Canon | PowerShot SX70 HS | User manual | Canon PowerShot SX70 HS User manual

Canon PowerShot SX70 HS User manual
Pokročilá uživatelská příručka
Obsah
Základy práce s fotoaparátem
Fotografování
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nastavení funkcí
Příslušenství
Tipy k použití fotoaparátu
Rejstřík
ČESKY
CEL-SX5AA2H1
© CANON INC. 2018
Poznámky na úvod a právní informace
zz Pořiďte několik počátečních zkušebních snímků a přehrajte je, abyste
se ujistili, že byly správně zaznamenány. Upozorňujeme, že společnost
Canon Inc., její dceřiné firmy a pobočky ani distributoři nenesou žádnou
odpovědnost za jakékoli škody vzniklé nesprávnou funkcí fotoaparátu
nebo příslušenství (včetně paměťových karet), jež mají za následek
poškození snímku, který má být zaznamenán a/nebo který má být
zaznamenán ve strojově čitelném tvaru.
zz Pokud uživatel pořizuje neautorizované snímky nebo záznamy
(video nebo zvukové) osob nebo materiálů podléhajících autorským
právům, může narušovat soukromí příslušných osob nebo porušovat
zákonná práva jiných osob včetně autorských práv a jiných práv
týkajících se duševního vlastnictví. Mějte na paměti, že omezení
mohou platit i v případech, kdy jsou takovéto snímky nebo záznamy
určeny výhradně pro osobní použití.
zz Informace o záručních podmínkách a zákaznické podpoře naleznete
v informacích o záruce dodávaných v sadě příruček k fotoaparátu.
zz Přestože je obrazovka vyráběna v podmínkách extrémně přesného
výrobního procesu a více než 99,99 % pixelů odpovídá konstrukčním
požadavkům, mohou být v ojedinělých případech některé pixely vadné
nebo se mohou zobrazovat jako červené nebo černé body. Tento jev
neznamená závadu fotoaparátu a neovlivňuje zaznamenané snímky.
zz Při dlouhodobějším používání fotoaparátu může dojít k zahřátí
jeho těla. Tento jev neznamená závadu.
2
Úvod
zz Chcete-li přejít na začátek kapitoly, klepněte na název kapitoly podél
pravé strany vrchní stránky.
zz Pro základní navigaci klepněte na ikony ve spodní části každé stránky.
: Přejít nahoru
: Návrat na předchozí stránku
: Přechod zpět o stránku
: Přechod vpřed o stránku
zz Pokyny v této příručce se vztahují na používání fotoaparátu
ve výchozím nastavení.
identifikují režimy použité v pokynech pro
zz Záložky jako
fotografování. Některé funkce jsou k dispozici rovněž v jiných režimech.
zz Pro získání tipů pro snazší používání fotoaparátu klepněte na
.
ikonu
zz Typografické konvence
zz V této příručce jsou tlačítka a voliče fotoaparátu označeny ikonami,
které se na nich na fotoaparátu nacházejí, resp. ikonami jim podobnými.
zz Následující ovladače fotoaparátu jsou označeny ikonami.
zz Ikony a text, které se zobrazují na obrazovce, jsou uváděny v hranatých
závorkách.
zz Čísla v některých údajích a ilustracích odpovídají číslům kroků.
zz = xx: Stránky se souvisejícími informacemi (v tomto příkladu
představují písmena „xx“ číslo stránky)
zz Z praktických důvodů jsou všechny podporované paměťové karty
zjednodušeně označovány jako „paměťové karty“.
3
Obsah
Poznámky na úvod a právní informace............................................... 2
Úvod..................................................................................................... 3
Typografické konvence........................................................................... 3
Běžné činnosti s fotoaparátem........................................................... 15
Bezpečnostní pokyny......................................................................... 18
Základy práce s fotoaparátem......................................... 21
Příprava.............................................................................................. 22
Nasazení řemínku.................................................................................22
Nabití bateriového zdroje......................................................................23
Příprava paměťové karty.......................................................................24
Vložení/vyjmutí bateriového zdroje a paměťové karty.......................... 25
Nastavení data, času, časového pásma a jazyka................................ 27
Správné držení fotoaparátu............................................................... 29
Seznámení s činností fotoaparátu..................................................... 30
Fotografování........................................................................................30
Prohlížení..............................................................................................32
Části přístroje..................................................................................... 33
Přední strana.........................................................................................33
Zadní strana..........................................................................................34
Hledáček............................................................................................ 35
Nastavení úhlu obrazovky.................................................................. 36
Kontrolka............................................................................................ 37
Nastavení režimu fotografování......................................................... 38
Konfigurace funkcí fotoaparátu.......................................................... 39
Obrazovka rychlého ovládání................................................................39
Obrazovka menu...................................................................................40
Funkce dostupné na obrazovce rychlého ovládání........................... 42
Nastavení menu................................................................................. 43
4
Obrazovka režimu fotografování........................................................ 45
Rámečky na obrazovce fotografování............................................... 46
Možnosti zobrazení v režimu fotografování....................................... 47
Možnosti zobrazení v režimu přehrávání........................................... 48
Přepnutí histogramů..............................................................................49
Klávesnice zobrazovaná na obrazovce............................................. 50
Fotografování.................................................................... 51
Fotografování s použitím fotoaparátem určených nastavení
(Režim Auto/Režim Hybridní Auto).................................................... 52
Fotografování v režimu Hybridní Auto...................................................54
Pořízení panoramatických snímků (Panoramatický režim)............... 55
Fotografování objektů v pohybu (režim Sport).................................. 56
Fotografování specifických scén (režim Speciální scéna)................. 57
Pořizování autoportrétů s využitím optimálních nastavení
(režim Autoportrét).................................................................................60
Fotografování s obrazovými efekty (režim Kreativní filtry)................ 61
Pořizování snímků se vzhledem zmenšených modelů
(Efekt miniatury)....................................................................................64
Záznam různých filmů (Režim Film).................................................. 65
Záznam filmů s určeným nastavením rychlosti závěrky
a clonového čísla (Ruční expozice pro filmy)....................................... 65
Fotografování v režimu programové automatiky (režim P)............... 67
Fotografování s využitím specifických rychlostí závěrky
(režim Tv)........................................................................................... 68
Fotografování s využitím specifických clonových čísel (režim Av).... 69
Fotografování s využitím specifických hodnot rychlosti závěrky
a clonového čísla (režim M)............................................................... 70
Větší zvětšení objektů (Digitální zoom)............................................. 71
Blokování jasu snímku / Expozice (Blokování AE)............................ 72
5
Snadné opětovné zachycení objektů po ručním zoomování
(Asistent kompozice – hledat)............................................................ 73
Možnosti zobrazení oblasti....................................................................74
Automatické zoomování podle pohybu objektu
(Automatický zoom)........................................................................... 75
Nastavení zobrazování tváří v konstantní velikosti............................... 76
Zamezení ztráty objektů po nastavení delší ohniskové vzdálenosti
(Asistent kompozice – blokovat)........................................................ 77
Zakázání vystředěného zobrazení objektu........................................... 78
Pořizování snímků zblízka (Makro).................................................... 79
Fotografování v režimu ručního zaostřování..................................... 80
Snadná identifikace oblasti zaostření (Zvýraznění okrajů pro MF)...... 81
Fotografování s funkcí blokování AF................................................. 82
Změna kvality snímku........................................................................ 83
Fotografování ve formátu RAW.............................................................83
Změna poměru stran.......................................................................... 84
Změna doby zobrazení snímku po jeho pořízení.............................. 85
Změna nastavení režimu blesku........................................................ 86
Blokování jasu snímku / Expozice v zábleskové fotografii
(blokování FE).................................................................................... 87
Konfigurace nastavení blesku............................................................ 88
Nastavení kompenzace expozice s bleskem........................................ 88
Nastavení výkonu blesku......................................................................89
Změna časování blesku........................................................................90
Redukce červených očí.........................................................................90
Konfigurace bezpečné FE.....................................................................91
Souvislé fotografování........................................................................ 92
Použití samospouště.......................................................................... 93
Přidání razítka data............................................................................ 94
Nastavení jasu snímku (Kompenzace expozice).............................. 95
Bracketing expozice (Fotografování v režimu AEB)............................. 96
6
Změna citlivosti ISO........................................................................... 98
Úprava automatického nastavení citlivosti ISO.................................... 98
Automatická korekce jasu a kontrastu
(Automatická optimalizace jasu)........................................................ 99
Změna režimu měření expozice...................................................... 100
Nastavení časovače měření............................................................ 101
Konfigurace simulace expozice....................................................... 102
Zachycení přirozených barev (Vyvážení bílé).................................. 103
Uživatelské vyvážení bílé....................................................................104
Přizpůsobení barev (Nastavení stylu).............................................. 105
Fotografování s funkcí Servo AF...................................................... 106
Výběr metody AF.............................................................................. 107
Výběr zaostřovaného objektu (AF sledování).....................................107
Přemístění bodu AF.............................................................................109
Změna režimu zaostřování.............................................................. 110
Konfigurace pomocného světla AF...................................................111
Změna nastavení režimu IS............................................................. 112
Korekce výrazného chvění fotoaparátu.............................................. 112
Použití automatické vodováhy......................................................... 113
Použití digitálního telekonvertoru..................................................... 114
Uložení pozice zoomu nebo pozice ručního zaostření.................... 115
Změna velikosti záznamu filmu........................................................ 116
Konfigurace nastavení zvukového záznamu................................... 117
Nastavení hlasitosti záznamu zvuku................................................... 117
Protivětrný filtr...................................................................................... 118
Tlumič.................................................................................................. 118
Konfigurace servo AF u filmů........................................................... 119
Použití funkce Automatický delší čas............................................... 120
Efekt miniaturního modelu u filmů (Film s Efektem miniatury)........ 121
Záznam videomomentek.................................................................. 122
7
Záznam časosběrných filmů............................................................ 124
Konfigurace obrazovky informací pro výstup HDMI........................ 125
Nastavení typu krátkého filmu.......................................................... 126
Přehrávání........................................................................ 127
Prohlížení......................................................................................... 128
Zvětšování snímků........................................................................... 129
Prohlížení krátkých filmů.................................................................. 130
Vyhledání snímků v indexu.............................................................. 131
Úpravy filmů..................................................................................... 132
Odstranění začátků/konců filmů..........................................................132
Extrahování políček z filmů 4K jako statických snímků......................134
Úpravy krátkých filmů..........................................................................135
Ochrana snímků............................................................................... 136
Ochrana více snímků..........................................................................136
Otáčení snímků................................................................................ 138
Mazání snímků................................................................................. 139
Vymazání více snímků současně........................................................139
Přidávání snímků do příkazů tisku (DPOF)..................................... 141
Tisk snímků přidaných do příkazu tisku (DPOF)................................142
Přidání snímků do fotoalba.............................................................. 143
Korekce červených očí..................................................................... 144
Výřez................................................................................................ 145
Změna velikosti snímků................................................................... 147
Hodnocení snímků........................................................................... 148
Prohlížení prezentací....................................................................... 149
Vyhledání snímků na základě zadaných podmínek........................ 150
Vyhledání snímků pomocí hlavního ovladače................................. 151
Kombinace videomomentek............................................................ 152
Spuštění přehrávání od posledního zobrazeného snímku.............. 154
8
Bezdrátové funkce.......................................................... 155
Dostupné bezdrátové funkce........................................................... 156
Ukládání snímků z fotoaparátu do smartphonu............................... 158
Připojení k smartphonům pomocí Wi‑Fi s využitím tlačítka Wi-Fi......161
Omezení prohlížení snímků................................................................164
Funkce používané se smartphony................................................... 165
Odesílání snímků do smartphonu automaticky během
fotografování........................................................................................165
Dálkově ovládané fotografování za současného pozorování
živého náhledu na smartphonu...........................................................165
Dálkové ovládání fotoaparátu pomocí smartphonu............................166
Záznam geografických značek při fotografování................................166
Připojení k tiskárnám pomocí Wi‑Fi................................................. 167
Vytvoření připojení pomocí přístupového bodu..................................169
Automatické odesílání snímků do počítače..................................... 171
Přenos snímků na webové služby................................................... 174
Registrace webových služeb...............................................................174
Přenos snímků na webové služby......................................................178
Opětovné připojení pomocí Wi-Fi.................................................... 179
Ukončení připojení Wi-Fi.................................................................. 180
Vymazání informací zařízení spárovaných prostřednictvím
funkce Bluetooth.............................................................................. 181
Změna nebo vymazání nastavení pro připojení.............................. 182
Nastavení funkcí.............................................................. 183
Výběr a tvorba složek....................................................................... 184
Změna číslování souborů................................................................. 185
Konfigurace automatického otáčení snímků pořízených
na výšku........................................................................................... 186
Formátování paměťových karet....................................................... 187
9
Konfigurace průvodce funkcí........................................................... 188
Použití režimu Eco........................................................................... 189
Nastavení funkcí úspory energie..................................................... 190
Nastavení jasu obrazovky................................................................ 191
Nastavení data, času a časového pásma........................................ 192
Změna jazyka................................................................................... 193
Nastavení videosystému.................................................................. 194
Nastavení pípání.............................................................................. 195
Nastavení hlasitosti.......................................................................... 196
Nastavení rozlišení výstupu HDMI................................................... 197
Přizpůsobení funkcí tlačítek zoomu................................................. 198
Přepnutí funkcí voliče bodu AF a tlačítka blokování AE.................. 199
Přizpůsobení obrazovky informací ke snímku................................. 200
Nastavení priority pro výkonnost obrazovky fotografování.............. 201
Nastavení režimu zobrazení............................................................ 202
Nastavení doby pro zasunutí objektivu............................................ 203
Nastavení převráceného zobrazení................................................. 204
Nastavení zobrazení úvodní obrazovky.......................................... 205
Zobrazení metrických / nemetrických hodnot.................................. 206
Konfigurace uživatelských funkcí..................................................... 207
Přizpůsobení funkcí tlačítek................................................................208
Uživatelské režimy snímání (C1/C2)............................................... 209
Obnovení výchozích nastavení fotoaparátu.................................... 210
Nastavení údajů copyrightu pro záznam do snímků....................... 211
Stažení příruček/softwaru pomocí kódu QR.................................... 212
Zobrazení log osvědčení.................................................................. 213
Uložení běžně používaných položek menu fotografování
(Moje menu)..................................................................................... 214
Přejmenování záložek Moje menu......................................................215
10
Smazání záložky Moje menu..............................................................215
Vymazání všech záložek Moje menu..................................................216
Vymazání všech přidaných položek....................................................216
Přizpůsobení zobrazení Moje menu...................................................217
Příslušenství.................................................................... 218
Volitelné příslušenství...................................................................... 219
Příslušenství pro napájení...................................................................219
Ostatní.................................................................................................219
Tiskárny...............................................................................................220
Použití volitelného příslušenství....................................................... 221
Přehrávání na televizoru.....................................................................221
Použití sluneční clony (prodávaná samostatně).................................222
Použití filtrů (prodávané samostatně).................................................223
Dálkově ovládané fotografování.........................................................224
Použití dálkové spouště (prodávaná samostatně)..............................225
Použití externího mikrofonu................................................................225
Ukládání snímků do počítače........................................................... 226
Tisk snímků...................................................................................... 227
Tipy k použití fotoaparátu............................................... 229
Základy práce s fotoaparátem......................................................... 230
Pokyny pro manipulaci........................................................................230
Příprava...............................................................................................230
Správné držení fotoaparátu.................................................................231
Hledáček..............................................................................................232
Nastavení úhlu obrazovky...................................................................232
Konfigurace funkcí fotoaparátu...........................................................232
Rámečky na obrazovce fotografování................................................232
Možnosti zobrazení v režimu přehrávání............................................233
Fotografování................................................................................... 234
Fotografování s použitím fotoaparátem určených nastavení
(Režim Auto/Režim Hybridní Auto).....................................................234
11
Pořízení panoramatických snímků (Panoramatický režim)................237
Fotografování objektů v pohybu (režim Sport)....................................238
Fotografování specifických scén (režim Speciální scéna)..................238
Záznam různých filmů (Režim Film)...................................................239
Fotografování v režimu programové automatiky (režim P)................240
Fotografování s využitím specifických rychlostí závěrky
(režim Tv).............................................................................................241
Fotografování s využitím specifických clonových čísel (režim Av).....241
Fotografování s využitím specifických hodnot rychlosti závěrky
a clonového čísla (režim M)................................................................241
Větší zvětšení objektů (Digitální zoom)...............................................242
Blokování jasu snímku / Expozice (Blokování AE).............................242
Snadné opětovné zachycení objektů po ručním zoomování
(Asistent kompozice – hledat).............................................................243
Automatické zoomování podle pohybu objektu
(Automatický zoom).............................................................................243
Zamezení ztráty objektů po nastavení delší ohniskové vzdálenosti
(Asistent kompozice – blokovat).........................................................244
Pořizování snímků zblízka (Makro).....................................................245
Fotografování v režimu ručního zaostřování......................................245
Změna kvality snímku..........................................................................245
Změna nastavení režimu blesku.........................................................246
Blokování jasu snímku / Expozice v zábleskové fotografii
(blokování FE).....................................................................................246
Konfigurace nastavení blesku.............................................................246
Souvislé fotografování.........................................................................247
Použití samospouště...........................................................................247
Přidání razítka data.............................................................................248
Nastavení jasu snímku (Kompenzace expozice)................................248
Změna citlivosti ISO............................................................................248
Automatická korekce jasu a kontrastu
(Automatická optimalizace jasu).........................................................249
Zachycení přirozených barev (Vyvážení bílé).....................................249
12
Fotografování s funkcí Servo AF.........................................................250
Výběr metody AF.................................................................................250
Změna nastavení režimu IS................................................................251
Použití digitálního telekonvertoru........................................................251
Uložení pozice zoomu nebo pozice ručního zaostření.......................251
Změna velikosti záznamu filmu...........................................................252
Konfigurace nastavení zvukového záznamu......................................252
Konfigurace servo AF u filmů..............................................................252
Použití funkce Automatický delší čas..................................................252
Efekt miniaturního modelu u filmů (Film s Efektem miniatury)...........253
Záznam videomomentek.....................................................................253
Záznam časosběrných filmů...............................................................254
Přehrávání........................................................................................ 255
Prohlížení............................................................................................255
Zvětšování snímků..............................................................................255
Prohlížení krátkých filmů.....................................................................255
Úpravy filmů.........................................................................................256
Ochrana snímků..................................................................................257
Mazání snímků....................................................................................257
Přidávání snímků do příkazů tisku (DPOF)........................................258
Přidání snímků do fotoalba.................................................................258
Korekce červených očí........................................................................258
Výřez....................................................................................................258
Změna velikosti snímků.......................................................................258
Hodnocení snímků..............................................................................259
Prohlížení prezentací..........................................................................259
Vyhledání snímků na základě zadaných podmínek...........................259
Kombinace videomomentek................................................................259
Bezdrátové funkce........................................................................... 260
Ukládání snímků z fotoaparátu do smartphonu..................................260
Funkce používané se smartphony......................................................261
Připojení k tiskárnám pomocí Wi-Fi....................................................262
13
Automatické odesílání snímků do počítače........................................262
Přenos snímků na webové služby......................................................262
Nastavení funkcí.............................................................................. 264
Výběr a tvorba složek..........................................................................264
Změna číslování souborů....................................................................264
Formátování paměťových karet..........................................................264
Nastavení funkcí úspory energie........................................................265
Nastavení jasu obrazovky...................................................................265
Přizpůsobení obrazovky informací ke snímku....................................265
Konfigurace uživatelských funkcí........................................................265
Uživatelské režimy snímání (C1/C2)...................................................266
Obnovení výchozích nastavení fotoaparátu.......................................266
Nastavení údajů copyrightu pro záznam do snímků...........................266
Uložení běžně používaných položek menu fotografování
(Moje menu)........................................................................................267
Příslušenství..................................................................................... 268
Volitelné příslušenství..........................................................................268
Použití volitelného příslušenství..........................................................268
Odstraňování problémů................................................................... 270
Informace zobrazované na obrazovce............................................ 274
Při fotografování..................................................................................274
Během přehrávání...............................................................................276
Opatření týkající se bezdrátových funkcí......................................... 278
Bezpečnostní opatření........................................................................279
Software třetích stran....................................................................... 280
Osobní informace a bezpečnostní opatření..................................... 283
Ochranné známky a licence............................................................. 284
Zřeknutí se odpovědnosti................................................................. 285
Rejstřík............................................................................................. 286
14
Běžné činnosti s fotoaparátem
Fotografování
zz Použití fotoaparátem určených nastavení (Režim Auto,
Režim Hybridní Auto)
-- = 52, = 54
zz Pořizování autoportrétů s využitím optimálních nastavení (Autoportrét)
-- = 60
zz Pořízení panoramatických snímků (Panoramatický snímek)
-- = 55
Pořízení kvalitních snímků osob
Portréty
(= 57)
Specifické scény
Sport
(= 56)
Noční scéna
z ruky
(= 57)
Ohňostroj
(= 57)
15
Jídlo
(= 57)
Aplikace speciálních efektů
Jemná pleť
(= 57)
Černobílý
(= 61)
Měkké ostření
(= 61)
Efekt Objektivu rybí oko
(= 61)
Efekt olejomalby
(= 61)
Efekt akvarelu
(= 61)
Efekt Levného fotoaparátu
(= 61)
Efekt miniatury
(= 64, = 121)
zz Zaostření na tváře osob
-- = 52, = 57, = 107
zz Fotografování bez blesku (Vypnutí blesku)
-- = 86
zz Zhotovení autoportrétů (Samospoušť)
-- = 93
zz Přidání razítka data
-- = 94
zz Kombinace filmových klipů a snímků
-- = 54
Prohlížení
zz Zobrazení snímků
-- = 128
zz Automatické přehrávání snímků (Prezentace)
-- = 149
zz Prohlížení snímků na televizoru
-- = 221
16
zz Rychlé procházení mezi snímky
-- = 131, = 150, = 151
zz Smazání snímků
-- = 139
Záznam a prohlížení filmů
zz Záznam filmů
-- = 52, = 65
zz Prohlížení filmů
-- = 128
Tisk
zz Tisk snímků
-- = 141, = 167, = 227
Ukládání
zz Uložení snímků do počítače
-- = 226
Používání funkcí Wi-Fi
zz Odeslání snímků do telefonu Smartphone
-- = 158, = 165
zz Tisk snímků
-- = 167
zz Sdílení snímků online
-- = 174
zz Odeslání snímků do počítače
-- = 171
17
Bezpečnostní pokyny
zz Abyste dokázali s výrobkem bezpečně zacházet, přečtěte si následující pokyny.
zz Dodržujte tyto pokyny, abyste předešli zranění uživatele výrobku nebo jiných osob.
VAROVÁNÍ
Označuje riziko vážného zranění či
smrtelného úrazu.
zz Udržujte výrobek mimo dosah malých dětí.
Řemínek omotaný okolo krku může způsobit udušení.
zz Používejte pouze zdroje napájení určené pro výrobek, které jsou uvedeny v tomto
návodu k použití.
zz Výrobek nerozebírejte ani neupravujte.
zz Chraňte výrobek před silnými otřesy nebo vibracemi.
zz Nedotýkejte se žádných odkrytých vnitřních částí.
zz Výrobek přestaňte v případě neobvyklých okolností, např. když z něj vychází kouř
nebo neobvyklý zápach, ihned používat.
zz K čištění výrobku nepoužívejte organická rozpouštědla, jako je alkohol,
benzín nebo ředidla.
zz Zabraňte namočení výrobku.
zz Do výrobku nevkládejte cizí předměty a chraňte ho před vniknutím kapalin.
zz Nepoužívejte výrobek v místech, kde mohou být přítomny hořlavé plyny.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
zz U výrobků s hledáčkem se nedívejte hledáčkem do silných zdrojů světla, jako je
například slunce za jasného dne, lasery a jiné silné zdroje umělého světla.
Mohlo by dojít k poškození vašeho zraku.
zz Při používání komerčně dostupných nebo dodávaných bateriových zdrojů dodržujte
následující pokyny.
-- Baterie/bateriové zdroje používejte pouze s pro ně určenými výrobky.
-- Baterie/bateriové zdroje nezahřívejte a chraňte je před otevřeným ohněm.
-- Baterie/bateriové zdroje nenabíjejte pomocí neautorizovaných nabíječek.
-- Chraňte kontakty před znečištěním a nedovolte, aby přišly do styku s kovovými
špendlíky nebo jinými kovovými předměty.
-- Nepoužívejte baterie/bateriové zdroje, z kterých vytéká elektrolyt.
-- Při likvidaci baterií/bateriových zdrojů izolujte kontakty páskou či jiným způsobem.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
V případě, že dojde k úniku elektrolytu z baterie/bateriového zdroje a k potřísnění vaší
pokožky nebo oděvu, postižená místa důkladně opláchněte tekoucí vodou. V případě
vniknutí do očí vypláchněte oči velkým množstvím čisté tekoucí vody a vyhledejte
okamžitě lékařskou pomoc.
18
zz Při používání nabíječky baterií nebo napájecího adaptéru dodržujte následující pokyny.
-- Pravidelně suchým hadříkem odstraňujte případné nečistoty nahromaděné
na zástrčce a zásuvce.
-- Výrobek nezapojujte a neodpojujte mokrýma rukama.
-- Nepoužívejte výrobek, pokud není napájecí zástrčka zcela zasunuta do zásuvky.
-- Zástrčku a kontakty chraňte před nečistotami a nedovolte, aby přišly do styku
s kovovými špendlíky nebo jinými kovovými předměty.
-- Nedotýkejte se nabíječky baterií nebo napájecího adaptéru připojeného
k zásuvce za bouřky.
-- Nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty. Napájecí kabel nepoškozujte,
nelámejte a neupravujte.
-- Neobalujte výrobek při používání nebo bezprostředně po něm, když je výrobek
stále zahřátý, látkou ani jinými materiály.
-- Nenechávejte výrobek připojený ke zdroji napájení po dlouhou dobu.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
zz Během používání se vyhněte dlouhodobému kontaktu výrobku se stejnou částí pokožky.
I když výrobek není na dotek horký, může dojít k nízkoteplotním popáleninám
a zrudnutí pokožky nebo tvorbě puchýřů. Při použití výrobku na horkých místech
a osobami s problémy s krevním oběhem nebo s nižší citlivostí doporučujeme používat
stativ nebo podobné zařízení.
zz Vždy dodržujte pokyny pro vypnutí výrobku na místech, kde je jeho používání zakázáno.
Pokud tak neučiníte, může dojít k poruše jiných zařízení v důsledku
elektromagnetických vln a případně i k nehodám.
UPOZORNĚNÍ
Označuje riziko zranění.
zz Neodpalujte blesk v blízkosti očí.
Mohlo by dojít k jejich poranění.
zz Řemínek je určen pouze k použití na těle. Jeho pověšení s jakýmkoli připojeným
výrobkem na háček nebo jiný předmět může způsobit poškození výrobku.
Také výrobkem netřeste a chraňte ho před silnými nárazy.
zz Nevyvíjejte silný tlak na objektiv a nedovolte, aby do něj narazil jiný předmět.
Mohlo by dojít k poranění osob nebo poškození výrobku.
zz Při použití blesku je vyzařováno velké množství tepla. Při fotografování nepřibližujte
k jednotce blesku prsty, jiné části těla a jakékoli předměty.
Mohlo by dojít k popálení nebo poruše blesku.
zz Nenechávejte výrobek na místech vystavených extrémně vysokým nebo nízkým
teplotám.
Výrobek by se mohl extrémně ohřát/ochladit a způsobit při dotyku popáleniny
nebo poranění.
19
UPOZORNĚNÍ
Označuje možnost škod na majetku.
zz Nemiřte fotoaparátem do silných zdrojů světla, jaký představuje například slunce
za jasného dne nebo silný zdroj umělého světla.
Takovéto jednání by mohlo vyústit v poškození obrazového snímače nebo jiných
vnitřních komponent výrobku.
zz Při použití fotoaparátu na písečné pláži nebo ve větrném prostředí dbejte na to,
aby se do přístroje nedostal písek nebo prach.
zz Jakýkoli cizí objekt na blesku, jako je prach nebo nečistota, odstraňte bavlněným
tamponem nebo kouskem látky.
Teplo vydávané bleskem může způsobit uvolnění kouře z cizího objektu nebo
poruchu výrobku.
zz Pokud výrobek nebudete používat, vyjměte bateriový zdroj/baterie a uložte je.
Jakékoli případné vytečení baterie by mohlo způsobit poškození výrobku.
zz Před likvidací bateriového zdroje/baterií zakryjte kontakty páskou či jiným izolačním
materiálem.
Dotyk těchto kontaktů a jiných kovových materiálů může vést k vzniku požáru
nebo výbuchu.
zz Nepoužíváte-li výrobek, odpojte od elektrické sítě jakoukoli nabíječku baterií
používanou s výrobkem. Používaný výrobek nezakrývejte oblečením ani jinými objekty.
Dlouhodobé nepřerušené zapojení nabíječky baterií do elektrické sítě může způsobit
přehřátí a deformaci jednotky a následný požár.
zz V blízkosti domácích zvířat neponechávejte žádné bateriové zdroje.
Rozkousáním bateriového zdroje zvířetem může dojít k úniku elektrolytu, přehřátí nebo
výbuchu bateriového zdroje a následnému poškození výrobku nebo požáru.
zz Používá-li váš výrobek více baterií, nepoužívejte společně baterie s různou úrovní
nabití či staré a nové baterie. Nevkládejte baterie s chybnou polaritou kontaktů + a −.
Mohlo by dojít k poškození výrobku.
zz Pokud probíhá čtení/zápis na kartu, nevypínejte fotoaparát, neotevírejte krytku prostoru
pro paměťovou kartu/baterii a netřeste fotoaparátem ani jej nevystavte nárazu.
Takováto situace by mohla způsobit poškození snímků nebo fotoaparátu či
paměťové karty.
zz Nepokoušejte se silou zasunout paměťovou kartu do fotoaparátu v nesprávné orientaci.
Mohlo by dojít k poškození fotoaparátu.
20
Základy práce s fotoaparátem
Základní informace a pokyny, od úvodní přípravy až po fotografování
a přehrávání.
21
Příprava
zz Nasazení řemínku
(5)
(4)
1
Vyobrazeným způsobem nasaďte
dodávaný řemínek do úchytu
pro řemen.
2
Nasaďte krytku objektivu
na řemínek.
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
22
zz Nabití bateriového zdroje
(1)
1
Vložte bateriový zdroj do nabíječky.
2
Nabijte bateriový zdroj.
3
Vyjměte bateriový zdroj.
(2)
(2)
(1)
(1)
zz Barvy kontrolky
-- Nabíjení: Oranžová
-- Plně nabito: Zelená
(2)
23
zz Příprava paměťové karty
Používejte následující typy paměťových karet (prodávané samostatně),
v libovolné kapacitě.
zz Paměťové karty SD*1
zz Paměťové karty SDHC*1*2
zz Paměťové karty SDXC*1*2
*1 Karty odpovídající standardům SD. Správná činnost paměťových karet
ve fotoaparátu však nebyla ověřována u všech typů paměťových karet.
*2 Podporovány jsou také paměťové karty UHS-I.
24
zz Vložení/vyjmutí bateriového zdroje
a paměťové karty
(2)
1
Otevřete krytku.
2
Vložte bateriový zdroj.
(1)
(2)
(1)
Vyjmutí:
25
(1)
3
Vložte paměťovou kartu.
(2)
Vyjmutí:
4
Zavřete krytku.
26
zz Nastavení data, času, časového pásma a jazyka
1
Zapněte fotoaparát.
2
Nastavte časové pásmo.
zz Tlačítky / vyberte časové pásmo →
tlačítko
zz Tlačítko
zz Tlačítky
tlačítko
tlačítko
27
/ vyberte časové pásmo →
→ tlačítky / vyberte [OK] →
3
Nastavte datum a čas.
zz Tlačítky / vyberte datum nebo čas
→ tlačítky
/ upravte
→ tlačítko
nastavení → tlačítko
zz Vyberte [OK] → tlačítko
4
Nastavte jazyk zobrazování.
zz Tlačítky
tlačítko
/
vyberte [Jazyk
zz Tlačítky
tlačítko
/
/ / vyberte jazyk →
28
]→
Správné držení fotoaparátu
zz Řemínek fotoaparátu si zavěste
okolo krku.
zz Během fotografování přitiskněte
paže k tělu a držte fotoaparát pevně,
abyste zabránili jeho pohybu.
29
Seznámení s činností fotoaparátu
Vyzkoušejte fotoaparát jeho zapnutím, pořízením fotografií nebo filmů
a jejich následným prohlédnutím.
zz Fotografování
1
Sejměte krytku objektivu a zapněte
fotoaparát.
zz Chcete-li fotoaparát vypnout,
stiskněte tlačítko ON/OFF znovu.
2
Přejděte do režimu
3
Podle potřeby použijte zoom
k zvětšení objektu nebo
rozšíření záběru.
.
zz Za současné kontroly obrazovky
pohybujte páčkou zoomu nebo stiskněte
tlačítka zoomu.
Při použití blesku:
30
4
Zaostřete (namáčkněte tlačítko
spouště do poloviny).
zz Fotoaparát po zaostření pípne.
zz Okolo zaostřených míst se zobrazí
bod AF.
5
Exponujte (stiskněte tlačítko
spouště až na doraz).
Při záznamu filmů:
zz Během záznamu se zobrazuje
nápis [ REC].
zz Chcete-li ukončit záznam filmu,
stiskněte znovu tlačítko natáčení filmu.
31
zz Prohlížení
1
Stiskněte tlačítko
2
Vyberte snímky.
.
zz Filmy jsou označeny ikonou [
Při přehrávání filmů:
zz Tlačítko
(dvakrát)
zz Pro úpravu hlasitosti použijte
tlačítka / .
32
].
Části přístroje
zz Přední strana
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(7)
(3) (8)
(15) (16) (17) (18)
(9)
(10)
(1)
(13)
(11)
(14)
(12)
Páčka zoomu
Záznam: (teleobjektiv) /
(širokoúhlý objektiv)
Přehrávání: (zvětšení) /
(index)
(10) Tlačítko
hledat)
(Asistent kompozice –
(11) Tlačítko
blokovat)
(Asistent kompozice –
(12) Tlačítko zoomu
(2)
Tlačítko spouště
(13) Objektiv
(3)
Úchyt pro řemen
(4)
Hlavní ovladač
(14) Adaptér s bajonetem pro upevnění
sluneční clony/filtru
(5)
Volič režimů
(6)
Blesk
(7)
Světlo
(8)
Reproduktor
(9)
Vstupní konektor pro
externí mikrofon
(15) Sériové číslo
(16) Závit pro stativ
(17) Aretace krytky prostoru pro
paměťovou kartu/baterii
(18) Krytka prostoru pro paměťovou
kartu/baterii
33
zz Zadní strana
(3)
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(12)
(13)
(14)
(2)
(15)
(16)
(17)
(18)
(1)
(11)
(1)
Obrazovka
Otevírá se doleva v úhlu přibližně
180° a otáčí se nahoru a dolů.
(2)
Kolečko dioptrické korekce
(3)
Hledáček
(4)
Mikrofon
(5)
Tlačítko ON/OFF
(6)
Tlačítko
(7)
Kontrolka
(8)
Konektor dálkové spouště
(9)
Konektor DIGITAL
(Wi-Fi)
(10) Konektor HDMI™
(11) Tlačítko natáčení filmu
Filmy lze kromě režimu Film
zaznamenávat rovněž v dalších
režimech.
(21)(20) (19)
(12) Tlačítko
(13) Tlačítko
(14) Tlačítko
(Blokování AE)
(Volič bodu AF)
(Kompenzace
(15) Tlačítko
Nahoru
expozice) /
(Rychlé ovládání)
(16) Tlačítko
Zobrazí obrazovku rychlého
ovládání. Používá se rovněž pro
potvrzení vybraných nastavení.
(17) Tlačítko
(Blesk) /
Doprava
(18) Tlačítko (Smazání jednoho
snímku) / Dolů
(19) Tlačítko
Slouží k zobrazení obrazovek menu.
(20) Tlačítko
(Přehrávání)
(Makro) /
(21) Tlačítko
(Ruční zaostřování) /
34
Doleva
Hledáček
Použití hledáčku pomáhá soustředit se na udržení objektů v zaostřeném stavu.
1
Přepněte režim zobrazení.
2
Upravte nastavení dioptrické
korekce hledáčku.
zz Chcete-li použít hledáček, aktivujte jej
podržením v blízkosti oka.
zz Nastavení upravujte při otevřené
obrazovce.
35
Nastavení úhlu obrazovky
zz Ve směru (1): Obrazovka se otevírá
v úhlu přibližně 180°.
(2)
(1)
(3)
zz Ve směru (2): Obrazovka se otáčí
v úhlu přibližně 180°.
zz (3): Pro zavření vyklopte obrazovku
směrem dopředu.
36
Kontrolka
Kontrolka na horní straně fotoaparátu svítí nebo bliká v závislosti na stavu
fotoaparátu.
Barva
Stav kontrolka
Svítí
Zelená
Pomalu bliká
Bliká
Stav fotoaparátu
zz Záznam statických snímků na
paměťovou kartu nebo načítání snímků
z karty
zz Vypnutá obrazovka
zz Záznam filmů snímků na paměťovou
kartu nebo načítání filmů z karty
zz Přenos pomocí Wi-Fi
37
Nastavení režimu fotografování
K volbě jednotlivých režimů fotografování použijte volič režimů.
(7)
(1)
(8)
(2)
(3)
(9)
(4)
(10)
(5)
(11)
(6)
(12)
(1)
Režim Tv
Před fotografováním nastavte
rychlost závěrky (= 68).
(7)
Režim Av
Před fotografováním nastavte
hodnotu clony (= 69).
(2)
Režim P
Umožňuje před fotografováním
lze upravit množství nastavení
(= 67).
(8)
(3)
Režim Auto
Režim vhodný pro plně automatické
fotografování, kdy veškerá nastavení
provádí fotoaparát (= 52).
Režim M
Před fotografováním nastavte
rychlost závěrky a hodnotu clony
pro dosažení požadované expozice
(= 70).
(9)
(4)
Režim Hybridní Auto
Před expozicí každého snímku
automaticky zaznamená filmový klip
scény (= 54).
/
Režim C1 / C2
Často používané režimy
a přizpůsobené funkce pro
fotografování si můžete uložit
pro pozdější opakované použití
(= 209).
(5)
Panoramatický režim
Vytváří panoramatické snímky
kombinací sérií snímků (= 55).
(6)
Režim Sport
Tento režim umožňuje sekvenčně
fotografovat za současného
zaostřování pohyblivých objektů
(= 56).
(10) Režim Film
Umožňuje zaznamenávat různé
typy filmů (= 65).
(11) Režim kreativních filtrů
Tento režim umožňuje přidávat
k pořizovaným snímkům různé
efekty (= 61).
(12) Speciální motivové programy
Režimy vhodné pro fotografování
s nastavením určeným pro
specifické scény (= 57).
38
Konfigurace funkcí fotoaparátu
zz Obrazovka rychlého ovládání
1
Stiskněte tlačítko
.
zz (1) Položky nastavení
zz (2) Možnosti nastavení
2
Vyberte položku nastavení.
3
Vyberte možnost nastavení.
zz Stisknutím tlačítka
zkonfigurujte
].
položky označené ikonou [
39
4
Dokončete nastavení.
zz Obrazovka menu
(1)
(2)
1
Stiskněte tlačítko
2
Vyberte kartu.
.
zz (1) Hlavní karta
zz (2) Vnořená karta
zz (3) Položky nastavení
zz (4) Možnosti nastavení
(3)
(4)
zz Pomocí páčky zoomu vyberte
hlavní kartu.
zz Pomocí tlačítek / nebo voliče
vyberte vnořenou kartu.
40
3
Vyberte položku nastavení.
4
Vyberte možnost nastavení.
5
Dokončete nastavení.
6
Vraťte se na obrazovku
fotografování.
zz Některé položky jsou vybírány
tlačítky / na jiné obrazovce
po prvotním stisknutí tlačítka .
41
Funkce dostupné na obrazovce
rychlého ovládání
Stisknutím tlačítka
na obrazovce fotografování
nebo přehrávání zobrazte obrazovku rychlého
ovládání, na které můžete upravovat nastavení.
Vyberte položku nastavení vpravo nebo vlevo pro
zobrazení možností nastavení pro tuto položku
ve spodní části obrazovky.
(1) Položky nastavení
(2) Možnosti nastavení
V režimu jsou k dispozici následující nastavení. Dostupné položky
a možnosti nastavení se liší v závislosti na režimu fotografování.
Metoda AF
Činnost AF
Režim řízení*
Režim měření
Kval. snímku*
Velik.film.zázn.*
Citlivost ISO
Slouží k výběru režimu automatického
zaostřování (AF) pro fotografovanou scénu.
Chcete-li uchovávat objekty zaostřené během
namáčknutí tlačítka spouště do poloviny,
].
vyberte [
Slouží k nastavení kontinuálního snímání nebo
samospouště.
Slouží k volbě způsobu měření jasu.
Slouží k volbě velikosti (počtu pixelů) a komprese
(kvality) snímků.
Slouží k nastavení velikosti a rychlosti
snímání filmů.
Slouží k výběru citlivosti ISO.
Automatická
optimalizace jasu
Umožňuje dosahovat snímků s přirozeně
vypadajícími barvami u specifických typů
osvětlení.
Slouží k volbě barevného tónu, kontrastu
a dalších detailů obrazu.
Slouží k výběru úrovně automatické korekce jasu
a kontrastu.
Poměr stran sním.*
Slouží k volbě poměru stran fotografií.
Vyvážení bílé
Nastavení stylu
* K dispozici rovněž v režimu
.
42
Nastavení menu
Pomocí obrazovek menu lze konfigurovat různé funkce fotoaparátu.
Pro přístup k obrazovkám menu stiskněte tlačítko
. Položky nastavení
jsou uspořádány do čtyř hlavních skupin a více karet pro každou skupinu.
Na obrazovkách menu můžete konfigurovat následující nastavení.
Dostupné položky nastavení se liší v závislosti na režimu fotografování.
„„
Nastavení fotografování
zz Režim fotografování
zz Vyvážení bílé
zz Digitální zoom
zz Kval. snímku
zz Uživatelské
zz Obnovit nastavení
zoomu/MF
vyvážení bílé
zz Poměr stran sním.
zz Posun WB/BKT
zz Typ kr. filmu
zz Nastavení blesku
zz Nastavení stylu
zz
Zobr. oblast
zz Režim řízení
zz Zobrazení HDMI
zz
Auto zoom
zz
Střed
zz Doba prohlídky
zz Razítko data
zz Komp.exp./AEB
zz
Nastavení
citlivosti ISO
zz
Nastavení
informací
zz Činnost AF
zz Velik.film.zázn.
zz Metoda AF
zz Zvukový záznam
zz Souvislé AF
zz Servo AF u film.
zz Spuštění pomoc.
zz
světla AF
citlivosti ISO
zz Automatická
zz Nast. zvýraz.
okrajů pro MF
optimalizace jasu
zz Režim měření
zz Bezpečný MF
zz Časovač měření
zz Zoom bodu MF
zz Simulace expozice
zz Nastavení IS
zz
Auto úroveň
43
Automat. delší čas
zz Videomomentka
zz Časosběr. film
zz Dálk. ovládání
Nastavení přehrávání
„„
zz Ochrana snímků
zz Výřez
zz Otočit snímek
zz Změnit velikost
zz Vytvořit album
zz Smazání snímků
zz Hodnocení
zz Histogram
zz Příkaz tisku
zz Prezentace
zz Prohl.od posl.zobr.
zz Nast. fotoalba
zz Nast. podm. vyhled.
snímků
zz Korekce červ. očí
„„
zz Skok sním.pom.
Nastavení funkcí
zz Vybrat složku
zz HDMI rozlišení
zz Uživatel. funkce (C.Fn)
zz Číslov. soub.
zz Funkce tlačítka
zz Uživat. režim snímání
zz Aut. otáčení
zz Přep. tlač.
/
(C1, C2)
zz Reset. aparát
zz Formátovat kartu
zz Zobr. info ke sn.
zz Průvodce funkcí
zz Způsob zobrazení
zz Údaje copyrightu
zz URL pro manuál/
zz Režim Eco
zz Nast. zobraz.
zz Úsp. energie
zz Zasunutí obj.
zz Jas displeje
zz Převr. zobrazení
zz Datum/čas/pásmo
zz Úvodní obrázek
zz Jazyk
zz Jednotky
zz Videosystém
zz Nastavení bezdrát.
zz Tón
zz Hlasitost
„„
software
zz Zobrazení loga
osvědčení
zz Firmware
komunikace
zz Nastavení GPS
Moje menu
zz Přidat záložku
Moje menu
zz Vymaz. všechny zál.
Moje menu
zz Vymazat všechny
položky
zz Zobraz. menu
44
Obrazovka režimu fotografování
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Režim fotografování / ikona scény
Počet zaznamenatelných snímků
Maximální počet snímků v sérii
Dostupná doba záznamu filmu
Stav baterie
45
Rámečky na obrazovce fotografování
Rámečky pro zaostřování (body AF) se zobrazují na obrazovce fotografování.
Bílý rámeček
Zelený rámeček
Modrý rámeček
Žlutý rámeček
Zobrazuje se okolo objektu nebo tváře osoby
detekované jako hlavní objekt.
Zobrazuje se po zaostření fotoaparátu při namáčknutí
tlačítka spouště do poloviny.
Zobrazuje se během pokračujícího zaostřování
fotoaparátu na pohybující se objekty.
Zobrazuje se po dobu namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny.
Zobrazuje se, pokud fotoaparát nemůže zaostřit při
namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.
46
Možnosti zobrazení v režimu
fotografování
Zobrazení obrazovky režimu fotografování lze přepnout pro zobrazení
dalších informací.
1
Stiskněte tlačítko
47
.
Možnosti zobrazení v režimu přehrávání
Zobrazení obrazovky režimu přehrávání lze přepnout pro zobrazení
dalších informací.
1
Stiskněte tlačítko
48
.
zz Přepnutí histogramů
Můžete přepnout mezi zobrazením jasového histogramu (pro kontrolu
celkového úrovně expozice a celkové gradace) a RGB histogramu
(pro kontrolu sytosti a gradace červené, zelené a modré).
1
[Histogram]
49
Klávesnice zobrazovaná na obrazovce
Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte informace. Pomocí tlačítek
/ / / vyberte klávesu a potom stiskněte tlačítko .
Pohyb kurzoru
zz [
]/[
]
Přepínání režimů vstupu
zz [ ]: Přepnutí na velká písmena
zz [ ]: Přepnutí na čísla nebo symboly
Mazání znaků
zz [
]
Zadávání konců řádků
zz [
]
Návrat na předchozí obrazovku
zz Tlačítko
50
Fotografování
Fotografujte snadno v jednoduchých režimech nebo pořizujte
sofistikovanější snímky s využitím různých funkcí.
51
Fotografování s použitím
fotoaparátem určených nastavení
(Režim Auto/Režim Hybridní Auto)
Chcete-li používat plně automatický výběr optimálního nastavení pro
scénu na základě objektu a snímacích podmínek určených fotoaparátem,
použijte režim Auto.
1
Přejděte do režimu
2
Podle potřeby použijte zoom
k zvětšení objektu nebo
rozšíření záběru.
.
zz Za současné kontroly obrazovky
pohybujte páčkou zoomu nebo stiskněte
tlačítka zoomu.
Při použití blesku:
3
Zaostřete (namáčkněte tlačítko
spouště do poloviny).
52
zz Fotoaparát po zaostření pípne.
zz Okolo zaostřených míst se zobrazí
bod AF.
4
Exponujte (stiskněte tlačítko
spouště až na doraz).
Při záznamu filmů:
zz Během záznamu se zobrazuje
nápis [ REC].
zz Chcete-li ukončit záznam filmu,
stiskněte znovu tlačítko natáčení filmu.
53
zz Fotografování v režimu Hybridní Auto
Pouhým fotografováním se rovněž automaticky zaznamenají 2–4 sekundy
dlouhé klipy scény před každým snímkem. Každý klip, který je ukončen
statickým snímkem a zvukem závěrky, vytvoří samostatnou kapitolu.
Fotoaparát vytvoří krátký film z celého dne kombinací těchto klipů.
1
Přejděte do režimu
2
Zaostřete a exponujte.
54
.
Pořízení panoramatických snímků
(Panoramatický režim)
Tato funkce umožňuje vytvářet panoramatické snímky kombinací snímků
pořízených v sérii během pohybu fotoaparátu v jednom směru při podržení
tlačítka spouště v poloze stisknutí na doraz.
1
Přejděte do režimu
2
Vyberte směr fotografování.
3
Namáčkněte tlačítko spouště
do poloviny.
.
zz Pomocí tlačítka
vyberte směr
fotografování.
zz Zobrazí se šipka ukazující směr pohybu
fotoaparátu.
zz Za stálého držení tlačítka spouště
v poloze namáčknutí do poloviny
zaostřete na objekt.
(2)
(1)
4
Exponujte.
zz Držte tlačítko spouště stisknuté až
na doraz a pohybujte fotoaparátem
konstantní rychlostí ve směru šipky.
zz Zachytí se jasně zobrazená oblast (1).
zz Zobrazí se indikátor průběhu
fotografování (2).
zz Fotografování se zastaví při uvolnění
tlačítka spouště, resp. po kompletním
zbělení indikátoru průběhu.
55
Fotografování objektů v pohybu
(režim Sport)
Tento režim umožňuje souvisle fotografovat za současného zaostřování
pohyblivých objektů.
1
Přejděte do režimu
2
Zaostřete.
3
Exponujte.
.
zz Fotoaparát při namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny pokračuje trvale
v zaostřování na objekt a úpravách
jasu objektu v místě zobrazení
modrého rámečku.
zz Chcete-li zhotovit sérii snímků, přidržte
tlačítko spouště stisknuté až na doraz.
56
Fotografování specifických scén
(režim Speciální scéna)
Tento režim umožňuje volbu motivového programu odpovídajícího
fotografované scéně a fotoaparát automaticky zkonfiguruje nastavení pro
dosažení optimálních výsledných snímků. Zkuste nejprve pořídit zkušební
snímky, abyste se ujistili, že dosáhnete požadovaných výsledků.
1
Přejděte do režimu
2
Tlačítko
3
Exponujte.
57
.
→ [ ] → vyberte možnost
V případě autoportrétů zahrnuje přizpůsobitelné
zpracování snímků zjemnění vzhledu pokožky
a úpravu jasu a pozadí, aby vynikl váš
autoportrét na pozadí.
Autoportrét
Tento režim zachycuje objekty na rozostřeném
pozadí, s jemnými odstíny pleti a měkce
vypadajícími vlasy.
Portrét
Tento režim zpracovává snímky pro dosažení
jemnějšího vzhledu pleti.
Jemná pleť
Režim upravující barevné tóny pro získání
čerstvějšího a živějšího vzhledu jídla.
Jídlo
58
Režim umožňující pořizovat krásné snímky
nočních scén nebo portréty s noční scenérií
na pozadí.
Noční scéna z ruky
Umožňuje pořizovat živé snímky ohňostrojů.
Ohňostroj
59
zz Pořizování autoportrétů s využitím
optimálních nastavení (režim Autoportrét)
1
2
Vyberte položku [
].
Proveďte konfiguraci nastavení.
zz Tlačítko
→ tlačítky / vyberte
[Jas] nebo [Efekt Jemná pleť] →
tlačítky / nastavte citlivost → tlačítko
zz Pomocí tlačítka nastavte položku
[Rozostřené pozadí].
3
Otevřete obrazovku.
4
Exponujte.
zz Při fotografování držte fotoaparát
stabilně, protože fotoaparát při
stisknutí tlačítka spouště až na doraz
s nastavením rozostření pozadí
na [Automat.] dvakrát exponuje
a zpracuje snímky.
60
Fotografování s obrazovými efekty
(režim Kreativní filtry)
Tento režim umožňuje přidávat k pořizovaným snímkům různé efekty.
Zkuste nejprve pořídit zkušební snímky, abyste se ujistili, že dosáhnete
požadovaných výsledků.
1
Přejděte do režimu
2
Tlačítko
3
Vyberte úroveň efektu.
4
Exponujte.
→[
.
] → vyberte možnost
zz Pomocí tlačítek / nastavte citlivost.
61
Tento režim umožňuje černobílé snímky
s hrubým, zrnitým vzhledem.
Č/B zrno
Tento režim pořizuje snímky se simulovaným
efektem změkčovacího filtru pro jemné
zobrazení scény.
Měkké ostření
Tento režim pořizuje snímky se zkreslujícím
efektem objektivu rybí oko.
Efekt Objektivu rybí oko
Tento režim propůjčuje objektům výraznější
vzhled ve stylu olejomaleb.
Efekt Olejová malba
62
Tento režim změkčuje barvy, aby snímky
připomínaly akvarelové malby.
Efekt Akvarel
Tento efekt umožňuje pořizovat snímky
připomínající snímky z levného fotoaparátu,
zatížené vinětací a celkově zkreslenými
barvami.
Efekt Levného fotoap.
Tento režim vytváří efekt miniaturních modelů
rozmazáním oblastí mimo vybranou oblast.
Efekt Miniatury
63
zz Pořizování snímků se vzhledem zmenšených
modelů (Efekt miniatury)
1
2
Vyberte položku [
].
Nastavte oblast, která má zůstat
zaostřená (rámeček scény).
zz Tlačítko
→ tlačítka /
přesunutí rámečku → tlačítko
pro
3
Nastavte zaostřené místo (bod AF).
4
Exponujte.
zz Tlačítka / / / pro přemístění
bodu AF → tlačítko
64
Záznam různých filmů (Režim Film)
Plně vybavený režim
nabízí filmy s efektem miniatury (= 121),
videomomentky (= 122), časosběrné filmy (= 124) a další.
1
Přejděte do režimu
2
Zahajte záznam.
.
zz Během záznamu se zobrazuje
nápis [ REC].
zz Chcete-li ukončit záznam filmu,
stiskněte znovu tlačítko natáčení filmu.
zz Záznam filmů s určeným nastavením rychlosti
závěrky a clonového čísla (Ruční expozice
pro filmy)
Před zahájením záznamu nastavte rychlost závěrky, clonové číslo
a citlivost ISO.
1
Tlačítko
→[
zz Stiskněte tlačítko
65
] → vyberte [
.
]
2
Nastavte citlivost ISO.
3
Nastavte rychlost závěrky
a clonové číslo.
zz Rychlost závěrky: Volič
zz Clonové číslo: Tlačítko
4
Zahajte záznam.
66
→ volič
Fotografování v režimu programové
automatiky (režim P)
Fotoaparát automaticky nastaví rychlost závěrky a clonové číslo podle
jasu objektu.
Režim nabízí všestranné nastavení činnosti AF, režimů měření
a některých dalších funkcí.
1
Přejděte do režimu
2
Podle potřeby proveďte konfiguraci
jednotlivých funkcí.
3
Exponujte.
67
.
Fotografování s využitím specifických
rychlostí závěrky (režim Tv)
Před fotografováním nastavte rychlost závěrky. Fotoaparát automaticky
nastaví clonové číslo pro dosažení správné expozice.
Malá rychlost závěrky
Velká rychlost závěrky
1
Přejděte do režimu
2
Nastavte rychlost závěrky.
3
Exponujte.
zz Volič
68
.
Fotografování s využitím specifických
clonových čísel (režim Av)
Před fotografováním nastavte clonové číslo. Fotoaparát automaticky
nastaví rychlost závěrky pro dosažení správné expozice.
Nízké clonové číslo
Vysoké clonové číslo
1
Přejděte do režimu
2
Nastavte clonové číslo.
3
Exponujte.
zz Volič
69
.
Fotografování s využitím specifických
hodnot rychlosti závěrky a clonového
čísla (režim M)
Před fotografováním nastavte rychlost závěrky a clonové číslo pro dosažení
požadované expozice.
1
Přejděte do režimu
2
Tlačítko
3
Nastavte rychlost závěrky
a clonové číslo.
.
→ nastavte citlivost ISO
zz Rychlost závěrky: Volič
zz Clonové číslo: Tlačítko
4
Exponujte.
70
→ volič
Větší zvětšení objektů (Digitální zoom)
Pokud jsou vzdálené objekty příliš daleko na to, aby je bylo možné
dostatečně zvětšit pomocí optického zoomu, použijte digitální zoom pro
jejich až cca 260násobné zvětšení.
1
Stiskněte páčku zoomu nebo tlačítko
zoomu směrem k symbolu .
zz Páčku nebo tlačítko podržte ve
stisknuté poloze.
zz Zoomování se zastaví po dosažení
nejvyššího možného faktoru zoomu
(před citelným zvýšením zrnitosti
snímků), což je indikováno na obrazovce.
(1)
2
Stiskněte znovu směrem
k symbolu .
zz Fotoaparát ještě více zvětší objekt.
zz (1) je současný faktor zoomu.
71
Blokování jasu snímku / Expozice
(Blokování AE)
Expozici lze zablokovat při fotografování a záznamu filmů, nebo lze
samostatně nastavit zaostření a expozici.
2
1
Bez blokování AE
Blokování AE
1
Namiřte přístroj na objekt pro
získání pevné expozice.
2
Stiskněte tlačítko
zz Zobrazí se ikona [
se expozice.
.
] a zablokuje
zz Toto nastavení se automaticky odblokuje
po doběhnutí časovače měření (= 101).
3
Upravte kompozici snímku
a exponujte.
zz Blokování AE se zruší, jakmile
se nezobrazuje ikona [ ].
72
Snadné opětovné zachycení
objektů po ručním zoomování
(Asistent kompozice – hledat)
Pokud vám během zoomování zmizí fotografovaný objekt ze záběru,
můžete jej dočasným nastavením krátké ohniskové vzdálenosti
snáze vyhledat.
1
Stiskněte a přidržte tlačítko
2
Namiřte fotoaparát tak, aby se
objekt nacházel v bílém rámečku.
3
Uvolněte tlačítko
.
zz Fotoaparát nastaví krátkou ohniskovou
vzdálenost a vyznačí bílým rámečkem
oblast zobrazenou před stisknutím
tlačítka .
.
zz Fotoaparát nastaví delší ohniskovou
vzdálenost pro zaplnění obrazovky
oblastí, která se v kroku 2 nacházela
v bílém rámečku.
73
zz Možnosti zobrazení oblasti
Oblast zobrazenou po stisknutí tlačítka
1
[
74
lze nastavit.
Zobr. oblast]
Automatické zoomování podle
pohybu objektu (Automatický zoom)
Fotoaparát automaticky zoomuje pro udržení rozpoznané tváře (= 107)
v konstantní velikosti. Pokud se osoba přiblíží, fotoaparát automaticky
nastaví kratší ohniskovou vzdálenost (rozšíří záběr) a naopak.
Rovněž lze nastavit velikost.
1
Rychle stiskněte a uvolněte
tlačítko .
zz Zobrazí se ikona [
].
zz Okolo nalezené tváře se zobrazí bílý
rámeček a fotoaparát použije zoom,
aby udržel objekt na obrazovce.
zz Pokud je rozpoznáno více tváří, bílý
rámeček se zobrazí kolem tváře hlavního
objektu a kolem až dvou dalších tváří
se zobrazí šedé rámečky.
2
Exponujte.
zz Když znovu stisknete
tlačítko , automatické zoomování se
zruší a zobrazí se [ Auto: vyp].
75
zz Nastavení zobrazování tváří v konstantní velikosti
zz Při použití možnosti [ Auto: zap]
vyberete požadovanou možnost
stisknutím tlačítek / .
zz Fotoaparát automaticky zoomuje pro
udržení tváří ve zvolené velikosti.
Auto
Tvář
Horní tělo
Celé tělo
Ruční
Automatické zoomování brání objektům v pohybu
mimo záběr.
Pokud je rozpoznáno více tváří, fotoaparát použije zoom
pro udržení těchto objektů v záběru.
Uchovává tváře ve velikosti dostatečné pro jednoznačné
rozpoznání výrazu ve tváři.
Uchovává tváře ve velikosti dostatečné pro zobrazení horní
části těla osob.
Uchovává tváře ve velikosti dostatečné pro zobrazení
celých postav osob.
Fotoaparát uchovává tváře osob ve velikosti nastavené
posunutím páčky zoomu. Jakmile dosáhnete požadované
velikosti tváře, uvolněte páčku zoomu.
76
Zamezení ztráty objektů po nastavení
delší ohniskové vzdálenosti
(Asistent kompozice – blokovat)
Fotoaparát může snížit účinky chvění po nastavení delší ohniskové
vzdálenosti a může vystředit fotografovaný objekt, aby vám pomohl zamezit
jeho ztrátě ze záběru.
1
Nastavte delší ohniskovou
vzdálenosti a stiskněte tlačítko
.
zz Zobrazí se ikona [ ] a fotoaparát
aplikuje optimální stabilizaci obrazu pro
nejdelší ohniskovou vzdálenost objektivu.
2
Vyberte objekt, který chcete udržet
v blízkosti středu obrazu.
zz Uprostřed obrazu na monitoru se zobrazí
rámeček [ ].
zz Namiřte fotoaparát tak, aby se na objektu
nacházel rámeček [ ], a potom stiskněte
nebo namáčkněte tlačítko
tlačítko
spouště do poloviny.
77
zz Objekt je sledován, aby se zajistilo jeho
udržení v blízkosti středu obrazovky.
3
Exponujte.
zz Zakázání vystředěného zobrazení objektu
Vystředěné zobrazení detekovaných objektů lze zakázat. V tomto případě
je rovněž aplikována stabilizace obrazu pro objekty fotografované nejdelší
ohniskovou vzdáleností objektivu.
1
[
78
Vystředění] → [Vyp]
Pořizování snímků zblízka (Makro)
Chcete-li omezit zaostřování na blízké objekty, nastavte fotoaparát do
režimu [ ].
1
Stisknutím tlačítka
položku [ ].
2
Exponujte.
79
vyberte
Fotografování v režimu ručního zaostřování
Pokud není možné zaostřit v režimu automatického zaostřování,
zkuste ruční zaostřování. Pro snazší zaostření zvětšete zobrazení.
1
Nastavte fotoaparát na ruční
zaostřování.
zz Pomocí tlačítka
zz Zobrazí se ikona [
2
vyberte položku [
].
] a indikátor MF.
Zaostřete.
zz Pomocí indikátoru MF (1, který zobrazuje
vzdálenost a zaostření) jako vodítka
specifikujte stisknutím a podržením
tlačítek / obecné zaostření.
(1)
zz Krátce stiskněte tlačítka /
pro jemné doladění zaostření za
současného sledování zvětšeného
zobrazení. Chcete‑li upravit zvětšení,
stiskněte tlačítko .
zz Chcete-li přesunout zvětšenou oblast,
stiskněte tlačítko
a potom použijte
tlačítka / / / . Chcete-li se vrátit
.
znovu na střed, stiskněte tlačítko
3
Exponujte.
80
zz Snadná identifikace oblasti zaostření
(Zvýraznění okrajů pro MF)
Obrysy zaostřených objektů se zobrazují barevně, takže je ruční zaostřování
snazší. Můžete upravit barvy a citlivost (úroveň) detekce obrysů.
1
[Nast. zvýraz. okrajů pro MF] →
[Zvýraz. okrajů] → [Zap]
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
81
Fotografování s funkcí blokování AF
Zaostření lze zablokovat. Jakmile zablokujete zaostření, zaostřená
vzdálenost se nezmění ani po uvolnění tlačítka spouště.
1
Zablokujte zaostření.
zz Přidržte tlačítko spouště namáčknuté
do poloviny a stiskněte tlačítko .
zz Zaostření se zablokuje a na obrazovce
] a indikátor MF.
se zobrazí ikona [
2
Upravte kompozici snímku
a exponujte.
zz Chcete-li zrušit blokování zaostření,
znovu stiskněte tlačítko a vyberte
položku [ ] nebo [ ].
82
Změna kvality snímku
Vyberte z pěti kombinací velikosti (počtu pixelů) a komprese (kvalita snímku).
Rovněž určete, jestli chcete fotografovat ve formátu RAW.
1
Tlačítko
→[
]→
vyberte možnost
zz Fotografování ve formátu RAW
Fotoaparát je schopen pořizovat snímky ve formátech JPEG a RAW.
Snímky RAW jsou „hrubá“ data před zpracováním pro vytvoření
souborů JPEG.
1
[
2
Vyberte metodu fotografování
ve formátu RAW.
] → stiskněte tlačítko
83
Změna poměru stran
Poměr stran (poměr šířky k výšce) obrazu snímků lze změnit.
1
Tlačítko
→[ ]→
vyberte možnost
84
Změna doby zobrazení snímku po
jeho pořízení
Dobu zobrazení snímků po jejich pořízení lze nastavit.
1
Vyp
2 s, 4 s, 8 s
Přidržet
[Doba prohlídky]
Pořízené snímky se nezobrazují.
Snímky se zobrazují po zvolenou dobu. I ve chvíli,
kdy je na obrazovce zobrazen snímek, se můžete
připravit k pořízení dalšího snímku namáčknutím tlačítka
spouště do poloviny.
Snímky se zobrazují trvale až do namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny.
85
Změna nastavení režimu blesku
Režim blesku můžete změnit tak, aby odpovídal snímané scéně.
1
Automatický
blesk
S bleskem
Pomalá
synchronizace
Bez blesku
Pro výběr režimu blesku stiskněte
tlačítko .
Blesk automaticky pracuje za nízké hladiny osvětlení.
Blesk pracuje při každé expozici snímku.
Blesk osvětluje hlavní objekt (například osobu)
a fotoaparát současně exponuje pomalou rychlostí
závěrky pro získání správně exponovaného pozadí
mimo dosah blesku.
Pro fotografování bez blesku.
86
Blokování jasu snímku / Expozice v
zábleskové fotografii (blokování FE)
Tato položka umožňuje uchovat úroveň výkonu blesku.
Blokování FE
Bez blokování FE (přeexponováno)
1
Vysuňte blesk a nastavte jej
do režimu [ ] nebo [ ].
2
Namiřte přístroj na objekt pro
získání pevné expozice.
3
Stiskněte tlačítko
.
zz Dojde ke spuštění záblesku, zobrazí
se kroužek ukazující měřený rozsah
a zobrazí se ikona [ ], která označuje
uchování úrovně výkonu záblesku.
4
Upravte kompozici snímku
a exponujte.
87
Konfigurace nastavení blesku
K dispozici je několik nastavení blesku.
1
[Nastavení blesku]
zz Nastavení kompenzace expozice s bleskem
Zábleskovou expozici můžete upravovat v rozmezí –2 až +2 EV, v krocích
po 1/3 EV.
Nastavení směrem k −
Nastavení směrem k +
1
[Komp. exp.bles.]
88
2
Nastavte hodnotu kompenzace.
zz Tlačítka /
zz Nastavení výkonu blesku
V režimech
/
/
jsou k dispozici tři různé výkony blesku.
Výkon blesku: Minimum
Výkon blesku: Maximum
1
[Režim blesku] → [Ruční]
2
[Výkon blesku]
89
zz Změna časování blesku
Načasování záblesku blesku ve vztahu ke spuštění závěrky je nastavitelné.
1. lamela
2. lamela
1
[Synchr. závěrky]
1. lamela
K odpálení záblesku dojde ihned po otevření závěrky.
2. lamela
K odpálení záblesku dojde bezprostředně před zavřením
závěrky.
zz Redukce červených očí
Aby se zamezilo výskytu červených očí na snímcích, může fotoaparát
rozsvítit před odpálením záblesku u snímků za nízké hladiny osvětlení
světlo redukce červených očí.
1
[Kor. lampa]
90
zz Konfigurace bezpečné FE
Aby se zajistila vhodná expozice při zábleskové fotografii za nevýhodných
expozičních podmínek, fotoaparát může automaticky upravit nastavení
rychlosti závěrky, clonového čísla a citlivosti ISO.
1
[Bezpečné FE]
91
Souvislé fotografování
Chcete-li zhotovit sérii snímků, přidržte tlačítko spouště stisknuté až na doraz.
1
Tlačítko
→[
nebo [ ]
2
Exponujte.
]→[
]
zz Fotoaparát exponuje souvisle po dobu
stisknutí tlačítka spouště až na doraz.
92
Použití samospouště
Samospoušť lze použít při pořizování skupinových snímků, na kterých je
přítomen rovněž fotograf, a při pořizování dalších načasovaných snímků.
Fotoaparát pořídí snímek přibližně za 10 sekund od stisknutí tlačítka
spouště až na doraz. Nastavením časovače na dvě sekundy můžete
rovněž eliminovat jakékoli chvění fotoaparátu způsobené stisknutím
tlačítka spouště.
1
Tlačítko
→[
[ ] nebo [ ]
2
Exponujte.
]→
zz Zaostřete na objekt a stiskněte tlačítko
spouště až na doraz.
zz Jakmile spustíte samospoušť, kontrolka
samospouště začne blikat a fotoaparát
přehraje zvuk samospouště.
93
Přidání razítka data
Fotoaparát může přidat datum a čas pořízení do pravého spodního
rohu snímků.
Razítka data přidaná na snímky již nelze upravovat ani odstranit, proto před
jejich použitím zkontrolujte správnost nastaveného data a času (= 27).
1
[Razítko data
[Datum a čas]
2
Exponujte.
] → [Datum] nebo
zz Fotoaparát během fotografování přidává
informaci a datu a čase do pravého
spodního rohu snímků.
94
Nastavení jasu snímku
(Kompenzace expozice)
Standardní expozici nastavenou fotoaparátem pro snímky nebo filmy
lze upravovat v krocích po 1/3 EV, v rozmezí ±3 EV.
Nastavení směrem k −
Nastavení směrem k +
1
Nastavte kompenzaci expozice.
2
Upravte kompozici snímku
a exponujte.
zz Tlačítko
95
→ volič
zz Bracketing expozice (Fotografování v režimu AEB)
Jsou pořízeny tři snímky s různou úrovní expozice. Rozptyl bracketingu
je nastavitelný v krocích po 1/3 EV v rozmezí ±2 EV, s výchozí pozicí
na úrovni kompenzace expozice.
Podexpozice
Přeexpozice
1
2
[Komp.exp./AEB]
Proveďte konfiguraci nastavení.
zz Kompenzace expozice: Tlačítka /
zz AEB: Volič
96
3
Exponujte.
zz V rámci série tří snímků pořízených při
stisknutí tlačítka spouště je expozice
upravována v souladu s úrovní
nastavenou v kroku 2, počínaje
standardní expozicí a následuje
podexpozicí a přeexpozicí.
[Režim řízení]
zz Při nastavení položky
na [Rychlé kontinuální] nebo [Pomalé
kontinuální] jsou při každém podržení
tlačítka spouště v poloze stisknutí až
na doraz pořízeny tři snímky, a poté
fotoaparát přestane fotografovat.
97
Změna citlivosti ISO
Citlivost ISO nastavte na [AUTO] pro automatické úpravy nastavení
v souladu s režimem fotografování a podmínkami. Jinak nastavte vyšší
hodnoty citlivosti ISO pro vyšší citlivost ke světlu a nižší hodnoty pro
nižší citlivost.
1
Tlačítko
→[ ]→
vyberte možnost
zz Úprava automatického nastavení citlivosti ISO
Můžete omezit maximální automaticky nastavovanou citlivost ISO.
1
[ Nastavení citlivosti ISO] →
[Max pro auto]
98
Automatická korekce jasu a kontrastu
(Automatická optimalizace jasu)
Tato funkce provádí automatickou korekci jasu a kontrastu, aby snímky
nebyly příliš tmavé nebo málo či příliš kontrastní.
Nízká
Vysoká
1
Tlačítko
99
→[
] → vyberte možnost
Změna režimu měření expozice
Režim měření expozice (způsob měření jasu) můžete nastavit tak,
aby odpovídal snímacím podmínkám.
1
Tlačítko
→[ ]→
vyberte možnost
Poměrové
měření
Pro typické podmínky snímání včetně snímků
v protisvětle. Fotoaparát automaticky upravuje
expoziční parametry podle snímacích podmínek.
Bodové měření
Měření probíhá pouze v oblasti [ ] (rámeček
bodu bodového AE), která se zobrazuje
uprostřed monitoru.
Celoplošné
se zdůr.stř.
Určuje průměrný jas v celém obrazovém poli a při
nastavování expozice přikládá nejvyšší důležitost
střední části obrazu.
100
Nastavení časovače měření
Můžete upravit dobu trvání časovače měření, což určuje dobu, po kterou
je zobrazována expozice (blokování AE).
1
[Časovač měření]
101
Konfigurace simulace expozice
Se simulací expozice odpovídá jas obrazu blíže aktuálnímu jasu (expozici)
snímků. Jas obrazu se mění podle kompenzace expozice. Tuto funkci
nepoužívejte, pokud upřednostňujete zobrazení obrazu se standardním
jasem, který je obvykle snáze pozorovatelný.
1
[Simulace expozice]
102
Zachycení přirozených barev
(Vyvážení bílé)
Úpravou vyvážení bílé (WB) můžete dosáhnout přirozenějších barev
fotografované scény na snímku.
Denní světlo
Zataženo
1
Wolfram. světlo
Tlačítko
→[ ]→
vyberte možnost
Nastavení vyvážení bílé
zz Tlačítko
→ tlačítka
/
/ /
Nastavení bracketingu vyvážení bílé
zz Tlačítko
→ volič
zz Při expozici jsou zachyceny tři snímky,
každý s odlišnými barevnými tóny.
103
zz Uživatelské vyvážení bílé
Chcete-li dosáhnout přirozeného vzhledu barev při fotografování pod
aktuálním osvětlením, nastavte vyvážení bílé tak, aby přesně odpovídalo
světelnému zdroji použitému při fotografování. Vyvážení bílé barvy nastavte
pod stejným zdrojem světla, jaký se použije k osvětlení fotografované scény.
1
Vyfotografujte bílý objekt.
zz Zaostřete a vyfotografujte plochý bílý
objekt zaplňující obrazovku.
zz Stiskněte tlačítko
2
[
]→[
.
]
3
[Uživatel. nastavení WB]
4
Zaznamenejte data bílé barvy.
zz Vyberte snímek z kroku 1 → tlačítko
→ [OK]
zz Chcete-li se vrátit na obrazovku
fotografování, použijte tlačítko
104
.
Přizpůsobení barev (Nastavení stylu)
Tato položka umožňuje vybrat nastavení barev, které dobře vystihuje scénu
nebo objekt.
1
Tlačítko
→[ ]→
vyberte možnost
Úprava kontrastu, saturace
a dalších nastavení
zz [ ] → tlačítko
→
vyberte možnost → tlačítka /
105
Fotografování s funkcí Servo AF
Zaostření a expozice jsou plynule aktualizovány v místě, na kterém
se při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny zobrazí modrý bod AF.
To pomáhá vyhnout se ztraceným snímkům pohyblivých objektů.
1
Tlačítko
2
Namáčkněte tlačítko spouště
do poloviny pro zaostření.
3
Stiskněte tlačítko až na doraz
pro expozici.
106
→[
]→[
]
Výběr metody AF
Fotoaparát umožňuje vybrat metodu automatického zaostřování (AF)
pro fotografovaný objekt a scénu.
1
+Sledování
AF sledování
Bodový AF
1 bodový AF
Tlačítko
→[
vyberte možnost
]→
Fotografování se zaostřením na tvář hlavního objektu,
jak je určen fotoaparátem. Objekty jsou v určitém
rozmezí sledovány.
Exponujte po výběru zaostřovaného objektu.
Automatické zaostřování s bodem AF menším než
u režimu 1 bodový AF.
Fotoaparát zaostří s využitím jednoho bodu AF.
Režim vhodný pro spolehlivé zaostřování.
zz Výběr zaostřovaného objektu (AF sledování)
1
[ ]
zz Uprostřed obrazu na monitoru se zobrazí
rámeček [ ].
107
2
Zvolte objekt, na který chcete zaostřit.
zz Zaměřte fotoaparát tak, aby se na
požadovaném objektu zobrazil rámeček
.
[ ] a potom stiskněte tlačítko
zz Je-li detekován objekt, zobrazí se [ ].
I když se bude fotografovaný objekt
pohybovat, fotoaparát ho bude v určitém
rozmezí sledovat.
zz Není-li rozpoznán žádný objekt,
zobrazí se rámeček [ ].
zz Chcete-li zrušit výběr objektu,
.
stiskněte znovu tlačítko
3
Exponujte.
zz Namáčkněte tlačítko spouště do
poloviny. Rámeček [ ] změní barvu na
modrou [ ] a začne sledovat objekt za
současných úprav zaostření a expozice
fotoaparátem (Servo AF) (= 106).
zz Exponujte stisknutím tlačítka spouště
až na doraz.
zz Rámeček [ ] se zobrazuje i po
expozici a fotoaparát pokračuje
ve sledování objektu.
108
zz Přemístění bodu AF
Bod AF lze přesouvat při nastavení metody AF na [1 bodový AF] nebo
[Bodový AF].
1
Stiskněte tlačítko
2
Přemístěte bod AF.
zz Přemístění: Tlačítka
volič
.
/
/ / nebo
zz Střed (původní pozice): Tlačítko
109
Změna režimu zaostřování
Souvislý AF trvale zaostřuje na objekt, na který je namířený fotoaparát,
a to i v době, kdy není stisknuté tlačítko spouště. Toto nastavení lze změnit
pro omezení automatického zaostřování na okamžik namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny.
1
Povolit
Zakázat
[Souvislé AF]
Toto nastavení pomáhá zamezit zmeškání náhlých
fotografických příležitostí, protože fotoaparát trvale
zaostřuje na objekt až do namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny.
Toto nastavení spoří energii, protože fotoaparát
nezaostřuje trvale. To však může zpozdit zaostřování.
110
Konfigurace pomocného světla AF
Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny v podmínkách nízké
hladiny osvětlení se rozsvítí světlo jako pomůcka pro správné zaostření.
Můžete zkonfigurovat, jestli bude docházet k aktivaci pomocného světla AF.
1
[Spuštění pomocného světla AF]
111
Změna nastavení režimu IS
Stabilizace obrazu je nastavitelná.
1
Vyp
Zap
Při fotogr.
[Nastavení IS] → [Režim IS]
Deaktivuje stabilizaci obrazu.
Na základě snímacích podmínek je automaticky
aplikována optimální stabilizace obrazu.
Stabilizace obrazu je aktivní pouze v okamžiku
fotografování.
zz Korekce výrazného chvění fotoaparátu
Tato položka napravuje silné otřesy fotoaparátu, např. při záznamu filmů za
pohybu. Část zobrazených snímků se změní více než při použití možnosti
[Standardní] a objekty se dále zvětší.
1
[Dynamický IS] → [Vysoký]
112
Použití automatické vodováhy
Automatická vodováha pomáhá udržet rovný horizont při záznamu filmů.
Jakmile se zahájí záznam, zobrazená oblast se může zúžit a objekty se
mohou zvětšit.
1
[
113
Auto úroveň]
Použití digitálního telekonvertoru
Ohniskovou vzdálenost objektivu lze zvětšit přibližně 1,6× nebo 2,0×.
Díky tomu lze použít menší rychlosti závěrky než při použití zoomu
(včetně digitálního) se stejným faktorem a potlačit tak chvění fotoaparátu.
1
[Digitální zoom] → [1.6x]
nebo [2.0x]
zz Obraz se zvětší a současně se zobrazí
faktor zoomu.
114
Uložení pozice zoomu nebo pozice
ručního zaostření
Pozice zoomu a ručně zaostřená vzdálenost mohou být fotoaparátem uloženy.
Fotografování se obnoví při následujícím spuštění fotoaparátu od těchto pozic.
1
2
[Obnovit nastavení zoomu/MF]
Proveďte konfiguraci nastavení.
115
Změna velikosti záznamu filmu
Tato položka slouží k nastavení velikosti záznamu filmu. Rychlost snímání
určuje, kolik snímků se zaznamená za jednu sekundu, přičemž dostupné
možnosti závisí na nastavení NTSC nebo PAL.
1
Tlačítko
→[ ]→
vyberte možnost
116
Konfigurace nastavení zvukového
záznamu
K dispozici je několik nastavení zvukového záznamu.
1
[Zvukový záznam]
zz Nastavení hlasitosti záznamu zvuku
Při nastavení na [Auto] je úroveň záznamu (hlasitost) automaticky
upravována během záznamu. Pokud upřednostňujete nastavení úrovně
ručně tak, aby odpovídala scéně, použijte možnost [Ruční].
1
[Zvukový záznam] → [Ruční]
2
[Úroveň záznamu]
zz Tlačítko
117
→ tlačítka /
zz Protivětrný filtr
Hluk z větrných míst lze na záznamu potlačit pomocí protivětrného filtru.
Pokud však nefouká vítr, může znít záznam zvuku při použití této možnosti
nepřirozeně. V tomto případě nastavte položku [Protivětrný filtr] na [Zakázat].
1
[Protivětrný filtr/Tlumič] →
[Protivětrný filtr]
zz Tlumič
Tlumič může zamezit zkreslení zvuku na hlučných místech záznamu.
K dispozici jsou tři možnosti: [Povolit], [Zakázat] nebo [Auto].
1
[Protivětrný filtr/Tlumič] → [Tlumič]
118
Konfigurace servo AF u filmů
Tato položka určuje, jestli mají být při záznamu filmů udržovány objekty
zaostřené.
1
Povolit
Zakázat
[Servo AF u film.]
Objekty jsou uchovávány zaostřené, i když není tlačítko
spouště namáčknuté do poloviny.
Zaostření zůstává během záznamu filmů konstantní.
119
Použití funkce Automatický delší čas
Tato položka určuje, jestli dojde při záznamu filmů [
], [
],
[
] nebo [
] za nízké hladiny osvětlení k automatického
zpomalení rychlosti závěrky.
1
Povolit
Zakázat
[
Automat. delší čas]
Tato položka umožňuje zaznamenávat filmy, které
jsou jasnější a méně ovlivněné obrazovým šumem,
automatickým zpomalením rychlosti závěrky na 1/30 s
za nízké hladiny osvětlení.
Tato položka umožňuje zaznamenávat filmy
s plynulejšími a přirozenějšími pohyby, které jsou
méně ovlivněny chvěním objektu, než při nastavení na
možnost [Povolit]. Mějte na paměti, že za nízké hladiny
osvětlení mohou být filmy tmavší než při nastavení na
možnost [Povolit].
120
Efekt miniaturního modelu u filmů
(Film s Efektem miniatury)
Tento režim vytváří efekt miniaturních modelů
u filmů rozmazáním oblastí mimo vybranou oblast.
Filme s efektem miniatury
1
Tlačítko
→[ ]→
vyberte možnost
2
Nastavte oblast, která má zůstat
zaostřená (rámeček scény).
zz Tlačítko
→ tlačítka /
přesunutí rámečku → tlačítko
pro
3
Nastavte zaostřené místo (bod AF).
4
Zahajte záznam.
zz Tlačítka / / / pro přemístění
bodu AF → tlačítko
zz Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny
pro zaostření a poté stiskněte tlačítko
natáčení filmu.
121
Záznam videomomentek
Tato položka zaznamenává série 4, 6 nebo 8 s dlouhých videosekvencí
a fotoaparát je zkombinuje do alba videomomentek, které obsahuje tyto
význačné části vaší cesty nebo události.
1
[Videomomentka] →
[Videomomentka] → [Povolit]
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
Čas přehrávání
Výběr času přehrávání videomomentky.
Efekt přehrávání
Výběr efektu přehrávání videomomentky.
Volba zobrazení potvrzující zprávy po
zaznamenání každé videomomentky.
Ukázat potvrzení
zz Zobrazí se čas potřebný pro
zaznamenání videomomentky
([Potřebný čas]), založený na položkách
[Čas přehrávání] a [Efekt přehrávání].
zz Po zaznamenání vaší první
videomomentky můžete v položce
[Nastavení alba] vybrat, do kterého
alba se uloží videomomentka.
122
3
Zahajte záznam.
zz Stisknutím tlačítka
se vraťte na
obrazovku snímání a potom stiskněte
tlačítko natáčení filmu.
zz Zobrazí se sloupec ukazující uplynulý
čas a po dokončení se záznam
automaticky ukončí.
4
Uložte záznam do alba.
zz Tato zpráva se nezobrazí, pokud
nastavíte v kroku 2 položku
[Ukázat potvrzení] na [Zakázat],
a videomomentka se automaticky uloží
do alba, které jste vybrali v položce
[Nastavení alba] v kroku 2.
zz Podle potřeby opakujte kroky 3–4.
5
Zastavte záznam videomomentek.
zz Tlačítko
123
→[
]→[
]
Záznam časosběrných filmů
Časosběrné filmy kombinují snímky, které byly zaznamenány automaticky
ve zvoleném intervalu. Jakékoli postupné změny objektu (např. změny
krajiny) se přehrají zrychleně.
1
[Časosběr. film] → [Časosběrný]
→ [Scéna *]
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
3
Zahajte záznam.
zz Nastavte interval fotografování
a další nastavení.
zz Chcete-li se vrátit na obrazovku snímání,
.
použijte tlačítko
zz Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny
pro zaostření a poté stiskněte tlačítko
natáčení filmu.
124
Konfigurace obrazovky informací pro
výstup HDMI
Tato položka určuje, jestli se bude zobrazovat obrazovka informací
na obraze na výstupu HDMI.
1
S informacemi
Čistý /
výstup
Čistý /
výstup
[Zobrazení HDMI informací]
Obrazovka informací je zahrnuta do výstupu HDMI při
záznamu filmů. Na fotoaparátu se nezobrazuje žádný obraz.
Filmy lze zaznamenávat ve fotoaparátu.
Výstup HDMI zahrnuje pouze obsah 4K, bez obrazovky
informací. Na fotoaparátu se zobrazuje přes obraz obrazovka
informací. Filmy nelze zaznamenávat ve fotoaparátu.
Výstup HDMI zahrnuje pouze obsah Full HD, bez obrazovky
informací. Na fotoaparátu se zobrazuje přes obraz obrazovka
informací. Filmy nelze zaznamenávat ve fotoaparátu.
125
Nastavení typu krátkého filmu
Tato položka určuje, jestli budou krátké filmy zaznamenané v režimu
zahrnovat snímky.
1
[Typ kr. filmu]
Se snímky
Krátké filmy obsahují snímky a klipy.
Bez snímků
Krátké filmy obsahují pouze klipy. Snímky nejsou
ve filmech zaznamenávány.
126
Přehrávání
Užívejte si procházení svých snímků a vyhledávejte a upravujte snímky
různými způsoby.
zz Stisknutím tlačítka
přejdete do režimu přehrávání a připravíte
fotoaparát na tyto operace.
127
Prohlížení
Pořízené snímky nebo filmy lze následujícím způsobem prohlížet
na obrazovce.
1
Stiskněte tlačítko
2
Vyberte snímky.
.
zz Filmy jsou označeny ikonou [
Přehrávání filmů
zz Tlačítko
(dvakrát)
zz Pro úpravu hlasitosti použijte
tlačítka / .
128
].
Zvětšování snímků
Přehrávané snímky lze zvětšit.
1
2
Vyberte snímky.
Snímky můžete zvětšit nebo zmenšit.
zz Zvětšení: Páčka zoomu směrem
k symbolu .
zz Zmenšení: Páčka zoomu směrem
k symbolu
.
zz Přesunutí pozice zobrazení:
Tlačítka / / /
129
Prohlížení krátkých filmů
Krátký film scén fotografovaných v režimu
se pořídí automaticky.
Přehrávání krátkého filmu zobrazí scény pořízené ten den.
1
Vyberte snímky [
2
Tlačítko
→[
].
]
zz Přehraje se (od začátku) krátký film
zaznamenaný automaticky ze statických
snímků pořízených ve stejný den.
130
Vyhledání snímků v indexu
Zobrazení více snímků ve formě indexu umožňuje rychlé vyhledání
požadovaného snímku.
1
Posuňte páčku zoomu směrem
k symbolu
.
zz Zobrazení více snímků: Páčka zoomu
.
směrem k symbolu
zz Zobrazení méně snímků: Páčka zoomu
směrem k symbolu .
2
Vyhledejte snímky.
3
Vyberte snímek.
zz Tlačítka
zz Tlačítko
131
/
/ / nebo volič
Úpravy filmů
zz Odstranění začátků/konců filmů
Fotoaparát umožňuje odstraňovat nepotřebné úseky na začátcích a koncích
filmů (kromě krátkých filmů (= 54) a videomomentek (= 122)).
1
Vyberte film [
2
Tlačítko
3
Vyberte položku [ ].
].
→[ ]
zz Během přehrávání stiskněte tlačítko
pro výběr ikony [ ].
zz Zobrazí se panel a sloupec pro střih filmu.
132
4
Určete úseky, které chcete odstranit.
zz Vyberte položku [
] nebo [
].
zz Chcete-li zobrazit úseky, které lze
odstřihnout (na obrazovce jsou označeny
ikonou [ ]), stiskněte tlačítka / pro
přesunutí ikony [ ] nebo [ ]. V pozici pro
střih stiskněte tlačítko .
5
Zkontrolujte upravený film.
zz Přehrávání: [ ]
zz Zrušení úprav: Tlačítko
6
Uložte film.
zz [ ] → [Nový soubor]
zz Uložení komprimované verze:
] → [OK]
[
133
zz Extrahování políček z filmů 4K jako
statických snímků
Vámi zvolené snímky ve filmech [
statické snímky.
]a[
] lze uložit jako
1
Vyberte snímek, který chcete vyjmout.
2
Uložte snímek.
zz Během přehrávání stiskněte tlačítko
a pomocí tlačítek [ ] a [ ] vyberte snímek.
zz [
] → [OK]
134
zz Úpravy krátkých filmů
Jednotlivé kapitoly (klipy) (= 54) zaznamenané v režimu
lze
vymazat. Při mazání klipů buďte opatrní, vymazané klipy již nelze obnovit.
1
Vyberte snímky [
2
Tlačítko
3
Vyberte klip.
4
Vymažte vybraný klip.
→[
].
]
zz Během přehrávání stiskněte tlačítko
a pomocí tlačítek [ ] a [ ] vyberte klip.
zz [ ] → [OK]
135
Ochrana snímků
Důležité snímky lze vybrat a chránit proti náhodnému vymazání z fotoaparátu.
Chráněné snímky jsou označeny ikonou .
1
2
Vyberte snímek.
Tlačítko
→[
] → [Povolit]
zz Ochrana více snímků
Fotoaparát umožňuje rovněž vybrat více snímků a nastavit ochranu u všech
těchto snímků současně.
1
2
[Ochrana snímků]
Vyberte snímky.
136
Výběr jednotlivých snímků
zz [Výběr snímků] → vyberte snímek →
→ tlačítko
tlačítko
Výběr rozsahu
zz [Vybrat rozsah] → vyberte první snímek
→ vyberte poslední snímek
→ tlačítko
→ tlačítko
→ tlačítko
Výběr všech snímků ve složce
zz [Všechny snímky ve složce] →
vyberte složku → [OK]
Výběr všech snímků na kartě
zz [Všechny snímky na kartě] → [OK]
137
Otáčení snímků
Změňte orientaci snímků a uložte je.
1
2
Vyberte snímek.
Tlačítko
138
→ [ ] → vyberte možnost
Mazání snímků
Nepotřebné snímky lze vymazat. Při mazání snímků buďte opatrní,
vymazané snímky již nelze obnovit.
1
2
Vyberte snímek.
Stiskněte tlačítko
.
zz Vyberte možnost mazání → tlačítko
zz Vymazání více snímků současně
Fotoaparát umožňuje rovněž vybrat více snímků a tyto snímky
vymazat současně.
1
2
[Smazání snímků]
Vyberte snímky.
139
Výběr jednotlivých snímků
zz [Výběr a smazání snímků] →
vyberte snímek → tlačítko
zz Snímek se označí ikonou [
zz Tlačítko
].
→ [OK]
Výběr rozsahu
zz [Vybrat rozsah] → vyberte první snímek
→ vyberte poslední snímek
→ tlačítko
→ tlačítko
→ [OK]
→ tlačítko
Výběr všech snímků ve složce
zz [Všechny snímky ve složce] →
vyberte složku → [OK]
Výběr všech snímků na kartě
zz [Všechny snímky na kartě] → [OK]
140
Přidávání snímků do příkazů tisku (DPOF)
Můžete nastavit dávkový tisk (až 400 snímků) nebo provést objednání
výtisků od poskytovatele fotografických služeb (max. 998 snímků)
výběrem snímků na paměťové kartě a volbou počtu kopií. Tiskové
informace připravené tímto způsobem budou odpovídat standardům DPOF
(Digital Print Order Format).
1
2
[Příkaz tisku]
Přidejte snímky do seznamu tisku.
Výběr snímků.
zz [Výb.sním.] nebo [Více sn.] →
vyberte snímky a počet kopií
zz Chcete-li se vrátit na obrazovku tisku,
.
stiskněte tlačítko
Další nastavení
zz [Nastavit] → vyberte položku →
vyberte možnost
zz Chcete-li se vrátit na obrazovku tisku,
.
stiskněte tlačítko
141
zz Tisk snímků přidaných do příkazu tisku (DPOF)
1
Připojte fotoaparát k tiskárně
kompatibilní se standardem
PictBridge.
zz Zobrazí se obrazovka přehrávání.
zz Tlačítko
2
→ [Příkaz tisku]
Vytiskněte snímky.
zz [Tisk] → [OK]
142
Přidání snímků do fotoalba
Fotoalba lze nastavit výběrem až 998 snímků na paměťové kartě.
1
2
[Nast. fotoalba]
Vyberte snímky.
Výběr jednotlivých snímků
zz [Výběr snímků] → vyberte snímek →
→ tlačítko
tlačítko
Výběr rozsahu
zz [Více sn.] → [Vybrat rozsah] →
→
vyberte první snímek → tlačítko
→
vyberte poslední snímek → tlačítko
tlačítko
Výběr všech snímků ve složce
zz [Více sn.] → [Všechny snímky ve složce]
→ vyberte složku → [OK]
Výběr všech snímků na kartě
zz [Více sn.] → [Všechny snímky na kartě]
→ [OK]
143
Korekce červených očí
Tato funkce automaticky opravuje efekt
červených očí na snímcích. Upravený snímek
lze uložit jako samostatný soubor.
1
2
3
4
[Korekce červ. očí]
Vyberte snímek.
Stiskněte tlačítko
Uložte snímek.
144
.
Výřez
Můžete určit oblast snímku, která bude uložena
jako samostatný obrazový soubor.
1
Tlačítko
2
Upravte oblast oříznutí.
→[ ]
zz Zmenšení rámečku: Páčka zoomu
směrem k symbolu
Zvětšení rámečku: Páčka zoomu směrem
.
k symbolu
zz Přesunutí rámečku: Tlačítka
/
zz Narovnání snímku: Volič
→ volič
tlačítko
→[
zz Změna poměru stran: Volič
→ tlačítko
zz Zobrazení náhledu snímku: Volič
[ ] → tlačítko
145
/ /
→[
]→
]
→
3
Uložte snímek.
zz Volič
146
→ [ ] → [OK]
Změna velikosti snímků
Uložte menší verzi snímku s méně pixely.
1
Tlačítko
2
Uložte snímek.
147
→[
] → vyberte možnost
Hodnocení snímků
Snímky můžete třídit prostřednictvím jejich hodnocení na stupnici 1 – 5.
1
2
Vyberte snímek.
Tlačítko
→ [ ] → vyberte možnost
zz Výběr více snímků: Tlačítko
vyberte položku
→
zz [Vybrat rozsah]: Vyberte první snímek →
→ vyberte poslední snímek
tlačítko
→ tlačítko
→ volič
→ tlačítko
pro nastavení hodnocení → [OK]
zz [Všechny snímky na kartě]: Volič
pro nastavení hodnocení → [OK]
148
Prohlížení prezentací
Snímky na paměťové kartě lze automaticky přehrávat.
1
[Prezentace] → [Start]
149
Vyhledání snímků na základě
zadaných podmínek
Umožňuje rychle vyhledávat snímky na plné paměťové kartě filtrováním
zobrazení snímků na základě zadaných podmínek.
1
Tlačítko
2
Určete podmínky.
→[
]
zz Položka: Tlačítka
/
zz Možnost: Tlačítka /
3
Dokončete nastavení.
zz Tlačítko
→ [OK]
zz Odpovídající snímky se zobrazí
ve žlutých rámečcích.
Zrušení filtrovaného přehrávání
zz Tlačítko
tlačítko
150
→[
] → tlačítko
→ [OK]
→
Vyhledání snímků pomocí hlavního
ovladače
Ovladačem
rychle vyhledáte snímky a přeskočíte mezi snímky pomocí
vámi zadaných požadavků.
1
Tlačítko
2
Vyhledejte snímky.
zz Volič
151
→ [ ] → vyberte možnost
Kombinace videomomentek
Videomomentky lze zkombinovat pro vytvoření nového filmu (alba).
1
[Vytvořit album]
2
Specifikujte videomomentky.
3
Upravte album.
zz Vyberte film (existující album) →
→ tlačítko
→ [OK]
tlačítko
zz Zobrazí se videomomentky ve filmu
vybraném v kroku 2.
zz Vyberte položku ve spodní části nabídky
úprav a stiskněte tlačítko .
zz V horní části obrazovky vyberte
videomomentky pro úpravu a podle
potřeby je upravte.
152
Přeuspořádání
videomomentek
Přeuspořádání videomomentek.
Vyberte videomomentku, kterou chcete
přemístit, a stiskněte tlačítko . Chcete-li ji
přemístit, použijte tlačítka / .
Odstranit
videomomentku
Výběr videomomentek pro vyřazení z nového
alba. Videomomentky označené ikonou [ ]
nejsou zahrnuty do nového alba, ale nejsou
vymazány z originálního alba.
Přehrát
videomomentku
Přehrání vybrané videomomentky.
Dokončit editaci
Ukončení úprav alba.
4
Ukončete úpravy alba.
zz Pro návrat do menu úprav stiskněte
tlačítko
zz Chcete-li zrušit úpravy, vyberte
položku [ ].
5
Uložte album.
zz Vyberte položku [Uložit].
zz Chcete-li přidat hudbu na pozadí, vyberte
položku [Hudba na pozadí].
zz Pro zobrazení upravovaného alba
vyberte položku [Náhled].
153
Spuštění přehrávání od posledního
zobrazeného snímku
Můžete určit, jestli se při přepnutí na obrazovku přehrávání má zobrazit
poslední zobrazený snímek.
1
Povolit
Zakázat
[Prohl.od posl.zobr.]
Na obrazovce přehrávání se zobrazí poslední
zobrazený snímek.
Zobrazí se poslední snímek.
154
Bezdrátové funkce
Bezdrátový přenos snímků na různá kompatibilní zařízení nebo jejich
sdílení prostřednictvím webových služeb.
Před použitím bezdrátových funkcí si přečtěte informace v části
„Opatření týkající se bezdrátových funkcí“ (= 278).
155
Dostupné bezdrátové funkce
(1)Připojení ke
smartphonům
(3)Tisk prostřednictvím
tiskáren Wi-Fi
(2)Automatické odesílání snímků
do počítače
(4) Načtení na webové stránky
(1) Připojení ke smartphonům (= 158, = 165)
Pomocí speciální aplikace Camera Connect na smartphonech nebo
tabletech můžete dálkově ovládat fotoaparát a procházet snímky
na fotoaparátu prostřednictvím připojení Wi-Fi.
Při použití připojení Bluetooth®* můžete snímky rovněž opatřovat
geografickými značkami a používat další funkce.
Z praktických důvodů jsou v této příručce smartphony, tablety a další
kompatibilní zařízení hromadně označovány jako „smartphony“.
* Technologie Bluetooth low energy (dále zmiňovaná jako „Bluetooth“)
(2) Automatické odesílání snímků do počítače (= 171)
S aplikací Image Transfer Utility 2 lze posílat snímky z fotoaparátu
automaticky do počítače připojeného pomocí Wi-Fi.
156
(3) Tisk prostřednictvím Wi-Fi tiskáren (= 167)
Snímky lze tisknout pomocí připojení Wi-Fi z tiskáren kompatibilních
s technologií PictBridge (bezdrátová LAN).
(4) Načtení na webové stránky (= 174)
Po dokončení členské registrace (zdarma) můžete sdílet snímky
s přáteli nebo rodinou na sociálních médiích nebo online fotoslužbě
CANON iMAGE GATEWAY pro zákazníky společnosti Canon.
157
Ukládání snímků z fotoaparátu
do smartphonu
Snímky ve fotoaparátu lze uložit do smartphonu s povoleným připojením
Bluetooth připojeného pomocí Wi-Fi.
Připravte si smartphone následovně.
zz Ve smartphonu musí být nainstalována zdarma dostupná speciální
aplikace Camera Connect.
zz Další informace o této aplikaci (podporované smartphony a obsažené
funkce) najdete na webu společnosti Canon.
zz Aplikaci Camera Connect lze nainstalovat z obchodu Google Play nebo
App Store. K obchodu Google Play nebo App Store můžete přistupovat
rovněž z kódu QR, který můžete zobrazit na fotoaparátu při registraci
smartphonu na fotoaparátu.
zz Použijte nejnovější verzi operačního systému smartphonu.
zz Aktivujte Bluetooth a Wi-Fi na smartphonu. Mějte na paměti,
že spárování s fotoaparátem není možné z obrazovky nastavení
Bluetooth smartphonu.
1
2
[Nastavení bezdrát. komunikace]
[Funkce Bluetooth]
158
3
[Funkce Bluetooth] → [Smartphone]
4
Stiskněte tlačítko
5
Zadejte přezdívku a stiskněte
tlačítko
.
.
zz Chcete-li použít zobrazenou přezdívku,
.
stiskněte tlačítko
6
[OK]
7
[Párování]
159
8
[Nezobrazovat]
9
V smartphonu spusťte aplikaci
Camera Connect.
10
11
Dotkněte se přezdívky fotoaparátu,
se kterým se chcete spárovat.
Dotkněte se položky [Pair/Párovat]
(pouze iOS).
12
Na fotoaparátu vyberte [OK].
13
Stiskněte tlačítko
.
zz Párování je nyní kompletní a fotoaparát
je připojen k smartphonu prostřednictvím
připojení Bluetooth.
160
14
V aplikaci Camera Connect se
dotkněte položky [Images on
camera/Snímky ve fotoaparátu].
zz Automaticky se vytvoří připojení Wi-Fi.
zz V operačním systému iOS vyberte při
zobrazení zprávy pro potvrzení připojení
fotoaparátu možnost [Join/Připojit].
15
Zkontrolujte, jestli jsou zařízení
propojena pomocí Wi-Fi.
zz Na smartphonu se zobrazí seznam
snímků ve fotoaparátu.
zz Na fotoaparátu se zobrazí nápis
[W‑Fi zapnuto].
16
Uložte snímky ve fotoaparátu
do smartphonu.
zz Vyberte snímky ve fotoaparátu ze
seznamu a uložte je do smartphonu.
zz Připojení k smartphonům pomocí Wi‑Fi
s využitím tlačítka Wi-Fi
Připojení Wi-Fi se smartphony můžete navázat rovněž pomocí tlačítka
1
Stiskněte tlačítko
161
.
.
2
Zaregistrujte si přezdívku.
3
[ ]
4
[Registr. zařízení pro připojení]
5
[Nezobrazovat]
6
Zkontrolujte SSID a heslo.
zz Zobrazí-li se obrazovka [Přezdívka],
zaregistrujte přezdívku (= 158).
162
7
Připojte smartphone k fotoaparátu.
zz V nabídce nastavení Wi-Fi smartphonu
vyberte pro navázání připojení k síti SSID
(název sítě) zobrazený na fotoaparátu.
zz Do pole hesla na smartphonu zadejte
heslo zobrazované na fotoaparátu.
8
V smartphonu spusťte aplikaci
Camera Connect.
9
Vyberte fotoaparát, ke kterému
se chcete připojit.
zz V seznamu [Cameras/Fotoaparáty]
v aplikaci Camera Connect se dotkněte
fotoaparátu pro připojení pomocí Wi-Fi.
10
Vytvořte připojení Wi-Fi.
zz [OK] → tlačítko
zz Na fotoaparátu se zobrazí nápis
[ Wi‑Fi zapnuto].
zz Na smartphonu se zobrazí hlavní
obrazovka aplikace Camera Connect.
zz Zařízení jsou nyní propojena
pomocí Wi‑Fi.
163
zz Omezení prohlížení snímků
Můžete omezit snímky, které lze odeslat do smartphonu nebo procházet
z smartphonu.
1
Během odpojování od Wi-Fi
stiskněte tlačítko .
2
3
[ ]
4
Vyberte [Zobrazit. sn.] a potom
určete, které snímky lze zobrazit.
Vyberte položku [Editace informací
o zařízení] a potom vyberte
smartphone.
164
Funkce používané se smartphony
Níže popsané funkce jsou dostupné přes bezdrátové připojení se smartphony.
Spárujte fotoaparát se smartphonem pomocí připojení Bluetooth,
jak je popsáno v krocích 1–13 v části „Ukládání snímků z fotoaparátu
do smartphonu“ (= 158), a připojte se pomocí Wi-Fi, jak je popsáno
v krocích 1–15.
zz Odesílání snímků do smartphonu automaticky
během fotografování
Pořízené snímky lze automaticky odeslat do smartphonu připojeného
pomocí Wi-Fi.
1
[Nastavení bezdrát. komunikace]
→ [Nastavení sítě Wi-Fi] →
[Po sním. poslat do smartphonu]
2
[Poslat automat.] → [Povolit]
3
Exponujte.
zz Vyberte velikost v položce
[Velikost k poslání].
zz Snímky jsou odeslány do smartphonu.
zz Dálkově ovládané fotografování za současného
pozorování živého náhledu na smartphonu
Můžete dálkově fotografovat za současného pozorování živého náhledu
obrazu na smartphonu připojeném pomocí Wi-Fi.
1
2
Spusťte aplikaci Camera Connect.
Dotkněte se položky [Remote live
view shooting/Dálkově ovládané
fotografování s živým náhledem].
165
zz Dálkové ovládání fotoaparátu pomocí smartphonu
Fotoaparát můžete ovládat pomocí smartphonu spárovaného
prostřednictvím připojení Bluetooth jako pomocí dálkového ovládání.
1
Spusťte aplikaci Camera Connect.
2
Dotkněte se položky [Bluetooth
remote controller/Dálkový ovladač
Bluetooth].
zz Pokud jste připojeni pomocí Wi-Fi,
ukončete připojení.
zz Záznam geografických značek při fotografování
Pořizované snímky lze opatřit geografickými informacemi GPS (zeměpisnou
šířkou, zeměpisnou délkou a nadmořskou výškou) ze smartphonu
spárovaného pomocí připojení Bluetooth. Na obrazovce přehrávání můžete
ověřit informace o poloze přidané do snímků.
Na smartphonu aktivujte lokalizační služby.
1
Spusťte aplikaci Camera Connect.
2
3
4
[GPS přes mobil] → [Povolit]
zz Pokud jste připojeni pomocí Wi-Fi,
ukončete připojení.
[Nastavení GPS]
Exponujte.
zz Před fotografováním zkontrolujte, jestli se
na fotoaparátu zobrazují ikony [ ] a [
].
zz Snímky jsou nyní opatřeny geografickými
značkami.
zz Od tohoto okamžiku jsou snímky pořízené
při běžící aplikaci Camera Connect
opatřeny geografickými značkami.
166
Připojení k tiskárnám pomocí Wi‑Fi
Snímky na fotoaparátu lze vytisknout na tiskárně připojené k fotoaparátu
pomocí Wi-Fi.
1
2
Stiskněte tlačítko
3
[Registr. zařízení pro připojení]
4
Zkontrolujte SSID a heslo.
[
.
]
167
5
Připojte se k fotoaparátu z tiskárny.
zz V nabídce nastavení Wi-Fi tiskárny
vyberte pro navázání připojení k síti SSID
(název sítě) zobrazený na fotoaparátu.
zz Do pole hesla na tiskárně zadejte heslo
zobrazované na fotoaparátu.
6
Vyberte tiskárnu.
zz Vyberte tiskárnu, ke které se chcete
připojit pomocí Wi-Fi, a stiskněte
tlačítko .
zz Snímky na paměťové kartě se zobrazí
po propojení zařízení pomocí Wi-Fi.
7
Vyberte snímek, který chcete
vytisknout.
zz Vyberte snímek a stiskněte tlačítko
.
zz Vyberte nebo specifikujte zobrazované
položky a potom tiskněte.
168
zz Vytvoření připojení pomocí přístupového bodu
Fotoaparát lze připojit k přístupovému bodu, ke kterému je připojena
tiskárna, pro tisk pomocí přístupového bodu.
Zařízení připojujte v blízkosti přístupového bodu, protože budete potřebovat
stisknout tlačítko WPS.
1
V kroku 4 z „Připojení k tiskárnám
pomocí Wi‑Fi“ (= 167) vyberte
[Přepnout síť].
2
[Zapojit s WPS]
3
[WPS (režim PBC)] → [OK]
4
Stiskněte tlačítko WPS
na přístupovém bodu.
169
5
[Autom. nastavení] → [OK]
6
Přejděte ke kroku 6 z „Připojení
k tiskárnám pomocí Wi‑Fi“ (= 167).
zz Fotoaparát se připojí
k přístupovému bodu.
170
Automatické odesílání snímků
do počítače
Snímky ve fotoaparátu lze automaticky odeslat do počítače připojeného
k přístupovému bodu (nastavenému rovněž pro připojení Wi-Fi fotoaparátu)
v době, kdy je fotoaparát v dosahu, například po přinesení fotoaparátu
domů po fotografování.
Připojení pomocí Wi-Fi
1
Připojte počítač k přístupovému
bodu.
zz Do počítače nainstalujte aplikaci Image
Transfer Utility 2.
2
Spusťte aplikaci Image
Transfer Utility 2.
3
V aplikaci Image Transfer Utility
2 zobrazte obrazovku nastavení
párování.
zz Obrazovka pro nastavení párování se
zobrazí, když postupujete podle pokynů
zobrazených při prvním spuštění aplikace
Image Transfer Utility 2.
4
[Nastavení bezdrát. komunikace]
→ [Nastavení sítě Wi-Fi]
171
5
[Automat. pošle snímky do PC] →
[Poslat automat.] → [Povolit]
6
[OK]
7
[Zapojit s WPS] → [WPS (režim PBC)]
→ [OK]
8
Stiskněte tlačítko WPS.
9
[Autom. nastavení] → [OK]
zz Stiskněte tlačítko WPS na přístupovém
bodu pro povolení připojení fotoaparátu.
172
10
Vyberte počítač.
11
Na počítači vyberte fotoaparát
pro párování.
zz Vyberte počítač pro automatický přenos
snímků a stiskněte tlačítko .
zz Přezdívky fotoaparátů se zobrazují
na obrazovce párování aplikace
Image Transfer Utility 2.
zz Vyberte fotoaparát, ke kterému se
chcete připojit, a klepněte na možnost
[Pairing/Párování] pro spojení počítače
a fotoaparátu.
Nastavení automatického přenosu snímků
12
Specifikujte možnosti odesílání.
13
Vypněte fotoaparát.
zz V položce [Automat. pošle snímky do
PC] v kroku 5 vyberte [Možnosti poslání
snímku] a určete podmínky přenosu.
Automatické odesílání snímků
zz Podle možností odesílání z kroku 12
jsou snímky ve fotoaparátu automaticky
odeslány do počítače, ke kterému jste
přihlášeni, v okamžiku dostupnosti
fotoaparátu v dosahu přístupového bodu
a zapnutí fotoaparátu.
173
Přenos snímků na webové služby
zz Registrace webových služeb
Pomocí smartphonu nebo počítače přidáte své webové služby k fotoaparátu.
zz Dokončení registrace fotoaparátu pro CANON iMAGE GATEWAY
a další webové služby vyžaduje smartphone nebo počítač
s Internetovým prohlížečem a připojení k Internetu.
zz Podrobnosti o požadavcích na prohlížeče (např. Internet Explorer)
a nastaveních požadovaných pro přístup ke službě CANON iMAGE
GATEWAY navštivte webovou stránku CANON iMAGE GATEWAY.
zz Informace o zemích a regionech, v nichž je k dispozici služba
CANON iMAGE GATEWAY, najdete na webu společnosti Canon
(http://www.canon.com/cig/).
zz Pokyny a podrobnosti nastavení pro CANON iMAGE GATEWAY
viz nápověda pro CANON iMAGE GATEWAY.
zz Chcete-li použít i jiné webové služby než CANON iMAGE GATEWAY,
musíte mít u těchto služeb vytvořený účet. Další podrobnosti najdete
na webech příslušné webové služby, k níž se chcete zaregistrovat.
zz Mohou být vyžadovány poplatky za samostatné připojení od
poskytovatele internetu a za přístupový bod.
174
„„ Registrace služby CANON iMAGE GATEWAY
Propojte fotoaparát a službu CANON iMAGE GATEWAY přidáním služby
CANON iMAGE GATEWAY jako cílové webové služby ve fotoaparátu.
Zařízení připojujte v blízkosti přístupového bodu, protože budete potřebovat
stisknout tlačítko WPS.
Mějte na paměti, že pro doručení zprávy s upozorněním pro dokončení
propojení budete potřebovat zadat e-mailovou adresu používanou ve
vašem počítači nebo smartphonu.
1
2
Stiskněte tlačítko
3
Potvrďte smlouvu, abyste mohli
zadat e-mailovou adresu.
[
.
]
zz Přečtěte si zobrazenou smlouvu
a vyberte možnost [Souhlasím].
4
Vytvořte připojení k přístupovému
bodu.
zz [Zapojit s WPS] → [WPS (režim PBC)]
→ [OK]
zz Stiskněte tlačítko WPS na
přístupovém bodu.
zz Vyberte položku [Autom. nastavení] na
obrazovce [Nast. IP adresy] fotoaparátu.
175
5
Zadejte svou e-mailovou adresu.
6
Zadejte zvolené čtyřmístné číslo.
7
Zkontrolujte zprávu s upozorněním.
zz [OK]
zz Symbol [
8
] se nyní změní na [
].
Zobrazte webovou stránku ve
zprávě s upozorněním a dokončete
nastavení propojení fotoaparátu.
zz Podle pokynů dokončete nastavení na
stránce nastavení propojení fotoaparátu.
176
9
Vyberte položku [
].
zz Služba CANON iMAGE GATEWAY je
nyní přidána jako cílová webová služba.
„„ Registrace dalších webových služeb
Kromě služby CANON iMAGE GATEWAY můžete do fotoaparátu přidat
i jiné webové služby.
1
Přihlaste se ke službě CANON
iMAGE GATEWAY a otevřete odkaz
s nastavením fotoaparátu.
zz http://www.canon.com/cig/
2
Podle pokynů na obrazovce
dokončete nastavení webové
služby, kterou chcete použít.
3
Stisknutím tlačítka
položku [
].
177
vyberte
zz Přenos snímků na webové služby
1
2
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte cílové místo.
zz Vyberte ikonu webové služby.
zz Pokud webová služba nabízí více
příjemců nebo možností sdílení,
vyberte položku na zobrazené obrazovce
pro výběr příjemců.
3
Pošlete snímek.
zz Vyberte možnosti odeslání
a přeneste snímek.
zz Při přenosu dat do služby YouTube si
přečtěte podmínky služby a vyberte
možnost [Souhlasím].
zz Jakmile je snímek odeslán, zobrazí
se možnost [OK]. Chcete-li se vrátit
na obrazovku přehrávání, stiskněte
tlačítko .
178
Opětovné připojení pomocí Wi-Fi
Opětovné připojení k zařízením nebo webovým službám pomocí Wi-Fi je
možné, jakmile jsou zaregistrována nastavení připojení.
1
2
Stiskněte tlačítko
.
Z minulých připojení vyberte
cílové místo.
zz Pokud vaše cílové místo není zobrazeno,
přepněte stisknutím tlačítek / na jiné
obrazovky.
zz Pro webové služby je nyní připojení
kompletní.
3
Připravte si druhé zařízení.
zz Další zařízení připravte podle
zobrazených pokynů.
179
Ukončení připojení Wi-Fi
1
2
Stiskněte tlačítko
.
[Odpoj/ukonč.] → [OK]
180
Vymazání informací zařízení
spárovaných prostřednictvím
funkce Bluetooth
Před spárováním s jiným smartphonem vymažte informace o připojených
smartphonech.
1
[Nastavení bezdrát. komunikace]
→ [Funkce Bluetooth]
2
Vyberte položku [Kontrola/mazání
inf. o přip.] a potom stiskněte
.
tlačítko
3
Připravte si smartphone.
zz V nastavení systému Bluetooth vymažte
informace o zaregistrovaném fotoaparátu.
181
Změna nebo vymazání nastavení
pro připojení
Nastavení pro připojení uložená na fotoaparátu lze změnit nebo vymazat.
Před změnou nebo vymazáním nastavení pro připojení ukončete
připojení Wi-Fi.
1
2
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte položku.
zz Na obrazovce zobrazené vlevo můžete
stisknutím tlačítek / přepnout na další
obrazovky.
zz Na obrazovce vlevo vyberte položku
s nastaveními připojení, která chcete
vymazat nebo změnit.
3
Vyberte položku [Editace informací
o zařízení].
zz Na zobrazené obrazovce vyberte zařízení
s nastaveními připojení, která chcete
změnit, a potom změňte přezdívku nebo
jiné informace.
182
Nastavení funkcí
Usnadněte si používání fotoaparátu přizpůsobením nebo úpravou nastavení
základních funkcí.
zz Tato nastavení jsou konfigurována na záložkách menu a .
Často používané funkce můžete přizpůsobit podle vyšší komfort.
zz Tyto pokyny se vztahují na fotoaparát v režimu
183
.
Výběr a tvorba složek
Můžete vybrat nebo vytvořit složky pro ukládání snímků. Nové složky lze
vytvořit výběrem položky [Vytvořit složku] na obrazovce pro výběr složky.
1
2
[Vybrat složku]
Proveďte konfiguraci nastavení.
zz Výběr složek: jednoduše vyberte složku
zz Vytvoření složek: [Vytvořit složku] → [OK]
184
Změna číslování souborů
Pořízeným snímkům jsou automaticky přiřazena čísla souborů v pořadí,
v jakém byly pořízeny (0001 – 9999). Snímky jsou ukládány do složek
s kapacitou max. 9 999 snímků. Způsob přiřazování čísel souborů ve
fotoaparátu lze změnit.
1
Souvislé
Autom. reset
Ruční reset
[Číslov. soub.] → [Číslování] nebo
[Ruční reset]
I po výměně paměťových karet nebo složek jsou čísla
snímků přiřazována za sebou (dokud není pořízen
nebo uložen snímek s číslem 9999).
Jestliže vyměníte paměťovou kartu za novou nebo je
vytvořena nová složka, začne číslování snímků znovu
od 0001.
Tvorba nové složky a spuštění číslování souborů
od 0001.
185
Konfigurace automatického otáčení
snímků pořízených na výšku
Nastavení automatického otáčení lze změnit tak, aby se při zobrazení
otáčely do správné orientace snímky pořízené na výšku.
1
Zap
Zap
Vyp
[Aut. otáčení]
Automatické otáčení snímků během přehrávání
na fotoaparátu a počítačích.
Automatické otáčení snímků během přehrávání
na počítačích.
Snímky nejsou automaticky otáčeny.
186
Formátování paměťových karet
Dříve než začnete používat novou paměťovou kartu nebo kartu, která byla
naformátována v jiném zařízení, měli byste ji naformátovat pomocí tohoto
fotoaparátu.
Nízkoúrovňové formátování může být nápomocné v případě, když
fotoaparát nepracuje správně, poklesne rychlost zápisu nebo čtení
paměťové karty, zpomalí se kontinuální snímání nebo dojde k náhlému
zastavení záznamu filmu.
Standardní i nízkoúrovňové formátování vymaže všechna data
na paměťové kartě, která pak nelze obnovit.
1
[Formátovat kartu]
zz Formátovat: [OK]
zz Nízkoúrovňové formátování:
pro výběr ikony [
Tlačítko
187
] → [OK]
Konfigurace průvodce funkcí
Tato konfigurace určuje, jestli se při výběru položek na obrazovce rychlého
ovládání bude zobrazovat průvodce funkcí.
1
[Průvodce funkcí]
188
Použití režimu Eco
Tato funkce umožňuje šetřit energii baterie v režimech fotografování.
Pokud se fotoaparát nepoužívá, obrazovka ztmavne z důvodu snížení
vybíjení baterie.
1
Zap
Vyp
[Režim Eco]
Obrazovka ztmavne po uplynutí přibližně dvou sekund
nečinnosti fotoaparátu; po uplynutí dalších deseti sekund
se obrazovka vypne. Fotoaparát se automaticky vypne po
uplynutí přibližně tří minut nečinnosti.
Jestliže je vypnutá obrazovka, ale objektiv ještě není
zasunutý, aktivujete namáčknutím tlačítka spouště do
poloviny obrazovku a připravíte fotoaparát na fotografování.
Režim Eco se nepoužívá.
189
Nastavení funkcí úspory energie
Načasování automatického vypnutí fotoaparátu, obrazovky a hledáčku lze
nastavit v položkách [Autom.vypnutí], [Vyp displeje] a [Hled. vypnutý].
1
2
[Úspora energie]
Proveďte konfiguraci nastavení.
190
Nastavení jasu obrazovky
Jas obrazovky a hledáčku lze nastavit. Jas hledáčku lze nastavovat během
pohledu do hledáčku.
1
2
[Jas displeje]
Proveďte konfiguraci nastavení.
zz Tlačítka / → tlačítko
191
Nastavení data, času a časového pásma
Nastavení data a času.
1
2
[Datum/čas/pásmo]
Proveďte konfiguraci nastavení.
zz Podle kroků 2–3 v části „Nastavení
data, času, časového pásma a jazyka“
(= 27) upravte nastavení.
192
Změna jazyka
Aktuální jazyk pro zobrazované údaje lze změnit.
1
2
[Jazyk ]
Proveďte konfiguraci nastavení.
zz Tlačítky
tlačítko
193
/
/ / vyberte jazyk →
Nastavení videosystému
Nastavte videosystém televizoru použitého pro zobrazení. Toto nastavení
ovlivňuje kvalitu snímku (rychlost snímání) dostupnou pro filmy.
1
NTSC
PAL
[Videosystém]
Pro oblasti využívající televizní systém NTSC, jako jsou
Severní Amerika, Japonsko, Jižní Korea a Mexiko.
Pro oblasti využívající televizní systém PAL, jako jsou
Evropa, Rusko, Čína a Austrálie.
194
Nastavení pípání
Tato položka určuje, jestli fotoaparát přehrává zvuky při namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny nebo při použití samospouště.
1
[Tón]
195
Nastavení hlasitosti
Upravuje hlasitost jednotlivých zvuků vydávaných fotoaparátem.
1
2
[Hlasitost]
Proveďte konfiguraci nastavení.
zz Tlačítko
196
→ tlačítka /
Nastavení rozlišení výstupu HDMI
Nastavuje výstupní rozlišení používané pro snímky z fotoaparátu při připojení
k televizoru nebo externímu záznamového zařízení pomocí kabelu HDMI.
1
Automatické
1080p
[HDMI rozlišení]
Snímky se automaticky zobrazují v optimálním rozlišení
pro připojené televizory.
Výstup v rozlišení 1080p. Tuto možnost vyberte, pokud se
chcete vyhnout problémům se zobrazením nebo zpoždění
při přepínání rozlišení.
197
Přizpůsobení funkcí tlačítek zoomu
Funkce tlačítek zoomu jsou přizpůsobitelné.
1
[Funkce tlačítka
]
Pomalý zoom
Zoomování malou rychlostí.
Rychlý zoom
Nast.vzdál.MF
Zoomování velkou rychlostí.
Nastavení zaostření použité při ručním zaostřování.
198
Přepnutí funkcí voliče bodu AF
a tlačítka blokování AE
Funkce prováděné tlačítky
a
lze přepnout.
1
[Přep. tlač.
199
/
] → [Povolit]
Přizpůsobení obrazovky informací
ke snímku
Podrobnosti a obrazovky informací zobrazované na fotoaparátu nebo
v hledáčku při fotografování lze přizpůsobit. Přizpůsobitelný je rovněž typ
histogramu a zobrazení rastru.
1
[Zobr. info ke sn.] → [Nastavení
zobr.info k snímání]
2
Stiskněte tlačítka
obrazovky.
/
a vyberte
zz U obrazovek, u kterých nechcete,
aby se zobrazovaly, stiskněte tlačítko
pro vymazání ikony [ ].
zz Chcete-li upravit obrazovku, stiskněte
.
tlačítko
3
Upravte obrazovku.
zz Pomocí tlačítek
položkami.
/
se pohybujte mezi
přidejte ikonu [ ]
zz Pomocí tlačítka
vedle položky, kterou chcete zobrazit.
zz Pro použití provedených nastavení
vyberte [OK].
200
Nastavení priority pro výkonnost
obrazovky fotografování
Můžete vybrat možnost zobrazení, kterou chcete upřednostnit u zobrazení
obrazovky fotografování pro snímky.
1
Úsp. energie
Plynulý
[Způsob zobrazení]
Obrazovka spotřebovává méně energie.
I rychle se pohybující objekty se zobrazí plynule.
201
Nastavení režimu zobrazení
Můžete vybrat režim zobrazení pro obrazovky fotografování.
1
Auto
Ruční
[Nast. zobraz.] → [Ovládání zobr.]
Normálně se používá pro zobrazení obrazovka, ale při
pohledu do hledáčku se přepne zobrazení na hledáček.
Při použití volby [Ruční zobrazení] můžete omezit zobrazení
na obrazovku nebo hledáček.
202
Nastavení doby pro zasunutí objektivu
Objektiv se za normálních okolností zasune po uplynutí přibližně jedné
minuty od stisknutí tlačítka
v režimech fotografování. Chcete-li, aby se
objektiv zasunul ihned po stisknutí tlačítka
, nastavte dobu zasunutí
objektivu na [0 s].
1
[Zasunutí obj.]
203
Nastavení převráceného zobrazení
Můžete určit, jestli se při fotografování s obrazovkou otočenou směrem
k přední části fotoaparátu zobrazí zrcadlový obraz.
1
[Převr. zobrazení]
204
Nastavení zobrazení úvodní obrazovky
Tato položka určuje, jestli se při zapnutí fotoaparátu zobrazí úvodní obrazovka.
1
[Úvodní obrázek]
205
Zobrazení metrických / nemetrických
hodnot
Jednotky zobrazení sloupce zoomu (= 71, = 242), indikátoru MF
(= 80) a dalších údajů lze podle potřeby přepínat mezi m/cm a ft/in.
1
[Jednotky]
206
Konfigurace uživatelských funkcí
Konfigurace uživatelských funkcí pro pokročilé přizpůsobení fotoaparátu.
1
[Uživatel. funkce (C.Fn)]
2
Vyberte položku.
3
Proveďte konfiguraci nastavení.
zz Tlačítka / → tlačítko
C.Fn I:Expozice
Bezpečný posun
C.Fn II:Jiné
Směr otáč. při
Tv/Av
C.Fn II:Jiné
Zákaznické
nastavení
Pro automatickou úpravu nastavení rychlosti
závěrky a hodnoty clony pro získání expozice bližší
standardní expozici v případě nemožnosti dosažení
standardní expozice pro specifikovanou rychlost
závěrky nebo clonové číslo v režimu
nebo
vyberte možnost [1:Povolit].
Směr otáčení voliče
pro nastavení rychlosti
závěrky nebo clonového čísla lze změnit.
Tato položka přizpůsobuje funkce tlačítek, například
tlačítka spouště.
207
zz Přizpůsobení funkcí tlačítek
Tato položka přizpůsobuje funkce tlačítek, například tlačítka spouště.
Nastavení [ ] (Tlačítko blokování AE) a [ ] (Asistent kompozice –
tlačítko blokování) se vztahují na režimy
/ /
/
/ / /
.
Nastavení [
] (namáčknutí tlačítka spouště do poloviny) a [ ] (tlačítko
natáčení filmu) se vztahují na režimy /
/
/ / /
.
1
[C.Fn II:Jiné Zákaznické nastavení]
2
Vyberte tlačítko.
3
Vyberte funkci.
208
Uživatelské režimy snímání (C1/C2)
Často používané režimy a přizpůsobené funkce pro fotografování si můžete
uložit pro pozdější opakované použití. Chcete-li později zobrazit uložená
nastavení, jednoduše otočte voličem režimů do polohy
nebo
.
Tímto způsobem lze uchovat rovněž nastavení, která jsou obvykle vymazána
přepnutím režimu fotografování nebo vypnutím fotoaparátu (například
nastavení samospouště).
Nastavení, která lze uložit
zz Režimy fotografování ( /
/
/
zz Položky nastavované v režimech
)
/
/
/
zz Nastavení menu fotografování
zz Pozice zoomu
zz Ručně zaostřené vzdálenosti (= 80)
1
Přejděte do režimu fotografování
s nastaveními, která chcete uložit,
a změňte nastavení fotoaparátu
požadovaným způsobem.
2
[Uživat. režim snímání (C1, C2)]
3
[Zadávání nastavení]
zz Vyberte přizpůsobený režim fotografování,
do něhož chcete uložit nastavení.
209
Obnovení výchozích nastavení fotoaparátu
Tato položka obnovuje výchozí nastavení fotoaparátu v režimech
/
/
/ / .
1
[Reset. aparát]
zz Vymazání základních nastavení:
[Zákl. nastavení] → [OK]
zz Vymazání dalších nastavení:
[Další nastavení] → vyberte položku →
[OK]
210
Nastavení údajů copyrightu pro
záznam do snímků
Vámi zadané jméno autora a podrobnosti copyrightu lze zaznamenat
do snímků.
1
[Údaje copyrightu] →
[Zadat jméno autora] nebo
[Zadat údaje copyrightu]
zz Zadejte jméno → tlačítko
211
→ [OK]
Stažení příruček/softwaru pomocí
kódu QR
Kód QR lze zobrazit na obrazovce fotoaparátu pro zpřístupnění webové
stránky sloužící ke stažení příruček a softwaru.
1
[URL pro manuál/software]
212
Zobrazení log osvědčení
Některá loga osvědčení týkající se požadavků, které fotoaparát splňuje,
je možné zobrazit na obrazovce.
1
[Zobrazení loga osvědčení]
213
Uložení běžně používaných položek
menu fotografování (Moje menu)
Na záložce
lze uložit až šest běžně používaných položek menu
fotografování. Uživatelským přizpůsobením záložky
můžete rychle
přistupovat k těmto položkám z jediné obrazovky.
1
[Přidat záložku Moje menu] → [OK]
2
[Konfigurovat]
3
[Vybrat položky k registraci]
zz Vyberte položku → [OK]
zz Vámi vybrané položky jsou přidány
do záložky Moje menu.
214
Změna uspořádání položek
zz [Řadit zadané položky] → vyberte
položku pro přesunutí → tlačítka /
pro přesunutí → tlačítko
zz Přejmenování záložek Moje menu
1
[Přejmenovat záložku]
2
Změňte název záložky.
zz Zadejte název záložky → tlačítko
→ [OK]
zz Smazání záložky Moje menu
1
[Vymazat záložku]
215
zz Vymazání všech záložek Moje menu
1
[Vymaz. všechny zál. Moje menu]
zz Vymazání všech přidaných položek
1
[Vymazat všechny položky]
216
zz Přizpůsobení zobrazení Moje menu
Můžete určit, která obrazovka se zobrazí při stisknutí tlačítka
v režimech fotografování.
1
Normální zobrazení
Zobrazení ze zál.
Moje menu
Zobrazení jen zál.
Moje menu
[Zobraz. menu]
Zobrazení posledního menu zobrazeného
v předchozí operaci.
Zahájení zobrazení od obrazovek záložky
.
Omezení zobrazení na obrazovky záložky
.
217
Příslušenství
Využívejte fotoaparát více způsoby při použití volitelného příslušenství
Canon a dalšího kompatibilního příslušenství prodávaného samostatně.
„„ Doporučujeme vám používat originální příslušenství
společnosti Canon.
Tento výrobek byl zkonstruován tak, aby dosahoval vynikajících výsledků
při použití originálního příslušenství společnosti Canon.
Společnost Canon není odpovědná za jakékoli škody na tomto výrobku
a/nebo za nehody, jako je např. požár apod., způsobené chybnou funkcí
příslušenství jiných výrobců (např. únik elektrolytu a/nebo výbuch bateriového
zdroje). Mějte na paměti, že veškeré opravy, které může váš výrobek Canon
vyžadovat v důsledku závad nekrytých zárukou, vám budou účtovány.
218
Volitelné příslušenství
Dále uvedené příslušenství k fotoaparátu se prodává samostatně.
Poznámka: Může se stát, že některé položky příslušenství nejsou
prodávány v některých regionech nebo byl jejich prodej již ukončen.
zz Příslušenství pro napájení
Bateriový zdroj LP-E12
zz Nabíjecí lithium-iontová baterie
Nabíječka baterií řady LC-E12
zz Nabíječka pro bateriový zdroj LP-E12
zz Ostatní
Propojovací kabel IFC-600PCU
zz Slouží k propojení fotoaparátu
s počítačem nebo tiskárnou.
Bezdrátové dálkové ovládání BR-E1
zz Bezdrátové dálkové ovládání Bluetooth
Dálková spoušť RS-60E3
zz Umožňuje dálkové ovládání tlačítka
spouště (namáčknutí tlačítka spouště do
poloviny a stisknutí tlačítka až na doraz).
219
Sluneční clona LH-DC90
zz Zamezuje vnikání postranního světla
do objektivu a potlačuje výskyt reflexů
a závoje snižujících kvalitu obrazu.
Adaptér pro filtry FA-DC67A
zz Adaptér nutný pro nasazení filtrů
o průměru 67 mm.
Filtr Canon (průměr 67 mm)
zz Chrání objektiv a umožňuje fotografovat
s různými efekty.
zz Tiskárny
Tiskárny Canon kompatibilní
se standardem PictBridge
zz Připojíte-li fotoaparát přímo k tiskárně,
můžete tisknout snímky bez nutnosti
použití počítače.
220
Použití volitelného příslušenství
zz Přehrávání na televizoru
Snímky můžete zobrazit na televizoru připojením fotoaparátu k televizoru
HDTV pomocí komerčně dostupného kabelu HDMI (maximální délka
2,5 m, konektor typu D na straně fotoaparátu). Rovněž můžete fotografovat
a zároveň zobrazovat náhledy snímků na větší obrazovce televizoru.
Podrobnosti o připojení a přepínání vstupů naleznete v uživatelské příručce
dodávané s televizorem.
1
Ujistěte se, že fotoaparát i televizor
jsou vypnuty.
2
Připojte fotoaparát k televizoru.
3
Zapněte televizor a přepněte jej
na externí vstup.
4
Přepněte na přehrávání.
zz Na televizoru se zobrazí snímky
z fotoaparátu. (Na obrazovce fotoaparátu
se nic nezobrazí.)
221
zz Použití sluneční clony (prodávaná samostatně)
Při pořizování širokoúhlých snímků v protisvětle bez použití blesku můžete
nasazením volitelné sluneční clony LH-DC90 (prodávaná samostatně)
zamezit vniknutí postranního světla do objektivu.
1
(1)
(2)
Nasaďte sluneční clonu.
zz Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý.
zz Vyrovnejte značku na sluneční cloně (2)
se značkou na fotoaparátu (1) a otočte
sluneční clonou ve směru šipky, až dojde
k jejímu zaaretování.
zz Chcete-li sluneční clonu sejmout,
otočte ji v opačném směru.
(1)
(2)
zz Chcete-li sluneční clonu nasadit
obráceně (podle obrázku) v případě,
že není používána, vyrovnejte značku
na sluneční cloně (2) se značkou na
fotoaparátu (1) a otočte clonou ve směru
šipky, až dojde k jejímu zaaretování.
222
zz Použití filtrů (prodávané samostatně)
Nasazení filtru na fotoaparát chrání objektiv a umožňuje fotografovat
s různými efekty. Chcete-li nasadit filtr, budete potřebovat adaptér pro filtry
FA-DC67A (prodávaný samostatně).
1
Nasaďte adaptér pro filtry.
zz Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý.
zz Vyrovnejte vybrání na fotoaparátu
a adaptéru pro filtry, nasaďte adaptér
a otočením ve směru šipky jej zaaretujte.
zz Chcete-li adaptér pro filtry sejmout, otočte
jím v opačném směru.
2
Nasaďte filtr.
zz Filtr upevněte na fotoaparát otočením
ve směru šipky.
zz Filtr nedotahujte příliš velkou silou.
Nemuselo by být možné filtr sejmout,
resp. by mohlo dojít k poškození
fotoaparátu.
223
zz Dálkově ovládané fotografování
K fotografování lze použít bezdrátové dálkové ovládání BR-E1
(prodávané samostatně).
Další informace naleznete rovněž v příručce k bezdrátovému
dálkovému ovládání.
1
Spárujte zařízení.
2
Podržte na minimálně tři sekundy
současně stisknutá tlačítka W a T
na dálkovém ovládání BR-E1.
zz
[Nastavení bezdrát. komunikace]
→ [Funkce Bluetooth] (dvakrát) →
[Dálkové ovl.] → [Párování]
zz Zařízení jsou nyní spárována.
3
Nastavte fotoaparát pro dálkově
ovládané fotografování.
zz Fotografie: Tlačítko
→[
zz Filmy: režim
[Povolit]
[Dálk. ovládání] →
4
→
]→[
Exponujte.
zz Pro záznam filmů nastavte spínač
snímacích režimů/snímání filmů na
dálkovém ovládání do polohy
a stiskněte tlačítko spouště.
224
]
zz Použití dálkové spouště (prodávaná samostatně)
Pomocí volitelné dálkové spouště RS-60E3 (prodávaná samostatně)
můžete zamezit výskytu chvění fotoaparátu, k němuž jinak dochází
v důsledku stisknutí tlačítka spouště. Toto volitelné příslušenství je vhodné
při použití malých rychlostí závěrky.
1
Připojte dálkovou spoušť.
zz Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý.
zz Otevřete kryt konektorů a zapojte
koncovku dálkové spouště.
2
Exponujte.
zz Pro fotografování zapněte fotoaparát
a stiskněte tlačítko spouště na
dálkové spoušti.
zz Použití externího mikrofonu
Pro záznam pomocí externího mikrofonu (= 33) připojte komerčně
dostupný externí mikrofon pomocí zástrčky mini jack (průměr 3,5 mm) do
vstupního konektoru pro externí mikrofon. Mějte na paměti, že v případě
připojení externího mikrofonu nepracuje při záznamu vestavěný mikrofon.
1
Otevřete krytku a připojte
externí mikrofon.
225
Ukládání snímků do počítače
S pomocí propojovacího kabelu IFC-600PCU nebo kabelu USB
(obojí prodávané samostatně; konektor do fotoaparátu: Micro-B)
můžete propojit fotoaparát s počítačem a uložit snímky do počítače.
Podrobnosti o konektorech počítače naleznete v návodu k použití počítače.
1
2
Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý.
3
4
Zapněte fotoaparát.
Připojte fotoaparát k počítači.
Uložte snímky do počítače.
zz Chcete-li otevřít snímky,
použijte předinstalovaný nebo
běžně dostupný software.
226
Tisk snímků
Snímky můžete snadno vytisknout propojením fotoaparátu s tiskárnou
standardu PictBridge pomocí kabelu USB (prodávaný samostatně;
konektor do fotoaparátu: Micro-B).
V tomto textu je pro ilustraci použita kompaktní fototiskárna řady
Canon SELPHY CP. Zobrazované obrazovky a dostupné funkce se budou
lišit v závislosti na tiskárně. Další informace naleznete rovněž v příručce
k tiskárně.
1
Ujistěte se, že fotoaparát i tiskárna
jsou vypnuty.
2
Připojte fotoaparát k tiskárně.
3
4
Zapněte tiskárnu.
Přepněte na přehrávání
a vyberte snímek.
227
5
Zobrazte obrazovku pro tisk.
6
[Tisk]
zz Tlačítko
228
→ [Tisk snímku]
Tipy k použití fotoaparátu
Tipy umožňující snazší používání fotoaparátu.
229
Základy práce s fotoaparátem
Poznejte nastavení fotoaparátu a provádění základních činností
s fotoaparátem.
zz Pokyny pro manipulaci
zz Tento fotoaparát je velmi citlivé elektronické zařízení. Snažte se
uchránit jej před pádem a nevystavovat jej silným nárazům.
zz Nikdy neumísťujte fotoaparát do blízkosti magnetů, motorů nebo
jiných zařízení, která generují silná elektromagnetická pole.
Silná elektromagnetická pole mohou způsobit nesprávnou funkci
či vymazání dat snímků.
zz Ulpěla-li na fotoaparátu nebo obrazovce nečistota či voda, otřete je
měkkým, suchým hadříkem, například utěrkou na brýle. Při čištění
nepoužívejte sílu.
zz K čištění fotoaparátu ani obrazovky nikdy nepoužívejte organická
rozpouštědla.
zz Prach a nečistotu odstraňujte z objektivu pomocí ofukovacího štětce.
Je‑li čištění obtížné, obraťte se na podporu zákazníků společnosti Canon.
zz Nepoužité bateriové zdroje skladujte v plastovém sáčku nebo nějaké
nádobě. Nebudete-li bateriový zdroj nějakou dobu používat, pak jej
pro zachování jeho výkonnosti přibližně jednou za rok nabijte a poté jej
před uložením používejte ve fotoaparátu tak dlouho, dokud se nevybije.
zz Příprava
„„ Nabití bateriového zdroje
zz Pro ochranu bateriového zdroje a zachování jeho optimálního stavu
nenabíjejte bateriový zdroj souvisle po dobu delší než 24 hodin.
zz Nabíječku je možné používat v oblastech vybavených elektrickou sítí
se střídavým proudem o napětí 100–240 V~ (50/60 Hz). Pokud síťová
zástrčka neodpovídá zásuvce, použijte komerčně dostupný adaptér.
Nikdy nepoužívejte elektrické transformátory určené pro cestování
do zahraničí, neboť mohou poškodit bateriový zdroj.
230
zz Nabité bateriové zdroje jsou i v případě nečinnosti zatíženy
samovybíjením. Bateriový zdroj nabijte v den, kdy jej budete používat
(nebo bezprostředně předtím).
„„ Vložení/vyjmutí bateriového zdroje a paměťové karty
zz Pokud vložíte bateriový zdroj ve špatné orientaci, nelze jej zaaretovat
ve správné poloze. Vždy kontrolujte správnou orientaci bateriového
zdroje a jeho zajištění v přístroji.
zz Dříve než začnete používat novou paměťovou kartu nebo kartu,
která byla naformátována v jiném zařízení, měli byste ji naformátovat
pomocí tohoto fotoaparátu.
zz Pokud je paměťová karta opatřena přepínačem ochrany proti zápisu,
nebude v případě nastavení přepínače do zamknuté polohy možné
zaznamenávat data. Posuňte přepínač ochrany proti zápisu pro
odemknutí.
„„ Nastavení data, času, časového pásma a jazyka
zz Pokud se po zapnutí fotoaparátu zobrazí obrazovka [Datum/čas/
pásmo], nastavte následujícím způsobem aktuální datum, čas a časové
pásmo. Tyto informace se při pořízení snímku uloží do vlastností
snímku a využívají se při řazení snímků podle data pořízení nebo
při tisku snímků s uvedením data pořízení.
zz Chcete-li nastavit letní čas (přičte se 1 hodina), nastavte položku [
na obrazovce [ ] na [Datum/čas/pásmo].
zz Pokud byla nastavení data/času/pásma vymazána, znovu je
správně nastavte.
zz Správné držení fotoaparátu
zz Pokud jste vysunuli blesk, nezakrývejte jej prsty.
231
]
zz Hledáček
zz Displej hledáčku a obrazovku fotoaparátu nelze aktivovat současně.
zz Některá nastavení poměru stran způsobí zobrazení černých
pruhů na horním a dolním nebo pravém a levém okraji monitoru.
Tyto oblasti nebudou zaznamenány.
zz Nastavení úhlu obrazovky
zz Nepoužíváte-li fotoaparát, chraňte obrazovku zavřením zobrazovačem
směrem k tělu přístroje.
zz Neotvírejte obrazovku dále, mohlo by dojít k poškození fotoaparátu.
zz Konfigurace funkcí fotoaparátu
„„ Obrazovka rychlého ovládání
zz Možnosti můžete vybírat rovněž otáčením voliče
.
zz Funkce rychlého ovládání můžete zkonfigurovat rovněž
z obrazovky menu.
zz Rámečky na obrazovce fotografování
zz Pokud se rámečky nezobrazují, zobrazují se okolo nežádoucích
objektů nebo se zobrazují na pozadí a v podobných místech,
zkuste fotografovat v režimu ( ).
232
zz Možnosti zobrazení v režimu přehrávání
zz Přeexponované jasy blikají přes obraz obrazovky informací
při zobrazení obrazovek zobrazujících podrobné informace.
zz V horní části obrazovek s podrobnými informacemi se zobrazuje graf
zvaný histogram jasu, který zobrazuje rozložení jasů na snímcích.
Vodorovná osa představuje stupeň jasu a svislá osa zase podíl plochy
snímku na jednotlivých úrovních jasu. Zobrazení tohoto histogramu
umožňuje kontrolovat správnost expozice.
Přepnutí histogramů
zz Při přepnutí na možnost zobrazení RGB se na obrazovkách
s podrobnými informacemi zobrazí RGB histogram zobrazující
rozložení červených, zelených a modrých odstínů. Vodorovná osa
představuje jas červených, zelených nebo modrých barevných odstínů
a svislá osa zase podíl plochy obrazu na jednotlivých úrovních jasu.
Zobrazením histogramu lze zkontrolovat barevné vlastnosti snímku.
233
Fotografování
Seznamte se s různými režimy fotografování pro snímky a filmy.
zz Fotografování s použitím fotoaparátem určených
nastavení (Režim Auto/Režim Hybridní Auto)
„„ Statické snímky
zz Blikající ikona [ ] varuje před pravděpodobným rozmazáním snímků
vlivem pohybu fotoaparátu. V tom případě upevněte fotoaparát na stativ
nebo učiňte jiné opatření pro zajištění jeho stability.
zz Pokud jsou snímky tmavé bez ohledu na použití blesku, přibližte se více
k objektu.
zz Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny v podmínkách nízké
hladiny osvětlení se může aktivovat světlo jako pomůcka pro
správné zaostření.
zz Ačkoliv můžete fotografovat znovu ještě před zobrazením obrazovky
režimu fotografování, předchozí snímek může určit zaostření,
jas a používané barvy.
„„ Filmy
zz Černé sloupce v horní a spodní části obrazovky nejsou zaznamenány.
zz Pokud změníte kompozici záběru, zaostření, jas a barevné podání
se automaticky upraví.
zz Záznam se automaticky zastaví při zaplnění paměťové karty nebo když
jediný záznam dosáhne délky přibližně 29 minut a 59 sekund.
zz Přestože se fotoaparát může při dlouhodobějším opakovaném
záznamu filmů ohřát, neznamená to problém.
zz Při záznamu filmů držte prsty mimo mikrofon. Blokování mikrofonu
může znemožňovat záznam zvuku nebo může způsobovat
utlumení zvuku.
234
zz Zvuk je zaznamenáván stereofonně vestavěným mikrofonem.
zz Při záznamu filmů se vyvarujte dotyku jiných ovládacích prvků
fotoaparátu než tlačítka natáčení filmu, protože hrozí riziko
zaznamenání provozních zvuků fotoaparátu.
zz Jakmile je zahájen záznam filmu, změní se zobrazené obrazové
pole a objekty se zobrazí větší, aby bylo možné provádět korekci
výraznějšího chvění fotoaparátu. Chcete-li zaznamenat objekty ve
stejné velikosti, jako před zahájením záznamu, upravte nastavení
stabilizace obrazu.
zz Během záznamu filmu se na filmu mohou zaznamenat rovněž zvuky
činnosti objektivu při automatickém zaostřování. Pokud upřednostňujete
záznam bez zvuku, vyberte možnost
[Zvukový záznam] → [Zap].
zz Jednotlivé filmy překračující 4 GB lze rozdělit na více souborů.
Automatické přehrávání rozdělených souborů filmů jednoho po druhém
není podporováno. Každý soubor přehrajte samostatně.
„„ Ikony scén
zz V režimech
/
jsou zobrazením ikon indikovány scény určené
fotoaparátem a fotoaparát automaticky vybírá odpovídající nastavení
pro optimální zaostření, jas a barevné podání objektu.
zz Pokud ikona vybraného motivového programu neodpovídá aktuálním
snímacím podmínkám nebo pokud není možné dosáhnout na snímcích
požadovaného účinku, barev nebo jasu, zkuste pracovat v režimu ( ).
235
„„ Ikony stabilizace obrazu
zz Na základě snímacích podmínek je automaticky aplikována optimální
stabilizace obrazu (Inteligentní IS) a zobrazí se následující ikony.
Stabilizace obrazu pro statické snímky (Normální)
Stabilizace obrazu pro statické snímky při panorámování
(Panorámování)*
Stabilizace obrazu pro úhlové chvění fotoaparátu a pravoúhlé
chvění u makrosnímků (Hybridní IS). U filmů se zobrazuje
ikona [
] a je využita rovněž stabilizace obrazu [ ].
Stabilizace obrazu pro filmy, která potlačuje účinky silného chvění
fotoaparátu, například při záznamu filmů za chůze (Dynamická).
Stabilizace obrazu pro pomalé chvění fotoaparátu, ke kterému
dochází například při záznamu filmů teleobjektivem (Optická).
Není prováděna stabilizace obrazu, protože fotoaparát je
upevněn na stativu nebo jinak udržován ve stabilní poloze.
Během záznamu filmu se však zobrazuje ikona [ ] a použije
se stabilizace obrazu potlačující účinky větru a jiných zdrojů
vibrací (Stativ IS).
*Zobrazuje se při panorámování z důvodu sledování pohyblivých
objektů fotoaparátem. Pokud sledujete objekt, který se pohybuje
horizontálně, potlačuje stabilizace obrazu pouze vertikální
chvění fotoaparátu (horizontální stabilizace obrazu je vypnuta).
Obdobně, pokud sledujete objekt, který se pohybuje vertikálně,
potlačuje stabilizace obrazu pouze horizontální chvění fotoaparátu
(vertikální stabilizace obrazu je vypnuta).
„„ Fotografování v režimu Hybridní Auto
zz Chcete-li vytvořit působivější krátké filmy, zaměřte fotoaparát na objekty
po dobu asi čtyř sekund před pořizováním statických snímků.
zz Výdrž baterie v tomto režimu je kratší než v režimu
, protože je při
expozici každého snímku zaznamenán rovněž krátký film.
zz K zaznamenání krátkého filmu nemusí dojít v případě pořízení
statického snímku ihned po zapnutí fotoaparátu, při výběru režimu
a při jiných způsobech používání fotoaparátu.
236
zz V krátkých filmech se zaznamenají veškeré zvuky a vibrace způsobené
provozem fotoaparátu nebo objektivu.
] pro NTSC nebo [
zz Kvalita snímku krátkého filmu je [
PAL. Toto se mění v závislosti na nastavení videosystému.
] pro
zz Fotoaparát nepřehrává zvuky při namáčknutí tlačítka spouště do
poloviny ani při spuštění samospouště.
zz Krátké filmy jsou v následujících případech ukládány jako samostatné
filmové soubory, a to i v případě, že byly zaznamenány v režimu
ve stejný den.
-- Velikost souboru krátkého filmu dosáhne hodnoty přibližně 4 GB
nebo celková doba záznamu přibližně 29 min 59 s.
-- Krátký film je chráněný.
-- Dojde ke změně nastavení letního času, videosystému, časového
pásma nebo údaje copyrightu.
zz Zaznamenané zvuky závěrky nelze upravit ani smazat.
zz Pořízení panoramatických snímků
(Panoramatický režim)
zz Při fotografování některých scén se nemusí uložit očekávané snímky
a barvy nemusí mít očekávaný vzhled.
zz Pokud pohybujete fotoaparátem příliš pomalu nebo příliš rychle, může se
fotografování zastavit uprostřed akce. Panoramatický snímek se však
i přesto vytvoří ze snímků pořízených až do tohoto místa a uloží.
jsou velké. Pokud budete
zz Snímky vytvořené v režimu
panoramatické snímky tisknout vložením paměťové karty do tiskárny
Canon, zmenšete je pomocí počítače nebo jiného zařízení.
Pokud nejsou panoramatické snímky kompatibilní s určitým softwarem
nebo webovými službami, upravte jejich velikost prostřednictvím počítače.
zz Následující objekty a scény se nemusí správně propojit.
-- Pohybující se objekty
-- Blízké objekty
-- Scény s velkými rozdíly kontrastů
-- Scény s dlouhými pruhy stejné barvy nebo struktury, jako je moře
nebo obloha
237
zz Fotografování objektů v pohybu (režim Sport)
zz Snímky se mohou jevit jako zrnité, protože dochází ke zvýšení citlivosti
ISO v souladu s podmínkami snímání.
zz Po použití souvislého fotografování může dojít k určité prodlevě,
než lze pořídit další snímky.
zz V závislosti na snímacích podmínkách, nastavení fotoaparátu a pozici
zoomu se rychlost fotografování může snížit.
zz Souvislé fotografování není k dispozici v režimu
Auto.
zz Fotografování specifických scén
(režim Speciální scéna)
Autoportrét
zz V závislosti na snímacích podmínkách může dojít k modifikaci jiných
oblastí, než je pleť osob.
zz Nastavení [Efekt Jemná pleť] specifikované v režimu [
aplikována v režimu [ ].
] nejsou
zz Položka [Rozostřené pozadí] se nastaví na [Vypnuto] v režimu blesku [ ]
při vyklopení blesku do pracovní polohy a toto nastavení nelze změnit.
Jemná pleť
zz V závislosti na snímacích podmínkách může dojít k modifikaci jiných
oblastí, než je pleť osob.
zz Podrobná nastavení v režimu [ ] nejsou použita v režimu [
].
Jídlo
zz Tyto barevné tóny nemusí v případě jejich aplikace na osoby působit
vhodně.
zz Při fotografování s bleskem se nastavení položky [Tón barvy] změní
na Standardní.
238
Noční scéna z ruky
zz Obrazový šum je snížen kombinací série snímků do jediného snímku.
zz Držte fotoaparát stabilně, protože pořídí sérii snímků.
zz Další snímky lze pořídit až po určité prodlevě, protože fotoaparát
zpracovává a kombinuje aktuálně pořízené snímky.
zz Snímky se mohou jevit jako zrnité, protože dochází ke zvýšení citlivosti
ISO v souladu s podmínkami snímání.
zz Nadměrné rozmazání pohybu nebo určité snímací podmínky mohou
znemožnit dosažení očekávaných výsledků.
zz Zkuste držet fotoaparát stabilně při použití blesku, protože se může
zpomalit rychlost závěrky.
Ohňostroj
zz Upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte jiné opatření pro zajištění jeho
stability. Při fotografování ze stativu nebo použití jiného opatření pro
zajištění přístroje je třeba nastavit v položce [Režim IS] možnost [Vyp].
zz Přestože se při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny nezobrazí
žádné snímky, je stále určováno optimální zaostření.
zz Záznam různých filmů (Režim Film)
zz V režimu
se na horním a spodním okraji obrazovky zobrazí černé
pruhy. Černé pruhy označují oblasti obrazového pole, které nebudou
zaznamenány.
zz V režimu
se oblast zobrazení obrazu zúží a objekty se zvětší.
zz Expozici lze během záznamu nastavit stisknutím tlačítka
a následným stisknutím tlačítek / .
zz Pro přepnutí mezi záznamem s automatickým zaostřováním
a pevným zaostřením stiskněte před nebo během záznamu tlačítko .
(Automatické zaostření je indikováno zeleným symbolem [○] v pravém
horním okraji ikony [
].)
Mějte na paměti, že tato ikona se nezobrazuje při nastavení položky
[Servo AF u film.] na [Zakáz.].
239
„„ Záznam filmů s určeným nastavením rychlosti závěrky
a clonového čísla (Ruční expozice pro filmy)
zz Některé rychlosti závěrky mohou způsobit u záznamů pod zářivkovým
nebo LED osvětlením blikání obrazu na obrazovce, které se může
zaznamenat.
zz Při pevném nastavení citlivosti ISO můžete porovnat vámi zadanou
hodnotu (kam ukazuje indikátor úrovně expozice) se standardní úrovní
expozice namáčknutím tlačítka spouště do poloviny. Indikátor úrovně
expozice se zobrazuje jako [ ] nebo [ ] v případě, že rozdíl oproti
standardní expozici překračuje 3 EV.
zz Hodnotu citlivosti ISO v režimu [AUTO] můžete zkontrolovat
namáčknutím tlačítka spouště do poloviny. Není-li možné dosáhnout
standardní expozice s vámi specifikovanými hodnotami rychlosti
závěrky a clonového čísla, indikátor úrovně expozice se přemístí
a indikuje rozdíl oproti standardní expozici. Indikátor úrovně expozice
se zobrazuje jako [ ] nebo [ ] v případě, že rozdíl oproti standardní
expozici překračuje 3 EV.
zz Fotografování v režimu programové
automatiky (režim P)
zz
: Programová automatika; AE: Automatická expozice
zz Pokud není při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny možné
dosáhnout standardní expozice, blikají hodnoty rychlosti závěrky
a clony bíle. V takovém případě zkuste upravit nastavení citlivosti
ISO nebo zapnout blesk (pokud jsou objekty tmavé), což může zajistit
standardní expozici.
zz V režimu lze rovněž zaznamenávat filmy, a to stisknutím tlačítka
natáčení filmu. Některé položky na obrazovkách Rychlé nastavení
a Menu se mohou automaticky upravit pro záznam filmu.
zz Po namáčknutí tlačítka spouště do poloviny můžete otáčením voliče
(flexibilní program) upravit nastavenou kombinaci rychlosti
závěrky a clonového čísla.
240
zz Fotografování s využitím specifických rychlostí
závěrky (režim Tv)
zz
: Rychlost závěrky
zz Při fotografování pomalými rychlostmi závěrky ze stativu doporučujeme
deaktivovat stabilizaci obrazu.
zz Při rychlostech závěrky 1,3 s nebo pomalejších je citlivost ISO fixována
na hodnotě [100] a nelze ji změnit.
zz Blikání zobrazení clonového čísla při namáčknutí tlačítka spouště do
poloviny značí, že nebylo dosaženo standardní expozice. Upravujte
nastavení rychlosti závěrky, dokud se clonové číslo nezobrazí bíle.
zz Fotografování s využitím specifických
clonových čísel (režim Av)
zz
: Clonové číslo (velikost otvoru tvořeného irisovou clonou v objektivu)
zz Blikání zobrazení rychlosti závěrky při namáčknutí tlačítka spouště do
poloviny značí, že nebylo dosaženo standardní expozice. Upravujte
nastavení hodnoty clony, dokud se rychlost závěrky nezobrazí bíle.
zz Fotografování s využitím specifických hodnot
rychlosti závěrky a clonového čísla (režim M)
zz
: Ruční
zz Při pevném nastavení citlivosti ISO můžete porovnat vámi zadanou
hodnotu (kam ukazuje indikátor úrovně expozice) se standardní úrovní
expozice namáčknutím tlačítka spouště do poloviny. Indikátor úrovně
expozice se zobrazuje jako [ ] nebo [ ] v případě, že rozdíl oproti
standardní expozici překračuje 3 EV.
zz Pokud po nastavení rychlosti závěrky a clonového čísla použijete zoom
nebo změníte kompozici snímku, může se změnit pozice indikátoru
úrovně expozice.
zz Při pevné citlivosti ISO se může měnit jas obrazovky v závislosti na vámi
specifikované rychlosti závěrky a clonové čísle. Pokud je však vysunutý
blesk a nastavený režim [ ], jas obrazu na obrazovce se nezmění.
241
zz Když je citlivost ISO nastavena na [AUTO], nemusí expozice odpovídat
očekávání, protože citlivost ISO je upravena tak, aby se zajistila standardní
expozice ve vztahu k zadané rychlosti závěrky a clonovému číslu.
zz Automatická optimalizace jasu může ovlivnit jas obrazu. Pro uchování
položky Automatická optimalizace jasu v zakázaném stavu v režimu
přidejte značku [ ] k položce [Zakázat při ruč. expo.] na obrazovce
Automatická optimalizace jasu.
zz Kalkulace standardní expozice je určena na základě zvoleného režimu
měření expozice.
zz Chcete-li upravit expozici při nastavení citlivosti ISO na [AUTO],
na indikátoru úrovně expozice.
vybere úroveň stisknutím tlačítka
zz Při rychlostech závěrky 1,3 s nebo pomalejších je citlivost ISO fixována
na hodnotě [100] a nelze ji změnit.
zz Větší zvětšení objektů (Digitální zoom)
zz Použití páčky zoomu nebo tlačítka zoomu zobrazí aktuální pozici na
stupnici zoomu. Sloupec zoomu je barevně kódovaný pro indikaci
různých částí rozsahu zoomu.
-- Bílé pásmo: rozsah optického zoomu, kde nejsou snímky
znatelně zrnité.
-- Žluté pásmo: rozsah digitálního zoomu, kde se snímky nejeví
znatelně zrnité (ZoomPlus).
-- Modré pásmo: rozsah digitálního zoomu, kde jsou snímky zrnité.
zz Při nastavení pod určitou úroveň počtu pixelů se nezobrazuje žádný
modrý rozsah a můžete zoomovat až na maximální hodnotu jedinou
operací zoomu.
zz Chcete-li deaktivovat digitální zoom, vyberte
[Vypnuto].
[Digitální zoom] →
zz Blokování jasu snímku / Expozice (Blokování AE)
zz AE: Automatická expozice
242
zz Snadné opětovné zachycení objektů po ručním
zoomování (Asistent kompozice – hledat)
zz Po dobu nastavení krátké ohniskové vzdálenosti se nezobrazují
některé informace ke snímku.
zz Bílý rámeček (který zhruba ukazuje oblast zobrazenou před stisknutím
při záznamu
tlačítka ) se nezobrazí, pokud stisknete tlačítko
filmů. Rovněž mějte na paměti, že jsou zaznamenány zvuky zoomování
a odpovídající provozní zvuky fotoaparátu.
zz Chcete-li fotografovat s faktorem zoomu pomocné obrazovky v bílém
rámečku, stiskněte tlačítko spouště až na doraz.
zz Faktor zoomu, ke kterému se fotoaparát vrátí po uvolnění tlačítka
lze nastavit posunutím páčky zoomu za současného přidržení
tlačítka
pro změnu velikosti bílého rámečku.
,
po stisknutí tlačítka
zz Faktor zoomu nelze změnit pomocí tlačítka
spouště až na doraz při použití režimu samospouště.
zz Automatické zoomování podle pohybu objektu
(Automatický zoom)
zz Pokud je zapnutá možnost [ Auto: zap], nezobrazují se některé
informace o snímku a některá nastavení pro fotografování nelze
zkonfigurovat.
zz Tvář osoby se nemusí zobrazovat v konstantní velikosti vzhledem
k obrazovce při některých faktorech zoomu, pokud je hlava osoby
nakloněná nebo pokud osoba nestojí čelně k fotoaparátu.
zz Protože fotoaparát upřednostňuje zoomování pro uchování objektů
na obrazovce, nemusí být možné v závislosti na pohybu objektu
a podmínkách snímání uchovat konstantní velikost zobrazení tváří.
zz Pokud se nalezený objekt přesune směrem k okraji obrazovky,
fotoaparát rozšíří záběr a udrží objekt na obrazovce.
zz Není-li nalezena tvář, fotoaparát do určité úrovně zoomuje a poté
zoomování zastaví.
zz Během záznamu filmu se zaznamenávají zvuky zoomování a provozní
zvuky fotoaparátu.
243
zz Automatické zoomování pro udržení více objektů na obrazovce se
neprovádí během záznamu filmu, i když jsou tváře detekovány.
zz Automatické zoomování není k dispozici během souvislého fotografování.
zz Po stisknutí tlačítka spouště až na doraz při použití režimu
samospouště nelze faktor zoomu změnit.
„„ Nastavení zobrazování tváří v konstantní velikosti
zz Při výběru možnosti [Tvář], [Horní tělo] nebo [Celé tělo] můžete nastavit
páčkou zoomu nebo tlačítkem zoomu kratší nebo delší ohniskovou
vzdálenost objektivu, ale po uvolnění páčky nebo tlačítka se za několik
sekund obnoví původní faktor zoomu.
můžete během záznamu filmu vymazat vámi
zz Stisknutím tlačítka
specifikovanou velikost tváře.
zz Zamezení ztráty objektů po nastavení delší
ohniskové vzdálenosti (Asistent kompozice –
blokovat)
zz Jakmile je detekován objekt při stisknutí tlačítka
v době zobrazení
rámečku [ ] uprostřed obrazovky, zobrazí se rámeček [ ].
zz Jakmile změníte kompozici snímku, může se rámeček [ ] zobrazit
šedě v případě, že bude stabilizace obrazu méně účinná a objekt
nebude možné vystředit. Je-li tomu tak, nastavte znovu delší
ohniskovou vzdálenost, stiskněte tlačítko
a opakujte postup výběru
objektu pro vystředění.
zz Stabilizace obrazu může změnit kompozici záběrů po zahájení
záznamu filmu.
zz Některé objekty a podmínky snímání vám mohou znemožnit získání
očekávaných výsledků.
zz Při stisknutí tlačítka
se nezobrazí žádná ikona stabilizace obrazu.
zz Chcete-li plynule přizpůsobit velikost objektů, pohněte během
zobrazení rámečku [ ] páčkou zoomu.
nemá žádný účinek při nastavení položky
[Režim řízení]
zz Tlačítko
na [Rychlé kontinuální] nebo [Pomalé kontinuální], resp. při připojení
prostřednictvím Wi-Fi.
244
zz Pořizování snímků zblízka (Makro)
zz Pokud pracuje blesk, může dojít k vinětaci.
zz Ikona [ ] v oblasti žlutého zobrazení sloupce pod sloupcem zoomu
se zbarví šedě a fotoaparát nelze zaostřit.
zz Abyste zamezili pohybu fotoaparátu, zkuste upevnit přístroj na stativ
[Režim řízení] → [ ].
a vybrat
zz Fotografování v režimu ručního zaostřování
zz Chcete-li zaostřit přesněji, zkuste stabilizovat fotoaparát upevněním
na stativ.
zz Voličem
můžete rovněž nastavit zaostření.
zz Můžete spustit ruční zaostřování se zvětšeným zobrazením
(Zoom bodu MF).
zz Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny pro jemné zaostření
(Bezpečný MF).
„„ Snadná identifikace oblasti zaostření
(Zvýraznění okrajů pro MF)
zz Barvy zobrazené pro zvýraznění okrajů MF se na snímcích
nezaznamenávají.
zz Změna kvality snímku
zz Ikony [ ] a [ ] indikují různé úrovně kvality snímku v závislosti na
rozsahu komprese. Při stejné velikosti (počtu pixelů) nabízí možnost
[ ] vyšší kvalitu snímku. Přestože mají snímky [ ] o něco nižší kvalitu,
lze jich umístit na paměťovou kartu větší množství.
„„ Fotografování ve formátu RAW
zz Fotografování ve formátu RAW je k dispozici v režimech
/
/
/ / /
.
] produkuje snímky RAW s maximální kvalitou
zz Režim [
snímku. Režim [
] produkuje snímky RAW s kompaktnějšími
velikostmi souborů.
245
zz Data snímků RAW nelze použít tak, jak jsou, pro zobrazení na počítači
nebo tisk. Nejprve je třeba pomocí aplikace Canon Digital Photo
Professional převést obrazová data na běžné soubory JPEG nebo TIFF.
zz Soubory JPEG jsou označeny příponou .JPG, soubory RAW jsou
označeny příponou .CR3. Názvy souborů snímků JPEG a RAW
pořízených společně mají stejné číslo snímku.
[Kval. snímku].
zz Toto nastavení můžete zkonfigurovat rovněž v položce
Chcete-li fotografovat současně ve formátech JPEG a RAW, vyberte
možnost [
] nebo [
] v položce [RAW].
zz Při nastavení položky [RAW] na [−] na obrazovce
[Kval. snímku]
jsou pořizovány pouze snímky JPEG a jediné snímky RAW jsou
pořízeny při nastavení položky [JPEG] na [−].
zz Změna nastavení režimu blesku
zz Pokud pracuje blesk, může dojít k vinětaci.
zz Při použití režimu [ ] upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte jiné
opatření pro zajištění jeho stability. Při fotografování ze stativu nebo
použití jiného opatření pro zajištění přístroje je třeba nastavit v položce
[Režim IS] možnost [Vyp].
zz V režimu [ ] i po spuštění blesku při expozici zajistěte, aby se hlavní
objekt nepohyboval, dokud fotoaparát nepřestane přehrávat zvuk závěrky.
zz Blokování jasu snímku / Expozice v zábleskové
fotografii (blokování FE)
zz FE: Záblesková expozice
zz Symbol [ ] bliká, když není možná standardní expozice, i když
stisknete tlačítko
pro spuštění blesku. Pokud jsou objekty v dosahu
blesku, povolte stisknutím tlačítka
blokování FE.
zz Konfigurace nastavení blesku
zz Obrazovku [Nastavení blesku] můžete zobrazit rovněž stisknutím
tlačítka a okamžitým stisknutím tlačítka
.
246
„„ Změna časování blesku
zz V případě rychlosti závěrky 1/100 s nebo rychlejší se použije nastavení
[1. lamela], i když vyberete nastavení [2. lamela].
„„ Konfigurace bezpečné FE
zz Snímky mohou být pořízeny s využitím nastavení odlišných od hodnot
zobrazených při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.
zz Souvislé fotografování
zz Při souvislém fotografování v režimu
je zaostření blokováno
v pozici určené při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.
zz V závislosti na snímacích podmínkách a nastavení fotoaparátu může
fotoaparát přestat dočasně fotografovat nebo se může snížit rychlost
souvislého fotografování.
zz Po zhotovení většího počtu snímků se může fotografování zpomalit.
zz Před možností dalšího fotografování může následovat v závislosti
na podmínkách snímání, typu paměťové karty a množství snímků
pořízených v sérii určité zpoždění.
zz Pokud pracuje blesk, rychlost fotografování se může zpomalit.
zz Zobrazení na obrazovce u kontinuálního snímání se liší od aktuálně
pořízených snímků a může vypadat rozostřeně.
zz Za určitých podmínek snímání nebo nastavení fotoaparátu může být
dostupný menší počet kontinuálně pořiditelných snímků.
zz Použití samospouště
zz Ani v případě, že je nastavena, nemá samospoušť žádný účinek
v případě stisknutí tlačítka natáčení filmu pro spuštění záznamu.
zz Pokud při expozici pracuje blesk nebo pokud jste zadali pořízení
velkého množství snímků, může se prodloužit doba mezi expozicí
jednotlivých snímků. Fotografování se automaticky ukončí po zaplnění
paměťové karty.
247
zz Přidání razítka data
zz Jedním z následujících způsobů lze razítko data přidat při tisku i na
snímky pořízené bez razítka data.
Provedete-li však tento postup u snímků, které již razítko data obsahují,
mohou se časové údaje vytisknout dvojitě.
-- Snímky vytiskněte s využitím funkcí tiskárny
-- Snímky vytiskněte pomocí nastavení tisku DPOF na fotoaparátu
zz Nastavení jasu snímku (Kompenzace expozice)
„„ Bracketing expozice (Fotografování v režimu AEB)
zz Pro vymazání nastavení AEB nastavte podle postupu konfigurace
hodnotu AEB na „0“.
zz Fotografování s využitím funkce AEB je k dispozici pouze v režimech
/
/
/ / /
bez použití blesku.
zz Je-li již použita kompenzace expozice, bere se její hodnota jako
výchozí úroveň expozice pro funkci AEB.
zz Změna citlivosti ISO
zz Přestože se může nastavením nižší citlivosti ISO snížit zrnitost snímku,
za určitých snímacích podmínek vzrůstá pravděpodobnost pohybu
objektu a chvění fotoaparátu.
zz Při výběru vyšší citlivosti ISO se zvýší rychlost závěrky, což snižuje
riziko rozmazání objektu a účinky chvění fotoaparátu a umožňuje
dostatečné osvětlení zábleskem u vzdálenějších objektů.
Snímky však mohou být zrnité.
248
zz Automatická korekce jasu a kontrastu
(Automatická optimalizace jasu)
zz Tato funkce může za určitých snímacích podmínek zvýšit obrazový šum.
zz Když je efekt Automatická optimalizace jasu příliš silný a snímky jsou
příliš jasné, nastavte možnost [ ] nebo [ ].
zz Pokud použijete tmavší nastavení kompenzace expozice nebo
kompenzace expozice s bleskem, při jiném nastavení než [ ] mohou
být snímky stále jasné nebo může být efekt kompenzace expozice
slabý. Pro snímky s vámi určeným jasem nastavte tuto funkci na [ ].
] může být dostupný menší počet
zz Při nastavení této funkce na [
snímků v jedné sérii.
zz Zachycení přirozených barev (Vyvážení bílé)
zz Jakákoli úroveň korekce, kterou nastavíte, zůstane zachována,
i když změníte volbu vyvážení bílé.
zz Na obrazovce pokročilých nastavení pro korekce znamená B modrou,
A žlutou, M purpurovou a G zelenou.
zz Jedna úroveň korekce modrá/žlutá je ekvivalentní barevnému
konverznímu filtru o síle 5 miredů. (Mired: jednotka barevné teploty
používaná pro označení optické hustoty barevných konverzních filtrů)
„„ Uživatelské vyvážení bílé
zz Zachycení bílého objektu, který je příliš jasný nebo tmavý, vám může
bránit ve správném nastavení vyvážení bílé.
zz Zvolte možnost [Storno] pro výběr jiného snímku. Zvolte možnost [OK]
pro použití daného snímku pro načtení dat bílé barvy, ale mějte na
paměti, že nemusí vytvořit vhodné vyvážení bílé.
zz Místo bílého objektu lze použít šedou tabulku nebo 18 % šedý odražeč
(komerčně dostupný), s kterým je možné dosáhnout přesnějšího
vyvážení bílé.
zz Na současné vyvážení bílé a související nastavení není při zachycování
bílého objektu brán zřetel.
249
zz Fotografování s funkcí Servo AF
zz Fotoaparát nemusí být schopen během zaostřování exponovat, a to ani
při stisknutí tlačítka spouště až na doraz. Při sledování objektu držte
stisknuté tlačítko spouště.
zz Expozice se v režimu Servo AF při namáčknutí tlačítka spouště do
poloviny nezablokuje, ale je určena v okamžiku pořízení snímku.
zz Specifikace Servo AF umožní souvislé fotografování s automatickým
zaostřováním. Mějte na paměti, že souvislé fotografování je v tomto
případě pomalejší.
zz V závislosti na vzdálenosti objektu a rychlosti pohybu objektu nemusí
být fotoaparát schopen správně zaostřit.
zz Výběr metody AF
zz Zaostřování může trvat déle nebo může být nepřesné u objektů,
které jsou tmavé a postrádají kontrast, resp. v podmínkách s vysokou
úrovní jasu.
+Sledování
zz Po namíření fotoaparátu na objekt se okolo tváře hlavního objektu
určeného fotoaparátem zobrazí bílý rámeček.
zz Pokud nejsou detekovány žádné tváře osob při namíření fotoaparátu na
osoby, zobrazí se při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny zelené
rámečky okolo jiných zaostřených oblastí.
zz U následujících objektů nemusí dojít k detekci tváří.
-- Příliš vzdálené nebo příliš blízké objekty
-- Příliš tmavé nebo příliš světlé objekty
-- Tváře osob z profilu, z úhlu nebo částečně zakryté
zz Fotoaparát může jako tváře osob chybně určit také jiné objekty.
se zobrazí [Výběr tváře: zap] a okolo tváře
zz Stisknutím tlačítka
osoby rozpoznané jako hlavní objekt se zobrazí rámeček [ ]. Chcete‑li
přepnout rámeček [ ] na jinou rozpoznanou tvář, stiskněte znovu
tlačítko
. Jakmile projdete všechny rozpoznané tváře, zobrazí se
položka [Výběr tváře: vyp] a funkce Výběr tváře se zruší.
250
AF sledování
zz Položka [Činnost AF] je nastavena na [
] a její nastavení nelze změnit.
zz Sledování nemusí být možné u objektů, které jsou příliš malé nebo
se příliš rychle pohybují, resp. u objektů s barvou či jasem příliš
podobnými pozadí.
zz Položka [ ] není dostupná.
zz Pro nastavení možnosti [
] stiskněte tlačítko
a vyberte [
].
„„ Přemístění bodu AF
zz Dále můžete bod AF vrátit do původní středové pozice, podržením
tlačítka
ve stisknuté poloze.
zz Změna nastavení režimu IS
zz Nastavení [Režim IS] se změní na [Zap] pro záznam filmů i v případě
použití možnosti [Při fotogr.].
zz Pokud není stabilizace obrazu schopna potlačit účinky chvění fotoaparátu,
nasaďte fotoaparát na stativ nebo učiňte jiná opatření pro jeho stabilizaci.
Při fotografování ze stativu nebo použití jiného opatření pro zajištění
přístroje je třeba nastavit v položce [Režim IS] možnost [Vyp].
zz Použití digitálního telekonvertoru
zz Rychlost závěrky při nastavení maximálního teleobjektivu (při posunutí
páčky zoomu nebo tlačítka zoomu zcela směrem k symbolu )
může odpovídat rychlosti závěrky při zoomování pro zvětšení objektů
digitálním zoomem.
zz Uložení pozice zoomu nebo pozice ručního
zaostření
zz Výběrem volby
[Obnovit nastavení zoomu/MF] → [Paměť MF] →
[Zap] před ručním zaostřením můžete zachovat stav ručního zaostření
pro okamžik příštího zapnutí fotoaparátu.
/
se fotoaparát vrátí k pozici zoomu, kde byla
zz V režimu
registrována nastavení.
251
zz Obnovení pozice zoomu je dostupné pouze v režimech
/
/
/
.
zz Při použití volby [ Auto: zap] fotoaparát neuchovává pozici zoomu
z automatického zoomování při stisknutí tlačítka .
zz Změna velikosti záznamu filmu
zz Možnosti [
]a[
] jsou k dispozici pouze v režimu
zz Objekty se objevují větší při nastavení [
u ostatních velikostí záznamu filmu.
] nebo [
.
] než
zz Pokud se fotoaparát během dlouhodobějšího záznamu 4K dočasně
přehřeje, zobrazí se symbol [ ] a záznam se zastaví. V této době
je záznam filmu nedostupný i při stisknutí tlačítka natáčení filmu.
Podle zobrazených pokynů vyberte jinou velikost záznamu filmu než
[
] nebo [
], resp. vypněte fotoaparát a nechte jej před
obnovením záznamu vychladnout.
zz Konfigurace nastavení zvukového záznamu
„„ Nastavení hlasitosti záznamu zvuku
zz Pro obnovení původní hlasitosti záznamu vyberte na obrazovce
záznamu možnost [Automaticky].
zz Konfigurace servo AF u filmů
zz Pro uchování zaostření ve specifické pozici nebo pokud nechcete
zaznamenat mechanické zvuky objektivu, můžete dočasně zastavit
servo AF při záznamu filmu stisknutím tlačítka .
zz Použití funkce Automatický delší čas
zz Při fotografování pohyblivých objektů za nízké hladiny osvětlení nebo
při výskytu paobrazů, jako jsou stopy, nastavte možnost [Zakázat].
252
zz Efekt miniaturního modelu u filmů
(Film s Efektem miniatury)
zz Voličem
můžete rovněž přemístit bod AF.
zz Není zaznamenáván zvuk.
zz Chcete-li zrychlit pohyb osob a dalších objektů ve scéně během
přehrávání, vyberte před záznamem filmu volbu [
], [
] nebo [
Scény bude připomínat miniaturní model.
].
zz Odhady rychlosti a doby přehrávání filmu zaznamenávaného po dobu
jedné minuty jsou následující.
Rychlost
Doba přehrávání
Cca 12 s
Cca 6 s
Cca 3 s
zz Záznam videomomentek
zz Videomomentky jsou v případě, že čas záznamu aktuálního alba
překročí 5 minut, uloženy do nového alba.
zz Indikovaný čas přehrávání na videomomentku je pouhým vodítkem.
zz Nastavte velikost záznamu filmu na [
] nebo [
].
zz Veškeré videomomentky, u kterých manuálně zastavíte záznam,
se uloží jako normální filmy.
zz Pokud nastavíte položku [Efekt přehrávání] na [2x rychlost] nebo
[1/2x rychlost], není zaznamenán žádný zvuk.
253
zz Záznam časosběrných filmů
zz Během konfigurace položek se zobrazí potřebný čas [
přehrávání filmu [
].
] a čas
zz Nastavte položku [Aut. vyp. obraz.] na možnost [Zakázat] pro uchování
obrazovky v zapnutém stavu po dobu 30 minut po zahájení snímání.
Pro vypnutí obrazovky přibližně 10 sekund po zachycení prvního
snímku nastavte položku na [Povolit].
zz Během záznamu nemanipulujte s fotoaparátem.
zz Chcete-li záznam zrušit, stiskněte tlačítko natáčení filmu znovu.
zz Rychle se pohybující objekty mohou být ve filmech zkreslené.
zz Není zaznamenáván zvuk.
254
Přehrávání
Naučte se prohlížet snímky a filmy na videokameře.
zz Prohlížení
zz Stisknutím tlačítka
při vypnuté videokameře se spustí přehrávání
a opětovným stisknutím tlačítka se videokamera vypne.
zz Po uplynutí přibližně jedné minuty během přehrávání dojde k zasunutí
objektivu. Je-li objektiv fotoaparátu zasunutý, můžete fotoaparát
vypnout stisknutím tlačítka
.
zz Chcete-li přepnout na režim fotografování během přehrávání,
namáčkněte tlačítko spouště do poloviny, stiskněte tlačítko natáčení
filmu nebo otočte voličem režimů.
zz Snímky, které byly přejmenovány nebo upraveny pomocí počítače,
nemusí být možné přehrát nebo upravit.
zz Chcete-li pozastavit nebo obnovit filmy, stiskněte tlačítko
.
zz Při prohlížení snímků RAW se zobrazují čáry indikující poměr stran.
Tyto čáry se zobrazují v horní a dolní části snímků pořízených
s poměrem stran [ ] [
] a v levé a pravé části snímků pořízených
s poměrem stran [ ].
zz Zvětšování snímků
zz Při prohlížení zvětšeného snímku můžete přepnout na další snímky při
zachování zvětšeného zobrazení otočením voliče
.
zz Prohlížení krátkých filmů
zz Při použití fotoaparátu s vypnutým zobrazováním informací se po
krátké prodlevě přestane zobrazovat ikona [
].
255
zz Úpravy filmů
„„ Odstranění začátků/konců filmů
zz Při určování částí pro střih se při přemístění ikony [ ] do pozice
neoznačené ikonou [ ] odstřihne část od začátku do nejbližší značky
[ ] nalevo (pro [ ]), resp. od nejbližší značky [ ] napravo až do
konce (pro [ ]).
zz Chcete-li vymazat a přepsat původní film sestříhaným, vyberte na
obrazovce pro ukládání upravených filmů položku [Přepsat].
zz Není-li na paměťové kartě dostatek volného místa, je k dispozici pouze
možnost [Přepsat].
zz Pokud se v průběhu ukládání vybije bateriový zdroj, nemusí dojít
k uložení filmů.
zz Při úpravách filmů doporučujeme použít plně nabitý bateriový zdroj.
zz Kvalita snímku po kompresi při výběru možnosti [Uložit komprim. verzi]
je následující.
Před komprimací
,
,
,
,
Po komprimaci
„„ Úpravy krátkých filmů
zz Po zobrazení možnosti [Smazat tento klip?] se kapitola vymaže
a krátký film je přepsán při výběru možnosti [OK] a stisknutí tlačítka
zz Alba vytvořená při záznamu videomomentek lze rovněž upravovat.
Alba vytvořená pomocí položky
[Vytvořit album] nelze upravovat.
256
.
zz Ochrana snímků
zz V případě formátování paměťové karty budou vymazány i chráněné
snímky uložené na dané kartě.
zz Chráněné snímky nelze vymazat pomocí funkce mazání ve fotoaparátu.
Chcete-li snímky vymazat tímto způsobem, nejprve zrušte funkci
ochrany snímků.
zz Když jsou zobrazeny výsledky pro vámi určené podmínky vyhledávání
snímků, můžete vybrat možnost [Všechny nalezené snímky] nebo
[Ochrana snímků] nebo
[Zruš.ochr.nalez.] použitím položky
tlačítko
→[
] → tlačítko
.
-- Pro ochranu všech nalezených snímků vyberte možnost
[Všech. nalez.sn.].
-- Chcete-li zrušit ochranu u všech nalezených snímků,
vyberte možnost [Zruš.ochr.nalez.].
zz Chcete-li zrušit ochranu a odstranit zobrazení [ ], stiskněte znovu
tlačítko
při zobrazení ikony [ ] na obrazovce po výběru možnosti
[Ochrana snímků] → [Výběr snímků].
zz Mazání snímků
zz Chráněné snímky nelze vymazat.
zz Během zobrazení snímků pořízených ve formátech RAW a JPEG
zobrazí [Vymazat
], [Vymazat JPEG]
se stisknutím tlačítka
a [Vymazat
]. Vyberte možnost pro vymazání snímku.
zz Když jsou zobrazeny výsledky pro vámi určené podmínky vyhledávání
snímků, můžete vybrat možnost [Všech. nalez.sn.] použitím položky
[Smazání snímků].
-- Pro vymazání všech nalezených snímků vyberte [Všech. nalez.sn.].
zz Pro zrušení výběru a odstranění zobrazení [ ] stiskněte znovu tlačítko
při zobrazení symbolu [ ] na obrazovce po výběru možnosti
[Smazání snímků] → [Výběr snímků].
„„ Vymazání více snímků současně
zz Výběrem snímku pořízeného současně ve formátech RAW a JPEG
se smažou obě verze snímku.
257
zz Přidávání snímků do příkazů tisku (DPOF)
zz Snímky RAW a filmy nelze vybrat.
zz Některé tiskárny nebo fotolaboratoře nemusí být schopny reagovat
na specifická nastavení DPOF.
zz Pokud je položka [Datum] nastavena na [Zap], mohou některé tiskárny
vytisknout datum na snímky dvakrát.
zz Přidání snímků do fotoalba
zz Snímky RAW a filmy nelze vybrat.
zz Korekce červených očí
zz Jakmile jsou červené oči korigovány, zobrazí se okolo korigovaných
oblastí snímku rámečky.
zz U některých snímků nemusí korekce proběhnout správně.
zz Výřez
zz Snímky ve formátu RAW nelze upravovat.
zz Oříznuté snímky nelze znovu oříznout.
zz U oříznutých snímků nelze měnit velikost.
zz Oříznuté snímky budou mít nižší počet pixelů než snímky neoříznuté.
zz Během zobrazení náhledu oříznutého snímku můžete změnit velikost
rámečku výřezu, jeho pozici a poměr stran obrazu.
zz Výběrem volby
[Výřez], výběrem snímku a stisknutím tlačítka
můžete určit rovněž velikost rámečku výřezu, jeho pozici, orientaci
a poměr stran.
zz Změna velikosti snímků
zz Snímky ve formátu RAW nelze upravovat.
258
zz Hodnocení snímků
zz Zobrazením snímků pouze s určitým hodnocením můžete omezit
následující operace na všechny snímky s daným hodnocením.
-- Prohlížení, ochrana, mazání nebo přidávání snímků do seznamu
tisků nebo fotoknihy, prohlížení prezentací
zz Chcete-li odstranit hodnocení, stiskněte tlačítko , vyberte volbu [
u položky nastavení [ ] a potom stiskněte tlačítko .
]
[Hodnocení] můžete použít
zz Při hodnocení snímků pomocí položky
hodnocení na všechny snímky ve složce.
zz Prohlížení prezentací
zz Po spuštění přehrávání a zobrazení položky [Načítání snímku]
se za několik sekund spustí prezentace.
zz Prezentaci ukončíte stisknutím tlačítka
.
zz Během prezentací nepracují funkce úspory energie fotoaparátu.
zz Chcete-li pozastavit nebo obnovit přehrávání prezentace, stiskněte
tlačítko .
zz Během přehrávání můžete stisknutím tlačítek / přepínat na jiné
snímky. Chcete-li rychle přecházet na následující či předchozí snímky,
přidržte tlačítka / .
zz Na úvodní obrazovce prezentace můžete vybrat volbu [Nastavit]
pro zkonfigurování opakování prezentace, doby zobrazení snímku
a přechodu mezi snímky.
zz Vyhledání snímků na základě zadaných podmínek
zz Stisknutím tlačítka
můžete rovněž chránit nebo hodnotit nalezené
snímky ve žlutých rámečcích.
zz Pokud snímky upravíte a uložíte jako nové, zobrazí se zpráva
a nalezené snímky se nadále nezobrazují.
zz Kombinace videomomentek
zz Alba vytvořená pomocí položky
[Vytvořit album] nelze upravovat.
259
Bezdrátové funkce
Seznamte se s bezdrátovými funkcemi fotoaparátu.
zz Ukládání snímků z fotoaparátu do smartphonu
zz Veškerá aktivní připojení Bluetooth budou ztracena, pokud vyjmete
bateriový zdroj fotoaparátu. Připojení se obnoví při vložení bateriového
zdroje a zapnutí fotoaparátu.
zz Po spárování se smartphonem se může při používání fotoaparátu
zkrátit výdrž baterie, protože se spotřebovává určité množství energie
i při vypnutém fotoaparátu.
zz Než fotoaparát vezmete na místa, kde je zakázáno používání
elektronických zařízení, zakažte aktivní komunikaci Bluetooth
(která se používá i při vypnutém fotoaparátu) i v případě, že je
toto připojení vypnuté výběrem možnosti [Nastavení bezdrát.
komunikace] → [Funkce Bluetooth] (dvakrát) → [Zakázat].
zz Chcete-li vypnout přenos signálu Wi-Fi, vyberte možnost [Nastavení
bezdrát. komunikace] → [Nastavení sítě Wi-Fi] → [Wi-Fi] → [Zakázat].
zz Přezdívku fotoaparátu můžete změnit v menu
komunikace] → [Přezdívka].
[Nastavení bezdrát.
zz Můžete poslat snímky do smartphonu připojeného přes Wi-Fi nebo
spárovaného pomocí Bluetooth (pouze zařízení s operačním systémem
Android) výběrem snímků na obrazovce přehrávání fotoaparátu.
Stiskněte tlačítko
a vyberte položku [ ].
„„ Omezení prohlížení snímků
zz Dálkově ovládané fotografování s využitím živého náhledu v aplikaci
Camera Connect není možné, pokud není položka [Zobrazit. sn.]
nastavena na [Všechny snímky].
260
zz Funkce používané se smartphony
„„ Dálkově ovládané fotografování za současného
pozorování živého náhledu na smartphonu
zz Pokud se fotoaparát během dlouhodobějšího záznamu 4K nebo
záznamu full HD při vysoké rychlosti snímání dočasně přehřeje,
zobrazí se ikona [ ] a záznam se zastaví. V této době je záznam filmu
nedostupný i při stisknutí tlačítka natáčení filmu. Podle zobrazených
pokynů vyberte jinou velikost záznamu filmu než [
],
[
], [
] nebo [
], resp. vypněte fotoaparát a nechte
jej před obnovením záznamu vychladnout.
„„ Záznam geografických značek při fotografování
zz Informace o poloze přidané k filmům jsou získány při zahájení záznamu.
zz Snímky nemusí být opatřeny geografickými značkami ihned po zapnutí
fotoaparátu.
zz Ostatní vás budou moci najít nebo identifikovat pomocí dat o poloze
ve vašich snímcích a filmech opatřených geografickými značkami.
Při sdílení těchto snímků s jinými osobami buďte opatrní, zejména při
umisťování snímků on-line, kde je může vidět mnoho jiných osob.
zz Zobrazením obrazovek přehrávání s podrobnými informacemi můžete
zkontrolovat informace o poloze přidané do snímků. Zobrazený obsah
(shora dolů): zeměpisná šířka, zeměpisná délka, nadmořská výška
a čas UTC (datum a čas pořízení).
zz UTC: zkratka výrazu Coordinated Universal Time; tento čas v podstatě
odpovídá greenwichskému času
zz U položek, které nejsou v telefonu Smartphone k dispozici, nebo
u položek, jež nebyly zaznamenány správně, se zobrazí namísto
numerických hodnot symbol [---].
261
zz Připojení k tiskárnám pomocí Wi-Fi
„„ Vytvoření připojení pomocí přístupového bodu
zz Kód PIN zobrazený při výběru možnosti [WPS (režim PIN)] v položce
[Zapojit s WPS] je třeba nastavit na přístupovém bodu. Na obrazovce
[Výběr zařízení pro připojení] vyberte příslušné zařízení. Další podrobnosti
najdete v uživatelské příručce dodávané k přístupovému bodu.
zz Automatické odesílání snímků do počítače
Automatické odesílání snímků
zz Při použití automatického přenosu snímků se ujistěte, že je bateriový zdroj
dostatečně nabitý. Režim úspory energie na fotoaparátu je deaktivován.
zz Jakékoli snímky pořízené po automatickém přenosu snímků nejsou
odeslány do počítače. Tyto snímky se automaticky odešlou při
restartování fotoaparátu.
zz Pokud není automatický přenos snímků do počítače zahájen
automaticky, zkuste restartovat fotoaparát.
zz Chcete-li zastavit automatické odesílání snímků, vyberte položku
[Automat. pošle snímky do PC] → [Poslat automat.] → [Zakázat].
zz Přenos snímků na webové služby
Registrace služby CANON iMAGE GATEWAY
zz Nejprve se ujistěte, že e-mailová aplikace vašeho počítače nebo
smartphonu není nakonfigurována tak, aby blokovala e-maily
z relevantních domén, což by mohlo znemožnit přijetí zprávy
s upozorněním.
Registrace dalších webových služeb
zz Dojde-li ke změně jakýchkoliv konfigurovaných nastavení, aktualizujte
nastavení fotoaparátu registrací ovlivněných webových služeb
ve fotoaparátu.
262
„„ Přenos snímků na webové služby
zz Chcete-li na smartphonu zobrazit snímky načtené do služby CANON
iMAGE GATEWAY, vyzkoušejte speciální aplikaci Canon Online Photo
Album. Stáhněte a nainstalujte aplikaci Canon Online Photo Album
z obchodu App Store pro zařízení iPhone a iPad a z obchodu Google
Play pro zařízení Android.
263
Nastavení funkcí
Seznamte se s nastavením základních funkcí fotoaparátu.
zz Výběr a tvorba složek
zz Složky jsou pojmenovány ve formě 100CANON, s trojciferným číslem
složky následovaným pěti znaky nebo číslicemi.
zz Lze vytvořit složky s čísly v rozmezí 100–999.
zz Změna číslování souborů
zz Bez ohledu na možnost vybranou pro toto nastavení mohou být
snímky na nově vložených paměťových kartách číslovány za sebou,
a to s využitím posledního čísla stávajících snímků. Chcete‑li
začít snímky ukládat počínaje číslem 0001, použijte prázdnou
(nebo naformátovanou) paměťovou kartu.
zz Formátování paměťových karet
zz Formátování nebo vymazání dat na paměťové kartě pouze změní
informace pro správu souborů na kartě a nezajistí úplné vymazání
dat. Při likvidaci nebo přenosu vlastnictví paměťové karty proveďte
příslušná opatření, např. kartu fyzicky poškoďte, abyste zabránili úniku
osobních údajů.
zz Celková kapacita karty uvedená na obrazovce formátování může být
nižší, než je uvedeno na paměťové kartě.
zz Nízkoúrovňové formátování může trvat déle než prvotní formátování,
protože dochází k vymazání veškerých zaznamenaných dat na
paměťové kartě.
zz Nízkoúrovňové formátování paměťové karty můžete zrušit výběrem
možnosti [Storno]. V takovém případě budou všechna data vymazána,
ale paměťovou kartu můžete běžně používat.
264
zz Nastavení funkcí úspory energie
zz Pokud chcete šetřit energii baterie, měli byste za normálních okolností
vybrat nastavení [Úspora energie] → [Vyp displeje] a [Autom.vypnutí]
→ [1 min] nebo méně.
zz Nastavení [Vyp displeje] je použito i v případě, že je funkce
[Autom.vypnutí] nastavena na [Zakázat].
zz Položky [Vyp displeje] a [Autom.vypnutí] nejsou dostupné při nastavení
režimu Eco na [Zap].
zz Nastavení jasu obrazovky
zz Chcete-li nastavit maximální jas (bez ohledu na nastavení položky
[Jas displeje]), stiskněte a přidržte tlačítko
po dobu minimálně
jedné sekundy od zobrazení obrazovky fotografování nebo v režimu
zobrazení jednotlivých snímků. Chcete-li obnovit původní nastavení
jasu, opětovně stiskněte a přidržte tlačítko
po dobu alespoň
jedné sekundy nebo restartujte fotoaparát.
zz Přizpůsobení obrazovky informací ke snímku
zz Pro zmenšení struktury mřížky vyberte
[Zobrazení rastru].
[Zobr. info ke sn.] →
zz Chcete-li přepnout z histogramu jasu na histogram RGB nebo nastavit
velikost zobrazení, vyberte [Zobr. info ke sn.] → [Histogram].
zz Elektronická vodováha se nezobrazuje při nastavení položky
[Metoda AF] na [
].
zz Konfigurace uživatelských funkcí
zz Chcete-li obnovit výchozí nastavení uživatelských funkcí [Uživatel.
funkce (C.Fn)] (kromě nastavení [Zákaznické nastavení]), vyberte
[Reset. aparát] → [Další nastavení] → [Uživatelské funkce (C.Fn)] →
[OK].
265
„„ Přizpůsobení funkcí tlačítek
zz Chcete-li obnovit výchozí nastavení položky [Zákaznické nastavení],
vyberte volbu [Reset. aparát] → [Další nastavení] →
[Zákaznické nastavení] → [OK].
zz Uživatelské režimy snímání (C1/C2)
zz Pro úpravu uložených nastavení (kromě režimu snímání), vyberte
možnost
nebo
, změňte nastavení a potom znovu vyberte
[Uživat. režim snímání (C1, C2)] → [Zadávání nastavení].
Tato podrobná nastavení nejsou aplikována v dalších režimech
fotografování.
zz Pro resetování uložených nastavení na jejich výchozí hodnoty vyberte
[Uživat. režim snímání (C1, C2)] → [Vymazat nast.] a potom vyberte
uživatelský režim snímání.
zz Chcete-li automaticky aktualizovat svá uložená nastavení změnami
provedenými při snímání v režimu
/
, nastavte volbu
[Uživat. režim snímání (C1, C2)] → [Autoaktualizace] → [Povolit].
zz Obnovení výchozích nastavení fotoaparátu
zz Základní nastavení jako [Jazyk ] a [Datum/čas/pásmo] nejsou
resetována na svá výchozí nastavení.
zz Nastavení údajů copyrightu pro záznam
do snímků
zz Chcete-li zkontrolovat zadané informace, vyberte
→ [Zobrazit údaje copyrightu].
[Údaje copyrightu]
zz Výběrem volby [Údaje copyrightu] → [Odstranit údaje copyrightu]
můžete současně vymazat jméno registrovaného autora a podrobnosti
copyrightu, ale údaje copyrightu již zaznamenané ve snímcích
nejsou vymazány.
266
zz Uložení běžně používaných položek menu
fotografování (Moje menu)
zz Můžete přidat až [
5] záložek Moje menu.
zz Nastavit lze i šedě zobrazené položky pro přidané záložky Moje menu,
ty však v závislosti na režimech fotografování nemusí být dostupné.
zz Výběrem volby [Konfigurovat] → [Vymazat všech.polož.na zálož.] →
[OK] na přidané záložce Moje menu se vymažou všechny položky
přidané na záložku.
267
Příslušenství
Seznamte se s příslušenstvím.
zz Volitelné příslušenství
„„ Příslušenství pro napájení
zz Nabíječku baterií je možné používat v oblastech vybavených
elektrickou sítí se střídavým proudem o napětí 100–240 V~ (50/60 Hz).
zz Pokud síťová zástrčka neodpovídá zásuvce, použijte komerčně
dostupný adaptér. Nikdy nepoužívejte elektrické transformátory určené
pro cestování do zahraničí, neboť mohou poškodit bateriový zdroj.
„„ Ostatní
zz Filtr a krytka objektivu nemohou být na fotoaparát nasazeny současně.
zz Použití volitelného příslušenství
„„ Přehrávání na televizoru
zz Některé informace se při zobrazování snímků na televizoru nemusí
zobrazovat správně.
zz Při použití výstupu HDMI může při přepnutí mezi filmy 4K a HD nebo
filmy s odlišnou rychlostí snímání před zobrazením dalšího snímku
následovat určitá prodleva.
„„ Použití sluneční clony (prodávaná samostatně)
zz Použijete-li při nasazené sluneční cloně blesk, může dojít k vinětaci.
zz Sluneční clona a adaptér pro filtry nemohou být na fotoaparát
nasazeny současně.
268
„„ Použití filtrů (prodávané samostatně)
zz Doporučujeme vám používat originální filtry společnosti Canon
(průměr 67 mm).
zz Pokud nepoužíváte automatické zaostřování, nastavte položku
[Bezpečný MF] na [Zap].
zz Při použití blesku v kombinaci s nasazeným adaptérem pro filtry může
dojít k zastínění částí obrazového pole.
zz Používáte-li adaptér pro filtry, nenasazujte na něj více filtrů současně.
Nasazení více filtrů může způsobit jejich pád a možné poškození
fotoaparátu nebo adaptéru pro filtry.
zz Adaptér pro filtry netiskněte příliš velkou silou.
zz Nepoužíváte-li filtr, adaptér sejměte.
zz Sluneční clona a adaptér pro filtry nemohou být na fotoaparát
nasazeny současně.
„„ Dálkově ovládané fotografování
zz Automatické vypnutí se aktivuje za přibližně dvě minuty, a to i když jej
nastavíte na jednu minutu.
zz Chcete-li vymazat informace o párování, vyberte volbu [Nastavení
bezdrát. komunikace] → [Funkce Bluetooth] → [Kontrola/mazání inf.
o přip.] a potom stiskněte tlačítko
.
„„ Použití externího mikrofonu
zz Veškerá nakonfigurovaná nastavení tlumiče jsou aplikována rovněž
na záznam s použitím externího mikrofonu.
zz Připojení externího mikrofonu deaktivuje položku [Protivětrný filtr].
269
Odstraňování problémů
Domníváte-li se, že s fotoaparátem není něco v pořádku, zkontrolujte
nejprve následující. Pokud problém přetrvává, kontaktujte uživatelskou
podporu společnosti Canon.
„„ Napájení
Po stisknutí tlačítka ON/OFF nedojde k žádné odezvě.
zz Jsou-li kontakty baterie zanesené, výkon napájení se sníží.
Zkuste kontakty vyčistit bavlněným tampónem a několikrát po sobě
bateriový zdroj vyjměte a znovu jej zasuňte.
Bateriový zdroj se rychle vybíjí.
zz Výkon napájení klesá při nízkých teplotách. Ohřejte bateriový zdroj
například vložením do kapsy (dbejte přitom, aby nedošlo k propojení
kontaktů bateriového zdroje s kovovými předměty).
zz Jsou-li kontakty baterie zanesené, výkon napájení se sníží.
Zkuste kontakty vyčistit bavlněným tampónem a několikrát po sobě
bateriový zdroj vyjměte a znovu zasuňte.
zz Pokud tato opatření nepomáhají a bateriový zdroj se po nabití stále
rychle vybíjí, dosáhl zřejmě konce své životnosti. Zakupte nový
bateriový zdroj.
Bateriový zdroj je zvětšený.
zz Zvětšení baterie je běžné a nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko.
Dojde-li však k tak velkému vyboulení bateriového zdroje, že jej
nelze nadále vložit do fotoaparátu, obraťte se na centrum zákaznické
podpory Canon.
„„ Fotografování
Nelze pořizovat snímky.
zz Během přehrávání namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
270
Neobvyklý obsah obrazovky při fotografování.
zz Poznámka: Následující jevy nebudou zaznamenány na statických
snímcích, ale budou zaznamenány na filmech.
-- Při zářivkovém nebo LED osvětlení může obraz blikat a mohou
se zobrazit horizontální pruhy.
Záznam filmu nebo přehrávání se náhle zastaví.
zz V případě režimů [
]a[
UHS-I rychlostní třídy UHS 3.
Zobrazí se rámeček [
] použijte paměťovou kartu
] a fotoaparát se automaticky vypne.
zz Po dlouhodobějším snímání nebo po snímání v horkém počasí se
zobrazí rámeček [ ] indikující, že fotoaparát se brzy vypne. V takovém
případě vypněte fotoaparát a nechte jej vychladnout.
Souvislé fotografování je mnohem pomalejší.
zz Za vysokých teplot může být souvislé fotografování mnohem pomalejší.
V takovém případě vypněte fotoaparát a nechte jej vychladnout.
Snímky jsou rozostřené.
zz Ověřte, zda jsou nepotřebné funkce, například režim makro,
deaktivovány.
zz Zkuste fotografovat s blokováním AF.
Pokud namáčknete tlačítko spouště do poloviny, fotoaparát nemůže zaostřit
a nezobrazí se body AF.
zz Aby se zobrazily body AF a fotoaparát správně zaostřil, zkuste
vytvořit před namáčknutím tlačítka spouště do poloviny (nebo před
opakovaným namáčknutím tlačítka spouště do poloviny) kompozici
snímku s kontrastnějšími částmi objektu uprostřed obrazu.
Objekty na snímcích působí příliš tmavě.
zz Upravte nastavení jasu pomocí kompenzace expozice.
zz Použijte funkci blokování AE nebo bodové měření.
271
Objekty jsou příliš světlé, dochází ke ztrátě kresby ve světlech.
zz Upravte nastavení jasu pomocí kompenzace expozice.
zz Použijte funkci blokování AE nebo bodové měření.
zz Snižte osvětlení objektů.
Snímky jsou příliš tmavé bez ohledu na použití blesku.
zz Upravte jas kompenzací zábleskové expozice nebo úpravou
výkonu blesku.
zz Zvyšte citlivost ISO.
Objekty na snímcích s bleskem jsou příliš světlé, dochází ke ztrátě kresby
ve světlech.
zz Upravte jas kompenzací zábleskové expozice nebo úpravou
výkonu blesku.
„„ Záznam filmů
Objekty vypadají zkresleně.
zz Objekty, které rychle projdou záběrem během záznamu, mohou
vypadat zkresleně.
„„ Wi-Fi
Stisknutím tlačítka
nelze zobrazit nabídku Wi-Fi.
zz Nabídku Wi-Fi nelze zobrazit v případě, že je fotoaparát připojený
k tiskárně nebo počítači kabelem. Odpojte kabel.
Nelze se připojit k přístupovému bodu.
zz Ujistěte se, že přístupový bod je nastaven na kanál podporovaný
fotoaparátem. Upozorňujeme, že namísto automatického přiřazení
kanálu je vhodné zadat podporovaný kanál ručně. Pro získání
informací o podporovaných kanálech zkontrolujte webovou stránku
společnosti Canon.
272
Odeslání snímků trvá dlouho. / Bezdrátové spojení je narušené.
zz Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti zdrojů signálů interferujících s Wi-Fi,
jako jsou mikrovlnné trouby a další zařízení pracující ve frekvenčním
pásmu 2,4 GHz.
zz Přibližte fotoaparát k zařízení, ke kterému se pokoušíte připojit
(například k přístupovému bodu), a ujistěte se, že se mezi oběma
zařízeními nenacházejí žádné překážky.
Nelze se spárovat se smartphonem pomocí Bluetooth.
zz Spárování smartphonu pomocí Bluetooth není možné, pokud použijete
bezdrátové dálkové ovládání BR-E1 po výběru volby [Funkce Bluetooth]
→ [Funkce Bluetooth] → [Dálkové ovl.].
„„ Kódy chyb
Zobrazí se chybové kódy (Errxx) a doporučené reakce.
zz Chybové kódy se zobrazí, pokud fotoaparát zaregistruje problém.
Pokud problém přetrvává, zapište si kód chyby (Erxx) a kontaktujte
uživatelskou podporu společnosti Canon.
zz Čísla chyb pro chyby bezdrátové komunikace (Errxx) se zobrazí
v pravé horní části obrazovky zobrazené výběrem volby [Nastavení
bezdrát. komunikace] → [Funkce Wi-Fi]. Pro zobrazení podrobností
o chybě na obrazovkách informací stiskněte tlačítko
.
273
Informace zobrazované na obrazovce
zz Při fotografování
(57)
(58)
(41)
(42)
(43)
(44)
(13) (14) (15) (16) (17)(18)(19)(20) (21)
(1)
(40)
(4)
(6)
(8)
(10)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(2)
(3)
(5)
(7)
(45)
(27)
(9)
(11)
(12)
(32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39)
(48) (49) (50)
(47)
(28)
(29)
(30)
(31)
(51)
(46)
(52) (53) (54) (55) (56)
(1)
Režim fotografování, ikona scény
(9)
(2)
Metoda AF
(10) Videomomentka
(3)
Činnost AF
(11) Varování před chvěním fotoaparátu
(4)
Mřížka
(12) Blokování AE
(5)
Režim řízení/samospoušť
(13) Počet zaznamenatelných snímků
(6)
Režim měření
(14) Maximální počet snímků v sérii
(7)
Kvalita snímku
(15) Dostupná doba záznamu filmu
(8)
Film s efektem miniatury
(16) Stav baterie
274
Velikost záznamu filmu
(17) Zvětšení zoomu,
Digitální telekonvertor
(38) Připojení Bluetooth k smartphonu,
stav příjmu dat GPS
(18) Bod AF
(39) Síla signálu Wi-Fi
(19) Rámeček bodu bodového AE
(40)
(20) Elektronická vodováha
(21) Asistent kompozice – blokovat
(41) Režim Hybridní Auto /
typ krátkého filmu
(22) Histogram
(42) Sloupec zoomu
(23) Rozsah zaostření
(43)
Potřebný čas
(24) Vyvážení bílé
(44)
Interval
(25) Nastavení stylu
(45) Korekce vyvážení bílé
(26) Automatická optimalizace jasu
(46) Indikátor MF
(27) Poměr stran snímků
(47) Servo AF u filmů
(28) Simulace expozice
(48) Způsob zobrazení
(29) Razítko data
(49) Režim Eco
(30) Stav připojení Bluetooth
(50) Stabilizace obrazu
(31) Citlivost ISO
(51) Kompenzace expozice
(32) Režim blesku
(52) Režim zvukového záznamu
(33) Rychlost závěrky
(53) Protivětrný filtr
(34) Kompenzace zábleskové expozice /
Úroveň výkonu blesku
(54) Tlumič
(35) Clonové číslo
(56) Auto úroveň
(36) AEB
(57) Inteligentní IS
(37) Indikátor úrovně expozice
(58)
(55)
275
Auto
Automatický delší čas
Počet snímků
zz Během přehrávání
(1)
(2) (3)
(6)
(4) (5)
(7)
(8)
(9) (10)
Aktuální snímek /
Celkový počet snímků
(7)
Číslo složky – číslo souboru
(8)
Rychlost závěrky
(2)
Stav baterie
(9)
Clonové číslo
(3)
Síla signálu Wi-Fi
(10) Úroveň kompenzace expozice
(4)
Stav připojení Bluetooth
(11) Citlivost ISO
(5)
Hodnocení
(12) Kvalita snímku*
(6)
Ochrana
(1)
(11)
(12)
* Snímky pořízené s využitím změny velikosti, oříznutí nebo korekce červených očí
]. Oříznuté snímky jsou označeny ikonou [ ].
jsou označeny ikonou [
276
(1) (2)
(3)
(4)
(8)
(9)
(14)
(5)
(6)
(10)
(15)
(7)
(11) (12) (13)
(16) (17)
(18)
(1)
Datum/čas záznamu
(10) Podrobnosti nastavení stylu
(2)
Histogram
(11) Auto úroveň
(3)
Režim fotografování
(12) Kompenzace zábleskové expozice
(4)
Rychlost závěrky
(13) Režim měření
(5)
Clonové číslo
(14) Automatická optimalizace jasu
(6)
Úroveň kompenzace expozice
(15) Velikost záznamu filmu
(7)
Citlivost ISO
(16) Kvalita snímku*
(8)
Vyvážení bílé
(17) Doba záznamu filmu
(9)
Korekce vyvážení bílé
(18) Velikost souboru
* Snímky pořízené s využitím změny velikosti, oříznutí nebo korekce červených očí
]. Oříznuté snímky jsou označeny ikonou [ ].
jsou označeny ikonou [
277
Opatření týkající se bezdrátových funkcí
zz Před exportem zboží nebo technologií ve fotoaparátu regulovaných
v rámci zákona Foreign Exchange and Foreign Trade Act (což zahrnuje
jejich přenos za hranice Japonska nebo jejich předvedení osobám,
které nejsou obyvateli Japonska) může být nutné získat od japonské
vlády povolení k exportu nebo k transakci služby.
zz Jelikož tento produkt obsahuje americké šifrovací položky, spadá pod
exportní regulační opatření vlády USA a nelze jej exportovat či dovézt
do zemí, na něž USA uvalily obchodní embargo.
zz Nezapomeňte si poznamenat nastavení vámi používané sítě Wi-Fi.
Nastavení bezdrátové komunikace uložená v tomto produktu se mohou
změnit nebo vymazat v důsledku nesprávného fungování produktu,
vlivem rádiových vln nebo statické elektřiny, nehody či poruchy.
Upozorňujeme, že společnost Canon nepřebírá žádnou zodpovědnost
za přímé či nepřímé škody nebo ztrátu zisků následkem poškození
nebo zmizení obsahu.
zz Při převodu vlastnictví produktu, jeho likvidaci nebo jeho odeslání na
opravu obnovte výchozí nastavení bezdrátové komunikace smazáním
jakýchkoli vámi zadaných nastavení.
zz Společnost Canon neposkytuje žádnou náhradu za škody vzniklé
v důsledku ztráty či krádeže produktu.
Společnost Canon nepřijímá žádnou odpovědnost za škody nebo ztráty
vzniklé neoprávněným přístupem nebo používáním cílových zařízení
registrovaných k tomuto produktu v době ztráty nebo krádeže produktu.
zz Tento produkt používejte v souladu s pokyny v této příručce.
Funkci bezdrátového připojení používejte v souladu s pokyny v této
příručce. Společnost Canon nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody
či ztrátu produktu, pokud jsou produkt a jeho funkce využívány jiným
způsobem, než jaký popisuje tato příručka.
278
zz Bezpečnostní opatření
Jelikož připojení Wi-Fi využívá rádiových vln k přenosu signálů, je nutné
dbát přísnějších bezpečnostních opatření než při využívání kabelových
sítí LAN.
Při použití připojení Wi-Fi respektujte níže uvedené skutečnosti.
zz Využívejte pouze sítě, k jejichž používání máte oprávnění.
Tento produkt vyhledává blízké sítě Wi-Fi a výsledky hledání zobrazuje
na obrazovce. Mohou se zobrazit i sítě (neznámé sítě), jež nemáte
oprávnění používat. Připojení či pokus o připojení k těmto sítím však
může být považováno za neoprávněný přístup. Používejte pouze
ty sítě, k jejichž využívání máte oprávnění. Nepokoušejte se připojit
k jiným neznámým sítím.
Nejsou-li bezpečnostní nastavení konfigurována správně, může dojít k níže
uvedeným potížím.
zz Monitorování přenosu
Třetí osoby mohou s nekalými úmysly monitorovat bezdrátové přenosy
Wi-Fi a pokusit se získat vámi odesílaná data.
zz Neoprávněný přístup do sítě
Třetí osoby mohou s nekalými úmysly získat neoprávněný přístup do
vámi používané sítě a odcizit, upravit či zničit informace. Kromě toho
se můžete stát obětí dalších typů neoprávněného přístupu, jako je
například falešná identita (na základě falešné identity se někdo pokusí
získat neoprávněný přístup k informacím) nebo útoky s využitím
odrazového můstku (někdo získá neoprávněný přístup k vaší síti,
kterou pak využívá jako odrazový můstek k zamaskování útoků na
jiné systémy).
Chcete-li předejít tomuto typu problémů, nezapomeňte bezdrátovou síť
Wi‑Fi řádně zabezpečit.
Bezdrátové připojení Wi-Fi používejte v tomto fotoaparátu jen v případě,
že správně rozumíte zabezpečení připojení Wi-Fi a při konfiguraci
bezpečnostních nastavení dovedete správně posoudit poměr mezi rizikem
a pohodlím.
279
Software třetích stran
zz AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights
reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is
allowed without the payment of fees or royalties provided that:
1. ‌source code distributions include the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer;
2. ‌binary distributions include the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in their documentation;
3. ‌the name of the copyright holder is not used to endorse products
built using this software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided “as is” with no explicit or implied warranties in
respect of its properties, including, but not limited to, correctness and/or
fitness for purpose.
280
zz CMSIS Core header files
Copyright (C) 2009-2015 ARM Limited.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
-- Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
-- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
-- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
281
zz KSDK Peripheral Drivers, Flash / NVM, KSDK H/W Abstraction Layer
(HAL)
(c) Copyright 2010-2015 Freescale Semiconductor, Inc.
ALL RIGHTS RESERVED.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the <organization> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
<COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
282
Osobní informace a bezpečnostní
opatření
Pokud jsou ve fotoaparátu uloženy osobní informace nebo bezpečnostní
nastavení sítí Wi-Fi, jako jsou např. hesla, mějte na paměti, že takové
informace a nastavení mohou ve fotoaparátu zůstávat.
Při předání fotoaparátu jiné osobě, jeho likvidaci nebo odeslání na opravu
nezapomeňte provést následující opatření, abyste zabránili úniku těchto
informací a nastavení.
zz Vymažte zaregistrované bezpečnostní informace Wi-Fi volbou položky
[Vymazat nastavení] v nastavení Wi-Fi.
283
Ochranné známky a licence
zz Microsoft a Windows jsou ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami společnosti Microsoft Corporation ve Spojených
státech nebo v jiných zemích.
zz Macintosh a Mac OS jsou ochrannými známkami společnosti Apple Inc.
registrovanými ve Spojených státech a v jiných zemích.
zz App Store, iPhone a iPad jsou ochrannými známkami společnosti
Apple Inc.
zz Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
zz HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti
HDMI Licensing LLC.
zz Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ a Wi-Fi Protected Setup™
jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami
asociace Wi-Fi Alliance.
zz Logotyp a loga Bluetooth® jsou registrovanými ochrannými známkami
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jejich použití společností Canon Inc.
podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou
majetkem příslušných vlastníků.
zz Veškeré ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
zz Toto zařízení využívá technologii exFAT licencovanou
společností Microsoft.
zz This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard
and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or
decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for
a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider
licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Poznámka zobrazená podle potřeby v angličtině.
284
Zřeknutí se odpovědnosti
zz Neautorizovaná reprodukce této příručky je zakázána.
zz Všechny údaje jsou založeny na standardech testování
společnosti Canon.
zz Uváděné informace se mohou stejně jako specifikace a vzhled výrobku
bez předchozího upozornění změnit.
zz Ilustrace a snímky obrazovek v této příručce se mohou mírně lišit
od skutečného zařízení.
zz Nehledě na výše uvedené informace společnost Canon nepřebírá
žádnou odpovědnost za libovolné ztráty vzniklé v důsledku používání
tohoto výrobku.
285
Rejstřík
Čísla
Blokování FE 87, 246
Bluetooth 156, 181, 260
Bodový AF 107
Body AF 107, 250
1 bodový AF 107
A
AF servo 106, 250
AF sledování 107, 251
Asistent kompozice
blokovat 77, 244
hledat 73, 243
Automatická optimalizace
jasu 99, 249
Autoportrét
(režim fotografování) 58, 60, 238
Auto úroveň 113
Av (režim fotografování) 69, 241
C
C1/C2 (režim fotografování) 209, 266
Camera Connect 156, 260
CANON iMAGE GATEWAY 174, 262
Chybová hlášení 270
Citlivost ISO 98, 248
Č
Časosběrný film
(režim fotografování) 124, 254
Č/B zrno (režim fotografování) 62
Číslování souborů 185, 264
B
Barevná teplota 249
Barva (vyvážení bílé) 103, 249
Bateriový zdroj
Nabíjení 23, 230
Režim Eco 189
Úsp. energie 190, 265
Bez blesku 86
Bezdrátové funkce 155, 260, 278
Blesk
Bez blesku 86
Časování blesku 90, 247
Kompenzace zábleskové
expozice 88
Pomalá synchronizace 86
Režim 86, 246
Blokování AE 72, 242
Blokování AF 82
D
Datum/čas/pásmo
Nastavení 27, 231
Změna 192
Digitální telekonvertor 114, 251
Digitální zoom 71, 242
DPOF 141, 258
E
Efekt Akvarel (režim fotografování) 63
Efekt miniatury
(režim fotografování) 63, 64
Efekt Olejová malba
(režim fotografování) 62
Efekt rybí oko
(režim fotografování) 62
286
Expozice
Blokování AE
Blokování FE
Kompenzace
Externí mikrofon
K
72, 242
87, 246
95, 248
225, 269
Kabel HDMI 221, 268
Kompenzace zábleskové expozice 88
Komprese 83, 245
Konektor 221, 226, 227
Kontrolka 37
Korekce červených očí 144, 258
Kreativní filtry
(režim fotografování) 61
Kvalita snímku 83, 245
F
Film s Efektem miniatury 121, 253
Filmy
Úpravy 132, 256
Velikost záznamu filmu 116, 252
Vytvořit album 152, 259
Fotoaparát
Resetování 210, 266
Fotografování
Informace o snímku 274
Fotografování AEB 96, 248
Funkce Wi-Fi 155, 260
L
Levný fotoaparát
(režim fotografování) 63
M
Makro (rozsah zaostření) 79, 245
Mazání 139, 257
Menu
Tabulka 43
Základní činnosti 40
Metoda AF 107, 250
MF (Ruční zaostřování) 80, 245
Moje menu 214, 267
M (režim fotografování) 70, 241
Mřížka 200, 265
H
Hodnocení 148, 259
Hybridní Auto
(režim fotografování) 54, 236
I
Ikony 274, 276
J
N
Jazyk zobrazování
Nastavení 27, 231
Změna 193
Jemná pleť
(režim fotografování) 58, 238
Jídlo (režim fotografování) 58, 238
Nabíječka baterií 219, 268
Nabíjení 23, 230
Napájení 219, 268
Nastavení stylu 105
Nast. fotoalba 143, 258
Noční scéna z ruky
(režim fotografování) 59, 239
287
O
Zobrazení s přeskakováním
snímků 151
Zvětšené zobrazení 129, 255
Protivětrný filtr 118
Obrazovka
Ikony 274, 276
Jazyk zobrazování 27, 193, 231
Obrazovka rychlého ovládání 42
Základní činnosti 39, 232
Ochrana 136, 257
Ochrana snímků 136, 257
Odesílání snímků 174, 262
Odesílání snímků do telefonu
Smartphone 158, 165, 260, 261
Odesílání snímků na
webové služby 174, 262
Ohňostroj
(režim fotografování) 59, 239
Otáčení 138
R
RAW 83, 245
Resetování 210, 266
Režim Auto
(režim fotografování) 52, 234
Režim Eco 189
Režim měření expozice 100
Rozsah zaostření
Makro 79, 245
Ruční zaostřování 80, 245
Ruční expozice pro filmy
(režim fotografování) 65, 240
Ruční zaostřování
(rozsah zaostření) 80, 245
P
Paměťové karty 24, 231
Panoramatické snímky
(režim fotografování) 55, 237
PictBridge 167, 220, 227
Počet pixelů
(velikost snímku) 83, 245
Poměr stran 84
Pom. světlo AF 111
Portrét (režim fotografování) 58
Prezentace 149, 259
P (režim fotografování) 67, 240
Příslušenství 219, 268
Programová automatika 67, 240
Prohlížení 32, 128, 255
Krátké filmy 130, 255
Prezentace 149, 259
Vyhledání snímku 150, 259
Zobrazení indexu 131
Zobrazení jednotlivých snímků 128
Zobrazení na televizoru 221, 268
Ř
Řemínek na zápěstí 22
Řešení možných problémů 270
S
Samospoušť 93, 247
Servo AF u film. 119, 252
Snímky
Doba zobrazení 85
Mazání 139, 257
Ochrana 136, 257
Software
Automatické odesílání snímků
do počítače 171, 262
Souvislé fotografování 92, 247
Sporty (režim fotografování) 56, 238
Stabilizace obrazu 112, 251
Světlo 111
288
T
Z
Tisk 141, 167, 227, 258, 262
Tlumič 118
Tón 195
Tvář+Sledování 107, 250
Tv (režim snímání) 68, 241
Zaostřování
AF servo 106, 250
Blokování AF 82
Body AF 107, 250
Zvýraznění okrajů pro MF 81, 245
Záznam geografických značek
do snímků 166, 261
Změkčující efekt
(režim fotografování) 62
Změna nebo vymazání informací
o připojení 182
Změna velikosti snímků 147, 258
Zobrazení indexu 131
Zobrazení na televizoru 221, 268
Zobrazení s přeskakováním
snímků 151
Zoom 30, 52, 71, 242
Zoom bodu AF 80, 245
Zvětšené zobrazení 129, 255
Zvýraznění okrajů pro MF 81, 245
U
Ukládání snímků do počítače 226
Úpravy
Korekce červených očí 144, 258
Výřez 145, 258
Změna velikosti snímků 147, 258
Úspora energie 190, 265
Uživatelské funkce 207, 265
Uživatelské vyvážení bílé 104, 249
V
Videomomentka 122, 253
Videosystém 194
Vyhledávání 150, 259
Výřez 145, 258
Vyvážení bílé (barva) 103, 249
289
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising