Canon | PowerShot SX740 HS | User manual | Canon PowerShot SX740 HS User manual

Canon PowerShot SX740 HS User manual
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
ČESKY
Uživatelská příručka k fotoaparátu
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
●● Před použitím fotoaparátu si přečtěte tuto příručku včetně části
„Bezpečnostní pokyny“ (= 12).
●● Přečtení této příručky vám pomůže naučit se fotoaparát správně
používat.
●● Příručku uložte na bezpečném místě, abyste ji měli k dispozici
pro případné budoucí použití.
●● Klepnutím na tlačítka vpravo dole získáte přístup na ostatní stránky.
: Další stránka
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
: Předchozí stránka
: Stránka před klepnutím na odkaz
Příslušenství
●● Chcete‑li přejít na začátek kapitoly, klepněte na název kapitoly vpravo.
Dodatek
Rejstřík
© CANON INC. 2018
CEL-SX4QA2H0
1
Před použitím
Kompatibilní paměťové karty
Následující typy paměťových karet (prodávané samostatně) lze použít,
a to bez ohledu na jejich kapacitu.
●● Paměťové karty SD*1
●● Paměťové karty SDHC*1*2
Úvodní informace
●● Paměťové karty SDXC*1*2
Obsah balení
*1
Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje následující
položky.
Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce fotoaparátu.
*2
Karty odpovídající standardům SD. Správná činnost paměťových karet
ve fotoaparátu však nebyla ověřována u všech typů paměťových karet.
Podporovány jsou také paměťové karty UHS-I.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Fotoaparát
Bateriový zdroj*
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Nabíječka baterií
Řemínek na zápěstí
Rejstřík
* Neodlepujte přilepený obal z bateriového zdroje.
●● Dodávány jsou rovněž tištěné materiály.
●● Paměťová karta není součástí balení (= 2).
2
Poznámky na úvod a právní
informace
●● Pořiďte několik počátečních zkušebních snímků a přehrajte je,
abyste se ujistili, že byly správně zaznamenány. Upozorňujeme,
že společnost Canon Inc., její dceřiné firmy a pobočky ani distributoři
nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé nesprávnou
funkcí fotoaparátu nebo příslušenství (včetně paměťových karet),
jež mají za následek poškození snímku, který má být zaznamenán
a/nebo který má být zaznamenán ve strojově čitelném tvaru.
●● Pokud uživatel pořizuje neautorizované snímky nebo záznamy (video
nebo zvukové) osob nebo materiálů podléhajících autorským právům,
může narušovat soukromí příslušných osob nebo porušovat zákonná
práva jiných osob včetně autorských práv a jiných práv týkajících
se duševního vlastnictví. Mějte na paměti, že omezení mohou platit
i v případech, kdy jsou takovéto snímky nebo záznamy určeny
výhradně pro osobní použití.
●● Informace o záručních podmínkách a zákaznické podpoře naleznete
v informacích o záruce dodávaných v sadě příruček k fotoaparátu.
●● Přestože je obrazovka vyráběna v podmínkách extrémně přesného
výrobního procesu a více než 99,99 % pixelů odpovídá konstrukčním
požadavkům, mohou být v ojedinělých případech některé pixely vadné
nebo se mohou zobrazovat jako červené nebo černé body. Tento jev
neznamená závadu fotoaparátu a neovlivňuje zaznamenané snímky.
●● Při dlouhodobějším používání fotoaparátu může dojít k zahřátí jeho těla.
Tento jev neznamená závadu.
Typografické konvence v této
příručce
●● V této příručce jsou tlačítka a voliče fotoaparátu označeny ikonami,
které se na nich na fotoaparátu nacházejí, resp. ikonami jim podobnými.
●● Následující tlačítka a ovladače fotoaparátu jsou označeny ikonami.
Čísla v závorkách označují číslo odpovídajících ovládacích prvků
v kapitole „Části přístroje“ (= 4).
Tlačítko nahoru (12) na zadní straně
Tlačítko doleva (8) na zadní straně
Tlačítko doprava (13) na zadní straně
Tlačítko dolů (15) na zadní straně
Příkazový ovladač (7) na zadní straně
●● Režimy snímání stejně jako ikony a text, které se zobrazují
na obrazovce, jsou uváděny v hranatých závorkách.
●●
: Důležité informace, které je třeba znát
●●
: Poznámky a tipy pro pokročilé používání fotoaparátu
●● = xx: Stránky se souvisejícími informacemi (v tomto příkladu
představují písmena „xx“ číslo stránky)
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
●● Pokyny v této příručce se vztahují na používání fotoaparátu
ve výchozím nastavení.
Příslušenství
●● Z praktických důvodů jsou všechny podporované paměťové karty
zjednodušeně označovány jako „paměťové karty“.
Dodatek
●● Symboly „ Statické snímky“ a „ Filmy“ uváděné pod názvy kapitol
označují, jak je funkce používána – jestli pro statické snímky nebo
pro videosekvence.
Rejstřík
3
Před použitím
Části přístroje
(4)
(5) (6)
(7) (8) (9)
Základní příručka
(10)
(1)
(2)
Pokročilá příručka
(3) (4)
Základy práce
s fotoaparátem
(1)
(2)
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
(3)
(11) (12)
(6)
(11)
(7)
(8)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(9)
(13)
(10)
(5)
(1)
Mikrofon
(7)
Tlačítko spouště
(1)
Obrazovka
(9)
(2)
Světlo
(8)
Tlačítko ON/OFF
(2)
Reproduktor
(10) Tlačítko
(3)
Objektiv
(9)
Blesk
(3)
Konektor DIGITAL
(11) Tlačítko
(4)
Páčka zoomu
(teleobjektiv) /
Záznam: ‌
(širokoúhlý objektiv)
Přehrávání: ‌ (zvětšení) /
(index)
(10) Spínač
(4)
Konektor HDMITM
(11) Závit pro stativ
(5)
Sériové číslo (číslo těla)
(Kompenzace
(12) Tlačítko
Nahoru
expozice) /
(12) Krytka prostoru pro paměťovou
kartu / baterii
(6)
Tlačítko
Hledání) /
snímku)
(5)
Tlačítko filmu
(6)
Volič režimů
(vysunutí blesku)
(13) Úchyt pro řemen
(Asistenční oblast –
(Smazání jednoho
(7)
Příkazový ovladač
(8)
(Makro) /
Tlačítko
(Ruční zaostřování) /
Doleva
Indikátor
(13) Tlačítko
(Přehrávání)
Doprava
(Nabídka
(14) Tlačítko
Rychloovladače / Nastavení)
(15) Tlačítko
Dolů
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
(Wi‑Fi)
(Blesk) /
Další režimy snímání
(Informace) /
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
(16) Tlačítko
●● Otáčením příkazového ovladače
lze provádět většinu operací
zprostředkovaných tlačítky / / / ,
jako je výběr položek a přepínání snímků.
4
Obsah
Před použitím
Úvodní informace............................................................... 2
Obsah balení............................................................................. 2
Kompatibilní paměťové karty..................................................... 2
Poznámky na úvod a právní informace..................................... 3
Typografické konvence v této příručce...................................... 3
Části přístroje............................................................................ 4
Běžné činnosti s fotoaparátem................................................ 10
Bezpečnostní pokyny.............................................................. 12
Základní příručka
Základní operace.............................................................. 14
Základní příprava.................................................................... 14
Nasazení řemínku......................................................................14
Správné držení fotoaparátu........................................................14
Nabití bateriového zdroje............................................................15
Vložení bateriového zdroje a paměťové karty............................15
Vyjmutí bateriového zdroje a paměťové karty........................16
Nastavení data, času a časového pásma...................................16
Jazyk zobrazování......................................................................17
Seznámení s činností fotoaparátu........................................... 18
Fotografování / záznam filmů.....................................................18
Prohlížení...................................................................................19
Mazání snímků.......................................................................19
Pokročilá příručka
Základy práce s fotoaparátem........................................ 20
Zapnutí/Vypnutí....................................................................... 20
Tlačítko spouště...................................................................... 21
Režimy snímání...................................................................... 21
Možnosti zobrazení v režimu snímání..................................... 22
Nastavení úhlu obrazovky....................................................... 22
Obrazovka Rychloovladače.................................................... 23
Obrazovka nabídky................................................................. 23
Klávesnice zobrazovaná na obrazovce................................... 24
Indikátory................................................................................. 25
Rámečky na obrazovce snímání............................................. 25
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto.................................................. 26
Fotografování s využitím fotoaparátem určených
nastavení................................................................................. 26
Fotografování (Režim Smart Auto).............................................26
Fotografování v režimu Hybridní Auto........................................28
Přehrávání krátkých filmů.......................................................29
Statické snímky......................................................................29
Filmy.......................................................................................29
Ikony scén..................................................................................30
Ikony stabilizace obrazu.............................................................30
Běžně používané, praktické funkce........................................ 31
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Větší přiblížení objektů (Digitální zoom).....................................31
Snadné opětovné zachycení objektů po ručním zoomování
(Asistenční oblast – Hledání)......................................................31
Automatické zoomování podle pohybu objektu
(Automatický zoom)....................................................................32
Nastavení zobrazování tváří v konstantní velikosti................33
Přidání razítka data....................................................................34
Použití samospouště..................................................................34
5
Souvislé fotografování................................................................35
Funkce pro uživatelské nastavení snímků.............................. 35
Změna poměru stran..................................................................35
Změna kvality snímku.................................................................36
Pokyny k volbě počtu záznamových pixelů na základě
velikosti papíru (snímky s poměrem stran 4:3).......................36
Pomocné funkce pro fotografování......................................... 36
Zobrazení rastru.........................................................................36
Vypnutí automatické vodováhy...................................................37
Změna nastavení režimu IS........................................................37
Deaktivace stabilizace obrazu................................................37
Záznam filmů s objekty ve stejné velikosti, jako na zobrazení
před zahájením snímání.............................................................37
Uživatelské přizpůsobení činnosti fotoaparátu........................ 38
Zamezení spuštění pomocného světla AF.................................38
Zamezení rozsvícení světla redukce červených očí...................38
Změna doby zobrazení snímku po jeho pořízení.......................38
Další režimy snímání....................................................... 39
Vylepšení barev u snímků jídla (Jídlo).................................... 39
Pořizování autoportrétů s využitím optimálních nastavení
(Autoportrét)............................................................................ 40
Pohyblivé objekty (Sport)........................................................ 41
Specifické scény..................................................................... 41
Aplikace speciálních efektů..................................................... 42
Pořizování snímků s efektem zjemnění pleti (Jemná pleť).........43
Monochromatické snímky (Č/B zrno).........................................43
Fotografování se změkčujícím efektem......................................44
Fotografování s efektem objektivu rybí oko
(Efekt Objektivu rybí oko)...........................................................44
Snímky podobající se olejomalbám (Efekt Olejová malba)........44
Snímky podobající se akvarelovým barvám (Efekt Akvarel).......45
Fotografování s efektem levného fotoaparátu
(Efekt Levný fotoaparát).............................................................45
Pořizování snímků se vzhledem zmenšených modelů
(Efekt miniatury).........................................................................46
Záznam různých druhů filmů................................................... 46
Změna velikosti záznamu filmu..................................................46
Nastavení jasu snímku (Kompenzace expozice)........................47
Zakázání funkce Automatický delší čas......................................47
Korekce výrazného chvění fotoaparátu......................................47
Nastavení zvuku.........................................................................48
Deaktivace protivětrného filtru................................................48
Použití tlumiče........................................................................48
Záznam časosběrných filmů.......................................................48
Efekt miniaturního modelu u videosekvencí
(Film s Efektem miniatury)..........................................................49
Odhadovaná doba přehrávání (pro jednominutové klipy)......49
Záznam videomomentek............................................................50
Režim P............................................................................. 51
Fotografování v režimu programové automatiky (režim P)..... 51
Jas snímku (Expozice)............................................................ 52
Nastavení jasu snímku (Kompenzace expozice)........................52
Blokování jasu snímku / Expozice (Blokování AE).....................52
Změna režimu měření expozice.................................................52
Změna citlivosti ISO....................................................................53
Automatická korekce jasu a kontrastu
(Automatická optimalizace jasu).................................................53
Barvy snímku.......................................................................... 54
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Zachycení přirozených barev (Vyvážení bílé)............................54
Uživatelské vyvážení bílé.......................................................54
Ruční korekce vyvážení bílé..................................................55
Přizpůsobení barev (Nastavení stylu).........................................55
Rozsah zaostření a zaostřování.............................................. 56
Pořizování snímků zblízka (Makro)............................................56
Fotografování v režimu ručního zaostřování..............................56
Snadná identifikace oblasti zaostření
(Zvýraznění okrajů pro MF)....................................................57
6
Digitální telekonvertor.................................................................57
Výběr metody AF........................................................................58
+Sledování..........................................................................58
Výběr zaostřovaného objektu (AF sledování)........................58
Střed.......................................................................................59
Fotografování s funkcí Servo AF................................................59
Změna režimu zaostřování.........................................................60
Fotografování s funkcí blokování AF..........................................60
Blesk....................................................................................... 61
Změna nastavení režimu blesku.................................................61
Automatický blesk..................................................................61
S bleskem...............................................................................61
Pomalá synchronizace...........................................................61
Bez blesku..............................................................................61
Nastavení kompenzace zábleskové expozice............................62
Fotografování s funkcí blokování FE..........................................62
Ostatní nastavení.................................................................... 63
Změna nastavení režimu IS........................................................63
Režimy Tv, Av a M............................................................ 64
Nastavení rychlosti závěrky (režim Tv)................................... 64
Nastavení clonového čísla (režim Av)..................................... 65
Nastavení rychlosti závěrky a clonového čísla (režim M)....... 65
Nastavení výkonu blesku............................................................66
Přehrávání........................................................................ 67
Prohlížení................................................................................ 67
Přepínání režimů zobrazení.......................................................68
Varovná indikace přeexpozice (přeexponovaná místa)..........69
Histogram...............................................................................69
Zobrazení informací GPS.......................................................69
Záznam odeslaných snímků...................................................69
Prohlížení filmů vytvořených při pořizování statických
snímků (Krátký film)....................................................................69
Procházení a filtrování snímků................................................ 70
Procházení snímků ve formě indexu..........................................70
Vyhledání snímků na základě zadaných podmínek...................70
Možnosti prohlížení snímků.................................................... 71
Zvětšování snímků.....................................................................71
Prohlížení prezentací..................................................................72
Ochrana snímků...................................................................... 72
Ochrana více snímků..................................................................72
Volba metody výběru snímků.................................................72
Výběr jednotlivých snímků......................................................73
Výběr rozsahu........................................................................73
Označení všech snímků současně.........................................74
Mazání snímků........................................................................ 74
Vymazání více snímků současně...............................................74
Volba metody výběru snímků.................................................74
Výběr jednotlivých snímků......................................................75
Výběr rozsahu........................................................................75
Označení všech snímků současně.........................................76
Otáčení snímků....................................................................... 76
Hodnocení snímků.................................................................. 77
Úpravy statických snímků....................................................... 77
Změna velikosti snímků..............................................................77
Výřez..........................................................................................78
Korekce červených očí...............................................................79
Úpravy filmů............................................................................ 79
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Odstranění začátků/konců filmů.................................................79
Extrahování políček z filmů 4K jako statických snímků..............80
Omezení velikosti souborů.........................................................80
Úpravy krátkých filmů.................................................................81
Kombinace videomomentek.................................................... 82
7
Bezdrátové funkce........................................................... 83
Dostupné bezdrátové funkce.................................................. 83
Příprava na použití bezdrátových funkcí................................. 84
Příprava fotoaparátu...................................................................84
Příprava telefonů Smartphone....................................................85
Párování s telefony Smartphone prostřednictvím
Bluetooth................................................................................. 85
Obrazovka [Funkce Bluetooth]...................................................86
Funkce Bluetooth...................................................................86
Párování.................................................................................86
Kontrola/mazání inf. o přip.....................................................86
Adresa Bluetooth....................................................................86
Dálkové ovládání fotoaparátu pomocí telefonu Smartphone.....86
Záznam geografických značek při fotografování........................87
Kontrola informací o poloze....................................................87
Připojení k telefonu Smartphone pomocí Wi‑Fi....................... 88
Připojení k telefonům Smartphone připojeným pomocí
Bluetooth za pomoci Wi‑Fi..........................................................88
Připojení k telefonům Smartphone pomocí Wi‑Fi s využitím
tlačítka Wi‑Fi...............................................................................88
Vytvoření připojení pomocí přístupového bodu......................89
Dálkové ovládání fotoaparátu pomocí telefonu Smartphone.....89
Snímky na fotoaparátu...........................................................89
Dálkově ovládané fotografování s živým náhledem...............90
Odeslání snímků do telefonu Smartphone.................................90
Odesílání snímků do telefonu Smartphone z nabídky
fotoaparátu.............................................................................90
Odesílání snímků do telefonu Smartphone během
přehrávání..............................................................................90
Odesílání snímků do telefonu Smartphone automaticky
během fotografování..............................................................90
Specifikace zobrazitelných snímků........................................91
Ukončení připojení Wi‑Fi............................................................91
Automatické odesílání snímků do počítače............................. 92
Připojení k tiskárnám pomocí Wi‑Fi........................................ 93
Vytvoření připojení pomocí přístupového bodu......................94
Přenos snímků na webové služby........................................... 95
Registrace webových služeb......................................................95
Registrace služby CANON iMAGE GATEWAY......................95
Registrace dalších webových služeb.....................................97
Přenos snímků na webové služby..............................................97
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Opětovné připojení pomocí Wi‑Fi............................................ 98
Úprava nebo vymazání nastavení bezdrátové komunikace.... 99
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Změna nebo vymazání nastavení pro připojení.........................99
Obnovení výchozích nastavení bezdrátové komunikace...........99
Vymazání informací zařízení spárovaných prostřednictvím
funkce Bluetooth.........................................................................99
Další režimy snímání
Nabídka nastavení......................................................... 100
Nastavení základních funkcí fotoaparátu.............................. 100
Ztlumení zvuků fotoaparátu......................................................100
Nastavení hlasitosti..................................................................100
Nastavení doby pro zasunutí objektivu.....................................101
Použití režimu Eco....................................................................101
Nastavení funkce Úspora energie............................................101
Jas obrazovky...........................................................................101
Skrytí úvodní obrazovky...........................................................102
Formátování paměťových karet................................................102
Nízkoúrovňové formátování.................................................102
Výběr a tvorba složek...............................................................103
Číslování souborů.....................................................................103
Vypnutí automatického otáčení................................................104
Zobrazení metrických / nemetrických hodnot...........................104
Ověřování log osvědčení..........................................................104
Jazyk zobrazování....................................................................104
Změna rozlišení výstupu HDMI................................................105
Úprava dalších nastavení.........................................................105
Obnovení výchozích nastavení fotoaparátu.............................105
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
8
Obnovení výchozích nastavení fotoaparátu.........................105
Obnovení výchozích nastavení bezdrátové komunikace.....105
Skrytí průvodce funkcí..............................................................105
Příslušenství................................................................... 106
Přehled systému................................................................... 106
Volitelné příslušenství........................................................... 107
Příslušenství pro napájení........................................................107
Ostatní příslušenství.................................................................108
Tiskárny....................................................................................108
Použití volitelného příslušenství............................................ 108
Přehrávání na televizoru...........................................................108
Vložení a nabití bateriového zdroje....................................... 109
Použití počítače k nabití bateriového zdroje......................... 110
Použití softwaru...................................................................... 111
Ukládání snímků do počítače.................................................112
Tisk snímků............................................................................112
Snadný tisk............................................................................... 112
Konfigurace nastavení tisku..................................................... 113
Přidávání snímků do příkazů tisku (DPOF).............................. 113
Konfigurace nastavení tisku................................................. 113
Specifikace snímků pro tisk.................................................. 114
Tisk snímků přidaných do příkazu tisku (DPOF).................. 114
Přidání snímků do fotoalba....................................................... 115
Přidání jednotlivých snímků.................................................. 115
Přidání více snímků současně............................................. 115
Pokyny pro manipulaci.......................................................... 121
Specifikace............................................................................ 121
Obrazový snímač.................................................................121
Objektiv................................................................................121
Závěrka................................................................................122
Clona....................................................................................122
Ovládání blesku....................................................................122
Obrazovka............................................................................122
Fotografování.......................................................................122
Záznam................................................................................123
Napájení...............................................................................123
Rozhraní...............................................................................123
Provozní podmínky...............................................................123
Rozměry (podle standardu CIPA).........................................123
Hmotnost (podle standardu CIPA)........................................123
Bateriový zdroj NB-13L.........................................................124
Nabíječka baterií CB-2LHE..................................................124
Kompaktní napájecí adaptér CA-DC30E..............................124
Rejstřík.................................................................................. 125
Opatření týkající se bezdrátových funkcí.............................127
Software třetích stran...........................................................128
Osobní informace a bezpečnostní opatření.........................129
Ochranné známky a licence.................................................129
Zřeknutí se odpovědnosti.....................................................130
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Dodatek........................................................................... 116
Odstraňování problémů..........................................................116
Chyby a varování...................................................................118
Informace zobrazované na obrazovce...................................119
Fotografování (zobrazené podrobné informace)...................... 119
Stav baterie.......................................................................... 119
Přehrávání (podrobné informace).............................................120
9
Běžné činnosti s fotoaparátem
Fotografování
●● Použití fotoaparátem určených nastavení (Režim Auto,
Režim Hybridní Auto)
-- = 26, = 28
●● Vylepšení barev u snímků jídla (Jídlo)
-- = 39
●● Pořizování autoportrétů s využitím optimálních nastavení (Autoportrét)
-- = 40
Pořízení kvalitních snímků osob
Specifické scény
Noční scény
(= 41)
Ohňostroj
(= 41)
Před použitím
Základní příručka
Jemná pleť
(= 43)
Efekt Objektivu rybí oko
(= 44)
Efekt akvarelu
(= 45)
Efekt olejomalby
(= 44)
Efekt miniatury
(= 46)
Efekt Levného
fotoaparátu
(= 45)
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Měkké ostření
(= 44)
Portréty
(= 41)
Sport
(= 41)
Aplikace speciálních efektů
Černobílý
(= 43)
●● Zaostření na tváře osob
-- = 26, = 41, = 58
●● Fotografování bez blesku (Vypnutí blesku)
-- = 61
●● Zhotovení autoportrétů (Samospoušť)
-- = 34
●● Přidání razítka data
-- = 34
●● Kombinace filmových klipů a snímků (Krátký film)
-- = 28
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
10
Prohlížení
●● Zobrazení snímků
-- = 67
●● Automatické přehrávání snímků (Prezentace)
-- = 72
●● Prohlížení snímků na televizoru
-- = 108
●● Prohlížení snímků na počítači
-- = 112
●● Rychlé procházení mezi snímky
-- = 70
●● Vymazání snímků
-- = 74
Záznam a prohlížení filmů
●● Záznam filmů
-- = 26, = 46
●● Prohlížení filmů
-- = 67
Ukládání
●● Uložení snímků do počítače
-- = 112
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Používání funkcí Wi‑Fi
●● Odeslání snímků do telefonu Smartphone
-- = 85, = 88
●● Sdílení snímků online
-- = 95
●● Odeslání snímků do počítače
-- = 92
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Tisk
●● Tisk snímků
-- = 112
Dodatek
Rejstřík
11
Bezpečnostní pokyny
●● Abyste dokázali s výrobkem bezpečně zacházet, přečtěte si
následující pokyny.
●● Dodržujte tyto pokyny, abyste předešli zranění uživatele výrobku nebo
jiných osob.
VAROVÁNÍ
Označuje riziko vážného zranění či
smrtelného úrazu.
●● Udržujte výrobek mimo dosah malých dětí.
Řemínek omotaný okolo krku může způsobit udušení.
●● Používejte pouze zdroje napájení určené pro výrobek, které jsou
uvedeny v tomto návodu k použití.
●● Výrobek nerozebírejte ani neupravujte.
●● Chraňte výrobek před silnými otřesy nebo vibracemi.
●● Nedotýkejte se žádných odkrytých vnitřních částí.
●● Výrobek přestaňte v případě neobvyklých okolností, např. když z něj
vychází kouř nebo neobvyklý zápach, ihned používat.
●● K čištění výrobku nepoužívejte organická rozpouštědla, jako je alkohol,
benzín nebo ředidla.
●● Zabraňte namočení výrobku.
●● Do výrobku nevkládejte cizí předměty a chraňte ho před vniknutím
kapalin.
●● Nepoužívejte výrobek v místech, kde mohou být přítomny hořlavé plyny.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
●● U výrobků s hledáčkem se nedívejte hledáčkem do silných zdrojů
světla, jako je například slunce za jasného dne, lasery a jiné silné
zdroje umělého světla.
Mohlo by dojít k poškození vašeho zraku.
●● Při používání komerčně dostupných nebo dodávaných bateriových
zdrojů dodržujte následující pokyny.
-- Baterie/bateriové zdroje používejte pouze s pro ně určenými výrobky.
-- Baterie/bateriové zdroje nezahřívejte a chraňte je před otevřeným
ohněm.
-- Baterie/bateriové zdroje nenabíjejte pomocí neautorizovaných
nabíječek.
-- Chraňte kontakty před znečištěním a nedovolte, aby přišly do styku
s kovovými špendlíky nebo jinými kovovými předměty.
-- Nepoužívejte baterie/bateriové zdroje, z kterých vytéká elektrolyt.
-- Při likvidaci baterií/bateriových zdrojů izolujte kontakty páskou či
jiným způsobem.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
V případě, že dojde k úniku elektrolytu z baterie/bateriového zdroje
a k potřísnění vaší pokožky nebo oděvu, postižená místa důkladně
opláchněte tekoucí vodou. V případě vniknutí do očí je vypláchněte velkým
množstvím čisté tekoucí vody a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
●● Při používání nabíječky baterií nebo napájecího adaptéru dodržujte
následující pokyny.
-- Pravidelně suchým hadříkem odstraňujte případné nečistoty
nahromaděné na zástrčce a zásuvce.
-- Výrobek nezapojujte a neodpojujte mokrýma rukama.
-- Nepoužívejte výrobek, pokud není napájecí zástrčka zcela zasunuta
do zásuvky.
-- Zástrčku a kontakty chraňte před nečistotami a nedovolte, aby přišly
do styku s kovovými špendlíky nebo jinými kovovými předměty.
-- Nedotýkejte se nabíječky baterií nebo napájecího adaptéru
připojeného k zásuvce za bouřky.
-- Nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty. Napájecí kabel
nepoškozujte, nelámejte a neupravujte.
-- Neobalujte výrobek při používání nebo bezprostředně po něm,
když je výrobek stále zahřátý, látkou ani jinými materiály.
-- Nenechávejte výrobek připojený ke zdroji napájení po dlouhou dobu.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
12
●● Během používání se vyhněte dlouhodobému kontaktu výrobku
se stejnou částí pokožky.
I když výrobek není na dotek horký, může dojít k nízkoteplotním
popáleninám a zrudnutí pokožky nebo tvorbě puchýřů. Při použití výrobku
na horkých místech a osobami s problémy s krevním oběhem nebo s nižší
citlivostí doporučujeme používat stativ nebo podobné zařízení.
●● Vždy dodržujte pokyny pro vypnutí výrobku na místech, kde je jeho
používání zakázáno.
Pokud tak neučiníte, může dojít k poruše jiných zařízení v důsledku
elektromagnetických vln a případně i k nehodám.
UPOZORNĚNÍ
Označuje riziko zranění.
●● Neodpalujte blesk v blízkosti očí.
Mohlo by dojít k jejich poranění.
●● Řemínek je určen pouze k použití na těle. Jeho pověšení s jakýmkoli
připojeným výrobkem na háček nebo jiný předmět může způsobit
poškození výrobku. Také výrobkem netřeste a chraňte ho před
silnými nárazy.
●● Nevyvíjejte silný tlak na objektiv a nedovolte, aby do něj narazil jiný
předmět.
Mohlo by dojít k poranění osob nebo poškození výrobku.
UPOZORNĚNÍ
Označuje možnost škod na majetku.
●● Nemiřte fotoaparátem do silných zdrojů světla, jaký představuje
například slunce za jasného dne nebo silný zdroj umělého světla.
Takovéto jednání by mohlo vyústit v poškození obrazového snímače nebo
jiných vnitřních komponent výrobku.
●● Při použití fotoaparátu na písečné pláži nebo ve větrném prostředí
dbejte na to, aby se do přístroje nedostal písek nebo prach.
●● Jakýkoli cizí objekt na blesku, jako je prach nebo nečistota, odstraňte
bavlněným tamponem nebo kouskem látky.
Teplo vydávané bleskem může způsobit uvolnění kouře z cizího objektu
nebo poruchu výrobku.
●● Pokud výrobek nebudete používat, vyjměte bateriový zdroj/baterie
a uložte je.
Jakékoli případné vytečení baterie by mohlo způsobit poškození výrobku.
●● Před likvidací bateriového zdroje/baterií zakryjte kontakty páskou či
jiným izolačním materiálem.
Dotyk těchto kontaktů a jiných kovových materiálů může vést k vzniku
požáru nebo výbuchu.
●● Při použití blesku je vyzařováno velké množství tepla. Při fotografování
nepřibližujte k jednotce blesku prsty, jiné části těla a jakékoli předměty.
Mohlo by dojít k popálení nebo poruše blesku.
●● Nepoužíváte‑li výrobek, odpojte od elektrické sítě jakoukoli nabíječku
baterií používanou s výrobkem. Používaný výrobek nezakrývejte
oblečením ani jinými objekty.
Dlouhodobé nepřerušené zapojení nabíječky baterií do elektrické sítě
může způsobit přehřátí a deformaci jednotky a následný požár.
●● Nenechávejte výrobek na místech vystavených extrémně vysokým
nebo nízkým teplotám.
Výrobek by se mohl extrémně ohřát/ochladit a způsobit při dotyku
popáleniny nebo poranění.
●● V blízkosti domácích zvířat neponechávejte žádné bateriové zdroje.
Rozkousáním bateriového zdroje zvířetem může dojít k úniku elektrolytu,
přehřátí nebo výbuchu bateriového zdroje a následnému poškození
výrobku nebo požáru.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Používá‑li váš výrobek více baterií, nepoužívejte společně baterie
s různou úrovni nabití či staré a nové baterie. Nevkládejte baterie
s chybnou polaritou kontaktů + a −.
Mohlo by dojít k poškození výrobku.
●● Nesedejte si s fotoaparátem vloženým do kapsy kalhot.
Mohlo by dojít k závadě nebo k poškození obrazovky.
13
Základní příručka
Základní příprava
Na fotografování se připravte následujícím způsobem.
Základní informace a pokyny, od úvodní přípravy až po fotografování
a přehrávání
Základní příručka
Pokročilá příručka
Nasazení řemínku
Základní operace
Před použitím
Základy práce
s fotoaparátem
●● Konec řemínku protáhněte otvorem
v úchytu pro řemen (1) a poté protáhněte
druhý konec řemínku smyčkou na
protaženém konci řemínku (2).
(2)
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
(1)
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Správné držení fotoaparátu
●● Řemínek fotoaparátu si nasaďte
na zápěstí.
●● Během fotografování přitiskněte paže
k tělu a držte fotoaparát pevně, abyste
zabránili jeho pohybu. Pokud jste
vysunuli blesk, nezakrývejte jej prsty.
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
14
Nabití bateriového zdroje
Bateriový zdroj před použitím nabijte pomocí dodávané nabíječky. Na toto
úvodní nabití bateriového zdroje nezapomeňte, protože bateriový zdroj
není při zakoupení fotoaparátu nabitý.
1
(1)
(2)
(2)
(1)
Vložte bateriový zdroj.
●● Po vyrovnání značek
na bateriovém
zdroji a nabíječce zasuňte bateriový zdroj
do nabíječky (1) a stiskněte jej směrem
dolů (2).
2
Nabijte bateriový zdroj.
●● Zapojte vyobrazeným způsobem
nabíječku baterií do elektrické sítě.
●● Pokud je vaše nabíječka baterií vybavena
napájecím kabelem, zapojte jeden konec
napájecího kabelu do nabíječky a druhý
konec do síťové zásuvky.
●● Nabité bateriové zdroje jsou i v případě nečinnosti zatíženy
samovybíjením. Bateriový zdroj nabijte v den, kdy jej budete
používat (nebo bezprostředně předtím).
●● Nabíječku baterií je možné používat v oblastech vybavených
elektrickou sítí se střídavým proudem o napětí 100 – 240 V~
(50/60 Hz). Pokud síťová zástrčka neodpovídá zásuvce, použijte
komerčně dostupný adaptér. Nikdy nepoužívejte elektrické
transformátory určené pro cestování do zahraničí, neboť mohou
poškodit bateriový zdroj.
Vložení bateriového zdroje a paměťové karty
Do fotoaparátu vložte bateriový zdroj a paměťovou kartu (prodávaná
samostatně).
Dříve než začnete používat novou paměťovou kartu nebo paměťovou
kartu, která byla naformátována v jiném zařízení, měli byste ji
naformátovat pomocí tohoto fotoaparátu (= 102).
●● Kontrolka nabíjení se rozsvítí oranžově
a baterie se začne nabíjet.
●● Po dokončení nabíjení změní kontrolka
barvu na zelenou.
3
(1)
(2)
1
(1)
Otevřete krytku.
●● Posuňte přepínač (1) a otevřete krytku (2).
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
(2)
Vyjměte bateriový zdroj.
Dodatek
●● Po odpojení nabíječky baterií od elektrické
sítě vyjměte bateriový zdroj tak, že jej
stisknete dovnitř (1) a vyjmete směrem
nahoru (2).
●● Pro ochranu bateriového zdroje a zachování jeho optimálního
stavu nenabíjejte bateriový zdroj souvisle po dobu delší než
24 hodin.
Před použitím
2
(1)
(2)
Rejstřík
Vložte bateriový zdroj.
●● Stiskněte aretaci baterie ve směru
šipky (1) a zasuňte bateriový zdroj
ve směru šipky (2) tak daleko do přístroje,
až aretace zaklapne do zajištěné polohy.
●● Pokud vložíte bateriový zdroj ve špatné
orientaci, nelze jej zaaretovat ve správné
poloze. Vždy kontrolujte správnou
orientaci bateriového zdroje a jeho
zajištění v přístroji.
15
(1)
(2)
3
Zkontrolujte přepínač ochrany proti
zápisu na kartě a vložte paměťovou
kartu.
●● Pokud je paměťová karta opatřena
přepínačem ochrany proti zápisu, nebude
v případě nastavení přepínače do
zamknuté polohy možné zaznamenávat
data. Posuňte přepínač ve směru šipky (1).
●● Vložte paměťovou kartu štítkem (2)
směřujícím vyobrazeným způsobem
tak daleko do přístroje, až zaklapne
do aretované polohy.
●● Vždy kontrolujte správnou orientaci
vkládané paměťové karty. Vložíte‑li
paměťovou kartu v nesprávné orientaci,
může dojít k poškození fotoaparátu.
4
Zavřete krytku.
●● Sklopte krytku (1), stiskněte ji směrem
dolů a současně posunujte přepínač,
až zaklapne do zavřené polohy (2).
(2)
(1)
Vyjměte paměťovou kartu.
●● Zatlačte paměťovou kartu směrem do těla
přístroje, až uslyšíte klapnutí, a potom ji
pomalu uvolněte.
●● Paměťová karta se uvolní a povysune.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Nastavení data, času a časového pásma
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Nastavte aktuální datum a čas. Tyto informace se při pořízení snímku
uloží do vlastností snímku a využívají se při řazení snímků podle data
pořízení nebo při tisku snímků s uvedením data pořízení.
Další režimy snímání
1
Zapněte fotoaparát.
●● Stiskněte tlačítko ON/OFF.
●● Zobrazí se obrazovka [Datum/čas/pásmo].
2
Nastavte časové pásmo.
●● Stisknutím tlačítek / vyberte položku
a stiskněte tlačítko .
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Vyjmutí bateriového zdroje a paměťové karty
Rejstřík
Vyjměte bateriový zdroj.
●● Otevřete krytku a stiskněte aretaci baterie
ve směru šipky.
●● Bateriový zdroj se povysune.
16
●● Znovu stiskněte tlačítko , stisknutím
tlačítek / vyberte položku a stiskněte
tlačítko .
Před použitím
Jazyk zobrazování
1
Základní příručka
Zobrazte obrazovku nabídky.
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
●● Vyberte možnost [OK] pro návrat
na obrazovku [Datum/čas/pásmo].
2
Vyberte nabídku nastavení funkce.
●● Stisknutím tlačítek / vyberte položku [ ]
a potom stiskněte tlačítko .
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
3
Nastavte datum a čas.
●● Tlačítka / použijte pro pohyb v nabídce,
pomocí tlačítka
vyberte položku,
stisknutím tlačítek / upravte nastavení
data a času a stiskněte tlačítko .
Režimy Tv, Av a M
3
Vyberte položku [Jazyk ].
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
●● Vyberte možnost [OK] a potom stiskněte
tlačítko .
●● Pokud se po zapnutí fotoaparátu zobrazí obrazovka
[Datum/čas/pásmo], nastavte následujícím způsobem
aktuální datum, čas a časové pásmo.
Přehrávání
4
Příslušenství
Nastavte jazyk zobrazování.
Dodatek
Rejstřík
●● Datum/čas/pásmo můžete nastavit rovněž stisknutím tlačítka
a výběrem nabídky [ ] (= 23) > [Datum/čas/pásmo].
●● Chcete‑li nastavit letní čas (přičte se 1 hodina), nastavte
na obrazovce [Datum/čas/pásmo] položku [ ] na [ ].
17
3
Exponujte/zahajte záznam.
Pořizování statických snímků
Seznámení s činností fotoaparátu
Statické snímky
Filmy
Vyzkoušejte fotoaparát jeho zapnutím, pořízením snímků nebo filmů
a jejich následným prohlédnutím.
Fotografování / záznam filmů
Chcete‑li používat plně automatický výběr optimálního nastavení pro
scénu na základě objektu a snímacích podmínek určených fotoaparátem,
použijte režim Auto.
1
Zapněte fotoaparát a přejděte
do režimu
.
●● Lehce stiskněte tlačítko spouště (1).
●● Fotoaparát po zaostření dvakrát pípne
a zobrazí rámečky označující zaostřená
místa obrazového pole. Stiskněte tlačítko
spouště až na doraz (2).
●● Chcete‑li použít blesk, vysuňte jej
posunutím přepínače . Blesk pracuje při
fotografování za nízké hladiny osvětlení.
Nechcete‑li použít blesk, stiskněte jej
prsty dolů směrem k tělu fotoaparátu.
Záznam filmů
●● Záznam zahájíte stisknutím tlačítka filmu,
dalším stisknutím tohoto tlačítka záznam
ukončíte.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
2
Příslušenství
Podle potřeby použijte zoom
k zvětšení objektu nebo rozšíření
záběru.
●● Pohybujte páčkou zoomu za současné
kontroly obrazovky.
Dodatek
Rejstřík
18
Před použitím
Prohlížení
Základní příručka
1
Přepněte na přehrávání.
●● Stiskněte tlačítko
2
.
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Vyberte snímky.
●● Chcete‑li zobrazit předchozí nebo další
snímek, použijte tlačítka / nebo otočte
voličem .
].
●● Filmy jsou označeny ikonou [
Chcete‑li přehrávat filmy, pokračujte
krokem 3.
3
Pokročilá příručka
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Přehrávejte filmy.
●● Stiskněte tlačítko , vyberte položku [ ]
a znovu stiskněte tlačítko .
Bezdrátové funkce
●● Zahájí se přehrávání filmu a po jeho
].
dokončení se zobrazí ikona [
Nabídka nastavení
●● Chcete‑li upravit hlasitost, použijte během
přehrávání tlačítka / .
Příslušenství
Dodatek
Mazání snímků
Chcete‑li vymazat aktuální snímek, proveďte následující. Pamatujte na to,
že vymazané snímky již nelze obnovit.
1
2
Stiskněte tlačítko
Rejstřík
.
Stisknutím tlačítek / nebo
otočením voliče
vyberte položku
[Vymazat] a stiskněte tlačítko .
19
Pokročilá příručka
Před použitím
Zapnutí/Vypnutí
Základní příručka
Režim snímání
●● Stisknutím tlačítka ON/OFF zapnete
fotoaparát a připravíte jej k fotografování.
Základy práce s fotoaparátem
Další základní operace a více způsobů zábavy s fotoaparátem včetně
volitelných funkcí pro fotografování a přehrávání
●● Chcete‑li fotoaparát vypnout, stiskněte
tlačítko ON/OFF znovu.
Přehrávání
●● Stisknutím tlačítka
a zobrazíte snímky.
zapnete fotoaparát
●● Chcete‑li fotoaparát vypnout, stiskněte
nebo stiskněte
znovu tlačítko
tlačítko ON/OFF.
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
●● Chcete‑li přepnout z režimů snímání do režimu přehrávání,
.
stiskněte tlačítko
●● Chcete‑li přepnout z režimu snímání do režimu přehrávání,
namáčkněte tlačítko spouště do poloviny (= 21) nebo otočte
voličem režimů (= 21).
●● Po uplynutí přibližně jedné minuty během přehrávání dojde
k zasunutí objektivu. Je‑li objektiv fotoaparátu zasunutý,
.
můžete fotoaparát vypnout stisknutím tlačítka
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
20
Tlačítko spouště
Abyste zajistili správné zaostření všech snímků, vždy nejprve namáčkněte
tlačítko spouště do poloviny a po dokončení zaostřování stiskněte tlačítko
zbývající část jeho chodu až na doraz pro expozici snímku.
V této příručce jsou činnosti tlačítka spouště popisovány jako namáčknutí
tlačítka spouště do poloviny a stisknutí tlačítka spouště až na doraz.
1
2
K volbě jednotlivých režimů snímání použijte volič režimů.
(7)
Namáčkněte tlačítko spouště do
poloviny. (Lehce stiskněte tlačítko
kvůli zaostření.)
●● Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
Fotoaparát po dokončeném zaostření
dvakrát pípne a zobrazí rámečky jako
indikaci zaostřených míst obrazového pole.
Stiskněte tlačítko spouště až
na doraz. (Stiskněte doposud
lehce namáčknuté tlačítko
spouště až na doraz.)
●● Fotoaparát přehraje zvuk závěrky a pořídí
snímek.
●● Fotoaparátem nehýbejte až do odeznění
zvuku závěrky.
●● Exponujete‑li přímo bez předchozího namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny, nemusí být výsledný snímek správně zaostřený.
●● Doba přehrávání zvuku závěrky se liší v závislosti na času
závěrky potřebném pro dosažení správné expozice.
Při fotografování některých scén může být tato doba delší.
Pohne‑li se fotoaparát (nebo fotografovaný objekt) před
ukončením přehrávání zvuku závěrky, mohou být snímky
rozmazané.
Před použitím
Režimy snímání
Základy práce
s fotoaparátem
(2)
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(4)
Pokročilá příručka
(1)
(3)
(1)
Základní příručka
Režim Auto / Režim Hybridní Auto
/
Režim vhodný pro plně
automatické fotografování,
kdy veškerá nastavení
provádí fotoaparát
(= 18, = 26, = 28).
(5)
Umožňují fotografovat
s nastavením vytvořeným pro
specifické scény nebo přidávat
různé efekty (= 41).
(6)
Režim Jídlo
Režim upravující barevné tóny pro
získání čerstvějšího a živějšího
vzhledu jídla (= 39).
Režim Autoportrét
Pomocí tohoto režimu můžete
fotografovat sami sebe s využitím
optimálních nastavení (= 40).
Režim Sport
Tento režim umožňuje sekvenčně
fotografovat za současného
zaostřování pohyblivých objektů
(= 41).
Speciální motivové programy
(7)
Režim Film
Slouží k pořizování filmů (= 46).
Filmy lze snadno pořizovat rovněž
při nastavení voliče režimů do jiné
polohy, stačí jen stisknout tlačítko
filmu.
Režimy P, Tv, Av a M
/
/
/
Tyto režimy umožňují pořizovat
různé typy snímků s vámi
upřednostňovanými nastaveními
(= 51, = 64).
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
21
Možnosti zobrazení v režimu snímání
Stisknutím tlačítka
lze měnit zobrazované informace nebo informace
skrýt. Podrobnosti o zobrazovaných informacích viz „Informace
zobrazované na obrazovce“ (= 119).
Stručné informace
Nastavení úhlu obrazovky
Úhel a orientaci obrazovky můžete upravit tak, aby odpovídaly scéně
nebo způsobu fotografování.
●● Obrazovku lze otevřít přibližně v úhlu 180°.
●● Chcete‑li být rovněž přítomni na snímcích,
můžete si prohlížet vlastní zrcadlový obraz
otočením obrazovky směrem k přední
části fotoaparátu.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Podrobné informace
●● Když fotoaparát nepoužíváte, nechte obrazovku zavřenou.
●● Neotvírejte obrazovku dále, mohlo by dojít k poškození fotoaparátu.
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
●● Chcete‑li zrušit funkci převráceného zobrazení, vyberte
nabídku [ ] (= 23) > [Převr. zobrazení] > [Vyp].
Příslušenství
Dodatek
Bez zobrazených informací
Rejstřík
22
Obrazovka Rychloovladače
Tato obrazovka slouží ke konfiguraci často používaných funkcí pro
fotografování a přehrávání [ ] (Rychloovladače).
Položky a možnosti nastavení se liší v závislosti na režimu snímání.
1
Zobrazte obrazovku Rychloovladače.
●● Stiskněte tlačítko
.
Před použitím
Obrazovka nabídky
Pomocí obrazovky nabídky lze následovně nastavovat různé funkce
fotoaparátu. Položky nastavení jsou utříděny podle účelu, například
pro fotografování [ ] nebo přehrávání [
], a jsou seskupeny na více
kartách. Mějte na paměti, že dostupnost jednotlivých položek se liší
v závislosti na vybraném režimu snímání.
1
Zobrazte obrazovku nabídky.
●● Stiskněte tlačítko
2
Vyberte položku nastavení.
●● Stisknutím tlačítek / vyberte
požadovanou položku (1).
3
.
Vyberte možnost nastavení.
2
4
Potvrďte svou volbu a opusťte
nabídku.
●● Stiskněte tlačítko
●● Stisknutím tlačítek / vyberte hlavní
kartu a stiskněte tlačítko .
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
3
Vyberte vnořenou kartu.
●● Pomocí tlačítek
kartu.
/
vyberte vnořenou
.
●● Funkce Rychloovladače můžete zkonfigurovat rovněž
z obrazovky nabídky.
Pokročilá příručka
Režim P
Vyberte hlavní kartu.
●● Stisknutím tlačítek / vyberte
požadovanou možnost (2).
zkonfigurujte
●● Stisknutím tlačítka
položky označené ikonou [
].
Základní příručka
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
4
Vyberte položku nastavení.
●● Stisknutím tlačítek / vyberte položku
nastavení a stiskněte tlačítko .
●● Některé položky jsou vybírány tlačítky
/ na jiné obrazovce po prvotním
stisknutí tlačítka .
23
5
Vyberte možnost nastavení.
●● Stisknutím tlačítek / / / vyberte
možnost nastavení a stiskněte tlačítko
6
.
Potvrďte svou volbu a opusťte
nabídku.
●● Stiskněte tlačítko
pro návrat na
obrazovku v kroku 2 a znovu stiskněte
tlačítko pro návrat na obrazovku snímání.
Před použitím
Klávesnice zobrazovaná
na obrazovce
Základní příručka
Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte informace. Pamatujte si, že délka
a typ informací, které lze zadat, se mění v závislosti na použité funkci.
(1)
Zadání znaků
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
●● Stisknutím tlačítek / / / nebo
otočením voliče
vyberte klávesu
s požadovaným znakem a stiskněte
tlačítko .
Další režimy snímání
●● Chcete‑li zadávat velká písmena, vyberte
položku [ ] a stiskněte tlačítko .
●● Délka zadávaných informací (1) se liší
v závislosti na použité funkci.
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Pohyb kurzoru
●● Vyberte položku [
tlačítko .
Pokročilá příručka
Bezdrátové funkce
] nebo [
] a stiskněte
Přepínání režimů vstupu
Nabídka nastavení
Příslušenství
●● Vyberte položku [ ] a stiskněte tlačítko
●● Dostupné režimy vstupu se liší
v závislosti na používané funkci.
.
Dodatek
Rejstřík
Mazání znaků
●● Vyberte položku [
] a stiskněte
tlačítko . Předchozí znak se vymaže.
Návrat na předchozí obrazovku
●● Stiskněte tlačítko
.
24
Indikátory
Rámečky na obrazovce snímání
Indikátor na zadní straně fotoaparátu (= 4) svítí nebo bliká v závislosti
na stavu fotoaparátu.
Barva
Stav indikátoru
Zelená
Svítí
Zelená
Pomalu bliká
Zelená
Bliká
Oranžová
Oranžová
Svítí
Bliká
Stav fotoaparátu
Záznam statických snímků na
paměťovou kartu nebo načítání
snímků z karty
Vypnutá obrazovka
Záznam filmů na paměťovou kartu,
načítání filmů z karty nebo přenos
pomocí Wi‑Fi
Nabíjení pomocí USB
Chyba nabíjení USB
●● Pokud probíhá čtení/zápis na kartu, nevypínejte fotoaparát,
neotevírejte krytku prostoru pro paměťovou kartu / baterii
a netřeste fotoaparátem ani jej nevystavte nárazu. Takováto
situace by mohla způsobit poškození snímků nebo fotoaparátu
či paměťové karty.
Bílý rámeček
Zelený rámeček
Modrý rámeček
Žlutý rámeček
Zobrazuje se okolo objektu nebo tváře osoby
detekované jako hlavní objekt. Při zobrazení více
objektů se zobrazí na objektech mimo hlavní objekt
šedé rámečky.
Zobrazuje se po zaostření fotoaparátu při
namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.
Zobrazuje se během pokračujícího zaostřování
fotoaparátu na pohybující se objekty.
Zobrazuje se po dobu namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny.
Zobrazuje se, pokud fotoaparát nemůže zaostřit
při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.
●● Pokud se rámečky nezobrazují, zobrazují se okolo nežádoucích
objektů nebo se zobrazují na pozadí a v podobných místech,
(= 51).
zkuste fotografovat v režimu
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
25
Před použitím
Fotografování s využitím
fotoaparátem určených nastavení
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Praktický režim pro jednoduché fotografování s vyšší mírou kontroly
nad výsledky
Základní příručka
Chcete‑li používat plně automatický výběr optimálního nastavení pro
scénu na základě objektu a snímacích podmínek určených fotoaparátem,
použijte režim Auto.
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Fotografování (Režim Smart Auto)
Statické snímky
1
Pokročilá příručka
Filmy
Další režimy snímání
Režim P
Zapněte fotoaparát.
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
2
Přejděte do režimu
.
●● Namiřte fotoaparát na objekt. Fotoaparát
po dobu určování fotografované scény
lehce cvaká.
●● V levém horním rohu obrazovky se
zobrazí ikona motivového programu (1)
a ikona režimu stabilizace obrazu (2)
(= 30, = 30).
●● Rámečky zobrazené okolo libovolných
rozpoznaných objektů značí zaostření
těchto objektů.
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
26
3
Podle potřeby použijte zoom
k zvětšení objektu nebo rozšíření
záběru.
●● Posuňte páčku zoomu doleva nebo
doprava.
●● Na obrazovce se zobrazí sloupec
zoomu (1) zobrazující pozici zoomu
a rozsah zaostření (2).
4
Exponujte/zahajte záznam.
Pořizování statických snímků
1) Zaostřete.
●● Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
Fotoaparát po zaostření dvakrát pípne
a zobrazí rámečky označující zaostřená
místa obrazového pole.
●● Je‑li zaostřených více oblastí na snímku,
zobrazí se několik rámečků.
●● Chcete‑li použít blesk, vysuňte jej
posunutím přepínače . Blesk pracuje při
fotografování za nízké hladiny osvětlení.
Nechcete‑li použít blesk, stiskněte jej
prsty dolů směrem k tělu fotoaparátu.
2) Exponujte.
●● Stiskněte tlačítko spouště až na doraz.
●● Během expozice přehrává fotoaparát
zvuk závěrky a za nízké hladiny osvětlení
dochází (pokud jste vysunuli blesk
do pracovní polohy) k automatickému
spuštění blesku.
●● Fotoaparátem nehýbejte až do odeznění
zvuku závěrky.
●● Po zobrazení vašeho snímku se fotoaparát
vrátí na obrazovku režimu snímání.
Záznam filmů
1) Zahajte záznam.
●● Stiskněte tlačítko filmu. Zahájí se záznam
filmu a zobrazí se nápis [ REC] (2)
a sloupec indikující uplynulý čas (1).
●● V horní a spodní části obrazovky
se zobrazují černé pruhy a objekt je
lehce zvětšený. Černé pruhy označují
oblasti obrazového pole, které nebudou
zaznamenány.
●● Rámečky zobrazené okolo libovolných
rozpoznaných tváří osob značí zaostření
těchto tváří.
●● Jakmile je zahájeno pořizování záznamu,
sejměte prst z tlačítka filmu.
2)Podle potřeby upravte kompozici
záběru.
●● Chcete‑li změnit velikost objektu,
opakujte operace v kroku 3.
Dojde však k zaznamenání provozních
zvuků fotoaparátu. Mějte na paměti,
že filmy zaznamenané při modrém
zobrazení faktoru zoomu budou zrnité.
●● Pokud změníte kompozici záběru,
zaostření, jas a barevné podání se
automaticky upraví.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
27
3
3) Zastavte záznam.
●● Chcete‑li ukončit záznam filmu, stiskněte
znovu tlačítko filmu.
●● Záznam filmu se ukončí automaticky
po zaplnění paměťové karty.
Fotografování v režimu Hybridní Auto
Statické snímky
Filmy
Jednoduchým pořizováním statických snímků můžete vytvořit krátký
film zachycující události v průběhu dne. Fotoaparát zaznamená před
každým snímkem 2 – 4 s dlouhé klipy scén, které se později zkombinují
v krátkém filmu.
1
2
Přejděte do režimu
.
Určete kompozici snímku.
●● Chcete‑li vytvořit kompozici snímku
a zaostřit, postupujte podle kroků 3 – 4
v části „Fotografování (Režim Smart
Auto)“ (= 26).
●● Chcete‑li vytvořit působivější krátké
filmy, zaměřte fotoaparát na objekty po
dobu asi čtyř sekund před pořizováním
statických snímků.
Exponujte/zahajte záznam.
●● Chcete‑li fotografovat, postupujte podle
kroku 4 v části „Fotografování (Režim
Smart Auto)“ (= 26).
●● Fotoaparát zaznamená statický snímek
a filmový klip. Klip, který je ukončen
statickým snímkem a zvukem závěrky,
vytvoří jedinou kapitolu v krátkém filmu.
●● Výdrž baterie v tomto režimu je kratší než v režimu
,
protože je při expozici každého snímku zaznamenán rovněž
krátký film.
●● K zaznamenání krátkého filmu nemusí dojít v případě pořízení
statického snímku ihned po zapnutí fotoaparátu, při výběru
a při jiných způsobech používání fotoaparátu.
režimu
●● V krátkých filmech se zaznamenají zvuky a vibrace způsobené
provozem fotoaparátu.
●● Velikost záznamu krátkého filmu je [
] pro NTSC
] pro PAL. Toto se mění v závislosti na formátu
nebo [
videovýstupu.
●● Fotoaparát nepřehrává zvuky při namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny ani při spuštění samospouště.
●● Krátké filmy jsou v následujících případech ukládány
jako samostatné filmové soubory, a to i v případě, že byly
ve stejný den.
zaznamenány v režimu
-- Velikost souboru krátkého filmu dosáhne hodnoty přibližně 4 GB
nebo celková doba záznamu přibližně 29 min 59 s.
-- Krátký film je chráněný.
-- Dojde ke změně nastavení letního času, videosystému nebo
časového pásma.
●● Zaznamenané zvuky závěrky nelze upravit ani smazat.
●● Upřednostňujete‑li záznam krátkých filmů bez statických snímků,
upravte nastavení předem. Vyberte nabídku [ ] (= 23) >
[Typ kr. filmu] > [Bez snímků].
●● Jednotlivé kapitoly lze upravit (= 81).
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
28
Přehrávání krátkých filmů
Zobrazením statického snímku pořízeného v režimu
film vytvořený ve stejný den (= 69).
Filmy
přehrajete krátký
Statické snímky
●● Blikající ikona [ ] varuje před pravděpodobným rozmazáním
snímků vlivem pohybu fotoaparátu. V tom případě upevněte
fotoaparát na stativ nebo učiňte jiné opatření pro zajištění jeho
stability.
●● Pokud jsou snímky tmavé bez ohledu na použití blesku, přibližte
se více k objektu.
●● Pokud při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny fotoaparát
pouze jednou pípne, může se objekt nacházet příliš blízko.
●● Pro potlačení efektu červených očí a jako pomůcka pro správné
zaostření se může při fotografování za nedostatku světla rozsvítit
pomocné světlo.
●● Pokud se při pokusu o pořízení snímku zobrazí blikající ikona [ ],
znamená to, že nelze pořídit snímek před dokončením nabíjení
blesku. Ve fotografování lze pokračovat až po nabití blesku,
buďto tedy stiskněte tlačítko spouště až na doraz a čekejte, nebo
tlačítko uvolněte a znovu stiskněte.
●● Ačkoliv můžete fotografovat znovu ještě před zobrazením
obrazovky režimu snímání, předchozí snímek může určit
zaostření, jas a používané barvy.
●● Můžete změnit dobu zobrazení snímků po expozici (= 38).
Před použitím
●● Při záznamu filmů držte prsty mimo mikrofon (1). Blokování
mikrofonu může znemožňovat záznam zvuku nebo může
způsobovat utlumení zvuku.
(1)
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
●● Při záznamu filmů se vyvarujte dotyku jiných ovládacích prvků
fotoaparátu než tlačítka filmu, protože hrozí riziko zaznamenání
provozních zvuků fotoaparátu.
●● Jakmile je zahájen záznam filmu, změní se zobrazené obrazové
pole a objekty se zobrazí větší, aby bylo možné provádět korekci
výraznějšího chvění fotoaparátu. Pro záznam objektů ve stejné
velikosti jako zobrazené před záznamem postupujte podle
kroků v části „Záznam filmů s objekty ve stejné velikosti, jako na
zobrazení před zahájením snímání“ (= 37).
●● Jednotlivé filmy překračující 4 GB lze rozdělit na více souborů.
Automatické přehrávání rozdělených souborů filmů jednoho po
druhém není podporováno. Každý soubor přehrajte samostatně.
●● Fotoaparát může za nízké hladiny osvětlení použít pomalejší
rychlosti závěrky. Pomalejší rychlosti závěrky redukují obrazový
šum (Automatický delší čas).
Pokud upřednostňujete plynulejší filmy, které jsou méně ovlivněné
chvěním objektu, nastavte položku [Automat. delší čas] na
, ale mějte na paměti, že filmy mohou být
[Zakázat] v režimu
tmavší (= 47).
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Zvukový záznam je stereofonní.
29
Ikony scén
Před použitím
Ikony stabilizace obrazu
Statické snímky
Filmy
V režimech
/
jsou zobrazením ikon indikovány scény určené
fotoaparátem a fotoaparát automaticky vybírá odpovídající nastavení
pro optimální zaostření, jas a barevné podání objektu.
●● Pokud ikona vybraného motivového programu neodpovídá
aktuálním snímacím podmínkám nebo pokud není možné
dosáhnout na snímcích požadovaného účinku, barev nebo jasu,
(= 51).
zkuste pracovat v režimu
Statické snímky
Filmy
Na základě snímacích podmínek je automaticky aplikována optimální
stabilizace obrazu (Inteligentní IS) a zobrazí se následující ikony.
Stabilizace obrazu pro statické snímky (Normální)
Stabilizace obrazu pro statické snímky při panorámování
(Panorámování)*
Stabilizace obrazu pro úhlové chvění fotoaparátu a pravoúhlé
chvění u makrosnímků (Hybridní IS). U filmů se zobrazuje
ikona [
] a je využita rovněž stabilizace obrazu [ ].
Stabilizace obrazu pro filmy, která potlačuje účinky silného chvění
fotoaparátu, například při záznamu filmů za chůze (Dynamická).
Stabilizace obrazu pro pomalé chvění fotoaparátu, ke kterému
dochází například při záznamu filmů teleobjektivem (Optická).
Není prováděna stabilizace obrazu, protože fotoaparát je
upevněn na stativu nebo jinak udržován ve stabilní poloze.
Během záznamu filmu se však zobrazuje ikona [ ] a použije se
stabilizace obrazu potlačující účinky větru a jiných zdrojů vibrací
(Stativ IS).
* Zobrazuje se při panorámování z důvodu sledování pohyblivých objektů
fotoaparátem. Pokud sledujete objekt, který se pohybuje horizontálně, potlačuje
stabilizace obrazu pouze vertikální chvění fotoaparátu (horizontální stabilizace
obrazu je vypnuta). Obdobně, pokud sledujete objekt, který se pohybuje vertikálně,
potlačuje stabilizace obrazu pouze horizontální chvění fotoaparátu (vertikální
stabilizace obrazu je vypnuta).
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Chcete‑li zrušit stabilizaci obrazu, nastavte položku [Režim IS]
na [Vyp] (= 37). V takovém případě se ikona IS nezobrazuje.
] není k dispozici v režimu
.
●● [
30
Běžně používané, praktické funkce
Větší přiblížení objektů (Digitální zoom)
Statické snímky
Filmy
Pokud jsou vzdálené objekty příliš daleko na to, aby je bylo možné
dostatečně zvětšit pomocí optického zoomu, použijte digitální zoom
pro jejich až cca 160násobné zvětšení.
1
Posuňte páčku zoomu směrem
k symbolu
.
●● Přidržte páčku, dokud se zoomování
nezastaví.
●● Zoomování se zastaví po dosažení
nejvyššího možného faktoru zoomu
(před citelným zvýšením zrnitosti snímků),
což je indikováno na obrazovce.
2
Posuňte páčku zoomu znovu
k symbolu
.
●● Fotoaparát ještě více zvětší objekt.
●● (1) je současný faktor zoomu.
●● Posunutím páčky zoomu se zobrazí sloupec zoomu (který indikuje
polohu zoomu). Sloupec zoomu je barevně kódovaný pro indikaci
různých částí rozsahu zoomu.
-- Bílé pásmo: rozsah optického zoomu, kde nejsou snímky
znatelně zrnité.
-- Žluté pásmo: rozsah digitálního zoomu, kde se snímky nejeví
znatelně zrnité (ZoomPlus).
-- Modré pásmo: rozsah digitálního zoomu, kde jsou snímky zrnité.
●● Protože při některých nastaveních záznamových pixelů (= 36)
není modrý rozsah k dispozici, lze maximálního faktoru zoomu
dosáhnout postupem uvedeným v kroku 1.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
●● Chcete‑li deaktivovat digitální zoom, vyberte nabídku [
(= 23) > [Digitální zoom] > [Vyp].
]
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Snadné opětovné zachycení objektů po ručním
zoomování (Asistenční oblast – Hledání)
Statické snímky
Bezdrátové funkce
Filmy
Pokud vám během zoomování zmizí fotografovaný objekt ze záběru, můžete
jej dočasným nastavením krátké ohniskové vzdálenosti snáze vyhledat.
1
Vyhledejte ztracený objekt.
●● Stiskněte a přidržte tlačítko
.
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Fotoaparát nastaví krátkou ohniskovou
vzdálenost a vyznačí bílým rámečkem
oblast zobrazenou před stisknutím
tlačítka .
31
2
Znovu vyhledejte fotografovaný
objekt.
●● Namiřte fotoaparát tak, aby se objekt
dostal do bílého rámečku, a potom
uvolněte tlačítko .
●● Obnoví se předchozí zvětšení, takže oblast
v bílém rámečku znovu zaplní celý monitor.
●● Po dobu nastavení krátké ohniskové vzdálenosti se nezobrazují
některé informace ke snímku.
bílý rámeček
●● Během záznamu filmu se při stisknutí tlačítka
nezobrazuje. Provozní zvuky vydávané fotoaparátem například
během zoomování a změněný faktor zoomu se zaznamenávají
na filmu.
●● Pokud upřednostňujete pořízení snímku s faktorem zoomu
nastaveným na obrazovce v kroku 1, stiskněte tlačítko spouště
až na doraz.
●● Faktor zoomu, ke kterému se fotoaparát vrátí po uvolnění
, lze nastavit posunutím páčky zoomu za současného
tlačítka
pro změnu velikosti bílého rámečku.
přidržení tlačítka
upravit zobrazovanou oblast,
●● Chcete‑li po stisknutí tlačítka
Zobr. oblast] v nabídce [ ] (= 23),
vyberte položku [
a vyberte jednu ze tří možností.
po stisknutí tlačítka
●● Faktor zoomu nelze změnit pomocí tlačítka
spouště až na doraz při použití režimu samospouště (= 34).
Před použitím
Automatické zoomování podle pohybu objektu
(Automatický zoom)
Statické snímky
Základní příručka
Filmy
Fotoaparát automaticky zoomuje pro udržení rozpoznané tváře (= 58)
v konstantní velikosti. Pokud se osoba přiblíží, fotoaparát automaticky
nastaví kratší ohniskovou vzdálenost (oddálí osobu) a naopak. Velikost
tváře osoby lze podle potřeby upravit.
1
Přejděte do režimu
●● Zobrazí se ikona [
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Auto.
●● Rychle stiskněte a uvolněte tlačítko
Pokročilá příručka
.
].
Další režimy snímání
Režim P
●● Okolo nalezené tváře se zobrazí bílý
rámeček a fotoaparát použije zoom,
aby udržel objekt na obrazovce.
Režimy Tv, Av a M
●● Je‑li nalezeno více tváří, zobrazí se bílý
rámeček okolo tváře hlavního objektu
a až dva šedé rámečky okolo dalších
tváří a fotoaparát zoomováním zachová
tyto objekty na obrazovce.
Bezdrátové funkce
Přehrávání
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
32
2
Exponujte/zahajte záznam.
Nastavení zobrazování tváří v konstantní velikosti
●● Automatické zoomování pokračuje i po
pořízení snímku a rámečky jsou stále
zobrazeny.
●● Je‑li zapnutá možnost
Auto, vyberte
stisknutím tlačítek / požadovanou
možnost.
●● Chcete‑li zrušit automatické zoomování,
stiskněte znovu tlačítko . Zobrazí se
symbol [ Auto: Vyp].
●● Tvář osoby se nemusí zobrazovat v konstantní velikosti vzhledem
k obrazovce při některých faktorech zoomu, pokud je hlava osoby
nakloněná nebo pokud osoba nestojí čelně k fotoaparátu.
●● Během záznamu filmu se na filmu zaznamenávají zvuky změny
faktoru zoomu a provozní zvuky fotoaparátu.
Auto, nezobrazují se některé
●● Pokud je zapnutá možnost
informace o snímku a některá nastavení pro fotografování nelze
zkonfigurovat.
●● Automatické zoomování pro udržení více objektů na obrazovce se
neprovádí během záznamu filmu, i když jsou tváře detekovány.
●● Automatické zoomování není k dispozici během souvislého
fotografování.
●● Fotoaparát automaticky zoomuje pro
udržení tváří ve zvolené velikosti.
Auto
Tvář
Horní tělo
Celé tělo
Ruční
●● Pokud se nalezený objekt přesune směrem k okraji obrazovky,
fotoaparát rozšíří záběr a udrží objekt na obrazovce.
●● Po stisknutí tlačítka spouště až na doraz při použití režimu
samospouště (= 34) nelze faktor zoomu změnit.
●● Fotoaparát stanovuje prioritu zoomování a udržuje objekty na
obrazovce. Z toho důvodu nemusí v závislosti na pohybu objektu
a podmínkách snímání být možné udržovat stálou velikost
zobrazení tváře.
●● Není‑li nalezena tvář, fotoaparát provede fotoaparát do určité
úrovně zoomuje a poté zoomování zastaví.
Automatické zoomování brání objektům v pohybu mimo
záběr.
Pokud je rozpoznáno více tváří, fotoaparát použije zoom
pro udržení těchto objektů v záběru.
Uchovává tváře ve velikosti dostatečné pro jednoznačné
rozpoznání výrazu ve tváři.
Uchovává tváře ve velikosti dostatečné pro zobrazení
horní části těla osob.
Uchovává tváře ve velikosti dostatečné pro zobrazení
celých postav osob.
Fotoaparát uchovává tváře osob ve velikosti nastavené
posunutím páčky zoomu. Jakmile dosáhnete
požadované velikosti tváře, uvolněte páčku zoomu.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
●● Velikost tváře lze nastavit rovněž v nabídce [ ] (= 23) >
Auto zoom].
[
●● Při výběru možnosti [Tvář], [Horní tělo] nebo [Celé tělo] můžete
nastavit páčkou zoomu kratší nebo delší ohniskovou vzdálenost
objektivu, ale po uvolnění páčky se za několik sekund obnoví
původní faktor zoomu.
můžete během záznamu filmu vymazat
●● Stisknutím tlačítka
vámi specifikovanou velikost tváře.
●● Velikosti tváří nelze měnit během záznamu filmu.
Dodatek
Rejstřík
33
Přidání razítka data
Před použitím
Použití samospouště
Statické snímky
Filmy
Fotoaparát může přidat datum a čas pořízení do pravého spodního rohu
snímků.
Razítka data přidaná na snímky již nelze upravovat ani odstranit, proto před
jejich použitím zkontrolujte správnost nastaveného data a času (= 16).
1
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Vyberte nabídku [ ] (= 23) >
[Razítko data ] > [Datum a čas]
nebo [Datum].
2
Exponujte.
●● Fotoaparát během fotografování přidává
informaci a datu a čase do pravého
spodního rohu snímků.
●● Razítka data přidaná na snímky již nelze upravit ani odstranit.
●● Jedním z následujících způsobů lze razítko data přidat při tisku
i na snímky pořízené bez razítka data.
Provedete‑li však tento postup u snímků, které již razítko data
obsahují, mohou se časové údaje vytisknout dvojitě.
-- Snímky vytiskněte s využitím funkcí tiskárny (= 113)
-- Snímky vytiskněte pomocí nastavení tisku DPOF na fotoaparátu
(= 113)
Statické snímky
Filmy
Samospoušť lze použít při pořizování skupinových snímků, na kterých je
přítomen rovněž fotograf, a při pořizování dalších načasovaných snímků.
Fotoaparát pořídí snímek přibližně za 10 sekund od stisknutí tlačítka
spouště.
Nastavením časovače na dvě sekundy můžete rovněž eliminovat jakékoli
chvění fotoaparátu způsobené stisknutím tlačítka spouště.
1
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Na obrazovce Rychloovladače (= 23)
vyberte položku [
] a potom vyberte
položku [
].
2
Exponujte.
●● Statické snímky: Namáčknutím tlačítka
spouště do poloviny zaostřete na objekt
a potom stiskněte tlačítko až na doraz.
●● Jakmile spustíte samospoušť, kontrolka
samospouště začne blikat a fotoaparát
přehraje zvuk samospouště.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Ani v případě, že je nastavena, nemá samospoušť žádný účinek
v případě stisknutí tlačítka filmu pro spuštění záznamu.
●● Dvě sekundy před zahájením expozice se blikání a zvuky
samospouště zrychlí (pokud není odpálen záblesk, kdy zůstává
kontrolka svítit trvale).
34
Souvislé fotografování
Statické snímky
Chcete‑li zhotovit sérii snímků v režimu
stisknuté až na doraz.
1
Filmy
, přidržte tlačítko spouště
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Na obrazovce Rychloovladače (= 23)
vyberte položku [
] a potom vyberte
položku [
] nebo [ ].
2
Před použitím
Funkce pro uživatelské nastavení
snímků
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Změna poměru stran
Statické snímky
Filmy
Fotoaparát umožňuje následovně měnit poměr stran (poměr šířky k výšce)
obrazu snímků.
●● Na obrazovce Rychloovladače (= 23)
vyberte položku [ ] a potom vyberte
požadovanou možnost.
Exponujte.
●● Chcete‑li zhotovit sérii snímků, přidržte
tlačítko spouště stisknuté až na doraz.
●● V režimu souvislého fotografování jsou zaostření, expozice
a barvy blokovány v pozici/úrovni určené při namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny.
●● V závislosti na snímacích podmínkách, nastavení fotoaparátu
a pozici zoomu může fotoaparát přestat dočasně fotografovat
nebo se může snížit rychlost souvislého fotografování.
●● Po zhotovení většího počtu snímků se může fotografování zpomalit.
●● Pokud pracuje blesk, rychlost fotografování se může zpomalit.
●● Nelze konfigurovat v režimu
.
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Stejný poměr stran jako u 35mm filmu, používá se pro tisk snímků
ve formátu 130 × 180 mm a pro tisk snímků v pohlednicovém
formátu.
Nativní poměr stran obrazovky fotoaparátu. Používá se pro
zobrazení snímků na standardních televizorech a obdobných
zobrazovačích. Rovněž se používá pro tisk snímků ve formátu
90 × 130 mm a formátech řady A.
Používá se pro zobrazení snímků na širokoúhlých televizorech
HDTV a obdobných zobrazovačích.
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Čtvercový obraz.
●● Není k dispozici v režimu
.
35
Změna kvality snímku
Pomocné funkce pro fotografování
Statické snímky
Filmy
Vyberte z 5 kombinací velikosti (počtu pixelů) a komprese (kvalita snímku).
●● Na obrazovce Rychloovladače (= 23)
vyberte položku [
] a potom vyberte
požadovanou možnost.
Pokyny k volbě počtu záznamových pixelů na základě
velikosti papíru (snímky s poměrem stran 4:3)
,
A2 (420 × 594 mm)
,
A3 – A5 (297 × 420 – 148 × 210 mm)
Pro zasílání e-mailem a podobné účely
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Zobrazení rastru
Statické snímky
Filmy
Jako vodítko pro nastavení správné horizontální a vertikální orientace
obrazu lze zobrazit rastr.
●● Vyberte nabídku [ ] (= 23) >
[Zobrazit rastr], a potom vyberte
požadovanou možnost.
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
●● Není k dispozici v režimu
.
●● Ikony [ ] a [ ] indikují různé úrovně kvality snímku v závislosti
na rozsahu komprese. Při stejné velikosti (počtu pixelů) nabízí
možnost [ ] vyšší kvalitu snímku. Přestože mají snímky [ ]
o něco nižší kvalitu, lze jich umístit na paměťovou kartu větší
množství.
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
36
Vypnutí automatické vodováhy
Statické snímky
Filmy
Automatická vodováha udržuje horizont filmů v rovině. Chcete‑li tuto
funkci zrušit, vyberte možnost [Zakáz.].
Před použitím
Záznam filmů s objekty ve stejné velikosti,
jako na zobrazení před zahájením snímání
Statické snímky
Základní příručka
Filmy
Za normálních okolností se po zahájení záznamu filmu změní zobrazené
obrazové pole a objekty se zobrazí větší, aby bylo možné provádět
vyrovnání obrazu a korekci výraznějšího chvění fotoaparátu.
Chcete‑li zaznamenávat filmy s objekty ve stejné velikosti, jako
před zahájením snímání, můžete potlačit stabilizaci obrazu a zrušit
automatickou vodováhu.
●● Vyberte nabídku [ ] (= 23) >
[ Auto úroveň] > [Zakáz.].
●● Vyberte nabídku [ ] (= 23) >
[ Auto úroveň] > [Zakáz.].
●● Jakmile se zahájí záznam, zobrazená oblast se zúží a objekty
se zvětší (= 37).
●● Vyberte položku [Nastavení IS] >
[Dynamický IS] > [Nízký].
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Změna nastavení režimu IS
Statické snímky
Filmy
Deaktivace stabilizace obrazu
Pokud se fotoaparát nachází ve stabilní poloze (například při použití stativu),
je třeba vypnout stabilizaci obrazu nastavením na [Vyp].
●● Vyberte nabídku [ ] (= 23) >
[Nastavení IS] > [Režim IS] > [Vyp].
Vyp
Zap
●● Chcete‑li zaznamenat objekty ve stejné velikosti, jako před
zahájením snímání, můžete rovněž nastavit položku [Režim IS]
na [Vyp].
●● Položka [Dynamický IS] není k dispozici při nastavení položky
[Režim IS] Na [Vyp] (= 37).
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Deaktivuje stabilizaci obrazu.
Na základě snímacích podmínek je automaticky aplikována
optimální stabilizace obrazu (Inteligentní IS) (= 30).
37
Před použitím
Změna doby zobrazení snímku po jeho pořízení
Uživatelské přizpůsobení činnosti
fotoaparátu
Statické snímky
Fotoaparát umožňuje přizpůsobení funkcí pro fotografování v nabídce [
(= 23).
Filmy
●● V položce [Doba prohlídky] vyberte
požadovanou možnost.
]
Zamezení spuštění pomocného světla AF
Statické snímky
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Filmy
Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny v podmínkách nízké hladiny
osvětlení se rozsvítí světlo jako pomůcka pro správné zaostření. Toto
světlo můžete deaktivovat.
●● Nastavte položku [Spuštění pomocného
světla AF] na [Zakázat].
Další režimy snímání
Vyp
2 s, 4 s, 8 s
Přidržet
Pořízené snímky se nezobrazují.
Snímky se zobrazují po zvolenou dobu. I ve chvíli, kdy
je na obrazovce zobrazen snímek, můžete fotografovat
opětovným namáčknutím tlačítka spouště do poloviny.
Snímky se zobrazují trvale až do namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny.
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Zamezení rozsvícení světla redukce červených očí
Statické snímky
Filmy
Při použití blesku za nízké hladiny osvětlení se rozsvítí světlo redukce
červených očí pro redukci červených očí na snímcích. Toto světlo můžete
deaktivovat.
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● V položce [Nastavení blesku] nastavte
možnost [Kor. lampa] na [Vyp].
38
Vylepšení barev u snímků jídla (Jídlo)
Statické snímky
Filmy
Režim upravující barevné tóny pro získání čerstvějšího a živějšího
vzhledu jídla.
Další režimy snímání
Efektivní fotografování různých scén a pořizování snímků vylepšených
pomocí jedinečných obrazových efektů a speciálních funkcí
1
Přejděte do režimu .
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
2
Změňte barevný tón.
●● Na obrazovce Rychloovladače
(= 23) vyberte položku [Tón barvy]
a zkonfigurujte nastavení.
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
3
Bezdrátové funkce
Exponujte.
●● Tyto barevné tóny nemusí v případě jejich aplikace na osoby
působit vhodně.
●● U snímků s bleskem jsou barevné tóny automaticky nastaveny
na výchozí nastavení.
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
39
4
Pořizování autoportrétů s využitím
optimálních nastavení (Autoportrét)
Statické snímky
●● Během fotografování držte fotoaparát
stabilně. Po stisknutí tlačítka spouště
až na doraz s rozostřením pozadí
nastaveným na [Automat.] pořídí
fotoaparát dva snímky a následně
je zkombinuje.
Filmy
V případě autoportrétů zahrnuje přizpůsobitelné zpracování snímků
zjemnění vzhledu pokožky a úpravu jasu a pozadí, aby vynikl váš
autoportrét na pozadí.
1
2
Přejděte do režimu
.
Efekt Jemná pleť
K dispozici jsou tři úrovně zjemnění pleti.
Zjemnění pleti je optimalizováno pro tvář
hlavního objektu.
Jas
K dispozici je pět úrovní jasu.
Rozostřené pozadí
Rozostření pozadí.
pro zavření
●● Po stisknutí tlačítka
obrazovky nastavení můžete stisknout
tlačítko pro zakázání nastavení
rozostřeného pozadí.
Otevřete obrazovku.
●● Vyobrazeným způsobem otevřete
obrazovku.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Stisknutím tlačítka
zobrazte obrazovku
nastavení a zkonfigurujte jas a zjemnění
pleti.
3
Exponujte.
●● V závislosti na snímacích podmínkách může dojít k modifikaci
jiných oblastí, než je pleť osob.
●● Zkuste nejprve pořídit zkušební snímky, abyste se ujistili,
že dosáhnete požadovaných výsledků.
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
●● V režimu blesku [ ] je rozostřené pozadí nastaveno na [Vyp]
a toto nastavení nelze změnit.
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
40
Pohyblivé objekty (Sport)
Statické snímky
Filmy
Tento režim umožňuje souvisle fotografovat za současného zaostřování
pohyblivých objektů.
1
Přejděte do režimu
Před použitím
Specifické scény
.
Tento režim umožňuje volbu motivového programu odpovídajícího
fotografované scéně a fotoaparát automaticky zkonfiguruje nastavení
pro dosažení optimálních výsledných snímků.
1
Přejděte do režimu
.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
2
Zaostřete.
●● Fotoaparát při namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny pokračuje trvale v zaostřování
na objekt a úpravách jasu objektu v místě
zobrazení modrého rámečku.
3
Exponujte.
●● Chcete‑li zhotovit sérii snímků, přidržte
tlačítko spouště stisknuté až na doraz.
●● V režimu
se snímky mohou jevit jako zrnité, protože dochází
ke zvýšení citlivosti ISO (= 53) v souladu s podmínkami snímání.
●● Po použití souvislého fotografování může dojít k určité prodlevě,
než lze pořídit další snímky. Pamatujte si, že některé typy
paměťových karet mohou způsobovat ještě větší prodlevu
mezi expozicí jednotlivých snímků.
●● V závislosti na snímacích podmínkách, nastavení fotoaparátu
a pozici zoomu se rychlost fotografování může snížit.
Režim Auto
●● Souvislé fotografování není k dispozici v režimu
(= 32).
2
Vyberte režim snímání.
●● Na obrazovce Rychloovladače (= 23)
vyberte položku [ ] a potom vyberte
režim snímání.
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
3
Bezdrátové funkce
Exponujte.
Nabídka nastavení
Fotografování portrétů (Portrét)
Statické snímky
●● Slouží k fotografování osob
se změkčujícím efektem.
Filmy
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
41
Fotografování večerních scén bez
použití stativu (Noční scéna z ruky)
Statické snímky
Filmy
●● Režim pořizuje překrásné snímky
večerních scén a portréty na večerním
pozadí bez nutnosti naprosto stabilního
držení fotoaparátu nebo použití stativu.
●● Kombinací několika souvisle pořízených
snímků je vytvořen jediný snímek
se sníženou patrností projevů chvění
fotoaparátu a šumu.
otografování ohňostrojů
F
(Ohňostroj)
Statické snímky
Před použitím
Aplikace speciálních efektů
Tento režim umožňuje přidávat k pořizovaným snímkům různé efekty.
1
2
Přejděte do režimu
.
●● V režimu [ ] se snímky mohou jevit jako zrnité, protože dochází
ke zvýšení citlivosti ISO (= 53) v souladu s podmínkami snímání.
●● Protože fotoaparát v režimu [ ] fotografuje souvisle, držte jej
během fotografování stabilně.
●● Při použití režimu [ ] mohou určité snímací podmínky nebo
nadměrné rozmazání pohybu znemožnit dosažení očekávaných
výsledků.
●● Při použití režimu [ ] upevněte fotoaparát na stativ nebo učiňte
jiné opatření pro zajištění jeho stability. Při fotografování ze stativu
nebo použití jiného opatření pro zajištění přístroje je třeba nastavit
v položce [Režim IS] možnost [Vyp] (= 37).
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Vyberte režim snímání.
●● Na obrazovce Rychloovladače (= 23)
vyberte položku [ ] a potom vyberte
režim snímání.
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Filmy
●● Umožňuje pořizovat živé snímky
ohňostrojů.
Základní příručka
Přehrávání
●● Zkuste nejprve pořídit zkušební snímky, abyste se ujistili,
že dosáhnete požadovaných výsledků.
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Při použití stativu pro fotografování nočních scén poskytne lepší
namísto režimu [ ] (= 26).
výsledky režim
●● Namáčknete‑li tlačítko spouště do poloviny v režimu [ ], nastaví
se optimální zaostření, i když se nezobrazují žádné snímky.
42
Pořizování snímků s efektem zjemnění pleti
(Jemná pleť)
Statické snímky
Statické snímky
Filmy
Tato položka zpracovává snímky pro dosažení jemnějšího vzhledu pleti.
1
2
Před použitím
Monochromatické snímky (Č/B zrno)
Vyberte položku [ ].
Vyberte úroveň efektu.
●● Vyberte položku [Efekt Jemná pleť]
a zkonfigurujte nastavení.
●● Zobrazí se náhled vzhledu snímku
s aplikovaným efektem.
Filmy
Tento režim umožňuje vytvářet monochromatické snímky s drsným,
hrubým vzhledem.
1
2
Základní příručka
Pokročilá příručka
Vyberte položku [ ].
Základy práce
s fotoaparátem
Vyberte úroveň efektu.
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
●● Vyberte položku [Úroveň efektu filtru]
a zkonfigurujte nastavení.
Další režimy snímání
●● Zobrazí se náhled vzhledu snímku
s aplikovaným efektem.
Režim P
Režimy Tv, Av a M
3
Exponujte.
●● V závislosti na snímacích podmínkách může dojít k modifikaci
jiných oblastí, než je pleť osob.
3
Exponujte.
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
43
Fotografování se změkčujícím efektem
Statické snímky
Filmy
Pomocí této funkce můžete pořizovat snímky tak, jako by byl na
fotoaparátu nasazen filtr se změkčujícím efektem. Úroveň efektu
lze nastavit požadovaným způsobem.
1
2
Vyberte položku [ ].
Vyberte úroveň efektu.
●● Vyberte položku [Úroveň efektu filtru]
a zkonfigurujte nastavení.
●● Zobrazí se náhled vzhledu snímku
s aplikovaným efektem.
3
Exponujte.
Před použitím
Fotografování s efektem objektivu rybí oko
(Efekt Objektivu rybí oko)
Statické snímky
Základní příručka
Filmy
Tento režim pořizuje snímky se zkreslujícím efektem objektivu rybí oko.
1
2
Vyberte položku [
].
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Vyberte úroveň efektu.
●● Vyberte položku [Úroveň efektu filtru]
a zkonfigurujte nastavení.
Další režimy snímání
●● Zobrazí se náhled vzhledu snímku
s aplikovaným efektem.
Režim P
Režimy Tv, Av a M
3
Exponujte.
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Snímky podobající se olejomalbám
(Efekt Olejová malba)
Statické snímky
Nabídka nastavení
Filmy
Tento režim propůjčuje objektům výraznější vzhled ve stylu olejomaleb.
1
2
Vyberte položku [ ].
Vyberte úroveň efektu.
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Vyberte položku [Úroveň efektu filtru]
a zkonfigurujte nastavení.
●● Zobrazí se náhled vzhledu snímku
s aplikovaným efektem.
3
Exponujte.
44
Snímky podobající se akvarelovým barvám
(Efekt Akvarel)
Statické snímky
Filmy
Tento režim změkčuje barvy, aby snímky připomínaly akvarelové malby.
1
2
Vyberte položku [ ].
Statické snímky
Základní příručka
Filmy
Tento efekt vytváří za pomoci vinětace (tmavé a rozmazané okraje snímků)
a změny celkového barevného podání snímky připomínající snímky
z levných fotoaparátů.
1
2
Vyberte úroveň efektu.
●● Vyberte položku [Úroveň efektu filtru]
a zkonfigurujte nastavení.
●● Zobrazí se náhled vzhledu snímku
s aplikovaným efektem.
3
Před použitím
Fotografování s efektem levného fotoaparátu
(Efekt Levný fotoaparát)
Exponujte.
Vyberte položku [
].
Vyberte barevný tón.
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
●● Vyberte položku [Typ efektu filtru]
a zkonfigurujte nastavení.
Režim P
●● Zobrazí se náhled vzhledu snímku
s aplikovaným efektem.
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
3
Standardní
Teplý
Studený
Exponujte.
Snímky připomínající snímky z levného fotoaparátu.
Snímky s teplejším barevným tónem než snímky
v režimu [Standardní].
Snímky se studenějším barevným tónem než snímky
v režimu [Standardní].
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
45
Pořizování snímků se vzhledem zmenšených
modelů (Efekt miniatury)
Statické snímky
Filmy
Tento režim vytváří efekt miniaturních modelů rozmazáním oblastí snímku
nad a pod vybranou oblastí.
1
Vyberte položku [
].
●● Na obrazovce se zobrazí bílý rámeček
označující část obrazového pole, která
nebude rozmazána.
2
Zvolte oblast, kterou chcete
zachovat ostrou.
●● Stiskněte tlačítko
.
●● Rámeček lze přesunout pomocí
tlačítek / .
●● Chcete‑li přesunout bod AF, stiskněte
a potom tlačítka / / / .
tlačítko
3
Před použitím
Záznam různých druhů filmů
Vraťte se na obrazovku snímání
a exponujte.
●● Stisknutím tlačítka
se vraťte na
obrazovku snímání a potom exponujte.
●● Chcete‑li přepnout orientaci rámečku (z horizontální na vertikální
nebo naopak), stiskněte v kroku 2 tlačítka / . Rámeček
ve vertikální orientaci můžete posunout stisknutím tlačítek / .
Statické snímky
1
Přejděte do režimu
Filmy
Pokročilá příručka
.
●● V horní a spodní části obrazovky
se zobrazují černé pruhy a objekt je
lehce zvětšený. Černé pruhy označují
oblasti obrazového pole, které nebudou
zaznamenány.
2
Základní příručka
Zahajte záznam.
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
●● Stiskněte tlačítko filmu.
●● Chcete‑li ukončit záznam filmu, stiskněte
znovu tlačítko filmu.
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Změna velikosti záznamu filmu
Bezdrátové funkce
Statické snímky
Filmy
Tato položka slouží k nastavení velikosti a rychlosti snímání záznamu
filmu. Rychlost snímání určuje, kolik snímků se zaznamená za jednu
sekundu, přičemž dostupné možnosti závisí na nastavení NTSC nebo PAL.
●● Na obrazovce Rychloovladače (= 23)
vyberte položku [
] a potom
vyberte požadovanou možnost.
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
46
●● Objekty se zobrazují větší u filmů 4K než v jiných režimech.
●● Pokud se fotoaparát během dlouhodobějšího záznamu 4K
dočasně přehřeje, zobrazí se symbol [ ] a záznam se zastaví.
V této době je záznam filmu nedostupný i při stisknutí tlačítka
filmu. Podle zobrazených pokynů vyberte jinou velikost záznamu
] nebo [
], resp. vypněte fotoaparát
filmu než [
a nechte jej před obnovením záznamu vychladnout.
Před použitím
Zakázání funkce Automatický delší čas
Statické snímky
Filmy
Pokud jsou pohyby ve filmech [
], [
], [
]
a[
] příliš trhané, můžete zakázat funkci Automatický delší čas.
Za nízké hladiny osvětlení však mohou být filmy tmavé.
●● Vyberte nabídku [ ] (= 23) >
[ Automat. delší čas] > [Zakázat].
Základy práce
s fotoaparátem
Další režimy snímání
Filmy
Režim P
Standardní expozici nastavenou fotoaparátem lze upravovat v krocích
po 1/3 EV, v rozmezí –3 až +3 EV.
●● Stiskněte tlačítko . Za současného
sledování obrazovky upravte jas
otáčením voliče
a po dokončení
nastavení znovu stiskněte tlačítko .
●● Jas obrazu lze rovněž zablokovat, jak je popsáno v části
„Blokování jasu snímku / Expozice (Blokování AE)“ (= 52).
Pokročilá příručka
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Nastavení jasu snímku (Kompenzace expozice)
Statické snímky
Základní příručka
Režimy Tv, Av a M
Korekce výrazného chvění fotoaparátu
Statické snímky
Přehrávání
Filmy
Tato funkce koriguje výrazné chvění fotoaparátu, ke kterému dochází
například při záznamu za pohybu. Část zobrazených snímků se změní
více než při použití možnosti [Standardní] a objekty se dále zvětší.
●● Vyberte nabídku [ ] (= 23) >
[Nastavení IS] > [Dynamický IS] >
[Vysoký].
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Položka [Dynamický IS] není k dispozici při nastavení položky
[Režim IS] Na [Vyp] (= 37).
47
Nastavení zvuku
Před použitím
Záznam časosběrných filmů
Statické snímky
Filmy
Deaktivace protivětrného filtru
Hluk způsobený silným větrem lze potlačit. Použije‑li se však tato možnost
při bezvětří, může znít záznam zvuku nepřirozeně. V takovém případě
můžete protivětrný filtr deaktivovat.
●● Vyberte nabídku [ ] (= 23) >
[Protivětrný filtr] > [Vyp].
Statické snímky
Filmy
Časosběrné filmy kombinují snímky, které byly zaznamenány automaticky
ve zvoleném intervalu. Jakékoli postupné změny objektu (např. změny
krajiny) se přehrají zrychleně.
1
Zobrazte obrazovku [Nastavení
časosběr. filmu].
●● Vyberte nabídku [
[Časosběr. film].
2
] (= 23) >
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● V položce [Časosběrný] vyberte scénu.
●● Vyberte položku a potom vyberte
požadovanou možnost.
Použití tlumiče
Tlumič může potlačit zkreslení zvuku v hlučných prostředích. V tichých
prostředích však snižuje úroveň záznamu zvuku.
●● Vyberte nabídku [ ] (= 23) > [Tlumič],
a potom vyberte požadovanou možnost.
●● Nastavte položku [Aut. vyp. obraz.]
na možnost [Zakázat] pro uchování
obrazovky v zapnutém stavu po
dobu 30 minut po zahájení snímání.
Pro vypnutí obrazovky přibližně
10 sekund po zachycení prvního snímku
nastavte položku na [Povolit]. Pro aktivaci
nebo deaktivaci obrazovky během
záznamu stiskněte tlačítko .
●● Během konfigurace položek se zobrazí
potřebný čas ( ) a čas přehrávání
filmu ( ).
3
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Vraťte se na obrazovku snímání.
●● Chcete‑li se vrátit na obrazovku snímání,
stiskněte tlačítko
. Chcete‑li
zaostřit na objekt, namáčkněte tlačítko
spouště do poloviny.
●● Stiskněte tlačítko filmu.
48
●●
●●
●●
●●
Odhadovaná doba přehrávání (pro jednominutové klipy)
Během záznamu nemanipulujte s fotoaparátem.
Chcete‑li záznam zrušit, stiskněte tlačítko filmu znovu.
Rychle se pohybující objekty mohou být ve filmech zkreslené.
Není zaznamenáván zvuk.
Rychlost
Cca 12 s
Cca 6 s
Cca 3 s
Efekt miniaturního modelu u videosekvencí
(Film s Efektem miniatury)
Statické snímky
Filmy
Tento režim vytváří efekt miniaturních modelů u filmů rozmazáním oblastí
mimo vybranou oblast.
1
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Na obrazovce Rychloovladače (= 23)
vyberte položku [ ] a potom vyberte
možnost.
2
●● Není zaznamenáván zvuk.
●● Nastavte velikost záznamu filmu na [
].
[
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
] nebo
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Zvolte oblast, kterou chcete
zachovat ostrou.
●● Stiskněte tlačítko
.
●● Rámeček lze přesunout pomocí
tlačítek / .
●● Chcete‑li přesunout bod AF, stiskněte
a potom tlačítka / / / .
tlačítko
3
Doba přehrávání
Před použitím
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Vraťte se na obrazovku snímání
a exponujte.
●● Chcete‑li se vrátit na obrazovku snímání,
stiskněte tlačítko . Chcete‑li zaostřit
na objekt, namáčkněte tlačítko spouště
do poloviny.
●● Stiskněte tlačítko filmu.
49
3
Záznam videomomentek
Statické snímky
Filmy
Tato položka zaznamenává série 4, 6 nebo 8 s dlouhých videosekvencí
a fotoaparát je zkombinuje do alba videomomentek, které obsahuje tyto
význačné části vaší cesty nebo události.
1
Povolte videomomentky.
●● Vyberte nabídku [ ] (= 23) >
[Videomomentka] > [Povolit].
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Vyberte položku, kterou chcete nastavit,
a vyberte požadovanou možnost.
Čas přehrávání
Výběr času přehrávání videomomentky.
Efekt přehrávání
Výběr efektu přehrávání videomomentky.
Volba zobrazení potvrzující zprávy po
zaznamenání každé videomomentky.
Ukázat potvrzení
●● Zobrazí se čas potřebný pro zaznamenání
videomomentky, založený na čase
přehrávání a efektu.
●● Po zaznamenání vaší první
videomomentky můžete v položce
[Nastavení alba] vybrat, do kterého
alba se uloží videomomentka.
Zahajte záznam.
●● Stisknutím tlačítka
se vraťte na
obrazovku snímání a potom stiskněte
tlačítko filmu.
●● Zobrazí se sloupec ukazující uplynulý čas
a po dokončení se záznam automaticky
ukončí.
4
Uložte záznam do alba.
●● Tato zpráva se nezobrazí, pokud nastavíte
v kroku 2 položku [Ukázat potvrzení]
na [Zakázat], a videomomentka se
automaticky uloží do alba, které jste
vybrali v položce [Nastavení alba]
v kroku 2.
●● Podle potřeby opakujte kroky 3 – 4.
5
Zakažte videomomentky.
●● Na obrazovce Rychloovladače (= 23)
vyberte položku [ ].
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
●● Videomomentky jsou v případě, že čas záznamu aktuálního alba
překročí 5 minut, uloženy do nového alba.
●● Indikovaný čas přehrávání na videomomentku je pouhým
vodítkem.
] nebo
●● Nastavte velikost záznamu filmu na [
].
[
●● Veškeré videomomentky, u kterých manuálně zastavíte záznam,
se uloží jako normální filmy.
●● Pokud nastavíte položku [Efekt přehrávání] na [2x rychlost] nebo
[1/2x rychlost], není zaznamenán žádný zvuk.
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
50
Fotografování v režimu programové
automatiky (režim P)
Statické snímky
Režim P
Náročnější snímky ve vámi zvoleném stylu
Filmy
Mnoho funkcí fotoaparátu lze uživatelsky přizpůsobit tak, aby vyhovovaly
vašemu fotografickému stylu.
1
2
Přejděte do režimu
.
Upravte nastavení požadovaným
způsobem (= 52 – = 63)
a potom exponujte / zahajte záznam.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
●● Pokyny v této kapitole se vztahují na fotoaparát s voličem režimů
nastaveným do polohy . Některé funkce režimu jsou k dispozici
rovněž v jiných režimech.
●●
: Programová automatika; AE: Automatická expozice
●● Pokud není při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny možné
dosáhnout standardní expozice, blikají hodnoty rychlosti závěrky
a clony bíle. V takovém případě zkuste upravit nastavení
citlivosti ISO (= 53) nebo zapnout blesk (pokud jsou objekty
tmavé, = 61), což může zajistit standardní expozici.
lze rovněž zaznamenávat filmy, a to stisknutím
●● V režimu
tlačítka filmu. Některá nastavení v nabídkách Rychloovladače
(= 22) a MENU (= 23) však mohou být automaticky
upravena pro záznam filmu.
●● Kombinaci rychlosti závěrky a hodnoty clony můžete upravit
namáčknutím tlačítka spouště do poloviny a otáčením voliče
(Flexibilní program).
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
51
2
Jas snímku (Expozice)
Před použitím
Základní příručka
●● Blokování AE se zruší, jakmile se
nezobrazuje ikona [ ].
Nastavení jasu snímku (Kompenzace expozice)
Statické snímky
Upravte kompozici snímku
a exponujte.
Filmy
Standardní expozici nastavenou fotoaparátem lze upravovat v krocích
po 1/3 EV, v rozmezí –3 až +3 EV.
●● Stiskněte tlačítko . Za současného
sledování obrazovky upravte jas
otáčením voliče
a po dokončení
nastavení znovu stiskněte tlačítko .
Pokročilá příručka
●● V režimu ,
,
,
nebo
je hodnota expozice
zobrazována na základě času nastaveného v položce
[Časovač měření] v nabídce [ ] (= 23).
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Změna režimu měření expozice
Statické snímky
Filmy
Režim měření expozice (způsob měření jasu) lze následujícím způsobem
nastavit tak, aby odpovídal snímacím podmínkám.
●● Na obrazovce Rychloovladače (= 22)
vyberte položku [ ] a potom vyberte
požadovanou možnost.
Blokování jasu snímku / Expozice (Blokování AE)
Statické snímky
Filmy
Zablokujte expozici.
●● Namiřte fotoaparát na objekt, který chcete
fotografovat se zablokovanou expozicí.
Přidržte tlačítko spouště namáčknuté
do poloviny a stiskněte tlačítko .
●● Zobrazí se ikona [
expozice.
] a zablokuje se
●● Toto nastavení se automaticky odblokuje
po doběhnutí časovače měření.
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Před fotografováním můžete zablokovat expozici nebo samostatně
nastavit expozici a zaostření.
1
Režim P
Příslušenství
Poměrové
měření
Bodové
měření
Celoplošné
se zdůr.stř.
Pro typické podmínky snímání včetně snímků
v protisvětle. Fotoaparát automaticky upravuje
expoziční parametry podle snímacích podmínek.
Měření probíhá pouze v oblasti [ ] (rámeček
bodu bodového AE), která se zobrazuje uprostřed
monitoru.
Určuje průměrný jas v celém obrazovém poli a při
nastavování expozice přikládá nejvyšší důležitost
střední části obrazu.
Dodatek
Rejstřík
52
Změna citlivosti ISO
Statické snímky
Filmy
Citlivost ISO nastavte na [AUTO] pro automatické úpravy nastavení
v souladu s režimem snímání a podmínkami. Jinak nastavte vyšší hodnoty
citlivosti ISO pro vyšší citlivost ke světlu a nižší hodnoty pro nižší citlivost.
●● Na obrazovce Rychloovladače (= 22)
vyberte položku [ ] a potom vyberte
požadovanou možnost.
Před použitím
Automatická korekce jasu a kontrastu
(Automatická optimalizace jasu)
Statické snímky
Základní příručka
Filmy
Tato funkce provádí automatickou korekci jasu a kontrastu, aby snímky
nebyly příliš tmavé nebo málo či příliš kontrastní.
●● Na obrazovce Rychloovladače (= 22)
vyberte položku [ ] a potom vyberte
požadovanou možnost.
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
●● Přestože se může nastavením nižší citlivosti ISO snížit zrnitost
snímku, za určitých snímacích podmínek vzrůstá pravděpodobnost
pohybu objektu a chvění fotoaparátu.
●● Při výběru vyšší citlivosti ISO se zvýší rychlost závěrky, což snižuje
riziko rozmazání objektu a účinky chvění fotoaparátu a zvyšuje
dosah blesku. Snímky však mohou být zrnité.
●● Tato funkce může za určitých snímacích podmínek zvýšit
výskyt šumu.
●● Pokud Automatická optimalizace jasu vede k příliš světlým
snímkům, nastavte ji na [ ] nebo [ ].
●● Pokud použijete tmavší nastavení kompenzace expozice nebo
kompenzace expozice s bleskem, při jiném nastavení než [ ]
mohou být snímky stále jasné nebo může být efekt kompenzace
expozice slabý. Pro snímky s vámi určeným jasem nastavte tuto
funkci na [ ].
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
53
Uživatelské vyvážení bílé
Barvy snímku
Zachycení přirozených barev (Vyvážení bílé)
Statické snímky
Před použitím
Chcete‑li dosáhnout přirozeného vzhledu barev při fotografování pod
aktuálním osvětlením, nastavte vyvážení bílé tak, aby přesně odpovídalo
světelnému zdroji použitému při fotografování. Vyvážení bílé barvy
nastavte pod stejným zdrojem světla, jaký se použije k osvětlení
fotografované scény.
Filmy
Úpravou vyvážení bílé (WB) můžete dosáhnout přirozenějších barev
fotografované scény na snímku.
●● Na obrazovce Rychloovladače (= 22)
vyberte položku [ ] a potom vyberte
požadovanou možnost.
1
Vyfotografujte bílý objekt.
●● Fotografujte s fotoaparátem namířeným
na list papíru nebo jiný čistě bílý objekt tak,
aby byl celý obraz na obrazovce bílý.
2
Vyberte položku [
].
●● Podle pokynů v krocích v části
„Zachycení přirozených barev
(Vyvážení bílé)“ (= 54) vyberte
položku [ ].
Auto
Automaticky nastaví optimální hodnotu vyvážení
bílé podle podmínek, za kterých fotografujete.
Denní
světlo
Pro fotografování venku za dobrého počasí.
Stín
Pro fotografování ve stínu.
Zataženo
Pro fotografování při zatažené obloze nebo
za soumraku.
Wolfram.
světlo
Bílé
zářivkové
světlo
Uživ.
nastavení
Pro fotografování pod běžným žárovkovým světlem.
Pro fotografování v zářivkovém osvětlení.
Pro ruční nastavení uživatelského vyvážení bílé.
3
Vyberte položku [Uživatel.
nastavení WB].
●● Vyberte nabídku [ ] (= 23) >
[Uživatel. nastavení WB].
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
4
Zaznamenejte data bílé barvy.
Rejstřík
●● Vyberte snímek z kroku 1 a stiskněte
tlačítko .
●● Chcete‑li se vrátit na obrazovku snímání,
.
stiskněte tlačítko
54
●● Zachycení bílého objektu, který je příliš jasný nebo tmavý,
vám může bránit ve správném nastavení vyvážení bílé.
●● Pokud vyberete nevhodný snímek, zobrazí se na obrazovce
zpráva pro načtení dat bílé. Zvolte možnost [Storno] pro výběr
jiného snímku. Zvolte možnost [OK] pro použití daného snímku
pro načtení dat bílé barvy, ale mějte na paměti, že nemusí vytvořit
vhodné vyvážení bílé.
●● Místo bílého objektu lze použít šedou tabulku nebo 18% šedý
reflektor (komerčně dostupný), s kterým je možné dosáhnout
přesnějšího vyvážení bílé.
●● Na současné vyvážení bílé a související nastavení není při
zachycování bílého objektu brán zřetel.
Ruční korekce vyvážení bílé
Vyvážení bílé lze ručně korigovat. Toto nastavení může mít stejný
účinek jako použití komerčně dostupných barevných konverzních
nebo korekčních filtrů.
1
●● Jakákoli úroveň korekce, kterou nastavíte, zůstane zachována,
i když změníte volbu vyvážení bílé v kroku 1.
Základní příručka
Pokročilá příručka
●● B: modrá; A: žlutá; M: purpurová; G: zelená
●● Jedna úroveň korekce modrá/žlutá je ekvivalentní barevnému
konverznímu filtru o síle 5 miredů. (Mired: jednotka barevné
teploty používaná pro označení optické hustoty barevných
konverzních filtrů)
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Přizpůsobení barev (Nastavení stylu)
Statické snímky
Režim P
Filmy
Tato položka umožňuje vybrat nastavení barev, které dobře vystihuje
scénu nebo objekt.
●● Na obrazovce Rychloovladače (= 22)
vyberte položku [
] a potom vyberte
požadovanou možnost.
Proveďte konfiguraci nastavení.
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
●● Postupem uvedeným v krocích
v části „Zachycení přirozených barev
(Vyvážení bílé)“ (= 54) vyberte
možnost vyvážení bílé.
2
Před použitím
Dodatek
●● Při použití možnosti [
] můžete stisknutím tlačítka
upravit kontrast, sytost a další nastavení.
Rejstřík
Zkonfigurujte pokročilá nastavení.
●● Chcete‑li zkonfigurovat toto nastavení
podrobně, stiskněte tlačítko
a stisknutím tlačítek / / / nastavte
úroveň korekce.
●● Nastavení dokončete stisknutím
tlačítka .
55
Statické snímky
Pořizování snímků zblízka (Makro)
Statické snímky
Filmy
Chcete‑li omezit zaostřování na blízké objekty, nastavte fotoaparát
do režimu [ ].
●● Stiskněte tlačítko
Filmy
Pokud není možné zaostřit v režimu automatického zaostřování, zkuste
ruční zaostřování. Můžete specifikovat obecnou vzdálenost pro zaostření
a poté namáčknout tlačítko spouště do poloviny pro určení optimálního
zaostření objektu v blízkosti specifikované pozice.
1
a vyberte položku [ ].
Vyberte položku [
●● Stiskněte tlačítko
položku [
].
●● Zobrazí se ikona [
2
].
a vyberte
] a indikátor MF.
]
3
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Určete obecné zaostření.
●● Pomocí indikátoru MF na obrazovce ((1),
který zobrazuje vzdálenost a zaostření)
jako vodítka specifikujte stisknutím
tlačítek / nebo otáčením voliče
obecné zaostření a potom stiskněte
tlačítko .
●● Pokud pracuje blesk, může dojít k vinětaci.
●● Ikona [ ] v oblasti žlutého zobrazení sloupce pod sloupcem
zoomu se zbarví šedě a fotoaparát nelze zaostřit.
●● Abyste zamezili pohybu fotoaparátu, zkuste upevnit přístroj
na stativ a fotografujte fotoaparátem nastaveným do režimu [
(= 34).
Před použitím
Fotografování v režimu ručního zaostřování
Rozsah zaostření a zaostřování
Jemně doostřete.
●● Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny
pro jemné zaostření (Bezpečný MF).
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Chcete‑li zaostřit přesněji, zkuste stabilizovat fotoaparát upevněním
na stativ.
●● Chcete‑li deaktivovat jemné doladění automatického zaostřování
při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny, vyberte nabídku [ ]
(= 23) > [Bezpečný MF] > [Vyp].
●● Pro snazší ruční zaostřování vyberte nabídku [ ] (= 23) >
[Nast. zvýraz. okrajů pro MF] > [Zvýraz. okrajů] > [Zap].
56
Snadná identifikace oblasti zaostření
(Zvýraznění okrajů pro MF)
Obrysy zaostřených objektů se zobrazují barevně, takže je ruční
zaostřování snazší. Podle potřeby můžete upravit barvy a citlivost
(úroveň) detekce obrysů.
1
Otevřete obrazovku nastavení.
●● Vyberte nabídku [ ] (= 23) >
[Nast. zvýraz. okrajů pro MF] > [Zap].
Před použitím
Digitální telekonvertor
Statické snímky
Filmy
Ohniskovou vzdálenost objektivu lze zvětšit přibližně 1,6× nebo 2,0×.
Díky tomu lze použít menší rychlosti závěrky než při použití zoomu
(včetně digitálního) se stejným faktorem a potlačit tak chvění fotoaparátu.
●● Vyberte nabídku [ ] (= 23) >
[Digitální zoom], a potom vyberte
požadovanou možnost.
●● Obraz na obrazovce se zvětší
a současně se zobrazí faktor zoomu.
2
●● Barvy zobrazené pro zvýraznění okrajů MF se na snímcích
nezaznamenávají.
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Vyberte položku, kterou chcete nastavit,
a vyberte požadovanou možnost.
Základní příručka
●● Rychlost závěrky může být ekvivalentní při posunutí páčky
pro nastavení nejdelší
zoomu až na doraz směrem k symbolu
ohniskové vzdálenosti a při nastavení zoomu pro zvětšení
objektu na stejnou velikost postupem uvedeným v kroku 2 v části
„Větší přiblížení objektů (Digitální zoom)“ (= 31).
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
57
Výběr zaostřovaného objektu (AF sledování)
Výběr metody AF
Statické snímky
Statické snímky
Filmy
Fotoaparát umožňuje vybrat metodu automatického zaostřování (AF) pro
fotografovaný objekt a scénu.
●● Na obrazovce Rychloovladače (= 22)
vyberte položku [
] a potom vyberte
požadovanou možnost.
Následujícím způsobem pořídíte snímek po výběru zaostřovaného objektu.
1
+Sledování
Statické snímky
Filmy
●● Po namíření fotoaparátu na objekt se okolo tváře hlavního objektu
určeného fotoaparátem zobrazí bílý rámeček.
●● Pokud fotoaparát rozpozná pohyb, rámečky v určitém rozmezí sledují
pohybující se objekty.
●● Pokud nejsou detekovány žádné tváře osob, zobrazí se při namáčknutí
tlačítka spouště do poloviny zelené rámečky okolo jiných zaostřených
oblastí.
●● Příklady tváří, které nelze rozpoznat:
-- Příliš vzdálené nebo příliš blízké objekty
-- Příliš tmavé nebo příliš světlé objekty
-- Tváře osob z profilu, z úhlu nebo částečně zakryté
●● Fotoaparát může jako tváře osob chybně určit také jiné objekty.
Vyberte položku [AF sledování].
●● Podle pokynů v krocích v části
„Výběr metody AF“ (= 58) vyberte
položku [AF sledování].
●● Uprostřed obrazu na monitoru se zobrazí
rámeček [ ].
2
●● Zaostřování může trvat déle nebo může být nepřesné u objektů,
které jsou tmavé a postrádají kontrast, resp. v podmínkách
s vysokou úrovní jasu.
Před použitím
Filmy
Zvolte objekt, na který chcete
zaostřit.
●● Namiřte fotoaparát tak, aby se rámeček
[ ] nacházel na požadovaném objektu.
●● Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
Rámeček [ ] změní barvu na modrou [ ]
a začne sledovat objekt za současných
úprav zaostření a expozice fotoaparátem
(Servo AF) (= 59).
3
Exponujte.
●● Exponujte stisknutím tlačítka spouště
až na doraz.
●● Položka [Činnost AF] (= 59) je nastavena na [Servo AF] a její
nastavení nelze změnit.
●● Sledování nemusí být možné u objektů, které jsou příliš malé
nebo se příliš rychle pohybují, resp. u objektů s barvou či jasem
příliš podobnými pozadí.
●● Položka [ ] není dostupná.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Při fotografování v režimu ([
]) (= 56) stiskněte a přidržte
na dobu minimálně jedné sekundy tlačítko .
58
2
Střed
Statické snímky
Filmy
Uprostřed obrazu se zobrazuje jeden bod AF. Režim vhodný pro
spolehlivé zaostřování.
●● Pokud fotografujete objekty, které jsou umístěny na kraji nebo
v rohu snímku, pak nejprve namiřte fotoaparát tak, aby se
objekt nacházel v AF bodu a poté namáčkněte tlačítko spouště
do poloviny a přidržte ho. Za pokračujícího namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny upravte kompozici snímku a poté stiskněte
tlačítko spouště až na doraz (Blokování zaostření).
Fotografování s funkcí Servo AF
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
●● Expozice se v režimu Servo AF při namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny nezablokuje, ale je určena v okamžiku pořízení
snímku, a to bez ohledu na nastavený režim měření (= 52).
●● V závislosti na vzdálenosti objektu a rychlosti pohybu objektu
nemusí být fotoaparát schopen správně zaostřit.
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Statické snímky
Filmy
Tento režim pomáhá zamezit ztrátě snímků pohyblivých objektů průběžným
přeostřováním a úpravami expozice po celou dobu namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny.
1
Zaostřete.
●● Zaostření a expozice jsou plynule
aktualizovány v místě, na kterém se při
namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
zobrazí body AF.
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Na obrazovce Rychloovladače (= 22)
vyberte položku [ONE SHOT] > [SERVO].
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
59
Změna režimu zaostřování
Před použitím
Fotografování s funkcí blokování AF
Statické snímky
Filmy
Výchozí nastavení fotoaparátu, ve kterém přístroj trvale zaostřuje
na fotografovaný objekt i v době, kdy není stisknuté tlačítko spouště,
lze změnit. Namísto tohoto nastavení lze omezit zaostřování fotoaparátu
na okamžik namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.
●● Vyberte nabídku [ ] (= 23) >
[Souvislé AF] > [Zakázat].
Povolit
Toto nastavení pomáhá zamezit zmeškání náhlých
fotografických příležitostí, protože fotoaparát trvale
zaostřuje na objekt až do namáčknutí tlačítka spouště
do poloviny.
Zakázat
Toto nastavení spoří energii, protože fotoaparát
nezaostřuje trvale. To však může zpozdit zaostřování.
Statické snímky
Filmy
Zaostření lze zablokovat. Jakmile zablokujete zaostření, zaostřená
vzdálenost se nezmění ani po uvolnění tlačítka spouště.
1
Zablokujte zaostření.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
●● Přidržte tlačítko spouště namáčknuté
do poloviny a stiskněte tlačítko .
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
●● Zaostření se zablokuje a na obrazovce
] a indikátor MF.
se zobrazí ikona [
Další režimy snímání
●● Chcete‑li zrušit blokování zaostření,
uvolněte tlačítko spouště, znovu stiskněte
tlačítko a vyberte položku [ ] nebo [ ].
Režim P
2
Upravte kompozici snímku
a exponujte.
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
60
Bez blesku
Blesk
Pro fotografování bez blesku.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Změna nastavení režimu blesku
Statické snímky
Filmy
Režim blesku můžete změnit tak, aby odpovídal snímané scéně.
●● Stiskněte tlačítko
blesku.
a vyberte režim
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Automatický blesk
Blesk automaticky pracuje za nízké hladiny osvětlení.
S bleskem
Blesk pracuje při každé expozici snímku.
Pomalá synchronizace
Blesk osvětluje hlavní objekt (například osobu) a fotoaparát současně
exponuje pomalou rychlostí závěrky pro získání správně exponovaného
pozadí mimo dosah blesku.
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Při použití režimu [ ] upevněte fotoaparát na stativ nebo
učiňte jiné opatření pro zajištění jeho stability. Při fotografování
ze stativu nebo použití jiného opatření pro zajištění přístroje je
třeba nastavit v položce [Režim IS] možnost [Vyp] (= 37).
●● V režimu [ ] i po spuštění blesku při expozici zajistěte,
aby se hlavní objekt nepohyboval, dokud fotoaparát
nepřestane přehrávat zvuk závěrky.
61
Nastavení kompenzace zábleskové expozice
Statické snímky
Před použitím
Fotografování s funkcí blokování FE
Filmy
Stejně jako u běžné kompenzace expozice (= 52) můžete upravovat
zábleskovou expozici v rozmezí –2 až +2 EV, v krocích po 1/3 EV.
●● Nastavení zkonfigurujte výběrem nabídky
[ ] (= 23) > [Nastavení blesku] >
[Kompenzace expozice s bleskem].
●● Zobrazí se nastavená úroveň
kompenzace.
●● Pokud hrozí riziko přeexponování, fotoaparát automaticky upraví
nastavení rychlosti závěrky a clonového čísla u snímků s bleskem,
aby zamezil ztrátě kresby ve světlech a zaručil pořízení snímku
s optimální expozicí. Tyto automatické úpravy nastavení rychlosti
závěrky a clonového čísla však můžete deaktivovat zobrazením
nabídky [ ] (= 23) > [Nastavení blesku] > [Bezpečné FE] > [Vyp].
Statické snímky
Filmy
Tato položka umožňuje uchovat úroveň výkonu blesku.
1
Vysuňte blesk a nastavte jej
do režimu [ ] nebo [ ] (= 61).
2
Zaznamenejte úroveň výkonu
blesku.
●● Namiřte fotoaparát na objekt, který chcete
fotografovat se zablokovanou expozicí.
Přidržte tlačítko spouště namáčknuté
do poloviny a stiskněte tlačítko .
●● Dojde ke spuštění záblesku, zobrazí
se kroužek ukazující měřený rozsah
a zobrazí se ikona [ ], která označuje
uchování úrovně výkonu záblesku.
3
Upravte kompozici snímku
a exponujte.
●● FE: Záblesková expozice
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
62
Před použitím
Ostatní nastavení
Základní příručka
Pokročilá příručka
Změna nastavení režimu IS
Statické snímky
Filmy
Stabilizace obrazu může být vypnutá až do okamžiku snímku.
●● Vyberte nabídku [ ] (= 23) >
[Nastavení IS] > [Režim IS] > [Při fotogr.].
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
●● Pokud není stabilizace obrazu schopna potlačit účinky chvění
fotoaparátu, nasaďte fotoaparát na stativ nebo učiňte jiná opatření
pro jeho stabilizaci. V tomto případě nastavte položku [Režim IS]
na [Vyp].
●● Při pořizování filmů se nastavení změní na [Zap].
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
63
Nastavení rychlosti závěrky (režim Tv)
Statické snímky
Režimy Tv, Av a M
Filmy
V tomto režimu můžete následujícím způsobem zvolit požadovanou
rychlost závěrky. Fotoaparát automaticky nastaví clonové číslo pro
dosažení správné expozice.
1
2
Režimy umožňující pořizovat promyšlenější, sofistikovanější snímky
a přizpůsobovat chování fotoaparátu vlastnímu fotografickému stylu
uživatele
Přejděte do režimu
.
Nastavte rychlost závěrky.
●● Otočením voliče
závěrky.
nastavte rychlost
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
●● Pokyny v této kapitole se vztahují na fotoaparát nastavený
do odpovídajících režimů.
●● V podmínkách vyžadujících pomalejší rychlosti závěrky může před
přípravou fotoaparátu k expozici dalšího snímku vznikat určitá
prodleva, protože fotoaparát zpracovává snímky pro redukci šumu.
●● Při použití malých rychlostí závěrky a umístění fotoaparátu
na stativ je třeba nastavit položku [Režim IS] na [Vyp] (= 37).
●● Nejvyšší rychlost závěrky při použití blesku je 1/2 000 s. Pokud
vyberete vyšší rychlost závěrky, fotoaparát před expozicí snímku
automaticky upraví rychlost závěrky na hodnotu 1/2 000 s.
●● Při rychlostech závěrky 1,3 s nebo pomalejších je citlivost ISO
fixována na hodnotě [100] a nelze ji změnit.
●● Pokud při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny bliká hodnota
clony bíle, není možné dosáhnout standardní expozice. Upravujte
nastavení rychlosti závěrky, dokud se clonové číslo nezobrazí bíle.
●●
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
: Rychlost závěrky
64
Nastavení clonového čísla (režim Av)
Statické snímky
Filmy
V tomto režimu můžete následujícím způsobem zvolit požadované
clonové číslo. Fotoaparát automaticky nastaví rychlost závěrky pro
dosažení správné expozice.
1
2
Přejděte do režimu
.
Nastavte clonové číslo.
●● Otočením voliče
číslo.
nastavte clonové
Před použitím
Nastavení rychlosti závěrky
a clonového čísla (režim M)
Základní příručka
Statické snímky
Filmy
Tento režim umožňuje nastavit požadované hodnoty rychlosti závěrky
a clonového čísla pro dosažení odpovídající expozice.
1
2
3
Přejděte do režimu
.
●●
: Clonové číslo (velikost otvoru tvořeného irisovou clonou
v objektivu)
●● Chcete‑li automaticky upravit rychlost závěrky a hodnotu clony
/
a umožnit dosažení standardní expozice v režimech
i za nepříznivých expozičních podmínek, vyberte nabídku [ ]
(= 23) > [Bezpečný posun] > [Povolit].
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Nastavte citlivost ISO (= 53).
Další režimy snímání
Proveďte konfiguraci nastavení.
Režim P
●● Stisknutím tlačítka
vyberte nastavení
rychlosti závěrky (1) nebo clonového
čísla (2) a otočením voliče
nastavte
požadovanou hodnotu.
●● Pokud při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny bliká rychlost
závěrky bíle, není možné dosáhnout standardní expozice.
Upravujte nastavení hodnoty clony, dokud se rychlost závěrky
nezobrazí bíle.
Pokročilá příručka
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
●● Při rychlostech závěrky 1,3 s nebo pomalejších je citlivost ISO
fixována na hodnotě [100] a nelze ji změnit.
Režim Auto není k dispozici v režimu
.
●●
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
65
●●
: Ruční
●● Kalkulace standardní expozice je určena na základě zvoleného
režimu měření expozice (= 52).
●● Pokud je citlivost ISO fixní, můžete porovnat vámi specifikovanou
hodnotu (indikovanou pozicí, kde se pohybuje značka
úrovně expozice) v porovnání se standardní úrovní expozice
namáčknutím tlačítka spouště. V případě, že se aktuální expozice
odchyluje o více než 3 EV od standardní expozice, zobrazuje se
značka úrovně expozice ve formě [ ] nebo [ ].
●● Pokud po nastavení rychlosti závěrky a clonového čísla použijete
zoom nebo změníte kompozici snímku, může se úroveň expozice
změnit.
●● Při pevné citlivosti ISO se může měnit jas obrazovky v závislosti
na vámi specifikované rychlosti závěrky a clonové čísle. Pokud
je však vysunutý blesk a nastavený režim [ ], jas obrazu na
obrazovce se nezmění.
●● Když je citlivost ISO nastavena na [AUTO], nemusí expozice
odpovídat očekávání, protože citlivost ISO je upravena tak,
aby se zajistila standardní expozice ve vztahu k zadané rychlosti
závěrky a clonovému číslu.
●● Automatická optimalizace jasu může ovlivnit jas obrazu.
Pro uchování položky Automatická optimalizace jasu
přidejte značku [ ]
v zakázaném stavu v režimu
k položce [Zakázat při ruč. expo.] na obrazovce Automatická
optimalizace jasu.
●● Chcete‑li upravit expozici při nastavení citlivosti ISO na [AUTO],
vybere úroveň na stupnici kompenzace expozice.
Před použitím
Nastavení výkonu blesku
Statické snímky
V režimech
/
/
Filmy
jsou k dispozici tři různé výkony blesku.
1
2
Přejděte do režimu
/
/
Základní příručka
Pokročilá příručka
.
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Vyberte nabídku [ ] (= 23) >
[Nastavení blesku] > [Režim blesku] >
[Ruční] a nakonfigurujte položku
[Výkon blesku].
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
66
Před použitím
Prohlížení
Statické snímky
Filmy
Pořízené snímky nebo filmy lze následujícím způsobem prohlížet
na obrazovce.
Přehrávání
1
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Přepněte na přehrávání.
●● Stiskněte tlačítko
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
.
Zábavné prohlížení, procházení a úpravy snímků mnoha různými způsoby
přejdete do režimu přehrávání a připravíte
●● Stisknutím tlačítka
fotoaparát na tyto operace.
●● Snímky, které byly přejmenovány nebo upraveny pomocí
počítače, resp. snímky z jiných fotoaparátů nemusí být možné
přehrát nebo upravit.
Základní příručka
Další režimy snímání
2
Vyberte snímky.
Režim P
●● Chcete‑li zobrazit předcházející snímek,
stiskněte tlačítko nebo otočte
voličem
proti směru hodinových
ručiček. Chcete‑li zobrazit další snímek,
stiskněte tlačítko nebo otočte
voličem
ve směru hodinových ručiček.
●● Stisknutím a přidržením tlačítek / se
aktivuje rychlé procházení snímků.
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
●● Filmy jsou označeny ikonou [
Stiskněte tlačítko .
].
Dodatek
Rejstřík
67
3
Přehrávejte filmy.
●● Vyberte položku [ ] a stiskněte
tlačítko .
●● Chcete‑li upravit hlasitost, použijte
během přehrávání tlačítka / .
●● Chcete‑li pozastavit nebo obnovit
přehrávání, stiskněte tlačítko .
Před použitím
Přepínání režimů zobrazení
Statické snímky
Stisknutím tlačítka
lze měnit zobrazované informace nebo informace
skrýt. Podrobnosti o zobrazovaných informacích viz „Přehrávání
(podrobné informace)“ (= 120).
●● Po dokončení přehrávání filmu se zobrazí
].
ikona [
●● Chcete‑li přepnout z režimu přehrávání do režimu snímání,
namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
●● Pro zobrazení posledního pořízeného snímku při přepnutí na
] (= 23) > [Prohl.od posl.zobr.] >
přehrávání vyberte nabídku [
[Zakázat], která zobrazí při spuštění přehrávání po zapnutí
fotoaparátu poslední pořízený snímek.
Filmy
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Bez zobrazených informací
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Stručné informace
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Podrobné informace
Dodatek
Rejstřík
Podrobné informace 2
68
Varovná indikace přeexpozice (přeexponovaná místa)
Statické snímky
Filmy
V režimu zobrazení podrobných informací bliká na obrazovce indikace
míst se ztrátou kresby ve světlech (= 68).
Histogram
Statické snímky
Filmy
●● Zobrazení podrobných informací zahrnuje
graf (= 68), který představuje
histogram znázorňující rozložení jasů
na snímku. Vodorovná osa představuje
stupeň jasu a svislá osa zase podíl
plochy obrázku na jednotlivých úrovních
jasu. Pomocí histogramu lze kontrolovat
správnost expozice.
Zobrazení informací GPS
Statické snímky
Filmy
●● Pořizované statické snímky a filmy
lze opatřit automaticky přidávanými
geografickými informacemi GPS
(zeměpisnou šířkou, zeměpisnou
délkou a nadmořskou výškou) z telefonu
Smartphone se zapnutým připojením
Bluetooth (= 87). Tyto informace
můžete kontrolovat v režimu zobrazení
informací GPS.
●● Zobrazený obsah (shora dolů): zeměpisná
šířka, zeměpisná délka, nadmořská výška
a čas UTC (datum a čas pořízení).
●● Zobrazení informací GPS není k dispozici u snímků, v nichž tyto
údaje chybí.
●● U položek, které nejsou v telefonu Smartphone k dispozici, nebo
u položek, jež nebyly zaznamenány správně, se zobrazí namísto
numerických hodnot symbol [---].
Před použitím
●● UTC: zkratka výrazu Coordinated Universal Time; tento čas
v podstatě odpovídá greenwichskému času
Základní příručka
Záznam odeslaných snímků
Pokročilá příručka
Snímky, které jste odeslali do telefonu Smartphone nebo počítače, jsou
označeny ikonou tohoto zařízení.
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Prohlížení filmů vytvořených při pořizování
statických snímků (Krátký film)
Statické snímky
Další režimy snímání
Filmy
Krátké filmy zaznamenané automaticky v režimu
(= 28) v den
pořízení statických snímků lze přehrávat následovně.
1
Základy práce
s fotoaparátem
Vyberte snímek.
●● Vyberte snímek označený ikonou
[
].
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
2
Příslušenství
Přehrajte krátký film.
●● Na obrazovce Rychloovladače (= 23)
vyberte položku [ ].
●● Přehraje se (od začátku) krátký film
zaznamenaný automaticky ze statických
snímků pořízených ve stejný den.
Dodatek
Rejstřík
●● Při použití fotoaparátu s vypnutým zobrazováním informací (= 68)
].
se po krátké prodlevě přestane zobrazovat ikona [
69
Statické snímky
Procházení snímků ve formě indexu
Statické snímky
Filmy
Zobrazení více snímků ve formě indexu umožňuje rychlé vyhledání
požadovaného snímku.
1
Zobrazte snímky v podobě indexu.
●● Posunutím páčky zoomu směrem
k symbolu
zobrazíte snímky v podobě
indexu. Dalším posunutím páčky zvýšíte
počet zobrazených snímků.
●● Chcete‑li zobrazit méně snímků, posuňte
páčku zoomu směrem k symbolu .
Při každém posunutí páčky se počet
snímků sníží.
2
Vyberte snímek.
●● Otáčením voliče
nebo stisknutím
tlačítek / / / vyberte snímek.
●● Kolem vybraného snímku se zobrazí
oranžový rámeček.
●● Chcete‑li zobrazit vybraný snímek
v zobrazení jednotlivých snímků,
stiskněte tlačítko .
Před použitím
Vyhledání snímků na základě zadaných podmínek
Procházení a filtrování snímků
Filmy
Umožňuje rychle vyhledávat snímky na plné paměťové kartě filtrováním
zobrazení snímků na základě zadaných podmínek. Všechny tyto snímky
lze současně chránit nebo vymazat.
Hodnocení
Zobrazí se snímky, které jste ohodnotili.
Datum
Zobrazí se snímky pořízené k vybranému datu.
Chránit
Typ souboru
1
Režim P
Filmy] nebo filmy
Režimy Tv, Av a M
Vyberte podmínky vyhledávání.
Přehrávání
●● Na obrazovce Rychloovladače (= 23)
vyberte položku [ ].
Bezdrátové funkce
●● Stisknutím tlačítek / se pohybujte
v nabídce a stisknutím tlačítek /
vyberte možnost.
●● Po dokončení stiskněte tlačítko
2
Základy práce
s fotoaparátem
Další režimy snímání
Zobrazí se chráněné nebo nechráněné snímky
na paměťové kartě.
Zobrazí se [
Fotografie], [
pořízené v režimu
.
Pokročilá příručka
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Zobrazí se snímky ve specifické složce.
Složka
Základní příručka
Nabídka nastavení
.
Prohlédněte si filtrované snímky.
●● Snímky vyhovující vašim podmínkám se
zobrazí ve žlutých rámečcích. Chcete‑li
zobrazit pouze tyto snímky, stiskněte
tlačítka / nebo otočte voličem .
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Chcete‑li zrušit filtrované zobrazení,
vyberte v kroku 1 položku [ ]
a stiskněte tlačítko .
●● Pokud fotoaparát nenajde žádné snímky odpovídající některým
podmínkám, nebudou tyto podmínky nadále k dispozici.
70
●● Pro vymazání hledání stiskněte na obrazovce nastavení
tlačítko .
můžete rovněž chránit, hodnotit nebo
●● Stisknutím tlačítka
aplikovat další akce pouze na všechny odpovídající snímky,
které jsou zobrazeny ve žlutých rámečcích.
●● Pokud snímky upravíte a uložíte jako nové, zobrazí se zpráva
a nalezené snímky se nadále nezobrazují.
]>
●● Stejné operace jsou k dispozici výběrem nabídky [
[Nast. podm. vyhled. snímků].
Před použitím
Možnosti prohlížení snímků
Základní příručka
Pokročilá příručka
Zvětšování snímků
Statické snímky
1
Filmy
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Zvětšete snímek.
●● Posunutím páčky zoomu směrem
k symbolu
lze snímek zvětšit.
Snímky lze přidržením páčky zoomu
zvětšit asi 10×.
Další režimy snímání
●● Pro informaci se zobrazí přibližná pozice
zobrazené oblasti (1).
Režimy Tv, Av a M
●● Chcete‑li snímek zmenšit, pohněte
.
páčkou zoomu směrem k symbolu
Přidržením tlačítka se lze vrátit do režimu
zobrazení jednotlivých snímků.
Přehrávání
2
Režim P
Nabídka nastavení
Podle potřeby posunujte oblast
zobrazení a přepínejte mezi snímky.
Příslušenství
●● Chcete‑li přesunout oblast zobrazení,
použijte tlačítka / / / .
●● Chcete‑li přepnout během zvětšení
snímku na jiné snímky, otočte voličem
Bezdrátové funkce
Dodatek
.
Rejstřík
71
Prohlížení prezentací
Před použitím
Ochrana snímků
Statické snímky
Filmy
Podle následujícího návodu lze automaticky přehrávat snímky
na paměťové kartě.
●● Vyberte nabídku [
[Prezentace].
Statické snímky
Důležité snímky lze chránit proti náhodnému vymazání (= 74).
●● Po aplikaci ochrany se zobrazí ikona [
●● Chcete‑li spustit prezentaci, vyberte
možnost [Start].
●● Chcete‑li ochranu zrušit, tento postup
opakujte a vyberte položku [Zakázat].
●● Výběrem možnosti [Nastavit] můžete
zkonfigurovat dobu zobrazení, opakování
prezentace a přechod mezi snímky.
Základní příručka
Pokročilá příručka
●● Na obrazovce Rychloovladače (= 23)
vyberte položku [
] > [Povolit].
] (= 23) >
●● Prezentaci ukončíte stisknutím
.
tlačítka
Filmy
].
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
●● V případě formátování paměťové karty budou vymazány
i chráněné snímky uložené na dané kartě (= 102).
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
●● Chráněné snímky nelze vymazat pomocí funkce mazání
ve fotoaparátu. Chcete‑li snímky vymazat tímto způsobem,
nejprve zrušte funkci ochrany snímků.
●● Během prezentací nepracují funkce úspory energie fotoaparátu
(= 101).
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Ochrana více snímků
Dodatek
●● Chcete‑li pozastavit nebo obnovit přehrávání prezentace,
stiskněte tlačítko .
●● Během přehrávání lze stisknutím tlačítek / nebo otáčením
přepínat na jiné snímky. Chcete‑li rychle přecházet
voliče
na následující či předchozí snímky, přidržte tlačítka / .
●● V režimu filtrovaného zobrazení (= 70) se přehrávají pouze
snímky, které odpovídají podmínkám vyhledávání.
Fotoaparát umožňuje rovněž vybrat více snímků a nastavit ochranu
u všech těchto snímků současně.
Rejstřík
Volba metody výběru snímků
1
Otevřete obrazovku nastavení.
●● Vyberte nabídku [
[Ochrana snímků].
] (= 23) >
72
2
Zvolte metodu výběru snímků.
●● Vyberte požadovanou položku.
Výběr rozsahu
Před použitím
1
Vyberte položku [Vybrat rozsah].
Základní příručka
●● Vyberte nabídku [
] (= 23) >
[Ochrana snímků] > [Vybrat rozsah].
Výběr jednotlivých snímků
1
2
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Vyberte počáteční snímek.
●● Vyberte snímek a stiskněte tlačítko
.
Vyberte položku [Výběr snímků].
Další režimy snímání
●● Vyberte nabídku [
] (= 23) >
[Ochrana snímků] > [Výběr snímků].
2
Vyberte snímek.
●● Po výběru snímku a stisknutí tlačítka
se zobrazí ikona [ ].
●● Chcete‑li zrušit výběr, stiskněte znovu
tlačítko . Ikona [ ] se poté nadále
nezobrazuje.
●● Chcete‑li vybrat více snímků, opakujte
výše uvedený postup.
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Režim P
3
Vyberte koncový snímek.
●● Vyberte snímek a stiskněte tlačítko
Režimy Tv, Av a M
.
●● Snímky ve specifikovaném rozsahu jsou
nyní chráněné.
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
73
Označení všech snímků současně
1
Vyberte položku [Všechny snímky
ve složce] nebo [Všechny snímky
na kartě].
●● Vyberte nabídku [
[Ochrana snímků].
] (= 23) >
●● Pro ochranu všech snímků ve složce
vyberte položku [Všechny snímky
ve složce], pro ochranu všech snímků
na paměťové kartě vyberte položku
[Všechny snímky na kartě].
2
Nastavte ochranu snímků.
●● Při výběru položky [Všechny snímky
ve složce] vyberte složku a nastavte
ochranu snímků.
Před použitím
Mazání snímků
Statické snímky
Filmy
Nepotřebné snímky můžete jednotlivě vybírat a vymazat. Při mazání
snímků buďte opatrní, vymazané snímky již nelze obnovit. Chráněné
snímky (= 72) však nelze vymazat.
1
Vyberte snímek, který chcete
vymazat.
2
Vymažte snímek.
●● Stiskněte tlačítko
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
.
Režim P
●● Aktuální snímek se nyní vymaže výběrem
položky [Vymazat].
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Vymazání více snímků současně
●● Chcete‑li vymazat ochranu u všech snímků současně, vyberte
položku [Zruš. ochr. všech sn. ve složce] nebo [Zruš. ochr. všech
sn. na kartě].
Základní příručka
Nabídka nastavení
Fotoaparát umožňuje rovněž vybrat více snímků a tyto snímky vymazat
současně. Při mazání snímků buďte opatrní, vymazané snímky již nelze
obnovit. Chráněné snímky (= 72) však nelze vymazat.
Volba metody výběru snímků
1
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Otevřete obrazovku nastavení.
●● Vyberte nabídku [
[Smazání snímků].
] (= 23) >
74
2
Zvolte metodu výběru snímků.
●● Vyberte požadovanou položku.
Výběr rozsahu
Před použitím
1
Vyberte položku [Vybrat rozsah].
●● Vyberte nabídku [
] (= 23) >
[Smazání snímků] > [Vybrat rozsah].
2
Výběr jednotlivých snímků
1
Vyberte položku [Výběr a smazání
snímků].
●● Vyberte nabídku [
] (= 23) >
[Smazání snímků] > [Výběr a smazání
snímků].
2
Vyberte snímek.
●● Po výběru snímku a stisknutí tlačítka
se zobrazí ikona [ ].
●● Chcete‑li zrušit výběr, stiskněte znovu
tlačítko . Ikona [ ] se poté nadále
nezobrazuje.
●● Chcete‑li vybrat více snímků, opakujte
výše uvedený postup.
3
vyberte
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Vymažte snímky.
●● Stisknutím tlačítka
možnost [OK].
Vymažte snímky.
●● Stisknutím tlačítka
možnost [OK].
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Vyberte snímky.
●● Snímky vyberte podle pokynů
v krocích 2 – 3 v části „Výběr rozsahu“
(= 73).
3
Základní příručka
vyberte
Rejstřík
75
Označení všech snímků současně
1
Vyberte položku [Všechny snímky
ve složce] nebo [Všechny snímky
na kartě].
●● Vyberte nabídku [
[Smazání snímků].
] (= 23) >
●● Pro vymazání všech snímků ve složce
vyberte položku [Všechny snímky
ve složce], pro vymazání všech snímků
na paměťové kartě vyberte položku
[Všechny snímky na kartě].
2
Před použitím
Otáčení snímků
Statické snímky
Podle následujícího návodu můžete měnit orientaci snímků a ukládat je.
●● Na obrazovce Rychloovladače (= 23)
vyberte položku [ ] a potom vyberte
směr pro otáčení.
●● Pro otočení snímku o 90° doleva vyberte
položku [ ], pro otočení snímku o 90°
doprava vyberte položku [ ].
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Vymažte snímky.
●● Při výběru položky [Všechny snímky
ve složce] vyberte složku a vymažte
snímky.
Filmy
●● Snímky se neotáčejí při nastavení položky [Aut. otáčení]
v nabídce [ ] (= 23) na [Vyp].
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
76
Hodnocení snímků
Před použitím
Úpravy statických snímků
Statické snímky
Základní příručka
Filmy
Snímky můžete třídit prostřednictvím jejich hodnocení na stupnici 1 – 5.
Zobrazením snímků pouze s určitým hodnocením můžete omezit
následující operace na všechny snímky s daným hodnocením.
●● „Prohlížení“ (= 67), „Prohlížení prezentací“ (= 72),
„Ochrana snímků“ (= 72), „Mazání snímků“ (= 74),
„Přidávání snímků do příkazů tisku (DPOF)“ (= 113),
„Přidání snímků do fotoalba“ (= 115)
●● Na obrazovce Rychloovladače (= 23)
vyberte položku [ ] a potom vyberte
hodnocení.
●● Chcete‑li zrušit hodnocení, tento postup
].
opakujte a vyberte položku [
Pokročilá příručka
●● Úpravy snímků (= 77 – = 79) jsou k dispozici jen tehdy,
je‑li na paměťové kartě dostatek volného místa.
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Změna velikosti snímků
Statické snímky
Filmy
Můžete si uložit kopie snímků s nižším počtem záznamových pixelů.
●● Na obrazovce Rychloovladače (= 23)
vyberte položku [
] a velikost.
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
●● Úpravy nelze provádět u snímků pořízených při nastavení
záznamových pixelů [ ] (= 36).
Příslušenství
Dodatek
●● Snímky nelze zvětšit pro dosažení většího počtu záznamových
pixelů.
Rejstřík
77
4
Výřez
Uložte nový snímek.
●● Vyberte položku [ ].
Statické snímky
Filmy
●● Snímek bude uložen jako nový soubor.
Můžete určit oblast snímku, která bude uložena jako samostatný obrazový
soubor.
1
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Vyberte položku [Výřez].
●● Na obrazovce Rychloovladače (= 23)
vyberte položku [ ].
Před použitím
●● Oříznuté snímky budou mít menší počet záznamových pixelů než
snímky neoříznuté.
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
2
Upravte oblast oříznutí.
Režimy Tv, Av a M
●● Kolem oblasti snímku, která se má
oříznout, se zobrazí rámeček (1).
Přehrávání
●● Velikost rámečku lze změnit pomocí
páčky zoomu.
Bezdrátové funkce
●● Rámeček lze přesunout pomocí
tlačítek / / / .
Nabídka nastavení
●● Pro přesouvání mezi položkami v horní
části obrazovky (2) otočte voličem .
Příslušenství
●● Pro narovnání snímku vyberte
položku [ ].
Dodatek
●● Chcete‑li změnit poměr stran,
].
vyberte položku [
3
Rejstřík
Zkontrolujte upravený snímek.
●● Pro zobrazení oříznutého snímku
vyberte položku [
].
●● Chcete‑li zrušit úpravy, vyberte
položku [ ].
78
Korekce červených očí
Statické snímky
Filmy
Tato funkce automaticky opravuje efekt červených očí na snímcích.
Upravený snímek lze uložit jako samostatný soubor.
1
Vyberte položku [Korekce červ. očí].
●● Vyberte nabídku [
] (= 23) >
[Korekce červ. očí].
2
3
Statické snímky
Vyberte snímek.
Filmy
Odstranění začátků/konců filmů
Základy práce
s fotoaparátem
Fotoaparát umožňuje odstraňovat nepotřebné úseky na začátcích a koncích
filmů (kromě krátkých filmů (= 28) a videomomentek (= 50)).
.
●● Červené oči detekované fotoaparátem
budou upraveny a kolem upravených
oblastí snímku se zobrazí rámečky.
●● Podle potřeby můžete snímky zvětšit
nebo zmenšit. Postupujte podle kroků
v části „Zvětšování snímků“ (= 71).
Uložte nový snímek.
●● Snímek bude uložen jako nový soubor.
●● U některých snímků nemusí korekce proběhnout správně.
3
Další režimy snímání
Přehrajte film.
Režim P
●● Zobrazí se panel a sloupec pro střih filmu.
Určete úseky, které chcete odstranit.
●● (1) je panel pro úpravy filmů a (2) sloupec
pro úpravy.
●● Vyberte položku [
] nebo [
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Vyberte položku [ ].
●● Stisknutím tlačítka
během přehrávání
filmu zobrazte ovládací panel pro
přehrávání filmů a potom vyberte
položku [ ].
4
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Vyberte film.
●● Na obrazovce Rychloovladače (= 23)
vyberte položku [ ].
Opravte snímek.
Základní příručka
Pokročilá příručka
1
2
●● Stiskněte tlačítko
4
Před použitím
Úpravy filmů
].
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Chcete‑li zobrazit úseky, které lze
odstřihnout (na obrazovce jsou označeny
ikonou [ ]), přemisťujte ikonu [ ]
stisknutím tlačítek / nebo otočením
voliče . V pozici pro střih stiskněte
tlačítko .
79
●● Pokud posunete ikonu [ ] na jinou
pozici než značku [ ], dojde výběrem
možnosti [ ] k odstřihnutí části
od nejbližší značky [ ] směrem doleva,
a výběrem možnosti [ ] k odstřihnutí
části od nejbližší značky [ ] směrem
doprava.
5
Extrahování políček z filmů 4K jako statických
snímků
●● Políčko z filmu můžete výběrem
položky [ ] na ovládacím panelu pro
ovládání filmů uložit v kroku 3 v části
„Odstranění začátku/konce filmů“
(= 79) jako statický snímek.
Zkontrolujte upravený film.
●● Pro přehrání upraveného filmu vyberte
položku [ ].
●● V případě potřeby dalších střihových
úprav opakujte krok 4.
●● Chcete‑li zrušit úpravy, stiskněte
.
tlačítko
6
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Režim P
Níže uvádíme postup omezení velikosti souborů pomocí komprese filmů.
Režimy Tv, Av a M
●● Na obrazovce v kroku 4 v části
„Odstranění začátků/konců filmů“
(= 79) vyberte položku [ ] a potom
vyberte položku [Nový soubor].
●● Vyberte položku [Kompr. a uložit].
●● Chcete‑li přepsat původní film sestříhaným, vyberte v kroku 6
položku [Přepsat]. Původní film se v tomto případě vymaže.
●● Není‑li na paměťové kartě dostatek volného místa, je k dispozici
pouze možnost [Přepsat].
●● Pokud se v průběhu ukládání vybije bateriový zdroj, nemusí dojít
k uložení filmů.
●● Při úpravách filmů doporučujeme použít plně nabitý bateriový zdroj.
Pokročilá příručka
Omezení velikosti souborů
●● Vyberte položku [ ] a potom položku
[Nový soubor].
●● Film bude uložen jako nový soubor.
Základní příručka
Další režimy snímání
Uložte upravený film.
●● Vyberte položku [Ul. bez kompr.].
Před použitím
Před komprimací
,
,
,
,
Po komprimaci
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Upravené filmy nelze uložit v komprimovaném formátu, jestliže
vyberete možnost [Přepsat].
80
5
Úpravy krátkých filmů
Potvrďte vymazání.
●● Klip je vymazán a krátký film je přepsán.
Statické snímky
Filmy
Jednotlivé kapitoly (klipy) (= 28) zaznamenané v režimu
lze podle
potřeby vymazat. Při mazání klipů buďte opatrní, vymazané klipy již
nelze obnovit.
1
Vyberte snímek.
●● Vyberte snímek označený ikonou
[
].
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
●● Alba vytvořená při záznamu videomomentek lze rovněž upravovat.
] > [Vytvořit album] nelze
Alba vytvořená pomocí položky [
upravovat.
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
2
Přehrajte krátký film.
●● Na obrazovce Rychloovladače (= 23)
vyberte položku [ ].
●● Přehraje se (od začátku) krátký film
zaznamenaný automaticky ze statických
snímků pořízených ve stejný den.
3
Vyberte klip, který chcete vymazat.
●● Stisknutím tlačítka
zobrazíte ovládací
panel pro ovládání filmů.
●● Vyberte položku [ ] nebo [ ]
a stisknutím tlačítka
vyberte klip.
4
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Vyberte položku [ ].
81
Kombinace videomomentek
Statické snímky
Filmy
[ ] Přeuspořádat videomom.
Videomomentky lze zkombinovat pro vytvoření nového filmu (alba).
1
Otevřete obrazovku úprav.
●● Vyberte nabídku [
[Vytvořit album].
2
] (= 23) >
Specifikujte videomomentky.
●● Vyberte film (existující album) a stiskněte
tlačítko .
●● Po dokončení ukončete stisknutím
výběr filmu.
tlačítka
3
Upravte album.
●● Zobrazí se videomomentky ve filmu
vybraném v kroku 2.
●● Vyberte položku ve spodní části nabídky
úprav a stiskněte tlačítko .
●● V horní části obrazovky vyberte
videomomentky pro úpravu a podle
potřeby je upravte.
[ ] Odstranit videomomentku
Přeuspořádání videomomentek.
Vyberte videomomentku, kterou chcete
přemístit, a stiskněte tlačítko .
Chcete‑li ji přemístit, použijte
tlačítka / .
Výběr videomomentek pro vyřazení
z nového alba. Videomomentky
označené ikonou [ ] nejsou zahrnuty
do nového alba, ale nejsou vymazány
z originálního alba.
[ ] Přehrát videomomentku
Přehrání vybrané videomomentky.
[ ] Dokončit editaci
Ukončení úprav alba.
4
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Ukončete úpravy alba.
●● Stiskněte tlačítko
pro návrat na
obrazovku úprav a vyberte položku [ ]
pro ukončení úprav.
5
Před použitím
Uložte album.
●● Vyberte položku [Uložit].
●● Chcete‑li přidat hudbu na pozadí,
vyberte položku [Hudba na pozadí].
●● Pro zobrazení upravovaného alba
vyberte položku [Náhled].
●● Po uložení alba se zobrazí obrazovka
přehrávání.
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Alba vytvořená pomocí položky [Vytvořit album] nelze upravovat.
82
Dostupné bezdrátové funkce
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Bezdrátové funkce
(1) Připojení k telefonu
Smartphone
(3) Tisk prostřednictvím
tiskárny Wi‑Fi
Bezdrátový přenos snímků z fotoaparátu na různá kompatibilní zařízení
a používání fotoaparátu v kombinaci s webovými službami
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
●● Před použitím bezdrátových funkcí si přečtěte informace v části
„Opatření týkající se bezdrátových funkcí“ (= 127).
Režimy Tv, Av a M
(2) Odeslání snímků pomocí
aplikace Image Transfer Utility 2
(CANON iMAGE GATEWAY)
(4) Načtení na webové stránky
(1) Připojení k telefonu Smartphone (= 85, = 88)
Pomocí speciální aplikace Camera Connect na telefonech
Smartphone nebo tabletech můžete dálkově ovládat fotoaparát
a procházet snímky na fotoaparátu prostřednictvím připojení Wi‑Fi.
Při použití připojení Bluetooth®* můžete snímky rovněž opatřovat
geografickými značkami a používat další funkce.
Z praktických důvodů jsou v této příručce telefony Smartphone,
tablety a další kompatibilní zařízení hromadně označovány jako
„telefony Smartphone“.
* Technologie Bluetooth low energy (dále zmiňovaná jako „Bluetooth“)
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
(2) Odeslání snímků pomocí aplikace Image Transfer Utility 2
(= 92)
S aplikací Image Transfer Utility 2 lze posílat snímky do počítače
připojeného pomocí Wi‑Fi.
83
(3) Tisk prostřednictvím Wi‑Fi tiskárny (= 93)
Snímky lze tisknout pomocí připojení Wi‑Fi z tiskáren kompatibilních
s technologií PictBridge (bezdrátová LAN).
(4) Načtení na webové stránky (= 95)
Po dokončení členské registrace (zdarma) můžete sdílet snímky
s přáteli nebo rodinou na sociálních médiích nebo online fotoslužbě
CANON iMAGE GATEWAY pro zákazníky společnosti Canon.
Příprava na použití bezdrátových
funkcí
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Nejprve se připravte na použití bezdrátových funkcí.
Základy práce
s fotoaparátem
Příprava fotoaparátu
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
1
Stiskněte tlačítko
.
●● Pokud se při stisknutí tlačítka
nezobrazí prvně obrazovka bezdrátových
nastavení, stiskněte znovu tlačítko .
2
Zaregistrujte položku [Přezdívka].
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
●● Chcete‑li použít zobrazenou přezdívku,
stiskněte tlačítko
.
Příslušenství
●● Na další obrazovce vyberte pro návrat do
nabídky nastavení funkce možnost [OK].
Dodatek
●● Přezdívky mají 1 – 8 znaků a lze je
později změnit.
Rejstřík
84
●● Přenos signálů Wi‑Fi a Bluetooth lze následujícím způsobem
vypnout.
-- Wi‑Fi: Vyberte nabídku [ ] (= 23) > [Nastavení bezdrát.
komunikace] > [Nastavení sítě Wi‑Fi] a v položce [Wi‑Fi]
vyberte možnost [Zakázat].
-- Bluetooth: Vyberte nabídku [ ] (= 23) > [Nastavení bezdrát.
komunikace] > [Funkce Bluetooth] a v položce [Funkce Bluetooth]
vyberte možnost [Zakázat].
●● Přezdívku fotoaparátu můžete změnit v nabídce [ ] (= 23) >
[Nastavení bezdrát. komunikace] > [Přezdívka].
Párování s telefony Smartphone
prostřednictvím Bluetooth
Spárujte fotoaparát a telefon Smartphone s povoleným připojením
Bluetooth následovně.
1
Vyberte položku [Nastavení bezdrát.
komunikace].
●● Vyberte nabídku [ ] (= 23) >
[Nastavení bezdrát. komunikace].
Příprava telefonů Smartphone
●● Před připojením fotoaparátu musíte do telefonu Smartphone
nainstalovat zdarma dostupnou speciální aplikaci Camera Connect.
●● Další informace o této aplikaci (podporované telefony Smartphone
a obsažené funkce) najdete na webu společnosti Canon.
●● Aplikaci Camera Connect lze nainstalovat z obchodu Google Play
nebo App Store. K obchodu Google Play nebo App Store můžete
přistupovat rovněž z kódu QR, který můžete zobrazit na fotoaparátu
při registraci telefonu Smartphone na fotoaparátu.
●● Použijte nejnovější verzi operačního systému telefonu Smartphone.
●● Aktivujte Bluetooth a Wi‑Fi na telefonu Smartphone.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
2
Nastavte položku Bluetooth
na [Povolit].
●● Vyberte položku [Funkce Bluetooth].
●● Znovu vyberte položku [Funkce Bluetooth]
a potom vyberte možnost [Povolit].
3
Spárujte zařízení.
●● Vyberte položku [Párování] >
[Nezobrazovat].
●● Zobrazí se zpráva indikující probíhající
párování.
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Pomocí telefonu Smartphone spárujte
fotoaparát a telefon Smartphone
způsobem popsaným v dalších krocích.
85
4
V telefonu Smartphone spusťte
aplikaci Camera Connect.
Obrazovka [Funkce Bluetooth]
Před použitím
Základní příručka
5
Funkce Bluetooth
Vyberte fotoaparát, se kterým
se chcete spárovat.
●● Dotkněte se přezdívky fotoaparátu,
se kterým se chcete spárovat.
●● V operačním systému Android přejděte
ke kroku 7.
6
7
Dotkněte se položky [Pair / Párovat]
(pouze iOS).
Na fotoaparátu dokončete proces
párování.
●● Při zobrazení zprávy pro potvrzení
párování vyberte možnost [OK].
●● Na obrazovce upozornění na párování
stiskněte tlačítko .
●● Párování je nyní kompletní a fotoaparát
je připojen k telefonu Smartphone
prostřednictvím připojení Bluetooth.
●● Veškerá aktivní připojení Bluetooth budou ztracena, pokud
vyjmete bateriový zdroj fotoaparátu. Připojení se obnoví při
vložení bateriového zdroje a zapnutí fotoaparátu.
Pokročilá příručka
●● Při použití připojení Bluetooth s telefonem Smartphone vyberte
možnost [Povolit].
Párování
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
●● Spárujte fotoaparát s telefonem Smartphone.
Kontrola/mazání inf. o přip.
●● Tato funkce umožňuje kontrolovat název a stav připojení spárovaných
zařízení.
●● Před spárováním s dalším telefonem Smartphone vymažte informace
o připojení pro zařízení aktuálně spárované prostřednictvím připojení
Bluetooth (= 99).
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Adresa Bluetooth
●● Umožňuje zkontrolovat adresu Bluetooth fotoaparátu.
Dálkové ovládání fotoaparátu pomocí telefonu
Smartphone
●● V aplikaci Camera Connect vyberte
položku [Bluetooth remote controller /
Dálkový ovladač Bluetooth].
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Za současného pozorování simulované
obrazovky fotoaparátu můžete dálkově
ovládat fotoaparát nebo procházet snímky.
86
●● Po spárování se může při používání fotoaparátu zkrátit výdrž
baterie, protože se spotřebovává určité množství energie i při
vypnutém fotoaparátu.
●● Než fotoaparát vezmete na místa, kde je zakázáno používání
elektronických zařízení, zakažte komunikaci Bluetooth i v případě,
že je toto připojení vypnuté výběrem nabídky [ ] (= 23) >
[Nastavení bezdrát. komunikace] > [Funkce Bluetooth] (dvakrát) >
[Zakázat].
Záznam geografických značek při fotografování
Pořizované snímky lze opatřit geografickými informacemi GPS
(zeměpisnou šířkou, zeměpisnou délkou a nadmořskou výškou)
z telefonu Smartphone připojeného pomocí připojení Bluetooth.
1
Spusťte aplikaci Camera Connect.
●● Telefon Smartphone se spuštěnou
aplikací Camera Connect udržujte
na délku paže.
2
Zapněte GPS.
●● Vyberte nabídku [ ] (= 23) >
[Nastavení GPS].
●● V položce [GPS přes mobil] vyberte
možnost [Povolit].
●● Na telefonu Smartphone aktivujte
lokalizační služby.
3
Exponujte.
●● Před fotografováním zkontrolujte, jestli
se na fotoaparátu zobrazují ikony [ ]
a[
]. Pokud se ikony nezobrazují,
stiskněte opakovaně tlačítko
.
●● Snímky jsou nyní opatřeny geografickými
značkami.
●● Od tohoto okamžiku jsou snímky pořízené
při běžící aplikaci Camera Connect
opatřeny geografickými značkami.
Kontrola informací o poloze
●● Pro zobrazení informací GPS ve snímcích s geografickými značkami
přepněte na „Podrobné informace 2“ (= 68).
●● Datum a čas UTC jsou v podstatě stejné jako greenwichský čas.
●● Pomocí aplikace Map Utility můžete zobrazit na mapě informace
o poloze.
●● Informace GPS přidané k filmu jsou získány při zahájení záznamu.
●● Snímky nemusí být opatřeny geografickými značkami ihned
po zapnutí fotoaparátu.
●● Ostatní vás budou moci najít nebo identifikovat pomocí dat
o poloze ve vašich snímcích a filmech opatřených geografickými
značkami. Při sdílení těchto snímků s jinými osobami buďte opatrní,
zejména při umisťování snímků on‑line, kde je může vidět mnoho
jiných osob.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
87
Připojení k telefonu Smartphone
pomocí Wi‑Fi
Fotoaparát můžete připojit k telefonu Smartphone některým z těchto
způsobů pomocí Wi‑Fi.
Vypnutí fotoaparátu ukončí připojení Wi‑Fi.
Připojení k telefonům Smartphone pomocí Wi‑Fi
s využitím tlačítka Wi‑Fi
1
Stiskněte tlačítko
.
●● Vyberte položku [ ].
1
Vyberte funkci Camera Connect.
●● Vyberte položku [Images on camera /
Snímky na fotoaparátu].
●● V operačním systému iOS vyberte při
zobrazení zprávy pro potvrzení připojení
fotoaparátu možnost [Connect / Připojit ].
2
●● Na fotoaparátu se zobrazí nápis
[Wi‑Fi zapnuto].
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Další režimy snímání
2
Vyberte položku [Registr. zařízení
pro připojení].
●● Vyberte položku [Registr. zařízení pro
připojení] a potom vyberte možnost
[Nezobrazovat].
3
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Zkontrolujte SSID a heslo.
●● SSID končí znaky _Canon0B.
Zkontrolujte, jestli jsou zařízení
propojena pomocí Wi‑Fi.
●● Po propojení zařízení pomocí Wi‑Fi
se na telefonu Smartphone zobrazí
obrazovka pro vybranou funkci.
Základní příručka
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Připojení k telefonům Smartphone připojeným
pomocí Bluetooth za pomoci Wi‑Fi
Pomocí Wi‑Fi se můžete připojit následovně v případě, že je fotoaparát
a telefon Smartphone spárován pomocí připojení Bluetooth.
Před použitím
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
4
Připojte telefon Smartphone
k fotoaparátu.
Rejstřík
●● V nabídce nastavení Wi‑Fi telefonu
Smartphone vyberte pro navázání
připojení k síti SSID (název sítě)
zobrazený na fotoaparátu.
●● Do pole hesla na telefonu Smartphone
zadejte heslo zobrazované na fotoaparátu.
88
5
Spusťte aplikaci Camera Connect.
●● Po zobrazení textu [Spusťte aplikaci/
software Canon na smartphonu] na
fotoaparátu se spustí aplikace Camera
Connect na telefonu Smartphone.
6
Vyberte fotoaparát, ke kterému
se chcete připojit.
●● V seznamu [Cameras / Fotoaparáty]
v aplikaci Camera Connect se dotkněte
fotoaparátu pro připojení pomocí Wi‑Fi.
7
Vytvořte připojení Wi‑Fi.
●● Vyberte možnost [OK] a potom stiskněte
tlačítko .
●● Na fotoaparátu se zobrazí nápis
[Wi‑Fi zapnuto].
●● Na telefonu Smartphone se zobrazí hlavní
obrazovka aplikace Camera Connect.
●● Zařízení jsou nyní propojena pomocí Wi‑Fi.
Vytvoření připojení pomocí přístupového bodu
Fotoaparát a telefon Smartphone lze propojit rovněž pomocí přístupového
bodu. Nejprve připojte telefon Smartphone k přístupovému bodu.
Zařízení připojujte v blízkosti přístupového bodu, protože budete potřebovat
stisknout tlačítko WPS.
1
Vyberte položku [WPS (režim PBC)].
●● Vyberte nabídku [ ] (= 23) >
[Nastavení bezdrát. komunikace] >
[Funkce Wi‑Fi] > [ ].
●● Vyberte položku [Registr. zařízení pro
připojení] a potom vyberte možnost
[Nezobrazovat].
●● Vyberte položku [Přepnout síť] na
obrazovce [Čekání na připojení].
Před použitím
●● Vyberte položku [Zapojit s WPS] a potom
vyberte možnost [WPS (režim PBC)].
Základní příručka
2
Stiskněte tlačítko WPS na
přístupovém bodu.
3
Vyberte položku [Autom. nastavení]
na obrazovce [Nast. IP adresy]
fotoaparátu.
●● Je zahájen pokus o navázání spojení
mezi fotoaparátem a přístupovým bodem.
4
Po navázání spojení přejděte
ke kroku 5 v části „Připojení
k telefonům Smartphone pomocí
Wi‑Fi s využitím tlačítka Wi‑Fi“
(= 88).
●● Vyberete‑li v kroku 1 možnost [WPS (režim PIN)], zobrazí
se na obrazovce kód PIN. Nezapomeňte tento kód nastavit
v přístupovém bodu. Na obrazovce [Výběr zařízení pro připojení]
vyberte příslušné zařízení. Další podrobnosti najdete v uživatelské
příručce dodávané k přístupovému bodu.
Dálkové ovládání fotoaparátu pomocí telefonu
Smartphone
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Nyní můžete použít aplikaci Camera Connect k procházení snímků
na fotoaparátu nebo dálkově ovládanému fotografování.
Snímky na fotoaparátu
Můžete procházet snímky ve fotoaparátu a ukládat je do telefonu
Smartphone.
89
Dálkově ovládané fotografování s živým náhledem
Odesílání snímků do telefonu Smartphone během
přehrávání
Můžete dálkově ovládat fotoaparát za současného pozorování živého
náhledu z fotoaparátu na telefonu Smartphone.
1
●● Pokud se fotoaparát během dlouhodobějšího záznamu 4K
nebo záznamu full HD při vysoké rychlosti snímání dočasně
přehřeje, zobrazí se ikona [ ] a záznam se zastaví. V této
době je záznam filmu nedostupný i při stisknutí tlačítka filmu.
Podle zobrazených pokynů vyberte jinou velikost záznamu filmu
], [
], [
] nebo [
],
než [
resp. vypněte fotoaparát a nechte jej před obnovením záznamu
vychladnout.
2
3
Před použitím
Základní příručka
Přehrajte snímky.
Stiskněte tlačítko
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
.
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Vyberte položku [ ].
Další režimy snímání
Režim P
Odeslání snímků do telefonu Smartphone
Režimy Tv, Av a M
4
Snímky lze odeslat z fotoaparátu do telefonu Smartphone připojeného
pomocí Wi‑Fi.
Odesílání snímků do telefonu Smartphone z nabídky
fotoaparátu
1
1
Vyberte snímek.
●● Po výběru dalších možností odesílání
na zobrazené obrazovce je snímek
odeslán do telefonu Smartphone.
●● Po výběru dalších možností odesílání
na zobrazené obrazovce je snímek
odeslán do telefonu Smartphone.
Pořízené snímky lze automaticky odeslat do telefonu Smartphone.
●● Zobrazí se snímky.
●● Vyberte snímek a stiskněte tlačítko
Přehrávání
.
Odesílání snímků do telefonu Smartphone
automaticky během fotografování
Zobrazte nabídku.
●● Vyberte nabídku [ ] (= 23) >
[Nastavení bezdrát. komunikace] >
[Poslat snímky do smartphonu].
2
Vyberte snímek.
●● Vyberte snímek a stiskněte tlačítko
.
Vyberte položku [Po sním. poslat
do smartphonu].
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Vyberte nabídku [ ] (= 23) >
[Nastavení bezdrát. komunikace] >
[Nastavení sítě Wi‑Fi] > [Po sním. poslat
do smartphonu].
90
2
Nastavte automatické odesílání.
●● Vyberte položku [Poslat automat.]
a potom vyberte možnost [Povolit].
●● Vyberte velikost v položce [Velikost
k poslání].
3
Specifikace zobrazitelných snímků
Můžete omezit snímky, které lze odeslat do telefonu Smartphone nebo
procházet z telefonu Smartphone.
Ukončete připojení Wi‑Fi (= 91).
Stiskněte tlačítko
.
●● Vyberte položku [ ].
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Ukončení připojení Wi‑Fi
Exponujte.
●● Snímky jsou odeslány do telefonu
Smartphone.
1
2
●● Dálkově ovládané fotografování s využitím živého náhledu
v aplikaci Camera Connect není možné, pokud není položka
[Zobrazit. sn.] nastavena na [Všechny snímky].
●● Vyberte nabídku [ ] (= 23) >
[Nastavení bezdrát. komunikace] >
[Funkce Wi‑Fi] > [Odpoj/ukonč.].
●● Můžete se rovněž odpojit dotykem
položky [x] na obrazovce aplikace
Camera Connect.
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
3
Vyberte položku [Editace informací
o zařízení].
●● Vyberte telefon Smartphone.
4
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Vyberte položku [Zobrazit. sn.].
●● Specifikujte, které snímky bude možné
zobrazit.
91
Automatické odesílání snímků
do počítače
Snímky ve fotoaparátu lze automaticky odeslat do počítače připojeného
k přístupovému bodu (nastaveného rovněž pro připojení Wi‑Fi fotoaparátu)
v době, kdy je fotoaparát v dosahu, například po přinesení fotoaparátu
domů po fotografování.
Připojení pomocí Wi‑Fi
1
Připojte počítač k přístupovému
bodu.
●● Do počítače nainstalujte aplikaci Image
Transfer Utility 2.
2
3
Spusťte aplikaci Image Transfer
Utility 2.
V aplikaci Image Transfer Utility 2
zobrazte obrazovku nastavení
párování.
●● Obrazovka pro nastavení párování
se zobrazí, když postupujete podle
pokynů zobrazených při prvním spuštění
aplikace Image Transfer Utility 2.
4
Vyberte typ připojení.
●● Vyberte nabídku [ ] (= 23) >
[Nastavení bezdrát. komunikace] >
[Nastavení sítě Wi‑Fi] > [Automat. pošle
snímky do PC].
●● Vyberte nabídku [Poslat automat.] >
[Povolit] a potom vyberte možnost [OK].
5
Stiskněte tlačítko WPS.
●● Stiskněte tlačítko WPS na přístupovém
bodu pro povolení připojení fotoaparátu.
6
Vyberte automatické nastavení.
●● Zobrazí se obrazovka [Nast. IP adresy].
Vyberte možnost [Autom. nastavení].
7
Vyberte počítač.
●● Jsou vypsány názvy počítačů připojených
k přístupovému bodu. Vyberte počítač pro
automatický přenos snímků.
8
Na počítači vyberte fotoaparát pro
párování.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
●● Přezdívky fotoaparátů se zobrazují
na obrazovce párování aplikace Image
Transfer Utility 2.
Přehrávání
●● Vyberte fotoaparát, ke kterému se
chcete připojit, a klepněte na možnost
[Pairing/Párování] pro spojení počítače
a fotoaparátu.
Nabídka nastavení
Nastavení automatického přenosu snímků
9
Specifikujte možnosti odesílání.
●● Vyberte nabídku [ ] (= 23) >
[Nastavení bezdrát. komunikace] >
[Nastavení sítě Wi‑Fi] > [Automat. pošle
snímky do PC].
Bezdrátové funkce
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● V položce [Možnosti poslání snímku]
specifikujte podmínky přenosu.
●● Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý.
●● Vyberte položku [Zapojit s WPS] a potom
vyberte možnost [WPS (režim PBC)].
92
Automatické odesílání snímků
●● Podle možností odesílání z kroku 9
jsou snímky ve fotoaparátu automaticky
odeslány do počítače, ke kterému jste
přihlášeni, v okamžiku dostupnosti
fotoaparátu v dosahu přístupového
bodu a zapnutí fotoaparátu.
●● Při použití automatického přenosu snímků se ujistěte, že je
bateriový zdroj dostatečně nabitý. Režim úspory energie na
fotoaparátu je deaktivován.
●● Jakékoli snímky pořízené po automatickém přenosu snímků
nejsou odeslány do počítače. Tyto snímky se automaticky
odešlou při restartování fotoaparátu.
Připojení k tiskárnám pomocí Wi‑Fi
Snímky na fotoaparátu lze vytisknout na tiskárně připojené k fotoaparátu
pomocí Wi‑Fi.
1
2
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte položku [
].
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
3
Vyberte položku [Registr. zařízení
pro připojení].
●● Automatický přenos snímků do počítače je spuštěn zapnutím
fotoaparátu v dosahu přístupového bodu. Pokud není automatický
přenos snímků zahájen automaticky, zkuste restartovat fotoaparát.
●● Chcete‑li zastavit automatické odesílání snímků, vyberte položku
[Automat. pošle snímky do PC] > [Poslat automat.] > [Zakázat].
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
4
Zkontrolujte SSID a heslo.
●● SSID končí znaky _Canon0B.
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
5
S využitím tiskárny se připojte
k fotoaparátu pomocí Wi‑Fi.
●● V nabídce nastavení Wi‑Fi tiskárny
vyberte pro navázání připojení k síti SSID
(název sítě) zobrazený na fotoaparátu.
●● Do pole hesla na tiskárně zadejte heslo
zobrazované na fotoaparátu.
93
6
Vyberte tiskárnu, ke které se chcete
připojit pomocí Wi‑Fi.
●● Vyberte tiskárnu, kterou chcete použít,
a stiskněte tlačítko .
●● Snímky na paměťové kartě se zobrazí
po propojení zařízení pomocí Wi‑Fi.
7
Vyberte snímek, který chcete
vytisknout.
●● Vyberte snímek a stiskněte tlačítko
.
●● Vyberte nebo specifikujte zobrazované
položky a potom tiskněte (= 112).
Vytvoření připojení pomocí přístupového bodu
Fotoaparát lze připojit k přístupovému bodu, ke kterému je připojena
tiskárna, pro tisk pomocí přístupového bodu.
Zařízení připojujte v blízkosti přístupového bodu, protože budete
potřebovat stisknout tlačítko WPS.
1
Vyberte položku [WPS (režim PBC)].
●● Vyberte nabídku [ ] (= 23) >
[Nastavení bezdrát. komunikace] >
[Funkce Wi‑Fi] > [ ].
●● Vyberte položku [Registr. zařízení pro
připojení] a na obrazovce [Čekání na
připojení] vyberte položku [Přepnout síť].
●● Vyberte položku [Zapojit s WPS] a potom
vyberte možnost [WPS (režim PBC)].
2
Stiskněte tlačítko WPS na
přístupovém bodu.
3
Vyberte položku [Autom. nastavení]
na obrazovce [Nast. IP adresy]
fotoaparátu.
●● Je zahájen pokus o navázání spojení
mezi fotoaparátem a přístupovým bodem.
4
Po navázání spojení přejděte
ke kroku 6 v části „Připojení
k tiskárnám pomocí Wi‑Fi“ (= 93).
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
94
Přenos snímků na webové služby
Registrace webových služeb
Pomocí telefonu Smartphone nebo počítače přidáte své webové služby
k fotoaparátu.
●● Dokončení registrace fotoaparátu pro CANON iMAGE GATEWAY
a další webové služby vyžaduje telefon Smartphone nebo počítač
s Internetovým prohlížečem a připojení k Internetu.
Registrace služby CANON iMAGE GATEWAY
Propojte fotoaparát a službu CANON iMAGE GATEWAY přidáním služby
CANON iMAGE GATEWAY jako cílové webové služby ve fotoaparátu.
Zařízení připojujte v blízkosti přístupového bodu, protože budete potřebovat
stisknout tlačítko WPS.
Mějte na paměti, že pro doručení zprávy s upozorněním pro dokončení
propojení budete potřebovat zadat e-mailovou adresu používanou
ve vašem počítači nebo telefonu Smartphone.
1
2
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte položku [
].
●● Podrobnosti o požadavcích na prohlížeče (Microsoft Internet
Explorer atd.), včetně nastavení a informací o verzích, najdete
na webové stránce služby CANON iMAGE GATEWAY.
●● Informace o zemích a regionech, v nichž je k dispozici služba
CANON iMAGE GATEWAY, najdete na webu společnosti Canon
(http://www.canon.com/cig/).
●● Pokyny a podrobnosti nastavení pro CANON iMAGE GATEWAY viz
nápověda pro CANON iMAGE GATEWAY.
●● Chcete‑li použít i jiné webové služby než CANON iMAGE GATEWAY,
musíte mít u těchto služeb vytvořený účet. Další podrobnosti najdete
na webech příslušné webové služby, k níž se chcete zaregistrovat.
●● Mohou být vyžadovány poplatky za samostatné připojení
od poskytovatele internetu a za přístupový bod.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
3
Potvrďte smlouvu, abyste mohli
zadat e-mailovou adresu.
●● Přečtěte si zobrazenou smlouvu
a vyberte možnost [Souhlasím].
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
95
4
Vytvořte připojení k přístupovému
bodu.
●● Symbol [
] se nyní změní na [
].
Základní příručka
●● Vyberte položku [Zapojit s WPS] a potom
vyberte možnost [WPS (režim PBC)].
●● Stiskněte tlačítko WPS na přístupovém
bodu.
●● Vyberte položku [Autom. nastavení]
na obrazovce [Nast. IP adresy]
fotoaparátu pro připojení fotoaparátu
k přístupovému bodu.
5
Zadejte svou e-mailovou adresu.
●● Jakmile fotoaparát připojíte ke službě
CANON iMAGE GATEWAY, zobrazí se
obrazovka pro zadání e-mailové adresy.
●● Zadejte svou e-mailovou adresu
a pokračujte.
6
Zadejte čtyřmístné číslo.
●● Zadejte zvolené čtyřmístné číslo
a pokračujte.
Pokročilá příručka
8
Zobrazte webovou stránku ve zprávě
s upozorněním a dokončete
nastavení propojení fotoaparátu.
●● Z počítače nebo telefonu Smartphone
zobrazte webovou stránku odkazovanou
ve zprávě s upozorněním.
●● Podle pokynů dokončete nastavení na
stránce nastavení propojení fotoaparátu.
9
Dokončete nastavení služby CANON
iMAGE GATEWAY ve fotoaparátu.
●● Vyberte položku [
].
●● Služba CANON iMAGE GATEWAY je
nyní přidána jako cílová webová služba.
●● Toto číslo budete potřebovat později
pro nastavení propojení se službou
CANON iMAGE GATEWAY v kroku 8.
7
●● Na další obrazovce označující odeslání
zprávy s upozorněním stiskněte
tlačítko .
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Zkontrolujte zprávu s upozorněním.
●● Jakmile je informace odeslána do služby
CANON iMAGE GATEWAY, obdržíte
zprávu s upozorněním na e-mailovou
adresu zadanou v kroku 5.
Před použitím
Rejstřík
●● Nejprve se ujistěte, že e-mailová aplikace vašeho počítače nebo
telefonu Smartphone není nakonfigurována tak, aby blokovala
e-maily z relevantních domén, což by mohlo znemožnit přijetí
zprávy s upozorněním.
96
Registrace dalších webových služeb
Kromě služby CANON iMAGE GATEWAY můžete do fotoaparátu přidat
i jiné webové služby.
1
Přihlaste se ke službě CANON
iMAGE GATEWAY a otevřete odkaz
s nastavením fotoaparátu.
●● Pomocí počítače nebo telefonu
Smartphone přejděte na adresu
http://www.canon.com/cig/ a navštivte
stránku CANON iMAGE GATEWAY.
2
Konfigurujte webovou službu,
kterou chcete používat.
●● Postupujte podle pokynů zobrazených
na telefonu Smartphone nebo na počítači
a nastavte používanou webovou službu.
3
Vyberte položku [
●● Stisknutím tlačítka
položku [
].
].
vyberte
●● Dojde‑li ke změně jakýchkoliv konfigurovaných nastavení,
postupujte znovu podle těchto kroků a konfigurujte nastavení
fotoaparátu.
Před použitím
Přenos snímků na webové služby
Základní příručka
1
2
Stiskněte tlačítko
.
Pokročilá příručka
Vyberte cílové místo.
Základy práce
s fotoaparátem
●● Vyberte ikonu webové služby.
●● Pokud se s webovou službou využívá
více příjemců nebo možností sdílení,
vyberte položku na zobrazené obrazovce
pro výběr příjemců.
3
●● Vyberte možnosti odeslání a přeneste
snímek.
Režimy Tv, Av a M
●● Při přenosu dat do služby YouTube si
přečtěte podmínky služby a vyberte
možnost [Souhlasím].
●● Chcete‑li na telefonu Smartphone zobrazit snímky načtené do
služby CANON iMAGE GATEWAY, vyzkoušejte speciální aplikaci
Canon Online Photo Album. Stáhněte a nainstalujte aplikaci
Canon Online Photo Album z obchodu App Store pro zařízení
iPhone a iPad a z obchodu Google Play pro zařízení Android.
Další režimy snímání
Režim P
Pošlete snímek.
●● Jakmile je snímek odeslán, zobrazí se
možnost [OK]. Chcete‑li se vrátit na
obrazovku přehrávání, stiskněte tlačítko
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Přehrávání
Bezdrátové funkce
.
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
97
Opětovné připojení pomocí Wi‑Fi
Opětovné připojení k zařízením nebo webovým službám pomocí Wi‑Fi je
možné, jakmile jsou zaregistrována nastavení připojení.
1
2
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte položku.
●● Ze zobrazených minulých připojení
vyberte položku, ke které se chcete
připojit pomocí Wi‑Fi. Pokud není
položka zobrazena, přepněte stisknutím
tlačítek / na jiné obrazovky.
●● Při nastavení nabídky [ ] (= 23) >
[Nastavení bezdrát. komunikace] >
[Nastavení sítě Wi‑Fi] > [Historie připojení]
na [Skrýt] se nezobrazí žádná minulá
připojení.
Webové služby
●● Krok 3 není nutný.
3
Připravte si druhé zařízení.
Telefony Smartphone
●● V telefonu Smartphone zapněte Wi‑Fi
a spusťte aplikaci Camera Connect.
Tiskárny
●● Pokud byla změněna nastavení tiskárny
pro připojení k dalším zařízením, obnovte
nastavení pro připojení k fotoaparátu
nebo k přístupovému bodu fotoaparátu
pomocí Wi‑Fi.
U přímých spojení mezi fotoaparátem
a tiskárnami končí SSID znaky _Canon0B.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Pokud byla změněna nastavení telefonu
Smartphone pro připojení k dalším
zařízením, obnovte nastavení pro připojení
k fotoaparátu nebo k přístupovému bodu
fotoaparátu pomocí Wi‑Fi.
U přímých spojení mezi fotoaparátem
a telefony Smartphone končí SSID znaky
_Canon0B.
98
Úprava nebo vymazání nastavení
bezdrátové komunikace
Změna nebo vymazání nastavení pro připojení
Nastavení pro připojení uložená na fotoaparátu lze změnit nebo vymazat.
Před změnou nebo vymazáním nastavení pro připojení ukončete
připojení Wi‑Fi.
1
2
Stiskněte tlačítko
Obnovení výchozích nastavení bezdrátové
komunikace
Před použitím
Všechna nastavení bezdrátové komunikace lze vymazat. To může
zamezit úniku informací v případě zapůjčení fotoaparátu nebo změně
jeho vlastnictví.
Pokročilá příručka
●● Vyberte nabídku [ ] (= 23) >
[Nastavení bezdrát. komunikace] >
[Vymazat nastavení].
Vymazání informací zařízení spárovaných
prostřednictvím funkce Bluetooth
Před spárováním s jiným telefonem Smartphone vymažte informace
o připojených telefonech Smartphone.
3
Vyberte položku [Editace informací
o zařízení].
●● Na zobrazené obrazovce vyberte zařízení
s nastaveními připojení, která chcete
změnit nebo vymazat, a potom změňte
nebo vymažte nastavení.
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Režim P
Vyberte položku.
●● Na obrazovce vlevo vyberte položku
s nastaveními připojení, která chcete
vymazat nebo změnit.
Základy práce
s fotoaparátem
Další režimy snímání
.
●● Na obrazovce zobrazené vlevo můžete
stisknutím tlačítek / přepnout na další
obrazovky.
Základní příručka
Kroky prováděné na fotoaparátu
●● Vyberte nabídku [ ] (= 23) > [Nastavení bezdrát. komunikace] >
[Funkce Bluetooth] > [Kontrola/mazání inf. o přip.] a stiskněte
tlačítko .
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Kroky prováděné na telefonu Smartphone
●● V nabídce nastavení Bluetooth na telefonu Smartphone vymažte
informace fotoaparátu registrované na telefonu Smartphone.
99
Před použitím
Nastavení základních funkcí
fotoaparátu
Základní příručka
Tato nastavení jsou konfigurována v nabídce [ ] (= 23). Často používané
funkce můžete přizpůsobit podle vlastních požadavků.
Nabídka nastavení
Přizpůsobení nebo nastavení základních funkcí fotoaparátu
pro větší pohodlí
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Ztlumení zvuků fotoaparátu
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Tato položka zamezuje přehrávání zvuků fotoaparátem při namáčknutí
tlačítka spouště do poloviny nebo při aktivaci samospouště.
Další režimy snímání
Režim P
●● Nastavte položku [Tón] na [Zakázat].
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nastavení hlasitosti
Nabídka nastavení
Příslušenství
Hlasitost jednotlivých zvuků vydávaných fotoaparátem lze upravit
následujícím způsobem.
Dodatek
●● Vyberte položku [Hlasitost].
●● Vyberte položku a stisknutím tlačítek
nastavte hlasitost.
/
Rejstřík
100
Nastavení doby pro zasunutí objektivu
Nastavení funkce Úspora energie
Objektiv se za normálních okolností zasune po uplynutí přibližně jedné
minuty od stisknutí tlačítka
v režimech snímání (= 20). Chcete‑li,
aby se objektiv zasunul ihned po stisknutí tlačítka
, nastavte dobu
zasunutí objektivu na [0 s].
Tato funkce umožňuje podle potřeby nastavit dobu pro deaktivaci
fotoaparátu a obrazovky (Automatické vypnutí a Vyp displeje).
●● Vyberte položku [Úspora energie].
●● Vybranou položku podle potřeby upravte
stisknutím tlačítek / .
●● Nastavte položku [Zasunutí obj.] na [0 s].
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
●● Pokud chcete šetřit energii, měli byste za normálních okolností
vybrat nastavení [30 s] pro položku [Autom.vypnutí] a nastavení
[1 min] pro položku [Vyp displeje].
Použití režimu Eco
Tato funkce umožňuje šetřit energii baterie v režimech snímání. Pokud
se fotoaparát nepoužívá, obrazovka rychle ztmavne z důvodu snížení
vybíjení baterie.
1
Proveďte konfiguraci nastavení.
2
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
●● Nastavení [Vyp displeje] je použito i v případě, že je funkce
[Autom.vypnutí] nastavena na [Zakázat].
●● Tyto funkce pro úsporu energie nejsou k dispozici při nastavení
funkce Režim Eco (= 101) na [Zap].
●● Nastavte [Režim Eco] na [Zap].
●● Obrazovka ztmavne po uplynutí přibližně
dvou sekund nečinnosti fotoaparátu;
po uplynutí dalších deseti sekund
se obrazovka vypne. Fotoaparát se
automaticky vypne po uplynutí přibližně
tří minut nečinnosti.
Režim P
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Jas obrazovky
Dodatek
Úpravu jasu obrazovky proveďte následujícím způsobem.
Rejstřík
●● Vyberte položku [Jas displeje] a potom
nastavte stisknutím tlačítek / jas.
Exponujte / Zahajte záznam.
●● Jestliže je vypnutá obrazovka,
ale objektiv ještě není zasunutý,
aktivujete namáčknutím tlačítka spouště
do poloviny obrazovku a připravíte
fotoaparát na fotografování.
101
●● Chcete‑li nastavit maximální jas, stiskněte a přidržte tlačítko
po dobu minimálně jedné sekundy při zobrazení obrazovky režimu
snímání nebo při zobrazení v režimu zobrazení jednotlivých
snímků. (Tím potlačíte nastavení [Jas displeje] na kartě [ ].)
Chcete‑li obnovit původní nastavení jasu, opětovně stiskněte
po dobu alespoň jedné sekundy nebo
a přidržte tlačítko
restartujte fotoaparát.
Skrytí úvodní obrazovky
Chcete‑li, můžete deaktivovat zobrazení úvodní obrazovky, která se běžně
zobrazí po zapnutí fotoaparátu.
●● Nastavte položku [Úvodní obrázek]
na [Vyp].
Formátování paměťových karet
Dříve než začnete používat novou paměťovou kartu nebo kartu, která byla
naformátována v jiném zařízení, měli byste ji naformátovat pomocí tohoto
fotoaparátu.
Při formátování paměťové karty se vymažou všechna data, která jsou
na ní uložena. Před formátováním zkopírujte snímky z paměťové karty
do počítače nebo jiným způsobem vytvořte jejich zálohu.
●● Vyberte položku [Formátovat kartu].
●● Pro zahájení procesu formátování
vyberte možnost [OK].
●● Formátování nebo vymazání dat na paměťové kartě pouze změní
informace pro správu souborů na kartě a nezajistí úplné vymazání
dat. Při předávání nebo likvidaci paměťové karty proveďte
příslušná opatření, např. kartu fyzicky poškoďte, abyste zabránili
úniku osobních informací.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
●● Celková kapacita karty uvedená na obrazovce formátování může
být nižší, než je uvedeno na paměťové kartě.
Nízkoúrovňové formátování
Nízkoúrovňové formátování proveďte v následujících případech:
Zobrazí se zpráva [Chyba paměťové karty], fotoaparát nepracuje
správně, poklesne rychlost zápisu nebo čtení paměťové karty, zpomalí se
souvislé fotografování nebo dojde k náhlému zastavení záznamu filmu.
Při nízkoúrovňovém formátování se vymažou všechna data na paměťové
kartě. Před zahájením nízkoúrovňového formátování zkopírujte snímky
z paměťové karty do počítače nebo jiným způsobem vytvořte jejich zálohu.
●● Na obrazovce „Formátování paměťových
karet“ (= 102) vyberte stisknutím
tlačítka
položku [ ].
●● Pro zahájení procesu formátování
vyberte možnost [OK].
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Nízkoúrovňové formátování může trvat déle než operace popsaná
v části „Formátování paměťových karet“ (= 102), protože dochází
k vymazání veškerých zaznamenaných dat na paměťové kartě.
●● Nízkoúrovňové formátování paměťové karty můžete zrušit
výběrem možnosti [Storno]. V takovém případě budou všechna
data vymazána, ale paměťovou kartu můžete běžně používat.
102
Před použitím
Výběr a tvorba složek
Číslování souborů
Můžete vybrat nebo vytvořit složky pro ukládání snímků. Nové složky lze
vytvořit výběrem položky [Vytvořit složku] na obrazovce pro výběr složky.
Pořízeným snímkům jsou automaticky přiřazena čísla souborů v pořadí,
v jakém byly pořízeny (0001 – 9999). Snímky jsou ukládány do složek
s kapacitou max. 9 999 snímků. Způsob přiřazování čísel souborů
ve fotoaparátu lze změnit.
1
Zobrazte obrazovku [Vybrat složku].
●● Vyberte položku [Číslov. soub.] a poté
vyberte požadovanou možnost.
●● Vyberte položku [Vybrat složku].
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
2
Režim P
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Vyberte složku pro ukládání snímků.
●● Pro vytvoření nové složky vyberte
položku [Vytvořit složku].
Souvislé
Autom. reset
●● Složky jsou pojmenovány ve formě 100CANON, s trojciferným
číslem složky následovaným pěti znaky nebo číslicemi.
●● Lze vytvořit složky s čísly v rozmezí 100 – 999.
Ruční reset
I po vložení nové paměťové karty jsou čísla snímků
přiřazována za sebou (dokud není pořízen nebo
uložen snímek s číslem 9999).
Jestliže vyměníte paměťovou kartu za novou nebo
je vytvořena nová složka, začne číslování snímků
znovu od 0001.
Tvorba nové složky a spuštění číslování souborů
od 0001.
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
●● Bez ohledu na možnost vybranou pro toto nastavení mohou
být snímky na nově vložených paměťových kartách číslovány
za sebou, a to s využitím posledního čísla stávajících snímků.
Chcete‑li začít snímky ukládat počínaje číslem 0001, použijte
prázdnou (nebo naformátovanou, = 102) paměťovou kartu.
Dodatek
Rejstřík
103
Před použitím
Vypnutí automatického otáčení
Ověřování log osvědčení
Tento postup slouží k vypnutí funkce automatického otáčení snímků,
která otáčí snímky zobrazené na fotoaparátu nebo počítači na základě
orientace fotoaparátu.
Některá loga osvědčení týkající se požadavků, které fotoaparát splňuje,
je možné zobrazit na obrazovce. Jiná loga osvědčení jsou vytištěna v této
příručce, na obalu fotoaparátu nebo na těle fotoaparátu.
●● Nastavte položku [Aut. otáčení] na [Vyp].
●● Vyberte položku [Zobrazení loga
osvědčení].
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Zap
Zap
Vyp
Automatické otáčené snímků během přehrávání
na fotoaparátu a počítačích.
Automatické otáčené snímků během přehrávání
na počítačích.
Snímky nejsou automaticky otáčeny.
●● Snímky vytvořené při nastavení položky [Aut. otáčení] na [Vyp]
nejsou automaticky otáčeny v případě pozdějšího nastavení
položky na [Zap].
Zobrazení metrických / nemetrických hodnot
Režim P
Jazyk zobrazování
Režimy Tv, Av a M
Jazyk pro zobrazované údaje lze podle potřeby změnit.
●● V položce [Jazyk
] vyberte jazyk.
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Jednotky zobrazení sloupce zoomu (= 26), indikátoru MF (= 56)
a dalších údajů lze podle potřeby přepínat mezi m/cm a ft/in.
●● Nastavte položku [Jednotky] na [ft/in].
104
Změna rozlišení výstupu HDMI
Zobrazení na televizoru prostřednictvím HDMI může při přepnutí na film
s jiným rozlišením trvat určitou dobu. Zpoždění před zobrazením můžete
eliminovat konverzí filmů 4K na filmy full HD a nastavením výstupního
rozlišení na full HD.
●● Nastavte položku [HDMI rozlišení]
na [1080p].
●● Pro následující funkce nelze obnovit výchozí nastavení.
-- Nabídka [ ] (= 23) > [Datum/čas/pásmo] (= 16), [Jazyk ]
(= 104) a nastavení [Videosystém] (= 108)
-- Jiné informace než [Funkce Bluetooth] registrované v položce
[Nastavení bezdrát. komunikace] (= 83)
Obnovení výchozích nastavení bezdrátové komunikace
●● V položce [Reset. aparát] vyberte položku
[Nast. bezdr.kom.].
●● Jakmile vyberete možnost [OK], obnoví
se výchozí nastavení bezdrátové
komunikace.
●● [Videosystém] (= 108)
●● [Nastavení bezdrát. komunikace] (= 83)
●● [Nastavení GPS] (= 87)
●● [Převr. zobrazení] (= 22)
Obnovení výchozích nastavení fotoaparátu
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Úprava dalších nastavení
Následující nastavení lze upravit rovněž v nabídce [ ].
Před použitím
Přehrávání
Skrytí průvodce funkcí
Bezdrátové funkce
Průvodce funkcí se normálně zobrazuje, když vyberete položky
Rychloovladače (= 23) nebo MENU (= 23). Nechcete‑li tyto
informace využívat, můžete je vypnout.
Nabídka nastavení
●● Vyberte nabídku [ ] (= 23) >
[Průvodce funkcí] > [Zakázat].
Příslušenství
Dodatek
Pokud jste omylem provedli nesprávné nastavení, můžete obnovit výchozí
nastavení fotoaparátu.
Rejstřík
Obnovení výchozích nastavení fotoaparátu
●● V položce [Reset. aparát] vyberte položku
[Zákl. nastavení].
●● Můžete změnit způsob zobrazování nabídek v nabídce [
(= 23) > [Zobrazení menu].
]
●● Jakmile vyberete možnost [OK], obnoví
se výchozí nastavení fotoaparátu.
105
Před použitím
Přehled systému
Základní příručka
Dodávané příslušenství
Příslušenství
Řemínek na zápěstí
Pokročilá příručka
Bateriový zdroj
NB-13L*1
Nabíječka baterií řady
CB‑2LH*1
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Využití fotoaparátu více způsoby při použití volitelného příslušenství
Canon a dalšího kompatibilního příslušenství prodávaného samostatně
Kabel USB (konektor do fotoaparátu: Micro-B)*2
Další režimy snímání
Režim P
Paměťová karta
Čtečka karet
Počítač
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Kabel HDMI
(konektor do fotoaparátu: typ D)*3
Televizor/
Monitor
Tiskárny kompatibilní se standardem PictBridge
Napájení
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Kompaktní
napájecí adaptér
řady CA-DC30
*1
*2
*3
Rejstřík
Prodává se rovněž samostatně.
K dispozici je rovněž originální příslušenství Canon (propojovací kabel
IFC‑600PCU).
Používejte komerčně dostupné kabely v délce maximálně 2,5 m.
106
Doporučujeme vám používat originální příslušenství
společnosti Canon.
Tento výrobek byl zkonstruován tak, aby dosahoval vynikajících výsledků
při použití originálního příslušenství společnosti Canon.
Společnost Canon není odpovědná za jakékoli škody na tomto výrobku
a/nebo za nehody, jako je např. požár apod., způsobené chybnou
funkcí příslušenství jiných výrobců (např. únik elektrolytu a/nebo výbuch
bateriového zdroje). Mějte na paměti, že veškeré opravy, které může
váš výrobek Canon vyžadovat v důsledku závad nekrytých zárukou,
vám budou účtovány.
Volitelné příslušenství
Dále uvedené příslušenství k fotoaparátu se prodává samostatně.
Poznámka: Může se stát, že některé položky příslušenství nejsou
prodávány v některých regionech nebo byl jejich prodej již ukončen.
Příslušenství pro napájení
Bateriový zdroj NB-13L
●● Nabíjecí lithium-iontová baterie
Nabíječka baterií řady CB-2LH
●● Nabíječka pro bateriový zdroj NB-13L
●● Nabíječku baterií je možné používat v oblastech vybavených
elektrickou sítí se střídavým proudem o napětí 100 – 240 V~
(50/60 Hz).
●● Pokud síťová zástrčka neodpovídá zásuvce, použijte komerčně
dostupný adaptér. Nikdy nepoužívejte elektrické transformátory
určené pro cestování do zahraničí, neboť mohou poškodit
bateriový zdroj.
●● Použijete‑li neoriginální baterii pro Canon, zobrazí se zpráva
[Chyba komunikace baterie.] a je vyžadována reakce uživatele.
Mějte na paměti, že společnost Canon není odpovědná
za jakékoli škody, jako je porucha nebo požár, způsobené
v důsledku použití neoriginálních bateriových zdrojů pro Canon.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Bateriový zdroj obsahuje praktickou krytku, kterou můžete nasadit
pro rychlou indikaci stavu jejího nabití. Krytku nasaďte tak,
aby byla při nabitém bateriovém zdroji viditelná značka , resp.
aby při vybitém bateriovém zdroji nebyla viditelná značka .
107
Kompaktní napájecí adaptér řady
CA‑DC30
●● Do fotoaparátu vložte bateriový zdroj
pro nabití. Pro připojení adaptéru
k fotoaparátu je nutný propojovací kabel
IFC‑600PCU (prodávaný samostatně).
Propojovací kabel IFC-600PCU
●● Slouží k propojení fotoaparátu
s počítačem nebo tiskárnou.
Tiskárny
Tiskárny Canon kompatibilní
se standardem PictBridge
●● Připojíte‑li fotoaparát přímo k tiskárně,
můžete tisknout snímky bez nutnosti
použití počítače.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Přehrávání na televizoru
Statické snímky
Ostatní příslušenství
Před použitím
Použití volitelného příslušenství
Filmy
Snímky můžete zobrazit na televizoru připojením fotoaparátu k televizoru
HDTV pomocí komerčně dostupného kabelu HDMI (maximální délka
2,5 m, konektor typu D na straně fotoaparátu).
Podrobnosti o připojení a přepínání vstupů naleznete v uživatelské
příručce dodávané s televizorem.
●● Některé informace se při zobrazování snímků na televizoru
nemusí zobrazovat správně (= 120).
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
1
Ujistěte se, že fotoaparát i televizor
jsou vypnuty.
Bezdrátové funkce
2
Připojte fotoaparát k televizoru.
Nabídka nastavení
●● Zcela zasuňte koncovku kabelu
do konektoru HDMI televizoru,
jak je znázorněno na obrázku.
Příslušenství
Dodatek
●● Otevřete krytku konektorů na fotoaparátu
a řádně zasuňte koncovku kabelu do
zdířky fotoaparátu.
Rejstřík
108
3
Zapněte televizor a přepněte jej
na externí vstup.
Vložení a nabití bateriového zdroje
●● Přepněte televizor na externí vstup,
do nějž jste zapojili kabel v kroku 2.
4
Nabijte dodávaný bateriový zdroj pomocí volitelného kompaktního
napájecího adaptéru řady CA-DC30 a propojovacího kabelu IFC-600PCU.
Zapněte fotoaparát.
●● Zapněte fotoaparát stisknutím tlačítka
1
.
●● Na televizoru se zobrazí snímky
z fotoaparátu. (Na obrazovce
fotoaparátu se nic nezobrazí.)
●● Postupem popsaným v kroku 2 v části
„Vložení bateriového zdroje a paměťové
karty“ (= 15) vložte bateriový zdroj.
●● Po skončení přehrávání snímků vypněte
fotoaparát a televizor a pak odpojte kabel.
●● Podle pokynů v kroku 4 v části „Vložení
bateriového zdroje a paměťové karty“
(= 16) zavřete krytku.
●● Při použití výstupu HDMI může při přepnutí mezi filmy 4K a HD
nebo filmy s odlišnou snímací frekvencí před zobrazením dalšího
snímku následovat určitá prodleva.
2
●● Připojení fotoaparátu k televizoru vám umožní rovněž pořizovat
snímky a zobrazovat jejich náhled na větší obrazovce televizoru.
Postupy pro fotografování jsou stejné jako při použití monitoru
fotoaparátu.
Vložte bateriový zdroj.
●● Podle pokynů v kroku 1 v části „Vložení
bateriového zdroje a paměťové karty“
(= 15) otevřete krytku.
(2)
(1)
Připojte kompaktní napájecí adaptér
k fotoaparátu.
●● U vypnutého fotoaparátu otevřete
krytku (1). Podržte menší zástrčku
propojovacího kabelu (prodávaný
samostatně) ve vyobrazeném směru
a zasuňte ji plně do konektoru
ve fotoaparátu (2).
●● Větší zástrčku propojovacího kabelu
zasuňte do kompaktního napájecího
adaptéru.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
109
3
Nabijte bateriový zdroj.
●● Zapojte vyobrazeným způsobem
kompaktní napájecí adaptér do
elektrické sítě.
●● Pokud je váš kompaktní napájecí
adaptér vybaven napájecím kabelem,
zapojte jeden konec napájecího kabelu
do adaptéru a druhý konec do síťové
zásuvky.
●● Zahájí se nabíjení a rozsvítí se kontrolka
USB nabíjení.
●● Po dokončení nabíjení kontrolka zhasne.
●● Odpojte kompaktní napájecí adaptér
ze zásuvky elektrické sítě a propojovací
kabel od fotoaparátu.
●● Pro ochranu bateriového zdroje a zachování jeho optimálního
stavu nenabíjejte bateriový zdroj souvisle po dobu delší než
24 hodin.
●● Při nabíjení jiného bateriového zdroje vždy před výměnou
bateriového zdroje pro nabíjení odpojte propojovací kabel
od fotoaparátu.
●● Pokud se kontrolka USB nabíjení nerozsvítí, opakujte připojení
propojovacího kabelu.
●● Nabité bateriové zdroje jsou i v případě nečinnosti zatíženy
samovybíjením. Bateriový zdroj nabijte v den, kdy jej budete
používat (nebo bezprostředně předtím).
●● Nabíječku baterií je možné používat v oblastech vybavených
elektrickou sítí se střídavým proudem o napětí 100 – 240 V~
(50/60 Hz). Pokud síťová zástrčka neodpovídá zásuvce, použijte
komerčně dostupný adaptér. Nikdy nepoužívejte elektrické
transformátory určené pro cestování do zahraničí, neboť mohou
poškodit bateriový zdroj.
Použití počítače k nabití bateriového zdroje
Bateriový zdroj můžete nabít rovněž zasunutím větší zástrčky propojovacího
kabelu do konektoru USB v počítači v kroku 2 „Vložení a nabití baterie“
(= 109). Podrobnosti o rozhraní USB počítače naleznete v návodu
k použití počítače. Doporučujeme použít propojovací kabel IFC-600PCU
(prodávaný samostatně).
●● U vypnutého fotoaparátu otevřete krytku.
Menší zástrčku kabelu zasuňte plně
do konektoru fotoaparátu v orientaci
znázorněné na obrázku.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
●● Větší zástrčku kabelu zasuňte do
konektoru v počítači. Podrobnosti
o konektorech počítače naleznete
v návodu k použití počítače.
Rejstřík
110
●● Nyní začne nabíjení a indikátor na zadní
straně fotoaparátu začne oranžově svítit.
●● Nabíjení může nicméně trvat déle,
pokud importujete snímky z fotoaparátu
do počítače, jak popisuje část „Ukládání
snímků do počítače“ (= 112).
●● Po dokončení nabíjení kontrolka zhasne.
●● Nabíjení může trvat déle, pokud importujete snímky z fotoaparátu
do počítače, jak popisuje část „Ukládání snímků do počítače“
(= 112).
●● Pokud po zahájení nabíjení podle výše uvedeného popisu
stisknutím tlačítka ON/OFF vypnete fotoaparát, nabíjení se
zastaví a indikátor zhasne.
●● Některé počítače mohou pro nabíjení baterie vyžadovat
přítomnost paměťové karty ve fotoaparátu. Před zapojením
kabelu do portu USB počítače vložte do fotoaparátu paměťovou
kartu (= 15).
Použití softwaru
Chcete‑li využívat funkce následujícího softwaru, stáhněte si software
z webových stránek společnosti Canon a nainstalujte jej do svého počítače.
●● Image Transfer Utility 2
-- Automatické odesílání snímků do počítače (= 92)
●● Map Utility
-- Zobrazování informací GPS zaznamenaných do snímků pomocí mapy
●● Chcete‑li zobrazovat a upravovat snímky v počítači, použijte
předinstalovaný nebo běžně dostupný software, který je
kompatibilní se snímky pořízenými fotoaparátem.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
●● Stáhněte a nainstalujte nejnovější software z webové stránky
společnosti Canon.
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
111
Ukládání snímků do počítače
S pomocí propojovacího kabelu IFC-600PCU nebo kabelu USB (obojí
prodávané samostatně; konektor do fotoaparátu: Micro-B) můžete propojit
fotoaparát s počítačem a uložit snímky do počítače.
1
(2)
(1)
Připojte fotoaparát k počítači.
●● U vypnutého fotoaparátu otevřete
krytku (1). Menší zástrčku kabelu USB
zasuňte plně do konektoru fotoaparátu
v orientaci znázorněné na obrázku (2).
Před použitím
Tisk snímků
Statické snímky
Filmy
Po připojení fotoaparátu k tiskárně lze snadno vytisknout pořízené snímky.
Ve fotoaparátu lze určit snímky, které chcete vytisknout dávkově, připravit
objednávky pro fotolaboratoře a připravit objednávky nebo vytisknout
snímky pro fotoalba.
V tomto textu je pro ilustraci použita kompaktní fototiskárna řady Canon
SELPHY CP. Zobrazované obrazovky a dostupné funkce se budou lišit
v závislosti na tiskárně. Další informace naleznete rovněž v příručce
k tiskárně.
●● Fotoaparát se po připojení k počítači
automaticky zapne.
2
Uložte snímky do počítače.
●● Chcete‑li otevřít snímky, použijte
předinstalovaný nebo běžně dostupný
software.
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Snadný tisk
●● Větší zástrčku kabelu zasuňte do
konektoru v počítači. Podrobnosti
o konektorech počítače naleznete
v návodu k použití počítače.
Základní příručka
Statické snímky
Filmy
Snímky můžete snadno vytisknout propojením fotoaparátu s tiskárnou
standardu PictBridge pomocí kabelu USB (prodávaný samostatně;
konektor do fotoaparátu: Micro-B).
1
Ujistěte se, že fotoaparát i tiskárna
jsou vypnuty.
2
Připojte fotoaparát k tiskárně.
●● Otevřete kryt konektorů a vložte menší
zástrčku kabelu plně do konektoru
fotoaparátu v orientaci znázorněné
na obrázku.
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Větší zástrčku kabelu zasuňte do
konektoru v tiskárně. Další informace
o propojení naleznete v uživatelské
příručce k tiskárně.
3
Zapněte tiskárnu.
112
4
5
Vyberte snímek.
Zobrazte obrazovku pro tisk.
●● Stiskněte tlačítko , vyberte položku
[Tisk snímku] a potom znovu stiskněte
tlačítko .
6
Vytiskněte snímek.
●● Bude zahájen tisk.
●● Po dokončení tisku vypněte fotoaparát
a tiskárnu a odpojte kabel.
Konfigurace nastavení tisku
Zobrazte obrazovku pro tisk.
●● Podle pokynů v krocích 1 – 5 v části
„Snadný tisk“ (= 112) zobrazte tuto
obrazovku.
2
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Režim P
Určete formát tisku, zda má být uvedeno datum nebo číslo souboru,
a další nastavení. Tato nastavení budou použita pro všechny snímky
v příkazu tisku.
1
Základní příručka
Další režimy snímání
Vyberte položku [Příkaz tisku].
●● Vyberte nabídku [
[Příkaz tisku].
Filmy
Filmy
Můžete nastavit dávkový tisk (až 400 snímků) nebo provést objednání
výtisků od poskytovatele fotografických služeb (max. 998 snímků)
výběrem snímků na paměťové kartě a volbou počtu kopií. Tiskové
informace připravené tímto způsobem budou odpovídat standardům
DPOF (Digital Print Order Format).
Konfigurace nastavení tisku
●● Chcete‑li vytisknout další snímky,
zopakujte po dokončení tisku tento
postup od kroku 4.
1
Statické snímky
●● Filmy nelze vybrat.
●● Vyberte položku [Tisk].
Statické snímky
Před použitím
Přidávání snímků do příkazů tisku (DPOF)
] (= 23) >
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Proveďte konfiguraci nastavení.
●● Vyberte položku a potom vyberte
požadovanou možnost.
113
2
Tisk snímků přidaných do příkazu tisku (DPOF)
Vyberte položku [Nastavit].
Statické snímky
●● Vyberte položku, kterou chcete nastavit,
a vyberte požadovanou možnost.
●● Chcete‑li se vrátit na obrazovku tisku,
.
stiskněte tlačítko
Před použitím
Filmy
●● V případě připojení fotoaparátu k tiskárně
kompatibilní se standardem PictBridge
se zobrazí obrazovka přehrávání.
Pro zobrazení této obrazovky stiskněte
tlačítko
a na zobrazené obrazovce
vyberte položku [Příkaz tisku].
●● Vyberte položku [Tisk] a pro vytisknutí
snímků vyberte na další obrazovce
položku [OK].
●● Všechny tiskové úlohy DPOF, které byly
pozastaveny, budou obnoveny od dalšího
snímku.
●● Některé tiskárny nebo fotolaboratoře nemusí být schopny reagovat
na specifická nastavení DPOF.
●● Nepoužívejte tento fotoaparát ke konfiguraci nastavení tisku
u snímků s nastavením DPOF provedeným na jiném fotoaparátu.
Pokud změníte nastavení tisku pomocí tohoto fotoaparátu,
všechna předchozí nastavení mohou být přepsána.
●● Pokud je položka [Datum] nastavena na [Zap], mohou některé
tiskárny vytisknout datum na snímky dvakrát.
Specifikace snímků pro tisk
1
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Vyberte snímky, které chcete
vytisknout.
●● Podle pokynů v kroku 1 v části
„Konfigurace nastavení tisku“ (= 113)
zobrazte obrazovku uvedenou vlevo.
●● Vyberte položku [Výb.sním.] nebo
[Více sn.] a potom stiskněte tlačítko
.
●● Podle zobrazených pokynů přidejte snímky
.
pro tisk a stiskněte tlačítko
114
Přidání více snímků současně
Přidání snímků do fotoalba
●● V kroku 2 v části „Přidání jednotlivých
snímků“ (= 115) vyberte položku
[Více sn.] pro zobrazení obrazovky vlevo.
Fotoalba lze nastavit výběrem až 998 snímků na paměťové kartě.
Přidání jednotlivých snímků
1
Vyberte položku [Nast. fotoalba].
●● Vyberte nabídku [
[Nast. fotoalba].
2
●● Vyberte položku a potom stiskněte
tlačítko .
●● Podle zobrazených pokynů přidejte
snímky.
] (= 23) >
●● Nepoužívejte tento fotoaparát ke konfiguraci nastavení tisku
u snímků s nastavením DPOF provedeným na jiném fotoaparátu.
Pokud změníte nastavení tisku pomocí tohoto fotoaparátu,
všechna předchozí nastavení mohou být přepsána.
Vyberte položku [Výběr snímků].
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
●● Filmy nelze vybrat.
Přehrávání
Bezdrátové funkce
3
Nabídka nastavení
Vyberte snímek.
●● Vyberte snímek a stiskněte tlačítko
●● Zobrazí se ikona [
.
].
●● Chcete‑li odebrat snímek z fotoalba,
znovu stiskněte tlačítko . Ikona [ ]
se poté nadále nezobrazuje.
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Chcete‑li vybrat více snímků, opakujte
výše uvedený postup.
●● Po dokončení se stisknutím tlačítka
vraťte na obrazovku nabídky.
115
Odstraňování problémů
Domníváte‑li se, že s fotoaparátem není něco v pořádku, zkontrolujte
nejprve následující. Pokud problém přetrvává, kontaktujte uživatelskou
podporu společnosti Canon.
Dodatek
Užitečné informace při použití fotoaparátu
Napájení
Po stisknutí tlačítka ON/OFF nedojde k žádné odezvě.
●● Jsou‑li kontakty baterie zanesené, výkon napájení se sníží. Zkuste kontakty
vyčistit bavlněným tampónem a několikrát po sobě bateriový zdroj vyjměte
a znovu jej zasuňte.
Bateriový zdroj se rychle vybíjí.
●● Výkon napájení klesá při nízkých teplotách. Ohřejte bateriový zdroj například
vložením do kapsy (dbejte přitom, aby nedošlo k propojení kontaktů bateriového
zdroje s kovovými předměty).
●● Jsou‑li kontakty baterie zanesené, výkon napájení se sníží. Zkuste kontakty
vyčistit bavlněným tampónem a několikrát po sobě bateriový zdroj vyjměte
a znovu zasuňte.
●● Pokud tato opatření nepomáhají a bateriový zdroj se po nabití stále rychle vybíjí,
dosáhl zřejmě konce své životnosti. Zakupte nový bateriový zdroj.
Bateriový zdroj je zvětšený.
●● Zvětšení baterie je běžné a nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko. Dojde‑li
však k tak velkému vyboulení bateriového zdroje, že jej nelze nadále vložit do
fotoaparátu, obraťte se na centrum zákaznické podpory Canon.
Fotografování
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Nelze pořizovat snímky.
●● Během přehrávání (= 67) namáčkněte tlačítko spouště do poloviny (= 21).
Neobvyklý obsah obrazovky při fotografování.
●● Poznámka: Následující jevy nebudou zaznamenány na statických snímcích,
ale budou zaznamenány na filmech.
-- Při zářivkovém nebo LED osvětlení může obraz blikat a mohou se zobrazit
horizontální pruhy.
116
Záznam filmu nebo přehrávání se náhle zastaví.
●● V případě režimů [
rychlostní třídy UHS 3.
]a[
], použijte paměťovou kartu UHS-I
Snímky jsou rozostřené.
●● Ověřte, zda jsou nepotřebné funkce, například režim makro, deaktivovány.
●● Zkuste fotografovat s funkcí blokování AF (= 59, = 60).
Pokud namáčknete tlačítko spouště do poloviny, fotoaparát nemůže
zaostřit a nezobrazí se body AF.
●● Aby se zobrazily body AF a fotoaparát správně zaostřil, zkuste vytvořit před
namáčknutím tlačítka spouště do poloviny (nebo před opakovaným namáčknutím
tlačítka spouště do poloviny) kompozici snímku s kontrastnějšími částmi objektu
uprostřed obrazu.
Objekty na snímcích působí příliš tmavě.
●● Upravte nastavení jasu pomocí kompenzace expozice (= 52).
●● Použijte funkci blokování AE nebo bodové měření (= 52).
Objekty jsou příliš světlé, dochází ke ztrátě kresby ve světlech.
●● Upravte nastavení jasu pomocí kompenzace expozice (= 52).
●● Použijte funkci blokování AE nebo bodové měření (= 52).
●● Snižte osvětlení objektů.
Snímky jsou příliš tmavé bez ohledu na použití blesku (= 29).
●● Upravte jas kompenzací zábleskové expozice nebo upravte výkon blesku
(= 62, = 66).
●● Zvyšte citlivost ISO (= 53).
Objekty na snímcích s bleskem jsou příliš světlé, dochází ke ztrátě kresby
ve světlech.
●● Upravte jas kompenzací zábleskové expozice nebo upravte výkon blesku
(= 62, = 66).
Před použitím
Wi‑Fi
Stisknutím tlačítka
nelze zobrazit nabídku Wi‑Fi.
●● Nabídku Wi‑Fi nelze zobrazit v případě, že je fotoaparát připojený k tiskárně nebo
počítači kabelem. Odpojte kabel.
Nelze se připojit k přístupovému bodu.
●● Ujistěte se, že přístupový bod je nastaven na kanál podporovaný fotoaparátem
(= 123). Upozorňujeme, že namísto automatického přiřazení kanálu je vhodné
zadat podporovaný kanál ručně.
Odeslání snímků trvá velmi dlouho. / Bezdrátové připojení je přerušeno.
●● Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti zdrojů signálů interferujících s Wi‑Fi, jako jsou
mikrovlnné trouby a další zařízení pracující ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz.
●● Přibližte fotoaparát k zařízení, ke kterému se pokoušíte připojit (například
k přístupovému bodu), a ujistěte se, že se mezi oběma zařízeními nenacházejí
žádné překážky.
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Záznam filmů
Objekty vypadají zkresleně.
●● Objekty, které rychle projdou záběrem během záznamu, mohou vypadat zkresleně.
117
Chyby a varování
Pokud se zobrazí chybové hlášení, reagujte následujícím způsobem.
Kódy chyb
●● V případě problémů s fotoaparátem se zobrazí kódy chyb (ve formátu Errxx)
a doporučené reakce.
Číslo
Zpráva a reakce
Karta není přístupná. Kartu znovu vložte/vyměňte nebo
naformátujte ve fotoaparátu.
02
→ Opakujte vložení paměťové karty, použijte jinou
kartu nebo naformátujte kartu.
Snímky nelze uložit, karta je plná. Vyměňte kartu.
04
→ Použijte jinou paměťovou kartu, vymažte
nepotřebné snímky nebo kartu naformátujte.
Chyba zabránila snímání. Fotoaparát vypněte a znovu
10, 20, 30, 40, zapněte nebo vyjměte a zpět vložte akumulátor.
50, 60, 70,
→ Použijte tlačítko ON/OFF nebo opakujte vložení
80, 99
bateriového zdroje.
* Pokud problém přetrvává, zapište si kód chyby (Erxx) a kontaktujte uživatelskou
podporu společnosti Canon.
Wi‑Fi
Ve vybrané síti již existuje zař. se stejnou IP adresou
●● Resetujte IP adresu, aby nekolidovala s jinými adresami.
Odpojeno / Nebylo možné poslat snímek
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
●● Můžete se nacházet v místě odstínění signálu Wi‑Fi.
●● Nepoužívejte bezdrátové funkce Wi‑Fi fotoaparátu v blízkosti mikrovlnné trouby
a jiných zařízení, jež pracují ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz.
●● Přibližte fotoaparát k zařízení, ke kterému se pokoušíte připojit (například
k přístupovému bodu), a ujistěte se, že se mezi oběma zařízeními nenacházejí
žádné překážky.
●● Zkontrolujte připojené zařízení, zda v něm nedochází k chybám.
Základy práce
s fotoaparátem
Nedostatek volného místa na serveru
Režim P
●● Před opakováním pokusu o přenos vymažte nepotřebné snímky na serveru
a zkontrolujte volné místo.
Zkontrolujte nastavení sítě
●● Ujistěte se, zda se počítač připojí k internetu s aktuálním nastavením sítě.
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
118
Informace zobrazované na obrazovce
Fotografování (zobrazené podrobné informace)
(32)
(30)
(36)
(37)
(35)
(11) (12)(13) (14) (15) (16) (17)
(1)
(2)
(4)
(31)
(33)
(34)
(38)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(24)
(25) (26)(27)
(41)
(48)
(1)
Režim snímání,
Ikona scény (= 30)
(11) Počet dostupných snímků,
maximální počet snímků v sérii
(2)
Metoda AF (= 58)
(12) Zbývající čas
(3)
Činnost AF (= 59)
(13) Stav baterie (= 119)
(4)
Rastr (= 36)
(14) Zvětšení zoomu (= 31),
Digitální telekonvertor (= 57)
(5)
Režim řízení (= 34, = 35)
(6)
Režim měření (= 52)
(15) Bod AF (= 58)
(7)
Kvalita snímku (= 36)
(8)
Velikost záznamu filmu (= 46)
(16) Rámeček bodu bodového AE
(= 52)
(9)
Síla signálu Wi‑Fi
(10) Blokování AE (= 52)
Základní příručka
(20) Automatická optimalizace jasu
(= 53)
(21) Poměr stran statického obrazu
(= 35)
(17) Rozsah zaostření (= 56),
Blokování AF (= 60)
(34)
Počet snímků (= 48)
(35) Sloupec zoomu (= 26)
(22) Režim blesku (= 61),
blokování FE (= 62)
(36)
Potřebný čas (= 48)
(37)
Čas přehrávání (= 48)
(23) Kompenzace zábleskové expozice
(= 62), režim blesku (= 66)
(39) Film s Efektem miniatury (= 49)
(38) Korekce vyvážení bílé (= 55)
(40) Videomomentka (= 50)
(41) Razítko data (= 34)
(42) Režim Eco (= 101)
(26) Stav připojení Bluetooth (= 85)
(43) Režim IS (= 63)
(27) Clonové číslo (= 65)
(44) Protivětrný filtr (= 48)
(28) Úroveň expozice (= 65)
(45) Tlumič (= 48)
(29) Připojení Bluetooth k telefonu
Smartphone, stav získávání
informací GPS (= 87)
(46)
(30)
(49)
(44) (45) (46) (47)
Před použitím
(33) Režim Hybridní Auto /
typ krátkého filmu (= 28)
(25) Rychlost závěrky
(= 64, = 65)
(28) (29)
(42) (43)
(32) Inteligentní IS (= 30)
(19) Nastavení stylu (= 55)
(24) Citlivost ISO (= 53)
(18)
(19)
(39)
(20)
(40)
(21)
(22) ( )
23
(3)
(18) Vyvážení bílé (= 54)
Auto (= 32)
(31) Varování před chvěním
fotoaparátu (= 29)
(47)
Automatický delší čas
(= 47)
Auto úroveň (= 37)
(48) Úroveň kompenzace expozice
(= 52)
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
(49) Indikátor MF (= 56)
Dodatek
Stav baterie
Na obrazovce se zobrazí ikona nebo zpráva indikující aktuální stav baterie.
Zobrazení
Pokročilá příručka
Rejstřík
Podrobnosti
Kapacita je dostatečná
Bateriový zdroj je částečně vybitý, ale jeho
kapacita je dostačující
(Bliká červeně)
Bateriový zdroj je téměř vybitý – brzy jej nabijte
Bateriový zdroj je vybitý – okamžitě jej nabijte
119
Před použitím
Přehrávání (podrobné informace)
(2)
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(11)
(1)
(17)
(25)
(1)
(2)
Přehrávání filmu
(= 26, = 67), Přehrávání
krátkého filmu (= 28)
Aktuální číslo snímku /
Celkový počet snímků
(3)
Stav baterie (= 119)
(4)
Síla signálu Wi‑Fi
(5)
Stav připojení Bluetooth (= 85)
(6)
Hodnocení (= 77)
(7)
Ochrana snímku (= 72)
(8)
Histogram (= 69)
(9)
Číslo složky – číslo souboru
(= 103)
(10) Datum/čas pořízení (= 16)
(12)
(13)
(14)
Pokročilá příručka
(22)
(20) (21) (23)(24)
(18) (19)
(26)
Základní příručka
(15)
(16)
(27) (28)
(29)
(15) Jas (= 39)
(16) Citlivost ISO (= 53)
(18) Korekce vyvážení bílé (= 55)
(19) Nastavení stylu (= 55)
(20) Efekt filtru (= 39)
(21) Blesk (= 61)
(22)
(23) Kompenzace zábleskové expozice
(= 62), komprese filmu
(= 80)
(24) Režim měření expozice (= 52)
(25) Automatická optimalizace jasu
(= 53)
(26) Velikost záznamu filmu (= 46)
(27) Úpravy snímků (= 77)
* Oříznuté snímky jsou označeny ikonou [
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Auto úroveň (= 37)
(11) Režim snímání
(14) Úroveň kompenzace expozice
(= 52)
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
(17) Vyvážení bílé (= 54)
(12) Rychlost závěrky
(= 64, = 65)
(13) Clonové číslo (= 65)
Základy práce
s fotoaparátem
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
(28) Statické snímky: Kvalita snímku
(= 36)*
Filmy: Čas přehrávání
(29) Velikost souboru
].
120
Pokyny pro manipulaci
●● Tento fotoaparát je velmi citlivé elektronické zařízení. Snažte se
uchránit jej před pádem a nevystavovat jej silným nárazům.
●● Nikdy neumísťujte fotoaparát do blízkosti magnetů, motorů nebo
jiných zařízení, která generují silná elektromagnetická pole. Silná
elektromagnetická pole mohou způsobit nesprávnou funkci či
vymazání dat snímků.
●● Ulpěla‑li na fotoaparátu nebo obrazovce nečistota či voda, otřete je
měkkým, suchým hadříkem, například utěrkou na brýle. Při čištění
nepoužívejte sílu.
●● K čištění fotoaparátu ani obrazovky nikdy nepoužívejte organická
rozpouštědla.
●● Prach a nečistotu odstraňujte z objektivu pomocí ofukovacího štětce.
Je‑li čištění obtížné, obraťte na podporu zákazníků společnosti Canon.
●● Nepoužité bateriové zdroje skladujte v plastovém sáčku nebo nějaké
nádobě. Nebudete‑li bateriový zdroj nějakou dobu používat, pak jej
pro zachování jeho výkonnosti přibližně jednou za rok nabijte a poté jej
před uložením používejte ve fotoaparátu tak dlouho, dokud se nevybije.
Před použitím
Specifikace
Základní příručka
Obrazový snímač
Pokročilá příručka
Velikost obrazového snímače............1/2,3˝
Počet efektivních pixelů fotoaparátu
(Zpracování obrazu může způsobit
snížení počtu pixelů.).............................Cca 20,3 milionu pixelů
Celkový počet pixelů..........................Cca 21,1 milionu pixelů
Ohnisková vzdálenost
(ekvivalent 35mm filmu).....................4,3 – 172,0 mm
(24 – 960 mm)
Zvětšení zoomu.................................40x
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Rozsah zaostřitelných vzdáleností (měřeno od předního konce objektivu)
*
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Objektiv
Režim
snímání
Základy práce
s fotoaparátem
Rozsah
Nejkratší ohnisková
zaostření
vzdálenost ( )
–
1 cm – nekonečno
Jiné než výše
uvedené
* Ruční zaostřování je stejné.
5 cm – nekonečno
1 – 50 cm
Nejdelší ohnisková
vzdálenost ( )
2,0 m – nekonečno
2,0 m – nekonečno
–
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
121
Závěrka
Rychlost závěrky
Režim Auto (automatické nastavení)
Max. Tv..........................................1 s
Min. Tv...........................................1/3 200 s
Rozsah ve všech režimech snímání
Max. Tv..........................................15 s
Min. Tv...........................................1/3 200 s
Dostupné hodnoty Tv (s)
Režim snímání...............................Režim M / režim Tv
15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3,2, 2,5, 2,
1,6, 1,3, 1, 0,8, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3,
1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15,
1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60,
1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200,
1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640,
1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600,
1/2000, 1/2500, 1/3200
Clona
Clonová čísla
Širokoúhlý objektiv.............................3,3 – 8,0
Teleobjektiv........................................6,9 – 8,0
Ovládání blesku
Vestavěný blesk
Rozsah blesku
(nejkratší ohnisková vzdálenost)
nejbližší místo................................Cca 50 cm
nejvzdálenější místo......................Cca 5,0 m
Rozsah blesku
(nejdelší ohnisková vzdálenost)
nejbližší místo................................Cca 2,0 m
nejvzdálenější místo......................Cca 2,5 m
Obrazovka
Typ.........................................................Barevný TFT z tekutých krystalů
Velikost obrazovky.................................7,5 cm (3,0“)
Počet pixelů...........................................Cca 0,92 milionu pixelů
Fotografování
Digitální zoom
Zvětšení.............................................Cca 4x
Maximum při kombinaci
s optickým zoomem...........................Cca 160x
Ohnisková vzdálenost (teleobjektiv,
ekvivalent u 35mm filmu)...................Ekvivalent cca 3 840 mm
ZoomPlus
(Počet záznamových pixelů L)...........Cca 80x
Souvislé fotografování
Rychlost snímání*
One-Shot AF
Rychlost souvislého
fotografování (rychlé).................Maximálně cca 10,0 snímků/s
Rychlost souvislého
fotografování (pomalé)..............Maximálně cca 4,0 snímků/s
Servo AF
Rychlost souvislého
fotografování (rychlé).................Maximálně cca 7,4 snímků/s
Rychlost souvislého
fotografování (pomalé)..............Maximálně cca 4,0 snímků/s
* Rychlost souvislého fotografování se může snížit z následujících důvodů:
Hodnota rychlosti závěrky / hodnota clony / podmínky objektu / snímací podmínky /
použití blesku / citlivost ISO / pozice zoomu
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
122
Záznam
Rozhraní
Formát souborů.....................................V souladu s DCF, kompatibilní
s DPOF (verze 1.1)
Typ dat
Snímky
Formát záznamu............................Exif 2.31 (DCF2.0)
Snímky...........................................Pouze JPEG
Filmy
Formát záznamu............................MP4
Video.............................................MPEG-4 AVC/H.264
Audio.............................................MPEG-4 AAC-LC (stereofonní)
Napájení
Bateriový zdroj.......................................NB-13L
Počet snímků (Podle standardu CIPA:
pokojová teplota 23 °C)
Počet snímků (zapnutý režim Eco)
Doba záznamu filmu (Podle standardu CIPA:
pokojová teplota 23 °C)
Doba záznamu filmu (souvislý záznam)
Doba přehrávání*
* Doba při přehrávání prezentace statických snímků
Cca 265 snímků
Cca 370 snímků
Přibližně 60 min
Přibližně 100 min
Cca 4 h
Kabelové
Konektor DIGITAL.............................Micro USB
Konektor HDMI OUT..........................Typ D
Bezdrátové
Bluetooth
Kompatibilní standardy..................Bluetooth verze 4.1
(nízkoenergetická technologie
Bluetooth)
Wi‑Fi
Kompatibilní standardy..................IEEE802.11n/g/b
Frekvence přenosu
Frekvence..................................2,4 GHz
Kanály........................................1 – 11
Zabezpečení
Režim infrastruktury...................WPA2-PSK (AES/TKIP),
WPA-PSK (AES/TKIP), WEP
* Kompatibilní s Wi‑Fi Protected
Setup
Režim přístupového bodu
fotoaparátu................................WPA2-PSK (AES)
Provozní podmínky
Teplota...................................................Min. 0 °C, max. 40 °C
Rozměry (podle standardu CIPA)
Š............................................................Cca 110,1 mm
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
V............................................................Cca 63,8 mm
H............................................................Cca 39,9 mm
Hmotnost (podle standardu CIPA)
Včetně bateriového zdroje
a paměťové karty...................................Cca 299 g
Pouze tělo fotoaparátu...........................Cca 275 g
123
Bateriový zdroj NB-13L
Typ:
Nominální napětí:
Nominální kapacita:
Počet nabíjecích cyklů:
Provozní teploty:
Nabíjecí lithium-iontová baterie
3,6 V=
1 250 mAh
Cca 300×
0 – 40 °C
Nabíječka baterií CB-2LHE
Jmenovité vstupní hodnoty: 100 – 240 V~ (50/60 Hz)
0,09 A (100 V) – 0,06 A (240 V)
Jmenovité výstupní hodnoty: 4,2 V=, 0,7 A
Doba nabíjení:
Cca 2 h 10 min (s baterií NB-13L)
Provozní teploty:
5 – 40 °C
Kompaktní napájecí adaptér CA-DC30E
Jmenovité vstupní hodnoty: 100 – 240 V~ (50/60 Hz)
0,07 A (100 V) – 0,045 A (240 V)
Jmenovité výstupní hodnoty: 5,0 V=, 0,55 A
Doba nabíjení: Cca 2 h 50 min* (při nabíjení s baterií
NB‑13L ve fotoaparátu)
Provozní teploty:
* Doba nabíjení se výrazně liší v závislosti
na zbývající kapacitě baterie.
5 – 40 °C
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
124
I
Rejstřík
A
Indikátor 25, 38
D
AF servo 59
AF sledování 58
Asistent kompozice 31
Autoportrét (režim fotografování) 40
Av (režim snímání) 65
Datum/čas/pásmo
Nastavení 16
Digitální telekonvertor 57
Digitální zoom 31
DPOF 113
B
E
Barva (vyvážení bílé) 54
Bateriový zdroj
Nabíjení 15
Režim Eco 101
Stav 119
Úsp. energie 101
Blesk
Bez blesku 61
Kompenzace zábleskové
expozice 62
Pomalá synchronizace 61
S bleskem 61
Blokování AE 52
Blokování AF 60
Blokování FE 62
Bluetooth 83
C
Efekt miniatury
(režim fotografování) 46
Efekt rybí oko
(režim fotografování) 44
Expozice
Blokování AE 52
Blokování FE 62
Kompenzace 52
F
Filmy
Úpravy 79
Fotografování
Datum/čas pořízení
→ Datum/čas/pásmo
Informace o snímku 119
Funkce Wi-Fi 83
Camera Connect 83
CANON iMAGE GATEWAY 95
Citlivost ISO 53
H
Č
Chybová hlášení 118
Č/B zrno (režim snímání) 43
Číslování souborů 103
Hodnocení 77
Ch
J
Jazyk zobrazování 17
Jemná pleť (režim fotografování) 43
K
Kabel HDMI 108
Konektor 112
Korekce červených očí 79
Kvalita snímku 36
L
Levný fotoaparát
(režim fotografování) 45
M
M (režim snímání) 65
Makro (rozsah zaostření) 56
Mazání 74
Metoda AF 58
N
Napájení 107
→ Bateriový zdroj,
→ Nabíječka baterií
Nastavení fotoalba 115
Noční scéna z ruky
(režim fotografování) 42
O
Obrazovka
Ikony 119, 120
Jazyk zobrazování 17
přehrávání
→ Rychloovladače, Nabídka
Obsah balení 2
Odesílání snímků 95
Odesílání snímků do telefonu
Smartphone 83
Odesílání snímků na webové
služby 95
Ohňostroj (režim fotografování) 42
Ochrana 72
Otáčení 76
P
P (režim fotografování) 51
Paměťové karty 2
Paměťové karty SD / SDHC / SDXC
→ Paměťové karty
Poměr stran 35
Portrét (režim fotografování) 41
Prezentace 72
Programová automatika 51
Prohlížení 19
Prezentace 72
Vyhledání snímku 70
Zobrazení indexu 70
Zobrazení jednotlivých
snímků 19
Zobrazení na televizoru 108
Zvětšené zobrazení 71
Protivětrný filtr 48
přehrávání
Základní činnosti 23
Přehrávání → Prohlížení
Příslušenství 107
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
R
Reset. aparát 105
Resetování 105
Režim Auto
(režim fotografování) 18, 26
125
Režim Eco 101
Režim měření expozice 52
Rozsah zaostření
Makro 56
Ruční zaostřování 56
Ruční zaostřování
(rozsah zaostření) 56
Rychloovladače
Základní činnosti 23
Ř
Řemínek na zápěstí 2, 14
→ Řemínek na zápěstí
Řešení možných problémů 116
S
Samospoušť 34
Snímky
Doba zobrazení 38
Mazání 74
Ochrana 72
Přehrávání → Prohlížení
Software
Ukládání snímků do počítače 112
Souvislé fotografování 35
T
Tisk 112
Tón 100
Tv (režim snímání) 64
Ú
Úprava nebo smazání informací
o připojení 99
Úpravy
Korekce červených očí 79
Úspora energie 101
V
Vyhledávání 70
Vyvážení bílé (barva) 54
Výchozí → Resetování
Z
Zaostřování
AF servo 59
Blokování AF 60
Metoda AF 58
Zvýraznění okrajů pro MF 57
Záznam geografických značek
do snímků 87
Změkčující efekt
(režim fotografování) 44
Změna velikosti snímků 77
Zobrazení informací GPS 69
Zobrazení na televizoru 108
Zobrazit rastr 36
Zoom 27, 31
Zvětšené zobrazení 71
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
U
Ukládání snímků do počítače 112
Uživatelské vyvážení bílé 54
126
Opatření týkající se bezdrátových funkcí
●● Před exportem zboží nebo technologií ve fotoaparátu regulovaných
v rámci zákona Foreign Exchange and Foreign Trade Act (což zahrnuje
jejich přenos za hranice Japonska nebo jejich předvedení osobám,
které nejsou obyvateli Japonska) může být nutné získat od japonské
vlády povolení k exportu nebo k transakci služby.
●● Jelikož tento produkt obsahuje americké šifrovací položky, spadá pod
exportní regulační opatření vlády USA a nelze jej exportovat či dovézt
do zemí, na něž USA uvalily obchodní embargo.
●● Nezapomeňte si poznamenat nastavení vámi používané sítě Wi‑Fi.
Nastavení bezdrátové komunikace uložená v tomto produktu se
mohou změnit nebo vymazat v důsledku nesprávného fungování
produktu, vlivem rádiových vln nebo statické elektřiny, nehody či
poruchy. Upozorňujeme, že společnost Canon nepřebírá žádnou
zodpovědnost za přímé či nepřímé škody nebo ztrátu zisků následkem
poškození nebo zmizení obsahu.
●● Při převodu vlastnictví produktu, jeho likvidaci nebo jeho odeslání
na opravu obnovte výchozí nastavení bezdrátové komunikace
smazáním jakýchkoli vámi zadaných nastavení.
●● Společnost Canon neposkytuje žádnou náhradu za škody vzniklé
v důsledku ztráty či krádeže produktu.
Společnost Canon nepřijímá žádnou odpovědnost za škody nebo ztráty
vzniklé neoprávněným přístupem nebo používáním cílových zařízení
registrovaných k tomuto produktu v době ztráty nebo krádeže produktu.
●● Tento produkt používejte v souladu s pokyny v této příručce.
Funkci bezdrátového připojení používejte v souladu s pokyny v této
příručce. Společnost Canon nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody
či ztrátu produktu, pokud jsou produkt a jeho funkce využívány jiným
způsobem, než jaký popisuje tato příručka.
Bezpečnostní opatření
Jelikož připojení Wi‑Fi využívá rádiových vln k přenosu signálů, je nutné
dbát přísnějších bezpečnostních opatření než při využívání kabelových
sítí LAN.
Při použití připojení Wi‑Fi respektujte níže uvedené skutečnosti.
●● Využívejte pouze sítě, k jejichž používání máte oprávnění.
Tento produkt vyhledává blízké sítě Wi‑Fi a výsledky hledání zobrazuje
na obrazovce. Mohou se zobrazit i sítě (neznámé sítě), jež nemáte
oprávnění používat. Připojení či pokus o připojení k těmto sítím však
může být považováno za neoprávněný přístup. Používejte pouze
ty sítě, k jejichž využívání máte oprávnění. Nepokoušejte se připojit
k jiným neznámým sítím.
Nejsou‑li bezpečnostní nastavení konfigurována správně, může dojít k níže
uvedeným potížím.
●● Monitorování přenosu
Třetí osoby mohou s nekalými úmysly monitorovat bezdrátové přenosy
Wi‑Fi a pokusit se získat vámi odesílaná data.
●● Neoprávněný přístup do sítě
Třetí osoby mohou s nekalými úmysly získat neoprávněný přístup do
vámi používané sítě a odcizit, upravit či zničit informace. Kromě toho
se můžete stát obětí dalších typů neoprávněného přístupu, jako je
například falešná identita (na základě falešné identity se někdo pokusí
získat neoprávněný přístup k informacím) nebo útoky s využitím
odrazového můstku (někdo získá neoprávněný přístup k vaší síti,
kterou pak využívá jako odrazový můstek k zamaskování útoků
na jiné systémy).
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
Chcete‑li předejít tomuto typu problémů, nezapomeňte bezdrátovou síť
Wi‑Fi řádně zabezpečit.
Bezdrátové připojení Wi‑Fi používejte v tomto fotoaparátu jen v případě,
že správně rozumíte zabezpečení připojení Wi‑Fi a při konfiguraci
bezpečnostních nastavení dovedete správně posoudit poměr mezi
rizikem a pohodlím.
127
Software třetích stran
●● AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights
reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes)
is allowed without the payment of fees or royalties provided that:
1. source code distributions include the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products
built using this software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties
in respect of its properties, including, but not limited to, correctness
and/or fitness for purpose.
●● CMSIS Core header files
Copyright (C) 2009-2015 ARM Limited.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
-- Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
-- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
-- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
128
●● KSDK Peripheral Drivers, Flash / NVM, KSDK H/W Abstraction Layer
(HAL)
(c) Copyright 2010-2015 Freescale Semiconductor, Inc.
ALL RIGHTS RESERVED.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the <organization> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
<COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Osobní informace a bezpečnostní opatření
Pokud jsou ve fotoaparátu uloženy osobní informace nebo bezpečnostní
nastavení sítí Wi‑Fi, jako jsou např. hesla, mějte na paměti, že takové
informace a nastavení mohou ve fotoaparátu zůstávat.
Při předání fotoaparátu jiné osobě, jeho likvidaci nebo odeslání na opravu
nezapomeňte provést následující opatření, abyste zabránili úniku těchto
informací a nastavení.
●● Vymažte zaregistrované bezpečnostní informace Wi‑Fi volbou položky
[Vymazat nastavení] v nastavení Wi‑Fi.
Ochranné známky a licence
●● Microsoft a Windows jsou ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami společnosti Microsoft Corporation ve Spojených
státech nebo v jiných zemích.
●● Macintosh a Mac OS jsou ochrannými známkami společnosti Apple Inc.
registrovanými ve Spojených státech a v jiných zemích.
●● App Store, iPhone a iPad jsou ochrannými známkami společnosti
Apple Inc.
●● Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
●● HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou
ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami
společnosti HDMI Licensing, LLC.
●● Wi‑Fi®, Wi‑Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ a Wi‑Fi Protected Setup™
jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami
asociace Wi‑Fi Alliance.
●● Logotyp a loga Bluetooth® jsou registrovanými ochrannými známkami
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jejich použití společností Canon Inc.
podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou
majetkem příslušných vlastníků.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
Další režimy snímání
Režim P
Režimy Tv, Av a M
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
●● Veškeré ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
●● Toto zařízení využívá technologii exFAT licencovanou společností
Microsoft.
129
●● This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard
and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or
decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for
a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider
licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Poznámka zobrazená podle potřeby v angličtině.
Zřeknutí se odpovědnosti
●● Neautorizovaná reprodukce této příručky je zakázána.
Před použitím
Základní příručka
Pokročilá příručka
Základy práce
s fotoaparátem
Režim Auto /
Režim Hybridní Auto
●● Všechny údaje jsou založeny na standardech testování společnosti
Canon.
Další režimy snímání
●● Uváděné informace se mohou stejně jako specifikace a vzhled výrobku
bez předchozího upozornění změnit.
Režim P
●● Ilustrace a snímky obrazovek v této příručce se mohou mírně lišit
od skutečného vybavení.
Režimy Tv, Av a M
●● Nehledě na výše uvedené informace společnost Canon nepřebírá
žádnou odpovědnost za libovolné ztráty vzniklé v důsledku používání
tohoto výrobku.
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Nabídka nastavení
Příslušenství
Dodatek
Rejstřík
130
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising