikost, která se liší od nastavení
[Velikost strany], tisková data jsou při tisku zvětšena nebo zmenšena podle velikosti papíru.
[Počet kopií]
Zadává počet kopií k tisku.
[Orientace]
Zadává orientaci tiskových dat.
[Rozvržení strany]
Zadává, kolik stránek se má vytisknout na každý list papíru.
[Ruční měřítko]
Zadává poměr zvětšení nebo zmenšení tisku.
[Použít 1 na 1 pro 1stránkové údaje]
Při tisku více stránek na jeden list tiskne data jedné stránky přes jeden list.
[Jednostranný tisk / oboustranný tisk / tisk brožury]
Zadává metodu výstupu tiskových dat.
[Brožura] > dialogové okno [Podrobná nastavení pro brožuru]
Umožňuje provést detailní nastavení, například mezeru pro vazbu nebo metodu opravy posunu pro tisk
brožury.
[Postup tisku brožury]
Přepíná nastavení, které má být použito. Vyberte [S nastaveními ovladače], když používáte funkce ovladače,
například rozdělení dokumentu do sad, nastavení mezery atd. Vyberte [S nastaveními zařízení], jestliže
používáte funkci opravy deformace (posunu).
[Metoda tisku brožury]
Přepíná metodu tisku brožury. Když vytváříte brožuru ve více sadách, vyberte možnost [Rozdělit do sad] a poté v
části [Listů na sadu] zadejte, kolik je v každé sadě stránek.
[Otevření knihy]
103
Seznam nastavení
Určuje směr, kterým se bude brožura otevírat.
[Zadat mezeru pro vazbu brožury]
Zadává šířku mezery pro vazbu.
[Použít opravu deformace (posunu)]
Opravuje posun mezi vnější a vnitřní stránkou, ke kterému dochází během tisku brožur. Vyberte metodu opravy
z nabídky [Metoda opravy posunu]. Při zadávání šířky posunu oblasti tisku mezi stránkou nejvíce vně a nejvíce
na středu zvolte [Ruční oprava] a zadejte hodnotu opravy v položce [Opravná šířka].
[Sedlový lis]
Slisuje stránky, takže jsou při použití sedlového sešití pro tisk brožury vylisované naplocho. Sílu lisování můžete
nastavit v nabídce [Nastavení sedlového lisu].
[Nastavení sedlového sešití]
Vytiskne brožuru přeloženou v půlce a sešitou uprostřed. Při ořezávání za účelem zarovnání okrajů stránek
vyberte možnost [Skládání + sedlové sešití + oříznutí]/[Skládání + oříznutí] a potom nastavte [Nastavení oříznutí]
na kartě [Kompletace].
[Místo pro vazbu]
Nastaví okraj papíru pro vazbu.
Pokud změníte nastavení [Orientace] na kartě [Základní nastavení]/[Vzhled strany], nastavení [Místo pro vazbu]
se změní na vlevo nebo nahoře. Zůstane zachován vztah polohy dlouhý okraj / krátký okraj.
[Mezera pro vazbu] > dialogové okno [Nastavení mezery pro vazbu]
Umožňuje vám nastavit šířku mezery pro vazbu.
[Sešít/třídit/skupina]
Nastaví pořadí stránek, a zda se mají stránky během tisku více kopií sešívat.
Třídit
Skupina
Sešít
Eko (bez svorek)
[Vypnuto]
Používá nastavení aplikace.
[Třídit]
Na výstup odešle zadaný počet kopií v pořadí stránek.
[Skupina]
Na výstup odešle stanovený počet kopií se všemi stejně očíslovanými stranami seskupenými dohromady.
[Sešít + třídit]/[Eko (bez svorek) + třídit]/[Sešít + skupina]/[Eko (bez svorek) + skupina]
Vytiskne stránky v pořadí stanoveném pro možnost [Třídit] nebo [Skupina] a sešité dohromady. „Eko (bez
svorek)“ je metoda spojování stránek bez sešití a lze ji použít, když je nainstalovaný dokončovací stroj (finišer)
podporující vazbu bez sešití.
[Poloha sešití] > dialogové okno [Poloha sešití]
104
Seznam nastavení
Umožňuje nastavit pozici sešívací sponky nebo sponek.
[Režim barvy]
Přepíná mezi tiskem barevně nebo černobíle. Chcete-li automaticky detekovat, zda má být každá stránka
vytisknuta barevně nebo černobíle, zvolte [Autodetekce [barevně/černobíle]].
[Nastavení počtu barev] > dialogové okno [Nastavení počtu barev]
Umožňuje přepínat mezi plnobarevným a dvoubarevným tiskem.
Pokud vyberete možnost [Dvě barvy], nastavte v nabídce [Barva, která se má použít s černou], která barva se má
používat s černou. Části tiskových dat, které nemají žádná barevná data, se vytisknou v odstínech černé a bílé,
zatímco části, které mají barevná data, se vytisknou v odstínech zadané barvy.
[Obnovit výchozí]
Vrátí všechna nastavení tisku ovladače na výchozí hodnoty.
Související témata
Společná nastavení pro všechny listy(P. 100)
Měřítko(P. 20)
Tisk plakátu(P. 23)
Tisk brožury(P. 36)
Tisk brožur se sedlovým sešitím(P. 39)
Nelze provést nastavení ovladače(P. 150)
Výsledky tisku nejsou uspokojivé(P. 151)
105
Seznam nastavení
Karta [Vzhled strany]
Můžete nastavit velikost stránky, orientaci tisku, možnosti rozložení atd.
V závislosti na používaném ovladači možná nebude možné nastavit některé zde popsané funkce.
[Velikost strany]
Zobrazí velikost papíru tiskových dat připravených v aplikaci.
[Velikost výstupu]
Zadá skutečnou velikost stránky, na kterou chcete tisknout. Pokud vyberte velikost, která se liší od nastavení
[Velikost strany], tisková data jsou při tisku zvětšena nebo zmenšena podle velikosti papíru.
[Počet kopií]
Zadává počet kopií k tisku.
[Orientace]
Zadává orientaci tiskových dat.
[Rozvržení strany]
Zadává, kolik stránek se má vytisknout na každý list papíru.
[Podrobnosti o plakátu] > dialogové okno [Podrobnosti o plakátu]
Umožňuje vám provést podrobná nastavení, když tisknete plakát.
Funkce plakátového tisku zvětší tisková data jedné strany a vytiskne je na několik listů papíru. Když vytištěné
listy spojíte dohromady, vytvoří velký výtisk jako plakát.
[Vytisknout okraje]
Vytiskne ohraničení s ostatními listy jako vodítkem pro vkládání listů dohromady.
[Nastavit okraje pro odstřižení/vložení]
Nastaví okraje pro řezání a vkládání. Zvolte šířku z nabídky [Šířka okraje]. Když tisknete značky indikující části k
řezání a okraje, vyberte [Vytisknout značky pro zarovnání].
[Stránky k vytištění]
Zadává stránky určené k tisku.
[Pořadí stránek]
Zadává pořadí stránek určených k tisku.
[Ruční měřítko]
Zadává poměr zvětšení nebo zmenšení tisku.
106
Seznam nastavení
[Použít 1 na 1 pro 1stránkové údaje]
Při tisku více stránek na jeden list tiskne data jedné stránky přes jeden list.
[Vodoznak]
Přetiskuje poloprůhledné nápisy, jako [PŘÍSNĚ TAJNÉ] nebo [KONCEPT], přes tisková data.
[Upravit vodoznak] > dialogové okno [Upravit vodoznak]
Umožňuje vytvářet a přidávat nový vodotisk.
[Seznam vodoznaků]
Zobrazuje registrované vodoznaky jako seznam. Když vyberete vodoznak, vlevo se zobrazí jeho náhled.
[Přidat]
Přidá do nabídky [Seznam vodoznaků] nový vodoznak [Bez názvu]. Název vodoznaku můžete nastavit v
nabídce [Název] a jeho nastavení opravit na kartách [Atributy], [Zarovnání] a [Styl tisku].
[Odstranit]
Odstraní vybraný vodoznak.
[Název]
Zobrazí název vodoznaku vybraného v části [Seznam vodoznaků]. Při přidávání vodoznaku zadejte jeho název.
Karta [Atributy]
Zadává nastavení týkající se textu ve vodoznaku.
Karta [Zarovnání]
Možnost [Poloha] stanovuje polohu vodoznaku pomocí souřadnic relativně ke středu (0) dokumentu. Možnost
[Naklonit] nastavuje úhel vodoznaku.
Karta [Styl tisku]
[Hranice vodoznaku] určuje, zda se kolem textu vytiskne rámeček. [Poloha vodoznaku] určuje polohu překrytí
vzhledem k tiskovým datům. Pro tisk vodoznaku pouze na první straně vyberte možnost [Tisk jen na první
straně].
[Vlastní velikost papíru] > dialogové okno [Nastavení vlastní velikosti papíru]
Umožňuje vám zaregistrovat požadovanou velikost papíru a použít jej k tisku. Papíry s červenou tečkou ( )
vedle jsou standardní velikosti papírů a nelze je upravovat či mazat.
[Možnosti strany] > dialogové okno [Možnosti strany]
Zadává možnosti rozložení, například okraje, datum, číslování stránek a nastavení tisku překrytí.
Tato funkce také umožňuje vložit název dokumentu, název počítače a čas tisku. Formát zobrazení dat a časů
závisí na nastavení operačního systému.
[Nastavení formátu] > dialogové okno [Nastavení formátu]
Umožňuje konfigurovat nastavení písma při tisku data, přihlašovacího jména a/nebo čísla stránek.
[Obnovit výchozí]
Vrátí všechna nastavení na výchozí hodnoty.
107
Seznam nastavení
Související témata
Společná nastavení pro všechny listy(P. 100)
Měřítko(P. 20)
Tisk vodoznaku(P. 21)
Tisk plakátu(P. 23)
Tisk přes pevně definovaný formulář(P. 27)
Registrace vlastních velikostí papíru(P. 45)
Nelze provést nastavení ovladače(P. 150)
Výsledky tisku nejsou uspokojivé(P. 151)
Tisk překrytí nebude proveden(P. 155)
108
Seznam nastavení
Karta [Kompletace]
Můžete nakonfigurovat nastavení související s rozvržením tisku a kompletací, jako je třídění, snášení, sešívání
atd.
V závislosti na používaném ovladači možná nebude možné nastavit některé zde popsané funkce.
[Styl tisku]
Určuje metodu výstupu tiskových dat. Podle toho, kterou možnost pro [Styl tisku] vyberete, bude se měnit
zobrazené nastavení následujícím způsobem.
Když je vybrána možnost [Jednostranný tisk] nebo [Oboustranný tisk](P. 109)
Když je vybrána možnost [Tisk brožury](P. 111)
Když je vybrána možnost [Lepená vazba [jednostranná]] nebo [Lepená vazba [oboustranná]](P. 112)
Když je vybrána možnost [Jednostranný tisk] nebo [Oboustranný tisk]
[Tisk s různými velikostmi/orientacemi papíru]/[Tisknout v jiné orientaci]
Toto nastavení umožňuje tisknout data, která kombinují různé velikosti a orientace stránek.
[Podrobnosti] > dialogové okno [Podrobná nastavení]
Toto nastavení umožňuje nastavit kombinaci velikostí a metod zarovnání stránek při tisku dat, která kombinují
různé velikosti a orientace stránek.
[Místo pro vazbu]
Nastaví okraj papíru pro vazbu.
Pokud změníte nastavení [Orientace] na kartě [Základní nastavení]/[Vzhled strany], nastavení [Místo pro vazbu]
se změní na vlevo nebo nahoře. Zůstane zachován vztah polohy dlouhý okraj / krátký okraj.
[Mezera pro vazbu] > dialogové okno [Nastavení mezery pro vazbu]
Umožňuje vám nastavit šířku mezery pro vazbu.
[Kompletace]
Nastaví pořadí stránek, a zda se mají stránky během tisku více kopií sešívat.
Třídit
Skupina
109
Odsazení
Seznam nastavení
Otáčet
Děrovat
Sešít
Eko (bez svorek)
[Vypnuto]
Používá nastavení aplikace.
[Třídit]
Na výstup odešle zadaný počet kopií v pořadí stránek.
[Skupina]
Na výstup odešle stanovený počet kopií se všemi stejně očíslovanými stranami seskupenými dohromady.
[Sešít + třídit]/[Eko (bez svorek) + třídit]/[Sešít + skupina]/[Eko (bez svorek) + skupina]
Vytiskne stránky v pořadí stanoveném pro možnost [Třídit] nebo [Skupina] a sešité dohromady. „Eko (bez
svorek)“ je metoda spojování stránek bez sešití a lze ji použít, když je nainstalovaný dokončovací stroj (finišer)
podporující vazbu bez sešití.
[Poloha sešití] > dialogové okno [Poloha sešití]
Umožňuje nastavit pozici sešívací sponky nebo sponek.
[Odsazení]
Tiskne každou kopii zvlášť. V části [Počet kopií pro odsazení] můžete nastavit, kolik kopií má být odsazeno.
[Otáčet]
Vytiskne každou kopii v úhlu 90 stupňů vzhledem k předchozí a následující kopii.
[Děrovat]
Vytiskne dokument s několika otvory pro kroužkovou vazbu.
[Skládání]
Během tisku složí stránky do jedné z různých forem.
Skládání do C
Skládání do Z
Skládání v půlce
(Sedlové skládání)
Skládání do Z
(harmonika)
[Podrobnosti skládání] > dialogové okno [Podrobnosti skládání]
Umožňuje nastavit směr skládání.
110
Dvojité paralelní
skládání
Seznam nastavení
[Výstup papíru]
Zadává cíl výstupu potištěného papíru.
[Podrobnosti o sadě] > dialogové okno [Podrobnosti o sadě]
Umožňuje vám nastavit počet kopií na výstupu a automatické časování vysunutí.
Když je vybrána možnost [Tisk brožury]
[Brožura] > dialogové okno [Podrobná nastavení pro brožuru]
Umožňuje provést detailní nastavení pro tisk brožury s mezerou pro vazbu a opravou posunu.
[Postup tisku brožury]
Přepíná nastavení, které má být použito. Vyberte [S nastaveními ovladače], když používáte funkce ovladače,
například rozdělení dokumentu do sad, nastavení mezery atd. Vyberte [S nastaveními zařízení], jestliže
používáte funkci opravy deformace (posunu).
[Metoda tisku brožury]
Přepíná metodu tisku brožury. Když vytváříte brožuru ve více sadách, vyberte možnost [Rozdělit do sad] a poté v
části [Listů na sadu] zadejte, kolik je v každé sadě stránek.
[Otevření knihy]
Určuje směr, kterým se bude brožura otevírat.
[Zadat mezeru pro vazbu brožury]
Zadává šířku mezery pro vazbu.
[Použít opravu deformace (posunu)]
Opravuje posun mezi vnější a vnitřní stránkou, ke kterému dochází během tisku brožur. Vyberte metodu opravy
z nabídky [Metoda opravy posunu]. Při zadávání šířky posunu oblasti tisku mezi stránkou nejvíce vně a nejvíce
na středu zvolte [Ruční oprava] a zadejte hodnotu opravy v položce [Opravná šířka].
[Sedlový lis]
Slisuje stránky, takže jsou při použití sedlového sešití pro tisk brožury vylisované naplocho. Sílu lisování můžete
nastavit v nabídce [Nastavení sedlového lisu].
[Nastavení sedlového sešití]
Vytiskne brožuru přeloženou v půlce a sešitou uprostřed. Při ořezávání za účelem zarovnání okrajů stránek
vyberte možnost [Skládání + sedlové sešití + oříznutí] a potom na kartě [Kompletace] nastavte možnost
[Nastavení oříznutí].
[Nastavení přehybu] > dialogové okno [Nastavení přehybu]
Umožňuje specifikovat cílové listy při přehýbání pro usnadnění skládání.
[Nastavení oříznutí]
Přepíná metodu nastavení šířky ořezu.
[Použít nastavení zařízení]
Následuje nastavení zařízení.
[Určit šířku ořezu přední části]
111
Seznam nastavení
Ořízne pouze hrany otevření. Můžete nastavit požadovanou šířku oříznutí.
[Určit šířku ořezu přední a horní/dolní části]
Ořízne okraje otevření a horní a dolní okraje. Můžete nastavit požadovanou šířku oříznutí.
[Určit šířku kompletace]
Provádí ořez automatickým seřízením na zadanou šířku kompletace.
[Určit šířku a výšku kompletace]
Provádí ořez automatickým seřízením na zadanou šířku a výšku kompletace.
[Odsazení]
Tiskne každou kopii zvlášť. V části [Počet kopií pro odsazení] můžete nastavit, kolik kopií má být odsazeno.
Když je vybrána možnost [Lepená vazba [jednostranná]] nebo [Lepená vazba
[oboustranná]]
[Seznam nastavení]
Zobrazí aktuální nastavení pro perfektní tisk v seznamu.
[Nastavení lepené vazby] > dialogové okno [Nastavení lepené vazby]
Umožňuje nastavit velikost papíru, obálky a velikost kompletace pro lepenou vazbu.
[Otevření knihy]
Určuje směr, kterým se bude brožura otevírat.
[Nastavení přebalu s lepenou vazbou]
Zadává velikost papíru a zdroj papíru pro obálku. Při tisku na obálku vyberte možnost [Data rozvržení mají
stejnou velikost jako přebal] pro [Styl tisku], pak zadejte [Tisková strana předního přebalu] a [Tisková strana
zadního přebalu].
[Velikost strany s obsahem]
Zadává velikost papíru pro stránky s obsahem.
[Specifikovat kompletaci]
Přepíná metodu nastavení. Při zadávání šířky ořezu vyberte [Šířka ořezu] a zadejte [Šířka ořezu přední části] a
[Šířka ořezu horní/spodní části].
[Velikost kompletace]
Zadává finální velikost pro dokonalou vazbu.
[Přizpůsobení kompletace] > dialogové okno [Přizpůsobení kompletace]
Umožňuje upravit pozici tisku pro stránky s obsahem a obálky, a také úhel a místo ořezu.
[Rozšířená nastavení] > dialogové okno [Rozšířená nastavení]
Umožňuje nastavovat podrobná nastavení kompletace. Vyberte položku, kterou chcete zadat, v části [Seznam
nastavení] a poté zvolte nastavení z rozevíracího seznamu.
[Zobrazit v tiskárně jako]
112
Seznam nastavení
Udává název, který bude zobrazený na ovládacím panelu zařízení při tisku úlohy. To je užitečné, když tiskárnu
sdílí více uživatelů.
[Vytisknout stránku s hlavičkou]
Vytiskne stránku s hlavičkou s uvedením přihlašovacího jména uživatele, času vytištění úlohy a názvu souboru s
dokumentem.
[Podrobnosti] > dialogové okno [Podrobnosti tisku stránky s hlavičkou]
Umožňuje nastavit zdroj papíru nebo typ papíru stránky s hlavičkou.
[Poznámka k úloze]
Zobrazí komentář k tiskovým datům na ovládacím panelu tiskárny nebo ve vzdáleném uživatelském rozhraní.
[Podrobnosti] > dialogové okno [Podrobnosti poznámky k úloze]
Umožňuje zadat komentář k tiskovým datům.
[Rozšíření oblasti tisku a tisk]
Rozšiřuje oblast tisku během tisku.
[Podrobnosti] > dialogové okno [Tisk podrobností oblasti]
Umožňuje nastavit okraje.
[Detekce velikosti papíru v zásobníku]
Kontroluje velikost tiskových dat a velikost papíru ve zdrojové přihrádce a zobrazuje zprávu na ovládacím panelu
zařízení, pokud se neshodují. Tato funkce je užitečná, pokud chcete pokračovat v tisku s jinou velikostí papíru.
[Nastavit okraj na 1/6 palce]
Tiskne s okrajem 1/6 palce na horním, dolním, levém a pravém okraji stránky.
[Otočit tisková data o 180 stupňů]
Tato funkce je užitečná, když chcete tisknout na tabelační papír, obálky atd., které je nutné zavádět v určitém
směru.
[Vždy převést na rastr u hostitele]
Nastavuje, jestli se mají tisková data vždy převádět do rastrového (bitmapového) formátu v hostiteli (počítači).
Pokud se výtisk liší od obrázku zobrazeného ve vámi používané aplikaci, zkuste tisk opakovat s vybranou
možností [Zapnuto]. Výsledek tisku se může zlepšit, ovšem zpracování dat z aplikace trvá déle.
[Zdokonalení linky]
Zesiluje tenké linky při tisku. Tato funkce se hodí při tisku malého textu a čárových kódů. Toto nastavení může
být vypnuto, když je rozlišení nastaveno na 600 dpi.
[Režim přeskakování prázdných stránek]
Umožňuje nastavit, zda mají být stránky neobsahující tisková data vytisknuty jako prázdné stránky.
[Automaticky 1]
Vynechat prázdné stránky. Při oboustranném tisku má prioritu rozvržení stránky.
[Automaticky 2]
Vynechat prázdné stránky. Protože při oboustranném tisku má prioritu vynechávání prázdných stránek,
nemusí být rozvržení stránky správné.
[Vypnuto]
Vysouvá prázdné stránky.
[Lícem nahoru / lícem dolů]
Umožňuje nastavit, zda se dokument vysune čelem nahoru nebo dolů.
[Výchozí nastavení tiskárny]
Využívá nastavení tiskárny.
[Lícem dolů [Normální pořadí na výstupu]]
Vytiskne dokument potištěnou stranou dolů, popořadě od první stránky.
[Lícem nahoru [Obrácené pořadí na výstupu]]
113
Seznam nastavení
Při jednostranném tisku vytiskne dokument potištěnou stranou nahoru, popořadě od první stránky. Při
oboustranném tisku vytiskne dokument tak, že stránky s lichým číslováním jsou otočeny potištěnou stranou
nahoru, popořadě od prvního listu.
[Pořadí na výstupu]
Udává pořadí, v němž jsou strany dokumentu zpracovávány na výstupu.
[Tisk na zadní strany]
Umožňuje konfigurovat rozvržení opačné strany listu při tisku dat tisku na výšku na jedné straně listu a tisku dat
tisku na šířku na druhé straně.
[Otočit stránky pro rozvržení]
Pokud provádíte tisk N na 1 nebo tisk brožury z tiskových dat s různou orientací stránek, otočí stránky podle
orientace první stránky a při tisku vyrovná velikost každé stránky.
[Podrobnosti] > dialogové okno [Podrobnosti otočení stránky pro rozvržení]
Umožňuje nastavit směr otočení.
[Automaticky]
Tiskne s druhou stránkou směrem dopředu automaticky otočenou o 90 stupňů doleva nebo o 90 stupňů
doprava podle orientace první stránky.
[O 90 stupňů doprava]
Tiskne stránky, jejichž orientace se liší od první stránky otočené o 90 stupňů doprava.
[O 90 stupňů doleva]
Tiskne stránky, jejichž orientace se liší od první stránky otočené o 90 stupňů doleva.
[Funkce zařízení Zabezpečený tisk]
Integruje informace o omezení a sledování do tištěných dat jako bodový vzorek. Tato funkce je vhodná pro tisk
důvěrných dokumentů.
[Číslování sad kopií]
Umožňuje tisknout sériové číslo v poloprůhledném textu na každou kopii, když tisknete několik kopií
dokumentu. Tato funkce je vhodná pro tisk důvěrných dokumentů. Sériové číslo se vytiskne v pěti pozicích; vlevo
nahoře, vpravo nahoře, vlevo dole, vpravo dole a ve středu strany.
[Podrobnosti] > dialogové okno [Podrobnosti číslování sad kopií]
Umožňuje nastavit výchozí číslo.
[Zdokonalení obrazu]
Umožňuje nastavit, zda se má používat proces vyhlazování, který upravuje obrysy textu a schémat, aby vypadaly
hladší. Pokud vyberete možnost [Výchozí nastavení tiskárny], použije se výchozí nastavení tiskárny.
[Zvláštní zpracování obrazu]
Pokud v tištěných datech chybí tučné znaky nebo středy linek, vyberte [Úroveň 1]. Pokud se tím problém
nevyřeší, vyberte [Úroveň 2].
[Speciální nastavení tisku A], [Speciální nastavení tisku B], [Speciální nastavení tisku C], [Oprava
rozmazaného obrazu], [Tichý režim]
Pokud se na výtisku objevují čáry, můžete upravit nastavení tisku a takovýto efekt potlačit.
Nastavení [Speciální nastavení tisku A]/[Oprava rozmazaného obrazu] ztenčí tečky při tisku. Nejprve zkuste
nastavení [Režim 1].
Nastavení [Speciální nastavení tisku B] zesiluje fixaci toneru. Nejprve zkuste [Režim 1].
Nastavení [Speciální nastavení tisku C]/[Tichý režim] sníží rychlost tisku.
Použití funkce [Speciální nastavení tisku A] může vést k nižší hustotě tisku a hrubším výsledkům tisku.
[Zvláštní režim vyhlazování]
Vyhladí obrysy textu, čáry a schémata a vnitřní gradaci.
[Výchozí nastavení tiskárny]
Použije výchozí nastavení zařízení.
[Režim 1]
Vytiskne hladké okraje textu, linek a diagramů v tmavých barvách. Za normálních okolností byste měli tisknout
pomocí nastavení [Režim 1].
114
Seznam nastavení
[Režim 2]
Netiskne hladce jen okraje, ale také vnitřní polotóny diagramů. Pokud vnitřní polotóny velkého textu a širokých
linek v tmavých barvách vykazují posun barev a netisknou se při nastavení [Režim 1] hladce, zkuste je
vytisknout s nastavením [Režim 2].
[Režim 3]
Tiskne hladký text a čáry v tmavých barvách na pozadí z polotónů. Pokud vnitřní polotóny velkého textu a
širokých linek v tmavých barvách vykazují posun barev a okraje textu a linek ve světlých barvách nejsou
rovnoměrné a netisknou se při nastavení [Režim 1] hladce, zkuste je vytisknout s nastavením [Režim 3].
[Režim 4]
Tiskne hladké okraje řady objektů. Pokud okraje textu a širokých linek ve světlých barvách nejsou rovnoměrné
a netisknou se při nastavení [Režim 1] hladce, zkuste je vytisknout s nastavením [Režim 4].
[Režim 5]
Tiskne vyvážené obrázky a objekty z polotónů. Pokud nejsou pásy barev u obrázků, diagramů a gradací
rovnoměrné a vzorky stínování se při nastavení [Režim 1] netisknou jednotně, zkuste je vytisknout s
nastavením [Režim 5].
[Režim 6]
Hladce tiskne celé objekty. Pokud se při nastavení [Režim 1] objevuje posun půltónů a nerovnoměrnost
obrázků, zkuste tisknout pomocí nastavení [Režim 6].
[Korekce zvlnění]
Pokud dochází ke kroucení a následnému zasekávání papíru, pomocí této funkce můžete důsledky napravit.
[Korekce zmačkání]
Jestliže dochází k mačkání a následnému zasekávání papíru, pomocí této funkce můžete důsledky napravit.
Nejprve zkuste [Režim 1]. V závislosti na modelu tiskárny možnost [Režim 1] opravuje mačkání při tisku s
obálkami a možnost [Režim 2] opravuje mačkání při tisku s papírem s vlhkými okraji.
[Řazení EMF]
Řadí tisková data do formátu EMF. Když tisknete z aplikace, zkrátí se tím čas nutný pro odeslání dat do tiskárny z
aplikace.
Při řazení ve formátu EMF se v závislosti na používané aplikaci mohou objevit potíže, jako je rozdílný výsledek
tisku oproti zobrazení na monitoru a větší časová náročnost při tisku, než je obvyklé. Pokud se objeví potíže,
změňte nastavení [Řazení EMF] na [Vypnuto].
[Zneplatnit průchod]
Vypne funkci průchozího tisku tiskového ovladače. Pokud vám nejde tisknout z aplikace, která posílá tisková
data přímo do zařízení, vypnutí funkce průchozího tisku může tisk umožnit.
[Tisknout kombinované barevné/černobílé dokumenty vysokou rychlostí]
Tato funkce zkracuje čas tisku při tisku dat obsahujících kombinaci barevných stran a stran tištěných odstíny
šedi (černobíle).
[Tisknout poslední stránku v 1stranném režimu, pokud je nastaven oboustranný tisk]
Pokud tisknete oboustranně a data tisku obsahují liché stránky, tato funkce vytiskne poslední stranu v režimu
jednostranného tisku, aby se zkrátil celkový čas tisku.
[Speciální zpracování jemných čar]
Opravuje při tisku tenké čáry, takže jsou silnější.
[Vypnuto]
Tiskne bez opravy.
[Režim 1]
Opravuje při tisku čáry tenčí než dva body na tloušťku dvou bodů.
[Režim 2]
Opravuje při tisku čáry a obdélníky tenčí než dva body na tloušťku dvou bodů.
[Režim 3]
Opravuje při tisku čáry a obdélníky tenčí než tři body na tloušťku tří bodů.
[Zvláštní tiskový režim]
115
Seznam nastavení
Umožňuje nastavit speciální tiskový režim pro úpravu textu a čar, aby byly tištěny zřetelněji. Tato funkce je
užitečná pro tisk čárových kódů, textu a obrázků v dokumentech s vysokým kontrastem.
[Režim nastavení čárového kódu]
Touto funkcí lze nastavit tloušťku tištěných čar v případech, kdy čárový kód není vytištěn správně, např. když je
vytištěný čárový kód nečitelný.
[Zvláštní tiskový režim [Běžný papír]]
Vyřeší problémy s fixováním, například kroucení při tisku na běžný papír.
[Počáteční strana tisku]
Nastavuje, ze které strany začíná tisk při oboustranném tisku.
Použijte tuto funkci, když stránky při oboustranném tisku nejsou tištěny ze zamýšleného zdroje stránek nebo na
zamýšlený typ stránky. Stránky se poté mohou vytisknout správně.
[Nastavení počáteční pozice tisku]
Přesune počáteční bod tisku tiskových dat ve směru dlouhého okraje (nahoru) a krátkého okraje (doprava). Tato
funkce je užitečná pro nastavení okrajů v případě, kdy se liší šířky horního a dolního okraje a pravého a levého
okraje a kdy je nutné skrýt informace záhlaví u faxů.
[Podrobnosti] > dialogové okno [Podrobnosti počáteční pozice tisku]
Umožňuje nastavit počáteční pozice tisku.
[Zvýšit rychlost tisku formulářů]
Tuto funkci použijte s nastavením [Výchozí nastavení tiskárny].
[Obnovit výchozí]
Vrátí všechna nastavení na výchozí hodnoty.
Související témata
Společná nastavení pro všechny listy(P. 100)
Tisk brožury(P. 36)
Tisk brožur se sedlovým sešitím(P. 39)
Lepená vazba(P. 42)
Nelze provést nastavení ovladače(P. 150)
Výsledky tisku nejsou uspokojivé(P. 151)
Tisk trvá příliš dlouho(P. 153)
116
Seznam nastavení
Karta [Zdroj papíru]
Můžete nastavit typ papíru a zdroj papíru.
V závislosti na používaném ovladači možná nebude možné nastavit některé zde popsané funkce.
[Výběr]
Vybere, jestli se má papír k tisku zadat podle zdroje nebo typu papíru.
[Výběr papíru]
Zadává zdroj papíru podle zvolené stránky.
[Zdroj papíru]
Zadává papír, na který se má tisknout, dle zdroje papíru.
[Typ papíru]
Zadává papír, na který se má tisknout, dle typu papíru.
[Nastavení] > dialogové okno [Nastavení typu papíru]
Umožňuje změnit typ papíru. Při získávání informací o typu papíru ze zařízení klikněte na [Načíst informace o
papíru].
[Nastavení vkládání listů] > dialogové okno [Nastavení vkládání listů]
Umožňuje konfigurovat nastavení vztahující se k vloženým listům.
[Seznam nastavení]
Zobrazuje listy, které se mají vložit, a jejich pozice v seznamu.
[Odstranit]
Smaže nastavené vkládání listu zvolené v nabídce [Seznam nastavení].
[Listy k vložení]
Vybere typ papíru listů k vložení.
[Zdroj papíru]
Vybere zdroj papíru listů k vložení.
[Tisknout na]
Vytiskne na vybranou stranu/strany listů k vložení.
[Vložit]
Vloží listy pro oddělení dokumentu na oddíly.
[Tabelační papír]
Vloží tabelační papír do dokumentu.
[Nastavení] > dialogové okno [Nastavení typu papíru]
Umožňuje změnit typ papíru tabelačního papíru.
[Podrobnosti tabelačního papíru] > dialogové okno [Podrobnosti tabelačního papíru]
117
Seznam nastavení
Umožňuje nastavit polohu tisku na tabelačním papíru.
[Přidat]
Přidá nastavené vkládání listu do nabídky [Seznam nastavení].
[Zdroj papíru originálu]
Zadává zdroj papíru pro tisková data.
[Typ papíru originálu]
Zadává typ papíru pro tisková data.
[Název papíru]
Udává zdroj papíru podle názvu papíru. Název papíru se registruje prostřednictvím vzdáleného uživatelského
rozhraní.
[Listy přebalu]
Zadává zdroj papíru nebo typ papíru používaný pro obálky/přebaly k vložení mezi transparentní listy. Pro výběr
různých typů papíru registrovaných v zařízení klikněte na [Nastavení].
[Transparentní listy]
Zadává zdroj papíru nebo typ papíru používaný pro transparentní listy. Pro výběr různých typů papíru
registrovaných v zařízení klikněte na [Nastavení].
[Podrobnosti tabelačního papíru] > dialogové okno [Podrobnosti tabelačního papíru]
Umožňuje nastavit polohu tisku na tabelačním papíru.
[Informace o zdroji papíru] > dialogové okno [Informace o zdroji papíru]
Zobrazuje informace o papíru nastaveném ve zdrojích papíru. Chcete-li získat informace o zdroji papíru ze
zařízení, klikněte na [Načíst informace o zdroji papíru].
[Kopie]
Tisk jedné kopie téhož dokumentu z většího počtu zadaných zdrojů papíru.
Toto vám umožňuje zároveň tisknout na různé druhy papíru, například na vysoce kvalitní papír a recyklovaný
papír.
[Nastavení] > dialogové okno [Nastavení kopie]
Výběr zdroje papíru pro tisk.
[Nastavení předního/zadního přebalu] > dialogové okno [Nastavení předního/zadního
přebalu]
Vkládá přední a zadní přebal. Můžete také nastavit zdroj papíru pro přední a zadní přebal, a zda se na ně má
tisknout.
118
Seznam nastavení
[Podávat standardní velikosti papíru svisle]
Standardní velikosti papíru podává při tisku svisle.
[Podávat vlastní papír svisle]
Vlastní velikosti papíru podává při tisku svisle.
[Tisknout na druhou stranu]
Pokud chcete tisknout na obě strany papíru ručně založeného do ručního podavače nebo víceúčelového
zásobníku, vyberte pro tisk na druhou stranu papíru tuto funkci.
[Obnovit výchozí]
Vrátí všechna nastavení na výchozí hodnoty.
Související témata
Společná nastavení pro všechny listy(P. 100)
Vkládání listů(P. 47)
Vložení tabelačního papíru(P. 48)
Tisk na tabelační papír(P. 50)
Přidávání předních stránek(P. 51)
119
Seznam nastavení
Karta [Kvalita] (UFR II/LIPSLX/PCL6)
Můžete zadat podrobná nastavení kvality tisku.
Tato část vysvětluje nastavení zobrazená v ovladači UFR II/LIPSLX/PCL6.
V závislosti na používaném ovladači možná nebude možné nastavit některé zde popsané funkce.
[Cíl]
Umožňuje nastavit režim kvality tisku, který odpovídá účelu tiskových dat, jednoduše vybráním nastavení.
Stav nastavení můžete zkontrolovat v náhledu nastavení.
[Rozšířená nastavení] > dialogové okno [Rozšířená nastavení]
Umožňuje nastavit údaje o kvalitě tisku, jako je rozlišení, gradace, množství toneru atd.
[Grafický režim]
Nastavuje metodu zpracování pro tisková data.
[Vektorový režim]
Při posílání tiskových dat do zařízení je zpracovává s vektorovým řídicím příkazem. Tento režim vyberte pro
běžné případy.
[Režim rastru]
Převede data tisková data na obrazová (bitmapová) data a odešle je do zařízení. Toto nastavení vyberte, když
se výsledek tisku s funkcí [Vektorový režim] liší od obrázku na obrazovce nebo když tisk trvá extrémně dlouho.
[Stupeň vykreslování]
Nastaví metodu rastrování obrazu pro tisková data.
[1 BPP]
Nahradí všechny části ve znacích a tenkých čarách, které nejsou bílé, za černou a tiskne vysokou rychlostí.
[1 BPP [Rozšířený]]
Vyjadřuje gradaci jako polotóny a vytiskne vysokou rychlostí. Tiskne znaky a tenké čáry v černé barvě.
[24 BPP]
Tisk trvá déle než v případě [1 BPP] či [1 BPP [Rozšířený]], ale je kvalitnější.
[Rozlišení]
Udává rozlišení tisku.
[Gradace]
Udává metodu gradace. [Vysoká 2] využívá jemnější gradace než [Vysoká 1].
[Polotóny]
Zadává ditrovací vzorce pro znázornění polotónů (oblasti mezi tmavými a světlými oblastmi).
[Výchozí nastavení tiskárny]
Použije nastavení zařízení.
[Rozlišení]
Nastavuje prioritu pro rozlišení a tiskne hladké obrysy.
[Gradace]
Nastavuje prioritu pro gradace a tiskne hladké gradace.
[Chyba difúze]
Tiskne přesně drobné znaky a tenké čáry.
[Vzorek 1] až [Vzorek 7]
120
Seznam nastavení
Použije následující nastavení zpracování polotónů nezávisle na textu, grafice a obrazových datech.
V případě 7 vzorců:
Text
Grafika
Obrázky
Vzorek 1
Chyba difúze Chyba difúze Rozlišení
Vzorek 2
Chyba difúze Chyba difúze Gradace
Vzorek 3
Chyba difúze Rozlišení
Rozlišení
Vzorek 4
Chyba difúze Gradace
Gradace
Vzorek 5
Rozlišení
Rozlišení
Gradace
Vzorek 6
Rozlišení
Gradace
Gradace
Vzorek 7
Chyba difúze Rozlišení
Gradace
V případě 6 vzorců:
Text
Grafika
Obrázky
Vzorek 1
Rozlišení Rozlišení Gradace
Vzorek 2
Rozlišení Gradace Gradace
Vzorek 3
Rozlišení Gradace Rozlišení
Vzorek 4
Gradace Rozlišení Rozlišení
Vzorek 5
Gradace Rozlišení Gradace
Vzorek 6
Gradace Gradace Rozlišení
V případě 5 vzorců:
Text
Grafika
Obrázky
Vzorek 1
Vysoké rozlišení/Rozlišení Gradace
Barevný tón
Vzorek 2
Rozlišení
Barevný tón
Barevný tón
Vzorek 3
Gradace
Gradace
Gradace
Vzorek 4
Vysoké rozlišení/Rozlišení Vysoké rozlišení/Rozlišení Gradace
Vzorek 5
Barevný tón
Barevný tón
Barevný tón
[Položky, které je třeba upřednostnit při zpracování v režimu rastru]
Nastavení položek pro prioritizaci, když je metoda převodu tiskových dat nastavena na rastrový režim. Můžete
vybrat obrázky, grafiku nebo text.
Rastrový režim je nastaven jako metoda převodu v následujících případech.
Černobílá tiskárna: Když je nastavena možnost [Režim rastru] v dialogovém okně [Rozšířená nastavení] >
[Grafický režim] na kartě [Kvalita]
Barevná tiskárna: Když je možnost [Zapnuto] nastavena pro [Rozšířená nastavení] > [Vždy převést na rastr
u hostitele] na kartě [Kompletace]
[Převod na rastr na straně hostitele]
Udává, jestli je rasterizace dat místo tiskárnou prováděna spíše hostitelským počítačem. Toto vám umožňuje
tisknout zřetelnější obrázky, ale zpomalujte to rychlost zpracování.
[Při tisku načíst informace o kalibraci]
Získává informace o kalibraci ze zařízení a upravuje automaticky barvy.
[Úspora toneru]
Z důvodu úspory toneru ztenčí data tisku.
[Režim konceptu]
121
Seznam nastavení
Šetří toner tiskem se sníženou spotřebou toneru.
[Sytost toneru]
Nastavuje sytost toneru.
[Podrobnosti] > dialogové okno [Podrobnosti sytosti toneru]
Umožňuje nastavit sytost každé barvy.
[Rozšířené vyhlazování]
Vyhladí obrysy textu, čáry a obrázky. [Hladké 2] provádí silnější vyhlazování než [Hladké 1].
[Korekce objemu toneru]
Upravuje množství toneru, tak aby odpovídalo obsahu tiskových dat. [Priorita gradace] využívá optimální
množství toneru pro tisková data, která obsahují velké množství grafiky a CG gradací. [Priorita textu] využívá
optimální množství toneru pro tisková data, která obsahuje hlavně text.
[Řízení čar]
Zlepšuje reprodukci textu a čar. [Priorita rozlišení] dává prioritu rozlišení. [Priorita gradace] dává prioritu
gradaci.
[Ostrost]
Upravuje ostrost obrysů obrazů.
[Ostrost (fotografie)]
Zesiluje obrysy obrazů.
[Použít písma tiskárny]
Použijte písma TrueType, která jsou v zařízení.
[Režim TrueType]
Nastavuje metodu použití písem TrueType. [Stáhnout jako TrueType] posílá písmo TrueType přímo do zařízení,
kde je rastrováno. [Stáhnout jako bitový obrázek] rastruje automaticky všechna písma TrueType a posílá je jako
bitmapová data do zařízení.
[Tónovat obrázky na zařízení]
Provede tónování obrázků v zařízení.
[Zrychlené zpracování obrázků]
Nastaví rozsah použitého vysokorychlostního zpracování. Vyšší rychlosti zpracování ovšem mohou vést ke ztrátě
kvality tisku.
[Jemné nastavení sytosti]
Upravuje sytost tisku pro malý text a tenké čáry. Tato funkce je užitečná pro korekci „trhlin“ v textu a čárách.
[Zpracování komprimovaných obrazových dat]
Nastavuje metodu zpracování tisku, která bude použita při tisku komprimovaných obrazových dat.
[Hostitelem]
Dekomprimuje zkomprimovaná obrazová data v hostiteli.
[Zařízením]
Dekomprimuje zkomprimovaná obrazová data v zařízení. Toto běžně umožňuje tisk vysokou rychlostí.
[Zpracovat obrázky souhrnně]
Slučuje v počítači více sousedních obrázků do jednoho a snižuje zátěž plynoucí ze zpracování dat.
[Korekce umístění vzorku]
Opravuje pozici vzorků s dlaždicemi.
[Rozlišení vzorku]
Udává rozlišení použité při vykreslování vzorků s dlaždicemi.
[Kompenzace šedé]
122
Seznam nastavení
Tiskne černá a šedá data spolehlivě v černé a šedé barvě.
[Řízení čar [Kompenzace šedé]]
Vylepšuje reprodukci textu a čar.
[Vyhlazení gradace]
Tiskne přechody mezi barvami v jemných gradacích. Režim [Hladké 2] provádí silnější vyhlazení než režim
[Hladké 1].
[Komprese obrazu]
Při odesílání tiskových dat do zařízení nastaví poměr jejich komprese, a tiskne s prioritou udělenou buďto kvalitě
obrazu, nebo rychlosti tisku.
[Optimalizace komprese obrazu]
Používá optimalizační metodu, která přepíná mezi vratnými a nevratnými procesy, nebo používá jednotnou
metodu komprese bez optimalizace. Je-li obraz komprimován s optimalizací, potlačí se šum bloku JPEG.
[Zpracování komprese pro přenos dat]
Přepíná mezi prioritou pro kvalitu obrazu a prioritou pro rychlost tisku při kompresi a přenosu obrazových dat.
[Tisk úhlopříčných čar vysokou rychlostí]
Snižuje čas zpracování při tisku úhlopříčných čar. Výsledkem je, že mohou vyniknout mezery mezi úhlopříčnými
čárami v diagramech. V takovém případě tuto funkci vypněte.
[Optimalizace tisku reklamních poutačů]
Zvýšení množství toneru při zřetelném tisku reklamních poutačů POP a obrázků.
Tuto funkci lze používat, pouze když profil konfigurace, který podporuje laserové tiskárny, je vybrán v položce
[Profil konfig.]. Předem je nutné nastavit také následující položky.
● Karta [Základní nastavení]/[Kompletace]
Vyberte možnost [Jednostranný tisk] v položce [Jednostranný tisk / oboustranný tisk / tisk brožury] nebo [Styl
tisku]
● Karta [Základní nastavení]/[Kvalita]
Vyberte možnost [Autodetekce [barevně/černobíle]] nebo [Barevně] v položce [Režim barvy]
● Karta [Kvalita]
Vyberte možnost [Ruční nastavení barev] → vyberte [Režim dosažení shody zařízení] nebo [Bez dosažení
shody ovladače] v položce [Režim dosažení shody] na kartě [Nastavení barev] > [Shoda]
● Karta [Nastavení zařízení]
Povolte možnost [Funkce [Optimalizace tisku reklamních poutačů]] na kartě [Podrobnosti] > [Kvalita]
Když povolíte tuto funkci, je doporučeno nastavit časování oznámení o nízké hladině toneru na [Tisk POP]
zařízení. Podrobnosti najdete v návodu k zařízení.
[Zvláštní režim 1 BPP]
Snižuje velikost dat určených k tisku.
[Konverze šedé]
Nastavuje metodu převodu barevných tiskových dat na stupně šedi.
[Nastavení šířky]
Upravuje tloušťku specifických objektů, např. textu a čar.
[Zachycování]
Provádí proces překrývání na hranicích mezi textem nebo grafikou a pozadím, aby nevznikaly bílé čáry kolem
okrajů textu nebo grafiky.
[Podrobnosti] > dialogové okno [Podrobnosti zachycování]
Umožňuje nastavit šířku a sytost zachycování.
[Nastavit množství toneru použitého pro barevný tisk]
123
Seznam nastavení
Upravuje množství toneru, aby nedocházelo k jeho velké spotřebě při barevném tisku. [Úroveň 1] lehce snižuje
množství toneru v oblastech se silnou barvou. [Úroveň 2] obecně snižuje množství toneru.
[Při ČB tisku použít konverzi šedé ovladače]
Při černobílém tisku dává při konverzi na stupně šedé prioritu ovladači před aplikací.
[CanoFine]
Upravuje kontrast a vyvážení barev, aby se vytiskly výrazné obrázky.
[Podrobnosti] > dialogové okno [Podrobnosti CanoFine]
Umožňuje nastavit způsob zpracování tisku pomocí funkce [CanoFine].
[Režim barvy]
Přepíná mezi tiskem barevně nebo černobíle. Chcete-li automaticky detekovat, zda má být každá stránka
vytisknuta barevně nebo černobíle, zvolte [Autodetekce [barevně/černobíle]].
[Nastavení počtu barev] > dialogové okno [Nastavení počtu barev]
Umožňuje přepínat mezi plnobarevným a dvoubarevným tiskem.
Pokud vyberete možnost [Dvě barvy], nastavte v nabídce [Barva, která se má použít s černou], která barva se
má používat s černou. Části tiskových dat, které nemají žádná barevná data, se vytisknou v odstínech černé a
bílé, zatímco části, které mají barevná data, se vytisknou v odstínech zadané barvy.
[Ruční nastavení barev]/[Ruční nastavení stupňů šedi] > dialogové okno [Nastavení barev]/
[Nastavení šedé]
Umožňuje nastavit barvu, jas, kontrast a shodu barev.
Karta [Korekce barev]/[Korekce šedé]
[Originál]/[Náhled]
Umožňuje zkontrolovat upravený obraz.
[Posílit (barva)]
Upravuje barvu. Barvu zesílíte kliknutím a potažením obrazu směrem k dané barvě/barvám.
[Jas]
Upravuje jas. Obraz můžete zesvětlit nebo ztmavit pomocí boční lišty.
[Kontrast]
Upravuje kontrast. Kontrast obrazu můžete zvýšit nebo snížit pomocí boční lišty.
[Úprava objektů] > dialogové okno [Úprava objektů]
Nastavuje typ dat, která budou podléhat barevným úpravám. Můžete vybrat obrázky, grafiku nebo text.
[Obnovit výchozí]
Vrátí všechna nastavení na výchozí hodnoty.
Karta [Shoda]
[Režim dosažení shody]
Zadává, zda se má shoda barev provádět na straně zařízení nebo na straně ovladače, nebo zda se shoda barev
nemá provádět v ovladači.
[Priorita shody barev aplikace]
Dává prioritu před nastavením aplikace, když se provádí kontrola shody.
[Metoda shody]
Nastavuje, jaký faktor dostane prioritu během kontroly shody.
[Profil monitoru]
Umožňuje zvolit optimální nastavení pro váš monitor, pokud pro [Režim dosažení shody] zvolíte [Režim
dosažení shody zařízení]. Pokud je pro jednu možnost několik hodnot gama, pro dosažení lepších výsledků
zvolte vyšší hodnotu gama, pokud je vytištěný obraz světlejší než obraz na monitoru.
[Obrázky]/[Grafika]/[Text]
124
Seznam nastavení
Umožňuje nastavit možnost [Metoda shody] a [Profil monitoru] pro obrázky, grafiku a text, když je vybraná
možnost [Režim dosažení shody] > [Režim dosažení shody zařízení].
[Gama]
Umožňuje vám upravit gamu, když je vybrána možnost [Nastavení gama u hostitele]/[Nastavení gama na
zařízení] pro [Režim dosažení shody].
[Načíst informace o kalibraci]
Načítá informace o kalibraci ze zařízení a automaticky při tisku upravuje barvy.
[Informace o doplňku]
Zobrazí se informace o přídavných modulech (rozšířené funkce) přidaných do ovladače.
[O aplikaci]
Zobrazuje verzi ovladače.
[Obnovit výchozí]
Vrátí všechna nastavení na výchozí hodnoty.
Související témata
Společná nastavení pro všechny listy(P. 100)
Výsledný výtisk je příliš tmavý nebo příliš jasný(P. 154)
125
Seznam nastavení
Karta [Kvalita] (PS3)
Můžete zadat podrobná nastavení kvality tisku.
Tato část vysvětluje nastavení zobrazená v ovladači PS3.
[Stupeň vykreslování]
Nastaví metodu rastrování obrazu pro tisková data.
[1 BPP [Rozšířený]]
Vyjadřuje gradaci jako polotóny a vytiskne vysokou rychlostí. Tiskne znaky a tenké čáry v černé barvě.
[24 BPP]
Tisk trvá déle než v případě [1 BPP [Rozšířený]], ale tiskne vysokou kvalitou.
[Rozlišení]
Udává rozlišení tisku.
[Polotóny]
Zadává ditrovací vzorce pro znázornění polotónů (oblasti mezi tmavými a světlými oblastmi).
[Výchozí nastavení tiskárny]
Použije nastavení zařízení.
[Rozlišení]
Nastavuje prioritu pro rozlišení a tiskne hladké obrysy.
[Vysoké rozlišení]
Použije rozlišení ditrovacího vzorce s ještě více linkami než má nastavení [Rozlišení].
[Gradace]
Použije ditrovací vzorec, který dává prioritu gradaci.
[Chyba difúze]
Použije ditrovací vzorec, který dává prioritu chybové difuzi s vynikajícími detaily.
[Vzorek 1] až [Vzorek 7]
Použije následující nastavení zpracování polotónů nezávisle na textu, grafice a obrazových datech.
Případ, kdy je použito 7 vzorků:
Text
Grafika
Obrázky
Vzorek 1
Chyba difúze Chyba difúze Rozlišení
Vzorek 2
Chyba difúze Chyba difúze Gradace
Vzorek 3
Chyba difúze Rozlišení
Rozlišení
Vzorek 4
Chyba difúze Gradace
Gradace
Vzorek 5
Rozlišení
Rozlišení
Gradace
Vzorek 6
Rozlišení
Gradace
Gradace
Vzorek 7
Chyba difúze Rozlišení
Gradace
Případ, kdy je použito 6 vzorků:
126
Seznam nastavení
Text
Grafika
Obrázky
Vzorek 1
Rozlišení Rozlišení Gradace
Vzorek 2
Rozlišení Gradace Gradace
Vzorek 3
Rozlišení Gradace Rozlišení
Vzorek 4
Gradace Rozlišení Rozlišení
Vzorek 5
Gradace Rozlišení Gradace
Vzorek 6
Gradace Gradace Rozlišení
[Vlastní]
Používá přizpůsobený ditrovací vzorec.
[Nastavení] > dialogové okno [Vlastní nastavení]
Umožňuje zadat počet linek rastru (frekvenci) a úhel vzorku.
[Úspora toneru]
Z důvodu úspory toneru ztenčí data tisku.
[Rozšířené vyhlazování]
Vyhladí obrysy textu, čáry a obrázky. [Hladké 2] provádí silnější vyhlazování než [Hladké 1].
[Vytisknout jako negativ]
Vytiskne negativní obraz dokumentu záměnou hodnot černé a bílé barvy.
[Vytisknout zrcadlově převrácené]
Vytiskne zrcadlený obraz dokumentu otočením obrazu vodorovně.
[Ruční korekce šedé]
Umožňuje nastavit tisk ve stupních šedi.
[Korekce šedé] > dialogové okno [Korekce šedé]
Umožňuje nastavit jas při tisku dokumentu ve stupních šedi.
[Rozšířená nastavení] > dialogové okno [Rozšířená nastavení]
Umožňuje nastavit údaje o kvalitě tisku, jako je rozlišení, gradace, množství toneru atd.
[Formát výstupu]
Umožňuje nastavit formát dat pro postscriptové soubory.
[Nastavení písma TrueType]
Umožňuje zadat podrobná nastavení pro písma TrueType.
[Podrobnosti] > dialogové okno [Podrobnosti písma TrueType]
Umožňuje nastavit formát, ve kterém se písma TrueType posílají do zařízení.
[Gradace]
Udává metodu gradace. [Vysoká 2] využívá jemnější gradace než [Vysoká 1].
127
Seznam nastavení
[Sytost toneru]
Nastavuje sytost toneru.
[Podrobnosti] > dialogové okno [Podrobnosti sytosti toneru]
Umožňuje nastavit sytost každé barvy.
[Zdokonalení linky]
Zesiluje tenké linky při tisku. Tato funkce se hodí při tisku malého textu a čárových kódů. Toto nastavení může
být vypnuto, když je rozlišení nastaveno na 600 dpi.
[Korekce objemu toneru]
Upravuje množství toneru, tak aby odpovídalo obsahu tiskových dat. [Priorita gradace] využívá optimální
množství toneru pro tisková data, která obsahují velké množství grafiky a CG gradací. [Priorita textu] využívá
optimální množství toneru pro tisková data, která obsahuje hlavně text.
[Řízení čar]
Zlepšuje reprodukci textu a čar. [Priorita rozlišení] dává prioritu rozlišení. [Priorita gradace] dává prioritu
gradaci.
[Ostrost]
Upravuje ostrost obrysů obrazů.
[Ostrost (fotografie)]
Zesiluje obrysy obrazů.
[Jemné nastavení sytosti]
Upravuje sytost tisku pro malý text a tenké čáry. Tato funkce je užitečná pro korekci „trhlin“ v textu a čárách.
[Kombinované zpracování obrázků]
Přepíná mezi tiskem s pseudo rastrovým zpracováním a tiskem bez zpracování, pokud je v aplikaci zadáno
rastrové zpracování, které není podporováno ovladačem PS3. Toto nastavení použijte, pokud se vám nedaří
získat očekávaný výsledek tisku.
[Vyhlazení gradace]
Tiskne přechody mezi barvami v jemných gradacích. Režim [Hladké 2] provádí silnější vyhlazení než režim
[Hladké 1].
[Komprese obrazu]
Při odesílání tiskových dat do zařízení nastaví poměr jejich komprese, a tiskne s prioritou udělenou buďto kvalitě
obrazu, nebo rychlosti tisku.
[Optimalizace komprese obrazu]
Používá optimalizační metodu, která přepíná mezi vratnými a nevratnými procesy, nebo používá jednotnou
metodu komprese bez optimalizace. Je-li obraz komprimován s optimalizací, potlačí se šum bloku JPEG.
[Zpracování komprese pro přenos dat]
Přepíná mezi prioritou pro kvalitu obrazu a prioritou pro rychlost tisku při kompresi a přenosu obrazových dat.
[Zdokonalení obrazu]
Nastavuje, zda se má používat proces vyhlazování, který vyhlazuje obrysy textu a schémata. Pokud vyberete
možnost [Výchozí nastavení tiskárny], použije se nastavení zařízení.
[Konverze šedé]
Udává metodu převodu dat barevného dokumentu na stupně šedi.
[Nastavení zesílení bodu]
Umožňuje nastavit polotónové body na správný nárůst bodů. Úprava je prováděna s referenčním nastavením
[Standardní] (hodnota nárůstu bodů + 20 %).
[Nastavení šířky]
Upravuje tloušťku specifických objektů, např. textu a čar.
128
Seznam nastavení
[Zachycování]
Provádí proces překrývání na hranicích mezi textem nebo grafikou a pozadím, aby nevznikaly bílé čáry kolem
okrajů textu nebo grafiky.
[Podrobnosti] > dialogové okno [Podrobnosti zachycování]
Umožňuje nastavit šířku a sytost zachycování.
[Nastavit množství toneru použitého pro barevný tisk ]
Upravuje množství toneru, aby nedocházelo k jeho velké spotřebě při barevném tisku. [Úroveň 1] lehce snižuje
množství toneru v oblastech se silnou barvou. [Úroveň 2] obecně snižuje množství toneru.
[Při ČB tisku použít konverzi šedé ovladače]
Při černobílém tisku dává při konverzi na stupně šedé prioritu ovladači před aplikací.
[Optimalizace tisku reklamních poutačů]
Zvýšení množství toneru při zřetelném tisku reklamních poutačů POP a obrázků.
Tuto funkci lze používat, pouze když profil konfigurace, který podporuje laserové tiskárny, je vybrán v položce
[Profil konfig.]. Předem je nutné nastavit také následující položky.
● Karta [Základní nastavení]/[Kompletace]
Vyberte možnost [Jednostranný tisk] v položce [Jednostranný tisk / oboustranný tisk / tisk brožury] nebo [Styl
tisku]
● Karta [Základní nastavení]/[Barva]
Vyberte možnost [Autodetekce [barevně/černobíle]] nebo [Barevně] v položce [Režim barvy]
● Karta [Nastavení zařízení]
Povolte možnost [Funkce [Optimalizace tisku reklamních poutačů]] na kartě [Podrobnosti] > [Kvalita]
Když povolíte tuto funkci, je doporučeno nastavit časování oznámení o nízké hladině toneru na [Tisk POP]
zařízení. Podrobnosti najdete v návodu k zařízení.
[Režim barvy]
Přepíná mezi tiskem barevně nebo černobíle. Chcete-li automaticky detekovat, zda má být každá stránka
vytisknuta barevně nebo černobíle, zvolte [Autodetekce [barevně/černobíle]].
[Informace o doplňku]
Zobrazí se informace o přídavných modulech (rozšířených funkcích) přidaných do ovladače.
[O aplikaci]
Zobrazuje verzi ovladače.
[Obnovit výchozí]
Vrátí všechna nastavení na této kartě na výchozí hodnoty.
Související témata
Společná nastavení pro všechny listy(P. 100)
Výsledný výtisk je příliš tmavý nebo příliš jasný(P. 154)
129
Seznam nastavení
Karta [Barva] (PS3)
Můžete přepínat mezi barevným a černobílým tiskem a upravovat barvy.
POZNÁMKA
● Pokud vyberete možnost [Výchozí nastavení tiskárny], použije se nastavení zařízení.
[Režim barvy]
Přepíná mezi tiskem barevně nebo černobíle. Chcete-li automaticky detekovat, zda má být každá stránka
vytisknuta barevně nebo černobíle, zvolte [Autodetekce [barevně/černobíle]].
[Režim dosažení shody RGB]
Umožňuje vybrat režim shody barev pro vstup RGB.
Pokud byla vybrána možnost [Profil připojení zařízení], je vybrán profil, který je kombinací profilů okolního
osvětlení a barevného prostoru. Optimální nastavení můžete vybrat v části [Vstup RGB [Světelný + barevný
prostor]].
[Profil zdroje RGB]
Umožňuje vybrat profil RGB, který odpovídá monitoru a je použitý při tisku dat RGB. Pokud je vybrána možnost
[Žádný], je separace barev barevného prostoru RGB na barevný prostor CMYK provedena bez použití profilu
RGB.
POZNÁMKA
● Pokud chcete přidat vámi vytvořený profil, stáhněte ho prostřednictvím modulu Resource Management plugin softwaru iW Management Console do zařízení.
[Metoda shody RGB]
Umožňuje vybrat metodu tisku, když je použitý vstupní profil RGB.
[Výchozí nastavení tiskárny]
Použije nastavení zařízení.
[Sytost]
Optimalizuje výstup čistých, saturovaných barev a generuje čisté obrysy textu.
[Percepční [Shoda barev s monitorem]]/[Percepční]
Optimalizuje rozsah barev zařízení, aby generovalo co nejlepší výsledek pro bitmapové obrázky.
[Percepční [Fotografická]]/[Obecná]
Optimalizuje rozsah barev zařízení, aby generovalo co nejlepší výsledek pro fotografické obrázky.
[Kolorimetrická]
Zajišťuje blízkou shodu při renderování barev RGB na barvy CMYK, bez ohledu na použité médium.
[Vivid Photo]
Zajišťuje výraznější a sytější barvy než nastavení [Percepční [Fotografická]].
POZNÁMKA
130
Seznam nastavení
● Pokud nastavíte [Profil výstupu] na jinou možnost než [Standardní], [Percepční [Fotografická]] vytvoří stejný
barevný odstín jako nastavení [Percepční [Shoda barev s monitorem]]/[Percepční] a nastavení [Vivid Photo]
vytvoří stejný barevný odstín jako nastavení [Sytost].
[Pouze černý proces RGB]
Vytiskne černá a šedá data s ekvivalentním poměrem červené (R) k zelené (G) a modré (B) pouze s využitím
černého (K) toneru. Pokud tuto možnost nevyberete, použijí se tonery CMYK, s nastavením vybraným pro [Profil
výstupu].
[Vstup RGB [Světelný + barevný prostor]]
Umožní vybrat okolní osvětlení, teplotu barvy a barevný prostor monitoru k použití na propojený profil zařízení
pro vstup RGB.
[Režim dosažení shody CMYK]
Umožňuje nastavit režim shody barev pro vstup CMYK.
Pokud byla vybrána možnost [Profil připojení zařízení], je vybrán profil, který je kombinací profilů okolního
osvětlení a barevného prostoru. Optimální nastavení můžete vybrat v části [Vstup CMYK [Světelný + barevný
prostor]].
[Profil simulace CMYK]
Umožňuje vybrat profil simulace CMYK. Pokud je vybrána možnost [Žádný], použije se barevný model závislý na
zařízení bez použití profilu CMYK.
[Pouze černý proces CMYK]
Vytiskne černobílá data a data ve stupních šedi pouze s využitím černého (K) toneru. Pokud tuto možnost
nevyberete, použijí se tonery CMYK s nastavením vybraným pro [Profil výstupu].
[Vstup CMYK [Světelný + barevný prostor]]
Umožní vybrat okolní osvětlení, teplotu barvy a barevný prostor monitoru k použití na propojený profil zařízení
pro vstup CMYK.
[Profil výstupu]
Umožňuje vybrat profil, který je definovaný barevnými atributy vámi používaného zařízení.
POZNÁMKA
● Pokud chcete přidat vámi vytvořený profil, stáhněte ho prostřednictvím modulu Resource Management plugin softwaru iW Management Console do zařízení.
[Profil 100 % GCR]
Umožňuje upravit sytost toneru, aby nedocházelo k nepravidelnostem v sytosti tisku čar a textu.
[Podrobnosti] > dialogové okno [Podrobná nastavení]
Umožňuje konfigurovat detailní nastavení úpravy barev.
[Pouze černý text]
131
Seznam nastavení
Vytiskne data černého textu (R=G=B=0%, C=M=Y=100%/Bk=N% nebo C=M=Y=0%/Bk=100%) pouze pomocí
černého toneru. Tím se zabrání tisku špatně zarovnaného barevného toneru okolo černého textu.
[Černý přetisk]
Vytiskne černý text přes barevné pozadí. Pokud je toto nastaveno společně s možností [Pouze černý text], jsou
barevná pozadí tištěna barevně a poté je přes ně vytištěn černý text. Zabrání se tak prosvítání nepotištěného
bílého papíru okolo okrajů textu.
[Kombinovat barevné separace]
Zkombinuje při tisku separovaná barevná data CMYK do jedné sady dat.
[Kompozitní přetisk]
Přetiskne data CMYK ve formě kompozitního výstupu. Jelikož se všechny barvy použité v datové sadě přetiskují
na jedné desce, můžete dokončený výsledek potvrdit bez separování barev.
[Shoda barev bodu]
Udává optimální metodu reprodukce přímých barev (speciálních barev). Pomocí pojmenovaného barevného
profilu zadaného v aplikaci můžete převést barvy na hodnoty CMYK nezávislé na zařízení, které jsou nejblíže k
přímým barvám. Abyste to mohli udělat, musíte si nejdříve prostřednictvím nástroje pro stahování prostředků
do zařízení stáhnout pojmenovaný barevný profil.
POZNÁMKA
● Pokud chcete používat tuto funkci, stáhněte si do zařízení prostřednictvím modulu iW Management Console
softwaru Resource Management plug-in zadaný barevný profil.
[Sytost toneru]
Nastavuje sytost toneru.
[Podrobnosti] > dialogové okno [Podrobnosti sytosti toneru]
Umožňuje nastavit sytost každé barvy.
[Jas]
Umožňuje nastavit jas pomocí posuvníku.
[Profil šedé]
Převede před tiskem data ve stupních šedi závislá na tiskárně na data CMYK. Pokud tuto funkci nepoužijete,
budou data vytištěna pouze s černým (K) tonerem.
[Nastavení barevného vstupu RGB]
Umožňuje nastavit barvu při tisku dat RGB.
[Nastavení] > dialogové okno [Podrobnosti nastavení barevného vstupu RGB]
Umožňuje ručně nastavit odstín, jas a kontrast.
[Použít CanoFine]
Upravuje kontrast a vyvážení barev, aby se vytiskly výrazné obrázky.
[Nastavení] > dialogové okno [Podrobnosti CanoFine]
Umožňuje nastavit metodu zpracování tisku pomocí funkce CanoFine. Vyberete-li možnost [Dávkové
zpracování jedné strany], bude více bitmap na stránce zpracováno jako jedna datová položka.
[Rozeznat barevné/černobílé strany u hostitele]
Rozliší, jestli jsou tisková data v počítači barevná nebo černobílá (monochromatická) a tiskne v režimu
odpovídajícím výsledku. Pokud data obsahují velké množství bitmapových dat, jsou vytištěna barevně.
[Použít nastavení barevného/černobílého tisku z aplikací]
Tiskne s prioritou danou nastavení barevného tisku nebo nastavení černobílého tisku aplikace.
[Obnovit výchozí]
Vrátí všechna nastavení na této kartě na výchozí hodnoty.
132
Seznam nastavení
Související témata
Společná nastavení pro všechny listy(P. 100)
Úprava barev (PS3)(P. 63)
133
Seznam nastavení
Karta [Zvláštní nastavení] (PS3)
Můžete nastavit, aby byl na konkrétní rozsah stránek v dokumentu použitý jiný papír a jiné tiskové funkce.
[Zvláštní strana] > dialogové okno [Nastavení zvláštní strany]
Umožňuje nastavit jedinečná nastavení pro zadané stránky.
Společná nastavení pro všechny listy
[Strana]
Nastaví rozsah stránek pro jedinečná nastavení.
POZNÁMKA
● Pokud vyberete možnost [Použít základní nastavení], budou použity funkce nastavené na jednotlivých
kartách jiných než karta [Zvláštní nastavení].
Karta [Vzhled strany]
[Výběr]
Nastaví, jestli se má papír k tisku zadat podle zdroje nebo typu papíru.
[Zdroj papíru]
Zadává papír, na který se má tisknout, dle zdroje papíru.
[Typ papíru]
Zadává papír, na který se má tisknout, dle typu papíru.
[Nastavení] > dialogové okno [Nastavení typu papíru]
Umožňuje vybrat typ papíru.
[Velikost výstupu]
Zadá skutečnou velikost stránky, na kterou chcete tisknout. Pokud vyberte velikost, která se liší od nastavení
[Velikost strany], tisková data jsou při tisku zvětšena nebo zmenšena podle velikosti papíru.
[Styl tisku]
Zadává metodu výstupu tiskových dat.
[Základní nastavení]
Zobrazí funkce nastavené v seznamu na jednotlivých kartách jiných než karta [Zvláštní nastavení].
[Detaily kompletace] > dialogové okno [Detaily kompletace]
Umožňuje nastavit počáteční pozice tisku.
Karta [Kvalita]
[Polotóny]
Zadává ditrovací vzorce pro znázornění polotónů (oblasti mezi tmavými a světlými oblastmi).
[Nastavení] > dialogové okno [Vlastní nastavení]
Umožňuje zadat počet linek rastru (frekvenci) a úhel vzorku.
[Ostrost]
Upravuje ostrost obrysů obrazů.
[Jemné nastavení sytosti]
Upravuje sytost tisku pro malý text a tenké čáry. Tato funkce je užitečná pro korekci „trhlin“ v textu a čárách.
Karta [Barva]
[Režim barvy]
Přepíná mezi tiskem barevně nebo černobíle. Chcete-li automaticky detekovat, zda má být každá stránka
vytisknuta barevně nebo černobíle, zvolte [Autodetekce [barevně/černobíle]].
[Režim dosažení shody RGB]
134
Seznam nastavení
Umožňuje vybrat režim shody barev pro vstup RGB.
Pokud byla vybrána možnost [Profil připojení zařízení], je vybrán profil, který je kombinací profilů okolního
osvětlení a barevného prostoru. Optimální nastavení můžete vybrat v části [Vstup RGB [Světelný + barevný
prostor]].
[Profil zdroje RGB]
Umožňuje vybrat profil RGB, který odpovídá monitoru a je použitý při tisku dat RGB. Pokud je vybrána možnost
[Žádný], je separace barev barevného prostoru RGB na barevný prostor CMYK provedena bez použití profilu
RGB.
POZNÁMKA
● Pokud chcete přidat vámi vytvořený profil, stáhněte ho prostřednictvím modulu Resource Management plugin softwaru iW Management Console do zařízení.
[Metoda shody RGB]
Umožňuje vybrat metodu tisku, když je použitý vstupní profil RGB.
[Použít základní nastavení]
Použije funkce nastavené na jednotlivých kartách jiných než karta [Zvláštní nastavení].
[Sytost]
Optimalizuje výstup čistých, saturovaných barev a generuje čisté obrysy textu.
[Percepční [Shoda barev s monitorem]]/[Percepční]
Optimalizuje rozsah barev zařízení, aby generovalo co nejlepší výsledek pro bitmapové obrázky.
[Percepční [Fotografická]]/[Obecná]
Optimalizuje rozsah barev zařízení, aby generovalo co nejlepší výsledek pro fotografické obrázky.
[Kolorimetrická]
Zajišťuje blízkou shodu při renderování barev RGB na barvy CMYK, bez ohledu na použité médium.
[Vivid Photo]
Zajišťuje výraznější a sytější barvy než nastavení [Percepční [Fotografická]].
POZNÁMKA
● Pokud nastavíte [Profil výstupu] na jinou možnost než [Standardní], [Percepční [Fotografická]] vytvoří stejný
barevný odstín jako nastavení [Percepční [Shoda barev s monitorem]]/[Percepční] a nastavení [Vivid Photo]
vytvoří stejný barevný odstín jako nastavení [Sytost].
[Pouze černý proces RGB]
Vytiskne černá a šedá data s ekvivalentním poměrem červené (R) k zelené (G) a modré (B) pouze s využitím
černého (K) toneru. Pokud tuto možnost nevyberete, použijí se tonery CMYK, s nastavením vybraným pro [Profil
výstupu].
[Vstup RGB [Světelný + barevný prostor]]
Umožní vybrat okolní osvětlení, teplotu barvy a barevný prostor monitoru k použití na propojený profil zařízení
pro vstup RGB.
[Režim dosažení shody CMYK]
Umožňuje nastavit režim shody barev pro vstup CMYK.
Pokud byla vybrána možnost [Profil připojení zařízení], je vybrán profil, který je kombinací profilů okolního
osvětlení a barevného prostoru. Optimální nastavení můžete vybrat v části [Vstup CMYK [Světelný + barevný
prostor]].
[Profil simulace CMYK]
Umožňuje vybrat profil simulace CMYK. Pokud je vybrána možnost [Žádný], použije se barevný model závislý na
zařízení bez použití profilu CMYK.
[Pouze černý proces CMYK]
Vytiskne černá a šedá data pouze pomocí černého (K) toneru.
135
Seznam nastavení
[Vstup CMYK [Světelný + barevný prostor]]
Umožní vybrat okolní osvětlení, teplotu barvy a barevný prostor monitoru k použití na propojený profil zařízení
pro vstup CMYK.
[Profil 100 % GCR]
Umožňuje upravit sytost toneru, aby nedocházelo k nepravidelnostem v sytosti tisku čar a textu.
[Podrobnosti] > dialogové okno [Podrobná nastavení]
Umožňuje konfigurovat detailní nastavení úpravy barev.
[Profil šedé]
Převede před tiskem data ve stupních šedi závislá na tiskárně na data CMYK. Pokud tuto funkci nepoužijete,
budou data vytištěna pouze s černým (K) tonerem.
[Přebaly] > dialogové okno [Nastavení předního/zadního přebalu]
Vkládá přední a zadní přebal. Můžete také nastavit zdroj papíru pro přední a zadní přebal, a zda se na ně má
tisknout.
[Vkládání listů] > dialogové okno [Nastavení vkládání listů]
Umožňuje konfigurovat nastavení vztahující se k vloženým listům.
[Seznam nastavení]
Zobrazuje listy, které se mají vložit, a jejich pozice v seznamu.
[Odstranit]
Smaže nastavené vkládání listu zvolené v nabídce [Seznam nastavení].
[Listy k vložení]
Vybere typ papíru listů k vložení.
[Zdroj papíru]
Vybere zdroj papíru listů k vložení.
[Tisknout na]
Vytiskne na vybranou stranu/strany listů k vložení.
[Vložit]
Vloží listy pro oddělení dokumentu na oddíly.
[Tabelační papír]
Vloží tabelační papír do dokumentu.
[Nastavení] > dialogové okno [Nastavení typu papíru]
Umožňuje změnit typ papíru tabelačního papíru.
[Podrobnosti tabelačního papíru] > dialogové okno [Podrobnosti tabelačního papíru]
Umožňuje nastavit polohu tisku na tabelačním papíru.
[Přidat]
Přidá nastavené vkládání listu do nabídky [Seznam nastavení].
[Seznam Zvláštních nastavení]
Zobrazí aktuální jedinečná nastavení v seznamu.
[Upravit]
Umožní upravovat vybraná jedinečná nastavení.
136
Seznam nastavení
[Sloučit]
Zkombinuje více vybraných jedinečných nastavení do jednoho. Můžete kombinovat pouze nastavení, jejichž
rozsahy stránek jsou spojité se stejným nastavením.
[Odstranit]
Odstraní vybrané jedinečné nastavení.
[Základní nastavení]
Zobrazí funkce nastavené v seznamu na jednotlivých kartách jiných než karta [Zvláštní nastavení].
Související témata
Společná nastavení pro všechny listy(P. 100)
Nastavení jedinečných stránek (PS3)(P. 97)
137
Seznam nastavení
Karta [Nastavení zařízení]
Umožňuje konfigurovat nastavení volitelných doplňků zařízení a nastavení správce.
V závislosti na používaném ovladači možná nebude možné nastavit některé zde popsané funkce.
[Informace o zařízení]
Zobrazuje, zda je stav zařízení nastaven automaticky nebo ručně. Při získávání informací o zařízení a jejich
použití pro nastavení na kartě [Nastavení zařízení] klikněte na [
] (Načíst informace o stavu zařízení).
POZNÁMKA
● Pokud v dialogovém okně [Podrobná nastavení] vyberete v části [Jiná nastavení] > [Při načítání informací o
zařízení změnit konfigurační profil] možnost [Zapnuto], konfigurační profil se automaticky změní podle
načtených informací o zařízení.
[Profil konfig.]
Zobrazí použitý konfigurační profil.
[Změnit] > dialogové okno [Změnit profil konfigurace]
Umožňuje vám změnit nebo importovat konfigurační profil.
[Vybrat profil konfigurace]
[Automaticky vybrat profil konfigurace vhodný pro vaše zařízení]
Zadává konfigurační profil vhodný pro model tiskárny, který používáte.
[Vybrat ručně]
Umožňuje vám ručně zadat konfigurační profil.
[
] (Importovat profil konfigurace)
Importuje předtím exportovaný soubor s konfiguračním profilem (*.typ).
[
] (Odstranit)
Odstraní importovaný profil vybraný v nabídce [Profil konfigurace].
[Načíst informace o zařízení]
Načte informace o zařízení a použije je na nastavení na kartě [Nastavení zařízení].
POZNÁMKA
● Není-li možné získat informace o zařízení, manuálně nastavte konfigurační profil, který odpovídá názvu
modelu tiskárny.
● Nedaří-li se vám správně nastavit položky zobrazené na kartě [Nastavení zařízení] ani po použití profilu
konfigurace, který odpovídá názvu modelu tiskárny, můžete použít informace o funkcích a doplňcích zařízení,
které odpovídají zařízení, nastavením typu profilů konfigurace.
O nastavení typu profilů konfigurace(P. 92)
138
Seznam nastavení
[
] (Export) > dialogové okno [Exportovat profil konfigurace]
Umožňuje vám exportovat a uložit aktuální nastavení na kartě [Nastavení zařízení] jako soubor s konfiguračním
profilem (*.typ).
[Typ zařízení]
Nastaví typ zařízení.
[Nastavení kompletace]
Nastaví funkce kompletace zařízení.
[Nastavení zdroje papíru]
Zobrazí doplňky zdroje papíru, které jsou připojeny k zařízení.
[Přiřazení formuláře přihrádce] > dialogové okno [Přiřazení formuláře přihrádce]
Umožňuje nastavit velikost papíru a typ papíru nastavený v každém zdroji papíru.
[Nastavení velikosti papíru] > dialogové okno [Nastavení velikosti papíru]
Umožní nastavit velikosti papíru k použití.
[Zdroj papíru] > dialogové okno [Zdroj papíru]
Umožňuje nastavit doplňky zdroje papíru, které jsou připojené k zařízení.
[Nastavení výstupu]
Zobrazí doplňky výstupu papíru, které jsou připojeny k zařízení.
[Nastavení výstupu papíru] > dialogové okno [Nastavení výstupu papíru]
Umožňuje nastavit doplňky výstupu papíru, které jsou připojené k zařízení.
[Jiná nastavení]
Umožňuje vám konfigurovat nastavení správce týkající se tohoto zařízení.
[Spooling u hostitele]
Nastavuje, zda se má zpracování tiskových dat provádět v hostiteli (počítači), nebo v tiskárně.
Jestliže zvolíte [Automaticky], zpracování se bude provádět na zařízení (kdykoli je to možné) pouze pomocí funkcí
zařízení, čímž se zvýší rychlost tisku.
[Výstup z aplikace PS]
Nastaví, jestli aplikace odešle kód v jazyce PostScript přímo do zařízení.
Výsledky výstupu pro tisk brožury a tisk překrytí se mohou v důsledku nastavení této funkce změnit.
[Nastavit informace o uživateli]
Umožňuje vám nastavit uživatelské jméno, které bude používáno pro tiskové úlohy, a PIN používaný k
zabezpečenému tisku.
[Nastavení] > dialogové okno [Nastavení informací o uživateli]
[Uživatelské jméno]
Nastaví uživatelské jméno pro tiskové úlohy.
[PIN pro zabezpečený tisk]
139
Seznam nastavení
Nastavuje PIN pro zabezpečený tisk.
[Při provádění zabezpečeného tisku vždy potvrdit informace o uživateli]
Zobrazí dialogové okno [Potvrdit PIN], které slouží k potvrzení nebo nastavení názvu tiskových dat,
uživatelského jména a PIN při zabezpečeném tisku.
[Při tisku potvrdit uživatelské jméno]
Zobrazí dialogové okno [Potvrzení uživatelského jména], které slouží k potvrzení nebo nastavení uživatelského
jména při tisku.
[Při potvrzování zobrazit předchozí zadané informace]
Zobrazuje potvrzovací dialogová okna s uživatelským jménem a PIN, které jste zadali minule automaticky.
[Správa uživatelského jména]/[Nastavení výchozí hodnoty] > dialogové okno [Správa uživatelského
jména]/[Nastavení výchozí hodnoty]
Umožňuje konfigurovat výchozí nastavení uživatelského jména a PIN.
[Jméno, které má být nastaveno jako uživatelské jméno]
Umožňuje zadat přihlašovací jméno systému Windows, název počítače nebo jakékoliv požadované jméno pro
uživatele.
[PIN pro zabezpečený tisk]
Nastaví PIN pro zabezpečený tisk.
[Při provádění zabezpečeného tisku vždy potvrdit informace o uživateli]
Zobrazí dialogové okno [Potvrdit PIN], které slouží k potvrzení nebo nastavení názvu tiskových dat,
uživatelského jména a PIN při zabezpečeném tisku.
[Při tisku potvrdit uživatelské jméno]
Zobrazí dialogové okno [Potvrzení uživatelského jména], které slouží k potvrzení nebo nastavení uživatelského
jména při tisku.
[Nepovolovat změny uživatelského jména]
Zakazuje změny uživatelského jména v dialogovém okně [Nastavení informací o uživateli].
[Nastavit možnost [Nastavení informací o uživateli]-[Při provádění zabezpečeného tisku vždy potvrdit
informace o uživateli]]
Opraví nastavení [Při provádění zabezpečeného tisku vždy potvrdit informace o uživateli] na nastavení v
dialogovém okně [Nastavení výchozí hodnoty].
[Nastavit možnost [Nastavení informací o uživateli]-[Při tisku potvrdit uživatelské jméno]]
Opraví nastavení [Při tisku potvrdit uživatelské jméno] v nastavení provedeném v dialogovém okně [Správa
uživatelského jména] nebo [Nastavení výchozí hodnoty].
[Správa uživatelů]
Nastaví typ použité funkce ověřování.
[Nastavení] > dialogové okno [Nastavení ID oddělení / PIN]
Umožňuje konfigurovat podrobná nastavení, pokud zvolíte [Správa ID oddělení] z nabídky [Správa uživatelů].
[Povolit nastavení PIN]
Umožňuje nastavit PIN v tomto dialogovém okně. V prostředí sdílené tiskárny zrušte výběr této položky na
serveru, pokud chcete zakázat nastavení kódu PIN nebo hesla na klientských počítačích.
[ID oddělení]
Nastaví ID oddělení, které bylo nastaveno v zařízení.
[PIN]
Nastaví PIN pro správu ID oddělení. Pokud v zařízení nebyl kód PIN nastaven, ponechte toto pole prázdné.
[Ověřit]
Ověří, zda zadané ID oddělení a kód PIN odpovídají těm, které jsou nastaveny v zařízení.
[Potvrdit ID oddělení / PIN při tisku]
140
Seznam nastavení
Zobrazí dialogové okno [Potvrdit ID oddělení / PIN] pro potvrzení nebo nastavení ID oddělení a kódu PIN při
tisku.
[Nepoužívat správu ID oddělení při ČB tisku]
Umožňuje tisknout bez použití správy ID oddělení při černobílém tisku.
[Ověření ID oddělení / kódu PIN v zařízení]
Provede ověření ID oddělení a kódu PIN v zařízení.
[Nastavení] > dialogové okno [Nastavení ověření uživatele]
Umožňuje konfigurovat podrobná nastavení, pokud zvolíte [Ověření uživatele] z nabídky [Správa uživatelů].
[Povolit nastavení hesla]
Umožňuje nastavit heslo. Pokud zde heslo nenastavíte, zadejte ho při tisku.
[Uživatelské jméno]
Nastaví uživatelské jméno, které bude použito při ověřování uživatele.
[Heslo]
Nastaví heslo pro ověření uživatele. Pokud v zařízení nebylo heslo nastaveno, ponechte toto pole prázdné.
[Ověřit]
Ověří, zda zadané heslo odpovídá tomu, které je nastaveno v zařízení.
[Při tisku potvrdit ověřovací údaje]
Zobrazí dialogové okno [Potvrdit uživatelské jméno / heslo], které slouží k potvrzení nebo nastavení ověřovacích
údajů při tisku.
[Provést ověření v zařízení]
Provede proces ověření v zařízení.
[Funkce zařízení Zabezpečený tisk]
Vkládá omezující a sledovací informace do tiskových dat jako tečkový vzor, jestliže je použita rozšiřující souprava
pro uzamčení úlohy.
[O aplikaci]
Zobrazuje verzi ovladače.
[Nastavení jazyka] > dialogové okno [Nastavení jazyka]
Umožňuje přepínat jazyk zobrazení.
[Informace o doplňku]
Zobrazí se informace o přídavných modulech (rozšířené funkce) přidaných do ovladače.
[Speciální] > dialogové okno [Speciální nastavení]
Umožňuje nastavit možnost [Opravit nastavení [Způsob výstupu] na [Uložit]].
[Funkce] > dialogové okno [Nastavení funkce zařízení]
Zobrazí ID funkce a verzi ovladače zařízení. Umožňuje také nastavit název zařízení.
141
Seznam nastavení
[Nastavení písma] > dialogové okno [Nastavení písma]
Umožňuje nahradit písma tiskárny písmy TrueType.
[Podrobnosti] > dialogové okno [Podrobná nastavení]
Umožňuje konfigurovat nastavení na obrazovce tiskových nastavení ovladače. Položky s [
automaticky pomocí funkce získání informací o zařízení. Nastavení položek s [
] jsou nastaveny
] je možná nutné konfigurovat
ručně.
DŮLEŽITÉ
● Pokud nastavíte zdroj papíru, který není v zařízení nainstalován, bude papír podáván z prioritního zdroje
zařízení.
● Pokud vámi specifikovaný zdroj papíru neodpovídá zvolené velikosti/typu papíru, dojde k chybě.
● Jestliže zadáte funkce [Nastavení kompletace] (oboustranný tisk, sešívání atd.) pro zařízení, které tyto funkce
nemá, tisk bude proveden bez těchto funkcí. Například pokud zadáte oboustranný tisk u zařízení, které tento
tisk nepodporuje, budou data vytištěna na jednu stranu papíru.
● Jestliže zadáte [Uložit] z nabídky [Způsob výstupu] při tisku ze zařízení, které nepodporuje uložení do
schránky, data budou vytištěna normálně. V případě, že se na dotykovém panelu tiskárny zobrazí chybové
hlášení a zařízení se přepne do režimu offline, dokument se vytiskne, jakmile bude zařízení opět přepnuto do
režimu online.
● Jestliže nastavíte funkci řízení ID oddělení nebo funkci ověřování uživatele u zařízení, které tyto funkce nemá,
dojde k chybě.
● Pokud povolíte [Zpracovat prostřednictvím tiskového procesoru] na kartě [Jiná nastavení] v dialogovém okně
[Podrobná nastavení], jsou použitelné funkce omezeny. Podrobnosti najdete v souboru Readme.
Související témata
Nastavení informací o zařízení(P. 72)
Nastavení funkcí zařízení(P. 77)
Nastavení zdrojů papíru a cíle výstupu(P. 78)
Importování konfiguračního profilu(P. 89)
Exportování konfiguračního profilu(P. 87)
Nastavení funkce ověřování(P. 93)
Nastavení uživatelského jména(P. 95)
Nelze provést nastavení ovladače(P. 150)
Nelze použít funkci získání informací o zařízení nebo funkci ověřování(P. 157)
142
Seznam nastavení
Karta [Profil]
Profily můžete upravovat, importovat a exportovat. Pokud upravíte profil na straně serveru v prostředí sdílené
tiskárny, změny se odrazí v klientských profilech.
V závislosti na používaném ovladači možná nebude možné nastavit některé zde popsané funkce.
[Seznam profilů]
Zobrazuje registrované profily jako seznam. Můžete měnit pořadí tak, že vyberete profil a kliknete na [
(Posunout nahoru) nebo [
]
] (Posunout dolů).
POZNÁMKA
● Profily označené červenou tečkou ( ) jsou předregistrované profily a nelze je upravit ani odstranit.
[Zobrazit nastavení]
Zobrazí obsah vybraného profilu jako seznam.
[Přidat]/[Upravit] > dialogové okno [Přidat/upravit profil]
Umožňuje přidat nový profil nebo upravit nastavení uživatelem registrovaného profilu. Nastavte údaj [Název] a
[Ikona]. Zadejte komentář do pole [Komentář], je-li potřeba. Přepněte na jinou kartu a nakonfigurujte
odpovídající nastavení. Chcete-li zkontrolovat aktuální nastavení v seznamu, klikněte na [Zobrazit nastavení].
[Upravit]
Umožňuje upravit nastavení uživatelem registrovaného profilu.
[Odstranit]
Odstraní vybraný profil.
[Název], [Komentář]
Zobrazí název a komentář vybraného profilu. Umožňuje upravit název a komentář uživatelem registrovaného
profilu.
[Import]
Importuje profil uložený jako soubor „*.cfg“ a přidá jej k [Seznam profilů].
[Export]
Exportuje profil vybraný v nabídce [Seznam profilů] a uloží jej jako soubor „*.cfg“.
143
Seznam nastavení
[Definovat vlastnosti dokumentu]
Umožňuje nastavení na obrazovce tiskových nastavení ovladače. Tato funkce je užitečná, když je třeba omezit
používání nastavení tisku na klientských počítačích v prostředí sdílené tiskárny.
Jestliže na serveru zrušíte označení u následujících nastavení, všechny klientské počítače budou jednotně
kopírovat nastavení na serveru.
[Povolit výběr profilu]
Umožňuje vám vybrat profily na obrazovce nastavení tisku.
[Povolit úpravy nastavení]
Umožňuje konfigurovat tisková nastavení jinak než výběrem profilů na obrazovce tiskových nastavení. Toto
nastavení lze vybrat, když je zvolena možnost [Povolit výběr profilu].
Související témata
Nelze provést nastavení ovladače(P. 150)
144
Seznam nastavení
Canon PageComposer
Můžete kombinovat více souborů vytvořených v jiné aplikaci do jednoho souboru pro tisk.
Obrazovka Canon PageComposer se otevře, když tisknete pomocí funkce ovladače [Úprava a náhled].
Nabídka [Soubor]
[Tisk]/[
] (Tisk)
Vytiskne vybraný soubor/soubory.
[Vzorek tisku]/[
] (Vzorek tisku)
Provede nátisk vybraného souboru/souborů.
[Náhled tisku]/[
] (Náhled tisku)
Zobrazí náhled tisku vybraného souboru.
[Konec]
Zavře hlavní obrazovku Canon PageComposer.
Nabídka [Úpravy]
[Odstranit]/[
] (Odstranit dokument)
Smaže vybraný soubor/soubory.
[Duplikovat]/[
] (Duplikovat dokument)
Duplikuje vybraný soubor/soubory.
[Kombinovat]/[
] (Kombinovat dokumenty) > dialogové okno [Kombinovat]
Zkombinuje vybrané soubory do jednoho a umožní vám zadat název tohoto souboru a nakonfigurovat pro něj
nastavení.
Zobrazí aktuální nastavení pro každou stranu jako náhled.
[Název dokumentu]
Nastaví název zkombinovaného souboru.
145
Seznam nastavení
[Odstranit]
Odstraní vybranou stranu.
[Náhled tisku]
Zobrazí náhled tisku vybrané strany.
Karta [Seznam dokumentů]
Změní pořadí souborů ve zkombinovaném souboru nebo vymaže nějaký soubor ze zkombinovaného souboru.
Karta [Nastavení tisku]
Změní tiskové nastavení pro zkombinovaný soubor. Pro sjednocení velikostí výstupu vyberte [Jednotnost
výstupní velikosti]. Pro sjednocení rozvržení stránek vyberte [Jednotnost rozvržení].
Chcete-li zadat podrobné nastavení na obrazovce tiskových nastavení, klikněte na [Podrobnosti].
[Oddělit]/[
] (Oddělit dokumenty)
Oddělí vybraný soubor, který jste zkombinovali.
[Změnit nastavení tisku]/[
] (Změnit nastavení tisku) > dialogové okno [Změnit
nastavení tisku]
Změní název a nastavení vybraného souboru.
Zobrazí aktuální nastavení pro každou stranu jako náhled.
[Název dokumentu]
Nastaví název souboru.
[Odstranit]
Odstraní vybranou stranu.
[Náhled tisku]
Zobrazí náhled tisku vybrané strany.
Karta [Seznam dokumentů]
Změní pořadí souborů při kombinování více souborů nebo vymaže nějaký soubor ze zkombinovaného souboru.
Karta [Nastavení tisku]
Změní nastavení tisku souboru.
[Počet kopií]
Zadává počet kopií k tisku.
[Styl tisku]
Zadává metodu výstupu tiskových dat.
[Sešít]
Vytiskne stránky sešité dohromady.
[Sedlové sešití]
Vytiskne brožuru složenou v půli a sešitou uprostřed.
[Jednotnost výstupní velikosti]
Umožňuje použít papír stejné velikosti vybrané v rozbalovacím seznamu pro kombinovaný soubor sestávající
ze souborů s různými velikostmi stránek.
[Jednotnost rozvržení]
Umožňuje nastavit stejné rozvržení vybrané v rozbalovacím seznamu pro kombinovaný soubor sestávající ze
souborů s různým rozvržením.
146
Seznam nastavení
[Pořadí stránek]
Zadává pořadí stránek určených k tisku.
[Vytisknout další dokument z]
Umožňuje nastavit, od jakého místa se má tisknout další soubor při kombinování souborů.
[Podrobnosti]
Umožňuje zadat podrobné nastavení na obrazovce tiskových nastavení ovladače.
[Vybrat vše]
Vybere všechny soubory na seznamu.
Nabídka [Posunout k]
[Horní]/[Předchozí]/[Další]/[Poslední]
[
] (Horní)/[
] (Předchozí)/[
] (Další)/[
] (Poslední)
Umožní vám změnit pořadí tím, že posunete vybraný soubor/soubory.
Nabídka [Nápověda]
[Nápověda]
Zobrazí online nápovědu.
[O aplikaci]
Zobrazí verzi Canon PageComposer.
Související témata
O funkci [Úprava a náhled](P. 54)
Tisk souborů zároveň(P. 55)
Kontrola náhledu tisku(P. 57)
Změna nastavení tisku pro zkombinovaný soubor(P. 59)
147
Řešení problémů
Řešení problémů
Řešení problémů ............................................................................................................................................ 149
Nelze provést nastavení ovladače .................................................................................................................... 150
Výsledky tisku nejsou uspokojivé .................................................................................................................... 151
Tisk trvá příliš dlouho ....................................................................................................................................... 153
Výsledný výtisk je příliš tmavý nebo příliš jasný ............................................................................................. 154
Tisk překrytí nebude proveden ........................................................................................................................ 155
Nelze použít funkci získání informací o zařízení nebo funkci ověřování ....................................................... 157
148
Řešení problémů
Řešení problémů
Tato část popisuje řešení nejčastějších problémů.
Nelze provést nastavení ovladače(P. 150)
Výsledky tisku nejsou uspokojivé(P. 151)
Tisk trvá příliš dlouho(P. 153)
Výsledný výtisk je příliš tmavý nebo příliš jasný(P. 154)
Tisk překrytí nebude proveden(P. 155)
Nelze použít funkci získání informací o zařízení nebo funkci ověřování(P. 157)
149
Řešení problémů
Nelze provést nastavení ovladače
Nastavení velikosti strany, orientace a výběru papíru je neplatné
Příčina
V závislosti na používané aplikaci mohou nastavení přímo v aplikaci dostat prioritu před nastaveními
ovladače.
Řešení
Nakonfigurujte tato nastavení v aplikaci.
Karty [Nastavení zařízení] a [Profil] lze zobrazit, ale nastavení nejsou
dostupná
Příčina
Váš účet nemá úplná práva k řízení tiskárny.
Řešení
Přihlaste se k počítači jako člen skupiny Administrators. Další informace vám poskytne správce počítače.
Na kartě [Nastavení zařízení] se nezobrazují či nelze nastavit funkce
podporované zařízením
Příčina
Nebyl nastaven vhodný profil konfigurace.
Řešení
Získejte informace o zařízení a nastavte konfigurační profil, který odpovídá modelu vaší tiskárny.
Není-li možné získat informace o zařízení, manuálně nastavte konfigurační profil, který odpovídá názvu
modelu tiskárny.
Nedaří-li se vám správně nastavit položky zobrazené na kartě [Nastavení zařízení] ani po použití profilu
konfigurace, který odpovídá názvu modelu tiskárny, můžete použít informace o funkcích a doplňcích zařízení,
které odpovídají zařízení, nastavením typu profilů konfigurace.
O nastavení typu profilů konfigurace(P. 92)
Související témata
Tisk z počítače(P. 17)
Karta [Nastavení zařízení](P. 138)
150
Řešení problémů
Výsledky tisku nejsou uspokojivé
Rozvržení strany není správné
Pokud není na straně správně umístěna oblast tisku nebo pokud část potisku chybí, ověřte následující:
Příčina 1.
Tisková data nejsou v oblasti tisku.
Řešení
Potvrďte oblast tisku daného zařízení a opravte tisková data v aplikaci, kterou používáte.
Příčina 2.
Nastavení [Velikost výstupu] na kartě [Základní nastavení], [Vzhled strany] nebo [Zvláštní nastavení]
neodpovídá skutečné velikosti papíru vloženého do zařízení.
Řešení
Potvrďte, že nastavení [Velikost výstupu] odpovídá velikosti papíru v zařízení.
Příčina 3.
Poměr zvětšení není u tiskových dat správně nastaven.
Řešení
Změňte nastavení na kartě [Základní nastavení] nebo [Vzhled strany] > [Ruční měřítko] > [Měřítko].
Příčina 4.
Nastavení mezery pro vazbu je příliš velké, takže na straně nezbývá dostatečné místo pro tisk.
Řešení
Změňte nastavení na kartě [Kompletace] > [Mezera pro vazbu].
Část výtisku neodpovídá tomu, co vidíte na obrazovce
Příčina
Aplikace používá formát dat EMF, který nelze zpracovat tiskárnami.
Řešení
Na kartě [Kompletace] klikněte na [Rozšířená nastavení] a poté vyberte [Zapnuto] z nabídky [Řazení EMF].
151
Řešení problémů
Nastavení se neprojevila na výsledcích tisku
Příčina
V aplikaci a v ovladači jsou nastaveny funkce, které nemohou být povoleny najednou.
Řešení
Nastavení by se mohla projevit na výsledcích, pokud je nastavíte pouze v ovladači.
Související témata
Karta [Základní nastavení](P. 103)
Karta [Vzhled strany](P. 106)
Karta [Kompletace](P. 109)
152
Řešení problémů
Tisk trvá příliš dlouho
Příčina
Aplikace používá formát dat EMF, který nelze zpracovat tiskárnami.
Řešení
Na kartě [Kompletace] klikněte na [Rozšířená nastavení] a poté vyberte [Zapnuto] z nabídky [Řazení EMF].
Související témata
Karta [Kompletace](P. 109)
153
Řešení problémů
Výsledný výtisk je příliš tmavý nebo příliš jasný
Příčina
Barvy na monitoru počítače neodpovídají výsledku tisku, jelikož způsob vyobrazení barev je odlišný.
Řešení 1.
Změňte nastavení barev ovladače UFR II/LIPSLX/PCL6 podle následujícího postupu.
(1) Zobrazte kartu [Kvalita].
(2) Vyberte možnost [Ruční nastavení barev] nebo [Ruční nastavení stupňů šedi] → klikněte na [Nastavení
barev] nebo [Nastavení šedé].
(3) Na kartě [Korekce barev] nebo [Korekce šedé] upravte jas pomocí posuvníku.
Řešení 2.
Změňte nastavení barev ovladače PS3 podle následujícího postupu.
(1) Zobrazte kartu [Barva] → klikněte na [Podrobnosti].
(2) Vyberte [Jas] v dialogovém okně [Podrobná nastavení] → pomocí posuvníku upravte jas.
Související témata
Karta [Kvalita] (UFR II/LIPSLX/PCL6)(P. 120)
Karta [Barva] (PS3)(P. 130)
154
Řešení problémů
Tisk překrytí nebude proveden
Nelze provádět tisk překrytí
Příčina 1.
Rozlišení tiskových dat je odlišené od toho, které má soubor formuláře.
Řešení 1.
Změňte rozlišení ovladače UFR II/LIPSLX/PCL6 podle následujícího postupu.
(1) Zobrazte kartu [Kvalita].
(2) Klikněte na položku nabídky [Rozšířená nastavení] → vyberte [Rozlišení].
(3) V položce [Rozlišení] nastavte stejné rozlišení jako u souboru formuláře.
Řešení 2.
Změňte rozlišení ovladače PS3 podle následujícího postupu.
(1) Zobrazte kartu [Kvalita].
(2) V položce [Rozlišení] nastavte stejné rozlišení jako u souboru formuláře.
Příčina 2.
Jako [Režim barvy] byla zadána možnost [Černobíle] a byl nastaven barevně vytvořený formulář.
Řešení
Na kartě [Základní nastavení] změňte [Režim barvy] na [Barevně].
Nelze použít dříve uložený formulář překrytí
Příčina
Nastavení tisku překrytí není správně nakonfigurováno.
Řešení
Zkontrolujte nastavení podle následujícího postupu.
(1) Zobrazte kartu [Vzhled strany].
(2) Klikněte na [Možnosti strany].
(3) Na kartě [Možnosti strany] zobrazte kartu [Překrytí].
(4) Potvrďte, že je vybrána možnost [Způsob zpracování] > [Použít tisk překrytí].
Související témata
Karta [Kvalita] (UFR II/LIPSLX/PCL6)(P. 120)
Karta [Kvalita] (PS3)(P. 126)
Karta [Základní nastavení](P. 103)
155
Řešení problémů
Karta [Vzhled strany](P. 106)
156
Řešení problémů
Nelze použít funkci získání informací o zařízení nebo
funkci ověřování
Jestliže nemůžete získat informace o zařízení nebo nemůžete používat funkci řízení ID oddělení nebo ověření
uživatele na kartě, zkontrolujte následující.
Příčina 1.
Zařízení je vypnuté nebo kabel není správně zapojen.
Řešení
Zkontrolujte stav zařízení.
Příčina 2.
Nastavení prostředí nebylo správně nakonfigurováno.
Řešení
Potvrďte oblast tisku daného zařízení a opravte tisková data v aplikaci, kterou používáte.
V prostředí tiskového serveru
● Pomocí instalačního programu ovladače nainstalujte na serverový počítač službu „Canon Driver Information
Assist Service“.
● Nainstalujte TCP/IP jako protokol ve svém prostředí z disku CD-ROM pro operační systém, který používáte.
Jestliže používáte USB připojení nebo připojení portem, ve kterém nelze používat tyto funkce
Použijte jiné prostředí připojení, například síťové zapojení TCP/IP atd.
Tyto funkce nemůžete použít v následujícím prostředí připojení portu:
- Prostředí, v němž jsou počítače přímo propojeny s tiskárnou pomocí SMB.
- Prostředí, ve kterém je vybrána možnost [Umožnit fondy tiskáren] na kartě [Porty] v obrazovce vlastností
tiskárny.
Příčina 3.
Název zařízení je příliš dlouhý.
Řešení
Potvrďte, že počet znaků v názvu tiskárny nepřekračuje následující hodnoty. Pokud ano, změňte název na kartě
[Obecné] nebo [Sdílení] na obrazovce vlastností tiskárny.
- Název pro sdílení tiskárny: 260 znaků nebo méně.
- Název tiskárny: 209 znaků nebo méně.
157
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
158
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
159
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising