Canon | XA50 | User manual | Canon XA50 User manual

Canon XA50 User manual
CEL-SX7QA2H0
4K videokamera
PAL
Tento průvodce uvádí pouze nejdůležitější informace potřebné
k uvedení videokamery do provozu. Postup stažení nejnovější
verze úplného návodu k používání naleznete na stránce 2.
Stručný návod
k používání
Úvod
: Instalace Návodu k používání videokamery (soubor PDF)
2
Tento průvodce obsahuje pouze nejdůležitější informace nezbytné ke spuštění videokamery. Chcete-li se
dozvědět více o videokameře, přečíst si důležitá upozornění k obsluze nebo si projít v případě zobrazování
chybového hlášení část o odstraňování problémů, prostudujte si nejnovější verzi Návodu k používání v plné verzi
(soubor PDF). Připojte se k následující webové stránce. Klikněte na zemi/region, kde se nacházíte, a podle
instrukcí na obrazovce stáhněte soubor PDF.
http://www.canon.com/icpd/
Důležité instrukce k použití
Voda a vlhkost – Riziko úrazu elektrickým proudem – Nepoužívejte tento produkt v blízkosti vody nebo
v deštivém či vlhkém prostředí.
Proniknutí předmětů a kapalin – Do otvorů na tomto produktu nikdy nevsunujte žádné předměty, protože by
se mohly dotknout bodů pod nebezpečným napětím nebo zkratovat součásti a způsobit požár nebo úraz
elektrickým proudem. Dávejte pozor, abyste na produkt nerozlili jakoukoli kapalinu.
Síťová zástrčka slouží rovněž k odpojení zařízení od napájení. Síťová zástrčka by měla být vždy přístupná,
aby ji bylo možné odpojit od zásuvky v případě nehody.
Identifikační štítek CA-570 se nachází na spodní části přístroje.
Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)
Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU), směrnice o bateriích
(2006/66/ES) a/nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnicím
nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností.
Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem
chemická značka, udává, že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium,
Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná směrnicí.
Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru
jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa
pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů.
Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské
zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky.
Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů.
Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad,
orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci
domovního odpadu, nebo navštivte webové stránky www.canon-europe.com/weee nebo
www.canon-europe.com/battery.
Upozornění k napájecímu akumulátoru
NEBEZPEČÍ!
S napájecím akumulátorem vždy zacházejte opatrně.
• Akumulátor nevhazujte do ohně (nebezpečí výbuchu).
• Napájecí akumulátor nevystavujte teplotám nad 60 ºC. Nenechávejte jej poblíž topení nebo v horkých
dnech v uzavřeném vozidle.
• Nikdy akumulátor nerozebírejte ani se nepokoušejte o jeho úpravy.
• Dbejte na to, aby nedošlo k jeho pádu a nevystavujte ho nárazům.
• Akumulátor chraňte před vodou.
3
4
Důležité upozornění k záznamovému médiu
• Dbejte dále uvedených upozornění v době, kdy svítí nebo červeně bliká indikátor ACCESS (A 10).
Pokud tak neučiníte, může dojít k trvalé ztrátě dat.
- Neodpojujte napájení ani nevypínejte videokameru.
- Neotevírejte kryt slotu paměťové karty.
- Neměňte provozní režim videokamery.
- Pokud je k videokameře připojen USB kabel, neodpojujte ho.
Zobrazení informace o osvědčení produktu
Pro zobrazení některých informací o osvědčení této videokamery vyberte v menu položku
[B Nastavení systému] > [Informace o osvědčení].
>
Potvrzení o obchodních známkách
• Loga SD, SDHC a SDXC jsou obchodní známky společnosti SD-3C, LLC.
• Microsoft a Windows jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených státech nebo dalších zemích.
• macOS je obchodní známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a v jiných zemích.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní známky nebo registrované obchodní
známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v USA a dalších zemích.
• Ostatní názvy a produkty výše neuvedené mohou být registrované obchodní známky nebo obchodní
známky příslušných vlastníků.
• V tomto zařízení je technologie exFAT s licencí od společnosti Microsoft.
• This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding
MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a
personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Poznámka zobrazená podle potřeby v angličtině.
• Tato videokamera podporuje standard Exif 2.3 (označován také jako „Exif Print“). Exif Print je standard
pro rozšířenou komunikaci mezi videokamerami a tiskárnami. Připojením na tiskárnu vyhovující standardu
Exif Print jsou obrazová data videokamery v době fotografování použita k optimalizaci a výraznému zlepšení
kvality tisku.
5
Obsah
6
1. Úvod 7
5. Externí připojení 37
Dodané příslušenství 7
Názvy jednotlivých dílů 8
Rukojeť 13
Připojení k externímu monitoru 37
Schéma připojení 37
Práce s klipy v počítači 38
Uložení klipů MP4 38
Uložení klipů XF-AVC 38
2. Příprava 15
Příprava napájení 15
Nasazení feritového jádra 15
Nabití napájecího akumulátoru 15
Příprava videokamery 18
Nasazení rukojeti 18
Nasazení sluneční clony objektivu 19
Používání LCD obrazovky 19
Přídržný řemen 20
Bezdrátový ovladač 20
Základní obsluha videokamery 21
Zapnutí a vypnutí videokamery 21
Změna provozního režimu videokamery 22
Nastavení data, času a jazyka 23
Nastavení data a času 23
Změna jazyka 23
Používání SD karet 24
Kompatibilní SD karty 24
Vložení a vyjmutí SD karty 25
Výběr SD karty pro záznam 25
3. Záznam 27
Záznam videa a fotografií 27
Záznam 27
Výběr konfigurace videa 29
Informace zobrazované na obrazovce 29
Přizpůsobení 32
Volič a tlačítko CUSTOM 32
Přiřaditelná tlačítka 32
4. Přehrávání 33
Přehrávání 33
Indexové zobrazení přehrávání 33
Přehrávání záznamů 34
Ovladače přehrávání 35
Nastavení hlasitosti 36
6. Doplňkové informace 39
Bezpečnostní pokyny 39
Zkrácené specifikace 40
Přibližná doba záznamu na SD kartu 41
Přibližné doby nabíjení a záznamu
s napájecím akumulátorem 41
Volitelné příslušenství 42
1
Úvod
7
Dodané příslušenství
S videokamerou je dodáváno níže uvedené příslušenství:
Kompaktní napájecí adaptér CA-570
(vč. napájecího kabelu)
Feritové jádro
Napájecí akumulátor BP-820
Rukojeť (včetně šroubů)
Jednotka držáku mikrofonu
(včetně šroubů)
Sluneční clona objektivu s krytem
objektivu
Kryt objektivu
Bezdrátový ovladač WL-D89
(včetně lithiové knoflíkové baterie
CR2025)
Stručný návod k používání
(tato příručka)
Názvy jednotlivých dílů
Názvy jednotlivých dílů
Videokamera
8
1
4 5
1
2
3
4
5
6
6
2
7 8 9
Tlačítka ND FILTER (filtr ND) +/– (; ND filtr)
Tlačítko PRE REC (předtočení)
(; Předtočení)/Přiřaditelné tlačítko 3
(A 32)
Tlačítko u (prohlížení záznamu)
(; Kontrola posledního nahraného klipu)/
Přiřaditelné tlačítko 4 (A 32)
Přepínač krytu objektivu (A 27)
Sluneční clona objektivu (A 19)
Zaostřovací/zoomovací kroužek
(; Nastavení zaostření,
; Zoomování)
10
7
8
9
3
11
Volič CUSTOM (přizpůsobitelný) (A 32)
Tlačítko CUSTOM (přizpůsobitelné) (A 32)
Spínač zaostřovacího/zoomovacího kroužku
(; Nastavení zaostření,
; Zoomování)
10 Spínač INFRARED (infračervený)
(; Infračervený záznam)
11 Tlačítko DISP (informace zobrazované na
obrazovce) (; Informace zobrazované
na obrazovce)/
Tlačítko BATT. INFO (informace o baterii)
(; Nabíjení napájecího akumulátoru)
Názvy jednotlivých dílů
1
2
3
5
9
4
6
7
9
8
10
1
2
3
4
5
Zdířka DC IN (A 15)
Zdířka REMOTE (dálkové ovládání)
Připojení volitelného dálkového ovládání
RC-V100 (; Použití volitelného dálkového
ovládání RC-V100) nebo komerčně dostupných
dálkových ovladačů.
Vestavěný reproduktor (A 36)
Tlačítko uvolnění sluneční clony objektivu
Přídržný řemen
6
Zdířka USB (; Použití volitelného GPS
přijímače GP-E2)
7 Zdířka HDMI OUT (A 37)
8 Zdířka × (sluchátka)
(; Používání sluchátek)
9 u Zdířka SDI OUT (A 37)
10 Zdířka MIC (mikrofon) (; Záznam zvuku)
Názvy jednotlivých dílů
8
10
1
2
3
9
10
4
11
12
5
13
6
14
7
1
2
3
4
5
6
7
Tlačítko Joystick/SET (; Použití menu)
Tlačítko MENU (menu) (; Použití nabídek)
Senzor dálkového ovládání
(; Bezdrátový ovladač)
Tlačítko AF/MF (; Nastavení zaostření)/
Přiřaditelné tlačítko 1 (A 32)
Tlačítko POWERED IS (zesílený IS)
(; Stabilizace obrazu)/
Přiřaditelné tlačítko 2 (A 32)
Dotyková LCD obrazovka (A 19)
Výrobní číslo
8
9
10
11
Hledáček (; Použití hledáčku)
Indikátor ACCESS (přístup na kartu) (A 4, 27)
Páčka dioptrického seřízení
Tlačítko MAGN. (zvětšení)
(; Zvětšení)/
Přiřaditelné tlačítko 5 (A 32)
12 Očko pro připevnění řemínku
13 Tlačítko REC (spuštění/zastavení záznamu
videa) (A 27)
14 Upevňovací jednotka akumulátoru (A 15)
Názvy jednotlivých dílů
11
1
2
3
6
4
5
7 8
9
1
2
3
4
5
6
Patice pro připevnění rukojeti (A 18)
Indikátor POWER/CHG (nabíjení baterie)
(A 15)
Spínač napájení (A 21)
Bezkontaktní patice/upevňovací základna rukojeti
Vestavěný stereofonní mikrofon
(; Záznam zvuku)
Kolébkový ovladač zoomu na gripu
(; Zoomování)
7
8
9
10
11
10
11
Přepínač režimů (A 22)
Kryt slotu karty (A 25)
Slot pro SD kartu 2
Slot pro SD kartu 3
Spínač SD CARD (otevření krytu slotu karty)
(A 25)
Názvy jednotlivých dílů
12
1 2
1
2
3
4
3
Otvor na kolík proti otáčení stativu
Otvor se stativovým závitem
Slouží k upevnění stativů s upevňovacím šroubem v délce max. 6 mm
Přepínač BATTERY RELEASE (zajištění akumulátoru) (A 16)
Očnice (; Používání hledáčku)
4
Názvy jednotlivých dílů
Rukojeť (A 18)
Podrobnosti o ovládání zvuku naleznete v části ; Záznam zvuku
1
2
3
4
5
13
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
10 11
12
Bezkontaktní patice
Kolébkový ovladač zoomu na rukojeti
(; Zoomování)
Zajišťovací páčka tlačítka REC (C) (A 28)
Tlačítko REC (spuštění/zastavení záznamu
videa) (A 27)
Voliče úrovně zvuku: pro kanály CH1 (levý)
a CH2 (pravý)
Přepínače hlasitosti pro kanály CH1 (levý) a CH2
(pravý)
Přepínače AUDIO IN (volba zdroje zvuku) pro
kanály CH1 (levý) a CH2 (pravý)
13
14
8
9
10
11
12
13
14
Přepínače INPUT 1 (levý)/INPUT 2 (pravý)
(výběr zdroje zvuku)
Zdířky INPUT: INPUT 1 (vpravo), INPUT 2 (vlevo)
Infračervené světlo (; Infračervený záznam)
Kontrolka snímání (A 27)
Kryt ovládání zvuku
Přední šroub rukojeti (A 18)
Zadní šrouby rukojeti (A 18)
Jednotka držáku mikrofonu
1
2
3
1
2
3
Zajišťovací šroub mikrofonu
Držák mikrofonu
Příchytka kabelu mikrofonu
Názvy jednotlivých dílů
14
2
Příprava
15
Příprava napájení
Videokameru můžete napájet z napájecího akumulátoru nebo přímo z dodaného kompaktního napájecího
adaptéru. Jestliže připojíte kompaktní napájecí adaptér k videokameře s nasazeným napájecím akumulátorem,
videokamera bude odebírat energii z elektrické zásuvky.
Nasazení feritového jádra
Před připojením kompaktního napájecího adaptéru k videokameře nasaďte feritové jádro.
1 Feritové jádro nasaďte na kabel ve vzdálenosti přibližně 6 cm od zástrčky
DC (zástrčky, která bude zapojena do zdířky DC IN).
2 Kabel protáhněte středem jádra a otočte jej kolem jádra (podle obrázku).
Potom jednotku zavřete. Při správném zavření uslyšíte zacvaknutí.
Nabití napájecího akumulátoru
Videokameru můžete napájet dodaným napájecím akumulátorem BP-820 nebo volitelným napájecím
akumulátorem BP-828. Oba napájecí akumulátory jsou kompatibilní s inteligentním systémem, takže můžete
zkontrolovat přibližný čas zbývající do vybití akumulátoru (v minutách) na obrazovce. Pro přesnější hodnoty při
prvním použití napájecího akumulátoru jej nejdříve plně nabijte a potom používejte ve videokameře, dokud se
napájecí akumulátor úplně nevybije.
1 Připojte kompaktní napájecí adaptér k videokameře a zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
2 Připojte napájecí akumulátor k videokameře.
Příprava napájení
3 Nabíjení se spustí po vypnutí videokamery.
• Indikátor POWER/CHG (nabíjení) se při nabíjení akumulátoru rozsvítí červeně. Pokud začne indikátor
POWER/CHG blikat, vyhledejte rady v Návodu k používání.
; Odstraňování problémů
16
Svítí červeně během
nabíjení akumulátoru
4 Akumulátor je plně nabitý, když červený indikátor POWER/CHG zhasne.
• Odpojte kompaktní napájecí adaptér od videokamery a odpojte napájecí kabel.
Vyjmutí napájecího akumulátoru
1 Posuňte spínač BATTERY RELEASE ve směru šipky a stiskem
jej přidržujte.
2 Napájecí akumulátor posuňte dolů a potom ho vyjměte.
햳
햲
•
•
•
•
DŮLEŽITÉ
Kompaktní napájecí adaptér nezapojujte do žádných jiných produktů, které nejsou výslovně doporučeny
pro použití s touto videokamerou.
Před připojením nebo odpojením kompaktního napájecího adaptéru vypněte napájení videokamery.
Po vypnutí videokamery jsou aktualizována důležitá data na SD kartě. Vyčkejte, dokud zeleně svítící indikátor
POWER/CHG nezhasne.
Používáte-li kompaktní napájecí adaptér, nezapojujte ho trvale na jednom místě, protože by mohlo dojít
k poruše.
Abyste zabránili poruše zařízení nebo nadměrnému zahřívání, nepřipojujte dodaný kompaktní napájecí adaptér
na napěťové konvertory pro cesty do zámoří nebo speciální napájecí zdroje, např. zdroje na palubě letadla
nebo lodi, DC-AC invertory apod.
POZNÁMKY
• Doporučujeme nabíjet napájecí akumulátor v rozmezí teplot 10 °C až 30 °C. Pokud je okolní teplota nebo
teplota napájecího akumulátoru mimo rozsah přibl. 0 °C až 40 °C, nabíjení nezačne.
• Napájecí akumulátor se nabíjí pouze v případě, kdy je kamera vypnutá.
• Pokud došlo k odpojení napájení v průběhu nabíjení napájecího akumulátoru, před opětovným zapojením
napájení se ujistěte, že nesvítí indikátor POWER/CHG.
Příprava napájení
• Pokud si nejste jisti, že postačuje doba zbývající do vybití akumulátoru, můžete videokameru napájet
z kompaktního napájecího adaptéru, a tím eliminovat spotřebu energie z napájecího akumulátoru.
• Nabité napájecí akumulátory se přirozeně vybíjí. Proto akumulátor v den používání nebo den předem nabijte,
abyste měli jistotu, že je úplně nabitý.
• Doporučujeme mít v zásobě napájecí akumulátory na dvojnásobný až trojnásobný provoz, než předpokládáte.
• Upozornění k obsluze týkající se napájecího akumulátoru, stejně jako doby nabíjení a přibližnou dobu provozu
s plně nabitým napájecím akumulátorem naleznete v Návodu k používání.
; Bezpečnostní pokyny a upozornění k obsluze, ; Referenční tabulky
Kontrola zbývající kapacity akumulátoru
Když je videokamera vypnutá, stiskněte tlačítko BATT. INFO na
přibližně 5 sekund a na obrazovce se zobrazí přibližná úroveň
nabití akumulátoru. Vezměte na vědomí, že pokud je úroveň
nabití akumulátoru příliš nízká, nemusí se informační obrazovka
akumulátoru zobrazit.
17
Příprava videokamery
Příprava videokamery
18
DŮLEŽITÉ
• Dejte pozor, aby vám videokamera při nasazování, snímání nebo seřizování různého příslušenství neupadla.
Doporučujeme využití stolu nebo jiného stabilního podkladu.
Nasazení rukojeti
Videokamera je plně funkční i bez rukojeti. Pro plné využívání zdířek INPUT, infračerveného světla a kontrolky
snímání je třeba k videokameře správným způsobem připojit rukojeť.
1 Připevněte k rukojeti jednotku držáku mikrofonu.
• Použijte na trhu dostupný křížový šroubovák a dva
dodávané šrouby.
2 Rukojeť srovnejte s paticí pro její připevnění a poté
ji posuňte až na doraz dopředu.
3 Pevně dotáhněte přední a zadní šrouby.
• Pro dotažení zadních šroubů můžete použít minci nebo
podobný objekt.
Příprava videokamery
Nasazení sluneční clony objektivu
Dodaná sluneční clona s krytem objektivu při záznamu
efektivně potlačuje účinky rozptýleného světla, které může
být příčinou výskytu odlesků a světelného závoje na
snímcích. Zavřením krytu objektivu lze navíc zabránit
zanechání otisků prstů a hromadění nečistot na objektivu.
19
햳
1 Sejměte kryt objektivu.
2 Zarovnejte vybrání na sluneční cloně objektivu se
značkou pro upevnění sluneční clony objektivu na
horní části objektivu (햲) a poté otočte sluneční
clonou objektivu tak daleko ve směru hodinových
ručiček, až dojde k jejímu zaaretování
doprovázenému klapnutím (햳).
햲
• Dejte pozor, abyste sluneční clonu objektivu
nezdeformovali.
• Při nasazování dbejte na to, aby sluneční clona objektivu
byla správně vyrovnána s bajonetem na objektivu.
POZNÁMKY
Kryt objektivu:
• Dodaný kryt objektivu používejte při přenášení videokamery nebo při jejím uchovávání po natáčení.
• Kryt objektivu a sluneční clonu objektivu nelze použít současně. Před nasazením sluneční clony kryt
objektivu sejměte.
Používání LCD obrazovky
LCD obrazovka je dotykovou obrazovkou, kterou můžete použít k monitorování záznamu a změnám nastavení
videokamery. K samotnému monitorování záznamu můžete použít rovněž hledáček.
; Použití hledáčku
Otevřete LCD panel o 90 ° a nastavte jeho úhel.
햳
햲
햳
POZNÁMKY
• Pomocí nastavení
> [£ Nastavení displeje] > [Jas LCD] a [Podsvětlení LCD] můžete přizpůsobit
nastavení jasu LCD obrazovky. Když je videokamera zapnutá, můžete rovněž stisknutím a podržením tlačítka
DISP déle než 2 sekundy změnit nastavení položky [Podsvětlení LCD] mezi jasným a normálním nebo mezi
slabým a normálním.
Příprava videokamery
20
• Nastavení jasu nemá vliv na jas nahrávek.
• Používání jasnějšího nastavení zkrátí efektivní dobu využitelnosti napájecího akumulátoru.
• V případě otočení LCD panelu o 180 ° směrem k objektu můžete nastavit položku
> [£ Nastavení
displeje] > [Zrcadlový obraz LCD] a otočit obraz na obrazovce vodorovně tak, aby zobrazoval zrcadlový
obraz objektu.
• Podrobnosti o péči o LCD obrazovku naleznete v Návodu k používání.
; Bezpečnostní pokyny a upozornění k obsluze, ; Čištění
Přídržný řemen
Seřiďte přídržný řemen.
• Přídržný řemen upravte tak, abyste ukazováčkem dobře dosáhli
na kolébkový ovladač zoomu na gripu a palcem na tlačítko REC.
Bezdrátový ovladač
1 Přitlačte na úchytku ve směru šipky (햲) a potom vytáhněte
držák baterie (햳).
햴
2 Lithiovou knoflíkovou baterii vložte stranou s kladným
pólem (+) nahoru (햴).
3 Vložte držák baterie (햵).
4 Před stisknutím tlačítek nasměrujte bezdrátový ovladač
na senzor dálkového ovládání videokamery.
; Bezdrátový ovladač
햵
햲
햳
Základní obsluha videokamery
Základní obsluha videokamery
Zapnutí a vypnutí videokamery
Videokamera má dva provozní režimy: Režim CAMERA (
) pro zhotovování záznamů a režim MEDIA (
pro přehrávání záznamů. Provozní režim vyberte pomocí spínače napájení.
Zapnutí videokamery
Nastavte spínač napájení na CAMERA, chcete-li zapnout přístroj
v režimu
(A 27) nebo na MEDIA, chcete-li zapnout přístroj
v režimu
(A 33).
Režim
Režim
Vypnutí videokamery
Spínač napájení nastavte do polohy OFF.
POZNÁMKY
• Když zapnete videokameru, rozsvítí se indikátor POWER/CHG zeleně. Nastavením položky
[B Nastavení systému] > [POWER LED] na [j Vypnout] indikátor vypnete.
>
)
21
Základní obsluha videokamery
Změna provozního režimu videokamery
Během natáčení můžete měnit režim kamery podle preferovaného stylu snímání.
; Záznam videa a fotografií
22
(Auto)
Režim
Nastavte přepínač režimů do polohy N. Při nastavení tohoto režimu se videokamera stará
o veškerá nastavení a vy se můžete koncentrovat na vlastní záznam. Tento provozní režim je
vhodný, když se nechcete starat o podrobné nastavení videokamery.
Režim
(Ruční)
Nastavte přepínač režimů do polohy n. Při nastavení tohoto režimu máte přístup ke všem
menu, nastavením a pokročilým funkcím.
Nastavení data, času a jazyka
Nastavení data, času a jazyka
Nastavení data a času
Než začnete videokameru používat, musíte na ní nejprve
nastavit datum a čas. Obrazovka [Date/Time/Datum/Čas]
(obrazovka pro nastavení data a času) se zobrazí
automaticky, když nejsou nastavené hodiny videokamery.
Provozní režimy:
1 Videokameru zapněte.
• Zobrazí se obrazovka [Date/Time/Datum/Čas].
2 Dotkněte se pole, které chcete změnit (rok, měsíc, den, hodiny nebo minuty).
• Mezi poli můžete také přecházet přitlačením joysticku (ÏÐ).
3 Stiskem ikony [Í] nebo [Î] změňte pole podle potřeby.
• Pole můžete změnit rovněž přitlačením joysticku (Ý).
4 Stejným postupem upravte hodnoty ve všech polích na správné datum a čas.
5 Klepnutím na [Y.M.D/R.M.D], [M.D.Y/M.D.R] nebo [D.M.Y/D.M.R] vyberte preferovaný formát data.
• Požadované tlačítko můžete také vybrat stisknutím joysticku a tlačítka SET. To samé platí i pro zbylou část
kroků v tomto postupu.
• Na některých obrazovkách se bude datum zobrazovat ve zkrácené formě (čísla namísto názvů měsíců nebo
pouze den a měsíc), ale bude stále dodrženo vámi vybrané pořadí.
6 Chcete-li používat 24hodinový režim, klepněte na [24H]. Když možnost ponecháte bez výběru,
kamera bude používat 12hodinový režim (dop./odp.).
7 Dotykem na [OK] spusťte hodiny a zavřete obrazovku nastavení.
Změna jazyka
Výchozím jazykem nastaveným na videokameře je angličtina. Můžete však na ní nastavit libovolný z 27 jazyků.
Některá nastavení a informace zobrazované na obrazovce se zobrazí v angličtině bez ohledu na nastavení
jazyka. Podrobnosti k navigaci v menu pro dokončení tohoto procesu naleznete v Návodu k používání.
; Menu nastavení
Provozní režimy:
1 Vyberte položku [Language H/Jazyk].
> [B ! System Setup/Nastavení systému] >
[Language H/Jazyk]
2 Vyberte požadovaný jazyk a potom vyberte [OK].
3 Vyberte [X] pro zavření menu.
23
Používání SD karet
Používání SD karet
24
Videokamera zaznamenává klipy a fotografie na komerčně dostupné karty Secure Digital (SD)*.
Videokamera obsahuje dva sloty pro SD kartu a vy můžete používat dvě SD karty (v návodu „SD karta A“
a „SD karta B“) k záznamu na obě zároveň nebo k automatickému přepínání na druhou SD kartu v případě,
kdy se používaná SD karta zaplní.
Pokud používáte SD karty v této videokameře poprvé, proveďte jejich inicializaci.
; Inicializace SD karty, ; Duální záznam a Přepnutí záznamu
* SD karta se také používá k uložení souborů nastavení menu.
Kompatibilní SD karty
S videokamerou lze používat následující typy SD karet1. Nejnovější informace ohledně SD karet testovaných
pro použití s touto videokamerou najdete na webových stránkách místního zastoupení společnosti Canon.
Typ SD karty:
.
/
0
SD karty
SDHC karty
SDXC karty
Speed Class U1
Speed Class U3
SD Speed Class2:
UHS Speed Class2:
1
2
K březnu 2019 byla funkce záznamu klipu testována s SD kartami výrobců Panasonic, Toshiba a SanDisk.
UHS a SD Speed Class jsou standardy, které označují minimální zaručenou rychlost přenosu dat SD karet.
K záznamu 4K klipů s rozlišením 3840 x 2160 nebo používání záznamu pomalého a rychlého pohybu doporučujeme používat
SD karty s označením UHS Speed Class U3. Pro záznam klipů XF-AVC doporučujeme používat SD karty s označením SD Speed
Class 10 nebo UHS Speed Class U1 či U3.
DŮLEŽITÉ
• Po opakovaném záznamu, odstraňování a editaci klipů (při fragmentované SD kartě) může zápis dat na kartu
trvat delší dobu, a záznam se může i zastavit. V takovém případě si uložte své záznamy a videokamerou
inicializujte kartu. Nezapomeňte inicializovat SD karty zvláště před snímáním důležitých scén.
• Karty SDXC: Karty SDXC můžete používat s touto videokamerou, ale karty SDXC jsou inicializovány
videokamerou pomocí systému souborů exFAT.
- Chcete-li používat karty zformátované na souborový systém exFAT v ostatních zařízeních (digitální
záznamníky, čtečky karet atd.), ujistěte se, že jsou tato zařízení kompatibilní se systémem exFAT.
Další informace o kompatibilitě získáte u výrobce počítače, operačního systému nebo karty.
- Pokusíte-li se použít kartu zformátovanou na souborový systém exFAT v počítači, který není se systémem
exFAT kompatibilní, můžete být požádáni o zformátování karty. V takovém případě operaci zrušte,
abyste zabránili ztrátě dat.
POZNÁMKY
• Řádnou činnost nelze garantovat u všech SD karet.
Používání SD karet
Vložení a vyjmutí SD karty
1 Vypněte videokameru.
• Ujistěte se, že nesvítí indikátor POWER/CHG.
햲
25
2 Otevřete kryt slotu karty.
• Posuňte přepínač SD CARD zcela ve směru šipky
a otevřete kryt.
3 Paměťovou kartu v orientaci štítkem ke straně
videokamery s přídržným řemenem zasuňte úplně
do jednoho ze slotů na karty, až zaklapne do
aretované polohy.
• Použít můžete dvě karty, každou v jednom slotu pro kartu.
• Chcete-li vyjmout kartu, ověřte, zda je indikátor ACCESS
vypnutý a pak kartu uvolněte jedním stisknutím.
Když karta povyskočí ven, vyjměte ji.
햳
햴
4 Zavřete kryt slotu karty.
• Kryt nezavírejte silou, karta nemusí být řádně vložena.
Indikátor ACCESS (přístup na kartu)
Indikátor přístupu na SD kartu
Stav karty
Červený (svítí nebo bliká)
Probíhá přístup na kartu(y).
Nesvítí
Neprobíhá přístup na kartu nebo nejsou karty vložené
do videokamery.
Pokud nastavíte položku
>[
indikátor ACCESS se nerozsvítí.
Nastavení systému] > [ACCESS LED] na [j Vypnout],
DŮLEŽITÉ
• Před vložením nebo vyjmutím karty vypněte videokameru. Vložení nebo vyjmutí karty při zapnuté videokameře
může vést k trvalé ztrátě dat.
• SD karty mají přední a zadní stranu, které nejsou zaměnitelné. Vložení nesprávně zorientované karty může
způsobit chybnou funkci videokamery. Kartu do videokamery vkládejte jen způsobem popsaným v kroku 3.
POZNÁMKY
• Na SD kartách je spínač, který umožňuje chránit kartu před nechtěným smazáním obsahu na ní uloženém.
Chcete-li SD kartu chránit proti zápisu, přepněte spínač do polohy LOCK nebo C.
Výběr SD karty pro záznam
Můžete si vybrat, na kterou kartu se mají vaše klipy a fotografie zaznamenávat.
Provozní režimy:
1 Vyberte možnost [Záznamové médium].
> [3 " Nastavení záznamu] > [Záznamové médium]
2 Vyberte požadovanou SD kartu ([6 Pam.karta A] nebo [7 Pam.karta B]) pro záznam klipů
([v Nahrávací médium pro film]) a/nebo fotografií ([{ Nahráv. médium pro focení]).
3 Vyberte [X].
• Po zavření nabídky se na obrazovce objeví ikona SD karty vybrané pro záznam klipů.
Používání SD karet
26
3
Záznam
27
Záznam videa a fotografií
Tato část obsahuje základní informace o záznamu klipů* a fotografií. Podrobnosti k záznamu zvuku naleznete
v Návodu k používání.
* Název „klip“ označuje jedno video zaznamenané pomocí jediné operace nahrávání.
; Záznam zvuku
Provozní režimy:
Záznam
Pokud zhotovujete video a fotografie v režimu
, videokamera automaticky za vás provede různá nastavení.
V režimu
můžete ručně upravit zaostření, expozici a řadu dalších nastavení podle vlastních potřeb
a preferencí.
Přepínač krytu objektivu
Indikátor ACCESS
nebo
Indikátor
POWER/CHG
Přiřaditelné tlačítko
na obrazovce
1 Otevřete kryt objektivu.
• Přepínač krytu objektivu přepněte na OPEN.
2 Přepínač režimů nastavte do požadované polohy.
• Podle toho, jak chcete videokameru používat, nastavte možnost N (režim
) nebo n (režim
3 Nastavte spínač napájení do polohy CAMERA.
• Indikátor POWER/CHG se rozsvítí zeleně.
Záznam videa
4 Záznam zahájíte stisknutím tlačítka REC.
• Během záznamu se na obrazovce zobrazí Ü (červeně). Když je k videokameře připojena rukojeť,
rozsvítí se navíc kontrolka snímání.
• Můžete také stisknout tlačítko REC na rukojeti nebo tlačítko START/STOP na dodaném bezdrátovém
ovladači.
).
Záznam videa a fotografií
5 Opětovným stisknutím tlačítka REC záznam zastavíte.
• Ü se změní na Ñ (bíle) a klip se zaznamená na kartu vybranou pro záznam klipů. Rovněž zhasne
kontrolka snímání.
28
Záznam fotografií
4 Během pohotovostního režimu záznamu pořídíte dotykem tlačítka [PHOTO] fotografii.
• Ve výchozím nastavení je funkce [
Photo] přiřazena přiřaditelnému tlačítku na obrazovce,
ale tuto přiřazenou funkci lze v případě potřeby změnit.
; Přiřaditelná tlačítka
• V dolní části obrazovky se zobrazí zelená ikona g. Dále se v horní pravé části obrazovky objeví {Ð
s ikonou karty vybrané pro záznam fotografií.
• Rovněž můžete stisknout tlačítko PHOTO na dodávaném bezdrátovém ovladači.
Po ukončení záznamu
1 Přepnutím přepínače krytu objektivu na CLOSED zavřete kryt objektivu.
2 Ujistěte se, že nesvítí indikátor ACCESS.
3 Spínač napájení nastavte do polohy OFF.
4 Zavřete LCD panel a uveďte hledáček zpět do zasunuté polohy.
DŮLEŽITÉ
• Nezapomeňte si své záznamy pravidelně ukládat (A 38), zejména když jste pořídili důležité záznamy.
Společnost Canon odmítá odpovědnost za jakoukoliv ztrátu či poškození dat.
•
•
•
•
•
•
POZNÁMKY
Tlačítko REC na rukojeti má zajišťovací páčku chránící před nechtěnou operací. Zajišťovací páčku nastavte do
polohy C v situacích, kdy nechcete, aby se záznam nedopatřením pozastavil nebo kdy neplánujete tlačítko
REC používat. Vrácením tlačítka do původní polohy umožníte používání tlačítka REC.
Maximální doba kontinuálního nahrávání jednoho klipu činí 6 hodin. Poté se automaticky vytvoří nový klip
a záznam bude pokračovat jako samostatný klip.
Na místech s intenzivním osvětlením může být natáčení s pomocí LCD obrazovky obtížné. V takovém případě
použijte hledáček nebo upravte jas obrazovky.
; Použití hledáčku
Videozáznam se v následujících případech uloží ve formě samostatných klipů:
- Když videokamera kvůli funkci přepnutí záznamu během záznamu videa přepne na záznam na druhou
SD kartu.
- Při záznamu klipů na SDHC kartu bude soubor videa (stream) v klipu rozdělen přibližně každé 4 GB.
Přehrávání ve videokameře bude kontinuální.
Po uložení samostatných rozdělených klipů do počítače můžete použít nástroj MP4 Join Tool pro spojení
souborů a jejich uložení ve formě jednoho klipu (A 38).
Záznam fotografií:
- Fotografie jsou zaznamenávány jako soubory JPG. Fotografie lze nahrávat pouze v pohotovostním
režimu záznamu.
- Fotografie nelze nehrávat při aktivaci předtočení.
Pokud potřebujete snímat dlouhou dobu s videokamerou nasazenou na stativu a budete používat napájecí
akumulátor, v zájmu šetření energií můžete LCD panel zavřít a snímat pouze s použitím hledáčku.
Záznam videa a fotografií
Výběr konfigurace videa
Můžete nastavit konfiguraci videa použitou pro záznam klipů. Zvolte kombinaci nastavení odpovídající vašim
kreativním potřebám.
; Konfigurace videa: Formát videa, Rozlišení, datový tok a frekvence snímků
1 Vyberte formát videa.
> [3 ! Nastavení záznamu] > [Formát filmu] > Požadovaná volba > [L]
2 Výběr rozlišení a datového toku.
> [3 ! Nastavení záznamu] > [¸ Rozlišení] nebo [
Rozlišení] > Požadovaná volba > [L]
3 Vyberte rychlost snímání.
> [3 ! Nastavení záznamu] > [¸ Frekvence snímků] nebo [
Požadovaná volba > [X]
Frekvence snímků] >
Informace zobrazované na obrazovce
V této sekci naleznete vysvětlení jednotlivých informací zobrazovaných na obrazovce v režimu
. Informace
zobrazované na obrazovce v libovolném okamžiku se budou lišit v závislosti na aktuálním nastavení menu
a provozním režimu.
Rámečky AF
V závislosti na používané funkci zaostření můžete vidět některé z následujících rámečků AF.
; Nastavení zaostření
Kontinuální rámeček AF – vždy v bílé
barvě.
AF-posílený MF rámeček – ve žluté
barvě: ruční rozsah nastavení; v bílé:
automatický rozsah nastavení.
Detekce obličeje:
Hlavní objekt
Detekce obličeje:
Další rámečky detekce obličeje
Indikační značky
Sledování objektu
29
Záznam videa a fotografií
Horní část obrazovky
Ikona/Zobrazení
30
Popis
N
Režim
’, ‚, “, n, H, I, Q, K,
L, M, R, S, T
Režim filmování (; Režimy filmování)
;
Infračervený záznam (; Infračervený záznam)
00:00:00:00
Časový kód (; Nastavení časového kódu)
Ñ, Ü (červeně)
Záznamová operace (A 27)
Ñ – pohotovostní režim záznamu, Ü – záznam
z
Předtočení (; Předtočení)
¯,°,± (žlutě)
Stabilizace obrazu (; Stabilizace obrazu)
è, é, ê, ë (bíle),
ë (žlutě),
(červeně)
000 min
Zbývající úroveň nabití akumulátoru
Ikona zobrazuje přibližnou zbývající kapacitu. Vedle ikony se v minutách zobrazuje zbývající
doba záznamu.
• ë žlutě – napájecí akumulátor je téměř vybitý.
červeně – napájecí akumulátor je vybitý;
vyměňte napájecí akumulátor.
• V závislosti na podmínkách použití nemusí být úroveň nabití akumulátoru správně indikována.
{Ð6 / 7 (ikona karty zobrazena
zeleně/žlutě),
/
(červeně)
Fotografie nahrána (A 28)
• 6 (nebo 7) žlutě – karta je téměř plná.
protože došlo k problému s kartou.
(A 22)
(nebo
) červeně – fotografii nelze uložit,
Levá část obrazovky
Ikona/Zobrazení
Popis
=,
Infračervené světlo (; Infračervený záznam)
F00
Clonové číslo (; Automatická expozice: Priorita clony AE, Ruční exponování)
1/0000
Rychlost závěrky (; Automatická expozice: Priorita času AE, Ruční exponování)
AE ±0 0/0
Kompenzace expozice (; Kompenzace expozice)
±0 0/0
Blokování expozice (; Blokování expozice (zámek expozice))
00.0dB
Hodnota zisku (; Ruční exponování)
00.0dB (hodnota oranžově)
Limit AGC (; Limit automatického řízení zesílení (AGC))
ND 1/00
Filtr ND (; ND filtr)
D,@
000m,
Zaostření (; Nastavení zaostření)
• Při nastavení zaostření se odhadovaná vzdálenost zaostření zobrazí vedle ikony.
}, ~
Detekce a sledování obličeje (; Detekce a sledování obličeje)
¼, É,
,
,
,
,
Vyvážení bílé (; Vyvážení bílé)
Vzhled (; Používání vzhledů)
Korekce protisvětla (; Korekce protisvětla)
O, N
Zvýraznění obrysů (; Zvýraznění obrysů)
z, {
Vzor zebra (; Vzor zebra)
Signál GPS: trvale svítí – je přijímán signál ze satelitů; bliká – signál ze satelitů není přijímán.
• Pouze v případě připojení volitelného GPS přijímače GP-E2 k videokameře.
; Používání volitelného GPS přijímače GP-E2
Digitální telekonvertor (; Digitální telekonvertor)
REC`, STBY`
Povel záznamu (menu ; [3 Nastavení záznamu])
Záznam videa a fotografií
Pravá část obrazovky
Ikona/Zobrazení
Popis
6 / 7 000h00m,
Zbývající doba nahrávání na kartu (A 41)
6 / 7 Konec (ikona zobrazená červeně) 6 (nebo 7) žlutě – karta je téměř plná, červeně – karta je plná (žádné volné místo).
/
(červeně)
Chybí SD karta nebo nelze nahrávat na SD kartu.
/
000h00m
Přepnutí záznamu (; Duální záznam a přepnutí záznamu)
Sloupec zoomu (; Zoomování)
• Zobrazuje se pouze během zoomování. Světle modrá část indikuje oblast digitálního zoomu.
x0.00,
x0000
Záznam pomalého a rychlého pohybu (; Záznam pomalého a rychlého pohybu)
¿, À, ¾
Frekvence snímků (; Výběr frekvence snímků)
¸,
Formát filmu (; Výběr formátu videa)
0000x0000
Rozlišení (; Výběr rozlišení a datového toku)
000Mbps
Datový tok
¾,¿
Nastavení optimalizované pro volitelný konvertor (; menu [v Nastavení kamery] )
å
Tlumič mikrofonu (; Pokročilá nastavení zdroje zvuku)
Omezovač zvuku (; Nastavení záznamové úrovně zvuku )
Napájení ze zdířky MIC vypnuté (; Pokročilá nastavení zdroje zvuku)
ƒ, š, Ÿ,
,
,
,
,
Monitor kanálů (; Výstup zvuku)
,
Formát zvuku MP4 (; Záznam zvuku)
^ (žlutě)
Zvětšení (; Zvětšení)
Spodní část a střed obrazovky
Ikona/Zobrazení
Popis
[FUNC]
Otevře menu FUNC (; Menu FUNC, ; Menu FUNC (režim
[
], [~], [^], [ ], [ ],
[±], [Å], [Ä], [<], [z],
[
], [
],
[œ], [
]
Přiřaditelné tlačítko na obrazovce (; Přiřaditelná tlačítka)
• Ve výchozím nastavení je funkce [
Foto] (pořídí fotografii) přiřazena tlačítku.
[£], [
Sledování (; Rozpoznání a sledování tváře)
]
Stupnice expozice (; Ruční exponování)
Indikátor úrovně zvuku (; Nastavení záznamové úrovně zvuku )
(červeně)
Bezdrátový ovladač vypnutý (menu ; [B Nastavení systému])
POZNÁMKY
• Stisknutím tlačítka DISP můžete vypnout většinu ikon a zobrazení v následujícím pořadí:
Všechny obrazovky zapnuté  Pouze indikační značky (při aktivaci)  Minimální obrazovky
(operace záznamu apod.).
))
31
Přizpůsobení
Přizpůsobení
32
Volič a tlačítko CUSTOM
Tlačítko CUSTOM můžete přiřadit a aktivovat pomocí něj jednu z několika často používaných funkcí (například
nastavení clonového čísla nebo rychlosti závěrky, kompenzace expozice, nastavení limitu AGC apod.).
Potom můžete vybranou funkci nastavovat pomocí tlačítka a voliče CUSTOM, aniž byste museli otevírat menu.
; Volič a tlačítko CUSTOM
Přiřaditelná tlačítka
Videokamera nabízí 5 přiřaditelných tlačítek na těle videokamery a tlačítko na obrazovce (ovládání dotykem),
kterému můžete přiřadit různé funkce (přiřaditelná tlačítka). Často používané funkce přiřazujte tlačítkům,
která vám připadají nejvhodnější, a přizpůsobte si videokameru svým potřebám a preferencím.
Názvy tlačítek vytištěné na videokameře také označují výchozí nastavení. Přiřaditelné tlačítko na obrazovce
zobrazí pouze ikonu aktuálně přiřazené funkce.
; Přiřaditelná tlačítka
4
Přehrávání
33
Přehrávání
Tato část vysvětluje, jak přehrávat klipy a fotografie. Podrobnosti týkající se přehrávání záznamů pomocí
externího monitoru naleznete v Návodu k používání.
; Připojení k externímu monitoru
Provozní režimy:
Indexové zobrazení přehrávání
1 Nastavte spínač napájení do polohy MEDIA.
• Videokamera se přepne do režimu
zobrazení klipů.
a zobrazí se indexové
2 Vyhledejte klip, který chcete přehrát.
• Pro kontrolu dalších stránek indexového zobrazení přetáhněte
prstem doleva/doprava nebo se dotkněte ikony [Ï]/[Ð].
• Chcete-li zobrazit fotografie nebo přehrávat záznamy na jiné
SD kartě, změňte indexové zobrazení.
3
1
2
2
4
1
2
3
y: Indexové zobrazení klipů.
}: Indexové zobrazení fotografií.
Zobrazení další/předchozí indexové stránky.
Můžete rovněž přetáhnout prstem doleva/
doprava na obrazovce.
Tlačítko indexového zobrazení: Dotykem tohoto
tlačítka změníte indexové zobrazení.
5
4
5
6
6
Tlačítko [FUNC]: Operace klip/foto.
(; Operace klip a foto)
Pouze klipy MP4/fotografie: Název složky.
Poslední 4 číslice označují datum záznamu
(1103 = 3. listopad).
Pouze klipy: Informace o klipu.
(; Zobrazení informací o klipu)
Přehrávání
Změna indexového zobrazení
Indexové zobrazení můžete změnit pro přehrávání různých typů záznamů (klipy y nebo fotografie }),
klipů v různých formátech (klipy MP4¸ nebo
klipy XF-AVC) nebo záznamů na jiné kartě (6 nebo 7).
34
Vyberte tlačítko indexového zobrazení a pak vyberte požadované indexové zobrazení.
• Můžete také stisknout tlačítko G na dodaném bezdrátovém ovladači a otevřít obrazovku pro výběr indexu.
Přehrávání záznamů
1 V indexovém zobrazení klepněte na miniaturu požadovaného záznamu.
• Klipy: Přehrávání se zahájí od vybraného klipu a bude pokračovat až do posledního klipu v indexovém
zobrazení.
Fotografie: Zobrazí se vybraná fotografie. Přetažením doleva/doprava se zobrazí další fotografie.
2 Klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládací tlačítka pro přehrávání.
• Během přehrávání videa nebo fotografií se po několika sekundách automaticky přestanou zobrazovat
ovladače přehrávání. V pauze přehrávání videa skryjete ovladače přehrávání opětovným dotykem
obrazovky.
67
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
12
13
17
1
Tlačítko [FUNC]: Možnosti ovládání klipu/
fotografie (; Možnosti ovládání klipu
a fotografie)
2 Výstupní zvukové kanály (; Výstup zvuku),
formát zvuku MP4 (; Záznam zvuku)
3 Vzhled (; Používání vzhledů)
4 Ovladače přehrávání klipů (A 35)
5 Hlasitost (A 36)
6 Operace přehrávání klipů (A 35)
7 Bezdrátový ovladač zakázán
8 Zbývající úroveň nabití akumulátoru (A 30)
9 Časový kód (; Nastavení časového kódu)
10 Rychlost snímání (; Výběr rychlosti snímání)
a formátu videa (; Výběr formátu videa)
18
19
11 Rozlišení a datový tok (; Výběr rozlišení
a datového toku)
12 Klipy: Číslo klipu
Fotografie: Číslo fotografie / celkový počet fotografií
13 Pouze klipy MP4/fotografie: Číslo souboru
14 Rychlost pomalého a rychlého pohybu
(; Záznam pomalého a rychlého pohybu)
15 SD karta zvolená k přehrávání (A 34)
16 Datový kód (; menu [É Nastavení
přehrávání])
17 Vrátit indexové zobrazení fotografií
18 Přeskakování fotografií (A 36)
19 Informace o GPS* (; Používání volitelného
GPS přijímače GP-E2)
* Pouze v případě připojení volitelného GPS přijímače GP-E2 při pořizování fotografie.
Přehrávání
DŮLEŽITÉ
• Může se stát, že videa zaznamenaná na SD kartu pomocí jiného zařízení nebudete moci na této videokameře
přehrávat.
• Následující obrazové soubory nemusí být zobrazovány správně.
- Snímky nezaznamenané touto videokamerou.
- Snímky upravované na počítači.
- Snímky se změněnými názvy souborů.
POZNÁMKY
• Zobrazení data a času záznamu můžete vypnout nebo můžete změnit zobrazované informace pomocí
nastavení
> [É Nastavení přehrávání] > [Datový kód]. Ikona v názvu nastavení a dostupné volby
závisí na typu přehrávaného záznamu.
• Při určitých podmínkách snímání se může stát, že při přehrávání budou mezi klipy krátká přerušení v obrazu
nebo zvuku.
Ovladače přehrávání
Následující typy přehrávání jsou dostupné pomocí ovládání na obrazovce. Použijte joystick k výběru
požadovaného tlačítka a pak joystick stiskněte. Pro přehrávání klipu můžete také použít tlačítka přehrávání
na dodávaném bezdrátovém ovladači.
Ovladače přehrávání klipů
Operace
Ikona na
obrazovce
Během přehrávání vyberte [Ø] / [×].
• Opakovaným výběrem zvýšíte rychlost přehrávání přibližně na 5x → 15x → 60x
oproti normální rychlosti.
• Během zrychleného přehrávání vrátíte výběrem volby [Ð] přehrávání do normální
rychlosti.
x00×
Øx00
Typ přehrávání
Zrychlené přehrávání*
Zpomalené přehrávání*
Vyberte [Ö] / [Õ].
• Opakovaným výběrem změníte rychlost přehrávání na přibližně 1/4 →
1/8 normální rychlosti.
Zpětné přehrávání po jednotlivých
snímcích/přehrávání po jednotlivých
snímcích*
Během pozastavení přehrávání vyberte [
Skok na začátek aktuálního klipu
Vyberte [Ú].
—
Skok na začátek předchozího klipu
Dvakrát vyberte [Ú] (dvojím klepnutím).
—
Skok na začátek dalšího klipu
Vyberte [Ù].
—
Pozastavte/obnovte přehrávání.
Během přehrávání vyberte pro pozastavení volbu [Ý].
Během pozastavení přehrávání obnovíte výběrem volby [Ð] normální přehrávání.
Ý
Ð
Zastavení přehrávání
Pro zastavení přehrávání a návrat k indexovému zobrazení vyberte [Ñ].
—
* V tomto režimu přehrávání není žádný zvuk.
]/[
x1/0Õ
Öx1/0
].
35
Přehrávání
Ovladače přehrávání klipů
Typ přehrávání
Operace
Návrat do indexového zobrazení fotografií Vyberte [f].
36
Přeskakování fotografií
Pro zobrazení posuvníku vyberte [h]. Vyberte [Ï] / [Ð], resp. posunutím prstu
podél posuvníku vyberte požadovanou fotografii. Pro návrat k zobrazení samostatné
fotografie vyberte [L].
POZNÁMKY
• Při zrychleném/zpomaleném přehrávání můžete v přehrávaném obrazu zaznamenat určité anomálie
(mozaikové rušení, pruhy atd.).
• Rychlost uvedená na obrazovce je přibližná.
• Pomalé zpětné přehrávání bude vypadat stejně jako souvislé přehrávání snímků zpět.
Nastavení hlasitosti
Během přehrávání je přehrávaný zvuk posílán na monofonní vestavěný reproduktor. Připojením sluchátek
ke zdířce × (sluchátka) můžete poslouchat zvuk stereofonně.
1 Během přehrávání klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládací tlačítka pro přehrávání.
2 Vyberte [Ó/ ].
3 Výběrem volby [Ø]/[Ô] nebo [Ù]/[Õ] nastavte hlasitost a potom vyberte [K].
• Můžete rovněž posunout prst podél příslušné stupnice hlasitosti.
POZNÁMKY
• Můžete vybrat výstup zvukových kanálů ze zdířky × (sluchátka) a vestavěného reproduktoru.
; Výstup audio
5
Externí připojení
37
Připojení k externímu monitoru
Když připojujete videokameru k externímu monitoru (pro monitorování záznamu nebo pro přehrávání), použijte
zdířku HDMI OUT (pouze v) nebo zdířku na videokameře, která odpovídá zdířce použité na monitoru
(pouze u). Potom vyberte konfiguraci výstupního videosignálu.
Provozní režimy:
Schéma připojení
Videokameru doporučujeme napájet kompaktním napájecím adaptérem z elektrické zásuvky.
HDMI vstup
Vysokorychlostní
kabel HDMI
HTC-100 (volitelný)
Zdířka
HDMI OUT
Zdířka SDI OUT
(pouze u)
SDI vstup
BNC kabel
(běžně prodávaný)
POZNÁMKY
• u Videokamera nemůže vysílat signály do zdířky SDI OUT a zdířky HDMI OUT zároveň.
• Zdířka HDMI OUT videokamery je pouze výstupní. Nepropojujte ji s výstupním konektorem HDMI na externím
zařízení, protože by to mohlo poškodit videokameru.
Práce s klipy v počítači
Práce s klipy v počítači
38 Uložení klipů MP4
Nezapomeňte uložit klipy zaznamenané touto videokamerou do počítače. K tomu budete potřebovat čtečku
karet připojenou k počítači nebo počítač se slotem pro SD kartu. Podrobnosti o přenosu souborů z SD karty viz
návod k používání počítače nebo moduly nápovědy k operačnímu systému.
Za určitých podmínek se mohou klipy rozdělit a zaznamenat jako samostatné soubory. Pomocí nástroje MP4
Join Tool můžete rozdělené soubory spojit a uložit je jako jeden plynulý klip.
Přenos souborů do počítače
1 Vložte SD kartu s požadovanými klipy do slotu pro SD kartu v počítači nebo čtečce karet připojené k počítači.
2 Postupujte podle pokynů operačního systému na obrazovce.
3 Zkopírujte klipy na SD kartě do počítače.
• Záznamy na SD kartě jsou uloženy ve složkách nazvaných „XXX_mmdd“ a umístěných ve složce „DCIM“,
přičemž XXX je číslo složky (100 až 999) a mmdd znamená datum záznamu.
Spojování klipů rozdělených videokamerou
Pro spojení klipů rozdělených videokamerou v následujících případech použijte nástroj MP4 Join Tool.
• Když videokamera kvůli funkci přepnutí záznamu během záznamu videa přepne na záznam na druhou
SD kartu.
• Soubor videa (datový tok) v klipu se rozdělí přibližně každé 4 GB.
Nástroj MP4 Join Tool je k dispozici zdarma ke stažení (pro Windows nebo macOS) na webových stránkách
místního zastoupení společnosti Canon. Na webu naleznete také systémové požadavky a nejnovější informace.
Podrobné pokyny k instalování a odinstalování softwaru naleznete v souboru „Přečtěte si nejdříve tyto informace“
(Install-MP4 Join Tool.pdf) zahrnutém v komprimovaném souboru, který si stáhnete. Podrobnosti k používání
softwaru naleznete v návodu k používání (soubor PDF), který se nainstaluje společně se softwarem.
Uložení klipů XF-AVC
Pro uložení klipů a třídění klipů XF-AVC v počítači použijte software Canon XF Utility. Pro snadné použití klipů
přímo ze softwaru Avid pro nelineární editaci (NLE) můžete použít Canon XF pluginy. Software a pluginy jsou
k dispozici zdarma ke stažení na webových stránkách místního zastoupení společnosti Canon. Na webu
naleznete také systémové požadavky a nejnovější informace.
Podrobné pokyny k instalování a odinstalování softwaru naleznete v souboru „Přečtěte si nejdříve tyto informace“
(Install-XF Utility.pdf) zahrnutém v komprimovaném souboru, který si stáhnete z webové stránky. Podrobnosti
k používání softwaru naleznete v návodu k používání (soubor PDF), který se nainstaluje společně se softwarem.
Canon XF Utility (pro Windows/macOS): Softwarová aplikace, která umožňuje ukládat klipy do počítače,
přehrávat je, organizovat a zachycovat z nich jednotlivé snímky.
Canon XF Plugin for Avid Media Access (pro Windows/macOS): Plugin, který umožňuje snadno importovat
klipy z SD karty nebo místní složky v počítači do kompatibilní verze aplikace Avid Media Composer (aplikace NLE
kompatibilní s aplikací Avid Media Access) přímo z aplikace.
6
Doplňkové informace
39
Bezpečnostní pokyny
Přečtěte si tyto pokyny. Pro zajištění bezpečného provozu je nutné se jimi řídit. Nebudete-li tyto pokyny
dodržovat, může dojít ke zranění uživatele produktu nebo ostatních osob.
VAROVÁNÍ
Označuje nebezpečí vážného zranění nebo usmrcení.
• Přestaňte produkt používat při výskytu neobvyklých příznaků, například kouře nebo podivného zápachu.
• Nedotýkejte se nechráněných vnitřních částí.
• Chraňte produkt před vodou. Nevkládejte dovnitř produktu žádné předměty a nenaplňujte jej tekutinami.
• Je-li produkt zapojen do elektrické zásuvky, nedotýkejte se ho při bouřce. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem.
• Nikdy produkt nerozebírejte ani se nepokoušejte o jeho úpravy.
• Chraňte produkt před silnými nárazy a vibracemi.
• Při používání běžně dostupných baterií nebo dodaných napájecích akumulátorů dbejte níže uvedených pokynů.
- Baterie a napájecí akumulátory používejte pouze s produkty, pro které jsou určeny.
- Chraňte baterie / napájecí akumulátory před nadměrným teplem a ohněm.
- Nenabíjejte baterie ani napájecí akumulátory pomocí neschválených nabíječek.
- Chraňte kontakty před znečištěním a zabraňte jejich styku s kovovými špendlíky a jinými kovovými objekty.
- Pokud z baterií nebo napájecích akumulátorů začne vytékat tekutina, přestaňte je používat. Pokud tato
tekutina potřísní vaší pokožku nebo oblečení, omyjte zasažené místo důkladně tekoucí vodou. Dostane-li se
do kontaktu s okem, důkladně oko vypláchněte tekoucí vodou a ihned vyhledejte lékaře.
- Rozhodnete-li se baterie nebo napájecí akumulátory zlikvidovat, zaizolujte kontakty páskou nebo jiným
způsobem. Pokud tak neučiníte, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, explozi nebo požáru.
• S tímto produktem používejte pouze zdroje napájení, které jsou zmíněny v tomto návodu k používání.
• Při používání nabíječky akumulátoru nebo kompaktního napájecího adaptéru dbejte níže uvedených pokynů.
- Produkt nezapojujte ani neodpojujte vlhkýma rukama.
- Nepoužívejte produkt, pokud není síťová zástrčka zcela zasunuta do elektrické zásuvky.
- Chraňte síťovou zástrčku a kontakty před znečištěním a zabraňte jejich styku s kovovými špendlíky a jinými
kovovými objekty.
- Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty. Nepoškozujte ani nepřerušujte napájecí kabel ani
se nepokoušejte o jeho úpravy.
- Nezabalujte produkt do látek ani jiných materiálů během používání nebo krátce po používání,
pokud je produkt zahřátý.
- Neodpojujte produkt taháním za napájecí kabel.
- Nenechávejte produkt zapojený do zdroje napájení po dlouhou dobu.
• Nedovolte, aby produkt během používání přišel do kontaktu s vaší pokožkou po delší dobu. I když se vám
nezdá, že je produkt příliš horký, mohli byste si způsobit mírná kontaktní popálení, která se mohou projevit
zarudnutím pokožky a vytvořením puchýřů. Uživatelům s problémy oběhu nebo s méně citlivou pokožkou nebo
při používání videokamery na velmi horkých místech doporučujeme používat stativ nebo podobné vybavení.
• Uchovávejte produkt mimo dosah malých dětí.
• Pravidelně odstraňujte prach nahromaděný na síťové zástrčce a elektrické zásuvce pomocí suchého hadříku.
Zkrácené specifikace
40
UPOZORNĚNÍ
Označuje nebezpečí zranění.
• Neponechávejte produkt na místech vystavených extrémně vysokým nebo nízkým teplotám, protože by mohlo
vzniknout riziko popálení nebo poranění.
• Nasazujte produkt pouze na dostatečně robustní stativy.
• Nedívejte se dlouhou dobu na obrazovku nebo do hledáčku. Mohlo by to vyvolat příznaky podobné nevolnosti
z pohybu. Pokud k tomu dojde, ihned přestaňte produkt používat a před dalším používáním produktu
chvíli vyčkejte.
Zkrácené specifikace
Zde uvedené specifikace jsou pouze zkrácenou verzí kompletních specifikací videokamery. Přečtěte si Návod
k používání v plné verzi, kde naleznete kompletní informace.
; Specifikace

— Uvedené hodnoty jsou přibližné.
• Záznamové médium (nezahrnuto)
Karta SD, SDHC (SD High Capacity) nebo SDXC (SD eXtended Capacity) (2 sloty)
Přibližné doby nahrávání jsou uvedeny v tabulce na konci.
• Napájení: 7,4 V DC (napájecí akumulátor), 8,4 V DC (DC IN)
• Příkon
Záznam 3840 x 2160 při 25.00P s použitím automatického zaostřování, LCD obrazovka na normálním jasu
u 5,0 W, v 4,8 W (klipy MP4: 150 Mb/s, klipy XF-AVC: 160 Mb/s)
• Provozní teplota: 0 – 40 °C
• Rozměry [š x v x h] (bez přídržného řemene)
Pouze tělo videokamery: 109 x 91 x 214 mm
Tělo videokamery s nasazenou sluneční clonou objektivu: 125 x 91 x 265 mm
Tělo videokamery s nasazenou sluneční clonou objektivu, rukojeť: 140 x 216 x 265 mm
• Hmotnost
Tělo videokamery (včetně přídržného řemenu): u 970 g, v 960 g
Obvyklá pracovní konfigurace*:
u 1 445 g, v 1 435 g
* Videokamera s přídržným řemenem, sluneční clona objektivu, rukojeť a držák mikrofonu, napájecí akumulátor BP-820 a jedna SD karta.
Hmotnost a rozměry jsou přibližné. Za omyly a nepřesnosti se nepřebírá žádná odpovědnost.
Zkrácené specifikace
Přibližná doba záznamu na SD kartu
Přibližné časy, pouze pro referenci, založené na trvalé operaci záznamu až do zaplnění karty.
Klipy MP4
41
[
[
AAC 16bit 2CH]
LPCM 16bit 4CH]
SD karta
Rozlišení
(datový tok)
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
3840 x 2160 (150 Mb/s)
5 min
10 min
25 min
55 min
110 min
1920 x 1080 (35 Mb/s)
25 min
55 min
115 min
240 min
485 min
Formát zvuku MP4
1920 x 1080 (17 Mb/s)
55 min
120 min
245 min
495 min
995 min
3840 x 2160 (150 Mb/s)
5 min
10 min
25 min
55 min
110 min
1920 x 1080 (35 Mb/s)
25 min
50 min
110 min
220 min
445 min
1920 x 1080 (17 Mb/s)
45 min
100 min
205 min
420 min
845 min
Klipy XF-AVC
SD karta
Rozlišení
(datový tok)
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
3840 x 2160 (160 Mb/s)
5 min
10 min
25 min
50 min
105 min
1920 x 1080 (45 Mb/s)
20 min
45 min
90 min
185 min
375 min
Přibližné doby nabíjení a záznamu s napájecím akumulátorem
Dodaný napájecí akumulátor BP-820 se plně nabije s využitím videokamery a dodaného kompaktního
napájecího adaptéru CA-570 za přibližně 210 minut. Přibližné doby záznamu s plně nabitým napájecím
akumulátorem BP-820 ve výchozím nastavení jsou následující.
Rozlišení
(datový tok)
u
Rychlost snímání
Záznam
(maximum)
v
Záznam
(typická doba)*
Záznam
(maximum)
Záznam
(typická doba)*
145 min
80 min
150 min
85 min
165 min
90 min
170 min
95 min
90 min
170 min
95 min
145 min
80 min
150 min
85 min
165 min
90 min
170 min
95 min
Klipy MP4
3840 x 2160 (150 Mb/s)
1920 x 1080 (35 Mb/s)
25.00P
1920 x 1080 (17 Mb/s)
165 min
Klipy XF-AVC
3840 x 2160 (160 Mb/s)
1920 x 1080 (45 Mb/s)
25.00P
* Přibližné doby záznamu s opakujícími se operacemi, např. spuštění/zastavení záznamu, zoomování a zapnutí/vypnutí videokamery.
Volitelné příslušenství
Volitelné příslušenství
Doporučujeme používat originální příslušenství Canon.
42
Pokud použijete napájecí akumulátor jiných výrobců než Canon, zobrazí se hlášení [Chyba komunikace
baterie] a je vyžadována reakce uživatele. Mějte na paměti, že společnost Canon nenese odpovědnost za
jakékoliv škody vzniklé nehodami, např. chybnou funkci nebo požár, k nimž došlo z důvodu použití napájecích
akumulátorů jiných výrobců než Canon.
Pouze příslušenství, které je opatřeno touto značkou, je originálním videopříslušenstvím Canon.
Doporučujeme používat výhradně videopříslušenství Canon nebo výrobky, které jsou opatřeny
touto značkou.
Canon Inc. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Canon Europa N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
Informace o vaší místní kanceláři společnosti Canon naleznete v záručním listu nebo na webu
www.canon-europe.com/Support
Výrobek a příslušná záruka jsou v evropských zemích poskytovány společností Canon Europa N.V.
Informace v tomto dokumentu jsou platné k březnu 2019. Změna technických specifikací vyhrazena
bez oznámení.
CEL-SX7QA2H0
DIE-0534-000
© CANON INC. 2019
PRINTED IN THE EU
0216W403
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising