Canon | PowerShot G5 X Mark II | User manual | Canon PowerShot G5 X Mark II User manual

Canon PowerShot G5 X Mark II User manual
Pokročilá uživatelská příručka
Obsah
Základy práce s fotoaparátem
Fotografování
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nastavení funkcí
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
ČESKY
CEL-SX5ZA2H0
© CANON INC. 2019
Poznámky na úvod a právní informace
zz Pořiďte několik počátečních zkušebních snímků a přehrajte je, abyste
se ujistili, že byly správně zaznamenány. Upozorňujeme, že společnost
Canon Inc., její dceřiné firmy a pobočky ani distributoři nenesou žádnou
odpovědnost za jakékoli škody vzniklé nesprávnou funkcí fotoaparátu
nebo příslušenství (včetně paměťových karet), jež mají za následek
poškození snímku, který má být zaznamenán a/nebo který má být
zaznamenán ve strojově čitelném tvaru.
zz Pokud uživatel pořizuje neautorizované snímky nebo záznamy (video
nebo zvukové) osob nebo materiálů podléhajících autorským právům,
může narušovat soukromí příslušných osob nebo porušovat zákonná
práva jiných osob včetně autorských práv a jiných práv týkajících
se duševního vlastnictví. Mějte na paměti, že omezení mohou platit
i v případech, kdy jsou takovéto snímky nebo záznamy určeny
výhradně pro osobní použití.
zz Informace o záručních podmínkách a zákaznické podpoře naleznete
v informacích o záruce dodávaných v sadě příruček k fotoaparátu.
zz Přestože je obrazovka vyráběna v podmínkách extrémně přesného
výrobního procesu a více než 99,99 % pixelů odpovídá konstrukčním
požadavkům, mohou být v ojedinělých případech některé pixely vadné
nebo se mohou zobrazovat jako červené nebo černé body. Tento jev
neznamená závadu fotoaparátu a neovlivňuje zaznamenané snímky.
zz Při dlouhodobějším používání fotoaparátu může dojít k zahřátí
jeho těla. Tento jev neznamená závadu.
2
Úvod
zz Chcete-li přejít na začátek kapitoly, klepněte na název kapitoly podél
pravé strany první stránky.
zz Pro základní navigaci klepněte na ikony ve spodní části každé stránky.
: Přejít na první stránku
: Návrat na předchozí stránku
: Přechod zpět o stránku
: Přechod vpřed o stránku
zz Pokyny v této příručce se vztahují na používání fotoaparátu ve
výchozím nastavení.
zz Záložky jako
identifikují režimy použité v pokynech pro
fotografování. Některé funkce jsou k dispozici rovněž v jiných režimech.
zz
: Důležité informace nebo tipy pro pokročilé používání fotoaparátu.
zz Typografické konvence
zz V této příručce jsou tlačítka a voliče fotoaparátu označeny ikonami,
které se na nich na fotoaparátu nacházejí, resp. ikonami jim podobnými.
zz Následující ovladače fotoaparátu jsou označeny ikonami.
zz Ikony a text, které se zobrazují na obrazovce, jsou uváděny v hranatých
závorkách.
zz Čísla v některých údajích a ilustracích odpovídají číslům kroků.
zz = xx: Stránky se souvisejícími informacemi (v tomto příkladu
představují písmena „xx“ číslo stránky)
zz Z praktických důvodů jsou všechny podporované paměťové karty
zjednodušeně označovány jako „paměťové karty“.
3
Obsah
Poznámky na úvod a právní informace..............................................2
Úvod....................................................................................................3
Typografické konvence...........................................................................3
Běžné činnosti s fotoaparátem..........................................................13
Bezpečnostní pokyny........................................................................16
Základy práce s fotoaparátem......................................... 19
Příprava.............................................................................................20
Nasazení řemínku................................................................................20
Nabití bateriového zdroje.....................................................................21
Příprava paměťové karty......................................................................22
Vložení/vyjmutí bateriového zdroje a paměťové karty.........................23
Nastavení data, času, časového pásma a jazyka................................25
Správné držení fotoaparátu..............................................................27
Seznámení s činností fotoaparátu....................................................28
Fotografování.......................................................................................28
Prohlížení..............................................................................................30
Části přístroje....................................................................................31
Přední strana........................................................................................31
Zadní strana.........................................................................................32
Hledáček...........................................................................................33
Nastavení úhlu obrazovky.................................................................34
Sklopení obrazovky směrem dolů........................................................34
Vyklopení obrazovky směrem nahoru..................................................34
Kontrolka...........................................................................................35
Nastavení režimu fotografování........................................................36
Konfigurace funkcí fotoaparátu.........................................................37
Obrazovka rychlého ovládání...............................................................37
Obrazovka menu..................................................................................39
4
Funkce dostupné na obrazovce rychlého ovládání..........................41
Nastavení menu................................................................................42
Obrazovka režimu fotografování.......................................................44
Rámečky na obrazovce fotografování..............................................45
Možnosti zobrazení v režimu fotografování......................................46
Možnosti zobrazení v režimu přehrávání..........................................47
Dotykové ovládání.............................................................................48
Výběr objektů........................................................................................48
Obrazovka rychlého ovládání...............................................................49
Obrazovka menu..................................................................................50
Prohlížení..............................................................................................52
Klávesnice zobrazovaná na obrazovce............................................54
Fotografování.................................................................... 55
Fotografování s použitím fotoaparátem určených nastavení
(Režim Auto/Režim Hybridní Auto)...................................................56
Ikony stabilizace obrazu.......................................................................59
Fotografování v režimu Hybridní Auto..................................................60
Fotografování specifických scén (režim Speciální scéna)................61
Pořizování autoportrétů s využitím optimálních nastavení
(režim Autoportrét)................................................................................65
Pořízení panoramatických snímků (Panoramatický režim).................66
Zachycení objektů na rozmazaném pozadí (režim Panning)..............68
Fotografování osob pod hvězdnou oblohou (Hvězdný portrét)...........69
Fotografování nočních scén pod hvězdnou oblohou
(režim Noční obloha s hvězdami).........................................................72
Fotografování hvězdných stop (režim Stopy hvězd)............................74
Natáčení filmů pohybu hvězd (režim Časosběrný film o hvězdách)....76
Fotografování s obrazovými efekty (režim Kreativní filtry)................80
Pořizování snímků se vzhledem zmenšených modelů
(Efekt miniatury)...................................................................................85
5
Záznam různých filmů (Režim Film).................................................86
Záznam filmů s určeným nastavením rychlosti závěrky a clonového
čísla (Ruční expozice pro filmy)...........................................................87
Záznam HDR filmů...............................................................................88
Fotografování v režimu programové automatiky (režim P)..............89
Fotografování s využitím specifických rychlostí závěrky
(režim Tv)..........................................................................................90
Fotografování s využitím specifických clonových čísel
(režim Av)..........................................................................................91
Fotografování s využitím specifických hodnot rychlosti závěrky
a clonového čísla (režim M)..............................................................92
Pořizování dlouhých expozic (Bulb).....................................................94
Větší zvětšení objektů (Digitální zoom)............................................95
Blokování jasu snímku / Expozice (Blokování AE)...........................96
Pořizování snímků zblízka (Makro)...................................................97
Fotografování v režimu ručního zaostřování....................................98
Snadná identifikace oblasti zaostření (Zvýraznění okrajů pro MF)...100
Fotografování s funkcí blokování AF..............................................101
Fotografování s využitím předvolených ohniskových vzdáleností
(Skokový zoom)...............................................................................102
Změna kvality snímku.....................................................................103
Fotografování ve formátu RAW..........................................................103
Změna poměru stran.......................................................................105
Změna doby zobrazení snímku po jeho pořízení...........................106
Změna nastavení režimu blesku.....................................................107
Blokování jasu snímku / Expozice v zábleskové fotografii
(blokování FE).................................................................................108
Konfigurace nastavení blesku......................................................... 110
Nastavení kompenzace expozice s bleskem.....................................110
Nastavení výkonu blesku................................................................... 111
Změna časování blesku.....................................................................112
6
Redukce červených očí......................................................................112
Konfigurace bezpečné FE..................................................................113
Souvislé fotografování..................................................................... 114
Použití samospouště....................................................................... 115
Fotografování v režimu RAW série................................................. 116
Přidání razítka data......................................................................... 118
Nastavení jasu snímku (Kompenzace expozice)........................... 119
Bracketing expozice (Fotografování v režimu AEB)..........................120
Změna citlivosti ISO pro snímky.....................................................122
Změna rozsahu citlivostí ISO.............................................................122
Nastavení automatického rozsahu citlivostí ISO...............................123
Nastavení minimální rychlosti závěrky pro funkci ISO auto...............123
Změna citlivosti ISO pro filmy..........................................................125
Změna rozsahu citlivostí ISO.............................................................125
Přizpůsobení maximálního nastavení funkce ISO auto.....................126
Automatická korekce jasu a kontrastu
(Automatická optimalizace jasu).....................................................127
Fotografování jasných objektů (Priorita vysokých jasů).................128
Úprava nastavení ND filtru..............................................................129
Změna režimu měření expozice......................................................130
Nastavení časovače měření...........................................................131
Konfigurace simulace expozice......................................................132
Zachycení přirozených barev (Vyvážení bílé).................................133
Uživatelské vyvážení bílé...................................................................135
Přizpůsobení barev (Picture Style).................................................137
Přizpůsobení stylů Picture Style.....................................................139
Uložení přizpůsobených stylů Picture Style....................................142
Potlačení šumu při fotografování vysokými citlivostmi ISO............143
Použití potlačení šumu u více snímků...............................................143
Fotografování prostřednictvím dotyku obrazovky
(Expozice dotykem).........................................................................145
7
Konfigurace funkce AF dotyk+tažení..............................................146
Fotografování s elektronickou závěrkou.........................................147
Fotografování s funkcí Servo AF.....................................................148
Výběr metody AF.............................................................................149
Přemístění bodu AF............................................................................150
Změna režimu zaostřování.............................................................151
Konfigurace pomocného světla AF.................................................152
Souvislé snímání při změně zaostření (bracketing ostření)...........153
Doladění zaostření..........................................................................156
Změna nastavení režimu IS............................................................157
Korekce výrazného chvění fotoaparátu.............................................158
Použití automatické vodováhy........................................................159
Použití digitálního telekonvertoru....................................................160
Změna velikosti záznamu filmu.......................................................161
Záznam filmů pro zpomalené přehrávání
(vysokorychlostní snímání).................................................................162
Konfigurace nastavení zvukového záznamu..................................163
Protivětrný filtr.....................................................................................163
Tlumič.................................................................................................163
Konfigurace servo AF u filmů..........................................................164
Použití funkce Automatický delší čas..............................................165
Efekt miniaturního modelu u filmů (Film s Efektem miniatury).......166
Záznam videomomentek.................................................................168
Záznam časosběrných filmů...........................................................170
Konfigurace obrazovky informací pro výstup HDMI.......................172
Nastavení typu krátkého filmu.........................................................173
Přehrávání........................................................................ 174
Prohlížení........................................................................................175
Zvětšování snímků..........................................................................177
Prohlížení krátkých filmů.................................................................178
8
Vyhledání snímků v indexu.............................................................179
Úpravy filmů....................................................................................180
Odstranění začátků/konců filmů.........................................................180
Extrahování políček z filmů 4K jako statických snímků.....................182
Úpravy krátkých filmů.........................................................................183
Extrahování snímků ze sérií snímků RAW.....................................185
Ochrana snímků..............................................................................187
Ochrana více snímků.........................................................................188
Otáčení snímků...............................................................................190
Mazání snímků................................................................................191
Vymazání více snímků současně.......................................................192
Přidávání snímků do příkazů tisku (DPOF)....................................194
Tisk snímků přidaných do příkazu tisku (DPOF)................................195
Přidání snímků do fotoalba.............................................................196
Použití filtrových efektů na snímky (kreativní filtry).........................197
Zpracování snímků RAW................................................................198
Korekce červených očí....................................................................200
Kombinace videomomentek............................................................201
Výřez...............................................................................................203
Změna velikosti snímků...................................................................205
Hodnocení snímků..........................................................................206
Prohlížení prezentací......................................................................207
Vyhledání snímků na základě zadaných podmínek.......................208
Použití ovládacího kroužku pro vyhledání snímků.........................209
Přizpůsobení zobrazení informací při přehrávání...........................210
Spuštění přehrávání od posledního zobrazeného snímku............. 211
Bezdrátové funkce.......................................................... 212
Dostupné bezdrátové funkce..........................................................213
Ukládání snímků z fotoaparátu do smartphonu..............................215
Připojení k smartphonům pomocí Wi-Fi s využitím tlačítka Wi-Fi......220
9
Omezení prohlížení snímků...............................................................222
Funkce používané se smartphony..................................................223
Odesílání snímků do smartphonu automaticky během
fotografování.......................................................................................223
Dálkově ovládané fotografování za současného pozorování
živého náhledu na smartphonu..........................................................223
Dálkové ovládání fotoaparátu pomocí smartphonu...........................224
Záznam geografických značek při fotografování...............................224
Připojení k tiskárnám pomocí Wi-Fi................................................226
Vytvoření připojení pomocí přístupového bodu.................................228
Automatické odesílání snímků do počítače....................................230
Přenos snímků na webové služby..................................................234
Registrace webových služeb..............................................................234
Přenos snímků na webové služby.....................................................238
Opětovné připojení pomocí Wi-Fi...................................................239
Ukončení připojení Wi-Fi.................................................................240
Vymazání informací zařízení spárovaných prostřednictvím
funkce Bluetooth..............................................................................241
Změna nebo vymazání nastavení pro připojení.............................242
Nastavení funkcí.............................................................. 243
Výběr a tvorba složek......................................................................244
Změna číslování souborů................................................................245
Konfigurace automatického otáčení snímků pořízených
na výšku..........................................................................................246
Formátování paměťových karet......................................................247
Nastavení zobrazení úvodní obrazovky..........................................249
Použití režimu Eco..........................................................................250
Nastavení funkcí úspory energie....................................................251
Nastavení jasu obrazovky...............................................................252
Přepnutí barvy informací na obrazovce..........................................253
10
Nastavení data, času a časového pásma.......................................254
Změna jazyka..................................................................................255
Nastavení doby pro zasunutí objektivu...........................................256
Nastavení videosystému.................................................................257
Nastavení dotykové obrazovky.......................................................258
Nastavení pípání.............................................................................259
Nastavení hlasitosti.........................................................................260
Nastavení rozlišení výstupu HDMI..................................................261
Přehrávání snímků RAW na televizoru HDR..................................262
Přizpůsobení obrazovky informací ke snímku................................263
Nastavení priority pro výkonnost obrazovky fotografování.............264
Přizpůsobení obrazovky fotografování v hledáčku.........................265
Nastavení režimu zobrazení...........................................................266
Nastavení převráceného zobrazení................................................267
Zobrazení metrických / nemetrických hodnot.................................268
Konfigurace průvodce funkcí..........................................................269
Konfigurace uživatelských funkcí....................................................270
Přizpůsobení funkcí tlačítek...............................................................271
Uživatelské režimy snímání (režim C)............................................273
Obnovení výchozích nastavení fotoaparátu...................................275
Nastavení údajů copyrightu pro záznam do snímků......................276
Stažení příruček/softwaru pomocí kódu QR...................................277
Zobrazení log osvědčení.................................................................278
Uložení běžně používaných položek menu fotografování
(Moje menu)....................................................................................279
Přejmenování záložek Moje menu.....................................................280
Vymazání záložky Moje menu...........................................................280
Vymazání všech záložek Moje menu.................................................281
Vymazání všech přidaných položek...................................................281
Přizpůsobení zobrazení Moje menu..................................................281
11
Příslušenství.................................................................... 282
Volitelné příslušenství.....................................................................283
Příslušenství pro napájení..................................................................283
Ostatní................................................................................................284
Tiskárny..............................................................................................284
Použití volitelného příslušenství......................................................285
Přehrávání na televizoru....................................................................285
Použití napájecího adaptéru USB k nabíjení/napájení
fotoaparátu..........................................................................................287
Dálkově ovládané fotografování.........................................................289
Ukládání snímků do počítače..........................................................291
Tisk snímků.....................................................................................292
Dodatek............................................................................ 294
Pokyny pro manipulaci....................................................................295
Odstraňování problémů...................................................................296
Informace zobrazované na obrazovce............................................300
Při fotografování.................................................................................300
Během přehrávání..............................................................................302
Opatření týkající se bezdrátových funkcí........................................304
Bezpečnostní opatření.......................................................................305
Software třetích stran......................................................................306
Osobní informace a bezpečnostní opatření....................................309
Ochranné známky a licence............................................................310
Zřeknutí se odpovědnosti................................................................312
Rejstřík............................................................................................313
12
Běžné činnosti s fotoaparátem
Fotografování
zz Použití fotoaparátem určených nastavení (Režim Auto,
Režim Hybridní Auto)
-- = 28, = 60
zz Pořizování autoportrétů s využitím optimálních nastavení (Autoportrét)
-- = 65
zz Pořízení panoramatických snímků (Panoramatický snímek)
-- = 66
Pořízení kvalitních snímků osob
Portréty
(= 61)
Specifické scény
Noční scéna
z ruky
(= 61)
Ohňostroj
(= 61)
Ovládání HDR
Backlight
(= 61)
Jídlo
(= 61)
Aplikace speciálních efektů
Jemná pleť
(= 61)
Černobílý
(= 80)
13
Rozostření pozadí
(= 80)
Měkké ostření
(= 80)
Efekt Objektivu rybí oko
(= 80)
Efekt Levného
fotoaparátu
(= 80)
Efekt miniatury
(= 85, = 166)
Efekt akvarelu
(= 80)
zz Zaostření na tváře osob
-- = 28, = 61, = 149
zz Fotografování bez blesku (Vypnutí blesku)
-- = 107
zz Zhotovení autoportrétů (Samospoušť)
-- = 115
zz Přidání razítka data
-- = 118
zz Kombinace filmových klipů a snímků
-- = 60
zz Vytvoření pocitu rychlosti pomocí rozostřeného pozadí
-- = 68
zz Fotografování hvězdné oblohy
-- = 69, = 72, = 74, = 76
Prohlížení
zz Zobrazení snímků
-- = 30, = 174
zz Automatické přehrávání snímků (Prezentace)
-- = 207
zz Prohlížení snímků na televizoru
-- = 285
14
zz Rychlé procházení mezi snímky
-- = 179
zz Smazání snímků
-- = 191
Záznam a prohlížení filmů
zz Záznam filmů
-- = 28, = 86
zz Prohlížení filmů
-- = 30
Tisk
zz Tisk snímků
-- = 292
Ukládání
zz Uložení snímků do počítače
-- = 291
Používání funkcí Wi-Fi
zz Odeslání snímků do telefonu Smartphone
-- = 215, = 223
zz Tisk snímků
-- = 226
zz Sdílení snímků online
-- = 234
zz Odeslání snímků do počítače
-- = 230
15
Bezpečnostní pokyny
zz Abyste dokázali s výrobkem bezpečně zacházet, přečtěte si následující pokyny.
zz Dodržujte tyto pokyny, abyste předešli zranění uživatele výrobku nebo jiných osob.
VAROVÁNÍ
Označuje riziko vážného zranění či smrtelného
úrazu.
zz Udržujte výrobek mimo dosah malých dětí.
Řemínek omotaný okolo krku může způsobit udušení.
zz Používejte pouze zdroje napájení určené pro výrobek, které jsou uvedeny v tomto
návodu k použití.
zz Výrobek nerozebírejte ani neupravujte.
zz Chraňte výrobek před silnými otřesy nebo vibracemi.
zz Nedotýkejte se žádných odkrytých vnitřních částí.
zz Výrobek přestaňte v případě neobvyklých okolností, např. když z něj vychází kouř
nebo neobvyklý zápach, ihned používat.
zz K čištění výrobku nepoužívejte organická rozpouštědla, jako je alkohol, benzín
nebo ředidla.
zz Zabraňte namočení výrobku. Do výrobku nevkládejte cizí předměty a chraňte
ho před vniknutím kapalin.
zz Nepoužívejte výrobek v místech, kde mohou být přítomny hořlavé plyny.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
zz Při používání komerčně dostupných nebo dodávaných bateriových zdrojů dodržujte
následující pokyny.
-- Baterie/bateriové zdroje používejte pouze s pro ně určenými výrobky.
-- Baterie/bateriové zdroje nezahřívejte a chraňte je před otevřeným ohněm.
-- Baterie/bateriové zdroje nenabíjejte pomocí neautorizovaných nabíječek.
-- Chraňte kontakty před znečištěním a nedovolte, aby přišly do styku s kovovými
špendlíky nebo jinými kovovými předměty.
-- Nepoužívejte baterie/bateriové zdroje, z kterých vytéká elektrolyt.
-- Při likvidaci baterií/bateriových zdrojů izolujte kontakty páskou či jiným způsobem.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
V případě, že dojde k úniku elektrolytu z baterie/bateriového zdroje a k potřísnění
vaší pokožky nebo oděvu, postižená místa důkladně opláchněte tekoucí vodou.
V případě vniknutí do očí vypláchněte oči velkým množstvím čisté tekoucí vody
a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
16
zz Při používání nabíječky baterií nebo napájecího adaptéru dodržujte následující pokyny.
-- Pravidelně suchým hadříkem odstraňujte případné nečistoty nahromaděné na
zástrčce a zásuvce.
-- Výrobek nezapojujte a neodpojujte mokrýma rukama.
-- Nepoužívejte výrobek, pokud není napájecí zástrčka zcela zasunuta do zásuvky.
-- Zástrčku a kontakty chraňte před nečistotami a nedovolte, aby přišly do styku
s kovovými špendlíky nebo jinými kovovými předměty.
-- Nedotýkejte se nabíječky baterií nebo napájecího adaptéru připojeného
k zásuvce za bouřky.
-- Nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty. Napájecí kabel nepoškozujte,
nelámejte a neupravujte.
-- Neobalujte výrobek při používání nebo bezprostředně po něm, když je výrobek
stále zahřátý, látkou ani jinými materiály.
-- Nenechávejte výrobek připojený ke zdroji napájení po dlouhou dobu.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
zz Během používání se vyhněte dlouhodobému kontaktu výrobku se stejnou částí pokožky.
I když výrobek není na dotek horký, může dojít k nízkoteplotním popáleninám
a zrudnutí pokožky nebo tvorbě puchýřů. Při použití výrobku na horkých místech
a osobami s problémy s krevním oběhem nebo s nižší citlivostí doporučujeme používat
stativ nebo podobné zařízení.
zz Vždy dodržujte pokyny pro vypnutí výrobku na místech, kde je jeho používání zakázáno.
Pokud tak neučiníte, může dojít k poruše jiných zařízení v důsledku
elektromagnetických vln a případně i k nehodám.
UPOZORNĚNÍ
Označuje riziko zranění.
zz Neodpalujte blesk v blízkosti očí.
Mohlo by dojít k jejich poranění.
zz Řemínek je určen pouze k použití na těle. Jeho pověšení s jakýmkoli připojeným
výrobkem na háček nebo jiný předmět může způsobit poškození výrobku.
Také výrobkem netřeste a chraňte ho před silnými nárazy.
zz Nevyvíjejte silný tlak na objektiv a nedovolte, aby do něj narazil jiný předmět.
Mohlo by dojít k poranění osob nebo poškození výrobku.
zz Při použití blesku je vyzařováno velké množství tepla. Při fotografování nepřibližujte
k jednotce blesku prsty, jiné části těla a jakékoli předměty.
Mohlo by dojít k popálení nebo poruše blesku.
zz Nenechávejte výrobek na místech vystavených extrémně vysokým nebo
nízkým teplotám.
Výrobek by se mohl extrémně ohřát/ochladit a způsobit při dotyku popáleniny
nebo poranění.
zz Dojde-li během nebo po použití tohoto výrobku k jakékoli abnormální reakci nebo
podráždění pokožky, přestaňte výrobek nadále používat a vyhledejte radu/pomoc lékaře.
17
UPOZORNĚNÍ
Označuje možnost škod na majetku.
zz Nemiřte fotoaparátem do silných zdrojů světla, jaký představuje například slunce
za jasného dne nebo silný zdroj umělého světla.
Takovéto jednání by mohlo vyústit v poškození obrazového snímače nebo jiných
vnitřních komponent výrobku.
zz Při použití fotoaparátu na písečné pláži nebo ve větrném prostředí dbejte na to,
aby se do přístroje nedostal písek nebo prach.
zz Jakýkoli cizí objekt na blesku, jako je prach nebo nečistota, odstraňte bavlněným
tamponem nebo kouskem látky.
Teplo vydávané bleskem může způsobit uvolnění kouře z cizího objektu nebo
poruchu výrobku.
zz Pokud výrobek nebudete používat, vyjměte bateriový zdroj/baterie a uložte je.
Jakékoli případné vytečení baterie by mohlo způsobit poškození výrobku.
zz Před likvidací bateriového zdroje/baterií zakryjte kontakty páskou či jiným
izolačním materiálem.
Dotyk těchto kontaktů a jiných kovových materiálů může vést k vzniku požáru
nebo výbuchu.
zz Nepoužíváte-li výrobek, odpojte od elektrické sítě jakoukoli nabíječku baterií
používanou s výrobkem. Používaný výrobek nezakrývejte oblečením ani jinými
objekty.
Dlouhodobé nepřerušené zapojení nabíječky baterií do elektrické sítě může způsobit
přehřátí a deformaci jednotky a následný požár.
zz V blízkosti domácích zvířat neponechávejte žádné bateriové zdroje.
Rozkousáním bateriového zdroje zvířetem může dojít k úniku elektrolytu, přehřátí nebo
výbuchu bateriového zdroje a následnému poškození výrobku nebo požáru.
zz Používá-li váš výrobek více baterií, nepoužívejte společně baterie s různou úrovní
nabití či staré a nové baterie. Nevkládejte baterie s chybnou polaritou kontaktů + a −.
Mohlo by dojít k poškození výrobku.
zz Pokud probíhá čtení/zápis na kartu, nevypínejte fotoaparát, neotevírejte
krytku prostoru pro paměťovou kartu/baterii a netřeste fotoaparátem ani
jej nevystavte nárazu.
Takováto situace by mohla způsobit poškození snímků nebo fotoaparátu
či paměťové karty.
zz Nepokoušejte se silou zasunout paměťovou kartu do fotoaparátu
v nesprávné orientaci.
Mohlo by dojít k poškození fotoaparátu.
18
Základy práce s fotoaparátem
Základní informace a pokyny, od úvodní přípravy až po fotografování
a přehrávání.
19
Příprava
zz Nasazení řemínku
1
(1)
Vyobrazeným způsobem nasaďte
dodávaný řemínek do úchytu
pro řemen.
(2)
zz Řemínek lze nasadit také na levou
stranu fotoaparátu.
20
zz Nabití bateriového zdroje
(1)
1
Vložte bateriový zdroj do nabíječky.
2
Nabijte bateriový zdroj.
(2)
(2)
(1)
zz Barvy kontrolky
-- Nabíjení: Oranžová
-- Plně nabito: Zelená
3
(1)
Vyjměte bateriový zdroj.
(2)
zz Pro ochranu bateriového zdroje a zachování jeho optimálního stavu
nenabíjejte bateriový zdroj souvisle po dobu delší než 24 hodin.
zz Nabíječku je možné používat v oblastech vybavených elektrickou sítí
se střídavým proudem o napětí 100 – 240 V~ (50/60 Hz). Pokud síťová
zástrčka neodpovídá zásuvce, použijte komerčně dostupný adaptér.
Nikdy nepoužívejte elektrické transformátory určené pro cestování
do zahraničí, neboť mohou poškodit bateriový zdroj.
zz Nabité bateriové zdroje jsou i v případě nečinnosti zatíženy
samovybíjením. Bateriový zdroj nabijte v den, kdy jej budete používat
(nebo bezprostředně předtím).
21
zz Příprava paměťové karty
Používejte následující typy paměťových karet (prodávané samostatně),
v libovolné kapacitě.
zz Paměťové karty SD*1
zz Paměťové karty SDHC*1*2
zz Paměťové karty SDXC*1*2
*1 Karty odpovídající standardům SD. Správná činnost paměťových karet
ve fotoaparátu však nebyla ověřována u všech typů paměťových karet.
*2 Podporovány jsou také paměťové karty UHS-I.
22
zz Vložení/vyjmutí bateriového zdroje
a paměťové karty
(2)
1
Otevřete krytku.
2
Vložte bateriový zdroj.
(1)
(2)
(1)
Vyjmutí:
23
(1)
3
Vložte paměťovou kartu.
(2)
Vyjmutí:
4
(2)
Zavřete krytku.
(1)
zz Pokud vložíte bateriový zdroj ve špatné orientaci, nelze jej zaaretovat
ve správné poloze. Vždy kontrolujte správnou orientaci bateriového
zdroje a jeho zajištění v přístroji.
zz Dříve než začnete používat novou paměťovou kartu nebo kartu,
která byla naformátována v jiném zařízení, měli byste ji naformátovat
pomocí tohoto fotoaparátu.
zz Pokud je paměťová karta opatřena přepínačem ochrany proti zápisu,
nebude v případě nastavení přepínače do zamknuté polohy možné
zaznamenávat data. Posuňte přepínač ochrany proti zápisu pro odemknutí.
zz Pokud je zobrazena zpráva [Vyměnit akumulátor], vyměňte po
automatickém vypnutí bateriový zdroj.
24
zz Nastavení data, času, časového pásma a jazyka
1
Zapněte fotoaparát.
2
Nastavte časové pásmo.
zz Tlačítky / nebo voličem
časové pásmo → tlačítko
vyberte
zz Tlačítko
zz Tlačítky / nebo voličem
vyberte
→
časové pásmo → tlačítko
vyberte [OK]
tlačítky / nebo voličem
→ tlačítko
25
3
Nastavte datum a čas.
zz Tlačítky / nebo voličem
datum nebo čas → tlačítko
tlačítky / nebo voličem
nastavení → tlačítko
vyberte
→
upravte
zz Vyberte [OK] → tlačítko
4
Nastavte jazyk zobrazování.
zz Tlačítky
tlačítko
/
vyberte [Jazyk
]→
zz Tlačítky
tlačítko
/
/ / vyberte jazyk →
zz Pokud se po zapnutí fotoaparátu zobrazí obrazovka [Datum/čas/pásmo],
nastavte následujícím způsobem aktuální datum, čas a časové pásmo.
Tyto informace se při pořízení snímku uloží do vlastností snímku
a využívají se při řazení snímků podle data pořízení nebo při tisku snímků
s uvedením data pořízení.
zz Chcete-li nastavit letní čas (přičte se 1 hodina), nastavte položku [ ]
na obrazovce [ ] na [Datum/čas/pásmo].
zz Pokud byla nastavení data/času/pásma vymazána, znovu je správně
nastavte.
26
Správné držení fotoaparátu
zz Řemínek fotoaparátu si nasaďte
na zápěstí.
zz Během fotografování přitiskněte
paže k tělu a držte fotoaparát pevně,
abyste zabránili jeho pohybu. Pokud jste
vysunuli blesk, nezakrývejte jej prsty.
27
Seznámení s činností fotoaparátu
Vyzkoušejte fotoaparát jeho zapnutím, pořízením fotografií nebo filmů
a jejich následným prohlédnutím.
zz Fotografování
1
Zapněte fotoaparát.
2
Přejděte do režimu
3
Podle potřeby použijte zoom
k zvětšení objektu nebo
rozšíření záběru.
zz Chcete-li fotoaparát vypnout, stiskněte
tlačítko ON/OFF znovu.
.
zz Pohybujte páčkou zoomu za současné
kontroly obrazovky.
Při použití blesku:
28
4
Zaostřete (namáčkněte tlačítko
spouště do poloviny).
zz Fotoaparát po zaostření pípne.
zz Okolo zaostřených míst se zobrazí
bod AF.
5
Exponujte (stiskněte tlačítko
spouště až na doraz).
Při záznamu filmů:
zz Během záznamu se zobrazuje
nápis [ REC].
zz Chcete-li ukončit záznam filmu,
stiskněte znovu tlačítko natáčení filmu.
29
zz Prohlížení
1
Stiskněte tlačítko
2
Vyberte snímky.
.
zz Filmy jsou označeny ikonou [
Přehrávání filmů:
zz Tlačítko
(dvakrát)
zz Pro úpravu hlasitosti použijte
tlačítka / .
30
].
Části přístroje
zz Přední strana
(5) (6) (7) (8)
(9)
(2) (10)
(11)
(1)
(2)
(3)
(12)
(13)
(4)
(1)
Páčka zoomu
(6)
Volič režimů
Fotografování: (širokoúhlý
objektiv) /
(teleobjektiv)
(7)
Tlačítko spouště
(8)
Blesk
(9)
Ovládací kroužek (kroužek
Přehrávání: (index) /
(zvětšení)
(2)
Úchyt pro řemen
(3)
Světlo
(4)
Objektiv
(5)
Volič kompenzace expozice
)
(10) Páčka vysunutí hledáčku
(11) Sériové číslo
(12) Závit pro stativ
(13) Krytka prostoru pro paměťovou
kartu/baterii
: Pozice přiřazení voliče/kroužku
31
zz Zadní strana
(1) (2) (3)
(4)
(5) (6)
(7)(8)(9) (10) (11) (12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(21) (20) (19)
(1)
Hledáček
(2)
Páčka dioptrické korekce
(3)
Obrazovka
Otevírá se nahoru v úhlu přibližně
180° a dolů v úhlu přibližně 45°.
(4)
Mikrofon
(vyklopení blesku)
(14) Tlačítko snímání filmů
Filmy lze kromě režimu Film
zaznamenávat rovněž v dalších
režimech.
(Rychlé ovládání)
(15) Tlačítko
Zobrazí obrazovku rychlého
ovládání. Používá se rovněž pro
potvrzení vybraných nastavení.
(5)
Tlačítko
(6)
Tlačítko ON/OFF
(16) Tlačítko
(7)
Konektor DIGITAL
(17) Tlačítko
(8)
Konektor HDMITM
(18) Kontrolka
(9)
Reproduktor
(19) Tlačítko
(10) Tlačítko
(Wi-Fi)
(11) Příkazový ovladač (volič
(12) Tlačítko
(Blesk) /
/
Doprava
Dolů
Slouží k zobrazení obrazovek menu.
)
(Blokování AE)
(Režim řízení) /
(13) Tlačítko
(Smazání jednoho snímku) /
Nahoru
(20) Tlačítko
(Přehrávání)
(Makro) /
(21) Tlačítko
zaostřování) / Doleva
32
(Ruční
Hledáček
Použití hledáčku pomáhá soustředit se na udržení objektů
v zaostřeném stavu.
1
Vysuňte hledáček.
2
Vytáhněte očnici směrem k sobě.
3
Upravte nastavení dioptrické
korekce hledáčku.
zz Chcete-li použít hledáček, aktivujte jej
podržením v blízkosti oka.
zz Displej hledáčku a obrazovku fotoaparátu nelze aktivovat současně.
zz Některá nastavení poměru stran způsobí zobrazení černých
pruhů na horním a dolním nebo pravém a levém okraji obrazovky.
Tyto oblasti nebudou zaznamenány.
33
Nastavení úhlu obrazovky
zz Sklopení obrazovky směrem dolů
zz Stáhněte horní stranu obrazovky dolů
směrem k sobě.
zz Obrazovka se otevírá v úhlu přibližně 45°.
zz Vyklopení obrazovky směrem nahoru
zz Obrazovka se zdvihá nahoru a otevírá
v úhlu přibližně 180°.
zz Při fotografování s obrazovkou otočenou
směrem k přední části fotoaparátu
můžete pozorovat váš zrcadlový obraz.
zz Po dokončení fotografování vraťte
obrazovku do původní polohy.
zz Když fotoaparát nepoužíváte, nechte obrazovku zavřenou.
zz Neotvírejte obrazovku dále, mohlo by dojít k poškození fotoaparátu.
34
Kontrolka
Chování kontrolky se mění v závislosti na stavu fotoaparátu.
Barva
Stav kontrolky
Bliká
Stav fotoaparátu
zz Záznam statických snímků na
paměťovou kartu nebo načítání
snímků z karty
zz Vypnutá obrazovka
zz Záznam filmů na paměťovou kartu nebo
načítání filmů z karty
Svítí
Bliká
zz Přenos pomocí Wi-Fi
zz Nabíjení pomocí USB
zz Chyba nabíjení USB
Svítí
Zelená
Oranžová
Pomalu bliká
35
Nastavení režimu fotografování
K volbě jednotlivých režimů fotografování použijte volič režimů.
(1)
(6)
(2)
(3)
(7)
(4)
(8)
(9)
(5)
(10)
(1)
Režim Tv
Před fotografováním nastavte
rychlost závěrky (= 90).
Nastavení proveďte kroužkem .
Fotoaparát automaticky nastaví
clonové číslo pro dosažení
správné expozice.
(2)
Režim P
Fotoaparát automaticky nastaví
rychlost závěrky a clonové
číslo podle jasu objektu. Před
fotografováním lze volně upravovat
množství nastavení (= 89).
(3)
Režim Auto
Režim vhodný pro plně automatické
fotografování, kdy veškerá nastavení
provádí fotoaparát (= 56).
(4)
Režim Hybridní Auto
Před expozicí každého snímku
automaticky zaznamená filmový klip
scény (= 60).
(5)
Speciální motivové programy
Režimy vhodné pro fotografování
s nastavením určeným pro
specifické scény (= 61).
(6)
Režim Av
Před fotografováním nastavte
hodnotu clony (= 91). Nastavení
proveďte kroužkem . Fotoaparát
automaticky nastaví rychlost závěrky
pro dosažení správné expozice.
(7)
Režim M
Před fotografováním nastavte
rychlost závěrky a clonové číslo
pro dosažení požadované expozice
(= 92). Otočením voliče
nastavte rychlost závěrky a otočením
kroužku nastavte clonové číslo.
(8)
Režim C
Často používané režimy
a přizpůsobené funkce pro
fotografování si můžete uložit
pro pozdější opakované použití
(= 273).
(9)
Režim Film
Umožňuje zaznamenávat různé
typy filmů (= 86).
(10) Režim kreativních filtrů
Tento režim umožňuje přidávat
k pořizovaným snímkům různé
efekty (= 80).
36
Konfigurace funkcí fotoaparátu
zz Obrazovka rychlého ovládání
1
(1)
(1)
Stiskněte tlačítko
.
zz (1) Položky nastavení
zz (2) Možnosti nastavení
(2)
2
Vyberte položku nastavení.
3
Vyberte možnost nastavení.
zz Stisknutím tlačítka
zkonfigurujte
].
položky označené ikonou [
37
4
Dokončete nastavení.
zz Možnosti můžete vybírat rovněž otáčením voliče .
zz Funkce rychlého ovládání můžete zkonfigurovat rovněž z obrazovky menu.
38
zz Obrazovka menu
(1)
(2)
1
Stiskněte tlačítko
2
Vyberte kartu.
.
zz (1) Hlavní karta
zz (2) Vnořená karta
zz (3) Položky nastavení
(3)
(4)
zz (4) Možnosti nastavení
zz Pomocí páčky zoomu vyberte
hlavní kartu.
zz Pomocí tlačítek / nebo kroužku
vyberte vnořenou kartu.
39
3
Vyberte položku nastavení.
zz Některé položky jsou vybírány
na jiné
tlačítky / nebo voličem
obrazovce po prvotním stisknutí tlačítka
4
Vyberte možnost nastavení.
5
Dokončete nastavení.
6
Vraťte se na obrazovku
fotografování.
40
.
Funkce dostupné na obrazovce
rychlého ovládání
(1)
(1)
(2)
Stisknutím tlačítka
na obrazovce fotografování
nebo přehrávání zobrazte obrazovku rychlého
ovládání, na které můžete upravovat nastavení.
Vyberte položku nastavení vpravo nebo vlevo pro
zobrazení možností nastavení pro tuto položku
ve spodní části obrazovky.
(1) Položky nastavení
(2) Možnosti nastavení
V režimu jsou k dispozici následující nastavení. Dostupné položky
a možnosti nastavení se liší v závislosti na režimu fotografování.
Metoda AF
Činnost AF
Režim měření
Kval. snímku*
Velik.film.zázn.*
ND filtr
Citlivost ISO
Vyvážení bílé
Picture Style
Automatická
optimalizace jasu
Kreativní filtry
* K dispozici rovněž v režimu
Slouží k výběru režimu automatického
zaostřování (AF) pro fotografovanou scénu.
Chcete-li uchovávat objekty zaostřené během
namáčknutí tlačítka spouště do poloviny,
].
vyberte [
Slouží k volbě způsobu měření jasu.
Slouží k volbě velikosti (počtu pixelů) a komprese
(kvality) snímků.
Slouží k nastavení velikosti a rychlosti
snímání filmů.
Snižuje intenzitu světla pro získání vhodné
úrovně jasu.
Slouží k výběru citlivosti ISO.
Umožňuje dosahovat snímků s přirozeně
vypadajícími barvami u specifických typů
osvětlení.
Umožňuje vybrat nastavení barev, které dobře
vystihuje scénu nebo objekt.
Slouží k výběru úrovně automatické korekce jasu
a kontrastu.
Umožňuje přidávat k pořizovaným snímkům různé
efekty.
.
41
Nastavení menu
Pomocí obrazovek menu lze konfigurovat různé funkce fotoaparátu.
Pro přístup k obrazovkám menu stiskněte tlačítko
. Položky nastavení
jsou uspořádány do čtyř hlavních skupin a více karet pro každou skupinu.
Na obrazovkách menu můžete konfigurovat následující nastavení.
Dostupné položky nastavení se liší v závislosti na režimu fotografování.
„„
Nastavení fotografování
zz Režim fotografování
zz Kval. snímku
zz Uživatelské
vyvážení bílé
zz Poměr stran sním.
zz Posun WB/BKT
zz Doba prohlídky
zz Zobrazení HDMI
zz Nastavení blesku
zz Režim řízení
zz Režim RAW série
zz Razítko data
zz Komp.exp./AEB
zz
Nastavení
citlivosti ISO
zz
Nastavení
citlivosti ISO
zz Automatická
optimalizace jasu
zz Priorita vysokých jasů
informací
zz Picture Style
zz Potlač.šumu při
vysokém ISO
zz Expozice dotykem
zz Nast. AF dotyk+tažení
zz Režim závěrky
zz Činnost AF
zz Nastavení IS
zz
Auto úroveň
zz Digitální zoom
zz Typ kr. filmu
zz Kval. film. zázn.
zz Protivětrný filtr
zz Tlumič
zz Servo AF u filmů
zz
Automatický
delší čas
zz Nas. časosb. filmu
o hvězdách
zz Metoda AF
zz Zvýraz. hvězd
zz Souvislé AF
zz Nastavení hvězdného
zz Spuštění pomoc.
světla AF
portrétu
zz Úprava barvy
zz ND filtr
zz Bracketing ostření
zz Videomomentka
zz Režim měření
zz AF+MF
zz Časosběr. film
zz Časovač měření
zz Nast. zvýraz. okrajů
zz Dálk. ovládání
zz Simulace expozice
zz Vyvážení bílé
pro MF
zz Bezpečný MF
zz Zoom bodu MF
42
„„
Nastavení přehrávání
zz Ochrana snímků
zz Zpracování
snímku RAW
zz Otočit snímek
zz Prezentace
zz Nast. podm. vyhled.
snímků
zz Smazání snímků
zz Korekce červ. očí
zz Příkaz tisku
zz Vytvořit album
zz Skok sním.pom.
zz Nast. fotoalba
zz Výřez
zz Zobraz. informací při
zz Kreativní filtry
zz Změnit velikost
zz Hodnocení
„„
přehrávání
zz Prohl.od posl.zobr.
Nastavení funkcí
zz Vybrat složku
zz Jazyk
zz Převr. zobrazení
zz Číslov. soub.
zz Zasunutí obj.
zz Jednotky
zz Aut. otáčení
zz Videosystém
zz Průvodce funkcí
zz Formátovat kartu
zz Ovládání dotykem
zz Uživatel. funkce (C.Fn)
zz Úvodní obrázek
zz Tón
zz Uživat. režim snímání
zz Nastavení bezdrát.
zz Hlasitost
komunikace
zz HDMI rozlišení
(rež.C)
zz Reset. aparát
zz HDMI HDR výstup
zz Údaje copyrightu
zz Režim Eco
zz Zobr. info ke sn.
zz URL pro manuál/
zz Úsp. energie
zz Způsob zobrazení
zz Nastavení GPS
zz Jas displeje
zz Formát zobr. hled.
zz Noční zobrazení
zz Přepnutí displeje
zz Datum/čas/pásmo
„„
software
zz Zobrazení loga
osvědčení
zz Firmware
Moje menu
zz Přidat záložku
Moje menu
zz Vymaz. všechny zál.
Moje menu
zz Vymazat všechny
položky
zz Zobraz. menu
43
Obrazovka režimu fotografování
(1) (2)(3) (4) (5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Režim fotografování / ikona scény
Počet zaznamenatelných snímků
Maximální počet snímků v sérii
Dostupná doba záznamu filmu
Stav baterie
44
Rámečky na obrazovce fotografování
Rámečky pro zaostřování (body AF) se zobrazují na obrazovce
fotografování.
Bílý
rámeček
Zelený
rámeček
Modrý
rámeček
Žlutý
rámeček
Zobrazuje se okolo objektu nebo tváře osoby detekované jako
hlavní objekt.
Zobrazuje se po zaostření fotoaparátu při namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny.
Zobrazuje se během pokračujícího zaostřování fotoaparátu
na pohybující se objekty. Zobrazuje se po dobu namáčknutí
tlačítka spouště do poloviny.
Zobrazuje se, pokud fotoaparát nemůže zaostřit při namáčknutí
tlačítka spouště do poloviny.
zz Pokud se rámečky nezobrazují, zobrazují se okolo nežádoucích objektů
nebo se zobrazují na pozadí a v podobných místech, zkuste fotografovat
v režimu ( ).
45
Možnosti zobrazení v režimu fotografování
Zobrazení obrazovky režimu fotografování lze přepnout pro zobrazení
dalších informací.
1
Stiskněte tlačítko
46
.
Možnosti zobrazení v režimu přehrávání
Zobrazení obrazovky režimu přehrávání lze přepnout pro zobrazení
dalších informací.
1
Stiskněte tlačítko
.
zz Přeexponované jasy blikají přes obraz obrazovky informací při zobrazení
obrazovek zobrazujících podrobné informace.
zz V horní části obrazovek s podrobnými informacemi se zobrazuje graf
zvaný histogram jasu, který zobrazuje rozložení jasů na snímcích.
Vodorovná osa představuje stupeň jasu a svislá osa zase podíl plochy
snímku na jednotlivých úrovních jasu. Zobrazení tohoto histogramu
umožňuje kontrolovat správnost expozice.
Přepnutí histogramů
zz Při přepnutí na zobrazení RGB se zobrazí RGB histogram zobrazující
rozložení červených, zelených a modrých odstínů ve snímcích. Vodorovná
osa představuje jas červených, zelených nebo modrých barevných odstínů
a svislá osa zase podíl plochy obrazu na jednotlivých úrovních jasu.
Zobrazením histogramu lze zkontrolovat barevné vlastnosti snímku.
47
Dotykové ovládání
zz Výběr objektů
Objekty můžete vybírat dotykem tváře osoby nebo jiných věcí zobrazených
na obrazovce.
1
Vyberte objekt.
2
Exponujte.
zz Sledování nemusí být možné u objektů, které jsou příliš malé nebo se
příliš rychle pohybují, resp. u objektů s nedostatečným kontrastem mezi
objektem a pozadím.
zz Pro výběr objektů dotykem na obrazovce během pozorování obrazu
v hledáčku nastavte položku [AF dotyk+tažení] na [Povolit] (= 146).
48
zz Obrazovka rychlého ovládání
Zobrazení obrazovky nastavení
zz Dotkněte se [
].
Nastavení fotoaparátu
zz Dotkněte se položky nastavení →
volba nastavení
Přepínání obrazovek
zz Položky označené ikonou [
].
zkonfigurujte dotykem [
]
Návrat na předchozí obrazovku
zz Dotkněte se [
].
Nastavení hodnoty na sloupcích
zz Dotkněte se sloupce nebo přetáhněte
prstem po sloupci.
49
zz Obrazovka menu
Nastavení fotoaparátu
zz Dotkněte se hlavní karty → pomocné
karty → položky nastavení → možnosti
Návrat na předchozí obrazovku
zz Dotkněte se [
].
Přidání/odebrání znaménka zaškrtnutí
zz Dotkněte se zaškrtávacího pole.
Namísto stisknutí tlačítka
zz Dotkněte se [
50
].
Namísto stisknutí tlačítka
zz Dotkněte se [
].
Namísto stisknutí tlačítka
zz Dotkněte se [
51
].
zz Prohlížení
Prohlížení jednotlivých snímků
zz Další snímek: Přetáhněte doleva
zz Předchozí snímek: Přetáhněte doprava
Přehrávání filmů
zz Přehrávání: Dotkněte se [
]
Operace u filmů
zz Zastavení: Dotkněte se obrazovky
zz Obnovení: Dotkněte se [ ]
zz Nastavení hlasitosti: Dotkněte se [
Přepnutí na zobrazení indexu
52
]
Zobrazení méně snímků
Zvětšování snímků
zz Rychle se dvakrát dotkněte.
Zmenšení zvětšených snímků
zz Obnovení původní velikosti: Dotkněte
se [ ] nebo se rychle dvakrát dotkněte
obrazovky
zz Během přehrávání filmu lze zobrazit ovládací panel pro přehrávání filmů
dotykem obrazovky.
zz Během zobrazení indexu procházíte snímky přetažením zobrazení nahoru
nebo dolů.
zz Chcete-li přesunout oblast zobrazení během zvětšeného zobrazení,
přetáhněte obraz na obrazovce.
53
Klávesnice zobrazovaná na obrazovce
Zadání znaků
zz Dotykem zadejte příslušné znaky.
Pohyb kurzoru
zz [
]/[
] nebo kroužek
Přepínání režimů vstupu
zz [ ]: Přepnutí na velká písmena
zz [ ]: Přepnutí na čísla nebo symboly
Mazání znaků
zz [
]
Zadávání konců řádků
zz [
]
Návrat na předchozí obrazovku
zz [
]
54
Fotografování
Fotografujte snadno v jednoduchých režimech nebo pořizujte
sofistikovanější snímky s využitím různých funkcí.
55
Fotografování s použitím
fotoaparátem určených nastavení
(Režim Auto/Režim Hybridní Auto)
Chcete-li používat plně automatický výběr optimálního nastavení pro
scénu na základě objektu a snímacích podmínek určených fotoaparátem,
použijte režim Auto.
1
Přejděte do režimu
2
Podle potřeby použijte zoom
k zvětšení objektu nebo
rozšíření záběru.
.
zz Pohybujte páčkou zoomu za současné
kontroly obrazovky.
Při použití blesku:
56
3
Zaostřete (namáčkněte tlačítko
spouště do poloviny).
zz Fotoaparát po zaostření pípne.
zz Okolo zaostřených míst se zobrazí
bod AF.
4
Exponujte (stiskněte tlačítko
spouště až na doraz).
Při záznamu filmů:
zz Během záznamu se zobrazuje
nápis [ REC].
zz Chcete-li ukončit záznam filmu,
stiskněte znovu tlačítko snímání filmů.
Statické snímky
zz Blikající ikona [ ] varuje před pravděpodobným rozmazáním snímků
vlivem pohybu fotoaparátu. V tom případě upevněte fotoaparát na stativ
nebo učiňte jiné opatření pro zajištění jeho stability.
zz Pokud jsou snímky tmavé bez ohledu na použití blesku, přibližte se více
k objektu.
zz Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny v podmínkách nízké hladiny
osvětlení se může aktivovat světlo jako pomůcka pro správné zaostření.
57
Filmy
zz Černé sloupce v horní a spodní části obrazovky nejsou zaznamenány.
zz Pokud změníte kompozici záběru, zaostření, jas a barevné podání se
automaticky upraví.
zz Záznam se automaticky zastaví při zaplnění paměťové karty nebo když
jediný záznam dosáhne maximální délky.
zz Maximální doba záznamu filmu je 29 min 59 s.
zz Přestože se fotoaparát může při dlouhodobějším opakovaném záznamu
filmů ohřát, neznamená to problém.
zz Při záznamu filmů držte prsty mimo mikrofon. Blokování mikrofonu může
znemožňovat záznam zvuku nebo může způsobovat utlumení zvuku.
zz Zvuk je zaznamenáván stereofonně vestavěným mikrofonem.
zz Při záznamu filmů se vyvarujte dotyku jiných ovládacích prvků fotoaparátu
než tlačítka snímání filmů nebo obrazovky, protože hrozí riziko
zaznamenání provozních zvuků fotoaparátu. Pro úpravu nastavení nebo
provedení jiných operací během záznamu použijte – je-li to možné –
dotykovou obrazovku.
zz Vestavěným nebo externími mikrofony mohou být zaznamenány zvuky
činnosti Wi-Fi. Během záznamu zvuku se nedoporučuje používat funkci
bezdrátové komunikace.
zz Jakmile je zahájen záznam filmu, změní se zobrazené obrazové pole
a objekty se zobrazí větší, aby bylo možné provádět korekci výraznějšího
chvění fotoaparátu. Chcete-li zaznamenat objekty ve stejné velikosti,
jako před zahájením záznamu, upravte nastavení stabilizace obrazu.
zz Během záznamu filmu se na filmu mohou zaznamenat rovněž zvuky
činnosti objektivu při automatickém zaostřování.
zz Jednotlivé filmy překračující 4 GB lze rozdělit na více souborů.
Automatické přehrávání rozdělených souborů filmů jednoho po druhém
není podporováno. Každý soubor přehrajte samostatně.
Ikony scén
zz V režimech
/
jsou zobrazením ikon indikovány scény určené
fotoaparátem a fotoaparát automaticky vybírá odpovídající nastavení
pro optimální zaostření, jas a barevné podání objektu.
zz Pokud ikona vybraného motivového programu neodpovídá aktuálním
snímacím podmínkám nebo pokud není možné dosáhnout na snímcích
požadovaného účinku, barev nebo jasu, zkuste pracovat v režimu ( ).
58
zz Ikony stabilizace obrazu
Na základě snímacích podmínek je automaticky aplikována optimální
stabilizace obrazu (Inteligentní IS) a zobrazí se následující ikony.
Stabilizace obrazu pro statické snímky (Normální)
Stabilizace obrazu pro statické snímky při panorámování
(Panorámování)*
Stabilizace obrazu pro úhlové chvění fotoaparátu a pravoúhlé
chvění u makrosnímků (Hybridní IS). U filmů se zobrazuje ikona
[
] a je využita rovněž stabilizace obrazu [ ].
Stabilizace obrazu pro filmy, která potlačuje účinky silného chvění
fotoaparátu, například při záznamu filmů za chůze (Dynamická).
Stabilizace obrazu pro pomalé chvění fotoaparátu, ke kterému
dochází například při záznamu filmů teleobjektivem (Optická).
Není prováděna stabilizace obrazu, protože fotoaparát je upevněn
na stativu nebo jinak udržován ve stabilní poloze. Během záznamu
filmu se však zobrazuje ikona [ ] a použije se stabilizace obrazu
potlačující účinky větru a jiných zdrojů vibrací (Stativ IS).
* Zobrazuje se při panorámování z důvodu sledování pohyblivých objektů
fotoaparátem. Pokud sledujete objekt, který se pohybuje horizontálně,
potlačuje stabilizace obrazu pouze vertikální chvění fotoaparátu
(horizontální stabilizace obrazu je vypnuta). Obdobně, pokud sledujete
objekt, který se pohybuje vertikálně, potlačuje stabilizace obrazu pouze
horizontální chvění fotoaparátu (vertikální stabilizace obrazu je vypnuta).
59
zz Fotografování v režimu Hybridní Auto
Pouhým fotografováním se rovněž automaticky zaznamenají 2–4 sekundy
dlouhé klipy scény před každým snímkem. Každý klip, který je ukončen
statickým snímkem a zvukem závěrky, vytvoří samostatnou kapitolu.
Fotoaparát vytvoří krátký film z celého dne kombinací těchto klipů.
1
Přejděte do režimu
2
Zaostřete a exponujte.
.
zz Chcete-li vytvořit působivější krátké filmy, zaměřte fotoaparát na objekty
po dobu asi čtyř sekund před pořizováním statických snímků.
, protože je při
zz Výdrž baterie v tomto režimu je kratší než v režimu
expozici každého snímku zaznamenán rovněž krátký film.
zz K zaznamenání krátkého filmu nemusí dojít v případě pořízení statického
a při jiných
snímku ihned po zapnutí fotoaparátu, při výběru režimu
způsobech používání fotoaparátu.
zz V krátkých filmech se zaznamenají veškeré zvuky a vibrace způsobené
provozem fotoaparátu nebo objektivu.
] pro NTSC nebo [
]
zz Kvalita snímku krátkého filmu je [
pro PAL. Toto se mění v závislosti na nastavení videosystému.
zz Fotoaparát nepřehrává zvuky při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
ani při spuštění samospouště.
zz Krátké filmy jsou v následujících případech ukládány jako samostatné
filmové soubory, a to i v případě, že byly zaznamenány v režimu
ve stejný den.
-- Doba záznamu krátkého filmu dosáhne přibližně 29 min a 59 s.
(Pokud velikost souboru překročí přibližně 4 GB, může být uložen rovněž
ve formě samostatných souborů.)
-- Krátký film je chráněný.
-- Dojde ke změně nastavení letního času, videosystému nebo
časového pásma.
zz Zaznamenané zvuky závěrky nelze upravit ani smazat.
60
Fotografování specifických scén
(režim Speciální scéna)
Tento režim umožňuje volbu motivového programu odpovídajícího
fotografované scéně a fotoaparát automaticky zkonfiguruje nastavení pro
dosažení optimálních výsledných snímků. Zkuste nejprve pořídit zkušební
snímky, abyste se ujistili, že dosáhnete požadovaných výsledků.
1
Přejděte do režimu
2
Tlačítko
3
Exponujte.
61
.
→ [ ] → vyberte možnost
V případě autoportrétů zahrnuje přizpůsobitelné
zpracování snímků zjemnění vzhledu pokožky
a úpravu jasu a pozadí, aby vynikl váš
autoportrét na pozadí.
Autoportrét
Tento režim zachycuje objekty na rozostřeném
pozadí, s jemnými odstíny pleti a měkce
vypadajícími vlasy.
Portrét
Tento režim zpracovává snímky pro dosažení
jemnějšího vzhledu pleti.
Jemná pleť
zz V závislosti na snímacích podmínkách může dojít k modifikaci jiných
oblastí, než je pleť osob.
zz Podrobná nastavení v režimu [ ] nejsou použita v režimu [ ].
62
Režim upravující barevné tóny pro získání
čerstvějšího a živějšího vzhledu jídla.
Jídlo
zz Tyto barevné tóny nemusí v případě jejich aplikace na osoby
působit vhodně.
zz Při fotografování s bleskem se nastavení položky [Tón barvy] změní
na Standardní.
Režim umožňující pořizovat krásné snímky
nočních scén nebo portréty s noční scenérií
na pozadí.
Noční scéna z ruky
zz Obrazový šum je snížen kombinací série snímků do jediného snímku.
zz Držte fotoaparát stabilně, protože pořídí sérii snímků.
zz Další snímky lze pořídit až po určité prodlevě, protože fotoaparát
zpracovává a kombinuje aktuálně pořízené snímky.
zz Snímky se mohou jevit jako zrnité, protože dochází ke zvýšení citlivosti
ISO v souladu s podmínkami snímání.
zz Nadměrné rozmazání pohybu nebo určité snímací podmínky mohou
znemožnit dosažení očekávaných výsledků.
zz Zkuste držet fotoaparát stabilně při použití blesku, protože se může
zpomalit rychlost závěrky.
63
Fotoaparát pořídí při každém stisknutí spouště
tři po sobě jdoucí snímky s různým nastavením
jasu, které automaticky zkombinuje do jediného
snímku. Tato metoda umožňuje potlačit ztrátu
kresby ve světlech a stínech, ke které dochází
u snímků kombinujících jasné a tmavé oblasti.
Ovládání HDR Backlight
zz Držte fotoaparát stabilně, protože pořídí sérii snímků.
zz Nadměrné rozmazání pohybu nebo určité snímací podmínky mohou
znemožnit dosažení očekávaných výsledků.
zz Jestliže je fotografování rušeno nadměrným chvěním fotoaparátu,
umístěte fotoaparát na stativ nebo fotoaparát stabilizujte jinak. V takovém
případě rovněž zakažte stabilizaci obrazu.
zz Jakýkoliv pohyb objektu vede ve výsledku k rozmazaným snímkům.
zz Další snímky lze pořídit až po určité prodlevě, protože fotoaparát
zpracovává a kombinuje aktuálně pořízené snímky.
Tento režim umožňuje pořizovat živé snímky
ohňostrojů.
Ohňostroj
zz Upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte jiné opatření pro zajištění jeho
stability. Při fotografování ze stativu nebo použití jiného opatření pro
zajištění přístroje je třeba nastavit v položce [Režim IS] možnost [Vyp].
zz Přestože se při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny nezobrazí žádné
snímky, je stále určováno optimální zaostření.
64
zz Pořizování autoportrétů s využitím optimálních
nastavení (režim Autoportrét)
1
2
Vyberte položku [
3
Proveďte konfiguraci nastavení.
].
Otevřete obrazovku.
zz Na obrazovce se dotkněte ikony položky,
kterou chcete konfigurovat.
zz Vyberte možnost.
zz Chcete-li se vrátit k předchozí obrazovce,
dotkněte se ikony [ ].
4
Exponujte.
zz V závislosti na snímacích podmínkách může dojít k modifikaci jiných
oblastí, než je pleť osob.
zz Nastavení [Efekt Jemná pleť] specifikovaná v režimu [ ] nejsou
aplikována v režimu [ ].
zz Funkce [Rozmazané pozadí] se nastaví na [Auto], když nastavíte režim
blesku na [ ] pro fotografování s bleskem (protože blesk nepracuje
v jiných režimech než [Auto]).
65
zz Pořízení panoramatických snímků
(Panoramatický režim)
Tato funkce umožňuje vytvářet panoramatické snímky kombinací snímků
pořízených v sérii během pohybu fotoaparátu v jednom směru při podržení
tlačítka spouště v poloze stisknutí na doraz.
1
2
Vyberte položku [
].
Vyberte směr fotografování.
zz Pomocí tlačítka
fotografování.
vyberte směr
zz Zobrazí se šipka ukazující směr pohybu
fotoaparátu.
3
Namáčkněte tlačítko spouště
do poloviny.
zz Za stálého držení tlačítka spouště
v poloze namáčknutí do poloviny
zaostřete na objekt.
(2)
4
Exponujte.
zz Držte tlačítko spouště stisknuté až
na doraz a pohybujte fotoaparátem
konstantní rychlostí ve směru šipky.
zz Zachytí se jasně zobrazená oblast (1).
(1)
zz Zobrazí se indikátor průběhu
fotografování (2).
zz Fotografování se zastaví při uvolnění
tlačítka spouště, resp. po kompletním
zbělení indikátoru průběhu.
66
zz Při fotografování některých scén se nemusí uložit očekávané snímky
a barvy nemusí mít očekávaný vzhled.
zz Pokud pohybujete fotoaparátem příliš pomalu nebo příliš rychle, může
se fotografování zastavit uprostřed akce. Panoramatický snímek se však
i přesto vytvoří ze snímků pořízených až do tohoto místa a uloží.
jsou velké. Pokud budete panoramatické
zz Snímky vytvořené v režimu
snímky tisknout vložením paměťové karty do tiskárny Canon, zmenšete
je pomocí počítače nebo jiného zařízení. Pokud nejsou panoramatické
snímky kompatibilní s určitým softwarem nebo webovými službami,
upravte jejich velikost prostřednictvím počítače.
zz Následující objekty a scény se nemusí správně propojit.
-- Pohybující se objekty
-- Blízké objekty
-- Scény s velkými rozdíly kontrastů
-- Scény s dlouhými pruhy stejné barvy nebo struktury, jako je moře
nebo obloha
67
zz Zachycení objektů na rozmazaném pozadí
(režim Panning)
Pomocí panorámování můžete rozmazat pozadí
pro vytvoření pocitu rychlosti.
1
2
Vyberte položku [
].
Exponujte.
zz Před záznamem namáčkněte
tlačítko spouště do poloviny při
současném pohybu fotoaparátem tak,
aby následoval objekt.
zz Udržujte pohybující se objekt
v zobrazeném rámečku a stiskněte
tlačítko spouště až na doraz.
zz I po stisknutí tlačítka spouště až na doraz
pokračujte ve sledování objektu pohybem
fotoaparátu.
zz Pro nejlepší výsledky držte fotoaparát pevně oběma rukama s lokty u těla
a sledujte objekt otáčením celého těla.
zz Tato funkce je účinnější pro objekty, které se pohybují vodorovně, např.
automobily nebo vlaky.
68
zz Fotografování osob pod hvězdnou oblohou
(Hvězdný portrét)
Pořizujte nádherné snímky lidí pod hvězdnou oblohou. Po prvním použití
blesku při fotografování osoby fotoaparát provede dvě expozice bez blesku.
Tyto tři snímky se automaticky zkombinují do jediného snímku.
1
Vyberte položku [ ].
zz Zoom se nastaví na nejkratší ohniskovou
vzdálenost a toto nastavení nelze změnit.
Nastavení barev
zz Tlačítko
→[
] → tlačítka /
zz Jemné doladění: Tlačítko
→ tlačítka
tlačítko
2
Vysuňte blesk.
3
Zajistěte fotoaparát.
4
Exponujte.
zz Stisknutím tlačítka
→[ ]→
/ / /
vysuňte blesk.
zz Upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte
jiné opatření pro zajištění jeho stability.
zz Stiskněte tlačítko spouště. Při pořízení
prvního snímku se odpálí záblesk.
zz Nyní je pořízen druhý a třetí snímek bez
odpálení záblesku.
69
5
Nechte osobu stát bez hnutí,
dokud neblikne světlo.
zz Fotografovaná osoba by měla stát
nepohnutě, dokud světlo po pořízení
třetího snímku neblikne. To může trvat
až přibližně 2 sekundy.
zz Všechny snímky jsou zkombinovány
do jednoho.
70
zz Pro dosažení kvalitnějších snímků nechte osoby stát mimo světelné
zdroje, jaký představuje například pouliční osvětlení, a ujistěte se,
že máte vysunutý blesk.
zz Další snímky lze pořídit až po určité prodlevě, protože fotoaparát
zpracovává aktuálně pořízené snímky.
zz Abyste zamezili rozmazání snímků, zajistěte, aby se fotografované
osoby nehýbaly.
zz B: modrá; A: žlutá; M: purpurová; G: zelená
zz Při úpravě barev zůstávají barevné tóny pleti stejné.
zz Při použití tohoto režimu zkuste nastavit položku [Noční zobrazení]
na [Zap].
zz Pokud chcete upravit jas objektu, zkuste změnit kompenzaci expozice
s bleskem.
zz Pokud chcete upravit jas pozadí, zkuste změnit kompenzaci expozice.
Mějte na paměti, že za určitých podmínek fotografování snímky nemusí
vypadat očekávaným způsobem a je třeba zajistit, aby se fotografované
osoby v rámci kroků 4–5 nehýbaly, protože fotografování potrvá déle
(tyto kroky mohou trvat až přibližně 15 sekund).
zz Chcete-li zachytit více hvězd a získat silnější světlo hvězd, vyberte
[Nastavení hvězdného portrétu] → [Viditel. hvězd] →
možnost
[Dominantní]. Mějte na paměti, že za určitých podmínek fotografování
snímky nemusí vypadat očekávaným způsobem a je třeba zajistit, aby se
fotografované osoby v rámci kroků 4–5 nehýbaly, protože fotografování
potrvá déle (tyto kroky mohou trvat až přibližně 30 sekund).
[Zvýraz. hvězd]
zz Chcete-li získat jasnější hvězdy, vyberte možnost
→ [Ostré]. Pro zdůraznění jasných hvězd na hvězdné obloze nastavte
funkci na [Změkčené]. Toto nastavení může produkovat působivé snímky
zvětšením jasných hvězd a potlačením slabších hvězd. Chcete-li zakázat
zpracování světla hvězd, vyberte možnost [Vyp]. Mějte na paměti,
že u jasných scén nejsou snímky zpracovány pro zdůraznění hvězd,
a to ani při nastavení na [Ostré] nebo [Změkčené].
71
zz Fotografování nočních scén pod hvězdnou
oblohou (režim Noční obloha s hvězdami)
Zachyťte působivé snímky hvězdné oblohy nad nočními scénami.
1
Vyberte položku [ ].
zz Zoom se nastaví na nejkratší ohniskovou
vzdálenost a toto nastavení nelze změnit.
Nastavení barev
zz Tlačítko
→ [ ] → tlačítka /
zz Jemné doladění: Tlačítko
→[ ]→
tlačítko
→ tlačítka / / /
2
Zajistěte fotoaparát.
zz Upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte
jiné opatření pro zajištění jeho stability.
Zaostření
zz Tlačítko → [
] → tlačítko
zz Stiskněte tlačítko
a potom
nakloňte fotoaparát tak, aby se
fotografované hvězdy nacházely uvnitř
zobrazeného rámečku.
zz Stiskněte tlačítko
pro zahájení
nastavování.
zz Nastavení může trvat určitou dobu,
takže nepohybujte fotoaparátem,
dokud se nezobrazí zpráva o dokončení
nastavování.
3
Exponujte.
72
zz Další snímky lze pořídit až po určité prodlevě, protože fotoaparát
zpracovává aktuálně pořízené snímky.
zz B: modrá; A: žlutá; M: purpurová; G: zelená
zz Při použití tohoto režimu zkuste nastavit položku [Noční zobrazení]
na [Zap].
[Zvýraz. hvězd]
zz Chcete-li získat jasnější hvězdy, vyberte možnost
→ [Ostré]. Pro zdůraznění jasných hvězd na hvězdné obloze nastavte
funkci na [Změkčené]. Toto nastavení může produkovat působivé snímky
zvětšením jasných hvězd a potlačením slabších hvězd. Chcete-li zakázat
zpracování světla hvězd, vyberte možnost [Vyp]. Mějte na paměti,
že u jasných scén nejsou snímky zpracovány pro zdůraznění hvězd,
a to ani při nastavení na [Ostré] nebo [Změkčené].
zz Zkuste přepnout do režimu ručního zaostřování, čímž přesněji specifikujete
místo zaostření před expozicí.
73
zz Fotografování hvězdných stop
(režim Stopy hvězd)
Pruhy vytvořené pohybem hvězd napříč oblohou se zaznamenávají
v jediném snímku. Jakmile stanovíte rychlost závěrky a počet snímků,
fotoaparát plynule exponuje. Každá fotografická sekvence může trvat až
cca dvě hodiny. Před zahájením fotografování zkontrolujte stav baterie.
1
Vyberte položku [ ].
zz Zoom se nastaví na nejkratší ohniskovou
vzdálenost a toto nastavení nelze změnit.
Nastavení barev
zz Tlačítko
→[
] → tlačítka /
zz Jemné doladění: Tlačítko
→ tlačítka
tlačítko
→[ ]→
/ / /
2
Zadejte trvání fotografické relace.
3
Zajistěte fotoaparát.
zz Otáčením kroužku
expozice.
vyberte trvání
zz Upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte
jiné opatření pro zajištění jeho stability.
Zaostření
zz Tlačítko
→[
] → tlačítko
zz Stiskněte tlačítko
a potom
nakloňte fotoaparát tak, aby se
fotografované hvězdy nacházely uvnitř
zobrazeného rámečku.
zz Stiskněte tlačítko
nastavování.
74
pro zahájení
zz Nastavení může trvat určitou dobu,
takže nepohybujte fotoaparátem,
dokud se nezobrazí zpráva o dokončení
nastavování.
4
Exponujte.
zz Během fotografování nemanipulujte
s fotoaparátem.
zz Chcete-li fotografování zrušit, stiskněte
opětovně tlačítko spouště až na doraz.
Mějte na paměti, že zrušení může trvat
až přibližně 30 sekund.
zz Dojde-li ve fotoaparátu baterie, fotografování se zastaví a uloží se
kompozitní snímek ze snímků pořízených až do okamžiku vybití baterie.
zz Další snímky lze pořídit až po určité prodlevě, protože fotoaparát
zpracovává aktuálně pořízené snímky.
zz B: modrá; A: žlutá; M: purpurová; G: zelená
zz Při použití tohoto režimu zkuste nastavit položku [Noční zobrazení]
na [Zap].
zz Zkuste přepnout do režimu ručního zaostřování, čímž přesněji specifikujete
místo zaostření před expozicí.
75
zz Natáčení filmů pohybu hvězd
(režim Časosběrný film o hvězdách)
Zaznamenáním časosběrného filmu kombinujícího snímky pořízené
ve zvoleném intervalu můžete vytvářet filmy s rychle se pohybujícími
hvězdami. Podle potřeby lze nastavit interval mezi snímky a dobu
trvání záznamu.
Mějte na paměti, že každá série časosběrného snímání zabere určitou
dobu a vyžaduje pořízení mnoha snímků. Předem zkontrolujte nabití baterie
a volné místo na paměťové kartě.
1
Vyberte položku [
].
zz Zoom se nastaví na nejkratší ohniskovou
vzdálenost a toto nastavení nelze změnit.
Nastavení barev
zz Tlačítko
→[
] → tlačítka /
zz Jemné doladění: Tlačítko
→ tlačítka
tlačítko
→[ ]→
/ / /
2
Proveďte konfiguraci nastavení filmu.
3
Zajistěte fotoaparát.
zz Tlačítko → vyberte položku →
vyberte možnost
zz Upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte
jiné opatření pro zajištění jeho stability.
Zaostření
zz Tlačítko
76
→[
] → tlačítko
zz Stiskněte tlačítko
a potom
nakloňte fotoaparát tak, aby se
fotografované hvězdy nacházely uvnitř
zobrazeného rámečku.
zz Stiskněte tlačítko
nastavování.
pro zahájení
zz Nastavení může trvat určitou dobu,
takže nepohybujte fotoaparátem,
dokud se nezobrazí zpráva o dokončení
nastavování.
4
Zkontrolujte jas.
zz Stiskněte tlačítko spouště až na doraz
pro pořízení jednoho snímku.
zz Přepněte fotoaparát do režimu přehrávání
a zkontrolujte jas snímku.
zz Chcete-li upravit jas, změňte úroveň
expozice na obrazovce fotografování
otočením voliče kompenzace expozice
a poté opakujte expozici snímku.
5
Zahajte záznam.
zz Tlačítko snímání filmů → stiskněte
tlačítko spouště až na doraz
zz Během záznamu nemanipulujte
s fotoaparátem.
zz Na fotoaparátu se během záznamu
nezobrazuje žádný obraz.
zz Chcete-li záznam zrušit, stiskněte znovu
tlačítko spouště nebo tlačítko snímání
filmů. Mějte na paměti, že zrušení může
trvat až přibližně 30 sekund.
77
Položky
Uložit zdroj. sn.
Možnosti
Podrobnosti
Můžete uložit jednotlivé snímky
nashromážděné před vytvořením
filmu. Mějte na paměti, že když
je vybrána volba [Povolit], [Efekt]
není k dispozici.
Výběr efektů pro film, jako jsou
například stopy hvězd.
Výběr intervalu mezi
jednotlivými snímky.
Zakázat/Povolit
Efekt
Interval
Velik.film.zázn.
15 s, 30 s, 1 min
(NTSC)
(PAL)
,
,
,
,
,
,
Doba snímání
60 min / 90 min /
120 min / Neomezeno
Auto expozice
Fixní 1. sn./Každý
snímek
Dálk. ovládání
Zakázat/Povolit
Tón při vyfot.
Povolit/Zakázat
Slouží k nastavení velikosti
záznamu filmu.
Výběr délky časosběrného
záznamu. Chcete-li
zaznamenávat až do vybití
baterie, vyberte možnost
[Neomezeno].
Zvolte, zda má být expozice
určena prvním snímkem nebo
nastavena pro každý snímek.
Slouží k volbě použití
bezdrátového dálkového
ovládání.
Slouží k aktivaci nebo deaktivaci
zvukové signalizace při každé
expozici snímku.
zz Toto nastavení také můžete nakonfigurovat výběrem možnosti
[Nas. časosb. filmu o hvězdách].
zz Použití napájecího adaptéru USB PD-E1 (prodávaný samostatně)
umožňuje fotografovat bez starostí se zbývající úrovní nabití baterie.
zz I když vyberete možnost [Neomezeno] v položce [Doba snímání],
fotografování se zastaví maximálně po uplynutí přibližně 8 hodin.
78
Odhadnuté doby přehrávání podle intervalu mezi snímky a rychlosti
snímání (pro jednu hodinu trvající záznam)
Interval snímků
Velikost záznamu filmu
NTSC
15 s
15 s
30 s
30 s
1 min
1 min
PAL
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Doba přehrávání
(přibližná)
NTSC
PAL
16 s
19,2 s
8s
9,6 s
8s
9,6 s
4s
4,8 s
4s
4,8 s
2s
2,4 s
zz Dojde-li ve fotoaparátu baterie nebo na paměťové kartě dojde volné
místo, fotografování se zastaví a uloží se film ze snímků pořízených
až do okamžiku vybití baterie.
zz Další snímky lze pořídit až po určité prodlevě, protože fotoaparát
zpracovává aktuálně pořízené snímky.
zz Interval fotografování [1 min] není k dispozici s těmito efekty: [ ], [ ],
[ ] nebo [ ].
zz B: modrá; A: žlutá; M: purpurová; G: zelená
zz Není zaznamenáván zvuk.
zz Při použití tohoto režimu zkuste nastavit položku [Noční zobrazení]
na [Zap].
zz Zkuste přepnout do režimu ručního zaostřování, čímž přesněji specifikujete
místo zaostření před expozicí.
79
Fotografování s obrazovými efekty
(režim Kreativní filtry)
Tento režim umožňuje přidávat k pořizovaným snímkům různé efekty.
Zkuste nejprve pořídit zkušební snímky, abyste se ujistili, že dosáhnete
požadovaných výsledků.
1
Přejděte do režimu
2
Tlačítko
3
Vyberte úroveň efektu.
4
Exponujte.
→[
zz Otočením kroužku
80
.
] → vyberte možnost
nastavte úroveň.
Tento režim umožňuje černobílé snímky
s hrubým, zrnitým vzhledem.
Č/B zrno
Objekty lze zachytit tak, aby jasně vystupovaly
na pozadí.
Rozmazané pozadí
zz Nadměrné rozmazání pohybu nebo určité snímací podmínky mohou
znemožnit dosažení očekávaných výsledků.
zz Chcete-li dosáhnout těch nejlepších výsledků s rozostřením pozadí,
pokuste se objekt vyfotografovat zblízka a ujistěte se, že mezi objektem
a pozadím je dostatečná vzdálenost.
zz Po použití sekvenčního fotografování může dojít k určité prodlevě,
než lze pořídit další snímky.
Tento režim pořizuje snímky se simulovaným
efektem změkčovacího filtru pro jemné
zobrazení scény.
Měkké ostření
81
Tento režim pořizuje snímky se zkreslujícím
efektem objektivu rybí oko.
Efekt Objektivu rybí oko
Tento režim změkčuje barvy, aby snímky
připomínaly akvarelové malby.
Efekt Akvarel
Tento efekt umožňuje pořizovat snímky
připomínající snímky z levného fotoaparátu,
zatížené vinětací a celkově zkreslenými barvami.
Efekt Levného fotoap.
Tento režim vytváří efekt miniaturních modelů
rozmazáním oblastí mimo vybranou oblast.
Efekt Miniatury
82
Tento režim přidává efekt pro získání snímků
připomínajících malby s malým kontrastem
a plochými odstíny.
HDR standardní
Tento režim přidává efekt pro získání snímků
připomínajících živé ilustrace.
HDR živé
Tento režim přidává efekt pro získání snímků
připomínajících olejomalby s výraznými obrysy.
HDR výrazné
Tento režim přidává efekt pro získání snímků
připomínajících vybledlé staré snímky
s výraznými obrysy a tmavým okolím.
HDR reliéfní
83
HDR standardní, HDR živé, HDR výrazné a HDR reliéfní
zz Tato metoda umožňuje potlačit ztrátu kresby ve světlech a stínech snímků,
ke které běžně dochází u vysoce kontrastních scén.
zz Po stisknutí tlačítka spouště až na doraz pořídí fotoaparát tři snímky
a následně je zkombinuje. Během fotografování držte fotoaparát stabilně.
zz Nadměrné rozmazání pohybu nebo určité snímací podmínky mohou
znemožnit dosažení očekávaných výsledků.
zz Jestliže je fotografování rušeno nadměrným chvěním fotoaparátu, umístěte
fotoaparát na stativ nebo fotoaparát stabilizujte jinak. V takovém případě
rovněž zakažte stabilizaci obrazu.
zz Další snímky lze pořídit až po určité prodlevě, protože fotoaparát
zpracovává a kombinuje aktuálně pořízené snímky.
Efekt Olejová malba
zz [
] není k dispozici v režimu
(ale je k dispozici v režimu
84
).
zz Pořizování snímků se vzhledem zmenšených
modelů (Efekt miniatury)
1
2
Vyberte položku [
].
Nastavte oblast, která má zůstat
zaostřená (rámeček scény).
zz Tlačítko
→ tlačítka
rámečku → tlačítko
/
pro přesunutí
3
Nastavte zaostřené místo (bod AF).
4
Exponujte.
zz Tlačítka / / / pro přemístění bodu
AF → tlačítko
zz Rámeček v orientaci na šířku zobrazený při stisknutí tlačítka
lze stisknutím tlačítek / přepnout do orientace na výšku.
85
v kroku 2
Záznam různých filmů (Režim Film)
Plně vybavený režim
nabízí filmy s efektem miniatury (= 166),
videomomentky (= 168), časosběrné filmy (= 170) a další.
1
Přejděte do režimu
2
Zahajte záznam.
.
zz Během záznamu se zobrazuje
nápis [ REC].
zz Chcete-li ukončit záznam filmu,
stiskněte znovu tlačítko snímání filmů.
zz V režimu
se na horním a spodním okraji obrazovky zobrazí černé
pruhy. Černé pruhy označují oblasti obrazového pole, které nebudou
zaznamenány.
se oblast zobrazení obrazu zúží a objekty se zvětší.
zz V režimu
zz Expozici lze nastavit otáčením voliče kompenzace expozice.
zz Pro přepnutí mezi záznamem s automatickým zaostřováním a pevným
] na obrazovce nebo stiskněte tlačítko
zaostřením se dotkněte [
před zahájením či během záznamu. (Automatické zaostření je indikováno
].) Mějte na
zeleným symbolem [ ] v levém horním okraji ikony [
[Servo AF
paměti, že tato ikona se nezobrazuje při nastavení položky
u film.] na [Zakáz.].
86
zz Záznam filmů s určeným nastavením rychlosti
závěrky a clonového čísla (Ruční expozice
pro filmy)
Před zahájením záznamu nastavte rychlost závěrky, clonové číslo
a citlivost ISO.
1
Tlačítko
2
Nastavte citlivost ISO → tlačítko
3
Nastavte rychlost závěrky
a clonové číslo.
→[
] → vyberte [
zz Rychlost závěrky: Volič
zz Clonové číslo: Kroužek
4
Zahajte záznam.
87
]
zz Některé rychlosti závěrky mohou způsobit u záznamů pod zářivkovým
nebo LED osvětlením blikání obrazu na obrazovce, které se může
zaznamenat.
zz Při pevném nastavení citlivosti ISO můžete porovnat vámi zadanou
hodnotu (kam ukazuje indikátor úrovně expozice) se standardní úrovní
expozice namáčknutím tlačítka spouště do poloviny. Indikátor úrovně
expozice se zobrazuje jako [ ] nebo [ ] v případě, že rozdíl oproti
standardní expozici překračuje 3 EV.
zz Hodnotu citlivosti ISO v režimu [AUTO] můžete zkontrolovat namáčknutím
tlačítka spouště do poloviny. Není-li možné dosáhnout standardní expozice
s vámi specifikovanými hodnotami rychlosti závěrky a clonového čísla,
indikátor úrovně expozice zobrazuje rozdíl oproti standardní expozici.
Indikátor úrovně expozice se zobrazuje jako [ ] nebo [ ] v případě,
že rozdíl oproti standardní expozici překračuje 3 EV.
zz Záznam HDR filmů
Můžete zaznamenávat filmy s vysokým dynamickým rozsahem, které si
zachovají detaily ve světlech kontrastních scén.
1
Tlačítko
2
Zahajte záznam.
88
→[
] → vyberte [ ]
Fotografování v režimu programové
automatiky (režim P)
Fotoaparát automaticky nastaví rychlost závěrky a clonové číslo podle
jasu objektu.
Režim nabízí všestranné nastavení činnosti AF, režimů měření
a některých dalších funkcí.
1
Přejděte do režimu
2
Podle potřeby proveďte konfiguraci
jednotlivých funkcí.
3
Exponujte.
.
zz : Programová automatika; AE: Automatická expozice
zz Pokud není při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny možné dosáhnout
standardní expozice, blikají hodnoty rychlosti závěrky a clony bíle.
V takovém případě zkuste upravit nastavení citlivosti ISO nebo zapnout
blesk (pokud jsou objekty tmavé), což může zajistit standardní expozici.
lze rovněž zaznamenávat filmy, a to stisknutím tlačítka
zz V režimu
snímání filmů. Některé položky na obrazovkách Rychlé nastavení a Menu
se mohou automaticky upravit pro záznam filmu.
zz Po namáčknutí tlačítka spouště do poloviny můžete otáčením kroužku
(flexibilní program) upravit nastavenou kombinaci rychlosti závěrky
a clonového čísla.
89
Fotografování s využitím specifických
rychlostí závěrky (režim Tv)
Před fotografováním nastavte rychlost závěrky. Fotoaparát automaticky
nastaví clonové číslo pro dosažení správné expozice.
Malá rychlost závěrky
Velká rychlost závěrky
1
Přejděte do režimu
2
Nastavte rychlost závěrky.
3
Exponujte.
.
zz Kroužek
zz
: Rychlost závěrky
zz Při fotografování pomalými rychlostmi závěrky ze stativu doporučujeme
deaktivovat stabilizaci obrazu.
zz Blikání zobrazení clonového čísla při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
značí, že nebylo dosaženo standardní expozice. Upravujte nastavení
rychlosti závěrky, dokud clonové číslo nepřestane blikat.
90
Fotografování s využitím specifických
clonových čísel (režim Av)
Před fotografováním nastavte clonové číslo. Fotoaparát automaticky
nastaví rychlost závěrky pro dosažení správné expozice.
Nízké clonové číslo
Vysoké clonové číslo
1
Přejděte do režimu
2
Nastavte clonové číslo.
3
Exponujte.
.
zz Kroužek
zz
: Clonové číslo (velikost otvoru tvořeného irisovou clonou v objektivu)
zz Blikání zobrazení rychlosti závěrky při namáčknutí tlačítka spouště do
poloviny značí, že nebylo dosaženo standardní expozice. Upravujte
nastavení clonového čísla, dokud rychlost závěrky nepřestane blikat.
91
Fotografování s využitím specifických
hodnot rychlosti závěrky a clonového
čísla (režim M)
Před fotografováním nastavte rychlost závěrky a clonové číslo pro dosažení
požadované expozice.
1
Přejděte do režimu
2
Tlačítko
→ [ ] → nastavte
citlivost ISO
3
Nastavte rychlost závěrky
a clonové číslo.
zz Rychlost závěrky: Volič
zz Clonové číslo: Kroužek
4
Exponujte.
92
.
zz
: Ruční
zz Při pevném nastavení citlivosti ISO můžete porovnat vámi zadanou
hodnotu (kam ukazuje indikátor úrovně expozice) se standardní úrovní
expozice namáčknutím tlačítka spouště do poloviny. Indikátor úrovně
expozice se zobrazuje jako [ ] nebo [ ] v případě, že rozdíl oproti
standardní expozici překračuje 3 EV.
zz Pokud po nastavení rychlosti závěrky a clonového čísla použijete zoom
nebo změníte kompozici snímku, může se změnit pozice indikátoru
úrovně expozice.
zz Při pevné citlivosti ISO se může měnit jas obrazovky v závislosti na vámi
specifikované rychlosti závěrky a clonovém čísle. Pokud je však vysunutý
blesk a nastavený režim [ ], jas obrazu na obrazovce se nezmění.
zz Když je citlivost ISO nastavena na [AUTO], nemusí expozice odpovídat
očekávání, protože citlivost ISO je upravena tak, aby se zajistila standardní
expozice ve vztahu k zadané rychlosti závěrky a clonovému číslu.
zz Automatická optimalizace jasu může ovlivnit jas obrazu. Pro uchování
položky Automatická optimalizace jasu v zakázaném stavu v režimu
přidejte značku [ ] k položce [Zakázat při ruč. expo.] na obrazovce
Automatická optimalizace jasu.
zz Kalkulace standardní expozice je určena na základě zvoleného režimu
měření expozice.
zz Chcete-li upravit expozici při nastavení citlivosti ISO na [AUTO],
otáčejte voličem kompenzace expozice.
93
zz Pořizování dlouhých expozic (Bulb)
Při použití rychlosti závěrky bulb jsou snímky
exponovány po dobu stisknutí tlačítka spouště.
1
Volič
2
Exponujte.
→ [BULB]
zz Otočte voličem
proti směru hodinových
ručiček. [BULB] je po 30 sekundách.
zz Snímky jsou exponovány po dobu stisknutí tlačítka spouště až na doraz.
Během expozice se zobrazuje uplynulý čas.
zz Upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte jiné opatření pro zajištění jeho
stability. V takovém případě rovněž zakažte stabilizaci obrazu.
zz Je-li u položky [Expozice dotykem] nastavena možnost [Povolit], zahájí se
fotografování jedním dotykem obrazovky a ukončí dalším. Dávejte pozor,
abyste při dotyku obrazovky nepohnuli fotoaparátem.
94
Větší zvětšení objektů (Digitální zoom)
Pokud jsou vzdálené objekty příliš daleko na to, aby je bylo možné
dostatečně zvětšit pomocí optického zoomu, použijte digitální zoom pro
jejich až cca 20násobné zvětšení.
1
Posuňte páčku zoomu směrem
k symbolu .
zz Stiskněte a přidržte páčku.
zz Zoomování se zastaví po dosažení
nejvyššího možného faktoru zoomu
(před citelným zvýšením zrnitosti
snímků), což je indikováno na obrazovce.
(1)
2
Stiskněte znovu směrem
k symbolu .
zz Fotoaparát ještě více zvětší objekt.
zz (1) je současný faktor zoomu.
zz Použití páčky zoomu zobrazí aktuální pozici na stupnici zoomu. Sloupec
zoomu je barevně kódovaný pro indikaci různých částí rozsahu zoomu.
-- Bílý rozsah: rozsah optického zoomu, kde nejsou snímky znatelně zrnité.
-- Žlutý rozsah: rozsah digitálního zoomu, kde se snímky nejeví znatelně
zrnité (ZoomPlus).
-- Modrý rozsah: rozsah digitálního zoomu, kde jsou snímky zrnité.
zz Při nastavení pod určitou úroveň počtu pixelů se nezobrazuje žádný
modrý rozsah a můžete zoomovat až na maximální hodnotu jedinou
operací zoomu.
[Digitální zoom] →
zz Chcete-li deaktivovat digitální zoom, vyberte
[Vypnuto].
95
Blokování jasu snímku / Expozice
(Blokování AE)
Expozici lze zablokovat při fotografování a záznamu filmů, nebo lze
samostatně nastavit zaostření a expozici.
2
1
Bez blokování AE
Blokování AE
1
Namiřte přístroj na objekt pro
získání pevné expozice.
2
Stiskněte tlačítko
zz Zobrazí se ikona [
se expozice.
.
] a zablokuje
zz Chcete-li ji odblokovat, stiskněte
tlačítko znovu.
3
Upravte kompozici snímku
a exponujte.
zz AE: Automatická expozice
96
Pořizování snímků zblízka (Makro)
Chcete-li omezit zaostřování na blízké objekty, nastavte fotoaparát
do režimu [ ].
1
Stisknutím tlačítka
položku [ ].
2
Exponujte.
vyberte
zz Pokud pracuje blesk, může dojít k vinětaci.
zz Abyste zamezili pohybu fotoaparátu, zkuste upevnit přístroj na stativ
a vybrat [
].
a před fotografováním stisknout tlačítko
97
Fotografování v režimu ručního
zaostřování
Pokud není možné zaostřit v režimu automatického zaostřování,
zkuste ruční zaostřování. Pro snazší zaostření zvětšete zobrazení.
1
Nastavte fotoaparát na ruční
zaostřování.
zz Stiskněte tlačítko
].
položku [
zz Zobrazí se ikona [
2
a vyberte
] a indikátor MF.
Zaostřete.
zz Pomocí kontrolky MF (1, která zobrazuje
vzdálenost a zaostření) jako vodítka
specifikujte stisknutím a podržením
tlačítek / obecné zaostření.
(1)
zz Krátce stiskněte tlačítka /
pro jemné doladění zaostření za
současného sledování zvětšeného
zobrazení. Chcete‑li upravit zvětšení,
stiskněte tlačítko .
zz Můžete posouvat zvětšenou oblast
zobrazení přetažením prstem. Chcete‑li
se vrátit znovu na střed, stiskněte
.
tlačítko
3
Exponujte.
98
zz Chcete-li zaostřit přesněji, zkuste stabilizovat fotoaparát upevněním
na stativ.
zz Můžete spustit ruční zaostřování se zvětšeným zobrazením
(Zoom bodu MF).
zz Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny pro jemné zaostření
(Bezpečný MF).
zz Zvětšené zobrazení v kroku 2 není k dispozici během fotografování
série RAW.
99
zz Snadná identifikace oblasti zaostření
(Zvýraznění okrajů pro MF)
Obrysy zaostřených objektů se zobrazují barevně, takže je ruční
zaostřování snazší. Můžete upravit barvu a citlivost zobrazení.
1
[Nast. zvýraz. okrajů pro MF] →
[Zvýraz. okrajů] → [Zap]
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
zz Barvy zobrazené pro zvýraznění okrajů MF se na snímcích nezaznamenávají.
100
Fotografování s funkcí blokování AF
Zaostření lze zablokovat. Jakmile zablokujete zaostření, zaostřená
vzdálenost se nezmění ani po uvolnění tlačítka spouště.
1
Zablokujte zaostření.
zz Přidržte tlačítko spouště namáčknuté
do poloviny a stiskněte tlačítko .
zz Zaostření se zablokuje a na obrazovce
] a indikátor MF.
se zobrazí ikona [
2
Upravte kompozici snímku
a exponujte.
zz Chcete-li zrušit blokování zaostření,
znovu stiskněte tlačítko a vyberte
položku [ ] nebo [ ].
zz Blokování AF není k dispozici při nastavení na Servo AF (= 148).
101
Fotografování s využitím
předvolených ohniskových
vzdáleností (Skokový zoom)
Fotografování a záznam filmů s využitím běžných ohniskových vzdáleností
v rozmezí 24 – 120 mm (ekvivalent u 35mm filmu).
zz Pro nastavení delší ohniskové
vzdálenosti otočte kroužkem
proti směru hodinových ručiček.
Pro nastavení kratší ohniskové
vzdálenosti otočte kroužkem po
směru hodinových ručiček.
zz Skokový zoom není k dispozici při záznamu filmů, proto zde nemá otáčení
kroužku [ ] žádný účinek.
zz Při použití digitálního zoomu nelze otáčením kroužku [ ] proti směru
hodinových ručiček upravovat faktor zoomu. Při otočení kroužku ve směru
hodinových ručiček však lze nastavit ohniskovou vzdálenost na 120 mm.
102
Změna kvality snímku
Vyberte ze 7 kombinací velikosti (počtu pixelů) a komprese (kvalita snímku).
Rovněž určete, jestli chcete fotografovat ve formátu RAW.
1
Tlačítko
možnost
→[
] → vyberte
zz Ikony [ ] a [ ] indikují různé úrovně kvality snímku v závislosti na
rozsahu komprese. Při stejné velikosti (počtu pixelů) nabízí možnost [ ]
vyšší kvalitu snímku. I když mají snímky [ ] o něco nižší kvalitu, lze jich
umístit na paměťovou kartu větší množství. Mějte na paměti, že snímky
o velikosti [ ] mají kvalitu [ ].
zz Fotografování ve formátu RAW
Fotoaparát je schopen pořizovat snímky ve formátech JPEG a RAW.
Snímky RAW jsou „hrubá“ data před zpracováním pro vytvoření
souborů JPEG.
1
Tlačítko
tlačítko
103
→[
] → stiskněte
2
Vyberte metodu fotografování
ve formátu RAW.
zz Režim [
] produkuje snímky RAW s maximální kvalitou
] produkuje snímky RAW s kompaktnějšími
snímku. Režim [
velikostmi souborů.
zz Data snímků RAW nelze použít tak, jak jsou, pro zobrazení na počítači
nebo tisk. Nejprve je musíte zpracovat v tomto fotoaparátu nebo pomocí
aplikace Canon Digital Photo Professional převést na běžné soubory
JPEG nebo TIFF.
zz Digitální zoom není k dispozici při fotografování ve formátu RAW.
zz Soubory JPEG jsou označeny příponou .JPG, soubory RAW jsou
označeny příponou .CR3. Názvy souborů snímků JPEG a RAW
pořízených společně mají stejné číslo snímku.
[Kval. snímku].
zz Toto nastavení můžete zkonfigurovat rovněž v položce
Chcete-li fotografovat současně ve formátech JPEG a RAW, vyberte
] nebo [
] v položce [RAW].
možnost [
[Kval. snímku] jsou
zz Při nastavení položky [RAW] na [−] na obrazovce
pořizovány pouze snímky JPEG a jediné snímky RAW jsou pořízeny při
nastavení položky [JPEG] na [−].
104
Změna poměru stran
Poměr stran (poměr šířky k výšce) obrazu snímků lze změnit.
1
[Poměr stran sním.]
105
Změna doby zobrazení snímku
po jeho pořízení
Dobu zobrazení snímků po jejich pořízení lze nastavit.
1
[Doba prohlídky]
Vyp
Pořízené snímky se nezobrazují.
2 s, 4 s, 8 s
Snímky se zobrazují po zvolenou dobu. I ve chvíli,
kdy je na obrazovce zobrazen snímek, se můžete připravit
k pořízení dalšího snímku namáčknutím tlačítka spouště
do poloviny.
Přidržet
Snímky se zobrazují trvale až do namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny.
106
Změna nastavení režimu blesku
Režim blesku můžete změnit tak, aby odpovídal snímané scéně.
1
Pro výběr režimu blesku stiskněte
tlačítko .
Automatický blesk Blesk automaticky pracuje za nízké hladiny osvětlení.
S bleskem
Blesk pracuje při každé expozici snímku.
Pomalá
synchronizace
Blesk osvětluje hlavní objekt (například osobu)
a fotoaparát současně exponuje pomalou rychlostí
závěrky pro získání správně exponovaného pozadí
mimo dosah blesku.
Bez blesku
Pro fotografování bez blesku.
zz Pokud pracuje blesk, může dojít k vinětaci.
zz Při použití režimu [ ] upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte jiné
opatření pro zajištění jeho stability. Při fotografování ze stativu nebo použití
jiného opatření pro zajištění přístroje je třeba nastavit v položce [Režim IS]
možnost [Vyp].
zz V režimu [ ] i po spuštění blesku při expozici zajistěte, aby se hlavní
objekt nepohyboval, dokud fotoaparát nepřestane přehrávat zvuk závěrky.
107
Blokování jasu snímku / Expozice
v zábleskové fotografii (blokování FE)
Tato položka umožňuje uchovat úroveň výkonu blesku.
Blokování FE
Bez blokování FE (přeexponováno)
1
Vysuňte blesk a nastavte jej
do režimu [ ] nebo [ ].
2
Namiřte přístroj na objekt pro
získání pevné expozice.
3
Stiskněte tlačítko
.
zz Dojde ke spuštění záblesku, zobrazí
se kroužek ukazující měřený rozsah
a zobrazí se ikona [ ], která označuje
uchování úrovně výkonu záblesku.
4
Upravte kompozici snímku
a exponujte.
108
zz FE: Záblesková expozice
zz Symbol [ ] bliká, když není možná standardní expozice, i když stisknete
pro spuštění blesku. Pokud jsou objekty v dosahu blesku,
tlačítko
blokování FE.
povolte stisknutím tlačítka
109
Konfigurace nastavení blesku
K dispozici je několik nastavení blesku.
1
[Nastavení blesku]
zz Obrazovku [Nastavení blesku] můžete zobrazit rovněž stisknutím tlačítka
a okamžitým stisknutím tlačítka
.
zz Nastavení kompenzace expozice s bleskem
Zábleskovou expozici můžete upravovat v rozmezí –2 až +2 EV, v krocích
po 1/3 EV.
Nastavení směrem k −
Nastavení směrem k +
1
[Komp. exp.bles.]
110
2
Nastavte hodnotu kompenzace.
zz Nastavení výkonu blesku
V režimech
/
/
jsou k dispozici tři různé výkony blesku.
Výkon blesku: Minimum
Výkon blesku: Maximum
1
[Režim blesku] → [Ruční]
2
[Výkon blesku]
111
zz Změna časování blesku
Načasování záblesku blesku ve vztahu ke spuštění závěrky je nastavitelné.
1. lamela
2. lamela
1
[Synchr. závěrky]
1. lamela
K odpálení záblesku dojde ihned po otevření závěrky.
2. lamela
K odpálení záblesku dojde bezprostředně před zavřením
závěrky.
zz V případě rychlosti závěrky 1/100 s nebo rychlejší se použije nastavení
[1. lamela], i když vyberete nastavení [2. lamela].
zz Redukce červených očí
Aby se zamezilo výskytu červených očí na snímcích, může fotoaparát
rozsvítit před odpálením záblesku u snímků za nízké hladiny osvětlení
světlo redukce červených očí.
1
[Kor. lampa]
112
zz Konfigurace bezpečné FE
Aby se zajistila vhodná expozice při zábleskové fotografii za nevýhodných
expozičních podmínek, fotoaparát může automaticky upravit nastavení
rychlosti závěrky, clonového čísla a citlivosti ISO.
1
[Bezpečné FE]
zz Snímky mohou být pořízeny s využitím nastavení odlišných od hodnot
zobrazených při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.
113
Souvislé fotografování
Chcete-li zhotovit sérii snímků, přidržte tlačítko spouště stisknuté až na doraz.
1
Tlačítko
2
Exponujte.
→[
] nebo [
]
zz Fotoaparát exponuje souvisle po dobu
stisknutí tlačítka spouště až na doraz.
zz Při souvislém fotografování v režimu
je zaostření blokováno
v pozici určené pro první snímek.
zz V závislosti na snímacích podmínkách a nastavení fotoaparátu může
fotoaparát přestat dočasně fotografovat nebo se může snížit rychlost
souvislého fotografování.
zz Po zhotovení většího počtu snímků se může fotografování zpomalit.
zz Před možností dalšího fotografování může následovat v závislosti na
podmínkách snímání, typu paměťové karty a množství snímků pořízených
v sérii určité zpoždění.
zz Pokud pracuje blesk, rychlost fotografování se může zpomalit.
zz Zobrazení na obrazovce u kontinuálního snímání se liší od aktuálně
pořízených snímků a může vypadat rozostřeně.
zz Za určitých podmínek snímání nebo nastavení fotoaparátu může být
dostupný menší počet kontinuálně pořiditelných snímků.
114
Použití samospouště
Samospoušť lze použít při pořizování skupinových snímků, na kterých je
přítomen rovněž fotograf, a při pořizování dalších načasovaných snímků.
Fotoaparát pořídí snímek přibližně za 10 sekund od stisknutí tlačítka
spouště až na doraz. Nastavením časovače na dvě sekundy můžete rovněž
eliminovat jakékoli chvění fotoaparátu způsobené stisknutím tlačítka spouště.
1
Tlačítko
2
Exponujte.
→[
], [
] nebo [
]
zz Zaostřete na objekt a stiskněte tlačítko
spouště až na doraz.
zz Jakmile spustíte samospoušť, kontrolka
samospouště začne blikat a fotoaparát
přehraje zvuk samospouště.
zz Ani v případě, že je nastavena, nemá samospoušť žádný účinek v případě
stisknutí tlačítka snímání filmů pro spuštění záznamu.
zz Pokud při expozici pracuje blesk nebo pokud jste zadali pořízení velkého
množství snímků, může se prodloužit doba mezi expozicí jednotlivých
snímků. Fotografování se automaticky ukončí po zaplnění paměťové karty.
115
Fotografování v režimu RAW série
Tento režim umožňuje rychlé souvislé snímání snímků RAW. Je praktický,
když si chcete vybrat ze série snímků nejlepší snímek pořízený přesně
v rozhodujícím okamžiku. Snímky jsou zachycovány jako jediný soubor
(série) s více snímky. Z každé série můžete extrahovat libovolný snímek
a samostatně jej uložit (= 185).
1
[Režim RAW série] →
[Režim RAW série] → [Povolit]
2
[Předsnímání]
Povolit
Fotografování začíná lehce před (přibližně 0,5 s před)
stisknutím tlačítka spouště až na doraz – poté, co jej
nejprve krátce namáčknete do poloviny.
Zakázat
Fotografování se zahájí stisknutím tlačítka spouště až
na doraz.
3
Exponujte.
zz Kontrolka na obrazovce zobrazuje stav
vyrovnávací paměti.
116
zz Stisknutím tlačítka spouště až na doraz
se zahájí pořizování série snímků,
které pokračuje souvisle až do zaplnění
vyrovnávací paměti nebo do uvolnění
tlačítka spouště.
zz Použijte paměťové karty s dostatkem volného prostoru (4 GB nebo více).
zz Při fotografování sérií RAW se doporučuje použití paměťových karet SD
Speed Class 10 nebo vyšší. Zápis se dokončí rychleji na kartách s vyšší
rychlostí zápisu.
zz Série snímků RAW nejsou k dispozici v případě, že bliká kontrolka
stavu baterie.
zz Snímky se nemusí zachytit správně, pokud dojde baterie během
zpracování snímku při fotografování v režimu RAW série, při použití karty
s nízkou rychlostí zápisu a při nízké kapacitě baterie.
nebo
nastavit ručně, protože
zz Citlivost ISO nelze v režimu ,
je použita funkce ISO auto.
zz Rychlosti závěrky pomalejší než 1/30 s nejsou k dispozici v režimu
a
.
zz Fotoaparát nezaostřuje automaticky během fotografování, protože je
zaostření určeno prvním snímkem.
zz Nastavení expozice pro první snímek se použije pro následující snímky.
zz Nastavení Picture Style, vyvážení bílé a další nastavení konfigurovaná pro
první snímek platí rovněž pro další snímky.
zz Fotoaparát během souvislého fotografování neemituje pípnutí, a to bez
ohledu na nastavení položky [Tón].
zz Názvy souborů sérií snímků RAW začínají předponou CSI_ a končí
příponou souboru .CR3.
zz Snímky jsou pořizovány s využitím elektronické závěrky. Před
fotografováním v režimu RAW série si přečtěte poznámky a tipy ohledně
elektronické závěrky (= 147).
zz Data série snímků RAW nelze použít tak, jak jsou, pro zobrazení na
počítači. Nejprve je musíte zpracovat v tomto fotoaparátu nebo pomocí
aplikace Canon Digital Photo Professional.
117
Přidání razítka data
Fotoaparát může přidat datum a čas pořízení do pravého spodního rohu
snímků. Razítka data přidaná na snímky již nelze upravovat ani odstranit,
proto před jejich použitím zkontrolujte správnost nastaveného data a času
(= 25).
1
[Razítko data
[Datum a čas]
2
Exponujte.
] → [Datum] nebo
zz Fotoaparát během fotografování přidává
informaci a datu a čase do pravého
spodního rohu snímků.
zz Jedním z následujících způsobů lze razítko data přidat při tisku i na snímky
pořízené bez razítka data.
Provedete-li však tento postup u snímků, které již razítko data obsahují,
mohou se časové údaje vytisknout dvojitě.
-- Snímky vytiskněte s využitím funkcí tiskárny
-- Snímky vytiskněte pomocí nastavení tisku DPOF na fotoaparátu
118
Nastavení jasu snímku
(Kompenzace expozice)
Standardní expozici nastavenou fotoaparátem pro snímky nebo filmy lze
upravovat v krocích po 1/3 EV, v rozmezí ±3 EV.
Nastavení směrem k −
Nastavení směrem k +
1
Nastavte kompenzaci expozice.
2
Upravte kompozici snímku
a exponujte.
zz Otočením voliče kompenzace expozice
nastavte úroveň.
zz Podrobnosti o poloze voliče kompenzace expozice [ ] (přiřazení)
viz = 272.
119
zz Bracketing expozice (Fotografování
v režimu AEB)
Jsou pořízeny tři snímky s různou úrovní expozice. Rozptyl bracketingu
je nastavitelný v krocích po 1/3 EV v rozmezí ±2 EV, s výchozí pozicí na
úrovni kompenzace expozice.
Podexpozice
Přeexpozice
1
2
[Komp.exp./AEB]
Proveďte konfiguraci nastavení
→ tlačítko
zz Kompenzace expozice: Volič
kompenzace expozice
zz AEB: Kroužek
3
Exponujte.
zz V rámci série tří snímků pořízených při
stisknutí tlačítka spouště je expozice
upravována v souladu s úrovní
nastavenou v kroku 2, počínaje
standardní expozicí a následuje
podexpozicí a přeexpozicí.
120
zz Při nastavení režimu řízení na [Rychlé
kontinuální] nebo [Pomalé kontinuální]
jsou při každém podržení tlačítka spouště
v poloze stisknutí až na doraz pořízeny
tři snímky, a poté fotoaparát přestane
fotografovat.
zz Pro vymazání nastavení AEB nastavte podle postupu konfigurace hodnotu
AEB na „0“.
zz Fotografování s využitím funkce AEB je k dispozici pouze v režimech
/
/
/ / bez použití blesku.
zz Je-li již použita kompenzace expozice, bere se její hodnota jako výchozí
úroveň expozice pro funkci AEB.
121
Změna citlivosti ISO pro snímky
Citlivost ISO nastavte na [AUTO] pro automatické úpravy nastavení v souladu
s režimem fotografování a podmínkami. Jinak nastavte vyšší hodnoty citlivosti
ISO pro vyšší citlivost ke světlu a nižší hodnoty pro nižší citlivost.
1
Tlačítko
→ [ ] → vyberte možnost
zz Přestože se může nastavením nižší citlivosti ISO snížit zrnitost snímku,
za určitých snímacích podmínek vzrůstá pravděpodobnost pohybu objektu
a chvění fotoaparátu.
zz Při výběru vyšší citlivosti ISO se zvýší rychlost závěrky, což snižuje riziko
rozmazání objektu a účinky chvění fotoaparátu a umožňuje dostatečné
osvětlení zábleskem u vzdálenějších objektů. Snímky však mohou být zrnité.
zz Citlivost ISO lze nastavit na H (25600), když je možnost [Maximální] pro
položku [Rozsah citli. ISO] nastavena na [H (25600)].
zz Změna rozsahu citlivostí ISO
Rozsah nastavitelných citlivostí ISO (minimální a maximální limit) můžete
nastavit ručně.
1
[ Nastavení citlivosti ISO] →
[Rozsah citli. ISO]
122
zz Protože je H (ekvivalent ISO 25600) rozšířenou citlivostí ISO, bude více
patrný obrazový šum (včetně zrnitosti, světelných skvrn a proužků),
nepravidelné barvy a posun barev, a zdánlivé rozlišení bude nižší
než obvykle.
zz Nastavení automatického rozsahu citlivostí ISO
Můžete určit rozsah použitý pro funkci ISO auto.
1
[Automat. rozsah]
zz Nastavení minimální rychlosti závěrky
pro funkci ISO auto
Můžete určit minimální použitou rychlost závěrky pro funkci ISO auto
v režimu nebo
.
1
[Min.rychl. závěr.]
2
[Automaticky] nebo [Ručně]
Automaticky
Otáčením kroužku se nastaví rozdíl (pomalejší nebo
rychlejší) oproti standardu.
Ručně
Otáčením kroužku
se nastaví minimální rychlost závěrky.
123
zz Pokud nelze získat správnou expozici s limitem maximální citlivosti ISO
nastaveným na [Automat. rozsah], nastaví se pro získání standardní
expozice rychlost závěrky pomalejší než [Min.rychl. závěr.].
124
Změna citlivosti ISO pro filmy
V režimu [ ] můžete nastavit citlivost ISO ručně.
Citlivost ISO nastavte na [AUTO] pro automatické úpravy nastavení
v souladu s podmínkami fotografování. Jinak nastavte vyšší hodnoty
citlivosti ISO pro vyšší citlivost ke světlu a nižší hodnoty pro nižší citlivost.
1
Tlačítko
→ [ ] → vyberte možnost
zz Změna rozsahu citlivostí ISO
Můžete určit rozsah (minimum a maximum) použitý při ručním nastavení
citlivosti ISO pro filmy HD, Full HD nebo 4K.
Toto nastavení se použije na režim [ ].
1
[ Nastavení citlivosti ISO]
→ [Rozsah citli. ISO] nebo
[Rozsah pro
]
zz [Rozsah citli. ISO] se použije na filmy HD
a Full HD.
125
zz Přizpůsobení maximálního nastavení
funkce ISO auto
Můžete vybrat maximální citlivost ISO nastavovanou automaticky u filmů
HD, Full HD, 4K nebo časosběrných filmů.
1
[ Nastavení citlivosti ISO] →
[Max pro auto]/[
Max pro auto]/
[ Max pro auto]
zz [Max pro auto] se použije na filmy HD
a Full HD.
126
Automatická korekce jasu a kontrastu
(Automatická optimalizace jasu)
Tato funkce provádí automatickou korekci jasu a kontrastu, aby snímky
nebyly příliš tmavé nebo málo či příliš kontrastní.
Nízká
Vysoká
1
Tlačítko
→[
] → vyberte možnost
zz Tato funkce může za určitých snímacích podmínek zvýšit obrazový šum.
zz Když je efekt Automatická optimalizace jasu příliš silný a snímky jsou příliš
] nebo [
].
jasné, nastavte možnost [
zz Pokud použijete tmavší nastavení kompenzace expozice nebo
] mohou
kompenzace expozice s bleskem, při jiném nastavení než [
být snímky stále jasné nebo může být efekt kompenzace expozice slabý.
].
Pro snímky s vámi určeným jasem nastavte tuto funkci na [
] může být dostupný menší počet snímků
zz Při nastavení této funkce na [
v jedné sérii.
127
Fotografování jasných objektů
(Priorita vysokých jasů)
Zlepší barevnou gradaci v jasných částech snímku, aby nedošlo ke ztrátě
detailů u světlých objektů.
1
[Priorita vysokých jasů]
zz Nastavení priority vysokých jasů na [D+] nebo [D+2] vám znemožní
nastavit citlivosti ISO nižší než [200]. Automatická optimalizace jasu se
] a toto nastavení nelze změnit.
v tomto případě rovněž nastaví na [
zz Za určitých snímacích podmínek nemusí mít snímky očekávaný vzhled,
i když vyberete volbu [D+2].
128
Úprava nastavení ND filtru
Pro optimální jas zaznamenávaných scén snižuje automatický ND filtr
intenzitu světla až na 1/8 aktuální úrovně, o hodnotu ekvivalentní 3 EV.
Výběr možnosti [ ] vám umožní redukovat rychlost závěrky a clonové číslo.
1
Tlačítko
→ [ ] → vyberte možnost
zz Při výběru položky [ ] upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte jiné
opatření pro zajištění jeho stability. Při fotografování ze stativu nebo použití
jiného opatření pro zajištění přístroje je třeba nastavit v položce [Režim IS]
možnost [Vyp].
zz ND: Neutrální šedý filtr
129
Změna režimu měření expozice
Režim měření expozice (způsob měření jasu) můžete nastavit tak,
aby odpovídal snímacím podmínkám.
1
Tlačítko
→[
] → vyberte možnost
Poměrové
měření
Pro typické podmínky snímání včetně snímků
v protisvětle. Fotoaparát automaticky upravuje
expoziční parametry podle snímacích podmínek.
Bodové
měření
Měření probíhá pouze v oblasti [ ] (rámeček bodu
bodového AE), která se zobrazuje uprostřed monitoru.
Celoplošné
se zdůr.stř.
Určuje průměrný jas v celém obrazovém poli a při
nastavování expozice přikládá nejvyšší důležitost
střední části obrazu.
130
Nastavení časovače měření
Nastavuje dobru zobrazení hodnoty expozice po namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny.
1
[Časovač měření]
131
Konfigurace simulace expozice
Se simulací expozice odpovídá jas obrazu blíže aktuálnímu jasu (expozici)
snímků. Jas obrazu se mění podle kompenzace expozice. Tuto funkci
nepoužívejte, pokud upřednostňujete zobrazení obrazu se standardním
jasem, který je obvykle snáze pozorovatelný.
1
[Simulace expozice]
132
Zachycení přirozených barev
(Vyvážení bílé)
Úpravou vyvážení bílé (WB) můžete dosáhnout přirozenějších barev
fotografované scény na snímku.
Denní světlo
Zataženo
1
Tlačítko
Wolfram. světlo
→[
] → vyberte možnost
Nastavení vyvážení bílé
zz Tlačítko
→ tlačítka /
Úprava vyvážení bílé
zz Tlačítko
→ tlačítka
/
/ /
Nastavení bracketingu vyvážení bílé
zz Tlačítko
→ volič
zz Při expozici jsou zachyceny tři snímky,
každý s odlišnými barevnými tóny.
Nastavení barevné teploty
vyvážení bílé
zz [
] → tlačítko
133
→ tlačítka /
zz Jakákoli úroveň korekce, kterou nastavíte, zůstane zachována, i když
změníte volbu vyvážení bílé.
zz Na obrazovce pokročilých nastavení pro korekce znamená B modrou,
A žlutou, M purpurovou a G zelenou.
zz Jedna úroveň korekce modrá/žlutá je ekvivalentní barevnému
konverznímu filtru o síle 5 miredů. (Mired: jednotka udávající hustotu
barevných konverzních filtrů.)
zz Barevnou teplotu lze nastavit v krocích po 100 K v rozsahu 2 500 – 10 000 K.
134
zz Uživatelské vyvážení bílé
Chcete-li dosáhnout přirozeného vzhledu barev při fotografování pod
aktuálním osvětlením, nastavte vyvážení bílé tak, aby přesně odpovídalo
světelnému zdroji použitému při fotografování. Vyvážení bílé barvy nastavte
pod stejným zdrojem světla, jaký se použije k osvětlení fotografované scény.
1
Vyfotografujte bílý objekt.
zz Zaostřete a vyfotografujte plochý bílý
objekt zaplňující obrazovku.
zz Stiskněte tlačítko
2
[
]→[
.
]
3
[Uživatel. nastavení WB]
4
Zaznamenejte data bílé barvy.
zz Vyberte snímek z kroku 1 → tlačítko
→ [OK]
zz Chcete-li se vrátit na obrazovku
fotografování, použijte tlačítko
135
.
zz Zachycení bílého objektu, který je příliš jasný nebo tmavý, vám může
bránit ve správném nastavení vyvážení bílé.
zz Zvolte možnost [Storno] pro výběr jiného snímku. Zvolte možnost [OK] pro
použití daného snímku pro načtení dat bílé barvy, ale mějte na paměti,
že nemusí vytvořit vhodné vyvážení bílé.
zz Místo bílého objektu lze použít šedou tabulku nebo 18% šedý odražeč
(komerčně dostupný), s kterým je možné dosáhnout přesnějšího
vyvážení bílé.
zz Na aktuální vyvážení bílé a související nastavení není při zachycování
bílého objektu brán zřetel.
136
Přizpůsobení barev (Picture Style)
Tato položka umožňuje vybrat nastavení barev, které dobře vystihuje scénu
nebo objekt.
1
Tlačítko
→[
]→
vyberte možnost
Automatické
Barevný tón je upraven automaticky,
aby odpovídal scéně. Barvy jsou živější,
zejména modré nebe, zeleň, západy slunce
a přírodní scény.
Standardní
Obraz vypadá živě a ostře. Vhodné pro
většinu scén.
Portrét
Produkuje jemnější pleť s lehce nižší ostrostí.
Vhodné pro detailní portréty. Pro úpravu tónů pleti
upravte položku [Tón barvy].
Krajina
Pro živé modré a zelené odstíny a velmi ostré
snímky. Vytváří velmi působivé snímky krajiny.
Jemný detail
Pro detailní vykreslení jemných kontur a textur
objektu. Snímky jsou mírně živější.
Neutrální
Pro pozdější retušování na počítači. Snímky jsou
zeslabené, s nižším kontrastem a přirozenými
barevnými tóny.
137
Věrný
Pro pozdější retušování na počítači. Věrně
reprodukuje reálné barvy objektů zaznamenané
pod okolním osvětlením s barevnou teplotou
5200 K. Živé barvy jsou potlačeny pro dosažení
tlumeného vzhledu.
Černobílý
Vytváří černobílé snímky.
Uživ. def.
Přidá nový styl založený na předvolbách, jako
je [Portrét] nebo [Krajina], nebo souboru Picture
Style, který je možné podle potřeby dále upravit.
zz Výchozí nastavení [Auto] se používá pro [
dokud nepřidáte styl Picture Style.
138
], [
]a[
],
Přizpůsobení stylů Picture Style
Přizpůsobuje parametry předvoleb Picture Style, jako je kontrast
nebo saturace.
1
Tlačítko → [
] → vyberte
možnost → tlačítko
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
zz Položka: Tlačítka
/
zz Možnost: Tlačítka /
139
Síla
Upravuje úroveň zvýraznění obrysů.
Zvolte nižší hodnoty pro změkčení
(rozmazání) objektů nebo vyšší hodnoty
pro jejich zostření.
Jemnost
Indikuje tloušťku obrysů, na kterou se
zvýraznění vztahuje. Zvolte nižší hodnoty pro
větší zvýraznění podrobností.
Práh
Prahová hodnota kontrastu mezi obrysy
a okolními částmi snímku, která určuje
zvýraznění obrysů. Zvolte nižší hodnoty pro
zvýraznění obrysů, které příliš nevystupují
z okolních oblastí. Mějte na paměti,
že s nižšími hodnotami může dojít i ke
zvýraznění šumu.
Ostrost
Kontrast
Upravuje kontrast. Zvolte nižší hodnoty pro
snížení kontrastu nebo vyšší hodnoty pro
jeho zvýšení.
Saturace*1
Upravuje intenzitu barev. Zvolte nižší hodnoty
pro vytvoření vybledlejších barev nebo vyšší
hodnoty pro jejich větší hloubku.
Tón barvy*
1
Upravuje barevný tón pleti. Zvolte nižší
hodnoty pro vytvoření červenějších
tónů nebo vyšší hodnoty pro vytvoření
žlutějších tónů.
140
Efekt filtru*2
Zdůrazní bílé mraky na černobílých snímcích,
zeleň stromů a jiné barvy.
N: Normální černobílý obraz bez efektů filtru.
Ye: Modrá obloha bude vypadat přirozeněji
a bílé mraky budou ostřejší.
odrá obloha bude vypadat mírně
Or: M
tmavší. Západ slunce bude vypadat
zářivěji.
R: Modrá obloha bude poměrně tmavá.
Podzimní listí bude vypadat ostřeji
a jasněji.
leťové tóny a rty budou ztlumené.
G: P
Zelené listí bude vypadat ostřeji a jasněji.
Efekt tónování*2
Můžete si vybrat z následujících
monochromatických tónů: [N:Žádný],
[S:Sépiový], [B:Modrý], [P:Fialový] nebo
[G:Zelený].
*1 Není k dispozici u [
*2 K dispozici pouze u [
].
].
zz V sekci [Ostrost] se nastavení [Jemnost] a [Práh] nevztahují na filmy.
zz Výsledky nastavení [Efekt filtru] jsou výraznější při použití vyšších hodnot
nastavení [Kontrast].
141
Uložení přizpůsobených stylů
Picture Style
Předvolby (jako je [
] nebo [
]), které jste přizpůsobili, můžete
uložit jako nové styly. Můžete vytvořit několik stylů Picture Style s různými
nastaveními parametrů, jako je ostrost nebo kontrast.
1
Tlačítko
[
], [
tlačítko
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
→[
] → vyberte
] nebo [
]→
zz Položka: Tlačítka
/
zz Možnost: Tlačítka /
142
Potlačení šumu při fotografování
vysokými citlivostmi ISO
Můžete si vybrat ze 3 úrovní potlačení šumu:
[Standardní], [Vysoký], [Nízký]. Tato funkce je
obzvlášť efektivní při fotografování s vysokými
citlivostmi ISO.
1
[Potlač.šumu při vysokém ISO]
zz Použití potlačení šumu u více snímků
Tato funkce automaticky zkombinuje čtyři
snímky pořízené současně pro redukci šumu.
V porovnání s nastavením [Potlač.šumu
při vysokém ISO] na [Vysoký] minimalizuje
tato funkce ztrátu kvality snímku během
redukce šumu.
1
[Potlač.šumu při vysokém
ISO] → [Potlač. šumu u více sním.]
143
zz Pokud jsou snímky výrazně nevyrovnané (například díky chvění
fotoaparátu), může dojít k neočekávaným výsledkům. V tom případě
upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte jiné opatření pro zajištění jeho
stability, je-li to možné.
zz Pokud snímáte pohyblivý objekt, pohyb objektu může zanechávat
paobrazy nebo může okolí objektu ztmavnout.
zz V závislosti na snímacích podmínkách se může v okraji obrazu
vyskytovat šum.
zz Fotografování s bleskem není k dispozici.
zz Záznam snímku na kartu trvá delší dobu než při normálním fotografování.
Až do dokončení zpracování nelze pořídit další snímek.
144
Fotografování prostřednictvím dotyku
obrazovky (Expozice dotykem)
Pomocí této možnosti můžete namísto stisknutí tlačítka spouště exponovat
dotykem prstu na obrazovce a jeho uvolněním. Fotoaparát automaticky
zaostřuje na objekty a upravuje jas snímků.
1
Proveďte konfiguraci nastavení.
2
Exponujte.
zz Dotkněte se položky [
na [ ].
] a změňte ji
zz Dotkněte se oblasti, na kterou
chcete zaostřit.
zz Žlutý bod AF indikuje, že fotoaparát nemohl zaostřit na objekty.
145
Konfigurace funkce AF dotyk+tažení
Pomocí funkce AF dotyk+tažení můžete posunout bod AF dotykem nebo
přetažením napříč obrazovkou za současného pohledu do hledáčku.
1
[Nast. AF dotyk+tažení] →
[AF dotyk+tažení] → [Zakázat]
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
zz V položce [Metoda polohy] zkonfigurujte
dotyk a tažení.
Absolutní
Bod AF se přesune do místa dotyku nebo přetažení na
obrazovce.
Relativní
Bod AF se přesune ve směru tažení o vzdálenost odpovídající
míře tažení, bez ohledu na to, kde se dotknete obrazovky.
zz V položce [Aktiv.obl. dotyku] zkonfigurujte
oblast obrazovky dostupnou pro dotyk
a tažení.
zz Tato funkce není k dispozici při nastavení funkce
na [Zakázat].
146
[Ovládání dotykem]
Fotografování s elektronickou závěrkou
Pro fotografování se normálně používá mechanická závěrka, ale přepnutí
na elektronickou závěrku umožní větší rychlosti závěrky.
1
2
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
[Režim závěrky] → [Elektronická]
Exponujte.
Vhodné pro fotografování za jasných podmínek vysokými rychlostmi závěrky.
Nejvyšší rychlost závěrky je 1/25600 s.
Chvění fotoaparátu nebo pohyb objektu mohou způsobit zkreslení obrazu.
Pod zářivkovým osvětlením nebo jinými blikajícími světelnými zdroji může
obrazovka blikat a snímky mohou být ovlivněny horizontálními proužky
(šumem) nebo nepravidelnou expozicí. Je-li tomu tak, může pomoci
snížení rychlosti závěrky.
Během expozice se na obrazovce zobrazuje během fotografování bílý
rámeček. Mějte na paměti, že se nezobrazuje při rychlostech závěrky
menších než 1 s.
Nastavování clony objektivu je stále slyšitelné, i při nastavení na
[Elektronická]. V závislosti na snímacích podmínkách mohou být slyšitelné
i ostatní mechanické zvuky.
Za určitých snímacích podmínek se může aktivovat mechanická závěrka
pro zpracování snímků po expozici.
Při fotografování s elektronickou závěrkou během záblesků odpalovaných
blesky jiných fotoaparátů nebo pod zářivkovým osvětlením či jinými
blikajícími zdroji světla se mohou zobrazit světlé proužky a zachycené
snímky mohou být ovlivněny světlými a tmavými proužky.
Souvislé fotografování a fotografování s bleskem není k dispozici.
147
Fotografování s funkcí Servo AF
Zaostření a expozice jsou plynule aktualizovány v místě, na kterém
se při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny zobrazí modrý bod AF.
To pomáhá vyhnout se ztraceným snímkům pohyblivých objektů.
1
Tlačítko
2
Namáčkněte tlačítko spouště
do poloviny pro zaostření.
3
Stiskněte tlačítko až na doraz
pro expozici.
→[
]→[
]
zz Fotoaparát nemusí být schopen během zaostřování exponovat, a to ani při
stisknutí tlačítka spouště až na doraz. Při sledování objektu držte stisknuté
tlačítko spouště.
zz Expozice se v režimu Servo AF při namáčknutí tlačítka spouště do
poloviny nezablokuje, ale je určena v okamžiku pořízení snímku.
zz Specifikace Servo AF umožní souvislé fotografování s automatickým
zaostřováním. Mějte na paměti, že souvislé fotografování je v tomto
případě pomalejší.
zz V závislosti na vzdálenosti objektu a rychlosti pohybu objektu nemusí být
fotoaparát schopen správně zaostřit.
148
Výběr metody AF
Fotoaparát umožňuje vybrat metodu automatického zaostřování (AF) pro
fotografovaný objekt a scénu.
1
+Sledování
Tlačítko
→[
vyberte možnost
]→
Fotografování se zaostřením na tvář hlavního objektu,
jak je určen fotoaparátem. Objekty jsou v určitém
rozmezí sledovány.
Bodový AF
Automatické zaostřování s bodem AF menším než
u režimu 1 bodový AF.
1 bodový AF
Fotoaparát zaostří s využitím jednoho bodu AF.
Režim vhodný pro spolehlivé zaostřování.
zz Zaostřování může trvat déle nebo může být nepřesné u objektů, které jsou
tmavé a postrádají kontrast, resp. v podmínkách s vysokou úrovní jasu.
+Sledování
zz Po namíření fotoaparátu na objekt se okolo tváře hlavního objektu
určeného fotoaparátem zobrazí bílý rámeček.
zz Pokud nejsou detekovány žádné tváře osob při namíření fotoaparátu na
osoby, zobrazí se při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny zelené
rámečky okolo jiných zaostřených oblastí.
zz U následujících objektů nemusí dojít k detekci tváří.
-- Příliš vzdálené nebo příliš blízké objekty
-- Příliš tmavé nebo příliš světlé objekty
-- Tváře osob z profilu, z úhlu nebo částečně zakryté
zz Fotoaparát může jako tváře osob chybně určit také jiné objekty.
149
zz Přemístění bodu AF
Bod AF lze přesouvat při nastavení metody AF na [1 bodový AF] nebo
[Bodový AF].
1
Dotkněte se obrazovky.
zz Dotkněte se bodu pro zaostření na bod
(Bodový AF).
zz Střed (původní pozice): Tlačítko
150
Změna režimu zaostřování
Souvislý AF trvale zaostřuje na objekt, na který je namířený fotoaparát,
a to i v době, kdy není stisknuté tlačítko spouště. Toto nastavení lze změnit
pro omezení automatického zaostřování na okamžik namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny.
1
[Souvislé AF]
Povolit
Toto nastavení pomáhá zamezit zmeškání náhlých
fotografických příležitostí, protože fotoaparát trvale
zaostřuje na objekt až do namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny.
Zakázat
Toto nastavení spoří energii, protože fotoaparát
nezaostřuje trvale. To však může zpozdit zaostřování.
151
Konfigurace pomocného světla AF
Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny v podmínkách nízké
hladiny osvětlení se rozsvítí světlo jako pomůcka pro správné zaostření.
Můžete zkonfigurovat, jestli bude docházet k aktivaci pomocného světla AF.
1
[Spuštění pomoc. světla AF]
152
Souvislé snímání při změně zaostření
(bracketing ostření)
Bracketing ostření umožňuje souvislé snímání s automatickou změnou
vzdálenosti zaostření po expozici snímku.
Z těchto snímků můžete vytvořit jediný snímek s velkou hloubkou
ostrosti pomocí aplikací s podporou stohování snímků, jako je aplikace
Canon Digital Photo Professional.
1
[Bracketing ostření] →
[Bracketing ostření] → [Povolit]
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
Počet snímků
Určuje počet snímků pořízených při expozici.
Stupňování
ostření
Určuje míru přeostření. Tato hodnota se automaticky
přizpůsobuje tak, aby vyhovovala clonovému číslu při
fotografování.
153
3
Exponujte.
zz Vytvoření nové složky: Dotkněte se [
→ [OK]
]
zz Zaostřete na blízký konec vámi
preferovaného rozsahu zaostření
a stiskněte tlačítko spouště až na doraz.
zz Jakmile se zahájí fotografování,
uvolněte tlačítko spouště.
zz Fotoaparát souvisle fotografuje
a postupně přeostřuje směrem
k nekonečnu.
zz Fotografování skončí po pořízení
určeného počtu snímků nebo na
vzdáleném konci rozsahu zaostření.
154
zz Upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte jiné opatření pro zajištění
jeho stability.
zz Doporučuje se fotografovat širokoúhlejším objektivem.
zz Protože větší clonová čísla zvyšují míru přeostření, pokrývá bracketing
ostření v tomto případě širší rozsah při stejném nastavení položek
[Stupňování ostření] a [Počet snímků].
zz Vhodné nastavení položky [Stupňování ostření] se liší objekt od
objektu. Nevhodné nastavení položky [Stupňování ostření] může
způsobit nerovnoměrnost složených snímků nebo může fotografování
trvat déle v důsledku pořízení většího počtu snímků. Pořiďte nějaké
zkušební snímky, abyste mohli odhadnout vhodné nastavení položky
[Stupňování ostření].
zz Fotografování s bleskem není k dispozici.
zz Podrobnosti o rychlosti závěrky, clonovém čísle a citlivosti ISO jsou určeny
podmínkami pro první snímek.
zz Chcete-li zrušit probíhající fotografování, stiskněte opětovně tlačítko
spouště až na doraz.
zz Zrušení probíhajícího fotografování může způsobit expoziční problémy
u posledního snímku. Při kombinování snímků v aplikaci Digital Photo
Professional se vyvarujte použití posledního snímku.
zz Snímky jsou pořizovány s využitím elektronické závěrky. Před
fotografováním s funkcí bracketing ostření si přečtěte poznámky
a tipy ohledně elektronické závěrky (= 147).
zz Pokud je položka [Picture Style] nastavena na [Automaticky],
použije se pro fotografování volba [Standardní].
zz Položka [Bracketing ostření] se při vypnutí fotoaparátu přepne na [Zakázat].
zz Po dokončení stohování snímků můžete výsledný snímek v případě
potřeby oříznout.
zz Při vysokém počtu snímků nastaveném v položce [Počet snímků] může
trvat kombinace snímků určitou dobu.
155
Doladění zaostření
Po použití automatického zaostřování můžete doladit zaostření otáčením
ovládacího kroužku.
1
[AF+MF] → [Povolit]
2
Zaostřete.
3
Jemně doostřete.
zz Namáčknutím tlačítka spouště do
poloviny zaostřete na objekt a dále
ho držte stisknuté do poloviny.
zz Otočte kroužkem . Za současné
kontroly kontrolky MF (která zobrazuje
vzdálenost a zaostření) na obrazovce
a zvětšeného zobrazení otočením
kroužku upravte zaostření.
zz Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zvětšené
zobrazení, stiskněte tlačítko .
4
Exponujte.
zz Nelze použít v režimu Servo AF.
156
Změna nastavení režimu IS
Stabilizace obrazu je nastavitelná.
1
[Nastavení IS] → [Režim IS]
Vyp
Deaktivuje stabilizaci obrazu.
Zap
Na základě snímacích podmínek je automaticky
aplikována optimální stabilizace obrazu.
Při fotogr.
Stabilizace obrazu je aktivní pouze v okamžiku
fotografování.
zz Nastavení [Režim IS] se změní na [Zap] pro záznam filmů i v případě
použití možnosti [Při fotogr.].
zz Pokud není stabilizace obrazu schopna potlačit účinky chvění fotoaparátu,
nasaďte fotoaparát na stativ nebo učiňte jiná opatření pro jeho stabilizaci.
Při fotografování ze stativu nebo použití jiného opatření pro zajištění
přístroje je třeba nastavit v položce [Režim IS] možnost [Vyp].
157
zz Korekce výrazného chvění fotoaparátu
Tato položka napravuje silné otřesy fotoaparátu, např. při záznamu filmů za
pohybu. Část zobrazených snímků se změní více než při použití možnosti
[Standardní] a objekty se dále zvětší.
1
[Dynamický IS] → [Vysoký]
158
Použití automatické vodováhy
Automatická vodováha pomáhá udržet rovný horizont při záznamu filmů.
Jakmile se zahájí záznam, zobrazená oblast se může zúžit a objekty se
mohou zvětšit.
1
[
159
Auto úroveň]
Použití digitálního telekonvertoru
Ohniskovou vzdálenost objektivu lze zvětšit přibližně 1,6× nebo 2,0×.
Díky tomu lze použít větší rychlosti závěrky než při použití zoomu
(včetně digitálního) se stejným faktorem a potlačit tak chvění fotoaparátu.
1
[Digitální zoom] → [1.6x] nebo
[2.0x]
zz Obraz se zvětší a současně se zobrazí
faktor zoomu.
zz Rychlost závěrky při nastavení maximálního teleobjektivu (při posunutí
páčky zoomu zcela směrem k symbolu ) může odpovídat rychlosti
závěrky při zoomování pro zvětšení objektů digitálním zoomem.
160
Změna velikosti záznamu filmu
Tato položka slouží k nastavení velikosti záznamu filmu. Rychlost snímání
určuje, kolik snímků se zaznamená za jednu sekundu, přičemž dostupné
možnosti závisí na nastavení NTSC nebo PAL.
1
Tlačítko
→ [ ] → vyberte možnost
zz Možnosti [
]a[
] jsou k dispozici pouze v režimu
.
zz Maximální doba záznamu na film je 9 min 59 s u filmů 4K a 29 min 59 s
u filmů Full HD a HD.
zz Názvy souborů filmů začínají předponou MVI_ a končí příponou .MP4.
zz Fotoaparát se může po opakovaném záznamu filmu přehřát, což může
dočasně zakázat fotografování.
zz Aby se zamezilo přehřátí, nepoužívaný fotoaparát vypněte.
161
zz Záznam filmů pro zpomalené přehrávání
(vysokorychlostní snímání)
Záznam filmů Full HD při vysokorychlostním snímání frekvencí 119,9 snímků/s
nebo 100 snímků/s.
Protože jsou filmy vysokorychlostního snímání zaznamenávány jako filmové
soubory s frekvencí 29,97 snímků/s/25,00 snímků/s, jsou přehrávány
zpomaleně 1/4 normální frekvence.
1
[Kval. film. zázn.] →
[Vysokorych. sním.]
zz Před záznamem zaostřete namáčknutím tlačítka spouště do poloviny.
zz Maximální doba záznamu filmu je 7 min 29 s.
zz Není zaznamenáván zvuk.
162
Konfigurace nastavení zvukového
záznamu
zz Protivětrný filtr
Hluk z větrných míst lze na záznamu potlačit pomocí protivětrného filtru.
Pokud však nefouká vítr, může znít záznam zvuku při použití této možnosti
nepřirozeně. V tomto případě nastavte položku [Protivětrný filtr] na [Zakázat].
1
[Protivětrný filtr]
zz Tlumič
Tlumič může zamezit zkreslení zvuku na hlučných místech záznamu.
K dispozici jsou tři možnosti: [Automaticky], [Vyp] nebo [Zap] pro
automatickou aktivaci/deaktivaci podle potřeby.
1
[Tlumič]
163
Konfigurace servo AF u filmů
Tato položka určuje, jestli mají být při záznamu filmů udržovány
objekty zaostřené.
1
[Servo AF u film.]
Povolit
Objekty jsou uchovávány zaostřené, i když není tlačítko
spouště namáčknuté do poloviny.
Zakázat
Zaostření zůstává během záznamu filmů konstantní.
zz Pro uchování zaostření ve specifické pozici nebo pokud nechcete
zaznamenat mechanické zvuky objektivu, můžete dočasně zastavit servo AF
] nebo stisknutím tlačítka .
při záznamu filmu dotykem položky [
164
Použití funkce Automatický delší čas
Tato položka určuje, jestli dojde při záznamu filmů [
], [
],
[
] nebo [
] za nízké hladiny osvětlení k automatického
zpomalení rychlosti závěrky.
1
[
Automat. delší čas]
Povolit
Tato položka umožňuje zaznamenávat filmy, které
jsou jasnější a méně ovlivněné obrazovým šumem,
automatickým zpomalením rychlosti závěrky na
1/30 s (nebo 1/25 s) za nízké hladiny osvětlení.
Zakázat
Tato položka umožňuje zaznamenávat filmy
s plynulejšími a přirozenějšími pohyby, které jsou
méně ovlivněny chvěním objektu, než při nastavení na
možnost [Povolit]. Mějte na paměti, že za nízké hladiny
osvětlení mohou být filmy tmavší než při nastavení na
možnost [Povolit].
zz Při záznamu pohyblivých objektů za nízké hladiny osvětlení nebo při
výskytu paobrazů, jako jsou stopy, nastavte možnost [Zakázat].
165
Efekt miniaturního modelu u filmů
(Film s Efektem miniatury)
Tento režim vytváří efekt miniaturních
modelů u filmů rozmazáním oblastí mimo
vybranou oblast.
Film s efektem miniatury
1
Tlačítko
→[ ] →
vyberte možnost
2
Nastavte oblast, která má zůstat
zaostřená (rámeček scény).
zz Tlačítko
→ tlačítka
rámečku → tlačítko
/
pro přesunutí
3
Nastavte zaostřené místo (bod AF).
4
Zahajte záznam.
zz Tlačítka / / / pro přemístění bodu
AF → tlačítko
zz Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny
pro zaostření a poté stiskněte tlačítko
snímání filmů.
166
Odhady rychlosti a doby přehrávání filmu zaznamenávaného po dobu
jedné minuty:
Rychlost
Doba přehrávání
Cca 12 s
Cca 6 s
Cca 3 s
zz Není zaznamenáván zvuk.
zz Chcete-li zrychlit pohyb osob a dalších objektů ve scéně během
], [
] nebo [
přehrávání, vyberte před záznamem filmu volbu [
Scéna bude připomínat miniaturní model.
zz Chcete-li změnit orientaci rámečku scény efektu miniatury, stiskněte
v kroku 2 tlačítka / .
167
].
Záznam videomomentek
Tato položka zaznamenává série 4, 6 nebo 8 s dlouhých videosekvencí
a fotoaparát je zkombinuje do alba videomomentek, které obsahuje tyto
význačné části vaší cesty nebo události.
1
[Videomomentka] →
[Videomomentka] → [Povolit]
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
Čas přehrávání
Výběr času přehrávání videomomentky.
Efekt přehrávání
Výběr efektu přehrávání videomomentky.
Ukázat potvrzení
Volba zobrazení potvrzující zprávy po zaznamenání
každé videomomentky.
zz Zobrazí se čas potřebný pro
zaznamenání videomomentky
([Potřebný čas]), založený na položkách
[Čas přehrávání] a [Efekt přehrávání].
zz Po zaznamenání vaší první
videomomentky můžete v položce
[Nastavení alba] vybrat, do kterého
alba se uloží videomomentka.
168
3
Zahajte záznam.
zz Stisknutím tlačítka
se vraťte na
obrazovku snímání a potom stiskněte
tlačítko snímání filmů.
zz Zobrazí se sloupec ukazující uplynulý
čas a po dokončení se záznam
automaticky ukončí.
4
Uložte záznam do alba.
zz Tato zpráva se nezobrazí,
pokud nastavíte v kroku 2 položku
[Ukázat potvrzení] na [Zakázat],
a videomomentka se automaticky uloží
do alba, které jste vybrali v položce
[Nastavení alba] v kroku 2.
zz Podle potřeby opakujte kroky 3 – 4.
5
Zastavte záznam videomomentek.
zz Tlačítko
→[
]→[
]
zz Videomomentky jsou v případě, že čas záznamu aktuálního alba překročí
5 minut, uloženy do nového alba.
zz Indikovaný čas přehrávání na videomomentku je pouhým vodítkem.
] nebo [
].
zz Nastavte velikost záznamu filmu na [
zz Veškeré videomomentky, u kterých manuálně zastavíte záznam,
se uloží jako normální filmy.
zz Pokud nastavíte položku [Efekt přehrávání] na [2x rychlost] nebo
[1/2x rychlost], není zaznamenán žádný zvuk.
169
Záznam časosběrných filmů
Časosběrné filmy kombinují snímky, které byly zaznamenány automaticky
ve zvoleném intervalu. Jakékoli postupné změny objektu (např. změny
krajiny) se přehrají zrychleně.
1
[Časosběr. film] → [Časosběrný]
→ [Scéna *] nebo [Uživ. nastavení]
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
3
Vraťte se na obrazovku snímání
a připravte se na záznam.
zz Nastavte interval fotografování a další
nastavení.
zz Upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte
jiné opatření pro zajištění jeho stability.
zz Nastavte expozici.
zz Pro pořízení snímku: Stiskněte tlačítko
spouště až na doraz.
4
Zahajte záznam.
zz Tlačítko snímání filmů → stiskněte
tlačítko spouště až na doraz
170
zz Během konfigurace položek se zobrazí potřebný čas [ ] a čas
].
přehrávání filmu [
zz Nastavte položku [Aut. vyp. obraz.] na možnost [Zakázat] pro uchování
obrazovky v zapnutém stavu po dobu 30 minut po zahájení snímání.
Pro vypnutí obrazovky přibližně 10 sekund po zachycení prvního snímku
nastavte položku na [Povolit].
zz Během záznamu nemanipulujte s fotoaparátem.
zz Chcete-li záznam zrušit, stiskněte znovu tlačítko spouště nebo tlačítko
snímání filmů.
zz Rychle se pohybující objekty mohou být ve filmech zkreslené.
zz Není zaznamenáván zvuk.
171
Konfigurace obrazovky informací
pro výstup HDMI
Tato položka určuje, jestli se bude zobrazovat obrazovka informací
na obraze na výstupu HDMI.
1
[Zobrazení HDMI informací]
Obrazovka informací je zahrnuta do výstupu HDMI při
S informacemi záznamu filmů. Na fotoaparátu se nezobrazuje žádný
obraz. Filmy lze zaznamenávat ve fotoaparátu.
Čistý /
výstup
Výstup HDMI zahrnuje pouze obsah 4K, bez obrazovky
informací. Na fotoaparátu se zobrazuje přes obraz
obrazovka informací. Filmy nelze zaznamenávat
ve fotoaparátu.
Čistý /
výstup
Výstup HDMI zahrnuje pouze obsah Full HD,
bez obrazovky informací. Na fotoaparátu se zobrazuje
přes obraz obrazovka informací. Filmy nelze
zaznamenávat ve fotoaparátu.
172
Nastavení typu krátkého filmu
Při snímání v režimu
jsou zaznamenávány snímky a krátké filmy.
Tato položka určuje, jestli budou krátké filmy zahrnovat statické momentky.
1
[Typ kr. filmu]
Se snímky
Krátké filmy zahrnují statické momentky.
Bez snímků
Krátké filmy nezahrnují statické momentky.
173
Přehrávání
Užívejte si procházení svých snímků a vyhledávejte a upravujte snímky
různými způsoby.
zz Stisknutím tlačítka
přejdete do režimu přehrávání a připravíte
fotoaparát na tyto operace.
174
Prohlížení
Pořízené snímky nebo filmy lze následujícím způsobem prohlížet
na obrazovce.
1
Stiskněte tlačítko
2
Vyberte snímky.
.
zz Filmy jsou označeny ikonou [
Přehrávání filmů
zz Tlačítko
(dvakrát)
zz Pro úpravu hlasitosti použijte
tlačítka / .
175
].
zz Stisknutím tlačítka
při vypnutém fotoaparátu se spustí přehrávání
a opětovným stisknutím tlačítka se fotoaparát vypne.
zz Po uplynutí přibližně jedné minuty během přehrávání dojde k zasunutí
objektivu. Je-li objektiv fotoaparátu zasunutý, můžete fotoaparát vypnout
.
stisknutím tlačítka
zz Chcete-li přepnout na režim fotografování během přehrávání, namáčkněte
tlačítko spouště do poloviny, stiskněte tlačítko snímání filmů nebo otočte
voličem režimů.
zz Snímky, které byly přejmenovány nebo upraveny pomocí počítače, nemusí
být možné přehrát nebo upravit.
zz Chcete-li pozastavit nebo obnovit filmy, stiskněte tlačítko .
zz Při prohlížení snímků RAW se zobrazují čáry indikující poměr stran.
Tyto čáry se zobrazují v horní a dolní části snímků pořízených s poměrem
] a v levé a pravé části snímků pořízených s poměrem stran
stran [
] nebo [
].
[
176
Zvětšování snímků
Přehrávané snímky lze zvětšit.
1
2
Vyberte snímky.
Snímky můžete zvětšit nebo zmenšit.
zz Zvětšení: Páčka zoomu směrem
k symbolu .
zz Zmenšení: Páčka zoomu směrem
k symbolu
.
zz Přesunutí pozice zobrazení:
Tlačítka / / /
zz Při prohlížení zvětšeného snímku můžete přepnout na další snímky při
zachování zvětšeného zobrazení otočením voliče .
177
Prohlížení krátkých filmů
Krátký film scén fotografovaných v režimu
se pořídí automaticky.
Přehrávání krátkého filmu zobrazí scény pořízené ten den.
1
Vyberte snímky [
2
Tlačítko
→ vyberte [
].
]
zz Přehraje se (od začátku) krátký film
zaznamenaný automaticky ze statických
snímků pořízených ve stejný den.
zz Při použití fotoaparátu s vypnutým zobrazováním informací se po krátké
].
prodlevě přestane zobrazovat ikona [
178
Vyhledání snímků v indexu
Zobrazení více snímků ve formě indexu umožňuje rychlé vyhledání
požadovaného snímku.
1
Posuňte páčku zoomu směrem
k symbolu
.
zz Zobrazení více snímků: Páčka zoomu
směrem k symbolu
zz Zobrazení méně snímků: Páčka zoomu
směrem k symbolu
2
Vyhledejte snímky.
zz Tlačítka
/
zz Kroužek
: Předchozí/další obrazovka
3
/ / nebo volič
Vyberte snímek.
zz Tlačítko
179
Úpravy filmů
zz Odstranění začátků/konců filmů
Fotoaparát umožňuje odstraňovat nepotřebné úseky na začátcích
a koncích filmů.
1
Vyberte film [
2
Tlačítko
3
Vyberte položku [ ].
].
→[ ]
zz Během přehrávání stiskněte tlačítko
pro výběr ikony [ ].
zz Zobrazí se panel a sloupec pro střih filmu.
4
Určete úseky, které chcete odstranit.
zz Vyberte položku [
] nebo [
].
zz Chcete-li zobrazit úseky, které lze
odstřihnout (na obrazovce jsou označeny
ikonou [ ]), stiskněte tlačítka / pro
přesunutí ikony [ ] nebo [ ]. V pozici pro
střih stiskněte tlačítko .
180
5
Zkontrolujte upravený film.
zz Přehrávání: [ ]
zz Zrušení úprav: Tlačítko
6
Uložte film.
zz [ ] → [Nový soubor]
zz Uložení komprimované verze: [
] → [OK]
Kvalita snímku po kompresi při výběru možnosti [Uložit komprim. verzi]
Před komprimací
,
,
,
,
Po komprimaci
zz Při určování částí pro střih se při přemístění ikony [ ] nebo [ ] do pozice
neoznačené ikonou [ ] odstřihne část od začátku do nejbližší značky
[ ] vlevo (pro [ ]), resp. od nejbližší značky [ ] vpravo až do konce
(pro [ ]).
zz V případě krátkých filmů (= 60) a videomomentek (= 168) je mazání
prováděno na úrovni klipů.
zz Chcete-li vymazat a přepsat původní film sestříhaným, vyberte na
obrazovce pro ukládání upravených filmů položku [Přepsat].
zz Není-li na paměťové kartě dostatek volného místa, je k dispozici pouze
možnost [Přepsat].
zz Pokud se v průběhu ukládání vybije bateriový zdroj, nemusí dojít
k uložení filmů.
zz Při úpravách filmů doporučujeme použít plně nabitý bateriový zdroj.
181
zz Extrahování políček z filmů 4K jako
statických snímků
Vámi zvolené snímky ve filmech [
statické snímky.
1
]a[
] lze uložit jako
Vyberte snímek, který chcete
vyjmout.
zz Během přehrávání stiskněte tlačítko
a pomocí tlačítek [ ] a [ ] vyberte snímek.
2
Uložte snímek.
zz [
] → [OK]
182
zz Úpravy krátkých filmů
Jednotlivé kapitoly (klipy) (= 60) zaznamenané v režimu
lze
vymazat. Při mazání klipů buďte opatrní, vymazané klipy již nelze obnovit.
1
Vyberte snímky [
2
Tlačítko
3
Vyberte klip.
4
Vymažte vybraný klip.
→ vyberte [
].
]
zz Během přehrávání stiskněte tlačítko
a pomocí tlačítek [ ] a [ ] vyberte klip.
zz [ ] → [OK]
183
zz Po zobrazení možnosti [Smazat tento klip?] se kapitola vymaže a krátký
film je přepsán při výběru možnosti [OK] a stisknutí tlačítka .
zz Alba vytvořená při záznamu videomomentek lze rovněž upravovat.
[Vytvořit album] nelze upravovat.
Alba vytvořená pomocí položky
184
Extrahování snímků ze sérií
snímků RAW
Ze snímků pořízených v režimu RAW série můžete extrahovat libovolný
snímek (jako snímek JPEG nebo RAW) (série, = 116).
1
Vyberte sérii snímků: [
2
Tlačítko
3
Vyberte snímek.
→[
].
] → tlačítko
zz Stisknutím tlačítek / vyberte snímek,
který chcete extrahovat.
zz Pro vymazání nepotřebných částí
na začátku a konci série stiskněte
tlačítko .
4
Uložte snímek.
zz Tlačítko
→ [Vyjmout jako JPEG] nebo
]
[Vyjmout jako
zz Při extrakci snímků JPEG můžete před
uložením vybrat [Upr. a uložit] a použít
zpracování snímku RAW (= 198).
185
zz Snímky uložené při výběru volby [Vyjmout jako JPEG] mají kvalitu [
].
zz Při zpracování snímků JPEG extrahovaných ze série snímků RAW nebo
ze snímků RAW extrahovaných ze série snímků RAW nejsou k dispozici
kreativní filtry, oříznutí a změna velikosti snímků.
186
Ochrana snímků
Důležité snímky lze vybrat a chránit proti náhodnému vymazání z fotoaparátu.
Chráněné snímky jsou označeny ikonou .
1
2
Vyberte snímek.
Tlačítko
→[
] → [Povolit]
zz V případě formátování paměťové karty budou vymazány i chráněné
snímky uložené na dané kartě.
zz Chráněné snímky nelze vymazat pomocí funkce mazání ve fotoaparátu.
Chcete-li snímky vymazat tímto způsobem, nejprve zrušte funkci
ochrany snímků.
zz Když jsou zobrazeny výsledky pro vámi určené podmínky vyhledávání
snímků, můžete vybrat možnost [Všechny nalezené snímky] nebo
[Ochrana snímků] nebo tlačítko
[Zruš.ochr.nalez.] použitím položky
] → tlačítko
.
→[
-- Pro ochranu všech nalezených snímků vyberte možnost [Všech. nalez.sn.].
-- Chcete-li zrušit ochranu u všech nalezených snímků, vyberte možnost
[Zruš.ochr.nalez.].
zz Chcete-li zrušit ochranu a odstranit zobrazení [ ], stiskněte znovu
při zobrazení ikony [ ] na obrazovce po výběru možnosti
tlačítko
[Ochrana snímků] → [Výběr snímků].
187
zz Ochrana více snímků
Fotoaparát umožňuje rovněž vybrat více snímků a nastavit ochranu u všech
těchto snímků současně.
1
2
[Ochrana snímků]
Vyberte snímky.
Výběr jednotlivých snímků
zz [Výběr snímků] → vyberte snímek →
→ tlačítko
tlačítko
Výběr rozsahu
zz [Vybrat rozsah] → vyberte první snímek
→ vyberte poslední snímek
→ tlačítko
→ tlačítko
→ tlačítko
188
Výběr všech snímků ve složce
zz [Všechny snímky ve složce] → vyberte
složku → [OK]
Výběr všech snímků na kartě
zz [Všechny snímky na kartě] → [OK]
189
Otáčení snímků
Změňte orientaci snímků a uložte je.
1
2
Vyberte snímek.
Tlačítko
190
→ [ ] → vyberte možnost
Mazání snímků
Nepotřebné snímky lze vymazat. Při mazání snímků buďte opatrní,
vymazané snímky již nelze obnovit.
1
2
Vyberte snímek.
Stiskněte tlačítko
.
zz Vyberte možnost mazání → tlačítko
zz Chráněné snímky nelze vymazat.
zz Během zobrazení snímků pořízených ve formátech RAW a JPEG se
zobrazí volby [Vymazat
], [Vymazat JPEG]
stisknutím tlačítka
+JPEG]. Vyberte možnost pro vymazání snímku.
a [Vymazat
zz Když jsou zobrazeny výsledky pro vámi určené podmínky vyhledávání
snímků, můžete vybrat možnost [Všech. nalez.sn.] použitím položky
[Smazání snímků].
-- Pro vymazání všech nalezených snímků vyberte [Všech. nalez.sn.].
zz Pro zrušení výběru a odstranění zobrazení [ ] stiskněte znovu tlačítko
při zobrazení symbolu [ ] na obrazovce po výběru možnosti
[Smazání snímků] → [Výběr a smazání snímků].
191
zz Vymazání více snímků současně
Fotoaparát umožňuje rovněž vybrat více snímků a tyto snímky vymazat
současně.
1
2
[Smazání snímků]
Vyberte snímky.
Výběr jednotlivých snímků
zz [Výběr a smazání snímků] →
vyberte snímek → tlačítko
zz Snímek se označí ikonou [
zz Tlačítko
].
→ [OK]
Výběr rozsahu
zz [Vybrat rozsah] → vyberte první snímek
→ vyberte poslední snímek
→ tlačítko
→ tlačítko
→ [OK]
→ tlačítko
192
Výběr všech snímků ve složce
zz [Všechny snímky ve složce] →
vyberte složku → [OK]
Výběr všech snímků na kartě
zz [Všechny snímky na kartě] → [OK]
zz Výběrem snímku pořízeného současně ve formátech RAW a JPEG
se smažou obě verze snímku.
193
Přidávání snímků do příkazů tisku (DPOF)
Můžete nastavit dávkový tisk (až 400 snímků) nebo provést objednání
výtisků od poskytovatele fotografických služeb (max. 998 snímků)
výběrem snímků na paměťové kartě a volbou počtu kopií. Tiskové
informace připravené tímto způsobem budou odpovídat standardům DPOF
(Digital Print Order Format).
1
2
[Příkaz tisku]
Přidejte snímky do seznamu tisku.
Výběr snímků
zz [Výb.sním.] nebo [Více sn.] →
vyberte snímky a počet kopií
zz Chcete-li se vrátit na obrazovku tisku,
.
stiskněte tlačítko
Další nastavení
zz [Nastavit] → vyberte položku →
vyberte možnost
zz Chcete-li se vrátit na obrazovku tisku,
.
stiskněte tlačítko
zz Snímky RAW a filmy nelze vybrat.
zz Některé tiskárny nebo fotolaboratoře nemusí být schopny reagovat
na specifická nastavení DPOF.
zz Pokud je položka [Datum] nastavena na [Zap], mohou některé tiskárny
vytisknout datum na snímky dvakrát.
194
zz Tisk snímků přidaných do příkazu tisku (DPOF)
1
Připojte fotoaparát k tiskárně
kompatibilní se standardem
PictBridge.
zz Zobrazí se obrazovka přehrávání.
zz Tlačítko
2
→ [Příkaz tisku]
Vytiskněte snímky.
zz [Tisk] → [OK]
195
Přidání snímků do fotoalba
Fotoalba lze nastavit výběrem až 998 snímků na paměťové kartě.
1
2
[Nast. fotoalba]
Vyberte snímky.
Výběr jednotlivých snímků
zz [Výběr snímků] → vyberte snímek →
→ tlačítko
tlačítko
Výběr rozsahu
zz [Více sn.] → [Vybrat rozsah] →
→
vyberte první snímek → tlačítko
→
vyberte poslední snímek → tlačítko
tlačítko
Výběr všech snímků ve složce
zz [Více sn.] → [Všechny snímky ve složce]
→ vyberte složku → [OK]
Výběr všech snímků na kartě
zz [Více sn.] → [Všechny snímky na kartě]
→ [OK]
zz Snímky RAW a filmy nelze vybrat.
196
Použití filtrových efektů na snímky
(kreativní filtry)
Na snímky můžete použít efekty ekvivalentní snímání v režimech [ ], [ ],
[ ], [ ], [ ], [
] a [ ], a uložit snímky jako samostatné soubory.
1
Tlačítko
2
Upravte efekt podle potřeby.
→ [ ] → vyberte možnost
zz Nastavte úroveň: Tlačítka / →
tlačítko
zz Přesuňte rámeček [
tlačítko
3
]: Tlačítka
/
Uložte snímek.
zz V případě možnosti [
] můžete vybrat rovněž typ efektu filtru.
zz V případě možnosti [ ] můžete posunout rámeček také dotykem nebo
přetažením napříč obrazovkou.
zz V případě možnosti [ ] můžete přepnout na orientaci na výšku
stisknutím tlačítka [ ] a obnovit orientaci na šířku opětovným stisknutím
tlačítka [ ].
197
→
Zpracování snímků RAW
Snímky zachycené ve formátu RAW lze
zpracovat ve fotoaparátu. Původní snímek
RAW bude zachován a kopie bude uložena
ve formátu JPEG.
Dostupné při nastavení voliče režimů
na /
/
/ / .
1
Tlačítko
2
Uložte snímek.
3
Vyberte snímek, který chcete zobrazit.
198
→[
]→[
]
zz Snímky vytvořené zpracováním ve fotoaparátu nebudou přesně odpovídat
snímkům zpracovaným pomocí softwaru Digital Photo Professional.
zz Tento způsob zpracování snímků není k dispozici u snímků v sériích
pořízených v režimu RAW série. Zpracujte snímky po extrahování ze sérií
jako snímky RAW (= 185).
Přizpůsobení zpracování RAW
zz Výběrem volby [Upravit zpracování RAW] můžete ručně upravit
jas snímku, režimy Picture Style a další detaily ještě před
zpracováním snímků.
vybrat
zz Na obrazovce podmínek zpracování můžete otočením voliče
rovněž efekt pro vybrané podmínky zpracování.
zz Pro zvětšené zobrazení na obrazovce podmínek zpracování posuňte
páčku zoomu směrem k symbolu .
a otočením voliče
můžete porovnat aktuální
zz Stisknutím tlačítka
snímek („Po změně“) s původním snímkem („Nastavení snímku“).
Zpracování více snímků
zz Vyberte
[Zpracování snímku RAW] → [Výběr snímků], stiskněte
a potom vyberte stisknutím tlačítek / snímek. Pro označení
tlačítko
([ ]). Chcete-li vybrat více
položky jako vybrané stiskněte tlačítko
snímků, opakujte výše uvedený postup. Po dokončení zpracujte snímky.
zz Chcete-li zrušit výběr, stiskněte znovu tlačítko . Ikona [ ] se poté
nadále nezobrazuje.
Zpracování snímků v určitém rozsahu
zz Vyberte
tlačítko
[Zpracování snímku RAW] → [Vybrat rozsah], stiskněte
a potom vyberte rozsah snímků. Po dokončení zpracujte snímky.
199
Korekce červených očí
Tato funkce automaticky opravuje efekt
červených očí na snímcích. Upravený snímek
lze uložit jako samostatný soubor.
1
2
3
4
[Korekce červ. očí]
Vyberte snímek.
Stiskněte tlačítko
.
Uložte snímek.
zz Jakmile jsou červené oči korigovány, zobrazí se okolo korigovaných oblastí
snímku rámečky.
zz U některých snímků nemusí korekce proběhnout správně.
200
Kombinace videomomentek
Videomomentky lze zkombinovat pro vytvoření nového filmu (alba).
1
[Vytvořit album]
2
Specifikujte videomomentky.
3
Upravte album.
zz Vyberte film (existující album) →
→ tlačítko
→ [OK]
tlačítko
zz Zobrazí se videomomentky ve filmu
vybraném v kroku 2.
zz Vyberte položku ve spodní části menu
úprav a stiskněte tlačítko .
zz V horní části obrazovky vyberte
videomomentky pro úpravu a podle
potřeby je upravte.
201
Přeuspořádat
videomomentky
Přeuspořádání videomomentek.
Vyberte videomomentku, kterou chcete
přemístit, a stiskněte tlačítko . Chcete-li ji
přemístit, použijte tlačítka / .
Odstranit
videomomentku
Výběr videomomentek pro vyřazení z nového
alba. Videomomentky označené ikonou [ ]
nejsou zahrnuty do nového alba, ale nejsou
vymazány z originálního alba.
Přehrát
videomomentku
Přehrání vybrané videomomentky.
Dokončit editaci
Ukončení úprav alba.
4
Ukončete úpravy alba.
zz Pro návrat do menu úprav stiskněte
tlačítko
zz Chcete-li zrušit úpravy,
vyberte položku [ ].
5
Uložte album.
zz Vyberte položku [Uložit].
zz Chcete-li přidat hudbu na pozadí,
vyberte položku [Hudba na pozadí].
zz Pro zobrazení upravovaného alba
vyberte položku [Náhled].
zz Alba vytvořená pomocí položky
202
[Vytvořit album] nelze upravovat.
Výřez
Můžete určit oblast snímku, která bude uložena
jako samostatný obrazový soubor.
1
Tlačítko
2
Upravte oblast oříznutí.
→[ ]
zz Zmenšení rámečku: Páčka zoomu
směrem k symbolu .
Zvětšení rámečku: Páčka zoomu směrem
.
k symbolu
zz Přesunutí rámečku: Tlačítka
zz Narovnání snímku: Volič
→ volič
tlačítko
zz Změna poměru stran: Volič
tlačítko
/
→[
zz Zobrazení náhledu snímku: Volič
[ ] → tlačítko
203
/ /
→[
]→
]→
→
3
Uložte snímek.
zz Volič
→ [ ] → [OK]
zz Snímky ve formátu RAW nelze upravovat.
zz Oříznuté snímky nelze znovu oříznout.
zz U oříznutých snímků nelze měnit velikost nebo na ně aplikovat
kreativní filtry.
zz Oříznuté snímky budou mít nižší počet pixelů než snímky neoříznuté.
zz Během zobrazení náhledu oříznutého snímku můžete změnit velikost
rámečku výřezu, jeho pozici a poměr stran obrazu.
[Výřez], výběrem snímku a stisknutím tlačítka
zz Výběrem volby
můžete určit rovněž velikost rámečku výřezu, jeho pozici, orientaci
a poměr stran.
204
Změna velikosti snímků
Uložte menší verzi snímku s méně pixely.
zz Snímky JPEG [
1
Tlačítko
2
Uložte snímek.
→[
] → vyberte možnost
] a snímky RAW nelze upravovat.
205
Hodnocení snímků
Snímky můžete třídit prostřednictvím jejich hodnocení na stupnici 1 – 5.
1
2
Vyberte snímek.
Tlačítko
→ [ ] → vyberte možnost
zz Výběr více snímků: Tlačítko
vyberte položku
→
zz [Vybrat rozsah]: Vyberte první
snímek → vyberte poslední snímek
→ kroužek pro
→ tlačítko
nastavení hodnocení → [OK]
zz [Všechny snímky na kartě]: Kroužek
pro nastavení hodnocení → [OK]
zz Zobrazením snímků pouze s určitým hodnocením můžete omezit
následující operace na všechny snímky s daným hodnocením.
-- Prohlížení, ochrana, mazání nebo přidávání snímků do seznamu tisků
nebo fotoknihy, prohlížení prezentací
zz Chcete-li odstranit hodnocení, stiskněte tlačítko , vyberte volbu [ ]
u položky nastavení [ ] a potom stiskněte tlačítko .
[Hodnocení] můžete použít
zz Při hodnocení snímků pomocí položky
hodnocení na všechny snímky ve složce.
206
Prohlížení prezentací
Snímky na paměťové kartě lze automaticky přehrávat.
1
[Prezentace] → [Start]
zz Po spuštění přehrávání a zobrazení položky [Načítání snímku] se za
několik sekund spustí prezentace.
.
zz Prezentaci ukončíte stisknutím tlačítka
zz Během prezentací nepracují funkce úspory energie fotoaparátu.
zz Chcete-li pozastavit nebo obnovit přehrávání prezentace, stiskněte
tlačítko .
zz Během prezentace lze pozastavit přehrávání dotykem obrazovky.
zz Během přehrávání lze stisknutím tlačítek / nebo otáčením voliče
přepínat na jiné snímky. Chcete-li rychle přecházet na následující
či předchozí snímky, přidržte tlačítka / .
zz Na úvodní obrazovce prezentace můžete vybrat volbu [Nastavit] pro
zkonfigurování opakování prezentace, doby zobrazení snímku a přechodu
mezi snímky.
207
Vyhledání snímků na základě
zadaných podmínek
Umožňuje rychle vyhledávat snímky na plné paměťové kartě filtrováním
zobrazení snímků na základě zadaných podmínek.
1
Tlačítko
2
Určete podmínky.
→[
]
zz Položka: Tlačítka
/
zz Možnost: Tlačítka /
3
Dokončete nastavení.
zz Tlačítko
→ [OK]
zz Odpovídající snímky se zobrazí
ve žlutých rámečcích.
Zrušení filtrovaného zobrazení
zz Tlačítko
tlačítko
→[
] → tlačítko
→ [OK]
→
zz Stisknutím tlačítka
můžete rovněž chránit nebo hodnotit nalezené
snímky ve žlutých rámečcích.
zz Pokud snímky upravíte a uložíte jako nové, zobrazí se zpráva a nalezené
snímky se nadále nezobrazují.
208
Použití ovládacího kroužku pro
vyhledání snímků
Kroužkem rychle vyhledáte snímky a přeskočíte k požadovaným
snímkům pomocí filtrování zobrazených snímků podle vámi zadaných
požadavků.
1
Tlačítko
2
Vyhledejte snímky.
zz Kroužek
209
→ [ ] → vyberte možnost
Přizpůsobení zobrazení informací při
přehrávání
Když je zobrazení nastaveno na přehrávání, změní se každým stisknutím
tlačítka
zobrazené fotografické informace. Zobrazované informace
lze přizpůsobit.
1
2
[Zobraz. informací při přehrávání]
Stiskněte tlačítka
obrazovky.
/
a vyberte
zz U obrazovek, které chcete zobrazit,
pro přidání ikony [
stiskněte tlačítko
].
zz U obrazovek, u kterých nechcete, aby se
pro
zobrazovaly, stiskněte tlačítko
vymazání ikony [ ].
zz Pro určení histogramu pro zobrazení
stiskněte tlačítko .
zz Pro použití provedených nastavení
vyberte [OK].
210
Spuštění přehrávání od posledního
zobrazeného snímku
Můžete určit, jak se zahájí zobrazení snímku při přepnutí na obrazovku
přehrávání po vypnutí a zapnutí fotoaparátu.
1
[Prohl.od posl.zobr.]
Povolit
Na obrazovce přehrávání se zobrazí poslední
zobrazený snímek.
Zakázat
Zobrazí se poslední snímek.
211
Bezdrátové funkce
Bezdrátový přenos snímků na různá kompatibilní zařízení nebo jejich
sdílení prostřednictvím webových služeb.
Před použitím bezdrátových funkcí si nezapomeňte přečíst kapitolu
„Bezpečnostní opatření pro bezdrátové funkce“ (= 304).
zz Upozorňujeme, že společnost Canon nemůže být zodpovědná za
jakékoli ztráty nebo škody zapříčiněné chybným nastavením bezdrátové
komunikace při použití fotoaparátu. Společnost Canon dále nemůže
být zodpovědná za jakékoli ztráty nebo škody způsobené použitím
fotoaparátu.
zz Při použití funkcí bezdrátové komunikace vytvořte na vlastní riziko a podle
vlastní úvahy příslušné zabezpečení. Společnost Canon nemůže být
zodpovědná za jakékoli ztráty nebo škody způsobené neautorizovaným
přístupem nebo jinými bezpečnostními průniky.
212
Dostupné bezdrátové funkce
(1) Připojení ke
smartphonům
(3) Tisk prostřednictvím
tiskáren Wi-Fi
(2) Automatické odesílání snímků
do počítače
(4) Načtení na webové stránky
(1) Připojení ke smartphonům (= 215, = 223)
Prostřednictvím speciální aplikace Camera Connect na
smartphonech nebo tabletech můžete dálkově ovládat fotoaparát
a procházet snímky ve fotoaparátu pomocí připojení Wi-Fi.
Pomocí připojení Bluetooth® můžete rovněž opatřit snímky
geografickými značkami a používat další funkce*.
Z praktických důvodů jsou v této příručce smartphony, tablety a další
kompatibilní zařízení hromadně označovány jako „smartphony“.
* Technologie Bluetooth low energy (dále zmiňovaná jako „Bluetooth“)
(2) Automatické odesílání snímků do počítače (= 230)
S aplikací Image Transfer Utility 2 lze posílat snímky z fotoaparátu
automaticky do počítače připojeného pomocí Wi-Fi.
213
(3) Tisk prostřednictvím tiskáren Wi-Fi (= 226)
Snímky lze tisknout pomocí připojení Wi-Fi z tiskáren kompatibilních
s technologií PictBridge (bezdrátová LAN).
(4)
Načtení na webové stránky (= 234)
Po dokončení členské registrace (zdarma) můžete sdílet snímky
s přáteli nebo rodinou na sociálních médiích nebo online fotoslužbě
CANON iMAGE GATEWAY pro zákazníky společnosti Canon.
zz Jiná zařízení, například počítače, nelze použít s fotoaparátem s využitím
propojení prostřednictvím propojovacího kabelu během připojení
fotoaparátu k zařízením pomocí Wi-Fi. Před připojením propojovacího
kabelu ukončete připojení.
zz Nastavení bezdrátové komunikace nelze zkonfigurovat během připojení
fotoaparátu k počítači nebo jinému zařízení pomocí propojovacího kabelu.
Před změnou libovolných nastavení změňte propojovací kabel.
zz Fotoaparát nelze připojit pomocí Wi-Fi, pokud není ve fotoaparátu
]). Rovněž v případě [ ] a webových služeb
paměťová karta (kromě [
nelze fotoaparát připojit pomocí Wi-Fi, pokud nejsou na kartě uložené
žádné snímky.
zz Připojení Wi-Fi se přeruší, pokud nastavíte napájení fotoaparátu na
nebo vyjmete paměťovou kartu či bateriový zdroj.
214
Ukládání snímků z fotoaparátu
do smartphonu
Snímky ve fotoaparátu lze uložit do smartphonu s povoleným připojením
Bluetooth připojeného pomocí Wi-Fi.
Připravte si smartphone následovně.
zz Ve smartphonu musí být nainstalována zdarma dostupná speciální
aplikace Camera Connect.
zz Další informace o této aplikaci (podporované smartphony a obsažené
funkce) najdete na webu společnosti Canon.
zz Aplikaci Camera Connect lze nainstalovat z obchodu Google Play nebo
App Store. K obchodu Google Play nebo App Store můžete přistupovat
rovněž z kódu QR, který můžete zobrazit na fotoaparátu při registraci
smartphonu na fotoaparátu.
zz Použijte nejnovější verzi operačního systému smartphonu.
zz Aktivujte Bluetooth a Wi-Fi na smartphonu. Mějte na paměti,
že spárování s fotoaparátem není možné z obrazovky nastavení
Bluetooth smartphonu.
zz Informace o operačních systémech podporujících aplikaci Camera
Connect viz webová stránka stahování aplikace Camera Connect.
zz Rozhraní nebo funkce fotoaparátu a aplikace Camera Connect se mohou
změnit v důsledku aktualizace firmwaru fotoaparátu nebo aktualizace
aplikace Camera Connect, operačního systému Android či iOS apod.
V takovém případě se mohou funkce fotoaparátu nebo aplikace
Camera Connect lišit od vzorových obrazovek nebo pokynů k ovládání
v tomto návodu.
215
1
[Nastavení bezdrát. komunikace]
2
[Funkce Bluetooth]
3
[Funkce Bluetooth] → [Smartphone]
4
Stiskněte tlačítko
5
Zadejte přezdívku a stiskněte
tlačítko
.
.
zz Chcete-li použít zobrazenou přezdívku,
.
stiskněte tlačítko
216
6
[OK]
7
[Párování]
8
Vyberte položku.
zz Je-li aplikace Camera Connect již
nainstalována, vyberte [Nezobrazovat].
zz Pokud aplikace Camera Connect není
nainstalována, vyberte [Android] nebo
[iOS], naskenujte pomocí smartphonu
zobrazený kód QR pro přístup
k obchodu Google Play nebo App Store
a nainstalujte aplikaci Camera Connect.
9
Ve smartphonu spusťte aplikaci
Camera Connect.
10
Dotkněte se přezdívky fotoaparátu,
se kterým se chcete spárovat.
11
Dotkněte se položky [Pair/Párovat]
(pouze iOS).
217
12
Na fotoaparátu vyberte [OK].
13
Stiskněte tlačítko
14
V aplikaci Camera Connect
se dotkněte položky [Images on
camera/Snímky ve fotoaparátu].
.
zz Párování je nyní kompletní
a fotoaparát je připojen ke smartphonu
prostřednictvím připojení Bluetooth.
zz Automaticky se vytvoří připojení Wi-Fi.
zz V operačním systému iOS se při zobrazení
zprávy pro potvrzení připojení fotoaparátu
dotkněte možnosti [Join/Připojit].
15
Zkontrolujte, jestli jsou zařízení
propojena pomocí Wi-Fi.
zz Na smartphonu se zobrazí seznam
snímků ve fotoaparátu.
zz Na fotoaparátu se zobrazí nápis
[Wi‑Fi zapnuto].
16
Uložte snímky ve fotoaparátu
do smartphonu.
zz Vyberte snímky ve fotoaparátu ze
seznamu a uložte je do smartphonu.
218
zz Veškerá aktivní připojení Bluetooth budou ztracena, pokud vyjmete
bateriový zdroj fotoaparátu. Připojení se obnoví při vložení bateriového
zdroje a zapnutí fotoaparátu.
zz Po spárování se smartphonem se může při používání fotoaparátu zkrátit
výdrž baterie, protože se spotřebovává určité množství energie i při
vypnutém fotoaparátu.
zz Než fotoaparát vezmete na místa, kde je zakázáno používání
elektronických zařízení, zakažte aktivní komunikaci Bluetooth (která
se používá i při vypnutém fotoaparátu) i v případě, že je toto připojení
vypnuté výběrem možnosti [Nastavení bezdrát. komunikace] →
[Funkce Bluetooth] (dvakrát) → [Zakázat].
zz Chcete-li vypnout přenos signálu Wi-Fi, vyberte možnost [Nastavení
bezdrát. komunikace] → [Nastavení sítě Wi-Fi] → [Wi-Fi] → [Zakázat].
zz Přezdívku fotoaparátu můžete změnit v menu [Nastavení bezdrát.
komunikace] → [Přezdívka].
zz Můžete poslat snímky do smartphonu připojeného přes Wi-Fi nebo
spárovaného pomocí Bluetooth (pouze zařízení s operačním systémem
Android) výběrem snímků na obrazovce přehrávání fotoaparátu.
a vyberte položku [ ].
Stiskněte tlačítko
219
zz Připojení k smartphonům pomocí Wi-Fi
s využitím tlačítka Wi-Fi
Spojení Wi-Fi se smartphony můžete navázat rovněž pomocí tlačítka
1
Stiskněte tlačítko
2
Zaregistrujte si přezdívku.
3
[ Připojení ke smartphonu]
4
[Registr. zařízení pro připojení]
5
[Nezobrazovat]
.
zz Zobrazí-li se obrazovka [Přezdívka],
zaregistrujte přezdívku (= 215).
220
.
6
Zkontrolujte SSID a heslo.
7
Připojte smartphone k fotoaparátu.
zz V menu nastavení Wi-Fi smartphonu
vyberte pro navázání spojení se sítí SSID
(název sítě) zobrazený na fotoaparátu.
zz Do pole hesla na smartphonu zadejte
heslo zobrazované na fotoaparátu.
8
Ve smartphonu spusťte aplikaci
Camera Connect.
9
Vyberte fotoaparát, ke kterému
se chcete připojit.
zz V seznamu [Cameras/Fotoaparáty]
v aplikaci Camera Connect se dotkněte
fotoaparátu pro připojení pomocí Wi-Fi.
10
Vytvořte připojení Wi-Fi.
zz [OK] → tlačítko
zz Na fotoaparátu se zobrazí nápis
[ Wi‑Fi zapnuto].
zz Na smartphonu se zobrazí hlavní
obrazovka aplikace Camera Connect.
zz Zařízení jsou nyní propojena
pomocí Wi‑Fi.
221
zz Omezení prohlížení snímků
Můžete omezit snímky, které lze odeslat do smartphonu nebo procházet
ze smartphonu.
1
Před připojením pomocí Wi-Fi
stiskněte tlačítko .
2
3
[ Připojení ke smartphonu]
4
Vyberte [Zobrazit. sn.] a potom
určete, které snímky lze zobrazit.
Vyberte položku [Editace informací
o zařízení] a potom vyberte
smartphone.
zz Před opětovným připojením zkontrolujte nastavení pro zobrazitelné snímky.
zz Dálkově ovládané fotografování s využitím živého náhledu v aplikaci
Camera Connect není možné, pokud není položka [Zobrazit. sn.]
nastavena na [Všechny snímky].
222
Funkce používané se smartphony
Níže popsané funkce jsou dostupné přes bezdrátové spojení se smartphony.
Spárujte fotoaparát se smartphonem pomocí připojení Bluetooth, jak je
popsáno v krocích 1–13 v části „Ukládání snímků z fotoaparátu do smartphonu“
(= 215), a připojte se pomocí Wi-Fi, jak je popsáno v krocích 1–15.
zz Odesílání snímků do smartphonu automaticky
během fotografování
Pořízené snímky lze automaticky odeslat do smartphonu připojeného
pomocí Wi-Fi. Při zobrazení hlavní obrazovky aplikace Camera Connect
proveďte následující.
1
2
[Nastavení bezdrát. komunikace]
→ [Nastavení sítě Wi-Fi] →
[Po sním. poslat do smartphonu]
[Poslat automat.] → [Povolit]
zz Vyberte velikost v položce
[Velikost k poslání].
3
Exponujte.
zz Snímky jsou odeslány do smartphonu.
zz Dálkově ovládané fotografování za současného
pozorování živého náhledu na smartphonu
Můžete dálkově fotografovat za současného pozorování živého náhledu
obrazu na smartphonu připojeném pomocí Wi-Fi.
1
Spusťte aplikaci Camera Connect.
2
Dotkněte se položky [Remote live
view shooting/Dálkově ovládané
fotografování s živým náhledem].
223
zz Zaostření může trvat při dálkově ovládaném fotografování déle.
zz V závislosti na stavu komunikace může dojít ke zpoždění zobrazení
snímku nebo načasování spuštění závěrky.
zz Dálkové ovládání fotoaparátu pomocí
smartphonu
Fotoaparát můžete ovládat pomocí smartphonu spárovaného
prostřednictvím připojení Bluetooth jako pomocí dálkového ovládání.
(Není k dispozici při připojení pomocí Wi-Fi.)
1
Spusťte aplikaci Camera Connect.
2
Dotkněte se položky [Bluetooth
remote controller/Dálkový ovladač
Bluetooth].
zz Pokud jste připojeni pomocí Wi-Fi,
ukončete připojení.
zz Při použití funkce dálkového ovládání Bluetooth se zakáže automatické
vypnutí napájení.
zz Záznam geografických značek při fotografování
Pořizované snímky lze opatřit geografickými informacemi GPS (zeměpisnou
šířkou, zeměpisnou délkou a nadmořskou výškou) ze smartphonu
spárovaného pomocí připojení Bluetooth. Na obrazovce přehrávání můžete
ověřit informace o poloze přidané do snímků.
Na smartphonu aktivujte lokalizační služby.
1
Spusťte aplikaci Camera Connect.
zz Pokud jste připojeni pomocí Wi-Fi,
ukončete připojení.
224
2
3
4
[Nastavení GPS]
[GPS přes mobil] → [Povolit]
Exponujte.
zz Před fotografováním zkontrolujte, jestli
se na fotoaparátu zobrazují ikony [ ]
].
a[
zz Snímky jsou nyní opatřeny geografickými
značkami.
zz Od tohoto okamžiku jsou snímky
pořízené při běžící aplikaci Camera
Connect opatřeny geografickými
značkami.
zz Informace o poloze přidané k filmům jsou získány při zahájení záznamu.
zz Snímky nemusí být opatřeny geografickými značkami ihned po zapnutí
fotoaparátu.
zz Ostatní vás budou moci najít nebo identifikovat pomocí dat o poloze ve
vašich snímcích a filmech opatřených geografickými značkami. Při sdílení
těchto snímků s jinými osobami buďte opatrní, zejména při umisťování
snímků on-line, kde je může vidět mnoho jiných osob.
zz Zobrazením obrazovek přehrávání s podrobnými informacemi můžete
zkontrolovat informace o poloze přidané do snímků. Zobrazený obsah
(shora dolů): zeměpisná šířka, zeměpisná délka, nadmořská výška a čas
UTC (datum a čas pořízení).
zz UTC: zkratka výrazu Coordinated Universal Time; tento čas v podstatě
odpovídá greenwichskému času
zz U položek, které nejsou ve smartphonu k dispozici, nebo u položek,
jež nebyly zaznamenány správně, se zobrazí namísto numerických hodnot
symbol [---].
225
Připojení k tiskárnám pomocí Wi-Fi
Snímky na fotoaparátu lze vytisknout na tiskárně připojené k fotoaparátu
pomocí Wi-Fi.
1
2
Stiskněte tlačítko
3
[Registr. zařízení pro připojení]
4
Zkontrolujte SSID a heslo.
[
.
]
226
5
Připojte se k fotoaparátu z tiskárny.
zz V menu nastavení Wi-Fi tiskárny vyberte
pro navázání spojení se sítí SSID (název
sítě) zobrazený na fotoaparátu.
zz Do pole hesla na tiskárně zadejte heslo
zobrazované na fotoaparátu.
6
Vyberte tiskárnu.
zz Vyberte tiskárnu, ke které se chcete
připojit pomocí Wi-Fi, a stiskněte
tlačítko .
zz Snímky na paměťové kartě se zobrazí po
propojení zařízení pomocí Wi-Fi.
7
Vyberte snímek, který chcete
vytisknout.
zz Vyberte snímek a stiskněte tlačítko
.
zz Vyberte nebo specifikujte zobrazované
položky a potom tiskněte.
227
zz Vytvoření připojení pomocí přístupového bodu
Fotoaparát lze připojit k přístupovému bodu, ke kterému je připojena
tiskárna, pro tisk pomocí přístupového bodu.
Zařízení připojujte v blízkosti přístupového bodu, protože budete potřebovat
stisknout tlačítko WPS.
1
V kroku 4 z „Připojení k tiskárnám
pomocí Wi-Fi“ (= 226) vyberte
[Přepnout síť].
2
[Zapojit s WPS]
3
[WPS (režim PBC)] → [OK]
4
Stiskněte tlačítko WPS na
přístupovém bodu.
228
5
[Autom. nastavení] → [OK]
6
Přejděte ke kroku 6 z „Připojení
k tiskárnám pomocí Wi-Fi“ (= 226).
zz Fotoaparát se připojí
k přístupovému bodu.
zz Kód PIN zobrazený při výběru možnosti [WPS (režim PIN)] v položce
[Zapojit s WPS] je třeba nastavit na přístupovém bodu. Na obrazovce
[Výběr zařízení pro připojení] vyberte příslušné zařízení. Další podrobnosti
najdete v uživatelské příručce dodávané k přístupovému bodu.
229
Automatické odesílání snímků
do počítače
Snímky ve fotoaparátu lze automaticky odeslat do počítače připojeného
k přístupovému bodu (nastavenému rovněž pro připojení Wi-Fi fotoaparátu)
v době, kdy je fotoaparát v dosahu, například po přinesení fotoaparátu
domů po fotografování.
Připojení pomocí Wi-Fi
1
Připojte počítač
k přístupovému bodu.
zz Do počítače nainstalujte aplikaci
Image Transfer Utility 2.
2
Spusťte aplikaci Image Transfer
Utility 2.
3
V aplikaci Image Transfer Utility
2 zobrazte obrazovku nastavení
párování.
zz Obrazovka pro nastavení párování se
zobrazí, když postupujete podle pokynů
zobrazených při prvním spuštění aplikace
Image Transfer Utility 2.
4
[Nastavení bezdrát. komunikace]
→ [Nastavení sítě Wi-Fi]
230
5
[Automat. pošle snímky do PC] →
[Poslat automat.] → [Povolit]
6
[OK]
7
[Zapojit s WPS] → [WPS (režim
PBC)] → [OK]
8
Stiskněte tlačítko WPS.
9
[Autom. nastavení] → [OK]
zz Stiskněte tlačítko WPS na přístupovém
bodu pro povolení připojení fotoaparátu.
231
10
Vyberte počítač.
11
Na počítači vyberte fotoaparát
pro párování.
zz Vyberte počítač pro automatický přenos
snímků a stiskněte tlačítko .
zz Přezdívky fotoaparátů se zobrazují na
obrazovce párování aplikace Image
Transfer Utility 2.
zz Vyberte fotoaparát, ke kterému se
chcete připojit, a klepněte na možnost
[Pairing/Párování] pro spojení počítače
a fotoaparátu.
Nastavení automatického přenosu snímků
12
Specifikujte možnosti odesílání.
13
Vypněte fotoaparát.
zz V položce [Automat. pošle snímky do
PC] v kroku 5 vyberte [Možnosti poslání
snímku] a určete podmínky přenosu.
Automatické odesílání snímků
zz Podle možností odesílání z kroku 12
jsou snímky ve fotoaparátu automaticky
odeslány do počítače, ke kterému jste
přihlášeni, v okamžiku dostupnosti
fotoaparátu v dosahu přístupového bodu
a zapnutí fotoaparátu.
232
zz Při použití automatického přenosu snímků se ujistěte, že je bateriový zdroj
dostatečně nabitý. Režim úspory energie na fotoaparátu je deaktivován
během přenosu snímku.
zz Jakékoli snímky pořízené po automatickém přenosu snímků nejsou
odeslány do počítače. Tyto snímky se automaticky odešlou při restartování
fotoaparátu.
zz Pokud není automatický přenos snímků do počítače zahájen automaticky,
zkuste restartovat fotoaparát.
zz Chcete-li zastavit automatické odesílání snímků, vyberte položku
[Automat. pošle snímky do PC] → [Poslat automat.] → [Zakázat].
zz Snímky se během připojení pomocí USB nepřenesou automaticky
do počítače (včetně připojení k PD-E1).
233
Přenos snímků na webové služby
zz Registrace webových služeb
Pomocí smartphonu nebo počítače přidáte své webové služby k fotoaparátu.
zz Dokončení registrace fotoaparátu pro CANON iMAGE GATEWAY
a další webové služby vyžaduje smartphone nebo počítač
s Internetovým prohlížečem a připojení k Internetu.
zz Podrobnosti o požadavcích na prohlížeče (např. Internet Explorer)
a nastaveních požadovaných pro přístup ke službě CANON iMAGE
GATEWAY získáte na webové stránce CANON iMAGE GATEWAY.
zz Informace o zemích a regionech, v nichž je k dispozici služba
CANON iMAGE GATEWAY, najdete na webu společnosti Canon
(http://www.canon.com/cig/).
zz Pokyny a podrobnosti nastavení pro CANON iMAGE GATEWAY
viz nápověda pro CANON iMAGE GATEWAY.
zz Chcete-li použít i jiné webové služby než CANON iMAGE GATEWAY,
musíte mít u těchto služeb vytvořený účet. Další podrobnosti najdete
na webech příslušné webové služby, k níž se chcete zaregistrovat.
zz Mohou být vyžadovány poplatky za samostatné připojení od
poskytovatele internetu a za přístupový bod.
zz Jakékoli změny služeb vámi registrovaných webových služeb mohou
znemožnit operace nebo vyžadovat operace odlišné od pokynů
v této příručce.
zz Podrobnosti o webových službách použitelných pomocí Wi-Fi
z fotoaparátu viz webová stránka CANON iMAGE GATEWAY.
234
„„ Registrace služby CANON iMAGE GATEWAY
Propojte fotoaparát a službu CANON iMAGE GATEWAY přidáním služby
CANON iMAGE GATEWAY jako cílové webové služby ve fotoaparátu.
Zařízení připojujte v blízkosti přístupového bodu, protože budete potřebovat
stisknout tlačítko WPS.
Mějte na paměti, že pro doručení zprávy s upozorněním pro dokončení
propojení budete potřebovat zadat e-mailovou adresu používanou
ve vašem počítači nebo smartphonu.
1
2
Stiskněte tlačítko
3
Potvrďte smlouvu, abyste mohli
zadat e-mailovou adresu.
[
.
]
zz Přečtěte si zobrazenou smlouvu
a vyberte možnost [Souhlasím].
4
Vytvořte připojení k přístupovému
bodu.
zz [Zapojit s WPS] → [WPS (režim PBC)]
→ [OK]
zz Stiskněte tlačítko WPS na přístupovém
bodu.
zz Vyberte položku [Autom. nastavení] na
obrazovce [Nast. IP adresy] fotoaparátu.
235
5
Zadejte svou e-mailovou adresu.
6
Zadejte zvolené čtyřmístné číslo.
7
Zkontrolujte zprávu s upozorněním.
zz [OK]
zz Symbol [
8
] se nyní změní na [
].
Zobrazte webovou stránku ve
zprávě s upozorněním a dokončete
nastavení propojení fotoaparátu.
zz Podle pokynů dokončete nastavení na
stránce nastavení propojení fotoaparátu.
236
9
Vyberte položku [
].
zz Služba CANON iMAGE GATEWAY je
nyní přidána jako cílová webová služba.
zz Nejprve se ujistěte, že e-mailová aplikace vašeho počítače nebo
smartphonu není nakonfigurována tak, aby blokovala e-maily
z relevantních domén, což by mohlo znemožnit přijetí zprávy
s upozorněním.
„„ Registrace dalších webových služeb
Kromě služby CANON iMAGE GATEWAY můžete do fotoaparátu přidat
i jiné webové služby.
1
Přihlaste se ke službě CANON
iMAGE GATEWAY a otevřete odkaz
s nastavením fotoaparátu.
zz http://www.canon.com/cig/
2
Podle pokynů na obrazovce
dokončete nastavení webové
služby, kterou chcete použít.
3
Stisknutím tlačítka
položku [
].
vyberte
zz Dojde-li ke změně jakýchkoliv konfigurovaných nastavení, aktualizujte
nastavení fotoaparátu registrací ovlivněných webových služeb ve fotoaparátu.
237
zz Přenos snímků na webové služby
1
2
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte cílové místo.
zz Vyberte ikonu webové služby.
zz Pokud webová služba nabízí více
příjemců nebo možností sdílení, vyberte
položku na zobrazené obrazovce
pro výběr příjemců.
3
Pošlete snímek.
zz Vyberte možnosti odeslání
a přeneste snímek.
zz Při přenosu dat do služby YouTube si
přečtěte podmínky služby a vyberte
možnost [Souhlasím].
zz Jakmile je snímek odeslán, zobrazí
se možnost [OK]. Chcete-li se vrátit
na obrazovku přehrávání, stiskněte
tlačítko .
zz Chcete-li na smartphonu zobrazit snímky načtené do služby CANON
iMAGE GATEWAY, vyzkoušejte speciální aplikaci Canon Online Photo
Album. Stáhněte a nainstalujte aplikaci Canon Online Photo Album
z obchodu App Store pro zařízení iPhone a iPad a z obchodu Google Play
pro zařízení Android.
238
Opětovné připojení pomocí Wi-Fi
Opětovné připojení k zařízením nebo webovým službám pomocí Wi-Fi
je možné, jakmile jsou zaregistrována nastavení připojení.
1
2
Stiskněte tlačítko
.
Z minulých připojení vyberte
cílové místo.
zz Pokud vaše cílové místo není zobrazeno,
přepněte stisknutím tlačítek / na jiné
obrazovky.
zz Pro webové služby je nyní připojení
kompletní.
3
Připravte si druhé zařízení.
zz Další zařízení připravte podle
zobrazených pokynů.
239
Ukončení připojení Wi-Fi
1
Stiskněte tlačítko
2
[Odpoj/ukonč.] → [OK]
240
.
Vymazání informací zařízení
spárovaných prostřednictvím
funkce Bluetooth
Před spárováním s jiným smartphonem vymažte informace o připojených
smartphonech.
1
[Nastavení bezdrát. komunikace]
→ [Funkce Bluetooth]
2
Vyberte položku [Kontrola/mazání
inf. o přip.] a potom stiskněte
→ [OK].
tlačítko
3
Připravte si smartphone.
zz V nastavení systému Bluetooth vymažte
informace o zaregistrovaném fotoaparátu.
241
Změna nebo vymazání nastavení
pro připojení
Nastavení pro připojení uložená na fotoaparátu lze změnit nebo vymazat.
Před změnou nebo vymazáním nastavení pro připojení ukončete
připojení Wi-Fi.
1
2
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte položku.
zz Na obrazovce zobrazené vlevo můžete
stisknutím tlačítek / přepnout na další
obrazovky.
zz Na obrazovce vlevo vyberte položku
s nastaveními připojení, která chcete
vymazat nebo změnit.
3
Vyberte položku [Editace informací
o zařízení].
zz Na zobrazené obrazovce vyberte zařízení
s nastaveními připojení, která chcete
změnit, a potom změňte přezdívku nebo
jiné informace.
242
Nastavení funkcí
Usnadněte si používání fotoaparátu přizpůsobením nebo úpravou nastavení
základních funkcí.
zz Tato nastavení jsou konfigurována na záložkách menu a .
Často používané funkce můžete přizpůsobit pro vyšší komfort.
zz Tyto pokyny se vztahují na fotoaparát v režimu
243
.
Výběr a tvorba složek
Můžete vybrat nebo vytvořit složky pro ukládání snímků. Nové složky lze
vytvořit výběrem položky [Vytvořit složku] na obrazovce pro výběr složky.
1
2
[Vybrat složku]
Proveďte konfiguraci nastavení.
zz Vybrat složku: jednoduše vyberte složku
zz Vytvoření složek: [Vytvořit složku] → [OK]
zz Složky jsou pojmenovány ve formě 100CANON, s trojciferným číslem
složky následovaným pěti znaky nebo číslicemi.
zz Lze vytvořit složky s čísly v rozmezí 100–999.
244
Změna číslování souborů
Pořízeným snímkům jsou automaticky přiřazena čísla souborů v pořadí,
v jakém byly pořízeny (0001 – 9999). Snímky jsou ukládány do složek
s kapacitou max. 9 999 snímků. Způsob přiřazování čísel souborů ve
fotoaparátu lze změnit.
1
[Číslov. soub.] → [Číslování] nebo
[Ruční reset]
Souvislé
I po výměně paměťových karet nebo složek jsou čísla
snímků přiřazována za sebou (dokud není pořízen
nebo uložen snímek s číslem 9999).
Autom. reset
Jestliže vyměníte paměťovou kartu za novou nebo je
vytvořena nová složka, začne číslování snímků znovu
od 0001.
Ruční reset
Tvorba nové složky a spuštění číslování souborů
od 0001.
zz Bez ohledu na možnost vybranou pro toto nastavení mohou být snímky na
nově vložených paměťových kartách číslovány za sebou, a to s využitím
posledního čísla stávajících snímků. Chcete-li začít snímky ukládat
počínaje číslem 0001, použijte prázdnou (nebo naformátovanou)
paměťovou kartu.
245
Konfigurace automatického otáčení
snímků pořízených na výšku
Nastavení automatického otáčení lze změnit tak, aby se při zobrazení
otáčely do správné orientace snímky pořízené na výšku.
1
[Aut. otáčení]
Zap
Automatické otáčení snímků během přehrávání
na fotoaparátu a počítačích.
Zap
Automatické otáčení snímků během přehrávání
na počítačích.
Vyp
Snímky nejsou automaticky otáčeny.
246
Formátování paměťových karet
Dříve než začnete používat novou paměťovou kartu nebo kartu, která byla
naformátována v jiném zařízení, měli byste ji naformátovat pomocí
tohoto fotoaparátu.
Nízkoúrovňové formátování může být nápomocné v případě,
když fotoaparát nepracuje správně, poklesne rychlost zápisu nebo čtení
paměťové karty, zpomalí se kontinuální snímání nebo dojde k náhlému
zastavení záznamu filmu.
Standardní i nízkoúrovňové formátování vymaže všechna data na
paměťové kartě, která pak nelze obnovit.
1
[Formátovat kartu]
zz Formátovat: [OK]
zz Nízkoúrovňové formátování: Tlačítko
pro výběr ikony [ ] → [OK]
247
zz Formátování nebo vymazání dat na paměťové kartě pouze změní
informace pro správu souborů na kartě a nezajistí úplné vymazání dat.
Při likvidaci nebo přenosu vlastnictví paměťové karty proveďte
příslušná opatření, např. kartu fyzicky poškoďte, abyste zabránili úniku
osobních údajů.
zz Celková kapacita karty uvedená na obrazovce formátování může být nižší,
než je uvedeno na paměťové kartě.
zz Nízkoúrovňové formátování může trvat déle než prvotní formátování,
protože dochází k vymazání veškerých zaznamenaných dat na
paměťové kartě.
zz Nízkoúrovňové formátování paměťové karty můžete zrušit výběrem
možnosti [Storno]. V takovém případě budou všechna data vymazána,
ale paměťovou kartu můžete běžně používat.
248
Nastavení zobrazení úvodní obrazovky
Tato položka určuje zobrazení úvodní obrazovky, viditelné při zapnutí
fotoaparátu.
1
[Úvodní obrázek]
249
Použití režimu Eco
Tato funkce umožňuje šetřit energii baterie v režimech fotografování.
Pokud se fotoaparát nepoužívá, obrazovka ztmavne z důvodu snížení
vybíjení baterie.
1
[Režim Eco]
Zap
Obrazovka ztmavne po uplynutí přibližně dvou sekund
nečinnosti fotoaparátu; po uplynutí dalších deseti sekund
se obrazovka vypne. Fotoaparát se automaticky vypne po
uplynutí přibližně tří minut nečinnosti. Jestliže je vypnutá
obrazovka, ale objektiv ještě není zasunutý, aktivujete
namáčknutím tlačítka spouště do poloviny obrazovku
a připravíte fotoaparát na fotografování.
Vyp
Režim Eco se nepoužívá.
250
Nastavení funkcí úspory energie
Načasování automatického vypnutí fotoaparátu, obrazovky a hledáčku lze
nastavit v položkách [Autom.vypnutí], [Vyp displeje] a [Hled. vypnutý].
1
2
[Úspora energie]
Proveďte konfiguraci nastavení.
zz Pokud chcete šetřit energii baterie, měli byste za normálních okolností
vybrat nastavení [Úspora energie] → [Vyp displeje] a [Autom.vypnutí] →
[1 min] nebo méně.
zz Nastavení [Vyp displeje] je použito i v případě, že je funkce [Autom.vypnutí]
nastavena na [Zakázat].
zz Položky [Vyp displeje] a [Autom.vypnutí] nejsou dostupné při nastavení
režimu Eco na [Zap].
251
Nastavení jasu obrazovky
Jas obrazovky a hledáčku lze nastavit. Jas hledáčku lze nastavovat během
pohledu do hledáčku.
1
2
[Jas displeje]
Proveďte konfiguraci nastavení.
zz Tlačítka / → tlačítko
zz Chcete-li nastavit maximální jas (bez ohledu na nastavení položky
[Jas displeje]), stiskněte a přidržte tlačítko
po dobu minimálně jedné
sekundy od zobrazení obrazovky fotografování nebo v režimu zobrazení
jednotlivých snímků. Chcete-li obnovit původní nastavení jasu, opětovně
po dobu alespoň jedné sekundy nebo
stiskněte a přidržte tlačítko
restartujte fotoaparát.
252
Přepnutí barvy informací na obrazovce
Barvu informací zobrazovaných na obrazovce a v menu lze změnit na barvu
vhodnou pro fotografování za nízké hladiny osvětlení. Povolení tohoto
nastavení je užitečné v režimech, jako jsou například [ ], [ ], [ ] a [
].
1
[Noční zobrazení]
zz Pro návrat položky [Noční zobrazení] na [Vyp] podržte stisknuté
po dobu alespoň jedné sekundy na obrazovce fotografování
tlačítko
nebo při přehrávání během zobrazení jednoho snímku.
253
Nastavení data, času a časového pásma
Nastavte datum, čas a časové pásmo.
1
2
[Datum/čas/pásmo]
Proveďte konfiguraci nastavení.
zz Podle kroků 2 – 3 v části „Nastavení
data, času, časového pásma a jazyka“
(= 25) upravte nastavení.
254
Změna jazyka
Aktuální jazyk pro zobrazované údaje lze změnit.
1
2
[Jazyk ]
Proveďte konfiguraci nastavení.
zz Tlačítky
tlačítko
255
/
/ / vyberte jazyk →
Nastavení doby pro zasunutí objektivu
Objektiv se za normálních okolností zasune po uplynutí přibližně jedné
minuty od stisknutí tlačítka
v režimech fotografování. Chcete-li, aby se
objektiv zasunul ihned po stisknutí tlačítka
, nastavte dobu zasunutí
objektivu na [0 s].
1
[Zasunutí obj.]
256
Nastavení videosystému
Nastavte videosystém televizoru použitého pro zobrazení. Toto nastavení
ovlivňuje kvalitu snímku (rychlost snímání) dostupnou pro filmy.
1
[Videosystém]
Pro NTSC
Pro oblasti využívající televizní systém NTSC, jako jsou
Severní Amerika, Japonsko, Jižní Korea a Mexiko.
Pro PAL
Pro oblasti využívající televizní systém PAL, jako jsou
Evropa, Rusko, Čína a Austrálie.
257
Nastavení dotykové obrazovky
Citlivost dotykové obrazovky lze zvýšit tak, aby reagovala na lehčí dotyk,
nebo můžete ovládání dotykem zakázat.
1
[Ovládání dotykem]
zz Zvýšení citlivosti dotykové obrazovky:
[Citlivé]
zz Deaktivace panelu: [Zakázat]
zz Pokud nejsou gesta snadno detekována, zvyšte citlivost dotykového panelu.
zz Při použití dotykového panelu dbejte následujících pokynů.
-- Obrazovka není tlakově citlivá. K dotykovému ovládání nepoužívejte
ostré objekty, jako jsou nehty nebo kuličková pera.
-- Neprovádějte dotykové operace mokrými prsty.
-- Pokud provedete dotykové operace v okamžiku, kdy jsou obrazovka
nebo vaše prsty mokré, fotoaparát nemusí reagovat nebo může
dojít k poruše. V takovém případě vypněte fotoaparát a osušte
obrazovku hadříkem.
-- Nepoužívejte samostatně zakoupené ochrany obrazovky nebo
adhezní fólie. Ty mohou snižovat citlivost dotykových operací.
zz Fotoaparát může reagovat pomaleji, pokud provedete dotykové operace
rychle při nastavení na [Citlivé].
258
Nastavení pípání
Tato položka určuje, jestli fotoaparát přehrává zvuky při namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny nebo při použití samospouště.
1
[Tón]
259
Nastavení hlasitosti
Upravuje hlasitost jednotlivých zvuků vydávaných fotoaparátem.
1
2
[Hlasitost]
Proveďte konfiguraci nastavení.
zz Tlačítko
260
→ tlačítka /
Nastavení rozlišení výstupu HDMI
Nastavuje výstupní rozlišení používané pro snímky z fotoaparátu při
připojení k televizoru nebo externímu záznamovému zařízení pomocí
kabelu HDMI.
1
[HDMI rozlišení]
Automatické
Snímky se automaticky zobrazují v optimálním rozlišení pro
připojené televizory.
1080p
Výstup v rozlišení 1080p. Tuto možnost vyberte, pokud se
chcete vyhnout problémům se zobrazením nebo zpoždění
při přepínání rozlišení.
261
Přehrávání snímků RAW
na televizoru HDR
Propojením fotoaparátu s televizorem HDR můžete zobrazit snímky RAW
v režimu HDR.
1
[HDMI HDR výstup]
zz Pro zobrazení barevně odpovídající charakteristikám televizoru HDR
vyberte [HDMI HDR výstup] → [Zap].
zz Ujistěte se, že je televizor HDR nastaven na vstup HDR.
Podrobnosti o přepínání vstupů na televizoru naleznete v uživatelské
příručce dodávané s televizorem.
zz HDR výstup není k dispozici u snímků v sériích pořízených v režimu
RAW série.
zz V závislosti na použitém televizoru nemusí mít snímky očekávaný vzhled.
zz Některé obrazové efekty a informace se nemusí na televizoru HDR
zobrazovat.
262
Přizpůsobení obrazovky informací
ke snímku
Podrobnosti a obrazovky informací zobrazované na fotoaparátu nebo
v hledáčku při fotografování lze přizpůsobit. Rovněž lze zkonfigurovat zobrazení
v hledáčku při fotografování na výšku, spolu s mřížkou a histogramem.
1
[Zobr. info ke sn.] →
[Nast.inf. na obr.] nebo
[Nast. inf. v hled./ přepnutí]
2
Stiskněte tlačítka
obrazovky.
/
a vyberte
zz U obrazovek, u kterých nechcete, aby se
pro
zobrazovaly, stiskněte tlačítko
vymazání ikony [ ].
zz Chcete-li upravit obrazovku, stiskněte
tlačítko .
3
Upravte obrazovku.
zz Pomocí tlačítek / se pohybujte
mezi položkami.
přidejte ikonu [ ]
zz Pomocí tlačítka
vedle položky, kterou chcete zobrazit.
zz Pro použití provedených nastavení
vyberte [OK].
zz Zobrazení mřížky lze konfigurovat pomocí položky [Zobr. info ke sn.] →
[Zobrazit rastr].
zz Chcete-li přepnout z histogramu jasu na histogram RGB nebo nastavit
velikost zobrazení, vyberte [Zobr. info ke sn.] → [Histogram].
zz Elektronická vodováha se nezobrazuje při nastavení položky
[Metoda AF] na [
].
263
Nastavení priority pro výkonnost
obrazovky fotografování
Můžete vybrat možnost zobrazení, kterou chcete upřednostnit u zobrazení
obrazovky fotografování pro snímky.
1
[Způsob zobrazení]
Úsp. energie
Obrazovka spotřebovává méně energie.
Plynulý
I rychle se pohybující objekty se zobrazí plynule.
264
Přizpůsobení obrazovky fotografování
v hledáčku
Velikost obrazovky fotografování v hledáčku lze určit.
1
[Formát zobr. hled.]
Displej 1
Zobrazí obrazovku fotografování v plné šířce.
Displej 2
Menší zobrazení obrazovky fotografování.
265
Nastavení režimu zobrazení
Můžete vybrat režim zobrazení pro obrazovky fotografování.
1
[Přepnutí displeje]
Automaticky
Normálně se používá pro zobrazení obrazovka, ale při
pohledu do hledáčku se přepne zobrazení na hledáček.
Ruční
Přepne na zobrazení v hledáčku při vzdálení oka od
okuláru hledáčku.
266
Nastavení převráceného zobrazení
Můžete určit, jestli se při fotografování s obrazovkou otočenou směrem
k přední části fotoaparátu zobrazí zrcadlový obraz.
1
[Převr. zobrazení]
267
Zobrazení metrických / nemetrických
hodnot
Jednotky zobrazení sloupce zoomu (= 95), kontrolky MF (= 98)
a dalších údajů lze podle potřeby přepínat mezi m/cm a ft/in.
1
[Jednotky]
268
Konfigurace průvodce funkcí
Tato konfigurace určuje, jestli se při výběru položek na obrazovce rychlého
ovládání bude zobrazovat průvodce funkcí.
1
[Průvodce funkcí]
269
Konfigurace uživatelských funkcí
Konfigurace uživatelských funkcí pro pokročilé přizpůsobení fotoaparátu.
1
[Uživatel. funkce (C.Fn)]
2
Vyberte položku.
3
Proveďte konfiguraci nastavení.
zz Tlačítka / → tlačítko
C.Fn I:Expozice
Bezpečný posun
C.Fn II:Jiné
Otáčení ovládacího
kroužku
C.Fn II:Jiné
Otáčení příkazového
ovladače
C.Fn II:Jiné
Zákaznické
nastavení
Pro automatickou úpravu nastavení rychlosti
závěrky a hodnoty clony pro získání expozice bližší
standardní expozici v případě nemožnosti dosažení
standardní expozice pro specifikovanou rychlost
nebo
závěrky nebo clonové číslo v režimu
vyberte možnost [1:Povolit].
Změní směr otáčení kroužku
Změní směr otáčení ovladače
.
.
Tato položka přizpůsobuje funkce tlačítek, například
tlačítka spouště.
270
zz Při nastavení položky C.Fn-2 nebo C.Fn-3 na [1:Obrácený směr] se změna
směru otáčení použije pouze na nastavení rychlosti závěrky, clonového
nebo voliči .
čísla nebo posunu programu, jak jsou přiřazeny kroužku
zz Chcete-li obnovit výchozí nastavení uživatelských funkcí [Uživatel. funkce
(C.Fn)] (kromě nastavení [Zákaznické nastavení]), vyberte [Reset. aparát]
→ [Další nastavení] → [Uživatel. funkce (C.Fn)] → [OK].
zz Přizpůsobení funkcí tlačítek
Tato položka přizpůsobuje funkce tlačítek, například tlačítka spouště.
Nastavení tlačítka
(blokování AE), kroužku a voliče
platí pro
režimy
/ /
/
/ / .
Nastavení [
Namáčknutí spouště] a [
Tlačítko film] platí pro
režimy /
/
/ / .
1
[C.Fn II:Jiné Zákaznické nastavení]
2
Vyberte tlačítko.
3
Vyberte funkci.
271
zz Funkci [Kompenzace expozice] můžete přiřadit kroužku . Chcete‑li
nastavit kompenzaci expozice kroužkem , vyberte na obrazovce
zákaznických nastavení [ ], vyberte [ ], vraťte se na obrazovku
fotografování a nastavte volič kompenzace expozice do polohy [ ].
s nastavením voliče kompenzace expozice na [ ] a nastavení
zz V režimu
a voliče
na [STD] lze během zapnutého expozimetru
kroužku
nastavovat kompenzaci expozice voličem .
zz Možnosti nastavitelné kroužkem se mění v závislosti na režimu
/
/
fotografování (bez ohledu na to, jestli je fotoaparát v režimu /
/ ).
nebo
zz Chcete-li obnovit výchozí nastavení položky [Zákaznické nastavení],
vyberte volbu [Reset. aparát] → [Další nastavení] → [Zákaznické
nastavení] → [OK].
zz Některé vámi konfigurované funkce nemusí platit (mohou být zakázány)
v režimu filmu.
Možnosti nastavitelné při přiřazení [STD]
Položky
Režimy fotografování
Nastavení
Kroužek
STD
Flexibilní
program
Rychlost
závěrky
Clonové
číslo
Volič
STD
-
-
-
ano, můžete
* Pokud kroužek není přiřazen pro [STD] avšak volič
použít volič
pro nastavení posunu programu v režimu , rychlosti
závěrky v režimu
nebo clonového čísla v režimu
.
* Pokud je volič
přiřazen pro [STD] v režimu / , můžete jej použít pro
nastavení rychlosti závěrky (nebo clonového čísla), když je kroužek
přiřazen pro [
] (nebo [
]).
272
Uživatelské režimy snímání (režim C)
Často používané režimy a přizpůsobené funkce pro fotografování si můžete
uložit pro pozdější opakované použití. Chcete-li později zobrazit uložená
nastavení, jednoduše otočte voličem režimů do polohy . Tímto způsobem
lze uchovat rovněž nastavení, která jsou obvykle vymazána přepnutím
režimu fotografování nebo vypnutím fotoaparátu.
Nastavení, která lze uložit
zz Režimy fotografování ( /
/
/
zz Funkce nastavené v režimech
/
)
/
/
(s určitými výjimkami)
zz Pozice zoomu
zz Ručně zaostřené vzdálenosti (= 98)
1
Přejděte do režimu fotografování
s nastaveními, která chcete uložit,
a změňte nastavení fotoaparátu
požadovaným způsobem.
2
[Uživat. režim snímání (rež.C)]
3
[Zadávání nastavení]
273
zz Pro úpravu uložených nastavení (kromě režimu snímání) vyberte
možnost , změňte nastavení a potom znovu vyberte [Uživat. režim
snímání (rež.C)] → [Zadávání nastavení]. Tato podrobná nastavení nejsou
aplikována v dalších režimech fotografování.
zz Pro resetování uložených nastavení na jejich výchozí hodnoty vyberte
[Uživat. režim snímání (rež.C)] → [Vymazat nastavení].
zz Chcete-li automaticky aktualizovat svá uložená nastavení změnami
provedenými při snímání v režimu , nastavte volbu [Uživat. režim
snímání (rež.C)] → [Autoaktualizace] → [Povolit].
274
Obnovení výchozích nastavení
fotoaparátu
Tato položka obnovuje výchozí nastavení fotoaparátu v režimech
/
/
/ / .
1
[Reset. aparát]
zz Vymazání základních nastavení:
[Zákl. nastavení] → [OK]
zz Vymazání dalších nastavení:
[Další nastavení] → vyberte položku →
[OK]
zz Základní nastavení jako [Jazyk ] a [Datum/čas/pásmo] nejsou
resetována na svá výchozí nastavení.
275
Nastavení údajů copyrightu
pro záznam do snímků
Vámi zadané jméno autora a podrobnosti copyrightu lze zaznamenat
do snímků.
1
[Údaje copyrightu] →
[Zadat jméno autora] nebo
[Zadat údaje copyrightu]
zz Zadejte jméno → tlačítko
→ [OK]
zz Chcete-li zkontrolovat zadané informace, vyberte [Údaje copyrightu] →
[Zobrazit údaje copyrightu].
zz Výběrem volby [Údaje copyrightu] → [Odstranit údaje copyrightu]
můžete současně vymazat jméno registrovaného autora a podrobnosti
copyrightu, ale údaje copyrightu již zaznamenané ve snímcích
nejsou vymazány.
276
Stažení příruček/softwaru pomocí
kódu QR
Kód QR lze zobrazit na obrazovce fotoaparátu pro zpřístupnění webové
stránky sloužící ke stažení příruček a softwaru.
1
[URL pro manuál/software]
277
Zobrazení log osvědčení
Některá loga osvědčení týkající se požadavků, které fotoaparát splňuje,
je možné zobrazit na obrazovce.
1
[Zobrazení loga osvědčení]
278
Uložení běžně používaných položek
menu fotografování (Moje menu)
Na záložce
lze uložit až šest běžně používaných položek menu
fotografování. Uživatelským přizpůsobením záložky
můžete rychle
přistupovat k těmto položkám z jediné obrazovky.
1
2
3
[Přidat záložku Moje menu] →
[OK]
[Konfigurovat]
[Vybrat položky k registraci]
zz Vyberte položku → [OK]
zz Vámi vybrané položky jsou přidány
do záložky Moje menu.
Změna uspořádání položek
zz [Řadit zadané položky] → vyberte
položku pro přesunutí → tlačítka /
pro přesunutí → tlačítko
279
zz Můžete přidat až [ 5] záložek Moje menu.
zz Výběrem volby [Konfigurovat] → [Vymazat všech.polož.na zálož.] → [OK]
na přidané záložce Moje menu se vymažou všechny položky přidané
na záložku.
zz Přejmenování záložek Moje menu
1
[Přejmenovat záložku]
2
Změňte název záložky.
zz Zadejte název záložky → tlačítko
→ [OK]
zz Vymazání záložky Moje menu
1
[Vymazat záložku]
280
zz Vymazání všech záložek Moje menu
1
[Vymaz. všechny zál. Moje menu]
zz Vymazání všech přidaných položek
1
[Vymazat všechny položky]
zz Přizpůsobení zobrazení Moje menu
Můžete určit, která obrazovka se zobrazí při stisknutí tlačítka
v režimech fotografování.
1
[Zobraz. menu]
Normální zobrazení
Zobrazení posledního menu zobrazeného
v předchozí operaci.
Zobrazení ze zál.
Moje menu
Zahájení zobrazení od obrazovek záložky
.
Zobrazení jen zál.
Moje menu
Omezení zobrazení na obrazovky záložky
.
281
Příslušenství
Využívejte fotoaparát více způsoby při použití volitelného příslušenství
Canon a dalšího kompatibilního příslušenství prodávaného samostatně.
„„ Doporučujeme vám používat originální příslušenství
společnosti Canon.
Tento výrobek byl zkonstruován tak, aby dosahoval vynikajících výsledků
při použití originálního příslušenství společnosti Canon.
Společnost Canon není odpovědná za jakékoli škody na tomto výrobku
a/nebo za nehody, jako je např. požár apod., způsobené chybnou funkcí
příslušenství jiných výrobců (např. únik elektrolytu a/nebo výbuch bateriového
zdroje). Mějte na paměti, že veškeré opravy, které může váš výrobek Canon
vyžadovat v důsledku závad nekrytých zárukou, vám budou účtovány.
282
Volitelné příslušenství
Dále uvedené příslušenství k fotoaparátu se prodává samostatně.
Poznámka: Může se stát, že některé položky příslušenství nejsou
prodávány v některých regionech nebo byl jejich prodej již ukončen.
zz Příslušenství pro napájení
Bateriový zdroj NB-13L
zz Nabíjecí lithium-iontová baterie
Nabíječka baterií řady CB-2LH
zz Nabíječka pro bateriový zdroj NB-13L
Napájecí adaptér USB PD-E1
zz Adaptér pro použití fotoaparátu
s napájením ze standardní elektrické
zásuvky.
zz Nabíječku baterií a napájecí adaptér USB je možné používat v oblastech
vybavených elektrickou sítí se střídavým proudem o napětí 100–240 V~
(50/60 Hz).
zz Pokud síťová zástrčka neodpovídá zásuvce, použijte komerčně dostupný
adaptér. Nikdy nepoužívejte elektrické transformátory určené pro cestování
do zahraničí, neboť mohou poškodit bateriový zdroj.
283
zz Ostatní
Propojovací kabel IFC-100U
zz Pro připojení fotoaparátu k počítači
Bezdrátové dálkové ovládání BR-E1
zz Bezdrátové dálkové ovládání Bluetooth
zz Tiskárny
Tiskárny Canon kompatibilní
se standardem PictBridge
zz Připojíte-li fotoaparát přímo k tiskárně,
můžete tisknout snímky bez nutnosti
použití počítače.
284
Použití volitelného příslušenství
zz Přehrávání na televizoru
Snímky můžete zobrazit na televizoru připojením fotoaparátu k televizoru
HDTV pomocí komerčně dostupného kabelu HDMI (maximální délka
2,5 m, konektor typu D na straně fotoaparátu). Rovněž můžete fotografovat
a zároveň zobrazovat náhledy snímků na větší obrazovce televizoru.
Podrobnosti o připojení a přepínání vstupů naleznete v uživatelské příručce
dodávané s televizorem.
1
Ujistěte se, že fotoaparát i televizor
jsou vypnuty.
2
Připojte fotoaparát k televizoru.
3
Zapněte televizor a přepněte jej
na externí vstup.
285
4
Přepněte na přehrávání.
zz Na televizoru se zobrazí snímky
z fotoaparátu. (Na obrazovce fotoaparátu
se nic nezobrazí.)
zz Některé informace se při zobrazování snímků na televizoru nemusí
zobrazovat správně.
zz Při použití výstupu HDMI může při přepnutí mezi filmy 4K a HD nebo filmy
s odlišnou rychlostí snímání před zobrazením dalšího snímku následovat
určitá prodleva.
286
zz Použití napájecího adaptéru USB k nabíjení/
napájení fotoaparátu
S využitím napájecího adaptéru USB PD-E1 (prodávaný samostatně)
můžete používat fotoaparát během nabíjení baterie, aniž by bylo nutné
baterii vyjmout.
1
2
Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý.
3
Připojte napájecí kabel.
Připojte napájecí adaptér USB.
zz Vyobrazeným způsobem zapojte
zástrčku adaptéru.
zz Zapojte jeden konec napájecího kabelu
do napájecího adaptéru USB a druhý
konec do zásuvky elektrické sítě.
zz Kontrolka nabíjení (1) se rozsvítí
oranžově a baterie se začne nabíjet.
(1)
zz Chcete-li fotoaparát používat
během nabíjení baterie, zapněte jej
(kromě fotografování nebo přípravy
na fotografování).
zz Po dokončení nabíjení kontrolka zhasne.
287
zz Níže je uveden význam jednotlivých ikon.
: nabíjení/napájení fotoaparátu,
: pouze napájení fotoaparátu,
: plně nabito
zz Pro ochranu bateriového zdroje a zachování jeho optimálního stavu
nenabíjejte bateriový zdroj souvisle po dobu delší než 24 hodin.
zz Pokud se kontrolka nabíjení nerozsvítí nebo dojde k problém během
nabíjení (indikované kontrolkou na zadní straně fotoaparátu blikající
oranžově), odpojte napájecí kabel, vyjměte a znovu vložte baterii
a několik minut vyčkejte před opětovným zapnutím nabíječky do elektrické
zásuvky. Pokud problém přetrvává, kontaktujte uživatelskou podporu
společnosti Canon.
zz Potřebný čas nabíjení a úroveň nabití se liší v závislosti na okolní teplotě
a zbývající kapacitě.
zz Z bezpečnostních důvodů trvá opětovné nabití za nízkých teplot déle.
288
zz Dálkově ovládané fotografování
K fotografování lze použít bezdrátové dálkové ovládání BR-E1
(prodávané samostatně).
Další informace naleznete rovněž v příručce k bezdrátovému
dálkovému ovládání.
1
Spárujte zařízení.
2
Podržte na minimálně tři sekundy
současně stisknutá tlačítka W a T
na dálkovém ovládání BR-E1.
zz
[Nastavení bezdrát. komunikace]
→ [Funkce Bluetooth] (dvakrát) →
[Dálkové ovl.] → [Párování]
zz Zařízení jsou nyní spárována.
3
Nastavte fotoaparát pro dálkově
ovládané fotografování.
zz Statické snímky: Tlačítko
→[
]
zz Chcete-li zaznamenávat filmy, ujistěte
[Dálk. ovládání]
se, že je položka
nastavena na [Povolit].
4
Exponujte.
zz Pro záznam filmu nastavte spínač
časování spuštění/snímání filmů na
dálkovém ovládání do polohy
a stiskněte tlačítko spouště.
289
zz Automatické vypnutí se aktivuje za přibližně dvě minuty, a to i když jej
nastavíte na jednu minutu nebo méně.
zz Chcete-li vymazat informace o párování, vyberte volbu [Nastavení
bezdrát. komunikace] → [Funkce Bluetooth] → [Kontrola/mazání inf.
.
o přip.] a potom stiskněte tlačítko
290
Ukládání snímků do počítače
Pořízené snímky můžete ukládat do počítače připojením fotoaparátu
k počítači pomocí propojovacího kabelu IFC-100U (prodávaný samostatně;
konektor do fotoaparátu: typ C). Podrobnosti o konektorech počítače
naleznete v návodu k použití počítače.
1
2
Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý.
3
4
Zapněte fotoaparát.
Připojte fotoaparát k počítači.
Uložte snímky do počítače.
zz Chcete-li otevřít snímky, použijte
předinstalovaný nebo běžně
dostupný software.
zz K přenosu snímků můžete použít rovněž čtečku karet.
291
Tisk snímků
Chcete-li tisknout snímky, připojte fotoaparát k tiskárně kompatibilní
se standardem PictBridge pomocí USB kabelu (prodávaný samostatně,
konektor do fotoaparátu: typ C).
V tomto textu je pro ilustraci použita kompaktní fototiskárna řady Canon
SELPHY CP. Zobrazované obrazovky a dostupné funkce se budou lišit
v závislosti na tiskárně. Další informace naleznete rovněž v příručce
k tiskárně.
1
Ujistěte se, že fotoaparát i tiskárna
jsou vypnuty.
2
Připojte fotoaparát k tiskárně.
3
4
Zapněte tiskárnu.
Přepněte na přehrávání
a vyberte snímek.
292
5
Zobrazte obrazovku pro tisk.
6
[Tisk]
zz Tlačítko
293
→ [Tisk snímku]
Dodatek
294
Pokyny pro manipulaci
zz Tento fotoaparát je velmi citlivé elektronické zařízení. Snažte se
uchránit jej před pádem a nevystavovat jej silným nárazům.
zz Nikdy neumísťujte fotoaparát do blízkosti magnetů, motorů nebo
jiných zařízení, která generují silná elektromagnetická pole.
Silná elektromagnetická pole mohou způsobit nesprávnou funkci
či vymazání dat snímků.
zz Ulpěla-li na fotoaparátu nebo obrazovce nečistota či voda,
otřete je měkkým, suchým hadříkem, například utěrkou na brýle.
Při čištění nepoužívejte sílu.
zz K čištění fotoaparátu ani obrazovky nikdy nepoužívejte organická
rozpouštědla.
zz Prach odstraňujte z objektivu pomocí ofukovacího štětce. Je-li čištění
obtížné, obraťte se na podporu zákazníků společnosti Canon.
zz Nepoužité bateriové zdroje skladujte v plastovém sáčku nebo nějaké
nádobě. Nebudete-li bateriový zdroj nějakou dobu používat, pak jej
pro zachování jeho výkonnosti přibližně jednou za rok nabijte a poté jej
před uložením používejte ve fotoaparátu tak dlouho, dokud se nevybije.
295
Odstraňování problémů
Domníváte-li se, že s fotoaparátem není něco v pořádku, zkontrolujte
nejprve následující. Pokud problém přetrvává, kontaktujte uživatelskou
podporu společnosti Canon.
„„ Napájení
Po stisknutí tlačítka ON/OFF nedojde k žádné odezvě.
zz Jsou-li kontakty baterie zanesené, výkon napájení se sníží.
Zkuste kontakty vyčistit bavlněným tampónem a několikrát po sobě
bateriový zdroj vyjměte a znovu jej zasuňte.
Bateriový zdroj se rychle vybíjí.
zz Výkon napájení klesá při nízkých teplotách. Ohřejte bateriový zdroj
například vložením do kapsy (dbejte přitom, aby nedošlo k propojení
kontaktů bateriového zdroje s kovovými předměty).
zz Jsou-li kontakty baterie zanesené, výkon napájení se sníží.
Zkuste kontakty vyčistit bavlněným tampónem a několikrát po sobě
bateriový zdroj vyjměte a znovu zasuňte.
zz Pokud tato opatření nepomáhají a bateriový zdroj se po nabití stále
rychle vybíjí, dosáhl zřejmě konce své životnosti. Zakupte nový
bateriový zdroj.
Bateriový zdroj je zvětšený.
zz Zvětšení baterie je běžné a nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko.
Dojde-li však k tak velkému vyboulení bateriového zdroje, že jej
nelze nadále vložit do fotoaparátu, obraťte se na centrum zákaznické
podpory Canon.
„„ Fotografování
Nelze pořizovat snímky.
zz Během přehrávání namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
296
Neobvyklý obsah obrazovky při fotografování.
zz Poznámka: Následující jevy nebudou zaznamenány na statických
snímcích, ale budou zaznamenány na filmech.
-- Při zářivkovém nebo LED osvětlení může obraz blikat a mohou
se zobrazit horizontální pruhy.
Záznam filmu nebo přehrávání se náhle zastaví.
]a[
] použijte paměťovou kartu
zz V případě režimů [
UHS-I rychlostní třídy UHS 3 nebo vyšší.
zz V případě filmů vysokorychlostního snímání použijte paměťovou kartu
UHS-I rychlostní třídy UHS 3 nebo vyšší.
zz Pro přehrávání časosběrných filmů 4K (1), časosběrných filmů Full HD
(2) nebo filmů Hybridní Auto (3) použijte paměťovou kartu s rychlostí
čtení přibližně (1) 300 Mb/s nebo (2)/(3) 90 Mb/s nebo rychlejší.
Použití pomalé paměťové karty může způsobit zastavení pokračujícího
přehrávání filmu.
Zobrazí se rámeček [
] a fotoaparát se automaticky vypne.
zz Po dlouhodobějším snímání nebo po snímání v horkém počasí
se zobrazí rámeček [ ] indikující, že fotoaparát se brzy vypne.
V takovém případě vypněte fotoaparát a nechte jej vychladnout.
Souvislé fotografování je mnohem pomalejší.
zz Za vysokých teplot může být souvislé fotografování mnohem pomalejší.
V takovém případě vypněte fotoaparát a nechte jej vychladnout.
Zobrazí se ikona [
].
zz Po opakovaných záznamech filmů s následujícími nastaveními nebo
při dlouhodobějším udržování fotoaparátu v pohotovostním režimu
záznamu filmu se může zobrazit [ ].
-- 4K záznam filmu
-- Záznam filmu s vysokorychlostním snímáním
-- Záznam filmu během připojení pomocí Wi-Fi
Pokud pokračujete v záznamu během zobrazení ikony [ ], fotoaparát
se za přibližně 3 minuty automaticky vypne. Fotoaparát se rovněž může
automaticky vypnout během přípravy na záznam filmu při zobrazení
ikony [ ]. V případě zobrazení ikony [ ] vypněte fotoaparát a nechte
jej vychladnout.
297
Kvalita snímku je špatná.
zz Kvalita snímku se může snižovat, pokud snímáte během vysoké vnitřní
teploty fotoaparátu.
Snímky jsou rozostřené.
zz Ověřte, zda jsou nepotřebné funkce, například režim makro,
deaktivovány.
zz Zkuste fotografovat s blokováním AF.
Pokud namáčknete tlačítko spouště do poloviny, fotoaparát nemůže zaostřit
a nezobrazí se body AF.
zz Aby se zobrazily body AF a fotoaparát správně zaostřil, zkuste
vytvořit před namáčknutím tlačítka spouště do poloviny (nebo před
opakovaným namáčknutím tlačítka spouště do poloviny) kompozici
snímku s kontrastnějšími částmi objektu uprostřed obrazu.
Objekty na snímcích působí příliš tmavě.
zz Upravte nastavení jasu pomocí kompenzace expozice.
zz Použijte funkci blokování AE nebo bodové měření.
Objekty jsou příliš světlé, dochází ke ztrátě kresby ve světlech.
zz Upravte nastavení jasu pomocí kompenzace expozice.
zz Použijte funkci blokování AE nebo bodové měření.
zz Snižte osvětlení objektů.
Snímky jsou příliš tmavé bez ohledu na použití blesku.
zz Upravte jas kompenzací zábleskové expozice nebo úpravou
výkonu blesku.
zz Zvyšte citlivost ISO.
Objekty na snímcích s bleskem jsou příliš světlé, dochází ke ztrátě kresby
ve světlech.
zz Upravte jas kompenzací zábleskové expozice nebo úpravou
výkonu blesku.
„„ Záznam filmů
Objekty vypadají zkresleně.
zz Objekty, které rychle projdou záběrem během záznamu, mohou
vypadat zkresleně.
298
„„ Wi-Fi
Stisknutím tlačítka
nelze zobrazit menu Wi-Fi.
zz Menu Wi-Fi nelze zobrazit v případě, že je fotoaparát připojený
k tiskárně nebo počítači kabelem. Odpojte kabel.
Nelze se připojit k přístupovému bodu.
zz Ujistěte se, že přístupový bod je nastaven na kanál podporovaný
fotoaparátem. Upozorňujeme, že namísto automatického přiřazení
kanálu je vhodné zadat podporovaný kanál ručně. Pro získání
informací o podporovaných kanálech zkontrolujte webovou stránku
společnosti Canon.
Odeslání snímků trvá dlouho. / Bezdrátové spojení je narušené.
zz Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti zdrojů signálů interferujících s Wi-Fi,
jako jsou mikrovlnné trouby a další zařízení pracující ve frekvenčním
pásmu 2,4 GHz.
zz Přibližte fotoaparát k zařízení, ke kterému se pokoušíte připojit
(například k přístupovému bodu), a ujistěte se, že se mezi oběma
zařízeními nenacházejí žádné překážky.
Nelze se spárovat se smartphonem pomocí Bluetooth.
zz Spárování smartphonu pomocí Bluetooth není možné,
pokud použijete bezdrátové dálkové ovládání BR-E1 po výběru volby
[Funkce Bluetooth] → [Funkce Bluetooth] → [Dálkové ovl.].
„„ Kódy chyb
Zobrazí se chybové kódy (Errxx) a doporučené reakce.
zz Chybové kódy se zobrazí, pokud fotoaparát zaregistruje problém.
Pokud problém přetrvává, zapište si kód chyby (Erxx) a kontaktujte
uživatelskou podporu společnosti Canon.
zz Čísla chyb pro chyby bezdrátové komunikace (Errxx) se zobrazí
v pravé horní části obrazovky zobrazené výběrem volby [Nastavení
bezdrát. komunikace] → [Funkce Wi-Fi]. Pro zobrazení podrobností
o chybě na obrazovkách informací stiskněte tlačítko .
299
Informace zobrazované na obrazovce
zz Při fotografování
(47)
(48)
(49) (50) (51)
(54)
(52)
(53)
(14) (15)
(16)
(17)(18)(19)(20)(21)
(1)
(3)
(5)
(44)
(10)
(12)
(45)
(55)
(22)
(2)
(23)
(24)
(4)
(25)
(6)
(7)
(26)
(27)
(8)
(28)
(29) (30)
(9)
(11)
(32)
(13)
(56)
(57)
(31)
(33)
(39) (40) (41) (42)(43)
(34) (35) (36)(37)(38)
(46)
(59) (60) (61)
(63) (64) (65)
(62)
(58)
(66)
(1)
Režim fotografování, ikona scény
(9)
(2)
Metoda AF
(10) Varování před chvěním fotoaparátu
(3)
Bracketing ostření / Počet snímků
(11) Expozice dotykem
(4)
Činnost AF
(12) Režim řízení / Samospoušť
(5)
Mřížka
(13) Blokování AE
(6)
Režim měření
(7)
Kvalita snímku
(14) Počet zaznamenatelných snímků /
Počet zaznamenatelných sérií
(8)
Kvalita záznamu filmu
300
ND filtr
(15) Maximální počet snímků v sérii /
snímků
Maximální počet sérií
(fixní při 1)
(42) Priorita vysokých jasů
(43) Citlivost ISO
(44) Videomomentka
(16) Dostupná doba záznamu filmu
(45) Kontrolka
(17) Stav baterie
(46) Servo AF u filmů
(18) Zvětšení zoomu,
Digitální telekonvertor
(47) Inteligentní IS
(48) Režim Hybridní Auto /
typ krátkého filmu
(19) Bod AF
(20) Rámeček bodu bodového AE
(49) Režim RAW série
(21) Elektronická vodováha
(50)
(22) Rychlé ovládání
Předsnímání
(51) Potlačení šumu u více snímků
(23) Histogram
(52)
(24) Rozsah zaostření
Počet snímků
(53) Sloupec zoomu
(25) Vyvážení bílé
(26) Picture Style
(27) Automatická optimalizace jasu
(54)
Potřebný čas
(55)
Interval
(56) Korekce vyvážení bílé
(28) Kreativní filtry
(57) Film s efektem miniatury
(29) Vytvoření složky
(58) Indikátor MF
(30) Simulace expozice
(59) Způsob zobrazení
(31) Připojení Bluetooth k smartphonu,
stav příjmu dat GPS
(60) Režim Eco
(61) Stabilizace obrazu
(32) Razítko data
(62) Kompenzace expozice
(33) Stav připojení Bluetooth
(63) Protivětrný filtr
(34) Rychlost závěrky
(64) Tlumič
(35) Elektronická závěrka
(36) Režim blesku / Blokování FE
(37) Clonové číslo
(65)
Automatický delší čas
(66)
Auto úroveň
(38) Kompenzace zábleskové expozice /
Úroveň výkonu blesku
(39) Indikátor úrovně expozice
(40) AEB
(41) Síla signálu Wi-Fi
301
zz Během přehrávání
(1)
(1)
(2)
(8)
(9) (10)
(3) (4)
(11)
(6)
(5)
(7)
(12)
Aktuální snímek /
Celkový počet snímků
(7)
Číslo složky – číslo souboru
(8)
Rychlost závěrky
(2)
Stav baterie
(9)
Clonové číslo
(3)
Síla signálu Wi-Fi
(10) Úroveň kompenzace expozice
(4)
Stav připojení Bluetooth
(11) Citlivost ISO
(5)
Hodnocení
(12) Priorita vysokých jasů
(6)
Ochrana
(13) Kvalita snímku*
*Snímky pořízené s využitím kreativního filtru, zpracování snímku RAW,
změny velikosti, oříznutí nebo korekce červených očí jsou označeny ikonou [
Oříznuté snímky jsou označeny ikonou [ ].
302
(13)
].
(1)
(2)
(3)
(4)
(9)
(10)
(15)(16)
(5)
(6)
(11)
(17)
(18)
(7)
(8)
(12) (13)
(14)
(19)
(20)
(1)
Datum/čas záznamu
(12)
(2)
Histogram
(3)
Režim fotografování /
Režim RAW série
(13) Kompenzace zábleskové expozice /
Potlačení šumu u více snímků
Auto úroveň
(4)
Rychlost závěrky
(15) Automatická optimalizace jasu
(5)
Clonové číslo
(16) ND filtr
(6)
Úroveň kompenzace expozice
(17) Velikost záznamu filmu
(7)
Citlivost ISO
(18) Kvalita snímku*
(8)
Priorita vysokých jasů
(9)
Vyvážení bílé
(19) Doba záznamu filmu /
Režim RAW série
(14) Režim měření
(20) Velikost souboru
(10) Korekce vyvážení bílé
(11) Podrobnosti nastavení Picture Style
*Snímky pořízené s využitím kreativního filtru, zpracování snímku RAW,
změny velikosti, oříznutí nebo korekce červených očí jsou označeny ikonou [
Oříznuté snímky jsou označeny ikonou [ ].
303
].
Opatření týkající se bezdrátových funkcí
zz Před exportem zboží nebo technologií ve fotoaparátu regulovaných
v rámci zákona Foreign Exchange and Foreign Trade Act (což zahrnuje
jejich přenos za hranice Japonska nebo jejich předvedení osobám,
které nejsou obyvateli Japonska) může být nutné získat od japonské
vlády povolení k exportu nebo k transakci služby.
zz Jelikož tento produkt obsahuje americké šifrovací položky, spadá pod
exportní regulační opatření vlády USA a nelze jej exportovat či dovézt
do zemí, na něž USA uvalily obchodní embargo.
zz Nezapomeňte si poznamenat nastavení vámi používané sítě Wi-Fi.
Nastavení bezdrátové komunikace uložená v tomto produktu se mohou
změnit nebo vymazat v důsledku nesprávného fungování produktu,
vlivem rádiových vln nebo statické elektřiny, nehody či poruchy.
Upozorňujeme, že společnost Canon nepřebírá žádnou zodpovědnost
za přímé či nepřímé škody nebo ztrátu zisků následkem poškození
nebo zmizení obsahu.
zz Při převodu vlastnictví produktu, jeho likvidaci nebo jeho odeslání na
opravu obnovte výchozí nastavení bezdrátové komunikace smazáním
jakýchkoli vámi zadaných nastavení.
zz Společnost Canon neposkytuje žádnou náhradu za škody vzniklé
v důsledku ztráty či krádeže produktu.
Společnost Canon nepřijímá žádnou odpovědnost za škody nebo ztráty
vzniklé neoprávněným přístupem nebo používáním cílových zařízení
registrovaných k tomuto produktu v době ztráty nebo krádeže produktu.
zz Tento produkt používejte v souladu s pokyny v této příručce.
Funkci bezdrátového připojení používejte v souladu s pokyny v této
příručce. Společnost Canon nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody
či ztrátu produktu, pokud jsou produkt a jeho funkce využívány jiným
způsobem, než jaký popisuje tato příručka.
304
zz Bezpečnostní opatření
Jelikož připojení Wi-Fi využívá rádiových vln k přenosu signálů, je nutné
dbát přísnějších bezpečnostních opatření než při využívání kabelových
sítí LAN.
Při použití připojení Wi-Fi respektujte níže uvedené skutečnosti.
zz Využívejte pouze sítě, k jejichž používání máte oprávnění.
Tento produkt vyhledává blízké sítě Wi-Fi a výsledky hledání zobrazuje
na obrazovce. Mohou se zobrazit i sítě (neznámé sítě), jež nemáte
oprávnění používat. Připojení či pokus o připojení k těmto sítím však
může být považováno za neoprávněný přístup. Používejte pouze
ty sítě, k jejichž využívání máte oprávnění. Nepokoušejte se připojit
k jiným neznámým sítím.
Nejsou-li bezpečnostní nastavení konfigurována správně, může dojít k níže
uvedeným potížím.
zz Monitorování přenosu
Třetí osoby mohou s nekalými úmysly monitorovat bezdrátové přenosy
Wi-Fi a pokusit se získat vámi odesílaná data.
zz Neoprávněný přístup do sítě
Třetí osoby mohou s nekalými úmysly získat neoprávněný přístup do
vámi používané sítě a odcizit, upravit či zničit informace. Kromě toho se
můžete stát obětí dalších typů neoprávněného přístupu, jako je například
falešná identita (na základě falešné identity se někdo pokusí získat
neoprávněný přístup k informacím) nebo útoky s využitím odrazového
můstku (někdo získá neoprávněný přístup k vaší síti, kterou pak využívá
jako odrazový můstek k zamaskování útoků na jiné systémy).
Chcete-li předejít tomuto typu problémů, nezapomeňte bezdrátovou síť
Wi‑Fi řádně zabezpečit.
Bezdrátové připojení Wi-Fi používejte v tomto fotoaparátu jen v případě,
že správně rozumíte zabezpečení připojení Wi-Fi a při konfiguraci
bezpečnostních nastavení dovedete správně posoudit poměr mezi rizikem
a pohodlím.
305
Software třetích stran
zz AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights
reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is
allowed without the payment of fees or royalties provided that:
1. ‌source code distributions include the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer;
2. ‌binary distributions include the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in their documentation;
3. ‌the name of the copyright holder is not used to endorse products
built using this software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in
respect of its properties, including, but not limited to, correctness and/or
fitness for purpose.
306
zz CMSIS Core header files
Copyright (C) 2009-2015 ARM Limited.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
-- Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
-- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
-- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
307
zz KSDK Peripheral Drivers, Flash / NVM, KSDK H/W Abstraction Layer
(HAL)
(c) Copyright 2010-2015 Freescale Semiconductor, Inc.
ALL RIGHTS RESERVED.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the <organization> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
<COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
308
Osobní informace a bezpečnostní
opatření
Pokud jsou ve fotoaparátu uloženy osobní informace nebo bezpečnostní
nastavení sítí Wi-Fi, jako jsou např. hesla, mějte na paměti, že takové
informace a nastavení mohou ve fotoaparátu zůstávat.
Při předání fotoaparátu jiné osobě, jeho likvidaci nebo odeslání na opravu
nezapomeňte provést následující opatření, abyste zabránili úniku těchto
informací a nastavení.
zz Vymažte zaregistrované bezpečnostní informace Wi-Fi volbou položky
[Vymazat nastavení] v nastavení Wi-Fi.
309
Ochranné známky a licence
zz Microsoft a Windows jsou ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami společnosti Microsoft Corporation ve Spojených
státech nebo v jiných zemích.
zz Macintosh a Mac OS jsou ochrannými známkami společnosti Apple Inc.
registrovanými ve Spojených státech a v jiných zemích.
zz App Store, iPhone a iPad jsou ochrannými známkami společnosti
Apple Inc.
zz Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
zz HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI
Licensing LLC.
zz Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ a Wi-Fi Protected Setup™
jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami
asociace Wi-Fi Alliance.
zz Logotyp a loga Bluetooth® jsou registrovanými ochrannými známkami
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jejich použití společností Canon
Inc. podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou
majetkem příslušných vlastníků.
zz Veškeré ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
zz Toto zařízení využívá technologii exFAT licencovanou společností
Microsoft.
zz This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard
and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or
decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for
a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider
licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Poznámka zobrazená podle potřeby v angličtině.
310
zz THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT
PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A
CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE
REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH
THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC
VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A
PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO
PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE
IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA,
L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
311
Zřeknutí se odpovědnosti
zz Neautorizovaná reprodukce této příručky je zakázána.
zz Všechny údaje jsou založeny na standardech testování
společnosti Canon.
zz Uváděné informace se mohou stejně jako specifikace a vzhled výrobku
bez předchozího upozornění změnit.
zz Ilustrace a snímky obrazovek v této příručce se mohou mírně lišit
od skutečného zařízení.
zz Nehledě na výše uvedené informace společnost Canon nepřebírá
žádnou odpovědnost za libovolné ztráty vzniklé v důsledku používání
tohoto výrobku.
312
Rejstřík
Čísla
C
1 bodový AF 149
C (režim fotografování) 273
Camera Connect 213
CANON iMAGE GATEWAY 234
Chybová hlášení 299
Citlivost ISO 122, 125
A
AF dotyk+tažení 146
AF servo 148
Automatická optimalizace jasu 127
Automatická vodováha 159
Autoportrét
(režim fotografování) 62, 65
Av (režim fotografování) 91
Č
Časosběr. film
(režim fotografování) 170
Časosběrný film o hvězdách
(režim fotografování) 76
Č/B zrno (režim fotografování) 81
Číslování souborů 245
B
Barevná teplota 133
Barva (vyvážení bílé) 133
Bateriový zdroj
Nabíjení 21, 287
Režim Eco 250
Úsp. energie 251
Bez blesku 107
Bezdrátové funkce 212, 304
Blesk
Bez blesku 107
Časování blesku 112
Kompenzace zábleskové
expozice 110
Pomalá synchronizace 107
Blokování AE 96
Blokování AF 101
Blokování FE 108
Bluetooth 213, 241
Bodový AF 149
Body AF 45, 150
Bracketing ostření 153
D
Datum/čas/pásmo
Nastavení 25
Změna 254
Digitální telekonvertor 160
Digitální zoom 95
Dlouhé expozice 94
DPOF 194
E
Efekt Akvarel (režim fotografování) 82
Efekt miniatury
(režim fotografování) 82, 85
Efekt rybí oko
(režim fotografování) 82
Elektronická závěrka 147
313
Expozice
Blokování AE 96
Blokování FE 108
Kompenzace 119
Expozice Bulb 94
Expozice dotykem 145
J
F
K
Jazyk zobrazování
Nastavení 25
Změna 255
Jemná pleť (režim fotografování) 62
Jídlo (režim fotografování) 63
Film s efektem miniatury
(režim fotografování) 166
Filmy
AF servo 164
Úpravy 180
Velikost záznamu filmu 161
Vytvořit album 201
Fotoaparát
Resetování 275
Fotografování
Informace o snímku 300
Fotografování AEB 120
Funkce Wi-Fi 212
Kabel HDMI 285
Kompenzace zábleskové
expozice 110
Komprese 103
Konektor 285, 291, 292
Korekce červených očí 200
Kvalita snímku 103
L
Levný fotoaparát
(režim fotografování) 82
M
M (režim fotografování) 92
Makro (rozsah zaostření) 97
Mazání 191
Menu
Dotykové ovládání 50
Tabulka 42
Základní činnosti 39
Metoda AF 149
MF (Ruční zaostřování) 98
Moje menu 279
Mřížka 263
H
HDR film 88
HDR reliéfní (režim snímání) 83
HDR standardní (režim snímání) 83
HDR výrazné (režim snímání) 83
HDR živé (režim snímání) 83
Hodnocení 206
Hybridní Auto
(režim fotografování) 60
I
N
Ikony 300, 302
Nabíječka baterií 283
Nabíjení 21, 287
Napájení 283
Nast. fotoalba 196
314
Prezentace 207
Priorita tónu 128
Programová automatika 89
Prohlížení 30, 175
Dotykové ovládání 52
Krátké filmy 178
Prezentace 207
Vyhledání snímku 208
Zobrazení indexu 179
Zobrazení jednotlivých snímků 175
Zobrazení na televizoru 285
Zobrazení s přeskakováním
snímků 209
Zvětšené zobrazení 177
Protivětrný filtr 163
Příslušenství 283
ND filtr 129
Noční obloha s hvězdami
(režim fotografování) 72
Noční scéna z ruky
(režim fotografování) 63
O
Obrazovka
Ikony 300
Jazyk zobrazování 25, 255
Obrazovka rychlého ovládání 41
Dotykové ovládání 49
Základní činnosti 37
Ochrana 187
Ochrana snímků 187
Odesílání snímků 234
Odesílání snímků do telefonu
Smartphone 215, 223
Odesílání snímků na webové
služby 234
Ohňostroj (režim fotografování) 64
Otáčení 190
Ovládání HDR Backlight
(režim snímání) 64
R
RAW 103
Resetování 275
Režim Auto (režim fotografování) 56
Režim Eco 250
Režim měření expozice 130
Režim RAW série 116
Rozostření pozadí
(režim fotografování) 81
Rozsah zaostření
Makro 97
Ruční zaostřování 98
Ruční expozice pro filmy
(režim fotografování) 87
Ruční zaostřování
(rozsah zaostření) 98
P
P (režim fotografování) 89
Paměťové karty 22
Panning (režim fotografování) 68
Panoramatický snímek
(režim fotografování) 66
PictBridge 226, 284, 292
Picture Style 137, 139, 142
Počet pixelů (velikost snímku) 103
Poměr stran 105
Pomocné světlo AF 152
Portrét (režim fotografování) 62
Potlačení šumu při vysokém ISO 143
Ř
Řemínek na zápěstí 20
Řešení možných problémů 296
315
S
V
Samospoušť 115
Saturace 139
Snímky
Doba zobrazení 106
Mazání 191
Ochrana 187
Software
Automatické odesílání snímků
do počítače 230
Souvislé AF 151
Souvislé fotografování 114
Stabilizace obrazu 157
Stopy hvězd (režim fotografování) 74
Světlo 152
Videomomentka 168, 201
Videosystém 257
Vyhledávání 208
Vysokorychlostní snímání 162
Vyvážení bílé (barva) 133
Výřez 203
Z
Zaostřování
AF servo 148
Blokování AF 101
Bod AF 149
Zvýraznění okrajů pro MF 100
Záznam geografických značek
do snímků 224
Změkčující efekt
(režim fotografování) 81
Změna nebo vymazání informací
o připojení 242
Změna velikosti snímků 205
Zobrazení indexu 179
Zobrazení na televizoru 285
Zobrazení s přeskakováním
snímků 209
Zoom 28, 56, 95, 102
Zoom bodu AF 98
Zpracování snímků RAW 198
Zvětšené zobrazení 177
Zvýraznění okrajů pro MF 100
T
Tisk 194, 226, 292
Tlumič 163
Tón 259
Tvář+Sledování 149
Tv (režim snímání) 90
U
Ukládání snímků do počítače 291
Uživatelské funkce 270
Uživatelské vyvážení bílé 135
Ú
Úpravy
Korekce červených očí 200
Výřez 203
Změna velikosti snímků 205
Úsp. energie 251
316
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising