Canon | i-SENSYS LBP312x | User manual | Canon i-SENSYS LBP312x User manual

Canon i-SENSYS LBP312x User manual
LBP312x
Uživatelská příručka
USRMA-1634-01 2018-12 cs
Copyright CANON INC. 2018
Obsah
Důležité bezpečnostní pokyny ............................................................................................................ 2
Instalace
................................................................................................................................................................... 3
Napájení
................................................................................................................................................................... 5
Manipulace
............................................................................................................................................................... 6
Údržba a kontrola
..................................................................................................................................................... 9
Spotřební materiál
.................................................................................................................................................. 10
Základní operace .........................................................................................................................................
Součásti a jejich funkce
Přední strana
........................................................................................................................................... 16
..................................................................................................................................................... 17
....................................................................................................................................................... 19
Zadní strana
Vnitřní prostor
.................................................................................................................................................... 21
Multi-Purpose Tray (Víceúčelová přihrádka)
Zásuvka na papír
Ovládací panel
Displej
14
............................................................................................................ 22
................................................................................................................................................ 23
.................................................................................................................................................... 24
......................................................................................................................................................... 27
Použití ovládacího panelu
Zadávání textu
........................................................................................................................................ 29
................................................................................................................................................... 32
Zapnutí/Vypnutí zařízení
......................................................................................................................................... 34
Rychlé spuštění tiskárny
...................................................................................................................................... 36
...................................................................................................................................................... 38
Vkládání papíru
Vkládání papíru do zásuvky na papír
..................................................................................................................... 40
Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky
Vkládání obálek a pohlednic
.............................................................................................................. 46
................................................................................................................................. 49
Vkládání předtištěného papíru
Zadání velikosti a typu papíru
............................................................................................................................. 53
............................................................................................................................... 57
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír
.............................................................................................. 58
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce
Úspora energie
..................................................................................... 60
....................................................................................................................................................... 62
Přepnutí do režimu spánku
.................................................................................................................................. 63
Nastavení času automatického vypnutí
.................................................................................................................. 66
Tisk dokumentu ............................................................................................................................................ 70
Tisk z počítače
......................................................................................................................................................... 71
Základní tiskové operace
Zrušení tisku
..................................................................................................................................... 73
...................................................................................................................................................... 78
Různá nastavení tisku
.......................................................................................................................................... 80
Zvětšení nebo zmenšení
................................................................................................................................ 82
Přepnutí mezi jednostranným a oboustranným tiskem
...................................................................................... 84
Třídění výtisků podle stránky
.......................................................................................................................... 86
Tisk více stránek na jeden list
......................................................................................................................... 88
I
Tisk plakátů
................................................................................................................................................. 90
Tisk brožury
................................................................................................................................................. 92
............................................................................................................................................. 94
Tisk ohraničení
................................................................................................................................... 95
Tisk dat a čísel stránek
Tisk vodoznaků
............................................................................................................................................. 97
Tisk určitých stránek na jiný papír
Výběr typu dokumentu
Úspora toneru
................................................................................................................... 99
................................................................................................................................ 101
............................................................................................................................................ 103
................................................................................................................. 105
Kombinace a tisk více dokumentů
Konfigurace požadovaného nastavení tisku
......................................................................................................... 109
Uložení kombinací často používaných nastavení tisku
..................................................................................... 110
Změna výchozích nastavení
......................................................................................................................... 112
Používání užitečných funkcí tisku
.......................................................................................................................... 114
Tisk z paměti USB (Přímý tisk z USB)
.................................................................................................................... 116
Změna výchozích nastavení tisku USB
........................................................................................................... 125
Tisk dokumentu zabezpečeného kódem PIN (zabezpečený tisk)
Použití šifrovaného zabezpečeného tisku
Tisk dokumentu uloženého v tiskárně (tisk uložené úlohy)
Vymazání dokumentu uloženého v tiskárně
Nastavení názvu a kódu PIN pro box
Tisk bez otevření souboru (přímý tisk)
.............................................................................. 127
....................................................................................................... 132
..................................................................................... 133
................................................................................................... 137
............................................................................................................. 141
................................................................................................................. 143
Nastavení tisku pro přímý tisk
...................................................................................................................... 147
Tisk přijatých e-mailů (tisk e-mailů)
..................................................................................................................... 153
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením ......................................................... 161
Připojení k mobilnímu zařízení
.............................................................................................................................. 162
Co nejlepší využití zařízení pomocí aplikací
Použití služby AirPrint
....................................................................................................................................... 165
Tisk pomocí služby AirPrint
.......................................................................................................................... 169
Pokud nelze službu AirPrint použít
Použití služby Google Cloud Print
Vzdálená správa zařízení
............................................................................................................ 163
................................................................................................................ 172
....................................................................................................................... 173
....................................................................................................................................... 177
Síť ............................................................................................................................................................................ 179
Připojení k síti
....................................................................................................................................................... 180
Připojení ke kabelové síti LAN
Nastavení IP adres
............................................................................................................................. 182
............................................................................................................................................ 184
Nastavení adresy IPv4
Nastavení adres IPv6
................................................................................................................................. 185
.................................................................................................................................. 189
Konfigurace zařízení k tisku z počítače
................................................................................................................... 193
Konfigurace protokolů tisku a funkcí WSD
Aktivace IPP/IPPS
........................................................................................................... 194
....................................................................................................................................... 200
Nastavení tiskového serveru
.............................................................................................................................. 207
Konfigurace zařízení na síťové prostředí
Konfigurace nastavení sítě Ethernet
................................................................................................................ 211
.................................................................................................................... 212
Nastavení čekací doby před připojením k síti
........................................................................................................ 214
II
Konfigurace služby DNS
.................................................................................................................................... 215
Konfigurace služby WINS
................................................................................................................................... 221
Konfigurace protokolu SNTP
.............................................................................................................................. 224
Monitorování a ovládání zařízení pomocí protokolu SNMP
Konfigurace nastavení pro software ke správě zařízení
..................................................................................... 227
.......................................................................................... 233
............................................................................................................................... 237
Konfigurace protokolu SMB
Nastavení počítače pro tisk
.......................................................................................................................... 240
Zabezpečení ...................................................................................................................................................
Ochrana zařízení před neoprávněným přístupem
Zabránění neoprávněnému přístupu
................................................................................................... 245
................................................................................................................... 246
...................................................................................................................... 248
Nastavení přístupových oprávnění
Nastavení hesla správce systému
Nastavení správy ID oddělení
................................................................................................................. 249
....................................................................................................................... 252
Nastavení kódu PIN Vzdáleného UR
.............................................................................................................. 260
Omezení komunikace pomocí bran firewall
.......................................................................................................... 261
Zadání IP adres pro přidání do pravidel brány firewall
..................................................................................... 262
Zadání MAC adres pro přidání do pravidel brány firewall
Nastavení serveru proxy
Omezení funkcí zařízení
........................................................................................................................................ 274
................................................................................................................................ 275
.......................................................................................................................................... 279
Omezení funkcí ovládacího panelu
Zákaz komunikace HTTP
...................................................................................................................... 282
.................................................................................................................................... 285
Zákaz Vzdáleného uživatelského rozhraní
Zakázání portu LAN
................................................................................. 268
.................................................................................................................................... 271
Omezení tiskových operací
Omezení funkcí USB
244
............................................................................................................ 286
.......................................................................................................................................... 287
Skrytí historie tiskových úloh
.............................................................................................................................. 288
Implementace funkcí pro vysokou míru zabezpečení
Používání TLS pro šifrovanou komunikaci
Konfigurace nastavení IPSec
.............................................................................................. 290
............................................................................................................ 291
.............................................................................................................................. 295
Konfigurace ověřování IEEE 802.1X
..................................................................................................................... 306
Konfigurace nastavení pro páry klíčů a digitální certifikáty
Generování párů klíčů
..................................................................................... 312
................................................................................................................................. 314
Použití párů klíčů a digitálních certifikátů vydaných certifikační autoritou
Ověření párů klíčů a digitálních certifikátů
.......................................................... 323
..................................................................................................... 327
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní ........................................................................ 330
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní
.......................................................................................................... 331
Obrazovky Vzdáleného uživatelského rozhraní
Správa dokumentů a kontrola stavu zařízení
....................................................................................................... 334
......................................................................................................... 340
Umožnění manipulace s dokumenty koncovým uživatelům
.................................................................................... 347
Nastavení možností nastavení prostřednictvím uživatelského rozhraní
Ukládání/načtení registrovaných dat
Ukládání registrovaných dat
Načtení registrovaných dat
.................................................................. 350
..................................................................................................................... 352
.............................................................................................................................. 353
................................................................................................................................ 355
III
Nastavení seznamu nabídky ...........................................................................................................
Nabídka nastavení
................................................................................................................................................ 359
Nabídka ovládání
Zdroj papíru
Síť
358
.............................................................................................................................................. 360
..................................................................................................................................................... 373
................................................................................................................................................................... 374
Layout
............................................................................................................................................................. 395
Kvalita tisku
..................................................................................................................................................... 399
.......................................................................................................................................................... 403
Rozhraní
............................................................................................................................................ 406
Uživatelská údržba
Režim tisku
...................................................................................................................................................... 418
Nastavení specifická pro režim tisku
UFR II
PCL
.................................................................................................................... 420
........................................................................................................................................................ 421
........................................................................................................................................................... 422
Zobrazování
............................................................................................................................................... 428
XPS
........................................................................................................................................................... 434
PDF
........................................................................................................................................................... 438
PS
............................................................................................................................................................. 442
Nastavení MEAP
............................................................................................................................................... 445
Zkontrol. počitadlo
............................................................................................................................................ 446
Inicializace nabídky
........................................................................................................................................... 447
Utility Menu
.......................................................................................................................................................... 448
Nabídka Úloha
...................................................................................................................................................... 452
Nabídka Resetovat
................................................................................................................................................ 454
Nabídka Vybrat podavač
....................................................................................................................................... 456
Odstraňování problémů ......................................................................................................................
Odstraňování zachycených papírů
Pokud se zobrazí chybová zpráva
Obecné problémy
464
......................................................................................................................... 466
........................................................................................................................... 474
.................................................................................................................................................. 491
Problémy s instalací nebo nastavením
Problémy s tiskem
................................................................................................................. 492
............................................................................................................................................ 495
Když se nedaří uspokojivě tisknout
........................................................................................................................ 498
Výsledky tisku nejsou uspokojivé
........................................................................................................................ 500
Papír se kroutí nebo mačká
................................................................................................................................ 507
Papír není správně podáván
Pokud problém nelze vyřešit
............................................................................................................................... 509
................................................................................................................................. 510
Údržba ................................................................................................................................................................
Čištění zařízení
512
..................................................................................................................................................... 514
Vnější povrchy
.................................................................................................................................................. 515
Fixační jednotka
............................................................................................................................................... 516
Výměna tonerových kazet
..................................................................................................................................... 517
Postup výměny tonerových kazet
........................................................................................................................ 520
IV
Přemístění zařízení
............................................................................................................................................... 522
Udržení a vylepšení kvality tisku
........................................................................................................................... 524
Nastavení sytosti tisku
....................................................................................................................................... 525
Nastavení pozice tisku
....................................................................................................................................... 527
Tisk hlášení a seznamů
.......................................................................................................................................... 532
Zobrazení hodnoty počítadla
................................................................................................................................. 541
Kontrola spotřebního materiálu
............................................................................................................................ 544
............................................................................................................................................ 546
Inicializace nastavení
Inicializace nabídky
........................................................................................................................................... 547
Inicializace nastavení sítě
................................................................................................................................... 548
Dodatek ............................................................................................................................................................. 550
Software třetí strany
To nejlepší z funkcí
............................................................................................................................................. 551
................................................................................................................................................ 552
Šetrnost vůči životnímu prostředí a úspora peněz
................................................................................................. 553
Vyšší účinnost
.................................................................................................................................................. 555
Mnohem více
................................................................................................................................................... 558
Specifikace
........................................................................................................................................................... 561
Specifikace zařízení
Papír
........................................................................................................................................... 562
............................................................................................................................................................... 565
Spotřební materiál
Volitelné položky
................................................................................................................................................ 569
.................................................................................................................................................. 570
Instalace paměti ROM
Vložení karty SD
....................................................................................................................................... 572
............................................................................................................................................... 576
Příručky dodané se zařízením
................................................................................................................................ 581
Použití tlačítka Uživatelská příručka
...................................................................................................................... 582
Rozložení obrazovky dokumentu Uživatelská příručka
Zobrazení dokumentu Uživatelská příručka
........................................................................................... 583
.......................................................................................................... 587
Správa aplikací MEAP
............................................................................................................................................ 589
Používání klientů FTP
............................................................................................................................................ 590
Příprava na použití serveru FTP
.......................................................................................................................... 591
Tisk prostřednictvím klienta FTP (tisk FTP)
............................................................................................................ 594
Zadání nastavení prostřednictvím klienta FTP
Jiné
....................................................................................................... 596
....................................................................................................................................................................... 603
Základní operace v systému Windows
Ukázky písma
Upozornění
................................................................................................................. 604
................................................................................................................................................... 611
...................................................................................................................................................... 616
V
Důležité bezpečnostní pokyny
Důležité bezpečnostní pokyny
Důležité bezpečnostní pokyny .................................................................................................................... 2
Instalace ................................................................................................................................................................. 3
Napájení ................................................................................................................................................................. 5
Manipulace ............................................................................................................................................................ 6
Údržba a kontrola .................................................................................................................................................. 9
Spotřební materiál .............................................................................................................................................. 10
1
Důležité bezpečnostní pokyny
Důležité bezpečnostní pokyny
1CE3-000
Informace uvedené v této kapitole jsou určeny k tomu, aby se zabránilo poškození majetku nebo zranění uživatele
nebo jiných osob používajících zařízení. Před zahájením používání tohoto zařízení si prostudujte tuto kapitolu a řiďte se
pokyny pro správné používání zařízení. Neprovádějte žádné operace, které nejsou popsány v této příručce. Společnost
Canon nenese odpovědnost za žádné škody vyplývající z používání zařízení způsobem nepopsaným v této příručce,
vzniklé nesprávným používáním nebo jako následek oprav/změn provedených jiným subjektem než je společnost
Canon nebo autorizovaná třetí strana společnosti Canon.
2
Důležité bezpečnostní pokyny
Instalace
1CE3-001
Přečtěte si pozorně následující upozornění a umístěte zařízení na vhodné místo, abyste zajistili bezpečné a pohodlné
používání zařízení.
Zařízení neinstalujte na místo, kde hrozí riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem
● Umístění, kde dochází k blokování větracích otvorů
(v těsné blízkosti stěn, postelí, sedacích souprav, huňatých přikrývek a podobných předmětů)
● Vlhké nebo prašné místo
● Místo vystavené přímému působení slunečního záření nebo venkovní místo
● Místo vystavené působení vysokých teplot
● Místo vystavené přímému působení otevřeného ohně
● Do blízkosti látek jako je alkohol, ředidla nebo jiné hořlavé látky
Další varování
● Nepřipojujte k přístroji neschválené kabely. V opačném případě by mohlo dojít ke vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
● Neumísťujte na přístroj řetízky či jiné kovové předměty či nádoby naplněné kapalinami. Pokud elektrické
součásti uvnitř zařízení přijdou do styku s cizími látkami, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
● Při instalaci a odebírání volitelného příslušenství zařízení vypněte, odpojte napájecí kabel a pak od zařízení
odpojte všechny kabely rozhraní a napájecí kabel. V opačném případě může dojít k poškození napájecího
kabelu nebo kabelů rozhraní, což může vést ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Pokud se dovnitř zařízení dostanou cizí látky, vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky a obraťte se na místního
autorizovaného prodejce společnosti Canon.
Zařízení neinstalujte na následující místa
Na místo odkud by zařízení mohlo sklouznout nebo spadnout a způsobit
zranění osob.
● Nestabilní místo
● Místo vystavené vibracím
Další upozornění
● Při přenášení zařízení postupujte podle pokynů uvedených v této příručce. V případě nesprávného přenášení
může dojít k pádu zařízení a zranění osob.
● Při instalaci zařízení dávejte pozor, abyste nenechali ruce mezi zařízením a podlahou nebo stěnou. Jinak by
mohlo dojít ke zranění.
3
Důležité bezpečnostní pokyny
Vyhýbejte se nedostatečně větraným místům
● Toto zařízení vytváří během normálního provozu malé množství ozónu a jiných emisí. Tyto emise nejsou
zdraví škodlivé. Během delšího použití nebo při celkově vyšším vytížení zařízení v nedostatečně větraných
místnostech může být množství ozónu v okolí zařízení znatelnější. Místnosti, ve kterých zařízení pracuje,
doporučujeme dostatečně větrat, aby bylo pracovní prostředí příjemné. Vyhněte se rovněž místům, kde by
byli emisím ze zařízení vystaveni lidé.
Zařízení neinstalujte na následující místa, kde hrozí poškození zařízení
● Místo vystavené výrazným změnám teploty nebo vlhkosti
● Místo v blízkosti zařízení, které vytváří magnetické nebo
elektromagnetické vlny
● Laboratoř nebo místo, kde dochází k chemickým reakcím
● Místo vystavené působení žíravých nebo jedovatých plynů
● Místo, které by se v důsledku hmotnosti zařízení mohlo
prohnout, nebo kde by zařízení mohlo výškově poklesnout
(např. koberec apod.)
Neinstalujte zařízení na místa, kde dochází ke kondenzaci vody
● Pokud se teplota v místnosti, kde je zařízení umístěno, rychle zvýší, nebo je-li zařízení přesunuto z chladného
nebo suchého místa do horkého či vlhkého prostředí, mohou se uvnitř zařízení vytvářet kapičky vody
(kondenzace). Používání zařízení v tomto stavu může způsobit uvíznutí papíru, nízkou kvalitu tisku nebo
poškození zařízení. Nechte proto zařízení přizpůsobit okolní teplotě a vlhkosti alespoň po dobu 2 hodin před
použitím.
V nadmořských výškách přesahujících 3 000 metrů nad mořem
● Přístroje s pevným diskem nemusí fungovat správně, když se budou používat ve vysokých výškách
přesahujících 3 000 metrů nad mořem.
Další opatření
● Je-li zařízení zapnuto poprvé po zakoupení, může zpočátku vydávat určitý zvuk, ale upozorňujeme, že se
nejedná o závadu.
4
Důležité bezpečnostní pokyny
Napájení
1CE3-002
Zařízení je kompatibilní s napětím 220 až 240 V a síťovou frekvencí 50/60 Hz.
● Používejte pouze zdroj napájení splňující uvedené požadavky na napájení. V opačném případě by mohlo dojít
k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Přístroj musí být připojen do elektrické zásuvky s uzemněním prostřednictvím odpovídajícího napájecího
kabelu.
● Nepoužívejte jiné napájecí šňůry než dodané. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Dodaný napájecí kabel je určený k použití s tímto zařízením. Nepřipojujte jej k jiným zařízením.
● Neupravujte, netahejte, silou neohýbejte ani s napájecím kabelem nemanipulujte způsobem, kdy by mohlo
dojít k jeho poškození. Na napájecí kabel neumísťujte těžké předměty. Poškození napájecího kabelu může
vést ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Zástrčku nezapojujte ani neodpojujte mokrýma rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
● Nepoužívejte s tímto zařízením prodlužovací šňůry nebo vícenásobné zásuvky. V opačném případě by mohlo
dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Napájecí šňůru nesmotávejte ani nesvazujte do uzlu. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
● Zástrčku zasuňte do zásuvky střídavého proudu až nadoraz. V opačném případě by mohlo dojít k požáru
nebo úrazu elektrickým proudem.
● Za bouřky zcela odpojte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky. Pokud tak neučiníte, mohlo by dojít
k požáru, k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození zařízení.
● Zařízení umístěte v blízkosti elektrické zásuvky a ponechejte u ní dostatek místa, aby bylo možné snadno
odpojit napájecí zástrčku v naléhavých situacích.
Připojení zařízení ke zdroji napájení
● Nepřipojujte přívodní šňůru k nepřerušitelnému zdroji napájení. Mohlo by to vést k poruše nebo poškození
zařízení v případě výpadku proudu.
● Pokud zapojujete zařízení do vícenásobné zásuvky, nepoužívejte ostatní místa v zásuvce k připojení dalších
zařízení.
● Nepřipojujte přívodní šňůru do přídavné zásuvky v počítači.
Další opatření
● Elektrický šum může vést k nesprávné funkci zařízení nebo ke ztrátě dat.
5
Důležité bezpečnostní pokyny
Manipulace
1CE3-003
● Pokud bude zařízení vydávat neobvyklý hluk, podivný zápach,
kouř či teplo, okamžitě vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky a
obraťte se na autorizovaného prodejce společnosti Canon.
Budete-li dále pokračovat v používání zařízení, může dojít
k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Zařízení nerozebírejte ani neupravujte. Uvnitř zařízení jsou
součásti pod vysokým napětím a s vysokou teplotou, které by
mohly způsobit vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem.
● Zařízení umístěte tak, aby nemohlo dojít ke kontaktu dětí s napájecím kabelem nebo ostatními kabely nebo
s vnitřními a elektrickými součástmi zařízení. V opačném případě může dojít k neočekávaným nehodám.
● Nepoužívejte v okolí zařízení hořlavé spreje. Pokud elektrické součásti zařízení přijdou do styku s hořlavými
látkami, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Před přemisťováním vypněte zařízení i počítač a poté odpojte od zařízení napájecí kabel i kabely rozhraní.
V opačném případě by mohlo dojít k poškození napájecího kabelu nebo kabelů rozhraní a k následnému
požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Pokud zapojujete nebo odpojujete kabel USB, když je napájecí kabel zapojen v zásuvce střídavého proudu,
nedotýkejte se kovových částí konektoru – mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Používáte-li kardiostimulátor
● Toto zařízení vytváří slabý magnetický tok a ultrazvukové vlny. Pokud používáte kardiostimulátor a pociťujete
nestandardní stavy, nepřibližujte se k zařízení a neprodleně se poraďte s lékařem.
● Nepokládejte na zařízení těžké předměty. Předměty by mohly spadnout a způsobit poranění osob.
● V zájmu vlastní bezpečnosti odpojte napájecí kabel, pokud nebudete zařízení delší dobu používat.
● Při otevírání a zavírání krytů buďte opatrní, abyste si neporanili ruce.
● Držte ruce a oblečení stranou od válců ve výstupní části. Pokud se v podavačích zachytí ruce či součásti
oděvu, může dojít ke zranění.
● Vnitřek zařízení a výstupní přihrádka jsou během používání a bezprostředně po něm velmi horké. Abyste se
nepopálili, nedotýkejte se těchto oblastí. Také potištěný papír může být ihned po výstupu horký, při
manipulaci s ním tedy buďte opatrní. V opačném případě byste se mohli popálit.
6
Důležité bezpečnostní pokyny
● Zařízení nepřenášejte, pokud jsou nasazeny zásobník papíru nebo
přídavný podavač papíru. Mohly by vypadnout a způsobit zranění.
Laserový paprsek
● Pokud by unikl laserový paprsek a zasáhl oči, mohlo by dojít k poškození zraku.
Při přepravě zařízení
Abyste zabránili poškození zařízení při přepravě, proveďte následující postup.
● Vyjměte tonerové kazety.
● Zařízení pomocí balicích materiálů bezpečně zabalte do původní krabice.
Pokud požadujete tiché pracovní prostředí
● Pokud požadujete tiché pracovní prostředí, v závislosti na prostředí použití produktu a provozním režimu
doporučujeme zařízení instalovat jinam než do kanceláře.
Další opatření
● Dodržujte pokyny na štítku s upozorněním přilepeném k tomuto zařízení.
● Nevystavujte toto zařízení otřesům nebo nárazům.
● Neotvírejte ani nezavírejte dvířka, kryty nebo jiné části zařízení silou. Mohlo by dojít k poškození zařízení.
● Nedotýkejte se kontaktů (
) uvnitř zařízení. Mohlo by dojít k poškození zařízení.
7
Důležité bezpečnostní pokyny
● Aby nedošlo k uvíznutí papíru, nevypínejte zařízení, neotevírejte nebo nezavírejte kryty a nevkládejte ani
nevyjímejte papír během tisku.
8
Důležité bezpečnostní pokyny
Údržba a kontrola
1CE3-004
Zařízení pravidelně čistěte. Vlivem usazeného prachu nemusí zařízení pracovat správně. Během čištění dodržujte
následující pokyny. Pokud během provozování nastanou problémy, podívejte se do části Odstraňování
problémů(P. 464) . Jestliže problém nelze vyřešit nebo se domníváte, že zařízení potřebuje kontrolu, podívejte se do
části Pokud problém nelze vyřešit(P. 510) .
● Před čištěním zařízení vypněte a odpojte zástrčku od zásuvky střídavého proudu. V opačném případě by
mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Napájecí kabel pravidelně odpojujte a pomocí suchého hadříku ho čistěte od prachu a nečistot.
Nahromaděný prach může absorbovat vzdušnou vlhkost a při kontaktu s elektrickým proudem může dojít ke
vzniku požáru.
● Přístroj čistěte vlhkým, dobře vyždímaným hadříkem. Hadříky vlhčete pouze ve vodě. Nepoužívejte alkohol,
benzin, ředidlo na barvy nebo jiné hořlavé látky. Nepoužívejte papírové ubrousky nebo papírové utěrky.
Pokud elektrické součásti uvnitř zařízení přijdou do styku s těmito látkami a materiály, pak může vznikat
statická elektřina nebo může dojít k požáru či úrazu elektrickým proudem.
● Pravidelně kontrolujte napájecí kabel a zástrčku, zda nejsou poškozené. Kontrolujte, zda na přístroji není rez,
škrábance, praskliny nebo zda není příliš teplý. Při používání nedostatečně udržovaného zařízení může dojít
k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Uvnitř tiskárny se nacházejí komponenty zahřáté na vysoké teploty a pod vysokým napětím. Při dotyku
těchto součástí může dojít k popáleninám. Nedotýkejte se žádné části přístroje, která není uvedená
v příručce.
● Při zakládání papíru nebo odstraňování uvíznutého papíru dbejte na to, abyste si o hrany papíru nepořezali
prsty.
● Při odstraňování uvíznutého papíru, výměně tonerových kazet apod. dbejte na to, abyste si tonerem
nepotřísnili ruce nebo oblečení. Pokud se toner dostane na ruce nebo oděv, ihned zasažené místo omyjte
studenou vodou.
9
Důležité bezpečnostní pokyny
Spotřební materiál
1CE3-005
● Nelikvidujte použité tonerové kazety apod. v otevřeném ohni. Neskladujte tonerové kazety nebo papír na
místech, která jsou vystavena působení otevřeného ohně. Mohlo by dojít ke vzplanutí toneru, a v důsledku
toho k popáleninám nebo vzniku požáru.
● Pokud toner náhodně vylijete nebo vysypete, opatrně shromážděte částečky toneru dohromady nebo je
utřete měkkým navlhčeným hadříkem způsobem, který zabraňuje vdechnutí. K úklidu vylitého toneru nikdy
nepoužívejte vysavač, který není vybaven chrániči proti výbuchu prachu. Mohlo by dojít k poškození vysavače
nebo výbuchu prachu v důsledku statického výboje.
Používáte-li kardiostimulátor
● Tonerová kazeta vytváří slabý magnetický tok. Pokud používáte kardiostimulátor a pociťujete nestandardní
stavy, nepřibližujte se k tonerové kazetě a neprodleně se poraďte s lékařem.
● Dbejte na to, aby nedošlo ke vdechnutí toneru. Pokud dojde ke vdechnutí toneru, okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc.
● Dbejte na to, aby se vám toner nedostal do očí nebo do úst. Pokud se vám toner dostane do očí či úst,
okamžitě postižená místa omyjte studenou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
● Dbejte na to, aby toner nepřišel do kontaktu s pokožkou. Pokud k tomu dojde, omyjte pokožku mýdlem a
studenou vodou. Pokud dojde k jakémukoli podráždění pokožky, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
● Udržujte tonerové kazety a další spotřební materiál mimo dosah malých dětí. Pokud dojde k vdechnutí
toneru, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
● Tonerovou kazetu apod. nerozebírejte ani neupravujte. Může dojít k rozsypání toneru.
● Těsnicí pásku z tonerové kazety odstraňte celou, ale bez použití nadměrné síly. Při použití nepřiměřené síly
by mohlo dojít k rozsypání toneru.
Manipulace s tonerovou kazetou
● Tonerovou kazetu držte za držák.
● Nedotýkejte se paměti tonerové kazety (
) ani elektrických kontaktů (
). Aby nedošlo k poškrábání
povrchu válce uvnitř zařízení nebo jeho vystavení světlu, neotvírejte ochrannou závěrku válce (
10
).
Důležité bezpečnostní pokyny
● Pokud to není nezbytně nutné, tonerovou kazetu nevyjímejte z ochranného obalu nebo ze zařízení.
● Tonerová kazeta je magnetický produkt, Nedávejte ji poblíž výrobků citlivých na magnetické pole, včetně
disket a diskových jednotek. Pokud byste to udělali, mohlo by dojít ke ztrátě dat.
Skladování tonerové kazety
● Při skladování dodržujte následující podmínky prostředí, aby bylo použití tonerových kazet bezpečné a
bezproblémové.
Rozsah teplot pro uložení: 0 až 35 °C
Rozsah vlhkosti pro uložení: 35 až 85 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)*
● Tonerovou kazetu nerozbalujte až do jejího použití.
● Pokud vyjmete tonerovou kazetu ze zařízení a chcete ji uskladnit, vložte vyjmutou tonerovou kazetu do
původního ochranného.
● Tonerovou kazetu neukládejte ve svislé nebo obrácené poloze. Toner v kazetě ztuhne a nemusí se vrátit do
původního stavu ani po protřepání.
*
I když je vlhkost v povoleném rozsahu pro skladování, mohou se přesto v důsledku rozdílných teplot uvnitř a vně tonerové
kazety vytvářet uvnitř kazety kapky vody (kondenzace vody). Kondenzace nepříznivě ovlivňuje kvalitu tisku tonerových kazet.
Tonerové kazety neskladujte na následujících místech
● Místa vystavená přímému působení otevřeného ohně
● Místa vystavená přímému působení slunečního záření nebo v blízkosti silného světelného zdroje působícího
po dobu delší než pět minut
● Místa vystavená působení příliš slaného vzduchu
● Místa s výskytem žíravých plynů (např. aerosolové spreje nebo čpavek)
● Místa s výskytem vysokých teplot a vysokou vlhkostí
● Místa vystavená výrazným změnám teploty nebo vlhkosti, kde dochází často ke kondenzaci vody
● Místa s vysokou prašností
● Místa, která jsou v dosahu dětí
Dávejte pozor na padělané tonerové kazety
● Upozorňujeme na skutečnost, že se na trhu vyskytují padělky tonerových kazet Canon. Použití padělané
tonerové kazety může způsobovat nízkou kvalitu tisku a výkonnost stroje. Společnost Canon nenese
odpovědnost za žádnou poruchu, nehodu nebo poškození vzniklé v důsledku použití padělaného toneru.
Další informace naleznete na adrese canon.com/counterfeit.
Doba dostupnosti náhradních dílů, tonerových kazet apod.
● Náhradní díly, tonerové kazety apod. pro toto zařízení budou k dispozici nejméně sedm (7) let od ukončení
výroby tohoto modelu zařízení.
Obalové materiály tonerové kazety
● Ochranný obal, ve kterém byla dodána kazeta, pečlivě uschovejte. Je potřebný při přepravě zařízení.
11
Důležité bezpečnostní pokyny
● Tvar či umístění obalového materiálu se může změnit, nebo může být materiál přidán či odstraněn bez
předchozího upozornění.
● Pásku po odstranění z tonerové kazety zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
Likvidace použité tonerové kazety apod.
● Tonerovou kazetu určenou k likvidaci vložte do původního ochranného obalu, aby se toner nerozsypal, a
poté kazetu zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
Další opatření
● Je-li zařízení zapnuto poprvé po výměně tonerové kazety, může zpočátku vydávat určitý zvuk, ale
upozorňujeme, že se nejedná o závadu.
12
Základní operace
Základní operace
Základní operace .............................................................................................................................................. 14
Součásti a jejich funkce ....................................................................................................................................... 16
Přední strana .................................................................................................................................................. 17
Zadní strana ................................................................................................................................................... 19
Vnitřní prostor ................................................................................................................................................ 21
Multi-Purpose Tray (Víceúčelová přihrádka) .................................................................................................... 22
Zásuvka na papír ............................................................................................................................................ 23
Ovládací panel ................................................................................................................................................ 24
Displej ...................................................................................................................................................... 27
Použití ovládacího panelu ................................................................................................................................... 29
Zadávání textu ................................................................................................................................................ 32
Zapnutí/Vypnutí zařízení .................................................................................................................................... 34
Rychlé spuštění tiskárny ................................................................................................................................. 36
Vkládání papíru ................................................................................................................................................... 38
Vkládání papíru do zásuvky na papír .............................................................................................................. 40
Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky ...................................................................................................... 46
Vkládání obálek a pohlednic ........................................................................................................................... 49
Vkládání předtištěného papíru ....................................................................................................................... 53
Zadání velikosti a typu papíru ......................................................................................................................... 57
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír .................................................................................... 58
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce ........................................................................... 60
Úspora energie .................................................................................................................................................... 62
Přepnutí do režimu spánku ............................................................................................................................ 63
Nastavení času automatického vypnutí .......................................................................................................... 66
13
Základní operace
Základní operace
1CE3-006
Tato kapitola popisuje základní operace, např. používání ovládacího panelu nebo postup vložení papíru. Jedná se o
operace, které jsou při obsluze zařízení prováděny často.
◼ Součásti a jejich funkce
Tato část popisuje vnitřní a vnější součásti zařízení a jeho funkce, dále pak způsoby používání tlačítek na operačním
panelu a zobrazení na displeji. Součásti a jejich funkce(P. 16)
◼ Použití ovládacího panelu
Tato část popisuje, jak používat tlačítka na ovládacím panelu k různým operacím, jako je úprava nebo kontrola
nastavení. Použití ovládacího panelu(P. 29)
◼ Zapnutí/Vypnutí zařízení
Tato část popisuje, jak zařízení zapnout/vypnout.
Zapnutí/Vypnutí zařízení(P. 34)
◼ Vkládání papíru
Tato část popisuje, jak založit papír do zásuvky na papír a do víceúčelové přihrádky.
14
Vkládání papíru(P. 38)
Základní operace
◼ Úspora energie
Tato část popisuje, jak snížit spotřebu energie.
Úspora energie(P. 62)
15
Základní operace
Součásti a jejich funkce
1CE3-007
Tato část popisuje části zařízení (vnější součásti, přední a zadní stranu, vnitřní součásti) a jejich funkci. Kromě informací
týkajících se součástí zařízení, která jsou využívána k základním operacím, jakými jsou vkládání papíru a výměna
tonerových kazet, popisuje tato část také tlačítka na ovládacím panelu a obrazovku. V této části naleznete tipy pro
správné používání zařízení.
Přední strana(P. 17)
Zadní strana(P. 19)
Vnitřní prostor(P. 21)
Multi-Purpose Tray (Víceúčelová přihrádka)(P. 22)
Zásuvka na papír(P. 23)
Ovládací panel(P. 24)
16
Základní operace
Přední strana
1CE3-008
Výstupní přihrádka
Potištěný papír se vysouvá do výstupní přihrádky.
Větrací otvory
Vzduch z vnitřku zařízení musí mít možnost unikat ven z důvodu chlazení vnitřních části zařízení. Mějte na
paměti, že pokud před větrací otvory umístíte nějaké předměty, bude ventilace zařízení omezena.
Instalace(P. 3)
Rukojeti
Při přenášení držte zařízení za tyto rukojeti.
Přemístění zařízení(P. 522)
Víceúčelová přihrádka
Pokud potřebujete dočasně použít jiný typ papíru, než jaký je vložen do zásuvky na papír, použijte k vložení
tohoto typu papíru víceúčelovou přihrádku. Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky(P. 46)
Ovládací panel
Ovládací panel obsahuje číselná tlačítka, displej, indikátory stavu atd. Prostřednictvím ovládacího panelu lze
provádět všechny operace a nastavení. Ovládací panel(P. 24)
Displej(P. 27)
Vypínač
Stiskněte hlavní vypínač a zařízení zapněte. Když zařízení vypínáte, nepoužívejte tento vypínač, ale postupujte
podle pokynů v Vypnutí tiskárny (postup vypínání)(P. 34) .
17
Základní operace
Zarážka papíru
Otevřete zarážku papíru, aby nevypadl papír z výstupní přihrádky.
Přední kryt
Přední kryt se otvírá při výměně tonerové kazety nebo odstraňování zachyceného papíru.
tonerových kazet(P. 520)
Odstraňování zachycených papírů(P. 466)
Postup výměny
Zásuvka na papír
Do zásuvky na papír vložte typ papíru, který používáte nejčastěji.
papír(P. 40)
Vkládání papíru do zásuvky na
Port paměti USB (pro paměť USB)
K zařízení je možné připojit paměťové zařízení USB a tisknout data přímo z tohoto paměťového zařízení. Data
v paměťovém zařízení USB můžete tisknout přímo bez použití počítače. ( Tisk z paměti USB (Přímý tisk z
USB)(P. 116) ). Paměťové zařízení USB také připojte při exportování nebo importování nastavení zařízení (
Nast. import/export(P. 415) ).
Pravý kryt
Otevřete pravý kryt a nainstalujte volitelnou paměť ROM.
18
Instalace paměti ROM(P. 572)
Základní operace
Zadní strana
1CE3-009
Zadní kryt
Zadní kryt se otvírá při odstraňování zachyceného papíru.
Odstraňování zachycených papírů(P. 466)
Typový štítek
Na štítku je uvedeno sériové číslo, které využijete v případě dotazů týkajících se zařízení.
nelze vyřešit(P. 510)
Pokud problém
Větrací otvory
Vzduch z vnitřku zařízení musí mít možnost unikat ven z důvodu chlazení vnitřních části zařízení. Mějte na
paměti, že pokud před větrací otvory umístíte nějaké předměty, bude ventilace zařízení omezena.
Instalace(P. 3)
Zásuvka napájení
Slouží k připojení napájecího kabelu.
Kryt otvoru na kartu SD
Při instalaci volitelné karty SD otevřete kryt jejího otvoru.
Vložení karty SD(P. 576)
Port USB (pro připojení zařízení USB)
Připojte paměťové zařízení USB, které se používá s aplikacemi MEAP.
Port USB (pro připojení počítače)
Sem připojte kabel USB, chcete-li zařízení připojit k počítači.
Kontrolka ACT
Kontrolka ACT bliká, když se data přijímají nebo odesílají.
19
Základní operace
Kontrolka LNK
Kontrolka LNK bliká zeleně, když je zařízení správně připojeno k síti.
Port LAN
Sem připojte kabel LAN, chcete-li k zařízení připojit kabelový směrovač LAN apod.
síti LAN(P. 182)
20
Připojení ke kabelové
Základní operace
Vnitřní prostor
1CE3-00A
Transportní vodítko (vzadu)
Pokud v zařízení dojde k zachycení papíru, zvedněte transportní vodítko směrem k přední části zařízení, aby
bylo možné zachycený papír vyjmout. Odstraňování zachycených papírů(P. 466)
Transportní vodítko (vpředu)
Pokud v zařízení dojde k zachycení papíru, zvedněte transportní vodítko směrem k zadní části zařízení, aby
bylo možné zachycený papír vyjmout. Odstraňování zachycených papírů(P. 466)
Duplexní transportní vodítko
Pokud v zařízení dojde k zachycení papíru při oboustranném tisku, snižte transportní vodítko, aby bylo možné
zachycený papír vyjmout. Odstraňování zachycených papírů(P. 466)
21
Základní operace
Multi-Purpose Tray (Víceúčelová přihrádka)
1CE3-00C
Vodítka papíru
Vodítka papíru nastavte přesně podle šířky papíru, aby byl papír do zařízení správně podáván. Zatlačte na
uvolňovací páčku zámku označenou na obrázku šipkou, aby se uvolnil zámek, a poté posuňte vodítka papíru.
Přihrádka na papír
Před vložením papíru vysuňte přihrádku na papír.
Nástavec přihrádky
Při vkládání papíru velkého formátu vysuňte nástavec přihrádky.
ODKAZY
Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky(P. 46)
22
Základní operace
Zásuvka na papír
1CE3-00E
Vodítka papíru
Vodítka papíru nastavte přesně podle velikosti vkládaného papíru, aby byl papír do zařízení správně podáván.
Zatlačte na uvolňovací páčky zámku označené na obrázku šipkami, aby se uvolnil zámek, a poté posuňte
vodítka papíru.
Uvolňovací páčka (pro prodloužení zásuvky na papír)
Vkládání papíru ve formátu Legal vyžaduje prodloužení zásuvky na papír. Zatlačte na uvolňovací páčku, aby
se uvolnil zámek a prodlužte zásuvku na papír.
Indikátor úrovně papíru
Ukazuje zbývající množství papíru. Tím, jak se zbývající množství zmenšuje, se značka pohybuje dolů.
ODKAZY
Vkládání papíru do zásuvky na papír(P. 40)
23
Základní operace
Ovládací panel
1CE3-00F
Zobrazit
Zde se zobrazuje stav tisku či dalších operací, informace o chybách, zbývajícím množství toneru atd.
Displej(P. 27)
Stav úlohy/zrušitTlačítko
Pokud toto tlačítko stisknete, když svítí nebo bliká kontrolka [ ], právě tisknutý dokument a dokumenty
čekající na vytištění se uvedou v seznamu. Ze seznamu můžete dokument vybrat a zrušit jeho tisk. Pomocí
ovládacího panelu(P. 79)
Tlačítko Zpět
Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku. Pokud toto tlačítko stisknete, např. při určování nastavení,
provedené změny nebudou uloženy a na displeji se zobrazí předchozí obrazovka.
Číselná tlačítka (tlačítka [0]-[9])
Stisknutím zadáte číslice a znaky.
Zadávání textu(P. 32)
Tlačítko [*]
Stisknutím přepnete typ zadávaného textu.
24
Základní operace
Připraveno – indikátor
Rozsvítí se, když je zařízení připraveno k tisku nebo jinak bliká.
Hlášení – indikátor
● Rozsvítí se, když se vyskytne problém znemožňující tisk.
Odstraňování problémů(P. 464)
● Rozsvítí se, když se tiskárna uvede do režimu spánku, zatímco je offline.
Úloha – indikátor
Rozsvítí se, když tiskárna přijímá tisková data nebo když jakákoli tisková data zůstávají v paměti tiskárny.
Bliká, když se tisková data zpracovávají.
Tlačítko Spořič energie
Stisknutím přepnete zařízení do režimu spánku. Pokud je zařízení v režimu spánku, pak se tlačítko rozsvítí
zeleně. Opětovným stisknutím tlačítka režim spánku ukončíte. Přepnutí do režimu spánku(P. 63)
Tlačítko Použití
Každým stisknutím tohoto tlačítka přepínáte v cyklu funkce v následujícím pořadí: tisk obrazovky MEAP1
MEAP2 ... MEAP8 přímý tisk z USB tisk obrazovky. Vyberte funkci, kterou chcete použít. Pokud
stisknete toto tlačítko, aniž se přihlásíte pomocí ID oddělení, zobrazí se ověřovací obrazovka.
Tlačítko Výběr podavače
Stisknutím vyberete zdroj papíru nebo zadáte formát papíru.
Nabídka Vybrat podavač(P. 456)
Tlačítko [ID]
Zobrazí se přihlašovací obrazovka pro použití funkce MEAP. Po ukončení práce se zařízením opětovně
stiskněte tlačítko, čímž se odhlásíte.
Tlačítko Vymazat
Stisknutím odstraníte zadané číslice a znaky.
Tlačítko Online
Zajistí přepínání mezi režimem online (tiskové úlohy jsou přijaty) a offline (nejsou přijímány žádné tiskové
úlohy). Toto tlačítko se rozsvítí zeleně, když je tiskárna online a zhasne, když je tiskárna offline. Obvykle mějte
tiskárnu online, ale nastavte ji offline, když zadáváte nastavení Uživatelská údržba(P. 406) v nabídce
nastavení.
● Pokud tlačítko nestisknete 2 minuty, když je tiskárna offline a je zobrazeno Hlavní obrazovka(P. 27) ,
tiskárna se automaticky přepne online. Můžete vybrat <Čas auto. resetu> a změnit pro tentokrát hodnotu
( Čas auto. resetu(P. 362) ).
Tlačítko [#]
Stisknutím získáte možnost zadávat symboly, např. „@“ nebo „/“.
25
Základní operace
Tlačítko Nástroje/tlačítko [
]
● Zobrazí se nabídka Příslušenství. Můžete zobrazit celkový počet vytištěných stránek a vytisknout pro
kontrolu interní systémové informace. Utility Menu(P. 448)
● Při zadávání nastavení se stisknutím tlačítka vrátíte na předchozí obrazovku. Při zadávání textu se po
stisknutí tlačítka přesune kurzor doleva.
Tlačítko Úloha/tlačítko [
]
● Zobrazí se nabídka Úlohy. Můžete zkontrolovat protokoly tisku.
Nabídka Úloha(P. 452)
● Při určování nastavení vyberete stisknutím tlačítka položku nad aktuálně vybranou položkou. Při změnách
nastavených hodnot se po stisknutí tlačítka hodnota zvýší.
Tlačítko Nastavení/tlačítko [
]
● Zde se zobrazuje nabídka nastavení, která vám umožňuje zadat nastavení zařízení.
nastavení(P. 359)
Nabídka
● Při zadávání nastavení přejdete po stisknutí tlačítka na další obrazovku. Při zadávání textu se po stisknutí
tlačítka přesune kurzor doprava.
Tlačítko Obnovit/tlačítko [
]
● Zobrazí se nabídka Reset. Můžete zrušit všechny procesy, vymazat data z paměti a vypnout napájení.
Nabídka Resetovat(P. 454)
● Při určování nastavení vyberete stisknutím tlačítka položku pod aktuálně vybranou položkou. Při změnách
nastavených hodnot se po stisknutí tlačítka hodnota sníží.
Tlačítko [OK]
Stisknutím uložíte změny nastavení nebo jiné provedené změny.
ODKAZY
Použití ovládacího panelu(P. 29)
26
Základní operace
Displej
1CE3-00H
Displej ukazuje stav tisku a obrazovky pro zadávání nastavení. Zobrazuje také chybové
zprávy a množství zbývajícího toneru v kazetě.
Hlavní obrazovka
Indikace stavu
Zobrazí aktuální nebo provozní režim zařízení.
Indikace velikosti papíru
Zobrazí aktuálně vybranou velikost papíru.
Následující formáty papíru se zobrazí ve zkrácené formě.
● Legal: LG
● Obálka NAGAGATA 3: N3
● Letter:LT
● Obálka YOUGATANAGA 3: YN3
● Statement: ST
● Obálka č. 10 (COM10): CO
● Executive: EX
● Obálka Monarch: MO
● Foolscap: FC
● Obálka C5: EC5
● Kartotéční lístek: IC
● Obálka DL: DL
● Indický formát Legal: ILG
● Volná velikost: FR
● Pohlednice: PD
● Uživatelská velikost papíru vodorovně: 80
● Odpovědní pohled: P2
● Uživatelská velikost papíru svisle: 80R
● 4 na 1, pohled: P4
Indikace zbývajícího toneru v kazetě
Je uvedeno množství zbývajícího toneru v kazetě.
Obrazovka s nabídkou
Stisknutím
(
),
( ),
(
),
nabídkou. Obrazovka se objeví, když se stiskne
(
(
Nastavení seznamu nabídky(P. 358)
27
) nebo
( ) zobrazíte odpovídající obrazovku s
) je ukázáno níže jako příklad.
Základní operace
Dojde-li k chybě
V některých případech se po výskytu chyby zobrazí postup, jak na chybu reagovat. Podle pokynů na obrazovce
problém vyřešte. Jako příklad je níže uvedena obrazovka, která se objeví, když se zachytí papír. Pokud se
zobrazí chybová zpráva(P. 474)
ODKAZY
Použití ovládacího panelu(P. 29)
28
Základní operace
Použití ovládacího panelu
1CE3-00J
Pomocí zobrazených tlačítek zadejte nastavení a upravte hodnoty.
Použití tlačítek
/
Posouvání obrazovky
Jestliže se na obrazovku nevejdou všechny informace, zobrazí se na její pravé straně posuvník. Pokud je
/
posouvat obrazovku nahoru a dolů. Při výběru
zobrazen posuvník, pak je možné pomocí tlačítek
této možnosti se vymění barva textu a pozadí položky.
Změna hodnoty nastavení
Pomocí tlačítek
/
zadejte hodnoty.
● Hodnoty v závorkách „()“ zobrazené pod vstupním polem představují nastavitelný rozsah hodnot.
29
Základní operace
Použití tlačítek
/
Přechod na další obrazovku / návrat na předchozí obrazovku
Stisknutím tlačítka
obrazovku.
přejdete na další obrazovku. Stisknutím tlačítka
● Na další obrazovku lze přejít také stisknutím tlačítka
tlačítka
se vrátíte na předchozí
a vrátit se na předchozí obrazovku stisknutím
.
Přesun kurzoru
Pomocí tlačítek
/
lze zadávat text a hodnoty.
Zadávání textu(P. 32)
Použití tlačítka
Stisknutím tlačítka
Použití tlačítek
uložíte zvolené nastavení.
(
)
Pro návrat na hlavní obrazovku po ukončení nabídky nastavení stiskněte
(
).
Použití číselných tlačítek
Pro zadávání textu a hodnot slouží číselná tlačítka.
Zadávání textu(P. 32)
● V závislosti na zobrazené obrazovce nelze používat k zadávání hodnot číselné klávesy. V takovém případě
hodnoty zadejte pomocí
/
.
30
Základní operace
● Máte možnost změnit celou řadu nastavení zobrazovaných na displeji, jako je např. rychlost posouvání
obrazovky nebo jazyk zobrazování, a to pomocí <Nabídka ovládání> v nabídce nastavení na ovládacím
panelu. Nabídka ovládání(P. 360)
31
Základní operace
Zadávání textu
1CE3-00K
Pro zadávání textu a hodnot slouží číselná tlačítka.
Přepnutí typu zadávaného textu
Stisknutím
přepnete typ zadávaného textu.
Typy textu, které lze zadat
Níže je uveden text, který lze zadat.
Tlačítko
A
a
(není k dispozici)
12
1
AÁÄBC
aáäbc
2
DEÉF
deéf
3
GHIÍ
ghií
4
JKL
jkl
5
MNOÓ
mnoó
6
32
Základní operace
PQRS
pqrs
7
TUÚŮV
tuúův
8
WXYZ
wxyz
9
(není k dispozici)
0
(mezera) @./-_!?&$%#()[]{}<>*+=",;:'^`|\ (není k dispozici)
● Stiskněte
, když je typ zadávaného textu <A> nebo <a>, čímž se zobrazí povolené symboly na
obrazovce. Pomocí
/
/
/
vyberte symbol, který chcete zadat, a stiskněte
.
Odstraňování textu
Každým stisknutím tlačítka
zadaný text.
je odstraněn jeden znak. Stisknutím a podržením tlačítka
Přesun kurzoru
Stisknutím tlačítka
nebo
pohybujte kurzorem.
Zadání mezery
Stiskněte
a stiskněte
.
Příklad zadávání znaků a číslic
Příklad : „Canon 1“
1
Opakovaně tiskněte tlačítko
, dokud není vybrána možnost <A>.
2
Opakovaně tiskněte tlačítko
, dokud není vybrán znak „C“.
3
Opakovaně tiskněte tlačítko
, dokud není vybrána možnost <a>.
4
Opakovaně tiskněte tlačítko
, dokud není vybráno písmeno „a“.
5
Opakovaně tiskněte tlačítko
, dokud není vybráno písmeno „n“.
6
Opakovaně tiskněte tlačítko
, dokud není vybráno písmeno „o“.
7
Opakovaně tiskněte tlačítko
, dokud není vybráno písmeno „n“.
8
Stiskněte
9
Opakovaně tiskněte tlačítko
10
Stiskněte tlačítko
11
Stiskněte tlačítko
a stiskněte
.
dokud není vybrána možnost <12>.
.
.
33
se smaže celý
Základní operace
Zapnutí/Vypnutí zařízení
1CE3-00L
Vypínač se používá k zapnutí tiskárny. Když se však tiskárna vypíná, dělejte to pomocí ovládacího panelu a nepoužívejte
hlavní vypínač. Postup je stejný jako při zapínání a vypínání počítače.
Zapnutí tiskárny(P. 34)
Vypnutí tiskárny (postup vypínání)(P. 34)
Zapnutí tiskárny
Stiskněte na tiskárně hlavní vypínač. Když se po provedení autodiagnostiky na displeji ovládacího panelu objeví hlavní
obrazovka, zařízení je připraveno k tisku.
● Pokud se po provedení autodiagnostiky zobrazí zpráva
Pokud se zobrazí chybová zpráva(P. 474)
● Pokud zadáte nastavení rychlého startu, můžete zkrátit čekací dobu po zapnutí.
tiskárny(P. 36)
Rychlé spuštění
Vypnutí tiskárny (postup vypínání)
Při vypínání tiskárny využijte ovládací panel.
Vypnutí tiskárny bez použití hlavního vypínače
● Pokud při vypínání stisknete hlavní vypínač, může dojít k neočekávané chybě. Při vypínání postupujte podle
níže uvedených pokynů.
● Pokud jste aktivovali funkci rychlého startu, můžete při vypínání tiskárny použít hlavní vypínač.
spuštění tiskárny(P. 36)
1
Stiskněte tlačítko
(
).
34
Rychlé
Základní operace
2
Pomocí tlačítek
3
Vyberte možnost <Ano> a stiskněte tlačítko
/
vyberte možnost <Vypínání> a stiskněte tlačítko
.
.
➠ Když se objeví níže uvedená zpráva, napájení se automaticky vypne.
Pokud se zobrazí <Nelze provést.>
● V tiskárně zůstala tisková data. Data vymažte (
znovu. Pro zrušení této operace stiskněte
Nabídka Resetovat(P. 454) ) a proveďte operaci
(
).
● Vypnutí může trvat až 10 minut, ale není to porucha.
Tiskárnu nezapínejte ihned poté, co jste ji vypli
● Počkejte nejméně 10 vteřin, a teprve pak ji znovu zapněte.
● Tiskárna má minimální odběr proudu i ve vypnutém stavu. Pokud chcete spotřebu energie zcela eliminovat,
vytáhněte vidlici ze zásuvky.
ODKAZY
Rychlé spuštění tiskárny(P. 36)
35
Základní operace
Rychlé spuštění tiskárny
1CE3-00R
Pokud nastavíte rychlý start tiskárny, můžete zkrátit čas mezi stisknutím hlavního vypínače a provozuschopností
obrazovek. Způsob vypnutí napájení s cílem provést rychlý start tiskárny se nazývá „rychlé vypnutí“.
Konfigurace nastavení rychlého spuštění(P. 36)
Vypnutí napájení (provedení rychlého vypnutí)(P. 37)
Před nastavením rychlého spuštění
Používáte-li síť
Pokud je některé z níže uvedených nastavení <Zap>, funkce rychlého spuštění je deaktivována.
● RARP, BOOTP, IPv6
● IPSec
Síť(P. 179)
Konfigurace nastavení IPSec(P. 295)
Používáte-li funkci MEAP
Zkontrolujte, zda aktuálně instalované aplikace MEAP podporují funkci rychlého spuštění.
Konfigurace nastavení rychlého spuštění
1
Stiskněte tlačítko
2
Pomocí tlačítek
3
Vyberte možnost <Rychlé spušt.hl.nap.> a stiskněte tlačítko
4
Vyberte možnost <Zap> a stiskněte tlačítko
(
/
).
vyberte možnost <Nabídka ovládání> a stiskněte tlačítko
.
<Vyp>
Zakáže funkci rychlého spuštění.
<Zap>
Povolí funkci rychlého spuštění.
5
Proveďte tvrdý reset.
Provedení tvrdého resetu(P. 454)
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
36
.
.
Základní operace
Vypnutí napájení (provedení rychlého vypnutí)
Pokud stisknete hlavní vypínač a tiskárnu vypnete, když je aktivována funkce rychlého spuštění, toto rychlé spuštění se
provede, když se příště tiskárna zapne (rychlé vypnutí).
Po provedení rychlého vypnutí napájecí kabel nevytahujte ze zásuvky
● Po provedení rychlého vypnutí napájecí kabel nevytahujte ze síťové zásuvky. Mohly by se poškodit vnitřní
součásti tiskárny. Než tiskárnu budete přenášet a budete muset vytáhnout vidlici ze zásuvky, tiskárnu
zapněte a poté proveďte standardní vypnutí. Vypnutí tiskárny (postup vypínání)(P. 34)
● Když tiskárna provádí nějakou úlohu nebo je ve stavu chyby nebo jste změnili nastavení pomocí ovládací
panelu a Vzdáleného uživatelského rozhraní, stisknutím hlavního vypínače se nespustí rychlé vypnutí, ale
klasické vypnutí.
● Pokud se napájení vypne pomocí klasického postupu vypnutí i při aktivované funkci rychlého spuštění,
tiskárna se při dalším zapnutí spustí jako obvykle.
● Pokud nastavíte funkci časovače automatického vypnutí, když je aktivní funkce rychlého spuštění, provede se
rychlé vypnutí. Nastavení času automatického vypnutí(P. 66)
● Pokud po rychlém vypnutí tiskárnu ihned zapnete, může to určitou dobu trvat, než se tiskárna spustí.
37
Základní operace
Vkládání papíru
1CE3-00S
Papír je možné vložit do zásuvky na papír a do víceúčelové přihrádky. Papír, který používáte nejčastěji, vložte do
zásuvky na papír. Zásuvka na papír je vhodná, pokud používáte velké množství papíru. Víceúčelovou přihrádku
používejte v případě, že potřebujete dočasně použít jinou velikost nebo typ papíru, než jaký je vložen do zásuvky na
papír. Viz část Papír(P. 565) pro dostupné velikosti papíru.
Typ papíru a nastavení zařízení
Podle následující tabulky lze zadat nastavení papíru podle typu a hmotnosti papíru, který se vloží do zdroje
papíru. Další informace o zadání nastavení papíru na zařízení viz Zadání velikosti a typu papíru(P. 57) .
Informace o množství papíru, které může být vloženo do jednotlivých zdrojů papíru, naleznete v části
Papír(P. 565) .
Typ papíru
Běžný
papír *1
Hmotnost papíru
Velikost papíru v zařízení
52 až 59 g/m²
<Běžný L3>
60 g/m²
<Běžný L2> *2
60 až 74 g/m²
<Běžný L>
75 až 89 g/m²
<Běžný>
90 až 105 g/m²
<Silný 1>
106 až 120 g/m²
<Silný 2>
121 až 149 g/m²
<Silný 3>
150 až 199 g/m²
<Silný 4>
60 až 74 g/m²
<Bankovní 1>
75 až 104 g/m²
<Bankovní 2>
105 až 120 g/m²
<Bankovní 3>
Silný papír
Papír Bond
Pohlednice *3
<Postcard>
<Envelope>
Obálka
<Envelope H> *4
<Labels>
Štítek
*1 Je
*2
k dispozici i recyklovaný papír.
Jako typ papíru zadejte <Běžný L>, pokud výtisky vycházejí ven pomačkané při nastavení <Běžný L2>.
*3 Můžete
použít tři typy pohlednic: normální, odpovědní lístek a 4 na 1. Pohlednice nebo odpovědní lístky pro inkoustové tiskárny nejsou
použitelné.
*4 Jako
typ papíru zadejte <Envelope H>, pokud výtisky vycházejí ven vybledlé kvůli špatné fixaci toneru při nastavení <Envelope>.
38
Základní operace
Nepoužívejte následující typy papíru:
● Zvrásněný nebo pomačkaný papír
● Zvlněný nebo stočený papír
● Potrhaný papír
● Zvlhlý papír
● Velmi tenký papír
● Papír vytištěný tiskárnou s termickým přenosem
● Papír s výraznou texturou
● Lesklý papír
● Papír s nízkou tuhostí
Manipulace s papírem a jeho skladování
● Papír skladujte na rovném povrchu.
● Papír skladujte zabalený v původním obalu, aby byl chráněn před vlhkostí či vyschnutím.
● Neskladujte papír tak, že by se mohl zvlnit nebo zohýbat.
● Neskladujte papír svisle a neukládejte na sebe příliš velké množství papíru.
● Papír neskladujte na přímém slunečním světle nebo na místě vystaveném vysoké vlhkosti, suchu nebo
výrazným změnám teploty a vlhkosti.
Při tisku na navlhlý papír
● Na výstupní straně, kde papír vychází, se z něj mohou uvolňovat výpary nebo se kolem výstupní
oblasti mohou tvořit kapičky vody. Na tom není nic nezvyklého, protože při zahřívání fixovacího
toneru na papíru dochází k odpařování vody, která je v papíru obsažena (nejpravděpodobněji k tomu
bude docházet tehdy, když bude v místnosti nízká teplota).
39
Základní operace
Vkládání papíru do zásuvky na papír
1CE3-00U
Papír, který používáte nejčastěji, vložte do zásuvky na papír. Pokud chcete tisknout na papír, který není vložen do
zásuvky na papír, použijte k vložení papíru víceúčelovou přihrádku. Vkládání papíru do víceúčelové
přihrádky(P. 46)
Vkládání papíru standardní velikosti(P. 40)
Vložení papíru vlastní velikosti(P. 42)
Orientace papíru
V níže uvedené tabulce je uvedena správná orientace papíru při vkládání.
Paper
Orientace
A4, A5 (na výšku), A6, B5, Legal, Letter,
Statement, Executive, Foolscap, 16K,
Indický formát Legal, vlastní (na výšku)
A5 (na šířku), vlastní (na šířku)
● Pokud vkládáte papír do volitelného podavače papíru, postupujte následujícím způsobem.
Vkládání papíru standardní velikosti
Pro zavedení papíru, jehož velikost je uvedena na značkách velikostí papíru na zásuvce na papír, postupujte podle
následujícího postupu. V případě papíru, jehož velikost není uvedena na značkách velikostí papíru, viz Vložení
papíru vlastní velikosti(P. 42) .
1
2
Zásuvku na papír vytáhněte, dokud se nezarazí, a nadzvednutím přední části ji
vytáhněte.
Upravte polohy vodítek papíru podle formátu papíru, který chcete použít.
● Stiskněte uvolňovací páčku (
) pro zarovnání výstupu (
40
) podle příslušné značky velikostí papíru.
Základní operace
Při vkládání papíru formátu Legal
● Stiskněte uvolňovací páčku a vysuňte zásuvku na papír.
3
Vložte papír tak, aby byl okraj sady papíru vyrovnaný podle vodítka papíru na zadní
straně zásuvky na papír.
● Papír vložte potiskovanou stranou dolů.
● Stoh papíru prolistujte a sklepněte okraje o rovnou plochu.
Při vkládání nepřekračujte rysku pro maximální množství papíru
● Stoh papíru nesmí přesáhnout linku maximálního množství (
). Vložení velkého množství papíru může
způsobit zachycení papíru.
● Postup pro vkládání obálek nebo papíru s logem naleznete v části
papíru(P. 53) .
41
Vkládání předtištěného
Základní operace
4
Zavřete zásuvku na papír.
»
Pokračujte částí
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír(P. 58)
Při změně velikosti a typu papíru
● Výchozí nastavení velikosti a typu papíru je <A4> a <Mixed Types>. Pokud do zařízení vložíte papír jiné
velikosti nebo typu, musíte změnit příslušné nastavení. Pokud nastavení velikosti nebo typu papíru
nezměníte, zařízení nebude tisknout správně.
● Pokud chcete tisknout dokument z prostředí, které vám neumožňuje provést nastavení velikosti a typu
papíru, například z počítače s operačním systémem nebo mobilního zařízení, které nepodporují žádný
ovladač tiskárny, nastavte <Standard. vel.papíru> a <Výchozí typ papíru>. Nabídka Vybrat
podavač(P. 456)
Tisk na zadní stranu potištěného dokumentu (ruční oboustranný tisk)
Zařízení umožňuje tisk na zadní stranu potištěného papíru. Vyrovnejte možné zvlnění potištěného papíru a
vložte ho do víceúčelové přihrádky ( Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky(P. 46) ) prázdnou stranou
nahoru (již potištěnou stranou dolů).
● Když chcete tisknout na zadní stranu papíru, který je již potištěn, nastavte na ovládacím panelu v nabídce
nastavení možnost <Ruční 2str.(V.Ú.př.)> na <2. strana>. Ruční 2str.(V.Ú.př.)(P. 461)
● Je možné tisknout vždy pouze na jeden list papíru.
● Používejte pouze papír potištěný na tomto zařízení.
● Není možné tisknout na stejnou stranu papíru, která již byla potištěna.
Vložení papíru vlastní velikosti
Pro zavedení papíru vlastní velikosti nebo papíru, jehož velikost není uvedena na značkách velikostí papíru na zásuvce
na papír, postupujte podle následujícího postupu.
1
2
Zásuvku na papír vytáhněte, dokud se nezarazí, a nadzvednutím přední části ji
vytáhněte.
Roztáhněte vodítka papíru.
● Stiskněte uvolňovací páčku a vysuňte vodítka papíru ven.
42
Základní operace
Při vkládání papíru, který je delší než A4
● Stiskněte uvolňovací páčku a vysuňte zásuvku na papír.
3
Vložte papír tak, aby byl okraj sady papíru vyrovnaný s přední stranou zásuvky na
papír.
● Stoh papírů vložte potiskovanou stranou dolů.
● Stoh papíru prolistujte a sklepněte okraje o rovnou plochu.
Při vkládání nepřekračujte rysku pro maximální množství papíru
● Stoh papíru nesmí přesáhnout linku maximálního množství (
). Vložení velkého množství papíru může
způsobit zachycení papíru.
● Postup pro vkládání obálek nebo papíru s logem naleznete v části
papíru(P. 53) .
43
Vkládání předtištěného
Základní operace
4
Vyrovnejte vodítka papíru podle okrajů papíru.
● Stiskněte uvolňovací páčku a přisuňte vodítka papíru k sobě a pevně je vyrovnejte podle okrajů papíru.
Vodítka papíru zarovnejte přesně podle okrajů papíru
● Pokud jsou vodítka papíru příliš volná nebo příliš těsná, může dojít k nesprávnému podávání nebo k
zachycení papíru.
5
Vložte do zařízení zásuvku na papír.
»
Pokračujte částí
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír(P. 58)
Při změně velikosti a typu papíru
● Výchozí nastavení velikosti a typu papíru je <A4> a <Mixed Types>. Pokud do zařízení vložíte papír jiné
velikosti nebo typu, musíte změnit příslušné nastavení. Pokud nastavení velikosti nebo typu papíru
nezměníte, zařízení nebude tisknout správně.
● Pokud chcete tisknout dokument z prostředí, které vám neumožňuje provést nastavení velikosti a typu
papíru, například z počítače s operačním systémem nebo mobilního zařízení, které nepodporují žádný
ovladač tiskárny, nastavte <Standard. vel.papíru> a <Výchozí typ papíru>. Nabídka Vybrat
podavač(P. 456)
Tisk na zadní stranu potištěného dokumentu (ruční oboustranný tisk)
Zařízení umožňuje tisk na zadní stranu potištěného papíru. Vyrovnejte možné zvlnění potištěného papíru a
vložte ho do víceúčelové přihrádky ( Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky(P. 46) ) prázdnou stranou
nahoru (již potištěnou stranou dolů).
● Když chcete tisknout na zadní stranu papíru, který je již potištěn, nastavte na ovládacím panelu v nabídce
nastavení možnost <Ruční 2str.(V.Ú.př.)> na <2. strana>. Ruční 2str.(V.Ú.př.)(P. 461)
● Je možné tisknout vždy pouze na jeden list papíru.
● Používejte pouze papír potištěný na tomto zařízení.
● Není možné tisknout na stejnou stranu papíru, která již byla potištěna.
44
Základní operace
ODKAZY
Papír(P. 565)
45
Základní operace
Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky
1CE3-00W
Pokud chcete tisknout na papír, který není vložen do zásuvky na papír, vložte papír do víceúčelové přihrádky.
Vkládání papíru do zásuvky na papír(P. 40)
Orientace papíru
V níže uvedené tabulce je uvedena správná orientace papíru při vkládání.
Paper
Orientace
A4, B5, A5 (na výšku), A6, Legal, Letter, Statement, Executive,
Foolscap, 16K, kartotéční lístek, Indický formát Legal, vlastní (na výšku),
pohlednice, odpovědní pohled, 4 na 1, pohled, obálka
A5 (na šířku), vlastní (na šířku)
1
Otevřete kryt.
● Podržte levou i pravou postranní rukojeť a otevřete kryt.
2
Vysuňte přihrádku papíru a odklopte nástavec přihrádky.
● Při vkládání papíru velkého formátu vysuňte nástavec přihrádky.
3
Roztáhněte vodítka papíru.
● Stiskněte uvolňovací páčku a vysuňte vodítka papíru ven.
46
Základní operace
4
Vložte papír do víceúčelové přihrádky nadoraz.
● Papír vložte potiskovanou stranou nahoru.
● Stoh papíru prolistujte a sklepněte okraje o rovnou plochu.
Při vkládání papíru nepřekračujte zarážku maximálního množství
● Stoh papíru nesmí přesáhnout zarážku maximálního množství (
). Vložení velkého množství papíru může
způsobit zachycení papíru.
● Postup pro vkládání obálek nebo papíru s logem naleznete v části
nebo Vkládání předtištěného papíru(P. 53) .
5
Vkládání obálek a pohlednic(P. 49)
Vyrovnejte vodítka papíru podle okrajů papíru.
● Stiskněte uvolňovací páčku a přisuňte vodítka papíru k sobě a pevně je vyrovnejte podle okrajů papíru.
47
Základní operace
Vodítka papíru zarovnejte přesně podle okrajů papíru
● Pokud jsou vodítka papíru příliš volná nebo příliš těsná, může dojít k nesprávnému podávání nebo k
zachycení papíru.
»
Pokračujte částí
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce(P. 60)
Při změně velikosti a typu papíru
● Výchozí nastavení velikosti a typu papíru je <A4> a <Mixed Types>. Pokud do zařízení vložíte papír jiné
velikosti nebo typu, musíte změnit příslušné nastavení. Pokud nastavení velikosti nebo typu papíru
nezměníte, zařízení nebude tisknout správně.
● Pokud chcete tisknout dokument z prostředí, které vám neumožňuje provést nastavení velikosti a typu
papíru, například z počítače s operačním systémem nebo mobilního zařízení, které nepodporují žádný
ovladač tiskárny, nastavte <Standard. vel.papíru> a <Výchozí typ papíru>. Nabídka Vybrat
podavač(P. 456)
Tisk na zadní stranu potištěného dokumentu (ruční oboustranný tisk)
Zařízení umožňuje tisk na zadní stranu potištěného papíru. Vyrovnejte možné zvlnění potištěného papíru a
vložte ho do víceúčelové přihrádky prázdnou stranou nahoru (již potištěnou stranou dolů).
● Když chcete tisknout na zadní stranu papíru, který je již potištěn, nastavte na ovládacím panelu v nabídce
nastavení možnost <Ruční 2str.(V.Ú.př.)> na <2. strana>. Ruční 2str.(V.Ú.př.)(P. 461)
● Je možné tisknout vždy pouze na jeden list papíru.
● Používejte pouze papír potištěný na tomto zařízení.
● Není možné tisknout na stejnou stranu papíru, která již byla potištěna.
ODKAZY
Papír(P. 565)
48
Základní operace
Vkládání obálek a pohlednic
1CE3-00X
Před vložením vyrovnejte možné zvlnění obálek. Také dejte pozor na orientaci obálek a stranu, kterou jsou otočeny
nahoru. Pamatujte, že obálky ani pohlednice nelze do zásuvky na papír vkládat.
Vkládání obálek(P. 49)
Vkládání pohlednic(P. 51)
● Tato část popisuje vkládání obálek v požadované orientaci a postupy, které je třeba před vložením obálek
nebo pohlednic provést. Popis obecného postupu vkládání obálek nebo pohlednic do víceúčelové přihrádky
naleznete v části Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky(P. 46) .
Vkládání obálek
◼ Než vložíte obálky
Před vložením obálek je třeba obálky připravit následujícím způsobem.
1
Zavřete chlopně všech obálek.
2
Zmáčkněte je, abyste vytlačili přebytečný vzduch a pevně stiskněte okraje.
3
Uvolněte nepoddajné rohy obálek a vyrovnejte zvlnění.
49
Základní operace
4
Okraje obálek zarovnejte na rovném povrchu.
◼ Vkládání obálek do víceúčelové přihrádky
Obálky vložte v orientaci na výšku (kratší stranou směrem k zařízení) stranou bez lepidla (přední stranou) dolů. Nelze
tisknout na opačnou stranu obálek.
Obálky YOUGATANAGA 3, č. 10 (COM10), Monarch, C5 nebo DL
Obálku vložte tak, aby okraj s chlopní směřoval k levé straně zásuvky, jak ukazuje obrázek.
Obálka NAGAGATA 3
Obálky vložte chlopní směrem k sobě.
50
Základní operace
Vkládání pohlednic
● U pohlednic není automatický oboustranný tisk možný. Pokud chcete tisknout na obě strany, nejprve
potiskněte jednu stranu a potom druhou.
● Před vložením vyrovnejte možné zvlnění pohlednic. Jinak by výtisky mohly být šikmo nebo by obrázky byly
zkreslené.
◼ Vkládání pohlednic do víceúčelové přihrádky
Pohlednice vložte potiskovanou stranou nahoru a kratší stranou směrem k zařízení, pokud jde o normální pohlednice
nebo 4 na 1, nebo dlouhou stranou směrem k zařízení, pokud jde o odpovědní lístky.
Pohlednice
Pohlednici vložte horním koncem směrem k zařízení.
Odpovědní pohled
Rozložte odpovědní lístek a vložte ho horním koncem směrem k zařízení.
51
Základní operace
4 na 1, pohled
Pohlednici vložte horním koncem směrem k zařízení.
52
Základní operace
Vkládání předtištěného papíru
1CE3-00Y
Používáte-li papír s předtištěným logem, při jeho vkládání dávejte pozor na jeho orientaci. Papír vložte tak, aby se
potiskla správná strana papíru s logem.
Vytvoření jednostranných výtisků na papír s logem(P. 53)
Vytvoření oboustranných výtisků na papír s logem(P. 55)
● Tato část popisuje způsob vložení předtištěného papíru správnou stranou nahoru a ve správné orientaci.
Obecný postup vkládání papíru do zásuvky na papír nebo do víceúčelové přihrádky naleznete v následující
části.
Vkládání papíru do zásuvky na papír(P. 40)
Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky(P. 46)
Vytvoření jednostranných výtisků na papír s logem
Tisk na papír s logem v orientaci na výšku
Vkládání papíru do zásuvky na papír
Papír vložte stranou s logem (tiskovou stranou) dolů.
Při vkládání papíru do víceúčelové přihrádky
Papír vložte stranou s logem (tiskovou stranou) nahoru.
53
Základní operace
Tisk na papír s logem v orientaci na šířku
Vkládání papíru do zásuvky na papír
Papír vložte stranou s logem (tiskovou stranou) dolů.
Při vkládání papíru do víceúčelové přihrádky
Papír vložte stranou s logem (tiskovou stranou) nahoru.
54
Základní operace
Vytvoření oboustranných výtisků na papír s logem
Když má tisknutý dokument lichý počet stran, nastavte na ovládacím panelu v nabídce nastavení možnost <Alternativní
způsob> na <Vyp>. Alternativní způsob(P. 398)
Tisk na papír s logem v orientaci na výšku
Vkládání papíru do zásuvky na papír
Papír vložte stranou s logem (tiskovou stranou pro první stranu dokumentu) nahoru.
Při vkládání papíru do víceúčelové přihrádky
Papír vložte stranou s logem (tiskovou stranou pro první stranu dokumentu) nahoru.
55
Základní operace
Tisk na papír s logem v orientaci na šířku
Vkládání papíru do zásuvky na papír
Papír vložte stranou s logem (tiskovou stranou pro první stranu dokumentu) nahoru.
Při vkládání papíru do víceúčelové přihrádky
Papír vložte stranou s logem (tiskovou stranou pro první stranu dokumentu) nahoru.
Nastavení <Způsob podávání pap.>
● Při tisku na předtištěný papír je potřeba obrátit vložený papír vždy, když změníte jednostranný režim tisku na
oboustranný a naopak. Je-li však možnost <Způsob podávání pap.> nastavena na hodnotu <Priorita tisk.
str.>, otočení tiskové strany předtištěného papíru při oboustranném tisku (u zásuvky na papír stranou s
logem směrem nahoru nebo u víceúčelové přihrádky směrem dolů) lze použít také při jednostranném tisku.
Toto nastavení je užitečné zejména v případě, kdy často střídáte režim jednostranného a oboustranného
tisku. Způsob podávání pap.(P. 414)
56
Základní operace
Zadání velikosti a typu papíru
1CE3-010
Vždy je třeba nastavit velikost a typ vloženého papíru. Pokud jste vložili do zařízení papír s jinými parametry než měl
předchozí papír, je třeba změnit nastavení papíru.
● Pokud nastavení neodpovídá skutečné velikosti a typu vloženého papíru, může dojít k zachycení papíru nebo
k tiskové chybě.
57
Základní operace
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír
1CE3-011
Zadejte velikosti a typu papíru, který vkládáte do zásuvky na papír.
1
Stiskněte tlačítko
2
Pomocí tlačítek
( ).
/
vyberte jednu z možností <Vel.pap. v zásuvce 1> na <Vel.pap.
v zásuvce 4>, a stiskněte
.
● <Vel.pap. v zásuvce 2> až <Vel.pap. v zásuvce 4> se zobrazí pouze tehdy, je-li vložen volitelný podavač papíru.
3
Vyberete velikost a typ papíru a stiskněte tlačítko
.
Pro formát papíru A5/vlastní formát
● Papír formátu A5 nebo vlastní velikosti lze vložit na výšku nebo na šířku. Podle níže uvedené tabulky
vyberte nastavení v závislosti na orientaci papíru.
Velikost papíru
A5
Vlastní velikost papíru
Orientace
Nastavení
*1
*2
<
A5R>
<
A5>
<
Custom Size R>
<
Custom Size>
*1 Před
tiskem zaškrtněte políčko [Feed A5 Vertically] (Nakrmit A5 svisle) v kartě [Paper Source] (Zdroj papíru) na
ovladači tiskárny.
*2 Před
tiskem zaškrtněte políčko [Feed Custom Paper Vertically] (Nakrmit Vlastní velikost papíru svisle) v kartě [Paper
Source] (Zdroj papíru) na ovladači tiskárny.
Možnost <Free Size>
58
Základní operace
● Pokud často měníte velikost podávaného papíru, můžete zadat <Free Size>, což vám ušetří nutnost měnit
velikost papíru při každém tisku. Pamatujte však, že velikost papíru nastavená v ovladači tiskárny není v
tomto případě zkontrolována.
● Pokud vyberete <Free Size>, rychlost tisku bude nižší.
4
Vyberte jednu možnost z <Typ pap. v zásuvce 1> až <Vel.pap. v zásuvce 4>, a stiskněte
.
● <Typ pap. v zásuvce 2> až <Vel.pap. v zásuvce 4> se zobrazí pouze tehdy, je-li vložen volitelný podavač papíru.
5
Vyberte typ papíru a stiskněte tlačítko
.
Možnost <Mixed Types>
● Pokud často měníte velikost podávaného papíru, můžete zadat <Mixed Types>, což vám ušetří nutnost
měnit typ papíru při každém tisku. Pamatujte však, že typ papíru nastavený v ovladači tiskárny není v
tomto případě před tiskem zkontrolován.
ODKAZY
Vkládání papíru do zásuvky na papír(P. 40)
Papír(P. 565)
59
Základní operace
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce
1CE3-012
1
Stiskněte tlačítko
2
Pomocí tlačítek
3
Vyberete velikost a typ papíru a stiskněte tlačítko
( ).
/
vyberte možnost <Vel.pap.ve vú.přihr.> a stiskněte tlačítko
.
.
Pro formát papíru A5/vlastní formát
● Papír formátu A5 nebo vlastní velikosti lze vložit na výšku nebo na šířku. Podle níže uvedené tabulky
vyberte nastavení v závislosti na orientaci papíru.
Velikost papíru
A5
Vlastní velikost papíru
Orientace
Nastavení
*1
*2
<
A5R>
<
A5>
<
Custom Size R>
<
Custom Size>
*1 Před
tiskem zaškrtněte políčko [Feed A5 Vertically] (Nakrmit A5 svisle) v kartě [Paper Source] (Zdroj papíru) na
ovladači tiskárny.
*2 Před
tiskem zaškrtněte políčko [Feed Custom Paper Vertically] (Nakrmit Vlastní velikost papíru svisle) v kartě [Paper
Source] (Zdroj papíru) na ovladači tiskárny.
Možnost <Free Size>
● Pokud často měníte velikost podávaného papíru, můžete zadat <Free Size>, což vám ušetří nutnost měnit
velikost papíru při každém tisku. Pamatujte však, že velikost papíru nastavená v ovladači tiskárny není v
tomto případě zkontrolována.
● Pokud vyberete <Free Size>, rychlost tisku bude nižší.
60
Základní operace
4
Vyberte možnost <Typ.pap.ve vú.přihr.> a stiskněte tlačítko
5
Vyberte typ papíru a stiskněte tlačítko
.
.
Možnost <Mixed Types>
● Pokud často měníte velikost podávaného papíru, můžete zadat <Mixed Types>, což vám ušetří nutnost
měnit typ papíru při každém tisku. Pamatujte však, že typ papíru nastavený v ovladači tiskárny není v
tomto případě před tiskem zkontrolován.
ODKAZY
Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky(P. 46)
Papír(P. 565)
61
Základní operace
Úspora energie
1CE3-013
Můžete ušetřit energii, když nastavíte, aby zařízení automaticky přešlo do úsporného režimu (režim spánku) nebo se
automaticky vypnulo, pokud se po stanovenou dobu neprovede žádná operace nebo když nastavíte, že se zařízení má
v určenou dobu každý den v týdnu automaticky vypnout.
Přepnutí do režimu spánku(P. 63)
Nastavení času automatického vypnutí(P. 66)
62
Základní operace
Přepnutí do režimu spánku
1CE3-014
Funkce režim spánku snižuje množství energie spotřebované zařízením vypnutím ovládacího panelu. Pokud bude
zařízení po určitou dobu v nečinnosti, např. během přestávky na oběd, můžete ušetřit energii pouhým stisknutím
na ovládacím panelu. Můžete také nastavit čas automatického přepnutí do režimu spánku, pokud víte, že
tlačítka
bude zařízení po určitou dobu v nečinnosti. Můžete změnit interval, po němž se aktivuje funkce automatického spánku
nebo uvést tiskárnu do režimu spánku v určenou hodinu.
V režimu spánku
se rozsvítí zeleně.
● Pokud zařízení přejde do režimu spánku, tlačítko
Situace, kdy zařízení nepřejde do režimu spánku
● Tiskárna nepřejde do režimu spánku, když přijímá data z počítače, nebo je na něj odesílá, když je nějaký kryt
otevřený nebo když není vložena kazeta s tonerem.
Výběr úrovně režimu spánku
Režim spánku lze nastavit na 2 různé úrovně s různými stupni spotřeby energie. Výchozí tovární nastavení
režimu spánku je <Vysoká (Hlub.spánek)>. V zájmu maximální úspory energie doporučujeme používat výchozí
tovární nastavení. Pokud chcete nastavení změnit, postupujte podle pokynů uvedených níže.
Režim spánku
Efekt úspory energie
Vysoká (Hlub.spánek)
Velký
Stř. (spánek tisk.)
(
Střední
)
<Nabídka ovládání>
<Režim spánku>
Vyberte úroveň režimu
spánku
Změna času uvedení do režimu spánku
Když se úroveň režimu spánku nastaví na jinou hodnotu než <Vyp>, tiskárna automaticky vstoupí do režimu
spánku, pokud nebude používána po stanovenou dobu. Výchozí nastavení doby, která uplyne před
automatickým přepnutím do režimu spánku je 5 minut (rozsah nastavení je 5 až 60 minut). V zájmu maximální
úspory energie doporučujeme používat výchozí tovární nastavení. Pokud chcete změnit dobu, po kterou má být
zařízení v nečinnosti, než přejde automaticky do režimu spánku, postupujte následovně.
63
Základní operace
(
)
<Nabídka ovládání>
<Auto. čas spánku>
Vyberte čas
● Okamžitě po zapnutí zařízení může být délka doby, která uplyne, než zařízení přejde do režimu
spánku, delší, než je zadáno v nastavení.
Automatické spuštění/ukončení režimu spánku ve stanovené době
Tiskárnu můžete nastavit tak, aby se přepnula do režimu spánku ve stanoveném čase. Můžete také nastavit čas,
kdy se režim spánku ukončí.
(
)
<Nabídka ovládání>
nebo <Časovač spánku>
spánku>
<Nastavení časovače>
<Zap>
<Časovač probuzení>
<Čas probuzení> nebo <Čas
Zadejte čas
<Časovač probuzení>
Chcete-li automaticky ukončit režim spánku ve stanoveném čase, zadejte <Zap>.
<Čas probuzení>
Nastavte čas, kdy se má režim spánku automaticky ukončit.
<Časovač spánku>
Chcete-li automaticky spustit režim spánku ve stanoveném čase, zadejte<Zap>.
<Čas spánku>
Nastavte čas, kdy se má režim spánku automaticky spustit.
Když chcete zabránit tomu, aby tiskárna přešla do režimu spánku, pokud dojde k chybě
Výchozí nastavení automatického přechodu do režimu spánku je aktivováno, i když dojde k chybě. Můžete však
nastavit, že tiskárna nepřejde do režimu spánku, pokud dojde k chybě.
64
Základní operace
(
)
<Nabídka ovládání>
<Spánek i při chybě>
<Vyp>
Přechod z režimu spánku
Stiskněte tlačítko
.
Používáte-li na příslušenství software týkající se sítě
● Pokud režim spánku nastavíte na <Vysoká (Hlub.spánek)>, software příslušenství nemusí komunikovat.
65
Základní operace
Nastavení času automatického vypnutí
1CE3-015
Zařízení můžete nakonfigurovat tak, aby se automaticky vypnulo, pokud není delší dobu v provozu. Nakonfigurovat ho
můžete i tak, že se automaticky vypne v nastaveném čase. Pomocí těchto funkcí předejdete zbytečné spotřebě energie,
k níž dochází kvůli opomenutí vypnout napájení. Tato funkce je ve výchozím továrním nastavení aktivována.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Nabídka ovládání]
4
Nastavení času automatického vypnutí.
66
[Editovat].
Spuštění
Základní operace
[Použít časovač automatického vypnutí]
Zaškrtněte políčko pro vypnutí napájení, když uplyne čas nastavený v možnosti [Čas do automatického
vypnutí].
[Čas do automatického vypnutí]
Zadejte, kolik hodin má být tiskárna v režimu spánku, než se vypne. Můžete vybrat v rozmezí [Za 1 hod.] až
[Za 8 hod.] v jednotkách hodin.
[Nastavit týdenní časovač automatického vypnutí]
Zaškrtněte políčko nastavení automatického vypnutí pro každý den v týdnu.
[Neděle] až [Sobota]
Zadejte čas vypnutí napájení pro každý den v týdnu. Pokud není čas zadán, čas automatického vypnutí není
pro daný den v týdnu zadán.
5
Klikněte na tlačítko [OK].
Pokud se zdá, že se vypínání nedokončilo
● Vypnutí může trvat až 10 minut, ale není to porucha.
67
Základní operace
Situace, které působí selhání automatického vypínání ve stanovenou dobu
● Na tiskárně provádíte nějakou operaci.
● Tiskárna právě tiskne, čistí se nebo provádí nějakou jinou operaci.
● Je zobrazena chybová zpráva.
Pokud nelze napájení vypnout automaticky v zadaném čase, provede se v intervalu po 1 minutě opakovaný
pokus, a to až 10krát. Pokud nelze napájení vypnout ani po deseti opakovaných pokusech, automatické vypnutí
v daném dnu se neprovede.
68
Tisk dokumentu
Tisk dokumentu
Tisk dokumentu ................................................................................................................................................ 70
Tisk z počítače ...................................................................................................................................................... 71
Základní tiskové operace ................................................................................................................................ 73
Zrušení tisku ................................................................................................................................................... 78
Různá nastavení tisku ..................................................................................................................................... 80
Zvětšení nebo zmenšení .......................................................................................................................... 82
Přepnutí mezi jednostranným a oboustranným tiskem ........................................................................... 84
Třídění výtisků podle stránky ................................................................................................................... 86
Tisk více stránek na jeden list ................................................................................................................... 88
Tisk plakátů .............................................................................................................................................. 90
Tisk brožury ............................................................................................................................................. 92
Tisk ohraničení ......................................................................................................................................... 94
Tisk dat a čísel stránek ............................................................................................................................. 95
Tisk vodoznaků ........................................................................................................................................ 97
Tisk určitých stránek na jiný papír ............................................................................................................ 99
Výběr typu dokumentu .......................................................................................................................... 101
Úspora toneru ....................................................................................................................................... 103
Kombinace a tisk více dokumentů ......................................................................................................... 105
Konfigurace požadovaného nastavení tisku ................................................................................................. 109
Uložení kombinací často používaných nastavení tisku ........................................................................... 110
Změna výchozích nastavení ................................................................................................................... 112
Používání užitečných funkcí tisku .................................................................................................................... 114
Tisk z paměti USB (Přímý tisk z USB) ............................................................................................................. 116
Změna výchozích nastavení tisku USB ................................................................................................... 125
Tisk dokumentu zabezpečeného kódem PIN (zabezpečený tisk) .................................................................. 127
Použití šifrovaného zabezpečeného tisku .............................................................................................. 132
Tisk dokumentu uloženého v tiskárně (tisk uložené úlohy) ........................................................................... 133
Vymazání dokumentu uloženého v tiskárně .......................................................................................... 137
Nastavení názvu a kódu PIN pro box ..................................................................................................... 141
Tisk bez otevření souboru (přímý tisk) .......................................................................................................... 143
Nastavení tisku pro přímý tisk ............................................................................................................... 147
Tisk přijatých e-mailů (tisk e-mailů) ............................................................................................................... 153
69
Tisk dokumentu
Tisk dokumentu
1CE3-016
V této části je popsáno, jak tisknout dokumenty vytvořené na vašem počítači, jak tisknout soubory uložené na
paměťovém zařízení USB a jak tisknout dokumenty zadáním kódu PIN z ovládacího panelu.
◼ Tisk z počítače
Dokument vytvořený v počítači lze tisknout pomocí ovladače tiskárny.
Tisk z počítače(P. 71)
◼ Používání užitečných funkcí tisku
Tiskové funkce můžete použít pro tisk souborů uložených na paměťovém zařízení USB pomocí připojení tohoto zařízení
přímo k tiskárně bez využití počítače a nastavením požadavku, že se před zahájením tisku musí zadat kód PIN.
Používání užitečných funkcí tisku(P. 114)
70
Tisk dokumentu
Tisk z počítače
1CE3-017
Pomocí ovladače tiskárny lze tisknout dokument vytvořený pomocí aplikace v počítači. Ovladač tiskárny zahrnuje
užitečná nastavení, například zvětšení/zmenšení a oboustranný tisk, díky nimž lze dokumenty tisknout mnoha
způsoby. Než budete moci tuto funkci použít, je třeba provést některé kroky, například nainstalovat do počítače
ovladač tiskárny. Další informace získáte v příručkách příslušných ovladačů na webu s online příručkami.
● V závislosti na operačním systému a typu či verzi ovladače tiskárny, který používáte, se obrazovky ovladače
tiskárny uvedené v této příručce mohou od vašich obrazovek lišit.
● Můžete používat ovladač tiskárny Generic Plus PCL6 a také ovladač tiskárny UFR II. Dostupná nastavení tisku
se liší podle ovladače tiskárny. Další informace získáte kliknutím na možnost [Help] na každé obrazovce
ovladače tiskárny.
Nápověda k ovladači tiskárny
● Obrazovku nápovědy zobrazíte kliknutím na možnost [Help] (Nápověda) na obrazovce ovladače tiskárny. Na
této obrazovce najdete podrobné popisy, které nejsou uvedené v dokumentu Uživatelská příručka.
◼ Použití volitelného příslušenství
Je-li k zařízení připojena volitelná zásuvka na papír nebo karta SD, proveďte v ovladači tiskárny následující postup.
● Před prováděním tohoto postupu se přihlaste k počítači s účtem správce.
Otevřete složku tiskáren ( Zobrazení složky tiskárny(P. 604) ) Klikněte pravým tlačítkem na
ikonu tiskárny na kartě [Vlastnosti tiskárny] nebo [Vlastnosti] [Device Settings] (Nastavení
zařízení) Zaškrtněte políčko pro volbu, kterou chcete použít [OK]
71
Tisk dokumentu
72
Tisk dokumentu
Základní tiskové operace
1CE3-018
Tato část popisuje postup tisku dokumentu v počítači pomocí ovladače tiskárny.
● Před tiskem zadejte velikost a typ papíru vloženého ve zdroji papíru.
Vkládání papíru(P. 38)
Zadání velikosti a typu papíru(P. 57)
1
Otevřete dokument v aplikaci a zobrazte dialogové okno pro tisk.
● Způsob zobrazení dialogového okna pro tisk se liší v závislosti na použité aplikaci. Další informace naleznete
v příručce s pokyny k používané aplikaci.
2
Vyberte tiskárnu a klikněte na tlačítko [Předvolby] nebo [Vlastnosti].
● Zobrazená obrazovka se liší podle používané aplikace.
3
Zadejte velikost papíru.
73
Tisk dokumentu
[Page Size]
Vyberte velikost dokumentu vytvořeného v aplikaci.
[Output Size]
Vyberte velikost papíru, na kterou se má dokument vytisknout. Pokud se vybraná velikost liší od nastavení
v možnosti [Page Size] (Velikost papíru), dokument se automaticky vytiskne zvětšený nebo zmenšený podle
vybrané velikosti v [Output Size] (Velikost výstupu). Zvětšení nebo zmenšení(P. 82)
Uživatelské rozhraní s možnostmi kliknutí
● Umožňuje snadné a intuitivní nastavení rozložení stránky, umístění vazby atd. prostřednictvím náhledu
obrazu. Další informace získáte kliknutím na možnost [Help] (Nápověda) na obrazovce ovladače tiskárny.
4
Klikněte na kartu [Paper Source] (Zdroj papíru) a zadejte zdroj a typ papíru.
74
Tisk dokumentu
[Paper Source]
Vyberte zdroj papíru, ze kterého je papír podáván.
Hodnota nastavení
Zdroj papíru
Auto (Automaticky)
Zdroj papíru bude automaticky vybrán podle zadané velikosti a typu papíru pro tisk
a nastavení provedeného v zařízení.
Víceúčelová přihrádka
Papír bude podán z víceúčelové přihrádky.
Drawer 1 (Zásuvka 1)
Papír bude podán ze zásuvky papíru zařízení.
Zásuvka N (N=2 až 4)
Papír bude podán z volitelného podavače papíru.
● Po kliknutí na [Paper Source Information] budete moci zkontrolovat aktuální nastavení velikosti papíru
pro každý zdroj papíru a zkontrolovat, zda je papír do každého zdroje papíru vložený.
[Paper Type]
Zadejte nastavení podle typu a gramáže papíru, na který chcete tisknout.
Vkládání papíru(P. 38)
● Pokud se zvolí [Printer Default] (Výchozí hodnota tiskárny), použije se typ papíru zadaný pro <Výchozí
typ papíru> v nabídce nastavení ovládacího panelu. Výchozí typ papíru(P. 460)
● Pokud se papír vloží na výšku, zaškrtněte políčko [Feed A5 Vertically] (Nakrmit A5 svisle) nebo [Feed
Custom Paper Vertically] (Nakrmit Vlastní velikost papíru svisle).
5
Podle potřeby zadejte další nastavení tisku.
Různá nastavení tisku(P. 80)
● Nastavení zadaná v tomto kroku můžete uložit jako „profil“ a tento profil použít při každém tisku. Nebude
pak nutné zadávat stejná nastavení při každém tisku. Uložení kombinací často používaných nastavení
tisku(P. 110)
6
Klikněte na tlačítko [OK].
75
Tisk dokumentu
7
Klikněte na tlačítko [Tisk] nebo [OK].
● Zahájí se tisk. U některých aplikací se objeví obrazovka podobná následující.
● Chcete-li tisk zrušit, klikněte na možnost [Cancel] (Zrušit), když se objeví výše uvedená obrazovka. Když
obrazovka zmizí nebo pokud se nezobrazí, můžete tisk zrušit jinak. Zrušení tisku(P. 78)
Při tisku z aplikace Windows Store v systému Windows 8/10/Server 2012
Windows 8/Server 2012
Zobrazte ovládací tlačítka na pravé straně obrazovky
klepněte nebo klikněte [Tisk]
Windows 8.1/Server 2012 R2
obrazte ovládací tlačítka na pravé straně obrazovky
klepněte nebo klikněte [Tisk]
[Zařízení]
[Zařízení]
ovladač tiskárny pro toto zařízení
[Tisk]
ovladač tiskárny pro toto zařízení
Windows 10
] [Tisk]
[
● Pokud tisknete tímto způsobem, je k dispozici pouze omezené množství nastavení tisku.
76
Tisk dokumentu
● Zobrazí-li se zpráva [Tiskárna vyžaduje vaši pozornost. Přepněte na plochu a podívejte se, co je potřeba
udělat.], přejděte na plochu a postupujte podle pokynů v zobrazeném dialogovém okně. Tato zpráva se
zobrazí, pokud je zařízení nastavené na možnost zobrazení uživatelského jména při tisku a podobných
činnostech.
ODKAZY
Správa dokumentů a kontrola stavu zařízení(P. 340)
77
Tisk dokumentu
Zrušení tisku
1CE3-019
Tisk lze zrušit z počítače nebo z ovládacího panelu zařízení.
Pomocí počítače(P. 78)
Pomocí ovládacího panelu(P. 79)
Pomocí počítače
Tisk lze zrušit pomocí ikony tiskárny zobrazené na hlavním panelu na ploše počítače.
1
Dvakrát klikněte na ikonu tiskárny.
Pokud ikona tiskárny není zobrazena
● Otevřete složku tiskáren ( Zobrazení složky tiskárny(P. 604) ), pravým tlačítkem klikněte na ikonu
tiskárny a klikněte na možnost [Zobrazit aktuální tiskové úlohy], případně dvakrát klikněte na ikonu
příslušného ovladače tiskárny.
2
Vyberte dokument ke zrušení a klikněte na možnost [Dokument]
3
Klikněte na tlačítko [Ano].
[Zrušit].
● Tisk vybraných dokumentů se zruší.
● Po zrušení tisku se může vysunout několik stránek.
Zrušení pomocí Vzdáleného UR
● Tisk lze zrušit ze stránky [Stav úlohy] ve Vzdáleném UR:
dokumentů(P. 340)
78
Kontrola aktuálního stavu tištěných
Tisk dokumentu
Zrušení z aplikace
● U některých aplikací se objeví obrazovka podobná následující. Tisk lze zrušit kliknutím na tlačítko [Cancel]
(Zrušit).
Pomocí ovládacího panelu
Když se tisková data odešlou na tiskárnu z počítače, kontrolka [
panelu, pokud je kontrolka rozsvícená nebo bliká.
1
Stiskněte tlačítko
2
Pomocí tlačítek
3
Vyberte možnost <Ano> a stiskněte tlačítko
(
/
] se rozsvítí (nebo bliká). Tisk lze zrušit z ovládacího
).
vyberte dokument, který chcete zrušit, a stiskněte
.
➠ Zobrazí se zpráva <Rušení úloh> a vybraná tisková úloha se zruší.
● Po zrušení tisku se může vysunout několik stránek.
ODKAZY
Základní tiskové operace(P. 73)
Správa dokumentů a kontrola stavu zařízení(P. 340)
79
.
Tisk dokumentu
Různá nastavení tisku
1CE3-01A
K dispozici máte řadu nastavení, například zvětšená/zmenšená velikost a oboustranný tisk.
Zvětšení nebo zmenšení(P. 82)
Tisk více stránek na jeden
list(P. 88)
Tisk ohraničení(P. 94)
Přepnutí mezi jednostranným a
oboustranným tiskem(P. 84)
Třídění výtisků podle
stránky(P. 86)
Tisk plakátů(P. 90)
Tisk brožury(P. 92)
Tisk dat a čísel stránek(P. 95)
Tisk vodoznaků(P. 97)
80
Tisk dokumentu
Tisk určitých stránek na jiný
papír(P. 99)
Výběr typu dokumentu(P. 101)
Kombinace a tisk více
dokumentů(P. 105)
81
Úspora toneru(P. 103)
Tisk dokumentu
Zvětšení nebo zmenšení
1CE3-01C
Můžete vytvářet zvětšené či zmenšené výtisky pomocí přednastaveného poměru
tisku, například A5 na A4, případně vlastního poměru tisku, který lze nastavit
v krocích po 1 %.
Nastavení poměru tisku zadáním velikosti původního dokumentu a papíru
(přednastavený poměr)
Poměr tisku se nastaví automaticky na základě zadané velikosti dokumentu a papíru.
Karta [Basic Settings] (Základní nastavení) Vyberte velikost dokumentu v nabídce [Page Size]
(Velikost papíru) Vyberte velikost papíru v nabídce [Output Size] (Velikost výstupu) [OK]
Zadání poměru tisku v krocích po 1 %
Karta [Basic Settings] (Základní nastavení) Zaškrtněte pole [Manual Scaling] (Ruční měřítko)
Zadejte poměr tisku v části [Scaling] (Měřítko) [OK]
82
Tisk dokumentu
● Podle vybrané velikosti papíru se může stát, že nebude možné nastavit optimální poměr zvětšení či
zmenšení. Na výtisku se například mohou nacházet velká prázdná místa nebo mohou chybět části
dokumentu.
● Nastavení zvětšení či zmenšení v některých aplikacích mají přednost před nastaveními v ovladači tiskárny.
ODKAZY
Základní tiskové operace(P. 73)
83
Tisk dokumentu
Přepnutí mezi jednostranným a oboustranným tiskem
1CE3-01E
Vytvářet můžete jednostranné i oboustranné výtisky. Jako výchozí je nastavena
hodnota [2-sided Printing] (Oboustranný tisk). Nastavení podle potřeby změňte.
● Oboustranný tisk nemusí být dostupný u některých velikostí a typů papíru.
Papír(P. 565)
Karta [Basic Settings] (Zakladni nastaveni) Vyberte možnost [1-sided Printing] (Jednostranný tisk)
nebo [2-sided Printing] (Oboustranný tisk) v [1-sided/2-sided/Booklet Printing] (1stranný tisk /
oboustranný tisk / tisk brožury) Vyberte místo pro vazbu v položce [Binding Location] (Místo pro
vazbu)
[OK]
[1-sided/2-sided/Booklet Printing]
Vyberte možnost [1-sided Printing] (Jednostranný tisk) nebo [2-sided Printing] (Oboustranný tisk).
● Pokud jde o [Booklet Printing] (Tisk brožury), viz
Tisk brožury(P. 92) .
[Binding Location]
Určete, kde chcete výtisky svázat vázacím nástrojem, například sešívačkou. Orientace tisku se změní podle
zadané polohy vazby. Chcete-li zadat šířku okraje pro umístění vazby, klikněte na možnost [Gutter] (Mezera
pro vazbu).
84
Tisk dokumentu
[Long Edge [Left]]
Dokument se vytiskne tak, že se vytištěné stránky po svázání budou otevírat doleva.
[Short Edge [Top]]
Dokument se vytiskne tak, že se vytištěné stránky po svázání budou otevírat nahoru.
[Long Edge [Top]]
Dokument se vytiskne tak, že se vytištěné stránky po svázání budou otevírat nahoru.
[Short Edge [Left]]
Dokument se vytiskne tak, že se vytištěné stránky po svázání budou otevírat doleva.
[Gutter] (Mezera pro vazbu)
Určete okraj pro svázání.
ODKAZY
Základní tiskové operace(P. 73)
Tisk více stránek na jeden list(P. 88)
Tisk brožury(P. 92)
85
Tisk dokumentu
Třídění výtisků podle stránky
1CE3-01F
Chcete-li při tisku kopií vícestránkových dokumentů vytvářet sady v pořadí stránek
jdoucích za sebou, vyberte možnost [Collate] (Třídit). Tato funkce je užitečná při
přípravě materiálů pro schůzky nebo prezentace.
Karta [Basic Settings] (Zakladni nastaveni) Vyberte možnost [Collate] (Třídit) nebo [Group]
(Skupina) v nabídce [Collate/Group] (Třídit/Skupina) [OK]
[Collate/Group]
Zadejte způsob řazení výtisků při tisku vícestránkových dokumentů.
[Off]
Vyberete-li možnost [Off] (Vypnuto), závisí na nastavení provedeném v aplikaci, zda se
výtisky budou, či nebudou třídit.
[Collate]
Výtisky se seskupí do úplných sad podle pořadových čísel stránek. Pokud například
tisknete tři kopie čtyřstránkového dokumentu, budou výtisky uspořádány
v následujícím pořadí stránek: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
[Group]
Výtisky se netřídí. Vytiskne se zadaný počet kopií každé stránky. Pokud například
tisknete tři kopie čtyřstránkového dokumentu, budou výtisky uspořádány
v následujícím pořadí stránek: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4.
86
Tisk dokumentu
ODKAZY
Základní tiskové operace(P. 73)
87
Tisk dokumentu
Tisk více stránek na jeden list
1CE3-01H
Můžete tisknout více stránek na jeden list. Pomocí možnosti [4 on 1] (4 na 1) nebo [9
on 1] (9 na 1) můžete například vytisknout čtyři nebo devět stránek na jeden list. Tuto
funkci použijte, pokud chcete šetřit papírem nebo si dokument prohlédnout ve
formě miniatur.
● Další papír můžete ušetřit, pokud toto nastavení zkombinujete s oboustranným tiskem.
jednostranným a oboustranným tiskem(P. 84)
Přepnutí mezi
Karta [Basic Settings] (Zakladni nastaveni) V nabídce [Page Layout] (Rozvržení strany), vyberte
počet stránek, které chcete vytisknout na jeden list V nabídce [Page Order] (Pořadí stránek),
vyberte distribuční rozvržení stránek [OK]
[Page Layout]
Vyberte počet stránek, které chcete vytisknout na jeden list, z možností [1 on 1] (1 na 1) až [16 on 1] (16 na 1).
Chcete-li například vytisknout 16 stránek na jeden list, vyberte možnost [16 on 1] (16 na 1).
● Pokud jde o možnosti jako [Poster [2 x 2]] (Plakát (1 x 2), viz
Tisk plakátů(P. 90) .
● Pokud toto nastavení zkombinujete s nastavením třídění výtisků v aplikaci, nemusí se tisk vydařit.
88
Tisk dokumentu
[Page Order]
Vyberte distribuční rozvržení stránek. Vyberete-li například možnost [Across from Left] (Zleva napříč), bude
první stránka umístěna vlevo nahoře a ostatní stránky směrem doprava.
ODKAZY
Základní tiskové operace(P. 73)
Přepnutí mezi jednostranným a oboustranným tiskem(P. 84)
89
Tisk dokumentu
Tisk plakátů
1CE3-01J
Jednu stránku dokumentu lze vytisknout na více stránek. Pokud například
devítinásobně zvětšíte jednostránkový dokument velikosti A4, po vytištění a slepení
dokumentu získáte plakát velikosti 3x3 A4.
Karta [Basic Settings] (Zakladni nastaveni) V nabídce [Page Layout] (Rozvržení strany), vyberte
rozměry plakátu (například [Poster [2 x 2]] (Plakát (2 x 2))) [OK]
[Page Layout]
Existují čtyři nastavení velikosti: [Poster [1 x 2]] (Plakát (1 x 2)), [Poster [2 x 2]] (Plakát (2 x 2)), [Poster [3 x 3]]
(Plakát (3 x 3)) a [Poster [4 x 4]] (Plakát (4 x 4)).
● Nastavení velikosti plakát nelze vybrat, pokud je povolen oboustranný tisk. Vyberte možnost [1-sided
Printing] v nabídce [1-sided/2-sided/Booklet Printing], a poté vyberte nastavení velikosti plakátu.
[Poster Details]
Na následující obrazovce můžete nastavit ohraničení a okraje. Další informace získáte kliknutím na možnost
[Help] na obrazovce ovladače tiskárny.
90
Tisk dokumentu
ODKAZY
Základní tiskové operace(P. 73)
Zvětšení nebo zmenšení(P. 82)
91
Tisk dokumentu
Tisk brožury
1CE3-01K
Dvě stránky dokumentu lze vytisknout na obě strany papíru a poté vytištěné stránky
složit na polovinu, a vytvořit tak brožuru. Ovladač tiskárny řídí pořadí tisku tak, aby
byly stránky správně uspořádány.
● Tisk brožury nemusí být dostupný u některých velikostí a typů papíru. Papír dostupný pro oboustranný tisk
je také dostupný pro tisk brožury. Viz část Papír(P. 565) .
Karta [Basic Settings] (Zakladni nastaveni) Vyberte možnost [Booklet Printing] (Tisk brožury) v
nabídce [1-sided/2-sided/Booklet Printing] (1stranný tisk / oboustranný tisk / tisk brožury)
Klikněte na možnost [Booklet] (Brožura) a podle potřeby zadejte podrobná nastavení [OK] [OK]
[1-sided/2-sided/Booklet Printing]
Vyberte možnost [Booklet Printing] (Tisk brožury).
● Pokud jde o [1-sided Printing] (Jednostranný tisk) a [2-sided Printing] (Oboustranný tisk), viz
mezi jednostranným a oboustranným tiskem(P. 84) .
[Booklet]
Zobrazí se následující obrazovka.
92
Přepnutí
Tisk dokumentu
[Booklet Printing Method] (Metoda tisku brožury)
● [All Pages at Once] (Všechny strany najednou): Všechny stránky se vytisknou najednou v jediném balíku,
takže lze vytvořit brožuru jednoduše přeložením vytištěných stránek na polovinu.
● [Divide into Sets] (Rozdělit do sad): Vytiskne se více balíků rozdělených podle čísel stránek zadaných
v nabídce [Sheets per Set] (Listů na sadu). Každý balík svažte a poté je spojte do jedné brožury. Tuto
možnost vyberte v případě, že dokument obsahuje tolik stránek, že je nelze svázat do jediné brožury.
[Specify Booklet Gutter] (Zadat mezeru pro vazbu brožury)
Používáte-li sešívačku nebo jiný vázací nástroj, zadejte šířku okraje ke svázání brožury. Zaškrtněte pole
[Specify Booklet Gutter] (Zadat mezeru pro vazbu brožury) a zadejte šířku okraje v nabídce [Booklet Gutter]
(Mezera pro vazbu brožury).
ODKAZY
Základní tiskové operace(P. 73)
93
Tisk dokumentu
Tisk ohraničení
1CE3-01L
Na kraje výtisků lze přidat ohraničení, například přerušované či dvojité čáry.
Karta [Page Setup] (Vzhled strany) Klikněte na možnost [Page Options] (Možnosti strany)
Vyberte typ ohraničení v nabídce [Edging] (Zakončení) [OK] [OK]
[Edging]
Vyberte typ ohraničení.
Náhled
Zobrazí náhled se zvoleným ohraničením.
ODKAZY
Základní tiskové operace(P. 73)
Tisk dat a čísel stránek(P. 95)
Tisk vodoznaků(P. 97)
94
Tisk dokumentu
Tisk dat a čísel stránek
1CE3-01R
Můžete tisknout informace, jakou jsou data nebo čísla stránek, a můžete určit, kde
tyto údaje chcete na dokumentu vytisknout (vlevo nahoře, vpravo dole apod.).
Karta [Page Setup] (Vzhled strany) Klikněte na možnost [Page Options] (Možnosti strany)
Vyberte umístění, kam se má vytisknout datum tisku, jméno uživatele nebo číslo stránky [OK]
[OK]
[Print Date]
Zadejte umístění, kam se má vytisknout datum tisku.
[Print User Name]
Zadejte umístění, kam se má vytisknout uživatelské jméno (přihlašovací jméno) počítače, z něhož se
dokument tiskl.
[Print Page Number]
Zadejte umístění, kam se má vytisknout číslo stránky.
Změna tiskového formátu dat a čísel stránek
95
Tisk dokumentu
● Při tisku dat, přihlašovacích jmen nebo čísel stránek můžete změnit formátování, například písmo a velikost
písma. Klikněte na možnost [Format Settings] (Nastavení formátu) na výše uvedené obrazovce Možnosti
strany a zadejte možnosti.
ODKAZY
Základní tiskové operace(P. 73)
Tisk ohraničení(P. 94)
Tisk vodoznaků(P. 97)
96
Tisk dokumentu
Tisk vodoznaků
1CE3-01S
Přes dokument lze vytisknout vodoznaky, například nápis „Kopírovat“ nebo
„DŮVĚRNÉ“. Můžete vytvořit nové vodoznaky nebo použít předem uložené
vodoznaky.
[Page Setup] (Vzhled strany)
seznamu [OK]
Zaškrtněte pole [Watermark] (Vodoznak)
Vyberte vodoznak ze
[Watermark]
Zaškrtnutím pole [Watermark] (Vodoznak) zobrazte seznam vodoznaků v rozbalovacím seznamu. Vyberte
vodoznak z nabídky.
[Edit Watermark]
Zobrazí se obrazovka pro vytvoření či úpravu vodoznaků.
97
Tisk dokumentu
[Add]
Kliknutím vytvoříte nový vodoznak. Je možné uložit až 50 vodoznaků.
[Name]
Zadejte název vytvářeného vodoznaku.
[Attributes]/[Alignment]/[Print Style]
Po kliknutí na každou kartu můžete zadat text, barvu či umístění tisku vodoznaku. Další informace získáte
kliknutím na možnost [Help] (Nápověda) na obrazovce ovladače tiskárny.
ODKAZY
Základní tiskové operace(P. 73)
Tisk ohraničení(P. 94)
Tisk dat a čísel stránek(P. 95)
98
Tisk dokumentu
Tisk určitých stránek na jiný papír
1CE3-01U
Konkrétní stránky dokumentu, například obálku brožury, lze vytisknout na barevný
papír. V tomto případě vložte barevný papír na obálku do víceúčelové přihrádky a
běžný papír na ostatní stránky do zásuvky na papír a poté zadejte nastavení papír
v ovladači tiskárny.
Karta [Paper Source] (Zdroj papíru) Vyberte stránky, které chcete vytisknout na jiný papír, a zdroj
papíru obsahující papír nastavený v možnosti [Paper Selection] (Výběr papíru) [OK]
[Paper Selection]
Zadejte, které stránky je třeba vytisknout na jiný papír, a vyberte zdroj papíru, který se má použít k podání
papíru pro každou stránku.
[Same Paper for All Pages]
Vytiskne všechny stránky na stejný papír (tzn., že nevytiskne žádné zvláštní
stránky na jiný papír). Všechny stránky se vytisknou na papír nastavený
v možnosti [Paper Source] (Zdroj papíru).
[Different for First, Others, and Last]
Pro první stránku, stránky s vlastním obsahem a poslední stránku můžete
použít odlišný papír. Můžete například zadat papír ve víceúčelové přihrádce
pro možnost [First Page] (První strana), papír v zásuvce na papír pro možnost
[Other Pages] (Ostatní strany) (stránky s vlastním obsahem) a papír ve
víceúčelové přihrádce pro možnost [Last Page] (Poslední strana). Tisknout lze
také výběrem typu papíru v možnosti [Paper Type] (typu papíru).
[Different for First, Second, Others,
and Last]
Rovněž můžete zadat papír pro stránku následující za titulní stránkou a také
papír v možnosti [Different for First, Others, and Last] (Různé pro první, další a
poslední). Tisknout lze také výběrem typu papíru v možnosti [Paper Type]
(typu papíru).
99
Tisk dokumentu
[Different for Cover and Others]
Zadejte nastavení pro tisk brožury ( Tisk brožury(P. 92) ). Můžete zadat
různý papír pro titulní stránku a stránky s vlastním obsahem. Například lze
zadat papír v otvoru ručního podavače pro možnost [Cover Page] (Titulní
strana) a papír v zásuvce papíru pro možnost [Other Pages] (Ostatní strany)
(stránky s vlastním obsahem).
ODKAZY
Základní tiskové operace(P. 73)
100
Tisk dokumentu
Výběr typu dokumentu
1CE3-01W
Abyste zajistili optimální obrazovou kvalitu, můžete zadat typ dokumentu. Existují
různá nastavení pro fotografické dokumenty, dokumenty obsahující diagramy či
grafy a dokumenty s konstrukčními nákresy s tenkými linkami.
Karta [Quality] (Kvalita)
Vyberte typ dokumentu v nabídce [Objective] (Cíl)
[OK]
[Objective]
Vyberte možnost odpovídající typu dokumentu a účelu tisku. V případě obecného použití vyberte možnost
[General] (Obecné), případně chcete-li tisknout fotografické obrázky v optimální kvalitě, vyberte možnost
[Photos] (Fotografie).
[General] (Obecné)
Všestranná možnost vhodná k tisku většiny dokumentů.
[Publications] (Publikace)
Vhodné k tisku dokumentů obsahujících mix fotografií, diagramů a grafů.
[Graphics] (Grafika)
Vhodné k tisku dokumentů obsahujících diagramy či grafy.
[Photos] (Fotografie)
Vhodné k tisku fotografických obrázků.
[Designs [CAD]] (Designy (CAD))
Vhodné k tisku konstrukčních nákresů s mnoha jemnými linkami.
[High Definition Text] (Text s vysokým rozlišením)
Vhodné k tisku dokumentů obsahujících malé znaky.
101
Tisk dokumentu
● Chcete-li zadat podrobná nastavení, u každé položky vybrané v nabídce [Objective] (Cíl) klikněte na
možnost [Advanced Settings] (Rozšířená nastavení). Další informace získáte kliknutím na možnost [Help]
(Nápověda) na obrazovce ovladače tiskárny.
ODKAZY
Základní tiskové operace(P. 73)
102
Tisk dokumentu
Úspora toneru
1CE3-01X
Ovladač tiskárny lze nastavit na tisk s využitím menšího množství toneru.
● Po aktivaci nastavení úspory toneru může dojít k rozmazání jemných čar a částí s nižší sytostí tisku.
Karta [Quality] (Kvalita) Vyberte typ dokumentu v nabídce [Objective] (Cíl) Klikněte na možnost
[Advanced Settings] (Rozšířená nastavení) Vyberte možnost [Toner Save] (Úspora toneru) na
obrazovce [Advanced Settings] (Rozšířená nastavení) Vyberte možnost [On] (Zapnuto)
z rozbalovacího seznamu [OK] [OK]
[Objective]
Výběr typu dokumentu(P. 101)
Vyberte typ dokumentu, pro který chcete aktivovat nastavení úspory toneru.
103
Tisk dokumentu
[Advanced Settings]
Zobrazí se obrazovka s nastaveními. Klikněte na možnost [Toner Save] (Úspora toneru) a z rozbalovacího
seznamu ve spodní části obrazovky vyberte možnost [On] (Zapnuto).
● Pro každý typ dokumentu můžete zadat, zda chcete aktivovat nastavení úspory toneru. Zadejte nastavení
úspory toneru pro každý typ dokumentu uvedený v nabídce [Objective] (Cíl).
● Na obrazovce [Advanced Settings] (Rozšířená nastavení) lze kromě nastavení úspory toneru zadat různá
nastavení tisku. Další informace získáte kliknutím na možnost [Help] (Nápověda) na obrazovce ovladače
tiskárny.
ODKAZY
Základní tiskové operace(P. 73)
104
Tisk dokumentu
Kombinace a tisk více dokumentů
1CE3-01Y
Pomocí nástroje Canon PageComposer lze více dokumentů spojit do jedné tiskové
úlohy a danou úlohu vytisknout se zadanými nastaveními tisku. Díky této funkci
můžete například zkombinovat dokumenty vytvořené v různých aplikacích a všechny
stránky vytisknout na stejnou velikost papíru.
1
Otevřete dokument v aplikaci a zobrazte dialogové okno pro tisk.
● Způsob zobrazení dialogového okna pro tisk se liší v závislosti na použité aplikaci. Další informace naleznete
v příručce s pokyny k používané aplikaci.
2
3
Vyberte tiskárnu a klikněte na tlačítko [Předvolby] nebo [Vlastnosti].
Vyberte možnost [Edit and Preview] (Úprava a náhled) v nabídce [Output Method]
(Způsob výstupu).
● Ve spodní části automaticky otevírané obrazovky Informace klikněte na možnost [OK].
● Klikněte na tlačítko [OK] ve spodní části obrazovky.
4
Klikněte na tlačítko [Tisk] nebo [OK].
105
Tisk dokumentu
● Spustí se nástroj Canon PageComposer. Tisk se zatím nespustí.
5
Opakujte kroky 1 až 4 u dokumentů, které chcete zkombinovat.
● Dokumenty se přidají do nástroje Canon PageComposer.
6
Ze seznamu [Název dokumentu] vyberte dokumenty, které chcete zkombinovat,
a klikněte na tlačítko
.
● Chcete-li vybrat více dokumentů, klikněte na dané dokumenty a současně podržte klávesu [SHIFT] nebo
[CTRL].
7
Podle potřeby změňte nastavení a klikněte na tlačítko [Combine] (Zkombinovat).
● Dokumenty vybrané v kroku 6 se zkombinují.
106
Tisk dokumentu
[Náhled tisku]
Zobrazí se náhled dokumentu, který se má vytisknout.
[Seznam dokumentů]/[Nastavení tisku]
● Kliknutím na kartu [Document List] (Seznam dokumentů) zobrazíte dokumenty přidané v krocích 1 až 4.
Dokumenty lze odebrat tak, že je vyberete v seznamu a kliknete na možnost [Delete from List]
(Odstranit ze seznamu).
● Po kliknutí na možnost [Print Settings] (Nastavení tisku) se zobrazí obrazovka, na níž lze zadat nastavení
tisku, například počet kopií nebo jednostranný či oboustranný tisk. Zde zadaná nastavení se použijí
u celé tiskové úlohy.
● Další informace získáte kliknutím na možnost [Help] (Nápověda) na obrazovce nástroje Canon
PageComposer.
[Detaily]
107
Tisk dokumentu
Zobrazí se obrazovka nastavení tisku v ovladači tiskárny. K dispozici je méně nastavení než při použití
běžného způsobu tisku.
8
Ze seznamu [Název dokumentu] vyberte tiskovou úlohu tvořenou zkombinovaným
dokumentem, kterou chcete vytisknout, a klikněte na tlačítko
.
● Zahájí se tisk.
● Pokyny ke zrušení tisku naleznete v části
Zrušení tisku(P. 78) .
ODKAZY
Základní tiskové operace(P. 73)
108
Tisk dokumentu
Konfigurace požadovaného nastavení tisku
1CE3-020
Kombinace nastavení můžete uložit jako „profily“ odpovídající různým potřebám tisku. Často používaná nastavení
můžete také uložit jako výchozí nastavení. Po zadání výchozího nastavení se na obrazovce tiskového ovladače
automaticky zobrazí uložená nastavení, a můžete tak přeskočit zadávání nastavení tisku a okamžitě tisknout.
Zadejte pro vodoznak „PŘÍSNĚ TAJNÉ“ a zaregistrujte jej
jako „Profil“. Tento „Profil“ pak vyberte, až jej budete
potřebovat. Uložení kombinací často používaných
nastavení tisku(P. 110)
Jako uživatelské výchozí nastavení v ovladači tiskárny
použijte [2 on 1] (2 na 1). Další a následující tiskové úlohy
budou provedeny tak, že každé dvě strany budou
zmenšeny a vytištěny na jednu stranu. Změna
výchozích nastavení(P. 112)
109
Tisk dokumentu
Uložení kombinací často používaných nastavení tisku
1CE3-021
Zadávání kombinací nastavení, například „jednostranný, orientace na šířku, na papír velikosti A4“ při každém tisku
může zabírat mnoho času. Pokud tyto často používané kombinace nastavení tisku uložíte jako „profily“, lze nastavení
tisku zadat jednoduše výběrem jednoho z těchto profilů ze seznamu. Tento oddíl popisuje, jak lze uložit profily a jak
pomocí profilů tisknout.
Uložení profilu(P. 110)
Výběr profilu(P. 111)
Uložení profilu
1
Změňte nastavení, která chcete uložit jako profil, a klikněte na tlačítko [Add] (Přidat).
● Podle potřeby klikněte na karty [Basic Settings] (Základní nastavení), [Page Setup] (Vzhled strany), [Finishing]
(Kompletace), [Paper Source] (Zdroj papíru) nebo [Quality] (kvalita) a zadejte nastavení tisku na každé
obrazovce.
Různá nastavení tisku(P. 80)
2
Zadejte název profilu v části [Name] (Název), vyberte ikonu a poté klikněte na
tlačítko [OK].
● V části [Comment] (Komentář) můžete podle potřeby přidat k profilu komentář.
● Ukládaná nastavení lze zobrazit kliknutím na tlačítko [View Settings] (Zobrazit nastavení).
Úprava profilu
● Po kliknutí na možnost [Edit] (Úpravy) napravo od položky [Add] (Přidat) na obrazovce uvedené v kroku 1 lze
změnit název, ikonu či komentář u dříve uložených profilů. Předem uložené profily nelze upravit.
110
Tisk dokumentu
Výběr profilu
Vyberte profil, který vyhovuje vašim potřebám, a klikněte na tlačítko [OK].
Změna nastavení vybraného profilu
● Nastavení vybraného profilu lze změnit. Změněná nastavení lze navíc uložit jako nový profil.
ODKAZY
Základní tiskové operace(P. 73)
Změna výchozích nastavení(P. 112)
111
Tisk dokumentu
Změna výchozích nastavení
1CE3-022
Výchozí nastavení jsou ta, která se zobrazí vždy po otevření obrazovky nastavení tisku v ovladači tiskárny, lze je však
změnit. Chcete-li například vytisknout všechny dokumenty tak, že každé dvě strany budou zmenšeny a vytištěny na
jednu stranu, zadejte jako výchozí rozložení stránky [2 on 1] (2 na 1). Od dalšího tisku se ovladač tiskárny otevře v
nastavení rozložení stránky [2 on 1] (2 na 1) a vy nebude muset toto nastavení měnit při každém tisku.
● Před prováděním tohoto postupu se přihlaste k počítači s účtem správce.
1
Otevřete složku tiskárny.
2
Pravým tlačítkem klikněte na ikonu tiskárny a poté klikněte na položku [Předvolby
3
Změňte nastavení na obrazovce nastavení tisku a klikněte na tlačítko [OK].
Zobrazení složky tiskárny(P. 604)
tisku].
● Podle potřeby klikněte na karty [Basic Settings] (Základní nastavení), [Page Setup] (Vzhled strany), [Finishing]
(Kompletace), [Paper Source] (Zdroj papíru) nebo [Quality] (kvalita) a zadejte nastavení tisku na každé
Různá nastavení tisku(P. 80)
obrazovce.
112
Tisk dokumentu
ODKAZY
Základní tiskové operace(P. 73)
Uložení kombinací často používaných nastavení tisku(P. 110)
113
Tisk dokumentu
Používání užitečných funkcí tisku
1CE3-023
Můžete využívat různé užitečné tiskové funkce a pomocí ovladače tiskárny také provádět základní tiskové operace.
◼ Tisk z paměti USB (Přímý tisk z USB)
Soubory PDF a obrazové soubory uložené na paměťovém zařízení USB lze tisknout po připojení zařízení USB přímo
k zařízení. Pomocí této funkce lze tisknout bez počítače. Tisk z paměti USB (Přímý tisk z USB)(P. 116)
◼ Tisk dokumentu zabezpečeného kódem PIN (zabezpečený tisk)
Nastavením kódu PIN pro data odeslaná do tiskárny z počítače se data nevytisknou, dokud se na ovládacím panelu
tiskárny nezadá správný kód PIN. Tato funkce je užitečná, když se tisknou důvěrné dokumenty. Tisk dokumentu
zabezpečeného kódem PIN (zabezpečený tisk)(P. 127)
◼ Tisk dokumentu uloženého v tiskárně (tisk uložené úlohy)
Můžete uložit tisková data odeslaná z počítače na kartu SD. Uložená data lze vytisknout libovoněkrát.
dokumentu uloženého v tiskárně (tisk uložené úlohy)(P. 133)
Tisk
◼ Tisk bez otevření souboru (přímý tisk)
Můžete tisknout soubory (PDF, JPEG, atd.) uložené na počítači tak, že je odešlete na tiskárnu pomocí webového
prohlížeče. Není třeba žádnou speciální aplikaci. Tisk bez otevření souboru (přímý tisk)(P. 143)
114
Tisk dokumentu
◼ Tisk přijatých e-mailů (tisk e-mailů)
Můžete přímo tisknout e-mailové zprávy a jejich přílohy přijaté tiskárnou, aniž použijete počítač.
mailů (tisk e-mailů)(P. 153)
115
Tisk přijatých e-
Tisk dokumentu
Tisk z paměti USB (Přímý tisk z USB)
1CE3-024
Obrazové soubory (PDF, TIFF, JPEG a XPS) uložené na paměťovém zařízení USB lze tisknout po připojení zařízení USB
přímo k zařízení. Pomocí této funkce lze tisknout bez počítače.
Dostupné formáty souborů
Můžete tisknout následující typy obrazových souborů. Tisk nemusí být proveden správně v závislosti na datech.
● Soubor PDF *
● Soubor JPEG
● Soubor TIFF
● Soubor XPS
* Je
podporována verze 1.7.
● Maximální velikost tisknutelného souboru je 2 GB.
Dostupná paměťová zařízení USB
Můžete použít paměťová zařízení USB formátovaná dle FAT32 (kapacita paměti: až 32 GB).
● Nepoužívejte nestandardní paměťová zařízení USB. U některých paměťových zařízení USB se soubory
nemusí správně vytisknout.
● Nepřipojujte žádné jiné zařízení než paměťové zařízení USB. Paměťová zařízení USB nelze připojit
pomocí rozbočovače USB nebo prodlužovacího kabelu.
● Nepoužívejte paměťová zařízení USB se speciálními funkcemi, např. vestavěnými funkcemi
zabezpečení.
● Port pro paměť USB na zařízení podporuje standard USB 2.0.
● Pokud složka na paměťovém zařízení USB obsahuje mnoho souborů, bude načítání obrazových
souborů k tisku trvat poměrně dlouho. Nepotřebné soubory můžete s využitím počítače z
paměťového zařízení USB odstranit nebo je přesunout do jiné složky.
1
Připojte paměťové zařízení USB ke zdířce USB na pravé straně tiskárny.
116
Tisk dokumentu
➠ Automaticky se otevře se následující obrazovka.
● Pokud se obrazovka neobjeví, stiskněte
(
).
● Během připojení k tiskárně paměťovým zařízením USB ani tiskárnou netřeste a chraňte je před nárazy.
2
Pomocí tlačítek
3
Vyberte typ souboru k tisku a stiskněte
4
Vyberte soubor, který chcete vytisknout, a stiskněte tlačítko
/
vyberte možnost <Vybrat soubory> a stiskněte tlačítko
.
.
.
● Můžete vybrat až 10 souborů.
● Chcete-li výběr zrušit, vyberte soubor, který jste předtím vybrali (označený jako
Chcete-li zrušit všechny výběry, vyberte možnost <Vynulovat vše>, a stiskněte
● Chcete-li zobrazit obsah složky, vyberte složku a stiskněte tlačítko
na vyšší úrovni, stiskněte tlačítko
nebo
nebo
.
● Složky a soubory v nižších úrovních nebo s delšími názvy se nemusí zobrazit.
● Přejdete-li do jiné složky, zruší se předchozí výběr souborů.
5
Vyberte možnost <Použít> a stiskněte tlačítko
117
.
), a stiskněte tlačítko
.
. Chcete-li se vrátit ke složce
.
Tisk dokumentu
Když tisknete dokument XPS pomocí tiskového lístku
Když chcete nějaký soubor vytisknout ve formátu XPS, lze ho vytisknout pomocí tiskového lístku (nastavení
tisku) připojeného k danému souboru.
1
Vyberte možnost <Použít tisk. tiket> a stiskněte tlačítko
2
Vyberte možnost <Spustit tisk> a stiskněte tlačítko
.
.
Tisk se zahájí. Když se tisk ukončí, odstraňte paměťové zařízení USB z tiskárny.
zařízení USB.(P. 124)
6
Podle potřeby zadejte nastavení tisku.
● Vyberte požadovanou nastavovanou položku, stiskněte
, a proveďte nastavení.
Ikony* v popisu
Nastavení pro tisk souborů PDF
Nastavení pro tisk souborů XPS
Nastavení pro tisk souborů JPEG
Nastavení pro tisk souborů TIFF
* Ikony
jsou vynechány pro nastavení zobrazená bez ohledu na formát souboru.
<Počet kopií>
Zadejte počet kopií od 1 do 9999. Počet zadejte pomocí číselných tlačítek a stiskněte
<Rozsah tisku>/<Rozsah tisku (TIFF)>
118
.
Odpojte paměťové
Tisk dokumentu
Zadejte rozsah (strany) tisku. Pomocí
tisku
/
vyberte <Metoda určení>
vyberte metodu určení rozsahu
.
<Vše>
Vytisknout všechny strany.
<Zadat stránky>
Vytiskne pouze zadané strany. Pro zadání stran vyberte <Rozsah papíru>
<Poslední strana> pomocí číselných kláves
vyberte <Použít>
zadejte <První strana> a
.
<Rozlišení>
Zadejte rozlišení pro zpracování tiskových dat. Pomocí tlačítek
/
vyberte rozlišení a stiskněte
.
<600 dpi>
Tento režim tisku je vhodný pro tisk ve vysoké rychlosti.
<1200 dpi>
Při vysokém rozlišení lze jasně reprodukovat okraje znaků a obrázků. Tento režim tisku je vhodný pro tisk dat,
která obsahují mnoho malých znaků.
<2stranný tisk>
Vyberte, zda chcete tisknout na obě strany papíru. Pomocí tlačítek
/
vyberte nastavení a stiskněte
● <2stranný tisk> nemusí být u některých velikostí či typů papíru k dispozici.
Papír(P. 565)
<Umístění vazby>
Zadejte, zda u oboustranného tisku chcete listy vázat podél dlouhého okraje nebo krátkého okraje pomocí
vázacího nástroje, například sešívačky. Pomocí
/
vyberte místo vazby a stiskněte
.
119
.
Tisk dokumentu
<Delší strana>
Vazba má provést po dlouhé straně papíru.
<Kratší strana>
Vazba má provést po krátké straně papíru.
<Vybrat papír>
Vyberte zdroj papíru, v němž je již papír umístěn. Pomocí tlačítek
tlačítko
.
/
vyberte zdroj papíru a stiskněte
● Když chcete tisknout soubor PDF nebo XPS, zadejte <Auto>, aby se optimální zdroj papíru vybral
automaticky.
● Zdroj papíru s vloženým papírem vlastní velikosti nelze vybrat.
<Polotóny>
Můžete vybrat metodu tisku k reprodukci polotónů (střední hodnoty mezi světlejšími a tmavšími oblastmi
obrazu).
Soubory PDF a XPS
Polotóny lze zadat pro každý ty obrázků v jednom dokumentu. Pomocí
dat
vyberte metodu reprodukce polotónů
.
/
vyberte typ obrazových
Soubory JPEG a TIFF
Pomocí tlačítek
/
vyberte metodu reprodukce polotónů a stiskněte
120
.
Tisk dokumentu
Typ obrazových dat
Vyberte typ obrazových dat, pro která chcete změnit nastavení. Vyberte <Text> pro znaky, <Grafika> pro čáry
a číslice nebo <Obraz> pro obrázky, například fotografie.
<Rozlišení>
Zajistí tisk se stupňováním a čáry s hladkými okraji. Je vhodný pro tisk čísel nebo grafů obsahující oblasti s
odstupňováním.
<Gradace>
Zajistí tisk obrázků s živými barvami a kontrastními tóny. Tento režim tisku je vhodný pro tisk obrazových dat,
například fotografií.
<Vysoké rozlišení>
Zajistí jemný tisk s ostrou reprodukcí okrajů znaků. Tento režim tisku je vhodný pro tisk znaků a tenkých čar s
jasnými okraji.
<Shoda vel. papíru>
Automaticky provede zvětšené nebo zmenšené tisky podle Oblast tisku(P. 568) papíru. Výtisky se zvětší
nebo zmenší a zároveň se zachovají proporce originálu. Pomocí
/
vyberte nastavení a stiskněte
.
● Toto nastavení není dostupné, pokud je možnost <Auto> nastavena v <Vybrat papír>.
<Přiblížení>
Povolí nebo zakáže zvětšování/zmenšování obrázků. Výtisky se zvětší nebo zmenší a zachovají se původní
proporce obrázku. Pomocí
/
vyberte nastavení a stiskněte
.
<Vyp>
Oblast tisku(P. 568) papíru, je vytištěn v té velikosti, v jaké je. Když je obrázek větší než
Když je obrázek v
tisknutelná oblast, výtisky se zmenší.
121
Tisk dokumentu
<Auto>
Provede zvětšení nebo zmenšení výtisku podle
Oblast tisku(P. 568) .
<Zvětšit tisk. oblast>
Zadejte, zda chcete tisknout obrázek rozšířením
vyberte nastavení a stiskněte
.
Oblast tisku(P. 568) plně na velikost papíru. Pomocí
/
● Pokud vyberete <Zap>, některé části obrázku mohou u okraje papíru chybět nebo může být papír v
závislosti na originálu částečně znečištěný.
<N on 1>
Vyberte, zda se má tisknout více stránek na jeden list a postupně je skládat z levého horního rohu. Chcete-li
například tisknout čtyři stránky na jeden list, vyberte <4 na 1>. Pomocí
/
vyberte nastavení a stiskněte
● Toto nastavení není dostupné, pokud je možnost <Auto> nastavena v <Vybrat papír>.
<Kompletace>
Když tisknete dokument o více stránkách zadejte metodu třídění výtisků. Pomocí
třídit, a stiskněte
.
/
vyberte, zda výtisky
<Vyp>
Výtisky se netřídí. Vytiskne se zadaný počet kopií každé stránky. Pokud například tisknete tři kopie
čtyřstránkového dokumentu, budou výtisky uspořádány v následujícím pořadí stránek: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3,
4, 4, 4.
122
.
Tisk dokumentu
<Třídit>
Výtisky se seskupí do úplných sad podle pořadových čísel stránek. Pokud například tisknete tři kopie
čtyřstránkového dokumentu, budou výtisky uspořádány v následujícím pořadí stránek: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,
2, 3, 4.
<Orientace obrazu>
Zdejte orientaci tisku obrázku. Pomocí
/
vyberte orientaci tisku a stiskněte
.
<Auto>
Automaticky určí orientaci tisku založenou na šířce a výšce obrázku.
<Vertikální>
Vyberte při tisku obrázku, který je dlouhý na výšku.
<Horizontální>
Vyberte při tisku obrázku, který je dlouhý na šířku.
● Pokud zadané nastavení možnosti <Vertikální> nebo <Horizontální> neodpovídá orientaci obrázku,
vytiskne se zmenšený obrázek.
<Poloha tisku>
Zdejte pozici tisku obrázku. Pomocí
/
vyberte pozici tisku a stiskněte
.
<Auto>
Pokud data TIFF obsahují informace, které určují polohu tisku, obrázek se vytiskne podle této informace, jinak
se vytiskne do středu papíru. Data JPEG se vždy tisknou na střed papíru.
123
Tisk dokumentu
<Uprostřed>
Obrázky se tisknou na střed papíru.
<Nahoře vlevo>
Obrázky se tisknou vlevo nahoru.
7
Vyberte možnost <Spustit tisk> a stiskněte tlačítko
.
➠ Zahájí se tisk.
● Pro zrušení tisku použijte ovládací panel.
8
Zrušení tisku(P. 78)
Odpojte paměťové zařízení USB.
1
Vyberte možnost <Odebrat jedn. USB> a stiskněte tlačítko
2
Vyberte možnost <Ano> a stiskněte
.
.
Počkejte, až se zobrazí zpráva uvedená níže.
3
Odpojte paměťové zařízení USB.
● Pokud vyberete v kroku 1 na obrazovce možnost <Řadit soubory>, můžete změnit pořadí zobrazených
souborů, když zvolíte soubory k tisku.
TIPY
Plánujete-li vždy tisknout se stejným nastavením:
Změna výchozích nastavení tisku USB(P. 125)
124
Tisk dokumentu
Změna výchozích nastavení tisku USB
1CE3-025
Nastavení, která se původně zobrazí pro zadání tisku se nazývají výchozí zobrazení. Změníte-li tato výchozí nastavení
podle často prováděných operací, nebudete muset provádět stejná nastavení při každém tisku.
(
)
TIFF>
<Nastavení tisku USB>
Vyberte položku nastavení
PDF/XPS
<Výchozí nast.PDF/XPS> nebo <Vých. nast.JPEG/
Změňte výchozí hodnotu vybrané položky
JPEG/TIFF
Položky nastavení
Vyberte položku, kterou chcete nastavit, a změňte výchozí hodnotu.
◼ Vyberte pořadí zobrazených souborů k tisku
Můžete nastavit pořadí, v němž se soubory budou tisknout z paměťového zařízení USB, kde jsou zobrazeny pro výběr.
(
)
<Nastavení tisku USB>
standardní pořadí zobrazených souborů
<Název (vzestupně)>
Soubory se seřadí vzestupně podle názvu.
<Název (sestupně)>
Soubory se seřadí sestupně podle názvu.
125
<Vých.nast. řaz. soub>
Vyberte
Tisk dokumentu
<Datum/čas (vzestup.)>
Soubory se seřadí vzestupně podle data/času.
<Datum/čas (sestupně)>
Soubory se seřadí sestupně podle data/času.
ODKAZY
Tisk z paměti USB (Přímý tisk z USB)(P. 116)
126
Tisk dokumentu
Tisk dokumentu zabezpečeného kódem PIN
(zabezpečený tisk)
1CE3-026
Pokud při tisku z počítače přiřadíte dokumentu kód PIN, uchová se dokument na SD kartě vložené do tiskárny
a vytiskne se až po zadání správného kódu PIN na ovládacím panelu tiskárny. Tato funkce se nazývá „zabezpečený tisk“
a dokument chráněný kódem PIN se nazývá „zabezpečený dokument“. Pomocí funkce zabezpečený tisk lze zajistit, že
se důvěrné dokumenty neocitnou bez dozoru. Než budete moci tuto funkci použít, je třeba instalovat do tiskárny
volitelnou kartu SD. ( Vložení karty SD(P. 576) ).
Zaslání zabezpečeného dokumentu z počítače do zařízení(P. 127)
Vytisknutí zabezpečených dokumentů(P. 129)
Změna doby platnosti zabezpečených dokumentů(P. 130)
Zaslání zabezpečeného dokumentu z počítače do zařízení
Postupujte podle níže uvedených pokynů. Můžete poslat dokument chráněný kódem PIN.
1
Otevřete dokument v aplikaci a zobrazte dialogové okno pro tisk.
● Způsob zobrazení dialogového okna pro tisk se liší v závislosti na použité aplikaci. Další informace naleznete
v příručce s pokyny k používané aplikaci.
2
Vyberte toto zařízení a klikněte na tlačítko [Předvolby] nebo [Vlastnosti].
● Zobrazená obrazovka se liší podle používané aplikace.
3
Vyberte možnost [Secured Print] (Zabezpečený tisk) v nabídce [Output Method]
(Způsob výstupu).
● Na automaticky otevírané obrazovce [Informace] klikněte na možnost [Ano] nebo [Ne].
● Chcete-li vždy používat stejné uživatelské jméno a PIN, klikněte na možnost [Ano]. Chcete-li uživatelské jméno
a PIN měnit, klikněte na možnost [Ne].
127
Tisk dokumentu
Pokud jste vybrali tlačítko [Ano]
Do pole [User Name] (Uživatelské jméno) zadejte uživatelské jméno a do pole [PIN] zadejte PIN a klikněte na
tlačítko [OK].
● Název počítače (přihlašovací jméno) počítače je zobrazeno v [User Name] (Uživatelské jméno). Chcete-li
název změnit, zadejte nové jméno o délce maximálně 32 alfanumerických znaků.
● Zadejte číslo o délce až sedm číslic do [PIN].
4
Zadejte nastavení tisku a klikněte na tlačítko [OK].
● Klikněte na kartu [Basic Settings] (Zakladni nastaveni), [Page Setup] (Vzhled strany) , [Finishing] (Kompletace),
[Paper Source] (Zdroj papíru) nebo [Quality] (Kvalita) a zadejte nastavení tisku na každé obrazovce. Různá
nastavení tisku(P. 80)
128
Tisk dokumentu
5
Klikněte na možnost [Tisk] nebo [OK].
➠ Zabezpečený dokument se po zaslání do zařízení uchová na kartě SD, dokud nebude vytištěn.
Pokud jste v kroku 3 vybrali tlačítko [Ne]
Zadejte možnost [Document Name] (Název dokumentu), [User Name] (Uživatelské jméno) a [PIN] a klikněte
na [OK].
● Podle údajů z aplikace se automaticky nastaví název dokumentu. Chcete-li název dokumentu změnit,
zadejte nový název dokumentu o délce maximálně 32 alfanumerických znaků.
● V poli [User Name] (Uživatelské jméno) je zobrazen název počítače (či přihlašovací jméno k počítači).
Chcete-li uživatelské jméno změnit, zadejte nové uživatelské jméno o délce maximálně 32 alfanumerických
znaků.
● Zadejte [PIN] o délce maximálně sedmi číslic.
● Pokud instalujete „Encrypted Secured Print Driver Add-in for Client PC“ (Šifrovaný zabezpečený doplněk
ovladače tiskárny pro klientský počítač), se dodává s doplňkovou výbavou zařízení SD CARD-C1 můžete
použít funkci šifrovaného zabezpečeného tisku se zvýšeným zabezpečením. Použití šifrovaného
zabezpečeného tisku(P. 132)
Vytisknutí zabezpečených dokumentů
Po zaslání zabezpečeného dokumentu do zařízení ho vytiskněte do hodiny. Po této době se zabezpečený dokument
odstraní z karty SD a již nebude možné ho vytisknout.
● Dobu platnosti zabezpečených dokumentů můžete změnit.
dokumentů(P. 130)
129
Změna doby platnosti zabezpečených
Tisk dokumentu
1
Stiskněte tlačítko
2
Pomocí tlačítek
3
Vyberte zabezpečený dokument, který chcete vytisknout, a stiskněte tlačítko
(
/
).
vyberte možnost <Zabezpečený tisk> a stiskněte tlačítko
.
.
● Pokud je na kartě SD pouze zabezpečený dokument, tato obrazovka se neobjeví.
Pokud se zobrazí uživatelské jméno
● Jsou-li na kartě SD uloženy zabezpečené dokumenty od dvou či více uživatelů, před objevením se
obrazovky ukázané výše se objeví obrazovka uživatelské volby zobrazená dole. Vyberte své uživatelské
jméno a stiskněte
4
.
Zadejte PIN a stiskněte
.
➠ Zahájí se tisk.
● Pro zrušení tiskové úlohy použijte ovládací panel.
Zrušení tisku(P. 78)
Změna doby platnosti zabezpečených dokumentů
Ve výchozím nastavení tiskárna maže zabezpečené dokumenty hodinu po přijetí, pokud nejsou vytištěny. Tuto časovou
prodlevu můžete změnit v definovaném rozmezí.
1
Stiskněte tlačítko
2
Pomocí
/
(
).
vyberte <Nabídka ovládání> a stiskněte
130
.
Tisk dokumentu
3
Vyberte možnost <Čas vym.zabezp.tisku> a stiskněte tlačítko
4
Zadejte dobu, po kterou se na kartě SD uchovají zabezpečené dokumenty, a stiskněte
tlačítko
.
● Po vypršení zde zadané doby se zabezpečený dokument z karty SD vymaže.
ODKAZY
Použití šifrovaného zabezpečeného tisku(P. 132)
Vložení karty SD(P. 576)
131
.
Tisk dokumentu
Použití šifrovaného zabezpečeného tisku
1CE3-027
Tisková data jsou před odesláním na tiskárnu šifrována, přičemž se míra zabezpečení oproti normálně zabezpečenému
tisku zvyšuje. Pro použití této funkce instalujte „Encrypted Secured Print Driver Add-in for Client PC“ (Šifrovaný
zabezpečený doplněk ovladače tiskárny pro klientský počítač) „SD CARD-C1“. Dokument vytištěný pomocí šifrovaného
tisku se nazývá „šifrovaný zabezpečený dokument“.
Instalace „Encrypted Secured Print Driver Add-in for Client PC“ (Šifrovaného
zabezpečeného doplňku ovladače tiskárny pro klientský počítač)
● Viz soubor „Readme.txt“ obsažený v CD-ROM dodané spolu se sadou „SD CARD-C1“.
◼ Zaslání šifrovaného zabezpečeného dokumentu z počítače do zařízení
Viz Nápovědu. Nápovědu můžete zobrazit pomocí ovladače tiskárny.
Otevřete složku tiskáren ( Zobrazení složky tiskárny(P. 604) ) Klikněte pravým tlačítkem na
ikonu tiskárny [Vlastnosti tiskárny] nebo [Vlastnosti] karta [Encrypted-P] [Nápověda]
◼ Vytisknutí šifrovaných zabezpečených dokumentů
Po zaslání šifrovaného zabezpečeného dokumentu do zařízení ho vytiskněte do hodiny. Po této době se šifrovaný
zabezpečený dokument odstraní z karty SD a již nebude možné ho vytisknout.
(
)
<Šifrovaný tisk>
Vyberte šifrovaný dokument k tisku
Pomocí číselných
kláves zadejte kód PIN
Doba platnosti šifrovaných zabezpečených dokumentů
● Dobu platnosti šifrovaných zabezpečených dokumentů můžete změnit. Změnu můžete provést
pomocí stejné metody jako u zabezpečených dokumentů. Změna doby platnosti zabezpečených
dokumentů(P. 130)
Pokud používáte v vašem kódu PIN alfanumerické znaky nebo symboly
● Funkce šifrovaného zabezpečeného tisku umožňuje používat abecední znaky a symboly a rovněž čísla
při zadávání kódu PIN na ovladači tiskárny. Pokud ovšem používáte abecední znak nebo symbol v
kódu PIN, nemůžete tisknout šifrovaný zabezpečený dokument z ovládacího panelu tiskárny. K tisku
šifrovaného zabezpečeného dokumentu použijte [Stav úlohy] vzdáleného UR. Kontrola aktuálního
stavu tištěných dokumentů(P. 340)
132
Tisk dokumentu
Tisk dokumentu uloženého v tiskárně (tisk uložené
úlohy)
1CE3-028
Data vytištěná z počítače mohou být uložena na kartě SD instalované v tiskárně. Uložená data se dají vytisknout přímo
z tiskárny, a proto odpadá potřeba používat při každém tisku počítač. Je pohodlné uložit dokument, který se bude
tisknout mnohokrát, jako například titulní stránku faxu. Vložení karty SD(P. 576)
Uložení dokumentu v tiskárně(P. 133)
Tisk dokumentu uloženého v tiskárně(P. 135)
● V tiskárně lze uložit až 1000 dokumentů.
● Data uložená na kartě SD se při vypnutí napájení nevymažou, ale tiskárna je nastavena tak, že automaticky
data vymaže o tři dny později. Když chcete změnit dobu uložení dat nebo zabránit automatickému vymazání
dat, změňte volitelná nastavení pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní ( Změna doby uložení
dokumentů(P. 137) ). Uložená data lze vymazat také ručně ( Ruční mazání dokumentů(P. 138) ).
Uložení dokumentu v tiskárně
1
Otevřete dokument v aplikaci a zobrazte dialogové okno pro tisk.
● Způsob zobrazení dialogového okna pro tisk se liší v závislosti na použité aplikaci. Další informace naleznete
v příručce s pokyny k používané aplikaci.
2
Vyberte toto zařízení a klikněte na tlačítko [Předvolby] nebo [Vlastnosti].
● Zobrazená obrazovka se liší podle používané aplikace.
3
Vyberte možnost [Store] (Uložit) v [Output Method] (Způsob výstupu) a klikněte na
tlačítko [Ano].
133
Tisk dokumentu
4
Zadejte nastavení pro ukládání dokumentů a klikněte na tlačítko [OK].
[Data Name]
Přidělení jména pro tisk dat uložených na kartě SD.
[Enter Name]
[Use File Name]
Ručně zadejte název. Název tištěných dat může mít až 24 znaků. Zadejte čitelný název,
který lze snadno identifikovat na displeji tiskárny.
Název se automaticky nastaví podle názvu souboru s tištěnými daty a podle informací
o aplikaci, kterou používáte.
[Box]
Místo použité pro uložení tištěných dat na kartě SD se nazývá box. Vyberte číslo boxu, kam se má
dokument uložit. Danému boxu můžete přidělit název, abyste box mohli snáze identifikovat. Nastavení
názvu a kódu PIN pro box(P. 141)
5
Zadejte nastavení tisku a klikněte na tlačítko [OK].
● Klikněte na kartu [Basic Settings] (Základní nastavení), [Page Setup] (Vzhled strany), [Finishing] (Kompletace),
[Paper Source] (Zdroj papíru) nebo [Quality] (Kvalita) a zadejte nastavení tisku na každé obrazovce.
Různá
nastavení tisku(P. 80)
● Nastavení provedené zde se uloží i do dokumentu. Když se dokument bude tisknout příště, vytiskne se s
uloženým nastavením.
134
Tisk dokumentu
6
Klikněte na tlačítko [Tisk] nebo [OK].
➠ Dokument se odešle do tiskárny a uloží se do zadaného boxu.
Tisk dokumentu uloženého v tiskárně
1
Stiskněte tlačítko
(
).
● Když je tiskárna offline, nefunguje, i když stisknete
(
). Nastavte tiskárnu na režim online.
Tlačítko
Online(P. 25)
2
Pomocí tlačítek
3
Vyberte číslo boxu dokumentu k tisku a stiskněte
/
vyberte možnost <Tisk uložených úloh> a stiskněte tlačítko
.
135
.
Tisk dokumentu
Pokud je box chráněn kódem PIN
● Když se zobrazí obrazovka pro zadání PIN, zadejte PIN a stiskněte
. Pokud si kódem PIN nejste jistí,
kontaktujte správce tiskárny.
4
Vyberte dokument, který chcete vytisknout, a stiskněte tlačítko
.
➠ Zahájí se tisk.
● Pro zrušení tisku použijte ovládací panel.
Zrušení tisku(P. 78)
● Dokumenty uložené na kartě SD se dají také vytisknout ze stránky [Schránka] vzdáleného uživatelského
rozhraní ( Stránka [Schránka](P. 337) ). Otevřete box, v němž jsou dokumenty uloženy, zaškrtněte pole
pro tisk dokumentu a klikněte na [Tisk].
ODKAZY
Vymazání dokumentu uloženého v tiskárně(P. 137)
Nastavení názvu a kódu PIN pro box(P. 141)
Vložení karty SD(P. 576)
136
Tisk dokumentu
Vymazání dokumentu uloženého v tiskárně
1CE3-029
Data uložená na kartě SD se podle výchozího nastavení automaticky vymažou po třech dnech. Pokud chcete změnit
dobu, po kterou se na kartě SD dokumenty uchovají nebo zabránit automatickému vymazání dat, změňte nastavení
pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní. Uložené dokumenty lze vymazat také ručně.
Změna doby uložení dokumentů(P. 137)
Ruční mazání dokumentů(P. 138)
Změna doby uložení dokumentů
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Nabídka ovládání]
4
Změňte nastavení doby uložení.
[Editovat].
● Pokud chcete zabránit automatickému vymazání dokumentů, vyberte [Vyp].
137
Spuštění
Tisk dokumentu
5
Klikněte na tlačítko [OK].
Ruční mazání dokumentů
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se.
Spuštění Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 331)
Pokud se přihlásíte v režimu běžného uživatele
● Ve výchozím nastavení tiskárny nemohou žádní uživatelé (obecní uživatelé) kromě správce vymazat
dokumenty. Chcete-li koncovým uživatelům umožnit operovat s dokumenty, musíte změnit nastavení.
Umožnění manipulace s dokumenty koncovým uživatelům(P. 347)
● Vymazat můžete pouze dokument, u nějž uživatelské jméno odpovídá jménu použitému k přihlášení
pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní.
2
Klikněte na tlačítko [Schránka].
138
Tisk dokumentu
3
Klikněte na číslo boxu, kde je uložen dokument určený ke smazání.
Pokud je box chráněn kódem PIN
● Když se zobrazí obrazovka uvedená níže, zadejte PIN a klikněte na [OK].
4
Zaškrtněte políčko u dokumentu, který chcete vymazat, a klikněte na [Smazat].
➠ Vybraný dokument se vymaže.
139
Tisk dokumentu
● Můžete kliknout na textový odkaz pod [Název souboru] a zkontrolovat detaily dokumentu.
● Může určitou dobu trvat, než se na kartě SD vytvoří volné místo, protože uložená data se mažou na pozadí.
140
Tisk dokumentu
Nastavení názvu a kódu PIN pro box
1CE3-02A
Pro otevření daného boxu můžete zadat název a PIN. Pokud boxu zadáte čitelné jméno, budete ho moci snadno
rozeznat při výběru místa pro uložení dokumentů pomocí ovladače tiskárny. Pokud zadáte PIN, uložené dokumenty
budou moci používat pouze vybraní uživatelé a zvýší se tím zabezpečení dokumentů.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
2
Klikněte na tlačítko [Schránka].
3
Klikněte na číslo boxu, u nějž chcete zadat nastavení.
Pokud je box chráněn kódem PIN
● Když se zobrazí obrazovka uvedená níže, zadejte PIN a klikněte na [OK].
4
[Nastavení].
141
Spuštění
Tisk dokumentu
5
Zadejte název a PIN.
[Název schránky]
Chcete-li zadat název boxu, můžete použít až 96 znaků, a to v závislosti na typu znaků.
[Nastavit PIN]
Pro zadání kódu PIN zaškrtněte dané pole [Nastavit PIN] a zadejte maximálně sedmimístné číslo PIN do
textového pole [PIN]. Pro potvrzení zadejte stejné číslo do textového pole [Potvrdit].
● Jako první číslici kódu PIN nesmíte „0“. Jako PIN bude zadáno číslo po odstranění nuly na prvním místě.
6
Klikněte na tlačítko [OK].
142
Tisk dokumentu
Tisk bez otevření souboru (přímý tisk)
1CE3-02C
Můžete vytisknout soubor z webového prohlížeče (vzdálené uživatelské rozhraní), aniž byste soubor otvírali. Navíc
můžete tisknout také soubor PDF přímo z webu, a to po zadání URL.
Dostupné formáty souborů
Přímým tiskem můžete tisknout následující typy souborů. Tisk nemusí být proveden správně v závislosti na
datech.
● Soubor PDF *1
● Soubor PS
● Soubor EPS
● Soubor JPEG
● Soubor TIFF
● Soubor XPS
*1 Je
podporována verze 1.7.
Nelze tisknout žádný obrázek přesahující následující velikost dat.
● Soubory PDF/XPS (s instalovanou kartou SD) : 2 GB
(bez instalované karty SD) : 20 MB
● Soubory PS/EPS/JPEG/TIFF *2
*2 Pokud
souborů.
1
2
: 2 GB
není vložena žádná karta SD, soubory TIFF větší než 20 MB se nemusí vytisknout v závislosti na struktuře
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se.
uživatelského rozhraní(P. 331)
Klikněte na tlačítko [Přímý tisk].
143
Spuštění Vzdáleného
Tisk dokumentu
3
Klikněte na typ souboru, který chcete tisknout.
[Soubor PDF]
Klikněte pro tisk souboru PDF.
[Soubor PS]
Klikněte pro tisk souboru PS nebo EPS.
[Obrazový soubor]
Klikněte pro tisk souboru JPEG nebo TIFF.
[Soubor XPS]
Klikněte pro tisk souboru XPS.
4
Klikněte na tlačítko [Procházet].
● Když se objeví dialogové okno pro výběr souboru, vyberte soubor k tisku a klikněte na [Otevřít].
● Když tisknete soubor PDF, vyberte [Cesta k souboru].
144
Tisk dokumentu
Když tisknete soubor PDF z webu
● Vyberte možnost [URL] a zadejte URL souboru PDF. Pokud se vyžaduje ověření uživatele, zadejte
uživatelské jméno a heslo.
Když je soubor PDF chráněn heslem
● Heslo zadejte do pole [Heslo dokumentu].
Když tisknete soubor PDF spojený s policy serverem
● Zadejte nastavení pro [Uživatelské jméno serveru zásad zabezpečení] a [Heslo serveru zásad zabezpečení].
5
Podle potřeby zadejte nastavení tisku.
6
Klikněte na tlačítko [Spustit tisk].
Nastavení tisku pro přímý tisk(P. 147)
➠ Zobrazí se následující obrazovka a zahájí se tisk.
● Vyberete-li možnost [Na seznam úloh], pak se zobrazí stránka [Stav úlohy] a ukáže se stav tisku.
Kontrola aktuálního stavu tištěných dokumentů(P. 340)
145
Tisk dokumentu
● Než se tisk zahájí, může to nějakou dobu trvat.
ODKAZY
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 330)
146
Tisk dokumentu
Nastavení tisku pro přímý tisk
1CE3-02E
Když chcete změnit nastavení přímého tisku podle tištěného dokumentu, zadejte následující nastavení.
Když zadáváte nastavení tisku pro soubory XPS
● Odstraňte zaškrtnutí [Preferovat tiskový tiket]. Pokud je zaškrtnutí aktivní, některé položky nejsou dostupné.
Ikony* v popisu
– nastavení pro tisk souborů PDF
Nastavení pro tisk souborů PS/EPS
– nastavení pro tisk souborů JPEG
– nastavení pro tisk souborů TIFF
Nastavení pro tisk souborů XPS
* Ikony
jsou vynechány pro nastavení zobrazená bez ohledu na formát souboru.
[Specifikovat rozsah tisku]
[Rozsah tisku]
Zadejte rozsah (stránky) tisku.
147
Tisk dokumentu
[Vše]
Zadejte tisk všech stránek.
[Zadat stránky]
Zadejte rozsah tisku. Toto nastavení není k dispozici pro soubory JPEG.
[Nastavení kvality]
[Rozlišení]
Zadejte rozlišení dat k tisku.
[1200 dpi]
Při vysokém rozlišení lze jasně reprodukovat okraje znaků a obrázků. Tento režim tisku
je vhodný pro tisk dat, která obsahují mnoho malých znaků.
[600 dpi]
Tento režim tisku je vhodný pro tisk ve vysoké rychlosti.
[Polotóny]
Můžete vybrat metodu tisku k reprodukci půltónů (střední hodnoty mezi světlejšími a tmavšími oblastmi
obrazu). U souborů PDF a XPS můžete zadat půltóny pro každý typ obrazových dat: [Text], [Grafika] a [Obraz].
[Rozlišení]
Zajistí tisk se stupňováním a čáry s hladkými okraji. Je vhodný pro tisk čísel nebo grafů
obsahující oblasti s odstupňováním.
[Gradace]
Zajistí tisk obrázků s živými barvami a kontrastními tóny. Tento režim tisku je vhodný
pro tisk obrazových dat, například fotografií.
[Vysoké rozlišení]
Zajistí jemný tisk s ostrou reprodukcí okrajů znaků. Tento režim tisku je vhodný pro
tisk znaků a tenkých čar s jasnými okraji.
[Nastavení barev]
148
Tisk dokumentu
[Konverze odstínů šedé]
Můžete vybrat metodu převodu barevných tiskových dat na černobílá data. Pro soubory XPS můžete zadat
převodní metodu pro každý typ obrazových dat: [Text], [Grafika] a [Obraz].
[sRGB]
Barevná data se převedou na černobílá s důrazem na rozdílnost barev, takže se
dosáhne plynulého odstupňování.
[NTSC]
Barevná data se převedou na černobílá s důrazem na zobrazení ekvivalentní
televizním snímkům (NTSC).
[Jednotné RGB]
Barevná data se převedou na černobílá s cílem ekvalizovat všechny úrovně RGB pouze
na základě jasu.
[Nastavení tisku]
[Kopie]
Nastavte počet kopií.
[Velikost papíru]
Zadejte velikost papíru, na který se má tisknout.
● Když chcete tisknout soubor PDF nebo XPS, zadejte [Auto] aby se optimální zdroj papíru vybral
automaticky. Pokud se žádná optimální velikost nenajde, zvolí se velikost papíru nastavená v <Standardní
velikost papíru> ( Standard. vel.papíru(P. 458) ).
149
Tisk dokumentu
[Typ papíru]
Zadejte typ papíru, na který se má tisknout.
[Ruční podání]
Pokud zaškrtnete dané pole, dokument se vytiskne pouze na papír vložený do víceúčelové přihrádky.
[Zvětšit/Zmenšit dle velikosti papíru]
Pokud pole zaškrtnete, výtisky se zvětší nebo zmenší podle
nebo zmenší a zároveň se zachovají proporce originálu.
Oblast tisku(P. 568) papíru. Výtisky se zvětší
● Pokud je možnost [Velikost papíru] nastavena na [Auto], tato položka není dostupná.
[Orientace obrazu]
Zadejte orientaci tisku obrázku.
[Auto]
Automaticky určí orientaci tisku založenou na šířce a výšce obrázku.
[Vertikální]
Vyberte při tisku obrázku, který je dlouhý na výšku.
[Horizontální]
Vyberte při tisku obrázku, který je dlouhý na šířku.
● Pokud zadané nastavení možnosti [Vertikální] nebo [Horizontální] neodpovídá orientaci obrázku, vytiskne
se zmenšený obrázek.
[Poloha tisku]
Zadejte umístění, kam se má vytisknout obrázek.
[Auto]
Pokud data TIFF obsahují informace, které určují polohu tisku, obrázek se vytiskne
podle této informace, jinak se vytiskne do středu papíru. Data JPEG se vždy tisknou na
střed papíru.
[Uprostřed]
Obrázky se tisknou na střed papíru.
[Nahoře vlevo]
Obrázky se tisknou vlevo nahoru.
[Zoom]
Povolí nebo zakáže zvětšování/zmenšování obrázků. Výtisky se zvětší nebo zmenší a zachovají se původní
proporce obrázku.
[Vyp]
Když je obrázek v
Oblast tisku(P. 568) papíru, je vytištěn v té velikosti, v jaké je.
Když je obrázek větší než tisknutelná oblast, výtisky se zmenší.
[Auto]
Provede zvětšení nebo zmenšení výtisků podle oblasti tisku papíru.
[Zvětšit tiskovou oblast]
Pokud zaškrtnete pole, obrázek se vytiskne na celou plochu papíru Oblast tisku(P. 568) . Část obrázku
však může kolem okrajů papíru chybět nebo může být papír částečně znečištěný, což závisí na originálu.
150
Tisk dokumentu
[Tisk 2stranný]
Zaškrtněte pole pro tisk na obě strany papíru.
[Umístění vazby]
Určete, zda chcete výtisky svázat podél krátkého nebo dlouhého okraje vázacím nástrojem, například
sešívačkou. Orientace tisku se změní podle zadané polohy vazby. Můžete také zadat okraj pro svázání (
Vnitřní okraj(P. 397) ).
[Delší strana]
Vazba má provést po dlouhé straně papíru.
[Kratší strana]
Vazba má provést po krátké straně papíru.
[Zobrazit varování]
Můžete zadat, jak se má tiskárna chovat, když dojde k chybě.
[Tisk]
Vytiskne se informace o chybě a nevytiskne se obrázek.
[Panel]
Nevytiskne se obrázek a chybová zpráva se zobrazí na ovládacím panelu.
[Vyp]
Nevytiskne se obrázek a nezobrazí se chybová zpráva.
[N na 1]
Zadejte, zda tisknout více stránek na jeden list postupným skládáním na list. Chcete-li například tisknout čtyři
stránky na jeden list, vyberte [4 na 1].
● Pokud je možnost [Velikost papíru] nastavena na [Auto], tato položka není dostupná.
[Pořadí stran]
Vyberte rozložení stránky.
151
Tisk dokumentu
[Kompletace]
Když tisknete dokument o více stránkách zadejte metodu třídění výtisků. Tato položka se zobrazí, když se
vsune karta SD.
[Vyp]
Výtisky se netřídí. Vytiskne se zadaný počet kopií každé stránky. Pokud například
tisknete tři kopie čtyřstránkového dokumentu, budou výtisky uspořádány
v následujícím pořadí stránek: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4.
[Třídit]
Výtisky se seskupí do úplných sad podle pořadových čísel stránek. Pokud například
tisknete tři kopie čtyřstránkového dokumentu, budou výtisky uspořádány
v následujícím pořadí stránek: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
[Tisk komentáře]
Vyberte, zda chcete tisknout poznámky.
[Auto]
Vytiskne poznámky v souboru PDF.
[Vyp]
Nevytiskne žádné poznámky.
[Uložit do schránky]
Můžete dokument uložit na kartě SD instalované v tiskárně, aniž provedete tisk. Zaškrtněte pole pro ukládání
dokumentů do boxu zadaného v [Číslo schránky (00–99)]. Dokumenty v boxu můžete tisknout z ovládacího
panelu tolikrát, kolikrát chcete. Způsob tisku je popsán v Tisk dokumentu uloženého v tiskárně(P. 135) .
Tato položka se zobrazí, když je instalována karta SD.
ODKAZY
Tisk bez otevření souboru (přímý tisk)(P. 143)
152
Tisk dokumentu
Tisk přijatých e-mailů (tisk e-mailů)
1CE3-02F
Tisk e-mailů vám umožní tisknout zprávy a připojené soubory JPEG nebo TIFF v příloze e-mailu přijaté z poštovního
serveru POP3 bez použití počítače. E-maily lze přijímat ručně i automaticky v pravidelných intervalech. Když se použije
protokol SMTP, vytisknou se e-maily odeslané přímo do tiskárny bez poštovního serveru.
Konfigurace nastavení e-mailu(P. 154)
Ruční přijímání e-mailů(P. 158)
● Když v nabídce Nastavení nastavíte možnost <TIFF Spooler> na <Zap>, přijatá data se před tiskem dočasně
uloží v tiskárně nebo na kartu SD. Tím se sníží výskyt chyb. TIFF Spooler(P. 430)
Osnova tisku e-mailů
Obecná
● E-mailová zpráva se vytiskne s hlavičkou.
● E-mailová zpráva HTML se vytiskne jako prostý text.
● Pokud nějaký řádek (bez posunu o řádek) v e-mailové zprávě obsahuje více než 1000 znaků, nadbytečné
znaky se umístí na nový řádek a nemusí se vytisknout správně.
Když je možnost <TIFF Spooler> nastavená na <Zap>
● Pokud je e-mailová zpráva větší než 25 MB nebo velikost e-mailu překročí 1,5 GB, e-mailová zpráva se
nevytiskne.
● Pokud mají data v hlavičce více než 20 kB, nadbytečná data se nevytisknou.
● Pokud není vložena žádná karta SD, soubory TIFF větší než 40 MB se nemusí vytisknout.
● Pokud na kartě SD není dostatek volného prostoru, funkce tisk e-mailu není k dispozici.
● Když je tonerová kazeta téměř prázdná, nelze přijmout žádné e-maily.
Podporované formáty kódování e-mailů
● 7bitový ● uuencode
● base64
● 8bitový ● x-uuencode ● quoted-printable
● binární
153
Tisk dokumentu
Podporované sady znaků v e-mailech
● us-ascii
● iso-8859-1
● iso-8859-15
(Pokud není některý znak specifikován, použije se sada „us-ascii“.)
Tisknutelné formáty připojených obrazových souborů
Funkce tisku e-mailů podporuje následující typy obrazových souborů.
● Soubor JPEG
● Soubor TIFF
● Některé soubory jsou v závislosti na struktuře souboru nedostupné.
● Můžete tisknout až tři připojené soubory pro každý e-mail. (Další připojené soubory se nevytisknou.)
● Pokud je vložena karta SD, tisknutelná velikost souboru je 100 MB nebo méně na jeden soubor.
Konfigurace nastavení e-mailu
Tato část pojednává o tom, jak zadat nastavení pro přijímání a tisk e-mailů z tiskárny. Pomocí počítače zadejte
nastavení pro příjem e-mailů a na ovládacím panelu tiskárny zadejte nastavení pro tisk e-mailů.
Pomocí počítače
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Síť]
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
[Nastavení tisku e-mailu].
154
Spuštění
Tisk dokumentu
4
Klikněte na tlačítko [Editovat].
5
Zadejte nastavení pro tisk e-mailů.
Když provádíte tisk e-mailů z poštovního serveru POP3
Když se zahájí příjem e-mailu, všechny e-maily uložené ve schránce poštovního serveru se vytisknou. Pokud
odešlete e-maily, které chcete vytisknout na tiskárně předem, můžete automaticky tisknout e-maily v
pravidelných intervalech nebo vytisknout všechny uložené e-maily tehdy, kdy to určíte.
● Doporučujeme používat danou e-mailovou adresu pouze pro tisk e-mailů, protože všechny e-maily přijaté
tiskárnou se z poštovního serveru smažou.
155
Tisk dokumentu
Podmínky použití protokolu POP3
● Poštovní sever POP3 musí podporovat příkaz UIDL. Podrobnosti získáte u správce sítě nebo serveru.
[Název serveru POP3]
Zadejte název poštovního serveru nebo IP adresu pro přijímání e-mailů.
[Uživatelské jméno POP3]
Zadejte až 32 alfanumerických znaků pro uživatelské jméno použité pro připojení k poštovnímu serveru.
[Nastavit/Změnit heslo]
Pro zadání hesla pro připojení k poštovnímu serveru zaškrtněte pole a zadejte až32 alfanumerických znaků
hesla do textového pole [Heslo]. Pro potvrzení zadejte stejné heslo do textového pole [Potvrdit].
[Interval PŘ. POP3]
Zadejte interval pro automatické připojení k poštovnímu serveru v minutách. Nové e-maily v poštovní
schránce na poštovním serveru se automaticky přijmou a vytisknou v zadaných časových intervalech. Toto
nastavení můžete provést také pomocí <Interval PŘ. POP3> v nabídce nastavení na ovládacím panelu (
Interval PŘ. POP3(P. 392) ).
Zabránění automatickému přijímání e-mailů
● Nastavte [Interval PŘ. POP3] na [0]. Pokud nastavíte [0], musíte e-maily přijímat ručně.
e-mailů(P. 158)
Ruční přijímání
[POP3 PŘ.]
Zaškrtnutím pole umožníte tisk e-mailů z poštovního serveru POP3. Toto nastavení můžete zadat také pomocí
<POP3 PŘ.> v nabídce nastavení na ovládacím panelu ( POP3 PŘ.(P. 392) ).
[Číslo portu serveru POP3]
Zadejte číslo portu poštovního serveru, který přijímá e-maily.
Když provádíte tisk e-mailů pomocí protokolu SMTP
Pokud se e-maily odesílají na tiskárnu prostřednictví SMTP, tiskárna vytiskne e-maily okamžitě po přijetí. Tuto
funkci aktivujte, když chcete přeposlat faxové dokumenty z multifunkčních tiskáren Canon na tuto tiskárnu a
vytisknout je na ní ( Přeposílání faxových dokumentů z multifunkčních tiskáren Canon(P. 158) ).
[SMTP PŘ.]
Zaškrtnutím pole umožníte tisk e-mailů pomocí protokolu SMTP. Toto nastavení můžete zadat také pomocí
<SMTP RX> v nabídce nastavení na ovládacím panelu ( SMTP PŘ.(P. 393) ).
156
Tisk dokumentu
[Číslo portu serveru SMTP]
Zadejte číslo portu SMTP serveru, který přijímá e-maily.
6
Klikněte na tlačítko [OK].
7
Proveďte tvrdý reset.
● Klikněte na [Ovládání zařízení], vyberte [Tvrdý reset] a pak klikněte na tlačítko [Provést].
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
Pomocí ovládacího panelu
8
Podle potřeby zadejte další nastavení pro tisk e-mailů.
Zadejte, zda chcete tisknout e-mailovou zprávu.
Tisk textu e-mailu(P. 431)
Můžete omezit počet stránek, které se mají v e-mailové zprávě vytisknout.
Omezit tisk e-mailu(P. 431)
Můžete zadat nastavení pro tisk připojených obrázků.
Orientace obrazu(P. 428)
Přiblížení(P. 429)
Poloha tisku(P. 429)
TIFF Spooler(P. 430)
Zobrazit varování(P. 430)
157
Tisk dokumentu
Zvětšit tisk. oblast(P. 432)
Polotóny(P. 432)
Konverze odst. šedé(P. 433)
Zadejte, zda chcete zobrazit chybu při tisku e-mailu.
Zobrazit varování(P. 365)
Ruční přijímání e-mailů
Pokud je aktivován tisk e-mailů z poštovního serveru POP3, můžete e-maily rovněž ručně přijímat a tisknout. Pokud se
chcete připojit k poštovnímu serveru před automatickým přijetím e-mailů nebo je tiskárna nastavena tak, že
automaticky e-maily nepřijímá, postupujte podle pokynů níže pro ruční přijímání e-mailů.
1
Stiskněte tlačítko
(
).
● Když je tiskárna offline, nefunguje, i když stisknete
(
). Nastavte tiskárnu na režim online.
Tlačítko Online(P. 25)
2
Pomocí tlačítek
3
Vyberte možnost <Přijatý e-mail> a stiskněte tlačítko
4
Vyberte <Ano> a stiskněte
/
vyberte možnost <Nástroj.tisk e-mailů> a stiskněte tlačítko
.
.
.
➠ Tiskárna je připojena k poštovnímu serveru. Tisk e-mailů se zahájí pro nové e-maily v poštovní schránce
poštovního serveru, pokud nějaké jsou.
Přeposílání faxových dokumentů z multifunkčních tiskáren Canon
Na této tiskárně aktivujte SMTP RX a poté zadejte IP adresu tiskárny jako internetový fax (I Fax) na zdrojové
multifunkční tiskárně. Přeposlané faxové dokumenty se vytisknou okamžitě po přijetí.
● Připojené soubory lze vytisknout pouze pokud jsou ve formátu TIFF. Lze vytisknout pouze jeden soubor TIFF
pro každý faxový dokument.
● Když je tonerová kazeta téměř prázdná, nelze přijímat žádné faxové dokumenty. Faxové dokumenty, které
nelze přijmout na tiskárnu, se vytisknou na zdrojové multifunkční tiskárně.
158
Tisk dokumentu
● Když je do tiskárny vložena volitelná karta SD, maximální velikost tisknutelného souboru TIFF je omezena na
100 MB.
ODKAZY
Kontrola historie dokumentů(P. 341)
Sezn.výp.PŘ. e-mailů(P. 534)
159
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením
Praktické možnosti využití
s mobilním zařízením
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením ...................................................................... 161
Připojení k mobilnímu zařízení ......................................................................................................................... 162
Co nejlepší využití zařízení pomocí aplikací .................................................................................................... 163
Použití služby AirPrint ................................................................................................................................... 165
Tisk pomocí služby AirPrint .................................................................................................................... 169
Pokud nelze službu AirPrint použít ........................................................................................................ 172
Použití služby Google Cloud Print ................................................................................................................. 173
Vzdálená správa zařízení .................................................................................................................................. 177
160
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením
1CE3-02H
Díky zkombinování zařízení s mobilním přístrojem, například smartphonem nebo tabletem, budete moci využít
vhodnou aplikaci pro snadný tisk. Mobilní zařízení můžete využít také pro ovládání tiskárny na dálku, ke kontrole stavu
tisku a ke změně nastavení tiskárny.
Připojení k mobilnímu zařízení(P. 162)
Co nejlepší využití zařízení pomocí aplikací(P. 163)
Vzdálená správa zařízení(P. 177)
161
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením
Připojení k mobilnímu zařízení
1CE3-02J
Propojte mobilní zařízení a tiskárnu pomocí ro uteru bezdrátové sítě LAN. Postup nastavení a provozu ro uteru
bezdrátové sítě LAN a mobilních zařízení najdete v návodech k použití příslušných zařízení nebo kontaktujte výrobce.
● Tiskárna se nedodává s routerem bezdrátové sítě LAN. Podle potřeby si jej musíte zajistit sami.
162
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením
Co nejlepší využití zařízení pomocí aplikací
1CE3-02K
Můžete využít vhodné aplikace, které vám umožní tisk a ovládání tiskárny z mobilního zařízení. Tiskárna podporuje
aplikace od společnosti Canon a různé další aplikace. Můžete si vybrat aplikaci, která je nejvhodnější pro vaše mobilní
zařízení, pro daný účel, situaci atp.
◼ Tisk pomocí služby Canon PRINT Business
Můžete provádět tisk z mobilních zařízení, která podporují iOS/Android. Při tisku není potřeba provádět operace na
zařízení. Více informací o podporovaných operačních systémech, podrobných postupech pro nastavení a ovládání
najdete v nápovědě k aplikaci nebo na webových stránkách společnosti Canon (http://www.canon.com/).
◼ Tisk pomocí služby Canon Print Service
Můžete snadno tisknout z nabídky aplikací, které podporují tiskový podsystém systému Android. Více informací o
podporovaných operačních systémech a podrobných nastaveních a ovládání najdete na webových stránkách
společnosti Canon (http://www.canon.com/).
◼ Použití služby Google Cloud Print
Můžete tisknout z aplikace nebo služby podporující Google Cloud Print. Můžete tisknout kdykoli a odkudkoli pomocí
dálkového ovládání tiskárny, například i když jste na cestách. Použití služby Google Cloud Print(P. 173)
◼ Tisk s aplikací Mopria®
Toto zařízení podporuje také aplikaci Mopria®. Díky aplikaci Mopria® můžete tisknout na tiskárnách různých modelů
od různých výrobců s využitím společných operací a běžných nastavení. Předpokládejme například, že v kanceláři,
doma nebo tam, kde jste na návštěvě, máte nainstalovány tiskárny různých modelů od různých výrobců kompatibilní s
aplikací Mopria®. Pomocí aplikace Mopria® můžete tisknout na kterékoli z těchto tiskáren, aniž byste museli instalovat
příslušné konkrétní aplikace. Podrobnosti o modelech podporujících aplikaci Mopria® a systémových požadavcích
najdete na http://www.mopria.org.
163
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením
Zobrazení nastavení služby Mopria®
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní v režimu správce systému ( Spuštění
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331) ) [Nastavení/Uložení] [Síť] [Nastavení
technologie Mopria] [Editovat] Zaškrtněte políčko [Použít technologii Mopria] [OK]
164
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením
Použití služby AirPrint
1CE3-02L
Díky možnosti zaslat tisková data ze zařízení Apple, můžete tisknout data bez použití ovladače tiskárny.
Nastavení AirPrint
Konfigurace nastavení služby AirPrint(P. 165)
Otevření obrazovky služby AirPrint(P. 167)
Funkce služby AirPrint
Tisk pomocí služby AirPrint(P. 169)
Odstraňování problémů
Pokud nelze službu AirPrint použít(P. 172)
Konfigurace nastavení služby AirPrint
Můžete zaregistrovat údaje, včetně názvu zařízení a instalačního umístění, pomocí nichž lze zařízení identifikovat.
Můžete také deaktivovat službu AirPrint zařízení. Tato nastavení lze změnit pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní.
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Spuštění
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
● Používáte-li mobilní zařízení, například iPad, iPhone nebo iPod touch, výrazu „klikněte“ v tomto oddíle
rozumějte jako „klepněte“.
3
Klikněte na položku [Síť]
[Nastavení AirPrint].
165
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením
4
Klikněte na tlačítko [Editovat].
5
Zadejte požadované nastavení a klikněte na tlačítko [OK].
[Použít AirPrint]
Zaškrtnutím políčka povolte službu AirPrint. Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka lze službu AirPrint opět
zakázat.
[Název tiskárny]/[Umístění]/[Zeměpisná šířka]/[Zeměpisná délka]
166
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením
Zadejte název a údaje o instalačním umístění, pomocí nichž bude možné toto zařízení identifikovat při
obsluze zařízení Apple. Tyto informace jsou užitečné v případě, že máte k dispozici více než jednu tiskárnu
se službou AirPrint.
Když zaškrtnete okénko [Použít AirPrint]
Také následující položky jsou automaticky nastaveny na možnost <Zap>.
● <Nastavení mDNS> v IPv4 a IPv6
Konfigurace služby DNS(P. 215)
Zákaz komunikace HTTP(P. 285)
● <HTTP>
● <Tisk IPP>
Konfigurace protokolů tisku a funkcí WSD(P. 194)
Pokud změníte [Název tiskárny]
● Pokud změníte možnost [Název tiskárny], kterou jste zadali dříve, může se stát, že nebude možné tisknout
ze zařízení Mac, které bylo možné doposud k tisku používat. K tomuto jevu dochází kvůli <Název mDNS>
( Konfigurace služby DNS(P. 215) ) v IPv4 se také mění automaticky. V tomto případě znovu přidejte
zařízení do zařízení Mac.
Použití ovládacího panelu
● Službu AirPrint můžete povolit nebo zakázat také z nabídky nastavení na ovládacím panelu.
(
)
<Síť>
Zkontrolujte zprávu
<AirPrint>
<Vyp> nebo
<Zap>
Otevření obrazovky služby AirPrint
Z obrazovky služby AirPrint máte přístup k nastavením služby AirPrint a také k informacím o spotřebním materiálu,
například papíru a tonerové kazety. Můžete zde rovněž nakonfigurovat nastavení funkcí zabezpečení ( Používání TLS
pro šifrovanou komunikaci(P. 291) ).
1
2
Klikněte na možnost [Předvolby systému] na liště na ploše
[Tiskárny a skenery].
Vyberte tiskárnu a klikněte na možnost [Options & Supplies] (Možnosti a spotřební
materiál).
3
Klikněte na možnost [Show Printer Webpage] (Zobrazit webovou stránku tiskárny).
4
Přihlaste se k Vzdálené uživatelské rozhraní.
● Chcete-li nastavení služby AirPrint změnit, přihlaste se v režimu správce.
➠ Zobrazí se stránka vyhrazená pro AirPrint.
167
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením
Ochranné známky
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X a Safari jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
registrované v USA a v dalších zemích. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
168
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením
Tisk pomocí služby AirPrint
1CE3-02R
K tisku e-mailů, fotografií, webových stránek a dalších dat není nutné použít počítač. Služba AirPrint umožňuje přímý
tisk ze zařízení Apple, například iPad, iPhone a iPod touch.
Tisk ze zařízení iPad, iPhone nebo iPod touch(P. 169)
Tisk z počítače Mac(P. 170)
Požadavky na systém
Chcete-li tisknout pomocí služby AirPrint, je třeba použít jedno z následujících zařízení Apple.
● iPad (všechny modely)
● iPhone (3GS nebo novější)
● iPod touch (3. generace nebo novější)
● Mac (Mac OS X 10.7 nebo novější)*
* OS
X 10.9 nebo novější při použití připojení USB.
Síťové prostředí
Jsou podporována následující prostředí.
● Zařízení Apple a toto zařízení jsou připojená do stejné sítě LAN.
● Počítač Mac a toto zařízení jsou propojené přes rozhraní USB.
Když používáte připojení USB
● Nastavte položku <OS PC připoj. s USB> na možnost <Mac OS>.
OS PC připoj. s USB(P. 369)
Tisk ze zařízení iPad, iPhone nebo iPod touch
1
Ujistěte se, že je zařízení zapnuté a připojené k zařízení Apple.
● Informace o tom, jak to provést, najdete v dokumentu „Začínáme“.
Příručky dodané se zařízením(P. 581)
2
Z aplikace v zařízení Apple zobrazte možnosti nabídky klepnutím na tlačítko
3
V rozevírací nabídce klepněte na možnost [Print] (Tisk).
169
.
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením
4
Vyberte toto zařízení ze seznamu [Printer] (Tiskárna) v nabídce [Printer Options]
(Možnosti tiskárny).
● Zobrazí se tiskárny připojené k síti. V tomto kroku vyberte toto zařízení.
● Nabídka [Printer Options] (Možnosti tiskárny) není zobrazena v aplikacích, které nepodporují službu
AirPrint. Z takových aplikací nelze tisknout.
5
Podle potřeby zadejte nastavení tisku.
● Dostupná nastavení a velikosti papíru se liší v závislosti na používané aplikaci.
6
Klepněte na možnost [Print] (Tisk).
➠ Zahájí se tisk.
Kontrola stavu tisku
● Během tisku dvakrát stiskněte tlačítko Home na zařízení Apple
Klepněte na možnost [Tisk].
Tisk z počítače Mac
1
Ověřte, že je zařízení zapnuté a připojené k počítači Mac.
● Informace o tom, jak to provést, najdete v dokumentu „Začínáme“.
2
3
Příručky dodané se zařízením(P. 581)
Přidejte zařízení do počítače Mac z možnosti [Předvolby systému]
[Tiskárny a
skenery].
Otevřete dokument v aplikaci a zobrazte dialogové okno pro tisk.
● Způsob zobrazení dialogového okna pro tisk se liší v závislosti na použité aplikaci. Další informace naleznete
v příručce s pokyny k používané aplikaci.
4
V dialogovém okně tisku vyberte toto zařízení.
● Zobrazí se tiskárny připojené k počítači Mac. Nyní vyberte toto zařízení.
5
Podle potřeby zadejte nastavení tisku.
● Dostupná nastavení a velikosti papíru se liší v závislosti na používané aplikaci.
6
Klepněte na tlačítko [Print] (Tisk).
170
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením
➠ Zahájí se tisk.
171
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením
Pokud nelze službu AirPrint použít
1CE3-02S
Pokud službu AirPrint nelze použít, vyzkoušejte následující řešení.
● Ověřte, že je zařízení zapnuté. Pokud je zařízení zapnuté, vypněte je, počkejte alespoň 10 sekund a potom je znovu
zapněte a zkontrolujte, zda se tím problém vyřešil.
● Zkontrolujte, zda na zařízení nejsou zobrazeny chybové zprávy.
● Přesvědčte se, že zařízení Apple a toto zařízení jsou připojená ke stejné síti LAN. Je-li zařízení zapnuté, může trvat
několik minut, než bude připravené na komunikaci.
● Je třeba, aby na zařízeních Apple byla povolena služba Bonjour.
● Je třeba, aby bylo zařízení nakonfigurováno na možnost tisku z počítače, i když nebude zadáno ID oddělení ani
heslo. Blokování úloh pokud je zadáno neznámé ID oddělení(P. 258)
● Ověřte, že je v zařízení vložen papír a že je v tonerových kazetách dostatek toneru.
AirPrint(P. 167)
172
Otevření obrazovky služby
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením
Použití služby Google Cloud Print
1CE3-02U
Služba Google Cloud Print umožňuje uživatelům s účtem na webu Google tisk z aplikací kompatibilních se službou
Google Cloud Print pomocí zařízení smartphone, tabletu nebo počítače připojeného k internetu. Na rozdíl od běžného
tisku z počítače umožňuje Google Cloud Print tisknout bez ovladače tiskárny. Pokud například chcete vytisknout e-mail
nebo soubory připojené k e-mailu, můžete tisknout pomocí aplikace kompatibilní se službou Google Cloud Print.
Výtisky na vás budou čekat v zařízení.
Kontrola nastavení zařízení(P. 173)
Změna nastavení služby Google Cloud Print(P. 173)
Registrace zařízení ve službě Google Cloud Print(P. 174)
● Při registraci zařízení nebo při tisku dokumentů pomocí služby Google Cloud Print je třeba připojit zařízení
k internetu. Zodpovídáte také za uhrazení veškerých poplatků za internetové připojení.
● V některých zemích či oblastech nemusí být možné tuto funkci použít.
● Služba Google Cloud Print nepodporuje tisk z adres IPv6.
● Použití služby Google Cloud Print vyžaduje účet Google. Nemáte-li takový účet zřízený, vytvořte si ho na webu
Google.
Kontrola nastavení zařízení
Před nastavením služby Google Cloud Print zkontrolujte následující položky:
● Přesvědčte se, že zařízení je přiřazena adresa IPv4 a že je připojeno k počítači prostřednictvím sítě.
Připojení ke
kabelové síti LAN(P. 182)
● Zkontrolujte správnost nastavení data a času.
Nastavení data/času(P. 365)
● Pokud je povolena funkce Správa ID oddělení, přesvědčte se, že je zařízení nakonfigurováno na povolení tisku
z počítače i bez zadání ID oddělení a kódu PIN. Blokování úloh pokud je zadáno neznámé ID oddělení(P. 258)
Změna nastavení služby Google Cloud Print
Povolte v zařízení funkci Google Cloud Print. Funkci Google Cloud Print můžete v zařízení také zakázat.
1
Stiskněte tlačítko
(
).
173
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením
2
Pomocí tlačítek
/
vyberte možnost <Síť> a stiskněte tlačítko
● Když se zobrazí zpráva, stiskněte
.
.
3
Vyberte možnost <Google Cloud Print> a stiskněte tlačítko
4
Vyberte možnost <Použít Cloud Print> a stiskněte tlačítko
5
Vyberte možnost <Vyp> nebo <Zap> a stiskněte tlačítko
.
.
.
Registrace zařízení ve službě Google Cloud Print
Registrace zařízení ve službě Google Cloud Print umožňuje tisknout data prakticky odkudkoli.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Síť]
[Nastavení Google Cloud Print].
174
Spuštění
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením
4
Klikněte na tlačítko [Uložit] v části [Stav uložení].
Pokud je možnost [Uložit] nedostupná
● Je třeba povolit službu Google Cloud Print. Klikněte na možnost [Editovat], zaškrtněte políčko [Použít
Google Cloud Print] a klikněte na tlačítko [OK].
Opětovná registrace zařízení
● Chcete-li zařízení znovu zaregistrovat po změně majitele nebo z jiných důvodů, zrušte registraci a znovu jej
zaregistrujte.
5
Klikněte na odkaz adresy URL zobrazené v poli [Adresa URL pro uložení].
175
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením
6
Zaregistrujte zařízení podle pokynů na obrazovce.
➠ Můžete tisknout z aplikace kompatibilní se službou Google Cloud Print, například Google Chrome™.
● Informace o nejnovějších aplikacích, které podporují službu Google Cloud Print, naleznete na webu služby
Google Cloud Print.
Registrace z mobilního zařízení nebo aplikace Google Chrome
Zařízení můžete registrovat také z mobilního zařízení nebo aplikace Google Chrome. Před dokončením
registrace se na displeji zařízení zobrazí následující obrazovka pro potvrzení. Provedením
<Ano>
registraci dokončíte.
● Pokud chcete provést registraci, je nutné zobrazit hlavní obrazovku. Stisknutím
(
) zobrazte
hlavní obrazovku a potom proveďte registraci.
● Informace o postupu registrace najdete v příručce k mobilnímu zařízení nebo na webových stránkách služby
Google Cloud Print.
176
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením
Vzdálená správa zařízení
1CE3-02W
Vzdálené uživatelské rozhraní je možné použít v mobilním zařízení prostřednictvím nainstalovaného webového
prohlížeče. Díky tomu můžete pomocí mobilního zařízení zkontrolovat stav zařízení a konfigurovat jeho nastavení.
Upozorňujeme, že u některých zařízení a prostředí se obrazovka vzdáleného uživatelského rozhraní nemusí zobrazit
správně.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní z mobilního zařízení
Zadejte IP adresu zařízení do webového prohlížeče a spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní. Nejprve zkontrolujte IP
adresu nastavenou v zařízení ( Tisk stavu sítě(P. 532) ). V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte správce sítě.
1
Na mobilním zařízení spusťte webový prohlížeč.
2
Do pole pro adresu zadejte text „http://(IP adresa zařízení)/“.
● Chcete-li použít adresu IPv6, dejte adresu IPv6 do závorek (příklad: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
ODKAZY
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 330)
177
Síť
Síť
Síť ............................................................................................................................................................................ 179
Připojení k síti .................................................................................................................................................... 180
Připojení ke kabelové síti LAN ....................................................................................................................... 182
Nastavení IP adres ........................................................................................................................................ 184
Nastavení adresy IPv4 ............................................................................................................................ 185
Nastavení adres IPv6 ............................................................................................................................. 189
Konfigurace zařízení k tisku z počítače ............................................................................................................ 193
Konfigurace protokolů tisku a funkcí WSD .................................................................................................... 194
Aktivace IPP/IPPS ................................................................................................................................... 200
Nastavení tiskového serveru ........................................................................................................................ 207
Konfigurace zařízení na síťové prostředí ......................................................................................................... 211
Konfigurace nastavení sítě Ethernet ............................................................................................................. 212
Nastavení čekací doby před připojením k síti ................................................................................................ 214
Konfigurace služby DNS ............................................................................................................................... 215
Konfigurace služby WINS .............................................................................................................................. 221
Konfigurace protokolu SNTP ........................................................................................................................ 224
Monitorování a ovládání zařízení pomocí protokolu SNMP ........................................................................... 227
Konfigurace nastavení pro software ke správě zařízení ................................................................................ 233
Konfigurace protokolu SMB .......................................................................................................................... 237
Nastavení počítače pro tisk .................................................................................................................... 240
178
Síť
Síť
1CE3-02X
Zařízení bylo navrženo k flexibilnímu používání napříč různými prostředími a kromě základních síťových funkcí
zahrnuje pokročilé technologie. Není nutné, abyste byli odborníky v oblasti sítí, protože zařízení bylo navrženo s cílem
zajistit pohodlné a snadné používání. Uvolněte se a krok za krokem proveďte síťové nastavení.
◼ Připojení k počítači / Zobrazení síťových nastavení zařízení
Připojení k síti(P. 180)
◼ Konfigurace tisku
Konfigurace zařízení k tisku z počítače(P. 193)
◼ Přizpůsobení zařízení k pohodlnější práci v síti
Konfigurace zařízení na síťové prostředí(P. 211)
179
Síť
Připojení k síti
1CE3-02Y
Tiskárnu lze připojit k síti pomocí pevné sítě LAN, což vyžaduje jedinečnou síťovou IP adresu. Pro konkrétní nastavení
IP adresy kontaktujte vaše poskytovatele internetových služeb nebo správce sítě.
● Pokud je zařízení připojeno k nezabezpečené síti, může dojít k úniku osobních údajů.
● Zařízení není dodáváno s kabelem ani směrovačem sítě LAN. Opatřete si je podle potřeby.
◼ Než začnete
Připojte zařízení k síti podle těchto kroků.
Zkontrolujte nastavení počítače.
● Ujistěte se, že je počítač správně připojen k síti. Další informace naleznete v příručkách
dodaných se zařízeními, která používáte, nebo je získáte od výrobce.
● Ujistěte se, že v počítači byla provedena síťová nastavení. Pokud nebyla síť řádně
nastavena, nebude možné zařízení používat v síti, ani když provedete následující
zbývající postup.
● Podle používané sítě může být nutné změnit nastavení způsobu komunikace
(poloviční duplex / plný duplex) nebo typu sítě Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/
1000BASE-T) ( Konfigurace nastavení sítě Ethernet(P. 212) ). Další informace
o nastavení získáte od poskytovatele služeb Internetu nebo správce sítě.
● Kontrola adresy MAC zařízení.
Adresa MAC(P. 392)
● Informace o připojení k síti IEEE 802.1X najdete v části
IEEE 802.1X(P. 306) .
Připojení k pevné síti LAN.
Připojení ke kabelové síti LAN(P. 182)
180
Konfigurace ověřování
Síť
Nastavení IP adresy.
● Při dodání je v zařízení nastaveno automatické získání IP adresy. Chcete-li použít
konkrétní IP adresu, toto nastavení změňte.
Nastavení IP adres(P. 184)
181
Síť
Připojení ke kabelové síti LAN
1CE3-030
Připojte zařízení k počítači pomocí směrovače. Připojte zařízení ke směrovači pomocí kabelu sítě LAN.
1
Připojte kabel LAN.
● Připojte zařízení ke směrovači pomocí kabelu LAN.
● Zatlačte konektor na místo, dokud nezacvakne.
2
Zkontrolujte, zda kontrolka LNK (
● Když se kontrolka LNK nerozsvítí.
3
) svítí.
Problémy s připojením ke kabelové síti LAN(P. 492)
Počkejte přibližně 2 minuty.
● Zatím se automaticky nastaví IP adresa.
● IP adresu lze nastavit ručně.
Nastavení IP adres(P. 184)
182
Síť
ODKAZY
Připojení k síti(P. 180)
183
Síť
Nastavení IP adres
1CE3-031
Připojení zařízení k síti vyžaduje jedinečnou IP adresu. K dispozici jsou dvě verze IP adres: IPv4 a IPv6. Tato nastavení
nakonfigurujte podle síťového prostředí. Chcete-li používat adresy IPv6, je třeba řádně nakonfigurovat nastavení adres
IPv4.
184
Síť
Nastavení adresy IPv4
1CE3-032
Adresu IPv4 zařízení lze přidělit automaticky dynamickým protokolem IP adresy,
například protokolem DHCP, nebo zadat ručně. Připojujete-li zřízení ke kabelové síti
LAN, přesvědčte se, že konektory kabelu LAN jsou pevně zastrčeny do portů (
Připojení ke kabelové síti LAN(P. 182) ).
Nastavení adresy IPv4
1
Stiskněte tlačítko
2
Pomocí tlačítek
(
/
).
vyberte možnost <Síť> a stiskněte tlačítko
● Když se zobrazí zpráva, stiskněte
.
.
3
Vyberte možnost <Nastavení TCP/IP>
4
Nakonfigurujte nastavení IP adresy.
<Nastavení IPv4>
<Režim IP>.
<Auto>
Vyberte, pokud chcete automaticky přiřazovat IP adresu pomocí protokolu, jako je DHCP.
<Ruční>
Vyberte, pokud chcete nastavení IP adresy nakonfigurovat ručně zadáním IP adresy.
Automatické přiřazení IP adresy
1
Vyberte možnost <Auto> a stiskněte
2
Vyberte možnost <Protokol> a stiskněte
3
Vyberte možnost <Použít DHCP>, <Použít BOOTP> nebo <Použít RARP> a stiskněte tlačítko
.
.
185
.
Síť
● Můžete použít pouze jeden z protokolů DHCP, BOOTP a RARP. Pokud je vybraný protokol nastaven na
<Zap>, další dva protokoly se automatiky nastaví na <Vyp>.
4
Vyberte možnost <Zap> a stiskněte
5
Stiskněte tlačítko
6
Vyberte možnost <Auto. adresa IP> a stiskněte
7
Vyberte možnost <Zap> a stiskněte
.
.
.
.
Když používáte DHCP
Když vypnete a zapnete napájení, přidělí se jiná IP adresa, než je ta stávající. Tím se může tisk znemožnit.
Chcete-li použít DHCP, zadejte po poradě se správcem sítě jedno z následujících nastavení.
● Konfigurace funkce dynamické aktualizace DNS
Konfigurace služby DNS(P. 215)
● Zadání nastavení pro server DHCP tak, aby přiděloval stále stejnou IP adresu
Pokud nechcete použít protokol DHCP/BOOTP/RARP k přiřazení IP adresy
● Nastavte všechny protokoly na <Vyp>. Pokud nastavíte <Použít DHCP>, <Použít BOOTP> nebo <Použít
RARP> na <Zap>, když jsou servery DHCP/BOOTP/RARP nedostupné, tiskárna bude mrhat časem a
komunikačními zdroji na hledání sítě pro dostupné služby.
IP adresy, které mají přednost
● IP adresy přiřazené pomocí protokolu DHCP/BOOTP/RARP mají přednost před adresami získanými funkcí
Auto IP.
Ruční zadání IP adresy
1
Vyberte možnost <Ruční> a stiskněte
2
Vyberte možnost <Nastavení adresy IP> a stiskněte
.
186
.
Síť
3
Zadejte IP adresu, masku podsítě a adresu brány (případně výchozí bránu).
● Vyberte nastavovanou položku, stiskněte
, zadejte adresu a stiskněte
.
Jak zadávat adresy
● Pomocí
/
se posouvejte k cílovému poli (vstupní oblast oddělená tečkami) a pomocí číselných
kláves zvyšujte nebo snižujte hodnotu.
Když si nejste jisti, jakou IP adresu zadat
● IP adresu lze určit z nastavení routeru v síti.
5
Proveďte tvrdý reset.
Určení IP adresy, která se přidělí tiskárně(P. 187)
Provedení tvrdého resetu(P. 454)
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
Kontrola správnosti nastavení
● Ověřte, že na počítači můžete zobrazit obrazovku Vzdáleného uživatelského rozhraní.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
Spuštění
Při změně IP adresy po instalaci ovladače tiskárny
● Musíte znovu zadat, který port použít. Více informací najdete v postupu pro změnu standardního portu
TCP/IP popsaném v příručkách příslušných ovladačů na webu s online příručkami.
Určení IP adresy, která se přidělí tiskárně
Když chcete pro tiskárnu použít pevnou IP adresu, můžete ji určit podle níže uvedeného postupu.
◼ Určení IP adresy
IP adresa se skládá ze čtyř číslic oddělených tečkou (.) (příklad: 192.168.1.45). Každé číslo musí být v rozsahu od
0 do 255. Obecně platí, že první tři čísla jsou stejná jako u routeru, protože jsou pro síť společná. Určete poslední
číslo (například 45 ve 192.168.1.45), které se liší od čísel ostatních zařízení.
187
Síť
◼ Kontrola nastavení routeru
Když chcete použít pevnou IP adresu, zkontrolujte nastavení DHCP, které automaticky přiděluje IP adresu v síti.
Abyste se vyhnuli duplicitě IP adresy, musíte ji nastavit mimo rozsah IP adres přidělených DHCP. Router často
funguje jako server DHCP, a proto zkontrolujte nastavení routeru.
● Pokyny k tomu, jak zobrazit nastavovací obrazovku routeru, najdete v příručce k routeru.
1
Zobrazte obrazovku nastavení routeru.
2
Zkontrolujte rozsah IP adres přidělených DHCP.
● Rozsah IP adres přidělených DHCP se nastavuje podle vašeho routeru.
Příklad obrazovky nastavení DHCP routeru:
3
Zadejte IP adresu tiskárny.
● Na obrazovce s příkladem ukázané v kroku 2 přidělte tiskárně IP adresu v rozsahu 192.168.11.66 až
192.168.11.254, protože IP adresa, kterou přiděluje router pomocí DHCP je v rozsahu 192.168.11.2 až
192.168.11.65.
ODKAZY
Nastavení adres IPv6(P. 189)
Tisk stavu sítě(P. 532)
Konfigurace služby WINS(P. 221)
188
Síť
Nastavení adres IPv6
1CE3-033
Adresy IPv6 zařízení lze nakonfigurovat pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní.
Před nastavením adres IPv6 zkontrolujte nastavení adresy IPv4 ( Nastavení
adresy IPv4(P. 185) ). Chcete-li používat adresy IPv6, je třeba správně nastavit
adresu IPv4. Zařízení může používat až sedm z následujících adres IPv6:
Typ
Maximální
dostupný počet
Popis
Místní spojovací adresa
1
Adresa platná pouze v rámci podsítě nebo linky, nelze ji používat ke komunikaci
se zařízeními za hranicí směrovače. Místní spojovací adresa se nastaví
automaticky po povolení funkce IPv6 zařízení.
Ruční adresa
1
Adresa, kterou zadáváte ručně. Při použití této adresy zadejte délku předpony a
adresu výchozího směrovače.
Bezstavová adresa
4
Adresa, která se generuje automaticky pomocí adresy MAC zařízení a předpony
sítě oznámené směrovačem. Po restartování zařízení (nebo zapnutí napájení) se
bezstavové adresy vymažou.
Stavová adresa
1
1
Adresa získaná ze serveru DHCP pomocí protokolu DHCPv6.
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Síť]
[Nastavení TCP/IP].
189
Spuštění
Síť
4
Klikněte na tlačítko [Editovat] v části [Nastavení IPv6].
5
Zaškrtněte políčko [Použít IPv6] a nakonfigurujte požadovaná nastavení.
190
Síť
[Použít IPv6]
Zaškrtnutím políčka povolte funkci IPv6 v zařízení. Nepoužíváte-li funkci IPv6, zaškrtnutí políčka zrušte.
[Použít bezstavovou adresu]
Políčko zaškrtněte při používání bezstavové adresy. Nepoužíváte-li bezstavovou adresu, zaškrtnutí políčka
zrušte.
[Použít ruční adresu]
Chcete-li ručně zadat adresu IPv6, políčko zaškrtněte a do odpovídajících textových polí zadejte IP adresu,
délku předpony a adresu výchozího směrovače.
[IP adresa]
Zadejte adresu IPv6. Nemůžete zadat adresu, která začíná písmeny „ff“ (neboli adresu vícesměrového
vysílání), adresu „0000::0000“ (samé nuly), ani adresu, která začíná „0:0:0:0:0:ffff“ nebo „0:0:0:0:0:0.“
[Délka prefixu]
Zadejte číslo označující počet bitů dostupných pro síťovou adresu.
[Výchozí adresa routeru]
Podle potřeby zadejte adresu IPv6 výchozího routeru. Nemůžete zadat adresu, která začíná písmeny „ff“
(neboli adresu vícesměrového vysílání), adresu „0000::0000“ (samé nuly), ani adresu, která začíná
„0:0:0:0:0:ffff“ nebo „0:0:0:0:0:0.“
[Použít DHCPv6]
Políčko zaškrtněte při používání stavové adresy. Nepoužíváte-li funkci DHCPv6, zaškrtnutí políčka zrušte.
6
Klikněte na tlačítko [OK].
7
Proveďte tvrdý reset.
191
Síť
● Klikněte na [Ovládání zařízení], vyberte [Tvrdý reset] a pak klikněte na tlačítko [Provést].
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
Kontrola správnosti nastavení
● Zkontrolujte, zda lze pomocí počítače zobrazit Vzdálené uživatelské rozhraní tak, že zadáte adresu IPv6
zařízení. Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
Volba nastavení pomocí ovládacího panelu
● IPv6 adresy můžete povolit nebo zakázat také z nabídky nastavení na ovládacím panelu.
IPv6(P. 377)
Nastavení
Při změně IP adresy po instalaci ovladače tiskárny
● Musíte znovu zadat, který port použít. Více informací najdete v postupu pro změnu standardního portu
TCP/IP popsaném v příručkách příslušných ovladačů na webu s online příručkami.
ODKAZY
Nastavení adresy IPv4(P. 185)
Tisk stavu sítě(P. 532)
192
Síť
Konfigurace zařízení k tisku z počítače
1CE3-034
Při používání zařízení jako síťové tiskárny lze nakonfigurovat protokoly a porty používané k tisku a vytvořit pro zařízení
tiskový server. Před konfigurací zařízení k tisku z počítače proveďte základní nastavení, včetně instalace ovladače
tiskárny. Více informací najdete v příručkách příslušných ovladačů na webu s online příručkami.
● Tiskové protokoly představují pravidla doručování dat dokumentů vytvořených v počítači do zařízení a lze je
vybrat podle účelu tisku nebo síťového prostředí.
● Porty představují brány k předávání dat dokumentů z počítače do tiskárny. Nesprávná nastavení portů jsou
častou příčinou situace, kdy nelze vytisknout dokumenty z počítače zapojeného do sítě.
193
Síť
Konfigurace protokolů tisku a funkcí WSD
1CE3-035
Nakonfigurujte protokoly, které se používají k tisku dokumentů z počítače zapojeného v síti. Mezi protokoly
podporované zařízením patří LPD, RAW, IPP/IPPS, WSD (Web Services on Devices) a FTP. V této části se pojednává o
nastavení LPD, RAW, IPP/IPPS, a WSD. Chcete-li použít FTP, podívejte se do Používání klientů FTP(P. 590) .
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Síť]
4
Nakonfigurujte tiskové protokoly.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
[Nastavení TCP/IP].
Konfigurace nastavení LPD
1
Klikněte na [Editovat] v [Nastavení LPD].
194
Spuštění
Síť
2
Nastavení podle potřeby nakonfigurujte.
[Použít tisk LPD]
Pokud pro tisk používáte LPD, zaškrtněte příslušné pole. Když ho nepoužíváte, zaškrtnutí zrušte.
[Tisknout stránku protokolu LPD]
Zaškrtněte pole pro zahrnutí informací o uživatelském jménu a názvech souborů na výtiscích. Když tyto
informace nechcete tisknout, zaškrtnutí zrušte.
[Časová prodleva PŘ]
Nastavte časové období, po němž tisková úloha automaticky skončí, pokud tisková data nelze přijmout v
důsledku komunikační chyby nebo nějakému jinému problému.
3
Klikněte na [OK].
Konfigurace nastavení RAW
1
Klikněte na [Editovat] v [Nastavení RAW].
195
Síť
2
Nastavení podle potřeby nakonfigurujte.
[Použít tisk RAW]
Pokud pro tisk používáte RAW, zaškrtněte příslušné pole. Když ho nepoužíváte, zaškrtnutí zrušte.
[Použít obousměrnou komunikaci]
Když používáte obousměrnou komunikaci k informování počítače o stavu tiskárny a dokončení tisku,
zaškrtněte dané pole. Když ho nepoužíváte, zaškrtnutí zrušte.
[Časová prodleva PŘ]
Nastavte časové období, po němž tisková úloha automaticky skončí, pokud tisková data nelze přijmout v
důsledku komunikační chyby nebo nějakému jinému problému.
3
Klikněte na [OK].
Konfigurace nastavení IPP/IPPS
1
Klikněte na [Editovat] v [Nastavení tisku IPP].
2
Nastavení podle potřeby nakonfigurujte.
196
Síť
[Použít tisk IPP]
Pokud pro tisk používáte IPP/IPPS, zaškrtněte příslušné pole. Když ho nepoužíváte, zaškrtnutí zrušte.
[Použít TLS]
Pokud pro tisk používáte IPPS (tisk IPP se šifrovanou komunikací TLS), zaškrtněte příslušné pole. Když ho
nepoužíváte, zaškrtnutí zrušte.
Když používáte IPPS, aktivujte funkci šifrované komunikace TLS.
komunikaci(P. 291)
Používání TLS pro šifrovanou
[Použít ověření IPP]
Když používáte funkci ověření uživatele pro tisk IPP, zaškrtněte pole a nastavte uživatelské jméno a heslo.
Když ho nepoužíváte, zaškrtnutí zrušte.
[Uživatelské jméno]
Zadejte uživatelské jméno o délce maximálně 24 alfanumerických znaků použité pro ověřování IPP.
[Nastavit/Změnit heslo]
Chcete-li nastavit či změnit heslo, zaškrtněte políčko a do textového pole [Heslo] zadejte heslo o délce
maximálně 24 alfanumerických znaků. Heslo potvrďte opětovným zadáním do textového pole [Potvrdit].
3
Klikněte na [OK].
Konfigurace nastavení WSD
1
Klikněte na [Editovat] v [Nastavení tisku WSD].
197
Síť
2
Nastavení podle potřeby nakonfigurujte.
[Použít tisk WSD]
Pokud pro tisk používáte WSD, zaškrtněte příslušné pole. Když ho nepoužíváte, zaškrtnutí zrušte.
[Použít procházení WSD]
Políčko zaškrtněte, pokud chcete získávat informace o zařízení z počítače pomocí protokolu WSD. Toto
políčko se automaticky zaškrtne, je-li zaškrtnuto políčko [Použít tisk WSD].
[Použít Multicast Discovery]
Políčko zaškrtněte, pokud chcete nastavit zařízení tak, aby odpovídalo na požadavky na zprávy
vícesměrového zjišťování. Pokud je zaškrtávací pole prázdné, přístroj zůstane v režimu spánku, i když na
síti běží zprávy vícesměrového zjišťování.
3
5
Klikněte na [OK].
Proveďte tvrdý reset.
● Klikněte na [Ovládání zařízení], vyberte [Tvrdý reset] a pak klikněte na tlačítko [Provést].
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
Použití ovládacího panelu
● Tisk LPD, RAW a IPP můžete povolit nebo zakázat z nabídky nastavení na ovládacím panelu.
Nastavení LPD(P. 379)
Nastavení RAW(P. 379)
Tisk IPP(P. 380)
198
Síť
● K nastavení WSD můžete také získat přístup z nabídky nastavení na ovládacím panelu.
WSD(P. 380)
Postupy nastavení pro váš počítač
Po nastavení tiskárny můžete konfigurovat nastavení nebo instalovat aplikace také na počítač. Proveďte
nastavení na počítači podle potřeby.
● Konfigurace portů tiskárny
Pokud se změní IP adresa zařízení nebo pokud se přidá tiskárna pomocí složky tiskáren systému Windows,
může dojít k chybám tisku. Tyto chyby jsou obvykle způsobeny nesprávným nastavením portu tiskárny. Na
počítači mohlo být zadáno například nesprávné číslo nebo typ portu. V takovém případě musíte konfigurovat
nastavení portu tiskárny. Více informací najdete v postupu pro změnu standardního portu TCP/IP popsaném
v příručkách příslušných ovladačů na webu s online příručkami.
● Nastavení síťových služeb WSD na systému Windows Vista/7/8/10
K instalaci ovladače tiskárny použijte port WSD. Více informací najdete v příručkách příslušných ovladačů na
webu s online příručkami.
● Aktivace IPP/IPPS
Instalujte ovladače tiskárny zadáním portu IPP.
Aktivace IPP/IPPS(P. 200)
ODKAZY
Nastavení tiskového serveru(P. 207)
199
Síť
Aktivace IPP/IPPS
1CE3-036
Chcete-li nastavit protokol tisku na IPP nebo IPPS, musíte nainstalovat ovladač tiskárny postupem popsaným níže.
Ovladač tiskárny je součástí DVD s uživatelským softwarem, které se dodává společně se zařízením. Před zahájením
postupu vložte DVD s uživatelským softwarem do mechaniky počítače.
● Před prováděním tohoto postupu se přihlaste k počítači s účtem správce.
● Nastavte tisk IPP pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní a potom zahajte daný postup.
Konfigurace protokolů tisku a funkcí WSD(P. 194)
● Zavřete obrazovku nastavení, která se zobrazí, když se vloží DVD.
1
Otevřete složku tiskárny.
2
Klikněte na položku [Přidat tiskárnu].
3
4
Zobrazení složky tiskárny(P. 604)
Pokud používáte systém Windows Vista/7/Server 2008, klikněte na položku [Přidat
síťovou tiskárnu, bezdrátovou tiskárnu nebo tiskárnu s technologií Bluetooth].
Klikněte na položku [Požadovaná tiskárna není v seznamu.].
200
Síť
5
Vyberte možnost [Vybrat sdílenou tiskárnu podle názvu], zadejte místo připojení a
klikněte na [Další].
● Chcete-li použít IPP, zadejte jako destinaci připojení „http://<IP adresa zařízení>/ipp“.
Příklad: http://192.168.1.81/ipp
● Chcete-li použít IPPS, zadejte jako destinaci připojení „https://<IP adresa zařízení>/ipp“.
Příklad: https://192.168.1.81/ipp
● Když používáte server DNS, zadejte „<název hostitele zařízení>.<název domény>“ namísto „IP adresy
zařízení“ (příklad: https://my_printer.example.com/ipp).
6
Klikněte na tlačítko [Z disku].
7
Klikněte na tlačítko [Procházet].
201
Síť
8
Zadejte složku, kde jsou ovladače tiskárny, vyberte soubor INF a pak klikněte na
[Otevřít].
● Zdejte složku zobrazenou níže podle operačního systému vašeho počítače. Pokud si nejste jistí, zda je
operační systém počítače 32bitová nebo 64bitová verze, podívejte se do Kontrola bitové
architektury(P. 606) .
32bitové operační systémy
Vyberte [UFR II]-váš jazyk-[32BIT]-[Driver] (Ovladač) složka v „User Software DVD“ (DVD s uživatelským
softwarem).
64bitové operační systémy
Vyberte [UFR II]-váš jazyk-[x64]-[Driver] (Ovladač) složka v „User Software DVD“ (DVD s uživatelským
softwarem).
Pokud používáte funkci ověřování IPP
● Když jste vyzváni k zadání hesla, zadejte uživatelské jméno a heslo a klikněte na [OK].
protokolů tisku a funkcí WSD(P. 194)
9
Konfigurace
Postupujte podle kroků uvedených na obrazovkách.
➠ Ovladač tiskárny je nainstalován. Chcete-li použít IPPS, instalujte veřejné klíče tiskárny do počítače.
◼ Instalace veřejných klíčů tiskárny
Použití IPPS vyžaduje také instalaci veřejných klíčů tiskárny do počítače.
● [Běžné jméno] párů klíčů se musí nastavit předem na „IP adresu“ nebo „<název hostitele>.<název domény>“
použitých při připojení k tiskárně. Generování párů klíčů(P. 314)
202
Síť
1
Spusťte internetový prohlížeč.
2
Do pole adresy zadejte „https://<IP adresa zařízení>/“ a stiskněte klávesu [ENTER].
● Příklad: https://192.168.1.81/
● Když používáte server DNS, zadejte „<název hostitele zařízení>.<název domény>“ namísto „IP adresy
zařízení“ (příklad: https://my_printer.example.com/).
3
Klikněte na možnost [Pokračovat na tento web (nedoporučujeme).].
➠ Zobrazí se stránka přihlášení.
4
Klikněte na položku [Nástroje]
5
Vyberte možnost [Důvěryhodné servery] na kartě [Zabezpečení] a klikněte na [Weby].
[Možnosti internetu].
203
Síť
6
Ujistěte se, že je zobrazeno „https://<IP adresy zařízení> nebo <název hostitele
7
Zrušte zaškrtnutí políčka [Povolit chráněný režim (vyžaduje restartování aplikace
8
Klikněte na tlačítko [OK].
zařízení>.<název domény>/“ a klikněte na položku [Přidat]
[Zavřít].
Internet Explorer)], pokud je zaškrtnuté.
➠ Obrazovka se vrátí na obrazovku vzdáleného uživatelského rozhraní.
9
Zavřete internetový prohlížeč.
10
Opakujte kroky 1 až 3 a spusťte vzdálené uživatelské rozhraní.
11
Klikněte na [Chyba certifikátu]
[Zobrazit certifikáty] vpravo od adresního pole.
204
Síť
12
Klikněte na položku [Nainstalovat certifikát].
13
Klikněte na tlačítko [Další].
14
Vyberte možnost [Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti] a klikněte na
15
Vyberte [Důvěryhodné kořenové certifikační úřady] a postupujte podle instrukcí na
16
tlačítko [Procházet].
obrazovce pro dokončení průvodce certifikátu importu.
Pokud jste zrušili zaškrtnutí políčka [Povolit chráněný režim (vyžaduje restartování
aplikace Internet Explorer)] v kroku 7, zaškrtnutí obnovte.
205
Síť
ODKAZY
Nastavení tiskového serveru(P. 207)
206
Síť
Nastavení tiskového serveru
1CE3-037
Pomocí tiskového serveru lze snížit zatížení počítače, z něhož tisknete. Tiskový server také umožňuje nainstalovat
ovladače do každého počítače přes síť, a vyhnout se tak instalaci ovladačů tiskárny v každém počítači pomocí disku
DVD-ROM. Chcete-li některý počítač v síti nastavit jako tiskový server, nakonfigurujte nastavení sdílení tiskárny.
● Před prováděním tohoto postupu se přihlaste k počítači s účtem správce.
● Podle operačního systému a bitové architektury (32bitové nebo 64bitové) tiskového serveru a klientských
počítačů se může stát, že nebude možné nainstalovat ovladače tiskárny přes síť.
● Při implementaci tiskového serveru v doménovém prostředí se poraďte se správcem sítě.
Provádění správy ID oddělení při použití tiskového serveru
● Během instalace ovladače tiskárny je třeba přidat službu Canon Driver Information Assist Service. Více
informací najdete v příručkách příslušných ovladačů na webu s online příručkami.
1
2
3
Otevřete složku tiskárny.
Zobrazení složky tiskárny(P. 604)
Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu tiskárny a potom na možnost [Vlastnosti
tiskárny] nebo [Vlastnosti].
Klikněte na kartu [Sdílení], vyberte možnost [Sdílet tuto tiskárnu] a zadejte sdílený
název zařízení.
207
Síť
Když se zobrazí [Změnit možnosti sdílení]
● Klikněte na možnost [Změnit možnosti sdílení].
4
Podle potřeby nainstalujte další ovladače.
● Tato akce je nutná, pokud chcete ovladače tiskáren nainstalovat přes tiskový server do dalších počítačů
používajících jinou bitovou architekturu.
1
Klikněte na možnost [Další ovladače].
2
Zaškrtněte políčko u bitové architektury používané dalšími počítači a klikněte na tlačítko [OK].
208
Síť
● Podle operačního systému tiskového serveru vyberte další ovladače z následujících.
Tiskový server
Označte zaškrtávací políčko:
32bitový operační systém
[x64]
64bitový operační systém
[x86] v poli [Procesor]
● Pokud nevíte, zda je váš operační systém Windows 32bitový, nebo 64bitový, viz část
architektury(P. 606) .
Kontrola bitové
3
Vložte disk „User Software DVD“ (DVD s uživatelským softwarem) do jednotky v počítači a klikněte na
[Procházet].
4
Zadejte složku, kde jsou další ovladače tiskárny, vyberte soubor INF a pak klikněte na [Otevřít].
● Podle operačního systému tiskového serveru vyberte složku, jak je to uvedeno níže.
Pokud tiskový server používá 32bitový operační systém
Vyberte složku [UFR II]-váš jazyk-[x64]-[Driver] (Ovladač) v „User Software DVD“ (DVD s uživatelským
softwarem).
Pokud tiskový server používá 64bitový operační systém
Vyberte složku [UFR II]-váš jazyk-[32BIT]-[Driver] (Ovladač) v „User Software DVD“ (DVD s uživatelským
softwarem).
5
Klikněte na tlačítko [OK].
➠ Zahájí se instalace dalších ovladačů. Počkejte, dokud se opět nezobrazí karta [Sdílení].
Když se zobrazí [Řízení uživatelských účtů]
● Klikněte na tlačítko [Ano].
5
Klikněte na tlačítko [OK].
◼ Instalace ovladačů tiskáren do počítače přes tiskový server
1
Vyhledejte na tiskovém serveru sdílenou tiskárnu.
tiskovém serveru(P. 605)
209
Zobrazení sdílených tiskáren na
Síť
2
Dvakrát klikněte na sdílenou tiskárnu.
3
Ovladače tiskáren nainstalujte podle pokynů na obrazovce.
ODKAZY
Tisk z počítače(P. 71)
210
Síť
Konfigurace zařízení na síťové prostředí
1CE3-038
Konfigurace sítě se liší podle účelu dané sítě. Zařízení bylo navrženo tak, aby bylo kompatibilní s maximálním
množstvím síťových konfigurací, a zahrnuje řadu technologií. Poraďte se se správcem sítě a nastavte konfiguraci
odpovídající danému síťovému prostředí.
211
Síť
Konfigurace nastavení sítě Ethernet
1CE3-039
Ethernet představuje standard datové komunikace v místní síti (LAN). Můžete nastavit
režim komunikace (poloviční duplex / plný duplex) a typ sítě Ethernet (10BASE-T/
100BASE-TX/1000BASE-T). Zařízení lze obecně používat beze změny výchozích nastavení
( Ovladač ethernetu(P. 390) ), můžete je však změnit podle síťového prostředí.
1
Stiskněte tlačítko
2
Pomocí tlačítek
(
/
).
vyberte možnost <Síť> a stiskněte tlačítko
● Když se zobrazí zpráva, stiskněte
.
.
3
Vyberte <Ovladač ethernetu>
4
Zvolte, zda chcete nastavení sítě Ethernet konfigurovat automaticky nebo ručně.
<Automatická detekce>.
Automatická konfigurace nastavení sítě Ethernet
Vyberte možnost <Zap> a stiskněte tlačítko
. Zařízení rozpozná a automaticky nastaví režim komunikace a
typ sítě Ethernet, který lze použít.
Ruční konfigurace nastavení sítě Ethernet
1
Vyberte možnost <Vyp> a stiskněte tlačítko
2
Vyberte režim komunikace.
.
● Vyberte možnost <Režim komunikace>
vyberte možnost <Poloviční duplex> nebo <Úplný
duplex>
<Poloviční duplex>
Buď zasílá, nebo přijímá komunikační data. Zvolte, pokud je zařízení připojeno k síťovému zařízení
používajícímu poloviční duplex.
<Úplný duplex>
Současně zasílá i přijímá komunikační data. Toto nastavení použijte ve většině prostředí.
212
Síť
3
Vyberte typ sítě Ethernet.
● Vyberte <Typ ethernetu>
Vyberte typ Ethernetu
● Když vyberete možnost <1000 Base-T>, nastavení pro <Režim komunikace> se změní na <Úplný
duplex>.
5
Proveďte tvrdý reset.
Provedení tvrdého resetu(P. 454)
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
ODKAZY
Nastavení čekací doby před připojením k síti(P. 214)
213
Síť
Nastavení čekací doby před připojením k síti
1CE3-03A
Pokud síť nabízí nadbytečné možnosti připojení pomocí více přepínačů či mostů, musí zahrnovat mechanismus, jak
zabránit zacyklení paketů. Účinným řešením je definování role každého přepínacího portu. Po dobu několika desetin
sekundy po změně způsobu, jakým jsou připojena síťová zařízení, případně po přidání nového zařízení, však může
přesto docházet k přerušování komunikace. Pokud dochází k tomuto typu problémů, nastavte čekací dobu pro
připojení k síti.
1
Stiskněte tlačítko
2
Pomocí tlačítek
(
/
).
vyberte možnost <Síť> a stiskněte tlačítko
● Když se zobrazí zpráva, stiskněte
.
3
Vyberte možnost <Čekání při spuštění> a stiskněte tlačítko
4
Zadejte čekací dobu v sekundách a stiskněte tlačítko
.
● Pomocí číselných kláves zadejte čas.
5
Proveďte tvrdý reset.
Provedení tvrdého resetu(P. 454)
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
ODKAZY
Konfigurace nastavení sítě Ethernet(P. 212)
214
.
.
Síť
Konfigurace služby DNS
1CE3-03C
DNS (Domain Name System) je služba pro rozpoznávání názvů, která přiřazuje název hostitele (či domény) k IP adrese.
Nastavení možností DNS, mDNS či DHCP nakonfigurujte podle svých potřeb. Upozorňujeme, že postup konfigurace
služby DNS se liší u adres IPv4 a IPv6.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Síť]
4
Nakonfigurujte nastavení služby DNS.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
[Nastavení TCP/IP].
215
Spuštění
Síť
Konfigurace služby IPv4 DNS
1
Klikněte na tlačítko [Editovat] v části [Nastavení IPv4].
2
Nakonfigurujte nastavení služby IPv4 DNS.
[Nastavení DNS]
[Adresa primárního serveru DNS]
Zadejte IP adresu serveru DNS. IP adresu můžete zadat i z ovládacího panelu (
IPv4(P. 374) ).
Nastavení
[Adresa sekundárního serveru DNS]
Zadejte IP adresu případného sekundárního serveru DNS. IP adresu můžete zadat i z ovládacího
panelu ( Nastavení IPv4(P. 374) ).
[Jméno hostitele]
Zadejte název hostitele zařízení, které chcete zaregistrovat k serveru DNS, o délce maximálně 47
alfanumerických znaků.
[Jméno domény]
Zadejte název domény, do níž zařízení patří, například „priklad.com“, o délce maximálně 47
alfanumerických znaků.
[Dynamická aktualizace DNS]
216
Síť
Políčko zaškrtněte, pokud chcete dynamicky aktualizovat záznamy služby DNS po každé změně IP
adresy zařízení.
[Nastavení mDNS]
[Použít mDNS]
mDNS (multicast DNS) je protokol přijatý službou Bonjour, který slouží k přiřazení názvu hostitele
k IP adrese bez použití systému DNS. Chcete-li funkci mDNS povolit, zaškrtněte políčko a zadejte
název mDNS do textového pole [Název mDNS] s využitím až 63 znaků. Toto políčko lze zaškrtnout,
pouze když je zaškrtnuté políčko [Použít IPv4].
[Nastavení volby DHCP]
[Získat jméno hostitele]
Zaškrtnutím políčka povolíte Možnost 12 sloužící k získávání názvu hostitele ze serveru DHCP.
Můžete také zadat, zda získat název hostitele z ovládacího panelu ( Nastavení IPv4(P. 374) ).
[Dynamická aktualizace DNS]
Zaškrtnutím políčka povolíte Možnost 81 sloužící k dynamické aktualizaci záznamů DNS
prostřednictvím serveru DHCP. To, zda provádět dynamickou aktualizaci záznamů DNS můžete také
zadat z ovládacího panelu ( Nastavení IPv4(P. 374) ).
[Získat adresu serveru DNS]
Zaškrtnutím políčka povolíte možnost 6 pro získání adresy serveru DNS ze serveru DHCP.
[Získat název domény]
Zaškrtnutím políčka povolíte možnost 15 pro získání názvu domény ze serveru DHCP.
[Získat adresu serveru WINS]
Zaškrtnutím políčka povolíte možnost 44 pro získání adresy serveru WINS ze serveru DHCP.
3
Klikněte na tlačítko [OK].
Konfigurace služby IPv6 DNS
1
Klikněte na tlačítko [Editovat] v části [Nastavení IPv6].
217
Síť
2
Nakonfigurujte nastavení služby IPv6 DNS.
● Před konfigurací těchto nastavení musí být zaškrtnuté políčko [Použít IPv6].
IPv6(P. 189)
Nastavení adres
[Nastavení DNS]
[Adresa primárního serveru DNS]
Zadejte IP adresu serveru DNS. Nemůžete zadat adresu, která začíná písmeny „ff“ (neboli adresu
vícesměrového vysílání), adresu „0000::0000“ (samé nuly), ani adresu, která začíná „0:0:0:0:0:ffff“
nebo „0:0:0:0:0:0.“
[Adresa sekundárního serveru DNS]
218
Síť
Zadejte IP adresu případného sekundárního serveru DNS. Nemůžete zadat adresu, která začíná
písmeny „ff“ (neboli adresu vícesměrového vysílání), adresu „0000::0000“ (samé nuly), ani adresu,
která začíná „0:0:0:0:0:ffff“ nebo „0:0:0:0:0:0.“
[Použít IPv4 jména hostitele/domény]
Políčko zaškrtněte, pokud chcete používat stejný název hostitele a domény jako ve funkci IPv4.
[Jméno hostitele]
Zadejte název hostitele zařízení, které chcete zaregistrovat k serveru DNS, o délce maximálně 47
alfanumerických znaků.
[Jméno domény]
Zadejte název domény, do níž zařízení patří, například „priklad.com“, o délce maximálně 47
alfanumerických znaků.
[Dynamická aktualizace DNS]
Políčko zaškrtněte, pokud chcete dynamicky aktualizovat záznamy služby DNS po každé změně IP
adresy zařízení. Pro zadání typů adres, které chcete zaregistrovat na serveru DNS, zaškrtněte
políčko [Uložit ruční adresu], [Uložit stavovou adresu] nebo [Uložit bezstavovou adresu].
[Nastavení mDNS]
[Použít mDNS]
mDNS (multicast DNS) je protokol přijatý službou Bonjour, který slouží k přiřazení názvu hostitele
k IP adrese bez použití systému DNS. Chcete-li funkci mDNS povolit, zaškrtněte políčko. Toto políčko
lze zaškrtnout pouze v případě, že je zaškrtnuto políčko [Použít IPv6].
[Použít stejný název mDNS jako IPv4]
Toto políčko zaškrtněte, chcete-li použít stejný název mDNS jako v IPv4. Chcete-li nastavit jiný název,
zrušte zaškrtnutí políčka a zadejte název mDNS do textového pole [Název mDNS] s využitím až 63
znaků.
[Nastavení volby DHCP]
[Získat adresu serveru DNS]
Zaškrtnutím políčka povolíte možnost 23 pro získání adresy serveru DNS ze serveru DHCP.
[Získat název domény] Zaškrtnutím políčka povolíte možnost 24 pro získání názvu domény ze
serveru DHCP.
3
5
Klikněte na tlačítko [OK].
Proveďte tvrdý reset.
● Klikněte na [Ovládání zařízení], vyberte [Tvrdý reset] a pak klikněte na tlačítko [Provést].
219
Síť
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
ODKAZY
Nastavení adresy IPv4(P. 185)
Nastavení adres IPv6(P. 189)
Tisk stavu sítě(P. 532)
220
Síť
Konfigurace služby WINS
1CE3-03E
WINS (Windows Internet Name Service) je služba, která přiřazuje název NetBIOS (tj. název počítače nebo tiskárny v síti
SMB) k IP adrese. K povolení služby WINS je nutné zadat server WINS.
● Funkce není dostupná v síti IPv6.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Síť]
4
Klikněte na tlačítko [Editovat] v části [Konfigurace WINS].
[Nastavení TCP/IP].
221
Spuštění
Síť
5
Zaškrtněte políčko [Rozlišení WINS], zadejte požadovaná nastavení a klikněte na
tlačítko [OK].
[Rozlišení WINS]
Chcete-li pro rozlišení názvů používat službu WINS, zaškrtněte toto políčko. Pokud službu WINS nepoužíváte,
zaškrtnutí políčka zrušte.
[Adresa serveru WINS]
Zadejte IP adresu serveru WINS.
● Pokud se IP adresa serveru WINS získává ze serveru DHCP, přepíše získaná IP adresa IP adresu zadanou
v textovém poli [Adresa serveru WINS].
[Rozsah ID]
Je-li síť rozdělena do několika skupin s ID oboru (identifikátory skupin zařízení v síti), zadejte podle typu znaků
ID oboru o délce maximálně 64 znaků. Pokud pro počítač není nastaveno žádné ID oboru, nechte textové
pole prázdné.
[Název serveru SMB]
Když registrujete tiskárnu na serveru WINS, můžete zadat název serveru do sítě SMB pomocí až 16 znaků v
závislosti na typu znaků.
● Nelze používat mezery.
● Název serveru zadaný v [Název serveru] pod [Nastavení SMB] se automaticky použije pro případný [Název
serveru SMB]. Změna názvu serveru v [Název serveru SMB] se provede také v [Název serveru] pod
[Nastavení SMB].
[Název pracovní skupiny SMB ]
Když registrujete tiskárnu na serveru WINS, můžete zadat název pracovní skupiny, do níž tiskárna patří, a to
zadáním až 16 znaků v závislosti na typu znaků.
222
Síť
● Nelze používat mezery.
● Název pracovní skupiny zadaný v [Název pracovní skupiny] pod [Nastavení SMB] se automaticky použije
pro případný [Název pracovní skupiny SMB]. Změna názvu pracovní skupiny v [Název pracovní skupiny
SMB] se provede také v [Název pracovní skupiny] pod[Nastavení SMB].
6
Proveďte tvrdý reset.
● Klikněte na [Ovládání zařízení], vyberte [Tvrdý reset] a pak klikněte na tlačítko [Provést].
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
Volba nastavení pomocí ovládacího panelu
● Nastavení WINS můžete povolit nebo zakázat také z nabídky nastavení na ovládacím panelu.
WINS(P. 378)
ODKAZY
Konfigurace protokolu SMB(P. 237)
223
Rozlišení
Síť
Konfigurace protokolu SNTP
1CE3-03F
Protokol SNTP (Simple Network Time Protocol) umožňuje upravit systémové hodiny
pomocí časového serveru v síti. Když používáte protokol SNTP, systém pravidelně
kontroluje časový server, takže systémový čas je vždy přesný.
● Funkce SNTP zařízení podporuje server NTP (verze 3) i SNTP (verze 3 a 4).
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Síť]
[Nastavení TCP/IP].
224
Spuštění
Síť
4
Klikněte na tlačítko [Editovat] v části [Nastavení SNTP].
5
Zaškrtněte políčko [Použít SNTP] a zadejte požadovaná nastavení.
[Použít SNTP]
Políčko zaškrtněte, pokud chcete provádět synchronizaci pomocí funkce SNTP. Pokud funkci SNTP nechcete
používat, zaškrtnutí políčka zrušte.
[Název serveru NTP]
Zadejte IP adresu serveru NTP nebo SNTP. Je-li v síti dostupná služba DNS, můžete místo toho „<název
hostitele>.<název domény>“ (nebo plně kvalifikovaný název domény) obsahující až 255 alfanumerických
znaků (příklad: ntp.priklad.com).
[Interval pollingu]
Zadejte interval mezi dvěma synchronizacemi. Zadejte interval o délce 1 až 48 hodin.
6
Klikněte na tlačítko [OK].
7
Proveďte tvrdý reset.
● Klikněte na [Ovládání zařízení], vyberte [Tvrdý reset] a pak klikněte na tlačítko [Provést].
225
Síť
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
Testování komunikace se serverem NTP/SNTP
● Chcete-li zobrazit stav komunikace s uloženým serverem, klikněte na možnost [Nastavení/Uložení] [Síť]
[Nastavení TCP/IP] a potom na možnost [Kontrola připojení NTP serveru] v zobrazené nabídce [Nastavení
SNTP]. Pokud bylo vytvořeno funkční připojení, zobrazí se výsledek (viz níže). Upozorňujeme, že touto
operací se neupraví systémové hodiny.
Volba nastavení pomocí ovládacího panelu
● Nastavení SNTP můžete povolit nebo zakázat také z nabídky nastavení na ovládacím panelu.
226
SNTP(P. 383)
Síť
Monitorování a ovládání zařízení pomocí protokolu
SNMP
1CE3-03H
SNMP (Simple Network Management Protocol) je protokol určený k monitorování a ovládání komunikačních zařízení
v síti pomocí funkce MIB (Management Information Base). Zařízení podporuje protokol SNMPv1 a protokol SNMPv3
s vylepšenými funkcemi zabezpečení. Stav zařízení lze zkontrolovat z počítače při tisku dokumentů nebo pomocí
Vzdáleného uživatelského rozhraní. Můžete povolit buď protokol SNMPv1, nebo SNMPv3, případně oba současně. U
každé verze zadejte nastavení odpovídající síťovému prostředí a účelům používání.
SNMPv1
Protokol SNMPv1 využívá informace nazývané „komunita“ k určení rozsahu komunikace SNMP. Protože se tyto
informace objevují na síti ve formě prostého textu, bude síť ohrožena útoky. Chcete-li zajistit zabezpečení sítě,
vypněte protokol SNMPv1 a používejte SNMPv3.
SNMPv3
Při použití protokolu SNMPv3 můžete implementovat správu síťových zařízení chráněnou robustními funkcemi
zabezpečení. Upozorňujeme, že před konfigurací protokolu SNMPv3 musí být povolena funkce TLS Vzdáleného
uživatelského rozhraní ( Používání TLS pro šifrovanou komunikaci(P. 291) ).
● Zařízení nepodporuje funkci upozornění pomocí depeší protokolu SNMP.
● Máte-li v počítači nebo na síti nainstalovaný software pro správu pomocí SNMP, můžete zařízení vzdáleně
konfigurovat, monitorovat a ovládat z počítače. Další informace naleznete v příručkách dodaných se
softwarem pro správu.
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
227
Spuštění
Síť
3
Klikněte na položku [Síť]
4
Klikněte na tlačítko [Editovat].
5
Zadejte nastavení protokolu SNMPv1.
[Nastavení SNMP].
● Nepotřebujete-li změnit nastavení SNMPv1, pokračujte dalším krokem.
228
Síť
[Použít SNMPv1]
Zaškrtnutím políčka povolte protokol SNMPv1. Ostatní nastavení protokolu SNMPv1 můžete zadat, pouze
pokud je toto políčko zaškrtnuté.
[Použít název komunity 1]/[Použít název komunity 2]
Po zaškrtnutí políčka zadejte název komunity. Pokud není nutné zadávat název komunity, zrušte zaškrtnutí
políčka.
[Název komunity 1]/[Název komunity 2]
Zadejte název komunity o délce maximálně 32 alfanumerických znaků.
[Povolení přístupu MIB]
U každé komunity nastavte přístupová oprávnění k objektům MIB výběrem možnosti [Čtení/Zápis] nebo
[Pouze Čtení].
[Čtení/Zápis]
Povoluje zobrazení i změnu hodnot objektů MIB.
[Pouze Čtení]
Povoluje pouze zobrazení hodnot objektů MIB.
[Vyčleněná komunita]
Vyhrazená komunita představuje předvolenou komunitu, určenou výhradně pro správce používající software
Canon, například nástroj imageWARE Enterprise Management Console. Nastavte přístupová oprávnění
k objektům MIB výběrem možnosti [Vyp], [Čtení/Zápis] nebo [Pouze Čtení].
6
[Vyp]
Nepoužívá vyhrazenou komunitu.
[Čtení/Zápis]
Povoluje zobrazení i změnu hodnot objektů MIB pomocí vyhrazené komunity.
[Pouze Čtení]
Povoluje pouze zobrazení hodnot objektů MIB pomocí vyhrazené komunity.
Zadejte nastavení protokolu SNMPv3.
● Nepotřebujete-li změnit nastavení SNMPv3, pokračujte dalším krokem.
229
Síť
[Použít SNMPv3]
Zaškrtnutím políčka povolte protokol SNMPv3. Ostatní nastavení protokolu SNMPv3 můžete zadat, pouze
pokud je toto políčko zaškrtnuté.
[Oprávnit uživatele]
Toto pole zaškrtněte, pokud chcete povolit [Uživatelská nastavení 1] až [Uživatelská nastavení 5]. Pokud
chcete zakázat uživatelská nastavení, zrušte označení příslušného zaškrtávacího pole.
[Uživatelské jméno]
Zadejte uživatelské jméno o délce maximálně 32 alfanumerických znaků.
[Povolení přístupu MIB]
Nastavte přístupová oprávnění k objektům MIB výběrem možnosti [Čtení/Zápis] nebo [Pouze Čtení].
[Čtení/Zápis]
Povoluje zobrazení i změnu hodnot objektů MIB.
[Pouze Čtení]
Povoluje pouze zobrazení hodnot objektů MIB.
[Nastavení zabezpečení]
Výběrem možnosti [Ověření Ano/Šifrování Ano], [Ověření Ano/Šifrování Ne] nebo [Ověření Ne/Šifrování Ne]
nastavte požadovanou kombinaci nastavení ověřování a šifrování.
[Algoritmus ověření]
Kliknutím na položku [Ověření Ano/Šifrování Ano] nebo [Ověření Ano/Šifrování Ne] pro možnost [Nastavení
zabezpečení] nastavte algoritmus odpovídající prostředí.
[Algoritmus šifrování]
Kliknutím na položku [Ověření Ano/Šifrování Ano] pro nastavení [Nastavení zabezpečení] nastavte algoritmus
odpovídající prostředí.
[Nastavit/Změnit heslo]
Chcete-li zadat nebo změnit heslo, zaškrtněte toto políčko a do textového pole [Heslo pro ověření] nebo
[Heslo šifrování] zadejte heslo o délce 6 až 16 alfanumerických znaků. Heslo potvrďte opětovným zadáním do
textového pole [Potvrdit]. Pro algoritmus ověřování a šifrování lze nastavit samostatné heslo.
[Název kontextu 1] až [Název kontextu 5]
230
Síť
Zadejte název kontextu o délce maximálně 32 alfanumerických znaků. Zaregistrovat lze maximálně pět názvů
kontextu.
7
Zadejte nastavení Získávání informací o správě tiskárny.
● Díky funkci SNMP lze pomocí počítače v síti monitorovat a pravidelně získávat informace o správě tiskárny,
například tiskové protokoly a porty tiskárny.
[Získat informace správy tiskárny od hostitele]
Políčko zaškrtněte, pokud chcete povolit monitorování informací správy tiskárny pomocí protokolu SNMP.
Chcete-li monitorování informací správy tiskárny zakázat, zaškrtnutí políčka zrušte.
[Odmítnout pakety SNMP v režimu spánku]
Zaškrtněte pole pro smazání paketů SNMP přijatých během režimu spánku. Pokud pakety nechcete smazat,
zaškrtnutí políčka zrušte.
● Pokud pole zaškrtnete, aplikace, které používají protokol SNMP, jako například Canon software
imageWARE Series, mohou mít zakázán přístup k tiskárně.
8
Klikněte na tlačítko [OK].
9
Proveďte tvrdý reset.
● Klikněte na [Ovládání zařízení], vyberte [Tvrdý reset] a pak klikněte na tlačítko [Provést].
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
231
Síť
Zakázání protokolu SNMPv1
● Pokud je zakázán protokol SNMPv1, některé funkce zařízení nebudou dostupné, například získávání
informací o zařízení pomocí ovladače tiskárny.
Použití ovládacího panelu
● K nastavení SNMP můžete také získat přístup z nabídky nastavení na ovládacím panelu.
SNMP(P. 387)
Nastavení
Povolení protokolu SNMPv1 i SNMPv3
● Jsou-li povoleny obě verze protokolu SNMP, doporučuje se nastavit přístupová oprávnění MIB v protokolu
SNMPv1 na možnost [Pouze Čtení]. Přístupová oprávnění MIB lze nastavit nezávisle ve verzi SNMPv1 a
SNMPv3 (a pro každého uživatele ve verzi SNMPv3). Výběrem možnosti [Čtení/Zápis] (plná přístupová
oprávnění) ve verzi SNMPv1 se zruší robustní funkce zabezpečení zahrnuté ve verzi SNMPv3, protože většinu
nastavení zařízení lze pak ovládat pomocí protokolu SNMPv1.
ODKAZY
Používání TLS pro šifrovanou komunikaci(P. 291)
232
Síť
Konfigurace nastavení pro software ke správě zařízení
1CE3-03J
Shromažďování a správu různých informací o síťových zařízeních můžete zjednodušit tak, že do sítě implementujete
software pro správu zařízení, například imageWARE Enterprise Management Console. Informace, jako jsou nastavení
zařízení a chybové protokoly, se získávají a distribuují prostřednictvím serverového počítače. Je-li zařízení zapojeno do
takové sítě, aplikace imageWARE Enterprise Management Console vyhledá zařízení v síti pomocí protokolů, jako je SLP
(Service Location Protocol), s cílem získat od zařízení informace, včetně stavu napájení. Nastavení protokolu SLP lze
provést pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Síť]
4
Zadejte nastavení protokolu SLP.
[Nastavení TCP/IP].
Zadání vícesměrového zjišťování zařízení
1
Klikněte na tlačítko [Editovat] v části [Nastavení Multicast Discovery].
233
Spuštění
Síť
2
Zaškrtněte políčko [Odpovědět Discovery] a zadejte požadovaná nastavení.
[Odpovědět Discovery]
Políčko zaškrtněte, chcete-li nastavit, aby zařízení odpovídalo na pakety vícesměrového zjišťování
softwaru pro správu zařízení, a povolit monitorování softwarem pro správu zařízení. Pokud chcete
tiskárnu nastavit tak, aby neodpovídala, zaškrtnutí zrušte.
[Název rozsahu]
Chcete-li zařízení zahrnout do určitého oboru, zadejte název oboru o délce maximálně 32 znaků.
3
Klikněte na tlačítko [OK].
Upozornění softwaru pro správu zařízení na stav zařízení
1
Klikněte na tlačítko [Editovat] v části [Nastavení oznámení režimu spánku].
2
Zaškrtněte políčko [Oznámit] a zadejte požadovaná nastavení.
234
Síť
[Oznámit]
Políčko zaškrtněte, pokud chcete software pro správu zařízení upozorňovat na stav napájení zařízení. Je-li
zaškrtnuto políčko [Oznámit], nebude docházet ke zbytečné komunikaci zařízení během režimu spánku
a sníží se celková spotřeba energie.
[Číslo portu]
Změňte číslo portu pro tuto funkci podle prostředí sítě.
[Počet směrovačů na trase]
Zadejte počet směrovačů, jimiž mohou procházet pakety upozornění. Zadejte číslo od 0 do 254.
[Interval oznámení]
Zadejte, jak často má zařízení upozorňovat software pro správu zařízení na stav napájení. Zadejte
hodnotu v sekundách v rozmezí od 60 do 65 535.
3
5
Klikněte na tlačítko [OK].
Proveďte tvrdý reset.
● Klikněte na [Ovládání zařízení], vyberte [Tvrdý reset] a pak klikněte na tlačítko [Provést].
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
Použití ovládacího panelu
● Nastavení odpovědí na zjišťování můžete povolit nebo zakázat také z nabídky nastavení na ovládacím
panelu. Odezva Discovery(P. 384)
● K oznámení o stavu napájení můžete také získat přístup z nabídky nastavení na ovládacím panelu.
oznám. spánku(P. 384)
235
Nast.
Síť
ODKAZY
Přepnutí do režimu spánku(P. 63)
236
Síť
Konfigurace protokolu SMB
1CE3-03K
Server Message Block (SMB) představuje protokol ke sdílení zdrojů, například souborů a tiskáren, s více než jedním
zařízením v síti a používá se k registraci zařízení jako sdílené tiskárny na síti SMB.
● SMB podporuje pouze NetBIOS přes TCP/IP a nepodporuje NetBEUI. Nastavte IP adresu dříve, než
nakonfigurujete nastavení SMB. Nastavení IP adres(P. 184)
● SMB je povoleno jen když je v tiskárně instalována volitelná SD karta.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Síť]
[Nastavení SMB].
237
Spuštění
Síť
4
Klikněte na tlačítko [Editovat].
5
Zaškrtněte políčko [Použít SMB server] a zadejte požadovaná nastavení.
[Použít SMB server]
Pokud pole zaškrtnete, počítač je na síti SMB označen jako server SMB.
[Název serveru]
Chcete-li zadat název serveru, který se má zobrazit v síti SMB, můžete v závislosti na typu použitých znaků
zadat až 16 znaků. Název se musí lišit od názvů dalších počítačů a tiskáren v síti.
● Nelze používat mezery.
● Název serveru zadaný v [Název serveru SMB] pod [Konfigurace WINS]se automaticky použije pro případný
[Název serveru]. Změna názvu serveru v [Název serveru] se provede také v [Název serveru SMB] pod
[Konfigurace WINS].
[Název pracovní skupiny]
Pro zadání názvu pracovní skupiny, do níž tiskárna patří, můžete v závislosti na typu znaku zadat až 16 znaků.
Pokud není ve vašem síťové prostředí žádná pracovní skupina, vytvořte ji ve Windows a zadejte název
pracovní skupiny.
● Nelze používat mezery.
238
Síť
● Název pracovní skupiny zadaný v [Název pracovní skupiny SMB] pod [Konfigurace WINS] se automaticky
použije pro případný [Název pracovní skupiny]. Změna názvu serveru v [Název pracovní skupiny] se
provede také v [Název pracovní skupiny SMB] pod [Konfigurace WINS].
[Poznámky]
Chcete-li vytvořit poznámky na tiskárně, můžete použít až 192 znaků, a to v závislosti na typu znaků.
[Použít zprávu LM]
Zaškrtněte políčko pro oznámení správci LAN, že existuje tiskárna. Pokud to oznamovat nechcete, zrušte
zaškrtnutí a snížíte tím objem práce.
[Použít tisk SMB]
Když na tiskárně používáte tisk SMB, pole zaškrtněte.
[Název tiskárny]
Chcete-li zadat název tiskárny, můžete použít až 13 znaků, a to v závislosti na typu znaků.
● Nelze používat mezery.
6
Klikněte na tlačítko [OK].
7
Proveďte tvrdý reset.
● Klikněte na [Ovládání zařízení], vyberte [Tvrdý reset] a pak klikněte na tlačítko [Provést].
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
»
Pokračujte částí
Nastavení počítače pro tisk(P. 240) .
Použití ovládacího panelu
● Nastavení serveru SMB můžete povolit nebo zakázat také z nabídky nastavení na ovládacím panelu.
SMB(P. 386)
● Nastavení tisku SMB můžete povolit nebo zakázat také z nabídky nastavení na ovládacím panelu.
SMB(P. 386)
ODKAZY
Konfigurace služby WINS(P. 221)
239
Síť
Nastavení počítače pro tisk
1CE3-03L
Nastavte připojení a instalujte ovladač tiskárny na počítači, aby se dalo na tiskárně tisknout z počítače přes síť SMB.
Připojení k síti SMB(P. 240)
Instalace ovladače tiskárny(P. 241)
Připojení k síti SMB
1
2
3
4
Zobrazte možnost [Vlastnosti připojení k místní síti].
Zobrazení možnosti
[Vlastnosti připojení k místní síti](P. 609)
Zaškrtněte políčko [Klient sítě Microsoft].
Zaškrtněte políčko [Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4)] nebo [Protokol sítě Internet] a
klikněte na [Vlastnosti].
Klikněte na kartu [Obecná]
[Rozšířená].
240
Síť
5
Klikněte na kartu [WINS], vyberte možnost [Povolit rozhraní NetBIOS nad protokolem
6
Klikněte na [OK], dokud se všechna dialogová okna nezavřou.
TCP/IP] a potom klikněte na [OK].
● Pokud jste k tomu vyzváni, restartujte počítač.
Instalace ovladače tiskárny
Informace o tom, jak nainstalovat ovladač tiskárny, najdete v příručkách příslušných ovladačů na webu s online
příručkami.
Pokud se při instalaci objeví obrazovka výběru portu
● Postupujte podle následujících kroků.
1
Klikněte na tlačítko [Přidat port].
2
Vyberte možnost [Síť] a klikněte na tlačítko [OK].
241
Síť
3
Ze seznamu vyberte „Název pracovní skupiny“, „Název serveru“ a „Název tiskárny“, které
byly zadány v nastavení protokolu SMB v daném pořadí. Konfigurace protokolu
SMB(P. 237)
242
Zabezpečení
Zabezpečení
Zabezpečení ...................................................................................................................................................... 244
Ochrana zařízení před neoprávněným přístupem .......................................................................................... 245
Zabránění neoprávněnému přístupu ............................................................................................................ 246
Nastavení přístupových oprávnění ............................................................................................................... 248
Nastavení hesla správce systému .......................................................................................................... 249
Nastavení správy ID oddělení ................................................................................................................ 252
Nastavení kódu PIN Vzdáleného UR ....................................................................................................... 260
Omezení komunikace pomocí bran firewall .................................................................................................. 261
Zadání IP adres pro přidání do pravidel brány firewall ........................................................................... 262
Zadání MAC adres pro přidání do pravidel brány firewall ...................................................................... 268
Nastavení serveru proxy ............................................................................................................................... 271
Omezení funkcí zařízení .................................................................................................................................... 274
Omezení tiskových operací ........................................................................................................................... 275
Omezení funkcí USB ..................................................................................................................................... 279
Omezení funkcí ovládacího panelu ............................................................................................................... 282
Zákaz komunikace HTTP ............................................................................................................................... 285
Zákaz Vzdáleného uživatelského rozhraní .................................................................................................... 286
Zakázání portu LAN ...................................................................................................................................... 287
Skrytí historie tiskových úloh ........................................................................................................................ 288
Implementace funkcí pro vysokou míru zabezpečení .................................................................................... 290
Používání TLS pro šifrovanou komunikaci ..................................................................................................... 291
Konfigurace nastavení IPSec ........................................................................................................................ 295
Konfigurace ověřování IEEE 802.1X ............................................................................................................... 306
Konfigurace nastavení pro páry klíčů a digitální certifikáty ........................................................................... 312
Generování párů klíčů ............................................................................................................................ 314
Použití párů klíčů a digitálních certifikátů vydaných certifikační autoritou ............................................. 323
Ověření párů klíčů a digitálních certifikátů ............................................................................................. 327
243
Zabezpečení
Zabezpečení
1CE3-03R
Důvěrné informace jsou dnes běžně zpracovávány elektronickými informačními zařízeními, včetně počítačů a tiskáren,
a některé z těchto zařízení se mohou kdykoliv stát terčem útoku třetích stran se škodlivými úmysly. Útočníci mohou
buď přímo získat neoprávněný přístup k zařízením, nebo nepřímo využít nedbalosti či chyb při používání zařízení. V
každém případě vám při úniku důvěrných informací hrozí ztráty, jejichž rozsah nelze předvídat. Z důvodu ochrany před
těmito hrozbami je zařízení vybaveno řadou bezpečnostních funkcí. V závislosti na síťovém prostředí proveďte
potřebnou konfiguraci.
Můžete získat ten nejlepší bezpečnostní systém tím, že vytvoříte prostředí znemožňující přístup k tiskárnám
v místní síti přes internet a použijete takové prostředí společně s bezpečnostními funkcemi zařízení.
Zabránění neoprávněnému přístupu(P. 246)
◼ Nastavení základního zabezpečení informací
Ochrana zařízení před neoprávněným přístupem(P. 245)
◼ Opatření na ochranu před nedbalostí a nesprávným použitím
Omezení funkcí zařízení(P. 274)
Tisk dokumentu zabezpečeného kódem PIN
(zabezpečený tisk)(P. 127)
◼ Implementace funkcí pro vysokou míru zabezpečení
Implementace funkcí pro vysokou míru zabezpečení(P. 290)
244
Zabezpečení
Ochrana zařízení před neoprávněným přístupem
1CE3-03S
Zabraňte třetím stranám v neoprávněném přístupu a používání zařízení. Můžete implementovat několik
bezpečnostních opatření, mezi která patří například správa přístupových oprávnění uživatelů a použití bran firewall.
245
Zabezpečení
Zabránění neoprávněnému přístupu
1CE3-03U
Zde jsou popsána bezpečnostní opatření, která zabraňují neoprávněnému přístupu z externí sítě. Tuto část si musí
přečíst všichni uživatelé a správci ještě před použitím zařízení, jiných tiskáren a multifunkčních zařízení připojených
k síti. V posledních letech nabízí tiskárny a multifunkční zařízení s připojením k síti řadu různých užitečných funkcí,
například tisk z počítače, ovládání z počítače pomocí vzdáleného přístupu a odesílání naskenovaných dokumentů přes
Internet. Na druhou stranu je nutné podniknout bezpečnostní opatření vedoucí k omezení rizik spojených s únikem
informací, protože tiskárny a multifunkční zařízení jsou více vystavené různým hrozbám. Jedná se například
o neoprávněný přístup a odcizení dat při připojení zařízení k síti. V této části jsou vysvětlena nastavení, která je potřeba
zadat v rámci ochrany před neoprávněným přístupem ještě před použitím tiskárny či multifunkčního zařízení
s připojením k síti.
Bezpečnostní opatření zabraňující neoprávněnému přístupu z externí sítě
Přiřazení soukromé IP adresy(P. 246)
Použití brány firewall k omezení přenosů(P. 247)
Nastavení komunikace šifrované protokolem TLS (P. 247)
Nastavení kódu PIN ke správě dat uložených v tiskárně(P. 247)
Přiřazení soukromé IP adresy
IP adresa je číselné označení přiřazené ke každému zařízení, které je součástí počítačové sítě. „Globální IP adresa“ se
používá ke komunikaci při připojování k Internetu a „soukromá IP adresa“ slouží ke komunikaci v rámci místní sítě,
například v síti LAN společnosti. Když je k tiskárně nebo multifunkčnímu zařízení přiřazena globální IP adresa, toto
zařízení je přístupné veřejnosti přes Internet. To znamená větší riziko spojené s neoprávněným přístupem k citlivým
informacím z externí sítě. Pokud je však přiřazena soukromá IP adresa, tiskárna či multifunkční zařízení jsou uzavřené
v místní síti a přístup k zařízení mohou získat jen uživatelé v této místní síti, například v síti LAN společnosti.
Globální IP adresa
Lze k ní získat přístup z externí sítě
Soukromá IP adresa
Mají k ní přístup uživatelé v rámci místní sítě
Přiřaďte soukromou IP adresu k tiskárně / multifunkčnímu zařízení. Ověřte, zda je IP adresa přiřazená k používané
tiskárně / multifunkčnímu zařízení soukromá. Soukromou IP adresu najdete v jednom z následujících rozsahů.
Rozsahy soukromých IP adres
● 10.0.0.0 až 10.255.255.255
● 172.16.0.0 až 172.31.255.255
● 192.168.0.0 až 192.168.255.255
Informace o kontrole IP adresy naleznete v části
Nastavení adresy IPv4(P. 185) .
● Když je globální IP adresa přiřazena k tiskárně / multifunkčnímu zařízení, můžete vytvořit síťové prostředí,
které sníží riziko neoprávněného přístupu. Toho lze dosáhnout instalací bezpečnostního softwaru, například
brány firewall, který zabraňuje přístupu z externích sítí. Pokud chcete k tiskárně / multifunkčnímu zařízení
přiřadit globální IP adresu, obraťte se na správce sítě.
246
Zabezpečení
Použití brány firewall k omezení přenosů
Brána firewall je systém, který zabraňuje neoprávněnému přístupu z externích sítí a chrání před útoky a narušeními
směrovanými do místní sítě. Bránu firewall lze použít v síťovém prostředí k blokování přístupu z externí sítě, který se
jeví jako nebezpečný. Toho lze dosáhnout omezením komunikace z určité IP adresy v externí síti. Funkce, která je
součástí tiskárny / multifunkčního zařízení Canon, umožňuje nastavit filtr IP adres. Informace o nastavení filtru IP
adres najdete v části Zadání IP adres pro přidání do pravidel brány firewall(P. 262) .
Nastavení komunikace šifrované protokolem TLS
Informace o komunikaci šifrované pomocí protokolu TLS najdete v části Implementace funkcí pro vysokou míru
zabezpečení(P. 290) a postupy nastavení najdete v části Používání TLS pro šifrovanou komunikaci(P. 291) .
Nastavení kódu PIN ke správě dat uložených v tiskárně
Pokud se třetí strana se zlými úmysly pokusí získat neoprávněný přístup k tiskárně / multifunkčnímu zařízení,
nastavení kódu PIN pro data uložená v zařízení sníží v těchto případech riziko úniku dat. Tiskárna / multifunkční
zařízení Canon umožňuje chránit různé typy dat za použití kódu PIN.
Nastavení kódu PIN pro každou funkci
● Nastavení kódu PIN pro použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Více informací najdete v části Nastavení kódu PIN Vzdáleného UR(P. 260) .
● Nastavení hesla pro správce systému
Nastavení hesla správce systému(P. 249) .
Další informace najdete v
Výše jsou uvedeny některé příklady bezpečnostních opatření na ochranu před neoprávněným přístupem. Informace
o jiných bezpečnostních opatřeních najdete v části Zabezpečení(P. 244) . Zaveďte potřebná bezpečnostní opatření
zabraňující neoprávněnému přístupu, která jsou vhodná pro vaše prostředí.
247
Zabezpečení
Nastavení přístupových oprávnění
1CE3-03W
Zabraňte neoprávněnému přístupu k zařízení tím, že povolíte přístup pouze uživatelům s přístupovým oprávněním pro
použití zařízení. Přístupová oprávnění se nastavují zvlášť pro správce systému, účet nazvaný „ID oddělení“ a Vzdálené
uživatelské rozhraní. Po nastavení oprávnění musí uživatelé zadat ID a kód PIN v případech, kdy chtějí tisknout nebo
měnit nastavení.
Heslo správce systému je určeno pro výlučně správce, zatímco ID oddělení je pro obecné uživatele. Obě zadávají
manažeři systému. A nastavením přístupového kódu PIN pro vzdálené uživatelské rozhraní můžete omezit použití
vzdáleného uživatelského rozhraní.
Heslo manažera systému
Zadání nastavení pro tiskárnu ze vzdáleného uživatelského rozhraní vyžaduje heslo manažera systému. Heslo je
nastaveno na výchozí hodnotu "7654321" a lze ho změnit tak, aby ke změně nastavení měli přístup jen určití
správci.
Nastavení hesla správce systému(P. 249)
ID oddělení (Správa ID oddělení)
ID oddělení je účet pro správu tiskových úloh. Lze uložit několik ID oddělení, čímž se zadají přístupová práva pro
uživatele (nebo skupinu uživatelů). Pokud se uživatel snaží vytisknout dokument, když je aktivováno ID oddělení,
zobrazí se obrazovka pro zadání ID oddělení a uživatel musí zadat ID svého oddělení. Lze zobrazit informace pro
každé ID oddělení, například kolik stran bylo vytištěno.
Nastavení správy ID oddělení(P. 252)
Kód PIN pro Vzdálené uživatelské rozhraní (přístupový kód PIN pro Vzdálené
uživatelské rozhraní)
Toto je kód PIN určený pro použití Vzdáleného uživatelského rozhraní. Přístup k tomuto rozhraní tak mohou mít
jen uživatelé, kteří znají tento kód PIN.
Nastavení kódu PIN Vzdáleného UR(P. 260)
248
Zabezpečení
Nastavení hesla správce systému
1CE3-03X
Změna nastavení konfigurovaného v tiskárně ze vzdáleného uživatelského rozhraní vyžaduje administrativní práva.
Postupujte podle procedury uvedené níže a změňte heslo správce systému.Informace o nastavení hesla správce
systému je klíčová pro zabezpečení tiskárny, proto se ujistěte, že toto heslo znají pouze správci.
● Ve výchozím nastavení je heslo správce systému „7654321“. Z hlediska zabezpečení není dobré používat tuto
hodnotu. Doporučujeme tuto hodnotu změnit za použití následujícího postupu.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Zabezpečení]
4
Klikněte na tlačítko [Editovat].
[Nastavení správy].
249
Spuštění
Zabezpečení
5
Zadejte aktuální heslo do [Aktuální heslo správce systému].
● Výchozí heslo je „7654321“.
6
Zadejte nové heslo.
[Nastavit/Změnit heslo]
Chcete-li nastavit či změnit heslo, zaškrtněte políčko a do textového pole [Heslo] zadejte heslo o délce
maximálně 16 alfanumerických znaků. Heslo potvrďte opětovným zadáním do textového pole [Potvrdit].
● Pokud kliknete na [OK] a pole je zaškrtnuté a textová pole [Heslo] a [Potvrdit] jsou nechána prázdná,
aktuálně nastavené heslo se vymaže.
250
Zabezpečení
7
Zadejte podle potřeby jméno správce systému a kontaktní informace a klikněte na
[OK].
[Správce systému]
Pro jméno správce můžete zadat až 128 znaků.
[Kontaktní informace]
Pro kontaktní údaje správce můžete zadat až 128 znaků.
[E-mailová adresa]
Pro e-mailovou adresu správce můžete zadat až 64 alfanumerických znaků.
[Komentář správce systému]
Pro poznámky správce můžete zadat až 128 znaků.
● Nastavené heslo si zapamatujte. Pokud jste heslo zapomněli, spojte se s místním autorizovaným prodejcem
Canon nebo s linkou pomoci společnosti Canon.
ODKAZY
Nastavení přístupových oprávnění(P. 248)
Kontrola informací správce systému(P. 344)
251
Zabezpečení
Nastavení správy ID oddělení
1CE3-03Y
Přístup k zařízení lze řídit pomocí více ID pro více uživatelů nebo skupin. Pokud je funkce správa ID oddělení povolena,
zobrazí se při pokusu o použití zařízení přihlašovací obrazovka a uživatel musí zadat své ID oddělení a kód PIN, aby
mohl zařízení používat. Správy ID oddělení obsahuje informace o minulém používání zařízení pro každé ID oddělení.
Chcete-li konfigurovat správu ID oddělení, uložte potřebná ID oddělení a poté povolte funkci správy ID oddělení.
Jestliže chcete povolit správu ID oddělení pro tisk prováděný prostřednictvím počítače, musíte provést doplňková
nastavení.
Uložení/úprava ID oddělení a kódu PIN(P. 252)
Povolení správy ID oddělení(P. 254)
Nastavení správy ID oddělení pro tisk z počítače(P. 256)
Blokování úloh pokud je zadáno neznámé ID oddělení(P. 258)
Pro správu stavu tisku každého oddělení
Kontrola počtu stránek vytištěných pro každé oddělení(P. 541)
Uložení/úprava ID oddělení a kódu PIN
Zaregistrujte ID oddělení a nastavte pro něj PIN. Lze registrovat až 300 ID oddělení.
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
252
Spuštění
Zabezpečení
3
Klikněte na položku [Správa ID oddělení] a uložte či upravte příslušná ID oddělení.
Uložení ID oddělení
1
Klikněte na tlačítko [Uložit nové oddělení].
2
Zadejte požadované nastavení a klikněte na tlačítko [OK].
[ID oddělení]
Pro ID oddělení zadejte maximálně sedmimístné číslo.
[Nastavit PIN]
Chcete-li nastavit kód PIN, zaškrtněte políčko a zadejte maximálně sedmimístné číslo do textových polí
[PIN] a [Potvrdit].
Úprava nastavení uložených ID oddělení
1
Úpravy můžete provést po kliknutí na příslušný textový odkaz v části [ID oddělení].
2
Podle potřeby změňte nastavení a klikněte na tlačítko [OK].
Vymazání ID oddělení
● Klikněte na tlačítko [Smazat] nacházející se vpravo od ID oddělení, které chcete smazat
tlačítko [OK].
253
Klikněte na
Zabezpečení
Povolení správy ID oddělení
Jakmile uložíte všechna potřebná ID oddělení, povolte správu ID oddělení.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Spuštění
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Správa ID oddělení]
4
Zaškrtněte políčko [Povolit správu ID oddělení] a klikněte na tlačítko [OK].
254
[Nastavení].
Zabezpečení
[Povolit správu ID oddělení]
Zaškrtnutím políčka povolte správu ID oddělení. Pokud funkci správy ID oddělení používat nechcete,
zaškrtnutí políčka zrušte.
● Informace o zaškrtávacím políčku [Přijmout tiskové úlohy s neznámými ID], najdete v části
úloh pokud je zadáno neznámé ID oddělení(P. 258) .
Blokování
Když je povolena správa ID oddělení
● Když se uživatelé snaží z ovládacího panelu vytisknout soubor v paměťovém
zařízení USB nebo dokument uložený na kartě SD, objeví se ověřovací
obrazovka. Zadejte ID oddělení a PIN, vyberte <Přihlásit se> a stiskněte
.
● Chcete-li se přihlásit na Vzdálené uživatelské rozhraní v režimu běžného uživatele, musíte zadat ID oddělení
a PIN. Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
◼ Když se používá ovladač tiskárny XPS
Když chcete použít správu ID oddělení, když se používá ovladač tiskárny XPS, nastavte klíčové páry pro
šifrovanou komunikaci TLS ( Používání TLS pro šifrovanou komunikaci(P. 291) ). Po dokončení nastavení
klíčových párů nakonfigurujte nastavení uvedené níže.
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní v režimu správce systému ( Spuštění
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331) ) [Nastavení/Uložení] [Síť] [Nastavení TCP/IP]
[Editovat] v [Nastavení potvrzení PIN správy ID oddělení] Zaškrtněte políčka [Použít potvrzení
PIN správy ID oddělení] [OK]
255
Zabezpečení
[Použít potvrzení PIN správy ID oddělení]
Zaškrtnutím políčka povolíte správu ID oddělení pro tisk s ovladačem tiskárny XPS. Pokud funkci správy ID
oddělení používat nechcete, zaškrtnutí políčka zrušte.
● Pokud není na tiskárně nastaven žádný klíčový pár, nemůžete aktivovat [Použít potvrzení PIN správy ID
oddělení]. Konfigurace nastavení pro páry klíčů a digitální certifikáty(P. 312)
Nastavení správy ID oddělení pro tisk z počítače
Jestliže chcete povolit správu ID oddělení pro tisk z počítače, musíte prostřednictvím ovladačů tiskárny, které jsou
nainstalovány v počítači, zadat příslušná nastavení. Podle potřeby zadejte ID oddělení a kód PIN.
● Před prováděním tohoto postupu se přihlaste k počítači s účtem správce.
1
2
Otevřete složku tiskárny.
Zobrazení složky tiskárny(P. 604)
Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu tiskárny a potom na možnost [Vlastnosti
tiskárny] nebo [Vlastnosti].
256
Zabezpečení
3
Klikněte na kartu [Device Settings] (Nastavení zařízení) a zadejte požadované
nastavení.
1
Zaškrtněte políčko [Use Department ID Management] (Použít správu ID oddělení) a klikněte na tlačítko
[Settings] (Nastavení) nacházející se vpravo vedle políčka.
2
Podle potřeby zadejte nastavení a klikněte na tlačítko [OK].
[Allow PIN Settings]
Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte nastavení kódu PIN.
[Department ID]
Pro ID oddělení zadejte maximálně sedmimístné číslo.
[PIN]
Pokud je pro ID oddělení nastaven kód PIN, zadejte číslo obsahující maximálně sedm číslic.
[Verify]
Kliknutím na toto tlačítko ověřte, zda je zadáno správné ID a kód PIN. Pokud je zařízení propojené
s počítačem pomocí portu USB nebo WSD (Web Services on Devices), tato funkce není k dispozici.
[Confirm Department ID/PIN When Printing]
Zaškrtnutím políčka zobrazíte místní obrazovku [Confirm Department ID/PIN] (Potvrdit ID oddělení/kód
PIN) pokaždé, když tisknete z počítače.
[Authenticate Department ID/PIN at Device]
Políčko zaškrtněte, pokud je zařízení propojeno s počítačem pomocí portu USB nebo WSD.
3
Klikněte na tlačítko [OK].
257
Zabezpečení
Přihlášení k zařízení
● Pokud se pokusíte o tisk z počítače ve chvíli, kdy je povolena správa ID
oddělení, zobrazí se následující místní okno (pokud není zaškrtnutí v
políčku [Confirm Department ID/PIN When Printing (Potvrdit ID
oddělení/kód PIN při tisku)]):
Blokování úloh pokud je zadáno neznámé ID oddělení
Výchozí tovární nastavení je takové, že je povolena i správa ID oddělení, takže můžete tisknout z počítače, aniž byste
museli zadávat ID a PIN. Pokud chcete toto nastavení změnit tak, aby bylo nutné pro tisk zadat ID a PIN, postupujte
následovně.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Správa ID oddělení]
258
[Nastavení].
Spuštění
Zabezpečení
4
Vymažte zaškrtnutí z políčka [Přijmout tiskové úlohy s neznámými ID] a klikněte na
tlačítko [OK].
● Pokud vymažete zaškrtnutí, uživatelé nemohou tisknout pomocí metody, která není podporována správou
ID oddělení ani nemohou provádět přímý tisk ze vzdáleného uživatelského rozhraní, k němuž se uživatelé
přihlásí v režimu správy.
ODKAZY
Nastavení přístupových oprávnění(P. 248)
Nastavení hesla správce systému(P. 249)
259
Zabezpečení
Nastavení kódu PIN Vzdáleného UR
1CE3-040
Pro přístup ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní lze nastavit kód PIN. Všichni uživatelé používají společný kód PIN.
● Pokud je povolena správa ID oddělení, toto nastavení není nutné.
1
Stiskněte tlačítko
2
Pomocí tlačítek
(
/
).
vyberte možnost <Síť> a stiskněte tlačítko
● Když se zobrazí zpráva, stiskněte
.
.
3
Vyberte <Nastavení vzdál. UR>
4
Vyberte možnost <Zap> a stiskněte tlačítko
5
Nastavte kód PIN.
● Zadejte až 7 číslic a stiskněte
Nastavení správy ID oddělení(P. 252)
<Nast.zab.příst. VzUR>.
.
.
● Jelikož se pro potvrzení zobrazí <Potvrdit PIN>, zadejte znovu stejné číslice kódu PIN.
Pokud jsou nastavení Vzdáleného uživatelského rozhraní inicializována
● Je také inicializován kód PIN pro přístup ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní. Po inicializaci znovu
nastavte kód PIN. Inicializace nabídky(P. 547)
ODKAZY
Nastavení přístupových oprávnění(P. 248)
Nastavení hesla správce systému(P. 249)
260
Zabezpečení
Omezení komunikace pomocí bran firewall
1CE3-041
Bez řádného zabezpečení mohou třetí strany získat neoprávněný přístup k počítačům a dalším komunikačním
zařízením, které jsou připojené k síti. Chcete-li zabránit tomuto neoprávněnému přístupu, zadejte nastavení pro
filtrování paketů. Je to funkce, která slouží k omezení komunikace se zařízeními s určitými IP adresami nebo MAC
adresami.
261
Zabezpečení
Zadání IP adres pro přidání do pravidel brány firewall
1CE3-042
Můžete buď umožnit komunikaci pouze se zařízeními s určitými IP adresami, nebo blokovat zařízení s určitými IP
adresami a komunikaci s ostatními povolit. Můžete zadat jednu IP adresu nebo rozsah IP adres. Pro příjem dat můžete
zadat IP adresy zadáním čísel portů.
● Lze zadat až 16 IP adres (nebo rozsahů IP adres) jak pro IPv4, tak pro IPv6.
● Maximální počet čísel portů, který lze zadat pro jednu IP adresu je 50.
● Paketový filtr popsaný v této sekci ovládá komunikaci pomocí protokolů TCP, UDP a ICMP.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Zabezpečení]
[Filtr IP adresy].
262
Spuštění
Zabezpečení
4
Klikněte na tlačítko [Editovat] a zadejte typ filtru, který chcete použít.
[Adresa IPv4: Filtr VYS.]
Zaškrtněte, chcete-li omezit odesílání dat ze zařízení do počítače zadáním adres IPv4.
[Adresa IPv4: Filtr PŘ.]
Zaškrtněte, chcete-li omezit přijímání dat ze zařízení do počítače zadáním adres IPv4 a číslo portu.
[Adresa IPv6: Filtr VYS.]
Zaškrtněte, chcete-li omezit odesílání dat ze zařízení do počítače zadáním adres IPv6.
[Adresa IPv6: Filtr PŘ.]
Zaškrtněte, chcete-li omezit přijímání dat ze zařízení do počítače zadáním adres IPv6 a číslo portu.
5
Zadejte nastavení filtrování paketů.
Pro filtr TX
Vyberte výchozí zásady pro povolení, nebo omezení komunikace dalších zařízení s tímto zařízením a poté
zadejte IP adresy pro výjimky.
263
Zabezpečení
1
Zaškrtněte políčko [Použít filtr] a kliknutím na přepínač [Odmítnout] nebo [Povolit] nastavte
[Výchozí zásady].
[Použít filtr]
Pole zaškrtněte, pokud chcete komunikaci omezit. Zrušením zaškrtnutí políčka omezení zakážete.
[Výchozí zásady]
Vyberte, zda se má povolit nebo odmítnout komunikace jiných zařízení s tímto zařízením.
2
[Povolit]
Pokud vyberete tuto možnost, pak komunikační pakety, které jsou odeslány nebo
přijaty ze zařízení, jejichž IP adresy jsou uvedeny v seznamu [Adresy s výjimkou],
budou blokovány. Komunikace s ostatními zařízeními je povolena.
[Odmítnout]
Pokud vyberete tuto možnost, pak projdou pouze komunikační pakety, které jsou
odeslány nebo přijaty ze zařízení, jejichž IP adresy jsou uvedeny v seznamu [Adresy s
výjimkou]. Komunikace s ostatními zařízeními je zakázána.
Zadejte adresy do seznamu výjimek.
● Zadejte IP adresu (nebo rozsah IP adres) do pole [Uložit adresu] a klikněte na tlačítko [Přidat].
Kontrola správnosti zadaných adres
● Pokud zadáte IP adresy nesprávně, nebude možné se k zařízení připojit prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní. V takovém případě je třeba nastavit <Filtr adresy> na možnost <Vyp>.
adresy(P. 391)
Filtr
Když jste vybrali [Odmítnout] pod [Výchozí zásady]
● Pakety zpětné smyčky, vícesměrového a všesměrového vysílání nelze filtrovat.
Odstranění adresy IP ze seznamu výjimek
● Vyberte adresu IP a klikněte na možnost [Smazat].
3
Klikněte na tlačítko [OK].
Pro filtr RX
Pokud vyberete možnost [Povolit] v části [Výchozí zásady], zadejte IP adresy zařízení, jejichž komunikace se
zařízením by měla být blokována. Pokud vyberete možnost [Odmítnout] v části [Výchozí zásady], zadejte IP
adresy zařízení, která by měla komunikovat se zařízením.
264
Zabezpečení
1
Klikněte na [Uložit nový].
2
Zadejte adresy do seznamu výjimek.
● Zadejte IP adresu (nebo rozsah IP adres) do pole [Uložit adresu].
● Chcete-li zadat číslo portu, zaškrtněte políčko [Zadat číslo portu], zadejte číslo portu (1 až 65535) do
pole [Číslo portu] a klikněte na [Přidat].
Kontrola správnosti zadaných adres
● Pokud zadáte IP adresy nebo čísla portů nesprávně, nemusí být možné se k zařízení připojit
prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní. V takovém případě je třeba nastavit <Filtr adresy>
na <Vyp>. Filtr adresy(P. 391)
Vymazání nastaveného čísla portu
● Vyberte číslo portu, který chcete vymazat, a klikněte na [Smazat].
265
Zabezpečení
3
Klikněte na [OK].
4
Zaškrtněte políčko [Použít filtr] a kliknutím na přepínač [Odmítnout] nebo [Povolit] nastavte
[Výchozí zásady].
[Použít filtr]
Pole zaškrtněte, pokud chcete komunikaci omezit. Zrušením zaškrtnutí políčka omezení zakážete.
[Výchozí zásady]
Vyberte, zda se má povolit nebo odmítnout komunikace jiných zařízení s tímto zařízením.
[Povolit]
Pokud vyberete tuto možnost, pak komunikační pakety, které jsou odeslány nebo
přijaty ze zařízení, jejichž IP adresy jsou uvedeny v seznamu [Adresy s výjimkou],
budou blokovány. Komunikace s ostatními zařízeními je povolena.
[Odmítnout]
Pokud vyberete tuto možnost, pak projdou pouze komunikační pakety, které jsou
odeslány nebo přijaty ze zařízení, jejichž IP adresy jsou uvedeny v seznamu [Adresy s
výjimkou]. Komunikace s ostatními zařízeními je zakázána.
Editace nastavené adresy IP ze seznamu výjimek
● Klikněte na příslušný textový odkaz pod položkou [Adresy s výjimkou], na obrazovce, která se objeví,
upravte potřebné nastavení a klikněte na [OK].
Odstranění adresy IP ze seznamu výjimek
● Vyberte adresu IP, kterou chcete vymazat, a klikněte na možnost [Smazat].
266
Zabezpečení
5
6
Klikněte na [OK].
Proveďte tvrdý reset.
● Klikněte na [Ovládání zařízení], vyberte [Tvrdý reset] a pak klikněte na tlačítko [Provést].
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
Použití ovládacího panelu
● Filtrování IP adresy můžete povolit nebo zakázat také z nabídky nastavení na ovládacím panelu.
adresy(P. 391)
ODKAZY
Zadání MAC adres pro přidání do pravidel brány firewall(P. 268)
267
Filtr
Zabezpečení
Zadání MAC adres pro přidání do pravidel brány firewall
1CE3-043
Můžete buď umožnit komunikaci pouze se zařízeními s určitými MAC adresami, nebo blokovat zařízení s určitými MAC
adresami a komunikaci s ostatními povolit. Lze zadat až 50 adres MAC.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Zabezpečení]
4
Klikněte na tlačítko [Editovat] a zadejte typ filtru.
[Filtr MAC adresy].
268
Spuštění
Zabezpečení
[Filtr VYS.]
Zaškrtněte, chcete-li omezit odesílání dat ze zařízení do počítače zadáním adres MAC.
[Filtr PŘ.]
Zaškrtněte, chcete-li omezit přijímání dat ze zařízení do počítače zadáním adres MAC.
5
Zadejte nastavení filtrování paketů.
● Vyberte předpoklady (výchozí zásady) pro povolení, nebo omezení komunikace dalších zařízení s tímto
zařízením a poté zadejte adresy MAC pro výjimky.
1
Zaškrtněte políčko [Použít filtr] a kliknutím na přepínač [Povolit] nebo [Odmítnout] nastavte [Výchozí
zásady].
[Použít filtr]
Pole zaškrtněte, pokud chcete komunikaci omezit. Zrušením zaškrtnutí políčka omezení zakážete.
[Výchozí zásady]
Vyberte výchozí zásady, zda se má povolit, nebo odmítnout komunikace jiných zařízení s tímto zařízením.
Pokud vyberete tuto možnost, pak komunikační pakety, které jsou odeslány nebo
[Povolit]
přijaty ze zařízení, jejichž adresy MAC jsou uvedeny v seznamu [Adresy s výjimkou],
budou blokovány. Komunikace s ostatními zařízeními je povolena.
Pokud vyberete tuto možnost, pak projdou pouze komunikační pakety, které jsou
[Odmítnout]
2
odeslány nebo přijaty ze zařízení, jejichž adresy MAC jsou uvedeny v seznamu [Adresy
s výjimkou]. Komunikace s ostatními zařízeními je zakázána.
Zadejte adresy do seznamu výjimek.
269
Zabezpečení
● Do textového pole [Uložit adresu] zadejte adresu MAC a klikněte na tlačítko [Přidat].
● Jednotlivé adresy není nutné oddělovat pomlčkami nebo dvojtečkami.
Kontrola správnosti zadaných adres
● Pokud zadáte MAC adresy nesprávně, nebude možné se k zařízení připojit prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní. V takovém případě je třeba nastavit <Filtr adresy> na možnost <Vyp>. Filtr
adresy(P. 391)
Když jste vybrali [Odmítnout] pod [Výchozí zásady]
● Odchozí pakety vícesměrového a všesměrového vysílání nelze filtrovat.
Odstranění adresy MAC ze seznamu výjimek
● Vyberte adresu MAC a klikněte na možnost [Smazat].
3
6
Klikněte na tlačítko [OK].
Proveďte tvrdý reset.
● Klikněte na [Ovládání zařízení], vyberte [Tvrdý reset] a pak klikněte na tlačítko [Provést].
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
Použití ovládacího panelu
● Filtrování adresy MAC můžete povolit nebo zakázat také z nabídky nastavení na ovládacím panelu.
adresy(P. 391)
ODKAZY
Zadání IP adres pro přidání do pravidel brány firewall(P. 262)
270
Filtr
Zabezpečení
Nastavení serveru proxy
1CE3-044
Proxy (nebo HTTP proxy server) je buď počítač, nebo software, který ostatním zařízením zprostředkovává komunikaci
HTTP, a to zejména komunikaci se zdroji mimo síť, např. při procházení webových stránek. Klientská zařízení jsou k
vnější síti připojena přes server proxy a nekomunikují tedy s vnějšími zdroji přímo. Nastavení serveru proxy jednak
usnadňuje řízení provozu mezi vnitřní a vnější sítí, a zároveň přispívá ke zvýšení zabezpečení díky blokování
neoprávněného přístupu a konsolidaci antivirové ochrany. Pokud k tisku přes Internet používáte službu Google Cloud
Print, můžete zvýšit zabezpečení nastavením serveru proxy. Při nastavování serveru proxy se ujistěte, že máte
potřebné informace týkající se serveru proxy, včetně IP adresy, čísla portu a uživatelského jména a hesla pro ověření.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Síť]
4
Klikněte na tlačítko [Editovat] v části [Nastavení proxy].
[Nastavení TCP/IP].
271
Spuštění
Zabezpečení
5
Zaškrtněte políčko [Použít proxy] a zadejte požadovaná nastavení.
[Použít proxy]
Pokud zaškrtnete toto políčko, bude při komunikaci se serverem HTTP použit zadaný server proxy.
[Adresa serveru Proxy HTTP]
Zadejte adresu serveru proxy. V závislosti na prostředí zadejte IP adresu nebo název hostitele.
[Číslo portu serveru Proxy HTTP]
Podle potřeby změňte číslo portu. Zadejte číslo v rozsahu 1 až 65535.
[Použít proxy se stejnou doménou]
Zaškrtnete-li toto políčko, můžete použít také zadaný proxy server ke komunikaci se zařízeními ve stejné
doméně.
[Použít ověření Proxy]
Chcete-li povolit ověření serverem proxy, zaškrtněte políčko a do textového pole [Uživatelské jméno] zadejte
uživatelské jméno o délce maximálně 24 alfanumerických znaků.
[Nastavit/Změnit heslo]
Chcete-li nastavit nebo změnit heslo pro ověření serveru proxy, pokud je toto heslo povoleno, zaškrtněte
políčko a do textového pole [Heslo] zadejte nové heslo o délce maximálně 24 alfanumerických znaků. Heslo
potvrďte opětovným zadáním do textového pole [Potvrdit].
6
Klikněte na tlačítko [OK].
7
Proveďte tvrdý reset.
● Klikněte na [Ovládání zařízení], vyberte [Tvrdý reset] a pak klikněte na tlačítko [Provést].
272
Zabezpečení
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
Použití ovládacího panelu
● K nastavení proxy můžete také získat přístup z nabídky nastavení na ovládacím panelu.
proxy(P. 381)
ODKAZY
Použití služby Google Cloud Print(P. 173)
273
Nastavení
Zabezpečení
Omezení funkcí zařízení
1CE3-045
Některé z funkcí zařízení jsou používány jen zřídka nebo je u některých vyšší riziko nesprávného použití. Z
bezpečnostních důvodů je možné v zařízení nastavit omezení těchto funkcí buď jejich částečným, nebo úplným
zakázáním.
Omezení funkcí tisku
Omezení tiskových operací(P. 275)
Omezení funkcí USB
Omezení funkcí USB(P. 279)
Omezení funkcí ovládacího panelu
Omezení funkcí ovládacího panelu(P. 282)
Omezení síťových funkcí včetně komunikace HTTP
Zákaz komunikace HTTP(P. 285)
Zákaz Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 286)
Zakázání portu LAN(P. 287)
Skrytí historie tiskových úloh
Skrytí historie tiskových úloh(P. 288)
274
Zabezpečení
Omezení tiskových operací
1CE3-046
Můžete zadat nastavení, jímž zabráníte automatickému vytištění přijatých tiskových dat a redukujete plýtvání papírem
a zároveň znemožníte třetí straně využívat tiskárnu. Chcete-li tuto funkci využít, musíte instalovat volitelnou kartu SD.
Vložení karty SD(P. 576)
● I když se tiskové operace omezí, lze vytisknout seznamy nastavení a hlášení.
seznamů(P. 532)
1
Tisk hlášení a
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Zabezpečení]
[Nastavení správy].
275
Spuštění
Zabezpečení
4
Klikněte na tlačítko [Editovat].
5
Zadejte heslo správce systému do pole [Aktuální heslo správce systému].
6
Zaškrtněte políčko [Omezit úlohy tiskárny] a klikněte na tlačítko [OK].
276
Zabezpečení
[Omezit úlohy tiskárny]
Pole zaškrtněte, pokud chcete tiskové operace tiskárny omezit. Zrušením zaškrtnutí políčka omezení
zakážete.
7
Proveďte tvrdý reset.
● Klikněte na [Ovládání zařízení], vyberte [Tvrdý reset] a pak klikněte na tlačítko [Provést].
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
Když jsou tiskové operace omezeny
● Z ovladačů tiskárny lze provádět pouze uložené tiskové úlohy.
(tisk uložené úlohy)(P. 133)
Tisk dokumentu uloženého v tiskárně
● Ze vzdáleného uživatelského rozhraní lze tisknout pouze soubory typu PDF, PS, EPS a XPS uložené v boxech.
Tisk bez otevření souboru (přímý tisk)(P. 143)
● Přímý tisk z paměťového zařízení USB a tisk e-mailů nejsou k dispozici.
ODKAZY
277
Zabezpečení
Tisk dokumentu uloženého v tiskárně (tisk uložené úlohy)(P. 133)
278
Zabezpečení
Omezení funkcí USB
1CE3-047
Rozhraní USB představuje pohodlný způsob, jak připojit periferní zařízení a ukládat nebo přemísťovat data. Pokud však
není rozhraní USB řádně zabezpečeno, může být cestou k úniku informací. Při manipulaci s paměťovými zařízeními
USB buďte obzvlášť opatrní. V této části je popsán postup, jak omezit připojení k zařízení přes port USB a jak zakázat
použití paměťových zařízení USB.
Omezení připojení k počítači pomocí kabelu USB(P. 279)
Omezení funkce přímého tisku z USB(P. 280)
Omezení připojení k počítači pomocí kabelu USB
Můžete deaktivovat port USB pro připojení počítače, přičemž port je umístěn na zadní straně tiskárny. Připojení k
počítači prostřednictvím USB bude zakázáno, ale paměťové zařízení USB lze připojit k portu USB na pravé straně
tiskárny.
1
Stiskněte tlačítko
2
Pomocí tlačítek
3
Vyberte možnost <Výběr rozhraní> a stiskněte tlačítko
(
/
).
vyberte možnost <Rozhraní> a stiskněte tlačítko
● Když se zobrazí zpráva, stiskněte
.
4
Vyberte možnost <USB> a stiskněte tlačítko
.
5
Vyberte možnost <Vyp> a stiskněte tlačítko
.
<Vyp>
Zakáže port USB nacházející se na zadní straně zařízení.
<Zap>
Povolí port USB nacházející se na zadní straně zařízení.
279
.
.
Zabezpečení
6
Proveďte tvrdý reset.
Provedení tvrdého resetu(P. 454)
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
Omezení funkce přímého tisku z USB
Tisk dat je možné zakázat i z paměťového zařízení USB. Tím se znemožní tisk dat uložených v paměti USB.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Zabezpečení]
4
Klikněte na tlačítko [Editovat].
[Nastavení správy].
280
Spuštění
Zabezpečení
5
Zadejte heslo správce systému do pole [Aktuální heslo správce systému].
6
Vymažte zaškrtnutí z políčka [Přímý tisk z USB] a klikněte na tlačítko [OK].
[Přímý tisk z USB]
Zrušením zaškrtnutí zakážete přímý tisk z paměťového zařízení USB. Zaškrtnutím políčka povolíte tisk z
paměťového zařízení USB. Pokud zaškrtnete i políčko [Automaticky zobrazit obrazovku přímého tisku z USB],
automaticky se objeví obrazovka přímého tisku z USB, když se paměťové zařízení USB připojí k tiskárně.
ODKAZY
Tisk z paměti USB (Přímý tisk z USB)(P. 116)
281
Zabezpečení
Omezení funkcí ovládacího panelu
1CE3-048
Můžete omezit použití kláves na ovládacím panelu s cílem zabránit tomu, aby se nastavení tiskárny libovolně měnilo.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Zabezpečení]
4
Klikněte na tlačítko [Editovat].
[Nastavení správy].
282
Spuštění
Zabezpečení
5
Zadejte heslo správce systému do pole [Aktuální heslo správce systému].
6
Zaškrtněte políčko u klávesy, jejíž používání chcete omezit, a klikněte na [OK].
[Tlačítka k zamčení]
Můžete zaškrtnout pole a zamknout tak odpovídající klávesu. i když je stisknuta na ovládacím panelu.
Vymazáním zaškrtnutí klávesu odemknete. Z ovládacího panelu můžete také zamknout klávesu Nastavení (
Správa nastavení(P. 369) ).
283
Zabezpečení
● Funkce kláves
Ovládací panel(P. 24)
284
Zabezpečení
Zákaz komunikace HTTP
1CE3-049
Protokol HTTP se používá při komunikaci přes síť, například pokud přistupujete k zařízení prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní. Pokud používáte připojení přes rozhraní USB nebo z jiného důvodu protokol HTTP nevyužíváte,
můžete komunikaci HTTP zakázat, a tím blokovat škodlivé útoky třetích stran, které mohou být vedeny přes nevyužité
porty HTTP.
Zákazem protokolu HTTP dojde k zákazu některých síťových funkcí, například Vzdáleného uživatelského
rozhraní, tisku WSD a tisku pomocí služby Google Cloud Print.
1
Stiskněte tlačítko
2
Pomocí tlačítek
(
/
).
vyberte možnost <Síť> a stiskněte tlačítko
● Když se zobrazí zpráva, stiskněte
.
3
Vyberte <Nastavení TCP/IP>
4
Vyberte možnost <Vyp> a stiskněte tlačítko
<HTTP>.
.
<Vyp>
Zakazuje komunikaci HTTP.
<Zap>
Povoluje komunikaci HTTP.
5
Proveďte tvrdý reset.
Provedení tvrdého resetu(P. 454)
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
ODKAZY
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 330)
Konfigurace protokolů tisku a funkcí WSD(P. 194)
Použití služby Google Cloud Print(P. 173)
Když se používá ovladač tiskárny XPS(P. 255)
285
.
Zabezpečení
Zákaz Vzdáleného uživatelského rozhraní
1CE3-04A
Vzdálené uživatelské rozhraní je užitečným nástrojem, který umožňuje zadat nastavení zařízení z počítače
prostřednictvím webového prohlížeče. Zařízení i počítač musí být propojené prostřednictvím sítě, aby bylo možné
Vzdálené uživatelské rozhraní použít. Pokud je zařízení připojeno k počítači prostřednictvím rozhraní USB nebo pokud
Vzdálené uživatelské rozhraní nepotřebujete používat, můžete toto rozhraní zakázat, a tím snížit riziko, že by vaše
zařízení ovládali na dálku prostřednictvím sítě třetí strany se škodlivými úmysly.
1
Stiskněte tlačítko
2
Pomocí tlačítek
(
/
).
vyberte možnost <Síť> a stiskněte tlačítko
● Když se zobrazí zpráva, stiskněte
.
3
Vyberte <Nastavení vzdál. UR>
4
Vyberte možnost <Vyp> a stiskněte tlačítko
<Vzdálené UR>.
.
<Vyp>
Zakáže Vzdálené uživatelské rozhraní.
<Zap>
Povolí Vzdálené uživatelské rozhraní.
5
Proveďte tvrdý reset.
Provedení tvrdého resetu(P. 454)
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
ODKAZY
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 330)
Zákaz komunikace HTTP(P. 285)
286
.
Zabezpečení
Zakázání portu LAN
1CE3-04C
Port LAN je rozhraní, které spojuje kabel LAN pro použití sítě. Když tiskárnu používáte prostřednictvím USB, můžete
port LAN zakázat a síť zcela vypnout, přičemž se zablokují škodlivé vstupy třetích stran přes port LAN.
1
Stiskněte tlačítko
2
Pomocí tlačítek
3
Vyberte možnost <Výběr rozhraní> a stiskněte tlačítko
(
/
).
vyberte možnost <Rozhraní> a stiskněte tlačítko
● Když se zobrazí zpráva, stiskněte
.
4
Vyberte možnost <Síť> a stiskněte tlačítko
5
Vyberte možnost <Vyp> a stiskněte tlačítko
.
.
<Vyp>
Zakáže port LAN.
<Zap>
Povolí port LAN.
6
Proveďte tvrdý reset.
Provedení tvrdého resetu(P. 454)
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
287
.
.
Zabezpečení
Skrytí historie tiskových úloh
1CE3-04E
Chcete-li chránit soukromí uživatelů, můžete na obrazovce vzdáleného uživatelského rozhraní zakázat zobrazení
historie tiskových úloh a vytisknout seznam historie tisku. Historie tiskových úloh se aktualizuje a uchová, i když je
nastavena tak, že je skrytá, takže správci mohou historii podle potřeby prohlížet.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Zabezpečení]
4
Klikněte na tlačítko [Editovat].
[Zobrazit Výpis úlohy].
288
Spuštění
Zabezpečení
5
Vymažte zaškrtnutí z políčka [Zobrazit Výpis úlohy] a klikněte na tlačítko [OK].
[Zobrazit Výpis úlohy]
Pokud zaškrtnutí zrušíte, historie tiskových úloh se na obrazovce vzdáleného uživatelského rozhraní
nezobrazí a nelze ani vytisknout seznam historie tisku. Chcete-li historii úloh zobrazit, zaškrtněte políčko.
[Povolit vyvolání výpisu úlohy se softwarem pro správu]
Pokud políčko zaškrtnete, lze použít software pro správu zařízení, jako je imageWARE Enterprise
Management Console, a historii tiskových úloh tak získat. Zrušením zaškrtnutí zakážete softwaru pro správu
získat historii tiskových úloh. Tato funkce se automaticky aktivuje, když se zaškrtne políčko [Zobrazit Výpis
úlohy].
ODKAZY
Kontrola historie dokumentů(P. 341)
Nabídka Úloha(P. 452)
289
Zabezpečení
Implementace funkcí pro vysokou míru zabezpečení
1CE3-04F
Autorizovaní uživatelé jsou ohroženi škodlivými útoky třetích stran, jedná se např. o sniffing (falšování), spoofing
(odposlech) nebo tampering (nepovolené úpravy) dat při jejich průchodu sítí, které mohou způsobit ztráty, jejichž
rozsah nelze předvídat. Zařízení podporuje následující funkce, které slouží ke zvýšení zabezpečení a utajení, a tím
chrání vaše důležité a cenné informace před těmito útoky.
Šifrovaná komunikace TLS
Protokol TLS se používá pro šifrování dat odesílaných prostřednictvím sítě a často také pro komunikaci přes
webový prohlížeč nebo e-mailovou aplikaci. Protokol TLS umožňuje bezpečnou síťovou komunikaci, jestliže
přistupujete k zařízení z počítače prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní. Používání TLS pro
šifrovanou komunikaci(P. 291)
Komunikace IPSec
Zatímco protokol TLS šifruje pouze data používaná v konkrétní aplikaci, jako je například webový prohlížeč nebo
e-mailová aplikace, protokol IPSec šifruje celé IP pakety (nebo jejich datové části). Díky tomu poskytuje protokol
IPSec mnohem univerzálnější systém zabezpečení než protokol TLS. Konfigurace nastavení IPSec(P. 295)
Ověřování IEEE 802.1X
Standard IEEE 802.1X je mechanizmus blokování neoprávněného přístupu k síti využívající hromadnou správu
informací o ověřování uživatele. Pokud se zařízení pokusí připojit k síti 802.1X, musí projít procesem ověření
uživatele, který prokáže, zda se o připojení pokouší autorizovaný uživatel. Informace o ověření je odeslána ke
kontrole na server RADIUS, který na základě výsledku ověření buď povolí, nebo odmítne komunikaci se sítí.
Pokud se ověření nezdaří, přepínač LAN zablokuje přístup z vnější sítě. Zařízení se může k síti 802.1X připojit
jako klientské zařízení. Konfigurace ověřování IEEE 802.1X(P. 306)
ODKAZY
Konfigurace nastavení pro páry klíčů a digitální certifikáty(P. 312)
290
Zabezpečení
Používání TLS pro šifrovanou komunikaci
1CE3-04H
Komunikaci mezi zařízením a webovým prohlížečem v počítači je možné šifrovat a tisková data IPP lze vytisknout přes
internet pomocí funkce Transport Layer Security (TLS). TLS je mechanismus šifrování dat odeslaných nebo přijatých
prostřednictvím sítě. TLS musí být povoleno, když se Vzdálené uživatelské rozhraní používá pro zadání nastavení pro
IPSec (metoda předsdíleného klíče), ověřování IEEE 802.1X (TTLS/PEAP) nebo SNMPv3. Chcete-li použít šifrovanou
komunikaci TLS, musíte nastavit pár klíčů a povolit funkci TLS. Mějte připraven pár klíčů pro použití ( Konfigurace
nastavení pro páry klíčů a digitální certifikáty(P. 312) ).
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Síť]
[Nastavení TCP/IP].
291
Spuštění
Zabezpečení
4
Klikněte na tlačítko [Klíč a certifikát] v části [Nastavení TLS].
5
Vyberte klíč ze seznamu klíčů a certifikátů a klikněte na tlačítko [Výchozí nastavení
klíče].
Zobrazení podrobností o certifikátu
● Máte možnost zkontrolovat podrobné informace o certifikátu nebo můžete certifikát ověřit kliknutím na
příslušný textový odkaz pod položkou [Název klíče], nebo na ikonu certifikátu. Ověření párů klíčů a
digitálních certifikátů(P. 327)
Pokud se nezobrazí zpráva [Výchozí nastavení klíče]
● Pokud je TLS již aktivováno pomocí [Nastavení vzdáleného UR] nebo [Nastavení tisku IPP], [Výchozí
nastavení klíče] se nezobrazí. Chcete-li změnit používaný klíč, podívejte se do kroku 6 a zrušte zaškrtnutí
[Použít TLS] pod [Nastavení vzdáleného UR] nebo [Nastavení tisku IPP].
6
Povolte TLS pro Vzdálené uživatelské rozhraní.
Použití TLS pro komunikaci se Vzdáleným uživatelským rozhraním
1
Klikněte na položku [Zabezpečení]
[Nastavení vzdáleného UR].
292
Zabezpečení
2
Klikněte na tlačítko [Editovat].
3
Zaškrtněte políčko [Použít TLS] a klikněte na tlačítko [OK].
[Použít TLS]
Pokud pro komunikaci se Vzdáleným uživatelským rozhraním používáte TLS, zaškrtněte políčko. Když ho
nepoužíváte, zaškrtnutí zrušte.
Používání TLS pro funkci, která je kompatibilní se šifrovanou komunikací
Používání TLS pro tisk IPP
Proveďte následující nastavení pro provedení tisku IPP pomocí TLS. Pokud jde o další nastavení tisku IPP, viz
Konfigurace protokolů tisku a funkcí WSD(P. 194) .
293
Zabezpečení
[Síť]
TLS]
7
[Nastavení TCP/IP]
[OK]
[Editovat] in [Nastavení tisku IPP]
Zaškrtněte políčko [Použít
Proveďte tvrdý reset.
● Klikněte na [Ovládání zařízení], vyberte [Tvrdý reset] a pak klikněte na tlačítko [Provést].
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
Použití ovládacího panelu
● Šifrovanou komunikaci TLS můžete povolit nebo zakázat také z nabídky nastavení na ovládacím panelu.
Nastavení vzdál. UR(P. 389)
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní s TLS
● Pokud zkoušíte spustit Vzdálené uživatelské rozhraní, když je povoleno TLS, může se zobrazit upozornění
zabezpečení ohledně certifikátu zabezpečení. V takovém případě zkontrolujte, že je do pole adresy zadána
správná adresa URL a poté zobrazte obrazovku Vzdáleného uživatelského rozhraní. Spuštění Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 331)
ODKAZY
Generování párů klíčů(P. 314)
Použití párů klíčů a digitálních certifikátů vydaných certifikační autoritou(P. 323)
Konfigurace nastavení IPSec(P. 295)
Konfigurace ověřování IEEE 802.1X(P. 306)
Monitorování a ovládání zařízení pomocí protokolu SNMP(P. 227)
294
Zabezpečení
Konfigurace nastavení IPSec
1CE3-04J
Internet Protocol Security (IPSec nebo IPsec) je sada protokolů pro šifrování dat přepravovaných prostřednictvím sítě,
včetně internetových sítí. Zatímco protokol TLS šifruje pouze data používaná v konkrétní aplikaci, jako je například
webový prohlížeč nebo e-mailová aplikace, protokol IPSec šifruje celé IP pakety nebo jejich datové části a poskytuje tak
univerzálnější systém zabezpečení. Sada protokolů IPSec zařízení pracuje v transportním režimu, ve kterém jsou
šifrovány datové části IP paketů. Zařízení se může díky této funkci připojit přímo k počítači ve stejné virtuální privátní
síti (VPN). Zkontrolujte požadavky na systém a potřebným způsobem nakonfigurujte nejprve počítač a až poté také
zařízení.
Registrace bezpečnostních zásad(P. 296)
Povolení komunikace IPSec(P. 303)
Požadavky na systém
Protokol IPSec, který je podporován zařízením, vyhovuje standardům RFC4301, RFC4302, RFC4303 a RFC4305.
Operační systémy
podporované komunikačními
partnery
Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012
Režim připojení
Transportní režim
IKEv1
● Hlavní režim
Režim tisku
● Agresivní režim
Metoda ověřování
Protokol výměny klíčů
● Předsdílený klíč
● Digitální podpis
● HMAC-MD5-96
Algoritmus hash
● HMAC-SHA1-96
Algoritmus šifrování
(a délka klíče)
● 3DES-CBC
● AES-CBC (128 bitů, 192 bitů nebo 256 bitů)
Diffie-Hellman (DH)
Algoritmus výměny klíčů /
skupina (a délka klíče)
● Group 1 (768 bitů)
● Skupina 2 (1024 bitů)
● Skupina 14 (2048 bitů)
ESP (Encapsulating Security
Payload)
AH (Authentication Header)
● HMAC-MD5-96
Algoritmus hash
● HMAC-SHA1-96
Algoritmus šifrování
(a délka klíče)
● 3DES-CBC
● AES-CBC (128 bitů, 192 bitů nebo 256 bitů)
● HMAC-MD5-96
Algoritmus hash
● HMAC-SHA1-96
295
Zabezpečení
Předtím, než nakonfigurujete komunikační nastavení IPSec
● Zkontrolujte nastavení IPSec v operačním systému, s nímž bude tiskárna komunikovat. Nesprávná kombinace
nastavení operačního systému a tiskárny znemožní komunikaci IPSec.
Omezení funkcí IPSec
● IPSec podporuje komunikaci na jednosměrovou adresu (nebo jedno zařízení).
● Zařízení nemůže současně používat protokol IPSec i DHCPv6.
● Protokol IPSec není k dispozici v sítích, kde je implementován překlad adres NAT nebo maskování IP adres.
● V IKEv1 phase1, není funkce PFS podporována.
Použití protokolu IPSec s filtrem IP adres
● Nastavení IPSec se aplikují před nastavením filtru IP adresy během příjmu paketů, zatímco nastavení IP
adresy se použijí před nastavením IPSec během přenosu paketů. Zadání IP adres pro přidání do pravidel
brány firewall(P. 262)
Registrace bezpečnostních zásad
Abyste mohli začít používat protokol IPSec pro šifrování komunikace, je třeba nejprve uložit zásady zabezpečení (SP) a
teprve pak aktivovat nastavení IPSec ( Povolení komunikace IPSec(P. 303) ). Zásady zabezpečení sestávají ze skupin
nastavení popsaných níže. Uložit lze až 10 zásad. Můžete registrovat více zásad podle kombinace IP adresy a čísla
portu. Jakmile zásady uložíte, zadejte pořadí, v jakém mají být použity.
Přepínač
Přepínač slouží k definování podmínek, za jakých mají IP pakety použít komunikaci IPSec. Volitelné podmínky
zahrnují IP adresy a čísla portů zařízení a také zařízení, se kterými je možné komunikovat.
IKE
IKE nakonfiguruje verzi protokolu IKEv1, který slouží pro výměnu klíčů. Pokyny se liší v závislosti na vybrané
metodě ověřování.
[Metoda předsdíleného klíče]
S dalšími zařízeními lze sdílet klíč o délce až 24 alfanumerických znaků. Nejdřív však povolte funkci pro Vzdálené
uživatelské rozhraní ( Používání TLS pro šifrovanou komunikaci(P. 291) ).
[Metoda digitálního podpisu]
Toto zařízení a ostatní zařízení se ověřují vzájemným ověřením digitálních podpisů. Mějte po ruce pár klíčů (
Použití párů klíčů a digitálních certifikátů vydaných certifikační autoritou(P. 323) ).
Nastavení protokolů a možností
Zadejte nastavení pro hlavičky ESP a AH, které jsou přidány do paketů během komunikace IPSec. ESP a AH nelze
používat zároveň. Můžete také vybrat, zda povolit metodu PFS pro větší bezpečnost.
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
296
Spuštění
Zabezpečení
3
Klikněte na položku [Zabezpečení]
4
Klikněte na tlačítko [Seznam zásad zabezpečení IPSec].
5
Klikněte na tlačítko [Uložit zásady zabezpečení IPSec].
[Nastavení IPSec].
297
Zabezpečení
6
Zadejte název zásad do [Název zásad zabezpečení], a zaškrtněte políčko [Umožnit
zásady zabezpečení].
[Název zásad zabezpečení]
Zadejte název o délce maximálně 24 alfanumerických znaků, které bude použito k identifikaci zásad.
[Umožnit zásady zabezpečení]
Chcete-li používat dané zásady, zaškrtněte toto políčko. Pokud je používat nechcete, zaškrtnutí políčka zrušte.
7
Zadejte nastavení přepínače.
[Lokální adresa]
298
Zabezpečení
Z následujícího seznamu vyberte typ IP adresy tiskárny, na niž se mají uplatnit zásady.
[Všechny IP adresy]
Vyberte, chcete-li použít IPSec pro všechny IP pakety.
[Adresa IPv4]
Vyberte sadu IPSec pro všechny IP pakety, které se odesílají do adresy IPv4 přístroje
nebo z ní.
[Adresa IPv6]
Vyberte sadu IPSec pro všechny IP pakety, které se odesílají do adresy IPv6 přístroje
nebo z ní.
[Ruční nastavení IPv4]
Vyberte, chcete-li zadat jednu IPv4 adresu nebo rozsah IPv4 adres, pro které se má
použít protokol IPSec. Do textového pole [Ručně nastavované adresy] zadejte adresu
IPv4 (nebo rozsah).
[Ruční nastavení IPv6]
Vyberte, chcete-li zadat jednu IPv6 adresu nebo rozsah IPv6 adres, pro které se má
použít protokol IPSec. Do textového pole [Ručně nastavované adresy] zadejte adresu
IPv6 (nebo rozsah).
[Ručně nastavované adresy]
Pokud je možnost [Ruční nastavení IPv4] nebo [Ruční nastavení IPv6] vybrána pro položku [Lokální adresa],
zadejte IP adresu, pro kterou mají být zásady použity.
[Nastavení podsítě]
Pokud zadáváte IPv4 adresy ručně, můžete rozsah adres vyjádřit pomocí masky podsítě. Zadejte masku
podsítě oddělením čísel tečkou (příklad: „255.255.255.240“).
[Vzdálená adresa]
Z následujícího seznamu vyberte typ IP dalších zařízení, na něž se mají uplatnit zásady.
[Všechny IP adresy]
Vyberte, chcete-li použít IPSec pro všechny IP pakety.
[Všechny IPv4 adresy]
Vyberte sadu IPSec pro všechny IP pakety, které se odesílají z adresy IPv4.
[Všechny IPv6 adresy]
Vyberte sadu IPSec pro všechny IP pakety, které se odesílají z adresy IPv6.
[Ruční nastavení IPv4]
Vyberte, chcete-li zadat jednu IPv4 adresu nebo rozsah IPv4 adres, pro které se má
použít protokol IPSec. Do textového pole [Ručně nastavované adresy] zadejte adresu
IPv4 (nebo rozsah).
[Ruční nastavení IPv6]
Vyberte, chcete-li zadat jednu IPv6 adresu nebo rozsah IPv6 adres, pro které se má
použít protokol IPSec. Do textového pole [Ručně nastavované adresy] zadejte adresu
IPv6 (nebo rozsah).
[Ručně nastavované adresy]
Pokud je možnost [Ruční nastavení IPv4] nebo [Ruční nastavení IPv6] vybrána pro položku [Vzdálená adresa],
zadejte IP adresu, pro kterou mají být zásady použity.
[Nastavení podsítě]
Pokud zadáváte IPv4 adresy ručně, můžete rozsah adres vyjádřit pomocí masky podsítě. Zadejte masku
podsítě oddělením čísel tečkou (příklad: „255.255.255.240“).
[Lokální port]/[Vzdálený port]
Pokud chcete pro jednotlivé protokoly vytvořit samostatné zásady, např. protokol HTTP nebo SMTP, zadejte
příslušné číslo portu pro jednotlivé protokoly, aby bylo možné určit, pro který se má použít protokol IPSec.
● IPSec se neaplikuje na pakety, které mají zadanou vícesměrovou a všesměrovou adresu.
8
Zadejte nastavení IKE.
299
Zabezpečení
[Režim IKE]
Zobrazí se režim, který je používán pro protokol výměny klíčů. Obvykle se vybírá hlavní režim.
● Pokud IP adresa není fixovaná, vyberte agresivní režim. Pamatujte, že zabezpečení je v agresivním režimu
menší než v hlavním režimu.
[Způsob OVĚŘ.]
Pro metodu použitou při ověřování tiskárny vyberte možnost [Metoda předsdíleného klíče] nebo [Metoda
digitálního podpisu].
● Když je v možnosti [Režim IKE] vybrán agresivní režim, nastavení [Metoda předsdíleného klíče] nešifruje
sdílený klíč.
[Algoritmus ověření/šifrování]
Chcete-li automaticky nastavit algoritmus používaný při výměně klíčů, zaškrtněte políčko [Auto]. Pokud
políčko zaškrtnete, algoritmus se nastaví podle níže uvedeného příkladu.
[Ověření]
[SHA1 a MD5]
[Šifrování]
[3DES-CBC a AES-CBC]
[DH Group]
[Group 2 (1024)]
Pokud chcete algoritmus nastavit ručně, zrušte zaškrtnutí a vyberte algoritmus.
[Ověření]
Vyberte algoritmus hash.
[Šifrování]
Vyberte algoritmus šifrování.
[DH Group]
Vyberte skupinu Diffie-Hellman, která určuje sílu klíče.
Použití [Metoda předsdíleného klíče] pro ověření
1
Vyberte možnost [Metoda předsdíleného klíče] pro [Způsob OVĚŘ.] a klikněte na [Nastavení
sdíleného klíče].
2
Zadejte předsdílený klíč obsahující až 24 alfanumerických znaků a klikněte na tlačítko [OK].
300
Zabezpečení
Použití [Metoda digitálního podpisu] pro ověření
1
Vyberte možnost [Metoda digitálního podpisu] pro [Způsob OVĚŘ.] a klikněte na [Klíč a certifikát].
2
Vyberte pár klíčů, který chcete použít, a klikněte na [Výchozí nastavení klíče].
Zobrazení podrobností o páru klíčů nebo certifikátu
● Máte možnost zkontrolovat podrobné informace o certifikátu nebo můžete certifikát ověřit kliknutím
na příslušný textový odkaz pod položkou [Název klíče], nebo na ikonu certifikátu. Ověření párů
klíčů a digitálních certifikátů(P. 327)
9
Zadejte nastavení sítě IPSec.
[Použít PFS]
Zaškrtnutím pole povolte metodu PFS (Perfect Forward Secrecy) pro klíče relace IPSec. Povolení metody PFS
zvyšuje zabezpečení, ale zároveň zvyšuje i zatížení sítě. Ujistěte se, že je metoda PFS povolena také pro
ostatní zařízení. Když PFS nepoužíváte, zaškrtnutí zrušte.
301
Zabezpečení
[Platnost]
Zadejte, jak dlouho se SA používá jako komunikační tunel. Podle potřeby zaškrtněte políčko [Specifikovat dle
času] nebo [Specifikovat dle velikosti] případně obě políčka. Pokud zaškrtnete obě políčka, relace IPSec SA se
ukončí, jakmile bude jedna z podmínek splněna.
[Specifikovat dle času]
Zadejte dobu trvání relace v minutách. Nastavení bude použito jak pro IPSec SA, tak
pro IKE SA.
[Specifikovat dle velikosti]
Zadejte velikost v megabytech, která určí, jaký objem dat může být během relace
přenesen. Toto nastavení bude použito pouze pro IPSec SA.
Pokud jste zaškrtli pouze políčko [Specifikovat dle velikosti]
● Platnost IKE SA nelze zadat podle velikosti, takže se použije počáteční hodnota (480 minut) [Specifikovat
dle času].
[Algoritmus ověření/šifrování]
Vyberte protokol a algoritmus, které se mají použít pro komunikaci IPSec.
Automatické nastavení připojení
Vyberte možnost [Auto] (Tisk brožury).
[Ověření ESP]
ESP je aktivována a ověřovací algoritmus se nastaví na [SHA1 a MD5].
[Šifrování ESP]
ESP je aktivována a šifrovací algoritmus se nastaví na [3DES-CBC a AES-CBC].
Použití ESP
Vyberte [ESP] a zvolte ověřovací algoritmus a šifrovací algoritmus.
[Ověření ESP]
Vyberte algoritmus hash, který se má použít pro ověřování ESP.
[Šifrování ESP]
Vyberte algoritmus šifrování pro ESP.
Použití AH
Vyberte [AH] a zvolte algoritmus hash, který se má použít pro ověřování AH z [Ověření AH].
[Režim připojení]
Zobrazí se režim připojení protokolu IPSec. Zařízení podporuje transportní režim, ve kterém jsou šifrovány
datové části IP paketů. Tunelový režim, ve kterém jsou celé IP pakety (hlavičky i datové části) zapouzdřeny,
není dostupný.
10
Klikněte na tlačítko [OK].
● Pokud potřebujete uložit další zásady zabezpečení, vraťte se ke kroku 5.
11
Uspořádejte pořadí zásad v seznamu [Seznam zásad zabezpečení IPSec]
● Zásady jsou používány v pořadí od nejvyšší pozice k nejnižší. Pomocí tlačítek [Zvýšit prioritu] nebo [Snížit
prioritu] měňte pořadí zásady směrem nahoru nebo dolů.
302
Zabezpečení
Úprava zásady
● Můžete kliknout na textový odkaz pod [Název zásad zabezpečení] a upravit nastavení.
Odstranění zásady
● Klikněte na tlačítko [Smazat] nacházející se vpravo od názvu zásady, kterou chcete smazat.
12
Proveďte tvrdý reset.
● Klikněte na [Ovládání zařízení], vyberte [Tvrdý reset] a pak klikněte na tlačítko [Provést].
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
Povolení komunikace IPSec
Po dokončení registrace zásad zabezpečení povolte komunikaci IPSec.
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
303
Spuštění
Zabezpečení
3
Klikněte na položku [Zabezpečení]
4
Klikněte na tlačítko [Editovat].
5
Zaškrtněte políčko [Použít IPSec] a klikněte na tlačítko [OK].
[Nastavení IPSec].
304
Zabezpečení
[Použít IPSec]
Pokud pro tisk IPSec v zařízení, zaškrtněte příslušné pole. Když ho nepoužíváte, zaškrtnutí zrušte.
[Povolit přijmout pakety bez zásad zabezpečení]
Pokud zaškrtnete políčko, když používáte IPSec, odešlou/přijmou se také pakety, které nejsou k dispozici pro
registrované zásady. Chcete-li zakázat odesílání/přijímání paketů, které nejsou k dispozici pro dané zásady,
zaškrtnutí zrušte.
6
Proveďte tvrdý reset.
● Klikněte na [Ovládání zařízení], vyberte [Tvrdý reset] a pak klikněte na tlačítko [Provést].
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
Použití ovládacího panelu
● Nastavení komunikace IPSec můžete povolit nebo zakázat také z nabídky nastavení na ovládacím panelu.
IPSec(P. 384)
ODKAZY
Konfigurace nastavení pro páry klíčů a digitální certifikáty(P. 312)
Seznam zásad IPSec(P. 449)
305
Zabezpečení
Konfigurace ověřování IEEE 802.1X
1CE3-04K
Zařízení se může k síti 802.1X připojit jako klientské zařízení. Typická síť 802.1X sestává se serveru RADIUS (ověřovací
server), přepínače LAN (ověřovatel) a klientského zařízení se softwarem umožňujícím ověření (žádající porty). Pokud se
zařízení pokusí připojit k síti 802.1X, musí projít procesem ověření uživatele, který prokáže, zda se o připojení pokouší
autorizovaný uživatel. Informace o ověření je odeslána ke kontrole na server RADIUS, který na základě výsledku
ověření buď povolí, nebo odmítne komunikaci se sítí. Pokud se ověření nezdaří, přepínač LAN (nebo přístupový bod)
zablokuje přístup z vnější sítě.
Z následujících možností vyberte metodu ověřování. Pokud je to nutné, pak ještě před konfigurací ověřování IEEE
802.1X nainstalujte nebo uložte pár klíčů nebo certifikát vydaný certifikační autoritou (CA) ( Použití párů klíčů a
digitálních certifikátů vydaných certifikační autoritou(P. 323) ).
TLS
Zařízení a ověřovací server se navzájem ověří tím, že si vzájemně ověří své certifikáty. Pro ověření klienta (při
ověřování zařízení) je vyžadován pár klíčů vydaný certifikační autoritou (CA). Pro ověření serveru je možné
kromě certifikátu CA předinstalovaného v zařízení použít ještě certifikát CA, který lze nainstalovat
prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní.
TTLS
Tato metoda ověřování využívá k ověření klienta uživatelské jméno a heslo a k ověření serveru CA certifikát. Jako
interní protokol je možné vybrat protokol MSCHAPv2 nebo PAP. Metodu TTLS lze použít zároveň s metodou
PEAP. Před konfigurací této metody ověřování povolte funkci TLS pro Vzdálené uživatelské rozhraní (
Používání TLS pro šifrovanou komunikaci(P. 291) ).
PEAP
Požadovaná nastavení se téměř shodují s nastaveními pro metodu TTLS. Protokol MS-CHAPv2 se používá jako
interní protokol. Před konfigurací této metody ověřování povolte funkci TLS pro Vzdálené uživatelské rozhraní
( Používání TLS pro šifrovanou komunikaci(P. 291) ).
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
306
Spuštění
Zabezpečení
3
Klikněte na položku [Síť]
4
Klikněte na tlačítko [Editovat].
5
[Nastavení IEEE 802.1X].
Zaškrtněte políčko [Použít IEEE 802.1X], do textového pole [Přihlašovací jméno]
zadejte přihlašovací jméno a zadejte požadovaná nastavení.
307
Zabezpečení
[Použít IEEE 802.1X]
Zaškrtnutím políčka povolte ověřování IEEE 802.1X.
[Přihlašovací jméno]
Zadejte jméno (identitu EAP) o délce maximálně 24 alfanumerických znaků, které bude použito k identifikaci
uživatele.
Nastavení TLS
1
Zaškrtněte políčko [Použít TLS] a klikněte na tlačítko [Klíč a certifikát].
● Nelze používat TLS s TTLS nebo PEAP.
2
Vyberte klíč ze seznamu klíčů a certifikátů a klikněte na tlačítko [Výchozí nastavení klíče].
Zobrazení podrobností o páru klíčů nebo certifikátu
● Máte možnost zkontrolovat podrobné informace o certifikátu nebo můžete certifikát ověřit kliknutím
na příslušný textový odkaz pod položkou [Název klíče], nebo na ikonu certifikátu. Ověření párů
klíčů a digitálních certifikátů(P. 327)
Nastavení TTLS/PEAP
1
Zaškrtněte políčko [Použít TTLS] nebo [Použít PEAP].
308
Zabezpečení
Interní protokol pro ověřování TTLS
● Můžete vybrat možnost MSCHAPv2 nebo PAP. Pokud chcete použít možnost PAP, klikněte na přepínač
[PAP].
2
Klikněte na tlačítko [Změnit uživatelské jméno/heslo].
● Chcete-li zadat uživatelské jméno jiné než přihlašovací jméno, zrušte zaškrtnutí políčka [Použít
přihlašovací jméno jako uživatelské jméno]. Políčko zaškrtněte, chcete-li použít přihlašovací jméno jako
uživatelské jméno.
3
Nastavte uživatelské jméno či heslo a klikněte na možnost [OK].
309
Zabezpečení
[Uživatelské jméno]
Zadejte uživatelské jméno o délce maximálně 24 alfanumerických znaků.
[Změnit heslo]
Chcete-li nastavit či změnit heslo, zaškrtněte políčko a do textového pole [Heslo] a [Potvrdit] zadejte nové
heslo o délce maximálně 24 alfanumerických znaků.
6
Klikněte na tlačítko [OK].
7
Proveďte tvrdý reset.
● Klikněte na [Ovládání zařízení], vyberte [Tvrdý reset] a pak klikněte na tlačítko [Provést].
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
310
Zabezpečení
Použití ovládacího panelu
● Ověřování IEEE 802.1X můžete povolit nebo zakázat také z nabídky nastavení na ovládacím panelu.
IEEE802.1X(P. 391)
ODKAZY
Konfigurace nastavení pro páry klíčů a digitální certifikáty(P. 312)
311
Zabezpečení
Konfigurace nastavení pro páry klíčů a digitální
certifikáty
1CE3-04L
Chcete-li komunikaci šifrovat pomocí vzdáleného zařízení, je třeba předem přes nezabezpečenou síť zaslat a přijmout
šifrovací klíč. Tento problém lze vyřešit pomocí kryptografie veřejných klíčů. Kryptografie veřejných klíčů zajišťuje
zabezpečenou komunikaci díky ochraně důležitých a cenných informací před útoky, jako je sniffing (falšování),
spoofing (odposlech) nebo tampering (nepovolené úpravy) dat při jejich průchodu sítí.
Pár klíčů
Pár klíčů sestává z veřejného klíče a tajného klíče. Pro šifrování nebo dešifrování dat jsou nutné
oba tyto klíče. Kryptografie veřejných klíčů zajišťuje bezpečnou komunikaci dat v síti právě
proto, že údaje, které byly zašifrovány jedním klíčem z páru klíčů, nemohou být vráceny do své
původní datové podoby bez použití druhého klíče. Je možné uložit až osm párů klíčů ( Použití
párů klíčů a digitálních certifikátů vydaných certifikační autoritou(P. 323) ). Pár klíčů pro
šifrovanou komunikaci TLS lze pro zařízení vygenerovat ( Generování párů klíčů(P. 314) ).
Certifikát CA
Digitální certifikáty, včetně certifikátů CA, jsou podobné jiným způsobům identifikace, např.
řidičským průkazům. Digitální certifikát se skládá z digitálního podpisu, pomocí něhož může
zařízení detekovat data spojená s odposlechem nebo nepovolenými úpravami. Pro třetí strany
je velmi obtížné digitální certifikáty zneužít. Digitální certifikát, který obsahuje veřejný klíč
vydaný certifikační autoritou (CA), je označován jako certifikát CA. Certifikáty CA jsou používány
pro ověření jiného zařízení, se kterým zde popisované zařízení komunikuje, např. tisk z aplikace
Google Cloud Print nebo ověřování IEEE 802.1X. Je možné zaregistrovat až 150 certifikátů CA,
včetně 72 certifikátů předinstalovaných v zařízení ( Použití párů klíčů a digitálních
certifikátů vydaných certifikační autoritou(P. 323) ).
◼ Požadavky na klíč a certifikát
Certifikát obsažený v páru klíčů vygenerovaném zařízením odpovídá certifikátu X.509v3. Při instalaci páru klíčů nebo
certifikátu CA do počítače musí být splněny následující požadavky:
● Pár klíčů: PKCS#12*1
Formát
Přípona souboru
● Certifikát CA:
X.509v1 DER (binárně kódovaný)
X.509v3 DER (binárně kódovaný)
● Pár klíčů: „.p12“ nebo „.pfx“
● Certifikát CA: ".cer"
● Pár klíčů:
Algoritmus veřejného klíče
(a délka klíče)
RSA (512 bitů*2, 1024 bitů, 2048 bitů, 4096 bitů)
ECDSA (P256, P384, P521)
● Certifikát CA:
RSA (512 bitů*2, 1024 bitů, 2048 bitů, 4096 bitů)
*1
Požadavky na certifikát obsažený v páru klíčů jsou v souladu s certifikáty CA.
*2 Není
podporováno, když operační systém zařízení, s nímž tiskárna komunikuje, je Windows 8/10/Server 2012. Nemusí být k
dispozici ani šifrovaná komunikace s dalšími verzemi systému Windows, a to v závislosti na stavu aktualizace programu.
*3
SHA384-RSA a SHA512-RSA jsou dostupné, pouze pokud je délka klíče RSA 1024 bitů nebo více.
312
Zabezpečení
DSA (1024 bitů/2048 bitů/3072 bitů)
ECDSA (P256, P384, P521)
Algoritmus podpisu certifikátu
SHA1-RSA, SHA256-RSA, SHA384-RSA*3, SHA512-RSA*3, MD5RSA, MD2-RSA, ECDSA-SHA1, ECDSA-SHA256, ECDSA-SHA384 nebo
ECDSA-SHA512
Algoritmus kryptografického otisku certifikátu SHA1
*1
Požadavky na certifikát obsažený v páru klíčů jsou v souladu s certifikáty CA.
*2 Není
podporováno, když operační systém zařízení, s nímž tiskárna komunikuje, je Windows 8/10/Server 2012. Nemusí být k
dispozici ani šifrovaná komunikace s dalšími verzemi systému Windows, a to v závislosti na stavu aktualizace programu.
*3
SHA384-RSA a SHA512-RSA jsou dostupné, pouze pokud je délka klíče RSA 1024 bitů nebo více.
● Zařízení nepodporuje použití seznamu odvolaných certifikátů (CRL).
313
Zabezpečení
Generování párů klíčů
1CE3-04R
Pokud šifrovaná komunikace probíhající prostřednictvím protokolu Transport Layer Security (TLS) vyžaduje pár klíčů, je
možné ho pomocí zařízení vygenerovat. Protokol TLS lze použít při přístupu k zařízení prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní nebo při tisku IPP. Pro zařízení je možné registrovat až osm párů klíčů, včetně
předinstalovaných párů. Certifikáty podepsané svým držitelem jsou používány s páry klíčů vygenerovanými pomocí
možnosti „Komunikace v síti“. Pomocí možnosti „Klíč a žádost o podepsání certifikátu (CSR)“ můžete požádat o digitální
certifikát od certifikační autority pro pár klíčů vygenerovaný zařízením.
Generovat klíč pro síťovou komunikaci(P. 314)
Generovat klíč a žádost o podepsání certifikátu (CSR)(P. 317)
Generovat klíč pro síťovou komunikaci
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Zabezpečení]
[Nastavení klíče a certifikátu].
314
Spuštění
Zabezpečení
4
Klikněte na tlačítko [Generovat klíč].
Odstranění uloženého páru klíčů
● Klikněte na tlačítko [Smazat] napravo od ID oddělení, které chcete smazat
klikněte na tlačítko [OK].
● Pokud je pár klíčů z nějakého důvodu aktuálně používán, např. pokud se pod položkou [Použití
klíče]zobrazuje informace „TLS“ nebo „IEEE 802.1X“, pak tento pár klíčů nelze smazat. V takovém případě je
před smazáním nutné příslušnou funkci zakázat nebo vyměnit.
5
Vyberte možnost [Komunikace v síti] a klikněte na tlačítko [OK].
6
Zadejte nastavení pro klíč a certifikát.
315
Zabezpečení
[Nastavení klíče]
[Název klíče]
Zadejte název páru klíčů o délce maximálně 24 alfanumerických znaků. Zadejte název, který budete
schopni později v seznamu snadno nalézt.
[Algoritmus podpisu]
V rozevíracím seznamu vyberte algoritmus.
[Algoritmus klíče]
K vygenerování páru klíčů se používá algoritmus RSA nebo ECDSA. V rozbalovacím seznamu vyberte
délku klíče. Čím vyšší je hodnota délky klíče, tím pomalejší je komunikace. Zabezpečení je však vyšší.
● Možnost [512 bit] nelze vybrat pro délku klíče RSA, pokud je nastaveno [SHA384] nebo
[SHA512] pro možnost [Algoritmus podpisu].
[Nastavení certifikátu]
[Počátek platnosti (dd/mm rrrr)]
Zadejte datum zahájení platnosti certifikátu v rozmezí 01/01 2000 až 31/12 2037.
[Konec platnosti (dd/mm rrrr)]
Zadejte datum ukončení platnosti certifikátu v rozmezí 01/01 2000 až 31/12 2037. Nelze nastavit dřívější
datum než [Počátek platnosti (dd/mm rrrr)].
[Země/Region]
Zadejte až 2 znaky pro internetový kód země.
[Stát]/[Město]
Podle potřeby zadejte umístění o délce až 24 alfanumerických znaků.
[Organizace]/[Organizační jednotka]
Podle potřeby zadejte název organizace o délce až 24 alfanumerických znaků.
[Běžné jméno]
Podle potřeby zadejte běžný název certifikátu obsahující až 41 alfanumerických znaků. Pro běžný název
je často používána zkratka „CN“.
316
Zabezpečení
K provedení tisku IPPS se „IP adresa“ nebo „<název hostitele>.<název domény>“, která se používá
pro spojení přes IPPS, musí zadat v možnosti [Běžné jméno].
● Zadejte „IP adresu“, když je pevná.
● Zadejte „<název hostitele>.<název domény>“, pokud se používá server DNS.
IPPS(P. 200)
7
Klikněte na tlačítko [OK].
● Vygenerování páru klíčů pro síťovou komunikaci trvá přibližně 10 až 15 minut.
● Jakmile je pár klíčů vygenerován, uloží se automaticky do zařízení.
Generovat klíč a žádost o podepsání certifikátu (CSR)
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Zabezpečení]
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
[Nastavení klíče a certifikátu].
317
Aktivace IPP/
Zabezpečení
4
Klikněte na tlačítko [Generovat klíč].
Odstranění uloženého páru klíčů
● Klikněte na tlačítko [Smazat] napravo od ID oddělení, které chcete smazat
klikněte na tlačítko [OK].
● Pokud je pár klíčů z nějakého důvodu aktuálně používán, např. pokud se pod položkou [Použití
klíče]zobrazuje informace „TLS“ nebo „IEEE 802.1X“, pak tento pár klíčů nelze smazat. V takovém případě je
před smazáním nutné příslušnou funkci zakázat nebo vyměnit.
5
Vyberte možnost [Klíč a žádost o podepsání certifikátu (CSR)] a klikněte na tlačítko
6
Zadejte nastavení pro klíč a certifikát.
[OK].
318
Zabezpečení
[Nastavení klíče]
[Název klíče]
Zadejte název páru klíčů o délce maximálně 24 alfanumerických znaků. Zadejte název, který budete
schopni později v seznamu snadno nalézt.
[Algoritmus podpisu]
V rozevíracím seznamu vyberte algoritmus.
[Algoritmus klíče]
K vygenerování páru klíčů se používá algoritmus RSA nebo ECDSA. V rozbalovacím seznamu vyberte
délku klíče. Čím vyšší je hodnota délky klíče, tím pomalejší je komunikace. Zabezpečení je však vyšší.
● Možnost [512 bit] nelze vybrat pro délku klíče RSA, pokud je nastaveno [SHA384] nebo
[SHA512] pro možnost [Algoritmus podpisu].
[Nastavení žádosti o podepsání certifikátu (CSR)]
[Země/Region]
Zadejte až 2 znaky pro internetový kód země.
[Stát]/[Město]
Podle potřeby zadejte umístění o délce až 24 alfanumerických znaků.
[Organizace]/[Organizační jednotka]
Podle potřeby zadejte název organizace o délce až 24 alfanumerických znaků.
[Běžné jméno]
Podle potřeby zadejte běžný název certifikátu obsahující až 41 alfanumerických znaků. Pro běžný název
je často používána zkratka „CN“.
K provedení tisku IPPS se „IP adresa“ nebo „<název hostitele>.<název domény>“, která se používá
pro spojení přes IPPS, musí zadat v možnosti [Běžné jméno].
● Zadejte „IP adresu“, když je pevná.
● Zadejte „<název hostitele>.<název domény>“, pokud se používá server DNS.
IPPS(P. 200)
319
Aktivace IPP/
Zabezpečení
7
Klikněte na tlačítko [OK].
● Vygenerování klíče a žádosti o podepsání certifikátu (CSR) trvá přibližně 10 až 15 minut.
8
Klikněte na tlačítko [Uložit v souboru].
● Zobrazí se dialogové okno pro uložení souboru. Zvolte místo pro jeho uložení a klikněte na tlačítko [Uložit].
➠ Soubor klíče a žádosti o podepsání certifikátu (CSR) se uloží do počítače.
9
Připojte uložený soubor a odešlete žádost certifikační autoritě.
◼ Uložení digitálního certifikátu od certifikační autority.
Pár klíčů vygenerovaný žádostí o podepsání certifikátu (CSR) nemůžete použít, dokud nebude certifikát uložen. Jakmile
certifikační autorita vystaví digitální certifikát, uložte jej podle následujících pokynů.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Zabezpečení]
4
Klikněte na možnost [Název klíče] nebo [Certifikát] pro certifikát, který chcete uložit.
Spuštění
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
[Nastavení klíče a certifikátu].
320
Zabezpečení
5
6
Klikněte na tlačítko [Uložit certifikát].
Klikněte na tlačítko[Procházet] v [Cesta k souboru], zadejte soubor, pro který chcete
žádat o podepsání certifikátu (CSR), a klikněte na tlačítko [Uložit].
ODKAZY
Použití párů klíčů a digitálních certifikátů vydaných certifikační autoritou(P. 323)
Ověření párů klíčů a digitálních certifikátů(P. 327)
321
Zabezpečení
Používání TLS pro šifrovanou komunikaci(P. 291)
Konfigurace nastavení IPSec(P. 295)
322
Zabezpečení
Použití párů klíčů a digitálních certifikátů vydaných
certifikační autoritou
1CE3-04S
Páry klíčů a digitální certifikáty používané s tímto zařízením je možné získat od certifikační autority (CA).
Prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní je možné tyto soubory uložit. Ujistěte se, že pár klíčů a certifikát
splňují požadavky zařízení ( Požadavky na klíč a certifikát(P. 312) ). Je možné uložit až 8 párů klíčů (včetně
předinstalovaných) a 150 certifikátů CA (včetně 72 již předinstalovaných certifikátů).
1
2
3
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Spuštění
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
Klikněte na možnost [Zabezpečení]
CA certifikátu].
[Nastavení klíče a certifikátu] nebo [Nastavení
● Kliknutím na možnost [Nastavení klíče a certifikátu] nainstalujte pár klíčů. Kliknutím na možnost [Nastavení
CA certifikátu] nainstalujte certifikát CA.
323
Zabezpečení
4
Klikněte na možnost [Uložit klíč a certifikát] nebo [Uložit CA certifikát].
Odstranění uloženého páru klíčů nebo certifikátu CA
● Klikněte na tlačítko [Smazat] nacházející se vpravo od páru klíčů nebo certifikátu CA, který chcete smazat
klikněte na tlačítko [OK].
● Pokud je pár klíčů z nějakého důvodu aktuálně používán, např. pokud se zobrazuje údaj „[TLS]“ nebo „[IEEE
802.1X]“ pod položkou [Použití klíče]. V takovém případě je nutné před smazáním příslušnou funkci zakázat
nebo pár klíčů nahradit. Předinstalované certifikáty CA nelze odstranit.
5
Klikněte na tlačítko [Instalovat].
324
Zabezpečení
Odstranění páru klíčů nebo certifikátu CA
● Klikněte na tlačítko [Smazat] nacházející se vpravo od souboru, který chcete smazat, a poté klikněte na
tlačítko [OK].
6
Klikněte na tlačítko [Browse] (Procházet), zadejte soubor, který se má nainstalovat, a
poté klikněte na tlačítko [Spustit instalaci].
● Pár klíčů nebo certifikát CA se nainstaluje do zařízení.
7
Uložte pár klíčů nebo certifikát CA.
Uložení páru klíčů
1
Klikněte na tlačítko [Uložit] nacházející se vpravo od páru klíčů, který chcete zaregistrovat.
2
Zadejte název páru klíčů a heslo a poté klikněte na tlačítko [OK].
[Název klíče]
Zadejte název páru klíčů, který chcete uložit, o délce maximálně 24 alfanumerických znaků.
[Heslo]
Zadejte heslo nebo soukromý klíč pro soubor, který chcete uložit, o délce maximálně 24 alfanumerických
znaků.
Uložení certifikátu CA
Klikněte na tlačítko [Uložit] nacházející se vpravo od certifikátu CA, který chcete zaregistrovat.
325
Zabezpečení
ODKAZY
Generování párů klíčů(P. 314)
Ověření párů klíčů a digitálních certifikátů(P. 327)
Používání TLS pro šifrovanou komunikaci(P. 291)
Konfigurace nastavení IPSec(P. 295)
Konfigurace ověřování IEEE 802.1X(P. 306)
326
Zabezpečení
Ověření párů klíčů a digitálních certifikátů
1CE3-04U
Po uložení párů klíčů a certifikátů CA je možné zobrazit podrobné informace nebo ověřit platnost a podpis.
1
2
3
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Spuštění
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
Klikněte na možnost [Zabezpečení]
CA certifikátu].
[Nastavení klíče a certifikátu] nebo [Nastavení
● Kliknutím na možnost [Nastavení klíče a certifikátu] nainstalujte pár klíčů. Kliknutím na možnost [Nastavení
CA certifikátu] nainstalujte certifikát CA.
4
Klikněte na ikonu páru klíčů nebo certifikátu, který chcete ověřit.
327
Zabezpečení
● Podrobné informace o certifikátu je možné zobrazit na této obrazovce.
5
Zkontrolujte podrobnosti certifikátu a klikněte na [Ověření certifikátu].
● Výsledky z ověření certifikátu se zobrazí podle znázornění níže.
ODKAZY
Generování párů klíčů(P. 314)
Použití párů klíčů a digitálních certifikátů vydaných certifikační autoritou(P. 323)
328
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Použití Vzdáleného uživatelského
rozhraní
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní ................................................................................... 330
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní .................................................................................................. 331
Obrazovky Vzdáleného uživatelského rozhraní .............................................................................................. 334
Správa dokumentů a kontrola stavu zařízení ................................................................................................. 340
Umožnění manipulace s dokumenty koncovým uživatelům ......................................................................... 347
Nastavení možností nastavení prostřednictvím uživatelského rozhraní ...................................................... 350
Ukládání/načtení registrovaných dat .............................................................................................................. 352
Ukládání registrovaných dat ......................................................................................................................... 353
Načtení registrovaných dat ........................................................................................................................... 355
329
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
1CE3-04W
Pomocí webového prohlížeče lze vzdáleně ovládat zařízení a zkontrolovat jeho stav nebo dokumenty, které čekají na
vytištění. Lze také provádět některá nastavení zařízení. Správa systému je tak mnohem jednodušší, protože vše
potřebné můžete udělat přímo od svého pracovního stolu.
Funkce Vzdáleného uživatelského rozhraní
Správa dokumentů a kontrola stavu zařízení(P. 340)
Nastavení možností nastavení prostřednictvím uživatelského rozhraní(P. 350)
Ukládání/načtení registrovaných dat(P. 352)
Základy Vzdáleného uživatelského rozhraní
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
Obrazovky Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 334)
Požadavky na systém
Pro používání Vzdáleného uživatelského rozhraní je třeba následující prostředí. Dále nastavte webový prohlížeč
k povolení souborů cookie.
● Microsoft Internet Explorer 7.0 nebo novější
● Zobrazí se s rozlišením 800 x 600 pixelů nebo vyšším a s minimálně 256 barvami
330
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní
1CE3-04X
Chcete-li zařízení vzdáleně ovládat, je třeba do webového prohlížeče zadat IP adresu zařízení a spustit Vzdálené
uživatelské rozhraní. Nejprve zkontrolujte IP adresu nastavenou v zařízení ( Tisk stavu sítě(P. 449) ). V případě
jakýchkoli dotazů kontaktujte správce sítě.
1
Spusťte internetový prohlížeč.
2
Do pole adresy zadejte „http://(IP adresa zařízení)/“ a stiskněte klávesu [ENTER].
● Chcete-li použít adresu IPv6, dejte adresu IPv6 do závorek (příklad: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Použití serveru DNS
● Namísto „IP adresy zařízení“
hostitele>.<název domény>“.
(příklad:
https://my_printer.example.com/)
můžete
zadat
„<název
Pokud se zobrazí upozornění zabezpečení
● Upozornění zabezpečení se může zobrazit v případě, že je komunikace Vzdáleného uživatelského rozhraní
šifrovaná ( Používání TLS pro šifrovanou komunikaci(P. 291) ). Jsou-li nastavení certifikátu či TLS bez
chyb, pokračujte v procházení na webu.
3
Přihlaste se k Vzdálené uživatelské rozhraní.
Když je zakázána správa ID oddělení
Vyberte možnost [Režim správy] (Jednostranný tisk) nebo [Režim běžného uživatele] (Oboustranný tisk).
[Režim správy]
Prostřednictvím uživatelského rozhraní můžete provádět všechny operace a nastavení. Do pole [Heslo]
zadejte heslo správce systému.
331
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
● Výchozí heslo správce systému je „7654321“.
Nastavení hesla správce systému(P. 249)
[Režim běžného uživatele]
Můžete zkontrolovat stav dokumentů či zařízení a také změnit některé nastavení. Pokud chcete odstranit
své tiskové dokumenty, zadejte uživatelské jméno dokumentů do položky [Uživatelské jméno]. Uživatelské
jméno se nastaví automaticky pro tisk dokumentů na základě údajů, jako je název počítače nebo
přihlašovací jméno k počítači.
O [Uživatelské jméno]
● Ve výchozím nastavení není možnost [Uživatelské jméno] zobrazena, čímž se běžným uživatelům
znemožňuje pracovat s dokumenty. Pokud chcete s dokumenty pracovat v režimu běžného uživatele,
Umožnění
přihlaste se v režimu správce a aktivujte [Povolit proces úlohy běžného uživatele].
manipulace s dokumenty koncovým uživatelům(P. 347)
[Přístupový kód PIN vzdáleného UR]
Pokud se zobrazí [Přístupový kód PIN vzdáleného UR], zadejte PIN (
UR(P. 260) ).
Nastavení kódu PIN Vzdáleného
Když je povolena správa ID oddělení
Zadejte příslušné ID do pole [ID oddělení] a kód PIN do pole [PIN] (
oddělení(P. 252) ).
4
Nastavení správy ID
Klikněte na tlačítko [Přihlásit se].
➠ Zobrazí se stránka portálu (hlavní stránka).
Obrazovky Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 334)
332
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
333
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Obrazovky Vzdáleného uživatelského rozhraní
1CE3-04Y
Tato kategorie popisuje běžné obrazovky Vzdáleného uživatelského rozhraní.
Stránka portálu (hlavní stránka)(P. 334)
Stránka [Monitor stavu/Zrušit](P. 335)
Stránka [Nastavení/Uložení](P. 336)
Stránka [Schránka](P. 337)
Stránka [Přímý tisk](P. 338)
Stránka portálu (hlavní stránka)
[Odhlásit se]
Dojde k odhlášení od Vzdáleného uživatelského rozhraní. Zobrazí se přihlašovací obrazovka.
[Odeslat e-mail správci systému]
Zobrazí se okno k vytvoření e-mailu správci systému zadanému v poli [Nastavení správy] v části
[Zabezpečení].
Ikona aktualizace
Aktualizuje právě zobrazenou stránku.
Základní informace o zařízení
Zobrazí aktuální stav zařízení a chybové zprávy. Pokud došlo k výskytu chyby, zobrazí se také odkaz na
stránku s informacemi o chybě.
334
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Informace o spotřebním materiálu
Zobrazí informace o papíru a zbývajícím množství toneru v kazetě.
[Deska hlášení]
Zobrazí se zpráva od správce systému zadaná v [Deska hlášení/Odkaz na podporu] pod [Nastavení/Uložení]
[Licence/Jiné].
Tisk uložených úloh
Zobrazí odkaz na technickou podporu tiskárny, který je zadán v položce [Deska hlášení/Odkaz na podporu]
pod [Nastavení/Uložení] [Licence/Jiné].
[Monitor stavu/Zrušit]
Zobrazí stránku [Monitor stavu/Zrušit]. Tuto stránku můžete použít ke kontrole aktuálního stavu tisku,
zrušení zpracování tisku a zobrazení historie tiskových úloh.
[Nastavení/Uložení]
Zobrazí se stránka [Nastavení/Uložení]. Pokud jste přihlášeni v režimu správce, můžete měnit nastavení
položek a ukládat/načítat registrovaná data. Nastavení možností nastavení prostřednictvím
uživatelského rozhraní(P. 350)
[Schránka] (pouze když je vložena volitelná karta SD)
Zobrazí stránku [Schránka]. Můžete tisknout a mazat dokumenty uložené v tiskárně.
uloženého v tiskárně (tisk uložené úlohy)(P. 133)
Tisk dokumentu
[Přímý tisk]
Můžete tisknout soubor uložený v počítači, aniž ho musíte otevírat.
(P. 143)
Tisk bez otevření souboru (přímý tisk)
[Service Management Service]
Spustí Service Management Service (SMS) používaný ke správě aplikací MEAP (software pro vylepšení funkcí).
Průvodce funkcemi pro MEAP Application Management
Stránka [Monitor stavu/Zrušit]
335
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
[Na portál]
Vrátí se na stránku portálu (hlavní stránka)
Nabídka
Kliknete-li na položku, její obsah se zobrazí na pravé stránce.
zařízení(P. 340)
Správa dokumentů a kontrola stavu
Zobrazení cesty
Označuje řadu stránek, které jste postupně otevřeli, než se zobrazila aktuální stránka. Díky tomu můžete
zjistit, na které stránce se přesně nacházíte.
Ikona aktualizace
Aktualizuje právě zobrazenou stránku.
Ikona Nahoru
Umožní přesunout jezdec posuvníku do horní části stránky, pokud se nacházíte v dolní části stránky.
Stránka [Nastavení/Uložení]
[Na portál]
Vrátí se na stránku portálu (hlavní stránka)
Nabídka
Kliknete-li na položku, její obsah se zobrazí na pravé stránce.
prostřednictvím uživatelského rozhraní(P. 350)
336
Nastavení možností nastavení
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Zobrazení cesty
Označuje řadu stránek, které jste postupně otevřeli, než se zobrazila aktuální stránka. Díky tomu můžete
zjistit, na které stránce se přesně nacházíte.
Ikona Nahoru
Umožní přesunout jezdec posuvníku do horní části stránky, pokud se nacházíte v dolní části stránky.
Nabídka na stránce [Nastavení/Uložení]
● Nastavení na stránce [Nastavení/Uložení] můžete změnit pouze když jste přihlášení v režimu správce.
● Pokud se přihlásíte v režimu běžného uživatele, možnosti [Utility Menu], [Ovládání zařízení], [Správa
ID oddělení] a [Import/Export] se nezobrazí.
Stránka [Schránka]
[Na portál]
Vrátí se na stránku portálu (hlavní stránka)
[Schránka]
Zobrazí se seznam boxů. Box můžete otevřít a zkontrolovat podrobnosti dokumentů uložených v boxu,
dokumenty vytisknout a vymazat. Tisk dokumentu uloženého v tiskárně (tisk uložené úlohy)(P. 133)
337
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Zobrazení cesty
Označuje řadu stránek, které jste postupně otevřeli, než se zobrazila aktuální stránka. Díky tomu můžete
zjistit, na které stránce se přesně nacházíte.
Ikona aktualizace
Aktualizuje právě zobrazenou stránku.
Číslo schránky
Můžete zadat číslo boxu a kliknout na [Otevřít], čímž otevřete box se zadaným číslem.
Seznam boxů
Můžete kliknout na textový odkaz pod [Číslo schránky] a otevřít příslušný box.
Ikona Nahoru
Umožní přesunout jezdec posuvníku do horní části stránky, pokud se nacházíte v dolní části stránky.
Stránka [Přímý tisk]
[Na portál]
Vrátí se na stránku portálu (hlavní stránka)
Nabídka
Zobrazí se stránka pro zadání formátu souboru, který se má vytisknout pomocí funkce přímého tisku.
bez otevření souboru (přímý tisk)(P. 143)
338
Tisk
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Zobrazení cesty
Označuje řadu stránek, které jste postupně otevřeli, než se zobrazila aktuální stránka. Díky tomu můžete
zjistit, na které stránce se přesně nacházíte.
Ikona Nahoru
Umožní přesunout jezdec posuvníku do horní části stránky, pokud se nacházíte v dolní části stránky.
339
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Správa dokumentů a kontrola stavu zařízení
1CE3-050
Kontrola aktuálního stavu tištěných dokumentů(P. 340)
Kontrola historie dokumentů(P. 341)
Kontrola informací o chybách(P. 343)
Kontrola specifikací zařízení(P. 344)
Kontrola informací správce systému(P. 344)
Kontrola celkového počtu výtisků(P. 345)
Kontrola výpisů používání tonerové kazety(P. 345)
● Název souboru dokumentu zobrazí pouze 128 znaků. K názvu souboru může být přidán název aplikace pro
tisk.
Kontrola aktuálního stavu tištěných dokumentů
Můžete zkontrolovat stav tisku (právě se tiskne nebo čeká na vytištění) dokumentů určených k tisku z počítače a
dokumenty vymazat nebo jejich tisk přerušit.
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 331) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Stav úlohy]
[Zrušit]
Můžete vymazat ty dokumenty, které jsou právě tisknuty nebo které na vytištění čekají.
[Přerušit] *
Dočasně pozastaví aktuálně probíhající tiskovou úlohu a zahájí zadanou tiskovou úlohu. Pro přerušenou
tiskovou úlohu se tisk zbývajících stránek zahájí v okamžiku, kdy se dokončí přerušená tisková úloha.
[Prioritní tisk] *
Posune pořadí dokumentu čekajícího na vytištění nahoru o jedno místo.
340
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
[Pozastavit] */[Obnovit] *
Stisknutím [Pozastavit] dočasně přerušíte aktuální tiskovou úlohu. Stisknutím [Obnovit] restartujete
pozastavenou tiskovou úlohu.
● Pro zabezpečený nebo šifrovaný zabezpečený dokument klikněte na [Obnovit], čímž se objeví obrazovka
vybízející vás k zadání PIN. Zadejte správný kód PIN a klikněte na [OK].
*
Nezobrazí se, když je možnost <Přerušit tisk> v nabídce ovládacího panelu nastavena na <Vyp> (
tisk(P. 368) ).
Přerušit
● Stav všech tiskových úloh je zobrazen bez ohledu na nastavení správy ID oddělení.
● Výchozí nastavení neumožňuje provádění některých operacích v režimu běžného uživatele, například
vymazání dokumentu, který se má tisknout, nebo přerušení tiskové úlohy. Pokud chcete pracovat s
dokumenty v režimu běžného uživatele, přihlaste se v režimu správce a povolte [Povolit proces úlohy
běžného uživatele]. Umožnění manipulace s dokumenty koncovým uživatelům(P. 347)
● Pokud se pomocí svého uživatelského jména přihlásíte v režimu pro běžné uživatele, zobrazí se vaše
uživatelské jméno pouze na dokumentech, které jste vytiskli.
● U pozastavených a zabečených dokumentů kliknutím na tlačítko [Úloha č.] zobrazíte podrobné
informace. Můžete zkontrolovat uživatelské jméno a počet stránek vytištěného dokumentu.
Kontrola historie dokumentů
Historie tisku a historie přijatých e-mailů jsou zobrazeny ve formě seznamu.
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 331) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Výpis úlohy]
[Výpis úlohy] (Tisk)
Lze zobrazit čtyři typy historie tisku.
[Tisková úloha/Přímý tisk]
Zobrazí se až 400 dokumentů vytištěných z počítačů a paměťových zařízení USB (až
2000 dokumentů, když je vložena karta SD).
341
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
[Uložená úloha]
Zobrazí se historie až 2000 vytištěných dokumentů uložených v tiskárně (pouze když je
vložena karta SD).
[Hlášení]
Zobrazí se historie až 16 dokumentů vytištěných jako seznam nastavení a hlášení (až
128 dokumentů, když je vložena karta SD).
[Tisk e-mailu]
Zobrazí se historie až 16 e-mailů vytištěných po přijetí (až 128 dokumentů, když je
vložena karta SD).
[Výpis úlohy] (E-mail RX)
V historii přijatých e-mailů se zobrazí až 96 e-mailů. Pokud se během přijetí e-mailu vyskytne chyba, v poli
[Výsledky PŘ.] se zobrazí příslušný chybový kód.
Chybový kód
Příčina
Nápravné opatření
Poštovní server POP3 byl odpojen.
407
Data o velikosti 1 kB (1024 bytů)
nelze přijmout do 10 minut
během přijímání e-mailu.
408
Z poštovního serveru POP3 se
vrátila odpověď „ERR“.
412
Data o velikosti 1 kB (1024 bytů)
nelze přijmout do 10 minut
během přijímání e-mailu.
● Poraďte se se správcem sítě.
● Pokud k chybám dochází u stejných e-mailových dat
často, zkontrolujte, zda jsou data e-mailů normální.
Poraďte se se správcem sítě.
● Poraďte se se správcem sítě.
● Pokud k chybám dochází u stejných e-mailových dat
často, zkontrolujte, zda jsou data e-mailů normální.
420
Velikost e-mailu překročila 1,5 GB.
Pokud je v tiskárně vložena karta SD, velikost dat
odesílaného e-mailu musí být maximálně 1,5 GB.
421
E-mailová zpráva je větší než 25
MB.
Pokud je v tiskárně vložena karta SD, velikost dat
odesílaného e-mailu musí být maximálně 25 MB.
422
Velikost připojeného souboru
přesahuje 100 MB.
Pokud je v tiskárně vložena karta SD, velikost každého
připojeného souboru musí být maximálně 100 MB.
423
Přijatý soubor v příloze má
nepodporovaný formát.
Připojené soubory musí být ve formátu JPEG nebo TIFF.
K odesílanému e-mailu nepřipojujte žádné soubory s
jiným formátem.
424
Jsou připojeny více než tři
soubory.
Nadbytečné soubory v příloze nebudou vytištěny.
430
Odesílatel přijatého e-mailu není
znám.
Před odesláním e-mailů zadejte odesílatele.
Aby při odesílání nebyly e-maily rozdělovány, podnikněte
následující kroky.
Byl přijat rozdělený e-mail.
● Zmenšete velikost odesílaného e-mailu. (Velikost emailu musí být menší než hraniční hodnota pro
rozdělení e-mailu.)
431
● Nastavte aplikaci tak, aby se e-maily před odesláním
nerozdělovaly.
Přijaté e-maily obsahují
nepodporované šifrování nebo
kódy znaků.
U odesílaných e-mailů použijte kódování a kódy znaků,
které tiskárna podporuje. Osnova tisku emailů(P. 153)
Přijatý e-mail má nepodporovaný
formát.
Zkontrolujte formát e-mailu. Doporučujeme posílat emaily v textovém formátu.
342
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
432
Přijatá data jsou neplatná.
Zkontrolujte, zda jsou data odesílaného e-mailu
normální.
433
Přijatý e-mail je ve formátu HTML.
Tato tiskárna nepodporuje e-maily HTML. (E-mailová
zpráva ve formátu HTML je vytištěna jako prostý text.)
434
V e-mailu není žádná zpráva.
Přijatý e-mail neobsahuje žádnou zprávu.
435
Přeposlaný faxový dokument je
nezákonný.
Připojený soubor není ve formátu TIFF nebo překračuje
velikost pro tisk.
436
Přeposlaný faxový dokument
nemá žádný připojený soubor.
Kvůli absenci připojeného souboru není vytištěn žádný
dokument.
440
Tisk byl z nějakého důvodu
zrušen.
Odešlete e-mail znovu.
441
Při zpracování došlo k chybě.
Odešlete e-mail znovu.
499
V tiskárně došlo k chybě.
Podnikněte příslušné kroky podle zprávy na displeji
tiskárny. Pokud se zobrazí chybová zpráva(P. 474)
● Pokud se vyskytnou dvě nebo více chyb, zobrazí se pouze chybový kód s nižším číslem.
● Chybové kódy můžete zkontrolovat také pomocí seznamu historie emailů RX.
mailů(P. 534)
Sezn.výp.PŘ. e-
[Zobrazit] (pouze historie tisku)
Když z rozbalovacího seznamu vyberete typ tisku a kliknete na [Zobrazit], ve formě seznamu se zobrazí
historie vybraného typu tisku.
● Když je do tiskárny vložena jakákoli volitelná karta SD, historie se vymaže, když se provede vypnutí nebo
reset tiskárny.
Kontrola informací o chybách
Tato stránka se zobrazí, pokud poté, co došlo k chybě, kliknete na stránce portálu (hlavní stránka) na zprávu pod
položkou [Chybová informace]. Stránka portálu (hlavní stránka)(P. 334)
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 331) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Chybová informace]
343
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Kontrola specifikací zařízení
Můžete zobrazit informace včetně maximální rychlosti tisku a funkcí tiskárny.
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 331) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Funkce zařízení]
Kontrola informací správce systému
Zobrazí se informace o zařízení a správci systému. Tyto informace jsou nastaveny v položce [Zabezpečení]
[Nastavení správy] na stránce [Nastavení/Uložení] ( Nastavení hesla správce systému(P. 249) ).
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 331) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Informace o zařízení]
344
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Kontrola celkového počtu výtisků
Zobrazí se celkový počet stránek, které byly vytištěny.
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 331) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Zkontrolovat počitadlo]
Kontrola výpisů používání tonerové kazety
Můžete zkontrolovat výpisy používání tonerové kazety.
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 331) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Protokol kazety]
345
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
ODKAZY
Obrazovky Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 334)
346
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Umožnění manipulace s dokumenty koncovým
uživatelům
1CE3-051
Můžete konfigurovat nastavení tak, aby se daly vymazat dokumenty nebo přerušit jejich tisk, i když se přihlásíte ke
Vzdálenému uživatelskému rozhraní v režimu běžného uživatele.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Zabezpečení]
4
Klikněte na tlačítko [Editovat].
[Nastavení správy].
347
Spuštění
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
5
6
Zadejte heslo správce systému do pole [Aktuální heslo správce systému].
Zaškrtněte políčko [Povolit proces úlohy běžného uživatele] a klikněte na tlačítko
[OK].
[Povolit proces úlohy běžného uživatele]
Pokud zaškrtnete dané políčko, běžní uživatelé budou moci pracovat s dokumenty, u nichž jméno uživatele
odpovídá jménu použitému při přihlášení. Pokud běžným uživatelům nechcete umožnit práci s dokumenty,
zaškrtnutí odstraňte.
348
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
ODKAZY
Obrazovky Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 334)
349
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Nastavení možností nastavení prostřednictvím
uživatelského rozhraní
1CE3-052
Prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní můžete změnit různá nastavení zařízení. Většinu nastavení je
možné zadat i prostřednictvím zařízení, existuje však několik nastavení, která lze zadat pouze prostřednictvím
uživatelského rozhraní.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Spuštění
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku nastavení, kterou chcete nastavit, a klikněte na [Editovat].
● Další informace o nabídce nastavení najdete níže u každé položky
Položky nabídky
Odkazy
Možnosti
Nabídka ovládání
Nabídka ovládání(P. 360)
350
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Položky nabídky
Odkazy
Nastavení zdroje papíru
Nabídka Vybrat podavač(P. 456)
Síť
Síť(P. 374)
Rozvržení
Layout(P. 395)
Kvalita tisku
Kvalita tisku(P. 399)
Uživatelská údržba
Uživatelská údržba(P. 406)
Výstup/kontrola
Utility Menu
Tisk hlášení a seznamů(P. 532)
Nabídka Úloha(P. 452)
Ovládání zařízení
Můžete ovládat stav tiskárny.
Tlačítko Online(P. 25)
Jemný reset(P. 454)
Přepnutí do režimu spánku(P. 63)
Nastavení správy
Správa ID oddělení
Nastavení správy ID oddělení(P. 252)
Zabezpečení
Zabezpečení(P. 244)
Import/Export
Ukládání/načtení registrovaných dat(P. 352)
Licence/Jiné
● Můžete změnit zprávy zobrazené na desce zpráv a odkaz na stránku podpory,
které jsou zobrazeny na stránce portálu (hlavní stránka).
● Software můžete registrovat nebo aktualizovat ( Průvodce funkcemi pro
registraci a aktualizaci software ).
● V některých zemích či oblastech nemusí být možné tuto funkci použít.
ODKAZY
Obrazovky Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 334)
Nastavení seznamu nabídky(P. 358)
351
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Ukládání/načtení registrovaných dat
1CE3-053
Data v možnostech nastavení, která jsou registrována v zařízení, je možné uložit do počítače (exportovat). Data, která
jsou uložena v počítači, je také možné registrovat v zařízení (importovat). Data exportovaná z daného zařízení lze
importovat do jiného zařízení stejného modelu. Různá nastavení lze tedy snadno kopírovat do více zařízení. K použití
těchto funkcí je nutné přihlásit se v režimu správce.
Ukládání registrovaných dat(P. 353)
Načtení registrovaných dat(P. 355)
Dokud se import/export nedokončí, zařízení nevypínejte
● Proces může trvat několik minut. Pokud zařízení v průběhu procesu vypnete, může dojít k poškození dat
nebo zařízení.
Během exportu/importu zařízení neovládejte
● Před spuštěním exportu/importu zkontrolujte, zda neprobíhají žádné operace, např. tisk dokumentů.
Import/export pomocí ovládacího panelu
● Můžete si také uložit/načíst data nastavení pomocí paměťového zařízení USB použitím ovládacího panelu
zařízení. Nast. import/export(P. 415)
352
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Ukládání registrovaných dat
1CE3-054
Můžete exportovat data o nastavení zařízení a uložit je do počítače. Důležitá nastavení doporučujeme pravidelně
zálohovat.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Import/Export]
4
Vyberte nastavení, která chcete exportovat, a nastavte heslo šifrování.
[Export].
353
Spuštění
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
[Nastavení/Uložení základních informací]
Pokud chcete exportovat data nastavení položek, které lze odeslat z možnosti [Nastavení/Uložení] na stránce
portálu, zaškrtněte políčka příslušných položek.
[Informace o nastavení aplikace MEAP]
Toto políčko zaškrtněte, chcete-li exportovat data nastavení aplikací MEAP.
[Všechny informace o nastavení PDL]
Toto políčko zaškrtněte, chcete-li exportovat data nastavení položek, které lze nastavit z
specifická pro režim tisku(P. 420) .
Nastavení
[Heslo šifrování]
Zadejte heslo pro šifrování dat, která se mají exportovat, pomocí až 32 znaků. Totéž heslo zadejte do pole
[Potvrdit]. Pokud heslo nenastavíte, export dat není možný.
● Heslo je požadováno, když se importují exportovaná data.
5
6
Načtení registrovaných dat(P. 355)
Klikněte na tlačítko [Spustit export].
Podle pokynů na obrazovce zadejte umístění, do kterého mají být exportovaná data
nastavení uložena.
➠ Data nastavení se uloží.
ODKAZY
Obrazovky Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 334)
Nastavení seznamu nabídky(P. 358)
354
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Načtení registrovaných dat
1CE3-055
Načtěte (importujte) data, která byla ze zařízení exportována. Můžete rovněž importovat nastavení z jiného zařízení,
musí se však jednat o stejný model.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Import/Export]
4
Zadejte soubor nastavení, který má být importován, a zadejte heslo.
[Import].
355
Spuštění
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
[Cesta k souboru]
Klikněte na možnost [Procházet] a vyberte soubor.
[Heslo pro odšifrování]
Zadejte heslo nastavené, když byla nastavení exportována.
5
Klikněte na tlačítko [Spustit import].
6
Klikněte na tlačítko [OK].
➠ Zadaná data pro nastavení budou importována do zařízení.
7
Klikněte na tlačítko [Restart].
➠ Nastavení se po restartování zařízení povolí.
ODKAZY
Obrazovky Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 334)
Nastavení seznamu nabídky(P. 358)
356
Nastavení seznamu nabídky
Nastavení seznamu nabídky
Nastavení seznamu nabídky ................................................................................................................... 358
Nabídka nastavení ............................................................................................................................................ 359
Nabídka ovládání .......................................................................................................................................... 360
Zdroj papíru .................................................................................................................................................. 373
Síť ................................................................................................................................................................. 374
Layout .......................................................................................................................................................... 395
Kvalita tisku .................................................................................................................................................. 399
Rozhraní ....................................................................................................................................................... 403
Uživatelská údržba ....................................................................................................................................... 406
Režim tisku ................................................................................................................................................... 418
Nastavení specifická pro režim tisku ............................................................................................................. 420
UFR II ..................................................................................................................................................... 421
PCL ........................................................................................................................................................ 422
Zobrazování ........................................................................................................................................... 428
XPS ........................................................................................................................................................ 434
PDF ........................................................................................................................................................ 438
PS .......................................................................................................................................................... 442
Nastavení MEAP ........................................................................................................................................... 445
Zkontrol. počitadlo ....................................................................................................................................... 446
Inicializace nabídky ....................................................................................................................................... 447
Utility Menu ....................................................................................................................................................... 448
Nabídka Úloha ................................................................................................................................................... 452
Nabídka Resetovat ............................................................................................................................................ 454
Nabídka Vybrat podavač ................................................................................................................................... 456
357
Nastavení seznamu nabídky
Nastavení seznamu nabídky
1CE3-056
Toto zařízení zahrnuje různá nastavení. Každé nastavení můžete podrobně upravit. Zadejte nastavení z obrazovek
nabídky na ovládacím panelu.
POZNÁMKA
Priorita nastavení
● Nastavení zadaná na ovladači tiskárny přepíšou nastavení
zadaná na ovládacím panelu.
● Když provádíte přímý tisk z USB nebo přímý tisk, nastavení
zadaná pro tisk nebo uložená v datech TIFF přepíšou
nastavení zadaná na ovládacím panelu.
● Nabídku nastavení můžete vytisknout ve formě seznamu a zkontrolovat aktuální nastavení:
Konfigurační stránka(P. 448)
Tisk stavu sítě(P. 449)
358
Nastavení seznamu nabídky
Nabídka nastavení
1CE3-057
Tato nastavení můžete zadat pro ovládací prostředí tiskárny a pro tisk. Když na
ovládacím panelu stisknete
(
), objeví se nabídka Nastavení a ukážou se
nastavované položky pod každou položkou příslušné funkce.
Nabídka ovládání(P. 360)
Zdroj papíru(P. 373)
Síť(P. 374)
Layout(P. 395)
Kvalita tisku(P. 399)
Rozhraní(P. 403)
Uživatelská údržba(P. 406)
Režim tisku(P. 418)
Nastavení specifická pro režim tisku(P. 420)
Nastavení MEAP(P. 445)
Zkontrol. počitadlo(P. 446)
Inicializace nabídky(P. 447)
359
Nastavení seznamu nabídky
Nabídka ovládání
1CE3-058
Nastavení týkající se režimu spánku a toho, jak se tiskárna má chovat pokud dojde k
chybě, jsou uvedena s krátkým popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem
( ).
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená hvězdičkou (*) se nezobrazí, a to v závislosti na dalších nastaveních nebo na tom, zda je
v tiskárně vložena volitelná karta SD.
Režim spánku(P. 360)
Spánek i při chybě(P. 360)
Prior Eko při hl.sp.(P. 361)
Karta SD(P. 367)
Přerušit tisk(P. 368)
Čas vym.zabezp.tisku(P. 368)
Auto. čas spánku(P. 361)
Spánek při použ. USB(P. 361)
Nastavení časovače(P. 362)
Upozornění(P. 363)
Auto.přeskočit chybu(P. 363)
Jazyk(P. 364)
Výstraha(P. 364)
Zobrazit varování(P. 365)
Nastavení data/času(P. 365)
Rychlé spušt.hl.nap.(P. 367)
Výpis zabez. úlohy(P. 368)
OS PC připoj. s USB(P. 369)
Výběr PDL (PnP)(P. 369)
Správa nastavení(P. 369)
RMT-SW(P. 370)
Upravit obrazovku(P. 370)
Animované instrukce(P. 371)
Zobraz. měrku toneru(P. 371)
Ozn. o dokonč. nast.(P. 372)
Rychlost posunu(P. 372)
Režim spánku
Funkce režimu spánku snižuje spotřebu energie tiskárny tak, že se dočasně zastaví některé vnitřní operace. Zadejte
úroveň režimu spánku. Přepnutí do režimu spánku(P. 63)
Vysoká (Hlub.spánek)
Stř. (spánek tisk.)
Spánek i při chybě
Zadejte, zda se má tiskárna automaticky převést do režimu spánku, když dojde k chybě.
Vyp
Zap
(
)
<Nabídka ovládání>
<Spánek i při chybě>
360
<Vyp> nebo <Zap>
Nastavení seznamu nabídky
Prior Eko při hl.sp.
Vyberte, pokud chcete dále snížit spotřebu energie, pokud jsou zařízení a počítač připojeny pomocí portu USB.
Vyp
Zap
(
)
<Nabídka ovládání>
<Prior Eko při hl.sp.>
<Vyp> nebo <Zap>
● Je možné, že když provedete operaci pro provedení tisku, když je tato položka nastavena na <Zap>,
zařízení neopustí režim spánku. V tom případě stiskněte
pro ukončení režimu spánku.
Auto. čas spánku
Pokud je zařízení po zadanou dobu bez obsluhy nebo nemá tisknout žádná data, s ohledem na úsporu energie přejde
do režimu spánku (automatické přepnutí do režimu spánku). Zadejte dobu, po které zařízení automaticky přejde do
režimu spánku. V zájmu maximální úspory energie doporučujeme používat výchozí tovární nastavení. Přepnutí do
režimu spánku(P. 63)
5 min.
10 min.
15 min.
30 min.
60 min.
Spánek při použ. USB *
Zadejte, zda tiskárně umožnit přepnutí do režimu spánku, když používáte USB přes NW pro přístup k zařízení USB z
počítače přes síť. Nast. pokr. funkcí(P. 403)
Nepovolit
Povolit
(
)
<Nabídka ovládání>
<Spánek při použ. USB>
<Povolit>
361
<Nepovolit> nebo
Nastavení seznamu nabídky
Nastavení časovače
Můžete zadat nastavení pro funkce tiskárny a čas pro přepnutí do režimu spánku a pro funkci automatického resetu,
která se zobrazuje na hlavní obrazovce, pokud není po danou dobu stisknuta žádná klávesa.
Časovač probuzení
Zadejte, zda se má tiskárna z režimu spánku automaticky probudit po uplynutí zadané doby.
režimu spánku(P. 63)
Přepnutí do
Vyp
Zap
Čas probuzení
Nastavte čas, kdy se má režim spánku automaticky ukončit, pokud je položka <Časovač probuzení> nastavena
na <Zap>. Přepnutí do režimu spánku(P. 63)
00:00 až 12:00
až 23:59
Čas auto. resetu
Pokud se po zadanou dobu nestiskne žádné tlačítko, obrazovka aktuální nabídky se automaticky přepne na
hlavní obrazovku a tiskárna se vrátí do režimu online (automatické resetování). Zadejte interval, v jakém se bude
provádět automatické resetování. Vyberte <Vyp>, čímž funkci automatického resetování zakážete.
Vyp
10 s.
20 s.
30 s.
40 s.
50 s.
1 min.
2 min.
3 min.
4 min.
5 min.
6 min.
7 min.
8 min.
9 min.
(
resetu>
)
<Nabídka ovládání>
<Nastavení časovače>
<Čas auto.
Vyberte čas
Časovač spánku
Zadejte, zda se má tiskárna automaticky uvést do režimu spánku po uplynutí zadané doby.
režimu spánku(P. 63)
Vyp
Zap
362
Přepnutí do
Nastavení seznamu nabídky
Čas spánku
Nastavte čas přechodu do režimu spánku, pokud je možnost <Časovač spánku> nastavena na <Zap>.
Přepnutí do režimu spánku(P. 63)
00:00 až 12:00
až 23:59
Upozornění
Definujte, jak se má tiskárna chovat, když se objeví zpráva o konci životnosti tonerové kazety.
Upoz. toner. kazety
Vyberte, zda automaticky zastavit tisk, když tonerová kazeta brzy dosáhne konce své životnosti.
Pokračovat v tisku
Zastavit tisk
(
)
kazety>
<Nabídka ovládání>
<Upozornění>
<Upoz. toner.
<Pokračovat v tisku> nebo <Zastavit tisk>
<Pokračovat v tisku>
Když se blíží čas výměny tonerové kazety, zobrazí se zpráva <Blíží se konec životnosti tonerové kazety.>, ale
tisk pokračuje.
<Zastavit tisk>
Když se blíží čas výměny tonerové kazety, zobrazí se zpráva <Blíží se konec životnosti tonerové kazety. > a tisk
se dočasně zastaví. Pro obnovení tisku stiskněte
(
).
Auto.přeskočit chybu
Pokud se během tisku objeví chyba, tisk se zastaví. Když chcete v tisku pokračovat i navzdory chybě, zadejte <Zap>.
Informace o nastavení, když aktuální tisková úloha pokračuje, i když dojde k chybě, viz Pokud se zobrazí chybová
zpráva(P. 474) .
Vyp
Zap
363
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<Nabídka ovládání>
<Auto.přeskočit chybu>
<Vyp> nebo
<Zap>
Jazyk
Můžete změnit jazyk zobrazený na obrazovce ovládacího panelu, přihlašovací obrazovce vzdáleného uživatelského
rozhraní a v seznamech nastavení.
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Magyar
Nederlands
Norsk
Polski
Português
Русский
Suomi
Svenska
Türkçe
中文(简体)
한국어
(
)
<Nabídka ovládání>
<Jazyk>
Vyberte jazyk
Výstraha
Vyberte, zda má zařízení pípnout, když dojde k potížím, jako je uvíznutí papíru nebo chyba operace.
Vyp
Zap
(
)
<Nabídka ovládání>
<Výstraha>
364
<Vyp> nebo <Zap>
Nastavení seznamu nabídky
Zobrazit varování
Vyberte, zda se má informovat o varování pomocí zprávy, když se tiskárna dostane do stavu varování.
Upoz. toner. kazety
Zadejte, zda se má zobrazit příslušná zpráva, když se blíží čas výměny tonerové kazety.
Vyp
Zap
(
)
kazety>
<Nabídka ovládání>
<Zobrazit varování>
<Upoz. toner.
<Vyp> nebo <Zap>
Zásuvka prázdná
Zadejte, zda se má zobrazit příslušná zpráva, když v zásuvce na papír dojde papír.
Vyp
Zap
(
)
prázdná>
<Nabídka ovládání>
<Zobrazit varování>
<Zásuvka
<Vyp> nebo <Zap>
Chyba přen. e-mailu
Vyberte, zda se má zobrazit příslušná zpráva. když během tisku e-mailu dojde ke komunikační chybě.
Vyp
Zap
(
)
mailu>
<Nabídka ovládání>
<Zobrazit varování>
<Vyp> nebo <Zap>
Nastavení data/času
Nastavte aktuální datum a čas.
365
<Chyba přen. e-
Nastavení seznamu nabídky
Datum
Nastavte aktuální datum v pořadí rok, měsíc a den. Pomocí tlačítek
číselných tlačítek zadejte datum.
/
posunujte kurzor a pomocí
01/01 2001 až 31/12 2030
(
)
<Nabídka ovládání>
<Datum>
času>
<Nastavení data/
Nastavte datum
Čas (24 hodin)
Zadejte aktuální čas ve 24hodinovém formátu. Pomocí tlačítek
tlačítek zadejte čas.
/
posunujte kurzor a pomocí číselných
00:00:00 až 23:59:59
(
)
<Nabídka ovládání>
<Nastavení data/času>
<Čas (24
<Nabídka ovládání>
<Nastavení data/času>
<Letní
Zkontrolujte zprávu
<Nastavení DST>
hodin)>
Nastavte čas
Letní čas
Zadejte nastavení pro letní čas.
Nastavení DST
Určuje, zda se má nastavit letní čas.
Vyp
Zap
(
čas>
)
<Zap>
Proveďte tvrdý reset (
<Vyp> nebo
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
Počáteční datum/čas
Určuje počáteční datum a čas letního času.
Měsíc
Týden
Den
Čas (24 hodin)
366
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<Nabídka ovládání>
<Nastavení data/času>
<Letní
čas>
Zkontrolujte zprávu
<Počáteční datum/čas>
Nastavte datum a
čas
Proveďte tvrdý reset (
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
Koncové datum/čas
Určuje koncové datum a čas letního času.
Měsíc
Týden
Den
Čas (24 hodin)
(
)
<Nabídka ovládání>
<Nastavení data/času>
čas>
Zkontrolujte zprávu
<Koncové datum/čas>
čas
Proveďte tvrdý reset (
<Letní
Nastavte datum a
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
Časová zóna
Udává časové pásmo podle regionu, kde se tiskárna používá.
GMT-12:00 až GMT 00:00
(
)
až GMT+12:00
<Nabídka ovládání>
Zkontrolujte zprávu
<Nastavení data/času>
Nastavte časové pásmo
<Časová zóna>
Proveďte tvrdý reset (
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
Rychlé spušt.hl.nap.
Pokud zadáte nastavení rychlého startu, můžete zkrátit dobu od zapnutí hlavního vypínače do doby, kdy jsou
obrazovky funkční. Rychlé spuštění tiskárny(P. 36)
Vyp
Zap
Karta SD *
Aktivujte nebo deaktivujte kartu SD.
Vyp
Zap
367
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<Nabídka ovládání>
zprávu
<Karta SD>
<Vyp> nebo <Zap>
Zkontrolujte
Proveďte tvrdý reset (
Provedení tvrdého
resetu(P. 454) )
Přerušit tisk *
Zadejte, zda povolit použití funkce přerušení tisku (
Kontrola aktuálního stavu tištěných dokumentů(P. 340) ).
Vyp
Zap
(
)
<Nabídka ovládání>
<Přerušit tisk>
<Vyp> nebo <Zap>
Čas vym.zabezp.tisku *
Nastavte čas, do kdy se mají zabezpečené dokumenty uložené v tiskárně smazat.
zabezpečených dokumentů(P. 130)
Změna doby platnosti
1 hod.
2 hod.
3 hod.
6 hod.
12 hod.
24 hod.
Výpis zabez. úlohy *
Pokud se tiskárna během tisku vypne, protokol tisku se nemusí vytvořit a celkový počet vytištěných stran nemusí být
vypočítán. Pokud tuto funkci nastavíte na <Zap>, generace tiskového protokolu a celkový počet vytištěných stran se s
jistotou provedou. Rychlost tisku však bude nižší.
Vyp
Zap
(
)
<Nabídka ovládání>
zprávu
<Výpis zabez. úlohy>
<Vyp> nebo <Zap>
Proveďte tvrdý reset (
resetu(P. 454) )
368
Zkontrolujte
Provedení tvrdého
Nastavení seznamu nabídky
OS PC připoj. s USB
Vyberte operační systém počítače, který se připojuje k zařízení přes rozhraní USB.
Mac OS
Windows
Jiný
● Nastavení zařízení musí odpovídat operačnímu systému počítače. Jinak počítač nerozpozná zařízení
správně.
● Pokud na svém počítači máte OS X 10.10 nebo starší a pokud chcete tisknout z ovladače tiskárny přes
USB, nastavte tuto položku na <Jiný>.
(
)
<Nabídka ovládání>
<OS PC připoj. s USB>
Vyberte operační systém
počítače, který se připojuje k zařízení
Výběr PDL (PnP)
Zadejte ovladač tiskárny, který se má nainstalovat, když se tiskárna připojí k počítači prostřednictvím USB nebo se
vyhledá pomocí sítě WSD.
UFR II
UFR II (V4)
PCL6
PCL6 (V4)
PS3
XPS (Přímé)
(
)
<Nabídka ovládání>
<Výběr PDL (PnP)>
Zadejte jazyk popisu stránky
Proveďte tvrdý reset (
Zkontrolujte zprávu
Provedení tvrdého
resetu(P. 454) )
Správa nastavení
Zadejte, zda se má omezit použití klávesa
(
) na ovládacím panelu zabraňuje libovolným změnám nastavení.
Zámek tl. Nastavení
Pokud zadáte <Zapnuto>, nabídka nastavení není funkční, i když se stiskne tlačítko
369
(
).
Nastavení seznamu nabídky
Vyp
Zap
(
)
<Nabídka ovládání>
Nastavení>
<Správa nastavení>
Zkontrolujte zprávu
<Zámek tl.
<Vyp> nebo <Zap>
● Pokud vyberete <Zap>, klávesu nastavení lze odemknout pouze ze vzdáleného uživatelského rozhraní.
Omezení funkcí ovládacího panelu(P. 282)
RMT-SW
Používejte toto zařízení s tím, že tato položka zůstane nastavená na <Off>. Můžete být požádáni o změnu nastavení na
<On>, aby byla možná vzdálená údržba na vašem zařízení servisním zástupcem společnosti Canon.
Off
On
(
)
<Nabídka ovládání>
<RMT-SW>
<Off> nebo <On>
Upravit obrazovku
Můžete upravit kontrast a jas displeje.
Kontrast
Upravte kontrast (rozdíl v jasu mezi světlými a tmavými oblastmi) displeje podle instalačního umístění zařízení.
-3 až 0
až +3
(
)
obrazovku>
<Nabídka ovládání>
<Upravit
<Kontrast>
Použitím tlačítka
370
/
lze upravit kontrast
Nastavení seznamu nabídky
Úprava kontrastu
Nastavením hodnoty „+“ se obrazovka rozjasní. Nastavením hodnoty „-“ obrazovka ztmavne.
Jas pozadí
Výběrem ze tří úrovní upravte jas podsvícení displeje. Volbou <Vypnuto> podsvícení vypnete.
Vyp
Úroveň 1
Úroveň 2
Úroveň 3
(
)
<Nabídka ovládání>
pozadí>
<Upravit obrazovku>
<Jas
Zadejte úroveň jasu
Animované instrukce
Vyberte, zda na obrazovce zobrazit animované instrukce, když dojde k zachycení papíru.
Vyp
Zap
(
)
<Nabídka ovládání>
<Animované instrukce>
<Vyp> nebo
<Zap>
Zobraz. měrku toneru
Vyberte, zda vpravo dole na displeji zobrazit ukazatel množství toneru.
Vyp
Zap
(
)
<Nabídka ovládání>
<Zobraz. měrku toneru>
<Zap>
371
<Vyp> nebo
Nastavení seznamu nabídky
Ozn. o dokonč. nast.
Zadejte dobu v sekundách, po kterou se má zobrazovat zpráva, když se změní
nastavení. Pokud zadáte <Vypnuto>, zpráva se již nebude zobrazovat.
Vyp
1 s.
2 s.
3 s.
(
)
<Nabídka ovládání>
<Ozn. o dokonč. nast.>
Zadejte počet
sekund
Rychlost posunu
Nastavte rychlost posunování znaků na displeji zprava doleva výběrem ze tří úrovní.
Pomalá
Normální
Rychlá
(
)
<Nabídka ovládání>
<Rychlost posunu>
372
Vyberte rychlost
Nastavení seznamu nabídky
Zdroj papíru
1CE3-059
Viz část
Nabídka Vybrat podavač(P. 456) .
373
Nastavení seznamu nabídky
Síť
1CE3-05A
Všechna nastavení týkající se sítě jsou uvedena s krátkým popisem. Výchozí
nastavení jsou označena křížkem ( ).
Pokud se nezobrazí zpráva <Síť>
● Pokud je možnost <Síť> pod <Výběr rozhraní> nastavena na <Vyp>, <Síť> se v nabídce nastavení nezobrazí.
Výběr rozhraní(P. 403)
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená hvězdičkou (*) se nezobrazí, a to v závislosti na dalších nastaveních nebo na tom, zda je
v tiskárně vložena volitelná karta SD.
Nastavení TCP/IP(P. 374)
Mopria(P. 385)
Google Cloud Print(P. 386)
SMB(P. 386)
Nastavení SNMP(P. 387)
Spooler(P. 388)
Přijímat paralelně(P. 389)
Čekání při spuštění(P. 389)
Nastavení vzdál. UR(P. 389)
Ovladač ethernetu(P. 390)
Priorita rež. spánku(P. 390)
IEEE802.1X(P. 391)
Filtr adresy(P. 391)
Adresa MAC(P. 392)
Nast. tisku e-mailu(P. 392)
Sledovací služba(P. 393)
Inic. síť. nastavení(P. 394)
Nastavení TCP/IP
Zadejte nastavení týkající se používání zařízení v síti TCP/IP, například nastavení IP adresy.
Nastavení IPv4
Zadejte nastavení týkající se používání zařízení v síti IPv4.
IPv4
Povolte nebo zakažte na tiskárně funkci IPv4.
Vyp
Zap
(
IPv4>
)
<Síť>
<IPv4>
Zkontrolujte zprávu
<Vyp> nebo <Zap>
tvrdého resetu(P. 454) )
374
<Nastavení TCP/IP>
Proveďte tvrdý reset (
<Nastavení
Provedení
Nastavení seznamu nabídky
Režim IP
Vyberte způsob nastavení IP adresy.
Nastavení adresy IPv4(P. 185)
Auto
Ruční
Protokol *
Vyberte protokol, který chcete použít, když je možnost <Režim IP> nastavena na <Auto>. Pokud vybraný
protokol nastavíte na <Zap>, další dva protokoly se automaticky nastaví na <Vyp>. Nastavení adresy
IPv4(P. 185)
Použít DHCP
Vyp
Zap
Použít BOOTP
Vyp
Zap
Použít RARP
Vyp
Zap
Auto. adresa IP *
Vyberte, zda se má adresa IP získávat automaticky. Zadejte <Zap> když je možnost <Režim IP> nastaven na
<Auto>. Nastavení adresy IPv4(P. 185)
Vyp
Zap
Nastavení adresy IP
Nakonfigurujte IP adresu používanou k identifikaci zařízení, například počítačů a tiskáren, v síti TCP/IP.
Nastavení adresy IPv4(P. 185)
IP adresa
0.0.0.0
na 255.255.255.255
Maska podsítě
0.0.0.0
na 255.255.255.255
Adresa brány
0.0.0.0
na 255.255.255.255
DNS
Zadejte nastavení pro adresu serveru Domain Name System (DNS), která poskytuje jméno hostitele pro
/
posunujte kurzor a pomocí číselných tlačítek zadejte adresu. Pomocí
rozlišení IP adresy. Pomocí
vzdáleného uživatelského rozhraní zadejte jiná nastavení pro DNS. Konfigurace služby DNS(P. 215)
Primární adresa
0.0.0.0
na 255.255.255.255
375
Nastavení seznamu nabídky
Sekundární adresa
0.0.0.0
na 255.255.255.255
(
)
<Síť>
<DNS>
IPv4>
adresu
Zkontrolujte zprávu
<Nastavení TCP/IP>
Vyberte server, který chcete konfigurovat
Proveďte tvrdý reset (
<Nastavení
Zadejte
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
Nastavení mDNS *
Zadejte nastavení používání funkce DNS bez serverů DNS.
Konfigurace služby DNS(P. 215)
mDNS
Vyp
Zap
(
)
<Síť>
Přečtěte si zprávu
IPv4>
<Nastavení mDNS>
tvrdý reset (
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
<Nastavení TCP/IP>
<mDNS>
<Vyp> nebo <Zap>
<Nastavení
Proveďte
Název mDNS *
Pokud je možnost <mDNS> nastavena na <Zap>, nastavte tuto položku.
(
)
<Síť>
Přečtěte si zprávu
IPv4>
<Nastavení mDNS>
název
Proveďte tvrdý reset (
<Nastavení TCP/IP>
<Název mDNS>
<Nastavení
Nastavte
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
Možnost DHCP
Když je povoleno DHCP, vyberte, zda se má získat název hostitele a zda se má pomocí možností DHCP
provádět dynamická aktualizace DNS.
Získat jm. hostitele
Vyp
Zap
Dynamická aktual.DNS
Vyp
Zap
376
Nastavení seznamu nabídky
(
)
IPv4>
<Síť>
Zkontrolujte zprávu
<Možnost DHCP>
<Nastavení
<Získat jm. hostitele> nebo <Dynamická
<Vyp> nebo <Zap>
aktual.DNS>
<Nastavení TCP/IP>
Proveďte tvrdý reset (
Provedení tvrdého
resetu(P. 454) )
Nastavení IPv6
Vyberte, zda se má tiskárna používat v síti IPv6. Pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní můžete zadat
nastavení adresy IPv6. Nastavení adres IPv6(P. 189)
IPv6
Povolte nebo zakažte na tiskárně funkci IPv6.
Vyp
Zap
(
)
IPv6>
<Síť>
<IPv6>
Zkontrolujte zprávu
<Nastavení TCP/IP>
<Vyp> nebo <Zap>
Proveďte tvrdý reset (
<Nastavení
Provedení
tvrdého resetu(P. 454) )
Nastavení mDNS *
Zadejte nastavení používání funkce DNS bez serverů DNS.
Konfigurace služby DNS(P. 215)
mDNS
Vyp
Zap
(
)
<Síť>
Přečtěte si zprávu
IPv6>
<Nastavení mDNS>
<mDNS>
tvrdý reset (
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
Použ.náz.IPv4 (mDNS) *
Vyp
Zap
377
<Nastavení TCP/IP>
<Vyp> nebo <Zap>
<Nastavení
Proveďte
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<Síť>
Přečtěte si zprávu
IPv6>
<Nastavení mDNS>
<Zap>
Proveďte tvrdý reset (
<Nastavení TCP/IP>
<Nastavení
<Použ.náz.IPv4 (mDNS)>
<Vyp> nebo
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
Název mDNS *
Pokud je možnost <Použ.náz.IPv4 (mDNS)> nastavena na <Vyp>, nastavte tuto položku.
(
)
<Síť>
Přečtěte si zprávu
IPv6>
<Nastavení mDNS>
název
Proveďte tvrdý reset (
<Nastavení TCP/IP>
<Název mDNS>
<Nastavení
Nastavte
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
Rozlišení WINS
Zadejte, zda se má používat služba WINS (Windows Internet Name Service), která poskytuje název systému
NetBIOS k rozpoznávání IP adres ve smíšeném prostředí systému NetBIOS a protokolu TCP/IP. Pomocí
Vzdáleného uživatelského rozhraní můžete zadat podrobná nastavení, která se použijí, když se aktivuje služba
WINS. Konfigurace služby WINS(P. 221)
Vyp
Zap
(
)
<Síť>
WINS>
Zkontrolujte zprávu
<Vyp> nebo <Zap>
<Nastavení TCP/IP>
Proveďte tvrdý reset (
<Rozlišení
Provedení tvrdého
resetu(P. 454) )
FTP
Vyberte, zda změnit nastavení pro tisk a nastavení provedená na tiskárně z FTP.
Tisk FTP
Vyberte, zda tisknout z FTP. Použijte Vzdálené uživatelské rozhraní pro nastavení uživatelského jména a hesla,
které se používá pro tisk z FTP. Příprava na použití serveru FTP(P. 591)
Vyp
Zap
(
IP>
(
)
<Síť>
<FTP>
Zkontrolujte zprávu
<Tisk FTP>
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
378
<Nastavení TCP/
<Vyp> nebo <Zap>
Proveďte tvrdý reset
Nastavení seznamu nabídky
Povolit nast. z FTP
Vyberte, zda změnit nastavení provedená na tiskárně z FTP.
Vyp
Zap
(
)
IP>
tvrdý reset (
<Síť>
Zkontrolujte zprávu
<Nastavení TCP/
<FTP>
<Povolit nast. z FTP>
<Vyp> nebo <Zap>
Proveďte
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
Nastavení LPD
Povolte nebo zakažte tiskový protokol LPD, který lze použít na jakékoli hardwarové platformě a v jakémkoli
operačním systému. Nastavte také časové období, po němž tisková úloha automaticky skončí, pokud tisková
data nelze přijmout v důsledku komunikační chyby nebo nějakému jinému problému. Pomocí Vzdáleného
uživatelského rozhraní zadejte nastavení pro tisk bannerové stránky, když je aktivováno LPD. Konfigurace
protokolů tisku a funkcí WSD(P. 194)
Tisk LPD
Vyp
Zap
(
)
LPD>
<Síť>
<Tisk LPD>
Zkontrolujte zprávu
<Vyp> nebo <Zap>
<Nastavení TCP/IP>
Proveďte tvrdý reset (
<Nastavení
Provedení
tvrdého resetu(P. 454) )
Časová prodleva PŘ. *
1 až 60
(min.)
(
)
<Síť>
Přečtěte si zprávu
<Nastavení TCP/IP>
LPD>
<Časová prodleva PŘ.>
Nastavte dobu časového limitu
tvrdý reset (
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
<Nastavení
Proveďte
Nastavení RAW
Povolte nebo zakažte RAW, tiskový protokol specifický pro systém Windows. Nastavte také časové období, po
němž tisková úloha automaticky skončí, pokud tisková data nelze přijmout v důsledku komunikační chyby nebo
nějakému jinému problému. Pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní zadejte nastavení pro dvousměrnou
komunikaci. Konfigurace protokolů tisku a funkcí WSD(P. 194)
379
Nastavení seznamu nabídky
Tisk RAW
Vyp
Zap
(
)
<Síť>
RAW>
Zkontrolujte zprávu
<Tisk RAW>
<Nastavení TCP/IP>
<Vyp> nebo <Zap>
<Nastavení
Proveďte tvrdý reset (
Provedení
tvrdého resetu(P. 454) )
Časová prodleva PŘ. *
1 až 60
(min.)
(
)
<Síť>
Přečtěte si zprávu
<Časová prodleva PŘ.>
RAW>
tvrdý reset (
<Nastavení TCP/IP>
<Nastavení
Nastavte dobu časového limitu
Proveďte
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
Tisk IPP
Povolte nebo zakažte IPP, který umožňuje tisk z externí sítě prostřednictvím internetu. Pomocí Vzdáleného
uživatelského rozhraní zadejte nastavení pro šifrování TLS odesílaných dat a ověřování uživatele. Konfigurace
protokolů tisku a funkcí WSD(P. 194)
Vyp
Zap
(
IPP>
)
<Síť>
Zkontrolujte zprávu
<Vyp> nebo <Zap>
<Nastavení TCP/IP>
Proveďte tvrdý reset (
<Tisk
Provedení tvrdého
resetu(P. 454) )
WSD
Povolte nebo zakažte automatické procházení a získávání informací pro tiskárnu pomocí protokolu WSD.
Konfigurace protokolů tisku a funkcí WSD(P. 194)
Tisk WSD
Zadejte, zda tisknout se zařízením pomocí WSD.
Vyp
Zap
380
Nastavení seznamu nabídky
(
)
IP>
(
<Síť>
<WSD>
Zkontrolujte zprávu
<Tisk WSD>
<Nastavení TCP/
<Vyp> nebo <Zap>
Proveďte tvrdý reset
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
Procházení WSD *
Zadejte, zda získat informace o tiskárně z počítače pomocí WSD. Pokud je možnost <Tisk WSD> nastavena na
<Zap>, položka <Procházení WSD> je fixována na <Zap> a není zobrazena v nabídce nastavení.
Vyp
Zap
(
)
IP>
<Síť>
Zkontrolujte zprávu
<Nastavení TCP/
<WSD>
<Procházení WSD>
<Vyp> nebo <Zap>
tvrdý reset (
Proveďte
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
Multicast Discovery
Vyberte, zda nastavit tiskárnu tak, aby odpovídala na zprávy vícesměrového zjišťování.
Vyp
Zap
(
)
IP>
tvrdý reset (
<Síť>
<WSD>
Zkontrolujte zprávu
<Multicast Discovery>
<Nastavení TCP/
<Vyp> nebo <Zap>
Proveďte
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
● Pokud je možnost <Multicast Discovery> nastavena na <Vyp>, tiskárna zůstane v režimu spánku, i
když jsou na síti zprávy vícesměrového zjišťování.
HTTP
Povolte nebo zakažte HTTP. HTTP se vyžaduje pro komunikaci s počítačem, například když se používá Vzdálené
uživatelské rozhraní a provádí se tisk WSD. Zákaz komunikace HTTP(P. 285)
Vyp
Zap
Nastavení proxy
Zadejte nastavení používání proxy serveru, která se týkají komunikace HTTP.
proxy(P. 271)
381
Nastavení serveru
Nastavení seznamu nabídky
Proxy
Povolte nebo zakažte proxy server, když tiskárna provádí komunikaci HTTP.
Vyp
Zap
(
)
proxy>
<Síť>
Zkontrolujte zprávu
<Proxy>
<Vyp> nebo <Zap>
<Nastavení TCP/IP>
Proveďte tvrdý reset (
<Nastavení
Provedení
tvrdého resetu(P. 454) )
Adresa serveru *
Nastavte adresu proxy serveru, který chcete použít. Zadejte IP adresu, název domény a další nezbytné
informace, které se hodí pro vaše provozní prostředí. Pomocí tlačítek
/
posunujte kurzor a pomocí
číselných tlačítek zadejte adresu ( Zadávání textu(P. 32) ).
(
)
proxy>
(
<Síť>
Zkontrolujte zprávu
<Adresa serveru>
<Nastavení TCP/IP>
Zadejte adresu serveru
<Nastavení
Proveďte tvrdý reset
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
Číslo portu *
Zadejte číslo portu proxy serveru, který chcete použít.
1 až 80
až 65535
(
)
proxy>
<Síť>
Zkontrolujte zprávu
<Číslo portu>
Zadejte číslo portu
<Nastavení TCP/IP>
<Nastavení
Proveďte tvrdý reset (
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
Stejná doména *
Povolte nebo zakažte proxy server, když tiskárna provádí komunikaci HTTP se zařízeními ve stejné doméně.
Použít proxy
Nepoužít proxy
(
)
<Síť>
Zkontrolujte zprávu
proxy>
<Stejná doména>
proxy>
Proveďte tvrdý reset (
<Nastavení TCP/IP>
<Použít proxy> nebo <Nepoužít
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
382
<Nastavení
Nastavení seznamu nabídky
Ověření proxy *
Povolte nebo zakažte funkci ověření serveru proxy.
Vyp
Zap
(
)
<Síť>
proxy>
Zkontrolujte zprávu
<Ověření proxy>
<Nastavení TCP/IP>
<Vyp> nebo <Zap>
<Nastavení
Proveďte tvrdý reset (
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
Uživatelské jméno *
Pokud chcete povolit ověření serveru proxy, zadejte pro ověření uživatelské jméno o délce maximálně 24
alfanumerických znaků. Uživatelské jméno zadejte pomocí číselných tlačítek ( Zadávání textu(P. 32) )
(
)
<Síť>
Přečtěte si zprávu
proxy>
<Uživatelské jméno>
reset (
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
<Nastavení TCP/IP>
Zadejte uživatelské jméno
<Nastavení
Proveďte tvrdý
Heslo *
Pokud chcete nastavit heslo pro ověření serveru proxy, zadejte maximálně 24 alfanumerických znaků. Heslo
zadejte pomocí číselných tlačítek ( Zadávání textu(P. 32) ).
(
)
proxy>
<Síť>
<Heslo>
Přečtěte si zprávu
Zadejte heslo
<Nastavení TCP/IP>
Proveďte tvrdý reset (
<Nastavení
Provedení
tvrdého resetu(P. 454) )
SNTP
Vyberte, zda chcete získat čas ze síťového časového serveru. Pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní zadejte
nastavení adresy serveru. Konfigurace protokolu SNTP(P. 224)
Vyp
Zap
(
IP>
)
<Síť>
<SNTP>
Zkontrolujte zprávu
<Vyp> nebo <Zap>
tvrdého resetu(P. 454) )
383
<Nastavení TCP/
Proveďte tvrdý reset (
Provedení
Nastavení seznamu nabídky
Odezva Discovery
Vyberte, zda chcete nastavit zařízení tak, aby reagovalo na pakety vícesměrového zjišťování v síti. Pomocí
Vzdáleného uživatelského rozhraní zadejte název oboru, který se použije k zahrnutí zařízení konkrétního oboru.
Konfigurace nastavení pro software ke správě zařízení(P. 233)
Vyp
Zap
(
)
<Síť>
Zkontrolujte zprávu
<Vyp> nebo <Zap>
Discovery>
<Nastavení TCP/IP>
Proveďte tvrdý reset (
<Odezva
Provedení tvrdého
resetu(P. 454) )
IPSec
Zvolte, zda se má provádět šifrování komunikace vytvořením sítě VPN pomocí protokolu IPSec. Pomocí
Vzdáleného uživatelského rozhraní zaregistrujte a zadejte zásady zabezpečení. Konfigurace nastavení
IPSec(P. 295)
Vyp
Zap
(
)
<Síť>
<IPSec>
IP>
Zkontrolujte zprávu
<Vyp> nebo <Zap>
<Nastavení TCP/
Proveďte tvrdý reset (
Provedení
tvrdého resetu(P. 454) )
Nast. oznám. spánku
Zadejte nastavení komunikace SLP, pokud chcete systém imageWARE upozorňovat na stav napájení zařízení. Jeli možnost <Oznám. režimu spánku> nastavena na <Zap>, můžete očekávat, že nebude docházet ke zbytečné
komunikaci zařízení během režimu spánku a sníží se celková spotřeba energie. Konfigurace nastavení pro
software ke správě zařízení(P. 233)
Oznám. režimu spánku
Povolte nebo zakažte komunikaci SLP. Pokud vyberete možnost <Zap>, bude systém imageWARE
upozorňován na stav napájení zařízení.
Vyp
Zap
(
)
<Síť>
oznám. spánku>
tvrdý reset (
Zkontrolujte zprávu
<Oznám. režimu spánku>
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
384
<Nastavení TCP/IP>
<Vyp> nebo <Zap>
<Nast.
Proveďte
Nastavení seznamu nabídky
Číslo portu *
Zadejte číslo portu pro komunikaci SLP se softwarem pro správu.
1 až 11427
až 65535
(
)
<Síť>
Přečtěte si zprávu
oznám. spánku>
portu
<Číslo portu>
Proveďte tvrdý reset (
<Nastavení TCP/IP>
<Nast.
Pomocí číselných kláves zadejte číslo
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
Směrovače na trase *
Zadejte počet směrovačů, jimiž mohou procházet pakety upozornění. Zadejte číslo od 0 do 254.
0 až 3
až 254
(
)
<Síť>
Přečtěte si zprávu
oznám. spánku>
<Směrovače na trase>
směrovaču k procházení
Proveďte tvrdý reset (
<Nastavení TCP/IP>
<Nast.
Pomocí číselných kláves zadejte počet
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
Interval oznámení *
Zadejte, jak často má zařízení upozorňovat systém imageWARE na stav napájení. Zadejte číslo v sekundách
od 60 do 65535.
60 až 600
až 65535
(
)
<Síť>
oznám. spánku>
oznámení
Přečtěte si zprávu
<Interval oznámení>
Proveďte tvrdý reset (
Tisk s aplikací Mopria®(P. 163)
Vyp
Zap
385
<Nast.
Pomocí číselných kláves zadejte interval
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
Mopria
Vyberte, zda použít Mopria®.
<Nastavení TCP/IP>
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<Zap>
<Síť>
Přečtěte si zprávu
Proveďte tvrdý reset (
<Mopria>
<Vyp> nebo
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
Google Cloud Print
Povolte nebo zakažte službu Google Cloud Print.
Změna nastavení služby Google Cloud Print(P. 173)
Použít Cloud Print
Vyp
Zap
Stav uložení
SMB *
Vyberte, zda chcete použít zařízení jako sdílenou tiskárnu v síti SMB. Pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní zadejte
další nastavení SMB, jako je název serveru a název pracovní skupiny. Konfigurace protokolu SMB(P. 237)
Server SMB
Vyberte, zda chcete zobrazit zařízení jako server SMB na obrazovce konfigurace sítě SMB.
Vyp
Zap
(
)
SMB>
<Síť>
Zkontrolujte zprávu
<Vyp> nebo <Zap>
<SMB>
Proveďte tvrdý reset (
<Server
Provedení tvrdého
resetu(P. 454) )
Tisk SMB *
Povolte nebo zakažte tisk SMB.
Vyp
Zap
(
SMB>
)
<Síť>
Zkontrolujte zprávu
<Vyp> nebo <Zap>
<SMB>
Proveďte tvrdý reset (
resetu(P. 454) )
386
<Tisk
Provedení tvrdého
Nastavení seznamu nabídky
Nastavení SNMP
Zadejte nastavení monitorování a ovládání zařízení z počítače, který používá software kompatibilní s protokolem
SNMP. Monitorování a ovládání zařízení pomocí protokolu SNMP(P. 227)
Nastavení SNMPv1
Zadejte nastavení pro používání SNMPv1. Pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní zadejte název komunity a
přístupová oprávnění k objektům MIB (Management Information Base).
SNMPv1
Povolte nebo zakažte SNMPv1.
Vyp
Zap
(
)
SNMPv1>
<Síť>
Zkontrolujte zprávu
<SNMPv1>
<Nastavení SNMP>
<Vyp> nebo <Zap>
<Nastavení
Proveďte tvrdý reset (
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
Nast. vyčlen.komun.
Vyhrazená komunita představuje předvolenou komunitu, určenou výhradně pro správce používající software
Canon, například nástroj imageWARE Enterprise Management Console. Nastavte přístupová oprávnění
k objektům MIB (Management Information Base).
Vyčleněná komuna
Vyp
Čtení/Zápis
Pouze Čtení
(
)
SNMPv1>
<Síť>
Přečtěte si zprávu
<Nast. vyčlen.komun.>
přístupová oprávnění
<Nastavení SNMP>
<Vyčleněná komuna>
Proveďte tvrdý reset (
<Nastavení
Vyberte
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
Nastavení SNMPv3
Zadejte nastavení pro používání protokolu SNMPv3. Pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní zadejte
podrobná nastavení, která se použijí, pokud je povolen protokol SNMPv3.
SNMPv3
Povolte nebo zakažte SNMPv3.
Vyp
Zap
387
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<Síť>
SNMPv3>
Zkontrolujte zprávu
<SNMPv3>
<Nastavení SNMP>
<Vyp> nebo <Zap>
<Nastavení
Proveďte tvrdý reset (
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
Uživatelská nast. N (N=1, 2, 3, 4, 5) *
Zadejte heslo pro ověřování a heslo pro šifrování jako uživatelské informace použité v SNMPv3. Pomocí
Vzdáleného uživatelského rozhraní zaregistrujte informace o uživateli. Monitorování a ovládání zařízení
pomocí protokolu SNMP(P. 227)
Heslo ověření /Heslo šifrování
Pro každé heslo zadejte 6 až 16 alfanumerických znaků. Heslo zadejte pomocí číselných tlačítek.
(
)
<Síť>
SNMPv3>
Přečtěte si zprávu
<Nastavení SNMP>
Vyberte číslo nastavení uživatele
jméno
Zkontrolujte uživatelské
<Heslo ověření> nebo <Heslo šifrování>
tvrdý reset (
<Nastavení
Zadejte heslo
Proveďte
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
Odmítn.pakety spán.
Vyberte, zda chcete smazat pakety SNMP přijaté během režimu spánku.
Vyp
Zap
(
SNMP>
(
)
<Síť>
Zkontrolujte zprávu
<Odmítn.pakety spán.>
<Nastavení
<Vyp> nebo <Zap>
Proveďte tvrdý reset
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
● Pokud vyberete pole <Zap>, aplikace, které používají protokol SNMP, jako například Canon software
imageWARE Series, mohou mít zakázán přístup k tiskárně.
Spooler *
Vyberte, zda chcete zahrnout kartu SD mezi úložná místa obdržených tiskových dat. Pokud vyberete <Zapnuto>,
kapacita zařízení pro příjem tiskových dat se zvýší.
Vyp
Zap
388
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<Zap>
<Síť>
Přečtěte si zprávu
Proveďte tvrdý reset (
<Spooler>
<Vyp> nebo
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
Přijímat paralelně
Zadejte, zda chcete tisknout obdržené úlohy v pořadí přijetí, když je více tiskových úloh odesláno do tiskárny z jednoho
počítače.
Vyp
Zap
(
)
<Zap>
<Síť>
Přečtěte si zprávu
Proveďte tvrdý reset (
<Přijímat paralelně>
<Vyp> nebo
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
Čekání při spuštění
Zadejte čekací dobu před připojením k síti. Nastavení vyberte podle síťového prostředí.
připojením k síti(P. 214)
0
Nastavení čekací doby před
až 300 (s.)
Nastavení vzdál. UR
Zadejte nastavení pro použití Vzdáleného uživatelského rozhraní. Pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní můžete
zadávat nastavení zařízení z webového prohlížeče.
Vzdálené UR
Povolte nebo zakažte Vzdálené uživatelské rozhraní.
Zákaz Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 286)
Vyp
Zap
Nast.zab.příst. VzUR
Vyberte, zda chcete používat kód PIN k přístupu do Vzdáleného uživatelského rozhraní.
Vzdáleného UR(P. 260)
Nastavení kódu PIN
Vyp
Zap
TLS *
Povolte nebo zakažte TLS pro komunikaci Vzdáleného uživatelského rozhraní. Pokud chcete TLS používat pro
šifrované komunikace, musíte nastavit páry klíčů pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní ( Používání TLS
pro šifrovanou komunikaci(P. 291) ).
389
Nastavení seznamu nabídky
Vyp
Zap
(
)
UR>
<Síť>
Zkontrolujte zprávu
<TLS>
<Vyp> nebo <Zap>
<Nastavení vzdál.
Proveďte tvrdý reset (
Provedení
tvrdého resetu(P. 454) )
Ovladač ethernetu
Zadejte režim komunikace Ethernet (poloviční duplex / plný duplex) a typ sítě Ethernet (10 Base-T/100 Base-TX/1000
Base-T). Konfigurace nastavení sítě Ethernet(P. 212)
Automatická detekce
Zvolte, zda chcete režim komunikace a typ sítě Ethernet zjistit automaticky, nebo vybrat ručně.
Vyp
Zap
Režim komunikace *
Pokud je možnost<Automatická detekce> nastavena na <Vyp>, vyberte režim komunikace Ethernet.
Poloviční duplex
Úplný duplex
Typ ethernetu *
Pokud je možnost <Automatická detekce> nastavena na <Vyp>, vyberte typ Ethernetu.
10 Base-T
100 Base-TX
1000 Base-T
Priorita rež. spánku
Vyberte, zda dát prioritu rychlému návratu z režimu spánku nebo více energeticky úspornému efektu režimu spánku.
Optimální vyvážení
Ukončit rychlost
Úspora energie
(
)
<Síť>
položku nastavení
Přečtěte si zprávu
Proveďte tvrdý reset (
390
<Priorita rež. spánku>
Vyberte
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
Nastavení seznamu nabídky
Optimální vyvážení
Zařízení se rychle vrátí z režimu spánku. Pokud zařízení přímo připojená k přístroji podporují EEE (Energy
Efficient Ethernet), lze spotřebu energie snížit ještě více. Toto nastavení běžně používejte.
Ukončit rychlost
Zařízení se vrátí z režimu spánku rychleji.
Úspora energie
Rychlost komunikace je během režimu spánku nižší za účelem co nejnižší spotřeby energie.
● Tato položka je dostupná, pokud je pro možnost <Režim spánku> vybráno nastavení <Vysoká
(Hlub.spánek)>. Přepnutí do režimu spánku(P. 63)
IEEE802.1X
Povolte nebo zakažte ověřování IEEE 802.1X. Pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní zadejte podrobná nastavení,
která se použijí, pokud je povoleno ověřování IEEE 802.1X. Konfigurace ověřování IEEE 802.1X(P. 306)
Vyp
Zap
(
)
<Síť>
zprávu
Přečtěte si zprávu
<Vyp> nebo <Zap>
<IEEE802.1X>
Proveďte tvrdý reset (
Přečtěte si
Provedení tvrdého
resetu(P. 454) )
Filtr adresy
Povolte nebo zakažte komunikaci omezenou na základě IP adresy a nebo adresy MAC. Pomocí Vzdáleného
uživatelského rozhraní zadejte adresu, kterou chcete omezit. Základní tiskové operace(P. 73)
Vyp
Zap
391
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<Zap>
<Síť>
Přečtěte si zprávu
Proveďte tvrdý reset (
<Filtr adresy>
<Vyp> nebo
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
Adresa MAC
Zkontrolujte adresu MAC zařízení, což je jedinečné číslo každého komunikačního zařízení.
(Pouze displej)
(
)
<Síť>
Přečtěte si zprávu
<Adresa MAC>
Nast. tisku e-mailu
Zadejte nastavení pro použití funkce tisku e-mailů. Pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní můžete zadávat další
nastavení tisku e-mailů včetně nastavení poštovního serveru. Tisk přijatých e-mailů (tisk e-mailů)(P. 153)
Interval PŘ. POP3
Zadejte interval pro automatické připojení k poštovnímu serveru v minutách. Nové e-maily v poštovní schránce
na poštovním serveru se automaticky přijmou a vytisknou v zadaných časových intervalech.
0
až 90 (min.)
(
POP3>
mailů
)
<Síť>
Přečtěte si zprávu
<Nast. tisku e-mailu>
<Interval PŘ.
Pomocí číselných kláves zadejte interval automatického příjmu eProveďte tvrdý reset (
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
● Pokud vyberete "0", e-maily nebudou přijímány automaticky. V takovém případě přijímejte e-maily
ručně. Ruční přijímání e-mailů(P. 158)
POP3 PŘ.
Povolte nebo zakažte tisk e-mailů pro poštovní server POP3.
Vyp
Zap
392
Nastavení seznamu nabídky
(
)
PŘ.>
<Síť>
Zkontrolujte zprávu
<Vyp> nebo <Zap>
<Nast. tisku e-mailu>
Proveďte tvrdý reset (
<POP3
Provedení tvrdého
resetu(P. 454) )
SMTP PŘ.
Povolte nebo zakažte tisk e-mailů pro protokol SMTP.
Vyp
Zap
(
)
PŘ.>
<Síť>
Zkontrolujte zprávu
<Vyp> nebo <Zap>
<Nast. tisku e-mailu>
Proveďte tvrdý reset (
<SMTP
Provedení tvrdého
resetu(P. 454) )
Sledovací služba
Povolit komunikaci se vzdáleným monitorovacím serverem a zobrazovat výpisy komunikace.
Test komunikace
Povolit komunikaci se vzdáleným monitorovacím serverem. Aktivace této funkce umožňuje periodické odesílání
informací o zařízení do vzdáleného monitorovacího serveru napojeného na zařízení.
(
)
<Síť>
komunikace>
Přečtěte si zprávu
Přečtěte si zprávu
<Sledovací služba>
<Test
<Ano>
Protokol komunikace
Zobrazit výpisy komunikace včetně chybových informací generovaných <Test komunikace>.
(Pouze displej)
(
)
komunikace>
<Síť>
Přečtěte si zprávu
Vyberte výpis
<Sledovací služba>
Vyberte čas
393
<Protokol
Nastavení seznamu nabídky
Inic. síť. nastavení
Vyberte, chcete-li vrátit nastavení sítě na výchozí tovární hodnoty.
394
Inicializace nastavení sítě(P. 548)
Nastavení seznamu nabídky
Layout
1CE3-05C
Nastavení vzhledu tisku včetně okrajů mezery pro vazbu a poloh tisku jsou uvedeny
s krátkými popisy. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
Počet kopií(P. 395)
Přesah Y/Přesah X(P. 395)
Umístění vazby(P. 396)
Vnitřní okraj(P. 397)
Alternativní způsob(P. 398)
Počet kopií
Nastavte počet kopií.
1
až 9 999
(
)
<Layout>
<Počet kopií>
Pomocí číselných kláves zadejte počet
kopií
Přesah Y/Přesah X
Bez ohledu na zdroj papíru můžete u všech druhů tisku zadat nastavení pro posun pozice tisku v krocích 0,5 mm.
-50,0 až 0,0
až +50,0 (mm)
(
)
<Layout>
<Přesah Y> nebo <Přesah X>
hodnotu přesahu
<Přesah Y>
Posune pozici tisku svisle.
395
Pomocí
/
zadejte
Nastavení seznamu nabídky
<Přesah X>
Posune pozici tisku vodorovně.
Hodnoty přesahu
Pro <Přesah Y> nastavte plusovou (+) hodnotu pro posunutí pozice tisku dolů. Pro <Přesah X> nastavte
plusovou (+) hodnotu pro posunutí pozice tisku doprava. Nastavte minusovou (-) hodnotu pro posunutí
pozice tisku v opačném směru.
<Přesah X>
<Přesah Y>
Zadání jemného nastavení pozice tisku
Můžete vybrat <Uprav. polohu tisku> v části <Uživatelská údržba> pro jemné zadání pozice tisku pro každý zdroj
papíru. Rozsah dostupných hodnot přesahu je od -5,0 až +5,0 mm. Nastavení pozice tisku(P. 527)
Umístění vazby
Zadejte, zda výtisky chcete vázat podél dlouhého okraje nebo krátkého okraje pomocí vázacího nástroje, například
sešívačky. V takovém případě zadejte také nastavení <Vnitřní okraj> pro upravení okraje pro svázání.
Delší strana
Kratší strana
(
)
<Layout>
<Umístění vazby>
strana>
<Delší strana>
Zadejte pro vazba výtisků po dlouhé straně papíru.
396
<Delší strana> nebo <Kratší
Nastavení seznamu nabídky
<Kratší strana>
Zadejte pro vazba výtisků po krátké straně papíru.
Vnitřní okraj
Upravte šířku mezery okraje uvedenou v <Umístění vazby> posunutím pozice tiskových dat. Pokud vyberete „0,0“,
mezera se nezmění.
-50,0 až 0,0
až +50,0 (mm)
(
)
<Layout>
<Vnitřní okraj>
Pomocí
/
zadejte hodnotu
přesahu
Hodnoty mezery
Zadejte směr a šířku pro posun pozice tisku tiskových dat. Okraj, kde se mezera změní, se liší v závislosti na
tom, zda je nastavena „+“ nebo „-“ hodnota. Šířku mezery můžete upravit v krocích 0,5 mm.
Dokument na výšku
Hodnota nastavení
Vazba podél dlouhého okraje Vazba podél krátkého okraje
„+“ hodnota
Levý konec papíru
(pro levou vazbu)
Horní konec papíru
(pro horní vazbu)
„-“ hodnota
Pravý konec papíru
(pro pravou vazbu)
Spodní konec papíru
(pro spodní vazbu)
Dokument na šířku
397
Nastavení seznamu nabídky
Hodnota nastavení
Vazba podél dlouhého okraje Vazba podél krátkého okraje
„+“ hodnota
Levý konec papíru
(pro horní vazbu)
Horní konec papíru
(pro pravou vazbu)
„-“ hodnota
Pravý konec papíru
(pro spodní vazbu)
Horní konec papíru
(pro pravou vazbu)
Alternativní způsob
Pokud provádíte oboustranný tisk dokumentu, který obsahuje lichý počet stran, můžete vybrat, zda chcete poslední
stranu zpracovat v jednostranném režimu tisku. Pokud vyberete <Zap>, bude tisk dokončen rychleji než běžný
oboustranný tisk.
Vyp
Zap
(
)
<Layout>
<Alternativní způsob>
<Vyp> nebo <Zap>
Když se tisk dokumentu se sudým počtem stran dokončí v jednostranném režimu tisku
V následujících případech je poslední strana zpracována v jednostranném režimu tisku, i když dokument
obsahuje sudý počet stran.
● Poslední strana je prázdná.
● Poslední stranu nelze vytisknout z toho důvodu, že velikost papíru není k dispozici pro oboustranný tisk.
Když použijete papír s předtištěným logem
● Pokud je poslední strana zpracována v jednostranném režimu tisku s možností <Alternativní způsob>
nastavenou na <Zap>, nemusí orientace nebo strana tisku poslední strany odpovídat ostatním stranám. V
takovém případě nastavte možnost <Alternativní způsob> na <Vyp>.
398
Nastavení seznamu nabídky
Kvalita tisku
1CE3-05E
Nastavení kvality tisku včetně rozlišení a hustoty toneru jsou uvedeny s krátkými
popisy. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená hvězdičkou (*) nejsou zobrazena v závislosti na dalších nastaveních.
Rozlišení(P. 399)
Zdokonalení obrazu(P. 400)
Úspora toneru(P. 400)
Sytost(P. 400)
Sytost (jemné nast.)(P. 400)
Polotóny(P. 400)
Snížit kvalitu(P. 402)
Nast.šíř. tisk.linky(P. 402)
Rozlišení
Zadejte rozlišení pro zpracování tiskových dat.
600 dpi
1200 dpi
(
)
<Kvalita tisku>
<Rozlišení>
<600 dpi> nebo <1200 dpi>
<600 dpi>
Tento režim tisku je vhodný pro tisk ve vysoké rychlosti.
<1200 dpi>
Při vysokém rozlišení lze jasně reprodukovat okraje znaků a obrázků. Tento režim tisku je vhodný pro tisk dat,
která obsahují mnoho malých znaků.
399
Nastavení seznamu nabídky
Zdokonalení obrazu *
Povolte nebo zakažte režim vyhlazování, v němž jsou okraje znaků a grafika vytištěny hladce. <Zdokonalení obrazu> se
nezobrazí, když je možnost <Rozlišení> nastavena na <1200 dpi>.
Vyp
Zap
(
)
<Kvalita tisku>
<Zdokonalení obrazu>
<Vyp> nebo <Zap>
Úspora toneru
Zadejte toto nastavení, když chcete zkontrolovat kompletaci, jako je rozvržení, například před vytištěním velké úlohy.
Vzhledem k tomu, že tento režim tisku šetří toner, mohou být jemné čáry a části se světlejší sytostí tisku rozmazané.
Vyp
Zap
(
)
<Kvalita tisku>
<Úspora toneru>
<Vyp> nebo <Zap>
Sytost *
Upravte sytost toneru, která se má použít na tisk. Možnost <Sytost> se nezobrazí, když je možnost <Úspora toneru>
nastavena na <Zap>. Nastavení sytosti tisku(P. 525)
-8 až 0
až +8
Sytost (jemné nast.) *
Můžete provést jemné nastavení sytosti toneru použité na tisk samostatně pro tři oblasti sytosti. Možnost <Sytost
(jemné nast.)> se nezobrazí, když je možnost <Úspora toneru> nastavena na <Zap>. Nastavení sytosti tisku(P. 525)
-8 až 0
až +8
Polotóny
Můžete vybrat metodu tisku k reprodukci polotónů (střední hodnoty mezi světlejšími a tmavšími oblastmi obrazu).
Polotóny lze zadat pro každý typ dat obrázku v jednom dokumentu.
Text
Rozlišení
400
Nastavení seznamu nabídky
Gradace
Barevný tón
Vysoké rozlišení
Grafika
Rozlišení
Gradace
Barevný tón
Vysoké rozlišení
Obraz
Rozlišení
Gradace
Barevný tón
Vysoké rozlišení
(
)
dat
<Kvalita tisku>
<Polotóny>
Vyberte typ obrazových
Vyberte metodu k reprodukci polotónů
Typ obrazových dat
Vyberte typ obrazových dat, pro která chcete změnit nastavení. Vyberte <Text> pro znaky, <Grafika> pro čáry
a číslice nebo <Obraz> pro obrázky, například fotografie.
<Rozlišení>
Zajistí jemný tisk s ostrou reprodukcí okrajů znaků. Tento režim tisku je vhodný pro tisk znaků a tenkých čar s
jasnými okraji.
<Gradace>
Zajistí tisk se stupňováním a čáry s hladkými okraji. Je vhodný pro tisk čísel nebo grafů obsahující oblasti s
odstupňováním.
<Barevný tón>
Zajistí tisk obrázků s živými barvami a kontrastními tóny. Tento režim tisku je vhodný pro tisk obrazových dat,
například fotografií.
<Vysoké rozlišení>
Provádí vyšší rozlišení tisku než nastavení <Rozlišení>, ale je mírně slabší ve stabilitě textury. Tento režim
tisku je vhodný pro ostrý tisk znaků, tenkých čar a dat CAD s jasnými okraji.
401
Nastavení seznamu nabídky
Snížit kvalitu
Vyberte, zda chcete pokračovat v tisku automatickým snížením kvality, když je ke zpracování k dispozici nedostatečná
paměť.
Pokračovat v tisku
Zastavit tisk
(
)
<Kvalita tisku>
<Snížit kvalitu>
<Pokračovat v tisku> nebo <Zastavit
tisk>
● Pokud vyberete možnost <Zastavit tisk>, zobrazí se chybová zpráva a tisk se zastaví, až zařízení vyčerpá
(
paměť. Můžete stisknout
) pro pokračování v tisku snížením kvality.
Nast.šíř. tisk.linky
Upravte tuto položku, pokud je vytištěný text nebo tenké čáry vybledlé.
-7 až 0
až +8
(
)
<Kvalita tisku>
<Nast.šíř. tisk.linky>
šířky čáry tisku.
402
Použijte
/
pro upravení
Nastavení seznamu nabídky
Rozhraní
1CE3-05F
Všechna nastavení týkající se rozhraní pro komunikaci s počítačem a USB jsou
uvedena s krátkým popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená hvězdičkou (*) nejsou zobrazena v závislosti na dalších nastaveních.
Výběr rozhraní(P. 403)
Čas. limit vypršel(P. 404)
Rozpozn. připojení(P. 405)
Rozšíř.vyrov.pam.PŘ.(P. 405)
Výběr rozhraní
Vyberte rozhraní použité pro zařízení.
USB
Povolte nebo zakažte port USB.
Omezení připojení k počítači pomocí kabelu USB(P. 279)
Vyp
Zap
Síť
Povolte nebo zakažte port LAN.
Zakázání portu LAN(P. 287)
Vyp
Zap
Rozšířené funkce USB
Zadejte nastavení pro výběr funkce pro použití zařízení USB nebo výběr ovladače zařízení, který chcete použít.
Nast. pokr. funkcí
Vyberte, které aplikace MEAP a USB přes síť mají mít prioritu, když je k přístroji připojeno zařízení USB.
Priorita MEAP
Priorita USB přes NW
403
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<Rozhraní>
zprávu
<Výběr rozhraní>
<Rozšířené funkce USB>
nebo <Priorita USB přes NW>
Přečtěte si
<Nast. pokr. funkcí>
Proveďte tvrdý reset (
<Priorita MEAP>
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
<Priorita MEAP>
Zadejte toto pro udělení priority aplikacím MEAP.
<Priorita USB přes NW>
Zadejte toto pro udělení priority USB přes síť. Tato funkce vám umožňuje z počítače používat zařízení USB
připojené k portu USB přístroje.
Úložné zařízení USB
Zadejte nastavení pro ovladač zařízení pro používání paměťového zařízení USB.
Ovladač MEAP
Povolte nebo zakažte konkrétní ovladač zařízení MEAP, když se paměťové zařízení USB připojí k tiskárně.
Pokud chcete provést funkci přímého tisku (přímý tisk z USB) z paměťového zařízení USB bez použití
počítače, vyberte možnost <Vyp>.
Vyp
Zap
(
)
<Rozhraní>
<Výběr rozhraní>
zprávu
<Rozšířené funkce USB>
MEAP>
<Vyp> nebo <Zap>
Přečtěte si
<Úložné zařízení USB>
Proveďte tvrdý reset (
Provedení tvrdého
resetu(P. 454) )
Čas. limit vypršel
Zadejte, jak se má zařízení chovat, pokud je přerušen příjem tiskových dat.
Čas. limit vypršel
Zadejte, zda chcete zrušit tisk, pokud je příjem tiskových po zadanou dobu přerušen.
Vyp
Zap
404
<Ovladač
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<Rozhraní>
<Čas. limit vypršel>
<Čas. limit vypršel>
<Čas. limit vypršel>
<Čas. limit
<Vyp>
nebo <Zap>
Čas. limit vypršel *
Nastavte dobu časového limitu.
5 až 15
až 300 (s.)
(
)
<Rozhraní>
vypršel>
Pomocí číselných kláves nastavte dobu
Rozpozn. připojení
LAN se může vyskytnout problém, jako je nesprávný překryvný tisk nebo překroucené znaky. V takovém případě
nastavte <Rozpozn. připojení> na <Vyp>.
Vyp
Zap
(
)
<Rozhraní>
zprávu
<Rozpozn. připojení>
<Vyp> nebo <Zap>
Proveďte tvrdý reset (
Zkontrolujte
Provedení tvrdého
resetu(P. 454) )
Rozšíř.vyrov.pam.PŘ.
Vyberte, zda chcete zvýšit prostor paměti integrované v zařízení pro příjem tiskových dat z počítače. Pokud vyberete
možnost <Zap>, dobu, než bude počítač uvolněn od zpracování či přenosu tiskových dat, lze snížit, když počítač odesílá
velký objem dat nebo komplikovaně strukturovaná data.
Vyp
Zap
(
)
<Rozhraní>
zprávu
<Rozšíř.vyrov.pam.PŘ.>
<Vyp> nebo <Zap>
Proveďte tvrdý reset (
resetu(P. 454) )
405
Zkontrolujte
Provedení tvrdého
Nastavení seznamu nabídky
Uživatelská údržba
1CE3-05H
Nastavení týkající se úpravy zařízení, včetně korekce pozice tisku pro každý zdroj
papíru a zlepšení kvality tisku, jsou uvedeny s krátkými popisy. Tato nastavení
můžete zadat, když je zařízení offline. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená hvězdičkou (*) nejsou zobrazena v závislosti na dalších nastaveních a na tom, zda jsou v
zařízení podavač papíru nebo karta SD (všechny tyto položky jsou volitelné).
Uprav. polohu tisku(P. 406)
Obnovení tisku(P. 407)
Zkontr. vel. papíru(P. 407)
Spec. úpr. tisku C(P. 413)
Režim nast. čár.kódu(P. 413)
Aktualizace firmwaru(P. 414)
Nahradit velikost(P. 407)
Prefer.pod.krat. str(P. 408)
Sp. režim přenosu(P. 408)
Spec. režim tisku A(P. 408)
Nast. sekund. přenos(P. 409)
Korekce zvrásnění(P. 409)
Korekce paobrazu(P. 410)
Sp. režim přenosu 2(P. 410)
Spec. režim doručení(P. 410)
Zlepšit fix. toneru(P. 411)
Údržba karty SD(P. 411)
Spec. režim tisku(P. 411)
Způsob podávání pap.(P. 414)
Zobrazit seznam úloh(P. 415)
Nast. import/export(P. 415)
Upozornění k čištění(P. 416)
Načas. upoz. na čiš.(P. 416)
Časov. kontr. toneru(P. 417)
Urč.čas.kontr.toneru(P. 417)
Uprav. polohu tisku
U každého zdroje papíru můžete nastavit pozici tisku.
Nastavení pozice tisku(P. 527)
Běžná
Upravit lze svislou/vodorovnou pozici tisku pro tisk na první stranu (přední stranu) v oboustranném režimu
tisku. Pozice tisku na druhou stranu (zadní stranu) následuje nastavení pro zdroj papíru, která jsou k dispozici,
když tisk začíná.
Přesah Y (2stranný) / Přesah X (2stranný)
-5,0 až 0,0 až +5,0 (mm)
Víceúčelová přihr.
Upravit lze svislou/vodorovnou pozici tisku pro tisk na papír z víceúčelové přihrádky.
Přesah Y (Víceú.př.) / Přesah X (Víceú.př.)
-5,0 až 0,0 až +5,0 (mm)
406
Nastavení seznamu nabídky
Zásuvka 1 až 4 *
Upravit lze svislou/vodorovnou pozici tisku pro tisk na papír ze zásuvky na papír.
Přesah Y (Zásuvka 1 až 4)/ Přesah X (Zásuvka 1 až 4)
-5,0 až 0,0 až +5,0 (mm)
Obnovení tisku
Vyberte, zda se má znovu vytisknout stránka, jejíž tisk byl přerušen uvíznutím papíru nebo chybou.
Vyp
Zap
(
)
<Uživatelská údržba>
<Obnovení tisku>
<Vyp> nebo <Zap>
Zkontr. vel. papíru
Vyberte, zda chcete kontrolovat velikost papíru, který je podáván ze zdroje papíru s velikostí papíru nastavenou na
<Free Size>. Pokud vyberete možnost <Zap>, zobrazí se zpráva potvrzující velikost papíru a tisk se zastaví, pokud délka
papíru podávaného ze zdroje papíru neodpovídá tiskovým datům.
Vyp
Zap
(
)
<Uživatelská údržba>
<Zkontr. vel. papíru>
<Vyp> nebo
<Zap>
● Pokud rozdíl velikosti mezi podaným papírem a tiskovými daty není velký, nemusí se zobrazit žádná zpráva a
tisk pokračuje, i když vybrané nastavení je <Zap>.
Nahradit velikost
Vyberte, zda chcete tisknout se vzájemným zaměňováním velikosti papíru A4 a Letter. Pokud vyberete možnost <Zap>,
použijete se k tisku velikost papíru Letter, když zadáte velikost papíru A4 z počítače, ale velikost papíru A4 není do
zařízení vložena.
Vyp
Zap
407
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<Uživatelská údržba>
<Nahradit velikost>
<Vyp> nebo <Zap>
Prefer.pod.krat. str
Při tisku na papír velikosti, která umožňuje vložení v orientaci na výšku i na šířku, nastavte tuto položku na <Zap>,
pokud chcete papír v orientaci na výšku podat prioritně. Toto nastavení se použije, pouze když je možnost <Zdroj
papíru> nastavena na <Auto>.
Vyp
Zap
(
)
<Uživatelská údržba>
<Prefer.pod.krat. str>
<Vyp> nebo
<Zap>
Sp. režim přenosu
Pokud zařízení používáte v prostředí s nízkou vlhkostí, mohou být vytištěné obrazy nebo text rozmazané. V takovém
případě nastavte tuto položku na <Zap>, abyste problém vyřešili.
Vyp
Zap
(
)
<Uživatelská údržba>
<Sp. režim přenosu>
<Vyp> nebo
<Zap>
● Pokud tuto položku nastavíte na <Zap> a používáte zařízení v prostředí s vysokou vlhkostí, může být sytost
tisku světlejší nebo nerovnoměrná.
Spec. režim tisku A
Na papíře se mohou objevit pruhy v závislosti na použitém papíru a podmínkách okolního prostředí. V takovém
případě může problém vyřešit nastavení této položky. Účinek zlepšení je nejslabší s <Režim 1> a nejsilnější s <Režim 4>.
Vyp
Režim 1
Režim 2
Režim 3
408
Nastavení seznamu nabídky
Režim 4
(
)
<Uživatelská údržba>
<Spec. režim tisku A>
Vyberte režim
● Tuto položku nelze nastavit, když <Režim nast. čár.kódu> se nastaví na <Režim 1> až <Režim 4>.
nast. čár.kódu(P. 413)
Režim
● Pokud vyberete <Režim 3> nebo <Režim 4>, rychlost tisku bude nižší.
● Když se zvýší efekt vylepšení, sytost tisku bude lehčí. Kromě toho mohou být rozmazané okraje nebo může
být mírně zdůrazněna hrubost.
Nast. sekund. přenos
Pokud zařízení používáte v prostředí s vysokou vlhkostí, může být sytost tisku světlejší nebo nerovnoměrná. V takovém
případě nastavte tuto položku na <Zap>, abyste problém vyřešili.
Vyp
Zap
(
)
<Uživatelská údržba>
<Nast. sekund. přenos>
<Vyp> nebo
<Zap>
● Pokud vyberete <Zap> a používáte zařízení v prostředí s nízkou vlhkostí, mohou být vytištěné obrazy nebo
text rozmazané.
Korekce zvrásnění
Pokud se výtisky mačkají, nastavte tuto položku na <Zap>.
Vyp
Zap
(
)
<Uživatelská údržba>
<Korekce zvrásnění>
<Zap>
409
<Vyp> nebo
Nastavení seznamu nabídky
Korekce paobrazu
Pokud tisknete na papír velké velikosti potom, co jste tiskli na papír malé velikosti, mohou se na prázdných místech
objevit paobrazy. V takovém případě nastavte tuto položku na <Zap>, čímž se problém může vyřešit.
Vyp
Zap
(
)
<Uživatelská údržba>
<Korekce paobrazu>
<Vyp> nebo
<Zap>
Sp. režim přenosu 2
Pokud problém přetrvává při nastavení <Sp. režim přenosu>, nastavte tuto položku na <Zap>, čímž se problém může
vyřešit.
Vyp
Zap
(
)
<Uživatelská údržba>
<Sp. režim přenosu 2>
<Vyp> nebo
<Zap>
● Pokud vyberete <Zap> a používáte zařízení v prostředí s vysokou vlhkostí, může být sytost tisku světlejší
nebo nerovnoměrná.
Spec. režim doručení
V závislosti na podmínkách prostředí se výtisky mohou mačkat nebo se na vstupním okraji papíru objevují černé
vodorovné pruhy. V takovém případě může nastavení této položky problém vyřešit.
Vyp
Zap
(
)
<Uživatelská údržba>
<Spec. režim doručení>
<Zap>
410
<Vyp> nebo
Nastavení seznamu nabídky
● Pokud vyberete <Zap>, rychlost tisku bude nižší.
Zlepšit fix. toneru
Pokud se zařízení delší dobu nepoužívalo, může se při oboustranném tisku stát, že se na výtisku objeví prázdné místo.
V takovém případě nastavte tuto položku na <Zap>, čímž se problém může vyřešit.
Vyp
Zap
(
)
<Uživatelská údržba>
<Zlepšit fix. toneru>
<Vyp> nebo <Zap>
● Pokud vyberete <Zap>, rychlost tisku bude nižší.
Údržba karty SD *
Když se vyskytne chyba na kartě SD nebo když chcete kartu SD vyhodit, můžete vymazat všechna data uložená na této
kartě.
Formát
Inicializuje kartu SD. Všechna uložená data jsou z karty vymazána.
(
)
SD>
<Uživatelská údržba>
<Formát>
<Údržba karty
<Ano>
Zcela odstranit data
Všechna uložená data jsou z karty SD vymazána. Tuto operaci provádějte podle potřeby, například pokud chcete
kartu SD vyhodit po vymazání všech uložených dat včetně fragmentů, které nelze normálně vymazat.
Odstranění všech dat na kartě SD(P. 579)
Spec. režim tisku
Poskytuje položky, které můžete nastavit, když nelze tisknout správně.
Korekce zvlnění
Pokud se výtisky kroutí, nastavte tuto položku na <Zap>.
Vyp
411
Nastavení seznamu nabídky
Zap
(
)
zvlnění>
<Uživatelská údržba>
<Spec. režim tisku>
<Korekce
<Vyp> nebo <Zap>
● Pokud vyberete <Zap>, rychlost tisku bude nižší. Výtisky navíc mohou být vybledlé.
Omezit přilnav. pap.
Při oboustranném tisku se k sobě může papír přilepit, a to v závislosti na sytosti obrazu tiskových dat. V takovém
případě nastavte tuto položku, abyste problém vyřešili. Rychlost tisku však může být nižší.
Vyp
Zap
(
)
<Uživatelská údržba>
<Spec. režim tisku>
<Omezit přilnav.
<Vyp> nebo <Zap>
pap.>
Úpr. hrubého papíru
Když tisknete obálky, může se v závislosti na podmínkách prostředí stát, že se toner bude z potištěných částí
stírat. V takovém případě nastavte tuto položku na <Zap>, čímž se problém může vyřešit. Rychlost tisku však
bude nižší.
Vyp
Zap
(
papíru>
)
<Uživatelská údržba>
<Spec. režim tisku>
<Úpr. hrubého
<Vyp> nebo <Zap>
● Když nastavíte tuto položku na <Zap>, nastavení typu papíru musí být <Envelope H>.
typu papíru ve víceúčelové přihrádce(P. 60)
Zadání velikosti a
Zvýš. kv. opr. poh.
Když tisknete pohlednice, může se v závislosti na podmínkách prostředí stát, že se toner bude z potištěných
částí stírat. V takovém případě nastavte tuto položku na <Zap>, čímž se problém může vyřešit. Rychlost tisku
však bude nižší.
412
Nastavení seznamu nabídky
Vyp
Zap
(
)
poh.>
<Uživatelská údržba>
<Spec. režim tisku>
<Zvýš. kv. opr.
<Vyp> nebo <Zap>
Spec. úpr. tisku C
Tuto položku nastavte na <Zap>, pokud je při tisku patrná hlučnost.
Vyp
Zap
(
)
<Uživatelská údržba>
<Spec. úpr. tisku C>
<Vyp> nebo <Zap>
● Když nastavíte tuto položku na <Zap>, rychlost tisku bude nižší.
Režim nast. čár.kódu
Toto nastavení zadejte, pokud nelze správně přečíst vytištěný čárový kód. Efekt vylepšení se zvýší, čím vyšší je číslo
režimu uvedené níže.
Vyp
Režim 1
Režim 2
Režim 3
Režim 4
(
)
<Uživatelská údržba>
<Režim nast. čár.kódu>
Vyberte režim
● Když vyberete silnější zlepšení, sytost tisku bude menší.
● Když tisknete z počítače, nastavení provedené na ovladači tiskárny má přednost. Když se nastavení [Grafický
režim] na ovladači tiskárny změní na [Režim UFR II] a [Režim nastavení čárového kódu] se změní na [Výchozí
nastavení tiskárny], upřednostní se nastavení provedené na ovládacím panelu.
413
Nastavení seznamu nabídky
● Když nastavíte tuto položku na <Režim 1> až <Režim 4>, <Spec. režim tisku A> se automaticky nastaví na
<Vyp>.
● Pokud vyberete <Režim 4>, rychlost tisku bude nižší.
Aktualizace firmwaru
Upgraduje firmware zařízení.
(
)
<Uživatelská údržba>
<Aktualizace firmwaru>
Vyberte způsob
<Ano>
připojení
Výběr způsobu připojení
Vyberte způsob připojení počítače, který provede aktualizaci firmwaru.
Způsob podávání pap.
Toto nastavení zadejte, chcete-li dokument tisknout na papír s logy. Chcete-li tisknout na papír s logy, je třeba změnit
umístění lícové strany papíru ve zdroji papíru podle toho, zda tisknete jednostranně, nebo oboustranně. Změníte-li
však nastavení na možnost <Priorita tisk. str.>, lze papír vkládat lícem dolů při jednostranném i oboustranném tisku.
Další informace získáte v části Vkládání předtištěného papíru(P. 53) .
Priorita rychlosti
Priorita tisk. str.
(
papíru
)
<Uživatelská údržba>
<Způsob podávání pap.>
<Priorita rychlosti> nebo <Priorita tisk. str.>
Výběr zdroje papíru
Vyberte zdroj papíru, u něhož chcete změnit nastavení Režim podávání papíru.
414
Vyberte zdroj
Nastavení seznamu nabídky
<Priorita rychlosti>
Při používání papíru s předtištěným logem je potřeba změnit, která strana je nahoru, podle toho, zda
provádíte jednostranný, nebo oboustranný tisk.
● Pokud se nechcete zabývat tím, na kterou stranu tisknout, doporučujeme vybrat možnost <Priorita
rychlosti>.
<Priorita tisk. str.>
Chcete-li tisknout na určitou stranu papíru, není třeba obracet papír ve zdroji papíru, ať už je vybrán
jednostranný, nebo oboustranný tisk.
● I když je vybrána možnost <Priorita tisk. str.> pro zdroj papíru ( Papír(P. 565) ), je zakázána a zařízení
pracuje stejně, jako když je vybrána možnost <Priorita rychlosti>. V tomto případě zaveďte papír stejně,
jako když je vybrána možnost <Priorita rychlosti> ( Vkládání předtištěného papíru(P. 53) ).
● Pokud vyberete <Priorita tisk. str.>, rychlost jednostranného tisku bude nižší.
Zobrazit seznam úloh
Vyberte, zda chcete zobrazit seznam dat, která se tisknou a čekají na tisk, když na ovládacím panelu stisknete
(
).
Vyp
Zap
(
)
<Uživatelská údržba>
<Zobrazit seznam úloh>
<Vyp> nebo
<Zap>
● Pokud stisknete
(
), když je vybrána možnost <Vyp>, aktuální probíhající tisková úloha bude
zrušena.
Nast. import/export
Data uložená v zařízení a data z nastavení možností nabídek je možné přenést a uložit do paměťového zařízení USB
připojeného k přístroji. Exportovaná data lze importovat. Při použití stejného modelu mohou jiné přístroje importovat
data exportovaná z tohoto přístroje a naopak.
IMPORT
Můžete importovat data, která byla zapsána ze zařízení do paměťového zařízení USB.
415
Nastavení seznamu nabídky
(
)
export>
<Uživatelská údržba>
<IMPORT>
importovat
<Nast. import/
<Ano>
Zadejte heslo
Vyberte soubor, který chcete
Přečtěte si zprávu
EXPORT
Data uložená v zařízení a data z nastavení možností nabídek je možné uložit do paměťového zařízení USB.
(
)
export>
<Uživatelská údržba>
<EXPORT>
<Nast. import/
Zadejte heslo
Heslo (potvrdit)
Přečtěte si
zprávu
● Pro tyto účely můžete používat pouze port USB na pravé straně tiskárny.
Upozornění k čištění
Vyberte, zda chcete zobrazit zprávu, která vás vyzve k vyčištění fixační jednotky.
Vyp
Zap
(
)
<Uživatelská údržba>
<Upozornění k čištění>
<Vyp> nebo
<Zap>
Načas. upoz. na čiš. *
Pokud jste možnost <Upozornění k čištění> nastavili na <Zap>, můžete zadat, kdy se má zobrazit zpráva s výzvou k
vyčištění fixační jednotky podle počtu vytištěných stran a v jednotkách 1000. Konfigurační strana vám umožňuje
zkontrolovat, kolik stran můžete potisknout, než se zobrazí zpráva s výzvou. ( Konfigurační stránka(P. 532) )
1000
až 50 000
416
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<Uživatelská údržba>
<Načas. upoz. na čiš.>
Zadejte počet
vytištěných stran
Časov. kontr. toneru
Pokud chcete změnit, kdy se má zobrazit zpráva upozorňující na docházející toner, vyberte možnost <Vlastní>.
Výchozí
Vlastní
(
)
<Uživatelská údržba>
<Časov. kontr. toneru>
<Výchozí> nebo
<Vlastní>
Urč.čas.kontr.toneru *
Pokud je možnost <Časov. kontr. toneru> nastavena na hodnotu <Vlastní>, zadejte, kdy se má zpráva zobrazit.
1 až 20
až 99 (%)
(
)
<Uživatelská údržba>
<Urč.čas.kontr.toneru>
tlačítek zadejte množství zbývajícího toneru v kazetě
417
Pomocí číselných
Nastavení seznamu nabídky
Režim tisku
1CE3-05J
Všechna nastavení týkající se přepínání režimu tisku jsou uvedena s krátkým
popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená hvězdičkou (*) nejsou zobrazena v závislosti na dalších nastaveních nebo zda je v
zařízení volitelná paměť ROM.
Autom. výběr režimu(P. 418)
Automaticky vybrat(P. 419)
Priorita režimu(P. 419)
◼ Typ režimu tisku
Režim automatického výběru Zařízení přejde do režimu automatického výběru, když je možnost <Automatický výběr> vybrána pro
<Autom. výběr režimu>. Zařízení automaticky rozliší data odeslaná z počítače a vybere režim tisku.
Tento režim běžně používejte při tisku z aplikace.
<PCL>
Režim pro tisk souboru PCL odeslaného z počítače.
<PS>
Režim pro tisk souboru PS odeslaného z počítače.
<PDF>
Režim pro tisk souboru PDF s použitím funkce přímého tisku nebo přímého tisku USB.
<XPS>
Režim pro tisk souboru XPS s použitím funkce přímého tisku nebo přímého tisku USB.
Autom. výběr režimu
Zadejte režim tisku, v němž zařízení pracuje.
Automatický výběr
PCL
PS
PDF
XPS
(
)
<Režim tisku>
<Autom. výběr režimu>
418
Vyberte režim tisku
Nastavení seznamu nabídky
Automaticky vybrat
Povolte nebo zakažte funkci automatického výběru režimu pro režimy tisku při režimu automatického výběru.
Vyp
Zap
(
)
<Režim tisku>
<Automaticky vybrat>
Vyberte režim
<Vyp> nebo <Zap>
tisku
● Pokud jsou všechny režimy tisku nastaveny na <Vyp>, pracuje zařízení v režimu tisku zadaném pro <Priorita
režimu>.
Priorita režimu
Zadejte režim tisku, který je automaticky vybrán, když zařízení nemůže identifikovat řídicí příkaz při režimu
automatického výběru.
Žádný
PCL
PS
PDF
XPS
(
)
<Režim tisku>
<Priorita režimu>
Vyberte režim přednostního
tisku
● Pokud vyberete možnost <Žádný>, zařízení automaticky určí režim tisku, když nemůže identifikovat řídicí
příkaz.
419
Nastavení seznamu nabídky
Nastavení specifická pro režim tisku
1CE3-05K
Pomocí nabídky Nastavení můžete zadat nastavení specifická pro každý režim tisku.
Nastavení specifická pro režim tisku jsou popsána pro každý režim.
UFR II(P. 421)
PCL(P. 422)
Zobrazování(P. 428)
XPS(P. 434)
PDF(P. 438)
PS(P. 442)
420
Nastavení seznamu nabídky
UFR II
1CE3-05L
Tato část popisuje nastavení dostupná při používání UFR II s řídicími příkazy. Výchozí
nastavení jsou označena křížkem ( ).
Uložit papír
Vyberte, zda chcete předcházet výstupu prázdných stran, pokud jsou obsaženy v dokumentech k tisku.
Vyp
Zap
(
)
<UFR II>
<Uložit papír>
421
<Vyp> nebo <Zap>
Nastavení seznamu nabídky
PCL
1CE3-05R
Všechna nastavení týkající se řídicích příkazů PCL jsou uvedena s krátkým popisem.
Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená hvězdičkou (*) nejsou zobrazena v závislosti na dalších nastaveních nebo zda je v
zařízení volitelná paměť ROM.
Uložit papír(P. 422)
Orientace(P. 422)
Číslo písma(P. 423)
Měrná jednotka(P. 425)
Rozměr X(P. 425)
Rozměr Y(P. 426)
Velikost bodu(P. 423)
Výška(P. 423)
Řádky formulářů(P. 423)
Kód znaku(P. 424)
Vlastní velikost(P. 425)
Připojit CR k LF(P. 426)
Zvětšit šířk.tisk.A4(P. 426)
BarDIMM(P. 427)
FreeScape(P. 427)
Uložit papír
Určuje, zda zařízení bude mít na výstupu prázdnou stranu, kterou lze vytvořit v důsledku neexistujících dat mezi dvěma
kódy pro vyplnění formuláře odeslanými z aplikace.
Vyp
Zap
(
)
<PCL>
<Uložit papír>
<Vyp> nebo <Zap>
Orientace
Umožňuje vám nastavit orientaci papíru.
Na výšku
Na šířku
(
)
<PCL>
<Orientace>
422
<Na výšku> nebo <Na šířku>
Nastavení seznamu nabídky
Číslo písma
Umožňuje vám nastavit výchozí písmo proto tuto funkci zařízení pomocí odpovídajících čísel písem. Platná čísla písem
jsou od 0 do 116.
0
do 116
(
)
<PCL>
<Číslo písma>
Pomocí číselných kláves zadejte číslo
portu
Velikost bodu *
Pokud číslo vybrané v možnosti <Číslo písma> je číslo proporčně rozloženého škálovatelného písma, zobrazí se tato
možnost v možnostech <PCL>. Umožňuje vám zadat velikost v bodech pro výchozí písmo. Velikost v bodech lze upravit
v krocích po 0,25 bodů.
4,00 až 12,00
až 999,75 bodů
(
)
<PCL>
<Velikost bodu>
Pomocí číselných kláves zadejte hodnotu
nastavení
Výška *
Pokud číslo vybrané v možnosti <Číslo písma> je číslo škálovatelného písma s pevnou roztečí, možnost <Výška> se
zobrazí v možnostech <PCL>. Umožňuje vám zadat rozteč výchozího písma. Rozteč lze upravit v krocích po 0,01 cpi
(počet znaků na palec).
0,44 až 10,00
až 99,99 cpi
(
)
<PCL>
<Výška>
Pomocí číselných kláves zadejte hodnotu
nastavení
Řádky formulářů
Umožňuje vám zadat počet řádků tisknutých na jedné straně. Zadat lze 5 až 128 řádků.
5 až 64
až 128 řádků
423
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<PCL>
<Řádky formulářů>
Pomocí číselných kláves zadejte hodnotu
nastavení
Kód znaku
Umožňuje vám vybrat sadu symbolů nejvhodnější pro potřeby hostitelského počítače.
PC8
ROMAN8
ROMAN9
ISOL1
ISOL2
ISOL5
ISOL6
ISOL9
PC775
PC8DN
PC850
PC852
PC858
PC8TK
PC1004
WINL1
WINL2
WINL5
WINBALT
DESKTOP
PSTEXT
LEGAL
ISO4
ISO6
ISO11
ISO15
ISO17
ISO21
ISO60
ISO69
WIN 30
MCTEXT
PC864
ARABIC8
WINARB
PC866
ISOCYR
WINCYR
PC851
GREEK8
ISOGRK
PC8GRK
WINGRK
424
Nastavení seznamu nabídky
PC862
HEBREW7
HEBREW8
ISOHEB
(
)
<PCL>
<Kód znaku>
Vyberte kód znaku
Vlastní velikost
Umožňuje vám zadat vlastní velikost papíru. Pokud vyberete možnost <Nastavit>, můžete zadat vlastní velikost.
Nenastavovat
Nastavit
(
)
<PCL>
<Vlastní velikost>
<Nenastavovat> nebo <Nastavit>
Měrná jednotka *
Umožňuje vám zadat měrnou jednotku, kterou chcete používat k zadání vlastní velikosti papíru.
Milimetry
Palce
(
)
<PCL>
<Měrná jednotka>
<Milimetry> nebo <Palce>
Rozměr X *
Umožňuje vám zadat rozměr X vlastního papíru. Rozměr X lze upravit mezi 76,2 mm a 215,9 mm v krocích po 0,1 mm.
76,2 až 215,9
mm
(
)
<PCL>
<Rozměr X>
nastavení
425
Pomocí číselných kláves zadejte hodnotu
Nastavení seznamu nabídky
Rozměr Y *
Umožňuje vám zadat rozměr Y vlastního papíru. Rozměr Y lze upravit mezi 127,0 mm a 355,6 mm v krocích po 0,1 mm.
127,0 až 355,6
mm
(
)
<PCL>
<Rozměr Y>
Pomocí číselných kláves zadejte hodnotu
nastavení
Připojit CR k LF
Umožňuje vám zadat, zda chcete přidat nový řádek (CR) po přijetí kódu posunu o řádek (LF).
Ano
Ne
(
)
<PCL>
<Připojit CR k LF>
<Ano> nebo <Ne>
Zvětšit šířk.tisk.A4
Určuje, zda chcete rozšířit šířku tiskové oblasti papíru velikosti A4 na velikost Letter.
Vyp
Zap
(
)
<PCL>
<Zvětšit šířk.tisk.A4>
426
<Vyp> nebo <Zap>
Nastavení seznamu nabídky
BarDIMM *
Můžete povolit nebo zakázat funkci tisku čárových kódů v zařízení.
Umožnit
Zakázat
(
)
<PCL>
<BarDIMM>
<Umožnit> nebo <Zakázat>
FreeScape *
Můžete zadat kód AEC (alternativní kód Escape), který se má používat pro příkazy čárových kódů, jestliže hostitelský
počítač nepodporuje standardní kód Escape.
Vyp
~
"
#
$
/
\
?
{
}
|
(
)
<PCL>
<FreeScape>
427
Vyberte kód Escape
Nastavení seznamu nabídky
Zobrazování
1CE3-05S
Všechna nastavení týkající se obrazových souborů (soubory JPEG a TIFF) dostupných
pro funkci přímého tisku z USB, přímého tisku a tisku e-mailů jsou uvedeny s
krátkými popisy. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená hvězdičkou (*) se nezobrazí, a to v závislosti na dalších nastaveních nebo na tom, zda je
v tiskárně vložena volitelná karta SD.
Orientace obrazu(P. 428)
Přiblížení(P. 429)
Poloha tisku(P. 429)
Tisk textu e-mailu(P. 431)
Omezit tisk e-mailu(P. 431)
Zvětšit tisk. oblast(P. 432)
TIFF Spooler(P. 430)
Zobrazit varování(P. 430)
Polotóny(P. 432)
Konverze odst. šedé(P. 433)
Orientace obrazu
Zadejte orientaci tisku obrázku.
Auto
Vertikální
Horizontální
(
)
<Zobrazování>
<Orientace obrazu>
<Auto>
Automaticky určí orientaci tisku založenou na šířce a výšce obrázku.
<Vertikální>
Vyberte při tisku obrázku, který je dlouhý na výšku.
<Horizontální>
Vyberte při tisku obrázku, který je dlouhý na šířku.
428
Vyberte orientaci
Nastavení seznamu nabídky
● Pokud zadané nastavení možnosti (<Vertikální> nebo <Horizontální>) neodpovídá orientaci obrázku, vytiskne
se zmenšený obrázek.
Přiblížení
Povolí nebo zakáže zvětšování/zmenšování obrázků. Výtisky se zvětší nebo zmenší a zachovají se původní proporce
obrázku.
Vyp
Auto
(
)
<Zobrazování>
<Přiblížení>
<Vyp> nebo <Auto>
<Vyp>
Oblast tisku(P. 568) , je vytištěn v původní velikosti. Když je obrázek větší než
Když je obrázek v
tisknutelná oblast, výtisky se zmenší.
<Auto>
Provede zvětšení nebo zmenšení výtisků podle oblasti tisku papíru.
Poloha tisku
Zadejte umístění, kam se má vytisknout obrázek.
Auto
Uprostřed
Nahoře vlevo
(
)
<Zobrazování>
<Poloha tisku>
429
Vyberte <Auto> nebo pozici
Nastavení seznamu nabídky
<Auto>
Pokud data TIFF obsahují informace, které určují polohu tisku, obrázek se vytiskne podle této informace, jinak
se vytiskne do středu papíru. Data JPEG se vždy tisknou na střed papíru.
<Uprostřed>
Obrázky se tisknou na střed papíru.
<Nahoře vlevo>
Obrázky se tisknou vlevo nahoru.
TIFF Spooler
Vyberte, zda chcete uložit data TIFF na kartu SD před jejich zpracováním k tisku. Nastavte tuto položku na <Zap>,
pokud se při tisku vyskytne chyba.
Vyp
Zap
(
)
nebo <Zap>
<Zobrazování>
<TIFF Spooler>
Proveďte tvrdý reset (
Zkontrolujte zprávu
<Vyp>
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
<Vyp>
Data TIFF se zpracovávají průběžně, jakmile jsou přijata, což snižuje dobu zpracování.
<Zap>
Všechna přijatá data TIFF se zpracovávají najednou, což snižuje výskyt chyb. Když je vložena karta SD, data se
uloží na kartu SD.
Zobrazit varování
Můžete zadat, jak se má tiskárna chovat, když dojde k chybě.
Vyp
Tisk
Panel
430
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<Zobrazování>
<Zobrazit varování>
Vyberte, jak se má tiskárna
chovat
<Vyp>
Nevytiskne se obrázek a nezobrazí se chybová zpráva.
<Tisk>
Vytiskne se informace o chybě a nevytiskne se obrázek.
<Panel>
Nevytiskne se obrázek a chybová zpráva se zobrazí na ovládacím panelu.
Tisk textu e-mailu
Vyberte, zda chcete tisknout e-mailové zprávy, když provádíte funkci tisku e-mailů. Pokud vyberete <Vyp>, vytiskne se
pouze obrázek přiložený k e-mailu.
Vyp
Zap
(
)
<Zobrazování>
<Tisk textu e-mailu>
<Vyp> nebo <Zap>
Omezit tisk e-mailu *
Vyberte, zda chcete omezit počet stran e-mailové zprávy, když je možnost <Tisk textu e-mailu> nastavena na <Zap>.
Pokud vyberete možnost <Zap>, počet stran e-mailové zprávy k tisku je omezen na 5.
Vyp
Zap
(
)
<Zobrazování>
<Omezit tisk e-mailu>
431
<Vyp> nebo <Zap>
Nastavení seznamu nabídky
Zvětšit tisk. oblast
Zadejte, zda chcete tisknout obrázek úplným rozšířením
Oblast tisku(P. 568) podle velikosti papíru.
Vyp
Zap
(
)
<Zobrazování>
<Zvětšit tisk. oblast>
<Vyp> nebo <Zap>
● Pokud vyberete <Zap>, některé části obrázku mohou u okraje papíru chybět nebo může být papír v závislosti
na originálu částečně znečištěný.
Polotóny
Můžete vybrat metodu tisku k reprodukci polotónů (střední hodnoty mezi světlejšími a tmavšími oblastmi obrazu).
Rozlišení
Gradace
Vysoké rozlišení
(
)
<Zobrazování>
<Polotóny>
Vyberte metodu k reprodukci
polotónů
<Rozlišení>
Zajistí tisk se stupňováním a čáry s hladkými okraji. Je vhodný pro tisk čísel nebo grafů obsahující oblasti s
odstupňováním.
<Gradace>
Zajistí tisk obrázků s živými barvami a kontrastními tóny. Tento režim tisku je vhodný pro tisk obrazových dat,
například fotografií.
<Vysoké rozlišení>
Zajistí jemný tisk s ostrou reprodukcí okrajů znaků. Tento režim tisku je vhodný pro tisk znaků a tenkých čar s
jasnými okraji.
432
Nastavení seznamu nabídky
Konverze odst. šedé
Můžete vybrat metodu převodu barevných tiskových dat na černobílá data.
sRGB
NTSC
Jednotné RGB
(
)
<Zobrazování>
<Konverze odst. šedé>
Vyberte způsob
převodu
<sRGB>
Barevná data se převedou na černobílá s důrazem na rozdílnost barev, takže se dosáhne plynulého
odstupňování.
<NTSC>
Barevná data se převedou na černobílá s důrazem na zobrazení ekvivalentní televizním snímkům (NTSC).
<Jednotné RGB>
Barevná data se převedou na černobílá s cílem ekvalizovat všechny úrovně RGB pouze na základě jasu.
433
Nastavení seznamu nabídky
XPS
1CE3-05U
Všechna nastavení týkající se souborů XPS dostupných pro přímý tisk z USB a přímý
tisk jsou uvedena s krátkým popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená hvězdičkou (*) se nezobrazí, a to v závislosti na dalších nastaveních nebo na tom, zda je
v tiskárně vložena volitelná karta SD.
Polotóny(P. 434)
Konverze odst. šedé(P. 435)
Režim kompr. obrazů(P. 436)
Výstup kompr. obrazu(P. 437)
Polotóny
Můžete vybrat metodu tisku k reprodukci polotónů (střední hodnoty mezi světlejšími a tmavšími oblastmi obrazu).
Polotóny lze zadat pro každý typ dat obrázku v jednom dokumentu.
Text
Rozlišení
Gradace
Vysoké rozlišení
Grafika
Rozlišení
Gradace
Vysoké rozlišení
Obraz
Rozlišení
Gradace
Vysoké rozlišení
(
)
<XPS>
<Polotóny>
metodu k reprodukci polotónů
434
Vyberte typ obrazových dat
Vyberte
Nastavení seznamu nabídky
Typ obrazových dat
Vyberte typ obrazových dat, pro která chcete změnit nastavení. Vyberte <Text> pro znaky, <Grafika> pro čáry
a číslice nebo <Obraz> pro obrázky, například fotografie.
<Rozlišení>
Zajistí tisk se stupňováním a čáry s hladkými okraji. Je vhodný pro tisk čísel nebo grafů obsahující oblasti s
odstupňováním.
<Gradace>
Zajistí tisk obrázků s živými barvami a kontrastními tóny. Tento režim tisku je vhodný pro tisk obrazových dat,
například fotografií.
<Vysoké rozlišení>
Zajistí jemný tisk s ostrou reprodukcí okrajů znaků. Tento režim tisku je vhodný pro tisk znaků a tenkých čar s
jasnými okraji.
Konverze odst. šedé
Můžete vybrat metodu převodu barevných tiskových dat na černobílá data. Převodní metodu můžete zadat pro každý
typ obrazových dat: <Text>, <Grafika> a <Obraz>.
Text
sRGB
NTSC
Jednotné RGB
Grafika
sRGB
NTSC
Jednotné RGB
Obraz
sRGB
NTSC
Jednotné RGB
(
dat
)
<XPS>
<Konverze odst. šedé>
Vyberte způsob převodu
435
Vyberte typ obrazových
Nastavení seznamu nabídky
Typ obrazových dat
Vyberte typ obrazových dat, pro něž chcete zadat převodní metodu.
<sRGB>
Barevná data se převedou na černobílá s důrazem na rozdílnost barev, takže se dosáhne plynulého
odstupňování.
<NTSC>
Barevná data se převedou na černobílá s důrazem na zobrazení ekvivalentní televizním snímkům (NTSC).
<Jednotné RGB>
Barevná data se převedou na černobílá s cílem ekvalizovat všechny úrovně RGB pouze na základě jasu.
Režim kompr. obrazů *
Zadejte, by se mělo zařízení chovat, když mu začne při tisku souborů XPS docházet paměť.
Priorita obrazu
Priorita výstupu
(
)
<XPS>
<Režim kompr. obrazů>
<Priorita obrazu> nebo <Priorita
výstupu>
<Priorita obrazu>
Zruší tisk před snížením kvality, když není k dispozici dostatek paměti.
<Priorita výstupu>
Pokračuje v tisku, i když se sníží kvalita kvůli nedostatečné paměti.
● Tuto položku můžete zadat, když se nepoužívá karta SD. Pokud je možnost <Karta SD> nastavena na <Zap>,
zařízení vždy pracuje s vybranou možností <Priorita výstupu> ( Karta SD(P. 367) ).
436
Nastavení seznamu nabídky
Výstup kompr. obrazu
Pokud je možnost <Režim kompr. obrazů> nastavena na <Priorita výstupu>, může se během času snížit kvalita v
závislosti na obrazových datech. Můžete zadat, jak by se zařízení mělo chovat, pokud se nadměrně sníží kvalita.
Výstup
Chyba zobrazení
(
)
<XPS>
<Výstup kompr. obrazu>
<Výstup> nebo <Chyba
zobrazení>
<Výstup>
Pokračuje v tisku bez ohledu na to, jak se sníží kvalita.
<Chyba zobrazení>
Zobrazí příslušnou chybovou zprávu a zruší tisk, pokud se nadměrně sníží kvalita.
● Toto nastavení je platné, pokud je možnost <Režim kompr. obrazů> nastavena na <Priorita výstupu> nebo
<Karta SD> (možnost Karta SD(P. 367) ) je nastavena na <Zap>.
437
Nastavení seznamu nabídky
PDF
1CE3-05W
Všechna nastavení týkající se souborů PDF dostupných pro přímý tisk z USB a přímý
tisk jsou uvedena s krátkým popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
Na velikost papíru(P. 438)
Zvětšit tisk. oblast(P. 438)
N na 1(P. 439)
Tisk komentáře(P. 439)
Polotóny(P. 439)
Konverze odst. šedé(P. 440)
Na velikost papíru
Zadejte, zda chcete výtisky zvětšit nebo zmenšit podle
zachování původního poměru stran.
Oblast tisku(P. 568) papíru. Výtisky se zvětší nebo zmenší při
Vyp
Zap
(
)
<PDF>
<Na velikost papíru>
<Vyp> nebo <Zap>
Zvětšit tisk. oblast
Zadejte, zda chcete tisknout obrázek úplným rozšířením
Oblast tisku(P. 568) podle velikosti papíru.
Vyp
Zap
(
)
<PDF>
<Zvětšit tisk. oblast>
<Vyp> nebo <Zap>
● Pokud vyberete <Zap>, některé části obrázku mohou u okraje papíru chybět nebo může být papír v závislosti
na originálu částečně znečištěný.
438
Nastavení seznamu nabídky
N na 1
Zadejte, zda tisknout více stránek na jeden list při zmenšené velikosti postupným skládáním na list z levé horní části.
Chcete-li například tisknout čtyři stránky na jeden list, vyberte <4 na 1>.
Vyp
2 na 1
4 na 1
6 na 1
8 na 1
9 na 1
16 na 1
(
)
<PDF>
<N na 1>
Vyberte metodu agregace
Tisk komentáře
Vyberte, zda tisknout poznámky. Pokud vyberete možnost <Auto>, poznámky v souboru PDF se vytisknou.
Vyp
Auto
(
)
<PDF>
<Tisk komentáře>
<Vyp> nebo <Auto>
Polotóny
Můžete vybrat metodu tisku k reprodukci polotónů (střední hodnoty mezi světlejšími a tmavšími oblastmi obrazu).
Polotóny lze zadat pro každý typ dat obrázku v jednom dokumentu.
Text
Rozlišení
Gradace
Vysoké rozlišení
Grafika
Rozlišení
Gradace
Vysoké rozlišení
Obraz
Rozlišení
Gradace
Vysoké rozlišení
439
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<PDF>
<Polotóny>
Vyberte typ obrazových dat
Vyberte
metodu k reprodukci polotónů
Typ obrazových dat
Vyberte typ obrazových dat, pro která chcete změnit nastavení. Vyberte <Text> pro znaky, <Graphic Mode>
pro čáry a číslice nebo <Obraz> pro obrázky, například fotografie.
<Rozlišení>
Zajistí tisk se stupňováním a čáry s hladkými okraji. Je vhodný pro tisk čísel nebo grafů obsahující oblasti s
odstupňováním.
<Gradace>
Zajistí tisk obrázků s živými barvami a kontrastními tóny. Tento režim tisku je vhodný pro tisk obrazových dat,
například fotografií.
<Vysoké rozlišení>
Zajistí jemný tisk s ostrou reprodukcí okrajů znaků. Tento režim tisku je vhodný pro tisk znaků a tenkých čar s
jasnými okraji.
Konverze odst. šedé
Můžete vybrat metodu převodu barevných tiskových dat na černobílá data.
sRGB
NTSC
Jednotné RGB
(
)
<PDF>
<Konverze odst. šedé>
440
Vyberte způsob převodu
Nastavení seznamu nabídky
<sRGB>
Barevná data se převedou na černobílá s důrazem na rozdílnost barev, takže se dosáhne plynulého
odstupňování.
<NTSC>
Barevná data se převedou na černobílá s důrazem na zobrazení ekvivalentní televizním snímkům (NTSC).
<Jednotné RGB>
Barevná data se převedou na černobílá s cílem ekvalizovat všechny úrovně RGB pouze na základě jasu.
441
Nastavení seznamu nabídky
PS
1CE3-05X
Všechna nastavení týkající se řídicích příkazů PS jsou uvedena s krátkým popisem.
Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
Čas.limit úl.vypršel(P. 442)
Chyby při tisku PS(P. 442)
Polotóny(P. 442)
Konverze odst. šedé(P. 443)
Čas.limit úl.vypršel
Pokud doba zadaná v této položce již vypršela od zahájení procesu úlohy, zařízení úlohu automaticky dokončí a přijme
další úlohu.
Pokud časový limit zadat nechcete, zadejte „0 sekund“.
0
až 3 600 sekund
(
)
<PS>
<Čas.limit úl.vypršel>
Pomocí číselných kláves zadejte
hodnotu nastavení
Chyby při tisku PS
Určuje, zda se při zjištění chyby PostScript vytiskne chybová stránka.
Vyp
Zap
(
)
<PS>
<Chyby při tisku PS>
<Vyp> nebo <Zap>
Polotóny
Můžete vybrat metodu tisku k reprodukci polotónů (střední hodnoty mezi světlejšími a tmavšími oblastmi obrazu).
Polotóny lze zadat pro každý typ dat obrázku v jednom dokumentu.
Text
Rozlišení
Gradace
442
Nastavení seznamu nabídky
Vysoké rozlišení
Grafika
Rozlišení
Gradace
Vysoké rozlišení
Obraz
Rozlišení
Gradace
Vysoké rozlišení
(
)
<PS>
<Polotóny>
Vyberte typ obrazových dat
Vyberte
metodu k reprodukci polotónů
Typ obrazových dat
Vyberte typ obrazových dat, pro která chcete změnit nastavení. Vyberte <Text> pro znaky, <Grafika> pro čáry
a číslice nebo <Obraz> pro obrázky, například fotografie.
<Rozlišení>
Zajistí tisk se stupňováním a čáry s hladkými okraji. Je vhodný pro tisk čísel nebo grafů obsahující oblasti s
odstupňováním.
<Gradace>
Zajistí tisk obrázků s živými barvami a kontrastními tóny. Tento režim tisku je vhodný pro tisk obrazových dat,
například fotografií.
<Vysoké rozlišení>
Zajistí jemný tisk s ostrou reprodukcí okrajů znaků. Tento režim tisku je vhodný pro tisk znaků a tenkých čar s
jasnými okraji.
Konverze odst. šedé
Můžete vybrat metodu převodu barevných tiskových dat na černobílá data.
sRGB
NTSC
Jednotné RGB
443
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<PS>
<Konverze odst. šedé>
Vyberte způsob převodu
<sRGB>
Barevná data se převedou na černobílá s důrazem na rozdílnost barev, takže se dosáhne plynulého
odstupňování.
<NTSC>
Barevná data se převedou na černobílá s důrazem na zobrazení ekvivalentní televizním snímkům (NTSC).
<Jednotné RGB>
Barevná data se převedou na černobílá s cílem ekvalizovat všechny úrovně RGB pouze na základě jasu.
444
Nastavení seznamu nabídky
Nastavení MEAP
1CE3-05Y
Položky nastavení týkající se hlavní obrazovky na MEAP jsou uvedeny s krátkým
popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
Vybrat výchozí obr.
Můžete zadat obrazovku, která se zobrazí na displeji ovládacího panelu, když se zařízení spustí.
Obrazovka tisku
MEAP
(
)
<Nastavení MEAP>
<Vybrat výchozí obr.>
<MEAP>
<Obrazovka tisku>
Zobrazí se obrazovka pohotovostního režimu tisku (hlavní obrazovka).
<MEAP>
Zobrazí se obrazovka nainstalované aplikace MEAP, pokud je nainstalovaná.
● Na ovládacím panelu můžete stisknout
(
) pro změnu obrazovek displeje.
445
<Obrazovka tisku> nebo
Nastavení seznamu nabídky
Zkontrol. počitadlo
1CE3-060
Můžete zkontrolovat celkový počet vytištěných stránek.
● Můžete také zkontrolovat hodnotu počitadla výběrem možnosti <Zkontrol. počitadlo> v
Menu(P. 448) a také této položce.
101: Celkem 1
Můžete zkontrolovat celkový počet vytištěných stránek.
(Pouze displej)
113: Celkem (ČB/m.)
Můžete zkontrolovat celkový počet vytištěných stránek.
(Pouze displej)
114:Celkem 1(2str)
Můžete zkontrolovat celkový počet vytištěných stránek v oboustranném režimu.
(Pouze displej)
446
Utility
Nastavení seznamu nabídky
Inicializace nabídky
1CE3-061
Vyberte, chcete-li vrátit nastavení nabídky Nastavení uvedené níže na výchozí tovární
hodnoty. Inicializace nabídky(P. 547)
Nastavení, která nelze inicializovat
● Nemůžete inicializovat nastavení zadaná pro položku <Síť> a <Uprav. polohu tisku>. Chcete-li inicializovat
nastavení <Síť>, viz Inicializace nastavení sítě(P. 548) . Chcete-li inicializovat nastavení <Uprav. polohu
tisku>, ručně je obnovte na výchozí tovární nastavení ( Uprav. polohu tisku(P. 406) ).
447
Nastavení seznamu nabídky
Utility Menu
1CE3-062
Můžete zobrazit celkový počet vytištěných stránek a vytisknout interní systémové
informace. Když na ovládacím panelu stisknete
(
), zobrazí se nabídka
Příslušenství. Pokud je zařízení offline, můžete zadat nastavení popsaná níže.
Zkontrol. počitadlo(P. 448)
Konfigurační stránka(P. 448)
Tisk stavu sítě(P. 449)
Tisk stavu spotř.m.(P. 449)
Seznam zásad IPSec(P. 449)
Obslužný program PCL(P. 449)
Obslužný program PS(P. 449)
Čištění(P. 449)
Nástroj.tisk e-mailů(P. 449)
Tisk nast. pol.tisku(P. 450)
Seznam počtu stran(P. 450)
Hlášení počitadla(P. 450)
Tisk sys. info. MEAP(P. 450)
Tisk prot. kazety(P. 450)
Sériové číslo(P. 450)
Info.o spotřeb. mat.(P. 450)
Zkontrol. počitadlo
Můžete zkontrolovat celkový počet vytištěných stránek.
Kontrola celkového počtu vytištěných stránek(P. 541)
● Můžete také zkontrolovat hodnotu počitadla výběrem možnosti <Zkontrol. počitadlo> v
nastavení(P. 359) a také této položce.
Nabídka
101: Celkem 1
Můžete zkontrolovat celkový počet vytištěných stránek.
(Pouze displej)
113: Celkem (ČB/m.)
Můžete zkontrolovat celkový počet vytištěných stránek.
(Pouze displej)
114:Celkem 1(2str)
Můžete zkontrolovat celkový počet vytištěných stránek v oboustranném režimu.
(Pouze displej)
Konfigurační stránka
Můžete zkontrolovat nakonfigurovaná nastavení zařízení ( Nabídka nastavení(P. 359) ). Zkontrolovat můžete také
další informace včetně množství zbývajícího toneru, počet vytištěných stran a kapacitu paměti (RAM) v zařízení.
Konfigurační stránka(P. 532)
448
Nastavení seznamu nabídky
Tisk stavu sítě
Vyberte k tisku seznam nastavení ( Síť(P. 374) ) o síti nakonfigurované v zařízení. Můžete také zkontrolovat
informace o zabezpečení včetně nastavení filtru adres a nastavení IPSec. Tisk stavu sítě(P. 532)
Tisk stavu spotř.m.
Vytisknou se informace, například množství zbývajícího toneru, varovné zprávy a informace o tom, kde lze nakupovat
nové tonerové kazety. Tisk stavu spotř.m.(P. 533)
Seznam zásad IPSec
Vyberte pro tisk seznamu názvů a nastavení protokolu IPSec (
nakonfigurovaných v zařízení. Seznam zásad IPSec(P. 534)
Konfigurace nastavení IPSec(P. 295) )
Obslužný program PCL
Vyberte pro tisk seznamu interních informačních položek zaregistrovaných v zařízení pro použití režimu PCL.
Seznam písem
Vyberte pro tisk seznamu písem, které lze použít v režimu PCL.
Obslužný program PCL(P. 536)
Obslužný program PS
Vyberte pro tisk seznamu nastavení pro používání režimu PS a interních informačních položek zaregistrovaných v
zařízení. Obslužný program PS(P. 537)
Konfigurační stránka
Vyberte pro tisk seznamu nastavení zařízení (
PS(P. 442) ).
Seznam písem
Vyberte pro tisk seznamu písem, které lze použít v režimu PS.
Čištění
Vyberte pro vyčištění fixační jednotky, když se na výtiscích zobrazí černé skvrny nebo pruhy.
jednotka(P. 516)
Fixační
Nástroj.tisk e-mailů
Vyberte pro ruční příjem e-mailů a tisk protokolu přijatých e-mailů ve formě seznamu.
Přijatý e-mail
Vyberte pro ruční příjem e-mailů z poštovního serveru POP3 a vytiskněte je.
Ruční přijímání e-mailů(P. 158)
Sezn.výp.PŘ. e-mailů
Vyberte pro tisk protokolu obsahující předměty a datum a čas přijetí e-mailů přijatých do zařízení ve formě
seznamu. Hláš. tisku e-mailu(P. 540)
449
Nastavení seznamu nabídky
Tisk nast. pol.tisku
Vyberte pro tisk značek, které označují současnou pozici tisku.
Nastavení pozice tisku(P. 527)
Seznam počtu stran
Vyberte pro tisk zprávy o počtu vytištěných stran pro každé oddělení, pokud je povolena správa ID oddělení.
počtu stran(P. 535)
Seznam
Hlášení počitadla
Vytiskne souhrnnou zprávu o počtu stran vytisknutých pro každé počitadlo.
Hlášení počitadla(P. 535)
Tisk sys. info. MEAP
Vyberte pro tisk seznamu informací o aplikacích MEAP nainstalovaných v zařízení a aplikacích systému MEAP, pokud je
povolena funkce MEAP. Tisk sys. info. MEAP(P. 535)
Tisk prot. kazety
Protokoly tisku o používání tonerových kazet v podobě seznamu.
Tisk prot. kazety(P. 536)
Sériové číslo
Vyberte pro zobrazení sériové číslo zařízení.
(
)
<Sériové číslo>
Info.o spotřeb. mat.
Vyberte pro zobrazení informací o papíru a tonerové kazetě.
Informace o papíru
Vyberte pro zobrazení aktuálně specifikované velikosti papíru a typu papíru a zbývající úrovně papíru pro každý
zdroj papíru. Kontrola papíru(P. 544)
Model toner. kazety
Vyberte pro zobrazení čísla modelu tonerové kazety pro zařízení.
450
Kontrola modelu tonerové kazety(P. 544)
Nastavení seznamu nabídky
Zbývající toner
Vyberte pro zobrazení množství zbývajícího toneru.
Kontrola množství zbývajícího toneru(P. 544)
● Zobrazenou úroveň zbývajícího toneru lze brát pouze orientačně, protože skutečná úroveň může být
jiná.
451
Nastavení seznamu nabídky
Nabídka Úloha
1CE3-063
Můžete tisknout dokumenty uložené na kartě SD a protokol tisku. Když
stisknete
( ) na ovládacím panelu, zobrazí se nabídka Úloha. Pokud je zařízení
offline, můžete zadat nastavení popsaná níže.
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená „*1“ nejsou zobrazena v závislosti na dalších nastaveních nebo zda je v zařízení volitelná
karta SD.
● Nastavení označená „*2“ se nezobrazí, pokud není zaškrtnuto políčko [Zobrazit Výpis úlohy] ve Vzdáleném
uživatelském rozhraní. Skrytí historie tiskových úloh(P. 288)
Šifrovaný tisk(P. 452)
Zabezpečený tisk(P. 452)
Seznam ulož. úloh(P. 452)
Tisk uložených úloh(P. 452)
Výpis tisku úloh(P. 453)
Výpis tisku ulož.úl.(P. 453)
Hlášení výpisu tisku(P. 453)
Hláš. tisku e-mailu(P. 453)
Šifrovaný tisk *1
Vyberte pro tisk šifrovaných zabezpečených dokumentů, které jste z počítače odeslali do zařízení.
zabezpečených dokumentů(P. 129)
Vytisknutí
Zabezpečený tisk *1
Vyberte pro tisk zabezpečených dokumentů, které jste z počítače odeslali do zařízení.
dokumentů(P. 129)
Vytisknutí zabezpečených
Seznam ulož. úloh *1
Vyberte pro tisk seznamu dokumentů uložených na kartě SD vložené do zařízení.
Seznam ulož. úloh(P. 538)
Tisk uložených úloh *1
Vyberte pro tisk dokumentů uložených na kartě SD vložené do zařízení.
tiskárně(P. 135)
452
Tisk dokumentu uloženého v
Nastavení seznamu nabídky
Výpis tisku úloh *2
Vyberte pro tisk protokolu dokumentů vytištěných z počítače ve formě seznamu.
Výpis tisku úloh(P. 538)
Výpis tisku ulož.úl. *1*2
Vyberte pro tisk protokolu tisku dokumentů uložených na kartě SD vložené do zařízení ve formě seznamu.
tisku ulož.úl.(P. 539)
Hlášení výpisu tisku *2
Vyberte pro tisk nastavení a protokolu tisku zpráv ve formě seznamu.
Hlášení výpisu tisku(P. 539)
Hláš. tisku e-mailu *2
Vyberte pro tisk protokolu tisku přijatých e-mailů ve formě seznamu.
453
Hláš. tisku e-mailu(P. 540)
Výpis
Nastavení seznamu nabídky
Nabídka Resetovat
1CE3-064
Můžete zrušit všechny procesy, vymazat data z paměti a vypnout napájení. Když na
ovládacím panelu stisknete
( ), zobrazí se nabídka Reset.
Jemný reset(P. 454)
Podávání formulářů(P. 455)
Vypínání(P. 455)
● Pokud se zobrazí zpráva Ennn-nnnn (n je číslo), lze provést pouze <Vypínání>.
Jemný reset
Vyberte pro vymazání všech dat úloh tisku, které ještě nejsou dokončené (měkký reset). Tuto položku také můžete
vybrat pro provedení tvrdého resetu, abyste povolili změněná nastavení.
● Před provedením měkkého nebo tvrdého resetu se ujistěte, že zařízení nepoužívají další uživatelé, protože
jinak budou všechna tisková data před vytištěním vymazána.
◼ Provedení měkkého resetu
Měkký reset proveďte, když chcete vymazat všechna tisková data, která se tisknou, čekají na vytištění nebo jsou
přijímána.
(
)
<Jemný reset>
<Ano>
◼ Provedení tvrdého resetu
Tvrdý reset proveďte, když chcete povolit změněná nastavení zařízení nebo vymazat data uložená v paměti zařízení.
1
Stiskněte tlačítko
(
).
● Pokud se zobrazí nabídka nastavení, nejprve stiskněte
potom proveďte tento krok 1.
454
(
) pro návrat na hlavní obrazovku a
Nastavení seznamu nabídky
2
Pomocí
/
vyberte <Jemný reset> stiskněte a podržte
na 5 sekund nebo déle a
uvolněte.
➠ Zobrazí se zpráva <Provést tvrdý reset?>.
3
Vyberte možnost <Ano> a stiskněte tlačítko
.
➠ Po provedení tvrdého resetu se zařízení restartuje.
● Když provedete měkký nebo tvrdý reset, vymažou se i zabezpečené dokumenty uložené na volitelné kartě
SD.
Podávání formulářů
Pokud je tisk zrušen z počítače nebo je při příjmu dat přerušena komunikace, mohou data zůstat v paměti zařízení a
tisk se nedokončí. Další tisková data nelze vytisknout, když jsou zbývající data ponechána, jak jsou. V tomto případě
vyberte možnost <Podávání formulářů> pro nucený tisk dat zbývajících v paměti.
(
)
<Podávání formulářů>
<Ano>
● Pokud se zbývající data nevytisknou, proveďte měkký reset.
● Pokud data stále zůstávají v paměti zařízení po vyplnění formuláře, (indikátor [Úloha] na zařízení svítí),
proveďte měkký reset.
Vypínání
Při vypínání tiskárny využijte ovládací panel bez použití hlavního vypínače.
(P. 34)
455
Vypnutí tiskárny (postup vypínání)
Nastavení seznamu nabídky
Nabídka Vybrat podavač
1CE3-065
Nastavení o zdroji papíru a velikosti papíru zavedeného do zařízení jsou uvedena s
krátkými popisy. Když na ovládacím panelu stisknete
( ), zobrazí se nabídka
Vybrat podavač. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
Společná nastavení
● Nastavení jsou stejná jako pro <Zdroj papíru> v
také použijí na nastavení <Zdroj papíru>.
Nabídka nastavení(P. 359) . Nastavení zadaná zde se
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená hvězdičkou (*) nejsou zobrazena v závislosti na dalších nastaveních nebo zda je v
zařízení volitelný podavač papíru.
Zdroj papíru(P. 456)
Vel.pap.ve vú.přihr.(P. 456)
Vel.pap. v zásuvce N (N=1, 2, 3, 4)(P. 457)
Standard. vel.papíru(P. 458)
Priorita víceúč. př.(P. 458)
Vú. přih. smíš. pap.(P. 459)
Auto. výběr zásuvky(P. 459)
Výchozí typ papíru(P. 460)
Typ.pap.ve vú.přihr.(P. 460)
Typ pap. v zásuvce N (N=1, 2, 3, 4)(P. 461)
Ruční 2str.(V.Ú.př.)(P. 461)
2stranný tisk(P. 462)
Zdroj papíru
Vyberte zdroj papíru, ze kterého je papír podáván. Pokud chcete automaticky změnit zdroj papíru na základě velikosti a
typu papíru, vyberte <Auto>.
Auto
Víceúčelová přihr.
Zásuvka 1
Zásuvka 2 *
Zásuvka 3 *
Zásuvka 4 *
(
)
<Zdroj papíru>
Vyberte zdroj papíru
Vel.pap.ve vú.přihr.
Zadejte velikost papíru, který je vložen do víceúčelové přihrádky.
přihrádce(P. 60)
456
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové
Nastavení seznamu nabídky
A6
A5
A5R
B5
A4
LTR
LGL
EXEC
Free Size
Custom Size
Custom Size R
Postcard
Reply Postcard
4on1 Postcard
Env. Nagagata3
Env. Younaga 3
Env. ISO-C5
Env. Monarch
Env. No.10
Env. DL
India-LGL
Index Card
STMT
FLSC
16K
Vel.pap. v zásuvce N (N=1, 2, 3, 4) *
Nastavte velikost papíru zavedeného do zásuvky na papír nebo volitelného podavače papíru.
typu papíru v zásuvce na papír(P. 58)
A6
A5
A5R
B5
A4
LTR
LGL
EXEC
Free Size
Custom Size
Custom Size R
India-LGL
Index Card
STMT
FLSC
16K
457
Zadání velikosti a
Nastavení seznamu nabídky
Standard. vel.papíru
Nastavení velikosti papíru není možné v počítači s operačním systémem nebo v mobilním zařízení, které nepodporují
žádný ovladač tiskárny. pokud z takového počítače nebo mobilního zařízení chcete tisknout, nastavte velikost papíru
pomocí této položky.
A6
A5
B5
A4
LTR
LGL
EXEC
Postcard
Reply Postcard
4on1 Postcard
Env. Nagagata3
Env. Younaga 3
Env. ISO-C5
Env. Monarch
Env. No.10
Env. DL
India-LGL
Index Card
STMT
FLSC
16K
(
)
<Standard. vel.papíru>
Zvolte velikost papíru
Výběr velikosti papíru
Zadejte nastavení podle velikosti papíru, na který se bude tisknout.
Priorita víceúč. př.
Vyberte, zda chcete upřednostnit podávání papíru z víceúčelové přihrádky, pokud je možnost <Zdroj papíru>
nastavena na <Auto>. Pokud vyberete <Zap>, podává se papír z víceúčelové přihrádky, je-li papír stejné velikosti
zaveden ve víceúčelové přihrádce a zásuvce na papír.
Vyp
Zap
458
Nastavení seznamu nabídky
(
)
<Priorita víceúč. př.>
<Vyp> nebo <Zap>
● Když je možnost <Vú. přih. smíš. pap.> nastavena na <Zap>, je papír přednostně podáván ze zásuvky na
papír, i když je možnost <Priorita víceúč. př.> nastavena na <Zap>.
Vú. přih. smíš. pap.
Pokud vyberete možnost <Zap> s položkou <Zdroj papíru> nastavenou na jinou hodnotu než <Víceúčelová přihr.>, je
automaticky vybrána víceúčelová přihrádka, pokud není papír vhodné velikosti vložen do jiné zásuvky na papír.
Vyp
Zap
(
)
<Vú. přih. smíš. pap.>
<Vyp> nebo <Zap>
Auto. výběr zásuvky
Pokud vyberete<Použít> s položkou <Zdroj papíru> nastavenou na <Auto>, zařízení automaticky vybere zdroj papíru s
vloženým papírem vhodné velikosti. Když také papír dojde, toto nastavení umožní nepřetržitý tisk přepnutím z jednoho
zdroje papíru na jiný, který je naplněn stejným zdrojem papíru.
Nepoužít
Použít
(
)
<Auto. výběr zásuvky>
Vyberte zdroj papíru
<Použít>
Výběr zdroje papíru
Vyberte zdroj papíru, na který chcete použít funkci Automatický výběr zásuvky.
459
<Nepoužít> nebo
Nastavení seznamu nabídky
Přepnutí nastavení
Výběrem možnosti <Zap> povolte automatický výběr zásuvek u zdroje papíru, který jste vybrali na předchozí
obrazovce (
).
Výchozí typ papíru
Nastavení typu papíru není možné v počítači s operačním systémem nebo v mobilním zařízení, které nepodporují
žádný ovladač tiskárny. pokud z takového počítače nebo mobilního zařízení chcete tisknout, nastavte typ papíru
pomocí této položky.
Plain
Plain L
Plain L2
Plain L3
Heavy 1
Heavy 2
Heavy 3
Heavy 4
Postcard
Envelope
Envelope H
Labels
Bond 1
Bond 2
Bond 3
(
)
<Výchozí typ papíru>
Vyberte typ papíru
Výběr typu papíru
Zadejte nastavení stejným způsobem jako nastavení papíru v ovladači tiskárny podle typu papíru k tisku.
Vkládání papíru(P. 38)
Typ.pap.ve vú.přihr.
Nastavte typ papíru zavedeného do víceúčelové přihrádky.
přihrádce(P. 60)
Plain
Plain L
Plain L2
Plain L3
Heavy 1
460
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové
Nastavení seznamu nabídky
Heavy 2
Heavy 3
Heavy 4
Postcard
Envelope
Envelope H
Labels
Bond 1
Bond 2
Bond 3
Mixed Types
Typ pap. v zásuvce N (N=1, 2, 3, 4) *
Nastavte typ papíru zavedeného do zásuvky na papír.
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír(P. 58)
Plain
Plain L
Plain L2
Plain L3
Heavy 1
Heavy 2
Bond 1
Bond 2
Bond 3
Mixed Types
Ruční 2str.(V.Ú.př.)
Vyberte, na kterou stranu papíru se má tisknout, když chcete provádět oboustranný tisk ručně z víceúčelové přihrádky.
1. strana
2. strana
(
)
<Ruční 2str.(V.Ú.př.)>
<1. strana> nebo <2. strana>
<1. strana>
Vyberte pro tisk na přední straně (strana, na níž se má tisknout jako první).
<2. strana>
Vyberte pro tisk na zadní straně (na opačné straně, než která je již potištěná).
461
Nastavení seznamu nabídky
2stranný tisk
Vyberte, zda chcete tisknout na obou stranách papíru.
Vyp
Zap
(
)
<2stranný tisk>
<Vyp> nebo <Zap>
462
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů ............................................................................................................................. 464
Odstraňování zachycených papírů ................................................................................................................... 466
Pokud se zobrazí chybová zpráva ..................................................................................................................... 474
Obecné problémy .............................................................................................................................................. 491
Problémy s instalací nebo nastavením .......................................................................................................... 492
Problémy s tiskem ........................................................................................................................................ 495
Když se nedaří uspokojivě tisknout ................................................................................................................. 498
Výsledky tisku nejsou uspokojivé .................................................................................................................. 500
Papír se kroutí nebo mačká .......................................................................................................................... 507
Papír není správně podáván ......................................................................................................................... 509
Pokud problém nelze vyřešit ............................................................................................................................ 510
463
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů
1CE3-066
Když se vyskytne problém, zkuste najít řešení v této kapitole, než se obrátíte na společnost Canon.
◼ Zachycení papíru
Pokud dojde k uvíznutí papíru, naleznete pokyny k jeho vyjmutí v části
Odstraňování zachycených papírů(P. 466) .
◼ Zobrazí se zpráva
Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva, viz
Pokud se zobrazí chybová zpráva(P. 474) .
◼ Obecné problémy
Pokud máte podezření, že zařízení nefunguje správně, než se obrátíte na společnost Canon, podívejte se do
následujících částí.
Obecné problémy(P. 491)
Problémy s instalací nebo nastavením(P. 492)
Problémy s tiskem(P. 495)
◼ Tiskové výsledky nejsou uspokojivé
Pokud nejste s výsledky tisku spokojeni, přečtěte si informace v části
Když se nedaří uspokojivě tisknout(P. 498) .
◼ Pokud problém nelze vyřešit
Pokud problém přetrvává, vyhledejte v části
Pokud problém nelze vyřešit(P. 510) kontaktní údaje.
464
Odstraňování problémů
465
Odstraňování problémů
Odstraňování zachycených papírů
1CE3-067
Pokud dojde k uvíznutí papíru, ozve se pípnutí alarmu a na <Uvíznul papír.> obrazovce se zobrazí zpráva. Stisknutím
zobrazíte jednoduchá řešení. Pokud je obtížné porozumět postupu na obrazovce, podívejte se do následujících
částí. Pokud k uvíznutí papíru dojde na více místech najednou, přečtěte si všechny zobrazené zprávy. Pečlivě si přečtěte
všechna upozornění uvedená v Důležité bezpečnostní pokyny(P. 2) , než začnete uvíznutý papír odstraňovat.
Místa zachycení papíru
Víceúčelová přihrádka
Zaseknutý papír ve víceúčelové
přihrádce(P. 467)
Zásuvka na papír
Papír se zachytí v zásuvce na papír(P. 468)
Vnitřní prostor
Papír se zachytí v zařízení nebo v zadní
straně(P. 469)
Duplexní transportní vodítko
Zachycený papír v duplexním transportním
vodítku(P. 472)
Zadní strana
Papír se zachytí v zařízení nebo v zadní
straně(P. 469)
Při vyjímání zachyceného papíru zařízení nevypínejte
● Pokud byste zařízení vypnuli, došlo by ke smazání právě tisknutých dat.
Pokud se papír roztrhne
● Odstraňte všechny kousky papíru, aby nemohlo dojít k jejich zachycení.
466
Odstraňování problémů
Pokud se papír zachycuje v přístroji opakovaně
● Před vložením papíru do zařízení sklepněte hrany stohu papíru o rovnou plochu a zarovnejte okraje.
● Zkontrolujte, zda je papír pro zařízení vhodný.
Papír(P. 565)
● Zkontrolujte, zda v zařízení nezůstaly zbytky zachyceného papíru.
● Pokud k uvíznutí papíru dojde při tisku na zadní stranu papíru, který je již potištěn (ruční oboustranný tisk),
zaškrtněte políčko [Print on the Other Side] (Tisku na zadní) na kartě [Paper Source] (Zdroj papíru) ovladače
tiskárny.
Nevytahujte zachycený papír ze zařízení silou
● Pokud byste papír vytahovali silou, mohlo by dojít k poškození částí zařízení. Pokud nejste schopni papír
vyjmout, kontaktujte místního autorizovaného prodejce společnosti Canon nebo linku podpory společnosti
Canon. Pokud problém nelze vyřešit(P. 510)
Zaseknutý papír ve víceúčelové přihrádce
Je-li v přihrádce vložený papír, nejprve jej vyjměte. Pokud zaseknutý papír nelze vytáhnout lehce, nevytahujte ho
násilím, ale postupujte podle pokynů pro jiné umístění zaseknutého papíru podle hlášení.
1
Jemně vytáhněte papír.
2
Otevřete a zavřete přední kryt.
● Když se přední kryt otevře a zavře, zpráva o uvíznutí papíru zmizí.
1
Zavřete přihrádku.
2
Stisknutím tlačítka otevřete přední kryt.
467
Odstraňování problémů
3
Zavřete přední kryt.
Pokud je tato zpráva stále zobrazena
● Papír může být uvíznutý na dalších místech. Zkontrolujte další místa a podle potřeby odeberte uvíznutý
papír. Pokud je zpráva stále zobrazena, ujistěte se, zda je přední kryt bezpečně uzavřený.
Papír se zachytí v zásuvce na papír
Pokud zaseknutý papír nelze vytáhnout lehce, nevytahujte ho násilím, ale postupujte podle pokynů pro jiné umístění
zaseknutého papíru podle hlášení.
1
Vysuňte zásuvku na papír, dokud se nezastaví.
2
Jemně vytáhněte papír.
● Je-li připojena volitelný podavač (zásuvka 2), stejným způsobem opatrně vytáhněte papír.
3
Zavřete zásuvku na papír.
4
Otevřete a zavřete přední kryt.
● Když se přední kryt otevře a zavře, zpráva o uvíznutí papíru zmizí.
468
Odstraňování problémů
1
Stisknutím tlačítka otevřete přední kryt.
2
Zavřete přední kryt.
Pokud je tato zpráva stále zobrazena
● Papír může být uvíznutý na dalších místech. Zkontrolujte další místa a podle potřeby odeberte uvíznutý
papír. Pokud je zpráva stále zobrazena, ujistěte se, zda je přední kryt bezpečně uzavřený.
Papír se zachytí v zařízení nebo v zadní straně
Pokud zaseknutý papír nelze vytáhnout lehce, nevytahujte ho násilím, ale přejděte k dalšímu kroku.
1
Stisknutím tlačítka otevřete přední kryt.
2
Vyjměte tonerovou kazetu.
3
Podržte na přední straně zelený úchyt a nadzvedněte transportní vodítko.
● Transportní vodítko držte, dokud se nevrátí do původní polohy v kroku 5.
469
Odstraňování problémů
4
Jemně vytáhněte papír.
5
Jemně vraťte transportní vodítko zpět na místo.
6
Podržte na přední straně zelený úchyt a nadzvedněte transportní vodítko.
● Transportní vodítko držte, dokud se nevrátí do původní polohy v kroku 8.
7
Jemně vytáhněte papír.
● Vytáhněte papír co nejvíce naplocho, aby nespadl nezafixovaný toner.
470
Odstraňování problémů
8
Jemně vraťte transportní vodítko zpět na místo.
9
Otevřete zadní kryt.
10
Jemně vytáhněte papír.
11
Zavřete zadní kryt.
12
Vložte tonerovou kazetu.
● Zatlačte kazetu, dokud se nezastaví.
471
Odstraňování problémů
13
Zavřete přední kryt.
Pokud je tato zpráva stále zobrazena
● Papír může být uvíznutý na dalších místech. Zkontrolujte další místa a podle potřeby odeberte uvíznutý
papír. Pokud je zpráva stále zobrazena, ujistěte se, zda je přední kryt bezpečně uzavřený.
Zachycený papír v duplexním transportním vodítku
Pokud zaseknutý papír nelze vytáhnout lehce, nevytahujte ho násilím, ale postupujte podle pokynů pro jiné umístění
zaseknutého papíru podle hlášení.
1
Zásuvku na papír vytáhněte, dokud se nezarazí, a nadzvednutím přední části ji
vytáhněte.
2
Stiskněte zelený úchyt a snižte duplexní transportní vodítko.
3
Jemně vytáhněte papír.
4
Vraťte duplexní transportní vodítko zpět na místo.
● Úplně vodítko zavřete, dokud nezacvakne.
472
Odstraňování problémů
5
Zavřete zásuvku na papír.
6
Otevřete a zavřete přední kryt.
● Když se přední kryt otevře a zavře, zpráva o uvíznutí papíru zmizí.
1
Stisknutím tlačítka otevřete přední kryt.
2
Zavřete přední kryt.
Pokud je tato zpráva stále zobrazena
● Papír může být uvíznutý na dalších místech. Zkontrolujte další místa a podle potřeby odeberte uvíznutý
papír. Pokud je zpráva stále zobrazena, ujistěte se, zda je přední kryt bezpečně uzavřený.
473
Odstraňování problémů
Pokud se zobrazí chybová zpráva
1CE3-068
Pokud se vyskytne nějaká neobvyklá situace nebo je plná paměť, případně pokud se vyskytnou provozní problémy, na
displeji se zobrazí zpráva. Podrobné informace o jednotlivých zprávách naleznete v následujícím seznamu.
Automatické pokračování
● Pokud možnost <Auto.přeskočit chybu> nastavíte na <Zap> v nabídce nastavení ovládacího panelu, tisk
pokračuje s přeskočenou chybou vzhledem k chybovým zprávám s označením
v seznamu (
Auto.přeskočit chybu(P. 363) ). Pokud přeskočení chyby způsobí chybějící tisková data nebo nesprávné
výtisky, vytiskněte soubor znovu.
Zrušení tisku
● Pokud chcete aktuální tisk zrušit bez ohledu na chybovou zprávu, proveďte měkký reset.
reset(P. 454)
Jemný
Možnost <Zobrazit varování>
● Můžete zadat nastavení nezobrazit některé zprávy zobrazující, že tisk může pokračovat.
varování(P. 365)
Zobrazit
16 Blíží se konec ži- votn. tonerové kazety.
Blíží se čas výměny tonerové kazety.
● Ujistěte se, že máte připravenou náhradní tonerovou kazetu.
● Pokud vidíte tuto zprávu, tonerovou kazetu vyměňte, než začnete tisknout velkou úlohu.
Výměna tonerových kazet(P. 517)
1F Výstupní přihr. plná.
Na výstupní přihrádce je příliš mnoho papíru.
● Vyndejte papír z výstupní přihrádky.
1G Doporučujeme vymě- nit tonerovou kazetu.
Přiblížil se konec životnosti tonerové kazety.
● Doporučujeme vyměnit tonerovou kazetu za novou.
Výměna tonerových kazet(P. 517)
● Můžete pokračovat v tisku i po zobrazení této zprávy, ale kvalita tisku se může postupně snižovat.
● Příjem e-mailů a faxových dokumentů bude zakázán.
474
Tisk přijatých e-mailů (tisk e-mailů)(P. 153)
Odstraňování problémů
51 Chybné nastavení tisku.
Tisk dat obsahujících nedostupný typ nebo šířku papíru byl vyzkoušen s možností <Rozlišení> nastavenou
na <1200 dpi>.
● Nastavte položku <Rozlišení> na možnost <600 dpi> a vytiskněte data znovu.
● Stiskněte
(
Rozlišení(P. 399)
) pro zrušení tiskové úlohy, protože data nejsou pro tisk k dispozici.
55 Chyba karty SD.
Na kartě SD došlo k chybě.
● Vypněte zařízení, vyjměte kartu SD a vložte ji znovu.
Zapnutí/Vypnutí zařízení(P. 34)
Vložení karty SD(P. 576)
● Můžete stisknout
(
) pro pokračování tisku, ale možnost <Karta SD> se změní na <Vyp>.
Karta SD(P. 367)
56 Chyba karty SD.
Na kartě SD došlo k chybě.
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a teprve pak je znovu zapněte.
Zapnutí/Vypnutí zařízení(P. 34)
● Naformátujte kartu SD.
Údržba karty SD(P. 411)
80 Inicializace MEAP. Nevypínejte napájení.
Pokusili jste se zařízení vypnout při inicializaci MEAP.
● Po dokončení inicializace MEAP bude tato zpráva automaticky odstraněna. Počkejte, dokud zpráva nebude
odstraněna.
80 Příprava MEAP... Nevypínejte napájení.
Pokusili jste se zařízení vypnout při přípravě MEAP na operaci.
● Po dokončení přípravy MEAP na operaci bude tato zpráva automaticky odstraněna. Počkejte, dokud zpráva
nebude odstraněna.
A4 nn Error (nn: 2místný alfanumerický znak)
V zařízení došlo k nenormální situaci, která vedla k nesprávné funkci.
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a teprve pak je znovu zapněte.
Zapnutí/Vypnutí zařízení(P. 34)
A5 nn Error (nn: 2místný alfanumerický znak)
V zařízení došlo k nenormální situaci, která vedla k nesprávné funkci.
475
Odstraňování problémů
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a teprve pak je znovu zapněte.
Zapnutí/Vypnutí zařízení(P. 34)
A7 nn ERROR (nn: 2místný alfanumerický znak)
V zařízení došlo k nenormální situaci, která vedla k nesprávné funkci.
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a teprve pak je znovu zapněte.
Zapnutí/Vypnutí zařízení(P. 34)
Množství v kazetě nelze správně zobraz.
Je možné, že je nastavena tonerová kazeta, která nemůže zaručit kvalitu tisku, protože dosáhla konce
životnosti nebo z jiného důvodu.
● Doporučujeme vyměnit tonerovou kazetu za novou.
Výměna tonerových kazet(P. 517)
Používaná tonerová kazeta nemusí být originálním produktem Canon.
● Tonerové kazety nahrazujte pouze originálními tonerovými kazetami Canon.
Spotřební materiál(P. 569)
● Můžete pokračovat v tisku i po zobrazení této zprávy, ale kvalita tisku se může postupně snižovat.
Může dojít k poškození zařízení.
Během přijímání došlo k chybě.
Byla přijata data, která nelze analyzovat, nebo při příjmu tiskových dat došlo k chybě vypršení časového
limitu.
● Stisknutím
(
) zrušte tiskovou úlohu a vytiskněte soubor znovu.
● Zkontrolujte stav sítě, kterou používáte, protože je možné, že síť má problém.
BT Chyba hodin.
Hodiny integrované v zařízení mají poruchu.
● I přes poruchu hodin můžete pokračovat v tisku, ale protokoly včetně protokoly tisku nebudou generovány
správně. Kontaktujte autorizovaného prodejce společnosti Canon.
Data nelze dekódovat.
Nezdařila se analýza dat pro šifrovaný zabezpečený tisk.
● Proveďte měkký reset a vytiskněte soubor znovu.
Jemný reset(P. 454)
● Pokud stisknete
(
), tisková úloha se zruší.
476
Odstraňování problémů
Data PDF nelze dekódovat.
Bylo zadáno nesprávné heslo pro tisk dat PDF.
● Vytiskněte soubor znovu se správným heslem.
Tisk dat PDF není povolen kvůli nastavením zabezpečení.
● Změňte nastavení pro povolení tisku a vytiskněte soubor znovu.
Soubor PDF je spojen se serverem zásad, ale zařízení nemá na server přístup.
● Ujistěte se, že je server zásad zapnutý a že je v pořádku síť, ke které je připojeno zařízení i server zásad, a
vytiskněte soubor znovu.
Zařízení nepodporuje používaný algoritmus šifrování.
● Použijte data PDF ve formátu, které zařízení podporuje.
● Zařízení podporuje algoritmus šifrování PDF RC4 128 bitů/AES 128 bitů/AES 256 bitů.
● Pokud chcete chybovou zprávu odebrat, proveďte měkký reset pro zrušení tiskové úlohy.
reset(P. 454)
Jemný
Nelze podáv.papír.
Zadaná velikost papíru nebo typ papíru není k dispozici pro podání papíru.
● Nastavte možnost <Zdroj papíru> na zdroj papíru, kde je papír odpovídající zadané velikosti/typu papíru
vložen, nebo na <Auto>.
Zdroj papíru(P. 456)
● Zaveďte uvedený papír do vybraného zdroje papíru.
Vkládání papíru(P. 38)
● Řádně zadejte nastavení <Standard. vel.papíru> a <Výchozí typ papíru>.
Standard. vel.papíru(P. 458)
Výchozí typ papíru(P. 460)
● Pokud chcete nuceně tisknout na zavedený papír, stiskněte možnost
(
). Nicméně nastavení
velikosti papíru pro vybraný zdroj papíru se automaticky změní na velikost papíru tiskových dat.
Nelze spustit 2stranný tisk.
Zařízení přijalo tisková data pro velikost papíru (včetně orientace) nebo typ papíru, který není k dispozici
pro automatický oboustranný tisk.
● Proveďte měkký reset, zadejte velikost papíru nebo typ papíru dostupný pro automatický oboustranný tisk
a vytiskněte soubor znovu.
Jemný reset(P. 454)
Papír(P. 565)
● Můžete stisknout
(
) pro pokračování tisku. Nicméně data pro oboustranný tisk se vytisknou
na dva listy v režimu jednostranného tisku.
477
Odstraňování problémů
V uvedeném rozlišení nelze tisknout.
Data jsou pro tisk příliš komplikovaná.
● Proveďte měkký reset, možnost <Rozlišení> nastavte na <600 dpi> a vytiskněte soubor znovu.
Rozlišení(P. 399)
Jemný reset(P. 454)
● Proveďte měkký reset, možnost <Zdokonalení obrazu> nastavte na <Vyp> a vytiskněte soubor znovu.
Zdokonalení obrazu(P. 400)
Jemný reset(P. 454)
● Pro pokračování tisku můžete stisknout
(
). Nicméně se sníží kvalita tisku.
Nelze tisknout. Reg. tabulka je plná.
Byl překročen horní limit počtu pořadačů nebo dokumentů v jedné položce tiskových dat.
● Maximální počet pořadačů a dokumentů je 2 respektive 5 na položku tiskových dat. Opravte data a
vytiskněte soubor znovu.
● Pokud stisknete
(
), tisková úloha se zruší.
Nelze přečíst data PDF.
Při tisku načtených dat PDF došlo k nenormální situaci.
● Použijte data PDF ve formátu, které zařízení podporuje.
● Zařízení podporuje PDF verzi 1.7.
● Pokud chcete chybovou zprávu odebrat, proveďte měkký reset pro zrušení tiskové úlohy.
Jemný reset(P. 454)
Nelze přijímat data PDF. Nastavte přijatelnou velik.
Není dostatek volného místa pro provedení přímého tisku souboru PDF.
● Optimalizujte soubor PDF pro snížení jeho velikosti nebo zkuste tisk znovu po rozdělení souboru.
● Vložte kartu SD a potom znovu odešlete data do zařízení.
Vložení karty SD(P. 576)
● Odešlete data z paměťového zařízení USB do zařízení.
Tisk z paměti USB (Přímý tisk z USB)(P. 116)
● Pokud stisknete
(
), tisková úloha se zruší.
478
Odstraňování problémů
Tisk nelze spustit kvůli omezení tiskové úlohy.
Byl pokus o normální tisk, když jsou tiskové operace omezeny.
● Když jsou tiskové operace omezeny, je k dispozici pouze tisk uložené úlohy. Vytiskněte soubor znovu s
nastavením pro uložení dat na kartě SD.
Uložení dokumentu v tiskárně(P. 133)
● Pokud stisknete
(
), tisková úloha se zruší.
Nelze ukládat.
Karta SD je nastavena na <Vyp>.
● Nastavte položku <Karta SD> na možnost <Zap> a odešlete tisková data znovu.
Karta SD(P. 367)
Byl překročen horní limit objemu dat, který lze uložit na kartě SD.
● V zařízení lze ukládat maximálně 1000 datových položek. Odstraňte nadbytečná uložená data.
Vymazání dokumentu uloženého v tiskárně(P. 137)
Na kartě SD je nedostatek volného prostoru.
● Karta SD může obsáhnout celkem až 3 GB dat. Odstraňte nadbytečná uložená data.
Bylo zadáno nesprávné číslo boxu.
● Zadejte správné číslo boxu.
Uložení dokumentu v tiskárně(P. 133)
● Pokud stisknete
(
), tisková úloha se zruší.
Nelze ověřovat.
Vyskytla se chyba ověření ID oddělení.
● Zadejte správné ID oddělení a heslo a vytiskněte soubor znovu.
● Pokud tisková data nepodporují správu ID oddělení, zadejte nastavení pro povolení tisku se neznámým ID
oddělení a vytiskněte soubor znovu.
Blokování úloh pokud je zadáno neznámé ID oddělení(P. 258)
● Pokud stisknete
(
), tisková úloha se zruší.
479
Odstraňování problémů
Ověřte velikost papíru.
Zavedený papír ve zdroji papíru neodpovídá zadané velikosti papíru.
● Zadejte správně velikost papíru.
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír(P. 58)
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce(P. 60)
Základní tiskové operace(P. 73)
Pokud byla velikost papíru nastavena na <Free Size>, byl proveden pokus o tisk s vlastní velikostí papíru s
dlouhým okrajem 215,9 mm nebo méně vloženým v orientaci na výšku (pouze při použití ovladače
tiskárny UFR II).
● Zaveďte papír v orientaci na šířku a vytiskněte soubor znovu.
Byl proveden pokus o tisk s papírem vlastní velikosti zavedeným v orientaci na šířku bez použití ovladače
tiskárny UFR II.
● Zaveďte papír v orientaci na výšku a vytiskněte soubor znovu.
Možnost <Zkontr. vel. papíru> je nastavena na <Zap>.
● Nastavte položku <Zkontr. vel. papíru> na možnost <Vyp> a vytiskněte soubor znovu.
Zkontr. vel. papíru(P. 407)
Tisk stavu spotř. mat. Stisk.tl. obsl. progr.
Byla vydána varovná zpráva o tonerové kazetě.
● Zkontrolujte zprávu pomocí tisku stavu spotřebního materiálu.
Tisk stavu spotř.m.(P. 533)
D7 nn Error (nn: 2místný alfanumerický znak)
V zařízení došlo k nenormální situaci, která vedla k nesprávné funkci.
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a teprve pak je znovu zapněte.
Zapnutí/Vypnutí zařízení(P. 34)
D8 nn Error (nn: 2místný alfanumerický znak)
V zařízení došlo k nenormální situaci, která vedla k nesprávné funkci.
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a teprve pak je znovu zapněte.
Zapnutí/Vypnutí zařízení(P. 34)
D9 nn Error (nn: 2místný alfanumerický znak)
V zařízení došlo k nenormální situaci, která vedla k nesprávné funkci.
● Vypněte zařízení, počkejte nejméně 10 sekund a teprve pak je znovu zapněte.
Zapnutí/Vypnutí zařízení(P. 34)
Chyba při příjmu dat.
Pokud používáte jiný ovladač tiskárny, než ten dodaný, je položka [Způsob ověření vyčleněného portu]
Vzdáleného uživatelského rozhraní nastavena na [Režim 2].
● Pokud používáte ovladač tiskárny, který vám umožňuje vybrat režim ověřování pro ID oddělení a
zabezpečený tisk, vyberte Režim 2.
480
Odstraňování problémů
● Pokud používáte ovladač tiskárny, který vám neumožňuje vybrat režim ověřování, nastavte [Způsob
ověření vyčleněného portu] Vzdáleného uživatelského rozhraní na [Režim 1].
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní v režimu správce systému ( Spuštění
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331) ) [Nastavení/Uložení] [Síť] [Nastavení
vyčleněného portu] [Editovat] Vyberte možnost [Režim 1] v [Způsob
ověření] [OK] Proveďte tvrdý reset ( Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
● Stisknutím
(
) zrušíte tiskovou úlohu.
E001-nnnn (n: číslo)
Ve fixační jednotce došlo k chybě.
● Zapište si chybový kód, podržte hlavní vypínač na 5 sekund nebo déle pro vypnutí zařízení, vytáhněte
zástrčku ze síťové zásuvky a obraťte se na místního autorizovaného prodejce společnosti Canon.
Zařízení nezapínejte
● Když se tato zpráva zobrazí, nikdy zařízení po jeho vypnutí nezapínejte.
E004-nnnn (n: číslo)
Ve fixační jednotce došlo k chybě.
● Zapište si chybový kód, podržte hlavní vypínač na 5 sekund nebo déle pro vypnutí zařízení, vytáhněte
zástrčku ze síťové zásuvky a obraťte se na místního autorizovaného prodejce společnosti Canon.
Zařízení nezapínejte
● Když se tato zpráva zobrazí, nikdy zařízení po jeho vypnutí nezapínejte.
EM Chyba příst.k e-mailu.
Připojení nebylo možné vytvořit kvůli chybě na kartě SD.
● Je možné, že je poškozená karta SD. Vyměňte kartu SD za novou.
EM Chyba serveru POP3.
Zařízení se nemohlo připojit k serveru POP3 během tisku e-mailů nebo nejsou nastavení serveru POP3
nakonfigurována správně.
● Pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní nebo tisku stavu sítě zkontrolujte chybové informace.
Kontrola informací o chybách(P. 343)
481
Odstraňování problémů
Ennn-nnnn (n: číslo)
V interním mechanismu zařízení se vyskytla chyba.
● Podržte hlavní vypínač na 5 sekund nebo déle pro vypnutí zařízení, počkejte 10 sekund nebo déle a
zařízení znovu zapněte.
● Pokud zařízení nepracuje normálně ani po opětném zapnutí zařízení, zapište si chybový kód, podržte
hlavní vypínač na 5 sekund nebo déle pro vypnutí zařízení, vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky a obraťte
se na místního autorizovaného prodejce společnosti Canon.
Chyba. Pro jinou kaz. než Canon nepl.záruka.
Tonerová kazeta je nesprávně nainstalovaná nebo je vadná.
● Nainstalujte tuto tonerovou kazetu znovu. Pokud opětovná instalace tonerové kazety danou chybovou
zprávu neodstraní, tonerová kazeta může být vadná. Kontaktujte prodejce, u kterého jste tonerovou
kazetu zakoupili, nebo středisko péče o zákazníky společnosti Canon.
Postup výměny tonerových kazet(P. 520)
Používaná tonerová kazeta nemusí být originálním produktem Canon.
● Tonerové kazety nahrazujte pouze originálními tonerovými kazetami Canon.
Spotřební materiál(P. 569)
Chyba. Pro jinou kazetu než Canon neplatí záruka.
Tonerová kazeta je nesprávně nainstalovaná nebo je vadná.
● Nainstalujte tuto tonerovou kazetu znovu. Pokud opětovná instalace tonerové kazety danou chybovou
zprávu neodstraní, tonerová kazeta může být vadná. Kontaktujte prodejce, u kterého jste tonerovou
kazetu zakoupili, nebo středisko péče o zákazníky společnosti Canon.
Postup výměny tonerových kazet(P. 520)
Používaná tonerová kazeta nemusí být originálním produktem Canon.
● Tonerové kazety nahrazujte pouze originálními tonerovými kazetami Canon.
Spotřební materiál(P. 569)
Google Cloud Print nedost.Chyb.ověř.serv.
Ověření serveru se pro tisk z cloudu nezdařilo. Nebo se nepodařilo získání informací pro registraci.
● Zkontrolujte, zda je správně zadané nastavení data a času.
Nastavení data/času(P. 365)
Certifikát CA neexistuje nebo je neplatný. Nebo vypršela platnost certifikátu CA.
● Proveďte kontrolu správnosti nastavení certifikátu CA.
Ověření párů klíčů a digitálních certifikátů(P. 327)
Google Cloud Print nedost.Chyba kom.serv.
Tisk z cloudu není k dispozici, protože došlo k chybě.
● Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno ke kabelové síti LAN.
Připojení ke kabelové síti LAN(P. 182)
● Port, který se používá pro tisk službu Cloud, může být blokován branou firewall nebo jiným prostředkem
zabezpečení. Pomocí počítače zkontrolujte dostupnost portu 5222.
482
Odstraňování problémů
● Používá-li se v síti server proxy, zkontrolujte, zda jsou nastavení serveru proxy na zařízení a serveru
správná. Podrobnosti získáte od správce sítě.
Nastavení serveru proxy(P. 271)
IE Došlo k neznámé chybě.
Chyba s neidentifikovanou příčinou se vyskytla při ověřování IEEE802.1X.
● Proveďte tvrdý reset nebo zařízení restartujte.
Provedení tvrdého resetu(P. 454)
IE Certifikát nelze analyzovat.
Analýza certifikátu přijatého z ověřovacího serveru selhala při ověřování IEEE802.1X.
● Zkontrolujte certifikát ověřovacího serveru.
IE Upravte heslo.
Vypršela platnost hesla používaného pro ověřování IEEE802.1X.
● Změňte heslo zaregistrované v ověřovacím serveru a aktualizujte heslo pro ověřování IEEE802.1X.
Konfigurace ověřování IEEE 802.1X(P. 306)
IE Ověřte nastavení ověření.
Metoda ověřování IEEE802.1X se liší mezi zařízením a ověřovacím serverem.
● Vyberte správnou metodu ověřování IEEE802.1X.
Konfigurace ověřování IEEE 802.1X(P. 306)
IE Nepřichází odpověď z cíle.
Chyba se vyskytla při komunikaci pro ověřování IEEE802.1X s ověřovacím serverem.
● Zkontrolujte, zda je kabel sítě LAN bezpečně připojen.
IE Zadejte potřebné ověřovací údaje.
Informace zadané pro ověřování IEEE802.1X nejsou dostatečné.
● Zkontrolujte nastavení IEEE802.1X a zadejte nastavení správně.
Konfigurace ověřování IEEE 802.1X(P. 306)
IE Zadejte správné ověřovací údaje.
Ověřovací server vrátil chybu, protože certifikát, který se má použít pro ověřování IEEE802.1X, není zadán
nebo není platný.
● Certifikát, který se má použít pro ověřování TLS, není zadán nebo není platný. Zkontrolujte certifikát a
zadejte platný certifikát.
Konfigurace ověřování IEEE 802.1X(P. 306)
● Pokud certifikát v zařízení je platný, zkontrolujte certifikát CA ověřovacího serveru.
Přihlašovací jméno, které se má použít pro ověřování IEEE802.1X, není zadáno.
● Přihlašovací jméno, které se má použít pro ověřování IEEE802.1X, není zadáno. Zadejte přihlašovací jméno.
483
Odstraňování problémů
IE Vypršela platnost certifikátu.
Platnost certifikátu přijatého z ověřovacího serveru vypršela, jak bylo zjištěno při ověřování IEEE802.1X.
● Zkontrolujte certifikát ověřovacího serveru.
● Zkontrolujte nastavení času v zařízení a ověřovacím serveru.
Nastavení data/času(P. 365)
IE Certifikát je chybný.
Vyskytla se chyba v důsledku ověření certifikátu přijatého z ověřovacího serveru pomocí certifikátu CA
při ověřování IEEE802.1X.
● Zkontrolujte certifikát ověřovacího serveru.
● Nainstalujte do zařízení certifikát CA.
Použití párů klíčů a digitálních certifikátů vydaných certifikační autoritou(P. 323)
Chyba IEEE802.1X. Zadejte potřebné ověřovací údaje.
Informace zadané pro ověřování IEEE802.1X nejsou dostatečné.
● Zkontrolujte nastavení IEEE802.1X a zadejte nastavení správně.
Konfigurace ověřování IEEE 802.1X(P. 306)
Chybná data pro procházení obrazu.
Data TIFF obsahují data, která zařízení nedokáže při přijímání zpracovávat.
● Nastavte <TIFF Spooler> na <Zap> a vytiskněte soubor znovu. Pokud velikost souboru přesahuje 40 MB,
vložte kartu SD.
TIFF Spooler(P. 430)
Vložení karty SD(P. 576)
● Vzhledem k tomu, že data nelze tisknout, stiskněte
(
) pro zrušení tiskové úlohy.
Chybná obrazová data.
Data TIFF nebo JPEG obsahují data, která nejsou pro zařízení k dispozici.
● Vzhledem k tomu, že data nelze tisknout, stiskněte
(
) pro zrušení tiskové úlohy.
Vložte tonerovou kazetu.
Kazeta s tonerem není správně vložena.
● Vložte tonerovou kazetu správně.
Postup výměny tonerových kazet(P. 520)
Hlavní soubor pro správu chybí nebo je poškozen.
Soubory související se správou klíčů jsou poškozené.
● Restartujte zařízení, regenerujte nebo znovu nainstalujte klíč a certifikát a potom zadejte nastavení TLS.
Zapnutí/Vypnutí zařízení(P. 34)
Nastavení komunikace šifrované protokolem TLS (P. 247)
Konfigurace nastavení pro páry klíčů a digitální certifikáty(P. 312)
484
Odstraňování problémů
● Když se zobrazí tato chybová zpráva, zařízení nelze připojit ze Vzdáleného uživatelského rozhraní,
dokud se nerestartuje.
Vložte papír.
Papír o velikosti zadané pro tisk není ve zdroji papíru zaveden.
● Zaveďte vhodný papír do vybraného zdroje papíru.
Vkládání papíru(P. 38)
● Vyberte zdroj papíru naplněný papírem o velikosti uvedené k tisku nebo větší velikosti.
Zdroj papíru(P. 456)
Žádný papír: zásuvka N (N=1 až 4)
Papír není zaveden do zásuvky na papír.
● Zaveďte vhodný papír podle uvedené velikosti a typu papíru.
Vkládání papíru do zásuvky na papír(P. 40)
Pro jinou kazetu než Canon neplatí záruka.
Je možné, že je nastavena tonerová kazeta, která nemůže zaručit kvalitu tisku, protože dosáhla konce
životnosti nebo z jiného důvodu.
● Doporučujeme vyměnit tonerovou kazetu za novou.
Výměna tonerových kazet(P. 517)
Používaná tonerová kazeta nemusí být originálním produktem Canon.
● Tonerové kazety nahrazujte pouze originálními tonerovými kazetami Canon.
Spotřební materiál(P. 569)
● Můžete pokračovat v tisku i po zobrazení této zprávy, ale kvalita tisku se může postupně snižovat.
Může dojít k poškození zařízení.
Nedostatek paměti pro zobrazení seznamu.
Dostupná paměť není dostatečná pro zpracovávání a došlo k přetečení.
● Proveďte tvrdý reset a vytiskněte soubor znovu.
Provedení tvrdého resetu(P. 454)
● Pro pokračování tisku můžete stisknout
(
). Nicméně přetečená data nebyla uložena.
Nedostatek paměti ke stažení.
Paměť pro uložení formuláře překrytí a externích znaků je nedostatečná a přetekla.
● Proveďte tvrdý reset a vytiskněte soubor znovu.
Provedení tvrdého resetu(P. 454)
485
Odstraňování problémů
● Pro pokračování tisku můžete stisknout
(
). Nicméně přetečená data nebyla uložena.
Nedostatek paměti pro zpracování PDF.
Paměť pro zpracování souboru PDF je nedostatečná.
● Optimalizujte soubor PDF pro snížení jeho velikosti nebo zkuste tisk znovu po rozdělení souboru.
● Pokud jste vyzkoušeli přímý tisk USB nebo přímý tisk, může se tisk správně provést, když je znovu
spuštěn z ovladače tiskárny.
● Pokud chcete chybovou zprávu odebrat, proveďte měkký reset pro zrušení tiskové úlohy.
Jemný reset(P. 454)
Nedostatek paměti pro zpracování XPS.
Paměť pro zpracovávání XPS je nedostatečná.
● Když soubor XPS obsahuje obrázek ProgressiveJpeg nebo podobný, převeďte obrázek na formát TIFF nebo
BaselineJPEG a vytiskněte soubor znovu.
● Pro pokračování tisku můžete stisknout
(
). Nicméně výstupní výsledek stran s chybami není
zaručen.
Nedostatek paměti pro spooling.
Byl proveden pokus o tisk nadměrného množství dat.
● Zadejte sníženou velikost papíru a vytiskněte soubor znovu.
● Nastavte položku <Zdokonalení obrazu> na možnost <Vyp> a vytiskněte soubor znovu.
Zdokonalení obrazu(P. 400)
● Nastavte položku <2stranný tisk> na možnost <Vyp> a vytiskněte soubor znovu.
2stranný tisk(P. 462)
● Změňte nastavení <Polotóny> a vytiskněte soubor znovu.
Polotóny(P. 400)
● Pro pokračování tisku můžete stisknout
(
). Nicméně strany s chybami se nevytisknou.
Nedostatek systémové paměti.
Paměť pro zpracování dat (zejména grafika a znaky) v systému je nedostatečná.
● Proveďte tvrdý reset a vytiskněte soubor znovu.
Provedení tvrdého resetu(P. 454)
● Pro pokračování tisku můžete stisknout
(
vytisknout správně.
Nedostatek paměti pro práci.
Paměť vyhrazená pro každý tiskový režim je nedostatečná.
● Proveďte tvrdý reset a vytiskněte soubor znovu.
Provedení tvrdého resetu(P. 454)
486
). Nicméně grafika nebo znaky s chybou nelze
Odstraňování problémů
● Pro pokračování tisku můžete stisknout
(
). Nicméně data s chybami se nevytisknou
správně.
Registrovaná data
● Pro pokračování tisku můžete stisknout
(
). Je možné, že budou odstraněna data, jako
je uložené překrytí nebo makra.
NW Duplicitní adr. IP nalezena v síti.
IPv4 adresa nastavená pro zařízení je duplikát adresy jiného hostitele v síti.
● Nastavte správnou IPv4 adresu pro zařízení a restartujte zařízení.
Nastavení adresy IPv4(P. 185)
NW Aktualiz.adresa IP. Vyp.a zap.hl.napájení.
IP adresa byla změněna, když bylo zařízení v provozu nebo bylo provedeno rychlé spuštění.
● Proveďte tvrdý reset nebo zařízení restartujte.
Provedení tvrdého resetu(P. 454)
● Opravte IP adresu přidělenou zařízení v serveru DHCP.
Nastavení IP adres(P. 184)
Uvíznul papír.
Došlo k zaseknutí papíru v zařízení.
● Zaseknutý papír nevytahujte násilím ven, ale postupujte podle postupu, který je popsaný v příručce.
Odstraňování zachycených papírů(P. 466)
Chyba PDF.
Byl proveden pokus o tisk dat PDF, které nejsou k dispozici pro zařízení.
● Použijte data PDF ve formátu, které zařízení podporuje.
● Zařízení podporuje PDF verzi 1.7.
● Pokud chcete chybovou zprávu odebrat, proveďte měkký reset pro zrušení tiskové úlohy.
Jemný reset(P. 454)
Chyba písma PDF.
Data PDF obsahují písma, která nejsou pro zařízení k dispozici.
● Použijte data PDF ve formátu, které zařízení podporuje.
487
Odstraňování problémů
● Pokud chcete chybovou zprávu odebrat, proveďte měkký reset pro zrušení tiskové úlohy.
Jemný reset(P. 454)
Chybný rozsah pro tisk PDF.
Pro tisk byl zadán neplatný rozsah stran.
● Zadejte správný rozsah tiskových stran a vytiskněte soubor znovu.
Tisk z paměti USB (Přímý tisk z USB)(P. 116)
Nastavení tisku pro přímý tisk(P. 147)
Chybná verze tiskových dat.
Byl proveden pokus o tisk z ovladače tiskárny, který není k dispozici pro zařízení.
● Použijte ovladač dostupný pro toto zařízení a znovu spusťte tisk.
Nast. papír níže.
Papír o velikosti zadané pro tisk není zaveden nebo vybraný zdroj papíru neodpovídá velikosti papíru.
● Zaveďte papír o velikosti zadané pro tisk ve vybraném zdroji papíru.
Vkládání papíru(P. 38)
● Vyberte zdroj papíru naplněný papírem o velikosti zadané pro tisk.
Zdroj papíru(P. 456)
● Pokud chcete nuceně tisknout na zavedený papír, stiskněte možnost
(
). Nicméně nastavení
velikosti papíru pro vybraný zdroj papíru se automaticky změní na velikost papíru tiskových dat.
Spouštění... 80 Inicializace MEAP. Nevypínejte napájení.
Pokusili jste se zařízení vypnout při inicializaci MEAP.
● Po dokončení inicializace MEAP bude tato zpráva automaticky odstraněna. Počkejte, dokud zpráva nebude
odstraněna.
Spouštění... 80 Příprava MEAP... Nevypínejte napájení.
Pokusili jste se zařízení vypnout při přípravě MEAP na operaci.
● Po dokončení přípravy MEAP na operaci bude tato zpráva automaticky odstraněna. Počkejte, dokud zpráva
nebude odstraněna.
Chybná syntaxe.
Neplatná data byla odeslána při tisku pomocí ovladače tiskárny UFR II.
● Změňte nastavení ovladače tiskárny nebo formát tiskových dat a vytiskněte soubor znovu.
● Pokud stisknete
(
), tisková úloha se zruší.
488
Odstraňování problémů
Blíží se konec životnosti tonerové kazety.
Blíží se čas výměny tonerové kazety.
● Ujistěte se, že máte připravenou náhradní tonerovou kazetu.
● Pokud vidíte tuto zprávu, tonerovou kazetu vyměňte, než začnete tisknout velkou úlohu.
Výměna tonerových kazet(P. 517)
● Pro pokračování tisku můžete stisknout
(
).
Vypněte hlavní napájení. Ověřte možnosti.
Volitelný podavač papíru není správně nainstalován.
● Vypněte zařízení, správně nainstalujte volitelný podavač papíru a potom zařízení zapněte.
Zapnutí/Vypnutí zařízení(P. 34)
Volitelný podavač papíru byl odpojen při zapnutém zařízení.
● Vypněte zařízení, správně nainstalujte volitelný podavač papíru a potom zařízení zapněte.
Zapnutí/Vypnutí zařízení(P. 34)
Připojovací část volitelného podavače papíru má kontaktní poruchu.
● Vypněte zařízení, vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky a obraťte se na místního autorizovaného prodejce
společnosti Canon.
Vypnutí tiskárny (postup vypínání)(P. 34)
Chybná data dokumentu XPS.
Data XPS jsou poškozená.
● Zkontrolujte, zda data XPS nejsou poškozená a zda zařízení podporuje formát dat XPS a potom zkuste
dokument vytisknout znovu.
Velký soubor byl odeslán funkcí přímý tisk.
● Optimalizujte soubor XPS pro snížení jeho velikosti nebo zkuste tisk znovu po rozdělení souboru.
● Vložte kartu SD a potom znovu odešlete data do zařízení.
Vložení karty SD(P. 576)
● Odešlete data z paměťového zařízení USB do zařízení.
Tisk z paměti USB (Přímý tisk z USB)(P. 116)
● Pokud stisknete
(
), tisková úloha se zruší.
Chybná data písma XPS.
Analýza dat písma se nezdařila.
● Nahraďte data písma v souboru XPS a zkuste soubor vytisknout znovu.
● Pro pokračování tisku můžete stisknout
(
489
). Nicméně znaky s chybami se nevytisknou.
Odstraňování problémů
Chybná data obrazu XPS.
Obrazová data jsou poškozená.
● Nahraďte obrazová data v souboru XPS a zkuste soubor vytisknout znovu.
● Pro pokračování tisku můžete stisknout
(
). Nicméně obrázky s chybami se nevytisknou.
Chybná data stránky XPS.
Stránku nelze generovat v důsledku neplatného popisu.
● Zkontrolujte popis stránky s chybou a zkuste soubor vytisknout znovu.
● Pro pokračování tisku můžete stisknout
(
). Nicméně strany s chybami se nevytisknou.
Chybný rozsah pro tisk XPS.
V zadaném rozsahu stran není žádná strana, kterou lze zpracovat.
● Zadejte správný rozsah tiskových stran a zkuste soubor vytisknout znovu.
Tisk z paměti USB (Přímý tisk z USB)(P. 116)
Nastavení tisku pro přímý tisk(P. 147)
● Pokud stisknete
(
), tisková úloha se zruší.
Chyba vykreslení XPS.
V systému vykreslování XPS došlo k chybě.
● Kontaktujte místního autorizovaného prodejce společnosti Canon.
Chyba – nepodporovaný obraz XPS.
V datech jsou obsaženy nevytisknutelné obrázky (fotografie HD).
● Převeďte obrazová data v souboru XPS na jiný datový formát a zkuste soubor vytisknout znovu.
● Pro pokračování tisku můžete stisknout
(
490
). Nicméně obrázky s chybami se nevytisknou.
Odstraňování problémů
Obecné problémy
1CE3-069
Pokud se při použití zařízení vyskytnou problémy, nejprve zkontrolujte skutečnosti popsané v této části, než se
rozhodnete kontaktovat společnost Canon. Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte místního autorizovaného prodejce
společnosti Canon nebo se obraťte na linku pomoci společnosti Canon.
Zkontrolujte následující:
Je zařízení zapnuté? Je napájecí kabel připojen ke zdroji napájení?
● Pokud jsou
a displej ovládacího panelu vypnuté, znamená to, že bylo provedeno rychlé vypnutí nebo
zařízení nebylo zapnuto. Pokud zařízení nereaguje, když stisknete hlavní vypínač, zkontrolujte, zda je kabel
napájení správně zapojen, a znovu stiskněte hlavní vypínač. Pokud jde o zapojení kabelu napájení, viz
„Začínáme“.
Ovládací panel(P. 24)
Příručky dodané se zařízením(P. 581)
Jsou kabel sítě LAN a kabel USB správně připojeny?
● Zkontrolujte, zda jsou tyto kabely správně připojeny.
Součásti a jejich funkce(P. 16)
Je aktivován režim spánku?
● Pokud zařízení po určitou dobu nepoužíváte, přejde do režimu spánku, aby uspořilo energii, a nelze je v
tomto režimu používat.
Režim spánku zrušíte stisknutím tlačítka
.
Zobrazuje se na obrazovce nějaká zpráva?
● Zpráva se zobrazí při výskytu nějakého problému.
Pokud se zobrazí chybová zpráva(P. 474)
Pokud problém přetrvává i po provedené kontrole
Klikněte na odkaz související s problémem.
Problémy s instalací nebo nastavením(P. 492)
Problémy s tiskem(P. 495)
491
Odstraňování problémů
Problémy s instalací nebo nastavením
1CE3-06A
Informace naleznete také v části
Obecné problémy(P. 491) .
Problémy s připojením ke kabelové síti LAN(P. 492)
Problém s připojením USB(P. 493)
Problém s připojením tiskového serveru(P. 493)
Problém zařízení(P. 493)
Problémy s připojením ke kabelové síti LAN
Vzdálené UR se nezobrazuje.
● Je možnost <HTTP> a <Vzdálené UR> nastavena na možnost <Zap>?
Zákaz komunikace HTTP(P. 285)
Zákaz Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 286)
● Zkontrolujte správnost připojení kabelu LAN a správnost nastavení IP adresy a poté znovu spusťte Vzdálené
uživatelské rozhraní.
Připojení ke kabelové síti LAN(P. 182)
Tisk stavu sítě(P. 532)
● Používáte proxy server? Pokud ano, přidejte IP adresu zařízení do seznamu [Výjimky] (adresy, které
nepoužívají proxy server) v dialogovém okně nastavení proxy v internetovém prohlížeči.
● Omezují komunikaci počítače brány firewall? Pomocí ovládacího panelu nastavte možnost <Filtr adresy> na
<Vyp>.
Omezení komunikace pomocí bran firewall(P. 261)
Filtr adresy(P. 391)
Indikátor LNK je vypnutý.
Zadní strana(P. 19)
● K připojení kabelové sítě LAN použijte průchozí ethernetový kabel.
● Zkontrolujte, zda je zapnutý rozbočovač nebo směrovač.
● Nepřipojujte kabel do portu UP-LINK (kaskády) směrovače.
● Vyměňte kabel LAN.
Nelze navázat připojení k síti.
● Je položka <Síť> v části <Výběr rozhraní> nastavena na možnost <Zap>?
Výběr rozhraní(P. 403)
● IP adresa může být zadána chybně. Zadejte adresu IP znovu.
Nastavení IP adres(P. 184)
● Pokud používáte IPv4 adresu, zadejte pevnou IP adresu.
Nastavení adresy IPv4(P. 185)
Nejste si jisti správností nastavené IP adresy.
● Zkontrolujte pomocí tisku stavu sítě.
492
Odstraňování problémů
Tisk stavu sítě(P. 532)
Problém s připojením USB
Nelze komunikovat.
● Je položka <USB> v části <Výběr rozhraní> nastavena na možnost <Zap>?
Výběr rozhraní(P. 403)
● Vyměňte kabel USB. Pokud používáte dlouhý kabel USB, nahraďte ho krátkým kabelem.
● Pokud používáte rozbočovač USB, připojte zařízení přímo k vašemu zařízení pomocí kabelu USB.
Zařízení nemůže být správně rozpoznáno z počítače.
● Odpovídá nastavení <OS PC připoj. s USB> v části <Nabídka ovládání> operačnímu systému vašeho počítače?
OS PC připoj. s USB(P. 369)
Problém s připojením tiskového serveru
Nelze najít tiskový server, k němuž se má tiskárna připojit.
● Jsou tiskový server a počítač připojeny správně?
● Je tiskový server zapnutý?
● Máte uživatelská práva na připojení k tiskovému serveru? Pokud si nejste jistí, spojte se se správcem serveru.
● Je [Zjišťování sítě] aktivováno?
Aktivace [Zjišťování sítě](P. 604)
Nelze se připojit ke sdílené tiskárně.
● Zobrazuje se zařízení na síti mezi ostatními tiskárnami tiskového serveru? Pokud ne, spojte se se správcem
sítě nebo serveru.
Zobrazení sdílených tiskáren na tiskovém serveru(P. 605)
Problém zařízení
Nezobrazí se žádné nabídky.
● Je zařízení offline? Nabídka Příslušenství a Úloha jsou k dispozici v režimu online.
Tlačítko Online(P. 25)
Tlačítka na ovládacím panelu nefungují.
● Svítí indikátor [
]? V takovém případě tisková data zůstanou v paměti. Pokud se zbývající data ani po
chvíli nevytisknou, vyberte možnost <Podávání formulářů> v nabídce Reset.
Podávání formulářů(P. 455)
● Pokud se na displeji zobrazí <Zámek tlačítka>, je aktivní funkce zamčení tlačítek. Obraťte se na správce
zařízení nebo zakažte funkci zamčení tlačítek pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní.
Omezení funkcí ovládacího panelu(P. 282)
493
Odstraňování problémů
● Pokud nelze provést žádnou operaci, podržte hlavní vypínač na 5 sekund nebo déle pro vypnutí zařízení.
Pokud chcete zařízení zapnout, počkejte 10 sekund nebo déle po zhasnutí indikátoru
a potom
stiskněte hlavní vypínač.
Nelze použít kartu SD.
● Je položka <Karta SD> nastavena na možnost <Vyp>? Vyberte možnost <Zap>.
Karta SD(P. 367)
● Je karta SD chráněna proti zápisu?
Vypněte zařízení a zkontrolujte, zda je karta SD chráněna proti zápisu. Pokud ano, odemkněte kartu a
znovu ji vložte do zařízení. Vložení karty SD(P. 576)
494
Odstraňování problémů
Problémy s tiskem
1CE3-06C
Informace naleznete také v části
Obecné problémy(P. 491) .
Výsledky tisku nejsou uspokojivé. Papír se mačká nebo kroutí.
Když se nedaří uspokojivě tisknout(P. 498)
Nelze tisknout.
Zkontrolujte následující.
● Svítí indikátor [
] nebo bliká? V takové případě tisk probíhá. Chvíli počkejte. Pokud se zbývající data ani po
chvíli nevytisknou, vyberte možnost <Podávání formulářů> nebo <Jemný reset> v nabídce Reset.
Nabídka Resetovat(P. 454)
● Svítí
(
)? Pokud ne, stiskněte
(
) pro nastavení zařízení na online.
Tlačítko Online(P. 25)
● Můžete tisknout pomocí funkce tisk stavu nebo tisk stavu sítě? Pokud ano, zařízení nemá žádný problém.
Zkontrolujte nastavení nakonfigurované sítě a počítače.
Tisk hlášení a seznamů(P. 532)
● Můžete vytisknout testovací stránku Windows? Pokud můžete vytisknout testovací stránku Windows, není
problém v zařízení ani s ovladačem tiskárny. Zkontrolujte nastavení tisku ve vaší aplikaci.
Tisk zkušební stránky v systému Windows(P. 605)
Pokud problémy přetrvávají, kontrolujte položky, které vyhovují vašemu provoznímu prostředí.
Připojení kabelové sítě LAN
● Vybrali jste správný port?
Zkontrolujte port tiskárny(P. 607)
Pokud jste vybrali správný port, klikněte na možnost [Konfigurovat port] na kartě [Porty], abyste se ujistili, že
nastavení zadané pro [Název či IP adresa tiskárny] odpovídá nastavení nakonfigurovanému v zařízení.
Pokud nelze použít žádný port nebo se IP adresa zařízení změnila, musíte generovat port. Více informací
najdete v postupu pro změnu standardního portu TCP/IP popsaném v příručkách příslušných ovladačů na
webu s online příručkami.
● Omezují komunikaci počítače brány firewall? Pomocí ovládacího panelu nastavte možnost <Filtr adresy> na
<Vyp>.
Omezení komunikace pomocí bran firewall(P. 261)
Filtr adresy(P. 391)
● Deaktivujte zabezpečovací software i další rezidentní software.
● Musíte změnit tiskový protokol na LPD a povolit počítání bajtů LPR. Více informací najdete v postupu pro
změnu standardního portu TCP/IP popsaném v příručkách příslušných ovladačů na webu s online
příručkami.
● Znovu nainstalujte ovladač tiskárny. Více informací najdete v příručkách příslušných ovladačů na webu s
online příručkami.
● Můžete tisknout z jiných počítačů v dané síti? Pokud ne, spojte se s místním autorizovaným prodejcem
Canon nebo s linkou pomoci společnosti Canon.
Pokud používáte síť SMB
495
Odstraňování problémů
● Jsou nastavení SMB nakonfigurována správně? Zkontrolujte zejména, zda jsou server DHCP a server WINS
správně připojeny, pokud je používáte. Konfigurace protokolu SMB(P. 237)
● Pokud jsou nastavení SMB nakonfigurována správně, nastavte hodnotu času mírně déle než obvykle v
položce <Čekání při spuštění>. Nastavení čekací doby před připojením k síti(P. 214)
Připojení USB
● Vybrali jste správný port? Pokud nelze použít žádný port nebo si nejste jistí, nainstalujte znovu ovladač
tiskárny. Když opětovně instalujete ovladač tiskárny, správný port se vytvoří automaticky.
Zkontrolujte port tiskárny(P. 607)
● Je aktivována obousměrná komunikace? Aktivujte obousměrnou komunikaci a restartujte počítač.
Kontrola obousměrné komunikace(P. 608)
● Deaktivujte zabezpečovací software i další rezidentní software.
● Připojte se k jinému portu USB na počítači.
● Můžete tisknout z připojení USB na jiném počítači? Pokud ne, spojte se s místním autorizovaným
prodejcem Canon nebo s linkou pomoci společnosti Canon.
Přes tiskový server
● Můžete tisknout z tiskového serveru? Pokud ne, zkontrolujte připojení mezi tiskovým serverem a vaším
počítačem.
Problém s připojením tiskového serveru(P. 493)
● Deaktivujte zabezpečovací software i další rezidentní software.
● Znovu nainstalujte ovladač tiskárny. Více informací najdete v příručkách příslušných ovladačů na webu s
online příručkami.
● Můžete tisknout z jiných počítačů přes tiskový server? Pokud ne, spojte se s místním autorizovaným
prodejcem Canon nebo s linkou pomoci společnosti Canon.
● Tisknete pomocí příkazu lpr? Chcete-li nepřetržitě tisknout PDF data pomocí příkazu lpr, tiskněte úlohy
jednu po druhé v intervalech podle nastavení <Čas. limit vypršel>.
Čas. limit vypršel(P. 404)
Nelze tisknout pomocí služby Google Cloud Print.
Použití služby Google Cloud Print(P. 173)
Trvá dlouhou dobu než se tisk zahájí.
● Tiskli jste na úzký papír? o tisku na úzký papír se zařízení možná musí zchladit, aby se zachovala kvalita tisku.
Proto může určitou chvíli trvat, než se provede další tisková úloha. Počkejte, dokud zařízení není připraveno k
tisku. Tisk se obnoví, když teplota uvnitř zařízení klesne.
Vytiskne se prázdná stránka (nic na ní není).
● Odstranili jste těsnící pásku, když jste vkládali tonerovou kazetu? Pokud jste ji neodstranili, vyjměte tonerovou
kazetu, odstraňte těsnicí pásku a tonerovou kazetu vložte zpět.
Postup výměny tonerových kazet(P. 520)
Tisk se v polovině zastavil.
● Svítí indikátor [
]? Pokud ano, zařízení nepřijalo příkaz ke konci tiskových dat. Pokud není tisk ani po chvíli
obnoven, vyberte možnost <Podávání formulářů> v nabídce Reset.
Podávání formulářů(P. 455)
496
Odstraňování problémů
● Pokud nelze provést žádnou operaci, podržte hlavní vypínač na 5 sekund nebo déle pro vypnutí zařízení.
Počkejte 10 sekund nebo déle po vypnutí zařízení, potom je znovu zapněte a opakujte tisk.
497
Odstraňování problémů
Když se nedaří uspokojivě tisknout
1CE3-06E
Pokud nejsou výsledky tisku uspokojivé nebo se papír mačká či kroutí, vyzkoušejte následující řešení. Pokud problémy
přetrvávají, kontaktujte místního autorizovaného prodejce společnosti Canon nebo se obraťte na linku pomoci
společnosti Canon.
Na spodním okraji výtisků se
objevují šmouhy(P. 500)
Na výtiscích se objevují
šmouhy(P. 500)
Na prázdných místech se
objevují paobrazy(P. 502)
Výtisky jsou vybledlé(P. 502)
Jsou viditelné pruhy/Tisk není
rovnoměrný(P. 503)
Jsou viditelné bílé skvrny(P. 504)
498
Objevují se skvrny od
toneru(P. 501)
Část stránky není
potištěna(P. 503)
Objevují se černé skvrny(P. 505)
Odstraňování problémů
Opačná strana papíru je
špinavá(P. 505)
Vytištěný čárový kód nelze
načíst(P. 505)
Papír se mačká(P. 507)
Papír se kroutí(P. 508)
Papír není podáván / Jsou
podávány dva nebo více listů
papíru najednou (P. 509)
Výtisky jsou šikmo(P. 509)
499
Odstraňování problémů
Výsledky tisku nejsou uspokojivé
1CE3-06F
Výsledky tisku mohou být ovlivněny přítomností nečistot uvnitř zařízení. Nejprve spusťte údržbu a čištění zařízení.
Čištění zařízení(P. 514)
Na spodním okraji výtisků se objevují šmouhy
Používáte vhodný papír?
● Zkontrolujte použitelnost daného typu papíru a vyměňte ho za vhodný papír. Určete také velikost papíru a
správně zadejte nastavení.
Papír(P. 565)
Vkládání papíru(P. 38)
Zadání velikosti a typu papíru(P. 57)
Byl proveden tisk bez okrajů?
● Tyto příznaky se objevují, pokud je v ovladači tiskárny nastaven tisk bez okrajů. Ujistěte se, že jsou všechny
okraje dokumentu nastaveny v tiskové oblasti.
Oblast tisku(P. 568)
Karta [Finishing] (Kompletace) [Advanced Settings] (Rozšířená nastavení)
(Rozšíření oblasti tisku a tisk) [Off] (Vypnuto)
Na výtiscích se objevují šmouhy
Používáte vhodný papír?
● Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír.
Papír(P. 565)
Vkládání papíru(P. 38)
500
[Expand Print Region and Print]
Odstraňování problémů
Objevují se na výtiscích rozmazané části, když používáte zařízení v prostředí s
nízkou vlhkostí?
● Změňte nastavení pro <Sp. režim přenosu>. Nastavení této položky na <Zap> může problém vyřešit.
Sp. režim přenosu(P. 408)
● Pokud vyberete <Zap> a používáte zařízení v prostředí s vysokou vlhkostí, může být sytost tisku světlejší
nebo nerovnoměrná.
● Pokud problém přetrvává při nastavení <Sp. režim přenosu>, změňte nastavení <Sp. režim přenosu 2>.
Nastavení na <Zap> může problém vyřešit.
Sp. režim přenosu 2(P. 410)
● Pokud vyberete <Zap> a používáte zařízení v prostředí s vysokou vlhkostí, může být sytost tisku světlejší
nebo nerovnoměrná.
Objevují se pruhy na výtiscích v závislosti na typu papíru nebo na provozním
prostředí?
● Změňte nastavení pro <Spec. režim tisku A>. Efekt zlepšení je nejslabší, když je nastaven <Režim 1> a
nejsilnější, když je nastaven <Režim 4>. Úpravy začněte s <Režim 1>.
Spec. režim tisku A(P. 408)
● Tuto položku nelze nastavit, když <Režim nast. čár.kódu> se nastaví na <Režim 1> až <Režim 4>.
● Sytost tisku bude menší, když vyberete silnější zlepšení. Může to vést také k méně ostrým okrajům a
hrubším detailům.
● Když nastavíte tuto položku na <Režim 3> nebo <Režim 4>, rychlost tisku bude nižší.
Objevují se skvrny od toneru
Používáte vhodný papír?
● Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír.
Papír(P. 565)
Vkládání papíru(P. 38)
501
Odstraňování problémů
Na prázdných místech se objevují paobrazy
Používáte vhodný papír?
● Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír.
Papír(P. 565)
Vkládání papíru(P. 38)
Není již třeba vyměnit tonerovou kazetu?
● Materiály uvnitř tonerové kazety jsou již možná poškozeny. Tonerovou kazetu vyměňte.
Postup výměny tonerových kazet(P. 520)
Pokud tisknete na papír velké velikosti potom, co jste tiskli na papír malé
velikosti, objevují se paobrazy?
● Změňte nastavení <Korekce paobrazu>. Nastavení na <Zap> může problém vyřešit.
Korekce paobrazu(P. 410)
Výtisky jsou vybledlé
Dochází v tonerových kazetách toner?
● Zkontrolujte množství zbývajícího toneru a podle potřeby vyměňte tonerovou kazetu.
Výměna tonerových kazet(P. 517)
Používáte vhodný papír?
● Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír. Určete velikost papíru a správně zadejte
nastavení.
Papír(P. 565)
502
Odstraňování problémů
Vkládání papíru(P. 38)
Zadání velikosti a typu papíru(P. 57)
Část stránky není potištěna
Jsou vodítka papíru zarovnána s okraji papíru?
● Pokud jsou vodítka papíru příliš volná nebo příliš těsná, část dokumentu se nemusí vytisknout.
Vkládání papíru(P. 38)
Byl proveden tisk bez okrajů?
● Tyto příznaky se objevují, pokud je v ovladači tiskárny nastaven tisk bez okrajů. Ujistěte se, že jsou všechny
okraje dokumentu nastaveny v tiskové oblasti.
Oblast tisku(P. 568)
Karta [Finishing] (Kompletace) [Advanced Settings] (Rozšířená nastavení)
Print] (Rozšíření oblasti tisku a tisk) [Off] (Vypnuto)
[Expand Print Region and
Používáte papír vlastní velikosti zavedený ve správné orientaci?
● Zaveďte papír vlastní velikosti v orientaci na výšku, pokud tisknete bez použití ovladače tiskárny UFR II.
● Zaveďte papír vlastní velikosti v orientaci na šířku, pokud jsou splněny následující podmínky a tisknete s
použitím ovladače tiskárny UFR II.
Velikost papíru v nabídce výběru podavače <Free Size>
Zavedený papír
Délka dlouhého okraje je 215,9 mm nebo méně.
Jsou viditelné pruhy/Tisk není rovnoměrný
Vyčistili jste fixační jednotku?
● Vyčistěte fixační jednotku.
503
Odstraňování problémů
Fixační jednotka(P. 516)
Dochází v tonerových kazetách toner?
● Zkontrolujte množství zbývajícího toneru a podle potřeby vyměňte tonerovou kazetu.
Výměna tonerových kazet(P. 517)
Není již třeba vyměnit tonerovou kazetu?
● Materiály uvnitř tonerové kazety jsou již možná poškozeny. Tonerovou kazetu vyměňte.
Postup výměny tonerových kazet(P. 520)
Objevují se na vstupním okraji papíru černé vodorovné pruhy?
● Změňte nastavení <Spec. režim doručení>. Nastavení na <Zap> může problém vyřešit.
Spec. režim doručení(P. 410)
● Pokud vyberete <Zap>, rychlost tisku bude nižší.
Jsou viditelné bílé skvrny
Používáte navlhlý papír?
● Vyměňte ho za vhodný papír.
Vkládání papíru(P. 38)
Používáte vhodný papír?
● Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír.
Papír(P. 565)
Vkládání papíru(P. 38)
Není již třeba vyměnit tonerovou kazetu?
● Materiály uvnitř tonerové kazety jsou již možná poškozeny. Tonerovou kazetu vyměňte.
Postup výměny tonerových kazet(P. 520)
504
Odstraňování problémů
Objevují se černé skvrny
Vyčistili jste fixační jednotku?
● Vyčistěte fixační jednotku.
Fixační jednotka(P. 516)
Opačná strana papíru je špinavá
Vložili jste papír, který je menší než rozměr tištěných dat?
● Ověřte si, zda velikost papíru odpovídá velikosti tištěných dat.
Vyčistili jste fixační jednotku?
● Vyčistěte fixační jednotku.
Fixační jednotka(P. 516)
Vytištěný čárový kód nelze načíst
Používáte malý čárový kód nebo tento kód obsahuje tlusté čáry?
● Čárový kód zvětšete.
505
Odstraňování problémů
● Pokud jsou čáry čárového kódu kolmé na směr výstupu papíru, otočte obrázek o 90 stupňů tak, aby čáry byly
rovnoběžné se směrem výstupu papíru.
● Pokud problém přetrvává i po provedení operace popsané výše, změňte režim pomocí [Barcode Adjustment
Mode] (Režim nastavení čárového kódu). Efekt zlepšení je nejslabší, když je nastaven [Mode 1] (Režim 1) a
nejsilnější, když je nastaven [Mode 4] (Režim 4). Úpravy začněte s [Mode 1] (Režim 1).
Nastavení ovladače tiskárny
[Finishing] karta
[Advanced Settings]
[Barcode Adjustment Mode]
Vyberte režim
Provedení nastavení v nabídce nastavení na ovládacím panelu
Režim nast. čár.kódu(P. 413)
● Když vyberete silnější zlepšení, sytost tisku bude menší.
● Když tisknete z počítače, nastavení provedené na ovladači tiskárny má přednost. Když se nastavení
[Graphics Mode] (Grafický režim) na ovladači tiskárny změní na [UFR II Mode] (Režim UFR II) a [Barcode
Adjustment Mode] (Režim nastavení čárového kódu) se změní na [Printer Default] (Výchozí hodnota
tiskárny), upřednostní se nastavení provedené na ovládacím panelu.
● Když nastavíte <Režim nast. čár.kódu> na <Režim 1> až <Režim 4>, <Spec. režim tisku A> se automaticky
nastaví na <Vyp>.
506
Odstraňování problémů
Papír se kroutí nebo mačká
1CE3-06H
Papír se mačká
Byl papír správně vložen?
● Pokud množství založeného papíru přesahuje linku maximálního množství nebo zarážku pokud není papír
vložen správně, může dojít k jeho mačkání.
Vkládání papíru(P. 38)
Používáte navlhlý papír?
● Vyměňte ho za vhodný papír.
Vkládání papíru(P. 38)
Používáte vhodný papír?
● Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír.
Papír(P. 565)
Vkládání papíru(P. 38)
Mačkají se výtisky, když tisknete na běžný papír nebo na obálky?
● V ovladači tiskárny změňte nastavení [Wrinkle Adjustment]. Nastavení na [On] může problém vyřešit.
[Finishing] karta
[Advanced Settings]
[Wrinkle Adjustment]
Vyberte [On]
● Změňte nastavení <Korekce zvrásnění>. Nastavení na <Zap> může problém vyřešit.
Korekce zvrásnění(P. 409)
Mačkají se výtisky, když tisknete na tenký papír?
● Změňte nastavení <Spec. režim doručení>. Nastavení na <Zap> může problém vyřešit.
Spec. režim doručení(P. 410)
● Pokud vyberete <Zap>, rychlost tisku bude nižší.
507
Odstraňování problémů
Papír se kroutí
Používáte navlhlý papír?
● Vyměňte ho za vhodný papír.
Vkládání papíru(P. 38)
● Když je aktuální nastavení typu papíru <Běžný L>, změňte ho na <Běžný L2>
Zadání velikosti a typu papíru(P. 57)
● Když je aktuální nastavení typu papíru <Běžný L>, změňte ho na <lBěžný L2>
Zadání velikosti a typu papíru(P. 57)
Mačkají se výtisky, když tisknete na běžný papír nebo na obálky?
● Nastavte položku <Korekce zvlnění> na možnost <Zap>.
Korekce zvlnění(P. 411)
● Pokud vyberete <Zap>, rychlost tisku bude nižší. Výtisky navíc mohou být vybledlé.
Používáte vhodný papír?
● Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír. Určete velikost papíru a správně zadejte
nastavení.
Papír(P. 565)
Vkládání papíru(P. 38)
Zadání velikosti a typu papíru(P. 57)
508
Odstraňování problémů
Papír není správně podáván
1CE3-06J
Papír není podáván / Jsou podávány dva nebo více listů papíru najednou
Byl papír správně vložen?
● Prolistuje stoh papíru, aby jednotlivé listy nedržely při sobě.
● Zkontrolujte, zda je papír vložen správně.
Vkládání papíru(P. 38)
● Zkontrolujte, zda počet vložených listů papíru je odpovídající a zda je použit odpovídající papír.
Papír(P. 565)
Vkládání papíru(P. 38)
● Zkontrolujte, zda není dohromady vložen papír různých velikostí nebo typů.
Výtisky jsou šikmo
Jsou vodítka papíru zarovnána s okraji papíru?
● Pokud jsou vodítka papíru příliš volná nebo příliš těsná, mohou být výtisky našikmo.
Vkládání papíru(P. 38)
509
Odstraňování problémů
Pokud problém nelze vyřešit
1CE3-06K
Jestliže nemůžete problém vyřešit ani po přečtení této kapitoly, kontaktujte autorizovaného prodejce společnosti
Canon nebo se obraťte na linku pomoci společnosti Canon.
Zařízení nerozebírejte ani jej sami neopravujte
● Pokud zařízení sami rozeberete nebo opravíte, nemusí se na něj vztahovat záruka.
◼ Kdy kontaktovat společnost Canon
Pokud se rozhodnete kontaktovat společnost Canon, připravte si následující informace:
● Název produktu (LBP312x)
● Prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili
● Podrobné informace o problému (např. jakou činnost jste vykonávali, jaký byl výsledek této činnosti a zobrazené
zprávy)
● Sériové číslo (dlouhé 10 alfanumerických znaků, nachází se na štítku na zadní straně zařízení)
Kontrola sériového čísla pomocí ovládacího panelu
Můžete také zkontrolovat pomocí
(
)
<Sériové číslo>.
510
Údržba
Údržba
Údržba .................................................................................................................................................................. 512
Čištění zařízení .................................................................................................................................................. 514
Vnější povrchy .............................................................................................................................................. 515
Fixační jednotka ........................................................................................................................................... 516
Výměna tonerových kazet ................................................................................................................................ 517
Postup výměny tonerových kazet ................................................................................................................. 520
Přemístění zařízení ............................................................................................................................................ 522
Udržení a vylepšení kvality tisku ..................................................................................................................... 524
Nastavení sytosti tisku .................................................................................................................................. 525
Nastavení pozice tisku .................................................................................................................................. 527
Tisk hlášení a seznamů ..................................................................................................................................... 532
Zobrazení hodnoty počítadla ............................................................................................................................ 541
Kontrola spotřebního materiálu ...................................................................................................................... 544
Inicializace nastavení ........................................................................................................................................ 546
Inicializace nabídky ....................................................................................................................................... 547
Inicializace nastavení sítě ............................................................................................................................. 548
511
Údržba
Údržba
1CE3-06L
Tato kapitola popisuje údržbu zařízení, včetně způsobů čištění a inicializace nastavení.
◼ Základní čištění
Čištění zařízení(P. 514)
● Pokud je zařízení znečištěné, viz část
● Na výtiscích jsou černé skvrny, viz
Vnější povrchy(P. 515) .
Fixační jednotka(P. 516) .
◼ Výměna tonerových kazet
● Pokud chcete zkontrolovat množství zbývajícího toneru, viz
tonerových kazet(P. 517) .
● Postup výměny tonerových kazet najdete v části
tonerových kazet(P. 520) .
Výměna
Postup výměny
◼ Přemístění zařízení
● Informace týkající se přemístění zařízení z důvodu údržby nebo stěhování
kanceláře najdete v části Přemístění zařízení(P. 522) .
◼ Správa kvality tisku
Udržení a vylepšení kvality tisku(P. 524)
● Chcete-li upravit sytost toneru, která se má použít při tisku, viz
● Pokud chcete upravit pozici tisku, viz
Nastavení sytosti tisku(P. 525) .
Nastavení pozice tisku(P. 527) .
◼ Tisk hlášení a seznamů
● Tištění seznamů nastavení apod., viz
Tisk hlášení a seznamů(P. 532) .
◼ Kontrola celkového počtu stránek vytištěných v zařízení
Pokud chcete zkontrolovat celkový počet výtisků, viz část
Zobrazení hodnoty počítadla(P. 541) .
512
Údržba
◼ Inicializace nastavení
Pokud chcete obnovit nastavení, viz část
Inicializace nastavení(P. 546) .
513
Údržba
Čištění zařízení
1CE3-06R
Zařízení pravidelně čistěte, abyste předešli snížené kvalitě tisku a zajistili bezpečné a snadné používání zařízení. Než
začnete čistit zařízení, pečlivě prostudujte bezpečnostní pokyny. Údržba a kontrola(P. 9)
Části k čištění
Vnější povrch zařízení a větrací otvory
Vnější povrchy(P. 515)
Interní fixační jednotka
Fixační jednotka(P. 516)
514
Údržba
Vnější povrchy
1CE3-06S
Vnější povrchy zařízení čistěte pravidelně, především okolí větracích otvorů, abyste zařízení udrželi v dobrém stavu.
1
Vypněte zařízení a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu.
● Při vypínání zařízení využijte ovládací panel bez použití hlavního vypínače.
Vypnutí tiskárny (postup
vypínání)(P. 34)
2
Čistěte vnější povrch zařízení a větrací otvory.
● Použijte měkký hadřík mírně navlhčený vodou nebo jemný čisticí prostředek zředěný vodou.
● Popis umístění větracích otvorů naleznete v částech
Přední strana(P. 17) a
Zadní strana(P. 19) .
3
Nechejte vnější povrchy zařízení řádně oschnout.
4
Znovu připojte napájecí kabel ke zdroji napájení a zapněte zařízení.
515
Údržba
Fixační jednotka
1CE3-06U
Na fixační jednotce uvnitř zařízení může ulpívat špína, která je následně příčinou výskytu černých skvrn na výtiscích.
Chcete-li vyčistit fixační jednotku, postupujte následujícím způsobem. Fixační jednotku nelze vyčistit, pokud v zařízení
čekají dokumenty na vytištění. K vyčištění fixační jednotky potřebujete papír o velikosti A4 nebo Letter. Před
provedením následujícího postupu vložte papír do víceúčelové přihrádky.
● Při čištění se využívá náplň tonerových kazet. Před čištěním ověřte, že je v tonerových kazetách dostatek
toneru. Kontrola zbývajícího množství toneru v tonerové kazetě(P. 518)
1
Stiskněte tlačítko
2
Pomocí tlačítek
3
Vyberte velikost zavedeného papíru a stiskněte
4
Vyberte možnost <Ano> a stiskněte tlačítko
(
).
/
vyberte možnost <Čištění> a stiskněte tlačítko
.
.
➠ Na displeji se zobrazí zpráva <Nastavte čisticí papír a stiskněte klávesu Online.>.
5
Stiskněte tlačítko
(
).
➠ Čisticí papír je pomalu zaveden do zařízení a zahájí se čištění fixační jednotky.
● Čištění nelze zastavit v polovině. Počkejte, než se čištění dokončí (asi 61 sekund).
516
.
Údržba
Výměna tonerových kazet
1CE3-06W
Pokud je tonerová kazeta téměř prázdná, zobrazí zařízení příslušnou zprávu. Pokud situaci nevyřešíte a budete
pokračovat v tisku, bude se kvalita tisku postupně zhoršovat. Množství zbývající v tonerové kazetě můžete zkontrolovat
na displeji.
Když se zobrazí zpráva(P. 517)
Je-li kvalita výtisků neuspokojivá(P. 518)
Kontrola zbývajícího množství toneru v tonerové kazetě(P. 518)
◼ Když se zobrazí zpráva
V závislosti na tom, jaká zpráva se zobrazí, budete se muset ujistit, že máte připravenou náhradní tonerovou kazetu
Spotřební materiál(P. 569)
nebo ji přímo vyměnit. Postup výměny tonerových kazet(P. 520)
<16 Blíží se konec ži- votn. tonerové kazety.>
<Blíží se konec životnosti tonerové kazety.>
Tato zpráva informuje o tom, že tonerovou kazetu bude třeba brzy vyměnit. Ujistěte se, že máte připravenou
náhradní tonerovou kazetu. Pokud se chystáte k tisku velkého objemu dat a zobrazí se tato zpráva, vyměňte
tonerovou kazetu ještě před spuštěním tisku.
● Když se zobrazí zpráva <Blíží se konec životnosti tonerové kazety.>, tisk se dočasně zastaví. Pro
obnovení tisku stiskněte
(
).
● To, která zpráva se zobrazí, závisí na nastavení <Upozornění> v nabídce nastavení na ovládacím
panelu. Upozornění(P. 363)
● Pro zbývající množství toneru v tonerových kazetách (v procentech), které aktivuje tuto zprávu,
můžete nastavit jakoukoli hodnotu. Urč.čas.kontr.toneru(P. 417)
<1G Doporučujeme vymě- nit tonerovou kazetu.>
Tonerová kazeta dosáhla konce své životnosti. Doporučujeme, abyste vyměnili tuto kazetu za novou.
● Můžete pokračovat v tisku i po zobrazení této zprávy, ale kvalita tisku se může postupně snižovat.
● Příjem e-mailů a faxových dokumentů bude zakázán.
517
Tisk přijatých e-mailů (tisk e-mailů)(P. 153)
Údržba
<Pro jinou kazetu než Canon neplatí záruka.>
Tato zpráva informuje o tom, že zařízení nemusí tisknout v optimální kvalitě. Doporučujeme, abyste vyměnili
tuto kazetu za novou.
● Můžete pokračovat v tisku i po zobrazení této zprávy, ale kvalita tisku se může postupně snižovat.
Může dojít k poškození zařízení.
◼ Je-li kvalita výtisků neuspokojivá
Pokud se na výtiscích začnou objevovat některé z následujících chyb, jedna z tonerových kazet je prázdná. I když se
nezobrazí žádná zpráva, téměř prázdnou tonerovou kazetu vyměňte. Postup výměny tonerových kazet(P. 520)
Objevují se pruhy
Některé části jsou vybledlé
Na prázdných místech se objevují paobrazy
Nerovnoměrná sytost
Jsou viditelné bílé skvrny
◼ Kontrola zbývajícího množství toneru v tonerové kazetě
Množství toneru zbývajícího v kazetě můžete zkontrolovat na hlavní obrazovce. Doporučujeme provést kontrolu
množství toneru vždy před tiskem velké úlohy.
518
Údržba
● Zobrazené množství zbývající v tonerové kazetě lze brát pouze orientačně, protože skutečná úroveň
může být jiná.
● Množství můžete také zkontrolovat pomocí možnosti <Zbývající toner> v části <Info.o spotřeb. mat.>.
Info.o spotřeb. mat.(P. 450)
ODKAZY
Spotřební materiál(P. 569)
519
Údržba
Postup výměny tonerových kazet
1CE3-06X
Před výměnou tonerových kazet si přečtěte bezpečnostní upozornění v části
materiál(P. 10) .
Údržba a kontrola(P. 9) a
1
Stisknutím tlačítka otevřete přední kryt.
2
Vyjměte tonerovou kazetu.
3
Vyjměte náhradní tonerovou kazetu z ochranného obalu.
4
Spotřební
Pětkrát nebo šestkrát tonerovou kazetou zatřeste podle znázornění na obrázku, aby
se toner v kazetě rovnoměrně rozprostřel, a poté ji položte na rovný povrch.
520
Údržba
5
Vložte tonerovou kazetu.
● Zcela ho zatlačte dovnitř až na doraz.
6
Zavřete přední kryt.
521
Údržba
Přemístění zařízení
1CE3-06Y
Zařízení je těžké. Při přemísťování zařízení dbejte na dodržení následujícího postupu, abyste předešli zranění. Než
začnete s přemísťováním, nejprve se seznamte s bezpečnostními upozorněními. Důležité bezpečnostní
pokyny(P. 2)
1
Vypněte zařízení a počítač.
● Při vypínání zařízení využijte ovládací panel bez použití hlavního vypínače.
Vypnutí tiskárny (postup
vypínání)(P. 34)
2
Odpojte kabely i napájecí kabel od zařízení v pořadí podle následujících obrázků.
● To, zda jsou kabely označené „*“ připojené, závisí na konkrétním prostředí.
Zástrčka v síťové zásuvce
Napájecí kabel
Zařízení USB*
Kabel USB*
Kabel LAN*
3
4
5
Při přepravě zařízení na větší vzdálenost z něj tonerovou kazetu vyjměte.
výměny tonerových kazet(P. 520)
Postup
Zásuvku na papír vytáhněte, dokud se nezarazí, a nadzvednutím přední části ji
vytáhněte.
Zavřete všechny otevřené kryty a přesuňte zařízení na nové místo.
● Zařízení je těžké (
Specifikace zařízení(P. 562) ). Zařízení nepřenášejte s vypětím všech sil.
● Postavte se čelem k přední části zařízení, uchopte zařízení za rukojeti a zvedněte je.
522
Údržba
Pokud je k zařízení připevněn volitelný podavač papíru
● Odjistěte podavač papíru před zvednutím zařízení a přeneste podavač papíru samostatně.
Přední strana
6
Zadní strana
Opatrně postavte zařízení na nové místo.
● Informace o postupu instalace zařízení po přemístění naleznete v části Začínáme.
zařízením(P. 581)
523
Příručky dodané se
Údržba
Udržení a vylepšení kvality tisku
1CE3-070
Když nemůžete dosáhnout uspokojivé kvality tisku, například když je sytost tisku nebo jeho poloha jiná, než jste
očekávali, pokuste se provést následující nastavení.
◼ Nastavení sytosti
Upravte sytost toneru. Úpravu sytosti toneru můžete provést nastavením hladiny sytosti.
tisku(P. 525)
◼ Úprava pozice tisku
U každého zdroje papíru můžete nastavit pozici tisku.
Nastavení pozice tisku(P. 527)
524
Nastavení sytosti
Údržba
Nastavení sytosti tisku
1CE3-071
Pokud je výsledný tisk tmavší nebo světlejší, než se očekává, můžete nastavit sytost toneru. Můžete provést jemné
nastavení sytosti toneru tak, že celý rozsah sytosti rozdělíte do tří oblastí.
● Pokud je možnost <Úspora toneru> nastavena na hodnotu <Zap>, tuto funkci nelze použít.
toneru(P. 400)
1
Stiskněte tlačítko
2
Pomocí tlačítek
3
Upravte sytost.
(
/
).
vyberte možnost <Kvalita tisku> a stiskněte tlačítko
1
Vyberte možnost <Sytost> a stiskněte tlačítko
2
Pomocí tlačítek
/
Úspora
.
upravte sytost.
Nastavení sytosti
Nastavte „+“ hodnotu pro zvýšení sytosti. Nastavte „-“ hodnotu pro snížení sytosti.
3
Stiskněte tlačítko
.
Jemné nastavení sytosti toneru pomocí úrovně sytosti
Můžete provádět jemné nastavení sytosti toneru ve třech úrovních sytosti - vysoké, střední a nízké.
1
Vyberte možnost <Sytost (jemné nast.)> a stiskněte tlačítko
2
Vyberte požadovanou úroveň sytosti tisku a stiskněte
525
.
.
.
Údržba
3
Pomocí tlačítek
/
upravte sytost.
Nastavení sytosti
Nastavte „+“ hodnotu pro zvýšení sytosti. Nastavte „-“ hodnotu pro snížení sytosti.
Příklad úpravy každé oblasti sytosti
<Vysoká>
<Střední>
<Nízká>
4
Stiskněte tlačítko
.
● Pokud chcete provést také úpravu na jiných úrovních sytosti, postupujte opět podle kroků 2 až 4.
526
Údržba
Nastavení pozice tisku
1CE3-072
Pokud se dokument tiskne mimo střed nebo mimo tisknutelnou oblast, upravte pozici tisku. Pozici tisku můžete
upravit pro každý zdroj papíru.
Krok 1: Tisk aktuální pozice tisku(P. 527)
Krok 2: Kontrola směru a vzdálenosti nastavení, které se mají upravit(P. 528)
Krok 3: Upravení pozice tisku pro každý zdroj papíru(P. 529)
Krok 1: Tisk aktuální pozice tisku
Můžete provést „Tisk úpravy pozice tisku“ pro kontrolu směru a vzdálenosti, které se mají upravit.
● Pokud chcete zkontrolovat pozici tisku pro oboustranný tisk, nastavte předem možnost <2stranný tisk> na
<Zap> v nabídce nastavení na ovládacím panelu. 2stranný tisk(P. 462)
1
Stiskněte tlačítko
2
Pomocí tlačítek
vyberte možnost <Zdroj papíru> a stiskněte tlačítko
.
3
Vyberte zdroj papíru, pro který chcete zkontrolovat pozici tisku, a stiskněte
.
4
Stiskněte tlačítko
( ).
/
(
).
➠ Obrazovka se vrátí na hlavní obrazovku.
5
Stiskněte tlačítko
(
).
527
Údržba
6
Vyberte možnost <Tisk nast. pol.tisku> a stiskněte tlačítko
7
Vyberte možnost <Ano> a stiskněte tlačítko
.
.
➠ Výtisk upravení pozice tisku je proveden.
Krok 2: Kontrola směru a vzdálenosti nastavení, které se mají upravit
Pokud provádíte tisk úpravy pozice tisku, vytisknou se kontrolní značky polohy tisku
. Určete směr a vzdálenost,
které se mají upravit, na základě těchto značek. Když je pozice tisku normální, všechny značky se vytisknou v pozici 5
mm od nejbližšího okraje papíru.
Jak kontrolovat výtisky upravení pozice tisku
Okraj papíru, který vyjde jako první, když papír vystupuje, je horní část tisku úpravy pozice tisku. Když pozici
tisku kontrolujete, dávejte pozor na to, který okraj papíru je nahoře.
● Velikost značky
pro kontrolu pozice
tisku odpovídá obrázku níže.
Když je pozice tisku mimo střed
Když se kontrolní značky pozice tisku vytisknou mimo středovou pozici, musíte pozici tisku upravit. Když pozici
tisku upravíte, zadejte směr pomocí „+“ a „-“ a vzdálenost pomocí „mm“. Pomocí „-“ posunete pozici tisku nahoru
a pomocí „+“ ji posunete dolů (korekce svislé pozice). Pomocí „-“ posunete pozici tisku doleva a pomocí „+“ ji
posunete doprava (korekce vodorovné pozice).
Svislý směr (<Přesah Y>)
Vodorovný směr (<Přesah X>)
528
Údržba
V příkladu uvedeném níže je pro posun pozice tisku 5 mm nahoru a 1,7 mm doprava nastavena možnost „-5,0
mm“ v <Přesah Y> a možnost „+1,70 mm“ je nastavena v <Přesah X>.
Krok 3: Upravení pozice tisku pro každý zdroj papíru
Po potvrzení směru a vzdálenosti, které se mají upravit, zadejte upravenou pozici tisku. Pozici tisku můžete upravit v
rozsahu -5,0 až +5,0 mm v krocích 0,1 mm v obou směrech: svislém i vodorovném.
1
Nastavte zařízení na offline.
● Pokud svítí
(
), stiskněte
(
).
2
Stiskněte tlačítko
3
Pomocí tlačítek
4
Vyberte možnost <Uprav. polohu tisku> a stiskněte tlačítko
5
Vyberte zdroj papíru a stiskněte
(
/
).
vyberte možnost <Uživatelská údržba> a stiskněte tlačítko
.
.
529
.
Údržba
● Použijte <Běžná> k upravení polohy tisku na první straně (přední strana) v režimu oboustranného tisku bez
ohledu na zdroj papíru.
6
Vyberte směr, který chcete upravit, a stiskněte
.
Úprava polohy tisku pro oboustranný tisk
● <Přesah Y (2stranný)> a <Přesah X (2stranný)> vám umožní upravit polohu tisku na první straně (přední
straně). Poloha tisku na druhé straně (zadní straně) bude upravena podle hodnot nastavených pro každý
zdroj papíru.
Příklad úpravy polohy tisku
7
První strana (přední strana)
<Přesah Y (2stranný)> nastavení hodnoty
Druhá strana (zadní strana)
<Přesah Y (Víceú.př.)> nastavení hodnoty
Nastavte hodnotu a stiskněte tlačítko
.
● Na základě výtisku podle funkce tisk úpravy pozice tisku použijte
/
k zadání hodnoty.
● Pro upravení jiné pozice nebo zdroje papíru opakujte kroky 5 a 7.
8
Stiskněte tlačítko
(
).
➠ Obrazovka se vrátí na hlavní obrazovku.
9
Znovu stiskněte tlačítko
(
).
➠ Zařízení přejde do režimu online.
10
Proveďte tisk úpravy pozice tisku a zkontrolujte upravenou pozici tisku na výtisku.
Krok 1: Tisk aktuální pozice tisku(P. 527)
Úprava všech tiskových pozic
530
Údržba
K úpravě polohy tisku u všech typů tisku bez ohledu na zdroj papíru můžete použít možnost <Přesah Y> a
<Přesah X> v nabídce nastavení na ovládacím panelu. Polohu tisku můžete upravit v rozsahu -50,0 až +50,0 mm
v krocích po 0,5 mm v obou směrech: ve svislém i vodorovném směru. Přesah Y/Přesah X(P. 395)
531
Údržba
Tisk hlášení a seznamů
1CE3-073
Stav spotřebního materiálu a nastavení zařízení můžete zkontrolovat pomocí vytištění hlášení a seznamů.
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená „*1“ nejsou zobrazena v závislosti na tom, zda je v zařízení volitelná karta SD.
● Nastavení označená „*2“ se nezobrazí, pokud není zaškrtnuto políčko [Zobrazit Výpis úlohy] ve Vzdáleném
uživatelském rozhraní. Skrytí historie tiskových úloh(P. 288)
Konfigurační stránka
Můžete zkontrolovat nastavení zařízení ( Nabídka nastavení(P. 359) ), obsah uložený v zařízení a další informace ve
formě seznamu. Další informace zahrnují množství zbývajícího toneru, počet vytištěných stran a kapacitu paměti (RAM)
v zařízení. Položky nastavení, před jejichž názvem je hvězdička (*), jsou položky, jejichž nastavení bylo změněno z
výchozího nastavení.
(
)
<Konfigurační stránka>
<Ano>
Příklad:
Tisk stavu sítě
Můžete zkontrolovat nastavení o síti nakonfigurované v zařízení ( Síť(P. 374) ) ve formě seznamu. Vytisknou se také
informace o zabezpečení včetně nastavení filtru adres a nastavení IPSec.
532
Údržba
(
)
<Tisk stavu sítě>
<Ano>
Příklad:
Tisk stavu spotř.m.
Zobrazit lze ve formě seznamu informace, například množství zbývajícího toneru, varovné zprávy a informace o tom,
kde lze nakupovat nové tonerové kazety.
(
)
<Tisk stavu spotř.m.>
<Ano>
Příklad:
533
Údržba
Seznam zásad IPSec
Pokud vytisknete seznam zásad zabezpečení IPSec, můžete zkontrolovat seznam názvů zásad a nastavení IPSec
uložené v zařízení.
(
)
<Seznam zásad IPSec>
<Ano>
Příklad:
Sezn.výp.PŘ. e-mailů
Můžete zkontrolovat protokol obsahující předměty a datum a čas přijetí e-mailů přijatých do zařízení ve formě
seznamu.
(
)
<Nástroj.tisk e-mailů>
<Sezn.výp.PŘ. e-mailů>
Příklad:
534
<Ano>
Údržba
Seznam počtu stran
Můžete zkontrolovat počet stran vytištěných pro každé oddělení vytištěním zprávy, když je povolena možnost [Správa
ID oddělení].
(
)
<Seznam počtu stran>
<Ano>
Příklad:
Hlášení počitadla
Můžete vytisknout souhrnnou zprávu o počtu stran vytisknutých pro každé počitadlo.
(
)
<Hlášení počitadla>
<Ano>
Příklad:
Tisk sys. info. MEAP
Můžete zkontrolovat informace o aplikacích MEAP nainstalovaných v zařízení a aplikacích systému MEAP, pokud je
povolena funkce MEAP.
535
Údržba
(
)
<Tisk sys. info. MEAP>
<Ano>
Příklad:
Tisk prot. kazety
Můžete zkontrolovat výpisy používání tonerové kazety v podobě seznamu.
(
)
<Tisk prot. kazety>
<Ano>
Příklad:
Obslužný program PCL
Můžete zkontrolovat, jaká písma jsou k dispozici v režimu PCL ve formě seznamu.
(
)
<Obslužný program PCL>
536
Ukázky písma(P. 611)
<Seznam písem>
<Ano>
Údržba
Příklad:
Obslužný program PS
Nastavení pro používání režimu PS a interních informačních položek zaregistrovaných v zařízení se vytisknou ve formě
seznamu.
Konfigurační strana(P. 537)
Seznam písem(P. 538)
◼ Konfigurační strana
Můžete zkontrolovat nastavení zařízení (
(
)
PS(P. 442) ) a obsah zaregistrovaný v zařízení ve formě seznamu.
<Obslužný program PS>
Příklad:
537
<Konfigurační stránka>
<Ano>
Údržba
◼ Seznam písem
Můžete zkontrolovat, jaká písma jsou k dispozici v režimu PS ve formě seznamu.
(
)
<Obslužný program PS>
<Seznam písem>
Příklad:
Seznam ulož. úloh *1
Můžete tisknout seznam dokumentů uložených na kartě SD vložené do zařízení.
(
)
<Seznam ulož. úloh>
<Ano>
Příklad:
Výpis tisku úloh *2
Můžete vytisknout protokol dokumentů vytištěných z počítače ve formě seznamu.
538
<Ano>
Údržba
(
)
<Výpis tisku úloh>
<Ano>
Příklad:
Výpis tisku ulož.úl. *1*2
Můžete vytisknout protokol tisku dokumentů uložených na kartě SD vložené do zařízení ve formě seznamu.
(
)
<Výpis tisku ulož.úl.>
<Ano>
Příklad:
Hlášení výpisu tisku *2
Můžete tisknout nastavení a protokol tisku zpráv ve formě seznamu.
(
)
<Hlášení výpisu tisku>
<Ano>
Příklad:
539
Údržba
Hláš. tisku e-mailu *2
Můžete tisknout protokol tisku přijatých e-mailů ve formě seznamu.
(
)
<Hláš. tisku e-mailu>
<Ano>
Příklad:
ODKAZY
Utility Menu(P. 448)
Nabídka Úloha(P. 452)
540
Údržba
Zobrazení hodnoty počítadla
1CE3-074
Můžete zkontrolovat počet vytištěných stránek.
Kontrola celkového počtu vytištěných stránek(P. 541)
Kontrola počtu stránek vytištěných pro každé oddělení(P. 541)
Kontrola celkového počtu vytištěných stránek
Můžete zkontrolovat celkový počet vytištěných stránek.
(
)
<Zkontrol. počitadlo>
<101: Celkem 1>, <113: Celkem (ČB/m.)>, nebo
<114:Celkem 1(2str)>
Kontrola počtu stránek vytištěných pro každé oddělení
Můžete zkontrolovat počet stránek vytištěných pro každé oddělení.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na tlačítko [Správa ID oddělení].
541
Spuštění
Údržba
➠ Počet vytištěných stránek se zobrazí pro každé ID oddělení v částí [Vytištěné strany].
Vytištění výsledku kontroly
Seznam počtu stran(P. 535)
Vymazání počtu stránek na nulu
● Pokud chcete vymazat počtu stránek na nulu pro každé oddělení, klikněte na textový odkaz v části [ID
oddělení] a klikněte na [Vynulovat počet] [OK].
542
Údržba
● Pokud chcete počitadla všech oddělení vrátit na nulu, klikněte na [Vynulovat všechny počty]
543
[OK].
Údržba
Kontrola spotřebního materiálu
1CE3-075
Můžete použít ovládací panel ke kontrole informací o spotřebním materiálu.
Kontrola papíru
Můžete zobrazit aktuálně specifikovanou velikost papíru a typ papíru a zbývající úrovně papíru pro každý zdroj papíru.
(
)
<Info.o spotřeb. mat.>
<Informace o papíru>
papíru
Výběr zdroje papíru
Vyberte zdroj papíru, ze kterého jsou zobrazené informace.
Kontrola modelu tonerové kazety
Můžete zobrazit číslo modelu tonerové kazety pro zařízení.
(
)
<Info.o spotřeb. mat.>
<Model toner. kazety>
Kontrola množství zbývajícího toneru
Můžete zobrazit množství zbývajícího toneru.
(
)
<Info.o spotřeb. mat.>
<Zbývající toner>
544
Vyberte zdroj
Údržba
● Zobrazenou úroveň zbývajícího toneru lze brát pouze orientačně, protože skutečná úroveň může být
jiná.
545
Údržba
Inicializace nastavení
1CE3-076
Můžete obnovit následující nastavení:
Inicializace nabídky(P. 547)
Inicializace nastavení sítě(P. 548)
546
Údržba
Inicializace nabídky
1CE3-077
Můžete obnovit nastavení zařízení (
Nabídka nastavení(P. 359) ) na výchozí nastavení z výroby.
Netikněte hlavní vypínač, když probíhá inicializace
● Pokud zařízení vypnete při inicializaci, může se poškodit.
Pokud byl zadán přístupový kód PIN Vzdáleného uživatelského rozhraní
● Je také inicializován kód PIN Vzdáleného uživatelského rozhraní. Po inicializaci zadejte znovu kód PIN
Vzdáleného uživatelského rozhraní. Nastavení kódu PIN Vzdáleného UR(P. 260)
● Pokud chcete inicializovat nastavení sítě, postupujte podle postupu v části
sítě(P. 548) .
Inicializace nastavení
● Pokud chcete inicializovat nastavení v <Uprav. polohu tisku>, postupujte podle postupu v části
polohu tisku(P. 406) .
(
)
<Inicializace nabídky>
<Ano>
tvrdého resetu(P. 454) )
547
Proveďte tvrdý reset (
Uprav.
Provedení
Údržba
Inicializace nastavení sítě
1CE3-078
Můžete obnovit nastavení sítě (
Síť(P. 374) ) na výchozí nastavení z výroby.
Neinicializujte síťová nastavení, pokud zařízení tiskne nebo přijímá tisková data
● Mohlo by to vést k nesprávnému tisku, uvíznutí papíru nebo poškození zařízení.
(
)
nastavení>
<Síť>
Přečtěte si zprávu
<Ano>
<Inic. síť.
Proveďte tvrdý reset (
548
Provedení tvrdého resetu(P. 454) )
Dodatek
Dodatek
Dodatek ............................................................................................................................................................... 550
Software třetí strany ......................................................................................................................................... 551
To nejlepší z funkcí ............................................................................................................................................ 552
Šetrnost vůči životnímu prostředí a úspora peněz ........................................................................................ 553
Vyšší účinnost ............................................................................................................................................... 555
Mnohem více ................................................................................................................................................ 558
Specifikace ......................................................................................................................................................... 561
Specifikace zařízení ....................................................................................................................................... 562
Papír ............................................................................................................................................................. 565
Spotřební materiál ............................................................................................................................................ 569
Volitelné položky ............................................................................................................................................... 570
Instalace paměti ROM .................................................................................................................................. 572
Vložení karty SD ............................................................................................................................................ 576
Příručky dodané se zařízením .......................................................................................................................... 581
Použití tlačítka Uživatelská příručka ............................................................................................................... 582
Rozložení obrazovky dokumentu Uživatelská příručka ................................................................................. 583
Zobrazení dokumentu Uživatelská příručka .................................................................................................. 587
Správa aplikací MEAP ........................................................................................................................................ 589
Používání klientů FTP ........................................................................................................................................ 590
Příprava na použití serveru FTP .................................................................................................................... 591
Tisk prostřednictvím klienta FTP (tisk FTP) .................................................................................................... 594
Zadání nastavení prostřednictvím klienta FTP .............................................................................................. 596
Jiné ..................................................................................................................................................................... 603
Základní operace v systému Windows .......................................................................................................... 604
Ukázky písma ............................................................................................................................................... 611
Upozornění ................................................................................................................................................... 616
549
Dodatek
Dodatek
1CE3-079
Tato kapitola obsahuje technické specifikace tohoto zařízení, pokyny k používání dokumentu Uživatelská příručka,
odmítnutí odpovědnosti, informace o autorských právech a další důležité informace pro zákazníky.
550
Dodatek
Software třetí strany
1CE3-07A
551
Dodatek
To nejlepší z funkcí
1CE3-07C
Vyzkoušejte funkce popsané v této části. Funkce jsou uvedeny v rámci tří nadpisů: „Šetrnost vůči životnímu prostředí a
úspora peněz“, „Vyšší účinnost“ a „Mnohem více“.
552
Dodatek
Šetrnost vůči životnímu prostředí a úspora peněz
1CE3-07E
2stranný tisk
Můžete tisknout na obě strany papíru. Použijte oboustranný tisk, abyste ušetřili papír, a to nejen u velkých
tiskových úloh, ale také když chcete vytisknout jen několik stránek. Pro ještě větší úsporu můžete použít
oboustranný tisk N stránek na jedné. Na jediný list papíru můžete vytisknout až 32 stránek, což je ekonomické a
šetří se tím životní prostředí.
Tisk oboustranných dokumentů z počítače:
Přepnutí mezi jednostranným a oboustranným tiskem(P. 84)
Chcete-li z počítače vytisknout více stránek na jeden list:
Tisk více stránek na jeden list(P. 88)
Tisk více stránek na jeden list
Když je v dokumentu mnoho stránek, tisk může být nepohodlný - přenášení a skladování velkého množství
papíru, a navíc se to může obtížně číst. Existuje však řešení. Vytiskněte více stránek na jeden list. Díky tomu
ušetříte papír a vaše dokumenty budou tenčí a snadněji se s nimi bude zacházet. Je to ještě účinnější, když se to
spojí s oboustranným tiskem.
Chcete-li z počítače vytisknout více stránek na jeden list:
Tisk oboustranných dokumentů z počítače:
Tisk více stránek na jeden list(P. 88)
Přepnutí mezi jednostranným a oboustranným tiskem(P. 84)
Režim spánku
553
Dodatek
Pokud zařízení nebudete nějakou dobu používat, můžete šetřit energii tím, že tiskárnu přepnete do režimu
spánku, a to buď manuálně nebo automaticky. Není potřeba, abyste pokaždé tiskárnu vypínali, přesto můžete
zajistit, že bude mít minimální odběr. Funkce automatického vypnutí může úsporu energie ještě zvýšit, protože
tiskárna se vypne, když se nepoužívá delší dobu. Tyto pohodlné funkce pracují v pozadí a šetří energii i vaše
prostředky každý den.
Úspora energie přepnutím zařízení do režimu spánku:
Přepnutí do režimu spánku(P. 63)
Konfigurace zařízení tak, aby se automaticky vypnulo:
Nastavení času automatického vypnutí(P. 66)
Úspora toneru
Chcete-li šetřit tonerem, můžete koncepty a testovací stránky tisknout v režimu <Úspora toneru>. Nebo můžete
přepínat mezi režimy podle účelu a používat normální režim pro pěkné fotografie a režim konceptu pro firemní
dokumenty, kde není požadována prezentační kvalita.
Další informace o této funkci naleznete v části
Úspora toneru(P. 103) .
554
Dodatek
Vyšší účinnost
1CE3-07F
Tisk bez programů
Data PDF/PS/EPS/JPEG/TIFF/XPS můžete k tisku odesílat ze Vzdáleného uživatelského rozhraní přímo do zařízení.
Tisknout lze i bez počítače připojením paměťového zařízení USB do zařízení. Nemusíte otevírat soubory, takže
není nutné spouštět žádný program. Je to velmi pohodlné, když spěcháte a nemáte přístup k počítači.
Tisk dat přímo ze Vzdáleného uživatelského rozhraní:
Tisk bez otevření souboru (přímý tisk)(P. 143)
Chcete-li tisknout data přímo z paměti USB (Přímý tisk z USB):
Tisk z paměti USB (Přímý tisk z USB)(P. 116)
Vzdálená správa pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní
Vzdálené uživatelské rozhraní umožňuje ovládat zařízení dálkově z počítače z vaší kanceláře. Můžete kontrolovat
zbývající množství papíru a tonerovou kazetu a kontrolovat aktuální stav tiskové úlohy. Díky tomu se můžete
rozhodnout, zda tiskovou úlohu dočasně přerušíte, abyste mohli vytisknout urgentní dokumenty, nebo zda
takový tisk zařadíte do fronty. Ušetřete si čas a starosti chozením tam a zpět z kanceláře k tiskárně.
Další informace o této funkci naleznete v části
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 330) .
555
Dodatek
Registrace oblíbených nastavení a jejich vyvolání v libovolném okamžiku
Každý v kanceláři používá tiskárnu. Pokud si zaregistrujete vaše oblíbené nastavení jako výchozí, můžete takové
nastavení kdykoli ihned použít. Můžete také registrovat často používané kombinace tiskového nastavení v
podobě „profilů“. Pak si můžete aktivovat své oblíbené nastavení jedinou operací, a to tak, že si vyberete profil, a
nebudete muset provádět nastavení pokaždé, když se chystáte tisknout.
Změna výchozího nastavení:
Změna výchozích nastavení(P. 112)
Registrace kombinací často použitých tiskových nastavení v podobě „profilů“:
používaných nastavení tisku(P. 110)
Uložení kombinací často
Šetřete čas díky zkratkám
Pokud máte k tisku řadu dokumentů, bylo by praktické vytisknout je všechny na základě jedné operace. Díky
funkci Canon PageComposer můžete kombinovat více dokumentů a vytisknout je všechny najednou. Můžete
také ukládat často tištěné dokumenty, jako jsou titulní stránky faxů, na kartu SD zařízení a potom je tisknout
přímo z ovládacího panelu. Nemusíte se vracet k počítači a spouštět tiskový ovladač. Tyto zkratky šetří čas a
umožňují vám pracovat efektivněji.
Chcete-li kombinovat více dokumentů a tisknout je všechny najednou:
dokumentů(P. 105)
Chcete-li vytisknout dokument uložený na kartě SD vložené do zařízení:
tiskárně (tisk uložené úlohy)(P. 133)
Kombinace a tisk více
Tisk dokumentu uloženého v
Přerušení tisku kvůli spěšným úlohám
Potřebujete ihned vytisknout 1 stranu, ale tiskne se 200stránkový dokument a čeká 5 dalších tiskových úloh! V
takovéto chvíli můžete použít funkci Přerušení tisku, abyste svou stranu vytiskli hned, aniž byste rušili ostatní
úlohy. Po dokončení strany se tisk dalších tiskových úloh hladce a automaticky obnoví.
556
Dodatek
Další informace o této funkci naleznete v části
Kontrola aktuálního stavu tištěných dokumentů(P. 340) .
Rychlé nastavení tisku pomocí intuitivního postupu
Pomocí náhledu obrázku v ovladači tiskárny můžete snadno zadat rozvržení stránky a také umístění vazby,
přepínat mezi jednostranným a oboustranným tiskem atd. Jednoduchým kliknutím můžete snadno provést
požadovaná nastavení a současně ověřit jejich účinek.
Další informace o této funkci naleznete v části
Základní tiskové operace(P. 73) .
557
Dodatek
Mnohem více
1CE3-07H
Použití smartphonu nebo tabletu
Když potřebujete rychle vytisknout dokončený návrh v tabletu v rámci služební cesty, s aplikací Canon pro
mobilní tisk jsou tyto činnosti velmi jednoduché.
Bez počítače, rychle a snadno! Ještě větší možnosti pro práci i zábavu s funkcemi vytvořenými pro dnešní
uspěchanou dobu.
Další informace o této funkci naleznete v části
Praktické možnosti využití s mobilním zařízením(P. 161)
Snadný tisk pomocí služby Google Cloud Print
Připojte se ke službě Google Cloud Print pomocí notebooku nebo mobilního telefonu, odešlete svá data a
počkejte na vytištěné dokumenty. Pomocí tohoto zařízení, služby Google Cloud Print a svého mobilního zařízení
můžete tisknout cokoli potřebujete, odkudkoli to potřebujete.
Další informace o této funkci naleznete v části
Použití služby Google Cloud Print(P. 173) .
Zachovejte soukromí svých výtisků
Běžně platí, že když něco tisknete z počítače, ihned to vyjede z tiskárny. Pokud však máte citlivé dokumenty,
tento způsob není zrovna vhodný. Stačí použít zabezpečený tisk a nikdo nebude moci vaše dokumenty
vytisknout bez zadání vašeho hesla na ovládacím panelu zařízení. Nenechávejte důvěrné dokumenty ležet v
558
Dodatek
přihrádce, kde si je může kdokoli prohlédnout. Pro ještě větší zabezpečení můžete tisknout vodoznak
„DŮVĚRNÉ“ nebo „OSOBNÍ VÝTISK“.
Tisk dokumentu zabezpečeného pomocí PIN:
tisk)(P. 127)
Tisk dokumentu zabezpečeného kódem PIN (zabezpečený
Tisk vodoznaku přes dokument, například „DŮVĚRNÉ“:
Tisk vodoznaků(P. 97)
Vytváření plakátů
Nafoukněte běžný výtisk na jeden list a vytvořte výjimečně velký plakát. Velký plakát bude vytištěn na devíti
listech. Sestavte je dohromady v mřížce 3x3 a máte hotovo!
Další informace o této funkci naleznete v části
Tisk plakátů(P. 90) .
Vytváření brožur
Někdy si vaše dokumenty zaslouží lepší prezentaci než kancelářskou sponku v levém horním rohu. Vytváření
brožur je snadné. Ovladač tisku se o rozvržení stránek postará za vás. Musíte jen složit stránky a uprostřed je
scvaknout.
Další informace o této funkci naleznete v části
Tisk brožury(P. 92) .
Automaticky třídit materiály pro schůzky
Když tisknete více kopií dokumentu o více stránkách, můžete použít funkci třídění a vytisknout jednu kopii po
druhé, přičemž všechny stránky jsou ve správném pořadí. To je užitečné při přípravě materiálů pro schůzky.
559
Dodatek
Další informace o této funkci naleznete v části
Třídění výtisků podle stránky(P. 86) .
560
Dodatek
Specifikace
1CE3-07J
Specifikace zařízení se mohou bez předchozího upozornění změnit z důvodů vylepšení zařízení.
Specifikace zařízení(P. 562)
Papír(P. 565)
561
Dodatek
Specifikace zařízení
1CE3-07K
Hardwarové specifikace(P. 562)
Specifikace řadiče(P. 563)
Softwarové specifikace(P. 564)
Hardwarové specifikace
Typ
Tiskárna na ploše
Způsob tisku
Polovodičový laser + elektrofotografická metoda se suchou páskou
Systém pro fixaci toneru
Fixační systém na vyžádání
Rozlišení
600 dpi
Rychlost tisku *1
● Jednostranný tisk: 43 listů/minutu
(Běžný papír (52 až 89 g/m²), A4 průběžný tisk)
● Oboustranný tisk: 34,4 stran/minutu *2
Doba zahřívání *3
● Normální spuštění: 30 sekund nebo méně
(od zapnutí zařízení po jeho přepnutí do pohotovostního
režimu)
● Rychlé spuštění: 3 sekundy nebo méně
Doba obnovení *4
● Stř. (spánek tisk.): 3 sekundy nebo méně
(obnovení činnosti z režimu spánku do pohotovostního
režimu)
● Vysoká (Hlub.spánek): 3 sekundy nebo méně
Doba prvního tisku *4
6,2 s
(Jednostranný tisk na papír formátu A4)
Přijatelný papír
Oboustranný tisk
Papír(P. 565)
● Standardní velikost:
A4, Legal, Letter, Foolscap a Indický formát Legal
● Uživatelská velikost papíru:
šířka 210,0 až 215,9 mm, délka 279,4 až 355,6 mm
Výstup papíru
Lícem dolů
Systém podávání papíru/kapacita *5
Zásuvka na papír
550 listů (80 g/m²) / 640 listů (64 g/m²) x 1
Víceúčelová přihrádka
100 listů (80 g/m²) / 100 listů (64 g/m²) x 1
Systém výstupu papíru/kapacita *5
Výstupní přihrádka
250 listů (68 g/m²)
Hlučnost
LwAd (deklarovaná hladina váženého akustického výkonu A (1 B = 10
dB))
(Měřeno v souladu s normou ISO 7779, deklarovaná
hlučnost odpovídá požadavkům normy ISO 9296)
● V pohotovostním režimu: 4,0 B nebo méně
● Během tisku:
Jednostranný tisk: 6,9 B nebo méně
Oboustranný tisk: 6,8 B nebo méně
LpAm (deklarovaná hladina váženého akustického tlaku A (pozice
kolemstojícího))
562
Dodatek
● Během pohotovostního režimu: 26 dB
● Během tisku:
Jednostranný tisk: 54 dB
Oboustranný tisk: 53 dB
Podmínky prostředí
Požadavky na systém
(Pouze hlavní jednotka)
● Teplota: 10 až 30 °C
● Vlhkost: 20 až 80 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)
Napájení
220 až 240 V AC, 50/60 Hz
Spotřeba energie *6
● Maximum: 1 310 W nebo méně
(při 20 °C)
● Při provozu: přibl. 670 W
● V pohotovostním režimu: přibl. 9,5 W
● Během režimu spánku:
<Stř. (spánek tisk.)> *7:
Přibl. 4,2 W (Připojení kabelové sítě LAN)
Přibl. 4,0 W (Připojení USB)
<Vysoká (Hlub.spánek)> *7:
Přibl. 1,2 W (Připojení kabelové sítě LAN)
Approx. 2,0 W (Připojení USB)
● Bez napájení:
0,3 W nebo méně (vypnutí)
0,76 W nebo méně (rychlé vypnutí)
Spotřební materiál(P. 569)
Spotřební materiál
Hmotnost *8
Přibližně 11,5 kg
*1 Rychlost
tisku se měří na základě interního testování s použitím papíru velikosti A4 s tiskem o stejné velikosti –zvětšením na
jedné straně. Interní testování se provádí v průběhu souvislého tisku stejných dat na běžný papír. Rychlost tisku může kolísat v
závislosti na typu papíru nebo směru podávání papíru. Tisk lze pozastavit nebo zpomalit, aby během souvislého tisku bylo
možné upravit některé podmínky tiskárny, například teplotu konkrétní jednotky nebo kvalitu tisku.
*2 V
případě oboustranného tisku se jedna strana vytištěná na přední straně listu a jedna strana vytištěná na zadní straně
počítají jako jeden výstupní list.
*3 Může se lišit v závislosti na podmínkách používání zařízení (včetně připojeného volitelného příslušenství a instalačním
prostředí).
*4 Může
být různá podle výstupního prostředí.
*5 Může
se lišit v závislosti na prostředí instalace a typu používaného papíru.
*6 I
když je zařízení vypnuto, přesto odebírá malé množství energie, když je zástrčka vsunutá v síťové zásuvce.
Chcete-li zajistit nulový odběr, vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
*7 Spotřebovaná
energie může přesahovat zde uvedené hodnoty podle situace, i když je režim spánku nastaven na <Stř.
(spánek tisk.)> nebo <Vysoká (Hlub.spánek)>.
*8 Hmotnost
zařízení bez hmotnosti tonerové kazety.
Specifikace řadiče
Procesor
264 MHz + 528 MHz
Kapacita paměti (RAM)
1 024 MB
Hostitelské rozhraní
● Rozhraní USB:
Hi-Speed USB x 4 (přední strana x 1, zadní strana x 3)
● Síťové rozhraní:
563
Dodatek
běžné pro 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (RJ-45)
úplný duplex/poloviční duplex
Uživatelské rozhraní
● LCD:
132 x 65 bodů
F-STN LCD
● Indikátor LED: 5 indikátorů
● Ovládací tlačítko: 12 tlačítek
● Číselná tlačítka: ano
Konektor ROM
1 konektor
Otvor na kartu SD
1 otvor
Softwarové specifikace
Integrovaný řídicí příkaz
PCL6, PostScript 3, UFR II, PDF a XPS
Integrované škálovatelné písmo ● PCL: 105 škálovatelných písem, 10 rastrových písem
● PS: 136 standardních písem
Tisknutelný rozsah
Síťové rozhraní
Oblast tisku(P. 568)
Podporovaný protokol
● TCP/IP (typ rámce: Ethernet II)
● SMB (možnost)
Tisková aplikace
● LPD
● RAW
● IPP/IPPS
● FTP
● WSD
564
Dodatek
Papír
1CE3-07L
◼ Podporované velikosti papíru
Velikosti papíru, které je možné vložit do zásuvky na papír, víceúčelové přihrádky nebo volitelných zdrojů papíru, jsou
uvedeny níže.
: Dostupné
: Nedostupné
Velikost papíru
Zásuvka Víceúčelová Automatický oboustranný
přihrádka
tisk *1
A4
(210,0 x 297,0 mm)
B5
(182,0 x 257,0 mm)
A5 *2
(148,0 x 210,0 mm)
A6
(105,0 x 148,0 mm)
Legal (LGL)
(215,9 x 355,6 mm)
Letter (LTR)
(215,9 x 279,4 mm)
Statement (STMT)
(139,7 x 215,9 mm)
Executive (EXEC)
(184,2 x 266,7 mm)
*1 Automatický
*2 Lze
*3 K
oboustranný tisk je k dispozici bez výměny papíru.
zavést v orientaci na výšku.
dispozici jsou následující velikosti:
● Je-li vložen v orientaci na výšku (pouze s použitím ovladače tiskárny UFR II):
105,0 až 215,9 mm, 148,0 až 355,6 mm
● Je-li vložen v orientaci na šířku:
148,0 až 215,9 mm, 148,0 až 215,9 mm
*4 K
dispozici jsou následující velikosti:
● Je-li vložen v orientaci na výšku (pouze s použitím ovladače tiskárny UFR II):
76,2 až 215,9 mm, 127,0 až 355,6 mm
● Je-li vložen v orientaci na šířku:
127,0 až 215,9 mm, 127,0 až 215,9 mm
*5 K
dispozici jsou následující velikosti:210,0 až 215,9 mm, 279,4 až 355,6 mm
565
Dodatek
Velikost papíru
Zásuvka Víceúčelová Automatický oboustranný
přihrádka
tisk *1
Foolscap (FLSC)
(215,9 x 330,2 mm)
16K
(195,0 x 270,0 mm)
Kartotéční lístek
(76,2 x 127,0 mm)
Indický formát Legal
(215,0 x 345,0 mm)
Pohlednice
(100,0 x 148,0 mm)
Odpovědní pohled
(148,0 x 200,0 mm)
4 na 1, pohled
(200,0 x 296,0 mm)
Obálka NAGAGATA 3
(120,0 x 235,0 mm)
Obálka YOUGATANAGA 3 (Younaga 3)
(235,0 x 120,0 mm)
Obálka č. 10 (COM10)
(104,7 x 241,3 mm)
Obálka Monarch
(98,4 x 190,5 mm)
Obálka C5 (ISO-C5)
(162,0 x 229,0 mm)
Obálka DL
(110,0 x 220,0 mm)
*1 Automatický
*2 Lze
*3 K
oboustranný tisk je k dispozici bez výměny papíru.
zavést v orientaci na výšku.
dispozici jsou následující velikosti:
● Je-li vložen v orientaci na výšku (pouze s použitím ovladače tiskárny UFR II):
105,0 až 215,9 mm, 148,0 až 355,6 mm
● Je-li vložen v orientaci na šířku:
148,0 až 215,9 mm, 148,0 až 215,9 mm
*4 K
dispozici jsou následující velikosti:
● Je-li vložen v orientaci na výšku (pouze s použitím ovladače tiskárny UFR II):
76,2 až 215,9 mm, 127,0 až 355,6 mm
● Je-li vložen v orientaci na šířku:
127,0 až 215,9 mm, 127,0 až 215,9 mm
*5 K
dispozici jsou následující velikosti:210,0 až 215,9 mm, 279,4 až 355,6 mm
566
Dodatek
Velikost papíru
Zásuvka Víceúčelová Automatický oboustranný
přihrádka
tisk *1
Vlastní velikost papíru
*1 Automatický
*2 Lze
*3 K
*3
*4
*5
oboustranný tisk je k dispozici bez výměny papíru.
zavést v orientaci na výšku.
dispozici jsou následující velikosti:
● Je-li vložen v orientaci na výšku (pouze s použitím ovladače tiskárny UFR II):
105,0 až 215,9 mm, 148,0 až 355,6 mm
● Je-li vložen v orientaci na šířku:
148,0 až 215,9 mm, 148,0 až 215,9 mm
*4 K
dispozici jsou následující velikosti:
● Je-li vložen v orientaci na výšku (pouze s použitím ovladače tiskárny UFR II):
76,2 až 215,9 mm, 127,0 až 355,6 mm
● Je-li vložen v orientaci na šířku:
127,0 až 215,9 mm, 127,0 až 215,9 mm
*5 K
dispozici jsou následující velikosti:210,0 až 215,9 mm, 279,4 až 355,6 mm
● Výchozí nastavení velikosti papíru je <A4>. Při použití papíru jiné velikosti změňte nastavení velikosti papíru.
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír(P. 58)
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce(P. 60)
● V závislosti na ovladači tiskárny některé velikosti papíru nemusí být zobrazeny. Pokud velikost papíru, kterou
chcete použít, není zobrazena, stáhněte si ovladač tiskárny UFR II / UFRII LT V4 z webových stránek
společnosti Canon. Pokud ovladač nemůžete stáhnout, spojte se s místním autorizovaným prodejcem Canon
nebo s linkou pomoci společnosti Canon.
◼ Podporované typy papíru
V tomto přístroji je možné používat papír bez chlóru.
● Kvalita tisku se může zhoršit v závislosti na použitém typu papíru.
: Dostupné
: Nedostupné
Typ papíru
Zásuvka
52 g/m² *2
Běžný papír *1
53 až 89 g/m² *3
90 až 120 g/m² *4
Silný papír
121 až 199 g/m²
567
Víceúčelová přihrádka
Dodatek
Papír Bond *4
60 až 120 g/m²
Štítky
Pohlednice/Odpovědní lístek/4 na 1 pohlednici *5
Obálka
*1
Je k dispozici i recyklovaný papír.
*2 Ruční
*3
oboustranný tisk (z víceúčelové přihrádky) není podporován.
Když používáte papír 60 až 89 g/m², automatický oboustranný tisk je k dispozici bez výměny papíru.
*4 Automatický
*5
oboustranný tisk je k dispozici bez výměny papíru.
Pohlednice nebo odpovědní lístky pro inkoustové tiskárny nejsou použitelné.
◼ Typ papíru a nastavení zařízení
Vkládání papíru(P. 38)
◼ Oblast tisku
Vystínovaná plocha na následujícím obrázku ukazuje oblast dokumentu, kterou lze vytisknout (s výjimkou obálek).
● Pro Envelope NAGAGATA 3 a Envelope YOUGATANAGA 3, horní a spodní okraj
jsou 10 mm a levý a pravý okraj jsou 5 mm. Pro všechny ostatní obálky jsou
horní, spodní, levý a pravý okraj všechny 10 mm.
568
Dodatek
Spotřební materiál
1CE3-07R
Následující část popisuje spotřební součásti zařízení a odhadovanou dobu jejich
výměny. Spotřební materiál nakupujte u místního autorizovaného prodejce Canon.
Seznamte se s bezpečnostními i zdravotními opatřeními, které je třeba dodržovat při
manipulaci se spotřebním materiálem a při jeho skladování ( Spotřební
materiál(P. 10) ). Pro dosažení optimální kvality tisku se doporučuje použití
originálního toneru, kazet a dílů Canon.
● V závislosti na prostředí instalace a velikosti či typu používaného papíru může být nutné vyměnit spotřební
materiál ještě před koncem odhadované doby životnosti.
◼ Tonerové kazety
Dodané tonerové kazety
Průměrná výtěžnost* tonerové kazety, která se dodává se zařízením, je 7 000 listů.
* Průměrná výtěžnost je založena na standardu „ISO/IEC 19752“ (celosvětový standard vydaný [International Organization
for Standardization] Mezinárodní organizací pro standardizaci (ISO) pro způsob měření výtěžnosti tonerové kazety
v monochromatických elektrografických tiskárnách a víceúčelových zařízeních, která fungují i jako tiskárny) při tisku na
papír velikosti A4 při výchozím nastavení sytosti tisku.
Výměna tonerových kazet
Pro dosažení optimální kvality tisku se doporučuje použití originálních tonerových kazet Canon.
Originální tonerová kazeta Canon Průměrná výtěžnost tonerové kazety*
Canon Cartridge 041
10 000 listů
Canon Cartridge 041 H
20 000 listů
● Pokud vyměňujete tonerové kazety
Postup výměny tonerových kazet(P. 520)
569
Dodatek
Volitelné položky
1CE3-07S
Možnosti zařízení lze využít na maximum pomocí níže popsaných doplňků. Doplňky lze zakoupit u prodejce, u kterého
jste zařízení zakoupili, nebo od místního prodejce produktů Canon.
◼ Paper Feeder PF-C1
Použití volitelného podavače papíru umožňuje vkládat papír různé velikosti, který
není možné vkládat do standardní zásuvky na papír, čímž se snižuje doba a práce
spojené s náhradou velikosti papíru.
Dostupný papír
Papír(P. 565)
Napájení
Z hlavní jednotky
Rozměry
(Š x D x V)
409 x 376 x 148 mm
Hmotnost
Přibližně 4,0 kg
Metoda instalace
Viz část „Začínáme“.
● Do zařízení můžete nainstalovat až tři jednotky podavačů papíru.
◼ Barcode Printing Kit-F1
Pokud je v zařízení nainstalován prvek Barcode Printing Kit-F1, je přidán režim tisku čárových
kódů, který umožňuje tisk čárových kódů z počítače.
Prvek Barcode Printing Kit-F1 obsahuje následující písma čárových kódů.
● OCR-B
● Symb. FontInform
● Symbole stethos
● BarDIMM ©1997
● USPS ZEBRA+4Stat
Tento doplněk umožňuje generovat čárové kódy v různých formátech. Upozorňujeme, že pokud
chcete tisknout čárové kódy, musíte povolit PCL. Pokud chcete informace o používání sady pro
tisk čárových kódů, viz Příručku pro tisk čárových kódů (příručka v PDF).
● Je možná pouze instalace buď Barcode Printing Kit-F1, nebo PCL International Font Set-C1.
570
Dodatek
Metoda instalace
Instalace paměti ROM(P. 572)
◼ PCL International Font Set-C1
Pokud je jednotka PCL International Font Set-C1 nainstalována do zařízení, jsou pro tiskárnu PCL
přidány následující písma. V důsledku toho můžete tisknout ve více jazycích v prostředí SAP
Unicode.
● Andale® a WorldType® Collection J (japonská verze)
● Andale® a WorldType® Collection K (korejská verze)
● Andale® a WorldType® Collection S (verze ve zjednodušené čínštině)
● Andale® a WorldType® Collection T (verze v tradiční čínštině)
Pro podporu rozdílů v podobě znaků v závislosti na regionu jsou povoleny čtyři verze písem.
● Je možná pouze instalace buď Barcode Printing Kit-F1, nebo PCL International Font Set-C1.
Metoda instalace
Instalace paměti ROM(P. 572)
◼ SD CARD-C1
Abyste mohli používat funkce popsané níže, můžete vložit kartu SD.
● Zabezpečený tisk
Tisk dokumentu zabezpečeného kódem PIN (zabezpečený tisk)(P. 127)
● Tisk uložených úloh
Tisk dokumentu uloženého v tiskárně (tisk uložené úlohy)(P. 133)
● Přerušit tisk, Prioritní tisk, Pozastavit/Obnovit
Kontrola aktuálního stavu tištěných dokumentů(P. 340)
● Tisk SMB
Konfigurace protokolu SMB(P. 237)
● Spooler
Spooler(P. 388)
Metoda instalace
Vložení karty SD(P. 576)
● Když chcete zlikvidovat použitou kartu SD, proveďte pro ni <Zcela odstranit data> nebo ji fyzicky zlikvidujte,
aby z ní nemohly uniknout vaše osobní informace. Vložení karty SD(P. 576)
571
Dodatek
Instalace paměti ROM
1CE3-07U
Tato část popisuje, jak do zařízení nainstalovat Barcode Printing KitF1 nebo PCL International Font Set-C1. Paměť ROM se používá připojená
ke konektorům ROM v pravém krytu zařízení. Před instalací paměti ROM
si přečtěte upozornění uvedená v Instalace(P. 3) .
Upozornění týkající se instalace paměti ROM
● Nedovolte, aby jakýkoli kov, například šrouby, přišly do kontaktu s deskami tištěných spojů v zařízení.
Zařízení by se tak mohlo poškodit.
● Nedotýkejte se vnitřních součástí, tištěných spojů, konektorů ani přepínačů. Mohlo by dojít k poškození
zařízení.
● Nezapínejte zařízení, když je otevřený kryt paměti ROM. Mohlo by dojít k poškození zařízení.
Upozornění týkající se statické elektřiny
Paměť ROM obsahuje součásti, které jsou citlivé na statickou elektřinu. Dodržujte následující upozornění, aby
nedošlo k poškození paměti ROM statickou elektřinou.
● Ještě před manipulací s pamětí ROM se dotkněte nějaké kovové věci v místnosti, abyste ze svého těla vybili
náboj statické elektřiny.
● Při práci se nedotýkejte žádné věci, která může pravděpodobně generovat statickou elektřinu, jako je displej.
● Abyste se vyhnuli vlivu statické elektřiny, vyjměte paměť ROM z ochranného obalu až těsně před jejím
připojením ke konektorům ROM.
1
Vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky střídavého proudu.
● Při vypínání zařízení využijte ovládací panel bez použití hlavního vypínače.
vypínání)(P. 34)
2
1
Odeberte pravý kryt.
Zatlačte na západku a mírně kryt otevřete směrem k sobě.
572
Vypnutí tiskárny (postup
Dodatek
2
3
Sejměte pravý kryt ve směru šipky.
Odeberte kryt ROM.
1
Pomocí mince vyšroubujte šrouby.
2
Otevřete kryt ROM a sejměte jej ve směru šipky.
4
Vložte paměť ROM.
● Po zarovnání paměti ROM se dvěma konektory ROM v zařízení paměť zatlačte dolů, dokud se nezastaví.
Odpojení paměti ROM
573
Dodatek
● Uchopte okraje paměti ROM a vytáhněte ji ven podle obrázku níže.
5
Dejte kryt ROM zpět na místo.
1
Zavřete kryt ROM tak, že zasunete západku krytu ROM ve směru šipky.
2
Pomocí mince zašroubujte šrouby.
6
Vložte pravý kryt ve směru šipky a zavřete jej a při tom tlačte na západku.
● Pokud chcete zároveň vložit kartu SD, přejděte na
Vložení karty SD(P. 576) .
574
Dodatek
◼ Kontrola správné instalace Barcode Printing Kit-F1
Vytiskněte Konfigurační stránka(P. 448) a potvrďte, že se v „PCL“ zobrazila
možnost „BarDIMM“.
Pokud se možnost „BarDIMM“ zobrazila, paměť ROM se nainstalovaná správně.
Pokud se možnost „BarDIMM“ nezobrazila
● Paměť ROM není vložena správně. Vyjměte paměť ROM ze zařízení a znovu
ji zapojte.
575
Dodatek
Vložení karty SD
1CE3-07W
Tato část popisuje způsob připojení a inicializace karty SD. Vložte kartu SD
do otvoru pro kartu SD na zadní straně zařízení. Před vložením karty SD si
přečtěte upozornění v části Instalace(P. 3) . Upozorňujeme, že data v
zařízení, která jsou uložena na kartě SD, podléhají šifrování. Tím je
zajištěno bezpečné používání karty SD v počítači nebo v jiné situaci,
protože šifrovaná data na kartě SD jsou chráněna před neoprávněným
získáním.
● Před připojením karty SD zkontrolujte, zda je karta SD chráněna proti zápisu. Pokud ano, odemkněte kartu a
teprve potom ji vložte.
1
Vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky střídavého proudu.
● Při vypínání zařízení využijte ovládací panel bez použití hlavního vypínače.
vypínání)(P. 34)
2
Sejměte kryt otvoru na kartu SD.
1
Pomocí mince vyšroubujte šrouby.
2
Otevřete kryt otvoru na kartu SD a sejměte jej ve směru šipky.
576
Vypnutí tiskárny (postup
Dodatek
3
Vložte kartu SD.
● Vložte kartu do otvoru na kartu SD, dokud nezaklapne na místo.
Vyjímání karty SD
● Zatlačte kartu SD, dokud nezaklapne na místo, jak ukazuje obrázek. Uvolněte prst a potom jej sejměte.
4
Dejte kryt otvoru na kartu SD zpět na místo.
1
Zavřete kryt otvoru na kartu SD tak, že zasunete západku krytu.
2
Pomocí mince zašroubujte šrouby.
577
Dodatek
Bezpečnostní otvor na kartu SD chráněný proti odcizení
● Kryt otvoru na kartu SD má bezpečnostní otvor, do něhož lze připojit
bezpečnostní vodič nebo něco podobného.
● Bezpečnostní otvor má šířku 7,6 mm a výšku 3,6 mm.
● Pokud máte dotazy k bezpečnostnímu otvoru, obraťte se na místního
autorizovaného prodejce společnosti Canon.
◼ Inicializace karty SD
Když po vložení karty SD poprvé zařízení zapnete, na displeji se zobrazí <Format SD
Card?>. Stisknutím
zahajte inicializaci karty SD. Po provedení inicializace je karta
SD připravena k použití.
Pokud se nezobrazí zpráva <Format SD Card?>
● Inicializujte kartu SD výběrem <Formát> v části <Údržba karty SD> v nabídce nastavení na ovládacím panelu.
Údržba karty SD(P. 411)
578
Dodatek
◼ Kontrola toho, zda je karta SD správně do zařízení vložena
Vytiskněte Konfigurační stránka(P. 532) a karta SD je vložena správně,
pokud je možnost „Karta SD“ v části „Nabídka ovládání“ nastavena na
„Zapnuto“.
Pokud nejsou uvedeny žádné informace o stavu karty SD
● Karta SD není vložena správně. Vyjměte kartu SD ze zařízení a znovu ji
vložte.
◼ Konfigurace informací na kartě SD
Pokud byla karta SD přidána po instalaci ovladače tiskárny, musíte v ovladači tiskárny nakonfigurovat informace o
kartě SD. Volitelné položky(P. 570)
◼ Odstranění všech dat na kartě SD
Před likvidací karty SD můžete použít postup níže k odstranění všech dat na kartě. Postup odstraní i ty fragmenty dat,
které jinak odstranit nelze. Tím se eliminuje riziko, že by si vaše data přečetly třetí strany, abyste kartu SD mohli
zlikvidovat bezpečně.
● Postup uvedený níže nelze použít pro jiné karty SD, než jsou volitelné karty „SD CARD-C1“.
1
Nastavte zařízení na offline.
● Pokud svítí
(
), stiskněte
2
Stiskněte tlačítko
3
Pomocí tlačítek
4
Pokračujte s <Údržba karty SD>
(
/
(
).
)
vyberte možnost <Uživatelská údržba> a stiskněte tlačítko
.
● Když se zobrazí zpráva, stiskněte
<Zcela odstranit data> v tomto pořadí.
.
579
Dodatek
5
Vyberte možnost <Ano> a stiskněte tlačítko
.
➠ Zařízení se restartuje. Potom se zařízení automaticky vypne.
● Po provedení <Zcela odstranit data> se nastavení pro <Karta SD> změní na <Vyp>.
580
Dodatek
Příručky dodané se zařízením
1CE3-07X
Se zařízením se dodávají následující příručky. Podle potřeby do nich nahlédněte.
Začínáme
Jako první si přečtěte tuto příručku. Popisuje základní postupy instalace, od
odstranění balicího materiálu po nastavení zařízení.
Uživatelská příručka
(Tato příručka)
Tato příručka popisuje všechny funkce zařízení a lze ji zobrazit pomocí webového
prohlížeče. Informace lze procházet podle kategorií nebo zadat klíčové slovo
a vyhledat stránky ke konkrétnímu tématu.
příručka(P. 582)
581
Použití tlačítka Uživatelská
Dodatek
Použití tlačítka Uživatelská příručka
1CE3-07Y
Dokument Uživatelská příručka je příručka, kterou lze zobrazit v počítači nebo v mobilním zařízení. Popisuje veškeré
funkce tohoto zařízení. Můžete si v ní vyhledávat podle zamýšleného použití nebo zadat klíčové slovo, a rychle tak najít
hledanou stránku.
Vyhledání požadovaného tématu
Hledanou stránku můžete najít následujícími dvěma způsoby.
Vyhledávání v obsahu
Hledanou stránku můžete najít výběrem tématu v „Obsah“ v levé části obrazovky.
Domovská stránka(P. 583)
Tematická stránka(P. 584)
Hledání podle klíčového slova
Vyhledávejte zadáním klíčového slova, například „obálka“ nebo „tonerová kazeta“. Zobrazí se stránky obsahující
dané klíčové slovo. Z výsledků pak můžete vybrat hledanou stránku. Můžete také zadávat slovní spojení,
například „připojení k síti“. Vyhledávání pomocí klíčového slova podporuje také použití logického operátoru AND
k vyhledávání více klíčových slov.
Vyhledávání(P. 585)
● Pokud nemáte přístup k aplikaci Adobe Reader, abyste si prohlédli příručky ve formátu PDF, zkuste další
programy, například PDF Preview vyvíjený společností Vivid Document Imaging Technologies.
582
Dodatek
Rozložení obrazovky dokumentu Uživatelská příručka
1CE3-080
Dokument Uživatelská příručka je rozdělený na několik obrazovek, jejichž obsah se liší.
Domovská stránka
Zobrazí se při otevření dokumentu Uživatelská příručka.
Obsah
Zobrazí se názvy kapitol.
/
Kliknutím na
obrazovku.
se také zobrazí všechny části v rámci kapitol. Kliknutím na
se vrátíte na předchozí
/
Kliknutím přepnete zobrazení mezi obsahem a vyhledáváním.
Kliknutím nastavíte parametry určující, jak se Uživatelská příručka zobrazí, například velikost písmen nebo
rozložení.
Kliknutím zobrazíte informace o použití dokumentu Uživatelská příručka, jak v něm vyhledávat a další
informace.
583
Dodatek
/
Kliknutím zobrazíte předchozí nebo následující téma.
To nejlepší z funkcí
Poskytuje řadu praktických příkladů týkajících se použití zařízení. Kliknutím na položku
/
/
můžete přepínat mezi zobrazeními praktických příkladů podle kategorie nebo kliknutím na posuvné
zobrazení zobrazte další informace o každé kategorii. Posuvné zobrazení zastavíte, pokud na ně posunete
ukazatel. To nejlepší z funkcí(P. 584)
[Rychlá nápověda]
Kliknutím zobrazíte řešení problémů nebo postup údržby zařízení.
[Upozornění]
Kliknutím zobrazíte důležité informace, které byste při používání zařízení měli vědět.
Kliknutím se vrátíte nahoru na stránku.
To nejlepší z funkcí
Poskytuje řadu praktických příkladů týkajících se použití zařízení.
/
Kliknutím na
zobrazíte podrobné informace. Kliknutím na
Kliknutím zobrazíte odpovídající stránku s tématem.
Tematická stránka
Obsahuje informace o způsobu konfigurace a použití zařízení.
584
okno zavřete.
Dodatek
Navigace
Podívejte se, které téma kapitoly je právě zobrazené.
Kliknutím se vrátíte na příslušnou stránku. Kliknutím na tlačítko „Zpět“ ve webovém prohlížeči se vrátíte na
předchozí stránku.
/
Kliknutím na
zobrazíte skryté podrobné popisy. Kliknutím na
podrobné popisy zavřete.
Kliknutím se vrátíte nahoru na stránku.
Vyhledávání
Kliknutím na
otevřete okno vyhledávání. Obsahuje textové pole, pomocí něhož lze přes klíčové slovo
vyhledat požadovanou stránku.
[Zde zadejte klíčové slovo(a)]
585
Dodatek
Zadejte klíčové slovo nebo slova a klikněte na
, čímž se zobrazí výsledky hledání. Můžete hledat
stránky obsahující všechna klíčová slova, když je oddělíte mezerami (prázdné místo). Můžete vyhledávat
také pouze strany obsahující přesnou frázi, a to tím, že takovou frázi dáte do uvozovek.
Výsledky vyhledávání
Zobrazí výsledky vyhledávání stránek obsahujících zadaná klíčová slova. Ve výsledcích vyhledejte
požadovanou stránku a klikněte na název tématu dané stránky.
● Ve výsledcích vyhledávání jsou zadaná klíčová slova zobrazena tučně.
586
Dodatek
Zobrazení dokumentu Uživatelská příručka
1CE3-081
Značky
Upozornění týkající se bezpečnosti, omezení a manipulace se zařízením, užitečné tipy a další informace jsou
označeny následujícími značkami.
Uvádí varování týkající se operací, které by mohly vést k úmrtí nebo poranění
osob, pokud by nebyly správně provedeny. Z důvodu zajištění bezpečného
provozu přístroje těmto varováním vždy věnujte pozornost.
Uvádí upozornění týkající se operací, které by mohly vést k poranění osob, pokud
by nebyly správně provedeny. Z důvodu zajištění bezpečného provozu přístroje
těmto upozorněním vždy věnujte pozornost.
Označuje operaci, která nesmí být provedena. Pečlivě si tyto pokyny přečtěte a
neprovádějte popsané operace.
Označuje provozní požadavky a omezení. Tyto položky si pečlivě přečtěte, abyste
mohli přístroj správně obsluhovat a aby nedošlo k poškození přístroje nebo
majetku.
Označuje potvrzení operace nebo obsahuje dodatečné vysvětlení postupu.
Upozorňují na funkce nebo tipy, které mohou být užitečné při používání zařízení.
Tlačítka použitá v příručce
Tlačítka na ovládacím panelu a tlačítka na obrazovce počítače jsou zobrazena následujícím způsobem:
Typ
Příklad
Tlačítka na ovládacím panelu
(
)
<Nastavení časovače>
Nastavení zobrazená na ovládacím panelu
<Uvíznul papír.>
Tlačítka a další text rozhraní zobrazený na obrazovce počítače [Možnosti]
/
Použité v této příručce
Pomocí tlačítek
/
lze vybrat požadované nastavení. Jsou popsána pouze při prvním použitelném výskytu
/
se objeví v kroku 2, ale jsou
na stránce a od druhého výskytu dále jsou vynechána. Například tlačítka
vynechána v kroku 3.
Příklad:
1
Stiskněte tlačítko
2
Pomocí tlačítek
3
Vyberte možnost <Nastavení TCP/IP>
(
/
).
vyberte možnost <Síť> a stiskněte tlačítko
<Nastavení IPv4>
587
.
<Nastavení adresy IP>.
Dodatek
Obrazovky použité v příručce
V závislosti na použitém operačním systému se dialogová okna použitá v této příručce mohou mírně odlišovat
od oken, která skutečně vidíte. Také vzhled ovladače tiskárny a softwaru se může lišit podle verze.
Ilustrace použité v příručce
Ilustrace kazety na toner použité v této Uživatelská příručka se týkají Canon Cartridge 041.
588
Dodatek
Správa aplikací MEAP
1CE3-083
Do zařízení si můžete nainstalovat aplikace MEAP (software pro vylepšení funkcí), abyste přidali různé funkce. Tyto
funkce lze přizpůsobit podle svých potřeb, například pro konfiguraci ověřovacího systému pomocí karet IC nebo
správu výtisků založených na protokolech. Pokud chcete spravovat aplikace MEAP, získejte přístup do zařízení z
počítače pomocí webového prohlížeče. Další informace najdete v části Průvodce funkcemi pro MEAP Application
Management .
589
Dodatek
Používání klientů FTP
1CE3-084
Klienta FTP můžete používat k přístupu na server FTP zařízení a zadat nastavení pro tisk dokumentů a síťovou
komunikaci. Tisk a nastavení lze provádět pomocí příkazového řádku nainstalovaného v operačním systému jako
standard. To nevyžaduje žádné zvláštní ovladače ani aplikace.
Příprava na použití serveru FTP
Zadejte nastavení pro povolení komunikace mezi zařízením a klienty.
FTP(P. 591)
Příprava na použití serveru
Tisk prostřednictvím klienta FTP (tisk FTP)
Dokument zaslaná do zařízení lze vytisknout prostřednictvím FTP.
FTP)(P. 594)
Tisk prostřednictvím klienta FTP (tisk
Zadání nastavení prostřednictvím klienta FTP
Nastavení zařízení si lze stáhnout v textovém formátu a upravit je.
klienta FTP(P. 596)
590
Zadání nastavení prostřednictvím
Dodatek
Příprava na použití serveru FTP
1CE3-085
Vzhledem k tomu, že výchozí nastavení z výroby neumožňují operace z klientů FTP, zadejte nastavení tak, aby tyto
operace byly možné.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se v režimu správce.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 331)
2
Klikněte na tlačítko [Nastavení/Uložení].
3
Klikněte na položku [Síť]
4
Klikněte na tlačítko [Editovat] v části [Nastavení FTP].
[Nastavení TCP/IP].
591
Spuštění
Dodatek
5
Zadejte požadované nastavení a klikněte na tlačítko [OK].
[Použít tisk FTP]
Pro tisk prostřednictvím klienta FTP zaškrtněte políčko. Jinak nechte políčko nezaškrtnuté.
[Uživatelské jméno pro tisk FTP]
Zadejte až 24 alfanumerických znaků pro uživatelské jméno použité pro připojení k serveru FTP při provádění
tisku FTP.
● Nelze nastavit „kořen“.
[Nastavit/Změnit heslo]
Zaškrtněte políčko pro nastavení hesla pro tisk FTP a do textového pole [Heslo] zadejte heslo o délce 24
alfanumerických znaků. Heslo potvrďte opětovným zadáním do textového pole [Potvrdit].
● Pokud kliknete na [OK] a pole je zaškrtnuté a textová pole [Heslo] a [Potvrdit] jsou nechána prázdná,
aktuálně nastavené heslo se vymaže.
[Použít UTF-8 pro zobrazení názvu tiskové úlohy FTP]
Zaškrtněte políčko, pokud používáte kód znaku UTF-8 pro název souboru, který chcete vytisknout.
[Povolit nastavení přes FTP]
Zaškrtnutím políčka umožníte změny nastavení zařízení prostřednictvím klienta FTP. Pokud změny nastavení
nechcete povolit, nechte políčko nezaškrtnuté.
6
Proveďte tvrdý reset.
592
Dodatek
● Klikněte na [Ovládání zařízení], vyberte [Tvrdý reset] a pak klikněte na tlačítko [Provést].
➠ Nastavení se aktivují po provedení tvrdého resetu.
Použití ovládacího panelu
● Tisk FTP a nastavení FTP můžete povolit nebo zakázat také z nabídky nastavení na ovládacím panelu.
FTP(P. 378)
ODKAZY
Tisk prostřednictvím klienta FTP (tisk FTP)(P. 594)
Zadání nastavení prostřednictvím klienta FTP(P. 596)
593
Dodatek
Tisk prostřednictvím klienta FTP (tisk FTP)
1CE3-086
Dokumenty ve formátu TEXT/JPEG/TIFF lze tisknout z klientů FTP přes síť. Předem zkontrolujte IP adresu nastavenou v
zařízení ( Tisk stavu sítě(P. 532) ). Pokud si IP adresou nejste jisti, obraťte se na správce sítě.
1
Spusťte [Příkazový řádek].
● Otevřete nabídku [Start] a vyberte položky [Všechny programy] nebo [Programy]
[Příslušenství]
[Příkazový řádek].
Pro uživatele systému macOS
● Spusťte Terminál.
Pro uživatele systému UNIX
● Zobrazte obrazovku konzole.
2
Zkopírujte dokument, který chcete vytisknout, do adresáře zobrazeného v
příkazovém řádku.
● V příkladu obrazovky je dokument zkopírován do složky „JMÉNO_UŽIVATELE“ ve složce [Uživatelé] na disku C:.
3
Zadejte „ftp <IP adresa zařízení>“ a stiskněte tlačítko [ENTER].
● Příklad: ftp 192.168.1.45
4
Zadejte jméno uživatele pro tisk FTP a stiskněte tlačítko [ENTER].
● Výchozí jméno uživatele je „guest“.
● Pro přihlášení nelze použít anonymní jméno (uživatel bez účtu).
5
Zadejte heslo pro tisk FTP a stiskněte tlačítko [ENTER].
● Výchozí heslo je „7654321“.
➠ Zobrazí se „230 User <jméno uživatele pro tisk FTP> logged in.“
6
Zadejte „bin“ a stiskněte tlačítko [ENTER].
594
Dodatek
➠ Režim datového přenosu se změní na binární režim.
● Binární režim také musíte zadat při tisku textového dokumentu.
7
Zadejte „put <název souboru k tisku>“ a stiskněte tlačítko [ENTER].
● Příklad: put sample.txt
➠ Dokument se vytiskne.
8
Zadejte „quit“ a stiskněte tlačítko [ENTER].
9
Zadejte „exit“ a stiskněte tlačítko [ENTER].
➠ Příkazový řádek se ukončí.
595
Dodatek
Zadání nastavení prostřednictvím klienta FTP
1CE3-087
Z klienta FTP přes síť TCP/IP můžete zadat nastavení, jako jsou síťová nastavení zařízení. Předem zkontrolujte IP adresu
nastavenou v zařízení ( Tisk stavu sítě(P. 532) ). Pokud si IP adresou nejste jisti, obraťte se na správce sítě.
1
Spusťte [Příkazový řádek].
● Otevřete nabídku [Start] a vyberte položky [Všechny programy] nebo [Programy]
[Příslušenství]
[Příkazový řádek].
Pro uživatele systému macOS
● Spusťte Terminál.
Pro uživatele systému UNIX
● Zobrazte obrazovku konzole.
2
Zadejte „ftp <IP adresa zařízení>“ a stiskněte tlačítko [ENTER].
● Příklad: ftp 192.168.1.45
3
Zadejte „root“ pro jméno uživatele a stiskněte tlačítko [ENTER].
4
Zadejte heslo pro správce systému a stiskněte tlačítko [ENTER].
● Výchozí heslo je „7654321“.
Nastavení hesla správce systému(P. 249)
➠ Zobrazí se „230 User root logged in.“
5
Zadejte „cd config“ a stiskněte tlačítko [ENTER].
6
Zadejte „get CONFIG <název souboru>“ a stiskněte tlačítko [ENTER].
● Příkaz „CONFIG“ musí být napsán velkými písmeny.
● V <názvu souboru> lze použít libovolné znaky (například: get CONFIG Nastavení.txt).
➠ Soubor nastavení se stáhne do adresáře, který se zobrazí při spuštění příkazového řádku. V příkladu
obrazovky se soubor stáhne do složky „JMÉNO_UŽIVATELE“ ve složce [Uživatelé] na disku C:.
596
Dodatek
7
Stažený soubor upravte pomocí textového editoru, jako je Poznámkový blok.
Seznam položek nastavení konfiguračního souboru
Obecná nabídka (obecná nastavení)
Název položky
Hodnota nastavení
Výchozí nastavení z výroby
Nastavení
DEVICE_NAME
(Název zařízení)
Až 128 znaků
LBP312x
SYS_LOC
(Umístění)
Až 128 znaků
(Prázdné)
SYS_CONTACT
(Správce systému)
Až 32 znaků
(Prázdné)
ROOT_PWD
(Heslo správce systému)
Až 16 alfanumerických znaků
7654321
USER_JOB_CONT
ON, OFF
(Povolit proces úlohy koncového uživatele)
LINK_URL1
(Adresa URL na technickou podporu)
OFF
Až 512 alfanumerických znaků
http://www.canon.com
Nabídka TCP/IP (nastavení TCP/IP)
Název položky
Hodnota nastavení
Výchozí nastavení z výroby
Nastavení
INT_ADDR
(IP adresa)
IP adresa
0.0.0.0
NET_MASK
(Maska podsítě)
IP adresa
0.0.0.0
DEF_GW
(Adresa brány)
IP adresa
0.0.0.0
DHCP_ENB
(Použít DHCP)
ON, OFF
OFF
RARP_ENB
(Použít RARP)
ON, OFF
OFF
BOOTP_ENB
(Použít BOOTP)
ON, OFF
OFF
DNS_PADDR
IP adresa
0.0.0.0
597
Dodatek
(Adresa primárního serveru DNS)
DNS_SADDR
(Adresa primárního serveru DNS)
IP adresa
HOST_NAME
(Název hostitele)
Až 47 alfanumerických znaků
„Canon“+
„posledních 6 čísel
adresy MAC“
DOMAIN_NAME
(Název domény)
Až 47 alfanumerických znaků
(Prázdné)
DDNS_ENB
(Dynamická aktualizace DNS)
ON, OFF
OFF
WINS_ENB
(Rozlišení WINS)
ON, OFF
OFF
WINS_SERVER
(Adresa serveru WINS)
IP adresa
0.0.0.0
ARP_PING_ENB
(Použití ARP/PING)
ON, OFF
OFF
LPD_ENB
(Použít tisk LPD)
ON, OFF
ON
LPD_BANN
(Tisknout stránku protokolu LPD)
ON, OFF
OFF
RAW_ENB
(Použít tisk RAW)
ON, OFF
ON
RAW_BIDIR_ENB
(Použít obousměrnou komunikaci)
ON, OFF
OFF
FTP_PRINT_ENB
(Použít tisk FTP)
ON, OFF
OFF
FTP_PRINT_USER
(Uživatelské jméno pro tisk FTP)
Až 24 alfanumerických znaků
guest
FTP_PRINT_PWD
(Heslo pro tisk FTP)
Až 24 alfanumerických znaků
7654321
IPP_ENB
(Použití IPP)
ON, OFF
ON
IPP_AUTH_ENB
(Použít ověření IPP)
ON, OFF
OFF
0.0.0.0
IPP_AUTH_ACCUNT1
Až 24 alfanumerických znaků (povinné při ověřování IPP)
(Uživatelské jméno pro ověřování IPP)
guest
IPP_AUTH_PASSWD1
(Heslo pro ověřování IPP)
Až 24 alfanumerických znaků (povinné při ověřování IPP)
WSD_ENB
(Použít tisk WSD)
ON, OFF
ON
WSD_BROWSING
(Použít procházení WSD)
ON, OFF
ON
WSD_MULTICAST_DISCOVERY
(Použít Multicast Discovery)
ON, OFF
ON
598
7654321
Dodatek
HTTP_ENB
(Použít HTTP)
ON, OFF
ON
SNTP_ENB
(Použít SNTP)
ON, OFF
OFF
SNTP_ADDR
(Název serveru NTP)
IP adresa nebo název hostitele
SNTP_INTERVAL
(Interval dotazování)
1 až 48 (hod.)
24
DISCOVERY_ENB
(Odpovědět Discovery)
ON, OFF
ON
DISCOVERY_SCOPE_NAME
(Název oboru)
Až 32 alfanumerických znaků
EMAIL_PRINT_ENB
(POP3 PŘ.)
ON, OFF
EMAIL_POP_ADDR
(Název serveru POP3)
Až 48 alfanumerických znaků
(Prázdné)
EMAIL_POP_ACCOUNT
(Uživatelské jméno POP3)
Až 32 alfanumerických znaků
(Prázdné)
EMAIL_POP_PASSWD
(Heslo POP3)
Až 32 alfanumerických znaků
(Prázdné)
EMAIL_POP_INTERVAL
(Interval PŘ. POP3)
0 až 90 (min.)
EMAIL_POP_PORTNO
(Číslo portu serveru POP3)
0 až 65535
110
IPV4_USE
(Použít IPv4)
ON, OFF
ON
IPV6_USE
(Použít IPv6)
ON, OFF
OFF
IPV6_STATELESS_USE
(Použít bezstavovou adresu)
ON, OFF
ON
IPV6_MANUAL_ADDR_USE
(Použít ruční adresu)
ON, OFF
OFF
IPV6_MANUAL_ADDR_SET
(IP adresa)
IP adresa
(Prázdné)
IPV6_MANUAL_ADDR_PREFIX
(Délka předpony)
0 až 128
64
IPV6_MANUAL_ROUTER_ADDR
(Výchozí adresa směrovače)
IP adresa
(Prázdné)
IPV6_DHCPV6_USE
(Použít DHCPv6)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_ADDRESS_PRI
(Adresa primárního serveru DNS)
IP adresa
(Prázdné)
IPV6_DNS_ADDRESS_SEC
(Adresa primárního serveru DNS)
IP adresa
(Prázdné)
(Prázdné)
default
OFF
0
599
Dodatek
IPV6_DNS_NAME_SAME_AS_IPV4
ON, OFF
(Použít IPv4 jména hostitele/domény)
OFF
IPV6_DNS_HOST_NAME_V6
(Název hostitele)
Až 47 alfanumerických znaků
„Canon“+
„posledních 6 čísel
adresy MAC“
IPV6_DNS_DOMAIN_NAME_V6
(Název domény)
Až 47 alfanumerických znaků
(Prázdné)
IPV6_DNS_DYNAMIC_SET
(Dynamická aktualizace DNS)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_STATELESS
(Uložit bezstavovou adresu)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_MANUAL
(Uložit ruční adresu)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_STATEFUL
(Uložit stavovou adresu)
ON, OFF
OFF
Nabídka serveru SMB (nastavení SMB)
Název položky
Hodnota nastavení
Výchozí nastavení z výroby
Nastavení
SMB_ENB
(Použití SMB)
ON, OFF
SMB_SERVER
(Název serveru)
Až 16 znaků
(Prázdné)
SMB_WG
(Název pracovní skupiny)
Až 16 znaků
WORKGROUP
SMB_COMMENT
(Komentář)
Až 192 znaků
(Prázdné)
SMB_LM_ENB
(Použít zprávu LM)
ON, OFF
OFF
SMB_PRINT_ENB
(Použít tisk SMB)
ON, OFF
OFF
SMB_PRINTER
(Název tiskárny)
Až 13 znaků
OFF
PRINTER
Nabídka SNMP (Nastavení SNMP)
Název položky
Hodnota nastavení
Výchozí nastavení z výroby
Nastavení
SNMP_V1_ENB
(Použít SNMPv1)
ON, OFF
ON
SNMP_COMMUNITY1_ENB
(Použít název komunity 1)
ON, OFF
ON
SNMP_COMMUNITY1_ACCESS
RW (Čtení/zápis), RO (Pouze čtení)
RO
600
Dodatek
(Povolení přístupu MIB)
SNMP_COMMUNITY1_NAME
(Název komunity 1)
Až 32 alfanumerických
znaků
SNMP_COMMUNITY2_ENB
(Použít název komunity 2)
ON, OFF
OFF
SNMP_COMMUNITY2_ACCESS
(Povolení přístupu MIB)
RW (Čtení/zápis), RO (Pouze čtení)
RO
SNMP_COMMUNITY2_NAME
(Název komunity 2)
Až 32 alfanumerických
znaků
SNMP_V3_ENB
(Použít SNMPv3)
ON, OFF
OFF
SNMP_GET_PRT_MNG_INFO
ON, OFF
(Získat informace správy tiskárny od hostitele)
OFF
public
public2
Nabídka SLUŽBA ZAŘAZOVÁNÍ (nastavení služby zařazování)
Název položky
SPOOL_ENB
(Použít Spooler)
Hodnota nastavení Výchozí nastavení z výroby
ON, OFF
OFF
Nabídka SPUSTIT ČASOVAČ (doba čekání na připojení při spuštění)
Název položky
Hodnota nastavení Výchozí nastavení z výroby
STRT_DELAY_TIME
0 až 300 (s.)
(Doba čekání na připojení při spuštění)
0
Nabídka RUI (Nastavení Vzdáleného uživatelského rozhraní)
Název položky
RUI_ENB
(Použití Vzdáleného UR)
8
Hodnota nastavení Výchozí nastavení z výroby
ON, OFF
ON
Zadejte „put <název souboru> CONFIG“ a stiskněte tlačítko [ENTER].
● Zadejte název upraveného souboru v položce <název souboru> (například: put Nastavení.txt CONFIG).
➠ Soubor nastavení se odešle.
9
Zadejte „get reset“ a stiskněte tlačítko [ENTER].
➠ Zařízení se restartuje. Nastavení se po restartování zařízení povolí.
601
Dodatek
10
Potvrďte, že zařízení bylo normálně restartováno, stiskněte klávesu [C] a přitom
11
Zadejte „quit“ a stiskněte tlačítko [ENTER].
12
Zadejte „exit“ a stiskněte tlačítko [ENTER].
držte klávesu [CTRL].
➠ Příkazový řádek se ukončí.
ODKAZY
Síť(P. 374)
602
Dodatek
Jiné
1CE3-088
Tato část popisuje základní operace systému Windows a obsahuje odmítnutí odpovědnosti, údaje o autorských
právech a další informace.
603
Dodatek
Základní operace v systému Windows
1CE3-089
Zobrazení složky tiskárny(P. 604)
Aktivace [Zjišťování sítě](P. 604)
Zobrazení sdílených tiskáren na tiskovém serveru(P. 605)
Tisk zkušební stránky v systému Windows(P. 605)
Kontrola bitové architektury(P. 606)
Zkontrolujte port tiskárny(P. 607)
Kontrola obousměrné komunikace(P. 608)
Zobrazení možnosti [Vlastnosti připojení k místní síti](P. 609)
◼ Zobrazení složky tiskárny
Windows Vista
[Start] vyberte možnost [Control Panel] (Ovládací panely)
[Printer] (Tiskárna).
Windows 7/Server 2008 R2
[Start] vyberte položku [Zařízení a tiskárny].
Windows 8/Server 2012
Klikněte pravým tlačítkem myši na levý dolní roh obrazovky vyberte položku [Control Panel] (Ovládací
panely) [View devices and printers] (Zobrazit zařízení a tiskárny).
Windows 8.1/Server 2012 R2
Klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko [Start]
tiskárny].
Windows 10
Klikněte pravým tlačítkem myši na [
tiskárny].
]
vyberte položku [Ovládací panely]
vyberte položku [Ovládací panel]
Windows Server 2008
[Start] vyberte položku [Control Panel] (Ovládací panely)
[Zobrazit zařízení a
[Hardware a zvuk]
[Zařízení a
dvakrát klikněte na položku [Printers] (Tiskárny).
◼ Aktivace [Zjišťování sítě]
Chcete-li zobrazit počítače v síti, aktivujte [Zjišťování sítě].
Windows Vista
[Start] vyberte [Ovládací panely]
[Zjišťování sítě].
[Zobrazit úlohy a stav sítě]
Windows 7/Server 2008 R2
[Start] vyberte [Ovládací panely] [Zobrazit úlohy a stav sítě]
vyberte [Zapnout zjišťování sítě] v části [Zjišťování sítě].
vyberte [Zapnout zjišťování sítě] v části
[Změnit pokročilé nastavení sdílení]
Windows 8/Server 2012
Klikněte pravým tlačítkem do levého dolního rohu obrazovky vyberte [Ovládací panely] [Zobrazit úlohy a
stav sítě] [Změnit pokročilé nastavení sdílení] vyberte [Zapnout zjišťování sítě] v části [Zjišťování sítě].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Klikněte pravým tlačítkem na [Start] vyberte [Ovládací panely] [Zobrazit úlohy a stav sítě]
pokročilé nastavení sdílení] vyberte [Zapnout zjišťování sítě] v části [Zjišťování sítě].
[Změnit
Windows 10
Klikněte pravým tlačítkem myši na [ ] vyberte položku [Ovládací panel] [Zobrazit úlohy a stav
sítě] [Změnit pokročilé nastavení sdílení] vyberte položku [Zapnout zjišťování sítě] v části [Zjišťování sítě].
604
Dodatek
Windows Server 2008
[Start] vyberte [Ovládací panely]
sítě] v části [Zjišťování sítě].
dvakrát klikněte na [Centrum sítí a sdílení]
vyberte [Zapnout zjišťování
◼ Zobrazení sdílených tiskáren na tiskovém serveru
1
Otevřete Windows Explorer.
Windows Vista/7/Server 2008
[Start] vyberte položku [Všechny programy] nebo [Programy]
Windows 8/Server 2012
Klikněte pravým tlačítkem myši na levý dolní roh obrazovky
[Příslušenství]
[Průzkumník Windows].
vyberte položku [Průzkumník souborů].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko [Start]
Windows 10
Klikněte na [
2
]
vyberte položku [Průzkumník souborů].
vyberte položku [Průzkumník souborů].
Ze složky [Network] (Síť) nebo [My Network Places] (Místa v síti) vyberte tiskový
server.
● Chcete-li zobrazit počítače v síti, může být nutné zapnout funkci zjišťování sítě nebo vyhledat počítače v síti.
➠ Zobrazí se sdílené tiskárny.
1
◼ Tisk zkušební stránky v systému Windows
Můžete zkontrolovat, zda je ovladač tiskárny schopný vytisknout v systému Windows zkušební stránku.
1
Vložte do zásuvky na papír nebo víceúčelové přihrádky papír velikosti A4.
papíru(P. 38)
605
Vkládání
Dodatek
2
Otevřete složku tiskárny.
3
Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu tiskárny a potom na možnost [Vlastnosti
4
Na kartě [Obecné] klikněte na položku [Tisk zkušební stránky].
Zobrazení složky tiskárny(P. 604)
tiskárny] nebo [Vlastnosti].
➠ Vytiskne se zkušební stránka.
◼ Kontrola bitové architektury
Pokud si nejste jisti, zda se v počítači používá 32- nebo 64bitový systém Windows, postupujte podle následujících
pokynů.
1
Zobrazte dialogové okno [Ovládací panely].
Windows Vista/7/Server 2008
606
Dodatek
[Start]
vyberte položku [Ovládací panely].
Windows 8/Server 2012
Klikněte pravým tlačítkem myši na levý dolní roh obrazovky
panely).
vyberte položku [Control Panel] (Ovládací
Windows 8.1/Server 2012 R2
vyberte položku [Ovládací panely].
Pravým tlačítkem myši klikněte na tlačítko [Start]
Windows 10
Přejděte ke kroku 2.
2
Zobrazte možnost [Systém].
Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
Klikněte na možnost [Systém a údržba] (nebo [Systém a zabezpečení])
Windows 10
Klikněte na [
]
vyberte položku [Nastavení]
[Systém]
[Systém].
[O aplikaci].
Windows Server 2008
Dvakrát klikněte na možnost [Systém].
3
Zkontrolujte bitovou architekturu.
U 32bitové verze
se zobrazí položka [32bitový operační systém].
U 64bitové verze
se zobrazí položka [64bitový operační systém].
◼ Zkontrolujte port tiskárny
1
2
Otevřete složku tiskárny.
Zobrazení složky tiskárny(P. 604)
Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu tiskárny a potom na možnost [Vlastnosti
tiskárny] nebo [Vlastnosti].
607
Dodatek
3
Na kartě [Porty] zkontrolujte, že je vybrán správný port.
◼ Kontrola obousměrné komunikace
1
2
Otevřete složku tiskárny.
Zobrazení složky tiskárny(P. 604)
Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu tiskárny a potom na možnost [Vlastnosti
tiskárny] nebo [Vlastnosti].
608
Dodatek
3
Na kartě [Porty] se ujistěte, že je zaškrtnuto políčko [Povolit obousměrnou
komunikaci].
◼ Zobrazení možnosti [Vlastnosti připojení k místní síti]
Windows Vista
1
Otevřete nabídku [Start], vyberte možnost [Ovládací panely] a klikněte na položku [Zobrazit úlohy
a stav sítě] [Spravovat síťová připojení].
2
Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu [Připojení k místní síti] a v místní nabídce vyberte příkaz
[Vlastnosti].
Windows 7/Server 2008 R2
1
Otevřete nabídku [Start], vyberte možnost [Ovládací panely] a klikněte na položku [Zobrazit úlohy
a stav sítě] [Změnit nastavení adaptéru].
2
Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu [Připojení k místní síti] a v místní nabídce vyberte příkaz
[Vlastnosti].
609
Dodatek
Windows 8/Server 2012
1
Pravým tlačítkem myši klikněte na spodní levý roh obrazovky Vyberte možnost [Ovládací panely]
a klikněte na položku [Zobrazit úlohy a stav sítě] [Změnit nastavení adaptéru].
2
Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu [Připojení k místní síti] a v místní nabídce vyberte příkaz
[Vlastnosti].
Windows Server 2008
1
Otevřete nabídku [Start], vyberte možnost [Ovládací panely], dvakrát klikněte na kartu [Centrum
sítí a sdílení] a potom klikněte na možnost [Spravovat síťová připojení].
2
Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu [Připojení k místní síti] a v místní nabídce vyberte příkaz
[Vlastnosti].
Windows 8.1/Server 2012 R2
1
Pravým tlačítkem myši klikněte na [Start] Vyberte možnost [Ovládací panely] a klikněte na
položku [Zobrazit úlohy a stav sítě] [Změnit nastavení adaptéru].
2
Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu [Připojení k místní síti] a v místní nabídce vyberte příkaz
[Vlastnosti].
Windows 10
1
Klikněte pravým tlačítkem myši na [
[Zobrazit úlohy a stav sítě]
2
]
Vyberte položku [Ovládací panel] a klikněte na položku
[Změnit nastavení adaptéru].
Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu [Ethernet] a v místní nabídce vyberte příkaz [Vlastnosti].
610
Dodatek
Ukázky písma
1CE3-08A
Seznamy písem vytištěné z nabídky Příslušenství jsou vyčerpávajícím seznamem všech nyní dostupných písem. Seznam
obsahuje názvy a vytištěné ukázky písem uložených v zařízení.
Škálovatelná písma (PCL)(P. 612)
Škálovatelná písma OCR (PCL) (P. 615)
Rastrová písma (PCL)(P. 615)
611
Dodatek
Škálovatelná písma (PCL)
612
Dodatek
613
Dodatek
614
Dodatek
Škálovatelná písma OCR (PCL)
Rastrová písma (PCL)
615
Dodatek
Upozornění
1CE3-08C
◼ Logo IPv6 Ready
Sada protokolů, které toto zařízení podporuje, získala logo IPv6 Ready Phase-2 ustanovené
organizací IPv6 Forum.
◼ Informace o produktu požadované podle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 801/2013 ve znění
nařízení (ES) č. 1275/2008
Spotřeba elektrické energie výrobku v pohotovostním režimu při připojení na síť, když jsou všechny pevné síťové porty
připojeny a všechny bezdrátové síťové porty aktivovány (jestliže jsou k dispozici současně).
Název modelu
LBP312x
Spotřeba elektrické energie výrobku v pohotovostním režimu při připojení na síť
3,0 W nebo méně
● Výše uvedené hodnoty jsou aktuální hodnoty pro jednotlivá zařízení, které byly vybrané arbitrárně, a mohou
se lišit od hodnot zjištěných během provozu zařízení. Volitelné síťové porty nejsou během měření připojené
nebo aktivované.
◼ Směrnice o OEEZ a bateriích
Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)
Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle
vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnicím nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z
domácností.
Je‑li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že
tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je
příslušná hodnota předepsaná směrnicí.
Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho
výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních
elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by
mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla
obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu
využívání přírodních zdrojů.
616
Dodatek
Chcete‑li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro
nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo
navštivte webové stránky
www.canon-europe.com/weee nebo www.canon-europe.com/battery.
◼ Environmental Information
Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set
in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can
print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode.
The devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please
consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.
Energy Star®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient
models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and
the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship
scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media
down to a weight of 64g/m².
Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.
Duplex printing (Standard duplex printing products only)
Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of
valuable resources by reducing your paper consumption.
The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends
that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental
impact of your work with this product at all times.
◼ Odmítnutí odpovědnosti
● Informace uvedené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.
● SPOLEČNOST CANON INC. NEPOSKYTUJE NA TENTO MATERIÁL ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNÉ ANI
VYPLÝVAJÍCÍ, NENÍ-LI ZDE UVEDENO JINAK, ZAHRNUJÍCÍ BEZ OMEZENÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI,
OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL POUŽITÍ NEBO NEPORUŠENÍ CIZÍCH PRÁV. SPOLEČNOST
CANON INC. NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉKOLI POVAHY, ZTRÁTY
NEBO NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO MATERIÁLU.
◼ Ochranné známky
„MEAP“ je ochranná známka společnosti CANON Inc., která se vztahuje k „aplikační platformě“ pro multifunkční a
jednoúčelové tiskárny Canon.
Adobe, Acrobat a Reader jsou registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo
dalších zemích.
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X a Safari jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Word a Excel jsou registrované ochranné
známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA nebo dalších zemích.
Google Cloud Print, Google Chrome a Android jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti
Google Inc.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc.
UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may
be registered in certain jurisdictions.UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by
Monotype Imaging Inc.
617
Dodatek
Java a všechny ochranné známky a loga založené na systému Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti Oracle a/nebo souvisejících společností.
Adobe, PostScript a logo PostScript jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe
Systems Incorporated v USA a/nebo dalších zemích.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593;
6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems
Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems'
implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item
refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed
by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport tobe merely compatible with the PostScript
language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or
trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or
trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Všechny další názvy produktů a značek jsou registrovanými ochrannými známkami, ochrannými známkami nebo
servisními značkami příslušných vlastníků.
618
Dodatek
◼ Copyright
Publikování tohoto dokumentu nebo jakékoli jeho části je bez předchozího svolení zakázáno.
◼ Právní omezení použití vašeho výrobku a používání obrázků
Používání tohoto přístroje ke skenování, tisku nebo jinému druhu reprodukce určitých dokumentů a používání
obrazů, které byly naskenovány, vytištěny nebo jinak reprodukovány pomocí tohoto přístroje může být zakázáno
zákonem a mohlo by vyústit v trestní nebo občanskoprávní odpovědnost. Neúplný seznam těchto dokumentů je
uveden níže. Tento seznam slouží pouze jako vodítko. Pokud si nejste jisti legálností použití produktu ke
skenování, tisku nebo jiné reprodukci jakéhokoli dokumentu a/nebo použití obrázků naskenovaných, vytištěných
nebo jinak reprodukovaných, měli byste se předem obrátit na svého právního poradce a požádat ho o radu.
● Papírové peníze
● Cestovní šeky
● Platební příkazy
● Stravenky
● Certifikáty o vkladech
● Pasy
● Poštovní známky (orazítkované nebo neorazítkované)
● Imigrační dokumenty
● Identifikační jmenovky nebo insignie
● Interní daňové známky (orazítkované nebo neorazítkované)
● Dokumenty k vojenské povinnosti nebo dokumenty k odvodu
● Obligace nebo jiné certifikáty o bezdlužnosti
● Šeky nebo dokumenty vydané státními orgány
● Akcie a cenné papíry
● Technické a řidičské průkazy a nabývací listiny
● Listiny potvrzující autorská práva/umělecká díla bez svolení vlastníka autorských práv
V_181009
619
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
620
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
621
Služby třetích stran
Pokud prostřednictvím ZAŘÍZENÍ využíváte služby třetích stran, využívání těchto služeb podléhá níže
uvedeným podmínkám.
Pokud přistupujete k materiálům třetích stran nebo je získáváte (například text, obrazové soubory, videa,
audiosoubory nebo software) prostřednictvím SOFTWARU, s výjimkou toho, co je výslovně povoleno
majitelem obsahu nebo příslušným zákonem, nesmíte (a) shromažďovat, vytvářet databáze nebo jinak
vytvářet trvalé kopie takového obsahu nebo uchovávat kopie déle, než je výslovně uvedeno; (b) kopírovat,
překládat, upravovat, vytvářet odvozená díla, prodávat, pronajímat, půjčovat, předávat, distribuovat, veřejně
předvádět nebo sublicencovat jakékoli třetí straně; (c) zkreslovat zdroj nebo vlastnictví; a (d) odstraňovat,
zatajovat nebo měnit ochranné známky, obchodní značky nebo jiné projevy vlastnických práv, falšovat nebo
odstraňovat jiné autorské informace, právní upozornění nebo jiné informace o původu či zdroji materiálu.
-1-
Na software se vztahují jiné licenční podmínky
Podrobnější informace a odpovídající licenční podmínky naleznete v níže uvedené tabulce softwaru a
příslušných licenčních podmínek.
Tabulka softwaru
Názvy softwaru
Licenční podmínky a ustanovení:
Viz strana
Adobe PostScript 3
4
HttpClient2.0 Alpha1 Release
11
Crypto API
13
expat
14
J2ME
15
libjingle
16
MD4
17
NET-SNMP
18
OpenSSL
25
servlet.jar
29
-2-
Pokud pro následující Software potřebujete zdrojový kód, pošlete prosím e-mail s následujícími informacemi v
angličtině nebo japonštině na adresu: <oipossg@canon.co.jp>
-Název zakoupeného modelu.
-Číslo ID produktu vyznačené na zadní straně hlavní jednotky.
Podrobnější informace a odpovídající licenční podmínky naleznete v níže uvedené tabulce softwaru a
příslušných licenčních podmínek.
Tabulka softwaru
Názvy softwaru
Licenční podmínky a ustanovení:
Viz strana
Linux
32
glibc
39
json-glib
OSGi Release 4
48
glib
53
-3-
Adobe PostScript 3
Copyright 2007-2008 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.
Portions include software under the following terms:
______________________________________________________________________________________
This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.
______________________________________________________________________________________
Portions of Pool.c_Copyright 1987 - NeXT, Inc., and portions of Graphics.c_Copyright 1988 NeXT, Inc. as an
unpublished work. All Rights Reserved.
______________________________________________________________________________________
The Apache Software License, Version 1.1
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Portions Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party
acknowledgments normally appear.
4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission. For written
permission, please contact
apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name,
without prior written permission of the Apache Software Foundation.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE
FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
-4-
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software
Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc.,
http://www.ibm.com.
For
more
information
on
the
Apache
Software
Foundation,
please
see
<http://www.apache.org/>.
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.
-5-
This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by
Spencer Thomas and Joseph Orost.
Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and
this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other
materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University
of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Portions Copyright (c) 1993 X Consortium
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THEX CONSORTIUM BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER INAN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR INCONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X
Consortium.
______________________________________________________________________________________
NOTICE REGARDING SABLOTRON
March 27, 2003
-6-
Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron
XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the
"License"). You may obtain a copy of
the License at http://www.mozilla.org/MPL/
Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations
under the License.
The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.
The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are
Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.
Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are
available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:
http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp
The Original Code may be downloaded via the Internet from:
https://sourceforge.net/projects/sablotron/
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the
University of California. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its
contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
-7-
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu. This code accompanies the book:
Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright
(c) 2001. Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Welsey Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Portions developed by the University of California, Berkeley.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright © 1991-2005 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and
associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and associated documentation (the
"Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons
to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and
this permission notice appear in all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified
Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that
the data or software has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
-8-
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of
the copyright holder.
Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All
other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.
______________________________________________________________________________________
Adobe shall retain and reproduce, and require its Sublicensees to retain and reproduce JIM's following
copyright notice within each copy of the licensed programs in any form, in whole or in part: "© 1981, 1990 JMI
Consultants, Inc. All rights reserved."
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
-9-
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
The Loki Library
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu // This code accompanies the book: Alexandrescu,
Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001.
Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .
______________________________________________________________________________________
- 10 -
HttpClient2.0 Alpha1 Release
This product includes software developed by the Apache Software Foundation
(http://www.apache.org/) and is subject to the following terms and conditions.
Copyright (c) 2001 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must
include the following acknowledgement:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation
(http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgement may appear in the software itself, if and
wherever such third-party acknowledgements normally appear.
4. The names "The Jakarta Project", "Commons", "Xerces", "Crimson", "Velocity",
and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote
products derived from this software without prior written permission. For written
permission, please contact apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Jakarta", "Commons",
"Xerces" "Crimson", "Velocity", or "Apache", nor may "Jakarta", "Commons",
"Xerces" "Crimson", "Velocity", or "Apache" appear in their names without prior
written permission of the Apache Group.
- 11 -
NO WARRANTY
THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on
behalf of the Apache Software Foundation. For more information on the Apache
Software Foundation, please see <http://www.apache.org/>.
- 12 -
Crypto API
COPYRIGHT INFORMATION
Copyright (c) 2000 The Legion Of The Bouncy Castle (http://www.bouncycastle.org)
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
- 13 -
expat
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
- 14 -
J2ME
Software is a “commercial item,” as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101 (Oct. 1995), consisting of
“commercial computer software” and “commercial computer software documentation,” as such terms are used
in 48 C.F.R. 12.212 (Sept. 1995).
Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S.
Government End Users acquire Software with only those rights set forth herein.
- 15 -
libjingle
Copyright 2004--2007, Google Inc.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 16 -
MD4
"RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm"
- 17 -
NET-SNMP
Various copyrights apply to this package, listed in various separate parts
below. Please make sure that you read all the parts. Up until 2001,
the project was based at UC Davis, and the first part covers all code
written during this time. From 2001 onwards, the project has been
based at SourceForge, and Networks Associates Technology, Inc hold the
copyright on behalf of the wider Net-SNMP community, covering all
derivative work done since then. An additional copyright section has
been added as Part 3 below also under a BSD license for the work
contributed by Cambridge Broadband Ltd. to the project since 2001.
An additional copyright section has been added as Part 4 below also
under a BSD license for the work contributed by Sun Microsystems, Inc.
to the project since 2003.
Code has been contributed to this project by many people over
the years it has been in development, and a full list of contributors
can be found in the README file under the THANKS section.
---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----
Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University
Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appears in all copies and
that both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of
the University of California not be used in advertising or publicity
pertaining to distribution of the software without specific written
permission.
- 18 -
CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL
WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
- 19 -
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) -----
- 20 -
Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara,
California 95054, U.S.A. All rights reserved.
Use is subject to license terms below.
This distribution may include materials developed by third parties.
Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered
trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 21 -
---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2003-2005, Sparta, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network
Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
- 22 -
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and
Telecommunications, nor the names of their contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003
oss@fabasoft.com
Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
- 23 -
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries,
brand or product names may not be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 24 -
OpenSSL
OpenSSL License
--------------/* ====================================================================
* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in
*
the documentation and/or other materials provided with the
*
distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
*
software must display the following acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
*
endorse or promote products derived from this software without
*
prior written permission. For written permission, please contact
*
openssl-core@openssl.org.
*
* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
*
nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
*
permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
*
acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
- 25 -
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* ====================================================================
*
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/
Original SSLeay License
----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
- 26 -
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
*
must display the following acknowledgement:
*
"This product includes cryptographic software written by
*
Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
*
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
*
being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
*
the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
*
"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
- 27 -
* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
- 28 -
servlet.jar
1. Java Platform Interface. Licensee may not
modify the Java Platform
Interface (JPI, identified as classes
contained within the javax package or any
subpackages of the javax package), by
creating additional classes within the JPI or
otherwise causing the addition to or
modification of the classes in the JPI. In
the event that Licensee creates any
Java-related API and distribute such API to
others for applet or application development,
you must promptly publish broadly, an
accurate specification for such API for free
use by all developers of Java-based
software.
2. Restrictions. Software is confidential
copyrighted information of Sun and
title to all copies is retained by Sun
and/or its licensors. Licensee shall not
modify, decompile, disassemble, decrypt,
extract, or otherwise reverse engineer
Software. Software may not be leased,
assigned, or sublicensed, in whole or in
part. Software is not designed or intended
for use in on-line control of aircraft, air
traffic, aircraft navigation or aircraft
communications; or in the design,
construction, operation or maintenance of
any nuclear facility. Licensee warrants
that it will not use or redistribute the
Software for such purposes.
3. Disclaimer of Warranty. Software is
- 29 -
provided "AS IS," without a warranty
of any kind.
ALL EXPRESS OR IMPLIED
REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, INCLUDING
ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR
NON-INFRINGEMENT, ARE HEREBY EXCLUDED.
4. Termination. This License is effective
until terminated. Licensee may
terminate this License at any time by
destroying all copies of Software. This
License will terminate immediately without
notice from Sun if Licensee fails to comply
with any provision of this License. Upon
such termination, Licensee must destroy all
copies of Software.
5. Export Regulations. Software, including
technical data, is subject to U.S.
export control laws, including the U.S.
Export Administration Act and its associated
regulations, and may be subject to export or
import regulations in other countries.
Licensee agrees to comply strictly with all
such regulations and acknowledges that it
has the responsibility to obtain licenses to
export, re-export, or import Software.
Software may not be downloaded, or otherwise
exported or re-exported (i) into, or to a
national or resident of, Cuba, Iraq, Iran,
North Korea, Libya, Sudan, Syria or any
country to which the U.S. has embargoed
goods; or (ii) to anyone on the U.S.
Treasury Department's list of Specially
Designated Nations or the U.S. Commerce
- 30 -
Department's Table of Denial Orders.
- 31 -
Linux
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast,
the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to
make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free
Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free
Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it
to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are
designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this
service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software
or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to
surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the
software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients
all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you
must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you
legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no
warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its
recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not
reflect on the original authors' reputations.
- 32 -
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that
redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary.
To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed
at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder
saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to
any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative
work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with
modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in
the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its
scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its
contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program).
Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium,
provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty;
and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the
Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that
you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and
the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived
from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under
the terms of this License.
- 33 -
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when
started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement
including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you
provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the
user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not
normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an
announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived
from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this
License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of
the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you;
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the
Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work
based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software
interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge
no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable
copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on
a medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source
code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the
program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
- 34 -
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an
executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the
executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is
normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of
the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then
offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source
code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this
License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will
automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights,
from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if
you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the
Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically
receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms
and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted
herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not
limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license
would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly
through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from
distribution of the Program.
- 35 -
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of
the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to
contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free
software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent
application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this
License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or
among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the
body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from
time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address
new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this
License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions
either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does
not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software
Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are
different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will
be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting
the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
- 36 -
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED
IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS"
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH
YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE
PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO
USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM
TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to
achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file
to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and
a pointer to where the full notice is found.
one line to give the program's name and an idea of what it does.
Copyright (C) yyyy name of author
This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
- 37 -
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type `show w'. This is free software, and you are welcome
to redistribute it under certain conditions; type `show c'
for details.
The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public
License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they
could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright
disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program `Gnomovision'
(which makes passes at compilers) written
by James Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your
program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with
the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.
- 38 -
glibc
json-glib
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts
as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence
the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast,
the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free
software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software
packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can
use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public
License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses
are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this
service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software
and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask
you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute
copies of the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all
the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link
other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them
with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so
they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license,
which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if
the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not
- 39 -
the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be
introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure
that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a
patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be
consistent with the full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This
license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different
from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking
those libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two
is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License
therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General
Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom
than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage
over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public
License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain
library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the
library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this
case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public
License.
In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people
to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs
enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux
operating system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the
user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using
a modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the
difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code
derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by
the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser
General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".
- 40 -
A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with
application programs (which use some of those functions and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms.
A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to
say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term
"modification".)
"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library,
complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its
scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is
covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a
tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the
Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright
notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the
Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that
you also meet all of these conditions:
•
a) The modified work must itself be a software library.
•
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and
the date of any change.
•
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms
of this License.
•
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an
application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is
invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not
supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose
remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined
independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied
- 41 -
function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square
root function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived
from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this
License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the
whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole,
and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you;
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the
Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based
on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope
of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a
given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to
the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version
2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you
wish.) Do not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public
License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete
corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2
above on a medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering
equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the
source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by
being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a
derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the
Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is
therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code
for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is
- 42 -
especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold
for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros
and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless
of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library
will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the
terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are
linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the
Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice,
provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for
debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and
its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution
displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a
reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:
•
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the
Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1
and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete
machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user
can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified
Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will
not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
•
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one
that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather
than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version
of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the
version that the work was made with.
•
c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the
materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this
distribution.
•
d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer
equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
•
e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this
user a copy.
- 43 -
For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility
programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be
distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that
component itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not
normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the
Library together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together
with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the
separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted,
and provided that you do these two things:
•
a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined
with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
•
b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the
Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under
this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and
will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or
rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you
do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the
Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically
receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these
terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights
granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not
limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license
would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly
- 44 -
through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from
distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of
the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to
contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free
software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent
application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this
License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or
among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the
body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public
License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in
detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License
which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of
that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a
license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are
incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free
Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and
of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN
WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS"
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH
YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
- 45 -
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE
LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO
USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY
TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend
making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution
under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each
source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the
"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
one line to give the library's name and an idea of what it does.
Copyright (C) year name of author
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright
disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in
the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written
by James Random Hacker.
- 46 -
signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That's all there is to it!
- 47 -
OSGi Release 4
Eclipse Public License - v 1.0
THE ACCOMPANYING PROGRAM IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS ECLIPSE PUBLIC
LICENSE ("AGREEMENT"). ANY USE, REPRODUCTION OR DISTRIBUTION OF THE PROGRAM
CONSTITUTES RECIPIENT'S ACCEPTANCE OF THIS AGREEMENT.
1. DEFINITIONS
"Contribution" means:
a) in the case of the initial Contributor, the initial code and documentation distributed under this
Agreement, and
b) in the case of each subsequent Contributor:
i) changes to the Program, and
ii) additions to the Program;
where such changes and/or additions to the Program originate from and are distributed by that
particular Contributor. A Contribution 'originates' from a Contributor if it was added to the Program by
such Contributor itself or anyone acting on such Contributor's behalf. Contributions do not include
additions to the Program which: (i) are separate modules of software distributed in conjunction with the
Program under their own license agreement, and (ii) are not derivative works of the Program.
"Contributor" means any person or entity that distributes the Program.
"Licensed Patents" mean patent claims licensable by a Contributor which are necessarily infringed by the use
or sale of its Contribution alone or when combined with the Program.
"Program" means the Contributions distributed in accordance with this Agreement.
"Recipient" means anyone who receives the Program under this Agreement, including all Contributors.
2. GRANT OF RIGHTS
a) Subject to the terms of this Agreement, each Contributor hereby grants Recipient a non-exclusive,
worldwide, royalty-free copyright license to reproduce, prepare derivative works of, publicly display,
publicly perform, distribute and sublicense the Contribution of such Contributor, if any, and such
derivative works, in source code and object code form.
b) Subject to the terms of this Agreement, each Contributor hereby grants Recipient a non-exclusive,
worldwide, royalty-free patent license under Licensed Patents to make, use, sell, offer to sell, import
- 48 -
and otherwise transfer the Contribution of such Contributor, if any, in source code and object code
form. This patent license shall apply to the combination of the Contribution and the Program if, at the
time the Contribution is added by the Contributor, such addition of the Contribution causes such
combination to be covered by the Licensed Patents. The patent license shall not apply to any other
combinations which include the Contribution. No hardware per se is licensed hereunder.
c) Recipient understands that although each Contributor grants the licenses to its Contributions set
forth herein, no assurances are provided by any Contributor that the Program does not infringe the
patent or other intellectual property rights of any other entity. Each Contributor disclaims any liability to
Recipient for claims brought by any other entity based on infringement of intellectual property rights or
otherwise. As a condition to exercising the rights and licenses granted hereunder, each Recipient
hereby assumes sole responsibility to secure any other intellectual property rights needed, if any. For
example, if a third party patent license is required to allow Recipient to distribute the Program, it is
Recipient's responsibility to acquire that license before distributing the Program.
d) Each Contributor represents that to its knowledge it has sufficient copyright rights in its Contribution,
if any, to grant the copyright license set forth in this Agreement.
3. REQUIREMENTS
A Contributor may choose to distribute the Program in object code form under its own license agreement,
provided that:
a) it complies with the terms and conditions of this Agreement; and
b) its license agreement:
i) effectively disclaims on behalf of all Contributors all warranties and conditions, express and implied,
including warranties or conditions of title and non-infringement, and implied warranties or conditions of
merchantability and fitness for a particular purpose;
ii) effectively excludes on behalf of all Contributors all liability for damages, including direct, indirect,
special, incidental and consequential damages, such as lost profits;
iii) states that any provisions which differ from this Agreement are offered by that Contributor alone and
not by any other party; and
iv) states that source code for the Program is available from such Contributor, and informs licensees
how to obtain it in a reasonable manner on or through a medium customarily used for software
exchange.
When the Program is made available in source code form:
a) it must be made available under this Agreement; and
b) a copy of this Agreement must be included with each copy of the Program.
Contributors may not remove or alter any copyright notices contained within the Program.
- 49 -
Each Contributor must identify itself as the originator of its Contribution, if any, in a manner that reasonably
allows subsequent Recipients to identify the originator of the Contribution.
4. COMMERCIAL DISTRIBUTION
Commercial distributors of software may accept certain responsibilities with respect to end users, business
partners and the like. While this license is intended to facilitate the commercial use of the Program, the
Contributor who includes the Program in a commercial product offering should do so in a manner which does
not create potential liability for other Contributors. Therefore, if a Contributor includes the Program in a
commercial product offering, such Contributor ("Commercial Contributor") hereby agrees to defend and
indemnify every other Contributor ("Indemnified Contributor") against any losses, damages and costs
(collectively "Losses") arising from claims, lawsuits and other legal actions brought by a third party against the
Indemnified Contributor to the extent caused by the acts or omissions of such Commercial Contributor in
connection with its distribution of the Program in a commercial product offering. The obligations in this section
do not apply to any claims or Losses relating to any actual or alleged intellectual property infringement. In order
to qualify, an Indemnified Contributor must: a) promptly notify the Commercial Contributor in writing of such
claim, and b) allow the Commercial Contributor to control, and cooperate with the Commercial Contributor in,
the defense and any related settlement negotiations. The Indemnified Contributor may participate in any such
claim at its own expense.
For example, a Contributor might include the Program in a commercial product offering, Product X. That
Contributor is then a Commercial Contributor. If that Commercial Contributor then makes performance claims,
or offers warranties related to Product X, those performance claims and warranties are such Commercial
Contributor's responsibility alone. Under this section, the Commercial Contributor would have to defend claims
against the other Contributors related to those performance claims and warranties, and if a court requires any
other Contributor to pay any damages as a result, the Commercial Contributor must pay those damages.
5. NO WARRANTY
EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT, THE PROGRAM IS PROVIDED ON AN "AS
IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OR CONDITIONS OF TITLE,
NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Each Recipient
is solely responsible for determining the appropriateness of using and distributing the Program and assumes all
risks associated with its exercise of rights under this Agreement , including but not limited to the risks and costs
of program errors, compliance with applicable laws, damage to or loss of data, programs or equipment, and
unavailability or interruption of operations.
6. DISCLAIMER OF LIABILITY
- 50 -
EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT, NEITHER RECIPIENT NOR ANY
CONTRIBUTORS SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING WITHOUT LIMITATION LOST PROFITS),
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OR
DISTRIBUTION OF THE PROGRAM OR THE EXERCISE OF ANY RIGHTS GRANTED HEREUNDER, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
7. GENERAL
If any provision of this Agreement is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity
or enforceability of the remainder of the terms of this Agreement, and without further action by the parties
hereto, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and
enforceable.
If Recipient institutes patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
alleging that the Program itself (excluding combinations of the Program with other software or hardware)
infringes such Recipient's patent(s), then such Recipient's rights granted under Section 2(b) shall terminate as
of the date such litigation is filed.
All Recipient's rights under this Agreement shall terminate if it fails to comply with any of the material terms or
conditions of this Agreement and does not cure such failure in a reasonable period of time after becoming
aware of such noncompliance. If all Recipient's rights under this Agreement terminate, Recipient agrees to
cease use and distribution of the Program as soon as reasonably practicable. However, Recipient's obligations
under this Agreement and any licenses granted by Recipient relating to the Program shall continue and
survive.
Everyone is permitted to copy and distribute copies of this Agreement, but in order to avoid inconsistency the
Agreement is copyrighted and may only be modified in the following manner. The Agreement Steward reserves
the right to publish new versions (including revisions) of this Agreement from time to time. No one other than
the Agreement Steward has the right to modify this Agreement. The Eclipse Foundation is the initial Agreement
Steward. The Eclipse Foundation may assign the responsibility to serve as the Agreement Steward to a
suitable separate entity. Each new version of the Agreement will be given a distinguishing version number. The
Program (including Contributions) may always be distributed subject to the version of the Agreement under
which it was received. In addition, after a new version of the Agreement is published, Contributor may elect to
distribute the Program (including its Contributions) under the new version. Except as expressly stated in
Sections 2(a) and 2(b) above, Recipient receives no rights or licenses to the intellectual property of any
Contributor under this Agreement, whether expressly, by implication, estoppel or otherwise. All rights in the
Program not expressly granted under this Agreement are reserved.
- 51 -
This Agreement is governed by the laws of the State of New York and the intellectual property laws of the
United States of America. No party to this Agreement will bring a legal action under this Agreement more than
one year after the cause of action arose. Each party waives its rights to a jury trial in any resulting litigation.
- 52 -
glib
GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the library GPL. It is
numbered 2 because it goes with version 2 of the ordinary GPL.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change
free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Library General Public License, applies to some
specially designated Free Software Foundation software, and to any
other libraries whose authors decide to use it. You can use it for
your libraries, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge for
this service if you wish), that you receive source code or can get it
if you want it, that you can change the software or use pieces of it
in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.
These restrictions translate to certain responsibilities for you if
you distribute copies of the library, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis
- 53 -
or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave
you. You must make sure that they, too, receive or can get the source
code. If you link a program with the library, you must provide
complete object files to the recipients so that they can relink them
with the library, after making changes to the library and recompiling
it. And you must show them these terms so they know their rights.
Our method of protecting your rights has two steps: (1) copyright
the library, and (2) offer you this license which gives you legal
permission to copy, distribute and/or modify the library.
Also, for each distributor's protection, we want to make certain
that everyone understands that there is no warranty for this free
library. If the library is modified by someone else and passed on, we
want its recipients to know that what they have is not the original
version, so that any problems introduced by others will not reflect on
the original authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that companies distributing free
software will individually obtain patent licenses, thus in effect
transforming the program into proprietary software. To prevent this,
we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's
free use or not licensed at all.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary
GNU General Public License, which was designed for utility programs. This
license, the GNU Library General Public License, applies to certain
designated libraries. This license is quite different from the ordinary
one; be sure to read it in full, and don't assume that anything in it is
the same as in the ordinary license.
The reason we have a separate public license for some libraries is that
they blur the distinction we usually make between modifying or adding to a
program and simply using it. Linking a program with a library, without
changing the library, is in some sense simply using the library, and is
analogous to running a utility program or application program. However, in
a textual and legal sense, the li