Canon | i-SENSYS LBP162dw | User manual | Canon i-SENSYS LBP162dw User manual

Canon i-SENSYS LBP162dw User manual
LBP162dw
Uživatelská příručka
USRMA-2787-00 2018-07 cs
Copyright CANON INC. 2018
Obsah
Důležité bezpečnostní pokyny ............................................................................................................ 2
Instalace
................................................................................................................................................................... 3
Napájení
................................................................................................................................................................... 5
Manipulace
............................................................................................................................................................... 6
Údržba a kontroly
...................................................................................................................................................... 8
Spotřební materiál
.................................................................................................................................................... 9
Nastavení ........................................................................................................................................................... 13
Hlavní funkce
.......................................................................................................................................................... 14
Příprava vyžadovaná před použitím zařízení
Zamezení neoprávněnému přístupu
............................................................................................................. 15
......................................................................................................................... 16
Nastavení pomocí příručky nastavení
...................................................................................................................... 18
Nastavení data a času .............................................................................................................................................
Nastavení síťového prostředí
................................................................................................................................... 22
Výběr kabelové nebo bezdrátové sítě LAN
Připojení ke kabelové síti LAN
.............................................................................................................. 24
............................................................................................................................... 25
Připojení k bezdrátové síti LAN
............................................................................................................................. 26
Nastavení připojení pomocí funkce WPS v režimu Push Button
Nastavení připojení pomocí funkce WPS v režimu kódu PIN
Nastavení připojení výběrem bezdrátového směrovače
Vytvoření připojení zadáním podrobných nastavení
Kontrola SSID a síťového klíče
Nastavení adres IP
........................................................................... 28
............................................................................... 30
..................................................................................... 32
.......................................................................................... 34
........................................................................................................................ 37
.............................................................................................................................................. 38
Nastavení adresy IPv4
Nastavení adres IPv6
Zobrazení nastavení sítě
................................................................................................................................... 39
..................................................................................................................................... 42
...................................................................................................................................... 45
Konfigurace nastavení pro komunikaci s počítačem
Konfigurace tiskových protokolů a funkcí WSD
Konfigurace portů tiskáren
.......................................................................................................................... 54
Konfigurace zařízení pro síťové prostředí
Konfigurace nastavení sítě Ethernet
Změna jednotky MTU
................................................................................................ 48
................................................................................................. 49
............................................................................................................................ 51
Nastavení tiskového serveru
............................................................................................................... 57
................................................................................................................ 58
.................................................................................................................................... 60
Nastavení čekací doby pro připojení k síti
Konfigurace služby DNS
........................................................................................................ 61
................................................................................................................................. 62
Monitorování a ovládání zařízení pomocí protokolu SNMP
Konfigurace protokolu SNTP
Instalace ovladačů
................................................................................. 66
.......................................................................................................................... 70
.................................................................................................................................................. 72
Základní operace .........................................................................................................................................
Součásti a jejich funkce
Přední strana
20
74
........................................................................................................................................... 76
..................................................................................................................................................... 77
I
Zadní strana
....................................................................................................................................................... 79
Víceúčelová přihrádka
Zásuvka
......................................................................................................................................... 80
............................................................................................................................................................. 81
Ovládací panel
Zapnutí zařízení
.................................................................................................................................................... 82
...................................................................................................................................................... 84
Vypnutí zařízení
.................................................................................................................................................. 85
Použití ovládacího panelu
Základní obrazovky
........................................................................................................................................ 86
............................................................................................................................................. 87
Obrazovka Domů
.......................................................................................................................................... 88
Obrazovka <Monitor stavu>
Zobrazení zprávy
Základní operace
Zadávání textu
Vkládání papíru
........................................................................................................................... 89
.......................................................................................................................................... 91
................................................................................................................................................ 92
................................................................................................................................................... 94
...................................................................................................................................................... 95
Vkládání papíru do zásuvky
.................................................................................................................................. 97
Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky
Vkládání obálek
............................................................................................................ 100
................................................................................................................................................ 102
Vkládání předtištěného papíru
Zadání velikosti a typu papíru
........................................................................................................................... 104
............................................................................................................................. 106
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce
........................................................................................................ 107
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce
Uložení vlastní velikosti papíru
..................................................................................................................... 109
Omezení zobrazených velikostí papíru
Přechod do režimu klidu
................................................................................... 108
.......................................................................................................... 110
........................................................................................................................................ 111
Přepnutí do režimu spánku
................................................................................................................................... 113
Tisk ........................................................................................................................................................................
Tisk z počítače
115
...................................................................................................................................................... 116
Zrušení tisku
.................................................................................................................................................... 118
Kontrola stavu a protokolů tisku
......................................................................................................................... 120
Propojení s mobilními zařízeními ................................................................................................ 123
Propojení s mobilními zařízeními
........................................................................................................................... 124
Připojení přes bezdrátový směrovač LAN (Připojení LAN)
Přímé připojení (Režim přístupového bodu)
Využívání zařízení pomocí aplikací
Použití služby AirPrint
....................................................................................... 125
......................................................................................................... 126
......................................................................................................................... 128
........................................................................................................................................... 129
Tisk pomocí služby AirPrint
................................................................................................................................ 134
Pokud nelze službu AirPrint použít
Použití služby Google Cloud Print
...................................................................................................................... 137
........................................................................................................................... 138
Správa stroje pomocí dálkového ovládání
.............................................................................................................. 140
Správa stroje .................................................................................................................................................
Nastavení přístupových oprávnění
142
........................................................................................................................ 144
II
Nastavení kódu PIN správce systému
.................................................................................................................. 145
Nastavení kódu PIN Vzdáleného uživatelského rozhraní
Konfigurace nastavení pro zabezpečení sítě
........................................................................................ 147
........................................................................................................... 149
Omezení komunikace pomocí bran firewall
.......................................................................................................... 151
Zadání adres IP pro nastavení brány firewall
.................................................................................................. 152
Zadání adres MAC pro nastavení brány firewall
.............................................................................................. 155
............................................................................................................................................. 157
Změna čísel portů
Nastavení serveru proxy
.................................................................................................................................... 158
Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS
.................................................................................................... 160
Vygenerování klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci
.................................................................................. 162
Vygenerování klíče a žádosti o podepsání certifikátu (CSR)
Uložení klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci
Konfigurace nastavení pro ověřování IEEE 802.1X
Omezení funkcí zařízení
Omezení funkcí USB
............................................................................... 165
........................................................................................... 168
................................................................................................. 170
........................................................................................................................................ 174
.......................................................................................................................................... 175
Zákaz komunikace HTTP
.................................................................................................................................... 176
Deaktivace Vzdáleného uživatelského rozhraní
..................................................................................................... 177
Správa zařízení z počítače (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní
Kontrola stavu a výpisů
...................................................................................... 178
........................................................................................................ 179
..................................................................................................................................... 182
Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní
..................................................... 187
Aktualizace firmwaru
............................................................................................................................................ 190
Inicializace nastavení
............................................................................................................................................ 193
Nastavení seznamu nabídky ...........................................................................................................
<Přímé připojení>
<Nastavení sítě>
................................................................................................................................................. 197
................................................................................................................................................... 198
<Tisknout hlášení>
<Možnosti>
196
................................................................................................................................................ 207
........................................................................................................................................................... 208
<Nastavení časovače>
<Běžná nastavení>
........................................................................................................................................... 212
................................................................................................................................................ 216
<Nastavení tiskárny>
............................................................................................................................................ 218
<Nastavení papíru pro mobilní tisk>
<Nastavení/Údržba>
...................................................................................................................... 228
............................................................................................................................................. 229
<Nastavení správy systému>
................................................................................................................................. 234
Údržba ................................................................................................................................................................
Pravidelné čištění
242
................................................................................................................................................. 244
Čištění vnější části přístroje
................................................................................................................................ 245
Čištění fixační sestavy
....................................................................................................................................... 246
Výměna tonerové kazety
....................................................................................................................................... 247
Výměna kazety válce
............................................................................................................................................. 250
Kontrola zbývajícího množství spotřebního materiálu
Přemístění zařízení
............................................................................................ 254
............................................................................................................................................... 255
III
Zobrazení hodnoty počítadla
.......................................................................................................................................... 258
Tisk hlášení a seznamů
Spotřební materiál
................................................................................................................................. 257
................................................................................................................................................ 260
Odstraňování problémů ......................................................................................................................
Obecné problémy
264
.................................................................................................................................................. 266
Problémy s instalací nebo nastavením
Problémy s tiskem
................................................................................................................. 267
............................................................................................................................................ 271
Když se nedaří uspokojivě tisknout
........................................................................................................................ 274
Výsledky tisku nejsou uspokojivé
........................................................................................................................ 276
Papír se kroutí nebo mačká
................................................................................................................................ 285
Papír není správně podáván
............................................................................................................................... 287
Je zobrazena zpráva nebo číslo začínající symbolem „#“ (kód chyby)
Postup řešení každé zprávy
................................................................................................................................ 289
Postup řešení každého kódu chyby
Odstraňování zachyceného papíru
Uvíznutí papíru ve stroji
........................................................................ 288
..................................................................................................................... 300
......................................................................................................................... 301
..................................................................................................................................... 302
Pokud problém nelze vyřešit
................................................................................................................................. 306
Dodatek ............................................................................................................................................................. 308
Software třetí strany
Užitečné funkce
............................................................................................................................................. 309
.................................................................................................................................................... 310
Šetrnost vůči životnímu prostředí a úspora peněz
................................................................................................. 311
Vyšší účinnost
.................................................................................................................................................. 312
Mnohem více
................................................................................................................................................... 313
Specifikace
........................................................................................................................................................... 315
Hlavní jednotka
................................................................................................................................................ 316
Použitelný papír
............................................................................................................................................... 319
Funkce tiskárny
................................................................................................................................................ 322
Funkce správy
.................................................................................................................................................. 324
Systémové prostředí
Síťové prostředí
......................................................................................................................................... 325
................................................................................................................................................ 326
Příručky a jejich obsah
.......................................................................................................................................... 328
Použití dokumentu Uživatelská příručka
................................................................................................................ 329
Rozložení obrazovky dokumentu Uživatelská příručka
Zobrazení dokumentu Uživatelská příručka
Základní operace v systému Windows
Upozornění
........................................................................................... 330
.......................................................................................................... 333
.................................................................................................................... 335
........................................................................................................................................................... 343
IV
Důležité bezpečnostní pokyny
Důležité bezpečnostní pokyny
Důležité bezpečnostní pokyny .................................................................................................................... 2
Instalace ................................................................................................................................................................. 3
Napájení ................................................................................................................................................................. 5
Manipulace ............................................................................................................................................................ 6
Údržba a kontroly .................................................................................................................................................. 8
Spotřební materiál ................................................................................................................................................ 9
1
Důležité bezpečnostní pokyny
Důležité bezpečnostní pokyny
3R42-000
Informace uvedené v této kapitole jsou určeny k tomu, aby se zabránilo poškození majetku nebo zranění uživatele
nebo jiných osob používajících zařízení. Před zahájením používání tohoto zařízení si prostudujte tuto kapitolu a řiďte se
pokyny pro správné používání zařízení. Neprovádějte žádné operace, které nejsou popsány v této příručce. Společnost
Canon nenese odpovědnost za žádné škody vyplývající z používání zařízení způsobem nepopsaným v této příručce,
vzniklé nesprávným používáním nebo jako následek oprav/změn provedených jiným subjektem než je společnost
Canon nebo autorizovaná třetí strana společnosti Canon.
Instalace(P. 3)
Napájení(P. 5)
Manipulace(P. 6)
Údržba a kontroly(P. 8)
Spotřební materiál(P. 9)
2
Důležité bezpečnostní pokyny
Instalace
3R42-001
Přečtěte si pozorně následující upozornění a umístěte zařízení na vhodné místo, abyste zajistili bezpečné a pohodlné
používání zařízení.
Zařízení neinstalujte na místo, kde hrozí riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem
● Místo, kde dochází k blokování větracích otvorů
(v těsné blízkosti stěn, postelí, pohovek, huňatých přikrývek a podobných předmětů)
● Vlhké nebo prašné místo
● Místo vystavené přímému působení slunečního záření nebo venkovní místo
● místo vystavené působení vysokých teplot,
● Místo vystavené přímému působení otevřeného ohně
● Do blízkosti látek jako je alkohol, ředidla nebo jiné hořlavé látky
Další varování
● Nepřipojujte k přístroji neschválené kabely. V opačném případě by mohlo dojít ke vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
● Nepokládejte na přístroj řetízky či jiné kovové předměty nebo nádoby naplněné kapalinami. Pokud elektrické
součásti uvnitř zařízení přijdou do styku s cizími látkami, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
● Nepoužívejte v blízkosti zdravotnických zařízení. Na zdravotnická zařízení mohou mít vliv rádiové vlny
vyzařované tímto přístrojem, a může tak dojít k poruchám a nehodám.
● Pokud se dovnitř zařízení dostanou cizí látky, vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky a obraťte se na místního
autorizovaného prodejce společnosti Canon.
Zařízení neinstalujte na následující místa
● Na místo odkud by zařízení mohlo sklouznout nebo spadnout a
způsobit zranění osob.
- Nestabilní místo
- Místo vystavené vibracím
Další upozornění
● Při přenášení zařízení postupujte podle pokynů uvedených v této příručce. V případě nesprávného přenášení
může dojít k pádu zařízení a zranění osob.
● Při instalaci zařízení dávejte pozor, abyste nenechali ruce mezi zařízením a podlahou nebo stěnou. Jinak by
mohlo dojít k vážnému zranění.
3
Důležité bezpečnostní pokyny
Stroj neinstalujte na nedostatečně větraných místech.
● Toto zařízení vytváří během provozu malé množství ozónu a jiných emisí. Tyto emise nejsou zdraví škodlivé.
Během delšího použití zařízení v nedostatečně větraných místnostech mohou být emise v okolí zařízení
znatelnější. Místnosti, ve kterých zařízení pracuje, doporučujeme dostatečně větrat, aby bylo pracovní
prostředí příjemné. Vyhněte se rovněž místům, kde by byli emisím ze zařízení vystaveni lidé.
Zařízení neinstalujte na následující místa, kde hrozí poškození zařízení
● Místo vystavené výrazným změnám teploty nebo vlhkosti
● Místo v blízkosti přístroje, které vytváří magnetické nebo
elektromagnetické vlny
● Laboratoř nebo místo, kde dochází k chemickým reakcím
● Místo vystavené působení žíravých nebo jedovatých plynů
● Místo, které by se v důsledku hmotnosti zařízení mohlo
prohnout, nebo kde by zařízení mohlo výškově poklesnout
(např. koberec apod.)
Neinstalujte zařízení na místa, kde dochází ke kondenzaci vody
● Pokud se teplota v místnosti, kde je zařízení umístěno, rychle zvýší, nebo je-li zařízení přesunuto z chladného
nebo suchého místa do horkého či vlhkého prostředí, mohou se uvnitř zařízení vytvářet kapičky vody
(kondenzace). Používání zařízení v tomto stavu může způsobit uvíznutí papíru, nízkou kvalitu tisku nebo
poškození zařízení. Nechte proto zařízení přizpůsobit okolní teplotě a vlhkosti alespoň po dobu 2 hodin před
použitím.
V nadmořských výškách přesahujících 3 000 metrů nad mořem
● Přístroje s pevným diskem nemusí fungovat správně, když se budou používat ve vysokých výškách
přesahujících 3 000 metrů nad mořem.
4
Důležité bezpečnostní pokyny
Napájení
3R42-002
● Používejte pouze zdroj napájení splňující uvedené požadavky na napájení. V opačném případě by mohlo dojít
k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Stroj musí být zapojen do síťové zásuvky s uzemněním prostřednictvím dodaného napájecího kabelu.
● Nepoužívejte jiné napájecí šňůry než dodané. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Dodaný napájecí kabel je určený k použití s tímto zařízením. Nepřipojujte jej k jiným zařízením.
● Neupravujte, netahejte, silou neohýbejte ani s napájecím kabelem nemanipulujte způsobem, kdy by mohlo
dojít k jeho poškození. Na napájecí kabel neumísťujte těžké předměty. Poškození napájecího kabelu může
vést ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Zástrčku nezapojujte ani neodpojujte mokrýma rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
● Nepoužívejte s tímto zařízením prodlužovací šňůry nebo vícenásobné zásuvky. V opačném případě by mohlo
dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Napájecí šňůru nesmotávejte ani nesvazujte do uzlu. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
● Zástrčku zasuňte do zásuvky střídavého proudu až nadoraz. V opačném případě by mohlo dojít k požáru
nebo úrazu elektrickým proudem.
● Za bouřky zcela odpojte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky. Pokud tak neučiníte, mohlo by dojít
k požáru, k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození zařízení.
● Zařízení umístěte v blízkosti elektrické zásuvky a ponechejte u ní dostatek místa, aby bylo možné snadno
odpojit napájecí zástrčku v naléhavých situacích.
Připojení zařízení ke zdroji napájení
● Nepřipojujte napájecí kabel k nepřerušitelnému zdroji napájení. Mohlo by to mít za následek nesprávné
fungování nebo poškození přístroje při výpadku napájení.
● Pokud zapojujete zařízení do vícenásobné zásuvky, nepoužívejte ostatní místa v zásuvce k připojení dalších
zařízení.
● Napájecí kabel nepřipojujte do přídavné síťové zásuvky v počítači.
Další opatření
● Elektrický šum může vést k nesprávné funkci zařízení nebo ke ztrátě dat.
5
Důležité bezpečnostní pokyny
Manipulace
3R42-003
● Pokud bude zařízení vydávat neobvyklý hluk, podivný zápach,
kouř či teplo, okamžitě vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky a
obraťte se na autorizovaného prodejce společnosti Canon.
Budete-li dále pokračovat v používání zařízení, může dojít
k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Zařízení nerozebírejte ani neupravujte. Uvnitř zařízení jsou
součásti pod vysokým napětím a s vysokou teplotou, které by
mohly způsobit vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem.
● Zařízení umístěte tak, aby nemohlo dojít ke kontaktu dětí s napájecím kabelem nebo ostatními kabely nebo
s vnitřními a elektrickými součástmi zařízení. V opačném případě může dojít k neočekávaným nehodám.
● Nepoužívejte v okolí zařízení hořlavé spreje. Pokud elektrické součásti zařízení přijdou do styku s hořlavými
látkami, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Před přemisťováním vypněte zařízení i počítač a poté odpojte od zařízení napájecí kabel i kabely rozhraní.
V opačném případě by mohlo dojít k poškození napájecího kabelu nebo kabelů rozhraní a k následnému
požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Pokud zapojujete nebo odpojujete kabel USB, když je napájecí kabel zapojen v zásuvce střídavého proudu,
nedotýkejte se kovových částí konektoru – mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Používáte-li kardiostimulátor
● Toto zařízení vytváří slabý magnetický tok a ultrazvukové vlny. Pokud používáte kardiostimulátor a pociťujete
nestandardní stavy, nepřibližujte se k zařízení a neprodleně se poraďte s lékařem.
● Nepokládejte na zařízení těžké předměty. Předměty by mohly spadnout a způsobit poranění osob.
● V zájmu vlastní bezpečnosti odpojte napájecí kabel, pokud nebudete zařízení delší dobu používat.
● Při otevírání a zavírání krytů buďte opatrní, abyste si neporanili ruce.
● Ponechávejte ruce a oblečení v bezpečné vzdálenosti od válců ve výstupní části. Pokud se v podavačích
zachytí ruce či součásti oděvu, může dojít ke zranění.
● Vnitřek zařízení a výstupní přihrádka jsou během používání a bezprostředně po něm velmi horké. Abyste se
nepopálili, nedotýkejte se těchto oblastí. Také potištěný papír může být ihned po výstupu horký, při
manipulaci s ním tedy buďte opatrní. V opačném případě byste se mohli popálit.
6
Důležité bezpečnostní pokyny
Laserový paprsek
● Pokud by laserový paprsek zasáhl vaše oči, mohlo by dojít k poškození zraku.
Při přepravě zařízení
● Abyste zabránili poškození zařízení při přepravě, proveďte následující postup.
- Vyjměte tonerové kazety a kazety válce.
- Zařízení pomocí balicích materiálů bezpečně zabalte do původní krabice.
Pokud požadujete tiché pracovní prostředí
● Pokud požadujete tiché pracovní prostředí, v závislosti na prostředí použití produktu a provozním režimu
doporučujeme zařízení instalovat jinam než do kanceláře.
Další opatření
● Dodržujte pokyny na štítku s upozorněním přilepeném k tomuto zařízení.
● Nevystavujte toto zařízení otřesům nebo nárazům.
● Neotvírejte ani nezavírejte dvířka, kryty nebo jiné části zařízení silou. Mohli byste tím zařízení poškodit.
● Nedotýkejte se kontaktů (
) uvnitř zařízení. Mohli byste tím zařízení poškodit.
● Aby nedošlo k uvíznutí papíru, nevypínejte zařízení, neotevírejte nebo nezavírejte kryty a nevkládejte ani
nevyjímejte papír během tisku.
7
Důležité bezpečnostní pokyny
Údržba a kontroly
3R42-004
Zařízení pravidelně čistěte. Vlivem usazeného prachu nemusí zařízení pracovat správně. Během čištění dodržujte
následující pokyny. Pokud během provozu zařízení dojde k problému, viz Odstraňování problémů(P. 264) . Jestliže
problém nelze vyřešit nebo se domníváte, že zařízení vyžaduje kontrolu, viz Pokud problém nelze vyřešit(P. 306) .
● Před čištěním zařízení vypněte a odpojte zástrčku od zásuvky střídavého proudu. V opačném případě by
mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Napájecí kabel pravidelně odpojujte a pomocí suchého hadříku ho čistěte od prachu a nečistot.
Nahromaděný prach může absorbovat vzdušnou vlhkost a při kontaktu s elektrickým proudem může dojít ke
vzniku požáru.
● Přístroj čistěte vlhkým, dobře vyždímaným hadříkem. Hadříky vlhčete pouze ve vodě. Nepoužívejte alkohol,
benzín, ředidlo barev či jiné hořlavé látky. Nepoužívejte papírové ubrousky nebo papírové utěrky. Pokud
elektrické součásti uvnitř zařízení přijdou do styku s těmito látkami a materiály, pak může vznikat statická
elektřina nebo může dojít k požáru či úrazu elektrickým proudem.
● Pravidelně kontrolujte napájecí kabel a zástrčku, zda nejsou poškozené. Kontrolujte, zda na přístroji není rez,
škrábance, praskliny nebo zda není příliš teplý. Při používání nedostatečně udržovaného zařízení může dojít
k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Uvnitř tiskárny se nacházejí komponenty zahřáté na vysoké teploty a pod vysokým napětím. Při dotyku
těchto součástí může dojít k popáleninám. Nedotýkejte se žádné části přístroje, která není uvedená
v příručce.
● Při ukládání papíru nebo odstraňování uvízlého papíru dávejte pozor, abyste si o okraje papíru nepořezali
ruce.
● Při odstraňování uvíznutého papíru nebo výměně tonerových kazet a podobných operacích dbejte na to,
abyste si tonerem nepotřísnili ruce nebo oblečení. Pokud se toner dostane na ruce nebo oděv, ihned
zasažené místo omyjte studenou vodou.
8
Důležité bezpečnostní pokyny
Spotřební materiál
3R42-005
● Nelikvidujte použité tonerové kazety a podobné součásti v otevřeném ohni. Neskladujte tonerové kazety,
kazety válce nebo papír na místech, která jsou vystavena působení otevřeného ohně. Mohlo by dojít ke
vzplanutí toneru, a v důsledku toho k popáleninám nebo vzniku požáru.
● Pokud toner náhodně vylijete nebo vysypete, opatrně shromážděte částečky toneru dohromady nebo je
utřete měkkým navlhčeným hadříkem způsobem, který zabraňuje vdechnutí. K úklidu vylitého toneru nikdy
nepoužívejte vysavač, který není vybaven chrániči proti výbuchu prachu. Mohlo by dojít k poškození vysavače
nebo výbuchu prachu v důsledku statického výboje.
Používáte-li kardiostimulátor
● Tonerová kazeta vyzařuje magnetický tok o nízké úrovni. Používáte-li kardiostimulátor a pociťujete zvláštní
stavy, vzdalte se od tonerové kazety a okamžitě se obraťte na svého lékaře.
● Dbejte na to, aby nedošlo ke vdechnutí toneru. Pokud toner vdechnete, okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc.
● Dbejte na to, aby se vám toner nedostal do očí nebo do úst. Pokud se vám toner dostane do očí či úst,
okamžitě postižená místa omyjte studenou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
● Dbejte na to, aby toner nepřišel do kontaktu s pokožkou. Pokud k tomu dojde, omyjte pokožku mýdlem a
studenou vodou. Pokud dojde k jakémukoli podráždění pokožky, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
● Tonerové kazety a další spotřební materiál uchovávejte mimo dosah malých dětí. Dojde-li k požití toneru,
neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc nebo se obraťte na toxikologické informační středisko.
● Tonerovou kazetu a podobné součásti nerozebírejte ani neupravujte. Mohlo by dojít k vysypání a rozptýlení
toneru.
Manipulace s tonerovou kazetou
● Tonerovou kazetu držte za držák.
● Nedotýkejte se podávací sekce toneru (
), elektrických kontaktů (
9
) ani paměti tonerové kazety (
).
Důležité bezpečnostní pokyny
● Tonerovou kazetu z balicího materiálu nebo z tohoto zařízení nevyjímejte, pokud to není nezbytné.
● Tonerová kazeta je magnetickým výrobkem. Nedávejte ji poblíž výrobků citlivých na magnetické pole, včetně
disket a diskových jednotek. Pokud byste to udělali, mohlo by dojít ke ztrátě dat.
Manipulace s kazetou válce
● Kazetu válce držte za držák.
● Aby nedošlo k poškrábání povrchu () válce uvnitř zařízení nebo jeho vystavení světlu, neotevírejte ochranný
uzávěr bubnu (
). Nedotýkejte se elektrických kontaktů (
) ani paměti kazety válce (
).
● Kazetu válce z balicího materiálu nebo z tohoto zařízení nevyjímejte, pokud to není nezbytné.
Skladování tonerové kazety a kazety válce
● Při skladování dodržujte následující podmínky prostředí, aby bylo použití tonerových kazet bezpečné a
bezproblémové.
Rozsah teplot pro uložení: 0 až 35 °C
Rozsah vlhkosti pro uložení: 35 až 85 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)*
● Tonerovou kazetu ani kazetu válce nerozbalujte až do jejího použití.
● Po vyjmutí tonerové kazety a kazety válce ze zařízení za účelem uložení ji umístěte do původního balicího
materiálu.
10
Důležité bezpečnostní pokyny
● Tonerovou kazetu neukládejte ve svislé nebo obrácené poloze. Toner v kazetě ztuhne a nemusí se vrátit do
původního stavu ani po protřepání.
*I
když je vlhkost v povoleném rozsahu pro skladování, mohou se přesto v důsledku rozdílných teplot uvnitř a vně tonerové
kazety a kazety válce vytvářet uvnitř kazety kapky vody (kondenzace vody). Kondenzace nepříznivě ovlivňuje kvalitu tisku
tonerových kazet nebo kazet válce.
Tonerové kazety a kazety válce neskladujte na následujících místech
● Místa vystavená přímému působení otevřeného ohně
● Místa vystavená přímému působení slunečního záření nebo v blízkosti silného světelného zdroje působícího
po dobu delší než pět minut
● Místa vystavená působení příliš slaného vzduchu
● Místa s výskytem žíravých plynů (např. aerosolové spreje nebo čpavek)
● Místa s výskytem vysokých teplot a vysokou vlhkostí
● Místa vystavená výrazným změnám teploty nebo vlhkosti, kde dochází často ke kondenzaci vody
● Místa s vysokou prašností
● Místa, která jsou v dosahu dětí
Buďte na pozoru před padělanými tonerovými kazetami a kazetami válce
● Vezměte na vědomí, že na trhu jsou k dispozici padělané tonerové kazety a kazety válce značky Canon.
Používání padělané tonerové kazety a kazety válce může zapříčinit špatnou kvalitu tisku nebo nízkou
výkonnost stroje. Společnost Canon nezodpovídá za nesprávné fungování, havárii nebo poškození
způsobené používáním padělaných tonerových kazet nebo kazet válce.
Další informace naleznete na adrese canon.com/counterfeit.
Dostupnost náhradních dílů, tonerových kazet, kazet válce a podobných součástí
● Náhradní díly, tonerové kazety, kazety válce a podobné součásti pro tento stroj budou k dispozici nejméně
sedm (7) let od ukončení výroby tohoto modelu stroje.
Balicí materiály pro tonerovou kazetu a kazetu válce
● Balicí materiály pro tonerovou kazetu a kazetu válce uschovejte. Jsou třeba při přepravě zařízení.
● Tvar či umístění obalového materiálu se může změnit, nebo může být materiál přidán či odstraněn bez
předchozího upozornění.
Likvidace použité tonerové kazety, kazety válce a podobných součástí
● Použitou tonerovou kazetu, kazetu válce a podobné součásti vložte do původního balicího materiálu
(zabráníte tak rozptýlení zbývajícího toneru) a zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
11
Nastavení
Nastavení
Nastavení .............................................................................................................................................................. 13
Hlavní funkce ....................................................................................................................................................... 14
Příprava vyžadovaná před použitím zařízení ..................................................................................................... 15
Zamezení neoprávněnému přístupu .................................................................................................................. 16
Nastavení pomocí příručky nastavení ............................................................................................................... 18
Nastavení data a času ......................................................................................................................................... 20
Nastavení síťového prostředí ............................................................................................................................. 22
Výběr kabelové nebo bezdrátové sítě LAN ...................................................................................................... 24
Připojení ke kabelové síti LAN ......................................................................................................................... 25
Připojení k bezdrátové síti LAN ....................................................................................................................... 26
Nastavení připojení pomocí funkce WPS v režimu Push Button ............................................................... 28
Nastavení připojení pomocí funkce WPS v režimu kódu PIN .................................................................... 30
Nastavení připojení výběrem bezdrátového směrovače ........................................................................... 32
Vytvoření připojení zadáním podrobných nastavení ................................................................................ 34
Kontrola SSID a síťového klíče .................................................................................................................. 37
Nastavení adres IP .......................................................................................................................................... 38
Nastavení adresy IPv4 .............................................................................................................................. 39
Nastavení adres IPv6 ............................................................................................................................... 42
Zobrazení nastavení sítě ................................................................................................................................. 45
Konfigurace nastavení pro komunikaci s počítačem ....................................................................................... 48
Konfigurace tiskových protokolů a funkcí WSD ........................................................................................ 49
Konfigurace portů tiskáren ...................................................................................................................... 51
Nastavení tiskového serveru .................................................................................................................... 54
Konfigurace zařízení pro síťové prostředí ....................................................................................................... 57
Konfigurace nastavení sítě Ethernet ........................................................................................................ 58
Změna jednotky MTU ............................................................................................................................... 60
Nastavení čekací doby pro připojení k síti ................................................................................................ 61
Konfigurace služby DNS ........................................................................................................................... 62
Monitorování a ovládání zařízení pomocí protokolu SNMP ...................................................................... 66
Konfigurace protokolu SNTP .................................................................................................................... 70
Instalace ovladačů .............................................................................................................................................. 72
12
Nastavení
Nastavení
3R42-006
Před použitím funkcí zařízení je nutné nastavit podmínky prostředí. Nejprve si projděte na kroky, které je třeba provést,
a poté proveďte vlastní nastavení. Příprava vyžadovaná před použitím zařízení(P. 15)
● Funkce nainstalované v zařízení se liší v závislosti na zakoupeném modelu. Před použitím zařízení si přečtěte
část Hlavní funkce(P. 14) a projděte si dostupné funkce.
Konfigurace počátečního nastavení zařízení (Průvodce nastavením)
● Podle pokynů na obrazovce lze snadno nakonfigurovat počáteční nastavení, nutné k používání zařízení,
například datum, čas a síťová nastavení. Nastavení pomocí příručky nastavení(P. 18)
13
Nastavení
Hlavní funkce
3R42-007
V této příručce jsou popsány všechny funkce týkající se řady, kterou jste zakoupili. Než začnete, zkontrolujte, které
funkce jsou u zakoupeného modelu dostupné.
: S funkcí
: Bez funkce
Funkce
Displej
LBP162dw
Černobílý panel LCD
Oboustranný tisk
Kabelová síť LAN
Bezdrátová síť LAN
Přímé připojení
Vzdálené uživatelské rozhraní
Výchozí PIN správce systému
nezadáno
● Dostupné typy ovladačů najdete na disku CD-ROM/DVD-ROM dodávaným se strojem nebo na webu
společnosti Canon (http://www.canon.com/).
ODKAZY
Zobrazení dokumentu Uživatelská příručka(P. 333)
14
Nastavení
Příprava vyžadovaná před použitím zařízení
3R42-008
Proveďte kroky 1 až 3 v odpovídajícím pořadí. Další informace o určitém kroku získáte kliknutím na odkaz na příslušnou
část. Aby bylo používání zařízení bezpečné, projděte si také část Zamezení neoprávněnému přístupu(P. 16) .
Krok 1
Nastavení pomocí příručky nastavení(P. 18)
Krok 2
Nastavení síťového prostředí(P. 22)
● Nakonfigurujte síťové nastavení, které není zahrnuto v Průvodci nastavením. Jestliže
nebudete používat Průvodce nastavením, nakonfigurujte síťové nastavení odtud.
Krok 3
Instalace ovladačů(P. 72)
Nastavení ze Vzdáleného uživatelského rozhraní
● Až dokončíte nastavení síťového prostředí, budete moci zařízení efektivně nastavit pomocí Vzdáleného
uživatelského rozhraní. Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 179)
15
Nastavení
Zamezení neoprávněnému přístupu
3R42-009
V této části jsou popsána bezpečnostní opatření, která slouží k ochraně před neoprávněným přístupem z vnější sítě.
Jde o kriticky důležité informace, které by si všichni uživatelé a správci měli přečíst před použitím tohoto zařízení,
dalších tiskáren a multifunkčních zařízení připojených k síti. Tiskárna nebo multifunkční zařízení připojené k síti
v současné době nabízí řadu užitečných funkcí, například tisk z počítače, dálkové ovládání z počítače a zasílání
naskenovaných dokumentů přes Internet. Na druhou stranu je nezbytně nutné zavést bezpečnostní opatření ke
snížení rizika úniku informací, protože tiskárna nebo multifunkční zařízení připojené k síti je více vystaveno hrozbám,
jako je neoprávněný přístup nebo krádež. V této části jsou vysvětlena nezbytná nastavení, která je před použitím
tiskárny nebo multifunkčního zařízení připojeného k síti třeba zadat na ochranu před neoprávněným přístupem.
Bezpečnostní opatření na ochranu před neoprávněným přístupem z vnější sítě
Přiřazení privátní IP adresy(P. 16)
Použití firewallu k omezení vysílání(P. 17)
Zadání šifrované komunikace TLS (P. 17)
Nastavení kódu PIN pro správu informací uložených ve stroji(P. 17)
Přiřazení privátní IP adresy
IP adresa představuje numerické označení přiřazené ke každému zařízení zapojenému do počítačové sítě. „Globální IP
adresa“ se používá pro komunikační připojení k internetu a „privátní IP adresa“ ke komunikaci v rámci místní sítě,
například firemní sítě LAN. Je-li přiřazena globální IP adresa, je tiskárna nebo multifunkční zařízení dostupné zvenčí a
umožňuje přístup přes Internet. Zvyšuje se tak riziko úniku informací při neoprávněném přístupu z vnější sítě. Je-li na
druhou stranu přiřazena privátní IP adresa, je tiskárna nebo multifunkční zařízení omezeno na místní síť a mají k němu
přístup pouze uživatelé v dané místní síti, například firemní síti LAN.
Globální IP adresa
Umožňuje přístup k externí sítě
Privátní IP adresa
Umožňuje přístup uživatelům v místní síti
Nejprve přiřaďte tiskárně nebo multifunkčnímu zařízení privátní IP adresu. Potvrďte, zda je IP adresa přiřazená
používané tiskárně nebo multifunkčnímu zařízení privátní. Privátní IP adresa se nachází v jednom z následujících
rozsahů.
Rozsahy privátních IP adres
● Od 10.0.0.0 do 10.255.255.255
● Od 172.16.0.0 do 172.31.255.255
● Od 192.168.0.0 do 192.168.255.255
Informace, jak ověřovat IP adresu, naleznete v části
Nastavení adresy IPv4(P. 39) .
● Je-li k tiskárně nebo multifunkčnímu zařízení přiřazena globální IP adresa, můžete vytvořit síťové prostředí
s cílem omezit riziko neoprávněného přístupu tak, že nainstalujete bezpečnostní software, například bránu
16
Nastavení
firewall, zabraňující přístupu z vnějších sítí. Chcete-li přiřadit globální IP adresu a použít tiskárnu nebo
multifunkční zařízení, obraťte se na správce sítě.
Použití firewallu k omezení vysílání
Brána firewall zabraňuje neoprávněnému přístupu z vnějších sítí a chrání před útoky nebo narušením místní sítě.
Pomocí brány firewall můžete v síťovém prostředí zablokovat přístup z vnější sítě, která může být nebezpečná,
omezením komunikace z konkrétní IP adresy dané vnější sítě. Tiskárny a multifunkční zařízení Canon zahrnují funkci,
která umožňuje nastavit filtrování IP adres. Pokyny k nastavení filtrování IP adres naleznete v části Zadání adres IP
pro nastavení brány firewall(P. 152) .
Zadání šifrované komunikace TLS
Informace o šifrované TLS komunikaci viz část Konfigurace nastavení pro zabezpečení sítě(P. 149) a informace o
postupech nastavení viz část Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 160) .
Nastavení kódu PIN pro správu informací uložených ve stroji
Riziko úniku informací v případě, že se třetí strana se zlými úmysly pokusí získat neoprávněný přístup k tiskárně nebo
multifunkčnímu zařízení, snížíte zadáním kódu PIN k informacím uloženým v zařízení. Tiskárny nebo multifunkční
zařízení Canon umožňují chránit různé typy informací pomocí kódu PIN.
Nastavení kódu PIN pro jednotlivé funkce
● Nastavení kódu PIN na použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Další informace naleznete v části Nastavení kódu PIN Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 147) .
● Nastavení kódu PIN na nastavení správce systému
Další informace naleznete v části
Nastavení kódu PIN správce systému(P. 145) .
Výše jsou uvedeny příklady bezpečnostních opatření na ochranu před neoprávněným přístupem. Další informace o
jiných bezpečnostních opatřeních vyhledejte v části Správa stroje(P. 142) a zaveďte nezbytná bezpečnostní opatření
na ochranu proti neoprávněnému přístupu odpovídající vašemu prostředí.
17
Nastavení
Nastavení pomocí příručky nastavení
3R42-00A
Po prvním zapnutí zařízení ( Zapnutí zařízení(P. 84) ) se spustí Průvodce nastavením, který vám pomůže
s konfigurací počátečního nastavení zařízení zobrazením pokynů na obrazovce. Obrazovky nastavení jsou v Průvodci
nastavení zobrazeny v následujícím pořadí.
Krok 1
Nastavení jazyka displeje a země nebo oblasti
Nastavte jazyk, který se použije na obrazovkách operačního panelu a v hlášeních, a také zemi
nebo oblast, kde se zařízení bude používat.
Krok 2
1
Vyberte jazyk.
2
Vyberte zemi nebo oblast.
Nastavení data a času
Nastavte datum/čas zařízení.
1
Vyberte časové pásmo.
Co je UTC?
● Světový čas UTC představuje primární standard, podle něhož se po světě
regulují hodiny a čas. Správné nastavení časového pásma UTC je nutné pro
internetové komunikace.
2
Krok 3
Zadejte datum a čas a stiskněte tlačítko
.
Nastavení bezpečnostních opatření pro přístup
Nastavte kód PIN pro použití Vzdáleného uživatelského rozhraní. Protože pomocí Vzdáleného
uživatelského rozhraní lze změnit nastavení zařízení z počítače, doporučuje se nastavit kód PIN.
1
Vyberte možnost <Ano>.
● Pokud vyberete <Ne>, kód PIN se nenastaví a Průvodce nastavením přejde ke
kroku 3.
● Bezpečnostní opatření pro přístup ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní
můžete také nastavit později.
Nastavení kódu PIN Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 147)
Krok 4
2
Zadejte kód PIN a vyberte možnost <Použít>.
3
Zadejte stejný kód PIN a vyberte možnost <Použít>.
Nastavení bezdrátové sítě LAN
Nakonfigurujte nastavení připojení k síti pomocí bezdrátové sítě LAN.
1
Vyberte možnost <Ano>.
● Vyberte <Ne>, chcete-li ukončit průvodce nastavením bez konfigurace
nastavení bezdrátové sítě LAN. Přečtěte si zobrazenou zprávu a stiskněte
tlačítko
2
.
Vyberte možnost <OK>.
18
Nastavení
3
Vyberte způsob nastavení.
● Další informace o nastavení bezdrátové sítě LAN nejdete v části
bezdrátové síti LAN(P. 26) .
4
Přečtěte si zobrazenou zprávu a stiskněte tlačítko
➠ Až se Průvodce nastavením zavře, zobrazí se obrazovka Domů.
19
.
Připojení k
Nastavení
Nastavení data a času
3R42-00C
Nastavte datum a čas zařízení. Datum a čas využívají funkce, které uvádějí čas, je proto nutné zadat tyto hodnoty
přesně.
Nastavení časového pásma(P. 20)
Nastavení aktuálního data a času(P. 20)
Nastavení letního času(P. 21)
Nastavení časového pásma
Změní-li se nastavení časového pásma, odpovídajícím způsobem se změní také hodnoty nastavené v <Nastavení
aktuálního data/času>.
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte možnost <Nastavení časovače>
3
Nastavte časové pásmo.
Obrazovka Domů(P. 88)
<Nastavení data/času>
<Časová zóna>.
Co je UTC?
● Světový čas UTC představuje primární standard, podle něhož se po světě regulují hodiny a čas. Čas se liší
podle toho, v jaké zemi či oblasti se zařízení používá. Správné nastavení časového pásma UTC je nutné pro
internetové komunikace.
Nastavení aktuálního data a času
1
2
3
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
Vyberte možnost <Nastavení časovače>
aktuálního data/času>.
Obrazovka Domů(P. 88)
<Nastavení data/času>
<Nastavení
Zadejte datum a čas.
● Pomocí tlačítka
nebo
posunujte kurzor a zadejte datum a čas pomocí tlačítka
20
nebo
.
Nastavení
4
Stiskněte
.
● Před nastavením aktuálního data a času nastavte <Časová zóna>. Změní-li se později nastavení <Časová
zóna>, změní se také aktuální datum a čas.
● Formát zobrazení data a času lze změnit v tomto pořadí.
<Formát data>(P. 212)
<Formát času>(P. 213)
Nastavení letního času
Povolíte-li posun na letní čas, zadejte data, kdy začíná a kdy končí letní čas.
1
2
3
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
Vyberte možnost <Nastavení časovače>
letního času>.
Obrazovka Domů(P. 88)
<Nastavení data/času>
<Nastavení
Vyberte možnost <Vypnuto> nebo <Zapnuto> v položce <Nastavení letního času>.
● Když vyberete možnost <Zapnuto>, přejděte ke kroku 4.
4
Zadejte měsíc a den pro počáteční datum a pak vyberte klávesu <Použít>.
● Při zadávání dne určete „který den kterého týdne“.
5
Zadejte měsíc a den pro koncové datum a pak vyberte klávesu <Použít>.
● Při zadávání dne určete „který den kterého týdne“.
21
Nastavení
Nastavení síťového prostředí
3R42-00E
Pokud zařízení připojujete ke kabelové nebo bezdrátové místní síti (LAN), je třeba nastavit IP adresu, která je jedinečná
ve vybrané síti. Možnost „kabelová“ nebo „bezdrátová“ vyberte podle komunikačního prostředí a síťových zařízení.
Informace o nastavení konkrétní IP adresy získáte od poskytovatele služeb Internetu nebo správce sítě.
● Pokud je zařízení připojeno k nezabezpečené síti, může dojít k úniku vašich osobních údajů a jejich získání
třetí stranou.
● Zařízení nelze současně připojit ke kabelové i bezdrátové síti LAN.
● Zařízení není dodáváno s kabelem ani směrovačem sítě LAN. Opatřete si je podle potřeby.
● Další informace o síťových zařízeních naleznete v příručkách k daným zařízením nebo od jejich výrobce.
◼ Než začnete
Připojte zařízení k síti podle těchto kroků.
Zkontrolujte nastavení počítače.
● Ujistěte se, že je počítač správně připojen k síti. Další informace naleznete v příručkách
dodaných se zařízeními, která používáte, nebo je získáte od výrobce.
● Ujistěte se, že v počítači byla provedena síťová nastavení. Pokud nebyla síť řádně
nastavena, nebude možné zařízení používat v síti, ani když provedete následující
zbývající postup.
● Podle používané sítě může být nutné změnit nastavení způsobu komunikace nebo
typu sítě Ethernet ( Konfigurace nastavení sítě Ethernet(P. 58) ). Další
informace o nastavení získáte od poskytovatele služeb Internetu nebo správce sítě.
● Kontrola adresy MAC zařízení.
Zobrazení adresy MAC pro kabelovou síť LAN(P. 45)
Zobrazení adresy MAC a informací o bezdrátové síti LAN(P. 46)
22
Nastavení
● Informace o připojení k síti IEEE 802.1X najdete v části
Konfigurace nastavení pro
ověřování IEEE 802.1X(P. 170) .
Vyberte kabelovou nebo bezdrátovou síť LAN.
Výběr kabelové nebo bezdrátové sítě LAN(P. 24)
Připojte se ke kabelové či bezdrátové síti LAN.
● Pokračujte k části odpovídající nastavení, které jste vybrali v kroku 2.
Připojení ke kabelové síti LAN(P. 25)
Připojení k bezdrátové síti LAN(P. 26)
Podle potřeby nastavte IP adresu.
● V okamžiku nákupu je zařízení nastaveno na automatické získávání IP adresy. Chcete-li
používat konkrétní IP adresu, změňte toto nastavení. Nastavení adres IP(P. 38)
ODKAZY
Konfigurace nastavení pro komunikaci s počítačem(P. 48)
Konfigurace zařízení pro síťové prostředí(P. 57)
23
Nastavení
Výběr kabelové nebo bezdrátové sítě LAN
3R42-00F
Poté, co se rozhodnete připojit zařízení k počítači pomocí kabelové, nebo bezdrátové sítě LAN, vyberte kabelovou či
bezdrátovou síť LAN pomocí ovládacího panelu. Upozorňujeme, že pokud změníte nastavení z možnosti <Kabelová síť
LAN> na <Bezdrátová síť LAN> nebo naopak, bude třeba odinstalovat ovladače nainstalované v počítači a poté je znovu
nainstalovat. Další informace najdete v příručkách k příslušným ovladačům na webu s online příručkami.
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte možnost <Nastavení sítě>.
Obrazovka Domů(P. 88)
● Pokud se zobrazí obrazovka pro zadání kódu PIN, zadejte správný kód PIN.
systému(P. 145)
Nastavení kódu PIN správce
3
Vyberte možnost <Vybraná kabelová/bezdrátová síť LAN>.
4
Vyberte možnost <Kabelová síť LAN> nebo <Bezdrátová síť LAN>.
ODKAZY
Nastavení síťového prostředí(P. 22)
Připojení ke kabelové síti LAN(P. 25)
Připojení k bezdrátové síti LAN(P. 26)
24
Nastavení
Připojení ke kabelové síti LAN
3R42-00H
Připojte zařízení k počítači pomocí směrovače. Přístroj připojte ke směrovači pomocí kabelu LAN.
1
Připojte kabel LAN.
● Připojte zařízení ke směrovači pomocí kabelu LAN.
● Zatlačte konektor na místo, dokud nezacvakne.
2
Pár minut počkejte.
➠ IP adresa se nastaví automaticky.
● IP adresu lze nastavit ručně.
Nastavení adres IP(P. 38)
ODKAZY
Nastavení síťového prostředí(P. 22)
25
Nastavení
Připojení k bezdrátové síti LAN
3R42-00J
Bezdrátové směrovače (nebo přístupové body) připojují zařízení k počítači přes rádiové vlny. Pokud bezdrátový
směrovač zahrnuje funkci WPS (Wi-Fi Protected Setup), probíhá konfigurace sítě automaticky a bez komplikací. Pokud
síťová zařízení nepodporují automatickou konfiguraci nebo pokud chcete zadat podrobné nastavení ověřování
a šifrování, je třeba připojení nastavit ručně. Ujistěte se, že je počítač správně připojen k síti.
Nastavení připojení pomocí funkce WPS(P. 26)
Ruční nastavení připojení(P. 27)
Nebezpečí úniku informací
● Připojení přes bezdrátovou síť LAN použijte podle vlastního uvážení a na vlastní nebezpečí. Pokud je zařízení
připojeno k nezabezpečené síti, mohlo by dojít k úniku vašich osobních údajů a jejich vyzrazení třetí straně,
protože rádiové vlny používané při bezdrátové komunikaci se šíří po celém blízkém okolí, dokonce i za zdi.
Zabezpečení bezdrátové sítě LAN
● Funkce bezdrátové sítě LAN tohoto zařízení podporuje standard WEP, WPA-PSK a WPA2-PSK. Informace
o kompatibilitě zabezpečení bezdrátového směrovače naleznete v příručkách k síťovým zařízením nebo si je
vyžádejte od jejich výrobce.
Zařízení potřebná pro připojení k bezdrátové síti LAN
● Zařízení není dodáváno s bezdrátovým směrovačem. Směrovač si opatřete podle potřeby.
Nastavení připojení pomocí funkce WPS
Při použití funkce WPS jsou dostupné dva režimy: režim Push Button a režim kódu PIN.
◼ Režim Push Button
Na obalu bezdrátového směrovače vyhledejte označení WPS. Také zkontrolujte, že se na síťovém zařízení nachází
tlačítko WPS. Nastavení připojení pomocí funkce WPS v režimu Push Button(P. 28)
26
Nastavení
◼ Režim kódu PIN
Některé směrovače s funkcí WPS nepodporují režim Push Button. Pokud je na obalu nebo v příručce k síťovému
zařízení zmíněn režim kódu PIN funkce WPS, nastavte připojení zadáním kódu PIN. Nastavení připojení pomocí
funkce WPS v režimu kódu PIN(P. 30)
● Pokud je bezdrátový směrovač nastaven na použití metody ověřování WEP, možná nebudete moci nastavit
připojení prostřednictvím funkce WPS.
Ruční nastavení připojení
Při ručním nastavení bezdrátového připojení můžete buď vybrat bezdrátový směrovač, nebo požadované údaje zadat
ručně. Bez ohledu na zvolený způsob je třeba mít po ruce údaje požadované k instalaci, včetně identifikátoru SSID
a síťového klíče. Kontrola SSID a síťového klíče(P. 37)
◼ Výběr bezdrátového směrovače
Tuto možnost instalace vyberte, pokud chcete připojení nastavit ručně, ale chcete to provést co nejjednodušeji.
Nastavení připojení výběrem bezdrátového směrovače(P. 32)
◼ Ruční zadání instalačních údajů
Pokud chcete zadat podrobné nastavení zabezpečení, například ověřování a šifrování, ručně zadejte identifikátor SSID
a síťový klíč, a nastavte tak připojení. Vytvoření připojení zadáním podrobných nastavení(P. 34)
ODKAZY
Nastavení síťového prostředí(P. 22)
Výběr kabelové nebo bezdrátové sítě LAN(P. 24)
27
Nastavení
Nastavení připojení pomocí funkce WPS v režimu Push
Button
3R42-00K
Pokud bezdrátový směrovač podporuje funkci WPS v režimu Push Button (stisknutí tlačítka), můžete připojení snadno
nastavit pomocí tlačítka WPS.
● Způsob ovládání bezdrátového směrovače se může u každého zařízení lišit. Nápovědu naleznete v
příručkách k síťovému zařízení.
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte možnost <Nastavení sítě>.
Obrazovka Domů(P. 88)
● Pokud se zobrazí obrazovka pro zadání kódu PIN, zadejte správný kód PIN.
systému(P. 145)
3
Nastavení kódu PIN správce
Vyberte možnost <Nastavení bezdrátové sítě LAN>.
● Pokud se zobrazí zpráva <Přímé připojení bude zakázáno. Souhlasíte?>, vyberte možnost <Ano>.
4
Přečtěte si zobrazenou zprávu a vyberte možnost <OK>.
5
Vyberte možnost <Režim tl. odeslání WPS>.
6
Vyberte možnost <Ano>.
7
Stiskněte a podržte tlačítko WPS na bezdrátovém směrovači.
● Tlačítko je nutné stisknout do 2 minut po výběru možnosti <Ano> v kroku 6.
● U některých síťových zařízení je třeba tlačítko stisknout a podržet po dobu 2 sekund nebo déle. Nápovědu
naleznete v příručkách k síťovému zařízení.
Pokud se během nastavování zobrazí chybová zpráva
28
Nastavení
● Vyberte možnost <Zavřít> a vraťte se ke kroku 5.
8
Počkejte, až se zobrazí zpráva <Připojeno.>.
➠ Počkejte pár minut, až se IP adresa a další položky automaticky nastaví.
Síla signálu
● Je-li k vytvoření připojení dostupný více než jeden bezdrátový směrovač, přístroj se připojí k zařízení
s nejsilnějším signálem. Sílu signálu udává veličina RSSI (Received Signal Strength Indication).
● IP adresu lze nastavit ručně.
Nastavení adres IP(P. 38)
● Když je zařízení připojeno k bezdrátové síti LAN, na obrazovce Domů se zobrazí ikona Wi-Fi.
Obrazovka Domů(P. 88)
Snížení spotřeby energie
● Zařízení můžete nastavit tak, aby přešlo do režimu <Režim úspory energie> na základě signálů vyslaných z
bezdrátového směrovače. <Režim úspory energie>(P. 199)
Při změně adresy IP zařízení
● V prostředí protokolu DHCP se adresa IP zařízení může automaticky změnit. V takovém případě bude
připojení udržováno, pokud zařízení a počítač patří do stejné podsítě.
ODKAZY
Připojení k bezdrátové síti LAN(P. 26)
29
Nastavení
Nastavení připojení pomocí funkce WPS v režimu kódu
PIN
3R42-00L
Pokud bezdrátový směrovač podporuje funkci WPS v režimu kódu PIN, vygenerujte na zařízení kód PIN a tento kód
zaregistrujte v síťovém zařízení.
● Způsob ovládání bezdrátového směrovače se může u každého zařízení lišit. Nápovědu naleznete v
příručkách k síťovému zařízení.
Z počítače
1
Pomocí počítače přejděte do nabídky bezdrátového směrovače a zobrazte obrazovku
zadávání kódu PIN funkce WPS.
● Další informace naleznete v příručkách dodaných se síťovým zařízením.
Z ovládacího panelu
2
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
3
Vyberte možnost <Nastavení sítě>.
Obrazovka Domů(P. 88)
● Pokud se zobrazí obrazovka pro zadání kódu PIN, zadejte správný kód PIN.
systému(P. 145)
4
Nastavení kódu PIN správce
Vyberte možnost <Nastavení bezdrátové sítě LAN>.
● Pokud se zobrazí zpráva <Přímé připojení bude zakázáno. Souhlasíte?>, vyberte možnost <Ano>.
5
Přečtěte si zobrazenou zprávu a vyberte možnost <OK>.
6
Vyberte možnost <Režim kódu PIN WPS>.
7
Vyberte možnost <Ano>.
➠ Kód PIN se vygeneruje a zobrazí na displeji.
Z počítače
30
Nastavení
8
Vygenerovaný kód PIN zaregistrujte v bezdrátovém směrovači.
● Kód PIN zaregistrujte na instalační obrazovce uvedené v kroku 1.
● Kód PIN musí být zaregistrován do 10 minut po výběru možnosti <Ano> v kroku 7.
Pokud se během nastavování zobrazí chybová zpráva
● Vyberte možnost <Zavřít> a vraťte se ke kroku 6.
Z ovládacího panelu
9
Počkejte, až se zobrazí zpráva <Připojeno.>.
➠ Počkejte pár minut, až se IP adresa a další položky automaticky nastaví.
Síla signálu
● Je-li k vytvoření připojení dostupný více než jeden bezdrátový směrovač, přístroj se připojí k zařízení
s nejsilnějším signálem. Sílu signálu udává veličina RSSI (Received Signal Strength Indication).
● IP adresu lze nastavit ručně.
Nastavení adres IP(P. 38)
● Když je zařízení připojeno k bezdrátové síti LAN, na obrazovce Domů se zobrazí ikona Wi-Fi.
Obrazovka Domů(P. 88)
Snížení spotřeby energie
● Zařízení můžete nastavit tak, aby přešlo do režimu <Režim úspory energie> na základě signálů vyslaných z
bezdrátového směrovače. <Režim úspory energie>(P. 199)
Při změně adresy IP zařízení
● V prostředí protokolu DHCP se adresa IP zařízení může automaticky změnit. V takovém případě bude
připojení udržováno, pokud zařízení a počítač patří do stejné podsítě.
ODKAZY
Připojení k bezdrátové síti LAN(P. 26)
31
Nastavení
Nastavení připojení výběrem bezdrátového směrovače
3R42-00R
Můžete vyhledat bezdrátové směrovače (nebo přístupové body) dostupné k připojení a vybrat jeden z nich na displeji
zařízení. Jako síťový klíč zadejte klíč WEP nebo PSK. Před výběrem bezdrátového směrovače zkontrolujte
a poznamenejte si údaje požadované k instalaci, včetně identifikátoru SSID a síťového klíče ( Kontrola SSID a
síťového klíče(P. 37) ).
Nastavení zabezpečení
● Pokud je bezdrátové připojení vytvořeno výběrem bezdrátového směrovače, metoda ověřování funkce WEP
je nastavena na možnost <Otevřený systém> nebo metoda šifrování funkce WPA/WPA2 na možnost <Auto>
(AES-CCMP nebo TKIP). Chcete-li ověřování funkce WEP nastavit na možnost <Sdílený klíč>, případně
šifrování funkce WPA/WPA2 na možnost <AES-CCMP> je třeba připojení nastavit pomocí možnosti <Zadejte
ručně>. Vytvoření připojení zadáním podrobných nastavení(P. 34)
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte možnost <Nastavení sítě>.
Obrazovka Domů(P. 88)
● Pokud se zobrazí obrazovka pro zadání kódu PIN, zadejte správný kód PIN.
systému(P. 145)
3
Nastavení kódu PIN správce
Vyberte možnost <Nastavení bezdrátové sítě LAN>.
● Pokud se zobrazí zpráva <Přímé připojení bude zakázáno. Souhlasíte?>, vyberte možnost <Ano>.
4
Přečtěte si zobrazenou zprávu a vyberte možnost <OK>.
5
Vyberte možnost <Nastavení SSID>.
6
Vyberte možnost <Vybrat přístup. bod>.
➠ Zařízení začne vyhledávat dostupné bezdrátové směrovače.
● Pokud se zobrazí zpráva, že přístupový bod nelze vyhledat, podívejte se do části
zprávy(P. 289) .
7
Postup řešení každé
Vyberte směrovač bezdrátové sítě LAN.
● Vyberte směrovač s identifikátorem SSID odpovídajícím tomu, který jste si poznamenali, a stiskněte tlačítko
.
32
Nastavení
Pokud bezdrátový směrovač není nalezen
● Zkontrolujte, zda je přístroj správně nainstalován a připraven na připojení k síti.
nebo nastavením(P. 267)
8
Problémy s instalací
Zadejte síťový klíč, který jste si poznamenali.
● Zadejte síťový klíč a vyberte možnost <Použít>.
● Postup vkládání textu naleznete v části
9
Zadávání textu(P. 94) .
Vyberte možnost <Ano>.
Pokud se během nastavování zobrazí chybová zpráva
● Vyberte možnost <Zavřít>, zkontrolujte síťový klíč a vraťte se ke kroku 5.
10
Počkejte, až se zobrazí zpráva <Připojeno.>.
➠ Počkejte pár minut, až se IP adresa a další položky automaticky nastaví.
Síla signálu
● Je-li k vytvoření připojení dostupný více než jeden bezdrátový směrovač, přístroj se připojí k zařízení
s nejsilnějším signálem. Sílu signálu udává veličina RSSI (Received Signal Strength Indication).
● IP adresu lze nastavit ručně.
Nastavení adres IP(P. 38)
● Když je zařízení připojeno k bezdrátové síti LAN, na obrazovce Domů se zobrazí ikona Wi-Fi.
Obrazovka Domů(P. 88)
Snížení spotřeby energie
● Zařízení můžete nastavit tak, aby přešlo do režimu <Režim úspory energie> na základě signálů vyslaných z
bezdrátového směrovače. <Režim úspory energie>(P. 199)
Při změně adresy IP zařízení
● V prostředí protokolu DHCP se adresa IP zařízení může automaticky změnit. V takovém případě bude
připojení udržováno, pokud zařízení a počítač patří do stejné podsítě.
ODKAZY
Připojení k bezdrátové síti LAN(P. 26)
33
Nastavení
Vytvoření připojení zadáním podrobných nastavení
3R42-00S
Chcete-li podrobně zadat nastavení zabezpečení nebo pokud bezdrátové připojení nelze vytvořit ostatními způsoby,
zadejte ručně veškeré požadované informace k vytvoření připojení k bezdrátové síti LAN. Před zadáním podrobných
nastavení si zkontrolujte a poznamenejte požadované údaje, včetně identifikátoru SSID, síťového klíče a protokolů
bezdrátového zabezpečení. Kontrola SSID a síťového klíče(P. 37)
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte možnost <Nastavení sítě>.
Obrazovka Domů(P. 88)
● Pokud se zobrazí obrazovka pro zadání kódu PIN, zadejte správný kód PIN.
systému(P. 145)
3
Nastavení kódu PIN správce
Vyberte možnost <Nastavení bezdrátové sítě LAN>.
● Pokud se zobrazí zpráva <Přímé připojení bude zakázáno. Souhlasíte?>, vyberte možnost <Ano>.
4
Přečtěte si zobrazenou zprávu a vyberte možnost <OK>.
5
Vyberte možnost <Nastavení SSID>
6
Zadejte identifikátor SSID, který jste si poznamenali.
<Zadejte ručně>.
● Zadejte identifikátor SSID a vyberte možnost <Použít>.
● Postup vkládání textu naleznete v části
7
Zadávání textu(P. 94) .
Na základě poznamenaných údajů zadejte nastavení zabezpečení.
● Pokud není nutné nastavení zabezpečení zadávat, vyberte možnost <Žádné>.
Použití funkce WEP
1
Vyberte možnost <WEP>.
2
Vyberte metodu ověřování.
34
Nastavení
<Otevřený systém>
Nastaví se ověření typu Otevřený systém, nazývané také „otevřené ověřování“.
<Sdílený klíč>
Jako heslo se používá klíč WEP.
Pokud je vybrána možnost <Otevřený systém>
● Když se připojujete k bezdrátové síti LAN a na směrovači je nastaveno ověřování pomocí sdíleného
klíče, v zařízení dojde k chybě ověřování. V takovém případě zařízení automaticky změní nastavení na
možnost <Sdílený klíč> a pokusí se obnovit připojení.
3
Vyberte klíč WEP, který chcete upravit.
● Vyberte možnost <Upravit klíč WEP>
klíč WEP (1 až 4).
● Lze zaregistrovat až čtyři klíče WEP.
4
Zadejte síťový klíč, který jste si poznamenali.
● Zadejte síťový klíč a vyberte možnost <Použít>.
5
Vyberte požadovaný klíč WEP.
● Vyberte možnost <Vybrat klíč WEP>
vyberte klíč WEP, který jste upravili.
Použití šifrování WPA-PSK nebo WPA2-PSK
1
Vyberte možnost <WPA/WPA2-PSK>.
2
Vyberte metodu šifrování.
<Auto>
Nastavte zařízení na automatický výběr možnosti AES-CCMP nebo TKIP podle nastavení bezdrátového
směrovače.
<AES-CCMP>
Jako metoda šifrování se nastaví AES-CCMP.
3
Zadejte síťový klíč, který jste si poznamenali.
● Zadejte síťový klíč a vyberte možnost <Použít>.
8
Vyberte možnost <Ano>.
Pokud se během nastavování zobrazí chybová zpráva
● Vyberte možnost <Zavřít>, zkontrolujte správnost zadaných nastavení a vraťte se ke kroku 5.
9
Počkejte, až se zobrazí zpráva <Připojeno.>.
35
Nastavení
➠ Počkejte pár minut, až se IP adresa a další položky automaticky nastaví.
Síla signálu
● Je-li k vytvoření připojení dostupný více než jeden bezdrátový směrovač, přístroj se připojí k zařízení
s nejsilnějším signálem. Sílu signálu udává veličina RSSI (Received Signal Strength Indication).
● IP adresu lze nastavit ručně.
Nastavení adres IP(P. 38)
● Když je zařízení připojeno k bezdrátové síti LAN, na obrazovce Domů se zobrazí ikona Wi-Fi.
Obrazovka Domů(P. 88)
Snížení spotřeby energie
● Zařízení můžete nastavit tak, aby přešlo do režimu <Režim úspory energie> na základě signálů vyslaných z
bezdrátového směrovače. <Režim úspory energie>(P. 199)
Při změně adresy IP zařízení
● V prostředí protokolu DHCP se adresa IP zařízení může automaticky změnit. V takovém případě bude
připojení udržováno, pokud zařízení a počítač patří do stejné podsítě.
ODKAZY
Připojení k bezdrátové síti LAN(P. 26)
36
Nastavení
Kontrola SSID a síťového klíče
3R42-00U
Když nastavujete bezdrátové připojení ručně, musíte zadat SSID a síťový klíč používaného bezdrátového routeru. SSID
a síťový klíč může být na těchto síťových zařízeních uveden. Před nastavením připojení zkontrolujte zařízení
a poznamenejte si potřebné údaje. Další informace naleznete v příručkách k síťovým zařízením nebo si je vyžádejte od
jejich výrobce.
SSID
Název pro identifikaci konkrétní bezdrátové LAN. Pro SSID se používají také jiné termíny,
mezi něž patří „název přístupového bodu“ a „název sítě“.
Síťový klíč
Klíč nebo heslo používané pro šifrování dat nebo ověřování sítě. Mezi další termíny
používané pro síťový klíč patří „šifrovací klíč“, „klíč WEP“, „přístupové heslo WPA/WPA2“ nebo
„předsdílený klíč (PSK)“.
Protokoly bezdrátového
zabezpečení (ověřování/šifrování)
Když ručně nastavujete bezdrátové připojení zadáním podrobného nastavení, musíte zadat
nastavení zabezpečení. Zkontrolujte následující údaje:
● Typy zabezpečení (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK)
● Metoda ověřování (Otevřený systém / Sdílený klíč)
● Metoda šifrování (TKIP/AES-CCMP)
◼ Kontrola SSID a síťového klíče z počítače
Identifikátor SSID nebo síťový klíč se mohly změnit. Pokud neznáte identifikátor SSID nebo síťový klíč, můžete je
zkontrolovat pomocí nástroje „Průvodce nastavením bezdrátové sítě zařízení Canon MF/LBP“. Nástroj „Průvodce
nastavením bezdrátové sítě zařízení Canon MF/LBP“ stáhněte z webu společnosti Canon (http://www.canon.com/) a
spusťte z počítače připojeného k bezdrátové síti LAN.
● Pokud se po spuštění nástroje „Průvodce nastavením bezdrátové sítě zařízení Canon MF/LBP“ na obrazovce
nezobrazí přístupový bod, zkontrolujte, zda je provedeno nastavení na počítači i na směrovači bezdrátové
sítě LAN.
ODKAZY
Připojení k bezdrátové síti LAN(P. 26)
Nastavení připojení výběrem bezdrátového směrovače(P. 32)
Vytvoření připojení zadáním podrobných nastavení(P. 34)
37
Nastavení
Nastavení adres IP
3R42-00W
Připojení zařízení k síti vyžaduje jedinečnou IP adresu. K dispozici jsou dvě verze IP adres: IPv4 a IPv6. Tato nastavení
nakonfigurujte podle síťového prostředí. Chcete-li používat adresy IPv6, je třeba řádně nakonfigurovat nastavení adres
IPv4.
Nastavení adresy IPv4(P. 39)
Nastavení adres IPv6(P. 42)
38
Nastavení
Nastavení adresy IPv4
3R42-00X
Adresu IPv4 zařízení lze přidělit automaticky dynamickým protokolem IP adresy,
například protokolem DHCP, nebo zadat ručně. Připojujete-li zařízení ke kabelové síti
LAN, přesvědčte se, že konektory kabelu LAN jsou pevně zastrčeny do portů (
Připojení ke kabelové síti LAN(P. 25) ). V případě potřeby lze síťové připojení
otestovat.
Nastavení adresy IPv4(P. 39)
Test síťového připojení(P. 40)
Nastavení adresy IPv4
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte možnost <Nastavení sítě>.
Obrazovka Domů(P. 88)
● Pokud se zobrazí obrazovka pro zadání kódu PIN, zadejte správný kód PIN.
systému(P. 145)
3
Vyberte možnost <Nastavení TCP/IP>
4
Nakonfigurujte nastavení IP adresy.
<Nastavení IPv4>
Nastavení kódu PIN správce
<Nastavení adresy IP>.
<Automaticky získat>
Vyberte pro automatické přiřazení IP adresy prostřednictvím protokolu DHCP. Když se zobrazí <Zapnuto>, je
povoleno automatické adresování.
<Ručně získat>
Vyberte, pokud chcete nastavení IP adresy nakonfigurovat ručně zadáním IP adresy. Aby bylo možné vybrat
tuto volbu, automatické získání musí být nastaveno na <Vypnuto>.
<Kontrola nastavení>
Vyberte, když chcete zobrazit aktuální nastavení IP adresy.
Automatické přiřazení IP adresy
1
Vyberte možnost <Automaticky získat>.
2
Vyberte protokol.
● Vyberte možnost <Vybrat protokol>
<DHCP>.
Pokud nechcete použít protokol DHCP/BOOTP/RARP k přiřazení IP adresy
39
Nastavení
● Vyberte možnost <Vypnuto>. Pokud jsou tyto služby nedostupné a vy vyberete možnost <DHCP>,
bude zařízení hledat tyto služby v síti, a zbytečně tak plýtvat časem i komunikačními zdroji.
3
Zkontrolujte, zda je volba <Automatická adresa IP> nastavena na <Zapnuto>.
● Je-li vybrána možnost <Vypnuto>, změňte nastavení na <Zapnuto>.
4
Vyberte možnost <Použít>.
● IP adresy přiřazené pomocí protokolu DHCP mají přednost před adresami získanými funkcí Automatická
adresa IP.
Ruční zadání IP adresy
1
Nakonfigurujte vypnutí automatického získávání.
● Vyberte možnost <Automaticky získat> a nastavte <Vybrat protokol> i <Automatická adresa IP> na
hodnotu <Vypnuto>.
2
Vyberte možnost <Ručně získat>.
3
Zadejte IP adresu, masku podsítě a adresu brány (případně výchozí bránu).
● Zadejte tyto hodnoty do každé obrazovky a vyberte možnost <Použít>.
● Postup vkládání textu naleznete v části
Zadávání textu(P. 94) .
Kontrola správnosti nastavení
● Zajistěte, aby bylo možné zobrazit obrazovku Vzdáleného uživatelského rozhraní na počítači ( Spuštění
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 179) ). Nemáte-li k dispozici počítač, můžete připojení zkontrolovat
pomocí ovládacího panelu ( Test síťového připojení(P. 40) ).
Při změně IP adresy po instalaci ovladače tiskárny
● Pokud se používá port MFNP, připojení se udržuje, pokud jsou zařízení a počítač ve stejné podsíti; není tedy
třeba přidávat nový port. Pokud se používá standardní port TCP/IP, musíte nový port přidat. Konfigurace
portů tiskáren(P. 51)
*Pokud
nevíte, který port se používá, podívejte se do části
Kontrola portu tiskárny(P. 339) .
Test síťového připojení
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte možnost <Nastavení sítě>.
Obrazovka Domů(P. 88)
● Pokud se zobrazí obrazovka pro zadání kódu PIN, zadejte správný kód PIN.
systému(P. 145)
3
Vyberte možnost <Nastavení TCP/IP>
<Nastavení IPv4>
40
Nastavení kódu PIN správce
<Příkaz PING>.
Nastavení
4
Zadejte adresu IPv4 dalšího zařízení v síti a vyberte možnost <Použít>.
➠ Pokud bylo vytvořeno funkční připojení, zobrazí se zpráva <Přijata odezva od hostitele.>.
ODKAZY
Nastavení adres IPv6(P. 42)
Zobrazení nastavení sítě(P. 45)
41
Nastavení
Nastavení adres IPv6
3R42-00Y
Adresy IPv6 zařízení lze nakonfigurovat pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní.
Před nastavením adres IPv6 zkontrolujte nastavení adresy IPv4 ( Zobrazení
nastavení IPv4(P. 45) ). Chcete-li používat adresy IPv6, je třeba správně nastavit
adresu IPv4. Zařízení může používat více následujících adres IPv6:
Typ
Popis
Místní spojovací adresa
Adresa platná pouze v rámci podsítě nebo linky, nelze ji používat ke komunikaci se zařízeními za
hranicí směrovače. Místní spojovací adresa se nastaví automaticky po povolení funkce IPv6 zařízení.
Ruční adresa
Adresa, kterou zadáváte ručně. Při použití této adresy zadejte délku předpony a adresu výchozího
směrovače.
Bezstavová adresa
Adresa, která se generuje automaticky pomocí adresy MAC zařízení a předpony sítě oznámené
směrovačem. Po restartování zařízení (nebo zapnutí napájení) se bezstavové adresy vymažou.
Stavová adresa
Adresa získaná ze serveru DHCP pomocí protokolu DHCPv6.
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 187) .
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 179)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 180)
Obrazovka Vzdáleného
3
Vyberte možnost [Nastavení sítě]
4
Klikněte na [Editovat] v části [Nastavení IPv6].
5
Zaškrtněte políčko [Použít IPv6] a nakonfigurujte požadovaná nastavení.
[Nastavení TCP/IP].
42
Nastavení
[Použít IPv6]
Zaškrtnutím políčka povolte funkci IPv6 v zařízení. Nepoužíváte-li funkci IPv6, zaškrtnutí políčka zrušte.
[Použít bezstavovou adresu]
Políčko zaškrtněte při používání bezstavové adresy. Nepoužíváte-li bezstavovou adresu, zaškrtnutí políčka
zrušte.
[Použít ruční adresu]
Chcete-li ručně zadat adresu IPv6, políčko zaškrtněte a do odpovídajících textových polí zadejte IP adresu,
délku předpony a adresu výchozího směrovače.
[Adresa IP]
Zadejte adresu IPv6. Nelze zadat adresy začínající písmeny „ff“ (adresu vícesměrového vysílání) a adresu
zpětné smyčky (::1).
[Délka prefixu]
Zadejte číslo označující počet bitů dostupných pro síťovou adresu.
[Výchozí adresa routeru]
Podle potřeby zadejte adresu IPv6 výchozího směrovače. Nelze zadat adresy začínající písmeny „ff“ (adresu
vícesměrového vysílání) a adresu zpětné smyčky (::1).
[Použít DHCPv6]
Políčko zaškrtněte při používání stavové adresy. Nepoužíváte-li funkci DHCPv6, zaškrtnutí políčka zrušte.
6
Klikněte na [OK].
Kontrola správnosti nastavení
● Zkontrolujte, zda lze pomocí počítače zobrazit Vzdálené uživatelské rozhraní tak, že zadáte adresu IPv6
zařízení. Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 179)
Volba nastavení z ovládacího panelu
● Nastavení IPv6 lze provést také z možnosti <Nabídka> na obrazovce Domů.
43
<Nastavení IPv6>(P. 202)
Nastavení
Při změně IP adresy po instalaci ovladače tiskárny
● Musíte přidat nový port.
Konfigurace portů tiskáren(P. 51)
ODKAZY
Nastavení adresy IPv4(P. 39)
Zobrazení nastavení sítě(P. 45)
44
Nastavení
Zobrazení nastavení sítě
3R42-010
Zobrazení nastavení IPv4(P. 45)
Zobrazení nastavení IPv6(P. 45)
Zobrazení informací o přímém připojení(P. 45)
Zobrazení adresy MAC pro kabelovou síť LAN(P. 45)
Zobrazení adresy MAC a informací o bezdrátové síti LAN(P. 46)
● Je-li IP adresa zobrazena ve tvaru „0.0.0.0“, není správně nakonfigurována.
● Pokud zařízení připojíte k přepínači nebo mostu, může dojít k chybě připojení, přestože je IP adresa
nakonfigurována správně. Tento problém lze vyřešit nastavením určitého intervalu před zahájením
komunikace zařízení. Nastavení čekací doby pro připojení k síti(P. 61)
● Můžete vytisknout seznam aktuálních síťových nastavení.
Seznam uživatelských dat(P. 258)
Zobrazení nastavení IPv4
<Monitor stavu> <Informace sítě>
Zkontrolujte nastavení
<IPv4>
Vyberte nastavení, které chcete zobrazit
<IPv6>
Vyberte nastavení, které chcete zobrazit
Zobrazení nastavení IPv6
<Monitor stavu> <Informace sítě>
Zkontrolujte nastavení
Zobrazení informací o přímém připojení
<Monitor stavu> <Informace sítě>
připojení> Zkontrolujte nastavení
<Informace o přímém připojení>
<Podrobnosti o
Zobrazení adresy MAC pro kabelovou síť LAN
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
45
Obrazovka Domů(P. 88)
Nastavení
2
Vyberte možnost <Nastavení sítě>.
● Pokud se zobrazí obrazovka pro zadání kódu PIN, zadejte správný kód PIN.
Nastavení kódu PIN správce
systému(P. 145)
3
Vyberte možnost <Nastavení ovladače Ethernetu>.
➠ Zobrazí se adresa MAC.
Zobrazení adresy MAC a informací o bezdrátové síti LAN
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte možnost <Nastavení sítě>.
Obrazovka Domů(P. 88)
● Pokud se zobrazí obrazovka pro zadání kódu PIN, zadejte správný kód PIN.
systému(P. 145)
3
Vyberte možnost <Nastavení bezdrátové sítě LAN>.
4
Přečtěte si zobrazenou zprávu a vyberte možnost <OK>.
5
Vyberte možnost <Informace o bezdrátové síti LAN>.
6
Vyberte nastavení, které chcete zobrazit.
Nastavení kódu PIN správce
Zobrazení informací o zabezpečení
● Informace WEP a WPA/WPA2-PSK zobrazíte následujícím postupem.
<Nastavení zabezpečení>
zobrazit
Vyberte zobrazený protokol zabezpečení
Vyberte nastavení, které chcete
Zobrazení z obrazovky <Monitor stavu>
● <Stav bezdrátové sítě LAN> a <Nejnovější chybové info.> lze zobrazit z obrazovky <Monitor stavu>.
<Monitor stavu> <Informace sítě>
nastavení, které chcete zobrazit
<Způsob připojení k síti>
ODKAZY
46
<Informace o připojení>
Vyberte
Nastavení
Připojení k bezdrátové síti LAN(P. 26)
Nastavení adresy IPv4(P. 39)
Nastavení adres IPv6(P. 42)
Konfigurace služby DNS(P. 62)
47
Nastavení
Konfigurace nastavení pro komunikaci s počítačem
3R42-011
Když zařízení ovládáte přes síť z počítače, zadejte protokol a port. Před konfigurací zařízení pro tisk z počítače proveďte
základní nastavení. Další informace najdete v příručkách k příslušným ovladačům na webu s online příručkami.
Konfigurace tiskových protokolů a funkcí WSD(P. 49)
Konfigurace portů tiskáren(P. 51)
Nastavení tiskového serveru(P. 54)
● Zde popsané protokoly představují pravidla doručování dat dokumentů mezi počítačem a zařízením a lze je
vybrat podle účelu nebo síťového prostředí.
● Porty představují brány k předávání dat dokumentů mezi síťovými zařízeními. Pokud na síťovém připojení
dochází k selhání komunikace, příčinou problému může být nastavení portu.
48
Nastavení
Konfigurace tiskových protokolů a funkcí WSD
3R42-012
Nakonfigurujte protokoly, které se používají k tisku dokumentů z počítače zapojeného v síti.
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 187) .
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 179)
2
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
3
Klikněte na položku [Nastavení sítě]
4
Nakonfigurujte tiskové protokoly.
Obrazovka Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 180)
[Nastavení TCP/IP].
Konfigurace protokolu LPD nebo RAW
1
Klikněte na [Editovat] in [Nastavení tisku LPD] nebo [Nastavení tisku RAW].
2
Nastavení podle potřeby nakonfigurujte.
[Použít tisk LPD]
Políčko zaškrtněte, chcete-li tisknout pomocí protokolu LPD. Pokud tisk LPD nepoužíváte, zaškrtnutí
políčka zrušte.
[Použít tisk RAW]
Políčko zaškrtněte, chcete-li tisknout pomocí protokolu RAW. Pokud tisk RAW nepoužíváte, zaškrtnutí
políčka zrušte.
3
Klikněte na [OK].
49
Nastavení
Konfigurace protokolu WSD
1
Klikněte na [Editovat] v části [Nastavení WSD].
2
Nastavení podle potřeby nakonfigurujte.
[Použít tisk WSD]
Políčko zaškrtněte, chcete-li tisknout pomocí protokolu WSD. Pokud tisk WSD nepoužíváte, zaškrtnutí
políčka zrušte.
[Použít procházení WSD]
Políčko zaškrtněte, chcete-li získávat informace o zařízení z počítače pomocí protokolu WSD. Toto políčko
se automaticky zaškrtne, je-li zaškrtnuto políčko [Použít tisk WSD].
[Použít Multicast Discovery]
Políčko zaškrtněte, chcete-li nastavit zařízení tak, aby odpovídalo na zprávy vícesměrového zjišťování.
Pokud je zaškrtávací políčko prázdné, přístroj zůstane v režimu spánku, i když na síti běží zprávy
vícesměrového zjišťování.
3
Klikněte na [OK].
Volba nastavení z ovládacího panelu
● Přístup k nastavením protokolů LPD, RAW a WSD lze získat také pomocí <Nabídka> na obrazovce Domů.
<Nastavení tisku LPD>(P. 203)
<Nastavení tisku RAW>(P. 203)
<Nastavení WSD>(P. 204)
Nastavení zařízení sítě WSD
● Zařízení WSD je možné přidat ze složky tiskárny. Otevřete složku tiskárny ( Zobrazení složky
tiskárny(P. 335) ) klikněte na možnost [Přidat zařízení] nebo [Přidat tiskárnu] a postupujte podle pokynů
na obrazovce. Další informace o instalaci ovladače pro síť WSD najdete v příručkách k příslušným ovladačům
na webu s online příručkami.
Změna čísla portu
● Pro tiskový protokol je nutné použít stejné číslo portu, jako je použité pro zařízení a pro počítač.
Konfigurace portů tiskáren(P. 51)
Změna čísel portů(P. 157)
ODKAZY
Konfigurace portů tiskáren(P. 51)
50
Nastavení
Konfigurace portů tiskáren
3R42-013
Pokud se změní IP adresa zařízení nebo pokud se přidá tiskárna pomocí složky tiskáren systému Windows, může dojít
k chybám tisku. Tyto chyby jsou obvykle způsobeny nesprávným nastavením portu tiskárny. Mohlo být zadáno
například nesprávné číslo nebo typ portu. V takové situaci se pokus o tisk nezdaří, protože data dokumentu se
nedostanou do zařízení. Problém odstraníte konfigurací nastavení portu tiskárny v počítači.
● Před prováděním tohoto postupu se přihlaste k počítači s účtem správce.
1
Otevřete složku tiskárny.
2
Klikněte pravým tlačítkem na ikonu ovladače pro daný stroj a klikněte na možnost
3
Klikněte na kartu [Porty] a nakonfigurujte požadovaná nastavení.
Zobrazení složky tiskárny(P. 335)
[Vlastnosti tiskárny] nebo [Vlastnosti].
Přidání portu
Pokud jste změnili IP adresu zařízení nebo pokud jste při instalaci ovladačů ze složky tiskáren systému
Windows vybrali nesprávný port, přidejte nový port. Existují dva typy portů: „port MFNP“ a „standardní port
TCP/IP“. Vyberte typ portu podle vašeho prostředí.
Port MFNP
(Pouze pro prostředí IPv4)
Tento port umožňuje automatickou detekci IP adresy zařízení. I když dojde ke změně
IP adresy zařízení, bude připojení udržováno, pokud bude zařízení a počítač ve stejné
podsíti. Není nutné přidávat nový port po každé změně IP adresy. Pokud zařízení
používáte v prostředí IPv4, obvykle byste měli vybrat tento port.
● Port MFNP můžete přidat pouze tehdy, když jste instalovali ovladač z dodaného
disku CD-ROM/DVD-ROM nebo když jste ho stáhli a instalovali z webových stránek
společnosti Canon.
Standardní port TCP/IP
Jedná se o standardní port systému Windows. Použijete-li tento typ portu, bude nutné
přidat nový port po každé změně IP adresy zařízení. Tento typ portu vyberte, pokud
zařízení používáte v prostředí IPv6 a když nemůžete přidat port MFNP.
51
Nastavení
Přidání portu MFNP
1
Klikněte na [Přidat port].
2
Vyberte možnost [Canon MFNP Port] v nabídce [Dostupné typy portů] a klikněte na tlačítko [Nový port].
3
Klikněte na možnost [Automatická detekce], stroj po zjištění vyberte a klikněte na tlačítko [Další].
Pokud se stroj nepodaří zjistit
● Klikněte na [Aktualizovat]. Jestliže problém přetrvává, vyberte možnost [IP adresa] nebo [MAC adresa],
zadejte adresu IP nebo adresu MAC stroje Zobrazení nastavení sítě(P. 45) a poté klikněte na
tlačítko [Další].
4
Klikněte na položku [Přidat]
5
Klikněte na [Zavřít].
[Dokončit].
Přidání standardního portu TCP/IP
1
Klikněte na [Přidat port].
2
Vyberte možnost [Standardní port protokolu TCP/IP] v nabídce [Dostupné typy portů] a klikněte na
tlačítko [Nový port].
3
Klikněte na [Další].
4
Zadejte IP adresu nebo název DNS stroje a klikněte na tlačítko [Další].
● Možnost [Název portu] se zadá automaticky. Pokud je to nutné, můžete název změnit.
52
Nastavení
● Když se objeví další obrazovka, řiďte se pokyny, které jsou na ní uvedeny.
*Po
výběru možnosti [Typ zařízení] vyberte [Canon Network Printing Device with P9100] v nabídce [Standardní].
5
Klikněte na [Dokončit].
6
Klikněte na [Zavřít].
Změna typu nebo čísla portu
Pokud se na zařízení změnily tiskové protokoly (LPD nebo RAW) ( Konfigurace tiskových protokolů a
funkcí WSD(P. 49) ) nebo čísla portů ( Změna čísel portů(P. 157) ), je třeba také nakonfigurovat
odpovídající nastavení v počítači. Pro porty WSD není tato operace nutná.
Port MFNP
1
Klikněte na [Konfigurovat port].
2
V nabídce [Typ protokolu] vyberte možnost [RAW] nebo [LPR] a změňte hodnotu [Číslo portu].
3
Klikněte na [OK].
Standardní port TCP/IP
1
Klikněte na [Konfigurovat port].
2
V nabídce [Protokol] vyberte možnost [Raw] nebo [LPR].
● Je-li vybrána možnost [Raw], změňte hodnotu [Číslo portu].
● Pokud jste vybrali [LPR], zadejte do pole [Název fronty] text „lp“.
3
4
Klikněte na [OK].
Klikněte na [Zavřít].
ODKAZY
Nastavení tiskového serveru(P. 54)
53
Nastavení
Nastavení tiskového serveru
3R42-014
Pomocí tiskového serveru lze snížit zatížení počítače, z něhož tisknete. Tiskový server také umožňuje nainstalovat
ovladače do každého počítače přes síť, a vyhnout se tak instalaci ovladačů v každém počítači pomocí dodaného disku
CD-ROM/DVD-ROM. Chcete-li některý počítač v síti nastavit jako tiskový server, nakonfigurujte nastavení sdílení
tiskárny.
● Před prováděním tohoto postupu se přihlaste k počítači s účtem správce.
● Podle operačního systému a bitové architektury (32bitové nebo 64bitové) tiskového serveru a klientských
počítačů se může stát, že nebude možné nainstalovat ovladače přes síť.
● Při implementaci tiskového serveru v doménovém prostředí se poraďte se správcem sítě.
1
2
3
Otevřete složku tiskárny.
Zobrazení složky tiskárny(P. 335)
Klikněte pravým tlačítkem na ikonu ovladače tiskárny pro dané zařízení a klikněte na
možnost [Vlastnosti tiskárny] nebo [Vlastnosti].
Klikněte na kartu [Sdílení], vyberte možnost [Sdílet tuto tiskárnu] a zadejte sdílený
název zařízení.
● Je-li zobrazeno tlačítko [Změnit možnosti sdílení], klikněte na něj.
4
Podle potřeby nainstalujte další ovladače.
● Tato akce je nutná, pokud chcete ovladače nainstalovat přes tiskový server do dalších počítačů používajících
jinou bitovou architekturu.
1
Klikněte na [Další ovladače].
2
Zaškrtněte políčko u bitové architektury používané dalšími počítači a klikněte na tlačítko [OK].
54
Nastavení
● Podle operačního systému tiskového serveru vyberte další ovladače z následujících.
Tiskový server
Označte zaškrtávací políčko
32bitový operační systém
[x64]
64bitový operační systém
[x86] v části [Procesor]
● Pokud nevíte, zda systém Windows představuje 32bitovou, nebo 64bitovou verzi, podívejte se do části
Kontrola bitové architektury(P. 338) .
3
Vložte do jednotky počítače dodaný disk CD-ROM/DVD-ROM, klikněte na možnost [Procházet] a zadejte
složku s ovladači. Poté klikněte na tlačítko [OK].
● Pokud tiskový server používá 32bitový operační systém, vyberte složku [UFRII]
[uk_eng]
[x64]
[uk_eng]
[32BIT]
[Driver] na dodaném disku CD-ROM/DVD-ROM.
● Pokud tiskový server používá 64bitový operační systém, vyberte složku [UFRII]
[Driver] na dodaném disku CD-ROM/DVD-ROM.
4
5
Další ovladače nainstalujte podle pokynů na obrazovce.
Klikněte na [OK].
◼ Instalace ovladačů do počítače přes tiskový server
1
Vyhledejte na tiskovém serveru sdílenou tiskárnu.
2
Dvakrát klikněte na sdílenou tiskárnu.
3
Ovladače nainstalujte podle pokynů na obrazovce.
tiskovém serveru(P. 336)
ODKAZY
55
Zobrazení sdílených tiskáren na
Nastavení
Tisk z počítače(P. 116)
56
Nastavení
Konfigurace zařízení pro síťové prostředí
3R42-015
Konfigurace sítě se liší podle účelu dané sítě. Zařízení bylo navrženo tak, aby bylo kompatibilní s maximálním
množstvím síťových konfigurací, a zahrnuje řadu technologií. Poraďte se se správcem sítě a nastavte konfiguraci
odpovídající danému síťovému prostředí.
Konfigurace nastavení sítě Ethernet(P. 58)
Změna jednotky MTU(P. 60)
Nastavení čekací doby pro připojení k síti(P. 61)
Konfigurace služby DNS(P. 62)
Monitorování a ovládání zařízení pomocí protokolu SNMP(P. 66)
Konfigurace protokolu SNTP(P. 70)
57
Nastavení
Konfigurace nastavení sítě Ethernet
3R42-016
Ethernet představuje standard datové komunikace v místní síti (LAN). Můžete zadat
režim komunikace a typ sítě Ethernet. Zařízení lze obecně používat beze změny
výchozích nastavení ( <Nastavení ovladače Ethernetu>(P. 206) ), můžete je však
změnit podle používaného síťového prostředí.
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte možnost <Nastavení sítě>.
Obrazovka Domů(P. 88)
● Pokud se zobrazí obrazovka pro zadání kódu PIN, zadejte správný kód PIN.
systému(P. 145)
Nastavení kódu PIN správce
3
Vyberte možnost <Nastavení ovladače Ethernetu>
4
Zvolte, zda chcete nastavení sítě Ethernet konfigurovat automaticky nebo ručně.
<Automatická detekce>.
● Je-li povolena automatická detekce, zařízení rozpozná a automaticky nastaví režim komunikace a typ sítě
Ethernet, který lze použít.
Automatická konfigurace nastavení sítě Ethernet
Vyberte možnost <Zapnuto> v položce <Automatická detekce>.
Ruční konfigurace nastavení sítě Ethernet
1
Nakonfigurujte vypnutí automatické detekce.
2
<Režim komunikace>
Vyberte možnost <Vypnuto> v položce <Automatická detekce>.
vyberte režim komunikace.
<Poloviční duplex>
Buď zasílá, nebo přijímá komunikační data. Zvolte, pokud je zařízení připojeno k síťovému zařízení
používajícímu poloviční duplex.
<Úplný duplex>
58
Nastavení
Současně zasílá i přijímá komunikační data. Toto nastavení použijte ve většině prostředí.
3
<Typ Ethernetu>
4
Vyberte možnost <Použít>.
vyberte typ sítě Ethernet.
ODKAZY
Změna jednotky MTU(P. 60)
Nastavení čekací doby pro připojení k síti(P. 61)
59
Nastavení
Změna jednotky MTU
3R42-017
Ve většině sítí Ethernet je maximální velikost paketu, který lze zaslat, 1 500 bajtů. Pakety představují bloky dat, na které
se před zasláním rozdělí původní data. Jednotka MTU se může v každé síti lišit. Nastavení zařízení podle potřeby
změňte. Další informace získáte od správce sítě.
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte možnost <Nastavení sítě>.
Obrazovka Domů(P. 88)
● Pokud se zobrazí obrazovka pro zadání kódu PIN, zadejte správný kód PIN.
systému(P. 145)
3
Vyberte možnost <Nastavení TCP/IP>
4
Vyberte MTU.
<Velikost MTU>.
ODKAZY
Konfigurace nastavení sítě Ethernet(P. 58)
Nastavení čekací doby pro připojení k síti(P. 61)
60
Nastavení kódu PIN správce
Nastavení
Nastavení čekací doby pro připojení k síti
3R42-018
Pokud síť nabízí nadbytečné možnosti připojení pomocí více přepínačů či mostů, musí zahrnovat mechanismus, jak
zabránit zacyklení paketů. Účinným řešením je definování role každého přepínacího portu. Po dobu několika desetin
sekundy po změně způsobu, jakým jsou připojena síťová zařízení, případně po přidání nového zařízení, však může
přesto docházet k přerušování komunikace. Pokud dochází k tomuto typu problémů, nastavte čekací dobu pro
připojení k síti.
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte možnost <Nastavení sítě>.
Obrazovka Domů(P. 88)
● Pokud se zobrazí obrazovka pro zadání kódu PIN, zadejte správný kód PIN.
systému(P. 145)
Nastavení kódu PIN správce
3
Vyberte možnost <Doba čekání na připojení při spuštění>.
4
Zadejte dobu čekání před zahájením komunikace se sítí a stiskněte tlačítko
ODKAZY
Konfigurace nastavení sítě Ethernet(P. 58)
Změna jednotky MTU(P. 60)
61
.
Nastavení
Konfigurace služby DNS
3R42-019
DNS (Domain Name System) je služba pro rozpoznávání názvů, která přiřazuje název hostitele (či domény) k IP adrese.
Nastavení možností DNS, mDNS či DHCP nakonfigurujte podle svých potřeb. Upozorňujeme, že postup konfigurace
služby DNS se liší u adres IPv4 a IPv6.
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 187) .
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 179)
2
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 180)
3
Klikněte na položku [Nastavení sítě]
4
Nakonfigurujte nastavení služby DNS.
Obrazovka Vzdáleného
[Nastavení TCP/IP].
Konfigurace služby IPv4 DNS
1
Klikněte na [Editovat] v části [Nastavení IPv4].
2
Nakonfigurujte nastavení služby IPv4 DNS.
62
Nastavení
[Nastavení DNS]
[Adresa primárního serveru DNS]
Zadejte adresu IP serveru DNS.
[Adresa sekundárního serveru DNS]
Zadejte adresu IP sekundárního serveru DNS, je-li k dispozici.
[Jméno hostitele]
Formou alfanumerických znaků zadejte název hostitele zařízení, které chcete zaregistrovat na
serveru DNS.
[Jméno domény]
Formou alfanumerických znaků zadejte název domény, do níž zařízení patří, například
„example.com“.
[Dynamická aktualizace DNS]
Toto políčko zaškrtněte, chcete-li dynamicky aktualizovat záznamy služby DNS při každé změně IP
adresy zařízení. Interval mezi aktualizacemi lze zadat v hodinách do textového pole [Interval
dynamické aktualizace DNS].
[Nastavení mDNS]
[Použít mDNS]
mDNS (multicast DNS) je protokol přijatý službou Bonjour, který slouží k přiřazení názvu hostitele
k adrese IP bez použití systému DNS. Chcete-li funkci mDNS povolit, zaškrtněte políčko a zadejte
název mDNS do textového pole [Název mDNS].
[Nastavení volby DHCP]
[Získat jméno hostitele]
Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte možnost 12 sloužící k získávání názvu hostitele ze serveru
DHCP.
[Dynamická aktualizace DNS]
Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte možnost 81 sloužící k dynamické aktualizaci záznamů DNS
pomocí serveru DHCP.
3
Klikněte na [OK].
Konfigurace služby IPv6 DNS
1
Klikněte na [Editovat] v části [Nastavení IPv6].
2
Nakonfigurujte nastavení služby IPv6 DNS.
63
Nastavení
● Před konfigurací těchto nastavení musí být zaškrtnuté políčko [Použít IPv6].
IPv6(P. 42)
Nastavení adres
[Nastavení DNS]
[Adresa primárního serveru DNS]
Zadejte adresu IP serveru DNS. Nelze zadat adresy začínající písmeny „ff“ (adresu vícesměrového
vysílání).
[Adresa sekundárního serveru DNS]
Zadejte adresu IP sekundárního serveru DNS, je-li k dispozici. Nelze zadat adresy začínající písmeny
„ff“ (adresu vícesměrového vysílání).
[Použít stejné jméno hostitele/domény jako pro IPv4]
Políčko zaškrtněte, pokud chcete používat stejný název hostitele a domény jako ve funkci IPv4.
[Jméno hostitele]
Formou alfanumerických znaků zadejte název hostitele zařízení, které chcete zaregistrovat na
serveru DNS.
[Jméno domény]
Formou alfanumerických znaků zadejte název domény, do níž zařízení patří, například
„example.com“.
[Dynamická aktualizace DNS]
Toto políčko zaškrtněte, chcete-li dynamicky aktualizovat záznamy služby DNS při každé změně IP
adresy zařízení. Pokud chcete zadat typ nebo typy adres, které chcete uložit na server DNS,
zaškrtněte políčko pro [Uložit ruční adresu], [Uložit stavovou adresu] nebo [Uložit bezstavovou
adresu]. Interval mezi aktualizacemi lze zadat v hodinách do textového pole [Interval dynamické
aktualizace DNS].
[Nastavení mDNS]
[Použít mDNS]
mDNS (multicast DNS) je protokol přijatý službou Bonjour, který slouží k přiřazení názvu hostitele
k adrese IP bez použití systému DNS. Pokud chcete povolit protokol mDNS, zaškrtněte toto políčko.
[Použít stejné jméno mDNS jako IPv4]
Toto políčko zaškrtněte, chcete-li použít stejný název mDNS jako v IPv4. Chcete-li nastavit jiný název,
zrušte zaškrtnutí políčka a zadejte název mDNS do textového pole [Název mDNS].
3
Klikněte na [OK].
64
Nastavení
Volba nastavení z ovládacího panelu
● Nastavení DNS lze provést také z možnosti <Nabídka> na obrazovce Domů.
<Nastavení IPv4>(P. 201)
<Nastavení IPv6>(P. 202)
ODKAZY
Nastavení adresy IPv4(P. 39)
Nastavení adres IPv6(P. 42)
Zobrazení nastavení sítě(P. 45)
65
Nastavení
Monitorování a ovládání zařízení pomocí protokolu
SNMP
3R42-01A
SNMP (Simple Network Management Protocol) je protokol určený k monitorování a ovládání komunikačních zařízení
v síti pomocí funkce MIB (Management Information Base). Zařízení podporuje protokol SNMPv1 a protokol SNMPv3
s vylepšenými funkcemi zabezpečení. Stav zařízení lze zkontrolovat z počítače při tisku dokumentů nebo pomocí
Vzdáleného uživatelského rozhraní. Můžete povolit buď protokol SNMPv1, nebo SNMPv3, případně oba současně. U
každé verze zadejte nastavení odpovídající síťovému prostředí a účelům používání.
SNMPv1
Protokol SNMPv1 využívá informace nazývané „komunita“ k určení rozsahu komunikace SNMP. Protože se tyto
informace objevují na síti ve formě prostého textu, bude síť ohrožena útoky. Chcete-li zajistit zabezpečení sítě,
vypněte protokol SNMPv1 a používejte SNMPv3.
SNMPv3
Při použití protokolu SNMPv3 můžete implementovat správu síťových zařízení chráněnou robustními funkcemi
zabezpečení. Upozorňujeme, že před konfigurací protokolu SNMPv3 musí být aktivována funkce TLS Vzdáleného
uživatelského rozhraní ( Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 160) ).
● Zařízení nepodporuje funkci upozornění pomocí depeší protokolu SNMP.
● Informace o změně čísla portu protokolu SNMP najdete v části
Změna čísel portů(P. 157) .
● Máte-li v počítači nebo na síti nainstalovaný software pro správu pomocí SNMP, můžete zařízení vzdáleně
konfigurovat, monitorovat a ovládat z počítače. Další informace naleznete v příručkách dodaných se
softwarem pro správu.
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 187) .
1
2
3
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 179)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 180)
Vyberte možnost [Nastavení sítě]
Obrazovka Vzdáleného
[Nastavení SNMP].
66
Nastavení
4
Klikněte na [Editovat].
5
Zadejte nastavení protokolu SNMPv1.
● Nepotřebujete-li změnit nastavení SNMPv1, přejděte k dalšímu kroku.
[Použít SNMPv1]
Zaškrtnutím políčka povolte protokol SNMPv1. Ostatní nastavení protokolu SNMPv1 můžete zadat, pouze
pokud je toto políčko zaškrtnuté.
[Použít název komunity 1]/[Použít název komunity 2]
Zaškrtněte toto políčko, chcete-li zadat název komunity. Pokud není nutné zadávat název komunity, zrušte
zaškrtnutí políčka.
[Název komunity]
Formou alfanumerických znaků zadejte název komunity.
[Povolení přístupu MIB]
Pro každou komunitu vyberte [Čtení/Zápis] nebo [Pouze Čtení] pro přístupová oprávnění k objektům MIB.
[Čtení/Zápis]
Povoluje zobrazení i změnu hodnot objektů MIB.
[Pouze Čtení]
Povoluje pouze zobrazení hodnot objektů MIB.
[Použít vyčleněnou komunitu]
Vyhrazená komunita představuje předvolenou komunitu, určenou výhradně pro správce používající software
Canon. Políčko zaškrtněte, chcete-li používat vyhrazenou komunitu, a zadejte [Povolení přístupu MIB]. Pokud
funkci vyhrazené komunity nechcete používat, zaškrtnutí políčka zrušte.
6
Zadejte nastavení protokolu SNMPv3.
● Nepotřebujete-li změnit nastavení SNMPv3, přejděte k dalšímu kroku.
67
Nastavení
[Použít SNMPv3]
Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte protokol SNMPv3. Ostatní nastavení protokolu SNMPv3 můžete zadat,
pouze pokud je toto políčko zaškrtnuté.
[Umožnit uživatele]
Toto políčko zaškrtněte, chcete-li povolit [Uživatelská nastavení 1]/[Uživatelská nastavení 2]/[Uživatelská
nastavení 3]. Pokud chcete zakázat uživatelské nastavení, zrušte označení příslušného zaškrtávacího pole.
[Uživatelské jméno]
Formou alfanumerických znaků zadejte uživatelské jméno.
[Povolení přístupu MIB]
Vyberte [Čtení/Zápis] nebo [Pouze Čtení] pro přístupová oprávnění k objektům MIB.
[Čtení/Zápis]
Povoluje zobrazení i změnu hodnot objektů MIB.
[Pouze Čtení]
Povoluje pouze zobrazení hodnot objektů MIB.
[Nastavení zabezpečení]
Výběrem [Ověření Zap/Šifrování Zap], [Ověření Zap/Šifrování Vyp] nebo [Ověření Vyp/Šifrování Vyp] nastavte
požadovanou kombinaci nastavení ověřování a šifrování.
[Algoritmus ověření]
Kliknutím na položku [Ověření Zap/Šifrování Zap] nebo [Ověření Zap/Šifrování Vyp] v části [Nastavení
zabezpečení] nastavte algoritmus odpovídající prostředí.
[Algoritmus šifrování]
Kliknutím na položku [Ověření Zap/Šifrování Zap] v části [Nastavení zabezpečení] nastavte algoritmus
odpovídající prostředí.
[Nastavit/Změnit heslo]
Chcete-li zadat nebo změnit heslo, zaškrtněte toto políčko a formou alfanumerických znaků zadejte heslo do
textového pole [Heslo ověření] nebo [Heslo šifrování]. Heslo potvrďte jeho opětovným zadáním do textového
pole [Potvrdit]. Pro algoritmus ověřování a šifrování lze nastavit samostatné heslo.
[Název kontextu 1]/[Název kontextu 2]/[Název kontextu 3]
Zadejte název kontextu prostřednictvím alfanumerických znaků. Zaregistrovat lze maximálně tři názvy
kontextu.
68
Nastavení
7
Zadejte nastavení Získávání informací o správě tiskárny.
● Díky funkci SNMP lze pomocí počítače v síti monitorovat a pravidelně získávat informace o správě tiskárny,
například tiskové protokoly a porty tiskárny.
[Získat informace správy tiskárny od hostitele]
Políčko zaškrtněte, pokud chcete povolit monitorování informací správy tiskárny pomocí protokolu SNMP.
Chcete-li monitorování informací správy tiskárny zakázat, zaškrtnutí políčka zrušte.
8
Klikněte na [OK].
Zakázání protokolu SNMPv1
● Pokud je zakázán protokol SNMPv1, některé z funkcí zařízení nebudou dostupné, například získávání
informací o zařízení pomocí ovladače tiskárny.
Použití ovládacího panelu
● Můžete také zadat nastavení SNMPv1 a povolit nebo zakázat nastavení SNMPv3 v možnosti <Nabídka>.
<Nastavení SNMP>(P. 205)
Povolení protokolu SNMPv1 i SNMPv3
● Jsou-li povoleny obě verze protokolu SNMP, doporučuje se nastavit přístupová oprávnění MIB v protokolu
SNMPv1 na [Pouze Čtení]. Přístupová oprávnění MIB lze nastavit nezávisle ve verzi SNMPv1 a SNMPv3 (a pro
každého uživatele ve verzi SNMPv3). Výběrem volby [Čtení/Zápis] (plná přístupová oprávnění) ve verzi
SNMPv1 se zruší robustní funkce zabezpečení zahrnuté ve verzi SNMPv3, protože většinu nastavení zařízení
lze pak ovládat pomocí protokolu SNMPv1.
ODKAZY
Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 160)
69
Nastavení
Konfigurace protokolu SNTP
3R42-01C
Protokol SNTP (Simple Network Time Protocol) umožňuje upravit systémové hodiny pomocí časového serveru v síti.
Používá-li se server SNTP, časový server se kontroluje v určených intervalech; proto lze vždy zachovat správný čas. Čas
se upravuje na základě světového času UTC (Coordinated Universal Time), před konfigurací protokolu SNTP tedy
zadejte časové pásmo ( Nastavení data a času (P. 20) ). Nastavení protokolu SNTP lze provést pomocí Vzdáleného
uživatelského rozhraní.
● Funkce SNTP zařízení podporuje server NTP (verze 3) i SNTP (verze 3 a 4).
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 187) .
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 179)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 180)
Obrazovka Vzdáleného
3
Vyberte možnost [Nastavení sítě]
4
Klikněte na [Editovat] v části [Nastavení SNTP].
5
Zaškrtněte políčko [Použít SNTP] a zadejte požadovaná nastavení.
[Nastavení TCP/IP].
[Použít SNTP]
Políčko zaškrtněte, chcete-li provádět synchronizaci pomocí funkce SNTP. Pokud funkci SNTP nechcete
používat, zaškrtnutí políčka zrušte.
[Název serveru NTP]
Zadejte IP adresu serveru NTP nebo SNTP. Je-li v síti dostupná služba DNS, můžete místo toho zadat název
hostitele (nebo FQDN) obsahující alfanumerické znaky (příklad: ntp.example.com).
[Interval pollingu]
Zadejte interval mezi dvěma synchronizacemi.
70
Nastavení
6
Klikněte na [OK].
Testování komunikace se serverem NTP/SNTP
● Stav komunikace s registrovaným serverem můžete zobrazit kliknutím na tlačítko [Nastavení/Uložení]
[Nastavení sítě] [Nastavení TCP/IP] [Kontrola serveru NTP] v nabídce [Nastavení SNTP]. Pokud bylo
vytvořeno funkční připojení, výsledek se zobrazí v následující podobě. Upozorňujeme, že touto operací se
neupraví systémové hodiny.
71
Nastavení
Instalace ovladačů
3R42-01E
Nainstalujte do počítače různé ovladače a přidružený software.
1
Před instalací proveďte nezbytnou přípravu.
● Je-li k zařízení dodaný disk CD-ROM/DVD-ROM, vložte disk CD-ROM/DVD-ROM do jednotky v počítači.
● Potřebné ovladače a software si můžete stáhnout z webu společnosti Canon (http://www.canon.com/).
● Nové verze ovladačů a softwaru budou nahrány na webu společnosti Canon v okamžiku, kdy budou
dostupné. Podle potřeby si je můžete stáhnout. Nejprve zkontrolujte požadavky na systém.
● V závislosti na zařízení a podmínkách prostředí nemusejí být některé funkce dostupné.
● Některé verze operačních systémů nepodporují některé z ovladačů. Další informace o podpoře
nejnovějších operačních systémů najdete na webu společnosti Canon.
2
Proveďte instalaci.
● Podrobné informace o instalaci naleznete v příručkách k ovladačům a softwaru.
● Pokud [Filtr adres IP] nepovoluje příjem IP adresy, instalace ovladačů není možná. Další informace najdete
v části Zadání adres IP pro nastavení brány firewall(P. 152) .
● Pokud [Filtr adres IP] nepovoluje příjem IP adresy počítače, na kterém jsou nainstalované ovladače, nelze
z daného počítače tisknout.
72
Základní operace
Základní operace
Základní operace .............................................................................................................................................. 74
Součásti a jejich funkce ....................................................................................................................................... 76
Přední strana .................................................................................................................................................. 77
Zadní strana ................................................................................................................................................... 79
Víceúčelová přihrádka .................................................................................................................................... 80
Zásuvka .......................................................................................................................................................... 81
Ovládací panel ................................................................................................................................................ 82
Zapnutí zařízení ................................................................................................................................................... 84
Vypnutí zařízení .............................................................................................................................................. 85
Použití ovládacího panelu ................................................................................................................................... 86
Základní obrazovky ......................................................................................................................................... 87
Obrazovka Domů ..................................................................................................................................... 88
Obrazovka <Monitor stavu> ..................................................................................................................... 89
Zobrazení zprávy ...................................................................................................................................... 91
Základní operace ............................................................................................................................................ 92
Zadávání textu ................................................................................................................................................ 94
Vkládání papíru ................................................................................................................................................... 95
Vkládání papíru do zásuvky ............................................................................................................................ 97
Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky .................................................................................................... 100
Vkládání obálek ............................................................................................................................................ 102
Vkládání předtištěného papíru ..................................................................................................................... 104
Zadání velikosti a typu papíru ....................................................................................................................... 106
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce ................................................................................................ 107
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce ........................................................................ 108
Uložení vlastní velikosti papíru ............................................................................................................... 109
Omezení zobrazených velikostí papíru ................................................................................................... 110
Přechod do režimu klidu ................................................................................................................................... 111
Přepnutí do režimu spánku .............................................................................................................................. 113
73
Základní operace
Základní operace
3R42-01F
Tato kapitola popisuje základní operace, např. používání ovládacího panelu nebo postup při vkládání papíru. Jedná se o
operace, které jsou při obsluze zařízení prováděny často.
◼ Součásti a jejich funkce
Tato část popisuje vnitřní a vnější součásti zařízení a jeho funkce, dále pak způsoby používání tlačítek na operačním
panelu a zobrazení na displeji. Součásti a jejich funkce(P. 76)
◼ Zapnutí zařízení
Tato část popisuje, jak zařízení zapnout a vypnout.
Zapnutí zařízení(P. 84)
◼ Použití ovládacího panelu
Tato část popisuje použití displeje pro různé úlohy, například volbu položek nebo úpravu nastavení. Také popisuje, jak
se zadávají znaky a číslice. Použití ovládacího panelu(P. 86)
◼ Vkládání papíru
Tato část popisuje postup vkládání papíru do zásuvky na papír.
74
Vkládání papíru(P. 95)
Základní operace
◼ Přechod do režimu klidu
Tato část popisuje, jak přepnout zařízení do režimu klidu a ztlumit tak provozní zvuky.
klidu(P. 111)
◼ Přepnutí do režimu spánku
Tato část popisuje, jak nastavit režim spánku.
Přepnutí do režimu spánku(P. 113)
75
Přechod do režimu
Základní operace
Součásti a jejich funkce
3R42-01H
Tato část popisuje části zařízení (vnější část, přední a zadní strana) a jejich funkci. Kromě uvedení informací týkajících
se součástí zařízení používaných k základním operacím, jako jsou vkládání papíru a výměna tonerových kazet, popisuje
tato část také tlačítka na ovládacím panelu. V této části naleznete tipy pro správné používání zařízení.
Přední strana(P. 77)
Zadní strana(P. 79)
Víceúčelová přihrádka(P. 80)
Zásuvka(P. 81)
Ovládací panel(P. 82)
76
Základní operace
Přední strana
3R42-01J
Kryt toneru
Kryt toneru otevřete, chcete-li vyměnit tonerovou kazetu nebo kazetu válce.
Postup výměny tonerové kazety(P. 248)
Postup výměny kazety válce(P. 251)
Výstupní přihrádka
Do výstupní přihrádky se vysouvá potištěný papír.
Ovládací panel
Na ovládacím panelu se nacházejí tlačítka, jako je tlačítko [
], tlačítko Back (Zpět), displej a indikátory stavu.
Prostřednictvím ovládacího panelu lze provádět všechny operace a nastavení.
Ovládací panel(P. 82)
Základní obrazovky(P. 87)
Rukojeti
Při přenášení držte zařízení za tyto rukojeti.
Přemístění zařízení(P. 255)
Vypínač
Zapněte nebo vypněte napájení. Pokud chcete zařízení restartovat, vypněte zařízení, počkejte nejméně 10
sekund a poté zařízení znovu zapněte.
Přední kryt
Tento kryt otevřete při vkládání papíru do zásuvky.
Větrací otvory
Vzduch z vnitřku zařízení musí mít možnost unikat ven z důvodu chlazení vnitřních části zařízení. Upozornění.
Umístěním předmětů na ventilační otvory zamezíte ventilaci.
77
Základní operace
Zarážka papíru
Otevřením zarážky papíru zabráníte vypadávání papíru mimo výstupní přihrádku.
Víceúčelová přihrádka
Pokud potřebujete dočasně použít jiný typ papíru, než jaký je vložen do zásuvky, použijte k vložení tohoto
typu papíru víceúčelovou přihrádku. Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky(P. 100)
Zásuvka
Vložte papír pro tisk z této zásuvky.
Vkládání papíru do zásuvky(P. 97)
78
Základní operace
Zadní strana
3R42-01K
Zadní kryt
Tento kryt se otvírá při odstraňování zachyceného papíru.
Odstraňování zachyceného papíru(P. 301)
Typový štítek
Na štítku je uvedeno sériové číslo, které využijete v případě dotazů týkajících se zařízení.
nelze vyřešit(P. 306)
Pokud problém
Port USB
Kabel USB použijte pro propojení stroje s počítačem.
Port LAN
Kabel LAN použijte pro propojení stroje a kabelového směrovače LAN apod.
LAN(P. 25)
Zásuvka napájení
Slouží k připojení napájecí šňůry.
Zabezpečovací štěrbina proti odcizení
● Tento stroj se dodává se zabezpečovací štěrbinou, do které lze připevnit
zabezpečovací drát nebo podobné zařízení.
● Otvor zabezpečovací štěrbiny je široký 4,2 mm a vysoký 8,1 mm.
● S dotazy ohledně zabezpečovací štěrbiny se obraťte na místního
autorizovaného prodejce společnosti Canon.
79
Připojení ke kabelové síti
Základní operace
Víceúčelová přihrádka
3R42-01L
Víceúčelová přihrádka
Před vložením papíru spusťte víceúčelovou přihrádku.
Vodítka papíru
Vodítka papíru nastavte přesně podle šířky uloženého papíru, aby byl papír do zařízení správně podáván.
ODKAZY
Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky(P. 100)
80
Základní operace
Zásuvka
3R42-01R
Vodítka papíru
Vodítka papíru nastavte přesně podle velikosti vkládaného papíru, aby byl papír do zařízení správně podáván.
ODKAZY
Vkládání papíru do zásuvky(P. 97)
81
Základní operace
Ovládací panel
3R42-01S
Displej (obrazovka)
Ukazuje provozní a chybový stav zařízení, zbývající množství toneru v tonerové kazetě atd.
obrazovky(P. 87)
Tlačítko [
Základní
]
● Při určování nastavení se stisknutím tlačítka vrátíte na předchozí obrazovku.
● Při zadávání textu stisknutím vyberte položku, kterou chcete používat.
● Stisknutím tlačítka lze snižovat hodnotu nastavení, jako je jas displeje.
Tlačítko [
]
● Při určování nastavení vyberete stisknutím tlačítka položku těsně nad aktuálně vybranou položkou.
● Při změnách nastavených hodnot se po stisknutí tlačítka hodnota zvýší.
Tlačítko [
]
● Při určování nastavení přejdete po stisknutí tlačítka na další obrazovku.
● Při zadávání textu stisknutím vyberte položku, kterou chcete používat.
● Stisknutím tlačítka lze zvyšovat hodnotu nastavení, jako je jas displeje.
Tlačítko [
]
● Při určování nastavení vyberete stisknutím tlačítka položku těsně pod aktuálně vybranou položkou.
● Při změnách nastavených hodnot se po stisknutí tlačítka hodnota sníží.
Indikátor alarmu
Bliká nebo svítí, pokud se vyskytla chyba, např. došlo k zachycení papíru.
82
Základní operace
Indikátor úlohy
Bliká během probíhající operace, např. při tisku. Rozsvítí se v případě, že nějaké dokumenty čekají na
zpracování.
Tlačítko [
]
Stisknutím uložíte změny nastavení nebo jiné provedené změny.
Tlačítko Zpět
Stiskněte, chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku. Pokud toto tlačítko stisknete, např. při určování
nastavení, provedené změny nebudou uloženy a na displeji se zobrazí předchozí obrazovka.
ODKAZY
Základní operace(P. 92)
83
Základní operace
Zapnutí zařízení
3R42-01U
V této části je popsáno, jak zařízení zapnout.
1
Ujistěte se, že je zástrčka řádně zasunutá do elektrické zásuvky.
2
Stiskněte hlavní vypínač.
➠ Rozsvítí se kontrolka napájení a stroj je připraven k tisku.
● Při prvním zapnutí stroje po jeho zakoupení se může vysunout čistý list papíru. Nejedná se o chybu.
ODKAZY
Vypnutí zařízení(P. 85)
84
Základní operace
Vypnutí zařízení
3R42-01W
V této části je popsáno, jak zařízení vypnout.
1
Stiskněte hlavní vypínač.
● Ujistěte se, že indikátor napájení zhasl.
● Úplné vypnutí zařízení může trvat delší dobu. Neodpojujte napájecí šňůru, dokud se nevypne displej.
● Chcete-li zařízení restartovat, počkejte nejméně 10 sekund po vypnutí zařízení.
● I když je napájení vypnuté, stroj i nadále odebírá malé množství energie. Chcete-li snížit spotřebu energie na
nulu, odpojte zástrčku od zásuvky střídavého proudu.
85
Základní operace
Použití ovládacího panelu
3R42-01X
Pomocí displeje a tlačítek ovládacího panelu můžete konfigurovat nastavení nebo ovládat funkce zařízení. V této části
je popsáno základní použití tohoto displeje a tlačítek.
Základní obrazovky(P. 87)
Základní operace(P. 92)
Zadávání textu(P. 94)
● Chcete-li převrátit světlé a tmavé části displeje:
● Chcete-li upravit kontrast displeje:
<Obrátit barvy obrazovky>(P. 208)
<Kontrast>(P. 208)
ODKAZY
Ovládací panel(P. 82)
86
Základní operace
Základní obrazovky
3R42-01Y
Na displeji se zobrazí obrazovka Domů nebo obrazovka nastavení. Displej lze použít také ke kontrole různých
informací, jako jsou chybové zprávy a provozní stav zařízení.
Obrazovka Domů(P. 88)
Obrazovka <Monitor stavu>(P. 89)
Zobrazení zprávy(P. 91)
87
Základní operace
Obrazovka Domů
3R42-020
Obrazovka Domů se zobrazí po zapnutí napájení. Tato obrazovka slouží k zadávání nastavení funkcí a k ukládání funkcí.
Indikace stavu
Umožňuje zobrazit aktuální stav nebo zprávy.
<Monitor stavu>
Po stisknutí tohoto tlačítka můžete zkontrolovat stav tisku, zobrazit
historii používání nebo síťová nastavení, jako je adresa IP zařízení.
Můžete také ověřit stav zařízení, např. zbývající množství toneru
v kazetě atd. nebo výskyt chyb. Obrazovka <Monitor
stavu>(P. 89)
<Nabídka>
Toto tlačítko umožňuje přístup k nastavením zařízení, jako jsou
<Nastavení tiskárny>, <Možnosti>, a k řadě dalších. Nastavení
seznamu nabídky(P. 196)
Ikona sítě Wi- Fi
Zobrazí se, když je zařízení připojeno k bezdrátové síti LAN.
Zbývající množství toneru v tonerové kazetě
Ukazuje zbývající množství toneru v kazetě ve fázích.
88
Základní operace
Obrazovka <Monitor stavu>
3R42-021
Když vyberete možnost <Monitor stavu>, otevře se obrazovka, kde můžete zkontrolovat průběh zpracování dokumentů
a také stav stroje (např. zbývající množství toneru v kazetě) a nastavení sítě, například IP adresu zařízení.
<Chybová informace / oznámení>
Ukazuje podrobné informace o vzniklých chybách.
Postup řešení každé zprávy(P. 289)
<Informace o zařízení>
Zobrazí stav stroje, např. zbývající množství toneru v kazetě atd.
<Stav kazety>
Zobrazuje množství toneru zbývající v tonerové kazetě a kazetě válce. Před vyprázdněním tonerové kazety
nebo kazety válce může skončit životnost dalších vnitřních částí.
<Kontrola počitadla>
Zobrazuje celkový počet výtisků.
Zobrazení hodnoty počítadla(P. 257)
<Informace o verzi>
Zobrazuje informace o verzi firmwaru.
<Sériové číslo>
Zobrazuje sériové číslo.
<Tisknout úlohu>
Zobrazuje aktuální stavy tisku a výpisy tištěných dokumentů.
Kontrola stavu a protokolů tisku(P. 120)
<Informace sítě>
Zobrazuje nastavení sítě, jako je adresa IP zařízení, a stav, například komunikací v bezdrátové síti LAN.
Zobrazení nastavení sítě(P. 45)
89
Základní operace
90
Základní operace
Zobrazení zprávy
3R42-022
Zpráva se zobrazí např. v situaci, kdy dojde papír nebo skončí životnost tonerové kazety.
zprávy(P. 289)
Postup řešení každé
Dojde-li k chybě
V některých případech se po výskytu chyby zobrazí postup, jak na chybu reagovat. Podle pokynů na obrazovce
problém vyřešte. Jako příklad je níže uvedena obrazovka, která se objeví, pokud došlo k zachycení papíru.
91
Základní operace
Základní operace
3R42-023
Pomocí zobrazených tlačítek zadejte nastavení a upravte hodnoty.
Použití tlačítek
/
Posouvání obrazovky
Jestliže se na obrazovku nevejdou všechny informace, zobrazí se na její pravé straně posuvník. Pokud je
/
posouvat obrazovku nahoru a dolů. Při výběru této
zobrazen posuvník, pak je možné pomocí tlačítek
možnosti se vymění barva textu a pozadí položky.
Změna hodnot nastavení
K zadávání hodnot použijte tlačítka
/
.
● Hodnoty v závorkách „()“ zobrazené pod vstupním polem představují nastavitelný rozsah hodnot.
● K výběru položky, kterou chcete používat při zadávání textu můžete též použít tlačítka
/
.
Zadávání textu(P. 94)
Použití tlačítek
/
Přechod na další obrazovku / návrat na předchozí obrazovku
Stisknutím tlačítka
přejdete na další obrazovku. Stiskněte
92
, chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku.
Základní operace
● Na další obrazovku lze přejít také stisknutím tlačítka
a vrátit se na předchozí obrazovku stisknutím
tlačítka Back (Zpět).
Změna hodnot nastavení
Pomocí tlačítek
/
upravíte měřítko jezdce.
Přesunutí kurzoru
K zadávání hodnot použijte tlačítka
/
.
● Při zadávání textu použijte k pohybu kurzorem po displeji tlačítka <
>/<
>.
Zadávání textu(P. 94)
Použití dokumentu
Stisknutím tlačítka
uložíte zvolené nastavení.
● Máte možnost změnit celou řadu nastavení zobrazovaných na displeji, jako je např. rychlost posouvání
obrazovky nebo jazyk zobrazování: <Nastavení zobrazení>(P. 208)
93
Základní operace
Zadávání textu
3R42-024
K zadávání textu a hodnot použijte tlačítka zobrazená na displeji. Vyberte znak nebo číslo, které chcete, a stiskněte
.
tlačítko
Výběr typu zadávaného textu
Vyberte možnost <Přepnout režim zadávání> a stisknutím tlačítka
zadávaného textu. Vyberte typ textu a stiskněte tlačítko
zobrazíte obrazovku pro výběr typu
.
Odstraňování textu
Na obrazovce vyberte možnost <
> a stisknutím tlačítka
● Pokud se na obrazovce neobjeví tlačítka <
možnosti
>a<
odstraňte zadaný znak.
>, můžete na obrazovce vybrat <
> a stisknutím
odstranit všechny zadané znaky.
Zadání mezery
Chcete-li zadat mezeru, vyberte možnost <Mezera> a stiskněte tlačítko
.
● Pokud se kurzor nachází u posledního znaku, umožní se zadání mezery výběrem možnosti <
stisknutím tlačítka
.
Přesunutí kurzoru
Na obrazovce vyberte <
> nebo <
> a stisknutím tlačítka
94
pohybujte kurzorem.
>a
Základní operace
Vkládání papíru
3R42-025
Papír můžete vložit do zásuvky. V části
Použitelný papír(P. 319) jsou uvedeny použitelné velikosti a typy papíru.
Informace o papíru
Bezpečnostní opatření týkající se papíru(P. 95)
Uchování papíru potištěného tímto strojem(P. 96)
Jak vkládat papír
Vkládání papíru do zásuvky(P. 97)
Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky(P. 100)
Vkládání obálek(P. 102)
Vkládání předtištěného papíru(P. 104)
Konfigurace nastavení pro vložený papír
Zadání velikosti a typu papíru(P. 106)
Bezpečnostní opatření týkající se papíru
Nepoužívejte následující typy papíru:
● Může dojít k zachycení papíru nebo chybě tisku.
- Zvrásněný nebo pomačkaný papír
- Zvlněný nebo stočený papír
- Potrhaný papír
- Zvlhlý papír
- Velmi tenký papír
- Tenký hrubý papír
- Papír vytištěný tiskárnou s termickým přenosem
- Zadní strana papíru vytištěného tiskárnou s termickým přenosem
- Papír s výraznou texturou
- Lesklý papír
Poznámky k používání papíru
● Používejte pouze papír, který je zcela aklimatizovaný na prostředí, v němž je zařízení nainstalováno. Papír,
který byl skladován za odlišných podmínek teploty nebo vlhkosti, může způsobit zachycení papíru nebo snížit
kvalitu tisku.
95
Základní operace
Manipulace s papírem a jeho skladování
● Papír se doporučuje použít co nejdříve po vybalení. Nevyužitý papír je třeba přikrýt původním balicím
papírem a skladovat na rovném povrchu.
● Papír skladujte zabalený v původním obalu, aby byl chráněn před vlhkostí či vyschnutím.
● Neskladujte papír tak, že by se mohl zvlnit nebo zohýbat.
● Neskladujte papír svisle a neukládejte na sebe příliš velké množství papíru.
● Papír neskladujte na přímém slunečním světle nebo na místě vystaveném vysoké vlhkosti, suchu nebo
výrazným změnám teploty a vlhkosti.
Při tisku na navlhlý papír
● V oblasti výstupu papíru se může tvořit pára, případně se kolem oblasti výstupu papíru mohou tvořit kapky
vody. Tyto jevy jsou zcela obvyklé, důvodem je teplo vznikající při fixaci toneru na papír, které způsobuje
odpařování vlhkosti obsažené v papíru (k této situaci dochází zejména při nízké pokojové teplotě).
Uchování papíru potištěného tímto strojem
Při manipulaci s papírem potištěným na tomto stroji a jeho uchovávání dodržujte následující bezpečnostní opatření.
◼ Jak potištěný papír skladovat
● Papír uchovávejte na rovné ploše.
● Papír neskladujte spolu s předměty vyrobenými z PVC (polyvinylchlorid), jako jsou průsvitné fólie. Toner se může
roztavit a způsobit přichycení papíru k předmětům z PVC.
● Dbejte na to, aby se papír nepřehnul nebo nepomačkal. Toner může odloupnout.
● Chcete-li výtisky uchovávat po dlouhou dobu (dva roky a déle), použijte např. šanon.
● Při delším skladování může papír vyblednout a může se zdát, že tisk změnil barvu.
● Neskladujte na místě s vysokou teplotou.
◼ Upozornění k používání lepidla
● Používejte vždy nerozpustné lepidlo.
● Před nanesením lepidla si to vyzkoušejte na nepotřebném výtisku.
● Než dáte listy papíru s naneseným lepidlem na sebe, nechte lepidlo úplně uschnout.
ODKAZY
Uložení vlastní velikosti papíru(P. 109)
96
Základní operace
Vkládání papíru do zásuvky
3R42-026
Do zásuvky vložte papír, který používáte nejčastěji. Pokud chcete tisknout na papír, který není vložen v zásuvce, vložte
papír do víceúčelové přihrádky. Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky(P. 100)
Při vkládání papíru velikosti A5
● Při nastavování velikosti papíru zkontrolujte aktuální orientaci papíru. Při vkládání papíru na šířku musíte
toto nastavení nakonfigurovat v ovladači tiskárny. Další informace získáte v možnosti Nápověda ovladače
tiskárny.
Orientace na šířku
1
Otevřete přední kryt.
2
Roztáhněte vodítka papíru.
Orientace na výšku
● Vodítka papíru odsuňte od sebe.
97
Základní operace
3
Vložte papír a zasuňte jej zcela dozadu, až se dotkne zadní stěny.
● Vložte papír v orientaci na výšku (kratší stranou směrem k zařízení) a tiskovou stranou nahoru. Papír nesmí
být vložen v orientaci na šířku.
● Sadu papíru před vložením dobře prolistujte a okraje papíru zarovnejte klepnutím o rovnou plochu.
● Jestliže vložíte papír, když je možnost <Oznámení pro kontrolu nastavení papíru> nastavena na <Zapnuto>,
objeví se obrazovka pro potvrzení. <Oznámení pro kontrolu nastavení papíru>(P. 209)
Stoh papíru naplňte pouze do limitu omezovacích vodítek
Ujistěte se, zda výška stohu papíru nepřesahuje omezovací vodítka (
může způsobovat uvíznutí papíru.
). Vložení velkého množství papíru
Postup pro vkládání obálek nebo předtištěného papíru naleznete v části
Vkládání předtištěného papíru(P. 104) .
4
Vkládání obálek(P. 102) nebo
Vyrovnejte vodítka papíru podle okrajů papíru.
● Pevně vyrovnejte vodítka papíru podle okrajů papíru.
Pevně vyrovnejte vodítka papíru podle papíru
Pokud jsou vodítka papíru příliš volná nebo příliš těsná, může dojít k nesprávnému podávání nebo k uvíznutí
papíru.
5
Zavřete přední kryt.
98
Základní operace
● Při tisku předem vysuňte zarážku papíru, abyste zabránili vypadávání papíru mimo výstupní přihrádku.
»
Pokračujte částí
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce(P. 107)
Při změně velikosti a typu papíru
● Výchozí nastavení velikosti a typu papíru je <A4> a <Běžný>. Pokud do zařízení vložíte papír jiné velikosti
nebo typu, musíte změnit příslušná nastavení. Pokud tato nastavení nezměníte, zařízení nebude tisknout
správně.
Tisk na zadní stranu potištěného dokumentu (ruční oboustranný tisk)
● Stroj umožňuje tisk na zadní stranu potištěného papíru. Vyrovnejte případné zvlnění potištěného papíru a
vložte ho do zásuvky nebo do víceúčelové přihrádky ( Vkládání papíru do víceúčelové
přihrádky(P. 100) ) stranou určenou k tisku nahoru (již potištěnou stranou dolů).
- Při použití víceúčelové přihrádky papír vkládejte po jednom listu.
- Používejte pouze papír potištěný na tomto zařízení.
- Není možné tisknout na stejnou stranu papíru, která již byla potištěna.
- Pokud používáte papír velikosti A5, opačná strana nemusí být vytištěna správně.
ODKAZY
Použitelný papír(P. 319)
99
Základní operace
Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky
3R42-027
1660-030
Pokud chcete tisknout na papír, který není vložen v zásuvce, vložte papír do víceúčelové přihrádky. Do zásuvky vložte
papír, který používáte nejčastěji. Vkládání papíru do zásuvky(P. 97)
Vkládejte vždy pouze jeden list papíru.
● Je možné tisknout vždy pouze na jeden list papíru.
Při vkládání papíru velikosti A5
● Při nastavování velikosti papíru zkontrolujte aktuální orientaci papíru. Při vkládání papíru na šířku musíte
toto nastavení nakonfigurovat v ovladači tiskárny. Další informace získáte v možnosti Nápověda ovladače
tiskárny.
Orientace na šířku
1
Otevřete přední kryt.
2
Spusťte víceúčelovou přihrádku.
3
Roztáhněte vodítka papíru.
Orientace na výšku
● Vodítka papíru odsuňte od sebe.
100
Základní operace
4
Vložte papír pomalu do víceúčelové přihrádky, dokud nedosáhne jejího konce.
● Papír vložte stranou určenou k tisku nahoru.
● Postup pro vkládání obálek nebo papíru s logem naleznete v části
Vkládání předtištěného papíru(P. 104) .
5
Vkládání obálek(P. 102) nebo
Vyrovnejte vodítka papíru podle okrajů papíru.
Pevně vyrovnejte vodítka papíru podle okrajů papíru
● Pokud jsou vodítka papíru příliš volná nebo příliš těsná, může dojít k nesprávnému podávání nebo k
zachycení papíru.
»
Pokračujte částí
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce(P. 108)
Tisk na zadní stranu potištěného dokumentu (ruční oboustranný tisk)
● Stroj umožňuje tisk na zadní stranu potištěného papíru. Vyrovnejte případné zvlnění potištěného papíru a
vložte ho do zásuvky ( Vkládání papíru do zásuvky(P. 97) ) nebo do víceúčelové přihrádky stranou
určenou k tisku nahoru (již potištěnou stranou dolů).
- Používejte pouze papír potištěný na tomto zařízení.
- Není možné tisknout na stejnou stranu papíru, která již byla potištěna.
- Pokud používáte papír velikosti A5, opačná strana nemusí být vytištěna správně.
ODKAZY
Použitelný papír(P. 319)
101
Základní operace
Vkládání obálek
3R42-028
Před uložením vyrovnejte případné zvlnění obálek. Také dejte pozor na orientaci obálek a stranu, kterou jsou otočeny
nahoru.
Než vložíte obálky(P. 102)
Vkládání obálek do zásuvky(P. 103)
Ukládání obálek do víceúčelové přihrádky(P. 103)
● Tato část popisuje vkládání obálek v požadované orientaci a postupy, které je třeba před vložením obálek
provést. Popis obecného postupu pro ukládání obálek do zásuvky naleznete v části Vkládání papíru do
zásuvky(P. 97) nebo Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky(P. 100) .
Než vložíte obálky
Před uložením obálek je třeba obálky připravit následujícím způsobem.
1
Zavřete chlopně všech obálek.
2
Zmáčkněte je, abyste vytlačili přebytečný vzduch a pevně stiskněte okraje.
3
Uvolněte nepoddajné rohy obálek a vyrovnejte zvlnění.
102
Základní operace
4
Okraje obálek zarovnejte na rovném povrchu.
Vkládání obálek do zásuvky
Obálky Monarch, č. 10 (COM10), DL či C5 vložte v orientaci na výšku (kratší stranou směrem k zařízení) stranou bez
lepidla (přední stranou) nahoru. Nelze tisknout na opačnou stranu obálek.
● Obálky vložte tak, aby okraj s chlopní směřoval k levé straně zásuvky, jak ukazuje obrázek.
Ukládání obálek do víceúčelové přihrádky
Obálky Monarch, č. 10 (COM10), DL či C5 vložte v orientaci na výšku (kratší stranou směrem k zařízení) stranou bez
lepidla (přední stranou) nahoru. Nelze tisknout na opačnou stranu obálek.
● Obálky vložte tak, aby okraj s chlopní směřoval k levé straně zásuvky, jak ukazuje obrázek.
103
Základní operace
Vkládání předtištěného papíru
3R42-029
Používáte-li papír s předtištěným logem, při jeho vkládání dávejte pozor na jeho orientaci. Papír vložte tak, aby se
potiskla správná strana papíru s logem.
Vytvoření výtisků na papír s logem(P. 104)
Vytvoření oboustranných výtisků na papír s logem(P. 104)
● Tato část popisuje způsob vložení předtištěného papíru správnou stranou nahoru a ve správné orientaci.
Vkládání papíru do
Popis obecného postupu pro ukládání papíru do zásuvky naleznete v části
zásuvky(P. 97) nebo Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky(P. 100) .
Vytvoření výtisků na papír s logem
Papír vložte stranou s logem (tiskovou stranou) nahoru.
Tisk na papír s logem v orientaci na výšku
Tisk na papír s logem v orientaci na šířku
Vytvoření oboustranných výtisků na papír s logem
Papír vložte stranou s logem (tiskovou stranou pro první stranu dokumentu) nahoru.
104
Základní operace
Tisk na papír s logem v orientaci na výšku
Tisk na papír s logem v orientaci na šířku
Nastavení <Přepnout způsob podávání papíru>
● Při tisku na předtištěný papír je potřeba obrátit vložený papír vždy, když změníte jednostranný režim
tisku na oboustranný a naopak. Je-li však možnost <Přepnout způsob podávání papíru> nastavena na
hodnotu <Priorita tiskové strany>, otočení tiskové strany předtištěného papíru při oboustranném
tisku (stranou s logem směrem dolů) lze použít také při jednostranném tisku. Toto nastavení je
užitečné zejména v případě, kdy často střídáte režim jednostranného a oboustranného tisku.
<Přepnout způsob podávání papíru> (P. 216)
105
Základní operace
Zadání velikosti a typu papíru
3R42-02A
Nastavte velikost a typ papíru, pokud tisknete z aplikace, v níž nelze nastavit velikost a typ papíru. Pokud jste do
zařízení vložili papír s jinými parametry, než měl předchozí papír, je třeba změnit nastavení papíru.
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce(P. 107)
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce(P. 108)
Uložení vlastní velikosti papíru(P. 109)
Omezení zobrazených velikostí papíru(P. 110)
● Pokud nastavení neodpovídá skutečné velikosti a typu vloženého papíru, může dojít k zachycení papíru nebo
k tiskové chybě.
106
Základní operace
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce
3R42-02C
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte možnost <Nastavení papíru pro mobilní tisk>
3
Vyberte velikost papíru.
Obrazovka Domů(P. 88)
<Nastavení velikosti/typu>.
● Pokud se velikost vloženého papíru nenachází mezi zobrazenými možnostmi, vyberte možnost <Jiné
velikosti>.
Při vkládání papíru vlastní velikosti
1
Vyberte možnost <Vlastní>.
2
Zadejte délku strany <X> a strany <Y>.
● Proveďte tyto kroky v daném pořadí: <X>
<Y>
3
4
zadejte délku strany <X> pomocí tlačítek
zadejte délku strany <Y>
Vyberte možnost <Použít>.
Vyberte typ papíru.
ODKAZY
Vkládání papíru do zásuvky(P. 97)
Omezení zobrazených velikostí papíru(P. 110)
Použitelný papír(P. 319)
107
/
Základní operace
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce
3R42-02E
Zde uvedená obrazovka se zobrazí při uložení papíru do víceúčelové přihrádky. Podle pokynů na obrazovce vyberte
nastavení, které odpovídá velikosti a typu vloženého papíru.
1
Vyberte možnost <Kontrola>.
2
Vyberte možnost <Nastavení velikosti/typu>.
● Pokud se velikost vloženého papíru nenachází mezi zobrazenými možnostmi, vyberte možnost <Jiné
velikosti>.
Při vkládání papíru vlastní velikosti
1
Vyberte možnost <Vlastní>.
2
Zadejte délku strany <X> a strany <Y>.
● Proveďte tyto kroky v daném pořadí: <X>
<Y>
3
3
zadejte délku strany <X> pomocí tlačítek
zadejte délku strany <Y>
Vyberte možnost <Použít>.
Vyberte typ papíru.
ODKAZY
Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky(P. 100)
Omezení zobrazených velikostí papíru(P. 110)
Použitelný papír(P. 319)
108
/
Základní operace
Uložení vlastní velikosti papíru
3R42-02F
Můžete zaregistrovat jednu nejčastěji používanou vlastní velikost papíru.
1
2
3
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
Obrazovka Domů(P. 88)
Vyberte možnost <Nastavení papíru pro mobilní tisk>
<Vlastní>.
<Nastavení velikosti/typu>
Zadejte délku strany <X> a strany <Y>.
● Proveďte tyto kroky v daném pořadí: <X>
<Y>
zadejte délku strany <X> pomocí tlačítek
zadejte délku strany <Y>
4
Vyberte možnost <Použít>.
5
Vyberte typ papíru.
ODKAZY
Vkládání papíru do zásuvky(P. 97)
Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky(P. 100)
109
/
Základní operace
Omezení zobrazených velikostí papíru
3R42-02H
Můžete určit, aby obrazovka pro volbu nastavení velikosti papíru nabízela jen ty velikosti, které používáte často.
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte možnost <Nastavení papíru pro mobilní tisk>
3
Zrušte zaškrtnutí políček u velikostí papíru, které nechcete zobrazovat.
Obrazovka Domů(P. 88)
<Vyberte často používané
velik. papíru>.
● Ověřte, že jsou zaškrtnuta pouze políčka u velikostí papíru, které často používáte.
● Velikosti papíru, které nejsou vybrané, lze zobrazit výběrem možnosti <Jiné velikosti> na obrazovce pro
volbu nastavení velikosti papíru.
4
Vyberte možnost <Použít>.
ODKAZY
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce(P. 107)
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce(P. 108)
110
Základní operace
Přechod do režimu klidu
3R42-02J
Funkce režimu klidu ztlumí provozní zvuky zařízení. Můžete rovněž určit čas, kdy má zařízení automaticky přejít do
režimu klidu.
Pokud je režim klidu povolený
● Provádění funkcí se zpomalí.
Když zařízení nemůže přejít do režimu klidu
● Zařízení je ve speciálním režimu tisku
● Jsou zadané určitá velikost papíru nebo určitý typ papíru
Přechod do režimu klidu
<Nabídka>
<Nastavení/Údržba>
<Speciální zpracování>
<Povolit tichý režim>
<Zapnuto>
Určení času, kdy má zařízení přejít do režimu klidu
Můžete určit čas, kdy má zařízení automaticky přejít do režimu klidu nebo naopak režim ukončit. Tato funkce je
užitečná pro omezení provozního hluku například pouze při pozdním nočním provozu.
<Nabídka>
<Nastavení časovače>
<Čas pro tichý režim>
Zadejte každé nastavení
<Použít>
<Čas zahájení>
Určete čas přechodu do režimu klidu. Vyberte tlačítko <Zapnuto> a následným zadáním času proveďte
nastavení.
<Čas ukončení>
Určete čas ukončení režimu klidu. Vyberte tlačítko <Zapnuto> a následným zadáním času proveďte nastavení.
111
Základní operace
Ukončení režimu klidu
<Nabídka>
<Nastavení/Údržba>
<Speciální zpracování>
112
<Povolit tichý režim>
<Vypnuto>
Základní operace
Přepnutí do režimu spánku
3R42-02K
Funkce režim spánku snižuje množství energie spotřebované zařízením vypnutím ovládacího panelu. Pokud bude stroj
po určitou dobu v nečinnosti, např. během přestávky na oběd, automaticky se přepne do režimu spánku.
V režimu spánku
● Když se stroj přepne do režimu spánku, displej se vypne.
Situace, kdy zařízení nepřejde do režimu spánku
● Přístroj je v provozu
● Když svítí nebo bliká indikátor Úloha
● V zařízení probíhají operace, jako je např. nastavování nebo čištění
● Došlo k uvíznutí papíru
● Je zobrazena obrazovka nabídky
● Na obrazovce je zobrazena zpráva o chybě (Existují výjimky. Zařízení v některých případech může přejít do
režimu spánku, když je na obrazovce zobrazena chybová zpráva.)
● Když zařízení čeká na připojení přes bezdrátovou síť LAN nebo přímé připojení
Změna času automatického přepnutí do režimu spánku
Čas automatického přepnutí do režimu spánku slouží k tomu, aby zařízení automaticky přešlo do režimu
spánku, bude-li po určitou dobu v nečinnosti. V zájmu maximální úspory energie doporučujeme používat
výchozí tovární nastavení ( <Nastavení časovače>(P. 212) ). Pokud chcete změnit dobu, po kterou má být
zařízení v nečinnosti, než přejde automaticky do režimu spánku, postupujte následovně.
<Nabídka>
<Nastavení časovače>
<Čas autom. přepnutí do režimu spánku>
po kterou má být stroj v nečinnosti, než přejde automaticky do režimu spánku
Přechod z režimu spánku
Pro ukončení režimu spánku stiskněte na ovládacím panelu jakékoli tlačítko mimo vypínače.
113
Nastavte dobu,
Tisk
Tisk
Tisk ......................................................................................................................................................................... 115
Tisk z počítače ................................................................................................................................................... 116
Zrušení tisku ................................................................................................................................................. 118
Kontrola stavu a protokolů tisku ................................................................................................................... 120
114
Tisk
Tisk
3R42-02L
Dokumenty v počítači lze tisknout pomocí ovladače tiskárny.
◼ Tisk z počítače
Dokument vytvořený v počítači lze tisknout pomocí ovladače tiskárny.
Tisk z počítače(P. 116)
Tisk z mobilních zařízení
● Připojení mobilního zařízení, například smartphonu nebo tabletu, k tomuto zařízení umožňuje rychlý
a snadný tisk fotografií a webových stránek. Stroj také podporuje službu Google Cloud Print™.
Propojení s mobilními zařízeními(P. 123)
Použití služby Google Cloud Print(P. 138)
Tichý tisk
Pokud vám vadí hluk při tisku, můžete jej snížit zadáním tichého režimu. Vezměte na vědomí, že pokud tisknete
v tichém režimu, rychlost tisku se zpomalí.
115
Tisk
Tisk z počítače
3R42-02R
Pomocí ovladače tiskárny lze tisknout dokument vytvořený pomocí aplikace v počítači. Ovladač tiskárny zahrnuje
užitečná nastavení, například zvětšení/zmenšení, díky nimž lze dokumenty tisknout mnoha způsoby. Než budete moci
tuto funkci použít, je třeba provést některé kroky, například nainstalovat do počítače ovladač tiskárny. Další informace
najdete v příručkách k příslušným ovladačům na webu s online příručkami.
Nápověda k ovladači tiskárny(P. 116)
Základní operace tisku(P. 116)
Nápověda k ovladači tiskárny
Obrazovku nápovědy zobrazíte kliknutím na možnost [Nápověda] na obrazovce ovladače tiskárny. Na této obrazovce
najdete podrobné popisy, které Uživatelská příručka neuvádí.
Základní operace tisku
Tato část popisuje postup tisku dokumentu v počítači pomocí ovladače tiskárny.
Nastavení papíru v zařízení
● Obvykle je nutné před tiskem zadat velikost a typ papíru vloženého v zásuvce.
1
2
3
Otevřete dokument v aplikaci a zobrazte dialogové okno pro tisk.
Vyberete ovladač tiskárny pro daný stroj a klikněte na tlačítko [Předvolby] nebo
[Vlastnosti].
Podle potřeby zadejte nastavení tisku a klikněte na [OK].
● Přepněte kartu podle nastavení.
116
Tisk
4
Klikněte na [Tisk] nebo [OK].
➠ Zahájí se tisk.
● Informace o zrušení tisku najdete v části
Zrušení tisku(P. 118) .
ODKAZY
Kontrola stavu a protokolů tisku(P. 120)
117
Tisk
Zrušení tisku
3R42-02S
Tisk lze zrušit z počítače nebo z ovládacího panelu zařízení.
Z počítače(P. 118)
Z ovládacího panelu(P. 119)
Z počítače
Tisk lze zrušit pomocí ikony tiskárny zobrazené na hlavním panelu na ploše počítače.
1
Dvakrát klikněte na ikonu tiskárny.
Pokud ikona tiskárny není zobrazena
● Otevřete složku tiskáren ( Zobrazení složky tiskárny(P. 335) ), pravým tlačítkem klikněte na ikonu
ovladače tiskárny pro tento stroj a klikněte na možnost [Zobrazit aktuální tiskové úlohy], případně dvakrát
klikněte na ikonu příslušného ovladače tiskárny pro tento stroj.
2
Vyberte dokument, který chcete zrušit, a klikněte na možnost [Dokument]
3
Klikněte na [Ano].
[Storno].
➠ Tisk vybraných dokumentů se zruší.
● Po zrušení tisku se může vysunout několik stránek.
Zrušení pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní
● Tisk lze zrušit ze stránky [Stav úlohy] ve Vzdáleném uživatelském rozhraní:
tištěných dokumentů(P. 182)
118
Kontrola aktuálního stavu
Tisk
Zrušení z aplikace
● U některých aplikací se objeví obrazovka podobná níže uvedené obrazovce. Tisk lze zrušit kliknutím na
tlačítko [Storno].
Z ovládacího panelu
Tisk zrušíte pomocí možnosti <Monitor stavu>.
◼ Kontrola stavu tiskové úlohy před zrušením
<Monitor stavu>
<Tisknout úlohu>
<Stav úlohy>
● Po zrušení tisku se může vysunout několik stránek.
ODKAZY
Základní operace tisku(P. 116)
Kontrola stavu a protokolů tisku(P. 120)
119
Vyberte dokument
<Zrušit>
<Ano>
Tisk
Kontrola stavu a protokolů tisku
3R42-02U
Můžete zkontrolovat aktuální stavy tisku a výpisy tištěných dokumentů.
● Když je volba <Zobrazit výpis úloh> nastavena na <Vypnuto>, protokoly tisku nelze kontrolovat.
výpis úloh>(P. 237)
<Zobrazit
Užitečné v následujících případech
● Pokud se dokumenty dlouhou dobu netisknou, můžete zobrazit seznam dokumentů čekajících na vytištění.
● Když nemůžete najít výtisky, které se podle vás měly vytisknout, můžete se podívat, zda nedošlo k chybě.
1
Vyberte možnost <Monitor stavu>.
2
Vyberte možnost <Tisknout úlohu>.
3
Zkontrolujte stavy tisku a protokoly.
Kontrola stavů tisku
1
<Stav úlohy>
Vyberte dokument, jehož stav chcete zkontrolovat.
➠ Ukazuje podrobné informace o dokumentu.
Kontrola výpisů tisku
1
<Výpis úloh>
Vyberte dokument, jehož protokol chcete zkontrolovat.
● <OK> se zobrazí, když byl dokument vytištěn úspěšně, a <Chyba> se zobrazí, když se dokument
nepodařilo vytisknout, protože byl zrušen nebo došlo k chybě.
➠ Ukazuje podrobné informace o dokumentu.
● Zobrazený název dokumentu nebo uživatelské jméno nemusí odpovídat skutečnému dokumentu
nebo uživatelskému jménu.
120
Tisk
Když se v případě <Chyba> zobrazí třímístné číslo
● Toto číslo představuje kód chyby.
Postup řešení každého kódu chyby(P. 300)
ODKAZY
Základní operace tisku(P. 116)
Zrušení tisku(P. 118)
121
Propojení s mobilními zařízeními
Propojení s mobilními zařízeními
Propojení s mobilními zařízeními ......................................................................................................... 123
Propojení s mobilními zařízeními ..................................................................................................................... 124
Připojení přes bezdrátový směrovač LAN (Připojení LAN) ............................................................................. 125
Přímé připojení (Režim přístupového bodu) ................................................................................................. 126
Využívání zařízení pomocí aplikací ................................................................................................................... 128
Použití služby AirPrint ....................................................................................................................................... 129
Tisk pomocí služby AirPrint ........................................................................................................................... 134
Pokud nelze službu AirPrint použít ............................................................................................................... 137
Použití služby Google Cloud Print ..................................................................................................................... 138
Správa stroje pomocí dálkového ovládání ....................................................................................................... 140
122
Propojení s mobilními zařízeními
Propojení s mobilními zařízeními
3R42-02W
Když zařízení propojíte s mobilním zařízením, například smartphonem nebo tabletem, budete moci jednoduše využívat
příslušné aplikace k tisku nebo dalším činnostem. Pomocí dálkového ovládání budete také moci z mobilního zařízení
ověřit stav tisku a změnit nastavení zařízení.
Propojení s mobilními zařízeními(P. 124)
Přímé připojení (Režim přístupového bodu)(P. 126)
Využívání zařízení pomocí aplikací(P. 128)
Použití služby AirPrint(P. 129)
Použití služby Google Cloud Print(P. 138)
Správa stroje pomocí dálkového ovládání(P. 140)
● V závislosti na vašem mobilním zařízení nemusí stroj pracovat správně.
123
Propojení s mobilními zařízeními
Propojení s mobilními zařízeními
3R42-02X
Mobilní zařízení můžete se strojem propojit dvěma způsoby: přes směrovač bezdrátové sítě LAN a bezdrátová
komunikace přímo se strojem. Zvolte způsob připojení odpovídající komunikačnímu prostředí a používanému zařízení.
◼ Připojení přes bezdrátový směrovač LAN
Podobně jako při propojení počítače a strojem propojte mobilní zařízení s strojem pomocí bezdrátového směrovače
sítě LAN. Připojení přes bezdrátový směrovač LAN (Připojení LAN)(P. 125)
◼ Přímé připojení
Připojte mobilní zařízení ke stroji bezdrátově přímo bez použití bezdrátové LAN. Ke stroji se lze okamžitě bezdrátově
připojit i mimo prostředí bezdrátové sítě LAN. Přímé připojení (Režim přístupového bodu)(P. 126)
124
Propojení s mobilními zařízeními
Připojení přes bezdrátový směrovač LAN (Připojení
LAN)
3R42-02Y
Je-li k síti připojené ke stroji připojen bezdrátový směrovač LAN, lze pomocí něj navázat komunikaci s mobilním
zařízením stejně jako v případě počítače. Informace o připojení mobilního zařízení k bezdrátovému směrovači
naleznete v příručkách k síťovým zařízením nebo si je vyžádejte od jejich výrobce. Připojte stroj ke směrovači
prostřednictvím kabelové nebo bezdrátové sítě LAN. Nastavení síťového prostředí(P. 22)
● Pokud mobilní zařízení nepodporují protokol IPv6, použijte adresu IPv4.
1
Vyberte možnost <Monitor stavu> na obrazovce Domů.
2
Vyberte možnost <Informace sítě>.
3
Zobrazte IP adresu stroje.
Nastavení adresy IPv4(P. 39)
Obrazovka Domů(P. 88)
IPv4
● Vyberte možnost <IPv4>
<Adresa IP>.
IPv6
● Vyberte možnost <IPv6>
4
<Lokální linková adresa>
<Adresa IP>.
Z mobilního zařízení se připojte k IP adrese uvedené na obrazovce.
125
Propojení s mobilními zařízeními
Přímé připojení (Režim přístupového bodu)
3R42-030
I v prostředí bez bezdrátového směrovače LAN můžete pomocí funkce „Režim přístupového bodu“ ke stroji bezdrátově
připojit mobilní zařízení, které držíte v ruce, bez provádění složitých nastavení.
Příprava na přímé připojení (Režim přístupového bodu)(P. 126)
Přímé připojení(P. 126)
Příprava na přímé připojení (Režim přístupového bodu)
Vytvořte připojení pomocí režimu přístupového bodu podle tohoto postupu (pouze pro prostředí IPv4).
Příprava mobilního zařízení
● Nakonfigurujte nastavení na připojení mobilního zařízení k síti Wi-Fi.
Uveďte stroj do stavu čekání na připojení.
● <Nabídka> <Nastavení sítě> <Nastavení přímého připojení>
<Použít přímé připojení> na <Zapnuto>.
nastavte možnost
Zadání času do automatického ukončení
● Když je aktivované přímé připojení, můžete nastavit dobu, po jejímž uplynutí se připojení zruší.
ukončení přímého připojení>(P. 200)
<Čas do
Připojení více mobilních zařízení současně
● Nakonfigurujte libovolnou hodnotu pro identifikátor SSID a síťový klíč. Síťový klíč může být ponechán
prázdný. <Nastavení režimu přístupového bodu>(P. 200)
Přímé připojení
● Může nějakou dobu trvat, než se připojení mezi strojem a mobilním zařízením vytvoří.
126
Propojení s mobilními zařízeními
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
● Až bude některé mobilní zařízení připojeno, stiskněte tlačítko
2
Obrazovka Domů(P. 88)
a pokračujte krokem 3.
Vyberte možnost <Přímé připojení>.
● Pokud se zobrazí zpráva, postupujte podle pokynů na obrazovce.
3
Vyberte možnost <Zobrazit SSID / Síťový klíč>.
4
Nakonfigurujte z mobilního zařízení nastavení Wi-Fi pomocí hodnoty SSID a síťového
5
Po dokončení cílové operace stiskněte tlačítko
klíče uvedené na displeji.
<Odpojit>
a vyberte možnost
<Ano>.
● Chcete-li zkontrolovat připojené mobilní zařízení, vyberte možnost <Informace o připojení> na obrazovce
pod přímým připojením.
● Během přímého připojení nemusí být v závislosti na použitém mobilním zařízení možné připojit se
k Internetu.
● Pokud se bezdrátové připojení mobilního zařízení neuskuteční do 5 minut, zatímco je zobrazeno SSID
společně se síťovým klíčem, doba čekání na připojení se ukončí.
● Pokud během komunikace přes přímé připojení pokračuje stav bez datového přenosu mezi mobilním
zařízením a strojem, může se komunikace ukončit.
● Při připojení přes přímé připojení režim spánku vykazuje nižší úsporu energie.
● Pokud stroj používáte s bezdrátovou sítí LAN, je třeba nechat ho připojený k bezdrátové síti i během
používání přímého připojení. Pokud stroj není připojen k bezdrátové síti LAN nebo ještě není navázáno
připojení, nemůže se zahájit přímé připojení. Pokud se během komunikace přes přímé připojení ztratí
připojení mezi strojem a bezdrátovou sítí LAN, může se komunikace ukončit.
● Až dokončíte požadovanou operaci, nezapomeňte ukončit připojení mezi strojem a mobilním zařízením.
Pokud zůstanou propojené, klesá úspornost režimu spánku.
● Používáte-li přímé připojení, nenastavujte na mobilním zařízení IP adresu ručně. Mohlo by to zabránit
správné komunikaci po použití přímého připojení.
127
Propojení s mobilními zařízeními
Využívání zařízení pomocí aplikací
3R42-031
Pomocí aplikací můžete z mobilního zařízení připojeného ke stroji tisknout a provádět další operace. Jsou podporovány
různé aplikace, včetně těch určených výhradně pro značku Canon. Použití přizpůsobte zařízení, aplikaci a situaci.
◼ Použití dokumentu Canon PRINT Business
Tato aplikace slouží k tisku a dalším operacím z mobilních zařízení, která podporují systém iOS/Android. Při tisku není
nutné provádět operace na zařízení. Další informace o podporovaných operačních systémech, způsobech podrobného
nastavení a operacích naleznete v nápovědě k příslušné aplikaci nebo na serveru společnosti Canon (http://
www.canon.com/gomp/).
● Aplikaci Canon PRINT Business si můžete stáhnout zdarma, bude vám však účtován poplatek za připojení
k internetu.
◼ Tisk pomocí služby Canon Print Service
Můžete snadno tisknout z nabídky aplikací podporujících tiskový subsystém systému Android. Další informace o
podporovaných operačních systémech, podrobném nastavení a operacích naleznete na serveru společnosti Canon
(http://www.canon.com/).
◼ Tisk pomocí funkce Mopria®
Toto zařízení podporuje také technologii Mopria®. Pomocí funkce Mopria® můžete tisknout z mobilních zařízení
podporujících systém Android. Operace a nastavení jsou shodná, i když se výrobce a model liší. Když například
používáte tiskárny podporující funkci Mopria® vyrobené různými výrobci nebo tiskárnu podporující funkci Mopria®
nacházející se na místě, kde jste na návštěvě, můžete tisknout bez instalace aplikace určené speciálně pro daného
výrobce nebo model. Další informace o podpoře modelu a provozních prostředí najdete na stránce http://
www.mopria.org.
◼ Tisk pomocí služby Google Cloud Print
Pomocí aplikací a služeb, které podporují Google Cloud Print, můžete tisknout z počítače nebo mobilního zařízení bez
použití ovladače tiskárny. Použití služby Google Cloud Print(P. 138)
128
Propojení s mobilními zařízeními
Použití služby AirPrint
3R42-032
V této části jsou popsána nastavení, která jsou nutná k používání funkce AirPrint, a postup u zařízení Apple.
Nastavení AirPrint
Konfigurace nastavení služby AirPrint(P. 129)
Otevření obrazovky služby AirPrint(P. 131)
Funkce služby AirPrint
Tisk pomocí služby AirPrint(P. 134)
Odstraňování problémů
Pokud nelze službu AirPrint použít(P. 137)
Konfigurace nastavení služby AirPrint
Můžete zaregistrovat údaje, včetně názvu zařízení a instalačního umístění, pomocí nichž lze zařízení identifikovat.
Můžete také deaktivovat službu AirPrint zařízení. Tato nastavení lze změnit pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní.
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 187) .
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 179)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 180)
Obrazovka Vzdáleného
● Používáte-li mobilní zařízení, například iPad, iPhone nebo iPod touch, výrazu „klikněte“ v tomto oddíle
rozumějte jako „klepněte“.
3
Vyberte možnost [Nastavení sítě]
4
Klikněte na [Editovat].
[Nastavení AirPrint].
129
Propojení s mobilními zařízeními
5
Zadejte požadovaná nastavení.
[Použít AirPrint]
Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte funkci AirPrint. Službu AirPrint lze zakázat tak, že zrušíte zaškrtnutí
políčka.
[Název tiskárny]
Zadejte název přístroje. Pokud je název mDNS již uložen v části [Nastavení mDNS] (
DNS(P. 62) ), zobrazí se uložený název.
Konfigurace služby
[Umístění]
Zadejte umístění přístroje. Pokud je umístění již uloženo v části [Informace o zařízení] ([Správa systému]
v nabídce [Nastavení správy systému] (Nastavení/Uložení)), zobrazí se uložený název.
[Zeměpisná šířka]
Zadejte zeměpisnou šířku místa, kde je stroj nainstalován.
[Zeměpisná délka]
Zadejte zeměpisnou délku místa, kde je stroj nainstalován.
6
Klikněte na [OK].
Pokud vyberete možnost [Použít AirPrint], následující nastavení se nastaví na hodnotu
<Zapnuto>.
● Použít HTTP
● Nastavení tisku IPP
● Použít mDNS (Nastavení IPv4)
● Použít mDNS (Nastavení IPv6)
● Pokud změníte možnost [Název tiskárny], kterou jste dříve nastavili, může přestat fungovat tisk z počítače
Mac, který doposud fungoval. K tomuto jevu dochází, protože se současně automaticky změní [Název mDNS]
( Konfigurace služby DNS(P. 62) ) adresy IPv4. V takovém případě znovu přidejte toto zařízení do počítače
Mac.
130
Propojení s mobilními zařízeními
● Když zadáte název tiskárny, bude snazší rozpoznat několik tiskáren, které podporují funkci AirPrint.
◼ Změna nastavení funkcí dostupných pomocí služby AirPrint
Chcete-li zakázat funkce, které nebudete používat se službou AirPrint, nebo šifrovat komunikaci, nakonfigurujte
nezbytné nastavení pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní.
Změna nastavení tisku
K tisku pomocí AirPrint se používá protokol IPP.
Zapnutí a vypnutí funkce
Můžete zadat, zda chcete provádět tisk pomocí AirPrint. Výchozí tovární nastavení je [Zapnuto].
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní v režimu správce systému ( Spuštění
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 179) ) [Nastavení/Uložení] [Nastavení sítě]
[Nastavení TCP/IP] [Editovat] v nabídce [Nastavení tisku IPP] Zrušte zaškrtnutí nebo
zaškrtněte pole [Použít tisk IPP] [OK]
Změna nastavení TLS
Můžete zadat, zda chcete při tisku pomocí AirPrint šifrovat komunikaci pomocí TLS. Výchozí tovární nastavení je
[Zapnuto].
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní v režimu správce systému ( Spuštění
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 179) ) [Nastavení/Uložení] [Nastavení sítě]
[Nastavení TCP/IP] [Editovat] v nabídce [Nastavení tisku IPP] Zrušte zaškrtnutí nebo
zaškrtněte pole [Použít TLS] [OK]
Otevření obrazovky služby AirPrint
Z obrazovky služby AirPrint máte přístup k nastavením služby AirPrint a také k informacím o spotřebním materiálu,
například tonerových kazetách. Můžete zde rovněž nakonfigurovat nastavení funkcí zabezpečení.
1
Vyberte možnost [Předvolby systému]
[Tiskárny a skenery] a poté přidejte zařízení
do používaného počítače Mac.
● Pokud již zařízení bylo přidáno, tato operace není nutná.
2
Vybere tento stroj ze seznamu tiskáren v části [Tiskárny a skenery].
3
Klikněte na [Volby a materiály].
131
Propojení s mobilními zařízeními
4
Klikněte na [Zobrazit webovou stránku tiskárny].
5
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní.
● Chcete-li nastavení služby AirPrint změnit, musíte se do systému přihlásit jako administrátor (správce).
◼ Stránka služby AirPrint
Když se přihlásíte s oprávněními správce, zobrazí se následující stránka služby AirPrint.
[Nastavení AirPrint]
Umožňuje zkontrolovat hodnoty zadané v nastaveních služby AirPrint, například název umístění stroje. Pro
změnu nastavení klikněte na možnost [Editovat].
[Ostatní nastavení]
[Nastavení zabezpečení tisku]
Nakonfigurujte nastavení zabezpečení tisku pomocí protokolu TLS nebo ověřování.
[Nastavení TLS]
Umožňuje změnit klíč a certifikát používaný protokolem TLS.
protokol TLS(P. 160)
Konfigurace klíče a certifikátu pro
[Nastavení klíče a certifikátu]
Umožňuje vygenerovat a nainstalovat klíč a certifikát nebo požádat o vydání certifikátu.
klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 160)
[Informace o spotřebním materiálu]
Umožňuje zkontrolovat informace o spotřebním materiálu stroje a verzi zařízení.
132
Konfigurace
Propojení s mobilními zařízeními
Ochranné známky
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X a Safari jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.,
registrované v USA a v dalších zemích. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
133
Propojení s mobilními zařízeními
Tisk pomocí služby AirPrint
3R42-033
Můžete tisknou ze zařízení iPad, iPhone, iPod touch nebo Mac bez použití ovladače tiskárny.
Tisk ze zařízení iPad, iPhone nebo iPod touch(P. 134)
Tisk z počítače Mac(P. 135)
Požadavky na systém
Tisk pomocí služby AirPrint vyžaduje jedno z těchto zařízení Apple.
● iPad (všechny modely)
● iPhone (3GS nebo novější)
● iPod touch (3. generace nebo novější)
● Mac (Mac OS X 10.7 nebo novější)*
*Při
použití USB připojení systém OS X v10.9 nebo novější
Síťové prostředí
Akce vyžaduje jedno z následujících prostředí.
● Prostředí, ve kterém je zařízení Apple i stroj připojen do stejné sítě LAN
● Prostředí, ve kterém jsou zařízení Apple i stroj přímo propojeny
● Prostředí, ve kterém je ke stroji přes USB připojen počítač Mac
● Pro tisk je nutné nastavit [Použít tisk IPP] na [Zapnuto].
služby AirPrint(P. 131)
Změna nastavení funkcí dostupných pomocí
Tisk ze zařízení iPad, iPhone nebo iPod touch
1
Ujistěte se, že je stroj zapnutý a připojený k zařízení Apple.
● Informace o tom, jak to provést, najdete v části
● Informace o přímém připojení najdete v části
2
Nastavení síťového prostředí(P. 22) .
Přímé připojení (Režim přístupového bodu)(P. 126) .
Z aplikace v zařízení Apple zobrazte možnosti nabídky klepnutím na položku
134
.
Propojení s mobilními zařízeními
3
Klepněte na tlačítko [Tisk].
4
Vyberte tento stroj z nabídky [Tiskárna].
● Zobrazí se zde tiskárny připojené k síti. V tomto kroku vyberte toto zařízení.
● V aplikacích, které funkci AirPrint nepodporují, se obrazovka pro výběr tohoto stroje v nabídce [Tiskárna]
nezobrazí. Z takových aplikací nelze tisknout.
5
Podle potřeby zadejte nastavení tisku.
● Dostupné možnosti nastavení a velikosti papíru se liší v závislosti na používané aplikaci.
6
Klepněte na tlačítko [Tisk].
➠ Zahájí se tisk.
Kontrola stavu tisku
● Během tisku dvakrát stiskněte tlačítko Domů na zařízení Apple
a klepněte na možnost [Tisk].
Tisk z počítače Mac
1
Ujistěte se, že je zařízení zapnuté a připojené k počítači Mac.
● Informace o tom, jak to provést, najdete v části
2
Nastavení síťového prostředí(P. 22) .
Přidejte stroj do počítače Mac pomocí možnosti [Předvolby systému]
a skenery].
[Tiskárny
● Pokud již zařízení bylo přidáno, tato operace není nutná.
3
Otevřete dokument v aplikaci a zobrazte dialogové okno pro tisk.
● Způsob zobrazení dialogového okna pro tisk se liší v závislosti na použité aplikaci. Další informace naleznete
v příručce s pokyny nebo v nápovědě k používané aplikaci.
4
V dialogovém okně tisku vyberte toto zařízení.
● Zobrazí se tiskárny připojené k systému Mac. V tomto kroku vyberte toto zařízení.
5
Podle potřeby zadejte nastavení tisku.
135
Propojení s mobilními zařízeními
● Dostupné možnosti nastavení a velikosti papíru se liší v závislosti na používané aplikaci.
6
Klikněte na [Tisk].
➠ Zahájí se tisk.
136
Propojení s mobilními zařízeními
Pokud nelze službu AirPrint použít
3R42-034
Pokud nelze použít službu AirPrint, zkuste některé z následujících řešení.
● Ujistěte se, že je stroj zapnutý. Pokud je stroj zapnutý, nejdříve jej vypněte, vyčkejte nejméně 10 sekund a poté stroj
opět zapněte a zkontrolujte, zda problém přetrvává.
● Zkontrolujte, zda na stroji nejsou zobrazeny chybové zprávy.
● Přesvědčte se, že zařízení Apple a stroj jsou připojeny ke stejné síti LAN. Je-li stroj zapnutý, může trvat několik minut,
než bude připraven na komunikaci.
● Je třeba, aby na zařízení Apple byla povolena služba Bonjour.
● V případě tisku ověřte, že je v zařízení vložen papír a že v tonerových kazetách zbývá dostatek toneru v tonerové
kazetě a kazetě válce. Otevření obrazovky služby AirPrint(P. 131)
137
Propojení s mobilními zařízeními
Použití služby Google Cloud Print
3R42-035
Pomocí služby Google Cloud Print může uživatel s účtem Google tisknout ze smartphonu, tabletu nebo počítače
připojeného k internetu pomocí aplikací, které jsou se službou Google Cloud Print kompatibilní. Na rozdíl od běžného
tisku z počítače tento způsob tisku nevyžaduje ovladač tiskárny.
Kontrola nastavení stroje(P. 138)
Registrace stroje ve službě Google Cloud Print(P. 138)
● K registraci stroje a k tisku pomocí služby Google Cloud Print je nutné prostředí, v němž se lze připojit
k internetu. Zákazník navíc hradí případné poplatky za internetové připojení.
● Služba Google Cloud Print nemusí být ve vaší zemi nebo oblasti k dispozici.
● K použití služby Google Cloud Print je nutný účet Google. Nemáte-li účet Google, vytvořte si jej na webu
Google.
Kontrola nastavení stroje
Před konfigurací cloudového tisku zkontrolujte následující položky.
● Pro stroj musí být zadaná adresa IPv4 nebo IPv6 a stroj musí být schopný komunikovat s počítači v síti.
Připojení ke kabelové síti LAN(P. 25)
Připojení k bezdrátové síti LAN(P. 26)
● Zkontrolujte, zda jsou datum a čas stroje zadány správně.
Nastavení data a času (P. 20)
Registrace stroje ve službě Google Cloud Print
Když stroj zaregistrujete ve službě Google Cloud Print, budete moci pomocí této služby tisknout odkudkoli.
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 187) .
138
Propojení s mobilními zařízeními
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se jako správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 179)
2
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
3
Vyberte možnost [Nastavení sítě]
4
Klikněte na možnost [Editovat] u položky [Základní nastavení].
5
Zaškrtněte pole [Použít Google Cloud Print]
6
Klikněte na [Uložit] v části [Stav uložení].
Obrazovka Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 180)
[Nastavení Google Cloud Print].
[OK].
Opětovné zaregistrování stroje
● Chcete-li stroj znovu zaregistrovat, nejprve jeho registrace odstraňte.
7
Klikněte na odkaz URL zobrazený v části [Adresa URL pro uložení].
8
Zaregistrujte stroj podle pokynů na obrazovce.
➠ Nyní lze tisknout z aplikací podporujících službu Google Cloud Print, jako je Google Chrome™.
● Informace o nejnovějších aplikacích, které podporují službu Google Cloud Print, najdete na domovské
stránce služby Google Cloud Print.
Konfigurace nastavení na ovládacím panelu
● Službu Cloud Print můžete povolit nebo zakázat také pomocí možnosti <Nabídka> na obrazovce Domů.
<Nastavení Google Cloud Print>(P. 239)
Registrace z mobilního zařízení nebo aplikace Google Chrome
● Zařízení lze zaregistrovat z mobilního zařízení nebo aplikace Google Chrome. Před dokončením registrace se
na displeji zařízení objeví obrazovka s potvrzením. Registraci dokončíte výběrem možnosti <Ano>.
● Postup registrace vyhledejte v návodu k použití zařízení nebo na webu služby Google Cloud Print.
139
Propojení s mobilními zařízeními
Správa stroje pomocí dálkového ovládání
3R42-036
Vzdálené uživatelské rozhraní můžete používat z webového prohlížeče smartphonu nebo tabletu. Z mobilního zařízení
lze ověřit stav stroje nebo provádět různá nastavení.
Podporované webové prohlížeče
Webové prohlížeče podporující Vzdálené uživatelské rozhraní pro mobilní zařízení jsou následující.
Android OS
● Chrome
iOS
● Safari
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní z mobilních zařízení
Vzdálené uživatelské rozhraní spustíte zadáním IP adresy zařízení do webového prohlížeče. Před zahájením práce
ověřte IP adresu nastavenou pro stroj ( Zobrazení nastavení sítě(P. 45) ). Pokud není známá, zeptejte se správce
sítě.
1
Spusťte webový prohlížeč mobilního zařízení.
2
Do sloupku pro adresu zadejte „http://<IP adresa zařízení>/“.
● Chcete-li použít adresu IPv6, dejte adresu IPv6 do závorek
Příklad http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/
● Ve verzi Vzdáleného uživatelského rozhraní pro „Verze chytrého telefonu“ jsou vynechané některé položky.
Pokud chcete zkontrolovat všechny položky, zobrazte si „Verze počítače“.
ODKAZY
Správa zařízení z počítače (Vzdálené uživatelské rozhraní)(P. 178)
140
Správa stroje
Správa stroje
Správa stroje ..................................................................................................................................................... 142
Nastavení přístupových oprávnění .................................................................................................................. 144
Nastavení kódu PIN správce systému ........................................................................................................... 145
Nastavení kódu PIN Vzdáleného uživatelského rozhraní .............................................................................. 147
Konfigurace nastavení pro zabezpečení sítě ................................................................................................... 149
Omezení komunikace pomocí bran firewall .................................................................................................. 151
Zadání adres IP pro nastavení brány firewall ......................................................................................... 152
Zadání adres MAC pro nastavení brány firewall ..................................................................................... 155
Změna čísel portů ......................................................................................................................................... 157
Nastavení serveru proxy ............................................................................................................................... 158
Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS ............................................................................................ 160
Vygenerování klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci ........................................................................ 162
Vygenerování klíče a žádosti o podepsání certifikátu (CSR) .................................................................... 165
Uložení klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci ................................................................................. 168
Konfigurace nastavení pro ověřování IEEE 802.1X ........................................................................................ 170
Omezení funkcí zařízení .................................................................................................................................... 174
Omezení funkcí USB ..................................................................................................................................... 175
Zákaz komunikace HTTP ............................................................................................................................... 176
Deaktivace Vzdáleného uživatelského rozhraní ............................................................................................ 177
Správa zařízení z počítače (Vzdálené uživatelské rozhraní) ............................................................................ 178
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní ................................................................................................ 179
Kontrola stavu a výpisů ................................................................................................................................ 182
Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní ....................................... 187
Aktualizace firmwaru ........................................................................................................................................ 190
Inicializace nastavení ........................................................................................................................................ 193
141
Správa stroje
Správa stroje
3R42-037
Aby se snížila různá rizika spojená s používáním tohoto zařízení, například únik osobních údajů nebo neoprávněné
použití třetími stranami, je nutné zavést stálá a účinná bezpečnostní opatření. Správce by měl dohlížet na důležitá
nastavení, například přístupová oprávnění a nastavení zabezpečení, aby bylo zajištěno bezpečné používání zařízení.
◼ Konfigurace základního systému pro správu zařízení
Nastavení přístupových oprávnění(P. 144)
Konfigurace nastavení pro zabezpečení sítě(P. 149)
◼ Opatření na ochranu před nedbalostí a nesprávným použitím
Omezení funkcí zařízení(P. 174)
◼ Zajištění efektivní správy
Správa zařízení z počítače (Vzdálené uživatelské rozhraní)(P. 178)
142
Správa stroje
◼ Správa konfigurace a nastavení systému
Aktualizace firmwaru(P. 190)
Inicializace nastavení(P. 193)
143
Správa stroje
Nastavení přístupových oprávnění
3R42-038
Zabraňte neoprávněnému přístupu k zařízení tím, že povolíte přístup pouze uživatelům s přístupovým oprávněním.
Jsou-li nastavena oprávnění, musí uživatel před změnou nastavení nebo přístupem ke Vzdálenému uživatelskému
rozhraní zadat kód PIN.
Přístupová oprávnění se dělí na dva typy: Režim správce systému a režim běžného uživatele. Režim správce systému
zahrnuje plná přístupová oprávnění, která lze omezit nastavením kódu PIN správce systému. A nastavením položky
kód PIN pro přístup ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní můžete omezit použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
v režimu běžného uživatele a v režimu správce systému bez nastavení kódu PIN správce systému.
PIN správce systému
PIN správce systému je určen výhradně pro správce s plnými přístupovými oprávněními. Zadáte-li tento kód
PIN, zadání tohoto kódu PIN při přihlašování k zařízení bude nutné pro přístup k <Nastavení sítě> a <Nastavení
správy systému>. PIN správce systému nastavte v případě, že potřebujete zajistit různou úroveň přístupových
Nastavení kódu PIN správce systému(P. 145)
oprávnění pro správce a pro běžné uživatele.
PIN Vzdáleného uživatelského rozhraní (Přístupový PIN vzdáleného UR)
Jde o kód PIN pro použití Vzdáleného uživatelského rozhraní. Ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní budou mít
přístup pouze uživatelé, kteří znají tento kód PIN. Nastavení kódu PIN Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 147)
144
Správa stroje
Nastavení kódu PIN správce systému
3R42-039
Nastavte kód PIN správce systému, který je určený pouze pro správce. K položkám <Nastavení sítě>, <Nastavení správy
systému> atd. lze přistoupit pouze po zadání správného kódu PIN. Doporučujeme, aby kód PIN znali pouze správci.
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte možnost <Nastavení správy systému>.
3
Vyberte možnost <Nastavení informací správce systému>
4
Stiskněte
5
Zadejte kód PIN správce systému.
Obrazovka Domů(P. 88)
<PIN správce systému>.
.
● Zadejte maximálně sedmimístné číslo a stiskněte tlačítko
.
● Když se zobrazí <PIN (Potvrdit)>, zadejte kód PIN znovu pro potvrzení.
● Není možné nastavit kód PIN, který se skládá ze samých nul, například „00“ nebo „0000000“.
● Pokud chcete zakázat kód PIN, vyberte <
možnost <Použít> a stiskněte
> a stiskněte
(textové pole nechte prázdné) a pak vyberte
.
Nastavení jména správce systému
1
Vyberte možnost <Jméno správce systému>.
2
Zadejte jméno správce systému a vyberte možnost <Použít>.
● Postup vkládání textu naleznete v části
Zadávání textu(P. 94) .
● Kód PIN se snažte nezapomenout. Pokud svůj kód PIN zapomenete, kontaktujte místního autorizovaného
prodejce produktů Canon nebo linku podpory společnosti Canon.
145
Správa stroje
Konfigurace nastavení prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní
● Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému. Klikněte na [Nastavení/
Uložení] [Správa systému] [Editovat] a na zobrazené obrazovce zadejte potřebná nastavení.
● Vzdálené uživatelské rozhraní umožňuje uložit celou řadu informací, včetně kontaktních údajů, poznámek
správce, umístění instalace zařízení a také nastavení, která lze zadat pomocí ovládacího panelu. Uložené
informace lze zobrazit na stránce [Informace o zařízení] Vzdáleného uživatelského rozhraní. Kontrola
informací správce systému(P. 184)
Pokud je nastaven PIN správce systému
● Při pokusu o přístup do <Nastavení sítě> nebo <Nastavení správy systému> se
zobrazí následující obrazovka. Zadejte platný kód PIN.
● Při vstupu do režimu správce systému prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní je také vyžadováno zadání kódu PIN. Spuštění
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 179)
ODKAZY
Nastavení přístupových oprávnění(P. 144)
146
Správa stroje
Nastavení kódu PIN Vzdáleného uživatelského rozhraní
3R42-03A
Můžete nastavit kód PIN pro použití Vzdáleného uživatelského rozhraní. Všichni uživatelé používají stejný kód PIN.
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 187) .
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 179)
2
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
3
Vyberte možnost [Nastavení zabezpečení]
4
Klikněte na [Editovat].
5
Zaškrtněte políčko [Použít přístupový PIN vzdáleného UR] a nastavte kód PIN.
Obrazovka Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 180)
[Nastavení vzdáleného UR].
[Použít přístupový PIN vzdáleného UR]
Pokud toto políčko zaškrtnete, bude třeba zadat kód PIN pro přístup ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní.
[Nastavit/Změnit PIN]
Chcete-li zadat nebo změnit kód PIN, zaškrtněte dané políčko a zadejte stejné číslo do textového pole [PIN] a
[Potvrdit].
6
Klikněte na [OK].
147
Správa stroje
Použití ovládacího panelu
● K nastavení přístupového kódu PIN Vzdáleného uživatelského rozhraní lze také získat přístup z možnosti
<Nabídka> na obrazovce Domů. <Nastavení vzdáleného UR>(P. 237)
Pokud jsou inicializovaná <Nastavení správy systému>
● Inicializuje se také kód PIN pro přístup ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní. Po inicializaci nastavte nový
kód PIN. <Inicializovat nabídku>(P. 240)
ODKAZY
Nastavení přístupových oprávnění(P. 144)
Nastavení kódu PIN správce systému(P. 145)
148
Správa stroje
Konfigurace nastavení pro zabezpečení sítě
3R42-03C
Autorizovaní uživatelé jsou ohroženi škodlivými útoky třetích stran, jedná se např. o sniffing (falšování), spoofing
(odposlech) nebo tampering (nepovolené úpravy) dat při jejich průchodu sítí, které mohou způsobit ztráty, jejichž
rozsah nelze předvídat. Zařízení podporuje následující funkce, které slouží ke zvýšení zabezpečení a utajení, a tím
chrání vaše důležité a cenné informace před těmito útoky.
Nastavení brány firewall
Neoprávněný přístup třetích stran a také útoky a narušení ze sítě lze zablokovat tak, že komunikaci omezíte
pouze na zařízení s konkrétní adresou IP nebo MAC. Omezení komunikace pomocí bran firewall(P. 151)
Změna čísel portů
Protokolu, který se používá k výměně informací s ostatními zařízeními, se přiřadí čísla portů, předem určená
podle typu protokolu. Číslo portu musí být stejné pro všechna komunikační zařízení; abyste zabránili útokům
zvenčí, je proto důležité změnit ho na arbitrární číslo. Změna čísel portů(P. 157)
Nastavení serveru proxy
Když jsou klientská zařízení připojena k externí síti, komunikace se naváže přes server proxy. Když se používá
server proxy, procházení webů je bezpečnější, a zpravidla se tak zvýší zabezpečení. Nastavení serveru
proxy(P. 158)
Šifrovaná komunikace TLS
Protokol TLS se používá pro šifrování dat odesílaných prostřednictvím sítě a často také pro komunikaci přes
webový prohlížeč nebo e-mailovou aplikaci. Protokol TLS umožňuje bezpečnou síťovou komunikaci, jestliže
přistupujete k zařízení z počítače prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní. Konfigurace klíče a
certifikátu pro protokol TLS(P. 160)
149
Správa stroje
Ověřování IEEE 802.1X
Standard IEEE 802.1X je mechanizmus blokování neoprávněného přístupu k síti využívající hromadnou správu
informací o ověřování uživatele. Pokud se zařízení pokusí připojit k síti 802.1X, musí projít procesem ověření
uživatele, který prokáže, zda se o připojení pokouší autorizovaný uživatel.
Informace o ověření je odeslána ke kontrole na server RADIUS, který na základě výsledku ověření buď povolí,
nebo odmítne komunikaci se sítí. Pokud se ověření nezdaří, přepínač LAN (nebo přístupový bod) zablokuje
přístup z vnější sítě. Zařízení se může k síti 802.1X připojit jako klientské zařízení. Konfigurace nastavení pro
ověřování IEEE 802.1X(P. 170)
150
Správa stroje
Omezení komunikace pomocí bran firewall
3R42-03E
Bez řádného zabezpečení mohou třetí strany získat neoprávněný přístup k počítačům a dalším komunikačním
zařízením, které jsou připojené k síti. Chcete-li zabránit tomuto neoprávněnému přístupu, zadejte nastavení pro
filtrování paketů. Je to funkce, která slouží k omezení komunikace se zařízeními s určitými IP adresami nebo MAC
adresou.
Zadání adres IP pro nastavení brány firewall(P. 152)
Zadání adres MAC pro nastavení brány firewall(P. 155)
151
Správa stroje
Zadání adres IP pro nastavení brány firewall
3R42-03F
Můžete buď umožnit komunikaci pouze se zařízeními s určitými IP adresami, nebo blokovat zařízení s určitými IP
adresami a komunikaci s ostatními povolit. Můžete zadat jednu IP adresu nebo rozsah IP adres.
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 187) .
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 179)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 180)
3
Vyberte možnost [Nastavení zabezpečení]
4
Klikněte na tlačítko [Editovat] a zadejte typ filtru.
[Filtr adres IP].
[Adresa IPv4: Vstupní filtr]
Omezte data přijatá strojem z počítače zadáním adresy IPv4.
[Adresa IPv6: Vstupní filtr]
Omezte data přijatá strojem z počítače zadáním adresy IPv6.
5
Zadejte nastavení filtrování paketů.
152
Obrazovka Vzdáleného
Správa stroje
[Blokované adresy]
Slouží k uložení adres, které se mají blokovat, a umožňuje kontrolovat a odstraňovat uložené blokované
adresy.
[Povolené adresy]
Slouží k uložení adres, které se mají povolit, a umožňuje kontrolovat a odstraňovat uložené povolené
adresy.
1
Zaškrtněte políčko [Použít filtr].
● Pole zaškrtněte, pokud chcete komunikaci omezit. Zrušením zaškrtnutí políčka zákaz zrušíte.
2
Zadejte adresu.
● Zadejte IP adresu (nebo rozsah IP adres) do textového pole [Adresa k uložení] a klikněte na [Přidat].
Uložená adresa
Výsledek
[Blokované adresy]
Omezuje komunikaci (příjem) se zařízeními, jejichž IP adresy jsou zadané v poli
[Adresa k uložení]. Komunikace se zařízeními s jinými IP adresami je povolená.
[Povolené adresy]
Povoluje komunikaci (příjem) pouze se zařízeními, jejichž IP adresy jsou zadané v poli
[Adresa k uložení]. Komunikace se zařízeními s jinými IP adresami je omezená.
Uloženo v obou polích
Povoluje komunikaci (příjem) pouze se zařízeními, jejichž IP adresy jsou uložené v poli
[Povolené adresy]. Komunikace se zařízeními s jinými IP adresami je omezená.
Zároveň je omezená komunikace také pro IP adresy uložené v poli [Blokované
adresy].
Zkontrolujte správnost zadaných adres
● Pokud zadáte adresy IP nesprávně, může se stát, že nebude možný přístup do zařízení
prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní. V takovém případě je třeba nastavit <Filtr adres
IPv4> nebo <Filtr adres IPv6> na <Vypnuto>.
<Filtr adres IPv4>(P. 235)
<Filtr adres IPv6>(P. 235)
153
Správa stroje
Formulář pro zadávání IP adres
Popis
IPv4:
Čísla oddělujte tečkami.
Zadání jedné adresy
IPv6:
Alfanumerické znaky oddělujte
Příklad
192.168.0.10
fe80::10
dvojtečkami.
Zadání rozsahu adres
Mezi jednotlivé adresy vkládejte
pomlčku.
192.168.0.10-192.168.0.20
Zadání rozsahu adres s předponou (pouze
IPv6)
Zadejte adresu, pak lomítko a dále číslo
označující délku předpony.
fe80::1234/64
Odstranění adresy IP ze seznamu výjimek
● Vyberte adresu IP a klikněte na možnost [Smazat].
3
Klikněte na [OK].
Použití ovládacího panelu
● Pomocí možnosti <Nabídka> na obrazovce Domů také můžete povolit nebo zakázat filtrování IP adres.
<Filtr adres IPv4>(P. 235)
<Filtr adres IPv6>(P. 235)
154
Správa stroje
Zadání adres MAC pro nastavení brány firewall
3R42-03H
Komunikaci můžete omezit pouze na zařízení se zadanými adresami MAC.
Funkce je nedostupná, když je zařízení připojeno k bezdrátové síti LAN.
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 187) .
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 179)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 180)
3
Vyberte možnost [Nastavení zabezpečení]
4
Klikněte na [Editovat].
5
Zadejte nastavení filtrování paketů.
Obrazovka Vzdáleného
[Filtr adres MAC].
● Zadejte MAC adresy pro výjimky.
1
Zaškrtněte políčko [Použít filtr].
● Pole zaškrtněte, pokud chcete komunikaci omezit. Zrušením zaškrtnutí políčka zákaz zrušíte.
155
Správa stroje
2
Zadejte adresy do seznamu výjimek.
● Zadejte adresu MAC do textového pole [Adresa k uložení] a klikněte na možnost [Přidat].
● Jednotlivé adresy není nutné oddělovat pomlčkami nebo dvojtečkami.
Zkontrolujte správnost zadaných adres
● Zadáte-li adresy MAC nesprávně, nebude možné se k zařízení připojit prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní. V takovém případě je třeba nastavit <Filtr adres MAC> na <Vypnuto>. <Filtr
adres MAC>(P. 236)
Odstranění adresy MAC ze seznamu výjimek
● Vyberte adresu MAC a klikněte na [Smazat].
3
Klikněte na [OK].
Použití ovládacího panelu
● Pomocí možnosti <Nabídka> na obrazovce Domů také můžete povolit nebo zakázat filtrování MAC adres.
<Filtr adres MAC>(P. 236)
ODKAZY
Zadání adres IP pro nastavení brány firewall(P. 152)
156
Správa stroje
Změna čísel portů
3R42-03J
Porty slouží jako koncové body pro komunikaci s ostatními zařízeními. Pro hlavní protokoly jsou typicky použita běžná
čísla portů. Vzhledem k tomu, že tato čísla portů jsou dobře známa, jsou zařízení s těmito čísly portů zranitelná vůči
útokům. Váš správce sítě může změnit čísla portů za účelem zvýšení zabezpečení zařízení. Po změně čísla portu musí
být pro nové číslo nastaveno sdílení s komunikujícími zařízeními, jakými jsou počítače a servery. V závislosti na síťovém
prostředí zadejte nastavení čísla portu.
● Chcete-li změnit číslo portu pro server proxy, vyhledejte informace v části
proxy(P. 158) .
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte možnost <Nastavení sítě>.
Nastavení serveru
Obrazovka Domů(P. 88)
● Pokud se zobrazí obrazovka pro zadání kódu PIN, zadejte správný kód PIN.
systému(P. 145)
3
Vyberte možnost <Nastavení TCP/IP>
4
Výběr protokolu, u něhož chcete změnit číslo portu.
Nastavení kódu PIN správce
<Nastavení čísla portu>.
Další informace o protokolech
● <LPD>/<RAW>/<WSD Multicast Discovery>
● <HTTP>
● <SNMP>
5
Konfigurace tiskových protokolů a funkcí WSD(P. 49)
Zákaz komunikace HTTP(P. 176)
Monitorování a ovládání zařízení pomocí protokolu SNMP(P. 66)
Zadejte číslo portu a vyberte možnost <Použít>.
● Postup vkládání textu naleznete v části
Zadávání textu(P. 94) .
ODKAZY
Konfigurace portů tiskáren(P. 51)
157
Správa stroje
Nastavení serveru proxy
3R42-03K
Proxy (nebo HTTP proxy server) je buď počítač, nebo software, který ostatním zařízením zprostředkovává komunikaci
HTTP, a to zejména komunikaci se zdroji mimo síť, např. při procházení webových stránek. Klientská zařízení jsou k
vnější síti připojena přes server proxy a nekomunikují tedy s vnějšími zdroji přímo. Nastavení serveru proxy jednak
usnadňuje řízení provozu mezi vnitřní a vnější sítí, a zároveň přispívá ke zvýšení zabezpečení díky blokování
neoprávněného přístupu a konsolidaci antivirové ochrany. Pokud k tisku přes Internet používáte službu Google Cloud
Print, můžete zvýšit zabezpečení nastavením serveru proxy. Při nastavování serveru proxy se ujistěte, že máte
potřebné informace týkající se serveru proxy, včetně IP adresy, čísla portu a uživatelského jména a hesla pro ověření.
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 187) .
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 179)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 180)
Obrazovka Vzdáleného
3
Vyberte možnost [Nastavení sítě]
4
Klikněte na [Editovat] v části [Nastavení Proxy].
5
Zaškrtněte políčko [Použít Proxy] a zadejte požadovaná nastavení.
[Nastavení TCP/IP].
[Použít Proxy]
Pokud zaškrtnete toto políčko, při komunikaci se serverem HTTP se použije zadaný server proxy.
[Adresa serveru Proxy HTTP]
Zadejte adresu serveru proxy. V závislosti na prostředí zadejte IP adresu nebo název hostitele.
[Číslo portu serveru Proxy HTTP]
158
Správa stroje
Podle potřeby změňte číslo portu.
[Použít Proxy se stejnou doménou]
Zaškrtnete-li toto políčko, můžete použít také zadaný proxy server ke komunikaci se zařízeními ve stejné
doméně.
[Použít ověření Proxy]
Chcete-li povolit ověření serverem proxy, zaškrtněte políčko a do textového pole [Uživatelské jméno] zadejte
uživatelské jméno formou alfanumerických znaků.
[Nastavit/Změnit heslo]
Chcete-li nastavit nebo změnit heslo pro ověření serverem proxy, pokud je povoleno, zaškrtněte políčko a do
textového pole [Heslo] zadejte nové heslo formou alfanumerických znaků.
6
Klikněte na [OK].
ODKAZY
Použití služby Google Cloud Print(P. 138)
159
Správa stroje
Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS
3R42-03L
Komunikaci mezi zařízením a webovým prohlížečem v počítači je možné šifrovat pomocí funkce TLS (Transport Layer
Security). Protokol TLS je mechanismus šifrování dat odeslaných nebo přijatých prostřednictvím sítě. Pokud je Vzdálené
uživatelské rozhraní použito pro zadávání nastavení jako SNMPv3, musí být povolen protokol TLS. Pokud chcete pro
Vzdálené uživatelské rozhraní používat šifrovanou komunikaci TLS, je třeba před povolením funkce TLS zadat „klíč a
certifikát“ (certifikát serveru). Před povolením funkce TLS je třeba vygenerovat nebo nainstalovat klíč a certifikát pro
protokol TLS ( Funkce správy(P. 324) ).
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 187) .
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 179)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 180)
Obrazovka Vzdáleného
3
Vyberte možnost [Nastavení sítě]
4
Klikněte na [Klíč a certifikát] v části [Nastavení TLS].
5
Klikněte na [Uložit výchozí klíč] nacházející se vpravo od klíče a certifikátu, které
[Nastavení TCP/IP].
chcete použít.
Zobrazení podrobností o certifikátu
● Máte možnost zkontrolovat podrobné informace o certifikátu nebo můžete certifikát ověřit kliknutím na
příslušný textový odkaz pod možností [Název klíče] nebo na ikonu certifikátu.
6
Povolte TLS pro Vzdálené uživatelské rozhraní.
1
Klikněte na položku [Nastavení zabezpečení]
2
Klikněte na [Editovat].
[Nastavení vzdáleného UR].
160
Správa stroje
3
Zaškrtněte políčko [Použít TLS] a klikněte na [OK].
Použití ovládacího panelu
● Pomocí možnosti <Nabídka> na obrazovce Domů také můžete povolit nebo zakázat komunikaci šifrovanou
pomocí protokolu TLS. <Použít TLS>(P. 235)
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní s TLS
● Pokud zkoušíte spustit Vzdálené uživatelské rozhraní, když je povoleno TLS, může se zobrazit upozornění
zabezpečení ohledně certifikátu zabezpečení. V takovém případě zkontrolujte, že je do pole adresy zadána
správná adresa URL a poté zobrazte obrazovku Vzdáleného uživatelského rozhraní. Spuštění Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 179)
ODKAZY
Monitorování a ovládání zařízení pomocí protokolu SNMP(P. 66)
Vygenerování klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci(P. 162)
Vygenerování klíče a žádosti o podepsání certifikátu (CSR)(P. 165)
Uložení klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci(P. 168)
Konfigurace nastavení pro ověřování IEEE 802.1X(P. 170)
161
Správa stroje
Vygenerování klíče a certifikátu pro síťovou
komunikaci
3R42-03R
Pokud šifrovaná komunikace vedená prostřednictvím protokolu TLS (Transport Layer Security) vyžaduje klíč a certifikát,
je možné je pomocí zařízení vygenerovat. K přístupu k zařízení přes Vzdálené uživatelské rozhraní lze použít funkci TLS.
Pro klíč a certifikát vygenerovaný v části „Síťová komunikace“ se používají certifikáty podepsané svým držitelem.
● Chcete-li použít serverový certifikát s podpisem certifikační autority (CA), můžete s klíčem místo certifikátu
vygenerovat žádost o podepsání certifikátu (CSR). Vygenerování klíče a žádosti o podepsání certifikátu
(CSR)(P. 165)
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 187) .
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 179)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 180)
3
Vyberte možnost [Nastavení zabezpečení]
4
Klikněte na [Generuji klíč].
Obrazovka Vzdáleného
[Nastavení klíče a certifikátu].
Odstranění uloženého klíče a certifikátu
● Klikněte na tlačítko [Smazat] nacházející se napravo od klíče a certifikátu, které chcete smazat
na [OK].
klikněte
● Klíč a certifikát nelze smazat, jestliže se z nějakého důvodu aktuálně používají, např. když je zobrazen
protokol „[TLS]“ v části [Použití klíče]. V takovém případě je před smazáním nutné příslušnou funkci zakázat
nebo druhý klíč a certifikát vyměnit.
5
Vyberte možnost [Komunikace v síti] a klikněte na tlačítko [OK].
6
Zadejte nastavení pro klíč a certifikát.
162
Správa stroje
[Nastavení klíče]
[Název klíče]
Zadejte název klíče formou alfanumerických znaků. Zadejte název, který budete schopni později v
seznamu snadno nalézt.
[Algoritmus podpisu]
V rozevíracím seznamu vyberte algoritmus.
[Algoritmus klíče]
V části [RSA] nebo [ECDSA] vyberte algoritmus k vygenerování klíče a potom v rozevíracím seznamu
vyberte délku klíče. V obou případech platí, že čím delší je klíč, tím vyšší je úroveň zabezpečení. Rychlost
komunikace se však sníží.
● Pokud je v části [Algoritmus podpisu] vybrána možnost [SHA384] nebo [SHA512], jako délku klíče
nelze vybrat [512 bitů], pokud je v části [Algoritmus klíče] vybrána možnost [RSA].
[Nastavení certifikátu]
[Datum počátku platnosti (RRRR/MM/DD)]
Zadejte datum zahájení platnosti certifikátu v pořadí: rok, měsíc, den.
[Datum konce platnosti (RRRR/MM/DD)]
Zadejte datum ukončení platnosti certifikátu v pořadí: rok, měsíc, den. Nelze nastavit dřívější datum, než
je [Datum počátku platnosti (RRRR/MM/DD)].
[Země/Region]
Klikněte na přepínač [Vybrat zemi/region] a z rozevíracího seznamu vyberte zemi/oblast. Můžete také
kliknout na přepínač [Zadat internetový kód země] a zadat kód země, např. CZ pro Českou republiku.
[Stát]/[Město]
Podle potřeby zadejte umístění formou alfanumerických znaků.
[Organizace]/[Organizační jednotka]
Podle potřeby zadejte název organizace formou alfanumerických znaků.
[Běžné jméno]
Podle potřeby zadejte běžný název certifikátu formou alfanumerických znaků. Pro „běžný název“ je
často používána zkratka „CN“.
7
Klikněte na [OK].
● Vygenerování klíče a certifikátu může chvilku trvat.
163
Správa stroje
● Jakmile bude klíč a certifikát vygenerován, automaticky se uloží do zařízení.
ODKAZY
Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 160)
Uložení klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci(P. 168)
164
Správa stroje
Vygenerování klíče a žádosti o podepsání certifikátu
(CSR)
3R42-03S
Protože certifikáty vygenerované na zařízení nemají podpis CA, může při komunikaci s některými zařízeními dojít
k chybě komunikace. Aby certifikační autorita vydala certifikát s podpisem CA, musíte získat data žádosti o podepsání
certifikátu (CSR), kterou může správce vygenerovat ze Vzdáleného uživatelského rozhraní. Po vydání certifikátu ho
zaregistrujte do klíče, u kterého jste CSR vygenerovali.
Vygenerování klíče a žádosti CSR(P. 165)
Registrace certifikátu ke klíči(P. 167)
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 187) .
Vygenerování klíče a žádosti CSR
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 179)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 180)
3
Vyberte možnost [Nastavení zabezpečení]
4
Klikněte na [Generuji klíč].
Obrazovka Vzdáleného
[Nastavení klíče a certifikátu].
Odstranění uloženého klíče a certifikátu
● Klikněte na tlačítko [Smazat] nacházející se napravo od klíče a certifikátu, které chcete smazat
na [OK].
klikněte
● Klíč a certifikát nelze smazat, jestliže se z nějakého důvodu aktuálně používají, např. když je zobrazen
protokol „[TLS]“ v části [Použití klíče]. V takovém případě je před smazáním nutné příslušnou funkci zakázat
nebo klíč a certifikát vyměnit.
5
Vyberte možnost [Klíč a žádost o podepsání certifikátu (CSR)] a klikněte na tlačítko
6
Zadejte nastavení pro klíč a CSR.
[OK].
165
Správa stroje
[Nastavení klíče]
[Název klíče]
Zadejte název klíče formou alfanumerických znaků. Zadejte název, který budete schopni později v
seznamu snadno nalézt.
[Algoritmus podpisu]
V rozevíracím seznamu vyberte algoritmus.
[Algoritmus klíče]
V části [RSA] nebo [ECDSA] vyberte algoritmus k vygenerování klíče a potom v rozevíracím seznamu
vyberte délku klíče. V každém případě platí, že čím vyšší je hodnota délky klíče, tím pomalejší je
komunikace. Zabezpečení je však vyšší.
● Pokud je v části [Algoritmus podpisu] vybrána možnost [SHA384] nebo [SHA512], jako délku klíče
nelze vybrat [512 bitů], pokud je v části [Algoritmus klíče] vybrána možnost [RSA].
[Nastavení žádosti o podepsání certifikátu (CSR)]
[Země/Region]
Klikněte na přepínač [Vybrat zemi/region] a z rozevíracího seznamu vyberte zemi/oblast. Můžete také
kliknout na přepínač [Zadat internetový kód země] a zadat kód země, např. CZ pro Českou republiku.
[Stát]/[Město]
Podle potřeby zadejte umístění formou alfanumerických znaků.
[Organizace]/[Organizační jednotka]
Podle potřeby zadejte název organizace formou alfanumerických znaků.
[Běžné jméno]
Podle potřeby zadejte běžný název certifikátu formou alfanumerických znaků. Pro „běžný název“ je
často používána zkratka „CN“.
7
Klikněte na [OK].
● Vygenerování klíče a žádosti CSR může chvilku trvat.
8
Klikněte na [Uložit v souboru].
● Zobrazí se dialogové okno pro uložení souboru. Zvolte místo pro jeho uložení a klikněte na tlačítko [Uložit].
➠ Soubor žádosti CSR se uloží do počítače.
166
Správa stroje
9
Připojte uložený soubor a odešlete žádost certifikační autoritě.
Registrace certifikátu ke klíči
Klíč s vygenerovanou žádostí CSR nelze použít, dokud se v něm nezaregistruje certifikát vydaný na základě této žádosti
CSR certifikační autoritou. Jakmile certifikační autorita certifikát vystaví, uložte jej podle následujících pokynů.
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 179)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 180)
Obrazovka Vzdáleného
3
Vyberte možnost [Nastavení zabezpečení]
4
Klikněte na možnost [Název klíče] nebo [Certifikát] k uložení certifikátu.
5
Klikněte na [Uložit certifikát].
6
[Nastavení klíče a certifikátu].
Klikněte na tlačítko [Procházet], zadejte soubor, pro který chcete žádat o podepsání
certifikátu, a klikněte na tlačítko [Uložit].
ODKAZY
Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 160)
Vygenerování klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci(P. 162)
Uložení klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci(P. 168)
167
Správa stroje
Uložení klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci
3R42-03U
Můžete získat klíč a certifikát a certifikát CA od certifikačního úřadu (CA) k použití se zařízením. Získaný soubor klíče a
certifikátu a soubor certifikátu CA nainstalujte a uložte do zařízení pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní. Předem
zkontrolujte podmínky pro klíč a certifikát a pro certifikát CA, které musí zařízení splňovat ( Funkce správy(P. 324) ).
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 187) .
1
2
3
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 179)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 180)
Vyberte možnost [Nastavení zabezpečení]
[Nastavení certifikátu CA].
Obrazovka Vzdáleného
[Nastavení klíče a certifikátu] nebo
● Klikněte na možnost [Nastavení klíče a certifikátu], chcete-li nainstalovat klíč a certifikát, nebo klikněte na
možnost [Nastavení certifikátu CA], chcete-li nainstalovat certifikát CA.
4
Klikněte na [Registruji klíč a certifikát] nebo [Registrovat certifikát CA].
Odstranění uloženého klíče a certifikátu nebo certifikátu CA
● Klikněte na tlačítko [Smazat] nacházející se vpravo od klíče a certifikátu nebo certifikátu CA, který chcete
smazat klikněte na tlačítko [OK]. Předinstalované certifikáty nelze smazat.
● Klíč a certifikát nelze smazat, jestliže se z nějakého důvodu aktuálně používají, např. když je zobrazen
protokol „[TLS]“ v části [Použití klíče]. V takovém případě je před smazáním nutné příslušnou funkci zakázat
nebo klíč a certifikát vyměnit.
Zakázání nebo povolení předinstalovaných certifikátů CA
● Klikněte na tlačítko [Blokovat] nacházející se vpravo od předinstalovaného certifikátu CA, který chcete
zakázat. Budete-li chtít certifikát znovu povolit, klikněte na tlačítko [Umožnit] nacházející se vpravo od
certifikátu.
5
Klikněte na [Instaluji].
168
Správa stroje
Odstranění souboru klíče a certifikátu nebo souboru certifikátu CA
● Klikněte na tlačítko [Smazat] napravo od souboru, který chcete odstranit
6
klikněte na tlačítko [OK].
Klikněte na [Procházet], zadejte soubor, který se má nainstalovat, a klikněte na
[Spustit instalaci].
➠ Soubor klíče a certifikátu nebo soubor certifikátu CA se do zařízení instaluje z počítače.
7
Uložte klíč a certifikát nebo certifikát CA.
Uložení klíče a certifikátu
1
Klikněte na [Uložit] nacházející se vpravo od klíče a certifikátu, které chcete uložit.
2
Zadejte název klíče a heslo.
[Název klíče]
Formou alfanumerických znaků zadejte název klíče, který chcete uložit.
[Heslo]
Formou alfanumerických znaků zadejte heslo soukromého klíče nastaveného pro soubor, který chcete
uložit.
3
Klikněte na [OK].
Uložení certifikátu CA
Klikněte na tlačítko [Uložit] nacházející se vpravo od souboru certifikátu CA, který chcete uložit.
ODKAZY
Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 160)
Vygenerování klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci(P. 162)
Konfigurace nastavení pro ověřování IEEE 802.1X(P. 170)
169
Správa stroje
Konfigurace nastavení pro ověřování IEEE 802.1X
3R42-03W
Zařízení se může k síti 802.1X připojit jako klientské zařízení. Typická síť 802.1X sestává se serveru RADIUS (ověřovací
server), přepínače LAN (ověřovatel) a klientského zařízení se softwarem umožňujícím ověření (žádající porty). Pokud se
zařízení pokusí připojit k síti 802.1X, musí projít procesem ověření uživatele, který prokáže, zda se o připojení pokouší
autorizovaný uživatel. Informace o ověření je odeslána ke kontrole na server RADIUS, který na základě výsledku
ověření buď povolí, nebo odmítne komunikaci se sítí. Pokud se ověření nezdaří, přepínač LAN (nebo přístupový bod)
zablokuje přístup z vnější sítě.
Způsob ověřování IEEE 802.1X
Z následujících možností vyberte metodu ověřování. Pokud je to nutné, pak před konfigurací ověřování IEEE
802.1X nainstalujte nebo uložte klíč a certifikát nebo certifikát CA vydaný certifikační autoritou ( Uložení klíče
a certifikátu pro síťovou komunikaci(P. 168) ).
TLS
Zařízení a ověřovací server se navzájem ověří tím, že si vzájemně ověří své certifikáty. Pro ověření klienta (při
ověřování zařízení) je vyžadován klíč a certifikát vydaný certifikační autoritou (CA). Pro ověření serveru je
možné kromě certifikátu CA předinstalovaného v zařízení použít ještě certifikát CA, který lze nainstalovat
prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní.
TTLS
Tato metoda ověřování využívá k ověření klienta uživatelské jméno a heslo a k ověření serveru CA certifikát.
Jako interní protokol je možné vybrat protokol MSCHAPv2 nebo PAP. Metodu TTLS lze použít zároveň s
metodou PEAP. Před konfigurací této metody ověřování povolte funkci TLS pro Vzdálené uživatelské rozhraní
( Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 160) ).
PEAP
Požadovaná nastavení se téměř shodují s nastaveními pro metodu TTLS. Protokol MSCHAPv2 je používán jako
interní protokol. Před konfigurací této metody ověřování povolte funkci TLS pro Vzdálené uživatelské rozhraní
( Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 160) ).
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 187) .
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 179)
170
Správa stroje
2
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
3
Vyberte možnost [Nastavení sítě]
4
Klikněte na [Editovat].
5
Zaškrtněte políčko [Použít IEEE 802.1X] a zadejte přihlašovací jméno do textového
Obrazovka Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 180)
[Nastavení IEEE 802.1X].
pole [Přihlašovací jméno].
[Použít IEEE 802.1X]
Zaškrtnutím políčka povolte ověřování IEEE 802.1X.
[Přihlašovací jméno]
Formou alfanumerických znaků zadejte jméno (identitu EAP), které bude použito k identifikaci uživatele.
6
Nakonfigurujte požadovaných nastavení podle zadaného způsobu ověřování.
171
Správa stroje
Nastavení TLS
1
Zaškrtněte políčko [Použít TLS] a klikněte na [Klíč a certifikát].
● Nelze používat TLS s TTLS nebo PEAP.
2
Klikněte na tlačítko [Uložit výchozí klíč] nacházející se vpravo od klíče a certifikátu, který chcete použít pro
ověřování klienta.
Zobrazení podrobností o certifikátu
● Máte možnost zkontrolovat podrobné informace o certifikátu nebo můžete certifikát ověřit kliknutím
na příslušný textový odkaz pod možností [Název klíče] nebo na ikonu certifikátu.
Nastavení TTLS/PEAP
1
Zaškrtněte políčko [Použít TTLS] nebo [Použít PEAP].
Interní protokol pro ověřování TTLS
● Můžete zvolit MSCHAPv2 nebo PAP.
2
Klikněte na [Změna uživatelského jména/hesla].
● Chcete-li zadat jiné uživatelské jméno, než je přihlašovací jméno, zrušte zaškrtnutí políčka [Použít
přihlašovací jméno jako uživatelské jméno]. Políčko zaškrtněte, chcete-li použít přihlašovací jméno jako
uživatelské jméno.
3
Nastavte uživatelské jméno a heslo.
[Uživatelské jméno]
Formou alfanumerických znaků zadejte uživatelské jméno.
[Změnit heslo]
Chcete-li nastavit či změnit heslo, zaškrtněte políčko a formou alfanumerických znaků zadejte nové heslo
do textových polí [Heslo] a [Potvrdit].
4
Klikněte na [OK].
172
Správa stroje
7
Klikněte na [OK].
8
Restartujte stroj.
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a opět jej zapněte.
Použití ovládacího panelu
● Pomocí možnost <Nabídka> na obrazovce Domů také můžete povolit nebo zakázat ověřování IEEE 802.1X.
<Nastavení IEEE 802.1X>(P. 206)
ODKAZY
Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 160)
173
Správa stroje
Omezení funkcí zařízení
3R42-03X
Některé z funkcí zařízení jsou používány jen zřídka nebo je u některých vyšší riziko nesprávného použití. Z
bezpečnostních důvodů je možné v zařízení nastavit omezení těchto funkcí buď jejich částečným, nebo úplným
zakázáním.
Omezení funkcí USB
Připojení USB umožňuje snadné připojení periferních zařízení, ale může způsobit bezpečnostní riziko, například
úniku informací. Připojení k počítači pomocí USB můžete omezit. Omezení funkcí USB(P. 175)
Zákaz komunikace HTTP
Když neprovádíte operace přes síť, například když zařízení používáte přes připojení USB, můžete komunikaci
HTTP zakázat, a zabránit tak útoku přes port HTTP. Zákaz komunikace HTTP(P. 176)
Zákaz vzdálené správy
Když nepoužíváte Vzdálené uživatelské rozhraní, můžete zakázat příslušné funkce, a zabránit tak
neoprávněnému vzdálenému použití přes toto rozhraní. Deaktivace Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 177)
174
Správa stroje
Omezení funkcí USB
3R42-03Y
Rozhraní USB představuje pohodlný způsob, jak připojit periferní zařízení a ukládat nebo přemísťovat data. Pokud však
není rozhraní USB řádně zabezpečeno, může být cestou k úniku informací. V této části je popsán postup, jak omezit
připojení přes port USB stroje.
Omezení připojení k počítači pomocí kabelu USB(P. 175)
Omezení připojení k počítači pomocí kabelu USB
Port USB používaný k připojení zařízení k počítači lze zakázat. Pokud je tento port zakázán, zařízení nemůže
komunikovat s počítačem pomocí kabelu USB.
<Nabídka>
stroj
<Nastavení správy systému>
175
<Použít jako zařízení USB>
<Vypnuto>
Restartujte
Správa stroje
Zákaz komunikace HTTP
3R42-040
Protokol HTTP se používá při komunikaci přes síť, například pokud přistupujete k zařízení prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní. Pokud používáte připojení přes rozhraní USB nebo z jiného důvodu protokol HTTP nevyužíváte,
můžete komunikaci HTTP zakázat, a tím blokovat škodlivé útoky třetích stran, které mohou být vedeny přes nevyužité
porty HTTP.
● Zákazem protokolu HTTP dojde k zákazu některých síťových funkcí, například Vzdáleného uživatelského
rozhraní, tisku WSD a tisku pomocí služby Google Cloud Print.
<Nabídka>
<Nastavení sítě>
<Nastavení TCP/IP>
ODKAZY
Konfigurace tiskových protokolů a funkcí WSD(P. 49)
Použití služby Google Cloud Print(P. 138)
Změna čísel portů(P. 157)
Správa zařízení z počítače (Vzdálené uživatelské rozhraní)(P. 178)
176
<Použít HTTP>
<Vypnuto>
<Ano>
Správa stroje
Deaktivace Vzdáleného uživatelského rozhraní
3R42-041
Vzdálené uživatelské rozhraní je užitečným nástrojem, který umožňuje zadat nastavení zařízení z počítače
prostřednictvím webového prohlížeče. Zařízení i počítač musí být propojené prostřednictvím sítě, aby bylo možné
Vzdálené uživatelské rozhraní použít. Pokud je zařízení připojeno k počítači prostřednictvím rozhraní USB nebo pokud
Vzdálené uživatelské rozhraní nepotřebujete používat, můžete toto rozhraní zakázat, a tím snížit riziko, že by vaše
zařízení ovládali na dálku prostřednictvím sítě třetí strany se škodlivými úmysly.
<Nabídka> <Nastavení správy systému>
<Vypnuto>
<Nastavení vzdáleného UR>
ODKAZY
Zákaz komunikace HTTP(P. 176)
Správa zařízení z počítače (Vzdálené uživatelské rozhraní)(P. 178)
177
<Použít vzdálené UR>
Správa stroje
Správa zařízení z počítače (Vzdálené uživatelské
rozhraní)
3R42-042
Pomocí webového prohlížeče lze vzdáleně ovládat zařízení a kontrolovat jeho stav nebo dokumenty, které čekají na
vytištění. Můžete také zadat různá nastavení. Správa systému je tak mnohem jednodušší, protože vše potřebné můžete
udělat přímo od svého pracovního stolu. Další informace o požadavcích systému pro Vzdálené uživatelské rozhraní
naleznete v části Systémové prostředí(P. 325) .
Funkce Vzdáleného uživatelského rozhraní
Kontrola stavu a výpisů(P. 182)
Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 187)
Základy Vzdáleného uživatelského rozhraní
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 179)
178
Správa stroje
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní
3R42-043
Chcete-li zařízení vzdáleně ovládat, je třeba do webového prohlížeče zadat IP adresu zařízení a spustit Vzdálené
uživatelské rozhraní. IP adresu nastavenou pro zařízení si předem zkontrolujte ( Zobrazení nastavení sítě(P. 45) ). V
případě jakýchkoli dotazů kontaktujte správce sítě.
1
Spusťte internetový prohlížeč.
2
Do pole adresy zadejte „http://<IP adresa zařízení>/“ a stiskněte klávesu [ENTER].
● Chcete-li použít adresu IPv6, dejte adresu IPv6 do závorek (příklad: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Pokud se zobrazí upozornění zabezpečení
● Upozornění zabezpečení se může zobrazit v případě, že je komunikace Vzdáleného uživatelského rozhraní
šifrovaná ( Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 160) ). Jsou-li nastavení certifikátu či TLS
bez chyb, pokračujte v procházení na webu.
3
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní.
Pokud není nastaven kód PIN správce systému
Vyberte možnost [Režim správce systému] nebo [Režim obecného uživatele].
[Režim správce systému]
Prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní můžete provádět všechny operace a nastavení.
[Režim obecného uživatele]
Můžete zkontrolovat stav dokumentů či zařízení a také změnit některé nastavení. Chcete-li ověřit, zda je
některý váš dokument v tiskové frontě, nebo zrušit tisk některého svého dokumentu v tiskové frontě, zadejte
uživatelské jméno do pole [Uživatelské jméno]. Uživatelské jméno se nastaví automaticky pro tisk dokumentů
na základě údajů, jako je název počítače nebo přihlašovací jméno k počítači.
[Přístupový PIN vzdáleného UR]
Je-li PIN nastaven [Přístupový PIN vzdáleného UR], zadejte jej.
uživatelského rozhraní(P. 147)
Nastavení kódu PIN Vzdáleného
Pokud je nastaven kód PIN správce systému
Zadejte příslušný kód PIN do možnosti [PIN správce systému] a přihlaste se do režimu správce systému.
Nastavení kódu PIN správce systému(P. 145)
179
Správa stroje
4
Klikněte na [Přihlásit].
➠ Zobrazí se stránka portálu (hlavní stránka).
Obrazovka Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 180)
Obrazovka Vzdáleného uživatelského rozhraní
Když se přihlásíte do Vzdáleného uživatelského rozhraní, objeví se následující stránka portálu. V této části jsou popsány
položky zobrazené na stránce portálu a základní operace.
[Základní informace o zařízení]
Zobrazí aktuální stav zařízení a chybové zprávy. Pokud došlo k výskytu chyby, zobrazí se také odkaz na
stránku s informacemi o chybě.
[Informace o spotřebním materiálu]
Zobrazuje informace o spotřebním materiálu.
[Odkazy podpory]
Zobrazí odkaz na technickou podporu, který je zadán v položce [Informace o zařízení] v nabídce [Správa
systému].
Ikona aktualizace
Aktualizuje právě zobrazenou stránku.
180
Správa stroje
[Odhlásit]
S pomocí této volby se provede odhlášení ze Vzdáleného uživatelského rozhraní. Zobrazí se přihlašovací
obrazovka.
[Poslat správci systému]
Zobrazí se okno pro vytvoření e-mailu správci systému zadanému v poli [Informace správce systému] v části
[Správa systému].
[Monitor stavu/Zrušit]
Zobrazí se stránka [Monitor stavu/Zrušit]. U čekajících dokumentů můžete zkontrolovat stav nebo historii
nebo zrušit zpracování.
[Nastavení/Uložení]
Zobrazí se stránka [Nastavení/Uložení]. Pokud jste přihlášeni v režimu správce systému, můžete měnit
nastavení položek a ukládat nebo načítat registrovaná data. Nastavení možností nabídky
prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 187)
181
Správa stroje
Kontrola stavu a výpisů
3R42-044
Kontrola aktuálního stavu tištěných dokumentů(P. 182)
Kontrola historie dokumentů(P. 183)
Kontrola informací o chybách(P. 183)
Kontrola spotřebního materiálu(P. 183)
Kontrola specifikací zařízení(P. 184)
Kontrola informací správce systému(P. 184)
Kontrola celkového počtu výtisků(P. 185)
Kontrola historie kazety(P. 185)
Kontrola ekologických informací(P. 185)
● Název souboru dokument se nemusí zobrazit kompletně. K názvu souboru může být přidán název aplikace
pro tisk.
Kontrola aktuálního stavu tištěných dokumentů
Je zobrazen seznam právě tištěných dokumentů a dokumentů čekajících na tisk.
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 179) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Stav úlohy]
● Kliknutím na [Zrušit] můžete odstranit úlohu pro daný dokument.
● Pokud se přihlásíte v režimu správce systému, budou v seznamu uvedeny všechny právě tištěné
dokumenty i dokumenty čekající na tisk.
● Pokud se pomocí svého uživatelského jména přihlásíte v režimu pro běžné uživatele, zobrazí se vaše
uživatelské jméno pouze na dokumentech, které jste vytiskli.
● U pozastavených kliknutím na tlačítko [Číslo úlohy] zobrazíte podrobné informace. Můžete
zkontrolovat uživatelské jméno a počet stránek vytištěného dokumentu.
182
Správa stroje
Kontrola historie dokumentů
Zobrazí se historie tisku.
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 179) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Výpis úloh]
Kontrola informací o chybách
Tato stránka se zobrazí, pokud poté, co došlo k chybě, kliknete na stránce portálu (hlavní stránka) na zprávu pod
položkou [Chybová informace]. Obrazovka Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 180)
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 179) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Chybová informace]
Kontrola spotřebního materiálu
Jsou zobrazeny informace o spotřebním materiálu jako modelové číslo kazety. Tuto stránku můžete zobrazit také
kliknutím na tlačítko [Ověřte podrobnosti o spotřebním materiálu] na stránce portálu (hlavní stránka) ( Obrazovka
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 180) ).
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 179) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Spotřební materiál]
183
Správa stroje
Kontrola specifikací zařízení
Zobrazí se maximální rychlost tisku.
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 179) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Funkce zařízení]
Kontrola informací správce systému
Zobrazí se informace o zařízení a správci systému. Tyto informace jsou nastaveny na stránce [Správa systému] v
položce [Nastavení/Uložení].
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 179) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Informace o zařízení]
184
Správa stroje
Kontrola celkového počtu výtisků
Zobrazí se celkový počet stránek, které byly vytištěny.
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 179) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Kontrola počitadla]
Kontrola historie kazety
Můžete zkontrolovat protokoly o použití tonerové kazety nebo kazety válce. Zobrazení lze změnit na tonerovou kazetu
nebo kazetu válce.
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 179) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Protokol kazety]
Kontrola ekologických informací
Můžete zkontrolovat údaje jako počet výtisků za měsíc a množství spotřebované energie.
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 179) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Eko informace]
185
Správa stroje
ODKAZY
Obrazovka Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 180)
186
Správa stroje
Nastavení možností nabídky prostřednictvím
Vzdáleného uživatelského rozhraní
3R42-045
Prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní můžete změnit různá nastavení zařízení. Většinu nastavení je
možné zadat i prostřednictvím zařízení, existuje však několik nastavení, která lze zadat pouze prostřednictvím
Vzdáleného uživatelského rozhraní. V této části je popsán základní postup, jak změnit nastavení zařízení pomocí
Vzdáleného uživatelského rozhraní.
● Některá nastavení můžete změnit pouze v případě, že jste přihlášeni v režimu správce systému.
● Některá nastavení mohou vyžadovat operace odlišné od operací zde popsaných.
1
Spusťte funkci Vzdálené uživatelské rozhraní.
Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 179)
2
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
3
V nabídce na levé straně obrazovky klikněte na nastavení, které chcete
4
Podle potřeby kliknutím na odkaz zobrazte požadovanou stránku.
Obrazovka Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 180)
nakonfigurovat.
187
Správa stroje
5
Klikněte na [Editovat].
6
Zadejte požadovaná nastavení.
7
Klikněte na [OK].
188
Správa stroje
8
Je-li to nutné, restartujte zařízení.
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a opět jej zapněte.
● Chcete-li zkontrolovat, zda je nutné zařízení restartovat, přečtěte si zprávu na obrazovce pro úpravy.
189
Správa stroje
Aktualizace firmwaru
3R42-046
V případě firmwaru zvolte způsob aktualizace podle toho, co je v zařízení nainstalované. Aktualizaci lze provádět
dvěma způsoby: buď přejít na nejnovější verzi firmwaru na Internetu ze zařízení a provést aktualizaci, pokud v zařízení
není nainstalovaná nejnovější verze, nebo přejít na nejnovější verzi firmwaru na Internetu z počítače a provést
aktualizaci z počítače, pokud v zařízení není nainstalovaná nejnovější verze. V prostředí, kde nelze vytvořit připojení k
Internetu pomocí bezdrátové sítě LAN, zajistěte připojení pomocí kabelové sítě LAN nebo USB a proveďte aktualizaci z
počítače.
Podmínka instalace stroje
Jak nainstalovat aktualizaci
Připojení bezdrátové sítě LAN
Aktualizace přes Internet(P. 190)
Připojení kabelové sítě LAN
Aktualizace přes Internet(P. 190)
Aktualizace z počítače(P. 191)
Připojení USB
Aktualizace z počítače(P. 191)
● Aktualizaci firmwaru nelze provádět v prostředí IPv6. Navažte připojení znovu pomocí funkce USB a proveďte
aktualizaci z počítače.
Kontrola verze firmwaru
● Verzi firmwaru můžete zkontrolovat z ovládacího panelu zařízení. Po dokončení aktualizaci firmwaru
zkontrolujte, zda se aktualizace provedla správně. Kontrola verze firmwaru(P. 191)
Aktualizace přes Internet
Pro aktualizaci firmwaru na nejnovější verzi můžete získat přístup na server Canon ze zařízení.
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte možnost <Nastavení správy systému>.
Obrazovka Domů(P. 88)
● Pokud se zobrazí obrazovka pro zadání kódu PIN, zadejte správný kód PIN.
systému(P. 145)
3
Vyberte možnost <Aktualizovat firmware>.
4
Vyberte možnost <Prostřednictvím internetu>.
➠ Je provedena kontrola existence nejnovějšího firmwaru.
190
Nastavení kódu PIN správce
Správa stroje
● Pokud se zobrazí zpráva <Toto je nejnovější verze firmwaru.>, není nutné firmware aktualizovat.
5
Zkontrolujte zprávu a vyberte možnost <Ano>.
6
Pokud se otevře licenční obrazovka, stiskněte tlačítko
7
Vyberte možnost <OK>.
.
➠ Po dokončení aktualizace firmwaru se zařízení automaticky restartuje.
● Během restartování zařízení nevypínejte.
Aktualizace z počítače
Po stažení nejnovější verze firmwaru z webových stránek Canon aktualizujte firmware z počítače pomocí softwarového
nástroje „User Support Tool“. Postup aktualizace firmwaru z počítače najdete v příručce „User Support Tool Operation
Guide (Příručka k používání nástroje User Support Tool)“ dodané s firmwarem.
Uveďte zařízení do stavu čekání na aktualizaci firmwaru
<Nabídka> <Nastavení správy systému>
PC> <Ano>
<Aktualizovat firmware>
<Prostřednictvím
Kontrola verze firmwaru
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte možnost <Nastavení správy systému>.
Obrazovka Domů(P. 88)
● Pokud se zobrazí obrazovka pro zadání kódu PIN, zadejte správný kód PIN.
systému(P. 145)
3
Vyberte možnost <Aktualizovat firmware>.
4
Vyberte možnost <Informace o verzi>.
➠ Zobrazí se aktuální verze firmwaru.
191
Nastavení kódu PIN správce
Správa stroje
192
Správa stroje
Inicializace nastavení
3R42-047
Můžete obnovit následující nastavení:
Inicializace počitadla eko hlášení(P. 193)
Inicializace nabídky(P. 193)
Inicializace klíče a certifikátu(P. 193)
Inicializace všech dat / nastavení(P. 194)
Inicializace počitadla eko hlášení
Nastavení počitadla eko hlášení je možné obnovit na výchozí tovární hodnoty.
<Nabídka>
<Nastavení správy systému>
<Inicializace počítadla eko hlášení>
<Ano>
Inicializace nabídky
Můžete obnovit nastavení zařízení ( Nastavení seznamu nabídky(P. 196) ). V závislosti na vybraných nastaveních
může být nutné po inicializaci restartovat zařízení.
<Nabídka> <Nastavení správy systému> <Inicializovat nabídku>
chcete inicializovat <Ano> V případě potřeby stroj restartujte
Vyberte položku, kterou
● Můžete obnovit pouze nastavení pro <Nastavení sítě>.
<Nabídka>
<Nastavení sítě>
<Inicializovat nastavení sítě>
<Ano>
Restartujte stroj
Inicializace klíče a certifikátu
Můžete obnovit nastavení klíče a certifikátu a certifikátu CA. Uvědomte si, že všechny klíče a certifikáty i certifikáty CA,
které jsou uloženy v zařízení, a všechny certifikáty (kromě předinstalovaných klíčů a certifikátů CA), budou při
inicializaci odstraněny.
193
Správa stroje
● Po inicializaci nebudou dostupné funkce, které vyžadují klíč a certifikát, například komunikace šifrovaná
pomocí TLS. Pokud budete chtít tyto funkce používat, znovu nakonfigurujte nastavení klíče a certifikátu a
aktivujte příslušné funkce.
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní s oprávněními správce ( Spuštění
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 179) ) [Nastavení/Uložení] [Inicializovat informace
nastavení] [Inicializovat klíč a certifikát] [Inicializovat] [OK]
Inicializace všech dat / nastavení
Všechna data a nastavení zařízení včetně protokolů se budou moci vrátit na výchozí tovární hodnoty. Zabráníte tak
úniku citlivých dat po výměně nebo likvidaci zařízení. Po dokončení inicializace se zařízení automaticky restartuje.
● Před inicializací se přesvědčte, že neprobíhá zpracování dokumentů a že žádné dokumenty na zpracování
nečekají. Tyto dokumenty budou odstraněny po provedení inicializace.
● Aby bylo možné použít zařízení po inicializaci, je nutné znovu nakonfigurovat veškerá nastavení.
<Nabídka>
<Ano>
<Nastavení správy systému>
ODKAZY
Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 160)
194
<Inicializovat všechna data/nastavení>
<Ano>
Nastavení seznamu nabídky
Nastavení seznamu nabídky
Nastavení seznamu nabídky ................................................................................................................... 196
<Přímé připojení> .............................................................................................................................................. 197
<Nastavení sítě> ................................................................................................................................................ 198
<Tisknout hlášení> ............................................................................................................................................ 207
<Možnosti> ......................................................................................................................................................... 208
<Nastavení časovače> ....................................................................................................................................... 212
<Běžná nastavení> ............................................................................................................................................ 216
<Nastavení tiskárny> ........................................................................................................................................ 218
<Nastavení papíru pro mobilní tisk> ................................................................................................................ 228
<Nastavení/Údržba> ......................................................................................................................................... 229
<Nastavení správy systému> ............................................................................................................................ 234
195
Nastavení seznamu nabídky
Nastavení seznamu nabídky
3R42-048
Zařízení lze přizpůsobit podle prostředí a potřeb konfigurací nastavení popsaných v této kapitole. Chcete-li zahájit
konfiguraci, vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů ( Obrazovka Domů(P. 88) ). Tato část popisuje, co
dokáže nakonfigurovat každá položka v nabídce nastavení.
● Nabídku nastavení můžete vytisknout ve formě seznamu a zkontrolovat aktuální nastavení:
nastavení(P. 258)
196
Tisk seznamů
Nastavení seznamu nabídky
<Přímé připojení>
3R42-049
Vytvořte přímé připojení a mezi zařízením a mobilním zařízením. Přímé připojení (Režim přístupového bodu)
(P. 126)
Nastavení přímého připojení lze zadat z nabídky <Nastavení přímého připojení>(P. 199) .
197
Nastavení seznamu nabídky
<Nastavení sítě>
3R42-04A
Všechna nastavení týkající se sítě jsou uvedena s popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
<Vybraná kabelová/bezdrátová síť LAN>(P. 198)
<Nastavení bezdrátové sítě LAN>(P. 198)
<Nastavení přímého připojení>(P. 199)
<Snadné připojení prostřednictvím PC>(P. 200)
<Nastavení TCP/IP>(P. 201)
<Nastavení SNMP>(P. 205)
<Nastavení vyčleněného portu>(P. 205)
<Doba čekání na připojení při spuštění>(P. 206)
<Nastavení ovladače Ethernetu>(P. 206)
<Nastavení IEEE 802.1X>(P. 206)
<Inicializovat nastavení sítě>(P. 206)
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená hvězdičkou (*) nemusí být zobrazena v závislosti na používaném modelu nebo dalších
položkách nastavení.
<Vybraná kabelová/bezdrátová síť LAN>
Při přepnutí zařízení z bezdrátové sítě LAN na kabelovou síť LAN budete muset zadat nastavení. Naopak při přepínání
zařízení z kabelové na bezdrátovou síť LAN není třeba tato nastavení zadávat (můžete přepnout pomocí následujícího
<Nastavení bezdrátové sítě LAN>). Výběr kabelové nebo bezdrátové sítě LAN(P. 24)
<Kabelová síť LAN>
<Bezdrátová síť LAN>
<Nastavení bezdrátové sítě LAN>
Zadejte nastavení připojení zařízení k bezdrátové síti LAN. Můžete také zobrazit aktuální nastavení nebo zadat
nastavení úspory energie.
<Nastavení SSID>
Vyberte, pokud chcete bezdrátové připojení konfigurovat zadáním údajů, včetně identifikátoru SSID nebo
síťového klíče, ručně pomocí ovládacího panelu.
<Vybrat přístup. bod>
Automaticky se vyhledají směrovače bezdrátové sítě LAN, které mají k zařízení přístup, takže lze provést výběr
ze seznamu. Je třeba ručně zadat síťový klíč, například klíč WEP nebo PSK. Nastavení připojení výběrem
bezdrátového směrovače(P. 32)
<Zadejte ručně>
Vyberte, pokud chcete bezdrátové připojení konfigurovat ručně zadáním identifikátoru SSID. Použijete-li tuto
metodu, můžete podrobně zadat nastavení ověřování a šifrování. Vytvoření připojení zadáním
podrobných nastavení(P. 34)
198
Nastavení seznamu nabídky
<Nastavení zabezpečení>
<Žádné>
<WEP>
<Otevřený systém>
Klíč WEP 1 až 4
<Sdílený klíč>
Klíč WEP 1 až 4
<WPA/WPA2-PSK>
<Auto>
<AES-CCMP>
<Režim tl. odeslání WPS>
Vyberte, pokud chcete bezdrátové připojení automaticky konfigurovat pomocí tlačítka na bezdrátovém
směrovači WPS. Nastavení připojení pomocí funkce WPS v režimu Push Button(P. 28)
<Režim kódu PIN WPS>
Vyberte, pokud chcete bezdrátové připojení konfigurovat zadáním kódu PIN bezdrátového směrovače WPS.
Nastavení připojení pomocí funkce WPS v režimu kódu PIN(P. 30)
<Režim úspory energie>
Zvolte, zda má zařízení přejít do úsporného režimu na základě signálů vyslaných z bezdrátového směrovače.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka> <Nastavení sítě> <Nastavení bezdrátové sítě LAN> Přečtěte si zobrazenou
zprávu <OK> <Režim úspory energie> Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Informace o bezdrátové síti LAN>
Vyberte, pokud chcete zobrazit aktuální nastavení bezdrátové sítě LAN.
Zobrazení nastavení sítě(P. 45)
<Adresa MAC>
<Stav bezdrátové sítě LAN>
<Nejnovější chybové info.>
<Kanál>
<Nastavení SSID>
<Nastavení zabezpečení>
<Režim úspory energie>
<Nastavení přímého připojení>
Nastavte, zda se má zařízení připojit přímo. Povolením této funkce se zařízení může připojit přímo i v prostředí, kde
není přístupový bod ani směrovač bezdrátové sítě LAN. Přímé připojení (Režim přístupového bodu)(P. 126)
<Použít přímé připojení>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
199
Nastavení seznamu nabídky
<Čas do ukončení přímého připojení>
Zadejte čas, kdy se má zařízení automaticky odpojit po navázání přímého připojení.
0 (Neukončovat relaci automaticky)
1 až 10 až 60 (min)
<Nabídka>
<Nastavení sítě>
připojení>
Zadejte čas
<Nastavení přímého připojení>
<Čas do ukončení přímého
<Nastavení režimu přístupového bodu>
Nakonfigurujte arbitrárně hodnotu pro identifikátor SSID/síťový klíč. Pokud chcete k zařízení současně připojit
více mobilních zařízení, musíte arbitrárně nakonfigurovat identifikátor SSID i síťový klíč.
<Použít vlastní SSID>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<SSID>
<Použít vlastní síťový klíč>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Síťový klíč>
<Nabídka> <Nastavení sítě> <Nastavení přímého připojení> <Nastavení režimu přístupového
bodu> <Použít vlastní SSID>/<Použít vlastní síťový klíč> <Zapnuto> Zadejte identifikátor
SSID/síťový klíč <Použít>
<Nastavení adresy IP pro přímé připojení>
Zadejte IP adresu pro použití přímého připojení.
<Nabídka>
připojení>
<Nastavení sítě>
Zadejte IP adresu
<Nastavení přímého připojení>
<Použít>
<Nastavení adresy IP pro přímé
<Snadné připojení prostřednictvím PC>
Spusťte snadné připojení přes počítač (režim nastavení bez kabelů). To umožňuje použít nástroj Canon Laser NW
Device Setup Utility na počítači k nakonfigurování síťových nastavení.
200
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka>
<Nastavení sítě>
<Snadné připojení prostřednictvím PC>
Zahajte připojování
● Nástroj „Canon Laser NW Device Setup Utility“ je k dispozici na webu společnosti Canon (http://
www.canon.com/).
<Nastavení TCP/IP>
Zadejte nastavení týkající se používání zařízení v síti TCP/IP, například nastavení IP adresy.
<Nastavení IPv4>
Zadejte nastavení týkající se používání zařízení v síti IPv4.
<Nastavení adresy IP>
Nakonfigurujte IP adresu používanou k identifikaci zařízení, například počítačů a tiskáren, v síti TCP/IP.
Nastavení adresy IPv4(P. 39)
<Automaticky získat>
<Vybrat protokol>
<Vypnuto>
<DHCP>
<BOOTP>
<RARP>
<Automatická adresa IP>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Ručně získat>
<Adresa IP>: 0.0.0.0
<Maska podsítě>: 0.0.0.0
<Adresa brány>: 0.0.0.0
<Kontrola nastavení>
<Automaticky získat>*
<Adresa IP>
<Maska podsítě>
<Adresa brány>
<Příkaz PING>
Vyberte, pokud chcete zkontrolovat, zda je zařízení připojeno prostřednictvím sítě k počítači.
připojení(P. 40)
Test síťového
<Nastavení DNS>
Zadejte nastavení služby DNS (Domain Name System), která zajišťuje název hostitele pro rozpoznávání IP
adres. Konfigurace služby DNS(P. 62)
<Nastavení serveru DNS>
201
Nastavení seznamu nabídky
<Primární server DNS>: 0.0.0.0
<Sekundární server DNS>: 0.0.0.0
<Nastavení jména hostitele/domény DNS>
<Jméno hostitele>
<Jméno domény>
<Nastavení dynamické aktual. DNS>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Interv. dyn. akt. DNS>
0 až 24
až 48 (h)
<Nastavení volby DHCP>
Pokud je povolen protokol DHCP, pomocí tohoto nastavení můžete určit, zda se mají používat volitelné funkce
DHCP k získání názvu hostitele a k používání funkce dynamické aktualizace. Konfigurace služby
DNS(P. 62)
<Získat jméno hostitele>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Dynamická aktualizace DNS>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nastavení IPv6>
Zadejte nastavení týkající se používání zařízení v síti IPv6.
<Použít IPv6>
Povolte nebo zakažte funkci IPv6 na zařízení. Můžete také zobrazit aktuální nastavení.
IPv6(P. 42)
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Kontrola nastavení>
<Lokální linková adresa>
<Délka prefixu>
<Nastavení bezstavové adresy>
Povolte nebo zakažte bezstavové adresy.
Nastavení adres IPv6(P. 42)
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Kontrola nastavení>
<Bezstavová adresa>
<Délka prefixu>
202
Nastavení adres
Nastavení seznamu nabídky
<Použít DHCPv6>
Povolte nebo zakažte stavovou adresu získávanou prostřednictvím funkce DHCPv6.
IPv6(P. 42)
Nastavení adres
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Kontrola nastavení>
<Stavová adresa>
<Délka prefixu>
<Nastavení DNS>
Zadejte nastavení služby DNS (Domain Name System), která zajišťuje název hostitele pro rozpoznávání IP
adres. Konfigurace služby DNS(P. 62)
<Nastavení jména hostitele/domény DNS>
<Použ. IPv4 host./dom.>
<Vypnuto>
<Jméno hostitele>
<Jméno domény>
<Zapnuto>
<Nastavení dynamické aktual. DNS>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Uložit ruční adresu>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Uložit stavovou adresu>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Uložit bezstavovou adresu>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Interval dynamické aktualizace DNS>
0 až 24
až 48 (h)
<Nastavení tisku LPD>
Povolte nebo zakažte tiskový protokol LPD, který lze použít na jakékoli hardwarové platformě nebo operačním
systému.
Konfigurace tiskových protokolů a funkcí WSD(P. 49)
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nastavení tisku RAW>
Povolte nebo zakažte RAW, tiskový protokol specifický pro systém Windows.
protokolů a funkcí WSD(P. 49)
<Vypnuto>
<Zapnuto>
203
Konfigurace tiskových
Nastavení seznamu nabídky
<Nastavení WSD>
Povolte nebo zakažte automatické procházení a získávání informací pro tiskárnu pomocí protokolu WSD.
Konfigurace tiskových protokolů a funkcí WSD(P. 49)
<Nastavení tisku WSD>
<Použít tisk WSD>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Použít procházení WSD>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Použít Multicast Discovery>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Použít HTTP>
Povolte nebo zakažte protokol HTTP, který je nutný ke komunikaci s počítačem, například při používání
Vzdáleného uživatelského rozhraní, tisku WSD nebo tisku pomocí služby Google Cloud Print. Zákaz
komunikace HTTP(P. 176)
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nastavení čísla portu>
Podle síťového prostředí změňte čísla portů pro protokoly.
<LPD>
1 až 515
Změna čísel portů(P. 157)
až 65535
<RAW>
1 až 9100
až 65535
<WSD Multicast Discovery>
1 až 3702 až 65535
<HTTP>
1 až 80
<SNMP>
1 až 161
až 65535
až 65535
<Velikost MTU>
Vyberte maximální velikost paketů přijímaných strojem.
<1300>
<1400>
<1500>
204
Změna jednotky MTU(P. 60)
Nastavení seznamu nabídky
<Nastavení SNMP>
Zadejte nastavení monitorování a ovládání zařízení z počítače, který používá software kompatibilní s protokolem
SNMP. Monitorování a ovládání zařízení pomocí protokolu SNMP(P. 66)
<Nastavení SNMPv1>
Povolte nebo zakažte protokol SNMPv1. Při povolování protokolu SNMPv1 zadejte název komunity a přístupová
oprávnění k objektům MIB (Management Information Base).
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka> <Nastavení sítě>
nebo <Zapnuto>
<Nastavení SNMP>
<Nastavení SNMPv1>
Vyberte <Vypnuto>
<Nastavení SNMPv3>
Povolte nebo zakažte protokol SNMPv3. Pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní zadejte podrobná nastavení,
která se použijí, pokud je povolen protokol SNMPv3.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka> <Nastavení sítě>
nebo <Zapnuto>
<Nastavení SNMP>
<Nastavení SNMPv3>
Vyberte <Vypnuto>
<Získat info správy tiskárny od hostitele>
Povolte nebo zakažte monitorování informací o správě tiskárny z počítače zapojeného do sítě, který používá
software kompatibilní s protokolem SNMP.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
hostitele>
<Nastavení sítě> <Nastavení SNMP>
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Získat info správy tiskárny od
<Nastavení vyčleněného portu>
Povolte nebo zakažte vyhrazený port. Vyhrazený port se používá při tisku z počítače a při procházení nebo zadávání
nastavení zařízení přes síť.
<Vypnuto>
205
Nastavení seznamu nabídky
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Zapnuto>
<Nastavení sítě>
<Nastavení vyčleněného portu>
Vyberte <Vypnuto> nebo
<Doba čekání na připojení při spuštění>
Zadejte čekací dobu před připojením k síti. Nastavení vyberte podle síťového prostředí.
připojení k síti(P. 61)
0
Nastavení čekací doby pro
až 300 (s)
<Nastavení ovladače Ethernetu>
Vyberte režim komunikace (poloviční duplex / plný duplex) a typ sítě Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX). Můžete také
zobrazit adresu MAC zařízení.
<Automatická detekce>
Zvolte, zda chcete režim komunikace a typ sítě Ethernet zjistit automaticky, nebo vybrat ručně.
nastavení sítě Ethernet(P. 58)
Konfigurace
<Vypnuto>
<Režim komunikace>
<Poloviční duplex>
<Úplný duplex>
<Typ Ethernetu>
<10BASE-T>
<100BASE-TX>
<Zapnuto>
<Adresa MAC>
Zkontrolujte adresu MAC zařízení, což je jedinečné číslo každého komunikačního zařízení.
MAC pro kabelovou síť LAN(P. 45)
Zobrazení adresy
<Nastavení IEEE 802.1X>
Povolte nebo zakažte ověřování IEEE 802.1X.
Konfigurace nastavení pro ověřování IEEE 802.1X(P. 170)
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Inicializovat nastavení sítě>
Vyberte, chcete-li vrátit nastavení sítě na výchozí tovární hodnoty.
206
<Inicializovat nabídku>(P. 240)
Nastavení seznamu nabídky
<Tisknout hlášení>
3R42-04C
Nastavení možností nastavení stroje a další podrobnosti můžete vytisknout a zkontrolovat jako hlášení nebo seznamy.
Tisk hlášení a seznamů(P. 258)
207
Nastavení seznamu nabídky
<Možnosti>
3R42-04E
Všechna nastavení týkající se zobrazení displeje jsou uvedena s popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená hvězdičkou (*) mohou být v závislosti na vaší zemi či oblasti nedostupná, lišit se nebo
mít jiné výchozí hodnoty.
<Nastavení zobrazení>
<Kontrast>
Upravte kontrast (rozdíl mezi světlými a tmavými částmi) displeje podle instalačního umístění zařízení.
Pět úrovní
<Nabídka>
<Možnosti>
<Nastavení zobrazení>
<Kontrast>
Upravte jas
<Obrátit barvy obrazovky>
Výběrem možnosti <Zapnuto> obrátíte barvy displeje. Vyberte možnost <Zapnuto>, je-li displej špatně čitelný
i po nastavení jasu v nabídce <Kontrast>.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka> <Možnosti> <Nastavení zobrazení>
<Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Přepínač zadání milimetry/palce>
Vyberte měrnou jednotku.
<Milimetr>
<Palce>
208
<Obrátit barvy obrazovky>
Vyberte
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka> <Možnosti>
<Milimetr> nebo <Palce>
<Nastavení zobrazení>
<Přepínač zadání milimetry/palce>
Vyberte
<Oznámení pro kontrolu nastavení papíru>
Určete, zda chcete zobrazit zprávu s výzvou ke kontrole nastavení papíru při vkládání papíru do zásuvky.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka> <Možnosti> <Nastavení zobrazení>
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Oznámení pro kontrolu nastavení papíru>
<Doba zobrazení zprávy>
Zadejte interval v sekundách, v jakém se bude střídat zobrazení dvou různých zpráv.
1 až 2
až 5 (s)
<Nabídka>
<Možnosti>
<Nastavení zobrazení>
<Doba zobrazení zprávy>
Zadejte hodnotu
intervalu
<Rychlost posunu>
Nastavte rychlost posunování obrazovky výběrem ze tří úrovní.
<Pomalá>
<Standardní>
<Rychlá>
<Nabídka>
<Možnosti>
<Nastavení zobrazení>
<Rychlost posunu>
<Jazyk> *
Zadejte zobrazovaný jazyk používaný na displeji, hlášeních a seznamech.
<Arabic>
<Basque>
<Bulgarian>
<Catalan>
<Chinese (Simplified)>
<Chinese (Traditional)>
209
Vyberte rychlost
Nastavení seznamu nabídky
<Croatian>
<Czech>
<Danish>
<Dutch>
<English>
<Estonian>
<Finnish>
<French>
<German>
<Greek>
<Hungarian>
<Italian>
<Japanese>
<Korean>
<Latvian>
<Lithuanian>
<Norwegian>
<Polish>
<Portuguese>
<Romanian>
<Russian>
<Slovak>
<Slovene>
<Spanish>
<Swedish>
<Turkish>
<Nabídka>
<Možnosti>
<Nastavení zobrazení>
<Jazyk>
<Jazyk vzdáleného UR> *
Vyberte zobrazovaný jazyk používaný ve Vzdáleném uživatelském rozhraní.
<Chinese (Simplified)>
<Chinese (Traditional)>
<Czech>
<Danish>
<Dutch>
<English>
<Finnish>
<French>
<German>
<Hungarian>
<Italian>
<Japanese>
<Korean>
<Norwegian>
<Polish>
<Portuguese>
<Russian>
<Spanish>
<Swedish>
210
Vyberte jazyk
Nastavení seznamu nabídky
<Turkish>
<Nabídka>
<Možnosti>
<Nastavení zobrazení>
211
<Jazyk vzdáleného UR>
Vyberte jazyk
Nastavení seznamu nabídky
<Nastavení časovače>
3R42-04F
Všechna nastavení týkající se časovače jsou uvedena s popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
<Čas pro tichý režim>(P. 212)
<Nastavení data/času>(P. 212)
<Čas autom. přepnutí do režimu spánku>(P. 214)
<Čas autom. resetování>(P. 214)
<Čas do automatického vypnutí>(P. 214)
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená hvězdičkou (*) mohou být v závislosti na vaší zemi či oblasti nedostupná, lišit se nebo
mít jiné výchozí hodnoty.
<Čas pro tichý režim>
Pokud chcete ztišit provoz zařízení, můžete ztlumit provozní zvuky (režim klidu). Zadejte čas, kdy má zařízení
automaticky přejít do režimu klidu. Zařízení může fungovat v režimu klidu bez časového omezení. Přechod do
režimu klidu(P. 111)
<Čas zahájení>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
Nastavení počátečního času přechodu do režimu klidu
<Čas ukončení>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
Nastavení času ukončení režimu klidu
<Nabídka>
<Nastavení časovače>
<Čas pro tichý režim>
Zadejte každé nastavení
<Použít>
<Nastavení data/času>
Zadejte nastavení data a času, včetně formátu data a 12hodinové nebo 24hodinové nastavení zobrazení hodin.
<Formát data> *
Vyberte formát data (pořadí roku, měsíce a dne).
<RRRR MM/DD>
<MM/DD/RRRR>
<DD/MM RRRR>
212
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka>
data
<Nastavení časovače>
<Nastavení data/času>
<Formát data>
Vyberte formát
<Formát času>
Vyberte
<Formát času>
Vyberte 12hodinové, nebo 24hodinové nastavení zobrazení hodin.
<12 hodin (dp/od)>
<24 hodin>
<Nabídka> <Nastavení časovače>
nastavení zobrazení
<Nastavení data/času>
<Nastavení aktuálního data/času>
Nastavení aktuálního data a času.
Nastavení data a času (P. 20)
● Před nastavením aktuálního data a času nastavte <Časová zóna>. Změní-li se nastavení <Časová
zóna>, odpovídajícím způsobem se změní také aktuální datum a čas.
● Aktuální datum a čas nelze změnit po dobu 1 hodiny od posunu na letní čas.
<Časová zóna> *
Nastavte časové pásmo. Změní-li se nastavení časového pásma, odpovídajícím způsobem se změní také
hodnoty nastavené v <Nastavení aktuálního data/času>. Nastavení data a času (P. 20)
<(UTC-12:00) Západní mezinárodní časová osa> na <(UTC+00:00) Lisabon, Londýn>
na <(UTC+14:00)
Ostrov Kiritimati>
UTC
● Světový čas UTC představuje primární standard, podle něhož se po světě regulují hodiny a čas.
Správné nastavení časového pásma UTC je nutné pro internetové komunikace.
213
Nastavení seznamu nabídky
<Nastavení letního času> *
Povolte nebo zakažte posun na letní čas. Povolíte-li posun na letní čas, zadejte data, kdy začíná a kdy končí letní
čas. Nastavení data a času (P. 20)
<Vypnuto>
<Zapnuto>
Začátek: Měsíc, týden, den
Konec: Měsíc, týden, den
<Čas autom. přepnutí do režimu spánku>
Pokud je zařízení po zadanou dobu bez obsluhy nebo nemá zpracovávat žádná data, s ohledem na úsporu energie
přejde do režimu spánku (automatické přepnutí do režimu spánku). Zadejte dobu, po které zařízení automaticky přejde
do režimu spánku. Automatické přepnutí do režimu spánku se neprovádí, je-li zobrazena nabídka nastavení. V zájmu
maximální úspory energie doporučujeme používat výchozí tovární nastavení. Přepnutí do režimu spánku(P. 113)
1
až 30 (min)
<Čas autom. resetování>
Pokud po zadanou dobu nikdo nestiskne žádné tlačítko, obrazovka a nastavení se inicializují na výchozí obrazovku
(automatické resetování). Zadejte interval, v jakém se bude provádět automatické resetování. Automatické
resetování se neprovádí v následujících případech:
● Je zobrazena nabídka nastavení.
● Zařízení zpracovává data, například při tisku dokumentů.
● Je zobrazena chybová zpráva a bliká indikátor alarmu (automatické resetování se však provede, pokud chyba
nebrání uživateli v dalším používání dané funkce).
0 (Automatické resetování je zakázané.)
1 až 2 až 9 (min)
<Nabídka>
<Nastavení časovače>
<Čas autom. resetování>
Zadejte čas automatického
resetování
<Čas do automatického vypnutí> *
Nastavte časovač tak, aby se zařízení po zadaném období nečinnosti po vstupu přístroje do režimu spánku
automaticky vypnulo.
0 (Automatické vypnutí je zakázané.)
1 až 4 až 8 (h)
214
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka>
<Nastavení časovače>
<Čas do automatického vypnutí>
Nastavte čas
automatického vypnutí
● Jestliže se ze Vzdáleného uživatelského rozhraní změní jakékoli nastavení funkce [Nastavení časovače], když
je zařízení v režimu spánku, časovač pro nastavení <Čas do automatického vypnutí> se resetuje na začátek.
Přístroj se automaticky vypne po zadané době nečinnosti od resetování časovače.
215
Nastavení seznamu nabídky
<Běžná nastavení>
3R42-04H
Všechna nastavení týkající se způsobu podávání papíru jsou uvedena s popisem. Výchozí nastavení jsou označena
křížkem ( ).
<Přepnout způsob podávání papíru>
Toto nastavení zadejte, chcete-li dokument tisknout na papír s logy. Chcete-li při běžném používání tisknout na papír
s logy, je třeba změnit umístění lícové strany papíru ve zdroji papíru podle toho, zda tisknete jednostranně nebo
oboustranně. Změníte-li však nastavení na možnost <Priorita tiskové strany>, lze papír vkládat stejným způsobem
lícem dolů při jednostranném i oboustranném tisku. Vkládání předtištěného papíru(P. 104) .
<Víceúčel. přihrádka>
<Priorita rychlosti>
<Priorita tiskové strany>
<Zásuvka 1>
<Priorita rychlosti>
<Priorita tiskové strany>
<Nabídka> <Běžná nastavení> <Přepnout způsob podávání papíru>
Vyberte možnost <Priorita rychlosti> nebo <Priorita tiskové strany>
Vyberte zdroj papíru
Zdroje papíru
Vyberte zdroj papíru, jehož nastavení chcete změnit.
<Priorita rychlosti>
Při používání papíru s předtištěným logem je třeba obrátit vložený papír, když provádíte jednostranný a
oboustranný tisk.
Pokud se nechcete zabývat tím, na kterou stranu tisknout, doporučujeme vybrat možnost <Priorita rychlosti>.
<Priorita tiskové strany>
Chcete-li tisknout na určitou stranu papíru, není třeba obracet papír ve zdroji papíru, ať už je vybrán
jednostranný, nebo oboustranný tisk.
● Je-li pro zdroj papíru, v němž je uložen papír, který nelze použít k oboustrannému tisku, zadána <Priorita
Použitelný papír(P. 319) ), pro zdroj papíru se namísto toho použije <Priorita
tiskové strany> (
216
Nastavení seznamu nabídky
rychlosti>. V takovém případě je třeba papír uložit stejným způsobem, jako když je vybrána <Priorita
rychlosti> ( Vkládání předtištěného papíru(P. 104) ).
● Je-li vybrána možnost <Priorita tiskové strany>, může se jednostranný tisk zpomalit.
217
Nastavení seznamu nabídky
<Nastavení tiskárny>
3R42-04J
Všechna nastavení týkající se tiskárny jsou uvedena s popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
<Akce při neshodě velikosti papíru>(P. 218)
<Nastavení kvality obrazu pro mob. tisk>(P. 218)
<Kopie>(P. 219)
<2stranný tisk>(P. 219)
<Výchozí papír>(P. 219)
<Kvalita tisku>(P. 220)
<Rozvržení>(P. 221)
<Časová prodleva>(P. 222)
<PCL>(P. 222)
Priorita nastavení
● Pokud se nastavení tisku zadá z ovladače tiskárny a ovládacího panelu zařízení, specifikace z ovladače
tiskárny je důležitější než z ovládacího panelu. Specifikace zadaná z ovládacího panelu se uplatní v některých
specifických případech, například při tisku ze systému UNIX nebo jiných operačních systémů, které
nepodporují ovladače tiskárny.
<Akce při neshodě velikosti papíru>
Zadejte, zda má tisk pokračovat v případě, že byla vybrána jiná velikost papíru, než jakou má papír vložený do zásuvky.
Zařízení lze nastavit tak, aby nepokračovalo v tisku a zobrazilo místo toho zprávu s upozorněním.
<Vynutit výstup>
<Zobrazit chybu>
<Nabídka> <Nastavení tiskárny>
výstup> nebo <Zobrazit chybu>
<Akce při neshodě velikosti papíru>
<Nastavení kvality obrazu pro mob. tisk>
Vyberte zpracování obrazu při tisku z mobilního zařízení.
<Polotóny>
<Gradace>
<Difúze chyb>
218
Vyberte <Vynutit
Nastavení seznamu nabídky
<Priorita>
<Priorita rychlosti>
<Priorita kvality obrazu>
<Nabídka> <Nastavení tiskárny> <Nastavení kvality obrazu pro mob. tisk>
<Polotóny> nebo <Priorita> Vyberte položku <Použít>
Vyberte možnost
● Když je možnost <Priorita> nastavena na <Priorita rychlosti>, nelze zvolit <Difúze chyb>.
<Kopie>
Nastavte počet kopií, které chcete vytisknout.
1
až 999
<Nabídka>
<Nastavení tiskárny>
<Kopie>
Nastavte počet kopií, které chcete tisknout
<2stranný tisk>
Zvolte, zda chcete vytvářet oboustranné výtisky.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení tiskárny>
<2stranný tisk>
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Výchozí papír>
Pomocí této položky vyberete velikost papíru.
<Nabídka>
Použitelný papír(P. 319)
<Nastavení tiskárny>
<Výchozí papír>
219
Vyberte velikost papíru
Nastavení seznamu nabídky
<Kvalita tisku>
Můžete změnit nastavení týkající se kvality tisku.
<Sytost>
Upravte sytost toneru.
17 úrovní
<Sytost (Jemné nastavení)>
<Vysoká>
17 úrovní
<Střední>
17 úrovní
<Nízká>
17 úrovní
● Nastavení zadaná pro <Sytost> se deaktivují, když je aktivována funkce <Úspora toneru>.
<Nabídka>
<Nastavení tiskárny>
<Kvalita tisku>
<Sytost>
Nastavte sytost
<Použít>
<Úspora toneru>
Při tisku z mobilního zařízení můžete snížit spotřebu toneru. Když chcete před konečným zadáním tisku velkého
objemu zkontrolovat rozložení stránky nebo další vzhledové charakteristiky, vyberte možnost <Zapnuto>.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka> <Nastavení tiskárny>
nebo <Zapnuto>
<Kvalita tisku>
<Úspora toneru>
Vyberte <Vypnuto>
<Režim speciálního tisku>
Pokud je vytištěný čárový kód nečitelný, vyberte možnost <Speciální nastavení 1>. Pokud je výtisk částečně
vybledlý, vyberte možnost <Speciální nastavení 2>.
<Vypnuto>
<Speciální nastavení 1>
<Speciální nastavení 2>
220
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka> <Nastavení tiskárny> <Kvalita tisku>
<Speciální nastavení 1> nebo <Speciální nastavení 2>
<Režim speciálního tisku>
Vyberte
<Rozlišení>
Zadejte rozlišení, které se má použít pro zpracování tiskových dat.
<1200 dpi>
<600 dpi>
<Nabídka>
dpi>
<Nastavení tiskárny>
<Kvalita tisku>
<Rozlišení>
Vyberte <1200 dpi> nebo <600
<Jemná úprava sytosti>
Proveďte jemné nastavení sytosti. Toto nastavení lze zadat pouze při výběru možnosti <1200 dpi> v nabídce
<Rozlišení>.
-1 až 0
až +1
<Nabídka>
<Nastavení tiskárny>
<Kvalita tisku>
<Jemná úprava sytosti>
Zadejte sytost
<Rozvržení>
Zadejte nastavení rozvržení stránky, například umístění vazby.
<Umístění vazby>
Pokud chcete výtisky svázat pomocí sešívačky, použijte tuto položku k nastavení toho, zda svázat výtisky po
dlouhé, nebo krátké straně.
<Delší strana>
<Kratší strana>
<Nabídka> <Nastavení tiskárny>
nebo <Kratší strana>
<Rozvržení>
221
<Umístění vazby>
Vyberte <Delší strana>
Nastavení seznamu nabídky
<Delší strana>
Tímto parametrem zadáte, že se vazba má provést po dlouhé straně papíru.
<Kratší strana>
Tímto parametrem zadáte, že se vazba má provést po krátké straně papíru.
<Časová prodleva>
Nastavte dobu, po které se aktuální tisková úloha automaticky zruší, pokud dojde k přerušení příjmu tiskových dat.
5 až 15
až 300 (s)
<Nabídka>
<Nastavení tiskárny>
<Časová prodleva>
Nastavte dobu prodlevy
<PCL>
Zadejte nastavení tisku PCL, například rozvržení stránky a kvalitu tisku.
<Úspora papíru>
Zvolte, zda se má šetřit papírem tak, že se budou vynechávat prázdné stránky v dokumentech. Při výběru
možnosti <Zapnuto> se budou prázdné stránky vynechávat. Chcete-li při tisku zpracovávat veškerá data
dokumentu, včetně prázdných stránek vložených do dokumentu, vyberte možnost <Vypnuto>.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Zapnuto>
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<Úspora papíru>
Vyberte <Vypnuto> nebo
<Orientace>
Vyberte orientaci stránky z možností <Na výšku> (svislá orientace) nebo <Na šířku> (vodorovná orientace).
<Na výšku>
<Na šířku>
222
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka>
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<Orientace>
Vyberte <Na výšku> nebo <Na šířku>
<Číslo písma>
Zadejte písmo k použití tak, že vyberete příslušné číslo ID písma. Pomocí ovládacího panelu si můžete vytisknout
seznam písem PCL s příklady písem. Seznam písem PCL(P. 259)
0
až 54
<Nabídka>
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<Číslo písma>
Vyberte číslo písma
<Velikost bodu>
Nastavte velikost písma v bodech, v krocích po 0,25. Toto nastavení lze zadat, pouze pokud je v nabídce <Číslo
písma> vybráno proporčně rozložené škálovatelné písmo.
4,00 až 12,00
až 999,75 (bod)
<Nabídka>
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<Velikost bodu>
Zadejte velikost bodu
<Rozteč>
Nastavte rozteč, neboli cpi (počet znaků na palec), v krocích po 0,01. Toto nastavení lze zadat, pouze pokud je
v nabídce <Číslo písma> vybráno škálovatelné písmo s pevnou roztečí nebo rastrové písmo.
0,44 až 10,00
až 99,99 (cpi)
<Nabídka>
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<Rozteč>
Zadejte hodnotu rozteče
<Tvarové čáry>
Nastavte počet řádků (od 5 do 128), které se vytisknou na jednu stránku. Toto nastavení se automaticky změní
podle nastavení zadaných v nastaveních <Výchozí velik. papíru> a <Orientace>.
5 až 64
až 128 (čáry)
<Nabídka>
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
223
<Tvarové čáry>
Zadejte počet řádků
Nastavení seznamu nabídky
<Kódování znaků>
Vyberte kód znaku nejvhodnější pro počítač, z něhož zasíláte tisková data. Je-li kód znaku řízen písmem
nastaveným v nabídce <Číslo písma>, zadané nastavení bude potlačeno.
<DESKTOP>
<ISO4>
<ISO6>
<ISO11>
<ISO15>
<ISO17>
<ISO21>
<ISO60>
<ISO69>
<ISOL1>
<ISOL2>
<ISOL5>
<ISOL6>
<LEGAL>
<MATH8>
<MCTEXT>
<MSPUBL>
<PC775>
<PC8>
<PC850>
<PC852>
<PC8DN>
<PC8TK>
<PC1004>
<PIFONT>
<PSMATH>
<PSTEXT>
<ROMAN8>
<VNINTL>
<VNMATH>
<VNUS>
<WIN30>
<WINBALT>
<WINL1>
<WINL2>
<WINL5>
<Nabídka>
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<Kódování znaků>
Vyberte kód znaku
<Vlastní papír>
Zvolte, zda nastavit vlastní velikost papíru. Vyberte možnost <Zapnuto> a nastavte rozměry papíru v nabídce
<Rozměr X> a <Rozměr Y>.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Zapnuto>
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<Jednotka měření>
Vyberte jednotku pro nastavení vlastní velikosti papíru.
<Milimetry>
<palce>
224
<Vlastní papír>
Vyberte <Vypnuto> nebo
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka>
<palce>
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<Jednotka měření>
Vyberte <Milimetry> nebo
<Rozměr X>
Nastavte vodorovný rozměr (krátký okraj) vlastního papíru.
77 až 215
(mm)
<Nabídka>
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<Rozměr X>
Zadejte rozměr
<Rozměr Y>
Zadejte rozměr
<Rozměr Y>
Nastavte svislý rozměr (dlouhý okraj) vlastního papíru.
127 až 355
(mm)
<Nabídka>
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<Připojit CR k LF>
Nastavení, zda má zařízení po přijetí kódu posunu o řádek (LF) přidat nový řádek (CR). Pokud je zvolena možnost
<Ano>, jakmile zařízení přijme kód LF, poloha tisku se přesune na začátek dalšího řádku. Vyberete-li možnost
<Ne>, poloha tisku se přesune na další řádek přesně pod přijatý kód LF.
<Ano>
<Ne>
<Nabídka>
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
225
<Připojit CR k LF>
Vyberte <Ano> nebo <Ne>
Nastavení seznamu nabídky
<Zvětšit šířku tisku A4>
Vyberte, zda se má tisková oblast papíru velikosti A4 v orientaci na výšku zvětšit na papír velikosti LTR.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Zapnuto>
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<Zvětšit šířku tisku A4>
Vyberte <Vypnuto> nebo
<Polotóny>
Můžete vybrat metodu tisku k reprodukci půltónů (střední hodnoty mezi světlejšími a tmavšími oblastmi
obrazu), aby byla kvalita obrazu optimální. U každého dokumentu můžete provést nastavení podle typu
obrázku.
<Text>
<Barevný tón>
<Gradace>
<Rozlišení>
<Grafika>
<Barevný tón>
<Gradace>
<Rozlišení>
<Obraz>
<Barevný tón>
<Gradace>
<Rozlišení>
<Nabídka> <Nastavení tiskárny>
reprodukce půltónů
<PCL>
<Polotóny>
Vyberte typ obrazu
Vyberte metodu
Typ obrázku
Vyberte objekt, pro který chcete změnit nastavení. <Text> představuje písmena a znaky, <Grafika>
představuje čáry a číslice a <Obraz> představuje fotografie a obrázky.
226
Nastavení seznamu nabídky
<Barevný tón>
Zajistí ostré okraje se silným kontrastem mezi světlou a tmavou. Je vhodný pro tisk obrázků, například
fotografií.
<Gradace>
Zajistí tisk s hladkým stupňováním a hladkými okraji. Je vhodná pro tisk čísel nebo grafů obsahující oblasti s
odstupňováním.
<Rozlišení>
Zajistí kvalitní tisk s jasnými okraji textu. Je vhodné pro tisk znaků a jemných čar.
<Podávat A5 horizontálně>
Povolte nebo zakažte horizontální podávání při tisku velikosti A5.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka> <Nastavení tiskárny>
nebo <Zapnuto>
<PCL>
227
<Podávat A5 horizontálně>
Vyberte <Vypnuto>
Nastavení seznamu nabídky
<Nastavení papíru pro mobilní tisk>
3R42-04K
Všechna nastavení týkající se specifikace papíru jsou uvedena s popisem.
<Nastavení velikosti/typu>(P. 228)
<Vyberte často používané velik. papíru>(P. 228)
<Nastavení velikosti/typu>
Nastavte velikost a typu papíru.
<Vlastní>, <A4>, <A5R>, <B5>, <DL>, <ISO-C5>, <LTR>, <LGL>, <STMT>, <EXEC>, <FOOLSCAP>, <OFICIO>,
<No. 10 (COM10)>, <Monarch>, <Government-LTR>, <Government-LGL>, <India-LGL>, <AUS-FOOLSCAP>,
<Brazil-OFICIO>, <Mexico-OFICIO>, <F4A>, <3x5 pal>, <Jiné velikosti>
<Běžný (71–89 g/m²)>, <Běžný L (61–70 g/m²)>, <Běžný L2 (60 g/m²)>, <Recyklovaný (71–89 g/m²)>, <Silný
1 (90–105 g/m²)>, <Silný 2 (106–120 g/m²)>, <Silný 3 (121–163 g/m²)>, <Silný 4 (121–163 g/m²)>,
<Obálka>, <Obálka H>, <Štítky>, <Klížený 1 (60–104 g/m²)>, <Klížený 2 (105–163 g/m²)>
<Nabídka>
typu papíru
<Nastavení papíru pro mobilní tisk>
<Nastavení velikosti/typu>
Vyberte velikost a
<Vyberte často používané velik. papíru>
Nastavte často používané velikosti papíru. Velikosti papíru zde vybrané jsou zobrazeny jako volitelné možnosti v
nabídce <Nastavení velikosti/typu>.
<Vlastní>, <A4>, <A5R>, <B5>, <DL>, <ISO-C5>, <LTR>, <LGL>, <STMT>, <EXEC>, <FOOLSCAP>, <OFICIO>,
<No. 10 (COM10)>, <Monarch>, <Government-LTR>, <Government-LGL>, <India-LGL>, <AUS-FOOLSCAP>,
<Brazil-OFICIO>, <Mexico-OFICIO>, <F4A>, <3x5 pal>
<Nabídka> <Nastavení papíru pro mobilní tisk> <Vyberte často používané velik. papíru>
Vyberte velikost papíru, kterou chcete nastavit <Použít>
228
Nastavení seznamu nabídky
<Nastavení/Údržba>
3R42-04L
Všechna nastavení týkající se nastavení a údržby jsou uvedena s popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem
( ).
<Zobrazit čas doporučení přípravy kazety>(P. 229)
<Speciální zpracování>(P. 229)
<Čistit fixační sestavu>(P. 233)
<Zobrazit čas doporučení přípravy kazety>
Nastavte, kdy se má zobrazit zpráva upozorňující na nedostatek toneru v tonerové kazetě nebo kazetě válce.
<Tonerová kazeta>
<Bubnová kazeta>
<Nabídka>
<Nastavení/Údržba>
<Zobrazit čas doporučení přípravy kazety>
<Tonerová kazeta> nebo <Bubnová kazeta>
Vyberte
Zadejte hladinu kazety
<Speciální zpracování>
Pokud nejsou výsledky tisku na speciální typy papíru uspokojivé, následující nastavení může kvalitu výtisků zlepšit.
<Režim speciálního tisku U>
Někdy se na výtisku objevují kolem textu nebo vzorů skvrny od toneru. V takových případech může nastavení
této položky na hodnotu <Zapnuto> vylepši kvalitu výtisku.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka> <Nastavení/Údržba>
<Zapnuto>
<Speciální zpracování>
<Režim speciálního tisku U>
● Nastavení této položky na hodnotu <Zapnuto> může ovlivnit kvalitu tisku pro některé typy papíru
(především pro lehký papír) nebo v některých tiskových prostředích (především v prostředích s
vysokou vlhkostí).
● Když nastavíte tuto položku na <Zapnuto>, nastaví se položka <Režim speciálního tisku Q>, <Režim
speciálního tisku R> a <Režim speciálního tisku T> automaticky na hodnotu <Vypnuto>.
229
Nastavení seznamu nabídky
<Režim speciálního tisku D>
Nastavte tuto položku, pokud vytištěný papír vychází našedlý nebo je tisk vybledlý.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Zapnuto>
<Nastavení/Údržba>
<Speciální zpracování>
<Režim speciálního tisku D>
<Režim speciálního tisku A>
Pokud se na potištěném papíru objevují pruhy, změna tohoto nastavení může vylepšit kvalitu tisku. <Režim 2>
může vylepšit kvalitu významněji než <Režim 1>.
<Vypnuto>
<Režim 1>
<Režim 2>
<Nabídka> <Nastavení/Údržba>
Vyberte režim
<Speciální zpracování>
<Režim speciálního tisku A>
<Režim speciálního tisku G>
Vytištěné obrazy mohou být vybledlé nebo se na nich mohou vyskytovat pruhy, pokud papír obsahuje velké
množství papírového prachu. V takových případech může nastavení této položky na hodnotu <Zapnuto> vylepši
kvalitu výtisku.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka> <Nastavení/Údržba>
<Zapnuto>
<Speciální zpracování>
<Režim speciálního tisku G>
<Režim speciálního tisku Q>
Vytištěné obrazy mohou být bledé, pokud jsou vytištěny na papíru s drsným povrchem. V takových případech
může nastavení této položky na hodnotu <Zapnuto> vylepši kvalitu výtisku.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
230
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka> <Nastavení/Údržba>
<Zapnuto>
<Speciální zpracování>
<Režim speciálního tisku Q>
● Nastavení této položky na hodnotu <Zapnuto> může ovlivnit kvalitu obrazu.
● Když nastavíte tuto položku na <Zapnuto>, nastaví se položka <Režim speciálního tisku U>, <Režim
speciálního tisku R> a <Režim speciálního tisku T> automaticky na hodnotu <Vypnuto>.
<Režim speciálního tisku R>
Při tisku na zadní strany vytištěného listu může být tisk vybledlý. V takových případech může nastavení této
položky na hodnotu <Zapnuto> vylepši kvalitu výtisku.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka> <Nastavení/Údržba>
<Zapnuto>
<Speciální zpracování>
<Režim speciálního tisku R>
● Pokud nastavíte hodnotu <Zapnuto>, může být ovlivněna kvalita obrazu nebo může dojít k uvíznutí
papíru, pokud uběhne jistá doba po vytištění přední strany, nebo v závislosti na vlhkosti okolí.
● Když nastavíte tuto položku na <Zapnuto>, nastaví se položka <Režim speciálního tisku U>, <Režim
speciálního tisku Q> a <Režim speciálního tisku T> automaticky na hodnotu <Vypnuto>.
<Režim speciálního tisku T>
Při tisku v prostředí s vysokou vlhkostí může být tisk nerovnoměrný. V takových případech může nastavení této
položky na hodnotu <Zapnuto> vylepši kvalitu výtisku.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka> <Nastavení/Údržba>
<Zapnuto>
<Speciální zpracování>
231
<Režim speciálního tisku T>
Nastavení seznamu nabídky
● Když tuto položku nastavíte na <Zapnuto> a tisknete v prostředí s nízkou vlhkostí, mohou být
vytištěné obrazy a text rozmazané.
● Když nastavíte tuto položku na <Zapnuto>, nastaví se položka <Režim speciálního tisku U>, <Režim
speciálního tisku Q> a <Režim speciálního tisku R> automaticky na hodnotu <Vypnuto>.
<Režim speciálního tisku L>
Na výtisku se mohou objevit šmouhy, pokud papír obsahuje velké množství papírového prachu nebo jiných
prachových částic. V takových případech může nastavení této položky na hodnotu <Zapnuto> vylepši kvalitu
výtisku.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka> <Nastavení/Údržba>
<Zapnuto>
<Speciální zpracování>
<Režim speciálního tisku L>
<Vybrat šířku linky>
Pokud nelze vytištěný čárový kód přečíst, může změna tohoto nastavení vyřešit problém.
<Auto>
<Tenká>
<Trochu tenká>
<Trochu silná>
<Silná>
<Nabídka>
čáry
<Nastavení/Údržba>
<Speciální zpracování>
<Vybrat šířku linky>
<Speciální zpracování>
<Povolit tichý režim>
Vyberte šířku
<Povolit tichý režim>
Povolte nebo zakažte režim klidu.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka> <Nastavení/Údržba>
<Vypnuto> nebo <Zapnuto>.
232
Vyberte
Nastavení seznamu nabídky
<Čistit fixační sestavu>
Vyčistěte fixační sestavu po výměně tonerové kazety nebo kazety válce nebo když se na výtiscích objevují černé pruhy.
Čištění fixační sestavy(P. 246)
233
Nastavení seznamu nabídky
<Nastavení správy systému>
3R42-04R
Všechna nastavení týkající se nastavení správy systému jsou uvedena s popisem. Výchozí nastavení jsou označena
křížkem ( ).
<Nastavení sítě>(P. 234)
<Nastavení informací správce systému>(P. 234)
<Nastavení informací o zařízení>(P. 234)
<Nastavení zabezpečení>(P. 235)
<Vybrat zemi/region>(P. 236)
<Nastavení vzdáleného UR>(P. 237)
<Zobrazit výpis úloh>(P. 237)
<Použít jako zařízení USB>(P. 238)
<Povolit Product Extended Survey Program>(P. 238)
<Zobr.info o sp.mat.(Vzd.UR/Toner Status)>(P. 238)
<Nastavení Google Cloud Print>(P. 239)
<Výběr PDL (Plug and Play)>(P. 239)
<Aktualizovat firmware>(P. 240)
<Inicializace počítadla eko hlášení>(P. 240)
<Inicializovat nabídku>(P. 240)
<Inicializovat všechna data/nastavení>(P. 240)
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená hvězdičkou (*) mohou být v závislosti na vaší zemi či oblasti nedostupná, lišit se nebo
mít jiné výchozí hodnoty.
<Nastavení sítě>
Viz
<Nastavení sítě>(P. 198) .
<Nastavení informací správce systému>
Zadejte kód PIN výhradně pro správce s přístupovými právy k <Nastavení sítě> a <Nastavení správy systému>. Kód PIN
můžete zadat prostřednictvím <PIN správce systému>. Můžete také uložit jméno správce. Nastavení kódu PIN
správce systému(P. 145)
<PIN správce systému>
Zadejte číslo pro kód PIN správce systému.
<Jméno správce systému>
Zadejte jméno správce prostřednictvím alfanumerických znaků.
<Nastavení informací o zařízení>
Zadejte název a instalační umístění sloužící k identifikaci zařízení s použitím alfanumerických znaků.
234
Nastavení seznamu nabídky
<Název zařízení>
<Umístění>
<Nabídka> <Nastavení správy systému> <Nastavení informací o zařízení> Vyberte možnost
<Název zařízení> nebo <Umístění> Zadejte název nebo umístění zařízení ( Zadávání
textu(P. 94) ) <Použít>
<Nastavení zabezpečení>
Povolte nebo zakažte nastavení filtrování paketů na základě adresy IP.
<Použít TLS>
Zvolte, zda se má používat šifrovaná komunikace TLS.
TLS(P. 160)
Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Filtr adres IPv4>
Povolte nebo zakažte nastavení filtrování paketů přijatých ze zařízení se zadanými adresami IPv4.
adres IP pro nastavení brány firewall(P. 152)
Zadání
<Vstupní filtr>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka> <Nastavení správy systému> <Nastavení zabezpečení>
IPv4> <Vstupní filtr> Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Filtr adres
<Filtr adres IPv6>
Povolte nebo zakažte nastavení filtrování paketů přijatých ze zařízení se zadanými adresami IPv6.
adres IP pro nastavení brány firewall(P. 152)
< Vstupní filtr>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka> <Nastavení správy systému> <Nastavení zabezpečení>
IPv6> <Vstupní filtr> Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
235
<Filtr adres
Zadání
Nastavení seznamu nabídky
<Filtr adres MAC>
Povolte nebo zakažte nastavení filtrování paketů přijatých ze zařízení se zadanými adresami MAC.
adres MAC pro nastavení brány firewall(P. 155)
Zadání
< Vstupní filtr>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka> <Nastavení správy systému> <Nastavení zabezpečení>
MAC> <Vstupní filtr> Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Filtr adres
<Vybrat zemi/region> *
Zadat můžete zemi nebo oblast, kde se stroj používá. Výchozí nastavení může být různé podle nastavení, které bylo
vybráno při prvním zapnutí.
<Rakousko (AT)>
<Bělorusko (BY)>
<Belgie (BE)>
<Česká republika (CZ)>
<Dánsko (DK)>
<Egypt (EG)>
<Finsko (FI)>
<Francie (FR)>
<Německo (DE)>
<Řecko (GR)>
<Maďarsko (HU)>
<Irsko (IE)>
<Itálie (IT)>
<Jordánsko (JO)>
<Lucembursko (LU)>
<Nizozemsko (NL)>
<Norsko (NO)>
<Polsko (PL)>
<Portugalsko (PT)>
<Rusko (RU)>
<Saúdská Arábie (SA)>
<Slovinsko (SI)>
<Jižní Afrika (ZA)>
<Španělsko (ES)>
<Švédsko (SE)>
<Švýcarsko (CH)>
<Ukrajina (UA)>
<Velká Británie (GB)>
<Jiná>
236
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka>
<Nastavení správy systému>
<Vybrat zemi/region>
Vyberte zemi nebo oblast
<Nastavení vzdáleného UR>
Nakonfigurujte nastavení pro použití Vzdáleného uživatelského rozhraní. Vzdálené uživatelské rozhraní umožňuje
nakonfigurovat nastavení zařízení z webového prohlížeče.
<Použít vzdálené UR>
Zvolte, zda chcete používat Vzdálené uživatelské rozhraní.
rozhraní(P. 177)
Deaktivace Vzdáleného uživatelského
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka> <Nastavení správy systému>
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Nastavení vzdáleného UR>
<Použít vzdálené UR>
<Nast. zabezpeč. přístupu ve vzdáleném UR>
Určete, zda je pro přístup ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní vyžadováno zadání kódu PIN. Nastavte kód
PIN obsahující maximálně 7 číslic. Všichni uživatelé používají stejný kód PIN. Nastavení kódu PIN
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 147)
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Přístupový PIN vz. UR>
<Nabídka> <Nastavení správy systému> <Nastavení vzdáleného UR> <Nast. zabezpeč.
přístupu ve vzdáleném UR> <Zapnuto> Zadejte kód PIN <Použít> Zadejte kód PIN
(potvrdit) <Použít>
<Zobrazit výpis úloh>
Určete, zda se mají na displeji zařízení zobrazit protokoly tisku.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
237
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka>
<Zapnuto>
<Nastavení správy systému>
<Zobrazit výpis úloh>
Vyberte <Vypnuto> nebo
<Použít jako zařízení USB>
Povolte nebo zakažte port USB používaný k připojení zařízení k počítači.
kabelu USB(P. 175)
Omezení připojení k počítači pomocí
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Povolit Product Extended Survey Program>
Povolte nebo zakažte program Product Extended Survey Program (program průzkumu využití zařízení).
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
Program>
<Nastavení správy systému> <Povolit Product Extended Survey
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Zobr.info o sp.mat.(Vzd.UR/Toner Status)>
Nastavte, zda chcete na obrazovce Vzdálené uživatelské rozhraní nebo Toner Status zobrazit tlačítko umožňující
přístup na web pro nákup tonerových kazet atd. Nastavte také, zda chcete použít Toner Status.
<Zobr. tl. pro nákup spotř. mat. (Vzd.UR)>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nastavení Toner Status>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Zobrazit tl. pro nákup>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
nastavení
<Nastavení správy systému>
238
<Zobr.info o sp.mat.(Vzd.UR/Toner Status)>
Zadejte
Nastavení seznamu nabídky
<Zobr. tl. pro nákup spotř. mat. (Vzd.UR)>
Pokud nechcete zobrazit ve Vzdáleném uživatelském rozhraní tlačítko pro přístup na stránky, které umožňují
nákup tonerových kazet atd., vyberte možnost <Vypnuto>.
<Nastavení Toner Status>
Pokud nechcete používat možnost Toner Status, vyberte možnost <Vypnuto>. Pokud nechcete, aby se
v možnosti Toner Status zobrazovalo tlačítko pro přístup na stránky, které umožňují nákup tonerových kazet
atd., vyberte možnost <Zapnuto> a potom <Vypnuto>.
<Nastavení Google Cloud Print>
Povolte nebo zakažte službu Google Cloud Print.
Registrace stroje ve službě Google Cloud Print(P. 138)
<Povolit Google Cloud Print>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Stav uložení do sl. Google Cloud Print>
<Výběr PDL (Plug and Play)>
Vyberte jazyk popisu stránky tak, aby bylo zařízení rozpoznáno jako tiskárna kompatibilní s daným jazykem, je-li
připojeno k počítači pomocí funkce Plug and Play.
<Síť>
Vyberte jazyk popisu stránky tak, aby bylo zařízení rozpoznáno jako tiskárna kompatibilní s daným jazykem, je-li
zjištěno přes síť.
<UFRII LT>
<UFRII LT (V4)>
<PCL6>
<PCL6 (V4)>
<USB>
Vyberte jazyk popisu stránky tak, aby bylo zařízení rozpoznáno jako tiskárna kompatibilní s daným jazykem, je-li
připojeno k počítači přes rozhraní USB.
<UFRII LT>
<UFRII LT (V4)>
<PCL6>
<PCL6 (V4)>
<Nabídka> <Nastavení správy systému> <Výběr PDL (Plug and Play)>
nebo <USB> Vyberte popisný jazyk stránky Restartujte stroj
239
Vyberte možnost <Síť>
Nastavení seznamu nabídky
<UFRII LT>
Rozpozná a připojí stroj jako tiskárnu UFRII LT.
<UFRII LT (V4)>
Rozpozná a připojí stroj jako tiskárnu UFRII LT kompatibilní se specifikací formátu XPS (XML Paper Specification).
<PCL6>
Rozpozná a připojí stroj jako tiskárnu PCL6.
<PCL6 (V4)>
Rozpozná a připojí stroj jako tiskárnu PCL6 kompatibilní se specifikací formátu XPS (XML Paper Specification).
<Aktualizovat firmware>
Vyberte způsob instalace aktualizace firmwaru podle prostředí zařízení.
Aktualizace firmwaru(P. 190)
<Prostřednictvím PC>
<Prostřednictvím internetu>
<Informace o verzi>
<Inicializace počítadla eko hlášení>
Vyberte, pokud chcete nastavení počitadla eko hlášení vrátit na výchozí tovární hodnoty.
hlášení(P. 193)
Inicializace počitadla eko
<Inicializovat nabídku>
Vyberte, chcete-li následující nastavení vrátit na výchozí tovární hodnoty. Všechna následující nastavení lze obnovit
najednou, případně jednotlivě. Inicializace nabídky(P. 193)
<Možnosti>
<Nastavení časovače>
<Běžná nastavení>
<Nastavení tiskárny>
<Nastavení/Údržba>
<Nastavení správy systému>
<Inicializovat vše>
<Inicializovat všechna data/nastavení>
Obnoví všechna data včetně protokolů a hodnot nastavení do jejich výchozích hodnot.
nastavení(P. 194)
240
Inicializace všech dat /
Údržba
Údržba
Údržba .................................................................................................................................................................. 242
Pravidelné čištění .............................................................................................................................................. 244
Čištění vnější části přístroje .......................................................................................................................... 245
Čištění fixační sestavy ................................................................................................................................... 246
Výměna tonerové kazety .................................................................................................................................. 247
Výměna kazety válce ......................................................................................................................................... 250
Kontrola zbývajícího množství spotřebního materiálu ................................................................................... 254
Přemístění zařízení ............................................................................................................................................ 255
Zobrazení hodnoty počítadla ............................................................................................................................ 257
Tisk hlášení a seznamů ..................................................................................................................................... 258
Spotřební materiál ............................................................................................................................................ 260
241
Údržba
Údržba
3R42-04S
Tato kapitola popisuje údržbu zařízení, včetně způsobů čištění a nastavení kvality tisku.
◼ Základní čištění
Pravidelné čištění(P. 244)
◼ Výměna spotřebního materiálu
Výměna tonerové kazety(P. 247)
Výměna kazety válce(P. 250)
Kontrola zbývajícího množství spotřebního materiálu(P. 254)
Spotřební materiál(P. 260)
242
Údržba
◼ Údržba a správa zařízení
Přemístění zařízení(P. 255)
Zobrazení hodnoty počítadla(P. 257)
Tisk hlášení a seznamů(P. 258)
243
Údržba
Pravidelné čištění
3R42-04U
Zařízení pravidelně čistěte, abyste předešli snížené kvalitě tisku a zajistili bezpečné a snadné používání zařízení.
Části k čištění
Vnější povrch zařízení a větrací otvory
Čištění vnější části přístroje(P. 245)
Vnitřní fixační sestava
Čištění fixační sestavy(P. 246)
244
Údržba
Čištění vnější části přístroje
3R42-04W
Vnější povrchy zařízení čistěte pravidelně, především okolí větracích otvorů, abyste zařízení udrželi v dobrém stavu.
1
Vypněte zařízení a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu.
● Po vypnutí zařízení jsou data čekající na tisk odstraněna z paměti.
2
Čistěte vnější povrch zařízení a větrací otvory.
● Použijte měkký hadřík mírně navlhčený vodou nebo jemný čisticí prostředek zředěný vodou.
● Popis umístění větracích otvorů naleznete v části
Přední strana(P. 77) .
3
Nechejte vnější povrchy zařízení řádně oschnout.
4
Znovu připojte napájecí kabel ke zdroji napájení a zapněte zařízení.
245
Údržba
Čištění fixační sestavy
3R42-04X
Na fixační sestavě uvnitř zařízení může ulpívat špína, která je následně příčinou výskytu černých pruhů na výtiscích.
Chcete-li vyčistit fixační sestavu, postupujte následujícím způsobem. Fixační sestavu nelze vyčistit, pokud v zařízení
čekají dokumenty na vytištění. K vyčištění fixační sestavy potřebujete běžný papír o velikosti A4 nebo Letter. Před
provedením následujícího postupu vložte papír do zásuvky. Vkládání papíru(P. 95)
● Čištěním dochází ke spotřebování tonerové kazety a kazety válce. Předem zkontrolujte, zda zbývá dostatečné
Kontrola zbývajícího množství spotřebního
množství v tonerové kazetě a kazetě válce.
materiálu(P. 254)
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte možnost <Nastavení/Údržba>.
3
Vyberte možnost <Čistit fixační sestavu>.
4
Obrazovka Domů(P. 88)
Zkontrolujte, že je v zařízení vložen papír velikosti a typu odpovídajícího údajům na
obrazovce, a vyberte možnost <Začátek>.
➠ Spustí se čištění.
246
Údržba
Výměna tonerové kazety
3R42-04Y
Když je v kazetě málo toneru, zobrazí se hlášení. Pokud situaci nevyřešíte a budete pokračovat v tisku, může se zhoršit
kvalita. Množství zbývajícího toneru v kazetě můžete zkontrolovat na displeji ( Kontrola zbývajícího množství
spotřebního materiálu(P. 254) ).
Když se zobrazí zpráva(P. 247)
Postup výměny tonerové kazety(P. 248)
Když se zobrazí zpráva
Obsah zprávy, která se zobrazí, závisí na množství zbývajícího toneru v kazetě. V závislosti na tom, jaká zpráva se
zobrazí, si připravte novou tonerovou kazetu ( Spotřební materiál(P. 260) ) nebo vyměňte stávající tonerovou
kazetu za novou ( Postup výměny tonerové kazety(P. 248) ).
<Doporučujeme připravit tonerovou kazetu.>
Tato zpráva informuje o tom, že tonerovou kazetu bude třeba brzy vyměnit. Ujistěte se, že máte připravenou
náhradní tonerovou kazetu. Pokud se chystáte k tisku velkého objemu dat a zobrazí se tato zpráva, vyměňte
tonerovou kazetu ještě před spuštěním tisku.
Zobrazí-li se tato zpráva
● Pokud právě tisknete, můžete pokračovat v tisku originálu.
Kdy se má tato zpráva zobrazit
● Pro zbývající množství toneru v tonerových kazetách (v procentech), které aktivuje tuto zprávu,
můžete nastavit jakoukoli hodnotu. <Zobrazit čas doporučení přípravy kazety>(P. 229)
<Konec živ. ton. kaz. Dopor. výměna.>
Tato zpráva informuje o tom, že se přiblížil konec životnosti tonerové kazety. Doporučujeme, abyste vyměnili
tonerovou kazetu za novou. Můžete pokračovat v tisku, kvalitu tisku však nelze zaručit.
<Monitor stavu>
Vyberte možnost <Monitor stavu> <Chybová informace / oznámení>
aby se zobrazil postup výměny tonerové kazety.
Postup výměny spotřebního materiálu
247
<Konec životnosti tonerové kazety>,
Údržba
● Stiskněte a podržte tlačítko Back (Zpět). Na obrazovce <Výstup hlášení> vytiskněte hlášení stavu
spotřebního materiálu, abyste zjistili název kazety. Tisk hlášení a seznamů(P. 258)
Postup výměny tonerové kazety
Při výměně tonerové kazety se na obrazovce ukážou jednoduché pokyny k postupu výměny. Řiďte se pokyny na
obrazovce i následujícím postupem.
1
Zavřete zarážku papíru a pak otevřete kryt toneru.
2
Vyjměte tonerovou kazetu.
Tonerovou kazetou netřeste ani ji nenaklánějte. Dbejte také na to, aby kazeta nebyla vystavena otřesům, jako
jsou nárazy do jiných předmětů. Může dojít k vysypání zbývajícího toneru v tonerové kazetě. Tonerovou
kazetu vyjměte jemně pod stejným úhlem jako otvor.
3
1
Vyjměte novou tonerovou kazetu z ochranného obalu.
Na rovném povrchu zatáhněte za jazýček ochranného obalu.
248
Údržba
2
4
Vytáhněte tonerovou kazetu ven.
Pětkrát nebo šestkrát tonerovou kazetou zatřeste podle znázornění na obrázku, aby
se toner v kazetě rovnoměrně rozprostřel, a poté ji položte na rovný povrch.
5
Vyměňte tonerovou kazetu.
6
Zavřete kryt toneru.
ODKAZY
Spotřební materiál(P. 260)
249
Údržba
Výměna kazety válce
3R42-050
Když je v kazetě válce málo toneru, zobrazí stroj hlášení. Pokud situaci nevyřešíte a budete pokračovat v tisku, může se
zhoršit kvalita. Množství zbývajícího toneru v kazetě válce můžete zkontrolovat na displeji ( Kontrola zbývajícího
množství spotřebního materiálu(P. 254) ).
Když se zobrazí zpráva(P. 250)
Postup výměny kazety válce(P. 251)
Když se zobrazí zpráva
Obsah zprávy, která se zobrazí, závisí na zbývajícím množství v kazetě válce. V závislosti na tom, jaká zpráva se zobrazí,
si připravte novou kazetu válce ( Spotřební materiál(P. 260) ) nebo vyměňte stávající kazetu válce za novou (
Postup výměny kazety válce(P. 251) ).
<Doporučujeme připravit bubnovou kazetu.>
Tato zpráva informuje o tom, že kazetu válce bude třeba brzy vyměnit. Ujistěte se, že máte připravenou
náhradní kazetu válce. Pokud se chystáte k tisku velkého objemu dat a zobrazí se tato zpráva, vyměňte kazetu
válce ještě před spuštěním tisku.
Zobrazí-li se tato zpráva
● Pokud právě tisknete, můžete pokračovat v tisku originálu.
Kdy se má tato zpráva zobrazit
● Pro zbývající množství v kazetě válce (v procentech), který aktivuje tuto zprávu, můžete nastavit
jakoukoli hodnotu. <Zobrazit čas doporučení přípravy kazety>(P. 229)
<Konec živ. bubn. kaz. Dopor. výměna.>
Tato zpráva informuje o tom, že se přiblížil konec životnosti kazety válce. Doporučujeme, abyste vyměnili kazetu
válce za novou. Můžete pokračovat v tisku, kvalitu tisku však nelze zaručit.
<Monitor stavu>
Vyberte možnost <Monitor stavu> <Chybová informace / oznámení>
aby se zobrazil postup výměny kazety válce.
Postup výměny spotřebního materiálu
250
<Konec životnosti bubnové kazety>,
Údržba
● Stiskněte a podržte tlačítko Back (Zpět). Na obrazovce <Výstup hlášení> vytiskněte hlášení stavu
spotřebního materiálu, abyste zjistili název kazety. Tisk hlášení a seznamů(P. 258)
Postup výměny kazety válce
Při výměně kazety válce se na obrazovce ukážou jednoduché pokyny k postupu výměny. Řiďte se pokyny na obrazovce
i následujícím postupem.
1
Zavřete zarážku papíru a pak otevřete kryt toneru.
2
Vyjměte tonerovou kazetu.
Tonerovou kazetou netřeste ani ji nenaklánějte. Dbejte také na to, aby kazeta nebyla vystavena otřesům, jako
jsou nárazy do jiných předmětů. Může dojít k vysypání zbývajícího toneru v tonerové kazetě. Tonerovou
kazetu vyjměte jemně pod stejným úhlem jako otvor.
3
Vyjměte kazetu válce.
251
Údržba
Kazetou válce netřeste ani ji nenaklánějte. Dbejte také na to, aby kazeta válce nebyla vystavena otřesům, jako
jsou nárazy do jiných předmětů. Může dojít k vysypání zbývajícího toneru v kazetě válce. Kazetu válce vyjměte
jemně pod stejným úhlem jako otvor.
4
Vyjměte novou kazetu válce z ochranného obalu.
5
Vyměňte kazetu válce.
6
Vložte tonerovou kazetu.
7
Zavřete kryt toneru.
252
Údržba
ODKAZY
Spotřební materiál(P. 260)
253
Údržba
Kontrola zbývajícího množství spotřebního materiálu
3R42-051
Ke kontrole zbývajícího množství toneru v tonerové kazetě atd. použijte následující postup. Obzvláště pak před
zahájením zpracování velké tiskové úlohy je důležité zkontrolovat, zda není třeba si připravit novou tonerovou kazetu
nebo kazetu válce.
<Monitor stavu>
<Informace o zařízení>
<Stav kazety>
Zbývající množství toneru v tonerové kazetě
Zobrazuje zbývající množství toneru v kazetě.
Zbývající množství v kazetě válce
Zobrazuje zbývající množství v kazetě válce.
● Zobrazené množství zbývajícího toneru v tonerové kazetě nebo kazetě válce lze brát pouze orientačně,
protože skutečné množství může být jiné.
● Před vyprázdněním tonerové kazety nebo kazety válce může skončit životnost dalších vnitřních částí.
ODKAZY
Výměna tonerové kazety(P. 247)
Výměna kazety válce(P. 250)
Spotřební materiál(P. 260)
254
Údržba
Přemístění zařízení
3R42-052
Zařízení je těžké. Při přemísťování zařízení dbejte na dodržení následujícího postupu, abyste předešli zranění. Než
začnete s přemísťováním, nejprve se seznamte s bezpečnostními upozorněními. Důležité bezpečnostní
pokyny(P. 2)
1
Vypněte zařízení a počítač.
● Po vypnutí zařízení jsou data čekající na tisk odstraněna z paměti.
2
Odpojte kabely i napájecí kabel od zařízení v pořadí podle následujících obrázků.
● To, zda jsou kabely označené „*“ připojené, závisí na konkrétním prostředí.
Síťová zástrčka
Napájecí kabel
Kabel USB*
Kabel LAN*
3
Při přepravě stroje na větší vzdálenost z něj vyjměte tonerovou kazetu a kazetu
válce.
Postup výměny tonerové kazety(P. 248)
Postup výměny kazety válce(P. 251)
4
Otevřete přední kryt a vyjměte papír.
● Pokud jsou vodítka papíru povytažená, posuňte je tak, aby doléhala do zásuvky.
255
Údržba
5
Zavřete přední kryt, zarážku papíru a všechny podobné části a pak přesuňte stroj na
nové místo.
● Vyzkoušejte si, jak je zařízení těžké, a zařiďte, aby bylo přeneseno bez přílišné námahy.
jednotka(P. 316)
Uchopte stroj za rukojeti a zvedněte jej.
6
Hlavní
Opatrně postavte zařízení na nové místo.
● Informace o postupu instalace zařízení po přemístění naleznete v části „Začínáme“.
obsah(P. 328)
256
Příručky a jejich
Údržba
Zobrazení hodnoty počítadla
3R42-053
Můžete zkontrolovat celkové počty stránek použité na výtisky. Počet výtisků zahrnuje tisky seznamu a výtisky dat
z počítačů.
<Monitor stavu>
stránek
<Informace o zařízení>
257
<Kontrola počitadla>
Zkontrolujte počet vytištěných
Údržba
Tisk hlášení a seznamů
3R42-054
Můžete si vytisknout hlášení a seznamy, na nichž můžete zkontrolovat informace, jako je nastavení stroje.
Tisk seznamů nastavení(P. 258)
Tisk hlášení a seznamů o stavu využití zařízení(P. 258)
Tisk seznamů nastavení
Informace a nastavení uložená v zařízení lze vytisknout formou seznamu.
Seznam uživatelských dat
Pokud vytisknete seznam uživatelských dat, můžete zkontrolovat seznam nastavení (
nabídky(P. 196) ) i obsah uložený ve stroji.
Nastavení seznamu
<Nabídka> <Tisknout hlášení> <Seznam uživatelských dat> Zkontrolujte, zda je ve stroji
vložen papír o velikosti a typu zobrazených na obrazovce <OK> <Ano>
Tisk hlášení a seznamů o stavu využití zařízení
Můžete vytisknout následující hlášení o stavu stroje.
Eko hlášení
Hlášení umožňuje zkontrolovat celkový počet výtisků za měsíc a spotřebu energie. Na hlášení jsou uvedené také
tipy, jak ušetřit papír a energii, které vycházejí ze stavu využití.
<Nabídka> <Tisknout hlášení> <Eko hlášení> Zkontrolujte, zda je ve stroji vložen papír o
velikosti a typu zobrazených na obrazovce <OK> <Ano>
● Spotřeba energie se může lišit v závislosti na prostředí a podmínkách, v nichž se zařízení používá.
Hlášení stavu spotřebního materiálu
Hlášení umožňuje zkontrolovat stav spotřebního materiálu v zařízení.
<Nabídka> <Tisknout hlášení> <Hlášení stavu spotřebního materiálu> Zkontrolujte, zda je ve
stroji vložen papír o velikosti a typu zobrazených na obrazovce <OK> <Ano>
258
Údržba
Seznam písem PCL
Pomocí hlášení můžete zkontrolovat, jaká písma jsou k dispozici v režimu PCL.
<Nabídka> <Tisknout hlášení> <Seznam písem PCL> Zkontrolujte, zda je ve stroji vložen
papír o velikosti a typu zobrazených na obrazovce <OK> <Ano>
Hlášení výpisu kazet
Pomocí hlášení můžete zkontrolovat protokoly o použití tonerové kazety a kazety válce.
<Nabídka> <Tisknout hlášení> <Hlášení protokolu kazety> Zkontrolujte, zda je ve stroji
vložen papír o velikosti a typu zobrazených na obrazovce <OK> <Ano>
259
Údržba
Spotřební materiál
3R42-055
Následující část informuje o odhadované době výměny spotřebního materiálu, který
zařízení využívá. Spotřební materiál nakupujte u místního autorizovaného prodejce
Canon. Seznamte se s bezpečnostními i zdravotními opatřeními, které je třeba dodržovat
při manipulaci se spotřebním materiálem a při jeho skladování. Pro dosažení optimální
kvality tisku se doporučuje použití originálního toneru, kazet a dílů Canon.
● Při manipulaci se spotřebním materiálem a při jeho skladování dodržujte bezpečnostní opatření v příručce
„Začínáme“ dodané s tímto produktem.
● V závislosti na prostředí instalace, velikosti používaného papíru nebo typu originálu může být nutné vyměnit
spotřební materiál ještě před koncem odhadované doby životnosti.
◼ Tonerové kazety
Dodaná tonerová kazeta
Průměrná výtěžnost a hmotnost tonerové kazety dodané se zařízením je uvedena níže.
● Průměrná výtěžnost*
1 000 listů
● Hmotnost
Přibližně 0,3 kg
Náhradní tonerové kazety
Pro dosažení optimální kvality tisku se doporučuje použití originálních tonerových kazet Canon.
Canon Genuine Toner Cartridge Průměrná výtěžnost a hmotnost tonerové kazety
Canon Toner Cartridge 051
Canon Toner Cartridge 051H
● Průměrná výtěžnost*
1 700 listů
● Hmotnost
Přibližně 0,3 kg
● Průměrná výtěžnost*
4 100 listů
● Hmotnost
Přibližně 0,4 kg
*Průměrná výtěžnost je založena na standardu „ISO/IEC 19752“ (celosvětový standard vydaný Mezinárodní organizací pro
standardizaci (ISO) [International Organization for Standardization] pro způsob měření výtěžnosti tonerové kazety
260
Údržba
v monochromatických elektrografických tiskárnách a víceúčelových zařízeních, která fungují i jako tiskárny) při tisku na
papír velikosti A4 při výchozím nastavení sytosti tisku.
Dávejte pozor na padělané tonerové kazety
● Upozorňujeme na skutečnost, že se na trhu vyskytují padělky tonerových kazet Canon. Použití
padělané tonerové kazety může způsobovat nízkou kvalitu tisku a výkonnost stroje. Společnost Canon
nenese odpovědnost za žádnou poruchu, nehodu nebo poškození vzniklé v důsledku použití
padělaného toneru.
Další informace naleznete na adrese canon.com/counterfeit.
● Při výměně tonerové kazety postupujte podle pokynů uvedených v části
kazety(P. 247) .
Výměna tonerové
◼ Kazeta válce
Dodaná kazeta válce
Průměrná výtěžnost a hmotnost kazety válce dodané se strojem je uvedena níže.
● Průměrná výtěžnost*
23 000 listů
● Hmotnost
Přibližně 0,2 kg
Náhradní kazety válce
K dosažení optimální kvality tisku se doporučuje používat originální kazety válce značky Canon.
Canon Genuine Drum Cartridge Průměrná výtěžnost a hmotnost kazety válce
Canon Drum Cartridge 051
● Průměrná výtěžnost*
23 000 listů
● Hmotnost
Přibližně 0,2 kg
*Průměrná
výtěžnost je na základě našich kritérií vyhodnocení při tisku v intervalu 2 listů (přerušovaný tisk 2 listů) běžného
papíru velikosti A4.
261
Údržba
Buďte na pozoru před padělanými kazetami válce
● Vezměte na vědomí, že na trhu jsou k dispozici padělané kazety válce značky Canon. Používání
padělané kazety válce může zapříčinit špatnou kvalitu tisku nebo nízkou výkonnost stroje. Společnost
Canon nezodpovídá za nesprávné fungování, havárii nebo poškození způsobené používáním
padělané kazety válce.
Další informace naleznete na adrese canon.com/counterfeit.
● Při výměně kazety válce postupujte podle pokynů uvedených v části
262
Výměna kazety válce(P. 250) .
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů ............................................................................................................................. 264
Obecné problémy .............................................................................................................................................. 266
Problémy s instalací nebo nastavením .......................................................................................................... 267
Problémy s tiskem ........................................................................................................................................ 271
Když se nedaří uspokojivě tisknout ................................................................................................................. 274
Výsledky tisku nejsou uspokojivé .................................................................................................................. 276
Papír se kroutí nebo mačká .......................................................................................................................... 285
Papír není správně podáván ......................................................................................................................... 287
Je zobrazena zpráva nebo číslo začínající symbolem „#“ (kód chyby) ............................................................ 288
Postup řešení každé zprávy .......................................................................................................................... 289
Postup řešení každého kódu chyby .............................................................................................................. 300
Odstraňování zachyceného papíru .................................................................................................................. 301
Uvíznutí papíru ve stroji ................................................................................................................................ 302
Pokud problém nelze vyřešit ............................................................................................................................ 306
263
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů
3R42-056
Když se vyskytne problém, zkuste najít řešení v této kapitole, než se obrátíte na společnost Canon.
◼ Obecné problémy
V této části je popsáno, jak postupovat při podezření, že zařízení nefunguje správně.
Obecné problémy(P. 266)
◼ Když se nedaří uspokojivě tisknout
V této části je popsáno, jak postupovat, když jsou výsledky tisku neuspokojivé nebo se papír mačká nebo kroutí.
se nedaří uspokojivě tisknout(P. 274)
Když
◼ Je zobrazena zpráva nebo číslo začínající symbolem „#“ (kód chyby)
V této části je popsáno, jak postupovat, když se na displeji zobrazí zpráva nebo kód chyby (tříciferné číslo).
zobrazena zpráva nebo číslo začínající symbolem „#“ (kód chyby)(P. 288)
Je
◼ Odstraňování zachyceného papíru
V této části je popsáno, jak postupovat, když dojde k zachycení papíru.
Odstraňování zachyceného papíru(P. 301)
◼ Pokud problém nelze vyřešit
Pokud problém přetrvává, vyhledejte kontaktní údaje v části
264
Pokud problém nelze vyřešit(P. 306) .
Odstraňování problémů
265
Odstraňování problémů
Obecné problémy
3R42-057
Pokud se při použití zařízení vyskytnou problémy, nejprve zkontrolujte skutečnosti popsané v této části, než se
rozhodnete kontaktovat společnost Canon. Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte místního autorizovaného prodejce
společnosti Canon nebo se obraťte na linku pomoci společnosti Canon.
Zkontrolujte následující:
Je stroj zapnutý? Je napájecí kabel připojen ke zdroji napájení?
● Pokud je zařízení zapnuto, a přesto nereaguje, vypněte je. Zkontrolujte, zda je kabel napájení správně
připojen ke zdroji napájení, a znovu zařízení zapněte. Informace o připojení napájecího kabelu najdete v části
Začínáme. Příručky a jejich obsah(P. 328)
Je kabel LAN a kabel USB správně připojen?
● Zkontrolujte připojení těchto kabelů.
Zadní strana(P. 79)
Je aktivován režim spánku?
● Pokud zařízení po určitou dobu nepoužíváte, přejde do režimu spánku, aby uspořilo energii, a nelze je v
tomto režimu používat.
Chcete-li zrušit režim spánku, stiskněte jakékoli jiné tlačítko než vypínač.
Zobrazuje se na obrazovce nějaká zpráva?
● Zpráva se zobrazí při výskytu nějakého problému.
Postup řešení každé zprávy(P. 289)
Pokud problém přetrvává i po provedené kontrole
Klikněte na odkaz související s problémem.
Problémy s instalací nebo nastavením(P. 267)
Problémy s tiskem(P. 271)
266
Odstraňování problémů
Problémy s instalací nebo nastavením
3R42-058
Informace naleznete také v části
Obecné problémy(P. 266) .
Problémy s připojením ke kabelové / bezdrátové síti LAN(P. 267)
Problém s připojením USB(P. 270)
Problém s připojením tiskového serveru(P. 270)
Problémy s připojením ke kabelové / bezdrátové síti LAN
Bezdrátová síť LAN a kabelová síť LAN nemohou být připojeny zároveň.
● Bezdrátová síť LAN a kabelová síť LAN nemohou být připojeny zároveň. Současně lze použít následující:
připojení prostřednictvím kabelu USB spolu s připojením k bezdrátové síti LAN a připojení prostřednictvím
kabelu USB spolu s připojením ke kabelové síti LAN.
Vzdálené uživatelské rozhraní se nezobrazuje.
● Je možnost <Použít HTTP> a <Použít vzdálené UR> nastavena na hodnotu <Zapnuto>?
Zákaz komunikace HTTP(P. 176)
Deaktivace Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 177)
● Pokud je zařízení připojeno k bezdrátové síti LAN, zkontrolujte, zda je na obrazovce Domů zobrazena ikona
Wi-Fi a zda je správně nastavena IP adresa. Poté znovu spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní.
Obrazovka Domů(P. 88)
Zobrazení nastavení sítě(P. 45)
● Pokud je stroj připojen ke kabelové síti LAN, ověřte, zda je kabel pevně připojen a zda je správně nastavená
adresa IP. Poté znovu spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní.
Připojení ke kabelové síti LAN(P. 25)
Zobrazení nastavení sítě(P. 45)
● Používáte server proxy? Pokud ano, přidejte IP adresu zařízení do seznamu [Výjimky] (adresy, které
nepoužívají proxy server) v dialogovém okně nastavení proxy v internetovém prohlížeči.
● Není komunikace na vašem počítači omezena bránou firewall? Pokud jsou IP adresy zadány nesprávně, nelze
zobrazit Vzdálené uživatelské rozhraní. V takovém případě musíte na ovládacím panelu nastavit <Filtr adres
IPv4>, <Filtr adres IPv6> nebo <Filtr adres MAC> na hodnotu <Vypnuto>.
Omezení komunikace pomocí bran firewall(P. 151)
<Filtr adres IPv4> (P. 235)
<Filtr adres IPv6> (P. 235)
<Filtr adres MAC> (P. 236)
Nelze navázat připojení k síti.
● IP adresa může být zadána chybně. Zadejte adresu IP znovu.
Nastavení adres IP(P. 38)
● Pokud zařízení připojujete k počítači přes bezdrátovou síť LAN, zkontrolujte, zda je zařízení správně
nainstalováno a připraveno na připojení k síti.
Když se zařízení nemůže připojit k bezdrátové síti LAN(P. 268)
267
Odstraňování problémů
Nejste si jisti zadanou IP adresou.
Zobrazení nastavení sítě(P. 45)
Nelze přepnout způsob připojení mezi připojením ke kabelové a bezdrátové
síti LAN.
● Vybrali jste pomocí ovládacího panelu zařízení možnost bezdrátové sítě LAN nebo kabelové sítě LAN? Pro
nastavení zařízení podle vašich požadavků je třeba provést tento výběr.
Výběr kabelové nebo bezdrátové sítě LAN(P. 24)
Nejste si jisti identifikátorem SSID nebo síťovým klíčem pro připojovaný
bezdrátový směrovač. Identifikátor SSID není zobrazen na obrazovce.
● Zkontrolujte, zda naleznete identifikátor SSID na bezdrátovém směrovači nebo na jeho balení.
● Pomocí nástroje Průvodce nastavením bezdrátové sítě zařízení Canon MF/LBP zkontrolujte identifikátor SSID
nebo síťový klíč bezdrátového směrovače.
Kontrola SSID a síťového klíče(P. 37)
Identifikátor SSID připojovaného bezdrátového směrovače se nezobrazuje v
seznamu přístupových bodů.
● Zkontrolujte, zda je identifikátor SSID správný.
Kontrola SSID a síťového klíče(P. 37)
● Je-li identifikátor SSID bezdrátového směrovače skrytý (používá se neviditelný režim*), nastavte identifikátor
SSID tak, aby byl na bezdrátovém směrovači viditelný.
* Režim
zakazující automatickou detekci identifikátoru SSID jiných zařízení.
● Zkontrolujte, zda je přístroj správně nainstalován a připraven na připojení k síti.
Když se zařízení nemůže připojit k bezdrátové síti LAN(P. 268)
Stroj vytáčí připojení pro nesprávná místa určení (pokud je směrovač
telefonického připojení připojen k síti).
● Pokud směrovač telefonického připojení nevyžaduje propouštění paketů všesměrového vysílání, nastavte ho
tak, aby pakety všesměrového vysílání byly blokovány. Pokud směrovač telefonického připojení vyžaduje
propouštění paketů všesměrového vysílání, zkontrolujte, zda je nastavení správné.
● Pokud je server DNS umístěn v externí síti, zadejte pro připojení adresu IP namísto názvu hostitele, a to i v
případě, že se jedná o připojení k zařízením, která se nacházejí v síti, ke které je připojeno i zde popisované
zařízení.
● Pokud je server DNS umístěn v síti, k níž je připojeno i zde popisované zařízení, a pokud jsou informace o
zařízeních připojených k externí síti uloženy na serveru DNS, zkontrolujte, zda jsou nastavení správná.
Když se zařízení nemůže připojit k bezdrátové síti LAN
Ověřte stav počítače.
● Byla provedena nastavení počítače a bezdrátového směrovače?
● Jsou správně zapojené kabely bezdrátového směrovače (včetně napájecího kabelu a
kabelu LAN)?
268
Odstraňování problémů
● Je bezdrátový směrovač zapnutý?
Pokud potíže trvají i po uvedených kontrolách:
● Vypněte zařízení a znovu je zapněte.
● Chvíli vyčkejte a znovu se zkuste připojit k síti.
Zkontrolujte, zda je stroj zapnutý.
● Je-li zařízení zapnuto, vypněte jej a znovu zapněte.
Zkontrolujte místo instalace stroje a bezdrátového směrovače.
● Není zařízení příliš daleko od bezdrátového směrovače?
● Nenachází se mezi zařízením a bezdrátovým směrovačem překážky, například zdi?
● Nenacházejí se v blízkosti zařízení přístroje, jako jsou mikrovlnné trouby nebo digitální
bezdrátové telefony, které vysílají rádiové vlny?
Znovu proveďte jedno z následujících nastavení.
Nastavení připojení pomocí funkce WPS v režimu Push Button(P. 28)
Nastavení připojení pomocí funkce WPS v režimu kódu PIN(P. 30)
Nastavení připojení výběrem bezdrátového směrovače(P. 32)
Vytvoření připojení zadáním podrobných nastavení(P. 34)
Když potřebujete ručně nastavit připojení
Je-li bezdrátový směrovač nastaven podle popisu níže, ručně zadejte veškeré požadované údaje týkající se
připojení k bezdrátové síti LAN ( Vytvoření připojení zadáním podrobných nastavení(P. 34) ).
● Je aktivováno odmítnutí připojení typu ANY*.
● Je vybrán klíč WEP, který byl automaticky vygenerován (hexadecimální).
● Je aktivován neviditelný režim.
* Funkce, při níž bezdrátový směrovač odmítá připojení v případě, že identifikátor SSID na připojovaném zařízení je
nastaven na hodnotu „ANY“ nebo je prázdný.
Když potřebujete změnit nastavení bezdrátového směrovače
Je-li bezdrátový směrovač nastaven podle popisu níže, změňte jeho nastavení.
● Je nastaveno filtrování paketů na základě adresy MAC.
269
Odstraňování problémů
● Pokud se pro bezdrátovou komunikaci používá pouze standard IEEE 802.11n, je vybrána možnost WEP nebo
je způsob šifrování WPA/WPA2 nastaven na TKIP.
Problém s připojením USB
Nelze komunikovat.
● Vyměňte kabel USB. Pokud používáte dlouhý kabel USB, nahraďte ho krátkým kabelem.
● Pokud používáte rozbočovač USB, připojte zařízení přímo k vašemu zařízení pomocí kabelu USB.
Problém s připojením tiskového serveru
Nelze najít tiskový server, k němuž se máte připojit.
● Jsou tiskový server a počítač připojeny správně?
● Je tiskový server zapnutý?
● Máte uživatelská oprávnění pro připojení k tiskovému serveru? Pokud si nejste jistí, obraťte se na správce
serveru.
● Je povolena služba [Zjišťování sítě]?
Povolení služby [Zjišťování sítě](P. 335)
Nelze se připojit ke sdílené tiskárně.
● Zobrazuje se zařízení na síti mezi ostatními tiskárnami tiskového serveru? Pokud ne, obraťte se na správce
sítě nebo serveru.
Zobrazení sdílených tiskáren na tiskovém serveru(P. 336)
270
Odstraňování problémů
Problémy s tiskem
3R42-059
Informace naleznete také v části
Obecné problémy(P. 266) .
Výsledky tisku nejsou uspokojivé. Papír se kroutí nebo mačká.
Když se
nedaří uspokojivě tisknout(P. 274)
Nelze tisknout.
● Můžete vytisknout testovací stránku Windows? Pokud můžete vytisknout testovací stránku Windows, není
problém v zařízení ani s ovladačem tiskárny. Zkontrolujte nastavení tisku ve vaší aplikaci.
Tisk zkušební stránky v systému Windows(P. 337)
Pokud nemůžete vytisknout testovací stránku, zkontrolujte následující položky podle prostředí, které
používáte.
Připojení bezdrátové sítě LAN
● Zkontrolujte stav připojení (sílu signálu) bezdrátové sítě LAN.
Zobrazení nastavení sítě(P. 45)
● Pokud je připojení špatné, proveďte následující kroky.
- Změňte kanál bezdrátového směrovače sítě LAN. Pokud máte více než jeden směrovač, nastavte kanály
tak, aby jich bylo minimálně pět oddělených.
- Pokud můžete změnit výstupní výkon vysílání směrovače bezdrátové sítě LAN, zvyšte ho.
● Pokud je počítač připojen k bezdrátové síti LAN, používá počítač i zařízení stejný identifikátor SSID
směrovače bezdrátové sítě LAN? Pokud se liší, resetujte nastavení připojení k bezdrátové síti LAN na tomto
zařízení.
Zobrazení nastavení sítě(P. 45)
Kontrola identifikátoru SSID, k němuž je počítač připojen(P. 341)
Připojení k bezdrátové síti LAN(P. 26)
Když resetujete nastavení pro připojení k bezdrátové síti LAN
● Jako směrovač bezdrátové sítě LAN vyberte směrovač s identifikátorem SSID, k němuž je připojen počítač.
● Vybrali jste správný port? Pokud nelze použít žádný port, vytvořte jej.
Kontrola portu tiskárny(P. 339)
Konfigurace portů tiskáren(P. 51)
● Není komunikace na vašem počítači omezena bránou firewall? Pokud jsou IP adresy zadány nesprávně,
nebudete moci získat k zařízení přístup. V takovém případě musíte na ovládacím panelu nastavit <Filtr
adres IPv4>, <Filtr adres IPv6> nebo <Filtr adres MAC> na hodnotu <Vypnuto>.
Omezení komunikace pomocí bran firewall(P. 151)
<Filtr adres IPv4> (P. 235)
<Filtr adres IPv6> (P. 235)
<Filtr adres MAC> (P. 236)
● Deaktivujte zabezpečovací software i další rezidentní software.
271
Odstraňování problémů
● Nainstalujte znovu ovladač tiskárny.
Instalace ovladačů(P. 72)
● Lze tisknout z jiných počítačů v síti? Pokud ne, spojte se s místním autorizovaným prodejcem Canon nebo s
linkou pomoci společnosti Canon.
Připojení kabelové sítě LAN
● Vybrali jste správný port? Pokud nelze použít žádný port, vytvořte jej.
Kontrola portu tiskárny(P. 339)
Konfigurace portů tiskáren(P. 51)
● Není komunikace na vašem počítači omezena bránou firewall? Pokud jsou IP adresy nebo adresa MAC
zadány nesprávně, nebudete moci získat k zařízení přístup. V takovém případě musíte na ovládacím
panelu nastavit <Filtr adres IPv4>, <Filtr adres IPv6> nebo <Filtr adres MAC> na hodnotu <Vypnuto>.
Omezení komunikace pomocí bran firewall(P. 151)
<Filtr adres IPv4> (P. 235)
<Filtr adres IPv6> (P. 235)
<Filtr adres MAC> (P. 236)
● Deaktivujte zabezpečovací software i další rezidentní software.
● Nainstalujte znovu ovladač tiskárny.
Instalace ovladačů(P. 72)
● Lze tisknout z jiných počítačů v síti? Pokud ne, spojte se s místním autorizovaným prodejcem Canon nebo s
linkou pomoci společnosti Canon.
Připojení USB
● Vybrali jste správný port? Pokud nelze použít žádný port nebo si nejste jistí, přeinstalujte ovladač tiskárny.
Když přeinstalujete ovladač tiskárny, správný port se vytvoří automaticky.
Kontrola portu tiskárny(P. 339)
Instalace ovladačů(P. 72)
● Je aktivována obousměrná komunikace? Aktivujte obousměrnou komunikaci a restartujte počítač.
Kontrola obousměrné komunikace(P. 340)
● Deaktivujte zabezpečovací software i další rezidentní software.
● Připojte se k jinému portu USB na počítači.
● Můžete tisknout z připojení USB na jiném počítači? Pokud ne, spojte se s místním autorizovaným
prodejcem Canon nebo s linkou pomoci společnosti Canon.
Přes tiskový server
● Můžete tisknout z tiskového serveru? Pokud ne, zkontrolujte připojení mezi tiskovým serverem a vaším
počítačem.
Problém s připojením tiskového serveru(P. 270)
● Deaktivujte zabezpečovací software i další rezidentní software.
● Nainstalujte znovu ovladač tiskárny.
Instalace ovladačů(P. 72)
● Můžete tisknout z jiných počítačů přes tiskový server? Pokud ne, spojte se s místním autorizovaným
prodejcem Canon nebo s linkou pomoci společnosti Canon.
● Došlo k chybě? Zkontrolujte výpis úloh.
Kontrola stavu a protokolů tisku(P. 120)
Tisk se zdá být pomalý. *
● Vytiskněte nebo odstraňte data z paměti.
272
Odstraňování problémů
* Se snižujícím se volným místem v paměti se snižuje také rychlost zpracování zařízení stejně jako rychlost počítače.
Nedošlo k ničemu mimořádnému.
Nelze tisknout pomocí služby Google Cloud Print.
Použití služby Google
Cloud Print(P. 138)
Trvá dlouhou dobu, než se zahájí tisk.
● Tiskli jste na úzký papír? Po tisku na úzký papír se zařízení možná musí zchladit, aby se zachovala kvalita tisku.
Proto může určitou chvíli trvat, než se provede další tisková úloha. Počkejte, dokud zařízení nebude
připraveno k tisku. Tisk se obnoví, až teplota uvnitř zařízení klesne.
273
Odstraňování problémů
Když se nedaří uspokojivě tisknout
3R42-05A
Pokud nejsou výsledky tisku uspokojivé nebo se papír mačká či kroutí, vyzkoušejte následující řešení. Pokud problémy
přetrvávají, kontaktujte místního autorizovaného prodejce společnosti Canon nebo se obraťte na linku pomoci
společnosti Canon.
◼ Problémy s kvalitou obrazu
Na okraji výtisků se objevují
šmouhy(P. 276)
Objevují se skvrny od
toneru(P. 277)
Jsou viditelné pruhy / Tisk není
rovnoměrný(P. 280)
Výsledky tisku nejsou uspokojivé(P. 276)
Na výtiscích se objevují
šmouhy(P. 276)
Výtisky jsou vybledlé(P. 278)
Výtisky jsou zcela nebo částečně
zbarveny do šeda(P. 281)
274
Na prázdných místech se
objevují paobrazy(P. 277)
Část stránky není
potištěna(P. 280)
Objevují se bílé skvrny(P. 282)
Odstraňování problémů
Objevují se skvrny(P. 283)
Opačná strana papíru je
špinavá(P. 283)
◼ Problémy s kvalitou papíru výtisku
Papír se mačká(P. 285)
Papír se kroutí nebo mačká(P. 285)
Papír se kroutí(P. 285)
◼ Problémy s podáváním papíru
Výtisky jsou šikmo(P. 287)
Vytištěný čárový kód nelze
načíst(P. 284)
Papír není správně podáván(P. 287)
Papír není podáván / Jsou podávány dva nebo více listů papíru
najednou(P. 287)
275
Odstraňování problémů
Výsledky tisku nejsou uspokojivé
3R42-05C
Výsledky tisku mohou být ovlivněny přítomností nečistot uvnitř zařízení. Nejprve proveďte údržbu a čištění zařízení.
Pravidelné čištění(P. 244)
Na okraji výtisků se objevují šmouhy
Používáte vhodný papír?
● Zkontrolujte podporované typy papíru a použijte vhodný typ. Také nastavte správnou velikost a typ papíru.
Použitelný papír(P. 319)
Vkládání papíru(P. 95)
Zadání velikosti a typu papíru(P. 106)
Tisknete data bez okrajů?
● Tyto příznaky se objevují, pokud je v ovladači tiskárny nastaven tisk bez okrajů. Zařízení neumožňuje
tisknout okraj 5 mm nebo méně od okraje papíru nebo 10 mm nebo méně od okraje obálek. Ujistěte se, že
jsou všechny okraje dokumentu nastaveny v tiskové oblasti.
Karta [Kompletace]
[Rozšířená nastavení]
[Rozšíření oblasti tisku a tisk]
[Vypnuto]
Na výtiscích se objevují šmouhy
Používáte vhodný papír?
● Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír.
Použitelný papír(P. 319)
Vkládání papíru(P. 95)
● Pokud výměna za vhodný papír problém nevyřešila, může jej vyřešit změna nastavení <Režim speciálního
tisku A>. <Režim 2> může vylepšit kvalitu významněji než <Režim 1>.
<Speciální zpracování>(P. 229)
276
Odstraňování problémů
Na prázdných místech se objevují paobrazy
Používáte vhodný papír?
● Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír.
Použitelný papír(P. 319)
Vkládání papíru(P. 95)
Dochází v tonerových kazetách toner?
● Zkontrolujte zbývající množství toneru v kazetě a v případě potřeby tonerovou kazetu vyměňte.
● Bez ohledu na zbývající množství v tonerové kazetě může tonerová kazeta dosáhnout konce své životnosti
v závislosti na prostředí ve kterém je používána nebo na zhoršení stavu materiálů v tonerové kazetě.
Výměna tonerové kazety(P. 247)
Dochází v kazetě válce toner?
● Zkontrolujte zbývající množství toneru v kazetě válce a v případě potřeby kazetu válce vyměňte.
● Bez ohledu na zbývající množství v kazetě válce může kazeta válce dosáhnout konce své životnosti v
závislosti na prostředí ve kterém je používána nebo na zhoršení stavu materiálů v kazetě válce.
Výměna kazety válce(P. 250)
Objevují se skvrny od toneru
Používáte vhodný papír?
● Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír.
Použitelný papír(P. 319)
Vkládání papíru(P. 95)
● Problém může vyřešit nastavení možnosti <Režim speciálního tisku U> na hodnotu <Zapnuto>.
<Speciální zpracování>(P. 229)
277
Odstraňování problémů
Používáte papír, který obsahuje velké množství papírového prachu nebo jiných
prachových částic?
● Na výtisku se mohou objevit šmouhy, pokud papír obsahuje velké množství papírového prachu nebo jiných
prachových částic. Problém může vyřešit nastavení možnosti <Režim speciálního tisku L> na hodnotu
<Zapnuto>.
<Speciální zpracování>(P. 229)
Dochází v tonerových kazetách toner?
● Zkontrolujte zbývající množství toneru v kazetě a v případě potřeby tonerovou kazetu vyměňte.
● Bez ohledu na zbývající množství v tonerové kazetě může tonerová kazeta dosáhnout konce své životnosti
v závislosti na prostředí ve kterém je používána nebo na zhoršení stavu materiálů v tonerové kazetě.
Výměna tonerové kazety(P. 247)
Dochází v kazetě válce toner?
● Zkontrolujte zbývající množství toneru v kazetě válce a v případě potřeby kazetu válce vyměňte.
● Bez ohledu na zbývající množství v kazetě válce může kazeta válce dosáhnout konce své životnosti v
závislosti na prostředí ve kterém je používána nebo na zhoršení stavu materiálů v kazetě válce.
Výměna kazety válce(P. 250)
Výtisky jsou vybledlé
Používáte vhodný papír?
● Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír. Určete velikost papíru a správně zadejte
nastavení.
Použitelný papír(P. 319)
Vkládání papíru(P. 95)
Zadání velikosti a typu papíru(P. 106)
Používáte papír, který obsahuje velké množství prachu?
● Na papíru, který obsahuje velké množství prachu, mohou být výtisky vybledlé nebo obsahovat pruhy.
Problém může vyřešit nastavení možnosti <Režim speciálního tisku G> na hodnotu <Zapnuto>.
<Speciální zpracování>(P. 229)
278
Odstraňování problémů
Používáte papír s drsným povrchem?
● Vytištěné obrazy mohou být bledé, pokud jsou vytištěny na papíru s drsným povrchem. Problém může
vyřešit nastavení možnosti <Režim speciálního tisku Q> na hodnotu <Zapnuto>.
<Speciální zpracování>(P. 229)
● Nastavení této položky na hodnotu <Zapnuto> může ovlivnit kvalitu obrazu.
Používáte stroj v prostředí s vysokou vlhkostí?
● Problém může vyřešit nastavení možnosti <Režim speciálního tisku T> na hodnotu <Zapnuto>.
<Speciální zpracování>(P. 229)
● Když tuto položku nastavíte na <Zapnuto> a tisknete v prostředí s nízkou vlhkostí, mohou být vytištěné
obrazy a text rozmazané.
Tisknete na zadní stranu vytištěného listu?
● Při tisku na zadní strany vytištěného listu může být tisk vybledlý. Problém může vyřešit nastavení možnosti
<Režim speciálního tisku R> na hodnotu <Zapnuto>.
<Speciální zpracování>(P. 229)
● Pokud nastavíte hodnotu <Zapnuto>, může být ovlivněna kvalita obrazu nebo může dojít k uvíznutí papíru,
pokud uběhne jistá doba po vytištění přední strany, nebo v závislosti na vlhkosti okolí.
Je stroj instalován v odpovídajícím prostředí?
● Tiskárnu je možné umístit na následující místa.
Instalace(P. 3)
Přemístění zařízení(P. 255)
Dochází v tonerových kazetách toner?
● Zkontrolujte zbývající množství toneru v kazetě a v případě potřeby tonerovou kazetu vyměňte.
● Bez ohledu na zbývající množství v tonerové kazetě může tonerová kazeta dosáhnout konce své životnosti
v závislosti na prostředí ve kterém je používána nebo na zhoršení stavu materiálů v tonerové kazetě.
Výměna tonerové kazety(P. 247)
Dochází v kazetě válce toner?
● Zkontrolujte zbývající množství toneru v kazetě válce a v případě potřeby kazetu válce vyměňte.
● Bez ohledu na zbývající množství v kazetě válce může kazeta válce dosáhnout konce své životnosti v
závislosti na prostředí ve kterém je používána nebo na zhoršení stavu materiálů v kazetě válce.
Výměna kazety válce(P. 250)
279
Odstraňování problémů
Část stránky není potištěna
Tisknete data bez okrajů?
● Tyto příznaky se objevují, pokud je v ovladači tiskárny nastaven tisk bez okrajů. Zařízení neumožňuje
tisknout okraj 5 mm nebo méně od okraje papíru nebo 10 mm nebo méně od okraje obálek. Ujistěte se, že
jsou všechny okraje dokumentu nastaveny v tiskové oblasti.
Karta [Kompletace]
[Rozšířená nastavení]
[Rozšíření oblasti tisku a tisk]
[Vypnuto]
Jsou vodítka papíru zarovnána s okraji papíru?
● Pokud jsou vodítka papíru příliš volná nebo příliš těsná, část dokumentu se nemusí vytisknout.
Vkládání papíru(P. 95)
Jsou viditelné pruhy / Tisk není rovnoměrný
Používáte vhodný papír?
● Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír.
Použitelný papír(P. 319)
Vkládání papíru(P. 95)
Vyčistili jste fixační jednotku?
● Vyčistěte fixační jednotku.
Čištění fixační sestavy(P. 246)
Používáte papír s drsným povrchem?
● Vytištěné obrazy mohou být bledé, pokud jsou vytištěny na papíru s drsným povrchem. Problém může
vyřešit nastavení možnosti <Režim speciálního tisku Q> na hodnotu <Zapnuto>.
<Speciální zpracování>(P. 229)
280
Odstraňování problémů
● Nastavení této položky na hodnotu <Zapnuto> může ovlivnit kvalitu obrazu.
Používáte stroj v prostředí s vysokou vlhkostí?
● Změňte nastavení možnosti <Režim speciálního tisku T>. Problém může vyřešit nastavení <Zapnuto>.
<Speciální zpracování>(P. 229)
● Když tuto položku nastavíte na <Zapnuto> a tisknete v prostředí s nízkou vlhkostí, mohou být vytištěné
obrazy a text rozmazané.
Používáte papír, který obsahuje velké množství prachu?
● Na papíru, který obsahuje velké množství prachu, mohou být výtisky vybledlé nebo obsahovat pruhy.
Problém může vyřešit nastavení možnosti <Režim speciálního tisku G> na hodnotu <Zapnuto>.
<Speciální zpracování>(P. 229)
Dochází v tonerových kazetách toner?
● Zkontrolujte zbývající množství toneru v kazetě a v případě potřeby tonerovou kazetu vyměňte.
● Bez ohledu na zbývající množství v tonerové kazetě může tonerová kazeta dosáhnout konce své životnosti
v závislosti na prostředí ve kterém je používána nebo na zhoršení stavu materiálů v tonerové kazetě.
Výměna tonerové kazety(P. 247)
Dochází v kazetě válce toner?
● Zkontrolujte zbývající množství toneru v kazetě válce a v případě potřeby kazetu válce vyměňte.
● Bez ohledu na zbývající množství v kazetě válce může kazeta válce dosáhnout konce své životnosti v
závislosti na prostředí ve kterém je používána nebo na zhoršení stavu materiálů v kazetě válce.
Výměna kazety válce(P. 250)
Výtisky jsou zcela nebo částečně zbarveny do šeda
Používáte specifický typ papíru?
● Potištěná strana může být u jistých typů papíru zbarvena do šeda. Zkontrolujte typ papíru, který používáte
a vyzkoušejte jiný typ.
Použitelný papír(P. 319)
● Problém může vyřešit nastavení možnosti <Režim speciálního tisku U> nebo <Režim speciálního tisku G>
na hodnotu <Zapnuto>.
281
Odstraňování problémů
<Speciální zpracování>(P. 229)
● Požadovaného efektu nemusí být dosaženo ani s použitím těchto nastavení.
Je stroj instalován v odpovídajícím prostředí?
● Tiskárnu je možné umístit na následující místa.
Instalace(P. 3)
Přemístění zařízení(P. 255)
● Uložte tonerovou kazetu na dvě až tři hodiny na vhodné místo, poté tisk opakujte. Problém by to mohlo
vyřešit. Pokud problém přetrvává, vyměňte tonerovou kazetu.
Výměna tonerové kazety(P. 247)
Nebyla kazeta válce delší dobu vystavena přímému slunečnímu záření?
● Uložte kazetu válce na dvě až tři hodiny na vhodné místo, poté tisk opakujte. Problém by to mohlo vyřešit.
Pokud problém přetrvává, vyměňte kazetu válce.
Výměna kazety válce(P. 250)
Objevují se bílé skvrny
Používáte navlhlý papír?
● Vyměňte ho za vhodný papír.
Vkládání papíru(P. 95)
Používáte vhodný papír?
● Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír.
Použitelný papír(P. 319)
Vkládání papíru(P. 95)
Dochází v tonerových kazetách toner?
● Zkontrolujte zbývající množství toneru v kazetě a v případě potřeby tonerovou kazetu vyměňte.
● Bez ohledu na zbývající množství v tonerové kazetě může tonerová kazeta dosáhnout konce své životnosti
v závislosti na prostředí ve kterém je používána nebo na zhoršení stavu materiálů v tonerové kazetě.
Výměna tonerové kazety(P. 247)
282
Odstraňování problémů
Dochází v kazetě válce toner?
● Zkontrolujte zbývající množství toneru v kazetě válce a v případě potřeby kazetu válce vyměňte.
● Bez ohledu na zbývající množství v kazetě válce může kazeta válce dosáhnout konce své životnosti v
závislosti na prostředí ve kterém je používána nebo na zhoršení stavu materiálů v kazetě válce.
Výměna kazety válce(P. 250)
Objevují se skvrny
Vyčistili jste fixační jednotku?
● Vyčistěte fixační jednotku.
Čištění fixační sestavy(P. 246)
Opačná strana papíru je špinavá
Vložili jste papír, který je menší než rozměr tištěných dat?
● Ověřte si, zda velikost papíru odpovídá velikosti tištěných dat.
Vyčistili jste fixační jednotku?
● Vyčistěte fixační jednotku.
Čištění fixační sestavy(P. 246)
Objevují se skvrny na oboustranně potištěném papíře?
● Zadní strana papíru se může během oboustranného tisku znečistit. Problém může vyřešit nastavení
možnosti <Režim speciálního tisku R> na hodnotu <Zapnuto>.
<Speciální zpracování>(P. 229)
283
Odstraňování problémů
● Pokud nastavíte hodnotu <Zapnuto>, může být ovlivněna kvalita obrazu nebo může dojít k uvíznutí papíru,
pokud uběhne jistá doba po vytištění přední strany, nebo v závislosti na vlhkosti okolí.
Vytištěný čárový kód nelze načíst
Pokoušíte se přečíst malý čárový kód nebo kód s tlustými čarami?
● Čárový kód zvětšete.
● Změna nastavení hodnoty <Vybrat šířku linky> může vyřešit tento problém.
<Speciální zpracování>(P. 229)
284
Odstraňování problémů
Papír se kroutí nebo mačká
3R42-05E
Papír se mačká
Je papír správně vložen?
● Pokud množství založeného papíru přesahuje linku maximálního množství nebo pokud není papír správně
srovnán, může dojít k jeho mačkání.
Vkládání papíru(P. 95)
Používáte navlhlý papír?
● Vyměňte ho za vhodný papír.
Vkládání papíru(P. 95)
Používáte vhodný papír?
● Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír.
Použitelný papír(P. 319)
Vkládání papíru(P. 95)
Papír se kroutí
Používáte vhodný papír?
● Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír. Určete velikost papíru a správně zadejte
nastavení.
Použitelný papír(P. 319)
Vkládání papíru(P. 95)
Zadání velikosti a typu papíru(P. 106)
285
Odstraňování problémů
● Změňte nastavení <Typ papíru> na hodnotu pro tenčí papír. Pokud je například aktuálně nastavena
hodnota <Běžný (71–89 g/m²)>, změňte ji na <Běžný L (61–70 g/m²)> nebo <Běžný L2 (60 g/m²)>.
Zadání velikosti a typu papíru(P. 106)
Použitelný papír(P. 319)
● Vložte papír znovu s opačnou stranou k tisku (přední strana / zadní strana).
● Ve výjimečných případech u některých typů papíru se příznaky můžou zhoršit. Pokud k tomu dojde, vraťte
papír na původní stranu k tisku.
Používáte navlhlý papír?
● Vyměňte ho za vhodný papír.
Vkládání papíru(P. 95)
286
Odstraňování problémů
Papír není správně podáván
3R42-05F
Výtisky jsou šikmo
Jsou vodítka papíru zarovnána s okraji papíru?
● Pokud jsou vodítka papíru příliš volná nebo příliš těsná, mohou být výtisky našikmo.
Vkládání papíru(P. 95)
Tisknete na zkroucené obálky?
● Obálky narovnejte a opakujte tisk.
Vkládání obálek(P. 102)
Papír není podáván / Jsou podávány dva nebo více listů papíru najednou
Je papír správně vložen?
● Prolistuje stoh papíru, aby jednotlivé listy nedržely při sobě.
● Zkontrolujte, zda je papír vložen správně.
Vkládání papíru(P. 95)
● Zkontrolujte, zda počet vložených listů papíru je odpovídající a zda je použit odpovídající papír.
Použitelný papír(P. 319)
Vkládání papíru(P. 95)
● Zkontrolujte, zda není dohromady vložen papír různých velikostí nebo typů.
● V některých případech se papír kvůli své tloušťce správně nepodává správně. Pokud k tomu dojde, změňte
orientaci papíru nebo jej otočte lícem dolů.
287
Odstraňování problémů
Je zobrazena zpráva nebo číslo začínající symbolem „#“
(kód chyby)
3R42-05H
Když se na displeji zařízení zobrazí zpráva nebo číslo (kód chyby) začínající symbolem „#“, vyhledejte řešení
v následující části.
Postup řešení každé zprávy(P. 289)
Postup řešení každého kódu chyby(P. 300)
288
Odstraňování problémů
Postup řešení každé zprávy
3R42-05J
Na displeji se zobrazí zpráva, pokud existuje problém se zpracováním tisku, když stroj nemůže komunikovat nebo když
normální činnosti zabraňuje jiný problém. Podrobné informace o jednotlivých zprávách naleznete v následujícím
seznamu.
Asi používáte padělek nebo bubnovou kazetu jiné společnosti než Canon.
Používaná kazeta válce nemusí být originálním produktem Canon.
● Kazety válce nahrazujte pouze originálními kazetami válce Canon.
Spotřební materiál(P. 260)
Asi používáte padělek nebo tonerovou kazetu jiné společnosti než Canon.
Používaná tonerová kazeta nemusí být originálním produktem Canon.
● Tonerové kazety nahrazujte pouze originálními tonerovými kazetami Canon.
Spotřební materiál(P. 260)
Množství v kazetě nelze zobr. správně. (pro tonerovou kazetu)
Tonerová kazeta není správně nainstalována nebo s ní něco není v pořádku.
● Přeinstalujte tonerovou kazetu. Pokud tato zpráva nezmizí po několika přeinstalacích, tonerová kazeta je
pravděpodobně poškozená. Obraťte se na obchod, kde jste tonerovou kazetu zakoupili, nebo na středisko
péče o zákazníky Canon.
Výměna tonerové kazety(P. 247)
Je možné, že nepoužíváte originální tonerovou kazetu Canon.
● V případě výměny tonerových kazet doporučujeme používat originální tonerové kazety Canon.
Spotřební materiál(P. 260)
Množství v kazetě nelze zobr. správně. (pro kazetu válce)
Kazeta válce není správně nainstalována nebo s ní něco není v pořádku.
● Znovu nainstalujte kazetu válce. Pokud tato zpráva nezmizí po několika přeinstalacích, je kazeta válce
pravděpodobně poškozená. Obraťte se na obchod, kde jste kazetu válce zakoupili, nebo na středisko péče
o zákazníky Canon.
Výměna kazety válce(P. 250)
Je možné, že nepoužíváte originální kazetu válce Canon.
● V případě výměny kazet válce doporučujeme používat originální kazety válce Canon.
Spotřební materiál(P. 260)
289
Odstraňování problémů
Nelze se připojit pomocí přímého připojení.
Při spouštění režimu přístupového bodu došlo k chybě.
● Nastavte IP adresu na jinou hodnotu než „192.168.22.xx“. Pokud se stále nelze připojit, zkontrolujte
nastavení masky podsítě. Podrobnosti získáte od správce sítě.
Nastavení adresy IPv4(P. 39)
Nelze se připojit pomocí přímého připojení. Zkontr. připojení k síti.
Režim přístupového bodu byl spuštěn, aniž by zařízení bylo připojeno k přístupovému bodu.
● Režim přístupového bodu spusťte po připojení zařízení s přístupovým bodem.
Nelze vyhledat přístupový bod.
Po pokusu o automatické nastavení pomocí funkce WPS není možné bezdrátový směrovač po určitou
dobu detekovat.
● Znovu se připojte a věnujte pozornost časovému limitu.
Nastavení připojení pomocí funkce WPS v režimu Push Button(P. 28)
Nastavení připojení pomocí funkce WPS v režimu kódu PIN(P. 30)
Byl zadán identifikátor SSID bezdrátového směrovače, ale zadání bylo chybné.
● Zkontrolujte identifikátor SSID a znovu zadejte správný údaj.
Kontrola SSID a síťového klíče(P. 37)
Vytvoření připojení zadáním podrobných nastavení(P. 34)
Bezdrátový směrovač nemusí být možné detekovat z důvodu problémů s nastavením sítě, ke které se
pokouší připojit.
● Zkontrolujte, zda je přístroj správně nainstalován a připraven na připojení k síti.
Problémy s instalací nebo nastavením(P. 267)
● Pokud problém stále přetrvává, zkontrolujte nastavení zabezpečení bezdrátového směrovače.
Chyba kom. kaz. Asi používáte padělek nebo bubnovou kazetu jiné
společnosti než Canon.
Kazeta válce je nesprávně nainstalovaná nebo je vadná.
● Znovu nainstalujte kazetu válce. Pokud chybová zpráva po přeinstalování kazety válce nezmizí, je kazeta
válce pravděpodobně vadná. Obraťte se na obchod, kde jste kazetu válce zakoupili, nebo na středisko péče
o zákazníky Canon.
Postup výměny kazety válce(P. 251)
290
Odstraňování problémů
Chyba kom. kaz. Asi používáte padělek nebo tonerovou kazetu jiné
společnosti než Canon.
Tonerová kazeta je nesprávně nainstalovaná nebo je vadná.
● Přeinstalujte tonerovou kazetu. Pokud chybová zpráva po přeinstalování tonerové kazety nezmizí,
tonerová kazeta je pravděpodobně vadná. Obraťte se na obchod, kde jste tonerovou kazetu zakoupili,
nebo na středisko péče o zákazníky Canon.
Postup výměny tonerové kazety(P. 248)
Zkontrolujte nastavení ověření.
Způsob ověřování nastavený v zařízení se neshoduje se způsobem ověřování nastaveným na serveru
RADIUS.
● Zkontrolujte, zda je v zařízení a na serveru RADIUS nastavený stejný způsob ověřování. V případě neshody
nastavte správný způsob ověřování.
Konfigurace nastavení pro ověřování IEEE 802.1X(P. 170)
Chladnutí... Čekejte, pak to zkuste znovu.
Teplota fixační sestavy je vysoká.
● Chvíli počkejte, než se fixační sestava ochladí. Po poklesu teploty fixační sestavy zkuste operaci zopakovat.
Chladnutí... Čekejte.
Teplota fixační sestavy je vysoká.
● Chvíli počkejte, než se fixační sestava ochladí. Po poklesu teploty fixační sestavy zpráva zmizí.
Nelze se připojit. (pro režim připojení přístupový bod)
Připojení v režimu přístupového bodu selhalo kvůli chybě.
● Vyčkejte chvíli a zkuste akci zopakovat. Pokud se i nadále nelze připojit, vypněte stroj a pak jej opět
zapněte.
Přímé připojení (Režim přístupového bodu)(P. 126)
Nelze se připojit. (pro snadné připojení prostřednictvím připojení přes
počítač)
Při spouštění snadného připojení přes počítač (režim nastavení bez kabelů) nastala chyba.
291
Odstraňování problémů
● Stisknutím tlačítka Back (Zpět) se vraťte na předchozí obrazovku a pak znovu zkuste <Snadné připojení
prostřednictvím PC>.
● Pokud se po opakovaném pokusu o použití <Snadné připojení prostřednictvím PC> i nadále zobrazuje
stejná zpráva, vypněte stroj a pak jej znovu zapněte.
Nelze se připojit. Zkontrolujte nastavení PSK.
Síťový klíč (PSK) bezdrátového směrovače, který má být připojen, není ve stroji správně nastaven.
● Zkontrolujte síťový klíč (PSK) pro bezdrátový směrovač a znovu ho v zařízení nastavte.
Kontrola SSID a síťového klíče(P. 37)
Nastavení připojení výběrem bezdrátového směrovače(P. 32)
Vytvoření připojení zadáním podrobných nastavení(P. 34)
● Pokud problém přetrvává i po kontrole síťového klíče, zkontrolujte, zda je zařízení správně nainstalováno a
připraveno na připojení k síti.
Problémy s instalací nebo nastavením(P. 267)
Nelze se připojit pomocí bezdrátové sítě LAN. (pro připojení do bezdrátové
sítě LAN)
Připojení selhalo, protože během nastavování připojení k bezdrátové síti LAN došlo k chybě.
● Restartujte zařízení a zopakujte nastavení.
● Pokud problém přetrvává i po restartování přístroje, zkontrolujte, zda je přístroj správně nainstalován a
připraven na připojení k síti.
Problémy s instalací nebo nastavením(P. 267)
● Pokud problém přetrvává i po kontrole bezdrátového připojení LAN, zkontrolujte nastavení zabezpečení
bezdrátového směrovače.
Nelze se připojit pomocí bezdrátové sítě LAN. (pro komunikaci v bezdrátové
síti LAN)
Bezdrátová komunikace LAN selhala kvůli chybě.
● Chvíli počkejte a zkuste to znovu. Pokud stále nemůžete zajistit připojení, vypněte stroj a pak jej znovu
spusťte.
Nelze se připojit pomocí WPS.
Po pokusu o automatické nastavení pomocí funkce WPS došlo při pokusu o připojení k chybě.
● Chvíli počkejte a zkuste to znovu. Pokud problém přetrvává, zkontrolujte, zda bezdrátový směrovač
podporuje funkci WPS.
Funkce WPS je podporována:
Zkontrolujte, zda je přístroj správně nainstalován a připraven na připojení k síti.
Problémy s instalací nebo nastavením(P. 267)
Funkce WPS není podporována:
292
Odstraňování problémů
Nastavte použití jiného způsobu připojení.
Připojení k bezdrátové síti LAN(P. 26)
Nezjištěno žádné připojení bezdrát. zařízení.
Ve vymezeném čase se nepodařilo detekovat žádná mobilní zařízení.
● Znovu se připojte a věnujte pozornost časovému limitu.
Přímé připojení (Režim přístupového bodu)(P. 126)
Čištění nebylo možné provést.
Během čištění došlo k zachycení papíru.
● Vyjměte zachycený papír, založte papír správně a spusťte čištění znovu.
Odstraňování zachyceného papíru(P. 301)
Čištění fixační sestavy(P. 246)
Ověření sdíleného klíče není možné. Ověřte nastav. WEP.
Síťový klíč (klíč WEP) bezdrátového směrovače, který má být připojen, není ve stroji správně nastaven.
● Zkontrolujte síťový klíč (klíč WEP) pro bezdrátový směrovač a znovu ho v zařízení nastavte.
Kontrola SSID a síťového klíče(P. 37)
Vytvoření připojení zadáním podrobných nastavení(P. 34)
● Připojte se znovu výběrem bezdrátového směrovače nebo ruční změnou způsobu ověření WEP na
<Otevřený systém>.
Nastavení připojení výběrem bezdrátového směrovače(P. 32)
Vytvoření připojení zadáním podrobných nastavení(P. 34)
Metoda ověřování zařízení je nastavena na možnost <Sdílený klíč>, ale pro bezdrátový směrovač je
nastavena na možnost „Otevřený systém“.
● Změňte v bezdrátovém směrovači metodu ověřování WEP na možnost „Sdílený klíč“ a pokuste se znovu o
připojení. Další informace o způsobu změny metody naleznete v příručce dodané se síťovými zařízeními
nebo je získáte od výrobce.
Nelze nastavit aktuální datum a čas.
Komunikace selhala z důvodu chyby sítě a nastalo vypršení časového limitu.
● Zkontrolujte síťové prostředí, ke kterému se stroj připojuje.
● Použijte možnost <Nastavení aktuálního data/času> k ručnímu nastavení času nebo v položce [Nastavení
SNTP] zrušte zaškrtnutí pole [Použít SNTP].
Nastavení aktuálního data a času(P. 20)
Konfigurace protokolu SNTP(P. 70)
293
Odstraňování problémů
Nelze aktualizovat čas zařízení, protože se došla baterie. Pokud nastavení
času není správné, nelze použít službu Google Cloud Print.
Baterie stroje se vybila a nepodařilo se zachovat správné nastavení času.
● Nastavte znovu správný čas.
Nastavení aktuálního data a času(P. 20)
Přímé připojení ukončeno.
Připojení k mobilnímu zařízení bylo přerušeno.
● Znovu navažte přímé připojení.
Přímé připojení (Režim přístupového bodu)(P. 126)
Přímé přip. ukonč. Zkontrolujte připojení k síti.
Připojení k mobilnímu zařízení bylo přerušeno.
● Znovu navažte přímé připojení.
Přímé připojení (Režim přístupového bodu)(P. 126)
Konec živ. bubn. kaz Vyměňte bubnovou kazetu.
Přiblížil se konec životnosti kazety válce.
● Vyměňte kazetu válce za novou.
Výměna kazety válce(P. 250)
Konec živ. bubn. kaz. Dopor. výměna.
Přiblížil se konec životnosti kazety válce.
● Doporučujeme vyměnit kazetu válce.
Výměna kazety válce(P. 250)
Bubnová kazeta dosáhla konce životnosti.
Přiblížil se konec životnosti kazety válce.
● Vyměňte kazetu válce za novou.
Výměna kazety válce(P. 250)
294
Odstraňování problémů
Snadné připojení přes PC ukončeno časovým limitem.
Připojení do počítače nebylo navázáno po dobu 30 minut po spuštění snadného připojení přes počítač
(režim nastavení bez kabelů).
● Stisknutím tlačítka Back (Zpět) se vraťte na předchozí obrazovku a pak znovu zkuste <Snadné připojení
prostřednictvím PC>.
Google Cloud Print nedost.Chyba ověř.serv
Službě Cloud Print se nepodařilo ověřit server nebo získat informace pro registraci.
● Zkontrolujte, zda je správně zadané nastavení data a času.
<Nastavení data/času>(P. 212)
Google Cloud Print nedost.Chyba kom.serv.
Tisk ve službě Cloud není k dispozici, protože došlo k chybě.
● Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno k síti LAN.
Připojení k bezdrátové síti LAN(P. 26)
● Port, který se používá pro službu Cloud Print, může být blokován branou firewall nebo jiným prostředkem
zabezpečení. Pomocí počítače zkontrolujte dostupnost portu 5222.
● Používá-li se v síti server proxy, zkontrolujte, zda jsou nastavení serveru proxy na zařízení a serveru
správná. Podrobnosti získáte od správce sítě.
Nastavení serveru proxy(P. 158)
Zadán nesprávný počet znaků/zadány neplatné znaky.
Síťový klíč (klíč WPA, WPA2-PSK nebo WEP) pro bezdrátový směrovač není správně zadán.
● Zkontrolujte síťový klíč (klíč WPA, WPA2-PSK nebo WEP) pro bezdrátový směrovač a znovu ho v zařízení
nastavte. Další informace o způsobu kontroly síťového klíče naleznete v příručce dodané se síťovými
zařízeními nebo je získáte od výrobce.
Kontrola SSID a síťového klíče(P. 37)
Nastavení připojení výběrem bezdrátového směrovače(P. 32)
Vytvoření připojení zadáním podrobných nastavení(P. 34)
Vložte bubnovou kazetu.
Kazeta válce není správně vložena.
● Vložte kazetu válce správně.
Výměna kazety válce(P. 250)
295
Odstraňování problémů
Vložte tonerovou kazetu.
Tonerová kazeta není správně vložena.
● Vložte tonerovou kazetu správně.
Výměna tonerové kazety(P. 247)
Dosáhli jste maxim. počtu bezdrátových zařízení pomocí přímého připojení.
Před připojením k jiným zařízením ukončete některá aktuální připojení.
Počet přímo připojených mobilních zařízení je nastaven na maximum.
● Chcete-li pomocí přímého připojení připojit další zařízení, odpojte připojená zařízení a zkuste se připojit
znovu.
Přímé připojení (Režim přístupového bodu)(P. 126)
Žád.pap.: XXXX*
*V
části XXXX se zobrazí <Zásuvka 1> nebo <Víceúč.přih.>.
Do zásuvky nebo víceúčelové přihrádky není vložen papír.
● Vložte papír.
Vkládání papíru(P. 95)
Není vložen papír, na který by bylo možné vytisknout hlášení nebo seznamy.
● Hlášení nebo seznamy mohou být vytištěny na papír velikosti A4 nebo Letter. Vložte papír A4 nebo Letter a
nastavte jeho velikost.
Vkládání papíru(P. 95)
Zadání velikosti a typu papíru(P. 106)
Žádná odpověď z místa určení.
Může být odpojený síťový kabel nebo mohl vzniknout problém na straně přepínače.
● Zkontrolujte stav síťových kabelů a přepínačů.
Žádná odezva od hostitele.
Stroj není správně připojen k síti.
● Zkontrolujte nastavení zařízení a sítě a pokuste se znovu o připojení.
Nastavení síťového prostředí(P. 22)
296
Odstraňování problémů
Zachycený papír.
Došlo k zachycení papíru.
● Vyjměte zachycený papír a opakujte tisk (obnovení tisku může proběhnout automaticky).
Odstraňování zachyceného papíru(P. 301)
Doporučujeme připravit bubnovou kazetu.
Blíží se čas výměny kazety válce.
● Pokud se chystáte k tisku velkého objemu dat a zobrazí se tato zpráva, vyměňte kazetu válce ještě před
spuštěním tisku.
Spotřební materiál(P. 260)
Doporučujeme připravit tonerovou kazetu.
Blíží se čas výměny tonerové kazety.
● Pokud se chystáte k tisku velkého objemu dat a zobrazí se tato zpráva, vyměňte tonerovou kazetu ještě
před spuštěním tisku.
Spotřební materiál(P. 260)
Zadejte správné informace ověření.
Údaje pro ověření klienta (klíč a certifikát, uživatelské jméno a heslo nebo certifikát CA) nejsou
nastavené správně.
● Zkontrolujte zadaný způsob ověřování a údaje o ověřování (klíč a certifikát, uživatelské jméno a heslo
a certifikát CA).
Konfigurace nastavení pro ověřování IEEE 802.1X(P. 170)
Neshoda velik./nastav.
Velikost papíru nastavená na ovládacím panelu neodpovídá velikosti vloženého papíru.
● V nabídce <Nastavení papíru pro mobilní tisk> nastavte velikost papíru podle papíru, který je aktuálně
vložen.
Pokud chcete použít vložený papír
Změňte nastavení položky <Nastavení papíru pro mobilní tisk> tak, aby odpovídalo velikosti vloženého
papíru.
Zadání velikosti a typu papíru(P. 106)
● Pokud tisknete z počítače, zkontrolujte, zda nastavení velikosti papíru v ovladači tiskárny odpovídá velikosti
vloženého papíru.
297
Odstraňování problémů
Pokud chcete vložit papír beze změny nastavení
Vložte papír o velikosti nastavené v položce <Nastavení papíru pro mobilní tisk>.
Vkládání papíru(P. 95)
Paměť je plná. Skenování bude zrušeno. Tisknout?
Tištěný dokument obsahuje stránku s velmi velkým množstvím dat.
● Vyberte, zda se má vytisknout část naskenovaná do paměti nebo zda úlohu zrušit.
Klíč WEP není řádně nastaven. Ověřte nastavení WEP.
Síťový klíč (klíč WEP) bezdrátového směrovače, který má být připojen, není ve stroji správně nastaven.
● Zkontrolujte síťový klíč (klíč WEP) pro bezdrátový směrovač a znovu ho v zařízení nastavte.
Kontrola SSID a síťového klíče(P. 37)
Nastavení připojení výběrem bezdrátového směrovače(P. 32)
Vytvoření připojení zadáním podrobných nastavení(P. 34)
Metoda ověřování zařízení je nastavena na možnost <Sdílený klíč>, ale pro bezdrátový směrovač je
nastavena na možnost „Otevřený systém“.
● Připojte se znovu výběrem bezdrátového směrovače nebo ruční změnou způsobu ověření WEP na
<Otevřený systém>.
Nastavení připojení výběrem bezdrátového směrovače(P. 32)
Vytvoření připojení zadáním podrobných nastavení(P. 34)
● Změňte v bezdrátovém směrovači metodu ověřování WEP na možnost „Sdílený klíč“ a pokuste se znovu o
připojení. Další informace o způsobu změny metody naleznete v příručce dodané se síťovými zařízeními
nebo je získáte od výrobce.
Konec živ. ton. kaz. Vyměňte tonerovou kazetu.
Přiblížil se konec životnosti tonerové kazety.
● Vyměňte tonerovou kazetu za novou.
Výměna tonerové kazety(P. 247)
Konec živ. ton. kaz. Dopor. výměna.
Přiblížil se konec životnosti tonerové kazety.
● Doporučujeme vyměnit tonerovou kazetu.
Výměna tonerové kazety(P. 247)
Tonerová kazeta dosáhla konce živ.
Přiblížil se konec životnosti tonerové kazety.
298
Odstraňování problémů
● Vyměňte tonerovou kazetu za novou.
Výměna tonerové kazety(P. 247)
Vypněte a zapněte hlavní vypínač. Pokud zařízení nezačne fungovat,
kontaktujte prodejce nebo servis.
Ve stroji došlo k chybě.
● Vypněte vypínač napájení, počkejte 10 sekund a pak znovu napájení zapněte. Pokud se tím problém
neodstraní, vypněte vypínač síťového napájení, odpojte napájecí kabel a obraťte se na místního
autorizovaného prodejce Canon nebo linku pomoci Canon. Je třeba zadat zobrazený text <Ennn-nnnn>.
Použijte vzdálené UR k nast. informací nutných pro ověření.
Nastavení IEEE 802.1X nejsou správná.
● Zkontrolujte, zda je možnost [Přihlašovací jméno] nastavena správně.
● Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko [Použít TLS], [Použít TTLS] nebo [Použít PEAP].
● Pokud je používán protokol TLS, zkontrolujte, zda je uložen „klíč a certifikát“.
● Pokud je používán protokol TTLS nebo PEAP, zkontrolujte, zda je nastaveno správné jméno a heslo.
Konfigurace nastavení pro ověřování IEEE 802.1X(P. 170)
299
Odstraňování problémů
Postup řešení každého kódu chyby
3R42-05K
Pokud dojde k chybě, například se nepodaří tisk, na obrazovce protokolu úloh se zobrazí příslušný kód chyby formou
tříciferného čísla. Dále je uveden popis příčin a řešení náležející k jednotlivým chybovým kódům. Podrobnosti o
obrazovce protokolu úloh najdete v části Obrazovka <Monitor stavu>(P. 89) .
#852
Stroj se z nějakého důvodu vypíná.
● Zkontrolujte, zda je zástrčka pevně zasunuta v zásuvce.
#853
Dokument nebylo možné vytisknout, protože objem dat je vyšší, než jaký dokáže stroj zpracovat.
● Zařízení nemusí být schopno vytisknout dokumenty s mnoha stránkami. Snižte počet stran na jednu
tiskovou úlohu nebo tiskněte, když ve frontě není žádná tisková úloha a neprobíhá tisk žádného
dokumentu. Pokud stále není možné dokument vytisknout, zkontrolujte, zda nejsou poškozena data.
Tisk byl zrušen z počítače.
● Pokud zrušíte nějakou operaci při odesílání tiskových dat z počítače do zařízení, zobrazí se tento chybový
kód. Nejedná se o nic mimořádného. Podle potřeby tisk zopakujte.
300
Odstraňování problémů
Odstraňování zachyceného papíru
3R42-05L
Pokud dojde k zachycení papíru, zobrazí se na obrazovce zpráva <Zachycený papír.>. Stisknutím tlačítka
zobrazíte
jednoduchá řešení. Pokud potřebujete odstranit zachycený papír a postupy na displeji jsou obtížně pochopitelné,
podívejte se do následujících částí.
Výstupní přihrádka
Uvíznutí papíru ve
stroji(P. 302)
Vnitřní části stroje
Uvíznutí papíru ve
stroji(P. 302)
Zadní kryt
Uvíznutí papíru ve
stroji(P. 302)
Při vyjímání zachyceného papíru zařízení nevypínejte
● Pokud byste zařízení vypnuli, došlo by k odstranění právě tisknutých dat.
Pokud se papír roztrhne
● Odstraňte všechny kousky papíru, aby nemohlo dojít k jejich zachycení.
Pokud se papír zachycuje v přístroji opakovaně
● Před vložením papíru do zařízení sklepněte hrany stohu papíru o rovnou plochu a zarovnejte okraje.
● Zkontrolujte, zda papír odpovídá požadavkům zařízení.
Použitelný papír(P. 319)
● Zkontrolujte, zda v zařízení nezůstaly zbytky zachyceného papíru.
● Pokud používáte papír s hrubým povrchem, nastavte <Typ papíru> na <Klížený 1 (60–104 g/m²)> nebo
<Klížený 2 (105–163 g/m²)>.
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce(P. 107)
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce(P. 108)
Tisk z počítače(P. 116)
Nevytahujte zachycený papír ze zařízení silou.
● Pokud byste papír vytahovali silou, mohlo by dojít k poškození částí zařízení. Pokud nejste schopni papír
vyjmout, kontaktujte místního autorizovaného prodejce společnosti Canon nebo linku podpory společnosti
Canon. Pokud problém nelze vyřešit(P. 306)
301
Odstraňování problémů
Uvíznutí papíru ve stroji
3R42-05R
Uvízlý papír vyjměte podle postupu uvedeného dále. Nevytahujte zachycený papír ze zařízení silou. Pokud zachycený
papír nelze snadno vytáhnout, přejděte k dalšímu kroku.
1
Zavřete zarážku papíru a pak otevřete kryt toneru.
2
Vyjměte kazety.
1
Vyjměte tonerovou kazetu.
Tonerovou kazetou netřeste ani ji nenaklánějte. Dbejte také na to, aby kazeta nebyla vystavena otřesům,
jako jsou nárazy do jiných předmětů. Může dojít k vysypání zbývajícího toneru v tonerové kazetě.
Tonerovou kazetu vyjměte jemně pod stejným úhlem jako otvor.
2
Vyjměte kazetu válce.
302
Odstraňování problémů
Kazetou válce netřeste ani ji nenaklánějte. Dbejte také na to, aby kazeta válce nebyla vystavena otřesům,
jako jsou nárazy do jiných předmětů. Může dojít k vysypání zbývajícího toneru v kazetě válce. Kazetu válce
vyjměte jemně pod stejným úhlem jako otvor.
3
Jemně vytáhněte papír.
4
Zkontrolujte, zda se papír nezachytil uvnitř vodítka výstupního papíru.
1
Vodítko výstupního papíru otevřete tak, že stisknete tlačítko a zároveň vytáhnete vodítko směrem k sobě
2
Jemně vytáhněte papír.
3
Zavřete vodítko výstupního papíru.
(
).
303
Odstraňování problémů
5
1
Zkontrolujte, zda se papír nezachytil uvnitř zařízení.
Jemně vytáhněte papír.
● Uchopte oba okraje papíru, zatáhněte přední okraj papíru dolů a pak jej vytáhněte ven.
6
Zkontrolujte, zda se papír nezachytil v zadním krytu.
1
Otevřete zadní kryt.
2
Jemně vytáhněte papír.
3
Zavřete zadní kryt.
7
1
Vložte kazety.
Vložte kazetu válce.
304
Odstraňování problémů
2
8
Vložte tonerovou kazetu.
Zavřete kryt toneru.
➠ Hlášení o zachycení papíru zmizí a stroj je připraven tisknout.
305
Odstraňování problémů
Pokud problém nelze vyřešit
3R42-05S
Jestliže nemůžete problém vyřešit ani po přečtení této kapitoly, kontaktujte autorizovaného prodejce společnosti
Canon nebo se obraťte na linku pomoci společnosti Canon.
Zařízení nerozebírejte ani jej sami neopravujte
● Pokud zařízení sami rozeberete nebo opravíte, nemusí se na něj vztahovat záruka.
◼ Kdy kontaktovat společnost Canon
Pokud se rozhodnete kontaktovat společnost Canon, připravte si následující informace:
● Název produktu (LBP162dw)
● Prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili
● Podrobné informace o problému (např. jakou činnost jste vykonávali a jaký byl výsledek této činnosti)
● Sériové číslo (nachází se na štítku na zadní straně zařízení)
Kontrola sériového čísla pomocí ovládacího panelu
● Vyberte možnost <Monitor stavu>
<Informace o zařízení>
306
<Sériové číslo>.
Dodatek
Dodatek
Dodatek ............................................................................................................................................................... 308
Software třetí strany ......................................................................................................................................... 309
Užitečné funkce ................................................................................................................................................. 310
Šetrnost vůči životnímu prostředí a úspora peněz ........................................................................................ 311
Vyšší účinnost ............................................................................................................................................... 312
Mnohem více ................................................................................................................................................ 313
Specifikace ......................................................................................................................................................... 315
Hlavní jednotka ............................................................................................................................................ 316
Použitelný papír ............................................................................................................................................ 319
Funkce tiskárny ............................................................................................................................................ 322
Funkce správy ............................................................................................................................................... 324
Systémové prostředí ..................................................................................................................................... 325
Síťové prostředí ............................................................................................................................................ 326
Příručky a jejich obsah ...................................................................................................................................... 328
Použití dokumentu Uživatelská příručka ........................................................................................................ 329
Rozložení obrazovky dokumentu Uživatelská příručka ................................................................................. 330
Zobrazení dokumentu Uživatelská příručka .................................................................................................. 333
Základní operace v systému Windows ............................................................................................................. 335
Upozornění ........................................................................................................................................................ 343
307
Dodatek
Dodatek
3R42-05U
Tato kapitola obsahuje technické specifikace tohoto zařízení, pokyny k používání dokumentu Uživatelská příručka,
odmítnutí odpovědnosti, informace o autorských právech a další důležité informace pro zákazníky.
◼ Specifikace zařízení
Chcete-li zkontrolovat specifikace stroje, síťového prostředí, funkcí tisku a podobně, projděte si následující část(i).
Specifikace(P. 315)
◼ Odkazy na příručku tohoto zařízení
Nejprve si projděte následující části, pokud se chcete ujistit o druzích příruček popisujících funkce zařízení a dozvědět
se, jak příslušné zařízení obsluhovat. Jestliže chcete vědět, jak číst a používat Uživatelská příručka (tuto příručku),
projděte si druhou část.
Příručky a jejich obsah(P. 328)
Použití dokumentu Uživatelská příručka(P. 329)
◼ Ostatní
Chcete-li získat užitečné informace a zkontrolovat odmítnutí odpovědnosti a informace o autorských právech, projděte
si následující část(i).
Software třetí strany(P. 309)
Užitečné funkce(P. 310)
Základní operace v systému Windows(P. 335)
Upozornění(P. 343)
308
Dodatek
Software třetí strany
3R42-05W
Informace týkající se softwaru třetích stran získáte kliknutím na následující ikonu(y).
309
Dodatek
Užitečné funkce
3R42-05X
Tato část popisuje tipy na využití funkcí zařízení podle kategorie. Příslušné funkce můžete využívat v souladu se
zamýšleným účelem a provozním prostředím.
Šetrnost vůči životnímu prostředí a úspora peněz(P. 311)
Vyšší účinnost(P. 312)
Mnohem více(P. 313)
310
Dodatek
Šetrnost vůči životnímu prostředí a úspora peněz
3R42-05Y
Existuje mnoho způsobů, jak ušetřit za papír, tonerové kazety, elektřinu a další výdaje.
Oboustranný tisk
Tisk více stránek na jeden list
Funkci oboustranného tisku můžete použít k tisku dat z
počítače. Tímto způsobem spotřebujete pouze
poloviční množství papíru, takže i vaše náklady na papír
klesnou o polovinu. Chcete-li ušetřit ještě více,
zkombinujte oboustranný tisk s tiskem více stran na
jeden list papíru. Na jeden list lze vytisknout až 32
stran, což je velmi ekonomické i ekologické.
Když je v dokumentu mnoho stránek, tisk může být
nepohodlný - přenášení a skladování velkého množství
papíru, a navíc se to může obtížně číst. Existuje však
řešení. Vytiskněte více stránek na jeden list. Díky tomu
ušetříte papír a vaše dokumenty budou tenčí a snadněji se
s nimi bude zacházet. Funkce je ještě efektivnější v
kombinaci s oboustranným tiskem.
Tisk z počítače(P. 116)
Tisk z počítače(P. 116)
Režim spánku
Nastavením stroje na automatický přechod do režimu spánku, kdykoli není
určitou dobu používán, můžete šetřit energii. Stroj není nutné pokaždé vypnout,
a přesto můžete dosáhnout minimalizování jeho spotřeby energie. Tato
pohodlná funkce pracuje na pozadí a šetří energii a peníze každý den.
Přepnutí do režimu spánku(P. 113)
311
Dodatek
Vyšší účinnost
3R42-060
Tady je několik jednoduchých operací, které mohou zefektivnit složité úkoly.
Vzdálená správa pomocí Vzdáleného uživatelského
rozhraní
Rychlé nastavení tisku pomocí intuitivního
postupu
Ve Vzdáleném uživatelském rozhraní můžete spravovat
spoustu věcí z počítače, aniž byste museli přecházet k
Umožňuje snadné a intuitivní nastavení rozložení
stránky a také umístění vazby apod. prostřednictvím
náhledu obrazu v ovladači tisku. Nastavení lze
provádět jednoduchým kliknutím za současného
náhledu vybraného nastavení.
zařízení. Konfigurujte nastavení a sledujte stav zařízení
pomocí intuitivního a jednoduchého rozhraní webového
prohlížeče, se kterým se ihned snadno seznámíte. Šetřete čas
a energii na důležitější věci, než je péče o zařízení.
Správa zařízení z počítače (Vzdálené uživatelské
rozhraní)(P. 178)
312
Tisk z počítače(P. 116)
Dodatek
Mnohem více
3R42-061
Existuje velké množství funkcí pro veškeré vaše potřeby, ať jste doma, v kanceláři nebo na cestách.
Použití zařízení smartphone/tablet
Snadný tisk pomocí služby Google Cloud Print
Když potřebujete rychle vytisknout návrh vytvořený
v tabletu při služební cestě, oceníte službu Canon PRINT
Business. K zařízení se můžete připojit pomocí mobilního
zařízení bezdrátově a přímo i v prostředí, kde není
směrovač bezdrátové sítě LAN.
To vše snadno a rychle a zcela bez počítače! Rozsáhlejší
možnosti pro práci i zábavu díky funkcím, které byly
navrženy pro naši rychlou dobu.
Připojte se ke službě Google Cloud Print pomocí
notebooku nebo mobilního telefonu, odešlete svá data
a počkejte na vytištěné dokumenty. Pomocí tohoto
zařízení, služby Google Cloud Print a svého mobilního
zařízení můžete tisknout cokoli potřebujete, odkudkoli
to potřebujete.
Propojení s mobilními zařízeními(P. 123)
Vše bezdrátově
313
Použití služby Google Cloud Print(P. 138)
Dodatek
Žádné kabely, snadná instalace a jednoduchá údržba. Pokud máte směrovač
bezdrátové sítě LAN, který podporuje funkci WPS, můžete kompletně vynechat
proces nastavení a být ihned připraveni k práci. Vychutnejte si systém
dokumentů, jenž se jednoduše používá, nevyžaduje kabely a který vám zajistí
pouze bezdrátové řešení. Kompatibilní s IEEE 802.11b/g/n pro bezproblémové
bezdrátové řešení a podporuje také metody šifrování WEP a WPA/WPA2-PSK
(TKIP/AES-CCMP) pro vyšší zabezpečení.
Připojení k bezdrátové síti LAN(P. 26)
314
Dodatek
Specifikace
3R42-062
Specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit z důvodů vylepšení zařízení nebo budoucí verze.
◼ Specifikace zařízení
Hlavní jednotka(P. 316)
Použitelný papír(P. 319)
◼ Funkční specifikace
Funkce tiskárny(P. 322)
Funkce správy(P. 324)
◼ Prostředí pro používání zařízení
Systémové prostředí(P. 325)
Síťové prostředí(P. 326)
315
Dodatek
Hlavní jednotka
3R42-063
● Informace o velikostech a typech papíru pro každý zdroj papíru viz „
Název
Canon LBP162dw
Typ
Stolní
Podporované barvy
Černobílý
Rozlišení pro zápis
600 x 600 dpi
Gradace
256 Stupně gradace
Přijatelný papír
Velikosti papíru
● Max: 215,9 x 355,6 mm*1
● Min: 76,2 x 127,0 mm*1
Hmotnost papíru
● Zásuvka: 60 až 163 g/m²
● Víceúčelová přihrádka: 60 až 163 g/m²
Typ papíru
Použitelný papír(P. 319)
Doba zahřívání
Po zapnutí napájení
*2
15,0 sekund nebo méně
Aktivace z režimu spánku
1,6 sekund nebo méně
Doba prvního tisku
Přibližně 5,2 sekund
(A4)
Rychlost tisku
28,0 listů/minutu
*3
(Běžný A4, 100 %)
Systém podávání papíru / kapacita Zásuvka
*4
● Běžný (60 až 80 g/m²): 250 listů
● Běžný (81 až 90 g/m²): 170 listů
● Silný (91 až 105 g/m²): 170 listů
● Silný (106 až 163 g/m²): 100 listů
316
Použitelný papír(P. 319) “.
Dodatek
● Klížený: 100 listů
● Recyklovaný: 100 listů
● Štítky: 100 listů
● Obálka: 10 listů
● Kartotéční lístek: 50 listů
Víceúčelová přihrádka
1 list
Výstupní systém papíru / kapacita Výstupní přihrádka
*4
100 listů (68 g/m²)
Napájení
220 až 240 V stř., 50/60 Hz
Spotřeba energie
Maximální spotřeba energie
*2
1 120 W nebo méně
V režimu spánku
● Přibližně 0,6 W (připojení přes USB)
● Přibližně 0,7 W (připojení přes kabelovou síť LAN)
● Přibližně 0,5 W (připojení přes bezdrátovou síť LAN)
Když je hlavní napájení vypnuto
0,1 W nebo méně
Rozměry
(Š x H x V)
371 x 404 x 225 mm
Hmotnost
Hlavní jednotka *5
Přibližně 7,0 kg
Spotřební materiál
Spotřební materiál(P. 260)
Prostor pro instalaci
371 x 618 x 363 mm
*6
(Š x H x V)
Kapacita paměti
Paměť RAM: 256 MB
Podmínky prostředí
Teplota: 10 až 30°C
Vlhkost: Relativní vlhkost 20 až 80 % (bez kondenzace)
*1Včetně
*2Může
víceúčelové přihrádky
se lišit v závislosti na prostředí a podmínkách, v nichž je zařízení používáno.
*3Rychlost tisku se měří na základě interního testování při použití papíru velikosti A4 a jednostranném tisku v poměru
100 % vůči předloze. Interní testování zahrnovalo nepřetržitý tisk stejné jedné stránky obsahu na běžný papír. Rychlost
tisku se může lišit v závislosti na typu papíru, velikosti papíru nebo směru podávání papíru.
Zařízení může automaticky přerušit nebo zpomalit činnost kvůli úpravě stavu tiskárny, například kontrole teploty některé
jednotky nebo udržení kvality obrazu během nepřetržitého tisku.
*4Může
se lišit v závislosti na prostředí instalace a typu použitého papíru.
317
Dodatek
*5Tonerová
*6Když
kazeta a kazeta válce není zahrnuta.
jsou otevřeny všechny kryty: přední kryt, zadní kryt a kryt toneru.
318
Dodatek
Použitelný papír
3R42-064
V následující tabulce jsou uvedeny typy papíru, které lze v tomto zařízení použít.
◼ Podporované velikosti papíru
: K dispozici
: Není k dispozici
Velikosti papíru
Zásuvka Víceúčelová přihrádka Automatický oboustranný tisk *1
A4
B5
A5 *2
A6 *3
Legal
Letter
Statement
Executive
Oficio
Oficio (Brazil)
Oficio (Mexico)
Letter (Government)
Legal (Government)
Foolscap
Foolscap (Australia)
Legal (India)
3x5 palců
319
Dodatek
Velikosti papíru
Zásuvka Víceúčelová přihrádka Automatický oboustranný tisk *1
F4A
Obálka No. 10 (COM10)
Envelope Monarch
Envelope C5
Envelope DL
Vlastní
*4
*1Automatický
*2Podávání
*3K
*4
oboustranný tisk je k dispozici bez výměny papíru.
v orientaci na šířku lze zadat pouze z ovladače tiskárny.
dispozici pouze z ovladače tiskárny.
*4Dostupná
je vlastní velikost od 76,2 x 127,0 mm do 215,9 x 355,6 mm.
◼ Podporované typy papíru
V tomto přístroji je možné používat papír bez chlóru.
: K dispozici
: Není k dispozici
Typ papíru
Zásuvka Víceúčelová přihrádka Automatický oboustranný tisk *1
Běžný
71 až 89 g/m²
*2
Běžný L
61 až 70 g/m²
*2
Běžný L2
60 g/m²
*2
Silný 1
90 až 105 g/m²
*2
Silný 2
106 až 120 g/m²
Silný 3
121 až 163 g/m²
Silný 4 *3
121 až 163 g/m²
Recyklovaný
71 až 89 g/m²
*2
Klížený 1
60 až 104 g/m²
*2
Klížený 2
105 až 163 g/m²
320
Dodatek
Typ papíru
Kartotéční lístek
Zásuvka Víceúčelová přihrádka Automatický oboustranný tisk *1
121 až 163 g/m²
Štítky
Obálka
Obálka H *4
*1Automatický
*2Použitelné
F4A.
oboustranný tisk je k dispozici bez výměny papíru.
velikosti papíru jsou A4, Legal, Letter, Oficio, Oficio (Brazílie), Oficio (Mexiko), Legal (Indie), Foolscap/Folio a
*3Při
používání papíru o hmotnosti 121 až 163 g/m² se zvoleným nastavením <Silný 3>, vyberte tento typ papíru, pokud
není toner zcela zafixován a výtisky jsou vybledlé.
*4Tento
typ papíru vyberte, pokud není toner zcela zafixován a výtisky jsou vybledlé, když je typ papíru nastaven na
<Obálka>.
321
Dodatek
Funkce tiskárny
3R42-065
◼ Funkce tiskárny UFR II-LT
Typ
Interní
Velikost tisku
Použitelný papír(P. 319)
Rychlost tisku
Hlavní jednotka(P. 316)
Rozlišení
Zpracování dat
1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Popisný jazyk stránky (PDL) UFR II-LT
Podporovaný protokol
Síťové prostředí(P. 326)
Kompatibilní OS
Windows Vista/Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2008/Windows Server 2008
R2/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016, Mac OS X v10.8.5 až
macOS 10.13.x
Rezidentní písma
Není
Rozhraní
USB
USB 1.1 Full-Speed, USB 2.0 Hi-Speed
Kabelová síť LAN
100Base-TX/10Base-T(splňuje požadavky IEEE 802.3)
Bezdrátová síť LAN
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
◼ Funkce PCL tiskárny
Typ
Interní
Velikost tisku
Použitelný papír(P. 319)
Rychlost tisku
Hlavní jednotka(P. 316)
Rozlišení
Zpracování dat
1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Popisný jazyk stránky (PDL) PCL6/PCL5e
322
Dodatek
Podporovaný protokol
Síťové prostředí(P. 326)
Kompatibilní OS
Windows Vista/Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2008/Windows Server 2008
R2/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016, Mac OS X v10.8.5 až
macOS 10.13.x
Rezidentní písma
45 písem
Rozhraní
USB
USB 1.1 Full-Speed, USB 2.0 Hi-Speed
Kabelová síť LAN
100Base-TX/10Base-T(splňuje požadavky IEEE 802.3)
Bezdrátová síť LAN
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
323
Dodatek
Funkce správy
3R42-066
◼ Nastavení brány firewall
● Lze zadat až 4 IP adresy (nebo rozsahy IP adres) jak pro IPv4, tak pro IPv6.
● Lze zadat až 10 adres MAC.
◼ Registrace klíčů a certifikátů
● Při instalaci klíče nebo certifikátu CA z počítače musí být splněny následující požadavky:
● PKCS#12
Formát
● Certifikát CA: X.509 DER, PEM
Přípona souboru
Algoritmus veřejného klíče
(a délka klíče)
Algoritmus podpisu certifikátu
● Klíč: ".p12", ".pfx"
● Certifikát CA: ".cer"
RSA (512 bitů*1, 1024 bitů, 2048 bitů, 4096 bitů), ECDSA (P256, P384, P521)
SHA1-RSA*2, SHA256-RSA, SHA384-RSA*3, SHA512-RSA*3, MD5-RSA*4, MD2RSA*4, SHA1-ECDSA*2, SHA256-ECDSA, SHA384-ECDSA, SHA512-ECDSA
Algoritmus kryptografického otisku certifikátu SHA1
*1Algoritmus
podpisu je dostupný pouze pro SHA1-RSA nebo SHA256-RSA.
*2K
dispozici pouze pro generovaný klíč a žádost o podepsání certifikátu (CSR) nebo instalaci ze Vzdáleného uživatelského
rozhraní.
*3
K dispozici pouze v případě, že je algoritmus klíče 1024 bitů nebo více.
*4
K dispozici pouze v případě instalace ze Vzdáleného uživatelského rozhraní.
● Zařízení nepodporuje použití seznamu odvolaných certifikátů (CRL).
324
Dodatek
Systémové prostředí
3R42-067
Systémové požadavky pro Vzdálené uživatelské rozhraní *1 Windows
● Windows Vista/7/8.1/10
● Microsoft Internet Explorer 11 a novější
● Microsoft Edge
macOS
● Mac OS X 10.6 a novější
● Safari 3.2.1 a novější
iOS
● Safari
Android
● Chrome
Systémové požadavky dokumentu Uživatelská příručka
Windows
● Internet Explorer 9 nebo novější
● Microsoft Edge
● Firefox
● Firefox ESR
● Chrome*2
macOS
● Safari
● Firefox
● Chrome*2
Linux
● Firefox
iOS
● Safari*2
Android
● Chrome*2
*1Před
provedením změn nastavení zařízení nastavte svůj webový prohlížeč, aby povoloval všechny soubory cookie a
používal JavaScript.
*2Pouze
při prohlížení příruček na internetu
325
Dodatek
Síťové prostředí
3R42-068
◼ Všeobecné specifikace
Podporovaný protokol
Komunikační protokol
TCP/IP (typ rámce: Ethernet II)
Tiskový protokol
● LPD
● RAW
● IPP
● IPPS
● WSD
● Mopria
● Google Cloud Print
● AirPrint
● Windows 10 Mobile Print
◼ Specifikace kabelové sítě LAN
Rozhraní
10Base-T, 100Base-TX (RJ-45)
◼ Specifikace bezdrátové sítě LAN
Standard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Systém přenosu
IEEE 802.11b (modulační systém: DS-SS)
IEEE 802.11g (modulační systém: metoda OFDM)
IEEE 802.11n (modulační systém: metoda OFDM)
Frekvenční rozsah
2,412 až 2,472 GHz
Maximální vysílací vysokofrekvenční výkon 15,9 dBm
Režim komunikace
● Režim infrastruktury
● Režim přístupového bodu
Zabezpečení (metoda šifrování)
Režim infrastruktury
● 128 (104)/64 (40)bitový WEP
● WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
● WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
Režim přístupového bodu
326
Dodatek
WPA2-PSK (AES-CCMP)
Metoda připojení
WPS (Wi-Fi Protected Setup), ruční nastavení
327
Dodatek
Příručky a jejich obsah
3R42-069
Se zařízením se dodávají následující příručky. Podle potřeby do nich nahlédněte.
Začínáme
Jako první si přečtěte tuto příručku. Popisuje základní postupy instalace, od
odstranění balicího materiálu po nastavení zařízení.
Uživatelská příručka (tato
příručka)
Tato příručka popisuje všechny funkce zařízení a lze ji zobrazit pomocí
webového prohlížeče. Informace lze procházet podle kategorií nebo zadat
klíčové slovo a vyhledat stránky ke konkrétnímu tématu. Použití
dokumentu Uživatelská příručka(P. 329)
328
Dodatek
Použití dokumentu Uživatelská příručka
3R42-06A
Uživatelská příručka je dokument, který lze zobrazit v počítači nebo mobilním zařízení, popisující veškeré funkce
zařízení. Můžete vyhledávat ze zamýšleného použití nebo zadat klíčové slovo, a tak rychle najít hledanou stránku. Tato
část popisuje rozložení obrazovky dokumentu Uživatelská příručka a jak tuto příručku číst. Můžete nastavit, jak bude
vypadat vzhled dokumentu Uživatelská příručka.
◼ Rozložení obrazovky dokumentu Uživatelská příručka
V této části jsou popsána konfigurace obrazovek dokumentu Uživatelská příručka a způsob používání tlačítek na
obrazovce. Rozložení obrazovky dokumentu Uživatelská příručka(P. 330)
◼ Zobrazení dokumentu Uživatelská příručka
Tato část popisuje význam značek použitých v dokumentu Uživatelská příručka, jak jsou znázorněny klávesy na
ovládacím panelu a tlačítka na displeji počítače a další fakta, která slouží k pochopení informací obsažených v
dokumentu Uživatelská příručka. Zobrazení dokumentu Uživatelská příručka(P. 333)
◼ Nastavení, jak bude vypadat vzhled dokumentu Uživatelská příručka.
Můžete změnit velikost znaků použitých v dokumentu Uživatelská příručka a přepnout rozvržení obrazovky, čímž
přizpůsobíte zobrazení dokumentu Uživatelská příručka zařízení, které používáte.
● Pokud nemáte přístup k aplikaci Adobe Reader, abyste si prohlédli příručky ve formátu PDF, zkuste další
programy, například PDF Preview vyvíjený společností Vivid Document Imaging Technologies.
Vyhledání požadovaného tématu
Vyhledávání v obsahu
● Hledanou stránku můžete najít výběrem tématu na kartě „Obsah“ v levé části obrazovky.
Hledání podle klíčového slova
● Vyhledávejte zadáním klíčového slova, například „obálka“ nebo „tonerová kazeta“. Zobrazí se stránky
obsahující dané klíčové slovo. Z výsledků pak můžete vybrat hledanou stránku. Můžete také zadávat slovní
spojení, například „připojení k síti“. Vyhledávání pomocí klíčového slova podporuje také použití logického
operátoru AND k vyhledávání více klíčových slov. Uspořádání obrazovky vyhledávání a způsob jejího
používání naleznete pod heslem Hledat(P. 331) .
329
Dodatek
Rozložení obrazovky dokumentu Uživatelská příručka
3R42-06C
Dokument Uživatelská příručka je rozdělený na několik obrazovek, jejichž obsah se liší.
Domovská stránka
Zobrazí se při otevření dokumentu Uživatelská příručka.
/
Kliknutím na tlačítko
též zobrazíte veškeré sekce v kapitolách. Kliknutím na tlačítko
předchozímu zobrazení na displeji.
se vrátíte k
/
Kliknutím přepnete zobrazení mezi obsahem a vyhledáváním. Pokud je zobrazen obsah, přepíná se
každým kliknutím na tlačítko
mezi skrytím a zobrazením obrazovky. Jestliže je zobrazena obrazovka
vyhledávání, přepíná se každým kliknutím na tlačítko
mezi skrytím a zobrazením obrazovky.
Kliknutím nastavíte parametry, které určují zobrazení například velikosti znaků nebo rozvržení dokumentu
Uživatelská příručka.
Kliknutím zobrazíte informace o zobrazení dokumentu Uživatelská příručka, jak v něm vyhledávat a další
informace.
/
Kliknutím zobrazíte předchozí nebo následující téma.
[Upozornění]
Kliknutím zobrazíte důležité informace, které byste při používání zařízení měli vědět.
330
Dodatek
Stránka s tématy
Obsahuje informace o způsobu konfigurace a použití zařízení.
Navigace
Podívejte se, které téma kapitoly je právě zobrazené.
Kliknutím se vrátíte na příslušnou stránku. Kliknutím na tlačítko „Zpět“ ve webovém prohlížeči se vrátíte na
předchozí stránku.
/
Kliknutím na tlačítko
popisy.
zobrazíte skryté podrobné popisy. Kliknutím na tlačítko
zavřete podrobné
Kliknutím se vrátíte nahoru na začátek stránky.
Hledat
Kliknutím na tlačítko
zobrazíte obrazovku vyhledávání. Obsahuje textové pole, pomocí něhož lze hledat
podle klíčového slova a vyhledat požadovanou stránku.
331
Dodatek
[Zde zadejte klíčové slovo(a)]
zobrazte výsledky hledání. Když klíčová slova
Zadejte klíčové slovo nebo slova a kliknutím na tlačítko
oddělíte mezerou (prázdným znakem), můžete vyhledat stránky obsahujících všechna klíčová slova.
Stránky, obsahující přesnou frázi, můžete vyhledat pouze pokud uzavřete klíčová slova do dvojitých
uvozovek.
Výsledek hledání
Zobrazí výsledky vyhledávání stránek obsahujících zadaná klíčová slova. Ve výsledcích vyhledejte
požadovanou stránku a klikněte na název tématu dané stránky.
● Zadaná klíčová slova se ve výsledcích hledání objeví tučně.
332
Dodatek
Zobrazení dokumentu Uživatelská příručka
3R42-06E
V této části jsou popsány značky, tlačítka, obrazovky a další položky použité v dokumentu Uživatelská příručka.
Varování a upozornění jsou též uvedeny v části „Důležité bezpečnostní pokyny“ v dokumentu „Začínáme“ dodávaném
se zařízením. Viz též tyto pokyny.
Značky
Upozornění týkající se bezpečnosti, omezení a manipulace se zařízením, užitečné tipy a další informace jsou
označeny následujícími značkami.
Uvádí varování týkající se operací, které by mohly vést k úmrtí nebo
poranění osob, pokud by nebyly správně provedeny. Z důvodu zajištění
bezpečného provozu přístroje těmto varováním vždy věnujte pozornost.
Uvádí upozornění týkající se operací, které by mohly vést k poranění
osob, pokud by nebyly správně provedeny. Z důvodu zajištění
bezpečného provozu přístroje těmto upozorněním vždy věnujte
pozornost.
Označuje operaci, která nesmí být provedena. Pečlivě si tyto pokyny
přečtěte a neprovádějte popsané operace.
Označuje provozní požadavky a omezení. Tyto položky si pečlivě
přečtěte, abyste mohli přístroj správně obsluhovat a aby nedošlo k
poškození přístroje nebo majetku.
Označuje potvrzení operace nebo obsahuje dodatečné vysvětlení
postupu.
Upozorňuje na praktické funkce a poskytuje tipy, které mohou být
užitečné při používání zařízení.
Tlačítka použitá v příručce
Tlačítka na ovládacím panelu a tlačítka na obrazovce počítače jsou zobrazena následujícím způsobem:
Typ
Příklad
Tlačítka na ovládacím panelu
/
/
/
<Nastavení časovače>
<Zachycený papír.>
Nastavení zobrazená na ovládacím panelu
Tlačítka a další text rozhraní zobrazený na obrazovce počítače [Možnosti]
/
/
Klávesy
,
a
na ovládacím panelu se používají k výběru cílové položky v nastaveních, ale jejich popis je
v dokumentu Uživatelská příručka vynechán. Operace pro výběr <XXXXX> pomocí tlačítka
nebo
stisknutí tlačítka
je představena podle vyobrazení dále v dokumentu Uživatelská příručka.
1
Vyberte <XXXXX>.
333
a
Dodatek
Obrazovky počítače použité v této příručce
V závislosti na použitém modelu nebo operačním systému se dialogová okna použitá v této příručce mohou
mírně odlišovat od oken, která skutečně vidíte. Také vzhled ovladačů a softwaru se může lišit podle verze.
Ilustrace použité v této příručce
Ilustrace kazety na toner používají kazetu Canon Toner Cartridge 051.
334
Dodatek
Základní operace v systému Windows
3R42-06H
Zobrazení složky tiskárny(P. 335)
Povolení služby [Zjišťování sítě](P. 335)
Zobrazení sdílených tiskáren na tiskovém serveru(P. 336)
Zobrazení obrazovky [Software Programs/Manuals Setup](P. 337)
Tisk zkušební stránky v systému Windows(P. 337)
Kontrola bitové architektury(P. 338)
Kontrola portu tiskárny(P. 339)
Kontrola obousměrné komunikace(P. 340)
Kontrola identifikátoru SSID, k němuž je počítač připojen(P. 341)
Při tisku z aplikace Windows Store(P. 342)
● V závislosti na použitém počítači se obsluha může lišit.
◼ Zobrazení složky tiskárny
Windows Vista
[Start] vyberte [Ovládací panely]
[Tiskárna].
Windows 7/Server 2008 R2
[Start] vyberte [Zařízení a tiskárny].
Windows 8/Server 2012
Klikněte pravým tlačítkem na levý dolní roh obrazovky
tiskárny].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Klikněte pravým tlačítkem na nabídku [Start]
vyberte [Ovládací panely]
vyberte [Ovládací panely]
[Zobrazit zařízení a tiskárny].
Windows 10
[ ] vyberte [Systém Windows]
[Ovládací panely]
Windows Server 2008
[Start] vyberte [Ovládací panely]
dvakrát klikněte na možnost [Tiskárny].
Windows Server 2016
Klikněte pravým tlačítkem na možnost [
]
[Hardware a zvuk]
vyberte [Ovládací panely]
[Zobrazit zařízení a
[Zařízení a tiskárny].
[Hardware]
[Zařízení a tiskárny].
◼ Povolení služby [Zjišťování sítě]
Povolte službu [Zjišťování sítě], aby bylo vidět počítače na síti.
Windows Vista
[Start] vyberte [Ovládací panely]
[Zjišťování sítě].
[Zobrazit úlohy a stav sítě]
Windows 7/Server 2008 R2
[Start] vyberte [Ovládací panely] [Zobrazit úlohy a stav sítě]
vyberte [Zapnout zjišťování sítě] v nabídce [Zjišťování sítě].
Windows 8/Server 2012
335
vyberte [Zapnout zjišťování sítě] v nabídce
[Změnit pokročilé nastavení sdílení]
Dodatek
Klikněte pravým tlačítkem na levý dolní roh obrazovky vyberte [Ovládací panely] [Zobrazit úlohy a stav sítě]
[Změnit pokročilé nastavení sdílení] vyberte [Zapnout zjišťování sítě] v nabídce [Zjišťování sítě].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Klikněte pravým tlačítkem na nabídku [Start] vyberte [Ovládací panely] [Zobrazit úlohy a stav sítě]
[Změnit pokročilé nastavení sdílení] vyberte [Zapnout zjišťování sítě] v nabídce [Zjišťování sítě].
Windows 10
[ ] vyberte [Systém Windows] [Ovládací panely] [Zobrazit úlohy a stav sítě]
nastavení sdílení] vyberte [Zapnout zjišťování sítě] v nabídce [Zjišťování sítě].
[Změnit pokročilé
Windows Server 2008
[Start] vyberte [Ovládací panely] dvakrát klikněte na možnost [Centrum síťových připojení a sdílení]
vyberte [Zapnout zjišťování sítě] v nabídce [Zjišťování sítě].
Windows Server 2016
Klikněte pravým tlačítkem na možnost [ ] vyberte [Ovládací panely] [Zobrazit úlohy a stav sítě]
pokročilé nastavení sdílení] vyberte [Zapnout zjišťování sítě] v nabídce [Zjišťování sítě].
[Změnit
◼ Zobrazení sdílených tiskáren na tiskovém serveru
1
Otevřete Windows Explorer.
Windows Vista/7/Server 2008
[Start] vyberte [Všechny programy] nebo [Programy]
Windows 8/Server 2012
Klikněte pravým tlačítkem na levý dolní roh obrazovky
[Příslušenství]
[Průzkumník Windows].
vyberte [Průzkumník souborů].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Klikněte pravým tlačítkem na možnost [Start]
Windows 10/Server 2016
Klikněte pravým tlačítkem na možnost [
2
]
vyberte [Průzkumník souborů].
vyberte [Průzkumník souborů].
Ve složce [Síť] nebo [Místa v síti] vyberte tiskový server.
● Chcete-li zobrazit počítače v síti, může být nutné zapnout funkci zjišťování sítě nebo vyhledat počítače v síti.
➠ Zobrazí se sdílené tiskárny.
336
Dodatek
◼ Zobrazení obrazovky [Software Programs/Manuals Setup]
Pokud se po vložení dodaného disku CD-ROM/DVD-ROM nezobrazí obrazovka [Software Programs/Manuals Setup],
postupujte podle následujících kroků. Název diskové jednotky CD-ROM/DVD-ROM je v této příručce označen jako „D:“.
Písmeno jednotky CD-ROM/DVD-ROM se může lišit v závislosti na počítači, který používáte.
Windows Vista/7/Server 2008
[Start] zadejte „D:\MInst.exe“ do možnosti [Prohledat programy a soubory] nebo [Spustit hledání]
klávesu [ENTER].
Stiskněte
Windows 8/Server 2012
Klikněte pravým tlačítkem na levý dolní roh obrazovky
klikněte na tlačítko [OK]
vyberte příkaz [Spustit]
zadejte „D:\MInst.exe“
Windows 8.1/Server 2012 R2
Klikněte pravým tlačítkem na nabídku [Start]
[OK]
[Spustit]
zadejte příkaz „D:\MInst.exe“
klikněte na tlačítko
Windows 10
Zadejte text „D:\MInst.exe“ do vyhledávacího pole
[D:\MInst.exe].
v zobrazených výsledcích hledání klikněte na položku
Windows Server 2016
Klikněte na tlačítko [
[D:\MInst.exe].
]
zadejte text „D:\MInst.exe“
ve výsledcích hledání klikněte na položku
◼ Tisk zkušební stránky v systému Windows
Můžete zkontrolovat, zda je ovladač tiskárny funkční, a to vytištěním zkušební stránky v systému Windows.
1
Do zásuvky vložte vhodný papír velikosti A4.
2
Otevřete složku tiskárny.
3
Vkládání papíru do zásuvky(P. 97)
Zobrazení složky tiskárny(P. 335)
Klikněte pravým tlačítkem na ikonu ovladače tiskárny pro dané zařízení a klikněte na
možnost [Vlastnosti tiskárny] nebo [Vlastnosti].
337
Dodatek
4
Klikněte na možnost [Tisk zkušební stránky] na kartě [Obecné].
➠ Vytiskne se zkušební stránka.
◼ Kontrola bitové architektury
Pokud si nejste jisti, zda se v počítači používá 32- nebo 64bitový systém Windows, postupujte podle následujících
pokynů.
1
Zobrazení okna [Ovládací panely].
Windows Vista/7/Server 2008
[Start] vyberte [Ovládací panely].
Windows 8/Server 2012
Klikněte pravým tlačítkem na levý dolní roh obrazovky
Windows 8.1/Server 2012 R2
Klikněte pravým tlačítkem na nabídku [Start]
vyberte [Ovládací panely].
vyberte [Ovládací panely].
Windows 10/Server 2016
Pokračujte krokem 2.
338
Dodatek
2
Zobrazení okna [Systém].
Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
Klikněte na možnost [Systém a údržba] nebo [Systém a zabezpečení]
Windows 10/Server 2016
Klikněte na možnost [ ]
[Nastavení]
[Systém]
[Systém].
vyberte [Informace o produktu].
Windows Server 2008
Dvakrát klikněte na možnost [Systém].
3
Zkontrolujte bitovou architekturu.
Pro 32bitové verze je zobrazeno
[32bitový operační systém].
Pro 64bitové verze je zobrazeno
[64bitový operační systém].
◼ Kontrola portu tiskárny
1
2
Otevřete složku tiskárny.
Zobrazení složky tiskárny(P. 335)
Klikněte pravým tlačítkem na ikonu ovladače tiskárny pro dané zařízení a klikněte na
možnost [Vlastnosti tiskárny] nebo [Vlastnosti].
339
Dodatek
3
Na kartě [Porty] zkontrolujte, zda je port vybrán správně.
Pokud používáte síťové připojení a změnili jste IP adresu zařízení
● Pokud [Popis] pro vybraný port je [Canon MFNP Port] a stroj i počítač jsou ve stejné podsíti, připojení se
uchová. Nemusíte přidávat nový port. Pokud je [Standardní port protokolu TCP/IP], musíte přidat nový port.
Konfigurace portů tiskáren(P. 51)
◼ Kontrola obousměrné komunikace
1
2
Otevřete složku tiskárny.
Zobrazení složky tiskárny(P. 335)
Klikněte pravým tlačítkem na ikonu ovladače tiskárny pro dané zařízení a klikněte na
možnost [Vlastnosti tiskárny] nebo [Vlastnosti].
340
Dodatek
3
Na kartě [Porty] se ujistěte, zda je zaškrtnuté pole [Povolit obousměrnou
komunikaci].
◼ Kontrola identifikátoru SSID, k němuž je počítač připojen
Pokud máte počítač připojený k bezdrátové síti LAN, klikněte na hlavním panelu systému na možnost
nebo
a zobrazte tak SSID připojeného směrovače bezdrátové sítě.
341
,
,
Dodatek
◼ Při tisku z aplikace Windows Store
Windows Server 2012
Zobrazte symboly na pravé straně obrazovky
používáte [Tisk].
Klepněte nebo klikněte na možnost [Zařízení]
Ovladač, který
Windows 8.1/Server 2012 R2
Zobrazte symboly na pravé straně obrazovky
Ovladač, který používáte [Tisk]
Klepněte nebo klikněte na možnost [Zařízení]
[Tisk]
Windows 10
Klepněte nebo klikněte na možnost [Tisk] v aplikaci
Ovladač, který používáte
[Tisk].
● Pokud tisknete tímto způsobem, je k dispozici pouze omezené množství nastavení tisku.
● Pokud se zobrazí zpráva [Tiskárna vyžaduje vaši pozornost. Přepněte na plochu a podívejte se, co je potřeba
udělat.], přejděte na plochu a postupujte podle pokynů v zobrazeném dialogovém okně. Tato zpráva se
zobrazí, pokud je zařízení nastavené na možnost zobrazení uživatelského jména při tisku a podobných
činnostech.
342
Dodatek
Upozornění
3R42-06J
◼ Logo IPv6 Ready
Sada protokolů, které toto zařízení podporuje, získala logo IPv6 Ready Phase-1 ustanovené
organizací IPv6 Forum.
◼ Směrnice OEEZ a o bateriích
Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)
Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle
vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnicím nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z
domácností.
Je‑li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že
tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je
příslušná hodnota předepsaná směrnicí.
Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho
výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních
elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by
mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla
obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu
využívání přírodních zdrojů.
Chcete‑li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro
nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo
navštivte webové stránky www.canon-europe.com/weee nebo www.canon-europe.com/battery.
◼ Environmental Information
Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set
in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can
print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode.
The devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please
consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.
Energy Star ®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient
models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and
the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
343
Dodatek
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship
scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media
down to a weight of 64g/m².
Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.
Duplex printing (Standard duplex printing products only)
Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of
valuable resources by reducing your paper consumption.
The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends
that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental
impact of your work with this product at all times.
◼ Odmítnutí odpovědnosti
● Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.
● SPOLEČNOST CANON INC. NEPOSKYTUJE NA TENTO MATERIÁL ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNÉ ANI
VYPLÝVAJÍCÍ, NENÍ-LI ZDE UVEDENO JINAK, ZAHRNUJÍCÍ BEZ OMEZENÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI,
OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL POUŽITÍ NEBO NEPORUŠENÍ CIZÍCH PRÁV. SPOLEČNOST
CANON INC. NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉKOLI POVAHY, ZTRÁTY
NEBO NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO MATERIÁLU.
◼ Ochranné známky
Adobe, Acrobat a Reader jsou registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo
dalších zemích.
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X a Safari jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Word a Excel jsou registrované ochranné
známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.
iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a dalších zemích a používá se v
rámci licence.
Google Cloud Print, Google Chrome a Android jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti
Google Inc.
Mopria®, logo Mopria® a logo Mopria® Alliance jsou registrované ochranné známky společnosti Mopria Alliance, Inc. v
USA a dalších zemích. Neoprávněné používání je přísně zakázáno.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc.
UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may
be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
Portions of this software are copyright © 2007 The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.
Všechny další názvy produktů a značek jsou registrovanými ochrannými známkami, ochrannými známkami nebo
servisními značkami příslušných vlastníků.
◼ Copyright
Reprodukce obsahu tohoto dokumentu zčásti nebo vcelku je bez předchozího povolení zakázána.
◼ Právní omezení používání produktu a používání obrazů
Použití vašeho stroje ke skenování, tisku nebo jinému způsobu reprodukce určitých dokumentů a použití takových
obrazů, naskenovaných, vytištěných nebo jinak reprodukovaných, vaším strojem může být zakázáno zákonem a jako
takové může vést ke vzniku trestní a/nebo občanskoprávní odpovědnosti. Níže uvádíme neúplný seznam těchto
dokladů. Tento seznam je pouze orientační. Pokud si nejste jisti, zda je zákonné použití vašeho produktu ke skenování,
tisku nebo jinak k reprodukci jakéhokoli konkrétního dokumentu a/nebo použití obrazů naskenovaných, vytištěných
nebo jinak reprodukovaných, měli byste se předem poradit s právníkem.
● Papírové bankovky,
● cestovní šeky
344
Dodatek
● peněžní poukázky
● stravenky,
● depozitní certifikáty,
● pasy,
● poštovní známky (orazítkované i neorazítkované),
● imigrační dokumenty
● identifikační průkazy nebo odznaky,
● kolky (orazítkované i neorazítkované),
● doklady o vojenské službě nebo o odvodu
● cenné papíry nebo jiné dlužní úpisy,
● šeky nebo směnky vydané vládními úřady,
● akcie,
● řidičské průkazy na motorová vozidla a vlastnické listy,
● autorská díla a umělecká díla chráněná autorskými právy bez svolení vlastníka těchto práv.
V_180517
345
Software podléhající jiným Licenčním podmínkám
Podrobnější informace a odpovídající licenční podmínky naleznete v níže uvedené tabulce softwaru a
příslušných licenčních podmínek.
Tabulka softwaru
Názvy softwaru
Licenční podmínky a ujednání:
Viz strana
bldimake
2
FreeType
3
snmp
8
Incl
11
JPEG
12
math
13
mDNSResponder
14
mDNSResponder (part of mDNSShared)
18
OpenSSL
19
xpm
23
- 1 -
bldimake
Copyright (c) 1985, 1986, 1987, 1988 The Open Group
All right Reserved.
Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is
hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that
copyright notice and this permission
notice
appear in supporting documentation. The above copyright
notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE OPEN GROUP BE LIABLE
FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of The Open Group shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from The Open
Group.
- 2 -
FreeType
The FreeType Project LICENSE
---------------------------2006-Jan-27
Copyright 1996-2002, 2006 by
David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction
============
The FreeType
Project is distributed in
several archive packages;
some of them may contain, in addition to the FreeType font engine,
various tools and
contributions which rely on, or
relate to, the
FreeType Project.
This
license applies
to all
files found
which do not
fall under their own explicit
affects
the
thus
FreeType
font
in such
packages, and
license.
engine,
The license
the
test
programs,
documentation and makefiles, at the very least.
This
license
was
(Independent JPEG
and
use of
alike.
free
inspired
by
the
BSD,
Group) licenses, which
software in
commercial
Artistic,
and
all encourage inclusion
and freeware
products
As a consequence, its main points are that:
o We don't promise that this software works. However, we will be
interested in any kind of bug reports. (`as is' distribution)
o You can
use this software for whatever you
want, in parts or
full form, without having to pay us. (`royalty-free' usage)
o You may not pretend that
it, or
only parts of it,
you wrote this software.
in a program,
IJG
If you use
you must acknowledge
- 3 -
somewhere
in
your
documentation
that
you
have
the
inclusion
used
the
FreeType code. (`credits')
We
specifically
permit
and
encourage
of
this
software, with
or without modifications,
in commercial products.
We
all warranties
The
disclaim
covering
FreeType Project
and
assume no liability related to The FreeType Project.
Finally,
many
people
asked
us
for
a
preferred
credit/disclaimer to use in compliance with this license.
form
for
a
We thus
encourage you to use the following text:
"""
Portions of this software are copyright © <year> The FreeType
Project (www.freetype.org).
All rights reserved.
"""
Please replace <year> with the value from the FreeType version you
actually use.
Legal Terms
===========
0. Definitions
-------------Throughout this license,
and
`FreeType
distributed
the terms `package', `FreeType Project',
archive' refer
by the
authors
to
the
set
(David Turner,
of files
originally
Robert Wilhelm,
and
Werner Lemberg) as the `FreeType Project', be they named as alpha,
beta or final release.
`You' refers to
the licensee, or person using
the project, where
`using' is a generic term including compiling the project's source
code as
This
well as linking it
program is
to form a
referred to
as
`program' or `executable'.
`a program
- 4 -
using the
FreeType
engine'.
This
license applies
FreeType
Project,
documentation,
to all
including
unless
all
in
source
otherwise
original, unmodified form as
If you are
files distributed
stated
the original
code,
in
binaries
the
file
and
in
its
distributed in the original archive.
unsure whether or not a particular
file is covered by
this license, you must contact us to verify this.
The FreeType
Project is copyright (C) 1996-2000
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg.
by David Turner,
All rights reserved except as
specified below.
1. No Warranty
-------------THE FREETYPE PROJECT
IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT
KIND, EITHER
EXPRESS OR IMPLIED,
WARRANTIES
OF
WARRANTY OF ANY
INCLUDING, BUT NOT
MERCHANTABILITY
AND
FITNESS
LIMITED TO,
FOR
A
PARTICULAR
PURPOSE.
IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES CAUSED
BY THE USE OR
THE INABILITY TO
USE, OF THE FREETYPE PROJECT.
2. Redistribution
----------------This
license
grants
a
worldwide, royalty-free,
perpetual
and
irrevocable right
and license to use,
execute, perform, compile,
display,
create
works
copy,
sublicense the
forms)
and
derivative
FreeType Project (in
derivative works
authorize others
to exercise
of, distribute
both source and
thereof
for
some or all
and
object code
any
purpose; and
of the
rights granted
to
herein, subject to the following conditions:
o Redistribution of
source code
(`FTL.TXT') unaltered; any
the original
must retain this
additions, deletions or changes to
files must be clearly
documentation.
The
license file
copyright
indicated in accompanying
notices
- 5 -
of
the
unaltered,
original
files must
be
preserved in
all
copies of
source
disclaimer
that
files.
o Redistribution in binary form must provide a
states
that
the software is based in part of the work of the
FreeType Team,
in
the
distribution
documentation.
encourage you to put an URL to the FreeType web page
We also
in
your
documentation, though this isn't mandatory.
These conditions
apply to any
the FreeType Project,
our work, you
software derived from or
not just the unmodified files.
must acknowledge us.
based on
If you use
However, no
fee need be paid
to us.
3. Advertising
-------------Neither the
FreeType authors and
the name of the
contributors nor you
shall use
other for commercial, advertising, or promotional
purposes without specific prior written permission.
We suggest,
but do not require, that
following phrases to refer
or advertising
you use one or
more of the
to this software in your documentation
materials: `FreeType Project',
`FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
As
you have
accept
it.
not signed
However,
material, only
by
as
this license, or
authors, grants you
Therefore,
this license,
you are
the FreeType
Project
is
another one contracted
the right to use, distribute,
using,
not
distributing,
required to
copyrighted
with the
and modify it.
or modifying
the
FreeType
Project, you indicate that you understand and accept all the terms
of this license.
4. Contacts
----------There are two mailing lists related to FreeType:
- 6 -
o freetype@nongnu.org
Discusses general use and applications of FreeType, as well as
future and
wanted additions to the
If you are looking
for support,
library and distribution.
start in
this list
if you
haven't found anything to help you in the documentation.
o freetype-devel@nongnu.org
Discusses bugs,
as well
as engine internals,
specific licenses, porting, etc.
Our home page can be found at
http://www.freetype.org
--- end of FTL.TXT ---
- 7 -
design issues,
snmp
Copyright 1988, 1989 by Carnegie Mellon University
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that
both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of CMU not be
used in advertising or publicity pertaining to distribution of the
software without specific, written prior permission.
CMU DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING
ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL
CMU BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR
ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION,
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS
SOFTWARE.
/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
- 8 -
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
* documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
* must display the following acknowledgement:
* "This product includes cryptographic software written by
* Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
* The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
* being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
* the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
* "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
- 9 -
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
Copyright 1988, 1989 by Carnegie Mellon University
Copyright 1989 TGV, Incorporated
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that
both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of CMU and TGV not be used
in advertising or publicity pertaining to distribution of the software
without specific, written prior permission.
CMU AND TGV DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE,
INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO
EVENT SHALL CMU OR TGV BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF
USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR
OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
- 10 -
Incl
Copyright (c) 1994-96 SunSoft, Inc.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies
or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SUNSOFT INC. OR ITS
PARENT COMPANY BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of SunSoft, Inc. shall not be used in advertising or otherwise to
promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from SunSoft, Inc.
- 11 -
JPEG
"this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.".
- 12 -
math
Copyright (c) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
Developed at SunPro, a Sun Microsystems, Inc. business.
Permission to use, copy, modify, and distribute this software is freely granted, provided that this notice is
preserved.
copysignf.c:*
Copyright (c) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
math_private.h:*
Copyright (c) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
powf.c:*
Copyright (c) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
scalbnf.c:*
Copyright (c) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
- 13 -
mDNSResponder
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1
through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the
License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or
are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power,
direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii)
ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software
source code, documentation source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form,
including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media
types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License,
as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the
Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from)
the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a
whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include
works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative
Works thereof.
- 14 -
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any
modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor
for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on
behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic,
verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to
communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are
managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding
communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not
a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been
received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to
reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work
and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in
this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,
where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily
infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such
Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or
counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes
direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that
Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any
medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following
conditions:
a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
c.
You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent,
trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do
not pertain to any part of the Derivative Works; and
- 15 -
d. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You
distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file,
excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the
following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source
form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by
the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the
NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own
attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the
NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as
modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different
license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such
Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies
with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally
submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this
License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede
or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such
Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or
product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of
the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the
Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or
conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work
and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence),
contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or
agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special,
incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or
inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer
- 16 -
failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been
advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You
may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability
obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only
on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You
agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted
against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work
To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by
brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be
enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name
and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier
identification within third-party archives.
Copyright [yyyy] [name of copyright owner] Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Unless required by applicable law or agreed to in writing,
software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing
permissions and limitations under the License.
- 17 -
mDNSResponder (part of mDNSShared)
* Copyright (c) 2003-2004, Apple Computer, Inc. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
* 1.
*
* 2.
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
*
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
*
and/or other materials provided with the distribution.
* 3.
Neither the name of Apple Computer, Inc. ("Apple") nor the names of its
*
contributors may be used to endorse or promote products derived from this
*
software without specific prior written permission.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
* EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
* WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
* DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
* DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
* (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
* ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
* (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
* SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*/
- 18 -
OpenSSL
OpenSSL License
--------------/* ====================================================================
* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project.
All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in
*
the documentation and/or other materials provided with the
*
distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
*
software must display the following acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
*
endorse or promote products derived from this software without
*
prior written permission. For written permission, please contact
*
openssl-core@openssl.org.
*
* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
*
nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
*
permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
*
acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
- 19 -
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* ====================================================================
*
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com).
This product includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/
Original SSLeay License
----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to.
The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.
The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
- 20 -
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
*
must display the following acknowledgement:
*
"This product includes cryptographic software written by
*
Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
*
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
*
being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
*
the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
*
"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
- 21 -
* derivative of this code cannot be changed.
i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
- 22 -
xpm
Copyright (c) 1989-95 GROUPE BULL
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies
or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL GROUPE BULL BE LIABLE
FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of GROUPE BULL shall not be used in advertising or otherwise to
promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from GROUPE
BULL.
- 23 -
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
346
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
347
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising