Canon | PowerShot G7 X Mark III | User manual | Canon PowerShot G7 X Mark III User manual

Canon PowerShot G7 X Mark III User manual
Příručka Začínáme ČESKY
CEL-SX7LA2H0
Příručky a software
Další informace ohledně fotoaparátu naleznete v nápovědě k funkcím
zobrazované na fotoaparátu nebo v materiálu Pokročilá uživatelská příručka,
který je k dispozici ke stažení na webových stránkách společnosti Canon.
Příručky k fotoaparátu a objektivu a software jsou k dispozici
ke stažení na následující webové stránce.
http://www.canon.com/icpd/
• Pomocí počítače připojeného k Internetu přejděte na výše uvedenou
adresu URL.
• Zobrazte stránku pro vaši zemi nebo region.
• Pro zobrazení příruček musí být nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader.
• Pokyny ke stažení a k instalaci softwaru naleznete ve stažených příručkách.
• K webové stránce s příručkami a softwarem můžete přistupovat
rovněž prostřednictvím kódu QR, který lze zobrazit na fotoaparátu.
Pro zobrazení kódu QR vyberte MENU > [ Nastavení funkce] >
[URL pro manuál/software].
Při stahování příruček nebo softwaru můžete
být vyžádáni k zadání sériového čísla
(čísla těla fotoaparátu).
V takovém případě zadejte číslo vytištěné
na spodní části fotoaparátu.
2
Poznámky na úvod a právní informace
• Pořiďte několik počátečních zkušebních snímků a přehrajte je, abyste
se ujistili, že byly správně zaznamenány. Upozorňujeme, že společnost
Canon Inc., její dceřiné firmy a pobočky ani distributoři nenesou žádnou
odpovědnost za jakékoli škody vzniklé nesprávnou funkcí fotoaparátu
nebo příslušenství (včetně paměťových karet), jež mají za následek
poškození snímku, který má být zaznamenán a/nebo který má být
zaznamenán ve strojově čitelném tvaru.
• Pokud uživatel pořizuje neautorizované snímky nebo záznamy
(video nebo zvukové) osob nebo materiálů podléhajících autorským
právům, může narušovat soukromí příslušných osob nebo porušovat
zákonná práva jiných osob včetně autorských práv a jiných práv
týkajících se duševního vlastnictví. Mějte na paměti, že omezení mohou
platit i v případech, kdy jsou takovéto snímky nebo záznamy určeny
výhradně pro osobní použití.
• Informace o záručních podmínkách a zákaznické podpoře naleznete
v informacích o záruce dodávaných v sadě příruček k fotoaparátu.
• Přestože je obrazovka vyráběna v podmínkách extrémně přesného
výrobního procesu a více než 99,99 % pixelů odpovídá konstrukčním
požadavkům, mohou být v ojedinělých případech některé pixely vadné
nebo se mohou zobrazovat jako červené nebo černé body. Tento jev
neznamená závadu fotoaparátu a neovlivňuje zaznamenané snímky.
• Při dlouhodobějším používání fotoaparátu může dojít k zahřátí jeho těla.
Tento jev neznamená závadu.
3
Bezpečnostní pokyny
• Abyste dokázali s výrobkem bezpečně zacházet, přečtěte si následující pokyny.
• Dodržujte tyto pokyny, abyste předešli zranění uživatele výrobku nebo jiných osob.
VAROVÁNÍ
Označuje riziko vážného zranění či smrtelného úrazu.
• Udržujte výrobek mimo dosah malých dětí.
Řemínek omotaný okolo krku může způsobit udušení.
• Používejte pouze zdroje napájení určené pro výrobek, které jsou uvedeny
v tomto návodu k použití.
• Výrobek nerozebírejte ani neupravujte.
• Chraňte výrobek před silnými otřesy nebo vibracemi.
• Nedotýkejte se žádných odkrytých vnitřních částí.
• Výrobek přestaňte v případě neobvyklých okolností, např. když z něj vychází
kouř nebo neobvyklý zápach, ihned používat.
• K čištění výrobku nepoužívejte organická rozpouštědla, jako je alkohol, benzín
nebo ředidla.
• Zabraňte namočení výrobku. Do výrobku nevkládejte cizí předměty a chraňte
ho před vniknutím kapalin.
• Nepoužívejte výrobek v místech, kde mohou být přítomny hořlavé plyny.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
• Při používání komerčně dostupných nebo dodávaných bateriových zdrojů
dodržujte následující pokyny.
- Baterie/bateriové zdroje používejte pouze s pro ně určenými výrobky.
- Baterie/bateriové zdroje nezahřívejte a chraňte je před otevřeným ohněm.
- Baterie/bateriové zdroje nenabíjejte pomocí neautorizovaných
nabíječek baterií.
- Chraňte kontakty před znečištěním a nedovolte, aby přišly do styku
s kovovými špendlíky nebo jinými kovovými předměty.
- Nepoužívejte baterie/bateriové zdroje, z kterých vytéká elektrolyt.
- Při likvidaci baterií/bateriových zdrojů izolujte kontakty páskou či jiným
způsobem.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
V případě, že dojde k úniku elektrolytu z baterie/bateriového zdroje a k potřísnění vaší
pokožky nebo oděvu, postižená místa důkladně opláchněte tekoucí vodou. V případě
vniknutí do očí vypláchněte oči velkým množstvím čisté tekoucí vody a vyhledejte
okamžitě lékařskou pomoc.
4
Bezpečnostní pokyny
• Při používání nabíječky baterií nebo napájecího adaptéru dodržujte následující
pokyny.
- Pravidelně suchým hadříkem odstraňujte případné nečistoty nahromaděné
na zástrčce a zásuvce.
- Výrobek nezapojujte a neodpojujte mokrýma rukama.
- Nepoužívejte výrobek, pokud není zástrčka zcela zasunuta do zásuvky.
- Zástrčku a kontakty chraňte před nečistotami a nedovolte, aby přišly do styku
s kovovými špendlíky nebo jinými kovovými předměty.
- Nedotýkejte se nabíječky baterií nebo napájecího adaptéru připojeného
k zásuvce za bouřky.
- Nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty. Napájecí kabel nepoškozujte,
nelámejte a neupravujte.
- Neobalujte výrobek při používání nebo bezprostředně po něm, když je
výrobek stále zahřátý, látkou ani jinými materiály.
- Nenechávejte výrobek připojený ke zdroji napájení po dlouhou dobu.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
• Během používání se vyhněte dlouhodobému kontaktu výrobku se stejnou
částí pokožky.
I když výrobek není na dotek horký, může dojít k nízkoteplotním popáleninám
a zrudnutí pokožky nebo tvorbě puchýřů. Při použití výrobku na horkých místech
a osobami s problémy s krevním oběhem nebo s nižší citlivostí doporučujeme používat
stativ nebo podobné zařízení.
• Vždy dodržujte pokyny pro vypnutí výrobku na místech, kde je jeho
používání zakázáno.
Pokud tak neučiníte, může dojít k poruše jiných zařízení v důsledku
elektromagnetických vln a případně i k nehodám.
UPOZORNĚNÍ
Označuje riziko zranění.
• Neodpalujte blesk v blízkosti očí.
Mohlo by dojít k jejich poranění.
• Řemínek je určen pouze k použití na těle. Jeho pověšení s jakýmkoli
připojeným výrobkem na háček nebo jiný předmět může způsobit poškození
výrobku. Také výrobkem netřeste a chraňte ho před silnými nárazy.
• Nevyvíjejte silný tlak na objektiv a nedovolte, aby do něj narazil jiný předmět.
Mohlo by dojít k poranění osob nebo poškození výrobku.
• Při použití blesku je vyzařováno velké množství tepla. Při fotografování
nepřibližujte k jednotce blesku prsty, jiné části těla a jakékoli předměty.
Mohlo by dojít k popálení nebo poruše blesku.
• Nenechávejte výrobek na místech vystavených extrémně vysokým nebo
nízkým teplotám.
Výrobek by se mohl extrémně ohřát/ochladit a způsobit při dotyku popáleniny
nebo poranění.
• Dojde-li během nebo po použití tohoto výrobku k jakékoli abnormální reakci
nebo podráždění pokožky, přestaňte výrobek používat a poraďte se s lékařem.
5
Příprava
Nasazení řemínku
1 Nasaďte dodávaný
řemínek do úchytu
pro řemen.
Nabití bateriového
zdroje
1 Vložte bateriový zdroj
do nabíječky.
(1)
(2)
(1)
(2)
2 Nabijte bateriový zdroj.
(2)
(1)

Řemínek lze nasadit také
na levou stranu fotoaparátu.

Barvy kontrolky
- Nabíjení: Oranžová
- Plně nabito: Zelená
3 Vyjměte bateriový zdroj.
(1)
(2)
6
Příprava
Příprava paměťové
karty
Používejte následující paměťové
karty (prodávané samostatně),
v libovolné kapacitě.
Vložení/vyjmutí
bateriového zdroje
a paměťové karty
1 Otevřete krytku.
• Paměťové karty SD*1
(2)
• Paměťové karty SDHC*1*2
• Paměťové karty SDXC*1*2
(1)
*1 Karty odpovídají standardům SD.
Správná činnost paměťových karet ve
fotoaparátu však nebyla ověřována
u všech typů paměťových karet.
*2 Podporovány jsou také paměťové
karty UHS-I.
2 Vložte bateriový zdroj.
(2)
(1)
Vyjmutí:
7
Příprava
3 Vložte paměťovou kartu.
(1)
Nastavení data, času,
časového pásma
a jazyka
1 Zapněte fotoaparát.
(2)
Vyjmutí:
2 Nastavte časové pásmo.
4 Zavřete krytku.
(2)

Tlačítky / nebo
(1)
vyberte časové
voličem
pásmo → tlačítko

Tlačítko
8
Příprava
4 Nastavte jazyk
zobrazování.

Tlačítky
/ nebo voličem
vyberte časové pásmo →
→ tlačítky / nebo
tlačítko
vyberte možnost
voličem
[OK] → tlačítko

Tlačítky
[Jazyk
/ vyberte položku
] → tlačítko
3 Nastavte datum a čas.

Tlačítky
/
/ / vyberte jazyk
→ tlačítko

Tlačítky / nebo voličem
vyberte datum nebo čas →
→ tlačítky / nebo
tlačítko
upravte nastavení
voličem
→ tlačítko

Vyberte možnost [OK] →
tlačítko
9
Seznámení
s činností
fotoaparátu
Při použití blesku:
Fotografování
1 Zapněte fotoaparát.
4 Zaostřete (namáčkněte
tlačítko do poloviny).

Chcete-li fotoaparát vypnout,
stiskněte tlačítko ON/OFF znovu.
2 Přejděte do režimu
.

Fotoaparát po zaostření pípne.

Okolo zaostřené oblasti se
3 Podle potřeby použijte
zoom k zvětšení objektu
nebo rozšíření záběru.

Pohybujte páčkou zoomu za
současné kontroly obrazovky.
10
zobrazí bod AF.
5 Exponujte (stiskněte
tlačítko až na doraz).
Seznámení s činností fotoaparátu
Při záznamu filmů:
Při přehrávání filmů:

Během záznamu se zobrazuje
nápis [
REC].

Chcete-li ukončit záznam
filmu, stiskněte znovu tlačítko
záznamu filmu.
Prohlížení
1 Stiskněte tlačítko
.

Tlačítko
(dvakrát)

Chcete-li nastavit hlasitost,
stiskněte tlačítka
/
.
2 Vyberte snímky.

Filmy jsou označeny
symbolem [
].
11
Ochranné známky a licence
• Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
Zřeknutí se odpovědnosti
• Neautorizovaná reprodukce této příručky je zakázána.
• Ilustrace a snímky obrazovek v této příručce se mohou mírně lišit
od skutečného vybavení.
Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)
Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU),
směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle vnitrostátních
právních prováděcích předpisů k těmto směrnicím nemá být tento
výrobek likvidován s odpadem z domácností.
Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod
výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato baterie
nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium,
Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná směrnicí.
Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného
systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do
autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických
zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu
by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická
a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce
na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů.
Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím
na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady
či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo navštivte webové stránky
www.canon-europe.com/weee nebo www.canon-europe.com/battery.
UPOZORNĚNÍ
PŘI VÝMĚNĚ AKUMULÁTORU ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO EXPLOZE.
POUŽITÉ AKUMULÁTORY LIKVIDUJTE PODLE MÍSTNÍCH PŘEDPISŮ.
Aby se zaručil správný provoz výrobku, doporučujeme používat originální příslušenství
společnosti Canon.
Doporučuje se používat kabely USB označené jako originální příslušenství Canon.
Používejte komerčně dostupný kabel HDMI (konektor na straně fotoaparátu je typu D).
Doporučuje se používat kabely, které nejsou delší než 2,5 m.
12
Číslo modelu je PC2366 (včetně modulů WLAN a BT v modelu WM601).
Chcete-li identifikovat svůj model, zkontrolujte číslo na štítku na spodní části fotoaparátu
nebo za vyklápěcí obrazovkou, které začíná písmeny PC.
Země a regiony povolující použití bezdrátových funkcí
- Použití bezdrátových funkcí je v některých zemích a regionech omezeno a jejich nelegální
použití může být postihováno podle národních a mezinárodních zákonů. Abyste zamezili
porušení zákonů upravujících používání bezdrátových zařízení, navštivte pro zjištění míst,
kde je používání těchto zařízení povoleno, webové stránky společnosti Canon.
Mějte na paměti, že společnost Canon nepřebírá odpovědnost za žádné problémy vzniklé
v důsledku použití bezdrátových funkcí v jiných zemích a regionech.
Níže uvedené činnosti mohou mít za následek právní postih:
- změna či úprava výrobku
- odstranění certifikačních nálepek z výrobku
Nepoužívejte bezdrátové funkce tohoto výrobku v blízkosti lékařských zařízení nebo jiných
elektronických zařízení.
Použití bezdrátových funkcí tohoto výrobku v blízkosti lékařských zařízení nebo jiných
elektronických zařízení může ovlivnit činnost těchto zařízení.
Tímto společnost Canon Inc. prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Frekvenční rozsah Wi-Fi: 2 412 – 2 462 MHz
Maximální výstupní výkon Wi-Fi: 12,67 dBm
Frekvenční rozsah Bluetooth: 2 402 – 2 480 MHz
Maximální výstupní výkon Bluetooth: 9,67 dBm
CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Na kartě nastavení Menu můžete zkontrolovat položku [Zobrazení loga osvědčení].
© CANON INC. 2019
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising