Canon | PowerShot G7 X Mark III | User manual | Canon PowerShot G7 X Mark III User manual

Canon PowerShot G7 X Mark III User manual
Pokročilá uživatelská příručka
Obsah
Základy práce s fotoaparátem
Fotografování
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nastavení funkcí
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
ČESKY
CEL-SX7M2H0
© CANON INC. 2019
Poznámky na úvod a právní informace
zz Pořiďte několik počátečních zkušebních snímků a přehrajte je, abyste
se ujistili, že byly správně zaznamenány. Upozorňujeme, že společnost
Canon Inc., její dceřiné firmy a pobočky ani distributoři nenesou žádnou
odpovědnost za jakékoli škody vzniklé nesprávnou funkcí fotoaparátu
nebo příslušenství (včetně paměťových karet), jež mají za následek
poškození snímku, který má být zaznamenán a/nebo který má být
zaznamenán ve strojově čitelném tvaru.
zz Pokud uživatel pořizuje neautorizované snímky nebo záznamy (video
nebo zvukové) osob nebo materiálů podléhajících autorským právům,
může narušovat soukromí příslušných osob nebo porušovat zákonná
práva jiných osob včetně autorských práv a jiných práv týkajících
se duševního vlastnictví. Mějte na paměti, že omezení mohou platit
i v případech, kdy jsou takovéto snímky nebo záznamy určeny
výhradně pro osobní použití.
zz Informace o záručních podmínkách a zákaznické podpoře naleznete
v informacích o záruce dodávaných v sadě příruček k fotoaparátu.
zz Přestože je obrazovka vyráběna v podmínkách extrémně přesného
výrobního procesu a více než 99,99 % pixelů odpovídá konstrukčním
požadavkům, mohou být v ojedinělých případech některé pixely vadné
nebo se mohou zobrazovat jako červené nebo černé body. Tento jev
neznamená závadu fotoaparátu a neovlivňuje zaznamenané snímky.
zz Při dlouhodobějším používání fotoaparátu může dojít k zahřátí jeho
těla. Tento jev neznamená závadu.
2
Úvod
zz Chcete-li přejít na začátek kapitoly, klepněte na název kapitoly podél
pravé strany první stránky.
zz Pro základní navigaci klepněte na ikony ve spodní části každé stránky.
: Přechod na první stránku
: Návrat na předchozí stránku
: Přechod zpět o stránku
: Přechod vpřed o stránku
zz Pokyny v této příručce se vztahují na používání fotoaparátu ve
výchozím nastavení.
zz Záložky jako
identifikují režimy použité v pokynech pro
fotografování. Některé funkce jsou k dispozici rovněž v jiných režimech.
zz
: Důležité informace nebo tipy pro pokročilé používání fotoaparátu.
zz Typografické konvence
zz V této příručce jsou tlačítka a voliče fotoaparátu označeny ikonami,
které se na nich na fotoaparátu nacházejí, resp. ikonami jim podobnými.
zz Následující ovladače fotoaparátu jsou označeny ikonami.
zz Ikony a text, které se zobrazují na obrazovce, jsou uváděny v hranatých
závorkách.
zz Čísla v některých údajích a ilustracích odpovídají číslům kroků.
zz = xx: Stránky se souvisejícími informacemi (v tomto příkladu
představují písmena „xx“ číslo stránky)
zz Z praktických důvodů jsou všechny podporované paměťové karty
zjednodušeně označovány jako „paměťové karty“.
3
Obsah
Poznámky na úvod a právní informace......................................... 2
Úvod.............................................................................................. 3
Typografické konvence.....................................................................3
Běžné činnosti s fotoaparátem.................................................... 13
Bezpečnostní pokyny.................................................................. 16
Základy práce s fotoaparátem......................................... 19
Příprava....................................................................................... 20
Nasazení řemínku..........................................................................20
Nabití bateriového zdroje................................................................21
Příprava paměťové karty................................................................22
Vložení/vyjmutí bateriového zdroje a paměťové karty....................23
Nastavení data, času, časového pásma a jazyka..........................25
Správné držení fotoaparátu......................................................... 27
Seznámení s činností fotoaparátu............................................... 28
Fotografování.................................................................................28
Prohlížení.......................................................................................30
Části přístroje.............................................................................. 31
Přední strana..................................................................................31
Zadní strana...................................................................................32
Nastavení úhlu obrazovky........................................................... 33
Sklopení obrazovky směrem dolů..................................................33
Vyklopení obrazovky směrem nahoru............................................33
Kontrolka..................................................................................... 34
Nastavení režimu fotografování.................................................. 35
Konfigurace funkcí fotoaparátu................................................... 36
Obrazovka rychlého ovládání.........................................................36
Obrazovka menu............................................................................38
Funkce dostupné na obrazovce rychlého ovládání..................... 40
Nastavení menu.......................................................................... 41
Obrazovka režimu fotografování................................................. 43
4
Rámečky na obrazovce fotografování......................................... 44
Možnosti zobrazení v režimu fotografování................................ 45
Možnosti zobrazení v režimu přehrávání.................................... 46
Dotykové ovládání....................................................................... 47
Výběr objektů..................................................................................47
Obrazovka rychlého ovládání.........................................................48
Obrazovka menu............................................................................49
Prohlížení.......................................................................................51
Klávesnice zobrazovaná na obrazovce...................................... 53
Fotografování.................................................................... 54
Fotografování s použitím fotoaparátem určených nastavení
(Režim Auto/Režim Hybridní Auto).............................................. 55
Ikony stabilizace obrazu.................................................................58
Fotografování s použitím efektů (Kreativní asistent)......................59
Fotografování v režimu Hybridní Auto............................................61
Fotografování specifických scén (režim Speciální scéna).......... 62
Pořizování autoportrétů s využitím optimálních nastavení
(režim Autoportrét)..........................................................................66
Pořízení panoramatických snímků (Panoramatický režim)............67
Zachycení objektů na rozmazaném pozadí (režim Panning).........69
Fotografování osob pod hvězdnou oblohou (Hvězdný portrét)......70
Fotografování nočních scén pod hvězdnou oblohou
(režim Noční obloha s hvězdami)...................................................73
Fotografování hvězdných stop (režim Stopy hvězd)......................75
Natáčení filmů pohybu hvězd
(režim Časosběrný film o hvězdách)..............................................77
Fotografování s obrazovými efekty (režim Kreativní filtry).......... 81
Pořizování snímků se vzhledem zmenšených modelů
(Efekt miniatury).............................................................................86
Záznam různých filmů (Režim Film)............................................ 87
Záznam filmů s určeným nastavením rychlosti
závěrky a clonového čísla (Ruční expozice pro filmy)....................88
Záznam HDR filmů.........................................................................89
Fotografování v režimu programové automatiky (režim P)......... 90
5
Fotografování s využitím specifických rychlostí
závěrky (režim Tv)....................................................................... 91
Fotografování s využitím specifických clonových
čísel (režim Av)............................................................................ 92
Fotografování s využitím specifických hodnot rychlosti závěrky
a clonového čísla (režim M)........................................................ 93
Pořizování dlouhých expozic (Bulb)...............................................95
Větší zvětšení objektů (Digitální zoom)....................................... 96
Blokování jasu snímku / Expozice (Blokování AE)...................... 97
Pořizování snímků zblízka (Makro)............................................. 98
Fotografování v režimu ručního zaostřování............................... 99
Snadná identifikace oblasti zaostření
(Zvýraznění okrajů pro MF)..........................................................101
Fotografování s funkcí blokování AF......................................... 102
Fotografování s využitím předvolených ohniskových
vzdáleností (Skokový zoom)..................................................... 103
Změna kvality snímku............................................................... 104
Fotografování ve formátu RAW....................................................104
Změna poměru stran................................................................. 106
Změna doby zobrazení snímku po jeho pořízení...................... 107
Změna nastavení režimu blesku............................................... 108
Blokování jasu snímku / Expozice v zábleskové fotografii
(blokování FE)........................................................................... 109
Konfigurace nastavení blesku.................................................... 111
Nastavení kompenzace expozice s bleskem................................ 111
Nastavení výkonu blesku.............................................................. 112
Změna časování blesku................................................................ 113
Redukce červených očí................................................................ 113
Konfigurace bezpečné FE............................................................ 114
Souvislé fotografování................................................................115
Použití samospouště..................................................................116
Fotografování v režimu RAW série............................................117
Přidání razítka data....................................................................119
6
Nastavení jasu snímku (Kompenzace expozice)...................... 120
Bracketing expozice (Fotografování v režimu AEB).....................121
Změna citlivosti ISO pro snímky................................................ 123
Změna rozsahu citlivostí ISO........................................................123
Nastavení automatického rozsahu citlivostí ISO..........................124
Nastavení minimální rychlosti závěrky pro funkci ISO auto..........124
Změna citlivosti ISO pro filmy.................................................... 126
Změna rozsahu citlivostí ISO........................................................126
Přizpůsobení maximálního nastavení funkce ISO auto................127
Automatická korekce jasu a kontrastu
(Automatická optimalizace jasu)............................................... 128
Fotografování jasných objektů (Priorita vysokých jasů)............ 129
Úprava nastavení ND filtru........................................................ 130
Změna režimu měření expozice................................................ 131
Nastavení časovače měření...................................................... 132
Konfigurace simulace expozice................................................. 133
Zachycení přirozených barev (Vyvážení bílé)........................... 134
Uživatelské vyvážení bílé.............................................................136
Přizpůsobení barev (Picture Style)............................................ 138
Přizpůsobení stylů Picture Style................................................ 140
Uložení přizpůsobených stylů Picture Style.............................. 143
Potlačení šumu při fotografování vysokými citlivostmi ISO....... 144
Použití potlačení šumu u více snímků..........................................144
Fotografování prostřednictvím dotyku obrazovky
(Expozice dotykem)................................................................... 146
Fotografování s elektronickou závěrkou................................... 147
Fotografování s funkcí Servo AF............................................... 148
Výběr metody AF....................................................................... 149
Přemístění bodu AF......................................................................150
Změna režimu zaostřování........................................................ 151
Konfigurace pomocného světla AF........................................... 152
Souvislé snímání při změně zaostření (bracketing ostření)...... 153
Doladění zaostření.................................................................... 156
7
Změna nastavení režimu IS...................................................... 157
Korekce výrazného chvění fotoaparátu........................................158
Použití automatické vodováhy.................................................. 159
Použití digitálního telekonvertoru.............................................. 160
Změna velikosti záznamu filmu................................................. 161
Záznam filmů pro zpomalené přehrávání
(vysokorychlostní snímání)...........................................................162
Konfigurace nastavení zvukového záznamu............................ 163
Nastavení hlasitosti záznamu zvuku............................................163
Protivětrný filtr...............................................................................164
Tlumič...........................................................................................164
Konfigurace servo AF u filmů.................................................... 165
Použití funkce Automatický delší čas........................................ 166
Efekt miniaturního modelu u filmů
(Film s Efektem miniatury)........................................................ 167
Záznam videomomentek........................................................... 169
Záznam časosběrných filmů..................................................... 171
Záznam filmů sebe sama.......................................................... 173
Použití samospouště pro filmy......................................................174
Konfigurace obrazovky informací pro výstup HDMI.................. 175
Nastavení typu krátkého filmu................................................... 176
Přehrávání........................................................................ 177
Prohlížení.................................................................................. 178
Zvětšování snímků.................................................................... 180
Prohlížení krátkých filmů........................................................... 181
Vyhledání snímků v indexu....................................................... 182
Úpravy filmů.............................................................................. 183
Odstranění začátků/konců filmů...................................................183
Extrahování políček z filmů 4K jako statických snímků................185
Úpravy krátkých filmů...................................................................186
Extrahování snímků ze sérií snímků RAW................................ 188
Ochrana snímků........................................................................ 190
Ochrana více snímků....................................................................191
8
Otáčení snímků......................................................................... 193
Změna informace o otočení filmu.............................................. 194
Mazání snímků.......................................................................... 195
Vymazání více snímků současně.................................................196
Přidávání snímků do příkazů tisku (DPOF)............................... 198
Tisk snímků přidaných do příkazu tisku (DPOF)..........................199
Přidání snímků do fotoalba....................................................... 200
Použití filtrových efektů na snímky (kreativní filtry)................... 201
Zpracování snímků RAW.......................................................... 202
Použití oblíbených efektů (Kreativní asistent)........................... 204
Povolení zpracování RAW pomocí rychlého ovládání.............. 205
Korekce červených očí.............................................................. 206
Kombinace videomomentek...................................................... 207
Výřez......................................................................................... 209
Změna velikosti snímků..............................................................211
Hodnocení snímků.................................................................... 212
Prohlížení prezentací................................................................ 213
Vyhledání snímků na základě zadaných podmínek.................. 214
Použití ovládacího kroužku pro vyhledání snímků.................... 215
Přizpůsobení zobrazení informací při přehrávání..................... 216
Spuštění přehrávání od posledního zobrazeného snímku........ 217
Bezdrátové funkce.......................................................... 218
Dostupné bezdrátové funkce.................................................... 219
Ukládání snímků z fotoaparátu do smartphonu........................ 221
Připojení k smartphonům pomocí Wi-Fi
s využitím tlačítka Wi-Fi................................................................225
Omezení prohlížení snímků..........................................................227
Funkce používané se smartphony............................................ 228
Odesílání snímků do smartphonu automaticky
během fotografování.....................................................................228
Dálkově ovládané fotografování za současného
pozorování živého náhledu na smartphonu..................................228
9
Dálkové ovládání fotoaparátu pomocí smartphonu......................229
Záznam geografických značek při fotografování..........................229
Připojení k tiskárnám pomocí Wi-Fi.......................................... 231
Vytvoření připojení pomocí přístupového bodu............................233
Automatické odesílání snímků do počítače.............................. 235
Přenos snímků na webové služby............................................. 239
Registrace webových služeb........................................................239
Přenos snímků na webové služby................................................243
Datový tok snímků..................................................................... 244
Zahájení živého přenosu..............................................................246
Události (vysílání datového toku).................................................248
Opětovné připojení pomocí Wi-Fi.............................................. 252
Ukončení připojení Wi-Fi........................................................... 253
Vymazání informací zařízení spárovaných
prostřednictvím funkce Bluetooth.............................................. 254
Změna nebo vymazání nastavení pro připojení........................ 255
Nastavení funkcí.............................................................. 256
Výběr a tvorba složek................................................................ 257
Změna číslování souborů.......................................................... 258
Konfigurace automatického otáčení snímků
pořízených na výšku................................................................. 259
Přidání informace o orientaci do filmů....................................... 260
Formátování paměťových karet................................................ 261
Nastavení zobrazení úvodní obrazovky.................................... 263
Použití režimu Eco.................................................................... 264
Nastavení funkcí úspory energie............................................... 265
Nastavení jasu obrazovky......................................................... 266
Přepnutí barvy informací na obrazovce.................................... 267
Nastavení data, času a časového pásma................................. 268
Změna jazyka............................................................................ 269
Nastavení doby pro zasunutí objektivu..................................... 270
Nastavení videosystému........................................................... 271
10
Nastavení dotykové obrazovky................................................. 272
Nastavení pípání....................................................................... 273
Nastavení hlasitosti................................................................... 274
Nastavení rozlišení výstupu HDMI............................................ 275
Přehrávání snímků RAW na televizoru HDR............................ 276
Přizpůsobení obrazovky informací ke snímku........................... 277
Nastavení převráceného zobrazení.......................................... 278
Zobrazení metrických / nemetrických hodnot............................ 279
Konfigurace průvodce funkcí..................................................... 280
Konfigurace uživatelských funkcí.............................................. 281
Přizpůsobení funkcí tlačítek..........................................................282
Uživatelské režimy snímání (režim C)....................................... 284
Obnovení výchozích nastavení fotoaparátu.............................. 286
Nastavení údajů copyrightu pro záznam do snímků................. 287
Stažení příruček/softwaru pomocí kódu QR............................. 288
Zobrazení log osvědčení........................................................... 289
Uložení běžně používaných položek menu fotografování
(Moje menu).............................................................................. 290
Přejmenování záložek Moje menu...............................................291
Vymazání záložky Moje menu......................................................291
Vymazání všech záložek Moje menu...........................................291
Vymazání všech přidaných položek.............................................292
Přizpůsobení zobrazení Moje menu.............................................292
Příslušenství.................................................................... 293
Volitelné příslušenství............................................................... 294
Příslušenství pro napájení............................................................294
Blesk.............................................................................................294
Ostatní..........................................................................................295
Tiskárny........................................................................................295
Použití volitelného příslušenství................................................ 296
Přehrávání na televizoru...............................................................296
Použití napájecího adaptéru USB k nabíjení/napájení
fotoaparátu...................................................................................298
11
Dálkově ovládané fotografování...................................................300
Použití externího mikrofonu..........................................................301
Ukládání snímků do počítače.................................................... 302
Tisk snímků............................................................................... 303
Dodatek............................................................................ 305
Pokyny pro manipulaci.............................................................. 306
Odstraňování problémů............................................................. 307
Informace zobrazované na obrazovce.......................................311
Při fotografování........................................................................... 311
Během přehrávání........................................................................313
Opatření týkající se bezdrátových funkcí.................................. 315
Bezpečnostní opatření..................................................................316
Software třetích stran................................................................ 317
Osobní informace a bezpečnostní opatření.............................. 320
Ochranné známky a licence...................................................... 321
Zřeknutí se odpovědnosti.......................................................... 323
Rejstřík...................................................................................... 324
12
Běžné činnosti s fotoaparátem
Fotografování
zz Použití fotoaparátem určených nastavení (Režim Auto, Režim
Hybridní Auto)
-- = 28, = 61
zz Pořizování autoportrétů s využitím optimálních nastavení (Autoportrét)
-- = 66
zz Pořízení panoramatických snímků (Panoramatický snímek)
-- = 67
Pořízení kvalitních snímků osob
Portréty
(= 62)
Specifické scény
Noční scéna
z ruky
(= 62)
Ohňostroj
(= 62)
Ovládání HDR
Backlight
(= 62)
Jídlo
(= 62)
Aplikace speciálních efektů
Jemná pleť
(= 62)
Černobílý
(= 81)
13
Rozostření pozadí
(= 81)
Měkké ostření
(= 81)
Efekt Objektivu rybí oko
(= 81)
Efekt Levného
fotoaparátu
(= 81)
Efekt miniatury
(= 86, = 167)
Efekt akvarelu
(= 81)
zz Zaostření na tváře osob
-- = 28, = 62, = 149
zz Fotografování bez blesku (Vypnutí blesku)
-- = 108
zz Zhotovení autoportrétů (Samospoušť)
-- = 116
zz Přidání razítka data
-- = 119
zz Kombinace filmových klipů a snímků
-- = 61
zz Vytvoření pocitu rychlosti pomocí rozostřeného pozadí
-- = 69
zz Fotografování hvězdné oblohy
-- = 70, = 73, = 75, = 77
Prohlížení
zz Zobrazení snímků
-- = 30, = 177
zz Automatické přehrávání snímků (Prezentace)
-- = 213
zz Prohlížení snímků na televizoru
-- = 296
14
zz Rychlé procházení mezi snímky
-- = 182
zz Smazání snímků
-- = 195
Záznam a prohlížení filmů
zz Záznam filmů
-- = 28, = 87
zz Prohlížení filmů
-- = 30
Tisk
zz Tisk snímků
-- = 303
Ukládání
zz Uložení snímků do počítače
-- = 302
Používání funkcí Wi-Fi
zz Odeslání snímků do telefonu Smartphone
-- = 221, = 228
zz Tisk snímků
-- = 231
zz Sdílení snímků online
-- = 239
zz Vysílání datového proudu snímků
-- = 244
zz Odeslání snímků do počítače
-- = 235
15
Bezpečnostní pokyny
zz Abyste dokázali s výrobkem bezpečně zacházet, přečtěte si následující pokyny.
zz Dodržujte tyto pokyny, abyste předešli zranění uživatele výrobku nebo jiných osob.
VAROVÁNÍ
Označuje riziko vážného zranění
či smrtelného úrazu.
zz Udržujte výrobek mimo dosah malých dětí.
Řemínek omotaný okolo krku může způsobit udušení.
zz Používejte pouze zdroje napájení určené pro výrobek, které jsou uvedeny v tomto
návodu k použití.
zz Výrobek nerozebírejte ani neupravujte.
zz Chraňte výrobek před silnými otřesy nebo vibracemi.
zz Nedotýkejte se žádných odkrytých vnitřních částí.
zz Výrobek přestaňte v případě neobvyklých okolností, např. když z něj vychází kouř
nebo neobvyklý zápach, ihned používat.
zz K čištění výrobku nepoužívejte organická rozpouštědla, jako je alkohol, benzín nebo
ředidla.
zz Zabraňte namočení výrobku. Do výrobku nevkládejte cizí předměty a chraňte ho
před vniknutím kapalin.
zz Nepoužívejte výrobek v místech, kde mohou být přítomny hořlavé plyny.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
zz Při používání komerčně dostupných nebo dodávaných bateriových zdrojů dodržujte
následující pokyny.
-- Baterie/bateriové zdroje používejte pouze s pro ně určenými výrobky.
-- Baterie/bateriové zdroje nezahřívejte a chraňte je před otevřeným ohněm.
-- Baterie/bateriové zdroje nenabíjejte pomocí neautorizovaných nabíječek.
-- Chraňte kontakty před znečištěním a nedovolte, aby přišly do styku s kovovými
špendlíky nebo jinými kovovými předměty.
-- Nepoužívejte baterie/bateriové zdroje, z kterých vytéká elektrolyt.
-- Při likvidaci baterií/bateriových zdrojů izolujte kontakty páskou či jiným způsobem.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
V případě, že dojde k úniku elektrolytu z baterie/bateriového zdroje a k potřísnění vaší
pokožky nebo oděvu, postižená místa důkladně opláchněte tekoucí vodou. V případě
vniknutí do očí vypláchněte oči velkým množstvím čisté tekoucí vody a vyhledejte
okamžitě lékařskou pomoc.
16
zz Při používání nabíječky baterií nebo napájecího adaptéru dodržujte následující pokyny.
-- Pravidelně suchým hadříkem odstraňujte případné nečistoty nahromaděné na
zástrčce a zásuvce.
-- Výrobek nezapojujte a neodpojujte mokrýma rukama.
-- Nepoužívejte výrobek, pokud není napájecí zástrčka zcela zasunuta do zásuvky.
-- Zástrčku a kontakty chraňte před nečistotami a nedovolte, aby přišly do styku
s kovovými špendlíky nebo jinými kovovými předměty.
-- Nedotýkejte se nabíječky baterií nebo napájecího adaptéru připojeného
k zásuvce za bouřky.
-- Nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty. Napájecí kabel nepoškozujte,
nelámejte a neupravujte.
-- Neobalujte výrobek při používání nebo bezprostředně po něm, když je výrobek
stále zahřátý, látkou ani jinými materiály.
-- Nenechávejte výrobek připojený ke zdroji napájení po dlouhou dobu.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
zz Během používání se vyhněte dlouhodobému kontaktu výrobku se stejnou částí pokožky.
I když výrobek není na dotek horký, může dojít k nízkoteplotním popáleninám
a zrudnutí pokožky nebo tvorbě puchýřů. Při použití výrobku na horkých místech
a osobami s problémy s krevním oběhem nebo s nižší citlivostí doporučujeme používat
stativ nebo podobné zařízení.
zz Vždy dodržujte pokyny pro vypnutí výrobku na místech, kde je jeho používání zakázáno.
Pokud tak neučiníte, může dojít k poruše jiných zařízení v důsledku
elektromagnetických vln a případně i k nehodám.
UPOZORNĚNÍ
Označuje riziko zranění.
zz Neodpalujte blesk v blízkosti očí.
Mohlo by dojít k jejich poranění.
zz Řemínek je určen pouze k použití na těle. Jeho pověšení s jakýmkoli připojeným
výrobkem na háček nebo jiný předmět může způsobit poškození výrobku. Také
výrobkem netřeste a chraňte ho před silnými nárazy.
zz Nevyvíjejte silný tlak na objektiv a nedovolte, aby do něj narazil jiný předmět.
Mohlo by dojít k poranění osob nebo poškození výrobku.
zz Při použití blesku je vyzařováno velké množství tepla. Při fotografování nepřibližujte
k jednotce blesku prsty, jiné části těla a jakékoli předměty.
Mohlo by dojít k popálení nebo poruše blesku.
zz Nenechávejte výrobek na místech vystavených extrémně vysokým nebo nízkým
teplotám.
Výrobek by se mohl extrémně ohřát/ochladit a způsobit při dotyku popáleniny nebo
poranění.
zz Dojde-li během nebo po použití tohoto výrobku k jakékoli abnormální reakci nebo
podráždění pokožky, přestaňte výrobek nadále používat a vyhledejte radu/pomoc lékaře.
17
UPOZORNĚNÍ
Označuje možnost škod na majetku.
zz Nemiřte fotoaparátem do silných zdrojů světla, jaký představuje například slunce za
jasného dne nebo silný zdroj umělého světla.
Takovéto jednání by mohlo vyústit v poškození obrazového snímače nebo jiných
vnitřních komponent výrobku.
zz Při použití fotoaparátu na písečné pláži nebo ve větrném prostředí dbejte na to, aby
se do přístroje nedostal písek nebo prach.
zz Jakýkoli cizí objekt na blesku, jako je prach nebo nečistota, odstraňte bavlněným
tamponem nebo kouskem látky.
Teplo vydávané bleskem může způsobit uvolnění kouře z cizího objektu nebo poruchu
výrobku.
zz Pokud výrobek nebudete používat, vyjměte bateriový zdroj/baterie a uložte je.
Jakékoli případné vytečení baterie by mohlo způsobit poškození výrobku.
zz Před likvidací bateriového zdroje/baterií zakryjte kontakty páskou či jiným izolačním
materiálem.
Dotyk těchto kontaktů a jiných kovových materiálů může vést k vzniku požáru nebo
výbuchu.
zz Nepoužíváte-li výrobek, odpojte od elektrické sítě jakoukoli nabíječku baterií
používanou s výrobkem. Používaný výrobek nezakrývejte oblečením ani jinými objekty.
Dlouhodobé nepřerušené zapojení nabíječky baterií do elektrické sítě může způsobit
přehřátí a deformaci jednotky a následný požár.
zz V blízkosti domácích zvířat neponechávejte žádné bateriové zdroje.
Rozkousáním bateriového zdroje zvířetem může dojít k úniku elektrolytu, přehřátí nebo
výbuchu bateriového zdroje a následnému poškození výrobku nebo požáru.
zz Používá-li váš výrobek více baterií, nepoužívejte společně baterie s různou úrovní
nabití či staré a nové baterie. Nevkládejte baterie s chybnou polaritou kontaktů + a −.
Mohlo by dojít k poškození výrobku.
zz Pokud probíhá čtení/zápis na kartu, nevypínejte fotoaparát, neotevírejte krytku
prostoru pro paměťovou kartu/baterii a netřeste fotoaparátem ani jej nevystavte
nárazu.
Takováto situace by mohla způsobit poškození snímků nebo fotoaparátu či paměťové karty.
zz Nepokoušejte se silou zasunout paměťovou kartu do fotoaparátu v nesprávné
orientaci.
Mohlo by dojít k poškození fotoaparátu.
18
Základy práce
s fotoaparátem
Základní informace a pokyny, od úvodní přípravy až po fotografování
a přehrávání.
19
Příprava
zz Nasazení řemínku
1
(1)
Vyobrazeným způsobem nasaďte
dodávaný řemínek do úchytu pro
řemen.
(2)
zz Řemínek lze nasadit také na levou stranu
fotoaparátu.
20
zz Nabití bateriového zdroje
(1)
1
Vložte bateriový zdroj do nabíječky.
2
Nabijte bateriový zdroj.
(2)
(2)
(1)
zz Barvy kontrolky
-- Nabíjení: Oranžová
-- Plně nabito: Zelená
3
(1)
Vyjměte bateriový zdroj.
(2)
zz Pro ochranu bateriového zdroje a zachování jeho optimálního stavu
nenabíjejte bateriový zdroj souvisle po dobu delší než 24 hodin.
zz Nabíječku je možné používat v oblastech vybavených elektrickou sítí
se střídavým proudem o napětí 100 – 240 V~ (50/60 Hz). Pokud síťová
zástrčka neodpovídá zásuvce, použijte komerčně dostupný adaptér. Nikdy
nepoužívejte elektrické transformátory určené pro cestování do zahraničí,
neboť mohou poškodit bateriový zdroj.
zz Nabité bateriové zdroje jsou i v případě nečinnosti zatíženy
samovybíjením. Bateriový zdroj nabijte v den, kdy jej budete používat
(nebo bezprostředně předtím).
21
zz Příprava paměťové karty
Používejte následující typy paměťových karet (prodávané samostatně),
v libovolné kapacitě.
zz Paměťové karty SD*1
zz Paměťové karty SDHC*1*2
zz Paměťové karty SDXC*1*2
*1 Karty odpovídající standardům SD. Správná činnost paměťových karet
ve fotoaparátu však nebyla ověřována u všech typů paměťových karet.
*2 Podporovány jsou také paměťové karty UHS-I.
22
zz Vložení/vyjmutí bateriového zdroje a paměťové
karty
(2)
1
Otevřete krytku.
2
Vložte bateriový zdroj.
(1)
(2)
(1)
Vyjmutí:
23
(1)
3
Vložte paměťovou kartu.
(2)
Vyjmutí:
4
(2)
Zavřete krytku.
(1)
zz Pokud vložíte bateriový zdroj ve špatné orientaci, nelze jej zaaretovat ve
správné poloze. Vždy kontrolujte správnou orientaci bateriového zdroje
a jeho zajištění v přístroji.
zz Dříve než začnete používat novou paměťovou kartu nebo kartu, která byla
naformátována v jiném zařízení, měli byste ji naformátovat pomocí tohoto
fotoaparátu.
zz Pokud je paměťová karta opatřena přepínačem ochrany proti zápisu,
nebude v případě nastavení přepínače do zamknuté polohy možné
zaznamenávat data. Posuňte přepínač ochrany proti zápisu pro odemknutí.
zz Pokud je zobrazena zpráva [Vyměnit akumulátor], vyměňte po
automatickém vypnutí fotoaparátu bateriový zdroj.
24
zz Nastavení data, času, časového pásma
a jazyka
1
Zapněte fotoaparát.
2
Nastavte časové pásmo.
zz Tlačítky / nebo voličem
časové pásmo → tlačítko
vyberte
zz Tlačítko
zz Tlačítky / nebo voličem
vyberte
→ tlačítky /
časové pásmo → tlačítko
vyberte [OK] → tlačítko
nebo voličem
25
3
Nastavte datum a čas.
zz Tlačítky / nebo voličem
vyberte
→ tlačítky
datum nebo čas → tlačítko
/ nebo voličem
upravte nastavení
→ tlačítko
zz Vyberte [OK] → tlačítko
4
Nastavte jazyk zobrazování.
zz Tlačítky
tlačítko
/
vyberte [Jazyk
]→
zz Tlačítky
tlačítko
/
/ / vyberte jazyk →
zz Pokud se po zapnutí fotoaparátu zobrazí obrazovka [Datum/čas/
pásmo], nastavte následujícím způsobem aktuální datum, čas a časové
pásmo. Tyto informace se při pořízení snímku uloží do vlastností snímku
a využívají se při řazení snímků podle data pořízení nebo při tisku snímků
s uvedením data pořízení.
zz Chcete-li nastavit letní čas (přičte se 1 hodina), nastavte položku [ ] na
obrazovce [ ] na [Datum/čas/pásmo].
zz Pokud byla nastavení data/času/pásma vymazána, znovu je správně nastavte.
26
Správné držení fotoaparátu
zz Řemínek fotoaparátu si nasaďte na
zápěstí.
zz Během fotografování přitiskněte paže
k tělu a držte fotoaparát pevně, abyste
zabránili jeho pohybu. Pokud jste
vysunuli blesk, nezakrývejte jej prsty.
27
Seznámení s činností fotoaparátu
Vyzkoušejte fotoaparát jeho zapnutím, pořízením fotografií nebo filmů
a jejich následným prohlédnutím.
zz Fotografování
1
Zapněte fotoaparát.
2
Přejděte do režimu
3
Podle potřeby použijte zoom
k zvětšení objektu nebo rozšíření
záběru.
zz Chcete-li fotoaparát vypnout, stiskněte
tlačítko ON/OFF znovu.
.
zz Pohybujte páčkou zoomu za současné
kontroly obrazovky.
Při použití blesku:
28
4
Zaostřete (namáčkněte tlačítko
spouště do poloviny).
zz Fotoaparát po zaostření pípne.
zz Okolo zaostřených míst se zobrazí bod AF.
5
Exponujte (stiskněte tlačítko
spouště až na doraz).
Při záznamu filmů:
zz Během záznamu se zobrazuje nápis
[ REC].
zz Chcete-li ukončit záznam filmu, stiskněte
znovu tlačítko snímání filmů.
29
zz Prohlížení
1
Stiskněte tlačítko
2
Vyberte snímky.
.
zz Filmy jsou označeny ikonou [
].
Přehrávání filmů:
zz Tlačítko
(dvakrát)
zz Pro úpravu hlasitosti použijte tlačítka
30
/
.
Části přístroje
zz Přední strana
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (2) (12) (13)
(1)
(2)
(3)
(14)
(15)
(16)
(4)
(1)
Páčka zoomu
(8)
Tlačítko ON/OFF
Fotografování: (širokoúhlý
objektiv) /
(teleobjektiv)
(9)
Mikrofon (stereo)
Přehrávání: (index) /
(zvětšení)
(2)
Úchyt pro řemen
(3)
Světlo
(4)
Objektiv
(5)
Volič kompenzace expozice
: Pozice přiřazení voliče/kroužku
(6)
Volič režimů
(7)
Tlačítko spouště
(10) Blesk
(11) Ovládací kroužek (kroužek
(12) Páčka
)
(páčka vyklopení blesku)
(13) Vstupní konektor pro externí
mikrofon
(14) Sériové číslo
(15) Závit pro stativ
(16) Krytka prostoru pro paměťovou
kartu / baterii
31
zz Zadní strana
(1)
(2)
(3) (4) (5) (6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(16)
(15) (14)
(1)
Obrazovka
Otevírá se nahoru v úhlu přibližně
180° a dolů v úhlu přibližně 45°.
(9)
(Rychlé ovládání)
(10) Tlačítko
Zobrazí obrazovku rychlého
ovládání. Používá se rovněž pro
potvrzení vybraných nastavení.
(2)
Reproduktor
(3)
Konektor DIGITAL
(4)
Konektor HDMITM
(5)
Tlačítko
(6)
Příkazový ovladač (volič
(Wi-Fi)
)
(Blokování AE)
(7)
Tlačítko
(8)
Tlačítko snímání filmů
Filmy lze kromě režimu Film
zaznamenávat rovněž v dalších
režimech.
(Režim řízení) /
Tlačítko
(Smazání jednoho snímku) /
Nahoru
(11) Tlačítko
(12) Tlačítko
(Blesk) /
/
Doprava
Dolů
(13) Kontrolka
(14) Tlačítko
Slouží k zobrazení obrazovek menu.
(15) Tlačítko
(Přehrávání)
(Makro) /
(16) Tlačítko
zaostřování) / Doleva
32
(Ruční
Nastavení úhlu obrazovky
zz Sklopení obrazovky směrem dolů
zz Stáhněte horní stranu obrazovky dolů
směrem k sobě.
zz Obrazovka se otevírá v úhlu přibližně 45°.
zz Vyklopení obrazovky směrem nahoru
zz Obrazovka se zdvihá nahoru a otevírá
v úhlu přibližně 180°.
zz Při fotografování s obrazovkou otočenou
směrem k přední části fotoaparátu
můžete pozorovat váš zrcadlový obraz.
zz Po dokončení fotografování vraťte
obrazovku do původní polohy.
zz Když fotoaparát nepoužíváte, nechte obrazovku zavřenou.
zz Neotvírejte obrazovku dále, mohlo by dojít k poškození fotoaparátu.
33
Kontrolka
Chování kontrolky se mění v závislosti na stavu fotoaparátu.
Barva
Stav kontrolky
Bliká
Stav fotoaparátu
zz Záznam statických snímků na
paměťovou kartu nebo načítání snímků
z karty
zz Vypnutá obrazovka
zz Záznam filmů na paměťovou kartu nebo
načítání filmů z karty
Svítí
Bliká
zz Přenos pomocí Wi-Fi
zz Nabíjení pomocí USB
zz Chyba nabíjení USB
Svítí
Zelená
Oranžová
Pomalu bliká
34
Nastavení režimu fotografování
K volbě jednotlivých režimů fotografování použijte volič režimů.
(1)
(6)
(2)
(3)
(7)
(4)
(8)
(9)
(5)
(10)
(1)
Režim Tv
Před fotografováním nastavte
rychlost závěrky (= 91).
Nastavení proveďte kroužkem .
Fotoaparát automaticky nastaví
clonové číslo pro dosažení správné
expozice.
(6)
Režim Av
Před fotografováním nastavte
hodnotu clony (= 92). Nastavení
proveďte kroužkem . Fotoaparát
automaticky nastaví rychlost závěrky
pro dosažení správné expozice.
(2)
Režim P
Fotoaparát automaticky nastaví
rychlost závěrky a clonové
číslo podle jasu objektu. Před
fotografováním lze volně upravovat
množství nastavení (= 90).
(7)
(3)
Režim Auto
Režim vhodný pro plně automatické
fotografování, kdy veškerá nastavení
provádí fotoaparát (= 55).
Režim M
Před fotografováním nastavte rychlost
závěrky a clonové číslo pro dosažení
požadované expozice (= 93).
nastavte rychlost
Otočením voliče
závěrky a otočením kroužku
nastavte clonové číslo.
(8)
(4)
Režim Hybridní Auto
Před expozicí každého snímku
automaticky zaznamená filmový klip
scény (= 61).
Režim C
Často používané režimy
a přizpůsobené funkce pro
fotografování si můžete uložit pro
pozdější opakované použití (= 284).
(9)
Režim Film
Umožňuje zaznamenávat různé
typy filmů (= 87).
(5)
Speciální motivové programy
Režimy vhodné pro fotografování
s nastavením určeným pro
specifické scény (= 62).
(10) Režim kreativních filtrů
Tento režim umožňuje přidávat
k pořizovaným snímkům různé
efekty (= 81).
35
Konfigurace funkcí fotoaparátu
zz Obrazovka rychlého ovládání
1
(1)
(1)
Stiskněte tlačítko
.
zz (1) Položky nastavení
zz (2) Možnosti nastavení
(2)
2
Vyberte položku nastavení.
3
Vyberte možnost nastavení.
zz Stisknutím tlačítka
zkonfigurujte
].
položky označené ikonou [
36
4
Dokončete nastavení.
zz Možnosti můžete vybírat rovněž otáčením voliče .
zz Funkce rychlého ovládání můžete zkonfigurovat rovněž z obrazovky menu.
37
zz Obrazovka menu
(1)
(2)
1
Stiskněte tlačítko
2
Vyberte kartu.
.
zz (1) Hlavní karta
zz (2) Vnořená karta
zz (3) Položky nastavení
zz (4) Možnosti nastavení
(3)
(4)
zz Pomocí páčky zoomu vyberte hlavní kartu.
zz Pomocí tlačítek / nebo kroužku
vyberte vnořenou kartu.
38
3
Vyberte položku nastavení.
4
Vyberte možnost nastavení.
5
Dokončete nastavení.
6
Vraťte se na obrazovku
fotografování.
zz Některé položky jsou vybírány tlačítky
/ nebo voličem
na jiné obrazovce po
prvotním stisknutí tlačítka .
39
Funkce dostupné na obrazovce
rychlého ovládání
(1)
(1)
(2)
Stisknutím tlačítka
na obrazovce
fotografování nebo přehrávání zobrazte
obrazovku rychlého ovládání, na které můžete
upravovat nastavení. Vyberte položku nastavení
vpravo nebo vlevo pro zobrazení možností
nastavení pro tuto položku ve spodní části
obrazovky.
(1) Položky nastavení
(2) Možnosti nastavení
V režimu jsou k dispozici následující nastavení. Dostupné položky
a možnosti nastavení se liší v závislosti na režimu fotografování.
Metoda AF
Činnost AF
Režim měření
Kvalita snímku
Slouží k výběru režimu automatického zaostřování
(AF) pro fotografovanou scénu.
Chcete-li uchovávat objekty zaostřené během namáčknutí
].
tlačítka spouště do poloviny, vyberte [
Slouží k volbě způsobu měření jasu.
Slouží k volbě velikosti (počtu pixelů) a komprese
(kvality) snímků.
Velik.film.zázn.
Slouží k nastavení velikosti a rychlosti snímání filmů.
ND filtr
Snižuje intenzitu světla pro získání vhodné úrovně jasu.
Citlivost ISO
Slouží k výběru citlivosti ISO.
Vyvážení bílé
Picture Style
Automatická
optimalizace jasu
Kreativní filtry
Umožňuje dosahovat snímků s přirozeně vypadajícími
barvami u specifických typů osvětlení.
Umožňuje vybrat nastavení barev, které dobře
vystihuje scénu nebo objekt.
Slouží k výběru úrovně automatické korekce jasu
a kontrastu.
Umožňuje přidávat k pořizovaným snímkům různé
efekty.
40
Nastavení menu
Pomocí obrazovek menu lze konfigurovat různé funkce fotoaparátu. Pro
přístup k obrazovkám menu stiskněte tlačítko
. Položky nastavení
jsou uspořádány do pěti hlavních skupin a více karet pro každou skupinu.
Na obrazovkách menu můžete konfigurovat následující nastavení.
Dostupné položky nastavení se liší v závislosti na režimu fotografování.
„„
Nastavení fotografování
zz Režim fotografování
zz Kval. snímku
zz Uživatelské vyvážení
bílé
zz
zz Poměr stran sním.
zz Posun WB/BKT
zz Digitální zoom
zz Doba prohlídky
zz Zobrazení HDMI
informací
zz Nastavení blesku
zz Režim řízení
zz Režim RAW série
zz Razítko data
zz Komp.exp./AEB
zz
Nastavení
citlivosti ISO
zz
Nastavení
citlivosti ISO
zz Picture Style
zz Potlač.šumu při
vysokém ISO
zz Uchovat data Kreat.
asistent
zz Expozice dotykem
zz Režim závěrky
zz Činnost AF
zz Metoda AF
zz Automatická
optimalizace jasu
zz Souvislé AF
zz Priorita vysokých jasů
zz Spuštění pomoc.
světla AF
zz ND filtr
zz Režim měření
zz Časovač měření
zz Simulace expozice
zz Vyvážení bílé
zz Bracketing ostření
zz AF+MF
zz Nast. zvýraz. okrajů
pro MF
zz Bezpečný MF
zz Zoom bodu MF
41
zz Nastavení IS
Auto úroveň
zz Typ kr. filmu
zz Kval. film. zázn.
zz Samospoušť filmu
zz Zvukový záznam
zz Servo AF u filmů
zz
Automatický
delší čas
zz Nas. časosb. filmu
o hvězdách
zz Zvýraz. hvězd
zz Nastavení hvězdného
portrétu
zz Úprava barvy
zz Videomomentka
zz Časosběr. film
zz Dálk. ovládání
„„
Nastavení přehrávání
zz Ochrana snímků
zz Otočit fotografie
zz Změna info o otoč.
videa
zz Zpracování snímku
RAW
zz Kreativní asistent
zz Hodnocení
zz Prezentace
zz Nast. podm. vyhled.
snímků
zz Smazání snímků
zz RAW zpracování
Rychloovlad.
zz Příkaz tisku
zz Korekce červ. očí
zz Nast. fotoalba
zz Vytvořit album
zz Zobraz. informací při
přehrávání
zz Výřez
zz Prohl.od posl.zobr.
zz Kreativní filtry
zz Skok sním.pom.
zz Změnit velikost
„„
Nast. bezdr.kom.
zz Wi-Fi/Bluetooth
připojení
zz Bluetooth nastav.
zz Nastavení GPS
zz Přezdívka
zz Vymazat bezdrátová
nastavení
zz Nastavení sítě Wi-Fi
„„
Nastavení funkcí
zz Vybrat složku
zz Jazyk
zz Průvodce funkcí
zz Číslov. soub.
zz Zasunutí obj.
zz Uživatel. funkce
(C.Fn)
zz Aut. otáčení
zz Videosystém
zz Přidat info o otáč.
zz Ovládání dotykem
zz Formátovat kartu
zz Tón
zz Úvodní obrázek
zz Hlasitost
zz Režim Eco
zz HDMI rozlišení
zz Úsp. energie
zz HDMI HDR výstup
zz Jas displeje
zz Zobr. info ke sn.
zz Noční zobrazení
zz Převr. zobrazení
zz Datum/čas/pásmo
zz Jednotky
„„
zz Uživat. režim snímání
(rež.C)
zz Reset. aparát
zz Údaje copyrightu
zz URL pro manuál/
software
zz Zobrazení loga
osvědčení
zz Firmware
Moje menu
zz Přidat záložku Moje
menu
zz Vymaz. všechny zál.
Moje menu
zz Vymazat všechny
položky
zz Zobraz. menu
42
Obrazovka režimu fotografování
(1) (2)(3) (4) (5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Režim snímání/Ikona scény
Počet zaznamenatelných snímků
Maximální počet snímků v sérii
Dostupná doba záznamu filmu
Stav baterie
43
Rámečky na obrazovce fotografování
Rámečky pro zaostřování (body AF) se zobrazují na obrazovce
fotografování.
Bílý
rámeček
Zelený
rámeček
Modrý
rámeček
Žlutý
rámeček
Zobrazuje se okolo objektu nebo tváře osoby detekované jako
hlavní objekt.
Zobrazuje se po zaostření fotoaparátu při namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny.
Zobrazuje se během pokračujícího zaostřování fotoaparátu
na pohybující se objekty. Zobrazuje se po dobu namáčknutí
tlačítka spouště do poloviny.
Zobrazuje se, pokud fotoaparát nemůže zaostřit při
namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.
zz Pokud se rámečky nezobrazují, zobrazují se okolo nežádoucích objektů
nebo se zobrazují na pozadí a v podobných místech, zkuste fotografovat
v režimu ( ).
44
Možnosti zobrazení v režimu fotografování
Zobrazení obrazovky režimu fotografování lze přepnout pro zobrazení
dalších informací.
1
Stiskněte tlačítko
45
.
Možnosti zobrazení v režimu přehrávání
Zobrazení obrazovky režimu přehrávání lze přepnout pro zobrazení dalších
informací.
1
Stiskněte tlačítko
.
zz Přeexponované jasy blikají přes obraz obrazovky informací při zobrazení
obrazovek zobrazujících podrobné informace.
zz V horní části obrazovek s podrobnými informacemi se zobrazuje graf
zvaný histogram jasu, který zobrazuje rozložení jasů na snímcích.
Vodorovná osa představuje stupeň jasu a svislá osa zase podíl plochy
snímku na jednotlivých úrovních jasu. Zobrazení tohoto histogramu
umožňuje kontrolovat správnost expozice.
Přepnutí histogramů
zz Při přepnutí na zobrazení RGB se zobrazí RGB histogram zobrazující
rozložení červených, zelených a modrých odstínů ve snímcích. Vodorovná
osa představuje jas červených, zelených nebo modrých barevných odstínů
a svislá osa zase podíl plochy obrazu na jednotlivých úrovních jasu.
Zobrazením histogramu lze zkontrolovat barevné vlastnosti snímku.
46
Dotykové ovládání
zz Výběr objektů
Objekty můžete vybírat dotykem tváře osoby nebo jiných věcí zobrazených
na obrazovce.
1
Vyberte objekt.
2
Exponujte.
zz Sledování nemusí být možné u objektů, které jsou příliš malé nebo se
příliš rychle pohybují, resp. u objektů s nedostatečným kontrastem mezi
objektem a pozadím.
47
zz Obrazovka rychlého ovládání
Zobrazení obrazovky nastavení
zz Dotkněte se položky [
].
Nastavení fotoaparátu
zz Dotkněte se položky nastavení → volba
nastavení
Přepínání obrazovek
zz Položky označené ikonou [
].
zkonfigurujte dotykem [
]
Návrat na předchozí obrazovku
zz Dotkněte se položky [
].
Nastavení hodnoty na sloupcích
zz Dotkněte se sloupce nebo přetáhněte
prstem po sloupci.
48
zz Obrazovka menu
Nastavení fotoaparátu
zz Dotkněte se hlavní karty → pomocné
karty → položky nastavení → možnosti
Návrat na předchozí obrazovku
zz Dotkněte se položky [
].
Přidání/odebrání znaménka zaškrtnutí
zz Dotkněte se zaškrtávacího pole.
Namísto stisknutí tlačítka
zz Dotkněte se položky [
49
].
Namísto stisknutí tlačítka
zz Dotkněte se položky [
].
Namísto stisknutí tlačítka
zz Dotkněte se položky [
50
].
zz Prohlížení
Prohlížení jednotlivých snímků
zz Další snímek: Přetáhněte doleva
zz Předchozí snímek: Přetáhněte doprava
Přehrávání filmů
zz Přehrávání: Dotkněte se položky [
Operace u filmů
zz Zastavení: Dotkněte se obrazovky
zz Obnovení: Dotkněte se položky [ ]
zz Nastavení hlasitosti: Dotkněte se
položky [ ]
Přepnutí na zobrazení indexu
51
]
Zobrazení méně snímků
Zvětšování snímků
zz Rychle se dvakrát dotkněte.
Zmenšení zvětšených snímků
zz Obnovení původní velikosti: Dotkněte
se [ ] nebo se rychle dvakrát dotkněte
obrazovky
zz Během přehrávání filmu lze zobrazit ovládací panel pro přehrávání filmů
dotykem obrazovky.
zz Během zobrazení indexu procházíte snímky přetažením zobrazení nahoru
nebo dolů.
zz Chcete-li přesunout oblast zobrazení během zvětšeného zobrazení,
přetáhněte obraz na obrazovce.
52
Klávesnice zobrazovaná na obrazovce
Zadání znaků
zz Dotykem zadejte příslušné znaky.
Pohyb kurzoru
zz [
]/[
] nebo kroužek
Přepínání režimů vstupu
zz [ ]: Přepnutí na velká písmena
zz [ ]: Přepnutí na čísla nebo symboly
Mazání znaků
zz [
]
Zadávání konců řádků
zz [
]
Návrat na předchozí obrazovku
zz [
]
53
Fotografování
Fotografujte snadno v jednoduchých režimech nebo pořizujte
sofistikovanější snímky s využitím různých funkcí.
54
Fotografování s použitím
fotoaparátem určených nastavení
(Režim Auto/Režim Hybridní Auto)
Chcete-li používat plně automatický výběr optimálního nastavení pro scénu
na základě objektu a snímacích podmínek určených fotoaparátem, použijte
režim Auto.
1
Přejděte do režimu
2
Podle potřeby použijte zoom
k zvětšení objektu nebo rozšíření
záběru.
.
zz Pohybujte páčkou zoomu za současné
kontroly obrazovky.
Při použití blesku:
55
3
Zaostřete (namáčkněte tlačítko
spouště do poloviny).
zz Fotoaparát po zaostření pípne.
zz Okolo zaostřených míst se zobrazí bod AF.
4
Exponujte (stiskněte tlačítko
spouště až na doraz).
Při záznamu filmů:
zz Během záznamu se zobrazuje nápis
[ REC].
zz Chcete-li ukončit záznam filmu, stiskněte
znovu tlačítko snímání filmů.
Statické snímky
zz Blikající ikona [ ] varuje před pravděpodobným rozmazáním snímků
vlivem pohybu fotoaparátu. V tom případě upevněte fotoaparát na stativ
nebo učiňte jiné opatření pro zajištění jeho stability.
zz Pokud jsou snímky tmavé bez ohledu na použití blesku, přibližte se více
k objektu.
zz Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny v podmínkách nízké hladiny
osvětlení se může aktivovat světlo jako pomůcka pro správné zaostření.
56
Filmy
zz Černé sloupce v horní a spodní části obrazovky nejsou zaznamenány.
zz Pokud změníte kompozici záběru, zaostření, jas a barevné podání se
automaticky upraví.
zz Záznam se automaticky zastaví při zaplnění paměťové karty nebo když
jediný záznam dosáhne maximální délky.
zz Maximální doba záznamu filmu je 29 min 59 s.
zz Přestože se fotoaparát může při dlouhodobějším opakovaném záznamu
filmů ohřát, neznamená to problém.
zz Při záznamu filmů držte prsty mimo mikrofon. Blokování mikrofonu může
znemožňovat záznam zvuku nebo může způsobovat utlumení zvuku.
zz Zvuk je zaznamenáván stereofonně vestavěným mikrofonem.
zz Při záznamu filmů se vyvarujte dotyku jiných ovládacích prvků fotoaparátu
než tlačítka snímání filmů nebo obrazovky, protože hrozí riziko
zaznamenání provozních zvuků fotoaparátu. Pro úpravu nastavení nebo
provedení jiných operací během záznamu použijte – je-li to možné –
dotykovou obrazovku.
zz Vestavěným nebo externími mikrofony mohou být zaznamenány zvuky
činnosti Wi-Fi. Během záznamu zvuku se nedoporučuje používat funkci
bezdrátové komunikace.
zz Jakmile je zahájen záznam filmu, změní se zobrazené obrazové pole
a objekty se zobrazí větší, aby bylo možné provádět korekci výraznějšího
chvění fotoaparátu. Chcete-li zaznamenat objekty ve stejné velikosti, jako
před zahájením záznamu, upravte nastavení stabilizace obrazu.
zz Během záznamu filmu se na filmu mohou zaznamenat rovněž zvuky
činnosti objektivu při automatickém zaostřování.
zz Jednotlivé filmy překračující 4 GB lze rozdělit na více souborů.
Automatické přehrávání rozdělených souborů filmů jednoho po druhém
není podporováno. Každý soubor přehrajte samostatně.
Ikony scén
zz V režimech
/
jsou zobrazením ikon indikovány scény určené
fotoaparátem a fotoaparát automaticky vybírá odpovídající nastavení pro
optimální zaostření, jas a barevné podání objektu.
zz Pokud ikona vybraného motivového programu neodpovídá aktuálním
snímacím podmínkám nebo pokud není možné dosáhnout na snímcích
požadovaného účinku, barev nebo jasu, zkuste pracovat v režimu ( ).
57
zz Ikony stabilizace obrazu
Na základě snímacích podmínek je automaticky aplikována optimální
stabilizace obrazu (Inteligentní IS) a zobrazí se následující ikony.
Stabilizace obrazu pro statické snímky (Normální)
Stabilizace obrazu pro statické snímky při panorámování
(Panorámování)*
Stabilizace obrazu pro úhlové chvění fotoaparátu a pravoúhlé
chvění u makrosnímků (Hybridní IS). U filmů se zobrazuje ikona
[
] a je využita rovněž stabilizace obrazu [ ].
Stabilizace obrazu pro filmy, která potlačuje účinky silného chvění
fotoaparátu, například při záznamu filmů za chůze (Dynamická).
Stabilizace obrazu pro pomalé chvění fotoaparátu, ke kterému
dochází například při záznamu filmů teleobjektivem (Optická).
Není prováděna stabilizace obrazu, protože fotoaparát je
upevněn na stativu nebo jinak udržován ve stabilní poloze.
Během záznamu filmu se však zobrazuje ikona [ ] a použije se
stabilizace obrazu potlačující účinky větru a jiných zdrojů vibrací
(Stativ IS).
* Zobrazuje se při panorámování z důvodu sledování pohyblivých objektů
fotoaparátem. Pokud sledujete objekt, který se pohybuje horizontálně,
potlačuje stabilizace obrazu pouze vertikální chvění fotoaparátu
(horizontální stabilizace obrazu je vypnuta). Obdobně, pokud sledujete
objekt, který se pohybuje vertikálně, potlačuje stabilizace obrazu pouze
horizontální chvění fotoaparátu (vertikální stabilizace obrazu je vypnuta).
58
zz Fotografování s použitím efektů (Kreativní
asistent)
Při fotografování vyberte vaše upřednostňované efekty.
1
Stiskněte tlačítko
2
Vyberte efekt.
3
Vyberte úroveň efektu a další
podrobnosti.
.
zz Tlačítka / → tlačítko
zz Tlačítka / → tlačítko
zz Vynulovat: Tlačítko
Předvolba
Výběr jednoho z předvolených efektů.
Rozmazané
pozadí
Úprava rozmazání pozadí. Pro ostřejší pozadí
vyberte vyšší hodnoty. Pro rozmazanější pozadí
vyberte nižší hodnoty. [AUTO] upravuje rozmazání
pozadí tak, aby odpovídalo jasu.
Jas
Úprava jasu obrazu.
Kontrast
Nastavení kontrastu.
Sytost
Úprava živosti barev.
Tón barvy 1
Nastavení tónu barvy modrá/žlutá.
59
Tón barvy 2
Monochromatické
Nastavení tónu barvy purpurová/zelená.
Nastavení efektu tónování při monochromatickém
fotografování. Chcete-li fotografovat barevně,
nastavte možnost [Vyp].
zz Při použití blesku není k dispozici [Rozmazané pozadí].
zz Tato nastavení se resetují při přepínání režimů nebo při vypnutí
[Uchovat data Kreat.
fotoaparátu. Chcete-li nastavení uložit, nastavte
asistent] na [Povolit].
zz Dotykem položky [Registr.] můžete uložit až tři aktuální efekty v položce
[Předvolba].
60
zz Fotografování v režimu Hybridní Auto
Pouhým fotografováním se rovněž automaticky zaznamenají 2–4 sekundy
dlouhé klipy scény před každým snímkem. Každý klip, který je ukončen
statickým snímkem a zvukem závěrky, vytvoří samostatnou kapitolu.
Fotoaparát vytvoří krátký film z celého dne kombinací těchto klipů.
1
Přejděte do režimu
2
Zaostřete a exponujte.
.
zz Chcete-li vytvořit působivější krátké filmy, zaměřte fotoaparát na objekty po
dobu asi čtyř sekund před pořizováním statických snímků.
, protože je při
zz Výdrž baterie v tomto režimu je kratší než v režimu
expozici každého snímku zaznamenán rovněž krátký film.
zz K zaznamenání krátkého filmu nemusí dojít v případě pořízení statického
a při jiných
snímku ihned po zapnutí fotoaparátu, při výběru režimu
způsobech používání fotoaparátu.
zz V krátkých filmech se zaznamenají veškeré zvuky a vibrace způsobené
provozem fotoaparátu nebo objektivu.
] pro NTSC nebo [
]
zz Kvalita snímku krátkého filmu je [
pro PAL. Toto se mění v závislosti na nastavení videosystému.
zz Fotoaparát nepřehrává zvuky při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
ani při spuštění samospouště.
zz Krátké filmy jsou v následujících případech ukládány jako samostatné
ve
filmové soubory, a to i v případě, že byly zaznamenány v režimu
stejný den.
-- Doba záznamu krátkého filmu dosáhne přibližně 29 min a 59 s. (Pokud
velikost souboru překročí přibližně 4 GB, může být uložen rovněž ve
formě samostatných souborů.)
-- Krátký film je chráněný.
-- Dojde ke změně nastavení letního času, videosystému nebo časového
pásma.
zz Zaznamenané zvuky závěrky nelze upravit ani smazat.
61
Fotografování specifických scén
(režim Speciální scéna)
Tento režim umožňuje volbu motivového programu odpovídajícího
fotografované scéně a fotoaparát automaticky zkonfiguruje nastavení pro
dosažení optimálních výsledných snímků. Zkuste nejprve pořídit zkušební
snímky, abyste se ujistili, že dosáhnete požadovaných výsledků.
1
Přejděte do režimu
2
Tlačítko
možnost
3
Exponujte.
62
.
→ [ ] → vyberte
V případě autoportrétů zahrnuje přizpůsobitelné
zpracování snímků zjemnění vzhledu pokožky
a úpravu jasu a pozadí, aby vynikl váš
autoportrét na pozadí.
Autoportrét
Tento režim zachycuje objekty na rozostřeném
pozadí, s jemnými odstíny pleti a měkce
vypadajícími vlasy.
Portrét
Tento režim zpracovává snímky pro dosažení
jemnějšího vzhledu pleti.
Jemná pleť
zz V závislosti na snímacích podmínkách může dojít k modifikaci jiných
oblastí, než je pleť osob.
zz Podrobná nastavení v režimu [ ] nejsou použita v režimu [ ].
63
Režim upravující barevné tóny pro získání
čerstvějšího a živějšího vzhledu jídla.
Jídlo
zz Tyto barevné tóny nemusí v případě jejich aplikace na osoby působit
vhodně.
zz Při fotografování s bleskem se nastavení položky [Tón barvy] změní na
Standardní.
Režim umožňující pořizovat krásné snímky
nočních scén nebo portréty s noční scenérií na
pozadí.
Noční scéna z ruky
zz Obrazový šum je snížen kombinací série snímků do jediného snímku.
zz Držte fotoaparát stabilně, protože pořídí sérii snímků.
zz Další snímky lze pořídit až po určité prodlevě, protože fotoaparát
zpracovává a kombinuje aktuálně pořízené snímky.
zz Snímky se mohou jevit jako zrnité, protože dochází ke zvýšení citlivosti
ISO v souladu s podmínkami snímání.
zz Nadměrné rozmazání pohybu nebo určité snímací podmínky mohou
znemožnit dosažení očekávaných výsledků.
zz Zkuste držet fotoaparát stabilně při použití blesku, protože se může
zpomalit rychlost závěrky.
64
Fotoaparát pořídí při každém stisknutí spouště
tři po sobě jdoucí snímky s různým nastavením
jasu, které automaticky zkombinuje do jediného
snímku. Tato metoda umožňuje potlačit ztrátu
kresby ve světlech a stínech, ke které dochází
u snímků kombinujících jasné a tmavé oblasti.
Ovládání HDR Backlight
zz Držte fotoaparát stabilně, protože pořídí sérii snímků.
zz Nadměrné rozmazání pohybu nebo určité snímací podmínky mohou
znemožnit dosažení očekávaných výsledků.
zz Jestliže je fotografování rušeno nadměrným chvěním fotoaparátu,
umístěte fotoaparát na stativ nebo fotoaparát stabilizujte jinak. V takovém
případě rovněž zakažte stabilizaci obrazu.
zz Jakýkoliv pohyb objektu vede ve výsledku k rozmazaným snímkům.
zz Další snímky lze pořídit až po určité prodlevě, protože fotoaparát
zpracovává a kombinuje aktuálně pořízené snímky.
Tento režim umožňuje pořizovat živé snímky
ohňostrojů.
Ohňostroj
zz Upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte jiné opatření pro zajištění jeho
stability. Při fotografování ze stativu nebo použití jiného opatření pro
zajištění přístroje je třeba nastavit v položce [Režim IS] možnost [Vyp].
zz Přestože se při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny nezobrazí žádné
snímky, je stále určováno optimální zaostření.
65
zz Pořizování autoportrétů s využitím optimálních
nastavení (režim Autoportrét)
1
2
Vyberte položku [
3
Proveďte konfiguraci nastavení.
].
Otevřete obrazovku.
zz Na obrazovce se dotkněte ikony položky,
kterou chcete konfigurovat.
zz Vyberte možnost.
zz Chcete-li se vrátit k předchozí obrazovce,
dotkněte se ikony [ ].
4
Exponujte.
zz V závislosti na snímacích podmínkách může dojít k modifikaci jiných
oblastí, než je pleť osob.
zz Nastavení [Efekt Jemná pleť] specifikované v režimu [ ] nejsou
aplikována v režimu [ ].
zz Pokud máte režim blesku nastaven na [ ] pro fotografování s bleskem,
nastavte položku [Rozmazané pozadí] na [AUTO] (protože blesk nepracuje
v jiných režimech než [AUTO]).
66
zz Pořízení panoramatických snímků
(Panoramatický režim)
Tato funkce umožňuje vytvářet panoramatické snímky kombinací snímků
pořízených v sérii během pohybu fotoaparátu v jednom směru při podržení
tlačítka spouště v poloze stisknutí na doraz.
1
2
Vyberte položku [
].
Vyberte směr fotografování.
zz Pomocí tlačítka
fotografování.
vyberte směr
zz Zobrazí se šipka ukazující směr pohybu
fotoaparátu.
3
Namáčkněte tlačítko spouště do
poloviny.
zz Za stálého držení tlačítka spouště
v poloze namáčknutí do poloviny
zaostřete na objekt.
(2)
4
Exponujte.
zz Držte tlačítko spouště stisknuté až
na doraz a pohybujte fotoaparátem
konstantní rychlostí ve směru šipky.
zz Zachytí se jasně zobrazená oblast (1).
(1)
zz Zobrazí se indikátor průběhu
fotografování (2).
zz Fotografování se zastaví při uvolnění
tlačítka spouště, resp. po kompletním
zbělení indikátoru průběhu.
67
zz Při fotografování některých scén se nemusí uložit očekávané snímky
a barvy nemusí mít očekávaný vzhled.
zz Pokud pohybujete fotoaparátem příliš pomalu nebo příliš rychle, může
se fotografování zastavit uprostřed akce. Panoramatický snímek se však
i přesto vytvoří ze snímků pořízených až do tohoto místa a uloží.
jsou velké. Pokud budete panoramatické
zz Snímky vytvořené v režimu
snímky tisknout vložením paměťové karty do tiskárny Canon, zmenšete
je pomocí počítače nebo jiného zařízení. Pokud nejsou panoramatické
snímky kompatibilní s určitým softwarem nebo webovými službami,
upravte jejich velikost prostřednictvím počítače.
zz Následující objekty a scény se nemusí správně propojit.
-- Pohybující se objekty
-- Blízké objekty
-- Scény s velkými rozdíly kontrastů
-- Scény s dlouhými pruhy stejné barvy nebo struktury, jako je moře nebo
obloha
68
zz Zachycení objektů na rozmazaném pozadí
(režim Panning)
Pomocí panorámování můžete rozmazat pozadí
pro vytvoření pocitu rychlosti.
1
2
Vyberte položku [
].
Exponujte.
zz Před záznamem namáčkněte tlačítko
spouště do poloviny při současném
pohybu fotoaparátem tak, aby následoval
objekt.
zz Udržujte pohybující se objekt
v zobrazeném rámečku a stiskněte
tlačítko spouště až na doraz.
zz I po stisknutí tlačítka spouště až na doraz
pokračujte ve sledování objektu pohybem
fotoaparátu.
zz Pro nejlepší výsledky držte fotoaparát pevně oběma rukama s lokty u těla
a sledujte objekt otáčením celého těla.
zz Tato funkce je účinnější pro objekty, které se pohybují vodorovně, např.
automobily nebo vlaky.
69
zz Fotografování osob pod hvězdnou oblohou
(Hvězdný portrét)
Pořizujte nádherné snímky lidí pod hvězdnou oblohou. Po prvním použití
blesku při fotografování osoby fotoaparát provede dvě expozice bez blesku.
Tyto tři snímky se automaticky zkombinují do jediného snímku.
1
Vyberte položku [ ].
zz Zoom se nastaví na nejkratší ohniskovou
vzdálenost a toto nastavení nelze změnit.
Nastavení barev
zz Tlačítko
→[
] → tlačítka /
zz Jemné doladění: Tlačítko
→ tlačítka
tlačítko
2
Vysuňte blesk.
3
Zajistěte fotoaparát.
4
Exponujte.
zz Posunutím přepínače
→[ ]→
/ / /
vysuňte blesk.
zz Upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte
jiné opatření pro zajištění jeho stability.
zz Stiskněte tlačítko spouště. Při pořízení
prvního snímku se odpálí záblesk.
zz Nyní je pořízen druhý a třetí snímek bez
odpálení záblesku.
70
5
Nechte osobu stát bez hnutí, dokud
neblikne světlo.
zz Fotografovaná osoba by měla stát
nepohnutě, dokud světlo po pořízení
třetího snímku neblikne. To může trvat
až přibližně 2 sekundy.
zz Všechny snímky jsou zkombinovány
do jednoho.
71
zz Pro dosažení kvalitnějších snímků nechte osoby stát mimo světelné
zdroje, jaký představuje například pouliční osvětlení, a ujistěte se, že máte
vysunutý blesk.
zz Další snímky lze pořídit až po určité prodlevě, protože fotoaparát
zpracovává aktuálně pořízené snímky.
zz Abyste zamezili rozmazání snímků, zajistěte, aby se fotografované osoby
nehýbaly.
zz B: modrá; A: žlutá; M: purpurová; G: zelená
zz Při úpravě barev zůstávají barevné tóny pleti stejné.
zz Při použití tohoto režimu zkuste nastavit položku [Noční zobrazení] na [Zap].
zz Pokud chcete upravit jas objektu, zkuste změnit kompenzaci expozice
s bleskem.
zz Pokud chcete upravit jas pozadí, zkuste změnit kompenzaci expozice.
Mějte na paměti, že za určitých podmínek fotografování snímky nemusí
vypadat očekávaným způsobem a je třeba zajistit, aby se fotografované
osoby v rámci kroků 4–5 nehýbaly, protože fotografování potrvá déle (tyto
kroky mohou trvat až přibližně 15 sekund).
zz Chcete-li zachytit více hvězd a získat silnější světlo hvězd, vyberte
[Nastavení hvězdného portrétu] → [Viditel. hvězd] →
možnost
[Dominantní]. Mějte na paměti, že za určitých podmínek fotografování
snímky nemusí vypadat očekávaným způsobem a je třeba zajistit, aby se
fotografované osoby v rámci kroků 4–5 nehýbaly, protože fotografování
potrvá déle (tyto kroky mohou trvat až přibližně 30 sekund).
[Zvýraz. hvězd] →
zz Chcete-li získat jasnější hvězdy, vyberte možnost
[Ostré]. Pro zdůraznění jasných hvězd na hvězdné obloze nastavte funkci na
[Změkčené]. Toto nastavení může produkovat působivé snímky zvětšením
jasných hvězd a potlačením slabších hvězd. Chcete-li zakázat zpracování
světla hvězd, vyberte možnost [Vyp]. Mějte na paměti, že u jasných scén
nejsou snímky zpracovány pro zdůraznění hvězd, a to ani při nastavení na
[Ostré] nebo [Změkčené].
72
zz Fotografování nočních scén pod hvězdnou
oblohou (režim Noční obloha s hvězdami)
Zachyťte působivé snímky hvězdné oblohy nad nočními scénami.
1
Vyberte položku [ ].
zz Zoom se nastaví na nejkratší ohniskovou
vzdálenost a toto nastavení nelze změnit.
Nastavení barev
zz Tlačítko
→ [ ] → tlačítka /
zz Jemné doladění: Tlačítko
→[ ]→
→ tlačítka / / /
tlačítko
2
Zajistěte fotoaparát.
zz Upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte
jiné opatření pro zajištění jeho stability.
Zaostření
zz Tlačítko → [
] → tlačítko
zz Stiskněte tlačítko
a potom
nakloňte fotoaparát tak, aby se
fotografované hvězdy nacházely uvnitř
zobrazeného rámečku.
zz Stiskněte tlačítko
pro zahájení
nastavování.
zz Nastavení může trvat určitou dobu, takže
nepohybujte fotoaparátem, dokud se
nezobrazí zpráva o dokončení nastavování.
3
Exponujte.
73
zz Další snímky lze pořídit až po určité prodlevě, protože fotoaparát
zpracovává aktuálně pořízené snímky.
zz B: modrá; A: žlutá; M: purpurová; G: zelená
zz Při použití tohoto režimu zkuste nastavit položku [Noční zobrazení] na [Zap].
zz Chcete-li získat jasnější hvězdy, vyberte možnost
[Zvýraz. hvězd]
→ [Ostré]. Pro zdůraznění jasných hvězd na hvězdné obloze nastavte
funkci na [Změkčené]. Toto nastavení může produkovat působivé snímky
zvětšením jasných hvězd a potlačením slabších hvězd. Chcete-li zakázat
zpracování světla hvězd, vyberte možnost [Vyp]. Mějte na paměti,
že u jasných scén nejsou snímky zpracovány pro zdůraznění hvězd,
a to ani při nastavení na [Ostré] nebo [Změkčené].
zz Zkuste přepnout do režimu ručního zaostřování, čímž přesněji specifikujete
místo zaostření před expozicí.
74
zz Fotografování hvězdných stop (režim Stopy hvězd)
Pruhy vytvořené pohybem hvězd napříč oblohou se zaznamenávají
v jediném snímku. Jakmile stanovíte rychlost závěrky a počet snímků,
fotoaparát plynule exponuje. Každá fotografická sekvence může trvat až
cca dvě hodiny. Před zahájením fotografování zkontrolujte stav baterie.
1
Vyberte položku [ ].
zz Zoom se nastaví na nejkratší ohniskovou
vzdálenost a toto nastavení nelze změnit.
Nastavení barev
zz Tlačítko
→ [ ] → tlačítka /
zz Jemné doladění: Tlačítko
→[ ]→
→ tlačítka / / /
tlačítko
2
Zadejte trvání fotografické relace.
3
Zajistěte fotoaparát.
zz Otáčením kroužku
expozice.
vyberte trvání
zz Upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte
jiné opatření pro zajištění jeho stability.
Zaostření
zz Tlačítko → [
] → tlačítko
zz Stiskněte tlačítko
a potom
nakloňte fotoaparát tak, aby se
fotografované hvězdy nacházely uvnitř
zobrazeného rámečku.
zz Stiskněte tlačítko
pro zahájení
nastavování.
zz Nastavení může trvat určitou dobu,
takže nepohybujte fotoaparátem, dokud
se nezobrazí zpráva o dokončení
nastavování.
75
4
Exponujte.
zz Během fotografování nemanipulujte
s fotoaparátem.
zz Chcete-li fotografování zrušit, stiskněte
opětovně tlačítko spouště až na doraz.
Mějte na paměti, že zrušení může trvat
až přibližně 30 sekund.
zz Dojde-li ve fotoaparátu baterie, fotografování se zastaví a uloží se
kompozitní snímek ze snímků pořízených až do okamžiku vybití baterie.
zz Další snímky lze pořídit až po určité prodlevě, protože fotoaparát
zpracovává aktuálně pořízené snímky.
zz B: modrá; A: žlutá; M: purpurová; G: zelená
zz Při použití tohoto režimu zkuste nastavit položku [Noční zobrazení] to [Zap].
zz Zkuste přepnout do režimu ručního zaostřování, čímž přesněji specifikujete
místo zaostření před expozicí.
76
zz Natáčení filmů pohybu hvězd
(režim Časosběrný film o hvězdách)
Zaznamenáním časosběrného filmu kombinujícího snímky pořízené ve
zvoleném intervalu můžete vytvářet filmy s rychle se pohybujícími hvězdami.
Podle potřeby lze nastavit interval mezi snímky a dobu trvání záznamu.
Mějte na paměti, že každá série časosběrného snímání zabere určitou
dobu a vyžaduje pořízení mnoha snímků. Předem zkontrolujte nabití baterie
a volné místo na paměťové kartě.
1
Vyberte položku [
].
zz Zoom se nastaví na nejkratší ohniskovou
vzdálenost a toto nastavení nelze změnit.
Nastavení barev
zz Tlačítko
→[
] → tlačítka /
zz Jemné doladění: Tlačítko
→ tlačítka
tlačítko
2
→[ ]→
/ / /
Proveďte konfiguraci nastavení
filmu.
zz Tlačítko → vyberte položku → vyberte
možnost
3
Zajistěte fotoaparát.
zz Upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte
jiné opatření pro zajištění jeho stability.
Zaostření
zz Tlačítko
→[
] → tlačítko
zz Stiskněte tlačítko
a potom
nakloňte fotoaparát tak, aby se
fotografované hvězdy nacházely uvnitř
zobrazeného rámečku.
77
zz Stiskněte tlačítko
nastavování.
pro zahájení
zz Nastavení může trvat určitou dobu,
takže nepohybujte fotoaparátem, dokud
se nezobrazí zpráva o dokončení
nastavování.
4
Zkontrolujte jas.
zz Stiskněte tlačítko spouště až na doraz
pro pořízení jednoho snímku.
zz Přepněte fotoaparát do režimu přehrávání
a zkontrolujte jas snímku.
zz Chcete-li upravit jas, změňte úroveň
expozice na obrazovce fotografování
otočením voliče kompenzace expozice
a poté opakujte expozici snímku.
5
Zahajte záznam.
zz Tlačítko snímání filmů → stiskněte
tlačítko spouště až na doraz
zz Během záznamu nemanipulujte
s fotoaparátem.
zz Na fotoaparátu se během záznamu
nezobrazuje žádný obraz.
zz Chcete-li záznam zrušit, stiskněte znovu
tlačítko spouště nebo tlačítko snímání
filmů. Mějte na paměti, že zrušení může
trvat až přibližně 30 sekund.
78
Položky
Uložit zdroj. sn.
Možnosti
Podrobnosti
Můžete uložit jednotlivé
snímky nashromážděné před
vytvořením filmu. Mějte na
paměti, že když je vybrána
volba [Povolit], [Efekt] není
k dispozici.
Výběr efektů pro film, jako jsou
například stopy hvězd.
Výběr intervalu mezi
jednotlivými snímky.
Zakázat/Povolit
Efekt
Interval
Velik.film.zázn.
15 s / 30 s / 1 min
(NTSC)
(PAL)
,
,
,
,
,
,
Doba snímání
60 min / 90 min /
120 min / Neomezeno
Auto expozice
Fixní 1. sn./Každý
snímek
Dálk. ovládání
Zakázat/Povolit
Tón při vyfot.
Povolit/Zakázat
Slouží k nastavení velikosti
záznamu filmu.
Výběr délky časosběrného
záznamu. Chcete-li
zaznamenávat až do vybití
baterie, vyberte možnost
[Neomezeno].
Zvolte, zda má být expozice
určena prvním snímkem nebo
nastavena pro každý snímek.
Slouží k volbě použití
bezdrátového dálkového
ovládání.
Slouží k aktivaci nebo
deaktivaci zvukové signalizace
při každé expozici snímku.
zz Toto nastavení také můžete nakonfigurovat výběrem možnosti
[Nas. časosb. filmu o hvězdách].
zz Použití napájecího adaptéru USB PD-E1 (prodávaný samostatně)
umožňuje fotografovat bez starostí se zbývající úrovní nabití baterie.
zz I když vyberete možnost [Neomezeno] v položce [Doba snímání],
fotografování se zastaví maximálně po uplynutí přibližně 8 hodin.
79
Odhadnuté doby přehrávání podle intervalu mezi snímky a rychlosti
snímání (pro jednu hodinu trvající záznam)
Interval snímků
Velikost záznamu filmu
NTSC
15 s
15 s
30 s
30 s
1 min
1 min
PAL
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Doba přehrávání
(přibližná)
NTSC
PAL
16 s
19,2 s
8s
9,6 s
8s
9,6 s
4s
4,8 s
4s
4,8 s
2s
2,4 s
zz Dojde-li ve fotoaparátu baterie nebo na paměťové kartě dojde volné
místo, fotografování se zastaví a uloží se film ze snímků pořízených až do
okamžiku vybití baterie.
zz Další snímky lze pořídit až po určité prodlevě, protože fotoaparát
zpracovává aktuálně pořízené snímky.
zz Interval fotografování [1 min] není k dispozici s těmito efekty: [ ], [ ],
[ ] a [ ].
zz B: modrá; A: žlutá; M: purpurová; G: zelená
zz Není zaznamenáván zvuk.
zz Při použití tohoto režimu zkuste nastavit položku [Noční zobrazení] na [Zap].
zz Zkuste přepnout do režimu ručního zaostřování, čímž přesněji specifikujete
místo zaostření před expozicí.
80
Fotografování s obrazovými efekty
(režim Kreativní filtry)
Tento režim umožňuje přidávat k pořizovaným snímkům různé efekty.
Zkuste nejprve pořídit zkušební snímky, abyste se ujistili, že dosáhnete
požadovaných výsledků.
1
Přejděte do režimu
2
Tlačítko
možnost
3
Vyberte úroveň efektu.
4
Exponujte.
→[
zz Otočením kroužku
81
.
] → vyberte
nastavte úroveň.
Tento režim umožňuje černobílé snímky
s hrubým, zrnitým vzhledem.
Č/B zrno
Objekty lze zachytit tak, aby jasně vystupovaly
na pozadí.
Rozmazané pozadí
zz Nadměrné rozmazání pohybu nebo určité snímací podmínky mohou
znemožnit dosažení očekávaných výsledků.
zz Chcete-li dosáhnout těch nejlepších výsledků s rozostřením pozadí,
pokuste se objekt vyfotografovat zblízka a ujistěte se, že mezi objektem
a pozadím je dostatečná vzdálenost.
zz Po použití sekvenčního fotografování může dojít k určité prodlevě, než lze
pořídit další snímky.
Tento režim pořizuje snímky se simulovaným
efektem změkčovacího filtru pro jemné
zobrazení scény.
Měkké ostření
82
Tento režim pořizuje snímky se zkreslujícím
efektem objektivu rybí oko.
Efekt Objektivu rybí oko
Tento režim změkčuje barvy, aby snímky
připomínaly akvarelové malby.
Efekt Akvarel
Tento efekt umožňuje pořizovat snímky
připomínající snímky z levného fotoaparátu,
zatížené vinětací a celkově zkreslenými barvami.
Efekt Levného fotoap.
Tento režim vytváří efekt miniaturních modelů
rozmazáním oblastí mimo vybranou oblast.
Efekt Miniatury
83
Tento režim přidává efekt pro získání snímků
připomínajících malby s malým kontrastem
a plochými odstíny.
HDR standardní
Tento režim přidává efekt pro získání snímků
připomínajících živé ilustrace.
HDR živé
Tento režim přidává efekt pro získání snímků
připomínajících olejomalby s výraznými obrysy.
HDR výrazné
Tento režim přidává efekt pro získání snímků
připomínajících vybledlé staré snímky
s výraznými obrysy a tmavým okolím.
HDR reliéfní
84
HDR standardní, HDR živé, HDR výrazné a HDR reliéfní
zz Tato metoda umožňuje potlačit ztrátu kresby ve světlech a stínech snímků,
ke které běžně dochází u vysoce kontrastních scén.
zz Po stisknutí tlačítka spouště až na doraz pořídí fotoaparát tři snímky
a následně je zkombinuje. Během fotografování držte fotoaparát stabilně.
zz Nadměrné rozmazání pohybu nebo určité snímací podmínky mohou
znemožnit dosažení očekávaných výsledků.
zz Jestliže je fotografování rušeno nadměrným chvěním fotoaparátu,
umístěte fotoaparát na stativ nebo fotoaparát stabilizujte jinak. V takovém
případě rovněž zakažte stabilizaci obrazu.
zz Další snímky lze pořídit až po určité prodlevě, protože fotoaparát
zpracovává a kombinuje aktuálně pořízené snímky.
Efekt Olejová malba
zz [
] není k dispozici v režimu
(ale je k dispozici v režimu
85
).
zz Pořizování snímků se vzhledem zmenšených
modelů (Efekt miniatury)
1
2
Vyberte položku [
].
Nastavte oblast, která má zůstat
zaostřená (rámeček scény efektu
miniatury).
zz Tlačítko
→ tlačítka
rámečku → tlačítko
/
pro přesunutí
3
Nastavte zaostřené místo (bod AF).
4
Exponujte.
zz Tlačítka /
→ tlačítko
/ / pro přemístění bodu AF
zz Rámeček v orientaci na šířku zobrazený při stisknutí tlačítka
lze stisknutím tlačítek / přepnout do orientace na výšku.
86
v kroku 2
Záznam různých filmů (Režim Film)
Plně vybavený režim
nabízí filmy s efektem miniatury (= 167),
videomomentky (= 169), časosběrné filmy (= 171) a další.
1
Přejděte do režimu
2
Zahajte záznam.
.
zz Během záznamu se zobrazuje nápis
[ REC].
zz Chcete-li ukončit záznam filmu, stiskněte
znovu tlačítko snímání filmů.
zz Záznam lze rovněž spustit nebo zastavit dotykem položky [ ]/[ ] na
obrazovce.
se na horním a spodním okraji obrazovky zobrazí černé
zz V režimu
pruhy. Černé pruhy označují oblasti obrazového pole, které nebudou
zaznamenány.
se oblast zobrazení obrazu zúží a objekty se zvětší.
zz V režimu
zz Expozici lze nastavit otáčením voliče kompenzace expozice.
zz Pro přepnutí mezi záznamem s automatickým zaostřováním a pevným
] na obrazovce nebo stiskněte tlačítko
zaostřením se dotkněte [
před zahájením či během záznamu. (Automatické zaostření je indikováno
v levém horním okraji ikony [
].)
zeleným symbolem
Mějte na paměti, že tato ikona se nezobrazuje při nastavení položky
[Servo AF u film.] na [Zakáz.].
87
zz Záznam filmů s určeným nastavením rychlosti
závěrky a clonového čísla (Ruční expozice pro filmy)
Před zahájením záznamu nastavte rychlost závěrky, clonové číslo
a citlivost ISO.
1
Tlačítko
2
Nastavte citlivost ISO → tlačítko
3
Nastavte rychlost závěrky a clonové
číslo.
→[
] → vyberte [
zz Rychlost závěrky: Volič
zz Clonové číslo: Kroužek
4
Zahajte záznam.
88
]
zz Některé rychlosti závěrky mohou způsobit u záznamů pod zářivkovým
nebo LED osvětlením blikání obrazu na obrazovce, které se může
zaznamenat.
zz Při pevném nastavení citlivosti ISO můžete porovnat vámi zadanou
hodnotu (kam ukazuje indikátor úrovně expozice) se standardní úrovní
expozice namáčknutím tlačítka spouště do poloviny. Indikátor úrovně
expozice se zobrazuje jako [ ] nebo [ ] v případě, že rozdíl oproti
standardní expozici překračuje 3 EV.
zz Hodnotu citlivosti ISO v režimu [AUTO] můžete zkontrolovat namáčknutím
tlačítka spouště do poloviny. Není-li možné dosáhnout standardní expozice
s vámi specifikovanými hodnotami rychlosti závěrky a clonového čísla,
indikátor úrovně expozice zobrazuje rozdíl oproti standardní expozici.
Indikátor úrovně expozice se zobrazuje jako [ ] nebo [ ] v případě,
že rozdíl oproti standardní expozici překračuje 3 EV.
zz Záznam HDR filmů
Můžete zaznamenávat filmy s vysokým dynamickým rozsahem, které si
zachovají detaily ve světlech kontrastních scén.
1
Tlačítko
2
Zahajte záznam.
89
→[
] → vyberte [ ]
Fotografování v režimu programové
automatiky (režim P)
Fotoaparát automaticky nastaví rychlost závěrky a clonové číslo podle jasu
objektu.
Režim nabízí všestranné nastavení činnosti AF, režimů měření
a některých dalších funkcí.
1
Přejděte do režimu
2
Podle potřeby proveďte konfiguraci
jednotlivých funkcí.
3
Exponujte.
.
zz : Programová automatika; AE: Automatická expozice
zz Pokud není při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny možné dosáhnout
standardní expozice, blikají hodnoty rychlosti závěrky a clony bíle.
V takovém případě zkuste upravit nastavení citlivosti ISO nebo zapnout
blesk (pokud jsou objekty tmavé), což může zajistit standardní expozici.
lze rovněž zaznamenávat filmy, a to stisknutím tlačítka
zz V režimu
snímání filmů. Některé položky na obrazovkách Rychlé nastavení a Menu
se mohou automaticky upravit pro záznam filmu.
zz Po namáčknutí tlačítka spouště do poloviny můžete otáčením kroužku
(flexibilní program) upravit nastavenou kombinaci rychlosti závěrky
a clonového čísla.
90
Fotografování s využitím specifických
rychlostí závěrky (režim Tv)
Před fotografováním nastavte rychlost závěrky. Fotoaparát automaticky
nastaví clonové číslo pro dosažení správné expozice.
Malá rychlost závěrky
Velká rychlost závěrky
1
Přejděte do režimu
2
Nastavte rychlost závěrky.
3
Exponujte.
.
zz Kroužek
zz
: Rychlost závěrky
zz Při fotografování pomalými rychlostmi závěrky ze stativu doporučujeme
deaktivovat stabilizaci obrazu.
zz Blikání zobrazení clonového čísla při namáčknutí tlačítka spouště do
poloviny značí, že nebylo dosaženo standardní expozice. Upravujte
nastavení rychlosti závěrky, dokud clonové číslo nepřestane blikat.
91
Fotografování s využitím specifických
clonových čísel (režim Av)
Před fotografováním nastavte clonové číslo. Fotoaparát automaticky
nastaví rychlost závěrky pro dosažení správné expozice.
Nízké clonové číslo
Vysoké clonové číslo
1
Přejděte do režimu
2
Nastavte clonové číslo.
3
Exponujte.
.
zz Kroužek
zz
: Clonové číslo (velikost otvoru tvořeného irisovou clonou v objektivu)
zz Blikání zobrazení rychlosti závěrky při namáčknutí tlačítka spouště do
poloviny značí, že nebylo dosaženo standardní expozice. Upravujte
nastavení clonového čísla, dokud rychlost závěrky nepřestane blikat.
92
Fotografování s využitím specifických
hodnot rychlosti závěrky a clonového
čísla (režim M)
Před fotografováním nastavte rychlost závěrky a clonové číslo pro dosažení
požadované expozice.
1
Přejděte do režimu
2
Tlačítko
→ [ ] → nastavte
citlivost ISO
3
Nastavte rychlost závěrky a clonové
číslo.
zz Rychlost závěrky: Volič
zz Clonové číslo: Kroužek
4
Exponujte.
93
.
zz
: Ruční
zz Při pevném nastavení citlivosti ISO můžete porovnat vámi zadanou
hodnotu (kam ukazuje indikátor úrovně expozice) se standardní úrovní
expozice namáčknutím tlačítka spouště do poloviny. Indikátor úrovně
expozice se zobrazuje jako [ ] nebo [ ] v případě, že rozdíl oproti
standardní expozici překračuje 3 EV.
zz Pokud po nastavení rychlosti závěrky a clonového čísla použijete zoom
nebo změníte kompozici snímku, může se změnit pozice indikátoru úrovně
expozice.
zz Při pevné citlivosti ISO se může měnit jas obrazovky v závislosti na vámi
specifikované rychlosti závěrky a clonovém čísle. Pokud je však vysunutý
blesk a nastavený režim [ ], jas obrazu na obrazovce se nezmění.
zz Když je citlivost ISO nastavena na [AUTO], nemusí expozice odpovídat
očekávání, protože citlivost ISO je upravena tak, aby se zajistila standardní
expozice ve vztahu k zadané rychlosti závěrky a clonovému číslu.
zz Automatická optimalizace jasu může ovlivnit jas obrazu. Pro uchování
položky Automatická optimalizace jasu v zakázaném stavu v režimu
přidejte značku [ ] k položce [Zakázat při ruč. expo.] na obrazovce
Automatická optimalizace jasu.
zz Kalkulace standardní expozice je určena na základě zvoleného režimu
měření expozice.
zz Chcete-li upravit expozici při nastavení citlivosti ISO na [AUTO], otáčejte
voličem kompenzace expozice.
94
zz Pořizování dlouhých expozic (Bulb)
Při použití rychlosti závěrky bulb jsou snímky
exponovány po dobu stisknutí tlačítka spouště.
1
Volič
2
Exponujte.
→ [BULB]
zz Otočte voličem
proti směru hodinových
ručiček. Po zobrazení [30"] je další
možností [BULB].
zz Snímky jsou exponovány po dobu stisknutí tlačítka spouště až na doraz.
Během expozice se zobrazuje uplynulý čas.
zz Upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte jiné opatření pro zajištění jeho
stability. V takovém případě rovněž zakažte stabilizaci obrazu.
zz Je-li u položky [Expozice dotykem] nastavena možnost [Povolit], zahájí se
fotografování jedním dotykem obrazovky a ukončí dalším. Dávejte pozor,
abyste při dotyku obrazovky nepohnuli fotoaparátem.
95
Větší zvětšení objektů (Digitální zoom)
Pokud jsou vzdálené objekty příliš daleko na to, aby je bylo možné
dostatečně zvětšit pomocí optického zoomu, použijte digitální zoom pro
jejich až cca 16násobné zvětšení.
1
Posuňte páčku zoomu směrem
k symbolu .
zz Stiskněte a přidržte páčku.
zz Zoomování se zastaví po dosažení
nejvyššího možného faktoru zoomu (před
citelným zvýšením zrnitosti snímků), což
je indikováno na obrazovce.
(1)
2
Stiskněte znovu směrem
k symbolu .
zz Fotoaparát ještě více zvětší objekt.
zz (1) je současný faktor zoomu.
zz Použití páčky zoomu zobrazí aktuální pozici na stupnici zoomu. Sloupec
zoomu je barevně kódovaný pro indikaci různých částí rozsahu zoomu.
-- Bílý rozsah: rozsah optického zoomu, kde nejsou snímky znatelně zrnité.
-- Žlutý rozsah: rozsah digitálního zoomu, kde se snímky nejeví znatelně
zrnité (ZoomPlus).
-- Modrý rozsah: rozsah digitálního zoomu, kde jsou snímky zrnité.
zz Při nastavení pod určitou úroveň počtu pixelů se nezobrazuje žádný modrý
rozsah a můžete zoomovat až na maximální hodnotu jedinou operací zoomu.
zz Chcete-li deaktivovat digitální zoom, vyberte
[Digitální zoom] → [Vypnuto].
96
Blokování jasu snímku / Expozice
(Blokování AE)
Expozici lze zablokovat při fotografování a záznamu filmů, nebo lze
samostatně nastavit zaostření a expozici.
2
1
Blokování AE
Bez blokování AE
1
Namiřte přístroj na objekt pro
získání pevné expozice.
2
Stiskněte tlačítko
zz Zobrazí se ikona [
expozice.
.
] a zablokuje se
zz Chcete-li ji odblokovat, stiskněte tlačítko
znovu.
3
Upravte kompozici snímku
a exponujte.
zz AE: Automatická expozice
97
Pořizování snímků zblízka (Makro)
Chcete-li omezit zaostřování na blízké objekty, nastavte fotoaparát do
režimu [ ].
1
Stisknutím tlačítka
položku [ ].
2
Exponujte.
vyberte
zz Pokud pracuje blesk, může dojít k vinětaci.
zz Abyste zamezili pohybu fotoaparátu, zkuste upevnit přístroj na stativ
a vybrat [
].
a před fotografováním stisknout tlačítko
98
Fotografování v režimu ručního zaostřování
Pokud není možné zaostřit v režimu automatického zaostřování, zkuste
ruční zaostřování. Pro snazší zaostření zvětšete zobrazení.
1
Nastavte fotoaparát na ruční
zaostřování.
zz Stiskněte tlačítko
zz Zobrazí se ikona [
2
a vyberte položku [
].
] a indikátor MF.
Zaostřete.
zz Pomocí kontrolky MF (1, která zobrazuje
vzdálenost a zaostření) jako vodítka
specifikujte stisknutím a podržením
tlačítek / obecné zaostření.
(1)
zz Krátce stiskněte tlačítka / pro jemné
doladění zaostření za současného
sledování zvětšeného zobrazení. Chceteli upravit zvětšení, stiskněte tlačítko .
zz Můžete posouvat zvětšenou oblast
zobrazení přetažením prstem. Chcete-li
se vrátit znovu na střed, stiskněte
.
tlačítko
3
Exponujte.
99
zz
zz
zz
zz
Chcete-li zaostřit přesněji, zkuste stabilizovat fotoaparát upevněním na stativ.
Můžete spustit ruční zaostřování se zvětšeným zobrazením (Zoom bodu MF).
Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny pro jemné zaostření (Bezpečný MF).
Zvětšené zobrazení v kroku 2 není k dispozici během fotografování série RAW.
100
zz Snadná identifikace oblasti zaostření
(Zvýraznění okrajů pro MF)
Obrysy zaostřených objektů se zobrazují barevně, takže je ruční
zaostřování snazší. Můžete upravit barvu a citlivost zobrazení.
1
[Nast. zvýraz. okrajů pro MF] →
[Zvýraz. okrajů] → [Zap]
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
zz Barvy zobrazené pro zvýraznění okrajů MF se na snímcích
nezaznamenávají.
101
Fotografování s funkcí blokování AF
Zaostření lze zablokovat. Jakmile zablokujete zaostření, zaostřená
vzdálenost se nezmění ani po uvolnění tlačítka spouště.
1
Zablokujte zaostření.
zz Přidržte tlačítko spouště namáčknuté do
poloviny a stiskněte tlačítko .
zz Zaostření se zablokuje a na obrazovce se
] a indikátor MF.
zobrazí ikona [
2
Upravte kompozici snímku
a exponujte.
zz Chcete-li zrušit blokování zaostření,
znovu stiskněte tlačítko a vyberte
položku [ ] nebo [ ].
zz Blokování AF není k dispozici při nastavení na Servo AF (= 148).
102
Fotografování s využitím předvolených
ohniskových vzdáleností (Skokový zoom)
Fotografování a záznam filmů s využitím běžných ohniskových vzdáleností
v rozmezí 24 – 100 mm (ekvivalent u 35 mm filmu).
zz Pro nastavení delší ohniskové vzdálenosti
otočte kroužkem proti směru
hodinových ručiček. Pro nastavení kratší
ohniskové vzdálenosti otočte kroužkem
po směru hodinových ručiček.
zz Skokový zoom není k dispozici při záznamu filmů, proto zde nemá otáčení
žádný účinek.
kroužku
proti směru
zz Při použití digitálního zoomu nelze otáčením kroužku
hodinových ručiček upravovat faktor zoomu. Při otočení kroužku ve směru
hodinových ručiček však lze nastavit ohniskovou vzdálenost na 100 mm.
103
Změna kvality snímku
Vyberte ze 7 kombinací velikosti (počtu pixelů) a komprese (kvalita snímku).
Rovněž určete, jestli chcete fotografovat ve formátu RAW.
1
Tlačítko
možnost
→[
] → vyberte
zz Ikony [ ] a [ ] indikují různé úrovně kvality snímku v závislosti na
rozsahu komprese. Při stejné velikosti (počtu pixelů) nabízí možnost
[ ] vyšší kvalitu snímku. Přestože mají snímky [ ] o něco nižší kvalitu,
lze jich umístit na paměťovou kartu větší množství. Mějte na paměti,
že snímky o velikosti [ ] mají kvalitu [ ].
zz Fotografování ve formátu RAW
Fotoaparát je schopen pořizovat snímky ve formátech JPEG a RAW.
Snímky RAW jsou „hrubá“ data před zpracováním pro vytvoření souborů JPEG.
1
Tlačítko
tlačítko
104
→[
] → stiskněte
2
Vyberte metodu fotografování ve
formátu RAW.
zz Režim [
] produkuje snímky RAW s maximální kvalitou snímku. Režim
] produkuje snímky RAW s kompaktnějšími velikostmi souborů.
[
zz Data snímků RAW nelze použít tak, jak jsou, pro zobrazení na počítači
nebo tisk. Nejprve je musíte zpracovat v tomto fotoaparátu nebo pomocí
aplikace Canon Digital Photo Professional převést na běžné soubory
JPEG nebo TIFF.
zz Digitální zoom není k dispozici při fotografování ve formátu RAW.
zz Soubory JPEG jsou označeny příponou .JPG, soubory RAW jsou
označeny příponou .CR3. Názvy souborů snímků JPEG a RAW
pořízených společně mají stejné číslo snímku.
[Kval. snímku].
zz Toto nastavení můžete zkonfigurovat rovněž v položce
Chcete-li fotografovat současně ve formátech JPEG a RAW, vyberte
] nebo [
] v položce [RAW].
možnost [
[Kval. snímku] jsou
zz Při nastavení položky [RAW] na [−] na obrazovce
pořizovány pouze snímky JPEG a jediné snímky RAW jsou pořízeny při
nastavení položky [JPEG] na [−].
105
Změna poměru stran
Poměr stran (poměr šířky k výšce) obrazu snímků lze změnit.
1
[Poměr stran sním.]
106
Změna doby zobrazení snímku po
jeho pořízení
Dobu zobrazení snímků po jejich pořízení lze nastavit.
1
[Doba prohlídky]
Vyp
Pořízené snímky se nezobrazují.
Snímky se zobrazují po zvolenou dobu. I ve chvíli, kdy
je na obrazovce zobrazen snímek, se můžete připravit
2s/4s/8s
k pořízení dalšího snímku namáčknutím tlačítka spouště
do poloviny.
Snímky se zobrazují trvale až do namáčknutí tlačítka
Přidržet
spouště do poloviny.
107
Změna nastavení režimu blesku
Režim blesku můžete změnit tak, aby odpovídal snímané scéně.
1
Automatický blesk
S bleskem
Pomalá synchronizace
Bez blesku
Pro výběr režimu blesku stiskněte
tlačítko .
Blesk automaticky pracuje za nízké hladiny
osvětlení.
Blesk pracuje při každé expozici snímku.
Blesk osvětluje hlavní objekt (například
osobu) a fotoaparát současně exponuje
pomalou rychlostí závěrky pro získání správně
exponovaného pozadí mimo dosah blesku.
Pro fotografování bez blesku.
zz Pokud pracuje blesk, může dojít k vinětaci.
zz Při použití režimu [ ] upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte jiné
opatření pro zajištění jeho stability. Při fotografování ze stativu nebo použití
jiného opatření pro zajištění přístroje je třeba nastavit v položce [Režim IS]
možnost [Vyp].
zz V režimu [ ] i po spuštění blesku při expozici zajistěte, aby se hlavní
objekt nepohyboval, dokud fotoaparát nepřestane přehrávat zvuk závěrky.
108
Blokování jasu snímku / Expozice
v zábleskové fotografii (blokování FE)
Tato položka umožňuje uchovat úroveň výkonu blesku.
Blokování FE
Bez blokování FE (přeexponováno)
1
Vysuňte blesk a nastavte jej do
režimu [ ] nebo [ ].
2
Namiřte přístroj na objekt pro
získání pevné expozice.
3
Stiskněte tlačítko
.
zz Dojde ke spuštění záblesku, zobrazí
se kroužek ukazující měřený rozsah
a zobrazí se ikona [ ], která označuje
uchování úrovně výkonu záblesku.
4
Upravte kompozici snímku
a exponujte.
109
zz FE: Záblesková expozice
zz Symbol [ ] bliká, když není možná standardní expozice, i když stisknete
pro spuštění blesku. Pokud jsou objekty v dosahu blesku,
tlačítko
blokování FE.
povolte stisknutím tlačítka
110
Konfigurace nastavení blesku
K dispozici je několik nastavení blesku.
1
[Nastavení blesku]
zz Obrazovku [Nastavení blesku] můžete zobrazit rovněž stisknutím tlačítka
.
a okamžitým stisknutím tlačítka
zz Nastavení kompenzace expozice s bleskem
Zábleskovou expozici můžete upravovat v rozmezí –2 až +2 EV, v krocích
po 1/3 EV.
Nastavení směrem k −
Nastavení směrem k +
1
[Komp. exp.bles.]
111
2
Nastavte hodnotu kompenzace.
zz Nastavení výkonu blesku
V režimech
/
/
jsou k dispozici tři různé výkony blesku.
Výkon blesku: Minimum
Výkon blesku: Maximum
1
[Režim blesku] → [Ruční]
2
[Výkon blesku]
112
zz Změna časování blesku
Načasování záblesku blesku ve vztahu ke spuštění závěrky je nastavitelné.
1. lamela
2. lamela
1
[Synchr. závěrky]
1. lamela
K odpálení záblesku dojde ihned po otevření závěrky.
2. lamela
K odpálení záblesku dojde bezprostředně před zavřením závěrky.
zz V případě rychlosti závěrky 1/100 s nebo rychlejší se použije nastavení
[1. lamela], i když vyberete nastavení [2. lamela].
zz Redukce červených očí
Aby se zamezilo výskytu červených očí na snímcích, může fotoaparát
rozsvítit před odpálením záblesku u snímků za nízké hladiny osvětlení
světlo redukce červených očí.
1
[Kor. lampa]
113
zz Konfigurace bezpečné FE
Aby se zajistila vhodná expozice při zábleskové fotografii za nevýhodných
expozičních podmínek, fotoaparát může automaticky upravit nastavení
rychlosti závěrky, clonového čísla a citlivosti ISO.
1
[Bezpečné FE]
zz Snímky mohou být pořízeny s využitím nastavení odlišných od hodnot
zobrazených při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.
114
Souvislé fotografování
Chcete-li zhotovit sérii snímků, přidržte tlačítko spouště stisknuté až na doraz.
1
Tlačítko
2
Exponujte.
→[
] nebo [
]
zz Fotoaparát exponuje souvisle po dobu
stisknutí tlačítka spouště až na doraz.
zz Při souvislém fotografování v režimu
je zaostření blokováno
v pozici určené pro první snímek.
zz V závislosti na snímacích podmínkách a nastavení fotoaparátu může
fotoaparát přestat dočasně fotografovat nebo se může snížit rychlost
souvislého fotografování.
zz Po zhotovení většího počtu snímků se může fotografování zpomalit.
zz Před možností dalšího fotografování může následovat v závislosti na
podmínkách snímání, typu paměťové karty a množství snímků pořízených
v sérii určité zpoždění.
zz Pokud pracuje blesk, rychlost fotografování se může zpomalit.
zz Zobrazení na obrazovce u kontinuálního snímání se liší od aktuálně
pořízených snímků a může vypadat rozostřeně.
zz Za určitých podmínek snímání nebo nastavení fotoaparátu může být
dostupný menší počet kontinuálně pořiditelných snímků.
115
Použití samospouště
Samospoušť lze použít při pořizování skupinových snímků, na kterých je
přítomen rovněž fotograf, a při pořizování dalších načasovaných snímků.
Fotoaparát pořídí snímek přibližně za 10 sekund od stisknutí tlačítka
spouště až na doraz. Nastavením časovače na dvě sekundy můžete
rovněž eliminovat jakékoli chvění fotoaparátu způsobené stisknutím
tlačítka spouště.
1
Tlačítko
2
Exponujte.
→[
], [
] nebo [
]
zz Zaostřete na objekt a stiskněte tlačítko
spouště až na doraz.
zz Jakmile spustíte samospoušť, kontrolka
samospouště začne blikat a fotoaparát
přehraje zvuk samospouště.
zz Ani v případě, že je nastavena, nemá samospoušť žádný účinek v případě
stisknutí tlačítka snímání filmů pro spuštění záznamu.
zz Pokud při expozici pracuje blesk nebo pokud jste zadali pořízení velkého
množství snímků, může se prodloužit doba mezi expozicí jednotlivých
snímků. Fotografování se automaticky ukončí po zaplnění paměťové karty.
116
Fotografování v režimu RAW série
Tento režim umožňuje rychlé souvislé snímání snímků RAW. Je praktický,
když si chcete vybrat ze série snímků nejlepší snímek pořízený přesně
v rozhodujícím okamžiku. Snímky jsou zachycovány jako jediný soubor
(série) s více snímky. Z každé série můžete extrahovat libovolný snímek
a samostatně jej uložit (= 188).
Povolit
Zakázat
1
[Režim RAW série] → [Režim
RAW série] → [Povolit]
2
[Předsnímání]
Fotografování začíná lehce před (přibližně 0,5 s
před) stisknutím tlačítka spouště až na doraz – poté,
co jej nejprve krátce namáčknete do poloviny.
Fotografování se zahájí stisknutím tlačítka spouště
až na doraz.
3
Exponujte.
zz Kontrolka na obrazovce zobrazuje stav
vyrovnávací paměti.
117
zz Stisknutím tlačítka spouště až na doraz
se zahájí pořizování série snímků,
které pokračuje souvisle až do zaplnění
vyrovnávací paměti nebo do uvolnění
tlačítka spouště.
zz Použijte paměťové karty s dostatkem volného prostoru (4 GB nebo více).
zz Při fotografování sérií RAW se doporučuje použití paměťových karet SD
Speed Class 10 nebo vyšší. Zápis se dokončí rychleji na kartách s vyšší
rychlostí zápisu.
zz Série snímků RAW nejsou k dispozici v případě, že bliká kontrolka stavu
baterie.
zz Snímky se nemusí zachytit správně, pokud dojde baterie během
zpracování snímku při fotografování v režimu RAW série, při použití karty
s nízkou rychlostí zápisu a při nízké kapacitě baterie.
nebo
nastavit ručně, protože je
zz Citlivost ISO nelze v režimu ,
použita funkce ISO auto.
a
.
zz Rychlosti závěrky pomalejší než 1/30 s nejsou k dispozici v režimu
zz Fotoaparát nezaostřuje automaticky během fotografování, protože je
zaostření určeno prvním snímkem.
zz Nastavení expozice pro první snímek se použije pro následující snímky.
zz Nastavení Picture Style, vyvážení bílé a další nastavení konfigurovaná pro
první snímek platí rovněž pro další snímky.
zz Fotoaparát během souvislého fotografování neemituje pípnutí, a to bez
ohledu na nastavení položky [Tón].
zz Názvy souborů sérií snímků RAW začínají předponou CSI_ a končí
příponou souboru .CR3.
zz Snímky jsou pořizovány s využitím elektronické závěrky. Před
fotografováním v režimu RAW série si přečtěte poznámky a tipy ohledně
elektronické závěrky (= 147).
zz Data série snímků RAW nelze použít tak, jak jsou, pro zobrazení na
počítači. Nejprve je musíte zpracovat v tomto fotoaparátu nebo pomocí
aplikace Canon Digital Photo Professional.
118
Přidání razítka data
Fotoaparát může přidat datum a čas pořízení do pravého spodního rohu
snímků.
Razítka data přidaná na snímky již nelze upravovat ani odstranit, proto před
jejich použitím zkontrolujte správnost nastaveného data a času (= 25).
1
[Razítko data
[Datum a čas]
2
Exponujte.
] → [Datum] nebo
zz Fotoaparát během fotografování přidává
informaci a datu a čase do pravého
spodního rohu snímků.
zz Jedním z následujících způsobů lze razítko data přidat při tisku i na snímky
pořízené bez razítka data.
Provedete-li však tento postup u snímků, které již razítko data obsahují,
mohou se časové údaje vytisknout dvojitě.
-- Snímky vytiskněte s využitím funkcí tiskárny
-- Snímky vytiskněte pomocí nastavení tisku DPOF na fotoaparátu
119
Nastavení jasu snímku (Kompenzace
expozice)
Standardní expozici nastavenou fotoaparátem pro snímky nebo filmy lze
upravovat v krocích po 1/3 EV, v rozmezí ±3 EV.
Nastavení směrem k −
Nastavení směrem k +
1
Nastavte kompenzaci expozice.
2
Upravte kompozici snímku
a exponujte.
zz Otočením voliče kompenzace expozice
nastavte úroveň.
zz Podrobnosti o poloze voliče kompenzace expozice [ ] (přiřazení) viz
(= 283).
120
zz Bracketing expozice (Fotografování v režimu AEB)
Jsou pořízeny tři snímky s různou úrovní expozice. Rozptyl bracketingu
je nastavitelný v krocích po 1/3 EV v rozmezí ±2 EV, s výchozí pozicí na
úrovni kompenzace expozice.
Podexpozice
Přeexpozice
1
2
[Komp.exp./AEB]
Proveďte konfiguraci nastavení →
tlačítko
zz Kompenzace expozice: Volič
kompenzace expozice
zz AEB: Kroužek
3
Exponujte.
zz V rámci série tří snímků pořízených při
stisknutí tlačítka spouště je expozice
upravována v souladu s úrovní
nastavenou v kroku 2, počínaje
standardní expozicí a následuje
podexpozicí a přeexpozicí.
121
zz Při nastavení režimu řízení na [Rychlé
kontinuální] nebo [Pomalé kontinuální]
jsou při každém podržení tlačítka spouště
v poloze stisknutí až na doraz pořízeny
tři snímky, a poté fotoaparát přestane
fotografovat.
zz Pro vymazání nastavení AEB nastavte podle postupu konfigurace hodnotu
AEB na „0“.
zz Fotografování s využitím funkce AEB je k dispozici pouze v režimech
/
/
/ / bez použití blesku.
zz Je-li již použita kompenzace expozice, bere se její hodnota jako výchozí
úroveň expozice pro funkci AEB.
122
Změna citlivosti ISO pro snímky
Citlivost ISO nastavte na [AUTO] pro automatické úpravy nastavení
v souladu s režimem fotografování a podmínkami. Jinak nastavte vyšší
hodnoty citlivosti ISO pro vyšší citlivost ke světlu a nižší hodnoty pro nižší
citlivost.
1
Tlačítko
možnost
→ [ ] → vyberte
zz Přestože se může nastavením nižší citlivosti ISO snížit zrnitost snímku,
za určitých snímacích podmínek vzrůstá pravděpodobnost pohybu objektu
a chvění fotoaparátu.
zz Při výběru vyšší citlivosti ISO se zvýší rychlost závěrky, což snižuje riziko
rozmazání objektu a účinky chvění fotoaparátu a umožňuje dostatečné
osvětlení zábleskem u vzdálenějších objektů. Snímky však mohou být zrnité.
zz Citlivost ISO lze nastavit na H (25600), když je možnost [Maximální] pro
položku [Rozsah citli. ISO] nastavena na [H(25600)].
zz Změna rozsahu citlivostí ISO
Rozsah nastavitelných citlivostí ISO (minimální a maximální limit) můžete
nastavit ručně.
1
[ Nastavení citlivosti ISO] →
[Rozsah citli. ISO]
123
zz Protože je H (ekvivalent ISO 25600) rozšířenou citlivostí ISO, bude více patrný
obrazový šum (včetně zrnitosti, světelných skvrn a proužků), nepravidelné
barvy a posun barev, a zdánlivé rozlišení bude nižší než obvykle.
zz Nastavení automatického rozsahu citlivostí ISO
Můžete určit rozsah použitý pro funkci ISO auto.
1
[Automat. rozsah]
zz Nastavení minimální rychlosti závěrky pro
funkci ISO auto
Můžete určit minimální použitou rychlost závěrky pro funkci ISO auto
v režimu nebo
.
1
[Min.rychl. závěr.]
2
[Automaticky] nebo [Ručně]
Automaticky
Otáčením kroužku se nastaví rozdíl (pomalejší nebo
rychlejší) oproti standardu.
Ručně
Otáčením kroužku
se nastaví minimální rychlost závěrky.
124
zz Pokud nelze získat správnou expozici s limitem maximální citlivosti ISO
nastaveným na [Automat. rozsah], nastaví se pro získání standardní
expozice rychlost závěrky pomalejší než [Min.rychl. závěr.].
125
Změna citlivosti ISO pro filmy
V režimu [ ] můžete nastavit citlivost ISO ručně.
Citlivost ISO nastavte na [AUTO] pro automatické úpravy nastavení
v souladu s podmínkami fotografování. Jinak nastavte vyšší hodnoty
citlivosti ISO pro vyšší citlivost ke světlu a nižší hodnoty pro nižší citlivost.
1
Tlačítko
možnost
→ [ ] → vyberte
zz Změna rozsahu citlivostí ISO
Můžete určit rozsah (minimum a maximum) použitý při ručním nastavení
citlivosti ISO pro filmy HD, Full HD nebo 4K.
Toto nastavení se použije v režimu [ ].
1
[ Nastavení citlivosti ISO] →
[Rozsah citli. ISO] nebo [Rozsah
pro
]
zz [Rozsah citli. ISO] se použije na filmy HD
a Full HD.
126
zz Přizpůsobení maximálního nastavení funkce
ISO auto
Můžete vybrat maximální citlivost ISO nastavovanou automaticky u filmů
HD, Full HD, 4K nebo časosběrných filmů.
1
[ Nastavení citlivosti ISO] →
[Max pro auto]/[
Max pro auto]/
[ Max pro auto]
zz [Max pro auto] se použije na filmy HD
a Full HD.
127
Automatická korekce jasu a kontrastu
(Automatická optimalizace jasu)
Tato funkce provádí automatickou korekci jasu a kontrastu, aby snímky
nebyly příliš tmavé nebo málo či příliš kontrastní.
Nízká
Vysoká
1
Tlačítko
možnost
→[
] → vyberte
zz Tato funkce může za určitých snímacích podmínek zvýšit obrazový šum.
zz Když je efekt Automatická optimalizace jasu příliš silný a snímky jsou příliš
] nebo [
].
jasné, nastavte možnost [
zz Pokud použijete tmavší nastavení kompenzace expozice nebo
] mohou být
kompenzace expozice s bleskem, při jiném nastavení než [
snímky stále jasné nebo může být efekt kompenzace expozice slabý. Pro
].
snímky s vámi určeným jasem nastavte tuto funkci na [
] může být dostupný menší počet snímků
zz Při nastavení této funkce na [
v jedné sérii.
128
Fotografování jasných objektů
(Priorita vysokých jasů)
Zlepší barevnou gradaci v jasných částech snímku, aby nedošlo ke ztrátě
detailů u světlých objektů.
1
[Priorita vysokých jasů]
zz Nastavení priority vysokých jasů na [D+] nebo [D+2] vám znemožní
nastavit citlivosti ISO nižší než [200]. Automatická optimalizace jasu se
] a toto nastavení nelze změnit.
v tomto případě rovněž nastaví na [
zz Za určitých snímacích podmínek nemusí mít snímky očekávaný vzhled,
i když vyberete volbu [D+2].
129
Úprava nastavení ND filtru
Pro optimální jas zaznamenávaných scén snižuje automatický ND filtr
intenzitu světla až na 1/8 aktuální úrovně, o hodnotu ekvivalentní 3 EV.
Výběr možnosti [ ] vám umožní redukovat rychlost závěrky a clonové číslo.
1
Tlačítko
možnost
→ [ ] → vyberte
zz Při výběru položky [ ] upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte jiné
opatření pro zajištění jeho stability. Při fotografování ze stativu nebo použití
jiného opatření pro zajištění přístroje je třeba nastavit v položce [Režim IS]
možnost [Vyp].
zz ND: Neutrální šedý filtr
130
Změna režimu měření expozice
Režim měření expozice (způsob měření jasu) můžete nastavit tak, aby
odpovídal snímacím podmínkám.
1
Poměrové
měření
Bodové
měření
Celoplošné
se zdůr.stř.
Tlačítko
možnost
→[
] → vyberte
Pro typické podmínky snímání včetně snímků
v protisvětle. Fotoaparát automaticky upravuje
expoziční parametry podle snímacích podmínek.
Měření probíhá pouze v oblasti [ ] (rámeček
bodu bodového AE), která se zobrazuje uprostřed
monitoru.
Určuje průměrný jas v celém obrazovém poli a při
nastavování expozice přikládá nejvyšší důležitost
střední části obrazu.
131
Nastavení časovače měření
Nastavuje dobu zobrazení hodnoty expozice po namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny.
1
[Časovač měření]
132
Konfigurace simulace expozice
Se simulací expozice odpovídá jas obrazu blíže aktuálnímu jasu (expozici)
snímků. Jas obrazu se mění podle kompenzace expozice. Tuto funkci
nepoužívejte, pokud upřednostňujete zobrazení obrazu se standardním
jasem, který je obvykle snáze pozorovatelný.
1
[Simulace expozice]
133
Zachycení přirozených barev
(Vyvážení bílé)
Úpravou vyvážení bílé (WB) můžete dosáhnout přirozenějších barev
fotografované scény na snímku.
Denní světlo
Zataženo
1
Tlačítko
možnost
Wolfram. světlo
→[
] → vyberte
Nastavení vyvážení bílé
zz Tlačítko
→ tlačítka /
Úprava vyvážení bílé
zz Tlačítko
→ tlačítka
/
/ /
Nastavení bracketingu vyvážení bílé
zz Tlačítko
→ volič
zz Při expozici jsou zachyceny tři snímky,
každý s odlišnými barevnými tóny.
Nastavení barevné teploty
vyvážení bílé
zz [
] → tlačítko
134
→ tlačítka /
zz Jakákoli úroveň korekce, kterou nastavíte, zůstane zachována, i když
změníte volbu vyvážení bílé.
zz Na obrazovce pokročilých nastavení pro korekce znamená B modrou,
A žlutou, M purpurovou a G zelenou.
zz Jedna úroveň korekce modrá/žlutá je ekvivalentní barevnému
konverznímu filtru o síle 5 miredů. (Mired: jednotka udávající hustotu
barevných konverzních filtrů.)
zz Barevnou teplotu lze nastavit v krocích po 100 K v rozsahu 2 500 – 10 000 K.
135
zz Uživatelské vyvážení bílé
Chcete-li dosáhnout přirozeného vzhledu barev při fotografování pod
aktuálním osvětlením, nastavte vyvážení bílé tak, aby přesně odpovídalo
světelnému zdroji použitému při fotografování. Vyvážení bílé barvy nastavte
pod stejným zdrojem světla, jaký se použije k osvětlení fotografované scény.
1
Vyfotografujte bílý objekt.
zz Zaostřete a vyfotografujte plochý bílý
objekt zaplňující obrazovku.
zz Stiskněte tlačítko
2
[
]→[
.
]
3
[Uživatel. nastavení WB]
4
Zaznamenejte data bílé barvy.
zz Vyberte snímek z kroku 1 → tlačítko
→ [OK]
zz Chcete-li se vrátit na obrazovku
fotografování, použijte tlačítko
136
.
zz Zachycení bílého objektu, který je příliš jasný nebo tmavý, vám může
bránit ve správném nastavení vyvážení bílé.
zz Zvolte možnost [Storno] pro výběr jiného snímku. Zvolte možnost [OK] pro
použití daného snímku pro načtení dat bílé barvy, ale mějte na paměti,
že nemusí vytvořit vhodné vyvážení bílé.
zz Místo bílého objektu lze použít šedou tabulku nebo 18% šedý odražeč
(komerčně dostupný), s kterým je možné dosáhnout přesnějšího vyvážení bílé.
zz Na aktuální vyvážení bílé a související nastavení není při zachycování
bílého objektu brán zřetel.
137
Přizpůsobení barev (Picture Style)
Tato položka umožňuje vybrat nastavení barev, které dobře vystihuje scénu
nebo objekt.
1
Tlačítko
možnost
→[
] → vyberte
Automatické
Barevný tón je upraven automaticky, aby odpovídal
scéně. Barvy jsou živější, zejména modré nebe,
zeleň, západy slunce a přírodní scény.
Standardní
Obraz vypadá živě a ostře. Vhodné pro většinu scén.
Portrét
Krajina
Jemný detail
Neutrální
Produkuje jemnější pleť s lehce nižší ostrostí.
Vhodné pro detailní portréty. Pro úpravu tónů pleti
upravte položku [Tón barvy].
Pro živé modré a zelené odstíny a velmi ostré
snímky. Vytváří velmi působivé snímky krajiny.
Pro detailní vykreslení jemných kontur a textur
objektu. Snímky jsou mírně živější.
Pro pozdější retušování na počítači. Snímky jsou
zeslabené, s nižším kontrastem a přirozenými
barevnými tóny.
138
Věrný
Pro pozdější retušování na počítači. Věrně
reprodukuje reálné barvy objektů zaznamenané
pod okolním osvětlením s barevnou teplotou
5200 K. Živé barvy jsou potlačeny pro dosažení
tlumeného vzhledu.
Černobílý
Vytváří černobílé snímky.
Uživ. def.
Přidá nový styl založený na předvolbách, jako
je [Portrét] nebo [Krajina], nebo souboru Picture
Style, který je možné podle potřeby dále upravit.
zz Výchozí nastavení [Automatické] se používá pro [
dokud nepřidáte styl Picture Style.
139
], [
]a[
],
Přizpůsobení stylů Picture Style
Přizpůsobuje parametry předvoleb Picture Style, jako je kontrast nebo
saturace.
1
Tlačítko
→[
] → vyberte
možnost → tlačítko
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
zz Položka: Tlačítka
/
zz Možnost: Tlačítka /
140
Síla
Jemnost
Ostrost
Práh
Kontrast
Saturace*1
Tón barvy*1
Upravuje úroveň zvýraznění obrysů. Zvolte
nižší hodnoty pro změkčení (rozmazání)
objektů nebo vyšší hodnoty pro jejich
zostření.
Indikuje tloušťku obrysů, na kterou se
zvýraznění vztahuje. Zvolte nižší hodnoty
pro větší zvýraznění podrobností.
Prahová hodnota kontrastu mezi obrysy
a okolními částmi snímku, která určuje
zvýraznění obrysů. Zvolte nižší hodnoty pro
zvýraznění obrysů, které příliš nevystupují
z okolních oblastí. Mějte na paměti,
že s nižšími hodnotami může dojít i ke
zvýraznění šumu.
Upravte kontrast. Zvolte nižší hodnoty pro
snížení kontrastu nebo vyšší hodnoty pro
jeho zvýšení.
Upravuje intenzitu barev. Zvolte nižší
hodnoty pro vytvoření vybledlejších barev
nebo vyšší hodnoty pro jejich větší hloubku.
Upravuje barevný tón pleti. Zvolte nižší
hodnoty pro vytvoření červenějších tónů nebo
vyšší hodnoty pro vytvoření žlutějších tónů.
141
Zdůrazní bílé mraky na černobílých
snímcích, zeleň stromů a jiné barvy.
N: Normální černobílý obraz bez efektů filtru.
Ye: Modrá obloha bude vypadat přirozeněji
a bílé mraky budou ostřejší.
Or: M
odrá obloha bude vypadat mírně
tmavší. Západ slunce bude vypadat
zářivěji.
R: Modrá obloha bude poměrně tmavá.
Podzimní listí bude vypadat ostřeji a jasněji.
G: P
leťové tóny a rty budou ztlumené.
Zelené listí bude vypadat ostřeji a jasněji.
Můžete si vybrat z následujících
monochromatických tónů: [N:Žádný],
[S:Sépiový], [B:Modrý], [P:Fialový] nebo
[G:Zelený].
Efekt filtru*2
Efekt tónování*2
*1 Není k dispozici u [
*2 K dispozici pouze u [
].
].
zz V sekci [Ostrost] se nastavení [Jemnost] a [Práh] nevztahují na filmy.
zz Výsledky nastavení [Efekt filtru] jsou výraznější při použití vyšších hodnot
nastavení [Kontrast].
142
Uložení přizpůsobených stylů Picture Style
Předvolby (jako je [
] nebo [
]), které jste přizpůsobili, můžete
uložit jako nové styly. Můžete vytvořit několik stylů Picture Style s různými
nastaveními parametrů, jako je ostrost nebo kontrast.
1
Tlačítko
[
], [
tlačítko
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
→[
] → vyberte
] nebo [
]→
zz Položka: Tlačítka
/
zz Možnost: Tlačítka /
143
Potlačení šumu při fotografování
vysokými citlivostmi ISO
Můžete si vybrat ze 3 úrovní potlačení šumu:
[Nízká], [Standardní], [Vysoká]. Tato funkce je
obzvlášť efektivní při fotografování s vysokými
citlivostmi ISO.
1
[Potlač.šumu při vysokém ISO]
zz Použití potlačení šumu u více snímků
Tato funkce automaticky zkombinuje čtyři snímky
pořízené současně pro redukci šumu. V porovnání
s nastavením [Potlač.šumu při vysokém ISO] na
[Vysoký] minimalizuje tato funkce ztrátu kvality
snímku během redukce šumu.
1
[Potlač.šumu při vysokém
ISO] → [Potlač. šumu u více sním.]
144
zz Pokud jsou snímky výrazně nevyrovnané (například díky chvění
fotoaparátu), může dojít k neočekávaným výsledkům. V tom případě
upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte jiné opatření pro zajištění jeho
stability, je-li to možné.
zz Pokud snímáte pohyblivý objekt, pohyb objektu může zanechávat
paobrazy nebo může okolí objektu ztmavnout.
zz V závislosti na snímacích podmínkách se může v okraji obrazu vyskytovat šum.
zz Fotografování s bleskem není k dispozici.
zz Záznam snímku na kartu trvá delší dobu než při normálním fotografování.
Až do dokončení zpracování nelze pořídit další snímek.
145
Fotografování prostřednictvím dotyku
obrazovky (Expozice dotykem)
Pomocí této možnosti můžete namísto stisknutí tlačítka spouště exponovat
dotykem prstu na obrazovce a jeho uvolněním. Fotoaparát automaticky
zaostřuje na objekty a upravuje jas snímků.
1
Proveďte konfiguraci nastavení.
2
Exponujte.
zz Dotkněte se položky [
ji na [ ].
] a změňte
zz Dotkněte se oblasti, na kterou chcete
zaostřit.
zz Žlutý bod AF indikuje, že fotoaparát nemohl zaostřit na objekty.
146
Fotografování s elektronickou závěrkou
Pro fotografování se normálně používá mechanická závěrka, ale přepnutí
na elektronickou závěrku umožní větší rychlosti závěrky.
1
2
[Režim závěrky] → [Elektronická]
Exponujte.
zz Vhodné pro fotografování za jasných podmínek vysokými rychlostmi
závěrky.
zz Nejvyšší rychlost závěrky je 1/25600 s.
zz Chvění fotoaparátu nebo pohyb objektu mohou způsobit zkreslení obrazu.
zz Pod zářivkovým osvětlením nebo jinými blikajícími světelnými zdroji může
obrazovka blikat a snímky mohou být ovlivněny horizontálními proužky
(šumem) nebo nepravidelnou expozicí. Je-li tomu tak, může pomoci
snížení rychlosti závěrky.
zz Během expozice se na obrazovce zobrazuje během fotografování bílý
rámeček. Mějte na paměti, že se nezobrazuje při rychlostech závěrky
menších než 1 s.
zz Nastavování clony objektivu je stále slyšitelné, i při nastavení na
[Elektronická]. V závislosti na snímacích podmínkách mohou být slyšitelné
i ostatní mechanické zvuky.
zz Za určitých snímacích podmínek se může aktivovat mechanická závěrka
pro zpracování snímků po expozici.
zz Při fotografování s elektronickou závěrkou během záblesků odpalovaných
blesky jiných fotoaparátů nebo pod zářivkovým osvětlením či jinými
blikajícími zdroji světla se mohou zobrazit světlé proužky a zachycené
snímky mohou být ovlivněny světlými a tmavými proužky.
zz Souvislé fotografování a fotografování s bleskem není k dispozici.
147
Fotografování s funkcí Servo AF
Zaostření a expozice jsou plynule aktualizovány v místě, na kterém se při
namáčknutí tlačítka spouště do poloviny zobrazí modrý bod AF. To pomáhá
vyhnout se ztraceným snímkům pohyblivých objektů.
1
Tlačítko
2
Namáčkněte tlačítko spouště do
poloviny pro zaostření.
3
Stiskněte tlačítko až na doraz pro
expozici.
→[
]→[
]
zz Fotoaparát nemusí být schopen během zaostřování exponovat, a to ani při
stisknutí tlačítka spouště až na doraz. Při sledování objektu držte stisknuté
tlačítko spouště.
zz Expozice se v režimu Servo AF při namáčknutí tlačítka spouště do
poloviny nezablokuje, ale je určena v okamžiku pořízení snímku.
zz Specifikace Servo AF umožní souvislé fotografování s automatickým
zaostřováním. Mějte na paměti, že souvislé fotografování je v tomto
případě pomalejší.
zz V závislosti na vzdálenosti objektu a rychlosti pohybu objektu nemusí být
fotoaparát schopen správně zaostřit.
148
Výběr metody AF
Fotoaparát umožňuje vybrat metodu automatického zaostřování (AF) pro
fotografovaný objekt a scénu.
1
+Sledování
Bodový AF
1 bodový AF
Tlačítko
možnost
→[
] → vyberte
Fotografování se zaostřením na tvář hlavního objektu,
jak je určen fotoaparátem. Objekty jsou v určitém
rozmezí sledovány.
Automatické zaostřování s bodem AF menším než
u režimu 1 bodový AF.
Fotoaparát zaostří s využitím jednoho bodu AF. Režim
vhodný pro spolehlivé zaostřování.
zz Zaostřování může trvat déle nebo může být nepřesné u objektů, které jsou
tmavé a postrádají kontrast, resp. v podmínkách s vysokou úrovní jasu.
+Sledování
zz Po namíření fotoaparátu na objekt se okolo tváře hlavního objektu
určeného fotoaparátem zobrazí bílý rámeček.
zz Pokud nejsou detekovány žádné tváře osob při namíření fotoaparátu na
osoby, zobrazí se při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny zelené
rámečky okolo jiných zaostřených oblastí.
zz U následujících objektů nemusí dojít k detekci tváří.
-- Příliš vzdálené nebo příliš blízké objekty
-- Příliš tmavé nebo příliš světlé objekty
-- Tváře osob z profilu, z úhlu nebo částečně zakryté
zz Fotoaparát může jako tváře osob chybně určit také jiné objekty.
149
zz Přemístění bodu AF
Bod AF lze přesouvat při nastavení metody AF na [1 bodový AF] nebo
[Bodový AF].
1
Dotkněte se obrazovky.
zz Dotkněte se bodu pro zaostření na bod
(Bodový AF).
zz Střed (původní pozice): Tlačítko
150
Změna režimu zaostřování
Souvislý AF trvale zaostřuje na objekt, na který je namířený fotoaparát, a to
i v době, kdy není stisknuté tlačítko spouště. Toto nastavení lze změnit pro
omezení automatického zaostřování na okamžik namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny.
1
Povolit
Zakázat
[Souvislé AF]
Toto nastavení pomáhá zamezit zmeškání náhlých
fotografických příležitostí, protože fotoaparát trvale
zaostřuje na objekt až do namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny.
Toto nastavení spoří energii, protože fotoaparát
nezaostřuje trvale. To však může zpozdit zaostřování.
151
Konfigurace pomocného světla AF
Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny v podmínkách nízké hladiny
osvětlení se rozsvítí světlo jako pomůcka pro správné zaostření. Můžete
zkonfigurovat, jestli bude docházet k aktivaci pomocného světla AF.
1
[Spuštění pomoc. světla AF]
152
Souvislé snímání při změně zaostření
(bracketing ostření)
Bracketing ostření umožňuje souvislé snímání s automatickou změnou
vzdálenosti zaostření po expozici snímku.
Z těchto snímků můžete vytvořit jediný snímek s velkou hloubkou ostrosti
pomocí aplikací s podporou stohování snímků, jako je aplikace Canon
Digital Photo Professional.
Počet snímků
Stupňování
ostření
1
[Bracketing ostření] →
[Bracketing ostření] → [Povolit]
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
Určuje počet snímků pořízených při expozici.
Určuje míru přeostření. Tato hodnota se automaticky
přizpůsobuje tak, aby vyhovovala clonovému číslu při
fotografování.
153
3
Exponujte.
zz Vytvoření nové složky: Dotkněte se [
→ [OK]
]
zz Zaostřete na blízký konec vámi
preferovaného rozsahu zaostření
a stiskněte tlačítko spouště až na doraz.
zz Jakmile se zahájí fotografování, uvolněte
tlačítko spouště.
zz Fotoaparát souvisle fotografuje
a postupně přeostřuje směrem
k nekonečnu.
zz Fotografování skončí po pořízení
určeného počtu snímků nebo na
vzdáleném konci rozsahu zaostření.
154
zz Upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte jiné opatření pro zajištění jeho
stability.
zz Doporučuje se fotografovat širokoúhlejším objektivem.
zz Protože větší clonová čísla zvyšují míru přeostření, pokrývá bracketing
ostření v tomto případě širší rozsah při stejném nastavení položek
[Stupňování ostření] a [Počet snímků].
zz Vhodné nastavení položky [Stupňování ostření] se liší objekt od objektu.
Nevhodné nastavení položky [Stupňování ostření] může způsobit
nerovnoměrnost složených snímků nebo může fotografování trvat déle
v důsledku pořízení většího počtu snímků. Pořiďte nějaké zkušební snímky,
abyste mohli odhadnout vhodné nastavení položky [Stupňování ostření].
zz Fotografování s bleskem není k dispozici.
zz Podrobnosti o rychlosti závěrky, clonovém čísle a citlivosti ISO jsou určeny
podmínkami pro první snímek.
zz Chcete-li zrušit probíhající fotografování, stiskněte opětovně tlačítko
spouště až na doraz.
zz Zrušení probíhajícího fotografování může způsobit expoziční problémy
u posledního snímku. Při kombinování snímků v aplikaci Digital Photo
Professional se vyvarujte použití posledního snímku.
zz Snímky jsou pořizovány s využitím elektronické závěrky. Před
fotografováním s funkcí bracketing ostření si přečtěte poznámky a tipy
ohledně elektronické závěrky (= 147).
zz Pokud je položka [Picture Style] nastavena na [Automaticky], použije se
pro fotografování volba [Standardní].
zz Položka [Bracketing ostření] se při vypnutí fotoaparátu přepne na [Zakázat].
zz Po dokončení stohování snímků můžete výsledný snímek v případě
potřeby oříznout.
zz Při vysokém počtu snímků nastaveném v položce [Počet snímků] může
trvat kombinace snímků určitou dobu.
155
Doladění zaostření
Po použití automatického zaostřování můžete doladit zaostření otáčením
ovládacího kroužku.
1
[AF+MF] → [Povolit]
2
Zaostřete.
3
Jemně doostřete.
zz Namáčknutím tlačítka spouště do
poloviny zaostřete na objekt a dále ho
držte stisknuté do poloviny.
zz Otočte kroužkem . Za současné
kontroly kontrolky MF (která zobrazuje
vzdálenost a zaostření) na obrazovce
a zvětšeného zobrazení otočením
kroužku upravte zaostření.
zz Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zvětšené
zobrazení, stiskněte tlačítko .
4
Exponujte.
zz Nelze použít v režimu Servo AF.
156
Změna nastavení režimu IS
Stabilizace obrazu je nastavitelná.
1
Vyp
Zap
Při fotogr.
[Nastavení IS] → [Režim IS]
Deaktivuje stabilizaci obrazu.
Na základě snímacích podmínek je automaticky
aplikována optimální stabilizace obrazu.
Stabilizace obrazu je aktivní pouze v okamžiku
fotografování.
zz Nastavení [Režim IS] se změní na [Zap] pro záznam filmů i v případě
použití možnosti [Při fotogr.].
zz Pokud není stabilizace obrazu schopna potlačit účinky chvění fotoaparátu,
nasaďte fotoaparát na stativ nebo učiňte jiná opatření pro jeho stabilizaci.
Při fotografování ze stativu nebo použití jiného opatření pro zajištění
přístroje je třeba nastavit v položce [Režim IS] možnost [Vyp].
157
zz Korekce výrazného chvění fotoaparátu
Tato položka napravuje silné otřesy fotoaparátu, např. při záznamu filmů za
pohybu. Část zobrazených snímků se změní více než při použití možnosti
[Standardní] a objekty se dále zvětší.
1
[Dynamický IS] → [Vysoký]
158
Použití automatické vodováhy
Automatická vodováha pomáhá udržet rovný horizont při záznamu filmů.
Jakmile se zahájí záznam, zobrazená oblast se může zúžit a objekty se
mohou zvětšit.
1
[
159
Auto úroveň]
Použití digitálního telekonvertoru
Ohniskovou vzdálenost objektivu lze zvětšit přibližně 1,6× nebo 2,0×.
Díky tomu lze použít větší rychlosti závěrky než při použití zoomu (včetně
digitálního) se stejným faktorem a potlačit tak chvění fotoaparátu.
1
[Digitální zoom] → [1.6x] nebo
[2.0x]
zz Obraz se zvětší a současně se zobrazí
faktor zoomu.
zz Rychlost závěrky při nastavení maximálního teleobjektivu (při posunutí
páčky zoomu zcela směrem k symbolu ) může odpovídat rychlosti
závěrky při zoomování pro zvětšení objektů digitálním zoomem.
160
Změna velikosti záznamu filmu
Tato položka slouží k nastavení velikosti záznamu filmu. Rychlost snímání
určuje, kolik snímků se zaznamená za jednu sekundu, přičemž dostupné
možnosti závisí na nastavení NTSC nebo PAL.
1
Tlačítko
možnost
→[
] → vyberte
zz Možnosti [
]a[
] jsou k dispozici pouze v režimu
.
zz Maximální doba záznamu na film je 9 min 59 s u filmů 4K a 29 min 59 s
u filmů Full HD a HD.
zz Názvy souborů filmů začínají předponou MVI_ a končí příponou .MP4.
zz Fotoaparát se může po opakovaném záznamu filmu přehřát, což může
dočasně zakázat fotografování.
zz Aby se zamezilo přehřátí, nepoužívaný fotoaparát vypněte.
161
zz Záznam filmů pro zpomalené přehrávání
(vysokorychlostní snímání)
Záznam filmů Full HD při vysokorychlostním snímání frekvencí
119,9 snímků/s nebo 100 snímků/s.
Protože jsou filmy vysokorychlostního snímání zaznamenávány jako filmové
soubory s frekvencí 29,97 snímků/s/25,00 snímků/s, jsou přehrávány
zpomaleně 1/4 normální frekvence.
1
[Kval. film. zázn.] →
[Vysokorych. sním.]
zz Před záznamem zaostřete namáčknutím tlačítka spouště do poloviny.
zz Maximální doba záznamu filmu je 7 min 29 s.
zz Není zaznamenáván zvuk.
162
Konfigurace nastavení zvukového záznamu
K dispozici je několik nastavení zvukového záznamu.
1
[Zvukový záznam]
zz Nastavení hlasitosti záznamu zvuku
Při nastavení na [Auto] je úroveň záznamu (hlasitost) automaticky
upravována během záznamu. Pokud upřednostňujete nastavení úrovně
ručně tak, aby odpovídala scéně, použijte možnost [Ruční].
1
[Zvukový záznam] → [Ruční]
2
[Úroveň záznamu]
zz Tlačítko
163
→ tlačítka /
zz Protivětrný filtr
Hluk z větrných míst lze na záznamu potlačit pomocí protivětrného filtru.
Pokud však nefouká vítr, může znít záznam zvuku při použití této možnosti
nepřirozeně. V tomto případě nastavte položku [Protivětrný filtr] na [Zakázat].
1
[Protivětrný filtr/Tlumič] →
[Protivětrný filtr]
zz Tlumič
Tlumič může zamezit zkreslení zvuku na hlučných místech záznamu.
K dispozici jsou tři možnosti: [Povolit], [Zakázat] nebo [Auto].
1
[Protivětrný filtr/Tlumič] → [Tlumič]
164
Konfigurace servo AF u filmů
Tato položka určuje, jestli mají být při záznamu filmů udržovány objekty
zaostřené.
1
Povolit
Zakázat
[Servo AF u film.]
Objekty jsou uchovávány zaostřené, i když není tlačítko
spouště namáčknuté do poloviny.
Zaostření zůstává během záznamu filmů konstantní.
zz Pro uchování zaostření ve specifické pozici nebo pokud nechcete
zaznamenat mechanické zvuky objektivu, můžete dočasně zastavit servo
] nebo stisknutím tlačítka .
AF při záznamu filmu dotykem položky [
165
Použití funkce Automatický delší čas
Tato položka určuje, jestli dojde při záznamu filmů [
], [
],
[
] nebo [
] za nízké hladiny osvětlení k automatickému
zpomalení rychlosti závěrky.
1
Povolit
Zakázat
[
Automat. delší čas]
Tato položka umožňuje zaznamenávat filmy, které
jsou jasnější a méně ovlivněné obrazovým šumem,
automatickým zpomalením rychlosti závěrky na 1/30 s
(nebo 1/25 s) za nízké hladiny osvětlení.
Tato položka umožňuje zaznamenávat filmy
s plynulejšími a přirozenějšími pohyby, které jsou
méně ovlivněny chvěním objektu, než při nastavení na
možnost [Povolit]. Mějte na paměti, že za nízké hladiny
osvětlení mohou být filmy tmavší než při nastavení na
možnost [Povolit].
zz Při záznamu pohyblivých objektů za nízké hladiny osvětlení nebo při
výskytu paobrazů, jako jsou stopy, nastavte možnost [Zakázat].
166
Efekt miniaturního modelu u filmů
(Film s Efektem miniatury)
Tento režim vytváří efekt miniaturních modelů
u filmů rozmazáním oblastí mimo vybranou
oblast.
Film s efektem miniatury
1
Tlačítko
možnost
2
Nastavte oblast, která má zůstat
zaostřená (rámeček scény efektu
miniatury).
→[
] → vyberte
zz Tlačítko
→ tlačítka
rámečku → tlačítko
/
pro přesunutí
3
Nastavte zaostřené místo (bod AF).
4
Zahajte záznam.
zz Tlačítka /
→ tlačítko
/ / pro přemístění bodu AF
zz Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny
pro zaostření a poté stiskněte tlačítko
snímání filmů.
167
Odhady rychlosti a doby přehrávání filmu zaznamenávaného po dobu jedné
minuty:
Rychlost
Doba přehrávání
Cca 12 s
Cca 6 s
Cca 3 s
zz Není zaznamenáván zvuk.
zz Chcete-li zrychlit pohyb osob a dalších objektů ve scéně během
], [
] nebo [
přehrávání, vyberte před záznamem filmu volbu [
Scény budou připomínat miniaturní model.
zz Chcete-li změnit orientaci rámečku scény efektu miniatury, stiskněte
v kroku 2 tlačítka / .
168
].
Záznam videomomentek
Tato položka zaznamenává série 4, 6 nebo 8 s dlouhých videosekvencí
a fotoaparát je zkombinuje do alba videomomentek, které obsahuje tyto
význačné části vaší cesty nebo události.
1
[Videomomentka] →
[Videomomentka] → [Povolit]
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
Čas přehrávání
Výběr času přehrávání videomomentky.
Efekt přehrávání
Výběr efektu přehrávání videomomentky.
Volba zobrazení potvrzující zprávy po
zaznamenání každé videomomentky.
Ukázat potvrzení
zz Zobrazí se čas potřebný pro
zaznamenání videomomentky
([Potřebný čas]), založený na položkách
[Čas přehrávání] a [Efekt přehrávání].
zz Po zaznamenání vaší první
videomomentky můžete v položce
[Nastavení alba] vybrat, do kterého alba
se uloží videomomentka.
169
3
Zahajte záznam.
zz Stisknutím tlačítka
se vraťte na
obrazovku snímání a potom stiskněte
tlačítko snímání filmů.
zz Zobrazí se sloupec ukazující uplynulý čas
a po dokončení se záznam automaticky
ukončí.
4
Uložte záznam do alba.
zz Tato zpráva se nezobrazí, pokud
nastavíte v kroku 2 položku
[Ukázat potvrzení] na [Zakázat],
a videomomentka se automaticky uloží
do alba, které jste vybrali v položce
[Nastavení alba] v kroku 2.
zz Podle potřeby opakujte kroky 3 – 4.
5
Zastavte záznam videomomentek.
zz Tlačítko
→[
]→[
]
zz Videomomentky jsou v případě, že čas záznamu aktuálního alba překročí
5 minut, uloženy do nového alba.
zz Indikovaný čas přehrávání na videomomentku je pouhým vodítkem.
] nebo [
].
zz Nastavte velikost záznamu filmu na [
zz Veškeré videomomentky, u kterých manuálně zastavíte záznam, se uloží
jako normální filmy.
zz Pokud nastavíte položku [Efekt přehrávání] na [2x rychlost] nebo [1/2x
rychlost], není zaznamenán žádný zvuk.
170
Záznam časosběrných filmů
Časosběrné filmy kombinují snímky, které byly zaznamenány automaticky
ve zvoleném intervalu. Jakékoli postupné změny objektu (např. změny
krajiny) se přehrají zrychleně.
1
[Časosběr. film] → [Časosběrný]
→ [Scéna *] nebo [Uživ. nastavení]
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
3
Vraťte se na obrazovku snímání
a připravte se na záznam.
zz Nastavte interval fotografování a další
nastavení.
zz Upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte
jiné opatření pro zajištění jeho stability.
zz Nastavte expozici.
zz Pro pořízení snímku: Stiskněte tlačítko
spouště až na doraz.
4
Zahajte záznam.
zz Tlačítko snímání filmů → stiskněte
tlačítko spouště až na doraz
171
zz Během konfigurace položek se zobrazí potřebný čas [ ] a čas
].
přehrávání filmu [
zz Nastavte položku [Aut. vyp. obraz.] na možnost [Zakázat] pro uchování
obrazovky v zapnutém stavu po dobu 30 minut po zahájení snímání.
Pro vypnutí obrazovky přibližně 10 sekund po zachycení prvního snímku
nastavte položku na [Povolit].
zz Během záznamu nemanipulujte s fotoaparátem.
zz Chcete-li záznam zrušit, stiskněte znovu tlačítko spouště nebo tlačítko
snímání filmů.
zz Rychle se pohybující objekty mohou být ve filmech zkreslené.
zz Není zaznamenáván zvuk.
172
Záznam filmů sebe sama
1
2
Přejděte do režimu
3
Dotkněte se položky [ ].
.
Otevřete obrazovku.
zz Zahájí se záznam filmu. Pro zastavení
záznamu se dotkněte [ ].
zz Chcete-li během záznamu filmu zablokovat expozici, (blokování AE),
dotkněte se položky [ ].
zz Chcete-li během záznamu filmu ručně zaostřit, dotkněte se položky [AF]
pro její změnu na [MF] a poté zaostřete dotykem [ ] [ ].
173
zz Použití samospouště pro filmy
Záznam filmu lze spustit pomocí samospouště.
1
[Samospoušť filmu] →
[10 sekund] nebo [2 sekundy]
2
Exponujte.
zz Poté, co se dotknete [ ] nebo stisknete
tlačítko snímání filmů, fotoaparát pípne
a zobrazí počet sekund zbývajících před
záznamem.
zz Pro normální záznam filmu můžete použít rovněž samospoušť pro filmy.
174
Konfigurace obrazovky informací pro
výstup HDMI
Tato položka určuje, jestli se bude zobrazovat obrazovka informací na
obraze na výstupu HDMI.
1
S informacemi
Čistý/
Výstup
Čistý/
Výstup
[Zobrazení HDMI informací]
Obrazovka informací je zahrnuta do výstupu HDMI při
záznamu filmů. Na fotoaparátu se nezobrazuje žádný
obraz. Filmy lze zaznamenávat ve fotoaparátu.
Výstup HDMI zahrnuje pouze obsah 4K, bez obrazovky
informací. Na fotoaparátu se zobrazuje přes obraz
obrazovka informací. Filmy nelze zaznamenávat ve
fotoaparátu.
Výstup HDMI zahrnuje pouze obsah Full HD, bez
obrazovky informací. Na fotoaparátu se zobrazuje přes
obraz obrazovka informací. Filmy nelze zaznamenávat
ve fotoaparátu.
175
Nastavení typu krátkého filmu
Při snímání v režimu
jsou zaznamenávány snímky a krátké filmy. Tato
položka určuje, jestli budou krátké filmy zahrnovat statické momentky.
1
[Typ kr. filmu]
Se snímky
Krátké filmy zahrnují statické momentky.
Bez snímků
Krátké filmy nezahrnují statické momentky.
176
Přehrávání
Užívejte si procházení svých snímků a vyhledávejte a upravujte snímky
různými způsoby.
zz Stisknutím tlačítka
přejdete do režimu přehrávání a připravíte
fotoaparát na tyto operace.
177
Prohlížení
Pořízené snímky nebo filmy lze následujícím způsobem prohlížet na
obrazovce.
1
Stiskněte tlačítko
2
Vyberte snímky.
.
zz Filmy jsou označeny ikonou [
].
Přehrávání filmů
zz Tlačítko
(dvakrát)
zz Pro úpravu hlasitosti použijte tlačítka
zz (1) Důležitá scéna
(1)
178
/
.
zz Stisknutím tlačítka
při vypnutém fotoaparátu se spustí přehrávání
a opětovným stisknutím tlačítka se fotoaparát vypne.
zz Po uplynutí přibližně jedné minuty během přehrávání dojde k zasunutí
objektivu. Je-li objektiv fotoaparátu zasunutý, můžete fotoaparát vypnout
.
stisknutím tlačítka
zz Chcete-li přepnout na režim fotografování během přehrávání, namáčkněte
tlačítko spouště do poloviny, stiskněte tlačítko snímání filmů nebo otočte
voličem režimů.
zz Snímky, které byly přejmenovány nebo upraveny pomocí počítače, nemusí
být možné přehrát nebo upravit.
zz Chcete-li pozastavit nebo obnovit filmy, stiskněte tlačítko .
zz Při prohlížení snímků RAW se zobrazují čáry indikující poměr stran. Tyto
čáry se zobrazují v horní a dolní části snímků pořízených s poměrem stran
] a v levé a pravé části snímků pořízených s poměrem stran [
]
[
].
nebo [
zz Stisknutím tlačítka nebo se během přehrávání filmu přeskočí asi
o 4 sekundy zpět nebo vpřed. Během přehrávání krátkých filmů se
přeskočí na předchozí nebo následující klip.
Důležité scény
zz Modré úseky na panelu přehrávání filmu jsou důležité scény, které
fotoaparát detekuje. V závislosti na filmu může chvíli trvat, než se modré
úseky zobrazí. Mějte na paměti, že modře označená část dlouhé důležité
scény se může automaticky rozdělit na několik částí.
během přehrávání filmu se přeskočí na začátek
zz Otočením kroužku
důležité scény. Pokud existuje více důležitých scén, přeskočí se na
začátek předchozí nebo následující důležité scény.
zz V následujících filmech nejsou detekovány důležité scény.
-- Krátké filmy
-- Filmy s efektem miniatury
-- Videomomentky
-- Filmy s vysokorychlostním snímáním
-- HDR filmy
-- Časosběrné filmy
179
Zvětšování snímků
Přehrávané snímky lze zvětšit.
1
2
Vyberte snímek.
Snímek můžete zvětšit nebo
zmenšit.
zz Zvětšení: Páčka zoomu směrem
k symbolu .
zz Zmenšení: Páčka zoomu směrem
k symbolu
.
zz Přesunutí pozice zobrazení:
Tlačítka / / /
zz Při prohlížení zvětšeného snímku můžete přepnout na další snímky při
zachování zvětšeného zobrazení otočením voliče .
180
Prohlížení krátkých filmů
Krátký film scén fotografovaných v režimu
se pořídí automaticky.
Přehrávání krátkého filmu zobrazí scény pořízené ten den.
1
Vyberte snímek [
2
Tlačítko
→ vyberte [
].
]
zz Přehraje se (od začátku) krátký film
zaznamenaný automaticky ze statických
snímků pořízených ve stejný den.
zz Při použití fotoaparátu s vypnutým zobrazováním informací se po krátké
].
prodlevě přestane zobrazovat ikona [
181
Vyhledání snímků v indexu
Zobrazení více snímků ve formě indexu umožňuje rychlé vyhledání
požadovaného snímku.
1
Posuňte páčku zoomu směrem
k symbolu
.
zz Zobrazení více snímků: Páčka zoomu
.
směrem k symbolu
zz Zobrazení méně snímků: Páčka zoomu
směrem k symbolu .
2
Vyhledejte snímky.
zz Tlačítka
/
zz Kroužek
: Předchozí/další obrazovka
3
/ / nebo volič
Vyberte snímek.
zz Tlačítko
182
Úpravy filmů
zz Odstranění začátků/konců filmů
Fotoaparát umožňuje odstraňovat nepotřebné úseky na začátcích a koncích
filmů.
1
Vyberte film [
2
Tlačítko
3
Vyberte položku [ ].
].
→[ ]
zz Během přehrávání stiskněte tlačítko
pro výběr ikony [ ].
zz Zobrazí se panel a sloupec pro střih filmu.
4
Určete úseky, které chcete odstranit.
zz Vyberte položku [
] nebo [
].
zz Chcete-li zobrazit úseky, které lze
odstřihnout (na obrazovce jsou označeny
ikonou [ ]), stiskněte tlačítka / pro
přesunutí ikony [ ] nebo [ ]. V pozici pro
střih stiskněte tlačítko .
183
5
Zkontrolujte upravený film.
zz Přehrávání: [ ]
zz Zrušení úprav: Tlačítko
6
Uložte film.
zz [ ] → [Nový soubor]
zz Uložení komprimované verze:
] → [OK]
[
Kvalita snímku po kompresi při výběru možnosti [Uložit komprim. verzi]
Před komprimací
,
,
,
,
Po komprimaci
zz Při určování částí pro střih se při přemístění ikony [ ] nebo [ ] do pozice
neoznačené ikonou [ ] odstřihne část od začátku do nejbližší značky
[ ] vlevo (pro [ ]), resp. od nejbližší značky [ ] vpravo až do konce
(pro [ ]).
zz V případě krátkých filmů (= 61) a videomomentek (= 169) je mazání
prováděno na úrovni klipů.
zz Chcete-li vymazat a přepsat původní film sestříhaným, vyberte pro uložení
upravených filmů položku [Přepsat].
zz Není-li na paměťové kartě dostatek volného místa, je k dispozici pouze
možnost [Přepsat].
zz Pokud se v průběhu ukládání vybije bateriový zdroj, nemusí dojít k uložení
filmů.
zz Při úpravách filmů doporučujeme použít plně nabitý bateriový zdroj.
184
zz Extrahování políček z filmů 4K jako statických
snímků
Vámi zvolené snímky ve filmech [
statické snímky.
1
]a[
] lze uložit jako
Vyberte snímek, který chcete
vyjmout.
zz Během přehrávání stiskněte
a pomocí tlačítek [ ] a [ ]
tlačítko
vyberte snímek.
2
Uložte snímek.
zz [
] → [OK]
185
zz Úpravy krátkých filmů
Jednotlivé kapitoly (klipy) (= 61) zaznamenané v režimu
lze
vymazat. Při mazání klipů buďte opatrní, vymazané klipy již nelze obnovit.
1
Vyberte snímek [
2
Tlačítko
3
Vyberte klip.
4
Vymažte vybraný klip.
→ vyberte [
].
]
zz Během přehrávání stiskněte tlačítko
a pomocí tlačítek [ ] a [ ] vyberte klip.
zz [ ] → [OK]
186
zz Po zobrazení možnosti [Smazat tento klip?] se kapitola vymaže a krátký
film je přepsán při výběru možnosti [OK] a stisknutí tlačítka .
zz Alba vytvořená při záznamu videomomentek lze rovněž upravovat. Alba
[Vytvořit album] nelze upravovat.
vytvořená pomocí položky
187
Extrahování snímků ze sérií snímků RAW
Ze snímků pořízených v režimu RAW série můžete extrahovat libovolný
snímek (jako snímek JPEG nebo RAW) (série, = 117).
1
Vyberte sérii snímků: [
2
Tlačítko
3
Vyberte snímek.
→[
].
] → tlačítko
zz Stisknutím tlačítek / vyberte snímek,
který chcete extrahovat.
zz Pro vymazání nepotřebných částí na
začátku a konci série stiskněte tlačítko
4
Uložte snímek.
zz Tlačítko
→ [Vyjmout jako JPEG] nebo
]
[Vyjmout jako
zz Při extrakci snímků JPEG můžete před
uložením vybrat [Upr. a uložit] a použít
zpracování snímku RAW (= 202).
188
.
zz Snímky uložené při výběru volby [Vyjmout jako JPEG] mají kvalitu [
].
zz Při zpracování snímků JPEG extrahovaných ze série snímků RAW nebo
ze snímků RAW extrahovaných ze série snímků RAW nejsou k dispozici
kreativní filtry, oříznutí a změna velikosti snímků.
189
Ochrana snímků
Důležité snímky lze vybrat a chránit proti náhodnému vymazání z fotoaparátu.
Chráněné snímky jsou označeny ikonou .
1
2
Vyberte snímek.
Tlačítko
→[
] → [Povolit]
zz V případě formátování paměťové karty budou vymazány i chráněné
snímky uložené na dané kartě.
zz Chráněné snímky nelze vymazat pomocí funkce mazání ve fotoaparátu.
Chcete-li snímky vymazat tímto způsobem, nejprve zrušte funkci ochrany
snímků.
zz Když jsou zobrazeny výsledky pro vámi určené podmínky vyhledávání
snímků, můžete vybrat možnost [Všechny nalezené snímky] nebo [Zruš.
[Ochrana snímků] nebo tlačítko
→
ochr.nalez.] použitím položky
] → tlačítko
.
[
-- Pro ochranu všech nalezených snímků vyberte možnost [Všech. nalez.sn.].
-- Chcete-li zrušit ochranu u všech nalezených snímků, vyberte možnost
[Zruš.ochr.nalez.].
zz Chcete-li zrušit ochranu a odstranit zobrazení [ ], stiskněte znovu
při zobrazení ikony [ ] na obrazovce po výběru možnosti
tlačítko
[Ochrana snímků] → [Výběr snímků].
190
zz Ochrana více snímků
Fotoaparát umožňuje rovněž vybrat více snímků a nastavit ochranu u všech
těchto snímků současně.
1
2
[Ochrana snímků]
Vyberte snímky.
Výběr jednotlivých snímků
zz [Výběr snímků] → vyberte snímek →
→ tlačítko
tlačítko
Výběr rozsahu
zz [Vybrat rozsah] → vyberte první snímek
→ vyberte poslední snímek
→ tlačítko
→ tlačítko
→ tlačítko
Výběr všech snímků ve složce
zz [Všechny snímky ve složce] → vyberte
složku → [OK]
191
Výběr všech snímků na kartě
zz [Všechny snímky na kartě] → [OK]
192
Otáčení snímků
Změňte orientaci snímků a uložte je.
1
2
Vyberte snímek.
Tlačítko
možnost
193
→ [ ] → vyberte
Změna informace o otočení filmu
Ruční změna informace o otočení filmu (která určuje, která strana je nahoru).
1
2
3
[Změna info o otoč.videa]
Vyberte film.
Stiskněte tlačítko
.
zz Za současného sledování ikony orientace
fotoaparátu v levém horním rohu
specifikujte stisknutím tlačítka , která
strana je horní.
194
Mazání snímků
Nepotřebné snímky lze vymazat. Při mazání snímků buďte opatrní,
vymazané snímky již nelze obnovit.
1
2
Vyberte snímek.
Stiskněte tlačítko
.
zz Vyberte možnost mazání → tlačítko
zz Chráněné snímky nelze vymazat.
zz Během zobrazení snímků pořízených ve formátech RAW a JPEG se
zobrazí volby [Vymazat
] , [Vymazat JPEG]
stisknutím tlačítka
+JPEG]. Vyberte možnost pro vymazání snímku.
a [Vymazat
zz Když jsou zobrazeny výsledky pro vámi určené podmínky vyhledávání snímků,
[Smazání snímků].
můžete vybrat možnost [Všech. nalez.sn.] použitím položky
-- Pro vymazání všech nalezených snímků vyberte [Všech. nalez.sn.].
zz Pro zrušení výběru a odstranění zobrazení [ ] stiskněte znovu tlačítko
[Smazání
při zobrazení symbolu [ ] na obrazovce po výběru možnosti
snímků] → [Výběr a smazání snímků].
195
zz Vymazání více snímků současně
Fotoaparát umožňuje rovněž vybrat více snímků a tyto snímky vymazat
současně.
1
2
[Smazání snímků]
Vyberte snímky.
Výběr jednotlivých snímků
zz [Výběr a smazání snímků] → vyberte
snímek → tlačítko
zz Snímek se označí ikonou [
zz Tlačítko
].
→ [OK]
Výběr rozsahu
zz [Vybrat rozsah] → vyberte první snímek
→ vyberte poslední snímek
→ tlačítko
→ tlačítko
→ [OK]
→ tlačítko
Výběr všech snímků ve složce
zz [Všechny snímky ve složce] → vyberte
složku → [OK]
196
Výběr všech snímků na kartě
zz [Všechny snímky na kartě] → [OK]
zz Výběrem snímku pořízeného současně ve formátech RAW a JPEG se
smažou obě verze snímku.
197
Přidávání snímků do příkazů tisku (DPOF)
Můžete nastavit dávkový tisk (až 400 snímků) nebo provést objednání
výtisků od poskytovatele fotografických služeb (max. 998 snímků) výběrem
snímků na paměťové kartě a volbou počtu kopií. Tiskové informace
připravené tímto způsobem budou odpovídat standardům DPOF (Digital
Print Order Format).
1
2
[Příkaz tisku]
Přidejte snímky do seznamu tisku.
Výběr snímků
zz [Výb.sním.] nebo [Více sn.] → vyberte
snímky a počet kopií
zz Chcete-li se vrátit na obrazovku tisku,
.
stiskněte tlačítko
Další nastavení
zz [Nastavit] → vyberte položku → vyberte
možnost
zz Chcete-li se vrátit na obrazovku tisku,
.
stiskněte tlačítko
zz Snímky RAW a filmy nelze vybrat.
zz Některé tiskárny nebo fotolaboratoře nemusí být schopny reagovat na
specifická nastavení DPOF.
zz Pokud je položka [Datum] nastavena na [Zap], mohou některé tiskárny
vytisknout datum na snímky dvakrát.
198
zz Tisk snímků přidaných do příkazu tisku (DPOF)
1
Připojte fotoaparát k tiskárně
kompatibilní se standardem
PictBridge.
zz Zobrazí se obrazovka přehrávání.
zz Tlačítko
2
→ [Příkaz tisku]
Vytiskněte snímky.
zz [Tisk] → [OK]
199
Přidání snímků do fotoalba
Fotoalba lze nastavit výběrem až 998 snímků na paměťové kartě.
1
2
[Nast. fotoalba]
Vyberte snímky.
Výběr jednotlivých snímků
zz [Výběr snímků] → vyberte snímek →
→ tlačítko
tlačítko
Výběr rozsahu
zz [Více sn.] → [Vybrat rozsah] → vyberte
→ vyberte
první snímek → tlačítko
→ tlačítko
poslední snímek → tlačítko
Výběr všech snímků ve složce
zz [Více sn.] → [Všechny snímky ve složce]
→ vyberte složku → [OK]
Výběr všech snímků na kartě
zz [Více sn.] → [Všechny snímky na kartě]
→ [OK]
zz Snímky RAW a filmy nelze vybrat.
200
Použití filtrových efektů na snímky
(kreativní filtry)
Na snímky můžete aplikovat efekty ekvivalentní snímání v režimech [
[ ], [ ], [ ], [ ], [
] a [ ] a uložit je jako samostatné snímky.
1
Tlačítko
možnost
2
Upravte efekt podle potřeby.
],
→ [ ] → vyberte
zz Nastavte úroveň: Tlačítka / → tlačítko
zz Přesunutí rámečku [
tlačítko
3
]: tlačítka
/
→
Uložte snímek.
zz V případě možnosti [
] můžete vybrat rovněž typ efektu filtru.
zz V případě možnosti [ ] můžete posunout rámeček také dotykem nebo
přetažením napříč obrazovkou.
zz V případě možnosti [ ] můžete přepnout na orientaci na výšku stisknutím
tlačítka [ ] a obnovit orientaci na šířku opětovným stisknutím tlačítka [ ].
201
Zpracování snímků RAW
Snímky zachycené ve formátu RAW lze
zpracovat ve fotoaparátu. Původní snímek
RAW bude zachován a kopie bude uložena ve
formátu JPEG.
Dostupné při nastavení voliče režimů
na /
/
/ / .
1
2
[Zpracování snímku RAW]
Výběr snímků
Výběr jednotlivých snímků
zz [Výběr snímků] → vyberte snímek →
tlačítko
zz Snímek se označí ikonou [ ].
→ [Použít nastavení
zz tlačítko
snímání]
Výběr rozsahu
zz [Vybrat rozsah] → vyberte první snímek
→ tlačítko
→ vyberte poslední snímek
→ tlačítko
→ tlačítko
→
[Použít nastavení snímání]
202
3
Uložte snímek.
4
Vyberte snímek, který chcete
zobrazit.
zz Snímky vytvořené zpracováním ve fotoaparátu nebudou přesně odpovídat
snímkům zpracovaným pomocí softwaru Digital Photo Professional.
při
zz Pro zrušení výběru a odstranění zobrazení [ ] stiskněte znovu tlačítko
zobrazení symbolu [ ] na obrazovce po výběru možnosti [Výběr snímků].
zz Tento způsob zpracování snímků není k dispozici u snímků v sériích
pořízených v režimu RAW série. Zpracujte snímky po extrahování ze sérií
jako snímky RAW (= 188).
Přizpůsobení zpracování RAW
zz Výběrem volby [Upravit zpracování RAW] můžete ručně upravit jas snímku,
režimy Picture Style a další detaily ještě před zpracováním snímků.
zz Na obrazovce podmínek zpracování můžete otočením voliče
vybrat
rovněž efekt pro vybrané podmínky zpracování.
zz Pro zvětšené zobrazení na obrazovce podmínek zpracování posuňte
páčku zoomu směrem k symbolu .
a otočením voliče
můžete porovnat aktuální
zz Stisknutím tlačítka
snímek („Po změně“) s původním snímkem („Nastavení snímku“).
203
Použití oblíbených efektů (Kreativní
asistent)
Zpracovávejte snímky RAW s využitím vašich oblíbených efektů a ukládejte
je jako snímky JPEG.
1
Tlačítko
2
Vyberte efekt.
3
Vyberte úroveň efektu a další
podrobnosti.
→[
]
zz Tlačítka / → tlačítko
zz Tlačítka / → tlačítko
zz Chcete-li nastavení resetovat, stiskněte
[Vynulovat].
4
Uložte snímek.
zz Tlačítko
zz Podrobnosti o účincích funkce Kreativní asistent naleznete v tabulce
v části „Fotografování s použitím efektů (Kreativní asistent)“ (= 59).
204
Povolení zpracování RAW pomocí
rychlého ovládání
Změňte položku [ ] na obrazovce rychlého ovládání během přehrávání
na [ ].
Dostupné při nastavení voliče režimů na /
/
/ / .
1
[RAW zpracování Rychloovlad.]
→ [Zpracování snímku RAW]
zz [ ] je nyní k dispozici na obrazovce
rychlého ovládání během přehrávání.
205
Korekce červených očí
Tato funkce automaticky opravuje efekt
červených očí na snímcích. Upravený snímek
lze uložit jako samostatný soubor.
1
2
3
4
[Korekce červ. očí]
Vyberte snímek.
Stiskněte tlačítko
.
Uložte snímek.
zz Jakmile jsou červené oči korigovány, zobrazí se okolo korigovaných oblastí
snímku rámečky.
zz U některých snímků nemusí korekce proběhnout správně.
206
Kombinace videomomentek
Videomomentky lze zkombinovat pro vytvoření nového filmu (alba).
1
[Vytvořit album]
2
Specifikujte videomomentky.
3
Upravte album.
zz Vyberte film (existující album) → tlačítko
→ tlačítko
→ [OK]
zz Zobrazí se videomomentky ve filmu
vybraném v kroku 2.
zz Vyberte položku ve spodní části menu
úprav a stiskněte tlačítko .
zz V horní části obrazovky vyberte
videomomentky pro úpravu a podle
potřeby je upravte.
207
Přeuspořádat
videomomentky
Odstranit
videomomentku
Přehrát
videomomentku
Dokončit editaci
Přeuspořádání videomomentek. Vyberte
videomomentku, kterou chcete přemístit,
a stiskněte tlačítko . Chcete-li ji přemístit,
použijte tlačítka / .
Výběr videomomentek pro vyřazení z nového
alba. Videomomentky označené ikonou [ ]
nejsou zahrnuty do nového alba, ale nejsou
vymazány z originálního alba.
Přehrání vybrané videomomentky.
Ukončení úprav alba.
4
Ukončete úpravy alba.
zz Pro návrat do menu úprav stiskněte
tlačítko
zz Chcete-li zrušit úpravy, vyberte položku [ ].
5
Uložte album.
zz Vyberte položku [Uložit].
zz Chcete-li přidat hudbu na pozadí, vyberte
položku [Hudba na pozadí].
zz Pro zobrazení upravovaného alba
vyberte položku [Náhled].
zz Alba vytvořená pomocí položky
208
[Vytvořit album] nelze upravovat.
Výřez
Můžete určit oblast snímku, která bude uložena
jako samostatný obrazový soubor.
1
Tlačítko
2
Upravte oblast oříznutí.
→[ ]
zz Zmenšení rámečku: Páčka zoomu
Zvětšení rámečku:
směrem k symbolu
.
Páčka zoomu směrem k symbolu
zz Přesunutí rámečku: Tlačítka
zz Narovnání snímku: Volič
→ volič
tlačítko
zz Změna poměru stran: Volič
tlačítko
/
→[
zz Zobrazení náhledu snímku: Volič
[ ] → tlačítko
3
Uložte snímek.
zz Volič
209
→ [ ] → [OK]
/ /
→[
]→
]→
→
zz
zz
zz
zz
zz
Snímky ve formátu RAW nelze upravovat.
Oříznuté snímky nelze znovu oříznout.
U oříznutých snímků nelze měnit velikost nebo na ně aplikovat kreativní filtry.
Oříznuté snímky budou mít nižší počet pixelů než snímky neoříznuté.
Během zobrazení náhledu oříznutého snímku můžete změnit velikost
rámečku výřezu, jeho pozici a poměr stran obrazu.
[Výřez], výběrem snímku a stisknutím tlačítka
zz Výběrem volby
můžete určit rovněž velikost rámečku výřezu, jeho pozici, orientaci
a poměr stran.
210
Změna velikosti snímků
Uložte menší verzi snímku s méně pixely.
zz Snímky JPEG [
1
Tlačítko
možnost
2
Uložte snímek.
→[
] → vyberte
] a snímky RAW nelze upravovat.
211
Hodnocení snímků
Snímky můžete třídit prostřednictvím jejich hodnocení na stupnici 1 – 5.
1
2
Vyberte snímek.
Tlačítko
možnost
→[
] → vyberte
zz Výběr více snímků: Tlačítko
položku
→ vyberte
zz [Vybrat rozsah]: Vyberte první snímek
→ vyberte poslední snímek → tlačítko
→ kroužek pro nastavení
hodnocení → [OK]
zz [Všechny snímky na kartě]: Kroužek
pro nastavení hodnocení → [OK]
zz Zobrazením snímků pouze s určitým hodnocením můžete omezit
následující operace na všechny snímky s daným hodnocením.
-- Prohlížení, ochrana, mazání nebo přidávání snímků do seznamu tisků
nebo fotoknihy, prohlížení prezentací
zz Chcete-li odstranit hodnocení, stiskněte tlačítko , vyberte volbu [ ]
u položky nastavení [ ] a potom stiskněte tlačítko .
[Hodnocení] můžete použít
zz Při hodnocení snímků pomocí položky
hodnocení na všechny snímky ve složce.
212
Prohlížení prezentací
Snímky na paměťové kartě lze automaticky přehrávat.
1
[Prezentace] → [Start]
zz Po spuštění přehrávání a zobrazení položky [Načítání snímku...] se za
několik sekund spustí prezentace.
.
zz Prezentaci ukončíte stisknutím tlačítka
zz Během prezentací nepracují funkce úspory energie fotoaparátu.
zz Chcete-li pozastavit nebo obnovit přehrávání prezentace, stiskněte tlačítko .
zz Během prezentace lze pozastavit přehrávání dotykem obrazovky.
zz Během přehrávání lze stisknutím tlačítek / nebo otáčením voliče
přepínat na jiné snímky. Chcete-li rychle přecházet na následující či předchozí
snímky, přidržte tlačítka / .
zz Na úvodní obrazovce prezentace můžete vybrat volbu [Nastavit] pro
zkonfigurování opakování prezentace, doby zobrazení snímku a přechodu
mezi snímky.
213
Vyhledání snímků na základě
zadaných podmínek
Umožňuje rychle vyhledávat snímky na plné paměťové kartě filtrováním
zobrazení snímků na základě zadaných podmínek.
1
Tlačítko
2
Určete podmínky.
→[
]
zz Položka: Tlačítka
/
zz Možnost: Tlačítka /
3
Dokončete nastavení.
zz Tlačítko
→ [OK]
zz Odpovídající snímky se zobrazí ve
žlutých rámečcích.
Zrušení filtrovaného zobrazení
zz Tlačítko
tlačítko
→[
] → tlačítko
→ [OK]
→
zz Stisknutím tlačítka
můžete rovněž chránit nebo hodnotit nalezené
snímky ve žlutých rámečcích.
zz Pokud snímky upravíte a uložíte jako nové, zobrazí se zpráva a nalezené
snímky se nadále nezobrazují.
214
Použití ovládacího kroužku pro
vyhledání snímků
Kroužkem rychle vyhledáte snímky a přeskočíte k požadovaným
snímkům pomocí filtrování zobrazených snímků podle vámi zadaných
požadavků.
1
Tlačítko
možnost
2
Vyhledejte snímky.
zz Kroužek
215
→ [ ] → vyberte
Přizpůsobení zobrazení informací při
přehrávání
Když je zobrazení nastaveno na přehrávání, změní se každým stisknutím
tlačítka
zobrazené fotografické informace. Zobrazované informace lze
přizpůsobit.
1
2
[Zobraz. informací při přehrávání]
Stiskněte tlačítka
obrazovky.
/
a vyberte
zz U obrazovek, které chcete zobrazit,
pro přidání ikony [
stiskněte tlačítko
zz U obrazovek, u kterých nechcete, aby
pro
se zobrazovaly, stiskněte tlačítko
vymazání ikony [ ].
zz Pro určení histogramu pro zobrazení
stiskněte tlačítko .
zz Pro použití provedených nastavení
vyberte [OK].
216
].
Spuštění přehrávání od posledního
zobrazeného snímku
Můžete určit, jak se zahájí zobrazení snímku při přepnutí na obrazovku
přehrávání po vypnutí a zapnutí fotoaparátu.
1
Povolit
[Prohl.od posl.zobr.]
Na obrazovce přehrávání se zobrazí poslední zobrazený snímek.
Zakázat Zobrazí se poslední snímek.
217
Bezdrátové funkce
Bezdrátový přenos snímků na různá kompatibilní zařízení nebo jejich
sdílení prostřednictvím webových služeb.
Před použitím bezdrátových funkcí si nezapomeňte přečíst kapitolu
„Bezpečnostní opatření pro bezdrátové funkce“ (= 315).
zz Upozorňujeme, že společnost Canon nemůže být zodpovědná za
jakékoli ztráty nebo škody zapříčiněné chybným nastavením bezdrátové
komunikace při použití fotoaparátu. Společnost Canon dále nemůže být
zodpovědná za jakékoli ztráty nebo škody způsobené použitím fotoaparátu.
zz Při použití funkcí bezdrátové komunikace vytvořte na vlastní riziko a podle
vlastní úvahy příslušné zabezpečení. Společnost Canon nemůže být
zodpovědná za jakékoli ztráty nebo škody způsobené neautorizovaným
přístupem nebo jinými bezpečnostními průniky.
218
Dostupné bezdrátové funkce
(1) Připojení ke
smartphonům
(3) Tisk prostřednictvím
tiskáren Wi-Fi
(2) Automatické odesílání snímků
do počítače
(4) Načtení na webové stránky
(1) Připojení ke smartphonům (= 221, = 228)
Prostřednictvím speciální aplikace Camera Connect na
smartphonech nebo tabletech můžete dálkově ovládat fotoaparát
a procházet snímky ve fotoaparátu pomocí připojení Wi-Fi.
Pomocí připojení Bluetooth® můžete rovněž opatřit snímky
geografickými značkami a používat další funkce*.
Z praktických důvodů jsou v této příručce smartphony, tablety a další
kompatibilní zařízení hromadně označovány jako „smartphony“.
* Technologie Bluetooth low energy (dále zmiňovaná jako „Bluetooth“)
(2) Automatické odesílání snímků do počítače (= 235)
S aplikací Image Transfer Utility 2 lze posílat snímky z fotoaparátu
automaticky do počítače připojeného pomocí Wi-Fi.
219
(3) Tisk prostřednictvím tiskáren Wi-Fi (= 231)
Snímky lze tisknout pomocí připojení Wi-Fi z tiskáren kompatibilních
s technologií PictBridge (bezdrátová LAN).
(4)
Načtení na webové stránky (= 239)
Po dokončení členské registrace (zdarma) můžete sdílet snímky
s přáteli nebo rodinou na sociálních médiích nebo online fotoslužbě
CANON iMAGE GATEWAY pro zákazníky společnosti Canon, resp.
vysílejte datový tok filmů na YouTube.
zz Jiná zařízení, například počítače, nelze použít s fotoaparátem s využitím
propojení prostřednictvím propojovacího kabelu během připojení
fotoaparátu k zařízením pomocí Wi-Fi. Před připojením propojovacího
kabelu ukončete připojení.
zz Nastavení bezdrátové komunikace nelze zkonfigurovat během připojení
fotoaparátu k počítači nebo jinému zařízení pomocí propojovacího kabelu.
Před změnou libovolných nastavení změňte propojovací kabel.
zz Fotoaparát nelze připojit pomocí Wi-Fi, pokud není ve fotoaparátu
]). Rovněž v případě [ ] a webových služeb
paměťová karta (kromě [
nelze fotoaparát připojit pomocí Wi-Fi, pokud nejsou na kartě uložené
žádné snímky.
zz Připojení Wi-Fi se přeruší, pokud nastavíte napájení fotoaparátu na
nebo vyjmete paměťovou kartu či bateriový zdroj.
220
Ukládání snímků z fotoaparátu do
smartphonu
Snímky ve fotoaparátu lze uložit do smartphonu s povoleným připojením
Bluetooth připojeného pomocí Wi-Fi.
Připravte si smartphone následovně.
zz Ve smartphonu musí být nainstalována zdarma dostupná speciální
aplikace Camera Connect.
zz Další informace o této aplikaci (podporované smartphony a obsažené
funkce) najdete na webu společnosti Canon.
zz Aplikaci Camera Connect lze nainstalovat z obchodu Google Play nebo
App Store. K obchodu Google Play nebo App Store můžete přistupovat
rovněž z kódu QR, který můžete zobrazit na fotoaparátu při registraci
smartphonu na fotoaparátu.
zz Použijte nejnovější verzi operačního systému smartphonu.
zz Aktivujte Bluetooth a Wi-Fi na smartphonu. Mějte na paměti,
že spárování s fotoaparátem není možné z obrazovky nastavení
Bluetooth smartphonu.
zz Informace o operačních systémech podporujících aplikaci Camera
Connect viz webová stránka stahování aplikace Camera Connect.
zz Rozhraní nebo funkce fotoaparátu a aplikace Camera Connect se mohou
změnit v důsledku aktualizace firmwaru fotoaparátu nebo aktualizace aplikace
Camera Connect, operačního systému Android či iOS apod. V takovém
případě se mohou funkce fotoaparátu nebo aplikace Camera Connect lišit od
vzorových obrazovek nebo pokynů k ovládání v tomto návodu.
221
1
[Wi-Fi/Bluetooth připojení]
2
[ Připojení ke smartphonu]
3
[Přidat zařízení pro připojení]
4
Vyberte položku.
zz Je-li aplikace Camera Connect již
nainstalována, vyberte [Nezobrazovat].
zz Pokud aplikace Camera Connect není
nainstalována, vyberte [Android] nebo
[iOS], naskenujte pomocí smartphonu
zobrazený kód QR pro přístup
k obchodu Google Play nebo App Store
a nainstalujte aplikaci Camera Connect.
5
[Párování přes Bluetooth]
222
zz Chcete-li se spárovat s jiným
smartphonem po spárování s prvním,
zvolte [OK] na obrazovce vlevo.
6
7
Spusťte aplikaci Camera Connect.
Vyberte fotoaparát, se kterým se
chcete spárovat.
V operačním systému Android
zz Dotkněte se přezdívky fotoaparátu.
V operačním systému iOS
zz Dotkněte se přezdívky fotoaparátu →
[Pair/Spárovat]
8
Na fotoaparátu vyberte [OK].
zz Párování je nyní kompletní a fotoaparát je
připojen ke smartphonu prostřednictvím
připojení Bluetooth.
223
9
V aplikaci Camera Connect se
dotkněte položky [Images on
camera/Snímky ve fotoaparátu].
zz Automaticky se vytvoří připojení Wi-Fi.
zz V operačním systému iOS se při zobrazení
zprávy pro potvrzení připojení fotoaparátu
dotkněte možnosti [Join/Připojit].
10
Zkontrolujte, jestli jsou zařízení
propojena pomocí Wi-Fi.
zz Na smartphonu se zobrazí seznam
snímků ve fotoaparátu.
zz Na fotoaparátu se zobrazí nápis [Wi-Fi
zapnuto].
11
Uložte snímky ve fotoaparátu do
smartphonu.
zz Vyberte snímky ve fotoaparátu ze
seznamu a uložte je do smartphonu.
zz Veškerá aktivní připojení Bluetooth budou ztracena, pokud vyjmete
bateriový zdroj fotoaparátu. Připojení se obnoví při vložení bateriového
zdroje a zapnutí fotoaparátu.
zz Po spárování se smartphonem se může při používání fotoaparátu zkrátit
výdrž baterie, protože se spotřebovává určité množství energie i při
vypnutém fotoaparátu.
zz Než fotoaparát vezmete na místa, kde je zakázáno používání
elektronických zařízení, zakažte aktivní komunikaci Bluetooth (která se
[Bluetooth
používá i při vypnutém fotoaparátu) výběrem možnosti
nastav.] → [Bluetooth] → [Zakázat].
[Nastavení
zz Chcete-li vypnout přenos signálu Wi-Fi, vyberte možnost
sítě Wi-Fi] → [Wi-Fi] → [Zakázat].
[Přezdívka].
zz Přezdívku fotoaparátu můžete změnit v položce
zz Můžete poslat snímky do smartphonu připojeného přes Wi-Fi nebo
spárovaného pomocí Bluetooth (pouze zařízení s operačním systémem
Android) výběrem snímků na obrazovce přehrávání fotoaparátu. Stiskněte
a vyberte položku [ ].
tlačítko
224
zz Připojení k smartphonům pomocí Wi-Fi
s využitím tlačítka Wi-Fi
Spojení Wi-Fi se smartphony můžete navázat rovněž pomocí tlačítka
1
Stiskněte tlačítko
2
[ Připojení ke smartphonu]
3
[Přidat zařízení pro připojení]
4
[Nezobrazovat]
5
[Připojení přes Wi-Fi]
225
.
.
6
Zkontrolujte SSID a heslo.
7
Připojte smartphone k fotoaparátu.
zz V menu nastavení Wi-Fi smartphonu
vyberte pro navázání připojení k síti SSID
(název sítě) zobrazený na fotoaparátu.
zz Do pole hesla na smartphonu zadejte
heslo zobrazované na fotoaparátu.
8
9
Spusťte aplikaci Camera Connect.
Vyberte fotoaparát, ke kterému se
chcete připojit.
zz V seznamu [Cameras/Fotoaparáty]
v aplikaci Camera Connect se dotkněte
fotoaparátu pro připojení pomocí Wi-Fi.
10
Vytvořte připojení Wi-Fi.
zz [OK] → tlačítko
zz Na fotoaparátu se zobrazí nápis [ Wi-Fi
zapnuto].
zz Na smartphonu se zobrazí hlavní
obrazovka aplikace Camera Connect.
zz Zařízení jsou nyní propojena pomocí Wi-Fi.
226
zz Omezení prohlížení snímků
Můžete omezit snímky, které lze odeslat do smartphonu nebo procházet ze
smartphonu.
1
Před připojením pomocí Wi-Fi
stiskněte tlačítko .
2
3
[ Připojení ke smartphonu]
4
Vyberte [Zobrazit. sn.] a potom
určete, které snímky lze zobrazit.
Vyberte položku [Editovat/
smazat zařízení] a potom vyberte
smartphone.
zz Před opětovným připojením zkontrolujte nastavení pro zobrazitelné snímky.
zz Dálkově ovládané fotografování s využitím živého náhledu v aplikaci
Camera Connect není možné, pokud není položka [Zobrazit. sn.]
nastavena na [Všechny snímky].
227
Funkce používané se smartphony
Níže popsané funkce jsou dostupné přes bezdrátové spojení se smartphony.
Spárujte fotoaparát se smartphonem pomocí připojení Bluetooth, jak je popsáno
v krocích 1–8 v části „Ukládání snímků z fotoaparátu do smartphonu“ (= 221),
a připojte se pomocí Wi-Fi, jak je popsáno v krocích 1–10.
zz Odesílání snímků do smartphonu automaticky
během fotografování
Pořízené snímky lze automaticky odeslat do smartphonu připojeného
pomocí Wi-Fi. Při zobrazení hlavní obrazovky aplikace Camera Connect
proveďte následující.
1
[Nastavení sítě Wi-Fi] → [Po sním.
poslat do smartphonu]
2
[Poslat automat.] → [Povolit]
3
Exponujte.
zz Vyberte velikost v položce [Velikost
k poslání].
zz Snímky jsou odeslány do smartphonu.
zz Dálkově ovládané fotografování za současného
pozorování živého náhledu na smartphonu
Můžete dálkově fotografovat za současného pozorování živého náhledu
obrazu na smartphonu připojeném pomocí Wi-Fi.
1
2
Spusťte aplikaci Camera Connect.
Dotkněte se položky [Remote live
view shooting/Dálkově ovládané
fotografování s živým náhledem].
228
zz Zaostření může trvat při dálkově ovládaném fotografování déle.
zz V závislosti na stavu komunikace může dojít ke zpoždění zobrazení
snímku nebo načasování spuštění závěrky.
zz Dálkové ovládání fotoaparátu pomocí smartphonu
Fotoaparát můžete ovládat pomocí smartphonu spárovaného prostřednictvím
připojení Bluetooth jako pomocí dálkového ovládání. (Není k dispozici při
připojení pomocí Wi-Fi.)
1
Spusťte aplikaci Camera Connect.
2
Dotkněte se položky [Bluetooth
remote controller/Dálkový ovladač
Bluetooth].
zz Pokud jste připojeni pomocí Wi-Fi,
ukončete připojení.
zz Při použití funkce dálkového ovládání Bluetooth se zakáže automatické
vypnutí napájení.
zz Záznam geografických značek při fotografování
Pořizované snímky lze opatřit geografickými informacemi GPS (zeměpisnou
šířkou, zeměpisnou délkou a nadmořskou výškou) ze smartphonu
spárovaného pomocí připojení Bluetooth. Na obrazovce přehrávání můžete
ověřit informace o poloze přidané do snímků.
Na smartphonu aktivujte lokalizační služby.
1
Spusťte aplikaci Camera Connect.
zz Pokud jste připojeni pomocí Wi-Fi,
ukončete připojení.
2
3
[Nastavení GPS]
[GPS přes mobil] → [Povolit]
229
4
Exponujte.
zz Před fotografováním zkontrolujte, jestli
se na fotoaparátu zobrazují ikony [ ]
].
a[
zz Snímky jsou nyní opatřeny geografickými
značkami.
zz Od tohoto okamžiku jsou snímky
pořízené při běžící aplikaci Camera
Connect opatřeny geografickými
značkami.
zz Informace o poloze přidané k filmům jsou získány při zahájení záznamu.
zz Snímky nemusí být opatřeny geografickými značkami ihned po zapnutí
fotoaparátu.
zz Ostatní vás budou moci najít nebo identifikovat pomocí dat o poloze ve
vašich snímcích a filmech opatřených geografickými značkami. Při sdílení
těchto snímků s jinými osobami buďte opatrní, zejména při umisťování
snímků on-line, kde je může vidět mnoho jiných osob.
zz Zobrazením obrazovek přehrávání s podrobnými informacemi můžete
zkontrolovat informace o poloze přidané do snímků. Zobrazený obsah
(shora dolů): zeměpisná šířka, zeměpisná délka, nadmořská výška a čas
UTC (datum a čas pořízení).
zz UTC: zkratka výrazu Coordinated Universal Time; tento čas v podstatě
odpovídá greenwichskému času
zz U položek, které nejsou ve smartphonu k dispozici, nebo u položek, jež
nebyly zaznamenány správně, se zobrazí namísto numerických hodnot
symbol [---].
230
Připojení k tiskárnám pomocí Wi-Fi
Snímky na fotoaparátu lze vytisknout na tiskárně připojené k fotoaparátu
pomocí Wi-Fi.
1
2
Stiskněte tlačítko
3
[Přidat zařízení pro připojení]
4
Zkontrolujte SSID a heslo.
[
.
]
231
5
Připojte se k fotoaparátu z tiskárny.
zz V menu nastavení Wi-Fi tiskárny vyberte
pro navázání spojení se sítí SSID (název
sítě) zobrazený na fotoaparátu.
zz Do pole hesla na tiskárně zadejte heslo
zobrazované na fotoaparátu.
6
Vyberte tiskárnu.
zz Vyberte tiskárnu, ke které se chcete připojit
pomocí Wi-Fi, a stiskněte tlačítko .
zz Snímky na paměťové kartě se zobrazí po
propojení zařízení pomocí Wi-Fi.
7
Vyberte snímek, který chcete
vytisknout.
zz Vyberte snímek a stiskněte tlačítko
.
zz Vyberte nebo specifikujte zobrazované
položky a potom tiskněte.
232
zz Vytvoření připojení pomocí přístupového bodu
Fotoaparát lze připojit k přístupovému bodu, ke kterému je připojena
tiskárna, pro tisk pomocí přístupového bodu.
Zařízení připojujte v blízkosti přístupového bodu, protože budete potřebovat
stisknout tlačítko WPS.
1
V kroku 4 z „Připojení k tiskárnám
pomocí Wi-Fi“ (= 231) vyberte
[Přepnout síť].
2
[Zapojit s WPS]
3
[WPS (režim PBC)] → [OK]
4
Stiskněte tlačítko WPS na
přístupovém bodu.
233
5
[Autom. nastavení] → [OK]
6
Přejděte ke kroku 6 z „Připojení
k tiskárnám pomocí Wi-Fi“ (= 231).
zz Fotoaparát se připojí k přístupovému bodu.
zz Kód PIN zobrazený při výběru možnosti [WPS (režim PIN)] v položce
[Zapojit s WPS] je třeba nastavit na přístupovém bodu. Na obrazovce
[Výběr zařízení pro připojení] vyberte příslušné zařízení. Další podrobnosti
najdete v návodu k obsluze dodávanému k přístupovému bodu.
234
Automatické odesílání snímků do
počítače
Snímky ve fotoaparátu lze automaticky odeslat do počítače připojeného
k přístupovému bodu (nastavenému rovněž pro připojení Wi-Fi fotoaparátu)
v době, kdy je fotoaparát v dosahu, například po přinesení fotoaparátu
domů po fotografování.
Připojení pomocí Wi-Fi
1
Připojte počítač k přístupovému bodu.
2
Spusťte aplikaci Image Transfer
Utility 2.
3
V aplikaci Image Transfer Utility
2 zobrazte obrazovku nastavení
párování.
zz Do počítače nainstalujte aplikaci Image
Transfer Utility 2.
zz Obrazovka pro nastavení párování se
zobrazí, když postupujete podle pokynů
zobrazených při prvním spuštění aplikace
Image Transfer Utility 2.
4
[Nastavení sítě Wi-Fi]
235
5
[Automat. pošle snímky do PC] →
[Poslat automat.] → [Povolit]
6
[OK]
7
[Zapojit s WPS] → [WPS (režim
PBC)] → [OK]
8
Stiskněte tlačítko WPS.
9
[Autom. nastavení] → [OK]
zz Stiskněte tlačítko WPS na přístupovém
bodu pro povolení připojení fotoaparátu.
236
10
Vyberte počítač.
11
Na počítači vyberte fotoaparát pro
párování.
zz Vyberte počítač pro automatický přenos
snímků a stiskněte tlačítko .
zz Přezdívky fotoaparátů se zobrazují na
obrazovce párování aplikace Image
Transfer Utility 2.
zz Vyberte fotoaparát, ke kterému se
chcete připojit, a klepněte na možnost
[Pairing/Párování] pro spojení počítače
a fotoaparátu.
Nastavení automatického přenosu snímků
12
Specifikujte možnosti odesílání.
13
Vypněte fotoaparát.
zz V položce [Automat. pošle snímky do
PC] v kroku 5 vyberte [Možnosti poslání
snímku] a určete podmínky přenosu.
Automatické odesílání snímků
zz Podle možností odesílání z kroku 12
jsou snímky ve fotoaparátu automaticky
odeslány do počítače, ke kterému jste
přihlášeni, v okamžiku dostupnosti
fotoaparátu v dosahu přístupového bodu
a zapnutí fotoaparátu.
237
zz Při použití automatického přenosu snímků se ujistěte, že je bateriový zdroj
dostatečně nabitý. Režim úspory energie na fotoaparátu je deaktivován
během přenosu snímku.
zz Jakékoli snímky pořízené po automatickém přenosu snímků nejsou
odeslány do počítače. Tyto snímky se automaticky odešlou při restartování
fotoaparátu.
zz Pokud není automatický přenos snímků do počítače zahájen automaticky,
zkuste restartovat fotoaparát.
zz Chcete-li zastavit automatické odesílání snímků, vyberte položku
[Automat. pošle snímky do PC] → [Poslat automat.] → [Zakázat].
zz Snímky se během připojení pomocí USB nepřenesou automaticky do
počítače (včetně připojení k PD-E1).
238
Přenos snímků na webové služby
zz Registrace webových služeb
Pomocí smartphonu nebo počítače přidáte své webové služby k fotoaparátu.
zz Dokončení registrace fotoaparátu pro CANON iMAGE GATEWAY
a další webové služby vyžaduje smartphone nebo počítač
s Internetovým prohlížečem a připojení k Internetu.
zz Podrobnosti o požadavcích na prohlížeče (např. Internet Explorer)
a nastaveních požadovaných pro přístup ke službě CANON iMAGE
GATEWAY získáte na webové stránce CANON iMAGE GATEWAY.
zz Informace o zemích a regionech, v nichž je k dispozici služba CANON
iMAGE GATEWAY, najdete na webu společnosti Canon (http://www.
canon.com/cig/).
zz Pokyny a podrobnosti nastavení pro CANON iMAGE GATEWAY viz
nápověda pro CANON iMAGE GATEWAY.
zz Chcete-li použít i jiné webové služby než CANON iMAGE GATEWAY,
musíte mít u těchto služeb vytvořený účet. Další podrobnosti najdete na
webech příslušné webové služby, k níž se chcete zaregistrovat.
zz Mohou být vyžadovány poplatky za samostatné připojení od
poskytovatele internetu a za přístupový bod.
zz Jakékoli změny služeb vámi registrovaných webových služeb mohou
znemožnit operace nebo vyžadovat operace odlišné od pokynů v této
příručce.
zz Podrobnosti o webových službách použitelných pomocí Wi-Fi
z fotoaparátu viz webová stránka CANON iMAGE GATEWAY.
239
„„ Registrace služby CANON iMAGE GATEWAY
Propojte fotoaparát a službu CANON iMAGE GATEWAY přidáním služby
CANON iMAGE GATEWAY jako cílové webové služby ve fotoaparátu.
Zařízení připojujte v blízkosti přístupového bodu, protože budete potřebovat
stisknout tlačítko WPS.
Mějte na paměti, že pro doručení zprávy s upozorněním pro dokončení
propojení budete potřebovat zadat e-mailovou adresu používanou ve
vašem počítači nebo smartphonu.
1
2
Stiskněte tlačítko
3
Potvrďte smlouvu, abyste mohli
zadat e-mailovou adresu.
[
.
]
zz Přečtěte si zobrazenou smlouvu
a vyberte možnost [Souhlasím].
4
Vytvořte připojení k přístupovému
bodu.
zz [Zapojit s WPS] → [WPS (režim PBC)]
→ [OK]
zz Stiskněte tlačítko WPS na přístupovém
bodu.
zz Vyberte položku [Autom. nastavení] na
obrazovce [Nast. IP adresy] fotoaparátu.
240
5
Zadejte svou e-mailovou adresu.
6
Zadejte zvolené čtyřmístné číslo.
7
Zkontrolujte zprávu s upozorněním.
zz [OK]
zz Symbol [
8
] se nyní změní na [
].
Zobrazte webovou stránku ve
zprávě s upozorněním a dokončete
nastavení propojení fotoaparátu.
zz Podle pokynů dokončete nastavení na
stránce nastavení propojení fotoaparátu.
241
9
Vyberte položku [
].
zz Služba CANON iMAGE GATEWAY je
nyní přidána jako cílová webová služba.
zz Nejprve se ujistěte, že e-mailová aplikace vašeho počítače nebo
smartphonu není nakonfigurována tak, aby blokovala e-maily z relevantních
domén, což by mohlo znemožnit přijetí zprávy s upozorněním.
„„ Registrace dalších webových služeb
Kromě služby CANON iMAGE GATEWAY můžete do fotoaparátu přidat
i jiné webové služby.
1
Přihlaste se ke službě CANON
iMAGE GATEWAY a otevřete odkaz
s nastavením fotoaparátu.
zz http://www.canon.com/cig/
2
Podle pokynů na obrazovce
dokončete nastavení webové
služby, kterou chcete použít.
3
Stisknutím tlačítka
položku [
].
vyberte
zz Dojde-li ke změně jakýchkoliv konfigurovaných nastavení, aktualizujte
nastavení fotoaparátu registrací ovlivněných webových služeb ve fotoaparátu.
242
zz Přenos snímků na webové služby
1
2
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte cílové místo.
zz Vyberte ikonu webové služby.
zz Pokud webová služba nabízí více
příjemců nebo možností sdílení, vyberte
položku na zobrazené obrazovce pro
výběr příjemců.
3
Pošlete snímek.
zz Vyberte možnosti odeslání a přeneste
snímek.
zz Při přenosu dat do služby YouTube si
přečtěte podmínky služby a vyberte
možnost [Souhlasím].
zz Jakmile je snímek odeslán, zobrazí se
možnost [OK]. Chcete-li se vrátit na
obrazovku přehrávání, stiskněte tlačítko
zz Chcete-li na smartphonu zobrazit snímky načtené do služby CANON
iMAGE GATEWAY, vyzkoušejte speciální aplikaci Canon Online Photo
Album. Stáhněte a nainstalujte aplikaci Canon Online Photo Album
z obchodu App Store pro zařízení iPhone a iPad a z obchodu Google Play
pro zařízení Android.
243
.
Datový tok snímků
Z fotoaparátu lze vysílat živý datový tok snímků.
Nejprve si na příslušné webové stránce zjistěte požadavky serveru
YouTube na datový tok.
1
Povolte ve svém účtu datový tok na
YouTube.
zz Na webové stránce YouTube dokončete
nastavení požadovaného datového toku.
zz Pokyny naleznete na webové stránce
YouTube.
2
Kompletní nastavení CANON iMAGE
GATEWAY a nastavení spojení
kamery.
zz Zaregistrujte fotoaparát pro službu
CANON iMAGE GATEWAY a dokončete
nastavení propojení fotoaparátu, jak
je popsáno v části „Registrace služby
CANON iMAGE GATEWAY“ (= 240).
3
Přihlaste se ke službě CANON
iMAGE GATEWAY a otevřete odkaz
s nastavením fotoaparátu.
zz http://www.canon.com/cig/
244
4
Povolte datový tok na YouTube na
obrazovce nastavení webové služby
CANON iMAGE GATEWAY.
zz Vyberte položku [LIVE Streaming]
a dokončete nastavení podle
zobrazených pokynů.
zz Nastavte [LIVE Streaming] na [ON].
5
Přejděte do režimu
6
Stisknutím tlačítka
položku [
].
.
zz Fotoaparát můžete nastavit do režimu
záznamu filmu a vybrat automatickou
nebo ruční expozici pro záznam filmu.
→ [Režim
(Nastavení: Tlačítko
snímání])
vyberte
zz Zobrazí se ikona [LIVE Streaming].
zz K dispozici rovněž na obrazovce
[Wi-Fi/Bluetooth připojení].
Vysílání datového toku
zz Služba YouTube je jedinou službou vysílání datového toku podporovanou
tímto fotoaparátem.
zz Registrace služby CANON iMAGE GATEWAY musí být dokončena dříve,
než budete moci používat služby vysílání datového toku.
zz Vysílání datového toku na YouTube se může bez předchozího upozornění
změnit, pozastavit nebo ukončit.
zz Společnost Canon není v žádném případě zodpovědná za služby třetích
stran, jako je například vysílání datového toku YouTube.
245
zz Během vysílání datového toku není na kartu zaznamenán žádný snímek
(ale ve fotoaparátu musí být karta).
] (NTSC) nebo
zz Snímky jsou vysílány rychlostí cca 6 Mb/s každý [
] (PAL).
[
zz Snímky jsou přenášeny horizontálně, bez ohledu na nastavení položky
[Přidat info o otáč. ].
zz Bateriový zdroj se nenabíjí, pokud vysíláte datový tok za použití napájecího
adaptéru USB PD-E1 (prodává se samostatně) a napájení je dodáváno
pouze do fotoaparátu.
zz Párování přes Bluetooth není možné během vysílání datového toku.
zz Zvuk může být během vysílání datového toku hlučný. Například pomocí
[PRVW] předem zkontrolujte, zda se jedná o hlučný zvuk (= 250). Pokud
je hluk z externího mikrofonu rušivý, zkuste umístit externí mikrofon na levé
straně fotoaparátu (na straně vstupního konektoru pro externí mikrofon),
co možná nejdále od fotoaparátu.
zz Zahájení živého přenosu
1
[Živý přenos]
2
Zkontrolujte podmínky služby.
3
[Zahájit živý přenos]
zz Přečtěte si zobrazenou smlouvu
a vyberte možnost [Souhlasím].
246
4
Zkontrolujte podrobnosti vysílání
datového toku → [OK]
5
[OK]
6
Spusťte vysílání datového toku.
7
Zastavte vysílání datového toku.
zz Zkonfigurujte funkce záznamu, stejně
jako u normálního záznamu filmu.
zz Pokud jste připraveni začít vysílat datový
tok, stiskněte tlačítko snímání filmů.
zz Vysílání datového toku se zahájí
automaticky po zobrazení zprávy
[Příprava na živý přenos].
zz [ LIVE] se zobrazuje v pravém horním
rohu během vysílání datového toku.
zz Čas, který uplynul od stisknutí tlačítka
snímání filmů, je zobrazen v levém
horním rohu a počet diváků v levém
dolním rohu.
zz Pro kontrolu vzhledu obrazu vysílaného
datového toku zkontrolujte stránku živého
vysílání YouTube.
zz Stiskněte znovu tlačítko snímání filmů pro
zastavení vysílání datového toku.
247
8
Ukončete režim živého přenosu.
zz Stisknutím tlačítka
možnost [OK].
vyberte
zz Zahájení vysílání datového toku v kroku 6 trvá určitou dobu. Během
zobrazení zprávy s fotoaparátem nemanipulujte.
zz Události (vysílání datového toku)
Vysílání datového toku je možné rovněž výběrem události, kterou jste
předem nastavili na stránce živého vysílání You Tube (zadáním doby
vysílání datového toku a názvu).
1
Dokončete nastavení události na
stránce živého vysílání YouTube.
zz Pokyny naleznete na webové stránce
YouTube.
2
[Živý přenos]
3
Zkontrolujte podmínky služby.
zz Přečtěte si zobrazenou smlouvu
a vyberte možnost [Souhlasím].
248
4
[Události]
5
Vyberte událost.
6
Zkontrolujte podrobnosti vysílání
datového toku → [OK]
7
[OK]
zz Vyberte událost, kterou jste předem
zadali do služby živého vysílání YouTube.
249
8
Stiskněte tlačítko
.
zz Vyberte položku [PRVW] nebo [LIVE].
zz [PRVW] (náhled): Umožňuje testovat
vysílání datového toku bez zveřejnění
snímků. Užitečné pro kontrolu snímků
před vysíláním datového toku.
[LIVE]: Umožňuje okamžité spuštění
vysílání datového toku stisknutím tlačítka
snímání filmů.
9
Spusťte vysílání datového toku.
zz Zkonfigurujte funkce záznamu, stejně
jako u normálního záznamu filmu.
zz Pokud jste připraveni začít vysílat datový
tok, stiskněte tlačítko snímání filmů.
zz Vysílání datového toku začne po
zobrazení nápisu [Příprava náhledu] nebo
[Příprava na živý přenos].
zz [ PRVW] nebo [ LIVE] se zobrazuje
v pravém horním rohu během vysílání
datového toku.
zz Čas, který uplynul od stisknutí tlačítka
snímání filmů, je zobrazen v levém
horním rohu a počet diváků v levém
dolním rohu.
zz Pro kontrolu vzhledu obrazu vysílaného
datového toku zkontrolujte stránku živého
vysílání YouTube.
250
10
Zastavte vysílání datového toku.
11
Ukončete režim živého přenosu.
zz Stiskněte znovu tlačítko snímání filmů pro
zastavení vysílání datového toku.
zz Po zkontrolování snímku pomocí funkce
[PRVW] se vraťte ke kroku 8 a vyberte
možnost [LIVE] pro spuštění vysílání
datového toku.
zz Stisknutím tlačítka
možnost [OK].
vyberte
zz Zahájení vysílání datového toku v kroku 9 trvá určitou dobu. Během
zobrazení zprávy s fotoaparátem nemanipulujte.
zz Zobrazí se až 20 událostí.
zz Počet diváků není během zobrazování náhledů viditelný.
251
Opětovné připojení pomocí Wi-Fi
Opětovné připojení k zařízením nebo webovým službám pomocí Wi-Fi je
možné, jakmile jsou zaregistrována nastavení připojení.
1
2
Stiskněte tlačítko
.
Z minulých připojení vyberte cílové
místo.
zz Pokud vaše cílové místo není zobrazeno,
přepněte stisknutím tlačítek / na jiné
obrazovky.
zz Pro webové služby je nyní připojení
kompletní.
3
Připravte si druhé zařízení.
zz Další zařízení připravte podle
zobrazených pokynů.
252
Ukončení připojení Wi-Fi
1
Stiskněte tlačítko
2
[Odpoj/ukonč.] → [OK]
253
.
Vymazání informací zařízení spárovaných
prostřednictvím funkce Bluetooth
Zrušte spárování se smartphonem následujícím způsobem.
1
[Wi-Fi/Bluetooth připojení] →
[ Připojení ke smartphonu]
2
3
[Editovat/smazat zařízení]
4
[Smazat informace o připojení] →
[OK]
5
Připravte si smartphone.
Vyberte smartphone s registrovanými
informacemi pro vymazání.
zz V nastavení systému Bluetooth vymažte
informace o zaregistrovaném fotoaparátu.
254
Změna nebo vymazání nastavení pro
připojení
Nastavení pro připojení uložená na fotoaparátu lze změnit nebo vymazat. Před
změnou nebo vymazáním nastavení pro připojení ukončete připojení Wi-Fi.
1
2
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte položku.
zz Na obrazovce zobrazené vlevo můžete
stisknutím tlačítek / přepnout na další
obrazovky.
zz Na obrazovce vlevo vyberte položku
s nastaveními připojení, která chcete
vymazat nebo změnit.
3
Vyberte možnost [Editovat/smazat
zařízení].
zz Na zobrazené obrazovce vyberte zařízení
s nastaveními připojení, která chcete
změnit, a potom změňte přezdívku nebo
jiné informace.
zz Připojení Bluetooth můžete změnit
výběrem smartphonu s označením [ ]
v šedé barvě. Po zobrazení obrazovky
[Připojení ke smartphonu] vyberte
položku [Párování přes Bluetooth] a poté
na další obrazovce.
stiskněte tlačítko
255
Nastavení funkcí
Usnadněte si používání fotoaparátu přizpůsobením nebo úpravou nastavení
základních funkcí.
zz Tato nastavení jsou konfigurována na záložkách menu a
používané funkce můžete přizpůsobit pro vyšší komfort.
zz Tyto pokyny se vztahují na fotoaparát v režimu
256
.
. Často
Výběr a tvorba složek
Můžete vybrat nebo vytvořit složky pro ukládání snímků. Nové složky lze
vytvořit výběrem položky [Vytvořit složku] na obrazovce pro výběr složky.
1
2
[Vybrat složku]
Proveďte konfiguraci nastavení.
zz Vybrat složku: jednoduše vyberte složku
zz Vytvoření složek: [Vytvořit složku] → [OK]
zz Složky jsou pojmenovány ve formě 100CANON, s trojciferným číslem
složky následovaným pěti znaky nebo číslicemi.
zz Lze vytvořit složky s čísly v rozmezí 100–999.
257
Změna číslování souborů
Pořízeným snímkům jsou automaticky přiřazena čísla souborů v pořadí,
v jakém byly pořízeny (0001 – 9999). Snímky jsou ukládány do složek
s kapacitou max. 9 999 snímků. Způsob přiřazování čísel souborů ve
fotoaparátu lze změnit.
1
Souvislé
Autom. reset
Ruční reset
[Číslov. soub.] → [Číslování] nebo
[Ruční reset]
I po výměně paměťových karet nebo složek jsou čísla
snímků přiřazována za sebou (dokud není pořízen nebo
uložen snímek s číslem 9999).
Jestliže vyměníte paměťovou kartu za novou nebo je vytvořena
nová složka, začne číslování snímků znovu od 0001.
Tvorba nové složky a spuštění číslování souborů od 0001.
zz Bez ohledu na možnost vybranou pro toto nastavení mohou být snímky
na nově vložených paměťových kartách číslovány za sebou, a to
s využitím posledního čísla stávajících snímků. Chcete-li začít snímky
ukládat počínaje číslem 0001, použijte prázdnou (nebo naformátovanou)
paměťovou kartu.
258
Konfigurace automatického otáčení
snímků pořízených na výšku
Nastavení automatického otáčení lze změnit tak, aby se při zobrazení
otáčely do správné orientace snímky pořízené na výšku.
1
Zap
[Aut. otáčení]
Automatické otáčení snímků během přehrávání na
fotoaparátu a počítačích.
Zap
Automatické otáčení snímků během přehrávání na počítačích.
Vyp
Snímky nejsou automaticky otáčeny.
259
Přidání informace o orientaci do filmů
U filmů zaznamenaných fotoaparátem drženým na výšku lze automaticky
přidávat informaci o orientaci, která strana je nahoře, aby bylo možné
přehrávání ve stejné orientaci na smartphonech nebo jiných zařízeních.
1
Povolit
Zakázat
[Přidat info o otáč.
]
Přehrávání filmů na smartphonech nebo jiných
zařízeních v orientaci, ve které byly zaznamenány.
Přehrávání filmů vodorovně na smartphonech nebo
jiných zařízeních bez ohledu na orientaci záznamu.
* Tyto filmy se ve fotoaparátu přehrají vodorovně bez ohledu na nastavení
položky [Přidat info o otáč. ].
260
Formátování paměťových karet
Dříve než začnete používat novou paměťovou kartu nebo kartu, která byla
naformátována v jiném zařízení, měli byste ji naformátovat pomocí tohoto
fotoaparátu.
Nízkoúrovňové formátování může být nápomocné v případě, když
fotoaparát nepracuje správně, poklesne rychlost zápisu nebo čtení
paměťové karty, zpomalí se kontinuální snímání nebo dojde k náhlému
zastavení záznamu filmu.
Standardní i nízkoúrovňové formátování vymaže všechna data na
paměťové kartě, která pak nelze obnovit.
1
[Formátovat kartu]
zz Formátovat: [OK]
zz Nízkoúrovňové formátování: Tlačítko
pro výběr ikony [ ] → [OK]
261
zz Formátování nebo vymazání dat na paměťové kartě pouze změní informace
pro správu souborů na kartě a nezajistí úplné vymazání dat. Při likvidaci
nebo přenosu vlastnictví paměťové karty proveďte příslušná opatření, např.
kartu fyzicky poškoďte, abyste zabránili úniku osobních údajů.
zz Celková kapacita karty uvedená na obrazovce formátování může být nižší,
než je uvedeno na paměťové kartě.
zz Nízkoúrovňové formátování může trvat déle než prvotní formátování, protože
dochází k vymazání veškerých zaznamenaných dat na paměťové kartě.
zz Nízkoúrovňové formátování paměťové karty můžete zrušit výběrem
možnosti [Storno]. V takovém případě budou všechna data vymazána,
ale paměťovou kartu můžete běžně používat.
262
Nastavení zobrazení úvodní obrazovky
Tato položka určuje zobrazení úvodní obrazovky, viditelné při zapnutí
fotoaparátu.
1
[Úvodní obrázek]
263
Použití režimu Eco
Tato funkce umožňuje šetřit energii baterie v režimech fotografování. Pokud
se fotoaparát nepoužívá, obrazovka ztmavne z důvodu snížení vybíjení
baterie.
1
Zap
Vyp
[Režim Eco]
Obrazovka ztmavne po uplynutí přibližně dvou sekund
nečinnosti fotoaparátu; po uplynutí dalších deseti sekund
se obrazovka vypne. Fotoaparát se automaticky vypne po
uplynutí přibližně tří minut nečinnosti. Jestliže je vypnutá
obrazovka, ale objektiv ještě není zasunutý, aktivujete
namáčknutím tlačítka spouště do poloviny obrazovku
a připravíte fotoaparát na fotografování.
Režim Eco se nepoužívá.
264
Nastavení funkcí úspory energie
Tato funkce umožňuje podle potřeby nastavit dobu pro deaktivaci
fotoaparátu a obrazovky (Automatické vypnutí a Vypnutí displeje).
1
2
[Úspora energie]
Proveďte konfiguraci nastavení.
zz Pokud chcete šetřit energii baterie, měli byste za normálních okolností
vybrat nastavení [Úspora energie] → [Vyp displeje] a [Autom.vypnutí] →
[1 min] nebo méně.
zz Nastavení [Vyp displeje] je použito i v případě, že je funkce [Autom.
vypnutí] nastavena na [Zakázat].
265
Nastavení jasu obrazovky
Úpravu jasu obrazovky proveďte následujícím způsobem.
1
2
[Jas displeje]
Proveďte konfiguraci nastavení.
zz Tlačítka / → tlačítko
zz Chcete-li nastavit maximální jas (bez ohledu na nastavení položky [Jas
po dobu minimálně jedné
displeje]), stiskněte a přidržte tlačítko
sekundy od zobrazení obrazovky fotografování nebo v režimu zobrazení
jednotlivých snímků. Chcete-li obnovit původní nastavení jasu, opětovně
po dobu alespoň jedné sekundy nebo
stiskněte a přidržte tlačítko
restartujte fotoaparát.
266
Přepnutí barvy informací na obrazovce
Barvu informací zobrazovaných na obrazovce a v menu lze změnit na barvu
vhodnou pro fotografování za nízké hladiny osvětlení. Povolení tohoto
nastavení je užitečné v režimech, jako jsou například [ ], [ ], [ ] a [
].
1
[Noční zobrazení]
zz Pro návrat položky [Noční zobrazení] na [Vyp] podržte stisknuté tlačítko
po dobu alespoň jedné sekundy na obrazovce fotografování nebo při přehrávání
během zobrazení jednoho snímku.
267
Nastavení data, času a časového pásma
Nastavte datum, čas a časové pásmo.
1
2
[Datum/čas/pásmo]
Proveďte konfiguraci nastavení.
zz Podle kroků 2 – 3 v části “Nastavení
data, času, časového pásma a jazyka“
(= 25) upravte nastavení.
268
Změna jazyka
Aktuální jazyk pro zobrazované údaje lze změnit.
1
2
[Jazyk ]
Proveďte konfiguraci nastavení.
zz Tlačítky
tlačítko
269
/
/ / vyberte jazyk →
Nastavení doby pro zasunutí objektivu
Objektiv se za normálních okolností zasune po uplynutí přibližně jedné
minuty od stisknutí tlačítka
v režimech fotografování. Chcete-li, aby
se objektiv zasunul ihned po stisknutí tlačítka
, nastavte dobu zasunutí
objektivu na [0 s].
1
[Zasunutí obj.]
270
Nastavení videosystému
Nastavení videosystému televizoru použitého pro zobrazení. Toto nastavení
ovlivňuje kvalitu snímku (rychlost snímání) dostupnou pro filmy.
1
Pro NTSC
Pro PAL
[Videosystém]
Pro oblasti využívající televizní systém NTSC, jako jsou
Severní Amerika, Japonsko, Jižní Korea a Mexiko.
Pro oblasti využívající televizní systém PAL, jako jsou
Evropa, Rusko, Čína a Austrálie.
271
Nastavení dotykové obrazovky
Citlivost dotykové obrazovky lze zvýšit tak, aby reagovala na lehčí dotyk,
nebo můžete ovládání dotykem zakázat.
1
[Ovládání dotykem]
zz Zvýšení citlivosti dotykové obrazovky:
[Citlivé]
zz Deaktivace panelu: [Zakázat]
zz Pokud nejsou gesta snadno detekována, zvyšte citlivost dotykového panelu.
zz Při použití dotykového panelu dbejte následujících pokynů.
-- Obrazovka není tlakově citlivá. K dotykovému ovládání nepoužívejte
ostré objekty, jako jsou nehty nebo kuličková pera.
-- Neprovádějte dotykové operace mokrými prsty.
-- Pokud provedete dotykové operace v okamžiku, kdy jsou obrazovka
nebo vaše prsty mokré, fotoaparát nemusí reagovat nebo může dojít
k poruše. V takovém případě vypněte fotoaparát a osušte obrazovku
hadříkem.
-- Nepoužívejte samostatně zakoupené ochrany obrazovky nebo adhezní
fólie. Ty mohou snižovat citlivost dotykových operací.
zz Fotoaparát může reagovat pomaleji, pokud provedete dotykové operace
rychle při nastavení na [Citlivé].
272
Nastavení pípání
Tato položka určuje, jestli fotoaparát přehrává zvuky při namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny nebo při použití samospouště.
1
[Tón]
273
Nastavení hlasitosti
Upravuje hlasitost jednotlivých zvuků vydávaných fotoaparátem.
1
2
[Hlasitost]
Proveďte konfiguraci nastavení.
zz Tlačítko
274
→ tlačítka /
Nastavení rozlišení výstupu HDMI
Nastavuje výstupní rozlišení používané pro snímky z fotoaparátu při
připojení k televizoru nebo externímu záznamovému zařízení pomocí
kabelu HDMI.
1
Automatické
1080p
[HDMI rozlišení]
Snímky se automaticky zobrazují v optimálním rozlišení
pro připojené televizory.
Výstup v rozlišení 1080p. Tuto možnost vyberte, pokud se
chcete vyhnout problémům se zobrazením nebo zpoždění
při přepínání rozlišení.
275
Přehrávání snímků RAW na televizoru HDR
Propojením fotoaparátu s televizorem HDR můžete zobrazit snímky RAW
v režimu HDR.
1
[HDMI HDR výstup]
zz Pro zobrazení barevně odpovídající charakteristikám televizoru HDR
vyberte [HDMI HDR výstup] → [Zap].
zz Ujistěte se, že je televizor HDR nastaven na vstup HDR. Podrobnosti
o přepínání vstupů na televizoru naleznete v uživatelské příručce
dodávané s televizorem.
zz HDR výstup není k dispozici u snímků v sériích pořízených v režimu RAW série.
zz V závislosti na použitém televizoru nemusí mít snímky očekávaný vzhled.
zz Některé obrazové efekty a informace se nemusí na televizoru HDR zobrazovat.
276
Přizpůsobení obrazovky informací ke snímku
Podrobnosti a obrazovky informací zobrazované na fotoaparátu při fotografování
lze přizpůsobit. Lze také konfigurovat zobrazení mřížky a histogramu.
1
2
[Zobr. info ke sn.] → [Nast.inf. na obr.]
Stiskněte tlačítka
obrazovky.
/
a vyberte
zz U obrazovek, u kterých nechcete, aby
se zobrazovaly, stiskněte tlačítko
pro
vymazání ikony [ ].
zz Chcete-li upravit obrazovku, stiskněte
tlačítko .
3
Upravte obrazovku.
zz Pomocí tlačítek / se pohybujte mezi
položkami.
zz Pomocí tlačítka
přidejte ikonu [ ]
vedle položky, kterou chcete zobrazit.
zz Pro použití provedených nastavení
vyberte [OK].
zz Zobrazení mřížky lze konfigurovat pomocí položky [Zobr. info ke sn.] →
[Zobrazit rastr].
zz Chcete-li přepnout z histogramu jasu na histogram RGB nebo nastavit
velikost zobrazení, vyberte [Zobr. info ke sn.] → [Histogram].
[Metoda
zz Elektronická vodováha se nezobrazuje při nastavení položky
].
AF] na [
277
Nastavení převráceného zobrazení
Můžete určit, jestli se při fotografování s obrazovkou otočenou směrem
k přední části fotoaparátu zobrazí zrcadlový obraz.
1
[Převr. zobrazení]
278
Zobrazení metrických / nemetrických hodnot
Jednotky zobrazení sloupce zoomu (= 96), kontrolky MF (= 99)
a dalších údajů lze podle potřeby přepínat mezi m/cm a ft/in.
1
[Jednotky]
279
Konfigurace průvodce funkcí
Tato konfigurace určuje, jestli se při výběru položek na obrazovce rychlého
ovládání bude zobrazovat průvodce funkcí.
1
[Průvodce funkcí]
280
Konfigurace uživatelských funkcí
Konfigurace uživatelských funkcí pro pokročilé přizpůsobení fotoaparátu.
1
[Uživatel. funkce (C.Fn)]
2
Vyberte položku.
3
Proveďte konfiguraci nastavení.
zz Tlačítka / → tlačítko
C.Fn I:Expozice
Bezpečný posun
C.Fn II:Jiné
Otáčení ovládacího
kroužku
C.Fn II:Jiné
Otáčení
příkazového
ovladače
C.Fn II:Jiné
Zákaznické
nastavení
Pro automatickou úpravu nastavení rychlosti
závěrky a hodnoty clony pro získání expozice bližší
standardní expozici v případě nemožnosti dosažení
standardní expozice pro specifikovanou rychlost
závěrky nebo clonové číslo v režimu
nebo
vyberte možnost [1:Povolit].
Změní směr otáčení kroužku
Změní směr otáčení ovladače
.
.
Tato položka přizpůsobuje funkce tlačítek, například
tlačítka spouště.
281
zz Při nastavení položky C.Fn-2 nebo C.Fn-3 na [1:Obrácený směr] se změna
směru otáčení použije pouze na nastavení rychlosti závěrky, clonového
nebo voliči .
čísla nebo posunu programu, jak jsou přiřazeny kroužku
zz Chcete-li obnovit výchozí nastavení uživatelských funkcí [Uživatel.
funkce (C.Fn)] (kromě nastavení [Zákaznické nastavení]), vyberte
[Reset. aparát] → [Další nastavení] → [Uživatel. funkce (C.Fn)] → [OK].
zz Přizpůsobení funkcí tlačítek
Tato položka přizpůsobuje funkce tlačítek, například tlačítka spouště.
Nastavení tlačítka
(blokování AE), kroužku a voliče
platí pro
režimy
/ /
/
/ / .
Nastavení [
Namáčknutí spouště] a [
Tlačítko nahrávání filmu] platí
pro režimy /
/
/ / .
1
[C.Fn II:Jiné Zákaznické nastavení]
2
Vyberte tlačítko.
3
Vyberte funkci.
282
zz Funkci [Kompenzace expozice] můžete přiřadit kroužku . Chceteli nastavit kompenzaci expozice kroužkem , vyberte na obrazovce
zákaznických nastavení [ ], vyberte [ ], vraťte se na obrazovku
fotografování a nastavte volič kompenzace expozice do polohy [ ].
s nastavením voliče kompenzace expozice na [ ] a nastavení
zz V režimu
a voliče
na [STD] lze během zapnutého expozimetru
kroužku
nastavovat kompenzaci expozice voličem .
se mění v závislosti na režimu
zz Možnosti nastavitelné kroužkem
/
/
fotografování (bez ohledu na to, jestli je fotoaparát v režimu /
nebo
/ ).
zz Chcete-li obnovit výchozí nastavení položky [Zákaznické nastavení],
vyberte volbu [Reset. aparát] → [Další nastavení] → [Zákaznické
nastavení] → [OK].
zz Některé vámi konfigurované funkce nemusí platit (mohou být zakázány)
v režimu filmu.
Možnosti nastavitelné při přiřazení [STD]
Položky
Režimy fotografování
Nastavení
Kroužek
STD
Flexibilní
program
Rychlost
závěrky
Clonové
číslo
Volič
STD
―
―
―
* Pokud kroužek není přiřazen pro [STD] avšak volič
ano, můžete
použít volič
pro nastavení posunu programu v režimu , rychlosti
závěrky v režimu
nebo clonového čísla v režimu
.
* Pokud je volič
přiřazen pro [STD] v režimu / , můžete jej použít pro
nastavení rychlosti závěrky (nebo clonového čísla), když je kroužek
přiřazen pro [
] (nebo [
]).
283
Uživatelské režimy snímání (režim C)
Často používané režimy a přizpůsobené funkce pro fotografování si můžete
uložit pro pozdější opakované použití. Chcete-li později zobrazit uložená
nastavení, jednoduše otočte voličem režimů do polohy . Tímto způsobem
lze uchovat rovněž nastavení, která jsou obvykle vymazána přepnutím
režimu fotografování nebo vypnutím fotoaparátu.
Nastavení, která lze uložit
zz Režimy fotografování ( /
/
/
zz Funkce nastavené v režimech
/
)
/
/
(s určitými výjimkami)
zz Pozice zoomu
zz Ručně zaostřené vzdálenosti (= 99)
1
Přejděte do režimu fotografování
s nastaveními, která chcete uložit,
a změňte nastavení fotoaparátu
požadovaným způsobem.
2
[Uživat. režim snímání (rež.C)]
3
[Zadávání nastavení]
284
zz Pro úpravu uložených nastavení (kromě režimu snímání) vyberte možnost
, změňte nastavení a potom znovu vyberte [Uživat. režim snímání
(rež.C)] → [Zadávání nastavení]. Tato podrobná nastavení nejsou
aplikována v dalších režimech fotografování.
zz Pro resetování uložených nastavení na jejich výchozí hodnoty vyberte
[Uživat. režim snímání (rež.C)] → [Vymazat nastavení].
zz Chcete-li automaticky aktualizovat svá uložená nastavení změnami
provedenými při snímání v režimu , nastavte volbu [Uživat. režim
snímání (rež.C)] → [Autoaktualizace] → [Povolit].
285
Obnovení výchozích nastavení
fotoaparátu
Tato položka obnovuje výchozí nastavení fotoaparátu v režimech
/
/
/ / .
1
[Reset. aparát]
zz Vymazání základních nastavení:
[Zákl. nastavení] → [OK]
zz Vymazání dalších nastavení: [Další
nastavení] → vyberte položku → [OK]
zz Základní nastavení jako [Jazyk ] a [Datum/čas/pásmo] nejsou
resetována na svá výchozí nastavení.
286
Nastavení údajů copyrightu pro
záznam do snímků
Vámi zadané jméno autora a podrobnosti copyrightu lze zaznamenat do
snímků.
1
[Údaje copyrightu] → [Zadat
jméno autora] nebo [Zadat údaje
copyrightu]
zz Zadejte jméno → tlačítko
→ [OK]
zz Chcete-li zkontrolovat zadané informace, vyberte [Údaje copyrightu] →
[Zobrazit údaje copyrightu].
zz Výběrem volby [Údaje copyrightu] → [Odstranit údaje copyrightu]
můžete současně vymazat jméno registrovaného autora a podrobnosti
copyrightu, ale údaje copyrightu již zaznamenané ve snímcích nejsou
vymazány.
287
Stažení příruček/softwaru pomocí
kódu QR
Kód QR lze zobrazit na obrazovce fotoaparátu pro zpřístupnění webové
stránky sloužící ke stažení příruček a softwaru.
1
[URL pro manuál/software]
288
Zobrazení log osvědčení
Některá loga osvědčení týkající se požadavků, které fotoaparát splňuje,
je možné zobrazit na obrazovce.
1
[Zobrazení loga osvědčení]
289
Uložení běžně používaných položek
menu fotografování (Moje menu)
Na záložce
lze uložit až šest běžně používaných položek menu
fotografování. Uživatelským přizpůsobením záložky
můžete rychle
přistupovat k těmto položkám z jediné obrazovky.
1
[Přidat záložku Moje menu] → [OK]
2
[Konfigurovat]
3
[Vybrat položky k registraci]
zz Vyberte položku → [OK]
zz Vámi vybrané položky jsou přidány do
záložky Moje menu.
Změna uspořádání položek
zz [Řadit zadané položky] → vyberte
položku pro přesunutí → tlačítka /
pro přesunutí → tlačítko
290
zz Můžete přidat až [ 5] záložek Moje menu.
zz Výběrem volby [Konfigurovat] → [Vymazat všech.polož.na zálož.] → [OK]
na přidané záložce Moje menu se vymažou všechny položky přidané na
záložku.
zz Přejmenování záložek Moje menu
1
[Přejmenovat záložku]
2
Změňte název záložky.
zz Zadejte název záložky → tlačítko
→ [OK]
zz Vymazání záložky Moje menu
1
[Vymazat záložku]
zz Vymazání všech záložek Moje menu
1
[Vymaz. všechny zál. Moje menu]
291
zz Vymazání všech přidaných položek
1
[Vymazat všechny položky]
zz Přizpůsobení zobrazení Moje menu
Můžete určit, která obrazovka se zobrazí při stisknutí tlačítka
v režimech fotografování.
1
Normální zobrazení
[Zobraz. menu]
Zobrazení posledního menu zobrazeného
v předchozí operaci.
Zobrazení ze zál. Moje Zahájení zobrazení od obrazovek záložky
menu
Zobrazení jen zál. Moje Omezení zobrazení na obrazovky záložky
menu
292
.
.
Příslušenství
Využívejte fotoaparát více způsoby při použití volitelného příslušenství
Canon a dalšího kompatibilního příslušenství prodávaného samostatně.
„„ Doporučujeme vám používat originální příslušenství
společnosti Canon.
Tento výrobek byl zkonstruován tak, aby dosahoval vynikajících výsledků při
použití originálního příslušenství společnosti Canon.
Společnost Canon není odpovědná za jakékoli škody na tomto výrobku
a/nebo za nehody, jako je např. požár apod., způsobené chybnou
funkcí příslušenství jiných výrobců (např. únik elektrolytu a/nebo výbuch
bateriového zdroje). Mějte na paměti, že veškeré opravy, které může váš
výrobek Canon vyžadovat v důsledku závad nekrytých zárukou, vám budou
účtovány.
293
Volitelné příslušenství
Dále uvedené příslušenství k fotoaparátu se prodává samostatně.
Poznámka: Může se stát, že některé položky příslušenství nejsou
prodávány v některých regionech nebo byl jejich prodej již ukončen.
zz Příslušenství pro napájení
Bateriový zdroj NB-13L
zz Nabíjecí lithium-iontová baterie
Nabíječka baterií řady CB-2LH
zz Nabíječka pro bateriový zdroj NB-13L
Napájecí adaptér USB PD-E1
zz Adaptér pro použití fotoaparátu
s napájením ze standardní elektrické
zásuvky.
zz Nabíječku baterií a napájecí adaptér USB je možné používat v oblastech
vybavených elektrickou sítí se střídavým proudem o napětí 100–240 V~
(50/60 Hz).
zz Pokud síťová zástrčka neodpovídá zásuvce, použijte komerčně dostupný
adaptér. Nikdy nepoužívejte elektrické transformátory určené pro cestování
do zahraničí, neboť mohou poškodit bateriový zdroj.
zz Blesk
Vysoce výkonný blesk HF-DC2
zz Externí blesk pro osvětlení objektů, které
jsou mimo dosah vestavěného blesku.
294
zz Ostatní
Propojovací kabel IFC-100U
zz Pro připojení fotoaparátu k počítači
Bezdrátové dálkové ovládání BR-E1
zz Bezdrátové dálkové ovládání Bluetooth
zz Tiskárny
Tiskárny Canon kompatibilní se
standardem PictBridge
zz Připojíte-li fotoaparát přímo k tiskárně,
můžete tisknout snímky bez nutnosti
použití počítače.
295
Použití volitelného příslušenství
zz Přehrávání na televizoru
Snímky můžete zobrazit na televizoru připojením fotoaparátu k televizoru
HDTV pomocí komerčně dostupného kabelu HDMI (maximální délka 2,5 m,
konektor typu D na straně fotoaparátu). Rovněž můžete fotografovat a zároveň
zobrazovat náhledy snímků na větší obrazovce televizoru.
Podrobnosti o připojení a přepínání vstupů naleznete v uživatelské příručce
dodávané s televizorem.
1
Ujistěte se, že fotoaparát i televizor
jsou vypnuty.
2
Připojte fotoaparát k televizoru.
3
Zapněte televizor a přepněte jej na
externí vstup.
296
4
Přepněte na přehrávání.
zz Na televizoru se zobrazí snímky
z fotoaparátu. (Na obrazovce fotoaparátu
se nic nezobrazí.)
zz Některé informace se při zobrazování snímků na televizoru nemusí
zobrazovat správně.
zz Při použití výstupu HDMI může při přepnutí mezi filmy 4K a HD nebo filmy
s odlišnou rychlostí snímání před zobrazením dalšího snímku následovat
určitá prodleva.
297
zz Použití napájecího adaptéru USB k nabíjení/
napájení fotoaparátu
S využitím napájecího adaptéru USB PD-E1 (prodávaný samostatně)
můžete používat fotoaparát během nabíjení baterie, aniž by bylo nutné
baterii vyjmout.
1
2
Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý.
3
Připojte napájecí kabel.
Připojte napájecí adaptér USB.
zz Vyobrazeným způsobem zapojte zástrčku
adaptéru.
zz Zapojte jeden konec napájecího kabelu
do napájecího adaptéru USB a druhý
konec do zásuvky elektrické sítě.
zz Kontrolka nabíjení (1) se rozsvítí
oranžově a baterie se začne nabíjet.
(1)
zz Chcete-li fotoaparát používat během
nabíjení baterie, zapněte jej (kromě
fotografování nebo přípravy na
fotografování).
zz Po dokončení nabíjení kontrolka zhasne.
298
zz Níže je uveden význam jednotlivých ikon.
: nabíjení/napájení fotoaparátu,
: pouze napájení fotoaparátu,
: plně nabito
zz Pro ochranu bateriového zdroje a zachování jeho optimálního stavu
nenabíjejte bateriový zdroj souvisle po dobu delší než 24 hodin.
zz Pokud se kontrolka nabíjení nerozsvítí nebo dojde k problému během
nabíjení (indikované kontrolkou na zadní straně fotoaparátu blikající
oranžově), odpojte napájecí kabel, vyjměte a znovu vložte baterii a několik
minut vyčkejte před opětovným zapnutím nabíječky do elektrické zásuvky.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte uživatelskou podporu společnosti
Canon.
zz Potřebný čas nabíjení a úroveň nabití se liší v závislosti na okolní teplotě
a zbývající kapacitě.
zz Z bezpečnostních důvodů trvá opětovné nabití za nízkých teplot déle.
299
zz Dálkově ovládané fotografování
K fotografování lze použít bezdrátové dálkové ovládání BR-E1 (prodávané
samostatně).
Další informace naleznete rovněž v příručce k bezdrátovému dálkovému
ovládání.
1
Spárujte zařízení.
2
Podržte na minimálně tři sekundy
současně stisknutá tlačítka W a T
na dálkovém ovládání BR-E1.
zz
[Wi-Fi/Bluetooth připojení] → [ ]
(Připojení k dálk. ovládání) → [Přidat
zařízení pro připojení]
zz Zařízení jsou nyní spárována.
3
Nastavte fotoaparát pro dálkově
ovládané fotografování.
zz Statické snímky: Tlačítko
→[
]
zz Chcete-li zaznamenávat filmy, ujistěte
[Dálk. ovládání]
se, že je položka
nastavena na [Povolit].
4
Exponujte.
zz Pro záznam filmu nastavte spínač
časování spuštění/snímání filmů na
dálkovém ovládání do polohy
a stiskněte tlačítko spouště.
300
zz Automatické vypnutí se aktivuje za přibližně dvě minuty, a to i když jej
nastavíte na jednu minutu nebo méně.
[Wi-Fi/
zz Chcete-li vymazat informace o párování, vyberte možnost
Bluetooth připojení] → [ ] → [Smazat informace o připojení] → [OK].
zz Použití externího mikrofonu
Pro záznam pomocí externího mikrofonu (= 31) připojte komerčně
dostupný externí mikrofon pomocí zástrčky mini jack (průměr 3,5 mm) do
vstupního konektoru pro externí mikrofon. Mějte na paměti, že v případě
připojení externího mikrofonu nepracuje při záznamu vestavěný mikrofon.
1
Připojte externí mikrofon.
zz Zasuňte zástrčku externího mikrofonu
podle obrázku.
zz Veškerá nakonfigurovaná nastavení tlumiče jsou aplikována rovněž na
záznam s použitím externího mikrofonu.
zz Připojení externího mikrofonu deaktivuje položku [Protivětrný filtr].
301
Ukládání snímků do počítače
Pořízené snímky můžete ukládat do počítače připojením fotoaparátu
k počítači pomocí propojovacího kabelu IFC-100U (prodávaný samostatně;
konektor do fotoaparátu: typ C). Podrobnosti o konektorech počítače
naleznete v návodu k použití počítače.
1
2
Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý.
3
4
Zapněte fotoaparát.
Připojte fotoaparát k počítači.
Uložte snímky do počítače.
zz Chcete-li otevřít snímky, použijte
předinstalovaný nebo běžně dostupný
software.
zz K přenosu snímků můžete také použít čtečku karet.
302
Tisk snímků
Chcete-li tisknout snímky, připojte fotoaparát k tiskárně kompatibilní se
standardem PictBridge pomocí USB kabelu (prodávaný samostatně,
konektor do fotoaparátu: typ C).
V tomto textu je pro ilustraci použita kompaktní fototiskárna řady Canon
SELPHY CP. Zobrazované obrazovky a dostupné funkce se budou lišit
v závislosti na tiskárně. Další informace naleznete rovněž v příručce k tiskárně.
1
Ujistěte se, že fotoaparát i tiskárna
jsou vypnuty.
2
Připojte fotoaparát k tiskárně.
3
4
Zapněte tiskárnu.
Přepněte na přehrávání a vyberte
snímek.
303
5
Zobrazte obrazovku pro tisk.
6
[Tisk]
zz Tlačítko
304
→ [Tisk snímku]
Dodatek
305
Pokyny pro manipulaci
zz Tento fotoaparát je velmi citlivé elektronické zařízení. Snažte se
uchránit jej před pádem a nevystavovat jej silným nárazům.
zz Nikdy neumísťujte fotoaparát do blízkosti magnetů, motorů nebo
jiných zařízení, která generují silná elektromagnetická pole. Silná
elektromagnetická pole mohou způsobit nesprávnou funkci či vymazání
dat snímků.
zz Ulpěla-li na fotoaparátu nebo obrazovce nečistota či voda, otřete je
měkkým, suchým hadříkem, například utěrkou na brýle. Při čištění
nepoužívejte sílu.
zz K čištění fotoaparátu ani obrazovky nikdy nepoužívejte organická
rozpouštědla.
zz Prach odstraňujte z objektivu pomocí ofukovacího štětce. Je-li čištění
obtížné, obraťte se na podporu zákazníků společnosti Canon.
zz Nepoužité bateriové zdroje skladujte v plastovém sáčku nebo nějaké
nádobě. Nebudete-li bateriový zdroj nějakou dobu používat, pak jej
pro zachování jeho výkonnosti přibližně jednou za rok nabijte a poté jej
před uložením používejte ve fotoaparátu tak dlouho, dokud se nevybije.
306
Odstraňování problémů
Domníváte-li se, že s fotoaparátem není něco v pořádku, zkontrolujte
nejprve následující. Pokud problém přetrvává, kontaktujte uživatelskou
podporu společnosti Canon.
„„ Napájení
Po stisknutí tlačítka ON/OFF nedojde k žádné odezvě.
zz Jsou-li kontakty baterie zanesené, výkon napájení se sníží. Zkuste
kontakty vyčistit bavlněným tampónem a několikrát po sobě bateriový
zdroj vyjměte a znovu jej zasuňte.
Bateriový zdroj se rychle vybíjí.
zz Výkon napájení klesá při nízkých teplotách. Ohřejte bateriový zdroj
například vložením do kapsy (dbejte přitom, aby nedošlo k propojení
kontaktů bateriového zdroje s kovovými předměty).
zz Jsou-li kontakty baterie zanesené, výkon napájení se sníží. Zkuste
kontakty vyčistit bavlněným tampónem a několikrát po sobě bateriový
zdroj vyjměte a znovu zasuňte.
zz Pokud tato opatření nepomáhají a bateriový zdroj se po nabití stále
rychle vybíjí, dosáhl zřejmě konce své životnosti. Zakupte nový
bateriový zdroj.
Bateriový zdroj je zvětšený.
zz Zvětšení baterie je běžné a nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko.
Dojde-li však k tak velkému vyboulení bateriového zdroje, že jej
nelze nadále vložit do fotoaparátu, obraťte se na centrum zákaznické
podpory Canon.
„„ Fotografování
Nelze pořizovat snímky.
zz Během přehrávání namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
307
Neobvyklý obsah obrazovky při fotografování.
zz Poznámka: Následující jevy nebudou zaznamenány na statických
snímcích, ale budou zaznamenány na filmech.
-- Při zářivkovém nebo LED osvětlení může obraz blikat a mohou se
zobrazit horizontální pruhy.
Záznam filmu nebo přehrávání se náhle zastaví.
zz V případě režimů [
] ar [
] použijte paměťovou kartu
UHS-I rychlostní třídy UHS 3 nebo vyšší.
zz V případě filmů vysokorychlostního snímání použijte paměťovou kartu
UHS-I rychlostní třídy UHS 3 nebo vyšší.
zz Pro přehrávání časosběrných filmů 4K (1), časosběrných filmů Full HD
(2) nebo filmů Hybridní Auto (3) použijte paměťovou kartu s rychlostí
čtení přibližně (1) 300 Mb/s nebo (2)/(3) 90 Mb/s nebo rychlejší.
Použití pomalé paměťové karty může způsobit zastavení pokračujícího
přehrávání filmu.
Zobrazí se rámeček [
] a fotoaparát se automaticky vypne.
zz Po dlouhodobějším snímání nebo po snímání v horkém počasí se
zobrazí rámeček [ ] indikující, že fotoaparát se brzy vypne. V takovém
případě vypněte fotoaparát a nechte jej vychladnout.
Souvislé fotografování je mnohem pomalejší.
zz Za vysokých teplot může být souvislé fotografování mnohem pomalejší.
V takovém případě vypněte fotoaparát a nechte jej vychladnout.
Zobrazí se ikona [
].
zz Po opakovaných záznamech filmů s následujícími nastaveními nebo
při dlouhodobějším udržování fotoaparátu v pohotovostním režimu
záznamu filmu se může zobrazit [ ].
-- 4K záznam filmu
-- Záznam filmu s vysokorychlostním snímáním
-- Záznam filmu během připojení pomocí Wi-Fi
Pokud pokračujete v záznamu během zobrazení ikony [ ], fotoaparát
se za přibližně 3 minuty automaticky vypne. Fotoaparát se rovněž může
automaticky vypnout během přípravy na záznam filmu při zobrazení
ikony [ ]. V případě zobrazení ikony [ ] vypněte fotoaparát a nechte jej
vychladnout.
308
Kvalita snímku je špatná.
zz Kvalita snímku se může snižovat, pokud snímáte během vysoké vnitřní
teploty fotoaparátu.
Snímky jsou rozostřené.
zz Ověřte, zda jsou nepotřebné funkce, například režim makro, deaktivovány.
zz Zkuste fotografovat s blokováním AF.
Pokud namáčknete tlačítko spouště do poloviny, fotoaparát nemůže zaostřit
a nezobrazí se body AF.
zz Aby se zobrazily body AF a fotoaparát správně zaostřil, zkuste
vytvořit před namáčknutím tlačítka spouště do poloviny (nebo před
opakovaným namáčknutím tlačítka spouště do poloviny) kompozici
snímku s kontrastnějšími částmi objektu uprostřed obrazu.
Objekty na snímcích působí příliš tmavě.
zz Upravte nastavení jasu pomocí kompenzace expozice.
zz Použijte funkci blokování AE nebo bodové měření.
Objekty jsou příliš světlé, dochází ke ztrátě kresby ve světlech.
zz Upravte nastavení jasu pomocí kompenzace expozice.
zz Použijte funkci blokování AE nebo bodové měření.
zz Snižte osvětlení objektů.
Snímky jsou příliš tmavé bez ohledu na použití blesku.
zz Upravte jas kompenzací zábleskové expozice nebo úpravou výkonu blesku.
zz Zvyšte citlivost ISO.
Objekty na snímcích s bleskem jsou příliš světlé, dochází ke ztrátě kresby
ve světlech.
zz Upravte jas kompenzací zábleskové expozice nebo úpravou výkonu blesku.
„„ Záznam filmů
Objekty vypadají zkresleně.
zz Objekty, které rychle projdou záběrem během záznamu, mohou
vypadat zkresleně.
309
„„ Wi-Fi
Stisknutím tlačítka
nelze zobrazit menu Wi-Fi.
zz Menu Wi-Fi nelze zobrazit v případě, že je fotoaparát připojený
k tiskárně nebo počítači kabelem. Odpojte kabel.
Nelze se připojit k přístupovému bodu.
zz Ujistěte se, že přístupový bod je nastaven na kanál podporovaný
fotoaparátem. Upozorňujeme, že namísto automatického přiřazení
kanálu je vhodné zadat podporovaný kanál ručně. Pro získání informací
o podporovaných kanálech zkontrolujte webovou stránku společnosti
Canon.
Odeslání snímků trvá dlouho. / Bezdrátové spojení je narušené.
zz Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti zdrojů signálů interferujících s Wi-Fi,
jako jsou mikrovlnné trouby a další zařízení pracující ve frekvenčním
pásmu 2,4 GHz.
zz Přibližte fotoaparát k zařízení, ke kterému se pokoušíte připojit
(například k přístupovému bodu), a ujistěte se, že se mezi oběma
zařízeními nenacházejí žádné překážky.
Nelze se spárovat se smartphonem pomocí Bluetooth.
zz Párování se smartphonem přes Bluetooth není možné, pokud
používáte bezdrátové dálkové ovládání BR-E1.
„„ Kódy chyb
Zobrazí se chybové kódy (Errxx) a doporučené reakce.
zz Chybové kódy se zobrazí, pokud fotoaparát zaregistruje problém.
Pokud problém přetrvává, zapište si kód chyby (Erxx) a kontaktujte
uživatelskou podporu společnosti Canon.
zz Čísla chyb bezdrátové komunikace (Errxx) se zobrazují v pravém
horním rohu obrazovky
[Wi-Fi/Bluetooth připojení]. Pro zobrazení
podrobností o chybě na obrazovkách informací stiskněte tlačítko .
310
Informace zobrazované na obrazovce
zz Při fotografování
(48)
(49)
(50) (51) (52)
(14) (15)
(56)
(18)
(16)
(17) (19)(20)(21)(22)
(23)
(57)
(1)
(3)
(5)
(45)
(10)
(12)
(46)
(55)
(54)
(53)
(2)
(24)
(25)
(4)
(26)
(6)
(7)
(27)
(28)
(8)
(9)
(29)
(30)
(11)
(32)
(33)
(13)
(35)
(58)
(59)
(31)
(34)
(40) (41) (42) (43)(44)
(36)(37)(38)(39)
(61)
(47)
(62)
(63) (64)
(65)
(66) (67) (68) (69)
(70)
(60)
(1)
Režim fotografování, ikona scény
(9)
(2)
Metoda AF
(10) Varování před chvěním fotoaparátu
(3)
Bracketing ostření/Počet snímků
(11) Expozice dotykem
(4)
Činnost AF
(12) Režim řízení/Samospoušť
(5)
Mřížka
(13) Blokování AE
(6)
Režim měření
(7)
Kvalita snímku
(14) Zapsatelných snímků/
Zaznamenatelných sérií
(8)
Kvalita záznamu filmu
311
ND filtr
(15) Maximální počet snímků v sérii /
snímků
Maximální počet sérií
(fixní při 1)
(16) Dostupná doba záznamu filmu
(17) Stav baterie
(18) Indikace orientace filmu
(19) Zvětšení zoomu, Digitální
telekonvertor
(20) Bod AF
(21) Rámeček bodu bodového AE
(22) Elektronická vodováha
(23) Rychlé ovládání
(24) Histogram
(25) Rozsah zaostření
(26) Vyvážení bílé
(27) Picture Style
(28) Automatická optimalizace jasu
(29) Kreativní filtry
(30) Připojení Bluetooth k smartphonu,
stav příjmu dat GPS
(31) Simulace expozice
(32) Razítko data
(33) Vytvoření složky
(34) Stav připojení Bluetooth
(35) Rychlost závěrky
(36) Elektronická závěrka
(37) Režim blesku/Blokování FE
(38) Clonové číslo
(39) Kompenzace zábleskové expozice/
Úroveň výkonu blesku
(40) Indikátor úrovně expozice
(42) Síla signálu Wi-Fi
(43) Priorita vysokých jasů
(44) Citlivost ISO
(45) Videomomentka
(46) Kontrolka
(47) Servo AF u filmů
(48) Inteligentní IS
(49) Režim Hybridní Auto/typ krátkého
filmu
(50) Režim RAW série
(51)
Předsnímání
(52) Potlačení šumu u více snímků
(53)
Počet snímků
(54) Sloupec zoomu
(55)
Potřebný čas
(56)
Interval
(57) Film s autoportrétem
(58) Korekce vyvážení bílé
(59) Film s efektem miniatury
(60) Indikátor MF
(61) Kreativní asistent
(62) Měřič úrovně záznamu zvuku
(63) Režim Eco
(64) Stabilizace obrazu
(65) Kompenzace expozice
(66) Režim záznamu zvuku
(67) Protivětrný filtr
(68) Tlumič
(69)
Automatický delší čas
(70)
Auto úroveň
(41) AEB
312
zz Během přehrávání
(1)
(1)
(2)
(8)
(9) (10)
(3) (4)
(11)
(6)
(5)
(7)
(12)
Aktuální snímek/Celkový počet
snímků
(7)
Číslo složky – číslo souboru
(8)
Rychlost závěrky
(2)
Stav baterie
(9)
Clonové číslo
(3)
Síla signálu Wi-Fi
(10) Úroveň kompenzace expozice
(4)
Stav připojení Bluetooth
(11) Citlivost ISO
(5)
Hodnocení
(12) Priorita vysokých jasů
(6)
Ochrana
(13) Kvalita snímku*
*Snímky pořízené s využitím kreativního filtru, zpracování snímku RAW, změny
velikosti, funkce Kreativní asistent, oříznutí nebo korekce červených očí jsou
]. Oříznuté snímky jsou označeny ikonou [ ].
označeny ikonou [
313
(13)
(1)
(2)
(3)
(4)
(9)
(10)
(15)(16)(17)
(5)
(6)
(11)
(18)
(19)
(7)
(8)
(12) (13)
(14)
(20)
(21)
(1)
Datum/čas záznamu
(12)
(2)
Histogram
(3)
Režim fotografování / Režim RAW
série
(13) Kompenzace zábleskové expozice/
Potlačení šumu u více snímků
Auto úroveň
(4)
Rychlost závěrky
(15) Automatická optimalizace jasu
(5)
Clonové číslo
(16) ND filtr
(6)
Úroveň kompenzace expozice
(17) Informace o otočení filmu
(7)
Citlivost ISO
(18) Velikost záznamu filmu
(8)
Priorita vysokých jasů
(19) Kvalita snímku*
(9)
Vyvážení bílé
(10) Korekce vyvážení bílé
(20) Doba záznamu filmu / Režim RAW
série
(11) Podrobnosti nastavení Picture Style
(21) Velikost souboru
(14) Režim měření
*Snímky pořízené s využitím kreativního filtru, zpracování snímku RAW, změny
velikosti, funkce Kreativní asistent, oříznutí nebo korekce červených očí jsou
]. Oříznuté snímky jsou označeny ikonou [ ].
označeny ikonou [
314
Opatření týkající se bezdrátových funkcí
zz Před exportem zboží nebo technologií ve fotoaparátu regulovaných
v rámci zákona Foreign Exchange and Foreign Trade Act (což zahrnuje
jejich přenos za hranice Japonska nebo jejich předvedení osobám,
které nejsou obyvateli Japonska) může být nutné získat od japonské
vlády povolení k exportu nebo k transakci služby.
zz Jelikož tento produkt obsahuje americké šifrovací položky, spadá pod
exportní regulační opatření vlády USA a nelze jej exportovat či dovézt
do zemí, na něž USA uvalily obchodní embargo.
zz Nezapomeňte si poznamenat nastavení vámi používané sítě Wi-Fi.
Nastavení bezdrátové komunikace uložená v tomto produktu se mohou
změnit nebo vymazat v důsledku nesprávného fungování produktu,
vlivem rádiových vln nebo statické elektřiny, nehody či poruchy.
Upozorňujeme, že společnost Canon nepřebírá žádnou zodpovědnost
za přímé či nepřímé škody nebo ztrátu zisků následkem poškození
nebo zmizení obsahu.
zz Při převodu vlastnictví produktu, jeho likvidaci nebo jeho odeslání na
opravu obnovte výchozí nastavení bezdrátové komunikace smazáním
jakýchkoli vámi zadaných nastavení.
zz Společnost Canon neposkytuje žádnou náhradu za škody vzniklé
v důsledku ztráty či krádeže produktu.
Společnost Canon nepřijímá žádnou odpovědnost za škody nebo ztráty
vzniklé neoprávněným přístupem nebo používáním cílových zařízení
registrovaných k tomuto produktu v době ztráty nebo krádeže produktu.
zz Tento produkt používejte v souladu s pokyny v této příručce.
Funkci bezdrátového připojení používejte v souladu s pokyny v této
příručce. Společnost Canon nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody
či ztrátu produktu, pokud jsou produkt a jeho funkce využívány jiným
způsobem, než jaký popisuje tato příručka.
315
zz Bezpečnostní opatření
Jelikož připojení Wi-Fi využívá rádiových vln k přenosu signálů, je nutné dbát
přísnějších bezpečnostních opatření než při využívání kabelových sítí LAN.
Při použití připojení Wi-Fi respektujte níže uvedené skutečnosti.
zz Využívejte pouze sítě, k jejichž používání máte oprávnění.
Tento produkt vyhledává blízké sítě Wi-Fi a výsledky hledání zobrazuje
na obrazovce. Mohou se zobrazit i sítě (neznámé sítě), jež nemáte
oprávnění používat. Připojení či pokus o připojení k těmto sítím však
může být považováno za neoprávněný přístup. Používejte pouze
ty sítě, k jejichž využívání máte oprávnění. Nepokoušejte se připojit
k jiným neznámým sítím.
Nejsou-li bezpečnostní nastavení konfigurována správně, může dojít k níže
uvedeným potížím.
zz Monitorování přenosu
Třetí osoby mohou s nekalými úmysly monitorovat bezdrátové přenosy
Wi-Fi a pokusit se získat vámi odesílaná data.
zz Neoprávněný přístup do sítě
Třetí osoby mohou s nekalými úmysly získat neoprávněný přístup
do vámi používané sítě a odcizit, upravit či zničit informace. Kromě
toho se můžete stát obětí dalších typů neoprávněného přístupu, jako
je například falešná identita (na základě falešné identity se někdo
pokusí získat neoprávněný přístup k informacím) nebo útoky s využitím
odrazového můstku (někdo získá neoprávněný přístup k vaší síti,
kterou pak využívá jako odrazový můstek k zamaskování útoků na jiné
systémy).
Chcete-li předejít tomuto typu problémů, nezapomeňte bezdrátovou síť
Wi-Fi řádně zabezpečit.
Bezdrátové připojení Wi-Fi používejte v tomto fotoaparátu jen v případě,
že správně rozumíte zabezpečení připojení Wi-Fi a při konfiguraci
bezpečnostních nastavení dovedete správně posoudit poměr mezi rizikem
a pohodlím.
316
Software třetích stran
zz AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights
reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is
allowed without the payment of fees or royalties provided that:
1. ‌source code distributions include the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer;
2. ‌binary distributions include the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in their documentation;
3. ‌the name of the copyright holder is not used to endorse products
built using this software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in
respect of its properties, including, but not limited to, correctness and/or
fitness for purpose.
317
zz CMSIS Core header files
Copyright (C) 2009-2015 ARM Limited.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
-- Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
-- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
-- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
318
zz KSDK Peripheral Drivers, Flash / NVM, KSDK H/W Abstraction Layer
(HAL)
(c) Copyright 2010-2015 Freescale Semiconductor, Inc.
ALL RIGHTS RESERVED.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the <organization> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
<COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
319
Osobní informace a bezpečnostní
opatření
Pokud jsou ve fotoaparátu uloženy osobní informace nebo bezpečnostní
nastavení sítí Wi-Fi, jako jsou např. hesla, mějte na paměti, že takové
informace a nastavení mohou ve fotoaparátu zůstávat.
Při předání fotoaparátu jiné osobě, jeho likvidaci nebo odeslání na opravu
nezapomeňte provést následující opatření, abyste zabránili úniku těchto
informací a nastavení.
zz Vymažte zaregistrované bezpečnostní informace Wi-Fi volbou položky
[Vymazat bezdrátová nastavení].
320
Ochranné známky a licence
zz Microsoft a Windows jsou ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami společnosti Microsoft Corporation ve Spojených
státech nebo v jiných zemích.
zz Macintosh a Mac OS jsou ochrannými známkami společnosti Apple Inc.
registrovanými ve Spojených státech a v jiných zemích.
zz App Store, iPhone a iPad jsou ochrannými známkami společnosti
Apple Inc.
zz Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
zz HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI
Licensing LLC.
zz Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ a Wi-Fi Protected Setup™
jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami
asociace Wi-Fi Alliance.
zz Logotyp a loga Bluetooth® jsou registrovanými ochrannými známkami
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jejich použití společností Canon
Inc. podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou
majetkem příslušných vlastníků.
zz Veškeré ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
zz Toto zařízení využívá technologii exFAT licencovanou společností
Microsoft.
zz This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard
and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or
decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for
a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider
licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Poznámka zobrazená podle potřeby v angličtině.
321
zz THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT
PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A
CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE
REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH
THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC
VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A
PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO
PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE
IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA,
L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
322
Zřeknutí se odpovědnosti
zz Neautorizovaná reprodukce této příručky je zakázána.
zz Všechny údaje jsou založeny na standardech testování společnosti
Canon.
zz Uváděné informace se mohou stejně jako specifikace a vzhled výrobku
bez předchozího upozornění změnit.
zz Ilustrace a snímky obrazovek v této příručce se mohou mírně lišit od
skutečného zařízení.
zz Nehledě na výše uvedené informace společnost Canon nepřebírá
žádnou odpovědnost za libovolné ztráty vzniklé v důsledku používání
tohoto výrobku.
323
Rejstřík
Symboly
C
1 bodový AF 149
C (režim fotografování) 284
Camera Connect 219
CANON iMAGE GATEWAY 239
Citlivost ISO 123, 126
A
AF servo 148
Automatická optimalizace jasu 128
Automatická vodováha 159
Autoportrét
(režim fotografování) 63, 66
Av (režim fotografování) 92
Č
Časosběr. film
(režim fotografování) 171
Časosběrný film o hvězdách
(režim fotografování) 77
Č/B zrno (režim fotografování) 82
Číslování souborů 258
B
Barevná teplota 134
Barva (vyvážení bílé) 134
Bateriový zdroj
Nabíjení 21, 298
Režim Eco 264
Úsp. energie 265
Bez blesku 108
Bezdrátové funkce 218, 315
Blesk
Bez blesku 108
Časování blesku 113
Kompenzace zábleskové
expozice 111
Pomalá synchronizace 108
Režim 108
Blokování AE 97
Blokování AF 102
Blokování FE 109
Bluetooth 219, 254
Bodový AF 149
Body AF 44, 150
Bracketing ostření 153
D
Datum/čas/pásmo
Nastavení 25
Změna 268
Digitální telekonvertor 160
Digitální zoom 96
Dlouhé expozice 95
DPOF 198
E
Efekt Akvarel (režim fotografování) 83
Efekt miniatury
(režim fotografování) 83, 86
Efekt rybí oko
(režim fotografování) 83
Elektronická závěrka 147
Expozice
Blokování AE 97
Blokování FE 109
Kompenzace 120
Expozice Bulb 95
324
J
Expozice dotykem 146
Externí mikrofon 301
Jazyk zobrazování
Nastavení 25
Změna 269
Jemná pleť (režim fotografování) 63
Jídlo (režim fotografování) 64
F
Filmový autoportrét 173
Film s efektem miniatury (režim
fotografování) 167
Filmy
AF servo 165
Úpravy 183
Velikost záznamu filmu 161
Vytvořit album 207
Fotoaparát
Resetování 286
Fotografování
Informace o snímku 311
Fotografování AEB 121
Funkce Wi-Fi 218
K
Kabel HDMI 296
Kompenzace
zábleskové expozice 111
Komprese 104
Konektor 296, 302, 303
Korekce červených očí 206
Kreativní asistent (fotografování) 59
Kreativní asistent (přehrávání) 204
Kreativní filtry
(režim fotografování) 81
Kvalita snímku 104
H
L
HDR film 89
HDR reliéfní (režim snímání) 84
HDR standardní (režim snímání) 84
HDR výrazné (režim snímání) 84
HDR živé (režim snímání) 84
Hodnocení 212
Hvězdný portrét
(režim fotografování) 70
Hybridní Auto
(režim fotografování) 61
Levný fotoaparát
(režim fotografování) 83
M
M (režim fotografování) 93
Makro (rozsah zaostření) 98
Mazání 195
Metoda AF 149
MF (Ruční zaostřování) 99
Moje menu 290
Mřížka 277
Ch
Chybová hlášení 310
N
I
Nabíječka baterií 294
Nabíjení 21, 298
Napájení 294
Nast. fotoalba 200
ND filtr 130
Ikony 311, 313
325
Priorita tónu 129
Priorita vysokých jasů 129
Programová automatika 90
Prohlížení 30, 178
Dotykové ovládání 51
Krátké filmy 181
Prezentace 213
Vyhledání snímku 214
Zobrazení indexu 182
Zobrazení jednotlivých snímků 178
Zobrazení na televizoru 296
Zobrazení s přeskakováním
snímků 215
Zvětšené zobrazení 180
Protivětrný filtr 164
Přehrávání
Dotykové ovládání 49
Tabulka 41
Základní činnosti 38
Příslušenství 294
Noční obloha s hvězdami (režim
fotografování) 73
Noční scéna z ruky (režim
fotografování) 64
O
Obrazovka
Ikony 311
Jazyk zobrazování 25, 269
Obrazovka rychlého ovládání 40
Dotykové ovládání 48
Základní činnosti 36
Odesílání snímků 239
Odesílání snímků do telefonu
Smartphone 221, 228
Odesílání snímků
na webové služby 239
Ohňostroj (režim fotografování) 65
Ochrana 190
Ochrana snímků 190
Otáčení 193, 194
Ovládání HDR Backlight (režim
snímání) 65
R
RAW 104
Resetování 286
Režim Auto (režim fotografování) 55
Režim Eco 264
Režim měření expozice 131
Režim RAW série 117
Rozostření pozadí (režim
fotografování) 82
Rozsah zaostření
Makro 98
Ruční zaostřování 99
Ruční expozice pro filmy
(režim fotografování) 88
Ruční zaostřování
(rozsah zaostření) 99
P
P (režim fotografování) 90
Paměťové karty 22
Panning (režim fotografování) 69
Panoramatický snímek (režim
fotografování) 67
PictBridge 231, 295, 303
Picture Style 138, 140, 143
Počet pixelů (velikost snímku) 104
Poměr stran 106
Pomocné světlo AF 152
Portrét (režim fotografování) 63
Potlačení šumu při vysokém ISO 144
Potlačení šumu u více snímků 144
Prezentace 213
326
Ř
V
Řemínek na zápěstí 20
Řešení možných problémů 307
Videomomentka 169, 207
Videosystém 271
Vyhledávání 214
Vysokorychlostní snímání 162
Vyvážení bílé (barva) 134
Výřez 209
S
Samospoušť 116, 174
Saturace 140
Snímky
Doba zobrazení 107
Mazání 195
Ochrana 190
Software
Automatické odesílání snímků do
počítače 235
Souvislé AF 151
Souvislé fotografování 115
Stabilizace obrazu 157
Stopy hvězd (režim fotografování) 75
Světlo 152
Z
Ukládání snímků do počítače 302
Uživatelské funkce 281
Uživatelské vyvážení bílé 136
Zaostřování
AF servo 148
Blokování AF 102
Body AF 149
Zvýraznění okrajů pro MF 101
Záznam geografických značek do
snímků 229
Změkčující efekt
(režim fotografování) 82
Změna nebo vymazání informací
o připojení 255
Změna velikosti snímků 211
Zobrazení indexu 182
Zobrazení na televizoru 296
Zobrazení s přeskakováním
snímků 215
Zoom 28, 55, 96, 103
Zoom bodu AF 99
Zpracování snímků RAW 202, 205
Zvětšené zobrazení 180
Zvýraznění okrajů pro MF 101
Ú
Ž
Úpravy
Korekce červených očí 206
Výřez 209
Změna velikosti snímků 211
Úsp. energie 265
Živý přenos 244
Události 248
Zahájit živý přenos 246
T
Tisk 198, 231, 303
Tlumič 164
Tón 273
Tv (režim snímání) 91
Tvář+Sledování 149
U
327
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising