Canon | i-SENSYS MF522x | User manual | Canon i-SENSYS MF522x User manual

Canon i-SENSYS MF522x User manual
MF525x / MF522x
Uživatelská příručka
USRMA-2889-01 2018-12 cs
Copyright CANON INC. 2018
Obsah
Nastavení .............................................................................................................................................................
Hlavní funkce
3
............................................................................................................................................................ 4
Příprava vyžadovaná před použitím zařízení
Zamezení neoprávněnému přístupu
........................................................................................................................... 8
Nastavení pomocí příručky nastavení
Nastavení data a času
............................................................................................................... 6
...................................................................................................................... 10
............................................................................................................................................. 12
Nastavení síťového prostředí
................................................................................................................................... 14
Výběr kabelové nebo bezdrátové sítě LAN
Připojení ke kabelové síti LAN
.............................................................................................................. 16
............................................................................................................................... 17
Připojení k bezdrátové síti LAN
............................................................................................................................. 18
Nastavení připojení pomocí funkce WPS v režimu Push Button
Nastavení připojení pomocí funkce WPS v režimu kódu PIN
Nastavení připojení výběrem bezdrátového směrovače
Vytvoření připojení zadáním podrobných nastavení
Kontrola SSID a síťového klíče
Nastavení adres IP
........................................................................... 20
............................................................................... 22
..................................................................................... 24
.......................................................................................... 27
........................................................................................................................ 30
.............................................................................................................................................. 31
Nastavení adresy IPv4
Nastavení adres IPv6
Zobrazení nastavení sítě
................................................................................................................................... 32
..................................................................................................................................... 35
...................................................................................................................................... 38
Konfigurace nastavení pro komunikaci s počítačem
Konfigurace tiskových protokolů a funkcí WSD
Konfigurace portů tiskáren
................................................................................................. 41
............................................................................................................................ 44
Nastavení tiskového serveru
.......................................................................................................................... 47
Konfigurace zařízení pro síťové prostředí
Konfigurace nastavení sítě Ethernet
Změna jednotky MTU
................................................................................................ 40
............................................................................................................... 50
................................................................................................................ 51
.................................................................................................................................... 53
Nastavení čekací doby pro připojení k síti
Konfigurace služby DNS
........................................................................................................ 54
................................................................................................................................. 55
Konfigurace protokolu SMB
........................................................................................................................... 59
Konfigurace služby WINS
............................................................................................................................... 61
Registrace serverů LDAP
................................................................................................................................ 63
Monitorování a ovládání zařízení pomocí protokolu SNMP
Další nastavení sítě
Instalace ovladačů
................................................................................. 68
....................................................................................................................................... 72
.................................................................................................................................................. 77
Konfigurace počátečního nastavení pro funkce faxu
Volba používaného režimu příjmu faxu
Registrace čísla faxu a názvu jednotky
Výběr režimu příjmu
................................................................................................. 78
.................................................................................................................. 79
................................................................................................................... 80
........................................................................................................................................... 81
Připojení telefonní linky
....................................................................................................................................... 82
Konfigurace nastavení skenování
............................................................................................................................ 83
Příprava na použití zařízení jako skeneru
............................................................................................................... 84
Postup nastavení odesílání e-mailu nebo odesílání a příjmu i-faxu
Konfigurace základních nastavení e-mailu
............................................................................ 85
....................................................................................................... 86
I
Konfigurace nastavení komunikace pomocí e-mailů/i-faxů
Postup nastavení sdílené složky jako místa pro ukládání
Nastavení sdílené složky jako místa pro ukládání
................................................................................. 89
.......................................................................................... 93
.............................................................................................. 94
Postup nastavení FTP serveru jako místa pro ukládání
............................................................................................. 97
Základní operace .......................................................................................................................................
Součásti a jejich funkce
Přední strana
Zadní strana
......................................................................................................................................... 104
................................................................................................................................................... 105
..................................................................................................................................................... 107
Vnitřní prostor
Podavač
100
.................................................................................................................................................. 108
.......................................................................................................................................................... 109
Víceúčelová přihrádka
Zásuvka na papír
Ovládací panel
Zapnutí zařízení
....................................................................................................................................... 110
.............................................................................................................................................. 111
................................................................................................................................................. 112
.................................................................................................................................................... 114
Vypnutí zařízení
................................................................................................................................................ 115
Vypnutí v pevně stanovenou dobu
Použití ovládacího panelu
Základní obrazovky
...................................................................................................................................... 118
........................................................................................................................................... 119
Obrazovka Domů
....................................................................................................................................... 120
Obrazovka <Monitor stavu>
Zobrazení zprávy
Základní operace
Zadávání textu
......................................................................................................................... 123
........................................................................................................................................ 125
.............................................................................................................................................. 126
................................................................................................................................................. 129
Přihlášení do systému stroje
Vkládání originálů
Vkládání papíru
................................................................................................................ 116
.................................................................................................................................. 131
................................................................................................................................................. 133
.................................................................................................................................................... 137
Vkládání papíru do zásuvky na papír
................................................................................................................... 139
Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky
Vkládání obálek
............................................................................................................ 144
................................................................................................................................................ 147
Vkládání předtištěného papíru
Zadání velikosti a typu papíru
........................................................................................................................... 149
............................................................................................................................. 154
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír
............................................................................................ 155
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce
................................................................................... 157
Registrace výchozího nastavení papíru pro víceúčelovou přihrádku
Uložení vlastní velikosti papíru
.................................................................. 159
..................................................................................................................... 161
Omezení zobrazených velikostí papíru
.......................................................................................................... 162
Automatický výběr odpovídajícího zdroje papíru pro jednotlivé funkce
Přizpůsobení displeje
............................................................................................................................................ 164
Přizpůsobení obrazovky Domů
........................................................................................................................... 165
Uložení často používaných nastavení
.................................................................................................................. 168
Změna výchozího nastavení pro funkce
Nastavení zvukových signálů
Přepnutí do režimu spánku
Ukládání míst určení
.............................................................. 163
................................................................................................................. 170
................................................................................................................................ 172
................................................................................................................................... 174
............................................................................................................................................. 176
II
Uložení míst určení do adresáře
......................................................................................................................... 178
Uložení více míst určení do skupiny
............................................................................................................... 181
Úprava uložených míst určení v adresáři
Použití paměťového zařízení USB
........................................................................................................ 183
........................................................................................................................... 184
Kopírování .......................................................................................................................................................
Obrazovka základních kopírovacích funkcí
Základní operace kopírování
Zrušení kopií
187
............................................................................................................. 189
................................................................................................................................. 191
.................................................................................................................................................... 196
Kontrola stavu a protokolu kopírování
Zlepšení a úprava kvality kopírování
................................................................................................................. 197
...................................................................................................................... 199
Výběr typu originálu pro kopírování
.................................................................................................................... 200
Úprava ostrosti kopírování (Ostrost)
.................................................................................................................... 201
Smazání tmavých okrajů při kopírování (Smazat rám)
Užitečné kopírovací funkce
.................................................................................................................................... 203
Kopírování více dokumentů na jeden list (N na 1)
Třídění kopií podle stránky
.................................................................................................. 204
................................................................................................................................. 205
.................................................................................................................... 206
Vytváření kopií identifikačních karet
Vytváření kopií pasů
............................................................................................ 202
.......................................................................................................................................... 207
Faxování ............................................................................................................................................................ 210
Obrazovka základních funkcí faxování
Základní operace pro zasílání faxů
Zrušení odesílání faxů
Příjem faxů
................................................................................................................... 213
......................................................................................................................... 214
....................................................................................................................................... 222
........................................................................................................................................................... 223
Použití užitečných funkcí při odesílání
................................................................................................................... 226
Vyvolání dříve použitých nastavení při odesílání (Vyvolat nastavení)
Odesílání faxu po telefonním hovoru (Ruční odesílání)
Uložení kopie odeslaného originálu
Různé způsoby příjmu
.......................................................................................... 230
.................................................................................................................... 232
........................................................................................................................................... 233
Ukládání přijatých dokumentů do zařízení (Příjem do paměti)
Automatické přesměrování přijatých dokumentů
Odesílání faxů z počítače (Faxování z počítače)
Odesílání faxů z počítače
..................................................................................... 238
....................................................................................................... 240
................................................................................................................................... 241
Použití internetového faxu (i-fax)
Příjem i-faxů
................................................................................ 234
.................................................................................................. 236
Kontrola stavu a výpisu pro odeslané a přijaté dokumenty
Odeslání i-faxů
........................................................................ 227
.......................................................................................................................... 243
................................................................................................................................................. 244
.................................................................................................................................................... 251
Tisk ........................................................................................................................................................................
Tisk z počítače
253
...................................................................................................................................................... 254
Zrušení tisku
.................................................................................................................................................... 256
Kontrola stavu a protokolů tisku
Různé způsoby tisku
......................................................................................................................... 258
.............................................................................................................................................. 260
III
Tisk dokumentu zabezpečeného kódem PIN (Zabezpečený tisk)
Tisk pomocí zabezpečeného tisku
............................................................................. 261
................................................................................................................. 262
Tisk z paměťového zařízení USB (Tisk z paměťového média)
................................................................................... 265
Skenování ........................................................................................................................................................
Obrazovka základních funkcí skenování
274
................................................................................................................. 276
Základní operace pro skenování originálů
.............................................................................................................. 279
Základy skenování a uložení do počítače
.............................................................................................................. 280
Uložení dat na paměťové zařízení USB
................................................................................................................. 282
Odesílání dat e-mailem/Ukládání dat do sdílené složky/na server FTP
Zrušení odesílání dokumentů
............................................................................................................................. 295
Kontrola stavu a protokolu naskenovaných originálů
Zřetelné skenování
..................................................................... 286
............................................................................................ 296
............................................................................................................................................... 298
.................................................................................................................................... 299
Nastavení kvality obrazu
Nastavení sytosti
.............................................................................................................................................. 300
Úprava ostrosti při skenování (Ostrost)
Užitečné funkce skenování
................................................................................................................ 301
.................................................................................................................................... 303
Zvýšení zabezpečení elektronických souborů
....................................................................................................... 304
Úprava poměru mezi velikostí souboru a kvalitou obrazu (Velikost dat)
................................................................... 307
Vyvolání dříve použitých nastavení při odesílání nebo ukládání (Vyvolat nastavení)
Zadání nastavení e-mailu
................................................... 308
................................................................................................................................... 311
Skenování pomocí počítače (Dálkové skenování)
........................................................................................................................ 315
Skenování dokumentů z aplikace
Použití nástroje ScanGear MF
.................................................................................................... 314
............................................................................................................................. 317
Propojení s mobilními zařízeními ................................................................................................ 319
Propojení s mobilními zařízeními
........................................................................................................................... 320
Připojení přes bezdrátový směrovač LAN (Připojení LAN)
Přímé připojení (Režim přístupového bodu)
Využívání zařízení pomocí aplikací
Použití služby AirPrint
....................................................................................... 321
......................................................................................................... 323
......................................................................................................................... 327
........................................................................................................................................... 329
Tisk pomocí služby AirPrint
................................................................................................................................ 334
Skenování pomocí služby AirPrint
Faxování pomocí služby AirPrint
....................................................................................................................... 337
......................................................................................................................... 339
Pokud nelze službu AirPrint použít
Použití služby Google Cloud Print
...................................................................................................................... 341
........................................................................................................................... 342
Správa stroje pomocí dálkového ovládání
.............................................................................................................. 344
Správa zařízení ............................................................................................................................................
Nastavení přístupových oprávnění
........................................................................................................................ 349
Změna ID a kódu PIN správce systému
Nastavení správy ID oddělení
347
................................................................................................................ 350
............................................................................................................................. 352
Nastavení kódu PIN Vzdáleného uživatelského rozhraní
Ověřování pomocí serveru LDAP
........................................................................................ 358
......................................................................................................................... 360
IV
Konfigurace nastavení pro zabezpečení sítě
........................................................................................................... 364
Omezení komunikace pomocí bran firewall
.......................................................................................................... 366
Zadání adres IP pro nastavení brány firewall
.................................................................................................. 367
Zadání adres MAC pro nastavení brány firewall
.............................................................................................. 370
............................................................................................................................................. 373
Změna čísel portů
Nastavení serveru proxy
.................................................................................................................................... 375
Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS
.................................................................................................... 377
Vygenerování klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci
.................................................................................. 380
Vygenerování klíče a žádosti o podepsání certifikátu (CSR)
Uložení klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci
Konfigurace nastavení IPSec
................................................................................................. 395
........................................................................................................................................ 399
Omezení přístupu k adresáři a funkcím odesílání
Omezení používání adresáře
.................................................................................................. 401
........................................................................................................................ 402
Omezení dostupných míst určení
Omezení funkcí odesílání faxu
................................................................................................................. 404
...................................................................................................................... 406
................................................................................................................................... 408
Omezení tisku z počítače
Omezení funkcí USB
........................................................................................... 386
.............................................................................................................................. 388
Konfigurace nastavení pro ověřování IEEE 802.1X
Omezení funkcí zařízení
............................................................................... 383
.......................................................................................................................................... 409
Zákaz komunikace HTTP
.................................................................................................................................... 411
Deaktivace Vzdáleného uživatelského rozhraní
Zvýšení zabezpečení dokumentů
..................................................................................................... 412
........................................................................................................................... 413
Generování klíče podpisu zařízení
....................................................................................................................... 414
Správa zařízení z počítače (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní
Kontrola stavu a výpisů
...................................................................................... 415
........................................................................................................ 416
..................................................................................................................................... 419
Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní
Uložení míst určení ze Vzdáleného uživatelského rozhraní
Zásady zabezpečení
..................................................... 425
..................................................................................... 428
.......................................................................................................................................... 432
Import/export dat nastavení
.............................................................................................................................. 438
Aktualizace firmwaru
............................................................................................................................................ 441
Inicializace nastavení
............................................................................................................................................ 443
Nastavení seznamu nabídky ...........................................................................................................
<Možnosti>
........................................................................................................................................................... 447
<Nastavení zobrazení>
...................................................................................................................................... 448
<Rozvržení anglické klávesnice>
<Nastavení časovače/energie>
<Síť>
446
......................................................................................................................... 452
........................................................................................................................... 453
............................................................................................................................................................... 458
<Externí rozhraní>
<Přístupnost>
............................................................................................................................................ 473
.................................................................................................................................................. 474
<Nastavení/Údržba>
............................................................................................................................................. 475
<Nastavit kvalitu obrazu>
<Údržba>
.................................................................................................................................. 476
........................................................................................................................................................ 485
<Nastavení funkcí>
............................................................................................................................................... 486
V
<Běžné>
.......................................................................................................................................................... 487
<Kopírovat>
<Tiskárna>
<Odeslat>
..................................................................................................................................................... 493
....................................................................................................................................................... 495
........................................................................................................................................................ 520
<Příjem/Přesměrování>
..................................................................................................................................... 532
<Uložení/Přístup k souborům>
<Zabezpečený tisk>
........................................................................................................................................... 545
<Nastavte místo určení>
<Správa uživatelů>
<Správa zařízení>
<Správa dat>
....................................................................................................................................... 546
............................................................................................................................................... 547
<Nastavení správy>
<Licence/Jiná>
........................................................................................................................... 539
............................................................................................................................................ 548
............................................................................................................................................. 549
.................................................................................................................................................. 553
.................................................................................................................................................... 555
<Nastavení zabezpečení>
.................................................................................................................................. 557
Údržba ................................................................................................................................................................
Pravidelné čištění
560
................................................................................................................................................. 562
Čištění vnější části přístroje
Čištění kopírovací desky
Čištění podavače
................................................................................................................................ 563
.................................................................................................................................... 564
.............................................................................................................................................. 565
Čištění fixační sestavy
....................................................................................................................................... 568
Výměna tonerové kazety
....................................................................................................................................... 569
Kontrola zbývajícího množství spotřebního materiálu
Přemístění zařízení
............................................................................................ 572
............................................................................................................................................... 573
Nastavení kvality obrazu
....................................................................................................................................... 575
Úprava gradace a sytosti kopií
............................................................................................................................ 576
Nastavení hodnot pro reprodukci barev textu
...................................................................................................... 578
Nastavení sytosti tisku
....................................................................................................................................... 580
Nastavení pozice tisku
....................................................................................................................................... 581
Zobrazení hodnoty počítadla
Tisk hlášení a seznamů
Spotřební materiál
................................................................................................................................. 583
.......................................................................................................................................... 584
................................................................................................................................................ 589
Odstraňování problémů ......................................................................................................................
Obecné problémy
592
.................................................................................................................................................. 594
Problémy s instalací nebo nastavením
Problémy s kopírováním/tiskem
................................................................................................................. 595
......................................................................................................................... 599
Problémy s faxováním/telefonováním
................................................................................................................. 602
Když se nedaří uspokojivě tisknout
........................................................................................................................ 604
Výsledky tisku nejsou uspokojivé
........................................................................................................................ 606
Papír se kroutí nebo mačká
................................................................................................................................ 616
Papír není správně podáván
............................................................................................................................... 618
Je zobrazena zpráva nebo číslo začínající symbolem „#“ (kód chyby)
Postup řešení každé zprávy
........................................................................ 619
................................................................................................................................ 620
VI
Postup řešení každého kódu chyby
Odstraňování zachyceného papíru
Zachycení papíru v podavači
......................................................................................................................... 644
.............................................................................................................................. 646
Zachycení papíru v hlavní jednotce
Zachycení papíru ve zdroji papíru
Pokud problém nelze vyřešit
..................................................................................................................... 634
..................................................................................................................... 648
....................................................................................................................... 654
................................................................................................................................. 656
Dodatek ............................................................................................................................................................. 658
Software třetí strany
Užitečné funkce
............................................................................................................................................. 660
.................................................................................................................................................... 661
Šetrnost vůči životnímu prostředí a úspora peněz
.................................................................................................................................................. 664
Vyšší účinnost
Digitalizace
...................................................................................................................................................... 666
Mnohem více
Specifikace
................................................................................................................................................... 668
........................................................................................................................................................... 670
Hlavní jednotka
Podavač
................................................................................................................................................ 671
.......................................................................................................................................................... 674
Použitelný papír
............................................................................................................................................... 675
Paper Feeder PF-C
............................................................................................................................................ 678
Copy Card Reader-F
Funkce faxu
.......................................................................................................................................... 679
..................................................................................................................................................... 680
Funkce skenování
Funkce tiskárny
Funkce správy
............................................................................................................................................. 681
................................................................................................................................................ 682
.................................................................................................................................................. 684
Systémové prostředí
Síťové prostředí
Možnosti
................................................................................................. 662
......................................................................................................................................... 686
................................................................................................................................................ 688
............................................................................................................................................................... 689
Volitelná zařízení
.............................................................................................................................................. 690
Systémové volitelné doplňky
Příručky a jejich obsah
.............................................................................................................................. 692
.......................................................................................................................................... 694
Použití dokumentu Uživatelská příručka
................................................................................................................ 695
Rozložení obrazovky dokumentu Uživatelská příručka
Zobrazení dokumentu Uživatelská příručka
Základní operace v systému Windows
Upozornění
........................................................................................... 696
.......................................................................................................... 699
.................................................................................................................... 700
........................................................................................................................................................... 709
VII
Nastavení
Nastavení
Nastavení ................................................................................................................................................................ 3
Hlavní funkce ......................................................................................................................................................... 4
Příprava vyžadovaná před použitím zařízení ....................................................................................................... 6
Zamezení neoprávněnému přístupu .................................................................................................................... 8
Nastavení pomocí příručky nastavení ............................................................................................................... 10
Nastavení data a času ......................................................................................................................................... 12
Nastavení síťového prostředí ............................................................................................................................. 14
Výběr kabelové nebo bezdrátové sítě LAN ...................................................................................................... 16
Připojení ke kabelové síti LAN ......................................................................................................................... 17
Připojení k bezdrátové síti LAN ....................................................................................................................... 18
Nastavení připojení pomocí funkce WPS v režimu Push Button ............................................................... 20
Nastavení připojení pomocí funkce WPS v režimu kódu PIN .................................................................... 22
Nastavení připojení výběrem bezdrátového směrovače ........................................................................... 24
Vytvoření připojení zadáním podrobných nastavení ................................................................................ 27
Kontrola SSID a síťového klíče .................................................................................................................. 30
Nastavení adres IP .......................................................................................................................................... 31
Nastavení adresy IPv4 .............................................................................................................................. 32
Nastavení adres IPv6 ............................................................................................................................... 35
Zobrazení nastavení sítě ................................................................................................................................. 38
Konfigurace nastavení pro komunikaci s počítačem ....................................................................................... 40
Konfigurace tiskových protokolů a funkcí WSD ........................................................................................ 41
Konfigurace portů tiskáren ...................................................................................................................... 44
Nastavení tiskového serveru .................................................................................................................... 47
Konfigurace zařízení pro síťové prostředí ....................................................................................................... 50
Konfigurace nastavení sítě Ethernet ........................................................................................................ 51
Změna jednotky MTU ............................................................................................................................... 53
Nastavení čekací doby pro připojení k síti ................................................................................................ 54
Konfigurace služby DNS ........................................................................................................................... 55
Konfigurace protokolu SMB ..................................................................................................................... 59
Konfigurace služby WINS ......................................................................................................................... 61
Registrace serverů LDAP .......................................................................................................................... 63
Monitorování a ovládání zařízení pomocí protokolu SNMP ...................................................................... 68
Další nastavení sítě .................................................................................................................................. 72
Instalace ovladačů .............................................................................................................................................. 77
Konfigurace počátečního nastavení pro funkce faxu ....................................................................................... 78
Volba používaného režimu příjmu faxu .......................................................................................................... 79
1
Nastavení
Registrace čísla faxu a názvu jednotky ............................................................................................................ 80
Výběr režimu příjmu ....................................................................................................................................... 81
Připojení telefonní linky .................................................................................................................................. 82
Konfigurace nastavení skenování ...................................................................................................................... 83
Příprava na použití zařízení jako skeneru ........................................................................................................ 84
Postup nastavení odesílání e-mailu nebo odesílání a příjmu i-faxu ................................................................. 85
Konfigurace základních nastavení e-mailu ............................................................................................... 86
Konfigurace nastavení komunikace pomocí e-mailů/i-faxů ...................................................................... 89
Postup nastavení sdílené složky jako místa pro ukládání ................................................................................ 93
Nastavení sdílené složky jako místa pro ukládání .................................................................................... 94
Postup nastavení FTP serveru jako místa pro ukládání ................................................................................... 97
2
Nastavení
Nastavení
347W-000
Před použitím funkcí zařízení je nutné nastavit podmínky prostředí. Nejprve si projděte na kroky, které je třeba provést,
a poté proveďte vlastní nastavení. Příprava vyžadovaná před použitím zařízení(P. 6)
● Funkce nainstalované v zařízení se liší v závislosti na zakoupeném modelu. Před použitím zařízení si přečtěte
část Hlavní funkce(P. 4) a projděte si dostupné funkce.
Konfigurace počátečního nastavení zařízení (Průvodce nastavením)
● Podle pokynů na obrazovce lze snadno nakonfigurovat počáteční nastavení, nutné k používání zařízení,
například datum, čas a síťová nastavení. Nastavení pomocí příručky nastavení(P. 10)
3
Nastavení
Hlavní funkce
347W-001
V této příručce jsou popsány všechny funkce týkající se řady, kterou jste zakoupili. Než začnete, zkontrolujte, které
funkce jsou u zakoupeného modelu dostupné.
: S funkcí
: Bez funkce
Funkce
MF525x MF522x
Kopírování
Fax
Tisk
Skenování
Oboustranné skenování z podavače
Oboustranný tisk
Bezdrátová síť LAN
NFC
Výchozí ID správce systému
7654321 7654321
Výchozí PIN správce systému
7654321 7654321
Application Library (Knihovna aplikací)
Paper Feeder PF-C *
TELEPHONE 6 KIT *
Copy Card Reader-F *
Souprava pro tisk čárových kódů *
Sada funkcí zabezpečení odesílání PDF *
*Tato
položka je volitelná.
● Dostupné typy ovladačů najdete na disku User Software CD-ROM/DVD-ROM (Disk CD-ROM/DVD-ROM –
Uživatelský software) nebo na webu společnosti Canon (http://www.canon.com/).
ODKAZY
4
Nastavení
Zobrazení dokumentu Uživatelská příručka(P. 699)
5
Nastavení
Příprava vyžadovaná před použitím zařízení
347W-002
Proveďte kroky 1 až 5 v odpovídajícím pořadí. Další informace o určitém kroku získáte kliknutím na odkaz na příslušnou
část. Aby bylo používání zařízení bezpečné, projděte si také část Zamezení neoprávněnému přístupu(P. 8) .
Krok 1
Nastavení pomocí příručky nastavení(P. 10)
Krok 2
Nastavení síťového prostředí(P. 14)
● Nakonfigurujte síťové nastavení, které není zahrnuto v Průvodci nastavením. Jestliže
nebudete používat Průvodce nastavením, nakonfigurujte síťové nastavení odtud.
Krok 3
Instalace ovladačů(P. 77)
Krok 4
Konfigurace počátečního nastavení pro funkce faxu(P. 78)
Krok 5
Konfigurace nastavení skenování(P. 83)
6
Nastavení
Nastavení ze Vzdáleného uživatelského rozhraní
● Až dokončíte nastavení síťového prostředí, budete moci zařízení efektivně nastavit pomocí Vzdáleného
uživatelského rozhraní. Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 416)
Úspora času importem dat z jiného zařízení
● Pokud se jedná o stejný model, můžete data nastavení registrovaná v jiné tiskárně nebo multifunkčním
zařízení Canon uložit do počítače (export) a načíst je do tohoto zařízení (import). Import/export dat
nastavení(P. 438)
7
Nastavení
Zamezení neoprávněnému přístupu
347W-003
V této části jsou popsána bezpečnostní opatření, která slouží k ochraně před neoprávněným přístupem z vnější sítě.
Jde o kriticky důležité informace, které by si všichni uživatelé a správci měli přečíst před použitím tohoto zařízení,
dalších tiskáren a multifunkčních zařízení připojených k síti. Tiskárna nebo multifunkční zařízení připojené k síti
v současné době nabízí řadu užitečných funkcí, například tisk z počítače, dálkové ovládání z počítače a zasílání
naskenovaných dokumentů přes Internet. Na druhou stranu je nezbytně nutné zavést bezpečnostní opatření ke
snížení rizika úniku informací, protože tiskárna nebo multifunkční zařízení připojené k síti je více vystaveno hrozbám,
jako je neoprávněný přístup nebo krádež. V této části jsou vysvětlena nezbytná nastavení, která je před použitím
tiskárny nebo multifunkčního zařízení připojeného k síti třeba zadat na ochranu před neoprávněným přístupem.
Bezpečnostní opatření na ochranu před neoprávněným přístupem z vnější sítě
Přiřazení privátní IP adresy(P. 8)
Použití firewallu k omezení vysílání(P. 9)
Zadání šifrované komunikace TLS (P. 9)
Nastavení kódu PIN pro správu informací uložených v multifunkčním stroji(P. 9)
Přiřazení privátní IP adresy
IP adresa představuje numerické označení přiřazené ke každému zařízení zapojenému do počítačové sítě. „Globální IP
adresa“ se používá pro komunikační připojení k internetu a „privátní IP adresa“ ke komunikaci v rámci místní sítě,
například firemní sítě LAN. Je-li přiřazena globální IP adresa, je tiskárna nebo multifunkční zařízení dostupné zvenčí a
umožňuje přístup přes Internet. Zvyšuje se tak riziko úniku informací při neoprávněném přístupu z vnější sítě. Je-li na
druhou stranu přiřazena privátní IP adresa, je tiskárna nebo multifunkční zařízení omezeno na místní síť a mají k němu
přístup pouze uživatelé v dané místní síti, například firemní síti LAN.
Globální IP adresa
Umožňuje přístup k externí sítě
Privátní IP adresa
Umožňuje přístup uživatelům v místní síti
Nejprve přiřaďte tiskárně nebo multifunkčnímu zařízení privátní IP adresu. Potvrďte, zda je IP adresa přiřazená
používané tiskárně nebo multifunkčnímu zařízení privátní. Privátní IP adresa se nachází v jednom z následujících
rozsahů.
Rozsahy privátních IP adres
● Od 10.0.0.0 do 10.255.255.255
● Od 172.16.0.0 do 172.31.255.255
● Od 192.168.0.0 do 192.168.255.255
Informace, jak ověřovat IP adresu, naleznete v části
Nastavení adresy IPv4(P. 32) .
● Je-li k tiskárně nebo multifunkčnímu zařízení přiřazena globální IP adresa, můžete vytvořit síťové prostředí
s cílem omezit riziko neoprávněného přístupu tak, že nainstalujete bezpečnostní software, například bránu
8
Nastavení
firewall, zabraňující přístupu z vnějších sítí. Chcete-li přiřadit globální IP adresu a použít tiskárnu nebo
multifunkční zařízení, obraťte se na správce sítě.
Použití firewallu k omezení vysílání
Brána firewall zabraňuje neoprávněnému přístupu z vnějších sítí a chrání před útoky nebo narušením místní sítě.
Pomocí brány firewall můžete v síťovém prostředí zablokovat přístup z vnější sítě, která může být nebezpečná,
omezením komunikace z konkrétní IP adresy dané vnější sítě. Tiskárny a multifunkční zařízení Canon zahrnují funkci,
která umožňuje nastavit filtrování IP adres. Pokyny k nastavení filtrování IP adres naleznete v části Zadání adres IP
pro nastavení brány firewall(P. 367) .
Zadání šifrované komunikace TLS
Informace o šifrované TLS komunikaci viz část Konfigurace nastavení pro zabezpečení sítě(P. 364) a informace o
postupech nastavení viz část Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 377) .
Nastavení kódu PIN pro správu informací uložených v multifunkčním stroji
Riziko úniku informací v případě, že se třetí strana se zlými úmysly pokusí získat neoprávněný přístup k tiskárně nebo
multifunkčnímu zařízení, snížíte zadáním kódu PIN k informacím uloženým v zařízení. Tiskárny nebo multifunkční
zařízení Canon umožňují chránit různé typy informací pomocí kódu PIN.
Nastavení kódu PIN pro jednotlivé funkce
● Nastavení kódu PIN na použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Další informace naleznete v části Nastavení kódu PIN Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 358) .
● Nastavení kódu PIN na nastavení správce systému
Další informace naleznete v části
Změna ID a kódu PIN správce systému(P. 350) .
● PIN adresáře
Další informace o nastavení kódu PIN naleznete v části
Omezení používání adresáře(P. 402) .
Výše jsou uvedeny příklady bezpečnostních opatření na ochranu před neoprávněným přístupem. Další informace o
jiných bezpečnostních opatřeních vyhledejte v části Správa zařízení(P. 347) a zaveďte nezbytná bezpečnostní
opatření na ochranu proti neoprávněnému přístupu odpovídající vašemu prostředí.
9
Nastavení
Nastavení pomocí příručky nastavení
1660–009
347W-004
Po prvním zapnutí zařízení ( Zapnutí zařízení(P. 114) ) se spustí Průvodce nastavením, který vám pomůže
s konfigurací počátečního nastavení zařízení zobrazením pokynů na obrazovce. Obrazovky nastavení jsou v Průvodci
nastavení zobrazeny v následujícím pořadí.
Krok 1
Nastavení jazyka displeje a země nebo oblasti
Nastavte jazyk, který se použije na obrazovkách operačního panelu a v hlášeních, a také zemi
nebo oblast, kde se zařízení bude používat.
Krok 2
1
Vyberte jazyk.
2
Vyberte možnost <Ano>.
3
Vyberte zemi nebo oblast.
Nastavení data a času
Nastavte datum/čas zařízení.
1
Vyberte časové pásmo.
Co je UTC?
● Světový čas UTC představuje primární standard, podle něhož se po světě
regulují hodiny a čas. Správné nastavení časového pásma UTC je nutné pro
internetové komunikace.
2
Zadejte datum a čas a vyberte možnost <Použít>.
● Klepněte na zadávací pole a zadejte datum a čas.
Krok 3
Nastavení bezpečnostních opatření pro přístup
Nastavte kód PIN pro použití Vzdáleného uživatelského rozhraní. Protože pomocí Vzdáleného
uživatelského rozhraní lze změnit nastavení zařízení z počítače, doporučuje se nastavit kód PIN.
1
Vyberte možnost <Ano>.
● Pokud vyberete <Ne>, kód PIN se nenastaví a Průvodce nastavením přejde ke
kroku 4.
● Bezpečnostní opatření pro přístup ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní
můžete také nastavit později. Nastavení kódu PIN Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 358)
Krok 4
2
Zadejte kód PIN a vyberte možnost <Použít>.
3
Zadejte stejný kód PIN a vyberte možnost <Použít>.
Nastavení bezdrátové sítě LAN
Nakonfigurujte nastavení připojení k síti pomocí bezdrátové sítě LAN.
1
Vyberte možnost <Ano>.
● Pokud vyberete <Ne>, bezdrátová síť LAN se nenastaví a Průvodce nastavením
přejde ke kroku 5.
10
Nastavení
2
Vyberte možnost <OK>.
3
Vyberte způsob nastavení.
● Další informace o nastavení bezdrátové sítě LAN nejdete v části
bezdrátové síti LAN(P. 18) .
Krok 5
Připojení k
Zobrazení Application Library (knihovny aplikací)
Na obrazovce Domů je k dispozici tlačítko rychlé volby označované jako „Application Library“
(Knihovna aplikací). Můžete si přečíst popis každé funkce.
1
Průvodce nastavením zavřete výběrem možnosti <Konec>.
➠ Až se Průvodce nastavením zavře, zobrazí se obrazovka Domů.
11
Nastavení
Nastavení data a času
347W-005
Nastavte datum a čas zařízení. Datum a čas využívají funkce, které uvádějí čas, je proto nutné zadat tyto hodnoty
přesně.
Nastavení časového pásma(P. 12)
Nastavení aktuálního data a času(P. 12)
Nastavení letního času(P. 13)
Nastavení časového pásma
Změní-li se nastavení časového pásma, odpovídajícím způsobem se změní také hodnoty nastavené v <Nastavení
aktuálního data/času>.
1
2
3
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
Vyberte možnost <Možnosti>
času> <Časová zóna>.
Obrazovka Domů(P. 120)
<Nastavení časovače/energie>
<Nastavení data/
Nastavte časové pásmo.
Co je UTC?
● Světový čas UTC představuje primární standard, podle něhož se po světě regulují hodiny a čas. Čas se liší
podle toho, v jaké zemi či oblasti se zařízení používá. Správné nastavení časového pásma UTC je nutné pro
internetové komunikace.
Nastavení aktuálního data a času
1
2
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
Vyberte možnost <Možnosti>
aktuálního data/času>.
Obrazovka Domů(P. 120)
<Nastavení časovače/energie>
12
<Nastavení
Nastavení
3
Zadejte datum a čas.
● Klepněte na zadávací pole a zadejte datum a čas.
4
Vyberte <Použít>.
● Před nastavením aktuálního data a času nastavte <Časová zóna>. Změní-li se později nastavení <Časová
zóna>, změní se také aktuální datum a čas.
● Formát zobrazení data a času lze změnit v tomto pořadí.
<Formát data>(P. 454)
<Formát času>(P. 455)
Nastavení letního času
Povolíte-li posun na letní čas, zadejte data, kdy začíná a kdy končí letní čas.
1
2
3
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
Obrazovka Domů(P. 120)
Vyberte možnost <Možnosti> <Nastavení časovače/energie>
času> <Nastavení letního času>.
<Nastavení data/
Vyberte možnost <Vyp> nebo <Zap> v části <Nastavení letního času>.
● Pokud vyberete <Zap>, vyberte <Počáteční datum> a <Konečné datum> a u každé položky nastavte měsíc a
den. Při zadávání dne určete „který den kterého týdne“.
4
Vyberte možnost <Použít>.
13
Nastavení
Nastavení síťového prostředí
347W-006
Pokud zařízení připojujete ke kabelové nebo bezdrátové místní síti (LAN), je třeba nastavit IP adresu, která je jedinečná
ve vybrané síti. Možnost „kabelová“ nebo „bezdrátová“ vyberte podle komunikačního prostředí a síťových zařízení.
Informace o nastavení konkrétní IP adresy získáte od poskytovatele služeb Internetu nebo správce sítě.
● Pokud je zařízení připojeno k nezabezpečené síti, může dojít k úniku vašich osobních údajů a jejich získání
třetí stranou.
● Zařízení nelze současně připojit ke kabelové i bezdrátové síti LAN.
● Zařízení není dodáváno s kabelem ani směrovačem sítě LAN. Opatřete si je podle potřeby.
● Další informace o síťových zařízeních naleznete v příručkách k daným zařízením nebo od jejich výrobce.
◼ Než začnete
Připojte zařízení k síti podle těchto kroků.
Zkontrolujte nastavení počítače.
● Ujistěte se, že je počítač správně připojen k síti. Další informace naleznete v příručkách
dodaných se zařízeními, která používáte, nebo je získáte od výrobce.
● Ujistěte se, že v počítači byla provedena síťová nastavení. Pokud nebyla síť řádně
nastavena, nebude možné zařízení používat v síti, ani když provedete následující
zbývající postup.
● Podle používané sítě může být nutné změnit nastavení způsobu komunikace nebo
typu sítě Ethernet ( Konfigurace nastavení sítě Ethernet(P. 51) ). Další
informace o nastavení získáte od poskytovatele služeb Internetu nebo správce sítě.
● Kontrola adresy MAC zařízení.
Zobrazení adresy MAC pro kabelovou síť LAN(P. 38)
Zobrazení adresy MAC a informací o bezdrátové síti LAN(P. 39)
14
Nastavení
● Informace o připojení k síti IEEE 802.1X najdete v části
ověřování IEEE 802.1X(P. 395) .
Konfigurace nastavení pro
Vyberte kabelovou nebo bezdrátovou síť LAN.
Výběr kabelové nebo bezdrátové sítě LAN(P. 16)
Připojte se ke kabelové či bezdrátové síti LAN.
● Pokračujte k části odpovídající nastavení, které jste vybrali v kroku 2.
Připojení ke kabelové síti LAN(P. 17)
Připojení k bezdrátové síti LAN(P. 18)
Podle potřeby nastavte IP adresu.
● V okamžiku nákupu je zařízení nastaveno na automatické získávání IP adresy. Chcete-li
používat konkrétní IP adresu, změňte toto nastavení. Nastavení adres IP(P. 31)
ODKAZY
Konfigurace nastavení pro komunikaci s počítačem(P. 40)
Konfigurace zařízení pro síťové prostředí(P. 50)
15
Nastavení
Výběr kabelové nebo bezdrátové sítě LAN
347W-007
Poté, co se rozhodnete připojit zařízení k počítači pomocí kabelové, nebo bezdrátové sítě LAN, vyberte kabelovou či
bezdrátovou síť LAN pomocí ovládacího panelu. Upozorňujeme, že pokud změníte nastavení z možnosti <Kabelová síť
LAN> na <Bezdrátová síť LAN> nebo naopak, bude třeba odinstalovat ovladače nainstalované v počítači a poté je znovu
nainstalovat. Další informace najdete v příručkách k příslušným ovladačům na webu s online příručkami.
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte <Možnosti>
Obrazovka Domů(P. 120)
<Síť>.
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
Přihlášení do systému stroje(P. 131)
3
Vyberte <Vybrat kabel./bezdr. síť LAN>.
4
Vyberte možnost <Kabelová síť LAN> nebo <Bezdrátová síť LAN>.
ODKAZY
Nastavení síťového prostředí(P. 14)
Připojení ke kabelové síti LAN(P. 17)
Připojení k bezdrátové síti LAN(P. 18)
16
Nastavení
Připojení ke kabelové síti LAN
347W-008
Připojte zařízení k počítači pomocí směrovače. Přístroj připojte ke směrovači pomocí kabelu LAN.
1
Připojte kabel LAN.
● Připojte zařízení ke směrovači pomocí kabelu LAN.
● Zatlačte konektor na místo, dokud nezacvakne.
2
Pár minut počkejte.
➠ IP adresa se nastaví automaticky.
● IP adresu lze nastavit ručně.
Nastavení adres IP(P. 31)
ODKAZY
Nastavení síťového prostředí(P. 14)
17
Nastavení
Připojení k bezdrátové síti LAN
347W-009
Bezdrátové směrovače (nebo přístupové body) připojují zařízení k počítači přes rádiové vlny. Pokud bezdrátový
směrovač zahrnuje funkci WPS (Wi-Fi Protected Setup), probíhá konfigurace sítě automaticky a bez komplikací. Pokud
síťová zařízení nepodporují automatickou konfiguraci nebo pokud chcete zadat podrobné nastavení ověřování
a šifrování, je třeba připojení nastavit ručně. Ujistěte se, že je počítač správně připojen k síti.
Nastavení připojení pomocí funkce WPS(P. 18)
Ruční nastavení připojení(P. 19)
Nebezpečí úniku informací
● Připojení přes bezdrátovou síť LAN použijte podle vlastního uvážení a na vlastní nebezpečí. Pokud je zařízení
připojeno k nezabezpečené síti, mohlo by dojít k úniku vašich osobních údajů a jejich vyzrazení třetí straně,
protože rádiové vlny používané při bezdrátové komunikaci se šíří po celém blízkém okolí, dokonce i za zdi.
Zabezpečení bezdrátové sítě LAN
● Funkce bezdrátové sítě LAN tohoto zařízení podporuje standard WEP, WPA-PSK a WPA2-PSK. Informace
o kompatibilitě zabezpečení bezdrátového směrovače naleznete v příručkách k síťovým zařízením nebo si je
vyžádejte od jejich výrobce.
Zařízení potřebná pro připojení k bezdrátové síti LAN
● Zařízení není dodáváno s bezdrátovým směrovačem. Směrovač si opatřete podle potřeby.
Nastavení připojení pomocí funkce WPS
Při použití funkce WPS jsou dostupné dva režimy: režim Push Button a režim kódu PIN.
◼ Režim Push Button
Na obalu bezdrátového směrovače vyhledejte označení WPS. Také zkontrolujte, že se na síťovém zařízení nachází
tlačítko WPS. Nastavení připojení pomocí funkce WPS v režimu Push Button(P. 20)
18
Nastavení
◼ Režim kódu PIN
Některé směrovače s funkcí WPS nepodporují režim Push Button. Pokud je na obalu nebo v příručce k síťovému
zařízení zmíněn režim kódu PIN funkce WPS, nastavte připojení zadáním kódu PIN. Nastavení připojení pomocí
funkce WPS v režimu kódu PIN(P. 22)
● Pokud je bezdrátový směrovač nastaven na použití metody ověřování WEP, možná nebudete moci nastavit
připojení prostřednictvím funkce WPS.
Ruční nastavení připojení
Při ručním nastavení bezdrátového připojení můžete buď vybrat bezdrátový směrovač, nebo požadované údaje zadat
ručně. Bez ohledu na zvolený způsob je třeba mít po ruce údaje požadované k instalaci, včetně identifikátoru SSID
a síťového klíče. Kontrola SSID a síťového klíče(P. 30)
◼ Výběr bezdrátového směrovače
Tuto možnost instalace vyberte, pokud chcete připojení nastavit ručně, ale chcete to provést co nejjednodušeji.
Nastavení připojení výběrem bezdrátového směrovače(P. 24)
◼ Ruční zadání instalačních údajů
Pokud chcete zadat podrobné nastavení zabezpečení, například ověřování a šifrování, ručně zadejte identifikátor SSID
a síťový klíč, a nastavte tak připojení. Vytvoření připojení zadáním podrobných nastavení(P. 27)
ODKAZY
Nastavení síťového prostředí(P. 14)
Výběr kabelové nebo bezdrátové sítě LAN(P. 16)
19
Nastavení
Nastavení připojení pomocí funkce WPS v režimu Push
Button
1660-00J
347W-00A
Pokud bezdrátový směrovač podporuje funkci WPS v režimu Push Button (stisknutí tlačítka), můžete připojení snadno
nastavit pomocí tlačítka WPS.
● Způsob ovládání bezdrátového směrovače se může u každého zařízení lišit. Nápovědu naleznete v
příručkách k síťovému zařízení.
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte možnost <Možnosti>
Obrazovka Domů(P. 120)
<Síť>.
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
3
Přihlášení do systému stroje(P. 131)
Vyberte <Nastavení bezdrátové sítě LAN>.
● Pokud se zobrazí zpráva <Chcete povolit bezdrátovou síť LAN?>, vyberte možnost <Ano>.
4
Přečtěte si zobrazenou zprávu a vyberte možnost <OK>.
5
Vyberte <Režim tl. odeslání WPS>.
6
Vyberte <Ano>.
7
Stiskněte a podržte tlačítko WPS na bezdrátovém směrovači.
● Tlačítko je nutné stisknout do 2 minut po výběru možnosti <Ano> v kroku 6.
● U některých síťových zařízení je třeba tlačítko stisknout a podržet po dobu 2 sekund nebo déle. Nápovědu
naleznete v příručkách k síťovému zařízení.
Pokud se během nastavování zobrazí chybová zpráva
20
Nastavení
● Vyberte možnost <Zavřít> a vraťte se ke kroku 5.
8
Počkejte, až se zobrazí zpráva <Připojeno.>.
9
Vyberte <Zavřít>.
➠ Počkejte pár minut, až se IP adresa a další položky automaticky nastaví.
Síla signálu
● Je-li k vytvoření připojení dostupný více než jeden bezdrátový směrovač, přístroj se připojí k zařízení
s nejsilnějším signálem. Sílu signálu udává veličina RSSI (Received Signal Strength Indication).
● IP adresu lze nastavit ručně.
Nastavení adres IP(P. 31)
● Když je zařízení připojeno k bezdrátové síti LAN, ikona Wi-Fi se zobrazí na obrazovce Domů nebo na
obrazovce základních funkcí u každé funkce. Základní obrazovky(P. 119)
Snížení spotřeby energie
● Zařízení můžete nastavit tak, aby přešlo do režimu <Režim úspory energie> na základě signálů vyslaných
z bezdrátového směrovače. <Režim úspory energie>(P. 459)
Při změně IP adresy zařízení
● V prostředí protokolu DHCP se IP adresa zařízení může automaticky změnit. V takovém případě bude
připojení udržováno, pokud zařízení a počítač patří do stejné podsítě.
ODKAZY
Připojení k bezdrátové síti LAN(P. 18)
21
Nastavení
Nastavení připojení pomocí funkce WPS v režimu kódu
PIN
347W-00C
Pokud bezdrátový směrovač podporuje funkci WPS v režimu kódu PIN, vygenerujte na zařízení kód PIN a tento kód
zaregistrujte v síťovém zařízení.
● Způsob ovládání bezdrátového směrovače se může u každého zařízení lišit. Nápovědu naleznete v
příručkách k síťovému zařízení.
Z počítače
1
Pomocí počítače přejděte do nabídky bezdrátového směrovače a zobrazte obrazovku
zadávání kódu PIN funkce WPS.
● Další informace naleznete v příručkách dodaných se síťovým zařízením.
Z ovládacího panelu
2
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
3
Vyberte <Možnosti>
Obrazovka Domů(P. 120)
<Síť>.
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
4
Přihlášení do systému stroje(P. 131)
Vyberte <Nastavení bezdrátové sítě LAN>.
● Pokud se zobrazí zpráva <Chcete povolit bezdrátovou síť LAN?>, vyberte možnost <Ano>.
5
Přečtěte si zobrazenou zprávu a vyberte možnost <OK>.
6
Vyberte <Režim kódu PIN WPS>.
7
Vyberte <Ano>.
➠ Kód PIN se vygeneruje a zobrazí na displeji.
Z počítače
22
Nastavení
8
Vygenerovaný kód PIN zaregistrujte v bezdrátovém směrovači.
● Kód PIN zaregistrujte na instalační obrazovce uvedené v kroku 1.
● Kód PIN musí být zaregistrován do 10 minut po výběru možnosti <Ano> v kroku 7.
Pokud se během nastavování zobrazí chybová zpráva
● Vyberte možnost <Zavřít> a vraťte se ke kroku 6.
Z ovládacího panelu
9
10
Počkejte, až se zobrazí zpráva <Připojeno.>.
Vyberte <Zavřít>.
➠ Počkejte pár minut, až se IP adresa a další položky automaticky nastaví.
Síla signálu
● Je-li k vytvoření připojení dostupný více než jeden bezdrátový směrovač, přístroj se připojí k zařízení
s nejsilnějším signálem. Sílu signálu udává veličina RSSI (Received Signal Strength Indication).
● IP adresu lze nastavit ručně.
Nastavení adres IP(P. 31)
● Když je zařízení připojeno k bezdrátové síti LAN, na obrazovce Domů nebo na obrazovce základních
funkcí u každé funkce se zobrazí ikona Wi-Fi. Základní obrazovky(P. 119)
Snížení spotřeby energie
● Zařízení můžete nastavit tak, aby přešlo do režimu <Režim úspory energie> na základě signálů vyslaných
z bezdrátového směrovače. <Režim úspory energie>(P. 459)
Při změně IP adresy zařízení
● V prostředí protokolu DHCP se IP adresa zařízení může automaticky změnit. V takovém případě bude
připojení udržováno, pokud zařízení a počítač patří do stejné podsítě.
ODKAZY
Připojení k bezdrátové síti LAN(P. 18)
23
Nastavení
Nastavení připojení výběrem bezdrátového směrovače
347W-00E
Můžete vyhledat bezdrátové směrovače (nebo přístupové body) dostupné k připojení a vybrat jeden z nich na displeji
zařízení. Jako síťový klíč zadejte klíč WEP nebo PSK. Před výběrem bezdrátového směrovače zkontrolujte
a poznamenejte si údaje požadované k instalaci, včetně identifikátoru SSID a síťového klíče ( Kontrola SSID a
síťového klíče(P. 30) ).
Nastavení zabezpečení
● Pokud je bezdrátové připojení vytvořeno výběrem bezdrátového směrovače, metoda ověřování funkce WEP
je nastavena na možnost <Otevřený systém> nebo metoda šifrování funkce WPA/WPA2 na možnost <Auto>
(AES-CCMP nebo TKIP). Chcete-li ověřování funkce WEP nastavit na možnost <Sdílený klíč>, případně
šifrování funkce WPA/WPA2 na možnost <AES-CCMP> je třeba připojení nastavit pomocí možnosti <Zadejte
ručně>. Vytvoření připojení zadáním podrobných nastavení(P. 27)
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte <Možnosti>
Obrazovka Domů(P. 120)
<Síť>.
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
3
Přihlášení do systému stroje(P. 131)
Vyberte <Nastavení bezdrátové sítě LAN>.
● Pokud se zobrazí zpráva <Chcete povolit bezdrátovou síť LAN?>, vyberte možnost <Ano>.
4
Přečtěte si zobrazenou zprávu a vyberte možnost <OK>.
5
Vyberte <Nastavení SSID>.
6
Vyberte <Vybrat přístup. bod>.
➠ Zařízení začne vyhledávat dostupné bezdrátové směrovače.
● Pokud se zobrazí zpráva, že přístupový bod nelze vyhledat, podívejte se do části
zprávy(P. 620) .
7
Postup řešení každé
Vyberte směrovač bezdrátové sítě LAN.
● Vyberte směrovač s identifikátorem SSID odpovídajícím tomu, který jste si poznamenali, a vyberte možnost
<Další>.
24
Nastavení
Zobrazení podrobných nastavení zabezpečení
● Vyberte bezdrátový směrovač sítě LAN a vyberte možnost <Detaily>. Výběrem možnosti
se vrátíte na
původní obrazovku.
Pokud bezdrátový směrovač není nalezen
● Zkontrolujte, zda je přístroj správně nainstalován a připraven na připojení k síti.
Problémy s instalací
nebo nastavením(P. 595)
8
Zadejte síťový klíč, který jste si poznamenali.
● Zadejte síťový klíč a vyberte možnost <Použít>.
● Postup vkládání textu naleznete v části
9
Zadávání textu(P. 129) .
Vyberte <Ano>.
Pokud se během nastavování zobrazí chybová zpráva
● Vyberte možnost <Zavřít>, zkontrolujte síťový klíč a vraťte se ke kroku 5.
10
Počkejte, až se zobrazí zpráva <Připojeno.>.
11
Vyberte <Zavřít>.
➠ Počkejte pár minut, až se IP adresa a další položky automaticky nastaví.
Síla signálu
● Je-li k vytvoření připojení dostupný více než jeden bezdrátový směrovač, přístroj se připojí k zařízení
s nejsilnějším signálem. Sílu signálu udává veličina RSSI (Received Signal Strength Indication).
● IP adresu lze nastavit ručně.
Nastavení adres IP(P. 31)
● Když je zařízení připojeno k bezdrátové síti LAN, na obrazovce Domů nebo na obrazovce základních
funkcí u každé funkce se zobrazí ikona Wi-Fi. Základní obrazovky(P. 119)
Snížení spotřeby energie
● Zařízení můžete nastavit tak, aby přešlo do režimu <Režim úspory energie> na základě signálů vyslaných
z bezdrátového směrovače. <Režim úspory energie>(P. 459)
25
Nastavení
Při změně IP adresy zařízení
● V prostředí protokolu DHCP se IP adresa zařízení může automaticky změnit. V takovém případě bude
připojení udržováno, pokud zařízení a počítač patří do stejné podsítě.
ODKAZY
Připojení k bezdrátové síti LAN(P. 18)
26
Nastavení
Vytvoření připojení zadáním podrobných nastavení
347W-00F
Chcete-li podrobně zadat nastavení zabezpečení nebo pokud bezdrátové připojení nelze vytvořit ostatními způsoby,
zadejte ručně veškeré požadované informace k vytvoření připojení k bezdrátové síti LAN. Před zadáním podrobných
nastavení si zkontrolujte a poznamenejte požadované údaje, včetně identifikátoru SSID, síťového klíče a protokolů
bezdrátového zabezpečení. Kontrola SSID a síťového klíče(P. 30)
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte možnost <Možnosti>
Obrazovka Domů(P. 120)
<Síť>.
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
3
Přihlášení do systému stroje(P. 131)
Vyberte <Nastavení bezdrátové sítě LAN>.
● Pokud se zobrazí zpráva <Chcete povolit bezdrátovou síť LAN?>, vyberte možnost <Ano>.
4
Přečtěte si zobrazenou zprávu a vyberte možnost <OK>.
5
Vyberte možnost <Nastavení SSID>
6
Zadejte identifikátor SSID, který jste si poznamenali.
<Zadejte ručně>.
● Zadejte identifikátor SSID a vyberte možnost <Použít>.
● Postup vkládání textu naleznete v části
7
Zadávání textu(P. 129) .
Na základě poznamenaných údajů zadejte nastavení zabezpečení.
● Pokud není nutné nastavení zabezpečení zadávat, vyberte možnost <Žádné>.
Použití funkce WEP
1
Vyberte <WEP>.
2
Vyberte metodu ověřování.
27
Nastavení
<Otevřený systém>
Nastaví se ověření typu Otevřený systém, nazývané také „otevřené ověřování“.
<Sdílený klíč>
Jako heslo se používá klíč WEP.
Pokud je vybrána možnost <Otevřený systém>
● Když se připojujete k bezdrátové síti LAN a na směrovači je nastaveno ověřování pomocí sdíleného
klíče, v zařízení dojde k chybě ověřování. V takovém případě zařízení automaticky změní nastavení na
možnost <Sdílený klíč> a pokusí se obnovit připojení.
3
Vyberte klíč WEP, který chcete upravit.
● Vyberte klíče WEP (1 až 4) a vyberte možnost <Editovat>.
● Lze zaregistrovat až čtyři klíče WEP.
4
Zadejte síťový klíč, který jste si poznamenali.
● Zadejte síťový klíč a vyberte možnost <Použít>.
5
Vyberte požadovaný klíč WEP.
● Vyberte klíč WEP, který jste upravili, a vyberte možnost <Uložit>.
Použití šifrování WPA-PSK nebo WPA2-PSK
1
Vyberte <WPA/WPA2-PSK>.
2
Vyberte metodu šifrování.
<Auto>
Nastavte zařízení na automatický výběr možnosti AES-CCMP nebo TKIP podle nastavení bezdrátového
směrovače.
<AES-CCMP>
Jako metoda šifrování se nastaví AES-CCMP.
3
Zadejte síťový klíč, který jste si poznamenali.
● Zadejte síťový klíč a vyberte možnost <Použít>.
28
Nastavení
8
Vyberte <Ano>.
Pokud se během nastavování zobrazí chybová zpráva
● Vyberte možnost <Zavřít>, zkontrolujte správnost zadaných nastavení a vraťte se ke kroku 5.
9
10
Počkejte, až se zobrazí zpráva <Připojeno.>.
Vyberte <Zavřít>.
➠ Počkejte pár minut, až se IP adresa a další položky automaticky nastaví.
Síla signálu
● Je-li k vytvoření připojení dostupný více než jeden bezdrátový směrovač, přístroj se připojí k zařízení
s nejsilnějším signálem. Sílu signálu udává veličina RSSI (Received Signal Strength Indication).
● IP adresu lze nastavit ručně.
Nastavení adres IP(P. 31)
● Když je zařízení připojeno k bezdrátové síti LAN, na obrazovce Domů nebo na obrazovce základních
funkcí u každé funkce se zobrazí ikona Wi-Fi. Základní obrazovky(P. 119)
Snížení spotřeby energie
● Zařízení můžete nastavit tak, aby přešlo do režimu <Režim úspory energie> na základě signálů vyslaných
z bezdrátového směrovače. <Režim úspory energie>(P. 459)
Při změně IP adresy zařízení
● V prostředí protokolu DHCP se IP adresa zařízení může automaticky změnit. V takovém případě bude
připojení udržováno, pokud zařízení a počítač patří do stejné podsítě.
ODKAZY
Připojení k bezdrátové síti LAN(P. 18)
29
Nastavení
Kontrola SSID a síťového klíče
347W-00H
Při ručním nastavení bezdrátového připojení je třeba zadat identifikátor SSID a síťový klíč bezdrátového směrovače.
Identifikátor SSID a síťový klíč mohou být uvedeny na těchto síťových zařízeních. Před nastavením připojení
zkontrolujte zařízení a poznamenejte si potřebné údaje. Další informace naleznete v příručkách k síťovým zařízením
nebo si je vyžádejte od jejich výrobce.
SSID
Název přidělený k identifikaci určité bezdrátové sítě LAN. Mezi další termíny používané pro
identifikátor SSID patří „název přístupového bodu“ a „síťový název“.
Síťový klíč
Klíčové slovo nebo heslo používané k šifrování dat nebo ověřování sítě. Mezi další termíny
používané pro síťový klíč patří „šifrovací klíč“, „klíč WEP“, „přístupové heslo WPA/WPA2“ nebo
„předsdílený klíč (PSK)“.
Protokoly zabezpečení
(ověřování/šifrování)
Když ručně nastavujete bezdrátové připojení zadáním podrobného nastavení, musíte zadat
nastavení zabezpečení. Zkontrolujte následující údaje:
● Typy zabezpečení (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK)
● Metoda ověřování (Otevřený systém / Sdílený klíč)
● Metoda šifrování (TKIP/AES-CCMP)
◼ Kontrola SSID a síťového klíče z počítače
Identifikátor SSID nebo síťový klíč se mohly změnit. Pokud neznáte identifikátor SSID nebo síťový klíč, můžete je
zkontrolovat pomocí nástroje „Průvodce nastavením bezdrátové sítě zařízení Canon MF/LBP“. Nástroj „Průvodce
nastavením bezdrátové sítě zařízení Canon MF/LBP“ stáhněte z webu společnosti Canon (http://www.canon.com/) a
spusťte z počítače připojeného k bezdrátové síti LAN.
● Pokud se po spuštění nástroje „Průvodce nastavením bezdrátové sítě zařízení Canon MF/LBP“ na obrazovce
nezobrazí přístupový bod, zkontrolujte, zda je provedeno nastavení na počítači i na směrovači bezdrátové
sítě LAN.
ODKAZY
Připojení k bezdrátové síti LAN(P. 18)
Nastavení připojení výběrem bezdrátového směrovače(P. 24)
Vytvoření připojení zadáním podrobných nastavení(P. 27)
30
Nastavení
Nastavení adres IP
347W-00J
Připojení zařízení k síti vyžaduje jedinečnou IP adresu. K dispozici jsou dvě verze IP adres: IPv4 a IPv6. Tato nastavení
nakonfigurujte podle síťového prostředí. Chcete-li používat adresy IPv6, je třeba řádně nakonfigurovat nastavení adres
IPv4.
Nastavení adresy IPv4(P. 32)
Nastavení adres IPv6(P. 35)
31
Nastavení
Nastavení adresy IPv4
1660-00W
347W-00K
Adresu IPv4 zařízení lze přidělit automaticky dynamickým protokolem IP adresy,
například protokolem DHCP, nebo zadat ručně. Připojujete-li zařízení ke kabelové síti
LAN, přesvědčte se, že konektory kabelu LAN jsou pevně zastrčeny do portů (
Připojení ke kabelové síti LAN(P. 17) ). V případě potřeby lze síťové připojení
otestovat.
Nastavení adresy IPv4(P. 32)
Test síťového připojení(P. 33)
Nastavení adresy IPv4
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte <Možnosti>
Obrazovka Domů(P. 120)
<Síť>.
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
3
Vyberte <Nastavení TCP/IP>
4
Nakonfigurujte nastavení IP adresy.
<Nastavení IPv4>
Přihlášení do systému stroje(P. 131)
<Nastavení adresy IP>.
<Automaticky získat>
Vyberte pro automatické přiřazení IP adresy prostřednictvím protokolu DHCP. Když se zobrazí <Zapnuto>, je
povoleno automatické adresování.
<Ručně získat>
Vyberte, pokud chcete nastavení IP adresy nakonfigurovat ručně zadáním IP adresy. Aby bylo možné vybrat
tuto volbu, automatické získání musí být nastaveno na <Vypnuto>.
<Kontrola nastavení>
Vyberte, když chcete zobrazit aktuální nastavení IP adresy.
Automatické přiřazení IP adresy
1
Vyberte <Automaticky získat>.
2
Vyberte <Zap> v části <Automaticky získat> a vyberte možnost <Vybrat protokol>.
3
Vyberte <DHCP>.
32
Nastavení
Pokud nechcete použít protokol DHCP/BOOTP/RARP k přiřazení IP adresy
● Vyberte <Vypnuto>. Pokud jsou tyto služby nedostupné a vy vyberete možnost <DHCP>, bude zařízení
hledat tyto služby v síti, a zbytečně tak plýtvat časem i komunikačními zdroji.
4
Zkontrolujte, zda je volba <Automatická adresa IP> nastavena na <Zapnuto>.
● Je-li vybrána možnost <Vypnuto>, změňte nastavení na <Zapnuto>.
5
Vyberte <Použít>.
● IP adresy přiřazené pomocí protokolu DHCP mají přednost před adresami získanými funkcí Automatická
adresa IP.
Ruční zadání IP adresy
1
Vyberte možnost <Automaticky získat> a vyberte <Vyp>
2
Vyberte <Ručně získat>.
3
Zadejte <Adresa IP>, <Maska podsítě> a <Adresa brány> a vyberte <Použít>.
5
Vyberte možnost <OK>.
6
Restartujte zařízení.
<Použít> v části <Automaticky získat>.
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a opět jej zapněte.
Kontrola správnosti nastavení
● Zajistěte, aby bylo možné zobrazit obrazovku Vzdáleného uživatelského rozhraní na počítači (
Spuštění
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 416) ). Nemáte-li k dispozici počítač, můžete připojení zkontrolovat
pomocí ovládacího panelu ( Test síťového připojení(P. 33) ).
Při změně IP adresy po instalaci ovladače tiskárny
● Pokud se používá port MFNP, připojení se udržuje, pokud jsou zařízení a počítač ve stejné podsíti; není tedy
třeba přidávat nový port. Pokud se používá standardní port TCP/IP, musíte nový port přidat. Konfigurace
portů tiskáren(P. 44)
*Pokud
nevíte, který port se používá, podívejte se do části
Kontrola portu tiskárny(P. 705) .
Test síťového připojení
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte <Možnosti>
<Síť>.
33
Obrazovka Domů(P. 120)
Nastavení
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
Přihlášení do systému stroje(P. 131)
3
Vyberte <Nastavení TCP/IP>
4
Zadejte adresu IPv4 dalšího zařízení v síti a vyberte možnost <Použít>.
<Nastavení IPv4>
<Příkaz PING>.
➠ Pokud bylo vytvořeno funkční připojení, zobrazí se zpráva <Přijata odezva od hostitele.>.
ODKAZY
Nastavení adres IPv6(P. 35)
Zobrazení nastavení sítě(P. 38)
Konfigurace služby WINS(P. 61)
34
Nastavení
Nastavení adres IPv6
347W-00L
Adresy IPv6 zařízení lze nakonfigurovat pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní.
Před nastavením adres IPv6 zkontrolujte nastavení adresy IPv4 ( Zobrazení
nastavení IPv4(P. 38) ). Chcete-li používat adresy IPv6, je třeba správně nastavit
adresu IPv4. Upozorňujeme, že v prostředí IPv6 není dostupná funkce skenování,
která používá ovladač skeneru nebo nástroj MF Scan Utility. Zařízení může používat
více následujících adres IPv6:
Typ
Popis
Místní spojovací adresa
Adresa platná pouze v rámci podsítě nebo linky, nelze ji používat ke komunikaci se zařízeními za
hranicí směrovače. Místní spojovací adresa se nastaví automaticky po povolení funkce IPv6 zařízení.
Ruční adresa
Adresa, kterou zadáváte ručně. Při použití této adresy zadejte délku předpony a adresu výchozího
směrovače.
Bezstavová adresa
Adresa, která se generuje automaticky pomocí adresy MAC zařízení a předpony sítě oznámené
směrovačem. Po restartování zařízení (nebo zapnutí napájení) se bezstavové adresy vymažou.
Stavová adresa
Adresa získaná ze serveru DHCP pomocí protokolu DHCPv6.
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 425) .
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do Režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 416)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 417)
Obrazovka Vzdáleného
3
Vyberte možnost [Nastavení sítě]
4
Klikněte na [Editovat].
5
Zaškrtněte políčko [Použít IPv6] a nakonfigurujte požadovaná nastavení.
[Nastavení IPv6].
35
Nastavení
[Použít IPv6]
Zaškrtnutím políčka povolte funkci IPv6 v zařízení. Nepoužíváte-li funkci IPv6, zaškrtnutí políčka zrušte.
[Bezstavová adresa 1]
Políčko zaškrtněte při používání bezstavové adresy. Nepoužíváte-li bezstavovou adresu, zaškrtnutí políčka
zrušte.
[Použít ruční adresu]
Chcete-li ručně zadat adresu IPv6, políčko zaškrtněte a do odpovídajících textových polí zadejte IP adresu,
délku předpony a adresu výchozího směrovače.
[Adresa IP]
Zadejte adresu IPv6. Nelze zadat adresy začínající písmeny „ff“ (adresu vícesměrového vysílání).
[Délka prefixu]
Zadejte číslo označující počet bitů dostupných pro síťovou adresu.
[Výchozí adresa routeru]
Podle potřeby zadejte adresu IPv6 výchozího směrovače. Nelze zadat adresy začínající písmeny „ff“ (adresu
vícesměrového vysílání).
[Použít DHCPv6]
Políčko zaškrtněte při používání stavové adresy. Nepoužíváte-li funkci DHCPv6, zaškrtnutí políčka zrušte.
6
Klikněte na [OK].
7
Restartujte zařízení.
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a opět jej zapněte.
36
Nastavení
Kontrola správnosti nastavení
● Zkontrolujte, zda lze pomocí počítače zobrazit Vzdálené uživatelské rozhraní tak, že zadáte adresu IPv6
zařízení. Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 416)
Volba nastavení z ovládacího panelu
● Nastavení IPv6 lze provést také z možnosti <Nabídka> na obrazovce Domů.
Při změně IP adresy po instalaci ovladače tiskárny
● Musíte přidat nový port.
Konfigurace portů tiskáren(P. 44)
ODKAZY
Nastavení adresy IPv4(P. 32)
Zobrazení nastavení sítě(P. 38)
37
<Nastavení IPv6>(P. 462)
Nastavení
Zobrazení nastavení sítě
347W-00R
Zobrazení nastavení IPv4(P. 38)
Zobrazení nastavení IPv6(P. 38)
Zobrazení adresy MAC pro kabelovou síť LAN(P. 38)
Zobrazení adresy MAC a informací o bezdrátové síti LAN(P. 39)
● Je-li IP adresa zobrazena ve tvaru „0.0.0.0“, není správně nakonfigurována.
● Pokud zařízení připojíte k přepínači nebo mostu, může dojít k chybě připojení, přestože je IP adresa
nakonfigurována správně. Tento problém lze vyřešit nastavením určitého intervalu před zahájením
komunikace zařízení. Nastavení čekací doby pro připojení k síti(P. 54)
● Můžete vytisknout seznam aktuálních síťových nastavení.
Seznam uživatelských dat / Seznam dat
správce systému(P. 586)
Zobrazení nastavení IPv4
<Monitor stavu> <Informace sítě>
Zkontrolujte nastavení
<IPv4>
Vyberte nastavení, které chcete zobrazit
<IPv6>
Vyberte nastavení, které chcete zobrazit
Zobrazení nastavení IPv6
<Monitor stavu> <Informace sítě>
Zkontrolujte nastavení
Zobrazení adresy MAC pro kabelovou síť LAN
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte <Možnosti>
Obrazovka Domů(P. 120)
<Síť>.
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
3
Vyberte <Nastavení ovladače Ethernetu>.
➠ Zobrazí se adresa MAC.
38
Přihlášení do systému stroje(P. 131)
Nastavení
Zobrazení adresy MAC a informací o bezdrátové síti LAN
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte <Možnosti>
Obrazovka Domů(P. 120)
<Síť>.
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
Přihlášení do systému stroje(P. 131)
3
Vyberte <Nastavení bezdrátové sítě LAN>.
4
Přečtěte si zobrazenou zprávu a vyberte možnost <OK>.
5
Vyberte <Info o připojení>.
6
Vyberte nastavení, které chcete zobrazit.
Zobrazení informací o zabezpečení
● Chcete-li zobrazit informace WEP a WPA/WPA2-PSK, vyberte možnost <Nastavení zabezpečení>.
Zobrazení z obrazovky <Monitor stavu>
● <Stav bezdrátové sítě LAN> a <Nejnovější chybové info.> lze zobrazit z obrazovky <Monitor stavu>.
<Monitor stavu>
<Informace sítě>
<Typ připojení k síti>
ODKAZY
Připojení k bezdrátové síti LAN(P. 18)
Nastavení adresy IPv4(P. 32)
Nastavení adres IPv6(P. 35)
Konfigurace služby DNS(P. 55)
39
Vyberte nastavení, které chcete zobrazit
Nastavení
Konfigurace nastavení pro komunikaci s počítačem
347W-00S
Když zařízení ovládáte přes síť z počítače, zadejte protokol a port. Před konfigurací zařízení pro tisk či faxování
z počítače proveďte základní nastavení. Další informace najdete v příručkách k příslušným ovladačům na webu s online
příručkami.
Konfigurace tiskových protokolů a funkcí WSD(P. 41)
Konfigurace portů tiskáren(P. 44)
Nastavení tiskového serveru(P. 47)
● Zde popsané protokoly představují pravidla doručování dat dokumentů mezi počítačem a zařízením a lze je
vybrat podle účelu nebo síťového prostředí.
● Porty představují brány k předávání dat dokumentů mezi síťovými zařízeními. Pokud na síťovém připojení
dochází k selhání komunikace, příčinou problému může být nastavení portu.
40
Nastavení
Konfigurace tiskových protokolů a funkcí WSD
347W-00U
Nakonfigurujte protokoly, které se používají k tisku dokumentů z počítače zapojeného v síti.
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 425) .
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do Režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 416)
2
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 417)
3
Klikněte na [Nastavení sítě].
4
Nakonfigurujte tiskové protokoly.
Obrazovka Vzdáleného
Konfigurace protokolu LPD nebo RAW
1
Vyberte možnost [Nastavení LPD] nebo [Nastavení RAW]
2
Nastavení podle potřeby nakonfigurujte.
[Editovat].
[Použít tisk LPD]
Políčko zaškrtněte, chcete-li tisknout pomocí protokolu LPD. Pokud tisk LPD nepoužíváte, zaškrtnutí
políčka zrušte.
[Použít tisk RAW]
Políčko zaškrtněte, chcete-li tisknout pomocí protokolu RAW. Pokud tisk RAW nepoužíváte, zaškrtnutí
políčka zrušte.
[Časová prodleva PŘ.]
41
Nastavení
Vyberte hodnotu pro reset doby čekání na příjem dat. Pokud se příjem dat během nastavené doby
neobnoví, tisk bude zrušen.
3
Klikněte na [OK].
Konfigurace protokolu WSD
1
Vyberte [Nastavení WSD]
2
Nastavení podle potřeby nakonfigurujte.
[Editovat].
[Použít tisk WSD]
Políčko zaškrtněte, chcete-li tisknout pomocí protokolu WSD. Pokud tisk WSD nepoužíváte, zaškrtnutí
políčka zrušte.
[Použít procházení WSD]
Políčko zaškrtněte, chcete-li získávat informace o zařízení z počítače pomocí protokolu WSD. Toto políčko
se automaticky zaškrtne, je-li zaškrtnuto políčko [Použít tisk WSD].
[Použít skenování WSD]
Skenování WSD umožňuje skenovat dokumenty do počítače bez instalace ovladače skeneru. Toto políčko
zaškrtněte, pokud chcete skenovat dokumenty pomocí protokolu WSD. Pokud skenování WSD
nepoužíváte, zaškrtnutí políčka zrušte.
[Použít skenování z počítače]
Políčko zaškrtněte, chcete-li používat skenování WSD z ovládacího panelu zařízení. Toto políčko lze
zaškrtnout pouze v případě, že je zaškrtnuté políčko [Použít skenování WSD]. Chcete-li skenovat, vyberte
možnost <Skenovat> na obrazovce Domů a zadejte počítač, který je připojený prostřednictvím WSD, jako
cílové umístění pro skenování ( Základy skenování a uložení do počítače(P. 280) ).
[Použít Multicast Discovery]
Políčko zaškrtněte, chcete-li nastavit zařízení tak, aby odpovídalo na zprávy vícesměrového zjišťování.
Pokud je zaškrtávací pole prázdné, přístroj zůstane v režimu spánku, i když na síti běží zprávy
vícesměrového zjišťování.
3
5
Klikněte na [OK].
Restartujte zařízení.
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a opět jej zapněte.
42
Nastavení
Volba nastavení z ovládacího panelu
● Přístup k nastavením protokolů LPD, RAW a WSD lze získat také pomocí <Nabídka> na obrazovce Domů.
<Nastavení LPD>(P. 465)
<Nastavení RAW>(P. 465)
<Nastavení WSD>(P. 465)
Nastavení zařízení sítě WSD
● Zařízení WSD je možné přidat ze složky tiskárny. Otevřete složku tiskárny (
tiskárny(P. 700) )
Zobrazení složky
klikněte na [Přidat zařízení] nebo [Přidat tiskárnu] a postupujte podle pokynů na
obrazovce. Další informace o instalaci ovladače pro síť WSD najdete v příručkách k příslušným ovladačům na
webu s online příručkami.
Změna čísla portu
● Pro tiskový protokol je nutné použít stejné číslo portu, jako je použité pro zařízení a pro počítač.
Konfigurace portů tiskáren(P. 44)
Změna čísel portů(P. 373)
ODKAZY
Konfigurace portů tiskáren(P. 44)
43
Nastavení
Konfigurace portů tiskáren
347W-00W
Pokud se změní IP adresa zařízení nebo pokud se přidá tiskárna pomocí složky tiskáren systému Windows, může dojít
k chybám tisku. Tyto chyby jsou obvykle způsobeny nesprávným nastavením portu tiskárny. Mohlo být zadáno
například nesprávné číslo nebo typ portu. V takové situaci se pokus o tisk nezdaří, protože data dokumentu se
nedostanou do zařízení. Problém odstraníte konfigurací nastavení portu tiskárny v počítači.
● Před prováděním tohoto postupu se přihlaste k počítači s účtem správce.
1
2
3
Otevřete složku tiskárny.
Zobrazení složky tiskárny(P. 700)
Pravým tlačítkem klikněte na ikonu ovladače tohoto zařízení a klikněte na položku
[Vlastnosti tiskárny] nebo [Vlastnosti].
Klikněte na kartu [Porty] a nakonfigurujte požadovaná nastavení.
Přidání portu
Pokud jste změnili IP adresu zařízení nebo pokud jste při instalaci ovladačů ze složky tiskáren systému
Windows vybrali nesprávný port, přidejte nový port. Existují dva typy portů: „port MFNP“ a „standardní port
TCP/IP“. Vyberte typ portu podle vašeho prostředí.
Port MFNP
(Pouze pro prostředí IPv4)
Tento port umožňuje automatickou detekci IP adresy zařízení. I když dojde ke změně
IP adresy zařízení, bude připojení udržováno, pokud bude zařízení a počítač ve stejné
podsíti. Není nutné přidávat nový port po každé změně IP adresy. Pokud zařízení
používáte v prostředí IPv4, obvykle byste měli vybrat tento port.
● Port MFNP můžete přidat pouze tehdy, když jste nainstalovali ovladač z dodaného
disku CD-ROM/DVD-ROM nebo když jste stáhli a nainstalovali ovladač tiskárny
nebo ovladač faxu z webu společnosti Canon.
Standardní port TCP/IP
Jedná se o standardní port systému Windows. Použijete-li tento typ portu, bude nutné
přidat nový port po každé změně IP adresy zařízení. Tento typ portu vyberte, pokud
zařízení používáte v prostředí IPv6 a když nemůžete přidat port MFNP.
44
Nastavení
Přidání portu MFNP
1
Klikněte na tlačítko [Přidat port].
2
Ze seznamu [Dostupné typy portů] vyberte položku [Port Canon MFNP] a klikněte na tlačítko [Nový port].
3
Klikněte na možnost [Automatická detekce], po zjištění zařízení ho vyberte a klikněte na tlačítko [Další].
Pokud se zařízení nepodaří zjistit
● Klikněte na tlačítko [Aktualizovat]. Jestliže problém přetrvává, klikněte na [IP adresa] nebo [Adresa
MAC], zadejte adresu IP nebo adresu MAC zařízení Zobrazení nastavení sítě(P. 38) a poté klikněte
na [Další].
4
Klikněte na tlačítko [Přidat]
5
Klikněte na tlačítko [Zavřít].
[Dokončit].
Přidání standardního portu TCP/IP
1
Klikněte na tlačítko [Přidat port].
2
Ze seznamu [Dostupné typy portů] vyberte položku [Standardní port TCP/IP] a klikněte na tlačítko [Nový
port].
3
Klikněte na tlačítko [Další].
4
Zadejte IP adresu nebo název DNS zařízení a klikněte na tlačítko [Další].
● Možnost [Název portu] se zadá automaticky. Pokud je to nutné, můžete název změnit.
45
Nastavení
● Když se objeví další obrazovka, řiďte se pokyny, které jsou na ní uvedeny.
*Když
vyberete [Typ zařízení], vyberte možnost [Síťové zařízení Canon pro tisk s P9100] v nabídce [Standardní].
5
Klikněte na tlačítko [Dokončit].
6
Klikněte na tlačítko [Zavřít].
Změna typu nebo čísla portu
Pokud se na zařízení změnily tiskové protokoly (LPD nebo RAW) ( Konfigurace tiskových protokolů a
funkcí WSD(P. 41) ) nebo čísla portů ( Změna čísel portů(P. 373) ), je třeba také nakonfigurovat
odpovídající nastavení v počítači. Pro porty WSD není tato operace nutná.
Port MFNP
1
Klikněte na tlačítko [Konfigurovat port].
2
V možnosti [Typ protokolu] vyberte [RAW] nebo [LPR] a změňte [Číslo portu].
3
Klikněte na [OK].
Standardní port TCP/IP
1
Klikněte na tlačítko [Konfigurovat port].
2
V možnosti [Protokol] vyberte [Raw] nebo [LPR].
● Je-li vybrána možnost [Raw], změňte hodnotu [Číslo portu].
● Pokud jste vybrali [LPR], zadejte do pole [Název fronty] „lp“.
3
4
Klikněte na [OK].
Klikněte na tlačítko [Zavřít].
ODKAZY
Nastavení tiskového serveru(P. 47)
46
Nastavení
Nastavení tiskového serveru
347W-00X
Pomocí tiskového serveru lze snížit zatížení počítače, z něhož tisknete. Tiskový server také umožňuje nainstalovat
ovladače do každého počítače přes síť, a vyhnout se tak instalaci ovladačů v každém počítači pomocí dodaného disku
CD-ROM/DVD-ROM. Chcete-li některý počítač v síti nastavit jako tiskový server, nakonfigurujte nastavení sdílení
tiskárny.
● Před prováděním tohoto postupu se přihlaste k počítači s účtem správce.
● Podle operačního systému a bitové architektury (32bitové nebo 64bitové) tiskového serveru a klientských
počítačů se může stát, že nebude možné nainstalovat ovladače přes síť.
● Při implementaci tiskového serveru v doménovém prostředí se poraďte se správcem sítě.
Provádění správy ID oddělení při použití tiskového serveru
● Během instalace ovladače tiskárny je třeba přidat službu „Canon Driver Information Assist Service“. Další
informace najdete v příručkách k příslušným ovladačům na webu s online příručkami.
1
2
3
Otevřete složku tiskárny.
Zobrazení složky tiskárny(P. 700)
Pravým tlačítkem klikněte na ikonu ovladače tiskárny zařízení a klikněte na položku
[Vlastnosti tiskárny] nebo [Vlastnosti].
Klikněte na kartu [Sdílení], vyberte možnost [Sdílet tuto tiskárnu] a zadejte sdílený
název zařízení.
● Klikněte na tlačítko [Změnit možnosti sdílení], pokud se zobrazí.
4
Podle potřeby nainstalujte další ovladače.
● Tato akce je nutná, pokud chcete ovladače nainstalovat přes tiskový server do dalších počítačů používajících
jinou bitovou architekturu.
47
Nastavení
1
Klikněte na [Další ovladače].
2
Zaškrtněte políčko u bitové architektury používané dalšími počítači a klikněte na tlačítko [OK].
● Podle operačního systému tiskového serveru vyberte další ovladače z následujících.
Tiskový server
Označte zaškrtávací políčko
32bitový operační systém
[x64]
64bitový operační systém
[x86] v poli [Procesor]
● Pokud nevíte, zda systém Windows představuje 32bitovou, nebo 64bitovou verzi, podívejte se do části
Kontrola bitové architektury(P. 703) .
3
Vložte do jednotky počítače dodaný disk CD-ROM/DVD-ROM, klikněte na možnost [Procházet] a zadejte
složku s ovladači. Poté klikněte na tlačítko [OK].
● Pokud tiskový server používá 32bitový operační systém, vyberte na dodaném disku CD-ROM/DVDROM složku [intdrv] [UFRII] [uk_eng] [x64] [Ovladač].
● Pokud tiskový server používá 64bitový operační systém, vyberte na dodaném disku CD-ROM/DVDROM složky [intdrv] [UFRII] [uk_eng] [32BIT] [Ovladač].
4
5
Další ovladače nainstalujte podle pokynů na obrazovce.
Klikněte na [OK].
◼ Instalace ovladačů do počítače přes tiskový server
1
2
Vyhledejte na tiskovém serveru sdílenou tiskárnu.
tiskovém serveru(P. 701)
Dvakrát klikněte na sdílenou tiskárnu.
48
Zobrazení sdílených tiskáren na
Nastavení
3
Ovladače nainstalujte podle pokynů na obrazovce.
ODKAZY
Tisk z počítače(P. 254)
49
Nastavení
Konfigurace zařízení pro síťové prostředí
347W-00Y
Konfigurace sítě se liší podle účelu dané sítě. Zařízení bylo navrženo tak, aby bylo kompatibilní s maximálním
množstvím síťových konfigurací, a zahrnuje řadu technologií. Poraďte se se správcem sítě a nastavte konfiguraci
odpovídající danému síťovému prostředí.
Konfigurace nastavení sítě Ethernet(P. 51)
Změna jednotky MTU(P. 53)
Nastavení čekací doby pro připojení k síti(P. 54)
Konfigurace služby DNS(P. 55)
Konfigurace protokolu SMB(P. 59)
Konfigurace služby WINS(P. 61)
Registrace serverů LDAP(P. 63)
Monitorování a ovládání zařízení pomocí protokolu SNMP(P. 68)
Další nastavení sítě(P. 72)
50
Nastavení
Konfigurace nastavení sítě Ethernet
347W-010
Ethernet představuje standard datové komunikace v místní síti (LAN). Můžete zadat
režim komunikace a typ sítě Ethernet. Zařízení lze obecně používat beze změny
výchozích nastavení ( <Nastavení ovladače Ethernetu>(P. 469) ), můžete je však
změnit podle používaného síťového prostředí.
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte <Možnosti>
Obrazovka Domů(P. 120)
<Síť>.
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
Přihlášení do systému stroje(P. 131)
3
Vyberte <Nastavení ovladače Ethernetu>.
4
Zvolte, zda chcete nastavení sítě Ethernet konfigurovat automaticky nebo ručně.
● Je-li povolena automatická detekce, zařízení rozpozná a automaticky nastaví režim komunikace a typ sítě
Ethernet, který lze použít.
Automatická konfigurace nastavení sítě Ethernet
Vyberte možnost <Zap> v nabídce <Automatická detekce>.
Ruční konfigurace nastavení sítě Ethernet
1
Vyberte možnost <Vyp> v nabídce <Automatická detekce>.
2
<Režim komunikace>
vyberte režim komunikace.
<Poloviční duplex>
Střídavě zasílá a přijímá komunikační data. Zvolte, pokud je zařízení připojeno k síťovému zařízení
používajícímu poloviční duplex.
51
Nastavení
<Úplný duplex>
Současně zasílá i přijímá komunikační data. Toto nastavení použijte ve většině prostředí.
3
<Typ Ethernetu>
4
Vyberte <Použít>.
vyberte typ sítě Ethernet.
5
Vyberte možnost <OK>.
6
Restartujte zařízení.
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a opět jej zapněte.
ODKAZY
Změna jednotky MTU(P. 53)
Nastavení čekací doby pro připojení k síti(P. 54)
52
Nastavení
Změna jednotky MTU
347W-011
Ve většině sítí Ethernet je maximální velikost paketu, který lze zaslat, 1 500 bajtů. Pakety představují bloky dat, na které
se před zasláním rozdělí původní data. Jednotka MTU se může v každé síti lišit. Nastavení zařízení podle potřeby
změňte. Další informace získáte od správce sítě.
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte možnost <Možnosti>
Obrazovka Domů(P. 120)
<Síť>.
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
3
Vyberte možnost <Nastavení TCP/IP>
4
Vyberte MTU.
5
Vyberte možnost <OK>.
6
Restartujte zařízení.
Přihlášení do systému stroje(P. 131)
<Velikost MTU>.
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a opět jej zapněte.
ODKAZY
Konfigurace nastavení sítě Ethernet(P. 51)
Nastavení čekací doby pro připojení k síti(P. 54)
53
Nastavení
Nastavení čekací doby pro připojení k síti
347W-012
Pokud síť nabízí nadbytečné možnosti připojení pomocí více přepínačů či mostů, musí zahrnovat mechanismus, jak
zabránit zacyklení paketů. Účinným řešením je definování role každého přepínacího portu. Po dobu několika desetin
sekundy po změně způsobu, jakým jsou připojena síťová zařízení, případně po přidání nového zařízení, však může
přesto docházet k přerušování komunikace. Pokud dochází k tomuto typu problémů, nastavte čekací dobu pro
připojení k síti.
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte možnost <Možnosti>
Obrazovka Domů(P. 120)
<Síť>.
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
Přihlášení do systému stroje(P. 131)
3
Vyberte možnost <Doba ček. na přip. při spušť.>.
4
Zadejte dobu čekání před zahájením komunikace se sítí a vyberte možnost <Použít>.
ODKAZY
Konfigurace nastavení sítě Ethernet(P. 51)
Změna jednotky MTU(P. 53)
54
Nastavení
Konfigurace služby DNS
347W-013
DNS (Domain Name System) je služba pro rozpoznávání názvů, která přiřazuje název hostitele (či domény) k IP adrese.
Nastavení možností DNS, mDNS či DHCP nakonfigurujte podle svých potřeb. Upozorňujeme, že postup konfigurace
služby DNS se liší u adres IPv4 a IPv6.
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 425) .
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do Režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 416)
2
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 417)
3
Klikněte na [Nastavení sítě].
4
Nakonfigurujte nastavení služby DNS.
Konfigurace služby IPv4 DNS
1
Vyberte možnost [Nastavení IPv4]
2
Nakonfigurujte nastavení služby IPv4 DNS.
[Editovat].
55
Obrazovka Vzdáleného
Nastavení
[Nastavení volby DHCP]
[Získat jméno hostitele]
Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte možnost 12 sloužící k získávání názvu hostitele ze serveru
DHCP.
[Dynamická aktualizace DNS]
Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte možnost 81 sloužící k dynamické aktualizaci záznamů DNS
pomocí serveru DHCP.
[Získat adresu serveru DNS]
Zaškrtnutím políčka povolíte možnost 6 pro získání adresy serveru DNS ze serveru DHCP.
[Získat název domény]
Zaškrtnutím políčka povolíte možnost 15 pro získání názvu domény ze serveru DHCP.
[Získat adresu serveru WINS]
Zaškrtnutím políčka povolíte možnost 44 pro získání adresy serveru WINS ze serveru DHCP.
[Získat adresu serveru SMTP]
Zaškrtnutím políčka povolíte možnost 69 pro získání adresy serveru SMTP ze serveru DHCP.
[Získat adresu serveru POP]
Zaškrtnutím políčka povolíte možnost 70 pro získání adresy serveru POP3 ze serveru DHCP.
[Nastavení DNS]
[Adresa primárního serveru DNS]
Zadejte adresu IP serveru DNS.
[Adresa sekundárního serveru DNS]
Zadejte adresu IP sekundárního serveru DNS, je-li k dispozici.
[Jméno hostitele]
Formou alfanumerických znaků zadejte název hostitele zařízení, které chcete zaregistrovat na
serveru DNS.
[Jméno domény]
Formou alfanumerických znaků zadejte název domény, do níž zařízení patří, například
„priklad.com“.
[Dynamická aktualizace DNS]
Zaškrtněte toto políčko, chcete-li dynamicky aktualizovat záznamy služby DNS při každé změně
adresy IP zařízení. Interval mezi aktualizacemi lze zadat v hodinách do textového pole [Interval
dynamické aktualizace DNS].
56
Nastavení
[Nastavení mDNS]
[Použít mDNS]
mDNS (multicast DNS) je protokol přijatý službou Bonjour, který slouží k přiřazení názvu hostitele
k adrese IP bez použití systému DNS. Chcete-li funkci mDNS povolit, zaškrtněte políčko a zadejte
název mDNS do textového pole [Název mDNS].
3
Klikněte na [OK].
Konfigurace služby IPv6 DNS
1
Vyberte možnost [Nastavení IPv6]
2
Nakonfigurujte nastavení služby IPv6 DNS.
[Editovat].
● Před konfigurací těchto nastavení musí být zaškrtnuté políčko [Použít IPv6].
IPv6(P. 35)
Nastavení adres
[Nastavení volby DHCP]
[Získat adresu serveru DNS]
Zaškrtnutím políčka povolíte možnost 23 pro získání adresy serveru DNS ze serveru DHCP.
[Získat název domény]
Zaškrtnutím políčka povolíte možnost 24 pro získání názvu domény ze serveru DHCP.
[Nastavení DNS]
[Adresa primárního serveru DNS]
Zadejte adresu IP serveru DNS. Nelze zadat adresy začínající písmeny „ff“ (adresu vícesměrového
vysílání).
[Adresa sekundárního serveru DNS]
Zadejte adresu IP sekundárního serveru DNS, je-li k dispozici. Nelze zadat adresy začínající písmeny
„ff“ (adresu vícesměrového vysílání).
[Použít stejné jméno hostitele/domény jako pro IPv4]
Políčko zaškrtněte, pokud chcete používat stejný název hostitele a domény jako ve funkci IPv4.
[Jméno hostitele]
Formou alfanumerických znaků zadejte název hostitele zařízení, které chcete zaregistrovat na
serveru DNS.
57
Nastavení
[Jméno domény]
Formou alfanumerických znaků zadejte název domény, do níž zařízení patří, například
„priklad.com“.
[Dynamická aktualizace DNS]
Zaškrtněte toto políčko, chcete-li dynamicky aktualizovat záznamy služby DNS při každé změně
adresy IP zařízení. Pokud chcete zadat typ nebo typy adres, které chcete uložit na server DNS,
zaškrtněte políčko pro [Uložit ruční adresu], [Uložit stavovou adresu] nebo [Uložit bezstavovou
adresu]. Interval mezi aktualizacemi lze zadat v hodinách do textového pole [Interval dynamické
aktualizace DNS].
[Nastavení mDNS]
[Použít mDNS]
mDNS (multicast DNS) je protokol přijatý službou Bonjour, který slouží k přiřazení názvu hostitele
k adrese IP bez použití systému DNS. Pokud chcete povolit protokol mDNS, zaškrtněte toto políčko.
[Použít stejné jméno mDNS jako IPv4]
Toto políčko zaškrtněte, chcete-li použít stejný název mDNS jako v IPv4. Chcete-li nastavit jiný název,
zrušte zaškrtnutí políčka a zadejte název mDNS do textového pole [Název mDNS].
3
5
Klikněte na [OK].
Restartujte zařízení.
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a opět jej zapněte.
Volba nastavení z ovládacího panelu
● Nastavení DNS lze provést také z možnosti <Nabídka> na obrazovce Domů.
ODKAZY
Nastavení adresy IPv4(P. 32)
Nastavení adres IPv6(P. 35)
Zobrazení nastavení sítě(P. 38)
58
<Nastavení DNS>(P. 463)
Nastavení
Konfigurace protokolu SMB
347W-014
SMB (Server Message Block) představuje protokol ke sdílení zdrojů, například
souborů a tiskáren, s více než jedním zařízením v síti. Zařízení využívá protokol SMB
k ukládání naskenovaných dokumentů do sdílené složky. Podle používané sítě může
být nutné nastavit název systému NetBIOS a pracovní skupiny.
Název NetBIOS
V síti systému Windows využívající systém NetBIOS slouží názvy systému NetBIOS k identifikaci počítačů
zapojených do sítě a také ke sdílení souborů a dalších síťových služeb. U většiny počítačů slouží jako název
systému NetBIOS název počítače.
Název pracovní skupiny
Název pracovní skupiny je název sloužící k seskupení více počítačů tak, aby v síti systému Windows byly
dostupné základní síťové funkce, například sdílení souborů. Zadejte název pracovní skupiny označující skupinu,
do níž zařízení patří.
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 425) .
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do Režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 416)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 417)
3
Vyberte [Nastavení sítě]
4
Klikněte na [Editovat].
5
Zadejte požadovaná nastavení.
[Nastavení SMB].
59
Obrazovka Vzdáleného
Nastavení
[Název NetBiosu]
Formou alfanumerických znaků zadejte název systému NetBIOS zařízení.
[Název pracovní skupiny]
Formou alfanumerických znaků zadejte název pracovní skupiny, do níž zařízení patří.
● K serveru WINS nelze uložit názvy NetBIOS ani názvy pracovní skupiny začínající hvězdičkou (*).
6
Klikněte na [OK].
7
Restartujte zařízení.
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a opět jej zapněte.
ODKAZY
Konfigurace služby WINS(P. 61)
60
Nastavení
Konfigurace služby WINS
347W-015
WINS (Windows Internet Name Service) je služba, která přiřazuje název NetBIOS (tj. název počítače nebo tiskárny v síti
SMB) k IP adrese. K povolení služby WINS je nutné zadat server WINS.
● Aby bylo možné zadat nastavení serveru WINS, musí být zadán název systému NetBIOS a název pracovní
skupiny. Konfigurace protokolu SMB(P. 59)
● Funkce není dostupná v síti IPv6.
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 425) .
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do Režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 416)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 417)
Obrazovka Vzdáleného
3
Vyberte [Nastavení sítě]
4
Klikněte na [Editovat].
5
Zaškrtněte políčko [Rozlišení WINS] a zadejte požadovaná nastavení.
[Nastavení WINS].
[Rozlišení WINS]
Zaškrtněte toto políčko, chcete-li pro rozlišení názvů používat službu WINS. Pokud službu WINS nepoužíváte,
zaškrtnutí políčka zrušte.
61
Nastavení
[Adresa serveru WINS]
Zadejte IP adresu serveru WINS.
● Pokud se IP adresa serveru WINS získává ze serveru DHCP, získaná IP adresa přepíše IP adresu zadanou
v textovém poli [Adresa serveru WINS].
6
Klikněte na [OK].
7
Restartujte zařízení.
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a opět jej zapněte.
Volba nastavení z ovládacího panelu
● Nastavení WINS lze provést také z možnosti <Nabídka> na obrazovce Domů.
ODKAZY
Nastavení adresy IPv4(P. 32)
62
<Nastavení WINS>(P. 464)
Nastavení
Registrace serverů LDAP
347W-016
Pokud je v síti implementován server LDAP, můžete vyhledávat na serveru čísla faxu
nebo e-mailové adresy a poté je zadat jako místo určení nebo je registrovat v
adresáři. Pokud je povoleno ověřování pro funkci odesílání ( Ověřování pomocí
serveru LDAP(P. 360) ), je třeba uložit server používaný k ověřování. Do zařízení
můžete uložit maximálně pět serverů LDAP jak pro vyhledávání, tak pro ověřování.
Servery LDAP zaregistrujte pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní.
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 425) .
1
2
3
4
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do Režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 416)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 417)
Obrazovka Vzdáleného
Klikněte na [Nastavení serveru LDAP].
Klikněte na možnost [Uložit nový server] v části [Server LDAP (Pro Hledat)] nebo
[Server LDAP (Pro Ověření)].
● Ukládání serverů LDAP je nutné provádět odděleně pro hledání nebo pro ověřování. Chcete-li používat server
LDAP pro hledání míst určení faxů a e-mailů, uložte jej pro hledání. Chcete-li jej použít k ověřování odesílání emailů nebo faxů, uložte jej pro ověřování.
Úprava informací o uloženém serveru
● Kliknutím na textový odkaz pod [Název serveru] zobrazte obrazovku pro úpravy.
Odstranění informací o uloženém serveru
● Klikněte na tlačítko [Smazat] nacházející se vpravo od názvu serveru, který chcete odstranit
[OK].
5
Uložte server LDAP.
Uložení serveru použitého k vyhledávání
Uložte server pro vyhledávání míst určení faxů nebo e-mailů.
63
klikněte na
Nastavení
[Název serveru]
Zadejte název, který chcete přiřadit serveru LDAP.
[Adresa serveru]
Zadejte IP adresu serveru LDAP nebo pomocí alfanumerických znaků zadejte název hostitele serveru (příklad:
ldap.priklad.com).
[Adresa serveru] a DNS
● Aby při vyhledávání míst určení nedocházelo k chybám, zkontrolujte následující údaje:
- Je-li v poli [Adresa serveru] zadán název hostitele, zkontrolujte, že je v síti dostupný server DNS.
- Je-li v poli [Adresa serveru] zadána IP adresa, zajistěte, aby server DNS podporoval pouze dopředné
vyhledávání. Jestliže server podporuje pouze dopředné vyhledávání, vyberte [Nepoužít] nebo [Použít] pro
[Informace pro přihlášení]. Vyberete-li [Použít (Ověření zabezpečení)], zajistěte, aby server DNS
podporoval zpětné vyhledávání.
[Pozice pro spuštění hledání]
Zadejte uzel ve stromové struktuře adresářů (DIT), od něhož chcete zahájit vyhledávání. Necháte-li toto textové
pole prázdné, zařízení zahájí vyhledávání od automaticky vybraného náhodného uzlu.
● Při zadávání uzlu zadejte text „DC=“ následovaný názvem hostitele (řetězec znaků oddělených tečkami
v názvu domény služby Active Directory) a každou položku oddělte čárkou. Je-li název domény například
„pavel.priklad.com“, zadejte text „DC=pavel,DC=priklad,DC=com“.
[Použít TLS]
Toto políčko zaškrtněte, chcete-li komunikaci se serverem LDAP šifrovat pomocí protokolu TLS.
● Toto nastavení je povolené, jen pokud je vybrána možnost [Použít] nebo [Použít (Ověření
zabezpečení)] v nabídce [Informace pro přihlášení].
[Číslo portu]
Zadejte číslo portu používaného pro komunikaci se serverem LDAP.
[Časová prodleva hledání]
64
Nastavení
Zadejte dobu, po kterou má zařízení vyhledávat.
[Informace pro přihlášení]
Vyberte [Nepoužít], [Použít] nebo [Použít (Ověření zabezpečení)] podle typu ověřování implementovaného
serverem LDAP. Když je vybrána volba [Použít] nebo [Použít (Ověření zabezpečení)], musí být zadáno uživatelské
jméno a heslo.
[Nepoužít]
Zvolte, pokud nechcete zařízení ověřovat pomocí přihlašovacích údajů.
[Použít]
Zvolte, pokud chcete zařízení ověřovat pomocí přihlašovacích údajů.
Zvolte, pokud chcete jako ověřovací heslo používat data získaná protokolem Kerberos,
[Použít (Ověření zabezpečení)] sloužícím k ověřování v síti. Je-li vybráno toto nastavení, musí být hodiny zařízení
synchronizované s hodinami serveru LDAP.
[Zobrazit obrazovku ověření při hledání]
Políčko zaškrtněte, chcete-li, aby uživatel při požadavku na hledání musel zadat uživatelské jméno a heslo.
Pokud zaškrtnete políčko [Použít stejnou informaci ověření jako při spuštění odesílání], použije se zde také
uživatelské jméno a heslo pro ověřování při odesílání faxů nebo naskenovaných dat. Pokud zaškrtnutí zrušíte,
ověření proběhne za použití informací uvedených v poli [Uživatelské jméno] a [Heslo].
[Použít stejnou informaci ověření jako při spuštění odesílání]
Umožňuje nastavit, zda se při vyhledávání použijí také údaje pro ověření při použití faxu nebo skenování. Toto
políčko je obvykle zaškrtnuté; je však platné, jen když je zaškrtnuté políčko [Zobrazit obrazovku ověření při
hledání].
[Uživatelské jméno]
Zadejte uživatelské jméno zařízení, které jste zaregistrovali na serveru LDAP.
● Když je [Použít] vybráno pro [Informace pro přihlášení], zadejte uživatelské jméno ve tvaru „(název
domény)\(uživatelské jméno)“ (příklad: domena1\uzivatel1).
● Je-li vybrána možnost [Použít (Ověření zabezpečení)], zadejte pouze uživatelské jméno (příklad: uzivatel1).
[Nastavit/Změnit heslo]
Chcete-li zadat nebo změnit heslo, zaškrtněte toto políčko a zadejte alfanumerické znaky do textového pole
[Heslo].
[Jméno domény]
Když je [Použít (Ověření zabezpečení)] vybráno pro [Informace pro přihlášení], formou alfanumerických znaků
zadejte název adresářového stromu ve službě Active Directory (příklad: priklad.com).
[Potvrdit certifikát TLS pro přístup k serveru LDAP]
Toto políčko zaškrtněte, chcete-li při šifrování komunikace se serverem LDAP pomocí protokolu TLS ověřovat
certifikát. Podle potřeby můžete zaškrtnout také políčko [Přidat CN k položkám pro ověření].
Uložení ověřovacího serveru
Pokud je omezeno použití funkcí faxu a skeneru, uložte server, který se používá k ověřování.
65
Nastavení
[Název serveru]
Zadejte název, který chcete přiřadit serveru LDAP.
[Adresa serveru]
Zadejte IP adresu serveru LDAP nebo pomocí alfanumerických znaků zadejte název hostitele serveru (příklad:
ldap.priklad.com).
[Adresa serveru] a DNS
● Aby při vyhledávání míst určení nedocházelo k chybám, zkontrolujte následující údaje:
- Je-li v poli [Adresa serveru] zadán název hostitele, zkontrolujte, že je v síti dostupný server DNS.
- Je-li v poli [Adresa serveru] zadána IP adresa, zajistěte, aby server DNS podporoval pouze dopředné
vyhledávání. Jestliže server podporuje pouze dopředné vyhledávání, vyberte [Použít] pro [Informace pro
přihlášení]. Vyberete-li [Použít (Ověření zabezpečení)], zajistěte, aby server DNS podporoval zpětné
vyhledávání.
[Pozice pro spuštění hledání]
Zadejte uzel ve stromové struktuře adresářů (DIT), od něhož chcete zahájit vyhledávání. Necháte-li toto textové
pole prázdné, zařízení zahájí vyhledávání od automaticky vybraného náhodného uzlu.
● Při zadávání uzlu zadejte text „DC=“ následovaný názvem hostitele (řetězec znaků oddělených tečkami
v názvu domény služby Active Directory) a každou položku oddělte čárkou. Je-li název domény například
„pavel.priklad.com“, zadejte text „DC=pavel,DC=priklad,DC=com“.
[Použít TLS]
Toto políčko zaškrtněte, chcete-li komunikaci se serverem LDAP šifrovat pomocí protokolu TLS.
● Toto nastavení je povolené, jen pokud je v nabídce [Informace pro přihlášení] vybrána možnost [Použít].
[Číslo portu]
Zadejte číslo portu používaného pro komunikaci se serverem LDAP.
[Časová prodleva získání ověření/atributu]
Zadejte, jak dlouho se má provádět ověřování a získávání atributů.
66
Nastavení
[Atribut jména uživatele]
Zadejte název atributu pro porovnání s uživatelským jménem zadaným během ověřování, obsahující
alfanumerické znaky (příklad: „NaZEvUctuSam“).
● Není požadováno, pokud vyberete v položce [Informace pro přihlášení] možnost [Použít (Ověření
zabezpečení)].
[Atribut e-mailové adresy]
Zadejte název atributu pro získání e-mailové adresy z ověřovacího serveru, obsahující alfanumerické znaky
(příklad: „posta“).
[Informace pro přihlášení]
Podle typu ověřování implementovaného serverem LDAP vyberte možnost [Použít] nebo [Použít (Ověření
zabezpečení)].
[Použít]
Zvolte, pokud chcete zařízení ověřovat pomocí ID správce systému.
Zvolte, pokud chcete jako ověřovací heslo používat data získaná protokolem Kerberos,
[Použít (Ověření zabezpečení)] sloužícím k ověřování v síti. Je-li vybráno toto nastavení, musí být hodiny zařízení
synchronizované s hodinami serveru LDAP.
[Použít ID správce systému]
Pokud je vybráno nastavení [Použít] v možnosti [Informace pro přihlášení], můžete určit, zda se má použít
ověřování pomocí ID správce systému. Chcete-li použít ID správce systému, políčko zaškrtněte a zadejte
uživatelské jméno a heslo pro ověřování. Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, přihlašování bude anonymní
(bez uživatelského jména).
[Uživatelské jméno]
Zadejte uživatelské jméno zařízení, které jste uložili na serveru LDAP ve tvaru „(název domény)\(uživatelské
jméno)“ (příklad: domena1\uzivatel1).
[Nastavit/Změnit heslo]
Chcete-li zadat nebo změnit heslo, zaškrtněte toto políčko a zadejte alfanumerické znaky do textového pole
[Heslo].
[Jméno domény]
Když je [Použít (Ověření zabezpečení)] vybráno pro [Informace pro přihlášení], formou alfanumerických znaků
zadejte název adresářového stromu ve službě Active Directory (příklad: priklad.com).
[Potvrdit certifikát TLS pro přístup k serveru LDAP]
Toto políčko zaškrtněte, chcete-li při šifrování komunikace se serverem LDAP pomocí protokolu TLS ověřovat
certifikát. Podle potřeby můžete zaškrtnout také políčko [Přidat CN k položkám pro ověření].
6
Klikněte na [OK].
ODKAZY
Konfigurace protokolu SNTP(P. 72)
Základní operace pro zasílání faxů(P. 214)
Základní operace pro skenování originálů(P. 279)
Ověřování pomocí serveru LDAP(P. 360)
67
Nastavení
Monitorování a ovládání zařízení pomocí protokolu
SNMP
347W-017
SNMP (Simple Network Management Protocol) je protokol určený k monitorování a ovládání komunikačních zařízení
v síti pomocí funkce MIB (Management Information Base). Zařízení podporuje protokol SNMPv1 a protokol SNMPv3
s vylepšenými funkcemi zabezpečení. Stav zařízení lze zkontrolovat z počítače při tisku dokumentů nebo pomocí
Vzdáleného uživatelského rozhraní. Můžete povolit buď protokol SNMPv1, nebo SNMPv3, případně oba současně. U
každé verze zadejte nastavení odpovídající síťovému prostředí a účelům používání.
SNMPv1
Protokol SNMPv1 využívá informace nazývané „komunita“ k určení rozsahu komunikace SNMP. Protože se tyto
informace objevují na síti ve formě prostého textu, bude síť ohrožena útoky. Chcete-li zajistit zabezpečení sítě,
vypněte protokol SNMPv1 a používejte SNMPv3.
SNMPv3
Při použití protokolu SNMPv3 můžete implementovat správu síťových zařízení chráněnou robustními funkcemi
zabezpečení. Upozorňujeme, že před konfigurací protokolu SNMPv3 musí být aktivována funkce TLS Vzdáleného
uživatelského rozhraní ( Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 377) ).
● Zařízení nepodporuje funkci upozornění pomocí depeší protokolu SNMP.
● Informace o změně čísla portu protokolu SNMP najdete v části
Změna čísel portů(P. 373) .
● Máte-li v počítači nebo na síti nainstalovaný software pro správu pomocí SNMP, můžete zařízení vzdáleně
konfigurovat, monitorovat a ovládat z počítače. Další informace naleznete v příručkách dodaných se
softwarem pro správu.
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 425) .
1
2
3
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do Režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 416)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 417)
Vyberte [Nastavení sítě]
[Nastavení SNMP].
68
Obrazovka Vzdáleného
Nastavení
4
Klikněte na [Editovat].
5
Zadejte nastavení protokolu SNMPv1.
● Nepotřebujete-li změnit nastavení SNMPv1, pokračujte dalším krokem.
[Použít SNMPv1]
Zaškrtnutím políčka povolte protokol SNMPv1. Ostatní nastavení protokolu SNMPv1 můžete zadat, pouze
pokud je toto políčko zaškrtnuté.
[Použít název komunity 1]/[Použít název komunity 2]
Zaškrtněte toto políčko, chcete-li zadat název komunity. Pokud není nutné zadávat název komunity, zrušte
zaškrtnutí políčka.
[Název komunity]
Formou alfanumerických znaků zadejte název komunity.
[Povolení přístupu MIB]
Pro každou komunitu vyberte [Čtení/Zápis] nebo [Pouze Čtení] pro přístupová oprávnění k objektům MIB
[Čtení/Zápis]
Povoluje zobrazení i změnu hodnot objektů MIB.
[Pouze Čtení]
Povoluje pouze zobrazení hodnot objektů MIB.
[Použít vyčleněnou komunitu]
Vyhrazená komunita je předvolená komunita, určená výhradně pro správce používající software Canon, jako
je například iW Management Console. Políčko zaškrtněte, chcete-li používat vyhrazenou komunitu, a zadejte
[Povolení přístupu MIB]. Pokud funkci vyhrazené komunity nechcete používat, zaškrtnutí políčka zrušte.
6
Zadejte nastavení protokolu SNMPv3.
● Nepotřebujete-li změnit nastavení SNMPv3, přejděte k dalšímu kroku.
69
Nastavení
[Použít SNMPv3]
Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte protokol SNMPv3. Ostatní nastavení protokolu SNMPv3 můžete zadat,
pouze pokud je toto políčko zaškrtnuté.
[Umožnit uživatele]
Toto políčko zaškrtněte, chcete-li povolit [Uživatelská nastavení 1]/[Uživatelská nastavení 2]/[Uživatelská
nastavení 3]. Pokud chcete zakázat uživatelské nastavení, zrušte označení příslušného zaškrtávacího pole.
[Uživatelské jméno]
Formou alfanumerických znaků zadejte uživatelské jméno.
[Povolení přístupu MIB]
Vyberte [Čtení/Zápis] nebo [Pouze Čtení] pro přístupová oprávnění k objektům MIB.
[Čtení/Zápis]
Povoluje zobrazení i změnu hodnot objektů MIB.
[Pouze Čtení]
Povoluje pouze zobrazení hodnot objektů MIB.
[Nastavení zabezpečení]
Výběrem [Ověření Zap/Šifrování Zap], [Ověření Zap/Šifrování Vyp] nebo [Ověření Vyp/Šifrování Vyp] nastavte
požadovanou kombinaci nastavení ověřování a šifrování.
[Algoritmus ověření]
Pokud jste vybrali možnost [Ověření Zap/Šifrování Zap] nebo [Ověření Zap/Šifrování Vyp] v nabídce
[Nastavení zabezpečení], vyberte algoritmus odpovídající vašemu prostředí.
[Algoritmus šifrování]
Pokud jste vybrali možnost [Ověření Zap/Šifrování Zap] v nabídce [Nastavení zabezpečení], vyberte šifrovací
algoritmus pro vaše síťové prostředí.
[Nastavit/Změnit heslo]
Chcete-li zadat nebo změnit heslo, zaškrtněte toto políčko a formou alfanumerických znaků zadejte heslo do
textového pole [Heslo ověření] nebo [Heslo šifrování]. Heslo potvrďte jeho opětovným zadáním do textového
pole [Potvrdit]. Pro algoritmus ověřování a šifrování lze nastavit samostatné heslo.
7
Zadejte nastavení Získávání informací o správě tiskárny.
70
Nastavení
● Díky funkci SNMP lze pomocí počítače v síti monitorovat a pravidelně získávat informace o správě tiskárny,
například tiskové protokoly a porty tiskárny.
[Získat informace správy tiskárny od hostitele]
Políčko zaškrtněte, pokud chcete povolit monitorování informací správy tiskárny pomocí protokolu SNMP.
Chcete-li monitorování informací správy tiskárny zakázat, zaškrtnutí políčka zrušte.
8
Klikněte na [OK].
9
Restartujte zařízení.
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a opět jej zapněte.
Zakázání protokolu SNMPv1
● Pokud je zakázán protokol SNMPv1, některé z funkcí zařízení nejsou dostupné, například získávání informací
o zařízení pomocí ovladače tiskárny.
Použití ovládacího panelu
● Nastavení protokolu SNMP lze povolit či zakázat z nabídky <Nabídka>.
<Nastavení SNMP>(P. 467)
Povolení protokolu SNMPv1 i SNMPv3
● Jsou-li povoleny obě verze protokolu SNMP, doporučuje se nastavit přístupová oprávnění MIB v protokolu
SNMPv1 na [Pouze Čtení]. Přístupová oprávnění MIB lze nastavit nezávisle ve verzi SNMPv1 a SNMPv3 (a pro
každého uživatele ve verzi SNMPv3). Výběrem volby [Čtení/Zápis] (plná přístupová oprávnění) ve verzi
SNMPv1 se zruší robustní funkce zabezpečení zahrnuté ve verzi SNMPv3, protože většinu nastavení zařízení
lze pak ovládat pomocí protokolu SNMPv1.
ODKAZY
Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 377)
71
Nastavení
Další nastavení sítě
347W-018
Nakonfigurujte následující nastavení podle svého síťového prostředí.
Konfigurace režimu PASV serveru FTP(P. 72)
Konfigurace protokolu SNTP(P. 72)
Monitorování stroje ze systémů pro správu zařízení(P. 74)
Konfigurace režimu PASV serveru FTP
PASV je komunikační režim FTP, který se používá k přenosu souborů. Režim PASV je třeba použít, chcete-li se připojit
k serveru FTP přes bránu firewall. Nejdřív si zkontrolujte, zda je režim PASV nastaven na straně serveru FTP.
● To, zda se má režim PASV použít pro server FTP, závisí na prostředí sítě a nastavení na serveru FTP, na který
odesíláte data. Další informace získáte od správce sítě.
<Nabídka> <Možnosti> <Síť>
<OK> Restartujte zařízení
<Nastavení TCP/IP>
<Použít režim FTP PASV>
<Zapnuto>
Konfigurace protokolu SNTP
Protokol SNTP (Simple Network Time Protocol) umožňuje upravit systémové hodiny pomocí časového serveru v síti.
Používá-li se server SNTP, časový server se kontroluje v určených intervalech; proto lze vždy zachovat správný čas. Čas
se upravuje na základě světového času UTC (Coordinated Universal Time), před konfigurací protokolu SNTP tedy
zadejte časové pásmo ( Nastavení data a času(P. 12) ). Nastavení protokolu SNTP lze provést pomocí Vzdáleného
uživatelského rozhraní.
● Funkce SNTP zařízení podporuje server NTP (verze 3) i SNTP (verze 3 a 4).
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 425) .
1
2
3
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do Režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 416)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 417)
Vyberte [Nastavení sítě]
[Nastavení SNTP].
72
Obrazovka Vzdáleného
Nastavení
4
Klikněte na [Editovat].
5
Zaškrtněte políčko [Použít SNTP] a zadejte požadovaná nastavení.
[Použít SNTP]
Políčko zaškrtněte, chcete-li provádět synchronizaci pomocí funkce SNTP Pokud funkci SNTP nechcete
používat, zaškrtnutí políčka zrušte.
[Název serveru NTP]
Zadejte IP adresu serveru NTP nebo SNTP. Je-li v síti dostupná služba DNS, můžete místo toho zadat název
hostitele (nebo FQDN) obsahující alfanumerické znaky (příklad: ntp.priklad.com).
[Interval pollingu]
Zadejte interval mezi dvěma synchronizacemi.
6
Klikněte na [OK].
7
Restartujte zařízení.
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a opět jej zapněte.
Testování komunikace se serverem NTP/SNTP
● Stav komunikace s registrovaným serverem můžete zobrazit kliknutím na tlačítko [Nastavení/Uložení]
[Nastavení sítě] [Kontrola serveru NTP] v části [Nastavení SNTP]. Pokud bylo vytvořeno funkční připojení,
výsledek se zobrazí v následující podobě. Upozorňujeme, že touto operací se neupraví systémové hodiny.
73
Nastavení
Monitorování stroje ze systémů pro správu zařízení
Shromažďování a správu různých informací o síťových zařízeních můžete zjednodušit tak, že do sítě implementujete
software pro správu zařízení, například iW Management Console*. Informace, jako jsou nastavení zařízení a chybové
protokoly, se získávají a distribuují prostřednictvím serverového počítače. Je-li zařízení zapojeno do takové sítě, nástroj
iW Management Console vyhledá zařízení v síti pomocí protokolů, jako je SLP (Service Location Protocol), s cílem získat
od zařízení informace, například o stavu napájení. Nastavení protokolu SLP lze provést pomocí Vzdáleného
uživatelského rozhraní. V této části je popsán postup konfigurace protokolu nastavení pro komunikaci mezi zařízením
a pluginy pro nástroj iW Management Console.
*Další
informace o nástroji iW Management Console získáte od místního autorizovaného prodejce společnosti Canon.
Použití pluginů nástroje iW Management Console
● Musíte povolit nastavení vyhrazeného portu a protokolu SNMP. Při nastavování SNMP nastavte [Povolení
přístupu MIB] na [Čtení/Zápis] pro SNMPv1 i SNMPv3.
<Použít vyčleněný port>(P. 468)
Monitorování a ovládání zařízení pomocí protokolu SNMP(P. 68)
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 425) .
◼ Konfigurace komunikace SLP se softwarem pro správu zařízení
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do Režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 416)
2
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 417)
3
Klikněte na [Nastavení sítě].
4
Zadejte nastavení protokolu SLP.
Obrazovka Vzdáleného
Zadání vícesměrového zjišťování zařízení
1
Vyberte [Nastavení Multicast Discovery]
2
Zaškrtněte políčko [Odpovědět Discovery] a zadejte požadovaná nastavení.
[Editovat].
74
Nastavení
[Odpovědět Discovery]
Políčko zaškrtněte, chcete-li nastavit zařízení, aby odpovídalo na pakety vícesměrového zjišťování
softwaru pro správu zařízení, a povolit monitorování softwarem pro správu zařízení.
● Informace o změně čísla portu pro vícesměrové zjišťování najdete v
Změna čísel portů(P. 373) .
[Název rozsahu]
Chcete-li zařízení zahrnout do určitého oboru, formou alfanumerických znaků zadejte název oboru.
3
Klikněte na [OK].
Upozornění softwaru pro správu zařízení na stav zařízení
1
Vyberte [Nastavení oznámení režimu spánku]
2
Zaškrtněte políčko [Oznámit] a zadejte požadovaná nastavení.
[Editovat].
[Oznámit]
Políčko zaškrtněte, chcete-li software pro správu zařízení upozorňovat na stav napájení zařízení. Když je
zaškrtnuto políčko [Oznámit], můžete očekávat, že nebude docházet k nepotřebné komunikaci zařízení
během režimu spánku a sníží se celková spotřeba energie.
[Číslo portu]
Změňte číslo portu pro tuto funkci podle prostředí sítě.
[Počet routerů na trase]
Zadejte počet směrovačů, jimiž mohou procházet pakety upozornění.
[Interval oznámení]
Zadejte, jak často má zařízení upozorňovat software pro správu zařízení na stav napájení.
3
Klikněte na [OK].
75
Nastavení
5
Restartujte zařízení.
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a opět jej zapněte.
◼ Konfigurace nastavení komunikace mezi přístrojem a doplňky
Nastavení můžete provést tak, aby byla povolena komunikace mezi přístrojem a pluginy nástroje iW Management
Console. Pomocí pluginů budete moci spravovat nastavení zařízení z nástroje iW Management Console.
<Nabídka>
<Možnosti>
<Síť>
<Správa nastavení zařízení>
76
<Zapnuto>
Nastavení
Instalace ovladačů
347W-019
Nainstalujte do počítače různé ovladače a přidružený software.
1
Před instalací proveďte nezbytnou přípravu.
● Předem k hlavní jednotce připojte volitelná zařízení.
Volitelná zařízení(P. 690)
● Je-li k zařízení dodaný disk CD-ROM/DVD-ROM, vložte disk CD-ROM/DVD-ROM do jednotky v počítači.
● Potřebné ovladače a software si můžete stáhnout z webu společnosti Canon (http://www.canon.com/).
● Nové verze ovladačů a softwaru budou nahrány na webu společnosti Canon v okamžiku, kdy budou
dostupné. Podle potřeby si je můžete stáhnout. Nejprve zkontrolujte požadavky na systém.
● V závislosti na zařízení a podmínkách prostředí nemusejí být některé funkce dostupné.
● Některé verze operačních systémů nepodporují některé z ovladačů. Další informace o podpoře
nejnovějších operačních systémů najdete na webu společnosti Canon.
2
Proveďte instalaci.
● Podrobné informace o instalaci naleznete v příručkách k ovladačům a softwaru.
● Pokud v části [Nastavení brány firewall] není povoleno odesílání a příjem IP adresy, instalace ovladačů není
možná. Další informace viz Zadání adres IP pro nastavení brány firewall(P. 367) .
● Pokud [Nastavení brány firewall] nepovoluje odesílání a příjem IP adresy počítače, na kterém jsou
nainstalované ovladače, nelze z daného počítače tisknout ani posílat faxy.
77
Nastavení
Konfigurace počátečního nastavení pro funkce faxu
1660-01J
347W-01A
Nastavení faxu nakonfigurujte podle kroků 1 až 4 níže. Nejprve se rozhodněte, který režim příjmu nejlépe odpovídá
předpokládanému používání, a poté nakonfigurujte nastavení podle pokynů na obrazovce. Další informace o určitém
kroku získáte kliknutím na odkaz na příslušnou část.
Krok 1
Volba používaného režimu příjmu faxu(P. 79)
Krok 2
Registrace čísla faxu a názvu jednotky(P. 80)
Krok 3
Výběr režimu příjmu(P. 81)
Krok 4
Připojení telefonní linky(P. 82)
78
Nastavení
Volba používaného režimu příjmu faxu
347W-01C
Před konfigurací nastavení faxu se rozhodněte, který režim příjmu nejlépe odpovídá předpokládanému používání.
Předpokládané používání
Režim příjmu
Používat pouze fax / nepoužívat telefon
<Auto>
Toto nastavení je vhodné, pokud chcete zařízení používat pouze k příjmu faxů
a nechcete používat telefon či volitelné sluchátko.
Používat hlavně telefon / fax používat
minimálně
<Ruční>
Připojte k zařízení telefon nebo sluchátko. Toto nastavení je vhodné, pokud
chcete používat převážně telefon. Příchozí faxy lze přijímat ručně.
Používat fax i telefon
Používat záznamník
<Záznamník>
Připojte záznamník. Pokud volající telefonují
v okamžiku, kdy nejste u telefonu, mohou
zaznamenat zprávu. Zařízení automaticky
přijímá příchozí faxy.
Použití standardního telefonu
nebo volitelného sluchátka
<Fax/Tel (Automat. přepínání)>
Připojte telefon nebo sluchátko. Zařízení
automaticky přijímá příchozí faxy a telefon
vyzvání u příchozích volání.
● V závislosti na typu připojeného telefonu nemusí být zařízení schopno správně přijímat nebo odesílat faxy.
● K dispozici může být možnost ručně nastavit režimy příjmu jinak, než je popsáno výše, a to v závislosti na vaší
zemi nebo oblasti.
Příjem faxů(P. 223)
»
Pokračujte částí
Registrace čísla faxu a názvu jednotky(P. 80)
ODKAZY
Příjem faxů(P. 223)
79
Nastavení
Registrace čísla faxu a názvu jednotky
347W-01E
Zaregistrujte číslo faxu a název jednotky svého zařízení. Tyto údaje se vytisknou v horní části každé stránky odeslané ze
zařízení.
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte možnost <Nastavení funkcí>
3
Vyberte <Nastavit nyní>.
4
Vyberte <Další>.
5
Zadejte faxové číslo a vyberte možnost <Použít>.
6
Vyberte <Další>.
7
<Běžné>
Obrazovka Domů(P. 120)
<Návod k nastavení faxu>.
Zadejte název jednotky (například jméno uživatele či název firmy) a vyberte možnost
<Použít>.
● Postup vkládání textu naleznete v části
Zadávání textu(P. 129) .
➠ Po registraci názvu jednotky se zobrazí obrazovka pro nastavení režimu příjmu.
»
Pokračujte částí
Výběr režimu příjmu(P. 81)
ODKAZY
Příjem faxů(P. 223)
80
Nastavení
Výběr režimu příjmu
347W-01F
Předem vyberte režim příjmu vhodný pro předpokládané používání (
faxu(P. 79) ).
1
Vyberte <Další>.
2
Vyberte režim příjmu.
Volba používaného režimu příjmu
● Pomocí možnosti <Ano> nebo <Ne> vyberte režim příjmu pro operace, které budete využívat.
● K dispozici může být možnost ručně nastavit režimy příjmu jinak, než je popsáno níže, a to v závislosti na
vaší zemi nebo oblasti. Příjem faxů(P. 223)
Nastavení režimu příjmu na možnost <Auto>
Vyberte <Ne>.
Nastavení režimu příjmu na možnost <Záznamník>
Vyberte <Ano>
<Ano>.
Nastavení režimu příjmu na možnost <Fax/Tel (Automat. přepínání)>
Vyberte možnost <Ano>
<Ne>
<Ano>.
Nastavení režimu příjmu na možnost <Ruční>
Vyberte možnost <Ano>
3
<Ne>
<Ne>.
Vyberte <Použít>.
➠ Po nastavení režimu příjmu se zobrazí způsob připojení telefonní linky.
»
Pokračujte částí
Připojení telefonní linky(P. 82)
ODKAZY
Příjem faxů(P. 223)
81
Nastavení
Připojení telefonní linky
1660-01S
347W-01H
Připojte k zařízení telefonní linku.
1
Připojte k zařízení telefonní linku.
● Zapojte přiložený telefonní kabel do konektoru telefonní linky (
) na zařízení a do konektoru telefonní linky
ve zdi.
● Používáte-li telefon nebo záznamník, zapojte ho do konektoru externího telefonu (
● Používáte-li volitelné sluchátko, zapojte ho do zdířky sluchátka (
).
).
● Připojujete-li externí telefon s funkcemi faxu, nastavte telefon na ruční příjem faxů.
2
Po připojení telefonní linky vyberte možnost <Konec>.
3
Vyberte <Ano>.
Pokud zařízení automaticky nenastaví typ telefonní linky
Nastavte typ telefonní linky podle následujících kroků. Jestliže si nejste jistí, jaký typ telefonní linky používáte,
obraťte se na místní telefonní společnost. Nastavení <Vybrat typ linky> nemusí být dostupné v závislosti na
zemi, kde přístroj používáte.
<Nabídka>
linky>
<Nastavení funkcí>
<Odeslat>
Vyberte typ telefonní linky
ODKAZY
Základní operace pro zasílání faxů(P. 214)
Příjem faxů(P. 223)
82
<Nastavení faxu>
<Nastavit čáru>
<Vybrat typ
Nastavení
Konfigurace nastavení skenování
347W-01J
Chcete-li odeslat naskenované předlohy přímo e-mailem nebo i-faxem nebo je uložit do sdílených složek nebo na
server FTP, je třeba nakonfigurovat síť. S požadovaným nastavením vám pomůže nástroj Nástroj pro nastavení funkce
odesílání, dodaný spolu se zařízením. Proveďte potřebnou konfiguraci v závislosti na účelu a síťovém prostředí.
Uložení v počítači
Příprava na použití zařízení jako skeneru(P. 84)
Skenování do e-mailu nebo i-faxu
Postup nastavení odesílání e-mailu nebo odesílání a příjmu i-faxu(P. 85)
Skenování do sdílených složek
Postup nastavení sdílené složky jako místa pro ukládání(P. 93)
Uložení na server FTP
Postup nastavení FTP serveru jako místa pro ukládání(P. 97)
ODKAZY
Systémové prostředí(P. 686)
Funkce skenování(P. 681)
83
Nastavení
Příprava na použití zařízení jako skeneru
347W-01K
Chcete-li toto zařízení používat jako skener, je třeba provést přípravné kroky, včetně instalace softwaru do počítače.
Další informace najdete v příručkách k příslušným ovladačům na webu s online příručkami. Když toto zařízení
v systému Windows připojujete k počítači přes bezdrátovou nebo pevnou síť LAN, musíte zařízení registrovat v nástroji
„MF Network Scanner Selector“ podle níže uvedeného postupu. Tento postup není nutný, je-li zařízení propojené
s počítačem přes rozhraní USB.
● Funkce skenování není k dispozici, je-li zařízení propojeno s počítačem v prostředí IPv6. Použijte prostředí
IPv4 nebo připojení USB.
1
Na hlavním panelu systému klikněte na tlačítko
2
Zaškrtněte políčko u zařízení a klikněte na položku [OK].
84
.
Nastavení
Postup nastavení odesílání e-mailu nebo odesílání a
příjmu i-faxu
347W-01L
Před konfigurací zařízení na skenování do e-mailu zkontrolujte postup nastavení níže.
Ujistěte se, že zařízení i počítač jsou správně propojené.
Připojení k bezdrátové síti LAN(P. 18)
Připojení ke kabelové síti LAN(P. 17)
Zkontrolujte následující informace:
● IP adresa zařízení.
Zobrazení nastavení sítě(P. 38)
● e-mailová adresa, kterou chcete uložit jako místo určení;
● informace týkající se poštovního serveru, včetně názvu serveru SMTP, čísel portů,
zda je vyžadováno ověření a uživatelské jméno a heslo pro ověřování.
● Bližší informace týkající se nastavení poštovního serveru získáte u svého
poskytovatele internetových služeb nebo u správce sítě.
Ujistěte se, že počítač splňuje systémové požadavky nástroje Nástroj pro
nastavení funkce odesílání (odesílání e-mailů).
● Systémové požadavky nástroje Nástroj pro nastavení funkce odesílání
Systémové prostředí(P. 686)
● Ujistěte se také, že možnosti <Použít HTTP> a <Použít vzdálené UR> jsou
nastaveny na <Zap>.
Zákaz komunikace HTTP(P. 411)
Deaktivace Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 412)
Proveďte konfiguraci zařízení.
● Konfigurace základních nastavení e-mailu
e-mailu(P. 86)
● Konfigurace nastavení příjmu i-faxu
pomocí e-mailů/i-faxů(P. 89)
Konfigurace základních nastavení
Konfigurace nastavení komunikace
● Konfigurace podrobných nastavení komunikace pomocí e-mailů/i-faxů
(ověřování, šifrování atd.) Konfigurace nastavení komunikace pomocí emailů/i-faxů(P. 89)
85
Nastavení
Konfigurace základních nastavení e-mailu
347W-01R
V této části je popsán způsob konfigurace nastavení e-mailu pomocí nástroje Nástroj pro nastavení funkce odesílání.
Pomocí nástroje Nástroj pro nastavení funkce odesílání lze také ukládat e-mailové adresy do adresáře.
● Pomocí nástroje Nástroj pro nastavení funkce odesílání lze nakonfigurovat základní nastavení pro odesílání
e-mailů. Namísto nástroje Nástroj pro nastavení funkce odesílání můžete podrobnější nastavení, například
nastavení ověřování POP před odesláním nebo pro šifrovanou komunikaci, nakonfigurovat pomocí
Vzdáleného uživatelského rozhraní. Konfigurace nastavení komunikace pomocí e-mailů/i-faxů(P. 89)
1
Spusťte nástroj Nástroj pro nastavení funkce odesílání.
Pomocí webového prohlížeče
Do pole adresy webového prohlížeče zadejte „http://<IP adresa zařízení>/sendsupport_login.html“ a stiskněte
klávesu [ENTER] na klávesnici.
Pomocí disku CD-ROM/DVD-ROM
1
Vložte dodaný disk CD-ROM/DVD-ROM do jednotky v počítači.
● Vyberte jazyk a klikněte na tlačítko [OK], pokud k tomu budete vyzváni.
2
Klikněte na [Spustit softwarové programy].
● Pokud se obrazovka [Instalace softwarových programů / příruček] nezobrazí, podívejte se do části
Zobrazení obrazovky [Instalace softwarových programů / příruček](P. 702) .
● Pokud se zobrazí [Přehrát automaticky], klikněte na [Spustit MInst.exe].
3
Klikněte na možnost [Spustit] u položky [Nástroj pro nastavení funkce odesílání].
4
Klikněte na [Další].
● Pokud chcete zobrazit „Příručka pro nastavení odesílání“, klikněte na možnost [Jak nastavit].
● Pokud se zobrazí obrazovka pro zrušení brány firewall systému Windows, klikněte na možnost [Ano].
5
Vyberte zařízení z nabídky [Seznam zařízení] a klikněte na tlačítko [Další].
86
Nastavení
Pokud se zařízení nezobrazí v položce [Seznam zařízení]
● Klikněte na [Hledat znovu]. Pokud se problém nevyřeší, klikněte na možnost [Hledat podle IP adresy],
zadejte IP adresu zařízení a poté klikněte na tlačítko [OK].
6
2
Potvrďte nastavení a klikněte na tlačítko [OK].
Klikněte na [Spustit].
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte do příslušných textových polí ID a PIN a poté klikněte na
možnost [Přihlásit].
3
Klikněte na [Nastavení odesílání na e-mail].
● Pokud se na obrazovce zobrazí výzva k zadání kódu PIN adresáře, zadejte PIN pro adresář a klikněte na
tlačítko [OK]. Omezení používání adresáře(P. 402)
4
Zadejte požadovaná nastavení.
[Uložení]
87
Nastavení
[Číslo v oblíbených položkách]
Pomocí nástroje Nástroj pro nastavení funkce odesílání můžete e-mailovou adresu zaregistrovat do
skupiny <Oblíbená> v adresáři. V rozbalovacím seznamu vyberte číslo.
[Název pro číslo v oblíbených položkách]
Zadejte název identifikující místo určení, které chcete uložit. Zadejte název, který se vám bude dobře
hledat v adresáři.
[Nastavení cíle odeslání]
[Cílová e-mailová adresa]
Zadejte e-mailovou adresu, na kterou chcete naskenované originály odeslat.
[Nastavení serveru SMTP]
[Server SMTP]
Zadejte název serveru SMTP.
[Ověření SMTP]
Kliknutím na přepínač [Nenastaveno] nebo [Nastaveno] zvolte nastavení ověřování odpovídající serveru
SMTP. Vyberete-li možnost [Nastaveno], zadejte uživatelské jméno do pole [Uživatelské jméno] a heslo
do pole [Heslo].
Způsoby ověřování pro odesílání e-mailů
● Aby nedocházelo k přenosům e-mailů neověřenými uživateli, zařízení podporuje ověřování protokolem
SMTP (SMTP AUTH) a POP před SMTP. Další informace o požadované metodě ověřování získáte od
poskytovatele služeb Internetu nebo správce sítě.
● Ověřování POP před SMTP lze nakonfigurovat pouze pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní.
Konfigurace nastavení komunikace pomocí e-mailů/i-faxů(P. 89)
5
Klikněte na [Další].
6
Potvrďte nastavení a klikněte na tlačítko [Uložit].
7
Restartujte zařízení.
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a opět jej zapněte.
V závislosti na síti, kterou používáte, může být vyžadováno další nastavení. Další informace o nastavení získáte
od poskytovatele služeb Internetu nebo správce sítě.
● Informace o povolení TLS pro odesílání e-mailů najdete v části
pomocí e-mailů/i-faxů(P. 89) .
● Informace o změně čísel portů najdete v části
Konfigurace nastavení komunikace
Změna čísel portů(P. 373) .
ODKAZY
Postup nastavení odesílání e-mailu nebo odesílání a příjmu i-faxu(P. 85)
Zadání nastavení e-mailu(P. 311)
Ukládání míst určení(P. 176)
88
Nastavení
Konfigurace nastavení komunikace pomocí e-mailů/ifaxů
347W-01S
Ke konfiguraci podrobných nastavení odesílání a příjmu, například nastavení pro použití zařízení k odesílání a příjmu ifaxů, nastavení ověřování POP a šifrování komunikace před odesláním e-mailů nebo i-faxů, použijte Vzdálené
uživatelské rozhraní. Informace o požadovaných nastaveních získáte od poskytovatele připojení nebo správce sítě.
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 425) .
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do Režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 416)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 417)
3
Vyberte možnost [Nastavení vysílání]
4
Klikněte na [Editovat].
5
Zadejte požadovaná nastavení.
Obrazovka Vzdáleného
[Nastavení sítě – Nastavení e-mailu/I-faxu].
[Server SMTP]
Formou alfanumerických znaků zajdete název serveru SMTP (nebo IP adresu) k odesílání a příjmu e-mailů a ifaxů.
[E-mailová adresa]
Formou alfanumerických znaků zajdete e-mailovou adresu, kterou chcete pro zařízení používat.
[Server POP]
Formou alfanumerických znaků zajdete název serveru SMTP nebo IP adresu k odesílání a příjmu e-mailů a ifaxů.
89
Nastavení
[Uživatelské jméno]
Formou alfanumerických znaků zajdete uživatelské jméno určeného e-mailového účtu, jestliže je používán
server POP3.
[Nastavit/Změnit heslo]
Je-li používán server POP3 a chcete nastavit nebo změnit heslo, zaškrtněte toto políčko a do pole [Heslo]
zadejte alfanumerické znaky.
Zadání nastavení pro příjem i-faxů
[PŘ. s POP]
Zaškrtněte políčko pro příjem i-faxů.
[Interval POP]
Nastaví interval (v minutách), který se použije k automatickému připojení k serveru POP3. Jsou-li na serveru
nějaké i-faxy, budou automaticky přijaty a vytištěny.
Zakázání automatického příjmu
● [Interval POP] nastavte na hodnotu [0]. Když je nastavena hodnota [0], i-faxy se přijímají ručně.
Ruční
příjem i-faxů(P. 251)
Konfigurace ověřování Pop před odesláním
Ověřování POP před SMTP zabraňuje neoprávněným uživatelům v používání e-mailů a i-faxů ověřováním
uživatelů na serveru POP3.
[Použít ověření POP před odesláním]
Toto políčko zaškrtněte, chcete-li používat server POP3 pro ověřování před odesláním e-mailů nebo i-faxů.
[Použít ověření APOP]
90
Nastavení
Toto políčko zaškrtněte, chcete-li během ověřování šifrovat heslo pomocí protokolu APOP.
Konfigurace ověřování SMTP
Pokud nakonfigurujete ověřování SMTP (SMTP AUTH), provádí se při odesílání e-mailů či i-faxů identifikace
uživatele podle uživatelského jména a hesla.
[Použít ověření SMTP (SMTP AUTH)]
Chcete-li aktivovat ověřování na serveru SMTP, zaškrtněte toto políčko a zadejte alfanumerické znaky do
textového pole [Uživatelské jméno].
[Nastavit/Změnit heslo]
Chcete-li zadat nebo změnit heslo, zadejte alfanumerické znaky do textového pole [Heslo].
Konfigurace šifrované komunikace
Můžete nakonfigurovat šifrování komunikace na serveru SMTP nebo POP3.
[Použít TLS pro SMTP]
Zaškrtněte toto políčko, chcete-li používat TLS pro šifrování komunikace se serverem SMTP. Podle potřeby
zaškrtněte políčko [Ověřit certifikát] nebo [Přidat CN k položkám pro ověření].
[Použít TLS pro POP]
Toto políčko zaškrtněte, chcete-li komunikaci se serverem POP3 šifrovat pomocí protokolu TLS. Podle potřeby
můžete zaškrtnout políčko [Ověřit certifikát] a [Přidat CN k položkám pro ověření].
6
Klikněte na [OK].
7
Restartujte zařízení.
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a opět jej zapněte.
91
Nastavení
● V závislosti na síti, kterou používáte, může být nutné změnit nastavení portu SMTP nebo POP3 ( Změna
čísel portů(P. 373) ). Další informace o nastavení získáte od poskytovatele služeb Internetu nebo správce
sítě.
ODKAZY
Postup nastavení odesílání e-mailu nebo odesílání a příjmu i-faxu(P. 85)
Konfigurace základních nastavení e-mailu(P. 86)
Základní operace pro skenování originálů(P. 279)
Použití internetového faxu (i-fax)(P. 243)
92
Nastavení
Postup nastavení sdílené složky jako místa pro
ukládání
347W-01U
Před konfigurací zařízení pro skenování do sdílených složek je třeba nejprve zkontrolovat nastavení podle níže
uvedeného postupu.
Ujistěte se, že zařízení i počítač jsou správně propojené.
Připojení k bezdrátové síti LAN(P. 18)
Připojení ke kabelové síti LAN(P. 17)
Zkontrolujte následující informace:
● IP adresa zařízení.
Zobrazení nastavení sítě(P. 38)
● Název počítače, v němž se nachází sdílená složka.
počítače(P. 704)
Kontrola názvu
● cesta ke sdílené složce a její název (jsou-li u složky nastavená omezení přístupu,
je potřeba zadat také uživatelské jméno a heslo).
● Pokyny k vytvoření nové sdílené složky najdete v příručce „Příručka pro nastavení
odesílání“.
Ujistěte se, že počítač splňuje systémové požadavky nástroje Nástroj pro
nastavení funkce odesílání.
● Systémové požadavky nástroje Nástroj pro nastavení funkce odesílání
Systémové prostředí(P. 686)
● Ujistěte se také, že možnosti <Použít HTTP> a <Použít vzdálené UR> jsou
nastavené na <Zap>.
Zákaz komunikace HTTP(P. 411)
Deaktivace Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 412)
Proveďte konfiguraci zařízení.
ukládání(P. 94)
93
Nastavení sdílené složky jako místa pro
Nastavení
Nastavení sdílené složky jako místa pro ukládání
347W-01W
Funkce skenování do sdílených složek se také nazývá „Skenování do SMB“, protože tato funkce využívá technologii SMB
(Server Message Block) specifickou pro systém Windows. SMB představuje protokol ke sdílení zdrojů, například
souborů a tiskáren, s více než jedním zařízením v síti ( Konfigurace protokolu SMB(P. 59) ). Chcete-li zařízení
nakonfigurovat na ukládání naskenovaných dokumentů do sdílené složky v síti pomocí funkce SMB, předem zadejte
z počítače umístění sdílené složky. V této části je popsáno, jak zadat umístění pro ukládání pomocí nástroje Nástroj pro
nastavení funkce odesílání.
● K zadání umístění sdílené složky jako cíl pro ukládání uložením složky do adresáře můžete také použít
Vzdálené uživatelské rozhraní. Uložení míst určení v adresáři prostřednictvím Vzdáleného uživatelského
rozhraní. Uložení míst určení ze Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 428)
1
Spusťte nástroj Nástroj pro nastavení funkce odesílání.
Pomocí webového prohlížeče
Do pole adresy webového prohlížeče zadejte „http://<IP adresa zařízení>/sendsupport_login.html“ a stiskněte
klávesu [ENTER] na klávesnici.
Pomocí disku CD-ROM/DVD-ROM
1
Vložte dodaný disk CD-ROM/DVD-ROM do jednotky v počítači.
● Vyberte jazyk a klikněte na tlačítko [OK], pokud k tomu budete vyzváni.
2
Klikněte na [Spustit softwarové programy].
● Pokud se obrazovka [Instalace softwarových programů / příruček] nezobrazí, podívejte se do části
Zobrazení obrazovky [Instalace softwarových programů / příruček](P. 702) .
● Pokud se zobrazí [Přehrát automaticky], klikněte na [Spustit MInst.exe].
3
Klikněte na možnost [Spustit] u položky [Nástroj pro nastavení funkce odesílání].
4
Klikněte na [Další].
● Pokud chcete zobrazit „Příručka pro nastavení odesílání“, klikněte na možnost [Jak nastavit].
● Pokud se zobrazí obrazovka pro zrušení brány firewall systému Windows, klikněte na možnost [Ano].
5
Vyberte zařízení z nabídky [Seznam zařízení] a klikněte na tlačítko [Další].
94
Nastavení
Pokud se zařízení nezobrazí v položce [Seznam zařízení]
● Klikněte na [Hledat znovu]. Pokud se problém nevyřeší, klikněte na možnost [Hledat podle IP adresy],
zadejte IP adresu zařízení a poté klikněte na tlačítko [OK].
6
2
Potvrďte nastavení a klikněte na tlačítko [OK].
Klikněte na [Spustit].
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte do příslušných textových polí ID a PIN a poté klikněte na
možnost [Přihlásit].
3
Klikněte na [Nastavení ukládání do sdílené složky].
● Pokud se na obrazovce zobrazí výzva k zadání kódu PIN adresáře, zadejte PIN pro adresář a klikněte na
tlačítko [OK]. Omezení používání adresáře(P. 402)
4
Zadejte požadovaná nastavení.
95
Nastavení
[Uložení]
[Číslo v oblíbených položkách]
Pomocí nástroje Nástroj pro nastavení funkce odesílání můžete uložit složku k ukládání naskenovaných
dokumentů do skupiny <Oblíbená> v adresáři. V rozbalovacím seznamu vyberte číslo.
[Název pro číslo v oblíbených položkách]
Zadejte název identifikující místo určení, které chcete uložit. Zadejte název, který se vám bude dobře
hledat v adresáři.
[Nastavení cíle uložení]
[Protokol]
Zobrazí se protokol používaný k zasílání naskenovaných dokumentů do sdílené složky.
[Název počítače cíle uložení]
Zadejte název hostitele nebo IP adresu počítače, kde se sdílená složka nachází.
[Název sdílené složky v cílovém počítači uložení]
Zadejte název cílové složky nebo cestu k cílové složce. Pokud se například sdílená složka nachází
v podsložce s názvem „sdílení“ a je obsažena ve složce [Veřejné] na jednotce C (cesta:
C:\users\public\sdílení), zadejte text „users\public\sdílení“.
[Stav nastavení sdílené složky]
[Zákaz přístupu do sdílené složky]
Kliknutím na přepínač [Nenastaveno] nebo [Nastaveno] zvolte omezení přístupu nastavené u sdílené
složky. Vyberete-li možnost [Nastaveno], zadejte uživatelské jméno do pole [Registrované uživatelské
jméno] a heslo do pole [Přístupové heslo].
5
Klikněte na [Další].
6
Potvrďte nastavení a klikněte na tlačítko [Uložit].
7
Restartujte zařízení.
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a opět jej zapněte.
ODKAZY
Postup nastavení sdílené složky jako místa pro ukládání(P. 93)
Základní operace pro skenování originálů(P. 279)
96
Nastavení
Postup nastavení FTP serveru jako místa pro ukládání
347W-01X
Před konfigurací zařízení pro skenování na server FTP zkontrolujte níže uvedený postup nastavení.
Ujistěte se, že zařízení i počítač jsou správně propojené.
Připojení k bezdrátové síti LAN(P. 18)
Připojení ke kabelové síti LAN(P. 17)
Zkontrolujte následující informace:
● IP adresa zařízení.
Zobrazení nastavení sítě(P. 38)
● název serveru FTP,
● cesta k serveru FTP a název složky,
● uživatelské jméno, heslo (pokud je nastaveno).
● Pokud neznáte cestu, název složky, uživatelské jméno, heslo a jiné údaje
o serveru FTP, obraťte se na správce sítě.
● Změna čísla portu FTP.
Změna čísel portů(P. 373)
Zkontrolujte, zda není třeba použít režim PASV.
● Režim PASV je třeba použít, pokud se mezi zařízením a serverem FTP používá
brána firewall. Konfigurace režimu PASV serveru FTP(P. 72)
● Ujistěte se také, že možnosti <Použít HTTP> a <Použít vzdálené UR> jsou
nastavené na <Zap>.
Zákaz komunikace HTTP(P. 411)
Deaktivace Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 412)
Uložte adresu serveru FTP.
Uložení míst určení ze Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 428)
97
Základní operace
Základní operace
Základní operace ............................................................................................................................................ 100
Součásti a jejich funkce ..................................................................................................................................... 104
Přední strana ................................................................................................................................................ 105
Zadní strana ................................................................................................................................................. 107
Vnitřní prostor .............................................................................................................................................. 108
Podavač ........................................................................................................................................................ 109
Víceúčelová přihrádka .................................................................................................................................. 110
Zásuvka na papír .......................................................................................................................................... 111
Ovládací panel .............................................................................................................................................. 112
Zapnutí zařízení ................................................................................................................................................. 114
Vypnutí zařízení ............................................................................................................................................ 115
Vypnutí v pevně stanovenou dobu ......................................................................................................... 116
Použití ovládacího panelu ................................................................................................................................. 118
Základní obrazovky ....................................................................................................................................... 119
Obrazovka Domů ................................................................................................................................... 120
Obrazovka <Monitor stavu> ................................................................................................................... 123
Zobrazení zprávy ................................................................................................................................... 125
Základní operace .......................................................................................................................................... 126
Zadávání textu .............................................................................................................................................. 129
Přihlášení do systému stroje ............................................................................................................................ 131
Vkládání originálů ............................................................................................................................................. 133
Vkládání papíru ................................................................................................................................................. 137
Vkládání papíru do zásuvky na papír ............................................................................................................ 139
Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky .................................................................................................... 144
Vkládání obálek ............................................................................................................................................ 147
Vkládání předtištěného papíru ..................................................................................................................... 149
Zadání velikosti a typu papíru ....................................................................................................................... 154
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír .................................................................................. 155
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce ........................................................................ 157
Registrace výchozího nastavení papíru pro víceúčelovou přihrádku ...................................................... 159
Uložení vlastní velikosti papíru ............................................................................................................... 161
Omezení zobrazených velikostí papíru ................................................................................................... 162
Automatický výběr odpovídajícího zdroje papíru pro jednotlivé funkce ................................................. 163
Přizpůsobení displeje ........................................................................................................................................ 164
Přizpůsobení obrazovky Domů ..................................................................................................................... 165
98
Základní operace
Uložení často používaných nastavení ........................................................................................................... 168
Změna výchozího nastavení pro funkce .......................................................................................................... 170
Nastavení zvukových signálů ........................................................................................................................... 172
Přepnutí do režimu spánku .............................................................................................................................. 174
Ukládání míst určení ......................................................................................................................................... 176
Uložení míst určení do adresáře ................................................................................................................... 178
Uložení více míst určení do skupiny ....................................................................................................... 181
Úprava uložených míst určení v adresáři ............................................................................................... 183
Použití paměťového zařízení USB ..................................................................................................................... 184
99
Základní operace
Základní operace
347W-01Y
Tato kapitola popisuje základní operace, např. používání ovládacího panelu nebo postup při vkládání papíru. Jedná se o
operace, které jsou při obsluze zařízení prováděny často.
◼ Součásti a jejich funkce
Tato část popisuje vnitřní a vnější součásti zařízení a jeho funkce, dále pak způsoby používání tlačítek na operačním
panelu a zobrazení na displeji. Součásti a jejich funkce(P. 104)
◼ Zapnutí zařízení
Tato část popisuje, jak zařízení zapnout a vypnout.
Zapnutí zařízení(P. 114)
◼ Použití ovládacího panelu
Tato část popisuje použití displeje pro různé úlohy, například volbu položek nebo úpravu nastavení. Také popisuje, jak
se zadávají znaky a číslice. Použití ovládacího panelu(P. 118)
◼ Přihlášení do systému stroje
V této části je popsáno, jak se po zobrazení přihlašovací obrazovky přihlásit do systému zařízení.
systému stroje(P. 131)
100
Přihlášení do
Základní operace
◼ Vkládání originálů
Tato část popisuje, jak se originály pokládají na kopírovací desku a do podavače.
Vkládání originálů(P. 133)
◼ Vkládání papíru
Tato část popisuje, jak založit papír do zásuvky na papír a do víceúčelové přihrádky.
Vkládání papíru(P. 137)
◼ Přizpůsobení displeje
V této části je popsáno, jak uspořádat tlačítka a vytvořit tlačítka pro klávesové zkratky ke snazšímu používání obrazovek
na displeji. Přizpůsobení displeje(P. 164)
◼ Změna výchozího nastavení pro funkce
V této části je popsáno, jak změnit nastavení, která se zobrazí po výběru funkce.
funkce(P. 170)
101
Změna výchozího nastavení pro
Základní operace
◼ Nastavení zvukových signálů
Tato část popisuje, jak nastavit hlasitost zvuků, které zařízení vydává, např. po odeslání faxu nebo v případě výskytu
chyby. Nastavení zvukových signálů(P. 172)
◼ Přepnutí do režimu spánku
Tato část popisuje, jak nastavit režim spánku.
Přepnutí do režimu spánku(P. 174)
◼ Uložení míst určení
Tato část popisuje, jak registrovat místa určení pro odesílání faxů nebo skenování dokumentů.
určení(P. 176)
Ukládání míst
◼ Použití paměťového zařízení USB
Tato část obsahuje infomrace o dostupných paměťových zařízeních USB a o vložení nebo odebrání paměťového
zařízení USB. Použití paměťového zařízení USB(P. 184)
102
Základní operace
103
Základní operace
Součásti a jejich funkce
347W-020
Tato část popisuje části zařízení (vnější součásti, přední a zadní stranu, vnitřní součásti) a jejich funkci. Kromě uvedení
informací týkajících se součástí zařízení používaných k základním operacím, jako jsou vkládání papíru a výměna
tonerových kazet, popisuje tato část také tlačítka na ovládacím panelu a displej. V této části naleznete tipy pro správné
používání zařízení.
Přední strana(P. 105)
Zadní strana(P. 107)
Vnitřní prostor(P. 108)
Podavač(P. 109)
Víceúčelová přihrádka(P. 110)
Zásuvka na papír(P. 111)
Ovládací panel(P. 112)
104
Základní operace
Přední strana
347W-021
Podavač
Automaticky podává originály ke skenování do zařízení. Pokud jsou do podavače vloženy dva nebo více listů
originálu, originály se skenují postupně bez přerušení. Podavač(P. 109)
Port USB (pro připojení zařízení USB)
Tento port používejte k připojení paměťového zařízení nebo klávesnice USB jiných výrobců. Po připojení
paměťového zařízení USB můžete z paměťového zařízení tisknout data a také na něj ukládat naskenované
originály.
Tisk z paměťového zařízení USB (Tisk z paměťového média)(P. 265)
Odesílání dat e-mailem/Ukládání dat do sdílené složky/na server FTP(P. 286)
Zarážka papíru
Otevřením zarážky papíru zabráníte vypadávání papíru mimo výstupní přihrádku.
Reproduktor
Vydává zvuky produkované zařízením, jako jsou tóny faxu nebo varovné tóny.
105
Základní operace
Rukojeti
Při přenášení držte zařízení za tyto rukojeti.
Přemístění zařízení(P. 573)
Ovládací panel
Na ovládacím panelu se nacházejí tlačítka, jako je tlačítko Domů, tlačítko Stop, displej a indikátory stavu.
Prostřednictvím ovládacího panelu lze provádět všechny operace a nastavení.
Ovládací panel(P. 112)
Základní obrazovky(P. 119)
Výstupní přihrádka
Do výstupní přihrádky se vysouvá potištěný papír.
Vypínač
Zapněte nebo vypněte napájení. Pokud chcete zařízení restartovat, vypněte zařízení, počkejte nejméně 10
sekund a poté zařízení znovu zapněte.
Přední kryt
Přední kryt se otvírá při výměně tonerové kazety nebo odstraňování zachyceného papíru.
Postup výměny tonerové kazety(P. 570)
Odstraňování zachyceného papíru(P. 644)
Zásuvka na papír
Do zásuvky na papír vkládejte typ papíru, který používáte nejčastěji.
papír(P. 139)
Vkládání papíru do zásuvky na
Víceúčelová přihrádka
Pokud potřebujete dočasně použít jiný typ papíru, než jaký je vložen do zásuvky na papír, použijte k vložení
tohoto typu papíru víceúčelovou přihrádku. Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky(P. 144)
Kopírovací deska
Skenujete-li knihy, originály se silným nebo tenkým papírem a jiné originály, které nelze skenovat s použitím
podavače, uložte tyto originály na kopírovací desku. Vkládání originálů(P. 133)
Větrací otvory
Vzduch uvnitř zařízení musí mít možnost unikat ven z důvodu chlazení vnitřních části zařízení. Upozornění.
Umístěním předmětů před ventilační otvory zamezíte ventilaci.
106
Základní operace
Zadní strana
347W-022
Port USB (pro připojení zařízení USB)
Tento port slouží k připojení různých zařízení, například klávesnice USB od jiného výrobce.
Port LAN
Sem připojte kabel LAN, chcete-li k zařízení připojit kabelový směrovač LAN apod.
síti LAN(P. 17)
Připojení ke kabelové
Port USB (pro připojení počítače)
Kabel USB použijte pro propojení zařízení a počítače.
Konektor sluchátka
Připojte volitelné sluchátko.
Konektor externího telefonu
Slouží pro připojení telefonu nebo záznamníku.
Připojení telefonní linky(P. 82)
Konektor telefonní linky
Telefonní kabel použijte pro připojení zařízení k telefonní lince.
Připojení telefonní linky(P. 82)
Zadní kryt
Tento kryt se otvírá při odstraňování zachyceného papíru.
Odstraňování zachyceného papíru(P. 644)
Typový štítek
Na štítku je uvedeno sériové číslo, které využijete v případě dotazů týkajících se zařízení.
nelze vyřešit(P. 656)
Zásuvka napájení
Slouží k připojení napájecí šňůry.
107
Pokud problém
Základní operace
Vnitřní prostor
347W-023
Přepravní vodítko (v zadní části)
Pokud v zařízení dojde k zachycení papíru, zvedněte transportní vodítko směrem k přední části zařízení, aby
bylo možné zachycený papír vyjmout. Odstraňování zachyceného papíru(P. 644)
Přepravní vodítko (v přední části)
Pokud v zařízení dojde k zachycení papíru, zvedněte transportní vodítko směrem k zadní části zařízení, aby
bylo možné zachycený papír vyjmout. Odstraňování zachyceného papíru(P. 644)
Duplexní transportní vodítko
Pokud dojde k zachycení papíru při oboustranném tisku, snižte duplexní transportní vodítko, aby bylo možné
zachycený papír vyjmout. Odstraňování zachyceného papíru(P. 644)
108
Základní operace
Podavač
347W-024
Kryt podavače
Otevřete při odstraňování zachyceného papíru.
Zachycení papíru v podavači(P. 646)
Posuvná vodítka
Tato posuvná vodítka vždy nastavte podle šířky originálu.
Přihrádka podávání originálů
Automaticky podává originály ke skenování do zařízení. Pokud jsou do podavače vloženy dva nebo více listů
originálu, originály se skenují postupně bez přerušení. Vkládání originálů(P. 133)
Výstupní přihrádka na originály
Zde vystupují naskenované originály.
Skenovací oblast podavače dokumentů
Originály vložené do podavače jsou při skenování automaticky podávány do oblasti skenování.
● Do oblasti výstupu originálů nepokládejte žádné předměty. Kdybyste tak učinili, mohli byste originály
poškodit.
● V zájmu zajištění dobré kvality tisku pravidelně čistěte podavač a kopírovací desku.
čištění(P. 562)
109
Pravidelné
Základní operace
Víceúčelová přihrádka
347W-025
Vodítka papíru
Vodítka papíru nastavte přesně podle šířky uloženého papíru, aby byl papír do zařízení správně podáván.
Zatlačte na uvolňovací páčku zámku označenou na obrázku šipkou, aby se uvolnil zámek, a poté posuňte
vodítka papíru.
Přihrádka na papír
Před vložením papíru vysuňte přihrádku na papír.
Nástavec přihrádky
Při vkládání papíru velkého formátu vysuňte nástavec přihrádky.
ODKAZY
Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky(P. 144)
110
Základní operace
Zásuvka na papír
347W-026
Vodítka papíru
Vodítka papíru nastavte přesně podle velikosti vkládaného papíru, aby byl papír do zařízení správně podáván.
Zatlačte na uvolňovací páčky zámku označené na obrázku šipkami, aby se uvolnil zámek, a poté posuňte
vodítka papíru.
Uvolňovací páčka (pro prodloužení zásuvky na papír)
Vkládání papíru ve formátu Legal vyžaduje prodloužení zásuvky na papír. Zatlačte na uvolňovací páčku, aby
se uvolnil zámek a prodlužte zásuvku na papír.
Indikátor úrovně papíru
Ukazuje zbývající množství papíru. Tím, jak se zbývající množství zmenšuje, se značka pohybuje dolů.
ODKAZY
Vkládání papíru do zásuvky na papír(P. 139)
111
Základní operace
Ovládací panel
347W-027
● Úhel ovládacího panelu lze upravit. Nastavte si úhel pro nejpohodlnější sledování panelu.
Nastavení úhlu displeje(P. 113)
Displej
Zobrazuje postup zařízení a chybové stavy. Displej je také dotykový, takže umožňuje zadávat nastavení
stisknutím určitých míst na obrazovce.
Základní operace(P. 126)
Základní obrazovky(P. 119)
Tlačítko Hlasitost zvuku
Stisknutím upravte hlasitost.
Nastavení zvukových signálů(P. 172)
Tlačítko Úspora energie
Stisknutím přepnete zařízení do režimu spánku. Pokud je zařízení v režimu spánku, pak se tlačítko rozsvítí
zeleným světlem. Opětovným stisknutím tlačítka režim spánku ukončíte. Přepnutí do režimu
spánku(P. 174)
Indikátor Data
Bliká, když se provádí operace, jako je např. přenos dat nebo tisk. Rozsvítí se v případě, že nějaké dokumenty
čekají na zpracování.
Indikátor Chyba
Bliká nebo svítí, pokud se vyskytla chyba, např. došlo k zachycení papíru.
112
Základní operace
Tlačítko Domů
Stisknutím tohoto tlačítka otevřete obrazovku Domů, která poskytuje přístup k nabídce nastavení a funkcím,
jako je kopírování a skenování.
Obrazovka Domů(P. 120)
Přizpůsobení obrazovky Domů(P. 165)
Tlačítko Stop
Stisknutím zrušíte tisk nebo jiné operace.
Značka NFC (Bezkontaktní komunikace)
Můžete také používat funkce, jako je tisk přejetím zařízení s nainstalovanou aplikací Canon PRINT Business
přes tuto značku. Propojení s mobilními zařízeními(P. 320)
Nastavení úhlu displeje
Když znaky na displeji dotekového panelu nevidíte zřetelně, upravte úhel ovládacího panelu.
ODKAZY
Základní operace(P. 126)
113
Základní operace
Zapnutí zařízení
347W-028
V této části je popsáno, jak zařízení zapnout.
1
Ujistěte se, že je zástrčka řádně zasunutá do elektrické zásuvky.
2
Stiskněte hlavní vypínač.
➠ Zobrazí se úvodní obrazovka.
Ovládací panel(P. 112)
● Můžete si zvolit, která obrazovka se má zobrazit hned po zapnutí zařízení.
spuštění/obnově>(P. 448)
ODKAZY
Vypnutí zařízení(P. 115)
114
<Výchozí obrazovka po
Základní operace
Vypnutí zařízení
347W-029
V této části je popsáno, jak zařízení vypnout.
1
Stiskněte hlavní vypínač.
● Úplné vypnutí zařízení může trvat delší dobu. Neodpojujte napájecí šňůru, dokud se nevypne displej.
● Chcete-li zařízení restartovat, počkejte nejméně 10 sekund po vypnutí zařízení.
● Můžete zadat čas pro každý den v týdnu a nakonfigurovat nastavení na automatické vypnutí zařízení.
Vypnutí v pevně stanovenou dobu(P. 116)
115
Základní operace
Vypnutí v pevně stanovenou dobu
347W-02A
Můžete provést takové nastavení, aby se napájení automaticky vypnulo každý den v týdnu ve stanovenou dobu. Díky
tomu se předejde zbytečné spotřebě energie, k níž může docházet, když se napájení nevypne. Ve výchozím nastavení
je tato funkce deaktivována.
● Informace o základních operacích při nastavování zařízení ze Vzdáleného uživatelského rozhraní najdete
v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 425) .
1
2
3
4
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do Režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 416)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 417)
Vyberte možnost [Nastavení časovače]
Obrazovka Vzdáleného
[Editovat].
Zaškrtněte políčko [Použít časovač automatického vypnutí pro každý týden] a
nastavte čas vypnutí napájení.
[Použít časovač automatického vypnutí pro každý týden]
Zaškrtnutím políčka se umožní nastavení času vypnutí každý den v týdnu.
[Neděle] až [Sobota]
116
Základní operace
Zadejte požadovaný čas vypnutí napájení. Když necháte políčko pro zadání času prázdné, znamená to, že v
daný den se automatické vypnutí neprovede.
5
Klikněte na [OK].
Pokud se napájení ve stanovený čas automaticky nevypne*
● Když svítí nebo bliká indikátor Data
● Když se zobrazí obrazovka nabídky nebo kontrolní počitadlo
● Import a export údajů o nastavení
● Když se aktualizuje firmware
*Pokud nelze napájení vypnout automaticky v zadaném čase, provede se v intervalu po jedné minutě opakovaný pokus, a to
až desetkrát. Pokud nelze napájení vypnout ani po deseti opakovaných pokusech, automatické vypnutí v daném dnu se
neprovede.
117
Základní operace
Použití ovládacího panelu
347W-02C
Pomocí displeje a tlačítek ovládacího panelu můžete konfigurovat nastavení nebo ovládat funkce zařízení. V této části
je popsáno základní použití tohoto displeje a tlačítek.
Základní obrazovky(P. 119)
Základní operace(P. 126)
Zadávání textu(P. 129)
● Chcete-li převrátit světlé a tmavé části displeje:
● Chcete-li upravit jas displeje:
<Obrátit barvy obrazovky>(P. 474)
<Jas>(P. 474)
ODKAZY
Ovládací panel(P. 112)
118
Základní operace
Základní obrazovky
347W-02E
Na displeji se zobrazí obrazovka Domů nebo obrazovka nastavení, ze které můžete spustit funkce, jako je kopírování
nebo skenování. Displej lze použít také ke kontrole různých informací, jako jsou chybové zprávy a provozní stav
zařízení. Obrazovka je také dotyková, takže můžete provádět různé úlohy přímým stisknutím požadovaného místa na
obrazovce.
Obrazovka Domů(P. 120)
Obrazovka <Monitor stavu>(P. 123)
Zobrazení zprávy(P. 125)
● Obrazovku Domů si můžete přizpůsobit, když často používaná tlačítka uspořádáte tak, abyste měli snazší
přístup k příslušným funkcím. Přizpůsobení displeje(P. 164)
Zobrazení postupu
● Na některých obrazovkách lze pomocí tlačítka <?> zobrazit popis funkcí nebo postup jejich použití.
119
Základní operace
Obrazovka Domů
347W-02F
Obrazovka Domů se zobrazí po zapnutí zařízení nebo po stisknutí tlačítka
slouží k zadávání nastavení funkcí a k ukládání funkcí.
na ovládacím panelu. Tato obrazovka
Změna stránky
Slouží k zobrazení další stránky na obrazovce Domů. Stránky lze
posunovat také krátkým potažením prstem do strany.
<Kontrola počit.>
Ukazuje celkový počet výtisků.
počítadla(P. 583)
Zobrazení hodnoty
<Odhlásit>
Tímto tlačítkem se ze zařízení odhlásíte.
<Monitor stavu>
Po stisknutí tohoto tlačítka můžete zkontrolovat stav tisku,
zobrazit historii používání nebo síťová nastavení, jako je adresa
IP zařízení. Můžete také ověřit stav zařízení, např. zbývající
množství papíru a zbývající množství toneru v kazetách nebo
chyby, ke kterým případně došlo. Obrazovka <Monitor
stavu>(P. 123)
Ikona Wi-Fi
Zobrazí se, když je zařízení připojeno k bezdrátové síti LAN.
<Kopírovat>
Tímto tlačítkem spustíte kopírování.
Kopírování(P. 187)
<Fax>
Tímto tlačítkem odešlete ze zařízení fax.
Faxování(P. 210)
<Skenovat>
Naskenuje originál a převede ho do elektronického souboru.
Naskenované soubory můžete uložit v počítači nebo poslat emailem. Skenování(P. 274)
<Tisk z paměťov. média>
Vytiskne soubory uložené na paměťovém zařízení USB. Tisk z
paměťového zařízení USB (Tisk z paměťového média)(P. 265)
Tlačítko Application Library (Knihovna aplikací)
120
Základní operace
Pomocí těchto tlačítek lze využívat rychlou volbu k pohodlnému
provádění funkcí. Další informace najdete v příručce k
Application Library (Knihovně aplikací) na webu s online
příručkami.
<Zabezpečený tisk>
Tato funkce umožňuje tisk zabezpečeného dokumentu. Tisk
dokumentu zabezpečeného kódem PIN (Zabezpečený tisk)
(P. 261)
<Nabídka>
Toto tlačítko umožňuje přístup k nastavením zařízení, jako jsou
<Nastavení funkcí>, <Možnosti> a řadě dalších. Nastavení
seznamu nabídky(P. 446)
<Adresář>
Slouží k ukládání nebo úpravě míst určení pro e-maily a faxy.
Můžete také zobrazit uložené místo určení, když odesíláte e-mail
nebo fax. Ukládání míst určení(P. 176)
<Nast. papíru>
Toto tlačítko slouží k zadání velikosti a typu papíru vloženého
v zásuvce na papír a víceúčelové přihrádce. Zadání velikosti a
typu papíru(P. 154)
<Mobilní portál>
Slouží k vytvoření připojení k mobilnímu zařízení.
mobilními zařízeními(P. 320)
Propojení s
<Nastavení dom. obraz.>
Umožňuje změnit pořadí, v jakém se zobrazují tlačítka na
obrazovce Domů. Přizpůsobení obrazovky Domů(P. 165)
<Aktualizovat firmware>
Umožňuje aktualizovat firmware přes internet.
firmwaru(P. 441)
Aktualizace
<Kopie průkazu>
Tato funkce slouží ke kopírování přední i zadní strany řidičského
nebo jiného průkazu na stejnou stranu listu papíru. Vytváření
kopií identifikačních karet(P. 206)
121
Základní operace
<Kopie pasu>
Umožňuje na jednom archu kopírovat několik pasů.
Vytváření kopií pasů(P. 207)
<Návod k obsluze>
Stisknutím zobrazíte pokyny k použití nebo informace
o příčinách chyb a řešeních.
Tlačítka zástupců
Zobrazí „oblíbená nastavení“, která byla uložena pro funkce
kopírování, faxování a skenování. Přidání tlačítek na
obrazovku Domů(P. 165)
ODKAZY
Přizpůsobení obrazovky Domů(P. 165)
122
Základní operace
Obrazovka <Monitor stavu>
347W-02H
Když vyberete možnost <Monitor stavu>, otevře se obrazovka, kde můžete zkontrolovat průběh zpracování dokumentů
a také stav zařízení (např. zbývající množství toneru v kazetách) a nastavení sítě, například IP adresu zařízení.
<Chybová informace / oznámení>
Ukazuje podrobné informace o vzniklých chybách.
Postup řešení každé zprávy(P. 620)
<Informace o zařízení>
Zobrazí stav zařízení, např. množství papíru nebo zbývající množství toneru v kazetách.
<Informace o papíru>
Ukazuje, zda je v každém zdroji papíru vložen papír.
<Informace o kazetě>
Ukazuje zbývající množství toneru v kazetách. Před vyprázdněním tonerových kazet může skončit životnost
dalších vnitřních částí.
<Využití paměti zabezpečeného tisku>
Zde se zobrazuje velikost paměti, která je aktuálně využita pro uložení dat zabezpečeného tisku.
dokumentu zabezpečeného kódem PIN (Zabezpečený tisk)(P. 261)
<Informace o verzi>
Zobrazuje informace o verzi firmwaru.
<Sériové číslo>
Zobrazí sériové číslo stroje.
123
Tisk
Základní operace
Stav a výpisy zkopírovaných, vytištěných a odeslaných nebo přijatých
dokumentů
Umožňuje zobrazit aktuální stav vybraných položek. Jako příklad je níže uvedena obrazovka <Kopírovací/
tisková úloha>.
<Informace sítě>
Zobrazuje nastavení sítě, jako je adresa IP zařízení, a stav, například komunikací v bezdrátové síti LAN.
Zobrazení nastavení sítě(P. 38)
<Odebr.pam.média>
Slouží k bezpečnému vyjmutí paměťového zařízení USB. Zobrazí se pouze v případě, že je k přístroji připojeno
paměťové zařízení USB. Vyjmutí paměťového zařízení USB(P. 184)
124
Základní operace
Zobrazení zprávy
347W-02J
Zpráva se zobrazí např. v situaci, kdy dojde papír nebo skončí životnost tonerové kazety.
zprávy(P. 620)
Postup řešení každé
Dojde-li k chybě
V některých případech se po výskytu chyby zobrazí postup, jak na chybu reagovat. Podle pokynů na obrazovce
problém vyřešte. Jako příklad je níže uvedena obrazovka, která se objeví, pokud došlo k zachycení papíru.
125
Základní operace
Základní operace
347W-02K
Displej je dotykový panel, který umožňuje ovládat zařízení přímo prostřednictvím obrazovky.
Vyhněte se následujícím činnostem.
● Displej by nemusel fungovat správně nebo by mohlo dojít k jeho poškození.
- Použití velkého tlaku při dotyku
- Použití špičatých předmětů (nehtů, propisovacích per, tužek apod.) k dotykovému ovládání
- Ovládání mokrýma nebo špinavýma rukama
- Ovládání displeje, pokud na něm leží nějaký předmět
● Před použitím displeje dotekového panelu odstraňte z displeje ochrannou fólii.
Ovládání klepnutím
Na obrazovku klepejte lehce a rychle. Klepnutí slouží k výběru položek a dokončení nastavení.
Krátké potažení
Přejeďte prstem po displeji. Účinek krátkého potažení závisí na tom, na které obrazovce se nacházíte. Když
například krátce potáhnete na obrazovce Domů, zobrazí se další stránka ve směru potažení.
126
Základní operace
◼ Výběr položek
Výběr provedete klepnutím na název položky nebo na tlačítko.
Pokud klepnete na položku omylem
● Chcete-li výběr položky zrušit, posuňte prst mimo položku a poté přerušte dotyk s obrazovkou.
Návrat na předchozí obrazovku
● Klepnutím na tlačítko
se vrátíte na předchozí obrazovku.
◼ Posouvání obrazovky
Jestliže se na obrazovku nevejdou všechny informace, zobrazí se na obrazovce posuvník. Poté se krátkým potažením
na obrazovce můžete posunout ve směru provedeného pohybu. Posuvník se však zobrazí pouze tehdy, když se
obrazovky dotýkáte.
◼ Změna hodnoty nastavení
Pomocí tlačítek <+>/<-> lze upravovat nastavení na měřítku. Nastavení můžete také upravit krátkým potažením
posuvníku doleva nebo doprava.
127
Základní operace
● Máte možnost změnit celou řadu nastavení zobrazovaných na displeji, jako je jazyk zobrazování:
<Nastavení zobrazení>(P. 448)
● Můžete změnit obrazovku, která se automaticky zobrazí poté, co je zařízení po určenou dobu v nečinnosti:
<Funkce po autom. resetování>(P. 455)
● Můžete změnit různá nastavení související s ovládáním, například jas obrazovky:
128
<Přístupnost>(P. 474)
Základní operace
Zadávání textu
347W-02L
Při zadávání textu nebo čísla použijte klávesnici zobrazenou na obrazovce. Zadáváte-li pouze čísla, můžete použít
číselná tlačítka na obrazovce.
Přepnutí typu zadávaného znaku
Klepnutím na tlačítka <a> nebo <1/#> přepnete typ zadávaného znaku.
● Chcete-li zadat velká písmena, klepněte na tlačítko
.
Odstraňování textu
Každým klepnutím na tlačítko
znaků za sebou.
se odstraní jeden znak. Podržením tlačítka
můžete odstranit několik
Přesunutí kurzoru (zadání mezery)
Klepnutím na tlačítka
a klepněte na tlačítko
nebo
.
pohybujte kurzorem. Chcete-li zadat mezeru, přesuňte kurzor na konec textu
Když jsou zobrazena číselná tlačítka
Pokud se zadává pouze číselná hodnota, zobrazí se na obrazovce numerické klávesy. Číselné hodnoty zadáte
klepnutím na číselná tlačítka.
129
Základní operace
Rozsah hodnot
● Hodnoty v závorkách ( ) zobrazené pod vstupním polem představují nastavitelný rozsah hodnot.
Když jsou zobrazena jiná tlačítka než číselná
● Když jsou zobrazena tlačítka <+>/<-> nebo
/
, můžete klepnutím na ně zvýšit nebo snížit číselnou
hodnotu nebo posunout kurzor.
Zadávání znaků pomocí USB klávesnice
Přední strana(P. 105) nebo Zadní strana(P. 107) a
K portu USB pro zařízení USB můžete připojit klávesnici na
zadávat text pomocí této klávesnice. Text můžete zadávat z ovládacího panelu, i když je připojená klávesnice.
● Některá tlačítka na USB klávesnici, například [Backspace], [Home] a [End], nelze použít. Když stisknete
tlačítko, které nelze použít, nic se nezadá ani nezmění.
● Chcete-li odstranit text, použijte klávesu [Delete].
● Stisknutím klávesy [RETURN/ENTER] zadávání textu dokončíte stejně jako výběrem možnosti <Použít>.
● Můžete zadat typ rozvržení klávesnice (americké nebo britské).
<Rozvržení anglické klávesnice>(P. 452)
● USB klávesnici lze od zařízení kdykoliv odpojit. Pro její odpojení není vyžadován žádný speciální postup.
● Některé znaky se nemusí zadat správně v závislosti na zobrazovaném jazyce.
● Některé typy USB klávesnic nemusí fungovat správně.
130
Základní operace
Přihlášení do systému stroje
347W-02R
Pokud je povolená správa ID oddělení nebo ID správce systému, před použitím zařízení se musíte přihlásit. Přihlášení
je také nutné, pokud je omezeno použití funkcí faxu a skeneru.
Přihlášení ke správě ID oddělení(P. 131)
Přihlášení k funkci Oprávněné odesílání(P. 131)
Přihlášení ke správě ID oddělení
Když se objeví přihlašovací obrazovka, použijte postup níže k zadání ID oddělení a kódu PIN.
● Když se zobrazí zpráva <Vložte kartu.>, viz
1
Copy Card Reader-F(P. 690) .
Zadejte ID.
1
Vyberte možnost <ID oddělení> nebo <ID správce systému>.
2
Zadejte ID.
● Pokud není zadán žádný kód PIN, přejděte ke kroku 3.
2
Zadejte kód PIN.
1
Vyberte <PIN>.
2
Zadejte kód PIN.
3
Vyberte <Přihlásit>.
➠ Přihlašovací obrazovka se změní na obrazovku Domů.
● Po ukončení práce se zařízením vyberte možnost <Odhlásit>. Zobrazí se přihlašovací obrazovka.
Přihlášení k funkci Oprávněné odesílání
Pokud je povoleno nastavení funkce odesílání ( Ověřování pomocí serveru LDAP(P. 360) ) a vy použijete funkci faxu
nebo skeneru, otevře se přihlašovací obrazovka funkce oprávněného odeslání.
131
Základní operace
1
Zadejte uživatelské jméno.
1
Vyberte <Uživatelské jméno>.
2
Zadejte uživatelské jméno.
● Postup vkládání textu naleznete v části
2
Zadejte heslo.
1
Vyberte <Heslo>.
2
Zadejte heslo.
3
Zadávání textu(P. 129) .
Vyberte možnost <Název serveru> a vyberte server pro ověření.
● Vyberte server LDAP, na kterém je uloženo vaše uživatelské jméno a heslo.
4
Vyberte <Přihlásit>.
➠ Přihlašovací obrazovka se změní na obrazovku Domů funkce faxu nebo skeneru.
● Po ukončení práce se zařízením vyberte možnost <Odhlásit>. Zobrazí se přihlašovací obrazovka.
Otevře-li se obrazovka <Vybrat typ odhlášení>
● Pokud jste přihlášení k funkcím oprávněného odesílání a správy ID oddělení, otevře se dialogové okno, kde
můžete vybrat položky, od kterých se chcete odhlásit. Chcete-li se odhlásit pouze od funkce oprávněného
odeslání (funkce faxu nebo skeneru) a zůstat přihlášeni k funkci správy ID oddělení, vyberte možnost
<Odhlásit od ověřeného odesílání>. V ostatních případech vyberte možnost <Odhlásit od všech ověřených
funkcí>.
ODKAZY
Nastavení správy ID oddělení(P. 352)
Změna ID a kódu PIN správce systému(P. 350)
132
Základní operace
Vkládání originálů
347W-02S
Umístěte originály na kopírovací desku nebo je vložte do podavače. Kopírovací desku používejte při skenování silných
nebo vázaných dokumentů, např. knih. Do podavače můžete vložit dva nebo více listů originálu, aby se mohly skenovat
bez přerušení. Informace o velikostech vkládaného papíru apod. najdete v části Hlavní jednotka(P. 671) nebo
Podavač(P. 674) .
Pokládání originálů na kopírovací desku(P. 134)
Vkládání originálů do podavače(P. 134)
Použijte originály, které jsou zcela suché.
● Před umístěním originálů zajistěte, aby veškerá lepidla, inkousty nebo korekční barvy na originálech byly
zcela zaschlé.
Pokud chcete zabránit uvíznutí papíru
● Do podavače nevkládejte následující typy originálů, protože by mohlo dojít k uvíznutí papíru:
- Zvrásněný nebo pomačkaný papír
- Karbonový papír
- Zvlněný nebo stočený papír
- Papír s povrchovou úpravou
- Potrhaný papír
- Průsvitný nebo tenký papír
- Sešité nebo sepnuté originály
- Papír vytištěný tiskárnou s termickým přenosem
- Transparentní listy
Přesnější skenování originálů
● Pokud jsou originály vloženy do podavače, jsou skenovány během podávání do zařízení. Originály, které jsou
položeny na kopírovací desku, oproti tomu zůstávají po celou dobu skenování nehybné. Pokud tedy
potřebujete, aby bylo skenování co nejpřesnější, doporučujeme položit originály na kopírovací desku.
Skenování pauzovacího papíru nebo transparentních listů
● Chcete-li skenovat transparentní originály (například pauzovací papír nebo transparentní listy), umístěte je
na kopírovací desku.
133
Základní operace
Pokládání originálů na kopírovací desku
1
Otevřete podavač.
2
Položte originál na kopírovací desku potištěnou stranou dolů.
● Přiložte roh originálu k levému hornímu rohu kopírovací desky.
● Chcete-li skenovat transparentní originály (například pauzovací papír nebo transparentní listy), položte na
ně běžný bílý papír.
3
Opatrně sklopte podavač.
➠ Zařízení je připraveno naskenovat dokument.
Po dokončení skenování
● Odeberte originál z kopírovací desky.
Vkládání originálů do podavače
1
Otevřete přihrádku podávání originálů.
134
Základní operace
2
Roztáhněte posuvná vodítka od sebe.
● Posuňte vodítka od sebe, aby vzdálenost mezi nimi byla o něco větší, než je skutečná šířka originálu.
3
Originál prolistujte a zarovnejte okraje.
● Prolistujte originál po malých částech a zarovnejte okraje několikerým lehkým poklepáním celého stohu na
rovnou plochu.
4
Vložte originály do podavače potištěnou stranou nahoru.
● Vložte originály do podavače v orientaci na šířku.
● Objem sady originálů nesmí přesáhnout linku maximálního množství (
).
● Nevkládejte současně originály různých velikostí.
● Pokud vložené originály přesahují značku maximálního množství, může se skenování zastavit nebo může
dojít k zachycení papíru.
5
Vyrovnejte posuvná vodítka podle okrajů originálu.
● Posuňte vodítka k sobě a pevně je vyrovnejte podle okrajů originálu.
➠ Zařízení je připraveno naskenovat originál.
135
Základní operace
Pevně vyrovnejte posuvná vodítka podle okrajů originálu.
● Pokud jsou posuvná vodítka nastavena příliš volně nebo příliš těsně, může dojít k nesprávnému podávání
nebo k zachycení papíru.
Během skenování originálů
● Nepřidávejte ani neodebírejte originály.
Po dokončení skenování
● Odeberte naskenované originály nacházející se pod podavačem, abyste předešli zachycení papíru.
136
Základní operace
Vkládání papíru
347W-02U
Papír můžete vkládat do zásuvky na papír nebo víceúčelové přihrádky. Papír, který používáte nejčastěji, ukládejte do
zásuvky na papír. Zásuvka na papír je vhodná, pokud používáte velké množství papíru. Víceúčelovou přihrádku
používejte v případě, že potřebujete dočasně použít jinou velikost nebo typ papíru, než jaký je uložen do zásuvky na
papír. V části Použitelný papír(P. 675) jsou uvedeny použitelné velikosti a typy papíru.
Informace o papíru
Bezpečnostní opatření týkající se papíru(P. 137)
Uchování papíru potištěného tímto strojem(P. 138)
Jak vkládat papír
Vkládání papíru do zásuvky na papír(P. 139)
Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky(P. 144)
Vkládání obálek(P. 147)
Vkládání předtištěného papíru(P. 149)
Konfigurace nastavení pro vložený papír
Zadání velikosti a typu papíru(P. 154)
Bezpečnostní opatření týkající se papíru
Nepoužívejte následující typy papíru:
● Může dojít k zachycení papíru nebo chybě tisku.
- Zvrásněný nebo pomačkaný papír
- Zvlněný nebo stočený papír
- Potrhaný papír
- Zvlhlý papír
- Velmi tenký papír
- Tenký hrubý papír
- Papír vytištěný tiskárnou s termickým přenosem
- Zadní strana papíru vytištěného tiskárnou s termickým přenosem
- Papír s výraznou texturou
- Lesklý papír
Poznámky k používání papíru
● Používejte pouze papír, který je zcela aklimatizovaný na prostředí, v němž je zařízení nainstalováno. Papír,
který byl skladován za odlišných podmínek teploty nebo vlhkosti, může způsobit zachycení papíru nebo snížit
kvalitu tisku.
137
Základní operace
Manipulace s papírem a jeho skladování
● Papír se doporučuje použít co nejdříve po vybalení. Nevyužitý papír je třeba přikrýt původním balicím
papírem a skladovat na rovném povrchu.
● Papír skladujte zabalený v původním obalu, aby byl chráněn před vlhkostí či vyschnutím.
● Neskladujte papír tak, že by se mohl zvlnit nebo zohýbat.
● Neskladujte papír svisle a neukládejte na sebe příliš velké množství papíru.
● Papír neskladujte na přímém slunečním světle nebo na místě vystaveném vysoké vlhkosti, suchu nebo
výrazným změnám teploty a vlhkosti.
Při tisku na navlhlý papír
● V oblasti výstupu papíru se může tvořit pára, případně se kolem oblasti výstupu papíru mohou tvořit kapky
vody. Tyto jevy jsou zcela obvyklé, důvodem je teplo vznikající při fixaci toneru na papír, které způsobuje
odpařování vlhkosti obsažené v papíru (k této situaci dochází zejména při nízké pokojové teplotě).
Uchování papíru potištěného tímto strojem
Při manipulaci s papírem potištěným na tomto stroji a jeho uchovávání dodržujte následující bezpečnostní opatření.
◼ Jak potištěný papír skladovat
● Papír uchovávejte na rovné ploše.
● Papír neskladujte spolu s předměty vyrobenými z PVC (polyvinylchlorid), jako jsou průsvitné fólie. Toner se může
roztavit a způsobit přichycení papíru k předmětům z PVC.
● Dbejte na to, aby se papír nepřehnul nebo nepomačkal. Toner může odloupnout.
● Chcete-li výtisky uchovávat po dlouhou dobu (dva roky a déle), použijte např. šanon.
● Při delším skladování může papír vyblednout a může se zdát, že tisk změnil barvu.
● Neskladujte na místě s vysokou teplotou.
◼ Upozornění k používání lepidla
● Používejte vždy nerozpustné lepidlo.
● Před nanesením lepidla si to vyzkoušejte na nepotřebném výtisku.
● Než dáte listy papíru s naneseným lepidlem na sebe, nechte lepidlo úplně uschnout.
ODKAZY
Uložení vlastní velikosti papíru(P. 161)
138
Základní operace
Vkládání papíru do zásuvky na papír
1660-02Y
347W-02W
Papír, který používáte nejčastěji, vkládejte do zásuvky na papír. Pokud chcete tisknout na papír, který není vložen v
zásuvce na papír, vložte papír do víceúčelové přihrádky. Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky(P. 144)
Vkládání papíru běžné velikosti(P. 139)
Vložení papíru vlastní velikosti(P. 141)
● Při používání papíru velikosti A5 se podívejte do části Vkládání papíru běžné velikosti(P. 139) a vložte ho
v orientaci na šířku. Vkládáte-li papír v orientaci na výšku, postupujte podle kroků v části Vložení papíru
vlastní velikosti(P. 141) .
● Při používání papíru velikosti A6 se podívejte do části
v orientaci na výšku.
Orientace na šířku
Vložení papíru vlastní velikosti(P. 141) a vložte ho
Orientace na výšku
● Pokud papír vkládáte do volitelného podavač papíru, postupujte následujícím způsobem.
Vkládání papíru běžné velikosti
Při vkládání papíru, jehož velikost je uvedena na značkách velikostí papíru na zásuvce na papír, postupujte podle
následujícího postupu. Informace o papíru, jehož velikost je uvedena na značkách velikostí papíru na zásuvce na papír,
najdete v části Vložení papíru vlastní velikosti(P. 141) .
1
Vytáhněte zásuvku na papír z tiskárny až na doraz, zvedněte přední část a vyjměte ji.
139
Základní operace
2
Upravte polohy vodítek papíru podle formátu papíru, který chcete použít.
● Stiskněte uvolňovací páčku a posunutím vodítka papíru zarovnejte výstupek podle příslušných značek
velikostí papíru.
Při vkládání papíru ve formátu Legal
● Stiskněte uvolňovací páčku a vysuňte zásuvku na papír.
3
Vložte papír tak, aby byl okraj sady papíru vyrovnaný podle vodítka papíru na zadní
straně zásuvky na papír.
● Uložte papír stranou určenou k tisku dolů.
● Stoh papíru dobře prolistujte a zarovnejte jeho okraje klepnutím o rovnou plochu.
Při vkládání papíru nepřekračujte značku maximálního množství
● Stoh papíru nesmí přesáhnout linku maximálního množství (
způsobit zachycení papíru.
140
). Vložení velkého množství papíru může
Základní operace
● Postup vkládání papíru s logem naleznete v části
4
Vkládání předtištěného papíru(P. 149) .
Vložte do zařízení zásuvku na papír.
● Jestliže vložíte zásuvku na papír, když je možnost <Oznámení pro kontrolu nastavení papíru> nastavena na
<Zapnuto>, objeví se obrazovka pro potvrzení. <Oznámení pro kontrolu nastavení papíru>(P. 551)
»
Pokračujte částí
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír(P. 155)
Při změně velikosti a typu papíru
● Výchozí nastavení velikosti a typu papíru je <A4> a <Běžný 2>. Pokud do zařízení vložíte papír jiné velikosti
nebo typu, musíte změnit příslušná nastavení. Pokud tato nastavení nezměníte, zařízení nebude tisknout
správně.
Tisk na zadní stranu potištěného dokumentu (ruční oboustranný tisk)
● Stroj umožňuje tisk na zadní stranu potištěného papíru. Vyrovnejte případné zvlnění potištěného papíru a
vložte ho do zásuvky na papír stranou určenou k tisku dolů nebo do víceúčelové přihrádky ( Vkládání
papíru do víceúčelové přihrádky(P. 144) ) tiskovou stranou nahoru.
- Při použití víceúčelové přihrádky papír vkládejte po jednom listu.
- Používejte pouze papír potištěný na tomto zařízení.
- Není možné tisknout na stejnou stranu papíru, která již byla potištěna.
- Pokud výtisky vypadají vybledlé, nastavte cílový zdroj papíru na <Zapnuto> v části <Ruč. tisk na zad. str.
(jen 2str.)>. <Ruč. tisk na zad. str. (jen 2str.)>(P. 478)
- Pokud používáte papír velikosti A5, opačná strana nemusí být vytištěna správně.
Vložení papíru vlastní velikosti
Pro zavedení papíru vlastní velikosti nebo papíru, jehož velikost není uvedena na značkách velikostí papíru na zásuvce
na papír, postupujte podle následujícího postupu.
1
Vytáhněte zásuvku na papír z tiskárny až na doraz, zvedněte přední část a vyjměte ji.
2
Roztáhněte vodítka papíru.
● Stiskněte uvolňovací páčku a vysuňte vodítka papíru ven.
141
Základní operace
Při vkládání papíru jiné velikosti než A4
● Stiskněte uvolňovací páčku a vysuňte zásuvku na papír.
3
Vložte papír tak, aby byl okraj sady papíru vyrovnaný s přední stranou zásuvky na
papír.
● Uložte papír stranou určenou k tisku dolů.
● Stoh papíru dobře prolistujte a zarovnejte jeho okraje klepnutím o rovnou plochu.
Při vkládání papíru nepřekračujte značku maximálního množství
● Stoh papíru nesmí přesáhnout linku maximálního množství (
). Vložení velkého množství papíru může
způsobit zachycení papíru.
● Postup vkládání papíru s logem naleznete v části
142
Vkládání předtištěného papíru(P. 149) .
Základní operace
4
Vyrovnejte vodítka papíru podle okrajů papíru.
● Stiskněte uvolňovací páčku a přisuňte vodítka papíru k sobě a pevně je vyrovnejte podle okrajů papíru.
Vodítka papíru zarovnejte přesně podle okrajů papíru
● Pokud jsou vodítka papíru příliš volná nebo příliš těsná, může dojít k nesprávnému podávání nebo k
zachycení papíru.
5
Vložte do zařízení zásuvku na papír.
● Jestliže vložíte zásuvku na papír, když je možnost <Oznámení pro kontrolu nastavení papíru> nastavena na
<Zapnuto>, objeví se obrazovka pro potvrzení. <Oznámení pro kontrolu nastavení papíru>(P. 551)
»
Pokračujte částí
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír(P. 155)
Při změně velikosti a typu papíru
● Výchozí nastavení velikosti a typu papíru je <A4> a <Běžný 2>. Pokud do zařízení vložíte papír jiné velikosti
nebo typu, musíte změnit příslušná nastavení. Pokud tato nastavení nezměníte, zařízení nebude tisknout
správně.
Tisk na zadní stranu potištěného dokumentu (ruční oboustranný tisk)
● Stroj umožňuje tisk na zadní stranu potištěného papíru. Vyrovnejte případné zvlnění potištěného papíru a
vložte ho do zásuvky na papír stranou určenou k tisku dolů nebo do víceúčelové přihrádky ( Vkládání
papíru do víceúčelové přihrádky(P. 144) ) tiskovou stranou nahoru.
- Při použití víceúčelové přihrádky papír vkládejte po jednom listu.
- Používejte pouze papír potištěný na tomto zařízení.
- Není možné tisknout na stejnou stranu papíru, která již byla potištěna.
- Pokud výtisky vypadají vybledlé, nastavte cílový zdroj papíru na <Zapnuto> v části <Ruč. tisk na zad. str.
(jen 2str.)>. <Ruč. tisk na zad. str. (jen 2str.)>(P. 478)
- Pokud používáte papír velikosti A5, opačná strana nemusí být vytištěna správně.
ODKAZY
Použitelný papír(P. 675)
143
Základní operace
Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky
1660-030
347W-02X
Pokud chcete tisknout na papír, který není vložen v zásuvce na papír, vložte papír do víceúčelové přihrádky. Papír, který
používáte nejčastěji, vkládejte do zásuvky na papír. Vkládání papíru do zásuvky na papír(P. 139)
Nezapomeňte zasunout zásuvku na papír.
● Zařízení tiskne pouze v případě, že je nasazena zásuvka na papír. Platí to i v případě, kdy je papír vložen do
víceúčelové zásuvky. Pokud se pokusíte tisknout s vytaženou zásuvkou na papír, zobrazí se chybové hlášení.
Při vkládání papíru velikosti A5/A6
● Při nastavování velikosti papíru zkontrolujte aktuální orientaci papíru.
víceúčelové přihrádce(P. 157)
Zadání velikosti a typu papíru ve
● Při používání papíru velikosti A6 jej vložte v orientaci na výšku.
Orientace na šířku
1
Orientace na výšku
Otevřete kryt.
● Podržte levý a pravý boční úchyt a otevřete kryt.
2
Vysuňte přihrádku papíru a odklopte nástavec přihrádky.
● Při vkládání papíru velkého formátu vysuňte nástavec přihrádky.
144
Základní operace
3
Roztáhněte vodítka papíru.
● Stiskněte uvolňovací páčku a vysuňte vodítka papíru ven.
4
Vložte papír do víceúčelové přihrádky nadoraz.
● Papír vložte stranou určenou k tisku nahoru.
● Stoh papíru dobře prolistujte a zarovnejte jeho okraje klepnutím o rovnou plochu.
Při vkládání papíru nepřekračujte zarážku maximálního množství
● Stoh papíru nesmí přesahovat vodítko omezení vložení (
). Uložení velkého množství papíru může
způsobit zachycení papíru.
● Postup pro vkládání obálek nebo papíru s logem naleznete v části
Vkládání předtištěného papíru(P. 149) .
145
Vkládání obálek(P. 147) nebo
Základní operace
5
Vyrovnejte vodítka papíru podle okrajů papíru.
● Stiskněte uvolňovací páčku a přisuňte vodítka papíru k sobě a pevně je vyrovnejte podle okrajů papíru.
Vodítka papíru zarovnejte přesně podle okrajů papíru
● Pokud jsou vodítka papíru příliš volná nebo příliš těsná, může dojít k nesprávnému podávání nebo k
zachycení papíru.
»
Pokračujte částí
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce(P. 157)
Tisk na zadní stranu potištěného dokumentu (ruční oboustranný tisk)
● Stroj umožňuje tisk na zadní stranu potištěného papíru. Vyrovnejte případné zvlnění potištěného papíru a
vložte ho do zásuvky na papír ( Vkládání papíru do zásuvky na papír(P. 139) ) stranou určenou k tisku
dolů nebo do víceúčelové přihrádky tiskovou stranou nahoru.
- Při použití víceúčelové přihrádky papír vkládejte po jednom listu.
- Používejte pouze papír potištěný na tomto zařízení.
- Není možné tisknout na stejnou stranu papíru, která již byla potištěna.
- Pokud výtisky vypadají vybledlé, nastavte cílový zdroj papíru na <Zapnuto> v části <Ruč. tisk na zad. str.
(jen 2str.)>. <Ruč. tisk na zad. str. (jen 2str.)>(P. 478)
- Pokud používáte papír velikosti A5, opačná strana nemusí být vytištěna správně.
ODKAZY
Použitelný papír(P. 675)
146
Základní operace
Vkládání obálek
347W-02Y
Před uložením vyrovnejte případné zvlnění obálek. Také dejte pozor na orientaci obálek a stranu, kterou jsou otočeny
nahoru. Do zásuvky na papír nelze vkládat obálky.
Než vložíte obálky(P. 147)
Ve víceúčelové přihrádce(P. 148)
● Tato část popisuje vkládání obálek v požadované orientaci a postupy, které je třeba před vložením obálek
provést. Popis obecného postupu pro ukládání obálek do víceúčelové přihrádky naleznete v části Vkládání
papíru do víceúčelové přihrádky(P. 144) .
Než vložíte obálky
Před vložením obálek je třeba obálky připravit následujícím způsobem.
1
Zavřete chlopně všech obálek.
2
Zmáčkněte je, abyste vytlačili přebytečný vzduch a pevně stiskněte okraje.
3
Uvolněte nepoddajné rohy obálek a vyrovnejte zvlnění.
4
Okraje obálek zarovnejte na rovném povrchu.
147
Základní operace
Ve víceúčelové přihrádce
Obálky Monarch, COM10, DL či ISO-C5 vložte v orientaci na výšku (kratší stranou směrem k zařízení) stranou bez
lepidla (přední stranou) nahoru. Nelze tisknout na opačnou stranu obálek.
● Obálky vložte tak, aby okraj s chlopní směřoval k levé straně zásuvky, jak ukazuje obrázek.
148
Základní operace
Vkládání předtištěného papíru
347W-030
Používáte-li papír s předtištěným logem, při jeho vkládání dávejte pozor na jeho orientaci. Papír vložte tak, aby se
potiskla správná strana papíru s logem.
Vytvoření jednostranných výtisků na papír s logem(P. 149)
Vytvoření oboustranných výtisků na papír s logem(P. 151)
● Tato část popisuje způsob vložení předtištěného papíru správnou stranou nahoru a ve správné orientaci.
Popis obecného postupu pro vkládání papíru do zásuvky na papír nebo víceúčelové přihrádky naleznete v
části Vkládání papíru do zásuvky na papír(P. 139) nebo Vkládání papíru do víceúčelové
přihrádky(P. 144) .
Vytvoření jednostranných výtisků na papír s logem
Tisk na papír s logem v orientaci na výšku
Při vkládání papíru do zásuvky na papír
Papír vložte stranou s logem (tiskovou stranou) dolů.
Při vkládání papíru do víceúčelové přihrádky
Papír vložte stranou s logem (tiskovou stranou) nahoru.
149
Základní operace
Tisk na papír s logem v orientaci na šířku
Při vkládání papíru do zásuvky na papír
Papír vložte stranou s logem (tiskovou stranou) dolů.
Při vkládání papíru do víceúčelové přihrádky
Papír vložte stranou s logem (tiskovou stranou) nahoru.
150
Základní operace
Vytvoření oboustranných výtisků na papír s logem
Tisk na papír s logem v orientaci na výšku
Při vkládání papíru do zásuvky na papír
Papír vložte stranou s logem (tiskovou stranou pro první stranu dokumentu) nahoru.
Při vkládání papíru do víceúčelové přihrádky
Papír vložte stranou s logem (tiskovou stranou pro první stranu dokumentu) nahoru.
151
Základní operace
Tisk na papír s logem v orientaci na šířku
Při vkládání papíru do zásuvky na papír
Papír vložte stranou s logem (tiskovou stranou pro první stranu dokumentu) nahoru.
Při vkládání papíru do víceúčelové přihrádky
Papír vložte stranou s logem (tiskovou stranou pro první stranu dokumentu) nahoru.
Nastavení <Přepnout způsob podávání papíru>
● Při tisku na předtištěný papír je potřeba obrátit vložený papír vždy, když změníte jednostranný režim tisku na
oboustranný a naopak. Je-li však možnost <Přepnout způsob podávání papíru> nastavena na hodnotu
<Priorita tiskové strany>, otočení tiskové strany předtištěného papíru při oboustranném tisku (stranou s
logem směrem dolů) lze použít také při jednostranném tisku. Toto nastavení je užitečné zejména v případě,
152
Základní operace
kdy často střídáte režim jednostranného a oboustranného tisku.
papíru>(P. 489)
153
<Přepnout způsob podávání
Základní operace
Zadání velikosti a typu papíru
347W-031
Vždy je třeba nastavit velikost a typ vloženého papíru. Pokud jste do zařízení vložili papír s jinými parametry, než měl
předchozí papír, je třeba změnit nastavení papíru.
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír(P. 155)
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce(P. 157)
Registrace výchozího nastavení papíru pro víceúčelovou přihrádku(P. 159)
Uložení vlastní velikosti papíru(P. 161)
Omezení zobrazených velikostí papíru(P. 162)
Automatický výběr odpovídajícího zdroje papíru pro jednotlivé funkce(P. 163)
● Pokud nastavení neodpovídá skutečné velikosti a typu vloženého papíru, může dojít k zachycení papíru nebo
k tiskové chybě.
154
Základní operace
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír
347W-032
1
Vyberte možnost <Nast. papíru> na obrazovce Domů.
2
Vyberte cílovou zásuvku na papír.
Obrazovka Domů(P. 120)
● Pokud je nainstalován volitelný podavač papíru, zobrazí se také jeho zásuvka na papír.
3
Vyberte velikost papíru.
● Pokud se velikost vloženého papíru nenachází mezi zobrazenými možnostmi, vyberte možnost <Jiné
velikosti>.
Při vkládání papíru vlastní velikosti
1
Vyberte <Vlastní>.
2
Zadejte délku strany <X> a strany <Y>.
● Vyberte možnost <X> nebo <Y> a zadejte délku každé strany pomocí číselných tlačítek.
● Jestliže si velikosti papíru, které často používáte, uložíte pod tlačítka <S1> až <S3>, můžete je vyvolat
jediným dotekem. Uložení vlastní velikosti papíru(P. 161)
3
Vyberte <Použít>.
155
Základní operace
Při vkládání papíru velikosti A5
● V případě orientace na šířku vyberte možnost <A5>. V případě orientace na výšku vyberte možnost <A5R>.
Orientace na šířku
4
Orientace na výšku
Vyberte typ papíru.
ODKAZY
Vkládání papíru do zásuvky na papír(P. 139)
Omezení zobrazených velikostí papíru(P. 162)
Použitelný papír(P. 675)
<Oznámení pro kontrolu nastavení papíru>(P. 551)
156
Základní operace
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce
347W-033
Zde uvedená obrazovka se zobrazí při vložení papíru do víceúčelové přihrádky. Podle pokynů na obrazovce vyberte
nastavení, které odpovídá velikosti a typu vloženého papíru.
Výše uvedená obrazovka nastavení se po vložení papíru nezobrazí
● Pokud do víceúčelové přihrádky vkládáte stále stejný papír, můžete nastavení papíru přeskočit tím, že
nastavíte tuto velikost a typ papíru jako výchozí. Pokud je však nastavena výchozí velikost a typ papíru,
obrazovka nastavení se nezobrazuje. Chcete-li obrazovku zobrazit, vyberte možnost <Určit při vkládání
papíru> ( Registrace výchozího nastavení papíru pro víceúčelovou přihrádku(P. 159) ).
1
Vyberte velikost papíru.
● Pokud se velikost vloženého papíru nenachází mezi zobrazenými možnostmi, vyberte možnost <Jiné
velikosti>.
Při vkládání papíru vlastní velikosti
1
Vyberte <Vlastní>.
2
Zadejte délku strany <X> a strany <Y>.
● Vyberte možnost <X> nebo <Y> a zadejte délku každé strany pomocí číselných tlačítek.
● Jestliže si velikosti papíru, které často používáte, uložíte pod tlačítka <S1> až <S3>, můžete je vyvolat
jediným dotekem. Uložení vlastní velikosti papíru(P. 161)
157
Základní operace
3
2
Vyberte <Použít>.
Vyberte typ papíru.
ODKAZY
Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky(P. 144)
Omezení zobrazených velikostí papíru(P. 162)
Použitelný papír(P. 675)
158
Základní operace
Registrace výchozího nastavení papíru pro
víceúčelovou přihrádku
347W-034
Můžete uložit výchozí nastavení papíru pro víceúčelovou přihrádku. Po uložení výchozího nastavení již při vložení
tohoto papíru do víceúčelové přihrádky není nutné znovu zadávat nastavení papíru.
● Jakmile je výchozí nastavení papíru uloženo, přestane se po vložení papíru zobrazovat obrazovka nastavení
papíru a zařízení použije vždy toto nastavení. Pokud do zařízení vložíte jinou velikost nebo typ papíru a
nezměníte nastavení papíru, nemusí zařízení tisknout správně. Chcete-li tomuto problému předejít, vyberte v
kroku 3 možnost <Určit při vkládání papíru> a poté vložte papír.
1
Vyberte možnost <Nast. papíru> na obrazovce Domů.
2
Vyberte víceúčelovou přihrádku.
3
Vyberte velikost papíru.
Obrazovka Domů(P. 120)
● Pokud se velikost vloženého papíru nenachází mezi zobrazenými možnostmi, vyberte možnost <Jiné
velikosti>.
Uložení vlastní velikosti papíru
1
Vyberte <Vlastní>.
2
Zadejte délku strany <X> a strany <Y>.
● Vyberte možnost <X> nebo <Y> a zadejte délku každé strany pomocí číselných tlačítek.
159
Základní operace
● Jestliže si velikosti papíru, které často používáte, uložíte pod tlačítka <S1> až <S3>, můžete je vyvolat
jediným dotekem. Uložení vlastní velikosti papíru(P. 161)
3
4
Vyberte <Použít>.
Vyberte typ papíru.
ODKAZY
Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky(P. 144)
Omezení zobrazených velikostí papíru(P. 162)
Použitelný papír(P. 675)
160
Základní operace
Uložení vlastní velikosti papíru
347W-035
Můžete zaregistrovat až 3 nejčastěji používané vlastní velikosti papíru.
1
Vyberte možnost <Nast. papíru> na obrazovce Domů.
2
Vyberte <Uložit vlastní papír>.
3
Vyberte registrační číslo.
Obrazovka Domů(P. 120)
Odstranění nastavení
● Vyberte <Smazat>
4
<Ano>.
Zadejte délku strany <X> a strany <Y>.
● Vyberte možnost <X> nebo <Y> a zadejte délku každé strany pomocí číselných tlačítek.
5
Vyberte <Použít>.
Nastavení uložené vlastní velikosti
Velikosti papíru, které jsou uloženy výše uvedeným postupem, lze vyvolat, když na obrazovce výběru velikosti
papíru pro zásuvku na papír nebo víceúčelovou přihrádku vyberete možnost <Vlastní>.
ODKAZY
Vkládání papíru do zásuvky na papír(P. 139)
Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky(P. 144)
161
Základní operace
Omezení zobrazených velikostí papíru
347W-036
Můžete určit, aby obrazovka pro volbu nastavení velikosti papíru nabízela jen ty velikosti, které používáte často.
1
Vyberte možnost <Nast. papíru> na obrazovce Domů.
2
Vyberte <Vyberte často používané velik. papíru>.
3
Vyberte zdroj papíru, u kterého chcete omezit zobrazované velikosti papíru.
Obrazovka Domů(P. 120)
● Pokud je nainstalován volitelný podavač papíru, zobrazí se také jeho zásuvka na papír.
4
Zrušte zaškrtnutí políček u velikostí papíru, které nechcete zobrazovat.
● Ověřte, že jsou zaškrtnuta pouze políčka u velikostí papíru, které často používáte.
● Velikosti papíru, které nejsou vybrané, lze zobrazit výběrem možnosti <Jiné velikosti> na obrazovce pro
volbu nastavení velikosti papíru.
5
Vyberte <Použít>.
ODKAZY
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír(P. 155)
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce(P. 157)
Registrace výchozího nastavení papíru pro víceúčelovou přihrádku(P. 159)
162
Základní operace
Automatický výběr odpovídajícího zdroje papíru pro
jednotlivé funkce
347W-037
U každého zdroje papíru zapněte nebo vypněte funkci automatického výběru zdroje papíru. Je-li tato možnost
nastavena na <Zap>, zařízení pro každou tiskovou úlohu automaticky vybírá zdroj papíru, v němž je vložen papír
příslušné velikosti. Když ve vybraném zdroji papíru dojde papír, tato funkce umožňuje plynulý tisk přepínáním
z daného zdroje papíru na jiný, v němž je vložen papír stejné velikosti.
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte možnost <Nastavení funkcí>
3
Vyberte <Automatický výběr zdroje papíru>.
4
Vyberte cílovou funkci.
<Běžné>
Obrazovka Domů(P. 120)
<Nast. podávání papíru>.
● Je-li cílovou funkcí tisk hlášení/seznamů nebo tisk z paměťového média, vyberte možnost <Jiná>.
5
U každého zdroje papíru, u něhož chcete automaticky vybírat zdroj papíru, vyberte
možnost <Zap>.
● Pokud je nainstalován volitelný podavač papíru, zobrazí se také jeho zásuvka na papír.
● Alespoň u jedné zásuvky na papír vždy zadejte možnost <Zap>. Pokud u všech zásuvek na papír zadáte
<Vyp>, nelze postup nastavení dokončit.
6
Vyberte <Použít>.
163
Základní operace
Přizpůsobení displeje
347W-038
Obrazovku Domů si můžete přizpůsobit, aby se snáze používala. Práci můžete zefektivnit také uložením oblíbených
nastavení každé funkce na obrazovku základních funkcí.
Přizpůsobení obrazovky Domů
Uspořádání tlačítek zobrazených na obrazovce Domů můžete změnit. Obrazovku Domů si také můžete
přizpůsobit přidáním tlačítek zástupců, aby se funkce snáze vybíraly. Přizpůsobení obrazovky Domů(P. 165)
Uložení „oblíbených nastavení“
Aby bylo možné rychle vyvolat stejné nastavení pro kopírování, faxování a skenování, můžete je uložit jako
oblíbené nastavení. Kombinace uložených nastavení můžete přidat na obrazovku Domů formou tlačítek
zástupců. Uložení často používaných nastavení(P. 168)
164
Základní operace
Přizpůsobení obrazovky Domů
347W-039
Tlačítka zástupců zobrazená na obrazovce Domů můžete přidat nebo odstranit podle toho, jak zařízení používáte nebo
čemu dáváte přednost. Můžete změnit pořadí, v jakém jsou zobrazena.
Přidání tlačítek na obrazovku Domů(P. 165)
Změna uspořádání tlačítek(P. 166)
Přidání tlačítek na obrazovku Domů
Na obrazovku Domů můžete přidat tlačítka zástupců pro často používané funkce, například <Kopírovat>, <Fax> a
<Skenovat>. Přiřazením skupiny nastavení k jedinému tlačítku můžete provádět různé úlohy rychleji a efektivněji
(například naskenování obou stran originálu, uložení do souboru PDF s vysokou kompresí a odeslání e-mailem).
● Nastavení, které chcete přidat pod tlačítko zástupce, musí být předem uloženo jako oblíbené nastavení.
Uložení často používaných nastavení(P. 168)
1
Vyberte možnost <Nastavení dom. obraz.> na obrazovce Domů.
Domů(P. 120)
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
Obrazovka
Přihlášení do systému stroje(P. 131)
2
Vyberte <Vybrat tlačítko k zobrazení>.
3
Vyberte funkci pomocí oblíbeného nastavení, které chcete přiřadit k tlačítku.
4
Zaškrtněte políčko pro všechna nastavení, která chcete mít na obrazovce Domů, a
vyberte možnost <Použít>.
Odebrání uložených tlačítek
165
Základní operace
● Zrušte zaškrtnutí políčka u názvu tlačítka, které chcete odebrat, a potom vyberte možnost <Použít>. Po
odebrání uloženého tlačítka se vytvoří na obrazovce Domů místo, kde se dříve nacházelo dané tlačítko.
V případě potřeby můžete toto místo odstranit.
5
Přečtěte si zobrazenou zprávu a vyberte možnost <OK>.
➠ Tlačítko pro nově vybrané nastavení se přidá na obrazovku Domů.
● Pokud je obrazovka Domů plná a nelze již uložit žádné další nastavení, můžete na obrazovce <Nastavení
dom. obraz.> odstranit uložená tlačítka a místa.
Změna uspořádání tlačítek
Chcete-li použití tlačítek usnadnit, můžete libovolně změnit jejich uspořádání. Můžete například nejprve umístit
nejčastěji používané funkce nebo uspořádat tlačítka funkcí společně s tlačítky zástupců pro oblíbená nastavení.
Namísto tlačítka můžete také umístit prázdné místo (mezeru), aby byla obrazovka Domů přehlednější.
1
Vyberte možnost <Nastavení dom. obraz.> na obrazovce Domů.
Domů(P. 120)
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
2
Vyberte <Nastavit pořadí zobrazení>.
3
Vyberte tlačítko, které chcete přesunout.
Obrazovka
Přihlášení do systému stroje(P. 131)
● Vybrané tlačítko se zvýrazní. Jeho výběru zrušíte, když na něj znovu klepnete.
4
Vyberte možnost <Pos.vlevo> nebo <Pos.vpravo>.
● Tlačítko se přesune po každém klepnutí.
● Dlouhým dotykem na položku <Pos.vlevo> nebo <Pos.vpravo> můžete vybrané tlačítko plynule posunovat.
Vložení prázdného místa
● Je-li vybrána možnost <Vlož. práz.>, nalevo od vybraného tlačítka se vloží prázdné místo.
● Je-li vybráno tlačítko na konci, prázdné místo se vloží i při výběru možnosti <Pos.vpravo>.
Odstranění prázdného místa
● Vyberte prázdné místo, které chcete odstranit, a vyberte <Smaz. práz.>.
166
Základní operace
5
Vyberte <Použít>.
ODKAZY
Základní operace(P. 126)
167
Základní operace
Uložení často používaných nastavení
347W-03A
Pokud často používaná nastavení uložíte jako „oblíbená nastavení“, budete moci stejná nastavení rychle vyvolat při
každém kopírování, odesílání faxu nebo skenování. Když jako „oblíbená nastavení“ uložíte složitá nastavení, budete je
moci rychle vyvolat, a tak si zjednodušíte práci. Uložené kombinace nastavení můžete také přiřadit ke tlačítku zástupce
zobrazenému na obrazovce Domů. V této části je popsán postup, jak uložit často používaná nastavení a jak je vyvolat
při kopírování.
Uložení nastavení(P. 168)
Vyvolání uloženého nastavení(P. 169)
● Do často používaných nastavení lze uložit také místo určení faxu nebo cílové místo pro skenování, po uložení
ho však nelze změnit. Chcete-li uložené místo určení změnit, nastavení odstraňte a pak ho znovu uložte.
Uložení nastavení
1
2
Vyberte možnost <Kopie> na obrazovce Domů.
Obrazovka Domů(P. 120)
Změňte hodnoty pro nastavení, která chcete uložit.
kopírování(P. 191)
Základní operace
3
Vyberte <Ostatní nast.>
4
Vyberte neuložené nastavení a vyberte možnost <Uložit>.
<Oblíbená nast.>.
● Chcete-li změnit obsah uloženého nastavení, vyberte dané nastavení a vyberte možnost <Editovat>.
5
Zkontrolujte podrobnosti nastavení, která chcete uložit, a vyberte možnost <Uložit>.
● Chcete-li změnit hodnotu nastavení, které chcete uložit, vyberte dané nastavení.
● Chcete-li nastavení přejmenovat, vyberte možnost <Jméno>. Postup vkládání textu naleznete v části
Zadávání textu(P. 129) .
168
Základní operace
6
Vyberte, zda se má nastavení uložit pod tlačítko zástupce.
● Vyberete-li možnost <Ano>, zobrazí se zpráva. Zkontrolujte zprávu a pak vyberte možnost <OK>. Kombinace
uložených nastavení bude přidána na obrazovku Domů jako tlačítko zástupce.
● Pokud je obrazovka Domů zaplněná a tlačítko zástupce nelze přidat, odstraňte uložená tlačítka nebo
prázdná místa pomocí možnosti <Nastavení dom. obraz.>. Přizpůsobení obrazovky Domů(P. 165)
● Uložená nastavení zůstanou zachována i po vypnutí zařízení.
● Chcete-li uložené nastavení odstranit, vyberte možnost <Kopírovat> <Ostatní nast.>
nastavení> vyberte nastavení a vyberte možnost <Smazat> <Ano>.
<Oblíbená
Vyvolání uloženého nastavení
V oblíbených nastaveních si jednoduše vyberte kombinaci nastavení, která vám vyhovuje.
<Kopírovat> <Ostatní nast.> <Oblíbená nastavení>
chcete vyvolat, a vyberte možnost <Použít>
Vyberte kombinaci nastavení, kterou
● Po vyvolání kombinace nastavení můžete podle potřeby také změnit nastavení kopírování.
ODKAZY
Základní operace kopírování(P. 191)
Základní operace pro zasílání faxů(P. 214)
Základní operace pro skenování originálů(P. 279)
169
Základní operace
Změna výchozího nastavení pro funkce
347W-03C
Výchozí nastavení jsou nastavení, která se zobrazí po zapnutí zařízení nebo po výběru možnosti <Resetovat>. Tato
výchozí nastavení můžete upravit tak, aby lépe vyhovovala operacím, které nejčastěji provádíte. Nebudete tak muset
zadávat opakovaně stejná nastavení při každé akci.
◼ Kopie
Podrobnosti o položkách nastavení, které lze změnit, najdete v části
<Nabídka>
nastavení
<Nastavení funkcí>
<Kopie>
<Změnit výchozí nastavení (Kopie)>(P. 493) .
<Změnit výchozí nastavení (Kopie)>
Změňte výchozí hodnotu vybrané položky
Vyberte
<Použít>
◼ FAX
Podrobnosti o položkách nastavení, které lze změnit, najdete v části
<Nabídka>
(Fax)>
<Nastavení funkcí>
Vyberte nastavení
<Odeslat>
<Nastavení faxu>(P. 526) .
<Nastavení faxu>
<Změnit výchozí nastavení
Změňte výchozí hodnotu vybrané položky
<Použít>
◼ Tisk z paměťového média
Podrobnosti o položkách nastavení, které lze změnit, najdete v části
<Přístup k nastavení ulož. souborů>(P. 541) .
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Uložení/Přístup k souborům> <Běžná nastavení> <Přístup
k nastavení ulož. souborů> <Změnit výchozí nastavení (Tisk z paměťového média)> Vyberte
nastavení
Změňte výchozí hodnotu vybrané položky
<Použít>
◼ Paměť USB
Podrobnosti o položkách nastavení, které lze změnit, najdete v části
<Nastavení paměti USB>(P. 539) .
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Uložení/Přístup k souborům> <Běžná nastavení>
<Nastavení skenování a ukládání> <Nastavení paměti USB> <Změnit výchozí nastavení
(Paměť USB)>
Vyberte nastavení
Změňte výchozí hodnotu vybrané položky
◼ E-mail
Podrobnosti o položkách nastavení, které lze změnit, najdete v části
170
<Nastavení e-mailu>(P. 521) .
<Použít>
Základní operace
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Odeslat> <Nastavení skenování a odesílání> <Nastavení
e-mailu> <Změnit výchozí nastavení (E-mail)> Vyberte nastavení Změňte výchozí hodnotu
vybrané položky
<Použít>
◼ I-fax
Podrobnosti o položkách nastavení, které lze změnit, najdete v části
<Nastavení I-faxu>(P. 523) .
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Odeslat> <Nastavení skenování a odesílání> <Nastavení Ifaxu> <Změnit výchozí nastavení (I-Fax)> Vyberte nastavení Změňte výchozí hodnotu
vybrané položky
<Použít>
◼ Sdílená složka/FTP server
Podrobnosti o položkách nastavení, které lze změnit, najdete v části
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Odeslat>
souboru> <Změnit výchozí nastavení (Fax)>
vybrané položky
<Nastavení souboru>(P. 524) .
<Nastavení skenování a odesílání> <Nastavení
Vyberte nastavení Změňte výchozí hodnotu
<Použít>
● Pokud na každé obrazovce nastavení vyberete možnost <Inicializovat>, můžete vrátit výchozí nastavení.
ODKAZY
Základní operace kopírování(P. 191)
Základní operace pro zasílání faxů(P. 214)
Tisk z paměťového zařízení USB (Tisk z paměťového média)(P. 265)
Základní operace pro skenování originálů(P. 279)
171
Základní operace
Nastavení zvukových signálů
347W-03E
Zařízení vydává v různých situacích zvuky, např. po odeslání faxu nebo v případě výskytu chyby. Hlasitost jednotlivých
zvuků lze nastavit samostatně.
◼ Úprava možnosti <Hlasitost faxu>
1
Stiskněte tlačítko
2
Nastavte hlasitost a stiskněte <Použít>.
(
).
● Chcete-li zvuk vypnout, posuňte kurzor zcela doleva.
◼ Úprava možnosti <Nast. množ. jiných>
1
Stiskněte tlačítko
(
).
● U modelu bez funkce faxu pokračujte krokem 3.
2
Vyberte <Nast. množ. jiných>.
3
Vyberte nastavení.
Nastavení
Popis
Akce
<Tón vyzvánění>
Zvuk vydávaný při příjmu příchozího faxu Přejděte ke kroku 4.
<Tón dokončení VYS.>
Zvuk vydávaný po odeslání faxu
<Tón dokončení PŘ.>
Zvuk vydávaný po přijetí faxu
<Tón dokončení skenování>
Zvuk vydávaný po dokončení skenování
originálu faxu
<Tón zadávání>
Potvrzovací zvuk po každém stisknutí
tlačítka na ovládacím panelu nebo
klepnutí na tlačítko na displeji
172
Vyberte možnost <Zap> (ozve se zvuk)
nebo možnost <Vyp> (neozve se
zvuk).
Základní operace
Nastavení
<Tón při chybném zadání>
Popis
Zvuk vydávaný při provedení neplatné
operace tlačítka, např. pokud zadáte
hodnotu, která se nachází mimo
povolený rozsah nastavení
<Tón doplnění zásob>
Zvuk vydávaný, pokud je tonerová kazeta
téměř prázdná
<Tón varování>
Zvuk vydávaný, pokud dojde k zachycení
papíru nebo k jiné chybě
<Tón dokončení úlohy>
Zvuk vydávaný po dokončení operace,
jako je kopírování nebo skenování
<Výstraha spořiče energie>
Zvuk vydávaný při přechodu zařízení do
nebo z režimu spánku
<Tón detekce originálu v podavači> Zvuk vydaný po vložení originálu do
podavače
4
Nastavte hlasitost a stiskněte <Použít>.
● Chcete-li zvuk vypnout, posuňte kurzor zcela doleva.
Zvuk při ukončení v případě chyby
V části <Zvu jen při chybě> vyberte možnost <Zap> a vyberte možnost <Použít>.
173
Akce
Základní operace
Přepnutí do režimu spánku
347W-03F
Funkce režim spánku snižuje množství energie spotřebované zařízením vypnutím ovládacího panelu. Pokud bude
zařízení po určitou dobu v nečinnosti, např. během přestávky na oběd, můžete šetřit energii pouhým stisknutím
ovládacím panelu.
V režimu spánku
● Pokud zařízení přejde do režimu spánku,
se rozsvítí žlutozeleným světlem.
Situace, kdy zařízení nepřejde do režimu spánku
● Přístroj je v provozu
● Když svítí nebo bliká indikátor Data
● V zařízení probíhají operace, jako je např. nastavování nebo čištění
● Došlo k uvíznutí papíru
● Když je vyvěšeno volitelné sluchátko nebo externí telefon
● Když je zařízení nastaveno tak, aby se neozvalo příchozí vyzvánění faxu
● Je zobrazena obrazovka nabídky
● Úloha čeká na skenování do paměťového zařízení USB nebo do počítače
● Na obrazovce je zobrazena zpráva o chybě (Existují výjimky. Zařízení v některých případech může přejít do
režimu spánku, když je na obrazovce zobrazena chybová zpráva.)
● Když zařízení komunikuje se serverem LDAP atd.
● Když se zobrazí obrazovka SSID/síťového klíče pro přímé připojení
● Při importu nebo exportu nastavení
Změna času automatického přepnutí do režimu spánku
Čas automatického přepnutí do režimu spánku slouží k tomu, aby zařízení automaticky přešlo do režimu
spánku, bude-li po určitou dobu v nečinnosti. V zájmu maximální úspory energie doporučujeme používat
výchozí tovární nastavení ( <Nastavení časovače/energie>(P. 453) ). Pokud chcete změnit dobu, po kterou
má být zařízení v nečinnosti, než přejde automaticky do režimu spánku, postupujte následovně.
174
na
Základní operace
<Nabídka> <Možnosti> <Nastavení časovače/energie> <Čas aut.přep. do spánku>
Nastavte dobu, po kterou má být zařízení v nečinnosti, než přejde automaticky do režimu
spánku
<Použít>
Změna času automatického přepnutí do režimu spánku
Můžete nakonfigurovat nastavení tak, aby zařízení po určité době přešlo do režimu spánku. Také můžete
nakonfigurovat nastavení, aby zařízení po určité době režimu spánku ukončilo.
<Nabídka> <Možnosti> <Nastavení časovače/energie> Vyberte <Auto denní časovač spánku>
nebo <Nast. času konce rež. spánku> Vyberte <Zap> v části <Nastavit tuto funkci> a zadejte čas
<Použít>
Přechod z režimu spánku
Pro ukončení režimu spánku stiskněte
nebo jakékoli jiné tlačítko na ovládacím panelu.
● Režim spánku můžete ukončit také klepnutím na displej.
● Pokud je připojeno volitelné sluchátko nebo externí telefon, zařízení přejde z režimu spánku ve chvíli,
kdy zvednete sluchátko.
175
Základní operace
Ukládání míst určení
1660-03J
347W-03H
Často používaná místa určení pro fax nebo skenování můžete uložit do adresáře a v
případě potřeby je snadno vybrat ( Uložení míst určení do adresáře(P. 178) ).
Místa určení lze v seznamech adresáře vyhledávat podle abecedního pořádku nebo
zadáním trojmístných čísel (čísla kódovaných voleb). Místa určení můžete také zadat
rychleji pomocí následujících funkcí.
◼ Oblíbené
Pokud je v adresáři uloženo velké množství adres, může být obtížné nalézt požadovanou adresu. Tomu se lze vyhnout,
pokud často používané adresy uložíte do seznamu oblíbených položek. Místa určení uložená jako oblíbená je možné
prohledávat v seznamu <
> v adresáři.
◼ Skupinová volba
Z uložených míst určení můžete vybrat několik míst, která pak lze uložit hromadně jako jednu skupinu. Můžete pak
posílat faxy nebo e-maily do více míst určení najednou. Skupiny lze uložit také do seznamu oblíbených položek.
Uložení více míst určení do skupiny(P. 181)
◼ Index
Uložená místa určení jsou klasifikována do indexů v závislosti na původním znaku nebo typu adresy. Změna indexů
/
nebo přejeďte
vám umožní provádět vyhledávání místa určení rychle. Zobrazení změníte klepnutím na tlačítko
přes cílový index směrem do strany.
<Vše>
Zobrazí všechna místa určení uložená v adresáři.
<
>
Zobrazí seznam oblíbených míst určení.
<A-Z>/<0-9>/<ABC> to <YZ>
Zobrazí místa určení se jmény příjemců začínajícími na znak na vybraném indexu.
<
>
Zobrazí místa určení pro faxy.
<
>
Zobrazí místa určení pro e-maily.
<
>
176
Základní operace
Zobrazí místa určení pro i-faxy.
<
>
Zobrazí místa určení pro sdílené složky a servery FTP. Uložení místa určení se provádí z počítače.
Nastavení sdílené složky jako místa pro ukládání(P. 94)
Uložení míst určení ze Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 428)
<
>
Zobrazí seznam míst určení uložených pro skupinové vytáčení.
● Pokud jako místo určení pro naskenované dokumenty chcete uložit sdílenou složku nebo server FTP, použijte
počítač.
Nastavení sdílené složky jako místa pro ukládání(P. 94)
Uložení míst určení ze Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 428)
● Adresář můžete ve formě souboru uložit do počítače (tento soubor adresáře však nelze v počítači upravovat).
Je také možné importovat uložený adresář z počítače do zařízení. Import/export dat nastavení(P. 438)
● Seznam míst určení uložených v adresáři je také možné vytisknout.
Seznam adresáře(P. 586)
● Pokud máte v kanceláři nainstalován server LDAP, můžete na serveru vyhledávat informace o uživateli a
registrovat ho v adresáři. Nastavení pro připojení k serveru LDAP je třeba zadat předem. Registrace
serverů LDAP(P. 63)
177
Základní operace
Uložení míst určení do adresáře
347W-03J
Tato část popisuje způsob uložení míst určení z ovládacího panelu. K uložení míst určení můžete použít také Vzdálené
uživatelské rozhraní. Uložení míst určení ze Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 428)
1
Vyberte možnost <Adresář> na obrazovce Domů.
2
Vyberte <Uložit m. určení>
Obrazovka Domů(P. 120)
● Pokud se na obrazovce zobrazí výzva k zadání kódu PIN, zadejte kód PIN pro adresář a vyberte
možnost <Použít>. Omezení používání adresáře(P. 402)
3
Vyberte typ adresy, kterou chcete uložit.
Uložení míst určení na serveru LDAP
Pokud máte v kanceláři nainstalován server LDAP, můžete na serveru vyhledávat informace o uživateli a
registrovat ho v adresáři.
● K provedení registrace ze serveru LDAP musíte zadat nastavení pro připojení k serveru LDAP předem.
Registrace serverů LDAP(P. 63)
1
Vyberte <Server LDAP>.
2
Vyberte používaný server LDAP.
3
Vyberte podmínky pro vyhledávání informací o uživatelích.
● Jako kritérium pro vyhledávání míst určení lze použít jméno, faxové číslo, e-mailovou adresu, název
organizace a název organizační jednotky.
4
Zadejte řetězec cílových znaků k vyhledávání a vyberte možnost <Použít>.
● Postup vkládání textu naleznete v části
Zadávání textu(P. 129) .
● Chcete-li zadat více kritérií vyhledávání, opakujte kroky 3 a 4.
5
Vyberte <Způsob hledání>.
178
Základní operace
6
Vyberte podmínky pro zobrazení výsledků hledání.
<Použití všech níže uvedených podmínek>
Jsou vyhledáni a zobrazeni všichni uživatelé, kteří vyhovují všem kritériím zadaným v krocích 3 a 4.
<Použití některých níže uvedených podmínek>
Pokud někteří nalezení uživatelé vyhovují třeba jen jednomu kritériu uvedenému v krocích 3 a 4, všichni
takoví uživatelé se zobrazí.
7
Vyberte <Spustit hledání>.
➠ Zobrazí se uživatelé vyhovující zadaným kritériím.
● Pokud se po výběru možnosti <Spustit hledání> zobrazí obrazovka ověřování, zadejte uživatelské
jméno zařízení a heslo zaregistrované na serveru LDAP a vyberte možnost <Použít>. Registrace
serverů LDAP(P. 63)
8
Vyberte uživatele, kterého chcete uložit do adresáře.
9
Vyberte <Použít>.
➠ Do adresáře se uloží uživatelské jméno a číslo faxu nebo e-mailová adresa uložená na serveru LDAP
vybraného uživatele.
Uložení míst určení z nastavení pro vyvolání
Pokud jsou uvedena nastavení pro vyvolání, můžete vybrat možnost <Vyvolat nastavení> a místa určení
uložit.
4
Vyberte <Jméno>.
● Uložení položky <Jméno> je volitelné. Jestliže <Jméno> uložíte, pak lze místo určení vyhledávat podle
abecedního pořádku.
5
Zadejte jméno a vyberte možnost <Použít>.
● Postup vkládání textu naleznete v části
Zadávání textu(P. 129) .
6
Vyberte <Faxové číslo>, <E-mailová adresa> nebo <Adresa I-faxu>.
7
Zadejte místo určení a vyberte možnost <Použít>.
Provedení podrobného nastavení (jen při uložení pro fax)
Po výběru možnosti <Nastavit detaily> se zobrazí obrazovka podobná níže uvedené.
179
Základní operace
<VYS. s ECM>
Pokud je tato položka nastavená na možnost <Zapnuto>, pak v případě chyby při odesílání obrázku je tato chyba
překontrolována a opravena, aby nedošlo k odeslání chybného obrázku.
<Rychlost VYS.>
Pokud přenosy začínají se zpožděním, například kvůli nevyhovujícímu telefonnímu připojení, můžete snížit
počáteční rychlost přenosu.
<Dálkové>
Při ukládání mezinárodních faxových čísel nastavte položky <Mezinárodní (1)> až <Mezinárodní (3)> podle
příslušných podmínek přenosu.
● Můžete také zadat možnost <VYS. s ECM> a <Rychlost VYS.> v části <Nabídka> <Nastavení funkcí>
<Odeslat> <Nastavení faxu>. Pokud však provedete nastavení prostřednictvím nabídky <Adresář>,
máte možnost provést podrobné nastavení míst určení uložených v adresáři.
8
Vyberte <Uložit jako>.
9
Vyberte možnost <Oblíbená> nebo <Kódovaná volba>.
● Pokud vyberete možnost <Kódovaná volba>, vyberte číslo místa určení, případně vyberte možnost <Použít
čís. kláv.> a zadejte číslo určení.
10
Vyberte <Použít>.
● Z míst určení, která už jsou v adresáři uložena, můžete udělat skupinu a uložit ji jako jedno místo určení.
Další informace najdete v části Uložení více míst určení do skupiny(P. 181) .
● Chcete-li změnit nebo odstranit informace o místech určení uložených v adresáři, vyhledejte informace
v části Úprava uložených míst určení v adresáři(P. 183) .
180
Základní operace
Uložení více míst určení do skupiny
347W-03K
Z uložených míst určení můžete vybrat několik míst, která pak lze uložit hromadně jako jednu skupinu. Tato část
popisuje způsob uložení skupiny z ovládacího panelu. K uložení skupiny můžete použít také Vzdálené uživatelské
rozhraní. Uložení míst určení ze Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 428)
● Do stejné skupiny lze registrovat pouze místa určení se stejným typem adresy.
● Sdílené složky nebo servery FTP nelze ve skupině registrovat jako místa určení.
1
Vyberte možnost <Adresář> na obrazovce Domů.
2
Vyberte <Uložit m. určení>
Obrazovka Domů(P. 120)
<Skupina>.
● Pokud se na obrazovce zobrazí výzva k zadání kódu PIN, zadejte kód PIN pro adresář a vyberte možnost
<Použít>. Omezení používání adresáře(P. 402)
3
Vyberte <Jméno>.
● Uložení položky <Jméno> je volitelné. Jestliže <Jméno> uložíte, pak lze místo určení vyhledávat podle
abecedního pořádku.
4
Zadejte jméno a vyberte možnost <Použít>.
● Postup vkládání textu naleznete v části
Zadávání textu(P. 129) .
5
Vyberte možnost <Místo určení>.
6
Vyberte <Přidat>.
7
Vyberte index obsahující místo určení, které chcete registrovat.
8
Vyberte místo určení.
181
Index(P. 176)
Základní operace
9
Opakujte kroky 6 až 8, dokud neuložíte všechna požadovaná místa určení a poté
vyberte možnost <Použít>.
Zobrazení informací o místu určení
● Vyberte cílové místo určení a vyberte možnost <Detaily>.
Jak odstranit ze skupiny místo určení
● Vyberte místo určení, které chcete ze skupiny odstranit, a vyberte možnost <Smazat>
10
Vyberte <Uložit jako>.
11
Vyberte možnost <Oblíbená> nebo <Kódovaná volba>.
<Ano>.
● Pokud vyberete možnost <Kódovaná volba>, vyberte číslo místa určení, případně vyberte možnost <Použít
čís. kláv.> a zadejte číslo určení.
12
Vyberte <Použít>.
182
Základní operace
Úprava uložených míst určení v adresáři
347W-03L
Svá nastavení můžete změnit, například změnit uložené číslo faxu nebo jméno, změnit typ místa určení uloženého jako
číslo faxu na místo určení e-mailu, změnit číslo kódované volby a přidat nebo odstranit skupinová místa určení. Místa
určení nebo skupiny můžete také odstranit.
● Pokud místo určení odstraníte z adresáře, odstraníte je také z oblíbených nastavení.
používaných nastavení(P. 168)
1
Vyberte možnost <Adresář> na obrazovce Domů.
2
Vyberte index obsahující místo určení, které chcete upravit.
3
Vyberte místo určení a vyberte možnost <Editovat>.
Uložení často
Obrazovka Domů(P. 120)
Index(P. 176)
● Když vyberete možnost <Detaily>, můžete si prohlédnout informace o místu určení.
● Chcete-li místo určení odstranit, vyberte možnost <Smazat>
<Ano>.
● Pokud se na obrazovce zobrazí výzva k zadání kódu PIN, zadejte kód PIN pro adresář a vyberte možnost
<Použít>. Omezení používání adresáře(P. 402)
4
Po úpravě potřebných položek vyberte možnost <Použít>.
183
Základní operace
Použití paměťového zařízení USB
347W-03R
Při použití paměťového zařízení USB jej vložte do USB portu na zařízení.
Před použitím paměťového zařízení USB
● Podporované formáty pro paměťové zařízení USB jsou FAT16 a FAT32.
Následující zařízení a použití nejsou podporovány:
● Paměťová zařízení USB, u nichž jsou nainstalovány funkce zabezpečení
● Paměťová zařízení USB, která nesplňují standardy USB
● Čtečky paměťových karet připojené přes USB
● Paměťová zařízení USB používaná s prodlužovacími kabely
● Paměťová zařízení USB používaná prostřednictvím rozbočovače USB
Manipulace s paměťovými zařízeními USB
● Před vložením se ujistěte, že je paměťové zařízení USB správně orientováno. Pokud se pokusíte vložit ho
v nesprávné orientaci, může dojít k poškození paměťového zařízení a přístroje.
● Během importu a exportu dat neodpojujte paměťové zařízení USB, nevystavujte je nárazům ani s ním
nehýbejte. Pokud zařízení pracuje, nevypínejte ho.
● U některých paměťových zařízení USB se nemusí podařit správně uložit data.
◼ Vyjmutí paměťového zařízení USB
● Při vyjímání paměťového zařízení USB vždy postupujte následovně. Pokud paměťové zařízení USB vyjmete
jinak, může dojít k poškození zařízení a přístroje.
1
Vyberte <Monitor stavu>.
2
Vyberte <Odebr.pam.média>.
➠ Počkejte, až se zobrazí hlášení <Paměťové médium lze bezpečně odebrat.>.
3
Odpojte paměťové zařízení USB.
ODKAZY
184
Základní operace
Tisk z paměťového zařízení USB (Tisk z paměťového média)(P. 265)
Uložení dat na paměťové zařízení USB(P. 282)
185
Kopírování
Kopírování
Kopírování .......................................................................................................................................................... 187
Obrazovka základních kopírovacích funkcí ..................................................................................................... 189
Základní operace kopírování ............................................................................................................................ 191
Zrušení kopií ................................................................................................................................................. 196
Kontrola stavu a protokolu kopírování .......................................................................................................... 197
Zlepšení a úprava kvality kopírování ............................................................................................................... 199
Výběr typu originálu pro kopírování ............................................................................................................. 200
Úprava ostrosti kopírování (Ostrost) ............................................................................................................. 201
Smazání tmavých okrajů při kopírování (Smazat rám) .................................................................................. 202
Užitečné kopírovací funkce .............................................................................................................................. 203
Kopírování více dokumentů na jeden list (N na 1) ......................................................................................... 204
Třídění kopií podle stránky ........................................................................................................................... 205
Vytváření kopií identifikačních karet ............................................................................................................. 206
Vytváření kopií pasů ..................................................................................................................................... 207
186
Kopírování
Kopírování
1660-03S
347W-03S
Tato kapitola popisuje základní operace kopírování a různé užitečné funkce kopírování.
◼ Používání základních operací
Obrazovka základních kopírovacích funkcí(P. 189)
Základní operace kopírování(P. 191)
Zrušení kopií(P. 196)
Kontrola stavu a protokolu kopírování(P. 197)
◼ Zvýšení kvality
Zlepšení a úprava kvality kopírování(P. 199)
Výběr typu originálu pro
kopírování(P. 200)
Úprava ostrosti kopírování
(Ostrost)(P. 201)
◼ Použití užitečných funkcí kopírování
Kopírování více dokumentů na
jeden list (N na 1)(P. 204)
Smazání tmavých okrajů při
kopírování (Smazat rám)(P. 202)
Užitečné kopírovací funkce(P. 203)
Třídění kopií podle
stránky(P. 205)
187
Vytváření kopií identifikačních
karet(P. 206)
Kopírování
Vytváření kopií pasů(P. 207)
188
Kopírování
Obrazovka základních kopírovacích funkcí
347W-03U
Když vyberete možnost <Kopírovat> na obrazovce Domů, zobrazí se obrazovka základních kopírovacích funkcí.
Aktuální stav nastavení a tlačítka nastavení
Zobrazí se stav nastavení, například poměr kopírování, papír ke kopírování a počet kopií. Abyste kopírovali
správně, zkontrolujte zde uvedená nastavení. Chcete-li některé nastavení změnit, vyberte požadovanou
položku nastavení. Základní operace kopírování(P. 191)
<2stranný>
U originálu a výtisku můžete vybrat kombinaci jednostranného a oboustranného kopírování. Zadejte
podrobná nastavení v části
<Ostatní nast.>. Základní operace kopírování(P. 191)
Naskenuje se jedna strana originálu a naskenovaná data se vytisknou na jednu stranu
papíru.
Naskenuje se jedna strana originálu a naskenovaná data se vytisknou na obě strany
papíru.
Naskenují se obě strany originálu a naskenovaná data se vytisknou na obě strany
papíru.
Naskenují se obě strany originálu a naskenovaná data se vytisknou na jednu stranu
papíru.
<N na 1>
Chcete-li vícestránkové originály uspořádat na stejnou stranu listu, můžete vybrat vzor „N na 1“. Zadejte
<Ostatní nast.>. Kopírování více dokumentů na jeden list (N na 1)(P. 204)
podrobná nastavení v části
Nepoužije se funkce N na 1.
Data dvou za sebou jdoucích stránek se vytisknou na jednu stranu listu papíru.
Data čtyř za sebou jdoucích stránek se vytisknou na jednu stranu listu papíru.
<Ostatní nast.>
Můžete vyvolat podrobná nastavení nebo oblíbená nastavení, která nejsou na obrazovce základních
kopírovacích funkcí zobrazena.
189
Kopírování
<Resetovat>
Můžete hromadně obnovit výchozí nastavení.
<Spustit>
Tímto tlačítkem spustíte kopírování.
190
Kopírování
Základní operace kopírování
347W-03W
Tato část popisuje základní postup zkopírování originálu.
1
Umístěte originály.
2
Vyberte možnost <Kopírovat> na obrazovce Domů.
3
4
Vkládání originálů(P. 133)
Vyberte možnost <Počet kopií> na obrazovce základních kopírovacích funkcí.
Obrazovka základních kopírovacích funkcí(P. 189)
Zadejte počet kopií a vyberte možnost <Zavřít>.
● Pokud jste zadali nesprávnou hodnotu, vymažte ji tlačítkem
5
Obrazovka Domů(P. 120)
.
Podle potřeby zadejte nastavení kopírování.
Nastavení sytosti
Oboustranné kopírování
Zvětšení nebo zmenšení
Výběr papíru ke kopírování
Nastavení sytosti
Sytost upravte, pokud jsou text nebo obrázky v originálu příliš světlé nebo příliš
tmavé. Můžete například zvýšit ostrost textu a linek psaných tužkou. Nastavení
sytosti tisku(P. 191)
Nastavte sytost pozadí. Můžete vytvořit zřetelnou kopii originálů s barevným
pozadím nebo originálů vytištěných na tenkém papíře, kde text nebo obrázky
z opačné strany prosvítají papírem, jako jsou noviny. Nastavení sytosti
pozadí(P. 192)
◼ Nastavení sytosti tisku
<Sytost>
Upravte sytost
<Zavřít>
191
Kopírování
◼ Nastavení sytosti pozadí
<Sytost> <Nastavit sytost pozadí>
<Zavřít>
<Nastavit (Ruční)>
Upravte sytost pozadí
<Použít>
● Barva originálu může mít negativní vliv na jiné části než pozadí.
● Když nastavíte možnost <Nastavit sytost pozadí> na <Auto>, provede se automatické nastavení tak,
aby barva pozadí byla bílá. V takovém případě se <Typ originálu> automaticky nastaví na <Text> (
Výběr typu originálu pro kopírování(P. 200) ).
Oboustranné kopírování
Dvě stránky originálu můžete zkopírovat na obě strany papíru. Oboustranný originál
můžete také tisknout na obě strany papíru nebo na dva listy papíru.
● Funkce <2stranný tisk> nemusí být k dispozici pro některé velikosti a typy papíru.
papír(P. 675)
<Ostatní nast.>
<2stranný tisk>
Vyberte typ oboustranného kopírování
Použitelný
<Použít>
Typy oboustranného kopírování
Na následujícím obrázku jsou uvedené typy oboustranného kopírování.
<1stranný > 2stranný>
<2stranný > 2stranný>
192
<2stranný > 1stranný>
Kopírování
<Orig./Kon. typ>
Zadejte orientaci originálu, typ otevírání a typ kompletace.
Zvětšení nebo zmenšení
Kopie lze zvětšit nebo zmenšit pomocí předvolených poměrů kopírování, například
<A5->A4>, nebo nastavením vlastního poměru kopírování v krocích po 1 %.
● Pokud jste provedli nastavení pro možnost <N na 1> po nastavení poměru kopírování, má prioritu
nastavení redukce poměru v možnosti <N na 1>.
<Poměr kopírování>
Vyberte poměr kopírování
<100% 1:1>
Vytváří kopie v měřítku 100 %.
<Auto>
Vytvoří kopie automatickým zvětšením/zmenšením snímku předlohy tak, aby se přizpůsobil zadané velikosti
papíru.
Předvolený poměr kopírování
Vyberte poměr kopírování.
Číselná tlačítka
Můžete nastavit jakýkoli poměr kopírování od 25 do 400 % v krocích po 1 %.
193
Kopírování
Výběr papíru ke kopírování
Určete zdroj papíru, který obsahuje papír k tisku kopií.
● Nejprve je třeba určit velikost a typ papíru vloženého ve zdroji papíru.
Zadání velikosti a typu papíru(P. 154)
Vkládání papíru(P. 137)
<Papír>
Vyberte zdroj papíru
<Zavřít>
Ke kopírování se použije papír vložený ve víceúčelové přihrádce.
Ke kopírování se použije papír vložený v zásuvce na papír (Zásuvka 1) zařízení.
● Pokud je nainstalován volitelný podavač papíru, zobrazí se také jeho zásuvka na papír.
● Informace o dalších nastavení kopírování najdete v části
nebo
6
Zlepšení a úprava kvality kopírování(P. 199)
Užitečné kopírovací funkce(P. 203) .
Vyberte <Spustit>.
➠ Spustí se kopírování.
● Pokud chcete skenování zrušit, vyberte možnost <Zrušit>
<Ano>.
Zrušení kopií(P. 196)
Při vkládání originálů do podavače podle kroku 1
Originál se naskenuje automaticky.
Při vkládání originálů na kopírovací desku podle kroku 1
V případě oboustranného kopírování nebo kopírování N na 1 se zobrazí obrazovka s výzvou k vložení dalšího
originálu
1
Umístěte na kopírovací desku další originál a vyberte možnost <Skenovat další originál>.
194
Kopírování
● Také můžete zadat <Sytost> a <Typ originálu> samostatně pro každý originál.
● Tento krok opakujte, dokud nenaskenujete celý originál.
2
Vyberte <Spustit tisk>.
● Je-li na displeji zobrazeno hlášení <Neshoda nast. papíru a vloženého papíru> nebo <Paměť je plná.
Skenování bude zrušeno. Chcete provést tisk?>. Postup řešení každé zprávy(P. 620)
Při kopírování originálů s textem či obrázky, které sahají k okrajům stránky
● Může se stát, že se nezkopírují okrajové části originálu. Další informace o okrajích skenování viz v
jednotka(P. 671) .
● Pokud chcete vždy kopírovat se stejným nastavením:
Změna výchozího nastavení pro funkce(P. 170)
● Chcete-li uložit kombinaci nastavení pro použití v případě potřeby:
nastavení(P. 168)
ODKAZY
Kontrola stavu a protokolu kopírování(P. 197)
195
Hlavní
Uložení často používaných
Kopírování
Zrušení kopií
347W-03X
Chcete-li kopírování zrušit okamžitě po výběru možnosti <Spustit>, vyberte možnost <Zrušit> na obrazovce nebo
na ovládacím panelu. Kopírování lze také zrušit po kontrole stavu kopírování.
stiskněte tlačítko
◼ Na obrazovce zobrazené během kopírování vyberte možnost <Zrušit>
◼ Akci zrušíte stisknutím tlačítka
Pokud se po stisknutí tlačítka
zobrazí na obrazovce seznam dokumentů
Originály jsou naskenovány a čekají na vytištění. Vyberte kopírovaný dokument, který chcete zrušit, a vyberte
možnost <Zrušit> <Ano>.
◼ Kontrola stavu úlohy kopírování před zrušením
<Monitor stavu>
<Kopírovací/tisková úloha>
kopírovací/tisk. úl.> <Zrušit> <Ano>
ODKAZY
Základní operace kopírování(P. 191)
196
Vyberte kopírovaný dokument na kartě <Stav
Kopírování
Kontrola stavu a protokolu kopírování
347W-03Y
Můžete zkontrolovat aktuální stavy kopírování a protokoly kopírovaných dokumentů.
● Pokud je možnost <Zobrazit výpis úloh> nastavena na <Vypnuto>, protokoly kopírování nelze kontrolovat.
<Zobrazit výpis úloh>(P. 550)
Užitečné v následujících případech
● Když uplyne dlouhá doba po skenování originálu, který se má zkopírovat, ale tisk dokumentu se ještě
nezahájil, může být užitečné zobrazit seznam dokumentů čekajících na vytištění.
● Když nemůžete najít výtisky, které se podle vás měly zkopírovat, můžete se podívat, zda nedošlo k chybě.
1
Vyberte <Monitor stavu>.
2
Vyberte <Kopírovací/tisková úloha>.
3
Zkontrolujte stavy kopírování a protokoly.
Kontrola stavů kopírování
1
Na kartě <Stav kopírovací/tisk. úl.> vyberte dokument, jehož stav chcete zkontrolovat.
➠ Ukazuje podrobné informace o dokumentu.
Kontrola protokolů kopírování
1
Na kartě <Výpis úloh kopírování> vyberte dokument, jehož protokol chcete zkontrolovat.
● <OK> se zobrazí, když byl dokument zkopírován úspěšně, a <Chyba> se zobrazí, když se dokument
nepodařilo zkopírovat, protože byl zrušen nebo došlo k chybě.
197
Kopírování
➠ Ukazuje podrobné informace o dokumentu.
Když se v případě <Chyba> zobrazí třímístné číslo
● Toto číslo představuje kód chyby.
Postup řešení každého kódu chyby(P. 634)
ODKAZY
Základní operace kopírování(P. 191)
Zrušení kopií(P. 196)
198
Kopírování
Zlepšení a úprava kvality kopírování
347W-040
Kvalitu kopírování můžete zlepšit, když zadáte podrobnější nastavení, například výběr optimální kvality obrazu
smazáním nadbytečných stínů apod.
Výběr typu originálu pro
kopírování(P. 200)
Úprava ostrosti kopírování
(Ostrost)(P. 201)
199
Smazání tmavých okrajů při
kopírování (Smazat rám)(P. 202)
Kopírování
Výběr typu originálu pro kopírování
347W-041
Můžete určit optickou obrazovou kvalitu kopie podle typu originálu, například
dokumenty obsahující pouze text, dokumenty s nákresy nebo grafy, nebo fotografie
z časopisu.
<Kopírovat>
<Ostatní nast.>
<Typ originálu>
Vyberte typ originálu
<Text/Foto>
Vhodné při kopírování dokumentů, které obsahují text i fotografie.
<Text/Foto (Vysoká kvalita)>
Vhodné při velmi kvalitním kopírování dokumentů, které obsahují text i fotografie. Můžete
také upravit úroveň priority přiřazené kvalitě textu či fotografií. Upravte nastavení na
měřítku a vyberte možnost <Použít>.
● Pokud je zadáno jiné nastavení než <Text>, možnost <Nastavit sytost pozadí> se automaticky nastaví na
<Nastavit (Ruční)>. Základní operace kopírování(P. 191)
ODKAZY
Základní operace kopírování(P. 191)
200
Kopírování
Úprava ostrosti kopírování (Ostrost)
347W-042
Můžete upravit ostrost kopírovaného obrazu. Ostrost zvyšte, chcete-li zostřit
rozmazaný text a linky, případně snižte, chcete-li zlepšit vzhled fotografií v časopise.
<Kopírovat>
<Ostatní nast.>
<Ostrost>
Nastavte ostrost
Příklad: Jestliže chcete zvýšit ostrost textu a čar psaných tužkou
Příklad: Chcete-li zlepšit vzhled snímků z časopisu
ODKAZY
Základní operace kopírování(P. 191)
201
<Použít>
Kopírování
Smazání tmavých okrajů při kopírování (Smazat rám)
347W-043
Při kopírování originálů, které jsou menší než velikost výstupního papíru, se kolem
okrajů kopírovaného obrazu mohou objevit hranice rámců. Při kopírování vedle sebe
umístěných stránek ze silných dokumentů se mohou objevit tmavé okraje. Funkce
<Smazat rám> slouží ke smazání těchto ohraničení a tmavých okrajů.
● Šířka mazaného rámu se zvětšuje či zmenšuje podle nastavení <Poměr kopírování>.
● Funkce <Smazat rám> není k dispozici při použití funkce <N na 1>.
<Kopírovat> <Ostatní nast.> <Smazat rám> <Zapnuto> Zadejte šířku mazaného rámu
<Další> Vyberte velikost dokumentu na obrazovce <Velikost skenování>
Příklad: Chcete-li vymazat tato ohraničení a tmavé okraje
ODKAZY
Základní operace kopírování(P. 191)
202
Kopírování
Užitečné kopírovací funkce
347W-044
Tato část popisuje užitečné funkce kopírování pro úsporu papíru a zvýšení úspornosti kopírování.
Kopírování více dokumentů na
jeden list (N na 1)(P. 204)
Třídění kopií podle
stránky(P. 205)
Vytváření kopií pasů(P. 207)
203
Vytváření kopií identifikačních
karet(P. 206)
Kopírování
Kopírování více dokumentů na jeden list (N na 1)
347W-045
Můžete zmenšit velikost vícestránkového originálů a všechny stránky uspořádat na
jednu stranu papíru. Protože dokument lze zkopírovat na méně stránek, než kolik
jich obsahuje originál, můžete ušetřit listy.
● Použitím možnosti <N na 1> se automaticky sníží poměr kopírování (poměr kopírování je zobrazen na
obrazovce). Pokud se kopírování nezahájí, můžete velikost obrazu ještě snížit snížením automaticky
zobrazené číselné hodnoty. Pokud ji však zvýšíte, může se stát, že se nezkopírují okrajové části originálu.
● Funkce <N na 1> není k dispozici při použití funkce <Smazat rám>.
● Při kopírování více originálů na jednu stránku se mohou na zkopírovaném obrázku vytvořit okraje.
<Kopírovat> <Ostatní nast.> <N na 1> Vyberte počet stran, které se mají zkombinovat, a
vyberte <Další> Vyberte velikost originálu na obrazovce <Velikost skenování> Na obrazovce
<Velikost výstupu> vyberte zdroj papíru, který obsahuje papír, který chcete použít
Počet stránek, které chcete zkombinovat
Vyberte počet stránek, které chcete zkombinovat na jednu stranu papíru. Možnost <4 na 1> například
znamená, že „čtyřstránkový originál lze zkombinovat na jeden list“.
<Rozvržení>
Určete, jak chcete originály na stránce uspořádat.
ODKAZY
Základní operace kopírování(P. 191)
204
Kopírování
Třídění kopií podle stránky
347W-046
Chcete-li při zhotovování více kopií vícestránkových originálů kopie třídit v pořadí
podle stránek, nastavte <Třídit> na <Zapnuto>. Tato funkce je užitečná při přípravě
materiálů pro schůzky nebo prezentace.
<Kopírovat>
<Ostatní nast.>
<Třídit>
<Zapnuto>
<Vypnuto>
Kopie se seskupí podle stránky, netřídí se. Pokud například vytváříte tři kopie pětistránkového originálu, budou
výtisky uspořádány v následujícím pořadí stránek: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5.
<Zapnuto>
Kopie se seskupí do úplných sad podle pořadových čísel stránek. Pokud například vytváříte tři kopie
pětistránkového originálu, budou výtisky uspořádány v následujícím pořadí stránek: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2,
3, 4, 5.
ODKAZY
Základní operace kopírování(P. 191)
205
Kopírování
Vytváření kopií identifikačních karet
1660-048
347W-047
Pomocí funkce <Kopie průkazu> lze zkopírovat přední i zadní stranu průkazu na
jednu stránku listu. Tato funkce je užitečná při kopírování řidičského či občanského
průkazu.
● Možnost <Poměr kopírování> je automaticky nastavena na hodnotu <100% 1:1>.
Umístěte průkaz na kopírovací desku
průkaz <Skenovat další originál>
<Kopie průkazu>
ODKAZY
Základní operace kopírování(P. 191)
206
<Spustit>
Obraťte
Kopírování
Vytváření kopií pasů
347W-048
Na jednom archu můžete kopírovat několik pasů.
1
Umístěte pas požadovanými stránkami na kopírovací desku.
originálů(P. 133)
2
Na obrazovce Domů klikněte na možnost <Kopie pasu>.
3
Vyberte rozvržení.
Vkládání
Obrazovka Domů(P. 120)
<2 na 1 (2stranný)>
Kopie celkem čtyř stránek pasů na jednu stranu papíru. Kopie osmi stránek pasů na celkem dvě strany
papíru.
<4 na 1 (2stranný)>
Kopie celkem osmi stránek pasů na jednu stranu papíru. Kopie 16 stránek pasů na celkem dvě strany papíru.
<2 na 1>
Kopie celkem čtyř stránek pasů na jednu stranu papíru.
<4 na 1>
Kopie celkem osmi stránek pasů na jednu stranu papíru.
4
5
Vyberte zdroj papíru, který obsahuje požadovaný papír.
Podle potřeby nakonfigurujte nastavení skenování.
kopírování(P. 191)
207
Základní operace
Kopírování
6
Vyberte možnost <Spustit>.
➠ Naskenuje se první pas.
7
Umístěte na kopírovací desku další pas a vyberte možnost <Skenovat další originál>.
● Také můžete zadat <Sytost> a <Typ originálu> samostatně pro každý pas.
● Tento krok opakujte, dokud nejsou naskenovány všechny pasy.
8
Vyberte možnost <Spustit tisk>.
ODKAZY
Základní operace kopírování(P. 191)
208
Faxování
Faxování
Faxování .............................................................................................................................................................. 210
Obrazovka základních funkcí faxování ............................................................................................................ 213
Základní operace pro zasílání faxů ................................................................................................................... 214
Zrušení odesílání faxů .................................................................................................................................. 222
Příjem faxů ........................................................................................................................................................ 223
Použití užitečných funkcí při odesílání ............................................................................................................ 226
Vyvolání dříve použitých nastavení při odesílání (Vyvolat nastavení) ............................................................ 227
Odesílání faxu po telefonním hovoru (Ruční odesílání) ................................................................................. 230
Uložení kopie odeslaného originálu ............................................................................................................. 232
Různé způsoby příjmu ....................................................................................................................................... 233
Ukládání přijatých dokumentů do zařízení (Příjem do paměti) ..................................................................... 234
Automatické přesměrování přijatých dokumentů .......................................................................................... 236
Kontrola stavu a výpisu pro odeslané a přijaté dokumenty ........................................................................... 238
Odesílání faxů z počítače (Faxování z počítače) .............................................................................................. 240
Odesílání faxů z počítače .............................................................................................................................. 241
Použití internetového faxu (i-fax) .................................................................................................................... 243
Odeslání i-faxů ............................................................................................................................................. 244
Příjem i-faxů ................................................................................................................................................. 251
209
Faxování
Faxování
1660-049
347W-049
Tato kapitola popisuje nastavení faxu, základní operace faxu a různé další užitečné funkce odpovídající vašim
potřebám, například funkce Faxování z počítače umožňující odesílat dokumenty přímo z počítačů, Adresář
k jednoduchému zadávání míst určení a Přesměrování, díky němuž můžete přijímat faxy, i když jste mimo kancelář.
● Před začátkem používání faxu je třeba provést několik operací.
funkce faxu(P. 78)
Konfigurace počátečního nastavení pro
● Před použitím této funkce je nejprve třeba uložit místa určení do adresáře.
Ukládání míst určení(P. 176)
◼ Používání základních operací
Obrazovka základních funkcí faxování(P. 213)
Základní operace pro zasílání faxů(P. 214)
Zrušení odesílání faxů(P. 222)
Příjem faxů(P. 223)
Kontrola stavu a výpisu pro odeslané a přijaté dokumenty(P. 238)
◼ Použití užitečných funkcí při odesílání
Vyvolání dříve použitých
nastavení při odesílání (Vyvolat
nastavení)(P. 227)
Použití užitečných funkcí při odesílání(P. 226)
Odesílání faxu po telefonním
hovoru (Ruční odesílání)(P. 230)
210
Uložení kopie odeslaného
originálu(P. 232)
Faxování
◼ Příjem přizpůsobený vašim účelům
Různé způsoby příjmu(P. 233)
Ukládání přijatých dokumentů do zařízení (Příjem do paměti)(P. 234)
◼ Přesměrování všech přijatých dokumentů
Automatické přesměrování přijatých dokumentů(P. 236)
◼ Odeslání faxů přímo z počítače
Odesílání faxů z počítače (Faxování z počítače)(P. 240)
211
Faxování
◼ Odeslání a příjem faxů přes Internet
Použití internetového faxu (i-fax)(P. 243)
212
Faxování
Obrazovka základních funkcí faxování
347W-04A
Po výběru možnosti <Fax> na obrazovce Domů se zobrazí obrazovka základních funkcí faxování, která se zobrazuje při
odesílání faxů.
Karta <Zadat m. urč.>
Tuto kartu vyberte, pokud chcete místo určení zadat přímo.
Karta <Zadat místo urč.>
Tuto kartu vyberte, pokud chcete hledat server LDAP, zadat kódovanou volbu nebo místo určení zadat
pomocí nastavení vyvolání.
Základní operace pro zasílání faxů(P. 214)
Vyvolání dříve použitých nastavení při odesílání (Vyvolat nastavení)(P. 227)
Karta <Nast. VYS./PŘ.>
Tuto kartu vyberte, pokud chcete zadat nastavení skenování. Můžete změnit režim příjmu (
používaného režimu příjmu faxu(P. 79) ) zařízení.
Volba
<Potvrdit místo urč.>
Můžete zkontrolovat název a faxové číslo zadaného místa určení a také počet zadaných míst určení. Také
můžete změnit číslo faxu nebo zrušit specifikaci cílových umístění.
<Adresář>
Zadejte místo určení uložené v adresáři.
<Resetovat>
Můžete hromadně obnovit výchozí nastavení.
<Spustit>
Tímto tlačítkem spustíte faxování.
213
Faxování
Základní operace pro zasílání faxů
347W-04C
Tato část popisuje základní postup faxování originálu.
● Před začátkem používání faxu je třeba provést několik operací.
funkce faxu(P. 78)
1
Umístěte originály.
2
Vyberte možnost <Fax> na obrazovce Domů.
Konfigurace počátečního nastavení pro
Vkládání originálů(P. 133)
Obrazovka Domů(P. 120)
● Pokud se objeví přihlašovací obrazovka, zadejte uživatelské jméno, heslo a ověřovací server.
funkci Oprávněné odesílání(P. 131)
3
Vyberte možnost <Resetovat> na obrazovce základních funkcí faxování.
základních funkcí faxování(P. 213)
Přihlášení k
Obrazovka
● Pokud jsou místa určení nastavená předchozím uživatelem stále vybraná, může dojít k chybám přenosu. Toto
nastavení proto před odesíláním vždy resetujte.
4
Nastavte místo určení.
Zadání z adresáře
Zadání pomocí čísel kódovaných voleb
Přímé zadání míst určení
Zadání míst určení na serveru LDAP
Zadání z adresáře
Místa určení lze zadat z adresáře jejich výběrem ze seznamu uložených míst určení
nebo jejich vyhledáním podle jména, pokud je k místu určení přiřazeno jméno
příjemce.
● Před použitím této funkce je nejprve třeba uložit místa určení do adresáře.
určení(P. 176)
1
Vyberte <Adresář>.
214
Ukládání míst
Faxování
2
Vyberte index.
3
Zaškrtněte políčko u místa určení a vyberte možnost <Použít>.
Index(P. 176)
● Pokud místo určení vyberete v nabídce <Adresář> na obrazovce Domů, lze obrazovku základních funkcí
faxování zobrazit i během zadávání vybraných míst určení.
Zadání pomocí čísel kódovaných voleb
K adresám v adresáři jsou přiřazená trojmístná čísla (čísla kódovaných voleb).
Požadovanou adresu můžete snadno zadat zadáním čísla kódované volby.
● Chcete-li použít vytáčení pomocí kódovaných voleb, nejprve je třeba uložit do adresáře místo určení.
Ukládání míst určení(P. 176)
1
Vyberte možnost <Kódovaná volba> na kartě <Zadat místo urč.>.
2
Zadejte tříciferné číslo.
● Pokud jste zadali nesprávnou hodnotu, vymažte ji tlačítkem
.
Pokud se objeví obrazovka pro potvrzení
● Když je volba <Potvrdit při kódov. volbě VYS.> nastavena na <Zapnuto>, zobrazí se obrazovka s místem
určení a příslušným názvem čísla. (Pro skupinové vytáčení se zobrazuje jméno a počet míst určení.)
215
Faxování
Zkontrolujte všechny údaje a pokud jsou v pořádku, vyberte možnost <OK>. Chcete-li zadat jiné místo
určení, vyberte možnost <Zrušit> a zadejte třímístné číslo kódované volby znovu. Zobrazení míst určení
uložených v adresáři(P. 404)
Přímé zadání míst určení
Místo určení, které zatím není v adresáři uloženo, zadejte pomocí čísla faxu.
1
Zadejte číslo faxu na kartě <Zadat m. urč.>.
● Pokud je zařízení připojeno k ústředně, před zadáním místa určení vyberte možnost <R>. Není-li možnost <R>
dostupná, je nutné zaregistrovat nastavení tlačítka R. <Nastavení tlačítka R>(P. 529)
● Pokud jste zadali nesprávnou hodnotu, vymažte ji tlačítkem
.
Přidání místa určení
● Chcete-li přidat druhé nebo další místo určení, vyberte možnost <Další urč.>.
Pokud se objeví obrazovka pro potvrzení
● Pokud je pro možnost <Potvrdit zadané faxové číslo> vybráno nastavení <Zapnuto>, znovu se otevře
vstupní obrazovka, na které můžete potvrdit místo určení ( Potvrzení zadaného čísla
faxu(P. 406) ). Zadejte místo určení znovu.
Odesílání faxu do zahraničí
● Pro místo určení zadejte mezinárodní přístupový kód, kód země a faxové číslo příjemce. Pokud se
nedaří s příjemcem spojit, vyberte možnost <Pozastavit> a mezi čísla vložte pauzu.
Zadání míst určení na serveru LDAP
Pokud máte v kanceláři nainstalován server LDAP, můžete místo určení zadat pomocí
informací na tomto serveru. Ze zařízení přejděte na server LDAP, vyhledejte příslušné
informace o uživateli a zadejte je jako místo určení.
● Nastavení pro připojení k serveru LDAP je třeba zadat předem.
Registrace serverů LDAP(P. 63)
1
Vyberte možnost <Server LDAP> na kartě <Zadat místo urč.>.
2
Vyberte používaný server LDAP.
216
Faxování
3
Vyberte podmínky pro vyhledávání informací o uživatelích.
● Jako kritérium pro vyhledávání míst určení lze použít jméno, faxové číslo, e-mailovou adresu, název
organizace a název organizační jednotky.
4
Zadejte řetězec cílových znaků k vyhledávání a vyberte možnost <Použít>.
● Postup vkládání textu naleznete v části
Zadávání textu(P. 129) .
● Chcete-li zadat více kritérií vyhledávání, opakujte kroky 3 a 4.
5
Vyberte <Způsob hledání>.
6
Vyberte podmínky pro zobrazení výsledků hledání.
<Použití všech níže uvedených podmínek>
Vyhledají a zobrazí se všichni uživatelé, kteří vyhovují všem kritériím zadaným v krocích 3 a 4.
<Použití některých níže uvedených podmínek>
Pokud někteří nalezení uživatelé vyhovují třeba jen jednomu kritériu uvedenému v krocích 3 a 4, všichni
takoví uživatelé se zobrazí.
7
Vyberte <Spustit hledání>.
➠ Zobrazí se uživatelé vyhovující zadaným kritériím.
● Pokud se po výběru možnosti <Spustit hledání> zobrazí obrazovka ověřování, zadejte uživatelské jméno
zařízení a heslo zaregistrované na serveru LDAP a vyberte možnost <Použít>.
Registrace serverů
LDAP(P. 63)
8
Zaškrtněte pole pro uživatele, kterého chcete zadat jako místo určení, a vyberte
možnost <Použít>.
Přidání místa určení
217
Faxování
● Chcete-li fax současně odeslat na několik míst určení (sekvenční vysílání), postup zopakujte a zadejte
všechna místa určení.
● Lze také vyvolat naposledy použitá místa určení.
(Vyvolat nastavení)(P. 227)
Vyvolání dříve použitých nastavení při odesílání
Odstranění míst určení
Zadáte-li větší počet míst určení, můžete místa podle potřeby odstranit.
1
Vyberte <Potvrdit místo urč.>.
2
Zaškrtněte políčko u místa určení, které chcete odstranit, a vyberte možnost <Odebrat z m. urč.>.
● Pokud zaškrtnete políčko Skupinová volba a vyberete možnost <Detaily>
prohlédnout místa určení uložená ve skupině.
3
5
<Místo určení>, můžete si
Vyberte <Ano>.
Zadejte požadovaná nastavení skenování.
Nastavení kvality obrazu
Skenování 2stranných originálů
Nastavení kvality obrazu
Umožňuje vybrat vhodné rozlišení pro příslušný typ originálu. Platí, že čím vyšší je
rozlišení, tím ostřejší je snímek, ale o to delší je doba potřebná k jeho odeslání.
Výběr rozlišení(P. 218)
Sytost je vhodné upravit, pokud jsou text nebo obrázky v originálu příliš světlé nebo
příliš tmavé. Nastavení sytosti(P. 219)
Umožňuje upravit ostrost obrazu. Ostrost zvyšte, chcete-li zostřit rozmazaný text a
linky, případně snižte, chcete-li zlepšit vzhled fotografií v časopise.
Nastavení
ostrosti(P. 219)
◼ Výběr rozlišení
Vyberte možnost <Rozlišení> na kartě <Nast. VYS./PŘ.>
218
Vyberte rozlišení
Faxování
◼ Nastavení sytosti
Vyberte možnost <Sytost> na kartě <Nast. VYS./PŘ.>
Upravte sytost
<Použít>
◼ Nastavení ostrosti
Vyberte možnost <Ostrost> na kartě <Nast. VYS./PŘ.>
Příklad: Jestliže chcete zvýšit ostrost textu a čar psaných tužkou
Příklad: Chcete-li zlepšit vzhled snímků z časopisu
219
Upravte ostrost
<Použít>
Faxování
Skenování 2stranných originálů
Zařízení dokáže automaticky naskenovat přední i zadní strany originálů vložených do
podavače.
● Pokud jsou originály položeny na kopírovací desku nebo pokud je zařízení nastaveno v režimu ručního
odesílání, pak zařízení nedokáže naskenovat automaticky obě strany originálu.
Vyberte možnost <2stranný originál> na kartě <Nast. VYS./PŘ.>
nebo <Typ kalendář>
Vyberte možnost <Typ kniha>
<Typ kniha>
Tuto možnost vyberte, jsou-li obrázky v dokumentu otočeny na předních i zadních stranách stejným směrem.
<Typ kalendář>
Tuto možnost vyberte, jsou-li obrázky v dokumentu otočeny na předních i zadních stranách opačným směrem.
6
Vyberte <Spustit>.
● Je-li zobrazena obrazovka <Potvrdit místo urč.>, zkontrolujte, zda je místo určení správné, a vyberte možnost
<Spustit skenování>.
➠ Spustí se skenování originálu.
● Pokud chcete skenování zrušit, vyberte možnost <Zrušit>
<Ano>.
Zrušení odesílání faxů(P. 222)
Při vkládání originálů do podavače podle kroku 1
Faxy jsou odeslány, jakmile je dokončeno skenování.
Při vkládání originálů na kopírovací desku podle kroku 1
Po dokončení skenování se řiďte níže uvedeným postupem.
1
Vyberte velikost originálu.
● Pokud chcete naskenovat pouze jednostránkový dokument, přejděte ke kroku 3.
2
Umístěte na kopírovací desku další originál a vyberte možnost <Skenovat další>.
● Tento krok opakujte, dokud nejsou naskenovány všechny požadované strany.
220
Faxování
3
Vyberte <Spustit odesíl.>.
➠ Faxy jsou odeslány.
● Plánujete-li odesílat všechny faxy se stejným nastavením:
funkce(P. 170)
Změna výchozího nastavení pro
● Chcete-li uložit kombinaci nastavení pro použití v případě potřeby:
nastavení(P. 168)
● Chcete-li, aby zazněl alarm, jestliže zůstane vyvěšené sluchátko:
ODKAZY
Zrušení odesílání faxů(P. 222)
Použití užitečných funkcí při odesílání(P. 226)
Kontrola stavu a výpisu pro odeslané a přijaté dokumenty(P. 238)
221
Uložení často používaných
<Alarm vyvěšení>(P. 526)
Faxování
Zrušení odesílání faxů
347W-04E
Chcete-li odesílání faxů zrušit okamžitě po výběru možnosti <Spustit>, vyberte možnost <Zrušit> na displeji nebo
na ovládacím panelu. Odesílání faxů lze také zrušit po kontrole stavu faxování.
stiskněte tlačítko
◼ Během odesílání faxu vyberte na obrazovce možnost <Zrušit>
◼ Akci zrušíte stisknutím tlačítka
Pokud se po stisknutí tlačítka
zobrazí na obrazovce seznam dokumentů
Originály jsou naskenovány a čekají na zpracování. Vyberte dokument, který chcete zrušit, a vyberte možnost
<Zrušit> <Ano>.
◼ Před zrušením zkontrolujte stav přenosu
<Monitor stavu>
<Úloha VYS.>
Vyberte dokument na kartě <Stav úlohy VYS.>
<Ano>
ODKAZY
Základní operace pro zasílání faxů(P. 214)
Kontrola stavu a výpisu pro odeslané a přijaté dokumenty(P. 238)
222
<Zrušit>
Faxování
Příjem faxů
347W-04F
Tato část popisuje způsoby příjmu faxů a nastavení zařízení pro příjem faxů. Před zadáním nastavení pro příjem faxu je
třeba provést několik operací. Konfigurace počátečního nastavení pro funkce faxu(P. 78)
● Přístroj umí tisknout dokumenty přijaté faxem na velikost A4 nebo Letter. Pokud jsou dokumenty přijaté
faxem vytištěny na jinou velikost papíru, část stránky se buď nevytiskne, nebo se stránka vytiskne na dva
samostatné listy.
◼ Způsoby příjmu faxů
Zařízení nabízí následující způsoby příjmu. Vyberte nejvhodnější způsob a proveďte příslušná nastavení podle postupu
v části Nastavení zařízení pro příjem faxů(P. 224) .
<Auto>
Vyhrazeno pro příjem faxů
Zařízení přijímá faxy automaticky. V případě telefonního hovoru není možné s volajícím
hovořit.
<Fax/Tel (Automat.
přepínání)>
V případě faxového volání
Zařízení přijímá fax automaticky.
V případě telefonního hovoru
Ozve se vyzvánění pro příchozí volání. Zvedněte sluchátko a uskutečněte hovor.
● K zařízení je třeba předem připojit telefon nebo volitelné sluchátko.
V případě faxového volání
Ozve se vyzvánění pro příchozí volání. Zvedněte sluchátko. Uslyšíte-li pípnutí, přijměte faxy
výběrem možnosti
<Fax>
<Přijímat>.
<Ruční>
V případě telefonního hovoru
Ozve se vyzvánění pro příchozí volání. Zvedněte sluchátko. Pokud neuslyšíte pípnutí, zahajte
telefonní hovor.
● K zařízení je třeba předem připojit telefon nebo volitelné sluchátko.
223
Faxování
● Zařízení můžete nastavit tak, aby ve stanovené lhůtě po ohlášení příchozího volání
spustilo automatický příjem faxů.
<Přepnout na Auto PŘ.>(P. 535)
V případě faxového volání
Jakmile se ozve vyzvánění pro příchozí volání, zařízení automaticky přijme fax.
V případě telefonního hovoru
<Záznamník>
Aktivuje se záznamník a volající má možnost nechat vzkaz. Pokud přijmete hovor dříve, než
začne záznamník nahrávat vzkaz, můžete uskutečnit hovor s volajícím.
● K zařízení je třeba předem připojit záznamník.
● Nastavte jej na příjem hovoru po několika zazvoněních.
● Doporučujeme na začátek zprávy přidat přibližně 4 sekundy ticha nebo nastavit
maximální čas záznamu na 20 sekund.
<Síťový přepínač>
Přístroj rozlišuje mezi hovory z faxu a telefonu. Tento režim je k dispozici pouze v některých
zemích a vyžaduje předplatné služby přepnutí sítě.
● K zařízení je třeba předem připojit telefon nebo volitelné sluchátko.
● V závislosti na typu připojeného telefonu nemusí být zařízení schopno správně přijímat nebo odesílat faxy.
● Připojujete-li externí telefon s funkcemi faxu, nastavte telefon na ruční příjem faxů.
● Zvednete-li sluchátko telefonu a uslyšíte pípnutí, jde o faxové volání. Fax lze přijmout snadno zadáním
určitého čísla ID pomocí telefonu. Použití telefonu pro příjem faxů (Dálkový příjem)(P. 225)
◼ Nastavení zařízení pro příjem faxů
1
Vyberte možnost <Fax> na obrazovce Domů.
Obrazovka Domů(P. 120)
● Pokud se objeví přihlašovací obrazovka, zadejte uživatelské jméno, heslo a ověřovací server.
funkci Oprávněné odesílání(P. 131)
2
3
Přihlášení k
Vyberte možnost <Režim PŘ.> na kartě <Nast. VYS./PŘ.> na obrazovce základních
funkcí faxování. Obrazovka základních funkcí faxování(P. 213)
Určete způsob příjmu.
Při výběru volby <Fax/Tel (Automat. přepínání)>
Dle potřeby zadejte tři následující nastavení. Po dokončení nastavení vyberte možnost <Použít>.
224
Faxování
<Čas zahájení vyzvánění>
Slouží k nastavení doby, po kterou má zařízení možnost rozpoznat, zda vyzvánění oznamuje telefonní nebo
faxové volání.
<Doba příchozího vyzvánění>
Slouží k nastavení doby, po kterou má zařízení možnost rozpoznat, zda vyzvánění oznamuje telefonní volání.
<Akce po vyzvánění>
Slouží k nastavení způsobu odpovědi zařízení na vyzvánění oznamující příchozí volání, pokud nezvednete
sluchátko. Vyberte <Konec> pro odpojení volání nebo <Příjem> pro příjem příchozího faxu.
● Chcete-li tisknout přijaté dokumenty oboustranně:
<Tisk na obě strany>(P. 534)
● Chcete-li v dolní části dokumentů vytisknout informace, jako je datum a čas příjmu:
stránky>(P. 537)
● Chcete-li pokračovat v tisku, i když je v kazetě málo toneru:
<Tisk Zápatí přijaté
<Pokr. v tisku. s polopr. kaz.>(P. 533)
◼ Použití telefonu pro příjem faxů (Dálkový příjem)
Pokud po zvednutí sluchátka uslyšíte tón oznamující příchozí fax, nemusíte kvůli jeho příjmu jít k zařízení. Stačí
prostřednictvím telefonu zadat určené číslo ID, a spustit tak příjem faxu.
● Pokud není telefon připojen přímo k zařízení, není funkce dálkového příjmu k dispozici.
1
Pokud telefon vyzvání, zvedněte sluchátko.
2
Uslyšíte-li pípnutí, zadejte číslo ID pro dálkový příjem prostřednictvím telefonu.
● Další informace o nastavení čísla ID najdete v části
3
<Vzdálený PŘ.>(P. 535) .
Zavěste sluchátko.
ODKAZY
Kontrola stavu a výpisu pro odeslané a přijaté dokumenty(P. 238)
Různé způsoby příjmu(P. 233)
225
Faxování
Použití užitečných funkcí při odesílání
347W-04H
V této části je popsáno, jak lze fax přesměrovat na dříve zadané místo určení, jak odeslat fax po telefonním hovoru
nebo jak uložit kopii faxového dokumentu.
Vyvolání dříve použitých
nastavení při odesílání (Vyvolat
nastavení)(P. 227)
Odesílání faxu po telefonním
hovoru (Ruční odesílání)(P. 230)
226
Uložení kopie odeslaného
originálu(P. 232)
Faxování
Vyvolání dříve použitých nastavení při odesílání
(Vyvolat nastavení)
347W-04J
Dříve nastavená místa určení lze znovu vyvolat. Jakmile zadáte některé z naposledy
použitých míst určení, zařízení také vybere shodná nastavení faxu, například sytost,
která byla pro odeslání dokumentu na toto místo určení naposledy použita.
● Když je volba <Omezit odesílání z výpisu> nastavena na <Zapnuto>, tuto funkci nelze použít.
naposledy použitých míst určení(P. 404)
Zákaz použití
● Pokud vypnete zařízení nebo nastavíte možnost <Omezit nová místa určení> na hodnotu <Zapnuto>, dojde k
odstranění naposledy použitých míst určení a tato funkce není k dispozici. Omezení nových míst určení,
která lze zadávat(P. 404)
● Místa určení použitá při ručním odesílání nejsou pro tuto funkci dostupná.
hovoru (Ruční odesílání)(P. 230)
Odesílání faxu po telefonním
● Zadáte-li místo určení pomocí této funkce, odstraní se veškerá místa určení, která jste již zadali.
1
Umístěte originály.
2
Vyberte možnost <Fax> na obrazovce Domů.
Vkládání originálů(P. 133)
Obrazovka Domů(P. 120)
● Pokud se objeví přihlašovací obrazovka, zadejte uživatelské jméno, heslo a ověřovací server.
Přihlášení k
funkci Oprávněné odesílání(P. 131)
3
Vyberte možnost <Resetovat> na obrazovce základních funkcí faxování.
základních funkcí faxování(P. 213)
Obrazovka
● Pokud jsou místa určení nastavená předchozím uživatelem stále vybraná, může dojít k chybám přenosu. Toto
nastavení proto před odesíláním vždy resetujte.
4
Vyberte možnost <Vyvolat nastavení> na kartě <Zadat místo urč.>.
5
Vyberte místo určení.
● Když přenášíte více míst určení, v protokolu se zobrazí jen adresa zadaná pro první přenos, budou však
zadána všechna místa určení.
227
Faxování
➠ Zadá se vybrané místo určení a příslušné nastavení faxu. Nastavení lze změnit také před odesláním.
Odstranění míst určení
Přenášíte-li do většího počtu míst určení, můžete místa podle potřeby odstraňovat.
1
Vyberte <Potvrdit místo urč.>.
2
Zaškrtněte políčko u místa určení, které chcete odstranit, a vyberte možnost <Odebrat z m. urč.>.
● Pokud zaškrtnete políčko Skupinová volba a vyberete možnost <Detaily>
prohlédnout místa určení uložená ve skupině.
3
6
Vyberte <Ano>.
Zadejte požadovaná nastavení skenování.
faxů(P. 214)
7
<Místo určení>, můžete si
Základní operace pro zasílání
Vyberte <Spustit>.
● Je-li zobrazena obrazovka <Potvrdit místo urč.>, zkontrolujte, zda je místo určení správné, a vyberte možnost
<Spustit skenování>.
➠ Spustí se skenování originálu.
● Pokud chcete skenování zrušit, vyberte možnost <Zrušit>
<Ano>.
Zrušení odesílání faxů(P. 222)
Při vkládání originálů do podavače podle kroku 1
Faxy jsou odeslány, jakmile je dokončeno skenování.
Při vkládání originálů na kopírovací desku podle kroku 1
Po dokončení skenování se řiďte níže uvedeným postupem.
1
Vyberte velikost originálu.
● Pokud chcete naskenovat pouze jednostránkový dokument, přejděte ke kroku 3.
2
Umístěte na kopírovací desku další originál a vyberte možnost <Skenovat další>.
● Tento krok opakujte, dokud nejsou naskenovány všechny požadované strany.
3
Vyberte <Spustit odesíl.>.
228
Faxování
➠ Faxy jsou odeslány.
ODKAZY
Základní operace pro zasílání faxů(P. 214)
229
Faxování
Odesílání faxu po telefonním hovoru (Ruční odesílání)
347W-04K
Po ukončení hovoru je možné poslat faxy ručně. Pípnutí ve sluchátku znamená, že se
příjemce pokouší přijmout faxy. Výběrem možnosti <Spustit> faxy odešlete.
● K zařízení je třeba předem připojit telefon nebo volitelné sluchátko.
1
Umístěte originály.
Vkládání originálů(P. 133)
● Pokud je nastaven režim ručního odesílání, pak zařízení nedokáže naskenovat automaticky obě strany
originálu.
● Při umístění originálu na kopírovací desku je možné odeslat pouze jednu stránku.
2
Vyberte možnost <Fax> na obrazovce Domů.
Obrazovka Domů(P. 120)
● Pokud se objeví přihlašovací obrazovka, zadejte uživatelské jméno, heslo a ověřovací server.
funkci Oprávněné odesílání(P. 131)
3
Vyberte možnost <Resetovat> na obrazovce základních funkcí faxování.
základních funkcí faxování(P. 213)
Přihlášení k
Obrazovka
● Pokud jsou místa určení nastavená předchozím uživatelem stále vybraná, může dojít k chybám přenosu. Toto
nastavení proto před odesíláním vždy resetujte.
4
Zadejte požadovaná nastavení skenování.
faxů(P. 214)
Základní operace pro zasílání
5
Zvolte faxové číslo příjemce.
6
Požádejte příjemce, aby nastavil svůj faxový přístroj pro příjem vašich faxů.
● Pokud uslyšíte pípnutí, přejděte ke kroku 7.
7
Vyberte <Spustit>.
● Pokud uložíte originál na kopírovací desku, vyberte velikost originálu.
➠ Spustí se skenování originálu.
● Pokud chcete akci zrušit, vyberte možnost <Zrušit>
230
<Ano>.
Zrušení odesílání faxů(P. 222)
Faxování
8
Zavěste sluchátko.
ODKAZY
Základní operace pro zasílání faxů(P. 214)
Zrušení odesílání faxů(P. 222)
Kontrola stavu a výpisu pro odeslané a přijaté dokumenty(P. 238)
231
Faxování
Uložení kopie odeslaného originálu
347W-04L
Kromě adresy zadané při odesílání faxu můžete dokumenty odesílané faxem odesílat
také na přednastavenou adresu úložiště pro archivaci. Toto je vhodné k uchovávání
protokolu odeslaných dat. Jako adresu úložiště můžete zadat faxové číslo, e-mailovou
adresu, sdílenou složku na počítači, server FTP nebo i-fax.
● Jako adresu úložiště lze zadat pouze místa určení v adresáři. Chcete-li použít adresář, musí být místo určení
předem uložené. Ukládání míst určení(P. 176)
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Odeslat> <Nastavení faxu> <Archivovat dokument VYS.>
Vyberte možnost <Zap> a vyberte možnost <Adresa archivu>
Zaškrtněte pole u cílového místa
určení pro archivaci v adresáři, a vyberte možnost <Použít>
232
<Použít>
Faxování
Různé způsoby příjmu
347W-04R
Přijaté faxy můžete uložit do paměti zařízení, aniž byste je tiskli. Když si podrobné informace na faxových dokumentech
projdete a vytisknete pouze potřebné dokumenty, můžete omezit spotřebu papíru.
Ukládání přijatých dokumentů do zařízení (Příjem do paměti)(P. 234)
233
Faxování
Ukládání přijatých dokumentů do zařízení (Příjem do
paměti)
347W-04S
Přijaté faxy můžete uložit do paměti zařízení a vytisknout je později. Tato funkce
znemožňuje neoprávněným osobám přístup k důvěrným dokumentům.
Ukládání dokumentů do paměti(P. 234)
Tisk dokumentů uložených v paměti(P. 235)
Kontrola/přesměrování/odstranění dokumentů uložených v paměti(P. 235)
Ukládání dokumentů do paměti
Chcete-li přijaté dokumenty ukládat do paměti, nastavte <Použít zámek paměti> na <Zap>. Můžete také
nakonfigurovat nastavení, které umožní zobrazit náhled přijatých dokumentů pomocí funkce Vzdáleného
uživatelského rozhraní. Také můžete zadat nastavení pro aktivaci funkce příjmu do paměti pouze v nastaveném
časovém období daného dne.
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Příjem/Přesměrování>
došlé pošty faxu/I-faxu> <Nastavení zámku paměti faxu>
<Použít zámek paměti>
Zadejte každé nastavení
<Běžná nastavení> <Nastavení
Vyberte možnost <Zap> v části
<Použít>
<Použít náhled faxu>
Určete, zda se má zobrazit náhled dokumentů uložených v paměti. Výběrem nastavení <Zap> zapnete zobrazní
náhledu dokumentů pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní. Kontrola aktuálního stavu přijatých
dokumentů(P. 420)
<Tisk hlášení>
Umožňuje vytisknout hlášení o výsledku příjmu pokaždé, když jsou do paměti uloženy dokumenty. Chcete-li
tisknout hlášení, vyberte možnost <Zap>. Je také třeba nastavit <Hlášení o výsledku PŘ.> na <Zap>. Hlášení o
výsledku PŘ.(P. 586)
<Nastavit čas zámku paměti>
Zadejte, zda se funkce příjem do paměti aktivovat pouze v průběhu zadaného časového úseku v daný den.
Nastavením možnosti <Zap> aktivujete funkci příjmu do paměti pouze v průběhu časového období nastaveného
ve funkci <Čas zámku paměti>.
<Čas zámku paměti>
Nastavte čas aktivace a ukončení funkce příjmu do paměti.
234
Faxování
● Nelze současně aktivovat funkci <Použít náhled faxu> a funkci <Nastavit čas zámku paměti>.
Tisk dokumentů uložených v paměti
Chcete-li vytisknout přijaté dokumenty uložené v paměti, nastavte <Použít zámek paměti> na <Vyp>. Vytisknou se
všechny dokumenty uložené v paměti.
● Nemůžete vybrat konkrétní dokument, který se má vytisknout.
● Pokud je nastaven čas vypnutí funkce, pak se v tuto dobu vytisknou všechny dokumenty.
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Příjem/Přesměrování>
došlé pošty faxu/I-faxu> <Nastavení zámku paměti faxu>
<Použít zámek paměti>
<Běžná nastavení> <Nastavení
Vyberte možnost <Vyp> v části
<Použít>
Kontrola/přesměrování/odstranění dokumentů uložených v paměti
Můžete zkontrolovat přehled každého dokumentu uloženého v paměti, včetně faxových čísel odesílatele a začtu
poslaných stránek. Dokumenty uložené v paměti můžete také vybrat a přesměrovat, případně odstranit nepotřebné
dokumenty.
1
Vyberte <Monitor stavu>.
2
Vyberte <Úloha PŘ.>.
3
Na kartě <Stav úlohy PŘ.> vyberte dokument, který chcete zkontrolovat,
přesměrovat nebo odstranit.
➠ Ukazuje podrobné informace o dokumentu.
● Chcete-li dokument přesměrovat, vyberte možnost <Přesměrovat> a zadejte místo určení.
● Chcete-li dokument odstranit, vyberte možnost <Smazat>
ODKAZY
Příjem faxů(P. 223)
Kontrola stavu a výpisu pro odeslané a přijaté dokumenty(P. 238)
235
<Ano>.
Faxování
Automatické přesměrování přijatých dokumentů
347W-04U
Zařízení dokáže přesměrovat všechny přijaté dokumenty do zadaných míst určení. Dokonce i když jste mimo kancelář,
můžete kdykoliv a kdekoliv přijímat informace z faxu.
Zadání nastavení pro automatické přesměrování dokumentů(P. 236)
Tisk dokumentů určených k přesměrování(P. 236)
Tisk / opakované odeslání / odstranění dokumentů, jejichž přesměrování se nezdařilo(P. 236)
Zadání nastavení pro automatické přesměrování dokumentů
Pokud je funkce Přesměrování zapnuta, pak jsou všechny příchozí dokumenty automaticky přesměrovány.
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Příjem/Přesměrování> <Nastavení faxu> <Nastavení
přesměrování> <Funkce přesměrování> Vyberte možnost <Zap> v části <Použít funkci
přesměrování> <Místo určení přesměrování> Zaškrtněte pole u cílového místa určení pro
přesměrování faxu v adresáři, a vyberte možnost <Použít>
<Použít>
Tisk dokumentů určených k přesměrování
Pokud chcete zkontrolovat přesměrované dokumenty, můžete nastavit zařízení tak, aby vytisklo dokumenty, které jsou
přesměrovány, nebo aby vytisklo ty dokumenty, jejichž přesměrování se nezdařilo.
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Příjem/Přesměrování> <Nastavení faxu> <Nastavení
přesměrování> <Tisknout obrazy> Vyberte možnost <Zapnuto> nebo <Jen dojde-li k chybě>
Tisk / opakované odeslání / odstranění dokumentů, jejichž přesměrování se
nezdařilo
Dokumenty, jejichž přesměrování se nezdařilo, je možné uložit do paměti a vytisknout je, opakovaně je odeslat nebo je
odstranit až později.
◼ Uložení dokumentů, jejichž přesměrování se nezdařilo, do paměti
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
přesměrování>
<Příjem/Přesměrování>
<Uložit obrazy v paměti>
236
<Nastavení faxu>
<Jen dojde-li k chybě>
<Nastavení
Faxování
◼ Tisk / opakované odeslání / odstranění dokumentů uložených v paměti
1
Vyberte <Monitor stavu>.
2
Vyberte <Chyby přesměrování faxu>.
3
Vyberte dokument, který chcete vytisknout, znovu poslat nebo odstranit.
➠ Ukazuje podrobné informace o dokumentu.
● Chcete-li dokument vytisknout, vyberte možnost <Tisk>
<Ano>.
● Chcete-li dokument znovu poslat, vyberte možnost <Přesměrovat>, zaškrtněte pole u cílového místa
určení, a vyberte možnost <Použít>.
● Chcete-li dokument odstranit, vyberte možnost <Smazat>
<Ano>.
● Pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní můžete zobrazit náhled dokumentů, u kterých selhalo předání.
Kontrola dokumentů, které se nedařilo předat dál(P. 420)
ODKAZY
Příjem faxů(P. 223)
Kontrola stavu a výpisu pro odeslané a přijaté dokumenty(P. 238)
237
Faxování
Kontrola stavu a výpisu pro odeslané a přijaté
dokumenty
347W-04W
Stavy a protokoly komunikace pro odeslané a přijaté faxové a i-faxové dokumenty lze zkontrolovat zvlášť pro odeslání
a přijetí.
● Když je volba <Zobrazit výpis úloh> nastavena na <Vypnuto>, výpisy komunikace nelze kontrolovat.
<Zobrazit výpis úloh>(P. 550)
1
Vyberte <Monitor stavu>.
2
Vyberte možnost <Úloha VYS.> nebo <Úloha PŘ.>.
3
Zkontrolujte stavy a výpisy komunikace týkající se odeslaných a přijatých
dokumentů.
Kontrola stavů pro odeslané a přijaté dokumenty
1
Na kartě <Stav úlohy VYS.> nebo <Stav úlohy PŘ.> vyberte dokument, jehož stav chcete zkontrolovat.
➠ Ukazuje podrobné informace o dokumentu.
● Pokud je zadán větší počet míst určení, zobrazí se na obrazovce jejich počet. Chcete-li zkontrolovat
podrobnosti o více zadaných místech určení, vyberte možnost <Místo určení>.
Kontrola výpisů komunikace týkajících se odeslaných a přijatých dokumentů
1
Na kartě <Výpis úloh VYS.> nebo <Výpis úloh PŘ.> vyberte dokument, jehož protokol chcete zkontrolovat.
● <OK> se zobrazí, jestliže byl dokument úspěšně odeslán nebo přijat, a <Chyba> se zobrazí, jestliže se
odeslání nebo příjem dokumentu nezdařil z důvodu zrušení nebo výskytu chyby.
➠ Ukazuje podrobné informace o dokumentu.
238
Faxování
Když se v případě <Chyba> zobrazí třímístné číslo
● Toto číslo představuje kód chyby.
Postup řešení každého kódu chyby(P. 634)
ODKAZY
Základní operace pro zasílání faxů(P. 214)
Zrušení odesílání faxů(P. 222)
Příjem faxů(P. 223)
Odeslání i-faxů(P. 244)
Příjem i-faxů(P. 251)
Tisk hlášení a seznamů(P. 584)
239
Faxování
Odesílání faxů z počítače (Faxování z počítače)
347W-04X
Faxové dokumenty vytvořené v počítačové aplikaci je možné odeslat přímo z počítače. Díky této funkci není třeba
dokumenty před odesláním faxem tisknout a dochází k úspoře papíru. Je třeba zadat základní nastavení faxu (
Konfigurace počátečního nastavení pro funkce faxu(P. 78) ) a nainstalovat do počítače ovladač faxu. Další
informace o instalaci ovladače faxu najdete v příručkách k příslušným ovladačům na webu s online příručkami.
Odesílání faxů z počítače(P. 241)
● V závislosti na operačním systému a verzi ovladače faxu, který používáte, se obrazovky ovladače faxu
uvedené v této příručce mohou od vašich obrazovek lišit.
Informace o nápovědě k faxovému ovladači
● Okno nápovědy zobrazíte kliknutím na tlačítko [Nápověda] na obrazovce ovladače faxu. Na této obrazovce
můžete nalézt informace, které nejsou obsaženy v dokumentu Uživatelská příručka, včetně informací
týkajících se funkcí ovladače, například registrace často používaných nastavení, a možností jejich nastavení.
240
Faxování
Odesílání faxů z počítače
347W-04Y
● Pokud je možnost <Povolit ovladač faxu VYS.> nastavena v zařízení na hodnotu <Vypnuto>, faxy nelze z
počítačů odesílat. Omezení odesílání faxů z počítače(P. 406)
● Na ovladači faxu, který používáte, je nutné povolit správu ID oddělení, pokud je tato správa na přístroji
povolena. Další informace získáte kliknutím na tlačítko [Nápověda] v okně faxového ovladače. Nastavení
správy ID oddělení(P. 352)
1
Otevřete dokument v aplikaci a zobrazte dialogové okno pro tisk.
● Způsob zobrazení dialogového okna pro tisk se liší v závislosti na použité aplikaci. Další informace naleznete
v příručce s pokyny k používané aplikaci.
2
Vyberete faxový ovladač pro dané zařízení a klikněte na tlačítko [Tisk].
3
Nastavte místo určení.
Zadání jen jednoho místa určení
1
Klikněte na kartu [Zadat cíl].
2
Nastavte režim komunikace a faxové číslo (nebo identifikátor URI).
Zadání více míst určení současně
1
Klikněte na kartu [Vybrat cíl].
2
Klikněte na [Přidat cíl].
3
Nastavte režim komunikace a faxové číslo (nebo identifikátor URI) a klikněte na [OK].
241
Faxování
4
Zopakováním kroků 2 a 3 přidejte místa určení k odeslání v rámci jedné operace.
● Místo určení také můžete přidat kliknutím na možnost [Přidat další cíl] v kroku 3.
● Potřebujete-li zadat číslo k volbě vnější linky, vyberte možnost [Podrobná nastavení] [Add Outside Dialing
Prefix to G3/G4/IP Fax Number] a zadejte číslo do pole [Externí předvolba]. Až bude zařízení provádět volbu,
zadané číslo se přidá na začátek faxového čísla.
● Místo určení lze jednodušeji zadat prostřednictvím adresáře.
● Vyberete-li možnost [Uložit informace a obraz pro odeslaný fax], můžete uchovat protokoly zasílání
dokumentů a zkontrolovat podrobné informace o zaslaném dokumentu spolu s jeho obrázkem, včetně míst
určení a počtu stránek. Další informace získáte kliknutím na tlačítko [Nápověda] v okně faxového ovladače.
● Když je pole [Potvrzení faxového čísla] nebo [Potvrzení identifikátoru URI] aktivní, zadejte také do pole
vhodné číslo. Nastavení toho, zda potvrdit zadaná čísla, lze změnit na obrazovce ovladače faxu. Další
informace získáte kliknutím na tlačítko [Nápověda] v okně faxového ovladače.
4
Kliknutím na tlačítko [Odeslat] dokument odešlete.
ODKAZY
Při tisku nebo odeslání z aplikace Windows Store(P. 707)
242
Faxování
Použití internetového faxu (i-fax)
347W-050
Funkce internetového faxu (i-faxu) umožňuje odesílat a přijímat faxy přes internet. Originály se odesílají jako přílohy
k e-mailům ve formátu obrázku TIFF. Protože se nepoužívá telefonické spojení, můžete faxy zasílat na vzdálená
umístění a posílat dokumenty o mnoha stránkách bez starostí o výši poplatků za komunikaci. Je nutná určitá příprava,
například zadání nastavení poštovního serveru.
Postup nastavení odesílání e-mailu nebo odesílání a příjmu ifaxu(P. 85)
Odeslání i-faxů(P. 244)
Příjem i-faxů(P. 251)
243
Faxování
Odeslání i-faxů
347W-051
Chcete-li fax zaslat do počítače nebo na jiné zařízení kompatibilní s funkcí i-faxu, jako místo určení zadejte místo čísla
faxu e-mailovou adresu. Pokud i-fax posíláte do počítače, odešle se jako příloha e-mailu ve formátu TIFF. A stejně jako
když do počítače posíláte e-mail, můžete zadat několik míst určení včetně Cc a Bcc.
1
Umístěte originály.
2
Vyberte možnost <Skenovat> na obrazovce Domů.
Vkládání originálů(P. 133)
Obrazovka Domů(P. 120)
● Pokud se objeví přihlašovací obrazovka, zadejte uživatelské jméno, heslo a ověřovací server.
funkci Oprávněné odesílání(P. 131)
3
4
Na obrazovce základních funkcí skenování vyberte možnost <I-fax>.
základních funkcí skenování(P. 276)
Přihlášení k
Obrazovka
Nastavte místo určení.
Zadání z adresáře
Zadání pomocí čísel kódovaných voleb
Přímé zadání míst určení
Zadání míst určení na serveru LDAP
Zadání z adresáře
Místa určení lze zadat z adresáře jejich výběrem ze seznamu uložených míst určení
nebo jejich vyhledáním podle jména, pokud je k místu určení přiřazeno jméno
příjemce.
● Před použitím této funkce je nejprve třeba uložit místa určení do adresáře.
určení(P. 176)
1
Vyberte možnost <Adresář> na kartě <Zadat místo urč.>.
2
Vyberte <Komu>.
3
Vyberte index.
Index(P. 176)
244
Ukládání míst
Faxování
4
Zaškrtněte políčko u místa určení a vyberte možnost <Použít>.
● Pokud místo určení vyberete v nabídce <Adresář> na obrazovce Domů, lze obrazovku základních funkcí pro
odesílání i-faxů zobrazit i během zadávání vybraných míst určení.
Zadání pomocí čísel kódovaných voleb
K adresám v adresáři jsou přiřazená trojmístná čísla (čísla kódovaných voleb).
Požadovanou adresu můžete snadno zadat zadáním čísla kódované volby.
● Chcete-li použít vytáčení pomocí kódovaných voleb, nejprve je třeba uložit do adresáře místo určení.
Ukládání míst určení(P. 176)
1
Vyberte možnost <Kódovaná volba> na kartě <Zadat místo urč.>.
2
Vyberte <Komu>.
3
Zadejte tříciferné číslo.
● Pokud jste zadali nesprávnou hodnotu, vymažte ji tlačítkem
Pokud se objeví obrazovka pro potvrzení
245
.
Faxování
● Když je volba <Potvrdit při kódov. volbě VYS.> nastavena na <Zapnuto>, zobrazí se obrazovka s místem
určení a příslušným názvem čísla. (Pro skupinové vytáčení se zobrazuje jméno a počet míst určení.)
Zkontrolujte všechny údaje a pokud jsou v pořádku, vyberte možnost <OK>. Chcete-li zadat jiné místo
určení, vyberte možnost <Zrušit> a zadejte třímístné číslo kódované volby znovu. Zobrazení míst určení
uložených v adresáři(P. 404)
Přímé zadání míst určení
Místo určení, které zatím není v adresáři uloženo, zadejte pomocí i-faxové adresy.
1
Vyberte možnost <Použít klávesnici> na kartě <Zadat místo urč.>.
2
Zadejte i-faxovou adresu a vyberte možnost <Použít>.
● Postup vkládání textu naleznete v části
Zadávání textu(P. 129) .
Zadání míst určení na serveru LDAP
Pokud máte v kanceláři nainstalován server LDAP, můžete místo určení zadat pomocí
informací na tomto serveru. Ze zařízení přejděte na server LDAP, vyhledejte příslušné
informace o uživateli a zadejte je jako místo určení.
● Nastavení pro připojení k serveru LDAP je třeba zadat předem.
Registrace serverů LDAP(P. 63)
1
Vyberte možnost <Server LDAP> na kartě <Zadat místo urč.>.
2
Vyberte používaný server LDAP.
3
Vyberte podmínky pro vyhledávání informací o uživatelích.
● Jako kritérium pro vyhledávání míst určení lze použít jméno, faxové číslo, e-mailovou adresu, název
organizace a název organizační jednotky.
246
Faxování
4
Zadejte řetězec cílových znaků k vyhledávání a vyberte možnost <Použít>.
● Postup vkládání textu naleznete v části
Zadávání textu(P. 129) .
● Chcete-li zadat více kritérií vyhledávání, opakujte kroky 3 a 4.
5
Vyberte <Způsob hledání>.
6
Vyberte podmínky pro zobrazení výsledků hledání.
<Použití všech níže uvedených podmínek>
Jsou vyhledáni a zobrazeni všichni uživatelé, kteří vyhovují všem kritériím zadaným v krocích 3 a 4.
<Použití některých níže uvedených podmínek>
Pokud někteří nalezení uživatelé vyhovují třeba jen jednomu kritériu uvedenému v krocích 3 a 4, všichni
takoví uživatelé se zobrazí.
7
Vyberte <Spustit hledání>.
➠ Zobrazí se uživatelé vyhovující zadaným kritériím.
● Pokud se po výběru možnosti <Spustit hledání> zobrazí obrazovka ověřování, zadejte uživatelské jméno
zařízení a heslo zaregistrované na serveru LDAP a vyberte možnost <Použít>.
Registrace serverů
LDAP(P. 63)
8
Zaškrtněte pole pro uživatele, kterého chcete zadat jako místo určení, a vyberte
možnost <Použít>.
Pokud se zobrazí obrazovka, na níž je už místo určení zadané
● Můžete odesílat pouze na svou vlastní e-mailovou adresu. Abyste mohli odesílat na jiná místa určení,
musíte nakonfigurovat nastavení ověřování funkce odesílání tak, aby nebyl omezen přenos e-mailů. Další
podrobnosti vám sdělí správce. Ověřování pomocí serveru LDAP(P. 360) .
Zadání míst určení ze záznamů o přenosech
● Lze také vyvolat naposledy použitá místa určení.
Vyvolání dříve použitých nastavení při odesílání
nebo ukládání (Vyvolat nastavení)(P. 308)
5
Podle potřeby můžete zadat více míst určení, včetně míst určení pro Cc (kopie) nebo
Bcc (skrytá kopie).
● Vyberte způsob zadávání míst určení na kartě <Zadat místo urč.> a potom zadejte místo určení.
247
Faxování
● Pokud jste vybrali možnost <Server LDAP> nebo <Zadat sebe jako místo určení>, místo určení bude zadané
v poli <Komu>.
● Adresy <Kopie> a <Skrytá> lze vybrat pouze pomocí možnosti <Adresář> nebo <Kódovaná volba>.
Odstranění míst určení
Zadáte-li větší počet míst určení, můžete místa podle potřeby odstranit.
1
Vyberte <Potvrdit místo urč.>.
2
Zaškrtněte políčko u místa určení, které chcete odstranit, a vyberte možnost <Odebrat z m. urč.>.
● Pokud zaškrtnete políčko Skupina a vyberete možnost <Detaily>
prohlédnout místa určení uložená ve skupině.
3
6
<Místo určení>, můžete si
Vyberte <Ano>.
Zadejte požadovaná nastavení skenování.
● Další informace o každém nastavení naleznete v části Odesílání dat e-mailem/Ukládání dat do sdílené
složky/na server FTP(P. 286) nebo Zřetelné skenování(P. 298) .
7
Podle potřeby zadejte předmět, zprávu a adresu, na kterou se má zaslat odpověď.
Zadání předmětu a zprávy
1
Vyberte možnost <Předmět/Zpráva> na kartě <Odeslat nastavení>.
2
Vyberte možnost <Předmět>
3
Zadejte předmět a vyberte možnost <Použít>.
4
Vyberte možnost <Zpráva>.
5
Zadejte zprávu a vyberte možnost <Použít>.
6
Vyberte možnost <Použít>.
248
Faxování
Zadání adresy, na kterou se má zaslat odpověď
Chcete-li příjemce upozornit na e-mailovou adresu pro odpověď odlišnou od adresy zařízení, zadejte adresu
pro odpověď. Vyberte cílovou adresu pro odpověď z míst určení uložených v adresáři a zadejte ji. Není-li místo
určení v adresáři uloženo, vyhledejte informace v části Ukládání míst určení(P. 176) .
1
Vyberte možnost <Odpovědět> na kartě <Odeslat nastavení>.
2
Vyberte možnost <Zadat z adresáře>.
3
Zaškrtněte políčko u adresy pro odpověď a vyberte možnost <Použít>.
● Adresa, na kterou se má zaslat odpověď a kterou lze zadat, je vždy jedna z e-mailových adres
uložených v adresáři.
8
Vyberte <Spustit>.
● Je-li zobrazena obrazovka <Potvrdit místo urč.>, zkontrolujte, zda je místo určení správné, a vyberte možnost
<Spustit skenování>.
➠ Spustí se skenování originálu.
● Pokud chcete skenování zrušit, vyberte možnost <Zrušit>
<Ano>.
Zrušení odesílání faxů(P. 222)
Při vkládání originálů do podavače podle kroku 1
I-faxy se odešlou, jakmile se skenování dokončí.
Při vkládání originálů na kopírovací desku podle kroku 1
Po dokončení skenování se řiďte níže uvedeným postupem.
1
Pokud potřebujete skenovat další stránky originálu, umístěte na kopírovací desku další originál a
stiskněte <Skenovat další originál>.
● Tento krok opakujte, dokud nejsou naskenovány všechny požadované strany.
● Pokud chcete naskenovat pouze jednostránkový dokument, přejděte k dalšímu kroku.
2
Vyberte možnost <Spustit odesíl.>.
➠ Faxy se odešlou.
Otevře-li se obrazovka <Ověření SMTP>
● Zadejte uživatelské jméno a heslo, vyberte možnost <Použít>.
Pokud dojde k chybě odesílání
Na e-mailovou adresu zadanou do zařízení se někdy odešle oznámení o chybě. Pokud to necháte bez
povšimnutí, může to v závislosti na vašem poštovním serveru vést k nedostatečné kapacitě poštovní schránky.
Doporučuje se, abyste mailovou schránku pravidelně čistili.
Smazání obsahu poštovní schránky
● Když se poštovní schránka vyčistí, všechny e-maily v poštovní schránce na serveru se vymažou. Když
zadáte e-mailový účet, který běžně používáte, nejprve zkontrolujte, zda není třeba některé e-maily ve
schránce uchovat.
249
Faxování
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do Režimu správce systému.
uživatelského rozhraní(P. 416)
2
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
rozhraní(P. 417)
3
Vyberte [Nastavení vysílání]
4
Klikněte na [Vyprázdnit] v části [Vyprázdnit poštovní schránku].
5
Přečtěte si zobrazenou zprávu a klikněte na tlačítko [OK].
Spuštění Vzdáleného
Obrazovka Vzdáleného uživatelského
[Nastavení sítě – Nastavení e-mailu/I-faxu].
➠ E-mail je odstraněn z poštovní schránky.
● Plánujete-li odesílat vždy se stejným nastavením:
Změna výchozího nastavení pro funkce(P. 170)
● Chcete-li uložit kombinaci nastavení pro použití v případě potřeby:
nastavení(P. 168)
● Chcete-li zadat jméno odesílatele i-faxu:
Uložení často používaných
<Registrovat název jednotky>(P. 521)
ODKAZY
Kontrola stavu a výpisu pro odeslané a přijaté dokumenty(P. 238)
250
Faxování
Příjem i-faxů
347W-052
◼ Když je zjištěn příchozí i-fax
Když dorazí i-fax, indikátor Data na ovládacím panelu začne blikat. Až bude i-fax kompletně přijatý, dokument se
automaticky vytiskne a indikátor zhasne.
● Chcete-li příjem zrušit, vyberte možnost <Monitor stavu>
úlohy PŘ.> <Smazat> <Ano>.
<Úloha PŘ.>
vyberte dokument na kartě <Stav
◼ Ruční příjem i-faxů
Pokud se chcete automaticky připojit k serveru před příjmem i-faxů nebo chcete zařízení nakonfigurovat tak, aby
nepřijímalo i-faxy automaticky, použijte níže uvedený způsob nastavení ručního příjmu i-faxů. Pokud je na serveru
nějaký dokument, zahájí se tisk.
<Monitor stavu>
<Úloha PŘ.>
<Zkontr. PŘ. I-faxu>
◼ Papír pro tisk
Bez ohledu na velikost přijatého dokumentu, příchozí i-faxy se vytisknou ve velikosti zadané v poli <Velikost tisku PŘ.>.
<Velikost tisku PŘ.>(P. 533)
● Pokud formát papíru zadaný v poli <Velikost tisku PŘ.> není vložen do zásuvky na papír, zobrazí se chybové
hlášení <Žádný papír>. Postup řešení každé zprávy(P. 620)
● Chcete-li tisknout přijaté dokumenty oboustranně:
<Tisk na obě strany>(P. 533)
● Chcete-li pokračovat v tisku, i když je v kazetě málo toneru:
<Pokr. v tisku. s polopr. kaz.>(P. 533)
ODKAZY
Kontrola stavu a výpisu pro odeslané a přijaté dokumenty(P. 238)
251
Tisk
Tisk
Tisk ......................................................................................................................................................................... 253
Tisk z počítače ................................................................................................................................................... 254
Zrušení tisku ................................................................................................................................................. 256
Kontrola stavu a protokolů tisku ................................................................................................................... 258
Různé způsoby tisku .......................................................................................................................................... 260
Tisk dokumentu zabezpečeného kódem PIN (Zabezpečený tisk) .................................................................. 261
Tisk pomocí zabezpečeného tisku .......................................................................................................... 262
Tisk z paměťového zařízení USB (Tisk z paměťového média) ........................................................................ 265
252
Tisk
Tisk
347W-053
Existuje mnoho způsobů, jak lze zařízení použít ve funkci tiskárny. Dokumenty můžete z počítače vytisknout pomocí
ovladače tiskárny nebo můžete tisknout obrazové soubory z paměťového zařízení USB. Tiskové funkce plně využívejte
podle svých potřeb.
◼ Tisk z počítače
Dokument vytvořený v počítači lze tisknout pomocí ovladače tiskárny.
Tisk z počítače(P. 254)
◼ Užitečné funkce při tisku
Tiskovým datům můžete přiřadit kód PIN, a zvýšit tak zabezpečení, nebo přímo tisknout soubory uložené na
paměťovém zařízení USB.
Různé způsoby tisku(P. 260)
Tisk z mobilních zařízení
● Připojení mobilního zařízení, například smartphonu nebo tabletu, k tomuto zařízení umožňuje rychlý
a snadný tisk fotografií a webových stránek. Zařízení také podporuje službu Google Cloud Print™.
Propojení s mobilními zařízeními(P. 319)
Použití služby Google Cloud Print(P. 342)
253
Tisk
Tisk z počítače
347W-054
Pomocí ovladače tiskárny lze tisknout dokument vytvořený pomocí aplikace v počítači. Ovladač tiskárny zahrnuje
užitečná nastavení, například zvětšení/zmenšení a oboustranný tisk, díky nimž lze dokumenty tisknout mnoha
způsoby. Než budete moci tuto funkci použít, je třeba provést některé kroky, například nainstalovat do počítače
ovladač tiskárny. Další informace najdete v příručkách k příslušným ovladačům na webu s online příručkami.
Nápověda k ovladači tiskárny(P. 254)
Použití volitelných položek(P. 254)
Základní tiskové operace(P. 254)
Nápověda k ovladači tiskárny
Obrazovku nápovědy zobrazíte kliknutím na možnost [Nápověda] na obrazovce ovladače tiskárny. Na této obrazovce
najdete podrobné popisy, které Uživatelská příručka neuvádí.
Použití volitelných položek
Je-li k zařízení po instalaci ovladače tiskárny připojen volitelný podavač papíru, proveďte v ovladači tiskárny následující
postup.
● Před prováděním tohoto postupu se přihlaste k počítači s účtem správce.
Otevřete složku tiskáren ( Zobrazení složky tiskárny(P. 700) ) Klikněte pravým tlačítkem na
ikonu tiskárny [Vlastnosti tiskárny] nebo [Vlastnosti] Karta [Nastavení zařízení] [Zdroj papíru]
Vyberte podavač z [1kazetová podávací jednotka] až [3kazetová podávací jednotka] v možnosti
[Volitelná zásuvka/kazeta] [OK] [OK]
Základní tiskové operace
Tato část popisuje postup tisku dokumentu v počítači pomocí ovladače tiskárny.
Nastavení papíru v zařízení
● Obvykle je nutné před tiskem zadat velikost a typ papíru vloženého v každém zdroji papíru.
254
Tisk
● Když nastavíte možnost <Při tisku upřednostnit nastavení ovladače> na hodnotu <Zapnuto>, můžete
tisknout ze zdroje papíru zadaného v ovladači tiskárny, a to bez ohledu na nastavení papíru na zařízení.
<Při tisku upřednostnit nastavení ovladače>(P. 495)
1
2
3
Otevřete dokument v aplikaci a zobrazte dialogové okno pro tisk.
Vyberte ovladač tiskárny pro toto zařízení a klikněte na možnost [Předvolby] nebo
[Vlastnosti].
Podle potřeby zadejte nastavení tisku a klikněte na [OK].
● Přepněte kartu podle nastavení.
4
Klikněte na tlačítko [Tisk] nebo [OK].
➠ Zahájí se tisk.
● Informace o zrušení tisku najdete v části
Zrušení tisku(P. 256) .
ODKAZY
Kontrola stavu a protokolů tisku(P. 258)
Při tisku nebo odeslání z aplikace Windows Store(P. 707)
255
Tisk
Zrušení tisku
347W-055
Tisk lze zrušit z počítače nebo z ovládacího panelu zařízení.
Z počítače(P. 256)
Z ovládacího panelu(P. 257)
Z počítače
Tisk lze zrušit pomocí ikony tiskárny zobrazené na hlavním panelu na ploše počítače.
1
Dvakrát klikněte na ikonu tiskárny.
Pokud ikona tiskárny není zobrazena
● Otevřete složku tiskáren ( Zobrazení složky tiskárny(P. 700) ), pravým tlačítkem klikněte na ikonu
tiskárny a klikněte na možnost [Zobrazit aktuální tiskové úlohy], případně dvakrát klikněte na ikonu
příslušného ovladače tiskárny.
2
Vyberte dokument ke zrušení a klikněte na možnost [Dokument]
3
Klikněte na tlačítko [Ano].
[Zrušit].
➠ Tisk vybraných dokumentů se zruší.
● Po zrušení tisku se může vysunout několik stránek.
Zrušení pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní
● Tisk lze zrušit ze stránky [Stav úlohy] ve Vzdáleném uživatelském rozhraní:
tištěných dokumentů(P. 419)
256
Kontrola aktuálního stavu
Tisk
Zrušení z aplikace
● U některých aplikací se objeví obrazovka podobná následující. Tisk lze zrušit kliknutím na tlačítko [Zrušit].
Z ovládacího panelu
Tisk zrušíte pomocí tlačítka
nebo <Monitor stavu>.
◼ Akci zrušíte stisknutím tlačítka
Pokud se po stisknutí tlačítka
zobrazí na obrazovce seznam dokumentů
Vyberte dokument, který chcete zrušit, a vyberte možnost <Zrušit>
<Ano>.
◼ Kontrola stavu tiskové úlohy před zrušením
<Monitor stavu> <Kopírovací/tisková úloha>
úl.> <Zrušit> <Ano>
● Po zrušení tisku se může vysunout několik stránek.
ODKAZY
Základní tiskové operace(P. 254)
Kontrola stavu a protokolů tisku(P. 258)
257
Vyberte dokument na kartě <Stav kopírovací/tisk.
Tisk
Kontrola stavu a protokolů tisku
347W-056
Můžete zkontrolovat aktuální stavy tisku a protokoly vytištěných dokumentů.
● Když je volba <Zobrazit výpis úloh> nastavena na <Vypnuto>, protokoly tisku nelze kontrolovat.
výpis úloh>(P. 550)
<Zobrazit
Užitečné v následujících případech
● Pokud se dokumenty dlouhou dobu netisknou, můžete zobrazit seznam dokumentů čekajících na vytištění.
● Když nemůžete najít výtisky, které se podle vás měly vytisknout, můžete se podívat, zda nedošlo k chybě.
1
Vyberte <Monitor stavu>.
2
Vyberte <Kopírovací/tisková úloha>.
3
Zkontrolujte stavy tisku a protokoly.
Kontrola stavů tisku
1
Na kartě <Stav kopírovací/tisk. úl.> vyberte dokument, jehož stav chcete zkontrolovat.
➠ Ukazuje podrobné informace o dokumentu.
Kontrola výpisů tisku
1
Na kartě <Výpis úloh tisku> vyberte dokument, jehož protokol chcete zkontrolovat.
● <OK> se zobrazí, když byl dokument vytištěn úspěšně, a <Chyba> se zobrazí, když se dokument
nepodařilo vytisknout, protože byl zrušen nebo došlo k chybě.
➠ Ukazuje podrobné informace o dokumentu.
258
Tisk
● Zobrazený název dokumentu nebo uživatelské jméno nemusí odpovídat skutečnému dokumentu
nebo uživatelskému jménu.
Když se v případě <Chyba> zobrazí třímístné číslo
● Toto číslo představuje kód chyby.
Postup řešení každého kódu chyby(P. 634)
ODKAZY
Základní tiskové operace(P. 254)
Zrušení tisku(P. 256)
259
Tisk
Různé způsoby tisku
347W-057
V této části je popsáno, jak tisknout dokument s přidáním kódu PIN a jak tisknout soubor uložený na paměťovém
zařízení USB bez použití ovladače tiskárny.
Tisk dokumentu zabezpečeného kódem PIN
(Zabezpečený tisk)(P. 261)
Tisk z paměťového zařízení USB (Tisk z paměťového
média)(P. 265)
260
Tisk
Tisk dokumentu zabezpečeného kódem PIN
(Zabezpečený tisk)
347W-058
Pokud při tisku z počítače přiřadíte dokumentu kód PIN, uchová se dokument v paměti zařízení a nevytiskne se až do
zadání správného kódu PIN na ovládacím panelu zařízení. Tato funkce se nazývá „zabezpečený tisk“ a dokument
chráněný kódem PIN se nazývá „zabezpečený dokument“. Pomocí funkce zabezpečený tisk lze zajistit, že se důvěrné
dokumenty neocitnou bez dozoru.
Tisk pomocí zabezpečeného tisku(P. 262)
261
Tisk
Tisk pomocí zabezpečeného tisku
347W-059
V tomto oddíle je uveden postup, jak tisknout dokument z aplikace jako zabezpečený dokument. V první části tohoto
oddílu je popsáno, jak zaslat zabezpečený dokument do zařízení, a ve druhé části, jak zabezpečený dokument na
zařízení vytisknout.
Zaslání zabezpečeného dokumentu z počítače do zařízení(P. 262)
Vytisknutí zabezpečených dokumentů(P. 263)
Změna doby platnosti zabezpečených dokumentů(P. 264)
Zaslání zabezpečeného dokumentu z počítače do zařízení
1
2
3
Otevřete dokument v aplikaci a zobrazte dialogové okno pro tisk.
Vyberte ovladač tiskárny pro toto zařízení a klikněte na možnost [Předvolby] nebo
[Vlastnosti].
Vyberte možnost [Zabezpečený tisk] v nabídce [Způsob výstupu].
➠ Zobrazí se místní obrazovka [Informace]. Přečtěte si zprávu a klikněte na tlačítko [Ano], nebo [Ne].
4
Podle potřeby zadejte nastavení tisku a klikněte na [OK].
● Přepněte kartu podle nastavení.
5
Klikněte na tlačítko [Tisk] nebo [OK].
➠ Zabezpečený dokument se po zaslání do zařízení uchová v paměti zařízení, dokud nebude vytištěn.
262
Tisk
Vytisknutí zabezpečených dokumentů
Slouží k tisku zabezpečených dokumentů zaslaných na zařízení. Po vypršení doby platnosti ( Změna doby platnosti
zabezpečených dokumentů(P. 264) ) se zabezpečený dokument odstraní z paměti zařízení a již nebude možné ho
vytisknout.
● Nevytištěné zabezpečené dokumenty zabírají paměť zařízení a mohou bránit v tisku běžných
(nezabezpečených) dokumentů. Zabezpečené dokumenty vytiskněte co nejdříve.
● Můžete zkontrolovat velikost paměti, kterou zabírají zabezpečené dokumenty.
<Monitor stavu> <Informace o zařízení> <Využití paměti zabezpečeného tisku>
1
Vyberte možnost <Zabezpečený tisk> na obrazovce Domů.
Obrazovka Domů(P. 120)
● K dalšímu kroku nelze přejít, jestliže se na displeji zobrazí obrazovka <Vzdálený skener> uvedená níže. V
tomto případě obrazovku zavřete výběrem možnosti
2
a vyberte možnost <Zabezpečený tisk>.
Zaškrtněte políčko u zabezpečeného dokumentu, který chcete vytisknout, a vyberte
možnost <Začátek>.
● Můžete vybrat více dokumentů se stejným kódem PIN.
Pokud se zobrazí obrazovka pro výběr uživatele
● Pokud jsou v paměti uloženy zabezpečené dokumenty od dvou nebo více uživatelů, před obrazovkou pro
výběr souborů se zobrazí obrazovka pro výběr uživatele. Vyberte své uživatelské jméno.
Odstranění zabezpečeného dokumentu
● Několik dokumentů můžete odstranit najednou. Zaškrtněte políčko u zabezpečeného dokumentu, který
chcete odstranit, a vyberte možnost <Smazat>.
3
Zadejte kód PIN a vyberte možnost <Použít>.
● Když v kroku 2 vyberete několik dokumentů s různými kódy PIN, zobrazí se zpráva. Vyberte možnost <Zavřít>
a v kroku 2 znovu vyberte zabezpečené dokumenty.
➠ Zahájí se tisk.
● Pokud chcete tisk zrušit, vyberte možnost <Zrušit>
263
<Ano>.
Tisk
Změna doby platnosti zabezpečených dokumentů
Dobu platnosti můžete změnit mezi okamžikem odeslání dat zabezpečeného dokumentu do zařízení do okamžiku, kdy
se po uplynutí určité doby odstraní.
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte <Nastavení funkcí>.
3
Vyberte <Zabezpečený tisk>.
Obrazovka Domů(P. 120)
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
4
Přihlášení do systému stroje(P. 131)
Vyberte <Čas smazání zabezp. tisku>.
Pokud nelze vybrat možnost <Čas smazání zabezp. tisku>
● Nastavte <Použít zabezp. tisk> na <Zap>.
Zakázání zabezpečeného tisku
● Nastavte <Použít zabezp. tisk> na <Vyp> a poté zařízení restartujte.
5
Zadejte dobu, po kterou se v zařízení uchovají zabezpečené dokumenty, a vyberte
možnost <Použít>.
● Po vypršení zde zadané doby se zabezpečený dokument vymaže z paměti zařízení, pokud ho předtím
nevytisknete.
6
Vyberte <Použít>.
7
Vyberte možnost <OK>.
8
Restartujte zařízení.
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a opět jej zapněte.
ODKAZY
Kontrola stavu a protokolů tisku(P. 258)
Omezení tisku z počítače(P. 408)
264
Tisk
Tisk z paměťového zařízení USB (Tisk z paměťového
média)
347W-05A
Soubory uložené na paměťovém zařízení USB lze přímo tisknout po připojení zařízení USB k zařízení. Pomocí této
funkce lze tisknout bez počítače. Další informace o dostupných paměťových zařízeních USB a o vložení nebo odebrání
paměťového zařízení USB najdete v části Použití paměťového zařízení USB(P. 184) .
● Je nutné nastavit volbu <Použít funkci tisku> na možnost <Zap>.
1
<Nastavení paměťového média>(P. 544)
Vyberte možnost <Tisk z paměťov. média> na obrazovce Domů.
Domů(P. 120)
2
Obrazovka
Zaškrtněte pole pro soubor, který chcete vytisknout.
● Můžete vybrat více souborů.
● Chcete-li výběr zrušit, znovu vyberte vybraný soubor (
).
● Když vyberete složku, zobrazí se její obsah. Chcete-li se vrátit ke složce na vyšší úrovni, vyberte možnost
● Složky a soubory, které se nacházejí o více než pět úrovní adresářů níže, nejsou zobrazeny.
● Přejdete-li do jiné složky, zruší se předchozí výběr souborů.
Výběr všech souborů
1
Vyberte <Vybrat vše>.
● Chcete-li smazat veškerý výběr, vyberte možnost <Vymazat výběr>.
2
Jde-li o soubory různých typů, vyberte možnost <Soubory JPEG/TIFF> nebo <Soubory PDF>.
265
.
Tisk
Jak změnit způsob zobrazení souborů
Způsob zobrazení můžete vybrat v části „Náhled“ nebo „Detaily“.
Náhled
Detaily
● Můžete změnit způsob zobrazení souborů používaný k zobrazení obrazovky <Tisk z paměťového média>.
<Nastavení výchozího displeje>(P. 542)
Změna pořadí řazení souborů
Pořadí řazení souborů na paměťovém zařízení USB můžete změnit.
● Můžete vybrat konkrétní nastavení řazení, například <Název (Vzestupně)> nebo <Datum/Čas (Vzestupně)>,
a zadat je jako výchozí nastavení řazení souborů.
<Výchozí nastavení třídění souborů>(P. 543)
1
Vyberte <Třídit soubory>.
2
Vyberte kritéria řazení souborů.
● Když vyberete <Datum/Čas (Vzestupně)> nebo <Datum/Čas (Sestupně)>, soubory budou řazeny podle
data a času úpravy souborů.
3
Vyberte <Použít>.
4
Podle potřeby zadejte nastavení tisku.
● Chcete-li obnovit všechna výchozí nastavení tisku, můžete vybrat možnost <Resetovat>.
<Papír>
Vyberte zdroj papíru, který obsahuje papír k tisku.
266
Tisk
K tisku souborů se použije papír vložený ve víceúčelové přihrádce.
K tisku souborů se použije papír vložený v zásuvce na papír (Zásuvka 1) zařízení.
● Pokud je nainstalován volitelný podavač papíru, zobrazí se také jeho zásuvka na papír.
● Když zadáváte další nastavení tisku, vyberte možnost <Zavřít>.
<Jas>
● Možnost <Jas> není u tisku souborů PDF k dispozici.
Je možné nastavit jas obrázků.
● Když zadáváte další nastavení tisku, vyberte možnost <Zavřít>.
<Počet kopií>
Zadejte počet kopií.
● Když zadáváte další nastavení tisku, vyberte možnost <Zavřít>.
<2stranný tisk>
Můžete vybrat jednostranný tisk, nebo oboustranný tisk.
267
Tisk
Tiskne se na jednu stranu papíru.
Tiskne se na obě strany papíru tak, že se vytištěné stránky po svázání budou otevírat
vodorovně.
Tiskne se na obě strany papíru tak, že se vytištěné stránky po svázání budou otevírat svisle.
● Funkce <2stranný tisk> nemusí být k dispozici u některých velikostí nebo typů papíru.
papír(P. 675)
Použitelný
<N na 1>
● Možnost <N na 1> není dostupná při tisku souborů formátu TIFF.
Chcete-li několik stránek obrazových dat vytisknout na stejnou stranu listu papíru, můžete vybrat vzor „N na 1“.
Nepoužije se funkce N na 1.
Vytisknou se dvě stránky obrazových dat na jednu stranu listu papíru.
Vytisknou se čtyři stránky obrazových dat na jednu stranu listu papíru.
Vytiskne se osm stránek obrazových dat na jednu stranu listu papíru.
(pouze PDF)
268
Tisk
● U souboru PDF můžete pomocí možnosti <N na 1> v části <Nastavit detaily PDF> tisknout 9 nebo 16 stránek
obrazových dat na jednu stranu listu papíru.
<Nas. detaily JPEG/TIFF>
Můžete změnit nastavení tisku pro obrázky JPEG a TIFF.
<2stranný tisk>
Můžete vytvářet oboustranné výtisky. Vyberte umístění vazby.
<N na 1> (pouze soubory JPEG)
Data pro několik stránek obrazových dat se vytisknou na stejnou stranu listu papíru. Můžete určit počet
stránek, které chcete vytisknout na jednu stranu listu papíru. Chcete-li například na jednu stranu listu papíru
vytisknout čtyři stránky, vyberte možnost <4 na 1>.
<Typ originálu>
Podle tisknutého obrázku můžete vybrat typ předlohy.
<Priorita fotografie>
Přednost má vyhlazené vytištění fotografických obrázků.
<Priorita textu>
Přednost má zřetelné vytištění textu.
<Polotóny>
Můžete vybrat metodu tisku k reprodukci půltónů (střední hodnoty mezi světlejšími a tmavšími oblastmi
obrazu), aby byla kvalita obrazu optimální.
<Gradace>
Vytiskne obrázky s jemnými barevnými stupni, například obrázky z digitálního fotoaparátu, s plynulými
přechody.
269
Tisk
<Difúze chyb>
Vytiskne obrázky s drobným textem nebo jemnými čarami se zřetelnými přechody.
<Kvalita tisku>
Můžete změnit nastavení týkající se kvality tisku.
<Sytost>
Nastaví sytost pro tisk.
<Úspora toneru>
Vyberete-li možnost <Zapnuto>, bude se tisknout v režimu úspory toneru. Když chcete před konečným
zadáním tisku velkého objemu zkontrolovat rozložení stránky nebo další vzhledové charakteristiky, vyberte
možnost <Zapnuto>.
● Pokud je možnost <Úspora toneru> nastavena na <Zapnuto>, možnost <Sytost> není dostupná.
<Nastavit detaily PDF>
Nastavení tisku pro soubory PDF můžete změnit.
<2stranný tisk>
Můžete vytvářet oboustranné výtisky. Vyberte umístění vazby.
<N na 1>
Data pro několik stránek obrazových dat se vytisknou na stejnou stranu listu papíru. Můžete určit počet
stránek, které chcete vytisknout na jednu stranu listu papíru. Chcete-li například na jednu stranu listu papíru
vytisknout čtyři stránky, vyberte možnost <4 na 1>.
<Rozsah tisku>
Vyberte stránky, které chcete vytisknout.
270
Tisk
<Všechny stránky>
Vytisknou se všechny stránky.
<Zadané stránky>
Zadejte rozsah stránek, které chcete vytisknout. Zadejte požadovanou hodnotu pro možnost <Počáteční
stránka> a <Konečná stránka> a vyberte možnost <Použít>.
● Pokud zadaný rozsah stránek neodpovídá stránkám v souboru PDF, tisk se neprovede.
<Zvětšit/Zmenšit na Přizp. vel. pap.>
Zadejte, zda chcete originál zvětšit nebo zmenšit podle tiskového rozsahu papíru. Zvětšení nebo zmenšení
velikosti neovlivní poměr stran originálu.
<Zvětšit tiskovou oblast>
Zadejte, zda chcete rozšířit rozsah tisku na velikost papíru.
● Pokud nastavíte možnost <Zapnuto>, na okrajích papíru se nemusí vytisknout část dat nebo se papír může
v některých částech ušpinit.
<Tisk komentáře>
Toto nastavení určí, zda se mají tisknout poznámky v souboru PDF.
<Vypnuto>
Nevytiskne žádné poznámky.
<Auto>
Vytiskne pouze ty poznámky, které jsou určeny pro tisk v souboru PDF.
<Heslo pro otevření dokumentu>
Zadáním požadovaného hesla můžete tisknout soubory PDF chráněné heslem. Zadejte heslo a vyberte
možnost <Použít>.
<Ostatní nast.>
<Polotóny>
271
Tisk
Můžete vybrat metodu tisku k reprodukci půltónů (střední hodnoty mezi světlejšími a tmavšími oblastmi
obrazu), aby byla kvalita obrazu optimální. Toto nastavení můžete provést pro každý typ obrázku obsaženého
v jednom dokumentu. Popis tohoto nastavení nejdete v části <Polotóny>(P. 514) .
<Konverze odstínů šedé>
Zadejte způsob černobílého tisku barevných dat. Popis tohoto nastavení nejdete v části
šedé>(P. 515) .
<Konverze odstínů
<Kvalita tisku>
<Sytost>
Upravte sytost toneru při tisku. Popis tohoto nastavení nejdete v části
<Sytost>(P. 498) .
<Úspora toneru>
Vyberete-li možnost <Zapnuto>, bude se tisknout v režimu úspory toneru. Když chcete před konečným
zadáním tisku velkého objemu zkontrolovat rozložení stránky nebo další vzhledové charakteristiky, vyberte
možnost <Zapnuto>. Popis tohoto nastavení nejdete v části <Úspora toneru>(P. 498) .
<Zdokonalení obrazu>
Zapněte nebo vypněte režim vyhlazování, ve kterém se okraje znaků a grafiky vytisknou vyhlazené. Popis
tohoto nastavení nejdete v části <Zdokonalení obrazu>(P. 499) .
<Rozlišení>
Zadejte rozlišení, které se má použít pro zpracování tiskových dat. Popis tohoto nastavení nejdete v části
<Rozlišení>(P. 499) .
5
Vyberte <Spustit>.
➠ Zahájí se tisk.
● Pokud chcete tisk zrušit, vyberte možnost <Zrušit>
● Plánujete-li vždy tisknout se stejným nastavením:
<Ano>.
Tisk z paměťového média(P. 170)
ODKAZY
<Uložení/Přístup k souborům>(P. 539)
272
Skenování
Skenování
Skenování ........................................................................................................................................................... 274
Obrazovka základních funkcí skenování ......................................................................................................... 276
Základní operace pro skenování originálů ...................................................................................................... 279
Základy skenování a uložení do počítače ...................................................................................................... 280
Uložení dat na paměťové zařízení USB ......................................................................................................... 282
Odesílání dat e-mailem/Ukládání dat do sdílené složky/na server FTP ......................................................... 286
Zrušení odesílání dokumentů ....................................................................................................................... 295
Kontrola stavu a protokolu naskenovaných originálů ................................................................................... 296
Zřetelné skenování ............................................................................................................................................ 298
Nastavení kvality obrazu ............................................................................................................................... 299
Nastavení sytosti .......................................................................................................................................... 300
Úprava ostrosti při skenování (Ostrost) ........................................................................................................ 301
Užitečné funkce skenování ............................................................................................................................... 303
Zvýšení zabezpečení elektronických souborů ............................................................................................... 304
Úprava poměru mezi velikostí souboru a kvalitou obrazu (Velikost dat) ....................................................... 307
Vyvolání dříve použitých nastavení při odesílání nebo ukládání (Vyvolat nastavení) ..................................... 308
Zadání nastavení e-mailu .............................................................................................................................. 311
Skenování pomocí počítače (Dálkové skenování) ............................................................................................ 314
Skenování dokumentů z aplikace ................................................................................................................. 315
Použití nástroje ScanGear MF ....................................................................................................................... 317
273
Skenování
Skenování
1660-05E
347W-05C
Originální dokumenty můžete skenovat pomocí ovládacího panelu zařízení nebo aplikace v počítači. Bez ohledu na
použitý způsob se naskenované originály převedou do elektronických formátů souborů, například PDF. Pomocí funkce
skenování můžete rozsáhlé papírové dokumenty převést na soubory, takže je lze snadno uspořádat.
● Chcete-li toto zařízení používat jako skener, je třeba provést přípravné kroky, včetně instalace softwaru do
počítače. Další informace najdete v příručkách k příslušným ovladačům nebo softwaru na webu s online
příručkami. Chcete-li zařízení připojit k vašemu počítači přes síť, musíte zařízení registrovat k
nainstalovanému softwaru. Příprava na použití zařízení jako skeneru(P. 84)
● V závislosti na operačním systému a verzi ovladače skeneru nebo aplikací, které používáte, se obrazovky
uvedené v této příručce mohou od vašich obrazovek lišit.
◼ Používání základních operací
Pomocí ovládacího panelu zařízení můžete skenovat originály a ukládat je do počítače. Originály lze také uložit na
paměťové zařízení USB a zasílat je jako přílohy e-mailů.
Obrazovka základních funkcí
skenování(P. 276)
Základní operace pro skenování
originálů(P. 279)
Zrušení odesílání dokumentů(P. 295)
Kontrola stavu a protokolu naskenovaných
originálů(P. 296)
◼ Zvýšení kvality
Najdete zde pokyny k řešení problémů, jako jsou rozmazané fotografie nebo nečitelný text kvůli příliš tmavé barvě
papíru.
Zřetelné skenování(P. 298)
◼ Efektivně a spolehlivě
Najdete zde pokyny ke zvýšení efektivity při odesílání dat a popisy užitečných nastavení.
274
Skenování
Užitečné funkce skenování(P. 303)
◼ Skenování z počítače
Originály umístěné v zařízení lze skenovat z počítače. Naskenované originály se ukládají do počítače. Skenovat můžete
pomocí nástroje MF Scan Utility (dodaný se zařízením) nebo pomocí jiných aplikací, například pro zpracování textu
nebo obrazu.
Skenování pomocí počítače (Dálkové skenování)
(P. 314)
Skenování z mobilních zařízení
● Připojení mobilního zařízení, například smartphonu nebo tabletu, k tomuto zařízení umožňuje rychlé
a snadné skenování originálů umístěných na tomto zařízení. Propojení s mobilními zařízeními(P. 319)
275
Skenování
Obrazovka základních funkcí skenování
347W-05E
Když vyberete možnost <Skenovat> na obrazovce Domů, zobrazí se obrazovka základních funkcí skenování.
<Počítač>
Naskenovaná data se uloží do počítače.
Obrazovka základních funkcí skenování z počítače(P. 276)
<Vzdálený skener>
Při skenování originály do počítače zařízení přejde do stavu online.
skenování)(P. 314)
Skenování pomocí počítače (Dálkové
<Paměť USB>
Naskenovaná data se uloží na paměťové zařízení USB.
z USB(P. 277)
Obrazovka základních funkcí skenování
<E-mail>
Naskenovaná data se odešlou e-mailem.
i-faxů / ukládání souborů(P. 277)
Obrazovka základních funkcí pro odesílání e-mailů / odesílání
<I-fax>
Naskenovaná data se odešlou i-faxem.
faxů / ukládání souborů(P. 277)
Obrazovka základních funkcí pro odesílání e-mailů / odesílání i-
<Soubor>
Naskenovaná data se uloží do sdílené složky nebo na server FTP.
odesílání e-mailů / odesílání i-faxů / ukládání souborů(P. 277)
Obrazovka základních funkcí skenování z počítače
276
Obrazovka základních funkcí pro
Skenování
Typ skenování
Vyberte nastavení skenování.
Základy skenování a uložení do počítače(P. 280)
<Spustit>
Tímto tlačítkem spustíte skenování.
Obrazovka základních funkcí skenování z USB
Nastavení odesílání
Originál se naskenuje podle těchto nastavení.
<Resetovat>
Můžete hromadně obnovit výchozí nastavení.
<Spustit>
Tímto tlačítkem spustíte skenování. Výběrem možnosti <ČB> se spustí černobílé skenování. Výběrem
možnosti <Barevný> se spustí barevné skenování.
Obrazovka základních funkcí pro odesílání e-mailů / odesílání i-faxů /
ukládání souborů
Odesílání e-mailů
Odesílání i-faxů
Ukládání souborů
Karta <Zadat místo urč.>
Tuto kartu vyberte, pokud chcete místo určení hledat v adresáři nebo na serveru LDAP, zadat kódovanou
volbu nebo místo určení zadat pomocí nastavení vyvolání.
Odesílání dat e-mailem/Ukládání dat do sdílené složky/na server FTP(P. 286)
Vyvolání dříve použitých nastavení při odesílání nebo ukládání (Vyvolat nastavení)(P. 308)
277
Skenování
Karta <Odeslat nastavení>
Tuto kartu vyberte, pokud chcete zadat nastavení skenování.
<Potvrdit místo urč.>
Můžete zkontrolovat nebo změnit název a adresu zadaného místa určení a také počet míst určení.
<Resetovat>
Můžete hromadně obnovit výchozí nastavení.
<Spustit>
Tímto tlačítkem spustíte skenování. Výběrem možnosti <ČB> se spustí černobílé skenování. Výběrem
možnosti <Barevný> se spustí barevné skenování.
278
Skenování
Základní operace pro skenování originálů
1660-05H
347W-05F
Tato část popisuje základní operace pro skenování originálů.
◼ Skenování
Základy skenování a uložení do
počítače(P. 280)
Uložení dat na paměťové
zařízení USB(P. 282)
◼ Provádění úloh
Zrušení odesílání dokumentů(P. 295)
Kontrola stavu a protokolu naskenovaných originálů(P. 296)
279
Odesílání dat e-mailem/Ukládání
dat do sdílené složky/na server
FTP(P. 286)
Skenování
Základy skenování a uložení do počítače
347W-05H
Postup „naskenování originálu a jeho uložení do počítače“ lze provést pouze při skenování ze zařízení. Při skenování je
třeba zadat, do kterého počítače se originály uloží; zda se mají skenovat barevně, nebo černobíle; zda originály uložit
ve formátu PDF nebo JPEG; a další nastavení. Pokud chcete jako místo určení zadat počítač připojený k síti, je nutné
zařízení na tomto počítači předem zaregistrovat ( Příprava na použití zařízení jako skeneru(P. 84) ).
1
Umístěte originály.
2
Vyberte možnost <Skenovat> na obrazovce Domů.
Vkládání originálů(P. 133)
Obrazovka Domů(P. 120)
● Pokud se objeví přihlašovací obrazovka, zadejte uživatelské jméno, heslo a ověřovací server.
funkci Oprávněné odesílání(P. 131)
3
Na obrazovce základních funkcí skenování vyberte možnost <Počítač>.
základních funkcí skenování(P. 276)
Přihlášení k
Obrazovka
● Používáte-li pouze počítač připojený k zařízení přes funkci USB, pokračujte krokem 5.
4
5
Vyberte cílový počítač.
Na obrazovce základních funkcí skenování vyberte typ skenování.
základních funkcí skenování z počítače(P. 276)
Obrazovka
● Zobrazené typy a nastavení skenování lze potvrdit a změnit pomocí nástroje MF Scan Utility. Další informace
získáte kliknutím na možnost [Pokyny] v nástroji MF Scan Utility.
● Pokud používáte systém MacOS, další informace najdete v příručkách k příslušným ovladačům nebo
softwaru na webu s online příručkami.
6
Vyberte <Spustit>.
➠ Spustí se skenování originálu.
● Pokud chcete skenování
dokumentů(P. 295)
zrušit,
vyberte
možnost
● Pokud je zobrazena obrazovka ScanGear MF, nelze
skenovat. Před skenováním obrazovku zavřete.
280
<Zrušit>
<Ano>.
Zrušení
odesílání
Skenování
Při vkládání originálů do podavače podle kroku 1
Po dokončení skenování se na počítači otevře cílová složka.
Při vkládání originálů na kopírovací desku podle kroku 1
Po dokončení skenování proveďte následující postup (kromě případů, kdy vyberete formát souboru JPEG).
1
Pokud potřebujete skenovat další stránky originálu, umístěte na kopírovací desku další originál a
stiskněte <Skenovat další>.
● Tento krok opakujte, dokud nejsou naskenovány všechny požadované strany.
● Pokud chcete naskenovat pouze jednostránkový dokument, přejděte k dalšímu kroku.
2
Vyberte <Dokončit>.
➠ Na počítači se otevře cílová složka pro uložení souborů.
Cílová složka pro ukládání
● Ve výchozím nastavení se naskenovaná data ukládají do složky Dokumenty. Vytvoří se podložka
pojmenovaná podle data skenování a data se uloží do této složky.
● Z nástroje MF Scan Utility můžete také změnit místo určení pro uložení dat. Další informace získáte kliknutím
na možnost [Pokyny] v nástroji MF Scan Utility.
281
Skenování
Uložení dat na paměťové zařízení USB
347W-05J
V této části je popsán postup naskenování originálu a uložení naskenovaných dat na paměťové zařízení USB. Další
informace o dostupných paměťových zařízeních USB a o vložení nebo odebrání paměťového zařízení USB najdete
v části Použití paměťového zařízení USB(P. 184) .
● Je nutné nastavit volbu <Použít funkci skenování> na možnost <Zap>.
média>(P. 544)
1
Umístěte originály.
2
Vyberte možnost <Skenovat> na obrazovce Domů.
<Nastavení paměťového
Vkládání originálů(P. 133)
Obrazovka Domů(P. 120)
● Pokud se objeví přihlašovací obrazovka, zadejte uživatelské jméno, heslo a ověřovací server.
funkci Oprávněné odesílání(P. 131)
3
4
Přihlášení k
Na obrazovce základních funkcí skenování vyberte možnost <Paměť USB>.
Obrazovka základních funkcí skenování(P. 276)
Zadejte požadovaná nastavení skenování.
Zadání skenovací velikosti originálu
Výběr formátu souboru
Zadání orientace originálu
Skenování 2stranných originálů
Zadání skenovací velikosti originálu
Můžete zadat skenovací velikosti originálu.
<Velikost skenování>
Vyberte velikost originálu
282
Skenování
Výběr formátu souboru
Můžete vybrat formát souborů, do kterého se mají originály naskenovat. Vybrat
lze formát PDF, JPEG nebo TIFF. V případě formátu PDF můžete vybrat možnost
Kompaktní PDF, která snižuje velikost dat, nebo formát PDF umožňující
vyhledávání v textu díky zahrnutí textových dat naskenovaných pomocí funkce
optického rozpoznávání znaků (OCR). Můžete také vytvořit soubor PDF se
zvýšeným zabezpečením, když data zašifrujete nebo přidáte podpis.
Zvýšení
zabezpečení elektronických souborů(P. 304)
<Typ souboru>
Vyberte formát souboru
● Pokud vyberete v nabídce <Typ souboru> formát JPEG a pokusíte se naskenovat originál z kopírovací
desky, je možné naskenovat jen jednu stránku. Chcete-li najednou naskenovat vícestránkový originál,
použijte podavač. Každá stránka originálu se uloží do samostatného souboru. Pokud vyberete formát
TIFF nebo PDF, můžete naskenovat vícestránkové originály z kopírovací desky nebo podavače. V tomto
případě lze v možnosti Rozdělení souboru PDF na jednotlivé stránky(P. 283) nebo Rozdělení
souboru TIFF na jednotlivé stránky(P. 283) nastavit, zda se má originál uložit jako jeden soubor
nebo zda se má každá stránka uložit do samostatného souboru.
● Formáty <PDF (Kompakt)> a <PDF (Kompakt/OCR)> komprimují fotografie a ilustrace na originálech
větší měrou než formáty <PDF> a <PDF (OCR)>. Soubor bude menší, nicméně u některých originálů to
může vést ke zhoršení kvality obrazu. Může také dojít k tomu, že se sníží počet originálů, které mohou
být naskenovány najednou.
● Pomocí položky <PDF (Kompakt/OCR)> a <PDF (OCR)> můžete nakonfigurovat nastavení pro
automatické zjištění orientace originálu během skenování na základě směru textu přečteného funkcí
OCR. <Nastavení OCR (Prohledatelný text)>(P. 491)
◼ Rozdělení souboru PDF na jednotlivé stránky
Zadejte, zda chcete originály s více stránkami převést do jednoho souboru PDF, nebo pro každou stránku
vytvořit samostatný soubor PDF. Toto nastavení lze nakonfigurovat pro každý formát PDF.
<Typ souboru> <Nastavit detaily PDF>
možnost <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
Vyberte formát PDF
<Rozdělit na stránky>
Vyberte
◼ Rozdělení souboru TIFF na jednotlivé stránky
Zadejte, zda chcete originály s více stránkami převést do jednoho souboru TIFF, nebo pro každou stránku
vytvořit samostatný soubor TIFF.
283
Skenování
<Typ souboru> <Nastavit detaily TIFF>
nebo <Zapnuto>
<Rozdělit na stránky>
Vyberte možnost <Vypnuto>
Zadání orientace originálu
Můžete zadat buď orientaci na výšku, nebo na šířku.
<Orientace orig.>
Vyberte orientaci originálu
Skenování 2stranných originálů
Zařízení dokáže automaticky naskenovat přední i zadní strany originálů vložených
do podavače.
● Pokud jsou originály umístěny na kopírovací desce, pak zařízení nedokáže naskenovat automaticky obě
strany.
<2stranný originál>
Vyberte možnost <Typ kniha> nebo <Typ kalendář>
<Typ kniha>
Tuto možnost vyberte, jsou-li obrázky v dokumentu otočeny na předních i zadních stranách stejným směrem.
<Typ kalendář>
Tuto možnost vyberte, jsou-li obrázky v dokumentu otočeny na předních i zadních stranách opačným směrem.
284
Skenování
● Informace o dalších nastavení skenování najdete v části Zřetelné skenování(P. 298)
poměru mezi velikostí souboru a kvalitou obrazu (Velikost dat)(P. 307) .
5
nebo
Úprava
Vyberte <Spustit>.
➠ Spustí se skenování originálu.
● Pokud chcete akci zrušit, vyberte možnost <Zrušit>
<Ano>.
Zrušení odesílání dokumentů(P. 295)
Při vkládání originálů do podavače podle kroku 1
Jakmile se skenování dokončí, zahájí se ukládání.
Při vkládání originálů na kopírovací desku podle kroku 1
Po dokončení skenování proveďte následující postup (kromě případů, kdy vyberete formát souboru JPEG).
1
Pokud potřebujete skenovat další stránky originálu, umístěte na kopírovací desku další originál a
stiskněte <Skenovat další>.
● Tento krok opakujte, dokud nejsou naskenovány všechny požadované strany.
● Pokud chcete naskenovat pouze jednostránkový dokument, přejděte k dalšímu kroku.
2
Vyberte <Dokončit>.
➠ Zahájí se ukládání.
● Na paměťovém zařízení USB se vytvoří nová složka a do ní se uloží naskenovaný dokument. Název souboru
naskenovaného dokumentu se automaticky přiřadí v tomto formátu: řetězec SCAN následovaný
čtyřmístným číslem.přípona souboru.
● Plánujete-li skenovat vždy se stejným nastavením:
Změna výchozího nastavení pro funkce(P. 170)
● Chcete-li uložit kombinaci nastavení pro použití v případě potřeby:
nastavení(P. 168)
285
Uložení často používaných
Skenování
Odesílání dat e-mailem/Ukládání dat do sdílené
složky/na server FTP
347W-05K
V této části jsou popsány postupy skenování originálů a odesílání naskenovaných dat přímo na zařízení tak, že je
připojíte k e-mailu nebo uložíte do sdílené složky nebo na server FTP.
● Než budete moci data přímo odeslat e-mailem, je třeba provést některé kroky, například zadat nastavení emailového serveru. Postup nastavení odesílání e-mailu nebo odesílání a příjmu i-faxu(P. 85)
● Než budete moci data uložit do sdílené složky nebo na server FTP, je třeba provést některé kroky, například
zadat umístění, do kterého se mají naskenované originály uložit.
Postup nastavení sdílené složky jako místa pro ukládání(P. 93)
Postup nastavení FTP serveru jako místa pro ukládání(P. 97)
1
Umístěte originály.
2
Vyberte možnost <Skenovat> na obrazovce Domů.
Vkládání originálů(P. 133)
Obrazovka Domů(P. 120)
● Pokud se objeví přihlašovací obrazovka, zadejte uživatelské jméno, heslo a ověřovací server.
funkci Oprávněné odesílání(P. 131)
3
4
Přihlášení k
Na obrazovce základních funkcí skenování vyberte možnost <E-mail> nebo <Soubor>.
Obrazovka základních funkcí skenování(P. 276)
Nastavte místo určení.
Zadání z adresáře
Zadání pomocí čísel kódovaných voleb
Zadání míst určení přímo (Odesílání e-mailu)
Zadání míst určení na serveru LDAP
Zadání z adresáře
Místa určení lze zadat z adresáře jejich výběrem ze seznamu uložených míst určení
nebo jejich vyhledáním podle jména, pokud je k místu určení přiřazeno jméno
příjemce.
● Před použitím této funkce je nejprve třeba uložit místa určení do adresáře.
určení(P. 176)
286
Ukládání míst
Skenování
● Z počítače zaregistrujte sdílenou složku nebo adresu serveru FTP.
Nastavení sdílené složky jako místa pro ukládání(P. 94)
Uložení míst určení ze Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 428)
1
Vyberte možnost <Adresář> na kartě <Zadat místo urč.>.
2
Vyberte <Komu>.
3
Vyberte index.
4
Zaškrtněte políčko u místa určení a vyberte možnost <Použít>.
Index(P. 176)
● Pokud místo určení vyberete v nabídce <Adresář> na obrazovce Domů, lze obrazovku základních funkcí pro
odesílání e-mailů nebo ukládání souborů zobrazit i během zadávání vybraných míst určení.
Zadání pomocí čísel kódovaných voleb
K adresám v adresáři jsou přiřazená trojmístná čísla (čísla kódovaných voleb).
Požadovanou adresu můžete snadno zadat zadáním čísla kódované volby.
● Chcete-li použít vytáčení pomocí kódovaných voleb, nejprve je třeba uložit do adresáře místo určení.
Ukládání míst určení(P. 176)
● Z počítače zaregistrujte sdílenou složku nebo adresu serveru FTP.
Nastavení sdílené složky jako místa pro ukládání(P. 94)
Uložení míst určení ze Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 428)
1
Vyberte možnost <Kódovaná volba> na kartě <Zadat místo urč.>.
2
Vyberte <Komu>.
287
Skenování
3
Zadejte tříciferné číslo.
● Pokud jste zadali nesprávnou hodnotu, vymažte ji tlačítkem
.
Pokud se objeví obrazovka pro potvrzení
● Když je volba <Potvrdit při kódov. volbě VYS.> nastavena na <Zapnuto>, zobrazí se obrazovka s místem
určení a příslušným názvem čísla. (Pro skupinové vytáčení se zobrazuje jméno a počet míst určení.)
Zkontrolujte všechny údaje a pokud jsou v pořádku, vyberte možnost <OK>. Chcete-li zadat jiné místo
určení, vyberte možnost <Zrušit> a zadejte třímístné číslo kódované volby znovu.
Zobrazení míst určení
uložených v adresáři(P. 404)
Zadání míst určení přímo (Odesílání e-mailu)
Místo určení, které zatím není v adresáři uloženo, zadejte pomocí e-mailové adresy.
1
Vyberte možnost <Použít klávesnici> na kartě <Zadat místo urč.>.
2
Zadejte e-mailovou adresu a vyberte možnost <Použít>.
● Postup vkládání textu naleznete v části
Zadávání textu(P. 129) .
Zadání míst určení na serveru LDAP
Pokud máte v kanceláři nainstalován server LDAP, můžete místo určení zadat pomocí
informací na tomto serveru. Ze zařízení přejděte na server LDAP, vyhledejte příslušné
informace o uživateli a zadejte je jako místo určení.
● Nastavení pro připojení k serveru LDAP je třeba zadat předem.
1
Registrace serverů LDAP(P. 63)
Vyberte možnost <Server LDAP> na kartě <Zadat místo urč.>.
288
Skenování
2
Vyberte používaný server LDAP.
3
Vyberte podmínky pro vyhledávání informací o uživatelích.
● Jako kritérium pro vyhledávání míst určení lze použít jméno, faxové číslo, e-mailovou adresu, název
organizace a název organizační jednotky.
4
Zadejte řetězec cílových znaků k vyhledávání a vyberte možnost <Použít>.
● Postup vkládání textu naleznete v části
Zadávání textu(P. 129) .
● Chcete-li zadat více kritérií vyhledávání, opakujte kroky 3 a 4.
5
Vyberte <Způsob hledání>.
6
Vyberte podmínky pro zobrazení výsledků hledání.
<Použití všech níže uvedených podmínek>
Vyhledají a zobrazí se všichni uživatelé, kteří vyhovují všem kritériím zadaným v krocích 3 a 4.
<Použití některých níže uvedených podmínek>
Pokud někteří nalezení uživatelé vyhovují třeba jen jednomu kritériu uvedenému v krocích 3 a 4, všichni
takoví uživatelé se zobrazí.
7
Vyberte <Spustit hledání>.
➠ Zobrazí se uživatelé vyhovující zadaným kritériím.
● Pokud se po výběru možnosti <Spustit hledání> zobrazí obrazovka ověřování, zadejte uživatelské jméno
zařízení a heslo zaregistrované na serveru LDAP a vyberte možnost <Použít>.
Registrace serverů
LDAP(P. 63)
8
Zaškrtněte pole pro uživatele, kterého chcete zadat jako místo určení, a vyberte
možnost <Použít>.
289
Skenování
Pokud se zobrazí obrazovka, na níž je už místo určení zadané
● Lze odesílat pouze na místa určení, která nejsou omezená. Abyste mohli odesílat na jiná místa určení,
musíte nakonfigurovat nastavení ověřování funkce odesílání tak, aby nebyl omezen přenos. Další
podrobnosti vám sdělí správce. Ověřování pomocí serveru LDAP(P. 360)
Zadání míst určení ze záznamů o přenosech
● Lze také vyvolat naposledy použitá místa určení.
nebo ukládání (Vyvolat nastavení)(P. 308)
Vyvolání dříve použitých nastavení při odesílání
Uložení naskenovaných dat do sdílené složky nebo na server FTP
● Specifikovat lze pouze jedno místo určení.
5
Při odesílání e-mailu můžete podle potřeby zadat více míst určení, včetně míst určení
pro Cc (kopie) nebo Bcc (skrytá kopie).
● Vyberte způsob zadávání míst určení na kartě <Zadat místo urč.> a potom zadejte místo určení.
● Pokud jste vybrali možnost <Server LDAP> nebo <Zadat sebe jako místo určení>, místo určení bude zadané
v poli <Komu>.
● Adresy <Kopie> a <Skrytá> lze vybrat pouze pomocí možnosti <Adresář> nebo <Kódovaná volba>.
Odstranění míst určení
Zadáte-li větší počet míst určení, můžete místa podle potřeby odstranit.
1
Vyberte <Potvrdit místo urč.>.
2
Zaškrtněte políčko u místa určení, které chcete odstranit, a vyberte možnost <Odebrat z m. urč.>.
● Pokud vyberete skupinu, vyberte možnost <Detaily>
určení uložená ve skupině.
3
6
Vyberte <Ano>.
Zadejte požadovaná nastavení skenování.
Zadání skenovací velikosti originálu
Výběr formátu souboru
Zadání orientace originálu
Skenování 2stranných originálů
290
<Místo určení>; můžete si prohlédnout místa
Skenování
Zadání skenovací velikosti originálu
Můžete zadat skenovací velikosti originálu.
Vyberte možnost <Velikost skenování> na kartě <Odeslat nastavení>
Vyberte velikost originálu
Výběr formátu souboru
Můžete vybrat formát souborů, do kterého se mají originály naskenovat. Vybrat lze
formát PDF, JPEG nebo TIFF. V případě formátu PDF můžete vybrat možnost
Kompaktní PDF, která snižuje velikost dat, nebo formát PDF umožňující vyhledávání
v textu díky zahrnutí textových dat naskenovaných pomocí funkce optického
rozpoznávání znaků (OCR). Můžete také vytvořit soubor PDF se zvýšeným
zabezpečením, když data zašifrujete nebo přidáte podpis. Zvýšení zabezpečení
elektronických souborů(P. 304)
Vyberte možnost <Typ souboru> na kartě <Odeslat nastavení>
Vyberte formát souboru
● Pokud vyberete v nabídce <Typ souboru> formát JPEG a pokusíte se naskenovat originál z kopírovací
desky, je možné naskenovat jen jednu stránku. Chcete-li najednou naskenovat vícestránkový originál,
použijte podavač. Každá stránka originálu se uloží do samostatného souboru. Pokud vyberete formát
TIFF nebo PDF, můžete naskenovat vícestránkové originály z kopírovací desky nebo podavače. V tomto
případě lze v možnosti Rozdělení souboru PDF na jednotlivé stránky(P. 292) nebo Rozdělení
souboru TIFF na jednotlivé stránky(P. 292) nastavit, zda se má originál uložit jako jeden soubor
nebo zda se má každá stránka uložit do samostatného souboru.
● Formáty <PDF (Kompakt)> a <PDF (Kompakt/OCR)> komprimují fotografie a ilustrace na originálech
větší měrou než formáty <PDF> a <PDF (OCR)>. Soubor bude menší, nicméně u některých originálů to
může vést ke zhoršení kvality obrazu. Může také dojít k tomu, že se sníží počet originálů, které mohou
být naskenovány najednou.
● Pomocí položky <PDF (Kompakt/OCR)> a <PDF (OCR)> můžete nakonfigurovat nastavení pro
automatické zjištění orientace originálu během skenování na základě směru textu přečteného funkcí
OCR. <Nastavení OCR (Prohledatelný text)>(P. 491)
291
Skenování
◼ Rozdělení souboru PDF na jednotlivé stránky
Zadejte, zda chcete originály s více stránkami převést do jednoho souboru PDF, nebo pro každou stránku
vytvořit samostatný soubor PDF. Toto nastavení lze nakonfigurovat pro každý formát PDF.
Vyberte možnost <Typ souboru> na kartě <Odeslat nastavení> <Nastavit detaily PDF>
formát PDF <Rozdělit na stránky> Vyberte možnost <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
Vyberte
◼ Rozdělení souboru TIFF na jednotlivé stránky
Zadejte, zda chcete originály s více stránkami převést do jednoho souboru TIFF, nebo pro každou stránku
vytvořit samostatný soubor TIFF.
Vyberte možnost <Typ souboru> na kartě <Odeslat nastavení> <Nastavit detaily TIFF>
<Rozdělit na stránky> Vyberte možnost <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
Zadání orientace originálu
Můžete zadat buď orientaci na výšku, nebo na šířku.
Vyberte možnost <Orientace orig.> na kartě <Odeslat nastavení>
Vyberte orientaci originálu
Skenování 2stranných originálů
Zařízení dokáže automaticky naskenovat přední i zadní strany originálů vložených do
podavače.
● Pokud jsou originály umístěny na kopírovací desce, pak zařízení nedokáže naskenovat automaticky obě
strany.
292
Skenování
Vyberte možnost <2stranný originál> na kartě <Odeslat nastavení>
nebo <Typ kalendář>
Vyberte možnost <Typ kniha>
<Typ kniha>
Tuto možnost vyberte, jsou-li obrázky v dokumentu otočeny na předních i zadních stranách stejným směrem.
<Typ kalendář>
Tuto možnost vyberte, jsou-li obrázky v dokumentu otočeny na předních i zadních stranách opačným směrem.
7
● Informace o dalších nastavení skenování najdete v části Zřetelné skenování(P. 298) nebo
poměru mezi velikostí souboru a kvalitou obrazu (Velikost dat)(P. 307) .
Úprava
● U e-mailů můžete zadat předmět, zprávu, adresu, na kterou se má zaslat odpověď, a prioritu.
nastavení e-mailu(P. 311)
Zadání
Vyberte <Spustit>.
● Je-li zobrazena obrazovka <Potvrdit místo urč.>, zkontrolujte, zda je místo určení správné, a vyberte možnost
<Spustit skenování>.
➠ Spustí se skenování originálu.
● Pokud chcete skenování
dokumentů(P. 295)
zrušit,
vyberte
možnost
<Zrušit>
<Ano>.
Zrušení
odesílání
Při vkládání originálů do podavače podle kroku 1
Jakmile se skenování dokončí, zahájí se odesílání nebo ukládání.
Při vkládání originálů na kopírovací desku podle kroku 1
Po dokončení skenování proveďte následující postup (kromě případů, kdy vyberete formát souboru JPEG).
1
Pokud potřebujete skenovat další stránky originálu, umístěte na kopírovací desku další originál a
stiskněte <Skenovat další originál>.
● Tento krok opakujte, dokud nejsou naskenovány všechny požadované strany.
● Pokud chcete naskenovat pouze jednostránkový dokument, přejděte k dalšímu kroku.
2
Vyberte <Spustit odesíl.>.
➠ Zahájí se odesílání nebo ukládání.
Otevře-li se obrazovka <Ověření souboru> nebo <Ověření SMTP>
● Zadejte uživatelské jméno a heslo, vyberte možnost <Použít>.
Název souboru odeslaného dokumentu
293
Skenování
● Název souboru odeslaného dokumentu se přidělí automaticky podle následujícího formátu: číslo správy
komunikace (čtyři číslice)_datum a čas odeslání_číslo dokumentu (tři číslice).přípona názvu souboru.
Pokud dojde k chybě odesílání e-mailu
Na e-mailovou adresu zadanou do zařízení se někdy odešle oznámení o chybě. Pokud to necháte bez
povšimnutí, může to v závislosti na vašem poštovním serveru vést k nedostatečné kapacitě poštovní schránky.
Doporučuje se, abyste mailovou schránku pravidelně čistili.
Smazání obsahu poštovní schránky
● Když se poštovní schránka vyčistí, všechny e-maily v poštovní schránce na serveru se vymažou. Když
zadáte e-mailový účet, který běžně používáte, nejprve zkontrolujte, zda není třeba některé e-maily ve
schránce uchovat.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do Režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 416)
2
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
rozhraní(P. 417)
3
Vyberte možnost [Nastavení vysílání]
4
Klikněte na [Vyprázdnit] v části [Vyprázdnit poštovní schránku].
5
Přečtěte si zobrazenou zprávu a klikněte na tlačítko [OK].
Obrazovka Vzdáleného uživatelského
[Nastavení sítě – Nastavení e-mailu/I-faxu].
➠ E-mail je odstraněn z poštovní schránky.
● Plánujete-li skenovat vždy se stejným nastavením:
Změna výchozího nastavení pro funkce(P. 170)
● Chcete-li uložit kombinaci nastavení pro použití v případě potřeby:
nastavení(P. 168)
294
Uložení často používaných
Skenování
Zrušení odesílání dokumentů
347W-05L
Chcete-li zrušit odesílání dokumentů bezprostředně po výběru možnosti <Spustit>, vyberte možnost <Zrušit> na
. Odesílání dokumentů lze také zrušit po kontrole stavu odesílání.
displeji nebo stiskněte tlačítko
◼ Akci zrušíte výběrem možnosti <Zrušit>
◼ Akci zrušíte stisknutím tlačítka
Pokud se po stisknutí tlačítka
zobrazí na obrazovce seznam dokumentů
Originály jsou naskenovány a čekají na zpracování. Vyberte dokument, který chcete zrušit, a vyberte možnost
<Zrušit>
<Ano>.
◼ Před zrušením zkontrolujte stav přenosu
<Monitor stavu>
<Ano>
<Úloha VYS.>
Vyberte dokument na kartě <Stav úlohy VYS.>
ODKAZY
Základní operace pro skenování originálů(P. 279)
Kontrola stavu a protokolu naskenovaných originálů(P. 296)
295
<Zrušit>
Skenování
Kontrola stavu a protokolu naskenovaných originálů
347W-05R
Můžete zkontrolovat stav a protokol skenovaných originálů odeslaných přímo ze zařízení.
● Když je <Zobrazit výpis úloh> nastaveno na <Vypnuto>, nelze výpisy odeslaných dokumentů kontrolovat.
<Zobrazit výpis úloh>(P. 550)
1
Vyberte <Monitor stavu>.
2
Vyberte <Úloha VYS.>.
3
Zkontrolujte stavy a protokoly odeslaných dokumentů.
Kontrola stavu odeslaných dokumentů
1
Na kartě <Stav úlohy VYS.> vyberte dokument, jehož stav chcete zkontrolovat.
➠ Ukazuje podrobné informace o dokumentu.
● Pokud je zadán větší počet míst určení, zobrazí se na obrazovce jejich počet. Chcete-li zkontrolovat
podrobnosti o více zadaných místech určení, vyberte možnost <Místo určení>.
Kontrola protokolů odeslaných dokumentů
1
Na kartě <Výpis úloh VYS.> vyberte dokument, jehož protokol chcete zkontrolovat.
● <OK> se zobrazí, když byl dokument odeslán úspěšně, a <Chyba> se zobrazí, když se dokument
nepodařilo odeslat, protože byl zrušen nebo došlo k chybě.
➠ Ukazuje podrobné informace o dokumentu.
296
Skenování
Když se v případě <Chyba> zobrazí třímístné číslo
● Toto číslo představuje kód chyby.
Postup řešení každého kódu chyby(P. 634)
ODKAZY
Základní operace pro skenování originálů(P. 279)
Zrušení odesílání dokumentů(P. 295)
Tisk hlášení a seznamů(P. 584)
297
Skenování
Zřetelné skenování
347W-05S
Při vytváření souborů z brožur, které obsahují mnoho obrázků nebo ručně psaných zpráv, můžete upravit sytost a jas,
aby byl obraz zřetelnější.
Nastavení kvality obrazu(P. 299)
Nastavení sytosti(P. 300)
298
Úprava ostrosti při skenování
(Ostrost)(P. 301)
Skenování
Nastavení kvality obrazu
347W-05U
Můžete vybrat obrazovou kvalitu skenování podle typu originálu, například originály
obsahující pouze text, originály s nákresy nebo grafy, nebo fotografie z časopisu.
Uložení dat na paměťové zařízení USB
<Skenovat>
<Paměť USB>
<Typ originálu>
Vyberte typ originálu
Odesílání dat e-mailem / i-faxem nebo ukládání dat na server
<Skenovat> Zadejte místa určení v části <E-mail>/<I-fax>/<Soubor>
originálu> na kartě <Odeslat nastavení> Vyberte typ originálu
ODKAZY
Základní operace pro skenování originálů(P. 279)
Odeslání i-faxů(P. 244)
299
Vyberte možnost <Typ
Skenování
Nastavení sytosti
347W-05W
Sytost je vhodné upravit, pokud jsou text nebo obrázky v originálu příliš světlé nebo
příliš tmavé.
Uložení dat na paměťové zařízení USB
<Skenovat>
<Paměť USB>
<Sytost>
Nastavte sytost
<Použít>
Odesílání dat e-mailem / i-faxem nebo ukládání dat na server
<Skenovat> Zadejte místa určení v části <E-mail>/<I-fax>/<Soubor>
na kartě <Odeslat nastavení> Nastavte sytost <Použít>
ODKAZY
Základní operace pro skenování originálů(P. 279)
Odeslání i-faxů(P. 244)
Úprava ostrosti při skenování (Ostrost)(P. 301)
300
Vyberte možnost <Sytost>
Skenování
Úprava ostrosti při skenování (Ostrost)
347W-05X
Umožňuje upravit ostrost obrazu. Ostrost zvyšte, chcete-li zostřit rozmazaný text a
linky, případně snižte, chcete-li zlepšit vzhled fotografií v časopise.
Uložení dat na paměťové zařízení USB
<Skenovat>
<Paměť USB>
<Ostrost>
Nastavte ostrost
<Použít>
Odesílání dat e-mailem / i-faxem nebo ukládání dat na server
<Skenovat> Zadejte místa určení v části <E-mail>/<I-fax>/<Soubor>
na kartě <Odeslat nastavení> Nastavte ostrost <Použít>
Příklad: Jestliže chcete zvýšit ostrost textu a čar psaných tužkou
Příklad: Chcete-li zlepšit vzhled snímků z časopisu
301
Vyberte možnost <Ostrost>
Skenování
ODKAZY
Základní operace pro skenování originálů(P. 279)
Odeslání i-faxů(P. 244)
Nastavení sytosti(P. 300)
302
Skenování
Užitečné funkce skenování
347W-05Y
Toto zařízení je vybaveno užitečnými funkcemi, například k vytváření zabezpečených souborů PDF chráněných proti
manipulaci nebo k opětovnému odesílání dat na dříve zadaná místa určení.
Zvýšení zabezpečení
elektronických souborů(P. 304)
Úprava poměru mezi velikostí
souboru a kvalitou obrazu
(Velikost dat)(P. 307)
Zadání nastavení e-mailu(P. 311)
303
Vyvolání dříve použitých
nastavení při odesílání nebo
ukládání (Vyvolat nastavení)
(P. 308)
Skenování
Zvýšení zabezpečení elektronických souborů
347W-060
Digitální soubory jsou rizikové z hlediska zabezpečení, protože je lze snadno zobrazit
nebo upravit bez zanechání stop. Při skenování důležitých dokumentů můžete
zabezpečení zvýšit pomocí odpovídajících opatření, například data zašifrovat nebo
přidat podpis zařízení.
Zašifrování souboru PDF(P. 304)
Přidání podpisu zařízení(P. 305)
● Šifrování a podpis zařízení je dostupné pouze u souborů PDF.
● Šifrování a podpis zařízení lze použít současně.
Zašifrování souboru PDF
Soubor PDF můžete zašifrovat a odeslat nebo uložit, když při skenování originálů nastavíte heslo. Nastavením hesla
snížíte riziko, že si soubor PDF někdo prohlédne nebo ho upraví.
1
Vyberte možnost <Skenovat> na obrazovce Domů.
Obrazovka Domů(P. 120)
● Pokud se objeví přihlašovací obrazovka, zadejte uživatelské jméno, heslo a ověřovací server.
funkci Oprávněné odesílání(P. 131)
2
Přihlášení k
Na obrazovce základních funkcí skenování vyberte možnost <Paměť USB>, <E-mail>
nebo <Soubor>. Obrazovka základních funkcí skenování(P. 276)
● Pokud vyberete možnost <Paměť USB>, přejděte ke kroku 4.
3
4
Zadejte místo určení a podle potřeby také nastavení skenování.
pro skenování originálů(P. 279)
Základní operace
Pokračujte k možnosti <Nastavit detaily PDF>.
Uložení dat na paměťové zařízení USB
● Vyberte možnost <Typ souboru>
<Nastavit detaily PDF>.
Odesílání e-mailem / ukládání dat do sdílené složky nebo na server FTP
● Vyberte možnost <Typ souboru> na kartě <Odeslat nastavení>
5
<Nastavit detaily PDF>.
Vyberte typ formátu PDF.
● U každého formátu PDF můžete zadat, zda chcete povolit šifrování.
304
Skenování
6
Vyberte <Šifrování>.
7
Vyberte úroveň šifrování.
<Acrobat 7.0 nebo pozdější/128-bit AES>
Soubor se zašifruje ve 128bitovém prostředí a lze jej otevřít v aplikaci Adobe Acrobat 7.0 nebo novější.
<Acrobat 10.0 nebo ekvivalent/256-bit AES>
Soubor se zašifruje ve 256bitovém prostředí a lze jej otevřít v aplikaci Adobe Acrobat 10.0.
● <Acrobat 10.0 nebo ekvivalent/256-bit AES> lze změnit na <Acrobat 9.0 nebo ekvivalent/256-bit AES>
s odlišnou kompatibilní verzí. <Nastav. 256bit AES (Šifr. PDF)>(P. 491)
8
Zadejte heslo pro šifrování a vyberte možnost <Použít>.
● Postup vkládání textu naleznete v části
9
10
Zadávání textu(P. 129) .
Zadejte stejné heslo a vyberte možnost <Použít>.
Vyberte možnost <Použít>.
Přidání podpisu zařízení
Naskenovaný originál lze převést na soubor formátu PDF s podpisem zařízení. Podpis zařízení slouží ke stejnému účelu
jako zapečetění nebo podepsání dokumentu; lze pomocí něj zkontrolovat, kde byl soubor vytvořen a zda
s dokumentem po přidání podpisu někdo manipuloval nebo ho zfalšoval. Chcete-li k souboru PDF přidat podpis
zařízení, je nutné předem vygenerovat klíč a certifikát pro podpis zařízení. Generování klíče podpisu
zařízení(P. 414)
1
Vyberte možnost <Skenovat> na obrazovce Domů.
Obrazovka Domů(P. 120)
● Pokud se objeví přihlašovací obrazovka, zadejte uživatelské jméno, heslo a ověřovací server.
funkci Oprávněné odesílání(P. 131)
2
Přihlášení k
Na obrazovce základních funkcí skenování vyberte možnost <Paměť USB>, <E-mail>
nebo <Soubor>. Obrazovka základních funkcí skenování(P. 276)
● Pokud vyberete možnost <Paměť USB>, přejděte ke kroku 4.
305
Skenování
3
4
Zadejte místo určení a podle potřeby také nastavení skenování.
pro skenování originálů(P. 279)
Základní operace
Pokračujte k možnosti <Nastavit detaily PDF>.
Uložení dat na paměťové zařízení USB
● Vyberte možnost <Typ souboru>
<Nastavit detaily PDF>.
Odesílání e-mailem / ukládání dat do sdílené složky nebo na server FTP
● Vyberte možnost <Typ souboru> na kartě <Odeslat nastavení>
5
<Nastavit detaily PDF>.
Vyberte typ formátu PDF.
● U každého formátu PDF můžete zadat, zda chcete povolit šifrování.
6
Vyberte <Digitální podpisy>.
7
Vyberte <Horní levý>.
8
Vyberte možnost <Použít>.
306
Skenování
Úprava poměru mezi velikostí souboru a kvalitou
obrazu (Velikost dat)
347W-061
Můžete zadat poměr komprese souborů, když se naskenované originály převádějí na
formát JPEG. Volba <Malá: Priorita paměti> zvyšuje poměr komprese oproti normální
hodnotě a vytvořené soubory jsou menší, ale s nižší kvalitou obrazu. Volba <Velká:
Priorita kvality obrazu> naopak snižuje poměr komprese oproti normální hodnotě a
vytvořené soubory větší, ale s vyšší kvalitou obrazu.
Uložení dat na paměťové zařízení USB
<Skenovat>
<Paměť USB>
<Velikost dat>
Zadejte nastavení.
Odesílání dat e-mailem nebo ukládání dat na server
<Skenovat> Zadejte místa určení v části <E-mail>/<Soubor>
kartě <Odeslat nastavení> Zadejte nastavení
ODKAZY
Základní operace pro skenování originálů(P. 279)
307
Vyberte možnost <Velikost dat> na
Skenování
Vyvolání dříve použitých nastavení při odesílání nebo
ukládání (Vyvolat nastavení)
347W-062
Místo určení lze vybrat z naposledy použitých míst určení. Jakmile zadáte některé z
naposledy použitých míst určení, zařízení také vybere shodná nastavení skenování,
například sytost, kterou jste pro odeslání dokumentu na toto místo určení naposledy
použili.
● Když je volba <Omezit odesílání z výpisu> nastavena na <Zapnuto>, tuto funkci nelze použít.
naposledy použitých míst určení(P. 404)
Zákaz použití
● Pokud vypnete zařízení nebo nastavíte možnost <Omezit nová místa určení> na hodnotu <Zapnuto>, dojde k
odstranění naposledy použitých míst určení a tato funkce není k dispozici. Omezení nových míst určení,
která lze zadávat(P. 404)
● Zadáte-li místo určení pomocí této funkce, odstraní se veškerá místa určení, která jste již zadali.
1
Umístěte originály.
2
Vyberte možnost <Skenovat> na obrazovce Domů.
Vkládání originálů(P. 133)
Obrazovka Domů(P. 120)
● Pokud se objeví přihlašovací obrazovka, zadejte uživatelské jméno, heslo a ověřovací server.
funkci Oprávněné odesílání(P. 131)
3
Přihlášení k
Na obrazovce základních funkcí skenování vyberte možnost <E-mail>, <I-fax> nebo
<Soubor>. Obrazovka základních funkcí skenování(P. 276)
4
Vyberte možnost <Vyvolat nastavení> na kartě <Zadat místo urč.>.
5
Vyberte místo určení.
● Když přenášíte více míst určení, v protokolu se zobrazí jen adresa zadaná pro první přenos, budou však
zadána všechna místa určení.
308
Skenování
➠ Vybrané místo určení a příslušné nastavení skenování jsou zadány. Nastavení lze změnit také před
odesláním.
Odstranění míst určení (e-mail/i-fax)
Zadáte-li větší počet míst určení, můžete místa podle potřeby odstranit.
1
Vyberte <Potvrdit místo urč.>.
2
Zaškrtněte políčko u místa určení, které chcete odstranit, a vyberte možnost <Odebrat z m. urč.>.
● Pokud zaškrtnete políčko Skupina a vyberete možnost <Detaily>
prohlédnout místa určení uložená ve skupině.
3
6
<Místo určení>, můžete si
Vyberte <Ano>.
Vyberte <Spustit>.
● Je-li zobrazena obrazovka <Potvrdit místo urč.>, zkontrolujte, zda je místo určení správné, a vyberte možnost
<Spustit skenování>.
➠ Spustí se skenování originálu.
● Pokud chcete skenování
dokumentů(P. 295)
zrušit,
vyberte
možnost
<Zrušit>
<Ano>.
Zrušení
odesílání
Při vkládání originálů do podavače podle kroku 1
Jakmile se skenování dokončí, zahájí se odesílání nebo ukládání.
Při vkládání originálů na kopírovací desku podle kroku 1
Po dokončení skenování proveďte následující postup (kromě případů, kdy vyberete formát souboru JPEG).
1
Pokud potřebujete skenovat další stránky originálu, umístěte na kopírovací desku další originál a
stiskněte <Skenovat další originál>.
● Tento krok opakujte, dokud nejsou naskenovány všechny požadované strany.
● Pokud chcete naskenovat pouze jednostránkový dokument, přejděte k dalšímu kroku.
2
Vyberte <Spustit odesíl.>.
➠ Zahájí se odesílání nebo ukládání.
309
Skenování
Otevře-li se obrazovka <Ověření souboru> nebo <Ověření SMTP>
● Zadejte uživatelské jméno a heslo, vyberte možnost <Použít>.
ODKAZY
Základní operace pro skenování originálů(P. 279)
Odeslání i-faxů(P. 244)
310
Skenování
Zadání nastavení e-mailu
347W-063
Když naskenované originály připojujete k e-mailu, můžete před odesláním zadat
předmět, zprávu, adresu pro odpověď a prioritu e-mailu.
1
Umístěte originály.
2
Vyberte možnost <Skenovat> na obrazovce Domů.
Vkládání originálů(P. 133)
Obrazovka Domů(P. 120)
● Pokud se objeví přihlašovací obrazovka, zadejte uživatelské jméno, heslo a ověřovací server.
funkci Oprávněné odesílání(P. 131) .
3
Na obrazovce základních funkcí skenování vyberte možnost <E-mail>.
základních funkcí skenování(P. 276)
4
Přihlášení k
Obrazovka
Zadejte místo určení a podle potřeby nakonfigurujte nastavení skenování.
operace pro skenování originálů(P. 279)
5
Základní
Zadejte předmět, text zprávy, adresu, na kterou se má zaslat odpověď, a prioritu emailu.
Zadání předmětu a zprávy
1
Vyberte možnost <Předmět/Zpráva> na kartě <Odeslat nastavení>.
2
Vyberte <Předmět>.
3
Zadejte předmět a vyberte možnost <Použít>.
● Postup vkládání textu naleznete v části
4
Vyberte možnost <Zpráva>.
5
Zadejte zprávu a vyberte možnost <Použít>.
6
Vyberte <Použít>.
Zadávání textu(P. 129) .
311
Skenování
Zadání adresy, na kterou se má zaslat odpověď
Chcete-li příjemce upozornit na e-mailovou adresu pro odpověď odlišnou od adresy zařízení, zadejte adresu
pro odpověď. Vyberte cílovou adresu pro odpověď z míst určení uložených v adresáři a zadejte ji. Není-li místo
určení v adresáři uloženo, vyhledejte informace v části Ukládání míst určení(P. 176) .
1
Vyberte možnost <Odpovědět> na kartě <Odeslat nastavení>.
2
Vyberte <Zadat z adresáře>.
3
Zaškrtněte políčko u adresy pro odpověď a vyberte možnost <Použít>.
Zadání priority
1
Vyberte možnost <Priorita> na kartě <Odeslat nastavení>.
2
Vyberte úroveň priority.
6
Vyberte <Spustit>.
● Je-li zobrazena obrazovka <Potvrdit místo urč.>, zkontrolujte, zda je místo určení správné, a vyberte možnost
<Spustit skenování>.
➠ Spustí se skenování originálu.
● Pokud chcete akci zrušit, vyberte možnost <Zrušit>
<Ano>.
Zrušení odesílání dokumentů(P. 295)
Při vkládání originálů do podavače podle kroku 1
E-maily se odešlou, jakmile se skenování dokončí.
Při vkládání originálů na kopírovací desku podle kroku 1
Po dokončení skenování proveďte následující postup (kromě případů, kdy vyberete formát souboru JPEG).
1
Pokud potřebujete skenovat další stránky originálu, umístěte na kopírovací desku další originál a
stiskněte <Skenovat další originál>.
● Tento krok opakujte, dokud nejsou naskenovány všechny požadované strany.
● Pokud chcete naskenovat pouze jednostránkový dokument, přejděte k dalšímu kroku.
2
Vyberte <Spustit odesíl.>.
➠ E-maily se odešlou.
Otevře-li se obrazovka <Ověření SMTP>
● Zadejte uživatelské jméno a heslo, vyberte možnost <Použít>.
● Plánujete-li skenovat vždy se stejným nastavením:
Změna výchozího nastavení pro funkce(P. 170)
● Chcete-li uložit kombinaci nastavení pro použití v případě potřeby:
nastavení(P. 168)
312
Uložení často používaných
Skenování
● Chcete-li zadat jméno odesílatele e-mailu:
<Registrovat název jednotky>(P. 521)
ODKAZY
Kontrola stavu a protokolu naskenovaných originálů(P. 296)
313
Skenování
Skenování pomocí počítače (Dálkové skenování)
347W-064
Pro skenování z počítače můžete použít nástroj MF Scan Utility nebo aplikaci určenou například pro zpracování obrazu
nebo zpracování textu. Pokud použijete nástroj ScanGear MF dodaný se zařízením, můžete nakonfigurovat pokročilá
nastavení skenování ( Použití nástroje ScanGear MF(P. 317) ).
● Při použití zařízení s připojením USB ukončete před skenováním režim spánku.
spánku(P. 174)
Přepnutí do režimu
Skenování pomocí nástroje MF Scan Utility
Nástroj MF Scan Utility je aplikace dodaná se zařízením, která umožňuje skenovat
dokumenty nebo obrázky do počítače. Naskenovaná data lze přesměrovat do vybraných
aplikací nebo je připojit k e-mailu jako přílohu. Další informace získáte kliknutím na
možnost [Pokyny] v nástroji MF Scan Utility.
● Pokud používáte systém MacOS, další informace najdete v příručkách k příslušným ovladačům nebo
softwaru na webu s online příručkami.
Skenování pomocí aplikace
Obrázky lze skenovat pomocí aplikace, například pro zpracování textu nebo
obrázků, a obrazy načítat přímo do dané aplikace. Ke skenování není třeba
spouštět další aplikaci. Skenování dokumentů z aplikace(P. 315)
314
Skenování
Skenování dokumentů z aplikace
347W-065
Originály můžete skenovat z různých aplikací, například z aplikace pro zpracování
obrázků nebo textu. Naskenovaný obraz se načte přímo v aplikaci, takže jej můžete
okamžitě upravit nebo zpracovat. Následující postup se liší v závislosti na aplikaci.
● Aplikace musí být kompatibilní se standardem TWAIN nebo WIA*. Další informace naleznete v uživatelské
příručce k příslušné aplikaci.
*TWAIN je standard pro připojení vstupních zařízení pro zpracování obrazu, například skenerů, k počítačům. WIA je funkce
představující integrovaný standard v systému Windows.
1
Umístěte originály.
Vkládání originálů(P. 133)
● V některých aplikacích se nemusí naskenovat druhý nebo další originál, případně se může zobrazit
chybová zpráva. V takovém případě originály vkládejte a skenujte po jednom.
● Pokud je pro možnost <Automatické přepnutí online> vybráno nastaven <Vypnuto>, musíte vybrat
možnost <Skenovat>
<Vzdálený skener> na obrazovce Domů, čímž zařízení přepnete do režimu online.
<Automatické přepnutí online>(P. 490)
2
V aplikaci vyberte příkaz ke spuštění skenování.
● Postup výběru takového příkazu závisí na typu použité aplikace. Další informace naleznete v uživatelské
příručce k příslušné aplikaci.
3
Vyberte ovladač skeneru tohoto zařízení.
● Vyberte ScanGear MF nebo WIA. Vyberete-li možnost ScanGear MF, můžete konfigurovat pokročilá nastavení
skenování.
4
Zadejte požadovaná nastavení skenování.
5
Klikněte na tlačítko [Skenovat].
➠ Spustí se skenování originálu.
● Po dokončení skenování se naskenovaný dokument přesměruje do aplikace.
Jak používat nástroj ScanGear MF
● Klikněte na možnost
na obrazovce ScanGear MF a podívejte se do nápovědy.
315
Skenování
ODKAZY
Použití nástroje ScanGear MF(P. 317)
316
Skenování
Použití nástroje ScanGear MF
347W-066
ScanGear MF je ovladač skeneru dodávaný se zařízením. Pomocí nástroje ScanGear
MF lze během skenování konfigurovat pokročilá nastavení skenování.
Nástroj ScanGear MF se spouští různě podle toho, jakým způsobem probíhá
skenování z počítače.
Spuštění z nástroje MF Scan Utility
Pokud skenujete z nástroje MF Scan Utility, klikněte na možnost [ScanGear], a spusťte tak nástroj ScanGear MF.
Další informace získáte kliknutím na možnost [Pokyny] v nástroji MF Scan Utility.
● Pokud používáte systém MacOS, další informace najdete v příručkách k příslušným ovladačům nebo
softwaru na webu s online příručkami.
Zahájení skenování z aplikace
Pro skenování z aplikací, jako je software pro zpracování obrazu nebo textu, vyberte jako ovladač skeneru
nástroj ScanGear MF. Skenování dokumentů z aplikace(P. 315)
Funkce nástroje ScanGear MF
● Zobrazení náhledu před skenováním
● Zadání oblasti skenování
● Podrobná úprava kvality obrazu
Jak používat nástroj ScanGear MF
● Klikněte na možnost
na obrazovce ScanGear MF a podívejte se do nápovědy.
317
Propojení s mobilními zařízeními
Propojení s mobilními zařízeními
Propojení s mobilními zařízeními ......................................................................................................... 319
Propojení s mobilními zařízeními ..................................................................................................................... 320
Připojení přes bezdrátový směrovač LAN (Připojení LAN) ............................................................................. 321
Přímé připojení (Režim přístupového bodu) ................................................................................................. 323
Využívání zařízení pomocí aplikací ................................................................................................................... 327
Použití služby AirPrint ....................................................................................................................................... 329
Tisk pomocí služby AirPrint ........................................................................................................................... 334
Skenování pomocí služby AirPrint ................................................................................................................. 337
Faxování pomocí služby AirPrint ................................................................................................................... 339
Pokud nelze službu AirPrint použít ............................................................................................................... 341
Použití služby Google Cloud Print ..................................................................................................................... 342
Správa stroje pomocí dálkového ovládání ....................................................................................................... 344
318
Propojení s mobilními zařízeními
Propojení s mobilními zařízeními
347W-067
Když zařízení propojíte s mobilním zařízením, například smartphonem nebo tabletem, budete moci jednoduše využívat
příslušné aplikace k tisku nebo dalším činnostem. Pomocí dálkového ovládání budete také moci z mobilního zařízení
ověřit stav tisku a změnit nastavení zařízení.
Propojení s mobilními zařízeními(P. 320)
Přímé připojení (Režim přístupového bodu)(P. 323)
Využívání zařízení pomocí aplikací(P. 327)
Použití služby AirPrint(P. 329)
Použití služby Google Cloud Print(P. 342)
Správa stroje pomocí dálkového ovládání(P. 344)
● V závislosti na vašem mobilním zařízení nemusí stroj pracovat správně.
● Když je v zásadách zabezpečení (Omezit port IPP (číslo portu: 631)) povolena možnost [Omezit port mDNS
(číslo portu: 5353)] nebo [
Zásady zabezpečení(P. 432) ], nelze použít funkce Mopria® ani AirPrint.
319
Propojení s mobilními zařízeními
Propojení s mobilními zařízeními
347W-068
Mobilní zařízení můžete se strojem propojit dvěma způsoby: přes směrovač bezdrátové sítě LAN a bezdrátová
komunikace přímo se strojem. Zvolte způsob připojení odpovídající komunikačnímu prostředí a používanému zařízení.
Ke komunikaci s mobilními zařízeními slouží <Mobilní portál> ( Obrazovka Domů(P. 120) ).
◼ Připojení přes bezdrátový směrovač LAN
Podobně jako při propojení počítače a strojem propojte mobilní zařízení s strojem pomocí bezdrátového směrovače
sítě LAN. Připojení přes bezdrátový směrovač LAN (Připojení LAN)(P. 321)
◼ Přímé připojení
Připojte mobilní zařízení ke stroji bezdrátově přímo bez použití bezdrátové LAN. Ke stroji se lze okamžitě bezdrátově
připojit i mimo prostředí bezdrátové sítě LAN. Přímé připojení (Režim přístupového bodu)(P. 323)
320
Propojení s mobilními zařízeními
Připojení přes bezdrátový směrovač LAN (Připojení
LAN)
347W-069
Je-li k síti připojené ke stroji připojen bezdrátový směrovač LAN, lze pomocí něj navázat komunikaci s mobilním
zařízením stejně jako v případě počítače. Informace o připojení mobilního zařízení k bezdrátovému směrovači
naleznete v příručkách k síťovým zařízením nebo si je vyžádejte od jejich výrobce. Připojte stroje ke kabelové nebo
bezdrátové síti LAN. Nastavení síťového prostředí(P. 14)
● Při následujícím postupu použijte adresu IPv4.
Nastavení adresy IPv4(P. 32)
● Pokud se po výběru možnosti <Mobilní portál> v následujícím postupu zobrazí obrazovka <Přímé přip.>,
vyberte možnost <Připojení LAN> a pokračujte v postupu.
● Informace o operačních systémech kompatibilních s aplikací Canon PRINT Business, podrobný postup
nastavení a postup ovládání najdete v nápovědě k aplikaci nebo na webu společnosti Canon (http://
www.canon.com/gomp/).
◼ Ruční připojení
1
Vyberte možnost <Mobilní portál> na obrazovce Domů.
2
Z mobilního zařízení se připojte k IP adrese uvedené na obrazovce.
Obrazovka Domů(P. 120)
◼ Připojení pomocí QR kódu
1
Vyberte možnost <Mobilní portál> na obrazovce Domů.
2
Vyberte <Kód QR>.
3
4
Obrazovka Domů(P. 120)
Na mobilním zařízení spusťte aplikaci Canon PRINT Business.
pomocí aplikací(P. 327)
Využívání zařízení
Pomocí mobilního zařízení načtěte QR kód uvedený na obrazovce.
321
Propojení s mobilními zařízeními
◼ Připojení pomocí funkce NFC (Android)
Před použitím funkce NFC zkontrolujte, zda je funkce <Použít NFC> nastavena na možnost <Zapnuto>.
NFC>(P. 550)
1
Na mobilním zařízení spusťte aplikaci Canon PRINT Business.
pomocí aplikací(P. 327)
2
Aktivujte nastavení NFC na mobilním zařízení.
3
Posuňte mobilní zařízení blíž ke značce NFC na stroji.
322
<Použít
Využívání zařízení
Ovládací panel(P. 112)
Propojení s mobilními zařízeními
Přímé připojení (Režim přístupového bodu)
1660-068
347W-06A
I v prostředí bez bezdrátového směrovače LAN můžete pomocí funkce „Režim přístupového bodu“ ke stroji bezdrátově
připojit mobilní zařízení, které držíte v ruce, bez provádění složitých nastavení.
Příprava na přímé připojení (Režim přístupového bodu)(P. 323)
Přímé připojení(P. 324)
Příprava na přímé připojení (Režim přístupového bodu)
Vytvořte připojení pomocí režimu přístupového bodu podle tohoto postupu.
Zkontrolujte síťová nastavení stroje.
● Nastavte adresu IPv4.
Nastavení adresy IPv4(P. 32)
Příprava mobilního zařízení
● Nakonfigurujte nastavení na připojení mobilního zařízení k síti Wi-Fi.
Uveďte stroj do stavu čekání na připojení.
● <Nabídka> <Možnosti> <Síť> <Nastavení přímého připojení>
možnost <Použít přímé připojení> na <Zapnuto>.
nastavte
Zadání času do automatického ukončení
● Když je aktivované přímé připojení, můžete nastavit dobu, po jejímž uplynutí se připojení zruší.
připojení ukončeno>(P. 460)
<Přímé
Připojení více mobilních zařízení současně
● Nakonfigurujte libovolnou hodnotu pro identifikátor SSID a síťový klíč.
bodu>(P. 460)
323
<Nastavení režimu přístupového
Propojení s mobilními zařízeními
Canon PRINT Business
● Informace o operačních systémech kompatibilních s aplikací Canon PRINT Business, podrobný postup
nastavení a postup ovládání najdete v nápovědě k aplikaci nebo na webu společnosti Canon (http://
www.canon.com/gomp/).
Přímé připojení
● Může nějakou dobu trvat, než se připojení mezi strojem a mobilním zařízením vytvoří.
◼ Ruční připojení
1
Vyberte možnost <Mobilní portál> na obrazovce Domů.
Obrazovka Domů(P. 120)
● Až bude některé mobilní zařízení připojeno, pokračujte krokem 3.
2
3
4
Vyberte <Připojit>.
Nakonfigurujte z mobilního zařízení nastavení Wi-Fi pomocí hodnoty SSID a síťového
klíče uvedené na obrazovce.
Po dokončení cílové operace vyberte možnost <Odpojit>.
◼ Připojení pomocí QR kódu
1
Vyberte možnost <Mobilní portál> na obrazovce Domů.
Obrazovka Domů(P. 120)
● Až bude některé mobilní zařízení připojeno, pokračujte krokem 3.
2
Vyberte <Připojit>.
3
Vyberte <Kód QR>.
4
5
Na mobilním zařízení spusťte aplikaci Canon PRINT Business.
pomocí aplikací(P. 327)
Využívání zařízení
Pomocí mobilního zařízení načtěte QR kód uvedený na obrazovce.
324
Propojení s mobilními zařízeními
6
Po dokončení cílové operace vyberte možnost <Odpojit>.
◼ Připojení pomocí funkce NFC (Android)
Před použitím funkce NFC zkontrolujte, zda je funkce <Použít NFC> nastavena na možnost <Zapnuto>.
NFC>(P. 550)
1
Vyberte možnost <Mobilní portál> na obrazovce Domů.
<Použít
Obrazovka Domů(P. 120)
● Až bude některé mobilní zařízení připojeno, pokračujte krokem 3.
2
3
Vyberte <Připojit>.
Na mobilním zařízení spusťte aplikaci Canon PRINT Business.
pomocí aplikací(P. 327)
4
Aktivujte nastavení NFC na mobilním zařízení.
5
Posuňte mobilní zařízení blíž ke značce NFC na stroji.
6
Po dokončení cílové operace vyberte možnost <Odpojit>.
Využívání zařízení
Ovládací panel(P. 112)
● Vyberte možnost <Info o připojení> na obrazovce <Přímé přip.> a zkontrolujte připojené mobilní zařízení.
● Během přímého připojení nemusí být v závislosti na použitém mobilním zařízení možné připojit se
k Internetu.
● Pokud se bezdrátové připojení mobilního zařízení neuskuteční do 5 minut, zatímco je zobrazeno SSID
společně se síťovým klíčem, doba čekání na připojení se ukončí.
325
Propojení s mobilními zařízeními
● Pokud během komunikace přes přímé připojení pokračuje stav bez datového přenosu mezi mobilním
zařízením a strojem, může se komunikace ukončit.
● Během připojování přes přímé připojení klesá úspornost režimu spánku.
● Pokud stroj používáte s bezdrátovou sítí LAN, je třeba nechat ho připojený k bezdrátové síti i během
používání přímého připojení. Pokud stroj není připojen k bezdrátové síti LAN nebo ještě není navázáno
připojení, nemůže se zahájit přímé připojení. Pokud se během komunikace přes přímé připojení ztratí
připojení mezi strojem a bezdrátovou sítí LAN, může se komunikace ukončit.
● Až dokončíte požadovanou operaci, nezapomeňte ukončit připojení mezi strojem a mobilním zařízením.
Pokud zůstanou propojené, klesá úspornost režimu spánku.
● Používáte-li přímé připojení, nenastavujte na mobilním zařízení IP adresu ručně. Mohlo by to zabránit
správné komunikaci po použití přímého připojení.
326
Propojení s mobilními zařízeními
Využívání zařízení pomocí aplikací
347W-06C
Pomocí aplikací můžete z mobilního zařízení připojeného ke stroji tisknout a provádět další operace. Jsou podporovány
různé aplikace, včetně těch určených výhradně pro značku Canon. Použití přizpůsobte zařízení, aplikaci a situaci.
◼ Použití aplikace Canon PRINT Business
Tato aplikace slouží k tisku a dalším operacím z mobilních zařízení, která podporují systém iOS/Android. Při tisku není
nutné provádět operace na zařízení. Další informace o podporovaných operačních systémech, způsobech podrobného
nastavení a operacích naleznete v nápovědě k příslušné aplikaci nebo na serveru společnosti Canon (http://
www.canon.com/gomp/).
● Aplikaci Canon PRINT Business si můžete stáhnout zdarma, bude vám však účtován poplatek za připojení
k internetu.
◼ Tisk pomocí služby Canon Print Service
Můžete snadno tisknout z nabídky aplikací podporujících tiskový subsystém systému Android. Další informace o
podporovaných operačních systémech, podrobném nastavení a operacích naleznete na serveru společnosti Canon
(http://www.canon.com/).
◼ Tisk pomocí funkce Mopria®
Toto zařízení podporuje také technologii Mopria®. Pomocí funkce Mopria® můžete tisknout z mobilních zařízení
podporujících systém Android. Operace a nastavení jsou shodná, i když se výrobce a model liší. Když například
používáte tiskárny podporující funkci Mopria® vyrobené různými výrobci nebo tiskárnu podporující funkci Mopria®
nacházející se na místě, kde jste na návštěvě, můžete tisknout bez instalace aplikace určené speciálně pro daného
výrobce nebo model. Další informace o podpoře modelu a provozních prostředí najdete na stránce http://
www.mopria.org.
Potvrzení nastavení funkce Mopria®
Přihlaste se do Vzdáleného uživatelského rozhraní s oprávněními správce ( Spuštění Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 416) ) [Nastavení/Uložení] [Nastavení sítě] [Nastavení
technologie Mopria] [Editovat] Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko [Použít technologii
Mopria] [OK]
327
Propojení s mobilními zařízeními
◼ Tisk pomocí služby Google Cloud Print
Pomocí aplikací a služeb, které podporují Google Cloud Print, můžete tisknout z počítače nebo mobilního zařízení bez
použití ovladače tiskárny. Použití služby Google Cloud Print(P. 342)
328
Propojení s mobilními zařízeními
Použití služby AirPrint
347W-06E
V této části jsou popsána nastavení, která jsou nutná k používání funkce AirPrint, a postup u zařízení Apple.
Nastavení AirPrint
Konfigurace nastavení služby AirPrint(P. 329)
Otevření obrazovky služby AirPrint(P. 332)
Funkce služby AirPrint
Tisk pomocí služby AirPrint(P. 334)
Skenování pomocí služby AirPrint(P. 337)
Faxování pomocí služby AirPrint(P. 339)
Odstraňování problémů
Pokud nelze službu AirPrint použít(P. 341)
Konfigurace nastavení služby AirPrint
Můžete zaregistrovat údaje, včetně názvu zařízení a instalačního umístění, pomocí nichž lze zařízení identifikovat.
Můžete také deaktivovat službu AirPrint zařízení. Tato nastavení lze změnit pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní.
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 425) .
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 416)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 417)
Obrazovka Vzdáleného
● Používáte-li mobilní zařízení, například iPad, iPhone nebo iPod touch, výrazu „klikněte“ v tomto oddíle
rozumějte jako „klepněte“.
3
Vyberte možnost [Nastavení sítě]
4
Klikněte na [Editovat].
[Nastavení AirPrint].
329
Propojení s mobilními zařízeními
5
Zadejte požadovaná nastavení.
[Použít AirPrint]
Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte protokol AirPrint. Službu AirPrint lze zakázat tak, že zrušíte zaškrtnutí
políčka.
[Název tiskárny]
Zadejte název přístroje. Pokud je název mDNS již uložen v části [Nastavení mDNS] (
DNS(P. 55) ), zobrazí se uložený název.
Konfigurace služby
[Umístění]
Zadejte umístění přístroje. Pokud je umístění již uloženo v části [Nastavení informací o zařízení] ([Správa
zařízení] v nabídce [Nastavení správy] (Nastavení/Uložení)), zobrazí se uložený název.
[Zeměpisná šířka]
Zadejte zeměpisnou šířku místa, kde je stroj nainstalován.
[Zeměpisná délka]
Zadejte zeměpisnou délku místa, kde je stroj nainstalován.
6
Klikněte na [OK].
Pokud vyberete [Použít AirPrint], následující nastavení v části <Síť> se nastaví na
<Zapnuto>.
● Použít HTTP
● Nastavení tisku IPP
● Použít mDNS IPv4
● Použít mDNS IPv6
● Použít Network Link Scan
● Pokud změníte [Název tiskárny], který jste jednou určili, můžete přijít o možnost tisku ze zařízení Mac, které
bylo doposud schopno tisknout. K tomuto jevu dochází, protože se současně automaticky změní <Název
mDNS> ( Konfigurace služby DNS(P. 55) ) adresy IPv4. V takovém případě znovu přidejte toto zařízení do
počítače Mac.
330
Propojení s mobilními zařízeními
● Když zadáte název tiskárny, bude snazší rozpoznat několik tiskáren, které podporují funkci AirPrint.
◼ Změna nastavení funkcí dostupných pomocí služby AirPrint
Chcete-li zakázat funkce, které nebudete používat se službou AirPrint, nebo šifrovat komunikaci, nakonfigurujte
nezbytné nastavení pomocí ovládacího panelu.
Změna nastavení tisku a faxu
Pro provedení tisku nebo odeslání faxu pomocí AirPrint se používá protokol IPP.
Zapnutí a vypnutí funkce
Můžete zadat, zda chcete provádět tisk a odesílat fax pomocí AirPrint. Výchozí nastavení výrobce je <Zapnuto>.
<Nabídka>
<Možnosti>
<Síť>
<Nastavení TCP/IP>
<Nastavení tisku IPP>
možnost <Použít tisk IPP> na hodnotu <Vyp> nebo <Zap>
Nastavte
<Použít>
Změna nastavení TLS
Můžete zadat, zda chcete šifrovat komunikaci pomocí TLS při provádění tisku nebo odesílání faxů pomocí AirPrint.
Výchozí nastavení výrobce je <Vypnuto>.
<Nabídka>
<Možnosti>
<Síť>
<Nastavení TCP/IP>
možnost <Použít TLS> na hodnotu <Vyp> nebo <Zap>
<Nastavení tisku IPP>
Nastavte
<Použít>
Změna nastavení skenování
Nakonfigurujte nastavení skenování pomocí funkce AirPrint.
Zapnutí nebo vypnutí funkce
Funkci skenování pomocí AirPrint můžete zapnout nebo vypnout. Výchozí nastavení výrobce je <Zapnuto>.
<Nabídka> <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP> <Nastavení Network Link Scan>
Nastavte možnost <Použít Network Link Scan> na hodnotu <Vyp> nebo <Zap> <Použít>
Změnit nastavení TLS
Můžete zadat, zda chcete při skenování dat pomocí funkce AirPrint šifrovat komunikaci TLS. Výchozí nastavení
výrobce je <Vypnuto>.
331
Propojení s mobilními zařízeními
<Nabídka>
<Možnosti>
<Síť>
<Nastavení TCP/IP>
<Nastavení Network Link Scan>
Nastavte možnost <Použít TLS> na hodnotu <Vyp> nebo <Zap>
<Použít>
Otevření obrazovky služby AirPrint
Můžete zobrazit obrazovku služby AirPrint, z níž máte přístup k nastavením služby AirPrint a také k informacím
o spotřebním materiálu, například papíru a tonerové kazetě. Dále můžete konfigurovat nastavení funkce zabezpečení.
1
Vyberte možnost [Předvolby systému]
do používaného počítače Mac.
[Tiskárny a skenery] a poté přidejte zařízení
● Pokud již zařízení bylo přidáno, tato operace není nutná.
2
Vybere toto zařízení ze seznamu tiskáren v části [Tiskárny a skenery].
3
Klepněte na položku [Možnosti a spotřební materiál].
4
Klikněte na možnost [Zobrazit webovou stránku tiskárny].
5
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní.
● Chcete-li nastavení služby AirPrint změnit, musíte se do systému přihlásit jako administrátor (správce).
◼ Stránka služby AirPrint
Když se přihlásíte s oprávněními správce, zobrazí se následující stránka služby AirPrint.
332
Propojení s mobilními zařízeními
[Nastavení AirPrint]
Umožňuje zkontrolovat hodnoty zadané v nastaveních služby AirPrint, například název umístění stroje.
Chcete-li nastavení změnit, klikněte na možnost [Editovat].
[Ostatní nastavení]
[Nastavení zabezpečení tisku]
Nakonfigurujte nastavení zabezpečení tisku pomocí protokolu TLS nebo ověřování.
[Nastavení zabezpečení skenování]
Nakonfigurujte nastavení zabezpečení skenování pomocí protokolu TLS nebo ověřování.
[Nastavení TLS]
Umožňuje změnit klíč a certifikát používaný protokolem TLS.
protokol TLS(P. 377)
Konfigurace klíče a certifikátu pro
[Nastavení klíče a certifikátu]
Umožňuje vygenerovat a nainstalovat klíč a certifikát nebo požádat o vydání certifikátu.
klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 377)
Konfigurace
[Informace o spotřebním materiálu]
Umožňuje zkontrolovat informace o každém zdroji papíru a spotřebním materiálu a verzi zařízení.
Ochranné známky
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X a Safari jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.,
registrované v USA a v dalších zemích. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
333
Propojení s mobilními zařízeními
Tisk pomocí služby AirPrint
347W-06F
Můžete tisknou ze zařízení iPad, iPhone, iPod touch nebo Mac bez použití ovladače tiskárny.
Tisk ze zařízení iPad, iPhone nebo iPod touch(P. 334)
Tisk z počítače Mac(P. 335)
Požadavky na systém
Tisk pomocí služby AirPrint vyžaduje jedno z těchto zařízení Apple.
● iPad (všechny modely)
● iPhone (3GS nebo novější)
● iPod touch (3. generace nebo novější)
● Mac (Mac OS X 10.7 nebo novější)*
*Při
použití USB připojení systém OS X v10.9 nebo novější
Síťové prostředí
Je vyžadováno jedno z následujících prostředí.
● Prostředí, ve kterém je zařízení Apple i stroj připojen do stejné sítě LAN
● Prostředí, ve kterém jsou zařízení Apple i stroj přímo propojeny
● Prostředí, ve kterém je ke stroji přes USB připojen počítač Mac
● Pro tisk je nutné nastavit <Použít tisk IPP> na <Zap>.
služby AirPrint(P. 331)
Změna nastavení funkcí dostupných pomocí
Tisk ze zařízení iPad, iPhone nebo iPod touch
1
Ujistěte se, že je stroj zapnutý a připojený k zařízení Apple.
● Informace o tom, jak to provést, najdete v části
● Informace o přímém připojení najdete v části
2
Nastavení síťového prostředí(P. 14) .
Přímé připojení (Režim přístupového bodu)(P. 323) .
Z aplikace v zařízení Apple zobrazte možnosti nabídky klepnutím na položku
334
.
Propojení s mobilními zařízeními
3
Klepněte na možnost [Tisk].
4
Vyberte stroj z nabídky [Tiskárna].
● Zobrazí se zde tiskárny připojené k síti. V tomto kroku vyberte toto zařízení.
● V aplikacích, které funkci AirPrint nepodporují, se obrazovka pro výběr tohoto stroje v nabídce [Tiskárna]
nezobrazí. Z takových aplikací nelze tisknout.
5
Podle potřeby zadejte nastavení tisku.
● Dostupná nastavení a velikosti papíru se liší v závislosti na používané aplikaci.
6
Klepněte na možnost [Tisknout].
➠ Zahájí se tisk.
Kontrola stavu tisku
● Během tisku dvakrát stiskněte tlačítko Home na zařízení Apple
klepněte na možnost [Tisk].
Tisk z počítače Mac
1
Ujistěte se, že je stroj zapnutý a připojený k počítači Mac.
Nastavení síťového prostředí(P. 14) .
● Informace o tom, jak to provést, najdete v části
2
Přidejte zařízení do počítače Mac pomocí možnosti [Předvolby systému]
skenery].
[Tiskárny a
● Pokud již zařízení bylo přidáno, tato operace není nutná.
3
Otevřete dokument v aplikaci a zobrazte dialogové okno pro tisk.
● Způsob zobrazení dialogového okna pro tisk se liší v závislosti na použité aplikaci. Další informace naleznete
v příručce s pokyny nebo v nápovědě k používané aplikaci.
4
V dialogovém okně tisku vyberte toto zařízení.
● Zobrazí se tiskárny připojené k počítači Mac. V tomto kroku vyberte toto zařízení.
5
Podle potřeby zadejte nastavení tisku.
335
Propojení s mobilními zařízeními
● Dostupná nastavení a velikosti papíru se liší v závislosti na používané aplikaci.
6
Klepněte na tlačítko [Tisk].
➠ Zahájí se tisk.
336
Propojení s mobilními zařízeními
Skenování pomocí služby AirPrint
347W-06H
Službu AirPrint můžete použít k přenosu dat naskenovaných zařízením přímo do počítače Mac.
Požadavky na systém
Chcete-li skenovat pomocí služby AirPrint, je třeba mít počítač Mac se systémem OS X 10.9 nebo novějším.
Chcete-li skenovat pomocí protokolu TLS, je třeba mít počítač Mac se systémem OS X 10.11 nebo novějším.
Síťové prostředí
Akce vyžaduje jedno z následujících prostředí.
● Prostředí, ve kterém je zařízení Apple i stroj připojen do stejné sítě LAN
● Prostředí, ve kterém je ke stroji přes USB připojen počítač Mac
● Pro skenování je nutné nastavit možnost <Použít Network Link Scan> na <Zap>.
dostupných pomocí služby AirPrint(P. 331)
Změna nastavení funkcí
● Před zahájením skenování se musí zařízení přepnout do stavu online. Když je funkce automatického
připojení k internetu ( <Automatické přepnutí online>(P. 490) ) nastavena na <Vypnuto>, nejprve
připojte zařízení k internetu výběrem možnosti <Skenovat> <Vzdálený skener> a pak zahajte postup
skenování.
● Nemůžete skenovat v průběhu provádění nastavení činností, nebo když zařízení provádí jakoukoliv operaci.
Skenování z počítače Mac
1
Ujistěte se, že je zařízení zapnuté a připojené k počítači Mac.
● Informace o tom, jak to provést, najdete v části
2
Nastavení síťového prostředí(P. 14) .
Přidejte zařízení do počítače Mac pomocí možnosti [Předvolby systému]
skenery].
● Pokud již zařízení bylo přidáno, tato operace není nutná.
3
Vybere toto zařízení ze seznamu tiskáren v části [Tiskárny a skenery].
4
Klikněte na tlačítko [Skenování].
337
[Tiskárny a
Propojení s mobilními zařízeními
5
Klikněte na tlačítko [Otevřít skener].
➠ Otevře se obrazovka [Skener].
6
Nastavení skenování podle potřeby nakonfigurujte.
7
Klikněte na tlačítko [Skenování].
➠ Originál se naskenuje a zobrazí se obrázek.
338
Propojení s mobilními zařízeními
Faxování pomocí služby AirPrint
347W-06J
Faxy lze odesílat z počítače Mac způsobem, který je shodný s postupem pro tisk.
Požadavky na systém
Chcete-li odesílat faxy pomocí služby AirPrint, je třeba mít počítač Mac se systémem OS X 10.9 nebo novějším.
Síťové prostředí
Akce vyžaduje jedno z následujících prostředí.
● Prostředí, ve kterém je zařízení Apple i stroj připojen do stejné sítě LAN
● Prostředí, ve kterém je ke stroji přes USB připojen počítač Mac
● Pro faxování je nutné nastavit <Použít tisk IPP> na <Zap>.
pomocí služby AirPrint(P. 331)
Změna nastavení funkcí dostupných
Faxování z počítače Mac
1
Ujistěte se, že je zařízení zapnuté a připojené k počítači Mac.
● Informace o tom, jak to provést, najdete v části
2
Nastavení síťového prostředí(P. 14) .
Přidejte zařízení do počítače Mac pomocí možnosti [Předvolby systému]
skenery].
[Tiskárny a
● Pokud již zařízení bylo přidáno, tato operace není nutná.
3
Otevřete dokument v aplikaci a zobrazte dialogové okno pro tisk.
● Způsob zobrazení dialogového okna pro tisk se liší v závislosti na použité aplikaci. Další informace naleznete
v příručce s pokyny k používané aplikaci.
4
V dialogovém okně tisku vyberte toto zařízení.
➠ Zobrazí se tiskárny připojené k počítači Mac. V tomto kroku vyberete faxový ovladač pro dané zařízení.
5
Nastavte místo určení.
339
Propojení s mobilními zařízeními
6
Klikněte na tlačítko [Faxovat].
➠ Zahájí se odesílání faxu.
340
Propojení s mobilními zařízeními
Pokud nelze službu AirPrint použít
347W-06K
Pokud službu AirPrint nelze použít, vyzkoušejte následující řešení.
● Ujistěte se, že je zařízení zapnuto. Pokud je zařízení zapnuté, vypněte je, počkejte alespoň 10 sekund a potom je
znovu zapněte a zkontrolujte, zda se tím problém vyřešil.
● Zkontrolujte, zda na zařízení nejsou zobrazeny chybové zprávy.
● Přesvědčte se, že zařízení Apple a toto zařízení jsou připojená do stejné sítě LAN. Je-li zařízení zapnuté, může trvat
několik minut, než bude připravené na komunikaci.
● Je třeba, aby na zařízeních Apple byla povolena služba Bonjour.
● Je třeba, aby bylo zařízení nakonfigurováno na možnost zahajování úloh z počítače, i když nebude zadáno ID
oddělení ani heslo. Blokování úloh, když je ID oddělení neznámé(P. 356)
● V případě tisku ověřte, že je v zařízení vložen papír a že v tonerových kazetách zbývá dostatek toneru.
obrazovky služby AirPrint(P. 332)
Otevření
● Pro skenování ověřte, zda je nastavení zařízení pro službu Network Link Scan přepnuto na hodnotu <Zapnuto>.
Změna nastavení funkcí dostupných pomocí služby AirPrint(P. 331)
341
Propojení s mobilními zařízeními
Použití služby Google Cloud Print
347W-06L
Pomocí služby Google Cloud Print může uživatel s účtem Google tisknout ze smartphonu, tabletu nebo počítače
připojeného k internetu pomocí aplikací, které jsou se službou Google Cloud Print kompatibilní. Na rozdíl od běžného
tisku z počítače tento způsob tisku nevyžaduje ovladač tiskárny.
Kontrola nastavení stroje(P. 342)
Registrace stroje ve službě Google Cloud Print(P. 342)
● K registraci stroje a k tisku pomocí služby Google Cloud Print je nutné prostředí, v němž se lze připojit
k internetu. Zákazník navíc hradí případné poplatky za internetové připojení.
● Služba Google Cloud Print nemusí být ve vaší zemi nebo oblasti k dispozici.
● Google Cloud Print nepodporuje tisk z adresy IPv6.
● K použití služby Google Cloud Print je nutný účet Google. Nemáte-li účet Google, vytvořte si jej na webu
Google.
Kontrola nastavení stroje
Před konfigurací cloudového tisku zkontrolujte následující položky.
● Pro stroj musí být zadaná adresa IPv4 a stroj musí být schopný komunikovat s počítači v síti.
Připojení k bezdrátové síti LAN(P. 18)
Připojení ke kabelové síti LAN(P. 17)
● Zkontrolujte, zda jsou datum a čas stroje zadány správně.
Nastavení data a času(P. 12)
● Pokud je nastavena správa ID oddělení, zajistěte, aby bylo možné tisknout z počítače bez zadávání ID oddělení nebo
kódu PIN. Blokování úloh, když je ID oddělení neznámé(P. 356)
Registrace stroje ve službě Google Cloud Print
Když stroj zaregistrujete ve službě Google Cloud Print, budete moci pomocí této služby tisknout odkudkoli.
342
Propojení s mobilními zařízeními
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 425) .
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se jako správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 416)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 417)
Obrazovka Vzdáleného
3
Vyberte možnost [Nastavení sítě]
4
Klikněte na možnost [Editovat] u položky [Základní nastavení].
5
Zaškrtněte políčko [Použít Google Cloud Print]
6
Klikněte na [Ukládám] v části [Stav uložení].
[Nastavení Google Cloud Print].
[OK].
Opětovná registrace stroje
● Chcete-li stroj znovu zaregistrovat, nejprve jeho registrace odstraňte.
7
Klikněte na odkaz URL zobrazený v části [Adresa URL pro uložení].
8
Zaregistrujte stroj podle pokynů na obrazovce.
➠ Nyní lze tisknout z aplikací podporujících službu Google Cloud Print, jako je Google Chrome™.
● Informace o nejnovějších aplikacích, které podporují službu Google Cloud Print, najdete na domovské
stránce služby Google Cloud Print.
Konfigurace nastavení na ovládacím panelu
● Službu Cloud Print můžete povolit nebo zakázat také pomocí možnosti <Nabídka> na obrazovce Domů.
<Nastavení Google Cloud Print>(P. 471)
Registrace z mobilního zařízení nebo aplikace Google Chrome
● Zařízení lze zaregistrovat z mobilního zařízení nebo aplikace Google Chrome. Před dokončením registrace se
na displeji zařízení objeví obrazovka s potvrzením. Stisknutím <Ano> registraci dokončete.
● Postup registrace vyhledejte v návodu k použití zařízení nebo na webu služby Google Cloud Print.
343
Propojení s mobilními zařízeními
Správa stroje pomocí dálkového ovládání
347W-06R
Vzdálené uživatelské rozhraní můžete používat z webového prohlížeče smartphonu nebo tabletu. Z mobilního zařízení
lze ověřit stav stroje nebo provádět různá nastavení. Upozorňujeme, že u některých zařízení a v některých prostředích
nemusí být obrazovka Vzdáleného uživatelského rozhraní správně zobrazena.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní z mobilních zařízení
Vzdálené uživatelské rozhraní spustíte zadáním IP adresy zařízení do webového prohlížeče. Před zahájením práce
ověřte IP adresu nastavenou pro stroj ( Zobrazení nastavení sítě(P. 38) ). Pokud není známá, zeptejte se správce
sítě.
1
Spusťte webový prohlížeč mobilního zařízení.
2
Do sloupku pro adresu zadejte „http://<IP adresa zařízení>/“.
● Chcete-li použít adresu IPv6, vložte adresu IPv6 do závorek.
Příklad: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/
● Ve verzi Vzdáleného uživatelského rozhraní pro smartphony jsou vynechané některé položky. Pokud
chcete zkontrolovat všechny položky, zobrazte si „verzi pro počítač“.
ODKAZY
Správa zařízení z počítače (Vzdálené uživatelské rozhraní)(P. 415)
344
Správa zařízení
Správa zařízení
Správa zařízení ................................................................................................................................................ 347
Nastavení přístupových oprávnění .................................................................................................................. 349
Změna ID a kódu PIN správce systému ........................................................................................................ 350
Nastavení správy ID oddělení ....................................................................................................................... 352
Nastavení kódu PIN Vzdáleného uživatelského rozhraní .............................................................................. 358
Ověřování pomocí serveru LDAP .................................................................................................................. 360
Konfigurace nastavení pro zabezpečení sítě ................................................................................................... 364
Omezení komunikace pomocí bran firewall .................................................................................................. 366
Zadání adres IP pro nastavení brány firewall ......................................................................................... 367
Zadání adres MAC pro nastavení brány firewall ..................................................................................... 370
Změna čísel portů ......................................................................................................................................... 373
Nastavení serveru proxy ............................................................................................................................... 375
Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS ............................................................................................ 377
Vygenerování klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci ........................................................................ 380
Vygenerování klíče a žádosti o podepsání certifikátu (CSR) .................................................................... 383
Uložení klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci ................................................................................. 386
Konfigurace nastavení IPSec ........................................................................................................................ 388
Konfigurace nastavení pro ověřování IEEE 802.1X ........................................................................................ 395
Omezení funkcí zařízení .................................................................................................................................... 399
Omezení přístupu k adresáři a funkcím odesílání ......................................................................................... 401
Omezení používání adresáře ................................................................................................................. 402
Omezení dostupných míst určení .......................................................................................................... 404
Omezení funkcí odesílání faxu ............................................................................................................... 406
Omezení tisku z počítače .............................................................................................................................. 408
Omezení funkcí USB ..................................................................................................................................... 409
Zákaz komunikace HTTP ............................................................................................................................... 411
Deaktivace Vzdáleného uživatelského rozhraní ............................................................................................ 412
Zvýšení zabezpečení dokumentů ..................................................................................................................... 413
Generování klíče podpisu zařízení ................................................................................................................ 414
Správa zařízení z počítače (Vzdálené uživatelské rozhraní) ............................................................................ 415
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní ................................................................................................ 416
Kontrola stavu a výpisů ................................................................................................................................ 419
Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní ....................................... 425
Uložení míst určení ze Vzdáleného uživatelského rozhraní ........................................................................... 428
Zásady zabezpečení ...................................................................................................................................... 432
345
Správa zařízení
Import/export dat nastavení ........................................................................................................................ 438
Aktualizace firmwaru ........................................................................................................................................ 441
Inicializace nastavení ........................................................................................................................................ 443
346
Správa zařízení
Správa zařízení
347W-06S
Aby se snížila různá rizika spojená s používáním tohoto zařízení, například únik osobních údajů nebo neoprávněné
použití třetími stranami, je nutné zavést stálá a účinná bezpečnostní opatření. Správce by měl dohlížet na důležitá
nastavení, například přístupová oprávnění a nastavení zabezpečení, aby bylo zajištěno bezpečné používání zařízení.
◼ Konfigurace základního systému pro správu zařízení
Nastavení přístupových oprávnění(P. 349)
Konfigurace nastavení pro zabezpečení sítě(P. 364)
◼ Opatření na ochranu před nedbalostí a nesprávným použitím
Omezení funkcí zařízení(P. 399)
Zvýšení zabezpečení dokumentů(P. 413)
◼ Zajištění efektivní správy
Správa zařízení z počítače (Vzdálené uživatelské rozhraní)(P. 415)
347
Správa zařízení
◼ Správa konfigurace a nastavení systému
Aktualizace firmwaru(P. 441)
Inicializace nastavení(P. 443)
348
Správa zařízení
Nastavení přístupových oprávnění
347W-06U
Zabraňte neoprávněnému přístupu k zařízení tím, že povolíte přístup pouze uživatelům s přístupovým oprávněním.
Přístupová oprávnění se nastavují odděleně pro správce systému, běžné uživatele a Vzdálené uživatelské rozhraní. Po
nastavení oprávnění musí uživatel před tiskem nebo změnou nastavení zadat ID nebo PIN.
Vytvořte účet s plnými přístupovými oprávněními nazvaný „ID správce systému“. Pomocí účtu nazvaného „ID oddělení“
budete moci spravovat běžné uživatele. ID oddělení umožňuje nastavit kód PIN pro použití tohoto zařízení a získat
přehled o počtu stránek vytištěných pod každým ID oddělení. A díky kódu PIN pro Vzdálené uživatelské rozhraní
budete moci omezit použití Vzdáleného uživatelského rozhraní.
ID správce systému
ID správce systému je účet s úplnými přístupovými oprávněními. Zadáte-li ID správce systému, pak přístup
k položkám vyžadujícím oprávnění správce, jako je <Síť> nebo <Nastavení správy>, budete moci získat pouze po
přihlášení do systému zařízení pomocí ID správce systému. Doporučujeme nastavit a zaregistrovat ID správce
systému. Jinak bude kdokoli moci změnit nastavení zařízení. Lze uložit pouze jediné ID správce systému.
Změna ID a kódu PIN správce systému(P. 350)
ID oddělení (Správa ID oddělení)
Uložení ID oddělení umožňuje zadat přístupová oprávnění pro uživatele (nebo skupinu uživatelů). Lze uložit
několik ID oddělení. Pokud je funkce ID oddělení povolena, zobrazí se při pokusu o použití zařízení přihlašovací
obrazovka a uživatel musí zadat své ID oddělení a kód PIN, aby mohl zařízení používat. Jsou dostupné informace
jako počet stránek vytištěný pod každým ID oddělení. Nastavení správy ID oddělení(P. 352)
PIN Vzdáleného uživatelského rozhraní (Přístupový PIN vzdáleného UR)
Jde o kód PIN pro použití Vzdáleného uživatelského rozhraní. Ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní budou mít
přístup pouze uživatelé, kteří znají tento kód PIN. Nastavení kódu PIN Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 358)
Nastavení ověřování pro funkci odesílání (oprávněné odesílání)
Pokud máte v systému nainstalovaný server LDAP, můžete nastavit ověřování serverem LDAP při použití funkce
faxování nebo skenování. Ověřování pomocí serveru LDAP(P. 360)
349
Správa zařízení
Změna ID a kódu PIN správce systému
347W-06W
Vytvořte účet správce systému nazvaný „ID správce systému“. Můžete nastavit také kód PIN pro ID správce systému.
Pokud zadáte ID správce systému, pak přístup k položkám vyžadujícím oprávnění správce, jako je <Síť> a <Nastavení
správy> lze získat pouze po zadání správného ID správce systému a kódu PIN. Informace týkající se nastavení ID
správce systému jsou zcela zásadní pro zabezpečení zařízení, takže je nezbytné, aby ID správce systému a kód PIN znali
pouze správci.
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte <Nastavení správy>.
Obrazovka Domů(P. 120)
Pokud je ID správce systému již nastaveno
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
stroje(P. 131)
3
Vyberte možnost <Správa uživatelů>
4
Vyberte <ID a PIN správce systému>.
5
Zadejte ID a PIN správce systému.
● Zadejte <ID správce systému>
Přihlášení do systému
<Nastavení informací správce systému>.
<PIN správce systému>.
● Zadejte čísla do každé položky a vyberte možnost <Použít>.
● Zobrazí se potvrzovací obrazovka. Zadejte kód PIN ještě jednou pro potvrzení.
● Není možné registrovat ID nebo PIN, které se skládají ze samých nul, například „00“ nebo „0000000“.
● Chcete-li zrušit nastavení ID správce systému a kódu PIN, vymažte údaje zadané v položce
možnost <Použít>, když jsou daná pole prázdná.
Nastavení jména správce systému
1
Vyberte možnost <Jméno správce systému>.
2
Zadejte jméno správce systému a vyberte možnost <Použít>.
● Postup vkládání textu naleznete v části
Zadávání textu(P. 129) .
350
a vyberte
Správa zařízení
● Kód PIN se snažte nezapomenout. Pokud svůj kód PIN zapomenete, kontaktujte místního autorizovaného
prodejce produktů Canon nebo linku podpory společnosti Canon.
Konfigurace nastavení prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní
● Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému. Klikněte na [Nastavení/
Uložení] [Správa uživatelů] [Informace správce systému] [Editovat] a na zobrazené obrazovce zadejte
potřebná nastavení.
● Vzdálené uživatelské rozhraní umožňuje uložit celou řadu informací, včetně kontaktních údajů, poznámek
správce, umístění instalace zařízení a také nastavení, která lze zadat pomocí ovládacího panelu. Uložené
informace lze zobrazit na stránce [Informace o zařízení] Vzdáleného uživatelského rozhraní. Kontrola
informací o správci systému(P. 422)
Přihlášení do systému zařízení
● Když je zadáno ID správce systému a pokusíte se získat přístup k položkám vyžadujícím oprávnění správce,
jako je <Síť> a <Nastavení správy>, zobrazí se přihlašovací obrazovka. Přihlášení do systému
stroje(P. 131)
● Chcete-li se přihlásit pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní v režimu správce systému, je třeba také
zadat ID správce systému a kód PIN. Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 416)
ODKAZY
Nastavení přístupových oprávnění(P. 349)
Nastavení správy ID oddělení(P. 352)
351
Správa zařízení
Nastavení správy ID oddělení
347W-06X
Přístup k zařízení lze řídit pomocí více ID pro více uživatelů nebo skupin. Pokud je funkce správa ID oddělení povolena,
zobrazí se při pokusu o použití zařízení přihlašovací obrazovka a uživatel musí zadat své ID oddělení a kód PIN, aby
mohl zařízení používat. Když je povolena správa ID oddělení, pro jednotlivá ID oddělení se vede záznam o používání
funkcí, jako je tisk. Chcete-li konfigurovat správu ID oddělení, uložte potřebná ID oddělení a poté povolte funkci správy
ID oddělení. Chcete-li povolit správu ID oddělení u úloh z počítače, je třeba nakonfigurovat další nastavení na straně
počítače.
Uložení / úprava ID oddělení a kódu PIN(P. 352)
Povolení správy ID oddělení(P. 354)
Povolení správy ID oddělení pro úlohy z počítače(P. 355)
Blokování úloh, když je ID oddělení neznámé(P. 356)
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 425) .
Uložení / úprava ID oddělení a kódu PIN
Uložte ID oddělení a nastavte pro ně kód PIN. Uložte všechna ID oddělení, která chcete spravovat.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 416)
2
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 417)
3
Vyberte možnost [Správa uživatelů]
4
Uložte či upravte ID oddělení.
[Správa ID oddělení].
Uložení ID oddělení
1
Klikněte na [Uložit nové oddělení].
2
Zadejte požadovaná nastavení.
Obrazovka Vzdáleného
352
Správa zařízení
[ID oddělení]
Zadejte ID oddělení, které chcete uložit.
[Nastavit PIN]
Pro zadání kódu PIN zaškrtněte dané políčko a zadejte stejné číslo do textového pole [PIN] a [Potvrdit].
[Funkce omezení]
Můžete omezit počet stránek, které lze vytisknout, a dostupné funkce pro oddělení, která chcete uložit.
Chcete-li omezit počet stránek, které lze vytisknout, zaškrtněte políčko u cílového typu a zadejte příslušný
počet stránek do pole [Počet stran]. Zaškrtněte políčko u cílových funkcí, které chcete omezit.
● Je-li zaškrtnuté políčko [Omezit skenování], omezí se funkce ukládání na paměťové zařízení USB,
odesílání e-mailů a ukládání do sdílené složky nebo na server FTP. Můžete také omezit ostatní způsoby
skenování, při kterém se dokumenty importují do počítače. V takovém případ však nelze zablokovat
přístup u každého ID oddělení ( Blokování úloh, když je ID oddělení neznámé(P. 356) ).
3
Klikněte na [OK].
Úprava nastavení uložených ID oddělení
1
Úpravy můžete provést po kliknutí na příslušný textový odkaz pod polem [ID oddělení].
2
Podle potřeby změňte nastavení a klikněte na [OK].
Odstranění ID oddělení
● Klikněte na tlačítko [Smazat] nacházející se vpravo od ID oddělení, které chcete smazat
klikněte na [OK].
[Celkem stran ID oddělení]
● Na základě ID oddělení můžete zkontrolovat celkový počet stránek u úloh, které byly dosud spuštěny.
● Chcete-li nastavit počet opět na nulu, klikněte na příslušný textový odkaz pod [ID oddělení] a klikněte na
[Vynulovat počty] [OK]. Chcete-li nastavit počet na nulu pro všechna ID oddělení, klikněte na [Vymazat
všechny počty]
[OK].
353
Správa zařízení
Použití kontrolních karet
● Pokud je k zařízení připojena volitelná čtečka Copy Card Reader-F, ID oddělení se uloží automaticky.
● Uložená ID oddělení neodstraňujte. Kontrolní karty příslušející k odstraněným ID oddělení nebude možné
použít.
● Povolený počet stránek, které lze vytisknout, nelze omezit pomocí [Funkce omezení].
Povolení správy ID oddělení
Jakmile uložíte všechna potřebná ID oddělení, povolte správu ID oddělení.
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 416)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 417)
3
Vyberte možnost [Správa uživatelů]
4
Klikněte na [Editovat].
5
Zaškrtněte políčko [Správa ID oddělení].
Obrazovka Vzdáleného
[Správa ID oddělení].
[Správa ID oddělení]
Zaškrtnutím políčka aktivujte správu ID oddělení. Pokud funkci správy ID oddělení nechcete dále používat,
zrušte zaškrtnutí políčka.
● Informace o zaškrtávacích políčkách [Povolit tiskové úlohy s neznámými ID]/[Povolit úlohy skenování s
neznámými ID] najdete v části Blokování úloh, když je ID oddělení neznámé(P. 356) .
354
Správa zařízení
6
Klikněte na [OK].
Použití ovládacího panelu
● Nastavení správy ID oddělení lze provést také z možnosti <Nabídka> na obrazovce Domů.
oddělení>(P. 548)
<Správa ID
Přihlášení do systému stroje
● Pokud se pokusíte zařízení použít, když je povolena správa ID oddělení, zobrazí se přihlašovací obrazovka.
Přihlášení do systému stroje(P. 131)
Povolení správy ID oddělení pro úlohy z počítače
Jestliže chcete povolit správu ID oddělení pro úlohy z počítače, musíte prostřednictvím ovladače, který jsou
nainstalován v počítači, zadat ID oddělení a PIN.
● Před prováděním tohoto postupu se přihlaste k počítači s účtem správce.
1
2
Otevřete složku tiskárny.
Zobrazení složky tiskárny(P. 700)
Pravým tlačítkem klikněte na ikonu ovladače tohoto zařízení a klikněte na položku
[Vlastnosti tiskárny] nebo [Vlastnosti].
3
Klikněte na kartu [Nastavení zařízení].
4
Vyberte možnost [Správa ID oddělení] v části [Správa uživatelů].
5
Klikněte na tlačítko [Nastavení] vpravo.
6
Podle potřeby zadejte nastavení a klikněte na tlačítko [OK].
355
Správa zařízení
[Povolit nastavení PIN]
Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte nastavení kódu PIN.
[ID oddělení]
Zadejte ID oddělení.
[PIN]
Podle potřeby zadejte kód PIN spojený s ID oddělení.
[Ověřit]
Kliknutím na tlačítko ověřte, zda je zadáno správné ID a kód PIN. Pokud jsou zařízení a počítač připojeny
pomocí portu USB nebo WSD (Web Services on Devices), tato funkce není k dispozici.
[Potvrdit ID oddělení / PIN při tisku]/[Potvrdit ID oddělení / PIN při odesílání faxu]
Zaškrtnutím políčka zobrazíte místní obrazovku [Potvrdit ID oddělení / PIN] při každém odeslání úlohy
z počítače.
[Ověření ID oddělení / kódu PIN v zařízení]
Políčko zaškrtněte, pokud je zařízení propojeno s počítačem pomocí portu USB nebo WSD.
7
Klikněte na [OK].
Přihlášení do systému stroje
● Pokud se pokusíte odeslat úlohu z počítače, když je povolena správa
ID oddělení, zobrazí se následující místní obrazovka (pokud není
zrušeno zaškrtnutí políčka [Potvrdit ID oddělení / PIN při tisku]/
[Potvrdit ID oddělení / PIN při odesílání faxu]):
Blokování úloh, když je ID oddělení neznámé
Pokud nezměníte výchozí nastavení, budou moci tisknout a odesílat faxy z počítače, skenovat (prostřednictvím
možnosti <Počítač> a <Vzdálený skener>) nebo odesílat fax z počítače všichni uživatelé bez nutnosti zadání ID a kódu
PIN, i když je pro zařízení povolena správa ID oddělení. Výchozí nastavení lze změnit tak, aby nebylo možné používat
zařízení tímto způsobem bez zadání správného ID a kódu PIN.
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 416)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 417)
3
Vyberte možnost [Správa uživatelů]
4
Klikněte na [Editovat].
Obrazovka Vzdáleného
[Správa ID oddělení].
356
Správa zařízení
5
Podle potřeby zaškrtnutí políček zrušte.
[Povolit tiskové úlohy s neznámými ID]
Chcete-li odeslat úlohu z počítače, když je povolena správa ID oddělení, je třeba zadat správné ID a PIN (
Povolení správy ID oddělení pro úlohy z počítače(P. 355) ). Je-li však zaškrtnuté políčko u tohoto nastavení,
úlohy se spustí i bez zadání ID a kódu PIN. Zaškrtnutí tohoto políčka zrušte, pokud chcete nakonfigurovat
nastavení, při němž se bez zadání ID oddělení a kódu PIN nespustí žádné úlohy.
[Povolit úlohy skenování s neznámými ID]
Pokud je toto políčko zaškrtnuté, můžete kdykoli vybrat možnost <Počítač> nebo <Vzdálený skener> na hlavní
obrazovce a naskenovat dokumenty do počítače. Je-li zaškrtnutí tohoto políčka zrušené, nelze skenovat
dokumenty do počítače v případě, že je povolená správa ID oddělení. Skenování dokumentů do počítače
nelze omezit pro jednotlivá ID oddělení.
6
Klikněte na [OK].
ODKAZY
Nastavení přístupových oprávnění(P. 349)
Změna ID a kódu PIN správce systému(P. 350)
357
Správa zařízení
Nastavení kódu PIN Vzdáleného uživatelského rozhraní
347W-06Y
Můžete nastavit kód PIN pro použití Vzdáleného uživatelského rozhraní. Všichni uživatelé používají stejný kód PIN.
● Pokud je povolena správa ID oddělení, toto nastavení není nutné.
Nastavení správy ID oddělení(P. 352)
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 425) .
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 416)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 417)
Obrazovka Vzdáleného
3
Vyberte možnost [Licence/Jiná]
4
Klikněte na [Editovat].
5
Zaškrtněte políčko [Použít přístupový PIN vzdáleného UR] a nastavte kód PIN.
[Nastavení vzdáleného UR].
[Použít přístupový PIN vzdáleného UR]
Pokud toto políčko zaškrtnete, bude třeba zadat kód PIN pro přístup ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní.
[Nastavit/Změnit PIN]
Chcete-li zadat nebo změnit kód PIN, zaškrtněte dané políčko a zadejte stejné číslo do textového pole [PIN] a
[Potvrdit].
6
Klikněte na [OK].
358
Správa zařízení
Použití ovládacího panelu
● K nastavení přístupového kódu PIN Vzdáleného uživatelského rozhraní lze také získat přístup z možnosti
<Nabídka> na obrazovce Domů. <Nastavení vzdáleného UR>(P. 553)
Pokud jsou inicializovaná <Nastavení správy>
● Inicializuje se také kód PIN pro přístup ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní. Po inicializaci nastavte nový
kód PIN. <Inicializovat nabídku>(P. 556)
ODKAZY
Nastavení přístupových oprávnění(P. 349)
Změna ID a kódu PIN správce systému(P. 350)
359
Správa zařízení
Ověřování pomocí serveru LDAP
347W-070
Pokud máte v systému nainstalovaný server LDAP, můžete nastavit ověřování serverem LDAP při použití funkce
odesílání. Zabráníte tak neoprávněnému použití třetími stranami a úniku informací. Když aktivujete nastavení
ověřování, při použití funkce faxování nebo skenování se objeví obrazovka Oprávněné odeslání a operace může
pokračovat, pouze pokud bude řádně autorizována serverem LDAP. Ověřování serverem LDAP nakonfigurujte podle
zde popsaných nastavení. Další informace o registraci serveru, který se má k ověřování používat, najdete v části
Registrace serverů LDAP(P. 63) .
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části
uživatelského rozhraní(P. 425) .
1
2
Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 416)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 417)
3
Vyberte možnost [Nastavení vysílání]
4
Klikněte na [Editovat].
5
Obrazovka Vzdáleného
[Nastavení ověření pro funkci odesílání].
Zaškrtněte políčko [Použít ověření uživatele] a vyberte, zda se má při odhlašování
otevřít obrazovka pro potvrzení.
[Použít ověření uživatele]
Zaškrtnete-li toto políčko, při použití funkce faxování nebo skenování se otevře přihlašovací obrazovka
Oprávněné odesílání (ověřování pomocí serveru LDAP).
[Zobrazit obrazovku potvrzení při odhlášení]
Když zaškrtnete toto políčko, objeví se obrazovka, na které se můžete odhlásit z vybrané funkce, pokud jste
přihlášeni jak k oprávněnému odesílání, tak ke správě ID oddělení. Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte,
při odhlašování se nezobrazí obrazovka pro výběr a budete odhlášeni z oprávněného odesílání i ze správy ID
oddělení.
360
Správa zařízení
6
Nakonfigurujte nastavení pro odesílání e-mailů a i-faxů.
[Odesílání e-mailu/I-faxu]
Vyberte, zda chcete umožnit odesílání e-mailů a i-faxů.
[Nepovolit]
Zablokuje odesílání e-mailů a i-faxů. Ve funkci skenování nebude možné použít <Email> a <I-fax>.
[Povolit]
Povolí odchozí e-maily a i-faxy.
[Povolit pouze Odeslat sobě]
Zablokuje všechny odchozí e-maily a i-faxy kromě e-mailů a i-faxů odesílaných
uživatelům s autorizovanou e-mailovou adresou. E-mailové adresy autorizovaných
uživatelů musí být uložené na serveru LDAP.
[Způsob ověření]
Pokud je vybrána možnost [Povolit] nebo [Povolit pouze Odeslat sobě] v části [Odesílání e-mailu/I-faxu],
můžete zadat, zda se má při odesílání e-mailu otevřít na serveru SMTP ověřovací obrazovka.
[Zobrazit obrazovku ověření použitím stejného
uživatelského jména jako při spuštění odesílání]
Otevře ověřovací obrazovku uvádějící stejné uživatelské jméno
a heslo, které byly zadány na přihlašovací obrazovce pro
oprávněné odesílání.
[Zobrazit obrazovku ověření bez informací
ověření]
Otevře ověřovací obrazovku s prázdnými poli pro zadání
uživatelského jména a hesla.
[Použít informace ověření specifické pro zařízení a Při odesílání e-mailů nebo i-faxů se neotevře ověřovací
nezobrazovat obrazovku ověření]
obrazovka. K udělování oprávnění na serveru SMTP slouží
uživatelské jméno a heslo nastavené v části [Nastavení e-mailu/Ifaxu] Konfigurace nastavení komunikace pomocí e-mailů/ifaxů(P. 89) .
[Zadat oprávněné místo určení uživatele jako odesílatel]
Toto políčko zaškrtněte, pokud se má e-mailová adresa autorizovaného uživatele nastavit jako odesílatel. Emailové adresy autorizovaných uživatelů musí být uložené na serveru LDAP. Pokud zaškrtnutí tohoto políčka
zrušíte, jako odesílatel se nastaví e-mailová adresa uvedená v části [Nastavení e-mailu/I-faxu].
7
Nakonfigurujte nastavení pro přenos souborů (ukládání do sdílených složek nebo na
servery FTP).
361
Správa zařízení
[Odesílání souboru]
Zvolte, zda se má povolit ukládání do sdílených složek a na servery FTP.
[Nepovolit]
Ukládání do sdílených složek a na servery FTP je blokováno. Ve funkci
skenování nebude možné použít možnost <Soubor>.
[Povolit]
Ukládání do sdílených složek a na servery FTP není blokováno.
[Povolit pouze Odeslat sobě nebo
Zadaná složka]
Zablokuje se veškeré ukládání do sdílených složek a na servery FTP kromě
zadaných složek. Data se budou ukládat do složek registrovaných na serveru
LDAP nebo do složky zadané v poli [Zadat složku místa určení].
Pokud je zvoleno nastavení [Povolit] pro možnost [Odesílání souboru]
[Způsob ověření]
Určuje, zda se má při odesílání zobrazit na serveru ověřovací obrazovka.
Otevře ověřovací obrazovku uvádějící stejné uživatelské jméno
a heslo, které byly zadány na přihlašovací obrazovce pro
[Zobrazit obrazovku ověření použitím stejné informace
ověření jako při spuštění odesílání]
oprávněné odesílání.
[Zobrazit obrazovku ověření bez informací ověření]
Otevře ověřovací obrazovku s prázdnými poli pro zadání
uživatelského jména a hesla.
[Použít informaci ověření z adresáře a nezobrazovat
obrazovku ověření]
Při odeslání se neotevře žádná ověřovací obrazovka. Oprávnění
se na serveru uděluje pomocí uživatelského jména a hesla
nastaveného v adresáři.
Pokud je zvoleno nastavení [Povolit pouze Odeslat sobě nebo Zadaná složka] pro
možnost [Odesílání souboru]
[Způsob ověření]
Určuje, zda se má při odesílání zobrazit na serveru ověřovací obrazovka.
[Použít stejnou informaci ověření jako při
spuštění odesílání]
[Zobrazit obrazovku ověření bez informací
ověření]
Ověřování na serveru se provádí pomocí uživatelského jména a hesla, které
byly zadány na přihlašovací obrazovce pro oprávněné odesílání. Když
zaškrtnete políčko [Zobrazit obrazovku ověření], při odesílání dat se zobrazí
ověřovací obrazovka, na které již bude zadáno toto uživatelské jméno a
heslo.
Otevře ověřovací obrazovku s prázdnými poli pro zadání uživatelského
jména a hesla.
362
Správa zařízení
[Zadat složku místa určení]
Když zaškrtnete toto políčko, budete moci zadat složku, do které se data uloží. Když toto políčko není zaškrtnuté,
místo pro uložení se nastaví podle informací o autorizovaném uživateli uložených na serveru LDAP.
[Jméno hostitele]
Zadejte název hostitele pro sdílenou složku nebo server FTP.
[Cesta ke složce]
Zadejte název cesty ke složce pro ukládání dat (kromě názvu hostitele). Když je zaškrtnuté
políčko [Přidat uživatelské jméno], přidá se k cestě uživatelské jméno používané pro
ověřování na serveru LDAP.
8
Nakonfigurujte nastavení pro odesílání faxů.
[Odesílání faxu]
Určete, zda chcete povolit odesílání faxů. [Nepovolit] zakazuje uživatelům odesílání faxů ze zařízení.
9
Klikněte na [OK].
ODKAZY
Registrace serverů LDAP(P. 63)
363
Správa zařízení
Konfigurace nastavení pro zabezpečení sítě
347W-071
Autorizovaní uživatelé jsou ohroženi škodlivými útoky třetích stran, jedná se např. o sniffing (falšování), spoofing
(odposlech) nebo tampering (nepovolené úpravy) dat při jejich průchodu sítí, které mohou způsobit ztráty, jejichž
rozsah nelze předvídat. Zařízení podporuje následující funkce, které slouží ke zvýšení zabezpečení a utajení, a tím
chrání vaše důležité a cenné informace před těmito útoky.
Nastavení brány firewall
Neoprávněný přístup třetích stran a také útoky a narušení ze sítě lze zablokovat tak, že komunikaci omezíte
pouze na zařízení s konkrétní adresou IP nebo MAC. Omezení komunikace pomocí bran firewall(P. 366)
Změna čísel portů
Protokolu, který se používá k výměně informací s ostatními zařízeními, se přiřadí čísla portů, předem určená
podle typu protokolu. Číslo portu musí být stejné pro všechna komunikační zařízení; abyste zabránili útokům
zvenčí, je proto důležité změnit ho na arbitrární číslo. Změna čísel portů(P. 373)
Nastavení serveru proxy
Když jsou klientská zařízení připojena k externí síti, komunikace se naváže přes server proxy. Když se používá
server proxy, procházení webů je bezpečnější, a zpravidla se tak zvýší zabezpečení. Nastavení serveru
proxy(P. 375)
Šifrovaná komunikace TLS
Protokol TLS se používá pro šifrování dat odesílaných prostřednictvím sítě a často také pro komunikaci přes
webový prohlížeč nebo e-mailovou aplikaci. Protokol TLS umožňuje bezpečnou síťovou komunikaci, jestliže
přistupujete k zařízení z počítače prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní. Konfigurace klíče a
certifikátu pro protokol TLS(P. 377)
364
Správa zařízení
Komunikace IPSec
Zatímco protokol TLS šifruje pouze data používaná v konkrétní aplikaci, jako je například webový prohlížeč nebo
e-mailová aplikace, protokol IPSec šifruje celé IP pakety (nebo jejich datové části). Díky tomu poskytuje protokol
IPSec mnohem univerzálnější systém zabezpečení než protokol TLS. Konfigurace nastavení IPSec(P. 388)
Ověřování IEEE 802.1X
Standard IEEE 802.1X je mechanizmus blokování neoprávněného přístupu k síti využívající hromadnou správu
informací o ověřování uživatele. Pokud se zařízení pokusí připojit k síti 802.1X, musí projít procesem ověření
uživatele, který prokáže, zda se o připojení pokouší autorizovaný uživatel. Informace o ověření je odeslána ke
kontrole na server RADIUS, který na základě výsledku ověření buď povolí, nebo odmítne komunikaci se sítí.
Pokud se ověření nezdaří, přepínač LAN (nebo přístupový bod) zablokuje přístup z vnější sítě. Zařízení se může k
síti 802.1X připojit jako klientské zařízení. Konfigurace nastavení pro ověřování IEEE 802.1X(P. 395)
365
Správa zařízení
Omezení komunikace pomocí bran firewall
347W-072
Bez řádného zabezpečení mohou třetí strany získat neoprávněný přístup k počítačům a dalším komunikačním
zařízením, které jsou připojené k síti. Chcete-li zabránit tomuto neoprávněnému přístupu, zadejte nastavení pro
filtrování paketů. Je to funkce, která slouží k omezení komunikace se zařízeními s určitými IP adresami nebo MAC
adresami.
Zadání adres IP pro nastavení brány firewall(P. 367)
Zadání adres MAC pro nastavení brány firewall(P. 370)
366
Správa zařízení
Zadání adres IP pro nastavení brány firewall
347W-073
Můžete buď umožnit komunikaci pouze se zařízeními s určitými IP adresami, nebo blokovat zařízení s určitými IP
adresami a komunikaci s ostatními povolit. Můžete zadat jednu IP adresu nebo rozsah IP adres.
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 425) .
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 416)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 417)
Obrazovka Vzdáleného
3
Vyberte možnost [Nastavení sítě]
4
U cílového filtru IP adres klikněte na možnost [Editovat].
[Nastavení brány firewall].
● Vyberte filtr, který odpovídá cílové IP adrese. Chcete-li omezit data zasílaná ze zařízení do počítače, vyberte
možnost [Výstupní filtr]. Chcete-li omezit data přijímaná z počítače, vyberte možnost [Vstupní filtr].
5
Zadejte nastavení filtrování paketů.
● Vyberte výchozí zásady pro povolení, nebo omezení komunikace dalších zařízení s tímto zařízením a poté
zadejte IP adresy pro výjimky.
367
Správa zařízení
1
Zaškrtněte políčko [Použít filtr] a kliknutím na přepínač [Odmítnout] nebo [Povolit] nastavte [Výchozí
zásady].
[Použít filtr]
Políčko zaškrtněte, chcete-li komunikaci zakázat. Zrušením zaškrtnutí políčka omezení zakážete.
[Výchozí zásady]
Vyberte, zda se má povolit, nebo odmítnout komunikace jiných zařízení s tímto zařízením.
[Odmítnout]
Vyberete-li tuto volbu, pak projdou pouze komunikační pakety, které jsou odeslány
nebo přijaty ze zařízení, jejichž IP adresy jsou zadány do seznamu [Výjimky adres].
Komunikace s ostatními zařízeními je zakázána.
[Povolit]
Vyberete-li tuto volbu, pak komunikační pakety, které jsou odeslány nebo přijaty ze
zařízení, jejichž IP adresy jsou zadány v seznamu [Výjimky adres], budou blokovány.
Komunikace s ostatními zařízeními je povolena.
2
Zadejte adresy do seznamu výjimek.
● Zadejte adresu IP (nebo rozsah adres IP) do textového pole [Adresa k uložení] a klikněte na [Přidat].
Zkontrolujte správnost zadaných adres
● Pokud zadáte adresy IP nesprávně, může se stát, že nebude možný přístup do zařízení
prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní. V takovém případě je třeba nastavit <Filtr adres
IPv4> nebo <Filtr adres IPv6> na <Vyp>.
<Filtr adres IPv4>(P. 470)
<Filtr adres IPv6>(P. 470)
Formulář pro zadávání IP adres
Popis
Zadání jedné adresy
IPv4:
Čísla oddělujte tečkami.
368
Příklad
192.168.0.10
Správa zařízení
IPv6:
Alfanumerické znaky oddělujte dvojtečkami.
fe80::10
Zadání rozsahu adres
Mezi jednotlivé adresy vkládejte pomlčku.
192.168.0.10-192.168.0.20
Zadání rozsahu adres s předponou
Zadejte adresu, pak lomítko a dále číslo označující
délku předpony.
192.168.0.32/27
fe80::1234/64
Když je pro odchozí filtr vybráno [Odmítnout]
● Odchozí pakety vícesměrového a všesměrového vysílání nelze filtrovat.
Odstranění adresy IP ze seznamu výjimek
● Vyberte adresu IP a klikněte na možnost [Smazat].
3
6
Klikněte na [OK].
Restartujte zařízení.
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a opět jej zapněte.
Použití ovládacího panelu
● Pomocí možnosti <Nabídka> na obrazovce Domů také můžete povolit nebo zakázat filtrování IP adres.
<Filtr adres IPv4>(P. 470)
<Filtr adres IPv6>(P. 470)
ODKAZY
Zadání adres MAC pro nastavení brány firewall(P. 370)
369
Správa zařízení
Zadání adres MAC pro nastavení brány firewall
347W-074
Můžete buď umožnit komunikaci pouze se zařízeními s určitými MAC adresami, nebo blokovat zařízení s určitými MAC
adresami a komunikaci s ostatními povolit.
Funkce je nedostupná, když je zařízení připojeno k bezdrátové síti LAN.
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 425) .
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 416)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 417)
Obrazovka Vzdáleného
3
Vyberte možnost [Nastavení sítě]
4
U cílového filtru adres MAC klikněte na možnost [Editovat].
[Nastavení brány firewall].
● Chcete-li omezit data zasílaná ze zařízení do počítače, vyberte možnost [Výstupní filtr]. Chcete-li omezit data
přijímaná z počítače, vyberte možnost [Vstupní filtr].
5
Zadejte nastavení filtrování paketů.
● Vyberte předpoklady (výchozí zásady) pro povolení, nebo omezení komunikace dalších zařízení s tímto
zařízením a poté zadejte adresy MAC pro výjimky.
370
Správa zařízení
1
Zaškrtněte políčko [Použít filtr] a kliknutím na přepínač [Odmítnout] nebo [Povolit] nastavte [Výchozí
zásady].
[Použít filtr]
Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete komunikaci zakázat. Zrušením zaškrtnutí políčka omezení zakážete.
[Výchozí zásady]
Vyberte výchozí zásady, zda se má povolit, nebo odmítnout komunikace jiných zařízení s tímto zařízením.
[Odmítnout]
Vyberete-li tuto volbu, pak projdou pouze komunikační pakety, které jsou odeslány
nebo přijaty ze zařízení, jejichž adresy MAC jsou uvedeny v seznamu [Výjimky adres].
Komunikace s ostatními zařízeními je zakázána.
[Povolit]
Vyberete-li tuto možnost, pak komunikační pakety, které jsou odeslány nebo přijaty
ze zařízení, jejichž adresy MAC jsou uvedeny v seznamu [Výjimky adres], budou
blokovány. Komunikace s ostatními zařízeními je povolena.
2
Zadejte adresy do seznamu výjimek.
● Zadejte adresu MAC do textového pole [Adresa k uložení] a klikněte [Přidat].
● Jednotlivé adresy není nutné oddělovat pomlčkami nebo dvojtečkami.
Zkontrolujte správnost zadaných adres
● Zadáte-li adresy MAC nesprávně, nebude možné se k zařízení připojit prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní. V takovém případě je třeba nastavit <Filtr adres MAC> na <Vyp>. <Filtr adres
MAC>(P. 471)
Když je pro odchozí filtr vybráno [Odmítnout]
● Odchozí pakety vícesměrového a všesměrového vysílání nelze filtrovat.
Odstranění adresy MAC ze seznamu výjimek
● Vyberte adresu MAC a klikněte na [Smazat].
371
Správa zařízení
3
6
Klikněte na [OK].
Restartujte zařízení.
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a opět jej zapněte.
Použití ovládacího panelu
● Pomocí možnosti <Nabídka> na obrazovce Domů také můžete povolit nebo zakázat filtrování MAC adres.
<Filtr adres MAC>(P. 471)
ODKAZY
Zadání adres IP pro nastavení brány firewall(P. 367)
372
Správa zařízení
Změna čísel portů
347W-075
Porty slouží jako koncové body pro komunikaci s ostatními zařízeními. Pro hlavní protokoly jsou typicky použita běžná
čísla portů. Vzhledem k tomu, že tato čísla portů jsou dobře známa, jsou zařízení s těmito čísly portů zranitelná vůči
útokům. Váš správce sítě může změnit čísla portů za účelem zvýšení zabezpečení zařízení. Po změně čísla portu musí
být pro nové číslo nastaveno sdílení s komunikujícími zařízeními, jakými jsou počítače a servery. V závislosti na síťovém
prostředí zadejte nastavení čísla portu.
● Chcete-li změnit číslo portu pro server proxy, vyhledejte informace v části
proxy(P. 375) .
Nastavení serveru
● Chcete-li změnit číslo portu pro LDAP server, vyhledejte informace v části
LDAP(P. 63) .
Registrace serverů
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte <Možnosti>
Obrazovka Domů(P. 120)
<Síť>.
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
3
Vyberte <Nastavení TCP/IP>
4
Výběr protokolu, u něhož chcete změnit číslo portu.
Přihlášení do systému stroje(P. 131)
<Nastavení čísla portu>.
Další informace o protokolech
● <LPD>/<RAW>/<WSD Multicast Discovery>
● <HTTP>
Zákaz komunikace HTTP(P. 411)
● <POP3>/<SMTP>
● <SNMP>
Konfigurace nastavení komunikace pomocí e-mailů/i-faxů(P. 89)
Monitorování a ovládání zařízení pomocí protokolu SNMP(P. 68)
● <Multicast Discovery>
● <FTP>
Konfigurace tiskových protokolů a funkcí WSD(P. 41)
Monitorování stroje ze systémů pro správu zařízení(P. 74)
Postup nastavení FTP serveru jako místa pro ukládání(P. 97)
5
Zadejte číslo portu a vyberte možnost <Použít>.
6
Vyberte možnost <OK>.
7
Restartujte zařízení.
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a opět jej zapněte.
373
Správa zařízení
ODKAZY
Konfigurace portů tiskáren(P. 44)
374
Správa zařízení
Nastavení serveru proxy
347W-076
Proxy (nebo HTTP proxy server) je buď počítač, nebo software, který ostatním zařízením zprostředkovává komunikaci
HTTP, a to zejména komunikaci se zdroji mimo síť, např. při procházení webových stránek. Klientská zařízení jsou k
vnější síti připojena přes server proxy a nekomunikují tedy s vnějšími zdroji přímo. Nastavení serveru proxy jednak
usnadňuje řízení provozu mezi vnitřní a vnější sítí, a zároveň přispívá ke zvýšení zabezpečení díky blokování
neoprávněného přístupu a konsolidaci antivirové ochrany. Pokud k tisku přes Internet používáte službu Google Cloud
Print, můžete zvýšit zabezpečení nastavením serveru proxy. Při nastavování serveru proxy se ujistěte, že máte
potřebné informace týkající se serveru proxy, včetně IP adresy, čísla portu a uživatelského jména a hesla pro ověření.
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části
uživatelského rozhraní(P. 425) .
1
2
Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 416)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 417)
Obrazovka Vzdáleného
3
Vyberte možnost [Nastavení sítě]
4
Klikněte na [Editovat].
5
Zaškrtněte políčko [Použít Proxy] a zadejte požadovaná nastavení.
[Nastavení Proxy].
[Použít Proxy]
Pokud zaškrtnete toto políčko, při komunikaci se serverem HTTP se použije zadaný server proxy.
[Adresa serveru Proxy HTTP]
Zadejte adresu serveru proxy. V závislosti na prostředí zadejte IP adresu nebo název hostitele.
375
Správa zařízení
[Číslo portu serveru Proxy HTTP]
Podle potřeby změňte číslo portu.
[Použít Proxy se stejnou doménou]
Zaškrtnete-li toto políčko, můžete použít také zadaný proxy server ke komunikaci se zařízeními ve stejné
doméně.
[Použít ověření Proxy]
Chcete-li povolit ověření serverem proxy, zaškrtněte políčko a do textového pole [Uživatelské jméno] zadejte
uživatelské jméno formou alfanumerických znaků.
[Nastavit/Změnit heslo]
Chcete-li nastavit nebo změnit heslo pro ověření serverem proxy, pokud je povoleno, zaškrtněte políčko a do
textového pole [Heslo] zadejte nové heslo formou alfanumerických znaků.
6
Klikněte na [OK].
ODKAZY
Použití služby Google Cloud Print(P. 342)
376
Správa zařízení
Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS
347W-077
Komunikaci mezi zařízením a webovým prohlížečem v počítači je možné šifrovat pomocí funkce TLS (Transport Layer
Security). Protokol TLS je mechanismus šifrování dat odeslaných nebo přijatých prostřednictvím sítě. Protokol TLS musí
být povolen, když se Vzdálené uživatelské rozhraní používá pro zadávání nastavení pro IPSec (Metoda předsdíleného
klíče), ověřování IEEE 802.1X (TTLS/PEAP) nebo SNMPv3. Pokud chcete pro Vzdálené uživatelské rozhraní používat
šifrovanou komunikaci TLS, je třeba před povolením funkce TLS zadat „klíč a certifikát“ (certifikát serveru). Před
povolením funkce TLS je třeba vygenerovat nebo nainstalovat klíč a certifikát pro protokol TLS ( Funkce
správy(P. 684) ).
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 425) .
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 416)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 417)
3
Vyberte možnost [Nastavení sítě]
4
Klikněte na [Klíč a certifikát].
5
Obrazovka Vzdáleného
[Nastavení TLS].
Klikněte na [Uložit výchozí klíč] nacházející se vpravo od klíče a certifikátu, které
chcete použít.
Zobrazení podrobností o certifikátu
● Máte možnost zkontrolovat podrobné informace o certifikátu nebo můžete certifikát ověřit kliknutím na
příslušný textový odkaz pod možností [Název klíče] nebo na ikonu certifikátu.
6
Vyberte možnost [Licence/Jiná]
[Nastavení vzdáleného UR].
377
Správa zařízení
7
Klikněte na [Editovat].
8
Zaškrtněte políčko [Použít TLS] a klikněte na [OK].
9
Restartujte zařízení.
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a opět jej zapněte.
Použití ovládacího panelu
● Pomocí možnosti <Nabídka> na obrazovce Domů také můžete povolit nebo zakázat komunikaci šifrovanou
pomocí protokolu TLS. <Vzdálené UR>(P. 553)
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní s TLS
● Pokud zkoušíte spustit Vzdálené uživatelské rozhraní, když je povoleno TLS, může se zobrazit upozornění
zabezpečení ohledně certifikátu zabezpečení. V takovém případě zkontrolujte, že je do pole adresy zadána
správná adresa URL a poté zobrazte obrazovku Vzdáleného uživatelského rozhraní. Spuštění Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 416)
Šifrování e-mailové / i-faxové komunikace pomocí protokolu TLS
● Pokud server SMTP a server POP3 podporují funkci TLS, lze funkci TLS povolit pro komunikaci mezi těmito
servery ( Konfigurace nastavení komunikace pomocí e-mailů/i-faxů(P. 89) ). Bližší informace týkající se
serveru SMTP a POP3 získáte u svého poskytovatele internetových služeb nebo u správce sítě.
Omezení verze TLS
● Na stránce [Nastavení TLS] Vzdáleného uživatelského rozhraní vyberte možnost [Povolené verze] a zadejte
horní a dolní limit.
378
Správa zařízení
ODKAZY
Vygenerování klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci(P. 380)
Vygenerování klíče a žádosti o podepsání certifikátu (CSR)(P. 383)
Uložení klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci(P. 386)
Konfigurace nastavení IPSec(P. 388)
Konfigurace nastavení pro ověřování IEEE 802.1X(P. 395)
Monitorování a ovládání zařízení pomocí protokolu SNMP(P. 68)
Registrace serverů LDAP(P. 63)
379
Správa zařízení
Vygenerování klíče a certifikátu pro síťovou
komunikaci
347W-078
Pokud šifrovaná komunikace vedená prostřednictvím protokolu TLS (Transport Layer Security) vyžaduje klíč a certifikát,
je možné je pomocí zařízení vygenerovat. K přístupu k zařízení přes Vzdálené uživatelské rozhraní lze použít funkci TLS.
Pro klíč a certifikát vygenerovaný v části „Síťová komunikace“ se používají certifikáty podepsané svým držitelem.
● Chcete-li použít serverový certifikát s podpisem certifikační autority (CA), můžete s klíčem místo certifikátu
vygenerovat žádost o podepsání certifikátu (CSR). Vygenerování klíče a žádosti o podepsání certifikátu
(CSR)(P. 383)
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 425) .
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 416)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 417)
3
Vyberte možnost [Správa zařízení]
4
Klikněte na [Generovat klíč].
Obrazovka Vzdáleného
[Nastavení klíče a certifikátu].
Odstranění uloženého klíče a certifikátu
● Klikněte na tlačítko [Smazat] nacházející se napravo od klíče a certifikátu, které chcete smazat
klikněte
na [OK].
● Klíč a certifikát nelze smazat, jestliže se z nějakého důvodu aktuálně používají, např. když je v části [Použití
klíče] uvedeno „[TLS]“ nebo „[IEEE 802.1X]“. V takovém případě je před smazáním nutné příslušnou funkci
zakázat nebo druhý klíč a certifikát vyměnit.
5
Vyberte možnost [Komunikace v síti] a klikněte na tlačítko [OK].
6
Zadejte nastavení pro klíč a certifikát.
380
Správa zařízení
[Nastavení klíče]
[Název klíče]
Zadejte název klíče formou alfanumerických znaků. Zadejte název, který budete schopni později v
seznamu snadno nalézt.
[Algoritmus podpisu]
V rozevíracím seznamu vyberte algoritmus.
[Algoritmus klíče]
V části [RSA] nebo [ECDSA] vyberte algoritmus k vygenerování klíče a potom v rozevíracím seznamu
vyberte délku klíče. V obou případech platí, že čím delší je klíč, tím vyšší je úroveň zabezpečení. Rychlost
komunikace se však sníží.
● Pokud je v části [Algoritmus podpisu] vybrána možnost [SHA384] nebo [SHA512], jako délku klíče
nelze vybrat [512 bitů], pokud je v části [Algoritmus klíče] vybrána možnost [RSA].
[Nastavení certifikátu]
[Datum počátku platnosti (RRRR/MM/DD)]
Zadejte datum zahájení platnosti certifikátu v pořadí: rok, měsíc, den.
[Datum konce platnosti (RRRR/MM/DD)]
Zadejte datum ukončení platnosti certifikátu v pořadí: rok, měsíc, den. Nelze nastavit dřívější datum, než
je [Datum počátku platnosti (RRRR/MM/DD)].
[Země/Region]
Klikněte na přepínač [Vybrat zemi/region] a z rozevíracího seznamu vyberte zemi/oblast. Můžete také
kliknout na přepínač [Zadat internetový kód země] a zadat kód země, např. CZ pro Českou republiku.
[Stát]/[Město]
Podle potřeby zadejte umístění formou alfanumerických znaků.
[Organizace]/[Organizační jednotka]
Podle potřeby zadejte název organizace formou alfanumerických znaků.
[Běžné jméno]
Podle potřeby zadejte běžný název certifikátu formou alfanumerických znaků. Pro „běžný název“ je
často používána zkratka „CN“.
381
Správa zařízení
7
Klikněte na [OK].
● Vygenerování klíče a certifikátu může chvilku trvat.
● Jakmile bude klíč a certifikát vygenerován, automaticky se uloží do zařízení.
ODKAZY
Uložení klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci(P. 386)
Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 377)
Konfigurace nastavení IPSec(P. 388)
382
Správa zařízení
Vygenerování klíče a žádosti o podepsání certifikátu
(CSR)
347W-079
Protože certifikáty vygenerované na zařízení nemají podpis CA, může při komunikaci s některými zařízeními dojít
k chybě komunikace. Aby certifikační autorita vydala certifikát s podpisem CA, musíte získat data žádosti o podepsání
certifikátu (CSR), kterou může správce vygenerovat ze Vzdáleného uživatelského rozhraní. Po vydání certifikátu ho
zaregistrujte do klíče, u kterého jste CSR vygenerovali.
Vygenerování klíče a žádosti CSR(P. 383)
Registrace certifikátu ke klíči(P. 385)
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 425) .
Vygenerování klíče a žádosti CSR
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 416)
Klikněte na [Správa zařízení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 417)
3
Vyberte možnost [Správa zařízení]
4
Klikněte na [Generuji klíč].
Obrazovka Vzdáleného
[Nastavení klíče a certifikátu].
Odstranění uloženého klíče a certifikátu
● Klikněte na tlačítko [Smazat] nacházející se napravo od klíče a certifikátu, které chcete smazat
na [OK].
klikněte
● Klíč a certifikát nelze smazat, jestliže se z nějakého důvodu aktuálně používají, např. když je v části [Použití
klíče] uvedeno „[TLS]“ nebo „[IEEE 802.1X]“. V takovém případě je před smazáním nutné příslušnou funkci
zakázat nebo klíč a certifikát vyměnit.
5
6
Vyberte možnost [Klíč a žádost o podepsání certifikátu (CSR)] a klikněte na tlačítko
[OK].
Zadejte nastavení pro klíč a CSR.
383
Správa zařízení
[Nastavení klíče]
[Název klíče]
Zadejte název klíče formou alfanumerických znaků. Zadejte název, který budete schopni později v
seznamu snadno nalézt.
[Algoritmus podpisu]
V rozevíracím seznamu vyberte algoritmus.
[Algoritmus klíče]
V části [RSA] nebo [ECDSA] vyberte algoritmus k vygenerování klíče a potom v rozevíracím seznamu
vyberte délku klíče. V každém případě platí, že čím vyšší je hodnota délky klíče, tím pomalejší je
komunikace. Zabezpečení je však vyšší.
● Pokud je v části [Algoritmus podpisu] vybrána možnost [SHA384] nebo [SHA512], jako délku klíče
nelze vybrat [512 bitů], pokud je v části [Algoritmus klíče] vybrána možnost [RSA].
[Nastavení žádosti o podepsání certifikátu (CSR)]
[Země/Region]
Klikněte na přepínač [Vybrat zemi/region] a z rozevíracího seznamu vyberte zemi/oblast. Můžete také
kliknout na přepínač [Zadat internetový kód země] a zadat kód země, např. CZ pro Českou republiku.
[Stát]/[Město]
Podle potřeby zadejte umístění formou alfanumerických znaků.
[Organizace]/[Organizační jednotka]
Podle potřeby zadejte název organizace formou alfanumerických znaků.
[Běžné jméno]
Podle potřeby zadejte běžný název certifikátu formou alfanumerických znaků. Pro „běžný název“ je
často používána zkratka „CN“.
7
Klikněte na [OK].
● Vygenerování klíče a žádosti CSR může chvilku trvat.
8
Klikněte na [Uložit v souboru].
384
Správa zařízení
● Zobrazí se dialogové okno pro uložení souboru. Zvolte místo pro jeho uložení a klikněte na tlačítko [Uložit].
➠ Soubor žádosti CSR se uloží do počítače.
9
Připojte uložený soubor a odešlete žádost certifikační autoritě.
Registrace certifikátu ke klíči
Klíč s vygenerovanou žádostí CSR nelze použít, dokud se v něm nezaregistruje certifikát vydaný na základě této žádosti
CSR certifikační autoritou. Jakmile certifikační autorita certifikát vystaví, uložte jej podle následujících pokynů.
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 416)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 417)
Obrazovka Vzdáleného
3
Vyberte možnost [Správa zařízení]
4
Klikněte na možnost [Název klíče] nebo [Certifikát] k uložení certifikátu.
5
Klikněte na [Uložit certifikát].
6
[Nastavení klíče a certifikátu].
Klikněte na tlačítko [Procházet], zadejte soubor, pro který chcete žádat o podepsání
certifikátu (CSR), a klikněte na tlačítko [Ukládám].
ODKAZY
Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 377)
Vygenerování klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci(P. 380)
Uložení klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci(P. 386)
Konfigurace nastavení IPSec(P. 388)
385
Správa zařízení
Uložení klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci
347W-07A
Můžete získat klíč a certifikát a certifikát CA od certifikačního úřadu (CA) k použití se zařízením. Získaný soubor klíče a
certifikátu a soubor certifikátu CA nainstalujte a uložte do zařízení pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní. Předem
zkontrolujte podmínky pro klíč a certifikát a pro certifikát CA, které musí zařízení splňovat ( Funkce správy(P. 684) ).
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 425) .
1
2
3
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 416)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 417)
Vyberte možnost [Správa zařízení]
certifikátu CA].
Obrazovka Vzdáleného
[Nastavení klíče a certifikátu] nebo [Nastavení
● Klikněte na možnost [Nastavení klíče a certifikátu], chcete-li nainstalovat klíč a certifikát, nebo klikněte na
možnost [Nastavení certifikátu CA], chcete-li nainstalovat certifikát CA.
4
Klikněte na [Registruji klíč a certifikát] nebo [Registrovat certifikát CA].
Odstranění uloženého klíče a certifikátu nebo certifikátu CA
● Klikněte na tlačítko [Smazat] nacházející se vpravo od klíče a certifikátu nebo certifikátu CA, který chcete
smazat klikněte na tlačítko [OK]. Předinstalované certifikáty nelze smazat.
● Klíč a certifikát nelze smazat, jestliže se z nějakého důvodu aktuálně používají, např. když je v části [Použití
klíče] uvedeno „[TLS]“ nebo „[IEEE 802.1X]“. V takovém případě je před smazáním nutné příslušnou funkci
zakázat nebo klíč a certifikát vyměnit.
Zakázání nebo povolení předinstalovaných certifikátů
● Klikněte na tlačítko [Blokovat] nacházející se vpravo od předinstalovaného certifikátu CA, který chcete
zakázat. Budete-li chtít certifikát znovu povolit, klikněte na tlačítko [Umožnit] nacházející se vpravo od
certifikátu.
5
Klikněte na [Instaluji].
386
Správa zařízení
Odstranění souboru klíče a certifikátu nebo souboru certifikátu CA
● Klikněte na tlačítko [Smazat] napravo od souboru, který chcete odstranit
6
klikněte na tlačítko [OK].
Klikněte na [Procházet], zadejte soubor, který se má nainstalovat, a klikněte na
[Spustit instalaci].
➠ Soubor klíče a certifikátu nebo soubor certifikátu CA se do zařízení instaluje z počítače.
7
Uložte klíč a certifikát nebo certifikát CA.
Uložení klíče a certifikátu
1
Klikněte na [Ukládám] nacházející se vpravo od klíče a certifikátu, které chcete uložit.
2
Zadejte název klíče a heslo.
[Název klíče]
Formou alfanumerických znaků zadejte název klíče, který chcete uložit.
[Heslo]
Formou alfanumerických znaků zadejte heslo soukromého klíče nastaveného pro soubor, který chcete
uložit.
3
Klikněte na [OK].
Uložení certifikátu CA
Klikněte na tlačítko [Ukládám] nacházející se vpravo od souboru certifikátu CA, který chcete uložit.
ODKAZY
Vygenerování klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci(P. 380)
Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 377)
Konfigurace nastavení IPSec(P. 388)
Konfigurace nastavení pro ověřování IEEE 802.1X(P. 395)
387
Správa zařízení
Konfigurace nastavení IPSec
347W-07C
Internet Protocol Security (IPSec nebo IPsec) je sada protokolů pro šifrování dat přepravovaných prostřednictvím sítě,
včetně internetových sítí. Zatímco protokol TLS šifruje pouze data používaná v konkrétní aplikaci, jako je například
webový prohlížeč nebo e-mailová aplikace, protokol IPSec šifruje celé IP pakety nebo jejich datové části a poskytuje tak
univerzálnější systém zabezpečení. Sada protokolů IPSec zařízení pracuje v transportním režimu, ve kterém jsou
šifrovány datové části IP paketů. Zařízení se může díky této funkci připojit přímo k počítači ve stejné virtuální privátní
síti (VPN). Zkontrolujte požadavky na systém ( Funkce správy(P. 684) ) a nakonfigurujte nejprve počítač a až poté
také zařízení.
Použití protokolu IPSec s filtrem IP adres
● Před zásadami protokolu IPSec se použijí nastavení filtru IP adres.
firewall(P. 367)
Zadání adres IP pro nastavení brány
Konfigurace nastavení IPSec
Než začnete používat protokol IPSec pro šifrování komunikace, je třeba nejprve uložit zásady zabezpečení (SP). Zásady
zabezpečení sestávají ze skupin následujících nastavení. Jakmile zásady uložíte, zadejte pořadí, v jakém mají být
použity.
Přepínač
Přepínač slouží k definování podmínek, za jakých mají IP pakety použít komunikaci IPSec. Volitelné podmínky
zahrnují IP adresy a čísla portů zařízení a také zařízení, se kterými je možné komunikovat.
IKE
IKE nakonfiguruje verzi protokolu IKEv1, který slouží pro výměnu klíčů. Pokyny se liší v závislosti na vybrané
metodě ověřování.
[Metoda předsdíleného klíče]
Tato metoda ověřování využívá ke komunikaci mezi tímto zařízením a dalšími zařízeními společné slovo,
nazývané sdílený klíč. Před zadáním této metody ověřování povolte funkci TLS pro Vzdálené uživatelské rozhraní
( Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 377) ).
[Metoda digitálního podpisu]
Toto zařízení a ostatní zařízení se ověřují vzájemným ověřením digitálních podpisů. Předem vygenerujte nebo
nainstalujte klíč a certifikát ( Uložení klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci(P. 386) ).
AH/ESP
Zadejte nastavení pro hlavičky AH/ESP, které jsou přidány do paketů během komunikace IPSec. Současně lze
zadat jak hlavičku AH, tak hlavičku ESP. Můžete také vybrat, zda povolit metodu PFS pro větší bezpečnost.
388
Správa zařízení
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 425) .
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 416)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 417)
3
Vyberte možnost [Nastavení sítě]
4
Klikněte na [Editovat].
5
Zaškrtněte políčko [Použít IPSec] a klikněte na [OK].
Obrazovka Vzdáleného
[Nastavení IPSec].
● Pokud chcete, aby zařízení přijímalo pouze pakety odpovídající jedné ze zásad zabezpečení definovaných
v následujících krocích, zrušte zaškrtnutí políčka [Přijmout pakety bez zásad].
6
Klikněte na [Uložit nové zásady].
7
Zadejte nastavení zásad.
1
V textovém poli [Název zásad] zadejte formou alfanumerických znaků jméno, pomocí kterého bude
možné zásadu identifikovat.
2
Zaškrtněte políčko [Umožnit zásady zabezpečení].
8
Zadejte nastavení přepínače.
389
Správa zařízení
[Lokální adresa]
Klikněte na přepínač a nastavte typ IP adresy zařízení, pro které se má zásada použít.
[Všechny adresy IP]
Vyberte, pokud chcete pro všechny IP pakety použít IPSec.
[Adresa IPv4]
Vyberte sadu IPSec pro všechny IP pakety, které se odesílají do adresy IPv4 přístroje
nebo z ní.
[Adresa IPv6]
Vyberte sadu IPSec pro všechny IP pakety, které se odesílají do adresy IPv6 přístroje
nebo z ní.
[Vzdálená adresa]
Klikněte na přepínač a nastavte typ IP adresy dalších zařízení, pro které se má zásada použít.
[Všechny adresy IP]
Vyberte, chcete-li pro všechny IP pakety použít IPSec.
[Všechny adresy IPv4]
Vyberte sadu IPSec pro všechny IP pakety, které se odesílají do adres IPv4 ostatních
zařízení nebo z nich.
[Všechny adresy IPv6]
Vyberte sadu IPSec pro všechny IP pakety, které se odesílají do adres IPv6 ostatních
zařízení nebo z nich.
[Ruční nastavení IPv4]
Vyberte, chcete-li zadat jednu IPv4 adresu nebo rozsah IPv4 adres, pro které se má
použít protokol IPSec. Zadejte adresu IPv4 (nebo rozsah) do textového pole [Adresy k
ručnímu nastavení].
[Ruční nastavení IPv6]
Vyberte, chcete-li zadat jednu IPv6 adresu nebo rozsah IPv6 adres, pro které se má
použít protokol IPSec. Zadejte adresu IPv6 (nebo rozsah) do textového pole [Adresy k
ručnímu nastavení].
[Adresy k ručnímu nastavení]
Je-li v části [Vzdálená adresa] vybrána možnost [Ruční nastavení IPv4] nebo [Ruční nastavení IPv6], zadejte IP
adresu, pro kterou mají být zásady použity. Můžete také zadat rozsah adres. Jednotlivé adresy oddělujte
pomlčkou.
Zadání IP adres
390
Správa zařízení
Popis
Zadání jedné adresy
IPv4:
Čísla oddělujte tečkami.
Příklad
192.168.0.10
IPv6:
fe80::10
Alfanumerické znaky oddělujte dvojtečkami.
Zadání rozsahu adres
Mezi jednotlivé adresy vkládejte pomlčku.
192.168.0.10-192.168.0.20
[Nastavení podsítě]
Pokud zadáváte adresu IPv4 ručně, můžete rozsah adres vyjádřit pomocí masky podsítě. Zadejte masku
podsítě oddělením čísel tečkou (příklad: „255.255.255.240“).
[Délka prefixu]
Při ručním zadávání rozsahu adres IPv6 můžete rozsah zadat také pomocí předčíslí. Délku předčíslí zadejte
pomocí rozsahu hodnot 0 až 128.
[Lokální port]/[Vzdálený port]
Chcete-li pro jednotlivé protokoly vytvořit samostatné zásady, např. protokol HTTP nebo WSD, klikněte na
přepínač [Jeden port] a zadejte příslušné číslo portu pro jednotlivé protokoly, aby bylo možné určit, pro který
se má použít protokol IPSec.
Protokol IPSec se nepoužije u následujících paketů
● Pakety zpětné smyčky, vícesměrového a všesměrového vysílání
● Pakety IKE (využívající protokol UDP na portu 500)
● Pakety oslovení souseda a inzerování souseda ICMPv6
9
Zadejte nastavení IKE.
[Režim IKE]
Zobrazí se režim, který se používá pro protokol výměny klíčů. Zařízení podporuje hlavní režim, nikoli agresivní
režim.
[Způsob ověření]
Vyberte [Metoda předsdíleného klíče] nebo [Metoda digitálního podpisu] pro metodu, která se má použít při
ověřování zařízení. Před výběrem možnosti [Metoda předsdíleného klíče] musíte nejprve povolit TLS pro
Vzdálené uživatelské rozhraní. Před výběrem možnosti [Metoda digitálního podpisu] musíte vygenerovat
Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 377)
nebo nainstalovat klíč a certifikát.
[Platí pro]
Zadejte délku relace pro IKE SA (ISAKMP SA). Zadejte čas v minutách.
391
Správa zařízení
[Ověření]/[Šifrování]/[DH Group]
Vyberte algoritmus z rozevíracího seznamu. Každý z algoritmů se používá při výměně klíčů.
[Ověření]
Vyberte algoritmus hash.
[Šifrování]
Vyberte algoritmus šifrování.
[DH Group]
Vyberte skupinu Diffie-Hellman, která určuje sílu klíče.
Ověření zařízení pomocí předsdíleného klíče
1
Klikněte na přepínač [Metoda předsdíleného klíče] v části [Způsob ověření] a poté klikněte na [Nastavení
sdíleného klíče].
2
Formou alfanumerických znaků zadejte předsdílený klíč a klikněte na [OK].
3
Zadejte nastavení [Platí pro] a [Ověření]/[Šifrování]/[DH Group].
Ověření zařízení pomocí digitálního podpisu
1
Klikněte na přepínač [Metoda digitálního podpisu] v části [Způsob ověření] a poté klikněte na [Klíč a
certifikát].
2
Klikněte na [Uložit výchozí klíč] nacházející se vpravo od klíče a certifikátu, které chcete použít.
Zobrazení podrobností o certifikátu
● Máte možnost zkontrolovat podrobné informace o certifikátu nebo můžete certifikát ověřit kliknutím
na příslušný textový odkaz pod možností [Název klíče] nebo na ikonu certifikátu.
3
10
Zadejte nastavení [Platí pro] a [Ověření]/[Šifrování]/[DH Group].
Zadejte nastavení sítě IPSec.
[Použít PFS]
Zaškrtnutím políčka povolíte metodu PFS (Perfect Forward Secrecy) pro klíče relace IPSec. Povolení metody
PFS zvyšuje zabezpečení, ale zároveň zvyšuje i zatížení sítě. Ujistěte se, že je metoda PFS povolena také pro
ostatní zařízení.
[Zadat dle času]/[Zadat dle velikosti]
Zadejte podmínky pro ukončení relace pro IPSec SA. IPSec SA se používá jako komunikační tunel. Podle
potřeby zaškrtněte jedno nebo obě tato políčka. Pokud zaškrtnete obě pole, relace IPSec SA se ukončí,
jakmile bude jedna z podmínek splněna.
[Zadat dle času]
Zadejte dobu trvání relace v minutách.
392
Správa zařízení
[Zadat dle velikosti]
Zadejte velikost v megabytech, která určí, jaký objem dat může být během relace
přenesen.
[Vybrat algoritmus]
Zaškrtněte políčko nebo políčka [ESP], [ESP (AES-GCM)] nebo [AH (SHA1)] v závislosti na hlavičce IPSec a
používaném algoritmu. AES-GCM je algoritmus pro ověřování i pro šifrování. Zaškrtnete-li políčko [ESP],
vyberte také algoritmy pro ověřování a šifrování z rozevíracích seznamů [Ověření ESP] a [Šifrování ESP].
[Ověření ESP]
Chcete-li povolit ověřování ESP, vyberte pro hashovací algoritmus možnost [SHA1].
Pokud chcete ověřování ESP zakázat, vyberte [Nepoužít].
[Šifrování ESP]
Vyberte algoritmus šifrování pro ESP. Pokud nechcete zadat algoritmus, vyberte
možnost [NULL]. Chcete-li zakázat šifrování ESP, vyberte možnost [Nepoužít].
[Režim připojení]
Zobrazí se režim připojení protokolu IPSec. Zařízení podporuje transportní režim, ve kterém jsou šifrovány
datové části IP paketů. Tunelový režim, ve kterém jsou celé IP pakety (hlavičky i datové části) zapouzdřeny,
není dostupný.
11
Klikněte na [OK].
● Pokud potřebujete uložit další zásady zabezpečení, vraťte se ke kroku 6.
12
Uspořádejte pořadí zásad v seznamu [Uložené zásady IPSec].
● Zásady jsou používány v pořadí od nejvyšší pozice k nejnižší. Kliknutím na [Nahoru] nebo [Dolů] změníte
pořadí zásady směrem nahoru nebo dolů.
Úprava zásady
● Kliknutím na odpovídající textový odkaz pod položkou [Název zásad] otevřete obrazovku pro úpravy.
Odstranění zásady
● Klikněte na tlačítko [Smazat] nacházející se vpravo od názvu zásady, kterou chcete smazat
[OK].
13
Restartujte zařízení.
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a opět jej zapněte.
393
klikněte na
Správa zařízení
Použití ovládacího panelu
● Pomocí možnosti <Nabídka> na obrazovce Domů také můžete povolit nebo zakázat komunikaci IPSec.
<Použít IPSec>(P. 466)
ODKAZY
Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 377)
Seznam zásad zabezpečení IPSec(P. 587)
394
Správa zařízení
Konfigurace nastavení pro ověřování IEEE 802.1X
347W-07E
Zařízení se může k síti 802.1X připojit jako klientské zařízení. Typická síť 802.1X sestává se serveru RADIUS (ověřovací
server), přepínače LAN (ověřovatel) a klientského zařízení se softwarem umožňujícím ověření (žádající porty). Pokud se
zařízení pokusí připojit k síti 802.1X, musí projít procesem ověření uživatele, který prokáže, zda se o připojení pokouší
autorizovaný uživatel. Informace o ověření je odeslána ke kontrole na server RADIUS, který na základě výsledku
ověření buď povolí, nebo odmítne komunikaci se sítí. Pokud se ověření nezdaří, přepínač LAN (nebo přístupový bod)
zablokuje přístup z vnější sítě.
Způsob ověřování IEEE 802.1X
Z následujících možností vyberte metodu ověřování. Pokud je to nutné, pak před konfigurací ověřování IEEE
802.1X nainstalujte nebo uložte klíč a certifikát nebo certifikát CA vydaný certifikační autoritou ( Uložení klíče
a certifikátu pro síťovou komunikaci(P. 386) ).
TLS
Zařízení a ověřovací server se navzájem ověří tím, že si vzájemně ověří své certifikáty. Pro ověření klienta (při
ověřování zařízení) je vyžadován klíč a certifikát vydaný certifikační autoritou (CA). Pro ověření serveru je
možné kromě certifikátu CA předinstalovaného v zařízení použít ještě certifikát CA, který lze nainstalovat
prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní.
TTLS
Tato metoda ověřování využívá k ověření klienta uživatelské jméno a heslo a k ověření serveru CA certifikát.
Jako interní protokol je možné vybrat protokol MSCHAPv2 nebo PAP. Metodu TTLS lze použít zároveň s
metodou PEAP. Před konfigurací této metody ověřování povolte funkci TLS pro Vzdálené uživatelské rozhraní
( Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 377) ).
PEAP
Požadovaná nastavení se téměř shodují s nastaveními pro metodu TTLS. Protokol MSCHAPv2 je používán jako
interní protokol. Před konfigurací této metody ověřování povolte funkci TLS pro Vzdálené uživatelské rozhraní
( Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 377) ).
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 425) .
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 416)
395
Správa zařízení
2
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 417)
3
Vyberte možnost [Nastavení sítě]
4
Klikněte na [Editovat].
5
Obrazovka Vzdáleného
[Nastavení IEEE 802.1X].
Zaškrtněte políčko [Použít IEEE 802.1X] a zadejte přihlašovací jméno do textového
pole [Přihlašovací jméno].
[Použít IEEE 802.1X]
Zaškrtnutím políčka povolte ověřování IEEE 802.1X.
[Přihlašovací jméno]
Formou alfanumerických znaků zadejte jméno (identitu EAP), které bude použito k identifikaci uživatele.
6
Nakonfigurujte požadovaných nastavení podle zadaného způsobu ověřování.
Nastavení TLS
1
Zaškrtněte políčko [Použít TLS] a klikněte na [Klíč a certifikát].
● Nelze používat TLS s TTLS nebo PEAP.
2
Klikněte na tlačítko [Uložit výchozí klíč] nacházející se vpravo od klíče a certifikátu, který chcete použít pro
ověřování klienta.
Zobrazení podrobností o certifikátu
396
Správa zařízení
● Máte možnost zkontrolovat podrobné informace o certifikátu nebo můžete certifikát ověřit kliknutím
na příslušný textový odkaz pod možností [Název klíče] nebo na ikonu certifikátu.
Nastavení TTLS/PEAP
1
Zaškrtněte políčko [Použít TTLS] nebo [Použít PEAP].
Interní protokol pro ověřování TTLS
● Můžete zvolit MSCHAPv2 nebo PAP.
2
Klikněte na [Změna uživatelského jména/hesla].
● Chcete-li zadat jiné uživatelské jméno, než je přihlašovací jméno, zrušte zaškrtnutí políčka [Použít
přihlašovací jméno jako uživatelské jméno]. Políčko zaškrtněte, chcete-li použít přihlašovací jméno jako
uživatelské jméno.
3
Nastavte uživatelské jméno a heslo.
[Uživatelské jméno]
Formou alfanumerických znaků zadejte uživatelské jméno.
[Změnit heslo]
Chcete-li nastavit či změnit heslo, zaškrtněte políčko a formou alfanumerických znaků zadejte nové heslo
do textových polí [Heslo] a [Potvrdit].
4
Klikněte na [OK].
7
Klikněte na [OK].
8
Restartujte zařízení.
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a opět jej zapněte.
397
Správa zařízení
Použití ovládacího panelu
● Pomocí možnost <Nabídka> na obrazovce Domů také můžete povolit nebo zakázat ověřování IEEE 802.1X.
<Použít IEEE 802.1X>(P. 469)
ODKAZY
Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 377)
398
Správa zařízení
Omezení funkcí zařízení
347W-07F
Některé z funkcí zařízení jsou používány jen zřídka nebo je u některých vyšší riziko nesprávného použití. Z
bezpečnostních důvodů je možné v zařízení nastavit omezení těchto funkcí buď jejich částečným, nebo úplným
zakázáním.
Omezení přístupu k adresáři a funkcím odesílání
Pokud chcete běžnému uživateli zakázat úpravy dat v adresáři nebo omezit místa určení, která lze zadat při
odesílání faxu, můžete zadat kód PIN pro adresář. U konkrétního uživatele také můžete zakázat hromadné
odeslání faxu do více míst určení (Sekvenční vysílání). Omezení přístupu k adresáři a funkcím
odesílání(P. 401)
Omezení tisku z počítače
„Tisk z počítače“ můžete omezit pouze na zabezpečené dokumenty, takže bez zadání kódu PIN na straně
zařízení nebude možné spustit žádnou úlohu. Omezení tisku z počítače(P. 408)
Omezení funkcí USB
Připojení USB umožňuje snadné připojení periferních zařízení, ale může způsobit bezpečnostní riziko, například
úniku informací. Můžete omezit připojení USB k počítači nebo ukládání na paměťové zařízení USB. Omezení
funkcí USB(P. 409)
Zákaz komunikace HTTP
Když neprovádíte operace přes síť, například když zařízení používáte přes připojení USB, můžete komunikaci
HTTP zakázat, a zabránit tak útoku přes port HTTP. Zákaz komunikace HTTP(P. 411)
399
Správa zařízení
Zákaz vzdálené správy
Když nepoužíváte Vzdálené uživatelské rozhraní, můžete zakázat příslušné funkce, a zabránit tak
neoprávněnému vzdálenému použití přes toto rozhraní. Deaktivace Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 412)
400
Správa zařízení
Omezení přístupu k adresáři a funkcím odesílání
347W-07H
Některým případům úniku informací je možné zabránit omezením dostupných míst určení pro odesílání faxů a emailů, a to na místa určení uložená v adresáři nebo na serverech LDAP. Další možností je také nastavení kódu PIN pro
přístup do adresáře, takže neoprávnění uživatelé nemohou přidávat nebo upravovat položky adresáře. Zařízení lze
také nastavit tak, aby při zadání faxového čísla požádalo o opakované zadání pro potvrzení. Tímto způsobem je možné
zamezit odeslání dokumentů nechtěným příjemcům.
Omezení používání adresáře(P. 402)
Omezení dostupných míst určení(P. 404)
Omezení funkcí odesílání faxu(P. 406)
401
Správa zařízení
Omezení používání adresáře
347W-07J
Adresář je možné nastavit tak, aby při pokusu o zadání nových nebo o úpravu
stávajících položek bylo po uživateli vyžadováno zadání kódu PIN. Po nastavení kódu
PIN pro přístup do adresáře mohou změny v adresáři provádět pouze uživatelé, kteří
kód PIN znají. Tato skutečnost přispívá ke snížení rizika, že bude dokument odeslán
nechtěnému příjemci.
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte <Nastavte místo určení>.
Obrazovka Domů(P. 120)
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
3
Vyberte <PIN adresáře>.
4
Zadejte kód PIN.
Přihlášení do systému stroje(P. 131)
● Zadejte číslo a vyberte možnost <Použít>.
● Zobrazí se potvrzovací obrazovka. Zadejte kód PIN ještě jednou pro potvrzení.
● Není možné nastavit kód PIN, který se skládá ze samých nul, například 00 nebo 0000000.
● Chcete-li zrušit nastavení kódu PIN, vymažte údaje zadané v položce
a klepněte na tlačítko <Použít>,
když je příslušné pole prázdné.
Kromě nastavení kódu PIN pro adresář lze zabezpečení zvýšit také provedením následujících operací:
● Informace o omezení zadávání nových míst určení najdete v části
zadávat(P. 404) .
● Informace o zakázání funkce faxování z počítače najdete v části
počítače(P. 406) .
ODKAZY
402
Omezení nových míst určení, která lze
Omezení odesílání faxů z
Správa zařízení
Ukládání míst určení(P. 176)
Uložení míst určení ze Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 428)
Konfigurace základních nastavení e-mailu(P. 86)
Nastavení sdílené složky jako místa pro ukládání(P. 94)
403
Správa zařízení
Omezení dostupných míst určení
347W-07K
Omezením dostupných míst určení na čísla, která jsou již uložena v adresáři nebo na
serverech LDAP, lze snížit pravděpodobnost, že bude zadáno nesprávné místo určení,
a zabránit úniku informací od uživatelů. Nastavení lze nakonfigurovat na zobrazení
obrazovky pro potvrzení, aby uživatel omylem v adresáři nezadal nesprávné číslo
kódované volby.
Omezení nových míst určení, která lze zadávat(P. 404)
Zákaz použití naposledy použitých míst určení(P. 404)
Zobrazení míst určení uložených v adresáři(P. 404)
Kontrola míst určení při odesálání dat(P. 405)
Omezení nových míst určení, která lze zadávat
Omezte místa určení, která lze zadat při zasílání faxů nebo naskenovaných dokumentů, na čísla, „která jsou již uložena
v adresáři“, „která už byla použita“, nebo „která lze vyhledat na serverech LDAP“. Pokud je tato funkce povolena,
zařízení nedovolí uživatelům zadat místa určení pomocí číselných tlačítek na klávesnici, přidat do adresáře nové
položky, ani upravovat položky, které již v adresáři existují.
<Nabídka>
určení>
<Nastavení funkcí>
<Odeslat>
<Běžná nastavení>
<Omezit nová místa
<Zapnuto>
● Tato funkce neomezuje dostupná místa určení při odesílání faxů z počítače.
počítače(P. 406)
Omezení odesílání faxů z
Zákaz použití naposledy použitých míst určení
Zakazuje zadávání míst určení ze záznamů o přenosech. Toto omezení znemožní volbu míst určení ze záznamů
o přenosech pro funkce k odesílání faxu, skenování a odesílání v e-mailu a skenování a ukládání do sdílené složky nebo
na server FTP.
<Nabídka>
výpisu>
<Nastavení funkcí>
<Odeslat>
<Běžná nastavení>
<Omezit odesílání z
<Zapnuto>
Zobrazení míst určení uložených v adresáři
Při použití čísel kódované volby pro zadání míst určení si musíte přesně pamatovat, které místo určení (nebo skupina)
je uloženo pod příslušným číslem kódované volby. Pokud si všechna tato čísla nepamatujete přesně, můžete
dokumenty omylem odeslat na nesprávná místa určení. Takovému nechtěnému odeslání dat nesprávným příjemcům
404
Správa zařízení
lze předejít nakonfigurováním zařízení tak, aby před odesláním dokumentů zobrazilo podrobné informace pro číslo
kódované volby, které je vybráno nebo zadáno jako místo určení pro odeslání na obrazovce.
<Nabídka>
VYS.>
<Nastavení funkcí>
<Odeslat>
<Běžná nastavení>
<Potvrdit při kódov. volbě
<Zapnuto>
Kontrola míst určení při odesálání dat
Nastavení lze nakonfigurovat tak, aby se při zahájení odesílání faxu, e-mailu nebo i-faxu zobrazila obrazovka pro
potvrzení místa určení. Je-li vybrána možnost <Pouze pro sekvenční vysílání>, potvrzovací obrazovka se zobrazí, pouze
pokud je zadáno více míst určení.
<Nabídka>
odesl.>
<Nastavení funkcí>
<Odeslat>
<Běžná nastavení>
<Potvr. místo urč. před
Vyberte možnost <Zapnuto> nebo <Pouze pro sekvenční vysílání>
ODKAZY
Odeslání i-faxů(P. 244)
Odesílání dat e-mailem/Ukládání dat do sdílené složky/na server FTP(P. 286)
Vyvolání dříve použitých nastavení při odesílání nebo ukládání (Vyvolat nastavení)(P. 308)
Omezení používání adresáře(P. 402)
Omezení funkcí odesílání faxu(P. 406)
405
Správa zařízení
Omezení funkcí odesílání faxu
347W-07L
Odesílání faxů lze různě omezit, aby se zabránilo úniku informací třetím stranám nebo zaslání dokumentů na
nesprávná místa určení.
Potvrzení zadaného čísla faxu(P. 406)
Omezení odesílání faxů z počítače(P. 406)
Omezení sekvenčního vysílání(P. 406)
Potvrzení zadaného čísla faxu
Nastavení lze nakonfigurovat na zobrazení potvrzovací obrazovky, aby uživatel omylem pomocí číselných tlačítek
nezadal nesprávné místo určení faxu.
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
<Odeslat>
<Nastavení faxu>
<Potvrdit zadané faxové číslo>
<Zapnuto>
Omezení odesílání faxů z počítače
Uživatelům lze faxování z počítače zakázat (odesílání faxů z počítače).
<Nabídka>
VYS.>
<Nastavení funkcí>
<Odeslat>
<Nastavení faxu>
<Povolit ovladač faxu
<Vypnuto>
Omezení sekvenčního vysílání
Můžete také zakázat funkci pro hromadné odeslání faxu do více míst určení (Sekvenční vysílání).
<Nabídka>
vysílání>
<Nastavení funkcí>
<Odeslat>
<Zapnuto>
ODKAZY
Základní operace pro zasílání faxů(P. 214)
406
<Nastavení faxu>
<Omezit sekvenční
Správa zařízení
Vyvolání dříve použitých nastavení při odesílání (Vyvolat nastavení)(P. 227)
Odesílání faxů z počítače (Faxování z počítače)(P. 240)
Povolení správy ID oddělení pro úlohy z počítače(P. 355)
Omezení používání adresáře(P. 402)
Omezení dostupných míst určení(P. 404)
407
Správa zařízení
Omezení tisku z počítače
347W-07R
Riziko úniku informací můžete výrazně snížit, když možnost tisku dokuemntů z počítače omezíte na dokumenty
zabezpečeného tisku ( Tisk dokumentu zabezpečeného kódem PIN (Zabezpečený tisk)(P. 261) ).
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Zabezpečený tisk>
<Použít> <OK> Restartujte zařízení
408
<Omezit úlohy tiskárny>
<Zapnuto>
Správa zařízení
Omezení funkcí USB
347W-07S
Rozhraní USB představuje pohodlný způsob, jak připojit periferní zařízení a ukládat nebo přemísťovat data. Pokud však
není rozhraní USB řádně zabezpečeno, může být cestou k úniku informací. Při manipulaci s paměťovými zařízeními
USB buďte obzvlášť opatrní. V této části je popsán postup, jak omezit připojení k zařízení přes port USB a jak zakázat
použití paměťových zařízení USB.
Omezení připojení k počítači pomocí kabelu USB(P. 409)
Omezení funkce skenování do zařízení USB(P. 409)
Omezení tisku ze zařízení USB(P. 409)
Omezení připojení k počítači pomocí kabelu USB
Port USB pro připojení k počítači, nacházející se na zadní straně zařízení, je možné zakázat. Pokud je tento port
zakázán, zařízení nemůže komunikovat s počítačem pomocí kabelu USB. Toto nastavení nemá vliv na funkčnost portů
USB na přední straně zařízení, které jsou používány k připojení paměťových zařízení USB.
<Nabídka> <Možnosti> <Externí rozhraní>
položce <Použít jako zařízení USB> <Použít>
<Nastavení USB> Vyberte možnost <Vyp> v
<OK> Restartujte zařízení
Omezení funkce skenování do zařízení USB
Můžete zakázat ukládání dat naskenovaných originálů na paměťové zařízení USB.
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Uložení/Přístup k souborům> <Nastavení paměťového
média> Vyberte možnost <Vyp> v položce <Použít funkci skenování>
<Použít> <OK> Restartujte zařízení
Omezení tisku ze zařízení USB
Můžete zakázat tisk dat z paměťového zařízení USB. Data na paměťovém zařízení USB nelze tisknout.
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Uložení/Přístup k souborům> <Nastavení paměťového
média> Vyberte možnost <Vyp> v položce <Použít funkci tisku> <Použít> <OK> Restartujte
zařízení
409
Správa zařízení
ODKAZY
Základní operace pro skenování originálů(P. 279)
Tisk z paměťového zařízení USB (Tisk z paměťového média)(P. 265)
410
Správa zařízení
Zákaz komunikace HTTP
347W-07U
Protokol HTTP se používá při komunikaci přes síť, například pokud přistupujete k zařízení prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní. Pokud používáte připojení přes rozhraní USB nebo z jiného důvodu protokol HTTP nevyužíváte,
můžete komunikaci HTTP zakázat, a tím blokovat škodlivé útoky třetích stran, které mohou být vedeny přes nevyužité
porty HTTP.
● Zákazem protokolu HTTP dojde k zákazu některých síťových funkcí, například Vzdáleného uživatelského
rozhraní, tisku WSD a tisku pomocí služby Google Cloud Print.
<Nabídka>
<Možnosti>
<Síť>
<Nastavení TCP/IP>
<Ano>
ODKAZY
Správa zařízení z počítače (Vzdálené uživatelské rozhraní)(P. 415)
Změna čísel portů(P. 373)
Konfigurace tiskových protokolů a funkcí WSD(P. 41)
Použití služby Google Cloud Print(P. 342)
411
<Použít HTTP>
<Vypnuto>
Správa zařízení
Deaktivace Vzdáleného uživatelského rozhraní
347W-07W
Vzdálené uživatelské rozhraní je užitečným nástrojem, který umožňuje zadat nastavení zařízení z počítače
prostřednictvím webového prohlížeče. Zařízení i počítač musí být propojené prostřednictvím sítě, aby bylo možné
Vzdálené uživatelské rozhraní použít. Pokud je zařízení připojeno k počítači prostřednictvím rozhraní USB nebo pokud
Vzdálené uživatelské rozhraní nepotřebujete používat, můžete toto rozhraní zakázat, a tím snížit riziko, že by vaše
zařízení ovládali na dálku prostřednictvím sítě třetí strany se škodlivými úmysly.
<Nabídka> <Nastavení správy> <Licence/Jiná> <Nastavení vzdáleného UR> Vyberte
možnost <Vyp> v položce <Použít vzdálené UR> <Použít> <OK> Restartujte zařízení
ODKAZY
Správa zařízení z počítače (Vzdálené uživatelské rozhraní)(P. 415)
Zákaz komunikace HTTP(P. 411)
412
Správa zařízení
Zvýšení zabezpečení dokumentů
347W-07X
Zařízení je vybaveno bezpečnostními funkcemi, které zabraňují úniku dokumentů nebo manipulaci s nimi.
Podpis zařízení
K naskenovaným dokumentům se použitím mechanismu klíče a certifikátu připojí digitální podpis, který příjemci
slouží jako doklad, že byl dokument vytvořen na tomto zařízení. Příjemce může ověřit, „které zařízení dokument
vytvořilo“ a „zda s dokumentem po podepsání někdo nemanipuloval“. Před připojením podpisu zařízení je třeba
vygenerovat klíč a certifikát (certifikát zařízení), který se pro podpis zařízení použije. Generování klíče
podpisu zařízení(P. 414)
413
Správa zařízení
Generování klíče podpisu zařízení
347W-07Y
Pro podpis zařízení můžete vygenerovat klíč a certifikát potvrzující, že dokument byl naskenován na zařízení. Certifikát
se připojí, když je dokument naskenován a převeden do souboru PDF.
● Lze vygenerovat pouze jeden klíč a certifikát pro podpis zařízení. Nelze ho odstranit.
● Je požadován volitelný doplněk Sada funkcí zabezpečení odesílání PDF.
doplňky(P. 692)
Systémové volitelné
● Klíč a certifikát pro podpis zařízení má platnost pět let. V případě potřeby je obnovte.
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 425) .
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 416)
2
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 417)
Obrazovka Vzdáleného
3
Vyberte možnost [Správa zařízení]
4
Klikněte na [Generovat klíč].
5
Zaškrtněte políčko [Podpis zařízení] a klikněte na [OK].
[Nastavení klíče a certifikátu].
➠ Vygeneruje se klíč a certifikát pro zařízení.
Obnovení klíče podpisu zařízení a klíče a certifikátu
1
Klikněte na [Aktualizace] nacházející se vpravo od klíče a certifikátu pro podpis zařízení.
2
Klikněte na [OK].
414
Správa zařízení
Správa zařízení z počítače (Vzdálené uživatelské
rozhraní)
347W-080
Pomocí webového prohlížeče lze vzdáleně ovládat zařízení a kontrolovat jeho stav nebo dokumenty, které čekají na
vytištění. Můžete také zadat různá nastavení. Správa systému je tak mnohem jednodušší, protože vše potřebné můžete
udělat přímo od svého pracovního stolu. Další informace o požadavcích systému pro Vzdálené uživatelské rozhraní
naleznete v části Systémové prostředí(P. 686) .
Funkce Vzdáleného uživatelského rozhraní
Kontrola stavu a výpisů(P. 419)
Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 425)
Uložení míst určení ze Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 428)
Zásady zabezpečení(P. 432)
Import/export dat nastavení(P. 438)
Základy Vzdáleného uživatelského rozhraní
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 416)
415
Správa zařízení
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní
347W-081
Chcete-li zařízení vzdáleně ovládat, je třeba do webového prohlížeče zadat IP adresu zařízení a spustit Vzdálené
uživatelské rozhraní. Adresu IP nastavenou pro zařízení si předem zkontrolujte ( Zobrazení nastavení sítě(P. 38) ). V
případě jakýchkoli dotazů kontaktujte správce sítě.
1
Spusťte internetový prohlížeč.
2
Do pole adresy zadejte „http://<IP adresa zařízení>/“ a stiskněte klávesu [ENTER].
● Chcete-li použít adresu IPv6, vložte adresu IPv6 do závorek (příklad: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Pokud se zobrazí upozornění zabezpečení
● Upozornění zabezpečení se může zobrazit v případě, kdy je komunikace Vzdáleného uživatelského
rozhraní šifrovaná (
Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 377) ). Jsou-li nastavení
certifikátu či TLS bez chyb, pokračujte v procházení na webu.
3
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní.
Když je zakázána správa ID oddělení
Vyberte možnost [Režim správce systému] nebo [Režim obecného uživatele] a podle potřeby zadejte hodnotu
do pole [Přístupový PIN vzdáleného UR].
[Režim správce systému]
Prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní můžete provádět všechny operace a nastavení. Zadejte
příslušné ID do pole [ID správce systému] a PIN do pole [PIN správce systému]. Změna ID a kódu PIN
správce systému(P. 350)
[Režim obecného uživatele]
Můžete zkontrolovat stav dokumentů či zařízení a také změnit některé nastavení. Chcete-li ověřit, zda je
některý váš dokument v tiskové frontě, nebo zrušit tisk některého svého dokumentu v tiskové frontě, zadejte
uživatelské jméno do pole [Uživatelské jméno]. Uživatelské jméno se nastaví automaticky pro tisk dokumentů
na základě údajů, jako je název počítače nebo přihlašovací jméno k počítači.
[Přístupový PIN vzdáleného UR]
Je-li nastaven [Přístupový PIN vzdáleného UR], zadejte jej.
rozhraní(P. 358)
416
Nastavení kódu PIN Vzdáleného uživatelského
Správa zařízení
Když je povolena správa ID oddělení
Zadejte příslušné ID do pole [ID oddělení] a PIN do pole [PIN].
4
Nastavení správy ID oddělení(P. 352)
Klikněte na [Přihlásit].
➠ Zobrazí se stránka portálu (hlavní stránka).
Obrazovka Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 417)
Obrazovka Vzdáleného uživatelského rozhraní
Když se přihlásíte do Vzdáleného uživatelského rozhraní, objeví se následující stránka portálu. V této části jsou popsány
položky zobrazené na stránce portálu a základní operace.
[Základní informace o zařízení]
Zobrazí aktuální stav zařízení a chybové zprávy. Pokud došlo k výskytu chyby, zobrazí se také odkaz na
stránku s informacemi o chybě.
[Informace o spotřebním materiálu]
Zobrazí informace o papíru a zbývajícím množství toneru v kazetách.
[Odkazy podpory]
Zobrazí odkaz na technickou podporu, který je zadán v položce [Odkazy podpory] v nabídce [Licence/Jiná].
417
Správa zařízení
Ikona aktualizace
Aktualizuje právě zobrazenou stránku.
[Language]
Slouží k výběru zobrazovaného jazyka používaného ve Vzdáleném uživatelském rozhraní.
[Odhlásit]
Dojde k odhlášení od Vzdáleného uživatelského rozhraní. Zobrazí se přihlašovací obrazovka.
[Poslat správci systému]
Zobrazí se okno pro vytvoření e-mailu správci systému zadanému v poli [Informace správce systému] v části
[Správa uživatelů].
[Monitor stavu/Zrušit]
Zobrazí se stránka [Monitor stavu/Zrušit]. U čekajících dokumentů můžete zkontrolovat stav nebo historii
nebo zrušit zpracování.
[Nastavení/Uložení]
Zobrazí se stránka [Nastavení/Uložení]. Pokud jste přihlášeni v režimu správce systému, můžete měnit
nastavení položek a ukládat nebo načítat registrovaná data. Nastavení možností nabídky
prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 425)
[Adresář]
Zobrazí čísla kódovaných voleb a seznam oblíbených položek zaregistrovaný v adresáři. Pokud jste přihlášeni
v režimu správce systému, lze také ukládat či měnit položky adresáře. Uložení míst určení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 428)
[Application Library]
Zobrazí se stránka s nastavením Application Library (knihovny aplikací).
418
Správa zařízení
Kontrola stavu a výpisů
347W-082
Kontrola aktuálního stavu tištěných dokumentů(P. 419)
Kontrola aktuálního stavu přijatých dokumentů(P. 420)
Kontrola historie dokumentů(P. 420)
Kontrola dokumentů, které se nedařilo předat dál(P. 420)
Kontrola informací o chybách(P. 421)
Kontrola spotřebního materiálu(P. 421)
Kontrola specifikací zařízení(P. 422)
Kontrola informací o správci systému(P. 422)
Kontrola celkového počtu výtisků(P. 423)
Kontrola historie tonerových kazet(P. 423)
Kontrola stavu používání přístroje(P. 424)
● Název souboru dokument se nemusí zobrazit kompletně. K názvu souboru může být přidán název aplikace
pro tisk.
Kontrola aktuálního stavu tištěných dokumentů
Je zobrazen seznam právě tištěných dokumentů a dokumentů čekajících na tisk.
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 416) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Stav úlohy] v části [Tisk]
● Kliknutím na [Zrušit] můžete odstranit úlohu pro daný dokument.
● V seznamu budou uvedeny všechny právě tištěné dokumenty i dokumenty čekající na tisk, a to bez
ohledu na nastavení správy ID oddělení.
● Pokud se pomocí svého uživatelského jména přihlásíte v režimu pro běžné uživatele, zobrazí se vaše
uživatelské jméno pouze na dokumentech, které jste vytiskli.
419
Správa zařízení
● U pozastavených a zabečených dokumentů kliknutím na tlačítko [Číslo úlohy] zobrazíte podrobné
informace. Můžete zkontrolovat uživatelské jméno a počet stránek vytištěného dokumentu.
Kontrola aktuálního stavu přijatých dokumentů
Můžete zkontrolovat výpisy týkající se dokumentů přijatých faxem nebo i-faxem. Přijatý faxový dokument lze také
smazat kliknutím na možnost [Smazat].
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 416) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Stav úlohy] v části [PŘ.]
● Chcete-li provést následující operace pro přijatý faxový dokument, musíte se přihlásit v režimu
správce systému a nastavit <Použít náhled faxu> na <Zap>.
- Kliknutím na [Tisknout vše] lze vytisknout všechny přijaté dokumenty.
- Kliknutím na [Tisk] lze vytisknout dokument čekající na vytištění.
- Kliknutím na [Číslo úlohy] lze zobrazit podrobné informace a náhled dokumentu, který čeká na
vytištění.
Kontrola historie dokumentů
Zobrazí se protokoly úlohy pro tisk, kopírování, odeslání (TX) a přijetí (RX).
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 416) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Výpis úloh]
Kontrola dokumentů, které se nedařilo předat dál
Zobrazí se informace o dokumentech, které se nedařilo předat dál.
420
Správa zařízení
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 416) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Chyby přesměrování]
● Pokud jste přihlášeni v režimu správce systému, můžete kliknutím na [Smazat] odstranit dokumenty,
které se nepodařilo předat dál.
● Pokud jste přihlášeni v režimu správce systému, můžete kliknutím na [Číslo úlohy] zobrazit podrobné
informace nebo náhled dokumentu, který se nepodařilo předat dál.
Kontrola informací o chybách
Tato stránka se zobrazí, pokud poté, co došlo k chybě, kliknete na stránce portálu (hlavní stránka) na zprávu pod
položkou [Chybová informace]. Obrazovka Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 417)
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 416) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Chybová informace]
Kontrola spotřebního materiálu
Zobrazí se velikost a typ papíru pro daný zdroj papíru, sériové číslo tonerové kazety atd. Tuto stránku můžete zobrazit
také kliknutím na tlačítko [Ověřte podrobnosti o spotřebním materiálu] na stránce portálu (hlavní stránka) (
Obrazovka Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 417) ).
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 416) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Spotřební materiál]
421
Správa zařízení
Kontrola specifikací zařízení
Zobrazí se maximální rychlost tisku a funkce zařízení.
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 416) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Funkce zařízení]
Kontrola informací o správci systému
Zobrazí se informace o zařízení a správci systému. Název zařízení a další informace o správci systému zobrazené na
této stránce odpovídají nastavením v části [Informace správce systému] na stránce [Správa uživatelů] nebo v části
[Nastavení informací o zařízení] na stránce [Správa zařízení].
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní (
rozhraní(P. 416) )
[Monitor stavu/Zrušit]
422
Spuštění Vzdáleného uživatelského
[Informace o zařízení]
Správa zařízení
Kontrola celkového počtu výtisků
Zobrazí se celkový počet stránek, které byly vytištěny s použitím funkcí kopírování, tisku a faxu.
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 416) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Kontrola počitadla]
Kontrola historie tonerových kazet
Můžete zkontrolovat protokoly o použití tonerových kazet i další protokoly.
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 416) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Protokol kazety]
423
Správa zařízení
Kontrola stavu používání přístroje
Zobrazí se celkový počet výtisků za měsíc a spotřeba energie za měsíc. Můžete zobrazit obrazovku s eko informacemi a
změnit nastavení pro úsporu papíru a spotřeby energie.
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 416) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Informace Eko]
ODKAZY
Obrazovka Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 417)
424
Správa zařízení
Nastavení možností nabídky prostřednictvím
Vzdáleného uživatelského rozhraní
347W-083
Prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní můžete změnit různá nastavení zařízení. Většinu nastavení je
možné zadat i prostřednictvím zařízení, existuje však několik nastavení, která lze zadat pouze prostřednictvím
Vzdáleného uživatelského rozhraní. V této části je popsán základní postup, jak změnit nastavení zařízení pomocí
Vzdáleného uživatelského rozhraní.
● Některá nastavení můžete změnit pouze v případě, že jste přihlášeni v režimu správce systému.
● Některá nastavení mohou vyžadovat operace odlišné od operací zde popsaných.
1
2
3
4
Spusťte funkci Vzdálené uživatelské rozhraní.
rozhraní(P. 416)
Spuštění Vzdáleného uživatelského
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 417)
Obrazovka Vzdáleného
V nabídce na levé straně obrazovky klikněte na nastavení, které chcete
nakonfigurovat.
Podle potřeby kliknutím na odkaz zobrazte požadovanou stránku.
425
Správa zařízení
5
Klikněte na [Editovat].
6
Zadejte požadovaná nastavení.
7
Klikněte na [OK].
426
Správa zařízení
8
Je-li to nutné, restartujte zařízení.
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a opět jej zapněte.
● Chcete-li zkontrolovat, zda je nutné zařízení restartovat, přečtěte si zprávu na obrazovce pro úpravy.
427
Správa zařízení
Uložení míst určení ze Vzdáleného uživatelského
rozhraní
1660-083
347W-084
Pomocí počítače můžete uložit nebo upravit místa určení v adresáři zařízení. Zde zadejte sdílenou složku nebo server
FTP.
● Tato nastavení můžete změnit pouze v případě, že jste přihlášeni v režimu správce systému.
1
2
Spusťte funkci Vzdálené uživatelské rozhraní.
rozhraní(P. 416)
Klikněte na [Adresář] na stránce portálu.
rozhraní(P. 417)
Spuštění Vzdáleného uživatelského
Obrazovka Vzdáleného uživatelského
Pokud je zobrazena obrazovka pro zadání kódu PIN
● Adresář je chráněn kódem PIN. Zadejte kód [PIN] a klikněte na tlačítko [OK].
3
Klikněte na [Kódovaná volba].
● Místa určení lze také zaregistrovat do oblíbených položek. V takovém případě klikněte na [Oblíbená] namísto
položky [Kódovaná volba]. Oblíbené(P. 176)
4
Klikněte na textový odkaz v části [Číslo], [Typ] nebo [Jméno] u položky „Neuloženo“.
● Po kliknutí na příslušný textový odkaz pod položkou [Číslo], [Typ] nebo [Jméno] lze upravit již uloženou
položku.
● Kliknutím na příslušné tlačítko [Smazat] lze uložené místo určení odstranit.
● Pokud místo určení odstraníte z adresáře, odstraníte je také z oblíbených nastavení.
používaných nastavení(P. 168)
428
Uložení často
Správa zařízení
5
Vyberte typ cílového umístění, kterou chcete uložit, a klikněte na [OK].
● Chcete-li uložit sdílenou složku nebo adresu serveru FTP, vyberte možnost [Soubor].
6
Nastavte místo určení.
Uložení místa určení faxů
[Jméno]
Zadejte název místa určení.
[Faxové číslo]
Zadejte pro místo určení číslo faxu.
[VYS. s ECM]
Pole zaškrtněte, pokud chcete umožnit následující: v případě chyby při odesílání obrázku bude chyba
překontrolována a opravena, aby nedošlo k odeslání chybného obrazu.
[Rychlost]
Pokud přenosy začínají se zpožděním, například kvůli nevyhovujícímu telefonnímu připojení, můžete snížit
počáteční rychlost přenosu.
[Dálkové]
Při ukládání mezinárodních faxových čísel nastavte položky [Mezinárodní (1)] až [Mezinárodní (3)] podle
příslušných podmínek přenosu.
● Můžete také zadat možnosti [VYS. s ECM] a [Rychlost] z nabídky <Nastavení faxu> ( <Odeslat>(P. 520) ) na
ovládacím panelu. Pokud však provedete nastavení prostřednictvím nabídky <Adresář>, máte možnost
provést podrobné nastavení míst určení uložených v adresáři.
429
Správa zařízení
Uložení místa určení e-mailu nebo i-faxu
[Jméno]
Zadejte název místa určení.
[E-mailová adresa]/[Adresář I-faxu]
Zadejte e-mailovou adresu místa určení.
Uložení místa určení ve sdílené složce nebo na serveru FTP
[Jméno]
Zadejte název místa určení.
[Protokol]
Vyberte protokol pro místo určení.
[Windows (SMB)]
Tuto možnost vyberte při ukládání cílové složky jako místa určení.
[FTP]
Tuto možnost vyberte při ukládání serveru FTP jako místa určení.
[Jméno hostitele]
● Sdílená složka
Zadejte název nebo IP adresu počítače. Můžete zahrnout cestu ke sdílené složce s názvem nebo IP adresou
počítače (např. „\\kancelar\sdilene“ nebo „\\192.168.2.100\sdilene“).
● Server FTP
Zadejte IP adresu serveru FTP (např. „192.168.2.100“).
Použití serveru DNS
● Místo názvu počítače nebo IP adresy můžete zadat také název hostitele (nebo úplný název – FQDN) (např.
pro sdílenou složku: „\\kancelar.organizace.spolecnost.com\sdilene“).
430
Správa zařízení
[Cesta ke složce]
Zadejte umístění složky, do které chcete data odesílat.
● Sdílená složka
Jako oddělovač použijte znak „\“. Zadejte úroveň odpovídající cestě zadané v části [Jméno hostitele].
● Server FTP
Jako oddělovač použijte znak „/“. Cesta je absolutní cesta, když je „/“ umístěno nahoře, jinak jde o relativní
cestu vzhledem k aktuálnímu adresáři přihlášeného uživatele.
[Uživatelské jméno]
Zadejte uživatelské jméno pro sdílenou složku nebo server FTP.
[Nastavit heslo]
Chcete-li nastavit pro sdílenou složku nebo server FTP heslo, zaškrtněte toto políčko a zadejte heslo do pole
[Heslo].
Zajistěte, aby byl v počítači a Vzdáleném uživatelském rozhraní vybrán stejný
jazyk zobrazení.
● [Jméno hostitele] a [Cesta ke složce] se nemusí zobrazit správně nebo příslušný odkaz nemusí být
použitelný.
7
Klikněte na [OK].
ODKAZY
Obrazovka Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 417)
Import/export dat nastavení(P. 438)
Seznam adresáře(P. 586)
431
Správa zařízení
Zásady zabezpečení
347W-085
V organizacích se obvykle zavádí zásady zabezpečení, které definují základní cíle a normy zabezpečení a které vyžadují,
aby se technologická zařízení, jako jsou počítače a multifunkční tiskárny, používala odpovídajícím způsobem. Pokud ve
vaší organizaci platí zásady zabezpečení, je nutné je uplatnit i pro toto zařízení.
Zobrazení zásad zabezpečení(P. 432)
Položky zásad zabezpečení(P. 432)
Uplatnění zásad zabezpečení na zařízení(P. 437)
Zobrazení zásad zabezpečení
Zásady zabezpečení nastavené na tomto zařízení lze zobrazit pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní.
1
2
3
Spusťte funkci Vzdálené uživatelské rozhraní.
rozhraní(P. 416)
Spuštění Vzdáleného uživatelského
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 417)
Klikněte na položku [Nastavení zabezpečení]
Obrazovka Vzdáleného
[Potvrdit zásady zabezpečení].
Položky zásad zabezpečení
Ve Vzdáleném uživatelském rozhraní jsou zobrazeny následující položky. Položky pro funkce nedostupné na tomto
zařízení jsou také zobrazené, ale nemají žádný vliv na provoz zařízení.
◼ [Rozhraní]
[Zásady bezdrátového připojení]
Zabraňují neoprávněnému přístupu zákazem bezdrátového připojení.
[Zakázat použití přímého připojení]
Položka <Použít přímé připojení> je nastavena na hodnotu
<Vyp>. K tomuto zařízení nelze přistupovat z mobilních
zařízení.
<Nastavení přímého
připojení>(P. 460)
[Zakázat použití bezdrátové sítě LAN] Položka <Vybrat kabel./bezdr. síť LAN> je nastavena na
<Vybrat kabel./bezdr. síť
hodnotu <Kabelová síť LAN>. Bezdrátové připojení k
LAN>(P. 458)
zařízení nelze vytvořit přes bezdrátový směrovač LAN nebo
přístupový bod.
432
Správa zařízení
[Zásady USB]
Zabraňují neoprávněnému přístupu a únikům dat zákazem připojení přes USB.
[Zakázat použití jako zařízení USB]
Položka <Použít jako zařízení USB> je nastavena na
hodnotu <Vyp>. K počítači se nelze připojit pomocí
připojení přes USB.
[Zakázat použití jako úložné zařízení USB] Položka <Použít úložné zařízení USB> je nastavena na
hodnotu <Vyp>. Nelze použít paměťová zařízení USB.
<Použít jako zařízení
USB>(P. 473)
<Použít úložné zařízení
USB>(P. 473)
◼ [Síť]
[Provozní zásady komunikace]
Zvyšují bezpečnost komunikace tím, že vyžadují ověření podpisů a certifikátů.
[Vždy ověřovat podpisy pro funkce
serverů SMS/WebDAV]
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň
zabezpečení se tedy nemění.
[Vždy ověřovat certifikát serveru při
použití TLS]
Následující možnosti v položkách [Použít TLS pro SMTP] a
[Použít TLS pro POP] jsou nastaveny na [Zapnuto].
● [Ověřit certifikát]
● [Přidat CN k položkám pro ověření]
Následující možnosti v položkách [Použít Google Cloud Print]
jsou nastaveny na [Zapnuto].
● [Ověřit certifikát serveru]
Konfigurace nastavení
komunikace pomocí emailů/i-faxů(P. 89)
Registrace stroje
ve službě Google Cloud
Print(P. 342)
Registrace serverů
LDAP(P. 63)
● [Přidat CN k položkám pro ověření]
Následující možnosti v položkách [Potvrdit certifikát TLS pro
přístup k serveru LDAP] v [Server LDAP (Pro Hledat)] a [Server
LDAP (Pro Ověření)] jsou nastaveny na [Zapnuto].
● [Potvrdit certifikát TLS pro přístup k serveru LDAP]
● [Přidat CN k položkám pro ověření]
[Zakázat ověřování prostým textem
pro funkce serveru]
Položka <Způsob ověření vyčlen. portu> je nastavena na
hodnotu <Režim 2>. Při použití stroje jako server není
dostupné ověřování prostým textem a funkce, které používají
<Způsob ověření
vyčlen. portu>(P. 468)
ověřování prostým textem.
[Zakázat použití SNMPv1]
Položky <Nastavení SNMP>, <Nastavení SNMPv1> jsou
nastavené na <Vyp>. Při získávání informací o zařízení z
počítače nelze použít SNMPv1.
<Nastavení
SNMP>(P. 467)
● Toto nastavení se nevztahuje na komunikaci se sítěmi IEEE 802.1X, a to i když je možnost [Vždy ověřovat
certifikát serveru při použití TLS] nastavena na [Zapnuto].
● Pokud je položka [Zakázat ověřování prostým textem pro funkce serveru] nastavena na [Zapnuto] a váš
software pro správu zařízení nebo ovladač je zastaralý, nemusí být možné se k zařízení připojit. Ujistěte se,
že používáte nejnovější verze.
[Zásady použití portů]
Zabraňuje neoprávněnému přístupu zvenčí tak, že uzavře nepoužívané porty.
433
Správa zařízení
[Omezit port LPD (číslo portu: 515)]
Položky <Nastavení LPD>, <Použít tisk LPD> jsou nastavené
na <Vyp>. Nelze provést tisk LPD.
<Nastavení
LPD>(P. 465)
[Omezit port RAW (číslo portu: 9100)]
Položky <Nastavení RAW>, <Použít tisk RAW> jsou nastavené
<Nastavení
na <Vyp>. Nelze provést tisk RAW.
RAW>(P. 465)
[Omezit port FTP (číslo portu: 21)]
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň
zabezpečení se tedy nemění.
[Omezit porty WSD (čísla portů: 3702,
60000)]
Následující možnosti v položkách <Nastavení WSD> jsou
nastaveny na <Vyp>. Nelze použít funkce WSD.
<Nastavení
WSD>(P. 465)
● <Použít tisk WSD>
● <Použít procházení WSD>
● <Použít skenování WSD>
● <Použít skenování z počítače>
● <Použít Multicast Discovery>
[Omezit port BMLinkS (číslo portu:
1900)]
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň
zabezpečení se tedy nemění.
[Omezit port IPP (číslo portu: 631)]
Část možností pro zapnutí tisku z mobilních zařízení pomocí
aplikací bude nastavena na <Vyp>, bude tedy vypnuta část
Propojení s mobilními
zařízeními(P. 319)
tisku z mobilních zařízení pomocí aplikací.
[Omezit porty SMB (čísla portů: 137, 138, Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň
139, 445)]
zabezpečení se tedy nemění.
[Omezit port SMTP (číslo portu: 25)]
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň
zabezpečení se tedy nemění.
[Omezit vyčleněné porty (čísla portů:
9002, 9006, 9007, 9011–9015, 9017–
Položka <Použít vyčleněný port> je nastavena na hodnotu
<Vypnuto>. Nelze použít vyhrazené porty.
<Použít vyčleněný
port>(P. 468)
9019, 9022, 9023, 9025, 20317, 47545–
47547)]
[Omezit port softwaru vzdáleného
operátora (číslo portu: 5900)]
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň
zabezpečení se tedy nemění.
[Omezit porty SIP (IP Fax) (čísla portů:
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň
5004, 5005, 5060, 5061, 49152)]
zabezpečení se tedy nemění.
[Omezit port mDNS (číslo portu: 5353)]
Následující možnosti budou nastaveny na <Vyp> a část
možností pro zapnutí tisku z mobilních zařízení pomocí
aplikací bude také nastavena na <Vyp>. Bude vypnuto
<Nastavení
mDNS>(P. 464)
Registrace stroje
vyhledávání v síti a automatické nastavení pomocí mDNS.
Dále bude vypnuta část tisku z mobilních zařízení pomocí
aplikací.
ve službě Google Cloud
Print(P. 342)
Propojení s mobilními
zařízeními(P. 319)
● <Nastavení mDNS>
<IPv4>
<Použít mDNS>
● <Nastavení mDNS>
<IPv6>
<Použít mDNS>
● [Použít Google Cloud Print]
[Omezit port SLP (číslo portu: 427)]
[Lokální tisk]
V [Nastavení Multicast Discovery] je položka [Odezva
Discovery] nastavena na [Vypnuto]. Nebude možné
vyhledávání v síti a automatické nastavení pomocí SLP.
Konfigurace
komunikace SLP se
softwarem pro správu
zařízení(P. 74)
434
Správa zařízení
[Omezit port SNMP (číslo portu: 161)]
V <Nastavení SNMP> jsou položky <Nastavení SNMPv1> a
<Nastavení
<Nastavení SNMPv3> nastavené na <Vyp> a položka <Sken. s SNMP>(P. 467)
Canon PRINT Business> je nastavena na <Vypnuto>. Nelze
<Sken. s Canon PRINT
získat informace o zařízení z počítače ani konfigurovat
Business>(P. 551)
nastavení pomocí SNMP.
◼ [Ověření]
[Provozní zásady ověřování]
[Zakázat použití zařízení hosty]
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň zabezpečení se tedy
nemění.
[Vynutit nastavení automatického odhlášení] Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň zabezpečení se tedy
nemění.
[Provozní zásady pro hesla]
[Zakázat dočasné ukládání hesel pro externí servery]
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň
zabezpečení se tedy nemění.
[Zobrazit varování při přihlášení pomocí výchozího hesla] Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň
zabezpečení se tedy nemění.
[Zakázat vzdálený přístup pomocí výchozího hesla]
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň
zabezpečení se tedy nemění.
[Zásady pro nastavení hesla]
[Minimální počet znaků hesla]
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň zabezpečení se tedy
nemění.
[Doba platnosti hesla]
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň zabezpečení se tedy
nemění.
[Zakázat použití 3 a více po sobě jdoucích znaků] Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň zabezpečení se tedy
nemění.
[Vynutit použití nejméně 1 velkého písmena]
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň zabezpečení se tedy
nemění.
[Vynutit použití nejméně 1 malého písmena]
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň zabezpečení se tedy
nemění.
[Vynutit použití nejméně 1 číslice]
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň zabezpečení se tedy
nemění.
[Vynutit použití nejméně 1 symbolu]
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň zabezpečení se tedy
nemění.
[Zásady uzamčení]
Zabrání uživatelům se po určitou dobu přihlásit, pokud došlo k určitému počtu neúspěšných po sobě jdoucích pokusů
o přihlášení.
[Povolit uzamčení]
Položky <Uzamčení>, <Povolit uzamčení> jsou nastavené na <Zap>. Zadejte
hodnoty pro <Práh uzamčení> a <Doba uzamčení>.
435
<Uzamčení>(P. 557)
Správa zařízení
◼ [Klíč/Certifikát]
Chraňte důležitá data znemožněním použití slabého šifrování nebo ukládáním šifrovaných uživatelských hesel ve
specializované hardwarové součásti.
[Zakázat použití slabého šifrování]
Položka <Zakázat použití slabého šifr.> je nastavena na
hodnotu <Zap>. Nelze použít slabé šifrování.
<Nastavení
šifrování>(P. 557)
[Zakázat použití klíče nebo certifikátu se
slabým šifrováním]
Položky <Zakázat použití slabého šifr.>, <Zakázat slabé
šifr. Klíč/cert.> jsou nastavené na <Zap>. Nelze použít
klíč nebo certifikát se slabým šifrováním.
<Nastavení
šifrování>(P. 557)
[Ukládat hesla a klíče pomocí TPM]
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň
zabezpečení se tedy nemění.
◼ [Výpis]
[Vynutit záznam kontrolního výpisu] Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň zabezpečení se tedy nemění.
[Vynutit nastavení SNTP]
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň zabezpečení se tedy nemění.
◼ [Úloha]
[Zásady tisku]
[Zakázat okamžitý tisk přijatých úloh] Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň zabezpečení se tedy nemění.
[Zásahy příjmu a odesílání]
Omezení operací odesílání pro cílová umístění a omezení způsobu zpracování přijatých dat.
[Povolit odesílání pouze na
registrované adresy]
Položka <Omezit nová místa určení> je nastavena na
hodnotu <Zapnuto>. Odesílat lze pouze do cílových
umístění zaregistrovaných v adresáři.
<Omezit nová místa
určení>(P. 520)
[Vynutit potvrzení faxového čísla]
Položka <Potvrdit zadané faxové číslo> je nastavena na
<Potvrdit zadané faxové
hodnotu <Zapnuto>. Uživatelé musí při odeslání faxu
číslo>(P. 530)
pro potvrzení znovu zadat číslo faxu.
[Zakázat automatické přesměrování]
V položce <Funkce přesměrování> je možnost <Použít
funkci přesměrování> nastavena na <Vyp>. Nelze
automaticky přeposílat faxy.
<Nastavení
přesměrování>(P. 537)
◼ [Úložiště]
[Vynutit úplné mazání dat]
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň zabezpečení se tedy nemění.
436
Správa zařízení
Uplatnění zásad zabezpečení na zařízení
Zásady upravené na imageRUNNER ADVANCE nebo pomocí softwaru pro správu zařízení lze importovat a uplatnit na
tomto zařízení. Dále lze tyto zásady zabezpečení uplatněné na tomto zařízení exportovat a použít na jiných zařízeních*.
Import/export dat nastavení(P. 438)
*Pouze
zařízení Canon kompatibilní s nastavením zásad zabezpečení
● Nastavení zásad zabezpečení lze importovat pouze tehdy, pokud se heslo na exportujícím zařízení shoduje s
heslem na importujícím zařízení nebo pokud pro importující zařízení nebylo nastaveno žádné heslo. Pokud
pro importující zařízení nebylo nastaveno žádné heslo, bude heslo pro importující zařízení nastaveno na
heslo nakonfigurované pro exportující zařízení.
● Na tomto stroji nelze nastavit ani měnit zásady zabezpečení.
437
Správa zařízení
Import/export dat nastavení
347W-086
Data adresáře a data nastavení zařízení lze uložit do počítače (export). Data, která jsou uložena v počítači, je
možné registrovat v zařízení (importovat). V adresáři můžete snadno kopírovat místa určení pro více zařízení.*
Pokud chcete použít tuto funkci, musíte se přihlásit v režimu správce systému.
*Při
použití stejného modelu lze importovat či exportovat data nastavení zařízení.
Export dat nastavení(P. 438)
Import dat nastavení(P. 439)
Dokud není import nebo export dokončen, nevypínejte zařízení.
● Proces může trvat několik minut. Pokud zařízení v průběhu procesu vypnete, může dojít k poškození dat
nebo zařízení.
Během exportu či importu zařízení neovládejte
● Před spuštěním importu/exportu zkontrolujte, zda neprobíhají žádné operace, např. tisk dokumentů.
● Informace o nastaveních, která nelze importovat / exportovat, najdete v části
nabídky(P. 446) .
Nastavení seznamu
● Data nastavení můžete importovat / exportovat také prostřednictvím paměťového zařízení USB pomocí
ovládacího panelu zařízení. <Import/Export>(P. 555)
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 425) .
Export dat nastavení
Data adresáře a data nastavení zařízení můžete exportovat a uložit je do počítače. Data uložená v adresáři můžete
exportovat jako soubor s informacemi o konfiguraci přístroje (*.dcm) nebo jako soubor adresáře Canon (*.abk).
Vyberte typ souboru s konfiguračními informacemi přístroje a uložte data jako záložní kopii nebo zkopírujte data z
adresáře do stejného modelu přístroje. Vyberte typ souboru adresáře Canon a zkopírujte data adresáře do ovladače
faxu nebo jiného modelu zařízení. Doporučujeme, abyste důležitá nastavení zálohovali pravidelně.
1
2
3
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 416)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 417)
Vyberte možnost [Správa dat]
[Export].
438
Obrazovka Vzdáleného
Správa zařízení
4
Vyberte nastavení, která chcete exportovat, a zadejte heslo pro šifrování.
[Adresář (ABK)]
Políčko zaškrtněte, chcete-li exportovat data adresáře jako soubor adresáře Canon (*.abk).
● Pokud je políčko [Adresář (ABK)] již označené, nemůžete exportovat nastavení stroje současně s daty
adresáře.
[Adresář]
Políčko zaškrtněte, chcete-li exportovat data adresáře jako soubor s konfiguračními informacemi zařízení
(*.dcm).
[PIN adresáře]
Pokud je adresář chráněný kódem, zadejte požadovaný kód.
Omezení používání adresáře(P. 402)
[Nastavení/Uložení]
Políčko zaškrtněte, chcete-li exportovat data nastavení zařízení.
[Heslo šifrování]
Formou alfanumerických znaků zadejte heslo k zašifrování exportovaných dat. Zadejte stejné heslo do pole
[Potvrdit]. Pokud je označené políčko [Adresář] nebo [Nastavení/Uložení], nelze data exportovat bez
nastavení hesla šifrování.
● Heslo je požadováno při importu exportovaných dat.
5
6
Import dat nastavení(P. 439)
Klikněte na [Spustit export].
Podle pokynů na obrazovce zadejte umístění, kam mají být exportovaná data
uložena.
➠ Data nastavení se uloží.
Import dat nastavení
Slouží k načtení (importu) dat exportovaných ze zařízení. Data nastavení můžete také importovat z jiného zařízení,
pokud jde o stejný model.
439
Správa zařízení
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 416)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 417)
Obrazovka Vzdáleného
3
Vyberte možnost [Správa dat]
4
Vyberte soubor, zadejte heslo a vyberte nastavení pro import.
[Import].
[Cesta k souboru]
Klikněte na tlačítko [Procházet] a vyberte soubor. Importovat lze pouze soubory s informacemi o konfiguraci
přístroje (*.dcm) a soubory adresáře Canon (*.abk). Pokud vyberete typ souboru adresáře Canon, nemusíte
nastavovat žádné jiné položky.
[Heslo pro odšifrování]
Zadejte heslo nastavené při exportu nastavení.
[Adresář]
Políčko zaškrtněte, chcete-li importovat data adresáře.
● Import dat adresáře přepíše položky adresáře, které jsou v zařízení aktuálně uložené.
[PIN adresáře]
Pokud je adresář chráněný kódem, zadejte požadovaný kód.
Omezení používání adresáře(P. 402)
[Nastavení/Uložení]
Políčko zaškrtněte, chcete-li importovat data nastavení zařízení.
5
Klikněte na [Spustit import].
6
Klikněte na [OK].
➠ Data vybraného nastavení se načtou do zařízení.
7
Klikněte na [OK].
➠ Pokud jste v kroku 4 zaškrtli políčko [Nastavení/Uložení], zařízení se automaticky restartuje.
440
Správa zařízení
Aktualizace firmwaru
347W-087
V případě firmwaru zvolte způsob aktualizace podle toho, co je v zařízení nainstalované. Aktualizaci lze provádět
dvěma způsoby: buď přejít na nejnovější verzi firmwaru na Internetu ze zařízení a provést aktualizaci, pokud v zařízení
není nainstalovaná nejnovější verze, nebo přejít na nejnovější verzi firmwaru na Internetu z počítače a provést
aktualizaci z počítače, pokud v zařízení není nainstalovaná nejnovější verze. V prostředí, kde nelze vytvořit připojení k
Internetu pomocí bezdrátové sítě LAN, zajistěte připojení pomocí kabelové sítě LAN nebo USB a proveďte aktualizaci z
počítače.
Podmínka instalace zařízení
Jak nainstalovat aktualizaci
Připojení bezdrátové sítě LAN
Aktualizace přes Internet(P. 441)
Připojení kabelové sítě LAN
Aktualizace přes Internet(P. 441)
Aktualizace z počítače(P. 442)
Připojení USB
Aktualizace z počítače(P. 442)
● Aktualizaci firmwaru nelze provádět v prostředí IPv6. Navažte připojení znovu pomocí funkce USB a proveďte
aktualizaci z počítače.
Kontrola verze firmwaru
● Verzi firmwaru můžete zkontrolovat z ovládacího panelu zařízení. Po dokončení aktualizaci firmwaru
zkontrolujte, zda se aktualizace provedla správně. Kontrola verze firmwaru(P. 442)
Aktualizace přes Internet
Pro aktualizaci firmwaru na nejnovější verzi můžete získat přístup na server Canon ze zařízení.
1
Vyberte možnost <Aktualizovat firmware> na obrazovce Domů.
Domů(P. 120)
Obrazovka
➠ Je provedena kontrola existence nejnovějšího firmwaru.
● Pokud se zobrazí zpráva <Toto je nejnovější verze firmwaru.>, není nutné firmware aktualizovat.
2
Pokud se otevře licenční obrazovka, vyberte možnost <Accept>.
3
Vyberte <OK>.
➠ Po dokončení aktualizace firmwaru se zařízení automaticky restartuje.
441
Správa zařízení
● Během restartování zařízení nevypínejte.
Aktualizace z počítače
Po stažení nejnovější verze firmwaru z webových stránek Canon aktualizujte firmware z počítače pomocí softwarového
nástroje „User Support Tool“. Postup aktualizace firmwaru z počítače najdete v příručce „User Support Tool Operation
Guide (Příručka k používání nástroje User Support Tool)“ dodané s firmwarem.
Uveďte zařízení do stavu čekání na aktualizaci firmwaru
<Nabídka>
PC>
<Nastavení správy>
<Licence/Jiná>
<Aktualizovat firmware>
<Prostřednictvím
<Ano>
Kontrola verze firmwaru
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte <Nastavení správy>.
Obrazovka Domů(P. 120)
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
3
Vyberte možnost <Licence/Jiná>
4
Vyberte <Informace o verzi>.
Přihlášení do systému stroje(P. 131)
<Aktualizovat firmware>.
➠ Zobrazí se aktuální verze firmwaru.
442
Správa zařízení
Inicializace nastavení
347W-088
Můžete obnovit následující nastavení:
Inicializace nabídky(P. 443)
Inicializace klíče a certifikátu(P. 443)
Inicializace adresáře(P. 444)
Inicializace všech dat / nastavení(P. 444)
Inicializace nabídky
Můžete obnovit nastavení zařízení ( Nastavení seznamu nabídky(P. 446) ). V závislosti na vybraných nastaveních
může být nutné po inicializaci restartovat zařízení.
<Nabídka>
<Nastavení správy>
kterou chcete inicializovat
<Správa dat>
<Ano>
<Inicializovat nabídku>
Vyberte položku,
(V případě potřeby restartujte zařízení)
● Můžete obnovit pouze nastavení <Síť> v části <Možnosti>.
<Nabídka>
<Možnosti>
<Síť>
<Inicializovat nastavení sítě>
<Ano>
<OK>
Restartujte zařízení
Inicializace klíče a certifikátu
Můžete obnovit nastavení klíče a certifikátu a certifikátu CA. Uvědomte si, že všechny klíče a certifikáty i certifikáty CA,
které jsou uloženy v zařízení, a všechny certifikáty (kromě předinstalovaných klíčů a certifikátů CA), budou při
inicializaci odstraněny.
● Po inicializaci nebudou dostupné funkce, které vyžadují klíč a certifikát, například komunikace šifrovaná
pomocí TLS a protokol IKE komunikace IPSec. Pokud budete chtít tyto funkce používat, znovu nakonfigurujte
nastavení klíče a certifikátu a aktivujte příslušné funkce.
<Nabídka>
<Nastavení správy>
<Správa dat>
443
<Inicializovat klíč a certifikát>
<Ano>
Správa zařízení
Inicializace adresáře
Můžete obnovit nastavení adresáře. Uvědomte si, že všechny informace, které jsou uloženy v adresáři, budou při
inicializaci odstraněny.
<Nabídka>
<Nastavení správy>
<Správa dat>
<Inicializovat adresář>
<Ano>
Inicializace všech dat / nastavení
Všechna data a nastavení zařízení včetně protokolů se budou moci vrátit na výchozí tovární hodnoty. Zabráníte tak
úniku citlivých dat po výměně nebo likvidaci zařízení. Po dokončení inicializace se zařízení automaticky restartuje.
● Před inicializací se přesvědčte, že neprobíhá zpracování dokumentů a že žádné dokumenty na zpracování
nečekají. Tyto dokumenty budou odstraněny po provedení inicializace.
● Aby bylo možné použít zařízení po inicializaci, je nutné znovu nakonfigurovat veškerá nastavení.
<Nabídka>
<Nastavení správy>
<Inicializovat všechna data/nastavení>
ODKAZY
Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 377)
Ukládání míst určení(P. 176)
Uložení míst určení ze Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 428)
444
<Ano>
<Ano>
Nastavení seznamu nabídky
Nastavení seznamu nabídky
Nastavení seznamu nabídky ................................................................................................................... 446
<Možnosti> ......................................................................................................................................................... 447
<Nastavení zobrazení> ................................................................................................................................. 448
<Rozvržení anglické klávesnice> ................................................................................................................... 452
<Nastavení časovače/energie> ..................................................................................................................... 453
<Síť> ............................................................................................................................................................. 458
<Externí rozhraní> ........................................................................................................................................ 473
<Přístupnost> ............................................................................................................................................... 474
<Nastavení/Údržba> ......................................................................................................................................... 475
<Nastavit kvalitu obrazu> ............................................................................................................................. 476
<Údržba> ...................................................................................................................................................... 485
<Nastavení funkcí> ........................................................................................................................................... 486
<Běžné> ........................................................................................................................................................ 487
<Kopírovat> .................................................................................................................................................. 493
<Tiskárna> .................................................................................................................................................... 495
<Odeslat> ..................................................................................................................................................... 520
<Příjem/Přesměrování> ................................................................................................................................ 532
<Uložení/Přístup k souborům> ..................................................................................................................... 539
<Zabezpečený tisk> ...................................................................................................................................... 545
<Nastavte místo určení> ................................................................................................................................... 546
<Nastavení správy> ........................................................................................................................................... 547
<Správa uživatelů> ....................................................................................................................................... 548
<Správa zařízení> ......................................................................................................................................... 549
<Licence/Jiná> .............................................................................................................................................. 553
<Správa dat> ................................................................................................................................................ 555
<Nastavení zabezpečení> ............................................................................................................................. 557
445
Nastavení seznamu nabídky
Nastavení seznamu nabídky
347W-089
Zařízení lze přizpůsobit podle prostředí a potřeb konfigurací nastavení popsaných v této kapitole. Chcete-li zahájit
konfiguraci, vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů ( Obrazovka Domů(P. 120) ). Tato část popisuje, co
dokáže nakonfigurovat každá položka v nabídce nastavení.
<Možnosti>(P. 447)
Tato část popisuje nastavení displeje a sítě.
<Nastavení/Údržba>(P. 475)
Tato část popisuje, jak upravit kvalitu tiskového obrazu a čisticí funkce zařízení.
<Nastavení funkcí>(P. 486)
Tato část popisuje nastavení pro jednotlivé funkce.
<Nastavte místo určení>(P. 546) Tato část popisuje nastavení adresáře.
<Nastavení správy>(P. 547)
Tato část popisuje správu uživatelských informací a informací o hardwaru, nastavení
zabezpečení atd.
● Nabídku nastavení můžete vytisknout ve formě seznamu a zkontrolovat aktuální nastavení:
nastavení(P. 586)
446
Tisk seznamů
Nastavení seznamu nabídky
<Možnosti>
347W-08A
Položka
<Nastavení zobrazení>(P. 448)
Popis
V této části jsou popsána nastavení vztahující se k zobrazení displeje.
<Rozvržení anglické klávesnice>(P. 452) Tato část popisuje nastavení klávesnice USB.
<Nastavení časovače/energie>(P. 453)
Tato část popisuje nastavení časovače a nastavení energie.
<Síť>(P. 458)
Tato část popisuje nastavení sítě.
<Externí rozhraní>(P. 473)
Tato část popisuje nastavení USB a ostatní odpovídající nastavení.
<Přístupnost>(P. 474)
V této části jsou popsána nastavení pro vylepšení přístupnosti jako obrácení barev
obrazovky a nastavení doby zobrazení zprávy.
447
Nastavení seznamu nabídky
<Nastavení zobrazení>
347W-08C
Všechna nastavení týkající se zobrazení displeje jsou uvedena s popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
<Výchozí obrazovka po spuštění/obnově>(P. 448)
<Nast. zobrazení tl. domovské stránky>(P. 448)
<Jazyk>(P. 449)
<Jazyk vzdáleného UR>(P. 450)
<Oznám. Vyčistit obl. sk.orig.>(P. 450)
<Přepínač zadání milimetry/palce>(P. 450)
<Zobr. čas pro přípravu kaz.>(P. 451)
<Zobrazit upoz.na čištění fixační sestavy>(P. 451)
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená údajem „*1“ nemusí být zobrazena v závislosti na používaném modelu, volitelných
možnostech nebo dalších položkách nastavení.
● Nastavení označená údajem „*2“ nelze importovat ani exportovat.
● Nastavení označená údajem „*3“ mohou být v závislosti na vaší zemi či oblasti nedostupná, lišit se nebo mít
jiné výchozí hodnoty.
<Výchozí obrazovka po spuštění/obnově>
Ve výchozím nastavení se obrazovka Domů zobrazí okamžitě po zapnutí zařízení nebo po provedení funkce
automatického resetování. Zadejte nastavení, pokud chcete změnit výchozí obrazovku a zobrazit hlavní obrazovku jiné
funkce.
<Domů>
<Kopie>
<Fax>*1
<Skenovat>
<Zabezpečený tisk>
<Monitor stavu>
<Nabídka>
obnově>
<Možnosti>
<Nastavení zobrazení>
<Výchozí obrazovka po spuštění/
Vyberte funkci, jejíž obrazovka se má zobrazit
<Nast. zobrazení tl. domovské stránky> *2
Na obrazovce Domů lze nakonfigurovat nastavení zobrazených tlačítek. Můžete vybrat nastavení, která se zobrazí jako
tlačítka zástupce, měnit uspořádání tlačítek na obrazovce a vložit či odebrat prázdná místa. Přizpůsobení obrazovky
Domů(P. 165)
448
Nastavení seznamu nabídky
<Vybrat tlačítko k zobrazení>
<Oblíbená nastavení kopie>
<Oblíbená nastavení faxu>*1
<Oblíbená nastavení skenování>
<Nastavit pořadí zobrazení>
<Jazyk> *3
Zadejte zobrazovaný jazyk používaný na displeji, hlášeních a seznamech.
<Català>
<Čeština>
<Dansk>
<Deutsch>
<Eesti>
<English>
<Español>
<Euskara>
<Français>
<Hrvatski>
<Italiano>
<Latviešu>
<Lietuvių>
<Magyar>
<Nederlands>
<Norsk>
<Polski>
<Português>
<Română>
<Slovenčina>
<Slovenščina>
<Suomi>
<Svenska>
<Türkçe>
<Ελληνικά>
<Български>
<Русский>
<‫>العربية‬
<日本語>
<中文(繁體)>
<中文(简体)>
<한국어>
<Nabídka>
<Možnosti>
<Nastavení zobrazení>
449
<Jazyk>
Vyberte jazyk
<Ano>
Nastavení seznamu nabídky
<Jazyk vzdáleného UR> *3
Vyberte zobrazovaný jazyk používaný ve Vzdáleném uživatelském rozhraní.
<English>
<Japanese>
<French>
<Spanish>
<German>
<Italian>
<Dutch>
<Finnish>
<Portuguese>
<Norwegian>
<Swedish>
<Danish>
<Czech>
<Hungarian>
<Russian>
<Turkish>
<Polish>
<Chinese (Simplified)>
<Chinese (Traditional)>
<Korean>
<Nabídka>
<Možnosti>
<Nastavení zobrazení>
<Jazyk vzdáleného UR>
Vyberte jazyk
<Oznám. Vyčistit obl. sk.orig.>
Zadejte, zda chcete zobrazit zprávu, pokud jsou ve skenovací oblasti podavače dokumentů detekovány skvrny.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Možnosti>
<Nastavení zobrazení>
<Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Přepínač zadání milimetry/palce>
Vyberte měrnou jednotku.
<Milimetr>
<Palce>
450
<Oznám. Vyčistit obl. sk.orig.>
Vyberte
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka>
<Možnosti>
<Nastavení zobrazení>
<Přepínač zadání milimetry/palce>
Vyberte
možnost <Milimetr> nebo <Palce>
<Zobr. čas pro přípravu kaz.>
Nastavte, kdy se má zobrazit zpráva upozorňující na nedostatek toneru v tonerových kazetách.
<Auto>
<Vyp>
<Vlastní>
<Zap>
<Nabídka> <Možnosti> <Nastavení zobrazení> <Zobr. čas pro přípravu kaz.>
možnost <Vyp> v nastavení <Auto> Zadejte hladinu toneru v nastavení <Vlastní>
Vyberte
<Použít>
<Zobrazit upoz.na čištění fixační sestavy>
Vyberte, zda se má zobrazit zpráva, která vás vyzve k vyčištění fixační jednotky. Pokud tuto položku nastavíte na
<Zapnuto>, můžete určit dobu, za kterou se zobrazí upozornění na vyčištění fixační jednotky, vyjádřenou v počtu
vytištěných stran a v jednotkách po 1 000.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
sestavy>
<Možnosti>
<Zapnuto>
<Nastavení zobrazení>
<Zobrazit upoz.na čištění fixační
Zadejte počet vytištěných stran
451
<Použít>
Nastavení seznamu nabídky
<Rozvržení anglické klávesnice>
347W-08E
Zadejte rozvržení klávesnice USB, pokud je připojena k zařízení. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
<USA rozvržení>
<UK rozvržení>
<Nabídka>
<Možnosti>
<Rozvržení anglické klávesnice>
nebo <UK rozvržení>
452
Vyberte možnost <USA rozvržení>
Nastavení seznamu nabídky
<Nastavení časovače/energie>
347W-08F
Všechna nastavení týkající se časovače a energie jsou uvedena s popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem
( ).
<Nastavení aktuálního data/času>(P. 453)
<Nastavení data/času>(P. 454)
<Formát data>(P. 454)
<Formát času>(P. 455)
<Čas autom. resetování>(P. 455)
<Funkce po autom. resetování>(P. 455)
<Čas do automatického vypnutí>(P. 456)
<Čas autom. přepnutí do režimu spánku>(P. 456)
<Auto denní časovač režimu spánku>(P. 457)
<Nast. času konce režimu spánku>(P. 457)
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená údajem „*1“ nelze importovat ani exportovat.
● Nastavení označená údajem „*2“ mohou být v závislosti na vaší zemi či oblasti nedostupná, lišit se nebo mít
jiné výchozí hodnoty.
<Nastavení aktuálního data/času> *1
Nastavení aktuálního data a času.
Nastavení data a času(P. 12)
● Před nastavením aktuálního data a času nastavte <Časová zóna>. Změní-li se nastavení <Časová zóna>,
odpovídajícím způsobem se změní také aktuální datum a čas.
● Aktuální datum a čas nelze změnit po dobu 1 hodiny od posunu na letní čas.
453
Nastavení seznamu nabídky
<Nastavení data/času>
Zadejte standard data a času oblasti, kde bude zařízení instalováno.
<Časová zóna>
Nastavte časové pásmo. Změní-li se nastavení časového pásma, odpovídajícím způsobem se změní také
hodnoty nastavené v <Nastavení aktuálního data/času>. Nastavení data a času(P. 12)
<(UTC-12:00) Západní mezinárodní časová osa> až <(UTC) Koordinovaný světový čas>
až <(UTC+14:00)
Ostrov Kiritimati>
UTC
● Světový čas UTC představuje primární standard, podle něhož se po světě regulují hodiny a čas.
Správné nastavení časového pásma UTC je nutné pro internetové komunikace.
<Nastavení letního času> *2
Povolte nebo zakažte posun na letní čas. Povolíte-li posun na letní čas, zadejte data, kdy začíná a kdy končí letní
čas.
<Vyp>
<Zap>
Začátek: Měsíc, týden, den
Konec: Měsíc, týden, den
<Nabídka>
letního času>
<Možnosti>
<Nastavení časovače/energie>
Vyberte možnost <Zap>, a určete data
<Nastavení data/času>
<Nastavení
<Použít>
<Formát data> *2
Vyberte formát data (pořadí roku, měsíce a dne).
<RRRR MM/DD>
<MM/DD/RRRR>
<DD/MM RRRR>
<Nabídka>
<Možnosti>
<Nastavení časovače/energie>
454
<Formát data>
Vyberte formát data
Nastavení seznamu nabídky
<Formát času>
Vyberte 12hodinové, nebo 24hodinové nastavení zobrazení hodin.
<12 hodin (dop./odp.)>
<24 hodin>
<Nabídka>
<Možnosti>
<Nastavení časovače/energie>
<Formát času>
Vyberte nastavení
zobrazení
<Čas autom. resetování>
Pokud po zadanou dobu nikdo nestiskne žádné tlačítko, obrazovka a nastavení se inicializují na výchozí obrazovku
(automatické resetování). Zadejte interval, v jakém se bude provádět automatické resetování. Automatické
resetování se neprovádí v následujících případech:
● Je zobrazena nabídka nastavení.
● Zařízení zpracovává data, například při tisku dokumentů nebo odesílání či přijímání faxů.
● Je zobrazena chybová zpráva a bliká indikátor Chyba (automatické resetování se však provede, pokud chyba
nebrání uživateli v dalším použití dané funkce).
<Nastavit tuto funkci>
<Vyp>
<Zap>
<Nastavit čas>
1 až 2
až 9 (min)
<Nabídka>
<Možnosti> <Nastavení časovače/energie> <Čas autom. resetování>
možnost <Zap> v nabídce <Nastavit tuto funkci> Zadejte čas v nabídce <Nastavit čas>
Vyberte
<Použít>
● Obrazovku zobrazenou po provedení automatického resetování lze vybrat v nabídce <Funkce po autom.
resetování>.
<Funkce po autom. resetování>
Zvolte, zda chcete po provedení automatického resetování vrátit displej na výchozí obrazovku. Je-li vybrána možnost
<Výchozí funkce>, zobrazí se hlavní obrazovka funkce vybrané v nabídce <Výchozí obrazovka po spuštění/obnově> (
455
Nastavení seznamu nabídky
<Výchozí obrazovka po spuštění/obnově>(P. 448) ). Je-li vybrána možnost <Vybraná funkce>, vrátí se displej na
hlavní obrazovku vybrané funkce.
<Výchozí funkce>
<Vybraná funkce>
<Nabídka>
<Možnosti>
resetování>
<Nastavení časovače/energie>
<Funkce po autom.
Vyberte možnost <Výchozí funkce> nebo <Vybraná funkce>
<Čas do automatického vypnutí>
Nastavte časovač tak, aby se zařízení po zadaném období nečinnosti po vstupu přístroje do režimu spánku
automaticky vypnulo.
<Nastavit tuto funkci>
<Vyp>
<Zap>
<Nastavit čas>
1 až 4
až 8 (h)
<Nabídka>
vypnutí>
<Možnosti>
<Nastavení časovače/energie>
<Čas do automatického
Vyberte možnost <Zap> a nastavte čas automatického vypnutí
<Použít>
Před nastavením <Čas do automatického vypnutí>
● Pokud je povoleno nastavení <Čas do automatického vypnutí>, zařízení se může automaticky vypnout i v
případě, že ho ovládáte pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní nebo z Nástroje pro nastavení funkce
odesílání. Může dojít k chybě, zejména v případě, že dojde k vypnutí zařízení v době, kdy probíhá import dat.
Pokud data importujete pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní nebo Nástroje pro nastavení funkce
odesílání, předem nastavte možnost <Čas do automatického vypnutí> na hodnotu <Vyp>.
● Jestliže se ze vzdáleného uživatelského rozhraní změní jakékoli nastavení funkce [Nastavení časovače], když
je zařízení v režimu spánku, časovač pro nastavení <Čas do automatického vypnutí> se resetuje na začátek.
Přístroj se automaticky vypne po zadané době nečinnosti od resetování časovače.
<Čas autom. přepnutí do režimu spánku>
Pokud je zařízení po zadanou dobu bez obsluhy nebo nemá zpracovávat žádná data, s ohledem na úsporu energie
přejde do režimu spánku (automatické přepnutí do režimu spánku). Zadejte dobu, po které zařízení automaticky přejde
456
Nastavení seznamu nabídky
do režimu spánku. Automatické přepnutí do režimu spánku se neprovádí, je-li zobrazena nabídka nastavení. V zájmu
maximální úspory energie doporučujeme používat výchozí tovární nastavení. Přepnutí do režimu spánku(P. 174)
1
až 60 (min)
<Auto denní časovač režimu spánku>
Můžete určit čas, kdy zařízení automaticky přejde do režimu spánku.
Přepnutí do režimu spánku(P. 174)
<Nastavit tuto funkci>
<Vyp>
<Zap>
(0:00 až 12:59 dop./odp.)
<Nast. času konce režimu spánku>
Určete čas, kdy se zařízení probudí z režimu spánku.
Přepnutí do režimu spánku(P. 174)
<Nastavit tuto funkci>
<Vyp>
<Zap>
(0:00 až 12:59 dop./odp.)
457
Nastavení seznamu nabídky
<Síť>
347W-08H
Všechna nastavení týkající se sítě jsou uvedena s popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
<Vybrat kabel./bezdr. síť LAN>(P. 458)
<Nastavení bezdrátové sítě LAN>(P. 458)
<Nastavení přímého připojení>(P. 460)
<Snadné připojení prostřednictvím PC>(P. 461)
<Nastavení TCP/IP>(P. 461)
<Nastavení SNMP>(P. 467)
<Použít vyčleněný port>(P. 468)
<Způsob ověření vyčlen. portu>(P. 468)
<Doba ček. na přip. při spušť.>(P. 469)
<Nastavení ovladače Ethernetu>(P. 469)
<Použít IEEE 802.1X>(P. 469)
<Nastavení brány firewall>(P. 470)
<Nastavení Google Cloud Print>(P. 471)
<Správa nastavení zařízení>(P. 471)
<RMT-SW>(P. 471)
<Inicializovat nastavení sítě>(P. 472)
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená údajem „*1“ nelze importovat ani exportovat.
● Nastavení označená údajem „*2“ nemusí být zobrazena v závislosti na používaném modelu, volitelných
možnostech nebo dalších položkách nastavení.
<Vybrat kabel./bezdr. síť LAN>
Při přepnutí zařízení z bezdrátové sítě LAN na kabelovou síť LAN budete muset zadat nastavení. Naopak při přepínání
zařízení z kabelové na bezdrátovou síť LAN není třeba tato nastavení zadávat (můžete přepnout pomocí následujícího
<Nastavení bezdrátové sítě LAN>). Výběr kabelové nebo bezdrátové sítě LAN(P. 16)
<Kabelová síť LAN>
<Bezdrátová síť LAN>
<Nastavení bezdrátové sítě LAN>
Zadejte nastavení připojení zařízení k bezdrátové síti LAN. Můžete také zobrazit aktuální nastavení nebo zadat
nastavení úspory energie.
<Nastavení SSID>
Vyberte, pokud chcete bezdrátové připojení konfigurovat zadáním údajů, včetně identifikátoru SSID nebo
síťového klíče, ručně pomocí ovládacího panelu.
458
Nastavení seznamu nabídky
<Vybrat přístup. bod>
Automaticky se vyhledají směrovače bezdrátové sítě LAN, které mají k zařízení přístup, takže lze provést výběr
ze seznamu. Je třeba ručně zadat síťový klíč, například klíč WEP nebo PSK. Nastavení připojení výběrem
bezdrátového směrovače(P. 24)
<Zadejte ručně>
Vyberte, pokud chcete bezdrátové připojení konfigurovat ručně zadáním identifikátoru SSID. Použijete-li tuto
metodu, můžete podrobně zadat nastavení ověřování a šifrování. Vytvoření připojení zadáním
podrobných nastavení(P. 27)
<Nastavení zabezpečení>
<Žádné>
<WEP>
<Otevřený systém>
Klíč WEP 1 až 4
<Sdílený klíč>
Klíč WEP 1 až 4
<WPA/WPA2-PSK>
<Auto>
<AES-CCMP>
<Režim tl. odeslání WPS>
Vyberte, pokud chcete bezdrátové připojení automaticky konfigurovat pomocí tlačítka na bezdrátovém
směrovači WPS. Nastavení připojení pomocí funkce WPS v režimu Push Button(P. 20)
<Režim kódu PIN WPS>
Vyberte, pokud chcete bezdrátové připojení konfigurovat zadáním kódu PIN bezdrátového směrovače WPS.
Nastavení připojení pomocí funkce WPS v režimu kódu PIN(P. 22)
<Režim úspory energie>
Zvolte, zda má zařízení přejít do úsporného režimu na základě signálů vyslaných z bezdrátového směrovače.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
zprávu
<Možnosti>
<OK>
<Síť>
<Nastavení bezdrátové sítě LAN>
<Režim úspory energie>
Přečtěte si zobrazenou
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Info o připojení> *1
Vyberte, pokud chcete zobrazit aktuální nastavení bezdrátové sítě LAN.
<Adresa MAC>
<Stav bezdrátové sítě LAN>
<Nejnovější chybové info.>
<Kanál>
<Nastavení SSID>
<Nastavení zabezpečení>
<Režim úspory energie>
459
Zobrazení nastavení sítě(P. 38)
Nastavení seznamu nabídky
<Nastavení přímého připojení>
Nastavte, zda se má zařízení připojit přímo. Povolením této funkce se zařízení může připojit přímo i v prostředí, kde
není přístupový bod ani směrovač bezdrátové sítě LAN. Přímé připojení (Režim přístupového bodu)(P. 323)
<Použít přímé připojení>
<Vyp>
<Zap>
<Přímé připojení ukončeno>
Zadejte čas, kdy se má zařízení automaticky odpojit po navázání přímého připojení.
<Automaticky ukončit relaci>
<Vyp>
<Zap>
<Doba do ukonč. připoj. relace>
1
až 60 (min)
<Nabídka>
ukončeno>
čas
<Možnosti> <Síť> <Nastavení přímého připojení> <Přímé připojení
Vyberte možnost <Zap> v nabídce <Automaticky ukončit relaci> a zadejte
<Použít>
<Použít>
<Nastavení režimu přístupového bodu>
Nakonfigurujte arbitrárně hodnotu pro identifikátor SSID/síťový klíč. Pokud chcete k zařízení současně připojit
více mobilních zařízení, musíte arbitrárně nakonfigurovat identifikátor SSID i síťový klíč.
<Použít vlastní SSID>
<Vyp>
<Zap>
<SSID>
<Použít vlastní síťový klíč>
<Vyp>
<Zap>
<Síťový klíč>
<Nabídka> <Možnosti> <Síť> <Nastavení přímého připojení> <Nastavení režimu
přístupového bodu> Vyberte možnost <Zap> pro každou položku a vyberte <SSID>/<Síťový
klíč>
Zadejte identifikátor SSID/síťový klíč
460
<Použít>
<Použít>
<Použít>
Nastavení seznamu nabídky
<Snadné připojení prostřednictvím PC>
Spusťte snadné připojení přes počítač (režim nastavení bez kabelů). Pomocí nástroje Canon Laser NW Device Setup
Utility lze konfigurovat nastavení sítě přes počítač.
<Nabídka>
<Možnosti>
<Síť>
<Snadné připojení prostřednictvím PC>
<Ano>
Zahájí se
proces připojení
● Stáhněte si nástroj Canon Laser NW Device Setup Utility z webu společnosti Canon (http://www.canon.com/).
<Nastavení TCP/IP>
Zadejte nastavení týkající se používání zařízení v síti TCP/IP, například nastavení IP adresy.
<Nastavení IPv4>
Zadejte nastavení týkající se používání zařízení v síti IPv4.
<Nastavení adresy IP>
Nakonfigurujte IP adresu používanou k identifikaci zařízení, například počítačů a tiskáren, v síti TCP/IP.
Nastavení adresy IPv4(P. 32)
<Automaticky získat>
<Automaticky získat>
<Vyp>
<Zap>
<Vybrat protokol>
<Vypnuto>
<DHCP>
<Automatická adresa IP>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Ručně získat> *2
<Adresa IP>: 0.0.0.0
<Maska podsítě>: 0.0.0.0
<Adresa brány>: 0.0.0.0
<Kontrola nastavení>
<Nastavení volby DHCP>
Pokud je povolen protokol DHCP, pomocí tohoto nastavení můžete určit, zda se mají používat volitelné funkce
DHCP k získání adresy serveru DNS nebo názvu domény. Konfigurace služby DNS(P. 55)
<Získat jméno hostitele>
<Vyp>
461
Nastavení seznamu nabídky
<Zap>
<Dynamická aktualizace DNS>
<Vyp>
<Zap>
<Získat adresu serveru DNS>
<Vyp>
<Zap>
<Získat název domény>
<Vyp>
<Zap>
<Získat adresu serveru WINS>
<Vyp>
<Zap>
<Získat adresu serveru SMTP>
<Vyp>
<Zap>
<Získat adresu serveru POP>
<Vyp>
<Zap>
<Příkaz PING>
Vyberte, pokud chcete zkontrolovat, zda je zařízení připojeno prostřednictvím sítě k počítači.
připojení(P. 33)
<Nastavení IPv6>
Zadejte nastavení týkající se používání zařízení v síti IPv6.
Nastavení adres IPv6(P. 35)
<Použít IPv6>
<Vyp>
<Zap>
<Zkontrolujte nastavení IPv6>
Můžete zkontrolovat místní spojovací adresu, která je automaticky získaná.
<Nastavení bezstavové adresy>
Povolte nebo zakažte bezstavové adresy.
<Nastavení bezstavové adresy>
<Vyp>
<Zap>
<Kontrola nastavení>
<Bezstavová adresa>
<Délka prefixu>
462
Test síťového
Nastavení seznamu nabídky
<Nastavení DHCPv6>
Povolte nebo zakažte stavovou adresu získávanou prostřednictvím funkce DHCPv6.
<Použít DHCPv6>
<Vyp>
<Zap>
<Kontrola nastavení>
<Stavová adresa>
<Délka prefixu>
<Nastavení volby DHCP>
Pokud je povolen protokol DHCP, pomocí tohoto nastavení můžete určit, zda se mají používat volitelné funkce
DHCP k získání adresy serveru DNS nebo názvu domény. Konfigurace služby DNS(P. 55)
<Získat adresu serveru DNS>
<Vyp>
<Zap>
<Získat název domény>
<Vyp>
<Zap>
<Nastavení DNS>
Zadejte nastavení služby DNS (Domain Name System), která zajišťuje název hostitele pro rozpoznávání IP adres.
Konfigurace služby DNS(P. 55)
<Nastavení adresy serveru IPv4 DNS>
Zadejte IP adresu serveru DNS v prostředí IPv4.
<Primární server DNS>: 0.0.0.0
<Sekundární server DNS>: 0.0.0.0
<Nastavení jména hostitele/domény DNS>
Zadejte název hostitele zařízení, které má být registrováno v serveru DNS a také název domény, do které
zařízení patří.
<IPv4>
<Jméno hostitele>
<Jméno domény>
<IPv6>
<Použ. IPv4 host./dom.>
<Vyp>
<Jméno hostitele>
<Jméno domény>
<Zap>
<Nastavení dynamické aktual. DNS>
Zvolte, zda chcete dynamicky aktualizovat záznamy služby DNS po každé změně IP adresy zařízení.
<IPv4>
<Dynamická aktualizace DNS>
463
Nastavení seznamu nabídky
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Interval dynam. aktual. DNS>
0 až 24
až 48 (h)
<IPv6>
<Dynamická aktualizace DNS>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Uložit ruční adresu>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Uložit stavovou adresu>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Uložit bezstavovou adresu>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Interval dynamické aktualizace DNS>
0 až 24
až 48 (h)
<Nastavení mDNS>
Zadejte nastavení používání funkce DNS bez serverů DNS.
<IPv4>
<Použít mDNS>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Název mDNS>
<IPv6>
<Použít mDNS>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Použ.stej.náz. mDNS jako IPv4>
<Vyp>
<Název mDNS>
<Zap>
<Nastavení WINS>
Zadejte nastavení služby WINS (Windows Internet Name Service), která poskytuje název systému NetBIOS
k rozpoznávání IP adres ve smíšeném prostředí systému NetBIOS a protokolu TCP/IP. Konfigurace služby
WINS(P. 61)
<Rozlišení WINS>
<Vyp>
<Zap>
<Adresa serveru WINS>: 0.0.0.0
464
Nastavení seznamu nabídky
<Nastavení LPD>
Povolte nebo zakažte tiskový protokol LPD, který lze použít na jakékoli hardwarové platformě nebo operačním
systému. Můžete také nastavit dobu limitu příjmu dat, po které se tisk zruší, jestliže bude příjem tiskových dat
přerušen.
Konfigurace tiskových protokolů a funkcí WSD(P. 41)
<Použít tisk LPD>
<Vyp>
<Zap>
<Časová prodleva PŘ.>
1 až 5 až 60 (min)
<Nastavení RAW>
Povolte nebo zakažte RAW, tiskový protokol specifický pro systém Windows. Můžete také nastavit dobu limitu
příjmu dat, po které se tisk zruší, jestliže bude příjem tiskových dat přerušen.
Konfigurace tiskových
protokolů a funkcí WSD(P. 41)
<Použít tisk RAW>
<Vyp>
<Zap>
<Časová prodleva PŘ.>
1 až 5 až 60 (min)
<Nastavení WSD>
Povolte nebo zakažte automatické procházení a získávání informací pro tiskárnu nebo skener pomocí protokolu
WSD. Konfigurace tiskových protokolů a funkcí WSD(P. 41)
<Použít tisk WSD>
<Vyp>
<Zap>
<Použít procházení WSD>
<Vyp>
<Zap>
<Použít skenování WSD>
<Vyp>
<Zap>
<Použít skenování z počítače>
<Vyp>
<Zap>
<Použít Multicast Discovery>
<Vyp>
<Zap>
<Použít režim FTP PASV>
Určete, zda se má pro server FTP použít režim PASV. Režim PASV je třeba použít, chcete-li se připojit k serveru
FTP přes bránu firewall. Konfigurace režimu PASV serveru FTP(P. 72)
465
Nastavení seznamu nabídky
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Použít HTTP>
Povolte nebo zakažte protokol HTTP, který je nutný ke komunikaci s počítačem, například při používání
Vzdáleného uživatelského rozhraní, tisku WSD nebo tisku pomocí služby Google Cloud Print. Zákaz
komunikace HTTP(P. 411)
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Použít IPSec> *1
Zvolte, zda se má provádět šifrování komunikace vytvořením sítě VPN pomocí protokolu IPSec.
nastavení IPSec(P. 388)
Konfigurace
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Možnosti>
nebo <Zapnuto> <OK>
<Síť> <Nastavení TCP/IP>
Restartujte zařízení
<Použít IPSec>
<Nastavení čísla portu>
Podle síťového prostředí změňte čísla portů pro protokoly.
<LPD>
1 až 515
až 65535
<RAW>
1 až 9100
až 65535
<WSD Multicast Discovery>
1 až 3702 až 65535
<HTTP>
1 až 80
až 65535
<Multicast Discovery>
1 až 427 až 65535
<POP3>
1 až 110
až 65535
<SMTP>
1 až 25
až 65535
<FTP>
1 až 21
až 65535
<SNMP>
466
Změna čísel portů(P. 373)
Vyberte <Vypnuto>
Nastavení seznamu nabídky
1 až 161
až 65535
<Velikost MTU>
Vyberte maximální velikost paketů zasílaných nebo přijímaných zařízením.
Změna jednotky MTU(P. 53)
<1300>
<1400>
<1500>
<Nastavení SNMP>
Zadejte nastavení monitorování a ovládání zařízení z počítače, který používá software kompatibilní s protokolem
SNMP. Monitorování a ovládání zařízení pomocí protokolu SNMP(P. 68)
<Nastavení SNMPv1>
Povolte nebo zakažte protokol SNMPv1. Při povolování protokolu SNMPv1 zadejte název komunity a přístupová
oprávnění k objektům MIB (Management Information Base).
<Vyp>
<Zap>
<Nabídka> <Možnosti> <Síť>
<Nastavení SNMPv1> <Použít>
<Nastavení SNMP> Vyberte <Vyp> nebo <Zap> v položce
<OK> Restartujte zařízení
<Nastavení SNMPv3>
Povolte nebo zakažte protokol SNMPv3. Pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní zadejte podrobná nastavení,
která se použijí, pokud je povolen protokol SNMPv3.
<Vyp>
<Zap>
<Nabídka> <Možnosti> <Síť>
<Nastavení SNMPv3> <Použít>
<Nastavení SNMP> Vyberte <Vyp> nebo <Zap> v položce
<OK> Restartujte zařízení
<Získat inf. správy tiskárny od host.>
Povolte nebo zakažte monitorování informací o správě tiskárny z počítače zapojeného do sítě, který používá
software kompatibilní s protokolem SNMP.
<Vyp>
<Zap>
467
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka> <Možnosti> <Síť> <Nastavení SNMP> Vyberte <Vyp> nebo <Zap> v položce
<Získat inf. správy tiskárny od host.> <Použít> <OK> Restartujte zařízení
<Formát. MIB host. zdr. - RFC2790>
Nastavte, zda při monitorování stavu zařízení ze softwaru kompatibilního s protokolem SNMP splňovat pokročilé
specifikace (RFC2790) protokolu.
<Vyp>
<Zap>
<Nabídka> <Možnosti> <Síť> <Nastavení SNMP>
<Formát. MIB host. zdr. - RFC2790> <Použít> <OK>
Vyberte <Vyp> nebo <Zap> v položce
Restartujte zařízení
<Použít vyčleněný port>
Povolte nebo zakažte vyhrazený port. Vyhrazený port se používá při tisku, faxování nebo skenování s použitím nástroje
MF Scan Utility a při procházení nebo zadávání nastavení zařízení přes síť.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Zapnuto>
<Možnosti> <Síť> <Použít vyčleněný port>
<OK> Restartujte zařízení
Vyberte <Vypnuto> nebo
<Způsob ověření vyčlen. portu>
Nastavte, zda při používání vyhrazeného portu omezit metodu ověření speciálně na zabezpečenou. Pokud je zvoleno
nastavení <Režim 2>, je metoda ověřování omezena speciálně na zabezpečenou.
<Režim 1>
<Režim 2>
<Nabídka>
<Možnosti>
<Síť>
<Způsob ověření vyčlen. portu>
<Režim 2>
468
Vyberte <Režim 1> nebo
Nastavení seznamu nabídky
● Pokud je vybráno nastavení <Režim 2>, nelze v některých případech vytvořit spojení ze softwaru pro správu
zařízení nebo ovladače.
<Doba ček. na přip. při spušť.>
Zadejte čekací dobu před připojením k síti. Nastavení vyberte podle síťového prostředí.
připojení k síti(P. 54)
0
Nastavení čekací doby pro
až 300 (s)
<Nastavení ovladače Ethernetu>
Vyberte typ sítě Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) a způsob komunikace sítě (poloviční duplex/plný duplex).
Můžete také zobrazit adresu MAC pro kabelovou síť LAN.
<Automatická detekce>
Zvolte, zda chcete režim komunikace a typ sítě Ethernet zjistit automaticky, nebo vybrat ručně.
nastavení sítě Ethernet(P. 51)
Konfigurace
<Vyp>
<Režim komunikace>
<Poloviční duplex>
<Úplný duplex>
<Typ Ethernetu>
<10BASE-T>
<100BASE-TX>
<1000BASE-T>
<Zap>
● Když je možnost <Režim komunikace> nastavena na <Poloviční duplex>, nelze zvolit <1000BASE-T>.
<Adresa MAC>
Zkontrolujte adresu MAC zařízení, což je jedinečné číslo každého komunikačního zařízení.
MAC pro kabelovou síť LAN(P. 38)
Zobrazení adresy
<Použít IEEE 802.1X> *1*2
Povolte nebo zakažte ověřování IEEE 802.1X.
Konfigurace nastavení pro ověřování IEEE 802.1X(P. 395)
<Vypnuto>
<Zapnuto>
469
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka> <Možnosti> <Síť>
<OK> Restartujte zařízení
<Použít IEEE 802.1X>
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Nastavení brány firewall>
Bez řádného zabezpečení mohou třetí strany získat neoprávněný přístup k počítačům a dalším komunikačním
zařízením, které jsou připojené k síti. Chcete-li zabránit tomuto neoprávněnému přístupu, zadejte nastavení pro
filtrování paketů. Je to funkce, která slouží k omezení komunikace se zařízeními s určitými IP adresami nebo MAC
adresami.
<Filtr adres IPv4>
Povolte nebo zakažte nastavení filtrování paketů zaslaných do zařízení nebo přijatých ze zařízení se zadanými
adresami IPv4. Zadání adres IP pro nastavení brány firewall(P. 367)
<Výstupní filtr>
<Vyp>
<Zap>
<Vstupní filtr>
<Vyp>
<Zap>
<Nabídka> <Možnosti> <Síť> <Nastavení brány firewall> <Filtr adres IPv4> Vyberte
<Vyp> nebo <Zap> v položce <Výstupní filtr> nebo <Vstupní filtr> <Použít> <OK> Restartujte
zařízení
<Filtr adres IPv6>
Povolte nebo zakažte nastavení filtrování paketů zaslaných do zařízení nebo přijatých ze zařízení se zadanými
adresami IPv6. Zadání adres IP pro nastavení brány firewall(P. 367)
<Výstupní filtr>
<Vyp>
<Zap>
<Vstupní filtr>
<Vyp>
<Zap>
<Nabídka> <Možnosti> <Síť> <Nastavení brány firewall> <Filtr adres IPv6> Vyberte
<Vyp> nebo <Zap> v položce <Výstupní filtr> nebo <Vstupní filtr> <Použít> <OK> Restartujte
zařízení
470
Nastavení seznamu nabídky
<Filtr adres MAC>
Povolte nebo zakažte nastavení filtrování paketů zaslaných do zařízení nebo přijatých ze zařízení se zadanými
adresami MAC. Zadání adres MAC pro nastavení brány firewall(P. 370)
<Výstupní filtr>
<Vyp>
<Zap>
<Vstupní filtr>
<Vyp>
<Zap>
<Nabídka> <Možnosti> <Síť> <Nastavení brány firewall> <Filtr adres MAC>
<Vyp> nebo <Zap> v položce <Výstupní filtr> nebo <Vstupní filtr> <Použít> <OK>
zařízení
Vyberte
Restartujte
<Nastavení Google Cloud Print>
Povolte nebo zakažte službu Google Cloud Print.
Registrace stroje ve službě Google Cloud Print(P. 342)
<Použít Google Cloud Print>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Stav ulož. do Google Cloud Print> *1
<Správa nastavení zařízení>
Určete, zda se mají použít doplňky iW Management Console ke správě dat zařízení, například jeho nastavení a míst
určení v adresáři. Podrobné informace o aplikaci iW Management Console získáte u nejbližšího prodejce produktů
Canon. Konfigurace nastavení komunikace mezi přístrojem a doplňky(P. 76)
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<RMT-SW>
Tento přepínač nechte nastavený na hodnotu <Vypnuto>. Když zástupce servisu vzdáleně provádí údržbu zařízení,
můžete být požádáni nastavit přepínač na hodnotu <Zapnuto>.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
471
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka>
<Zapnuto>
<Možnosti> <Síť> <RMT-SW>
<OK> Restartujte zařízení
Vyberte <Vypnuto> nebo
<Inicializovat nastavení sítě>
Vyberte, chcete-li vrátit nastavení sítě na výchozí tovární hodnoty.
472
<Inicializovat nabídku>(P. 556)
Nastavení seznamu nabídky
<Externí rozhraní>
347W-08J
Všechna nastavení týkající se USB jsou uvedena s popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
<Nastavení USB>
Určete, zda povolit či zakázat používání portu USB nebo paměťových zařízení USB.
<Použít jako zařízení USB>
Povolte nebo zakažte port USB používaný k připojení zařízení k počítači.
pomocí kabelu USB(P. 409)
Omezení připojení k počítači
<Vyp>
<Zap>
<Použít úložné zařízení USB>
Určete, zda se má používat paměťové zařízení USB.
<Vyp>
<Zap>
<Nabídka> <Možnosti> <Externí rozhraní> <Nastavení USB> Vyberte <Vyp> nebo <Zap> v
položce <Použít úložné zařízení USB> <Použít> <OK> Restartujte zařízení
473
Nastavení seznamu nabídky
<Přístupnost>
347W-08K
Všechna nastavení vztahující se k přístupnosti jako obrácení barev obrazovky a doby zobrazení zprávy, jsou uvedena s
popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
<Obrátit barvy obrazovky>(P. 474)
<Jas>(P. 474)
<Doba zobrazení zprávy>(P. 474)
<Obrátit barvy obrazovky>
Výběrem možnosti <Zapnuto> obrátíte barvy displeje. Vyberte možnost <Zapnuto>, je-li displej špatně čitelný i po
nastavení jasu v nabídce <Jas>.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Možnosti>
<Přístupnost>
<Obrátit barvy obrazovky>
Vyberte <Vypnuto>
nebo <Zapnuto>
<Jas>
Upravte jas displeje podle instalačního umístění zařízení.
Pět úrovní
<Nabídka>
<Možnosti>
<Přístupnost>
<Jas>
Upravte jas
<Použít>
<Doba zobrazení zprávy>
Zadejte interval v sekundách, v jakém se bude střídat zobrazení dvou různých zpráv.
1 až 2
až 5 (s)
<Nabídka>
intervalu
<Možnosti>
<Přístupnost>
<Použít>
474
<Doba zobrazení zprávy>
Zadejte hodnotu
Nastavení seznamu nabídky
<Nastavení/Údržba>
347W-08L
Položka
Popis
<Nastavit kvalitu obrazu>(P. 476) Tato část popisuje, jak upravit kvalitu obrazu pro tisk.
<Údržba>(P. 485)
V této části je uvedeno, jak používat čisticí funkce.
475
Nastavení seznamu nabídky
<Nastavit kvalitu obrazu>
347W-08R
Všechna nastavení týkající se úpravy kvality obrazu jsou uvedena s popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem
( ).
<Přizpůsobit kopírování obrazu>(P. 476)
<Sytost tiskárny>(P. 476)
<Úspora toneru>(P. 476)
<Barevné zpracování černého textu>(P. 477)
<Úprava polohy tisku>(P. 477)
<Speciální zpracování>(P. 478)
<Odstr. šmouhy z obl. skenov.>(P. 483)
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená hvězdičkou (*) nemusí být zobrazena v závislosti na používaném modelu, volitelných
možnostech nebo dalších položkách nastavení.
<Přizpůsobit kopírování obrazu>
Upravte gradaci a sytost kopií.
Úprava gradace a sytosti kopií(P. 576)
<Sytost tiskárny>
Upravte to, pokud se vytisknutý text nebo tenké čáry vytrácejí.
Nastavení sytosti tisku(P. 580)
Devět úrovní
<Úspora toneru>
Můžete šetřit tonerem, když provádíte kopírování, tisk přijatých faxů nebo tisk hlášení.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení/Údržba>
<Nastavit kvalitu obrazu>
<Vypnuto> nebo <Zapnuto>
476
<Úspora toneru>
Vyberte
Nastavení seznamu nabídky
<Barevné zpracování černého textu>
Vyberte, zda se má černá nebo téměř černá barva v dokumentech reprodukovat přímo černou barvou nebo barvou
blížící se originálu. Pro každou z možností můžete nastavit stupeň intenzity. Hodnoty můžete nastavit odděleně pro
podavač a kopírovací desku. Nastavení hodnot pro reprodukci barev textu(P. 578)
<Podavač>
Sedm úrovní
<Skleněná deska>
Sedm úrovní
<Úprava polohy tisku>
Upravte polohu tisku pro každý zdroj papíru. Polohu tisku lze upravit v rozsahu od -5,0 mm až +5,0 mm v krocích po 0,1
mm. Nastavení pozice tisku(P. 581)
<Víceúčelová přihrádka>
<Upravit svisle (přední str.)>
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Upr. vodorovně (před. str.)>
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Upravit svisle (zadní strana)>
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Upravit vodorovně (zad. str.)>
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Zásuvka 1>
<Upravit svisle (přední str.)>
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Upr. vodorovně (před. str.)>
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Upravit svisle (zadní strana)>
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Upravit vodorovně (zad. str.)>
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Zásuvka 2> *
<Upravit svisle (přední str.)>
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Upr. vodorovně (před. str.)>
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Upravit svisle (zadní strana)>
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Upravit vodorovně (zad. str.)>
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Zásuvka 3> *
477
Nastavení seznamu nabídky
<Upravit svisle (přední str.)>
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Upr. vodorovně (před. str.)>
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Upravit svisle (zadní strana)>
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Upravit vodorovně (zad. str.)>
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Zásuvka 4> *
<Upravit svisle (přední str.)>
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Upr. vodorovně (před. str.)>
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Upravit svisle (zadní strana)>
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Upravit vodorovně (zad. str.)>
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Speciální zpracování>
Pokud nejsou výsledky tisku na speciální typy papíru uspokojivé, následující nastavení může kvalitu výtisků zlepšit.
<Speciální zpracování papíru>
Při tisku na zadní stranu potištěného papíru, hrubý papír či obálky se mohou výsledky tisku zlepšit úpravou
následujících nastavení.
<Ruč. tisk na zad. str. (jen 2str.)>
Jsou-li výtisky na zadní straně potištěného papíru příliš světlé, vyberte možnost <Zap>. Toto nastavení můžete
zadat zvlášť pro jednotlivé zdroje papíru.
<Víceúčelová přihrádka>
<Vyp>
<Zap>
<Zásuvka 1>
<Vyp>
<Zap>
<Zásuvka 2> *
<Vyp>
<Zap>
<Zásuvka 3> *
<Vyp>
<Zap>
<Zásuvka 4> *
<Vyp>
<Zap>
478
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka> <Nastavení/Údržba> <Nastavit kvalitu obrazu> <Speciální
zpracování> <Speciální zpracování papíru> <Ruční tisk na zad. str (jen pro 2str.)>
<Zap> ve zdroji papíru, který se má nastavit
<Použít>
Vyberte
<Ano>
● Pokud nastavíte hodnotu <Zap>, může být ovlivněna kvalita obrazu, pokud uběhne jistá doba po vytištění
přední strany, nebo v závislosti na vlhkosti okolí.
<Režim obálky s hrubým povrch.>
Při tisku na obálky s drsným povrchem vyberte nastavení <Zapnuto>.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka> <Nastavení/Údržba> <Nastavit kvalitu obrazu> <Speciální
zpracování> <Speciální zpracování papíru> <Režim obálky s hrubým
povrch.>
<Zapnuto>
<Ano>
Pokud jste možnost <Režim obálky s hrubým povrch.> nastavili na <Zapnuto>
● Nastavení <Korekce zkroucení papíru> bude deaktivováno.
● Rychlost tisku se může snížit.
<Korekce pomačkání papíru>
Výtisky mohou být zmačkané v závislosti na použitém papíru. V takovém případě může nastavení této položky
na hodnotu <Zapnuto> vyřešit tento problém.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka> <Nastavení/Údržba> <Nastavit kvalitu obrazu> <Speciální
zpracování> <Speciální zpracování papíru> <Korekce pomačkání
papíru>
<Zapnuto>
<Ano>
● Pokud nastavíte hodnotu <Zapnuto>, může být tisk vybledlý nebo rychlost tisku nižší.
<Korekce zkroucení papíru>
Pokud se potištěný papír vlní, nastavte tuto položku na <Zapnuto>.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
479
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka> <Nastavení/Údržba> <Nastavit kvalitu obrazu> <Speciální
zpracování> <Speciální zpracování papíru> <Korekce zkroucení
papíru>
<Zapnuto>
<Ano>
● Pokud nastavíte hodnotu <Zapnuto>, rychlost tisku se může snížit.
<Omez. slepování pap. na výst.>
Při oboustranném tisku se může papír slepit na výstupu. Nastavením hodnoty <Zapnuto> se sníží rychlost tisku,
což sníží lepivost výtisků.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení/Údržba>
slepování pap. na výst.>
<Nastavit kvalitu obrazu>
<Zapnuto>
<Speciální zpracování>
<Omez.
<Ano>
<Režim vysoké vlhkosti>
Pokud se zařízení používá v prostředí s vysokou vlhkostí, může být hustota tisku nerovnoměrná. V takovém
případě může nastavení této položky na hodnotu <Zapnuto> vyřešit tento problém.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení/Údržba>
vysoké vlhkosti>
<Zapnuto>
<Nastavit kvalitu obrazu>
<Speciální zpracování>
<Režim
<Ano>
● Pokud nastavíte hodnotu <Zapnuto>, může se sytost tisku měnit podle okolní vlhkosti.
<Režim nízké vlhkosti>
Pokud používáte zařízení v prostředí s nízkou vlhkostí, mohou být vytištěné obrazy a text rozmazané. V takovém
případě nastavte tuto položku. Účinek vylepšení je silnější s nastavením <Režim 2> než s nastavením <Režim 1>.
Nejprve zkuste změnu nastavení s <Režim 1>.
<Vypnuto>
<Režim 1>
<Režim 2>
480
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka>
<Nastavení/Údržba>
nízké vlhkosti>
Vyberte režim
<Nastavit kvalitu obrazu>
<Speciální zpracování>
<Režim
<Ano>
● Pokud je nastavená hodnota <Režim nízké vlhkosti>, může být hustota tisku nižší nebo
nerovnoměrná, když se zařízení používá v prostředí s vysokou vlhkostí.
<Oprava horkého offsetu 1>
Při tisku na papír velkých rozměrů po tisku na papír malých rozměrů se na prázdných oblastech mohou objevit
paobrazy. V takovém případě může nastavení této položky na hodnotu <Zapnuto> vyřešit tento problém.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení/Údržba>
horkého offsetu 1>
<Zapnuto>
<Nastavit kvalitu obrazu>
<Speciální zpracování>
<Oprava
<Ano>
● Pokud nastavíte hodnotu <Zapnuto>, rychlost tisku se může snížit.
<Sníž. rosení (Ros. 2st. tisk)>
Jestliže jsou vytištěné obrazy při provádění oboustranného tisku bledé z důvodu kondenzace vlhkosti, nastavení
na jinou hodnotu než <Vypnuto> může tento problém vyřešit.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení/Údržba>
rosení (Ros. 2st. tisk)>
<Zapnuto>
<Nastavit kvalitu obrazu>
<Ano>
● Pokud nastavíte hodnotu <Zapnuto>, rychlost tisku se sníží.
481
<Speciální zpracování>
<Sníž.
Nastavení seznamu nabídky
<Omez. pomačk. (vlhkost)/šmouh>
Pokud se potištěný papír mačká při použití vlhkého papíru nebo pokud se na předním okraji papíru objeví pruhy
při tisku obrazů s půltóny, jako jsou fotografie, může nastavení možnosti <Zapnuto> vyřešit tento problém.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení/Údržba>
pomačk. (vlhkost)/šmouh>
<Nastavit kvalitu obrazu>
<Zapnuto>
<Speciální zpracování>
<Omez.
<Speciální zpracování>
<Tichý
<Ano>
● Pokud nastavíte hodnotu <Zapnuto>, rychlost tisku se sníží.
<Tichý režim>
Pokud vás zvuk tisku obtěžuje, nastavte tuto položku na <Zapnuto>.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
režim>
<Nastavení/Údržba>
<Zapnuto>
<Nastavit kvalitu obrazu>
<Ano>
● Pokud nastavíte hodnotu <Zapnuto>, rychlost tisku se sníží.
<Opravit rozmazaný obraz>
Mohou se objevit šmouhy na výtiscích v závislosti na typu papíru nebo na okolním prostředí. V takovém případě
může nastavení této položky vyřešit tento problém. Účinek vylepšení je nejslabší při nastavení <Režim 1> a
nejsilnější při nastavení <Režim 4>.
<Vypnuto>
<Režim 1>
<Režim 2>
<Režim 3>
<Režim 4>
482
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka>
<Nastavení/Údržba>
<Opravit rozmazaný obraz>
<Nastavit kvalitu obrazu>
Vyberte režim
<Speciální zpracování>
<Ano>
● Nastavení silnějšího efektu zlepšení může vést k nižší sytosti nebo zpomalení tisku. Může to vést také
k méně ostrým okrajům a hrubším detailům.
<Opravit rozmaz.obr.při kopír.>
Mohou se objevit šmouhy na kopiích v závislosti na typu papíru nebo na okolním prostředí. V takovém případě
může nastavení této položky vyřešit tento problém. Účinek vylepšení je nejsilnější při nastavení <Režim 3> a
nejslabší při nastavení <Režim 1>.
<Vypnuto>
<Režim 1>
<Režim 2>
<Režim 3>
<Nabídka>
zpracování>
<Nastavení/Údržba>
<Nastavit kvalitu obrazu>
<Opravit rozmaz.obr.při kopír.>
Vyberte težim
<Speciální
<Ano>
● Nastavení silnějšího efektu zlepšení může vést k nižší sytosti.
<Odstr. šmouhy z obl. skenov.>
Můžete nakonfigurovat nastavení, kterým se zabrání skenování skvrn, pokud jsou detekovány ve skenovací oblasti
podavače dokumentů. Výběrem nastavení <Zapnuto> se odstraňují pruhy vytvářené hranou originálu.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení/Údržba>
<Nastavit kvalitu obrazu>
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
483
<Odstr. šmouhy z obl. skenov.>
Nastavení seznamu nabídky
● Když jsou pruhy odstraněny, oblasti se skvrnami nejsou skenovány. Očistěte oblast skenování originálů, aby
se originál skenoval uspokojivě.
484
Nastavení seznamu nabídky
<Údržba>
347W-08S
Čisticí funkce jsou uvedeny s popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
<Čistit fixační sestavu>(P. 485)
<Čistit podavač>(P. 485)
<Kontrola rosení>(P. 485)
<Čistit fixační sestavu>
Vyčistěte fixační sestavu po výměně tonerové kazety nebo když se na výtiscích objevují černé pruhy.
sestavy(P. 568)
Čištění fixační
<Čistit podavač>
Vyčistěte válce podavače, pokud se originály při průchodu podavačem špiní.
Čištění podavače(P. 565)
<Kontrola rosení>
Když se teplota rychle změní v prostředí, kde je zařízení instalováno, vznikne kondenzace, která může způsobit
vyblednutí nebo prosakování toneru do obrazů a textu. Vyberte možnost <Zapnuto>, aby se odstranila kondenzace
rosy v zařízení. Při výběru možnosti <Zapnuto> zadejte, zda omezit úlohy.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Použít zámek paměti faxu> /<Povolit tiskovou úlohu během zpracování>
<Použít zámek paměti faxu a zákaz tiskových úloh během zpracování>/<Zakázat tiskovou úlohu během
zpracování>
<Nabídka>
zprávu
<Nastavení/Údržba>
<OK>
Vyberte položku
<Údržba>
<Kontrola rosení>
<Zapnuto>
Zkontrolujte
<Ano>
● Při odstraňování kondenzace se nemusí tisk provést správně a může se vysunout prázdný papír.
● Pokud nastavíte hodnotu <Zapnuto>, musíte udržovat zařízení zapnuté, aby se udržoval účinek odstranění
kondenzace.
● Nastavení možnosti <Čas do automatického vypnutí> je nedostupné, pokud je možnost <Rež. odstranění
rosení> nastavena na hodnotu <Zap>.
485
Nastavení seznamu nabídky
<Nastavení funkcí>
347W-08U
Položka
Popis
<Běžné>(P. 487)
Tato část popisuje nastavení běžná pro každou funkci.
<Kopírovat>(P. 493)
Tato část popisuje, jak určit nastavení kopírování.
<Tiskárna>(P. 495)
Tato část popisuje postup pro zadání nastavení tiskárny.
<Odeslat>(P. 520)
Tato část popisuje, jak určit nastavení pro odesílání faxů a naskenovaných originálů.
<Příjem/Přesměrování>(P. 532)
Tato část popisuje, jak určit nastavení pro příjem faxů a e-mailů.
<Uložení/Přístup k souborům>(P. 539) Tato část popisuje nastavení pro skenování originálů a tisk uložených souborů.
<Zabezpečený tisk>(P. 545)
Tato část popisuje nastavení pro zabezpečený tisk.
486
Nastavení seznamu nabídky
<Běžné>
347W-08W
Všechny položky vztahující se k nastavením běžným pro každou funkci jsou uvedeny s popisem. Výchozí nastavení jsou
označena křížkem ( ).
<Nast. podávání papíru>(P. 487)
<Nastavení skenování>(P. 490)
<Generovat klíč>(P. 491)
<Návod k nastavení faxu>(P. 492)
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená údajem „*1“ nemusí být zobrazena v závislosti na používaném modelu, volitelných
možnostech nebo dalších položkách nastavení.
● Nastavení označená údajem „*2“ nelze importovat ani exportovat.
<Nast. podávání papíru>
Nakonfigurujte nastavení podávání papíru.
<Automatický výběr zdroje papíru>
Zapněte nebo vypněte funkci automatického výběru zásuvky pro zdroje papíru. Je-li automatický výběr zásuvky
nastavený při tisku dokumentů na <Zap>, zařízení automaticky vybírá zdroj papíru, v němž je uložen papír
příslušné velikosti. Když dojde papír, toto nastavení také zajišťuje plynulý tisk přepínáním z jednoho zdroje
papíru na jiný, v němž je vložen papír stejné velikosti. Automatický výběr odpovídajícího zdroje papíru pro
jednotlivé funkce(P. 163)
<Kopírovat>
<Víceúčelová přihrádka>
<Vyp>
<Zap>
<Zásuvka 1>
<Vyp>
<Zap>
<Zásuvka 2>*1
<Vyp>
<Zap>
<Zásuvka 3>*1
<Vyp>
<Zap>
<Zásuvka 4>*1
<Vyp>
<Zap>
<Tiskárna>
<Víceúčelová přihrádka>
487
Nastavení seznamu nabídky
<Vyp>
<Zap>
<Zásuvka 1>
<Vyp>
<Zap>
<Zásuvka 2>*1
<Vyp>
<Zap>
<Zásuvka 3>*1
<Vyp>
<Zap>
<Zásuvka 4>*1
<Vyp>
<Zap>
<Příjem/Fax >/<Příjem>
<Víceúčelová přihrádka>
<Vyp>
<Zap>
<Zásuvka 1>
<Vyp>
<Zap>
<Zásuvka 2>*1
<Vyp>
<Zap>
<Zásuvka 3>*1
<Vyp>
<Zap>
<Zásuvka 4>*1
<Vyp>
<Zap>
<Jiná>
<Víceúčelová přihrádka>
<Vyp>
<Zap>
<Zásuvka 1>
<Vyp>
<Zap>
<Zásuvka 2>*1
<Vyp>
<Zap>
<Zásuvka 3>*1
<Vyp>
<Zap>
<Zásuvka 4>*1
<Vyp>
488
Nastavení seznamu nabídky
<Zap>
<Přepnout způsob podávání papíru>
Toto nastavení zadejte, chcete-li dokument tisknout na papír s logy. Chcete-li při běžném používání tisknout na
papír s logy, je třeba změnit umístění lícové strany papíru ve zdroji papíru podle toho, zda tisknete jednostranně
nebo oboustranně. Změníte-li však nastavení na možnost <Priorita tiskové strany>, lze papír vkládat stejným
způsobem lícem dolů při jednostranném i oboustranném tisku. Další informace najdete v části Vkládání
předtištěného papíru(P. 149) .
<Víceúčelová přihrádka>
<Priorita rychlosti>
<Priorita tiskové strany>
<Zásuvka 1>
<Priorita rychlosti>
<Priorita tiskové strany>
<Zásuvka 2> *1
<Priorita rychlosti>
<Priorita tiskové strany>
<Zásuvka 3> *1
<Priorita rychlosti>
<Priorita tiskové strany>
<Zásuvka 4> *1
<Priorita rychlosti>
<Priorita tiskové strany>
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Běžné> <Nast. podávání papíru> <Přepnout způsob
podávání papíru> Vyberte zdroj papíru Vyberte <Priorita rychlosti> nebo <Priorita tiskové
strany>
Zdroje papíru
Vyberte zdroj papíru, jehož nastavení chcete změnit.
<Priorita rychlosti>
Při používání papíru s předtištěným logem je třeba obrátit vložený papír, když provádíte jednostranný a
oboustranný tisk.
489
Nastavení seznamu nabídky
● Pokud se nechcete zabývat tím, na kterou stranu tisknout, doporučujeme vybrat možnost <Priorita rychlosti>.
<Priorita tiskové strany>
Chcete-li tisknout na určitou stranu papíru, není třeba obracet papír ve zdroji papíru, ať už je vybrán
jednostranný, nebo oboustranný tisk.
● Je-li pro zdroj papíru, v němž je uložen papír, který nelze použít k oboustrannému tisku, zadána <Priorita
tiskové strany> ( Použitelný papír(P. 675) ), pro zdroj papíru se namísto toho použije <Priorita rychlosti>.
V takovém případě je třeba papír uložit stejným způsobem, jako když je vybrána <Priorita rychlosti> (
Vkládání předtištěného papíru(P. 149) ).
● Je-li vybrána možnost <Priorita tiskové strany>, může se jednostranný tisk zpomalit.
<Nastavení skenování>
Nakonfigurujte nastavení skenování.
<Automatické přepnutí online>
Když skenujete z počítače, pomocí této možnosti můžete nastavit automatický přechod do režimu online za
účelem použití vzdáleného skenování (pohotovostní režim skeneru) bez použití ovládacího panelu.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
online>
<Nastavení funkcí>
<Běžné>
<Nastavení skenování>
<Automatické přepnutí
Vyberte možnost <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Automatické přepnutí offline>
Pokud po zadanou dobu od zobrazení následující obrazovky není provedeno skenování (zařízení je nastaveno
online na skenování), zařízení automaticky přejde do režimu offline. Zadejte dobu, po níž zařízení přejde do
režimu offline.
<Nastavit tuto funkci>
<Vyp>
<Zap>
<Nastavit čas>
1 až 5
až 60 (min)
490
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Běžné> <Nastavení skenování> <Automatické přepnutí
offline> Vyberte <Zap> v nabídce <Nastavit tuto funkci> Zadejte čas v nabídce <Nastavit
čas>
<Použít>
<Generovat klíč>
Nakonfigurujte nastavení generování souboru.
<Nastavení obrazu výstupního souboru>
Zadejte nastavení hodnoty gamma sloužící k převodu naskenovaných originálů na soubory.
<Hodnota gama VYS. YCbCr>
Vyberte hodnotu gamma používanou při převodu naskenovaných barevných originálů na určený formát
souborů. Můžete zadat stejnou hodnotu gama jako u monitoru, který je používán k prohlížení převedených
souborů. Soubory budou zobrazeny s úrovní jasu odpovídající originálním dokumentům.
<Gamma 1,0>
<Gamma 1,4>
<Gamma 1,8>
<Gamma 2,2>
<Nabídka>
souboru>
<Nastavení funkcí>
<Běžné>
<Hodnota gama VYS. YCbCr>
<Generovat klíč>
<Nastavení obrazu výstupního
Vyberte hodnotu gamma
● Informace o hodnotách gama monitoru naleznete v příručce dodané s monitorem.
<Nastavení OCR (Prohledatelný text)>
Chcete-li spustit funkci optického rozpoznávání znaků (OCR) pro textový originál a vytvořit soubor PDF
umožňující hledání, zadejte, zda má zařízení určit směr textu originálu a orientaci originálu.
<Inteligentní skenování>
<Vyp>
<Zap>
<Nabídka>
text)>
<Nastavení funkcí>
<Běžné>
<Generovat klíč>
<Nastavení OCR (Prohledatelný
Vyberte <Vyp> nebo <Zap> v nabídce <Inteligentní skenování>
<Použít>
<Nastav. 256bit AES (Šifr. PDF)> *1
Když generujete zašifrovaný soubor PDF, lze úroveň šifrování souboru PDF nastavit na hodnotu „128 bitů“ nebo
„256 bitů“. Je-li vybrána hodnota „256 bitů“, lze změnit verzi kompatibilní s aplikací Acrobat.
491
Nastavení seznamu nabídky
<Acrobat 9.0 nebo ekvivalent>
<Acrobat 10.0 nebo ekvivalent>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
<Běžné>
<Generovat klíč>
<Nastav. 256bit AES (Šifr. PDF)>
Vyberte možnost <Acrobat 9.0 nebo ekvivalent> nebo <Acrobat 10.0 nebo ekvivalent>
<Návod k nastavení faxu> *1*2
Vyberte, pokud chcete zobrazit pokyny na obrazovce sloužící k zadání nastavení, včetně faxového čísla a režimu příjmu.
Konfigurace počátečního nastavení pro funkce faxu(P. 78)
492
Nastavení seznamu nabídky
<Kopírovat>
347W-08X
Všechna nastavení týkající se kopírování jsou uvedena s popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená hvězdičkou (*) nemusí být zobrazena v závislosti na používaném modelu, volitelných
možnostech nebo dalších položkách nastavení.
<Změnit výchozí nastavení (Kopie)>
Výchozí nastavení kopírování můžete změnit. Vybraná nastavení se použijí jako výchozí nastavení funkce kopírování.
Změna výchozího nastavení pro funkce(P. 170)
<Počet kopií>
1 až 999
<Zdroj papíru>
<Víceúčelová přihrádka>
<Zásuvka 1>
<Zásuvka 2>*
<Zásuvka 3>*
<Zásuvka 4>*
<Sytost>
Devět úrovní
<Nastavit sytost pozadí>
<Auto>
<Nastavit (Ruční)>
Devět úrovní
<Poměr kopírování>
Vlastní poměr
<100 % (1:1)>
<Auto>
<400 % Max>
<200 %>
<141 % A5->A4>
<70 % A4->A5>
<50 %>
<25 % Min>
<2stranný tisk>
<Vypnuto>
<1stranný > 2stranný>
493
Nastavení seznamu nabídky
<2stranný > 2stranný>
<2stranný > 1stranný>
<Orig./Kon. typ>
<N na 1>
<Vypnuto>
<2 na 1>
<4 na 1>
<Rozvržení>
<Typ originálu>
<Text>
<Text/Foto>
<Text/Foto (Vysoká kvalita)>
<Foto>
<Třídit>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Smazat rám>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Ostrost>
Sedm úrovní
494
Nastavení seznamu nabídky
<Tiskárna>
347W-08Y
Všechna nastavení týkající se tiskárny jsou uvedena s popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
<Nastavení tiskárny>(P. 495)
<Výběr PDL (Plug and Play)>(P. 519)
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená údajem „*1“ nemusí být zobrazena v závislosti na používaném modelu, volitelných
možnostech nebo dalších položkách nastavení.
● Nastavení označená údajem „*2“ nelze importovat ani exportovat.
Priorita nastavení
● Pokud se nastavení tisku zadá z ovladače tiskárny a ovládacího panelu zařízení, specifikace z ovladače
tiskárny je důležitější než z ovládacího panelu. Specifikace zadaná z ovládacího panelu se uplatní v některých
specifických případech, například když při tisku v režimu PS/PCL a tisku z UNIXu nebo jiných operačních
systémů, které nepodporují ovladače tiskárny.
<Nastavení tiskárny>
Nakonfigurujte nastavení tisku a činností tiskárny.
<Při tisku upřednostnit nastavení ovladače>
Vyberte, zda se má tisk provádět podle nastavení ovladače tiskárny pro velikost a typ papíru, která mají
přednost před nastaveními zařízení provedenými pro každý zdroj papíru v možnosti <Nast. papíru> na
obrazovce Domů. Výběrem možnosti <Zapnuto> můžete tisknout ze zdroje papíru zadaného v ovladači tiskárny,
a to bez ohledu na nastavení papíru na zařízení. Je možné nastavit chybovou zprávu, která se zobrazí, pokud se
velikost vloženého papíru velmi liší od nastavení v ovladači tiskárny.
<Víceúčelová přihrádka>
<Upřednostnit nast. ovladače>
<Vyp>
<Zap>
<Akce při neshodě velikosti>
<Vynutit výstup>
<Zobrazit chybu>
<Zásuvka 1>
<Upřednostnit nast. ovladače>
<Vyp>
<Zap>
495
Nastavení seznamu nabídky
<Akce při neshodě velikosti>
<Vynutit výstup>
<Zobrazit chybu>
<Zásuvka 2> *1
<Upřednostnit nast. ovladače>
<Vyp>
<Zap>
<Akce při neshodě velikosti>
<Vynutit výstup>
<Zobrazit chybu>
<Zásuvka 3> *1
<Upřednostnit nast. ovladače>
<Vyp>
<Zap>
<Akce při neshodě velikosti>
<Vynutit výstup>
<Zobrazit chybu>
<Zásuvka 4> *1
<Upřednostnit nast. ovladače>
<Vyp>
<Zap>
<Akce při neshodě velikosti>
<Vynutit výstup>
<Zobrazit chybu>
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Tiskárna> <Nastavení tiskárny> <Při tisku upřednostnit
nastavení ovladače> Vyberte zdroj papíru Vyberte <Zap> v položce <Upřednostnit nast.
ovladače> <Akce při neshodě velikosti> Vyberte <Vynutit výstup> nebo <Zobrazit
chybu>
<Použít>
<Vynutit výstup>
Pokračujte v tisku, i když je velikost papíru nastavená v ovladači tiskárny značně jiná než velikost vkládaného
papíru.
<Zobrazit chybu>
Když je velikost papíru nastavená v ovladači tiskárny značně jiná než velikost vkládaného papíru, zobrazí se
chybová zpráva a tisk se zastaví.
496
Nastavení seznamu nabídky
● Pokud nastavení ovladače tiskárny neodpovídá skutečné velikosti a typu vloženého papíru s výběrem
<Zap>, může dojít k zachycení papíru nebo k tiskové chybě.
<Kopie>
Nastavte počet kopií, které chcete vytisknout.
1
až 999
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
kopií, které chcete vytisknout
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<Kopie>
Nastavte počet
<Nastavení tiskárny>
<2stranný tisk>
<Použít>
<2stranný tisk>
Zvolte, zda chcete vytvářet oboustranné výtisky.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
Vyberte
možnost <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Výchozí papír>
Pomocí této položky vyberete velikost a typ papíru.
<Nabídka>
papír>
<Nastavení funkcí>
Vyberte velikost papíru
Použitelný papír(P. 675)
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<Výchozí
Vyberte typ papíru
<Změna velikosti papíru>
Zvolte, zda chcete přepnout mezi tiskem na papír velikosti A4 a Letter, pokud je vložen papír jedné z těchto
velikostí, ale nikoli druhé. Když zvolíte možnost <Zapnuto>, pokud pro tisk z počítače určíte papír velikosti A4,
ale papír velikosti A4 není v zařízení vložený, zařízení vytiskne dokument na papír velikosti Letter.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
497
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka>
papíru>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<Změna velikosti
Vyberte možnost <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
● V aplikaci nebo ovladači tiskárny můžete zadat nastavení tisku, jako je počet kopií nebo jednostranný/
oboustranný tisk. Nastavení <Změna velikosti papíru> však lze zadat pouze na zařízení.
<Kvalita tisku>
Můžete změnit nastavení týkající se kvality tisku.
<Sytost> *1
Upravte sytost toneru.
17 úrovní
<Jemné nastav.>
<Vysoká>/<Střední>/<Nízká>
17 úrovní
<Nabídka>
tisku>
<Nastavení funkcí>
<Sytost>
<Tiskárna>
Nastavte sytost
<Nastavení tiskárny>
<Kvalita
<Použít>
● Možnost <Jemné nastav.> lze použít k nastavení sytosti toneru na tři úrovně sytosti: vysoká sytost,
střední sytost a nízká sytost.
● Když je volba <Úspora toneru> nastavena na <Zapnuto>, nelze tuto položku nastavit.
<Úspora toneru>
Spotřebu toneru můžete snížit. Když chcete před konečným zadáním tisku velkého objemu zkontrolovat
rozložení stránky nebo další vzhledové charakteristiky, vyberte možnost <Zapnuto>.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
toneru>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
498
<Nastavení tiskárny>
<Kvalita tisku>
<Úspora
Nastavení seznamu nabídky
<Zdokonalení obrazu>
Zapněte nebo vypněte režim vyhlazování, ve kterém se okraje znaků a grafiky vytisknou vyhlazené.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
tisku>
<Nastavení funkcí>
<Zdokonalení obrazu>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<Kvalita
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Rozlišení>
Zadejte rozlišení, které se má použít pro zpracování tiskových dat.
<1200 dpi>
<600 dpi>
<Nabídka>
tisku>
<Nastavení funkcí>
<Rozlišení>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<Kvalita
Vyberte <1200 dpi> nebo <600 dpi>
<Rozvržení>
Zadejte nastavení rozvržení stránky, například umístění vazby a hodnoty okrajů.
<Umístění vazby>
Pokud chcete výtisky svázat pomocí sešívačky, použijte tuto položku k nastavení toho, zda svázat výtisky po
dlouhé, nebo krátké straně. Nastavte tento parametr v kombinaci s parametrem <Vnitřní okraj>, který udává
mezeru pro vazbu pro umístění vazby.
<Delší strana>
<Kratší strana>
<Nabídka>
vazby>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
Vyberte <Delší strana> nebo <Kratší strana>
<Delší strana>
Tímto parametrem zadáte, že se vazba má provést po dlouhé straně papíru.
499
<Rozvržení>
<Umístění
Nastavení seznamu nabídky
<Kratší strana>
Tímto parametrem zadáte, že se vazba má provést po krátké straně papíru.
<Vnitřní okraj>
Posuňte pozici tisku a upravte tím mezeru pro vazbu na příslušném okraji zadáním volby <Umístění vazby>.
Hodnota „00,0“ nemá žádný vliv na okraj vazby.
-50,0 až 00,0
až +50,0 (mm)
<Nabídka>
okraj>
<Nastavení funkcí>
Zadejte okraj pro svázání
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<Rozvržení>
<Vnitřní
<Použít>
Zadejte hodnotu pro nastavení
Zadejte směr posunu tiskové pozice a šířku posunu. Ať je nastavovaná hodnota „+“ nebo „-“, hodnota určuje
okraj vazby spolu s úpravou okraje pro vazbu. Okraj pro vazbu můžete upravit po krocích o velikosti 0,5 mm.
Základní operace(P. 126)
Delší strana
Kratší strana
Hodnota se znaménkem „+“
Levý okraj papíru
Horní okraj papíru
Hodnota se znaménkem „-“
Pravý okraj papíru Spodní okraj papíru
Hodnota nastavení
<Přesadit kratší stranu/Přesadit delší stranu>
Bez ohledu na zdroj papíru můžete u všech tiskových úloh posouvat pozici tisku v jednotkách „0,5 mm“.
-50,0 až 00,0
až +50,0 (mm)
500
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
kombinaci směru úpravy a tiskové strany
<Nastavení tiskárny>
Zadejte hodnotu přesahu
<Rozvržení>
Vyberte
<Použít>
<Přesadit kratší stranu (Přední)>/<Přesadit delší stranu (Přední)>
Posune se pozice tisku na straně papíru nahoře.
<Přesadit kratší stranu (Zadní)>/<Přesadit delší stranu (Zadní)>
Posune se pozice tisku na straně papíru dole.
Zadejte hodnotu pro nastavení
Pro nastavení <Přesadit kratší stranu (Přední)>/<Přesadit kratší stranu (Zadní)>, zadejte hodnotu se
znaménkem „+“ pro posun tiskové pozice zleva doprava. Pro nastavení <Přesadit delší stranu (Přední)>/
<Přesadit delší stranu (Zadní)>, zadejte hodnotu se znaménkem „+“ pro posun tiskové pozice ve směru shora
dolů. Pro posun opačným směrem zadejte hodnotu se znaménkem „-“. Základní operace(P. 126)
<Přesadit kratší stranu (Přední)>
<Přesadit kratší stranu (Zadní)>
<Přesadit delší stranu (Přední)>
<Přesadit delší stranu (Zadní)>
<Automaticky přeskočit chybu>
Pokud se v průběhu tisku objeví nějaká chyba, tisk se zastaví. Pokud ovšem tuto položku nastavíte na
<Zapnuto>, určité chyby se přeskočí a tisk může pokračovat. Obvykle tuto položku nastavte na <Vypnuto>.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
chybu>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
Vyberte možnost <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
501
<Automaticky přeskočit
Nastavení seznamu nabídky
<Časová prodleva>
Nastavte dobu, po které se aktuální tisková úloha automaticky zruší, pokud dojde k přerušení příjmu tiskových
dat.
5 až 15
až 300 (s)
<Nabídka>
prodleva>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
Nastavte dobu prodlevy
<Nastavení tiskárny>
<Časová
<Použít>
<Režim>
Zadejte režim, v němž má zařízení pracovat, když je formát dat dokumentu neznámý.
<Auto>
<PS>
<PCL>
<PDF>
<XPS>
<Imaging>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<Režim>
Vyberte režim
personality
<Upřednostnit VÚ přihr.>
Určete, zda podávat papír z víceúčelové přihrádky při povoleném nastavení automatického výběru papíru. Je-li je
vybráno nastavení <Zapnuto>, je papír podáván z víceúčelové přihrádky, pokud je papír stejné velikosti a typu
vložen do víceúčelové přihrádky i zásuvky na papír.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
přihr.>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<Upřednostnit VÚ
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<UFR II>
Můžete změnit nastavení, které se uplatní při tisku z ovladače tiskárny UFR II.
<Polotóny>
Můžete vybrat metodu tisku k reprodukci půltónů (střední hodnoty mezi světlejšími a tmavšími oblastmi
obrazu), aby byla kvalita obrazu optimální.
<Rozlišení/Gradace>
502
Nastavení seznamu nabídky
Vyberte metodu použitou pro reprodukci půltónů. Tuto možnost lze zadat pro každý typ obrázku
v libovolném dokumentu.
<Text>
<Rozlišení>
<Barevný tón>
<Gradace>
<Vysoké rozlišení>
<Grafika>
<Rozlišení>
<Barevný tón>
<Gradace>
<Vysoké rozlišení>
<Obraz>
<Rozlišení>
<Barevný tón>
<Gradace>
<Vysoké rozlišení>
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Tiskárna> <Nastavení tiskárny> <UFR
II> <Polotóny> <Rozlišení/Gradace> Vyberte typ obrázku Vyberte metodu reprodukce
půltónů
Typ obrázku
Vyberte objekt, pro který chcete změnit nastavení. <Text> představuje písmena a znaky, <Grafika>
představuje čáry a číslice a <Obraz> představuje fotografie a obrázky.
Hodnota nastavení
<Rozlišení>
Zajistí kvalitní tisk s jasnými okraji textu. Je vhodné pro tisk znaků a jemných čar.
<Barevný tón>
Zajistí ostré okraje se silným kontrastem mezi světlou a tmavou. Je vhodný pro tisk obrázků, například
fotografií.
<Gradace>
Zajistí tisk s hladkým stupňováním a hladkými okraji. Je vhodná pro tisk čísel nebo grafů obsahující oblasti s
odstupňováním.
503
Nastavení seznamu nabídky
<Vysoké rozlišení>
Ve srovnání s parametrem <Rozlišení> zajistí jemnější tisk, ale stabilita kvality je o něco nižší. Tento režim je
vhodný pro tisk charakterových dat nebo jemných čar nebo dat CAD s ostrými okraji.
<Úspora papíru>
Zadejte, zda zakázat tisk prázdných stránek, pokud jsou obsaženy v tiskových datech.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
papíru>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<UFR II>
<Úspora
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<PCL>
Zadejte nastavení tisku PCL, například rozvržení stránky a kvalitu tisku.
<Úspora papíru>
Zadejte, zda zakázat tisk prázdných stránek, pokud jsou obsaženy v tiskových datech.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
papíru>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<Úspora
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Orientace>
Vyberte orientaci stránky z možností <Na výšku> (svislá orientace) nebo <Na šířku> (vodorovná orientace).
<Na výšku>
<Na šířku>
<Nabídka>
tiskárny>
<Nastavení funkcí>
<PCL>
<Orientace>
<Tiskárna>
<Nastavení
Vyberte <Na výšku> nebo <Na šířku>
<Číslo písma>
Zadejte písmo k použití tak, že vyberete příslušné číslo ID písma. Pomocí ovládacího panelu si můžete
vytisknout seznam písem PCL s příklady písem. Seznam písem PCL(P. 588)
0
až 104
504
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka>
písma>
<Nastavení funkcí>
Vyberte číslo písma
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<Číslo
<Použít>
<Velikost bodu> *1
Nastavte velikost písma v bodech, v krocích po 0,25. Toto nastavení lze zadat, pouze pokud je v nabídce <Číslo
písma> vybráno proporčně rozložené škálovatelné písmo.
4,00 až 12,00
až 999,75 (bod)
<Nabídka>
bodu>
<Nastavení funkcí>
Zadejte velikost bodu
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<Velikost
<Použít>
<Rozteč> *1
Nastavte rozteč, neboli cpi (počet znaků na palec), v krocích po 0,01. Toto nastavení lze zadat, pouze pokud je
v nabídce <Číslo písma> vybráno škálovatelné písmo s pevnou roztečí nebo rastrové písmo.
0,44 až 10,00
až 99,99 (cpi)
<Nabídka>
tiskárny>
<Nastavení funkcí>
<PCL>
<Rozteč>
<Tiskárna>
<Nastavení
Zadejte hodnotu rozteče
<Použít>
<Tvarové čáry>
Nastavte počet řádků (od 5 do 128), které se vytisknou na jednu stránku. Toto nastavení se automaticky
změní podle nastavení zadaných v nastaveních <Výchozí velik. papíru> a <Orientace>.
5 až 64
až 128 (čáry)
<Nabídka>
čáry>
<Nastavení funkcí>
Zadejte počet řádků
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<Tvarové
<Použít>
<Kódování znaků>
Vyberte kód znaku nejvhodnější pro počítač, z něhož zasíláte tisková data. Je-li kód znaku řízen písmem
nastaveným v nabídce <Číslo písma>, zadané nastavení bude potlačeno.
<ARABIC8>
<DESKTOP>
<GREEK8>
<HEBREW7>
<HEBREW8>
<PC8>
<PC850>
<PC851>
<PC852>
<PC858>
505
Nastavení seznamu nabídky
<ISO4>
<ISO6>
<ISO11>
<ISO15>
<ISO17>
<ISO21>
<ISO60>
<ISO69>
<ISOCYR>
<ISOGRK>
<ISOHEB>
<ISOL1>
<ISOL2>
<ISOL5>
<ISOL6>
<ISOL9>
<LEGAL>
<MATH8>
<MCTEXT>
<MSPUBL>
<PC775>
<PC862>
<PC864>
<PC866>
<PC8DN>
<PC8GRK>
<PC8TK>
<PC1004>
<PIFONT>
<PSMATH>
<PSTEXT>
<ROMAN8>
<ROMAN9>
<VNINTL>
<VNMATH>
<VNUS>
<WIN30>
<WINARB>
<WINBALT>
<WINCYR>
<WINGRK>
<WINL1>
<WINL2>
<WINL5>
<Nabídka>
znaků>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<Kódování
Vyberte kód znaku
<Vlastní papír>
Zvolte, zda nastavit vlastní velikost papíru. Vyberte možnost <Zapnuto> a nastavte rozměry papíru v nabídce
<Rozměr X> a <Rozměr Y>.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
papír>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Jednotka měření> *1
Vyberte jednotku pro nastavení vlastní velikosti papíru.
<Milimetr>
<Palce>
506
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<Vlastní
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka>
měření>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<Jednotka
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<Rozměr
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<Rozměr
Vyberte <Milimetr> nebo <Palce>
<Rozměr X> *1
Nastavte vodorovný rozměr (krátký okraj) vlastního papíru.
77 až 215
(mm)
<Nabídka>
X>
<Nastavení funkcí>
Zadejte rozměr
<Tiskárna>
<Použít>
<Rozměr Y> *1
Nastavte svislý rozměr (dlouhý okraj) vlastního papíru.
127 až 355
(mm)
<Nabídka>
Y>
<Nastavení funkcí>
Zadejte rozměr
<Tiskárna>
<Použít>
<Připojit CR k LF>
Nastavení, zda má zařízení po přijetí kódu posunu o řádek (LF) přidat nový řádek (CR). Pokud je zvolena
možnost <Ano>, jakmile zařízení přijme kód LF, poloha tisku se přesune na začátek dalšího řádku. Vyberete-li
možnost <Ne>, poloha tisku se přesune na další řádek přesně pod přijatý kód LF.
<Ano>
<Ne>
507
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka>
LF>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<Připojit CR k
Vyberte <Ano> nebo <Ne>
<Zvětšit šířku tisku A4>
Vyberte, zda se má tisková oblast papíru velikosti A4 v orientaci na výšku zvětšit na papír velikosti Letter.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
tisku A4>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<Zvětšit šířku
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Polotóny>
Můžete vybrat metodu tisku k reprodukci půltónů (střední hodnoty mezi světlejšími a tmavšími oblastmi
obrazu), aby byla kvalita obrazu optimální.
<Rozlišení/Gradace>
Vyberte metodu použitou pro reprodukci půltónů. Tuto možnost lze zadat pro každý typ obrázku
v libovolném dokumentu.
<Text>
<Rozlišení>
<Barevný tón>
<Gradace>
<Vysoké rozlišení>
<Grafika>
<Rozlišení>
<Barevný tón>
<Gradace>
<Vysoké rozlišení>
<Obraz>
<Rozlišení>
<Barevný tón>
<Gradace>
<Vysoké rozlišení>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
<Rozlišení/Gradace>
<Tiskárna>
Vyberte typ obrázku
508
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<Polotóny>
Vyberte metodu reprodukce půltónů
Nastavení seznamu nabídky
Typ obrázku
Vyberte objekt, pro který chcete změnit nastavení. <Text> představuje písmena a znaky, <Grafika>
představuje čáry a číslice a <Obraz> představuje fotografie a obrázky.
Hodnota nastavení
<Rozlišení>
Zajistí kvalitní tisk s jasnými okraji textu. Je vhodné pro tisk znaků a jemných čar.
<Barevný tón>
Zajistí ostré okraje se silným kontrastem mezi světlou a tmavou. Je vhodný pro tisk obrázků, například
fotografií.
<Gradace>
Zajistí tisk s hladkým stupňováním a hladkými okraji. Je vhodná pro tisk čísel nebo grafů obsahující oblasti s
odstupňováním.
<Vysoké rozlišení>
Ve srovnání s parametrem <Rozlišení> zajistí jemnější tisk, ale stabilita kvality je o něco nižší. Tento režim je
vhodný pro tisk charakterových dat nebo jemných čar nebo dat CAD s ostrými okraji.
<BarDIMM> *1
Toto nastavení umožňuje tisknout čárové kódy podporované soupravou Souprava pro tisk čárových kódů.
Pokud je vybráno nastavení <Umožnit>, zařízení vygeneruje čárové kódy, když přijme příkazy čárových kódů
z hostitelského počítače. Pokud je vybráno nastavení <Blokovat>, čárové kódy se nevygenerují, ani když jsou
z hostitelského počítače odeslány příkazy čárových kódů.
<Blokovat>
<Umožnit>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<BarDIMM>
Vyberte <Blokovat> nebo <Umožnit>
● Chcete-li nabídku BarDIMM povolit, je nutné aktivovat soupravu Souprava pro tisk čárových kódů. Když
čárové kódy netisknete, je vhodné nabídku BarDIMM zakázat. V opačném případě může dojít ke snížení
rychlosti zpracování běžných tiskových úloh.
● Výchozí nastavení je <Blokovat>. Pokud soupravu Souprava pro tisk čárových kódů aktivujete, změní se na
<Umožnit>.
509
Nastavení seznamu nabídky
<FreeScape> *1
Zadejte AEC (Alternate Escape Code), který se má použít pro příkazy týkající se čárových kódů, když
hostitelský počítač nepodporuje standardní kód Escape Code.
<Vypnuto>
<~>
<">
<#>
<$>
</>
<\>
<?>
<{>
<}>
<|>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<FreeScape>
Vyberte kód Escape
● Toto nastavení je dostupné, jen pokud je povolena možnost <BarDIMM>.
<PS>
Zadejte nastavení tisku PS, například rozvržení stránky a kvalitu tisku.
<Časová prodleva úlohy>
Toto nastavení umožňuje určit dobu před vypršením časového limitu úlohy. Pokud se úloha během
nastaveného časového limitu nedokončí, automaticky se zruší.
0
až 3600 (s)
<Nabídka>
úlohy>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
Zadejte počet sekund pro vypršení času úlohy
<PS>
<Časová prodleva
<PS>
<Chyba tisku PS>
<Použít>
<Chyba tisku PS>
Toto nastavení určí, zda se při zjištění chyby vytiskne chybová stránka.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
510
<Nastavení tiskárny>
Nastavení seznamu nabídky
<Polotóny>
Můžete vybrat metodu tisku k reprodukci půltónů (střední hodnoty mezi světlejšími a tmavšími oblastmi
obrazu), aby byla kvalita obrazu optimální.
<Rozlišení/Gradace>
Vyberte metodu použitou pro reprodukci půltónů. Tuto možnost lze zadat pro každý typ obrázku
v libovolném dokumentu.
<Text>
<Rozlišení>
<Gradace>
<Vysoké rozlišení>
<Grafika>
<Rozlišení>
<Gradace>
<Vysoké rozlišení>
<Obraz>
<Rozlišení>
<Gradace>
<Vysoké rozlišení>
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Tiskárna> <Nastavení
tiskárny> <PS> <Polotóny> <Rozlišení/Gradace> Vyberte typ obrázku
Vyberte metodu
reprodukce půltónů
Typ obrázku
Vyberte objekt, pro který chcete změnit nastavení. <Text> představuje písmena a znaky, <Grafika>
představuje čáry a číslice a <Obraz> představuje fotografie a obrázky.
Hodnota nastavení
<Rozlišení>
Zajistí tisk s hladkým stupňováním a hladkými okraji. Je vhodná pro tisk čísel nebo grafů obsahující oblasti s
odstupňováním.
<Gradace>
Zajistí ostré okraje se silným kontrastem mezi světlou a tmavou. Je vhodný pro tisk obrázků, například
fotografií.
<Vysoké rozlišení>
511
Nastavení seznamu nabídky
Zajistí kvalitní tisk s jasnými okraji textu. Je vhodné pro tisk znaků a jemných čar.
<Konverze odstínů šedé>
Zadejte způsob černobílého tisku barevných dat.
<sRGB>
<NTSC>
<Uniform RGB>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
odstínů šedé>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PS>
<Konverze
Vyberte typ převodu stupňů šedé
<sRGB>
Tiskne černobíle s důrazem na rozdílnost barev, takže se dosáhne plynulého odstupňování.
<NTSC>
Tiskne černobíle, takže výsledný snímek bude vypadat jako černobílý obraz v televizoru (systém NTSC).
<Uniform RGB>
Tiskne černobíle, takže R, G a B se jednotně převedou na stejnou úroveň šedé s použitím pouze jasu jako
reference.
<Nastavení obrázků>
Můžete změnit nastavení tisku, která se použijí při tisku souborů s obrázky (JPEG/TIFF).
<Polotóny>
Můžete změnit metodu tisku použitou k reprodukci půltónů (střední hodnoty mezi světlejšími a tmavšími
oblastmi obrazu), aby byla kvalita obrazu optimální.
<Gradace>
<Rozlišení>
<Vysoké rozlišení>
<Nabídka>
obrázků>
<Nastavení funkcí>
<Polotóny>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
Vyberte metodu reprodukce polotónů
512
<Nastavení
Nastavení seznamu nabídky
<Gradace>
Zajistí ostré okraje se silným kontrastem mezi světlou a tmavou. Je vhodný pro tisk obrázků, například fotografií.
<Rozlišení>
Zajistí tisk s hladkým stupňováním a hladkými okraji. Je vhodná pro tisk čísel nebo grafů obsahující oblasti s
odstupňováním.
<Vysoké rozlišení>
Zajistí kvalitní tisk s jasnými okraji textu. Je vhodné pro tisk znaků a jemných čar.
<PDF>
Pro soubory PDF můžete změnit nastavení.
<Zvětšit/Zmenšit na Přizpůsobit vel. pap.>
Zadejte, zda chcete zvětšit nebo zmenšit originál podle tiskového rozsahu papíru. Zvětšení nebo zmenšení
velikosti neovlivní poměr stran originálu.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
na Přizp. vel. pap.>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PDF>
<Zvětšit/Zmenšit
<PDF>
<Zvětšit
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Zvětšit tiskovou oblast>
Zadejte, zda chcete rozšířit rozsah tisku na velikost papíru.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
tiskovou oblast>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
● Pokud zadáte <Zapnuto>, může se stát, že části stránky blízko okraji nebudou vytištěny nebo že listy budou
částečně se šmouhami, a to v závislosti na typu originálu.
<N na 1>
Určete, zda více stránek zmenšit a vytisknout je na jednu stranu tak, aby první strana byla vlevo nahoře.
Chcete-li například vytisknout 4 strany na jeden list, vyberte <4 na 1>.
<Vypnuto>
513
Nastavení seznamu nabídky
<2 na 1>
<4 na 1>
<6 na 1>
<8 na 1>
<9 na 1>
<16 na 1>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PDF>
<N na 1>
Vyberte počet stránek, které chcete zkombinovat
<Tisk komentáře>
Určete, zda se mají vytisknout poznámky. Pokud zadáte <Auto>, poznámky v souborech PDF se vytisknou.
<Vypnuto>
<Auto>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
komentáře>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PDF>
<Tisk
Vyberte možnost <Vypnuto> nebo <Auto>
<Polotóny>
Můžete vybrat metodu tisku k reprodukci půltónů (střední hodnoty mezi světlejšími a tmavšími oblastmi
obrazu), aby byla kvalita obrazu optimální.
<Rozlišení/Gradace>
Vyberte metodu použitou pro reprodukci půltónů. Tuto možnost lze zadat pro každý typ obrázku
v libovolném dokumentu.
<Text>
<Rozlišení>
<Gradace>
<Vysoké rozlišení>
<Grafika>
<Rozlišení>
<Gradace>
<Vysoké rozlišení>
<Obraz>
<Rozlišení>
<Gradace>
<Vysoké rozlišení>
514
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka> <Nastavení funkcí>
tiskárny> <PDF> <Polotóny>
<Tiskárna> <Nastavení
<Rozlišení/Gradace> Vyberte typ obrázku
Vyberte metodu
reprodukce půltónů
Typ obrázku
Vyberte objekt, pro který chcete změnit nastavení. <Text> představuje písmena a znaky, <Grafika>
představuje čáry a číslice a <Obraz> představuje fotografie a obrázky.
Hodnota nastavení
<Rozlišení>
Zajistí tisk s hladkým stupňováním a hladkými okraji. Je vhodná pro tisk čísel nebo grafů obsahující oblasti s
odstupňováním.
<Gradace>
Zajistí ostré okraje se silným kontrastem mezi světlou a tmavou. Je vhodný pro tisk obrázků, například
fotografií.
<Vysoké rozlišení>
Zajistí kvalitní tisk s jasnými okraji textu. Je vhodné pro tisk znaků a jemných čar.
<Konverze odstínů šedé>
Zadejte způsob černobílého tisku barevných dat.
<sRGB>
<NTSC>
<Uniform RGB>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
odstínů šedé>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
Vyberte typ převodu stupňů šedé
<sRGB>
515
<PDF>
<Konverze
Nastavení seznamu nabídky
Tiskne černobíle s důrazem na rozdílnost barev, takže se dosáhne plynulého odstupňování.
<NTSC>
Tiskne černobíle, takže výsledný snímek bude vypadat jako černobílý obraz v televizoru (systém NTSC).
<Uniform RGB>
Tiskne černobíle, takže R, G a B se jednotně převedou na stejnou úroveň šedé s použitím pouze jasu jako
reference.
<XPS>
Pro soubory XPS můžete změnit nastavení.
<Polotóny>
Můžete vybrat metodu tisku k reprodukci půltónů (střední hodnoty mezi světlejšími a tmavšími oblastmi
obrazu), aby byla kvalita obrazu optimální.
<Rozlišení/Gradace>
Vyberte metodu použitou pro reprodukci půltónů. Tuto možnost lze zadat pro každý typ obrázku
v libovolném dokumentu.
<Text>
<Rozlišení>
<Gradace>
<Vysoké rozlišení>
<Grafika>
<Rozlišení>
<Gradace>
<Vysoké rozlišení>
<Obraz>
<Rozlišení>
<Gradace>
<Vysoké rozlišení>
<Nabídka> <Nastavení funkcí>
tiskárny> <XPS> <Polotóny>
<Tiskárna> <Nastavení
<Rozlišení/Gradace> Vyberte typ obrázku
reprodukce půltónů
516
Vyberte metodu
Nastavení seznamu nabídky
Typ obrázku
Vyberte objekt, pro který chcete změnit nastavení. <Text> představuje písmena a znaky, <Grafika>
představuje čáry a číslice a <Obraz> představuje fotografie a obrázky.
Hodnota nastavení
<Rozlišení>
Zajistí tisk s hladkým stupňováním a hladkými okraji. Je vhodná pro tisk čísel nebo grafů obsahující oblasti s
odstupňováním.
<Gradace>
Zajistí ostré okraje se silným kontrastem mezi světlou a tmavou. Je vhodný pro tisk obrázků, například
fotografií.
<Vysoké rozlišení>
Zajistí kvalitní tisk s jasnými okraji textu. Je vhodné pro tisk znaků a jemných čar.
<Konverze odstínů šedé>
Zadejte způsob černobílého tisku barevných dat.
<Text>
<sRGB>
<NTSC>
<Uniform RGB>
<Grafika>
<sRGB>
<NTSC>
<Uniform RGB>
<Obraz>
<sRGB>
<NTSC>
<Uniform RGB>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
odstínů šedé>
<Tiskárna>
Vyberte typ obrázku
<Nastavení tiskárny>
Vyberte typ převodu stupňů šedé
517
<XPS>
<Konverze
Nastavení seznamu nabídky
Typ obrázku
Vyberte objekt, pro který chcete změnit nastavení. <Text> představuje písmena a znaky, <Grafika>
představuje čáry a číslice a <Obraz> představuje fotografie a obrázky.
Typ převodu stupňů šedé
<sRGB>
Tiskne černobíle s důrazem na rozdílnost barev, takže se dosáhne plynulého odstupňování.
<NTSC>
Tiskne černobíle, takže výsledný snímek bude vypadat jako černobílý obraz v televizoru (systém NTSC).
<Uniform RGB>
Tiskne černobíle, takže R, G a B se jednotně převedou na stejnou úroveň šedé s použitím pouze jasu jako
reference.
<Úspora papíru>
Zadejte, zda zakázat tisk prázdných stránek, pokud jsou obsaženy v tiskových datech.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
papíru>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<XPS>
<Úspora
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Výstup komprimovaného obrazu>
Zadejte operaci, která se má provést, když poklesne kvalita tisku z důvodu nedostatečné velikosti paměti
během tisku.
<Výstup>
<Zobrazit chybu>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
komprim. obrazu>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
Vyberte <Výstup> nebo <Zobrazit chybu>
<Výstup>
Pokračuje v tisku bez ohledu na míru zhoršení kvality obrázku.
<Zobrazit chybu>
Jestliže kvalita obrázku výrazně poklesne, zobrazí se chybové hlášení a tisk se zastaví.
518
<XPS>
<Výstup
Nastavení seznamu nabídky
<Výběr PDL (Plug and Play)>
Vyberte jazyk popisu stránky tak, aby bylo zařízení rozpoznáno jako tiskárna kompatibilní s daným jazykem, je-li
připojeno k počítači pomocí funkce Plug and Play.
<Síť> *2
Vyberte jazyk popisu stránky tak, aby bylo zařízení rozpoznáno jako tiskárna kompatibilní s daným jazykem, je-li
zjištěno přes síť.
<FAX>*1
<UFR II>
<UFR II (V4)>
<PCL6>
<PCL6 (V4)>
<PS>
<USB>
Vyberte jazyk popisu stránky tak, aby bylo zařízení rozpoznáno jako tiskárna kompatibilní s daným jazykem, je-li
připojeno k počítači přes rozhraní USB.
<UFR II>
<UFR II (V4)>
<PCL6>
<PCL6 (V4)>
<PS>
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Tiskárna>
<USB> Vyberte jazyk popisu stránky <OK>
<Výběr PDL (Plug and Play)>
Restartujte zařízení
Vyberte <Síť> nebo
<FAX>
Rozpozná a připojí zařízení jako fax.
<UFR II>
Rozpozná a připojí zařízení jako tiskárnu UFR II.
<UFR II (V4)>
Rozpozná a připojí zařízení jako tiskárnu UFR II kompatibilní se specifikacemi papíru XML (XPS).
<PCL6>
Rozpozná a připojí zařízení jako tiskárnu PCL6.
<PCL6 (V4)>
Rozpozná a připojí zařízení jako tiskárnu PCL6.
<PS>
Rozpozná a připojí zařízení jako tiskárnu PS.
519
Nastavení seznamu nabídky
<Odeslat>
347W-090
Všechna nastavení týkající se odesílání faxů a skenovaných originálů jsou uvedena s popisem. Výchozí nastavení jsou
označena křížkem ( ).
<Běžná nastavení>(P. 520)
<Nastavení skenování a odesílání>(P. 521)
<Nastavení faxu>(P. 526)
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená údajem „*1“ nemusí být zobrazena v závislosti na používaném modelu, volitelných
možnostech nebo dalších položkách nastavení.
● Nastavení označená údajem „*2“ mohou být v závislosti na vaší zemi či oblasti nedostupná, lišit se nebo mít
jiné výchozí hodnoty.
● Nastavení označená údajem „*3“ nelze importovat ani exportovat.
<Běžná nastavení>
Nakonfigurujte nastavení k omezení cílů v době odesílání faxů, e-mailů nebo faxů I-Fax a určete metodu potvrzení,
abyste zabránili přenosu na nesprávná místa určení.
<Omezit nová místa určení>
Zvolte, zda se faxová čísla a e-mailové/i-faxové adresy, které lze zadat jako místa určení, mají omezit na čísla
a adresy již zaregistrované v adresáři. Omezení nových míst určení, která lze zadávat(P. 404)
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Omezit odesílání z výpisu>
Zvolte, zda zabránit volbě místa určení z výpisů zaslaných úloh.
určení(P. 404)
Zákaz použití naposledy použitých míst
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Potvrdit při kódov. volbě VYS.>
Zvolte, zda se mají zobrazit údaje zadaného čísla kódovaných voleb, je-li vybráno jako místo určení.
míst určení uložených v adresáři(P. 404)
Zobrazení
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Potvr. místo urč. před odesl.>
Určete, zda při odesílání faxů, e-mailů a faxů I-Fax zobrazit obrazovku potvrzení místa určení. Je-li vybrána
možnost <Pouze pro sekvenční vysílání>, potvrzovací obrazovka se zobrazí, pouze pokud je zadáno více míst
určení.
Kontrola míst určení při odesálání dat(P. 405)
520
Nastavení seznamu nabídky
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Pouze pro sekvenční vysílání>
<Nastavení skenování a odesílání>
Lze změnit a zaregistrovat nastavení pro odesílání faxů nebo naskenovaných dokumentů.
<Registrovat název jednotky>
Zaregistrujte jméno odesílatele e-mailů a faxů I-Fax. Zaregistrované jméno se zobrazí v e-mailech spolu s emailovou adresou. Není-li jméno odesílatele zaregistrováno, zobrazí se pouze e-mailová adresa.
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
název jednotky>
<Odeslat>
Zadejte jméno odesílatele
<Nastavení skenování a odesílání>
<Registrovat
<Použít>
<Nastavení e-mailu>
Změňte výchozí nastavení pro skenování originálů a jejich odesílání v e-mailech.
<Změnit výchozí nastavení (E-mail)>
Můžete změnit výchozí nastavení pro skenování originálů a jejich odesílání v e-mailech. Vybraná nastavení se
použijí jako výchozí nastavení při skenování originálů. Změna výchozího nastavení pro funkce(P. 170)
<Velikost skenování>
<A4>
<A5R>
<A6>
<B5>
<LTR>
<LGL>
<STMT>
<EXEC>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (státní správa)>
<LEGAL (státní správa)>
<LEGAL (Indie)>
<FOOLSCAP (Austrálie)>
<OFICIO (Brazílie)>
<OFICIO (Mexiko)>
<Typ souboru>
<PDF>
<PDF (Kompakt)>
<PDF (Kompakt/OCR)>
<PDF (OCR)>
<Nastavit detaily PDF>
<PDF>/<PDF (Kompakt)>/<PDF (Kompakt/OCR)>/<PDF (OCR)>
521
Nastavení seznamu nabídky
<Šifrování>
<Žádné>
<Acrobat 7.0 nebo pozdější/128-bit AES>
<Acrobat 9.0 nebo ekvivalent/256-bit AES>*1
<Acrobat 10.0 nebo ekvivalent/256-bit AES>*1
<Digitální podpisy>
<Žádné>
<Horní levý>
<Rozdělit na stránky>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<JPEG>
<TIFF>
<Nastavit detaily TIFF>
<Rozdělit na stránky>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Sytost>
Devět úrovní
<Orientace originálu>
<Na výšku>
<Na šířku>
<Typ originálu>
<Text>
<Text/Foto>
<Foto>
<2stranný originál >
<Vypnuto>
<Typ kniha>
<Typ kalendář>
<Ostrost>
Sedm úrovní
<Velikost dat>
<Malá: Priorita paměti>
<Standardní>
<Velká: Priorita kvality obrazu>
<Předmět/Zpráva>
<Předmět>
<Zpráva>
<Odpovědět>
<Žádné>
<Zadat z adresáře>
522
Nastavení seznamu nabídky
<Priorita>
<Nízká>
<Standardní>
<Vysoká>
<Nastavení I-faxu>
Zadejte základní nastavení pro používání zařízení jako I-Fax.
<Změnit výchozí nastavení (I-Fax)>
Lze změnit výchozí nastavení pro odesílání faxů I-Fax. Vybraná nastavení se použijí jako výchozí nastavení při
skenování originálů. Změna výchozího nastavení pro funkce(P. 170)
<Velikost skenování>
<A4>
<A5R>
<A6>
<B5>
<LTR>
<LGL>
<STMT>
<EXEC>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (státní správa)>
<LEGAL (státní správa)>
<LEGAL (Indie)>
<FOOLSCAP (Austrálie)>
<OFICIO (Brazílie)>
<OFICIO (Mexiko)>
<Sytost>
Devět úrovní
<Typ originálu>
<Text>
<Text/Foto>
<Foto>
<2stranný originál >
<Vypnuto>
<Typ kniha>
<Typ kalendář>
<Ostrost>
Sedm úrovní
<Předmět/Zpráva>
<Předmět>
<Zpráva>
523
Nastavení seznamu nabídky
<Odpovědět>
<Žádné>
<Zadat z adresáře>
<ID terminálu VYS.>
Do záhlaví odesílaných dokumentů lze vložit různé informace, jako například datum a čas přenosu a emailovou adresu zařízení (informace o odesílateli). Tyto údaje informují příjemce o čase a odesílateli faxu IFax.
<Přidat ID terminálu VYS.>
<Vyp>
<Zap>
<Poloha tisku>
<Oblast uvnitř obrazu>
<Oblast vně obrazu>
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Odeslat> <Nastavení skenování a odesílání> <Nastavení Ifaxu> <ID terminálu VYS.> Vyberte <Zapnuto> v nabídce <Přidat ID terminálu VYS.> <Poloha
tisku>
Vyberte možnost <Oblast uvnitř obrazu> nebo <Oblast vně obrazu>
<Použít>
<Nastavení souboru>
Změňte výchozí nastavení, která se použijí při ukládání originálů do sdílené složky nebo na server FTP.
<Změnit výchozí nastavení (Fax)>
Můžete změnit výchozí nastavení, která se použijí při ukládání originálů do sdílené složky nebo na server FTP.
Vybraná nastavení se použijí jako výchozí nastavení při skenování. Změna výchozího nastavení pro
funkce(P. 170)
<Velikost skenování>
<A4>
<A5R>
<A6>
<B5>
<LTR>
<LGL>
<STMT>
<EXEC>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (státní správa)>
<LEGAL (státní správa)>
<LEGAL (Indie)>
<FOOLSCAP (Austrálie)>
<OFICIO (Brazílie)>
<OFICIO (Mexiko)>
<Typ souboru>
<PDF>
524
Nastavení seznamu nabídky
<PDF (Kompakt)>
<PDF (Kompakt/OCR)>
<PDF (OCR)>
<Nastavit detaily PDF>
<PDF>/<PDF (Kompakt)>/<PDF (Kompakt/OCR)>/<PDF (OCR)>
<Šifrování>
<Žádné>
<Acrobat 7.0 nebo pozdější/128-bit AES>
<Acrobat 9.0 nebo ekvivalent/256-bit AES>*1
<Acrobat 10.0 nebo ekvivalent/256-bit AES>*1
<Digitální podpisy>
<Žádné>
<Horní levý>
<Rozdělit na stránky>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<JPEG>
<TIFF>
<Nastavit detaily TIFF>
<Rozdělit na stránky>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Sytost>
Devět úrovní
<Orientace originálu>
<Na výšku>
<Na šířku>
<Typ originálu>
<Text>
<Text/Foto>
<Foto>
<2stranný originál>
<Vypnuto>
<Typ kniha>
<Typ kalendář>
<Ostrost>
Sedm úrovní
<Velikost dat>
<Malá: Priorita paměti>
<Standardní>
<Velká: Priorita kvality obrazu>
525
Nastavení seznamu nabídky
<Nastavení faxu> *1
Zadejte základní nastavení pro používání zařízení jako faxu.
<Změnit výchozí nastavení (Fax)>
Lze změnit výchozí nastavení pro odesílání faxů. Vybraná nastavení se použijí jako výchozí nastavení při
skenování originálů. Změna výchozího nastavení pro funkce(P. 170)
<Rozlišení>
<200 x 100 dpi (Normální)>
<200 x 200 dpi (Jemné)>
<200 x 200 dpi (Foto)>
<200 x 400 dpi (Super jemné)>
<400 x 400 dpi (Ultra jemné)>
<Sytost>
Devět úrovní
<2stranný originál >
<Vypnuto>
<Typ kniha>
<Typ kalendář>
<Ostrost>
Sedm úrovní
<Alarm vyvěšení>
Zvolte, zda má zařízení vydávat zvukové upozornění, když sluchátko telefonu nebo volitelné sluchátko připojené
k zařízení není správně usazeno na základně. Můžete také nastavit hlasitost zvukového upozornění.
0
až 3
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
hlasitost zvuku upozornění
<Odeslat>
<Nastavení faxu>
<Alarm vyvěšení>
Vyberte
<Použít>
<VYS. s ECM>
Povolte nebo zakažte režim korekce chyb (ECM). Režim ECM vyhledává chyby faxových dat a opravuje je. Chceteli snížit výskyt chyb na přijatých faxech, viz <PŘ. s ECM>(P. 534) .
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
ECM>
<Nastavení funkcí>
<Odeslat>
<Zapnuto>
526
<Nastavení faxu>
<VYS. s
Nastavení seznamu nabídky
● Režim ECM je třeba povolit na zařízení i na druhém faxovém zařízení, protože kontrola chyb se
provádí na odesílacím i přijímacím zařízení.
● K chybám může docházet i v případě, že je režim ECM povolen, kvůli stavu telefonní linky.
● Je-li režim ECM povolen, může zpracování dat trvat déle než obvykle, protože při přenosu dat se
provádí kontroly a opravy chyb.
<Nastavit dobu prodlevy> *2
Například když telefonujete vytočením čísel „0 – (prodleva) – (telefonní číslo)“, nejprve se vytočí 0 a poté po
několika sekundách telefonní číslo. Při zasílání faxů do zahraničí je třeba místo určení zadat vytočením
„(mezinárodní přístupový kód) – (kód země) – (kód oblasti) – (faxové číslo)“, nicméně po sobě jdoucí čísla zadaná
bez prodlev nemusí být správně rozpoznána. V takovém případě zkuste po mezinárodním přístupovém kódu či
faxovém čísle zadat prodlevu. Nebude-li mezinárodní přístupový kód stále správně rozpoznán, změňte délku
prodlevy. Pokyny k zadání prodlevy naleznete v části Základní operace pro zasílání faxů(P. 214) .
1 až 4
až 15 (s)
<Nabídka>
prodlevy>
<Nastavení funkcí>
Zadejte délku prodlevy
<Odeslat>
<Nastavení faxu>
<Nastavit dobu
<Použít>
<Automatické opakování volby> *2
Zadejte nastavení pro funkci Automatické opakování volby, která automaticky provádí opakovanou volbu
faxového čísla, pokud se první pokus nezdaří, protože je linka obsazená. Můžete zadat počet opakování vytáčení
zařízením a interval mezi opakováním volby.
<Použít autom. opak. volby>
<Vyp>
<Zap>
<Počet opakování volby>
1 až 2
až 10 (krát)
<Interval opakování>
2
až 99 (min)
<Opakování volby při chybě>
<Vyp>
<Zap>
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Odeslat> <Nastavení faxu> <Automatické opakování
volby> Vyberte <Zap> v nabídce <Použít autom. opak. volby> Zadejte nastavení <Použít>
527
Nastavení seznamu nabídky
<Počet opakování volby>
Určuje, kolikrát zařízení volbu opakuje. Zadejte číslo a vyberte možnost <Použít>.
<Interval opakování>
Určuje interval mezi opakováním volby. Zadejte dobu pro interval a vyberte možnost <Použít>.
<Opakování volby při chybě>
Pokud je zvoleno nastavení <Zap> a dojde k chybě přenosu, volba se bude opakovat.
<Zkontr. vyzv. tón před odesl.> *2
Zvolte, zda se má před volbou faxového čísla zkontrolovat oznamovací tón.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
odesl.>
<Nastavení funkcí>
<Odeslat>
<Nastavení faxu>
<Zkontr. vyzv. tón před
<Zapnuto>
<Nastavit čáru>
Zadejte číslo faxu, název jednotky a typ linky.
<Registrovat tel. číslo jednotky>
Uložte faxové číslo pro zařízení.
Registrace čísla faxu a názvu jednotky(P. 80)
<Registrovat název jednotky>
Zaregistrujte název společnosti nebo jméno osoby ( Registrace čísla faxu a názvu jednotky(P. 80) ).
Zaregistrovaný název či jméno se zasílá do místa určení jako údaj o odesílateli ( <ID terminálu
VYS.>(P. 530) ).
<Vybrat typ linky> *2
Vyberte typ telefonní linky používané k faxovému přenosu.
Připojení telefonní linky(P. 82)
<Pulzní>
<Tónová>
<Počáteční rychlost VYS.>
Pokud trvá dlouhou dobu, než začne odesílání faxu, například kvůli nevyhovujícímu připojení, můžete po krocích
snížit počáteční rychlost komunikace.
<33 600 bps>
<14 400 bps>
<9600 bps>
<7200 bps>
<4800 bps>
<2400 bps>
528
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
<Odeslat>
<Nastavení faxu>
<Počáteční rychlost VYS.>
Vyberte počáteční rychlost komunikace
<Nastavení tlačítka R>
Je-li přístroj připojen prostřednictvím pobočky (PBX), je nutné nastavit metodu přístupu. Pokud ji nastavíte na
hodnotu <PBX>, zobrazí se na obrazovce základních funkcí faxování tlačítko <R>. Pokud u tlačítka <R>
zaregistrujete přístupové číslo externí linky, získáte k ní snadný přístup.
<PSTN>
<PBX> *2
<Předvolba>
Kód předvolby
<Zavěšení>
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Odeslat> <Nastavení faxu> <Nastavení tlačítka R>
<PBX> Vyberte <Předvolba> nebo <Zavěšení> Zadejte přístupové číslo na vnější linku, pokud
vyberete <Předvolba>
<Použít>
<PBX>
Jestliže chcete, aby zařízení bylo připojeno prostřednictvím pobočky (PBX), vyberte <PBX>. Nastavte funkci
tlačítka <R> zobrazeného na obrazovce základních funkcí faxování na hodnotu <Předvolba> nebo <Zavěšení>.
Vyberete-li <Předvolba>, uložte na další obrazovce kód předvolby. Zadejte kód předvolby pomocí číselných
tlačítek, vyberte možnost <Pozastavit> a poté možnost <Použít>. Pokud prodlevu nezadáte, kód předvolby se
neuloží.
<Archivovat dokument VYS.> *3
Kromě zadání místa určení při odesílání faxu můžete určit, zda se mají dokumenty odesílané faxem odesílat
také na přednastavenou adresu úložiště pro archivaci. Uložení kopie odeslaného originálu(P. 232)
<Archivovat dokument VYS.>
<Vyp>
529
Nastavení seznamu nabídky
<Zap>
<Adresa archivu>
<Potvrdit zadané faxové číslo>
Zvolte, zda se mají zobrazit údaje zadaného čísla kódovaných voleb, je-li vybráno jako místo určení.
zadaného čísla faxu(P. 406)
Potvrzení
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Povolit ovladač faxu VYS.>
Povolte nebo zakažte faxování z počítače (zasílání faxů z počítače).
počítače(P. 406)
Omezení odesílání faxů z
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Povolit adresář při zavěšení>
Zvolte nastavení tak, abyste mohli provést přenos faxu zadáním konkrétního čísla před zadáním rychlé volby
nebo zadáním cílového umístění z adresáře.
<Nepovolit po použití numer. kláves>
<Vždy povolit>
<Nabídka>
zavěšení>
<Nastavení funkcí>
<Odeslat>
<Nastavení faxu>
<Povolit adresář při
Vyberte <Nepovolit po použití numer. kláves> nebo <Vždy povolit>
● Pokud má zadané číslo příliš mnoho číslic, nemusí být přenos možný.
<Omezit sekvenční vysílání>
Zvolte, zda se má zakázat funkce sekvenčního vysílání, při němž se faxy zasílají do více míst určení po sobě.
Omezení sekvenčního vysílání(P. 406)
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<ID terminálu VYS.>
Zadejte nastavení týkající se vložení údajů o odesílateli, včetně faxového čísla a názvu zařízení, do hlavičky faxu.
Příjemce může pomocí vložených údajů zkontrolovat, kdo fax odeslal.
<Přidat ID terminálu VYS.>
<Vyp>
<Zap>
<Poloha tisku>
<Oblast uvnitř obrazu>
<Oblast vně obrazu>
530
Nastavení seznamu nabídky
<Označit číslo jako>
<Fax>
<Tel>
<Nabídka>
VYS.>
<Nastavení funkcí>
<Odeslat>
<Nastavení faxu>
Vyberte <Zap> v nabídce <Přidat ID terminálu VYS.>
<ID terminálu
Zadejte nastavení
<Použít>
<Poloha tisku>
Určuje umístění, kam se na zasílaném faxu vytisknou údaje o ID terminálu. Chcete-li tyto údaje vytisknout uvnitř
oblasti obrazu, vyberte <Oblast uvnitř obrazu>, chcete-li je vytisknout mimo oblast obrazu, vyberte <Oblast vně
obrazu>.
<Označit číslo jako>
Přidá před faxové číslo uložené pro zařízení označení „Fax“ nebo „Tel“ (
jednotky(P. 80) ). Vyberte <Tel> pro označení, že jde o telefonní číslo.
Registrace čísla faxu a názvu
<Auto.úpr. rychl.komun. s VoIP>
Chcete-li uskutečnit úspěšnou komunikaci s partnerským zařízením pomocí faxu nebo na lince, na které snadno
dochází k chybám, můžete pomocí této funkce snížit výskyt chyb komunikace.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
VoIP>
<Nastavení funkcí>
<Odeslat>
<Nastavení faxu>
<Auto.úpr. rychl.komun. s
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
● Pokud tuto funkci nastavíte na <Zapnuto>, rychlost komunikace se může snížit.
531
Nastavení seznamu nabídky
<Příjem/Přesměrování>
347W-091
Všechna nastavení týkající se příjmu faxů a e-mailů jsou uvedena s popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem
( ).
<Běžná nastavení>(P. 532)
<Nastavení I-faxu>(P. 533)
<Nastavení faxu>(P. 534)
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená údajem „*1“ nemusí být zobrazena v závislosti na používaném modelu, volitelných
možnostech nebo dalších položkách nastavení.
● Nastavení označená údajem „*2“ mohou být v závislosti na vaší zemi či oblasti nedostupná, lišit se nebo mít
jiné výchozí hodnoty.
● Nastavení označená údajem „*3“ nelze importovat ani exportovat.
<Běžná nastavení>
Určete operace, které se mají provést, když jsou přijaty faxy do paměti a když je v kazetě málo toneru.
<Nastavení došlé pošty faxu/I-faxu> *1
Nakonfigurujte nastavení pro příjem faxů do paměti.
<Nastavení zámku paměti faxu>
Zvolte, zda chcete přijaté faxy ukládat, aniž by se ihned vytiskly. Uložené faxové dokumenty lze kdykoli
vytisknout změnou tohoto nastavení na možnost <Vyp>. Ukládání přijatých dokumentů do zařízení
(Příjem do paměti)(P. 234)
<Použít zámek paměti>
<Vyp>
<Zap>
<Použít náhled faxu>
<Vyp>
<Zap>
<Tisk hlášení>
<Vyp>
<Zap>
<Nastavit čas zámku paměti>
<Vyp>
<Zap>
<Čas zámku paměti>
<Čas zahájení zámku paměti>
<Čas ukončení zámku paměti>
532
Nastavení seznamu nabídky
<Pokr. v tisku. s polopr. kaz.>
Pokud se přijímají faxy, když v kazetách dochází toner, zařízení je místo vytištění podrží v paměti. Je-li však tato
funkce povolena, zařízení pokračuje v tisku. Kromě přijímání faxů to platí i pro příjem faxů I-Fax.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
<Příjem/Přesměrování>
<Běžná nastavení>
<Pokr. v tisku. s
<Zapnuto>
polopr. kaz.>
● Je-li povolena tato funkce, mohou být faxy bledé nebo rozmazané. Protože se přijaté dokumenty
neukládají, je třeba požádat odesílatele, aby dokument zaslal znovu.
<Nastavení I-faxu>
Nakonfigurujte nastavení pro tisk přijatých faxových dokumentů I-Fax.
<Tisk na obě strany>
Zadejte nastavení pro tisk přijatých dokumentů na obě strany papíru.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
strany>
<Nastavení funkcí>
<Příjem/Přesměrování>
<Zapnuto>
<Velikost tisku PŘ.>
Zadejte velikost papíru pro tisk.
<A4>
<LTR>
<LGL>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (státní správa)>
<LEGAL (státní správa)>
<LEGAL (Indie)>
<FOOLSCAP (Austrálie)>
<OFICIO (Brazílie)>
<OFICIO (Mexiko)>
533
<Nastavení I-faxu>
<Tisk na obě
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka>
PŘ.>
<Nastavení funkcí>
<Příjem/Přesměrování>
<Nastavení I-faxu>
<Velikost tisku
Vyberte velikost papíru
<Nastavení faxu> *1
Nakonfigurujte nastavení pro příjem a předávání faxů.
<Tisk na obě strany>
Zadejte nastavení pro tisk přijatých dokumentů na obě strany papíru.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
strany>
<Nastavení funkcí>
<Příjem/Přesměrování>
<Nastavení faxu>
<Tisk na obě
<Zapnuto>
<PŘ. s ECM>
Povolte nebo zakažte režim korekce chyb (ECM). Režim ECM vyhledává chyby faxových dat a opravuje je. Chceteli snížit výskyt chyb na zaslaných faxech, viz <VYS. s ECM>(P. 526) .
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
ECM>
<Nastavení funkcí>
<Příjem/Přesměrování>
<Nastavení faxu>
<PŘ. s
<Zapnuto>
● Režim ECM je třeba povolit na zařízení i na druhém faxovém zařízení, protože kontrola chyb se
provádí na odesílacím i přijímacím zařízení.
● K chybám může docházet i v případě, že je režim ECM povolen, kvůli stavu telefonní linky.
● Je-li režim ECM povolen, může zpracování dat trvat déle než obvykle, protože při přenosu dat se
provádí kontrola a opravy chyb.
<Příchozí vyzvánění> *2
Zadejte nastavení zvonění upozorňujícího na příchozí faxy. Tato funkce je dostupná pouze v případě, že je režim
příjmu nastaven na možnost <Auto> nebo <Fax/Tel (Automat. přep.)>. Zadejte, kolikrát se ozve zazvonění
příchozího volání, když zařízení přijme faxové volání. Nastavení lze také zakázat, pokud nechcete, aby se při
příchozím volání ozvalo vyzvánění.
534
Nastavení seznamu nabídky
<Použít Příchozí vyzvánění>
<Vyp>
<Zap>
<Počet vyzvánění>
1 až 2
až 99 (krát)
<Nabídka>
vyzvánění>
<Nastavení funkcí> <Příjem/Přesměrování> <Nastavení faxu> <Příchozí
Vyberte <Zap> v nabídce <Použít Příchozí vyzvánění> Zadejte požadovaný počet v
nabídce <Počet vyzvánění>
<Použít>
● Pokud je zadána možnost <Zap>, k zařízení je třeba předem připojit telefon nebo volitelné sluchátko.
● Když je zadána možnost <Vyp>, zařízení nepřejde do režimu spánku.
<Vzdálený PŘ.> *2
Zadejte nastavení příjmu faxu pomocí telefonu připojeného k zařízení (Vzdálený příjem). Je-li na zařízení zaslán
fax, můžete ho přijmout jednoduše zvednutím sluchátka telefonu a zadáním určitého identifikačního čísla
pomocí telefonu. Tato funkce vám může ušetřit cestu k zařízení. Pokyny k používání Vzdáleného příjmu
naleznete v části Použití telefonu pro příjem faxů (Dálkový příjem)(P. 225) .
<Použít vzdálený PŘ.>
<Vyp>
<Zap>
<ID pro vzdálený PŘ.>
00 až 25
až 99
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Příjem/Přesměrování> <Nastavení faxu> <Vzdálený
PŘ.> Vyberte <Zap> v nabídce <Použít vzdálený PŘ.> Zadejte číslo ID v nabídce <ID pro
vzdálený PŘ.>
<Použít>
<Přepnout na Auto PŘ.>
Zadejte nastavení automatického příjmu faxu poté, co zařízení po určitou dobu vyzvání. Tato funkce je dostupná
pouze v případě, že je režim příjmu nastaven na možnost <Ruční>. Díky této možnosti lze přijímat faxy
i v případě, že není k dispozici osoba, která by zvedla sluchátko.
<Použít funkci Přepnout na Auto PŘ.>
<Vyp>
<Zap>
<Čas vyzvánění do Auto PŘ.>
1 až 15
až 99 (s)
535
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Příjem/Přesměrování> <Nastavení faxu> <Přepnout na
Auto PŘ.> Vyberte <Zap> v nabídce <Použít funkci Přepnout na Auto PŘ.> Zadejte požadovaný
počet sekund v nabídce <Čas vyzvánění do Auto PŘ.>
<Použít>
<Počáteční rychlost PŘ.>
Pokud trvá dlouhou dobu, než začne příjem faxu, například kvůli nevyhovujícímu připojení, můžete po krocích
snížit počáteční rychlost komunikace.
<33 600 bps>
<14 400 bps>
<9600 bps>
<7200 bps>
<4800 bps>
<2400 bps>
<Nabídka>
rychlost PŘ.>
<Nastavení funkcí>
<Příjem/Přesměrování>
<Nastavení faxu>
<Počáteční
Vyberte počáteční rychlost komunikace
<Použít zmenšení velikosti PŘ.>
Zadejte nastavení pro zmenšení velikosti obrazu přijatého dokumentu. Můžete vybrat automatický poměr
zmenšení, kterým se přijatý dokument zmenší na velikost vloženého papíru. Můžete také vybrat poměr ze
seznamu.
<Použít zmenšení velikosti PŘ.>
<Vyp>
<Zap>
<Poměr zmenšení>
<Auto>
<97 %>
<95 %>
<90 %>
<75 %>
<Směr zmenšení>
<Vertikální/Horizontální>
<Jen vertikální>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí> <Příjem/Přesměrování> <Nastavení faxu> <Použít
zmenšení velikosti PŘ.> Vyberte <Zap> v nabídce <Použít zmenšení velikosti PŘ.> Zadejte
každou položku nastavení
<Použít>
536
Nastavení seznamu nabídky
<Poměr zmenšení>
<Auto> zmenší obraz v poměru na základě velikosti uloženého papíru. <97 %>, <95 %>, <90 %> nebo <75 %>
zmenší obraz v příslušném poměru.
<Směr zmenšení>
Možnost <Vertikální/Horizontální> vyberte, pokud chcete obrázek zmenšit svisle i vodorovně. Možnost <Jen
vertikální> vyberte, pokud chcete obrázek zmenšit pouze svisle.
<Tisk Zápatí přijaté stránky>
Zvolte, zda chcete ve spodní části přijatých faxů tisknout údaje, včetně data a času příjmu a čísel stránek.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
přijaté stránky>
<Příjem/Přesměrování>
<Nastavení faxu>
<Tisk Zápatí
<Zapnuto>
<Nastavení přesměrování>
Zadejte nastavení pro přesměrování faxů.
<Funkce přesměrování> *3
Zvolte, zda chcete všechny přijaté faxové dokumenty přesměrovat do zadaného místa určení. Kromě
faxového čísla můžete jako místo určení přesměrování zadat e-mailovou adresu nebo sdílenou složku
v počítači atd.
Automatické přesměrování přijatých dokumentů(P. 236)
<Použít funkci přesměrování>
<Vyp>
<Zap>
<Místo určení přesměrování>
<Tisknout obrazy>
Zvolte, zda chcete přesměrované faxové dokumenty tisknout. Můžete nastavit zařízení tak, aby
přesměrované dokumenty tisklo pouze v případě, že dojde k chybě. Tisk dokumentů určených k
přesměrování(P. 236)
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Jen dojde-li k chybě>
<Uložit obrazy v paměti>
Zvolte, zda chcete faxové dokumenty uložit v paměti, pokud se nepodaří je přesměrovat. Dokumenty lze
podle potřeby znovu odeslat nebo vytisknout později. Tisk / opakované odeslání / odstranění
dokumentů, jejichž přesměrování se nezdařilo(P. 236)
<Vypnuto>
537
Nastavení seznamu nabídky
<Jen dojde-li k chybě>
538
Nastavení seznamu nabídky
<Uložení/Přístup k souborům>
347W-092
Všechna nastavení týkající se ukládání naskenovaného dokumentu na paměťové zařízení USB nebo tisku uložených
souborů jsou uvedena s popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
<Běžná nastavení>(P. 539)
<Nastavení paměťového média>(P. 544)
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená hvězdičkou (*) nemusí být zobrazena v závislosti na používaném modelu, volitelných
možnostech nebo dalších položkách nastavení.
<Běžná nastavení>
Změňte nastavení pro uložení souboru nebo tisk z paměťového média.
<Nastavení skenování a ukládání>
Nakonfigurujte nastavení pro uložení naskenovaného dokumentu do paměťového zařízení USB.
<Nastavení paměti USB>
Můžete změnit nastavení, která se použijí při ukládání dat do paměťového zařízení USB.
<Změnit výchozí nastavení (Paměť USB)>
Můžete změnit výchozí nastavení pro uložení naskenovaných originálů do paměťového zařízení USB.
Vybraná nastavení se použijí jako výchozí nastavení při skenování originálů. Změna výchozího
nastavení pro funkce(P. 170)
<Velikost skenování>
<A4>
<A5R>
<A6>
<B5>
<LTR>
<LGL>
<STMT>
<EXEC>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (státní správa)>
<LEGAL (státní správa)>
<LEGAL (Indie)>
<FOOLSCAP (Austrálie)>
<OFICIO (Brazílie)>
<OFICIO (Mexiko)>
<Typ souboru>
539
Nastavení seznamu nabídky
<PDF>
<PDF (Kompakt)>
<PDF (Kompakt/OCR)>
<PDF (OCR)>
<Nastavit detaily PDF>
<PDF>/<PDF (Kompakt)>/<PDF (Kompakt/OCR)>/<PDF (OCR)>
<Šifrování>
<Žádné>
<Acrobat 7.0 nebo pozdější/128-bit AES>
<Acrobat 9.0 nebo ekvivalent/256-bit AES>*
<Acrobat 10.0 nebo ekvivalent/256-bit AES>*
<Digitální podpisy>
<Žádné>
<Horní levý>
<Rozdělit na stránky>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<JPEG>
<TIFF>
<Nastavit detaily TIFF>
<Rozdělit na stránky>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Sytost>
Devět úrovní
<Orientace originálu>
<Na výšku>
<Na šířku>
<Typ originálu>
<Text>
<Text/Foto>
<Foto>
<2stranný originál>
<Vypnuto>
<Typ kniha>
<Typ kalendář>
<Ostrost>
Sedm úrovní
<Velikost dat>
<Malá: Priorita paměti>
<Standardní>
<Velká: Priorita kvality obrazu>
540
Nastavení seznamu nabídky
<Přístup k nastavení ulož. souborů>
Můžete změnit nastavení pro tisk souborů na paměťovém zařízení USB a metodu pro jejich zobrazování.
<Změnit výchozí nastavení (Tisk z paměťového média)>
Lze změnit výchozí nastavení spojená s tiskem z paměťového média. Nastavení zde nakonfigurovaná se
použijí jako výchozí nastavení funkce tisku z paměťového média. Změna výchozího nastavení pro
funkce(P. 170)
<Papír>
<Víceúčelová přihrádka>
<Zásuvka 1>
<Zásuvka 2>*
<Zásuvka 3>*
<Zásuvka 4>*
<Počet kopií>
1 až 999
<2stranný tisk>
<Vypnuto>
<Typ kniha>
<Typ kalendář>
<Kvalita tisku>
<Sytost>*
17 úrovní
<Jemné nastav.>
<Vysoká>/<Střední>/<Nízká>
17 úrovní
<Úspora toneru>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Zdokonalení obrazu>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Rozlišení>
<1200 dpi>
<600 dpi>
<Nastavit detaily JPEG/TIFF>
<Jas>
Pět úrovní
<N na 1>
<Vypnuto>
<2 na 1>
<4 na 1>
<Typ originálu>
<Priorita fotografie>
<Priorita textu>
<Polotóny>
541
Nastavení seznamu nabídky
<Gradace>
<Difúze chyb>
< Nastavit detaily PDF>
<N na 1>
<Vypnuto>
<2 na 1>
<4 na 1>
<6 na 1>
<8 na 1>
<9 na 1>
<16 na 1>
<Rozsah tisku>
<Všechny stránky>
<Zadané stránky>
<Zvětšit/Zmenšit na Přizpůsobit vel. pap.>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Zvětšit tiskovou oblast>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Tisk komentáře>
<Vypnuto>
<Auto>
<Ostatní nast.>
<Polotóny>
<Rozlišení/Gradace>
<Text>
<Rozlišení>
<Gradace>
<Vysoké rozlišení>
<Grafika>
<Rozlišení>
<Gradace>
<Vysoké rozlišení>
<Obraz>
<Rozlišení>
<Gradace>
<Vysoké rozlišení>
<Konverze odstínů šedé>
<sRGB>
<NTSC>
<Uniform RGB>
<Nastavení výchozího displeje>
Vyberte Náhled/Podrobnosti jako metodu pro zobrazení souborů na paměťovém zařízení USB.
<Náhled>
<Detaily>
542
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Uložení/Přístup k souborům> <Běžná nastavení>
k nastavení ulož. souborů> <Nastavení výchozího displeje> Vyberte metodu pro
<Přístup
zobrazení
<Náhled>
Zobrazí náhled obrázku.
<Detaily>
Zobrazí názvy a data souborů ve formě seznamu.
<Výchozí nastavení třídění souborů>
Zvolte, zda chcete zobrazit soubory na paměťovém zařízení USB ve vzestupném, nebo sestupném pořadí
názvů souborů či dat.
<Název (Vzestupně)>
<Název (Sestupně)>
<Datum/Čas (Vzestupně)>
<Datum/Čas (Sestupně)>
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Uložení/Přístup k souborům> <Běžná nastavení> <Přístup
k nastavení ulož. souborů> <Výchozí nast. třídění soub.> Vyberte pořadí zobrazených souborů
<Formát zobrazení názvu souboru>
Zvolte, zda chcete zobrazit krátký, nebo dlouhý text názvů souborů uložených na paměťovém zařízení USB.
<Krátký název souboru>
<Dlouhý název souboru>
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Uložení/Přístup k souborům> <Běžná nastavení> <Přístup
k nastavení ulož. souborů> <Formát zobr. názvu soub.> Vyberte možnost <Krátký název
souboru> nebo <Dlouhý název souboru>
543
Nastavení seznamu nabídky
<Krátký název souboru>
Zkrátí název souboru na osm znaků. Aby se rozlišily soubory s podobnými názvy, přidají se na konec názvu
souboru číslice, např. „~1“ nebo „~2“.
<Dlouhý název souboru>
Zobrazí název souboru do délky až 40 znaků.
● Uvedený počet znaků nezahrnuje znaky v příponě souboru, např. „jpg“.
<Nastavení paměťového média>
Určete, zda povolit či zakázat funkce paměťového zařízení USB.
<Použít funkci skenování>
Zvolte, zda povolíte ukládání naskenovaných originálů na paměťové zařízení USB.
skenování do zařízení USB(P. 409)
Omezení funkce
<Vyp>
<Zap>
<Použít funkci tisku>
Zvolte, zda povolíte tisk dat z paměťového zařízení USB, je-li připojeno k zařízení.
USB(P. 409)
<Vyp>
<Zap>
544
Omezení tisku ze zařízení
Nastavení seznamu nabídky
<Zabezpečený tisk>
347W-093
Určete, zda povolit či zakázat zabezpečený tisk (
označena křížkem ( ).
Tisk pomocí zabezpečeného tisku(P. 262) ). Výchozí nastavení jsou
<Použít zabezp. tisk>
<Vyp>
<Zap>
<Omezit úlohy tiskárny>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Čas smazání zabezpečeného tisku>
10 až 30
až 240 (min)
545
Nastavení seznamu nabídky
<Nastavte místo určení>
347W-094
Všechna nastavení týkající se adresáře jsou uvedena s popisem.
<PIN adresáře>
Zadejte kód PIN a vyžadujte jeho zadávání při přidávání nových položek nebo úpravách stávajících položek v adresáři.
Omezení používání adresáře(P. 402)
546
Nastavení seznamu nabídky
<Nastavení správy>
347W-095
Položka
Popis
<Správa uživatelů>(P. 548)
Můžete nakonfigurovat nastavení pro správu uživatelů zařízení.
<Správa zařízení>(P. 549)
Je možné spravovat informace o hardwaru a operacích i o různých datech vyžadovaných při
používání funkcí zařízení.
<Licence/Jiná>(P. 553)
Lze nakonfigurovat nastavení vztahující se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní a
softwaru dostupnému pro zařízení.
<Správa dat>(P. 555)
Můžete nakonfigurovat nastavení k využití dat, například dat o nastaveních zařízení, nebo
provést inicializaci dat.
<Nastavení zabezpečení>(P. 557)
Lze nakonfigurovat nastavení vztahující se k funkci ověřování uživatele, heslu a šifrování.
<Inicializovat všechna data/nastavení> Obnoví všechna data včetně protokolů a hodnot nastavení do jejich výchozích hodnot.
Inicializace všech dat / nastavení(P. 444)
547
Nastavení seznamu nabídky
<Správa uživatelů>
347W-096
Všechna nastavení týkající se správy uživatelů zařízení jsou uvedena s popisem. Výchozí nastavení jsou označena
křížkem ( ).
<Nastavení informací správce systému>(P. 548)
<Správa ID oddělení>(P. 548)
<Nastavení informací správce systému>
Zadejte ID nebo PIN výhradně pro správce s přístupovými právy k <Síť> a <Nastavení správy>. ID je <ID správce
systému> a PIN je <PIN správce systému>. Můžete také uložit jméno správce. Změna ID a kódu PIN správce
systému(P. 350)
<ID a PIN správce systému>
Zadejte číslo pro ID a kód PIN správce systému.
<ID správce systému>
<PIN správce systému>
<Jméno správce systému>
Zadejte jméno správce prostřednictvím alfanumerických znaků.
<Správa ID oddělení>
Nastavte funkci správy ID oddělení na řízení přístupu k zařízení pomocí více ID.
oddělení(P. 352)
Nastavení správy ID
<Správa ID oddělení>
<Vyp>
<Zap>
<Povol. tisk. úlohy (nezn. ID)>
<Vyp>
<Zap>
<Povolit sken. úl. (nezn. ID)>
<Vyp>
<Zap>
● Výběrem položky <Uložit/Editovat> můžete zaregistrovat ID oddělení a upravit nastavení všech
zaregistrovaných ID.
● Pomocí funkce <Správa počtů> můžete zkontrolovat celkový počet stránek u úloh, které byly dosud spuštěny
na základě ID oddělení.
548
Nastavení seznamu nabídky
<Správa zařízení>
347W-097
Všechna nastavení vztahující se ke správě informací o hardwaru a operace i o správě dat vyžadovaných při používání
funkcí zařízení jsou uvedena s popisy. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
<Nastavení informací o zařízení>(P. 549)
<Vybrat zemi/region>(P. 549)
<Zobrazit výpis úloh>(P. 550)
<Použít NFC>(P. 550)
<Zobr. info. o spotř. mat. (Vzd.UR/Stav toneru)>(P. 550)
<Sken. s Canon PRINT Business>(P. 551)
<Oznámení pro kontrolu nastavení papíru>(P. 551)
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená údajem „*1“ nelze importovat ani exportovat.
● Nastavení označená údajem „*2“ mohou být v závislosti na vaší zemi či oblasti nedostupná, lišit se nebo mít
jiné výchozí hodnoty.
● Nastavení označená údajem „*3“ nemusí být zobrazena v závislosti na používaném modelu, volitelných
možnostech nebo dalších položkách nastavení.
<Nastavení informací o zař&iacu