Canon | PowerShot N100 | User manual | Canon PowerShot N100 User manual

Canon PowerShot N100 User manual
Příručka Začínáme
CEL-SV4PA20
ČESKY
CEL-SV4PA2H0
Obsah balení
Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje následující
položky.
Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce fotoaparátu.
Fotoaparát
Baterie
NB-12L
Nabíječka baterií
CB-2LG/CB-2LGE
Řemínek na zápěstí*
Příručka Začínáme
Brožura záručního
(tato příručka)
systému Canon
* Pokyny pro připojení najdete v Uživatelské příručce k fotoaparátu. Pokyny ke stažení
najdete na další stránce.
• Paměťová karta není součástí balení.
Kompatibilní paměťové karty
Paměťová karta není součástí balení. Podle potřeby zakupte paměťovou
kartu následujícího typu. Níže uvedené paměťové karty lze používat (bez
ohledu na jejich kapacitu) ve fotoaparátu. Podrobnosti o počtech snímků a
době nahrávání pro různé paměťové karty viz „Specifikace“ v Uživatelské
příručce k fotoaparátu, kterou si můžete stáhnout.
• Paměťové karty SD*1
• Paměťové karty SDHC*1*2
• Paměťové karty SDXC*1*2
*1 Karty odpovídají standardům SD. Správná činnost paměťových karet ve fotoaparátu
však nebyla ověřována u všech typů paměťových karet.
*2 Podporovány jsou také paměťové karty UHS-I.
2
Příručky a software
Příručky a software jsou k dispozici ke stažení na následující
adrese URL:
http://www.canon.com/icpd/

Pomocí počítače připojeného k Internetu přejděte na
výše uvedenou adresu URL.

Přejděte na stránku pro vaši zemi nebo region.

Pokyny k instalaci softwaru najdete v Uživatelské
příručce k fotoaparátu, kterou si můžete stáhnout.
Pro zobrazení příruček musí být nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader.
Uživatelská příručka k fotoaparátu
Tato příručka pokrývá následující témata:

Základní pokyny od úvodní přípravy k fotografování a přehrávání

Pokyny k odesílání snímků a používání webových služeb
prostřednictvím Wi-Fi

Pokyny k instalaci softwaru a importu snímků

Další pokyny týkající se veškerých možností fotoaparátu
Návod k používání softwaru

Tento návod popisuje používání softwaru.
Základní příprava
Nabití baterie
1 Vložte baterii.

Po vyrovnání značek  na baterii a
nabíječce zasuňte baterii do nabíječky
( ) a stiskněte ji směrem dolů ( ).
2 Nabijte baterii.

Zapojte jeden konec napájecího kabelu
do nabíječky a druhý konec do zásuvky
elektrické sítě.

Kontrolka nabíjení se rozsvítí oranžově a
baterie se začne nabíjet.
3
Základní příprava

Po dokončení nabíjení změní kontrolka
barvu na zelenou. Vyjměte baterii.

Podrobnosti o době nabíjení a počtu
snímků nebo době nahrávání při
plně nabité baterii naleznete v části
„Specifikace“ v Uživatelské příručce k
fotoaparátu, kterou si můžete stáhnout.
Vložení baterie a paměťové karty
1 Otevřete krytku.

Posuňte krytku ( ) a otevřete ji ( ).
2 Vložte baterii.

Stiskněte západku baterie ve směru šipky
a zasuňte baterii vyobrazeným způsobem
tak daleko do přístroje, dokud nezaklapne
do aretované polohy.

Chcete-li vyjmout baterii, stiskněte
západku baterie ve směru šipky.
Konektory
Západka
baterie
3 Zkontrolujte přepínač ochrany
proti zápisu na kartě a vložte
paměťovou kartu.

Pokud je paměťová karta opatřena
Konektory
4
přepínačem ochrany proti zápisu, nebude
v případě nastavení přepínače do
zamknuté polohy možné zaznamenávat
data. Přesuňte přepínač ochrany proti
zápisu do odemknuté polohy.

Zasouvejte paměťovou kartu
vyobrazeným způsobem do přístroje,
dokud nezaklapne do aretované polohy.

Chcete-li paměťovou kartu vyjmout,
zatlačte na ni, dokud neucítíte klapnutí, a
pak ji pomalu vytáhněte.
Základní příprava
4 Zavřete krytku.

Sklopte krytku ( ) a zasunujte ji směrem
dovnitř, dokud nezaklapne do zavřené
polohy ( ).
Nastavení data a času
1 Zapněte fotoaparát.

Stiskněte tlačítko ON/OFF.

Zobrazí se obrazovka [Datum/čas].
2 Nastavte datum a čas.

Pomocí tlačítek <q><r> vyberte
požadovanou možnost.

Stisknutím tlačítek <o><p> zadejte
hodnoty data a času.

Po dokončení nastavování stiskněte
tlačítko <m>.
3 Nastavte domácí časové pásmo.

Stisknutím tlačítek <q><r> vyberte
domácí časové pásmo.

Po dokončení nastavování stiskněte
tlačítko <m>. Po zobrazení potvrzovací
zprávy obrazovka nastavení zmizí.

Fotoaparát vypnete stisknutím tlačítka
ON/OFF.
5
Základní příprava
Změna data a času
Po nastavení data a času lze tyto údaje změnit provedením následujících
kroků.
1 Stiskněte tlačítko <n>.
2 Posunutím páčky zoomu vyberte kartu [3].
3 Stisknutím tlačítek <o><p> vyberte položku [Datum/čas] a potom
stiskněte tlačítko <m>.
4 Upravte nastavení podle pokynů uvedených v kroku 2 v části
„Nastavení data a času“.
5 Stiskněte tlačítko <n>.
Jazyk zobrazování
Jazyk pro zobrazované údaje lze podle potřeby změnit.
1 Přejděte do režimu přehrávání.

Stiskněte tlačítko <1>.
2 Zobrazte obrazovku nastavení.

Stiskněte a přidržte tlačítko <m> a ihned
potom stiskněte tlačítko <n>.

Stisknutím tlačítek <o><p><q><r>
vyberte jazyk a potom stiskněte tlačítko
<m>.
6
Seznámení s činností fotoaparátu
Fotografování
Chcete-li používat plně automatický výběr optimálního nastavení pro
specifické motivy, jednoduše nechte určit fotoaparát fotografovaný objekt a
snímací podmínky.
1 Zapněte fotoaparát a přejděte
do režimu [
].

Stiskněte tlačítko ON/OFF.

Nastavte přepínač režimů do polohy [4].
2 Vytvořte kompozici snímku.

Chcete-li fotografovaný objekt přiblížit
a zvětšit, posunujte za současného
sledování obrazu na displeji páčku zoomu
směrem k symbolu <i> (teleobjektiv);
chcete-li objekt oddálit a rozšířit záběr,
posuňte páčku zoomu směrem k symbolu
<j> (širokoúhlý objektiv).
3 Exponujte.
Pořizování statických snímků

Lehce stiskněte tlačítko spouště ( ).

Fotoaparát po zaostření dvakrát pípne
a zobrazí rámeček AF, který označuje
zaostřená místa snímku. Stiskněte
tlačítko spouště až na doraz ( ).

Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva
[Vysunout blesk], přesunutím přepínače
<h> vysuňte blesk. Při fotografování
se blesk spustí. Pokud blesk použít
nechcete, zamáčkněte ho prstem
směrem dolů do fotoaparátu.
Natáčení filmů

Záznam zahájíte stisknutím tlačítka filmu,
dalším stisknutím tohoto tlačítka záznam
ukončíte.
7
Seznámení s činností fotoaparátu
Prohlížení
1 Přejděte do režimu přehrávání.

Stiskněte tlačítko <1>.
2 Procházejte snímky.

Chcete-li zobrazit předchozí nebo další
snímek, použijte tlačítka <q><r>.

Filmy jsou označeny ikonou [
].
Chcete-li přehrávat filmy, pokračujte
krokem 3.
3 Přehrajte filmy.

Stiskněte tlačítko <m>, stisknutím
tlačítek <o><p> vyberte položku [ ], a
potom znovu stiskněte tlačítko <m>.

Zahájí se přehrávání filmu a po jeho
].
dokončení se zobrazí ikona [

Chcete-li upravit hlasitost, použijte
tlačítka <o><p>.
Mazání snímků
Chcete-li vymazat snímek, který jste vybrali v kroku 2, postupujte
následujícím způsobem. Pamatujte na to, že vymazané snímky již nelze
obnovit.
1 Stiskněte tlačítko <m>, stisknutím tlačítek <o><p> vyberte položku
[a], a potom znovu stiskněte tlačítko <m>.
2 Po zobrazení zprávy [Smazat?] vyberte stisknutím tlačítek <q><r>
možnost [Smazat] a potom stiskněte tlačítko <m>.
8
© CANON INC. 2014
VYTIŠTĚNO V EU
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising