Canon | Zoemini S | User manual | Canon Zoemini S User manual

Canon Zoemini S User manual
Fotoaparát s přímým tiskem fotografií
Uživatelská příručka
OBSAH
BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE
PŘEHLED
STR. 3
STR. 4
Dodávané položky
Popis produktu
NASTAVENÍ
STR. 8
Nabíjení
Vložení papíru
Externí paměť
PROVOZ
STR. 9-15
Zapnutí/vypnutí
Pořizování fotografií
Hledáček
Zrcátko na Selfie
Blesk a doplňkové světlo
Poměr stran
Tisk a opětovný tisk
Focení na dálku
Hlas fotoaparátu
LED indikátor
Řešení problémů
TECHNICKÉ ÚDAJE
STR. 16
INSTALACE APLIKACE
STR. 17-18
PÁROVÁNÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ
STR. 19-23
A FOTOAPARÁTU S PŘÍMÝM TISKEM FOTOGRAFIÍ
Párování v systému Android
Párování v iOS
Párování v systému Android (pomocí NFC)
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
Domovská obrazovka
Hlavní nabídka
Fotoaparát na smartphonu
Fotogalerie
Tisk fotografií
Úprava fotografií
Používání tisku dlaždice
Používání tisku složeného obrázku
Sdílení fotografií
Ukládání fotografií
Odeslání do aplikace Mini Print
STR. 24-33
BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE
PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM
Před použitím tohoto zařízení si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní opatření.
Pro regulační a další bezpečnostní údaje využijte informační list o směrnicích
a bezpečnosti přiložený k obsahu balení.
RMN : PP2001
Identifikační číslo pro účely předpisů se přiděluje pro regulační identifikační účely.
VAROVÁNÍ
• Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od dětí a kojenců. Při nesprávném používání
tohoto produktu může dojít k udušení jiné nebo nehodě.
• Pokud ze zařízení vystupuje kouř nebo se chová abnormálním způsobem, okamžitě
je přestaňte používat.
• Hledáčkem nebo objektivem fotoaparátu se nedívejte na slunce nebo jiné jasné
zdroje světla. Mohlo by dojít k oslepnutí nebo jiným zrakovým problémům.
• Nespouštějte blesk v blízkosti očí. Mohl by způsobit poranění.
• Popruh ovinutý kolem krku dítěte může způsobit udušení. Pokud u svého produktu
používáte napájecí kabel, můžete náhodným navinutím kabelu kolem krku dítěte
způsobit udušení.
• V místech, kde je používání fotoaparátu zakázáno, toto zařízení vypněte.
Elektromagnetické vlny emitované fotoaparátem mohou působit rušivě na činnost
elektronických přístrojů a jiných zařízení. Při používání výrobku v místech, kde je
používání elektronických zařízení omezeno, například v letadlech a zdravotnických
zařízeních, buďte velmi opatrní.
UPOZORNĚNÍ
• Při práci v extrémním počasí se může stát, že tiskárna nebude správně fungovat.
Před opětovným tiskem nechte teplotu zařízení nastavit na doporučený provozní
rozsah 15 °C - 32 °C.
• Při nabíjení nabíjejte zařízení v prostředí s doporučenou teplotou 15 °C - 32 °C.
• K čištění zařízení použijte měkkou a suchou látku. Nečistěte ho pomocí vlhké
látky nebo těkavých tekutin, například ředidla.
• Udržujte horní kryt zavřený, aby nedošlo k pronikání prachu a dalších částic do
vnitřních částí zařízení.
• Pokud zařízení nefunguje správně, obraťte se na prodejce, od kterého jste
zakoupili tento produkt, nebo na servis Canon a podporu na webu
https://www.canon.cz/support.
• Nikdy nevystavujte baterii vysokým teplotám, přímému zdroji tepla, ani ji
nelikvidujte spalováním.
• Elektromagnetické rušení nebo elektrostatický výboj mohou způsobit poruchu
zařízení nebo ztrátu či změnu paměti. Pokud k tomu dojde, použijte špendlík
nebo podobný nástroj ke stisknutí tlačítka RESET ve spodní části zařízení.
3
PŘEHLED
DODÁVANÉ POLOŽKY
ZINK
Paper
Fotoaparát
s přímým tiskem
fotografií
Stručná příručka
Informační list
o směrnicích
a záruce
USB kabel Fotografický papír
CANON ZINK™
(10 listů)
Pásek na
zápěstí
POPIS PRODUKTU
3
2
1
11
6
4
5
7
8
12
5
9 10
14 15
13
18
19
1 Objektiv fotoaparátu
2 Zrcátko na selfie
3 Doplňkové světlo (8 LED diod)
4 Otvor pro výstup tisku
16
17
11 Hledáček
12 Reproduktor
13 Kryt tiskárny
14 Tlačítko Poměr stran
5 Otvor pro pásek
6 Blesk
15 Tlačítko Nový tisk
16 Micro USB Port
7 Stavová dioda LED
17 LED indikátor stavu nabíjení
8 Posuvný přepínač
18 Slot pro kartu MicroSD (až 256 GB)
(Vypnuto / Automaticky / Doplňkové světlo)
9 Tlačítko napájení
10 Tlačítko spouště
19 Tlačítko Reset
* Chcete-li zařízení resetovat, zatlačte čep
4
NASTAVENÍ
NABÍJENÍ
LED indikátor
stavu nabíjení
Nabíjení : ČERVENÁ
Plná : ZELENÁ
Přístroj má vestavěnou baterii. Před použitím přístroj plně nabijte pomocí
dodávaného USB kabelu.
1 Vložte menší konec dodávaného USB kabelu do zařízení a druhý konec do
nabíjecího USB adaptéru.
2 Kontrolka LED nabíjení se zbarví červeně jako ukazatel nabíjení.
3 Po úplném nabití se kontrolka LED nabíjení zbarví zeleně.
- Provozní doba se může lišit v závislosti na stavu baterie, provozním stavu
a podmínkách prostředí.
POZNÁMKA
Informace o USB kabelu
PŘI NABÍJENÍ ZACHÁZEJTE S USB KABELEM VELMI OPATRNĚ
• Nepokládejte na kabel žádné těžké předměty.
• Nepokládejte USB kabel poblíž zdroje tepla.
• Kabel neškrábejte, nepoškozujte, nekruťte ani za něj netahejte silou.
• Nezapojujte ani neodpojujte kabel mokrýma rukama.
• Vyhýbejte se příliš vysokým/nízkým teplotám nebo vlhkým prostředím.
• Po nabíjení odpojte USB kabel od zdroje napájení.
• Pro nabíjení použijte dodaný USB kabel.
5
VLOŽENÍ PAPÍRU
1 Vyjměte kryt vysunutím směrem dopředu ve směru šipky.
2 Otevřete jeden sáček fotografického papíru (10 listů + modrý SMART SHEET™).
3 Vložte všech 10 listů fotografického papíru a jeden SMART SHEET™ do
zásobníku pro fotografický papír.
- Umístěte fotografický papír nad modrý SMART SHEET™ a zkontrolujte,
že modrý čárový kód a loga fotografického papíru směřují dolů.
4 Umístěte horní kryt zpět na zařízení. Při správném uzavření zacvakne.
- Před prvním tiskem přístroj automaticky vysune modrý SMART
SHEET™.
6
EXTERNÍ PAMĚŤ
Pro ukládání pořízených fotografií je nutná externí karta MicroSD (až 256 GB).
Podporovány jsou pouze formáty FAT16, FAT32 a exFAT.
PŘÍPRAVA PAMĚŤOVÉ KARTY
Použijte následující paměťové karty (prodává se samostatně)
• Paměťové karty MicroSD *1
• Paměťové karty MicroSDHC *1*2
• Paměťové karty MicroSDXC *1*2
*1 Karty kompatibilní se standardem SD. Ne všechny karty však byly testovány
z hlediska kompatibility s fotoaparátem.
*2 Podporovány jsou také paměťové karty UHS-1.
INSTALACE A VYTAŽENÍ KARTY MicroSD
• Vložte kartu MicroSD do slotu ve spodní části přístroje. Po úplném zasunutí
karty se ozve mírné cvaknutí.
• Pro uvolnění stiskněte horní část karty. Opatrně vytáhněte kartu z přístroje.
• Pokud dojde k chybě při načítání / zápisu na kartu MicroSD, přehraje se
jednou zvuk FAIL (chyba). Vyjměte kartu MicroSD a restartujte zařízení.
• Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Jakmile se v počítači objeví
obrázek externí jednotky, poklepejte na něj a uložte fotografie.
POZNÁMKA
ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ
•
•
•
Používejte a udržujte zařízení v doporučeném prostředí 15 °C až 32 °C s
relativní vlhkostí 40–55 %.
Udržujte firmware zařízení v aktuálním stavu. Chcete-li zkontrolovat, zda váš
firmware vyžaduje aktualizaci, otevřete Aplikaci Canon Mini Print, přejděte do
Hlavní nabídky > Nastavení > Tiskárny, vyberte své zařízení, vstupte do
Informací o produktu a poté klepněte na „Upgrade firmwaru“.
− Před kontrolou ověřte, zda má vaše mobilní zařízení připojení k internetu.
Pokud potřebujete provést upgrade (aktualizaci) firmwaru, musí být tiskárna
nabitá na 50 % nebo více.
Ověřte, zda používáte poslední verzi Aplikace Canon Mini Print. Pokud se
aplikace automaticky neaktualizuje, přejděte do obchodu s aplikacemi a
zkontrolujte, zda není nutné ji aktualizovat.
7
POZNÁMKA
PŘI POUŽÍVÁNÍ FOTOGRAFICKÉHO PAPÍRU
• Vkládejte pouze listy fotografického papíru 10 ZINK™ a 1 SMART SHEET™.
Nevkládejte více, jelikož by mohlo dojít k uvíznutí papíru nebo chybám tisku.
• Pro zajištění optimálních výsledků tisku použijte fotografický papír ZINK™ pro
Canon Zoemini S.
- Další fotografický papír můžete zakoupit v Aplikaci Canon Mini Print,
klepnutím na tlačítko „Koupit papír“ v hlavní nabídce.
• Pokud dojde k uvíznutí papíru, jednoduše tiskárnu vypněte a zapněte pro
automatické odstranění uvíznutého papíru. Nepokoušejte se papír vytáhnout.
• Když tiskárna tiskne, netahejte za fotografický papír, ani jej nepostrkujte.
• S fotografickým papírem zacházejte opatrně, aby nedošlo k poškození nebo
ohýbání.
• Při vkládání zajistěte čistotu fotografického papíru. Pokud je fotografický papír
špinavý nebo poškozený, může dojít k uvíznutí papíru nebo chybě tisku.
• Neotevírejte nový sáček s fotografickým papírem, dokud nejste připraveni ji
vložit do zařízení.
• Nevystavujte fotografický papír přímému slunečnímu světlu nebo vlhkosti.
• Nenechávejte fotografický papír v oblasti, kde teplota nebo vlhkost přesahují
doporučené podmínky uvedené na nový sáček. Mohlo by dojít ke snížení kvality
tištěné fotografie.
INFORMACE O SMART SHEET™
• Každý sáček fotografického papíru obsahuje 10 listů fotografického papíru
a 1 modrý SMART SHEET™.
• Pro optimální kvalitu tisku vložte SMART SHEET™ a fotografický papír ze
stejného sáčku Každý SMART SHEET™ je specificky upraven pro sáček papírů,
ve které se nachází.
• SMART SHEET™ bude automaticky poslán skrz zařízení před prvním tiskem,
za účelem vyčištění tiskárny a optimalizace kvality tisku pro daný sáček s
papíry (10 listů).
• SMART SHEET™ uložte a zahoďte ho až po vytištění všech 10 listů
fotografického papíru v sáčku. Pokud kvalita tisku nedosahuje očekávaného
stavu, můžete SMART SHEET™ znovu použít, pokud je papír stále ze stejného
sáčku. Jednoduše zasuňte SMART SHEET™ stranou s čárovým kódem dolů
pod zbývající fotografický papír.
• Použití SMART SHEET™ z jiného sáčku může vést ke snížení kvality tisku.
8
PROVOZ
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
1 Stiskněte a podržte vypínač
nerozsvítí kontrolka LED.
, dokud se
2 Po rozsvícení kontrolky LED bílou
barvou je tiskárna připravena k tisku.
3 Vypněte zařízení stisknutím a podržením
tlačítka napájení
.
Automatické vypnutí
• Když je zařízení nečinné přibližně 3 minuty (výchozí hodnota), automaticky
se vypne. Uživatel může činnost zařízení obnovit opětovným stisknutím
vypínače.
• Uživatel může změnit čas (3 minuty / 5 minut / 10 minut) v aplikaci APP.
POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ
1 Podržte přístroj, potvrďte požadovanou
30cm- ∞
kompozici obrazu.
2 Stisknutím tlačítka spouště
pořiďte snímek.
- Polovičním stisknutím ručně zaostříte
- Úplným stisknutím pořídíte fotografii
HLEDÁČEK
Vytvořte kompozici snímku pomocí rámečku v hledáčku.
30cm - ∞
2x3
2x2
2x3
Vnější rámeček snímku
pro běžné fotografování
na vzdálenost 1 m - ∞
Rámeček 2 x 2 pro
běžné fotografování
na vzdálenost 1 m - ∞
Vnitřní rámeček pro
fotografování zblízka
na vzdálenost 30 cm
9
ZRCÁTKO NA SELFIE
Vytvořte kompozici snímku pomocí rámečku v zrcátku na selfie.
50cm - ∞
2x3
2x2
Vzdálenost
zaostřování 50 cm
Vzdálenost
zaostřování 50 cm
BLESK A DOPLŇKOVÉ SVĚTLO
BLESK
Když je fotoaparát zapnutý a blesk nastavený na AUTO, fotoaparát
automaticky spustí blesk, pokud je to nutné pro dané světelné podmínky.
DOPLŇKOVÉ SVĚTLO
Kolem objektivu je zabudováno 8 LED
doplňkových světel, které poskytují podporu
při fotografování.
Pokud hodláte pořídit selfie snímek v režimu
doplňkového světla, 8 LED doplňkových
světel ve tvaru prstence kolem objektivu
poskytne rovnoměrné osvětlení na tváři.
To umožňuje pořídit krásný selfie snímek,
minimalizací stínu a vytvořením jednotného
jasu přes celou fotografii.
* Efektivní vzdálenost doplňkového světla:
30 cm - 60 cm
10
POMĚR STRAN
Pomocí přepínače poměru stran
může uživatel zvolit ze dvou poměrů
stran: 2x3 a 2x2.
Poměr stran lze změnit kdykoli před
pořízením fotografie.
Pokud je poměr stran 2x2, je prázdná oblast fotografického papíru odlišná. Závisí
na tom, jakým způsobem uživatel fotoaparát drží.
TISK A OPĚTOVNÝ TISK
TISK FOTOGRAFIE
• Fotografie se vytiskne okamžitě po vyfocení.
• Přístroj může pojmout pro tisk až 3 snímky najednou.
• Fotoaparát může také tisknout fotografie z vašeho smartphonu pomocí aplikace.
OPĚTOVNÝ TISK
FOTOGRAFIE
Pokud jste zachytili fotografii a vytiskli
ji, můžete ji vytisknout znovu i
několikrát a například ji rozdávat
na oslavě – stačí znova stisknout
tlačítko opětovného tisku
a
vytiskne se poslední vytištěná
fotografie.
11
FOCENÍ NA DÁLKU
Uživatel může dálkově ovládat zařízení
prostřednictvím aplikace APP, například při
fotografování.
Stisknutím
v aplikaci APP otevřete
stránku dálkového ovládání.
ČASOVAČ
Stisknutím tlačítka
okamžitě zachytíte fotografii. Stisknutím tlačítka
můžete vybrat zpoždění 3 sekundy / 5 sekund / 10 sekund (výchozí: VYP),
stisknutím tlačítka
zahájíte odpočet.
• Pokud je časovač aktivován, rozsvítí se kontrolka LED časovače kolem zrcátka
POMĚR STRAN
Stisknutím tlačítka
můžete vybrat mezi dvěma poměry stran (2x3 a 2x2).
12
HLAS FOTOAPARÁTU
Když je fotoaparát připojený k mobilnímu zařízení, může uživatel upravit zvukové
efekty pro „Zapnutí“, „Vypnutí“ a „Spoušť“. Uživatel může v aplikaci pro každý
zvukový efekt zaznamenat 3 zvukové soubory (maximálně 4 sekundy).
V hlavní nabídce klepněte na
, přejděte do Nastavení > Tiskárny, vyberte své
zařízení a klepněte na „Hlas fotoaparátu“.
Záznam zvuku zahájíte klepnutím na ikonu požadovaného zvukového souboru,
např. Audio 1 a poté na
.
Stisknutím
zvuk přehrajete a pomocí
ho uložíte a použijete ve fotoaparátu.
13
LED INDIKÁTOR
Stav
Zapnutí
Operace/situace
Stiskněte a podržte vypínač
Pohotovostní
režim
Po zapnutí přístroje
Vypnutí
Stiskněte a podržte vypínač
Chyba SMART
SHEET™
Pokud přístroj detekuje vložení
nesprávného SMART SHEET™,
nebo jinou chybu SMART SHEET™
Zpracování
SMART SHEET™
Pokud přístroj vytiskne
SMART SHEET™
Bez papíru
Pokud v přístroji není papír,
nebude umožněno pořizování
fotografií
Uvíznutí papíru /
Otevřený kryt
Při uvíznutí papíru nebo po
otevření krytu tiskárny
Připravte se
na tisk
Příprava na tisk
Tisk fotografií
Pokud přístroj tiskne
fotografie
Režim MS
(Mass Storage
- hromadné
ukládání)
Přístroj je připojený k počítači
Chyba karty
MicroSD
Nelze zapisovat data na kartu
MicroSD
Příliš vysoká
teplota
Pokud je teplota zařízení
příliš vysoká
Příliš nízká
teplota
Pokud je teplota zařízení
příliš nízká
Chlazení hlavy
tiskárny
Před tiskem zkontrolujte
teplotu hlavy tiskárny
a nechte ji vychladnout
LED indikátor
Modrá
Bílá
Bílá
Vypnuto
Modrá (smyčka)
Bílá
Červená
Červená
Bílá
Žlutá > Purpurová > Modrozelená > Bílá
(Smyčka)
Purpurová
Purpurová
Červená (dokud nebude
teplota zpět v normálu)
Modrozelená (dokud nebude
teplota zpět v normálu)
Modrozelená (smyčka)
14
Slabá baterie
Když stav baterie klesne
na 20 %
Velmi slabá
baterie
Když je stav baterie příliš nízký
Aktualizace
firmwaru
Když přístroj aktualizuje
firmware
Poměr stran
2x3
Když je vybrán poměr stran 2x3,
8 LED doplňkového světla jednou
blikne
Poměr stran
2x2
Když je vybrán poměr stran 2x2,
4 LED doplňkového světla jednou
bliknou
Bílá > Červená (smyčka)
Červená > Bílá (smyčka)
Bílá
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Stav
Chyba karty
MicroSD
Chyba při
vkládání papíru
Zmačkaný
papír
Indikace LED
Purpurová
Červená
Červená
Bez papíru
Červená
Kryt tiskárny
není správně
uzavřen
Přehřátí
Připojení
Chyba
dálkového
ovládání
Chyba
upraveného
zvuku
Zařízení
nefunguje
Pořizování
fotografií
Červená
Červená
Nedostupný údaj
Nedostupný údaj
Nedostupný údaj
Akce
• Zkontrolujte, zda je karta MicroSD správně vložena
• Zkontrolujte, zda je karta MicroSD plná
• Zkontrolujte, zda je karta MicroSD poškozena
• Zkontrolujte, zda je karta MicroSD kompatibilní
• Otevřete kryt zásobníku pro fotografický papír
a zkontrolujte, zda je vložen fotografický papír
Canon ZINK™
• Vypněte a zapněte přístroj; fotografický papír
bude automaticky vysunut
• Znovu vložte fotografický papír Canon ZINK™
do přístroje
• Správně uzavřete kryt tiskárny
• Počkejte, dokud teplota zařízení neklesne na
normální hodnotu; poté bude přístroj opět
fungovat
• Zkontrolujte, zda je správně nastaveno
připojení Bluetooth® pro smartphone
• Ujistěte se o správnosti volby zařízení na APP
• Ujistěte se, že je operační systém smartphonu
kompatibilní a aktuální
• Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k aplikaci
aplikace pro smartphone
• Zkontrolujte, že jsou aplikace a firmware aktuální
• Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k aplikaci
aplikace pro smartphone
• Zkontrolujte, že jsou aplikace a firmware aktuální
Nedostupný údaj
• Zkontrolujte, zda není stav baterie příliš nízký.
Pokud ano, dobijte zařízení
Nedostupný údaj
• Zkontrolujte aktuálnost firmwaru zařízení
• Zkontrolujte, zda je k dispozici vyrovnávací
paměť tiskové fronty
• Zkontrolujte, zda je v přístroji fotografický
papír Canon ZINK™
15
TECHNICKÉ ÚDAJE
Technologie tisku
ZINK™
Rozlišení tisku
314 x 600 dpi (bodů na palec)
Rychlost tisku
Přibližně 50 sekund (motor se rozběhne a zastaví,
při pokojové teplotě 25 °C)
Poměr stran fotografie
2" x 2" nebo 2" x 3"
Kompatibilní papír
Fotografický papír Canon ZP-2030-20 (20 listů)
ZINK™:
ZP-2030-50 (50 listů)
2" x 3" / Peel-and-Stick-Back
(samolepky odolné vůči vodě,
rozmazání i roztržení)
Kapacita papírů
Až 10 listů fotografického papíru ZINK™ + 1 SMART SHEET™
Rozlišení fotografií
8MP
Ohnisková vzdálenost
25,4 mm
Clona
Rozsah zaostření
f / 2.2
30 cm - ∞
Citlivost
Automatická (ISO 100 - 1600)
Blesk
ANO (Automatický režim)
Rozsah blesku
0,5 m - 1,0 m
Paměťová karta
Karta MicroSD, až 256 GB
Zdroj napájení
Vestavěná dobíjecí baterie Li-Polymer 700 mAh, 7.4 V
Rychlost nabíjení
Přibližně 120 minut (Plné nabití)
Napájecí adaptér
Výstupní proud: 1A (min.) Napětí: 5V
Parametry životního
prostředí
- Doporučená provozní, nabíjecí a skladovací teplota
tisku: 15° až 32 °C
- Doporučená provozní, nabíjecí a skladovací vlhkost
tisku: 40–55 % RV
- Provozní teplota: 5° až 40 °C
- Provozní vlhkost: <70 % RV
Automatické vypnutí
3 minuty / 5 minut / 10 minut (volitelné v aplikaci)
Rozměry
121 mm (Š) x 80,3 mm (V) x 21,5 mm (D)
Hmotnost
188 g
Kompatibilní OS
(pro počítač)
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Mac OSX 10.10 - 10.14
Konektivita
Bluetooth® 4.0
Kompatibilní OS
iOS 9.0 nebo vyšší a Android 4.4 nebo vyšší
Mobilní aplikace
Canon Mini Print
Připojení pro nabíjení a
přenos dat
USB 2.0 (Micro USB)
Může být provedena změna bez předchozího upozornění
16
INSTALACE APLIKACE
MOŽNOST ①
V OBCHODECH APP STORE HLEDEJTE „Canon Mini Print“
Pro Android™ – z Google Play™
Pro iOS® – z obchodu App Store®
17
MOŽNOST ②
POMOCÍ QR KÓDU – NASKENUJTE QR KÓD VE „Stručné příručce“
Pro Android
Pro iOS
MOŽNOST ③
V prohlížeči zařízení PŘEJDĚTE NA https://app.canonminiprint.com/
MOŽNOST ④
POMOCÍ NFC Android ONLY
KLEPNĚTE
NFC
18
PÁROVÁNÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ A FOTOAPARÁTU
S PŘÍMÝM TISKEM FOTOGRAFIÍ
①
②
③
Párování v systému Android
Stisknutím a podržením vypínače, dokud se nerozsvítí stavová kontrolka
LED, zapněte tiskárnu.
Otevřete „Nastavení“ mobilního zařízení a povolte Bluetooth® a spárujte
zařízení s tiskárnou.
MOŽNOST A – přidejte tiskárnu do aplikace. Klepněte na ikonu v pravém
horním rohu a vyberte svoji tiskárnu.
Dojde ke změně ikony, která bude při připojení značit stav baterie.
19
—NEBO—
③
MOŽNOST B – přidejte tiskárnu do aplikace. Přejděte do „Nastavení“ v hlavní
nabídce, klepněte na „Tiskárny“ poté na „Přidat tiskárnu“ a vyberte tiskárnu.
Vaše tiskárna se zobrazí v seznamu „Tiskárny“ a ikona se po připojení
změní na ukazatel stavu baterie.
20
Párování iOS
①
②
Stisknutím a podržením vypínače, dokud se nerozsvítí kontrolka LED,
zapněte tiskárnu.
Otevřete „Nastavení“ mobilního zařízení a povolte Bluetooth® a spárujte
zařízení s tiskárnou.
21
③
MOŽNOST A – přidejte tiskárnu do aplikace. Klepněte na ikonu v pravém
horním rohu a vyberte svoji tiskárnu.
Dojde ke změně ikony, která bude při připojení značit stav baterie.
—NEBO—
③
MOŽNOST B – přidejte tiskárnu do aplikace. Přejděte do „Nastavení“ v hlavní
nabídce, klepněte na „Tiskárny“ poté na „Přidat tiskárnu“ a vyberte tiskárnu.
Vaše tiskárna se zobrazí v seznamu „Tiskárny“ a ikona se po připojení
změní na ukazatel stavu baterie.
22
Párování v systému Android (pomocí NFC)
①
V mobilním zařízení zkontrolujte, zda jsou povoleny funkce NFC a
Bluetooth® .
② Otevřete Aplikaci Canon Mini Print.
③ Položte mobilní zařízení na horní stranu tiskárny.
④ Při prvním párování a připojování postupujte podle pokynů na obrazovce.
Nebo se tiskárna se automaticky spáruje s mobilním zařízením.
KLEPNĚTE
NFC
POZNÁMKA
Ikona stavu tiskárny (zobrazeno v aplikaci)
Přidat novou
tiskárnu
Tiskárna není
připojena
Tiskárna je připojena
(zobrazen stav
baterie)
Informace o párování
•
•
•
•
Jednu tiskárnu lze spárovat pouze s jedním zařízením iOS/Android.
Jedno zařízení iOS/Android lze připojit k více tiskárnám.
Chcete-li spárovat další tiskárnu, přejděte do Nastavení tiskárny v Hlavní
nabídce a klepněte na položku „Přidat tiskárnu“.
Vyhledejte a spárujte tiskárnu s názvem „Canon (xx:xx) Fotoaparát s přímým
tiskem“. Odpovídá posledním 4 číslicím čísla MAC (xx:xx) na štítku uvnitř
tiskárny.
Vyhledávání a přenos pomocí funkce Bluetooth® se může nezdařit v závislosti
na prostředí. Zkontrolujte stav Bluetooth® v mobilním zařízení a zkuste to
znovu.
MAC: xx:xx:xx:xx:xx:xx
23
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
DOMOVSKÁ OBRAZOVKA
Stav tiskárny
Hlavní nabídka
Režim fotoaparátu
Fotogalerie
Dálkové ovládání
Alba online¹
Facebook
Instagram
Google Drive
Dropbox
iCloud (pouze iOS)
HLAVNÍ NABÍDKA
Zobrazit zprávy v aplikaci
Zobrazit a odstranit snímky v tiskové frontě
Otevřít informace a nastavení spárované tiskárny
Zobrazit online uživatelskou příručku a nejčastější
dotazy
Zakoupit fotografický papír z online obchodu
Zkontrolujte verzi aplikace, smlouvy s uživatelem
a prohlášení o ochraně osobních údajů
Zkušenosti, funkce a dostupná online alba aplikace se mohou lišit v závislosti na zařízení a regionu.
1) Vyžadováno připojení k internetu. K používání vyžaduje aktivní účty sociálních médií nebo cloudu.
24
FOTOAPARÁT NA SMARTPHONU
①
②
③
Na domovské obrazovce klepněte na
a pořiďte fotografie pomocí
smartphonu. (Volitelně klepněte na ikony ve spodní části a pořiďte fotografii
s efekty.)
Po pořízení fotografie můžete tisknout, upravovat, sdílet nebo ukládat.
K tisku klepněte na
.
Zpět
Tisk dlaždice
Blesk
Výběr fotoaparátu
Nastavení
obrazu
Snímky
Zkreslení
obličeje
Filtr AR Live*
* Vyžadována je detekce tváře v obrazu
25
FOTOGALERIE
Ve Fotogalerii můžete procházet fotografie v zobrazení galerie, podle složek nebo
podle kalendáře.
① K zobrazení Fotogalerie klepněte na domovské obrazovce na
.
② Po výběru fotografie můžete tisknout, upravovat, sdílet nebo ukládat.
③ K tisku klepněte na .
Všechny fotografie – galerie
Zobrazit složku
Zobrazit kalendář
26
TISK FOTOGRAFIÍ
Až budete připraveni, klepněte na
a vytiskněte
svou fotografii.
Zajistěte, aby byla tiskárna zapnutá a
spárovaná/připojená.
V tiskové frontě můžete
① Odstranit fotografii z tiskové fronty klepnutím na
② Změnit pořadí tisku klepnutím a přetažením fotografie
③ Klepnutím zastavit tisk konkrétní fotografie, zobrazí se symbol pozastavení
①
②
③
Poznámka o tiskové frontě: Váš obrázek se uloží do tiskové fronty, pokud není
tiskárna zapnutá a připojená při odesílání tisku. K vydání tisku jednoduše zapněte
tiskárnu a znovu ji připojte. Budete dotázáni, zda chcete tisknout obrázek ve
frontě. Chcete-li zobrazit nebo odstranit obrázky ve frontě, přejděte do Hlavní
nabídky > Tisková fronta.
POZNÁMKA
• Vytištěný obrázek se může lišit od originálního obrázku, protože „technologie
obrazovky“ použitá k zobrazení barvy v mobilním zařízení se liší od
„technologie tisku“ používané k tisku barev na papír.
• Nevytahujte papír silou během tisku nebo po uvíznutí.
• Při tisku neotevírejte horní kryt. Mohlo by dojít k ovlivnění kvality tisku.
• Pokud tiskárna vibruje nebo se klepe, může být ovlivněna kvalita tisku fotografií.
27
ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ
Obrázek můžete přizpůsobit pomocí úprav jako jsou filtry, nálepky, text a další.
① Klepněte na ikony ve spodním panelu obrazovky.
② Přizpůsobení podle vlastního přání.
③ Před opuštěním obrazovky nezapomeňte své změny uložit, sdílet nebo
vytisknout.
Nastavení obrazu Snímky
Jas
Kontrast
Sytost
Text
RGB
Zkreslení
obličeje*
Nálepky
Filtr obrazu
Kreslení
Procházet Procházet
(vertikálně) (horizontálně)
Otočit
* Vyžadována je detekce tváře v obrazu.
28
POUŽÍVÁNÍ TISKU DLAŽDICE
K tisku jedné fotografie na více listů použijte funkci Tisk dlaždice. Budete tak moci
vytvořit větší dlaždicový tisk.
① Jste-li připraveni k tisku, klepněte na
a klepněte na volbu tisku dlaždic
2 x 2 nebo 3 x 3. (Zobrazí se čáry, které naznačí, jak bude obraz rozdělen.)
②
Klepnutím na
vytisknete své dlaždice a následně je složíte k vytvoření
většího dlaždicového tisku.
29
POUŽÍVÁNÍ TISKU SLOŽENÉHO OBRÁZKU
Funkci „Koláž“ použijte k tisku až 6 fotografií na jeden list 2 x 3.
① Otevřete své fotografie ve Fotogalerii nebo v Online albech.
② Klepněte na
a zobrazte volby šablony složeného obrázku a vyberte tu,
kterou chcete použít (můžete vybírat ze 2-6 fotografií v šabloně).
③
④
Odškrtněte počet fotografií nutných pro šablonu a klepněte na „Vybráno“
Upravte snímky v koláži podle libosti a poté ji vytiskněte klepnutím na
,
sdílejte klepnutím na
nebo uložte klepnutím na
.
30
SDÍLENÍ FOTOGRAFIÍ
Své obrázky a úpravy můžete snadno sdílet.
① Až budete připraveni, klepněte na a otevřete možnosti ve vašem zařízení.
② Sdílejte uvedenou aplikaci nebo ji uložte do úložiště fotografií zařízení.
Android
iOS
31
UKLÁDÁNÍ FOTOGRAFIÍ
Své obrázky můžete snadno ukládat do složky Canon v aplikaci.
① Až budete připraveni, uložte svůj obrázek klepnutím na .
② K zobrazení uložených obrázků klepněte na , pak klepněte na položku
„Složka“ a pak na „Místní – Canon“.
Chcete-li odstranit fotografii ze složky Canon vaplikaci, klepněte na položku
a zobrazte Fotogalerii.
① Klepněte na položku „Složka“ a pak na „Místní – Canon“.
② Klepněte na
a pak vyberte fotografie, které si přejete trvale odstranit.
32
ODESLÁNÍ DO APLIKACE MINI PRINT
Odešle fotografii do fotogalerie vašeho zařízení nebo záznam fotoaparátu do Aplikace Canon Mini Print.
Pro Android
① Vyhledejte fotografii v galerii zařízení a klepněte na tlačítko Sdílet
② Klepněte na ikonu Mini Print a odešlete fotografii do aplikace, abyste ji mohli
upravovat a vytisknout.
Pro iOS
① Vyhledejte fotografii v galerii zařízení a klepněte na tlačítko Sdílet.
② MOŽNOST A – klepněte na tlačítko „Otevřít v aplikaci Mini Print“ a odešlete
③
fotografii na obrazovku úprav aplikace, kde ji můžete upravit a vytisknout.
MOŽNOST B – klepněte na „Tisknout do systému Canon“ a odešlete fotografii
přímo do tiskové fronty.
Obrazovka úprav
Tisková fronta
33
SMART SHEET, technologie ZINK a ochranné známky ZINK jsou ve vlastnictví společnosti ZINK Holdings
LLC. Používá se v rámci licence. Apple, logo Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro a iPhone jsou ochranné známky
společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích. App Store je známka služby
společnosti Apple Inc. iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve
Spojených státech a dalších zemích a používá se v rámci licence. Android, Google Play a logo Google Play
jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti
Bluetooth SIG. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance. Všechny další názvy
produktů třetích stran, názvy značek a loga jsou ochranné známky příslušných vlastníků.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising