Canon | PowerShot SX740 HS | User manual | Canon PowerShot SX740 HS User manual

Canon PowerShot SX740 HS User manual
Příručka Začínáme ČESKY
CEL-SX4PA2H0
Příručky a software
Další informace ohledně fotoaparátu naleznete v nápovědě k funkcím
zobrazované na fotoaparátu nebo v materiálu Uživatelská příručka k fotoaparátu,
který je k dispozici ke stažení na webových stránkách společnosti Canon.
Příručky k fotoaparátu a objektivu a software jsou k dispozici
ke stažení na následující webové stránce.
http://www.canon.com/icpd/
• Pomocí počítače připojeného k Internetu přejděte na výše uvedenou
adresu URL.
• Přejděte na stránku pro vaši zemi nebo region.
• Pro zobrazení příruček musí být nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader.
• Pokyny ke stažení a k instalaci softwaru naleznete ve stažených příručkách.
• K webové stránce s příručkami a softwarem můžete přistupovat rovněž
prostřednictvím kódu QR, který lze zobrazit na fotoaparátu. Pro zobrazení
kódu QR vyberte MENU > [ Nastavení funkce] > [URL pro manuál/software].
Při stahování příruček nebo softwaru můžete
být požádáni o zadání sériového čísla
(čísla těla výrobku).
V takovém případě zadejte číslo na těle
fotoaparátu za obrazovkou (monitorem).
Poznámka na úvod a právní informace
• Nejprve zhotovte a zkontrolujte několik zkušebních snímků, abyste se ujistili,
že byly správně zaznamenány. Mějte na paměti, že společnost Canon Inc.,
její dceřiné společnosti, pobočky a distributoři neodpovídají za žádné škody
vyvstalé v důsledku jakékoli poruchy fotoaparátu a příslušenství včetně
paměťových karet, které způsobí selhání při zaznamenání snímku nebo
zaznamenání snímku ve strojově čitelném tvaru.
• Neautorizované fotografování nebo zaznamenávání (video a/nebo zvuk)
osob nebo autorským právem chráněných materiálů může narušit soukromí
těchto osob a/nebo může porušit zákonná práva ostatních subjektů včetně
autorského práva a dalších práv na ochranu intelektuálního vlastnictví. Mějte
na paměti, že omezení mohou platit i v případě, že je takovéto fotografování
nebo zaznamenávání určeno výhradně pro osobní použití.
• Informace o záruce k fotoaparátu a zákaznické podpoře viz záruční
informace poskytované se sadou příruček k fotoaparátu.
• Přestože je zobrazovací prvek obrazovky vyráběn s využitím extrémně
přesných výrobních podmínek a více než 99,99 % pixelů splňuje konstrukční
parametry, mohou být v ojedinělých případech některé pixely vadné nebo
se mohou zobrazovat jako červené nebo černé body. Tento jev neznamená
závadu fotoaparátu ani neovlivní zaznamenané snímky.
• Při dlouhodobějším používání fotoaparátu může dojít k jeho zahřátí.
Tento jev neznamená závadu.
2
Bezpečnostní pokyny
• Abyste dokázali s výrobkem bezpečně zacházet, přečtěte si následující pokyny.
• Dodržujte tyto pokyny, abyste předešli zranění uživatele výrobku nebo jiných osob.
VAROVÁNÍ
Označuje riziko vážného zranění či smrtelného úrazu.
• Udržujte výrobek mimo dosah malých dětí.
Řemínek omotaný okolo krku může způsobit udušení.
• Používejte pouze zdroje napájení určené pro výrobek, které jsou uvedeny v tomto návodu k použití.
• Výrobek nerozebírejte ani neupravujte.
• Chraňte výrobek před silnými otřesy nebo vibracemi.
• Nedotýkejte se žádných odkrytých vnitřních částí.
• Výrobek přestaňte v případě neobvyklých okolností, např. když z něj vychází kouř nebo neobvyklý
zápach, ihned používat.
• K čištění výrobku nepoužívejte organická rozpouštědla, jako je alkohol, benzín nebo ředidla.
• Zabraňte namočení výrobku.
• Do výrobku nestrkejte cizí předměty a chraňte ho před vniknutím kapalin.
• Nepoužívejte výrobek v místech, kde mohou být přítomny hořlavé plyny.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
• U výrobků s hledáčkem se nedívejte hledáčkem do silných zdrojů světla, jako je například slunce
za jasného dne, lasery a jiné silné zdroje umělého světla.
Mohlo by dojít k poškození vašeho zraku.
• Při používání komerčně dostupných nebo dodávaných bateriových zdrojů dodržujte následující pokyny.
- Baterie/bateriové zdroje používejte pouze s pro ně určenými výrobky.
- Baterie/bateriové zdroje nezahřívejte a chraňte je před otevřeným ohněm.
- Baterie/bateriové zdroje nenabíjejte pomocí neautorizovaných nabíječek.
- Chraňte kontakty před znečištěním a nedovolte, aby přišly do styku s kovovými špendlíky nebo
jinými kovovými předměty.
- Nepoužívejte baterie/bateriové zdroje, z kterých vytéká elektrolyt.
- Při likvidaci baterií/bateriových zdrojů izolujte kontakty páskou či jiným způsobem.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
V případě, že dojde k úniku elektrolytu z baterie/bateriového zdroje a k potřísnění vaší pokožky nebo oděvu,
postižená místa důkladně opláchněte tekoucí vodou. V případě vniknutí do očí je vypláchněte velkým množstvím
čisté tekoucí vody a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
• Při používání nabíječky baterií nebo napájecího adaptéru dodržujte následující pokyny.
- Pravidelně suchým hadříkem odstraňujte případné nečistoty nahromaděné na zástrčce a zásuvce.
- Výrobek nezapojujte a neodpojujte mokrýma rukama.
- Nepoužívejte výrobek, pokud není napájecí zástrčka zcela zasunuta do zásuvky.
- Zástrčku a kontakty chraňte před nečistotami a nedovolte, aby přišly do styku s kovovými špendlíky
nebo jinými kovovými předměty.
- Nedotýkejte se nabíječky baterií nebo napájecího adaptéru připojeného k zásuvce během bouří.
- Nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty. Napájecí kabel nepoškozujte, nelámejte
a neupravujte.
- Neobalujte výrobek při používání nebo bezprostředně po něm, když je výrobek stále zahřátý, látkou
ani jinými materiály.
- Nenechávejte výrobek připojený ke zdroji napájení po dlouhou dobu.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
• Během používání se vyhněte dlouhodobému kontaktu výrobku se stejnou částí pokožky.
I když výrobek není na dotek horký, může dojít k nízkoteplotním popáleninám a zrudnutí pokožky nebo tvorbě
puchýřů. Při použití výrobku na horkých místech a osobami s problémy s krevním oběhem nebo s nižší citlivostí
doporučujeme používat stativ nebo podobné zařízení.
• Vždy dodržujte pokyny pro vypnutí výrobku na místech, kde je jeho používání zakázáno.
Pokud tak neučiníte, může dojít k poruše jiných zařízení v důsledku elektromagnetických vln a případně
i k nehodám.
3
Bezpečnostní pokyny
UPOZORNĚNÍ
Označuje riziko zranění.
• Neodpalujte blesk v blízkosti očí.
Mohlo by dojít k jejich poranění.
• Řemínek je určen pouze k použití na těle. Jeho pověšení s jakýmkoli připojeným výrobkem na háček
nebo jiný předmět může způsobit poškození výrobku. Také výrobkem netřeste a chraňte ho před
silnými nárazy.
• Nevyvíjejte silný tlak na objektiv a nedovolte, aby do něj narazil jiný předmět.
Mohlo by dojít k poranění osob nebo poškození výrobku.
• Při použití blesku je vyzařováno velké množství tepla. Při fotografování nepřibližujte k jednotce blesku
prsty, jiné části těla a jakékoli předměty.
Mohlo by dojít k popálení nebo poruše blesku.
• Nenechávejte výrobek na místech vystavených extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.
Výrobek by se mohl extrémně ohřát/ochladit a způsobit při dotyku popáleniny nebo poranění.
UPOZORNĚNÍ
Označuje možnost škod na majetku.
• Nemiřte fotoaparátem do silných zdrojů světla, jaký představuje například slunce za jasného dne nebo
silný zdroj umělého světla.
Takovéto jednání by mohlo vyústit v poškození obrazového snímače nebo jiných vnitřních komponent výrobku.
• Při použití fotoaparátu na písečné pláži nebo ve větrném prostředí dbejte na to, aby se do přístroje
nedostal písek nebo prach.
• Jakýkoli cizí objekt na blesku, jako je prach nebo nečistota, odstraňte bavlněným tamponem nebo
kouskem látky.
Teplo vydávané bleskem může způsobit uvolnění kouře z cizího objektu nebo poruchu výrobku.
• Pokud výrobek nebudete používat, vyjměte bateriový zdroj/baterie a uložte je.
Jakékoli případné vytečení baterie by mohlo způsobit poškození výrobku.
• Před likvidací bateriového zdroje/baterií zakryjte kontakty páskou či jiným izolačním materiálem.
Dotyk těchto kontaktů a jiných kovových materiálů může vést k vzniku požáru nebo výbuchu.
• Nepoužíváte-li výrobek, odpojte od elektrické sítě jakoukoli nabíječku baterií používanou s výrobkem.
Používaný výrobek nezakrývejte oblečením ani jinými objekty.
Dlouhodobé nepřerušené zapojení nabíječky baterií do elektrické sítě může způsobit přehřátí a deformaci
jednotky a následný požár.
• V blízkosti domácích zvířat neponechávejte žádné bateriové zdroje.
Rozkousáním bateriového zdroje zvířetem může dojít k úniku elektrolytu, přehřátí nebo výbuchu bateriového
zdroje a následnému poškození výrobku nebo požáru.
• Používá-li váš výrobek více baterií, nepoužívejte společně baterie s různou úrovní nabití či staré a nové
baterie. Nevkládejte baterie s chybnou polaritou kontaktů + a −.
Mohlo by dojít k poškození výrobku.
• Nesedejte si s fotoaparátem vloženým do kapsy u kalhot.
Mohlo by dojít k poruše přístroje nebo poškození obrazovky.
4
Základní příprava
Nasazení popruhu
(2)
(1)
Nabití bateriového zdroje
1 Vložte bateriový zdroj
(1)
do nabíječky.
(2)
(2)
2 Nabijte bateriový zdroj.

Barvy kontrolky
(1)
- Nabíjení: Oranžová
- Plně nabito: Zelená
5
Základní příprava
Vložení bateriového zdroje a paměťové karty
1 Otevřete krytku.
(1)
(2)
2 Vložte bateriový zdroj.
Vyjmutí:
(1)
(2)
(1)
3 Zkontrolujte přepínač ochrany
proti zápisu na kartě a vložte
paměťovou kartu.
Vyjmutí:
(2)
6
Základní příprava
4 Zavřete krytku.
(2)
(1)
Kompatibilní paměťové karty (prodávané samostatně)
• Paměťové karty SD*1
• Paměťové karty SDHC*1*2
• Paměťové karty SDXC*1*2
*1 Karty odpovídají standardům SD. Správná činnost paměťových karet ve fotoaparátu
však nebyla ověřována u všech typů paměťových karet.
*2 Podporovány jsou také paměťové karty UHS-I.
Nastavení data, času a časového pásma
1 Zapněte fotoaparát.
2 Nastavte časové pásmo.

Stisknutím tlačítek / vyberte položku
a stiskněte tlačítko
.
7
Základní příprava

Znovu stiskněte tlačítko
, stisknutím
tlačítek / vyberte časové pásmo
a stiskněte tlačítko .

Vyberte možnost [OK] pro návrat
k položce [Datum/čas/pásmo].
3 Nastavte datum a čas.

Stisknutím tlačítek / se pohybujte
potvrďte
v nabídce, stisknutím tlačítka
výběr položky, stisknutím tlačítek /
upravte nastavení data a času a následně
stiskněte tlačítko .

Vyberte možnost [OK] a stiskněte
tlačítko .
8
Základní příprava
Jazyk zobrazování
1 Zobrazte obrazovku nabídky.
2 Vyberte nabídku nastavení
funkce.

Stisknutím tlačítek / vyberte
položku [ ] a stiskněte tlačítko
.
3 Vyberte položku [Jazyk ].
4 Nastavte jazyk zobrazování.
9
Seznámení s činností fotoaparátu
Fotografování
1 Zapněte fotoaparát.
2 Přejděte do režimu
.
3 Podle potřeby nastavte
ohniskovou vzdálenost zoomu.
4 Exponujte.
Pořizování statických snímků
1) Zaostřete. (1)

Fotoaparát po zaostření dvakrát pípne.

Okolo zaostřené oblasti se zobrazí
bod AF.
2) Exponujte. (2)
Záznam filmů

Opětovným stisknutím tlačítka
zastavte záznam.
10
Seznámení s činností fotoaparátu

Během záznamu se zobrazuje nápis
[
REC].
Prohlížení
1 Přepněte na přehrávání.
2 Vyberte snímky.

Filmy jsou označeny symbolem [
Stiskněte tlačítko
].
.
3 Přehrajte filmy.

Stiskněte tlačítko .

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte
tlačítka
/
.
11
Ochranné známky a licencování
• Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
Odmítnutí odpovědnosti
• Neautorizovaná reprodukce této příručky je zakázána.
• Ilustrace a snímky obrazovek v této příručce se mohou lehce odlišovat
od skutečného zařízení.
Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)
Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU),
směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle vnitrostátních
právních prováděcích předpisů k těmto směrnicím nemá být tento
výrobek likvidován s odpadem z domácností.
Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna
pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává,
že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy
(Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší,
než je příslušná hodnota předepsaná směrnicí.
Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného
systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do
autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických
zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu
by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická
a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce
na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů.
Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím
na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady
či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo navštivte webové stránky
www.canon-europe.com/weee nebo www.canon-europe.com/battery.
UPOZORNĚNÍ
PŘI VÝMĚNĚ AKUMULÁTORU ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO EXPLOZE.
POUŽITÉ AKUMULÁTORY LIKVIDUJTE PODLE MÍSTNÍCH PŘEDPISŮ.
Aby se zaručil správný provoz výrobku, doporučujeme používat originální příslušenství
společnosti Canon.
- Kabel rozhraní IFC-600PCU
Kabel HDMI (konektor do fotoaparátu: typ D): Používejte komerčně dostupné kabely v délce
maximálně 2,5 m.
12
Číslo modelu je PC2352 (včetně modulů WLAN a BLE v modelu WM600).
Chcete-li identifikovat svůj model, zkontrolujte číslo na štítku na spodní části fotoaparátu
nebo za vyklápěcí obrazovkou, které začíná písmeny PC.
Země a regiony povolující použití bezdrátových funkcí
- Použití bezdrátových funkcí je v některých zemích a regionech omezeno a jejich nelegální
použití může být postihováno podle národních a mezinárodních zákonů. Abyste zamezili
porušení zákonů upravujících používání bezdrátových zařízení, navštivte pro zjištění míst,
kde je používání těchto zařízení povoleno, webové stránky společnosti Canon.
Mějte na paměti, že společnost Canon nepřebírá odpovědnost za žádné problémy vzniklé
v důsledku použití bezdrátových funkcí v jiných zemích a regionech.
Níže uvedené činnosti mohou mít za následek právní postih:
- změna či úprava produktu
- odstranění certifikačních nálepek z produktu
Nepoužívejte bezdrátové funkce tohoto výrobku v blízkosti lékařských zařízení nebo jiných
elektronických zařízení.
Použití bezdrátových funkcí tohoto výrobku v blízkosti lékařských zařízení nebo jiných
elektronických zařízení může ovlivnit činnost těchto zařízení.
Tímto společnost Canon Inc. prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Frekvenční rozsah Wi-Fi: 2 412 – 2 462 MHz
Maximální výstupní výkon Wi-Fi: 11,7 dBm
Frekvenční rozsah Bluetooth: 2 402 – 2 480 MHz
Maximální výstupní výkon Bluetooth: 9,7 dBm
CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Některá loga technických standardů, které fotoaparát splňuje, lze zobrazit na displeji
volbou MENU ► karta [ 5] ► [Zobrazení loga osvědčení].
© CANON INC. 2018
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising