Canon | i-SENSYS LBP621Cw | User manual | Canon i-SENSYS LBP621Cw User manual

Canon i-SENSYS LBP621Cw User manual
LBP664Cx / LBP663Cdw / LBP623Cdw / LBP621Cw
Uživatelská příručka
USRMA-3606-00 2019-04 cs
Copyright CANON INC. 2019
Obsah
Důležité bezpečnostní pokyny ............................................................................................................ 2
Instalace
................................................................................................................................................................... 3
Napájení
................................................................................................................................................................... 5
Manipulace
............................................................................................................................................................... 6
Údržba a kontroly
...................................................................................................................................................... 9
Spotřební materiál
.................................................................................................................................................. 10
Nastavení ........................................................................................................................................................... 14
Hlavní funkce
.......................................................................................................................................................... 15
Příprava vyžadovaná před použitím zařízení
Zamezení neoprávněnému přístupu
......................................................................................................................... 17
Nastavení pomocí příručky nastavení
Nastavení data a času
............................................................................................................. 16
...................................................................................................................... 19
............................................................................................................................................. 21
Nastavení síťového prostředí
................................................................................................................................... 23
Výběr kabelové nebo bezdrátové sítě LAN
Připojení ke kabelové síti LAN
.............................................................................................................. 25
............................................................................................................................... 26
Připojení k bezdrátové síti LAN
............................................................................................................................. 27
Nastavení připojení pomocí funkce WPS v režimu Push Button
Nastavení připojení pomocí funkce WPS v režimu kódu PIN
Nastavení připojení výběrem bezdrátového směrovače
Vytvoření připojení zadáním podrobných nastavení
Kontrola SSID a síťového klíče
Nastavení adres IP
............................................................................... 31
..................................................................................... 33
.......................................................................................... 36
........................................................................................................................ 39
.............................................................................................................................................. 40
Nastavení adresy IPv4
Nastavení adres IPv6
Zobrazení nastavení sítě
................................................................................................................................... 41
..................................................................................................................................... 44
...................................................................................................................................... 47
Konfigurace nastavení pro komunikaci s počítačem
Konfigurace tiskových protokolů a funkcí WSD
Konfigurace portů tiskáren
.......................................................................................................................... 57
Konfigurace zařízení pro síťové prostředí
Konfigurace nastavení sítě Ethernet
Změna jednotky MTU
................................................................................................ 50
................................................................................................. 51
............................................................................................................................ 54
Nastavení tiskového serveru
............................................................................................................... 60
................................................................................................................ 61
.................................................................................................................................... 63
Nastavení čekací doby pro připojení k síti
Konfigurace služby DNS
........................................................................................................ 64
................................................................................................................................. 65
Konfigurace protokolu SMB
Konfigurace služby WINS
........................................................................................................................... 69
............................................................................................................................... 71
Monitorování a ovládání zařízení pomocí protokolu SNMP
Další nastavení sítě
Instalace ovladačů
........................................................................... 29
................................................................................. 73
....................................................................................................................................... 77
.................................................................................................................................................. 81
Základní operace .........................................................................................................................................
Součásti a jejich funkce
84
........................................................................................................................................... 87
I
Přední strana
Zadní strana
..................................................................................................................................................... 88
....................................................................................................................................................... 90
Vnitřní prostor
.................................................................................................................................................... 91
Víceúčelová přihrádka
Zásuvka na papír
Ovládací panel
Zapnutí zařízení
......................................................................................................................................... 92
................................................................................................................................................ 93
.................................................................................................................................................... 95
...................................................................................................................................................... 99
Vypnutí zařízení
................................................................................................................................................ 100
Vypnutí stroje vzdáleným ovládáním
Vypnutí v pevně stanovenou dobu
Použití ovládacího panelu
Základní obrazovky
...................................................................................................................................... 106
........................................................................................................................................... 107
Obrazovka Domů
....................................................................................................................................... 108
Obrazovka <Monitor stavu>
Zobrazení zprávy
Zadávání textu
......................................................................................................................... 111
........................................................................................................................................ 115
.............................................................................................................................................. 116
................................................................................................................................................. 121
Přihlášení do systému stroje
Vkládání papíru
................................................................................................................ 102
............................................................................................................................................ 104
Restartování stroje
Základní operace
............................................................................................................. 101
.................................................................................................................................. 125
.................................................................................................................................................... 126
Vkládání papíru do zásuvky na papír
................................................................................................................... 128
Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky
Vkládání obálek
............................................................................................................ 134
................................................................................................................................................ 139
Vkládání předtištěného papíru
Zadání velikosti a typu papíru
........................................................................................................................... 142
............................................................................................................................. 144
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír
............................................................................................ 145
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce
................................................................................... 147
Registrace výchozího nastavení papíru pro víceúčelovou přihrádku
Uložení vlastní velikosti papíru
.................................................................. 150
..................................................................................................................... 153
Omezení zobrazených velikostí papíru
.......................................................................................................... 155
Automatický výběr odpovídajícího zdroje papíru pro jednotlivé funkce
Přizpůsobení displeje
.............................................................. 156
............................................................................................................................................ 158
Přizpůsobení obrazovky Domů
........................................................................................................................... 159
Změna výchozího nastavení pro funkce
Nastavení zvukových signálů
Přepnutí do režimu spánku
................................................................................................................. 161
................................................................................................................................ 162
................................................................................................................................... 163
Použití paměťového zařízení USB
........................................................................................................................... 165
Tisk ........................................................................................................................................................................
Tisk z počítače
168
...................................................................................................................................................... 169
Zrušení tisku
.................................................................................................................................................... 171
Kontrola stavu a protokolů tisku
Různé způsoby tisku
......................................................................................................................... 174
.............................................................................................................................................. 176
Tisk dokumentu zabezpečeného kódem PIN (Zabezpečený tisk)
Tisk pomocí zabezpečeného tisku
............................................................................. 177
................................................................................................................. 178
II
Tisk z paměťového zařízení USB (Tisk z paměťového média)
................................................................................... 182
.......................................................................................................................................... 197
Příjem i-faxů k tisku
Propojení s mobilními zařízeními ................................................................................................ 201
Propojení s mobilními zařízeními
........................................................................................................................... 202
Připojení přes bezdrátový směrovač LAN (Připojení LAN)
Přímé připojení (Režim přístupového bodu)
Využívání zařízení pomocí aplikací
....................................................................................... 203
......................................................................................................... 205
......................................................................................................................... 210
........................................................................................................................................... 212
Použití služby AirPrint
Tisk pomocí služby AirPrint
................................................................................................................................ 217
Pokud nelze službu AirPrint použít
Použití služby Google Cloud Print
...................................................................................................................... 220
........................................................................................................................... 221
Správa stroje pomocí dálkového ovládání
.............................................................................................................. 223
Správa zařízení ............................................................................................................................................
Nastavení přístupových oprávnění
........................................................................................................................ 227
Změna ID a kódu PIN správce systému
Nastavení správy ID oddělení
................................................................................................................ 228
............................................................................................................................. 230
Nastavení kódu PIN Vzdáleného uživatelského rozhraní
Konfigurace nastavení pro zabezpečení sítě
........................................................................................ 236
........................................................................................................... 238
Omezení komunikace pomocí bran firewall
.......................................................................................................... 240
Zadání adres IP pro nastavení brány firewall
.................................................................................................. 241
Zadání adres MAC pro nastavení brány firewall
Změna čísel portů
225
.............................................................................................. 244
............................................................................................................................................. 247
Nastavení serveru proxy
.................................................................................................................................... 248
Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS
.................................................................................................... 250
Vygenerování klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci
.................................................................................. 253
Vygenerování klíče a žádosti o podepsání certifikátu (CSR)
Uložení klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci
Konfigurace nastavení IPSec
................................................................................................. 268
........................................................................................................................................ 272
Omezení tisku z počítače
Omezení funkcí USB
........................................................................................... 259
.............................................................................................................................. 261
Konfigurace nastavení pro ověřování IEEE 802.1X
Omezení funkcí zařízení
............................................................................... 256
................................................................................................................................... 274
.......................................................................................................................................... 275
Zákaz komunikace HTTP
.................................................................................................................................... 277
Deaktivace Vzdáleného uživatelského rozhraní
Omezení používání ovládacího panelu
..................................................................................................... 278
................................................................................................................. 279
Správa zařízení z počítače (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní
Kontrola stavu a výpisů
...................................................................................... 280
........................................................................................................ 281
..................................................................................................................................... 284
Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní
Zásady zabezpečení
.......................................................................................................................................... 293
Import / export dat nastavení
Aktualizace firmwaru
..................................................... 290
............................................................................................................................ 299
............................................................................................................................................ 302
III
Inicializace nastavení
............................................................................................................................................ 305
Nastavení seznamu nabídky ...........................................................................................................
<Možnosti>
........................................................................................................................................................... 309
<Nastavení zobrazení>
...................................................................................................................................... 310
<Rozvržení anglické klávesnice>
<Nastavení časovače/energie>
<Síť>
308
......................................................................................................................... 315
........................................................................................................................... 316
............................................................................................................................................................... 323
<Externí rozhraní>
<Přístupnost>
............................................................................................................................................ 344
.................................................................................................................................................. 345
<Nastavení hlasitosti>
<Nastavení/Údržba>
....................................................................................................................................... 348
............................................................................................................................................. 350
<Nastavit kvalitu obrazu>
<Údržba>
........................................................................................................................................................ 365
............................................................................................................................................... 367
<Nastavení funkcí>
<Běžné>
.......................................................................................................................................................... 368
<Tiskárna>
<Příjem>
.................................................................................................................................. 351
....................................................................................................................................................... 372
.......................................................................................................................................................... 419
<Přístup k souborům>
<Zabezpečený tisk>
<Nastavení správy>
....................................................................................................................................... 421
........................................................................................................................................... 431
............................................................................................................................................... 432
<Správa uživatelů>
<Správa zařízení>
............................................................................................................................................ 433
............................................................................................................................................. 435
<Licence/Jiná>/<Nast. vzdál. UR/Akt. firmwaru>
<Správa dat>
.................................................................................................... 439
.................................................................................................................................................... 441
<Nastavení zabezpečení>
.................................................................................................................................. 443
Údržba ................................................................................................................................................................
Pravidelné čištění
447
................................................................................................................................................. 449
Čištění vnější části přístroje
Čištění fixační sestavy
................................................................................................................................ 450
....................................................................................................................................... 451
Čištění přenosového pásu (ITB)
Výměna tonerové kazety
.......................................................................................................................... 454
....................................................................................................................................... 455
Kontrola zbývajícího množství spotřebního materiálu
Přemístění zařízení
............................................................................................................................................... 462
Nastavení kvality obrazu
Nastavení gradace
....................................................................................................................................... 464
............................................................................................................................................ 465
Oprava neshody barev tisku
Nastavení pozice tisku
Tisk hlášení a seznamů
............................................................................................................................... 466
....................................................................................................................................... 467
Zobrazení hodnoty počítadla
Spotřební materiál
............................................................................................ 461
................................................................................................................................. 469
.......................................................................................................................................... 470
................................................................................................................................................ 475
IV
Odstraňování problémů (FAQ) .......................................................................................................
479
Dodatek ............................................................................................................................................................. 481
Software třetí strany
Užitečné funkce
............................................................................................................................................. 483
.................................................................................................................................................... 484
Šetrnost vůči životnímu prostředí a úspora peněz
................................................................................................. 485
Vyšší účinnost
.................................................................................................................................................. 486
Mnohem více
................................................................................................................................................... 488
Specifikace
........................................................................................................................................................... 490
Hlavní jednotka
................................................................................................................................................ 491
Použitelný papír
............................................................................................................................................... 495
Cassette Feeding Module-AF
Funkce tiskárny
Funkce správy
................................................................................................................................................ 500
.................................................................................................................................................. 503
Systémové prostředí
Síťové prostředí
Možnosti
.............................................................................................................................. 499
......................................................................................................................................... 505
................................................................................................................................................ 506
............................................................................................................................................................... 507
Volitelná zařízení
.............................................................................................................................................. 508
Systémové volitelné doplňky
Příručky a jejich obsah
.............................................................................................................................. 509
.......................................................................................................................................... 511
Použití dokumentu Uživatelská příručka
................................................................................................................ 512
Rozložení obrazovky dokumentu Uživatelská příručka
Zobrazení dokumentu Uživatelská příručka
Základní operace v systému Windows
Upozornění
........................................................................................... 513
.......................................................................................................... 516
.................................................................................................................... 518
........................................................................................................................................................... 525
V
Důležité bezpečnostní pokyny
Důležité bezpečnostní pokyny
Důležité bezpečnostní pokyny .................................................................................................................... 2
Instalace ................................................................................................................................................................. 3
Napájení ................................................................................................................................................................. 5
Manipulace ............................................................................................................................................................ 6
Údržba a kontroly .................................................................................................................................................. 9
Spotřební materiál .............................................................................................................................................. 10
1
Důležité bezpečnostní pokyny
Důležité bezpečnostní pokyny
551S-000
Informace uvedené v této kapitole jsou určeny k tomu, aby se zabránilo poškození majetku nebo zranění uživatele
nebo jiných osob používajících zařízení. Před zahájením používání tohoto zařízení si prostudujte tuto kapitolu a řiďte se
pokyny pro správné používání zařízení. Neprovádějte žádné operace, které nejsou popsány v této příručce. Společnost
Canon nenese odpovědnost za žádné škody vyplývající z používání zařízení způsobem nepopsaným v této příručce,
vzniklé nesprávným používáním nebo jako následek oprav/změn provedených jiným subjektem než je společnost
Canon nebo autorizovaná třetí strana společnosti Canon.
Instalace(P. 3)
Napájení(P. 5)
Manipulace(P. 6)
Údržba a kontroly(P. 9)
Spotřební materiál(P. 10)
2
Důležité bezpečnostní pokyny
Instalace
551S-001
Přečtěte si pozorně následující upozornění a umístěte zařízení na vhodné místo, abyste zajistili bezpečné a pohodlné
používání zařízení.
Zařízení neinstalujte na místo, kde hrozí riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem
● Místo, kde dochází k blokování větracích otvorů
(v těsné blízkosti stěn, postelí, pohovek, huňatých přikrývek a podobných předmětů)
● Vlhké nebo prašné místo
● Místo vystavené přímému působení slunečního záření nebo venkovní místo
● místo vystavené působení vysokých teplot,
● Místo vystavené přímému působení otevřeného ohně
● Do blízkosti látek jako je alkohol, ředidla nebo jiné hořlavé látky
Další varování
● Nepřipojujte k přístroji neschválené kabely. V opačném případě by mohlo dojít ke vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
● Nepokládejte na přístroj řetízky či jiné kovové předměty nebo nádoby naplněné kapalinami. Pokud elektrické
součásti uvnitř zařízení přijdou do styku s cizími látkami, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
● Nepoužívejte v blízkosti zdravotnických zařízení. Na zdravotnická zařízení mohou mít vliv rádiové vlny
vyzařované tímto přístrojem, a může tak dojít k poruchám a nehodám.
● Při instalaci a odebírání volitelného příslušenství zařízení vypněte, odpojte napájecí kabel a pak od zařízení
odpojte všechny kabely rozhraní a napájecí kabel. V opačném případě může dojít k poškození napájecího
kabelu nebo kabelů rozhraní, což může vést ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Pokud se dovnitř zařízení dostanou cizí látky, vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky a obraťte se na místního
autorizovaného prodejce společnosti Canon.
Zařízení neinstalujte na následující místa
● Na místo odkud by zařízení mohlo sklouznout nebo spadnout a
způsobit zranění osob.
- Nestabilní místo
- Místo vystavené vibracím
Další upozornění
● Při přenášení zařízení postupujte podle pokynů uvedených v této příručce. V případě nesprávného přenášení
může dojít k pádu zařízení a zranění osob.
3
Důležité bezpečnostní pokyny
● Při instalaci zařízení dávejte pozor, abyste nenechali ruce mezi zařízením a podlahou nebo stěnou. Jinak by
mohlo dojít k vážnému zranění.
Stroj neinstalujte na nedostatečně větraných místech.
● Toto zařízení vytváří během provozu malé množství ozónu a jiných emisí. Tyto emise nejsou zdraví škodlivé.
Během delšího použití zařízení v nedostatečně větraných místnostech mohou být emise v okolí zařízení
znatelnější. Místnosti, ve kterých zařízení pracuje, doporučujeme dostatečně větrat, aby bylo pracovní
prostředí příjemné. Vyhněte se rovněž místům, kde by byli emisím ze zařízení vystaveni lidé.
Zařízení neinstalujte na následující místa, kde hrozí poškození zařízení
● Místo vystavené výrazným změnám teploty nebo vlhkosti
● Místo v blízkosti přístroje, které vytváří magnetické nebo
elektromagnetické vlny
● Laboratoř nebo místo, kde dochází k chemickým reakcím
● Místo vystavené působení žíravých nebo jedovatých plynů
● Místo, které by se v důsledku hmotnosti zařízení mohlo
prohnout, nebo kde by zařízení mohlo výškově poklesnout
(např. koberec apod.)
Neinstalujte zařízení na místa, kde dochází ke kondenzaci vody
● Pokud se teplota v místnosti, kde je zařízení umístěno, rychle zvýší, nebo je-li zařízení přesunuto z chladného
nebo suchého místa do horkého či vlhkého prostředí, mohou se uvnitř zařízení vytvářet kapičky vody
(kondenzace). Používání zařízení v tomto stavu může způsobit uvíznutí papíru, nízkou kvalitu tisku nebo
poškození zařízení. Nechte proto zařízení přizpůsobit okolní teplotě a vlhkosti alespoň po dobu 2 hodin před
použitím.
V nadmořských výškách přesahujících 3 000 metrů nad mořem
● Přístroje s pevným diskem nemusí fungovat správně, když se budou používat ve vysokých výškách
přesahujících 3 000 metrů nad mořem.
4
Důležité bezpečnostní pokyny
Napájení
551S-002
● Používejte pouze zdroj napájení splňující uvedené požadavky na napájení. V opačném případě by mohlo dojít
k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Přístroj musí být připojen do elektrické zásuvky s uzemněním prostřednictvím odpovídajícího napájecího
kabelu.
● Nepoužívejte jiné napájecí šňůry než dodané. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Dodaný napájecí kabel je určený k použití s tímto zařízením. Nepřipojujte jej k jiným zařízením.
● Neupravujte, netahejte, silou neohýbejte ani s napájecím kabelem nemanipulujte způsobem, kdy by mohlo
dojít k jeho poškození. Na napájecí kabel neumísťujte těžké předměty. Poškození napájecího kabelu může
vést ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Zástrčku nezapojujte ani neodpojujte mokrýma rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
● Nepoužívejte s tímto zařízením prodlužovací šňůry nebo vícenásobné zásuvky. V opačném případě by mohlo
dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Napájecí šňůru nesmotávejte ani nesvazujte do uzlu. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
● Zástrčku zasuňte do zásuvky střídavého proudu až nadoraz. V opačném případě by mohlo dojít k požáru
nebo úrazu elektrickým proudem.
● Za bouřky zcela odpojte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky. Pokud tak neučiníte, mohlo by dojít
k požáru, k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození zařízení.
● Zařízení umístěte v blízkosti elektrické zásuvky a ponechejte u ní dostatek místa, aby bylo možné snadno
odpojit napájecí zástrčku v naléhavých situacích.
Připojení zařízení ke zdroji napájení
● Nepřipojujte napájecí kabel k nepřerušitelnému zdroji napájení. Mohlo by to mít za následek nesprávné
fungování nebo poškození přístroje při výpadku napájení.
● Pokud zapojujete zařízení do vícenásobné zásuvky, nepoužívejte ostatní místa v zásuvce k připojení dalších
zařízení.
● Napájecí kabel nepřipojujte do přídavné síťové zásuvky v počítači.
Další opatření
● Elektrický šum může vést k nesprávné funkci zařízení nebo ke ztrátě dat.
5
Důležité bezpečnostní pokyny
Manipulace
551S-003
● Pokud bude zařízení vydávat neobvyklý hluk, podivný zápach,
kouř či teplo, okamžitě vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky a
obraťte se na autorizovaného prodejce společnosti Canon.
Budete-li dále pokračovat v používání zařízení, může dojít
k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Zařízení nerozebírejte ani neupravujte. Uvnitř zařízení jsou
součásti pod vysokým napětím a s vysokou teplotou, které by
mohly způsobit vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem.
● Zařízení umístěte tak, aby nemohlo dojít ke kontaktu dětí s napájecím kabelem nebo ostatními kabely nebo
s vnitřními a elektrickými součástmi zařízení. V opačném případě může dojít k neočekávaným nehodám.
● Nepoužívejte v okolí zařízení hořlavé spreje. Pokud elektrické součásti zařízení přijdou do styku s hořlavými
látkami, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Před přemisťováním vypněte zařízení i počítač a poté odpojte od zařízení napájecí kabel i kabely rozhraní.
V opačném případě by mohlo dojít k poškození napájecího kabelu nebo kabelů rozhraní a k následnému
požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Pokud zapojujete nebo odpojujete kabel USB, když je napájecí kabel zapojen v zásuvce střídavého proudu,
nedotýkejte se kovových částí konektoru – mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Používáte-li kardiostimulátor
● Toto zařízení vytváří slabý magnetický tok a ultrazvukové vlny. Pokud používáte kardiostimulátor a pociťujete
nestandardní stavy, nepřibližujte se k zařízení a neprodleně se poraďte s lékařem.
● Nepokládejte na zařízení těžké předměty. Předměty by mohly spadnout a způsobit poranění osob.
● V zájmu vlastní bezpečnosti odpojte napájecí kabel, pokud nebudete zařízení delší dobu používat.
● Při otevírání a zavírání krytů buďte opatrní, abyste si neporanili ruce.
● Ponechávejte ruce a oblečení v bezpečné vzdálenosti od válců ve výstupní části. Pokud se v podavačích
zachytí ruce či součásti oděvu, může dojít ke zranění.
● Vnitřek zařízení a výstupní přihrádka jsou během používání a bezprostředně po něm velmi horké. Abyste se
nepopálili, nedotýkejte se těchto oblastí. Také potištěný papír může být ihned po výstupu horký, při
manipulaci s ním tedy buďte opatrní. V opačném případě byste se mohli popálit.
LBP664Cx / LBP663Cdw
LBP623Cdw
LBP621Cw
6
Důležité bezpečnostní pokyny
● Nepřenášejte zařízení s připojenou zásuvkou na papír nebo
volitelným modulem cassette feeding module. V opačném
případě může dojít k jejich pádu a zranění osob.
Laserový paprsek
● Pokud by laserový paprsek zasáhl vaše oči, mohlo by dojít k poškození zraku.
Při přepravě zařízení
● Abyste zabránili poškození zařízení při přepravě, proveďte následující postup.
- Vyjměte tonerové kazety.
- Zařízení pomocí balicích materiálů bezpečně zabalte do původní krabice.
Pokud požadujete tiché pracovní prostředí
● Pokud požadujete tiché pracovní prostředí, v závislosti na prostředí použití produktu a provozním režimu
doporučujeme zařízení instalovat jinam než do kanceláře.
Další opatření
● Dodržujte upozornění na štítcích a podobných součástech přilepených na tomto stroji.
● Nevystavujte toto zařízení otřesům nebo nárazům.
● Neotvírejte ani nezavírejte dvířka, kryty nebo jiné části zařízení silou. Mohli byste tím zařízení poškodit.
● Nedotýkejte se kontaktů (
) uvnitř zařízení. Mohli byste tím zařízení poškodit.
7
Důležité bezpečnostní pokyny
● Aby nedošlo k uvíznutí papíru, nevypínejte zařízení, neotevírejte nebo nezavírejte kryty a nevkládejte ani
nevyjímejte papír během tisku.
8
Důležité bezpečnostní pokyny
Údržba a kontroly
551S-004
Zařízení pravidelně čistěte. Vlivem usazeného prachu nemusí zařízení pracovat správně. Během čištění dodržujte
následující pokyny. Pokud během provozu dojde k problému, viz část „Odstraňování problémů“.
● Před čištěním zařízení vypněte a odpojte zástrčku od zásuvky střídavého proudu. V opačném případě by
mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Napájecí kabel pravidelně odpojujte a pomocí suchého hadříku ho čistěte od prachu a nečistot.
Nahromaděný prach může absorbovat vzdušnou vlhkost a při kontaktu s elektrickým proudem může dojít ke
vzniku požáru.
● Přístroj čistěte vlhkým, dobře vyždímaným hadříkem. Hadříky vlhčete pouze ve vodě. Nepoužívejte alkohol,
benzin, ředidlo na barvy nebo jiné hořlavé látky. Nepoužívejte papírové ubrousky nebo papírové utěrky.
Pokud elektrické součásti uvnitř zařízení přijdou do styku s těmito látkami a materiály, pak může vznikat
statická elektřina nebo může dojít k požáru či úrazu elektrickým proudem.
● Pravidelně kontrolujte napájecí kabel a zástrčku, zda nejsou poškozené. Kontrolujte, zda na přístroji není rez,
škrábance, praskliny nebo zda není příliš teplý. Při používání nedostatečně udržovaného zařízení může dojít
k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
● Uvnitř tiskárny se nacházejí komponenty zahřáté na vysoké teploty a pod vysokým napětím. Při dotyku
těchto součástí může dojít k popáleninám. Nedotýkejte se žádné části přístroje, která není uvedená
v příručce.
● Při ukládání papíru nebo odstraňování uvízlého papíru dávejte pozor, abyste si o okraje papíru nepořezali
ruce.
● Při odstraňování uvíznutého papíru nebo výměně tonerových kazet a podobných operacích dbejte na to,
abyste si tonerem nepotřísnili ruce nebo oblečení. Pokud se toner dostane na ruce nebo oděv, ihned
zasažené místo omyjte studenou vodou.
9
Důležité bezpečnostní pokyny
Spotřební materiál
551S-005
● Nelikvidujte použité tonerové kazety a podobné součásti v otevřeném ohni. Neskladujte tonerové kazety
nebo papír na místech, která jsou vystavena působení otevřeného ohně. Mohlo by dojít ke vzplanutí toneru,
a v důsledku toho k popáleninám nebo vzniku požáru.
● Pokud toner náhodně vylijete nebo vysypete, opatrně shromážděte částečky toneru dohromady nebo je
utřete měkkým navlhčeným hadříkem způsobem, který zabraňuje vdechnutí. K úklidu vylitého toneru nikdy
nepoužívejte vysavač, který není vybaven chrániči proti výbuchu prachu. Mohlo by dojít k poškození vysavače
nebo výbuchu prachu v důsledku statického výboje.
● Dbejte na to, aby nedošlo ke vdechnutí toneru. Pokud toner vdechnete, okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc.
● Dbejte na to, aby se vám toner nedostal do očí nebo do úst. Pokud se vám toner dostane do očí či úst,
okamžitě postižená místa omyjte studenou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
● Dbejte na to, aby toner nepřišel do kontaktu s pokožkou. Pokud k tomu dojde, omyjte pokožku mýdlem a
studenou vodou. Pokud dojde k jakémukoli podráždění pokožky, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
● Tonerové kazety a další spotřební materiál uchovávejte mimo dosah malých dětí. Dojde-li k požití toneru,
neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc nebo se obraťte na toxikologické informační středisko.
● Tonerovou kazetu a podobné součásti nerozebírejte ani neupravujte. Mohlo by dojít k vysypání a rozptýlení
toneru.
● Odstraňte celou těsnicí pásku z tonerové kazety bez použití nadměrné síly. Při použití nepřiměřené síly by
mohlo dojít k vysypání a rozptýlení toneru.
Manipulace s tonerovou kazetou
● Tonerovou kazetu držte za držák.
● Aby nedošlo k poškrábání povrchu (
elektrických kontaktů (
) válce uvnitř zařízení nebo jeho vystavení světlu. Nedotýkejte se
) ani paměti tonerové kazety (
10
).
Důležité bezpečnostní pokyny
● Tonerovou kazetu z balicího materiálu nebo z tohoto zařízení nevyjímejte, pokud to není nezbytné.
● Tonerová kazeta je magnetickým výrobkem. Nedávejte ji poblíž výrobků citlivých na magnetické pole, včetně
disket a diskových jednotek. Pokud byste to udělali, mohlo by dojít ke ztrátě dat.
Skladování tonerové kazety
● Při skladování dodržujte následující podmínky prostředí, aby bylo použití tonerových kazet bezpečné a
bezproblémové.
Rozsah teplot pro uložení: 0 °C až 35 °C
Rozsah vlhkosti pro uložení: 35 % až 85 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)*
● Tonerovou kazetu nerozbalujte až do jejího použití.
● Po vyjmutí tonerové kazety ze zařízení za účelem uložení ji umístěte do původního balicího materiálu.
● Tonerovou kazetu neukládejte ve svislé nebo obrácené poloze. Toner v kazetě ztuhne a nemusí se vrátit do
původního stavu ani po protřepání.
*I když je vlhkost v povoleném rozsahu pro skladování, mohou se přesto v důsledku rozdílných teplot uvnitř a vně tonerové
kazety vytvářet uvnitř kazety kapky vody (kondenzace vody). Kondenzace nepříznivě ovlivňuje kvalitu tisku tonerových kazet.
Tonerové kazety neskladujte na následujících místech
● Místa vystavená přímému působení otevřeného ohně
● Místa vystavená přímému působení slunečního záření nebo v blízkosti silného světelného zdroje působícího
po dobu delší než pět minut
● Místa vystavená působení příliš slaného vzduchu
● Místa s výskytem žíravých plynů (např. aerosolové spreje nebo čpavek)
● Místa s výskytem vysokých teplot a vysokou vlhkostí
● Místa vystavená výrazným změnám teploty nebo vlhkosti, kde dochází často ke kondenzaci vody
● Místa s vysokou prašností
● Místa, která jsou v dosahu dětí
Dávejte pozor na padělané tonerové kazety
● Upozorňujeme na skutečnost, že se na trhu vyskytují padělky tonerových kazet Canon. Použití padělané
tonerové kazety může způsobovat nízkou kvalitu tisku a výkonnost stroje. Společnost Canon nenese
odpovědnost za žádnou poruchu, nehodu nebo poškození vzniklé v důsledku použití padělaného toneru.
Další informace naleznete na adrese global.canon/ctc.
Dostupnost náhradních dílů, tonerových kazet a podobných součástí
● Náhradní díly, tonerové kazety a podobné součásti pro toto zařízení budou k dispozici nejméně sedm (7) let
od ukončení výroby tohoto modelu zařízení.
Obalové materiály tonerové kazety
● Uschovejte si balicí materiál tonerové kazety. Jsou třeba při přepravě zařízení.
11
Důležité bezpečnostní pokyny
● Tvar či umístění obalového materiálu se může změnit, nebo může být materiál přidán či odstraněn bez
předchozího upozornění.
● Po odstranění těsnicí pásky z tonerové kazety pásku zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
Likvidace použité tonerové kazety a podobných součástí
● Použitou tonerovou kazetu a podobné součásti vložte do původního balicího materiálu (zabráníte tak
rozptýlení zbývajícího toneru) a zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
12
Nastavení
Nastavení
Nastavení .............................................................................................................................................................. 14
Hlavní funkce ....................................................................................................................................................... 15
Příprava vyžadovaná před použitím zařízení ..................................................................................................... 16
Zamezení neoprávněnému přístupu .................................................................................................................. 17
Nastavení pomocí příručky nastavení ............................................................................................................... 19
Nastavení data a času ......................................................................................................................................... 21
Nastavení síťového prostředí ............................................................................................................................. 23
Výběr kabelové nebo bezdrátové sítě LAN ...................................................................................................... 25
Připojení ke kabelové síti LAN ......................................................................................................................... 26
Připojení k bezdrátové síti LAN ....................................................................................................................... 27
Nastavení připojení pomocí funkce WPS v režimu Push Button ............................................................... 29
Nastavení připojení pomocí funkce WPS v režimu kódu PIN .................................................................... 31
Nastavení připojení výběrem bezdrátového směrovače ........................................................................... 33
Vytvoření připojení zadáním podrobných nastavení ................................................................................ 36
Kontrola SSID a síťového klíče .................................................................................................................. 39
Nastavení adres IP .......................................................................................................................................... 40
Nastavení adresy IPv4 .............................................................................................................................. 41
Nastavení adres IPv6 ............................................................................................................................... 44
Zobrazení nastavení sítě ................................................................................................................................. 47
Konfigurace nastavení pro komunikaci s počítačem ....................................................................................... 50
Konfigurace tiskových protokolů a funkcí WSD ........................................................................................ 51
Konfigurace portů tiskáren ...................................................................................................................... 54
Nastavení tiskového serveru .................................................................................................................... 57
Konfigurace zařízení pro síťové prostředí ....................................................................................................... 60
Konfigurace nastavení sítě Ethernet ........................................................................................................ 61
Změna jednotky MTU ............................................................................................................................... 63
Nastavení čekací doby pro připojení k síti ................................................................................................ 64
Konfigurace služby DNS ........................................................................................................................... 65
Konfigurace protokolu SMB ..................................................................................................................... 69
Konfigurace služby WINS ......................................................................................................................... 71
Monitorování a ovládání zařízení pomocí protokolu SNMP ...................................................................... 73
Další nastavení sítě .................................................................................................................................. 77
Instalace ovladačů .............................................................................................................................................. 81
13
Nastavení
Nastavení
551S-006
Před použitím funkcí zařízení je nutné nastavit podmínky prostředí. Nejprve si projděte na kroky, které je třeba provést,
a poté proveďte vlastní nastavení. Příprava vyžadovaná před použitím zařízení(P. 16)
● Funkce nainstalované v zařízení se liší v závislosti na zakoupeném modelu. Před použitím zařízení si přečtěte
část Hlavní funkce(P. 15) a projděte si dostupné funkce.
Konfigurace počátečního nastavení zařízení (Průvodce nastavením)
● Podle pokynů na obrazovce lze snadno nakonfigurovat počáteční nastavení, nutné k používání zařízení,
například datum, čas a síťová nastavení. Nastavení pomocí příručky nastavení(P. 19)
14
Nastavení
Hlavní funkce
551S-007
V této příručce jsou popsány všechny funkce týkající se řady, kterou jste zakoupili. Než začnete, zkontrolujte, které
funkce jsou u zakoupeného modelu dostupné.
: S funkcí
: Bez funkce
Funkce
Displej
LBP664Cx
LBP663Cdw
LBP623Cdw
LBP621Cw
Dotykový panel Černobílý panel LCD Černobílý panel LCD Černobílý panel LCD
Oboustranný tisk
Bezdrátová síť LAN
NFC
Výchozí ID správce systému
7654321
nezadáno
nezadáno
nezadáno
Výchozí PIN správce systému
7654321
nezadáno
nezadáno
nezadáno
Application Library (Knihovna aplikací)
Cassette Feeding Module-AF *
Souprava pro tisk čárových kódů *
*Tato
položka je volitelná.
● Dostupné typy ovladačů najdete na disku User Software CD-ROM/DVD-ROM (Disk CD-ROM/DVD-ROM –
Uživatelský software) dodávaným se strojem nebo na webu společnosti Canon (https://global.canon).
● Pokud se operace na různých obrazovkách liší, v příručce Uživatelská příručka jsou rozdíly uvedeny
s následujícím popisem: „model s dotykovým panelem“ a „model s černobílým panelem LCD“.
● Pokud jsou operace u obou modelů stejné, ve většině případů jsou vysvětleny pomocí obrazovek dotykového
panelu. model s černobílým panelem LCD a model s dotykovým panelem mají různé obrazovky. V obou
případech postupujte podle popisu na obrazovce.
ODKAZY
Zobrazení dokumentu Uživatelská příručka(P. 516)
15
Nastavení
Příprava vyžadovaná před použitím zařízení
551S-008
Proveďte kroky 1 až 3 v odpovídajícím pořadí. Další informace o určitém kroku získáte kliknutím na odkaz na příslušnou
část. Aby bylo používání zařízení bezpečné, projděte si také část Zamezení neoprávněnému přístupu(P. 17) .
Krok 1
Nastavení pomocí příručky nastavení(P. 19)
Krok 2
Nastavení síťového prostředí(P. 23)
● Nakonfigurujte síťové nastavení, které není zahrnuto v Průvodci nastavením. Jestliže
nebudete používat Průvodce nastavením, nakonfigurujte síťové nastavení odtud.
Krok 3
Instalace ovladačů(P. 81)
Nastavení ze Vzdáleného uživatelského rozhraní
● Až dokončíte nastavení síťového prostředí, budete moci zařízení efektivně nastavit pomocí Vzdáleného
uživatelského rozhraní. Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281)
Úspora času importem dat z jiného zařízení
● Pokud se jedná o stejný model, můžete data nastavení registrovaná v jiné tiskárně nebo multifunkčním
zařízení Canon uložit do počítače (export) a načíst je do tohoto zařízení (import). Import / export dat
nastavení(P. 299)
16
Nastavení
Zamezení neoprávněnému přístupu
551S-009
V této části jsou popsána bezpečnostní opatření, která slouží k ochraně před neoprávněným přístupem z vnější sítě.
Jde o kriticky důležité informace, které by si všichni uživatelé a správci měli přečíst před použitím tohoto zařízení,
dalších tiskáren a multifunkčních zařízení připojených k síti. Tiskárna nebo multifunkční zařízení připojené k síti
v současné době nabízí řadu užitečných funkcí, například tisk z počítače, dálkové ovládání z počítače a zasílání
naskenovaných dokumentů přes Internet. Na druhou stranu je nezbytně nutné zavést bezpečnostní opatření ke
snížení rizika úniku informací, protože tiskárna nebo multifunkční zařízení připojené k síti je více vystaveno hrozbám,
jako je neoprávněný přístup nebo krádež. V této části jsou vysvětlena nezbytná nastavení, která je před použitím
tiskárny nebo multifunkčního zařízení připojeného k síti třeba zadat na ochranu před neoprávněným přístupem.
Bezpečnostní opatření na ochranu před neoprávněným přístupem z vnější sítě
Přiřazení privátní IP adresy(P. 17)
Použití firewallu k omezení vysílání(P. 18)
Zadání šifrované komunikace TLS(P. 18)
Nastavení kódu PIN pro správu informací uložených v multifunkčním stroji(P. 18)
Přiřazení privátní IP adresy
IP adresa představuje numerické označení přiřazené ke každému zařízení zapojenému do počítačové sítě. „Globální IP
adresa“ se používá pro komunikační připojení k internetu a „privátní IP adresa“ ke komunikaci v rámci místní sítě,
například firemní sítě LAN. Je-li přiřazena globální IP adresa, je tiskárna nebo multifunkční zařízení dostupné zvenčí a
umožňuje přístup přes Internet. Zvyšuje se tak riziko úniku informací při neoprávněném přístupu z vnější sítě. Je-li na
druhou stranu přiřazena privátní IP adresa, je tiskárna nebo multifunkční zařízení omezeno na místní síť a mají k němu
přístup pouze uživatelé v dané místní síti, například firemní síti LAN.
Globální IP adresa
Umožňuje přístup k externí sítě
Privátní IP adresa
Umožňuje přístup uživatelům v místní síti
Nejprve přiřaďte tiskárně nebo multifunkčnímu zařízení privátní IP adresu. Potvrďte, zda je IP adresa přiřazená
používané tiskárně nebo multifunkčnímu zařízení privátní. Privátní IP adresa se nachází v jednom z následujících
rozsahů.
Rozsahy privátních IP adres
● Od 10.0.0.0 do 10.255.255.255
● Od 172.16.0.0 do 172.31.255.255
● Od 192.168.0.0 do 192.168.255.255
Informace, jak ověřovat IP adresu, naleznete v části
Nastavení adresy IPv4(P. 41) .
● Je-li k tiskárně nebo multifunkčnímu zařízení přiřazena globální IP adresa, můžete vytvořit síťové prostředí
s cílem omezit riziko neoprávněného přístupu tak, že nainstalujete bezpečnostní software, například bránu
17
Nastavení
firewall, zabraňující přístupu z vnějších sítí. Chcete-li přiřadit globální IP adresu a použít tiskárnu nebo
multifunkční zařízení, obraťte se na správce sítě.
Použití firewallu k omezení vysílání
Brána firewall zabraňuje neoprávněnému přístupu z vnějších sítí a chrání před útoky nebo narušením místní sítě.
Pomocí brány firewall můžete v síťovém prostředí zablokovat přístup z vnější sítě, která může být nebezpečná,
omezením komunikace z konkrétní IP adresy dané vnější sítě. Tiskárny a multifunkční zařízení Canon zahrnují funkci,
která umožňuje nastavit filtrování IP adres. Pokyny k nastavení filtrování IP adres naleznete v části Zadání adres IP
pro nastavení brány firewall(P. 241) .
Zadání šifrované komunikace TLS
Informace o šifrované TLS komunikaci viz část Konfigurace nastavení pro zabezpečení sítě(P. 238) a informace o
postupech nastavení viz část Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 250) .
Nastavení kódu PIN pro správu informací uložených v multifunkčním stroji
Riziko úniku informací v případě, že se třetí strana se zlými úmysly pokusí získat neoprávněný přístup k tiskárně nebo
multifunkčnímu zařízení, snížíte zadáním kódu PIN k informacím uloženým v zařízení. Tiskárny nebo multifunkční
zařízení Canon umožňují chránit různé typy informací pomocí kódu PIN.
Nastavení kódu PIN pro jednotlivé funkce
● Nastavení kódu PIN na použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
Další informace naleznete v části Nastavení kódu PIN Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 236) .
● Nastavení kódu PIN na nastavení správce systému
Další informace naleznete v části
Změna ID a kódu PIN správce systému(P. 228) .
Výše jsou uvedeny příklady bezpečnostních opatření na ochranu před neoprávněným přístupem. Další informace o
jiných bezpečnostních opatřeních vyhledejte v části Správa zařízení(P. 225) a zaveďte nezbytná bezpečnostní
opatření na ochranu proti neoprávněnému přístupu odpovídající vašemu prostředí.
18
Nastavení
Nastavení pomocí příručky nastavení
1660–009
551S-00A
Po prvním zapnutí zařízení ( Zapnutí zařízení(P. 99) ) se spustí Průvodce nastavením, který vám pomůže
s konfigurací počátečního nastavení zařízení zobrazením pokynů na obrazovce. Obrazovky nastavení jsou v Průvodci
nastavení zobrazeny v následujícím pořadí.
Krok 1
Nastavení jazyka displeje a země nebo oblasti
Nastavte jazyk, který se použije na obrazovkách operačního panelu a v hlášeních, a také zemi
nebo oblast, kde se zařízení bude používat.
Krok 2
1
Vyberte jazyk.
2
Používáte-li Model s dotykovým panelem, vyberte možnost <Ano>.
3
Vyberte zemi nebo oblast.
Nastavení data a času
Nastavte datum/čas zařízení.
1
Vyberte časové pásmo.
Co je UTC?
● Světový čas UTC představuje primární standard, podle něhož se po světě
regulují hodiny a čas. Správné nastavení časového pásma UTC je nutné pro
internetové komunikace.
2
Zadejte datum a čas a stiskněte tlačítko <Použít> (
).
Model s dotykovým panelem
● Klepněte na zadávací pole a zadejte datum a čas.
Model s černobílým panelem LCD
● Tlačítky
nebo
posunujte kurzor a zadejte datum a čas pomocí číselných
tlačítek.
Krok 3
Nastavení bezpečnostních opatření pro přístup
Nastavte kód PIN pro použití Vzdáleného UR. Protože pomocí Vzdáleného UR lze změnit
nastavení zařízení z počítače, doporučuje se nastavit kód PIN.
1
Vyberte možnost <Ano>.
● Pokud vyberete <Ne>, kód PIN se nenastaví a Průvodce nastavením přejde ke
kroku 4.
● Bezpečnostní opatření pro přístup ke Vzdálenému UR můžete také nastavit
později. Nastavení kódu PIN Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 236)
Krok 4
2
Zadejte kód PIN a stiskněte možnost <Použít> (
3
Zadejte stejný kód PIN a stiskněte tlačítko <Použít> (
Konfigurování automatického čištění fixační sestavy
19
).
).
Nastavení
Pokud je model vašeho stroje LBP664Cx / LBP663Cdw, nakonfigurujte automatické čištění
fixační sestavy. Pokud používáte LBP623Cdw / LBP621Cw, Průvodce nastavením přejde ke kroku
5.
1
Zkontrolujte zprávu zobrazenou na obrazovce a vyberte (
) <Ano>.
● Pokud vyberete <Ne>, automatické čištění se nenastaví a Průvodce nastavením
přejde ke kroku 5.
● Automatické čištění fixační sestavy můžete nastavit později.
fixační sestavy>(P. 358)
2
<Auto. čištění
Vyberte možnost <Zapnuto>.
● Pokud vyberete <Vypnuto>, automatické čištění se nenastaví a Průvodce
nastavením přejde ke kroku 5.
3
Nastavte dostupné zdroje papíru na <Zap>.
● Když se provádí čištění, papír bude podáván ze zdroje papíru, pro který je
nastaveno <Zap>.
● K čištění lze používat následující papír.
- Velikosti papíru: A4/Letter
- Typy papíru: Běžný 1 až 3/Recyklovaný 1 nebo 2
4
Krok 5
Vyberte možnost <Použít>.
Nastavení bezdrátové sítě LAN
Nakonfigurujte nastavení připojení k síti pomocí bezdrátové sítě LAN.
1
Vyberte možnost <Ano>.
● Pokud vyberete <Ne>, bezdrátová síť LAN se nenastaví a Průvodce nastavením
přejde ke kroku 6.
2
Vyberte možnost <OK>.
3
Vyberte způsob nastavení.
● Další informace o nastavení bezdrátové sítě LAN nejdete v části
bezdrátové síti LAN(P. 27) .
Krok 6
Připojení k
Zobrazení Application Library (Knihovna aplikací)
Na obrazovce Domů je k dispozici tlačítko rychlé volby označované jako „Application Library“
(Knihovna aplikací). Můžete si přečíst popis každé funkce.
1
Průvodce nastavením zavřete výběrem možnosti <Konec>.
➠ Až se Průvodce nastavením zavře, zobrazí se obrazovka Domů.
20
Nastavení
Nastavení data a času
551S-00C
Nastavte datum a čas zařízení. Datum a čas využívají funkce, které uvádějí čas, je proto nutné zadat tyto hodnoty
přesně.
Nastavení časového pásma(P. 21)
Nastavení aktuálního data a času(P. 21)
Nastavení letního času(P. 22)
Nastavení časového pásma
Změní-li se nastavení časového pásma, odpovídajícím způsobem se změní také hodnoty nastavené v <Nastavení
aktuálního data/času>.
1
2
3
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
Vyberte možnost <Možnosti>
času> <Časová zóna>.
Obrazovka Domů(P. 108)
<Nastavení časovače/energie>
<Nastavení data/
Nastavte časové pásmo.
Co je UTC?
● Světový čas UTC představuje primární standard, podle něhož se po světě regulují hodiny a čas. Čas se liší
podle toho, v jaké zemi či oblasti se zařízení používá. Správné nastavení časového pásma UTC je nutné pro
internetové komunikace.
Nastavení aktuálního data a času
1
2
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
Vyberte možnost <Možnosti>
aktuálního data/času>.
Obrazovka Domů(P. 108)
<Nastavení časovače/energie>
21
<Nastavení
Nastavení
3
Zadejte datum a čas.
Model s dotykovým panelem
● Klepněte na zadávací pole a zadejte datum a čas.
Model s černobílým panelem LCD
● Pomocí tlačítka
4
nebo
posunujte kurzor a zadejte datum a čas pomocí číselných tlačítek.
Stiskněte tlačítko <Použít> (
).
● Před nastavením aktuálního data a času nastavte <Časová zóna>. Změní-li se později nastavení <Časová
zóna>, změní se také aktuální datum a čas.
● Formát zobrazení data a času lze změnit v tomto pořadí.
<Formát data>(P. 317)
<Formát času>(P. 318)
Nastavení letního času
Povolíte-li posun na letní čas, zadejte data, kdy začíná a kdy končí letní čas.
1
2
3
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
Obrazovka Domů(P. 108)
Vyberte možnost <Možnosti> <Nastavení časovače/energie>
času> <Nastavení letního času>.
<Nastavení data/
Vyberte možnost <Vyp> nebo <Zap> v části <Nastavení letního času>.
● Pokud vyberete <Zap>, vyberte <Počáteční datum> a <Konečné datum> a u každé položky nastavte měsíc a
den. Při zadávání dne určete „který den kterého týdne“.
4
Vyberte možnost <Použít>.
22
Nastavení
Nastavení síťového prostředí
551S-00E
Pokud zařízení připojujete ke kabelové nebo bezdrátové místní síti (LAN), je třeba nastavit IP adresu, která je jedinečná
ve vybrané síti. Možnost „kabelová“ nebo „bezdrátová“ vyberte podle komunikačního prostředí a síťových zařízení.
Informace o nastavení konkrétní IP adresy získáte od poskytovatele služeb Internetu nebo správce sítě.
● Pokud je zařízení připojeno k nezabezpečené síti, může dojít k úniku vašich osobních údajů a jejich získání
třetí stranou.
● Zařízení nelze současně připojit ke kabelové i bezdrátové síti LAN.
● Zařízení není dodáváno s kabelem ani směrovačem sítě LAN. Opatřete si je podle potřeby.
● Další informace o síťových zařízeních naleznete v příručkách k daným zařízením nebo od jejich výrobce.
◼ Než začnete
Připojte zařízení k síti podle těchto kroků.
Zkontrolujte nastavení počítače.
● Ujistěte se, že je počítač správně připojen k síti. Další informace naleznete v příručkách
dodaných se zařízeními, která používáte, nebo je získáte od výrobce.
● Ujistěte se, že v počítači byla provedena síťová nastavení. Pokud nebyla síť řádně
nastavena, nebude možné zařízení používat v síti, ani když provedete následující
zbývající postup.
● Podle používané sítě může být nutné změnit nastavení způsobu komunikace nebo
typu sítě Ethernet ( Konfigurace nastavení sítě Ethernet(P. 61) ). Další
informace o nastavení získáte od poskytovatele služeb Internetu nebo správce sítě.
● Kontrola adresy MAC zařízení.
Zobrazení adresy MAC pro kabelovou síť LAN(P. 47)
Zobrazení adresy MAC a informací o bezdrátové síti LAN(P. 48)
23
Nastavení
● Informace o připojení k síti IEEE 802.1X najdete v části
ověřování IEEE 802.1X(P. 268) .
Konfigurace nastavení pro
Vyberte kabelovou nebo bezdrátovou síť LAN.
Výběr kabelové nebo bezdrátové sítě LAN(P. 25)
Připojte se ke kabelové či bezdrátové síti LAN.
● Pokračujte k části odpovídající nastavení, které jste vybrali v kroku 2.
Připojení ke kabelové síti LAN(P. 26)
Připojení k bezdrátové síti LAN(P. 27)
Podle potřeby nastavte IP adresu.
● V okamžiku nákupu je zařízení nastaveno na automatické získávání IP adresy. Chcete-li
používat konkrétní IP adresu, změňte toto nastavení. Nastavení adres IP(P. 40)
ODKAZY
Konfigurace nastavení pro komunikaci s počítačem(P. 50)
Konfigurace zařízení pro síťové prostředí(P. 60)
24
Nastavení
Výběr kabelové nebo bezdrátové sítě LAN
551S-00F
Poté, co se rozhodnete připojit zařízení k počítači pomocí kabelové, nebo bezdrátové sítě LAN, vyberte kabelovou či
bezdrátovou síť LAN pomocí ovládacího panelu. Upozorňujeme, že pokud změníte nastavení z možnosti <Kabelová síť
LAN> na <Bezdrátová síť LAN> nebo naopak, bude třeba odinstalovat ovladače nainstalované v počítači a poté je znovu
nainstalovat. Další informace najdete v příručkách k příslušným ovladačům na webu s online příručkami.
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte <Možnosti>
Obrazovka Domů(P. 108)
<Síť>.
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
Přihlášení do systému stroje(P. 125)
3
Vyberte <Vybrat kabel./bezdr. síť LAN>.
4
Vyberte možnost <Kabelová síť LAN> nebo <Bezdrátová síť LAN>.
ODKAZY
Nastavení síťového prostředí(P. 23)
Připojení ke kabelové síti LAN(P. 26)
Připojení k bezdrátové síti LAN(P. 27)
25
Nastavení
Připojení ke kabelové síti LAN
551S-00H
Připojte zařízení k počítači pomocí směrovače. Přístroj připojte ke směrovači pomocí kabelu LAN.
1
Připojte kabel LAN.
● Připojte zařízení ke směrovači pomocí kabelu LAN.
● Zatlačte konektor na místo, dokud nezacvakne.
2
Pár minut počkejte.
➠ IP adresa se nastaví automaticky.
● IP adresu lze nastavit ručně.
Nastavení adres IP(P. 40)
ODKAZY
Nastavení síťového prostředí(P. 23)
26
Nastavení
Připojení k bezdrátové síti LAN
551S-00J
Bezdrátové směrovače (nebo přístupové body) připojují zařízení k počítači přes rádiové vlny. Pokud bezdrátový
směrovač zahrnuje funkci WPS (Wi-Fi Protected Setup), probíhá konfigurace sítě automaticky a bez komplikací. Pokud
síťová zařízení nepodporují automatickou konfiguraci nebo pokud chcete zadat podrobné nastavení ověřování
a šifrování, je třeba připojení nastavit ručně. Ujistěte se, že je počítač správně připojen k síti.
Nastavení připojení pomocí funkce WPS(P. 27)
Ruční nastavení připojení(P. 28)
Nebezpečí úniku informací
● Připojení přes bezdrátovou síť LAN použijte podle vlastního uvážení a na vlastní nebezpečí. Pokud je zařízení
připojeno k nezabezpečené síti, mohlo by dojít k úniku vašich osobních údajů a jejich vyzrazení třetí straně,
protože rádiové vlny používané při bezdrátové komunikaci se šíří po celém blízkém okolí, dokonce i za zdi.
Zabezpečení bezdrátové sítě LAN
● Funkce bezdrátové sítě LAN tohoto zařízení podporuje standard WEP, WPA-PSK a WPA2-PSK. Informace
o kompatibilitě zabezpečení bezdrátového směrovače naleznete v příručkách k síťovým zařízením nebo si je
vyžádejte od jejich výrobce.
Zařízení potřebná pro připojení k bezdrátové síti LAN
● Zařízení není dodáváno s bezdrátovým směrovačem. Směrovač si opatřete podle potřeby.
Nastavení připojení pomocí funkce WPS
Při použití funkce WPS jsou dostupné dva režimy: režim Push Button a režim kódu PIN.
◼ Režim Push Button
Na obalu bezdrátového směrovače vyhledejte označení WPS. Také zkontrolujte, že se na síťovém zařízení nachází
tlačítko WPS. Nastavení připojení pomocí funkce WPS v režimu Push Button(P. 29)
27
Nastavení
◼ Režim kódu PIN
Některé směrovače s funkcí WPS nepodporují režim Push Button. Pokud je na obalu nebo v příručce k síťovému
zařízení zmíněn režim kódu PIN funkce WPS, nastavte připojení zadáním kódu PIN. Nastavení připojení pomocí
funkce WPS v režimu kódu PIN(P. 31)
● Pokud je bezdrátový směrovač nastaven na použití metody ověřování WEP, možná nebudete moci nastavit
připojení prostřednictvím funkce WPS.
Ruční nastavení připojení
Při ručním nastavení bezdrátového připojení můžete buď vybrat bezdrátový směrovač, nebo požadované údaje zadat
ručně. Bez ohledu na zvolený způsob je třeba mít po ruce údaje požadované k instalaci, včetně identifikátoru SSID
a síťového klíče. Kontrola SSID a síťového klíče(P. 39)
◼ Výběr bezdrátového směrovače
Tuto možnost instalace vyberte, pokud chcete připojení nastavit ručně, ale chcete to provést co nejjednodušeji.
Nastavení připojení výběrem bezdrátového směrovače(P. 33)
◼ Ruční zadání instalačních údajů
Pokud chcete zadat podrobné nastavení zabezpečení, například ověřování a šifrování, ručně zadejte identifikátor SSID
a síťový klíč, a nastavte tak připojení. Vytvoření připojení zadáním podrobných nastavení(P. 36)
ODKAZY
Nastavení síťového prostředí(P. 23)
Výběr kabelové nebo bezdrátové sítě LAN(P. 25)
28
Nastavení
Nastavení připojení pomocí funkce WPS v režimu Push
Button
1660-00J
551S-00K
Pokud bezdrátový směrovač podporuje funkci WPS v režimu Push Button (stisknutí tlačítka), můžete připojení snadno
nastavit pomocí tlačítka WPS.
● Způsob ovládání bezdrátového směrovače se může u každého zařízení lišit. Nápovědu naleznete v
příručkách k síťovému zařízení.
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte možnost <Možnosti>
Obrazovka Domů(P. 108)
<Síť>.
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
3
Přihlášení do systému stroje(P. 125)
Vyberte <Nastavení bezdrátové sítě LAN>.
● Pokud se zobrazí zpráva <Chcete povolit bezdrátovou síť LAN?>, vyberte možnost <Ano>.
4
Přečtěte si zobrazenou zprávu a vyberte možnost <OK>.
5
Vyberte <Režim tl. odeslání WPS>.
6
Vyberte <Ano>.
7
Stiskněte a podržte tlačítko WPS na bezdrátovém směrovači.
● Tlačítko je nutné stisknout do 2 minut po výběru možnosti <Ano> v kroku 6.
● U některých síťových zařízení je třeba tlačítko stisknout a podržet po dobu 2 sekund nebo déle. Nápovědu
naleznete v příručkách k síťovému zařízení.
Pokud se během nastavování zobrazí chybová zpráva
29
Nastavení
● Vyberte možnost <Zavřít> a vraťte se ke kroku 5.
8
Počkejte, až se zobrazí zpráva <Připojeno.>.
9
Vyberte <Zavřít>.
➠ Počkejte pár minut, až se IP adresa a další položky automaticky nastaví.
Síla signálu
● Je-li k vytvoření připojení dostupný více než jeden bezdrátový směrovač, přístroj se připojí k zařízení
s nejsilnějším signálem. Sílu signálu udává veličina RSSI (Received Signal Strength Indication).
● IP adresu lze nastavit ručně.
Nastavení adres IP(P. 40)
● Když je zařízení připojeno k bezdrátové síti LAN, ikona Wi-Fi se zobrazí na obrazovce Domů nebo na
obrazovce základních funkcí u každé funkce. Základní obrazovky(P. 107)
Snížení spotřeby energie
● Zařízení můžete nastavit tak, aby přešlo do režimu <Režim úspory energie> na základě signálů vyslaných
z bezdrátového směrovače. <Režim úspory energie>(P. 324)
Při změně IP adresy zařízení
● V prostředí protokolu DHCP se IP adresa zařízení může automaticky změnit. V takovém případě bude
připojení udržováno, pokud zařízení a počítač patří do stejné podsítě.
ODKAZY
Připojení k bezdrátové síti LAN(P. 27)
30
Nastavení
Nastavení připojení pomocí funkce WPS v režimu kódu
PIN
551S-00L
Pokud bezdrátový směrovač podporuje funkci WPS v režimu kódu PIN, vygenerujte na zařízení kód PIN a tento kód
zaregistrujte v síťovém zařízení.
● Způsob ovládání bezdrátového směrovače se může u každého zařízení lišit. Nápovědu naleznete v
příručkách k síťovému zařízení.
Z počítače
1
Pomocí počítače přejděte do nabídky bezdrátového směrovače a zobrazte obrazovku
zadávání kódu PIN funkce WPS.
● Další informace naleznete v příručkách dodaných se síťovým zařízením.
Z ovládacího panelu
2
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
3
Vyberte <Možnosti>
Obrazovka Domů(P. 108)
<Síť>.
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
4
Přihlášení do systému stroje(P. 125)
Vyberte <Nastavení bezdrátové sítě LAN>.
● Pokud se zobrazí zpráva <Chcete povolit bezdrátovou síť LAN?>, vyberte možnost <Ano>.
5
Přečtěte si zobrazenou zprávu a vyberte možnost <OK>.
6
Vyberte <Režim kódu PIN WPS>.
7
Vyberte <Ano>.
➠ Kód PIN se vygeneruje a zobrazí na displeji.
Z počítače
31
Nastavení
8
Vygenerovaný kód PIN zaregistrujte v bezdrátovém směrovači.
● Kód PIN zaregistrujte na instalační obrazovce uvedené v kroku 1.
● Kód PIN musí být zaregistrován do 10 minut po výběru možnosti <Ano> v kroku 7.
Pokud se během nastavování zobrazí chybová zpráva
● Vyberte možnost <Zavřít> a vraťte se ke kroku 6.
Z ovládacího panelu
9
10
Počkejte, až se zobrazí zpráva <Připojeno.>.
Vyberte <Zavřít>.
➠ Počkejte pár minut, až se IP adresa a další položky automaticky nastaví.
Síla signálu
● Je-li k vytvoření připojení dostupný více než jeden bezdrátový směrovač, přístroj se připojí k zařízení
s nejsilnějším signálem. Sílu signálu udává veličina RSSI (Received Signal Strength Indication).
● IP adresu lze nastavit ručně.
Nastavení adres IP(P. 40)
● Když je zařízení připojeno k bezdrátové síti LAN, na obrazovce Domů nebo na obrazovce základních
funkcí u každé funkce se zobrazí ikona Wi-Fi. Základní obrazovky(P. 107)
Snížení spotřeby energie
● Zařízení můžete nastavit tak, aby přešlo do režimu <Režim úspory energie> na základě signálů vyslaných
z bezdrátového směrovače. <Režim úspory energie>(P. 324)
Při změně IP adresy zařízení
● V prostředí protokolu DHCP se IP adresa zařízení může automaticky změnit. V takovém případě bude
připojení udržováno, pokud zařízení a počítač patří do stejné podsítě.
ODKAZY
Připojení k bezdrátové síti LAN(P. 27)
32
Nastavení
Nastavení připojení výběrem bezdrátového směrovače
551S-00R
Můžete vyhledat bezdrátové směrovače (nebo přístupové body) dostupné k připojení a vybrat jeden z nich na displeji
zařízení. Jako síťový klíč zadejte klíč WEP nebo PSK. Před výběrem bezdrátového směrovače zkontrolujte
a poznamenejte si údaje požadované k instalaci, včetně identifikátoru SSID a síťového klíče ( Kontrola SSID a
síťového klíče(P. 39) ).
Nastavení zabezpečení
● Pokud je bezdrátové připojení vytvořeno výběrem bezdrátového směrovače, metoda ověřování funkce WEP
je nastavena na možnost <Otevřený systém> nebo metoda šifrování funkce WPA/WPA2 na možnost <Auto>
(AES-CCMP nebo TKIP). Chcete-li ověřování funkce WEP nastavit na možnost <Sdílený klíč>, případně
šifrování funkce WPA/WPA2 na možnost <AES-CCMP> je třeba připojení nastavit pomocí možnosti <Zadejte
ručně>. Vytvoření připojení zadáním podrobných nastavení(P. 36)
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte <Možnosti>
Obrazovka Domů(P. 108)
<Síť>.
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
3
Přihlášení do systému stroje(P. 125)
Vyberte <Nastavení bezdrátové sítě LAN>.
● Pokud se zobrazí zpráva <Chcete povolit bezdrátovou síť LAN?>, vyberte možnost <Ano>.
4
Přečtěte si zobrazenou zprávu a vyberte možnost <OK>.
5
Vyberte <Nastavení SSID>.
6
Vyberte <Vybrat přístup. bod>.
➠ Zařízení začne vyhledávat dostupné bezdrátové směrovače.
● Pokud se zobrazí zpráva, že nelze nalézt žádný přístupový bod, zkontrolujte nastavení sítě. Více informací
viz „Odstraňování problémů (FAQ)“ na webu s online příručkami.
7
Vyberte směrovač bezdrátové sítě LAN.
Model s dotykovým panelem
Vyberte směrovač s identifikátorem SSID odpovídajícím tomu, který jste si poznamenali, a vyberte možnost
<Další> <OK>.
33
Nastavení
Model s černobílým panelem LCD
Vyberte směrovač s identifikátorem SSID odpovídajícím tomu, který jste si poznamenali, a stiskněte tlačítko
.
Zobrazení podrobných nastavení zabezpečení u modelu Model s dotykovým panelem
● Vyberte bezdrátový směrovač sítě LAN a vyberte možnost <Detaily>. Výběrem možnosti
se vrátíte na
původní obrazovku.
Pokud bezdrátový směrovač není nalezen
● Zkontrolujte, zda je přístroj správně nainstalován a připraven na připojení k síti. Více informací viz
„Odstraňování problémů (FAQ)“ na webu s online příručkami.
8
Zadejte síťový klíč, který jste si poznamenali.
● Zadejte síťový klíč a vyberte možnost <Použít>.
● Postup vkládání textu naleznete v části
9
Zadávání textu(P. 121) .
Vyberte <Ano>.
Pokud se během nastavování zobrazí chybová zpráva
● Vyberte možnost <Zavřít>, zkontrolujte síťový klíč a vraťte se ke kroku 5.
10
Počkejte, až se zobrazí zpráva <Připojeno.>.
11
Vyberte <Zavřít>.
➠ Počkejte pár minut, až se IP adresa a další položky automaticky nastaví.
Síla signálu
● Je-li k vytvoření připojení dostupný více než jeden bezdrátový směrovač, přístroj se připojí k zařízení
s nejsilnějším signálem. Sílu signálu udává veličina RSSI (Received Signal Strength Indication).
● IP adresu lze nastavit ručně.
Nastavení adres IP(P. 40)
● Když je zařízení připojeno k bezdrátové síti LAN, na obrazovce Domů nebo na obrazovce základních
funkcí u každé funkce se zobrazí ikona Wi-Fi. Základní obrazovky(P. 107)
34
Nastavení
Snížení spotřeby energie
● Zařízení můžete nastavit tak, aby přešlo do režimu <Režim úspory energie> na základě signálů vyslaných
z bezdrátového směrovače. <Režim úspory energie>(P. 324)
Při změně IP adresy zařízení
● V prostředí protokolu DHCP se IP adresa zařízení může automaticky změnit. V takovém případě bude
připojení udržováno, pokud zařízení a počítač patří do stejné podsítě.
ODKAZY
Připojení k bezdrátové síti LAN(P. 27)
35
Nastavení
Vytvoření připojení zadáním podrobných nastavení
551S-00S
Chcete-li podrobně zadat nastavení zabezpečení nebo pokud bezdrátové připojení nelze vytvořit ostatními způsoby,
zadejte ručně veškeré požadované informace k vytvoření připojení k bezdrátové síti LAN. Před zadáním podrobných
nastavení si zkontrolujte a poznamenejte požadované údaje, včetně identifikátoru SSID, síťového klíče a protokolů
bezdrátového zabezpečení. Kontrola SSID a síťového klíče(P. 39)
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte možnost <Možnosti>
Obrazovka Domů(P. 108)
<Síť>.
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
3
Přihlášení do systému stroje(P. 125)
Vyberte <Nastavení bezdrátové sítě LAN>.
● Pokud se zobrazí zpráva <Chcete povolit bezdrátovou síť LAN?>, vyberte možnost <Ano>.
4
Přečtěte si zobrazenou zprávu a vyberte možnost <OK>.
5
Vyberte možnost <Nastavení SSID>
6
Zadejte identifikátor SSID, který jste si poznamenali.
<Zadejte ručně>.
● Zadejte identifikátor SSID a vyberte možnost <Použít>.
● Postup vkládání textu naleznete v části
7
Zadávání textu(P. 121) .
Na základě poznamenaných údajů zadejte nastavení zabezpečení.
● Pokud není nutné nastavení zabezpečení zadávat, vyberte možnost <Žádné>.
Použití funkce WEP
1
Vyberte <WEP>.
2
Vyberte metodu ověřování.
36
Nastavení
<Otevřený systém>
Nastaví se ověření typu Otevřený systém, nazývané také „otevřené ověřování“.
<Sdílený klíč>
Jako heslo se používá klíč WEP.
Pokud je vybrána možnost <Otevřený systém>
● Když se připojujete k bezdrátové síti LAN a na směrovači je nastaveno ověřování pomocí sdíleného
klíče, v zařízení dojde k chybě ověřování. V takovém případě zařízení automaticky změní nastavení na
možnost <Sdílený klíč> a pokusí se obnovit připojení.
3
Vyberte klíč WEP, který chcete upravit.
Model s dotykovým panelem
● Vyberte klíče WEP (1 až 4) a vyberte možnost <Editovat>.
Model s černobílým panelem LCD
● Vyberte možnost <Upravit klíč WEP>
klíč WEP (1 až 4).
● Lze zaregistrovat až čtyři klíče WEP.
4
Zadejte síťový klíč, který jste si poznamenali.
● Zadejte síťový klíč a vyberte možnost <Použít>.
5
Vyberte požadovaný klíč WEP.
Model s dotykovým panelem
● Vyberte klíč WEP, který jste upravili, a vyberte možnost <Uložit>.
Model s černobílým panelem LCD
● Vyberte možnost <Vybrat klíč WEP>
klíč WEP, který jste upravili.
Použití šifrování WPA-PSK nebo WPA2-PSK
1
Vyberte <WPA/WPA2-PSK>.
2
Vyberte metodu šifrování.
<Auto>
37
Nastavení
Nastavte zařízení na automatický výběr možnosti AES-CCMP nebo TKIP podle nastavení bezdrátového
směrovače.
<AES-CCMP>
Jako metoda šifrování se nastaví AES-CCMP.
3
Zadejte síťový klíč, který jste si poznamenali.
● Zadejte síťový klíč a vyberte možnost <Použít>.
8
Vyberte <Ano>.
Pokud se během nastavování zobrazí chybová zpráva
● Vyberte možnost <Zavřít>, zkontrolujte správnost zadaných nastavení a vraťte se ke kroku 5.
9
10
Počkejte, až se zobrazí zpráva <Připojeno.>.
Vyberte <Zavřít>.
➠ Počkejte pár minut, až se IP adresa a další položky automaticky nastaví.
Síla signálu
● Je-li k vytvoření připojení dostupný více než jeden bezdrátový směrovač, přístroj se připojí k zařízení
s nejsilnějším signálem. Sílu signálu udává veličina RSSI (Received Signal Strength Indication).
● IP adresu lze nastavit ručně.
Nastavení adres IP(P. 40)
● Když je zařízení připojeno k bezdrátové síti LAN, na obrazovce Domů nebo na obrazovce základních
funkcí u každé funkce se zobrazí ikona Wi-Fi. Základní obrazovky(P. 107)
Snížení spotřeby energie
● Zařízení můžete nastavit tak, aby přešlo do režimu <Režim úspory energie> na základě signálů vyslaných
z bezdrátového směrovače. <Režim úspory energie>(P. 324)
Při změně IP adresy zařízení
● V prostředí protokolu DHCP se IP adresa zařízení může automaticky změnit. V takovém případě bude
připojení udržováno, pokud zařízení a počítač patří do stejné podsítě.
ODKAZY
Připojení k bezdrátové síti LAN(P. 27)
38
Nastavení
Kontrola SSID a síťového klíče
551S-00U
Při ručním nastavení bezdrátového připojení je třeba zadat identifikátor SSID a síťový klíč bezdrátového směrovače.
Identifikátor SSID a síťový klíč mohou být uvedeny na těchto síťových zařízeních. Před nastavením připojení
zkontrolujte zařízení a poznamenejte si potřebné údaje. Další informace naleznete v příručkách k síťovým zařízením
nebo si je vyžádejte od jejich výrobce.
SSID
Název přidělený k identifikaci určité bezdrátové sítě LAN. Mezi další termíny používané pro
identifikátor SSID patří „název přístupového bodu“ a „síťový název“.
Síťový klíč
Klíčové slovo nebo heslo používané k šifrování dat nebo ověřování sítě. Mezi další termíny
používané pro síťový klíč patří „šifrovací klíč“, „klíč WEP“, „přístupové heslo WPA/WPA2“ nebo
„předsdílený klíč (PSK)“.
Protokoly zabezpečení
(ověřování/šifrování)
Když ručně nastavujete bezdrátové připojení zadáním podrobného nastavení, musíte zadat
nastavení zabezpečení. Zkontrolujte následující údaje:
● Typy zabezpečení (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK)
● Metoda ověřování (Otevřený systém / Sdílený klíč)
● Metoda šifrování (TKIP/AES-CCMP)
ODKAZY
Připojení k bezdrátové síti LAN(P. 27)
Nastavení připojení výběrem bezdrátového směrovače(P. 33)
Vytvoření připojení zadáním podrobných nastavení(P. 36)
39
Nastavení
Nastavení adres IP
551S-00W
Připojení zařízení k síti vyžaduje jedinečnou IP adresu. K dispozici jsou dvě verze IP adres: IPv4 a IPv6. Tato nastavení
nakonfigurujte podle síťového prostředí. Chcete-li používat adresy IPv6, je třeba řádně nakonfigurovat nastavení adres
IPv4.
Nastavení adresy IPv4(P. 41)
Nastavení adres IPv6(P. 44)
40
Nastavení
Nastavení adresy IPv4
1660-00W
551S-00X
Adresu IPv4 zařízení lze přidělit automaticky dynamickým protokolem IP adresy,
například protokolem DHCP, nebo zadat ručně. Připojujete-li zařízení ke kabelové síti
LAN, přesvědčte se, že konektory kabelu LAN jsou pevně zastrčeny do portů (
Připojení ke kabelové síti LAN(P. 26) ). V případě potřeby lze síťové připojení
otestovat.
Nastavení adresy IPv4(P. 41)
Test síťového připojení(P. 43)
Nastavení adresy IPv4
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte <Možnosti>
Obrazovka Domů(P. 108)
<Síť>.
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
3
Vyberte <Nastavení TCP/IP>
4
Nakonfigurujte nastavení IP adresy.
<Nastavení IPv4>
Přihlášení do systému stroje(P. 125)
<Nastavení adresy IP>.
<Automaticky získat>
Vyberte pro automatické přiřazení IP adresy prostřednictvím protokolu DHCP. Když se zobrazí <Zapnuto>, je
povoleno automatické adresování.
<Ručně získat>
Vyberte, pokud chcete nastavení IP adresy nakonfigurovat ručně zadáním IP adresy. Aby bylo možné vybrat
tuto volbu, automatické získání musí být nastaveno na <Vypnuto>.
<Kontrola nastavení>
Vyberte, když chcete zobrazit aktuální nastavení IP adresy.
Automatické přiřazení IP adresy
1
Vyberte <Automaticky získat>.
2
Vyberte protokol.
41
Nastavení
Model s dotykovým panelem
● Vyberte <Zapnuto> v části <Automaticky získat> a vyberte možnost <Vybrat protokol>
<DHCP>.
Model s černobílým panelem LCD
● Vyberte <Vybrat protokol>
<DHCP>.
Pokud nechcete použít protokol DHCP/BOOTP/RARP k přiřazení IP adresy
● Vyberte <Vypnuto>. Pokud jsou tyto služby nedostupné a vy vyberete možnost <DHCP>, bude zařízení
hledat tyto služby v síti, a zbytečně tak plýtvat časem i komunikačními zdroji.
3
Zkontrolujte, zda je volba <Automatická adresa IP> nastavena na <Zapnuto>.
● Je-li vybrána možnost <Vypnuto>, změňte nastavení na <Zapnuto>.
4
Vyberte <Použít>.
● IP adresy přiřazené pomocí protokolu DHCP mají přednost před adresami získanými funkcí Automatická
adresa IP.
Ruční zadání IP adresy
1
Nakonfigurujte vypnutí automatického získávání.
Model s dotykovým panelem
● Vyberte možnost <Automaticky získat> a vyberte <Vyp> v části <Automaticky získat>
<Použít> <OK>.
Model s černobílým panelem LCD
● Vyberte možnost <Automaticky získat> a nastavte <Vybrat protokol> i <Automatická adresa IP> na
hodnotu <Vypnuto>.
2
Vyberte <Ručně získat>.
3
Zadejte IP adresu, masku podsítě a adresu brány (případně výchozí bránu).
Model s dotykovým panelem
● Zadejte <Adresa IP>, <Maska podsítě> a <Adresa brány> a vyberte <Použít>.
Model s černobílým panelem LCD
● Pomocí číselných tlačítek zadejte tyto hodnoty na každou obrazovku a stiskněte tlačítko
5
Pro model s dotykovým panelem vyberte možnost <OK>.
6
Restartujte stroj.
Restartování stroje(P. 104)
42
.
Nastavení
Kontrola správnosti nastavení
● Zajistěte, aby bylo možné zobrazit obrazovku Vzdáleného uživatelského rozhraní na počítači ( Spuštění
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281) ). Nemáte-li k dispozici počítač, můžete připojení zkontrolovat
pomocí ovládacího panelu ( Test síťového připojení(P. 43) ).
Při změně IP adresy po instalaci ovladače tiskárny
● Musíte přidat nový port.
Konfigurace portů tiskáren(P. 54)
Test síťového připojení
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte <Možnosti>
Obrazovka Domů(P. 108)
<Síť>.
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
Přihlášení do systému stroje(P. 125)
3
Vyberte <Nastavení TCP/IP>
4
Zadejte adresu IPv4 dalšího zařízení v síti a stiskněte <Použít> (
<Nastavení IPv4>
<Příkaz PING>.
).
➠ Pokud bylo vytvořeno funkční připojení, zobrazí se zpráva <Přijata odezva od hostitele.>.
ODKAZY
Nastavení adres IPv6(P. 44)
Zobrazení nastavení sítě(P. 47)
Konfigurace služby WINS(P. 71)
43
Nastavení
Nastavení adres IPv6
551S-00Y
Adresy IPv6 zařízení lze nakonfigurovat pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní.
Před nastavením adres IPv6 zkontrolujte nastavení adresy IPv4 ( Zobrazení
nastavení IPv4(P. 47) ). Chcete-li používat adresy IPv6, je třeba správně nastavit
adresu IPv4. Zařízení může používat více následujících adres IPv6:
Typ
Popis
Místní spojovací adresa
Adresa platná pouze v rámci podsítě nebo linky, nelze ji používat ke komunikaci se zařízeními za
hranicí směrovače. Místní spojovací adresa se nastaví automaticky po povolení funkce IPv6 zařízení.
Ruční adresa
Adresa, kterou zadáváte ručně. Při použití této adresy zadejte délku předpony a adresu výchozího
směrovače.
Bezstavová adresa
Adresa, která se generuje automaticky pomocí adresy MAC zařízení a předpony sítě oznámené
směrovačem. Po restartování zařízení (nebo zapnutí napájení) se bezstavové adresy vymažou.
Stavová adresa
Adresa získaná ze serveru DHCP pomocí protokolu DHCPv6.
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 290) .
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do Režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 282)
Obrazovka Vzdáleného
3
Vyberte možnost [Nastavení sítě]
4
Klikněte na [Editovat].
5
Zaškrtněte políčko [Použít IPv6] a nakonfigurujte požadovaná nastavení.
[Nastavení IPv6].
44
Nastavení
[Použít IPv6]
Zaškrtnutím políčka povolte funkci IPv6 v zařízení. Nepoužíváte-li funkci IPv6, zaškrtnutí políčka zrušte.
[Bezstavová adresa 1]
Políčko zaškrtněte při používání bezstavové adresy. Nepoužíváte-li bezstavovou adresu, zaškrtnutí políčka
zrušte.
[Použít ruční adresu]
Chcete-li ručně zadat adresu IPv6, políčko zaškrtněte a do odpovídajících textových polí zadejte IP adresu,
délku předpony a adresu výchozího směrovače.
[Adresa IP]
Zadejte adresu IPv6. Nelze zadat adresy začínající písmeny „ff“ (adresu vícesměrového vysílání).
[Délka prefixu]
Zadejte číslo označující počet bitů dostupných pro síťovou adresu.
[Výchozí adresa routeru]
Podle potřeby zadejte adresu IPv6 výchozího směrovače. Nelze zadat adresy začínající písmeny „ff“ (adresu
vícesměrového vysílání).
[Použít DHCPv6]
Políčko zaškrtněte při používání stavové adresy. Nepoužíváte-li funkci DHCPv6, zaškrtnutí políčka zrušte.
6
Klikněte na [OK].
7
Restartujte stroj.
Restartování stroje(P. 104)
Kontrola správnosti nastavení
● Zkontrolujte, zda lze pomocí počítače zobrazit Vzdálené uživatelské rozhraní tak, že zadáte adresu IPv6
zařízení. Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281)
45
Nastavení
Volba nastavení z ovládacího panelu
● Nastavení IPv6 lze provést také z možnosti <Nabídka> na obrazovce Domů.
<Nastavení IPv4>/<Nastavení IPv6>/<Nastavení DNS> (Model s dotykovým panelem)(P. 327)
<Nastavení IPv4>/<Nastavení IPv6> (Model s černobílým panelem LCD)(P. 331)
Při změně IP adresy po instalaci ovladače tiskárny
● Musíte přidat nový port.
Konfigurace portů tiskáren(P. 54)
ODKAZY
Nastavení adresy IPv4(P. 41)
Zobrazení nastavení sítě(P. 47)
46
Nastavení
Zobrazení nastavení sítě
551S-010
Zobrazení nastavení IPv4(P. 47)
Zobrazení nastavení IPv6(P. 47)
Zobrazení adresy MAC pro kabelovou síť LAN(P. 47)
Zobrazení adresy MAC a informací o bezdrátové síti LAN(P. 48)
● Je-li IP adresa zobrazena ve tvaru „0.0.0.0“, není správně nakonfigurována.
● Pokud zařízení připojíte k přepínači nebo mostu, může dojít k chybě připojení, přestože je IP adresa
nakonfigurována správně. Tento problém lze vyřešit nastavením určitého intervalu před zahájením
komunikace zařízení. Nastavení čekací doby pro připojení k síti(P. 64)
● Můžete vytisknout seznam aktuálních síťových nastavení.
Seznam uživatelských dat / Seznam dat
správce systému(P. 471)
Zobrazení nastavení IPv4
<Monitor stavu> (
)
<Informace sítě>
<IPv4>
Vyberte nastavení, které chcete zobrazit
<Informace sítě>
<IPv6>
Vyberte nastavení, které chcete zobrazit
Zkontrolujte nastavení
Zobrazení nastavení IPv6
<Monitor stavu> (
)
Zkontrolujte nastavení
Zobrazení adresy MAC pro kabelovou síť LAN
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte <Možnosti>
Obrazovka Domů(P. 108)
<Síť>.
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
3
Vyberte <Nastavení ovladače Ethernetu>.
➠ Zobrazí se adresa MAC.
47
Přihlášení do systému stroje(P. 125)
Nastavení
Zobrazení adresy MAC a informací o bezdrátové síti LAN
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte <Možnosti>
Obrazovka Domů(P. 108)
<Síť>.
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
Přihlášení do systému stroje(P. 125)
3
Vyberte <Nastavení bezdrátové sítě LAN>.
4
Přečtěte si zobrazenou zprávu a vyberte možnost <OK>.
5
Vyberte <Info o připojení>/<Informace o bezdrátové síti LAN>.
6
Vyberte nastavení, které chcete zobrazit.
Zobrazení informací o zabezpečení
● Informace WEP a WPA/WPA2-PSK zobrazíte následujícím postupem.
Model s dotykovým panelem
Vyberte <Nastavení zabezpečení>.
Model s černobílým panelem LCD
<Nastavení zabezpečení>
zobrazit
Vyberte zobrazený protokol zabezpečení
Vyberte nastavení, které chcete
Zobrazení z obrazovky <Monitor stavu>
● <Stav bezdrátové sítě LAN> a <Nejnovější chybové info.> lze zobrazit z obrazovky <Monitor stavu> (
).
Model s dotykovým panelem
<Monitor stavu>
<Informace sítě>
<Typ připojení k síti>
Vyberte nastavení, které chcete zobrazit
Model s černobílým panelem LCD
<Informace sítě>
chcete zobrazit
<Způsob připojení k síti>
ODKAZY
Připojení k bezdrátové síti LAN(P. 27)
Nastavení adresy IPv4(P. 41)
48
<Informace o připojení>
Vyberte nastavení, které
Nastavení
Nastavení adres IPv6(P. 44)
Konfigurace služby DNS(P. 65)
49
Nastavení
Konfigurace nastavení pro komunikaci s počítačem
551S-011
Když zařízení ovládáte přes síť z počítače, zadejte protokol a port. Před konfigurací zařízení pro tisk z počítače proveďte
základní nastavení. Další informace najdete v příručkách k příslušným ovladačům na webu s online příručkami.
Konfigurace tiskových protokolů a funkcí WSD(P. 51)
Konfigurace portů tiskáren(P. 54)
Nastavení tiskového serveru(P. 57)
● Zde popsané protokoly představují pravidla doručování dat dokumentů mezi počítačem a zařízením a lze je
vybrat podle účelu nebo síťového prostředí.
● Porty představují brány k předávání dat dokumentů mezi síťovými zařízeními. Pokud na síťovém připojení
dochází k selhání komunikace, příčinou problému může být nastavení portu.
50
Nastavení
Konfigurace tiskových protokolů a funkcí WSD
551S-012
Nakonfigurujte protokoly, které se používají k tisku dokumentů z počítače zapojeného v síti.
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 290) .
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do Režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281)
2
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 282)
3
Klikněte na [Nastavení sítě].
4
Nakonfigurujte tiskové protokoly.
Obrazovka Vzdáleného
Konfigurace protokolu LPD nebo RAW
1
Vyberte možnost [Nastavení LPD] nebo [Nastavení RAW]
2
Nastavení podle potřeby nakonfigurujte.
[Editovat].
[Použít tisk LPD]
Políčko zaškrtněte, chcete-li tisknout pomocí protokolu LPD. Pokud tisk LPD nepoužíváte, zaškrtnutí
políčka zrušte.
[Použít tisk RAW]
Políčko zaškrtněte, chcete-li tisknout pomocí protokolu RAW. Pokud tisk RAW nepoužíváte, zaškrtnutí
políčka zrušte.
[Časová prodleva PŘ.]
51
Nastavení
Vyberte hodnotu pro reset doby čekání na příjem dat. Pokud se příjem dat během nastavené doby
neobnoví, tisk bude zrušen.
3
Klikněte na [OK].
Konfigurace protokolu WSD
1
Vyberte [Nastavení WSD]
2
Nastavení podle potřeby nakonfigurujte.
[Editovat].
[Použít tisk WSD]
Políčko zaškrtněte, chcete-li tisknout pomocí protokolu WSD. Pokud tisk WSD nepoužíváte, zaškrtnutí
políčka zrušte.
[Použít procházení WSD]
Políčko zaškrtněte, chcete-li získávat informace o zařízení z počítače pomocí protokolu WSD. Toto políčko
se automaticky zaškrtne, je-li zaškrtnuto políčko [Použít tisk WSD].
[Použít Multicast Discovery]
Políčko zaškrtněte, chcete-li nastavit zařízení tak, aby odpovídalo na zprávy vícesměrového zjišťování.
Pokud je zaškrtávací pole prázdné, přístroj zůstane v režimu spánku, i když na síti běží zprávy
vícesměrového zjišťování.
3
5
Klikněte na [OK].
Restartujte stroj.
Restartování stroje(P. 104)
Volba nastavení z ovládacího panelu
● Přístup k nastavením protokolů LPD, RAW a WSD lze získat také pomocí <Nabídka> na obrazovce Domů.
<Nastavení LPD>(P. 334)
<Nastavení RAW>(P. 334)
<Nastavení WSD>(P. 334)
Nastavení zařízení sítě WSD
● Zařízení WSD je možné přidat ze složky tiskárny. Otevřete složku tiskárny ( Zobrazení složky
tiskárny(P. 518) ) klikněte na možnost [Přidat zařízení] nebo [Přidat tiskárnu] a postupujte podle pokynů
na obrazovce. Další informace o instalaci ovladače pro síť WSD najdete v příručkách k příslušným ovladačům
na webu s online příručkami.
52
Nastavení
Změna čísla portu
● Pro tiskový protokol je nutné použít stejné číslo portu, jako je použité pro zařízení a pro počítač.
Konfigurace portů tiskáren(P. 54)
Změna čísel portů(P. 247)
ODKAZY
Konfigurace portů tiskáren(P. 54)
53
Nastavení
Konfigurace portů tiskáren
551S-013
Pokud se změní IP adresa zařízení nebo pokud se přidá tiskárna pomocí složky tiskáren systému Windows, může dojít
k chybám tisku. Tyto chyby jsou obvykle způsobeny nesprávným nastavením portu tiskárny. Mohlo být zadáno
například nesprávné číslo nebo typ portu. V takové situaci se pokus o tisk nezdaří, protože data dokumentu se
nedostanou do zařízení. Problém odstraníte konfigurací nastavení portu tiskárny v počítači.
● Před prováděním tohoto postupu se přihlaste k počítači s účtem správce.
1
Otevřete složku tiskárny.
2
Zobrazení složky tiskárny(P. 518)
Klikněte pravým tlačítkem na ikonu ovladače pro daný stroj a klikněte na možnost
[Vlastnosti tiskárny] nebo [Vlastnosti].
3
Klikněte na kartu [Porty] a nakonfigurujte požadovaná nastavení.
Přidání portu
Pokud jste změnili IP adresu zařízení nebo pokud jste při instalaci ovladačů vybrali nesprávný port, přidejte
nový port.
1
Klikněte na [Přidat port].
2
Vyberte možnost [Standardní port protokolu TCP/IP] v nabídce [Dostupné typy portů] a klikněte na
tlačítko [Nový port].
3
Klikněte na [Další].
4
Zadejte IP adresu nebo název DNS stroje a klikněte na tlačítko [Další].
● Možnost [Název portu] se zadá automaticky. Pokud je to nutné, můžete název změnit.
54
Nastavení
● Když se objeví další obrazovka, řiďte se pokyny, které jsou na ní uvedeny.
*Po
výběru možnosti [Typ zařízení] vyberte [Canon Network Printing Device with P9100] v nabídce [Standardní].
5
Klikněte na [Dokončit].
6
Klikněte na [Zavřít].
Změna typu nebo čísla portu
Pokud se na zařízení změnily tiskové protokoly (LPD nebo RAW) ( Konfigurace tiskových protokolů a
funkcí WSD(P. 51) ) nebo čísla portů ( Změna čísel portů(P. 247) ), je třeba také nakonfigurovat
odpovídající nastavení v počítači. Pro porty WSD není tato operace nutná.
1
Klikněte na [Konfigurovat port].
2
V nabídce [Protokol] vyberte možnost [Raw] nebo [LPR].
● Je-li vybrána možnost [Raw], změňte hodnotu [Číslo portu].
● Pokud jste vybrali [LPR], zadejte do pole [Název fronty] text „lp“.
3
4
Klikněte na [OK].
Klikněte na [Zavřít].
ODKAZY
55
Nastavení
Nastavení tiskového serveru(P. 57)
56
Nastavení
Nastavení tiskového serveru
551S-014
Pomocí tiskového serveru lze snížit zatížení počítače, z něhož tisknete. Tiskový server také umožňuje nainstalovat
ovladače do každého počítače přes síť, a vyhnout se tak instalaci ovladačů v každém počítači pomocí dodaného disku
CD-ROM/DVD-ROM. Chcete-li některý počítač v síti nastavit jako tiskový server, nakonfigurujte nastavení sdílení
tiskárny.
● Před prováděním tohoto postupu se přihlaste k počítači s účtem správce.
● Podle operačního systému a bitové architektury (32bitové nebo 64bitové) tiskového serveru a klientských
počítačů se může stát, že nebude možné nainstalovat ovladače přes síť.
● Při implementaci tiskového serveru v doménovém prostředí se poraďte se správcem sítě.
Provádění správy ID oddělení při použití tiskového serveru
● Během instalace ovladače tiskárny je třeba přidat službu „Canon Driver Information Assist Service“. Další
informace najdete v příručkách k příslušným ovladačům na webu s online příručkami.
1
2
3
Otevřete složku tiskárny.
Zobrazení složky tiskárny(P. 518)
Klikněte pravým tlačítkem na ikonu ovladače tiskárny pro dané zařízení a klikněte na
možnost [Vlastnosti tiskárny] nebo [Vlastnosti].
Klikněte na kartu [Sdílení], vyberte možnost [Sdílet tuto tiskárnu] a zadejte sdílený
název zařízení.
● Je-li zobrazeno tlačítko [Změnit možnosti sdílení], klikněte na něj.
4
Podle potřeby nainstalujte další ovladače.
● Tato akce je nutná, pokud chcete ovladače nainstalovat přes tiskový server do dalších počítačů používajících
jinou bitovou architekturu.
57
Nastavení
1
Klikněte na [Další ovladače].
2
Zaškrtněte políčko u bitové architektury používané dalšími počítači a klikněte na tlačítko [OK].
● Podle operačního systému tiskového serveru vyberte další ovladače z následujících.
Tiskový server
Označte zaškrtávací políčko
32bitový operační systém
[x64]
64bitový operační systém
[x86] v části [Procesor]
● Pokud nevíte, zda systém Windows představuje 32bitovou, nebo 64bitovou verzi, podívejte se do části
Kontrola bitové architektury(P. 520) .
3
Vložte do jednotky počítače dodaný disk CD-ROM/DVD-ROM, klikněte na možnost [Procházet] a zadejte
složku s ovladači. Poté klikněte na tlačítko [OK].
● Pokud tiskový server používá 32bitový operační systém, vyberte na dodaném disku CD-ROM/DVDROM složku [UFRII] [uk_eng] [x64] [Ovladač].
● Pokud tiskový server používá 64bitový operační systém, vyberte složku [UFRII]
[Ovladač] na dodaném disku CD-ROM/DVD-ROM.
4
5
[uk_eng]
[32BIT]
Další ovladače nainstalujte podle pokynů na obrazovce.
Klikněte na [OK].
◼ Instalace ovladačů do počítače přes tiskový server
1
2
Vyhledejte na tiskovém serveru sdílenou tiskárnu.
tiskovém serveru(P. 519)
Dvakrát klikněte na sdílenou tiskárnu.
58
Zobrazení sdílených tiskáren na
Nastavení
3
Ovladače nainstalujte podle pokynů na obrazovce.
ODKAZY
Tisk z počítače(P. 169)
59
Nastavení
Konfigurace zařízení pro síťové prostředí
551S-015
Konfigurace sítě se liší podle účelu dané sítě. Zařízení bylo navrženo tak, aby bylo kompatibilní s maximálním
množstvím síťových konfigurací, a zahrnuje řadu technologií. Poraďte se se správcem sítě a nastavte konfiguraci
odpovídající danému síťovému prostředí.
Konfigurace nastavení sítě Ethernet(P. 61)
Změna jednotky MTU(P. 63)
Nastavení čekací doby pro připojení k síti(P. 64)
Konfigurace služby DNS(P. 65)
Konfigurace protokolu SMB(P. 69)
Konfigurace služby WINS(P. 71)
Monitorování a ovládání zařízení pomocí protokolu SNMP(P. 73)
Další nastavení sítě(P. 77)
60
Nastavení
Konfigurace nastavení sítě Ethernet
551S-016
Ethernet představuje standard datové komunikace v místní síti (LAN). Můžete zadat
režim komunikace a typ sítě Ethernet. Zařízení lze obecně používat beze změny
výchozích nastavení ( <Nastavení ovladače Ethernetu>(P. 339) ), můžete je však
změnit podle používaného síťového prostředí.
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte <Možnosti>
Obrazovka Domů(P. 108)
<Síť>.
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
Přihlášení do systému stroje(P. 125)
3
Vyberte <Nastavení ovladače Ethernetu>.
4
Zvolte, zda chcete nastavení sítě Ethernet konfigurovat automaticky nebo ručně.
● Je-li povolena automatická detekce, zařízení rozpozná a automaticky nastaví režim komunikace a typ sítě
Ethernet, který lze použít.
Automatická konfigurace nastavení sítě Ethernet
Model s dotykovým panelem
Vyberte možnost <Zap> v nabídce <Automatická detekce>.
Model s černobílým panelem LCD
Vyberte <Automatická detekce>
<Zapnuto>.
Ruční konfigurace nastavení sítě Ethernet
1
Nakonfigurujte vypnutí automatické detekce.
Model s dotykovým panelem
● Vyberte možnost <Vyp> v nabídce <Automatická detekce>.
Model s černobílým panelem LCD
● Vyberte <Automatická detekce>
2
<Režim komunikace>
<Vypnuto>.
vyberte režim komunikace.
61
Nastavení
<Poloviční duplex>
Střídavě zasílá a přijímá komunikační data. Zvolte, pokud je zařízení připojeno k síťovému zařízení
používajícímu poloviční duplex.
<Úplný duplex>
Současně zasílá i přijímá komunikační data. Toto nastavení použijte ve většině prostředí.
3
<Typ Ethernetu>
4
Vyberte <Použít>.
vyberte typ sítě Ethernet.
5
Pro model s dotykovým panelem vyberte možnost <OK>.
6
Restartujte stroj.
Restartování stroje(P. 104)
ODKAZY
Změna jednotky MTU(P. 63)
Nastavení čekací doby pro připojení k síti(P. 64)
62
Nastavení
Změna jednotky MTU
551S-017
Ve většině sítí Ethernet je maximální velikost paketu, který lze zaslat, 1 500 bajtů. Pakety představují bloky dat, na které
se před zasláním rozdělí původní data. Jednotka MTU se může v každé síti lišit. Nastavení zařízení podle potřeby
změňte. Další informace získáte od správce sítě.
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte možnost <Možnosti>
Obrazovka Domů(P. 108)
<Síť>.
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
Přihlášení do systému stroje(P. 125)
3
Vyberte možnost <Nastavení TCP/IP>
4
Vyberte MTU.
5
Pro model s dotykovým panelem vyberte možnost <OK>.
6
Restartujte stroj.
<Velikost MTU>.
Restartování stroje(P. 104)
ODKAZY
Konfigurace nastavení sítě Ethernet(P. 61)
Nastavení čekací doby pro připojení k síti(P. 64)
63
Nastavení
Nastavení čekací doby pro připojení k síti
551S-018
Pokud síť nabízí nadbytečné možnosti připojení pomocí více přepínačů či mostů, musí zahrnovat mechanismus, jak
zabránit zacyklení paketů. Účinným řešením je definování role každého přepínacího portu. Po dobu několika desetin
sekundy po změně způsobu, jakým jsou připojena síťová zařízení, případně po přidání nového zařízení, však může
přesto docházet k přerušování komunikace. Pokud dochází k tomuto typu problémů, nastavte čekací dobu pro
připojení k síti.
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte možnost <Možnosti>
Obrazovka Domů(P. 108)
<Síť>.
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
3
4
Přihlášení do systému stroje(P. 125)
Vyberte možnost <Doba ček. na přip. při spušť.>/<Doba čekání na připojení při
spuštění>.
Zadejte dobu čekání před zahájením komunikace se sítí a stiskněte tlačítko <Použít>
( ).
ODKAZY
Konfigurace nastavení sítě Ethernet(P. 61)
Změna jednotky MTU(P. 63)
64
Nastavení
Konfigurace služby DNS
551S-019
DNS (Domain Name System) je služba pro rozpoznávání názvů, která přiřazuje název hostitele (či domény) k IP adrese.
Nastavení možností DNS, mDNS či DHCP nakonfigurujte podle svých potřeb. Upozorňujeme, že postup konfigurace
služby DNS se liší u adres IPv4 a IPv6.
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 290) .
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do Režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281)
2
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 282)
3
Klikněte na [Nastavení sítě].
4
Nakonfigurujte nastavení služby DNS.
Konfigurace služby IPv4 DNS
1
Vyberte možnost [Nastavení IPv4]
2
Nakonfigurujte nastavení služby IPv4 DNS.
[Editovat].
65
Obrazovka Vzdáleného
Nastavení
[Nastavení volby DHCP]
[Získat jméno hostitele]
Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte možnost 12 sloužící k získávání názvu hostitele ze serveru
DHCP.
[Dynamická aktualizace DNS]
Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte možnost 81 sloužící k dynamické aktualizaci záznamů DNS
pomocí serveru DHCP.
[Získat adresu serveru DNS]
Zaškrtnutím políčka povolíte možnost 6 pro získání adresy serveru DNS ze serveru DHCP.
[Získat název domény]
Zaškrtnutím políčka povolíte možnost 15 pro získání názvu domény ze serveru DHCP.
[Získat adresu serveru WINS]
Zaškrtnutím políčka povolíte možnost 44 pro získání adresy serveru WINS ze serveru DHCP.
[Získat adresu serveru POP]
Zaškrtnutím políčka povolíte možnost 70 pro získání adresy serveru POP3 ze serveru DHCP.
[Nastavení DNS]
[Adresa primárního serveru DNS]
Zadejte adresu IP serveru DNS.
[Adresa sekundárního serveru DNS]
Zadejte adresu IP sekundárního serveru DNS, je-li k dispozici.
[Jméno hostitele]
Formou alfanumerických znaků zadejte název hostitele zařízení, které chcete zaregistrovat na
serveru DNS.
[Jméno domény]
Formou alfanumerických znaků zadejte název domény, do níž zařízení patří, například
„priklad.com“.
[Dynamická aktualizace DNS]
Zaškrtněte toto políčko, chcete-li dynamicky aktualizovat záznamy služby DNS při každé změně
adresy IP zařízení. Interval mezi aktualizacemi lze zadat v hodinách do textového pole [Interval
dynamické aktualizace DNS].
[Nastavení mDNS]
66
Nastavení
[Použít mDNS]
mDNS (multicast DNS) je protokol přijatý službou Bonjour, který slouží k přiřazení názvu hostitele
k adrese IP bez použití systému DNS. Chcete-li funkci mDNS povolit, zaškrtněte políčko a zadejte
název mDNS do textového pole [Název mDNS].
3
Klikněte na [OK].
Konfigurace služby IPv6 DNS
1
Vyberte možnost [Nastavení IPv6]
2
Nakonfigurujte nastavení služby IPv6 DNS.
[Editovat].
● Před konfigurací těchto nastavení musí být zaškrtnuté políčko [Použít IPv6].
IPv6(P. 44)
Nastavení adres
[Nastavení volby DHCP]
[Získat adresu serveru DNS]
Zaškrtnutím políčka povolíte možnost 23 pro získání adresy serveru DNS ze serveru DHCP.
[Získat název domény]
Zaškrtnutím políčka povolíte možnost 24 pro získání názvu domény ze serveru DHCP.
[Nastavení DNS]
[Adresa primárního serveru DNS]
Zadejte adresu IP serveru DNS. Nelze zadat adresy začínající písmeny „ff“ (adresu vícesměrového
vysílání).
[Adresa sekundárního serveru DNS]
Zadejte adresu IP sekundárního serveru DNS, je-li k dispozici. Nelze zadat adresy začínající písmeny
„ff“ (adresu vícesměrového vysílání).
[Použít stejné jméno hostitele/domény jako pro IPv4]
Políčko zaškrtněte, pokud chcete používat stejný název hostitele a domény jako ve funkci IPv4.
[Jméno hostitele]
Formou alfanumerických znaků zadejte název hostitele zařízení, které chcete zaregistrovat na
serveru DNS.
[Jméno domény]
67
Nastavení
Formou alfanumerických znaků zadejte název domény, do níž zařízení patří, například
„priklad.com“.
[Dynamická aktualizace DNS]
Zaškrtněte toto políčko, chcete-li dynamicky aktualizovat záznamy služby DNS při každé změně
adresy IP zařízení. Pokud chcete zadat typ nebo typy adres, které chcete uložit na server DNS,
zaškrtněte políčko pro [Uložit ruční adresu], [Uložit stavovou adresu] nebo [Uložit bezstavovou
adresu]. Interval mezi aktualizacemi lze zadat v hodinách do textového pole [Interval dynamické
aktualizace DNS].
[Nastavení mDNS]
[Použít mDNS]
mDNS (multicast DNS) je protokol přijatý službou Bonjour, který slouží k přiřazení názvu hostitele
k adrese IP bez použití systému DNS. Pokud chcete povolit protokol mDNS, zaškrtněte toto políčko.
[Použít stejné jméno mDNS jako IPv4]
Toto políčko zaškrtněte, chcete-li použít stejný název mDNS jako v IPv4. Chcete-li nastavit jiný název,
zrušte zaškrtnutí políčka a zadejte název mDNS do textového pole [Název mDNS].
3
5
Klikněte na [OK].
Restartujte stroj.
Restartování stroje(P. 104)
Volba nastavení z ovládacího panelu
● Nastavení DNS lze provést také z možnosti <Nabídka> na obrazovce Domů screen.
<Nastavení IPv4>/<Nastavení IPv6>/<Nastavení DNS> (Model s dotykovým panelem)(P. 327)
<Nastavení IPv4>/<Nastavení IPv6> (Model s černobílým panelem LCD)(P. 331)
ODKAZY
Nastavení adresy IPv4(P. 41)
Nastavení adres IPv6(P. 44)
Zobrazení nastavení sítě(P. 47)
68
Nastavení
Konfigurace protokolu SMB
551S-01A
SMB (Server Message Block) představuje protokol ke sdílení zdrojů, například souborů
a tiskáren, mezi několika zařízeními v síti. Budete ho potřebovat při konfiguraci zařízení
jako sdílené tiskárny v síti SMB. Podle používané sítě může být nutné nastavit název
systému NetBIOS a pracovní skupiny.
Název NetBIOS
V síti systému Windows využívající systém NetBIOS slouží názvy systému NetBIOS k identifikaci počítačů
zapojených do sítě a také ke sdílení souborů a dalších síťových služeb. U většiny počítačů slouží jako název
systému NetBIOS název počítače.
Název pracovní skupiny
Název pracovní skupiny je název sloužící k seskupení více počítačů tak, aby v síti systému Windows byly
dostupné základní síťové funkce, například sdílení souborů. Zadejte název pracovní skupiny označující skupinu,
do níž zařízení patří.
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 290) .
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do Režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 282)
3
Vyberte [Nastavení sítě]
4
Klikněte na [Editovat].
5
Zadejte požadovaná nastavení.
[Nastavení SMB].
69
Obrazovka Vzdáleného
Nastavení
[Název NetBiosu]
Formou alfanumerických znaků zadejte název systému NetBIOS zařízení.
[Název pracovní skupiny]
Formou alfanumerických znaků zadejte název pracovní skupiny, do níž zařízení patří.
● K serveru WINS nelze uložit názvy NetBIOS ani názvy pracovní skupiny začínající hvězdičkou (*).
6
Klikněte na [OK].
7
Restartujte stroj.
Restartování stroje(P. 104)
ODKAZY
Konfigurace služby WINS(P. 71)
70
Nastavení
Konfigurace služby WINS
551S-01C
WINS (Windows Internet Name Service) je služba, která přiřazuje název NetBIOS (tj. název počítače nebo tiskárny v síti
SMB) k IP adrese. K povolení služby WINS je nutné zadat server WINS.
● Aby bylo možné zadat nastavení serveru WINS, musí být zadán název systému NetBIOS a název pracovní
skupiny. Konfigurace protokolu SMB(P. 69)
● Funkce není dostupná v síti IPv6.
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 290) .
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do Režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 282)
Obrazovka Vzdáleného
3
Vyberte [Nastavení sítě]
4
Klikněte na [Editovat].
5
Zaškrtněte políčko [Rozlišení WINS] a zadejte požadovaná nastavení.
[Nastavení WINS].
[Rozlišení WINS]
Zaškrtněte toto políčko, chcete-li pro rozlišení názvů používat službu WINS. Pokud službu WINS nepoužíváte,
zaškrtnutí políčka zrušte.
71
Nastavení
[Adresa serveru WINS]
Zadejte IP adresu serveru WINS.
● Pokud se IP adresa serveru WINS získává ze serveru DHCP, získaná IP adresa přepíše IP adresu zadanou
v textovém poli [Adresa serveru WINS].
6
Klikněte na [OK].
7
Restartujte stroj.
Restartování stroje(P. 104)
Volba nastavení z ovládacího panelu
● Nastavení WINS lze provést také z možnosti <Nabídka> na obrazovce Domů.
ODKAZY
Nastavení adresy IPv4(P. 41)
72
<Nastavení WINS>(P. 334)
Nastavení
Monitorování a ovládání zařízení pomocí protokolu
SNMP
551S-01E
SNMP (Simple Network Management Protocol) je protokol určený k monitorování a ovládání komunikačních zařízení
v síti pomocí funkce MIB (Management Information Base). Zařízení podporuje protokol SNMPv1 a protokol SNMPv3
s vylepšenými funkcemi zabezpečení. Stav zařízení lze zkontrolovat z počítače při tisku dokumentů nebo pomocí
Vzdáleného uživatelského rozhraní. Můžete povolit buď protokol SNMPv1, nebo SNMPv3, případně oba současně. U
každé verze zadejte nastavení odpovídající síťovému prostředí a účelům používání.
SNMPv1
Protokol SNMPv1 využívá informace nazývané „komunita“ k určení rozsahu komunikace SNMP. Protože se tyto
informace objevují na síti ve formě prostého textu, bude síť ohrožena útoky. Chcete-li zajistit zabezpečení sítě,
vypněte protokol SNMPv1 a používejte SNMPv3.
SNMPv3
Při použití protokolu SNMPv3 můžete implementovat správu síťových zařízení chráněnou robustními funkcemi
zabezpečení. Upozorňujeme, že před konfigurací protokolu SNMPv3 musí být aktivována funkce TLS Vzdáleného
uživatelského rozhraní ( Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 250) ).
● Zařízení nepodporuje funkci upozornění pomocí depeší protokolu SNMP.
● Informace o změně čísla portu protokolu SNMP najdete v části
Změna čísel portů(P. 247) .
● Máte-li v počítači nebo na síti nainstalovaný software pro správu pomocí SNMP, můžete zařízení vzdáleně
konfigurovat, monitorovat a ovládat z počítače. Další informace naleznete v příručkách dodaných se
softwarem pro správu.
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 290) .
1
2
3
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do Režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 282)
Vyberte [Nastavení sítě]
[Nastavení SNMP].
73
Obrazovka Vzdáleného
Nastavení
4
Klikněte na [Editovat].
5
Zadejte nastavení protokolu SNMPv1.
● Nepotřebujete-li změnit nastavení SNMPv1, pokračujte dalším krokem.
[Použít SNMPv1]
Zaškrtnutím políčka povolte protokol SNMPv1. Ostatní nastavení protokolu SNMPv1 můžete zadat, pouze
pokud je toto políčko zaškrtnuté.
[Použít název komunity 1]/[Použít název komunity 2]
Zaškrtněte toto políčko, chcete-li zadat název komunity. Pokud není nutné zadávat název komunity, zrušte
zaškrtnutí políčka.
[Název komunity]
Formou alfanumerických znaků zadejte název komunity.
[Povolení přístupu MIB]
Pro každou komunitu vyberte [Čtení/Zápis] nebo [Pouze Čtení] pro přístupová oprávnění k objektům MIB.
[Čtení/Zápis]
Povoluje zobrazení i změnu hodnot objektů MIB.
[Pouze Čtení]
Povoluje pouze zobrazení hodnot objektů MIB.
[Použít vyčleněnou komunitu]
Vyhrazená komunita je předvolená komunita, určená výhradně pro správce používající software Canon, jako
je například iW Management Console. Políčko zaškrtněte, chcete-li používat vyhrazenou komunitu, a zadejte
[Povolení přístupu MIB]. Pokud funkci vyhrazené komunity nechcete používat, zaškrtnutí políčka zrušte.
6
Zadejte nastavení protokolu SNMPv3.
● Nepotřebujete-li změnit nastavení SNMPv3, přejděte k dalšímu kroku.
74
Nastavení
[Použít SNMPv3]
Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte protokol SNMPv3. Ostatní nastavení protokolu SNMPv3 můžete zadat,
pouze pokud je toto políčko zaškrtnuté.
[Umožnit uživatele]
Toto políčko zaškrtněte, chcete-li povolit [Uživatelská nastavení 1]/[Uživatelská nastavení 2]/[Uživatelská
nastavení 3]. Pokud chcete zakázat uživatelské nastavení, zrušte označení příslušného zaškrtávacího pole.
[Uživatelské jméno]
Formou alfanumerických znaků zadejte uživatelské jméno.
[Povolení přístupu MIB]
Vyberte [Čtení/Zápis] nebo [Pouze Čtení] pro přístupová oprávnění k objektům MIB.
[Čtení/Zápis]
Povoluje zobrazení i změnu hodnot objektů MIB.
[Pouze Čtení]
Povoluje pouze zobrazení hodnot objektů MIB.
[Nastavení zabezpečení]
Vyberte [Ověření Zap/Šifrování Zap], [Ověření Zap/Šifrování Vyp] nebo [Ověření Vyp/Šifrování Vyp] pro
nastavení požadované kombinaci nastavení ověřování a šifrování.
[Algoritmus ověření]
Pokud jste vybrali možnost [Ověření Zap/Šifrování Zap] nebo [Ověření Zap/Šifrování Vyp] v nabídce
[Nastavení zabezpečení], vyberte algoritmus odpovídající vašemu prostředí.
[Algoritmus šifrování]
Pokud jste vybrali možnost [Ověření Zap/Šifrování Zap] v nabídce [Nastavení zabezpečení], vyberte šifrovací
algoritmus pro vaše síťové prostředí.
[Nastavit/Změnit heslo]
Chcete-li zadat nebo změnit heslo, zaškrtněte toto políčko a formou alfanumerických znaků zadejte heslo do
textového pole [Heslo ověření] nebo [Heslo šifrování]. Heslo potvrďte jeho opětovným zadáním do textového
pole [Potvrdit]. Pro algoritmus ověřování a šifrování lze nastavit samostatné heslo.
7
Zadejte nastavení Získávání informací o správě tiskárny.
75
Nastavení
● Díky funkci SNMP lze pomocí počítače v síti monitorovat a pravidelně získávat informace o správě tiskárny,
například tiskové protokoly a porty tiskárny.
[Získat informace správy tiskárny od hostitele]
Políčko zaškrtněte, pokud chcete povolit monitorování informací správy tiskárny pomocí protokolu SNMP.
Chcete-li monitorování informací správy tiskárny zakázat, zaškrtnutí políčka zrušte.
8
Klikněte na [OK].
9
Restartujte stroj.
Restartování stroje(P. 104)
Zakázání protokolu SNMPv1
● Pokud je zakázán protokol SNMPv1, některé z funkcí zařízení nejsou dostupné, například získávání informací
o zařízení pomocí ovladače tiskárny.
Použití ovládacího panelu
● Nastavení protokolu SNMP lze povolit či zakázat z nabídky <Nabídka>.
<Nastavení SNMP>(P. 336)
Povolení protokolu SNMPv1 i SNMPv3
● Jsou-li povoleny obě verze protokolu SNMP, doporučuje se nastavit přístupová oprávnění MIB v protokolu
SNMPv1 na [Pouze Čtení]. Přístupová oprávnění MIB lze nastavit nezávisle ve verzi SNMPv1 a SNMPv3 (a pro
každého uživatele ve verzi SNMPv3). Výběrem volby [Čtení/Zápis] (plná přístupová oprávnění) ve verzi
SNMPv1 se zruší robustní funkce zabezpečení zahrnuté ve verzi SNMPv3, protože většinu nastavení zařízení
lze pak ovládat pomocí protokolu SNMPv1.
ODKAZY
Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 250)
76
Nastavení
Další nastavení sítě
551S-01F
Nakonfigurujte následující nastavení podle svého síťového prostředí.
Konfigurace protokolu SNTP(P. 77)
Monitorování stroje ze systémů pro správu zařízení(P. 78)
Konfigurace protokolu SNTP
Protokol SNTP (Simple Network Time Protocol) umožňuje upravit systémové hodiny pomocí časového serveru v síti.
Používá-li se server SNTP, časový server se kontroluje v určených intervalech; proto lze vždy zachovat správný čas. Čas
se upravuje na základě světového času UTC (Coordinated Universal Time), před konfigurací protokolu SNTP tedy
zadejte časové pásmo ( Nastavení data a času(P. 21) ). Nastavení protokolu SNTP lze provést pomocí Vzdáleného
uživatelského rozhraní.
● Funkce SNTP zařízení podporuje server NTP (verze 3) i SNTP (verze 3 a 4).
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 290) .
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do Režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 282)
Obrazovka Vzdáleného
3
Vyberte [Nastavení sítě]
4
Klikněte na [Editovat].
5
Zaškrtněte políčko [Použít SNTP] a zadejte požadovaná nastavení.
[Nastavení SNTP].
[Použít SNTP]
77
Nastavení
Políčko zaškrtněte, chcete-li provádět synchronizaci pomocí funkce SNTP Pokud funkci SNTP nechcete
používat, zaškrtnutí políčka zrušte.
[Název serveru NTP]
Zadejte IP adresu serveru NTP nebo SNTP. Je-li v síti dostupná služba DNS, můžete místo toho zadat název
hostitele (nebo FQDN) obsahující alfanumerické znaky (příklad: ntp.priklad.com).
[Interval pollingu]
Zadejte interval mezi dvěma synchronizacemi.
6
Klikněte na [OK].
7
Restartujte stroj.
Restartování stroje(P. 104)
Testování komunikace se serverem NTP/SNTP
● Stav komunikace s registrovaným serverem můžete zobrazit kliknutím na tlačítko [Nastavení/Uložení]
[Nastavení sítě] [Kontrola serveru NTP] v části [Nastavení SNTP]. Pokud bylo vytvořeno funkční připojení,
výsledek se zobrazí v následující podobě. Upozorňujeme, že touto operací se neupraví systémové hodiny.
Monitorování stroje ze systémů pro správu zařízení
Shromažďování a správu různých informací o síťových zařízeních můžete zjednodušit tak, že do sítě implementujete
software pro správu zařízení, například iW Management Console*. Informace, jako jsou nastavení zařízení a chybové
protokoly, se získávají a distribuují prostřednictvím serverového počítače. Je-li zařízení zapojeno do takové sítě, nástroj
iW Management Console vyhledá zařízení v síti pomocí protokolů, jako je SLP (Service Location Protocol), s cílem získat
od zařízení informace, například o stavu napájení. Nastavení protokolu SLP lze provést pomocí Vzdáleného
uživatelského rozhraní. V této části je popsán postup konfigurace protokolu nastavení pro komunikaci mezi zařízením
a pluginy pro nástroj iW Management Console.
*Další
informace o nástroji iW Management Console získáte od místního autorizovaného prodejce společnosti Canon.
Použití pluginů nástroje iW Management Console
● Musíte povolit nastavení vyhrazeného portu a protokolu SNMP. Při nastavování SNMP nastavte [Povolení
přístupu MIB] na [Čtení/Zápis] pro SNMPv1 i SNMPv3.
<Použít vyčleněný port>/<Nastavení vyčleněného portu>(P. 338)
Monitorování a ovládání zařízení pomocí protokolu SNMP(P. 73)
78
Nastavení
Použití Vzdáleného uživatelského rozhraní
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 290) .
◼ Konfigurace komunikace SLP se softwarem pro správu zařízení
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do Režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281)
2
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 282)
3
Klikněte na [Nastavení sítě].
4
Zadejte nastavení protokolu SLP.
Obrazovka Vzdáleného
Zadání vícesměrového zjišťování zařízení
1
Vyberte [Nastavení Multicast Discovery]
2
Zaškrtněte políčko [Odpovědět Discovery] a zadejte požadovaná nastavení.
[Editovat].
[Odpovědět Discovery]
Políčko zaškrtněte, chcete-li nastavit zařízení, aby odpovídalo na pakety vícesměrového zjišťování
softwaru pro správu zařízení, a povolit monitorování softwarem pro správu zařízení.
● Informace o změně čísla portu pro vícesměrové zjišťování najdete v
Změna čísel portů(P. 247) .
[Název rozsahu]
Chcete-li zařízení zahrnout do určitého oboru, formou alfanumerických znaků zadejte název oboru.
3
Klikněte na [OK].
79
Nastavení
Upozornění softwaru pro správu zařízení na stav zařízení
1
Vyberte [Nastavení oznámení režimu spánku]
2
Zaškrtněte políčko [Oznámit] a zadejte požadovaná nastavení.
[Editovat].
[Oznámit]
Políčko zaškrtněte, chcete-li software pro správu zařízení upozorňovat na stav napájení zařízení. Když je
zaškrtnuto políčko [Oznámit], můžete očekávat, že nebude docházet k nepotřebné komunikaci zařízení
během režimu spánku a sníží se celková spotřeba energie.
[Číslo portu]
Změňte číslo portu pro tuto funkci podle prostředí sítě.
[Počet routerů na trase]
Zadejte počet směrovačů, jimiž mohou procházet pakety upozornění.
[Interval oznámení]
Zadejte, jak často má zařízení upozorňovat software pro správu zařízení na stav napájení.
3
5
Klikněte na [OK].
Restartujte stroj.
Restartování stroje(P. 104)
◼ Konfigurace nastavení komunikace mezi přístrojem a doplňky
Nastavení můžete provést tak, aby byla povolena komunikace mezi přístrojem a pluginy nástroje iW Management
Console. Pomocí pluginů budete moci spravovat nastavení zařízení z nástroje iW Management Console.
<Nabídka>
Vyp>
<Možnosti>
<Síť>
<Správa nastavení zařízení>/<Správa nastavení zařízení Zap/
<Zapnuto>
80
Nastavení
Instalace ovladačů
551S-01H
Nainstalujte do počítače různé ovladače a přidružený software.
1
Před instalací proveďte nezbytnou přípravu.
● Předem k hlavní jednotce připojte volitelná zařízení.
Volitelná zařízení(P. 508)
● Je-li k zařízení dodaný disk CD-ROM/DVD-ROM, vložte disk CD-ROM/DVD-ROM do jednotky v počítači.
● Potřebné ovladače a software si můžete stáhnout z webu společnosti Canon (https://global.canon).
● Nové verze ovladačů a softwaru budou nahrány na webu společnosti Canon v okamžiku, kdy budou
dostupné. Podle potřeby si je můžete stáhnout. Nejprve zkontrolujte požadavky na systém.
● V závislosti na zařízení a podmínkách prostředí nemusejí být některé funkce dostupné.
● Některé verze operačních systémů nepodporují některé z ovladačů. Další informace o podpoře
nejnovějších operačních systémů najdete na webu společnosti Canon.
2
Proveďte instalaci.
● Podrobné informace o instalaci naleznete v příručkách k ovladačům a softwaru.
● Pokud v části [Nastavení brány firewall] není povoleno odesílání a příjem IP adresy, instalace ovladačů není
možná. Další informace viz Zadání adres IP pro nastavení brány firewall(P. 241) .
● Pokud [Nastavení brány firewall] nepovoluje odesílání a příjem IP adresy počítače, na kterém jsou
nainstalované ovladače, nelze z daného počítače tisknout.
81
Základní operace
Základní operace
Základní operace .............................................................................................................................................. 84
Součásti a jejich funkce ....................................................................................................................................... 87
Přední strana .................................................................................................................................................. 88
Zadní strana ................................................................................................................................................... 90
Vnitřní prostor ................................................................................................................................................ 91
Víceúčelová přihrádka .................................................................................................................................... 92
Zásuvka na papír ............................................................................................................................................ 93
Ovládací panel ................................................................................................................................................ 95
Zapnutí zařízení ................................................................................................................................................... 99
Vypnutí zařízení ............................................................................................................................................ 100
Vypnutí stroje vzdáleným ovládáním ..................................................................................................... 101
Vypnutí v pevně stanovenou dobu ......................................................................................................... 102
Restartování stroje ....................................................................................................................................... 104
Použití ovládacího panelu ................................................................................................................................. 106
Základní obrazovky ....................................................................................................................................... 107
Obrazovka Domů ................................................................................................................................... 108
Obrazovka <Monitor stavu> ................................................................................................................... 111
Zobrazení zprávy ................................................................................................................................... 115
Základní operace .......................................................................................................................................... 116
Zadávání textu .............................................................................................................................................. 121
Přihlášení do systému stroje ............................................................................................................................ 125
Vkládání papíru ................................................................................................................................................. 126
Vkládání papíru do zásuvky na papír ............................................................................................................ 128
Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky .................................................................................................... 134
Vkládání obálek ............................................................................................................................................ 139
Vkládání předtištěného papíru ..................................................................................................................... 142
Zadání velikosti a typu papíru ....................................................................................................................... 144
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír .................................................................................. 145
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce ........................................................................ 147
Registrace výchozího nastavení papíru pro víceúčelovou přihrádku ...................................................... 150
Uložení vlastní velikosti papíru ............................................................................................................... 153
Omezení zobrazených velikostí papíru ................................................................................................... 155
Automatický výběr odpovídajícího zdroje papíru pro jednotlivé funkce ................................................. 156
Přizpůsobení displeje ........................................................................................................................................ 158
Přizpůsobení obrazovky Domů ..................................................................................................................... 159
82
Základní operace
Změna výchozího nastavení pro funkce .......................................................................................................... 161
Nastavení zvukových signálů ........................................................................................................................... 162
Přepnutí do režimu spánku .............................................................................................................................. 163
Použití paměťového zařízení USB ..................................................................................................................... 165
83
Základní operace
Základní operace
551S-01J
Tato kapitola popisuje základní operace, např. používání ovládacího panelu nebo postup při vkládání papíru. Jedná se o
operace, které jsou při obsluze zařízení prováděny často.
◼ Součásti a jejich funkce
Tato část popisuje vnitřní a vnější součásti zařízení a jeho funkce, dále pak způsoby používání tlačítek na operačním
panelu a zobrazení na displeji. Součásti a jejich funkce(P. 87)
◼ Zapnutí zařízení
Tato část popisuje, jak zařízení zapnout a vypnout.
Zapnutí zařízení(P. 99)
◼ Použití ovládacího panelu
Tato část popisuje použití displeje pro různé úlohy, například volbu položek nebo úpravu nastavení. Také popisuje, jak
se zadávají znaky a číslice. Použití ovládacího panelu(P. 106)
◼ Přihlášení do systému stroje
V této části je popsáno, jak se po zobrazení přihlašovací obrazovky přihlásit do systému zařízení.
systému stroje(P. 125)
84
Přihlášení do
Základní operace
◼ Vkládání papíru
Tato část popisuje, jak založit papír do zásuvky na papír a do víceúčelové přihrádky.
Vkládání papíru(P. 126)
◼ Přizpůsobení displeje
V této části je popsáno, jak zobrazené položky uspořádat pro snazší používání obrazovek na displeji.
displeje(P. 158)
Přizpůsobení
◼ Změna výchozího nastavení pro funkce
V této části je popsáno, jak změnit nastavení, která se zobrazí po výběru funkce.
funkce(P. 161)
Změna výchozího nastavení pro
◼ Nastavení zvukových signálů
Tato část popisuje, jak nastavit hlasitost zvuků, které zařízení vydává, např. v případě výskytu chyby.
zvukových signálů(P. 162)
85
Nastavení
Základní operace
◼ Přepnutí do režimu spánku
Tato část popisuje, jak nastavit režim spánku.
Přepnutí do režimu spánku(P. 163)
◼ Použití paměťového zařízení USB
Tato část obsahuje informace o dostupných paměťových zařízeních USB a o vložení nebo odebrání paměťového
zařízení USB. Použití paměťového zařízení USB(P. 165)
86
Základní operace
Součásti a jejich funkce
551S-01K
Tato část popisuje části zařízení (vnější součásti, přední a zadní stranu, vnitřní součásti) a jejich funkci. Kromě uvedení
informací týkajících se součástí zařízení používaných k základním operacím, jako jsou vkládání papíru a výměna
tonerových kazet, popisuje tato část také tlačítka na ovládacím panelu a displej. V této části naleznete tipy pro správné
používání zařízení.
Přední strana(P. 88)
Zadní strana(P. 90)
Vnitřní prostor(P. 91)
Víceúčelová přihrádka(P. 92)
Zásuvka na papír(P. 93)
Ovládací panel(P. 95)
87
Základní operace
Přední strana
551S-01L
Výstupní přihrádka
Potištěný papír se vysouvá do výstupní přihrádky.
Port USB (pro připojení zařízení USB)
Tento port používejte k připojení paměťového zařízení nebo klávesnice USB jiných výrobců. Po připojení
paměťového zařízení USB můžete z paměťového zařízení tisknout data.
Tisk z paměťového zařízení USB (Tisk z paměťového média)(P. 182)
Zarážka papíru
Otevřením zarážky papíru zabráníte vypadávání papíru mimo výstupní přihrádku.
Rukojeti
Při přenášení držte zařízení za tyto rukojeti.
Přemístění zařízení(P. 462)
Vypínač
Zapněte nebo vypněte napájení. Pokud chcete zařízení restartovat, vypněte zařízení, počkejte nejméně 10
sekund a poté zařízení znovu zapněte.
Přední kryt
Přední kryt otevřete, chcete-li vyměnit tonerové kazety.
Postup výměny tonerové kazety(P. 457)
Zásuvka na papír
Do zásuvky na papír vkládejte typ papíru, který používáte nejčastěji.
papír(P. 128)
88
Vkládání papíru do zásuvky na
Základní operace
Víceúčelová přihrádka / otvor podavače pro ruční podávání
Pokud potřebujete dočasně použít jiný typ papíru, než jaký je vložen do zásuvky na papír, použijte k vložení
tohoto typu papíru víceúčelovou přihrádku. Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky(P. 134)
● Pokud není třeba odlišit „otvor podavače pro ruční podávání“ od „víceúčelové přihrádky“, Uživatelská
příručka pro obojí používá termín „víceúčelová přihrádka“.
Větrací otvory
Vzduch z vnitřku zařízení musí mít možnost unikat ven z důvodu chlazení vnitřních části zařízení. Mějte na
paměti, že pokud před větrací otvory umístíte nějaké předměty, bude ventilace zařízení omezena.
Ovládací panel
Na ovládacím panelu se nacházejí tlačítka, jako je tlačítko Domů, tlačítko Stop, displej a indikátory stavu.
Prostřednictvím ovládacího panelu lze provádět všechny operace a nastavení.
Ovládací panel(P. 95)
Základní obrazovky(P. 107)
89
Základní operace
Zadní strana
551S-01R
LBP664Cx / LBP663Cdw / LBP623Cdw
LBP621Cw
Zadní kryt
Tento kryt se otvírá při odstraňování zachyceného papíru. Více informací viz „Odstraňování problémů (FAQ)“
na webu s online příručkami.
Typový štítek
Na štítku je uvedeno sériové číslo, které využijete v případě dotazů týkajících se zařízení. Více informací viz
„Odstraňování problémů (FAQ)“ na webu s online příručkami.
Zásuvka napájení
Slouží k připojení napájecí šňůry.
Port USB (pro připojení zařízení USB) (LBP664Cx)
Tento port slouží k připojení různých zařízení, například klávesnice USB od jiného výrobce.
Port USB (pro připojení počítače)
Kabel USB použijte pro propojení zařízení a počítače.
Port LAN
Sem připojte kabel LAN, chcete-li k zařízení připojit kabelový směrovač LAN apod.
síti LAN(P. 26)
90
Připojení ke kabelové
Základní operace
Vnitřní prostor
551S-01S
Přihrádka na tonerovou kazetu
Slouží ke vkládání tonerových kazet. Tonerové kazety se vkládají do otvorů v pořadí Y (žlutá), M (purpurová), C
(azurová) a K (černá) směrem odzadu dopředu. Postup výměny tonerové kazety(P. 457)
ODKAZY
Výměna tonerové kazety(P. 455)
91
Základní operace
Víceúčelová přihrádka
551S-01U
LBP664Cx / LBP663Cdw
LBP623Cdw / LBP621Cw
Vodítka papíru
Vodítka papíru nastavte přesně podle šířky papíru, aby byl papír do zařízení správně podáván.
LBP664Cx / LBP663Cdw
● Zatlačte na uvolňovací páčku zámku označenou na obrázku šipkou, aby se uvolnil zámek, a poté posuňte
vodítka papíru.
Přihrádka na papír
Před vložením papíru vysuňte přihrádku na papír.
ODKAZY
Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky(P. 134)
92
Základní operace
Zásuvka na papír
551S-01W
LBP664Cx / LBP663Cdw
LBP623Cdw / LBP621Cw
Vodítka papíru
Vodítka papíru nastavte přesně podle velikosti vkládaného papíru, aby byl papír do zařízení správně podáván.
Zatlačte na uvolňovací páčky zámku označené na obrázku šipkami, aby se uvolnil zámek, a poté posuňte
vodítka papíru.
Uvolňovací páčka (pro prodloužení zásuvky na papír)
Vkládání papíru ve formátu Legal vyžaduje prodloužení zásuvky na papír. Zatlačte na uvolňovací páčku, aby
se uvolnil zámek a prodlužte zásuvku na papír.
Při vkládání papíru ve formátu Legal
● Pokud je vložená prodloužená zásuvka na papír, nebude její přední část zarovnaná s tělem přístroje.
93
Základní operace
ODKAZY
Vkládání papíru do zásuvky na papír(P. 128)
94
Základní operace
Ovládací panel
551S-01X
Ovládací panel – Model s dotykovým panelem(P. 95)
Ovládací panel – Model s černobílým panelem LCD(P. 96)
Ovládací panel – Model s dotykovým panelem
● Úhel ovládacího panelu lze upravit. Nastavte si úhel pro nejpohodlnější sledování panelu.
Nastavení úhlu displeje(P. 96)
Displej
Zobrazuje postup zařízení a chybové stavy. Displej je také dotykový, takže umožňuje zadávat nastavení
stisknutím určitých míst na obrazovce.
Základní obrazovky(P. 107)
Základní operace(P. 116)
Tlačítko Hlasitost zvuku
Stisknutím upravte hlasitost.
Nastavení zvukových signálů(P. 162)
Tlačítko Úspora energie
Stisknutím přepnete zařízení do režimu spánku. Pokud je zařízení v režimu spánku, pak se tlačítko rozsvítí
zeleným světlem. Opětovným stisknutím tlačítka režim spánku ukončíte. Přepnutí do režimu
spánku(P. 163)
Indikátor Data
Bliká, když se provádí operace, jako je např. přenos dat nebo tisk. Rozsvítí se v případě, že nějaké dokumenty
čekají na zpracování.
95
Základní operace
Indikátor Chyba
Bliká nebo svítí, pokud se vyskytla chyba, např. došlo k zachycení papíru.
Tlačítko Domů
Stisknutím tohoto tlačítka otevřete obrazovku Domů, která poskytuje přístup k nabídce nastavení a funkcím,
jako je tisk z paměťových médií a zabezpečený tisk.
Obrazovka Domů(P. 108)
Přizpůsobení obrazovky Domů(P. 159)
Tlačítko Stop
Stisknutím zrušíte tisk nebo jiné operace.
Značka NFC (Bezkontaktní komunikace)
Můžete také používat funkce, jako je tisk přejetím zařízení s nainstalovanou aplikací Canon PRINT Business
přes tuto značku. Propojení s mobilními zařízeními(P. 202)
Nastavení úhlu displeje
Když znaky na displeji dotekového panelu nevidíte zřetelně, upravte úhel ovládacího panelu.
Ovládací panel – Model s černobílým panelem LCD
Displej
Ukazuje provozní a chybový stav zařízení, zbývající množství toneru v tonerových kazetách a další stavové
informace. Základní obrazovky(P. 107)
96
Základní operace
Tlačítko Domů
Stisknutím tohoto tlačítka otevřete obrazovku Domů, která poskytuje přístup k nabídce nastavení a funkcím,
jako je tisk z paměťových médií a zabezpečený tisk. Obrazovka Domů(P. 108)
Tlačítko Zpět
Stiskněte, chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku. Pokud toto tlačítko stisknete, např. při určování
nastavení, provedené změny nebudou uloženy a na displeji se zobrazí předchozí obrazovka.
Číselná tlačítka (tlačítka [0]–[9])
Stisknutím zadáte číslice a znaky.
Zadávání textu – Model s černobílým panelem LCD(P. 122)
Tlačítko [*]
Stisknutím přepnete typ zadávaného textu.
Indikátor Data
Bliká, když se provádí operace, jako je např. přenos dat nebo tisk. Rozsvítí se v případě, že nějaké dokumenty
čekají na zpracování.
Indikátor Chyba
Bliká nebo svítí, pokud se vyskytla chyba, např. došlo k zachycení papíru.
Tlačítko Úspora energie
Stisknutím přepnete zařízení do režimu spánku. Pokud je zařízení v režimu spánku, pak se tlačítko rozsvítí
zeleným světlem. Opětovným stisknutím tlačítka režim spánku ukončíte. Přepnutí do režimu
spánku(P. 163)
Tlačítko Monitor stavu
Po stisknutí tohoto tlačítka můžete zkontrolovat stav tisku, zobrazit historii používání nebo síťová nastavení,
jako je adresa IP zařízení. Můžete také ověřit stav zařízení, např. zbývající množství papíru a zbývající množství
toneru v kazetách nebo výskyt chyb. <Monitor stavu> Obrazovka pro Model s černobílým panelem
LCD(P. 112)
[ID] Tlačítko
Pokud je povolena správa ID oddělení, pak stisknutím tlačítka po zadání ID a kódu PIN dojde k přihlášení. Po
ukončení práce se zařízením opětovně stiskněte toto tlačítko, dojde k odhlášení. Přihlášení do systému
stroje(P. 125)
Tlačítko Vynulovat
Stisknutím odstraníte zadané číslice a znaky.
Tlačítko Stop
Stisknutím zrušíte tisk nebo jiné operace.
Tlačítko [#]
Stisknutím získáte možnost zadávat symboly, např. „@“ nebo „/“.
97
Základní operace
Tlačítko [
]
Při určování nastavení se stisknutím tlačítka vrátíte na předchozí obrazovku. Při zadávání čísel se po stisknutí
tlačítka přesune kurzor doleva.
Tlačítko [
]
Při určování nastavení vyberete stisknutím tlačítka položku těsně nad aktuálně vybranou položkou. Při
změnách nastavených hodnot se po stisknutí tlačítka hodnota zvýší.
Tlačítko [
]
Při určování nastavení přejdete po stisknutí tlačítka na další obrazovku. Při zadávání čísel přesunete
stisknutím tlačítka kurzor doprava.
Tlačítko [
]
Při určování nastavení vyberete stisknutím tlačítka položku těsně pod aktuálně vybranou položkou. Při
změnách nastavených hodnot se po stisknutí tlačítka hodnota sníží.
Tlačítko [
]
Stisknutím uložíte změny nastavení nebo jiné provedené změny.
ODKAZY
Základní operace(P. 116)
98
Základní operace
Zapnutí zařízení
551S-01Y
V této části je popsáno, jak zařízení zapnout.
1
Ujistěte se, že je zástrčka řádně zasunutá do elektrické zásuvky.
2
Stiskněte hlavní vypínač.
➠ Zobrazí se úvodní obrazovka.
Ovládací panel(P. 95)
● Můžete si zvolit, která obrazovka se má zobrazit hned po zapnutí zařízení.
spuštění/obnově>(P. 310)
ODKAZY
Vypnutí zařízení(P. 100)
Restartování stroje(P. 104)
99
<Výchozí obrazovka po
Základní operace
Vypnutí zařízení
551S-020
V této části je popsáno, jak zařízení vypnout.
1
Stiskněte hlavní vypínač.
● Úplné vypnutí zařízení může trvat delší dobu. Neodpojujte napájecí šňůru, dokud se nevypne displej.
● Chcete-li zařízení restartovat, počkejte nejméně 10 sekund po vypnutí zařízení.
● Stroj můžete rovněž vypnout z počítače.
Vypnutí stroje vzdáleným ovládáním(P. 101)
● Můžete zadat čas pro každý den v týdnu a nakonfigurovat nastavení na automatické vypnutí zařízení.
Vypnutí v pevně stanovenou dobu(P. 102)
100
Základní operace
Vypnutí stroje vzdáleným ovládáním
551S-021
Stroj je možné vypnout z počítače na stejné síti, aniž by bylo nutné jít na místo, kde je stroj nainstalovaný.
1
2
3
4
5
Spusťte Vzdálené UR a přihlaste se do režimu správce systému.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 282)
Vyberte možnost [Správa zařízení]
Spuštění
Obrazovka Vzdáleného
[Vzdálené vypnutí].
Zkontrolujte [Stav zařízení], abyste se ujistili, že se nezpracovávají žádné funkce a
klikněte na možnost [Provést].
Klikněte na [OK].
Restartování stroje vzdáleným ovládáním
● Stroj můžete restartovat kliknutím na možnost [Restartování zařízení] na obrazovce [Nastavení/Uložení]
Vzdáleného UR. Restartování stroje(P. 104)
101
Základní operace
Vypnutí v pevně stanovenou dobu
551S-022
Můžete provést takové nastavení, aby se napájení automaticky vypnulo každý den v týdnu ve stanovenou dobu. Díky
tomu se předejde zbytečné spotřebě energie, k níž může docházet, když se napájení nevypne. Ve výchozím nastavení
je tato funkce deaktivována.
● Informace o základních operacích při nastavování zařízení ze Vzdáleného uživatelského rozhraní najdete
v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 290) .
1
2
3
4
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do Režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 282)
Vyberte možnost [Nastavení časovače]
Obrazovka Vzdáleného
[Editovat].
Zaškrtněte políčko [Použít časovač automatického vypnutí pro každý týden] a
nastavte čas vypnutí napájení.
[Použít časovač automatického vypnutí pro každý týden]
Zaškrtnutím políčka se umožní nastavení času vypnutí každý den v týdnu.
102
Základní operace
[Neděle] až [Sobota]
Zadejte požadovaný čas vypnutí napájení. Když necháte políčko pro zadání času prázdné, znamená to, že v
daný den se automatické vypnutí neprovede.
5
Klikněte na [OK].
Pokud se napájení ve stanovený čas automaticky nevypne*
● Když svítí nebo bliká indikátor Data
● Když se zobrazí obrazovka nabídky nebo kontrolní počitadlo
● Import a export údajů o nastavení
● Když se aktualizuje firmware
*Pokud nelze napájení vypnout automaticky v zadaném čase, provede se v intervalu po jedné minutě opakovaný pokus, a to
až desetkrát. Pokud nelze napájení vypnout ani po deseti opakovaných pokusech, automatické vypnutí v daném dnu se
neprovede.
103
Základní operace
Restartování stroje
551S-023
V závislosti na položkách nastavení, které byly změněny, může být nutné aktivovat změny prostřednictvím restartování
stroje. V této části je popsáno, jak stroj restartovat.
Restartování stroje z hlavní jednotky(P. 104)
Restartování stroje vzdáleným ovládáním(P. 104)
Restartování stroje z hlavní jednotky
1
Stiskněte hlavní vypínač.
● Úplné vypnutí zařízení může trvat delší dobu.
➠ Když se stroj vypne, zhasne i displej nebo tlačítko Úspora energie na ovládacím panelu.
2
Po vypnutí počkejte alespoň 10 sekund a pak opět stiskněte vypínač.
➠ Stroj se spustí.
Restartování stroje vzdáleným ovládáním
1
2
3
Spusťte Vzdálené UR a přihlaste se do režimu správce systému.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 282)
Spuštění
Obrazovka Vzdáleného
V nabídce na levé straně obrazovky klikněte na volbu [Restartování zařízení].
104
Základní operace
4
5
Zkontrolujte [Stav zařízení], abyste se ujistili, že se nezpracovávají žádné funkce a
klikněte na možnost [Provést].
Klikněte na [OK].
➠ Zahájí se proces restartování. Komunikace zůstane odpojená, dokud neproběhne restartování hlavní
jednotky.
105
Základní operace
Použití ovládacího panelu
551S-024
Pomocí displeje a tlačítek ovládacího panelu můžete konfigurovat nastavení nebo ovládat funkce zařízení. V této části
je popsáno základní použití tohoto displeje a tlačítek.
Základní obrazovky(P. 107)
Základní operace(P. 116)
Zadávání textu(P. 121)
● Chcete-li převrátit světlé a tmavé části displeje:
● Chcete-li upravit jas displeje:
<Obrátit barvy obrazovky>(P. 345)
<Jas>(P. 345)
● Chcete-li upravit kontrast displeje:
<Kontrast>(P. 346)
ODKAZY
Ovládací panel(P. 95)
106
Základní operace
Základní obrazovky
551S-025
Na displeji se zobrazí obrazovka Domů nebo obrazovka nastavení, ze které můžete spustit funkce, jako je tisk
z paměťových médií a zabezpečený tisk. Displej lze použít také ke kontrole různých informací, jako jsou chybové zprávy
a provozní stav zařízení. Chcete-li model s dotykovým panelem ovládat přímo, dotkněte se displeje.
Obrazovka Domů(P. 108)
Obrazovka <Monitor stavu>(P. 111)
Zobrazení zprávy(P. 115)
● Obrazovku Domů si můžete přizpůsobit, když často používaná tlačítka uspořádáte tak, abyste měli snazší
přístup k příslušným funkcím. Přizpůsobení displeje(P. 158)
Zobrazení postupu
● Na některých obrazovkách lze pomocí tlačítka <?> zobrazit popis funkcí nebo postup jejich použití.
107
Základní operace
Obrazovka Domů
551S-026
Obrazovka Domů se zobrazí po zapnutí zařízení nebo po stisknutí tlačítka
slouží k zadávání nastavení funkcí a k ukládání funkcí.
na ovládacím panelu. Tato obrazovka
Domů Obrazovka pro Model s dotykovým panelem(P. 108)
Domů Obrazovka pro Model s černobílým panelem LCD(P. 109)
Domů Obrazovka pro Model s dotykovým panelem
Změna stránky
Slouží k zobrazení další stránky na obrazovce Domů.
Stránky lze posunovat také krátkým potažením prstem do
strany.
Zbývající množství toneru v tonerových kazetách
Ukazuje zbývající množství toneru v kazetách ve fázích.
<Kontrola počit.>
Ukazuje odděleně celkové množství černobílých a
barevných výtisků. Zobrazení hodnoty
počítadla(P. 469)
<Odhlásit>
Tímto tlačítkem se ze zařízení odhlásíte.
<Monitor stavu>
Po stisknutí tohoto tlačítka můžete zkontrolovat stav
tisku, zobrazit historii používání nebo síťová nastavení,
jako je adresa IP zařízení. Můžete také ověřit stav zařízení,
např. zbývající množství papíru a zbývající množství
toneru v kazetách nebo chyby, ke kterým případně došlo.
Obrazovka <Monitor stavu>(P. 111)
Ikona Wi-Fi
Zobrazí se, když je zařízení připojeno k bezdrátové síti
LAN.
Uživatelské jméno/ID
Zobrazí se jméno nebo ID přihlášeného uživatele.
108
Základní operace
<Tisk z paměťov. média>
Vytiskne soubory uložené na paměťovém zařízení USB.
Tisk z paměťového zařízení USB (Tisk z paměťového
média)(P. 182)
<Zabezpečený tisk>
Tato funkce umožňuje tisk zabezpečeného dokumentu.
Tisk dokumentu zabezpečeného kódem PIN
(Zabezpečený tisk)(P. 177)
<Nabídka>
Toto tlačítko umožňuje přístup k nastavením zařízení, jako
jsou <Nastavení funkcí>, <Možnosti> a řadě dalších.
Nastavení seznamu nabídky(P. 308)
<Nast. papíru>
Toto tlačítko slouží k zadání velikosti a typu papíru
vloženého v zásuvce na papír a víceúčelové přihrádce.
Zadání velikosti a typu papíru(P. 144)
Tlačítko Application Library (Knihovna aplikací)
Pomocí těchto tlačítek lze využívat rychlou volbu
k pohodlnému provedení funkce. Další informace najdete
v příručce k Application Library (Knihovně aplikací) na
webu s online příručkami.
<Mobilní portál>
Slouží k vytvoření připojení k mobilnímu zařízení.
Propojení s mobilními zařízeními(P. 202)
<Nastavení dom. obraz.>
Umožňuje změnit pořadí, v jakém se zobrazují tlačítka na
obrazovce Domů. Přizpůsobení obrazovky
Domů(P. 159)
<Aktualizovat firmware>
Umožňuje aktualizovat firmware přes internet.
Aktualizace firmwaru(P. 302)
Domů Obrazovka pro Model s černobílým panelem LCD
Ikona Wi-Fi
Zobrazí se, když je zařízení připojeno k bezdrátové síti
LAN.
109
Základní operace
Zbývající množství toneru v tonerových kazetách
Ukazuje zbývající množství toneru v kazetách ve fázích. Jeli obrazovka Domů aktivní, jsou tyto hodnoty skryté.
<Nabídka>
Toto tlačítko umožňuje přístup k nastavením zařízení, jako
jsou <Nastavení funkcí>, <Možnosti>, a k řadě dalších.
Nastavení seznamu nabídky(P. 308)
<Nast. papíru>
Toto tlačítko slouží k zadání velikosti a typu papíru
vloženého v zásuvce na papír a víceúčelové přihrádce.
Zadání velikosti a typu papíru(P. 144)
<Tisk z pam. média>
Vytiskne soubory uložené na paměťovém zařízení USB.
Tisk z paměťového zařízení USB (Tisk z paměťového
média)(P. 182)
<Zabezpečený tisk>
Tato funkce umožňuje tisk zabezpečeného dokumentu.
Tisk dokumentu zabezpečeného kódem PIN
(Zabezpečený tisk)(P. 177)
<Mobilní portál>
Slouží k vytvoření připojení k mobilnímu zařízení.
Propojení s mobilními zařízeními(P. 202)
<Pořadí zobr. (Dom)>
Umožňuje změnit pořadí, v jakém se zobrazují tlačítka na
obrazovce Domů. Přizpůsobení obrazovky
Domů(P. 159)
ODKAZY
Přizpůsobení obrazovky Domů(P. 159)
110
Základní operace
Obrazovka <Monitor stavu>
551S-027
Když stisknete možnost <Monitor stavu> (
), otevře se obrazovka, kde můžete zkontrolovat průběh zpracování
dokumentů a také stav stroje a informace o nastavení sítě.
<Monitor stavu> Obrazovka pro Model s dotykovým panelem(P. 111)
<Monitor stavu> Obrazovka pro Model s černobílým panelem LCD(P. 112)
<Monitor stavu> Obrazovka pro Model s dotykovým panelem
<Chybová informace / oznámení>
Ukazuje podrobné informace o vzniklých chybách. Více informací viz „Odstraňování problémů (FAQ)“ na webu
s online příručkami.
<Informace o zařízení>
Umožňuje zobrazit stav stroje.
<Informace o papíru>
Ukazuje, zda je v každém zdroji papíru vložen papír.
<Informace o kazetě>
Ukazuje zbývající množství toneru v kazetách. Před vyprázdněním tonerových kazet může skončit životnost
dalších vnitřních částí.
<Využití paměti zabezpečeného tisku>
Zde se zobrazuje velikost paměti, která je aktuálně využita pro uložení dat zabezpečeného tisku.
dokumentu zabezpečeného kódem PIN (Zabezpečený tisk)(P. 177)
<Informace o verzi>
Zobrazuje informace o verzi firmwaru.
111
Tisk
Základní operace
<Sériové číslo>
Zobrazí sériové číslo stroje.
Stav a výpisy vytištěných a přijatých dokumentů
Umožňuje zobrazit aktuální stav vybraných položek. Jako příklad je níže uvedena obrazovka <Tisknout
úlohu>.
<Informace sítě>
Zobrazuje nastavení sítě, jako je adresa IP zařízení, a stav, například komunikací v bezdrátové síti LAN.
Zobrazení nastavení sítě(P. 47)
IP adresa
Zobrazí adresu IPv4 stroje.
● Můžete zadat, zda zobrazovat IP adresu na obrazovce <Monitor stavu> nastavením možnosti <Zobrazit
adresu IP>. <Zobrazit adresu IP>(P. 314)
<Odebr.pam.média>
Slouží k bezpečnému vyjmutí paměťového zařízení USB. Zobrazí se pouze v případě, že je k přístroji připojeno
paměťové zařízení USB. Vyjmutí paměťového zařízení USB(P. 165)
<Monitor stavu> Obrazovka pro Model s černobílým panelem LCD
IP adresa
Zobrazí adresu IPv4 stroje.
112
Základní operace
● Můžete zadat, zda zobrazovat IP adresu na obrazovce <Monitor stavu> nastavením možnosti <Zobrazit
adresu IP>. <Zobrazit adresu IP>(P. 314)
<Chybová informace / oznámení>
Ukazuje podrobné informace o vzniklých chybách. Více informací viz „Odstraňování problémů (FAQ)“ na webu
s online příručkami.
<Stav zařízení>
Umožňuje zobrazit stav stroje.
<Informace o papíru>
Ukazuje, zda je v každém zdroji papíru vložen papír.
<Stav kazety>
Ukazuje zbývající množství toneru v kazetách. Před vyprázdněním tonerových kazet může skončit životnost
dalších vnitřních částí.
<Vyjmout paměťové médium>
Slouží k bezpečnému vyjmutí paměťového zařízení USB. Zobrazí se pouze v případě, že je k přístroji
připojeno paměťové zařízení USB. Vyjmutí paměťového zařízení USB(P. 165)
<Kontrola počitadla>
Ukazuje odděleně množství černobílých a barevných výtisků.
Zobrazení hodnoty počítadla(P. 469)
<Využití paměti zabezpečeného tisku>
Zde se zobrazuje velikost paměti, která je aktuálně využita pro uložení dat zabezpečeného tisku.
dokumentu zabezpečeného kódem PIN (Zabezpečený tisk)(P. 177)
Tisk
<Informace o verzi>
Zobrazuje informace o verzi firmwaru.
<Sériové číslo>
Zobrazí sériové číslo stroje.
Stav a výpisy vytištěných a přijatých dokumentů
Umožňuje zobrazit aktuální stav vybraných položek. Jako příklad je níže uvedena obrazovka <Stav tiskové
úlohy>.
<Informace sítě>
Zobrazuje nastavení sítě, jako je adresa IP zařízení, a stav, například komunikací v bezdrátové síti LAN.
Zobrazení nastavení sítě(P. 47)
113
Základní operace
114
Základní operace
Zobrazení zprávy
551S-028
Zpráva se zobrazí např. v situaci, kdy dojde papír nebo skončí životnost tonerové kazety. Více informací viz
„Odstraňování problémů (FAQ)“ na webu s online příručkami.
Model s dotykovým panelem
Model s černobílým panelem LCD
Dojde-li k chybě
V některých případech se po výskytu chyby zobrazí postup, jak na chybu reagovat. Podle pokynů na obrazovce
problém vyřešte. Jako příklad je níže uvedena obrazovka, která se objeví, pokud došlo k zachycení papíru.
Model s dotykovým panelem
Model s černobílým panelem LCD
115
Základní operace
Základní operace
551S-029
Základní operace – Model s dotykovým panelem(P. 116)
Základní operace – Model s černobílým panelem LCD(P. 118)
Základní operace – Model s dotykovým panelem
Displej je dotykový panel, který umožňuje ovládat zařízení přímo prostřednictvím obrazovky.
Vyhněte se následujícím činnostem.
● Displej by nemusel fungovat správně nebo by mohlo dojít k jeho poškození.
- Použití velkého tlaku při dotyku
- Použití špičatých předmětů (nehtů, propisovacích per, tužek apod.) k dotykovému ovládání
- Ovládání mokrýma nebo špinavýma rukama
- Ovládání displeje, pokud na něm leží nějaký předmět
● Před použitím displeje dotekového panelu odstraňte z displeje ochrannou fólii.
Ovládání klepnutím
Na obrazovku klepejte lehce a rychle. Klepnutí slouží k výběru položek a dokončení nastavení.
Krátké potažení
Přejeďte prstem po displeji. Účinek krátkého potažení závisí na tom, na které obrazovce se nacházíte. Když
například krátce potáhnete na obrazovce Domů, zobrazí se další stránka ve směru potažení.
116
Základní operace
◼ Výběr položek
Výběr provedete klepnutím na název položky nebo na tlačítko.
Pokud klepnete na položku omylem
● Chcete-li výběr položky zrušit, posuňte prst mimo položku a poté přerušte dotyk s obrazovkou.
Návrat na předchozí obrazovku
● Klepnutím na tlačítko
se vrátíte na předchozí obrazovku.
◼ Posouvání obrazovky
Jestliže se na obrazovku nevejdou všechny informace, zobrazí se na obrazovce posuvník. Poté se krátkým potažením
na obrazovce můžete posunout ve směru provedeného pohybu. Posuvník se však zobrazí pouze tehdy, když se
obrazovky dotýkáte.
117
Základní operace
◼ Změna hodnoty nastavení
Pomocí tlačítek <+>/<-> lze upravovat nastavení na měřítku. Nastavení můžete také upravit krátkým potažením
posuvníku doleva nebo doprava.
● Máte možnost změnit celou řadu nastavení zobrazovaných na displeji, jako je jazyk zobrazování:
<Nastavení zobrazení>(P. 310)
● Můžete změnit obrazovku, která se automaticky zobrazí poté, co je zařízení po určenou dobu v nečinnosti:
<Funkce po autom. resetování>(P. 319)
● Můžete změnit různá nastavení související s ovládáním, například jas obrazovky:
<Přístupnost>(P. 345)
Základní operace – Model s černobílým panelem LCD
Pomocí zobrazených tlačítek zadejte nastavení a upravte hodnoty.
Použití tlačítek
/
Posouvání obrazovky
Jestliže se na obrazovku nevejdou všechny informace, zobrazí se na její pravé straně posuvník. Pokud je
zobrazen posuvník, pak je možné pomocí tlačítek
/
posouvat obrazovku nahoru a dolů. Při výběru této
možnosti se vymění barva textu a pozadí položky.
118
Základní operace
Změna hodnot nastavení
Hodnoty se zadávají tlačítky
/
. Pokud se v levém horním rohu zobrazí ikona, jakou ukazuje obrázek
níže, můžete zadat hodnoty přímo pomocí číselných tlačítek. Zadávání textu(P. 121)
● Hodnoty v závorkách „()“ zobrazené pod vstupním polem představují nastavitelný rozsah hodnot.
/
Použití tlačítek
Přechod na další obrazovku / návrat na předchozí obrazovku
Stisknutím tlačítka
přejdete na další obrazovku. Stisknutím tlačítka
● Na další obrazovku lze přejít také stisknutím tlačítka
tlačítka
se vrátíte na předchozí obrazovku.
a vrátit se na předchozí obrazovku stisknutím
.
Změna hodnot nastavení
Pomocí tlačítek
/
upravíte měřítko jezdce.
Přesunutí kurzoru
Pomocí tlačítek
/
lze zadávat text a hodnoty.
Zadávání textu(P. 121)
Pomocí
Stisknutím tlačítka
uložíte zvolené nastavení.
Použití číselných tlačítek
Pro zadávání textu a hodnot slouží číselná tlačítka.
Zadávání textu(P. 121)
119
Základní operace
● Máte možnost změnit celou řadu nastavení zobrazovaných na displeji, jako je jazyk zobrazování:
<Nastavení zobrazení>(P. 310)
● Můžete změnit obrazovku, která se automaticky zobrazí poté, co je zařízení po určenou dobu v nečinnosti:
<Funkce po autom. resetování>(P. 319)
● Máte možnost změnit celou řadu nastavení pro zjednodušení přístupu, jako je rychlost posouvání obrazovky:
<Přístupnost>(P. 345)
120
Základní operace
Zadávání textu
20HS-029
551S-02A
Zadávání textu – Model s dotykovým panelem(P. 121)
Zadávání textu – Model s černobílým panelem LCD(P. 122)
Zadávání znaků pomocí USB klávesnice(P. 124)
Zadávání textu – Model s dotykovým panelem
Při zadávání textu nebo čísla použijte klávesnici zobrazenou na obrazovce. Zadáváte-li pouze čísla, můžete použít
číselná tlačítka na obrazovce.
Přepnutí typu zadávaného znaku
Klepnutím na tlačítka <a> nebo <1/#> přepnete typ zadávaného znaku.
● Chcete-li zadat velká písmena, klepněte na tlačítko
.
Odstraňování textu
Každým klepnutím na tlačítko
znaků za sebou.
se odstraní jeden znak. Podržením tlačítka
můžete odstranit několik
Přesunutí kurzoru (zadání mezery)
Klepnutím na tlačítka
a klepněte na tlačítko
nebo
.
pohybujte kurzorem. Chcete-li zadat mezeru, přesuňte kurzor na konec textu
Když jsou zobrazena číselná tlačítka
Pokud se zadává pouze číselná hodnota, zobrazí se na obrazovce numerické klávesy. Číselné hodnoty zadáte
klepnutím na číselná tlačítka.
121
Základní operace
Rozsah hodnot
● Hodnoty v závorkách ( ) zobrazené pod vstupním polem představují nastavitelný rozsah hodnot.
Když jsou zobrazena jiná tlačítka než číselná
● Když jsou zobrazena tlačítka <+>/<-> nebo
/
, můžete klepnutím na ně zvýšit nebo snížit číselnou
hodnotu nebo posunout kurzor.
Zadávání textu – Model s černobílým panelem LCD
Pro zadávání textu a hodnot slouží číselná tlačítka.
Přepnutí typu zadávaného textu
Stisknutím
přepnete typ zadávaného textu.
● Typ zadávaného textu lze rovněž zvolit výběrem možnosti <Režim zadávání> a stisknutím tlačítka
122
.
Základní operace
Typy textu, které lze zadat
Níže je uveden text, který lze zadat.
Tlačítko
A
a
12
@.-_/
1
AÁBC
aábc
2
DEÉF
deéf
3
GHIÍ
ghií
4
JKL
jkl
5
MNOÓ
mnoó
6
PQRS
pqrs
7
TUÚŮV
tuúův
8
WXYZ
wxyz
9
(není k dispozici)
0
(mezera) -.*#!",;:^`_=/|'?$@%&+\~()[]{}<> (není k dispozici)
● Pokud během zadávání textu typu <A> nebo <a> stisknete tlačítko
nebo vyberete možnost
<Symbol> a stisknete tlačítko
, zobrazí se na obrazovce seznam symbolů, které je možné zadat.
Pomocí tlačítek
vyberte symbol, který chcete zadat, a stiskněte tlačítko
/
/
/
.
Odstraňování textu
Každým stisknutím tlačítka
zadaný text.
se odstraní jeden znak. Stisknutím a podržením tlačítka
se smaže celý
Přesunutí kurzoru (zadání mezery)
Stisknutím tlačítka
stiskněte
.
nebo
pohybujte kurzorem. Chcete-li zadat mezeru, přesuňte kurzor na konec textu a
Příklad zadávání znaků a číslic
Příklad: „Canon-1“
1
Opakovaně tiskněte
, dokud nebude vybrána možnost <A>.
2
Opakovaně tiskněte
, dokud nebude vybráno písmeno „C“.
3
Opakovaně tiskněte
, dokud nebude vybrána možnost <a>.
4
Opakovaně tiskněte
, dokud nebude vybráno písmeno „a“.
5
Opakovaně tiskněte
, dokud nebude vybráno písmeno „n“.
6
Opakovaně tiskněte
, dokud nebude vybráno písmeno „o“.
123
Základní operace
7
Opakovaně tiskněte
, dokud nebude vybráno písmeno „n“.
8
Opakovaně tiskněte
, dokud nebude vybrán symbol „-“.
9
Opakovaně tiskněte
, dokud nebude vybrána možnost <12>.
10
Stiskněte
11
Vyberte možnost <Použít> a stiskněte
.
.
Zadávání znaků pomocí USB klávesnice
K portu USB pro zařízení USB můžete připojit klávesnici na
Přední strana(P. 88) nebo Zadní strana(P. 90) a
zadávat text pomocí této klávesnice. Text můžete zadávat z ovládacího panelu, i když je připojená klávesnice.
● Některá tlačítka na USB klávesnici, například [Backspace], [Home] a [End], nelze použít. Když stisknete
tlačítko, které nelze použít, nic se nezadá ani nezmění.
● Chcete-li odstranit text, použijte klávesu [Delete].
● Stisknutím klávesy [RETURN/ENTER] zadávání textu dokončíte stejně jako výběrem možnosti <Použít>.
● Můžete zadat typ rozvržení klávesnice (americké nebo britské).
<Rozvržení anglické klávesnice>(P. 315)
● USB klávesnici lze od zařízení kdykoliv odpojit. Pro její odpojení není vyžadován žádný speciální postup.
● Některé znaky se nemusí zadat správně v závislosti na zobrazovaném jazyce.
● Některé typy USB klávesnic nemusí fungovat správně.
124
Základní operace
Přihlášení do systému stroje
551S-02C
Pokud je povolená správa ID oddělení nebo ID správce systému, před použitím zařízení se musíte přihlásit. Když se
objeví přihlašovací obrazovka, použijte postup níže k zadání ID oddělení a kódu PIN.
1
Zadejte ID.
1
Vyberte možnost <ID oddělení> nebo <ID správce systému>.
2
Zadejte ID.
● Pokud není zadán žádný kód PIN, přejděte ke kroku 3.
2
Zadejte kód PIN.
1
Vyberte <PIN>.
2
Zadejte kód PIN.
3
Stiskněte tlačítko <Přihlásit> (
).
➠ Přihlašovací obrazovka se změní na obrazovku Domů.
● Po ukončení práce se zařízením stiskněte tlačítko <Odhlásit> (
ODKAZY
Nastavení správy ID oddělení(P. 230)
Změna ID a kódu PIN správce systému(P. 228)
125
). Zobrazí se přihlašovací obrazovka.
Základní operace
Vkládání papíru
551S-02E
Papír můžete vkládat do zásuvky na papír nebo víceúčelové přihrádky. Papír, který používáte nejčastěji, ukládejte do
zásuvky na papír. Zásuvka na papír je vhodná, pokud používáte velké množství papíru. Víceúčelovou přihrádku
používejte v případě, že potřebujete dočasně použít jinou velikost nebo typ papíru, než jaký je uložen do zásuvky na
papír. V části Použitelný papír(P. 495) jsou uvedeny použitelné velikosti a typy papíru.
Informace o papíru
Bezpečnostní opatření týkající se papíru(P. 126)
Uchování papíru potištěného tímto strojem(P. 127)
Jak vkládat papír
Vkládání papíru do zásuvky na papír(P. 128)
Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky(P. 134)
Vkládání obálek(P. 139)
Vkládání předtištěného papíru(P. 142)
Konfigurace nastavení pro vložený papír
Zadání velikosti a typu papíru(P. 144)
Bezpečnostní opatření týkající se papíru
Nepoužívejte následující typy papíru:
● Může dojít k zachycení papíru nebo chybě tisku.
- Zvrásněný nebo pomačkaný papír
- Zvlněný nebo stočený papír
- Potrhaný papír
- Zvlhlý papír
- Velmi tenký papír
- Tenký hrubý papír
- Papír vytištěný tiskárnou s termickým přenosem
- Zadní strana papíru vytištěného tiskárnou s termickým přenosem
- Papír s výraznou texturou
- Lesklý papír
Poznámky k používání papíru
● Používejte pouze papír, který je zcela aklimatizovaný na prostředí, v němž je zařízení nainstalováno. Papír,
který byl skladován za odlišných podmínek teploty nebo vlhkosti, může způsobit zachycení papíru nebo snížit
kvalitu tisku.
126
Základní operace
Manipulace s papírem a jeho skladování
● Papír se doporučuje použít co nejdříve po vybalení. Nevyužitý papír je třeba přikrýt původním balicím
papírem a skladovat na rovném povrchu.
● Papír skladujte zabalený v původním obalu, aby byl chráněn před vlhkostí či vyschnutím.
● Neskladujte papír tak, že by se mohl zvlnit nebo zohýbat.
● Neskladujte papír svisle a neukládejte na sebe příliš velké množství papíru.
● Papír neskladujte na přímém slunečním světle nebo na místě vystaveném vysoké vlhkosti, suchu nebo
výrazným změnám teploty a vlhkosti.
Při tisku na navlhlý papír
● V oblasti výstupu papíru se může tvořit pára, případně se kolem oblasti výstupu papíru mohou tvořit kapky
vody. Tyto jevy jsou zcela obvyklé, důvodem je teplo vznikající při fixaci toneru na papír, které způsobuje
odpařování vlhkosti obsažené v papíru (k této situaci dochází zejména při nízké pokojové teplotě).
Uchování papíru potištěného tímto strojem
Při manipulaci s papírem potištěným na tomto stroji a jeho uchovávání dodržujte následující bezpečnostní opatření.
◼ Jak potištěný papír skladovat
● Papír uchovávejte na rovné ploše.
● Papír neskladujte spolu s předměty vyrobenými z PVC (polyvinylchlorid), jako jsou průsvitné fólie. Toner se může
roztavit a způsobit přichycení papíru k předmětům z PVC.
● Dbejte na to, aby se papír nepřehnul nebo nepomačkal. Toner může odloupnout.
● Chcete-li výtisky uchovávat po dlouhou dobu (dva roky a déle), použijte např. šanon.
● Při delším skladování může papír vyblednout a může se zdát, že tisk změnil barvu.
● Neskladujte na místě s vysokou teplotou.
◼ Upozornění k používání lepidla
● Používejte vždy nerozpustné lepidlo.
● Před nanesením lepidla si to vyzkoušejte na nepotřebném výtisku.
● Než dáte listy papíru s naneseným lepidlem na sebe, nechte lepidlo úplně uschnout.
ODKAZY
Uložení vlastní velikosti papíru(P. 153)
127
Základní operace
Vkládání papíru do zásuvky na papír
1660-02Y
551S-02F
Papír, který používáte nejčastěji, vkládejte do zásuvky na papír. Pokud chcete tisknout na papír, který není vložen v
zásuvce na papír, vložte papír do víceúčelové přihrádky. Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky(P. 134)
Vkládání papíru běžné velikosti(P. 128)
Vložení papíru vlastní velikosti(P. 130)
● Při používání papíru velikosti A5 se podívejte do části Vložení papíru vlastní velikosti(P. 130) a vložte ho
v orientaci na šířku. Vkládáte-li papír v orientaci na výšku, postupujte podle kroků v části Vkládání papíru
běžné velikosti(P. 128) .
Orientace na šířku
Orientace na výšku
● Pokud papír vkládáte do volitelného cassette feeding module, postupujte následujícím způsobem.
Vkládání papíru běžné velikosti
Při vkládání papíru, jehož velikost je uvedena na značkách velikostí papíru na zásuvce na papír, postupujte podle
následujícího postupu. Informace o papíru, jehož velikost je uvedena na značkách velikostí papíru na zásuvce na papír,
najdete v části Vložení papíru vlastní velikosti(P. 130) .
1
Vytáhněte zásuvku na papír z tiskárny až na doraz, zvedněte přední část a vyjměte ji.
2
Upravte polohy vodítek papíru podle formátu papíru, který chcete použít.
● Stiskněte uvolňovací páčku a posunutím vodítka papíru zarovnejte výstupek podle příslušných značek
velikostí papíru.
128
Základní operace
Při vkládání papíru ve formátu Legal
● Stiskněte uvolňovací páčku a vysuňte zásuvku na papír.
3
Vložte papír tak, aby byl okraj sady papíru vyrovnaný podle vodítka papíru na přední
straně zásuvky na papír.
● Papír vložte stranou určenou k tisku nahoru.
● Stoh papíru dobře prolistujte a zarovnejte jeho okraje klepnutím o rovnou plochu.
Při vkládání papíru nepřekračujte značku maximálního množství
● Stoh papíru nesmí přesáhnout linku maximálního množství (
způsobit zachycení papíru.
129
). Vložení velkého množství papíru může
Základní operace
● Postup vkládání papíru s logem naleznete v části
4
Vkládání předtištěného papíru(P. 142) .
Vložte do zařízení zásuvku na papír.
● Jestliže vložíte zásuvku na papír, když je možnost <Oznámení pro kontrolu nastavení papíru> nastavena na
<Zapnuto>, objeví se obrazovka pro potvrzení.
<Oznámení pro kontrolu nastavení papíru>(P. 437)
Při vkládání papíru ve formátu Legal
● Pokud je vložená prodloužená zásuvka na papír, nebude její přední část zarovnaná s tělem přístroje.
»
Pokračujte částí
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír(P. 145)
Při změně velikosti a typu papíru
● Výchozí nastavení velikosti a typu papíru je <A4> a <Běžný 2>. Pokud do zařízení vložíte papír jiné velikosti
nebo typu, musíte změnit příslušná nastavení. Pokud tato nastavení nezměníte, zařízení nebude tisknout
správně.
Tisk na zadní stranu potištěného dokumentu (ruční oboustranný tisk)
● Zařízení umožňuje tisk na zadní stranu potištěného papíru. Vyrovnejte případné zvlnění potištěného papíru a
vložte ho do zásuvky na papír nebo do víceúčelové přihrádky ( Vkládání papíru do víceúčelové
přihrádky(P. 134) ) stranou určenou k tisku nahoru (již potištěnou stranou dolů).
- Při použití víceúčelové přihrádky papír vkládejte po jednom listu.
- Používejte pouze papír potištěný na tomto zařízení.
- Není možné tisknout na stejnou stranu papíru, která již byla potištěna.
- Pokud výtisky vypadají vybledlé, nastavte cílový zdroj papíru na <Zapnuto> v části <Ruč. tisk na zad. str.
(jen 2str.)>. <Ruč. tisk na zad. str. (jen 2str.)>(P. 353)
- Pokud používáte papír velikosti A5, opačná strana nemusí být vytištěna správně.
Vložení papíru vlastní velikosti
Pro zavedení papíru vlastní velikosti nebo papíru, jehož velikost není uvedena na značkách velikostí papíru na zásuvce
na papír, postupujte podle následujícího postupu.
130
Základní operace
1
Vytáhněte zásuvku na papír z tiskárny až na doraz, zvedněte přední část a vyjměte ji.
2
Roztáhněte vodítka papíru.
● Stiskněte uvolňovací páčku a vysuňte vodítka papíru ven.
Při vkládání papíru jiné velikosti než A4
● Stiskněte uvolňovací páčku a vysuňte zásuvku na papír.
3
Vložte papír tak, aby byl okraj sady papíru vyrovnaný se zadní stranou zásuvky na
papír.
● Papír vložte stranou určenou k tisku nahoru.
● Stoh papíru dobře prolistujte a zarovnejte jeho okraje klepnutím o rovnou plochu.
131
Základní operace
Při vkládání papíru nepřekračujte značku maximálního množství
● Stoh papíru nesmí přesáhnout linku maximálního množství (
). Vložení velkého množství papíru může
způsobit zachycení papíru.
● Postup pro vkládání obálek nebo papíru s logem naleznete v
4
Vkládání předtištěného papíru(P. 142) .
Vyrovnejte vodítka papíru podle okrajů papíru.
● Stiskněte uvolňovací páčku a přisuňte vodítka papíru k sobě a pevně je vyrovnejte podle okrajů papíru.
Vodítka papíru zarovnejte přesně podle okrajů papíru
● Pokud jsou vodítka papíru příliš volná nebo příliš těsná, může dojít k nesprávnému podávání nebo k
zachycení papíru.
5
Vložte do zařízení zásuvku na papír.
● Jestliže vložíte zásuvku na papír, když je možnost <Oznámení pro kontrolu nastavení papíru> nastavena na
<Zapnuto>, objeví se obrazovka pro potvrzení. <Oznámení pro kontrolu nastavení papíru>(P. 437)
132
Základní operace
Při vkládání papíru jiné velikosti než A4
● Pokud je vložená prodloužená zásuvka na papír, nebude její přední část zarovnaná s tělem přístroje.
»
Pokračujte částí
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír(P. 145)
Při změně velikosti a typu papíru
● Výchozí nastavení velikosti a typu papíru je <A4> a <Běžný 2>. Pokud do zařízení vložíte papír jiné velikosti
nebo typu, musíte změnit příslušná nastavení. Pokud tato nastavení nezměníte, zařízení nebude tisknout
správně.
Tisk na zadní stranu potištěného dokumentu (ruční oboustranný tisk)
● Zařízení umožňuje tisk na zadní stranu potištěného papíru. Vyrovnejte případné zvlnění potištěného papíru a
vložte ho do zásuvky na papír nebo do víceúčelové přihrádky ( Vkládání papíru do víceúčelové
přihrádky(P. 134) ) stranou určenou k tisku nahoru (již potištěnou stranou dolů).
- Při použití víceúčelové přihrádky papír vkládejte po jednom listu.
- Používejte pouze papír potištěný na tomto zařízení.
- Není možné tisknout na stejnou stranu papíru, která již byla potištěna.
- Pokud výtisky vypadají vybledlé, nastavte cílový zdroj papíru na <Zapnuto> v části <Ruč. tisk na zad. str.
(jen 2str.)>. <Ruč. tisk na zad. str. (jen 2str.)>(P. 353)
- Pokud používáte papír velikosti A5, opačná strana nemusí být vytištěna správně.
ODKAZY
Použitelný papír(P. 495)
133
Základní operace
Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky
1660-030
551S-02H
Pokud chcete tisknout na papír, který není vložen v zásuvce na papír, vložte papír do víceúčelové přihrádky. Papír, který
používáte nejčastěji, vkládejte do zásuvky na papír. Vkládání papíru do zásuvky na papír(P. 128)
Pro LBP664Cx / LBP663Cdw(P. 134)
Pro LBP623Cdw / LBP621Cw(P. 136)
Pro LBP664Cx / LBP663Cdw
Nezapomeňte zasunout zásuvku na papír
● Zařízení tiskne pouze v případě, že je nasazena zásuvka na papír. Platí to i v případě, kdy je papír vložen do
víceúčelové zásuvky. Pokud se pokusíte tisknout s vytaženou zásuvkou na papír, zobrazí se chybové hlášení.
Při vkládání papíru velikosti A5
● Při nastavování velikosti papíru zkontrolujte aktuální orientaci papíru.
víceúčelové přihrádce(P. 147)
Orientace na šířku
1
Orientace na výšku
Otevřete kryt.
● Uchopte kryt po obou stranách a otevřete ho.
2
Vysuňte zásuvku na papír.
134
Zadání velikosti a typu papíru ve
Základní operace
3
Roztáhněte vodítka papíru.
● Stiskněte uvolňovací páčku a vysuňte vodítka papíru ven.
4
Vložte papír do víceúčelové přihrádky nadoraz.
● Papír vložte stranou určenou k tisku nahoru.
● Stoh papíru dobře prolistujte a zarovnejte jeho okraje klepnutím o rovnou plochu.
Při vkládání papíru nepřekračujte značku maximálního množství
● Stoh papíru nesmí přesáhnout linku maximálního množství (
). Vložení velkého množství papíru může
způsobit zachycení papíru.
● Postup pro vkládání obálek nebo papíru s logem naleznete v části
Vkládání předtištěného papíru(P. 142) .
135
Vkládání obálek(P. 139) nebo
Základní operace
5
Vyrovnejte vodítka papíru podle okrajů papíru.
● Přisuňte vodítka papíru k sobě a pevně je vyrovnejte podle okrajů papíru.
Vodítka papíru zarovnejte přesně podle okrajů papíru
● Pokud jsou vodítka papíru příliš volná nebo příliš těsná, může dojít k nesprávnému podávání nebo k
zachycení papíru.
»
Pokračujte částí
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce(P. 147)
Tisk na zadní stranu potištěného dokumentu (ruční oboustranný tisk)
● Zařízení umožňuje tisk na zadní stranu potištěného papíru. Vyrovnejte případné zvlnění potištěného papíru a
vložte ho do zásuvky na papír ( Vkládání papíru do zásuvky na papír(P. 128) ) nebo do víceúčelové
přihrádky stranou určenou k tisku nahoru (již potištěnou stranou dolů).
- Při použití víceúčelové přihrádky papír vkládejte po jednom listu.
- Používejte pouze papír potištěný na tomto zařízení.
- Není možné tisknout na stejnou stranu papíru, která již byla potištěna.
- Pokud výtisky vypadají vybledlé, nastavte cílový zdroj papíru na <Zapnuto> v části <Ruč. tisk na zad. str.
(jen 2str.)>. <Ruč. tisk na zad. str. (jen 2str.)>(P. 353)
- Pokud používáte papír velikosti A5, opačná strana nemusí být vytištěna správně.
Pro LBP623Cdw / LBP621Cw
Nezapomeňte zasunout zásuvku na papír
● Zařízení tiskne pouze v případě, že je zásuvka na papír zasunuta. Platí to i v případě, kdy je papír vložen do
otvoru podavače pro ruční podávání. Pokud se pokusíte tisknout s vytaženou zásuvkou na papír, zobrazí se
chybové hlášení.
Vkládejte vždy pouze jeden list papíru
● Je možné tisknout vždy pouze na jeden list papíru.
136
Základní operace
Při vkládání papíru velikosti A5
● Při nastavování velikosti papíru zkontrolujte aktuální orientaci papíru.
víceúčelové přihrádce(P. 147)
Orientace na šířku
1
Zadání velikosti a typu papíru ve
Orientace na výšku
Roztáhněte vodítka papíru.
● Vodítka papíru odsuňte od sebe.
2
Vložte papír a vyrovnejte vodítka papíru pevně podle šířky papíru.
● Papír vložte stranou určenou k tisku nahoru.
● Vložte papír 10 mm až 20 mm do otvoru podavače pro ruční podávání a poté posuňte vodítka papíru k sobě
a pevně je vyrovnejte podle okrajů papíru.
Vodítka papíru zarovnejte přesně podle okrajů papíru
● Pokud jsou vodítka papíru příliš volná nebo příliš těsná, může dojít k nesprávnému podávání nebo k
zachycení papíru.
3
Vložte papír pomalu do otvoru ručního podavače, dokud nedosáhne jeho konce.
● Papír se po dosažení konce otvoru mírně zasune do zařízení.
137
Základní operace
● Pokud chcete zajistit, že je papír vložen rovně, podržte jej oběma rukama, dokud se zasunutí nedokončí.
● Postup pro vkládání obálek nebo papíru s logem naleznete v části
Vkládání předtištěného papíru(P. 142) .
»
Pokračujte částí
Vkládání obálek(P. 139) nebo
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce(P. 147)
Tisk na zadní stranu potištěného dokumentu (ruční oboustranný tisk)
● Zařízení umožňuje tisk na zadní stranu potištěného papíru. Vyrovnejte možné zvlnění potištěného papíru a
vložte ho do zásuvky na papír ( Vkládání papíru do zásuvky na papír(P. 128) ) nebo do otvoru podavače
pro ruční podávání stranou určenou k tisku směrem nahoru (již potištěnou stranou dolů).
- Používejte pouze papír potištěný na tomto zařízení.
- Není možné tisknout na stejnou stranu papíru, která již byla potištěna.
- Pokud výtisky vypadají vybledlé, nastavte cílový zdroj papíru na <Zapnuto> v části <Ruč. tisk na zad. str.
(jen 2str.)>. <Ruč. tisk na zad. str. (jen 2str.)>(P. 353)
- Pokud používáte papír velikosti A5, opačná strana nemusí být vytištěna správně.
ODKAZY
Použitelný papír(P. 495)
138
Základní operace
Vkládání obálek
551S-02J
Před vložením vyrovnejte možné zvlnění obálek. Také dejte pozor na orientaci obálek a stranu, kterou jsou otočeny
nahoru.
Než vložíte obálky(P. 139)
V zásuvce na papír(P. 140)
Ve víceúčelové přihrádce(P. 140)
● Tato část popisuje vkládání obálek v požadované orientaci a postupy, které je třeba před vložením obálek
provést. Popis obecného postupu pro vkládání obálek do zásuvky na papír nebo víceúčelové přihrádky
naleznete v části Vkládání papíru do zásuvky na papír(P. 128) nebo Vkládání papíru do víceúčelové
přihrádky(P. 134) .
Než vložíte obálky
Před vložením obálek je třeba obálky připravit následujícím způsobem.
● Model LBP623Cdw / LBP621Cw umožňuje vložit do otvoru podavače pro ruční podávání vždy pouze jednu
obálku. Před vložením připravte obálky podle pokynů uvedených v krocích 1 až 3.
1
Zavřete chlopně všech obálek.
2
Zmáčkněte je, abyste vytlačili přebytečný vzduch a pevně stiskněte okraje.
3
Uvolněte nepoddajné rohy obálek a vyrovnejte zvlnění.
139
Základní operace
4
Okraje obálek zarovnejte na rovném povrchu.
V zásuvce na papír
Obálky Monarch, COM10, DL či ISO-C5 vložte v orientaci na výšku (delší stranou směrem ke stranám) stranou bez
lepidla (přední stranou) nahoru. Nelze tisknout na opačnou stranu obálek.
● Obálky vložte tak, aby okraj s chlopní směřoval k levé straně zásuvky, jak ukazuje obrázek.
Ve víceúčelové přihrádce
Obálky Monarch, COM10, DL či ISO-C5 vložte v orientaci na výšku (kratší stranou směrem k zařízení) stranou bez
lepidla (přední stranou) nahoru. Nelze tisknout na opačnou stranu obálek.
● Obálky vložte tak, aby okraj s chlopní směřoval k levé straně zásuvky, jak ukazuje obrázek.
LBP664Cx / LBP663Cdw
LBP623Cdw / LBP621Cw
140
Základní operace
141
Základní operace
Vkládání předtištěného papíru
551S-02K
Používáte-li papír s předtištěným logem, při jeho vkládání dávejte pozor na jeho orientaci. Papír vložte tak, aby se
potiskla správná strana papíru s logem.
Vytvoření jednostranných výtisků na papír s logem(P. 142)
Vytvoření oboustranných výtisků na papír s logem(P. 143)
● Tato část popisuje způsob vložení předtištěného papíru správnou stranou nahoru a ve správné orientaci.
Popis obecného postupu pro vkládání papíru do zásuvky na papír nebo víceúčelové přihrádky naleznete v
části Vkládání papíru do zásuvky na papír(P. 128) nebo Vkládání papíru do víceúčelové
přihrádky(P. 134) .
Vytvoření jednostranných výtisků na papír s logem
Papír vložte stranou s logem (tiskovou stranou) nahoru.
Tisk na papír s logem v orientaci na výšku
Tisk na papír s logem v orientaci na šířku
142
Základní operace
Vytvoření oboustranných výtisků na papír s logem
Papír vložte stranou s logem (tiskovou stranou pro první stranu dokumentu) nahoru.
Tisk na papír s logem v orientaci na výšku
Tisk na papír s logem v orientaci na šířku
Nastavení <Přepnout způsob podávání papíru>
● Při tisku na předtištěný papír je potřeba obrátit vložený papír vždy, když změníte jednostranný režim tisku na
oboustranný a naopak. Je-li však možnost <Přepnout způsob podávání papíru> nastavena na hodnotu
<Priorita tiskové strany>, otočení tiskové strany předtištěného papíru při oboustranném tisku (stranou s
logem směrem dolů) lze použít také při jednostranném tisku. Toto nastavení je užitečné zejména v případě,
kdy často střídáte režim jednostranného a oboustranného tisku. <Přepnout způsob podávání
papíru>(P. 369)
143
Základní operace
Zadání velikosti a typu papíru
551S-02L
Vždy je třeba nastavit velikost a typ vloženého papíru. Pokud jste do zařízení vložili papír s jinými parametry, než měl
předchozí papír, je třeba změnit nastavení papíru.
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír(P. 145)
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce(P. 147)
Registrace výchozího nastavení papíru pro víceúčelovou přihrádku(P. 150)
Uložení vlastní velikosti papíru(P. 153)
Omezení zobrazených velikostí papíru(P. 155)
Automatický výběr odpovídajícího zdroje papíru pro jednotlivé funkce(P. 156)
● Pokud nastavení neodpovídá skutečné velikosti a typu vloženého papíru, může dojít k zachycení papíru nebo
k tiskové chybě.
144
Základní operace
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír
551S-02R
1
Vyberte možnost <Nast. papíru> na obrazovce Domů.
2
Vyberte cílovou zásuvku na papír.
Obrazovka Domů(P. 108)
● Pokud je nainstalován volitelný cassette feeding module, zobrazí se také jeho zásuvka na papír.
Model s dotykovým panelem
3
Model s černobílým panelem LCD
Zvolte velikost papíru.
● Pokud se velikost vloženého papíru nenachází mezi zobrazenými možnostmi, vyberte možnost <Jiné
velikosti>.
Při vkládání papíru vlastní velikosti (Model s dotykovým panelem)
1
Vyberte <Vlastní>.
2
Zadejte délku strany <X> a strany <Y>.
● Vyberte možnost <X> nebo <Y> a zadejte délku každé strany pomocí číselných tlačítek.
● Jestliže si velikosti papíru, které často používáte, uložíte pod tlačítka <S1> až <S3>, můžete je vyvolat
jediným dotekem. Uložení vlastní velikosti papíru(P. 153)
3
Vyberte <Použít>.
145
Základní operace
Při vkládání papíru velikosti A5
● V případě orientace na šířku vyberte možnost <A5>. V případě orientace na výšku vyberte možnost <A5R>.
Orientace na šířku
Orientace na výšku
Informace o možnosti <Volná velikost>
● Pokud potřebujete vkládaný papír často měnit, vyberte možnost <Volná velikost>; zjednodušíte tak postup,
který se provádí při každé změně nastavení. Když je velikost papíru nastavená v ovladači tiskárny výrazně
odlišná od velikosti skutečně vkládaného papíru, můžete také nastavit, aby se zobrazilo chybové hlášení.
<Akce při neshodě volné velikosti papíru>(P. 372)
4
Vyberte typ papíru.
Informace o možnosti <Volná>
● Pokud potřebujete vkládaný papír často měnit, vyberte možnost <Volná>; zjednodušíte tak postup, který
se provádí při každé změně nastavení. Vezměte však na vědomí, že toto nastavení umožňuje zařízení
provádět tisk, i když není shoda mezi nastavením typu papíru v ovladači tiskárny a typem papíru vloženým
do zařízení.
● Když je nastavení typu papíru v ovladači tiskárny [Automaticky], zařízení pracuje stejně, jako když je typ
papíru [Běžný 1].
ODKAZY
Vkládání papíru do zásuvky na papír(P. 128)
Omezení zobrazených velikostí papíru(P. 155)
Použitelný papír(P. 495)
<Oznámení pro kontrolu nastavení papíru>(P. 437)
146
Základní operace
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce
551S-02S
Zde uvedená obrazovka se zobrazí při vložení papíru do víceúčelové přihrádky. Podle pokynů na obrazovce vyberte
nastavení, které odpovídá velikosti a typu vloženého papíru.
Výše uvedená obrazovka nastavení se po vložení papíru nezobrazí
● Pokud do víceúčelové přihrádky vkládáte stále stejný papír, můžete nastavení papíru přeskočit tím, že
nastavíte tuto velikost a typ papíru jako výchozí. Pokud je však nastavena výchozí velikost a typ papíru,
obrazovka nastavení se nezobrazuje. Chcete-li obrazovku zobrazit, vyberte možnost <Určit při vkládání
papíru> ( Registrace výchozího nastavení papíru pro víceúčelovou přihrádku(P. 150) ).
1
Zvolte velikost papíru.
● Pokud se velikost vloženého papíru nenachází mezi zobrazenými možnostmi, vyberte možnost <Jiné
velikosti>.
Při vkládání papíru vlastní velikosti
1
Vyberte <Vlastní>.
2
Zadejte délku strany <X> a strany <Y>.
Model s dotykovým panelem
● Vyberte možnost <X> nebo <Y> a zadejte délku každé strany pomocí číselných tlačítek.
147
Základní operace
● Jestliže si velikosti papíru, které často používáte, uložíte pod tlačítka <S1> až <S3>, můžete je vyvolat
jediným dotekem. Uložení vlastní velikosti papíru(P. 153)
Model s černobílým panelem LCD
● Proveďte tyto kroky v daném pořadí: <X>
zadejte šířku papíru
<Y>
zadejte délku
papíru
3
Vyberte <Použít>.
Při vkládání papíru velikosti A5
● V případě orientace na šířku vyberte možnost <A5>. V případě orientace na výšku vyberte možnost <A5R>.
Příklad k modelu LBP664Cx / LBP663Cdw:
Orientace na šířku
Orientace na výšku
Informace o možnosti <Volná velikost>
● Pokud potřebujete vkládaný papír často měnit, vyberte možnost <Volná velikost>; zjednodušíte tak postup,
který se provádí při každé změně nastavení. Když je velikost papíru nastavená v ovladači tiskárny výrazně
odlišná od velikosti skutečně vkládaného papíru, můžete také nastavit, aby se zobrazilo chybové hlášení.
<Akce při neshodě volné velikosti papíru>(P. 372)
2
Vyberte typ papíru.
Informace o možnosti <Volná>
● Pokud potřebujete vkládaný papír často měnit, vyberte možnost <Volná>; zjednodušíte tak postup, který
se provádí při každé změně nastavení. Vezměte však na vědomí, že toto nastavení umožňuje zařízení
provádět tisk, i když není shoda mezi nastavením typu papíru v ovladači tiskárny a typem papíru vloženým
do zařízení.
● Když je nastavení typu papíru v ovladači tiskárny [Automaticky], zařízení pracuje stejně, jako když je typ
papíru [Běžný 1].
148
Základní operace
ODKAZY
Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky(P. 134)
Omezení zobrazených velikostí papíru(P. 155)
Použitelný papír(P. 495)
149
Základní operace
Registrace výchozího nastavení papíru pro
víceúčelovou přihrádku
551S-02U
Můžete uložit výchozí nastavení papíru pro víceúčelovou přihrádku. Po uložení výchozího nastavení již při vložení
tohoto papíru do víceúčelové přihrádky není nutné znovu zadávat nastavení papíru.
● Jakmile je výchozí nastavení papíru uloženo, přestane se po vložení papíru zobrazovat obrazovka nastavení
papíru a zařízení použije vždy toto nastavení. Pokud do zařízení vložíte jinou velikost nebo typ papíru a
nezměníte nastavení papíru, nemusí zařízení tisknout správně. Chcete-li tomuto problému předejít, vyberte v
kroku 3 možnost <Určit při vkládání papíru> a poté vložte papír.
1
Vyberte možnost <Nast. papíru> na obrazovce Domů.
2
Vyberte víceúčelovou přihrádku.
Model s dotykovým panelem
3
Obrazovka Domů(P. 108)
Model s černobílým panelem LCD
Zvolte velikost papíru.
● Pokud se velikost vloženého papíru nenachází mezi zobrazenými možnostmi, vyberte možnost <Jiné
velikosti>.
Uložení vlastní velikosti papíru
1
Vyberte <Vlastní>.
2
Zadejte délku strany <X> a strany <Y>.
Model s dotykovým panelem
● Vyberte možnost <X> nebo <Y> a zadejte délku každé strany pomocí číselných tlačítek.
150
Základní operace
● Jestliže si velikosti papíru, které často používáte, uložíte pod tlačítka <S1> až <S3>, můžete je vyvolat
jediným dotekem. Uložení vlastní velikosti papíru(P. 153)
Model s černobílým panelem LCD
● Proveďte tyto kroky v daném pořadí: <X>
zadejte šířku papíru
<Y>
zadejte délku
papíru
3
Vyberte <Použít>.
Při vkládání papíru velikosti A5
● V případě orientace na šířku vyberte možnost <A5>. V případě orientace na výšku vyberte možnost <A5R>.
Příklad k modelu LBP664Cx / LBP663Cdw:
Orientace na šířku
Orientace na výšku
Informace o možnosti <Volná velikost>
● Pokud potřebujete vkládaný papír často měnit, vyberte možnost <Volná velikost>; zjednodušíte tak postup,
který se provádí při každé změně nastavení. Když je velikost papíru nastavená v ovladači tiskárny výrazně
odlišná od velikosti skutečně vkládaného papíru, můžete také nastavit, aby se zobrazilo chybové hlášení.
<Akce při neshodě volné velikosti papíru>(P. 372)
4
Vyberte typ papíru.
151
Základní operace
Informace o možnosti <Volná>
● Pokud potřebujete vkládaný papír často měnit, vyberte možnost <Volná>; zjednodušíte tak postup, který
se provádí při každé změně nastavení. Vezměte však na vědomí, že toto nastavení umožňuje zařízení
provádět tisk, i když není shoda mezi nastavením typu papíru v ovladači tiskárny a typem papíru vloženým
do zařízení.
● Když je nastavení typu papíru v ovladači tiskárny [Automaticky], zařízení pracuje stejně, jako když je typ
papíru [Běžný 1].
ODKAZY
Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky(P. 134)
Omezení zobrazených velikostí papíru(P. 155)
Použitelný papír(P. 495)
152
Základní operace
Uložení vlastní velikosti papíru
551S-02W
Můžete zaregistrovat až 3 nejčastěji používané vlastní velikosti papíru.
1
Vyberte možnost <Nast. papíru> na obrazovce Domů.
2
Vyberte <Uložit vlastní papír>.
3
Vyberte registrační číslo.
Obrazovka Domů(P. 108)
● Když jste u modelu model s černobílým panelem LCD vybrali uložené číslo, pokračujte výběrem možnosti
<Editovat>.
Odstranění nastavení
● Vyberte uložené číslo a pak vyberte <Smazat>
4
<Ano>.
Zadejte délku strany <X> a strany <Y>.
Model s dotykovým panelem
● Vyberte možnost <X> nebo <Y> a zadejte délku každé strany pomocí číselných tlačítek.
Model s černobílým panelem LCD
● Proveďte tyto kroky v daném pořadí: <X>
zadejte šířku papíru
<Y>
zadejte délku papíru
Změna zobrazovaného názvu registračního čísla (Model s dotykovým panelem)
● Vyberte <Název>, zadejte zobrazovaný název a pak vyberte <Použít>.
5
Vyberte <Použít>.
6
U modelu model s černobílým panelem LCD pokračujte výběrem typu papíru.
153
Základní operace
Informace o možnosti <Volná>
● Pokud potřebujete vkládaný papír často měnit, vyberte možnost <Volná>; zjednodušíte tak postup, který
se provádí při každé změně nastavení. Vezměte však na vědomí, že toto nastavení umožňuje zařízení
provádět tisk, i když není shoda mezi nastavením typu papíru v ovladači tiskárny a typem papíru vloženým
do zařízení.
● Když je nastavení typu papíru v ovladači tiskárny [Automaticky], zařízení pracuje stejně, jako když je typ
papíru [Běžný 1].
Nastavení uložené vlastní velikosti
Model s dotykovým panelem
Velikosti papíru, které jsou uloženy výše uvedeným postupem, lze vyvolat, když na obrazovce výběru velikosti
papíru pro zásuvku na papír nebo víceúčelovou přihrádku vyberete možnost <Vlastní>.
Model s černobílým panelem LCD
Velikosti papíru, které jsou uloženy výše uvedeným postupem, jsou uloženy na obrazovce výběru velikosti
papíru pro zásuvku na papír nebo víceúčelovou přihrádku.
Příklad pro víceúčelovou přihrádku:
ODKAZY
Vkládání papíru do zásuvky na papír(P. 128)
Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky(P. 134)
154
Základní operace
Omezení zobrazených velikostí papíru
551S-02X
Můžete určit, aby obrazovka pro volbu nastavení velikosti papíru nabízela jen ty velikosti, které používáte často.
1
Vyberte možnost <Nast. papíru> na obrazovce Domů.
2
Vyberte <Vyberte často používané velik. papíru>.
3
Vyberte zdroj papíru, u kterého chcete omezit zobrazované velikosti papíru.
Obrazovka Domů(P. 108)
● Pokud je nainstalován volitelný cassette feeding module, zobrazí se také jeho zásuvka na papír.
4
Zrušte zaškrtnutí políček u velikostí papíru, které nechcete zobrazovat.
● Ověřte, že jsou zaškrtnuta pouze políčka u velikostí papíru, které často používáte.
● Velikosti papíru, které nejsou vybrané, lze zobrazit výběrem možnosti <Jiné velikosti> na obrazovce pro
volbu nastavení velikosti papíru.
5
Vyberte <Použít>.
ODKAZY
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír(P. 145)
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce(P. 147)
Registrace výchozího nastavení papíru pro víceúčelovou přihrádku(P. 150)
155
Základní operace
Automatický výběr odpovídajícího zdroje papíru pro
jednotlivé funkce
551S-02Y
U každého zdroje papíru zapněte nebo vypněte funkci automatického výběru zdroje papíru. Je-li tato možnost
nastavena na <Zap>, zařízení pro každou tiskovou úlohu automaticky vybírá zdroj papíru, v němž je vložen papír
příslušné velikosti. Když ve vybraném zdroji papíru dojde papír, tato funkce umožňuje plynulý tisk přepínáním
z daného zdroje papíru na jiný, v němž je vložen papír stejné velikosti.
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte možnost <Nastavení funkcí>
3
4
<Běžné>
Obrazovka Domů(P. 108)
<Nast. podávání papíru>.
Vyberte možnost <Automatický výběr zdroje papíru>/<Automat. výběr zásuvky Zap/
Vyp>.
Vyberte cílovou funkci.
● Je-li cílovou funkcí tisk hlášení/seznamů nebo tisk z paměťového média, vyberte možnost <Jiná>.
5
U každého zdroje papíru, u něhož chcete automaticky vybírat zdroj papíru, zadejte
možnost <Zap>.
● Pokud je nainstalován volitelný cassette feeding module, zobrazí se také jeho zásuvka na papír.
Model s dotykovým panelem
U každého cílového zdroje papíru vyberte možnost <Zap>.
Model s černobílým panelem LCD
Vyberte cílový zdroj papíru
<Zapnuto>.
● Alespoň u jedné zásuvky na papír vždy zadejte možnost <Zap>. Pokud u všech zásuvek na papír zadáte
<Vyp>, nelze postup nastavení dokončit.
156
Základní operace
6
Vyberte <Použít>.
157
Základní operace
Přizpůsobení displeje
551S-030
Obrazovku Domů si můžete přizpůsobit, aby se snáze používala.
Přizpůsobení obrazovky Domů
Aby se funkce snáze vybíraly, můžete obrazovku přizpůsobit a změnit uspořádání zobrazených položek.
Přizpůsobení obrazovky Domů(P. 159)
158
Základní operace
Přizpůsobení obrazovky Domů
551S-031
Uspořádání zobrazených položek můžete změnit tak, aby byl přístup k obrazovce Domů snazší, a obrazovku Domů si
můžete přizpůsobit.
Změna uspořádání tlačítek (Model s dotykovým panelem)(P. 159)
Změna pořadí zobrazených položek (Model s černobílým panelem LCD)(P. 160)
Změna uspořádání tlačítek (Model s dotykovým panelem)
Chcete-li použití tlačítek usnadnit, můžete libovolně změnit jejich uspořádání. Namísto tlačítka můžete také umístit
prázdné místo (mezeru), aby byla obrazovka Domů přehlednější.
1
Vyberte možnost <Nastavení dom. obraz.> na obrazovce Domů.
Domů(P. 108)
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
2
Vyberte <Nastavit pořadí zobrazení>.
3
Vyberte tlačítko, které chcete přesunout.
Obrazovka
Přihlášení do systému stroje(P. 125)
● Vybrané tlačítko se zvýrazní. Jeho výběru zrušíte, když na něj znovu klepnete.
4
Vyberte možnost <Pos.vlevo> nebo <Pos.vpravo>.
● Tlačítko se přesune po každém klepnutí.
● Dlouhým dotykem na položku <Pos.vlevo> nebo <Pos.vpravo> můžete vybrané tlačítko plynule posunovat.
Vložení prázdného místa
● Je-li vybrána možnost <Vlož. práz.>, nalevo od vybraného tlačítka se vloží prázdné místo.
● Je-li vybráno tlačítko na konci, prázdné místo se vloží i při výběru možnosti <Pos.vpravo>.
Odstranění prázdného místa
● Vyberte prázdné místo, které chcete odstranit, a vyberte <Smaz. práz.>.
5
Vyberte <Použít>.
159
Základní operace
Změna pořadí zobrazených položek (Model s černobílým panelem LCD)
Chcete-li použití tlačítek usnadnit, můžete libovolně změnit pořadí, v jakém jsou zobrazena.
1
2
Vyberte možnost <Pořadí zobr. (Dom)> na obrazovce Domů.
Domů(P. 108)
Obrazovka
Pomocí tlačítek
.
/
vyberte položku, kterou chcete posunout, a stiskněte tlačítko
3
Pomocí tlačítek
/
4
Až budete s uspořádáním tlačítek spokojeni, stiskněte tlačítko
vyberte cílové umístění a stiskněte tlačítko
ODKAZY
Základní operace(P. 116)
160
.
.
Základní operace
Změna výchozího nastavení pro funkce
551S-032
Výchozí nastavení jsou nastavení, která se zobrazí po zapnutí zařízení. Tato výchozí nastavení můžete upravit tak, aby
lépe vyhovovala operacím, které nejčastěji provádíte. Nebudete tak muset zadávat opakovaně stejná nastavení při
každé akci.
◼ Tisk z paměťového média
Podrobnosti o položkách nastavení, které lze změnit, najdete v části
<Přístup k nastavení ulož. souborů>(P. 421) .
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Přístup k souborům> <Nastavení paměťového média>
<Přístup k nastavení ulož. souborů> <Změnit výchozí nastavení (Tisk z paměťového média)>
Vyberte nastavení
Změňte výchozí hodnotu vybrané položky
<Použít>
● Pokud na každé obrazovce nastavení vyberete možnost <Inicializovat>, můžete vrátit výchozí nastavení.
ODKAZY
Tisk z paměťového zařízení USB (Tisk z paměťového média)(P. 182)
161
Základní operace
Nastavení zvukových signálů
551S-033
Zařízení vydává v různých situacích zvuky, např. v případě zachycení papíru či výskytu chyby. Hlasitost jednotlivých
zvuků lze nastavit samostatně.
1
Zobrazení obrazovky <Nastavení hlasitosti>
Model s dotykovým panelem
Stiskněte tlačítko
(
).
Model s černobílým panelem LCD
Vyberte <Nabídka>
2
<Možnosti>
<Nastavení hlasitosti>.
Vyberte nastavení.
Nastavení
<Tón zadávání>
<Tón při chybném zadání>
Popis
Akce
Potvrzovací zvuk po každém stisknutí tlačítka na
ovládacím panelu nebo klepnutí na tlačítko na
Vyberte možnost <Zap> (ozve se
zvuk) nebo možnost <Vyp> (neozve
displeji
se zvuk).
Zvuk vydávaný při provedení neplatné operace
tlačítka, např. pokud zadáte hodnotu, která se
nachází mimo povolený rozsah nastavení
<Tón doplnění zásob>
Zvuk vydávaný, pokud je tonerová kazeta téměř
prázdná
<Tón varování>
Model s dotykovým panelem
Tón signalizující, že na stroji se vyskytl problém
jako uvíznutí papíru nebo nesprávná operace
Model s černobílým panelem LCD
Tón informující, že ve stroji došlo k problému,
jako je uvíznutí papíru, nesprávná operace nebo
stisknutí nefunkčního tlačítka
<Tón dokončení úlohy>
Zvuk vydávaný po dokončení operace, jako je tisk
<Výstraha spořiče energie>
Zvuk vydávaný při přechodu zařízení do nebo z
režimu spánku
162
Základní operace
Přepnutí do režimu spánku
551S-034
Funkce režim spánku snižuje množství energie spotřebované zařízením vypnutím ovládacího panelu. Pokud bude
zařízení po určitou dobu v nečinnosti, např. během přestávky na oběd, můžete šetřit energii pouhým stisknutím
ovládacím panelu.
V režimu spánku
● Pokud zařízení přejde do režimu spánku,
se rozsvítí žlutozeleným světlem.
Situace, kdy zařízení nepřejde do režimu spánku
● Přístroj je v provozu
● Když svítí nebo bliká indikátor Data
● V zařízení probíhají operace, jako je např. nastavování nebo čištění
● Došlo k uvíznutí papíru
● Je zobrazena obrazovka nabídky
● Na obrazovce je zobrazena zpráva o chybě (Existují výjimky. Zařízení v některých případech může přejít do
režimu spánku, když je na obrazovce zobrazena chybová zpráva.)
● Když se zobrazí obrazovka SSID/síťového klíče pro přímé připojení
● Při importu nebo exportu nastavení
Změna času automatického přepnutí do režimu spánku
Čas automatického přepnutí do režimu spánku slouží k tomu, aby zařízení automaticky přešlo do režimu
spánku, bude-li po určitou dobu v nečinnosti. V zájmu maximální úspory energie doporučujeme používat
výchozí tovární nastavení ( <Nastavení časovače/energie>(P. 316) ). Pokud chcete změnit dobu, po kterou
má být zařízení v nečinnosti, než přejde automaticky do režimu spánku, postupujte následovně.
<Nabídka> <Možnosti> <Nastavení časovače/energie> <Čas aut.přep. do spánku>
Nastavte dobu, po kterou má být zařízení v nečinnosti, než přejde automaticky do režimu
spánku
<Použít> (
)
163
na
Základní operace
Změna času automatického přepnutí do režimu spánku
Můžete nakonfigurovat nastavení tak, aby zařízení po určité době přešlo do režimu spánku. Také můžete
nakonfigurovat nastavení, aby zařízení po určité době režimu spánku ukončilo.
Model s dotykovým panelem
<Nabídka> <Možnosti> <Nastavení časovače/energie> Vyberte <Auto denní časovač spánku>
nebo <Nast. času konce rež. spánku> Vyberte <Zap> v části <Nastavit tuto funkci> a zadejte čas
<Použít>
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka>
<Možnosti>
<Nastavení časovače/energie>
spánku> nebo <Nast. času konce režimu spánku>
Vyberte <Auto denní časovač režimu
<Zapnuto>
Zadejte čas
Přechod z režimu spánku
Pro ukončení režimu spánku stiskněte
nebo jakékoli jiné tlačítko na ovládacím panelu.
● Používáte-li model s dotykovým panelem, režim spánku můžete ukončit také klepnutím na displej.
164
Základní operace
Použití paměťového zařízení USB
551S-035
Při použití paměťového zařízení USB jej vložte do USB portu na zařízení.
Před použitím paměťového zařízení USB
● Podporované formáty pro paměťové zařízení USB jsou FAT16 a FAT32.
Následující zařízení a použití nejsou podporovány:
● Paměťová zařízení USB, u nichž jsou nainstalovány funkce zabezpečení
● Paměťová zařízení USB, která nesplňují standardy USB
● Čtečky paměťových karet připojené přes USB
● Paměťová zařízení USB používaná s prodlužovacími kabely
● Paměťová zařízení USB používaná prostřednictvím rozbočovače USB
Manipulace s paměťovými zařízeními USB
● Před vložením se ujistěte, že je paměťové zařízení USB správně orientováno. Pokud se pokusíte vložit ho
v nesprávné orientaci, může dojít k poškození paměťového zařízení a přístroje.
● Během importu a exportu dat neodpojujte paměťové zařízení USB, nevystavujte je nárazům ani s ním
nehýbejte. Pokud zařízení pracuje, nevypínejte ho.
● U některých paměťových zařízení USB se nemusí podařit správně uložit data.
◼ Vyjmutí paměťového zařízení USB
● Při vyjímání paměťového zařízení USB vždy postupujte následovně. Pokud paměťové zařízení USB vyjmete
jinak, může dojít k poškození zařízení a přístroje.
165
Základní operace
Model s dotykovým panelem
1
Vyberte <Monitor stavu>.
2
Vyberte <Odebr.pam.média>.
➠ Počkejte, až se zobrazí hlášení <Paměťové médium lze bezpečně odebrat.>.
3
Odpojte paměťové zařízení USB.
Model s černobílým panelem LCD
1
Stiskněte
2
Vyberte <Stav zařízení>.
3
Vyberte <Vyjmout paměťové médium>.
.
➠ Počkejte, až se zobrazí hlášení <Paměťové médium lze bezpečně odebrat.>.
4
Odpojte paměťové zařízení USB.
ODKAZY
Tisk z paměťového zařízení USB (Tisk z paměťového média)(P. 182)
166
Tisk
Tisk
Tisk ......................................................................................................................................................................... 168
Tisk z počítače ................................................................................................................................................... 169
Zrušení tisku ................................................................................................................................................. 171
Kontrola stavu a protokolů tisku ................................................................................................................... 174
Různé způsoby tisku .......................................................................................................................................... 176
Tisk dokumentu zabezpečeného kódem PIN (Zabezpečený tisk) .................................................................. 177
Tisk pomocí zabezpečeného tisku .......................................................................................................... 178
Tisk z paměťového zařízení USB (Tisk z paměťového média) ........................................................................ 182
Příjem i-faxů k tisku ...................................................................................................................................... 197
167
Tisk
Tisk
551S-036
Existuje mnoho způsobů, jak lze zařízení použít ve funkci tiskárny. Dokumenty můžete z počítače vytisknout pomocí
ovladače tiskárny nebo můžete tisknout obrazové soubory z paměťového zařízení USB. Tiskové funkce plně využívejte
podle svých potřeb.
◼ Tisk z počítače
Dokument vytvořený v počítači lze tisknout pomocí ovladače tiskárny.
Tisk z počítače(P. 169)
◼ Užitečné funkce při tisku
Tiskovým datům můžete přiřadit kód PIN, a zvýšit tak zabezpečení, nebo přímo tisknout soubory uložené na
paměťovém zařízení USB.
Různé způsoby tisku(P. 176)
Tisk z mobilních zařízení
● Připojení mobilního zařízení, například smartphonu nebo tabletu, k tomuto zařízení umožňuje rychlý
a snadný tisk fotografií a webových stránek. Zařízení také podporuje službu Google Cloud Print™.
Propojení s mobilními zařízeními(P. 201)
Použití služby Google Cloud Print(P. 221)
168
Tisk
Tisk z počítače
551S-037
Pomocí ovladače tiskárny lze tisknout dokument vytvořený pomocí aplikace v počítači. Ovladač tiskárny zahrnuje
užitečná nastavení, například zvětšení/zmenšení a oboustranný tisk, díky nimž lze dokumenty tisknout mnoha
způsoby. Než budete moci tuto funkci použít, je třeba provést některé kroky, například nainstalovat do počítače
ovladač tiskárny. Další informace najdete v příručkách k příslušným ovladačům na webu s online příručkami.
Nápověda k ovladači tiskárny(P. 169)
Použití volitelných položek(P. 169)
Základní tiskové operace(P. 169)
Nápověda k ovladači tiskárny
Obrazovku nápovědy zobrazíte kliknutím na možnost [Nápověda] na obrazovce ovladače tiskárny. Na této obrazovce
najdete podrobné popisy, které Uživatelská příručka neuvádí.
Použití volitelných položek
Je-li k zařízení po instalaci ovladače tiskárny připojen volitelný cassette feeding module, proveďte v ovladači tiskárny
následující postup.
● Před prováděním tohoto postupu se přihlaste k počítači s účtem správce.
Otevřete složku tiskáren ( Zobrazení složky tiskárny(P. 518) ) Klikněte pravým tlačítkem na
ikonu ovladače tiskárny pro tento stroj [Vlastnosti tiskárny] nebo [Vlastnosti] Karta [Nastavení
zařízení] [Zdroj papíru] Vyberte cassette feeding module z nabídky [1kazetová podávací
jednotka] v položce [Volitelná zásuvka/kazeta] [OK] [OK]
Základní tiskové operace
Tato část popisuje postup tisku dokumentu v počítači pomocí ovladače tiskárny.
Nastavení papíru v zařízení
● Obvykle je nutné před tiskem zadat velikost a typ papíru vloženého v každém zdroji papíru.
169
Tisk
1
2
3
Otevřete dokument v aplikaci a zobrazte dialogové okno pro tisk.
Vyberete ovladač tiskárny pro daný stroj a klikněte na tlačítko [Předvolby] nebo
[Vlastnosti].
Podle potřeby zadejte nastavení tisku a klikněte na [OK].
● Přepněte kartu podle nastavení.
4
Klikněte na [Tisk] nebo [OK].
➠ Zahájí se tisk.
● Informace o zrušení tisku najdete v části
Zrušení tisku(P. 171) .
ODKAZY
Kontrola stavu a protokolů tisku(P. 174)
Při tisku z aplikace Windows Store(P. 524)
170
Tisk
Zrušení tisku
551S-038
Tisk lze zrušit z počítače nebo z ovládacího panelu zařízení.
Z počítače(P. 171)
Z ovládacího panelu(P. 172)
Z počítače
Tisk lze zrušit pomocí ikony tiskárny zobrazené na hlavním panelu na ploše počítače.
1
Dvakrát klikněte na ikonu tiskárny.
Pokud ikona tiskárny není zobrazena
● Otevřete složku tiskáren ( Zobrazení složky tiskárny(P. 518) ), pravým tlačítkem klikněte na ikonu
ovladače tiskárny pro tento stroj a klikněte na možnost [Zobrazit aktuální tiskové úlohy], případně dvakrát
klikněte na ikonu příslušného ovladače tiskárny pro tento stroj.
2
Vyberte dokument, který chcete zrušit, a klikněte na možnost [Dokument]
3
Klikněte na [Ano].
[Storno].
➠ Tisk vybraných dokumentů se zruší.
● Po zrušení tisku se může vysunout několik stránek.
Zrušení pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní
● Tisk lze zrušit ze stránky [Stav úlohy] ve Vzdáleném uživatelském rozhraní:
tištěných dokumentů(P. 284)
171
Kontrola aktuálního stavu
Tisk
Zrušení z aplikace
● U některých aplikací se objeví obrazovka podobná níže uvedené obrazovce. Tisk lze zrušit kliknutím na
tlačítko [Storno].
Z ovládacího panelu
Tisk zrušíte pomocí tlačítka
nebo <Monitor stavu> (
).
◼ Akci zrušíte stisknutím tlačítka
Pokud se po stisknutí tlačítka
zobrazí na obrazovce seznam dokumentů
Vyberte dokument, který chcete zrušit, a vyberte možnost <Zrušit>
<Ano>.
◼ Kontrola stavu tiskové úlohy před zrušením
Model s dotykovým panelem
<Monitor stavu>
<Ano>
<Tisknout úlohu>
Vyberte dokument na kartě <Stav tiskové úlohy>
Model s černobílým panelem LCD
<Tisknout úlohu>
<Stav úlohy>
172
Vyberte dokument
<Zrušit>
<Ano>
<Zrušit>
Tisk
● Po zrušení tisku se může vysunout několik stránek.
ODKAZY
Základní tiskové operace(P. 169)
Kontrola stavu a protokolů tisku(P. 174)
173
Tisk
Kontrola stavu a protokolů tisku
551S-039
Můžete zkontrolovat aktuální stavy tisku a protokoly vytištěných dokumentů.
● Když je volba <Zobrazit výpis úloh> nastavena na <Vypnuto>, protokoly tisku nelze kontrolovat.
výpis úloh>(P. 436)
<Zobrazit
Užitečné v následujících případech
● Pokud se dokumenty dlouhou dobu netisknou, můžete zobrazit seznam dokumentů čekajících na vytištění.
● Když nemůžete najít výtisky, které se podle vás měly vytisknout, můžete se podívat, zda nedošlo k chybě.
1
Stiskněte tlačítko <Monitor stavu> (
2
Vyberte <Tisknout úlohu>.
3
Zkontrolujte stavy tisku a protokoly.
).
Kontrola stavů tisku
1
Karta <Stav tiskové úlohy> / <Stav úlohy>
Vyberte dokument, jehož stav chcete zkontrolovat.
➠ Ukazuje podrobné informace o dokumentu.
Kontrola výpisů tisku
1
Karta <Výpis úloh tisku> / <Výpis úloh>
Vyberte dokument, jehož protokol chcete zkontrolovat.
● <OK> se zobrazí, když byl dokument vytištěn úspěšně, a <Chyba> se zobrazí, když se dokument
nepodařilo vytisknout, protože byl zrušen nebo došlo k chybě.
➠ Ukazuje podrobné informace o dokumentu.
174
Tisk
● Zobrazený název dokumentu nebo uživatelské jméno nemusí odpovídat skutečnému dokumentu
nebo uživatelskému jménu.
Když se v případě <Chyba> zobrazí třímístné číslo
● Toto číslo představuje kód chyby. Více informací viz „Odstraňování problémů (FAQ)“ na webu s online
příručkami.
ODKAZY
Základní tiskové operace(P. 169)
Zrušení tisku(P. 171)
175
Tisk
Různé způsoby tisku
551S-03A
V této části je popsáno, jak tisknout dokument s přidáním kódu PIN, jak tisknout soubor uložený na paměťovém
zařízení USB bez použití ovladače tiskárny a jak přijímat a tisknout i-faxy.
Tisk dokumentu zabezpečeného
kódem PIN (Zabezpečený tisk)
(P. 177)
Tisk z paměťového zařízení USB
(Tisk z paměťového média)(P. 182)
176
Příjem i-faxů k tisku(P. 197)
Tisk
Tisk dokumentu zabezpečeného kódem PIN
(Zabezpečený tisk)
551S-03C
Pokud při tisku z počítače přiřadíte dokumentu kód PIN, uchová se dokument v paměti zařízení a nevytiskne se až do
zadání správného kódu PIN na ovládacím panelu zařízení. Tato funkce se nazývá „zabezpečený tisk“ a dokument
chráněný kódem PIN se nazývá „zabezpečený dokument“. Pomocí funkce zabezpečený tisk lze zajistit, že se důvěrné
dokumenty neocitnou bez dozoru.
Tisk pomocí zabezpečeného tisku(P. 178)
177
Tisk
Tisk pomocí zabezpečeného tisku
551S-03E
V tomto oddíle je uveden postup, jak tisknout dokument z aplikace jako zabezpečený dokument. V první části tohoto
oddílu je popsáno, jak zaslat zabezpečený dokument do zařízení, a ve druhé části, jak zabezpečený dokument na
zařízení vytisknout.
Zaslání zabezpečeného dokumentu z počítače do zařízení(P. 178)
Vytisknutí zabezpečených dokumentů(P. 179)
Změna doby platnosti zabezpečených dokumentů(P. 179)
Zaslání zabezpečeného dokumentu z počítače do zařízení
1
2
3
Otevřete dokument v aplikaci a zobrazte dialogové okno pro tisk.
Vyberete ovladač tiskárny pro daný stroj a klikněte na tlačítko [Předvolby] nebo
[Vlastnosti].
Vyberte možnost [Zabezpečený tisk] v nabídce [Způsob výstupu].
➠ Zobrazí se místní obrazovka [Informace]. Přečtěte si zprávu a klikněte na tlačítko [Ano] nebo [Ne].
4
Podle potřeby zadejte nastavení tisku a klikněte na [OK].
● Přepněte kartu podle nastavení.
5
Klikněte na [Tisk] nebo [OK].
➠ Zabezpečený dokument se po zaslání do zařízení uchová v paměti zařízení, dokud nebude vytištěn.
178
Tisk
Vytisknutí zabezpečených dokumentů
Slouží k tisku zabezpečených dokumentů zaslaných na zařízení. Po vypršení doby platnosti ( Změna doby platnosti
zabezpečených dokumentů(P. 179) ) se zabezpečený dokument odstraní z paměti zařízení a již nebude možné ho
vytisknout.
● Nevytištěné zabezpečené dokumenty zabírají paměť zařízení a mohou bránit v tisku běžných
(nezabezpečených) dokumentů. Zabezpečené dokumenty vytiskněte co nejdříve.
● Můžete zkontrolovat velikost paměti, kterou zabírají zabezpečené dokumenty.
<Monitor stavu> (
)
<Informace o zařízení>/<Stav zařízení>
<Využití paměti zabezpečeného tisku>
1
Vyberte možnost <Zabezpečený tisk> na obrazovce Domů.
2
Vyberte zabezpečený dokument, který chcete vytisknout.
Obrazovka Domů(P. 108)
● Používáte-li model s dotykovým panelem, zaškrtněte políčko u zabezpečeného dokumentu, který chcete
vytisknout, a vyberte možnost <Spustit>. Můžete vybrat více dokumentů se stejným kódem PIN.
Pokud se zobrazí obrazovka pro výběr uživatele
● Pokud jsou v paměti uloženy zabezpečené dokumenty od dvou nebo více uživatelů, před obrazovkou pro
výběr souborů se zobrazí obrazovka pro výběr uživatele. Vyberte své uživatelské jméno.
Odstranění zabezpečeného dokumentu
● Používáte-li model s dotykovým panelem, můžete odstranit několik dokumentů najednou. Zaškrtněte
políčko u zabezpečeného dokumentu, který chcete odstranit, a vyberte možnost <Smazat>.
3
Zadejte kód PIN a stiskněte tlačítko <Použít> (
).
● Používáte-li model s dotykovým panelem a v kroku 2 vyberete několik dokumentů s různými kódy PIN,
zobrazí se zpráva. Vyberte možnost <Zavřít> a v kroku 2 znovu vyberte zabezpečené dokumenty.
➠ Zahájí se tisk.
● Pokud chcete tisk zrušit, vyberte možnost <Zrušit>
<Ano>.
Změna doby platnosti zabezpečených dokumentů
Dobu platnosti můžete změnit mezi okamžikem odeslání dat zabezpečeného dokumentu do zařízení do okamžiku, kdy
se po uplynutí určité doby odstraní.
◼ Model Model s dotykovým panelem
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
179
Obrazovka Domů(P. 108)
Tisk
2
Vyberte <Nastavení funkcí>.
3
Vyberte <Zabezpečený tisk>.
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
4
Přihlášení do systému stroje(P. 125)
Vyberte <Čas smazání zabezp. tisku>.
Pokud nelze vybrat možnost <Čas smazání zabezp. tisku>
● Nastavte <Použít zabezp. tisk> na <Zap>.
Zakázání zabezpečeného tisku
● Nastavte <Použít zabezp. tisk> na <Vyp> a poté zařízení restartujte.
5
Zadejte dobu, po kterou se v zařízení uchovají zabezpečené dokumenty, a vyberte
možnost <Použít>.
● Po vypršení zde zadané doby se zabezpečený dokument vymaže z paměti zařízení, pokud ho předtím
nevytisknete.
6
Vyberte <Použít>.
7
Vyberte možnost <OK>.
8
Restartujte stroj.
Restartování stroje(P. 104)
◼ Model Model s černobílým panelem LCD
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte možnost <Nastavení funkcí>.
3
Vyberte možnost <Zabezpečený tisk>.
Obrazovka Domů(P. 108)
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
4
Přihlášení do systému stroje(P. 125)
Vyberte možnost <Čas smazání zabezpečeného tisku>.
180
Tisk
Pokud nelze vybrat možnost <Čas smazání zabezpečeného tisku>
● Nastavte položku <Použít zabezp. tisk> na možnost <Zapnuto>, restartujte stroj a poté znovu proveďte
postup nastavení.
Zakázání zabezpečeného tisku
● Nastavte <Použít zabezp. tisk> na <Vypnuto> a poté zařízení restartujte.
5
Zadejte dobu, po kterou se v zařízení mají uchovávat zabezpečené dokumenty.
● Po vypršení zde zadané doby se zabezpečený dokument vymaže z paměti zařízení, pokud ho předtím
nevytisknete.
6
Stiskněte
.
ODKAZY
Kontrola stavu a protokolů tisku(P. 174)
Omezení tisku z počítače(P. 274)
181
Tisk
Tisk z paměťového zařízení USB (Tisk z paměťového
média)
551S-03F
Soubory uložené na paměťovém zařízení USB lze přímo tisknout po připojení zařízení USB k zařízení. Pomocí této
funkce lze tisknout bez počítače. Další informace o dostupných paměťových zařízeních USB a o vložení nebo odebrání
paměťového zařízení USB najdete v části Použití paměťového zařízení USB(P. 165) .
Tisk souborů z paměťového zařízení USB – Model s dotykovým panelem(P. 182)
Tisk souborů z paměťového zařízení USB – Model s černobílým panelem LCD(P. 190)
● Je nutné nastavit volbu <Použít funkci tisku> na možnost <Zap>.
<Nastavení paměťového média>(P. 430)
Tisk souborů z paměťového zařízení USB – Model s dotykovým panelem
1
Vyberte možnost <Tisk z paměťov. média> na obrazovce Domů.
Domů(P. 108)
2
Obrazovka
Zaškrtněte pole pro soubor, který chcete vytisknout.
● Můžete vybrat více souborů.
● Chcete-li výběr zrušit, vyberte soubor, který jste předtím vybrali (
).
● Když vyberete složku, zobrazí se její obsah. Chcete-li se vrátit ke složce na vyšší úrovni, vyberte možnost
● Složky a soubory, které se nacházejí o více než pět úrovní adresářů níže, nejsou zobrazeny.
● Přejdete-li do jiné složky, zruší se předchozí výběr souborů.
Výběr všech souborů
1
Vyberte <Vybrat vše>.
● Chcete-li smazat veškerý výběr, vyberte možnost <Vymazat výběr>.
182
.
Tisk
2
Jde-li o soubory různých typů, vyberte možnost <Soubory JPEG/TIFF> nebo <Soubory PDF>.
Jak změnit způsob zobrazení souborů
Způsob zobrazení můžete vybrat v části „Náhled“/„Miniatura“/„Detaily“.
Náhled
Miniatura
Detaily
● Můžete změnit způsob zobrazení souborů používaný k zobrazení obrazovky <Tisk z paměťového média>.
<Nastavení výchozího displeje>(P. 428)
Změna pořadí řazení souborů
Pořadí řazení souborů na paměťovém zařízení USB můžete změnit.
● Můžete vybrat konkrétní nastavení řazení, například <Název (Vzestupně)> nebo <Datum/Čas (Vzestupně)>,
a zadat je jako výchozí nastavení řazení souborů. <Výchozí nastavení třídění souborů>(P. 429)
1
Vyberte <Třídit soubory>.
2
Vyberte kritéria řazení souborů.
● Když vyberete <Datum/Čas (Vzestupně)> nebo <Datum/Čas (Sestupně)>, soubory budou řazeny podle
data a času úpravy souborů.
3
Vyberte <Použít>.
4
Podle potřeby zadejte nastavení tisku.
● Chcete-li obnovit všechna výchozí nastavení tisku, můžete vybrat možnost <Resetovat>.
<Papír>
Vyberte zdroj papíru, který obsahuje papír k tisku.
183
Tisk
K tisku souborů se použije papír vložený ve víceúčelové přihrádce.
K tisku souborů se použije papír vložený v zásuvce na papír (Zásuvka 1) zařízení.
● Pokud je nainstalován volitelný cassette feeding module, zobrazí se také jeho zásuvka na papír.
● Když zadáváte další nastavení tisku, vyberte možnost <Zavřít>.
<Jas>
U výtisků je možné nastavit jas.
● Když zadáváte další nastavení tisku, vyberte možnost <Zavřít>.
<Počet kopií>
Zadejte počet kopií.
● Když zadáváte další nastavení tisku, vyberte možnost <Zavřít>.
<2stranný tisk>
Můžete vybrat jednostranný tisk, nebo oboustranný tisk.
184
Tisk
Tiskne se na jednu stranu papíru.
Tiskne se na obě strany papíru tak, že se vytištěné stránky po svázání budou otevírat
vodorovně.
Tiskne se na obě strany papíru tak, že se vytištěné stránky po svázání budou otevírat svisle.
● Funkce <2stranný tisk> nemusí být k dispozici u některých velikostí nebo typů papíru.
papír(P. 495)
Použitelný
<N na 1>
● Možnost <N na 1> není dostupná při tisku souborů formátu TIFF.
Chcete-li několik stránek obrazových dat vytisknout na stejnou stranu listu papíru, můžete vybrat vzor „N na 1“.
Nepoužije se funkce N na 1.
Vytisknou se dvě stránky obrazových dat na jednu stranu listu papíru.
Vytisknou se čtyři stránky obrazových dat na jednu stranu listu papíru.
Vytiskne se osm stránek obrazových dat na jednu stranu listu papíru.
(pouze PDF)
● U souboru PDF můžete pomocí možnosti <N na 1> v části <Nastavit detaily PDF> tisknout 9 nebo 16 stránek
obrazových dat na jednu stranu listu papíru.
<Nas. detaily JPEG/TIFF>
Můžete změnit nastavení tisku pro obrázky JPEG a TIFF.
185
Tisk
<2stranný tisk>
Můžete vytvářet oboustranné výtisky. Vyberte umístění vazby.
<N na 1> (pouze soubory JPEG)
Data pro několik stránek obrazových dat se vytisknou na stejnou stranu listu papíru. Můžete určit počet
stránek, které chcete vytisknout na jednu stranu listu papíru. Chcete-li například na jednu stranu listu papíru
vytisknout čtyři stránky, vyberte možnost <4 na 1>.
<Typ originálu>
Podle tisknutého obrázku můžete vybrat typ předlohy.
<Priorita fotografie>
Přednost má vyhlazené vytištění fotografických obrázků.
<Priorita textu>
Přednost má zřetelné vytištění textu.
<Polotóny>
Můžete vybrat metodu tisku k reprodukci půltónů (střední hodnoty mezi světlejšími a tmavšími oblastmi
obrazu), aby byla kvalita obrazu optimální.
<Gradace>
Vytiskne obrázky s jemnými barevnými stupni, například obrázky z digitálního fotoaparátu, s plynulými
přechody.
<Difúze chyb>
Tento režim je vhodný pro tisk dat s textem a tenké linky a zakřivené linky dat z aplikací CAD atd.
● Stabilita textury a fixovaného toneru může být při použití nastavení <Difúze chyb> snížena.
186
Tisk
<Nastavit detaily PDF>
Nastavení tisku pro soubory PDF můžete změnit.
<2stranný tisk>
Můžete vytvářet oboustranné výtisky. Vyberte umístění vazby.
<N na 1>
Data pro několik stránek obrazových dat se vytisknou na stejnou stranu listu papíru. Můžete určit počet
stránek, které chcete vytisknout na jednu stranu listu papíru. Chcete-li například na jednu stranu listu papíru
vytisknout čtyři stránky, vyberte možnost <4 na 1>.
<Rozsah tisku>
Vyberte stránky, které chcete vytisknout.
<Všechny stránky>
Vytisknou se všechny stránky.
<Zadané stránky>
Zadejte rozsah stránek, které chcete vytisknout. Zadejte požadovanou hodnotu pro možnost <Počáteční
stránka> a <Konečná stránka> a vyberte možnost <Použít>.
● Pokud zadaný rozsah stránek neodpovídá stránkám v souboru PDF, tisk se neprovede.
<Zvětšit/Zmenšit na Přizp. vel. pap.>
Zadejte, zda chcete originál zvětšit nebo zmenšit podle tiskového rozsahu papíru. Zvětšení nebo zmenšení
velikosti neovlivní poměr stran originálu.
<Zvětšit tiskovou oblast>
Zadejte, zda chcete rozšířit rozsah tisku na velikost papíru.
● Pokud nastavíte možnost <Zapnuto>, na okrajích papíru se nemusí vytisknout část dat nebo se papír může
v některých částech ušpinit.
187
Tisk
<Tisk komentáře>
Toto nastavení určí, zda se mají tisknout poznámky v souboru PDF.
<Vypnuto>
Nevytiskne žádné poznámky.
<Auto>
Vytiskne pouze ty poznámky, které jsou určeny pro tisk v souboru PDF.
<Heslo pro otevření dokumentu>
Zadáním požadovaného hesla můžete tisknout soubory PDF chráněné heslem. Zadejte heslo a vyberte
možnost <Použít>.
<Ostatní nast.>
<Polotóny>
Můžete vybrat metodu tisku k reprodukci půltónů (střední hodnoty mezi světlejšími a tmavšími oblastmi
obrazu), aby byla kvalita obrazu optimální. Toto nastavení můžete provést pro každý typ obrázku obsaženého
v jednom dokumentu. Popis tohoto nastavení nejdete v části <Polotóny>(P. 411) .
<Čistý černý text>
Můžete tisknout černý text s barvami „R=G=B=0%“, „C=M=Y=100%“ nebo „C=M=Y=0%/K=100%“ pouze pomocí
toneru K (černý). Popis tohoto nastavení nejdete v části <Čistý černý text>(P. 407) .
<Černý přetisk>
Zadejte způsob tisku, který se použije, když černý text překrývá barevné pozadí nebo obrázek. Popis tohoto
nastavení nejdete v části <Černý přetisk>*1(P. 407) .
<Zdrojový profil RGB>
Vyberte profil zdroje pro shodu barev k tisku dat RGB, odpovídající používanému monitoru. Popis tohoto
nastavení nejdete v části <Zdrojový profil RGB>(P. 408) .
<Simulační profil CMYK>
Toto nastavení umožňuje určit cíl simulace pro tisk dat CMYK (azurová, purpurová, žlutá, černá). Zařízení
převede data CMYK na barevný model CMYK závislý na zařízení na základě této simulace. Popis tohoto
nastavení nejdete v části <Simulační profil CMYK>(P. 408) .
<Použít profil odstínů šedé>
Zadejte, zda chcete převést šedá data na data CMYK (azurová, purpurová, žlutá a černá) pomocí profilu
odstínů šedé zařízení. Popis tohoto nastavení nejdete v části <Použít profil odstínů šedé>(P. 409) .
<Výstupní profil>
Vyberte odpovídající profil pro tisková data. Tuto možnost lze zadat pro každý typ obrázku v jednom
dokumentu. Popis tohoto nastavení nejdete v části <Výstupní profil>(P. 409) .
<Způsob shody>
Vyberte prvek, který má mít prioritu při nastavování barev v části <Zdrojový profil RGB>. Popis tohoto
nastavení nejdete v části <Způsob shody>(P. 410) .
<Kompozitní přetisk>
Určete, zda chcete při zadání přetisku přetisknout data CMYK jako kompozitní výstup. Popis tohoto nastavení
nejdete v části <Kompozitní přetisk>(P. 413) .
<Konverze odstínů šedé>
Zadejte způsob černobílého tisku barevných dat. Popis tohoto nastavení nejdete v části
šedé>(P. 413) .
<Kvalita tisku>
<Sytost>
188
<Konverze odstínů
Tisk
Upravte sytost toneru při tisku. Popis tohoto nastavení nejdete v části
<Sytost>(P. 374) .
<Úspora toneru>
Vyberete-li možnost <Zapnuto>, bude se tisknout v režimu úspory toneru. Když chcete před konečným
zadáním tisku velkého objemu zkontrolovat rozložení stránky nebo další vzhledové charakteristiky, vyberte
možnost <Zapnuto>. Popis tohoto nastavení nejdete v části <Úspora toneru>(P. 375) .
<Gradace>
Vyberte způsob zpracování dat k reprodukci gradací. Možnost <Vysoká 2> poskytuje jemnější gradaci než
možnost <Vysoká 1>. Popis tohoto nastavení nejdete v části <Gradace>(P. 375) .
<Jemná úprava sytosti>
Pokud jsou tenké čáry nebo drobný text bledé, zvyšte sytost, aby byl tisk zřetelnější. Popis tohoto
nastavení nejdete v části <Jemná úprava sytosti>(P. 376) .
<Rozlišení>
Zadejte rozlišení, které se má použít pro zpracování tiskových dat. Popis tohoto nastavení nejdete v části
<Rozlišení>(P. 376) .
<Režim speciálního vyhlazování>
Zadejte režim pro tisk dat s plynulými přechody. Pokud kvalita výtisku není při nastavení <Režim 1>
(výchozí) uspokojivá, zkuste použít jiný režim. Popis tohoto nastavení nejdete v části <Režim speciálního
vyhlazování>(P. 376) .
<Korekce množství toneru>
Pokud objem toneru pro texty nebo čáry přesáhne limitní hodnotu zařízení, upravte objem tak, aby limitní
hodnotu nepřesahoval. Popis tohoto nastavení nejdete v části <Korekce množství toneru>(P. 377) .
<Kontrola čar>
Zadejte způsob zpracování dat k reprodukci čar. Popis tohoto nastavení nejdete v části
čar>(P. 378) .
<Kontrola
<Nastavení šířky>
Nakonfigurujte nastavení k tučnému tisku textu nebo tenkých čar. Popis tohoto nastavení nejdete v části
<Nastavení šířky>(P. 378) .
<Zdokonalené vyhlazování>
Nakonfigurujte nastavení vyhlazení k tisku obrysů grafiky (např. obrázky vytvořené aplikacemi) nebo textu
s plynulými přechody. <Úroveň 2> použije silnější efekt vyhlazování než <Úroveň 1>. Nastavení lze použít
odděleně pro text a grafiku. Popis tohoto nastavení nejdete v části <Zdokonalené
vyhlazování>(P. 379) .
<Vyhlazování gradace>
Nakonfigurujte nastavení vyhlazení k tisku gradací (sytosti barev) grafiky (např. obrázky vytvořené
aplikacemi) nebo rastrových obrázků s plynulými přechody. <Úroveň 2> použije silnější efekt vyhlazování
než <Úroveň 1>. Nastavení lze použít odděleně pro grafiku a obrázky. Popis tohoto nastavení nejdete
v části <Vyhlazování gradace>(P. 380) .
5
Vyberte <Spustit>.
➠ Výběrem možnosti <ČB> se spustí černobílý tisk. Výběrem možnosti <Barevný> se spustí barevný tisk.
● Pokud chcete tisk zrušit, vyberte možnost <Zrušit>
● Plánujete-li vždy tisknout se stejným nastavením:
<Ano>.
Tisk z paměťového média(P. 161)
189
Tisk
Tisk souborů z paměťového zařízení USB – Model s černobílým panelem LCD
1
Vyberte možnost <Tisk z pam. média> na obrazovce Domů.
Domů(P. 108)
2
Obrazovka
Vyberte <Vybrat soubor a Tisknout>.
<Tisk indexu>
● Můžete vytisknout miniatury souborů JPEG uložených na paměťovém zařízení USB. Chcete-li vytisknout
miniatury obrázků, na obrazovce vyberte <Tisk indexu> a pokračujte k dalšímu kroku.
<Třídit soubory>
● Při výběru souboru k tisku můžete změnit způsob řazení souborů.
● Informace o tom, jak soubory zobrazovat vždy na základě stejného kritéria, najdete v části
<Výchozí
nastavení třídění souborů>(P. 429) .
3
Vyberte soubor, který chcete vytisknout, a stiskněte tlačítko
.
● Můžete vybrat více souborů.
● Chcete-li výběr zrušit, znovu vyberte vybraný soubor (
) a stiskněte tlačítko
.
● Když vyberete složku, zobrazí se její obsah. Chcete-li se vrátit ke složce na vyšší úrovni, vyberte možnost
● Složky a soubory, které se nacházejí pod třetím adresářem, nejsou zobrazeny.
● Přejdete-li do jiné složky, zruší se předchozí výběr souborů.
Výběr všech souborů
1
Vyberte možnost <Vybrat vše>.
● Chcete-li smazat veškerý výběr, vyberte možnost <Vynulovat vše>.
2
Jde-li o soubory různých typů, vyberte možnost <JPEG/TIFF> nebo <PDF>.
4
Vyberte možnost <Použít>.
5
Podle potřeby zadejte nastavení tisku.
● Vyberte položku, kterou chcete nastavit.
190
.
Tisk
<Počet kopií>
Nastavte počet kopií. Pomocí číselných tlačítek zadejte počet a stiskněte tlačítko
.
<Barevný režim>
Zvolte, zda chcete data tisknout černobíle, nebo barevně.
<Papír>
Vyberte zdroj papíru, který obsahuje papír k tisku.
K tisku souborů se použije papír vložený ve víceúčelové přihrádce.
K tisku souborů se použije papír vložený v zásuvce na papír (Zásuvka 1) zařízení.
● Pokud je nainstalován volitelný cassette feeding module, zobrazí se také jeho zásuvka na papír.
<N na 1>
● Možnost <N na 1> není dostupná při tisku souborů formátu TIFF.
Data pro několik stránek obrazových dat se vytisknou na stejnou stranu listu papíru. Můžete určit počet stránek,
které chcete vytisknout na jednu stranu listu papíru. Chcete-li například na jednu stranu listu papíru vytisknout
čtyři stránky, vyberte možnost <4 na 1>.
<2stranný>
Můžete vytvářet oboustranné výtisky. Vyberte umístění vazby.
<Typ kniha>
Tiskne se na obě strany papíru tak, že se vytištěné stránky po svázání budou otevírat vodorovně.
191
Tisk
<Typ kalendář>
Tiskne se na obě strany papíru tak, že se vytištěné stránky po svázání budou otevírat svisle.
● Funkce <2stranný> nemusí být k dispozici u některých velikostí nebo typů papíru.
papír(P. 495)
Použitelný
<Nastavit detaily JPEG/TIFF>
Můžete změnit nastavení tisku pro obrázky JPEG a TIFF.
<Typ originálu>
Podle tisknutého obrázku můžete vybrat typ předlohy.
<Priorita foto>
Přednost má vyhlazené vytištění fotografických obrázků.
<Priorita textu>
Přednost má zřetelné vytištění textu.
<Jas>
Je možné nastavit jas obrázků. Upravte jas a stiskněte
.
● <Jas> souborů formátu TIFF můžete upravit pouze při použití komprese JPEG.
<Polotóny>
Můžete vybrat metodu tisku k reprodukci půltónů (střední hodnoty mezi světlejšími a tmavšími oblastmi
obrazu), aby byla kvalita obrazu optimální.
192
Tisk
<Gradace>
Vytiskne obrázky s jemnými barevnými stupni, například obrázky z digitálního fotoaparátu, s plynulými
přechody.
<Difúze chyb>
Tento režim je vhodný pro tisk dat s textem a tenké linky a zakřivené linky dat z aplikací CAD atd.
● Stabilita textury a fixovaného toneru může být při použití nastavení <Difúze chyb> snížena.
<Nastavit detaily PDF>
Nastavení tisku pro soubory PDF můžete změnit.
<Jas>
Je možné nastavit jas obrázků. Upravte jas a stiskněte
.
<Rozsah tisku>
Vyberte stránky, které chcete vytisknout.
<Všechny stránky>
Vytisknou se všechny stránky.
<Zadané stránky>
Zadejte rozsah stránek, které chcete vytisknout. Pomocí číselných tlačítek zadejte požadovanou hodnotu pro
možnost <První stránka> a <Poslední stránka> a vyberte možnost <Použít>.
● Pokud zadaný rozsah stránek neodpovídá stránkám v souboru PDF, tisk se neprovede.
<Zvětšit/Zmenšit na Přizpůsobit vel. pap.>
Zadejte, zda chcete originál zvětšit nebo zmenšit podle tiskového rozsahu papíru. Zvětšení nebo zmenšení
velikosti neovlivní poměr stran originálu.
<Zvětšit tisk. oblast>
Zadejte, zda chcete rozšířit rozsah tisku na velikost papíru.
193
Tisk
● Pokud nastavíte možnost <Zapnuto>, na okrajích papíru se nemusí vytisknout část dat nebo se papír může
v některých částech ušpinit.
<Tisk komentáře>
Toto nastavení určí, zda se mají tisknout poznámky v souboru PDF.
<Vypnuto>
Nevytiskne žádné poznámky.
<Auto>
Vytiskne pouze ty poznámky, které jsou určeny pro tisk v souboru PDF.
<Heslo pro otevření dokumentu>
Zadáním požadovaného hesla můžete tisknout soubory PDF chráněné heslem. Zadejte heslo a vyberte
možnost <Použít>.
<Jiná>
<Polotóny>
Můžete vybrat metodu tisku k reprodukci půltónů (střední hodnoty mezi světlejšími a tmavšími oblastmi
obrazu), aby byla kvalita obrazu optimální. Toto nastavení můžete provést pro každý typ obrázku obsaženého
v jednom dokumentu. Popis tohoto nastavení nejdete v části <Polotóny>(P. 411) .
<Čistý černý text>
Můžete tisknout černý text s barvami „R=G=B=0%“, „C=M=Y=100%“ nebo „C=M=Y=0%/K=100%“ pouze pomocí
toneru K (černý). Popis tohoto nastavení nejdete v části <Čistý černý text>(P. 407) .
<Černý přetisk>
Zadejte způsob tisku, který se použije, když černý text překrývá barevné pozadí nebo obrázek. Popis tohoto
nastavení nejdete v části <Černý přetisk>*1(P. 407) .
<Zdrojový profil RGB>
Vyberte profil zdroje pro shodu barev k tisku dat RGB, odpovídající používanému monitoru. Popis tohoto
nastavení nejdete v části <Zdrojový profil RGB>(P. 408) .
<Simulační profil CMYK>
Toto nastavení umožňuje určit cíl simulace pro tisk dat CMYK (azurová, purpurová, žlutá, černá). Zařízení
převede data CMYK na barevný model CMYK závislý na zařízení na základě této simulace. Popis tohoto
nastavení nejdete v části <Simulační profil CMYK>(P. 408) .
<Použít profil odstínů šedé>
Zadejte, zda chcete převést šedá data na data CMYK (azurová, purpurová, žlutá a černá) pomocí profilu
odstínů šedé zařízení. Popis tohoto nastavení nejdete v části <Použít profil odstínů šedé>(P. 409) .
<Výstupní profil>
Vyberte odpovídající profil pro tisková data. Tuto možnost lze zadat pro každý typ obrázku v jednom
dokumentu. Popis tohoto nastavení nejdete v části <Výstupní profil>(P. 409) .
<Způsob shody>
Vyberte prvek, který má mít prioritu při nastavování barev v části <Zdrojový profil RGB>. Popis tohoto
nastavení nejdete v části <Způsob shody>(P. 410) .
<Kompozitní přetisk>
Určete, zda chcete při zadání přetisku přetisknout data CMYK jako kompozitní výstup. Popis tohoto nastavení
nejdete v části <Kompozitní přetisk>(P. 413) .
<Konverze odstínů šedé>
Zadejte způsob černobílého tisku barevných dat. Popis tohoto nastavení nejdete v části
šedé>(P. 413) .
<Kvalita tisku>
194
<Konverze odstínů
Tisk
<Sytost>
Upravte sytost toneru při tisku. Popis tohoto nastavení nejdete v části
<Sytost>(P. 374) .
<Korekce množství toneru>
Pokud objem toneru pro texty nebo čáry přesáhne limitní hodnotu zařízení, upravte objem tak, aby limitní
hodnotu nepřesahoval. Popis tohoto nastavení nejdete v části <Korekce množství toneru>(P. 377) .
<Úspora toneru>
Vyberete-li možnost <Zapnuto>, bude se tisknout v režimu úspory toneru. Když chcete před konečným
zadáním tisku velkého objemu zkontrolovat rozložení stránky nebo další vzhledové charakteristiky, vyberte
možnost <Zapnuto>. Popis tohoto nastavení nejdete v části <Úspora toneru>(P. 375) .
<Gradace>
Vyberte způsob zpracování dat k reprodukci gradací. Možnost <Vysoká 2> poskytuje jemnější gradaci než
možnost <Vysoká 1>. Popis tohoto nastavení nejdete v části <Gradace>(P. 375) .
<Jemná úprava sytosti>
Pokud jsou tenké čáry nebo drobný text bledé, zvyšte sytost, aby byl tisk zřetelnější. Popis tohoto
nastavení nejdete v části <Jemná úprava sytosti>(P. 376) .
<Rozlišení>
Zadejte rozlišení, které se má použít pro zpracování tiskových dat. Popis tohoto nastavení nejdete v části
<Rozlišení>(P. 376) .
<Režim speciálního vyhlazování>
Zadejte režim pro tisk dat s plynulými přechody. Pokud kvalita výtisku není při nastavení <Režim 1>
(výchozí) uspokojivá, zkuste použít jiný režim. Popis tohoto nastavení nejdete v části <Režim speciálního
vyhlazování>(P. 376) .
<Kontrola čar>
Zadejte způsob zpracování dat k reprodukci čar. Popis tohoto nastavení nejdete v části
čar>(P. 378) .
<Kontrola
<Nastavení šířky>
Nakonfigurujte nastavení k tučnému tisku textu nebo tenkých čar. Popis tohoto nastavení nejdete v části
<Nastavení šířky>(P. 378) .
<Zdokonalené vyhlazování>
Nakonfigurujte nastavení vyhlazení k tisku obrysů grafiky (např. obrázky vytvořené aplikacemi) nebo textu
s plynulými přechody. <Úroveň 2> použije silnější efekt vyhlazování než <Úroveň 1>. Nastavení lze použít
odděleně pro text a grafiku. Popis tohoto nastavení nejdete v části <Zdokonalené
vyhlazování>(P. 379) .
<Vyhlazování gradace>
Nakonfigurujte nastavení vyhlazení k tisku gradací (sytosti barev) grafiky (např. obrázky vytvořené
aplikacemi) nebo rastrových obrázků s plynulými přechody. <Úroveň 2> použije silnější efekt vyhlazování
než <Úroveň 1>. Nastavení lze použít odděleně pro grafiku a obrázky. Popis tohoto nastavení nejdete
v části <Vyhlazování gradace>(P. 380) .
6
Vyberte možnost <Spustit tisk>.
➠ Zahájí se tisk.
● Pokud chcete tisk zrušit, vyberte možnost <Zrušit>
● Plánujete-li vždy tisknout se stejným nastavením:
<Ano>.
Tisk z paměťového média(P. 161)
195
Tisk
ODKAZY
<Přístup k souborům>(P. 421)
196
Tisk
Příjem i-faxů k tisku
551S-03H
Internetový fax (I-fax) slouží k připojení souboru k e-mailu ve formátu obrázku TIFF a jeho přenosu. Toto zařízení může
přijímat a tisknout i-faxy. I-faxy lze přijímat automaticky v zadaných intervalech, nebo ručně.
Konfigurace nastavení příjmu i-faxů(P. 197)
Ruční příjem i-faxů(P. 199)
Konfigurace nastavení příjmu i-faxů
Nakonfigurujte nastavení příjmu i-faxů z počítače a potom nastavení tisku z ovládacího panelu tohoto zařízení.
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 290) .
Z počítače
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do Režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 282)
3
Vyberte [Nastavení sítě]
4
Klikněte na [Editovat].
5
Zadejte požadovaná nastavení.
[Nastavení e-mailu/I-faxu].
197
Obrazovka Vzdáleného
Tisk
[Server POP]
Formou alfanumerických znaků zajdete název serveru POP3 nebo IP adresu k příjmu i-faxů.
[Uživatelské jméno]
Formou alfanumerických znaků zajdete uživatelské jméno určeného e-mailového účtu.
[Nastavit/Změnit heslo]
Chcete-li zadat nebo změnit heslo, zaškrtněte toto políčko a zadejte alfanumerické znaky do pole [Heslo].
[PŘ. s POP]
Zaškrtněte políčko pro příjem i-faxů.
[Interval POP]
Nastaví interval (v minutách), který se použije k automatickému připojení k serveru POP3. Jsou-li na serveru
nějaké i-faxy, budou automaticky přijaty a vytištěny.
Zakázání automatického příjmu
● [Interval POP] nastavte na hodnotu [0]. Když je nastavena hodnota [0], i-faxy se přijímají ručně.
Ruční
příjem i-faxů(P. 199)
[Použít ověření APOP]
Políčko zaškrtněte, chcete-li během ověřování šifrovat heslo pomocí protokolu APOP.
[Použít TLS pro POP]
Toto políčko zaškrtněte, chcete-li komunikaci se serverem POP3 šifrovat pomocí protokolu TLS. Podle potřeby
zaškrtněte políčko [Ověřit certifikát] nebo [Přidat CN k položkám pro ověření].
6
Klikněte na [OK].
7
Restartujte stroj.
Restartování stroje(P. 104)
Z ovládacího panelu
8
Podle potřeby zadejte nastavení tisku.
Zadejte nastavení pro oboustranný tisk
<Tisk na obě strany>(P. 419)
198
Tisk
Zadání velikosti papíru
<Velikost tisku PŘ.>(P. 420)
● V závislosti na síti, kterou používáte, může být nutné změnit nastavení portu POP3 ( Změna čísel
portů(P. 247) ). Další informace o nastavení získáte od poskytovatele služeb Internetu nebo správce sítě.
Ruční příjem i-faxů
Je-li nastavení příjmu i-faxu kompletně nakonfigurováno ze serveru POP3, můžete i-faxy přijímat ručně a
tisknout. Pokud se chcete k serveru přijpojit před automatickým příjmem i-faxů nebo pokud je zařízení
nakonfigurované tak, aby i-faxy nepřijímalo automaticky, následujícím postupem přijměte i-faxy ručně.
1
Stiskněte tlačítko <Monitor stavu> (
2
Vyberte <Úloha PŘ.>.
3
Vyberte <Zkontr. PŘ. I-faxu>.
).
➠ Připojte se k serveru POP3. Pokud je na serveru nějaký dokument, zahájí se tisk.
● Tisk přijatého dokumentu na obě strany papíru:
● Jak pokračovat v tisku při nedostatku toneru:
stavu kazety>(P. 419)
<Tisk na obě strany>(P. 419)
<Pokr. v tisku. s polopr. kaz.>/<Pokrač. v tisku při nízkém
199
Propojení s mobilními zařízeními
Propojení s mobilními zařízeními
Propojení s mobilními zařízeními ......................................................................................................... 201
Propojení s mobilními zařízeními ..................................................................................................................... 202
Připojení přes bezdrátový směrovač LAN (Připojení LAN) ............................................................................. 203
Přímé připojení (Režim přístupového bodu) ................................................................................................. 205
Využívání zařízení pomocí aplikací ................................................................................................................... 210
Použití služby AirPrint ....................................................................................................................................... 212
Tisk pomocí služby AirPrint ........................................................................................................................... 217
Pokud nelze službu AirPrint použít ............................................................................................................... 220
Použití služby Google Cloud Print ..................................................................................................................... 221
Správa stroje pomocí dálkového ovládání ....................................................................................................... 223
200
Propojení s mobilními zařízeními
Propojení s mobilními zařízeními
551S-03J
Když zařízení propojíte s mobilním zařízením, například smartphonem nebo tabletem, budete moci jednoduše využívat
příslušné aplikace k tisku nebo dalším činnostem. Pomocí dálkového ovládání budete také moci z mobilního zařízení
ověřit stav tisku a změnit nastavení zařízení.
Propojení s mobilními zařízeními(P. 202)
Přímé připojení (Režim přístupového bodu)(P. 205)
Využívání zařízení pomocí aplikací(P. 210)
Použití služby AirPrint(P. 212)
Použití služby Google Cloud Print(P. 221)
Správa stroje pomocí dálkového ovládání(P. 223)
● V závislosti na vašem mobilním zařízení nemusí stroj pracovat správně.
● Když je v zásadách zabezpečení (Omezit port IPP (číslo portu: 631)) povolena možnost [Omezit port mDNS
(číslo portu: 5353)] nebo [
Zásady zabezpečení(P. 293) ], nelze použít funkce Mopria® ani AirPrint.
201
Propojení s mobilními zařízeními
Propojení s mobilními zařízeními
551S-03K
Mobilní zařízení můžete se strojem propojit dvěma způsoby: přes směrovač bezdrátové sítě LAN a bezdrátová
komunikace přímo se strojem. Zvolte způsob připojení odpovídající komunikačnímu prostředí a používanému zařízení.
Ke komunikaci s mobilními zařízeními slouží <Mobilní portál> ( Obrazovka Domů(P. 108) ).
◼ Připojení přes bezdrátový směrovač LAN
Podobně jako při propojení počítače a strojem propojte mobilní zařízení s strojem pomocí bezdrátového směrovače
sítě LAN. Připojení přes bezdrátový směrovač LAN (Připojení LAN)(P. 203)
◼ Přímé připojení
Připojte mobilní zařízení ke stroji bezdrátově přímo bez použití bezdrátové LAN. Ke stroji se lze okamžitě bezdrátově
připojit i mimo prostředí bezdrátové sítě LAN. Přímé připojení (Režim přístupového bodu)(P. 205)
202
Propojení s mobilními zařízeními
Připojení přes bezdrátový směrovač LAN (Připojení
LAN)
551S-03L
Je-li k síti připojené ke stroji připojen bezdrátový směrovač LAN, lze pomocí něj navázat komunikaci s mobilním
zařízením stejně jako v případě počítače. Informace o připojení mobilního zařízení k bezdrátovému směrovači
naleznete v příručkách k síťovým zařízením nebo si je vyžádejte od jejich výrobce. Připojte stroje ke kabelové nebo
bezdrátové síti LAN. Nastavení síťového prostředí(P. 23)
Připojení přes bezdrátový směrovač LAN (Model s dotykovým panelem)(P. 203)
Připojení přes bezdrátový směrovač LAN (Model s černobílým panelem LCD)(P. 204)
● Při následujícím postupu použijte adresu IPv4.
Nastavení adresy IPv4(P. 41)
● Pokud se po výběru možnosti <Mobilní portál> v následujícím postupu zobrazí obrazovka Přímé připojení,
vyberte možnost <Připojení LAN> a pokračujte v postupu.
● Informace o operačních systémech kompatibilních s aplikací Canon PRINT Business, podrobný postup
nastavení a postup ovládání najdete v nápovědě k aplikaci nebo na webu společnosti Canon (https://
global.canon/gomp/).
Připojení přes bezdrátový směrovač LAN (Model s dotykovým panelem)
◼ Ruční připojení
1
Vyberte možnost <Mobilní portál> na obrazovce Domů.
2
Z mobilního zařízení se připojte k IP adrese uvedené na obrazovce.
Obrazovka Domů(P. 108)
◼ Připojení pomocí QR kódu
1
Vyberte možnost <Mobilní portál> na obrazovce Domů.
2
Vyberte <Kód QR>.
203
Obrazovka Domů(P. 108)
Propojení s mobilními zařízeními
3
4
Na mobilním zařízení spusťte aplikaci Canon PRINT Business.
pomocí aplikací(P. 210)
Využívání zařízení
Pomocí mobilního zařízení načtěte QR kód uvedený na obrazovce.
◼ Připojení pomocí funkce NFC (Android)
Před použitím funkce NFC zkontrolujte, zda je funkce <Použít NFC> nastavena na možnost <Zapnuto>.
NFC>(P. 436)
1
Na mobilním zařízení spusťte aplikaci Canon PRINT Business.
pomocí aplikací(P. 210)
2
Aktivujte nastavení NFC na mobilním zařízení.
3
Posuňte mobilní zařízení blíž ke značce NFC na stroji.
<Použít
Využívání zařízení
Ovládací panel(P. 95)
Připojení přes bezdrátový směrovač LAN (Model s černobílým panelem LCD)
1
Vyberte možnost <Mobilní portál> na obrazovce Domů.
2
Vyberte <Zobrazit název zařízení/adresu IP>.
3
Z mobilního zařízení se připojte k IP adrese uvedené na obrazovce.
204
Obrazovka Domů(P. 108)
Propojení s mobilními zařízeními
Přímé připojení (Režim přístupového bodu)
1660-068
551S-03R
I v prostředí bez bezdrátového směrovače LAN můžete pomocí funkce „Režim přístupového bodu“ ke stroji bezdrátově
připojit mobilní zařízení, které držíte v ruce, bez provádění složitých nastavení.
Příprava na přímé připojení (Režim přístupového bodu)(P. 205)
Přímé připojení (Model s dotykovým panelem)(P. 206)
Přímé připojení (Model s černobílým panelem LCD)(P. 208)
Příprava na přímé připojení (Režim přístupového bodu)
Vytvořte připojení pomocí režimu přístupového bodu podle tohoto postupu.
Zkontrolujte síťová nastavení stroje.
● Nastavte adresu IPv4.
Nastavení adresy IPv4(P. 41)
Příprava mobilního zařízení
● Nakonfigurujte nastavení na připojení mobilního zařízení k síti Wi-Fi.
Uveďte stroj do stavu čekání na připojení.
● <Nabídka> <Možnosti> <Síť> <Nastavení přímého připojení>
možnost <Použít přímé připojení> na <Zapnuto>.
nastavte
Zadání času do automatického ukončení
● Když je aktivované přímé připojení, můžete nastavit dobu, po jejímž uplynutí se připojení zruší.
připojení ukončeno>/<Čas do ukončení přímého připojení>(P. 325)
205
<Přímé
Propojení s mobilními zařízeními
Připojení více mobilních zařízení současně
● Nakonfigurujte libovolnou hodnotu pro identifikátor SSID a síťový klíč.
bodu>(P. 325)
<Nastavení režimu přístupového
Canon PRINT Business
● Informace o operačních systémech kompatibilních s aplikací Canon PRINT Business, podrobný postup
nastavení a postup ovládání najdete v nápovědě k aplikaci nebo na webu společnosti Canon (https://
global.canon/gomp/).
Přímé připojení (Model s dotykovým panelem)
● Může nějakou dobu trvat, než se připojení mezi strojem a mobilním zařízením vytvoří.
◼ Ruční připojení
1
Vyberte možnost <Mobilní portál> na obrazovce Domů.
Obrazovka Domů(P. 108)
● Až bude některé mobilní zařízení připojeno, pokračujte krokem 3.
2
3
4
Vyberte <Připojit>.
Nakonfigurujte z mobilního zařízení nastavení Wi-Fi pomocí hodnoty SSID a síťového
klíče uvedené na obrazovce.
Po dokončení cílové operace vyberte možnost <Odpojit>.
◼ Připojení pomocí QR kódu
1
Vyberte možnost <Mobilní portál> na obrazovce Domů.
Obrazovka Domů(P. 108)
● Až bude některé mobilní zařízení připojeno, pokračujte krokem 3.
2
Vyberte <Připojit>.
3
Vyberte <Kód QR>.
4
Na mobilním zařízení spusťte aplikaci Canon PRINT Business.
pomocí aplikací(P. 210)
206
Využívání zařízení
Propojení s mobilními zařízeními
5
Pomocí mobilního zařízení načtěte QR kód uvedený na obrazovce.
6
Po dokončení cílové operace vyberte možnost <Odpojit>.
◼ Připojení pomocí funkce NFC (Android)
Před použitím funkce NFC zkontrolujte, zda je funkce <Použít NFC> nastavena na možnost <Zapnuto>.
NFC>(P. 436)
1
Vyberte možnost <Mobilní portál> na obrazovce Domů.
<Použít
Obrazovka Domů(P. 108)
● Až bude některé mobilní zařízení připojeno, pokračujte krokem 3.
2
3
Vyberte <Připojit>.
Na mobilním zařízení spusťte aplikaci Canon PRINT Business.
pomocí aplikací(P. 210)
4
Aktivujte nastavení NFC na mobilním zařízení.
5
Posuňte mobilní zařízení blíž ke značce NFC na stroji.
6
Po dokončení cílové operace vyberte možnost <Odpojit>.
Využívání zařízení
Ovládací panel(P. 95)
● Vyberte možnost <Info o připojení> na obrazovce <Přímé přip.> a zkontrolujte připojené mobilní zařízení.
● Když je položka <Aktivní při určení SSID/síť. klíče> nastavena na <Zapnuto>, není nutné provádět operaci
výběru <Připojit>. <Aktivní při určení SSID/síť. klíče>(P. 326)
207
Propojení s mobilními zařízeními
● Během přímého připojení nemusí být v závislosti na použitém mobilním zařízení možné připojit se
k Internetu.
● Pokud se bezdrátové připojení mobilního zařízení neuskuteční do 5 minut, zatímco je zobrazeno SSID
společně se síťovým klíčem, doba čekání na připojení se ukončí.
● Pokud během komunikace přes přímé připojení pokračuje stav bez datového přenosu mezi mobilním
zařízením a strojem, může se komunikace ukončit.
● Během připojování přes přímé připojení klesá úspornost režimu spánku.
● Pokud stroj používáte s bezdrátovou sítí LAN, je třeba nechat ho připojený k bezdrátové síti i během
používání přímého připojení. Pokud stroj není připojen k bezdrátové síti LAN nebo ještě není navázáno
připojení, nemůže se zahájit přímé připojení. Pokud se během komunikace přes přímé připojení ztratí
připojení mezi strojem a bezdrátovou sítí LAN, může se komunikace ukončit.
● Až dokončíte požadovanou operaci, nezapomeňte ukončit připojení mezi strojem a mobilním zařízením.
Pokud zůstanou propojené, klesá úspornost režimu spánku.
● Používáte-li přímé připojení, nenastavujte na mobilním zařízení IP adresu ručně. Mohlo by to zabránit
správné komunikaci po použití přímého připojení.
Přímé připojení (Model s černobílým panelem LCD)
● Může nějakou dobu trvat, než se připojení mezi strojem a mobilním zařízením vytvoří.
1
Vyberte možnost <Mobilní portál> na obrazovce Domů.
● Až bude některé mobilní zařízení připojeno, stiskněte tlačítko
2
Vyberte <Připojit>.
3
Vyberte <Zobrazit SSID / Síťový klíč>.
4
5
Obrazovka Domů(P. 108)
a pokračujte krokem 3.
Nakonfigurujte z mobilního zařízení nastavení Wi-Fi pomocí hodnoty SSID a síťového
klíče uvedené na displeji.
Po dokončení cílové operace stiskněte tlačítko
<Odpojit>
a vyberte možnost
<Ano>.
● Chcete-li zkontrolovat připojené mobilní zařízení, vyberte možnost <Informace o připojení> na obrazovce
pod přímým připojením.
208
Propojení s mobilními zařízeními
● Když je položka <Aktivní při určení SSID/síť. klíče> nastavena na <Zapnuto>, není nutné provádět operaci
výběru <Připojit>. <Aktivní při určení SSID/síť. klíče>(P. 326)
● Během přímého připojení nemusí být v závislosti na použitém mobilním zařízení možné připojit se
k Internetu.
● Pokud se bezdrátové připojení mobilního zařízení neuskuteční do 5 minut, zatímco je zobrazeno SSID
společně se síťovým klíčem, doba čekání na připojení se ukončí.
● Pokud během komunikace přes přímé připojení pokračuje stav bez datového přenosu mezi mobilním
zařízením a strojem, může se komunikace ukončit.
● Během připojování přes přímé připojení klesá úspornost režimu spánku.
● Pokud stroj používáte s bezdrátovou sítí LAN, je třeba nechat ho připojený k bezdrátové síti i během
používání přímého připojení. Pokud stroj není připojen k bezdrátové síti LAN nebo ještě není navázáno
připojení, nemůže se zahájit přímé připojení. Pokud se během komunikace přes přímé připojení ztratí
připojení mezi strojem a bezdrátovou sítí LAN, může se komunikace ukončit.
● Až dokončíte požadovanou operaci, nezapomeňte ukončit připojení mezi strojem a mobilním zařízením.
Pokud zůstanou propojené, klesá úspornost režimu spánku.
● Používáte-li přímé připojení, nenastavujte na mobilním zařízení IP adresu ručně. Mohlo by to zabránit
správné komunikaci po použití přímého připojení.
209
Propojení s mobilními zařízeními
Využívání zařízení pomocí aplikací
551S-03S
Pomocí aplikací můžete z mobilního zařízení připojeného ke stroji tisknout a provádět další operace. Jsou podporovány
různé aplikace, včetně těch určených výhradně pro značku Canon. Použití přizpůsobte zařízení, aplikaci a situaci.
◼ Použití aplikace Canon PRINT Business
Tato aplikace slouží k tisku a dalším operacím z mobilních zařízení, která podporují systém iOS/Android. Při tisku není
nutné provádět operace na zařízení. Další informace o podporovaných operačních systémech, způsobech podrobného
nastavení a operacích naleznete v nápovědě k příslušné aplikaci nebo na serveru společnosti Canon (https://
global.canon/gomp/).
● Aplikaci Canon PRINT Business si můžete stáhnout zdarma, bude vám však účtován poplatek za připojení
k internetu.
◼ Tisk pomocí služby Canon Print Service
Můžete snadno tisknout z nabídky aplikací podporujících tiskový subsystém systému Android. Další informace o
podporovaných operačních systémech, podrobném nastavení a operacích naleznete na serveru společnosti Canon
(https://global.canon).
◼ Tisk pomocí funkce Mopria®
Toto zařízení podporuje také technologii Mopria®. Pomocí funkce Mopria® můžete tisknout z mobilních zařízení
podporujících systém Android. Operace a nastavení jsou shodná, i když se výrobce a model liší. Když například
používáte tiskárny podporující funkci Mopria® vyrobené různými výrobci nebo tiskárnu podporující funkci Mopria®
nacházející se na místě, kde jste na návštěvě, můžete tisknout bez instalace aplikace určené speciálně pro daného
výrobce nebo model. Další informace o podpoře modelu a provozních prostředí najdete na stránce http://
www.mopria.org.
Potvrzení nastavení funkce Mopria®
Přihlaste se do Vzdáleného uživatelského rozhraní s oprávněními správce ( Spuštění Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 281) ) [Nastavení/Uložení] [Nastavení sítě] [Nastavení
technologie Mopria] [Editovat] Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko [Použít technologii
Mopria] [OK]
210
Propojení s mobilními zařízeními
◼ Tisk pomocí služby Google Cloud Print
Pomocí aplikací a služeb, které podporují Google Cloud Print, můžete tisknout z počítače nebo mobilního zařízení bez
použití ovladače tiskárny. Použití služby Google Cloud Print(P. 221)
211
Propojení s mobilními zařízeními
Použití služby AirPrint
551S-03U
V této části jsou popsána nastavení, která jsou nutná k používání funkce AirPrint, a postup u zařízení Apple.
Nastavení AirPrint
Konfigurace nastavení služby AirPrint(P. 212)
Otevření obrazovky služby AirPrint(P. 214)
Funkce služby AirPrint
Tisk pomocí služby AirPrint(P. 217)
Odstraňování problémů
Pokud nelze službu AirPrint použít(P. 220)
Konfigurace nastavení služby AirPrint
Můžete zaregistrovat údaje, včetně názvu zařízení a instalačního umístění, pomocí nichž lze zařízení identifikovat.
Můžete také deaktivovat službu AirPrint zařízení. Tato nastavení lze změnit pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní.
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 290) .
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 282)
Obrazovka Vzdáleného
● Používáte-li mobilní zařízení, například iPad, iPhone nebo iPod touch, výrazu „klikněte“ v tomto oddíle
rozumějte jako „klepněte“.
3
Vyberte možnost [Nastavení sítě]
4
Klikněte na [Editovat].
[Nastavení AirPrint].
212
Propojení s mobilními zařízeními
5
Zadejte požadovaná nastavení.
[Použít AirPrint]
Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte protokol AirPrint. Službu AirPrint lze zakázat tak, že zrušíte zaškrtnutí
políčka.
[Název tiskárny]
Zadejte název přístroje. Pokud je název mDNS již uložen v části [Nastavení mDNS] (
DNS(P. 65) ), zobrazí se uložený název.
Konfigurace služby
[Umístění]
Zadejte umístění přístroje. Pokud je umístění již uloženo v části [Nastavení informací o zařízení] ([Správa
zařízení] v nabídce [Nastavení správy] (Nastavení/Uložení)), zobrazí se uložený název.
[Zeměpisná šířka]
Zadejte zeměpisnou šířku místa, kde je stroj nainstalován.
[Zeměpisná délka]
Zadejte zeměpisnou délku místa, kde je stroj nainstalován.
6
Klikněte na [OK].
Pokud vyberete [Použít AirPrint], následující nastavení v části <Síť> se nastaví na
<Zapnuto>.
● Použít HTTP
● Nastavení tisku IPP
● Použít mDNS IPv4
● Použít mDNS IPv6
● Pokud změníte [Název tiskárny], který jste jednou určili, můžete přijít o možnost tisku ze zařízení Mac, které
bylo doposud schopno tisknout. K tomuto jevu dochází, protože se současně automaticky změní <Název
mDNS> ( Konfigurace služby DNS(P. 65) ) adresy IPv4. V takovém případě znovu přidejte toto zařízení do
počítače Mac.
● Když zadáte název tiskárny, bude snazší rozpoznat několik tiskáren, které podporují funkci AirPrint.
213
Propojení s mobilními zařízeními
◼ Změna nastavení funkcí dostupných pomocí služby AirPrint
Chcete-li zakázat funkce, které nebudete používat se službou AirPrint, nebo šifrovat komunikaci, nakonfigurujte
nezbytné nastavení pomocí ovládacího panelu.
Změna nastavení tisku
K tisku pomocí AirPrint se používá protokol IPP.
Zapnutí a vypnutí funkce
Můžete zadat, zda chcete provádět tisk pomocí AirPrint. Výchozí nastavení výrobce je <Zapnuto>.
Model s dotykovým panelem
<Nabídka>
<Možnosti>
<Síť>
<Nastavení TCP/IP>
možnost <Použít tisk IPP> na hodnotu <Vyp> nebo <Zap>
<Nastavení tisku IPP>
Nastavte
<Použít>
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka>
IPP>
<Možnosti>
<Síť>
<Nastavení TCP/IP>
<Nastavení tisku IPP>
<Použít tisk
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
Změna nastavení TLS
Můžete zadat, zda chcete při tisku pomocí AirPrint šifrovat komunikaci pomocí TLS. Výchozí nastavení výrobce je
<Vypnuto>.
Model s dotykovým panelem
<Nabídka>
<Možnosti>
<Síť>
<Nastavení TCP/IP>
<Nastavení tisku IPP>
možnost <Povolit tisk IPP pouze s TLS> na <Vyp> nebo <Zap>
Nastavte
<Použít>
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka>
<Možnosti>
<Síť>
tisk IPP pouze při používání TLS>
<Nastavení TCP/IP>
<Nastavení tisku IPP>
<Povolit
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
Otevření obrazovky služby AirPrint
Můžete zobrazit obrazovku služby AirPrint, z níž máte přístup k nastavením služby AirPrint a také k informacím
o spotřebním materiálu, například papíru a tonerové kazetě. Dále můžete konfigurovat nastavení funkce zabezpečení.
214
Propojení s mobilními zařízeními
1
Vyberte možnost [Předvolby systému]
do používaného počítače Mac.
[Tiskárny a skenery] a poté přidejte zařízení
● Pokud již zařízení bylo přidáno, tato operace není nutná.
2
Vybere tento stroj ze seznamu tiskáren v části [Tiskárny a skenery].
3
Klikněte na [Volby a materiály].
4
Klikněte na [Zobrazit webovou stránku tiskárny].
5
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní.
● Chcete-li nastavení služby AirPrint změnit, musíte se do systému přihlásit jako administrátor (správce).
◼ Stránka služby AirPrint
Když se přihlásíte s oprávněními správce, zobrazí se následující stránka služby AirPrint.
[Nastavení AirPrint]
Umožňuje zkontrolovat hodnoty zadané v nastaveních služby AirPrint, například název umístění stroje.
Chcete-li nastavení změnit, klikněte na možnost [Editovat].
[Ostatní nastavení]
[Nastavení zabezpečení tisku]
Nakonfigurujte nastavení zabezpečení tisku pomocí protokolu TLS nebo ověřování.
215
Propojení s mobilními zařízeními
[Nastavení TLS]
Umožňuje změnit klíč a certifikát používaný protokolem TLS.
protokol TLS(P. 250)
Konfigurace klíče a certifikátu pro
[Nastavení klíče a certifikátu]
Umožňuje vygenerovat a nainstalovat klíč a certifikát nebo požádat o vydání certifikátu.
klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 250)
Konfigurace
[Informace o spotřebním materiálu]
Umožňuje zkontrolovat informace o každém zdroji papíru a spotřebním materiálu a verzi zařízení.
Ochranné známky
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X a Safari jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.,
registrované v USA a v dalších zemích. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
216
Propojení s mobilními zařízeními
Tisk pomocí služby AirPrint
551S-03W
Můžete tisknou ze zařízení iPad, iPhone, iPod touch nebo Mac bez použití ovladače tiskárny.
Tisk ze zařízení iPad, iPhone nebo iPod touch(P. 217)
Tisk z počítače Mac(P. 218)
Požadavky na systém
Tisk pomocí služby AirPrint vyžaduje jedno z těchto zařízení Apple.
● iPad (všechny modely)
● iPhone (3GS nebo novější)
● iPod touch (3. generace nebo novější)
● Mac (Mac OS X 10.7 nebo novější)*
*Při
použití USB připojení systém OS X v10.9 nebo novější
Síťové prostředí
Je vyžadováno jedno z následujících prostředí.
● Prostředí, ve kterém je zařízení Apple i stroj připojen do stejné sítě LAN
● Prostředí, ve kterém jsou zařízení Apple i stroj přímo propojeny
● Prostředí, ve kterém je ke stroji přes USB připojen počítač Mac
● Pro tisk je nutné nastavit <Použít tisk IPP> na <Zap>.
služby AirPrint(P. 214)
Změna nastavení funkcí dostupných pomocí
Tisk ze zařízení iPad, iPhone nebo iPod touch
1
Ujistěte se, že je stroj zapnutý a připojený k zařízení Apple.
● Informace o tom, jak to provést, najdete v části
● Informace o přímém připojení najdete v části
2
Nastavení síťového prostředí(P. 23) .
Přímé připojení (Režim přístupového bodu)(P. 205) .
Z aplikace v zařízení Apple zobrazte možnosti nabídky klepnutím na položku
217
.
Propojení s mobilními zařízeními
3
Klepněte na tlačítko [Tisk].
4
Vyberte tento stroj z nabídky [Tiskárna].
● Zobrazí se zde tiskárny připojené k síti. V tomto kroku vyberte toto zařízení.
● V aplikacích, které funkci AirPrint nepodporují, se obrazovka pro výběr tohoto stroje v nabídce [Tiskárna]
nezobrazí. Z takových aplikací nelze tisknout.
5
Podle potřeby zadejte nastavení tisku.
● Dostupná nastavení a velikosti papíru se liší v závislosti na používané aplikaci.
6
Klepněte na tlačítko [Tisk].
➠ Zahájí se tisk.
Kontrola stavu tisku
● Během tisku dvakrát stiskněte tlačítko Domů na zařízení Apple
a klepněte na možnost [Tisk].
Tisk z počítače Mac
1
Ujistěte se, že je stroj zapnutý a připojený k počítači Mac.
Nastavení síťového prostředí(P. 23) .
● Informace o tom, jak to provést, najdete v části
2
Přidejte stroj do počítače Mac pomocí možnosti [Předvolby systému]
a skenery].
[Tiskárny
● Pokud již zařízení bylo přidáno, tato operace není nutná.
3
Otevřete dokument v aplikaci a zobrazte dialogové okno pro tisk.
● Způsob zobrazení dialogového okna pro tisk se liší v závislosti na použité aplikaci. Další informace naleznete
v příručce s pokyny nebo v nápovědě k používané aplikaci.
4
V dialogovém okně tisku vyberte toto zařízení.
● Zobrazí se tiskárny připojené k počítači Mac. V tomto kroku vyberte toto zařízení.
5
Podle potřeby zadejte nastavení tisku.
218
Propojení s mobilními zařízeními
● Dostupná nastavení a velikosti papíru se liší v závislosti na používané aplikaci.
6
Klikněte na [Tisk].
➠ Zahájí se tisk.
219
Propojení s mobilními zařízeními
Pokud nelze službu AirPrint použít
551S-03X
Pokud službu AirPrint nelze použít, vyzkoušejte následující řešení.
● Ujistěte se, že je zařízení zapnuto. Pokud je zařízení zapnuté, vypněte je, počkejte alespoň 10 sekund a potom je
znovu zapněte a zkontrolujte, zda se tím problém vyřešil.
● Zkontrolujte, zda na zařízení nejsou zobrazeny chybové zprávy.
● Přesvědčte se, že zařízení Apple a toto zařízení jsou připojená do stejné sítě LAN. Je-li zařízení zapnuté, může trvat
několik minut, než bude připravené na komunikaci.
● Je třeba, aby na zařízeních Apple byla povolena služba Bonjour.
● Je třeba, aby bylo zařízení nakonfigurováno na možnost zahajování úloh z počítače, i když nebude zadáno ID
oddělení ani heslo. Blokování úloh, když je ID oddělení neznámé(P. 234)
● V případě tisku ověřte, že je v zařízení vložen papír a že v tonerových kazetách zbývá dostatek toneru.
obrazovky služby AirPrint(P. 214)
220
Otevření
Propojení s mobilními zařízeními
Použití služby Google Cloud Print
551S-03Y
Pomocí služby Google Cloud Print může uživatel s účtem Google tisknout ze smartphonu, tabletu nebo počítače
připojeného k internetu pomocí aplikací, které jsou se službou Google Cloud Print kompatibilní. Na rozdíl od běžného
tisku z počítače tento způsob tisku nevyžaduje ovladač tiskárny.
Kontrola nastavení stroje(P. 221)
Registrace stroje ve službě Google Cloud Print(P. 221)
● K registraci stroje a k tisku pomocí služby Google Cloud Print je nutné prostředí, v němž se lze připojit
k internetu. Zákazník navíc hradí případné poplatky za internetové připojení.
● Služba Google Cloud Print nemusí být ve vaší zemi nebo oblasti k dispozici.
● Google Cloud Print nepodporuje tisk z adresy IPv6.
● K použití služby Google Cloud Print je nutný účet Google. Nemáte-li účet Google, vytvořte si jej na webu
Google.
Kontrola nastavení stroje
Před konfigurací cloudového tisku zkontrolujte následující položky.
● Pro stroj musí být zadaná adresa IPv4 a stroj musí být schopný komunikovat s počítači v síti.
Připojení ke kabelové síti LAN(P. 26)
Připojení k bezdrátové síti LAN(P. 27)
● Zkontrolujte, zda jsou datum a čas stroje zadány správně.
Nastavení data a času(P. 21)
● Pokud je nastavena správa ID oddělení, zajistěte, aby bylo možné tisknout z počítače bez zadávání ID oddělení nebo
kódu PIN. Blokování úloh, když je ID oddělení neznámé(P. 234)
Registrace stroje ve službě Google Cloud Print
Když stroj zaregistrujete ve službě Google Cloud Print, budete moci pomocí této služby tisknout odkudkoli.
221
Propojení s mobilními zařízeními
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 290) .
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se jako správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 282)
Obrazovka Vzdáleného
3
Vyberte možnost [Nastavení sítě]
4
Klikněte na možnost [Editovat] u položky [Základní nastavení].
5
Zaškrtněte políčko [Použít Google Cloud Print]
6
Klikněte na [Ukládám] v části [Stav uložení].
[Nastavení Google Cloud Print].
[OK].
Opětovná registrace stroje
● Chcete-li stroj znovu zaregistrovat, nejprve jeho registrace odstraňte.
7
Klikněte na odkaz URL zobrazený v části [Adresa URL pro uložení].
8
Zaregistrujte stroj podle pokynů na obrazovce.
➠ Nyní lze tisknout z aplikací podporujících službu Google Cloud Print, jako je Google Chrome™.
● Informace o nejnovějších aplikacích, které podporují službu Google Cloud Print, najdete na domovské
stránce služby Google Cloud Print.
Konfigurace nastavení na ovládacím panelu
● Službu Cloud Print můžete povolit nebo zakázat také pomocí možnosti <Nabídka> na obrazovce Domů.
<Nastavení Google Cloud Print>(P. 342)
Registrace z mobilního zařízení nebo aplikace Google Chrome
● Zařízení lze zaregistrovat z mobilního zařízení nebo aplikace Google Chrome. Před dokončením registrace se
na displeji zařízení objeví obrazovka s potvrzením. Stisknutím <Ano> registraci dokončete.
● Postup registrace vyhledejte v návodu k použití zařízení nebo na webu služby Google Cloud Print.
222
Propojení s mobilními zařízeními
Správa stroje pomocí dálkového ovládání
551S-040
Vzdálené UR můžete používat z webového prohlížeče smartphonu nebo tabletu. Z mobilního zařízení lze ověřit stav
stroje nebo provádět různá nastavení. Upozorňujeme, že u některých zařízení a v některých prostředích nemusí být
obrazovka Vzdáleného UR správně zobrazena.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní z mobilních zařízení
Vzdálené uživatelské rozhraní spustíte zadáním IP adresy zařízení do webového prohlížeče. Před zahájením práce
ověřte IP adresu nastavenou pro stroj ( Zobrazení nastavení sítě(P. 47) ). Pokud není známá, zeptejte se správce
sítě.
1
Spusťte webový prohlížeč mobilního zařízení.
2
Do sloupku pro adresu zadejte „http://<IP adresa zařízení>/“.
● Chcete-li použít adresu IPv6, vložte adresu IPv6 do závorek.
Příklad: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/
● Ve verzi Vzdáleného uživatelského rozhraní pro smartphony jsou vynechané některé položky. Pokud
chcete zkontrolovat všechny položky, zobrazte si „verzi pro počítač“.
ODKAZY
Správa zařízení z počítače (Vzdálené uživatelské rozhraní)(P. 280)
223
Správa zařízení
Správa zařízení
Správa zařízení ................................................................................................................................................ 225
Nastavení přístupových oprávnění .................................................................................................................. 227
Změna ID a kódu PIN správce systému ........................................................................................................ 228
Nastavení správy ID oddělení ....................................................................................................................... 230
Nastavení kódu PIN Vzdáleného uživatelského rozhraní .............................................................................. 236
Konfigurace nastavení pro zabezpečení sítě ................................................................................................... 238
Omezení komunikace pomocí bran firewall .................................................................................................. 240
Zadání adres IP pro nastavení brány firewall ......................................................................................... 241
Zadání adres MAC pro nastavení brány firewall ..................................................................................... 244
Změna čísel portů ......................................................................................................................................... 247
Nastavení serveru proxy ............................................................................................................................... 248
Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS ............................................................................................ 250
Vygenerování klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci ........................................................................ 253
Vygenerování klíče a žádosti o podepsání certifikátu (CSR) .................................................................... 256
Uložení klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci ................................................................................. 259
Konfigurace nastavení IPSec ........................................................................................................................ 261
Konfigurace nastavení pro ověřování IEEE 802.1X ........................................................................................ 268
Omezení funkcí zařízení .................................................................................................................................... 272
Omezení tisku z počítače .............................................................................................................................. 274
Omezení funkcí USB ..................................................................................................................................... 275
Zákaz komunikace HTTP ............................................................................................................................... 277
Deaktivace Vzdáleného uživatelského rozhraní ............................................................................................ 278
Omezení používání ovládacího panelu ......................................................................................................... 279
Správa zařízení z počítače (Vzdálené uživatelské rozhraní) ............................................................................ 280
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní ................................................................................................ 281
Kontrola stavu a výpisů ................................................................................................................................ 284
Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní ....................................... 290
Zásady zabezpečení ...................................................................................................................................... 293
Import / export dat nastavení ....................................................................................................................... 299
Aktualizace firmwaru ........................................................................................................................................ 302
Inicializace nastavení ........................................................................................................................................ 305
224
Správa zařízení
Správa zařízení
551S-041
Aby se snížila různá rizika spojená s používáním tohoto zařízení, například únik osobních údajů nebo neoprávněné
použití třetími stranami, je nutné zavést stálá a účinná bezpečnostní opatření. Správce by měl dohlížet na důležitá
nastavení, například přístupová oprávnění a nastavení zabezpečení, aby bylo zajištěno bezpečné používání zařízení.
◼ Konfigurace základního systému pro správu zařízení
Nastavení přístupových oprávnění(P. 227)
Konfigurace nastavení pro zabezpečení sítě(P. 238)
◼ Opatření na ochranu před nedbalostí a nesprávným použitím
Omezení funkcí zařízení(P. 272)
◼ Zajištění efektivní správy
Správa zařízení z počítače (Vzdálené uživatelské rozhraní)(P. 280)
225
Správa zařízení
◼ Správa konfigurace a nastavení systému
Aktualizace firmwaru(P. 302)
Inicializace nastavení(P. 305)
226
Správa zařízení
Nastavení přístupových oprávnění
551S-042
Zabraňte neoprávněnému přístupu k zařízení tím, že povolíte přístup pouze uživatelům s přístupovým oprávněním.
Přístupová oprávnění se nastavují odděleně pro správce systému, běžné uživatele a Vzdálené uživatelské rozhraní. Po
nastavení oprávnění musí uživatel před tiskem nebo změnou nastavení zadat ID nebo PIN.
Vytvořte účet s plnými přístupovými oprávněními nazvaný „ID správce systému“. Pomocí účtu nazvaného „ID oddělení“
budete moci spravovat běžné uživatele. ID oddělení umožňuje nastavit kód PIN pro použití tohoto zařízení a získat
přehled o počtu stránek vytištěných pod každým ID oddělení. A díky kódu PIN pro Vzdálené uživatelské rozhraní
budete moci omezit použití Vzdáleného uživatelského rozhraní.
ID správce systému
ID správce systému je účet s úplnými přístupovými oprávněními. Zadáte-li ID správce systému, pak přístup
k položkám vyžadujícím oprávnění správce, jako je <Síť> nebo <Nastavení správy>, budete moci získat pouze po
přihlášení do systému zařízení pomocí ID správce systému. Doporučujeme nastavit a zaregistrovat ID správce
systému. Jinak bude kdokoli moci změnit nastavení zařízení. Lze uložit pouze jediné ID správce systému.
Změna ID a kódu PIN správce systému(P. 228)
ID oddělení (Správa ID oddělení)
Uložení ID oddělení umožňuje zadat přístupová oprávnění pro uživatele (nebo skupinu uživatelů). Lze uložit
několik ID oddělení. Pokud je funkce ID oddělení povolena, zobrazí se při pokusu o použití zařízení přihlašovací
obrazovka a uživatel musí zadat své ID oddělení a kód PIN, aby mohl zařízení používat. Jsou dostupné informace
jako počet stránek vytištěný pod každým ID oddělení. Nastavení správy ID oddělení(P. 230)
PIN Vzdáleného uživatelského rozhraní (Přístupový PIN vzdáleného UR)
Jde o kód PIN pro použití Vzdáleného uživatelského rozhraní. Ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní budou mít
přístup pouze uživatelé, kteří znají tento kód PIN. Nastavení kódu PIN Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 236)
227
Správa zařízení
Změna ID a kódu PIN správce systému
551S-043
Vytvořte účet správce systému nazvaný „ID správce systému“. Můžete nastavit také kód PIN pro ID správce systému.
Pokud zadáte ID správce systému, pak přístup k položkám vyžadujícím oprávnění správce, jako je <Síť> a <Nastavení
správy> lze získat pouze po zadání správného ID správce systému a kódu PIN. Informace týkající se nastavení ID
správce systému jsou zcela zásadní pro zabezpečení zařízení, takže je nezbytné, aby ID správce systému a kód PIN znali
pouze správci.
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte <Nastavení správy>.
Obrazovka Domů(P. 108)
Pokud je ID správce systému již nastaveno
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
stroje(P. 125)
3
Vyberte možnost <Správa uživatelů>
4
Vyberte <ID a PIN správce systému>.
5
Zadejte ID a PIN správce systému.
● Zadejte <ID správce systému>
Přihlášení do systému
<Nastavení informací správce systému>.
<PIN správce systému>.
● Zadejte čísla do každé položky a vyberte možnost <Použít> (
).
● Zobrazí se potvrzovací obrazovka. Zadejte kód PIN ještě jednou pro potvrzení.
● Není možné registrovat ID nebo PIN, které se skládají ze samých nul, například „00“ nebo „0000000“.
● Chcete-li zrušit nastavení ID správce systému a kódu PIN, vymažte údaje zadané v položce
na tlačítko <Použít> (
), když jsou daná pole prázdná.
Nastavení jména správce systému
1
Vyberte možnost <Jméno správce systému>.
2
Zadejte jméno správce systému a vyberte možnost <Použít>.
● Postup vkládání textu naleznete v části
Zadávání textu(P. 121) .
228
a klepněte
Správa zařízení
● Kód PIN se snažte nezapomenout. Pokud svůj kód PIN zapomenete, kontaktujte místního autorizovaného
prodejce produktů Canon nebo linku podpory společnosti Canon.
Konfigurace nastavení prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní
● Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému. Klikněte na [Nastavení/
Uložení] [Správa uživatelů] [Informace správce systému] [Editovat] a na zobrazené obrazovce zadejte
potřebná nastavení.
● Vzdálené uživatelské rozhraní umožňuje uložit celou řadu informací, včetně kontaktních údajů, poznámek
správce, umístění instalace zařízení a také nastavení, která lze zadat pomocí ovládacího panelu. Uložené
informace lze zobrazit na stránce [Informace o zařízení] Vzdáleného uživatelského rozhraní. Kontrola
informací o správci systému(P. 287)
Přihlášení do systému zařízení
● Když je zadáno ID správce systému a pokusíte se získat přístup k položkám vyžadujícím oprávnění správce,
jako je <Síť> a <Nastavení správy>, zobrazí se přihlašovací obrazovka. Přihlášení do systému
stroje(P. 125)
● Chcete-li se přihlásit pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní v režimu správce systému, je třeba také
zadat ID správce systému a kód PIN. Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281)
ODKAZY
Nastavení přístupových oprávnění(P. 227)
Nastavení správy ID oddělení(P. 230)
229
Správa zařízení
Nastavení správy ID oddělení
551S-044
Přístup k zařízení lze řídit pomocí více ID pro více uživatelů nebo skupin. Pokud je funkce správa ID oddělení povolena,
zobrazí se při pokusu o použití zařízení přihlašovací obrazovka a uživatel musí zadat své ID oddělení a kód PIN, aby
mohl zařízení používat. Když je povolena správa ID oddělení, pro jednotlivá ID oddělení se vede záznam o používání
funkcí, jako je tisk. Chcete-li konfigurovat správu ID oddělení, uložte potřebná ID oddělení a poté povolte funkci správy
ID oddělení. Chcete povolit správu ID oddělení pro operace z počítače, musíte provést doplňková nastavení.
Uložení / úprava ID oddělení a kódu PIN(P. 230)
Povolení správy ID oddělení(P. 232)
Povolení správy ID oddělení pro úlohy z počítače(P. 233)
Blokování úloh, když je ID oddělení neznámé(P. 234)
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 290) .
Uložení / úprava ID oddělení a kódu PIN
Uložte ID oddělení a nastavte pro ně kód PIN. Uložte všechna ID oddělení, která chcete spravovat.
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281)
2
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 282)
3
Vyberte možnost [Správa uživatelů]
4
Uložte či upravte ID oddělení.
[Správa ID oddělení].
Uložení ID oddělení
1
Klikněte na [Uložit nové oddělení].
2
Zadejte požadovaná nastavení.
Obrazovka Vzdáleného
230
Správa zařízení
[ID oddělení]
Zadejte ID oddělení, které chcete uložit.
[Nastavit PIN]
Pro zadání kódu PIN zaškrtněte dané políčko a zadejte stejné číslo do textového pole [PIN] a [Potvrdit].
[Funkce omezení]
Můžete omezit počet stránek, které lze vytisknout, a dostupné funkce pro oddělení, která chcete uložit.
Chcete-li omezit počet stránek, které lze vytisknout, zaškrtněte políčko u cílového typu a zadejte příslušný
počet stránek do pole [Počet stran]. Zaškrtněte políčko u cílových funkcí, které chcete omezit.
3
Klikněte na [OK].
Úprava nastavení uložených ID oddělení
1
Úpravy můžete provést po kliknutí na příslušný textový odkaz pod polem [ID oddělení].
2
Podle potřeby změňte nastavení a klikněte na [OK].
Odstranění ID oddělení
● Klikněte na tlačítko [Smazat] nacházející se vpravo od ID oddělení, které chcete smazat
klikněte na [OK].
[Celkem stran ID oddělení]
● Na základě ID oddělení můžete zkontrolovat celkový počet stránek u úloh, které byly dosud spuštěny.
● Chcete-li nastavit počet opět na nulu, klikněte na příslušný textový odkaz pod [ID oddělení] a klikněte na
[Vynulovat počty] [OK]. Chcete-li nastavit počet na nulu pro všechna ID oddělení, klikněte na [Vymazat
všechny počty]
[OK].
231
Správa zařízení
Povolení správy ID oddělení
Jakmile uložíte všechna potřebná ID oddělení, povolte správu ID oddělení.
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 282)
3
Vyberte možnost [Správa uživatelů]
4
Klikněte na [Editovat].
5
Zaškrtněte políčko [Správa ID oddělení].
Obrazovka Vzdáleného
[Správa ID oddělení].
[Správa ID oddělení]
Zaškrtnutím políčka aktivujete správu ID oddělení. Pokud funkci správy ID oddělení nechcete dále používat,
zrušte zaškrtnutí políčka.
● Informace o možnosti [Povolit tiskové úlohy s neznámými ID] najdete v části
oddělení neznámé(P. 234) .
6
Klikněte na [OK].
232
Blokování úloh, když je ID
Správa zařízení
Použití ovládacího panelu
● Nastavení správy ID oddělení lze provést také z možnosti <Nabídka> na obrazovce Domů.
oddělení>(P. 433)
<Správa ID
Přihlášení do systému stroje
● Pokud se pokusíte zařízení použít, když je povolena správa ID oddělení, zobrazí se přihlašovací obrazovka.
Přihlášení do systému stroje(P. 125)
Povolení správy ID oddělení pro úlohy z počítače
Jestliže chcete povolit správu ID oddělení pro úlohy z počítače, musíte prostřednictvím ovladače, který jsou
nainstalován v počítači, zadat ID oddělení a PIN.
● Před prováděním tohoto postupu se přihlaste k počítači s účtem správce.
1
2
Otevřete složku tiskárny.
Zobrazení složky tiskárny(P. 518)
Klikněte pravým tlačítkem na ikonu ovladače pro daný stroj a klikněte na možnost
[Vlastnosti tiskárny] nebo [Vlastnosti].
3
Klikněte na kartu [Nastavení zařízení].
4
Vyberte možnost [Správa ID oddělení] v části [Správa uživatelů].
5
Klikněte na tlačítko [Nastavení] vpravo.
6
Podle potřeby zadejte nastavení a klikněte na tlačítko [OK].
[Povolit nastavení PIN]
Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte nastavení kódu PIN.
[ID oddělení]
Zadejte ID oddělení.
233
Správa zařízení
[PIN]
Podle potřeby zadejte kód PIN spojený s ID oddělení.
[Ověřit]
Kliknutím na tlačítko ověřte, zda je zadáno správné ID a kód PIN. Pokud jsou zařízení a počítač připojeny
pomocí portu USB nebo WSD (Web Services on Devices), tato funkce není k dispozici.
[Potvrdit ID oddělení / PIN při tisku]
Zaškrtnutím políčka zobrazíte místní obrazovku [Potvrdit ID oddělení / PIN] při každém odeslání úlohy
z počítače.
[Nepoužívat správu ID oddělení při ČB tisku]
Když zaškrtnete toto políčko, černobílá tisková data se budou odesílat jako úloha s neznámým ID.
[Ověření ID oddělení / kódu PIN v zařízení]
Políčko zaškrtněte, pokud je zařízení propojeno s počítačem pomocí portu USB nebo WSD.
7
Klikněte na [OK].
Přihlášení do systému stroje
● Pokud se pokusíte odeslat úlohu z počítače, když je povolena správa
ID oddělení, zobrazí se následující místní obrazovka (pokud není
zrušeno zaškrtnutí políčka [Potvrdit ID oddělení / PIN při tisku]):
Blokování úloh, když je ID oddělení neznámé
„Tisk z počítače“ je ve výchozím nastavení nakonfigurovaný tak, aby uživatel mohl spouštět úlohy bez zadání ID nebo
PIN, když je povolena správa ID oddělení. Pokud chcete nakonfigurovat nastavení, při němž bez zadání ID a kódu PIN
nelze použít žádné funkce, proveďte následující postup.
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 282)
3
Vyberte možnost [Správa uživatelů]
4
Klikněte na [Editovat].
5
Podle potřeby zaškrtnutí políček zrušte.
Obrazovka Vzdáleného
[Správa ID oddělení].
234
Správa zařízení
[Povolit tiskové úlohy s neznámými ID]
Chcete-li odeslat úlohu z počítače, když je povolena správa ID oddělení, je třeba zadat správné ID a PIN (
Povolení správy ID oddělení pro úlohy z počítače(P. 233) ). Je-li však zaškrtnuté políčko u tohoto nastavení,
úlohy se spustí i bez zadání ID a kódu PIN. Zaškrtnutí tohoto políčka zrušte, pokud chcete nakonfigurovat
nastavení, při němž se bez zadání ID oddělení a kódu PIN nespustí žádné úlohy.
6
Klikněte na [OK].
ODKAZY
Nastavení přístupových oprávnění(P. 227)
Změna ID a kódu PIN správce systému(P. 228)
235
Správa zařízení
Nastavení kódu PIN Vzdáleného uživatelského rozhraní
551S-045
Můžete nastavit kód PIN pro použití Vzdáleného uživatelského rozhraní. Všichni uživatelé používají stejný kód PIN.
● Pokud je povolena správa ID oddělení, toto nastavení není nutné.
Nastavení správy ID oddělení(P. 230)
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 290) .
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 282)
Obrazovka Vzdáleného
3
Vyberte možnost [Licence/Jiná]
4
Klikněte na [Editovat].
5
Zaškrtněte políčko [Použít přístupový PIN vzdáleného UR] a nastavte kód PIN.
[Nastavení vzdáleného UR].
[Použít přístupový PIN vzdáleného UR]
Pokud toto políčko zaškrtnete, bude třeba zadat kód PIN pro přístup ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní.
[Nastavit/Změnit PIN]
Chcete-li zadat nebo změnit kód PIN, zaškrtněte dané políčko a zadejte stejné číslo do textového pole [PIN] a
[Potvrdit].
6
Klikněte na [OK].
236
Správa zařízení
Použití ovládacího panelu
● K nastavení přístupového kódu PIN Vzdáleného uživatelského rozhraní lze také získat přístup z možnosti
<Nabídka> na obrazovce Domů. <Nastavení vzdáleného UR>(P. 439)
Pokud jsou inicializovaná <Nastavení správy>
● Inicializuje se také kód PIN pro přístup ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní. Po inicializaci nastavte nový
kód PIN. <Inicializovat nabídku>(P. 442)
ODKAZY
Nastavení přístupových oprávnění(P. 227)
Změna ID a kódu PIN správce systému(P. 228)
237
Správa zařízení
Konfigurace nastavení pro zabezpečení sítě
551S-046
Autorizovaní uživatelé jsou ohroženi škodlivými útoky třetích stran, jedná se např. o sniffing (falšování), spoofing
(odposlech) nebo tampering (nepovolené úpravy) dat při jejich průchodu sítí, které mohou způsobit ztráty, jejichž
rozsah nelze předvídat. Zařízení podporuje následující funkce, které slouží ke zvýšení zabezpečení a utajení, a tím
chrání vaše důležité a cenné informace před těmito útoky.
Nastavení brány firewall
Neoprávněný přístup třetích stran a také útoky a narušení ze sítě lze zablokovat tak, že komunikaci omezíte
pouze na zařízení s konkrétní adresou IP nebo MAC. Omezení komunikace pomocí bran firewall(P. 240)
Změna čísel portů
Protokolu, který se používá k výměně informací s ostatními zařízeními, se přiřadí čísla portů, předem určená
podle typu protokolu. Číslo portu musí být stejné pro všechna komunikační zařízení; abyste zabránili útokům
zvenčí, je proto důležité změnit ho na arbitrární číslo. Změna čísel portů(P. 247)
Nastavení serveru proxy
Když jsou klientská zařízení připojena k externí síti, komunikace se naváže přes server proxy. Když se používá
server proxy, procházení webů je bezpečnější, a zpravidla se tak zvýší zabezpečení. Nastavení serveru
proxy(P. 248)
Šifrovaná komunikace TLS
Protokol TLS se používá pro šifrování dat odesílaných prostřednictvím sítě a často také pro komunikaci přes
webový prohlížeč nebo e-mailovou aplikaci. Protokol TLS umožňuje bezpečnou síťovou komunikaci, jestliže
přistupujete k zařízení z počítače prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní. Konfigurace klíče a
certifikátu pro protokol TLS(P. 250)
238
Správa zařízení
Komunikace IPSec
Zatímco protokol TLS šifruje pouze data používaná v konkrétní aplikaci, jako je například webový prohlížeč nebo
e-mailová aplikace, protokol IPSec šifruje celé IP pakety (nebo jejich datové části). Díky tomu poskytuje protokol
IPSec mnohem univerzálnější systém zabezpečení než protokol TLS. Konfigurace nastavení IPSec(P. 261)
Ověřování IEEE 802.1X
Standard IEEE 802.1X je mechanizmus blokování neoprávněného přístupu k síti využívající hromadnou správu
informací o ověřování uživatele. Pokud se zařízení pokusí připojit k síti 802.1X, musí projít procesem ověření
uživatele, který prokáže, zda se o připojení pokouší autorizovaný uživatel. Informace o ověření je odeslána ke
kontrole na server RADIUS, který na základě výsledku ověření buď povolí, nebo odmítne komunikaci se sítí.
Pokud se ověření nezdaří, přepínač LAN (nebo přístupový bod) zablokuje přístup z vnější sítě. Zařízení se může k
síti 802.1X připojit jako klientské zařízení. Konfigurace nastavení pro ověřování IEEE 802.1X(P. 268)
239
Správa zařízení
Omezení komunikace pomocí bran firewall
551S-047
Bez řádného zabezpečení mohou třetí strany získat neoprávněný přístup k počítačům a dalším komunikačním
zařízením, které jsou připojené k síti. Chcete-li zabránit tomuto neoprávněnému přístupu, zadejte nastavení pro
filtrování paketů. Je to funkce, která slouží k omezení komunikace se zařízeními s určitými IP adresami nebo MAC
adresami.
Zadání adres IP pro nastavení brány firewall(P. 241)
Zadání adres MAC pro nastavení brány firewall(P. 244)
240
Správa zařízení
Zadání adres IP pro nastavení brány firewall
551S-048
Můžete buď umožnit komunikaci pouze se zařízeními s určitými IP adresami, nebo blokovat zařízení s určitými IP
adresami a komunikaci s ostatními povolit. Můžete zadat jednu IP adresu nebo rozsah IP adres.
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 290) .
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 282)
Obrazovka Vzdáleného
3
Vyberte možnost [Nastavení sítě]
4
U cílového filtru IP adres klikněte na možnost [Editovat].
[Nastavení brány firewall].
● Vyberte filtr, který odpovídá cílové IP adrese. Chcete-li omezit data zasílaná ze zařízení do počítače, vyberte
možnost [Výstupní filtr]. Chcete-li omezit data přijímaná z počítače, vyberte možnost [Vstupní filtr].
5
Zadejte nastavení filtrování paketů.
● Vyberte výchozí zásady pro povolení, nebo omezení komunikace dalších zařízení s tímto zařízením a poté
zadejte IP adresy pro výjimky.
241
Správa zařízení
1
Zaškrtněte políčko [Použít filtr] a kliknutím na přepínač [Odmítnout] nebo [Povolit] nastavte [Výchozí
zásady].
[Použít filtr]
Políčko zaškrtněte, chcete-li komunikaci zakázat. Zrušením zaškrtnutí políčka omezení zakážete.
[Výchozí zásady]
Vyberte, zda se má povolit, nebo odmítnout komunikace jiných zařízení s tímto zařízením.
2
[Odmítnout]
Vyberete-li tuto volbu, pak projdou pouze komunikační pakety, které jsou odeslány
nebo přijaty ze zařízení, jejichž IP adresy jsou zadány do seznamu [Výjimky adres].
Komunikace s ostatními zařízeními je zakázána.
[Povolit]
Vyberete-li tuto volbu, pak komunikační pakety, které jsou odeslány nebo přijaty ze
zařízení, jejichž IP adresy jsou zadány v seznamu [Výjimky adres], budou blokovány.
Komunikace s ostatními zařízeními je povolena.
Zadejte adresy do seznamu výjimek.
● Zadejte adresu IP (nebo rozsah adres IP) do textového pole [Adresa k uložení] a klikněte na [Přidat].
Zkontrolujte správnost zadaných adres
● Pokud zadáte adresy IP nesprávně, může se stát, že nebude možný přístup do zařízení
prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní. V takovém případě je třeba nastavit <Filtr adres
IPv4> nebo <Filtr adres IPv6> na <Vyp>.
<Filtr adres IPv4>(P. 340)
<Filtr adres IPv6>(P. 341)
Formulář pro zadávání IP adres
Příklad
Popis
IPv4:
Čísla oddělujte tečkami.
192.168.0.10
IPv6:
Alfanumerické znaky oddělujte dvojtečkami.
fe80::10
Zadání rozsahu adres
Mezi jednotlivé adresy vkládejte pomlčku.
192.168.0.10-192.168.0.20
Zadání rozsahu adres s předponou
Zadejte adresu, pak lomítko a dále číslo označující
délku předpony.
192.168.0.32/27
fe80::1234/64
Zadání jedné adresy
Když je pro odchozí filtr vybráno [Odmítnout]
● Odchozí pakety vícesměrového a všesměrového vysílání nelze filtrovat.
Odstranění adresy IP ze seznamu výjimek
● Vyberte adresu IP a klikněte na možnost [Smazat].
242
Správa zařízení
3
6
Klikněte na [OK].
Restartujte stroj.
Restartování stroje(P. 104)
Použití ovládacího panelu
● Pomocí možnosti <Nabídka> na obrazovce Domů také můžete povolit nebo zakázat filtrování IP adres.
<Filtr adres IPv4>(P. 340)
<Filtr adres IPv6>(P. 341)
ODKAZY
Zadání adres MAC pro nastavení brány firewall(P. 244)
243
Správa zařízení
Zadání adres MAC pro nastavení brány firewall
551S-049
Můžete buď umožnit komunikaci pouze se zařízeními s určitými MAC adresami, nebo blokovat zařízení s určitými MAC
adresami a komunikaci s ostatními povolit.
Funkce je nedostupná, když je zařízení připojeno k bezdrátové síti LAN.
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 290) .
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 282)
Obrazovka Vzdáleného
3
Vyberte možnost [Nastavení sítě]
4
U cílového filtru adres MAC klikněte na možnost [Editovat].
[Nastavení brány firewall].
● Chcete-li omezit data zasílaná ze zařízení do počítače, vyberte možnost [Výstupní filtr]. Chcete-li omezit data
přijímaná z počítače, vyberte možnost [Vstupní filtr].
5
Zadejte nastavení filtrování paketů.
● Vyberte předpoklady (výchozí zásady) pro povolení, nebo omezení komunikace dalších zařízení s tímto
zařízením a poté zadejte adresy MAC pro výjimky.
244
Správa zařízení
1
Zaškrtněte políčko [Použít filtr] a kliknutím na přepínač [Odmítnout] nebo [Povolit] nastavte [Výchozí
zásady].
[Použít filtr]
Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete komunikaci zakázat. Zrušením zaškrtnutí políčka omezení zakážete.
[Výchozí zásady]
Vyberte výchozí zásady, zda se má povolit, nebo odmítnout komunikace jiných zařízení s tímto zařízením.
[Odmítnout]
Vyberete-li tuto volbu, pak projdou pouze komunikační pakety, které jsou odeslány
nebo přijaty ze zařízení, jejichž adresy MAC jsou uvedeny v seznamu [Výjimky adres].
Komunikace s ostatními zařízeními je zakázána.
[Povolit]
Vyberete-li tuto možnost, pak komunikační pakety, které jsou odeslány nebo přijaty
ze zařízení, jejichž adresy MAC jsou uvedeny v seznamu [Výjimky adres], budou
blokovány. Komunikace s ostatními zařízeními je povolena.
2
Zadejte adresy do seznamu výjimek.
● Zadejte adresu MAC do textového pole [Adresa k uložení] a klikněte [Přidat].
● Jednotlivé adresy není nutné oddělovat pomlčkami nebo dvojtečkami.
Zkontrolujte správnost zadaných adres
● Zadáte-li adresy MAC nesprávně, nebude možné se k zařízení připojit prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní. V takovém případě je třeba nastavit <Filtr adres MAC> na <Vyp>. <Filtr adres
MAC>(P. 341)
Když je pro odchozí filtr vybráno [Odmítnout]
● Odchozí pakety vícesměrového a všesměrového vysílání nelze filtrovat.
Odstranění adresy MAC ze seznamu výjimek
● Vyberte adresu MAC a klikněte na [Smazat].
245
Správa zařízení
3
6
Klikněte na [OK].
Restartujte stroj.
Restartování stroje(P. 104)
Použití ovládacího panelu
● Pomocí možnosti <Nabídka> na obrazovce Domů také můžete povolit nebo zakázat filtrování MAC adres.
<Filtr adres MAC>(P. 341)
ODKAZY
Zadání adres IP pro nastavení brány firewall(P. 241)
246
Správa zařízení
Změna čísel portů
551S-04A
Porty slouží jako koncové body pro komunikaci s ostatními zařízeními. Pro hlavní protokoly jsou typicky použita běžná
čísla portů. Vzhledem k tomu, že tato čísla portů jsou dobře známa, jsou zařízení s těmito čísly portů zranitelná vůči
útokům. Váš správce sítě může změnit čísla portů za účelem zvýšení zabezpečení zařízení. Po změně čísla portu musí
být pro nové číslo nastaveno sdílení s komunikujícími zařízeními, jakými jsou počítače a servery. V závislosti na síťovém
prostředí zadejte nastavení čísla portu.
● Chcete-li změnit číslo portu pro server proxy, vyhledejte informace v části
proxy(P. 248) .
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte <Možnosti>
Nastavení serveru
Obrazovka Domů(P. 108)
<Síť>.
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
3
Vyberte <Nastavení TCP/IP>
4
Výběr protokolu, u něhož chcete změnit číslo portu.
Přihlášení do systému stroje(P. 125)
<Nastavení čísla portu>.
Další informace o protokolech
● <LPD>/<RAW>/<WSD Multicast Discovery>
● <HTTP>
Konfigurace tiskových protokolů a funkcí WSD(P. 51)
Zákaz komunikace HTTP(P. 277)
● <POP3>
Příjem i-faxů k tisku(P. 197)
● <SNMP>
Monitorování a ovládání zařízení pomocí protokolu SNMP(P. 73)
● <Multicast Discovery>
Monitorování stroje ze systémů pro správu zařízení(P. 78)
5
Zadejte číslo portu a stiskněte tlačítko <Použít> (
6
Pro model s dotykovým panelem vyberte možnost <OK>.
7
Restartujte stroj.
Restartování stroje(P. 104)
ODKAZY
Konfigurace portů tiskáren(P. 54)
247
).
Správa zařízení
Nastavení serveru proxy
551S-04C
Proxy (nebo HTTP proxy server) je buď počítač, nebo software, který ostatním zařízením zprostředkovává komunikaci
HTTP, a to zejména komunikaci se zdroji mimo síť, např. při procházení webových stránek. Klientská zařízení jsou k
vnější síti připojena přes server proxy a nekomunikují tedy s vnějšími zdroji přímo. Nastavení serveru proxy jednak
usnadňuje řízení provozu mezi vnitřní a vnější sítí, a zároveň přispívá ke zvýšení zabezpečení díky blokování
neoprávněného přístupu a konsolidaci antivirové ochrany. Pokud k tisku přes Internet používáte službu Google Cloud
Print, můžete zvýšit zabezpečení nastavením serveru proxy. Při nastavování serveru proxy se ujistěte, že máte
potřebné informace týkající se serveru proxy, včetně IP adresy, čísla portu a uživatelského jména a hesla pro ověření.
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části
uživatelského rozhraní(P. 290) .
1
2
Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 282)
Obrazovka Vzdáleného
3
Vyberte možnost [Nastavení sítě]
4
Klikněte na [Editovat].
5
Zaškrtněte políčko [Použít Proxy] a zadejte požadovaná nastavení.
[Nastavení Proxy].
[Použít Proxy]
Pokud zaškrtnete toto políčko, při komunikaci se serverem HTTP se použije zadaný server proxy.
248
Správa zařízení
[Adresa serveru Proxy HTTP]
Zadejte adresu serveru proxy. V závislosti na prostředí zadejte IP adresu nebo název hostitele.
[Číslo portu serveru Proxy HTTP]
Podle potřeby změňte číslo portu.
[Použít Proxy se stejnou doménou]
Zaškrtnete-li toto políčko, můžete použít také zadaný proxy server ke komunikaci se zařízeními ve stejné
doméně.
[Použít ověření Proxy]
Chcete-li povolit ověření serverem proxy, zaškrtněte políčko a do textového pole [Uživatelské jméno] zadejte
uživatelské jméno formou alfanumerických znaků.
[Nastavit/Změnit heslo]
Chcete-li nastavit nebo změnit heslo pro ověření serverem proxy, pokud je povoleno, zaškrtněte políčko a do
textového pole [Heslo] zadejte nové heslo formou alfanumerických znaků.
6
Klikněte na [OK].
ODKAZY
Použití služby Google Cloud Print(P. 221)
249
Správa zařízení
Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS
551S-04E
Komunikaci mezi zařízením a webovým prohlížečem v počítači je možné šifrovat pomocí funkce TLS (Transport Layer
Security). Protokol TLS je mechanismus šifrování dat odeslaných nebo přijatých prostřednictvím sítě. Protokol TLS musí
být povolen, když se Vzdálené uživatelské rozhraní používá pro zadávání nastavení pro IPSec (Metoda předsdíleného
klíče), ověřování IEEE 802.1X (TTLS/PEAP) nebo SNMPv3. Pokud chcete pro Vzdálené uživatelské rozhraní používat
šifrovanou komunikaci TLS, je třeba před povolením funkce TLS zadat „klíč a certifikát“ (certifikát serveru). Před
povolením funkce TLS je třeba vygenerovat nebo nainstalovat klíč a certifikát pro protokol TLS ( Funkce
správy(P. 503) ).
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 290) .
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 282)
3
Vyberte možnost [Nastavení sítě]
4
Klikněte na [Klíč a certifikát].
5
Obrazovka Vzdáleného
[Nastavení TLS].
Klikněte na [Uložit výchozí klíč] nacházející se vpravo od klíče a certifikátu, které
chcete použít.
Zobrazení podrobností o certifikátu
● Máte možnost zkontrolovat podrobné informace o certifikátu nebo můžete certifikát ověřit kliknutím na
příslušný textový odkaz pod možností [Název klíče] nebo na ikonu certifikátu.
6
Klikněte na [Editovat].
7
Nakonfigurujte podrobná nastavení TLS.
250
Správa zařízení
[Povolené verze]
Zadejte [Nejvyšší verze] a [Minimální verze] TLS.
[Nastavení algoritmu]
Zaškrtněte pole pro šifrovací algoritmus, který se použije pro TLS.
8
Klikněte na [OK].
9
Vyberte možnost [Licence/Jiná]
[Nastavení vzdáleného UR].
10
Klikněte na [Editovat].
11
Zaškrtněte políčko [Použít TLS] a klikněte na [OK].
12
Restartujte stroj.
Restartování stroje(P. 104)
251
Správa zařízení
Použití ovládacího panelu
● Pomocí možnosti <Nabídka> na obrazovce Domů také můžete povolit nebo zakázat komunikaci šifrovanou
pomocí protokolu TLS. <Vzdálené UR>/<Použít vzdálené UR>(P. 439)
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní s TLS
● Pokud zkoušíte spustit Vzdálené uživatelské rozhraní, když je povoleno TLS, může se zobrazit upozornění
zabezpečení ohledně certifikátu zabezpečení. V takovém případě zkontrolujte, že je do pole adresy zadána
správná adresa URL a poté zobrazte obrazovku Vzdáleného uživatelského rozhraní. Spuštění Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 281)
Šifrování příjmu i-faxů pomocí protokolu TLS
● Pokud server POP3 podporuje funkci TLS, lze funkci TLS povolit pro komunikaci s tímto serverem (
Konfigurace nastavení příjmu i-faxů(P. 197) ). Další informace o serveru POP3 získáte od poskytovatele
služeb Internetu nebo správce sítě.
ODKAZY
Vygenerování klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci(P. 253)
Vygenerování klíče a žádosti o podepsání certifikátu (CSR)(P. 256)
Uložení klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci(P. 259)
Konfigurace nastavení IPSec(P. 261)
Konfigurace nastavení pro ověřování IEEE 802.1X(P. 268)
Monitorování a ovládání zařízení pomocí protokolu SNMP(P. 73)
252
Správa zařízení
Vygenerování klíče a certifikátu pro síťovou
komunikaci
551S-04F
Pokud šifrovaná komunikace vedená prostřednictvím protokolu TLS (Transport Layer Security) vyžaduje klíč a certifikát,
je možné je pomocí zařízení vygenerovat. K přístupu k zařízení přes Vzdálené uživatelské rozhraní lze použít funkci TLS.
Pro klíč a certifikát vygenerovaný v části „Síťová komunikace“ se používají certifikáty podepsané svým držitelem.
● Chcete-li použít serverový certifikát s podpisem certifikační autority (CA), můžete s klíčem místo certifikátu
vygenerovat žádost o podepsání certifikátu (CSR). Vygenerování klíče a žádosti o podepsání certifikátu
(CSR)(P. 256)
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 290) .
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 282)
3
Vyberte možnost [Správa zařízení]
4
Klikněte na [Generovat klíč].
Obrazovka Vzdáleného
[Nastavení klíče a certifikátu].
Odstranění uloženého klíče a certifikátu
● Klikněte na tlačítko [Smazat] nacházející se napravo od klíče a certifikátu, které chcete smazat
klikněte
na [OK].
● Klíč a certifikát nelze smazat, jestliže se z nějakého důvodu aktuálně používají, např. když je v části [Použití
klíče] uvedeno „[TLS]“ nebo „[IEEE 802.1X]“. V takovém případě je před smazáním nutné příslušnou funkci
zakázat nebo druhý klíč a certifikát vyměnit.
5
Vyberte možnost [Komunikace v síti] a klikněte na tlačítko [OK].
6
Zadejte nastavení pro klíč a certifikát.
253
Správa zařízení
[Nastavení klíče]
[Název klíče]
Zadejte název klíče formou alfanumerických znaků. Zadejte název, který budete schopni později v
seznamu snadno nalézt.
[Algoritmus podpisu]
V rozevíracím seznamu vyberte algoritmus.
[Algoritmus klíče]
V části [RSA] nebo [ECDSA] vyberte algoritmus k vygenerování klíče a potom v rozevíracím seznamu
vyberte délku klíče. V obou případech platí, že čím delší je klíč, tím vyšší je úroveň zabezpečení. Rychlost
komunikace se však sníží.
● Pokud je v části [Algoritmus podpisu] vybrána možnost [SHA384] nebo [SHA512], jako délku klíče
nelze vybrat [512 bitů], pokud je v části [Algoritmus klíče] vybrána možnost [RSA].
[Nastavení certifikátu]
[Datum počátku platnosti (RRRR/MM/DD)]
Zadejte datum zahájení platnosti certifikátu v pořadí: rok, měsíc, den.
[Datum konce platnosti (RRRR/MM/DD)]
Zadejte datum ukončení platnosti certifikátu v pořadí: rok, měsíc, den. Nelze nastavit dřívější datum, než
je [Datum počátku platnosti (RRRR/MM/DD)].
[Země/Region]
Klikněte na přepínač [Vybrat zemi/region] a z rozevíracího seznamu vyberte zemi/oblast. Můžete také
kliknout na přepínač [Zadat internetový kód země] a zadat kód země, např. CZ pro Českou republiku.
[Stát]/[Město]
Podle potřeby zadejte umístění formou alfanumerických znaků.
[Organizace]/[Organizační jednotka]
Podle potřeby zadejte název organizace formou alfanumerických znaků.
[Běžné jméno]
Podle potřeby zadejte běžný název certifikátu formou alfanumerických znaků. Pro „běžný název“ je
často používána zkratka „CN“.
7
Klikněte na [OK].
254
Správa zařízení
● Vygenerování klíče a certifikátu může chvilku trvat.
● Jakmile bude klíč a certifikát vygenerován, automaticky se uloží do zařízení.
ODKAZY
Uložení klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci(P. 259)
Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 250)
Konfigurace nastavení IPSec(P. 261)
255
Správa zařízení
Vygenerování klíče a žádosti o podepsání certifikátu
(CSR)
551S-04H
Protože certifikáty vygenerované na zařízení nemají podpis CA, může při komunikaci s některými zařízeními dojít
k chybě komunikace. Aby certifikační autorita vydala certifikát s podpisem CA, musíte získat data žádosti o podepsání
certifikátu (CSR), kterou může správce vygenerovat ze Vzdáleného uživatelského rozhraní. Po vydání certifikátu ho
zaregistrujte do klíče, u kterého jste CSR vygenerovali.
Vygenerování klíče a žádosti CSR(P. 256)
Registrace certifikátu ke klíči(P. 258)
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 290) .
Vygenerování klíče a žádosti CSR
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281)
Klikněte na [Správa zařízení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 282)
3
Vyberte možnost [Správa zařízení]
4
Klikněte na [Generuji klíč].
Obrazovka Vzdáleného
[Nastavení klíče a certifikátu].
Odstranění uloženého klíče a certifikátu
● Klikněte na tlačítko [Smazat] nacházející se napravo od klíče a certifikátu, které chcete smazat
na [OK].
klikněte
● Klíč a certifikát nelze smazat, jestliže se z nějakého důvodu aktuálně používají, např. když je v části [Použití
klíče] uvedeno „[TLS]“ nebo „[IEEE 802.1X]“. V takovém případě je před smazáním nutné příslušnou funkci
zakázat nebo klíč a certifikát vyměnit.
5
6
Vyberte možnost [Klíč a žádost o podepsání certifikátu (CSR)] a klikněte na tlačítko
[OK].
Zadejte nastavení pro klíč a CSR.
256
Správa zařízení
[Nastavení klíče]
[Název klíče]
Zadejte název klíče formou alfanumerických znaků. Zadejte název, který budete schopni později v
seznamu snadno nalézt.
[Algoritmus podpisu]
V rozevíracím seznamu vyberte algoritmus.
[Algoritmus klíče]
V části [RSA] nebo [ECDSA] vyberte algoritmus k vygenerování klíče a potom v rozevíracím seznamu
vyberte délku klíče. V každém případě platí, že čím vyšší je hodnota délky klíče, tím pomalejší je
komunikace. Zabezpečení je však vyšší.
● Pokud je v části [Algoritmus podpisu] vybrána možnost [SHA384] nebo [SHA512], jako délku klíče
nelze vybrat [512 bitů], pokud je v části [Algoritmus klíče] vybrána možnost [RSA].
[Nastavení žádosti o podepsání certifikátu (CSR)]
[Země/Region]
Klikněte na přepínač [Vybrat zemi/region] a z rozevíracího seznamu vyberte zemi/oblast. Můžete také
kliknout na přepínač [Zadat internetový kód země] a zadat kód země, např. CZ pro Českou republiku.
[Stát]/[Město]
Podle potřeby zadejte umístění formou alfanumerických znaků.
[Organizace]/[Organizační jednotka]
Podle potřeby zadejte název organizace formou alfanumerických znaků.
[Běžné jméno]
Podle potřeby zadejte běžný název certifikátu formou alfanumerických znaků. Pro „běžný název“ je
často používána zkratka „CN“.
7
Klikněte na [OK].
● Vygenerování klíče a žádosti CSR může chvilku trvat.
8
Klikněte na [Uložit v souboru].
257
Správa zařízení
● Zobrazí se dialogové okno pro uložení souboru. Zvolte místo pro jeho uložení a klikněte na tlačítko [Uložit].
➠ Soubor žádosti CSR se uloží do počítače.
9
Připojte uložený soubor a odešlete žádost certifikační autoritě.
Registrace certifikátu ke klíči
Klíč s vygenerovanou žádostí CSR nelze použít, dokud se v něm nezaregistruje certifikát vydaný na základě této žádosti
CSR certifikační autoritou. Jakmile certifikační autorita certifikát vystaví, uložte jej podle následujících pokynů.
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 282)
Obrazovka Vzdáleného
3
Vyberte možnost [Správa zařízení]
4
Klikněte na možnost [Název klíče] nebo [Certifikát] k uložení certifikátu.
5
Klikněte na [Uložit certifikát].
6
[Nastavení klíče a certifikátu].
Klikněte na tlačítko [Procházet], zadejte soubor, pro který chcete žádat o podepsání
certifikátu (CSR), a klikněte na tlačítko [Ukládám].
ODKAZY
Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 250)
Vygenerování klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci(P. 253)
Uložení klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci(P. 259)
Konfigurace nastavení IPSec(P. 261)
258
Správa zařízení
Uložení klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci
551S-04J
Můžete získat klíč a certifikát a certifikát CA od certifikačního úřadu (CA) k použití se zařízením. Získaný soubor klíče a
certifikátu a soubor certifikátu CA nainstalujte a uložte do zařízení pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní. Předem
zkontrolujte podmínky pro klíč a certifikát a pro certifikát CA, které musí zařízení splňovat ( Funkce správy(P. 503) ).
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 290) .
1
2
3
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 282)
Vyberte možnost [Správa zařízení]
certifikátu CA].
Obrazovka Vzdáleného
[Nastavení klíče a certifikátu] nebo [Nastavení
● Klikněte na možnost [Nastavení klíče a certifikátu], chcete-li nainstalovat klíč a certifikát, nebo klikněte na
možnost [Nastavení certifikátu CA], chcete-li nainstalovat certifikát CA.
4
Klikněte na [Registruji klíč a certifikát] nebo [Registrovat certifikát CA].
Odstranění uloženého klíče a certifikátu nebo certifikátu CA
● Klikněte na tlačítko [Smazat] nacházející se vpravo od klíče a certifikátu nebo certifikátu CA, který chcete
smazat klikněte na tlačítko [OK]. Předinstalované certifikáty nelze smazat.
● Klíč a certifikát nelze smazat, jestliže se z nějakého důvodu aktuálně používají, např. když je v části [Použití
klíče] uvedeno „[TLS]“ nebo „[IEEE 802.1X]“. V takovém případě je před smazáním nutné příslušnou funkci
zakázat nebo klíč a certifikát vyměnit.
Zakázání nebo povolení předinstalovaných certifikátů
● Klikněte na tlačítko [Blokovat] nacházející se vpravo od předinstalovaného certifikátu CA, který chcete
zakázat. Budete-li chtít certifikát znovu povolit, klikněte na tlačítko [Umožnit] nacházející se vpravo od
certifikátu.
5
Klikněte na [Instaluji].
259
Správa zařízení
Odstranění souboru klíče a certifikátu nebo souboru certifikátu CA
● Klikněte na tlačítko [Smazat] napravo od souboru, který chcete odstranit
6
klikněte na tlačítko [OK].
Klikněte na [Procházet], zadejte soubor, který se má nainstalovat, a klikněte na
[Spustit instalaci].
➠ Soubor klíče a certifikátu nebo soubor certifikátu CA se do zařízení instaluje z počítače.
7
Uložte klíč a certifikát nebo certifikát CA.
Uložení klíče a certifikátu
1
Klikněte na [Ukládám] nacházející se vpravo od klíče a certifikátu, které chcete uložit.
2
Zadejte název klíče a heslo.
[Název klíče]
Formou alfanumerických znaků zadejte název klíče, který chcete uložit.
[Heslo]
Formou alfanumerických znaků zadejte heslo soukromého klíče nastaveného pro soubor, který chcete
uložit.
3
Klikněte na [OK].
Uložení certifikátu CA
Klikněte na tlačítko [Ukládám] nacházející se vpravo od souboru certifikátu CA, který chcete uložit.
ODKAZY
Vygenerování klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci(P. 253)
Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 250)
Konfigurace nastavení IPSec(P. 261)
Konfigurace nastavení pro ověřování IEEE 802.1X(P. 268)
260
Správa zařízení
Konfigurace nastavení IPSec
551S-04K
Internet Protocol Security (IPSec nebo IPsec) je sada protokolů pro šifrování dat přepravovaných prostřednictvím sítě,
včetně internetových sítí. Zatímco protokol TLS šifruje pouze data používaná v konkrétní aplikaci, jako je například
webový prohlížeč nebo e-mailová aplikace, protokol IPSec šifruje celé IP pakety nebo jejich datové části a poskytuje tak
univerzálnější systém zabezpečení. Sada protokolů IPSec zařízení pracuje v transportním režimu, ve kterém jsou
šifrovány datové části IP paketů. Zařízení se může díky této funkci připojit přímo k počítači ve stejné virtuální privátní
síti (VPN). Zkontrolujte požadavky na systém ( Funkce správy(P. 503) ) a nakonfigurujte nejprve počítač a až poté
také zařízení.
Použití protokolu IPSec s filtrem IP adres
● Před zásadami protokolu IPSec se použijí nastavení filtru IP adres.
firewall(P. 241)
Zadání adres IP pro nastavení brány
Konfigurace nastavení IPSec
Než začnete používat protokol IPSec pro šifrování komunikace, je třeba nejprve uložit zásady zabezpečení (SP). Zásady
zabezpečení sestávají ze skupin následujících nastavení. Jakmile zásady uložíte, zadejte pořadí, v jakém mají být
použity.
Přepínač
Přepínač slouží k definování podmínek, za jakých mají IP pakety použít komunikaci IPSec. Volitelné podmínky
zahrnují IP adresy a čísla portů zařízení a také zařízení, se kterými je možné komunikovat.
IKE
IKE nakonfiguruje verzi protokolu IKEv1, který slouží pro výměnu klíčů. Pokyny se liší v závislosti na vybrané
metodě ověřování.
[Metoda předsdíleného klíče]
Tato metoda ověřování využívá ke komunikaci mezi tímto zařízením a dalšími zařízeními společné slovo,
nazývané sdílený klíč. Před zadáním této metody ověřování povolte funkci TLS pro Vzdálené uživatelské rozhraní
( Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 250) ).
[Metoda digitálního podpisu]
Toto zařízení a ostatní zařízení se ověřují vzájemným ověřením digitálních podpisů. Předem vygenerujte nebo
nainstalujte klíč a certifikát ( Uložení klíče a certifikátu pro síťovou komunikaci(P. 259) ).
AH/ESP
Zadejte nastavení pro hlavičky AH/ESP, které jsou přidány do paketů během komunikace IPSec. Současně lze
zadat jak hlavičku AH, tak hlavičku ESP. Můžete také vybrat, zda povolit metodu PFS pro větší bezpečnost.
261
Správa zařízení
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 290) .
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 282)
3
Vyberte možnost [Nastavení sítě]
4
Klikněte na [Editovat].
5
Zaškrtněte políčko [Použít IPSec] a klikněte na [OK].
Obrazovka Vzdáleného
[Nastavení IPSec].
● Pokud chcete, aby zařízení přijímalo pouze pakety odpovídající jedné ze zásad zabezpečení definovaných
v následujících krocích, zrušte zaškrtnutí políčka [Přijmout pakety bez zásad].
6
Klikněte na [Uložit nové zásady].
7
Zadejte nastavení zásad.
1
V textovém poli [Název zásad] zadejte formou alfanumerických znaků jméno, pomocí kterého bude
možné zásadu identifikovat.
2
Zaškrtněte políčko [Umožnit zásady zabezpečení].
8
Zadejte nastavení přepínače.
262
Správa zařízení
[Lokální adresa]
Klikněte na přepínač a nastavte typ IP adresy zařízení, pro které se má zásada použít.
[Všechny adresy IP]
Vyberte, pokud chcete pro všechny IP pakety použít IPSec.
[Adresa IPv4]
Vyberte sadu IPSec pro všechny IP pakety, které se odesílají do adresy IPv4 přístroje
nebo z ní.
[Adresa IPv6]
Vyberte sadu IPSec pro všechny IP pakety, které se odesílají do adresy IPv6 přístroje
nebo z ní.
[Vzdálená adresa]
Klikněte na přepínač a nastavte typ IP adresy dalších zařízení, pro které se má zásada použít.
[Všechny adresy IP]
Vyberte, chcete-li pro všechny IP pakety použít IPSec.
[Všechny adresy IPv4]
Vyberte sadu IPSec pro všechny IP pakety, které se odesílají do adres IPv4 ostatních
zařízení nebo z nich.
[Všechny adresy IPv6]
Vyberte sadu IPSec pro všechny IP pakety, které se odesílají do adres IPv6 ostatních
zařízení nebo z nich.
[Ruční nastavení IPv4]
Vyberte, chcete-li zadat jednu IPv4 adresu nebo rozsah IPv4 adres, pro které se má
použít protokol IPSec. Zadejte adresu IPv4 (nebo rozsah) do textového pole [Adresy k
ručnímu nastavení].
[Ruční nastavení IPv6]
Vyberte, chcete-li zadat jednu IPv6 adresu nebo rozsah IPv6 adres, pro které se má
použít protokol IPSec. Zadejte adresu IPv6 (nebo rozsah) do textového pole [Adresy k
ručnímu nastavení].
[Adresy k ručnímu nastavení]
Je-li v části [Vzdálená adresa] vybrána možnost [Ruční nastavení IPv4] nebo [Ruční nastavení IPv6], zadejte IP
adresu, pro kterou mají být zásady použity. Můžete také zadat rozsah adres. Jednotlivé adresy oddělujte
pomlčkou.
Zadání IP adres
263
Správa zařízení
Popis
Zadání jedné adresy
IPv4:
Čísla oddělujte tečkami.
Příklad
192.168.0.10
IPv6:
fe80::10
Alfanumerické znaky oddělujte dvojtečkami.
Zadání rozsahu adres
Mezi jednotlivé adresy vkládejte pomlčku.
192.168.0.10-192.168.0.20
[Nastavení podsítě]
Pokud zadáváte adresu IPv4 ručně, můžete rozsah adres vyjádřit pomocí masky podsítě. Zadejte masku
podsítě oddělením čísel tečkou (příklad: „255.255.255.240“).
[Délka prefixu]
Při ručním zadávání rozsahu adres IPv6 můžete rozsah zadat také pomocí předčíslí. Délku předčíslí zadejte
pomocí rozsahu hodnot 0 až 128.
[Lokální port]/[Vzdálený port]
Chcete-li pro jednotlivé protokoly vytvořit samostatné zásady, např. protokol HTTP nebo WSD, klikněte na
přepínač [Jeden port] a zadejte příslušné číslo portu pro jednotlivé protokoly, aby bylo možné určit, pro který
se má použít protokol IPSec.
Protokol IPSec se nepoužije u následujících paketů
● Pakety zpětné smyčky, vícesměrového a všesměrového vysílání
● Pakety IKE (využívající protokol UDP na portu 500)
● Pakety oslovení souseda a inzerování souseda ICMPv6
9
Zadejte nastavení IKE.
[Režim IKE]
Zobrazí se režim, který se používá pro protokol výměny klíčů. Zařízení podporuje hlavní režim, nikoli agresivní
režim.
[Způsob ověření]
Vyberte [Metoda předsdíleného klíče] nebo [Metoda digitálního podpisu] pro metodu, která se má použít při
ověřování zařízení. Před výběrem možnosti [Metoda předsdíleného klíče] musíte nejprve povolit TLS pro
Vzdálené uživatelské rozhraní. Před výběrem možnosti [Metoda digitálního podpisu] musíte vygenerovat
Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 250)
nebo nainstalovat klíč a certifikát.
[Platí pro]
Zadejte délku relace pro IKE SA (ISAKMP SA). Zadejte čas v minutách.
264
Správa zařízení
[Ověření]/[Šifrování]/[DH Group]
Vyberte algoritmus z rozevíracího seznamu. Každý z algoritmů se používá při výměně klíčů.
[Ověření]
Vyberte algoritmus hash.
[Šifrování]
Vyberte algoritmus šifrování.
[DH Group]
Vyberte skupinu Diffie-Hellman, která určuje sílu klíče.
Ověření zařízení pomocí předsdíleného klíče
1
Klikněte na přepínač [Metoda předsdíleného klíče] v části [Způsob ověření] a poté klikněte na [Nastavení
sdíleného klíče].
2
Formou alfanumerických znaků zadejte předsdílený klíč a klikněte na [OK].
3
Zadejte nastavení [Platí pro] a [Ověření]/[Šifrování]/[DH Group].
Ověření zařízení pomocí digitálního podpisu
1
Klikněte na přepínač [Metoda digitálního podpisu] v části [Způsob ověření] a poté klikněte na [Klíč a
certifikát].
2
Klikněte na [Uložit výchozí klíč] nacházející se vpravo od klíče a certifikátu, které chcete použít.
Zobrazení podrobností o certifikátu
● Máte možnost zkontrolovat podrobné informace o certifikátu nebo můžete certifikát ověřit kliknutím
na příslušný textový odkaz pod možností [Název klíče] nebo na ikonu certifikátu.
3
10
Zadejte nastavení [Platí pro] a [Ověření]/[Šifrování]/[DH Group].
Zadejte nastavení sítě IPSec.
[Použít PFS]
Zaškrtnutím políčka povolíte metodu PFS (Perfect Forward Secrecy) pro klíče relace IPSec. Povolení metody
PFS zvyšuje zabezpečení, ale zároveň zvyšuje i zatížení sítě. Ujistěte se, že je metoda PFS povolena také pro
ostatní zařízení.
[Zadat dle času]/[Zadat dle velikosti]
Zadejte podmínky pro ukončení relace pro IPSec SA. IPSec SA se používá jako komunikační tunel. Podle
potřeby zaškrtněte jedno nebo obě tato políčka. Pokud zaškrtnete obě pole, relace IPSec SA se ukončí,
jakmile bude jedna z podmínek splněna.
265
Správa zařízení
[Zadat dle času]
Zadejte dobu trvání relace v minutách.
[Zadat dle velikosti]
Zadejte velikost v megabytech, která určí, jaký objem dat může být během relace
přenesen.
[Vybrat algoritmus]
Zaškrtněte políčko nebo políčka [ESP], [ESP (AES-GCM)] nebo [AH (SHA1)] v závislosti na hlavičce IPSec a
používaném algoritmu. AES-GCM je algoritmus pro ověřování i pro šifrování. Zaškrtnete-li políčko [ESP],
vyberte také algoritmy pro ověřování a šifrování z rozevíracích seznamů [Ověření ESP] a [Šifrování ESP].
[Ověření ESP]
Chcete-li povolit ověřování ESP, vyberte pro hashovací algoritmus možnost [SHA1].
Pokud chcete ověřování ESP zakázat, vyberte [Nepoužít].
[Šifrování ESP]
Vyberte algoritmus šifrování pro ESP. Pokud nechcete zadat algoritmus, vyberte
možnost [NULL]. Chcete-li zakázat šifrování ESP, vyberte možnost [Nepoužít].
[Režim připojení]
Zobrazí se režim připojení protokolu IPSec. Zařízení podporuje transportní režim, ve kterém jsou šifrovány
datové části IP paketů. Tunelový režim, ve kterém jsou celé IP pakety (hlavičky i datové části) zapouzdřeny,
není dostupný.
11
Klikněte na [OK].
● Pokud potřebujete uložit další zásady zabezpečení, vraťte se ke kroku 6.
12
Uspořádejte pořadí zásad v seznamu [Uložené zásady IPSec].
● Zásady jsou používány v pořadí od nejvyšší pozice k nejnižší. Kliknutím na [Nahoru] nebo [Dolů] změníte
pořadí zásady směrem nahoru nebo dolů.
Úprava zásady
● Kliknutím na odpovídající textový odkaz pod položkou [Název zásad] otevřete obrazovku pro úpravy.
Odstranění zásady
● Klikněte na tlačítko [Smazat] nacházející se vpravo od názvu zásady, kterou chcete smazat
[OK].
13
Restartujte stroj.
Restartování stroje(P. 104)
266
klikněte na
Správa zařízení
Použití ovládacího panelu
● Pomocí možnosti <Nabídka> na obrazovce Domů také můžete povolit nebo zakázat komunikaci IPSec.
<Použít IPSec>(P. 335)
ODKAZY
Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 250)
Seznam zásad zabezpečení IPSec(P. 471)
267
Správa zařízení
Konfigurace nastavení pro ověřování IEEE 802.1X
551S-04L
Zařízení se může k síti 802.1X připojit jako klientské zařízení. Typická síť 802.1X sestává se serveru RADIUS (ověřovací
server), přepínače LAN (ověřovatel) a klientského zařízení se softwarem umožňujícím ověření (žádající porty). Pokud se
zařízení pokusí připojit k síti 802.1X, musí projít procesem ověření uživatele, který prokáže, zda se o připojení pokouší
autorizovaný uživatel. Informace o ověření je odeslána ke kontrole na server RADIUS, který na základě výsledku
ověření buď povolí, nebo odmítne komunikaci se sítí. Pokud se ověření nezdaří, přepínač LAN (nebo přístupový bod)
zablokuje přístup z vnější sítě.
Způsob ověřování IEEE 802.1X
Z následujících možností vyberte metodu ověřování. Pokud je to nutné, pak před konfigurací ověřování IEEE
802.1X nainstalujte nebo uložte klíč a certifikát nebo certifikát CA vydaný certifikační autoritou ( Uložení klíče
a certifikátu pro síťovou komunikaci(P. 259) ).
TLS
Zařízení a ověřovací server se navzájem ověří tím, že si vzájemně ověří své certifikáty. Pro ověření klienta (při
ověřování zařízení) je vyžadován klíč a certifikát vydaný certifikační autoritou (CA). Pro ověření serveru je
možné kromě certifikátu CA předinstalovaného v zařízení použít ještě certifikát CA, který lze nainstalovat
prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní.
TTLS
Tato metoda ověřování využívá k ověření klienta uživatelské jméno a heslo a k ověření serveru CA certifikát.
Jako interní protokol je možné vybrat protokol MSCHAPv2 nebo PAP. Metodu TTLS lze použít zároveň s
metodou PEAP. Před konfigurací této metody ověřování povolte funkci TLS pro Vzdálené uživatelské rozhraní
( Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 250) ).
PEAP
Požadovaná nastavení se téměř shodují s nastaveními pro metodu TTLS. Protokol MSCHAPv2 je používán jako
interní protokol. Před konfigurací této metody ověřování povolte funkci TLS pro Vzdálené uživatelské rozhraní
( Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 250) ).
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 290) .
1
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281)
268
Správa zařízení
2
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 282)
3
Vyberte možnost [Nastavení sítě]
4
Klikněte na [Editovat].
5
Obrazovka Vzdáleného
[Nastavení IEEE 802.1X].
Zaškrtněte políčko [Použít IEEE 802.1X] a zadejte přihlašovací jméno do textového
pole [Přihlašovací jméno].
[Použít IEEE 802.1X]
Zaškrtnutím políčka povolte ověřování IEEE 802.1X.
[Přihlašovací jméno]
Formou alfanumerických znaků zadejte jméno (identitu EAP), které bude použito k identifikaci uživatele.
6
Nakonfigurujte požadovaných nastavení podle zadaného způsobu ověřování.
Nastavení TLS
1
Zaškrtněte políčko [Použít TLS] a klikněte na [Klíč a certifikát].
● Nelze používat TLS s TTLS nebo PEAP.
2
Klikněte na tlačítko [Uložit výchozí klíč] nacházející se vpravo od klíče a certifikátu, který chcete použít pro
ověřování klienta.
Zobrazení podrobností o certifikátu
269
Správa zařízení
● Máte možnost zkontrolovat podrobné informace o certifikátu nebo můžete certifikát ověřit kliknutím
na příslušný textový odkaz pod možností [Název klíče] nebo na ikonu certifikátu.
Nastavení TTLS/PEAP
1
Zaškrtněte políčko [Použít TTLS] nebo [Použít PEAP].
Interní protokol pro ověřování TTLS
● Můžete zvolit MSCHAPv2 nebo PAP.
2
Klikněte na [Změna uživatelského jména/hesla].
● Chcete-li zadat jiné uživatelské jméno, než je přihlašovací jméno, zrušte zaškrtnutí políčka [Použít
přihlašovací jméno jako uživatelské jméno]. Políčko zaškrtněte, chcete-li použít přihlašovací jméno jako
uživatelské jméno.
3
Nastavte uživatelské jméno a heslo.
[Uživatelské jméno]
Formou alfanumerických znaků zadejte uživatelské jméno.
[Změnit heslo]
Chcete-li nastavit či změnit heslo, zaškrtněte políčko a formou alfanumerických znaků zadejte nové heslo
do textových polí [Heslo] a [Potvrdit].
4
Klikněte na [OK].
7
Klikněte na [OK].
8
Restartujte stroj.
Restartování stroje(P. 104)
270
Správa zařízení
Použití ovládacího panelu
● Pomocí možnost <Nabídka> na obrazovce Domů také můžete povolit nebo zakázat ověřování IEEE 802.1X.
<Použít IEEE 802.1X>/<Nastavení IEEE 802.1X>(P. 340)
ODKAZY
Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 250)
271
Správa zařízení
Omezení funkcí zařízení
551S-04R
Některé z funkcí zařízení jsou používány jen zřídka nebo je u některých vyšší riziko nesprávného použití. Z
bezpečnostních důvodů je možné v zařízení nastavit omezení těchto funkcí buď jejich částečným, nebo úplným
zakázáním.
Omezení tisku z počítače
„Tisk z počítače“ můžete omezit pouze na zabezpečené dokumenty, takže bez zadání kódu PIN na straně
zařízení nebude možné spustit žádnou úlohu. Omezení tisku z počítače(P. 274)
Omezení funkcí USB
Připojení USB umožňuje snadné připojení periferních zařízení, ale může způsobit bezpečnostní riziko, například
úniku informací. Můžete omezit připojení USB k počítači nebo ukládání na paměťové zařízení USB. Omezení
funkcí USB(P. 275)
Zákaz komunikace HTTP
Když neprovádíte operace přes síť, například když zařízení používáte přes připojení USB, můžete komunikaci
HTTP zakázat, a zabránit tak útoku přes port HTTP. Zákaz komunikace HTTP(P. 277)
Zákaz vzdálené správy
Když nepoužíváte Vzdálené uživatelské rozhraní, můžete zakázat příslušné funkce, a zabránit tak
neoprávněnému vzdálenému použití přes toto rozhraní. Deaktivace Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 278)
272
Správa zařízení
Omezení používání ovládacího panelu
Pokud je váš stroj model s černobílým panelem LCD, můžete ochránit jeho nastavení před nechtěnými změnami
omezením používání tlačítek na ovládacím panelu. Omezení používání ovládacího panelu(P. 279)
273
Správa zařízení
Omezení tisku z počítače
551S-04S
Riziko úniku informací můžete výrazně snížit, když možnost tisku dokuemntů z počítače omezíte na dokumenty
zabezpečeného tisku ( Tisk dokumentu zabezpečeného kódem PIN (Zabezpečený tisk)(P. 177) ).
Model s dotykovým panelem
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Zabezpečený tisk>
<Použít> <OK> Restartujte stroj
<Omezit úlohy tiskárny>
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Zabezpečený tisk>
tiskárny> <Zapnuto> Restartujte zařízení
274
<Omezit úlohy
<Zapnuto>
Správa zařízení
Omezení funkcí USB
551S-04U
Rozhraní USB představuje pohodlný způsob, jak připojit periferní zařízení a ukládat nebo přemísťovat data. Pokud však
není rozhraní USB řádně zabezpečeno, může být cestou k úniku informací. Při manipulaci s paměťovými zařízeními
USB buďte obzvlášť opatrní. V této části je popsán postup, jak omezit připojení k zařízení přes port USB a jak zakázat
použití paměťových zařízení USB.
Omezení připojení k počítači pomocí kabelu USB(P. 275)
Omezení tisku ze zařízení USB(P. 275)
Omezení připojení k počítači pomocí kabelu USB
Port USB pro připojení k počítači, nacházející se na zadní straně zařízení, je možné zakázat. Pokud je tento port
zakázán, zařízení nemůže komunikovat s počítačem pomocí kabelu USB. Toto nastavení nemá vliv na funkčnost portů
USB na přední straně zařízení, které jsou používány k připojení paměťových zařízení USB.
Model s dotykovým panelem
<Nabídka> <Možnosti>
<Použít jako zařízení USB>
<Externí rozhraní>
<Použít> <OK>
<Nastavení USB>
Restartujte stroj
Vyberte <Vyp> v nabídce
<Nastavení USB>
<Použít jako zařízení USB>
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka>
<Vypnuto>
<Možnosti> <Externí rozhraní>
Restartujte zařízení
Omezení tisku ze zařízení USB
Můžete zakázat tisk dat z paměťového zařízení USB. Data na paměťovém zařízení USB nelze tisknout.
Model s dotykovým panelem
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Přístup k souborům> <Nastavení paměťového
média> Vyberte <Vyp> v nabídce <Použít funkci tisku> <Použít> <OK> Restartujte stroj
275
Správa zařízení
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Přístup k souborům>
<Použít funkci tisku> <Vypnuto> Restartujte zařízení
ODKAZY
Tisk z paměťového zařízení USB (Tisk z paměťového média)(P. 182)
276
<Nastavení paměťového média>
Správa zařízení
Zákaz komunikace HTTP
551S-04W
Protokol HTTP se používá při komunikaci přes síť, například pokud přistupujete k zařízení prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní. Pokud používáte připojení přes rozhraní USB nebo z jiného důvodu protokol HTTP nevyužíváte,
můžete komunikaci HTTP zakázat, a tím blokovat škodlivé útoky třetích stran, které mohou být vedeny přes nevyužité
porty HTTP.
● Zákazem protokolu HTTP dojde k zákazu některých síťových funkcí, například Vzdáleného uživatelského
rozhraní, tisku WSD a tisku pomocí služby Google Cloud Print.
<Nabídka>
<Možnosti>
<Síť>
<Nastavení TCP/IP>
<Ano>
ODKAZY
Správa zařízení z počítače (Vzdálené uživatelské rozhraní)(P. 280)
Změna čísel portů(P. 247)
Konfigurace tiskových protokolů a funkcí WSD(P. 51)
Použití služby Google Cloud Print(P. 221)
277
<Použít HTTP>
<Vypnuto>
Správa zařízení
Deaktivace Vzdáleného uživatelského rozhraní
551S-04X
Vzdálené uživatelské rozhraní je užitečným nástrojem, který umožňuje zadat nastavení zařízení z počítače
prostřednictvím webového prohlížeče. Zařízení i počítač musí být propojené prostřednictvím sítě, aby bylo možné
Vzdálené uživatelské rozhraní použít. Pokud je zařízení připojeno k počítači prostřednictvím rozhraní USB nebo pokud
Vzdálené uživatelské rozhraní nepotřebujete používat, můžete toto rozhraní zakázat, a tím snížit riziko, že by vaše
zařízení ovládali na dálku prostřednictvím sítě třetí strany se škodlivými úmysly.
Model s dotykovým panelem
<Nabídka> <Nastavení správy> <Licence/Jiná> <Nastavení vzdáleného UR> <Vzdálené
UR> Vyberte <Vyp> v položce <Použít vzdálené UR> <Použít> <OK> Restartujte stroj
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka> <Nastavení správy> <Nast. vzdál. UR/Akt. firmwaru>
<Použít vzdálené UR> <Vypnuto> Restartujte zařízení
ODKAZY
Správa zařízení z počítače (Vzdálené uživatelské rozhraní)(P. 280)
Zákaz komunikace HTTP(P. 277)
278
<Nastavení vzdáleného UR>
Správa zařízení
Omezení používání ovládacího panelu
551S-04Y
Pokud je váš stroj model s černobílým panelem LCD, můžete ochránit jeho nastavení před nechtěnými změnami
omezením používání tlačítek na ovládacím panelu.
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného UR,
najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 290) .
1
2
Spusťte Vzdálené UR a přihlaste se do režimu správce systému.
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 282)
3
Vyberte možnost [Správa zařízení]
4
Klikněte na [Editovat].
5
Zaškrtněte pole [Povolit zámek tlačítka]
Obrazovka Vzdáleného
[Nastavení zámku tlačítka].
[OK].
● I když je aktivovaná funkce uzamčení tlačítek, následující tlačítka je možné používat.
- Tlačítko Domů
- Tlačítko Zpět
- Tlačítko Úspora energie
- Tlačítko Stop
279
Spuštění
Správa zařízení
Správa zařízení z počítače (Vzdálené uživatelské
rozhraní)
551S-050
Pomocí webového prohlížeče lze vzdáleně ovládat zařízení a kontrolovat jeho stav nebo dokumenty, které čekají na
vytištění. Můžete také zadat různá nastavení. Správa systému je tak mnohem jednodušší, protože vše potřebné můžete
udělat přímo od svého pracovního stolu. Další informace o požadavcích systému pro Vzdálené uživatelské rozhraní
naleznete v části Systémové prostředí(P. 505) .
Funkce Vzdáleného uživatelského rozhraní
Kontrola stavu a výpisů(P. 284)
Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 290)
Zásady zabezpečení(P. 293)
Import / export dat nastavení(P. 299)
Základy Vzdáleného uživatelského rozhraní
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281)
280
Správa zařízení
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní
551S-051
Chcete-li zařízení vzdáleně ovládat, je třeba do webového prohlížeče zadat IP adresu zařízení a spustit Vzdálené
uživatelské rozhraní. Adresu IP nastavenou pro zařízení si předem zkontrolujte ( Zobrazení nastavení sítě(P. 47) ). V
případě jakýchkoli dotazů kontaktujte správce sítě.
1
Spusťte internetový prohlížeč.
2
Do pole adresy zadejte „http://<IP adresa zařízení>/“ a stiskněte klávesu [ENTER].
● Chcete-li použít adresu IPv6, vložte adresu IPv6 do závorek (příklad: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Pokud se zobrazí upozornění zabezpečení
● Upozornění zabezpečení se může zobrazit v případě, kdy je komunikace Vzdáleného uživatelského
rozhraní šifrovaná (
Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 250) ). Jsou-li nastavení
certifikátu či TLS bez chyb, pokračujte v procházení na webu.
3
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní.
Když je zakázána správa ID oddělení
Vyberte možnost [Režim správce systému] nebo [Režim obecného uživatele] a podle potřeby zadejte hodnotu
do pole [Přístupový PIN vzdáleného UR].
[Režim správce systému]
Prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní můžete provádět všechny operace a nastavení. Zadejte
příslušné ID do pole [ID správce systému] a PIN do pole [PIN správce systému]. Změna ID a kódu PIN
správce systému(P. 228)
[Režim obecného uživatele]
Můžete zkontrolovat stav dokumentů či zařízení a také změnit některé nastavení. Chcete-li ověřit, zda je
některý váš dokument v tiskové frontě, nebo zrušit tisk některého svého dokumentu v tiskové frontě, zadejte
uživatelské jméno do pole [Uživatelské jméno]. Uživatelské jméno se nastaví automaticky pro tisk dokumentů
na základě údajů, jako je název počítače nebo přihlašovací jméno k počítači.
[Přístupový PIN vzdáleného UR]
Je-li nastaven [Přístupový PIN vzdáleného UR], zadejte jej.
rozhraní(P. 236)
281
Nastavení kódu PIN Vzdáleného uživatelského
Správa zařízení
Když je povolena správa ID oddělení
Zadejte příslušné ID do pole [ID oddělení] a PIN do pole [PIN].
4
Nastavení správy ID oddělení(P. 230)
Klikněte na [Přihlásit].
➠ Zobrazí se stránka portálu (hlavní stránka).
Obrazovka Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 282)
Obrazovka Vzdáleného uživatelského rozhraní
Když se přihlásíte do Vzdáleného uživatelského rozhraní, objeví se následující stránka portálu. V této části jsou popsány
položky zobrazené na stránce portálu a základní operace.
[Základní informace o zařízení]
Zobrazí aktuální stav zařízení a chybové zprávy. Pokud došlo k výskytu chyby, zobrazí se také odkaz na
stránku s informacemi o chybě.
[Informace o spotřebním materiálu]
Zobrazí informace o papíru a zbývajícím množství toneru v kazetách.
[Odkazy podpory]
Zobrazí odkaz na technickou podporu, který je zadán v položce [Odkazy podpory] v nabídce [Licence/Jiná].
282
Správa zařízení
Ikona aktualizace
Aktualizuje právě zobrazenou stránku.
[Language]
Slouží k výběru zobrazovaného jazyka používaného ve Vzdáleném uživatelském rozhraní.
[Odhlásit]
Dojde k odhlášení od Vzdáleného uživatelského rozhraní. Zobrazí se přihlašovací obrazovka.
[Poslat správci systému]
Zobrazí se okno pro vytvoření e-mailu správci systému zadanému v poli [Informace správce systému] v části
[Správa uživatelů].
[Monitor stavu/Zrušit]
Zobrazí se stránka [Monitor stavu/Zrušit]. U čekajících dokumentů můžete zkontrolovat stav nebo historii
nebo zrušit zpracování.
[Nastavení/Uložení]
Zobrazí se stránka [Nastavení/Uložení]. Pokud jste přihlášeni v režimu správce systému, můžete měnit
nastavení položek a ukládat nebo načítat registrovaná data. Nastavení možností nabídky
prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 290)
[Application Library]
Zobrazí se stránka s nastavením Application Library (knihovny aplikací).
283
Správa zařízení
Kontrola stavu a výpisů
551S-052
Kontrola aktuálního stavu tištěných dokumentů(P. 284)
Kontrola aktuálního stavu přijatých dokumentů(P. 285)
Kontrola historie dokumentů(P. 285)
Kontrola informací o chybách(P. 285)
Kontrola spotřebního materiálu(P. 286)
Kontrola specifikací zařízení(P. 286)
Kontrola informací o správci systému(P. 287)
Kontrola celkového počtu výtisků(P. 287)
Kontrola historie tonerových kazet(P. 288)
Kontrola stavu používání přístroje(P. 288)
● Název souboru dokument se nemusí zobrazit kompletně. K názvu souboru může být přidán název aplikace
pro tisk.
Kontrola aktuálního stavu tištěných dokumentů
Je zobrazen seznam právě tištěných dokumentů a dokumentů čekajících na tisk.
Přihlaste se ke Vzdálenému UR ( Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281) )
[Monitor stavu/Zrušit] [Stav úlohy] v části [Tisk]
● Kliknutím na [Zrušit] můžete odstranit úlohu pro daný dokument.
● V seznamu budou uvedeny všechny právě tištěné dokumenty i dokumenty čekající na tisk, a to bez
ohledu na nastavení správy ID oddělení.
● Pokud se pomocí svého uživatelského jména přihlásíte v režimu pro běžné uživatele, zobrazí se vaše
uživatelské jméno pouze na dokumentech, které jste vytiskli.
284
Správa zařízení
● U pozastavených a zabečených dokumentů kliknutím na tlačítko [Číslo úlohy] zobrazíte podrobné
informace. Můžete zkontrolovat uživatelské jméno a počet stránek vytištěného dokumentu.
Kontrola aktuálního stavu přijatých dokumentů
Můžete zkontrolovat výpisy týkající se i-faxových dokumentů.
Přihlaste se ke Vzdálenému UR ( Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281) )
[Monitor stavu/Zrušit] [Stav úlohy] v části [PŘ.]
Kontrola historie dokumentů
Zobrazí se protokoly úlohy pro tisk a přijetí (RX).
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 281) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Výpis úloh]
Kontrola informací o chybách
Tato stránka se zobrazí, pokud poté, co došlo k chybě, kliknete na stránce portálu (hlavní stránka) na zprávu pod
položkou [Chybová informace]. Obrazovka Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 282)
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 281) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Chybová informace]
285
Správa zařízení
Kontrola spotřebního materiálu
Zobrazí se velikost a typ papíru pro daný zdroj papíru, sériové číslo tonerové kazety atd. Tuto stránku můžete zobrazit
také kliknutím na tlačítko [Ověřte podrobnosti o spotřebním materiálu] na stránce portálu (hlavní stránka) (
Obrazovka Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 282) ).
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 281) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Spotřební materiál]
Kontrola specifikací zařízení
Zobrazí se maximální rychlost tisku a funkce zařízení.
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 281) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Funkce zařízení]
286
Správa zařízení
Kontrola informací o správci systému
Zobrazí se informace o zařízení a správci systému. Název zařízení a další informace o správci systému zobrazené na
této stránce odpovídají nastavením v části [Informace správce systému] na stránce [Správa uživatelů] nebo v části
[Nastavení informací o zařízení] na stránce [Správa zařízení].
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 281) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Informace o zařízení]
Kontrola celkového počtu výtisků
Zobrazí se celkový počet stránek, které byly vytištěny.
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 281) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Kontrola počitadla]
287
Správa zařízení
Kontrola historie tonerových kazet
Můžete zkontrolovat protokoly o použití tonerových kazet i další protokoly. Zobrazení lze změnit u každé barvy
tonerové kazety.
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní ( Spuštění Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 281) ) [Monitor stavu/Zrušit] [Protokol kazety]
Kontrola stavu používání přístroje
Zobrazí se celkový počet výtisků za měsíc a spotřeba energie za měsíc. Můžete zobrazit obrazovku s eko informacemi a
změnit nastavení pro úsporu papíru a spotřeby energie.
Přihlaste se ke Vzdálenému UR (
rozhraní(P. 281) )
Spuštění Vzdáleného uživatelského
[Monitor stavu/Zrušit] [Informace Eko]
288
Správa zařízení
ODKAZY
Obrazovka Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 282)
289
Správa zařízení
Nastavení možností nabídky prostřednictvím
Vzdáleného uživatelského rozhraní
551S-053
Prostřednictvím Vzdáleného uživatelského rozhraní můžete změnit různá nastavení zařízení. Většinu nastavení je
možné zadat i prostřednictvím zařízení, existuje však několik nastavení, která lze zadat pouze prostřednictvím
Vzdáleného uživatelského rozhraní. V této části je popsán základní postup, jak změnit nastavení zařízení pomocí
Vzdáleného uživatelského rozhraní.
● Některá nastavení můžete změnit pouze v případě, že jste přihlášeni v režimu správce systému.
● Některá nastavení mohou vyžadovat operace odlišné od operací zde popsaných.
1
2
3
4
Spusťte funkci Vzdálené uživatelské rozhraní.
rozhraní(P. 281)
Spuštění Vzdáleného uživatelského
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 282)
Obrazovka Vzdáleného
V nabídce na levé straně obrazovky klikněte na nastavení, které chcete
nakonfigurovat.
Podle potřeby kliknutím na odkaz zobrazte požadovanou stránku.
290
Správa zařízení
5
Klikněte na [Editovat].
6
Zadejte požadovaná nastavení.
7
Klikněte na [OK].
291
Správa zařízení
8
Je-li to nutné, restartujte stroj.
Restartování stroje(P. 104)
● Chcete-li zkontrolovat, zda je nutné zařízení restartovat, přečtěte si zprávu na obrazovce pro úpravy.
292
Správa zařízení
Zásady zabezpečení
551S-054
V organizacích se obvykle zavádí zásady zabezpečení, které definují základní cíle a normy zabezpečení a které vyžadují,
aby se technologická zařízení, jako jsou počítače a tiskárny, používala odpovídajícím způsobem. Pokud ve vaší
organizaci platí zásady zabezpečení, je nutné je uplatnit i pro toto zařízení.
Zobrazení zásad zabezpečení(P. 293)
Položky zásad zabezpečení(P. 293)
Uplatnění zásad zabezpečení na zařízení(P. 297)
Zobrazení zásad zabezpečení
Zásady zabezpečení nastavené na tomto zařízení lze zobrazit pomocí Vzdáleného UR.
1
2
3
Spusťte funkci Vzdálené UR.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 282)
Klikněte na položku [Nastavení zabezpečení]
Obrazovka Vzdáleného
[Potvrdit zásady zabezpečení].
Položky zásad zabezpečení
Ve Vzdáleném uživatelském rozhraní jsou zobrazeny následující položky. Položky pro funkce nedostupné na tomto
zařízení jsou také zobrazené, ale nemají žádný vliv na provoz zařízení.
◼ [Rozhraní]
[Zásady bezdrátového připojení]
Zabraňují neoprávněnému přístupu zákazem bezdrátového připojení.
[Zakázat použití přímého připojení]
Položka <Použít přímé připojení> je nastavena na hodnotu
<Vyp>. K tomuto zařízení nelze přistupovat z mobilních
zařízení.
<Nastavení přímého
připojení>(P. 325)
[Zakázat použití bezdrátové sítě LAN] Položka <Vybrat kabel./bezdr. síť LAN> je nastavena na
<Vybrat kabel./bezdr. síť
hodnotu <Kabelová síť LAN>. Bezdrátové připojení k
LAN>(P. 323)
zařízení nelze vytvořit přes bezdrátový směrovač LAN nebo
přístupový bod.
293
Správa zařízení
[Zásady USB]
Zabraňují neoprávněnému přístupu a únikům dat zákazem připojení přes USB.
[Zakázat použití jako zařízení USB]
Položka <Použít jako zařízení USB> je nastavena na
hodnotu <Vyp>. K počítači se nelze připojit pomocí
připojení přes USB.
[Zakázat použití jako úložné zařízení USB] Položka <Použít úložné zařízení USB> je nastavena na
hodnotu <Vyp>. Nelze použít paměťová zařízení USB.
<Použít jako zařízení
USB>(P. 344)
<Použít úložné zařízení
USB>(P. 344)
◼ [Síť]
[Provozní zásady komunikace]
Zvyšují bezpečnost komunikace tím, že vyžadují ověření podpisů a certifikátů.
[Vždy ověřovat podpisy pro funkce
serverů SMS/WebDAV]
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň
[Vždy ověřovat certifikát serveru při
použití TLS]
Následující možnosti v položkách [Použít TLS pro POP] jsou
Příjem i-faxů
nastaveny na [Zapnuto].
k tisku(P. 197)
zabezpečení se tedy nemění.
● [Ověřit certifikát]
● [Přidat CN k položkám pro ověření]
Registrace stroje
ve službě Google Cloud
Print(P. 221)
Následující možnosti v položkách [Použít Google Cloud
Print] jsou nastaveny na [Zapnuto].
● [Ověřit certifikát serveru]
● [Přidat CN k položkám pro ověření]
[Zakázat ověřování prostým textem pro
funkce serveru]
Položka <Způsob ověření vyčlen. portu>/<Způsob ověření
vyčleněného portu> je nastavena na hodnotu <Režim 2>.
<Způsob ověření vyčlen.
portu>/<Způsob ověření
Při použití stroje jako server není dostupné ověřování
prostým textem a funkce, které používají ověřování
vyčleněného
portu>(P. 339)
prostým textem.
[Zakázat použití SNMPv1]
Položky <Nastavení SNMP>, <Nastavení SNMPv1> jsou
nastavené na <Vyp>. Při získávání informací o zařízení z
počítače nelze použít SNMPv1.
<Nastavení
SNMP>(P. 336)
● Toto nastavení se nevztahuje na komunikaci se sítěmi IEEE 802.1X, a to i když je možnost [Vždy ověřovat
certifikát serveru při použití TLS] nastavena na [Zapnuto].
● Pokud je položka [Zakázat ověřování prostým textem pro funkce serveru] nastavena na [Zapnuto] a váš
software pro správu zařízení nebo ovladač je zastaralý, nemusí být možné se k zařízení připojit. Ujistěte se,
že používáte nejnovější verze.
[Zásady použití portů]
Zabraňuje neoprávněnému přístupu zvenčí tak, že uzavře nepoužívané porty.
[Omezit port LPD (číslo portu: 515)]
Položky <Nastavení LPD>, <Použít tisk LPD>/<Nastavení
<Nastavení
tisku LPD> jsou nastavené na <Vyp>. Nelze provést tisk LPD. LPD>(P. 334)
294
Správa zařízení
[Omezit port RAW (číslo portu: 9100)]
Položky <Nastavení RAW>, <Použít tisk RAW>/<Nastavení
tisku RAW> jsou nastavené na <Vyp>. Nelze provést tisk
RAW.
[Omezit port FTP (číslo portu: 21)]
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň
zabezpečení se tedy nemění.
[Omezit porty WSD (čísla portů: 3702,
60000)]
Následující možnosti v položkách <Nastavení WSD> jsou
nastaveny na <Vyp>. Nelze použít funkce WSD.
<Nastavení
RAW>(P. 334)
<Nastavení
WSD>(P. 334)
● <Použít tisk WSD>
● <Použít procházení WSD>
● <Použít Multicast Discovery>
[Omezit port BMLinkS (číslo portu:
1900)]
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň
zabezpečení se tedy nemění.
[Omezit port IPP (číslo portu: 631)]
Část možností pro zapnutí tisku z mobilních zařízení pomocí
Propojení s mobilními
aplikací bude nastavena na <Vyp>, bude tedy vypnuta část zařízeními(P. 201)
tisku z mobilních zařízení pomocí aplikací.
[Omezit porty SMB (čísla portů: 137, 138, Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň
139, 445)]
zabezpečení se tedy nemění.
[Omezit port SMTP (číslo portu: 25)]
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň
zabezpečení se tedy nemění.
[Omezit vyčleněné porty (čísla portů:
9002, 9006, 9007, 9011–9015, 9017–
Položka <Použít vyčleněný port>/<Nastavení vyčleněného
portu> je nastavena na hodnotu <Vypnuto>. Nelze použít
<Použít vyčleněný
port>/<Nastavení
9019, 9022, 9023, 9025, 20317, 47545–
47547)]
vyhrazené porty.
vyčleněného
portu>(P. 338)
[Omezit port softwaru vzdáleného
operátora (číslo portu: 5900)]
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň
zabezpečení se tedy nemění.
[Omezit porty SIP (IP Fax) (čísla portů:
5004, 5005, 5060, 5061, 49152)]
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň
zabezpečení se tedy nemění.
[Omezit port mDNS (číslo portu: 5353)]
Následující možnosti budou nastaveny na <Vyp> a část
možností pro zapnutí tisku z mobilních zařízení pomocí
aplikací bude také nastavena na <Vyp>. Bude vypnuto
<Nastavení IPv4>/
<Nastavení IPv6>/
<Nastavení DNS> (Model
vyhledávání v síti a automatické nastavení pomocí mDNS.
Dále bude vypnuta část tisku z mobilních zařízení pomocí
aplikací.
s dotykovým panelem)
(P. 327)
<Nastavení IPv4>/
<Nastavení IPv6> (Model
s černobílým panelem
● <Nastavení mDNS>
<IPv4>
<Použít mDNS>
● <Nastavení mDNS>
<IPv6>
<Použít mDNS>
● [Použít Google Cloud Print]
[Omezit port SLP (číslo portu: 427)]
[Lokální tisk]
V [Nastavení Multicast Discovery] je položka [Odezva
Discovery] nastavena na [Vypnuto]. Nebude možné
vyhledávání v síti a automatické nastavení pomocí SLP.
LCD)(P. 331)
Registrace stroje
ve službě Google Cloud
Print(P. 221)
Propojení s mobilními
zařízeními(P. 201)
Konfigurace
komunikace SLP se
softwarem pro správu
zařízení(P. 79)
[Omezit port SNMP (číslo portu: 161)]
V položce <Nastavení SNMP> jsou možnosti <Nastavení
SNMPv1> a <Nastavení SNMPv3> nastaveny na <Vyp>.
Nelze získat informace o zařízení z počítače ani
konfigurovat nastavení pomocí SNMP.
295
<Nastavení
SNMP>(P. 336)
Správa zařízení
◼ [Ověření]
[Provozní zásady ověřování]
[Zakázat použití zařízení hosty]
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň zabezpečení se tedy
nemění.
[Vynutit nastavení automatického odhlášení] Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň zabezpečení se tedy
nemění.
[Provozní zásady pro hesla]
[Zakázat dočasné ukládání hesel pro externí servery]
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň
zabezpečení se tedy nemění.
[Zobrazit varování při přihlášení pomocí výchozího hesla] Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň
zabezpečení se tedy nemění.
[Zakázat vzdálený přístup pomocí výchozího hesla]
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň
zabezpečení se tedy nemění.
[Zásady pro nastavení hesla]
[Minimální počet znaků hesla]
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň zabezpečení se tedy
nemění.
[Doba platnosti hesla]
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň zabezpečení se tedy
nemění.
[Zakázat použití 3 a více po sobě jdoucích znaků] Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň zabezpečení se tedy
nemění.
[Vynutit použití nejméně 1 velkého písmena]
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň zabezpečení se tedy
nemění.
[Vynutit použití nejméně 1 malého písmena]
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň zabezpečení se tedy
nemění.
[Vynutit použití nejméně 1 číslice]
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň zabezpečení se tedy
nemění.
[Vynutit použití nejméně 1 symbolu]
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň zabezpečení se tedy
nemění.
[Zásady uzamčení]
Zabrání uživatelům se po určitou dobu přihlásit, pokud došlo k určitému počtu neúspěšných po sobě jdoucích pokusů
o přihlášení.
[Povolit uzamčení]
V položce <Uzamčení>/<Nastavení uzamčení> je možnost <Povolit
<Uzamčení>/<Nastavení
uzamčení> nastavena na <Zap>. Zadejte hodnoty pro <Práh
uzamčení>(P. 443)
uzamčení> a <Doba uzamčení>.
◼ [Klíč/Certifikát]
Chraňte důležitá data znemožněním použití slabého šifrování nebo ukládáním šifrovaných uživatelských hesel ve
specializované hardwarové součásti.
296
Správa zařízení
[Zakázat použití slabého šifrování]
Položka <Zakázat použití slabého šifr.>/<Zakázat použití
slabého šifrování> je nastavena na hodnotu <Zap>. Nelze
použít slabé šifrování.
<Nastavení
šifrování>(P. 444)
[Zakázat použití klíče nebo certifikátu se
slabým šifrováním]
V položce <Zakázat použití slabého šifr.>/<Zakázat použití
slabého šifrování> je možnost <Zakázat slabé šifr. Klíč/
cert.>/<Zakázat klíč/cert. se slabým šifr.> nastavena na
<Nastavení
šifrování>(P. 444)
<Zap>. Nelze použít klíč nebo certifikát se slabým
šifrováním.
[Ukládat hesla a klíče pomocí TPM]
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň
zabezpečení se tedy nemění.
◼ [Výpis]
[Vynutit záznam kontrolního výpisu] Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň zabezpečení se tedy nemění.
[Vynutit nastavení SNTP]
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň zabezpečení se tedy nemění.
◼ [Úloha]
[Zásady tisku]
[Zakázat okamžitý tisk přijatých úloh] Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň zabezpečení se tedy nemění.
[Zásahy příjmu a odesílání]
[Povolit odesílání pouze na registrované adresy] Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň zabezpečení se tedy
nemění.
[Vynutit potvrzení faxového čísla]
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň zabezpečení se tedy
nemění.
[Zakázat automatické přesměrování]
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň zabezpečení se tedy
nemění.
◼ [Úložiště]
[Vynutit úplné mazání dat]
Tato funkce není dostupná na tomto zařízení a úroveň zabezpečení se tedy nemění.
Uplatnění zásad zabezpečení na zařízení
Zásady upravené na imageRUNNER ADVANCE nebo pomocí softwaru pro správu zařízení lze importovat a uplatnit na
tomto zařízení. Dále lze tyto zásady zabezpečení uplatněné na tomto zařízení exportovat a použít na jiných zařízeních*.
Import / export dat nastavení(P. 299)
*Pouze
zařízení Canon kompatibilní s nastavením zásad zabezpečení
297
Správa zařízení
● Nastavení zásad zabezpečení lze importovat pouze tehdy, pokud se heslo na exportujícím zařízení shoduje s
heslem na importujícím zařízení nebo pokud pro importující zařízení nebylo nastaveno žádné heslo. Pokud
pro importující zařízení nebylo nastaveno žádné heslo, bude heslo pro importující zařízení nastaveno na
heslo nakonfigurované pro exportující zařízení.
● Na tomto stroji nelze nastavit ani měnit zásady zabezpečení.
298
Správa zařízení
Import / export dat nastavení
551S-055
Data nastavení zařízení lze uložit do počítače (export). Data, která jsou uložena v počítači, je možné registrovat v
zařízení (importovat). Data exportovaná z tohoto zařízení lze importovat do jiného zařízení stejného modelu.
Různá data nastavení lze tedy snadno zkopírovat do více strojů. Pokud chcete použít tuto funkci, musíte se
přihlásit v režimu správce systému.
Export dat nastavení(P. 299)
Import dat nastavení(P. 300)
Dokud není import nebo export dokončen, nevypínejte zařízení.
● Proces může trvat několik minut. Pokud zařízení v průběhu procesu vypnete, může dojít k poškození dat
nebo zařízení.
Během exportu či importu zařízení neovládejte
● Před spuštěním importu/exportu zkontrolujte, zda neprobíhají žádné operace, např. tisk dokumentů.
● Informace o nastaveních, která nelze importovat / exportovat, najdete v části
nabídky(P. 308) .
Nastavení seznamu
● Data nastavení můžete importovat / exportovat také prostřednictvím paměťového zařízení USB pomocí
ovládacího panelu zařízení. <Import/Export>(P. 441)
● Další informace o základních operacích, které se provádějí při nastavování zařízení ze Vzdáleného
uživatelského rozhraní, najdete v části Nastavení možností nabídky prostřednictvím Vzdáleného
uživatelského rozhraní(P. 290) .
Export dat nastavení
Data nastavení zařízení můžete exportovat a uložit je do počítače. Doporučujeme, abyste důležitá nastavení zálohovali
pravidelně.
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 282)
Obrazovka Vzdáleného
3
Vyberte možnost [Správa dat]
4
Vyberte nastavení, která chcete exportovat, a zadejte heslo pro šifrování.
[Export].
299
Správa zařízení
[Nastavení/Uložení]
Políčko zaškrtněte, chcete-li exportovat data nastavení zařízení.
[Informace o nastavení Application Library]
Políčko zaškrtněte, chcete-li exportovat data nastavení Application Library (Knihovna aplikací).
[Heslo šifrování]
Formou alfanumerických znaků zadejte heslo k zašifrování exportovaných dat. Zadejte stejné heslo do pole
[Potvrdit]. K exportu dat je nutné zadat heslo pro šifrování.
● model s černobílým panelem LCD nezobrazuje [Nastavení/Uložení]/[Informace o nastavení Application
Library]. Exportována jsou různá nastavení stroje.
● Heslo je požadováno při importu exportovaných dat.
5
6
Import dat nastavení(P. 300)
Klikněte na [Spustit export].
Podle pokynů na obrazovce zadejte umístění, kam mají být exportovaná data
uložena.
➠ Data nastavení se uloží.
Import dat nastavení
Slouží k načtení (importu) dat exportovaných ze zařízení. Data nastavení můžete také importovat z jiného zařízení,
pokud jde o stejný model.
1
2
Spusťte Vzdálené uživatelské rozhraní a přihlaste se do režimu správce systému.
Spuštění Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 281)
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu.
uživatelského rozhraní(P. 282)
Obrazovka Vzdáleného
3
Vyberte možnost [Správa dat]
4
Vyberte soubor, zadejte heslo a vyberte nastavení pro import.
[Import].
300
Správa zařízení
[Cesta k souboru]
Klikněte na tlačítko [Procházet] a vyberte soubor. Importovat lze pouze soubory s informacemi o konfiguraci
přístroje (*.dcm).
[Heslo pro odšifrování]
Zadejte heslo nastavené při exportu nastavení.
[Nastavení/Uložení]
Políčko zaškrtněte, chcete-li importovat data nastavení zařízení.
[Informace o nastavení Application Library]
Políčko zaškrtněte, chcete-li importovat data nastavení Application Library (Knihovna aplikací).
● model s černobílým panelem LCD nezobrazuje [Nastavení/Uložení]/[Informace o nastavení Application
Library]. Importována jsou různá nastavení stroje.
5
Klikněte na [Spustit import].
6
Klikněte na [OK].
➠ Data vybraného nastavení se načtou do zařízení.
7
Klikněte na [OK].
➠ Pokud jste v kroku 4 zaškrtli políčko [Nastavení/Uložení], zařízení se automaticky restartuje.
301
Správa zařízení
Aktualizace firmwaru
551S-056
V případě firmwaru zvolte způsob aktualizace podle toho, co je v zařízení nainstalované. Aktualizaci lze provádět
dvěma způsoby: buď přejít na nejnovější verzi firmwaru na Internetu ze zařízení a provést aktualizaci, pokud v zařízení
není nainstalovaná nejnovější verze, nebo přejít na nejnovější verzi firmwaru na Internetu z počítače a provést
aktualizaci z počítače, pokud v zařízení není nainstalovaná nejnovější verze. V prostředí, kde nelze vytvořit připojení k
Internetu pomocí bezdrátové sítě LAN, zajistěte připojení pomocí kabelové sítě LAN nebo USB a proveďte aktualizaci z
počítače.
Podmínka instalace zařízení
Jak nainstalovat aktualizaci
Připojení bezdrátové sítě LAN
Aktualizace přes Internet(P. 302)
Připojení kabelové sítě LAN
Aktualizace přes Internet(P. 302)
Aktualizace z počítače(P. 303)
Připojení USB
Aktualizace z počítače(P. 303)
● Aktualizaci firmwaru nelze provádět v prostředí IPv6. Navažte připojení znovu pomocí funkce USB a proveďte
aktualizaci z počítače.
Kontrola verze firmwaru
● Verzi firmwaru můžete zkontrolovat z ovládacího panelu zařízení. Po dokončení aktualizaci firmwaru
zkontrolujte, zda se aktualizace provedla správně. Kontrola verze firmwaru(P. 304)
Aktualizace přes Internet
Pro aktualizaci firmwaru na nejnovější verzi můžete získat přístup na server Canon ze zařízení.
◼ Model s dotykovým panelem
1
Vyberte možnost <Aktualizovat firmware> na obrazovce Domů.
Domů(P. 108)
Obrazovka
➠ Je provedena kontrola existence nejnovějšího firmwaru.
● Pokud se zobrazí zpráva <Toto je nejnovější verze firmwaru.>, není nutné firmware aktualizovat.
2
Pokud se otevře licenční obrazovka, vyberte možnost <Accept>.
302
Správa zařízení
3
Vyberte <OK>.
➠ Po dokončení aktualizace firmwaru se zařízení automaticky restartuje.
● Během restartování zařízení nevypínejte.
◼ Model s černobílým panelem LCD
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte <Nastavení správy>.
Obrazovka Domů(P. 108)
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
3
Vyberte <Nast. vzdál. UR/Akt. firmwaru>
4
Vyberte <Prostřednictvím internetu>.
Přihlášení do systému stroje(P. 125)
<Aktualizovat firmware>.
➠ Je provedena kontrola existence nejnovějšího firmwaru.
● Pokud se zobrazí zpráva <Toto je nejnovější verze firmwaru.>, není nutné firmware aktualizovat.
5
Zkontrolujte zprávu a vyberte možnost <Ano>.
6
Pokud se otevře licenční obrazovka, stiskněte tlačítko
7
Vyberte <OK>.
.
➠ Po dokončení aktualizace firmwaru se zařízení automaticky restartuje.
● Během restartování zařízení nevypínejte.
Aktualizace z počítače
Po stažení nejnovější verze firmwaru z webových stránek Canon aktualizujte firmware z počítače pomocí softwarového
nástroje „User Support Tool“. Postup aktualizace firmwaru z počítače najdete v příručce „User Support Tool Operation
Guide (Příručka k používání nástroje User Support Tool)“ dodané s firmwarem.
303
Správa zařízení
Uveďte zařízení do stavu čekání na aktualizaci firmwaru
<Nabídka>
firmware>
<Nastavení správy> <Licence/Jiná>/<Nast. vzdál. UR/Akt. firmwaru>
<Prostřednictvím PC> <Ano>
<Aktualizovat
Kontrola verze firmwaru
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte <Nastavení správy>.
Obrazovka Domů(P. 108)
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
3
4
Přihlášení do systému stroje(P. 125)
Vyberte možnost <Licence/Jiná>/<Nast. vzdál. UR/Akt. firmwaru>
firmware>.
Vyberte <Informace o verzi>.
➠ Zobrazí se aktuální verze firmwaru.
304
<Aktualizovat
Správa zařízení
Inicializace nastavení
551S-057
Můžete obnovit následující nastavení:
Inicializace nabídky(P. 305)
Inicializace klíče a certifikátu(P. 305)
Inicializace všech dat / nastavení(P. 306)
Inicializace nabídky
Můžete obnovit nastavení zařízení ( Nastavení seznamu nabídky(P. 308) ). V závislosti na vybraných nastaveních
může být nutné po inicializaci restartovat zařízení.
<Nabídka>
<Nastavení správy>
kterou chcete inicializovat
<Správa dat>
<Ano>
<Inicializovat nabídku>
Vyberte položku,
(V případě potřeby restartujte stroj)
● Můžete obnovit pouze nastavení <Síť> v položce <Možnosti>.
Model s dotykovým panelem
<Nabídka>
<Možnosti>
<Síť>
<Inicializovat nastavení sítě>
<Ano>
<OK>
Restartujte stroj
<Ano>
Restartujte stroj
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka>
<Možnosti>
<Síť>
<Inicializovat nastavení sítě>
Inicializace klíče a certifikátu
Můžete obnovit nastavení klíče a certifikátu a certifikátu CA. Uvědomte si, že všechny klíče a certifikáty i certifikáty CA,
které jsou uloženy v zařízení, a všechny certifikáty (kromě předinstalovaných klíčů a certifikátů CA), budou při
inicializaci odstraněny.
● Po inicializaci nebudou dostupné funkce, které vyžadují klíč a certifikát, například komunikace šifrovaná
pomocí TLS a protokol IKE komunikace IPSec. Pokud budete chtít tyto funkce používat, znovu nakonfigurujte
nastavení klíče a certifikátu a aktivujte příslušné funkce.
305
Správa zařízení
<Nabídka>
<Nastavení správy>
<Správa dat>
<Inicializovat klíč a certifikát>
<Ano>
Inicializace všech dat / nastavení
Všechna data a nastavení zařízení včetně protokolů se budou moci vrátit na výchozí tovární hodnoty. Zabráníte tak
úniku citlivých dat po výměně nebo likvidaci zařízení. Po dokončení inicializace se zařízení automaticky restartuje.
● Před inicializací se přesvědčte, že neprobíhá zpracování dokumentů a že žádné dokumenty na zpracování
nečekají. Tyto dokumenty budou odstraněny po provedení inicializace.
● Aby bylo možné použít zařízení po inicializaci, je nutné znovu nakonfigurovat veškerá nastavení.
<Nabídka>
<Nastavení správy>
<Inicializovat všechna data/nastavení>
ODKAZY
Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 250)
306
<Ano> (
)
<Ano>
Nastavení seznamu nabídky
Nastavení seznamu nabídky
Nastavení seznamu nabídky ................................................................................................................... 308
<Možnosti> ......................................................................................................................................................... 309
<Nastavení zobrazení> ................................................................................................................................. 310
<Rozvržení anglické klávesnice> ................................................................................................................... 315
<Nastavení časovače/energie> ..................................................................................................................... 316
<Síť> ............................................................................................................................................................. 323
<Externí rozhraní> ........................................................................................................................................ 344
<Přístupnost> ............................................................................................................................................... 345
<Nastavení hlasitosti> .................................................................................................................................. 348
<Nastavení/Údržba> ......................................................................................................................................... 350
<Nastavit kvalitu obrazu> ............................................................................................................................. 351
<Údržba> ...................................................................................................................................................... 365
<Nastavení funkcí> ........................................................................................................................................... 367
<Běžné> ........................................................................................................................................................ 368
<Tiskárna> .................................................................................................................................................... 372
<Příjem> ....................................................................................................................................................... 419
<Přístup k souborům> .................................................................................................................................. 421
<Zabezpečený tisk> ...................................................................................................................................... 431
<Nastavení správy> ........................................................................................................................................... 432
<Správa uživatelů> ....................................................................................................................................... 433
<Správa zařízení> ......................................................................................................................................... 435
<Licence/Jiná>/<Nast. vzdál. UR/Akt. firmwaru> ........................................................................................... 439
<Správa dat> ................................................................................................................................................ 441
<Nastavení zabezpečení> ............................................................................................................................. 443
307
Nastavení seznamu nabídky
Nastavení seznamu nabídky
551S-058
Zařízení lze přizpůsobit podle prostředí a potřeb konfigurací nastavení popsaných v této kapitole. Chcete-li zahájit
konfiguraci, vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů ( Obrazovka Domů(P. 108) ). Tato část popisuje, co
dokáže nakonfigurovat každá položka v nabídce nastavení.
<Možnosti>(P. 309)
Tato část popisuje nastavení displeje a sítě.
<Nastavení/Údržba>(P. 350) Tato část popisuje, jak upravit kvalitu tiskového obrazu a čisticí funkce zařízení.
<Nastavení funkcí>(P. 367)
Tato část popisuje nastavení pro jednotlivé funkce.
<Nastavení správy>(P. 432)
Tato část popisuje správu uživatelských informací a informací o hardwaru, nastavení zabezpečení
atd.
● Nabídku nastavení můžete vytisknout ve formě seznamu a zkontrolovat aktuální nastavení:
nastavení(P. 471)
308
Tisk seznamů
Nastavení seznamu nabídky
<Možnosti>
551S-059
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená hvězdičkou (*) nemusí být zobrazena v závislosti na používaném modelu, volitelných
možnostech nebo dalších položkách nastavení.
Položka
<Nastavení zobrazení>(P. 310)
Popis
V této části jsou popsána nastavení vztahující se k zobrazení displeje.
<Rozvržení anglické klávesnice>(P. 315) Tato část popisuje nastavení klávesnice USB.
<Nastavení časovače/energie>(P. 316)
Tato část popisuje nastavení časovače a nastavení energie.
<Síť>(P. 323)
Tato část popisuje nastavení sítě.
<Externí rozhraní>(P. 344)
Tato část popisuje nastavení USB a ostatní odpovídající nastavení.
<Přístupnost>(P. 345)
V této části jsou popsána nastavení pro vylepšení přístupnosti jako obrácení barev
obrazovky a nastavení doby zobrazení zprávy.
<Nastavení hlasitosti>(P. 348) *
Tato část popisuje nastavení hlasitosti zvuku.
309
Nastavení seznamu nabídky
<Nastavení zobrazení>
551S-05A
Všechna nastavení týkající se zobrazení displeje jsou uvedena s popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
<Výchozí obrazovka po spuštění/obnově>(P. 310)
<Nast. zobrazení tl. domovské stránky>/<Pořadí tlačítek na dom. obrazovce>(P. 310)
<Jazyk>(P. 310)
<Jazyk vzdáleného UR>(P. 311)
<Přepínač zadání milimetry/palce>(P. 312)
<Zobr. čas pro přípravu kaz.>/<Zobrazit čas doporučení přípravy kazety>(P. 312)
<Zobrazit varování>(P. 313)
<Akce při varování>(P. 314)
<Zobrazit adresu IP>(P. 314)
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená údajem „*1“ nelze importovat ani exportovat.
● Nastavení označená údajem „*2“ mohou být v závislosti na vaší zemi či oblasti nedostupná, lišit se nebo mít
jiné výchozí hodnoty.
<Výchozí obrazovka po spuštění/obnově>
Ve výchozím nastavení se obrazovka Domů zobrazí okamžitě po zapnutí zařízení nebo po provedení funkce
automatického resetování. Zadejte nastavení, pokud chcete změnit výchozí obrazovku a zobrazit hlavní obrazovku jiné
funkce.
<Domů>
<Zabezpečený tisk>
<Monitor stavu>
<Nabídka>
obnově>
<Možnosti>
<Nastavení zobrazení>
<Výchozí obrazovka po spuštění/
Vyberte funkci, jejíž obrazovka se má zobrazit
<Nast. zobrazení tl. domovské stránky>/<Pořadí tlačítek na dom. obrazovce>
*1
Na obrazovce Domů lze nakonfigurovat nastavení zobrazených tlačítek.
<Jazyk> *2
Zadejte zobrazovaný jazyk používaný na displeji, hlášeních a seznamech.
310
Přizpůsobení obrazovky Domů(P. 159)
Nastavení seznamu nabídky
<Català>
<Čeština>
<Dansk>
<Deutsch>
<Eesti>
<English>
<Español>
<Euskara>
<Français>
<Hrvatski>
<Italiano>
<Latviešu>
<Lietuvių>
<Magyar>
<Nederlands>
<Norsk>
<Polski>
<Português>
<Română>
<Slovenčina>
<Slovenščina>
<Suomi>
<Svenska>
<Türkçe>
<Ελληνικά>
<Български>
<Русский>
<‫>العربية‬
<日本語>
<中文(繁體)>
<中文(简体)>
<한국어>
<Nabídka>
<Možnosti>
<Nastavení zobrazení>
<Jazyk>
<Jazyk vzdáleného UR> *2
Vyberte zobrazovaný jazyk používaný ve Vzdáleném uživatelském rozhraní.
<English>
<Japanese>
<French>
<Spanish>
<German>
<Italian>
<Dutch>
<Finnish>
<Portuguese>
<Norwegian>
<Swedish>
311
Vyberte jazyk
<Ano>
Nastavení seznamu nabídky
<Danish>
<Czech>
<Hungarian>
<Russian>
<Turkish>
<Polish>
<Chinese (Simplified)>
<Chinese (Traditional)>
<Korean>
<Nabídka>
<Možnosti>
<Nastavení zobrazení>
<Jazyk vzdáleného UR>
Vyberte jazyk
<Přepínač zadání milimetry/palce>
Vyberte měrnou jednotku.
<Milimetr>
<Palce>
<Nabídka>
<Možnosti>
<Nastavení zobrazení>
<Přepínač zadání milimetry/palce>
možnost <Milimetr> nebo <Palce>
<Zobr. čas pro přípravu kaz.>/<Zobrazit čas doporučení přípravy kazety>
Nastavte, kdy se má zobrazit zpráva upozorňující na nedostatek toneru v tonerových kazetách.
Model s dotykovým panelem
<Auto>
<Vyp>
<Vlastní>
<Zap>
Model s černobílým panelem LCD
<Auto>
<Vlastní>
Model s dotykovým panelem
312
Vyberte
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka> <Možnosti> <Nastavení zobrazení> <Zobr. čas pro přípravu kaz.>
možnost <Vyp> v nastavení <Auto> Zadejte hladinu toneru v nastavení <Vlastní>
Vyberte
<Použít>
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka>
<Vlastní>
<Možnosti>
<Nastavení zobrazení>
<Zobrazit čas doporučení přípravy kazety>
Zadejte hladinu toneru
<Zobrazit varování>
Zadejte, zda zobrazit hlášení upozorňující, že je v kazetách málo toneru.
Model s dotykovým panelem
<Vyp>
<Zap>
Model s černobílým panelem LCD
<Nízká hladina kazety>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
Model s dotykovým panelem
<Nabídka>
<Zap>
<Možnosti>
<Nastavení zobrazení>
<Zobrazit varování>
Vyberte <Vyp> nebo
<Nastavení zobrazení>
<Zobrazit varování>
<Nízká hladina
<Použít>
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka>
kazety>
<Možnosti>
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
● Když je volba <Akce při varování> nastavena na <Zastavit tisk>, nelze tuto položku nastavit na <Vyp>.
● Když je volba <Pokr. v tisku. s polopr. kaz.>/<Pokrač. v tisku při nízkém stavu kazety> nastavena na
<Pokr. v tisku. s polopr. kaz.>/
<Vypnuto>, zpráva se zobrazí, i když nastavíte tuto položku na <Vyp>.
<Pokrač. v tisku při nízkém stavu kazety>(P. 419)
313
Nastavení seznamu nabídky
<Akce při varování>
Zadejte, zda pokračovat v tisku, když je v kazetách málo toneru.
<Nízká hladina kazety>
<Pokračovat v tisku>
<Zastavit tisk>
Model s dotykovým panelem
<Nabídka>
kazety>
<Možnosti>
<Nastavení zobrazení>
<Akce při varování>
Vyberte možnost <Pokračovat v tisku> nebo <Zastavit tisk>
<Nízká hladina
<Použít>
<Ano>
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka>
kazety>
<Možnosti>
<Nastavení zobrazení>
<Akce při varování>
<Nízká hladina
Vyberte možnost <Pokračovat v tisku> nebo <Zastavit tisk>
● Pokud změníte nastavení této položky z <Pokračovat v tisku> na <Zastavit tisk>, je možnost <Zobrazit
varování> nastavena na <Zap>.
<Zobrazit adresu IP>
Zadejte, zda na obrazovce <Monitor stavu> zobrazit adresu IPv4 stroje.
Obrazovka <Monitor stavu>(P. 111)
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Možnosti>
<Nastavení zobrazení>
nebo <Zapnuto>
314
<Zobrazit adresu IP>
Vyberte <Vypnuto>
Nastavení seznamu nabídky
<Rozvržení anglické klávesnice>
551S-05C
Zadejte rozvržení klávesnice USB, pokud je připojena k zařízení. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
<USA rozvržení>
<UK rozvržení>
<Nabídka>
<Možnosti>
<Rozvržení anglické klávesnice>
nebo <UK rozvržení>
315
Vyberte možnost <USA rozvržení>
Nastavení seznamu nabídky
<Nastavení časovače/energie>
551S-05E
Všechna nastavení týkající se časovače a energie jsou uvedena s popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem
( ).
<Nastavení aktuálního data/času>(P. 316)
<Nastavení data/času>(P. 317)
<Formát data>(P. 317)
<Formát času>(P. 318)
<Čas autom. resetování>(P. 318)
<Funkce po autom. resetování>(P. 319)
<Čas do automatického vypnutí>(P. 319)
<Čas autom. přepnutí do režimu spánku>(P. 320)
<Auto denní časovač režimu spánku>(P. 320)
<Nast. čas pro aut. nast. grad.>/<Nast. času pro autom. nast. gradace>(P. 321)
<Nast. času konce režimu spánku>(P. 321)
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená údajem „*1“ nelze importovat ani exportovat.
● Nastavení označená údajem „*2“ mohou být v závislosti na vaší zemi či oblasti nedostupná, lišit se nebo mít
jiné výchozí hodnoty.
● Nastavení označená údajem „*3“ nemusí být zobrazena v závislosti na používaném modelu, volitelných
možnostech nebo dalších položkách nastavení.
<Nastavení aktuálního data/času> *1
Nastavení aktuálního data a času.
Nastavení data a času(P. 21)
● Před nastavením aktuálního data a času nastavte <Časová zóna>. Změní-li se nastavení <Časová zóna>,
odpovídajícím způsobem se změní také aktuální datum a čas.
● Aktuální datum a čas nelze změnit po dobu 1 hodiny od posunu na letní čas.
316
Nastavení seznamu nabídky
<Nastavení data/času>
Zadejte standard data a času oblasti, kde bude zařízení instalováno.
<Časová zóna>
Nastavte časové pásmo. Změní-li se nastavení časového pásma, odpovídajícím způsobem se změní také
hodnoty nastavené v <Nastavení aktuálního data/času>. Nastavení data a času(P. 21)
<(UTC-12:00) Západní mezinárodní časová osa> na <(UTC) Koordinovaný světový čas>
na <(UTC+14:00)
Ostrov Kiritimati>
UTC
● Světový čas UTC představuje primární standard, podle něhož se po světě regulují hodiny a čas.
Správné nastavení časového pásma UTC je nutné pro internetové komunikace.
<Nastavení letního času> *2
Povolte nebo zakažte posun na letní čas. Povolíte-li posun na letní čas, zadejte data, kdy začíná a kdy končí letní
čas.
<Vyp>
<Zap>
Začátek: Měsíc, týden, den
Konec: Měsíc, týden, den
<Nabídka>
letního času>
<Možnosti>
<Nastavení časovače/energie>
Vyberte možnost <Zap>, a určete data
<Nastavení data/času>
<Nastavení
<Použít>
<Formát data> *2
Vyberte formát data (pořadí roku, měsíce a dne).
<RRRR MM/DD>
<MM/DD/RRRR>
<DD/MM RRRR>
<Nabídka>
<Možnosti>
<Nastavení časovače/energie>
317
<Formát data>
Vyberte formát data
Nastavení seznamu nabídky
<Formát času>
Vyberte 12hodinové, nebo 24hodinové nastavení zobrazení hodin.
<12 hodin (dp/od)>
<24 hodin>
<Nabídka>
<Možnosti>
<Nastavení časovače/energie>
<Formát času>
Vyberte nastavení
zobrazení
<Čas autom. resetování>
Pokud po zadanou dobu nikdo nestiskne žádné tlačítko, obrazovka a nastavení se inicializují na výchozí obrazovku
(automatické resetování). Zadejte interval, v jakém se bude provádět automatické resetování. Automatické
resetování se neprovádí v následujících případech:
● Je zobrazena nabídka nastavení.
● Zařízení zpracovává data, například při tisku dokumentů.
● Je zobrazena chybová zpráva a bliká indikátor Chyba (automatické resetování se však provede, pokud chyba
nebrání uživateli v dalším použití dané funkce).
Model s dotykovým panelem
<Nastavit tuto funkci>
<Vyp>
<Zap>
<Nastavit čas>
1 až 2
až 9 (min)
Model s černobílým panelem LCD
0 (Automatické resetování je zakázané.)
1 až 2 až 9 (min)
Model s dotykovým panelem
<Nabídka> <Možnosti> <Nastavení časovače/energie> <Čas autom. resetování>
možnost <Zap> v nabídce <Nastavit tuto funkci> Zadejte čas v nabídce <Nastavit čas>
Model s černobílým panelem LCD
318
Vyberte
<Použít>
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka>
<Možnosti>
<Nastavení časovače/energie>
<Čas autom. resetování>
Zadejte
čas automatického resetování
● Obrazovku zobrazenou po provedení automatického resetování lze vybrat v nabídce <Funkce po autom.
resetování>.
<Funkce po autom. resetování>
Zvolte, zda chcete po provedení automatického resetování vrátit displej na výchozí obrazovku. Je-li vybrána možnost
<Výchozí funkce>, zobrazí se hlavní obrazovka funkce vybrané v nabídce <Výchozí obrazovka po spuštění/obnově> (
<Výchozí obrazovka po spuštění/obnově>(P. 310) ). Je-li vybrána možnost <Vybraná funkce>, vrátí se displej na
hlavní obrazovku vybrané funkce.
<Výchozí funkce>
<Vybraná funkce>
<Nabídka>
resetování>
<Možnosti>
<Nastavení časovače/energie>
<Funkce po autom.
Vyberte možnost <Výchozí funkce> nebo <Vybraná funkce>
<Čas do automatického vypnutí>
Nastavte časovač tak, aby se zařízení po zadaném období nečinnosti po vstupu přístroje do režimu spánku
automaticky vypnulo.
Model s dotykovým panelem
<Nastavit tuto funkci>
<Vyp>
<Zap>
<Nastavit čas>
1 až 4
až 8 (h)
Model s černobílým panelem LCD
0 (Automatické vypnutí je zakázané.)
1 až 4 až 8 (h)
Model s dotykovým panelem
319
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka>
vypnutí>
<Možnosti>
<Nastavení časovače/energie>
<Čas do automatického
Vyberte možnost <Zap> a nastavte čas automatického vypnutí
<Použít>
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka>
vypnutí>
<Možnosti>
<Nastavení časovače/energie>
Nastavte čas automatického vypnutí
<Čas do automatického
<Použít>
Před nastavením <Čas do automatického vypnutí>
● Jestliže aktivujete nastavení <Čas do automatického vypnutí>, přístroj se může automaticky vypnout i v
případě, že ho ovládáte pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní. Může dojít k chybě, zejména v případě,
že dojde k vypnutí zařízení v době, kdy probíhá import dat. Pokud data importujete pomocí Vzdáleného
uživatelského rozhraní, nastavte <Čas do automatického vypnutí> na hodnotu <Vyp> nebo <0> předem.
● Jestliže se ze vzdáleného uživatelského rozhraní změní jakékoli nastavení funkce [Nastavení časovače], když
je zařízení v režimu spánku, časovač pro nastavení <Čas do automatického vypnutí> se resetuje na začátek.
Přístroj se automaticky vypne po zadané době nečinnosti od resetování časovače.
<Čas autom. přepnutí do režimu spánku>
Pokud je zařízení po zadanou dobu bez obsluhy nebo nemá zpracovávat žádná data, s ohledem na úsporu energie
přejde do režimu spánku (automatické přepnutí do režimu spánku). Zadejte dobu, po které zařízení automaticky přejde
do režimu spánku. Automatické přepnutí do režimu spánku se neprovádí, je-li zobrazena nabídka nastavení. V zájmu
maximální úspory energie doporučujeme používat výchozí tovární nastavení. Přepnutí do režimu spánku(P. 163)
1
až 60 (min)
<Auto denní časovač režimu spánku>
Můžete určit čas, kdy zařízení automaticky přejde do režimu spánku.
Model s dotykovým panelem
<Nastavit tuto funkci>
<Vyp>
<Zap>
(0:00 až 12:59 dop./odp.)
Model s černobílým panelem LCD
<Vypnuto>
320
Přepnutí do režimu spánku(P. 163)
Nastavení seznamu nabídky
<Zapnuto>
(0:00 až 23:59)
<Nast. čas pro aut. nast. grad.>/<Nast. času pro autom. nast. gradace>
Nastavení automatické gradace (rychlé nastavení) lze provést v danou dobu každý den. V této možnosti nastavte dobu
automatického provedení rychlého nastavení.
Model s dotykovým panelem
<Nastavit tuto funkci>
<Vyp>
<Zap>
(0:00 až 12:59 dop./odp.)
Model s černobílým panelem LCD
<Vypnuto>
<Zapnuto>
(0:00 až 23:59)
Model s dotykovým panelem
<Možnosti>
<Nabídka>
<Nastavení časovače/energie>
<Nast. čas pro aut. nast. grad.>
Vyberte <Zap> v nabídce <Nastavit tuto funkci> a zadejte čas
<Použít>
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka>
gradace>
<Možnosti>
<Zapnuto>
<Nastavení časovače/energie>
<Nast. času pro autom. nast.
Zadejte čas
<Nast. času konce režimu spánku>
Určete čas, kdy se zařízení probudí z režimu spánku.
Přepnutí do režimu spánku(P. 163)
Model s dotykovým panelem
<Nastavit tuto funkci>
<Vyp>
<Zap>
(0:00 až 12:59 dop./odp.)
Model s černobílým panelem LCD
<Vypnuto>
321
Nastavení seznamu nabídky
<Zapnuto>
(0:00 až 23:59)
322
Nastavení seznamu nabídky
<Síť>
551S-05F
Všechna nastavení týkající se sítě jsou uvedena s popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
<Vybrat kabel./bezdr. síť LAN>(P. 323)
<Nastavení bezdrátové sítě LAN>(P. 323)
<Nastavení přímého připojení>(P. 325)
<Snadné připojení prostřednictvím PC>(P. 327)
<Nastavení TCP/IP>(P. 327)
<Nastavení SNMP>(P. 336)
<Použít vyčleněný port>/<Nastavení vyčleněného portu>(P. 338)
<Způsob ověření vyčlen. portu>/<Způsob ověření vyčleněného portu>(P. 339)
<Doba ček. na přip. při spušť.>/<Doba čekání na připojení při spuštění>(P. 339)
<Nastavení ovladače Ethernetu>(P. 339)
<Použít IEEE 802.1X>/<Nastavení IEEE 802.1X>(P. 340)
<Nastavení brány firewall>(P. 340)
<Nastavení Google Cloud Print>(P. 342)
<Správa nastavení zařízení>/<Správa nastavení zařízení Zap/Vyp>(P. 342)
<Kontrolní služba>(P. 342)
<RMT-SW>(P. 343)
<Inicializovat nastavení sítě>(P. 343)
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená údajem „*1“ nelze importovat ani exportovat.
● Nastavení označená údajem „*2“ nemusí být zobrazena v závislosti na používaném modelu, volitelných
možnostech nebo dalších položkách nastavení.
<Vybrat kabel./bezdr. síť LAN>
Při přepnutí zařízení z bezdrátové sítě LAN na kabelovou síť LAN budete muset zadat nastavení. Naopak při přepínání
zařízení z kabelové na bezdrátovou síť LAN není třeba tato nastavení zadávat (můžete přepnout pomocí následujícího
<Nastavení bezdrátové sítě LAN>). Výběr kabelové nebo bezdrátové sítě LAN(P. 25)
<Kabelová síť LAN>
<Bezdrátová síť LAN>
<Nastavení bezdrátové sítě LAN>
Zadejte nastavení připojení zařízení k bezdrátové síti LAN. Můžete také zobrazit aktuální nastavení nebo zadat
nastavení úspory energie.
<Nastavení SSID>
Vyberte, pokud chcete bezdrátové připojení konfigurovat zadáním údajů, včetně identifikátoru SSID nebo
síťového klíče, ručně pomocí ovládacího panelu.
323
Nastavení seznamu nabídky
<Vybrat přístup. bod>
Automaticky se vyhledají směrovače bezdrátové sítě LAN, které mají k zařízení přístup, takže lze provést výběr
ze seznamu. Je třeba ručně zadat síťový klíč, například klíč WEP nebo PSK. Nastavení připojení výběrem
bezdrátového směrovače(P. 33)
<Zadejte ručně>
Vyberte, pokud chcete bezdrátové připojení konfigurovat ručně zadáním identifikátoru SSID. Použijete-li tuto
metodu, můžete podrobně zadat nastavení ověřování a šifrování. Vytvoření připojení zadáním
podrobných nastavení(P. 36)
<Nastavení zabezpečení>
<Žádné>
<WEP>
<Otevřený systém>
Klíč WEP 1 až 4
<Sdílený klíč>
Klíč WEP 1 až 4
<WPA/WPA2-PSK>
<Auto>
<AES-CCMP>
<Režim tl. odeslání WPS>
Vyberte, pokud chcete bezdrátové připojení automaticky konfigurovat pomocí tlačítka na bezdrátovém
směrovači WPS. Nastavení připojení pomocí funkce WPS v režimu Push Button(P. 29)
<Režim kódu PIN WPS>
Vyberte, pokud chcete bezdrátové připojení konfigurovat zadáním kódu PIN bezdrátového směrovače WPS.
Nastavení připojení pomocí funkce WPS v režimu kódu PIN(P. 31)
<Režim úspory energie>
Zvolte, zda má zařízení přejít do úsporného režimu na základě signálů vyslaných z bezdrátového směrovače.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
zprávu
<Možnosti>
<OK>
<Síť>
<Nastavení bezdrátové sítě LAN>
<Režim úspory energie>
Přečtěte si zobrazenou
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Info o připojení>/<Informace o bezdrátové síti LAN> *1
Vyberte, pokud chcete zobrazit aktuální nastavení bezdrátové sítě LAN.
<Adresa MAC>
<Stav bezdrátové sítě LAN>
<Nejnovější chybové info.>
<Kanál>
<Nastavení SSID>
<Nastavení zabezpečení>
<Režim úspory energie>
324
Zobrazení nastavení sítě(P. 47)
Nastavení seznamu nabídky
<Nastavení přímého připojení>
Nastavte, zda se má zařízení připojit přímo. Povolením této funkce se zařízení může připojit přímo i v prostředí, kde
není přístupový bod ani směrovač bezdrátové sítě LAN. Přímé připojení (Režim přístupového bodu)(P. 205)
<Použít přímé připojení>
<Vyp>
<Zap>
<Přímé připojení ukončeno>/<Čas do ukončení přímého připojení>
Zadejte čas, kdy se má zařízení automaticky odpojit po navázání přímého připojení.
Model s dotykovým panelem
<Automaticky ukončit připojení>
<Vyp>
<Zap>
<Doba do autom. ukonč. připoj.>
1
až 60 (min)
Model s černobílým panelem LCD
0 (Neukončovat relaci automaticky)
1 až 60 (min)
Model s dotykovým panelem
<Nabídka> <Možnosti> <Síť> <Nastavení přímého připojení> <Přímé připojení
ukončeno> Vyberte <Zap> v nabídce <Automaticky ukončit připojení> a zadejte čas <Použít>
<Použít> <OK> Restartujte stroj
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka>
<Možnosti>
připojení>
Zadejte čas
<Síť>
<Nastavení přímého připojení>
<Čas do ukončení přímého
<Nastavení režimu přístupového bodu>
Nakonfigurujte arbitrárně hodnotu pro identifikátor SSID/síťový klíč. Pokud chcete k zařízení současně připojit
více mobilních zařízení, musíte arbitrárně nakonfigurovat identifikátor SSID i síťový klíč.
<Použít vlastní SSID>
<Vyp>
<Zap>
<SSID>
<Použít vlastní síťový klíč>
325
Nastavení seznamu nabídky
<Vyp>
<Zap>
<Síťový klíč>
Model s dotykovým panelem
<Nabídka> <Možnosti> <Síť> <Nastavení přímého připojení> <Nastavení režimu
přístupového bodu> Vyberte <Zap> pro každou položku a vyberte <SSID>/<Síťový klíč> Zadejte
identifikátor SSID/síťový klíč <Použít> <Použít> <Použít> <OK> Restartujte stroj
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka> <Možnosti> <Síť> <Nastavení přímého připojení> <Nastavení režimu
přístupového bodu> <Použít vlastní SSID>/<Použít vlastní síťový klíč> <Zapnuto> Zadejte
identifikátor SSID/síťový klíč
<Použít>
<Aktivní při určení SSID/síť. klíče> *2
Zadejte, zda udržovat stroj ve stavu čekání na přímé připojení.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
Model s dotykovým panelem
<Nabídka> <Možnosti> <Síť> <Nastavení přímého připojení> <Aktivní při určení SSID/síť.
klíče> Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto> <Použít> <OK> Restartujte stroj
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka> <Možnosti> <Síť> <Nastavení přímého připojení>
klíče> Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto> Restartujte stroj
<Aktivní při určení SSID/síť.
● Když nastavíte tuto položku na <Zapnuto>, předem nakonfigurujte vlastní identifikátor SSID nebo
síťový klíč pomocí volby <Nastavení režimu přístupového bodu>.
<Potvr. adresu IP pro přím. přip.>
Ručně zadejte IP adresu stroje v okamžiku přímého připojení.
192.168.22.1
326
Nastavení seznamu nabídky
Model s dotykovým panelem
<Nabídka> <Možnosti> <Síť> <Nastavení přímého připojení> <Potvr. adresu IP pro přím.
přip.> Zadejte libovolnou IP adresu <Použít> <Použít> <OK> Restartujte stroj
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka>
přip.>
<Možnosti>
<Síť>
<Nastavení přímého připojení>
<Potvr. adresu IP pro přím.
Zadejte libovolnou IP adresu
<Snadné připojení prostřednictvím PC>
Spusťte snadné připojení přes počítač (režim nastavení bez kabelů). Pomocí nástroje Canon Laser NW Device Setup
Utility lze konfigurovat nastavení sítě přes počítač.
<Nabídka>
<Možnosti>
<Síť>
<Snadné připojení prostřednictvím PC>
<Ano> (
)
Zahájí
se proces připojení
● Stáhněte si nástroj Canon Laser NW Device Setup Utility z webu společnosti Canon (https://global.canon).
<Nastavení TCP/IP>
Zadejte nastavení týkající se používání zařízení v síti TCP/IP, například nastavení IP adresy.
<Nastavení IPv4>/<Nastavení IPv6>/<Nastavení DNS> (Model s dotykovým panelem)
<Nastavení IPv4>
Zadejte nastavení týkající se používání zařízení v síti IPv4.
<Nastavení adresy IP>
Nakonfigurujte IP adresu používanou k identifikaci zařízení, například počítačů a tiskáren, v síti TCP/IP.
Nastavení adresy IPv4(P. 41)
<Automaticky získat>
<Automaticky získat>
<Vyp>
<Zap>
<Vybrat protokol>
<Vypnuto>
<DHCP>
327
Nastavení seznamu nabídky
<Automatická adresa IP>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Ručně získat> *2
<Adresa IP>: 0.0.0.0
<Maska podsítě>: 0.0.0.0
<Adresa brány>: 0.0.0.0
<Kontrola nastavení>
<Nastavení volby DHCP>
Pokud je povolen protokol DHCP, pomocí tohoto nastavení můžete určit, zda se mají používat volitelné
funkce DHCP k získání adresy serveru DNS nebo názvu domény. Konfigurace služby DNS(P. 65)
<Získat jméno hostitele>
<Vyp>
<Zap>
<Dynamická aktualizace DNS>
<Vyp>
<Zap>
<Získat adresu serveru DNS>
<Vyp>
<Zap>
<Získat název domény>
<Vyp>
<Zap>
<Získat adresu serveru WINS>
<Vyp>
<Zap>
<Získat adresu serveru POP>
<Vyp>
<Zap>
<Příkaz PING>
Vyberte, pokud chcete zkontrolovat, zda je zařízení připojeno prostřednictvím sítě k počítači.
síťového připojení(P. 43)
<Nastavení IPv6>
Zadejte nastavení týkající se používání zařízení v síti IPv6.
Nastavení adres IPv6(P. 44)
<Použít IPv6>
<Vyp>
<Zap>
<Zkontrolujte nastavení IPv6>
Můžete zkontrolovat místní spojovací adresu, která je automaticky získaná.
<Nastavení bezstavové adresy>
328
Test
Nastavení seznamu nabídky
Povolte nebo zakažte bezstavové adresy.
<Nastavení bezstavové adresy>
<Vyp>
<Zap>
<Kontrola nastavení>
<Bezstavová adresa>
<Délka prefixu>
<Nastavení DHCPv6>
Povolte nebo zakažte stavovou adresu získávanou prostřednictvím funkce DHCPv6.
<Použít DHCPv6>
<Vyp>
<Zap>
<Kontrola nastavení>
<Stavová adresa>
<Délka prefixu>
<Nastavení volby DHCP>
Pokud je povolen protokol DHCP, pomocí tohoto nastavení můžete určit, zda se mají používat volitelné
funkce DHCP k získání adresy serveru DNS nebo názvu domény. Konfigurace služby DNS(P. 65)
<Získat adresu serveru DNS>
<Vyp>
<Zap>
<Získat název domény>
<Vyp>
<Zap>
<Nastavení DNS>
Zadejte nastavení služby DNS (Domain Name System), která zajišťuje název hostitele pro rozpoznávání IP
adres. Konfigurace služby DNS(P. 65)
<Nastavení adresy serveru IPv4 DNS>
Zadejte IP adresu serveru DNS v prostředí IPv4.
<Primární server DNS>: 0.0.0.0
<Sekundární server DNS>: 0.0.0.0
<Nastavení jména hostitele/domény DNS>
Zadejte název hostitele zařízení, které má být registrováno v serveru DNS a také název domény, do které
zařízení patří.
<IPv4>
<Jméno hostitele>
<Jméno domény>
<IPv6>
<Použ. IPv4 host./dom.>
<Vyp>
<Jméno hostitele>
329
Nastavení seznamu nabídky
<Jméno domény>
<Zap>
<Nastavení dynamické aktual. DNS>
Zvolte, zda chcete dynamicky aktualizovat záznamy služby DNS po každé změně IP adresy zařízení.
<IPv4>
<Dynamická aktualizace DNS>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Interval dynamické aktualizace DNS>
0 až 24
až 48 (h)
<IPv6>
<Dynamická aktualizace DNS>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Uložit ruční adresu>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Uložit stavovou adresu>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Uložit bezstavovou adresu>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Interval dynamické aktualizace DNS>
0 až 24
až 48 (h)
<Nastavení mDNS>
Zadejte nastavení používání funkce DNS bez serverů DNS.
<IPv4>
<Použít mDNS>
<Vyp>
<Zap>
<Název mDNS>
<IPv6>
<Použít mDNS>
<Vyp>
<Zap>
<Použ.stej.náz. mDNS jako IPv4>
<Vyp>
<Název mDNS>
<Zap>
330
Nastavení seznamu nabídky
<Nastavení IPv4>/<Nastavení IPv6> (Model s černobílým panelem LCD)
<Nastavení IPv4>
Zadejte nastavení týkající se používání zařízení v síti IPv4.
<Nastavení adresy IP>
Nakonfigurujte IP adresu používanou k identifikaci zařízení, například počítačů a tiskáren, v síti TCP/IP.
Nastavení adresy IPv4(P. 41)
<Automaticky získat>
<Vybrat protokol>
<Vypnuto>
<DHCP>
<Automatická adresa IP>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Ručně získat> *2
<Adresa IP>: 0.0.0.0
<Maska podsítě>: 0.0.0.0
<Adresa brány>: 0.0.0.0
<Kontrola nastavení>
<Automaticky získat>*2
<Vybrat protokol>*2
<Automatická adresa IP>*2
<Adresa IP>
<Maska podsítě>
<Adresa brány>
<Příkaz PING>
Vyberte, pokud chcete zkontrolovat, zda je zařízení připojeno prostřednictvím sítě k počítači.
síťového připojení(P. 43)
Test
<Nastavení DNS>
Zadejte nastavení služby DNS (Domain Name System), která zajišťuje název hostitele pro rozpoznávání IP
adres. Konfigurace služby DNS(P. 65)
<Nastavení serveru DNS>
<Primární server DNS>: 0.0.0.0
<Sekundární server DNS>: 0.0.0.0
<Nastavení jména hostitele/domény DNS>
<Jméno hostitele>
<Jméno domény>
<Nastavení dynamické aktual. DNS>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Interv. dyn. akt. DNS>
0 až 24
až 48 (h)
<Nastavení mDNS>
Zadejte nastavení používání funkce DNS bez serverů DNS.
331
Konfigurace služby DNS(P. 65)
Nastavení seznamu nabídky
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Název mDNS>
<Nastavení volby DHCP>
Pokud je povolen protokol DHCP, pomocí tohoto nastavení můžete určit, zda se mají používat volitelné
funkce DHCP k získání adresy serveru DNS nebo názvu domény. Konfigurace služby DNS(P. 65)
<Získat jméno hostitele>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Dynamická aktual. DNS>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Získat adresu serveru DNS>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Získat název domény>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Získat adresu serveru WINS>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Získat adresu serveru POP>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nastavení IPv6>
Zadejte nastavení týkající se používání zařízení v síti IPv6.
<Použít IPv6>
Povolte nebo zakažte funkci IPv6 na zařízení. Můžete také zobrazit aktuální nastavení.
IPv6(P. 44)
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Kontrola nastavení>
<Lokální linková adresa>
<Délka prefixu>
<Nastavení bezstavové adresy>
Povolte nebo zakažte bezstavové adresy.
Nastavení adres IPv6(P. 44)
<Vypnuto>
<Zapnuto>
332
Nastavení adres
Nastavení seznamu nabídky
<Kontrola nastavení>
<Bezstavová adresa>
<Délka prefixu>
<Použít DHCPv6>
Povolte nebo zakažte stavovou adresu získávanou prostřednictvím funkce DHCPv6.
IPv6(P. 44)
Nastavení adres
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Kontrola nastavení>
<Stavová adresa>
<Délka prefixu>
<Nastavení DNS>
Zadejte nastavení služby DNS (Domain Name System), která zajišťuje název hostitele pro rozpoznávání IP
adres. Konfigurace služby DNS(P. 65)
<Nastavení jména hostitele/domény DNS>
<Použ. IPv4 host./dom.>
<Vypnuto>
<Jméno hostitele>
<Jméno domény>
<Zapnuto>
<Nastavení dynamické aktual. DNS>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Uložit ruční adresu>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Uložit stavovou adresu>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Uložit bezstav. adresu>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Interval dynamické aktualizace DNS>
0 až 24
až 48 (h)
<Nastavení mDNS>
Zadejte nastavení používání funkce DNS bez serverů DNS.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Použ. jm.IPv4 pro mDNS>
<Vypnuto>
<Název mDNS>
333
Konfigurace služby DNS(P. 65)
Nastavení seznamu nabídky
<Zapnuto>
<Nastavení volby DHCP>
Pokud je povolen protokol DHCP, pomocí tohoto nastavení můžete určit, zda se mají používat volitelné
funkce DHCP k získání adresy serveru DNS nebo názvu domény. Konfigurace služby DNS(P. 65)
<Získat adresu serveru DNS>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Získat název domény>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nastavení WINS>
Zadejte nastavení služby WINS (Windows Internet Name Service), která poskytuje název systému NetBIOS
k rozpoznávání IP adres ve smíšeném prostředí systému NetBIOS a protokolu TCP/IP. Konfigurace služby
WINS(P. 71)
<Rozlišení WINS>
<Vyp>
<Zap>
<Adresa serveru WINS>: 0.0.0.0
<Nastavení LPD>
Povolte nebo zakažte tiskový protokol LPD, který lze použít na jakékoli hardwarové platformě nebo operačním
systému. Můžete také nastavit dobu limitu příjmu dat, po které se tisk zruší, jestliže bude příjem tiskových dat
Konfigurace tiskových protokolů a funkcí WSD(P. 51)
přerušen.
<Použít tisk LPD>/<Nastavení tisku LPD>
<Vyp>
<Zap>
<Časová prodleva PŘ.>
1 až 5 až 60 (min)
<Nastavení RAW>
Povolte nebo zakažte RAW, tiskový protokol specifický pro systém Windows. Můžete také nastavit dobu limitu
Konfigurace tiskových
příjmu dat, po které se tisk zruší, jestliže bude příjem tiskových dat přerušen.
protokolů a funkcí WSD(P. 51)
<Použít tisk RAW>/<Nastavení tisku RAW>
<Vyp>
<Zap>
<Časová prodleva PŘ.>
1 až 5 až 60 (min)
<Nastavení WSD>
Povolte nebo zakažte automatické procházení a získávání informací pro tiskárnu pomocí protokolu WSD.
Konfigurace tiskových protokolů a funkcí WSD(P. 51)
334
Nastavení seznamu nabídky
Model s dotykovým panelem
<Použít tisk WSD>
<Vyp>
<Zap>
<Použít procházení WSD>
<Vyp>
<Zap>
<Použít Multicast Discovery>
<Vyp>
<Zap>
Model s černobílým panelem LCD
<Nastavení tisku WSD>
<Použít tisk WSD>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Použít procházení WSD>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Použít Multicast Discovery>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Použít HTTP>
Povolte nebo zakažte protokol HTTP, který je nutný ke komunikaci s počítačem, například při používání
Vzdáleného uživatelského rozhraní, tisku WSD nebo tisku pomocí služby Google Cloud Print. Zákaz
komunikace HTTP(P. 277)
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Použít IPSec> *1
Zvolte, zda se má provádět šifrování komunikace vytvořením sítě VPN pomocí protokolu IPSec.
nastavení IPSec(P. 261)
Konfigurace
<Vypnuto>
<Zapnuto>
Model s dotykovým panelem
<Nabídka> <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP>
<Vypnuto> nebo <Zapnuto> <OK> Restartujte stroj
Model s černobílým panelem LCD
335
<Použít IPSec>
Vyberte možnost
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka> <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP>
nebo <Zapnuto> Restartujte stroj
<Použít IPSec>
Vyberte <Vypnuto>
<Nastavení čísla portu>
Podle síťového prostředí změňte čísla portů pro protokoly.
<LPD>
1 až 515
Změna čísel portů(P. 247)
až 65535
<RAW>
1 až 9100
až 65535
<WSD Multicast Discovery>
1 až 3702 až 65535
<HTTP>
1 až 80
až 65535
<Multicast Discovery>
1 až 427 až 65535
<POP3>
1 až 110
až 65535
<SNMP>
1 až 161
až 65535
<Velikost MTU>
Vyberte maximální velikost paketů zasílaných nebo přijímaných zařízením.
Změna jednotky MTU(P. 63)
<1300>
<1400>
<1500>
<Nastavení SNMP>
Zadejte nastavení monitorování a ovládání zařízení z počítače, který používá software kompatibilní s protokolem
SNMP. Monitorování a ovládání zařízení pomocí protokolu SNMP(P. 73)
<Nastavení SNMPv1>
Povolte nebo zakažte protokol SNMPv1. Při povolování protokolu SNMPv1 zadejte název komunity a přístupová
oprávnění k objektům MIB (Management Information Base).
<Vyp>
<Zap>
Model s dotykovým panelem
336
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka> <Možnosti> <Síť>
<Nastavení SNMPv1> <Použít>
<Nastavení SNMP> Vyberte <Vyp> nebo <Zap> v položce
<OK> Restartujte stroj
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka> <Možnosti> <Síť> <Nastavení SNMP>
<Vypnuto> nebo <Zapnuto> Restartujte zařízení
<Nastavení SNMPv1>
Vyberte
<Nastavení SNMPv3>
Povolte nebo zakažte protokol SNMPv3. Pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní zadejte podrobná nastavení,
která se použijí, pokud je povolen protokol SNMPv3.
<Vyp>
<Zap>
Model s dotykovým panelem
<Nabídka> <Možnosti> <Síť>
<Nastavení SNMPv3> <Použít>
<Nastavení SNMP> Vyberte <Vyp> nebo <Zap> v položce
<OK> Restartujte stroj
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka> <Možnosti> <Síť> <Nastavení SNMP>
<Vypnuto> nebo <Zapnuto> Restartujte zařízení
<Nastavení SNMPv3>
Vyberte
<Získat inf. správy tiskárny od host.>
Povolte nebo zakažte monitorování informací o správě tiskárny z počítače zapojeného do sítě, který používá
software kompatibilní s protokolem SNMP.
<Vyp>
<Zap>
Model s dotykovým panelem
<Nabídka> <Možnosti> <Síť> <Nastavení SNMP> Vyberte <Vyp> nebo <Zap> v položce
<Získat inf. správy tiskárny od host.> <Použít> <OK> Restartujte stroj
Model s černobílým panelem LCD
337
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka>
hostitele>
<Možnosti> <Síť> <Nastavení SNMP> <Získat info správy tiskárny od
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto> Restartujte zařízení
<Formát. MIB host. zdr. - RFC2790>
Nastavte, zda při monitorování stavu zařízení ze softwaru kompatibilního s protokolem SNMP splňovat pokročilé
specifikace (RFC2790) protokolu.
<Vyp>
<Zap>
Model s dotykovým panelem
<Nabídka> <Možnosti> <Síť> <Nastavení SNMP>
<Formát. MIB host. zdr. - RFC2790> <Použít> <OK>
Vyberte <Vyp> nebo <Zap> v položce
Restartujte stroj
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka>
RFC2790>
<Možnosti> <Síť> <Nastavení SNMP> <Formát. Host Resources MIB na
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto> Restartujte zařízení
<Použít vyčleněný port>/<Nastavení vyčleněného portu>
Povolte nebo zakažte vyhrazený port. Vyhrazený port se používá při tisku z počítače a při procházení nebo zadávání
nastavení zařízení přes síť.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
Model s dotykovým panelem
<Nabídka>
<Zapnuto>
<Možnosti> <Síť> <Použít vyčleněný port>
<OK> Restartujte stroj
Vyberte <Vypnuto> nebo
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka>
<Zapnuto>
<Možnosti> <Síť>
Restartujte stroj
<Nastavení vyčleněného portu>
338
Vyberte <Vypnuto> nebo
Nastavení seznamu nabídky
<Způsob ověření vyčlen. portu>/<Způsob ověření vyčleněného portu>
Nastavte, zda při používání vyhrazeného portu omezit metodu ověření speciálně na zabezpečenou. Pokud je zvoleno
nastavení <Režim 2>, je metoda ověřování omezena speciálně na zabezpečenou.
<Režim 1>
<Režim 2>
<Nabídka>
portu>
<Možnosti>
<Síť>
<Způsob ověření vyčlen. portu>/<Způsob ověření vyčleněného
Vyberte <Režim 1> nebo <Režim 2>
● Pokud je vybráno nastavení <Režim 2>, nelze v některých případech vytvořit spojení ze softwaru pro správu
zařízení nebo ovladače.
<Doba ček. na přip. při spušť.>/<Doba čekání na připojení při spuštění>
Zadejte čekací dobu před připojením k síti. Nastavení vyberte podle síťového prostředí.
připojení k síti(P. 64)
0
Nastavení čekací doby pro
až 300 (s)
<Nastavení ovladače Ethernetu>
Vyberte typ sítě Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) a způsob komunikace sítě (poloviční duplex/plný duplex).
Můžete také zobrazit adresu MAC pro kabelovou síť LAN.
<Automatická detekce>
Zvolte, zda chcete režim komunikace a typ sítě Ethernet zjistit automaticky, nebo vybrat ručně.
nastavení sítě Ethernet(P. 61)
<Vyp>
<Režim komunikace>
<Poloviční duplex>
<Úplný duplex>
<Typ Ethernetu>
<10BASE-T>
<100BASE-TX>
<1000BASE-T>
<Zap>
339
Konfigurace
Nastavení seznamu nabídky
● Když je možnost <Režim komunikace> nastavena na <Poloviční duplex>, nelze zvolit <1000BASE-T>.
<Adresa MAC>
Zkontrolujte adresu MAC zařízení, což je jedinečné číslo každého komunikačního zařízení.
MAC pro kabelovou síť LAN(P. 47)
Zobrazení adresy
<Použít IEEE 802.1X>/<Nastavení IEEE 802.1X> *1*2
Povolte nebo zakažte ověřování IEEE 802.1X.
Konfigurace nastavení pro ověřování IEEE 802.1X(P. 268)
<Vypnuto>
<Zapnuto>
Model s dotykovým panelem
<Nabídka> <Možnosti> <Síť>
<OK> Restartujte stroj
<Použít IEEE 802.1X>
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka>
<Zapnuto>
<Možnosti> <Síť>
Restartujte stroj
<Nastavení IEEE 802.1X>
Vyberte <Vypnuto> nebo
<Nastavení brány firewall>
Bez řádného zabezpečení mohou třetí strany získat neoprávněný přístup k počítačům a dalším komunikačním
zařízením, které jsou připojené k síti. Chcete-li zabránit tomuto neoprávněnému přístupu, zadejte nastavení pro
filtrování paketů. Je to funkce, která slouží k omezení komunikace se zařízeními s určitými IP adresami nebo MAC
adresami.
<Filtr adres IPv4>
Povolte nebo zakažte nastavení filtrování paketů zaslaných do zařízení nebo přijatých ze zařízení se zadanými
adresami IPv4. Zadání adres IP pro nastavení brány firewall(P. 241)
<Výstupní filtr>
<Vyp>
<Zap>
<Vstupní filtr>
<Vyp>
<Zap>
Model s dotykovým panelem
340
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka> <Možnosti> <Síť> <Nastavení brány firewall> <Filtr adres IPv4> Vyberte
<Vyp> nebo <Zap> v položce <Výstupní filtr> nebo <Vstupní filtr> <Použít> <OK> Restartujte
stroj
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka> <Možnosti> <Síť> <Nastavení brány firewall> <Filtr adres IPv4>
možnost <Výstupní filtr> nebo <Vstupní filtr> Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
zařízení
Vyberte
Restartujte
<Filtr adres IPv6>
Povolte nebo zakažte nastavení filtrování paketů zaslaných do zařízení nebo přijatých ze zařízení se zadanými
adresami IPv6. Zadání adres IP pro nastavení brány firewall(P. 241)
<Výstupní filtr>
<Vyp>
<Zap>
<Vstupní filtr>
<Vyp>
<Zap>
Model s dotykovým panelem
<Nabídka> <Možnosti> <Síť> <Nastavení brány firewall> <Filtr adres IPv6> Vyberte
<Vyp> nebo <Zap> v položce <Výstupní filtr> nebo <Vstupní filtr> <Použít> <OK> Restartujte
stroj
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka> <Možnosti> <Síť> <Nastavení brány firewall> <Filtr adres IPv6>
možnost <Výstupní filtr> nebo <Vstupní filtr> Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
zařízení
Vyberte
Restartujte
<Filtr adres MAC>
Povolte nebo zakažte nastavení filtrování paketů zaslaných do zařízení nebo přijatých ze zařízení se zadanými
adresami MAC. Zadání adres MAC pro nastavení brány firewall(P. 244)
<Výstupní filtr>
<Vyp>
<Zap>
<Vstupní filtr>
341
Nastavení seznamu nabídky
<Vyp>
<Zap>
Model s dotykovým panelem
<Nabídka> <Možnosti> <Síť> <Nastavení brány firewall> <Filtr adres MAC>
<Vyp> nebo <Zap> v položce <Výstupní filtr> nebo <Vstupní filtr> <Použít> <OK>
stroj
Vyberte
Restartujte
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka> <Možnosti> <Síť> <Nastavení brány firewall> <Filtr adres MAC>
možnost <Výstupní filtr> nebo <Vstupní filtr> Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
zařízení
Vyberte
Restartujte
<Nastavení Google Cloud Print>
Povolte nebo zakažte službu Google Cloud Print.
Registrace stroje ve službě Google Cloud Print(P. 221)
<Použít Google Cloud Print>/<Povolit Google Cloud Print>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Stav ulož. do Google Cloud Print>/<Stav uložení do sl. Google Cloud Print> *1
<Správa nastavení zařízení>/<Správa nastavení zařízení Zap/Vyp>
Určete, zda se mají použít doplňky iW Management Console ke správě dat zařízení, například jeho nastavení. Podrobné
informace o aplikaci iW Management Console získáte u nejbližšího prodejce produktů Canon. Konfigurace
nastavení komunikace mezi přístrojem a doplňky(P. 80)
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Kontrolní služba> *1*2
Povolte komunikaci se serverem vzdáleného monitorování. Provedením této položky se povolí pravidelné odesílání
informací o zařízení do serveru vzdáleného monitorování připojeného k zařízení.
<Nabídka>
<Možnosti>
<Síť>
<Kontrolní služba>
342
<Yes>
Nastavení seznamu nabídky
<RMT-SW>
Tento přepínač nechte nastavený na hodnotu <Vypnuto>. Když zástupce servisu vzdáleně provádí údržbu zařízení,
můžete být požádáni nastavit přepínač na hodnotu <Zapnuto>.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
Model s dotykovým panelem
<Nabídka>
<Zapnuto>
<Možnosti> <Síť> <RMT-SW>
<OK> Restartujte stroj
Vyberte <Vypnuto> nebo
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka>
<Zapnuto>
<Možnosti> <Síť>
Restartujte stroj
<RMT-SW>
Vyberte <Vypnuto> nebo
<Inicializovat nastavení sítě>
Vyberte, chcete-li vrátit nastavení sítě na výchozí tovární hodnoty.
343
<Inicializovat nabídku>(P. 442)
Nastavení seznamu nabídky
<Externí rozhraní>
551S-05H
Všechna nastavení týkající se USB jsou uvedena s popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
<Nastavení USB>
Určete, zda povolit či zakázat používání portu USB nebo paměťových zařízení USB.
<Použít jako zařízení USB>
Povolte nebo zakažte port USB používaný k připojení zařízení k počítači.
pomocí kabelu USB(P. 275)
Omezení připojení k počítači
<Vyp>
<Zap>
<Použít úložné zařízení USB>
Určete, zda se má používat paměťové zařízení USB.
<Vyp>
<Zap>
Model s dotykovým panelem
<Nabídka> <Možnosti> <Externí rozhraní> <Nastavení USB> Vyberte <Vyp> nebo <Zap> v
položce <Použít úložné zařízení USB> <Použít> <OK> Restartujte stroj
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka> <Možnosti> <Externí rozhraní> <Nastavení USB>
USB> Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto> Restartujte zařízení
344
<Použít úložné zařízení
Nastavení seznamu nabídky
<Přístupnost>
551S-05J
Všechna nastavení vztahující se k přístupnosti jako obrácení barev obrazovky a doby zobrazení zprávy, jsou uvedena s
popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
<Obrátit barvy obrazovky>(P. 345)
<Jas>(P. 345)
<Kontrast>(P. 346)
<Doba zobrazení zprávy>(P. 346)
<Rychlost posunu>(P. 346)
<Typ pohybu kurzoru>(P. 346)
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená hvězdičkou (*) nemusí být zobrazena v závislosti na používaném modelu, volitelných
možnostech nebo dalších položkách nastavení.
<Obrátit barvy obrazovky>
Výběrem možnosti <Zapnuto> obrátíte barvy displeje. Vyberte možnost <Zapnuto>, je-li displej špatně čitelný i po
nastavení jasu v nabídce <Jas>.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Možnosti>
<Přístupnost>
<Obrátit barvy obrazovky>
Vyberte <Vypnuto>
nebo <Zapnuto>
<Jas>
Upravte jas displeje podle instalačního umístění zařízení.
Pět úrovní
<Nabídka>
<Možnosti>
<Přístupnost>
345
<Jas>
Upravte jas
<Použít> (
)
Nastavení seznamu nabídky
<Kontrast> *
Upravte kontrast (rozdíl mezi světlými a tmavými částmi) displeje podle instalačního umístění zařízení.
Sedm úrovní
<Možnosti>
<Nabídka>
<Přístupnost>
<Kontrast>
Upravte kontrast
<Doba zobrazení zprávy>
Zadejte interval v sekundách, v jakém se bude střídat zobrazení dvou různých zpráv.
1 až 2
až 5 (s)
<Nabídka>
intervalu
<Možnosti>
<Použít> (
<Přístupnost>
<Doba zobrazení zprávy>
Zadejte číselnou hodnotu
)
<Rychlost posunu> *
Nastavte rychlost posunování obrazovky výběrem ze tří úrovní.
<Pomalá>
<Standardní>
<Rychlá>
<Nabídka>
<Možnosti>
<Přístupnost>
<Rychlost posunu>
Vyberte rychlost
<Typ pohybu kurzoru> *
Nakonfigurujte způsob posunutí kurzoru po zadání znaku na obrazovce. Je-li vybrána možnost <Auto>, kurzor se po
zadání textu automaticky přesune na další pole zadávání. Pokud je vybrána možnost <Ruční>, použijte ke změně
polohy kurzoru
.
<Auto>
<Ruční>
346
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka>
<Možnosti>
<Přístupnost>
nebo <Ruční>
347
<Typ pohybu kurzoru>
Vyberte možnost <Auto>
Nastavení seznamu nabídky
<Nastavení hlasitosti>
551S-05K
Všechna nastavení používaná k vytvoření potvrzovacího zvuku zmáčknuté klávesy, zvuk indikující dokončení procesu
tisku a další zvuky jsou uvedena s popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
<Tón zadávání>(P. 348)
<Tón při chybném zadání>(P. 348)
<Tón doplnění zásob>(P. 348)
<Tón varování>(P. 348)
<Tón dokončení úlohy>(P. 349)
<Výstraha spořiče energie>(P. 349)
● Informace o postupech nastavení naleznete v části
Nastavení zvukových signálů(P. 162) .
<Tón zadávání>
Vyberte, zda se při stisknutí tlačítka na ovládacím panelu vygeneruje tón při vložení.
<Vyp>
<Zap>
<Tón při chybném zadání>
Vyberte, zda se při provedení neplatné operace tlačítka vygeneruje tón, například při zadání neplatné číselné hodnoty.
<Vyp>
<Zap>
<Tón doplnění zásob>
Vyberte, zda se vygeneruje tón, který indikuje, že se blíží konec životnosti tonerové kazety.
<Vyp>
<Zap>
<Tón varování>
Vyberte, zda vygenerovat tón informující, že ve stroji došlo k problému, jako je uvíznutí papíru, nesprávná operace
nebo stisknutí nefunkčního tlačítka.
<Vyp>
<Zap>
348
Nastavení seznamu nabídky
<Tón dokončení úlohy>
Vyberte, zda se při dokončení tisku vygeneruje tón.
<Vyp>
<Zap>
<Výstraha spořiče energie>
Vyberte, zda má zařízení vygenerovat upozorňovací tón, když přechází do nebo z režimu spánku.
<Vyp>
<Zap>
349
Nastavení seznamu nabídky
<Nastavení/Údržba>
551S-05L
Položka
Popis
<Nastavit kvalitu obrazu>(P. 351) Tato část popisuje, jak upravit kvalitu obrazu pro tisk.
<Údržba>(P. 365)
V této části je uvedeno, jak používat čisticí funkce.
350
Nastavení seznamu nabídky
<Nastavit kvalitu obrazu>
551S-05R
Všechna nastavení týkající se úpravy kvality obrazu jsou uvedena s popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem
( ).
<Autom. nastavení gradace>(P. 351)
<Nastavení automatické korekce>(P. 351)
<Korekce tisku neshody barev>(P. 352)
<Úprava polohy tisku>(P. 352)
<Speciální zpracování>(P. 353)
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená hvězdičkou (*) nemusí být zobrazena v závislosti na používaném modelu, volitelných
možnostech nebo dalších položkách nastavení.
<Autom. nastavení gradace>
Nastavte gradaci, sytost a barvu na výtiscích.
Nastavení gradace(P. 465)
<Rychlé nastavení>
<Nastavení automatické korekce>
Nakonfigurujte nastavení, aby se automaticky provedla rychlá úprava gradace nebo korekce neshody barev.
<Autom. úprava obrazu pravidelně>
Zvolte, zda se má provádět automatická rychlá úprava gradace. Je-li zvolena možnost <Vypnuto>, rychlá úprava
neprobíhá automaticky. Tuto úpravu lze také provést ručně ( Rychlé nastavení(P. 465) ).
<Vypnuto>
<Při zapnutí hlavního vypínače>
<Po tisku první úlohy>
<Nabídka>
korekce>
<Nastavení/Údržba>
<Nastavit kvalitu obrazu>
<Autom. úpr. obrazu pravidelně>
<Nastavení automatické
Vyberte <Vypnuto> nebo načasování úpravy
<Korekce tisku neshody barev>/<Časování korekce tisku neshody barev>
Zvolte čas, při kterém se po zapnutí zařízení automaticky provede funkce Korekce tisku neshody barev. Tuto
úpravu lze také provést ručně ( Oprava neshody barev tisku(P. 466) ).
<Po tisku první úlohy>
<Při zapnutí hlavního vypínače>
351
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka> <Nastavení/Údržba> <Nastavit kvalitu obrazu> <Nastavení automatické
korekce> <Korekce tisku neshody barev>/<Časování korekce tisku neshody barev> Vyberte
možnost <Po tisku první úlohy> nebo <Při zapnutí hlavního vypínače>
<Korekce tisku neshody barev>
Tuto funkci použijte, pokud se obrázek rozmazal kvůli posunu barev.
Oprava neshody barev tisku(P. 466)
<Úprava polohy tisku>
Upravte polohu tisku pro každý zdroj papíru. Polohu tisku lze upravit v rozsahu od -5,0 mm až +5,0 mm v krocích po 0,1
mm. Nastavení pozice tisku(P. 467)
<Víceúčelová přihrádka>
<Upravit svisle (přední strana)>
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Upravit vodorovně (přední strana)>
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Upravit svisle (zadní strana)>*
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Upravit vodorovně (zad. str.)>*
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Zásuvka 1>
<Upravit svisle (přední strana)>
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Upravit vodorovně (přední strana)>
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Upravit svisle (zadní strana)>*
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Upravit vodorovně (zad. str.)>*
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Zásuvka 2> *
<Upravit svisle (přední strana)>
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Upravit vodorovně (přední strana)>
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Upravit svisle (zadní strana)>
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Upravit vodorovně (zad. str.)>
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
352
Nastavení seznamu nabídky
<Speciální zpracování>
Pokud nejsou výsledky tisku na speciální typy papíru uspokojivé, následující nastavení může kvalitu výtisků zlepšit.
<Speciální zpracování papíru>
Při tisku na zadní stranu potištěného papíru, hrubý papír či obálky se mohou výsledky tisku zlepšit úpravou
následujících nastavení.
<Ruč. tisk na zad. str. (jen 2str.)>
Jsou-li výtisky na zadní straně potištěného papíru příliš světlé, vyberte možnost <Zap>. Toto nastavení můžete
zadat zvlášť pro jednotlivé zdroje papíru.
<Víceúčelová přihrádka>
<Vyp>
<Zap>
<Zásuvka 1>
<Vyp>
<Zap>
<Zásuvka 2> *
<Vyp>
<Zap>
Model s dotykovým panelem
<Nabídka> <Nastavení/Údržba> <Nastavit kvalitu obrazu> <Speciální
zpracování> <Speciální zpracování papíru> <Ruční tisk na zad. str (jen pro 2str.)>
<Zap> ve zdroji papíru, který se má nastavit
<Použít>
Vyberte
<Ano>
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka> <Nastavení/Údržba> <Nastavit kvalitu obrazu> <Speciální
zpracování> <Speciální zpracování papíru> <Ruční tisk na zad. str (jen pro 2str.)>
zdroj papíru
Vyberte
<Zapnuto>
● Pokud nastavíte hodnotu <Zap>, může být ovlivněna kvalita obrazu nebo může dojít k uvíznutí papíru,
pokud uběhne jistá doba po vytištění přední strany, nebo v závislosti na vlhkosti okolí.
<Režim papíru s hrubým povrchem>
Při tisku na hrubý papír, zvlášť pokud se barevné obrázky tisknout příliš světlé, vyberte možnost <Zap>.
Nastavení můžete zadat zvlášť pro jednotlivé zdroje papíru.
<Víceúčelová přihrádka>
<Vyp>
<Zap>
353
Nastavení seznamu nabídky
<Zásuvka 1>
<Vyp>
<Zap>
<Zásuvka 2> *
<Vyp>
<Zap>
Model s dotykovým panelem
<Nabídka> <Nastavení/Údržba> <Nastavit kvalitu obrazu> <Speciální
zpracování> <Speciální zpracování papíru> <Režim papíru s hrubým povrchem>
<Zap> ve zdroji papíru, který se má nastavit
<Použít>
Vyberte
<Ano>
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka> <Nastavení/Údržba> <Nastavit kvalitu obrazu> <Speciální
zpracování> <Speciální zpracování papíru> <Režim papíru s hrubým povrchem>
zdroj papíru
Vyberte
<Zapnuto>
● Pokud nastavíte hodnotu <Zap>, může se snížit rychlost tisku nebo může být ovlivněna kvalita obrazu.
<Ochrana chlopně obálky>/<Režim snížení lepivosti obálek>
Pokud se chlopně obálky lepí při tisku k tělu obálky, vyberte možnost <Zapnuto>.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka> <Nastavení/Údržba> <Nastavit kvalitu obrazu> <Speciální
zpracování> <Speciální zpracování papíru> <Ochrana chlopně obálky>/<Režim snížení lepivosti
obálek>
<Zapnuto>
<Ano> (
)
● Pokud nastavíte hodnotu <Zap>, nemusí být toner dostatečně zafixován, což bude způsobovat vybledlé
výtisky.
<Korekce pomačkání papíru>
Výtisky mohou být zmačkané v závislosti na použitém papíru. V takovém případě může nastavení této položky
vyřešit tento problém. Účinek vylepšení je silnější s nastavením <Režim 2> než s nastavením <Režim 1>.
<Vypnuto>
<Režim 1>
<Režim 2>
354
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka> <Nastavení/Údržba> <Nastavit kvalitu obrazu> <Speciální
zpracování> <Speciální zpracování papíru> <Korekce pomačkání papíru>
režim
<Ano> (
Vyberte
)
Pro LBP664Cx / LBP663Cdw
● Toto nastavení je funkční pro běžný papír a tenký papír.
● Nastavení většího efektu zlepšení může mít za následek vybledlé výtisky nebo nižší rychlost tisku.
Pro LBP623Cdw / LBP621Cw
● Nastavení <Režim 1> je efektivní pro obálky a <Režim 2> pro obálky a tenký papír.
● Když je zadáno nastavení <Režim 1> nebo <Režim 2>, vytištěné obrazy mohou být rozmazané.
<Korekce zkroucení papíru>
Pokud se potištěný papír vlní, nastavte tuto položku. Účinek vylepšení je silnější s nastavením <Režim 2> než s
nastavením <Režim 1>. Nejprve zkuste nastavení <Režim 1>.
<Vypnuto>
<Režim 1>
<Režim 2>
<Nabídka> <Nastavení/Údržba> <Nastavit kvalitu obrazu> <Speciální
zpracování> <Speciální zpracování papíru> <Korekce zkroucení papíru>
režim
<Ano> (
Vyberte
)
● Nastavení většího efektu zlepšení může mít za následek vybledlé výtisky nebo nižší rychlost tisku.
<Snížit lepivost pap. na výstupu>/<Snížit lepivost papíru na výstupu> *
Při oboustranném barevném tisku se může papír slepit na výstupu. Nastavením hodnoty <Zapnuto> se sníží
rychlost tisku, což sníží lepivost výtisků, které se mohou snadno slepit.
LBP664Cx / LBP663Cdw
<Vypnuto>
<Zapnuto>
LBP623Cdw
<Vypnuto>
<Zapnuto>
355
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka>
<Nastavení/Údržba>
<Nastavit kvalitu obrazu>
lepivost pap. na výstupu>/<Snížit lepivost papíru na výstupu>
<Speciální zpracování>
<Zapnuto>
<Ano> (
<Snížit
)
<Režim vysoké vlhkosti>
Pokud se zařízení používá v prostředí s vysokou vlhkostí, může být hustota tisku nerovnoměrná. V takovém
případě může nastavení této položky na hodnotu <Zapnuto> vyřešit tento problém.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení/Údržba>
vysoké vlhkosti>
<Zapnuto>
<Nastavit kvalitu obrazu>
<Ano> (
<Speciální zpracování>
<Režim
)
● Pokud nastavíte hodnotu <Zapnuto> a používáte zařízení v prostředí s nízkou vlhkostí, mohou být
vytištěné obrazy a text rozmazané.
<Režim nízké vlhkosti>
Pokud používáte zařízení v prostředí s nízkou vlhkostí, mohou být vytištěné obrazy a text rozmazané. V takovém
případě může nastavení této položky na hodnotu <Zapnuto> vyřešit tento problém.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení/Údržba>
nízké vlhkosti>
<Zapnuto>
<Nastavit kvalitu obrazu>
<Ano> (
<Speciální zpracování>
<Režim
)
● Jestliže nastavíte hodnotu <Zapnuto>, může být hustota tisku nižší nebo nerovnoměrná, když se
zařízení používá v prostředí s vysokou vlhkostí.
<Oprava horkého offsetu 1> *
Pokud se na výtisku objevuje na stejné stránce zdvojený obraz, může nastavení této položky na hodnotu
<Zapnuto> vyřešit tento problém.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
356
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka>
<Nastavení/Údržba>
horkého offsetu 1>
<Zapnuto>
<Nastavit kvalitu obrazu>
<Ano> (
<Speciální zpracování>
<Oprava
)
● Pokud nastavíte hodnotu <Zapnuto>, nemusí být toner dostatečně zafixován, což bude způsobovat
vybledlé výtisky.
<Oprava horkého offsetu 2>
Pokud je při nepřetržitém tisku zahrnuto vytváření zdvojených obrazů, může nastavení této položky na hodnotu
<Zapnuto> vyřešit tento problém.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení/Údržba>
horkého offsetu 2>
<Zapnuto>
<Nastavit kvalitu obrazu>
<Ano> (
<Speciální zpracování>
<Oprava
)
● Jestliže nastavíte hodnotu <Zapnuto>, může být hustota tisku nerovnoměrná.
<Pravidelně čistit fixační sestavu>/<Pravidelně čistit fixační sestavu> *
Pokud je fixační sestava špinavá, mohou se hrany papíru ušpinit. V takovém případě může změna nastavení této
položky vyřešit tento problém. Čím vyšší úroveň určíte, tím vyšší bude četnost pravidelného čištění.
<Auto>
<Úroveň 1>
<Úroveň 2>
<Úroveň 3>
<Nabídka>
zpracování>
úroveň
<Nastavení/Údržba> <Nastavit kvalitu obrazu> <Speciální
<Pravidelně čistit fixační sestavu>/<Pravidelně čistit fixační sestavu>
<Ano> (
)
● Když nastavíte vyšší úroveň, může být rychlost tisku nižší.
357
Vyberte
Nastavení seznamu nabídky
<Auto. čištění fixační sestavy> *
Pokud je fixační sestava špinavá, mohou se ušpinit hrany nebo zadní strana papíru. Můžete nakonfigurovat, aby
probíhalo automatické čištění fixační sestavy, čímž se předejde vzniku šmouh. Když je nastavena volba
<Zapnuto>, při každém provedení čištění se vytiskne list papíru. Nakonfigurujte, aby podání papíru probíhalo ze
zdroje papíru, do kterého je vložen papír použitelný k čištění.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Víceúčelová přihrádka>
<Vyp>
<Zap>
<Zásuvka 1>
<Vyp>
<Zap>
<Zásuvka 2>*
<Vyp>
<Zap>
<Nabídka>
<Nastavení/Údržba>
čištění fixační sestavy>
<Zap>
<Zapnuto>
<Nastavit kvalitu obrazu>
<Ano> (
)
<Speciální zpracování>
<Auto.
Nastavte dostupné zdroje papíru na
<Použít>
● K čištění lze používat následující papír.
- Velikosti papíru: A4/Letter
- Typy papíru: Běžný 1 až 3/Recyklovaný 1 nebo 2
<Sníž. ros. (1st.->2st. tisk)>/<Režim snížení rosení (1->2stranný tisk)> *
Při provádění oboustranného tisku po jednostranném tisku mohou být vytištěné obrazy nezřetelné z důvodu
kondenzace vlhkosti. V takovém případě může nastavení hodnoty <Zapnuto> vyřešit tento problém.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení/Údržba>
<Nastavit kvalitu obrazu>
ros. (1st.->2st. tisk)>/<Režim snížení rosení (1->2stranný tisk)>
358
<Speciální zpracování>
<Zapnuto>
<Ano> (
<Sníž.
)
Nastavení seznamu nabídky
● Pokud nastavíte hodnotu <Zapnuto>, může být rychlost tisku nižší.
<Sníž. rosení (Ros. 2st. tisk)>/<Režim snížení rosení (2stranný tisk)> *
Jestliže jsou vytištěné obrazy při provádění oboustranného tisku bledé z důvodu kondenzace vlhkosti, nastavení
na jinou hodnotu než <Vypnuto> může tento problém vyřešit.
LBP664Cx / LBP663Cdw
<Vypnuto>
<Režim 1>
<Režim 2>
LBP623Cdw
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení/Údržba>
<Nastavit kvalitu obrazu>
rosení (Ros. 2st. tisk)>/<Režim snížení rosení (2stranný tisk)>
<Speciální zpracování>
Vyberte položku
<Ano> (
<Sníž.
)
● U zařízení LBP664Cx / LBP663Cdw je účinek vylepšení silnější s nastavením <Režim 2> než s
nastavením <Režim 1>.
● Pokud nastavíte hodnotu jinou než <Vypnuto>, může být tisk vybledlý nebo rychlost tisku nižší.
<Oprava nerovnoměrného lesku> *
Jestliže dochází k nerovnoměrnosti lesku na přední straně papíru, nastavení na hodnotu <Zapnuto> může tento
problém vyřešit.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení/Údržba>
nerovnoměrného lesku>
<Nastavit kvalitu obrazu>
<Zapnuto>
<Ano> (
<Speciální zpracování>
<Oprava
)
● Pokud nastavíte hodnotu <Zapnuto>, nemusí být toner dostatečně zafixován, což bude způsobovat
vybledlé výtisky.
359
Nastavení seznamu nabídky
<Opr. prázd. na zad. str. pap.>/<Opravit prázdno na zadní straně papíru> *
Při provádění oboustranného tisku na tenký papír může dojít k vynechání toneru na zadní straně papíru u
předního okraje. V takovém případě může nastavení této položky na hodnotu <Zapnuto> vyřešit tento problém.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení/Údržba>
<Nastavit kvalitu obrazu>
<Speciální zpracování>
prázd. na zad. str. pap.>/<Opravit prázdno na zadní straně papíru>
<Zapnuto>
<Ano> (
<Opr.
)
● Jestliže nastavíte hodnotu <Zapnuto>, může být ovlivněna kvalita tisku.
<Oprava prázdna> *
Pokud při tisku na tenký papír dochází k vynechávání toneru na předním okraji papíru, nastavení na hodnotu
<Zapnuto> může tento problém vyřešit.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
prázdna>
<Nastavení/Údržba>
<Zapnuto>
<Ano> (
<Nastavit kvalitu obrazu>
<Speciální zpracování>
<Oprava
)
● Jestliže nastavíte hodnotu <Zapnuto>, mohou být výtisky vybledlé.
<Omezit vzorek vodních kapek>/<Zabránění kapkovému vzorku>
Pokud je hustota tisku nerovnoměrná takovým způsobem, že výtisk vypadá jako vzor kapek vody, nastavení této
položky na hodnotu <Zapnuto> může tento problém vyřešit.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení/Údržba>
<Nastavit kvalitu obrazu>
vzorek vodních kapek>/<Zabránění kapkovému vzorku>
360
<Speciální zpracování>
<Zapnuto>
<Ano> (
)
<Omezit
Nastavení seznamu nabídky
● Jestliže nastavíte hodnotu <Zapnuto>, může být ovlivněna kvalita tisku.
<Opr. pošk. obr.prachem papíru>/<Opravit obrázek poškozený papír. prachem> *
Používání papíru obsahujícího velké množství papírového prachu může mít za následek vybledlý nebo
pruhovaný tisk. V takovém případě může nastavení této položky na hodnotu <Zapnuto> vyřešit tento problém.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka> <Nastavení/Údržba> <Nastavit kvalitu obrazu> <Speciální zpracování> <Opr.
pošk. obr.prachem papíru>/<Opravit obrázek poškozený papír. prachem> <Zapnuto> <Ano>
(
)
● Pokud nastavíte hodnotu <Zapnuto>, může být rychlost tisku nižší.
<Ochrana před zamlžením>
Jestliže jsou bílé oblasti lehce zabarvené, může nastavení této položky na hodnotu <Zapnuto> vyřešit tento
problém.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
zpracování>
<Nastavení/Údržba>
<Nastavit kvalitu obrazu>
<Ochrana před zamlžením>
<Zapnuto>
<Speciální
<Ano> (
)
● Jestliže nastavíte hodnotu <Zapnuto>, může být hustota tisku světlejší.
<Korekce neshody barev>/<Korekce tisku neshody barev> *
Pokud dochází k neshodě barev, může nastavení hodnoty <Zapnuto> vyřešit tento problém.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
361
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka> <Nastavení/Údržba> <Nastavit kvalitu obrazu> <Speciální
zpracování> <Korekce neshody barev>/<Korekce tisku neshody barev> <Zapnuto>
(
<Ano>
)
● Pokud nastavíte hodnotu <Zapnuto>, může být rychlost tisku nižší.
<Snížení šmouh na bubnu>
Jestliže se na výtiscích objevují pruhy, může nastavení hodnoty <Zapnuto> vyřešit tento problém.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení/Údržba>
šmouh na bubnu>
<Nastavit kvalitu obrazu>
<Speciální zpracování>
<Snížení
<Zapnuto>
<Zlepšení fixace>
Toner se může sloupávat z vytištěné stránky v závislosti na typu papíru a podmínkách okolního prostředí. V
takovém případě může nastavení této položky vyřešit tento problém.
LBP664Cx / LBP663Cdw
<Vypnuto>
<Režim 1>
<Režim 2>
LBP623Cdw / LBP621Cw
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení/Údržba>
zpracování>
<Zlepšení fixace>
<Nastavit kvalitu obrazu>
Vyberte položku
<Ano> (
<Speciální
)
Pro LBP664Cx / LBP663Cdw
● Účinek vylepšení je silnější s nastavením <Režim 2> než s nastavením <Režim 1>. Nejprve zkuste
změnu nastavení s <Režim 1>.
362
Nastavení seznamu nabídky
● Nastavení většího efektu zlepšení může mít za následek zvlněné výtisky nebo nižší rychlost tisku.
Pro LBP623Cdw / LBP621Cw
● Pokud nastavíte <Zapnuto>, mohou se na prázdných místech objevovat zdvojené obrazy.
<Zlepšení fixace skvrn 1>/<Zlepšení fixace skvrn 1> *
Když se na vytištěném papíru objevují tonerové skvrny (tečkovaná skvrna), problém nemusí být vyřešen i když
vyčistíte fixační sestavu. V takovém případě může nastavení této položky na hodnotu <Zapnuto> vyřešit tento
problém.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
zpracování>
<Nastavení/Údržba>
<Nastavit kvalitu obrazu>
<Speciální
<Zlepšení fixace skvrn 1>/<Zlepšení fixace skvrn 1>
<Zapnuto>
<Ano> (
)
● Pokud nastavíte hodnotu <Zapnuto>, může být rychlost tisku nižší.
<Zlepšení fixace skvrn 2> *
Pokud se zařízení používá v prostředí s vysokou vlhkostí, mohou být výstupem vybledlé nebo zvlněné výtisky. V
takovém případě může změna nastavení této položky vyřešit tento problém.
<Auto>
<Režim 1>
<Režim 2>
<Nabídka>
zpracování>
<Nastavení/Údržba>
<Nastavit kvalitu obrazu>
<Zlepšení fixace skvrn 2>
Vyberte položku
<Auto>
Automaticky upravuje fixaci toneru.
<Režim 1>
Pokud jsou výtisky zvlněné, nastavte hodnotu na tuto možnost.
<Režim 2>
Pokud jsou výtisky vybledlé, nastavte hodnotu na tuto možnost.
363
<Speciální
<Ano> (
)
Nastavení seznamu nabídky
● Jestliže nastavíte hodnotu <Režim 1>, mohou být výtisky vybledlé.
● Jestliže nastavíte hodnotu <Režim 2>, mohou být výtisky zvlněné.
<Režim přepnutí ČB/barva>/<Režim přepnutí ČB/barva>
Když jsou černobílá data smíchána s barevnými daty, vyberte, zda nastavit prioritu na rychlost tisku nebo snížit
spotřebu toneru azurové, purpurové a žluté tonerové kazety při tisku dat.
<Režim 1>
<Režim 2>
<Nabídka>
<Nastavení/Údržba>
<Nastavit kvalitu obrazu>
přepnutí ČB/barva>/<Režim přepnutí ČB/barva>
Vyberte režim
<Speciální zpracování>
<Ano> (
<Režim
)
<Režim 1>
Nastaví prioritu na rychlost tisku během tisku.
<Režim 2>
Sníží spotřebu toneru tonerových kazet během tisku.
<Sníž. Slabý tisk po vým. kaz.>/<Omezit slabý tisk po výměně kazety>
Výtisky mohou být vybledlé okamžitě po výměně tonerových kazet za nové. V takovém případě může nastavení
této položky na hodnotu <Zapnuto> vyřešit tento problém.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení/Údržba>
<Nastavit kvalitu obrazu>
Slabý tisk po vým. kaz.>/<Omezit slabý tisk po výměně kazety>
<Speciální zpracování>
<Zapnuto>
<Ano> (
<Sníž.
)
● Pokud nastavíte na hodnotu <Zapnuto>, uplatní se toto nastavení při další výměně tonerových kazet.
● Okamžitě po výměně kazety se vyžaduje jistý čas, aby se toner rovnoměrně rozprostřel uvnitř kazety.
364
Nastavení seznamu nabídky
<Údržba>
551S-05S
Čisticí funkce jsou uvedeny s popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
<Čištění fixační sestavy (redukce skvrn na zadní straně papíru)>(P. 365)
<Čistit fixační sestavu>(P. 365)
<Čistit ITB>(P. 365)
<Režim odstranění rosení>(P. 365)
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená hvězdičkou (*) nemusí být zobrazena v závislosti na používaném modelu, volitelných
možnostech nebo dalších položkách nastavení.
<Čištění fixační sestavy (redukce skvrn na zadní straně papíru)> *
Pokud dojde k ušpinění okraje nebo zadní strany výtisku, očistěte fixační sestavu.
Čištění fixační sestavy(P. 451)
<Čistit fixační sestavu>
Vyčistěte fixační sestavu po výměně tonerové kazety nebo když se na výtiscích objevují černé pruhy.
sestavy(P. 451)
Čištění fixační
<Čistit ITB>
Vyčistěte přenosový pás uvnitř zařízení, abyste zabránili zhoršení kvality tisku.
(P. 454)
Čištění přenosového pásu (ITB)
<Režim odstranění rosení>
Když se teplota rychle změní v prostředí, kde je zařízení instalováno, vznikne kondenzace, která může způsobit
vyblednutí nebo prosakování toneru do obrazů a textu. Vyberte možnost <Zapnuto>, aby se odstranila kondenzace
rosy v zařízení. Při výběru možnosti <Zapnuto> zadejte, zda omezit úlohy.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nezakazovat tiskovou úlohu>
<Zakázat tiskovou úlohu>
<Nabídka>
<Nastavení/Údržba>
Zkontrolujte zprávu
<OK> (
)
<Údržba>
<Režim odstranění rosení>
Vyberte položku
365
(
)
<Ano>
<Zapnuto>
Nastavení seznamu nabídky
● Při odstraňování kondenzace se nemusí tisk provést správně a může se vysunout prázdný papír.
● Pokud nastavíte hodnotu <Zapnuto>, musíte udržovat zařízení zapnuté, aby se udržoval účinek odstranění
kondenzace.
● Nastavení možnosti <Čas do automatického vypnutí> je nedostupné, pokud je možnost <Režim odstranění
rosení> nastavena na hodnotu <Zapnuto>.
366
Nastavení seznamu nabídky
<Nastavení funkcí>
551S-05U
Položka
Popis
<Běžné>(P. 368)
Tato část popisuje nastavení běžná pro každou funkci.
<Tiskárna>(P. 372)
Tato část popisuje postup pro zadání nastavení tiskárny.
<Příjem>(P. 419)
Tato část popisuje, jak určit nastavení pro příjem faxů I-Fax.
<Přístup k souborům>(P. 421) Tato část popisuje nastavení pro tisk uložených souborů.
<Zabezpečený tisk>(P. 431)
Tato část popisuje nastavení pro zabezpečený tisk.
367
Nastavení seznamu nabídky
<Běžné>
551S-05W
Všechny položky vztahující se k nastavením běžným pro každou funkci jsou uvedeny s popisem. Výchozí nastavení jsou
označena křížkem ( ).
<Nast. podávání papíru>(P. 368)
<Nastavení tisku>(P. 370)
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená hvězdičkou (*) nemusí být zobrazena v závislosti na používaném modelu, volitelných
možnostech nebo dalších položkách nastavení.
<Nast. podávání papíru>
Nakonfigurujte nastavení podávání papíru.
<Automatický výběr zdroje papíru>/<Automat. výběr zásuvky Zap/Vyp>
Zapněte nebo vypněte funkci automatického výběru zásuvky pro zdroje papíru. Je-li automatický výběr zásuvky
nastavený při tisku dokumentů na <Zap>, zařízení automaticky vybírá zdroj papíru, v němž je uložen papír
příslušné velikosti. Když dojde papír, toto nastavení také zajišťuje plynulý tisk přepínáním z jednoho zdroje
papíru na jiný, v němž je vložen papír stejné velikosti. Automatický výběr odpovídajícího zdroje papíru pro
jednotlivé funkce(P. 156)
<Tiskárna>
<Víceúčelová přihrádka>
<Vyp>
<Zap>
<Zásuvka 1>
<Vyp>
<Zap>
<Zásuvka 2>*
<Vyp>
<Zap>
<Příjem>
<Víceúčelová přihrádka>
<Vyp>
<Zap>
<Zásuvka 1>
<Vyp>
<Zap>
<Zásuvka 2>*
<Vyp>
<Zap>
368
Nastavení seznamu nabídky
<Jiná>
<Víceúčelová přihrádka>
<Vyp>
<Zap>
<Zásuvka 1>
<Vyp>
<Zap>
<Zásuvka 2>*
<Vyp>
<Zap>
<Přepnout způsob podávání papíru> *
Toto nastavení zadejte, chcete-li dokument tisknout na papír s logy. Chcete-li při běžném používání tisknout na
papír s logy, je třeba změnit umístění lícové strany papíru ve zdroji papíru podle toho, zda tisknete jednostranně
nebo oboustranně. Změníte-li však nastavení na možnost <Priorita tiskové strany>, lze papír vkládat stejným
způsobem lícem dolů při jednostranném i oboustranném tisku. Další informace najdete v části Vkládání
předtištěného papíru(P. 142) .
<Víceúčelová přihrádka>
<Priorita rychlosti>
<Priorita tiskové strany>
<Zásuvka 1>
<Priorita rychlosti>
<Priorita tiskové strany>
<Zásuvka 2> *
<Priorita rychlosti>
<Priorita tiskové strany>
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Běžné> <Nast. podávání papíru> <Přepnout způsob
podávání papíru> Vyberte zdroj papíru Vyberte <Priorita rychlosti> nebo <Priorita tiskové
strany>
Zdroje papíru
Vyberte zdroj papíru, jehož nastavení chcete změnit.
369
Nastavení seznamu nabídky
<Priorita rychlosti>
Při používání papíru s předtištěným logem je třeba obrátit vložený papír, když provádíte jednostranný a
oboustranný tisk.
● Pokud se nechcete zabývat tím, na kterou stranu tisknout, doporučujeme vybrat možnost <Priorita rychlosti>.
<Priorita tiskové strany>
Chcete-li tisknout na určitou stranu papíru, není třeba obracet papír ve zdroji papíru, ať už je vybrán
jednostranný, nebo oboustranný tisk.
● Je-li pro zdroj papíru, v němž je uložen papír, který nelze použít k oboustrannému tisku, zadána <Priorita
tiskové strany> ( Použitelný papír(P. 495) ), pro zdroj papíru se namísto toho použije <Priorita rychlosti>.
V takovém případě je třeba papír uložit stejným způsobem, jako když je vybrána <Priorita rychlosti> (
Vkládání předtištěného papíru(P. 142) ).
● Je-li vybrána možnost <Priorita tiskové strany>, může se jednostranný tisk zpomalit.
<Nastavení tisku>
Nakonfigurujte nastavení tisku.
<Auto. odstranit pozdržené úlohy>
Můžete nakonfigurovat, aby, pokud stroj zastaví tisk z důvodu chyby, úloha byla po zadané době automaticky
odstraněna.
Model s dotykovým panelem
<Nastavit tuto funkci>
<Vyp>
<Zap>
<Nastavit čas>
0 až 5
až 240 (min)
Model s černobílým panelem LCD
<Vypnuto>
<Zapnuto>
0 až 5 až 240 (min.)
Model s dotykovým panelem
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Běžné> <Nastavení tisku> <Auto. odstranit pozdržené
úlohy> Vyberte <Zap> v nabídce <Nastavit tuto funkci> Zadejte čas v nabídce <Nastavit
čas> <Použít> <OK> Restartujte stroj
370
Nastavení seznamu nabídky
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka>
úlohy>
<Nastavení funkcí>
<Zapnuto>
<Běžné>
<Nastavení tisku>
Zadejte čas do odstranění
371
<Auto. odstranit pozdržené
Restartujte stroj
Nastavení seznamu nabídky
<Tiskárna>
551S-05X
Všechna nastavení týkající se tiskárny jsou uvedena s popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
<Nastavení tiskárny>(P. 372)
<Výběr PDL (Plug and Play)>(P. 417)
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená údajem „*1“ nemusí být zobrazena v závislosti na používaném modelu, volitelných
možnostech nebo dalších položkách nastavení.
● Nastavení označená údajem „*2“ nelze importovat ani exportovat.
Priorita nastavení
● Pokud se nastavení tisku zadá z ovladače tiskárny a ovládacího panelu zařízení, specifikace z ovladače
tiskárny je důležitější než z ovládacího panelu. Specifikace zadaná z ovládacího panelu se uplatní v některých
specifických případech, například když při tisku v režimu PS/PCL a tisku z UNIXu nebo jiných operačních
systémů, které nepodporují ovladače tiskárny.
<Nastavení tiskárny>
Nakonfigurujte nastavení tisku a činností tiskárny.
<Akce při neshodě volné velikosti papíru>
V případech, kdy je velikost papíru každého zdroje papíru nastavena na hodnotu <Volná velikost> v nabídce
<Nast. papíru>, můžete určit operaci, která se má provést, když se velikost vloženého papíru významně liší od
nastavení v ovladači tiskárny.
<Víceúčelová přihrádka>
<Vynutit výstup>
<Zobrazit chybu>
<Zásuvka 1>
<Vynutit výstup>
<Zobrazit chybu>
<Zásuvka 2> *1
<Vynutit výstup>
<Zobrazit chybu>
372
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
velikosti papíru>
<Tiskárna>
Vyberte zdroj papíru
<Nastavení tiskárny>
<Akce při neshodě volné
Vyberte <Vynutit výstup> nebo <Zobrazit chybu>
<Vynutit výstup>
Pokračuje v tisku, i když je velikost papíru nastavená v ovladači tiskárny výrazně odlišná od velikosti skutečně
vloženého papíru.
<Zobrazit chybu>
Když je velikost papíru nastavená v ovladači tiskárny výrazně odlišná od velikosti skutečně vloženého papíru,
zobrazí chybovou zprávu a zastaví tisk.
● Pokud nastavení ovladače tiskárny neodpovídá skutečné velikosti a typu vloženého papíru s výběrem
<Zap>, může dojít k zachycení papíru nebo k tiskové chybě.
<Kopie>
Nastavte počet kopií, které chcete vytisknout.
1
až 999
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
kopií, které chcete tisknout
<Tiskárna>
<Použít> (
<Nastavení tiskárny>
<Kopie>
Nastavte počet
<Nastavení tiskárny>
<2stranný tisk>
)
<2stranný tisk> *1
Zvolte, zda chcete vytvářet oboustranné výtisky.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
možnost <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
373
Vyberte
Nastavení seznamu nabídky
<Výchozí papír>
Nastavte výchozí velikost a typ papíru. Tisk bude proveden s papírem o velikosti a typu nastaveném zde, když
chcete tisknout z OS, které nepodporuje ovladače tiskárny nebo z mobilního zařízení nebo dalšího zařízení,
které nepodporuje nastavení velikosti a typu papíru.
Použitelný papír(P. 495)
<Nabídka>
papír>
<Nastavení funkcí>
Vyberte velikost papíru
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<Výchozí
Vyberte typ papíru
<Změna velikosti papíru>
Zvolte, zda chcete přepnout mezi tiskem na papír velikosti A4 a Letter, pokud je vložen papír jedné z těchto
velikostí, ale nikoli druhé. Když zvolíte možnost <Zapnuto>, pokud pro tisk z počítače určíte papír velikosti A4,
ale papír velikosti A4 není v zařízení vložený, zařízení vytiskne dokument na papír velikosti Letter.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
papíru>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<Změna velikosti
Vyberte možnost <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
● V aplikaci nebo ovladači tiskárny můžete zadat nastavení tisku, jako je počet kopií nebo jednostranný/
oboustranný tisk. Nastavení <Změna velikosti papíru> však lze zadat pouze na zařízení.
<Kvalita tisku>
Můžete změnit nastavení týkající se kvality tisku.
<Sytost> *1
Upravte sytost toneru.
Model s dotykovým panelem
Žlutá/purpurová/azurová/černá
17 úrovní
<Jemné nastav.>
<Žlutá>/<Purpurová>/<Azurová>/<Černá>
<Vysoká>/<Střední>/<Nízká>
17 úrovní
Model s černobílým panelem LCD
<Sytost>
<Žlutá>/<Purpurová>/<Azurová>/<Černá>
17 úrovní
374
Nastavení seznamu nabídky
<Sytost (Jemné nastav.)>
<Žlutá>/<Purpurová>/<Azurová>/<Černá>
<Vysoká>/<Střední>/<Nízká>
17 úrovní
Model s dotykovým panelem
<Nabídka>
tisku>
<Nastavení funkcí>
<Sytost>
<Tiskárna>
Upravte hustotu každé barvy
<Nastavení tiskárny>
<Kvalita
<Použít>
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Tiskárna> <Nastavení tiskárny>
tisku> <Sytost> <Sytost> Vyberte cílovou barvu Upravte
sytost
<Použít>
<Kvalita
<Použít>
● Možnost <Jemné nastav.> nebo <Sytost (Jemné nastav.)> lze použít k nastavení sytosti toneru pro
každou barvu na tři úrovně sytosti: vysoká sytost, střední sytost a nízká sytost.
● Když je volba <Úspora toneru> nastavena na <Zapnuto>, nelze tuto položku nastavit.
<Úspora toneru>
Spotřebu toneru můžete snížit. Když chcete před konečným zadáním tisku velkého objemu zkontrolovat
rozložení stránky nebo další vzhledové charakteristiky, vyberte možnost <Zapnuto>.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
toneru>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<Kvalita tisku>
<Úspora
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Gradace>
Vyberte způsob zpracování dat k reprodukci gradací. Možnost <Vysoká 2> poskytuje jemnější gradaci než
možnost <Vysoká 1>.
<Vysoká 1>
<Vysoká 2>
375
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka>
tisku>
<Nastavení funkcí>
<Gradace>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<Kvalita
Vyberte <Vysoká 1> nebo <Vysoká 2>
● Toto nastavení je dostupné, jen pokud je možnost <Rozlišení> nastavena na hodnotu <600 dpi>.
<Jemná úprava sytosti>
Pokud jsou tenké čáry nebo drobný text bledé, zvyšte sytost, aby byl tisk zřetelnější.
Pět úrovní
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
úprava sytosti>
<Tiskárna>
Upravte hodnotu nastavení
<Nastavení tiskárny>
<Kvalita tisku>
<Jemná
<Použít>
● Změna sytosti ovlivňuje objekty jiné než text nebo linky a vyvážení barev.
● Toto nastavení je dostupné, jen pokud je možnost <Rozlišení> nastavena na hodnotu <1200 dpi>.
<Rozlišení>
Zadejte rozlišení, které se má použít pro zpracování tiskových dat.
<1200 dpi>
<600 dpi>
<Nabídka>
tisku>
<Nastavení funkcí>
<Rozlišení>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<Kvalita
Vyberte <1200 dpi> nebo <600 dpi>
<Režim speciálního vyhlazování>
Zadejte režim pro tisk dat s plynulými přechody. Pokud kvalita výtisku není při nastavení <Režim 1> (výchozí)
uspokojivá, zkuste použít jiný režim.
<Režim 1>
<Režim 2>
<Režim 3>
<Režim 4>
<Režim 5>
<Režim 6>
376
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
speciálního vyhlazování>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<Kvalita tisku>
<Režim
Vyberte režim
<Režim 1>
Vytiskne obrys tmavého textu nebo obrázku s plynulými přechody. Toto je optimální režim pro různé typy tisku.
<Režim 2>
Vytiskne obrys obrázku a vnitřní půltóny s plynulými přechody.
<Režim 3>
Vytiskne tmavý text nebo čáry na oblast s barevným pozadím s plynulými přechody.
<Režim 4>
Vytiskne obraz, například fotografii nebo obrys obrázku či textu s plynulými přechody.
<Režim 5>
Vytiskne obrázek a půltóny s rovnoměrným vyvážením.
<Režim 6>
Vytiskne celý obrázek s plynulými přechody.
● Když je možnost <Difúze chyb> nastavena na hodnotu <Zapnuto> v nabídce <Polotóny>, tisk ve všech
režimech jiných než <Režim 5> vytváří stejný výsledek.
● Když je možnost <Rozlišení> nastavena na hodnotu <1200 dpi>, všechna nastavení jiná než <Režim 6>
vytváří stejný výsledek.
<Korekce množství toneru>
Pokud objem toneru pro texty nebo čáry přesáhne limitní hodnotu zařízení, upravte objem tak, aby limitní
hodnotu nepřesahoval.
<Standardní>
<Priorita gradace>
<Priorita textu>
<Nabídka>
tisku>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Korekce množství toneru>
<Nastavení tiskárny>
Vyberte položku
377
<Kvalita
Nastavení seznamu nabídky
<Standardní>
Slouží k úpravě množství dodávky toneru, aby bylo zajištěno správné rozlišení pro text a čáry a správný barevný
tón pro ostatní typy tiskových dat.
<Priorita gradace>
Slouží k úpravě množství dodávky toneru, aby byl zajištěn správný barevný tón pro všechny typy tiskových dat.
<Priorita textu>
Slouží k úpravě množství dodávky toneru, aby bylo zajištěno správné rozlišení pro všechny typy tiskových dat.
● Poloha zobrazení je jiná na model s černobílým panelem LCD.
<Kontrola čar>
Zadejte způsob zpracování dat k reprodukci čar.
<Priorita rozlišení>
<Priorita gradace>
<Nabídka>
tisku>
<Nastavení funkcí>
<Kontrola čar>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<Kvalita
Vyberte <Priorita rozlišení> nebo <Priorita gradace>
<Priorita rozlišení>
Kreslí čáry se stejným rozlišením jako pro text.
<Priorita gradace>
Kreslí čáry za současného udržování barvy a gradace.
<Nastavení šířky>
Nakonfigurujte nastavení k tučnému tisku textu nebo tenkých čar.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Text>
<Čára>
<Text a čára>
<Nabídka>
tisku>
<Nastavení funkcí>
<Nastavení šířky>
<Tiskárna>
<Zapnuto>
378
<Nastavení tiskárny>
Vyberte cíl
<Kvalita
Nastavení seznamu nabídky
● Pokud nastavíte hodnotu <Zapnuto>, může se snížit rychlost tisku nebo může být ovlivněna kvalita obrazu.
● I když nastavíte hodnotu <Zapnuto>, tučný tisk nemusí být možný v závislosti na tiskové aplikaci.
<Zdokonalené vyhlazování>
Nakonfigurujte nastavení vyhlazení k tisku obrysů grafiky (např. obrázky vytvořené aplikacemi) nebo textu
s plynulými přechody.
<Zdokonalené vyhlazování>
Zvolte, zda se má provádět zpracování vyhlazení. Nastavení <Úroveň 2> tiskne obrys s plynulejším
přechodem než <Úroveň 1>. Nejprve zkuste nastavení <Úroveň 1>.
<Vypnuto>
<Úroveň 1>
<Úroveň 2>
<Nabídka>
tisku>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Zdokonalené vyhlazování>
<Nastavení tiskárny>
<Zdokonalené vyhlazování>
<Kvalita
Vyberte položku
<Použít pro grafiku> *1
Nastavte, zda použít zpracování vyhlazení na grafiku, když je nastavení <Zdokonalené vyhlazování>
nastaveno na hodnotu <Úroveň 1> nebo <Úroveň 2>.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Tiskárna> <Nastavení tiskárny> <Kvalita
tisku> <Zdokonalené vyhlazování> <Použít pro grafiku> Vyberte <Vypnuto> nebo
<Zapnuto>
<Použít pro text> *1
Nastavte, zda použít zpracování vyhlazení na text, když je nastavení <Zdokonalené vyhlazování> nastaveno
na hodnotu <Úroveň 1> nebo <Úroveň 2>.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Tiskárna> <Nastavení tiskárny> <Kvalita
tisku> <Zdokonalené vyhlazování> <Použít pro text> Vyberte <Vypnuto> nebo
<Zapnuto>
● Nastavení <Použít pro grafiku> a <Použít pro text> platí pouze když je v tiskovém ovladači nastaveno
[Rozšířené vyhlazování] na hodnotu [Výchozí nastavení tiskárny].
379
Nastavení seznamu nabídky
<Vyhlazování gradace>
Nakonfigurujte nastavení vyhlazení k tisku gradací (sytosti barev) grafiky (např. obrázky vytvořené
aplikacemi) nebo rastrových obrázků s plynulými přechody.
<Vyhlazování gradace>
Zvolte, zda se má provádět zpracování vyhlazení. Nastavení <Úroveň 2> tiskne obrys s plynulejším
přechodem než <Úroveň 1>. Nejprve zkuste nastavení <Úroveň 1>.
<Vypnuto>
<Úroveň 1>
<Úroveň 2>
<Nabídka>
tisku>
<Nastavení funkcí>
<Vyhlazování gradace>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<Vyhlazování gradace>
<Kvalita
Vyberte položku
<Použít pro grafiku> *1
Nastavte, zda použít zpracování vyhlazení na grafiku, když je nastavení <Vyhlazování gradace> nastaveno
na hodnotu <Úroveň 1> nebo <Úroveň 2>.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka> <Nastavení funkcí>
tisku> <Vyhlazování gradace>
<Tiskárna> <Nastavení tiskárny> <Kvalita
<Použít pro grafiku> Vyberte <Vypnuto> nebo
<Zapnuto>
<Použít pro obrazy> *1
Nastavte, zda použít zpracování vyhlazení na obrázky, když je nastavení <Vyhlazování gradace> nastaveno
na hodnotu <Úroveň 1> nebo <Úroveň 2>.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka> <Nastavení funkcí>
tisku> <Vyhlazování gradace>
<Tiskárna> <Nastavení tiskárny> <Kvalita
<Použít pro obrazy> Vyberte <Vypnuto> nebo
<Zapnuto>
● Nastavení [Vyhlazení gradace] v tiskovém ovladači platí pouze pro grafická data. Toto nastavení
nakonfigurované zde platí pro zpracování vyhlazení pro obrazová data.
<Zlepšit text černobílého tisku>
Při tisku barevného dokumentu černobíle upravíte použitím této položky hustotu textu a zajistíte jeho lepší
čitelnost. To je užitečné a účinné pro tisk barevného dokumentu černobíle obsahujícího světle zbarvený text.
380
Nastavení seznamu nabídky
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
text černobílého tisku>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<Kvalita tisku>
<Zlepšit
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
● Tato položka se nevztahuje na text nakreslený jako grafika nebo snímky.
● Tato položka nemá žádný vliv na tisková data souborů PDF nebo PS.
● Pokud tuto položku nastavíte na <Vypnuto> při tisku dokumentů, které obsahují světle zbarvený text, text
se vytiskne tenčí, než když zvolíte možnost <Zapnuto>, takže může být i hůře čitelný.
● Dokonce i když je tato položka nastavena na hodnotu <Vypnuto>, může být výsledek tisku takový, že se
text zdá zvýrazněný. Pokud tomu tak je, nastavte také možnost <Zdokonalené vyhlazování> na hodnotu
<Vypnuto>. <Zdokonalené vyhlazování>(P. 379)
<Rozvržení>
Zadejte nastavení rozvržení stránky, například umístění vazby a hodnoty okrajů.
<Umístění vazby>
Pokud chcete výtisky svázat pomocí sešívačky, použijte tuto položku k nastavení toho, zda svázat výtisky po
dlouhé, nebo krátké straně. Nastavte tento parametr v kombinaci s parametrem <Vnitřní okraj>, který udává
mezeru pro vazbu pro umístění vazby.
<Delší strana>
<Kratší strana>
<Nabídka>
vazby>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
Vyberte <Delší strana> nebo <Kratší strana>
<Delší strana>
Tímto parametrem zadáte, že se vazba má provést po dlouhé straně papíru.
<Kratší strana>
Tímto parametrem zadáte, že se vazba má provést po krátké straně papíru.
381
<Rozvržení>
<Umístění
Nastavení seznamu nabídky
<Vnitřní okraj>
Posuňte pozici tisku a upravte tím mezeru pro vazbu na příslušném okraji zadáním volby <Umístění vazby>.
Hodnota „00,0“ nemá žádný vliv na okraj vazby.
-50,0 až 00,0
až +50,0 (mm)
<Nabídka>
okraj>
<Nastavení funkcí>
Zadejte okraj pro svázání
<Tiskárna>
<Použít> (
<Nastavení tiskárny>
<Rozvržení>
<Vnitřní
)
Zadejte hodnotu pro nastavení
Zadejte směr posunu tiskové pozice a šířku posunu. Ať je nastavovaná hodnota „+“ nebo „-“, hodnota určuje
okraj vazby spolu s úpravou okraje pro vazbu. Okraj pro vazbu můžete upravit po krocích o velikosti 0,5 mm.
Základní operace(P. 116)
Delší strana
Kratší strana
Hodnota se znaménkem „+“
Levý okraj papíru
Horní okraj papíru
Hodnota se znaménkem „-“
Pravý okraj papíru Spodní okraj papíru
Hodnota nastavení
<Přesadit kratší stranu/Přesadit delší stranu>
Bez ohledu na zdroj papíru můžete u všech tiskových úloh posouvat pozici tisku v jednotkách „0,5 mm“.
-50,0 až 00,0
až +50,0 (mm)
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
kombinaci směru úpravy a tiskové strany
382
<Nastavení tiskárny>
Zadejte hodnotu přesahu
<Rozvržení>
<Použít> (
)
Vyberte
Nastavení seznamu nabídky
<Přesadit kratší stranu (Přední)>/<Přesadit delší stranu (Přední)>
Posune se pozice tisku na straně papíru nahoře.
<Přesadit kratší stranu (Zadní)>/<Přesadit delší stranu (Zadní)>
Posune se pozice tisku na straně papíru dole.
Zadejte hodnotu pro nastavení
Pro nastavení <Přesadit kratší stranu (Přední)>/<Přesadit kratší stranu (Zadní)>, zadejte hodnotu se
znaménkem „+“ pro posun tiskové pozice zleva doprava. Pro nastavení <Přesadit delší stranu (Přední)>/
<Přesadit delší stranu (Zadní)>, zadejte hodnotu se znaménkem „+“ pro posun tiskové pozice ve směru shora
dolů. Pro posun opačným směrem zadejte hodnotu se znaménkem „-“. Základní operace(P. 116)
<Přesadit kratší stranu (Přední)>
<Přesadit kratší stranu (Zadní)>
<Přesadit delší stranu (Přední)>
<Přesadit delší stranu (Zadní)>
<Automaticky přeskočit chybu>/<Automaticky přeskočit chybu>
Pokud se v průběhu tisku objeví nějaká chyba, tisk se zastaví. Pokud ovšem tuto položku nastavíte na
<Zapnuto>, určité chyby se přeskočí a tisk může pokračovat. Obvykle tuto položku nastavte na <Vypnuto>.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
chybu>/<Automaticky přeskočit chybu>
<Nastavení tiskárny>
<Automaticky přeskočit
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Časová prodleva>
Nastavte dobu, po které se aktuální tisková úloha automaticky zruší, pokud dojde k přerušení příjmu tiskových
dat.
5 až 15
až 300 (s)
383
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
Nastavte dobu prodlevy
<Tiskárna>
<Použít> (
<Nastavení tiskárny>
<Časová prodleva>
)
<Režim>
Zadejte režim, v němž má zařízení pracovat, když je formát dat dokumentu neznámý.
<Auto>
<PS>*1
<PCL>*1
<PDF>
<XPS>
<Imaging>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<Režim>
<Nastavení tiskárny>
<Barevný
Vyberte režim
personality
<Barevný režim>
Zvolte, zda chcete data tisknout barevně nebo černobíle.
<Auto (Barvy/ČB)>
<Černobílý>
<Nabídka>
režim>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
Vyberte možnost <Auto (Barvy/ČB)> nebo <Černobílý>
<Výstup komprimovaného obrazu>
Zadejte operaci, která se má provést, když poklesne kvalita tisku z důvodu nedostatečné velikosti paměti během
tisku.
<Výstup>
<Zobrazit chybu>
<Nabídka>
obrazu>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
Vyberte možnost <Výstup> nebo <Zobrazit chybu>
384
<Výstup komprim.
Nastavení seznamu nabídky
<Výstup>
Pokračuje v tisku bez ohledu na míru zhoršení kvality obrázku.
<Zobrazit chybu>
Jestliže kvalita obrázku výrazně poklesne, zobrazí se chybové hlášení a tisk se zastaví.
<Režim víceúčelové přihrádky>
Určete, zda podávat papír z víceúčelové přihrádky, jestliže není příslušný papír založen v zásobníku papíru při
povoleném nastavení automatického výběru papíru.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
přihrádky>
Vyberte možnost <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<Režim víceúčelové
<Rychl./Tisk Priorita pro 2str>/<Rychl./priorita tisku str. pro 2stranný> *1
Určete, zda zpracovat poslední stránku pomocí jednostranného tisku při zpracovávání dokumentu obsahujícího
lichý počet stránek pomocí oboustranného tisku.
<Priorita rychlosti>
<Priorita tiskové strany>
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Tiskárna> <Nastavení tiskárny> <Rychl./Tisk Priorita pro
2str>/<Rychl./priorita tisku str. pro 2stranný> Vyberte <Priorita rychlosti> nebo <Priorita tiskové
strany>
<Priorita rychlosti>
Zpracuje poslední stránku pomocí jednostranného tisku.
<Priorita tiskové strany>
Poslední stránku taktéž zpracuje pomocí oboustranného tisku.
385
Nastavení seznamu nabídky
Když je dokument, který obsahuje sudý počet stran, ukončen jednostranným
tiskem
● Pokud je vybráno nastavení <Priorita rychlosti>, je poslední strana, která je prázdná nebo
netisknutelná, zpracována pomocí jednostranného tisku, i když se dokument skládá ze sudého počtu
stran.
Když používáte papír, který je předtištěný s logem
● Pokud je vybráno nastavení <Priorita rychlosti> a poslední strana je zpracována pomocí
jednostranného tisku, může se orientace tiskové strany lišit od ostatních stran. V takovém případě
vyberte možnost <Priorita tiskové strany>.
<Upřednostnit VÚ přihr.>/<Upřednostnit víceúčelovou přihrádku>
Určete, zda podávat papír z víceúčelové přihrádky při povoleném nastavení automatického výběru papíru. Je-li je
vybráno nastavení <Zapnuto>, je papír podáván z víceúčelové přihrádky, pokud je papír stejné velikosti a typu
vložen do víceúčelové přihrádky i zásuvky na papír.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Upřednostnit víceúčelovou přihrádku>
<Nastavení tiskárny>
<Upřednostnit VÚ přihr.>/
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
● Toto nastavení je dostupné, jen pokud je možnost <Režim víceúčelové přihrádky> nastavena na
hodnotu <Vypnuto>.
<Zkontrolovat velikost papíru v přihrádce>
Určete, zda stornovat tisk, pokud je velikost vloženého papíru odlišná od velikosti nastavené v tiskovém
ovladači.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
přihr.>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<Zkontr. velik. pap. v
Vyberte možnost <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Tisk obnovy>
Pokud je tisk přerušen z důvodu chyby, například uvíznutí papíru, tisk se po odstranění chyby běžně znovu
spustí od stránky, na které došlo k chybě. Pokud je vybrána možnost <Vypnuto>, je stránka, na které došlo k
chybě přeskočena a tisk se znovu spustí od následující stránky.
386
Nastavení seznamu nabídky
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<Tisk obnovy>
Vyberte
možnost <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
Pokud je vybrána možnost <Vypnuto>
● V závislosti na načasování, při kterém došlo k chybě, nemusí být stránka vytištěna.
● Pokud chyba nastane během oboustranného tisku, nemusí být vytištěny obě odpovídající stránky.
<UFR II>
Můžete změnit nastavení, které se uplatní při tisku z ovladače tiskárny UFR II.
<Polotóny>
Můžete vybrat metodu tisku k reprodukci půltónů (střední hodnoty mezi světlejšími a tmavšími oblastmi
obrazu), aby byla kvalita obrazu optimální.
<Difúze chyb>
Tento režim je vhodný pro tisk dat s textem a tenké linky a zakřivené linky dat z aplikací CAD atd.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
<Difúze chyb>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<UFR II>
<Polotóny>
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
● Toto nastavení je dostupné, jen pokud je možnost <Rozlišení> nastavena na hodnotu <600 dpi>.
● Stabilita textury a fixovaného toneru může být při použití nastavení <Difúze chyb> snížena.
<Rozlišení/Gradace> *1
Vyberte metodu použitou k reprodukci půltónů, pokud je nastavení <Difúze chyb> nastaveno na hodnotu
<Vypnuto>. Tuto možnost lze zadat pro každý typ obrázku v libovolném dokumentu.
<Text>
<Rozlišení>
<Gradace>
<Grafika>
<Rozlišení>
<Gradace>
<Obraz>
387
Nastavení seznamu nabídky
<Rozlišení>
<Gradace>
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Tiskárna> <Nastavení tiskárny> <UFR
II> <Polotóny> <Rozlišení/Gradace> Vyberte typ obrázku Vyberte <Rozlišení> nebo
<Gradace>
Typ obrázku
Vyberte objekt, pro který chcete změnit nastavení. <Text> představuje písmena a znaky, <Grafika>
představuje čáry a číslice a <Obraz> představuje fotografie a obrázky.
Hodnota nastavení
<Rozlišení>
Zajistí kvalitní tisk s jasnými okraji textu. Je vhodné pro tisk znaků a jemných čar.
<Gradace>
Zajistí tisk s hladkým stupňováním a hladkými okraji. Je vhodná pro tisk čísel nebo grafů obsahující oblasti s
odstupňováním.
<Způsob shody>
Vyberte způsob zpracování dat k opravě barvy.
<Obecné>
<Percepční>
<Kolorimetrický>
<Živá fotografie>
<Nabídka>
shody>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
Vyberte položku
388
<Nastavení tiskárny>
<UFR II>
<Způsob
Nastavení seznamu nabídky
<Obecné>
Provádí zpracování, aby byl tón barvy vhodný pro tisk obecných úloh, například fotografií a dokumentů.
<Percepční>
Provádí zpracování, aby byl tón barvy vhodný pro tisk rastrových obrázků. Při výběru této položky je obrázek
vytištěn v barvách nejbližších těm, které jsou zobrazeny na monitoru.
<Kolorimetrický>
Minimalizuje rozptyl barvy, ke kterému dochází při konverzi RGB dat na CMYK data.
<Živá fotografie>
Provádí zpracování, aby byl tón barvy hlubší a více živější než při nastavení <Obecné>.
<Kompenzace šedé>
Konfigurace nastavení, aby černá nebo šedá data, jejichž informace o barvě je „R = G = B“, byla vytištěna
pouze pomocí toneru K (černý). Je-li vybrána volba <Vypnuto>, jsou data vytištěna pomocí toneru čtyř barev:
CMYK. Tuto možnost lze zadat pro každý typ obrázku v libovolném dokumentu.
<Text>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Grafika>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Obraz>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
šedé>
<Nastavení funkcí>
Vyberte typ obrázku
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<UFR II>
<Kompenzace
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Úspora papíru>
Zadejte, zda zakázat tisk prázdných stránek, pokud jsou obsaženy v tiskových datech.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
papíru>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<UFR II>
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<PCL> *1
Zadejte nastavení tisku PCL, například rozvržení stránky a kvalitu tisku.
<Úspora papíru>
Zadejte, zda zakázat tisk prázdných stránek, pokud jsou obsaženy v tiskových datech.
389
<Úspora
Nastavení seznamu nabídky
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
papíru>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<Úspora
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Orientace>
Vyberte orientaci stránky z možností <Na výšku> (svislá orientace) nebo <Na šířku> (vodorovná orientace).
<Na výšku>
<Na šířku>
<Nabídka>
tiskárny>
<Nastavení funkcí>
<PCL>
<Orientace>
<Tiskárna>
<Nastavení
Vyberte <Na výšku> nebo <Na šířku>
<Číslo písma>
Zadejte písmo k použití tak, že vyberete příslušné číslo ID písma. Pomocí ovládacího panelu si můžete
vytisknout seznam písem PCL s příklady písem. Seznam písem PCL(P. 473)
LBP664Cx
0
až 104
LBP663Cdw / LBP623Cdw
0
až 54
<Nabídka>
písma>
<Nastavení funkcí>
Vyberte číslo písma
<Tiskárna>
<Použít> (
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<Číslo
)
<Velikost bodu> *1
Nastavte velikost písma v bodech, v krocích po 0,25. Toto nastavení lze zadat, pouze pokud je v nabídce <Číslo
písma> vybráno proporčně rozložené škálovatelné písmo.
4,00 až 12,00
až 999,75 (bod)
<Nabídka>
bodu>
<Nastavení funkcí>
Zadejte velikost bodu
<Tiskárna>
<Použít> (
390
<Nastavení tiskárny>
)
<PCL>
<Velikost
Nastavení seznamu nabídky
<Rozteč> *1
Nastavte rozteč, neboli cpi (počet znaků na palec), v krocích po 0,01. Toto nastavení lze zadat, pouze pokud je
v nabídce <Číslo písma> vybráno škálovatelné písmo s pevnou roztečí nebo rastrové písmo.
0,44 až 10,00
až 99,99 (cpi)
<Nabídka>
tiskárny>
<Nastavení funkcí>
<PCL>
<Rozteč>
<Tiskárna>
<Nastavení
Zadejte hodnotu rozteče
<Použít> (
)
<Tvarové čáry>
Nastavte počet řádků (od 5 do 128), které se vytisknou na jednu stránku. Toto nastavení se automaticky
změní podle nastavení zadaných v nastaveních <Výchozí velik. papíru> a <Orientace>.
5 až 64
až 128 (čáry)
<Nabídka>
čáry>
<Nastavení funkcí>
Zadejte počet řádků
<Tiskárna>
<Použít> (
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<Tvarové
)
<Kódování znaků>
Vyberte kód znaku nejvhodnější pro počítač, z něhož zasíláte tisková data. Je-li kód znaku řízen písmem
nastaveným v nabídce <Číslo písma>, zadané nastavení bude potlačeno.
LBP664Cx
<ARABIC8>
<DESKTOP>
<GREEK8>
<HEBREW7>
<HEBREW8>
<ISO4>
<ISO6>
<ISO11>
<ISO15>
<ISO17>
<ISO21>
<ISO60>
<ISO69>
<ISOCYR>
<ISOGRK>
<ISOHEB>
<ISOL1>
<ISOL2>
<ISOL5>
<ISOL6>
<ISOL9>
<LEGAL>
<MATH8>
<PC8>
<PC850>
<PC851>
<PC852>
<PC858>
<PC862>
<PC864>
<PC866>
<PC8DN>
<PC8GRK>
<PC8TK>
<PC1004>
<PIFONT>
<PSMATH>
<PSTEXT>
<ROMAN8>
<ROMAN9>
<VNINTL>
<VNMATH>
<VNUS>
<WIN30>
<WINARB>
<WINBALT>
391
Nastavení seznamu nabídky
<MCTEXT>
<MSPUBL>
<PC775>
<WINCYR>
<WINGRK>
<WINL1>
<WINL2>
<WINL5>
LBP663Cdw / LBP623Cdw
<DESKTOP>
<ISO4>
<ISO6>
<ISO11>
<PC8>
<PC850>
<PC852>
<PC858>
<PC8DN>
<PC8TK>
<PC1004>
<PIFONT>
<PSMATH>
<PSTEXT>
<ROMAN8>
<ROMAN9>
<VNINTL>
<VNMATH>
<VNUS>
<WIN30>
<WINBALT>
<WINL1>
<WINL2>
<WINL5>
<ISO15>
<ISO17>
<ISO21>
<ISO60>
<ISO69>
<ISOL1>
<ISOL2>
<ISOL5>
<ISOL6>
<ISOL9>
<LEGAL>
<MATH8>
<MCTEXT>
<MSPUBL>
<PC775>
<Nabídka>
znaků>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<Kódování
Vyberte kód znaku
<Vlastní papír>
Zvolte, zda nastavit vlastní velikost papíru. Vyberte možnost <Zapnuto> a nastavte rozměry papíru v nabídce
<Rozměr X> a <Rozměr Y>.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
papír>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Jednotka měření> *1
Vyberte jednotku pro nastavení vlastní velikosti papíru.
<Milimetr>
<Palce>
392
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<Vlastní
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka>
měření>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<Jednotka
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<Rozměr
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<Rozměr
Vyberte <Milimetr> nebo <Palce>
<Rozměr X> *1
Nastavte vodorovný rozměr (krátký okraj) vlastního papíru.
77 až 216
(mm)
<Nabídka>
X>
<Nastavení funkcí>
Zadejte rozměr
<Použít> (
<Tiskárna>
)
<Rozměr Y> *1
Nastavte svislý rozměr (dlouhý okraj) vlastního papíru.
127 až 355
(mm)
<Nabídka>
Y>
<Nastavení funkcí>
Zadejte rozměr
<Použít> (
<Tiskárna>
)
<Připojit CR k LF>
Nastavení, zda má zařízení po přijetí kódu posunu o řádek (LF) přidat nový řádek (CR). Pokud je zvolena
možnost <Ano>, jakmile zařízení přijme kód LF, poloha tisku se přesune na začátek dalšího řádku. Vyberete-li
možnost <Ne>, poloha tisku se přesune na další řádek přesně pod přijatý kód LF.
<Ano>
<Ne>
393
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka>
LF>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<Připojit CR k
Vyberte <Ano> nebo <Ne>
<Zvětšit šířku tisku A4>
Vyberte, zda se má tisková oblast papíru velikosti A4 v orientaci na výšku zvětšit na papír velikosti Letter.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
tisku A4>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<Zvětšit šířku
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Polotóny>
Můžete vybrat metodu tisku k reprodukci půltónů (střední hodnoty mezi světlejšími a tmavšími oblastmi
obrazu), aby byla kvalita obrazu optimální.
<Difúze chyb>
Tento režim je vhodný pro tisk dat s textem a tenké linky a zakřivené linky dat z aplikací CAD atd.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
<Difúze chyb>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<Polotóny>
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
● Toto nastavení je dostupné, jen pokud je možnost <Rozlišení> nastavena na hodnotu <600 dpi>.
● Stabilita textury a fixovaného toneru může být při použití nastavení <Difúze chyb> snížena.
<Rozlišení/Gradace> *1
Vyberte metodu použitou k reprodukci půltónů, pokud je nastavení <Difúze chyb> nastaveno na hodnotu
<Vypnuto>. Tuto možnost lze zadat pro každý typ obrázku v libovolném dokumentu.
<Text>
<Rozlišení>
<Gradace>
<Grafika>
<Rozlišení>
<Gradace>
<Obraz>
<Rozlišení>
394
Nastavení seznamu nabídky
<Gradace>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
<Rozlišení/Gradace>
<Tiskárna>
Vyberte typ obrázku
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<Polotóny>
Vyberte <Rozlišení> nebo <Gradace>
Typ obrázku
Vyberte objekt, pro který chcete změnit nastavení. <Text> představuje písmena a znaky, <Grafika>
představuje čáry a číslice a <Obraz> představuje fotografie a obrázky.
Hodnota nastavení
<Rozlišení>
Zajistí kvalitní tisk s jasnými okraji textu. Je vhodné pro tisk znaků a jemných čar.
<Gradace>
Zajistí tisk s hladkým stupňováním a hladkými okraji. Je vhodná pro tisk čísel nebo grafů obsahující oblasti s
odstupňováním.
<Způsob shody>
Vyberte způsob zpracování dat k opravě barvy.
<Obecné>
<Percepční>
<Kolorimetrický>
<Živá fotografie>
<Nabídka>
shody>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<Způsob
Vyberte položku
<Obecné>
Provádí zpracování, aby byl tón barvy vhodný pro tisk obecných úloh, například fotografií a dokumentů.
395
Nastavení seznamu nabídky
<Percepční>
Provádí zpracování, aby byl tón barvy vhodný pro tisk rastrových obrázků. Při výběru této položky je obrázek
vytištěn v barvách nejbližších těm, které jsou zobrazeny na monitoru.
<Kolorimetrický>
Minimalizuje rozptyl barvy, ke kterému dochází při konverzi RGB dat na CMYK data.
<Živá fotografie>
Provádí zpracování, aby byl tón barvy hlubší a více živější než při nastavení <Obecné>.
<Kompenzace šedé>
Konfigurace nastavení, aby černá nebo šedá data, jejichž informace o barvě je „R = G = B“, byla vytištěna
pouze pomocí toneru K (černý). Je-li vybrána volba <Vypnuto>, jsou data vytištěna pomocí toneru čtyř barev:
CMYK. Tuto možnost lze zadat pro každý typ obrázku v libovolném dokumentu.
<Text>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Grafika>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Obraz>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
šedé>
<Nastavení funkcí>
Vyberte typ obrázku
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<Kompenzace
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<BarDIMM> *1
Toto nastavení umožňuje tisknout čárové kódy podporované soupravou Souprava pro tisk čárových kódů.
Pokud je vybráno nastavení <Umožnit>, zařízení vygeneruje čárové kódy, když přijme příkazy čárových kódů
z hostitelského počítače. Pokud je vybráno nastavení <Blokovat>, čárové kódy se nevygenerují, ani když jsou
z hostitelského počítače odeslány příkazy čárových kódů.
<Blokovat>
<Umožnit>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<BarDIMM>
Vyberte <Blokovat> nebo <Umožnit>
● Chcete-li nabídku BarDIMM povolit, je nutné aktivovat soupravu Souprava pro tisk čárových kódů. Když
čárové kódy netisknete, je vhodné nabídku BarDIMM zakázat. V opačném případě může dojít ke snížení
rychlosti zpracování běžných tiskových úloh.
396
Nastavení seznamu nabídky
● Výchozí nastavení je <Blokovat>. Pokud soupravu Souprava pro tisk čárových kódů aktivujete, změní se na
<Umožnit>.
<FreeScape> *1
Zadejte kód AEC (alternativní kód Escape), který se má používat pro příkazy čárových kódů, jestliže hostitelský
počítač nepodporuje standardní kód Escape.
<Vypnuto>
<~>
<##Dummy>
<#>
<$>
</>
<\>
<?>
<{>
<}>
<|>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PCL>
<FreeScape>
Vyberte kód Escape
● Toto nastavení je dostupné, jen pokud je povolena možnost <BarDIMM>.
<PS> *1
Zadejte nastavení tisku PS, například rozvržení stránky a kvalitu tisku.
<Časová prodleva úlohy>
Toto nastavení umožňuje určit dobu před vypršením časového limitu úlohy. Pokud se úloha během
nastaveného časového limitu nedokončí, automaticky se zruší.
0
až 3600 (s)
<Nabídka>
úlohy>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
Zadejte počet sekund pro vypršení času úlohy
<Použít> (
<Chyba tisku PS>
Toto nastavení určí, zda se při zjištění chyby vytiskne chybová stránka.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
397
<PS>
)
<Časová prodleva
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PS>
<Chyba tisku PS>
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Čistý černý text>
Nakonfiguruje nastavení tak, že se tiskne černý text s barvami „R = G = B = 0%“, „C = M = Y = 100%“ nebo „C =
M = Y = 0%/K = 100%“ pouze pomocí toneru K (černý). Pokud je vybráno nastavení <Vypnuto>, text se tiskne v
závislosti na nastavení <Výstupní profil>.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PS>
<Čistý černý text>
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Černý přetisk>*1
Zadejte způsob tisku, který se použije, když černý text překrývá barevné pozadí nebo obrázek. Tato volba není
zobrazena, pokud je možnost <Čistý černý text> nastavena na hodnotu <Vypnuto>.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PS>
<Černý přetisk>
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Vypnuto>
Nejprve zvýrazní černý text na barevném pozadí nebo obrázku a pak tiskne černý text ve zvýrazněné části.
Výtisky mohou být vybledlé daleko více než při nastavení <Zapnuto>, nebo text může mít obrysy.
<Zapnuto>
Vytiskne všechna barevná pozadí a obrázky a překrývá černý text na těchto pozadích a obrázcích s použitím
pouze černého (K) toneru.
398
Nastavení seznamu nabídky
<Zdrojový profil RGB> *2
Vyberte profil pro data RGB odpovídající používanému monitoru.
<sRGB>
<Gamma 1,5>
<Gamma 1,8>
<Gamma 2,4>
<Žádné>
<Nabídka>
RGB>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PS>
<Zdrojový profil
Vyberte profil
<sRGB>
Nastaví kvalitu obrazu na průmyslový standard pro obecné monitory počítačů se systémy Windows. Pokud
monitor podporuje standard sRGB, lze tisknout data v barevných tónech, které se budou blížit zobrazeným
barvám.
<Gamma 1,5> až <Gamma 2,4>
Slouží k úpravě jasu výsledků tisku, aby se zabránilo snížení kvality obrázků nejjasnějších a nejtmavších částí.
Čím větší je hodnota gamma, tím tmavší je vytištěný text nebo obrázek.
<Žádné>
Provádí separaci barev z RGB dat na CMYK data bez použití zdrojového profilu RGB.
<Simulační profil CMYK> *2
Zadejte cíl simulace pro tisk dat CMYK. Zařízení převede data CMYK na barevný model CMYK závislý na
zařízení na základě této simulace.
<JapanColor(Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
<Euro Standard v1.00(Canon)>
<Žádné>
<Nabídka>
CMYK>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
Vyberte profil
399
<Nastavení tiskárny>
<PS>
<Simulační profil
Nastavení seznamu nabídky
<JapanColor(Canon)>
Nastavte profil JapanColor. Data jsou vytištěna v barevných tónech nejbližších japonskému standardu tisku.
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
Nastavte profil U.S. Web Coated. Data jsou vytištěna v barevných tónech nejbližších standardu tisku USA.
<Euro Standard v1.00(Canon)>
Nastavte profil Euro Standard. Data jsou vytištěna v barevných tónech nejbližších evropskému standardu tisku.
<Žádné>
Tiskne data CMYK s použitím barevného modelu CMYK závislého na zařízení bez použití profilu simulace CMYK.
● Je-li vybrána položka <Žádné>, mohou se gradace tmavé barvy v závislosti na datech stát nerovnoměrné.
<Použít profil odstínů šedé> *2
Zadejte, zda chcete převést šedá data na data CMYK pomocí profilu odstínů šedé zařízení.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
odstínů šedé>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PS>
<Použít profil
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
● I když je vybrána možnost <Zapnuto>, jsou data vytištěna s použitím pouze toneru K (černý) v závislosti na
nastavení <Výstupní profil> nebo <Čistý černý text>.
<Výstupní profil> *2
Vyberte odpovídající profil pro tisková data. Tuto možnost lze zadat pro každý typ obrázku v libovolném
dokumentu.
<Text>
<Normální>
<Foto>
<TR Normální>
<TR Foto>
<Grafika>
<Normální>
<Foto>
<TR Normální>
<TR Foto>
<Obraz>
<Normální>
400
Nastavení seznamu nabídky
<Foto>
<TR Normální>
<TR Foto>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
Vyberte typ obrázku
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PS>
<Výstupní profil>
Vyberte profil
Typ obrázku
Vyberte objekt, pro který chcete změnit nastavení. <Text> představuje písmena a znaky, <Grafika>
představuje čáry a číslice a <Obraz> představuje fotografie a obrázky.
Hodnota nastavení
<Normální>
Tiskne data jejich úpravou na barevné tóny nejbližší tónům zobrazeným na monitoru.
<Foto>
Tiskne data jejich úpravou na barevné tóny připomínající fotografii.
<TR Normální>
Tiskne data jejich úpravou na barevné tóny nejbližší tónům zobrazeným na monitoru a s použitím pouze
toneru K (černý) pro reprodukci černých a šedých prvků.
<TR Foto>
Tiskne data jejich úpravou na barevné tóny připomínající fotografii a s použitím pouze toneru K (černý) pro
reprodukci černých a šedých prvků.
Nastavení této položky je nedostupné, pokud je vybráno jedno z následujících nastavení.
● Položka <Zdrojový profil RGB> je nastavena na hodnotu <Žádné>
● Položka <Simulační profil CMYK> je nastavena na hodnotu <Žádné>
● Položka <Použít profil odstínů šedé> je nastavena na hodnotu <Vypnuto>
<Způsob shody>
Vyberte prvek, který má mít prioritu při uskutečňování shody barev v nabídce <Zdrojový profil RGB>.
<Percepční>
<Nasycení>
<Kolorimetrický>
401
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PS>
<Způsob shody>
Vyberte položku
<Percepční>
Poskytuje tón barvy, který je vhodný pro tisk fotografií a rastrových obrázků.
<Nasycení>
Poskytuje tón barvy, který je vhodný pro tisk kreseb, grafů a jiných obrázků používaných pro prezentační
materiály.
<Kolorimetrický>
Tuto možnost nastavte, když chcete co nepřesněji reprodukovat hodnotu barvy RGB v reprodukčním rozsahu
barvy zařízení.
● Nastavení této položky je nedostupné, pokud je možnost <Zdrojový profil RGB> nastavena na hodnotu
<Žádné>.
<Polotóny>
Můžete vybrat metodu tisku k reprodukci půltónů (střední hodnoty mezi světlejšími a tmavšími oblastmi
obrazu), aby byla kvalita obrazu optimální.
<Difúze chyb>
Tento režim je vhodný pro tisk dat s textem a tenké linky a zakřivené linky dat z aplikací CAD atd.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
<Difúze chyb>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PS>
<Polotóny>
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
● Toto nastavení je dostupné, jen pokud je možnost <Rozlišení> nastavena na hodnotu <600 dpi>.
● Stabilita textury a fixovaného toneru může být při použití nastavení <Difúze chyb> snížena.
<Rozlišení/Gradace> *1
Vyberte metodu použitou k reprodukci půltónů, pokud je nastavení <Difúze chyb> nastaveno na hodnotu
<Vypnuto>. Tuto možnost lze zadat pro každý typ obrázku v libovolném dokumentu.
<Text>
<Rozlišení>
<Gradace>
402
Nastavení seznamu nabídky
<Grafika>
<Rozlišení>
<Gradace>
<Obraz>
<Rozlišení>
<Gradace>
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Tiskárna> <Nastavení
tiskárny> <PS> <Polotóny> <Rozlišení/Gradace> Vyberte typ obrázku
Vyberte
<Rozlišení> nebo <Gradace>
Typ obrázku
Vyberte objekt, pro který chcete změnit nastavení. <Text> představuje písmena a znaky, <Grafika>
představuje čáry a číslice a <Obraz> představuje fotografie a obrázky.
Hodnota nastavení
<Rozlišení>
Zajistí kvalitní tisk s jasnými okraji textu. Je vhodné pro tisk znaků a jemných čar.
<Gradace>
Zajistí tisk s hladkým stupňováním a hladkými okraji. Je vhodná pro tisk čísel nebo grafů obsahující oblasti s
odstupňováním.
<Jas> *1
Slouží k nastavení jasu celého obrázku v krocích po 5 %. Čím nižší je hodnota nastavení, tím jasnější se stane
obrázek nebo text. Čím vyšší je hodnota nastavení, tím tmavší se stane obrázek nebo text.
85 až 100
až 115 (%)
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PS>
jas
<Kompozitní přetisk>
Určete, zda chcete při zadání přetisku přetisknout data CMYK jako kompozitní výstup.
403
<Jas>
Upravte
Nastavení seznamu nabídky
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
přetisk>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PS>
<Kompozitní
<Nastavení tiskárny>
<PS>
<Konverze
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
● Přetisk s použitím speciálních barev není poveden.
<Konverze odstínů šedé> *1
Zadejte způsob černobílého tisku barevných dat.
<sRGB>
<NTSC>
<Uniform RGB>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
odstínů šedé>
<Tiskárna>
Vyberte typ převodu stupňů šedé
<sRGB>
Tiskne černobíle s důrazem na rozdílnost barev, takže se dosáhne plynulého odstupňování.
<NTSC>
Tiskne černobíle, takže výsledný snímek bude vypadat jako černobílý obraz v televizoru (systém NTSC).
<Uniform RGB>
Tiskne černobíle, takže R, G a B se jednotně převedou na stejnou úroveň šedé s použitím pouze jasu jako
reference.
<Nastavení hesla PS>
Můžete zadat heslo, kterým se omezí použití řídicích příkazů připravených postscriptovým ovladačem.
<SystemParamsPassword>
<StartJobPassword>
Model s dotykovým panelem
404
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Tiskárna> <Nastavení tiskárny> <PS> <Nastavení hesla
PS> Vyberte <SystemParamsPassword> nebo <StartJobPassword> Zadejte heslo
<Použít>
Zadejte heslo (potvrdit)
<Použít>
<OK>
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Tiskárna> <Nastavení tiskárny> <PS>
PS> Vyberte <SystemParamsPassword> nebo <StartJobPassword> Zadejte
heslo
<Použít>
Zadejte heslo (potvrdit)
<Nastavení hesla
<Použít>
● <SystemParamsPassword> je heslo, které umožňuje změny parametru systému a <StartJobPassword> je
heslo, které umožňuje provádět operátor startjob, exitserver. Více informací viz specifikace jazyka
PostScript.
● Pokud je <StartJobPassword> nastaveno, ale <SystemParamsPassword> nastaveno není, kontrola hesla
nebude při provádění operátoru startjob, exitserver provedena.
<Nastavení obrázků>
Můžete změnit nastavení tisku, která se použijí při tisku souborů s obrázky (JPEG/TIFF).
<Polotóny>
Můžete změnit metodu tisku použitou k reprodukci půltónů (střední hodnoty mezi světlejšími a tmavšími
oblastmi obrazu), aby byla kvalita obrazu optimální.
<Gradace>
<Difúze chyb>
<Nabídka>
<Polotóny>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<Nastavení obrázků>
Vyberte možnost <Gradace> nebo <Difúze chyb>
<Gradace>
Vytiskne obrázky s jemnými barevnými stupni, například obrázky z digitálního fotoaparátu, s plynulými
přechody.
<Difúze chyb>
Tento režim je vhodný pro tisk dat s textem a tenké linky a zakřivené linky dat z aplikací CAD atd.
● Stabilita textury a fixovaného toneru může být při použití nastavení <Difúze chyb> snížena.
405
Nastavení seznamu nabídky
<PDF>
Pro soubory PDF můžete změnit nastavení.
<Zvětšit/Zmenšit na Přizpůsobit vel. pap.>
Zadejte, zda chcete zvětšit nebo zmenšit originál podle tiskového rozsahu papíru. Zvětšení nebo zmenšení
velikosti neovlivní poměr stran originálu.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
na Přizp. vel. pap.>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PDF>
<Zvětšit/Zmenšit
<PDF>
<Zvětšit
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Zvětšit tiskovou oblast>
Zadejte, zda chcete rozšířit rozsah tisku na velikost papíru.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
tiskovou oblast>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
● Pokud zadáte <Zapnuto>, může se stát, že části stránky blízko okraji nebudou vytištěny nebo že listy budou
částečně se šmouhami, a to v závislosti na typu originálu.
<N na 1>
Určete, zda více stránek zmenšit a vytisknout je na jednu stranu tak, aby první strana byla vlevo nahoře.
Chcete-li například vytisknout 4 strany na jeden list, vyberte <4 na 1>.
<Vypnuto>
<2 na 1>
<4 na 1>
<6 na 1>
<8 na 1>
<9 na 1>
<16 na 1>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
Vyberte počet stránek, které chcete zkombinovat
406
<PDF>
<N na 1>
Nastavení seznamu nabídky
<Tisk komentáře>
Určete, zda se mají vytisknout poznámky. Pokud zadáte <Auto>, poznámky v souborech PDF se vytisknou.
<Vypnuto>
<Auto>
<Nabídka>
komentáře>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PDF>
<Tisk
Vyberte <Vypnuto> nebo <Auto>
<Čistý černý text>
Nakonfiguruje nastavení tak, že se tiskne černý text s barvami „R = G = B = 0%“, „C = M = Y = 100%“ nebo „C =
M = Y = 0%/K = 100%“ pouze pomocí toneru K (černý). Pokud je vybráno nastavení <Vypnuto>, text se tiskne v
závislosti na nastavení <Výstupní profil>.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
text>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PDF>
<Čistý černý
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Černý přetisk>*1
Zadejte způsob tisku, který se použije, když černý text překrývá barevné pozadí nebo obrázek. Tato volba není
zobrazena, pokud je možnost <Čistý černý text> nastavena na hodnotu <Vypnuto>.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PDF>
<Černý přetisk>
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Vypnuto>
Nejprve zvýrazní černý text na barevném pozadí nebo obrázku a pak tiskne černý text ve zvýrazněné části.
Výtisky mohou být vybledlé daleko více než při nastavení <Zapnuto>, nebo text může mít obrysy.
407
Nastavení seznamu nabídky
<Zapnuto>
Vytiskne všechna barevná pozadí a obrázky a překrývá černý text na těchto pozadích a obrázcích s použitím
pouze černého (K) toneru.
<Zdrojový profil RGB> *2
Vyberte profil pro data RGB odpovídající používanému monitoru.
<sRGB>
<Gamma 1,5>
<Gamma 1,8>
<Gamma 2,4>
<Žádné>
<Nabídka>
RGB>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PDF>
<Zdrojový profil
Vyberte profil
<sRGB>
Nastaví kvalitu obrazu na průmyslový standard pro obecné monitory počítačů se systémy Windows. Pokud
monitor podporuje standard sRGB, lze tisknout data v barevných tónech, které se budou blížit zobrazeným
barvám.
<Gamma 1,5> až <Gamma 2,4>
Slouží k úpravě jasu výsledků tisku, aby se zabránilo snížení kvality obrázků nejjasnějších a nejtmavších částí.
Čím větší je hodnota gamma, tím tmavší je vytištěný text nebo obrázek.
<Žádné>
Provádí separaci barev z RGB dat na CMYK data bez použití zdrojového profilu RGB.
<Simulační profil CMYK> *2
Zadejte cíl simulace pro tisk dat CMYK. Zařízení převede data CMYK na barevný model CMYK závislý na
zařízení na základě této simulace.
<JapanColor(Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
<Euro Standard v1.00(Canon)>
<Žádné>
408
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka>
CMYK>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PDF>
<Simulační profil
Vyberte profil
<JapanColor(Canon)>
Nastavte profil JapanColor. Data jsou vytištěna v barevných tónech nejbližších japonskému standardu tisku.
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
Nastavte profil U.S. Web Coated. Data jsou vytištěna v barevných tónech nejbližších standardu tisku USA.
<Euro Standard v1.00(Canon)>
Nastavte profil Euro Standard. Data jsou vytištěna v barevných tónech nejbližších evropskému standardu tisku.
<Žádné>
Tiskne data CMYK s použitím barevného modelu CMYK závislého na zařízení bez použití profilu simulace CMYK.
● Je-li vybrána položka <Žádné>, mohou se gradace tmavé barvy v závislosti na datech stát nerovnoměrné.
<Použít profil odstínů šedé> *2
Zadejte, zda chcete převést šedá data na data CMYK pomocí profilu odstínů šedé zařízení.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
odstínů šedé>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PDF>
<Použít profil
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
● I když je vybrána možnost <Zapnuto>, jsou data vytištěna s použitím pouze toneru K (černý) v závislosti na
nastavení <Výstupní profil> nebo <Čistý černý text>.
<Výstupní profil> *2
Vyberte odpovídající profil pro tisková data. Tuto možnost lze zadat pro každý typ obrázku v libovolném
dokumentu.
<Text>
<Normální>
<Foto>
<TR Normální>
<TR Foto>
<Grafika>
409
Nastavení seznamu nabídky
<Normální>
<Foto>
<TR Normální>
<TR Foto>
<Obraz>
<Normální>
<Foto>
<TR Normální>
<TR Foto>
<Nabídka>
profil>
<Nastavení funkcí>
Vyberte typ obrázku
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PDF>
<Výstupní
Vyberte profil
Typ obrázku
Vyberte objekt, pro který chcete změnit nastavení. <Text> představuje písmena a znaky, <Grafika>
představuje čáry a číslice a <Obraz> představuje fotografie a obrázky.
Profil
<Normální>
Tiskne data jejich úpravou na barevné tóny nejbližší tónům zobrazeným na monitoru.
<Foto>
Tiskne data jejich úpravou na barevné tóny připomínající fotografii.
<TR Normální>
Tiskne data jejich úpravou na barevné tóny nejbližší tónům zobrazeným na monitoru a s použitím pouze
toneru K (černý) pro reprodukci černých a šedých prvků.
<TR Foto>
Tiskne data jejich úpravou na barevné tóny připomínající fotografii a s použitím pouze toneru K (černý) pro
reprodukci černých a šedých prvků.
Nastavení této položky je nedostupné, pokud je vybráno jedno z následujících nastavení.
● Položka <Zdrojový profil RGB> je nastavena na hodnotu <Žádné>
● Položka <Simulační profil CMYK> je nastavena na hodnotu <Žádné>
● Položka <Použít profil odstínů šedé> je nastavena na hodnotu <Vypnuto>
<Způsob shody>
Vyberte prvek, který má mít prioritu při uskutečňování shody barev v nabídce <Zdrojový profil RGB>.
410
Nastavení seznamu nabídky
<Percepční>
<Nasycení>
<Kolorimetrický>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PDF>
<Způsob shody>
Vyberte položku
<Percepční>
Poskytuje tón barvy, který je vhodný pro tisk fotografií a rastrových obrázků.
<Nasycení>
Poskytuje tón barvy, který je vhodný pro tisk kreseb, grafů a jiných obrázků používaných pro prezentační
materiály.
<Kolorimetrický>
Tuto možnost nastavte, když chcete co nepřesněji reprodukovat hodnotu barvy RGB v reprodukčním rozsahu
barvy zařízení.
● Nastavení této položky je nedostupné, pokud je možnost <Zdrojový profil RGB> nastavena na hodnotu
<Žádné>.
<Polotóny>
Můžete vybrat metodu tisku k reprodukci půltónů (střední hodnoty mezi světlejšími a tmavšími oblastmi
obrazu), aby byla kvalita obrazu optimální.
<Difúze chyb>
Tento režim je vhodný pro tisk dat s textem a tenké linky a zakřivené linky dat z aplikací CAD atd.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
<Difúze chyb>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PDF>
<Polotóny>
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
● Toto nastavení je dostupné, jen pokud je možnost <Rozlišení> nastavena na hodnotu <600 dpi>.
● Stabilita textury a fixovaného toneru může být při použití nastavení <Difúze chyb> snížena.
<Rozlišení/Gradace> *1
Vyberte metodu použitou k reprodukci půltónů, pokud je nastavení <Difúze chyb> nastaveno na hodnotu
<Vypnuto>. Tuto možnost lze zadat pro každý typ obrázku v libovolném dokumentu.
411
Nastavení seznamu nabídky
<Text>
<Rozlišení>
<Gradace>
<Grafika>
<Rozlišení>
<Gradace>
<Obraz>
<Rozlišení>
<Gradace>
<Nabídka> <Nastavení funkcí>
tiskárny> <PDF> <Polotóny>
<Tiskárna> <Nastavení
<Rozlišení/Gradace> Vyberte typ obrázku
Vyberte
<Rozlišení> nebo <Gradace>
Typ obrázku
Vyberte objekt, pro který chcete změnit nastavení. <Text> představuje písmena a znaky, <Grafika>
představuje čáry a číslice a <Obraz> představuje fotografie a obrázky.
Hodnota nastavení
<Rozlišení>
Zajistí kvalitní tisk s jasnými okraji textu. Je vhodné pro tisk znaků a jemných čar.
<Gradace>
Zajistí tisk s hladkým stupňováním a hladkými okraji. Je vhodná pro tisk čísel nebo grafů obsahující oblasti s
odstupňováním.
<Jas> *1
Slouží k nastavení jasu celého obrázku v krocích po 5 %. Čím nižší je hodnota nastavení, tím jasnější se stane
obrázek nebo text. Čím vyšší je hodnota nastavení, tím tmavší se stane obrázek nebo text.
85 až 100
až 115 (%)
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
jas
412
<Nastavení tiskárny>
<PDF>
<Jas>
Upravte
Nastavení seznamu nabídky
<Kompozitní přetisk>
Určete, zda chcete při zadání přetisku přetisknout data CMYK jako kompozitní výstup.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
přetisk>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<PDF>
<Kompozitní
<Nastavení tiskárny>
<PDF>
<Konverze
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
● Přetisk s použitím speciálních barev není poveden.
<Konverze odstínů šedé> *1
Zadejte způsob černobílého tisku barevných dat.
<sRGB>
<NTSC>
<Uniform RGB>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
odstínů šedé>
<Tiskárna>
Vyberte typ převodu stupňů šedé
<sRGB>
Tiskne černobíle s důrazem na rozdílnost barev, takže se dosáhne plynulého odstupňování.
<NTSC>
Tiskne černobíle, takže výsledný snímek bude vypadat jako černobílý obraz v televizoru (systém NTSC).
<Uniform RGB>
Tiskne černobíle, takže R, G a B se jednotně převedou na stejnou úroveň šedé s použitím pouze jasu jako
reference.
<XPS>
Pro soubory XPS můžete změnit nastavení.
<Způsob shody>
Vyberte způsob zpracování dat k opravě barvy.
<Obecné>
<Percepční>
<Kolorimetrický>
413
Nastavení seznamu nabídky
<Živá fotografie>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<XPS>
<Způsob shody>
Vyberte položku
<Obecné>
Provádí zpracování, aby byl tón barvy vhodný pro tisk obecných úloh, například fotografií a dokumentů.
<Percepční>
Provádí zpracování, aby byl tón barvy vhodný pro tisk rastrových obrázků. Při výběru této položky je obrázek
vytištěn v barvách nejbližších těm, které jsou zobrazeny na monitoru.
<Kolorimetrický>
Minimalizuje rozptyl barvy, ke kterému dochází při konverzi RGB dat na CMYK data.
<Živá fotografie>
Provádí zpracování, aby byl tón barvy hlubší a více živější než při nastavení <Obecné>.
<Polotóny>
Můžete vybrat metodu tisku k reprodukci půltónů (střední hodnoty mezi světlejšími a tmavšími oblastmi
obrazu), aby byla kvalita obrazu optimální.
<Difúze chyb>
Tento režim je vhodný pro tisk dat s textem a tenké linky a zakřivené linky dat z aplikací CAD atd.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
<Difúze chyb>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<XPS>
<Polotóny>
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
● Toto nastavení je dostupné, jen pokud je možnost <Rozlišení> nastavena na hodnotu <600 dpi>.
● Stabilita textury a fixovaného toneru může být při použití nastavení <Difúze chyb> snížena.
<Rozlišení/Gradace> *1
Vyberte metodu použitou k reprodukci půltónů, pokud je nastavení <Difúze chyb> nastaveno na hodnotu
<Vypnuto>. Tuto možnost lze zadat pro každý typ obrázku v libovolném dokumentu.
<Text>
<Rozlišení>
<Gradace>
414
Nastavení seznamu nabídky
<Grafika>
<Rozlišení>
<Gradace>
<Obraz>
<Rozlišení>
<Gradace>
<Nabídka> <Nastavení funkcí>
tiskárny> <XPS> <Polotóny>
<Tiskárna> <Nastavení
<Rozlišení/Gradace> Vyberte typ obrázku
Vyberte
<Rozlišení> nebo <Gradace>
Typ obrázku
Vyberte objekt, pro který chcete změnit nastavení. <Text> představuje písmena a znaky, <Grafika>
představuje čáry a číslice a <Obraz> představuje fotografie a obrázky.
Hodnota nastavení
<Rozlišení>
Zajistí kvalitní tisk s jasnými okraji textu. Je vhodné pro tisk znaků a jemných čar.
<Gradace>
Zajistí tisk s hladkým stupňováním a hladkými okraji. Je vhodná pro tisk čísel nebo grafů obsahující oblasti s
odstupňováním.
<Kompenzace šedé>
Konfigurace nastavení, aby černá nebo šedá data, jejichž informace o barvě je „R = G = B“, byla vytištěna
pouze pomocí toneru K (černý). Je-li vybrána volba <Vypnuto>, jsou data vytištěna pomocí toneru čtyř barev:
CMYK. Tuto možnost lze zadat pro každý typ obrázku v libovolném dokumentu.
<Text>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Grafika>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Obraz>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
415
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka>
šedé>
<Nastavení funkcí>
Vyberte typ obrázku
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<XPS>
<Kompenzace
<XPS>
<Konverze
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Konverze odstínů šedé> *1
Zadejte způsob černobílého tisku barevných dat.
<Text>
<sRGB>
<NTSC>
<Uniform RGB>
<Grafika>
<sRGB>
<NTSC>
<Uniform RGB>
<Obraz>
<sRGB>
<NTSC>
<Uniform RGB>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
odstínů šedé>
<Tiskárna>
Vyberte typ obrázku
<Nastavení tiskárny>
Vyberte typ převodu stupňů šedé
Typ obrázku
Vyberte objekt, pro který chcete změnit nastavení. <Text> představuje písmena a znaky, <Grafika>
představuje čáry a číslice a <Obraz> představuje fotografie a obrázky.
Typ převodu stupňů šedé
<sRGB>
Tiskne černobíle s důrazem na rozdílnost barev, takže se dosáhne plynulého odstupňování.
<NTSC>
Tiskne černobíle, takže výsledný snímek bude vypadat jako černobílý obraz v televizoru (systém NTSC).
<Uniform RGB>
416
Nastavení seznamu nabídky
Tiskne černobíle, takže R, G a B se jednotně převedou na stejnou úroveň šedé s použitím pouze jasu jako
reference.
<Úspora papíru>
Zadejte, zda zakázat tisk prázdných stránek, pokud jsou obsaženy v tiskových datech.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
papíru>
<Nastavení funkcí>
<Tiskárna>
<Nastavení tiskárny>
<XPS>
<Úspora
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Výběr PDL (Plug and Play)>
Vyberte jazyk popisu stránky tak, aby bylo zařízení rozpoznáno jako tiskárna kompatibilní s daným jazykem, je-li
připojeno k počítači pomocí funkce Plug and Play.
<Síť> *2
Vyberte jazyk popisu stránky tak, aby bylo zařízení rozpoznáno jako tiskárna kompatibilní s daným jazykem, je-li
zjištěno přes síť.
<UFR II>
<UFR II (V4)>
<PCL6>*1
<PCL6 (V4)>*1
<PS>*1
<USB>
Vyberte jazyk popisu stránky tak, aby bylo zařízení rozpoznáno jako tiskárna kompatibilní s daným jazykem, je-li
připojeno k počítači přes rozhraní USB.
<UFR II>
<UFR II (V4)>
<PCL6>*1
<PCL6 (V4)>*1
<PS>*1
Model s dotykovým panelem
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Tiskárna> <Výběr PDL (Plug and Play)>
<USB> Vyberte popisný jazyk stránky <OK> Restartujte stroj
Model s černobílým panelem LCD
417
Vyberte <Síť> nebo
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Tiskárna> <Výběr PDL (Plug and Play)>
<USB> Vyberte popisný jazyk stránky Restartujte stroj
Vyberte <Síť> nebo
<UFR II>
Rozpozná a připojí zařízení jako tiskárnu UFR II.
<UFR II (V4)>
Rozpozná a připojí zařízení jako tiskárnu UFR II kompatibilní se specifikacemi papíru XML (XPS).
<PCL6> *1
Rozpozná a připojí stroj jako tiskárnu PCL6.
<PCL6 (V4)> *1
Rozpozná a připojí stroj jako tiskárnu PCL6.
<PS> *1
Rozpozná a připojí stroj jako postscriptovou tiskárnu.
418
Nastavení seznamu nabídky
<Příjem>
551S-05Y
Všechna nastavení týkající se příjmu faxů I-Fax jsou uvedena s popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
<Běžná nastavení>(P. 419)
<Nastavení I-faxu>(P. 419)
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená hvězdičkou (*) nemusí být zobrazena v závislosti na používaném modelu, volitelných
možnostech nebo dalších položkách nastavení.
<Běžná nastavení>
Určete operace, které se mají provést, když v kazetě dochází toner.
<Pokr. v tisku. s polopr. kaz.>/<Pokrač. v tisku při nízkém stavu kazety>
Pokud jsou přijaty faxy I-Fax v okamžiku, kdy v tonerové kazetě dochází toner, nebudou vytištěny. Avšak pokud
je tato funkce povolena, můžete pokračovat v tisku, i když v tonerových kazetách dochází toner.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
<Příjem>
<Pokrač. v tisku při nízkém stavu kazety>
<Běžná nastavení>
<Pokr. v tisku. s polopr. kaz.>/
<Zapnuto>
● Je-li tato funkce povolena, mohou být výtisky faxů I-Fax bledé nebo rozmazané. Přijaté dokumenty
nebudou uloženy, takže bude třeba požádat odesílatele, aby dokument zaslal znovu, pokud je
nečitelný.
<Nastavení I-faxu>
Nakonfigurujte nastavení pro tisk přijatých faxových dokumentů I-Fax.
<Tisk na obě strany> *
Tiskne přijatý dokument na obě strany papíru.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
419
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka>
strany>
<Nastavení funkcí>
<Příjem>
<Nastavení I-faxu>
<Tisk na obě
<Příjem>
<Nastavení I-faxu>
<Velikost tisku PŘ.>
<Zapnuto>
<Velikost tisku PŘ.>
Zadejte velikost papíru pro tisk.
<A4>
<LTR>
<LGL>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (státní správa)>/<Government-LTR>
<LEGAL (státní správa)>/<Government-LGL>
<LEGAL (Indie)>/<India-LGL>
<FOOLSCAP (Austrálie)>/<AUS-FOOLSCAP>
<OFICIO (Brazílie)>/<Brazil-OFICIO>
<OFICIO (Mexiko)>/<Mexico-OFICIO>
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
velikost papíru
420
Vyberte
Nastavení seznamu nabídky
<Přístup k souborům>
551S-060
Všechna nastavení týkající se tisku uložených souborů jsou uvedena s popisem. Výchozí nastavení jsou označena
křížkem ( ).
<Běžná nastavení>(P. 421)
<Nastavení paměťového média>(P. 430)
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená hvězdičkou (*) nemusí být zobrazena v závislosti na používaném modelu, volitelných
možnostech nebo dalších položkách nastavení.
<Běžná nastavení>
Nakonfigurujte výchozí nastavení pro tisk z paměťového média.
<Přístup k nastavení ulož. souborů>
Můžete změnit nastavení pro tisk souborů na paměťovém zařízení USB a metodu pro jejich zobrazování.
<Změnit výchozí nastavení (Tisk z paměťového média)>
Lze změnit výchozí nastavení spojená s tiskem z paměťového média. Nastavení zde nakonfigurovaná se
použijí jako výchozí nastavení funkce tisku z paměťového média. Změna výchozího nastavení pro
funkce(P. 161)
Model s dotykovým panelem
<Papír>
<Víceúčelová přihrádka>
<Zásuvka 1>
<Zásuvka 2>*
<Počet kopií>
1 až 999
<2stranný tisk>
<Vypnuto>
<Typ kniha>
<Typ kalendář>
<Nastavit detaily JPEG/TIFF>
<Jas>
Pět úrovní
<N na 1>
<Vypnuto>
<2 na 1>
<4 na 1>
<Typ originálu>
421
Nastavení seznamu nabídky
<Priorita fotografie>
<Priorita textu>
<Polotóny>
<Gradace>
<Difúze chyb>
< Nastavit detaily PDF>
<Jas>
Sedm úrovní
<N na 1>
<Vypnuto>
<2 na 1>
<4 na 1>
<6 na 1>
<8 na 1>
<9 na 1>
<16 na 1>
<Rozsah tisku>
<Všechny stránky>
<Zadané stránky>
<Zvětšit/Zmenšit na Přizpůsobit vel. pap.>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Zvětšit tiskovou oblast>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Tisk komentáře>
<Vypnuto>
<Auto>
<Ostatní nast.>
<Polotóny>
<Difúze chyb>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Rozlišení/Gradace>*
<Text>
<Rozlišení>
<Gradace>
<Grafika>
<Rozlišení>
<Gradace>
<Obraz>
<Rozlišení>
<Gradace>
<Čistý černý text>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Černý přetisk>*
422
Nastavení seznamu nabídky
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Zdrojový profil RGB>
<sRGB>
<Gamma 1,5>
<Gamma 1,8>
<Gamma 2,4>
<Žádné>
<Simulační profil CMYK>
<JapanColor(Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
<Euro Standard v1.00(Canon)>
<Žádné>
<Použít profil odstínů šedé>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Výstupní profil>
<Text>
<Normální>
<Foto>
<TR Normální>
<TR Foto>
<Grafika>
<Normální>
<Foto>
<TR Normální>
<TR Foto>
<Obraz>
<Normální>
<Foto>
<TR Normální>
<TR Foto>
<Způsob shody>
<Percepční>
<Nasycení>
<Kolorimetrický>
<Kompozitní přetisk>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Konverze odstínů šedé>
<sRGB>
<NTSC>
<Uniform RGB>
<Kvalita tisku>
<Sytost>*
Žlutá/purpurová/azurová/černá.
17 úrovní
<Jemné nastav.>
423
Nastavení seznamu nabídky
<Žlutá>/<Purpurová>/<Azurová>/<Černá>
<Vysoká>/<Střední>/<Nízká>
17 úrovní
<Úspora toneru>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Gradace>
<Vysoká 1>
<Vysoká 2>
<Jemná úprava sytosti>
Pět úrovní
<Rozlišení>
<1200 dpi>
<600 dpi>
<Režim speciálního vyhlazování>
<Režim 1>
<Režim 2>
<Režim 3>
<Režim 4>
<Režim 5>
<Režim 6>
<Korekce množství toneru>
<Standardní>
<Priorita gradace>
<Priorita textu>
<Kontrola čar>
<Priorita rozlišení>
<Priorita gradace>
<Nastavení šířky>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Text>
<Čára>
<Text a čára>
<Zdokonalené vyhlazování>
<Zdokonalené vyhlazování>
<Vypnuto>
<Úroveň 1>
<Úroveň 2>
<Použít pro grafiku>*
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Použít pro text>*
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Vyhlazování gradace>
<Vyhlazování gradace>
<Vypnuto>
424
Nastavení seznamu nabídky
<Úroveň 1>
<Úroveň 2>
<Použít pro grafiku>*
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Použít pro obrazy>*
<Vypnuto>
<Zapnuto>
Model s černobílým panelem LCD
<Počet kopií>
1 až 999
<Barevný režim>
<Barevný>
<Černobílý>
<Papír>
<V.ú.př.>
<Zásuvka 1>
<Zásuvka 2>*
<2stranný tisk> *
<Vypnuto>
<Typ kniha>
<Typ kalendář>
<Nas. detaily JPEG/TIFF>
<N na 1>
<Vypnuto>
<2 na 1>
<4 na 1>
<Typ originálu>
<Priorita foto>
<Priorita textu>
<Jas>
5 úrovní
<Polotóny>
<Gradace>
<Difúze chyb>
<Nastavit detaily PDF>
<Jas>
7 úrovní
<N na 1>
<Vypnuto>
<2 na 1>
<4 na 1>
<6 na 1>
<8 na 1>
425
Nastavení seznamu nabídky
<9 na 1>
<16 na 1>
<Rozsah tisku>
<Všechny stránky>
<Zadané stránky>
<Zvětšit/Zmenšit na Přizpůsobit vel. pap.>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Zvětšit tisk. oblast>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Tisk komentáře>
<Vypnuto>
<Auto>
<Jiná>
<Polotóny>
<Difúze chyb>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Rozlišení/Gradace>*
<Text>
<Rozlišení>
<Gradace>
<Grafika>
<Rozlišení>
<Gradace>
<Obraz>
<Rozlišení>
<Gradace>
<Čistý černý text>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Černý přetisk>*
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Zdrojový profil RGB>
<sRGB>
<Gama 1,5>
<Gama 1,8>
<Gama 2,4>
<Žádné>
<Simulační profil CMYK>
<JapanColor (Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00 (Canon)>
<Euro Standard v1.00>
<Žádné>
<Profil ods. šedé>
<Vypnuto>
426
Nastavení seznamu nabídky
<Zapnuto>
<Výstupní profil>
<Text>
<Normální>
<Foto>
<TR Normální>
<TR Foto>
<Grafika>
<Normální>
<Foto>
<TR Normální>
<TR Foto>
<Obraz>
<Normální>
<Foto>
<TR Normální>
<TR Foto>
<Způsob shody>
<Percepční>
<Nasycení>
<Kolorimetrický>
<Kompozitní přetisk>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Konverze odstínů šedé>*
<sRGB>
<NTSC>
<Uniform RGB>
<Kvalita tisku>
<Sytost>*
<Sytost>
<Žlutá>/<Purpurová>/<Azurová>/<Černá>
17 úrovní
<Sytost (Jemné nastav.)>
<Žlutá>/<Purpurová>/<Azurová>/<Černá>
<Vysoká>/<Střední>/<Nízká>
17 úrovní
<Korekce množství toneru>
<Standardní>
<Priorita gradace>
<Priorita textu>
<Úspora toneru>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Gradace>
<Vysoká 1>
<Vysoká 2>
<Jemná úprava sytosti>
Pět úrovní
<Rozlišení>
427
Nastavení seznamu nabídky
<1200 dpi>
<600 dpi>
<Režim spec. vyhlaz>
<Režim 1>
<Režim 2>
<Režim 3>
<Režim 4>
<Režim 5>
<Režim 6>
<Kontrola čar>
<Priorita rozlišení>
<Priorita gradace>
<Nastavení šířky>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Text>
<Čára>
<Text a čára>
<Zdokonalené vyhlaz.>
<Zdokonalené vyhlazování>
<Vypnuto>
<Úroveň 1>
<Úroveň 2>
<Použít pro grafiku>*
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Použít pro text>*
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Vyhlazování gradace>
<Vyhlazování gradace>
<Vypnuto>
<Úroveň 1>
<Úroveň 2>
<Použít pro grafiku>*
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Použít pro obrazy>*
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nastavení výchozího displeje> *
Vyberte Náhled/Miniaturu/Podrobnosti jako metodu pro zobrazení souborů na paměťovém zařízení USB.
<Náhled>
<Náhled>
<Detaily>
428
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka>
<Nastavení funkcí>
nastavení ulož. souborů>
<Přístup k souborům>
<Nastavení výchozího displeje>
<Běžná nastavení>
<Přístup k
Vyberte metodu pro zobrazení
<Náhled>
Zobrazí náhled obrázku.
<Náhled>
Zobrazí miniatury obrázků.
<Detaily>
Zobrazí názvy a data souborů ve formě seznamu.
<Výchozí nastavení třídění souborů>
Zvolte, zda chcete zobrazit soubory na paměťovém zařízení USB ve vzestupném, nebo sestupném pořadí
názvů souborů či dat.
<Název (Vzestupně)>
<Název (Sestupně)>
<Datum/Čas (Vzestupně)>
<Datum/Čas (Sestupně)>
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Přístup k souborům> <Běžná nastavení> <Přístup k
nastavení ulož. souborů> <Výchozí nast. třídění soub.> Vyberte pořadí zobrazených souborů
<Formát zobrazení názvu souboru>
Zvolte, zda chcete zobrazit krátký, nebo dlouhý text názvů souborů uložených na paměťovém zařízení USB.
<Krátký název souboru>
<Dlouhý název souboru>
<Nabídka> <Nastavení funkcí> <Přístup k souborům> <Běžná nastavení> <Přístup k
nastavení ulož. souborů> <Formát zobr. názvu soub.> Vyberte možnost <Krátký název
souboru> nebo <Dlouhý název souboru>
429
Nastavení seznamu nabídky
<Krátký název souboru>
Zkrátí název souboru na osm znaků. Aby se rozlišily soubory s podobnými názvy, přidají se na konec názvu
souboru číslice, např. „~1“ nebo „~2“.
<Dlouhý název souboru>
Pro Model s dotykovým panelem zobrazí název souboru do délky až prvních 40 znaků. Pro Model s černobílým
panelem LCD zobrazí název souboru do délky až prvních 20 znaků.
● Uvedený počet znaků nezahrnuje znaky v příponě souboru, např. „jpg“.
<Nastavení paměťového média>
Určete, zda povolit či zakázat funkce paměťového zařízení USB.
<Použít funkci tisku>
Zvolte, zda povolíte tisk dat z paměťového zařízení USB, je-li připojeno k zařízení.
USB(P. 275)
LBP664Cx
<Vyp>
<Zap>
LBP663Cdw / LBP623Cdw / LBP621Cw
<Vyp>
<Zap>
430
Omezení tisku ze zařízení
Nastavení seznamu nabídky
<Zabezpečený tisk>
551S-061
Určete, zda povolit či zakázat zabezpečený tisk (
označena křížkem ( ).
Tisk pomocí zabezpečeného tisku(P. 178) ). Výchozí nastavení jsou
<Použít zabezp. tisk>
<Vyp>
<Zap>
<Omezit úlohy tiskárny>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Čas smazání zabezpečeného tisku>
10 až 30
až 240 (min)
431
Nastavení seznamu nabídky
<Nastavení správy>
551S-062
Položka
Popis
<Správa uživatelů>(P. 433)
Můžete nakonfigurovat nastavení pro správu uživatelů zařízení.
<Správa zařízení>(P. 435)
Je možné spravovat informace o hardwaru a operacích i o různých datech
vyžadovaných při používání funkcí zařízení.
<Licence/Jiná>/<Nast. vzdál. UR/Akt.
firmwaru>(P. 439)
Lze nakonfigurovat nastavení vztahující se ke Vzdálenému uživatelskému
rozhraní a softwaru dostupnému pro zařízení.
<Správa dat>(P. 441)
Můžete nakonfigurovat nastavení k využití dat, například dat o nastaveních
zařízení, nebo provést inicializaci dat.
<Nastavení zabezpečení>(P. 443)
Lze nakonfigurovat nastavení vztahující se k funkci ověřování uživatele, heslu a
šifrování.
<Inicializovat všechna data/nastavení>
Obnoví všechna data včetně protokolů a hodnot nastavení do jejich výchozích
hodnot. Inicializace všech dat / nastavení(P. 306)
432
Nastavení seznamu nabídky
<Správa uživatelů>
551S-063
Všechna nastavení týkající se správy uživatelů zařízení jsou uvedena s popisem. Výchozí nastavení jsou označena
křížkem ( ).
<Nastavení informací správce systému>(P. 433)
<Správa ID oddělení>(P. 433)
<Nastavení informací správce systému>
Zadejte ID nebo PIN výhradně pro správce s přístupovými právy k <Síť> a <Nastavení správy>. ID je <ID správce
systému> a PIN je <PIN správce systému>. Můžete také uložit jméno správce. Změna ID a kódu PIN správce
systému(P. 228)
<ID a PIN správce systému>
Zadejte číslo pro ID a kód PIN správce systému.
<ID správce systému>
<PIN správce systému>
<Jméno správce systému>
Zadejte jméno správce prostřednictvím alfanumerických znaků.
<Správa ID oddělení>
Nastavte funkci správy ID oddělení na řízení přístupu k zařízení pomocí více ID.
oddělení(P. 230)
Nastavení správy ID
Model s dotykovým panelem
<Správa ID oddělení>
<Vyp>
<Zap>
<Povol. tisk. úlohy (nezn. ID)>
<Vyp>
<Zap>
Model s černobílým panelem LCD
<Vypnuto>
<Zapnuto>
Model model s dotykovým panelem
● Výběrem položky <Uložit/Editovat> můžete zaregistrovat ID oddělení a upravit nastavení všech
zaregistrovaných ID.
● Pomocí funkce <Správa počtů> můžete zkontrolovat celkový počet stránek u úloh, které byly dosud spuštěny
na základě ID oddělení.
433
Nastavení seznamu nabídky
Model model s černobílým panelem LCD
● Určete, zda se má zapnout správa ID oddělení. Pomocí Vzdáleného UR zaregistrujte ID oddělení nebo
zkontrolujte stav využití zařízení podle ID oddělení.
434
Nastavení seznamu nabídky
<Správa zařízení>
551S-064
Všechna nastavení vztahující se ke správě informací o hardwaru a operace i o správě dat vyžadovaných při používání
funkcí zařízení jsou uvedena s popisy. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
<Nastavení informací o zařízení>(P. 435)
<Vybrat zemi/region>(P. 435)
<Zobrazit výpis úloh>(P. 436)
<Použít NFC>(P. 436)
<Zobr. info. o spotř. mat. (Vzd.UR/Stav toneru)>/<Zobr.info o sp.mat.(Vzd.UR/Toner Status)>(P. 437)
<Oznámení pro kontrolu nastavení papíru>(P. 437)
<Canon Genuine Mode>(P. 438)
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená údajem „*1“ nelze importovat ani exportovat.
● Nastavení označená údajem „*2“ mohou být v závislosti na vaší zemi či oblasti nedostupná, lišit se nebo mít
jiné výchozí hodnoty.
● Nastavení označená údajem „*3“ nemusí být zobrazena v závislosti na používaném modelu, volitelných
možnostech nebo dalších položkách nastavení
<Nastavení informací o zařízení>
Zadejte název a instalační umístění sloužící k identifikaci zařízení s použitím alfanumerických znaků.
<Název zařízení>
<Umístění>
<Nabídka> <Nastavení správy> <Správa zařízení> <Nastavení informací o
zařízení> Vyberte možnost <Název zařízení> nebo <Umístění> Zadejte název nebo umístění
zařízení (
Zadávání textu(P. 121) )
<Použít>
<Vybrat zemi/region> *1 *2
Zadat můžete zemi nebo oblast, kde se stroj používá. Výchozí nastavení může být různé podle nastavení, které bylo
vybráno při prvním zapnutí.
<Rakousko (AT)>
<Bělorusko (BY)>
<Belgie (BE)>
<Česká republika (CZ)>
<Dánsko (DK)>
<Egypt (EG)>
<Nizozemsko (NL)>
<Norsko (NO)>
<Polsko (PL)>
<Portugalsko (PT)>
<Rusko (RU)>
<Saúdská Arábie (SA)>
435
Nastavení seznamu nabídky
<Finsko (FI)>
<Francie (FR)>
<Německo (DE)>
<Řecko (GR)>
<Maďarsko (HU)>
<Irsko (IE)>
<Itálie (IT)>
<Jordánsko (JO)>
<Lucembursko (LU)>
<Nabídka>
<Slovinsko (SI)>
<Jižní Afrika (ZA)>
<Španělsko (ES)>
<Švédsko (SE)>
<Švýcarsko (CH)>
<Ukrajina (UA)>
<Velká Británie (GB)>
<Jiná>
<Nastavení správy>
<Správa zařízení>
<Vybrat zemi/region>
Vyberte zemi
nebo oblast
<Zobrazit výpis úloh>
Určete, zda se mají na displeji zařízení zobrazit protokoly tisku.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
Model s dotykovým panelem
<Nabídka> <Nastavení správy> <Správa zařízení> <Zobrazit výpis úloh>
<Vypnuto> nebo <Zapnuto> <OK> Restartujte stroj
Vyberte
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka> <Nastavení správy> <Správa zařízení>
<Vypnuto> nebo <Zapnuto> Restartujte stroj
<Zobrazit výpis úloh>
Vyberte
<Použít NFC> *3
Vyberte, zda se má povolit tisk, když se dotknete mobilním zařízením s podporou funkce NFC značky NFC na ovládacím
panelu zařízení.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení správy>
<Správa zařízení>
<Zapnuto>
436
<Použít NFC>
Vyberte <Vypnuto> nebo
Nastavení seznamu nabídky
<Zobr. info. o spotř. mat. (Vzd.UR/Stav toneru)>/<Zobr.info o sp.mat.(Vzd.UR/
Toner Status)>
Nastavte, zda chcete na obrazovce Vzdálené uživatelské rozhraní nebo Toner Status zobrazit tlačítko umožňující
přístup na web pro nákup tonerových kazet. Nastavte také, zda chcete použít Toner Status.
<Zobr. tl. nák. sp. mat. (VUR)>/<Zobr. tl. pro nákup spotř. mat. (Vzd.UR)>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nastavení Toner Status>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Zobr.tlačítko nák.spot.mat.>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení správy>
<Správa zařízení>
toneru)>/<Zobr.info o sp.mat.(Vzd.UR/Toner Status)>
<Zobr. info. o spotř. mat. (Vzd.UR/Stav
Zadejte nastavení
<Zobr. tl. nák. sp. mat. (VUR)>/<Zobr. tl. pro nákup spotř. mat. (Vzd.UR)>
Pokud nechcete zobrazit ve Vzdáleném uživatelském rozhraní tlačítko pro přístup na stránky, které umožňují
nákup tonerových kazet, vyberte možnost <Vypnuto>.
<Nastavení Toner Status>
Pokud nechcete používat možnost Toner Status (Stav toneru), vyberte možnost <Vypnuto>. Pokud nechcete, aby
se v možnosti Toner Status (Stav toneru) zobrazovalo tlačítko pro přístup na stránky, které umožňují nákup
tonerových kazet, vyberte možnost <Zapnuto> a potom <Vypnuto>.
<Oznámení pro kontrolu nastavení papíru>
Určete, zda chcete zobrazit zprávu s výzvou ke kontrole nastavení papíru při vkládání zásuvky na papír do zařízení.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
Model s dotykovým panelem
437
Nastavení seznamu nabídky
<Nabídka> <Nastavení správy> <Správa zařízení> <Oznámení pro kontr. nast. pap.>
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto> <OK> Restartujte stroj
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka> <Nastavení správy> <Správa zařízení> <Oznámení pro kontrolu nastavení
papíru> Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto> Restartujte stroj
<Canon Genuine Mode>
Režim, při kterém jsou používány originální tonerové kazety Canon.
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
<Nastavení správy>
<Správa zařízení>
<Canon Genuine Mode>
Vyberte
<Vypnuto> nebo <Zapnuto>
● V případě potřeby může nastavení změnit zástupce servisu. Pokud není tato položka zobrazena, kontaktujte
správce stroje.
438
Nastavení seznamu nabídky
<Licence/Jiná>/<Nast. vzdál. UR/Akt. firmwaru>
551S-065
Všechna nastavení vztahující se k softwaru a systémovým volitelným doplňkům dostupným pro zařízení a také o
registraci licence jsou uvedena s popisem. Výchozí nastavení jsou označena křížkem ( ).
<Zaregistrovat licenci>(P. 439)
<Nastavení vzdáleného UR>(P. 439)
<Aktualizovat firmware>(P. 440)
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená údajem „*1“ nelze importovat ani exportovat.
● Nastavení označená údajem „*2“ nemusí být zobrazena v závislosti na používaném modelu, volitelných
možnostech nebo dalších položkách nastavení.
<Zaregistrovat licenci> *1 *2
Zadejte licenční klíč pro volitelnou možnost systému, kterou lze používat na zařízení.
Registrace licence(P. 509)
<Nastavení vzdáleného UR> *1
Nakonfigurujte nastavení pro použití Vzdáleného uživatelského rozhraní. Vzdálené uživatelské rozhraní umožňuje
nakonfigurovat nastavení zařízení z webového prohlížeče.
<Vzdálené UR>/<Použít vzdálené UR>
Zvolte, zda chcete používat Vzdálené uživatelské rozhraní ( Deaktivace Vzdáleného uživatelského
rozhraní(P. 278) ). Když používáte Vzdálené uživatelské rozhraní, můžete též určit, zda používat komunikaci
šifrovanou pomocí funkce TLS ( Konfigurace klíče a certifikátu pro protokol TLS(P. 250) ).
Model s dotykovým panelem
<Použít vzdálené UR>
<Vyp>
<Zap>
<Použít TLS>
<Vyp>
<Zap>
Model s černobílým panelem LCD
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Použít TLS>
<Vypnuto>
<Zapnuto>
439
Nastavení seznamu nabídky
Model s dotykovým panelem
<Nabídka> <Nastavení správy> <Licence/Jiná> <Nastavení vzdáleného UR> <Vzdálené UR>
Vyberte <Zap> v položce <Použít vzdálené UR> Vyberte <Vyp> nebo <Zap> v položce <Použít
TLS> <Použít> <OK> Restartujte stroj
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka>
<Nastavení správy> <Nast. vzdál. UR/Akt. firmwaru> <Nastavení vzdáleného UR>
<Použít vzdálené UR> <Zapnuto> Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto> Restartujte zařízení
<Omezení přístupu>/<Nast. zabezpeč. přístupu ve vzdáleném UR>
Určete, zda je pro přístup ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní vyžadováno zadání kódu PIN. Nastavte kód
PIN obsahující maximálně 7 číslic. Všichni uživatelé používají stejný kód PIN. Nastavení kódu PIN
Vzdáleného uživatelského rozhraní(P. 236)
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Přístupový PIN vzdáleného UR>
<Nabídka> <Nastavení správy> <Licence/Jiná>/<Nast. vzdál. UR/Akt. firmwaru>
vzdáleného UR> <Omezení přístupu>/<Nast. zabezpeč. přístupu ve vzdáleném
UR>
<Zapnuto>
Zadejte kód PIN
<Použít>
Zadejte kód PIN (potvrdit)
<Použít>
<Aktualizovat firmware> *1
Vyberte způsob instalace aktualizace firmwaru podle prostředí zařízení.
<Prostřednictvím PC>
<Prostřednictvím internetu>
<Informace o verzi>
440
<Nastavení
Aktualizace firmwaru(P. 302)
Nastavení seznamu nabídky
<Správa dat>
551S-066
Nastavení pro využívání nastavení zařízení a pro inicializaci dat jsou uvedena s popisem. Výchozí nastavení jsou
označena křížkem ( ).
<Import/Export>(P. 441)
<Pov. Prod. Ext'd Survey Prog.>/<Povolit Product Extended Survey Program>(P. 442)
<Inicializovat klíč a certifikát>(P. 442)
<Inicializovat nabídku>(P. 442)
Hvězdičky (*)
● Nastavení označená hvězdičkou (*) nelze importovat ani exportovat.
<Import/Export> *
Pomocí paměťové zařízení USB lze importovat a exportovat různá nastavení zařízení. Další informace o dostupných
paměťových zařízeních USB a o vložení nebo odebrání paměťového zařízení USB najdete v části Použití
paměťového zařízení USB(P. 165) .
<Import>
<Export>
Import
<Nabídka> <Nastavení správy>
Zadejte heslo <Použít>
<Správa dat>
<Import/Export>
<Import>
<Ano>
<Nastavení správy> <Správa dat>
Zadejte heslo (potvrdit) <Použít>
<Import/Export>
<Export>
Zadejte heslo
Export
<Nabídka>
<Použít>
Když probíhá import
● Po dokončení procesu importu se zařízení automaticky restartuje.
441
Nastavení seznamu nabídky
<Pov. Prod. Ext'd Survey Prog.>/<Povolit Product Extended Survey Program>
Povolte nebo zakažte program Product Extended Survey Program (program průzkumu využití zařízení).
<Vypnuto>
<Zapnuto>
Model s dotykovým panelem
<Nabídka> <Nastavení správy> <Správa dat> <Pov. Prod. Ext'd Survey Prog.>
<Vypnuto> nebo <Zapnuto> <OK> Restartujte stroj
Vyberte
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka>
Program>
<Nastavení správy> <Správa dat>
Vyberte <Vypnuto> nebo <Zapnuto>
<Povolit Product Extended Survey
Restartujte stroj
<Inicializovat klíč a certifikát> *
Vyberte, chcete-li vrátit hodnoty [Nastavení klíče a certifikátu] a [Nastavení certifikátu CA] na výchozí tovární hodnoty.
Inicializace klíče a certifikátu(P. 305)
<Inicializovat nabídku> *
Vyberte, chcete-li následující nastavení vrátit na výchozí tovární hodnoty. Všechna následující nastavení lze obnovit
najednou, případně jednotlivě. Inicializace nabídky(P. 305)
<Možnosti>
<Nastavení/Údržba>
<Nastavení funkcí>
<Nastavení správy>
<Inicializovat vše>
442
Nastavení seznamu nabídky
<Nastavení zabezpečení>
551S-067
Všechna nastavení týkající se funkce ověřování a šifrování jsou uvedena s popisem. Výchozí nastavení jsou označena
křížkem ( ).
<Nastavení hesla/ověření>(P. 443)
<Nastavení šifrování>(P. 444)
<Ověřit systém při spuštění>(P. 444)
<Nastavení hesla/ověření>
Můžete posílit zabezpečení funkce ověřování.
<Nastavení funkce ověření>
Nakonfigurujte funkce zabezpečení pro ověřování uživatele.
<Uzamčení>/<Nastavení uzamčení>
Jestliže se uživateli nezdařilo ověření uživatele, určete, zda deaktivovat uživatele z dočasného přihlášení k
zařízení (uzamčení). Pokud je zvoleno nastavení <Zapnuto>, určete, kolikrát jsou opětovně povoleny chyby,
než dojde k aktivaci uzamčení a také požadovanou dobu, než se bude uživatel moci opět přihlásit po
uzamčení.
<Povolit uzamčení>
<Vyp>
<Zap>
<Práh uzamčení>
1
až 10 (krát)
<Doba uzamčení>
1
až 60 (min)
Model s dotykovým panelem
<Nabídka>
<Nastavení správy>
<Nastavení zabezpečení>
<Nastavení funkce ověření> <Uzamčení>
Zadejte každou položku nastavení <Použít>
<Nastavení hesla/ověření>
Vyberte <Zap> v položce <Povolit uzamčení>
<OK> Restartujte stroj
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka> <Nastavení správy> <Nastavení zabezpečení> <Nastavení hesla/ověření>
<Nastavení funkce ověření> <Nastavení uzamčení> <Povolit uzamčení> <Zapnuto>
Zadejte každou položku nastavení Restartujte stroj
● Tato možnost neplatí pro přihlášení pomocí ID oddělení.
443
Nastavení seznamu nabídky
<Nastavení šifrování>
Nakonfigurujte nastavení pro deaktivaci slabého šifrování nebo klíč a certifikaci využívající slabé šifrování.
<Zakázat použití slabého šifr.>/<Zakázat použití slabého šifrování>
<Vyp>
<Zap>
<Zakázat slabé šifr. Klíč/cert.>/<Zakázat klíč/cert. se slabým šifr.>
<Vyp>
<Zap>
Model s dotykovým panelem
<Nabídka> <Nastavení správy> <Nastavení zabezpečení> <Nastavení šifrování> Vyberte
<Zap> v položce <Zakázat použití slabého šifr.> Vyberte <Vyp> nebo <Zap> v položce <Zakázat
slabé šifr. Klíč/cert.> <Použít> <OK> Restartujte stroj
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka> <Nastavení správy> <Nastavení zabezpečení> <Nastavení šifrování> <Zakázat
použití slabého šifrování> <Zapnuto> <Zakázat klíč/cert. se slabým šifr.> Vyberte <Vypnuto>
nebo <Zapnuto> Restartujte zařízení
<Ověřit systém při spuštění>
Když se stroj spustí nebo když je spuštěna aplikace (v Application Library (Knihovna aplikací)), proběhne ověření, aby se
určilo, zda se systémem nebo aplikací nikdo nemanipuloval. Pokud je zjištěna manipulace, stroj přejde do stavu čekání
na aktualizaci firmwaru. V takovém případě proveďte aktualizaci firmwaru z počítače. Aktualizace firmwaru(P. 302)
<Vypnuto>
<Zapnuto>
<Nabídka>
spuštění>
<Nastavení správy>
<Zapnuto>
<Ano> (
<Nastavení zabezpečení>
)
<Ověřit systém při
Stroj se restartuje automaticky
● Pokud se nic nezobrazí ani po chvíli, obnovení systému může být nemožné. V takovém případě kontaktujte
svého místního autorizovaného prodejce společnosti Canon nebo se obraťte na linku pomoci společnosti
Canon.
444
Nastavení seznamu nabídky
● Pokud proběhla manipulace s aplikací nainstalovanou po expedici stroje z továrny, je nutné ji přeinstalovat
na stroji.
445
Údržba
Údržba
Údržba .................................................................................................................................................................. 447
Pravidelné čištění .............................................................................................................................................. 449
Čištění vnější části přístroje .......................................................................................................................... 450
Čištění fixační sestavy ................................................................................................................................... 451
Čištění přenosového pásu (ITB) .................................................................................................................... 454
Výměna tonerové kazety .................................................................................................................................. 455
Kontrola zbývajícího množství spotřebního materiálu ................................................................................... 461
Přemístění zařízení ............................................................................................................................................ 462
Nastavení kvality obrazu .................................................................................................................................. 464
Nastavení gradace ........................................................................................................................................ 465
Oprava neshody barev tisku ......................................................................................................................... 466
Nastavení pozice tisku .................................................................................................................................. 467
Zobrazení hodnoty počítadla ............................................................................................................................ 469
Tisk hlášení a seznamů ..................................................................................................................................... 470
Spotřební materiál ............................................................................................................................................ 475
446
Údržba
Údržba
551S-068
Tato kapitola popisuje údržbu zařízení, včetně způsobů čištění a nastavení kvality tisku.
◼ Základní čištění
Pravidelné čištění(P. 449)
◼ Výměna spotřebního materiálu
Výměna tonerové kazety(P. 455)
Kontrola zbývajícího množství spotřebního materiálu(P. 461)
Spotřební materiál(P. 475)
◼ Údržba a správa zařízení
447
Údržba
Přemístění zařízení(P. 462)
Nastavení kvality obrazu(P. 464)
Zobrazení hodnoty počítadla(P. 469)
Tisk hlášení a seznamů(P. 470)
448
Údržba
Pravidelné čištění
551S-069
Zařízení pravidelně čistěte, abyste předešli snížené kvalitě tisku a zajistili bezpečné a snadné používání zařízení.
Části k čištění
Vnější povrch zařízení a větrací otvory
Čištění vnější části přístroje(P. 450)
Vnitřní fixační sestava a přenosový pás
Čištění fixační sestavy(P. 451)
Čištění přenosového pásu (ITB)(P. 454)
449
Údržba
Čištění vnější části přístroje
551S-06A
Vnější povrchy zařízení čistěte pravidelně, především okolí větracích otvorů, abyste zařízení udrželi v dobrém stavu.
1
Vypněte zařízení a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu.
● Po vypnutí zařízení jsou data čekající na tisk odstraněna z paměti.
2
Čistěte vnější povrch zařízení a větrací otvory.
● Použijte měkký hadřík mírně navlhčený vodou nebo jemný čisticí prostředek zředěný vodou.
● Popis umístění větracích otvorů naleznete v části
Přední strana(P. 88) .
3
Nechejte vnější povrchy zařízení řádně oschnout.
4
Znovu připojte napájecí kabel ke zdroji napájení a zapněte zařízení.
450
Údržba
Čištění fixační sestavy
551S-06C
Pokud je fixační sestava špinavá, výtisky se mohou ušpinit. Chcete-li vyčistit fixační sestavu, postupujte následujícím
způsobem. Fixační sestavu nelze vyčistit, pokud v zařízení čekají dokumenty na vytištění. K vyčištění fixační sestavy
potřebujete běžný papír o velikosti A4 nebo Letter. Před provedením následujícího postupu vložte papír do zásuvky na
papír nebo do víceúčelové přihrádky. Vkládání papíru(P. 126)
Pro LBP664Cx / LBP663Cdw(P. 451)
Pro LBP623Cdw / LBP621Cw(P. 452)
● Před čištěním zkontrolujte, zda zůstane dostatečné množství zbývající v tonerových kazetách.
zbývajícího množství spotřebního materiálu(P. 461)
Kontrola
Pro LBP664Cx / LBP663Cdw
Existují dva způsoby čištění, ze kterých si musíte zvolit v závislosti na ušpinění papíru. Chcete-li očistit fixační sestavu,
nejprve proveďte <Čištění fixační sestavy (redukce skvrn na zadní straně papíru)>/<Čištění fix.sest. (skvrny na zad.str.)>.
Pokud to k ničemu nevede, pak zkuste <Čistit fixační sestavu>.
◼ Čištění fixační sestavy (redukce skvrn na zadní straně papíru)
● Čištění bude účinnější, pokud ho provedete přibližně jednu hodinu po dokončení předchozího tisku.
● Můžete rovněž nakonfigurovat, aby čištění probíhalo automaticky v efektivním načasování.
fixační sestavy>(P. 358)
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte možnost <Nastavení/Údržba>
3
4
5
<Auto. čištění
Obrazovka Domů(P. 108)
<Údržba>.
Vyberte možnost <Čištění fixační sestavy (redukce skvrn na zadní straně papíru)>/
<Čištění fix.sest. (skvrny na zad.str.)>.
Zkontrolujte, zda se údaje o velikosti a typu papíru na obrazovce shodují s papírem
vloženým ve stroji.
Vyberte možnost <OK>
<Začátek>.
● Na model s černobílým panelem LCD stiskněte
.
451
Údržba
➠ Spustí se čištění. Když se objeví zpráva, že je čištění hotové, vraťte se stisknutím tlačítka
na obrazovku
Domů.
● Po dokončení <Čištění fixační sestavy (redukce skvrn na zadní straně papíru)>/<Čištění fix.sest. (skvrny
na zad.str.)> dojde k vysunutí prázdného listu papíru. Pokud se symptom nezlepší, pak také proveďte
<Čistit fixační sestavu>.
◼ Čistit fixační sestavu
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte možnost <Nastavení/Údržba>
3
Vyberte možnost <Čistit fixační sestavu>.
4
5
Obrazovka Domů(P. 108)
<Údržba>.
Zkontrolujte, zda se údaje o velikosti a typu papíru na obrazovce shodují s papírem
vloženým ve stroji.
Vyberte možnost <OK>
<Začátek>.
● Na model s černobílým panelem LCD stiskněte
.
➠ Spustí se čištění. Když se objeví zpráva, že je čištění hotové, vraťte se stisknutím tlačítka
na obrazovku
Domů.
● Po dokončení <Čistit fixační sestavu> dojde k vysunutí listu papíru s tiskovým vzorem.
Pro LBP623Cdw / LBP621Cw
◼ Čistit fixační sestavu
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte <Nastavení/Údržba>
3
Vyberte <Čistit fixační sestavu>.
4
5
Obrazovka Domů(P. 108)
<Údržba>.
Zkontrolujte, zda se údaje o velikosti a typu papíru na obrazovce shodují s papírem
vloženým ve stroji.
Vyberte možnost <OK>
<Začátek>.
452
Údržba
● Na model s černobílým panelem LCD stiskněte
.
➠ Spustí se čištění. Když se objeví zpráva, že je čištění hotové, vraťte se stisknutím tlačítka
Domů.
● Po dokončení <Čistit fixační sestavu> dojde k vysunutí listu papíru s tiskovým vzorem.
453
na obrazovku
Údržba
Čištění přenosového pásu (ITB)
551S-06E
Na přenosovém pásu uvnitř zařízení může ulpívat špína, která je následně příčinou snížení kvality tisku. Chcete-li
vyčistit přenosový pás, postupujte následujícím způsobem. Přenosový pás nelze vyčistit, pokud v zařízení čekají
dokumenty na vytištění.
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte možnost <Nastavení/Údržba>
3
Vyberte <Čistit ITB>.
4
Vyberte <Začátek>.
Obrazovka Domů(P. 108)
<Údržba>.
➠ Spustí se čištění. Když se objeví zpráva, že je čištění hotové, vraťte se stisknutím tlačítka
Domů.
454
na obrazovku
Údržba
Výměna tonerové kazety
551S-06F
Když je v tonerové kazetě málo toneru nebo pokud již není tisk možný z důvodu vyčerpání toneru, zobrazí se na displeji
zpráva s upozorněním. Pokud situaci nevyřešíte a budete pokračovat v tisku, může se zhoršit kvalita. Množství
zbývajícího toneru v kazetách můžete zkontrolovat na displeji ( Kontrola zbývajícího množství spotřebního
materiálu(P. 461) ).
Když se zobrazí zpráva(P. 455)
Když je kvalita výtisků neuspokojivá(P. 457)
Postup výměny tonerové kazety(P. 457)
Když se zobrazí zpráva
Obsah zprávy, která se zobrazí, závisí na množství zbývajícího toneru v kazetách. V závislosti na tom, jaká zpráva se
zobrazí, si připravte novou tonerovou kazetu ( Spotřební materiál(P. 475) ) nebo vyměňte stávající tonerovou
kazetu za novou ( Postup výměny tonerové kazety(P. 457) ).
● Text „XXXX“ uváděný dále v popisu bude ve skutečných zprávách nahrazen příslušnou barvou tonerové
kazety, která může být černá, žlutá, purpurová nebo azurová.
<Připravte kazetu.>/<Připravte XXXX kazetu.>
Tato zpráva informuje o tom, že tonerovou kazetu bude třeba brzy vyměnit. Ujistěte se, že máte připravenou
náhradní tonerovou kazetu. Pokud se chystáte k tisku velkého objemu dat a zobrazí se tato zpráva, vyměňte
tonerovou kazetu ještě před spuštěním tisku.
Zobrazí-li se zpráva
● Pokud právě tisknete, můžete pokračovat v tisku originálu.
● Pokud se zobrazí zpráva ohledně černé tonerové kazety, když zařízení přijímá I-Fax, stroj jej
nevytiskne, aby nebyl tisk vybledlý. Pokud chcete pokračovat v tisku, přestože dochází toner, nastavte
funkci <Pokr. v tisku. s polopr. kaz.>/<Pokrač. v tisku při nízkém stavu kazety> na <Zapnuto>. <Pokr.
v tisku. s polopr. kaz.>/<Pokrač. v tisku při nízkém stavu kazety>(P. 419)
Kdy se má zpráva zobrazit
● Pro zbývající množství toneru v tonerových kazetách (v procentech), které aktivuje zprávu, můžete
nastavit jakoukoli hodnotu. <Zobr. čas pro přípravu kaz.>/<Zobrazit čas doporučení přípravy
kazety>(P. 312)
455
Údržba
<Nízká hladina kazety>
Tato zpráva informuje o tom, že tonerovou kazetu bude třeba brzy vyměnit. Ujistěte se, že máte připravenou
náhradní tonerovou kazetu. Pokud se chystáte k tisku velkého objemu dat a zobrazí se tato zpráva, vyměňte
tonerovou kazetu ještě před spuštěním tisku. Zobrazí se při nastavení možnosti <Akce při varování> na <Zastavit
tisk> ( <Akce při varování>(P. 314) ).
<Zobrazit kroky výměny kazety>/<Zobrazit kroky obnovy>
Zobrazí postup výměny tonerové kazety. Podle postupu na obrazovce vyměňte tonerovou kazetu.
<Pokračovat v tisku>
Můžete ukončit stav zastavení tisku a pokračovat v tisku.
● Pokud se zobrazí zpráva ohledně černé tonerové kazety, když zařízení přijímá I-Fax, stroj jej nevytiskne, aby
nebyl tisk vybledlý. Místo toho se přijatá data uloží do paměti. Pokud chcete pokračovat v tisku, přestože
dochází toner, nastavte funkci <Pokr. v tisku. s polopr. kaz.>/<Pokrač. v tisku při nízkém stavu kazety> na
<Zapnuto>. <Pokr. v tisku. s polopr. kaz.>/<Pokrač. v tisku při nízkém stavu kazety>(P. 419)
Kdy se má zpráva zobrazit
● Pro zbývající množství toneru v tonerových kazetách (v procentech), které aktivuje zprávu, můžete
nastavit jakoukoli hodnotu. <Zobr. čas pro přípravu kaz.>/<Zobrazit čas doporučení přípravy
kazety>(P. 312)
<Konec životnosti kazety.>/<Konec životn. kazety>
Tato zpráva, která se zobrazí s barvami tonerové kazety, informuje o tom, že se přiblížil konec životnosti
tonerové kazety. Doporučujeme, abyste vyměnili tonerovou kazetu za novou. Můžete pokračovat v tisku, kvalitu
tisku však nelze zaručit.
<Zobrazit kroky výměny kazety>/<Zobrazit kroky obnovy>
Zobrazí postup výměny tonerové kazety. Podle postupu na obrazovce vyměňte tonerovou kazetu.
<Pokračovat v tisku (Kvalitu nelze zaručit)>/<Pokrač. v tisku (Kvalitu nelze zaručit)>
Můžete pokračovat v tisku, ale zařízení nemusí fungovat správně.
456
Údržba
<Tisk není možný. Pravděpodobně jste použili padělané kazety nebo kazety jiné než
Canon.>/<Tisk není možný. Pravděpodobně používáte padělané kazety nebo kazety jiné
než Canon.>
Tato zpráva varuje před tím, že zařízení nemusí poskytovat tisk v optimální kvalitě. Doporučujeme, abyste
vyměnili tonerovou kazetu za novou.
● Pokud je zobrazena tato zpráva, nemůžete pokračovat v tisku.
<Canon Genuine Mode>(P. 438)
Když je kvalita výtisků neuspokojivá
Pokud výtisky začínají vykazovat některé z následujících vlastností, jedna z tonerových kazet je spotřebovaná. Vyměňte
téměř prázdnou tonerovou kazetu, i když není na displeji zobrazeno žádné hlášení. Postup výměny tonerové
kazety(P. 457)
Jsou viditelné pruhy/Tisk
není rovnoměrný
Některé části
jsou vybledlé
Nerovnoměrná sytost
Objevují se skvrny od toneru
Prázdná oblast originálů je na výtiscích zbarvena do šeda
Postup výměny tonerové kazety
Podle níže uvedeného postupu vyměňte tonerovou kazetu.
1
Otevřete přední kryt.
457
Objevují se bílé skvrny
Údržba
LBP664Cx / LBP663Cdw
LBP623Cdw / LBP621Cw
2
Vysuňte zásobník kazet.
3
Vytáhněte cílovou tonerovou kazetu přímo vzhůru a ven ze zařízení.
4
Vyjměte náhradní tonerovou kazetu z obalového materiálu.
1
Na rovném povrchu zatáhněte za jazýček obalového materiálu.
2
Vytáhněte tonerovou kazetu ven.
458
Údržba
5
Pětkrát nebo šestkrát protřepejte tonerovou kazetu, jak je ukázáno níže, aby se
toner v kazetě rovnoměrně rozprostřel.
● Nedotýkejte se povrchu válce ve spodní části tonerové kazety.
6
Vložte tonerovou kazetu.
● Každá z tonerových kazet musí být vložena do otvoru v zásobníku kazet, který je označen nálepkou příslušné
barvy (
). Vložte tonerovou kazetu do otvoru určeného pro danou barvu.
● Spodní část tonerové kazety není krytá; při vkládání do otvoru proto dávejte pozor, abyste spodní částí
nenarazili do rámu otvoru.
7
Zatlačte zásobník tonerových kazet zpět dovnitř a zavřete přední kryt.
● Hned po zavření předního krytu se spustí rychlé nastavení (
459
Rychlé nastavení(P. 465) ).
Údržba
ODKAZY
Spotřební materiál(P. 475)
460
Údržba
Kontrola zbývajícího množství spotřebního materiálu
551S-06H
Zbývající množství toneru v kazetách zkontrolujte podle následujícího postupu. Především je velmi důležité
zkontrolovat, zda máte mít před zahájením velké tiskové úlohy připravenou novou tonerovou kazetu.
<Monitor stavu> (
kazety>
)
<Informace o zařízení>/<Stav zařízení>
<Informace o kazetě>/<Stav
Kontrola zbývajícího množství toneru v tonerových kazetách
● Zobrazené množství zbývajícího toneru v kazetě je pouze orientační, skutečné množství může být jiné.
ODKAZY
Výměna tonerové kazety(P. 455)
Spotřební materiál(P. 475)
461
Údržba
Přemístění zařízení
551S-06J
Zařízení je těžké. Při přemísťování zařízení dbejte na dodržení následujícího postupu, abyste předešli zranění. Než
začnete s přemísťováním, nejprve se seznamte s bezpečnostními upozorněními. Důležité bezpečnostní
pokyny(P. 2)
1
Vypněte zařízení a počítač.
● Po vypnutí zařízení jsou data čekající na tisk odstraněna z paměti.
2
Odpojte kabely i napájecí kabel od zařízení v pořadí podle následujících obrázků.
● To, zda jsou kabely označené „*“ připojené, závisí na konkrétním prostředí.
Síťová zástrčka
Napájecí kabel
Klávesnice USB*
Kabel USB*
Kabel LAN*
3
4
5
Při přepravě zařízení na větší vzdálenost z něj tonerové kazety vyjměte.
výměny tonerové kazety(P. 457)
Postup
Vytáhněte zásuvku na papír z tiskárny až na doraz, zvedněte přední část a vyjměte ji.
Zavřete všechny otevřené kryty a víceúčelovou přihrádku a přesuňte zařízení na
nové místo.
● Zařízení je těžké (
lidech.
Hlavní jednotka(P. 491) ). Zařízení LBP664Cx / LBP663Cdw přesunujte ve dvou nebo více
● Uchopte stroj za rukojeti a zvedněte jej. Pokud máte nainstalovaný volitelný modul cassette feeding module,
nechte cassette feeding module na podlaze a přeneste nejprve hlavní jednotku zařízení. Volitelný podavač
poté přeneste samostatně.
LBP664Cx / LBP663Cdw
462
Údržba
LBP623Cdw / LBP621Cw
6
Opatrně postavte zařízení na nové místo.
● Informace o postupu instalace zařízení po přemístění naleznete v části „Začínáme“.
obsah(P. 511)
463
Příručky a jejich
Údržba
Nastavení kvality obrazu
551S-06K
Pokud výsledky tisku nejsou uspokojivé, například je špatná kvalita obrazu či reprodukce nebo se neshodují barvy
výtisku, zkuste následující úpravy.
◼ Automatické nastavení gradace
Pokud se sytost a jas barev na výtisku liší oproti originálu, zlepšete reprodukci barev pomocí funkce <Autom. nast.
gradace>. Nastavení gradace(P. 465)
◼ Korekce tisku neshody barev
Pokud jsou barvy na výtiscích rozmazané, použijte funkci <Korekce tisku neshody barev>. Tento problém může být
způsoben neshodou barev. Oprava neshody barev tisku(P. 466)
◼ Nastavení pozice tisku
Polohu tisku můžete upravit, když je vytištěný obraz našikmo nebo je jeho část mimo rozsah tisku.
pozice tisku(P. 467)
464
Nastavení
Údržba
Nastavení gradace
551S-06L
Gradace je kontinuální změna odstínu barvy od tmavého ke světlému. Čím více odstínů pro jednotlivé gradace barev,
které se nacházejí na výtiscích, je možné vytisknout, tím přirozeněji výtisky působí. Pokud je barevná reprodukce
špatná a sytost a jas výtisků se významně odlišují od originálu, použijte příslušné funkce automatického nastavení.
● Pokud není v některé tonerové kazetě dostatek toneru, účinek úprav nemusí být dostatečný. Zkontrolujte
zbývající množství toneru v kazetách. Pokud v tonerové kazetě zbývá málo toneru, doporučuje se kazetu
vyměnit. Kontrola zbývajícího množství spotřebního materiálu(P. 461)
Rychlé nastavení
Můžete snadno upravit gradaci. Toto nastavení může být provedeno automaticky po výměně tonerové kazety.
● Rychlé nastavení není k dispozici během tisku.
● Můžete rovněž nakonfigurovat, aby se okamžitě po zapnutí stroje nebo po provedení první tiskové úlohy
<Nastavení automatické korekce>(P. 351)
automaticky spustilo rychlé nastavení.
● Zařízení můžete nastavit, aby toto nastavení provádělo automaticky v určitou denní dobu.
aut. nast. grad.>/<Nast. času pro autom. nast. gradace>(P. 321)
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte <Nastavení/Údržba>
3
Vyberte <Rychlé nastavení>.
4
Vyberte <Začátek>.
Obrazovka Domů(P. 108)
<Nastavit kvalitu obrazu>
➠ Začne se provádět nastavení.
465
<Nast. čas pro
<Autom. nast. gradace>.
Údržba
Oprava neshody barev tisku
551S-06R
Neshoda barev tisku vzniká v důsledku posunu polohy jednotlivých barev na výtisku, ke kterému může dojít při tisku
obrázku pomocí většího počtu tonerových kazet. Obrázky, u kterých došlo k neshodě barev tisku, působí rozmazaně.
Pokud dojde k výskytu neshody barev tisku, proveďte následující úpravu nastavení. Toto nastavení je v některých
případech prováděno automaticky, např. po výměně tonerových kazet.
● Zařízení můžete nastavit, aby toto nastavení provádělo automaticky po zapnutí.
korekce>(P. 351)
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte možnost <Nastavení/Údržba>
3
Vyberte <Korekce tisku neshody barev>.
4
Vyberte <Začátek>.
➠ Začne se provádět nastavení.
466
<Nastavení automatické
Obrazovka Domů(P. 108)
<Nastavit kvalitu obrazu>.
Údržba
Nastavení pozice tisku
551S-06S
Pokud se dokument tiskne mimo střed nebo mimo tisknutelnou oblast, upravte pozici tisku. Pozici tisku můžete
upravit pro každý zdroj papíru. Pozici tisku můžete upravit v rozsahu -5,0 mm až +5,0 mm v krocích po 0,1 mm.
Kontrola směru a vzdálenosti pro nastavení
Když upravujete pozici tisku, zadejte směr pomocí znamének „+“ a „-“ a vzdálenost pomocí „mm“. Pro možnost
<Upravit svisle (přední str.)>/<Upravit svisle (zadní strana)> zadejte hodnotu pomocí znaménka „+“, když chcete
posunout pozici tisku ve směru shora dolů. Pro možnost <Upr. vodorovně (před. str.)>/<Upravit vodorovně (zad.
str.)> zadejte hodnotu pomocí znaménka „+“, když chcete posunout pozici tisku ve směru zleva doprava. Když
chcete posun provést v opačném směru, zadejte hodnotu pomocí znaménka „-“.
<Upravit svisle (přední str.)>/<Upravit svisle (zadní
strana)>
<Upr. vodorovně (před. str.)>/<Upravit vodorovně
(zad. str.)>
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte možnost <Nastavení/Údržba>
3
Vyberte <Úprava polohy tisku>.
4
Vyberte zdroj papíru.
Obrazovka Domů(P. 108)
<Nastavit kvalitu obrazu>.
● Pokud je nainstalován volitelný cassette feeding module, zobrazí se také jeho zásuvka na papír.
5
Vyberte kombinaci úpravy směru a tiskovou stranu.
467
Údržba
6
Nastavte upravovanou hodnotu.
7
Stiskněte tlačítko <Použít> (
).
Úprava polohy tisku pro všechny tiskové úlohy
● K úpravě polohy tisku u všech tiskových úloh bez ohledu na zdroj papíru můžete použít možnost <Nastavení
funkcí> v nabídce nastavení na ovládacím panelu. Polohu tisku lze upravit v krocích po 0,5 mm od -50,0 mm
do +50,0 mm. <Přesadit kratší stranu/Přesadit delší stranu>(P. 382)
468
Údržba
Zobrazení hodnoty počítadla
551S-06U
Celkové počty stránek můžete zkontrolovat odděleně pro barevné a pro černobílé výtisky. Počet výtisků zahrnuje tisk
z paměťového média a seznam a výtisky dat z počítačů.
Model s dotykovým panelem
<Kontrola počit.>
Zkontrolujte počet vytištěných stránek
<113: Celkem (Černá a bílá/Malý)>
Zobrazí celkový počet stránek vytištěných černobíle.
<123: Celkem (Plné barvy + Jedna barva/Malý)>
Zobrazí celkový počet stránek vytištěných barevně.
● <Kontrolní služba> umožňuje komunikaci se vzdáleným monitorovacím serverem. Provedením této
položky se povolí pravidelné odesílání informací o zařízení do serveru vzdáleného monitorování
připojeného k zařízení.
● <Zkontr. konf. zař.> umožňuje zkontrolovat volitelné jednotky nainstalované na zařízení.
Model s černobílým panelem LCD
<Stav zařízení>
zkontrolovat
<Kontrola počitadla>
Vyberte položku, kterou chcete
Zkontrolujte počet vytištěných stránek
<113: Celkem (Černá a bílá/Malý)>
Zobrazí celkový počet stránek vytištěných černobíle.
<123: Celkem (Plné barvy + Jedna barva/Malý)>
Zobrazí celkový počet stránek vytištěných barevně.
469
Údržba
Tisk hlášení a seznamů
551S-06W
Můžete vytisknout hlášení a seznamy, z nichž lze zkontrolovat údaje, jako je celkový počet výtisků pro každé <ID
oddělení> a nastavení zařízení.
Konfigurace nastavení tisku pro sestavy a seznamy(P. 470)
Tisk hlášení o celkovém počtu výtisků podle ID oddělení(P. 470)
Tisk seznamů nastavení(P. 471)
Tisk hlášení a seznamů o stavu využití zařízení(P. 472)
Konfigurace nastavení tisku pro sestavy a seznamy
Sestavy a seznamy můžete tisknout oboustranně.
Model s dotykovým panelem
<Nabídka>
hlášení>
<Výstup hlášení>
<Zap>
<Nastavení hlášení>
<Výchozí nastavení pro výstup
<Použít>
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka>
hlášení>
<Tisknout hlášení>
<2stranný tisk>
<Nastavení hlášení>
<Výchozí nastavení pro výstup
<Zapnuto>
Tisk hlášení o celkovém počtu výtisků podle ID oddělení
Hlášení správy ID oddělení
Pokud je povolena správa ID oddělení, můžete vytisknout hlášení správy ID oddělení a zkontrolovat celkový
počet výtisků pro jednotlivá <ID oddělení>. Informace o celkovém počtu výtisků pomáhají zlepšit správu zásob
papíru a tonerových kazet.
Model s dotykovým panelem
<Nabídka>
oddělení>
<Výstup hlášení> <Tisknout seznam> <Hlášení správy ID
Zkontrolujte, zda je v zařízení vložen papír velikosti a typu zobrazených na obrazovce, a
vyberte možnost <Spustit>
Model s černobílým panelem LCD
470
Údržba
<Nabídka> <Tisknout hlášení> <Tisknout seznam> <Hlášení správy ID oddělení>
Zkontrolujte, zda je v zařízení vložen papír velikosti a typu zobrazených na obrazovce, a vyberte
možnost
<Ano>
Tisk seznamů nastavení
Informace a nastavení uložená v zařízení lze vytisknout formou seznamu.
Seznam uživatelských dat / Seznam dat správce systému
Pokud vytisknete seznam uživatelských dat a seznam dat správce systému, můžete zkontrolovat seznam
nastavení ( Nastavení seznamu nabídky(P. 308) ) i obsah uložený v zařízení. Na obou seznamech je uvedena
verze firmwaru a velikost a typ papíru uložený v zařízení.
Model s dotykovým panelem
<Nabídka> <Výstup hlášení> <Tisknout seznam> Vyberte možnost <Seznam uživatelských
dat> nebo <Seznam dat správce systému> Zkontrolujte, zda je v zařízení vložen papír velikosti a
typu zobrazených na obrazovce, a vyberte možnost <Spustit>
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka> <Tisknout hlášení> <Tisknout seznam> Vyberte možnost <Seznam uživatelských
dat> nebo <Seznam dat správce systému> Zkontrolujte, zda je v zařízení vložen papír velikosti a
typu zobrazených na obrazovce, a vyberte možnost
<Ano>
● Seznam uživatelských dat neobsahuje určitá nastavení, například nastavení zařízení a nastavení
správy. Chcete-li zkontrolovat všechny položky nastavení, vytiskněte si Seznam dat správce systému.
Seznam zásad zabezpečení IPSec
Pokud vytisknete seznam zásad zabezpečení IPSec, můžete zkontrolovat seznam názvů zásad a nastavení IPSec
uložené v zařízení.
Model s dotykovým panelem
<Nabídka> <Výstup hlášení> <Tisknout seznam> <Seznam zásad IPSec> Zkontrolujte, zda
je v zařízení vložen papír velikosti a typu zobrazených na obrazovce, a vyberte možnost <Spustit>
Model s černobílým panelem LCD
471
Údržba
<Nabídka>
<Tisknout hlášení>
<Tisknout seznam>
<Seznam zásad IPSec>
Zkontrolujte,
zda je v zařízení vložen papír velikosti a typu zobrazených na obrazovce, a vyberte možnost
<Ano>
Tisk hlášení a seznamů o stavu využití zařízení
Můžete si vytisknout hlášení o stavu zařízení, protokol využití tonerových kazet a seznam písem dostupných v režimu
PCL nebo PS.
Eko hlášení
Hlášení umožňuje zkontrolovat celkový počet výtisků za měsíc a spotřebu energie. Na hlášení jsou uvedené také
tipy, jak ušetřit papír a energii, které vycházejí ze stavu využití.
Model s dotykovým panelem
<Nabídka>
<Výstup hlášení>
<Tisknout seznam>
<Eko hlášení>
Zkontrolujte, zda je v
zařízení vložen papír velikosti a typu zobrazených na obrazovce, a vyberte možnost <Spustit>
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka>
<Tisknout hlášení>
<Tisknout seznam>
<Eko hlášení>
v zařízení vložen papír velikosti a typu zobrazených na obrazovce
Zkontrolujte, zda je
<Ano>
● Spotřeba energie se může lišit v závislosti na prostředí a podmínkách, v nichž se zařízení používá.
Hlášení stavu spotřebního materiálu
Hlášení umožňuje zkontrolovat stav spotřebního materiálu v zařízení.
Model s dotykovým panelem
<Nabídka> <Výstup hlášení> <Tisknout seznam> <Hlášení stavu spotřebního materiálu>
Zkontrolujte, že je v zařízení vložen papír velikosti a typu odpovídajícího údajům na obrazovce,
a vyberte možnost <Spustit>
Model s černobílým panelem LCD
472
Údržba
<Nabídka>
<Tisknout hlášení>
<Tisknout seznam>
<Hlášení stavu spotřebního materiálu>
Zkontrolujte, zda je v zařízení vložen papír velikosti a typu zobrazených na obrazovce
<Ano>
Seznam písem PCL
Pomocí hlášení můžete zkontrolovat, jaká písma jsou k dispozici v režimu PCL.
Model s dotykovým panelem
<Nabídka> <Výstup hlášení> <Tisknout seznam> <Seznam písem PCL> Zkontrolujte, zda je
v zařízení vložen papír velikosti a typu zobrazených na obrazovce, a vyberte možnost <Spustit>
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka>
<Tisknout hlášení>
<Tisknout seznam>
<Seznam písem PCL>
Zkontrolujte, zda
je v zařízení vložen papír velikosti a typu zobrazených na obrazovce, a vyberte možnost
<Ano>
Seznam písem PS
Pomocí hlášení můžete zkontrolovat, jaká písma jsou k dispozici v režimu PS.
Model s dotykovým panelem
<Nabídka>
<Výstup hlášení>
<Tisknout seznam>
<Seznam písem PS>
Zkontrolujte, zda je v
zařízení vložen papír velikosti a typu zobrazených na obrazovce, a vyberte možnost <Spustit>
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka>
<Tisknout hlášení>
<Tisknout seznam>
<Seznam písem PS>
Zkontrolujte, zda
je v zařízení vložen papír velikosti a typu zobrazených na obrazovce, a vyberte možnost
<Ano>
Hlášení výpisu kazet
Pomocí hlášení můžete zkontrolovat protokoly o použití tonerových kazet.
Model s dotykovým panelem
473
Údržba
<Nabídka> <Výstup hlášení> <Tisknout seznam> <Hlášení protokolu kazety> Zkontrolujte,
zda je v zařízení vložen papír velikosti a typu zobrazených na obrazovce, a vyberte možnost
<Spustit>
Model s černobílým panelem LCD
<Nabídka>
<Tisknout hlášení>
<Tisknout seznam>
<Hlášení protokolu kazety>
Zkontrolujte, zda je v zařízení vložen papír velikosti a typu zobrazených na obrazovce
<Ano>
474
Údržba
Spotřební materiál
551S-06X
Následující část informuje o odhadované době výměny spotřebního materiálu, který
zařízení využívá. Spotřební materiál nakupujte u místního autorizovaného prodejce
Canon. Seznamte se s bezpečnostními i zdravotními opatřeními, které je třeba dodržovat
při manipulaci se spotřebním materiálem a při jeho skladování. Pro dosažení optimální
kvality tisku se doporučuje použití originálního toneru, kazet a dílů Canon.
● Při manipulaci se spotřebním materiálem a při jeho skladování dodržujte bezpečnostní opatření v příručce
„Začínáme“ dodané s tímto produktem.
● V závislosti na prostředí instalace, velikosti používaného papíru nebo typu originálu může být nutné vyměnit
spotřební materiál ještě před koncem odhadované doby životnosti.
● Pokud zadáte kratší čas do automatického vypnutí, než je čas ve výchozím nastavení (4 hodiny), může to
zkrátit životnost tonerových kazet.
◼ Tonerové kazety
Dodané tonerové kazety
Průměrná výtěžnost a hmotnost tonerové kazety dodané se zařízením je uvedena níže.
LBP664Cx / LBP663Cdw
● Černá
Průměrná výtěžnost *
1 200 listů
Hmotnost
Přibližně 2,2 kg
● Y (žlutá), M (purpurová) a C (azurová)
Průměrná výtěžnost *
1 200 listů
Hmotnost
Přibližně 2,2 kg
LBP623Cdw / LBP621Cw
● Černá
Průměrná výtěžnost *
910 listů
Hmotnost
Přibližně 2,1 kg
475
Údržba
● Y (žlutá), M (purpurová) a C (azurová)
Průměrná výtěžnost *
680 listů
Hmotnost
Přibližně 2,1 kg
Náhradní tonerové kazety
Pro dosažení optimální kvality tisku se doporučuje použití originálních tonerových kazet Canon.
LBP664Cx / LBP663Cdw
Originální tonerová kazeta Canon
Canon Cartridge 055 Black (černý)
Průměrná výtěžnost a hmotnost tonerové kazety
● Průměrná výtěžnost*
2 300 listů
● Hmotnost
Přibližně 2,2 kg
Canon Cartridge 055 Yellow (žlutý)
Canon Cartridge 055 Magenta (purpurový)
Canon Cartridge 055 Cyan (azurový)
Canon Cartridge 055 H Black (černý)
● Průměrná výtěžnost*
2 100 listů
● Hmotnost
Přibližně 2,2 kg
● Průměrná výtěžnost*
7 600 listů
● Hmotnost
Přibližně 2,6 kg
Canon Cartridge 055 H Yellow (žlutý)
Canon Cartridge 055 H Magenta (purpurový)
Canon Cartridge 055 H Cyan (azurový)
● Průměrná výtěžnost*
5 900 listů
● Hmotnost
Přibližně 2,6 kg
LBP623Cdw / LBP621Cw
Originální tonerová kazeta Canon
Průměrná výtěžnost a hmotnost tonerové kazety
● Průměrná výtěžnost*
Canon Cartridge 054 Black (černý)
1 500 listů
● Hmotnost
Přibližně 2,1 kg
Canon Cartridge 054 Yellow (žlutý)
Canon Cartridge 054 Magenta (purpurový)
Canon Cartridge 054 Cyan (azurový)
● Průměrná výtěžnost*
1 200 listů
● Hmotnost
Přibližně 2,1 kg
● Průměrná výtěžnost*
Canon Cartridge 054 H Black (černý)
3 100 listů
● Hmotnost
Přibližně 2,2 kg
Canon Cartridge 054 H Yellow (žlutý)
Canon Cartridge 054 H Magenta (purpurový)
● Průměrná výtěžnost*
2 300 listů
● Hmotnost
476
Údržba
Canon Cartridge 054 H Cyan (azurový)
Přibližně 2,2 kg
* Průměrná výtěžnost je založena na standardu „ISO/IEC 19798“ (celosvětový standard vydaný Mezinárodní organizací pro
standardizaci (ISO) pro způsob měření výtěžnosti tonerové kazety v monochromatických elektrografických tiskárnách a
víceúčelových zařízeních, která fungují i jako tiskárny) při tisku na papír velikosti A4 při výchozím nastavení sytosti tisku.
Dávejte pozor na padělané tonerové kazety
● Upozorňujeme na skutečnost, že se na trhu vyskytují padělky tonerových kazet Canon. Použití
padělané tonerové kazety může způsobovat nízkou kvalitu tisku a výkonnost stroje. Společnost Canon
nenese odpovědnost za žádnou poruchu, nehodu nebo poškození vzniklé v důsledku použití
padělaného toneru.
Další informace naleznete na adrese global.canon/ctc.
● Při výměně tonerových kazet postupujte podle pokynů uvedených v části
kazety(P. 455) .
477
Výměna tonerové
Odstraňování problémů (FAQ)
Odstraňování problémů (FAQ)
Odstraňování problémů (FAQ) ............................................................................................................... 479
478
Odstraňování problémů (FAQ)
Odstraňování problémů (FAQ)
551S-06Y
Když se vyskytne problém, zkuste najít řešení v této kapitole, než se obrátíte na společnost Canon.
479
Dodatek
Dodatek
Dodatek ............................................................................................................................................................... 481
Software třetí strany ......................................................................................................................................... 483
Užitečné funkce ................................................................................................................................................. 484
Šetrnost vůči životnímu prostředí a úspora peněz ........................................................................................ 485
Vyšší účinnost ............................................................................................................................................... 486
Mnohem více ................................................................................................................................................ 488
Specifikace ......................................................................................................................................................... 490
Hlavní jednotka ............................................................................................................................................ 491
Použitelný papír ............................................................................................................................................ 495
Cassette Feeding Module-AF ........................................................................................................................ 499
Funkce tiskárny ............................................................................................................................................ 500
Funkce správy ............................................................................................................................................... 503
Systémové prostředí ..................................................................................................................................... 505
Síťové prostředí ............................................................................................................................................ 506
Možnosti ............................................................................................................................................................ 507
Volitelná zařízení .......................................................................................................................................... 508
Systémové volitelné doplňky ........................................................................................................................ 509
Příručky a jejich obsah ...................................................................................................................................... 511
Použití dokumentu Uživatelská příručka ........................................................................................................ 512
Rozložení obrazovky dokumentu Uživatelská příručka ................................................................................. 513
Zobrazení dokumentu Uživatelská příručka .................................................................................................. 516
Základní operace v systému Windows ............................................................................................................. 518
Upozornění ........................................................................................................................................................ 525
480
Dodatek
Dodatek
551S-070
Tato kapitola obsahuje technické specifikace tohoto zařízení, pokyny k používání dokumentu Uživatelská příručka,
odmítnutí odpovědnosti, informace o autorských právech a další důležité informace pro zákazníky.
◼ Specifikace zařízení
Chcete-li zkontrolovat specifikace hlavní jednotky a volitelných zařízení, síťového prostředí, funkcí tisku a podobně,
projděte si následující část(i).
Specifikace(P. 490)
◼ Používání volitelných zařízení
Chcete-li zjistit, jaké možnosti jsou k dispozici pro pohodlnější a efektivnější použití tohoto zařízení, projděte si
následující část(i).
Možnosti(P. 507)
◼ Odkazy na příručku tohoto zařízení
Nejprve si projděte následující části, pokud se chcete ujistit o druzích příruček popisujících funkce zařízení a dozvědět
se, jak příslušné zařízení obsluhovat. Jestliže chcete vědět, jak číst a používat Uživatelská příručka (tuto příručku),
projděte si druhou část.
Příručky a jejich obsah(P. 511)
Použití dokumentu Uživatelská příručka(P. 512)
◼ Ostatní
Chcete-li získat užitečné informace a zkontrolovat odmítnutí odpovědnosti a informace o autorských právech, projděte
si následující část(i).
481
Dodatek
Software třetí strany(P. 483)
Užitečné funkce(P. 484)
Základní operace v systému Windows(P. 518)
Upozornění(P. 525)
482
Dodatek
Software třetí strany
551S-071
Informace týkající se softwaru třetích stran získáte kliknutím na následující ikonu(y).
LBP664Cx
LBP663Cdw
LBP623Cdw / LBP621Cw
483
Dodatek
Užitečné funkce
551S-072
Tato část popisuje tipy na využití funkcí zařízení podle kategorie. Příslušné funkce můžete využívat v souladu se
zamýšleným účelem a provozním prostředím.
Šetrnost vůči životnímu prostředí a úspora peněz(P. 485)
Vyšší účinnost(P. 486)
Mnohem více(P. 488)
484
Dodatek
Šetrnost vůči životnímu prostředí a úspora peněz
551S-073
Existuje mnoho způsobů, jak ušetřit za papír, tonerové kazety, elektřinu a další výdaje.
Oboustranný tisk
Režim spánku
Funkci oboustranného tisku můžete použít k tisku dat z
počítače i tisku přijatých dokumentů faxem I-Fax. Tímto
způsobem spotřebujete pouze poloviční množství papíru,
takže i vaše náklady na papír klesnou o polovinu. Chcete-li
ušetřit ještě více, zkombinujte oboustranný tisk s tiskem více
stran na jeden list papíru. Na jeden list lze vytisknout až 32
stran, což je velmi ekonomické i ekologické.
Tisk z počítače(P. 169)
<Příjem>(P. 419)
<Nastavení I-faxu> <Tisk na obě
strany>
Chcete-li ušetřit energii a peníze, je důležitou funkcí
režim spánku, který zařízení vypne, pokud je nikdo
nepoužívá. Toto zařízení přejde do režimu spánku
automaticky nebo kdykoli potřebujete. Jedním
485
stisknutím tlačítka
přepnete zařízení do režimu
spánku. Pokud jej stisknete znovu, zařízení okamžitě
přejde zpět a je připraveno k použití.
Přepnutí do režimu spánku(P. 163)
Dodatek
Vyšší účinnost
551S-074
Tady je několik jednoduchých operací, které mohou zefektivnit složité úkoly.
Tisk obrázků přímo z paměťového zařízení USB
Vzdálená správa pomocí Vzdáleného uživatelského
rozhraní
Po připojení paměťového zařízení USB k zařízení
můžete přímo bez použití počítače tisknout obrázky
a dokumenty. Před tiskem si dokonce můžete zobrazit
náhled souborů JPEG a jiných obrázků, abyste
nevytiskli něco, co vytisknout nechcete.
Tisk z paměťového zařízení USB (Tisk z
paměťového média)(P. 182)
Ve Vzdáleném uživatelském rozhraní můžete spravovat
spoustu věcí z počítače, aniž byste museli přecházet k
zařízení. Konfigurujte nastavení a sledujte stav zařízení
pomocí intuitivního a jednoduchého rozhraní webového
prohlížeče, se kterým se ihned snadno seznámíte. Šetřete
čas a energii na důležitější věci, než je péče o zařízení.
Správa zařízení z počítače (Vzdálené uživatelské
rozhraní)(P. 280)
Rychlé nastavení tisku pomocí intuitivního postupu
Zařízení umožňuje snadné a intuitivní nastavení rozložení stránky, umístění
vazby, přepínání mezi jednostranným a oboustranným tiskem atd.
prostřednictvím náhledu obrazu v ovladači tiskárny. Nastavení lze provádět
jednoduchým kliknutím za současného náhledu vybraného nastavení.
486
Dodatek
Tisk z počítače(P. 169)
487
Dodatek
Mnohem více
551S-075
Existuje velké množství funkcí pro veškeré vaše potřeby, ať jste doma, v kanceláři nebo na cestách.
Application Library (Knihovna aplikací) pro spouštění
užitečných funkcí stiskem jednoho tlačítka
Použití zařízení smartphone/tablet
Application Library (Knihovna aplikací) je středisko, které
umožňuje registraci často používaných operací, jako je
například tisk obvyklých dokumentů nebo kontrola údajů o
spotřebním materiálu, a praktických funkcí ve formě
aplikací. Tyto aplikace lze spouštět jedním stiskem tlačítka z
obrazovky Domů. Application Library (Knihovna aplikací)
lze nejlépe využít ke zrychlení a zpřesnění provozu. Další
informace najdete v příručce k Application Library
(Knihovna aplikací) na webu s online příručkami.
Když potřebujete rychle vytisknout návrh vytvořený
v tabletu při služební cestě, oceníte službu Canon
PRINT Business. K zařízení se můžete připojit pomocí
mobilního zařízení bezdrátově a přímo i v prostředí,
kde není směrovač bezdrátové sítě LAN.
To vše snadno a rychle a zcela bez počítače!
Rozsáhlejší možnosti pro práci i zábavu díky funkcím,
které byly navrženy pro naši rychlou dobu.
Propojení s mobilními zařízeními(P. 201)
Snadný tisk pomocí služby Google Cloud Print
Zachovejte soukromí svých výtisků
488
Dodatek
Připojte se ke službě Google Cloud Print pomocí
notebooku nebo mobilního telefonu, odešlete svá
data a počkejte na vytištěné dokumenty. Pomocí
tohoto zařízení, služby Google Cloud Print a svého
Běžně platí, že když něco tisknete z počítače, ihned to
vyjede z tiskárny. Pokud však máte citlivé dokumenty, tento
způsob není zrovna vhodný. Stačí použít zabezpečený tisk a
nikdo nebude moci vaše dokumenty vytisknout bez zadání
mobilního zařízení můžete tisknout cokoli
potřebujete, odkudkoli to potřebujete.
Použití služby Google Cloud Print(P. 221)
vašeho hesla na ovládacím panelu zařízení. Nenechávejte
důvěrné dokumenty ležet v přihrádce, kde si je může
kdokoli prohlédnout.
Tisk dokumentu zabezpečeného kódem PIN
(Zabezpečený tisk)(P. 177)
Vše bezdrátově
Žádné kabely, snadná instalace a jednoduchá údržba. Pokud máte směrovač
bezdrátové sítě LAN, který podporuje funkci WPS, můžete kompletně vynechat
proces nastavení a být ihned připraveni k práci. Vychutnejte si systém
dokumentů, jenž se jednoduše používá, nevyžaduje kabely a který vám zajistí
pouze bezdrátové řešení. Kompatibilní s IEEE 802.11b/g/n pro bezproblémové
bezdrátové řešení a podporuje také metody šifrování WEP a WPA/WPA2-PSK
(TKIP/AES-CCMP) pro vyšší zabezpečení.
Připojení k bezdrátové síti LAN(P. 27)
489
Dodatek
Specifikace
551S-076
Specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit z důvodů vylepšení zařízení nebo budoucí verze.
◼ Specifikace zařízení
Hlavní jednotka(P. 491)
Použitelný papír(P. 495)
◼ Specifikace volitelných zařízení
Cassette Feeding Module-AF(P. 499)
◼ Funkční specifikace
Funkce tiskárny(P. 500)
Funkce správy(P. 503)
◼ Prostředí pro používání zařízení
Systémové prostředí(P. 505)
Síťové prostředí(P. 506)
490
Dodatek
Hlavní jednotka
551S-077
● Informace o velikostech a typech papíru pro každý zdroj papíru viz „
Typ
Stolní
Podporované barvy
Plné barvy
Rozlišení pro zápis
600 dpi x 600 dpi
Počet odstínů
256
Přijatelný papír
Velikosti papíru
Použitelný papír(P. 495) “.
LBP664Cx / LBP663Cdw:
● Max: 216,0 mm x 355,6 mm
● Min (zásuvka na papír): 98,0 mm x 148,0 mm
● Min (víceúčelová přihrádka): 76,2 mm x 127,0 mm
LBP623Cdw / LBP621Cw:
● Max: 216,0 mm x 355,6 mm
● Min: 76,2 mm x 127,0 mm
Hmotnost papíru
● Zásuvka na papír: 60 g/m² až 200 g/m²
● Víceúčelová přihrádka: 60 g/m² až 200 g/m²
Typ papíru
Doba zahřívání *1
Použitelný papír(P. 495)
Po zapnutí napájení
13,0 sekund nebo méně
Aktivace z režimu spánku
2,0 sekund nebo méně
Doba prvního tisku
LBP664Cx / LBP663Cdw:
(A4)
● Plné barvy: Přibližně 8,6 sekund
● Černobílé: Přibližně 7,7 sekund
LBP623Cdw / LBP621Cw:
● Plné barvy: Přibližně 10,5 sekund
● Černobílé: Přibližně 10,4 sekund
Rychlost tisku *2
LBP664Cx / LBP663Cdw:
(A4)
● Plné barvy: 27 listů/minutu
● Černobílé: 27 listů/minutu
491
Dodatek
LBP623Cdw:
● Plné barvy: 21 listů/minutu
● Černobílé: 21 listů/minutu
LBP621Cw:
● Plné barvy: 18 listů/minutu
● Černobílá: 18 listů/minutu
Systém podávání papíru / kapacita *3 LBP664Cx / LBP663Cdw:
Zásuvka na papír
250 listů (80 g/m²)/250 listů (64 g/m²) x 1
Víceúčelová přihrádka
50 listů (80 g/m²)/50 listů (64 g/m²) x 1
LBP623Cdw / LBP621Cw:
Zásuvka na papír
250 listů (80 g/m²)/250 listů (64 g/m²) x 1
Otvor podavače pro ruční podávání
1 list
Výstupní systém papíru / kapacita *3 LBP664Cx / LBP663Cdw:
Výstupní přihrádka
150 listů (75 g/m²)
LBP623Cdw / LBP621Cw:
Výstupní přihrádka
100 listů (60 g/m² až 90 g/m²)
Napájení
LBP664Cx / LBP663Cdw:
220 V až 240 V AC, 3,3 A, 50 Hz/60 Hz
LBP623Cdw / LBP621Cw:
220 V až 240 V AC, 2,4 A, 50 Hz/60 Hz
Spotřeba energie *1
LBP664Cx / LBP663Cdw:
Maximální spotřeba energie
1 360 W nebo méně
V režimu spánku
● Přibližně 0,6 W (připojení přes USB)
● Přibližně 0,6 W (připojení přes síť LAN)
● Přibližně 0,6 W (připojení přes bezdrátovou síť LAN)
Když je hlavní napájení vypnuto
0,3 W nebo méně
LBP623Cdw / LBP621Cw:
Maximální spotřeba energie
850 W nebo méně
492
Dodatek
V režimu spánku
● Přibližně 0,8 W (připojení přes USB)
● Přibližně 0,8 W (připojení přes síť LAN)
● Přibližně 0,8 W (připojení přes bezdrátovou síť LAN)
Když je hlavní napájení vypnuto
0,1 W nebo méně
Rozměry
(Š x H x V)
LBP664Cx:
476 mm x 469 mm x 379 mm
LBP663Cdw:
437 mm x 469 mm x 313 mm
LBP623Cdw / LBP621Cw:
430 mm x 418 mm x 287 mm
Hmotnost
LBP664Cx:
Hlavní jednotka *4
Přibližně 19,0 kg
Spotřební materiál
Spotřební materiál(P. 475)
LBP663Cdw:
Hlavní jednotka *4
Přibližně 18,5 kg
Spotřební materiál
Spotřební materiál(P. 475)
LBP623Cdw:
Hlavní jednotka *4
Přibližně 14,0 kg
Spotřební materiál
Spotřební materiál(P. 475)
LBP621Cw:
Hlavní jednotka *4
Přibližně 12,8 kg
Spotřební materiál
Spotřební materiál(P. 475)
Prostor pro instalaci
(Š x H)
Viz část „Začínáme“
Příručky a jejich obsah(P. 511)
Kapacita paměti
Paměť RAM: 1 GB
Podmínky prostředí
Teplota: 10 °C až 30 °C
Vlhkost: 20 % až 80 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)
493
Dodatek
*1Může
se lišit v závislosti na prostředí a podmínkách, v nichž je zařízení používáno.
*2Rychlost
tisku se měří na základě interního testování při použití papíru velikosti A4 a jednostranném tisku v poměru
100 % vůči předloze. Interní testování zahrnovalo nepřetržitý tisk stejné jedné stránky obsahu na běžný papír. Rychlost
tisku se může lišit v závislosti na typu papíru, velikosti papíru nebo směru podávání papíru.
Zařízení může automaticky přerušit nebo zpomalit činnost kvůli úpravě stavu tiskárny, například kontrole teploty některé
jednotky nebo udržení kvality obrazu během nepřetržitého tisku.
*3Může
se lišit v závislosti na prostředí instalace a typu použitého papíru.
*4Nezahrnuje
tonerové kazety.
494
Dodatek
Použitelný papír
551S-078
V následující tabulce jsou uvedeny typy papíru, které lze v tomto zařízení použít.
◼ Podporované velikosti papíru
: K dispozici
: Není k dispozici
Velikosti papíru
Zásuvka na papír *1 Víceúčelová přihrádka Automatický oboustranný tisk *2
A4 *3*4
B5
A5
Legal (LGL) *3
Letter (LTR) *3*4
Statement (STMT)
Executive (EXEC)
Oficio *3
Oficio (Brazílie) *3
Oficio (Mexiko) *3
Letter (Government) *3
Legal (Government) *3
Foolscap/Folio *3
Foolscap (Austrálie) *3
Legal (Indie) *3
3x5inch
Envelope No.10 (COM10)
*5
*6
495
Dodatek
Velikosti papíru
Zásuvka na papír *1 Víceúčelová přihrádka Automatický oboustranný tisk *2
Obálka Monarch
*5
*6
Obálka C5
*6
Obálka DL
*6
Uživatelská velikost papíru
*1Včetně
*7
*8
volitelného modulu Cassette Feeding Module-AF.
*2Automatický
oboustranný tisk je k dispozici bez výměny papíru.
*3Umožňuje
vytisknout přijaté faxové dokumenty I-Fax.
*4Umožňuje
vytisknout sestavy nebo seznamy.
*5Pouze
*9
pro LBP623Cdw / LBP621Cw.
*6Pro dosažení optimální kvality tisku na LBP623Cdw / LBP621Cw se doporučuje tisknout ze zásuvky na papír. Při tisku
z otvoru ručního podavače mohou vzniknout šikmé výtisky.
*7K
dispozici jsou následující vlastní velikosti.
● LBP664Cx / LBP663Cdw: 98,0 mm x 148,0 mm až 216,0 mm x 355,6 mm
● LBP623Cdw / LBP621Cw: 76,2 mm x 127 mm až 216,0 mm x 355,6 mm
*8Dostupná
*9K
je vlastní velikost od 76,2 mm x 127 mm do 216,0 mm x 355,6 mm.
dispozici jsou následující vlastní velikosti.
● LBP664Cx / LBP663Cdw: 176 mm x 250 mm až 216,0 mm x 355,6 mm
● LBP623Cdw / LBP621Cw: 182 mm x 257 mm až 216,0 mm x 355,6 mm
◼ Podporované typy papíru
V tomto přístroji je možné používat papír bez chlóru.
: K dispozici
: Není k dispozici
LBP664Cx / LBP663Cdw
Typ papíru
Běžný 1 *3*4
61 g/m² až 74 g/m²
Běžný 2 *3*4
75 g/m² až 82 g/m²
Běžný 3 *3*4
83 g/m² až 90 g/m²
Běžný 4
91 g/m² až 105 g/m²
Silný 1
106 g/m² až 119 g/m²
Silný 2
120 g/m² až 128 g/m²
Zásuvka na papír *1 Víceúčelová přihrádka
496
Automatický oboustranný
tisk *2
Dodatek
Typ papíru
Silný 3
129 g/m² až 163 g/m²
Tenký 1 *3
60 g/m²
Recyklovaný 1 *3*4
61 g/m² až 74 g/m²
Recyklovaný 2 *3*4
75 g/m² až 82 g/m²
Barevný *3*4
61 g/m² až 74 g/m²
S povrchovou vrstvou 1
100 g/m² až 120 g/m²
S povrchovou vrstvou 2
121 g/m² až 150 g/m²
S povrchovou vrstvou 3
151 g/m² až 200 g/m²
Zásuvka na papír *1 Víceúčelová přihrádka
Automatický oboustranný
tisk *2
Štítky
Obálka *5
*1Včetně
volitelného modulu Cassette Feeding Module-AF.
*2Automatický
oboustranný tisk je k dispozici bez výměny papíru.
*3Umožňuje
vytisknout přijaté faxové dokumenty I-Fax.
*4Umožňuje
vytisknout sestavy nebo seznamy.
*5Když
je zadán papír vlastní velikosti, je zobrazeno <Obálka 1>/<Obálka 2>. Pokud nelze správně provádět tisk se
zvoleným nastavením <Obálka 1>, změňte výběr na <Obálka 2>.
LBP623Cdw / LBP621Cw
Typ papíru
Běžný 1 *2*3
61 g/m² až 69 g/m²
Běžný 2 *2*3
70 g/m² až 82 g/m²
Běžný 3 *2*3
83 g/m² až 90 g/m²
Běžný 4
91 g/m² až 105 g/m²
Silný 1
106 g/m² až 120 g/m²
Silný 2
121 g/m² až 163 g/m²
Zásuvka na papír Otvor podavače pro ruční
podávání
497
Automatický oboustranný
tisk *1
Dodatek
Typ papíru
Tenký 1 *2
60 g/m²
Recyklovaný 1 *2*3
61 g/m² až 69 g/m²
Recyklovaný 2 *2*3
70 g/m² až 82 g/m²
Barevný *2*3
61 g/m² až 69 g/m²
S povrchovou vrstvou 1
100 g/m² až 120 g/m²
S povrchovou vrstvou 2
121 g/m² až 150 g/m²
S povrchovou vrstvou 3
151 g/m² až 200 g/m²
Zásuvka na papír Otvor podavače pro ruční
podávání
Automatický oboustranný
tisk *1
*4
Štítky
Obálka
*4
*1Automatický
oboustranný tisk je k dispozici bez výměny papíru.
*2Umožňuje
vytisknout přijaté faxové dokumenty I-Fax.
*3Umožňuje
vytisknout sestavy nebo seznamy.
*4Pro
dosažení optimální kvality tisku se doporučuje tisknout ze zásuvky na papír. Při tisku z otvoru ručního podavače
mohou vzniknout šikmé výtisky.
498
Dodatek
Cassette Feeding Module-AF
551S-079
Velikosti papíru
● Max.: 216,0 mm x 355,6 mm
● Min: 98,0 mm x 148,0 mm
Hmotnost papíru
60 g/m² až 200 g/m²
Kapacita zásuvek na papír * 550 listů (80 g/m²)/640 listů (64 g/m²) x 1
Rozměry
437 mm x 469 mm x 136 mm
(Š x H x V)
Hmotnost
*Může
Přibližně 6,0 kg
se lišit v závislosti na prostředí instalace a typu použitého papíru.
499
Dodatek
Funkce tiskárny
551S-07A
◼ Funkce tiskárny UFR II
Typ
Velikost tisku
Rychlost tisku
Interní
Použitelný papír(P. 495)
Stejné jako „Rychlost tisku“ na „Hlavní jednotce“
Hlavní jednotka(P. 491)
Rozlišení
Zpracování dat
1 200 dpi x 1 200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Popisný jazyk stránky (PDL) UFR II
Podporovaný protokol
TCP/IP: LPD, Port9100, WSD
Rezidentní písma
Není
Rozhraní
USB
USB 2.0 Hi-Speed
Kabelová síť LAN
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (splňuje požadavky IEEE 802.3)
Bezdrátová síť LAN
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
◼ Funkce tiskárny PS
Typ
Velikost tisku
Rychlost tisku
Interní
Použitelný papír(P. 495)
Stejné jako „Rychlost tisku“ na „Hlavní jednotce“
Hlavní jednotka(P. 491)
Rozlišení
Zpracování dat
1 200 dpi x 1 200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Popisný jazyk stránky (PDL) Adobe PS 3
500
Dodatek
Podporovaný protokol
TCP/IP: LPD, Port9100, WSD
Rezidentní písma
136 písem Roman
Rozhraní
USB
USB 2.0 Hi-Speed
Kabelová síť LAN
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (splňuje požadavky IEEE 802.3)
Bezdrátová síť LAN
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
◼ Funkce PCL tiskárny
Typ
Velikost tisku
Rychlost tisku
Interní
Použitelný papír(P. 495)
Stejné jako „Rychlost tisku“ na „Hlavní jednotce“
Hlavní jednotka(P. 491)
Rozlišení
Zpracování dat
1 200 dpi x 1 200 dpi (pouze pro PCL6), 600 dpi x 600 dpi
Popisný jazyk stránky (PDL) PCL6, PCL5
Podporovaný protokol
TCP/IP: LPD, Port9100, WSD
Rezidentní písma
LBP664Cx
93 písem Roman
LBP663Cdw / LBP623Cdw
45 písem Roman
Rozhraní
USB
USB 2.0 Hi-Speed
Kabelová síť LAN
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (splňuje požadavky IEEE 802.3)
Bezdrátová síť LAN
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
501
Dodatek
◼ Tisková funkce paměťového média
Tisknutelné formáty souborů ● JPEG (DCF/Exif 2.21 nebo dřívější/JFIF)
● TIFF (komprese JPEG/MH/MR/MMR)
● PDF
502
Dodatek
Funkce správy
551S-07C
◼ Nastavení brány firewall
● Lze zadat až 16 IP adres (nebo rozsahy IP adres) jak pro IPv4, tak pro IPv6.
● Paketové filtry popsané v této sekci kontrolují komunikaci pomocí protokolů TCP, UDP a ICMP.
● Lze zadat až 32 adres MAC.
◼ IPSec
● Protokol IPSec, který je podporován zařízením, vyhovuje standardům RFC2401, RFC2402, RFC2406 a RFC4305.
● Windows Vista
● Windows 7
Operační systém
● Windows 8
● Windows 8.1
● Windows 10
Režim připojení
Transportní režim
IKEv1 (hlavní režim)
● Předsdílený klíč
Metoda ověřování
Protokol výměny klíčů
● Digitální podpis
Algoritmus hash
(a délka klíče)
● HMAC-SHA1-96
Algoritmus šifrování
(a délka klíče)
● 3DES-CBC
● HMAC-SHA2 (256 bitů nebo 384 bitů)
● AES-CBC (128 bitů, 192 bitů nebo 256 bitů)
Diffie-Hellman (DH)
Algoritmus výměny klíčů / skupina (a délka
klíče)
● Group 1 (768 bitů)
● Group 2 (1024 bitů)
● Group 14 (2048 bitů)
Algoritmus hash
ESP
AH
HMAC-SHA1-96
● 3DES-CBC
Algoritmus šifrování
(a délka klíče)
● AES-CBC (128 bitů, 192 bitů nebo 256 bitů)
Algoritmus hash / algoritmus šifrování (a
délka klíče)
AES-GCM (128 bitů, 192 bitů nebo 256 bitů)
Algoritmus hash
HMAC-SHA1-96
● IPSec podporuje komunikaci na jednosměrovou adresu (nebo jedno zařízení).
● Zařízení nemůže současně používat protokol IPSec i DHCPv6.
503
Dodatek
◼ Registrace klíčů a certifikátů
● Při instalaci klíče nebo certifikátu CA z počítače musí být splněny následující požadavky:
● Klíč: PKCS#12*1
Formát
● Certifikát CA: X.509 DER/PEM
Přípona souboru
Algoritmus veřejného klíče
(a délka klíče)
● Klíč: „.p12“ nebo „.pfx“
● Certifikát CA: „.cer“ nebo „.pem“
● RSA (512 bitů, 1024 bitů, 2048 bitů, 4096 bitů)
● DSA (1024 bitů, 2048 bitů, 3072 bitů)
● ECDSA (P256, P384, P521)
● RSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384*2, SHA-512*2, MD2, MD5
Algoritmus podpisu certifikátu
● DSA: SHA-1
● ECDSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512
Algoritmus kryptografického otisku certifikátu SHA1
*1Požadavky
na certifikát obsažený v klíči jsou v souladu s certifikáty CA.
*2SHA384-RSA
a SHA512-RSA jsou dostupné, pouze pokud je délka klíče RSA 1024 bitů a více.
● Zařízení nepodporuje použití seznamu odvolaných certifikátů (CRL).
◼ Definice „Slabého šifrování“
Pokud je volba <Zakázat použití slabého šifr.> nastavena na <Zap>, je zakázáno použití následujících algoritmů.
Hash:
MD4, MD5, SHA-1
HMAC:
HMAC-MD5
Kryptosystém se společným klíčem: RC2, RC4, DES
Kryptosystém s veřejným klíčem:
Šifrování RSA (512 bitů/1024 bitů), podpis RSA (512 bitů/1024 bitů), DSA (512 bitů/1024
bitů), DH (512 bitů/1024 bitů)
● I když je možnost <Zakázat slabé šifr. Klíč/cert.>/<Zakázat klíč/cert. se slabým šifr.> nastavena na hodnotu
<Zap>, lze použít algoritmus hash SHA-1, který je použit pro podpis kořenového certifikátu.
504
Dodatek
Systémové prostředí
551S-07E
Systémové požadavky pro Vzdálené UR *1
Windows
● Windows 7 / 8.1 / 10: Internet Explorer 11 nebo novější
● Windows 10: Edge
macOS
● Mac OS X 10.5 nebo novější
● Safari 5.0.6 nebo novější
Android
● Chrome
● UC Browser
iOS
● Safari
● UC Browser
Software serveru přijímajícího I-Fax
● Microsoft Exchange Server 2007 SP3
● Microsoft Exchange Server 2010
● Microsoft Exchange Server 2013
● Microsoft Exchange Server 2016
● Lotus Domino R7.0
● Qpopper 4.0.19
Systémové požadavky dokumentu Uživatelská příručka Windows
● Internet Explorer 9 nebo novější
● Microsoft Edge
● Firefox
● Firefox ESR
● Chrome*2
macOS
● Safari
● Firefox
● Chrome*2
Linux
● Firefox
iOS
● Safari*2
Android
● Chrome*2
Systémové požadavky pro funkci NFC
● Android 5.0 nebo novější
*1Před provedením změn nastavení zařízení nastavte svůj webový prohlížeč, aby povoloval všechny soubory cookie a
používal JavaScript.
*2Pouze
při procházení příručky na internetu.
505
Dodatek
Síťové prostředí
551S-07F
◼ Všeobecné specifikace
Podporovaný protokol
TCP/IP
● Typ rámce: Ethernet II
● Tiskové aplikace: LPD, Raw, IPP, IPPS, WSD, Mopria, Google Cloud Print, AirPrint, Windows 10
Mobile Print
◼ Specifikace kabelové sítě LAN
Rozhraní
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T (RJ-45)
◼ Specifikace bezdrátové sítě LAN
Standard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Systém přenosu
IEEE 802.11b (modulační systém: DS-SS)
IEEE 802.11g (modulační systém: metoda OFDM)
IEEE 802.11n (modulační systém: metoda OFDM)
Frekvenční rozsah
2,412 GHz až 2,472 GHz
Maximální vysílací vysokofrekvenční výkon 15,9 dBm
Režim komunikace
● Režim infrastruktury
● Režim přístupového bodu
Zabezpečení (metoda šifrování)
Režim infrastruktury
● 128 (104)/64 (40) bitový WEP
● WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
● WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
Režim přístupového bodu
WPA2-PSK (AES-CCMP)
Metoda připojení
WPS (Wi-Fi Protected Setup), ruční nastavení
506
Dodatek
Možnosti
551S-07H
Instalace možností na zařízení umožňuje využívat další funkce.
◼ Znalosti o tom, jaké typy možností jsou k dispozici
Volitelná zařízení(P. 508)
Systémové volitelné doplňky(P. 509)
◼ Vyhledání volitelného zařízení podle účelu
Přidání zásuvky na papír
Cassette Feeding Module-AF(P. 508)
507
Dodatek
Volitelná zařízení
551S-07J
Možnosti zařízení lze využít na maximum pomocí dále popsaných volitelných zařízení. Volitelná zařízení lze zakoupit
u prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili, nebo od místního prodejce produktů Canon.
Cassette Feeding Module-AF
Instalace tohoto podávacího modulu pro zásuvku umožňuje vložit papír jiné
velikosti než je papír vložený do standardní zásuvky na papír. Tím se skutečně sníží
doba a práce nutná k výměně papíru.
508
Dodatek
Systémové volitelné doplňky
551S-07K
Výkon zařízení lze dále zvýšit instalací systémových volitelných doplňků.
Souprava pro tisk čárových kódů(P. 509)
Registrace licence(P. 509)
Souprava pro tisk čárových kódů
Tento doplněk umožňuje generovat čárové kódy v různých formátech. Pokud chcete tisknout čárové kódy, je třeba
povolit tisk PCL. Informace o použití sady Souprava pro tisk čárových kódů naleznete v příručce Barcode Printing Guide
(Příručka k tisku čárových kódů) (příručka ve formátu PDF).
Registrace licence
K aktivaci některých systémových doplňků je třeba získat licenční klíč a ten následně registrovat v zařízení.
◼ Získání licenčního klíče
Licenční klíč můžete získat pomocí webového prohlížeče. Otevřete stránku License Management System (http://
www.canon.com/lms/license/) a postupujte podle zobrazených pokynů. V rámci postupu bude třeba zadat následující
čísla.
Číslo pro přístup k licenci
Zjistěte číslo pro přístup k licenci na certifikátu čísla pro přístup k licenci, který je dodáván s doplňkem.
Sériové číslo zařízení
Sériové číslo zkontrolujte na ovládacím panelu.
<Monitor stavu>
<Informace o zařízení>
<Sériové číslo>
◼ Uložení licenčního klíče
1
Vyberte možnost <Nabídka> na obrazovce Domů.
2
Vyberte <Nastavení správy>.
Obrazovka Domů(P. 108)
● Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte správné ID a PIN.
Přihlášení do systému stroje(P. 125)
3
Vyberte <Licence/Jiná>
4
Přečtěte si zobrazenou zprávu a vyberte tlačítko <OK>.
<Zaregistrovat licenci>.
509
Dodatek
5
Pomocí číselných tlačítek zadejte licenční klíč a vyberte tlačítko <Použít>.
➠ Spustí se registrace. Počkejte, až se zobrazí hlášení <Instalace je dokončena. Změny budou platit po
vypnutí a zapnutí hlavního napájení.>.
● Pokud se zobrazí zpráva <Tato funkce vyžadovaná k instalaci není přítomna.>, povolte funkce nutné
k aktivaci doplňku a znovu zaregistrujte licenční klíč.
6
Vyberte <Zavřít>.
7
Restartujte stroj.
510
Dodatek
Příručky a jejich obsah
551S-07L
Se zařízením se dodávají následující příručky. Podle potřeby do nich nahlédněte.
Začínáme
Jako první si přečtěte tuto příručku. Popisuje základní postupy instalace, od
odstranění balicího materiálu po nastavení zařízení.
LBP664Cx / LBP663Cdw
LBP623Cdw / LBP621Cw
Uživatelská příručka (Tato
příručka)
Tato příručka popisuje všechny funkce zařízení a lze ji zobrazit pomocí
webového prohlížeče. Informace lze procházet podle kategorií nebo zadat
klíčové slovo a vyhledat stránky ke konkrétnímu tématu.
dokumentu Uživatelská příručka(P. 512)
511
Použití
Dodatek
Použití dokumentu Uživatelská příručka
551S-07R
Uživatelská příručka je dokument, který lze zobrazit v počítači nebo mobilním zařízení, popisující veškeré funkce
zařízení. Můžete vyhledávat ze zamýšleného použití nebo zadat klíčové slovo, a tak rychle najít hledanou stránku. Tato
část popisuje rozložení obrazovky dokumentu Uživatelská příručka a jak tuto příručku číst. Můžete nastavit, jak bude
vypadat vzhled dokumentu Uživatelská příručka.
◼ Rozložení obrazovky dokumentu Uživatelská příručka
V této části jsou popsána konfigurace obrazovek dokumentu Uživatelská příručka a způsob používání tlačítek na
obrazovce. Rozložení obrazovky dokumentu Uživatelská příručka(P. 513)
◼ Zobrazení dokumentu Uživatelská příručka
Tato část popisuje význam značek použitých v dokumentu Uživatelská příručka, jak jsou znázorněny klávesy na
ovládacím panelu a tlačítka na displeji počítače a další fakta, která slouží k pochopení informací obsažených v
dokumentu Uživatelská příručka. Zobrazení dokumentu Uživatelská příručka(P. 516)
◼ Nastavení, jak bude vypadat vzhled dokumentu Uživatelská příručka.
Můžete změnit velikost znaků použitých v dokumentu Uživatelská příručka a přepnout rozvržení obrazovky, čímž
přizpůsobíte zobrazení dokumentu Uživatelská příručka zařízení, které používáte.
Vyhledání požadovaného tématu
Vyhledávání v obsahu
● Hledanou stránku můžete najít výběrem tématu na kartě „Obsah“ v levé části obrazovky.
Hledání podle klíčového slova
● Vyhledávejte zadáním klíčového slova, například „obálka“ nebo „tonerová kazeta“. Zobrazí se stránky
obsahující dané klíčové slovo. Z výsledků pak můžete vybrat hledanou stránku. Můžete také zadávat slovní
spojení, například „připojení k síti“. Vyhledávání pomocí klíčového slova podporuje také použití logického
operátoru AND k vyhledávání více klíčových slov. Uspořádání obrazovky vyhledávání a způsob jejího
používání naleznete pod heslem Hledat(P. 514) .
512
Dodatek
Rozložení obrazovky dokumentu Uživatelská příručka
551S-07S
Dokument Uživatelská příručka je rozdělený na několik obrazovek, jejichž obsah se liší.
Domovská stránka
Zobrazí se při otevření dokumentu Uživatelská příručka.
/
Kliknutím na tlačítko
též zobrazíte veškeré sekce v kapitolách. Kliknutím na tlačítko
předchozímu zobrazení na displeji.
se vrátíte k
/
Kliknutím přepnete zobrazení mezi obsahem a vyhledáváním. Pokud je zobrazen obsah, přepíná se
každým kliknutím na tlačítko
mezi skrytím a zobrazením obrazovky. Jestliže je zobrazena obrazovka
vyhledávání, přepíná se každým kliknutím na tlačítko
mezi skrytím a zobrazením obrazovky.
Kliknutím nastavíte parametry, které určují zobrazení například velikosti znaků nebo rozvržení dokumentu
Uživatelská příručka.
Kliknutím zobrazíte informace o zobrazení dokumentu Uživatelská příručka, jak v něm vyhledávat a další
informace.
/
Kliknutím zobrazíte předchozí nebo následující téma.
[Upozornění]
Kliknutím zobrazíte důležité informace, které byste při používání zařízení měli vědět.
513
Dodatek
Stránka s tématy
Obsahuje informace o způsobu konfigurace a použití zařízení.
Navigace
Podívejte se, které téma kapitoly je právě zobrazené.
Kliknutím se vrátíte na příslušnou stránku. Kliknutím na tlačítko „Zpět“ ve webovém prohlížeči se vrátíte na
předchozí stránku.
/
Kliknutím na tlačítko
popisy.
zobrazíte skryté podrobné popisy. Kliknutím na tlačítko
zavřete podrobné
Kliknutím se vrátíte nahoru na stránku.
Hledat
Kliknutím na tlačítko
zobrazíte obrazovku vyhledávání. Obsahuje textové pole, pomocí něhož lze hledat
podle klíčového slova a vyhledat požadovanou stránku.
514
Dodatek
[Zde zadejte klíčové slovo(a)]
zobrazte výsledky hledání. Když klíčová slova
Zadejte klíčové slovo nebo slova a kliknutím na tlačítko
oddělíte mezerou (prázdným znakem), můžete vyhledat stránky obsahujících všechna klíčová slova.
Stránky, obsahující přesnou frázi, můžete vyhledat pouze pokud uzavřete klíčová slova do dvojitých
uvozovek.
Výsledek hledání
Zobrazí výsledky vyhledávání stránek obsahujících zadaná klíčová slova. Ve výsledcích vyhledejte
požadovanou stránku a klikněte na název tématu dané stránky.
● Zadaná klíčová slova se ve výsledcích hledání objeví tučně.
515
Dodatek
Zobrazení dokumentu Uživatelská příručka
551S-07U
V této části jsou popsány značky, tlačítka, obrazovky a další položky použité v dokumentu Uživatelská příručka.
Varování a upozornění jsou též uvedeny v části „Důležité bezpečnostní pokyny“ v dokumentu „Začínáme“ dodávaném
se zařízením. Viz též tyto pokyny.
Značky
Upozornění týkající se bezpečnosti, omezení a manipulace se zařízením, užitečné tipy a další informace jsou
označeny následujícími značkami.
Uvádí varování týkající se operací, které by mohly vést k úmrtí nebo
poranění osob, pokud by nebyly správně provedeny. Z důvodu zajištění
bezpečného provozu přístroje těmto varováním vždy věnujte pozornost.
Uvádí upozornění týkající se operací, které by mohly vést k poranění
osob, pokud by nebyly správně provedeny. Z důvodu zajištění
bezpečného provozu přístroje těmto upozorněním vždy věnujte
pozornost.
Označuje operaci, která nesmí být provedena. Pečlivě si tyto pokyny
přečtěte a neprovádějte popsané operace.
Označuje provozní požadavky a omezení. Tyto položky si pečlivě
přečtěte, abyste mohli přístroj správně obsluhovat a aby nedošlo k
poškození přístroje nebo majetku.
Označuje potvrzení operace nebo obsahuje dodatečné vysvětlení
postupu.
Upozorňují na funkce nebo tipy, které mohou být užitečné při používání
zařízení.
Tlačítka použitá v příručce
Tlačítka na ovládacím panelu a tlačítka na obrazovce počítače jsou zobrazena následujícím způsobem:
Příklad
Typ
Tlačítka na ovládacím panelu
<Nastavení časovače/energie>
<Zachycený papír.>
Nastavení zobrazená na ovládacím panelu
Tlačítka a další text rozhraní zobrazený na obrazovce počítače [Předvolby]
● Je popsán případ, ve kterém uživatel stiskne tlačítko na displeji pro model s dotykovým panelem a
případ, ve kterém uživatel stiskne klávesu na ovládacím panelu pro model s černobílým panelem LCD,
i když jsou operace těchto zařízení stejné. Například operace pro zobrazení obrazovky <Monitor
stavu> je vyjádřena prostřednictvím výzvy „Stiskněte <Monitor stavu> (
516
)“.
Dodatek
/
/
(Model s černobílým panelem LCD)
Klávesy
,
a
na ovládacím panelu se používají k výběru cílové položky v nastaveních, ale jejich popis je v
dokumentu Uživatelská příručka vynechán. Operace pro výběr <XXXXX> pomocí tlačítka
nebo
a stisknutí
tlačítka
je představena podle vyobrazení dále v dokumentu Uživatelská příručka.
1
Vyberte <XXXXX>.
Obrazovky počítače použité v této příručce
Pokud není uvedeno jinak, vztahují se ukázky dialogových oken a náhledů obrazovek použité v tomto
dokumentu Uživatelská příručka k modelu LBP664Cx. V závislosti na použitém modelu nebo operačním systému
se dialogová okna použitá v této příručce mohou mírně odlišovat od oken, která skutečně vidíte. Také vzhled
ovladačů a softwaru se může lišit podle verze.
Ilustrace použité v této příručce
Pokud není uvedeno jinak, vztahují se obrázky použité v tomto dokumentu Uživatelská příručka k modelu
LBP664Cx. Pokud jsou rozdíly mezi modely významné, jsou uvedeny další obrázky s označením modelu, kterého
se týkají, např. „LBPXXX / LBPXXX“. Ilustrace kazety na toner používají kazetu Canon Cartridge 055.
517
Dodatek
Základní operace v systému Windows
551S-07X
Zobrazení složky tiskárny(P. 518)
Povolení služby [Zjišťování sítě](P. 518)
Zobrazení sdílených tiskáren na tiskovém serveru(P. 519)
Tisk zkušební stránky v systému Windows(P. 520)
Kontrola bitové architektury(P. 520)
Kontrola portu tiskárny(P. 521)
Kontrola obousměrné komunikace(P. 522)
Kontrola identifikátoru SSID, k němuž je počítač připojen(P. 523)
Při tisku z aplikace Windows Store(P. 524)
● V závislosti na použitém počítači se obsluha může lišit.
◼ Zobrazení složky tiskárny
Windows Vista
[Start] vyberte [Ovládací panely]
[Tiskárna].
Windows 7/Server 2008 R2
[Start] vyberte [Zařízení a tiskárny].
Windows 8/Server 2012
Klikněte pravým tlačítkem na levý dolní roh obrazovky
tiskárny].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Klikněte pravým tlačítkem na nabídku [Start]
vyberte [Ovládací panely]
vyberte [Ovládací panely]
[Zobrazit zařízení a tiskárny].
Windows 10
] vyberte [Systém Windows]
[
[Ovládací panely]
Windows Server 2008
[Start] vyberte [Ovládací panely]
dvakrát klikněte na možnost [Tiskárny].
Windows Server 2016
Klikněte pravým tlačítkem na možnost [
]
[Hardware a zvuk]
vyberte [Ovládací panely]
[Zobrazit zařízení a
[Zařízení a tiskárny].
[Hardware]
[Zařízení a tiskárny].
◼ Povolení služby [Zjišťování sítě]
Povolte službu [Zjišťování sítě], aby bylo vidět počítače na síti.
Windows Vista
[Start] vyberte [Ovládací panely]
[Zjišťování sítě].
[Zobrazit úlohy a stav sítě]
Windows 7/Server 2008 R2
[Start] vyberte [Ovládací panely] [Zobrazit úlohy a stav sítě]
vyberte [Zapnout zjišťování sítě] v nabídce [Zjišťování sítě].
vyberte [Zapnout zjišťování sítě] v nabídce
[Změnit pokročilé nastavení sdílení]
Windows 8/Server 2012
Klikněte pravým tlačítkem na levý dolní roh obrazovky vyberte [Ovládací panely] [Zobrazit úlohy a stav sítě]
[Změnit pokročilé nastavení sdílení] vyberte [Zapnout zjišťování sítě] v nabídce [Zjišťování sítě].
518
Dodatek
Windows 8.1/Server 2012 R2
Klikněte pravým tlačítkem na nabídku [Start] vyberte [Ovládací panely] [Zobrazit úlohy a stav sítě]
[Změnit pokročilé nastavení sdílení] vyberte [Zapnout zjišťování sítě] v nabídce [Zjišťování sítě].
Windows 10
[ ] vyberte [Systém Windows] [Ovládací panely] [Zobrazit úlohy a stav sítě]
nastavení sdílení] vyberte [Zapnout zjišťování sítě] v nabídce [Zjišťování sítě].
[Změnit pokročilé
Windows Server 2008
[Start] vyberte [Ovládací panely] dvakrát klikněte na možnost [Centrum síťových připojení a sdílení]
vyberte [Zapnout zjišťování sítě] v nabídce [Zjišťování sítě].
Windows Server 2016
Klikněte pravým tlačítkem na možnost [ ] vyberte [Ovládací panely] [Zobrazit úlohy a stav sítě]
pokročilé nastavení sdílení] vyberte [Zapnout zjišťování sítě] v nabídce [Zjišťování sítě].
[Změnit
◼ Zobrazení sdílených tiskáren na tiskovém serveru
1
Otevřete Windows Explorer.
Windows Vista/7/Server 2008
[Start] vyberte [Všechny programy] nebo [Programy]
Windows 8/Server 2012
Klikněte pravým tlačítkem na levý dolní roh obrazovky
[Příslušenství]
[Průzkumník Windows].
vyberte [Průzkumník souborů].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Klikněte pravým tlačítkem na možnost [Start]
Windows 10/Server 2016
Klikněte pravým tlačítkem na možnost [
2
]
vyberte [Průzkumník souborů].
vyberte [Průzkumník souborů].
Ve složce [Síť] nebo [Místa v síti] vyberte tiskový server.
● Chcete-li zobrazit počítače v síti, může být nutné zapnout funkci zjišťování sítě nebo vyhledat počítače v síti.
➠ Zobrazí se sdílené tiskárny.
519
Dodatek
◼ Tisk zkušební stránky v systému Windows
Můžete zkontrolovat, zda je ovladač tiskárny schopný vytisknout v systému Windows zkušební stránku.
1
2
3
4
Vložte vhodný papír velikosti A4 do zásuvky na papír.
na papír(P. 128)
Otevřete složku tiskárny.
Vkládání papíru do zásuvky
Zobrazení složky tiskárny(P. 518)
Klikněte pravým tlačítkem na ikonu ovladače tiskárny pro dané zařízení a klikněte na
možnost [Vlastnosti tiskárny] nebo [Vlastnosti].
Klikněte na možnost [Tisk zkušební stránky] na kartě [Obecné].
➠ Vytiskne se zkušební stránka.
◼ Kontrola bitové architektury
Pokud si nejste jisti, zda se v počítači používá 32- nebo 64bitový systém Windows, postupujte podle následujících
pokynů.
520
Dodatek
1
Zobrazení okna [Ovládací panely].
Windows Vista/7/Server 2008
[Start] vyberte [Ovládací panely].
Windows 8/Server 2012
Klikněte pravým tlačítkem na levý dolní roh obrazovky
Windows 8.1/Server 2012 R2
Klikněte pravým tlačítkem na možnost [Start]
vyberte [Ovládací panely].
vyberte [Ovládací panely].
Windows 10/Server 2016
Pokračujte krokem 2.
2
Zobrazení okna [Systém].
Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
Klikněte na možnost [Systém a údržba] nebo [Systém a zabezpečení]
Windows 10/Server 2016
Klikněte na možnost [ ]
[Nastavení]
[Systém]
[Systém].
vyberte [Informace o produktu].
Windows Server 2008
Dvakrát klikněte na možnost [Systém].
3
Zkontrolujte bitovou architekturu.
Pro 32bitové verze je zobrazeno
[32bitový operační systém].
Pro 64bitové verze je zobrazeno
[64bitový operační systém].
◼ Kontrola portu tiskárny
1
Otevřete složku tiskárny.
Zobrazení složky tiskárny(P. 518)
521
Dodatek
2
3
Klikněte pravým tlačítkem na ikonu ovladače tiskárny pro dané zařízení a klikněte na
možnost [Vlastnosti tiskárny] nebo [Vlastnosti].
Na kartě [Porty] zkontrolujte, zda je port vybrán správně.
Pokud používáte síťové připojení a změnili jste IP adresu zařízení
● Musíte přidat nový port.
Konfigurace portů tiskáren(P. 54)
◼ Kontrola obousměrné komunikace
1
2
Otevřete složku tiskárny.
Zobrazení složky tiskárny(P. 518)
Klikněte pravým tlačítkem na ikonu ovladače tiskárny pro dané zařízení a klikněte na
možnost [Vlastnosti tiskárny] nebo [Vlastnosti].
522
Dodatek
3
Na kartě [Porty] se ujistěte, zda je zaškrtnuté pole [Povolit obousměrnou
komunikaci].
◼ Kontrola identifikátoru SSID, k němuž je počítač připojen
Pokud máte počítač připojený k bezdrátové síti LAN, klikněte na hlavním panelu systému na možnost
nebo
a zobrazte tak SSID připojeného směrovače bezdrátové sítě.
523
,
,
Dodatek
◼ Při tisku z aplikace Windows Store
Windows 8/Server 2012
Zobrazte symboly na pravé straně obrazovky
používáte [Tisk].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Zobrazte symboly na pravé straně obrazovky
[Zařízení] [Tisk] Ovladač, který používáte
Klepněte nebo klikněte na možnost [Zařízení]
Ovladač, který
Klepněte nebo klikněte na možnost
[Tisk].
Windows 10
Klepněte nebo klikněte na možnost [Tisk] v aplikaci
Ovladač, který používáte
[Tisk].
● Pokud tisknete tímto způsobem, je k dispozici pouze omezené množství nastavení tisku.
● Pokud se zobrazí zpráva [Tiskárna vyžaduje vaši pozornost. Přepněte na plochu a podívejte se, co je potřeba
udělat.], přejděte na plochu a postupujte podle pokynů v zobrazeném dialogovém okně. Tato zpráva se
zobrazí, pokud je zařízení nastavené na možnost zobrazení uživatelského jména při tisku a podobných
činnostech.
524
Dodatek
Upozornění
551S-07Y
◼ Logo IPv6 Ready
Sada protokolů, které toto zařízení podporuje, získala logo IPv6 Ready Phase-2 ustanovené
organizací IPv6 Forum.
◼ Informace o produktu požadované podle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 801/2013 ve znění
nařízení (ES) č. 1275/2008
Spotřeba elektrické energie výrobku v pohotovostním režimu při připojení na síť, když jsou všechny pevné síťové porty
připojeny a všechny bezdrátové síťové porty aktivovány (jestliže jsou k dispozici současně).
Název modelu
Spotřeba elektrické energie výrobku v pohotovostním režimu při připojení na síť
LBP664Cx / LBP663Cdw / LBP623Cdw / LBP621Cw 3,0 W nebo méně
● Výše uvedené hodnoty jsou aktuální hodnoty pro jednotlivá zařízení, které byly vybrané arbitrárně, a mohou
se lišit od hodnot zjištěných během provozu zařízení. Volitelné síťové porty nejsou během měření připojené
nebo aktivované.
◼ Směrnice OEEZ a o bateriích
Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)
Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle
vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnicím nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z
domácností.
Je‑li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že
tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je
příslušná hodnota předepsaná směrnicí.
Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho
výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních
elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by
mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla
obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu
využívání přírodních zdrojů.
Chcete‑li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro
nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo
navštivte webové stránky www.canon-europe.com/weee nebo www.canon-europe.com/battery.
525
Dodatek
◼ Environmental Information
Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set
in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can
print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode.
The devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please
consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.
Energy Star ®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient
models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and
the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship
scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media
down to a weight of 64g/m².
Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.
Duplex printing (Standard duplex printing products only)
Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of
valuable resources by reducing your paper consumption.
The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends
that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental
impact of your work with this product at all times.
◼ Odmítnutí odpovědnosti
● Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.
● SPOLEČNOST CANON INC. NEPOSKYTUJE NA TENTO MATERIÁL ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNÉ ANI
VYPLÝVAJÍCÍ, NENÍ-LI ZDE UVEDENO JINAK, ZAHRNUJÍCÍ BEZ OMEZENÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI,
OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL POUŽITÍ NEBO NEPORUŠENÍ CIZÍCH PRÁV. SPOLEČNOST
CANON INC. NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉKOLI POVAHY, ZTRÁTY
NEBO NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO MATERIÁLU.
● Pokud nemáte přístup k aplikaci Adobe Reader, abyste si prohlédli příručky ve formátu PDF, zkuste další programy,
například PDF Preview vyvíjený společností Vivid Document Imaging Technologies.
◼ Ochranné známky
Adobe, Acrobat a Reader jsou registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo
dalších zemích.
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X, Safari, AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky
společnosti Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Word a Excel jsou registrované ochranné
známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.
iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a dalších zemích a používá se v
rámci licence.
Google Cloud Print, Google Chrome a Android jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti
Google Inc.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc.
UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may
be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
526
Dodatek
Adobe, PostScript a logo PostScript jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe
Systems Incorporated v USA a dalších zemích.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593;
6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems
Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems'
implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item
refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed
by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript
language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or
trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or
trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Logo PDF je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a
dalších zemích.
Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other
countries.
527
Dodatek
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems
Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems'
implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item
refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed
by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript
language.
Adobe, the Adobe logo, Adobe LiveCycle® Policy Server, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either
registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Všechny další názvy produktů a značek jsou registrovanými ochrannými známkami, ochrannými známkami nebo
servisními značkami příslušných vlastníků.
◼ Copyright
Reprodukce obsahu tohoto dokumentu zčásti nebo vcelku je bez předchozího povolení zakázána.
◼ Právní omezení používání produktu a používání obrazů
Použití vašeho stroje ke skenování, tisku nebo jinému způsobu reprodukce určitých dokumentů a použití takových
obrazů, naskenovaných, vytištěných nebo jinak reprodukovaných, vaším strojem může být zakázáno zákonem a jako
takové může vést ke vzniku trestní a/nebo občanskoprávní odpovědnosti. Níže uvádíme neúplný seznam těchto
dokladů. Tento seznam je pouze orientační. Pokud si nejste jisti, zda je zákonné použití vašeho produktu ke skenování,
tisku nebo jinak k reprodukci jakéhokoli konkrétního dokumentu a/nebo použití obrazů naskenovaných, vytištěných
nebo jinak reprodukovaných, měli byste se předem poradit s právníkem.
● Papírové bankovky,
● cestovní šeky
● peněžní poukázky
● stravenky,
● depozitní certifikáty,
● pasy,
● poštovní známky (orazítkované i neorazítkované),
● imigrační dokumenty
● identifikační průkazy nebo odznaky,
● kolky (orazítkované i neorazítkované),
● doklady o vojenské službě nebo o odvodu
● cenné papíry nebo jiné dlužní úpisy,
● šeky nebo směnky vydané vládními úřady,
● akcie,
● řidičské průkazy na motorová vozidla a vlastnické listy,
● autorská díla a umělecká díla chráněná autorskými právy bez svolení vlastníka těchto práv.
V_180829
528
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
529
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
530
Služby třetích stran
Pokud prostřednictvím PRODUKTU využíváte služby třetích stran, podléhá jejich využití níže uvedeným
podmínkám.
Při přístupu k obsahu třetí strany nebo pokud takový obsah získáte (například text, obrázky, videa, zvukové
záznamy nebo software) prostřednictvím SOFTWARU, tak mimo případy, kdy to majitel obsahu nebo příslušné
zákony výslovně povolují, nesmíte (a) generovat, vytvářet databáze ani jinak vytvářet trvalé kopie takového
obsahu, ani uchovávat kopie uložené v mezipaměti déle, než povoluje hlavička mezipaměti; (b) kopírovat,
překládat, upravovat, vytvářet odvozená díla, prodávat, pronajímat, půjčovat, převádět, distribuovat, veřejně
zobrazovat nebo udílet další licence třetím stranám; (c) klamavým způsobem uvádět zdroj vlastnictví ani (d)
odstranit, skrýt ani pozměnit autorská práva, ochranné známky nebo další upozornění na vlastnická práva,
falšovat nebo vymazat informace autora, právní upozornění nebo jiné štítky týkající se původu či zdroje
materiálu.
-1-
Software podléhající dalším licenčním podmínkám
Podrobnější informace a odpovídající licenční podmínky naleznete v níže uvedené tabulce softwaru a
příslušných licenčních podmínek.
Tabulka softwaru
Názvy softwaru
Licenční podmínky a ujednání:
Viz strana
Adobe PostScript 3
3
Adobe PDF Scan Library
10
expat
13
HarfBuzz
14
libjingle
15
Lua
16
LuaSocket
17
Lune
18
MD4
19
Net-SNMP
20
OpenSSL
28
-2-
Adobe PostScript 3
Copyright 2007-2008 Adobe Systems Incorporated and its licensors.
All rights reserved.
Portions include software under the following terms:
______________________________________________________________________________________
This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.
______________________________________________________________________________________
Portions of Pool.c_Copyright 1987 - NeXT, Inc., and portions of Graphics.c_Copyright
unpublished work.
1988 NeXT, Inc. as an
All Rights Reserved.
______________________________________________________________________________________
The Apache Software License, Version 1.1
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Portions Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party
acknowledgments normally appear.
4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission. For written
permission, please contact
apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name,
without prior written permission of the Apache Software Foundation.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE
FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
-3-
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software
Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc.,
http://www.ibm.com.
For
more
information
on
the
Apache
Software
Foundation,
please
see
<http://www.apache.org/>.
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.
-4-
This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by
Spencer Thomas and Joseph Orost.
Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and
this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other
materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University
of California, Berkeley.
The name of the University may not be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Portions Copyright (c) 1993
X Consortium
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THEX CONSORTIUM BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER INAN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR INCONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X
Consortium.
______________________________________________________________________________________
NOTICE REGARDING SABLOTRON
March 27, 2003
-5-
Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron
XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the
"License"). You may obtain a copy of
the License at http://www.mozilla.org/MPL/
Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations
under the License.
The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.
The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are
Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.
Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are
available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:
http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp
The Original Code may be downloaded via the Internet from:
https://sourceforge.net/projects/sablotron/
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the
University of California.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its
contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
-6-
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu.
This code accompanies the book:
Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright
(c) 2001. Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation.
The author or Addison-Welsey Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Portions developed by the University of California, Berkeley.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright © 1991-2005 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and
associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and associated documentation (the
"Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons
to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and
this permission notice appear in all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified
Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that
the data or software has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
-7-
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of
the copyright holder.
Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All
other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.
______________________________________________________________________________________
Adobe shall retain and reproduce, and require its Sublicensees to retain and reproduce JIM's following
copyright notice within each copy of the licensed programs in any form, in whole or in part: "© 1981, 1990 JMI
Consultants, Inc. All rights reserved."
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990, 1993
The Regents of the University of California.
All rights reserved.
This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
-8-
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
The Loki Library
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu // This code accompanies the book:
Alexandrescu,
Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001.
Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation.
The author or Addison-Wesley Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .
______________________________________________________________________________________
-9-
Adobe PDF Scan Library
Portions use software under the following terms:
______________________________________________________________________________________
This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party
acknowledgments normally appear.
4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact
apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name,
without prior written permission of the Apache Software Foundation.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE
FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
- 10 -
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software
Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc.,
http://www.ibm.com.
For
more
information
on
the
Apache
Software
Foundation,
please
see
<http://www.apache.org/>.
______________________________________________________________________________________
March 27, 2003
Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron
XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the
"License"). You may obtain a copy of
the License at http://www.mozilla.org/MPL/
Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations
under the License.
The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.
The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are
Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.
Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are
available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:
http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp
The Original Code may be downloaded via the Internet from:
https://sourceforge.net/projects/sablotron/
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 1997-1999 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is
hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that
copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation.
representations about the suitability of this software for any purpose.
Silicon Graphics makes no
It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
- 11 -
The Loki Library
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu .
This code accompanies the book:
Alexandrescu,
Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied".
Portions Copyright (c) 2001. Addison-Wesley. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software
for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and
that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation.
The author or
Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is
provided "as is" without express or implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .
______________________________________________________________________________________
- 12 -
expat
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
- 13 -
HarfBuzz
Copyright (C) 2006
Behdad Esfahbod
Copyright (C) 1998-2004
David Turner and Werner Lemberg
Copyright (C) 2008 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)
Copyright (C) 2004,2007
Red Hat, Inc.
Permission is hereby granted, without written agreement and without license or royalty fees, to use, copy,
modify, and distribute this software and its documentation for any purpose, provided that the above copyright
notice and the following two paragraphs appear in all copies of this software.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE TO ANY PARTY FOR DIRECT, INDIRECT,
SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF THE COPYRIGHT HOLDER HAS BEEN ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
THE COPYRIGHT HOLDER SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.
THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS ON AN "AS IS" BASIS, AND THE COPYRIGHT
HOLDER HAS NO OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS,
OR MODIFICATIONS.
- 14 -
libjingle
Copyright 2004--2007, Google Inc.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 15 -
Lua
Copyright © 1994–2014 Lua.org, PUC-Rio.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
- 16 -
LuaSocket
LuaSocket 2.0.2 license
Copyright © 2004-2007 Diego Nehab
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.
- 17 -
Lune
Copyright (c) 2018 ifritJP
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
- 18 -
MD4
"RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm"
- 19 -
Net-SNMP
Various copyrights apply to this package, listed in various separate
parts below.
Please make sure that you read all the parts.
---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----
Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University
Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appears in all copies and
that both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of
the University of California not be used in advertising or publicity
pertaining to distribution of the software without specific written
permission.
CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL
WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS.
IN NO EVENT SHALL CMU OR
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.
- 20 -
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
*
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
- 21 -
*
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara,
California 95054, U.S.A. All rights reserved.
Use is subject to license terms below.
This distribution may include materials developed by third parties.
Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered
trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
- 22 -
this list of conditions and the following disclaimer.
*
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
*
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 23 -
*
Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network
Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
*
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and
Telecommunications, nor the names of their contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
- 24 -
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003
oss@fabasoft.com
Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
*
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries,
brand or product names may not be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
- 25 -
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1.
Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.
3.
Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) -----
- 26 -
Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
*
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
*
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
- 27 -
OpenSSL
OpenSSL License
--------------/* ====================================================================
* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project.
All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in
*
the documentation and/or other materials provided with the
*
distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
*
software must display the following acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
*
endorse or promote products derived from this software without
*
prior written permission. For written permission, please contact
*
openssl-core@openssl.org.
*
* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
*
nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
*
permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
*
acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
- 28 -
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* ====================================================================
*
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com).
This product includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/
Original SSLeay License
----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to.
The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.
The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
- 29 -
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
*
must display the following acknowledgement:
*
"This product includes cryptographic software written by
*
Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
*
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
*
being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
*
the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
*
"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
- 30 -
* derivative of this code cannot be changed.
i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
- 31 -
Služby třetích stran
Pokud prostřednictvím PRODUKTU využíváte služby třetích stran, podléhá jejich využití níže uvedeným
podmínkám.
Při přístupu k obsahu třetí strany nebo pokud takový obsah získáte (například text, obrázky, videa, zvukové
záznamy nebo software) prostřednictvím SOFTWARU, tak mimo případy, kdy to majitel obsahu nebo příslušné
zákony výslovně povolují, nesmíte (a) generovat, vytvářet databáze ani jinak vytvářet trvalé kopie takového
obsahu, ani uchovávat kopie uložené v mezipaměti déle, než povoluje hlavička mezipaměti; (b) kopírovat,
překládat, upravovat, vytvářet odvozená díla, prodávat, pronajímat, půjčovat, převádět, distribuovat, veřejně
zobrazovat nebo udílet další licence třetím stranám; (c) klamavým způsobem uvádět zdroj vlastnictví ani (d)
odstranit, skrýt ani pozměnit autorská práva, ochranné známky nebo další upozornění na vlastnická práva,
falšovat nebo vymazat informace autora, právní upozornění nebo jiné štítky týkající se původu či zdroje
materiálu.
-1-
Software podléhající dalším licenčním podmínkám
Podrobnější informace a odpovídající licenční podmínky naleznete v níže uvedené tabulce softwaru a
příslušných licenčních podmínek.
Tabulka softwaru
Názvy softwaru
Licenční podmínky a ujednání:
Viz strana
Adobe PostScript 3
3
expat
10
libjingle
11
MD4
12
Net-SNMP
13
OpenSSL
21
-2-
Adobe PostScript 3
Copyright 2007-2008 Adobe Systems Incorporated and its licensors.
All rights reserved.
Portions include software under the following terms:
______________________________________________________________________________________
This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.
______________________________________________________________________________________
Portions of Pool.c_Copyright 1987 - NeXT, Inc., and portions of Graphics.c_Copyright
unpublished work.
1988 NeXT, Inc. as an
All Rights Reserved.
______________________________________________________________________________________
The Apache Software License, Version 1.1
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Portions Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party
acknowledgments normally appear.
4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission. For written
permission, please contact
apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name,
without prior written permission of the Apache Software Foundation.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE
FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
-3-
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software
Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc.,
http://www.ibm.com.
For
more
information
on
the
Apache
Software
Foundation,
please
see
<http://www.apache.org/>.
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.
-4-
This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by
Spencer Thomas and Joseph Orost.
Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and
this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other
materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University
of California, Berkeley.
The name of the University may not be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Portions Copyright (c) 1993
X Consortium
Permission