Canon | PowerShot G1 X Mark III | User manual | Canon PowerShot G1 X Mark III User manual

Canon PowerShot G1 X Mark III User manual
ČESKY
Úvod
Software pro vytváření souborů stylu Picture Style
Obsah
Picture Style Editor
Příprava
ukázky
Verze 1.22
Návod k použití
 Obsah tohoto návodu k použití
 PSE je zkratka pro Picture Style Editor.
  označuje postup výběru z nabídky.
(Příklad: Nabídka [Picture Style Editor] 
[Quit Picture Style Editor/Ukončit Picture Style
Editor].)
 Hranaté závorky se používají k označení
položek, jako jsou například názvy nabídek,
názvy tlačítek a názvy oken, které se zobrazí na
obrazovce počítače.
 Text uvnitř lomených závorek < > označuje
klávesu na klávesnici.
 str. ** označuje referenční stránku.
Kliknutím přejdete na odpovídající stránku.

: Označuje informace, které je důležité si
přečíst před zahájením používání.

: Označuje další informace, které mohou
být užitečné.
Základní
okna
Předběžné
úpravy
 Procházení stránek
 Klikněte na šipky v pravé dolní části obrazovky.
Vlastnosti
snímku
: další stránka
: předchozí stránka
: návrat na dříve zobrazenou stránku
 Kliknutím na záhlaví na pravé straně obrazovky
přejdete k obsahu tohoto záhlaví. Dále můžete
kliknutím na položku v obsahu, která vás
zajímá, přejít na odpovídající stránku.
Uložení
Předvolby
Referenční
informace
© CANON INC. 2019
CEL-SX8JA2H0
Úvod
Picture Style Editor (dále jen PSE) je software, který umožňuje upravovat
styl Picture Style podle jedinečných vlastností snímků a ukládat výsledky
úprav jako originální soubory stylu Picture Style.
 Co je soubor stylu Picture Style?
Soubor stylu Picture Style (přípona „.PF2“ nebo „.PF3“) představuje
rozšířenou funkci stylu Picture Style. Liší se od osmi
přednastavených stylů Picture Style (Auto (Automaticky), Standard
(Standardní), Portrait (Portrét), Landscape (Krajina), Fine Detail
(Jemný detail), Neutral (Neutrální), Faithful (Věrný) a Monochrome
(Černobílý)) a poskytuje vlastnosti snímků vhodné pro velmi
omezený počet scén.
Možnosti vzhledu fotografie můžete pro danou scénu efektivně
rozšířit pomocí souboru stylu Picture Style.
 Hlavní funkce programu PSE
Program PSE umožňuje použít níže uvedené funkce k provedení
úprav stylu Picture Style pro jedinečné vlastnosti snímků a uložit
výsledky úprav jako originální soubory stylu Picture Style (přípona
„.PF2“ nebo „.PF3“).
 Vyberte styl Picture Style, který chcete použít jako základ pro
své snímky.
 Nastavte [Sharpness/Ostrost], [Contrast/Kontrast], [Color
saturation/Saturace barev] a [Color tone/Tón barvy].
 Proveďte úpravy pro konkrétní barvu.
 Upravte jas a kontrast (nastavte korekci gama).
Dále je možné uložené originální soubory stylu Picture Style
zaregistrovat ve fotoaparátu, do něhož byly uloženy a který je
vybaven funkcí Picture Style, a použít je u pořízených snímků.
K aplikaci stylů na snímky typu RAW lze také použít program
Digital Photo Professional (dále označovaný jen „DPP“).
Požadavky na systém
Operační
systém
Mac OS X 10.11 až 10.13
Počítač
Macintosh s nainstalovaným jedním z výše uvedených
operačních systémů
Procesor Intel*1
Procesor
Paměť
RAM
Zobrazení
Minimálně 2 GB
Rozlišení: 1 024 × 768 nebo více
Barvy: tisíce nebo více
Úvod
Obsah
Příprava
ukázky
*1 Doporučujeme procesor Core 2 Duo nebo vyšší.
 Tento softwarový program není kompatibilní s disky formátovanými
pomocí systému souborů UFS (UNIX File System).
 Nejnovější požadavky na systém, včetně podporovaných verzí
operačního systému, zkontrolujte na webu společnosti Canon.
Předběžné
úpravy
Ukázkové snímky pro úpravy
Vlastnosti
snímku
Program PSE umožňuje jako ukázkové snímky pro úpravy použít
snímky typu RAW pořízené fotoaparáty EOS* (s výjimkou modelů
EOS DCS1 a EOS DCS3), PowerShot G7 X Mark II, PowerShot G9
X Mark II, PowerShot G1 X Mark III, PowerShot G5 X Mark II,
a PowerShot G7 X Mark III. Provedené úpravy můžete uložit jako
originální soubory stylu Picture Style.
* Kompatibilní se snímky typu RAW pořízenými modelem EOS D6000
nebo EOS D2000, které byly převedeny na typ RAW pomocí aplikace
CR2 Converter a mají příponu „.CR2“.
Informace o aplikaci CR2 Converter naleznete na webu
společnosti Canon.
Základní
okna
Uložení
Předvolby
Referenční
informace
 Správa barev
Program PSE je možné použít v počítačovém prostředí se správou barev.
V okně předvoleb (str. 20) můžete zároveň nastavit profil
používaného monitoru, barevný prostor ukázkového snímku,
který chcete použít k úpravám, a další možnosti.
2
Obsah
Úvod........................................................................... 2
Požadavky na systém ................................................ 2
Ukázkové snímky pro úpravy ..................................... 2
Příprava ukázkových snímků ..................................... 4
Spuštění programu PSE ............................................ 4
Otevření ukázkového snímku..................................... 4
Základní okna............................................................. 5
Hlavní okno................................................................... 5
Zvětšení určité oblasti............................................... 6
Úpravy při porovnávání s původním
snímkem ...................................................................
Okno Navigator (Navigace) ..........................................
Nastavení indikátorů upozornění ..............................
Paleta nástrojů..............................................................
6
7
7
8
Předběžné úpravy snímků ......................................... 9
Oprava jasu .................................................................. 9
Korekce vyvážení bílé................................................... 9
Provedení základních úprav vlastností snímku........ 10
Výběr stylu Picture Style, který chcete použít
jako základ................................................................. 10
Použití staženého souboru stylu Picture Style
vhodného pro určitou scénu .................................. 10
Nastavení parametrů Sharpness (Ostrost), Contrast
(Kontrast), Color Saturation (Saturace barev) a Color
Tone (Tón barvy) ....................................................... 11
Nastavení korekce gama pro režim RGB .................. 11
Úprava barvy............................................................ 12
Přesné úpravy barvy................................................ 13
Přímé zadání barvy .................................................... 16
Zadání barvy v kruhovém diagramu
barevného spektra..................................................
Určení barvy zadáním hodnoty barvy.....................
Zobrazení seznamu upravených barev a jeho
funkce .........................................................................
Překrytý platný rozsah upravených barev ..............
Odstranění upravené barvy ....................................
Režim zobrazení barev...............................................
Nastavení korekce gama pro světlost ........................
Úvod
Obsah
16
16
16
16
16
17
17
Příprava
ukázky
Základní
okna
Předběžné
úpravy
Uložení úprav do souboru stylu Picture Style.......... 18
Použití souboru stylu Picture Style .......................... 19
Uložení (registrace) souboru stylu
Picture Style ve fotoaparátu ....................................... 19
Použití souboru stylu Picture Style
v programu DPP ......................................................... 19
Předvolby................................................................. 20
Ukončení programu PSE......................................... 20
Referenční informace .............................................. 21
Řešení potíží .............................................................. 21
Odstranění softwaru (odinstalace).............................. 21
Vlastnosti
snímku
Uložení
Předvolby
Referenční
informace
3
Příprava ukázkových snímků
Otevření ukázkového snímku
Program PSE využívá ukázkový snímek k provádění různých úprav
a jejich výsledky ukládá jako originální soubor stylu Picture Style.
Z tohoto důvodu je nutné ukázkový snímek (str. 2), který chcete pro
uvedený účel použít, připravit předem a uložit jej v počítači.
Nastavení provedená v programu PSE se uloží jako soubor stylu
Picture Style (str. 18), který je nezávislý na ukázkovém snímku.
Ukázkový snímek použitý k provedení úprav zůstane v původním stavu
bez jakýchkoli změn.
Otevřete ukázkový snímek a proveďte různé úpravy snímku.
Potlačení šumu lze pro ukázkové snímky použít v programu PSE,
který se nachází na disku EOS Solution Disk verze 26 nebo novější.
Úvod
Obsah
Přetáhněte ukázkový snímek do hlavního okna.
Příprava
ukázky
Základní
okna
Spuštění programu PSE
Předběžné
úpravy
Klikněte na ikonu [Picture Style Editor] v doku.
 Po spuštění programu PSE se zobrazí hlavní okno
(popis na pravé straně).
Vlastnosti
snímku
Přetáhněte
 Ukázkový snímek se zobrazí v hlavním okně s nastavením
fotoaparátu v době pořízení.
 Zobrazí se okno [Tool palette/Paleta nástrojů].
Uložení
Předvolby
Referenční
informace
 Pokud v programu PSE otevřete snímek jako ukázkový snímek,
projeví se na něm nastavení zvolená ve fotoaparátu při jeho
pořízení. Neprojeví se však nastavení funkce Auto Lighting
Optimizer (Automatická optimalizace jasu).
 Upravíte-li snímek typu RAW v programu DPP a poté jej otevřete
jako ukázkový snímek v programu PSE, úpravy provedené
v programu DPP se na snímku neprojeví.
4
Základní okna
Úvod
Hlavní okno
Můžete vybrat zvětšení zobrazení nebo způsob zobrazení ukázkového snímku a další možnosti.
Obsah
Příprava
ukázky
Základní
okna
Otočení snímku
(doleva nebo
doprava v krocích po
90 stupních)
Předběžné
úpravy
Zobrazení porovnání
před úpravou a po ní
(rozdělené zobrazení
pod sebou) (str. 6)
Vlastnosti
snímku
Uložení
Zobrazení 100 %
(skutečná velikost
pixelů)
Zobrazení porovnání
před úpravou a po ní
(rozdělené zobrazení
vedle sebe) (str. 6)
Úplné zobrazení
Normální zobrazení
Zvětšení zobrazení
(5 poměrů: 12,5 %,
25 %, 50 %, 100 %
a 200 %)
Poloha souřadnic
kurzoru
Předvolby
Referenční
informace
Zobrazení pracovního barevného prostoru (str. 20)
Hodnoty barvy v místě kurzoru (před úpravou/po úpravě/rozdíl mezi stavem
před úpravou a po ní) (8bitový převod)
Režim zobrazení barev (str. 17)
5
Zvětšení určité oblasti
Úpravy při porovnávání s původním snímkem
V hlavním okně můžete zvětšit určitou oblast až na 100 %.
Ve stejném okně lze zobrazit verzi snímku před úpravami a po nich.
Můžete provádět úpravy a kontrolovat jejich výsledky.
V hlavním okně dvakrát klikněte na oblast, kterou
chcete zvětšit.
Vyberte tlačítko [
] nebo [
Úvod
Obsah
].
Příprava
ukázky
Základní
okna
Dvakrát
klikněte
Předběžné
úpravy
 Snímky se zobrazují v rozděleném zobrazení pod sebou nebo
vedle sebe.
 Oblast, na kterou jste dvakrát kliknuli, se zvětší na 100 %
(skutečná velikost pixelů). Když chvíli počkáte, zobrazení se
projasní.
 Chcete-li změnit umístění oblasti zobrazení, přetáhněte ji na
snímku nebo přetáhněte umístění oblasti pro zvětšení (str. 7)
v okně [Navigator/Navigace].
 Opakovaným dvojitým kliknutím vrátíte zpět úplné zobrazení.
[
] Rozdělené zobrazení pod
sebou
Vlastnosti
snímku
[
] Rozdělené zobrazení
vedle sebe
Uložení
Předvolby
Referenční
informace
 Snímek před provedením
úprav je zobrazen nahoře
a snímek po provedení úprav
dole.
 Snímek před provedením
úprav je zobrazen vlevo
a snímek po provedení úprav
vpravo.
6
Okno Navigator (Navigace)
V navigačním okně lze zobrazit polohu zobrazení snímku, když je
zvětšený v hlavním okně, a histogram snímku. Můžete také nastavit
indikátory upozornění a předejít nastavení nepřiměřených hodnot.
Zobrazte okno [Navigator/Navigace].
 Vyberte nabídku [View/Zobrazení]  [Navigator/Navigace].
Nastavení indikátorů upozornění
Indikátory upozornění je možné nastavit pro hodnoty luminance (Y)
a barev (RGB), což je užitečné, pokud chcete předejít nastavení
nepřiměřených hodnot. Množiny hodnot luminance a barev spadající
mimo nastavený rozsah se projeví blikáním indikátorů upozornění
u snímků v hlavním okně.
políčko [Show warning on images/
1 Zaškrtněte
Zobrazit upozornění u snímků] a vyberte přepínač
[Y] nebo [RGB].
Histogram
Obsah
Příprava
ukázky
Základní
okna
Předběžné
úpravy
Umístění oblasti pro zvětšení
(str. 6)
Přetažením přesuňte umístění
oblasti zobrazení
Umožňuje přepnout zobrazení
histogramu
Úvod
Vlastnosti
snímku
hodnoty horní a dolní meze rozsahu
2 Zadejte
upozornění.
 Množina s hodnotami mimo horní a dolní mez rozsahu se
u snímku v hlavním okně projeví blikáním.
 Chcete-li indikátory upozornění odebrat, zrušte zaškrtnutí políčka
[Show warning on images/Zobrazit upozornění u snímků].
Uložení
Předvolby
Referenční
informace
Nastavení indikátorů
upozornění
Rozsah upozornění
Přepínač [Y] v zobrazení histogramu označuje luminanci.
7
Úvod
Paleta nástrojů
Vlastnosti snímku v souboru stylu Picture Style můžete upravit pomocí různých funkcí okna [Tool palette/Paleta nástrojů].
Úpravy provedené pomocí okna [Tool palette/Paleta nástrojů] se okamžitě projeví na snímku v hlavním okně, takže můžete kontrolovat výsledky
během práce.
Doporučujeme provádět úpravy v následujícím pořadí.
(1) Proveďte úpravy pomocí karty [Basic/Základní] (str. 10)
(2) Proveďte úpravy pomocí karty [Six Color-Axes/Šest os barev] (str. 12)
(3) Proveďte úpravy pomocí karty [Specific Colors/Konkrétní barvy] (str. 13)
Karta [Basic/Základní]
Proveďte základní úpravy vlastností
snímku.
Karta [Six Color-Axes/Šest os barev]
Proveďte úpravy barev pro vlastnosti
snímku.
Karta [Specific Colors/Konkrétní barvy]
Proveďte jemné úpravy pro konkrétní
rozsah barev.
Obsah
Příprava
ukázky
Základní
okna
Předběžné
úpravy
Vlastnosti
snímku
Uložení
Předvolby
Referenční
informace
Chcete-li zobrazit nebo skrýt okno [Tool palette/Paleta nástrojů], můžete
vybrat nabídku [View/Zobrazit]  položku [Tool palette/Paleta nástrojů].
8
Předběžné úpravy snímků
Ukázkové snímky používané v procesu úprav (str. 2) s nesprávnou
expozicí nebo vyvážením bílé lze upravit pomocí okna [Preliminary
adjustment/Předběžná úprava], v němž můžete opravit jejich jas
a vyvážení bílé.
Nezapomeňte však, že úpravy provedené pomocí okna [Preliminary
adjustment/Předběžná úprava] představují pouze předběžné úpravy pro
provedení úprav pomocí okna [Tool palette/Paleta nástrojů] (str. 8).
Z tohoto důvodu se úpravy provedené pomocí okna [Preliminary
adjustment/Předběžná úprava] neukládají do vytvářeného souboru stylu
Picture Style.
Pokud má ukázkový snímek použitý pro úpravy náležitou expozici
a správné vyvážení bílé, není vyžadováno provedení úprav pomocí
okna [Preliminary adjustment/Předběžná úprava].
2
Korekce vyvážení bílé
Opravte vyvážení bílé.
Obsah
Příprava
ukázky
Vyvážení bílé kapátkem
Klikněte na tlačítko
[
] a klikněte na bod,
který bude představovat
standard pro bílou barvu
Jezdec pro nastavení teploty barvy
V seznamu vyvážení bílé vyberte položku [Color temperature/
Teplota barvy] a poté přetáhněte jezdce doleva nebo doprava
Oprava jasu
1
Úvod
Vyberte položky [Tools/Nástroje]  [Preliminary
adjustment/Předběžná úprava].
 Zobrazí se okno [Preliminary adjustment/Předběžná úprava].
 Po otevření okna [Preliminary adjustment/Předběžná úprava] se
zobrazení přepne do normálního režimu, přestože je v hlavním
okně zobrazeno porovnání snímků před provedením úpravy a po
ní (str. 6).
Vyberte vyvážení bílé
 Úpravy se projeví na snímku.
Základní
okna
Předběžné
úpravy
Vlastnosti
snímku
Uložení
Předvolby
Opravte jas snímku.
Upravte přetažením
doleva nebo doprava
Referenční
informace
 Úpravy se projeví na snímku.
9
Provedení základních úprav vlastností snímku
Kartu [Basic/Základní] v okně [Tool palette/Paleta nástrojů] použijte
k provedení základních úprav vlastností snímku.
Vyberte kartu [Basic/Základní] v okně [Tool palette/
Paleta nástrojů].
Načtěte soubor stylu Picture Style (tato stránka)
Uložte soubor stylu Picture
Style (str. 19)
Vyberte styl Picture Style,
který chcete použít jako
základ (tato stránka)
Upravte nastavení parametrů
Sharpness (Ostrost),
Contrast (Kontrast), Color
saturation (Saturace barev)
a Color tone (Tón barvy)
(str. 11)
Nastavte korekci gama pro
režim RGB (str. 11)
Úvod
Výběr stylu Picture Style, který chcete použít jako základ
Z přednastavených stylů Picture Style, s výjimkou stylů Auto
(Automaticky) a Monochrome (Černobílý), vyberte styl Picture Style,
který bude použit jako základ úprav.
Můžete také uložit (zaregistrovat) a použít soubor stylu Picture Style
vhodný pro určitou scénu, který jste stáhli z webu společnosti Canon.
Příprava
ukázky
Vyberte styl Picture Style.
Základní
okna
Předběžné
úpravy
 Vybraný styl Picture Style se použije u snímku.
Použití staženého souboru stylu Picture Style
vhodného pro určitou scénu
1 Klikněte na tlačítko [
Vlastnosti
snímku
Uložení
].
 Zobrazí se okno [Open Picture Style file/Otevřít soubor stylu
Picture Style].
soubor stylu Picture Style, který chcete uložit
2 Vyberte
(zaregistrovat), a klikněte na tlačítko [Open/Otevřít].
 Zobrazí se karta [Basic/Základní].
Obsah
 Vybraný soubor stylu Picture Style se použije u snímku.
 Originální soubory stylu Picture Style vytvořené v programu PSE (str. 18)
lze také uložit (zaregistrovat) a použít provedením výše uvedeného postupu.
 Soubory stylu Picture Style kompatibilní s programem PSE mají
příponu „.PF2“ nebo „.PF3“.
 Možnost [Fine Detail/Jemný detail] nelze pro položku [Base
Picture Style/Základní styl Picture Style] vybrat pro snímky
pořízené fotoaparátem, který nemá k dispozici přednastavený styl
Picture Style [Fine Detail/Jemný detail].
Předvolby
Referenční
informace
10
Úvod
Nastavení parametrů Sharpness (Ostrost), Contrast (Kontrast),
Color Saturation (Saturace barev) a Color Tone (Tón barvy)
Přetáhněte jednotlivé jezdce.
Nastavení korekce gama pro režim RGB
K úpravě jasu a kontrastu v režimu RGB můžete použít tonální křivku.
Tonální křivku na této kartě použijte před provedením úprav pomocí
karet [Six Color-Axes/Šest os barev] a [Specific Colors/Konkrétní barvy].
Obsah
Příprava
ukázky
Upravte jas a kontrast.
Kliknutím přidáte
symbol [ ] (bod
úprav) a přesunutím jej
upravíte
 Nastavení se použije u snímku.
Hodnota vybraného
bodu (můžete také
zadat číselné hodnoty)
Základní
okna
Předběžné
úpravy
Vlastnosti
snímku
Uložení
 Jas a kontrast snímku se změní.
 Vodorovná osa znázorňuje vstupní úroveň a svislá osa
znázorňuje výstupní úroveň.
 Maximální počet bodů [ ] je 10.
 Chcete-li bod úprav [ ] odstranit, vyberte možnost [ ]
a stiskněte klávesu <Del> na klávesnici nebo dvakrát klikněte na
symbol [ ].
Možnost [Fineness/Jemnost] nebo [Threshold/Prahová hodnota]
v části [Sharpness/Ostrost] nelze nastavit pro snímky pořizované
fotoaparátem, který nemá k dispozici přednastavený styl Picture
Style [Fine Detail/Jemný detail].
Uvědomte si, že pokud upravíte tonální křivku na kartě [Basic/
Základní] po provedení úprav pomocí karty [Six Color-Axes/Šest os
barev] nebo [Specific Colors/Konkrétní barvy], dojde k další úpravě
vlastností barev, a nemusí tak být dosaženo zamýšlených vlastností
snímku. K provedení dalších úprav jasu a kontrastu po úpravách
prostřednictvím karty [Six Color-Axes/Šest os barev] nebo [Specific
Colors/Konkrétní barvy] použijte tonální křivku pro nastavení
světlosti na kartě [Specific Colors/Konkrétní barvy].
Předvolby
Referenční
informace
11
Úprava barvy
Pomocí odstínu, saturace a světlosti můžete upravit vybranou oblast
barev.
1
2
Vyberte oblast barev, kterou chcete upravit.
Obsah
Vyberte kartu [Six Color-Axes/Šest os barev] v okně
[Tool palette/Paleta nástrojů].
Načtěte soubor stylu Picture
Style (str. 10)
Uložte soubor stylu Picture
Style (str. 18)
Tlačítka výběru oblasti
odstínů (tato stránka)
Kruhový diagram barevného
spektra pro provedení úprav
(tato stránka)
Úvod
Příprava
ukázky
Základní
okna
 V kruhovém diagramu barevného spektra pro provádění úprav
vyberte oblast barev, kterou chcete upravit.
Oblast barev můžete také vybrat kliknutím na tlačítko výběru
oblasti odstínů.
horní a dolní meze odstínů pro vybranou
3 Upravte
oblast.
Předběžné
úpravy
Vlastnosti
snímku
Uložení
Posuvníky pro úpravu odstínu
(str. 13)
Předvolby
 Zobrazí se karta [Six Color-Axes/Šest os barev].
Uvědomte si, že pokud upravíte barvu pomocí karty [Basic/
Základní] po provedení úprav pomocí karty [Six Color-Axes/Šest os
barev], dojde k další úpravě vlastností barev, a nemusí tak být
dosaženo zamýšlených vlastností snímku. Doporučujeme provádět
úpravy v následujícím pořadí.
(1) Proveďte úpravy pomocí karty [Basic/Základní], (2) proveďte
úpravy pomocí karty [Six Color-Axes/Šest os barev], (3) proveďte
úpravy pomocí karty [Specific Colors/Konkrétní barvy].
 Horní a dolní meze odstínů pro vybranou oblast můžete upravit
přetažením hraničních čar pro jednotlivé odstíny ve směru
obvodu kruhu.
Referenční
informace
12
Přesné úpravy barvy
4
Upravte barvu.
Pomocí funkcí odstínu, saturace a světlosti je možné zadat přesné úpravy
určené barvy a tímto způsobem dosáhnout požadovaného výsledku. Zároveň
lze nastavit platný rozsah okolních barev při úpravách barev, které jste zadali.
Úvod
Obsah
kartu [Specific Colors/Konkrétní barvy]
1 Vyberte
v okně [Tool palette/Paleta nástrojů].
 Přetažením jezdců upravte barvu. Úpravu můžete také provést
přímým zadáním hodnot.
H: Upravte odstín.
S: Upravte saturaci.
L: Upravte světlost.
Načtěte soubor stylu Picture
Style (str. 10)
Uložte soubor stylu Picture
Style (str. 19)
Přesné úpravy zadané
barvy (str. 14)
Příprava
ukázky
Základní
okna
Předběžné
úpravy
Vlastnosti
snímku
Seznam upravených barev
(str. 16)
Uložení
Předvolby
Režim zobrazení barev
(str. 17)
Nastavte korekci gama pro světlost (str. 17)
Referenční
informace
 Zobrazí se karta [Specific Colors/Konkrétní barvy].
Uvědomte si, že pokud upravíte barvu pomocí karty [Six ColorAxes/Šest os barev] nebo [Basic/Základní] po provedení úprav
pomocí karty [Specific Colors/Konkrétní barvy], dojde k další úpravě
vlastností barev, a nemusí tak být dosaženo zamýšlených vlastností
snímku. Doporučujeme provádět úpravy v následujícím pořadí.
(1) Proveďte úpravy pomocí karty [Basic/Základní], (2) proveďte
úpravy pomocí karty [Six Color-Axes/Šest os barev], (3) proveďte
úpravy pomocí karty [Specific Colors/Konkrétní barvy].
13
2
Zadejte barvu, kterou chcete upravit.
 Klikněte na tlačítko [
požadovanou barvu.
3
] a na snímku klikněte na
Určete platný rozsah barvy, kterou chcete upravit.
Úvod
Dané ohraničení vymezuje platný rozsah
Barva bodu úprav vybraného v kroku 2
Obsah
Příprava
ukázky
Klikněte
Rozsah mezi
horní a dolní
mezí světlosti
Přetažením
se přesunete
směrem
nahoru nebo
dolů
Klikněte
Základní
okna
Předběžné
úpravy
Vlastnosti
snímku
Úroveň světlosti bodu úprav
vybraného v kroku 2
 Vybraná barva se v uvedeném diagramu zobrazí jako bod úprav
[ ].
Rozsah mezi horní a dolní mezí saturace
Přetažením se přesunete směrem ke středu
nebo směrem k vnějšímu obvodu
Rozsah mezi horní a dolní mezí odstínu
Chcete-li je přesunout, přetáhněte je podél obvodu kruhu
 Platný rozsah pro odstín, saturaci a světlost lze nastavit v rámci
níže uvedených mezí.
Nastavení
Uložení
Předvolby
Referenční
informace
Rozsah
Odstín
30 až 180 stupňů
Saturace
30 až 100
Světlost
30 až 100
14
4
Upravte barvu.
5
Zkontrolujte rozsah použití.
 Pokud zaškrtnete políčko [Show affected area on images/
Zobrazit příslušnou oblast na snímcích], bude na snímku blikat
oblast rozsahu použití upravované barvy.
Úvod
Obsah
Příprava
ukázky
Základní
okna
6 Opakováním kroků 2 až 5 upravte více barev.
 Barvy je možné vybrat a upravit až pro 100 bodů.
Předběžné
úpravy
Vlastnosti
snímku
Upravte přetažením doleva nebo doprava
Uložení
 Barva je nastavena na rozsah zadaný v kroku 3 a dojde ke
změně barvy snímku.
 Při přetažení jezdce se v kruhovém diagramu barevného spektra
zobrazí bod před úpravou [ ] a bod po úpravě [ ].
Předvolby
Referenční
informace
 Pokud k úpravě stylů Picture Style v programu PSE používáte
funkci dálkového živého náhledu softwaru EOS Utility, políčko
[Show affected area on images/Zobrazit příslušnou oblast na
snímcích] se nezobrazí, a nebude tak možné zaškrtnout oblast
rozsahu použití upravovaných barev.
 Barvu, kterou chcete upravit, můžete určit také jiným způsobem,
než který je vysvětlen v kroku 2 (str. 16).
15
Úvod
Přímé zadání barvy
Zobrazení seznamu upravených barev a jeho funkce
Bod úprav lze zadat nejen kliknutím na danou barvu ve snímku (str. 14),
ale můžete ji určit přímo v kruhovém diagramu barevného spektra nebo
je možné zadat její hodnotu.
Zadání barvy v kruhovém diagramu
barevného spektra
Klikněte na tlačítko [
] (str. 14).
1
kruhovém diagramu barevného spektra klikněte na
2 Vbarvu,
kterou chcete upravit.
 Vybraná barva se v uvedeném diagramu zobrazí jako bod úprav [
].
Určení barvy zadáním hodnoty barvy
1
Vyberte položky [Edit/Úpravy]  [Specify the
numerical values for color adjustment/Zadat číselné
hodnoty pro úpravu barvy].
 Zobrazí se okno [Specify the numerical values for color
adjustment/Zadat číselné hodnoty pro úpravu barvy].
2 Zadejte hodnotu barvy.
 Zadaná hodnota barvy se zobrazí v kruhovém diagramu
barevného spektra jako bod úprav [ ].
V seznamu upravených barev (str. 8) se kromě barev před úpravou a po
úpravě zobrazí symbol překrytí platných rozsahů upravených barev
a zaškrtávací políčka umožňující určit, zda budou upravené barvy
použity nebo nikoli.
Obsah
Barva před úpravou
Příprava
ukázky
Barva po úpravě
Základní
okna
Předběžné
úpravy
Signalizuje překrytý platný rozsah upravených barev
Zrušením zaškrtnutí zakážete úpravu
Vlastnosti
snímku
Překrytý platný rozsah upravených barev
Jestliže ze seznamu vyberete upravenou barvu a zobrazí se symbol
[
], překrývá se platný rozsah (str. 14) upravené barvy s platným
rozsahem jiných upravených barev.
Překrývající se oblasti se navíc zobrazí v kruhovém diagramu
barevného spektra šedou barvou a použije se úprava, která bude
kombinací původních úprav.
Chcete-li zabránit překrytí platných rozsahů, vyberte barvu objektu se
symbolem [
] a upravte ji znovu tak, aby se platné rozsahy odstínů
a saturace již nepřekrývaly.
Uložení
Předvolby
Referenční
informace
Odstranění upravené barvy
Je nutné upozornit, že odstraněné barvy nelze obnovit.
Ze seznamu vyberte upravenou barvu, kterou chcete
odstranit, a stiskněte klávesu <delete> na klávesnici.
 Vybraná upravená barva bude odstraněna.
16
Úvod
Režim zobrazení barev
Nastavení korekce gama pro světlost
Můžete vybrat jeden ze tří možných režimů zobrazení barev (HSL, Lab
nebo RGB), který bude základem pro úpravu barev a zároveň umožní
kontrolovat hodnoty upravených barev.
Umožňuje přepnout režim
zobrazení barev
Jas a kontrast pro světlost celého snímku lze upravit pomocí tonální
křivky. K provedení dalších úprav kontrastu a jasu po úpravách
vlastností snímku provedených pomocí karty [Six Color-Axes/Šest os
barev] nebo [Specific Colors/Konkrétní barvy] použijte tonální křivku na
kartě [Specific Colors/Konkrétní barvy].
Obsah
Příprava
ukázky
Upravte jas a kontrast.
Základní
okna
Hodnota barvy po úpravě
Kliknutím přidáte
symbol [ ] (bod
úprav) a přesunutím jej
upravíte
Vlastnosti
snímku
Hodnota barvy před úpravou
 Jestliže je vybrán režim zobrazení barev HSL, můžete změnit
pouze hodnotu barvy před úpravou, a to zadáním čísla.
 HSL je režim zobrazení barev používající tři prvky: odstín
(H – anglicky hue), saturace (S – anglicky saturation) a světlost
(L – anglicky luminosity).
 Lab je režim barev vyvinutý komisí CIE (Commission
Internationale d’Eclairage), kde písmeno L znamená jas,
písmeno a barevné složky od zelené po purpurovou a písmeno b
barevné složky od modré po žlutou.
 RGB je režim zobrazení barev používající tři základní barvy
(doplňkové barvy) spektra viditelného světla: červenou
(R – anglicky red), zelenou (G – anglicky green) a modrou
(B – anglicky blue).
Předběžné
úpravy
Hodnota vybraného
bodu (můžete také
zadat číselné hodnoty)
 Jas a kontrast snímku se změní.
 Vodorovná osa znázorňuje vstupní úroveň a svislá osa
znázorňuje výstupní úroveň.
 Maximální počet bodů [ ] je 10.
 Chcete-li bod úprav [ ] odstranit, vyberte možnost [ ]
a stiskněte klávesu <delete> na klávesnici nebo dvakrát klikněte
na symbol [ ].
Uložení
Předvolby
Referenční
informace
17
Uložení úprav do souboru stylu Picture Style
Úpravy zadané v okně [Tool palette/Paleta nástrojů] (str. 10 až str. 17)
se v počítači uloží jako originální soubor stylu Picture Style (přípona
„.PF2“ nebo „.PF3“).
Úpravy se uloží jako soubor stylu Picture Style, který je nezávislý na
ukázkovém snímku. Ukázkový snímek použitý k provedení úprav
zůstane v původním stavu bez jakýchkoli změn.
1
Klikněte na tlačítko [
2
Zadejte název a cílové umístění a klikněte na tlačítko
[Save/Uložit].
Úvod
Obsah
Příprava
ukázky
].
 Zobrazí se okno [Save Picture Style file/Uložit soubor stylu
Picture Style].
Základní
okna
 Do polí [Save As/Uložit jako], [Caption/Titulek] a [Copyright/
Autorská práva] lze zadávat pouze jednobajtové znaky.
 Pokud nechcete zobrazit možnosti nastavení upravené
v programu PSE, zaškrtněte políčko [Disable subsequent editing/
Zakázat následné úpravy] a soubor uložte, takže jej nebude
možné znovu otevřít v programu PSE.
Předběžné
úpravy
Vlastnosti
snímku
Uložení
Výsledky následujících úprav se při ukládání do souboru formátu
PF2 neuloží. Výsledku uložte do formátu PF3.
- Úpravy provedené v možnostech [Fineness/Jemnost] nebo
[Threshold/Prahová hodnota] pro funkci [Sharpness/Ostrost] na
kartě [Basic/Základní]
- Úpravy provedené u tonální křivky na kartě [Basic/Základní]
- Úpravy provedené na kartě [Six Color-Axes/Šest os barev]
 Soubor je uložen jako soubor stylu Picture Style v zadaném
cílovém umístění pro uložení.
I když zaškrtnete políčko [Disable subsequent editing/Zakázat
následné úpravy] a uložíte změny, můžete soubor stylu Picture
Style (str. 19) použít stejným způsobem jako v případě, že jej se
zaškrtnutým políčkem neuložíte. Takový soubor stylu Picture Style
však již nebude možné otevřít v programu PSE. Z tohoto důvodu
doporučujeme uložit soubor stylu Picture Style také samostatně bez
zaškrtnutí políčka [Disable subsequent editing/Zakázat následné
úpravy].
Předvolby
Referenční
informace
18
Použití souboru stylu Picture Style
Uložené soubory stylu Picture Style je možné zaregistrovat ve
fotoaparátu a použít u pořízených snímků. Lze je rovněž použít pro
snímky typu RAW prostřednictvím programu DPP.
Úvod
Obsah
Uložení (registrace) souboru stylu Picture Style ve fotoaparátu
Soubory stylu Picture Style uložené v počítači je možné pomocí
programu EOS Utility zaregistrovat ve fotoaparátu, v němž je k dispozici
nastavení funkce stylu Picture Style (informace, zda je váš fotoaparát
vybaven funkcí Picture Style, naleznete v návodu k použití fotoaparátu),
a použít je u pořízených snímků.
Podrobný postup najdete v části „Použití souborů stylu Picture Style ve
fotoaparátu“ v elektronické příručce „EOS Utility Návod k použití“
ve formátu PDF.
Soubory stylů Picture Style vytvořené s položkou [Base Picture
Style/Základní styl Picture Style] nastavenou na možnost [Fine
Detail/Jemný detail] nelze registrovat do fotoaparátů, které nemají
k dispozici přednastavený styl Picture Style [Fine Detail/Jemný
detail].
Příprava
ukázky
Základní
okna
Předběžné
úpravy
Vlastnosti
snímku
Použití souboru stylu Picture Style v programu DPP
Uložení
Soubory stylu Picture Style uložené v počítači lze použít u snímků typu
RAW pomocí programu DPP.
Podrobný postup najdete v části „Použití souboru stylu Picture Style“
v elektronické příručce „Digital Photo Professional Návod k použití“ ve
formátu PDF.
Předvolby
Referenční
informace
19
Předvolby
Můžete zadávat nastavení správy barev, například určit pracovní
barevný prostor pro ukázkový snímek zobrazený v hlavním okně nebo
nastavit profil monitoru.
položky [Picture Style Editor]  [Preferences/
1 Vyberte
Předvolby].
 Zobrazí se okno [Preferences/Předvolby].
požadované nastavení a klikněte na tlačítko
2 Zadejte
[OK].
Ukončení programu PSE
Úvod
V hlavním okně vyberte položky [Picture Style Editor] 
[Quit Picture Style Editor/Ukončit Picture Style Editor].
 Program PSE bude ukončen.
Obsah
Příprava
ukázky
Základní
okna
Předběžné
úpravy
Vlastnosti
snímku
Uložení
Předvolby
 Nastavení se použije.
Referenční
informace
Pokud jste během procesu úprav změnili pracovní barevný prostor,
může se bod úprav v kruhovém diagramu barevného spektra
přesunout společně s vybraným pracovním barevným prostorem.
20
Referenční informace
Řešení potíží
Pokud program PSE nefunguje správně, vyhledejte řešení v následující
části.
Instalaci nelze dokončit bez chyb
 Abyste mohli software nainstalovat, musíte být k účtu přihlášeni
s oprávněními správce. Přihlaste se k účtu znovu s oprávněními
správce. Pokyny pro přihlášení a zadání nastavení správce naleznete
v uživatelské příručce pro používaný počítač Macintosh nebo pro
operační systém Mac OS X.
Úvod
Odstranění softwaru (odinstalace)
 Před odinstalováním softwaru ukončete všechny aplikace.
 Chcete-li software odinstalovat, přihlaste se s oprávněními správce.
 Pro prevenci chybné funkce počítače po odinstalování softwaru vždy
restartujte počítač. Pokud byste před přeinstalováním softwaru počítač
nerestartovali, došlo by pravděpodobně k chybám funkcí počítače.
1 Zobrazte složku, ve které je software uložen.
 Otevřete složku [Canon Utilities/Programy Canon].
 Program PSE nebude správně pracovat v počítači, který nesplňuje
požadavky na systém. Použijte jej v počítači s kompatibilními
požadavky na systém (str. 2).
 Přestože je v počítači k dispozici kapacita paměti RAM popsaná
v požadavcích na systém (str. 2), může se stát, že při současném
spuštění jiných aplikací s programem PSE nebude mít počítač dostatek
paměti RAM. Ukončete všechny aplikace kromě programu PSE.
 Nezobrazí se ukázkové snímky, které nejsou programem PSE
podporovány (str. 2).
Příprava
ukázky
Základní
okna
Předběžné
úpravy
Program PSE nefunguje
Snímky se nezobrazují správně
Obsah
Vlastnosti
snímku
Uložení
složku [Picture Style Editor] do složky
2 Přetáhněte
Trash (Koš).
nabídku [Finder] na ploše  možnost
3 Vyberte
[Empty Trash/Vysypat koš].
 Software bude odstraněn.
Předvolby
Referenční
informace
4 Restartujte počítač.
21
 Pokud byla data odstraněna do složky Trash (Koš) a tato složka
byla následně vyprázdněna, nelze již data obnovit. Při
odstraňování dat proto postupujte obzvlášť opatrně.
 Pokud jste složku [Picture Style Editor] do koše pouze přesunuli,
nelze software znovu nainstalovat. Je třeba vybrat nabídku
[Finder]  možnost [Empty Trash/Vysypat koš].
O tomto návodu k použití
 Obsah tohoto návodu k použití je bez povolení zakázáno
reprodukovat jako celek i částečně.
 Společnost Canon může bez upozornění změnit technické údaje
softwaru i obsah tohoto návodu k použití.
 Obrazovky softwaru a zobrazení uvedené v tomto návodu k použití se
mohou od vlastního softwaru poněkud lišit.
 Vezměte v úvahu, že bez ohledu na výše uvedené skutečnosti
společnost Canon neodpovídá za výsledek činnosti softwaru.
Ochranné známky
 Macintosh je obchodní známka společnosti Apple Inc. registrovaná
v USA a dalších zemích.
 Ostatní názvy a produkty nezmíněné shora mohou být registrované
obchodní známky nebo obchodní známky příslušných společností.
Úvod
Obsah
Příprava
ukázky
Základní
okna
Předběžné
úpravy
Vlastnosti
snímku
Uložení
Předvolby
Referenční
informace
22
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising