Canon | XA40 | User manual | Canon XA40 User manual

Canon XA40 User manual
CEL-SX7DA2H0
4K videokamera
PAL
Tento průvodce uvádí pouze nejdůležitější informace potřebné k uvedení
videokamery do provozu. Postup stažení nejnovější verze úplného návodu
k používání naleznete na stránce 2.
Stručný návod
k používání
Stažení Návodu k používání videokamery (soubor PDF)
Tato příručka vám ukáže, jak začít a jak používat základní funkce videokamery, jak pořídit
videozáznamy, zhotovovat fotografie a jak pořízené záznamy přehrávat (s využitím videokamery nebo
připojením videokamery k externímu monitoru). Chcete-li se dozvědět více o použití pokročilých funkcí
videokamery, přečíst si důležitá upozornění k obsluze nebo si projít v případě zobrazování chybového
hlášení část o odstraňování problémů, stáhněte si Návod k používání v plné verzi (soubor PDF).
Navštivte níže uvedenou webovou stránku. Klikněte na zemi/region, kde se nacházíte, a podle instrukcí
na obrazovce stáhněte soubor PDF.
http://www.canon.com/icpd/
2
Důležité instrukce k použití
VAROVÁNÍ K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV
Neautorizované nahrávání materiálů chráněných autorskými právy může být porušováním práv jejich majitelů a být v rozporu
s autorským zákonem.
Voda a vlhkost – Riziko úrazu elektrickým proudem – Nepoužívejte tento produkt v blízkosti vody nebo v deštivém či
vlhkém prostředí.
Proniknutí předmětů a kapalin – do otvorů na tomto produktu nikdy nevsunujte žádné předměty, protože by se mohly dotknout
bodů pod nebezpečným napětím nebo zkratovat součásti a způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Dávejte pozor,
abyste na produkt nerozlili jakoukoli kapalinu.
Síťová zástrčka slouží rovněž k odpojení zařízení od napájení. Síťová zástrčka by měla být vždy přístupná, aby ji bylo možné
odpojit od zásuvky v případě nehody.
Identifikační štítek CA-570 se nachází na spodní části přístroje.
Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)
Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo
podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnicím nemá být tento výrobek likvidován
s odpadem z domácností.
Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka,
udává, že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo)
v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná směrnicí.
Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden
nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických
zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní
prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce
na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů.
Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání
s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo navštivte webové stránky
www.canon-europe.com/weee nebo www.canon-europe.com/battery.
3
Upozornění k napájecímu akumulátoru
NEBEZPEČÍ!
S napájecím akumulátorem vždy zacházejte opatrně.
• Akumulátor nevhazujte do ohně (nebezpečí výbuchu).
• Napájecí akumulátor nevystavujte teplotám nad 60 ºC. Nenechávejte jej poblíž topení nebo v horkých dnech
v uzavřeném vozidle.
• Nikdy akumulátor nerozebírejte ani se nepokoušejte o jeho úpravy.
• Dbejte na to, aby nedošlo k jeho pádu a nevystavujte ho nárazům.
• Akumulátor chraňte před vodou.
Důležité upozornění k záznamovému médiu
• Pokud indikátor ACCESS svítí nebo bliká, dbejte dále uvedených upozornění. Jejich nerespektování může
mít za následek permanentní ztrátu dat nebo poškození paměti.
- Neodpojujte zdroj napájení ani nevypínejte videokameru.
- Neotevírejte kryt slotu karty SD.
- Neměňte provozní režim videokamery.
- Pokud je k videokameře připojen USB kabel, neodpojujte ho.
Zobrazení loga osvědčení
Otevřením obrazovky [B Nastavení systému] > [Informace o osvědčení] si můžete prohlédnout
informace o osvědčeních pro tuto videokameru.
Potvrzení o obchodních známkách
• Loga SD, SDHC a SDXC jsou obchodní známky společnosti SD-3C, LLC.
• Microsoft a Windows jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech
nebo dalších zemích.
• macOS je obchodní známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a v jiných zemích.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti
HDMI Licensing Administrator, Inc. v USA a dalších zemích.
• Ostatní názvy a produkty výše neuvedené mohou být registrované obchodní známky nebo obchodní známky příslušných vlastníků.
• V tomto zařízení je technologie exFAT s licencí od společnosti Microsoft.
• Termín „Full HD 1080“ označuje videokamery Canon vyhovující standardu high-definition video tvořeného
1 080 vertikálními pixely (skenovacími řádky).
• This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4
compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and noncommercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted
or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Poznámka zobrazená podle potřeby v angličtině.
4
Dodané příslušenství
Dodané příslušenství
S videokamerou je dodáváno níže uvedené příslušenství:
Kompaktní napájecí adaptér CA-570
(vč. napájecího kabelu)
Feritové jádro
Napájecí akumulátor BP-820
Jednotka držáku mikrofonu
(včetně šroubů)
Rukojeť
(včetně šroubů)
Sluneční clona objektivu
s krytem objektivu
Kryt objektivu
Stručný návod k používání
(tato příručka)
5
Obsah
Obsah
6
05
Dodané příslušenství
07
Názvy jednotlivých dílů
12
Dobíjení napájecího akumulátoru
14
Základní příprava
16
Nastavení data, času a jazyka
17
Použití SD karet
18
Záznam klipů a fotografií
20
Přehrávání a ukládání klipů a fotografií
22
Připojení k externímu monitoru
23
Informace a ikony zobrazované na obrazovce
27
Bezpečnostní pokyny a upozornění k obsluze
31
Ostatní
32
Zkrácené specifikace
33
Doplňkové informace
Názvy jednotlivých dílů
Názvy jednotlivých dílů
Pohled zleva
2
3
1
4
5
1
2
3
4
5
6
6
7
8
Přepínač krytu objektivu
(; Záznam klipů a fotografií)
Slot pro SD kartu 2
Slot pro SD kartu 3
(; Použití SD karet)
Tlačítko u (kontrola záznamu)
(; Záznam klipů a fotografií)/
Přiřaditelné tlačítko 5
(; Přiřaditelná tlačítka)
Sluneční clona objektivu
(; Použití sluneční clony
objektivu)
Zaostřovací/zoomovací kroužek
(; Použití zaostřovacího/
zoomovacího kroužku,
; Ruční zaostřování)
9
10
11
7
8
Volič CUSTOM (přizpůsobitelný)
Tlačítko CUSTOM (přizpůsobitelné)
(; Volič a tlačítko CUSTOM)
9 Spínač INFRARED (infračervený)
(; Infračervený záznam)
10 Kryt slotu karty SD
11 Tlačítko DISP (informace
zobrazované na obrazovce)
(; Informace zobrazované
na obrazovce)/
Tlačítko BATT. INFO
(informace o akumulátoru)
(; Kontrola zbývající úrovně
nabití akumulátoru)
7
Názvy jednotlivých dílů
Pohled zprava
1
8
9
6
2
7
3
4
5
1
2
3
4
5
8
Vestavěný reproduktor
(; Nastavení hlasitosti)
Zdířka MIC (mikrofon)
(; Záznam zvuku)
Zdířka HDMI OUT
(; Použití zdířky HDMI OUT)
Zdířka REMOTE (dálkový ovladač)
(; Použití volitelného dálkového
ovládání RC-V100)
s Zdířka SDI OUT
(; Použití zdířky SDI OUT)
6
7
8
9
Zdířka × (sluchátka)
(; Použití sluchátek)
Zdířka USB
(; Použití GPS přijímače GP-E2)
Zdířka DC IN
(; Dobíjení napájecího
akumulátoru)
Přídržný řemen
(; Přídržný řemen a řemínky)
Názvy jednotlivých dílů
Pohled zepředu
1
6
Pohled zezadu
4
5
7
8
9
2
3
10 11 12
13 14
15
1
2
3
4
5
6
Snímač funkce Instantní AF
(; Automatické zaostřování)
Tlačítko AF/MF (; Nastavení
zaostření)/Přiřaditelné tlačítko 1
(; Přiřaditelná tlačítka)
Tlačítko PRE REC (předtočení)
(; Předtočení)/
Přiřaditelné tlačítko 2
(; Přiřaditelná tlačítka)
Dotyková LCD obrazovka
(; Nastavení LCD obrazovky)
Spínač zaostřovacího/
zoomovacího kroužku
(; Použití zaostřovacího/
zoomovacího kroužku,
; Ruční zaostřování)
Hledáček
(; Použití hledáčku)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Páčka dioptrického seřízení
(; Použití hledáčku)
Joystick/tlačítko SET
(; Použití tlačítka MENU
a joysticku)
Očko pro připevnění řemínku
(; Přídržný řemen a řemínky)
Přiřaditelné tlačítko 3
Přiřaditelné tlačítko 4
(; Přiřaditelná tlačítka)
Upevňovací jednotka akumulátoru
(; Nabití napájecího
akumulátoru)
Tlačítko START/STOP
(; Záznam klipů a fotografií)
Tlačítko MENU (nabídka)
(; Nabídky nastavení)
Výrobní číslo
9
Názvy jednotlivých dílů
Pohled shora
Pohled zdola
3
9
4
5
1
6
2
7
10
11
12
8
1
2
3
4
5
6
10
Spínač napájení
(; Zapnutí a vypnutí
videokamery)
Indikátor POWER/CHG
(nabíjení akumulátoru)
(; Dobíjení napájecího
akumulátoru)
Vestavěný stereofonní mikrofon
(; Záznam zvuku)
Patice pro příslušenství
Přepínač režimu kamery
(; Nastavení režimu kamery)
Kolébkový ovladač zoomu na gripu
(; Použití kolébkových
ovladačů zoomu)
7
Indikátor ACCESS (přístup)
(; Záznam klipů a fotografií)
8 Montáž rukojeti
(; Nasazení rukojeti)
9 Značka pro upevnění sluneční
clony objektivu
10 Stativový závit
Videokameru připevníte na stativ
upevňovacími šrouby o maximální
délce 6,5 mm.
11 Spínač BATTERY RELEASE
(uvolnění akumulátoru)
(; Dobíjení napájecího
akumulátoru)
12 Očnice
(; Použití hledáčku)
Názvy jednotlivých dílů
Rukojeť
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
11
1
2
3
4
5
6
7
8
12
13 14
Jednotka držáku mikrofonu
(; Záznam zvuku)
Zajišťovací šroub mikrofonu
(; Záznam zvuku)
Patice pro příslušenství
Kolébkový ovladač zoomu na rukojeti
(; Použití kolébkových
ovladačů zoomu)
Zajišťovací páčka START/STOP (C)
Tlačítko START/STOP
(; Záznam klipů a fotografií)
Přepínače pro výběr citlivosti vstupů
INPUT 1 a INPUT 2
(; Záznam zvuku)
Přepínač ON/OFF pro zdířku INPUT
(; Záznam zvuku)
15
9
10
11
12
13
14
15
16
16
Přepínače úrovně zvuku pro kanály
CH1 a CH2 (; Záznam zvuku)
Voliče úrovně zvuku pro kanály CH1
a CH2 (; Záznam zvuku)
Příchytka kabelu mikrofonu
(; Záznam zvuku)
Zdířky INPUT 1 a INPUT 2 (hromadně
označovány jako „zdířky INPUT“)
(; Záznam zvuku)
Infračervené světlo
(; Infračervený záznam)
Kontrolka snímání
(; Záznam klipů a fotografií)
Přední šroub rukojeti
Zadní šrouby rukojeti
(; Nasazení rukojeti)
11
Dobíjení napájecího akumulátoru
Dobíjení napájecího akumulátoru
Videokamera může být napájena napájecím akumulátorem nebo přímo pomocí dodaného
kompaktního napájecího adaptéru CA-570. Používáte-li kompaktní napájecí adaptér, energie
z napájecího akumulátoru se nebude spotřebovávat. Před používáním napájecí akumulátor nabijte.
1 Feritové jádro nasaďte na kabel ve vzdálenosti
přibližně 6 cm od zástrčky DC (zástrčky, která bude
zapojena do zdířky DC IN).
2 Kabel protáhněte středem jádra a otočte jej kolem
jádra (podle obrázku). Potom jednotku zavřete.
Při správném zavření uslyšíte zacvaknutí.
3 Připojte kompaktní napájecí adaptér k videokameře
a zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
Zdířka DC IN
4 Připojte napájecí akumulátor k videokameře.
• Mírným zatlačením na napájecí akumulátor jej zasuňte do
upevňovací jednotky akumulátoru a posunutím dopředu
jej zajistěte na místě.
5 Nabíjení se spustí po vypnutí videokamery.
• Indikátor POWER/CHG se při nabíjení akumulátoru
rozsvítí červeně. Po skončení nabíjení indikátor
zhasne. Pokud začne indikátor POWER/CHG
blikat, vyhledejte rady v Návodu k používání.
; Odstraňování problémů
12
Indikátor POWER/CHG (nabíjení akumulátoru)
Dobíjení napájecího akumulátoru
DŮLEŽITÉ
• Před připojením nebo odpojením kompaktního napájecího adaptéru vypněte napájení videokamery.
Po vypnutí videokamery jsou aktualizována důležitá data na SD kartě. Vyčkejte, dokud zelený indikátor
POWER/CHG nezhasne.
• Používáte-li kompaktní napájecí adaptér, nezapojujte ho trvale na jednom místě, protože by mohlo
dojít k poruše.
• Do zdířky DC IN videokamery nebo do kompaktního napájecího adaptéru nezapojujte žádné jiné elektrické
zařízení než jmenovitě uvedené pro tuto videokameru.
• Abyste zabránili poruše zařízení nebo nadměrnému zahřívání, nepřipojujte dodaný kompaktní napájecí
adaptér na napěťové konvertory pro cesty do zámoří nebo speciální napájecí zdroje, např. zdroje na palubě
letadla nebo lodi, DC-AC invertory apod.
• Podrobnosti k péči o napájecí akumulátor naleznete v tématu Bezpečnostní pokyny a upozornění k obsluze
(A 27).
POZNÁMKY
• Doporučujeme nabíjet napájecí akumulátor v rozmezí teplot 10 °C až 30 °C. Pokud je okolní teplota
nebo teplota napájecího akumulátoru mimo rozsah cca 0 °C až 40 °C, nabíjení nezačne.
• Napájecí akumulátor se nabíjí pouze v případě, kdy je kamera vypnutá.
• Pokud došlo k odpojení napájení v průběhu nabíjení napájecího akumulátoru, před opětovným zapojením
napájení se ujistěte, že nesvítí indikátor POWER/CHG.
• Pokud si nejste jisti, že postačuje zůstatková doba akumulátoru, můžete videokameru napájet
z kompaktního napájecího adaptéru, a tím eliminovat spotřebu energie z napájecího akumulátoru.
• Nabitý napájecí akumulátor se přirozeně vybíjí. Proto jej v den používání nebo den předem nabijte,
abyste měli jistotu, že je úplně nabitý.
• Při prvním použití napájecího akumulátoru jej nejdříve plně nabijte a potom používejte ve videokameře,
dokud se napájecí akumulátor úplně nevybije. Tímto způsobem zajistíte přesné zobrazování zbývající
doby nahrávání.
• Doporučujeme mít v zásobě napájecí akumulátory na dvojnásobný až trojnásobný provoz,
než předpokládáte.
• Hodnoty doby nabíjení a přibližné doby použitelnosti viz Návod k používání. ; Referenční tabulky.
13
Základní příprava
Základní příprava
V této části je uvedena základní příprava videokamery, jako např. nasazení jednotky rukojeti a sluneční
clony objektivu a nastavení hledáčku a LCD obrazovky.
DŮLEŽITÉ
• Dejte pozor, aby vám videokamera při nasazování, snímání nebo seřizování různého příslušenství
neupadla. Doporučujeme využití stolu nebo jiného stabilního podkladu.
Připevnění jednotky držáku mikrofonu
Dodanými šrouby připevněte jednotku držáku mikrofonu
k rukojeti.
Nasazení rukojeti
1 Podle pokynů na obrázku zasuňte přední část rukojeti
do patice pro příslušenství. Poté jednotku rukojeti
zasuňte až na doraz.
• Dbejte na to, aby přední a zadní šrouby byly při zasouvání
jednotky rukojeti vyšroubovány nahoru.
2 Zašroubováním předního šroubu a dvou zadních
šroubů zajistěte jednotku rukojeti.
POZNÁMKY
• Videokamera je plně funkční i bez rukojeti. Ale některé volby
pro zvuk, infračervené světlo a kontrolka snímání nebudou
dostupné.
14
Základní příprava
Příprava sluneční clony objektivu, přídržného řemenu a LCD panelu
1 Sejměte kryt objektivu.
2 Zarovnejte značku na sluneční cloně objektivu se
značkou pro upevnění sluneční clony objektivu na
spodní části videokamery (1) a poté otáčejte sluneční
clonou objektivu ve směru hodinových ručiček,
dokud se s cvaknutím nezajistí na místě (2).
• Dejte pozor, abyste sluneční clonu objektivu
nezdeformovali.
• Při nasazování dbejte na správné vyrovnání sluneční clony
objektivu s bajonetem na objektivu.
• Chcete-li sluneční clonu objektivu sejmout, otáčejte jí proti
směru hodinových ručiček.
3 Přídržný řemen upravte tak, abyste ukazováčkem
dobře dosáhli na kolébkový ovladač zoomu na gripu
a palcem na tlačítko START/STOP.
4 Otevřete LCD panel o 90 ° a nastavte jeho úhel.
• Panel můžete otočit dolů nebo směrem k objektivu
(např. pro videoautoportrét).
POZNÁMKY
• Poznámky k LCD obrazovce a hledáčku: Obrazovky jsou zhotovovány s použitím mimořádně přesných
výrobních technik, které zajišťují správnou funkci 99,99 % obrazových bodů (pixelů) podle specifikace.
Ve velice výjimečných případech se obrazové body mohou zobrazit chybně nebo se trvale zobrazit jako
bílé body. Toto však nemá žádný negativní dopad na kvalitu zaznamenávaného snímku a nejedná
se o poruchu zařízení.
15
Nastavení data, času a jazyka
Nastavení data, času a jazyka
Po prvním zapnutí videokamery je třeba před jejím použitím nastavit datum a čas. Můžete také
změnit formát data a časové pásmo. (Snadnější je toto provést po výběru vhodného jazyka
zobrazování.) ; Změna časového pásma
1 Nastavte spínač napájení do polohy CAMERA.
• Pokud nejsou nastaveny vnitřní hodiny, zobrazí se obrazovka
[Date/Time/Datum/Čas].
2 Změňte datum/čas.
1 Vyberte pole, které chcete změnit.
2 Pro změnu pole vyberte [Î] nebo [Í].
3 Vyberte preferovaný formát data/času.
1 Vyberte jedno z tlačítek [Date Format/Formát data].
2 Pro použití 24hodinového formátu vyberte [24H].
4 Vyberte [OK].
5 Vyberte jazyk, který chcete použít pro nabídky zobrazování informací.
> [B ! System Setup/Nastavení systému] > [Language
; Použití nabídek
/Jazyk]
6 Vyberte požadovaný jazyk a potom vyberte [OK] a zavřete nabídku.
Výchozím nastaveným jazykem je angličtina
POZNÁMKY
• Pokud omylem vyberete nesprávný jazyk, hledejte položku nabídky se značkou
16
.
Použití SD karet
Použití SD karet
Používejte běžně prodávané karty
SD,
SDHC (SD High Capacity) nebo
(SD eXtended Capacity). Dbejte na to, abyste použili kompatibilní SD kartu.
; Použití SD karet
SDXC
1 Vypněte videokameru.
• Ujistěte se, že nesvítí indikátor POWER/CHG (1).
햲
2 Otevřete kryt slotu karty SD (2).
햳
3 Paměťovou SD kartu v orientaci štítkem k přední části videokamery zasuňte úplně
do jednoho ze slotů pro SD kartu.
• Zavřete kryt slotu karty SD. Nesnažte se jej zavřít silou, pokud SD karta není řádně zasunuta.
Cvak!
Štítek SD karty
směřuje k objektivu
Vyjmutí SD karty
1 Ujistěte se, že nesvítí indikátor ACCESS.
2 Jedním stisknutím SD kartu uvolněte. Když SD karta povyskočí ven, vyjměte ji.
DŮLEŽITÉ
• SD karty mají přední a zadní stranu, které nejsou zaměnitelné. Vložení nesprávně zorientované SD karty
může způsobit chybnou funkci videokamery.
• Pokud používáte SD karty v této videokameře poprvé, proveďte jejich inicializaci.
; Inicializace SD karty
POZNÁMKY
• Na SD kartách je spínač, který umožňuje chránit kartu před nechtěným smazáním obsahu na ní uloženém.
Chcete-li SD kartu chránit, přepněte spínač do polohy LOCK.
17
Záznam klipů a fotografií
Záznam klipů a fotografií
Tato část vysvětluje základy záznamu klipů* a fotografií v režimu
. Podrobnosti k záznamu
zvuku naleznete v Návodu k používání.
Před prvním zahájením důležitých záznamů proveďte testovací záznamy pomocí konfigurací
videa, které plánujete použít ke kontrole, zda videokamera pracuje správně. Pokud videokamera
nebude pracovat správně, poraďte se s Návodem k používání.
; Záznam zvuku, ; Odstraňování problémů
* Název „klip“ označuje jedno video zaznamenané pomocí jediné operace záznamu.
1 Otevřete kryt objektivu.
• Přepínač krytu objektivu přepněte na OPEN.
2 Opětovným stisknutím tlačítka START/STOP
zahajte záznam klipu.
Přepínač
krytu
objektivu
Indikátor
ACCESS
• Opětovným stisknutím tlačítka pozastavíte záznam
a zaznamenáte video na SD kartu jako jeden klip.
Videokamera přejde do pohotovostního
režimu záznamu.
3 Během pohotovostního režimu záznamu pořídíte
dotykem tlačítka [PHOTO] fotografii.
[PHOTO]
Po ukončení záznamu
Před vypnutím videokamery se ujistěte, že byl ukončen zápis klipů nebo fotografií na SD kartu.
1
2
3
4
Zavřete kryt objektivu.
Ověřte, že nesvítí indikátor ACCESS.
Spínač napájení nastavte do polohy OFF.
Zavřete LCD panel. Je-li třeba, vraťte hledáček do jeho původní polohy.
Režim
Při použití režimu
videokamera automaticky zaostřuje a nastavuje expozici (clonu, rychlost
závěrky a zisk), vyvážení bílé a další nastavení v závislosti na prostředí snímání. Je-li detekována
tvář, videokamera dále automaticky udržuje zaostření na objekt a optimalizuje expozici.
DŮLEŽITÉ
• Nezapomeňte si své záznamy pravidelně zálohovat, a to zvláště po pořízení důležitých záznamů.
Společnost Canon odmítá odpovědnost za jakoukoliv ztrátu či poškození dat. ; Uložení klipů
18
Záznam klipů a fotografií
POZNÁMKY
• Režim
poskytuje přístup k pokročilým funkcím a umožňuje měnit různá nastavení podle vašich
požadavků. ; Záznam klipů a fotografií
Výběr konfigurace videa
Můžete nastavit konfiguraci videa použitou pro záznam klipů. Zvolte nastavení rozlišení/datového
toku a rychlost snímání odpovídající vašim kreativním potřebám.
; Konfigurace videa: Rozlišení, datový tok a frekvence snímků
1 Výběr rozlišení a datového toku.
> [3 ! [Nastavení záznamu] > [¸ Rozlišení] > Požadovaná volba > [X]
2 Vyberte rychlost snímání.
> [3 ! [Nastavení záznamu] > [¸ Frekvence snímků] > Požadovaná volba > [X]
19
Přehrávání a ukládání klipů a fotografií
Přehrávání a ukládání klipů a fotografií
Můžete přehrávat klipy a fotografie, které jste zaznamenali. ; Přehrávání
K videokameře můžete připojit rovněž externí monitor (A 22).
1 Nastavte spínač napájení do polohy MEDIA.
• Videokamera se přepne do režimu
indexové zobrazení klipů.
a zobrazí se
2 Vyhledejte klip nebo fotografii, kterou chcete přehrát.
• Přetažením doleva/doprava nebo výběrem položky
[Ï]/[Ð] zkontrolujete další indexové stránky.
• Chcete-li zobrazit fotografie nebo přehrávat záznamy
na jiné SD kartě, změňte indexové zobrazení.
3
1
2
2
4
1
2
3
y: Indexové zobrazení klipů.
}: Indexové zobrazení fotografií.
Zobrazení další/předchozí indexové stránky.
Můžete rovněž přetáhnout prstem doleva/
doprava na obrazovce.
Tlačítko indexového zobrazení:
Výběrem se mění indexové zobrazení.
5
6
4
5
6
Tlačítko [FUNC]: Operace s klipy/
fotografiemi (; Odstranění klipů
a fotografií, kopírování klipů a fotografií
mezi SD kartami).
Název složky. Poslední 4 číslice označují
datum záznamu (1025 = 25. října).
Pouze klipy: Informace o klipu
(; Zobrazení informací o klipu).
3 Pro spuštění přehrávání vyberte miniaturu požadovaného klipu nebo fotografie.
Klipy: Přehrávání se zahájí od vybraného klipu a bude pokračovat až do posledního klipu v indexovém
zobrazení. Dotykem na obrazovce při přehrávání zobrazíte ovládací tlačítka pro přehrávání.
20
Přehrávání a ukládání klipů a fotografií
1
7
6
2
3
5
4
1 Dotykem v libovolném jiném místě skryjte
ovladače přehrávání nebo vyčkejte
několik sekund.
2 Další klip
3 Zrychlené přehrávání* (opětovným výběrem
zvýšíte rychlost)
4 Zastavení
5 Ovladače hlasitosti
6 Pauza (opětovným výběrem obnovíte
přehrávání)
7 Začátek klipu (dvojím výběrem se přeskočí
na začátek předchozího klipu)
* V režimu pauzy přehrávání jsou tyto ovladače zaměněny za ovladače zpomaleného přehrávání.
Fotografie: Vybraná fotografie se zobrazí v režimu zobrazení jedné fotografie. Přetažením doleva/
doprava se zobrazí další fotografie. Dotykem na obrazovce zobrazíte ovládací tlačítka pro přehrávání.
POZNÁMKY
• Při přehrávání klipů se může vlivem podmínek snímání stát, že při přehrávání budou mezi klipy krátká
přerušení v obrazu nebo zvuku.
Uložení pořízených klipů
Doporučujeme, abyste si pravidelně ukládali klipy a fotografie do počítače. Podrobnosti viz
Návod k používání.
; Práce s klipy v počítači.
21
Připojení k externímu monitoru
Připojení k externímu monitoru
Když připojujete videokameru k externímu monitoru pro přehrávání, použijte zdířku odpovídající
zdířce na monitoru (pouze s) nebo zdířku HDMI OUT. Potom nastavte konfiguraci
výstupního videosignálu.
; Připojení k externímu monitoru
Zdířka
HDMI OUT
Zdířka
HDMI IN
HTC-100 Vysokorychlostní
kabel HDMI (volitelný)
Zdířka
SDI OUT*
Zdířka
SDI IN
* Pouze s
POZNÁMKY
• Doporučujeme videokameru napájet pomocí kompaktního napájecího adaptéru.
• Zdířka HDMI OUT videokamery je pouze výstupní. Nepropojujte ji s výstupní zdířkou HDMI na externím
zařízení, protože by to mohlo poškodit videokameru.
• V závislosti na monitoru nemusí být výstup videa správný.
22
Informace a ikony zobrazované na obrazovce
Informace a ikony zobrazované na obrazovce
Záznam
Indikační značky
Rámeček detekce obličeje Sledování objektu
Levá část obrazovky
Ikona/Zobrazení
Popis
F00.0
Clonové číslo (; Priorita clony AE (“))
ND1/0
Filtr ND (; ND filtr)
=,
Infračervené světlo (; Infračervený záznam)
1/00000
Rychlost závěrky (; Priorita času AE (‚))
00.0dB
Hodnota zisku (; Ruční exponování (n))
AE +/-0 0/0
+/-0 0/0
Kompenzace expozice
Blokování expozice (; Nastavení expozice)
00.0dB
Limit AGC (; Limit automatického řízení zesílení (AGC))
=, ?, @, D
Zaostření (; Nastavení zaostření)
0.0m, 000m, G
Vzdálenost zaostření
• Při nastavení zaostření se zobrazí odhadovaná vzdálenost zaostření.
}, ~
¼, É, È,
Detekce a sledování obličeje (; Detekce a sledování obličeje)
,
Vyvážení bílé (; Vyvážení bílé)
Korekce protisvětla (; Korekce protisvětla)
O, N
Zvýraznění obrysů (; Zvýraznění obrysů)
z, {
Vzor Zebra (; Použití vzoru Zebra)
Aktivní GPS (; Použití GPS přijímače GP-E2)
Pouze je-li k videokameře připojen volitelný GPS přijímač GP-E2.
Digitální telekonvertor (; Digitální telekonvertor)
REC`, STBY`
Povel záznamu (; Záznam klipů a fotografií)
23
Informace a ikony zobrazované na obrazovce
Horní část obrazovky
Ikona/Zobrazení
Popis
N
Režim
’, ‚, “, n, H,
I, Q, K, L, M,
R, S, T
Režim filmování (; Režimy filmování)
;
Infračervený režim (; Infračervený záznam)
00:00:00:00
Časový kód (; Nastavení časového kódu)
Ñ, Ü
Operace záznamu (; Záznam klipů a fotografií)
Ñ Pohotovostní režim nahrávání, Ü Záznam
z
Režim předtočení (; Předtočení)
Å, Ä,
È (žlutě)
Stabilizátor obrazu (; Stabilizace obrazu)
,
,
,
(bíle),
(žlutě),
(červeně)
000 min
Zbývající úroveň nabití akumulátoru (; Kontrola zbývající úrovně nabití
akumulátoru)
Ikona zobrazuje přibližnou zbývající kapacitu. Vedle ikony se v minutách zobrazuje
zbývající doba záznamu.
• Pokud se ikona
zobrazuje žlutě, je akumulátor téměř vybitý.
• Pokud se zobrazuje ikona
, vyměňte napájecí akumulátor za plně nabitý.
• V závislosti na podmínkách použití nemusí být úroveň nabití akumulátoru správně
indikována.
{Ð6 (zeleně),
{Ð7 (zeleně)
{Ð6 (žlutě),
{Ð7 (žlutě)
(červeně),
(červeně)
Záznam fotografie (; Záznam klipů a fotografií)
• Pokud se ikona zobrazuje žlutě, je indikovaná karta téměř plná.
• Když se zobrazí
(nebo
), fotografii nelze uložit, protože došlo k problému
s SD kartou.
(; Záznam klipů a fotografií)
Pravá část obrazovky
Ikona/Zobrazení
Popis
6/7 000h00m
Zbývající doba nahrávání
6/7 000h00m
(ikona zobrazená žlutě)
SD karta je téměř plná.
6/7 Konec
Nedostatek volného místa na SD kartě.
(ikona zobrazená červeně)
(červeně),
(červeně)
Chybí SD karta nebo nelze nahrávat na SD kartu.
/
Přepnutí záznamu (; Duální záznam a přepnutí záznamu)
000h00m
Sloupec zoomu (; Zoomování)
• Zobrazuje se pouze během zoomování. Světle modrá část indikuje oblast digitálního
zoomu.
x0.0,
x0000
24
Režim nahrávání pomalého a rychlého pohybu a rychlost pro pomalý/rychlý pohyb
(; Záznam pomalého a rychlého pohybu)
¿, ¾
Rychlost snímání (A 19)
¸
Formát filmu
0000x0000
Rozlišení (A 19)
Informace a ikony zobrazované na obrazovce
Ikona/Zobrazení
Popis
000Mbps
Datový tok (A 19)
¾, ¿
Konvertor (; nabídka [v Nastavení kamery])
å,
Tlumič mikrofonu (; Tlumič mikrofonu (Vestavěný mikrofon nebo zdířka MIC))
æ
Omezovač přebuzení zvuku (; Úroveň záznamu zvuku (zdířky INPUT))
Napájení MIC (; Záznam zvuku)
CH0/0, CH0+0/0+0
Kanály zvukového výstupu (; Výstup zvuku)
Formát zvuku (; Výběr formátu záznamu zvuku)
Dolní část obrazovky
Ikona/Zobrazení
Popis
[FUNC]
Otevře nabídku FUNC (; Nabídka FUNC)
B, ~, ^, ,
±, Å, Ä, <, z,
,
, œ,
Přiřaditelné tlačítko na obrazovce (; Přiřaditelná tlačítka)
• Ve výchozím nastavení je funkce [
Foto] (pořídí fotografii) přiřazena tlačítku.
[
Sledování (; Detekce a sledování obličeje)
]
Stupnice expozice (; Ruční exponování (n))
Úroveň záznamu zvuku (; Úroveň záznamu zvuku (zdířky INPUT),
Úroveň záznamu zvuku (Vestavěný mikrofon/zdířka MIC))
25
Informace a ikony zobrazované na obrazovce
Přehrávání
Klipy
Fotografie
Horní část obrazovky
Ikona/Zobrazení
[FUNC]
Popis
Otevře nabídku FUNC (; Nabídka FUNC).
Ð, Ý, Ø, ×, Ö, Operace přehrávání (; Ovladače přehrávání)
Õ, Ô, Ó
Ð: Přehrávání, Ý: Pozastavení přehrávání, Ø/×: Zrychlené přehrávání,
Ö/Õ: Zpomalené přehrávání, Ô/Ó: Přehrávání snímku zpět/vpřed
CH0/0, CH0+0/0+0
Kanály zvukového výstupu (; Výstup zvuku)
Formát zvuku (; Výběr formátu záznamu zvuku)
6/7
Používaná SD karta.
00:00:00:00
Časový kód (; Nastavení časového kódu)
000000/000000
Aktuální fotografie/Celkový počet fotografií
x0.0,
x0000
Režim nahrávání pomalého a rychlého pohybu a rychlost pro pomalý/rychlý pohyb
(; Záznam pomalého a rychlého pohybu)
¿, ¾
Rychlost snímání (A 19)
¸
Formát filmu
0000x0000
Rozlišení (A 19)
000Mbps
Datový tok (A 19)
000000
Číslo klipu
000-0000
Číslo souboru (; [Číslování klipů MP4/snímků])
Dolní část obrazovky
Ikona/Zobrazení
Ú, Ù, Ý, Ð, Ñ,
Ø, Ö, ×, Õ
Popis
Ovladače přehrávání pro klipy (; Ovladače přehrávání)
Hlasitost sluchátek/reproduktoru (; Nastavení hlasitosti)
26
f, h
Ovladače přehrávání pro fotografie (; Ovladače přehrávání fotografií)
Datum a čas
F00 1/00000
Datový kód (; nabídka [É Nastavení přehrávání])
Bezpečnostní pokyny a upozornění k obsluze
Bezpečnostní pokyny a upozornění k obsluze
Přečtěte si tyto pokyny. Pro zajištění bezpečného provozu je nutné se jimi řídit.
VAROVÁNÍ
Označuje nebezpečí vážného zranění nebo usmrcení.
• Přestaňte produkt používat při výskytu neobvyklých příznaků, například kouře nebo
podivného zápachu.
• Nedotýkejte se nechráněných vnitřních částí.
• Chraňte produkt před vodou. Nevkládejte dovnitř produktu žádné předměty a nenaplňujte
jej tekutinami.
• Je-li produkt zapojen do elektrické zásuvky, nedotýkejte se ho při bouřce. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
• Nikdy produkt nerozebírejte ani se nepokoušejte o jeho úpravy.
• Chraňte produkt před silnými nárazy a vibracemi.
• Při používání běžně dostupných baterií nebo dodaných napájecích akumulátorů dbejte níže
uvedených pokynů.
- Baterie a napájecí akumulátory používejte pouze s produkty, pro které jsou určeny.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem a ohněm.
- Nenabíjejte baterie ani napájecí akumulátory pomocí neschválených nabíječek.
- Chraňte kontakty před znečištěním a zabraňte jejich styku s kovovými špendlíky a jinými
kovovými objekty.
- Pokud z baterií nebo napájecích akumulátorů začne vytékat tekutina, přestaňte je používat.
Pokud tato tekutina potřísní vaší pokožku nebo oblečení, omyjte zasažené místo důkladně
tekoucí vodou. Dostane-li se do kontaktu s okem, důkladně oko vypláchněte tekoucí vodou
a ihned vyhledejte lékaře.
- Rozhodnete-li se baterie nebo napájecí akumulátory zlikvidovat, zaizolujte kontakty páskou nebo
jiným způsobem. Pokud tak neučiníte, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, explozi nebo
požáru.
• S tímto produktem používejte pouze zdroje napájení, které jsou zmíněny v tomto návodu k používání.
• Při používání nabíječky nebo napájecího adaptéru dbejte níže uvedených pokynů.
- Produkt nezapojujte ani neodpojujte vlhkýma rukama.
- Nepoužívejte produkt, pokud není síťová zástrčka zcela zasunuta do elektrické zásuvky.
- Chraňte síťovou zástrčku a kontakty před znečištěním a zabraňte jejich styku s kovovými
špendlíky a jinými kovovými objekty.
- Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty. Nepoškozujte ani nepřerušujte napájecí kabel
ani se nepokoušejte o jeho úpravy.
- Nezabalujte produkt do látek ani jiných materiálů během používání nebo krátce po používání,
pokud je produkt zahřátý.
- Neodpojujte produkt taháním za napájecí kabel.
- Nenechávejte produkt zapojený do zdroje napájení po dlouhou dobu.
• Nedovolte, aby produkt během používání přišel do kontaktu s vaší pokožkou po delší dobu.
I když se vám nezdá, že je produkt příliš horký, mohli byste si způsobit mírná kontaktní popálení,
která se mohou projevit zarudnutím pokožky a vytvořením puchýřů. Uživatelům s problémy oběhu
nebo s méně citlivou pokožkou nebo při používání videokamery na velmi horkých místech
doporučujeme používat stativ nebo podobné vybavení.
• Uchovávejte produkt mimo dosah malých dětí.
• Pravidelně odstraňujte prach nahromaděný na síťové zástrčce a elektrické zásuvce pomocí
suchého hadříku.
27
Bezpečnostní pokyny a upozornění k obsluze
UPOZORNĚNÍ
Označuje nebezpečí zranění.
• Neponechávejte produkt na místech vystavených extrémně vysokým nebo nízkým teplotám,
protože by mohlo vzniknout riziko popálení nebo poranění.
• Nasazujte produkt pouze na dostatečně robustní stativy.
• Nedívejte se dlouhou dobu na obrazovku nebo do hledáčku. Mohlo by to vyvolat příznaky podobné
nevolnosti z pohybu. Pokud k tomu dojde, ihned přestaňte produkt používat a před dalším
používáním produktu chvíli vyčkejte.
Videokamera
V zájmu zajištění maximální výkonnosti dbejte dále uvedených upozornění.
• Své záznamy si pravidelně ukládejte. Nezapomeňte si pravidelně přenášet záznamy do počítače
(; Ukládání klipů) a ukládat je. Tím ochráníte důležité záznamy pro případ, že dojde
k poškození paměťové karty, a vytvoříte na SD kartě volné místo. Společnost Canon odmítá
jakoukoliv odpovědnost za ztrátu dat.
• Videokameru nepoužívejte nebo neskladujte na místech, kde se vyskytuje prach nebo písek.
Videokamera není vodotěsná – chraňte ji před vodou, blátem nebo solí. Pokud některá
z uvedených látek pronikne do videokamery, může ji anebo objektiv poškodit.
• Nepoužívejte videokameru poblíž elektromagnetického pole jako např. v blízkosti silných magnetů
a motorů, MRI zařízení nebo vedení vysokého napětí. Použití videokamery na takovýchto místech
může vést k anomáliím ve videu nebo audiu nebo ke vzniku šumu ve videu.
• Objektiv nebo hledáček nesměrujte nikdy přímo na silné zdroje světla. Nenechávejte videokameru
nasměrovanou na objekt s vysokou intenzitou světla. Při upevnění ke stativu nebo při používání
v ruce věnujte pozornost svému okolí, protože objektiv či hledáček mohou být namířeny do zdroje
výrazného světla. Když videokameru nepoužíváte, mějte objektiv zavřený.
• Nikdy nenoste videokameru za LCD panel. LCD panel zavírejte opatrně. Nosíte-li videokameru na
přídržném řemínku na zápěstí, nepohupujte s ní – minimalizujete nebezpečí nárazu videokamery
na překážku.
• S dotykovou obrazovkou zacházejte opatrně. Netlačte na obrazovkou velkou silou a při výběru
voleb nepoužívejte kuličková pera nebo jiné nástroje s tvrdým hrotem. Mohli byste poškodit
její povrch.
• Na dotykovou obrazovku nedávejte žádnou ochrannou fólii. Videokamera je vybavena kapacitní
dotykovou obrazovkou. Proto se může stát, že nebude fungovat správně, pokud na ní bude
ochranná fólie.
• Chcete-li nasadit videokameru na stativ, dbejte na to, aby byl
6,5 mm
upevňovací šroub stativu kratší než 6,5 mm. Při použití jiných
stativů by mohlo dojít k poškození videokamery.
• Při záznamu klipů se snažte zachovat klidný, stabilní obraz.
Nadměrné pohyby s videokamerou při nahrávání a přílišné
používání rychlého zoomu a panorámování může způsobit,
že natočené scény budou prudké a trhané. V mimořádných
případech může přehrávání takto zaznamenaných scén vyvolat nevolnost z pohybu. Pokud k tomu
dojde, okamžitě zastavte přehrávání a podle potřeby si udělejte přestávku.
Dlouhodobé skladování
Předpokládáte-li, že videokameru nebudete dlouhodobě používat, uložte ji na bezprašném místě,
kde je nízká vlhkost a teploty pod 30 °C.
28
Bezpečnostní pokyny a upozornění k obsluze
Napájecí akumulátor
NEBEZPEČÍ!
S napájecím akumulátorem vždy zacházejte opatrně.
• Akumulátor nevhazujte do ohně (nebezpečí výbuchu).
• Napájecí akumulátor nevystavujte teplotám nad 60 ºC. Nenechávejte jej poblíž topení nebo
v horkých dnech v uzavřeném vozidle.
• Nikdy akumulátor nerozebírejte ani se nepokoušejte o jeho úpravy.
• Dbejte na to, aby nedošlo k jeho pádu a nevystavujte ho nárazům.
• Akumulátor chraňte před vodou.
• Znečištěné kontakty mohou zapříčinit nekvalitní propojení napájecího akumulátoru s videokamerou.
Kontaktní plochy čistěte suchou látkou.
Dlouhodobé skladování
• Napájecí akumulátory skladujte na suchém místě s teplotou nepřekračující 30 °C.
• V zájmu dlouhodobé životnosti napájecího akumulátoru akumulátor před uskladněním plně vybijte.
• Alespoň jednou ročně všechny své napájecí akumulátory plně nabijte a vybijte.
Zbývající doba do vybití akumulátoru
Používáte-li napájecí akumulátor, který je kompatibilní s inteligentním systémem, a zobrazovaná doba
zbývající do vybití akumulátoru není správná, napájecí akumulátor plně nabijte. Doba však nemusí být
zobrazována správně po velkém počtu opakovaných použití, není-li plně nabitý napájecí akumulátor
používán nebo je-li napájecí akumulátor dlouhodobě používán ve vysokých teplotách.
Dobu zobrazenou na displeji berte pouze jako orientační hodnotu.
Informace k používání napájecích akumulátorů jiné značky než Canon
• V zájmu vaší bezpečnosti nebudou napájecí akumulátory, které nejsou originální napájecí
akumulátory společnosti Canon, nabíjeny, když je nasadíte do této videokamery nebo do volitelné
nabíječky akumulátoru CG-800E.
• Doporučujeme používat originální napájecí akumulátory společnosti
Canon nesoucí značku inteligentního systému.
• Pokud do videokamery nasadíte jiné napájecí akumulátory než originální napájecí akumulátory
společnosti Canon, zbývající doba provozu akumulátoru se nebude zobrazovat.
SD karta
• Doporučujeme zálohovat záznamy na SD kartě do počítače. Data se mohou poškodit nebo ztratit
v důsledku závad na kartě nebo vlivem statické elektřiny. Společnost Canon odmítá jakoukoliv
odpovědnost za ztrátu a poškození dat.
• Nedotýkejte se kontaktů na kartě a chraňte je před znečištěním a prachem.
• SD karty nepoužívejte na místech se silným magnetickým polem.
• Nenechávejte SD karty na místech s vysokou vlhkostí nebo teplotou vzduchu.
• SD karty nerozebírejte, neohýbejte, nenamáčejte a zabraňte, aby spadly nebo byly vystaveny nárazům.
• Před vložením zkontrolujte orientaci SD karty. Budete-li nesprávně zorientovanou SD kartu
zasouvat do slotu silou, můžete poškodit kartu nebo videokameru.
• Na SD kartu nelepte žádné štítky nebo samolepky.
29
Bezpečnostní pokyny a upozornění k obsluze
Vestavěná dobíjecí lithiová baterie
Videokamera má vestavěnou dobíjecí lithiovou baterii pro uchování data/času a dalších nastavení.
Vestavěná lithiová baterie se dobíjí, pokud videokameru používáte, nicméně se může úplně vybít,
pokud nebudete videokameru přibl. 3 měsíce používat.
Dobití vestavěné lithiové baterie: Připojte kompaktní napájecí adaptér k videokameře a nechte ho
k vypnuté videokameře připojený 24 hodin.
Likvidace
Když odstraňujete klipy nebo inicializujete SD kartu, změní se pouze alokační tabulka a uložená data
se fyzicky nesmažou. Chcete-li SD kartu zlikvidovat nebo předat jiné osobě, nejprve proveďte její
inicializaci (; Inicializace SD karty). Zaplňte ji bezvýznamnými záznamy a potom ji znovu
zinicializujte. Tím se obnova původních záznamů maximálně ztíží.
30
Ostatní
Ostatní
Kondenzace
Při rychlém přenesení videokamery z chladného prostředí do teplého mohou na jejím povrchu
zkondenzovat vodní páry. Při zjištění kondenzace přestaňte videokameru používat. Pokud tak
neučiníte, můžete ji poškodit.
Ke kondenzaci může dojít v těchto případech:
• Při rychlém přemístění videokamery ze studeného prostředí do teplého
• Když byla videokamera ponechána ve vlhkém prostředí
• Při rychlém vytopení chladné místnosti
Jak zabránit kondenzaci
• Chraňte videokameru před prudkými/extrémními teplotními změnami.
• Vyjměte SD kartu a napájecí akumulátor. Potom videokameru vložte do uzavíratelného
vzduchotěsného plastového sáčku a před vyjmutím ji nechte, aby se postupně přizpůsobila
teplotní změně.
Při rozpoznání kondenzace
Přesný čas, za který se odpaří kapičky vody, se bude lišit podle místa a klimatických podmínek.
Obecným pravidlem je vyčkat před dalším používáním videokamery 2 hodiny.
Používání videokamery v zahraničí
Napájecí zdroje
Kompaktním napájecím adaptérem můžete napájet videokameru a nabíjet napájecí akumulátory
ve všech zemích, kde je síťové napětí v rozmezí 100 až 240 V~ a kmitočet 50/60 Hz.
Informace o napájecích adaptérech do zásuvek používaných v zahraničí získáte v servisním
středisku Canon.
31
Zkrácené specifikace
Zkrácené specifikace
Zde uvedené specifikace jsou pouze zkrácenou verzí kompletních specifikací videokamery.
Přečtěte si návod k používání v plné verzi, kde naleznete kompletní informace.
; Specifikace

— Uvedené hodnoty jsou přibližné.
• Záznamové médium (nezahrnuto)
Přibližné doby nahrávání jsou uvedeny v tabulce na konci.
Karta SD, SDHC (SD High Capacity) nebo SDXC (SD eXtended Capacity) (2 sloty)
• Napájení (jmenovité)
7,4 V DC (napájecí akumulátor), 8,4 V DC (kompaktní napájecí adaptér)
• Příkon
s 4,1 W t 4,1 W (150 Mb/s, zapnuté AF, normální jas LCD)
• Provozní teplota: 0–40 °C
• Rozměry [š x v x h] (bez přídržného řemene)
Pouze videokamera: 109 x 84 x 182 mm
Videokamera s nasazenou sluneční clonou objektivu: 115 x 84 x 231 mm
Videokamera s nasazenou sluneční clonou objektivu a rukojetí: 131 x 180 x 231 mm
• Hmotnost
s
Pouze videokamera: 740 g
Videokamera se sluneční clonou objektivu, napájecím akumulátorem BP-820, jednou SD
kartou a rukojetí: 1 130 g
t
Pouze videokamera: 730 g
Videokamera se sluneční clonou objektivu, napájecím akumulátorem BP-820, jednou SD
kartou a rukojetí: 1 120 g
32
Doplňkové informace
Doplňkové informace
Přibližné doby nahrávání
Videokamera kóduje data s použitím proměnlivého datového toku (VBR), proto se skutečné doby
nahrávání budou měnit v závislosti na snímaném objektu. V následující tabulce naleznete přibližné
doby nahrávání pro jednu operaci záznamu až do zaplnění indikované SD karty.
Formát zvuku MP4
[
[
Datový tok
LPCM 16bit 4CH] 150 Mb/s
AAC 16bit 2CH]
SD karta
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
5 min
10 min
25 min
55 min
110 min
35 Mb/s
25 min
50 min
110 min
220 min
445 min
17 Mb/s
45 min
100 min
205 min
420 min
845 min
150 Mb/s
5 min
10 min
25 min
55 min
110 min
35 Mb/s
25 min
55 min
115 min
240 min
485 min
17 Mb/s
55 min
120 min
245 min
495 min
995 min
Doby nabíjení
Doby nabíjení uvedené v následující tabulce jsou přibližné a mohou se lišit v závislosti na podmínkách
nabíjení a prvním nabití napájecího akumulátoru.
Napájecí akumulátor→
BP-820
BP-828
Při použití videokamery
210 min
300 min
Při použití nabíječky CG-800E
190 min
260 min
Podmínky nabíjení↓
Přibližné doby použitelnosti
Uváděné doby jsou založeny na použití LCD obrazovky a dodávaného napájecího akumulátoru
BP-820 (plně nabitý). Skutečná doba použití napájecího akumulátoru může být kratší při snímání
v chladném prostředí, při používaní jasnějšího nastavení obrazovky atd.
s Záznam klipů
Rozlišení/Datový tok
Záznam (max.)
Záznam (typický)*
3840x2160 (150 Mb/s)
175 min
100 min
1920x1080 (35 Mb/s)
200 min
110 min
t Záznam klipů
Rozlišení/Datový tok
Záznam (max.)
Záznam (typický)*
3840x2160 (150 Mb/s)
175 min
100 min
1920x1080 (35 Mb/s)
205 min
115 min
* Přibližné doby záznamu s opakujícími se operacemi, např. start/stop, zoomování a zapnutí/vypnutí napájení.
33
Doplňkové informace
Volitelné příslušenství
Společnost Canon nabízí k videokamerám široký sortiment volitelných doplňků.
; Volitelné příslušenství
Doporučujeme používat originální příslušenství Canon.
Tento produkt je konstruován tak, aby dosahoval excelentní výkonnosti při použití originálního příslušenství
Canon. Společnost Canon nenese odpovědnost za jakékoliv škody na tomto výrobku a/nebo za jakékoliv nehody,
např. požár apod., způsobené chybnou funkcí příslušenství jiných výrobců než Canon (např. unikání obsahu
napájecího akumulátoru a/nebo jeho roztržení). Záruka se nevztahuje na opravy nutné z důvodu chybné funkce
příslušenství jiné značky než Canon, což však neznamená, že takovéto opravy nemůžete žádat za úhradu.
Pouze příslušenství, které je opatřeno touto značkou, je originálním video příslušenstvím Canon.
Doporučujeme používat výhradně video příslušenství Canon nebo výrobky, které jsou opatřeny
touto značkou.
34
Canon Inc. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Canon Europa N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
Informace o vaší místní kanceláři společnosti Canon naleznete v záručním listu nebo
na webu www.canon-europe.com/Support
Výrobek a příslušná záruka jsou v evropských zemích poskytovány společností Canon
Europa N.V.
Informace v tomto dokumentu jsou platné k únoru 2019. Změna technických specifikací
vyhrazena bez oznámení.
© CANON INC. 2019
0214W646
PRINTED IN THE EU
CEL-SX7DA2H0
DIE-0527-000
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising