Canon | i-SENSYS MF628Cw | User manual | Canon i-SENSYS MF628Cw User manual

Canon i-SENSYS MF628Cw User manual
Windows
Ovladač faxu Generic
Instalační příručka
USRMA-3104-01 2018-12 cs
Copyright CANON INC. 2018
Obsah
Úvod .......................................................................................................................................................................... 2
Jak používat příručku
................................................................................................................................................ 3
Zápisy používané v této příručce
Odmítnutí odpovědnosti
Copyright
............................................................................................................................. 4
........................................................................................................................................... 5
.................................................................................................................................................................. 6
Ochranné známky
..................................................................................................................................................... 7
O tomto ovladači ............................................................................................................................................ 9
Před použitím .................................................................................................................................................
11
Kontrola před instalací ...........................................................................................................................
13
O instalaci
.............................................................................................................................................................. 14
................................................................................................................................. 16
Požadavky na systém a službu
Příprava před instalací a opatření v průběhu instalace
Informace o souboru Readme
............................................................................................. 18
.................................................................................................................................. 19
Instalace za použití instalátoru ....................................................................................................... 21
Instalace výběrem možnosti [Standardní]
Instalace výběrem možnosti [Vlastní]
................................................................................................................ 22
....................................................................................................................... 28
Instalace výběrem možnosti [Připojení USB]
............................................................................................................. 33
Instalace bez použití instalátoru ...................................................................................................
Instalace zadáním souboru inf
................................................................................................................................. 39
Instalace s použitím portu WSD
............................................................................................................................... 41
Nastavení týkající se instalace ........................................................................................................
Změna na standardní port TCP/IP
Nastavení sdílené tiskárny
38
43
............................................................................................................................ 44
...................................................................................................................................... 48
Konfigurace nastavení tiskového serveru
Nastavení klientů sdílené tiskárny
............................................................................................................... 49
......................................................................................................................... 50
Automatické nastavení funkce získání informací o zařízení
...................................................................................... 52
Aktualizace a odinstalování ovladače ........................................................................................ 56
Aktualizace ovladače
............................................................................................................................................... 57
Odinstalace ovladače
.............................................................................................................................................. 60
Posílání faxu ....................................................................................................................................................
Nastavení informací o zařízení
Posílání faxu z počítače
64
................................................................................................................................. 65
........................................................................................................................................... 67
I
Jak se odkazovat na nápovědu
................................................................................................................................. 71
Řešení potíží ..................................................................................................................................................... 73
Nezle zjistit zařízení připojené prostřednictvím portu WSD
II
....................................................................................... 74
Úvod
Úvod
Úvod ........................................................................................................................................................................... 2
Jak používat příručku ............................................................................................................................................ 3
Zápisy používané v této příručce ....................................................................................................................... 4
Odmítnutí odpovědnosti ....................................................................................................................................... 5
Copyright ............................................................................................................................................................... 6
Ochranné známky ................................................................................................................................................. 7
1
Úvod
Úvod
Jak používat příručku(P. 3)
Odmítnutí odpovědnosti(P. 5)
Copyright(P. 6)
Ochranné známky(P. 7)
2
Úvod
Jak používat příručku
Zde jsou vysvětleny věci, které jsou potřeba vědět pro používání této příručky.
Zápisy používané v této příručce(P. 4)
3
Úvod
Zápisy používané v této příručce
Zde jsou vysvětleny symboly a nastavení používané v této příručce.
Symboly používané v této příručce
V této příručce jsou pro vysvětlení položek a operací, které musí být dodržovány při používání ovladače,
stanoveny symboly označující následující.
DŮLEŽITÉ
● Označuje provozní požadavky a omezení. Tyto položky si pečlivě přečtěte, abyste mohli výrobek správně
obsluhovat a aby nedošlo k poškození výrobku.
POZNÁMKA
● Označuje potvrzení operace nebo obsahuje dodatečné vysvětlení postupu. Důrazně doporučujeme si tyto
poznámky přečíst.
Informace o nastavení
V této příručce jsou názvy nastavení zobrazované na obrazovce počítače uvedeny jako v následujících
příkladech.
Příklad:
[Odeslat]
[OK]
4
Úvod
Odmítnutí odpovědnosti
Informace v tomto dokumentu se mohou měnit bez předchozího upozornění.
SPOLEČNOST CANON INC. V SOUVISLOSTI S TÍMTO MATERIÁLEM NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, AŤ UŽ
VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, NENÍ-LI ZDE UVEDENO JINAK, MIMO JINÉ VČETNĚ NAPŘÍKLAD
PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. SPOLEČNOST CANON
INC. NESMÍ NÉST ODPOVĚDNOST ZA LIBOVOLNÉ PŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY LIBOVOLNÉHO
CHARAKTERU, NEBO ZA ZTRÁTY ČI NÁKLADY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ TOHOTO MATERIÁLU.
5
Úvod
Copyright
Copyright CANON INC. 2018
Žádná z částí této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána v úložných systémech
nebo překládána do žádného jazyka nebo počítačového jazyka, v žádné formě nebo žádnými prostředky,
elektronickými, mechanickými, magnetickými, optickými, chemickými, ručními nebo jinými, bez předchozího
písemného souhlasu společnosti Canon Inc.
6
Úvod
Ochranné známky
Microsoft a Windows jsou buďto registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation v USA nebo dalších zemích.
macOS je ochranná známka společnosti Apple Inc.
Další názvy produktů a společností zde uvedené mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
7
O tomto ovladači
O tomto ovladači
O tomto ovladači ................................................................................................................................................ 9
8
O tomto ovladači
O tomto ovladači
Tento ovladač je faxový ovladač pro Windows, který podporuje multifunkční zařízení Canon pro kancelářské
použití.
Funkce
Můžete posílat faxy bez tisku dokumentů nebo obrázků vytvořených počítačem.
● Zkracuje pracovní čas a snižuje náklady na tisk.
● Posílá čisté, zřetelné obrázky a jemný text.
Hlavní funkce
Připojení titulní stránky
K přenášeným datům můžete připojit titulní stránku. Šablony jsou již obsaženy v ovladači. Položky na titulní
stránce lze přizpůsobit. Při posílání na více míst lze informace na titulní stránce pro jednotlivé cíle změnit.
Správa cílů pomocí Adresáře
Zaregistrování často používaných cílů do Adresáře umožní snazší zadávání cílů. Adresář lze vyexportovat do
souboru ve formátu CSV atd. Můžete také naimportovat adresář používaný jinou aplikací.
Podrobná nastavení dat přenosu
Můžete nastavit velikost papíru a rozvržení stránky a uspořádat tak data stránky na jednotlivých listech papíru.
Můžete také zadat čas přenosu a nastavit e-mailové oznámení o výsledku přenosu.
Posílení bezpečnosti
Ovladač lze nastavit tak, aby bylo vyžadováno ověření zadaného cíle a nemohlo tak dojít k odeslání faxu do
špatného cíle. S funkcí ověřování přihlašovacích údajů, s informacemi o faxu a s funkcí ukládání obrazů můžete
také zaznamenávat, kdy, kým a kam jsou faxy přenášeny a co obsahují.
Pokud je podporována funkce podadres, můžete faxy posílat do paměťových schránek v cíli.
POZNÁMKA
● Pokud je nainstalovaná služba Canon Driver Information Assist Service a jste připojeni místně nebo sdílíte
tiskárnu, můžete načítat informace o zařízení. V této příručce se funkce načítání informací o zařízení pomocí
služby Canon Driver Information Assist Service označuje jako funkce načítání informací.
9
Před použitím
Před použitím
Před použitím ..................................................................................................................................................... 11
10
Před použitím
Před použitím
● Abyste mohli povolit funkce podporované vámi používaným zařízením a posílat faxy, musíte nastavit
možnosti zařízení. Možnosti zařízení lze načíst na kartě [Nastavení zařízení] > [Načíst informace o zařízení],
ale pokud je nemůžete načíst, nastavte je ručně na kartě [Nastavení zařízení].
● V závislosti na zařízení nemusí být úlohy posílané faxem z ovladače zaznamenány v protokolu tiskového
serveru PS. Nemusí se také správně zaznamenávat informace v protokolu úloh posílaných prostřednictvím
systému NetWare.
● Pokud vyberete faxovou desku, která není kompatibilní s vámi používaným modelem tiskárny, a pokud
vybraná linka neodpovídá platné odesílací lince, může se stát, že fax bude poslán prostřednictvím jiné linky.
● Když v ovladači nastavíte funkci, kterou vámi používané zařízení nepodporuje, může při přenosu docházet k
neočekávanému chování. Může se také stát, že nepůjde posílat faxy.
● Použitelné funkce se mohou lišit v závislosti na níže uvedených podmínkách.
- Na vámi používaném zařízení a jeho nastavení
- Na verzi firmwaru zařízení
- Struktura voleb zařízení
- Na verzi ovladače
- Na prostředí vámi používaného počítače
● Jelikož při posílání faxu z aplikace pro Windows Store nelze zobrazit obrazovku s nastaveními přenosu faxů
ovladače, počet funkcí, které můžete nastavit, je omezený.
● Obsah obrazovky, postupy apod., které jsou zobrazeny a popsány v této příručce, se mohou lišit od skutečně
zobrazených.
● V této příručce jsou používány příklady založené na systému Windows 10.
11
Kontrola před instalací
Kontrola před instalací
Kontrola před instalací ................................................................................................................................. 13
O instalaci ............................................................................................................................................................ 14
Požadavky na systém a službu ........................................................................................................................... 16
Příprava před instalací a opatření v průběhu instalace .................................................................................... 18
Informace o souboru Readme ............................................................................................................................ 19
12
Kontrola před instalací
Kontrola před instalací
Zde je vysvětleno, co musíte předem zkontrolovat, aby byl ovladač nainstalován správně.
O instalaci(P. 14)
Požadavky na systém a službu(P. 16)
Příprava před instalací a opatření v průběhu instalace(P. 18)
Informace o souboru Readme(P. 19)
13
Kontrola před instalací
O instalaci
Zde je vysvětleno, jak vybrat způsob instalace ovladače a co je zapotřebí k tomu, aby bylo možné použít funkci
získání informací o zařízení.
Výběr způsobu instalace
Před instalací ovladače musíte vybrat způsob instalace, který odpovídá typu připojení vámi používaného
zařízení.
● Pro síťové prostředí využívající protokol TCP/IP zvolte [Standardní] a proveďte instalaci
● Pro připojení prostřednictvím USB zvolte [Připojení USB] a proveďte instalaci
Chcete-li zařízení používat prostřednictvím jiného než následujícího způsobu připojení, vyberte možnost
[Vlastní] a proveďte instalaci.
● Síťové připojení jiné než protokol TCP/IP
● Paralelní připojení
Není-li možné provést instalaci výběrem některé z možností [Standardní] nebo [Připojení USB], použijte jiný
způsob instalace, jako např. [Vlastní].
Co je zapotřebí k použití funkce získání informací o zařízení
V závislosti na níže uvedených faktorech se liší cesta pro získávání informací o zařízení a také cílové umístění
nainstalované služby Canon Driver Information Assist Service, jež umožňují použití funkce získání informací o
zařízení.
● Typ tiskové fronty (místní nebo síťová tiskárna)
● Způsob připojení zařízení (síťové připojení, jako např. LPR apod., nebo místní připojení, jako např. USB)
● Prostředí serveru (terminální server nebo XenApp/Presentation Server)
Dále jsou popsány požadavky na instalaci služby Canon Driver Information Assist Service do cílového umístění
apod., a to pro každou z kombinací výše uvedených faktorů.
Místní tiskárna:
- Při připojení k síti: informace o zařízení lze získat přímo prostřednictvím ovladače
- Při místním připojení*: služba Canon Driver Information Assist Service musí být nainstalována na stejném
počítači
* V případě místního připojení nemusí být v závislosti na samotném zařízení a prostředí, v němž je
používáno, funkce získání informací o zařízení k dispozici.
Síťová tiskárna:
- Při připojení ke sdílenému serveru: služba Canon Driver Information Assist Service musí být nainstalována
na tiskovém serveru
- Při připojení prostřednictvím protokolu IPP: informace o zařízení lze získat přímo prostřednictvím ovladače
(u připojení prostřednictvím IIS nelze získat informace o konfiguraci)
- Při připojení prostřednictvím portu SMB nebo k tiskárně NetWare: adresa musí být nastavena pomocí
nástroje PortSetTool
PortSetTool je podpůrný nástroj pro nastavování adres portů, jejichž adresy nelze rozpoznat. Podporuje
ovšem 64bitové počítače a systém Windows Server 2008/7/8.1/10/Server 2016.
14
Kontrola před instalací
Související témata
O tomto ovladači(P. 9)
Instalace výběrem možnosti [Standardní](P. 22)
Instalace výběrem možnosti [Vlastní](P. 28)
Instalace výběrem možnosti [Připojení USB](P. 33)
Instalace zadáním souboru inf(P. 39)
15
Kontrola před instalací
Požadavky na systém a službu
Zde je vysvětleno, jaké systémové prostředí je požadováno, aby bylo možné ovladač použít. Dále je zde
vysvětleno, jaké služby a prostředí jsou zapotřebí pro použití funkce získání informací o zařízení.
Systémové požadavky
Operační systémy
Windows 7/8.1/10
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Počítačové prostředí založené na serveru:
Operační systémy v serverovém prostředí
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Serverové komponenty
Citrix Presentation Server 4.5
Citrix XenApp 5.0/6.0/6.5/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9/7.11/7.12/7.13/7.14/7.15/7.16/7.17/7.18
Citrix XenDesktop 4.0/5.0/5.5/5.6/7.0/7.1/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9/7.11/7.12/7.13/7.14/7.15/7.16/7.17/7.18
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808
VMware vSphere 4/5/5.1/5.5/6.0/6.5/6.7
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016
TS-RemoteApp on Windows Server 2008
Operační systémy pro clusterový server
Windows Server 2008/2008 R2 (Enterprise/Datacenter Edition)
Windows Server 2012/2012 R2/2016
Počítač
Jakýkoliv počítač, na kterém správně běží software výše uvedených operačních systémů.
POZNÁMKA
● Informace o podpoře nejnovějších operačních systémů a o aktualizačních balíčcích naleznete na webových
stránkách Canon (http://www.canon.com/).
Kombinace jazyků zobrazení ovladače a operačního systému
V závislosti na kombinaci podporovaných jazyků ovladače a jazyka zobrazení operačního systému nemusí být
zaručena správná funkčnost. Doporučujeme, abyste instalaci provedli v jazyce, který je při spuštění instalačního
programu vybraný jako výchozí.
16
Kontrola před instalací
Podporované jazyky ovladače
Angličtina / Arabština / Baskičtina / Katalánština / Zjednodušená čínština / Tradiční čínština / Čeština / Dánština /
Nizozemština / Finština / Francouzština / Němčina / Maďarština / Italština / Korejština / Malajština / Norština /
Polština / Portugalština / Ruština / Slovenština / Španělština / Švédština / Thajština / Turečtina
Rozsah zaručené funkčnosti
Nainstalováno s jazykem odpovídajícím
operačnímu systému
Jazyk operačního systému
zahrnutý v podporovaných
jazycích ovladače
Jazyk operačního systému
nezahrnutý v podporovaných
jazycích ovladače
Zaručeno
--
Nainstalováno s jazykem neodpovídajícím Zaručeno*
operačnímu systému
Nezaručeno*
* Fungování je zaručeno pouze při instalaci v angličtině. Může však být poškozeno rozvržení nebo se ovladač nemusí
zobrazovat správně.
Služby požadované pro použití funkce získání informací o zařízení
Pro použití funkce získání informací o zařízení potřebujete následující služby a prostředí.
Služby operačního systému
Funkci získání informací o zařízení můžete použít pouze za předpokladu, že jsou v operačním systému
nainstalovány všechny níže uvedené služby a že nejsou nastaveny na [Zakázáno].
● Remote Procedure (RPC)
● TCP/IP NetBIOS Helper Service
● Workstation
Protokoly
UDP nebo TCP (IPv4 nebo IPv6)
Podporované konfigurace připojení zařízení
Při připojení k síti: TCP/IP nebo IPX (musí být nastaveno pomocí nástroje PortSetTool)
Při místním připojení (32bitové): USB nebo Centronix
17
Kontrola před instalací
Příprava před instalací a opatření v průběhu instalace
Zde jsou vysvětleny přípravné kroky před instalací a opatření v průběhu instalace ovladače.
Přípravné kroky před instalací
Před instalací ovladače proveďte následující.
Stáhněte si instalátor
Instalační program si můžete stáhnout některým z níže uvedených způsobů.
● Z webových stránek (32bitová a 64bitová verze)
Stáhněte si verzi Setup z webových stránek Canon (http://www.canon.com/). Pokud si stáhnete verzi inf,
proveďte instalaci podle postupu, který využívá soubor inf.
● Z dodaného disku CD-ROM
O instalaci(P. 14)
Po kontrole přehledu instalace vyberte způsob instalace, který odpovídá typu připojení vámi používaného
zařízení. Chcete-li použít funkci získání informací o zařízení, zkontrolujte položky potřebné pro její použití.
Opatření v průběhu instalace
Při instalaci dávejte pozor na následující položky.
● Pokud se zobrazí obrazovka požadující povolení změn v počítači, tyto změny povolte.
● Pokud se zobrazí obrazovka Zabezpečení systému Windows s informací, že nelze ověřit vydavatele ovladače,
povolte instalaci.
● Pokud se při získávání informací o ovladači prostřednictvím služby Canon Driver Information Assist Service
zobrazí upozornění týkající se blokování bránou Windows Firewall, toto blokování odstraňte.
● Pokud k instalaci ovladače používáte instalační program, můžete stávající ovladače aktualizovat současně s
instalací nového ovladače.
● Při aktualizaci existujícího ovladače použijte stejný jazyk instalace, jaký používá existující ovladač.
● Jazyk nelze po instalaci přepnout.
Související témata
Instalace výběrem možnosti [Standardní](P. 22)
Instalace výběrem možnosti [Vlastní](P. 28)
Instalace výběrem možnosti [Připojení USB](P. 33)
Instalace zadáním souboru inf(P. 39)
18
Kontrola před instalací
Informace o souboru Readme
Opatření ohledně instalace nebo používání ovladačů jsou popsána v souboru Readme.
Soubor Readme je uložen ve složce balíčku pod následujícím názvem.
Readme_cs-CZ.hta
Pokud instalaci provádíte pomocí instalátoru, můžete se na soubor Readme také odkazovat při výběru možnosti
[Nastavení faxu].
19
Instalace za použití instalátoru
Instalace za použití instalátoru
Instalace za použití instalátoru ............................................................................................................... 21
Instalace výběrem možnosti [Standardní] ......................................................................................................... 22
Instalace výběrem možnosti [Vlastní] ................................................................................................................ 28
Instalace výběrem možnosti [Připojení USB] ..................................................................................................... 33
20
Instalace za použití instalátoru
Instalace za použití instalátoru
Zde je vysvětlen postup instalace za použití instalačního programu obsaženého na dodaném disku CD-ROM
nebo staženého z webových stránek.
Vyberte nejvhodnější postup podle konfigurace připojení zařízení a způsobu instalace.
Instalace výběrem možnosti [Standardní](P. 22)
Instalace výběrem možnosti [Vlastní](P. 28)
Instalace výběrem možnosti [Připojení USB](P. 33)
21
Instalace za použití instalátoru
Instalace výběrem možnosti [Standardní]
Zde je vysvětlen postup automatického vyhledání zařízení na síti a instalace ovladače ([Standardní]).
Podmínky
● Požadavky na systém a službu(P. 16)
● Zařízení je ve stejné podsíti jako vámi používaný počítač (pro síťová prostředí TCP/IP)
● Povolení nastavení pro možnost [Použít WSD] i [Nastavení Multicast Discovery] v zařízení (pro síťová prostředí
využívající protokol WSD)
● Nastavení funkce výběru jazyka popisu stránky (plug and play) zařízení
Nastavte v zařízení možnost [Výběr PDL (Plug and Play)], aby odpovídala vámi používanému ovladači.
Podrobné informace o metodě nastavení najdete v příručce k zařízení.
● Zařízení musí být na stejné podsíti jako vámi používaný počítač.
● Příprava před instalací a opatření v průběhu instalace(P. 18)
● Při spouštění počítače se přihlaste jako člen skupiny Administrators.
● Zobrazí se obrazovka [Plocha] (při používání systému Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
Postupy
1
Spusťte instalační program.
Při použití instalátoru staženého z webových stránek
Dvojklikem rozbalte stažený soubor. Pokud se instalátor po rozbalení nespustí automaticky, dvakrát klikněte
na soubor [Setup.exe].
Při použití dodaného disku CD-ROM
(1) Vložte CD-ROM do počítače → klikněte na [Instalace].
(2) Na obrazovce [Instalace] potvrďte ovladač → klikněte na [Instalace].
Pokud se nezobrazí nabídka CD-ROM, klikněte na tlačítko „Otevřít podrobnosti“.
Spusťte instalační program dle postupu níže.
- Pokud se zobrazí zpráva s výzvou k vložení CD-ROM nebo pokud se zobrazí Průzkumník Windows: Spusťte
soubor [MInst.exe].
- Pokud se nic nezobrazí: Klikněte dvakrát na ikonu CD-ROM.
- Pokud výše uvedený soubor [MInst.exe] neexistuje: Spusťte soubor [Setup.exe] ve složce ovladače na disku
CD-ROM.
2
Vyberte jazyk → klikněte na tlačítko [Další].
3
Přečtěte si licenční smlouvu → klikněte na tlačítko [Ano].
22
Instalace za použití instalátoru
4
Vyberte možnost [Standardní] → klikněte na tlačítko [Další].
[Reaktivovat faxy v režimu spánku a hledat]: Tuto možnost vyberte v případě, že chcete na síti vyhledat
zařízení, která jsou v režimu spánku.
5
Vyberte požadované položky → klikněte na tlačítko [Další].
[Proces instalace ovladače faxu]: Tuto možnost vyberte v případě, že je ovladač již nainstalovaný.
[Canon Driver Information Assist Service]: Tuto možnost vyberte, jestliže chcete použít funkci získání informací
o zařízení.
23
Instalace za použití instalátoru
6
V části [Seznam faxů] vyberte zařízení, které chcete nainstalovat.
Nezobrazí-li se zařízení v části [Seznam faxů], klikněte na [Hledat znovu]. Pokud se přesto zařízení nepodaří
vyhledat, zvolte možnost [Vlastní] a proveďte instalaci.
Panel [Zařízení IPv4]/[Zařízení IPv6]: Zobrazení můžete přepínat klikáním na panely.
POZNÁMKA
● V případě, že se nedaří vyhledat zařízení připojené přes port WSD, může být problém s operačním systémem
nebo s nastavením zařízení. Pro zobrazení zařízení ve výsledcích hledání postupujte následovně.
Nezle zjistit zařízení připojené prostřednictvím portu WSD(P. 74)
24
Instalace za použití instalátoru
7
Pokud chcete změnit název zařízení nebo ho nastavit jako výchozí zařízení, vyberte
možnost [Nastavit informace o faxu] → klikněte na tlačítko [Další].
Pokud nechcete změnit název zařízení nebo ho nastavit jako výchozí zařízení, klikněte na tlačítko [Další] a
přejděte na krok 9.(P. 27)
25
Instalace za použití instalátoru
8
Podle potřeby změňte [Název faxu] → klikněte na tlačítko [Další].
[Nastavit jako výchozí]: Tuto možnost vyberte, jestliže chcete zařízení nastavit jako výchozí.
[Použít jako sdílený fax]: Tuto možnost vyberte v případě, že chcete pro zařízení konfigurovat sdílené
nastavení.
Je-li zařízení připojeno prostřednictvím portu WSD, pak nemůžete vybrat [Název faxu].
26
Instalace za použití instalátoru
9
Zkontrolujte nabídku [Seznam faxů k instalaci ovladače] → klikněte na tlačítko
[Spustit].
Proveďte instalaci podle pokynů na obrazovce.
10
Klikněte na [Restartovat] (nebo na [Konec]).
Nainstalované zařízení se ve Windows zobrazí v části [Zařízení a tiskárny] v okně Ovládací panely.
Související témata
O instalaci(P. 14)
Instalace výběrem možnosti [Vlastní](P. 28)
Konfigurace nastavení tiskového serveru(P. 49)
27
Instalace za použití instalátoru
Instalace výběrem možnosti [Vlastní]
Zde je vysvětlen postup, jak ručně nastavit port pro síťové nebo místní připojení a jak provést instalaci ovladače.
Ke stávajícím portům můžete přidat standardní port TCP/IP nebo port síťové tiskárny.
Podmínky
● Požadavky na systém a službu(P. 16)
● Příprava před instalací a opatření v průběhu instalace(P. 18)
● Potvrďte port, který se má zadat
Zadejte standardní port TCP/IP nebo port síťové tiskárny. Můžete zaregistrovat již zadaný port. Můžete vybrat
dočasný port ([LPT1] atd.) a nastavit ho po dokončení instalace.
● Potvrďte název a IP adresu zařízení (při přidání standardního portu TCP/IP).
Název zařízení a IP adresu musíte zadat při přidání standardního portu TCP/IP a během instalace. Jako název
zařízení použijte název, pod kterým je zařízení známé v síti. Pokud název zařízení nebo IP adresu neznáte,
obraťte se na správce sítě.
● Potvrďte frontu zadanou pro každý port (zobrazí-li se cílové zařízení níže popsaným způsobem).
V případě, že je cílové zařízení připojeno k externímu tiskovému serveru, pak po výběru portu musíte zadat
frontu. Klikněte na Otevřít podrobnosti a potvrďte frontu odpovídající zvolenému portu.
Zadejte fronty odpovídající příslušnému portu.
Pro LPR:
Pro protokol TCP/IP ve Windows zadejte název fronty Print, Hold a Direct ve sloupci [Název fronty].
Pro RAW:
Zadaná fronta je určena číslem portu.
9100: Print, Hold nebo Direct
9101: fronta Direct
9102: fronta Print
9103: fronta Hold
Pro SMB:
Při výběru zařízení ze sítě se zobrazí tři fronty. Vyberte jednu z nich.
Pro NetWare:
V závislosti na používaném zařízení vypněte nastavení banneru.
● Při spouštění počítače se přihlaste jako člen skupiny Administrators.
● Zobrazí se obrazovka [Plocha] (při používání systému Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
Postupy
1
Spusťte instalační program.
Při použití instalátoru staženého z webových stránek
Dvojklikem rozbalte stažený soubor. Pokud se instalátor po rozbalení nespustí automaticky, dvakrát klikněte
na soubor [Setup.exe].
Při použití dodaného disku CD-ROM
(1) Vložte CD-ROM do počítače → klikněte na [Instalace].
28
Instalace za použití instalátoru
(2) Na obrazovce [Instalace] potvrďte ovladač → klikněte na [Instalace].
Pokud se nezobrazí nabídka CD-ROM, klikněte na tlačítko „Otevřít podrobnosti“.
Spusťte instalační program dle postupu níže.
- Pokud se zobrazí zpráva s výzvou k vložení CD-ROM nebo pokud se zobrazí Průzkumník Windows: Spusťte
soubor [MInst.exe].
- Pokud se nic nezobrazí: Klikněte dvakrát na ikonu CD-ROM.
- Pokud výše uvedený soubor [MInst.exe] neexistuje: Spusťte soubor [Setup.exe] ve složce ovladače na disku
CD-ROM.
2
Vyberte jazyk → klikněte na tlačítko [Další].
3
Přečtěte si licenční smlouvu → klikněte na tlačítko [Ano].
4
Vyberte možnost [Vlastní] → klikněte na tlačítko [Další].
5
Vyberte požadované položky → klikněte na tlačítko [Další].
[Proces instalace ovladače faxu]: Tuto možnost vyberte v případě, že je ovladač již nainstalovaný.
[Canon Driver Information Assist Service]: Tuto možnost vyberte, jestliže chcete použít funkci získání informací o
zařízení.
29
Instalace za použití instalátoru
6
Nastavte port.
Porty, které lze zadat při používání zařízení nepodporujícího Netware nebo IPP, jsou LPR, RAW a SMB.
Při použití stávajícího portu vyberte port z nabídky [Port] → pokračujte krokem 8.(P. 31) Chcete-li zadat port až
po instalaci, vyberte dočasný port (např. [LPT1]) → pokračujte krokem 8.(P. 31)
30
Instalace za použití instalátoru
7
Klikněte na tlačítko [Přidat port] → vyberte typ portu ([Standardní port protokolu TCP/
IP], [WSD Port] nebo [Síť]) z nabídky [Přidávaný port] → klikněte na tlačítko [OK].
Pro přidání portu síťové tiskárny:
Vyberte síťovou tiskárnu, kterou byste chtěli použít → klikněte na tlačítko [OK] → pokračujte krokem 8.(P. 31)
Pro přidání standardního portu TCP/IP:
Zadejte název zařízení nebo adresu IP podle pokynů průvodce.
[Název portu] bude zadán automaticky. Podle potřeby změňte název portu.
Při přidávání portu WSD:
Zadejte IP adresu nebo název hostitele → klikněte na tlačítko [OK] → pokračujte krokem 8.(P. 31)
POZNÁMKA
● Pokud se zobrazí obrazovka [Jsou vyžadovány dodatečné informace o portu] nebo [Jsou vyžadovány
dodatečné informace o portu.], proveďte jeden z následujících kroků.
- Vraťte se v průvodci na předchozí obrazovku → zadejte znovu informace do pole [Hostitelský název či IP
adresa] → klikněte na tlačítko [Další].
- Jako [Standardní] vyberte [Typ zařízení] → zvolte [Canon Network Printing Device with P9100] → klikněte
na tlačítko [Další].
V závislosti na vámi používaném zařízení se mohou lišit typy zařízení, jež můžete vybrat na obrazovce [Jsou
vyžadovány dodatečné informace o portu] nebo [Jsou vyžadovány dodatečné informace o portu.] > [Typ
zařízení] > [Standardní].
8
V případě potřeby změňte možnost [Název faxu] → klikněte na tlačítko [Další].
31
Instalace za použití instalátoru
[Nastavit jako výchozí]: Tuto možnost vyberte, jestliže chcete zařízení nastavit jako výchozí.
[Použít jako sdílený fax]: Tuto možnost vyberte v případě, že chcete pro zařízení konfigurovat sdílené nastavení.
Pokud jste přidali nebo vybrali port síťové tiskárny, nemůžete nastavit [Název faxu] a [Použít jako sdílený fax].
9
Zkontrolujte nabídku [Seznam faxů k instalaci ovladače] → klikněte na tlačítko
[Spustit].
Proveďte instalaci podle pokynů na obrazovce.
10
Klikněte na [Restartovat] (nebo na [Konec]).
Nainstalované zařízení se ve Windows zobrazí v části [Zařízení a tiskárny] v okně Ovládací panely.
Související témata
O instalaci(P. 14)
Konfigurace nastavení tiskového serveru(P. 49)
Změna na standardní port TCP/IP(P. 44)
32
Instalace za použití instalátoru
Instalace výběrem možnosti [Připojení USB]
Zde je vysvětlen postup, jak propojit zařízení a počítač pomocí USB kabelu a jak nainstalovat ovladač.
DŮLEŽITÉ
● Jelikož při připojení a instalaci prostřednictvím USB nelze současně instalovat službu Canon Driver
Information Assist Service, nebudete moci použít funkci získání informací o zařízení. Chcete-li funkci použít,
pak službu Canon Driver Information Assist Service nainstalujte po instalaci ovladače. V případě připojení
přes USB nemusí být v závislosti na samotném zařízení a prostředí, v němž je používáno, funkce získání
informací o zařízení k dispozici.
Podmínky
● Požadavky na systém a službu(P. 16)
● Instalace desky volitelného rozhraní USB (pokud je používaným zařízením požadována)
● Nastavení funkce výběru jazyka popisu stránky (plug and play) v zařízení (pokud je používaným zařízením
požadována)
Nastavte v zařízení možnost [Výběr PDL (Plug and Play)], aby odpovídala vámi používanému ovladači.
Podrobné informace o metodě nastavení najdete v příručce k zařízení.
● Ověřte, že cílové zařízení podporuje faxové ovladače verze 9.00 nebo starší.
● Příprava před instalací a opatření v průběhu instalace(P. 18)
● Při spouštění počítače se přihlaste jako člen skupiny Administrators.
● Zobrazí se obrazovka [Plocha] (při používání systému Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
Postupy
1
Vypněte zařízení.
2
Spusťte instalační program.
Při použití instalátoru staženého z webových stránek
Dvojklikem rozbalte stažený soubor. Pokud se instalátor po rozbalení nespustí automaticky, dvakrát klikněte
na soubor [Setup.exe].
Při použití dodaného disku CD-ROM
(1) Vložte CD-ROM do počítače → klikněte na [Instalace].
(2) Na obrazovce [Instalace] potvrďte ovladač → klikněte na [Instalace].
Pokud se nezobrazí nabídka CD-ROM, klikněte na tlačítko „Otevřít podrobnosti“.
Spusťte instalační program dle postupu níže.
- Pokud se zobrazí zpráva s výzvou k vložení CD-ROM nebo pokud se zobrazí Průzkumník Windows: Spusťte
soubor [MInst.exe].
- Pokud se nic nezobrazí: Klikněte dvakrát na ikonu CD-ROM.
33
Instalace za použití instalátoru
- Pokud výše uvedený soubor [MInst.exe] neexistuje: Spusťte soubor [Setup.exe] ve složce ovladače na disku
CD-ROM.
3
Vyberte jazyk → klikněte na tlačítko [Další].
4
Přečtěte si licenční smlouvu → klikněte na tlačítko [Ano].
5
Vyberte možnost [Připojení USB] → klikněte na tlačítko [Další].
Proveďte instalaci podle pokynů na obrazovce.
6
Po zobrazení následující obrazovky připojte zařízení a počítač pomocí USB kabelu →
zapněte zařízení.
34
Instalace za použití instalátoru
Proveďte instalaci podle pokynů na obrazovce.
Pokud se instalace nezdaří, na výše uvedené obrazovce klikněte na Otevřít podrobnosti.
Po provedení následujícího postupu zopakujte instalaci.
(1) Propojte zařízení a počítač pomocí USB kabelu → zapněte zařízení.
(2) Zobrazte okno [Správce zařízení].
V systému Windows 10/Server 2016
Klikněte pravým tlačítkem na tlačítko [
] → klikněte na tlačítko [Správce zařízení].
V systému Windows 7/Server 2008 R2/8.1/Server 2012/Server 2012 R2
Zobrazte okno [Ovládací panely] > [Hardware a zvuk] > [Správce zařízení].
V systému Windows Server 2008
Zobrazte okno [Ovládací panely] > [Systém a údržba] > [Správce zařízení].
(3) Pravým tlačítkem klikněte na název cílového zařízení zobrazeného v nabídce [Další zařízení] →
klikněte na [Odstranit].
(4) Potvrďte název zařízení.
Canon + <název modelu>
7
Klikněte na [Restartovat] (nebo na [Konec]).
35
Instalace za použití instalátoru
Nainstalované zařízení se ve Windows zobrazí v části [Zařízení a tiskárny] v okně Ovládací panely.
Související témata
O instalaci(P. 14)
Automatické nastavení funkce získání informací o zařízení(P. 52)
36
Instalace bez použití instalátoru
Instalace bez použití instalátoru
Instalace bez použití instalátoru ............................................................................................................ 38
Instalace zadáním souboru inf ........................................................................................................................... 39
Instalace s použitím portu WSD ......................................................................................................................... 41
37
Instalace bez použití instalátoru
Instalace bez použití instalátoru
Zde je vysvětlen postup instalace ovladače bez použití instalačního programu.
Instalace zadáním souboru inf(P. 39)
Instalace s použitím portu WSD(P. 41)
38
Instalace bez použití instalátoru
Instalace zadáním souboru inf
Ovladač můžete také nainstalovat tak, že zadáte soubor inf pomocí funkce přidání tiskárny ve Windows. Pro
případ instalace se standardním portem protokolu TCP/IP se ukáže následující vysvětlení.
Podmínky
● Při spouštění počítače se přihlaste jako člen skupiny Administrators.
● Potvrďte adresu IP zařízení.
● Připravte soubor inf.
Získejte ovladač z webu společnosti Canon (http://www.canon.com/) nebo z dodaného CD-ROM a připravte
soubor inf.
● Soubor inf je uložený ve složce [Driver] uvnitř složky získaného ovladače.
● Zobrazení obrazovky [Plocha] (ve Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
Postupy
1
Spusťte průvodce Přidat tiskárnu systému Windows.
Při spouštění z okna [Nastavení] (pouze Windows 10/Server 2016)
(1) Klikněte na tlačítko [Zařízení] → klikněte na tlačítko [Přidat tiskárny nebo skener] v okně [Tiskárny a skenery].
(2) Klikněte na tlačítko [Požadovaná tiskárna není v seznamu.].
Při spouštění z Ovládacích panelů
(1) Zobrazte okno [Zařízení a tiskárny] → klikněte na tlačítko [Přidat tiskárnu].
(2) Pokud se zobrazí obrazovka pro výběr zařízení, klikněte na tlačítko [Požadovaná tiskárna není v seznamu.].
2
3
4
Vyberte možnost přidání místní tiskárny a přejděte na další obrazovku.
V nabídce [Typ portu] vyberte možnost [Vytvořit nový port] → vyberte možnost
[Standardní port protokolu TCP/IP] → klikněte na tlačítko [Další].
V poli [Hostitelský název či IP adresa] zadejte IP adresu zařízení → postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Pokud zařízení nelze najít, může být rozpoznáno jako neznámé zařízení. V takovém případě klikněte na tlačítko
„Otevřít podrobnosti“.
(1) Zobrazte okno [Správce zařízení].
V systému Windows 10/Server 2016
] → klikněte na tlačítko [Správce zařízení].
Klikněte pravým tlačítkem na [
V systému Windows 7/Server 2008 R2/8.1/Server 2012/Server 2012 R2
Zobrazte okno [Ovládací panely] > [Hardware a zvuk] > [Správce zařízení].
V systému Windows Server 2008
Zobrazte okno [Ovládací panely] > [Systém a údržba] > [Správce zařízení].
39
Instalace bez použití instalátoru
(2) Vyberte možnost [Další zařízení] > [Neznámé zařízení] → vyberte možnost [Aktualizovat software
ovladače] v nabídce [Akce].
(3) V průvodci aktualizací softwaru ovladače klikněte na tlačítko [Vyhledat ovladač v počítači] → klikněte
na tlačítko [Vybrat ovladač ze seznamu].
(4) V poli [Běžné typy hardwaru] vyberte [Tiskárny] → klikněte na [Další].
5
Na obrazovce [Přidat tiskárnu] klikněte na tlačítko [Z disku].
6
Klikněte na tlačítko [Procházet] → vyberte připravený soubor inf.
7
V části [Tiskárny] vyberte zařízení, které se má použít → klikněte na tlačítko [Další].
8
Nainstalujte ovladač podle pokynů na obrazovce → klikněte na tlačítko [Dokončit].
Nainstalované zařízení se ve Windows zobrazí v části [Zařízení a tiskárny] v okně Ovládací panely.
Související témata
Příprava před instalací a opatření v průběhu instalace(P. 18)
Změna na standardní port TCP/IP(P. 44)
40
Instalace bez použití instalátoru
Instalace s použitím portu WSD
Zde je vysvětlen postup, jak ve Windows vyhledat zařízení na síti pomocí portu WSD (Web Services on Devices) a
jak nainstalovat ovladač.
Pomocí portu WSD nemůžete na počítač nainstalovat více ovladačů. Pokud instalujete nový ovladač tiskárny,
nejprve odinstalujte předchozí ovladače. Chcete-li instalovat více ovladačů použijte standardní sdílený port
TCP/IP.
Podmínky
● Nastavení funkce výběru jazyka popisu stránky (plug and play)
Nastavte v zařízení možnost [Výběr PDL (Plug and Play)], aby odpovídala vámi používanému ovladači.
Podrobné informace o metodě nastavení najdete v příručce k zařízení.
● Instalace výběrem možnosti [Vlastní](P. 28)
Zadejte dočasný port (např. [LPT1]) a nainstalujte ovladač.
Postupy
1
Zobrazte okno [Zařízení a tiskárny] → klikněte na tlačítko [Přidat zařízení].
2
Vyberte cílové zařízení → klikněte na tlačítko [Další].
Nainstalované zařízení se ve Windows zobrazí v části [Zařízení a tiskárny] v okně Ovládací panely.
POZNÁMKA
● Po dokončení instalace již není potřebná ikona tiskárny, která byla přidána během instalace pro dočasný port.
Pro odstranění ikony klikněte pravým tlačítkem na ikonu → klikněte na [Odebrat zařízení] nebo
[Odinstalovat].
Související témata
Příprava před instalací a opatření v průběhu instalace(P. 18)
41
Nastavení týkající se instalace
Nastavení týkající se instalace
Nastavení týkající se instalace ................................................................................................................. 43
Změna na standardní port TCP/IP ...................................................................................................................... 44
Nastavení sdílené tiskárny ................................................................................................................................. 48
Konfigurace nastavení tiskového serveru ....................................................................................................... 49
Nastavení klientů sdílené tiskárny .................................................................................................................. 50
Automatické nastavení funkce získání informací o zařízení ............................................................................ 52
42
Nastavení týkající se instalace
Nastavení týkající se instalace
Zde je vysvětlen postup, jak změnit port používaný zařízením, jak konfigurovat nastavení sdílení tiskárny a jak
tiskárnu nastavit tak, aby bylo možné použít funkci získání informací o zařízení.
Potřebujete-li nastavení přizpůsobit vámi používanému prostředí, informace naleznete v následujících
kapitolách.
Změna na standardní port TCP/IP(P. 44)
Nastavení sdílené tiskárny(P. 48)
Automatické nastavení funkce získání informací o zařízení(P. 52)
43
Nastavení týkající se instalace
Změna na standardní port TCP/IP
Zde je vysvětlen postup změny portu používaného zařízením, které je připojeno k síti prostřednictvím
standardního portu TCP/IP. Pokud jste při instalaci ovladače dočasně nastavili port zařízení, můžete ho
následujícím postupem změnit na správný port.
Podmínky
● Instalace výběrem možnosti [Vlastní](P. 28)
Zadejte dočasný port (např. [LPT1]) a nainstalujte ovladač výběrem [Vlastní] instalace.
● Potvrďte název a IP adresu zařízení.
Název zařízení a IP adresu musíte zadat při přidání standardního portu TCP/IP. Jako název zařízení použijte
název, pod kterým je zařízení známé v síti. Pokud název zařízení nebo IP adresu neznáte, obraťte se na
správce sítě.
● Určení protokolu, který se má použít
LPR: Protokol běžně používaný protokolem TCP/IP.
Raw: Protokol, který lze používat se systémem Windows. Přenáší data vyššími rychlostmi než protokol LPR.
● Při spouštění počítače se přihlaste jako člen skupiny Administrators.
Postupy
1
2
3
V okně [Ovládací panely] systému Windows zobrazte okno [Zařízení a tiskárny].
Pro nastavení klikněte pravým tlačítkem na zařízení → klikněte na [Vlastnosti
tiskárny] nebo [Vlastnosti].
Klikněte na záložku [Porty] → [Přidat port].
44
Nastavení týkající se instalace
4
5
V dialogovém okně [Porty tiskáren] vyberte v nabídce [Dostupné typy portů] možnost
[Standardní port protokolu TCP/IP] → klikněte na tlačítko [Nový port].
Zadejte název zařízení nebo adresu IP podle pokynů průvodce.
[Název portu] bude zadán automaticky. Podle potřeby změňte název portu.
POZNÁMKA
● Pokud se zobrazí obrazovka [Jsou vyžadovány dodatečné informace o portu] nebo [Jsou vyžadovány
dodatečné informace o portu.], proveďte jeden z následujících kroků.
- Vraťte se v průvodci na předchozí obrazovku → zadejte znovu informace do pole [Hostitelský název či IP
adresa] → klikněte na tlačítko [Další].
- Jako [Standardní] vyberte [Typ zařízení] → zvolte [Canon Network Printing Device with P9100] → klikněte
na tlačítko [Další].
V závislosti na vámi používaném zařízení se mohou lišit typy zařízení, jež můžete vybrat na obrazovce [Jsou
vyžadovány dodatečné informace o portu] nebo [Jsou vyžadovány dodatečné informace o portu.] > [Typ
zařízení] > [Standardní].
6
Klikněte na tlačítko [Dokončit].
7
V dialogovém okně [Porty tiskáren] klikněte na tlačítko [Zavřít].
45
Nastavení týkající se instalace
8
Klikněte na tlačítko [Konfigurovat port].
9
Nastavte port.
Při používání protokolu LPR:
(1) Vyberte [LPR] pro [Protokol] → zadejte jednu z tiskových front pro [Název fronty] v [Nastavení
protokolu LPR].
LP: Provádí výstup podle nastavení zařazování zařízení. Toto je běžně používané nastavení.
SPOOL: Vždy provádí výstup po zařazení na pevný disk, bez ohledu na nastavení zařízení.
DIRECT: Vždy provádí výstup bez zařazování na pevný disk, bez ohledu na nastavení zařízení.
(2) Klikněte na tlačítko [OK].
46
Nastavení týkající se instalace
Při používání protokolu Raw:
(1) Vyberte [Raw] pro [Protokol] → klikněte na [OK].
10
Klikněte na tlačítko [Zavřít].
47
Nastavení týkající se instalace
Nastavení sdílené tiskárny
Zde je vysvětlen postup nastavení pro sdílení tiskárny s počítači ve stejné síti.
Počítač připojený k zařízení můžete nastavit jako tiskový server a počítače na stejné síti nastavit jako klienty.
Konfigurace nastavení tiskového serveru(P. 49)
Nastavení klientů sdílené tiskárny(P. 50)
48
Nastavení týkající se instalace
Konfigurace nastavení tiskového serveru
Zde je vysvětlen postup nastavení počítače připojeného k zařízení jako tiskového serveru. Chcete-li počítač
používat jako tiskový server, nainstalujte službu Canon Driver Information Assist Service a proveďte konfiguraci
nastavení sdílení tiskárny.
Pokud jsou k tiskovému serveru připojeny počítače, které jsou na stejné síti jako tiskový server (klienti), můžete
je nastavit tak, aby si z tiskového serveru automaticky stáhly alternativní ovladač. Alternativní ovladač je ovladač,
který klientům s odlišným operačním systémem, než jaký je instalován na tiskovém serveru, umožňuje využívat
sdílenou tiskárnu.
Podmínky
● Při spouštění počítače se přihlaste jako člen skupiny Administrators.
Postupy
1
Spusťte instalátor → postupujte podle pokynů na obrazovce.
2
Vyberte [Standardní] nebo [Vlastní] instalaci → klikněte na tlačítko [Další].
3
4
5
Označte zaškrtávací políčko Canon Driver Information Assist Service → klikněte na
[Další].
Na obrazovce [Vyberte faxy, které chcete nainstalovat] vyberte možnost [Nastavit
informace o faxu] → klikněte na tlačítko [Další].
Vyberte možnost [Použít jako sdílený fax] → v případě potřeby změňte nastavení
[Sdílený název] → klikněte na tlačítko [Další].
[Přidávané ovladače]: Na tuto možnost klikněte, chcete-li nastavit možnost stažení alternativních ovladačů
klienty.
6
Postupujte podle pokynů na obrazovce → klikněte na [Restartovat] nebo [Konec].
Související témata
Instalace výběrem možnosti [Standardní](P. 22)
Instalace výběrem možnosti [Vlastní](P. 28)
Nastavení klientů sdílené tiskárny(P. 50)
49
Nastavení týkající se instalace
Nastavení klientů sdílené tiskárny
Zde je vysvětlen postup, jak nainstalovat ovladač podporující sdílené tiskárny, aby bylo možné nastavit jako
klienty počítače na stejné síti jako tiskový server.
Podmínky
● Konfigurace nastavení tiskového serveru(P. 49)
Pokud se typy operačních systémů na tiskovém serveru a klientech liší, nainstalujte ovladače pro operační
systémy podporované klienty na tiskovém serveru.
● Při spouštění počítače se přihlaste jako člen skupiny Administrators.
POZNÁMKA
● Nastavte jazyk ovladače podle tiskového serveru a klienta.
Postupy
1
2
Zobrazte v Průzkumníku Windows okno [Síť].
Vyberte počítač (tiskový server), který jste nastavili pro sdílení tisku, a dvakrát na něj
klikněte.
3
Klikněte dvakrát na ikonu zařízení, které chcete nainstalovat.
4
Ve zobrazeném dialogovém okně klikněte na [Ano].
5
Nastavení proveďte podle pokynů v průvodci.
6
Po skončení instalace restartujte počítač.
Nainstalované zařízení se ve Windows zobrazí v části [Zařízení a tiskárny] v okně Ovládací panely.
POZNÁMKA
● Ujistěte se, že ovladače nainstalované na klientech jsou nejnovější verze, aby se shodovaly s aktualizacemi
ovladače nainstalovaného na tiskovém serveru. Pokud je verze ovladače klientů starší než verze ovladače
tiskového serveru, nastavení ovladače serveru nebude u klientů použito.
50
Nastavení týkající se instalace
Související témata
Aktualizace ovladače(P. 57)
51
Nastavení týkající se instalace
Automatické nastavení funkce získání informací o
zařízení
Zde je vysvětlen postup instalace služby Canon Driver Information Assist Service pro automatické nastavení
funkce získání informací o zařízení. Chcete-li po instalaci ovladače používat funkci získání informací o zařízení,
postupujte následovně.
Podmínky
● O instalaci(P. 14)
Nutnost instalace služby Canon Driver Information Assist Service či dalších položek, aby bylo možné použít
funkci získání informací o zařízení, závisí na typu tiskové fronty, způsobu připojení a serverovém prostředí.
Službu Canon Driver Information Assist Service nainstalujte až po ověření prostředí vámi používaného
zařízení.
● Požadavky na systém a službu(P. 16)
● Instalace ovladače
● Při spouštění počítače se přihlaste jako člen skupiny Administrators.
Postupy
1
Spusťte instalátor → postupujte podle pokynů na obrazovce.
2
Vyberte možnost [Vlastní] → klikněte na tlačítko [Další].
52
Nastavení týkající se instalace
3
Zrušte výběr ovladače → zvolte službu [Canon Driver Information Assist Service] →
klikněte na tlačítko [Další].
Proveďte instalaci podle pokynů na obrazovce.
53
Nastavení týkající se instalace
4
Klikněte na [Restartovat] (nebo na [Konec]).
Související témata
Instalace výběrem možnosti [Vlastní](P. 28)
54
Aktualizace a odinstalování ovladače
Aktualizace a odinstalování
ovladače
Aktualizace a odinstalování ovladače .................................................................................................. 56
Aktualizace ovladače ........................................................................................................................................... 57
Odinstalace ovladače .......................................................................................................................................... 60
55
Aktualizace a odinstalování ovladače
Aktualizace a odinstalování ovladače
Zde je vysvětlen postup aktualizace ovladače na novou verzi a odinstalace již nepotřebného ovladače.
Aktualizace ovladače(P. 57)
Odinstalace ovladače(P. 60)
56
Aktualizace a odinstalování ovladače
Aktualizace ovladače
Zde je vysvětlen postup, jak aktualizovat nainstalovaný ovladač na novou verzi.
Rovněž můžete aktualizovat alternativní ovladače nainstalované na klientech tiskového serveru. Pokud chcete v
klientském počítači používat ovladač aktualizovaný na tiskovém serveru, odinstalujte původní ovladač a
nainstalujte ho znovu.
Podmínky
● Instalace ovladače
● Stáhněte si instalátor
Aktualizovaný ovladač si můžete stáhnout z webu společnosti Canon (http://www.canon.com/).
● Při spouštění počítače se přihlaste jako člen skupiny Administrators.
● Zobrazí se obrazovka [Plocha] (při používání systému Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
POZNÁMKA
● Při aktualizaci existujícího ovladače použijte stejný jazyk instalace, jaký používá existující ovladač.
Postupy
1
Spusťte instalační program.
Dvojklikem rozbalte stažený soubor. Pokud se instalátor po rozbalení nespustí automaticky, dvakrát klikněte na
soubor [Setup.exe].
2
Vyberte jazyk → klikněte na tlačítko [Další].
3
Přečtěte si licenční smlouvu → klikněte na tlačítko [Ano].
4
Ve zobrazeném dialogovém okně zvolte [Vlastní] instalaci → klikněte na tlačítko
[Další].
57
Aktualizace a odinstalování ovladače
5
V nabídce [Proces instalace ovladače faxu] vyberte možnost [Aktualizovat stávající
ovladače faxů] → klikněte na tlačítko [Další].
[Canon Driver Information Assist Service]: Tuto možnost vyberte, jestliže chcete použít funkci získání informací o
zařízení.
58
Aktualizace a odinstalování ovladače
6
7
Zkontrolujte nabídku [Seznam faxů k instalaci ovladače] → klikněte na tlačítko
[Spustit].
Klikněte na tlačítko [Konec].
Když se zobrazí výzva k restartování počítače, udělejte to.
POZNÁMKA
● Pokud k instalaci ovladače používáte instalační program, můžete stávající ovladače aktualizovat současně s
instalací nového ovladače.
Související témata
Konfigurace nastavení tiskového serveru(P. 49)
Nastavení klientů sdílené tiskárny(P. 50)
59
Aktualizace a odinstalování ovladače
Odinstalace ovladače
Zde je vysvětlen postup odinstalace ovladače.
Existují dva způsoby odinstalování ovladače: spuštěním odinstalátoru ve Windows, nebo pomocí souboru pro
odinstalování.
Podmínky
● Instalace ovladače
● Ovladač, který má být odstraněn, nebyl instalován prostřednictvím portu WSD
Ovladače nainstalované pomocí portu WSD musí být ve Windows odinstalovány z části [Zařízení a tiskárny] v
okně Ovládací panely.
● Při spouštění počítače se přihlaste jako člen skupiny Administrators.
● Zobrazí se obrazovka [Plocha] (při používání systému Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
Postupy
Odinstalace za použití odinstalátoru
1
Spusťte odinstalátor ovladače.
V systému Windows 10 / Server 2016
(1) Zobrazte okno [Nastavení] > [Aplikace] nebo [Systém] > [Aplikace a funkce].
(2) Vyberte ovladač, který chcete odinstalovat → klikněte na tlačítko [Odinstalovat].
V jiných než výše uvedených operačních systémech
(1) Zobrazte okno [Ovládací panely] > [Programy] > [Odinstalovat program].
(2) Vyberte ovladač, který chcete odinstalovat → klikněte na tlačítko [Odinstalovat nebo změnit].
2
Vyberte název zařízení, které chcete odinstalovat → klikněte na tlačítko [Odstranit].
[Vyčištění]: Na tuto možnost klikněte, pokud chcete současně odstranit všechny soubory a informace v
registrech, jež se týkají všech ovladačů zobrazených v seznamu a nikoli pouze vybraného ovladače. Klikněte na
Odstranit pro spuštění standardního odinstalování ovladače.
60
Aktualizace a odinstalování ovladače
3
Když se zobrazí dialogové okno pro potvrzení odstranění, klikněte na tlačítko [Ano].
4
Na obrazovce [Odstranit fax] klikněte na tlačítko [Konec].
Odinstalace za použití souboru pro odinstalování
Odinstalujte ovladač pomocí odinstalačního souboru na přiloženém disku CD-ROM nebo ve složce se staženým
ovladačem.
1
Dvakrát klikněte na jeden z následujících souborů.
● Při používání souboru ve složce s nainstalovaným ovladačem
Použijte soubor [UNINSTAL.exe] odpovídající ovladači v následující složce.
<instalační složka>\Canon\PrnUninstall
● Při používání souboru ve složce se získaným ovladačem
Použijte následující soubor ve složce odpovídající ovladači a prostředí.
misc\UNINSTAL.exe
2
Pokračujte 2.(P. 60) krokem v části „ Odinstalace za použití odinstalátoru(P. 60) “.
61
Aktualizace a odinstalování ovladače
Související témata
Instalace s použitím portu WSD(P. 41)
62
Posílání faxu
Posílání faxu
Posílání faxu ........................................................................................................................................................ 64
Nastavení informací o zařízení ........................................................................................................................... 65
Posílání faxu z počítače ....................................................................................................................................... 67
Jak se odkazovat na nápovědu ........................................................................................................................... 71
63
Posílání faxu
Posílání faxu
Zde jsou vysvětleny přípravné kroky před odesláním faxu, samotný postup faxování a používání nápovědy.
Nastavení informací o zařízení(P. 65)
Posílání faxu z počítače(P. 67)
Jak se odkazovat na nápovědu(P. 71)
64
Posílání faxu
Nastavení informací o zařízení
V následujících případech je nezbytné tímto postupem nastavit možnosti zařízení.
● Při instalaci se nenačetly informace o zařízení.
● Na kartě [Nastavení zařízení] nejsou správně nastaveny funkce a volitelné doplňky zařízení.
● K zařízení byl přidán volitelný doplněk.
● Byla změněna nastavení zařízení týkající se přenosu faxu.
Podmínky
● Instalace ovladače
● Nastavení v zařízení
- Pokud je zařízení připojeno prostřednictvím portu WSD, možnost [Použít WSD Browsing] je již zapnutá.
- Pokud je zařízení připojeno prostřednictvím standardního portu TCP/IP, možnost [Vyvolat informace
správy tiskárny od hostitele] je již zapnutá.
Podrobné informace naleznete v příručce k zařízení.
● Při spouštění počítače se přihlaste jako člen skupiny Administrators.
Postupy
1
2
3
V okně [Ovládací panely] systému Windows zobrazte okno [Zařízení a tiskárny].
Klikněte pravým tlačítkem na ikonu zařízení, které chcete nastavit → v zobrazené
nabídce vyberte možnost [Vlastnosti tiskárny].
Zobrazte kartu [Nastavení zařízení].
65
Posílání faxu
4
5
Klikněte na tlačítko [Načíst informace o zařízení].
Pokud se zobrazí zpráva „Chcete načíst informace o zařízení?“, klikněte na tlačítko
[Ano].
Jestliže informace byly vyhledány, potvrďte automatické nastavení.
Jestliže informace nebyly vyhledány, upravte nastavení ručně. Zvolte doplňky připojené k zařízení.
6
Klikněte na tlačítko [Podrobná nastavení] → proveďte požadovaná nastavení.
Položky v části [Podrobná nastavení] nejsou nastaveny automaticky. V případě potřeby je nastavte ručně.
7
Na kartě [Nastavení zařízení] klikněte na tlačítko [OK] nebo [Použít].
Související témata
Automatické nastavení funkce získání informací o zařízení(P. 52)
66
Posílání faxu
Posílání faxu z počítače
Zde je vysvětlen základní postup, jak z počítače faxovat dokumenty vytvořené v nějaké aplikaci.
Použijte také nápovědu k položkám na obrazovce nastavení ovladače.
POZNÁMKA
● Pokud používáte zařízení připojené prostřednictvím portu WSD, povolte v zařízení možnost [Použít WSD].
Podmínky
● Nastavení informací o zařízení(P. 65)
Pokud nemůžete načíst informace o zařízení, musíte ručně nastavit volitelné doplňky nainstalované v
zařízení.
Postupy
1
V nabídce aplikace zvolte [Tisknout].
2
Vyberte zařízení → klikněte na [Předvolby], [Vlastnosti tiskárny] nebo [Vlastnosti].
Pokud nepotřebujete podrobná nastavení faxového přenosu, klikněte na [Tisknout] nebo [OK] a přejděte ke
kroku 5.(P. 69)
67
Posílání faxu
3
Na obrazovce nastavení tisku ovladače nastavte požadované položky → klikněte na
tlačítko [OK].
V případě potřeby se přepněte na jinou kartu a nakonfigurujte ostatní nastavení.
Karta [Vybrat cíl] > možnosti [Uložit informace a obraz pro odeslaný fax], [Přebal] a [Podrobná nastavení] lze
také nastavit při posílání faxu v kroku 5.(P. 69)
68
Posílání faxu
4
Na obrazovce tisku v aplikaci klikněte na tlačítko [Tisknout] nebo [OK].
5
Na zobrazené obrazovce [Nastavení odesílání faxu] zadejte cíl.
Při zadávání cíle z adresáře
(1) Zobrazte kartu [Vybrat cíl].
(2) V nabídce [Seznam adresáře] vyberte adresář → vyberte cíl → klikněte na tlačítko [Přidat na seznam cílů].
Při zadávání cíle přímo
(1) Zobrazte kartu [Zadat cíl].
(2) V nabídce [Režim komunikace] vyberte režim komunikace.
(3) Vyberte možnosti [Faxové číslo / identifikátor URI] → zadejte [Faxové číslo] nebo [Identifikátor URI].
V případě potřeby nastavte další položky.
69
Posílání faxu
6
Na obrazovce [Nastavení odesílání faxu] klikněte na tlačítko [Odeslat].
Související témata
Jak se odkazovat na nápovědu(P. 71)
70
Posílání faxu
Jak se odkazovat na nápovědu
Informace o používání ovladače a jednotlivých funkcí najdete v nápovědě.
Nápovědu zobrazíte kliknutím na [Nápověda] na obrazovce ovladače.
71
Řešení potíží
Řešení potíží
Řešení potíží ........................................................................................................................................................ 73
Nezle zjistit zařízení připojené prostřednictvím portu WSD ............................................................................. 74
72
Řešení potíží
Řešení potíží
Zde jsou vysvětlena řešení běžných problémů.
Nezle zjistit zařízení připojené prostřednictvím portu WSD(P. 74)
73
Řešení potíží
Nezle zjistit zařízení připojené prostřednictvím portu
WSD
Zde je vysvětleno, jak postupovat při instalaci za použití síťového připojení, když se zařízení nezobrazí v okně
[Zařízení IPv4] instalátoru, i když je připojeno prostřednictvím portu WSD a bylo nalezeno.
V úvahu přichází několik příčin. Nastavení upravte požadovaným způsobem a postupujte přitom podle Řešení.
Příčina 1.
Nastavení zařízení nejsou správná.
Řešení
Zkontrolujte, jestli byly v zařízení nastaveny následující položky. Pokud nastaveny nebyly, změňte nastavení
nebo nainstalujte příslušný ovladač.
● Jsou povolena nastavení pro možnost [Použít WSD] i [Nastavení Multicast Discovery].
● Možnost [Výběr PDL (Plug and Play)] odpovídá jazyku popisu stránky ovladače.
Podrobné informace o metodě nastavení pro funkci jazyka popisu stránky (plug and play) zařízení najdete v
příručce k zařízení.
Příčina 2.
Nastavení sítě v operačním systému nejsou správná.
Řešení
Zkontrolujte, zda jsou v nastavení sítě operačního systému nakonfigurovány nezbytné položky. Pokud ne,
upravte nastavení.
V systému Windows 10/Server 2016
Zvolte [Nastavení] > [Síť a Internet] → klikněte na ikonu zobrazenou u způsobu připojení ke stávající síti →
označte [Nastavit tento počítač jako zjistitelný].
V systému Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2
Na obrazovce [Plocha] zobrazte panel tlačítek → [Nastavení] > [Změnit nastavení počítače] > [Síť] → klikněte na
ikonu zobrazenou u způsobu připojení ke stávající síti → označte [Vyhledávat zařízení a obsah].
V systému Windows 7/Server 2008 R2
Zobrazte okno [Ovládací panely] > [Síť a Internet] > [Centrum síťových připojení a sdílení] → klikněte na tlačítko
[Změnit pokročilé nastavení sdílení] → vyberte možnost [Veřejné] > [Zapnout zjišťování sítě].
V systému Windows Server 2008
Zobrazte okno [Ovládací panely] > [Síť a Internet] > [Centrum síťových připojení a sdílení] → klikněte na tlačítko
zobrazené vpravo od [Zjištění sítě] v [Sdílení a zjišťování] → vyberte [Zapnout zjišťování sítě].
Příčina 3.
Zařízení se nezobrazuje ve výsledcích zjištění, jelikož ovladač odpovídající nalezenému zařízení je již
nainstalovaný.
Řešení
Pokud chcete ovladač nainstalovat prostřednictvím zjištění zařízení, nejdříve ho odinstalujte a poté ho znova
zjistěte.
74
Řešení potíží
Související témata
Instalace výběrem možnosti [Standardní](P. 22)
75
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
76
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
77
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising