Canon | XF705 | User manual | Canon XF705 User manual

Canon XF705 User manual
CEL-SX5VA2H0
4K videokamera
Tento průvodce uvádí pouze nejdůležitější informace potřebné
k uvedení videokamery do provozu. Postup stažení úplného
návodu k používání naleznete na stránce 2.
Stručný návod
k používání
Úvod
: Instalace Návodu k používání videokamery (soubor PDF)
2
Tento průvodce obsahuje pouze nejdůležitější informace nezbytné ke spuštění videokamery. Chcete-li se
dozvědět více o videokameře, přečíst si důležitá upozornění k obsluze nebo si projít v případě zobrazování
chybového hlášení část o odstraňování problémů, prostudujte si nejnovější verzi Návodu k používání v plné verzi
(soubor PDF). Navštivte níže uvedenou webovou stránku. Klikněte na zemi/region, kde se nacházíte, a podle
instrukcí na obrazovce stáhněte soubor PDF.
http://www.canon.com/icpd/
Důležité instrukce k použití
VAROVÁNÍ
POUŽÍVEJTE POUZE DOPORUČENÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZAMEZÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM A MAXIMÁLNĚ OMEZÍTE MOŽNOST RUŠENÍ.
VAROVÁNÍ K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV
Neautorizované nahrávání materiálů chráněných autorskými právy může být porušováním práv jejich
majitelů a být v rozporu s autorským zákonem.
UPOZORNĚNÍ
POKUD PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVÁTE, ODPOJTE ZÁSTRČKU ZE SÍŤOVÉ ZÁSUVKY.
UPOZORNĚNÍ
PŘI VÝMĚNĚ AKUMULÁTORU ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO EXPLOZE.
POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE V SOULADU S MÍSTNÍMI ZÁKONNÝMI PŘEDPISY.
3
Napájecí akumulátor a knoflíková lithiová baterie
NEBEZPEČÍ!
4
S napájecím akumulátorem vždy zacházejte opatrně.
• Akumulátor nevhazujte do ohně (nebezpečí výbuchu).
• Napájecí akumulátor nevystavujte teplotám nad 60 ºC. Nenechávejte jej poblíž topení nebo v horkých
dnech v uzavřeném vozidle.
• Nikdy akumulátor nerozebírejte ani se nepokoušejte o jeho úpravy.
• Dbejte na to, aby nedošlo k jeho pádu a nevystavujte ho nárazům.
• Akumulátor chraňte před vodou.
Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)
Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU), směrnice o bateriích
(2006/66/ES) a/nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnicím
nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností.
Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem
chemická značka, udává, že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium,
Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná směrnicí.
Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru
jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro
recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné
nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví,
protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce
na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů.
Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad,
orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci
domovního odpadu, nebo navštivte webové stránky www.canon-europe.com/weee nebo
www.canon-europe.com/battery.
REGIONY POUŽITÍ: Model ID0118 (PAL, A 15)
Videokamera XF705 splňuje (k listopadu 2018) předpisy týkající se radiových signálů platné v níže uvedených
regionech. Podrobnosti o dalších regionech, kde lze zařízení používat, získáte v servisním středisku Canon.
REGIONY
Rádiové kanály zakázané pro použití
v exteriéru
Austrálie, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko,
Finsko, Francie, Hongkong S.A.R., Chorvatsko, Island, Irsko, Itálie,
Kypr, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko,
Malta, Německo, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Polsko,
Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko,
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie
Rusko, Singapur
Kanály 36 až 64
Nezakázané
Prohlášení ke směrnici ES
Tímto společnost Canon Inc. prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Specifikace bezdrátové sítě LAN
Frekvenční pásmo(a): 2 401 MHz–2 483 MHz, 5 170 MHz–5 330 MHz
Maximální výkon radiofrekvenčního vysílání: 16,4 dBm
Model
ID0118 (PAL): XF705
V některých zemích a regionech může být použití GPS omezeno. Proto dbejte na to, abyste přijímač GPS
používali v souladu se zákony a předpisy země nebo regionu, v němž se nacházíte. Buďte zvláště opatrní při
cestování mimo vlastní zemi.
Zobrazení log osvědčení
V menu vyberte položku [B % System Setup/Nastavení systému] > [Certification Logos/Loga osvědčení]
a zobrazte informace o osvědčení této videokamery.
Potvrzení o obchodních známkách
• Loga SD, SDHC a SDXC jsou obchodní známky společnosti SD-3C, LLC.
• Microsoft a Windows jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených státech nebo dalších zemích.
• Apple a macOS jsou obchodní známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a v jiných zemích.
• Avid a Media Composer jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Avid
Technology, Inc. nebo jejích dceřiných společností v USA anebo jiných zemích.
• Wi-Fi je registrovaná obchodní známka asociace Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Certified, WPA, WPA2 a logo Wi-Fi Certified jsou obchodní známky asociace Wi-Fi Alliance.
• Termín WPS používaný v nastavení videokamery, na displeji videokamery a v této příručce značí
Wi-Fi Protected Setup, tj. Chráněné nastavení Wi-Fi.
• Značka Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark je značkou organizace Wi-Fi Alliance.
• JavaScript je obchodní známka nebo registrovaná obchodní známka společnosti Oracle Corporation a jejích
přidružených nebo dceřiných společností v USA a jiných zemích.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní známky nebo registrované obchodní
známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA anebo jiných zemích.
• Ostatní názvy a produkty výše neuvedené mohou být registrované obchodní známky nebo obchodní
známky příslušných vlastníků.
• V tomto zařízení je technologie exFAT s licencí od společnosti Microsoft.
• This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding
MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a
personal and noncommercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Poznámka zobrazená podle potřeby v angličtině.
5
Obsah
6
1. Úvod 7
5. Externí připojení 43
Informace o tomto průvodci 7
Značky a pojmy používané v tomto průvodci 7
Dodané příslušenství 8
Názvy jednotlivých dílů 9
Videokamera 9
Bezdrátový ovladač WL-D6000 16
Připojení k externímu monitoru 43
Práce s klipy v počítači 44
Uložení klipů do počítače 44
2. Příprava 17
7. Doplňkové informace 47
Příprava napájení 17
Používání napájecího akumulátoru 17
Příprava videokamery 20
Připevnění jednotky držáku mikrofonu 20
Připevnění sluneční clony objektivu 20
Používání hledáčku 21
Používání LCD obrazovky 22
Přídržný řemen 22
Dodávaný bezdrátový ovladač 22
Základní obsluha videokamery 23
Zapnutí a vypnutí videokamery 23
Nastavení data, času a jazyka 24
Nastavení data a času 24
Změna jazyka 25
Používání SD karet 26
Kompatibilní SD karty 26
Vložení a vyjmutí SD karty 27
Přepínání mezi sloty pro SD karty 28
Bezpečnostní pokyny a upozornění k obsluze 47
Zkrácené specifikace 49
Přibližná doba nahrávání na SD kartu 49
Přibližné doby nabíjení a doby použitelnosti
napájecího akumulátoru 50
Volitelné příslušenství 50
3. Záznam 29
Záznam videa a fotek 29
Základní záznam 29
Informace zobrazované na obrazovce 31
Přizpůsobení 36
Přiřaditelná tlačítka 36
Uživatelské nastavení obrazu 36
Uložení a načtení nastavení videokamery 36
4. Přehrávání 37
Základní přehrávání 37
Indexové zobrazení klipu 37
Přehrávání záznamů 39
Ovladače přehrávání 40
6. Síťové funkce 45
Informace o síťových funkcích 45
1
Úvod
7
Informace o tomto průvodci
Děkujeme, že jste si zakoupili videokameru Canon XF705. Tohoto průvodce a Návod k používání (PDF soubor,
A 2) si pozorně přečtěte, než začnete videokameru používat, a pak je bezpečně uschovejte pro případné další
použití. Pokud videokamera nebude pracovat správně, poraďte se s Návodem k používání.
; Odstraňování problémů
Značky a pojmy používané v tomto průvodci
•
DŮLEŽITÉ: Upozornění související s obsluhou videokamery.
•
POZNÁMKY: Dodatečná vysvětlení vztahující se k postupům při základní obsluze.
• A: Číslo strany v tomto návodu, na niž se odkazuje.
• ;: Odkaz na kapitolu nebo část v plné verzi návodu k používání (soubor PDF, A 2)
• V tomto návodu jsou používány následující pojmy.
Termín „obrazovka“ označuje LCD obrazovku a obrazovku hledáčku.
Termín „karta“ označuje kartu SD, SDHC nebo SDXC.
Není-li uvedeno jinak, označuje termín „indikátory přístupu“ současně indikátory přístupu na SD kartu
(SD CARD2/SD CARD3).
„Klip“ odkazuje na jedno video zaznamenané pomocí jedné operace záznamu (například od bodu,
kdy bylo stisknuto tlačítko REC pro zahájení záznamu do opětovného stisknutí pro zastavení).
• Fotografie uváděné v tomto průvodci jsou simulované fotografie pořízené fotoaparátem. Některé snímky
obrazovek byly pozměněny, aby byly snáze čitelné.
• Ikony provozních režimů: Tyto ikony indikují dva provozní režimy videokamery (A 23). Stínovaná ikona
(jako
) označuje, že popisovanou funkci lze použít v zobrazeném provozním režimu, nestínovaná ikona
(např.
) označuje, že funkci nelze použít.
Provozní režimy:
• Následující styl znázorňuje výběr menu. Podrobné vysvětlení týkající se používání menu a souhrnu všech
dostupných možností menu a nastavení naleznete v návodu k používání.
; Používání menu, ; Možnosti menu
1 Vyberte [Rec Format/Formát záznamu].
> [Æ ! Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média] > [Rec Format/Formát záznamu]
2 Vyberte [XF-HEVC] nebo [XF-AVC] a potom stiskněte SET.
Závorky [ ] značí text tak, jak se objeví na
obrazovce videokamery (možnosti menu,
tlačítka na obrazovce, zprávy apod.).
Tato šipka označuje hlubší
úroveň v hierarchii menu nebo
další krok v postupu.
Dodané příslušenství
Dodané příslušenství
S videokamerou je dodáváno následující příslušenství.
8
Ramenní opěrka*
Sluneční clona objektivu s krytem
objektivu
Držák mikrofonu
Kompaktní napájecí adaptér
CA-CP200 L
(vč. napájecího kabelu)
Nabíječka akumulátoru CG-A20
Napájecí akumulátor BP-A30
(vč. krytu konektorů)
Očnice
Kryt hledáčku
Kryt objektivu*
Ramenní řemen SS-1200
Bezdrátový ovladač WL-D6000
(včetně lithiové baterie CR2025)
Stručný návod k používání
(tento průvodce)
* Dodává se nasazená na videokameru.
Názvy jednotlivých dílů
Názvy jednotlivých dílů
Videokamera
9
1 2
4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
7 8
9
3
10 11 12 13 14
Otvor přívodu vzduchu
Značka obrazové roviny
Spínač ZOOM SPEED (nastavení rychlosti zoomu
pro kolébkový ovladač zoomu) ; Zoomování
Sluneční clona objektivu (A 20)
Přepínač krytu objektivu (A 29)
Zaostřovací kroužek ; Nastavení zaostření
Kroužek zoomu ; Zoomování
Kroužek irisové clony ; Clona
Spínač SHUTTER (režim rychlosti závěrky)
; Rychlost závěrky
15
10 Tlačítko PUSH AUTO IRIS (dočasná automatická
clona) ; Clona
11 Spínač GAIN (úroveň zisku) ; Zisk
12 Spínač WHITE BAL. (vyvážení bílé)
; Vyvážení bílé
13 Tlačítko Å (nastavení vyvážení bílé)
; Vyvážení bílé
14 Kryty slotů na paměťové karty (A 27):
SD CARD2 (horní) a SD CARD3 (spodní)
15 Ochranný kryt ovládacích prvků zvuku
; Záznam zvuku
Názvy jednotlivých dílů
str. 15
2
3 45
10
1
6
7
8
9 10 111213
14
16
Tlačítka ND FILTER (filtr ND) +/– ; Filtr ND
Tlačítko PUSH AF (dočasné automatické
zaostřování) ; Nastavení zaostření
3 Spínač FOCUS (režimy zaostřování)
; Nastavení zaostření
4 Tlačítko POWERED IS (zesílený IS)
; Stabilizátor obrazu/
Přiřaditelné tlačítko Videokamera 1 (A 36)
5 Tlačítko PEAKING (zvýraznění obrysů)
; Použití pomocných funkcí zaostření/
Přiřaditelné tlačítko Videokamera 2 (A 36)
6 Spínač INFRARED (infračervené světlo)
; Infračervený záznam
7 Spínač FULL AUTO (plně automatický režim)
(A 31)
8 Spínač AWB (automatické vyvážení bílé)
; Vyvážení bílé
9 Spínač IRIS (režim clony) ; Clona
10 Spínač ZOOM (volba ovládání zoomu)
; Zoomování
1
2
15
17 18
19
11 Tlačítko WFM (funkce waveform monitor)
; Waveform monitor/Přiřaditelné tlačítko
Videokamera 4 (A 36)
12 Tlačítko ZEBRA (vzor Zebra)
; Zobrazení vzorů Zebra/
Přiřaditelné tlačítko Videokamera 3 (A 36)
13 Spínač AGC (automatic gain control) ; Zisk
14 Tlačítko SLOT SELECT (volba SD karty)
(A 28, 38)
15 Spínače – (úroveň zvuku) pro CH1 (horní)
a CH2 (spodní) ; Záznam zvuku
16 Sloty pro SD kartu (A 27): SD CARD2 (horní)
a SD CARD3 (spodní)
V tomto průvodci jsou SD karty v jednotlivých
slotech zmiňovány jako „SD karta A“ a „SD karta B“.
17 Indikátory přístupu na karty (A 27):
SD CARD2 (horní) a SD CARD3 (spodní)
18 Tlačítko AUDIO STATUS (zobrazí stavové
obrazovky [Audio/Zvuk]) ; Zobrazení
stavových obrazovek
19 Voliče – (úroveň zvuku) pro CH1 (horní)
a CH2 (spodní) ; Záznam zvuku
Názvy jednotlivých dílů
1
2 3
4
5
6
7
11
8
1
2
3
4
5
Očko pro upevnění řemínku ; Nasazení
ramenního řemene
Spínač INPUT 2 (volba zdroje zvuku)
; Záznam zvuku
Spínač ANALOG (volba analogového zdroje zvuku)
pro INPUT 2 ; Záznam zvuku
Přídržný řemen (A 22)
Spínač INPUT 1 (volba zdroje zvuku)
; Záznam zvuku
9 10
6
11
12
Spínač ANALOG (volba analogového zdroje zvuku)
pro INPUT 1 ; Záznam zvuku
7 Otvory se závitem pro upevňovací šrouby držáku
mikrofonu (A 20)
8 Výstupní otvor ventilace
9 Zdířka INPUT 1 (XLR) ; Záznam zvuku
10 Zdířka MIC (mikrofon) ; Záznam zvuku
11 Zdířka USB ; Záznam informací GPS
(Geotagging)
12 Zajišťovací šroub sluneční clony objektivu (A 20)
Názvy jednotlivých dílů
1
2
3
4
5
6
12
21
7
8
9
10
11
12
1
13
14
15
16
17
18
19
20
Vestavěný stereofonní mikrofon
; Záznam zvuku
2 Patice pro příslušenství
Slouží k připojení příslušenství, jako je volitelná
bateriová videolampa VL-10Li II.
3 Zadní kontrolka snímání (A 29)
4 Kolébkový ovladač zoomu na gripu
; Zoomování
5 Tlačítko MAGN. (zvětšení)
; Použití pomocných funkcí zaostření/
Přiřaditelné tlačítko Videokamera 6 (A 36)
6 Tlačítko u (prohlížení záznamu)
; Prohlížení záznamu/
Přiřaditelné tlačítko Videokamera 5 (A 36)
7 Tlačítko Ø (zrychlené přehrávání zpět) (A 40)/
Přiřaditelné tlačítko Videokamera 8 (A 36)
8 Tlačítko Ú (skok zpět) (A 40)/
Přiřaditelné tlačítko Videokamera 11 (A 36)
9 Tlačítko Ñ (zastavení) (A 39)/
Přiřaditelné tlačítko Videokamera 12 (A 36)
10 Tlačítko INDEX (index) (A 38)
11 Joystick a tlačítko SET ; Používání menu
12 Kolébkový ovladač zoomu na rukojeti
; Zoomování
22
23 24 25
26
13 Tlačítko × (zrychlené přehrávání) (A 40)/
Přiřaditelné tlačítko Videokamera 10 (A 36)
14 Tlačítko Ò (přehrávání/pozastavení) (A 39)/
Přiřaditelné tlačítko Videokamera 9 (A 36)
15 Tlačítko Ù (skok vpřed) (A 40)/
Přiřaditelné tlačítko Videokamera 13 (A 36)
16 Tlačítko MENU (menu) ; Používání menu
17 Tlačítko CANCEL (zrušit) ; Používání menu
18 Zajišťovací páčka tlačítka REC na rukojeti (A 29)
19 Tlačítko REC (spuštění/zastavení záznamu)
(A 29)
20 Tlačítko MAGN. (zvětšení)
; Použití pomocných funkcí zaostření/
Přiřaditelné tlačítko Videokamera 7 (A 36)
21 Vestavěný reproduktor
22 Očko pro upevnění řemínku ; Nasazení
ramenního řemene
23 Tlačítko MEDIA (režim přehrávání) (A 37)
24 Spínač Q (napájení) (A 23)
25 Patice pro příslušenství
Pro montáž příslušenství s využitím šroubů 1/4"-20
(hloubka 6,9 mm).
26 Spínač KEY LOCK (funkce blokování tlačítek
videokamery) ; Blokování ovládacích prvků
videokamery
Názvy jednotlivých dílů
13
1
3
1
2
2
4
Upevňovací otvory volitelného adaptéru stativu
TA-100 ; Používání stativu
Montážní otvory a otvor pro šroub ramenní opěrky
; Sejmutí ramenní opěrky
3
4
Otvor pro upevňovací šroub 1/4"-20
(hloubka 8,8 mm)
Otvor pro upevňovací šroub 3/8"-16
(hloubka 10 mm)
Názvy jednotlivých dílů
1
5 6
14
2
3
7
8
9
4
1
2
3
4
5
6
Zajišťovací šroub mikrofonu ; Záznam zvuku
Držák mikrofonu ; Záznam zvuku
Příchytka kabelu mikrofonu
Otvor přívodu vzduchu
Přední kontrolka snímání (A 29)
Senzor dálkového ovládání (A 22)/
Infračervené světlo ; Infračervený záznam
7
8
9
Tlačítko MIRROR (převrácení zobrazeného obrazu)
(A 22)
Kryt objektivu (A 29)
Přiřaditelné tlačítko Videokamera 14 (A 36)
Názvy jednotlivých dílů
1
2
15
13
3
14
4
15
5
6
7
8
9
10
11
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
12
1
2
3
4
5
6
Hledáček (A 21)
Senzor pohledu do hledáčku (A 21)/
Očnice (A 21)
LCD panel s dotykovou obrazovkou (A 22)
Páčka dioptrického seřízení (A 21)
Tlačítko BATTERY RELEASE (uvolnění baterie)
(A 19)
7 Tlačítko MENU (menu) ; Používání menu
8 Tlačítko FUNC (hlavní funkce) ; Používání
režimu přímého nastavení
9 Tlačítko CUSTOM PICT. (uživatelský obraz)
; Uživatelské nastavení obrazu
10 Tlačítko STATUS (zobrazení stavové obrazovky)
; Zobrazení stavových obrazovek
11 Tlačítko DISP (zobrazení) (A 31)
12 Oddělení pro akumulátor (A 18)/
Identifikační štítek modelu
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
13 Tlačítko REC (spuštění/zastavení záznamu)
; Používání menu
26
Joystick a tlačítko SET ; Používání menu
Tlačítko CANCEL (zrušit) ; Používání menu
Zdířka INPUT 2 (XLR) ; Záznam zvuku
Zdířka SDI (A 43)
Zdířka TIME CODE (časový kód)
; Synchronizace s externím zařízením
Zdířka G-LOCK/SYNC (Genlock/synchronizace)
; Synchronizace s externím zařízením
Zdířka × (sluchátka) ; Monitorování zvuku
pomocí sluchátek
Zdířka REMOTE B (dálkové ovládání)
Pro připojení volitelného dálkového ovládání
RC-V100 ; Použití volitelného dálkového
ovládání RC-V100
Indikátor
(Ethernet)
Zdířka
(Ethernet) ; Připojení ke
kabelové síti (Ethernet)
Zdířka HDMI OUT (A 43)
Zdířka REMOTE A (dálkové ovládání)
Pro připojení volitelného dálkového ovladače
RC-V100 nebo komerčně dostupných dálkových
ovladačů.
Zdířka DC IN ; Použití elektrické zásuvky
Názvy jednotlivých dílů
Bezdrátový ovladač WL-D6000
9
16
1
2
3
4
5
10
6
7
12
8
13
11
14
1
2
3
4
5
6
7
Tlačítko pro umožnění nahrávání: Používáte-li
tlačítko START/STOP nebo tlačítka ZOOM,
musíte současně s příslušným tlačítkem stisknout
toto tlačítko.
Tlačítko PHOTO (foto) (A 30)
Tlačítko SHOT1 (značka záběru 1)
; Přidávání značek záběru během záznamu
Tlačítko CANCEL (zrušit); Používání menu
Tlačítko SET (nastavit) ; Používání menu
Tlačítko INDEX (index) (A 38)
Tlačítko Ò (přehrávání/pozastavení) (A 39)
8
9
10
11
12
13
14
Tlačítko Ñ (zastavení) (A 39)
Tlačítko START/STOP (spuštění/zastavení
záznamu) (A 29)
Tlačítka ZOOM (zoom) T/W ; Zoomování
Tlačítka á/â/à/ß
Tlačítko MENU (menu) ; Používání menu
Tlačítka Ø/× (zrychlené přehrávání zpět/
vpřed) (A 40)
Tlačítka Ô/Ó (přechod po snímcích zpět/
vpřed) (A 40)
2
Příprava
17
Příprava napájení
Videokameru můžete napájet z napájecího akumulátoru nebo přímo z kompaktního napájecího adaptéru.
Jestliže připojíte kompaktní napájecí adaptér k videokameře s nasazeným napájecím akumulátorem,
videokamera bude odebírat energii ze sítě.
Používání napájecího akumulátoru
Videokameru můžete napájet dodaným napájecím akumulátorem BP-A30 nebo volitelným napájecím
akumulátorem BP-A60. Oba napájecí akumulátory jsou kompatibilní s inteligentním systémem, takže můžete
zkontrolovat přibližný zbývající čas využívání baterie (v minutách) na obrazovce. Pro přesnější hodnoty při prvním
použití napájecího akumulátoru jej nejdříve plně nabijte a potom používejte ve videokameře, dokud se napájecí
akumulátor úplně nevybije.
Dobíjení napájecího akumulátoru
Kompaktní napájecí adaptér
Napájecí akumulátory dobíjejte pomocí dodávané nabíječky
akumulátoru CG-A20 a kompaktního napájecího adaptéru
CA-CP200 L. Před nabíjením sejměte z napájecího akumulátoru
kryt konektorů.
햲
햳
1 Konec napájecího kabelu zapojte do dodávaného
kompaktního napájecího adaptéru CA-CP200 L.
2 Zapojte napájecí kabel kompaktního napájecího adaptéru
do elektrické zásuvky.
Indikátor CHARGE
3 Připojte kompaktní napájecí adaptér do zdířky DC nabíječky
akumulátoru.
4 Vložte napájecí akumulátor do nabíječky akumulátoru.
• Mírně zatlačte a posuňte napájecí akumulátor ve směru
šipky, dokud neuslyšíte zaklapnutí.
• Indikátor CHARGE (nabíjení) začne blikat a bude rovněž
indikováno přibližné dobití napájecího akumulátoru.
Po skončení nabíjení bude indikátor svítit souvisle.
햵
햴
přibližně 0 % až 49 %: Blikne jednou každé 2 sekundy
přibližně 50 % až 74 %: Blikne dvakrát každé 2 sekundy
přibližně 75 % až 99 %: Blikne třikrát každé 2 sekundy
5 Po kompletním nabití napájecího akumulátoru vyjměte akumulátor z nabíječky akumulátoru.
6 Odpojte zástrčku DC od nabíječky akumulátoru.
7 Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky a poté od kompaktního napájecího adaptéru.
DŮLEŽITÉ
• K nabíječce akumulátoru nepřipojujte žádné výrobky, které nejsou výslovně doporučeny pro použití s touto
videokamerou.
Příprava napájení
18
• Používáte-li nabíječku akumulátoru nebo kompaktní napájecí adaptér, nezapojujte zařízení trvale na jednom
místě, protože by mohlo dojít k poruše.
• Akumulátor doporučujeme nabíjet při teplotě v rozsahu od 10 °C do 30 °C. Při teplotách mimo rozsah
0 ºC až 40 ºC se akumulátory nenabíjejí.
• Abyste zabránili poruše zařízení nebo nadměrnému zahřívání, nepřipojujte dodanou nabíječku akumulátoru
nebo kompaktní napájecí adaptér na napěťové konvertory pro cesty do zámoří nebo speciální napájecí zdroje,
např. zdroje na palubě letadla nebo lodi, DC-AC invertory apod.
POZNÁMKY
• Pokud se na nabíječce akumulátoru, kompaktním napájecím adaptéru nebo napájecím akumulátoru vyskytne
nějaká provozní porucha, indikátor nabíjení zhasne a nabíjení se zastaví.
• Upozornění k obsluze související s napájecím akumulátorem naleznete v návodu k používání.
; Napájecí akumulátor
• Přibližné hodnoty dob nabíjení a dob záznamu s plně nabitým napájecím akumulátorem naleznete v návodu
k používání.
; Referenční tabulky
• Nabitý napájecí akumulátor se přirozeně vybíjí. Proto jej v den používání nebo den předem nabijte, abyste měli
jistotu, že je úplně nabitý.
• Doporučujeme mít v zásobě napájecí akumulátory na dvojnásobný až trojnásobný provoz, než předpokládáte.
• Opakované nabíjení a vybíjení napájecího akumulátoru potencionálně zkracuje jeho životnost.
Životnost akumulátoru lze zkontrolovat na stavové obrazovce [Battery/Hour Meter/Měřič provozních hodin
baterie]. Plné nabití napájecího akumulátoru a jeho následné plné vybití vám poskytne přesnější hodnoty.
Nasazení napájecího akumulátoru
1 Stiskněte a držte tlačítko na spínači Q a nastavte
spínač do polohy OFF.
햲
2 Vložte napájecí akumulátor způsobem zobrazeným
na ilustraci zcela do oddělení pro akumulátor a jemně jej
stiskněte tak daleko dolů, až zaklapne do aretované polohy.
햳
Příprava napájení
Vyjmutí napájecího akumulátoru
1 Přesuňte spínač Q do polohy OFF.
2 Za současného podržení tlačítka BATTERY RELEASE ve
stisknuté poloze posuňte napájecí akumulátor nahoru a poté
jej vyjměte.
19
Příprava videokamery
Příprava videokamery
V této části jsou uvedeny základní přípravy videokamery, jako např. připevnění držáku mikrofonu a sluneční clony
objektivu, a seřízení LCD obrazovky a hledáčku.
20
Připevnění jednotky držáku mikrofonu
Dodanými šrouby připevněte jednotku držáku mikrofonu k rukojeti.
Připevnění sluneční clony objektivu
Sluneční clonu objektivu nasaďte pro ochranu objektivu a redukci
množství bočního světla pronikajícího do objektivu. Ponecháním
vestavěného krytu objektivu v zavřené poloze lze navíc zabránit
otiskům prstů a dalšímu znečištění objektivu.
Při přenášení videokamery nebo jejím uskladnění po použití vždy
sejměte sluneční clonu objektivu a nasaďte kryt objektivu.
햳
1 Sejměte kryt objektivu.
햲
• Kryt objektivu a sluneční clonu objektivu nelze použít současně.
2 Sluneční clonu objektivu nasaďte na přední část objektivu
tak, aby strana se zajišťovacím šroubem směřovala
dolů (햲), a otočte ji o 90 ° (햳).
• Dejte pozor, abyste sluneční clonu objektivu nezdeformovali.
• Při nasazování dbejte na správné vyrovnání sluneční clony
objektivu se závitem na objektivu.
3 Utáhněte zajišťovací šroub (햴).
햴
Příprava videokamery
Používání hledáčku
Hledáček videokamery je vybaven OLED obrazovkou, která se automaticky zapíná při pohledu do hledáčku
a automaticky vypíná krátce po vzdálení oka od hledáčku.
21
Seřízení hledáčku
1 Podle potřeby upravte úhel hledáčku.
2 Zapněte videokameru a upravujte nastavení páčky
dioptrického seřízení, dokud není obraz
v hledáčku ostrý.
햲
Páčka
dioptrického
seřízení
햳
POZNÁMKY
• Hledáček můžete zapnout trvale nastavením
položky
> [¢ " Monitoring Setup/
Nastavení monitorování] > [VF Eye Sensor/
VF senzor pohledu do hledáčku] na [Off/Vypnuto].
Nasazení a sejmutí očnice
Očnici nasaďte tak, aby zakrývala pryžový lem jednotky hledáčku.
Chcete-li očnici sejmout, opatrně ji vytáhněte „odloupnutím“
směrem zespodu nahoru.
• V případě potřeby filmování levým okem nasaďte očnici tak,
aby vyčnívající část směřovala na opačnou stranu.
DŮLEŽITÉ
• Namíření optiky hledáčku do slunce nebo jiných silných světelných
zdrojů může způsobit poškození vnitřních součástí hledáčku.
Když hledáček nepoužíváte, vždy jej opatřete krytem hledáčku.
Tím hledáček ochráníte rovněž před poškrábáním a znečištěním.
Kryt hledáčku nasaďte jeho vložením na pryžový lem jednotky
hledáčku.
Očnice
Jednotka
hledáčku
Příprava videokamery
Používání LCD obrazovky
1 Vytáhněte LCD panel o 90 ° směrem doleva
nebo doprava.
22
2 Nastavte LCD panel do požadovaného úhlu.
POZNÁMKY
• Podle polohy LCD panelu můžete převrátit obraz
zobrazený na obrazovce. V režimu
se stisknutím
tlačítka MIRROR přepne mezi originálním obrazem
a výškově převráceným obrazem. V režimu
se
přepne mezi originálním obrazem a výškově i stranově
převráceným obrazem.
• Úpravu jasu, kontrastu, barvy, ostrosti a úrovně jasového
signálu LCD obrazovky a hledáčku lze provádět nezávisle
na sobě. Tato nastavení neovlivní vaše záznamy.
; Nastavení LCD obrazovky nebo hledáčku
• Podrobnosti o péči o LCD obrazovku a hledáček
naleznete v Návodu k používání.
; Upozornění k obsluze, ; Čištění
• Poznámky k LCD obrazovce a hledáčku: Obrazovky jsou
zhotovovány s použitím mimořádně přesných výrobních
technik, které zajišťují správnou funkci 99,99 %
obrazových bodů (pixelů) podle specifikace. Ve velmi
výjimečných případech se obrazové body mohou zobrazit
chybně nebo se zobrazí trvale. Toto však nemá žádný
negativní dopad na kvalitu zaznamenávaného snímku
a nejedná se o poruchu zařízení.
Přídržný řemen
Přídržný řemen seřiďte tak, abyste dosáhli na kolébkový
ovladač zoomu na gripu ukazováčkem a prostředníčkem
a také abyste dosáhli palcem na tlačítko REC.
DŮLEŽITÉ
• Dejte pozor, abyste při seřizování přídržného řemene videokameru
neupustili.
Dodávaný bezdrátový ovladač
Vložení baterie
Před použitím vložte do bezdrátového ovladače dodanou lithiovou
knoflíkovou baterii CR2025.
1 Přitlačte na úchytku ve směru šipky (햲) a potom vytáhněte držák
baterie (햳).
햵
2 Lithiovou knoflíkovou baterii vložte stranou s kladným pólem (+)
햲
nahoru (햴).
3 Vložte držák baterie (햵).
4 Před stisknutím tlačítek nasměrujte bezdrátový ovladač na senzor dálkového ovládání videokamery.
; Použití dodávaného bezdrátového ovladače
햴
햳
Základní obsluha videokamery
Základní obsluha videokamery
Zapnutí a vypnutí videokamery
Videokamera má dva provozní režimy: Režim CAMERA (
pro přehrávání záznamů.
) pro zhotovování záznamů a režim MEDIA (
Zapnutí a vypnutí videokamery
Stiskněte a držte tlačítko na spínači Q a nastavte spínač
do polohy ON pro zapnutí videokamery v režimu
.
Nastavením spínače do polohy OFF se videokamera vypne.
Zapnutí videokamery v režimu
Současně stiskněte a držte tlačítko MEDIA a tlačítko na spínači
Q, a nastavte spínač do polohy ON pro zapnutí
videokamery přímo v režimu
.
Změna provozního režimu
Stisknutím tlačítka MEDIA přepnete videokameru mezi
režimy
a
.
)
23
Nastavení data, času a jazyka
Nastavení data, času a jazyka
Nastavení data a času
24
Než začnete videokameru používat, musíte na ní nejprve nastavit datum a čas. Pokud nejsou nastavené interní
hodiny videokamery nebo pokud došlo ke ztrátě nastavení v důsledku vybití záložní baterie, zobrazí se při
zapnutí videokamery automaticky obrazovka [Date/Time/Datum/Čas] s vybraným časovým pásmem.
Provozní režimy:
1 Přitlačením joysticku nahoru/dolů vyberte požadované časové pásmo a potom stiskněte SET
(stiskněte joystick samotný) pro přechod na další pole.
• Pro přechod mezi poli lze rovněž stisknout joystick doleva/doprava.
• Výchozí časové pásmo je v závislosti na zemi/regionu zakoupení videokamery [UTC-05:00] (New York) nebo
[UTC+01:00] (Střední Evropa). Časová pásma jsou založena na čase UTC (Coordinated Universal Time).
2 Stejným způsobem nastavte zbývající pole.
3 Vyberte [Set/Nastavit] a potom stiskněte SET pro spuštění hodin a zavření obrazovky.
•
•
•
•
POZNÁMKY
Datum/čas můžete zobrazit v režimu
pomocí nastavení
> [¢ % Monitoring Setup/
Nastavení monitorování] > [Custom Display 2/Uživatelské zobrazení 2] > [Date/Time/Datum/Čas].
Po výchozím nastavení můžete změnit časové pásmo, datum a čas pomocí položky
> [B ! System
Setup/Nastavení systému] > [Time Zone/Časové pásmo] a [Date/Time/Datum/Čas]. Můžete také změnit
formát data a formát hodin (12hodinový nebo 24hodinový) pomocí položky
> [B ! System Setup/
Nastavení systému] > [Date Format/Formát data].
Při vybití vestavěné záložní baterie může dojít ke ztrátě nastavení data a času. V takovém případě vestavěnou
záložní baterii dobijte a znovu nastavte časové pásmo, datum a čas.
; Vestavěná dobíjecí lithiová baterie
Pomocí volitelného GPS přijímače GP-E2 můžete zajistit automatické nastavování videokamery na základě
informací o datu/čase UTC přijatých ze signálu GPS.
; Záznam informací GPS (Geotagging)
Nastavení data, času a jazyka
Změna jazyka
Výchozím jazykem videokamery je angličtina. Vybrat ale můžete němčinu, španělštinu, francouzštinu, italštinu,
polštinu, portugalštinu. ruštinu, zjednodušenou čínštinu, korejštinu nebo japonštinu. Mějte na paměti, že některá
nastavení a obrazovky se však budou bez ohledu na nastavení jazyka zobrazovat v angličtině.
Provozní režimy:
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Stisknutím joysticku nahoru/dolů vyberte [B ! System Setup/Nastavení systému] a potom
stiskněte SET.
3 Podobným způsobem vyberte položku [Language H/Jazyk] a potom stiskněte SET.
4 Přitlačením joysticku nahoru/dolů vyberte jazyk.
5 Stisknutím SET změňte jazyk a potom zavřete menu stisknutím tlačítka MENU.
25
Používání SD karet
Používání SD karet
26
Videokamera zaznamenává klipy a snímky na komerčně dostupné karty Secure Digital (SD)*. Videokamera
obsahuje dva sloty pro SD kartu a vy můžete používat dvě SD karty k záznamu na obě zároveň nebo
k automatickému přepínání na druhou SD kartu v případě, kdy se používaná SD karta zaplní.
SD karty inicializujete, když je v této videokameře používáte poprvé.
* SD karta rovněž slouží k ukládání souborů s uživatelským nastavením obrazu a souborů s nastavením menu.
; Inicializace SD karty, ; Přepnutí záznamu a Záznam do dvou slotů
Kompatibilní SD karty
S videokamerou lze používat následující typy SD karet1. Nejnovější informace ohledně SD karet testovaných pro
použití s touto videokamerou najdete na webových stránkách místního zastoupení společnosti Canon.
Typ SD karty:
.
/
0
SD karty
SDHC karty
SDXC karty
Speed Class U1
Speed Class U3
SD Speed Class2:
UHS Speed Class2, 3:
1
2
3
K březnu 2018 byla funkce záznamu klipů testována s SD kartami výrobců Panasonic, Toshiba a SanDisk.
UHS a SD Speed Class jsou standardy, které označují minimální zaručenou rychlost přenosu dat SD karet.
V následujících případech se doporučuje použití SD karet standardu UHS Speed Class U3:
- Při nastavení položky
> [3 ! Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média] > [Rec Format/Formát
záznamu] na [XF-HEVC] a položky [Resolution/Color Sampling/Rozlišení/Vzorkování barev] na [3840×2160 YCC422 10 bit].
- V případě aktivovaného záznamu zpomaleného záběru.
DŮLEŽITÉ
• Po opakovaném záznamu, odstraňování a editaci klipů (při fragmentované paměti) může zápis dat na kartu
trvat delší dobu, a záznam se může i zastavit. V takovém případě si uložte své záznamy a videokamerou
inicializujte kartu. Nezapomeňte inicializovat karty zvláště před snímáním důležitých scén.
• Karty SDXC: Karty SDXC karty můžete používat s touto videokamerou, ale karty SDXC jsou inicializovány
videokamerou s využitím systému souborů exFAT.
- Chcete-li používat karty zformátované na souborový systém exFAT v ostatních zařízeních (digitální
záznamníky, čtečky karet atd.), ujistěte se, že jsou tato zařízení kompatibilní se systémem exFAT.
Další informace o kompatibilitě získáte u výrobce počítače, operačního systému nebo karty.
- Pokusíte-li se použít kartu zformátovanou na souborový systém exFAT v počítači s operačním systémem,
který není se systémem exFAT kompatibilní, můžete být požádáni o zformátování karty. V takovém případě
operaci zrušte, abyste zabránili ztrátě dat.
POZNÁMKY
• Řádnou činnost nelze garantovat u všech SD karet.
Používání SD karet
Vložení a vyjmutí SD karty
1 Otevřete kryt slotu na paměťové karty.
2 SD kartu zasuňte do slotu štítkem směřujícím
k hledáčku; kartu zasunujte tak daleko,
dokud nezaklapne do aretované polohy.
27
• Chcete-li vyjmout SD kartu, ověřte, zda je indikátor
přístupu vypnutý a pak kartu uvolněte jedním
stisknutím. Poté, co karta povyskočí, je možné
ji vyjmout.
햲
햳
3 Zavřete kryt slotu na paměťové karty.
Indikátory přístupu
na karty
• Pokud není karta správně vložena, nezavírejte
kryt silou.
햴
Indikátory přístupu na karty
Indikátor SD CARD 2/
SD CARD 3
Stav SD karty
Červený
Přistupuje se na SD kartu.
Zelený
Slot pro kartu je aktuálně vybrán a videokamera je připravena zaznamenávat/přehrávat (klipy na obou kartách,
snímky pouze na SD kartě B).
Nesvítí
Není vložena SD karta, videokamera nepřistupuje ke kartě, karta je chráněna proti zápisu pomocí spínače LOCK,
resp. není slot karty aktuálně vybrán.
Pokud nastavíte položku
> [B $ System Setup/Nastavení systému] > [LED] > [SD Card Access
LED/LED přístupu na SD kartu] na [Off/Vypnuto], indikátory přístupu na kartu nesvítí.
DŮLEŽITÉ
• Pokud indikátor přístupu svítí červeně, dbejte dále uvedených upozornění. Pokud tak neučiníte, může dojít
k trvalé ztrátě dat.
- Neodpojujte zdroj napájení ani nevypínejte videokameru.
- Nevyjímejte kartu.
• SD karty mají přední a zadní stranu, které nejsou zaměnitelné. Vložení nesprávně zorientované karty může
způsobit chybnou funkci videokamery. Kartu vkládejte do videokamery jen způsobem popsaným v kroku 2.
POZNÁMKY
• Na SD kartách je spínač, který umožňuje chránit kartu před nechtěným smazáním obsahu na ní uloženém.
Chcete-li SD kartu chránit, přepněte spínač do polohy LOCK.
Používání SD karet
Přepínání mezi sloty pro SD karty
28
Videokamera je vybavena dvěma sloty pro SD karty, slotem pro
SD kartu A a slotem pro SD kartu B. Pokud oba sloty obsahují
kartu, můžete mezi nimi podle potřeby přepínat.
Provozní režimy:
Stiskněte tlačítko SLOT SELECT.
• Indikátor přístupu vybraného slotu pro SD kartu
se rozsvítí zeleně.
POZNÁMKY
• Pokud jsou SD karty v obou slotech a otevřete kryt vybraného slotu, videokamera automaticky přepne
na druhý slot.
• Tlačítkem SLOT SELECT nelze přepínat sloty na SD karty v průběhu záznamu.
• Tuto funkci můžete provést rovněž dálkově pomocí aplikace Browser Remote na připojeném síťovém zařízení.
3
Záznam
29
Záznam videa a fotek
Tato část obsahuje základní informace o záznamu klipů* a fotografií. Snímky lze zaznamenávat pouze
na SD kartu B.
Před prvním zahájením důležitých záznamů proveďte testovací záznamy pomocí konfigurací videa, které
plánujete použít ke kontrole, zda videokamera pracuje správně. Pokud videokamera nebude pracovat správně,
poraďte se s Návodem k používání.
* Název „klip“ označuje jedno video zaznamenané pomocí jediné operace záznamu.
; Odstraňování problémů
Provozní režimy:
Základní záznam
Kontrolky snímání
Přepínač krytu
objektivu
Indikátory přístupu na karty
1 Otevřete kryt objektivu.
• Přepínač krytu objektivu přepněte na OPEN.
2 Stiskněte a držte tlačítko na spínači Q a nastavte spínač do polohy ON.
• Videokamera se zapne v režimu
a vstoupí do pohotovostního režimu záznamu.
• Indikátory přístupu slotů na karty s vloženou kartou se krátkodobě rozsvítí červeně. Poté indikátor přístupu
pro slot na kartu vybraný pro záznam změní barvu na zelenou.
3 Záznam zahájíte stisknutím tlačítka REC.
• Spustí se záznam. Rozsvítí se kontrolky snímání a v horní části obrazovky se zobrazí indikátor
záznamu [ÜREC].
• Můžete použít tlačítko REC na gripu nebo na rukojeti.
• Tuto funkci můžete provést rovněž dálkově pomocí aplikace Browser Remote na připojeném síťovém zařízení.
• Pokud používáte dodávaný bezdrátový ovladač, stiskněte tlačítko START/STOP současně s tlačítkem pro
umožnění nahrávání.
Záznam videa a fotek
4 Stisknutím tlačítka REC se záznam zastaví.
• Klip se zaznamená a videokamera vstoupí do pohotovostního režimu záznamu. Kontrolky snímání zhasnou.
Záznam fotografií
30
1 Nastavte přiřaditelné tlačítko na [Photo/Foto] (A 36).
2 Pokud se videokamera nachází v pohotovostním režimu záznamu, pořídí se stisknutím přiřaditelného
tlačítka snímek.
• V pravém horním rohu obrazovky se zobrazí 7 a počet dostupných snímků. Maximální počet dostupných
snímků zobrazovaný na obrazovce je 9 999.
• Indikátor přístupu na kartu SD CARD 3 během záznamu snímku svítí červeně.
• Rovněž můžete stisknout tlačítko PHOTO na dodávaném bezdrátovém ovladači.
Po ukončení záznamu
1 Přepnutím přepínače krytu objektivu na CLOSED zavřete kryt objektivu.
2 Ujistěte se, že nesvítí indikátor ACCESS.
3 Spínač napájení nastavte do polohy OFF.
4 Zavřete LCD panel a uveďte hledáček zpět do zasunuté polohy.
DŮLEŽITÉ
• Pokud indikátor přístupu svítí červeně, dbejte dále uvedených upozornění. Pokud tak neučiníte, může dojít
k trvalé ztrátě dat.
- Neotevírejte kryt slotu na paměťové karty u karty, na kterou se přistupuje, a nevyjímejte kartu.
- Neodpojujte zdroj napájení ani nevypínejte videokameru.
• Nezapomeňte si své záznamy pravidelně zálohovat (A 44), a to zvláště v případě pořízení důležitých záznamů.
Společnost Canon odmítá odpovědnost za jakoukoliv ztrátu či poškození dat.
POZNÁMKY
• Tlačítko REC na rukojeti má zajišťovací páčku chránící před nechtěnou operací. Zajišťovací páčku přepněte do
polohy C, abyste zamezili nechtěnému spuštění/zastavení záznamu, a v situacích, kdy nechcete využívat toto
tlačítko REC. Vrácením tlačítka do původní polohy umožníte používání tlačítka REC.
• Pro přehrání kompletního posledního zaznamenaného klipu nebo jeho části můžete použít funkci prohlížení,
abyste nemuseli přepínat do režimu
.
; Prohlížení záznamu
• Pokud pod přiřaditelné tlačítko přiřadíte volbu [Add $ Mark/Přidat značku] nebo [Add % Mark/Přidat značku]
(A 36), můžete k poslednímu zaznamenanému klipu přidat stisknutím tlačítka značku $ nebo %.
• Klipy jsou v následujících případech rozděleny.
- Když je aktivní funkce přepnutí záznamu a zaplní se vybraná karta, pokračuje záznam jako samostatný klip
funkce přepnutí záznamu na druhé kartě.
- Při záznamu klipů na SDHC kartu bude soubor videa (stream) v klipu rozdělen přibližně každé 4 GB.
I v takovém případě bude přehrávání ve videokameře kontinuální.
• Veškerá vámi provedená nastavení metadat se zaznamenají se zaznamenávanými klipy. Rovněž můžete uložit
se zaznamenanými klipy používané uživatelské nastavení obrazu.
; Vložení souboru s uživatelským nastavením obrazu do klipů, ; Použití metadat
• Maximální doba kontinuálního nahrávání jednoho klipu činí 6 hodin. Poté se automaticky vytvoří nový klip
a záznam bude pokračovat jako samostatný klip.
• Snímky nelze pořizovat v následujících případech:
- Když je aktivováno předtočení.
- Když je aktivovaný záznam zpomaleného záběru.
- Když je aktivovaná funkce Browser Remote.
Záznam videa a fotek
• Jestliže je spínač LOCK na SD kartě v poloze zabraňující zapisování, nebudete schopni zaznamenávat klipy ani
snímky. Předem změňte polohu spínače LOCK.
• V závislosti na klipu může videokamera interně nastavit některé ovládací prvky pro zobrazení vhodnějšího
obrazu na LCD obrazovce a v hledáčku.
- Pokud je nastavení [Gamma] v souboru s uživatelským nastavením obrazu jiné než [Canon Log 3],
produkuje videokamera obraz, který má přibližný vzhled jako video zobrazované na správně
nakonfigurovaném kompatibilním monitoru.
- Pokud je nastavení [Gamma] v souboru s uživatelským nastavením obrazu nastaveno na [Canon Log 3],
produkuje videokamera barvy, které mají přibližný vzhled jako barevný prostor BT-709, a to bez ohledu
na barevný prostor použitý pro záznam.
Záznam v plně automatickém režimu
Nastavením spínače FULL AUTO do polohy ON se nastaví
videokamera do plně automatického režimu. V plně automatickém
režimu videokamera automaticky nastavuje irisovou clonu, zisk,
rychlost závěrky a vyvážení bílé. Videokamera bude trvale
automaticky upravovat jas a vyvážení bílé*. Režim zaostřování
se ale nenastaví na automatické zaostřování.
* Režim měření světla se nastaví na [Standard/Standardní], posun AE
se nastaví na [±0] a limit AGC se nastaví na [Off/33 dB/Vypnuto/33 dB].
Informace zobrazované na obrazovce
V této sekci naleznete vysvětlení jednotlivých informací zobrazovaných na obrazovce v režimu
.
Informace zobrazované na obrazovce v libovolném okamžiku se budou lišit v závislosti na aktuálním nastavení
menu a provozním režimu. Prostřednictvím funkce uživatelského zobrazení můžete vypnout jednotlivé informace
zobrazované na obrazovce, pokud nejsou třeba. V následující tabulce jsou obsaženy položky menu na
jednotlivých obrazovkách (1: označuje položku menu v
> [¢ % Monitoring Setup/Nastavení
monitorování] > [Custom Display 1/Uživatelské zobrazení 1] a 2: indikuje položku menu v [Custom Display 2/
Uživatelské zobrazení 2]).
; [Uživatelské zobrazení 1], [Uživatelské zobrazení 2]
31
Záznam videa a fotek
Rámečky AF
V závislosti na nastavení velikosti rámečku AF a použité funkci zaostřování můžete vidět některé z následujících
rámečků AF.
; Nastavení zaostření
32
Kontinuální rámeček AF – vždy v bílé barvě
AF-posílený MF rámeček – ve žluté barvě: ruční rozsah nastavení; v bílé: rozsah automatického nastavení
Automatické zaostření obličeje:
Hlavní objekt
Automatické zaostření obličeje:
Další rámečky detekce obličeje
Sledování objektu: Výběr objektu
Sledování objektu: Během sledování
Záznam videa a fotek
Levá část obrazovky
Ikona/Zobrazení
Popis
Uživatelské nastavení
displeje
C
Blokování tlačítek. ; Blokování ovládacích prvků videokamery
èé
êë
Zbývající úroveň nabití akumulátoru
2: [Remaining Battery/
Ikona zobrazuje přibližnou zbývající kapacitu. Vedle ikony se v minutách zobrazuje
Zbývající úroveň nabití
zůstatková doba nahrávání.
baterie]
• Pokud se zobrazuje ikona
, vyměňte napájecí akumulátor za plně nabitý.
• V závislosti na podmínkách použití nemusí být kapacita akumulátoru správně
indikována.
(červeně)
0000 min
Stav karty a odhadnutá zbývající doba záznamu
6, 7, 0000 min
Stav karty: Zeleně – lze zaznamenávat; žlutě – karta je téměř plná; bíle –
načítání karty. Karta vybraná pro záznam je indikována značkou Ð.
6, 7, END (červeně)
Karta je plná.
,
(červeně)
Z 00/00
,
@, A
,
,
,
,
,
,
,
,
2: [Remaining Rec Time/
Zbývající doba
záznamu]
Není SD karta nebo nelze zaznamenávat na kartu.
,
000 m nebo 000 ft,
-
1: [Key Lock/
Blokování tlačítek]
Pozice zoomu. ; Zoomování
• Lze zobrazit jako stavový sloupec zoomu nebo číselnou hodnotu.
Zobrazí se pouze při zoomování.
1: [Zoom Indicator/
Indikátor zoomu] (typ),
[Zoom Position/Pozice
zoomu] (zobrazuje se
nebo nikoli)
Přibližná vzdálenost zaostření (pouze během ručního zaostřování).
: Zaostření na nekonečno,
-: Zaostření za nekonečno.
1: [Object Distance/
Vzdálenost objektu]
Režim zaostřování. ; Nastavení zaostření
Automatické zaostření obličeje. ; Detekce obličeje
1: [Focus Mode/
Režim zaostření]
Uživatelské nastavení hodnoty gamma obrazu. ; Křivka gamma a hlavní
nastavení barev
1: [Custom Picture/
Uživatelský obraz]
Jsou aktivní detailní nastavení obrazu souboru s uživatelským nastavením obrazu.
; Uživatelské nastavení obrazu
¯,°,± (žlutě)
,
Stabilizace obrazu. ; Stabilizace obrazu
1: [Image Stabilizer/
Stabilizátor obrazu]
Režim měření světla. ; Režimy měření světla
1: [Light Metering/
Měření světla]
Prohlížení LUT. ; Použití LUT na obrazovky/videovýstupy
1: [LUT]
^ (žlutě)
Zvětšení. ; Zvětšení
• Pro změnu nastavení zvětšení můžete stisknout SET.
1: [Magnification/Zvětšení]
J, K (žlutě)
Zvýraznění obrysů. ; Zvýraznění obrysů
1: [Peaking/
Zvýraznění obrysů]
b, `
Činnost ventilátoru a varování vysoké teploty. ; Použití ventilátoru
2: [Temperature/Fan/
Teplota/Ventilátor]
• Pokud vnitřní teplota videokamery vzroste nad určitou úroveň, zobrazí se b žlutě.
Pokud teplota vzroste ještě více, b se zobrazí červeně.
• Když se ` zobrazí červeně, znamená to varování týkající se ventilátoru.
33
Záznam videa a fotek
Horní část obrazovky
Ikona/Zobrazení
34
Popis
,
,
4
Uživatelské nastavení
displeje
Typ sítě, funkce sítě a stav připojení.
Ikony zobrazované bíle – funkce je připravena k použití; žlutě – připojování nebo
odpojování od sítě; červeně – došlo k chybě.
; Kontrola stavu sítě
2: [Network Functions/
Síťové funkce]
Zdvojený záznam do obou slotů. ; Přepnutí záznamu a zdvojený záznam
do obou slotů
2: [Recording mode/
Režim záznamu]
Záznamová operace:
STBY, ÜREC
Záznam klipu: pohotovostní režim záznamu, záznam.
SLOW STBY,
ÜSLOW REC
Záznam zpomaleného záběru: pohotovostní režim záznamu, záznam.
; Speciální režimy záznamu
PRE REC STBY,
ÜPRE REC
Předtočení: pohotovostní režim záznamu, záznam.
; Speciální režimy záznamu
00.00P, 00.00i, 000/00.00P
Rychlost snímání. ; Výběr rychlosti snímání
• Během záznamu zpomaleného záběru se zobrazuje rovněž rychlost snímání
při filmování.
2: [Rychlost snímání]
REC`, STBY`
Příkaz pro záznam na výstup. ; [3 Menu Recording/Media Setup/
Záznam/Nastavení média]
2: [Rec Command/Povel
záznamu]
00:00:00.00, 00:00:00:00
R/P/F/E/H
Časový kód. ; Nastavení časového kódu
2: [Time Code/Časový kód]
Pravá část obrazovky
Ikona/Zobrazení
7 0000,
(červeně)
Popis
Uživatelské nastavení
displeje
Přibližný počet snímků, které lze zaznamenat na SD kartu (A 30)
• Když se
zobrazí červeně, není v slotu pro SD kartu B vložena karta nebo nelze
na kartu zaznamenávat.
2: [Remaining Photos/
Zbývající snímky]
U
Genlock. ; Vstup referenčního videosignálu (Synchronizace Genlock)
2: [Genlock]
YCC422 10 bit,
YCC420 8 bit
Vzorkování barev. ; Výběr rozlišení a nastavení vzorkování barev
0000x0000
Rozlišení. ; Výběr rozlišení a nastavení vzorkování barev
2: [Resolution/
Color Sampling/
Rozlišení/
Vzorkování barev]
Formát videa. ; Výběr hlavního formátu záznamu
2: [Rec Format/
Formát záznamu]
Q
Info uživatele. ; Použití metadat
2: [User Memo/
Info uživatele]
T (červeně)
Výstup informací zobrazovaných na obrazovce. ; Vložení informací
zobrazovaných na obrazovce do obrazovek/videovýstupů
2: [OSD Output/
Výstup OSD]
Bezdrátový ovladač zakázán (A 22)
2: [WL-D6000]
Omezovač přebuzení zvuku. ; Záznam zvuku
2: [Audio Level Indicator/
Indikátor úrovně zvuku]
,
(červeně)
Indikátor úrovně zvuku. ; Záznam zvuku
,
Hlasitost sluchátek. ; Nastavení hlasitosti
–
Date/time
–
2: [Date/Time/Datum/čas]
CH0/CH0
Výstupní kanály zvuku. ; Zvukový výstup
2: [Monitor Channels/
Monitorovací kanály]
Záznam videa a fotek
Dolní část obrazovky
Ikona/Zobrazení
Popis
Uživatelské nastavení
displeje
00 00 00 00
Kód User Bit. ; Nastavení kódu User Bit
2: [User Bit/Kód User Bit]
A001C001 až Z999D999
Identifikace klipu. Zahrnuje index videokamery, číslo svitku a číslo klipu z názvu
souboru klipu. ; Nastavení názvu souboru klipu
2: [Reel/Clip Numer/
Číslo svitku/klipu]
Signál GPS: trvale svítí - je přijímán signál ze satelitů; bliká - signál ze satelitů
2: [GPS]
není přijímán.
• Zobrazí se pouze tehdy, když je k videokameře připojen volitelný GPS přijímač GP-E2.
; Záznam informací GPS (Geotagging)
;
,=
Infračervený záznam a infračervené světlo. ; Infračervený záznam
1: [IR Rec/Infračervený
záznam]
Digitální telekonvertor. ; Zoomování
1: [Tele-converter/
Telekonvertor]
TL-U58, WA-U58
Optimalizace konvertoru. ; Použití volitelných konvertorů
1: [Conversion Lens/
Konverzní objektiv]
@
Plně automatický režim (A 31)
1: [Full Auto/Plně
automatický režim]
ÅA , ÅB , ¼, É,
È,
,
Vyvážení bílé. ; Vyvážení bílé
1: [White Balance/
Vyvážení bílé]
Úroveň tlaku pro zoomování. ; Použití kolébkového ovladače zoomu na gripu
• Zobrazuje se pouze při použití kolébkového ovladače zoomu na gripu a volbě
uživatelské rychlosti zoomu.
1: [Grip Zoom Speed:
User/Rychlost zoomu
na gripu: Uživatelská]
Stupnice expozice. ; Stupnice expozice
• Zobrazuje se pouze tehdy, pokud jsou zisk, irisová clona a závěrka nastaveny
na ruční ovládání.
1: [Exposure Bar/
Stupnice expozice.]
Posun AE. ; Kompenzace expozice – Posun AE
1: [AE Shift/Posun AE]
Filtr ND a varování filtru ND. ; Filtr ND
1: [ND Filter/Filtr ND]
Clonové číslo. ; Clona
1: [Iris/Clona]
Hodnota zisku. ; Zisk
1: [Gain/Zisk]
Rychlost závěrky. ; Rychlost závěrky
1: [Shutter/Závěrka]
,
,
0000 K ±0CC
AE ±0.00
ND 1/00,
,
E, F 0.0, closed
E, 00.0 dB
E1/1000, 1/0000,
000.00 Hz, 000.00°
POZNÁMKY
• Stisknutím tlačítka DISP můžete vypnout většinu ikon a zobrazení v následujícím pořadí:
Všechna zobrazení zapnutá  Pouze indikační značky (v případě aktivace)  Minimální zobrazení
(záznam apod.).
35
Přizpůsobení
Přizpůsobení
36
Přiřaditelná tlačítka
Videokamera nabízí množství tlačítek, jimiž můžete přiřadit různé funkce (přiřaditelná tlačítka). Často používané
funkce přiřazujte tlačítkům, která vám připadají nejvhodnější, a přizpůsobte si videokameru svým potřebám
a preferencím.
Na těle videokamery se nachází 14 přiřaditelných tlačítek. Volitelný dálkový ovladač RC-V100 nabízí další
4 přiřaditelná tlačítka, která lze použít při jeho připojení k videokameře. Názvy tlačítek vytištěné na videokameře
vedle přiřaditelných tlačítek 1 až 7 rovněž označují jejich výchozí nastavení.
; Přiřaditelná tlačítka
Uživatelské nastavení obrazu
Videokamera umožňuje měnit mnoho nastavení, která ovlivňují různé aspekty produkovaného obrazu.
Všechna tato nastavení jsou jako sada považována za jediný soubor s uživatelským nastavením obrazu.
Po úpravě požadovaných nastavení podle vašich představ můžete uložit až 20 souborů s uživatelským
nastavením obrazu (ve videokameře nebo na SD kartě) a později je načíst pro použití přesně stejných nastavení.
Pro ukládání a načítání souborů s uživatelským nastavením obrazu lze použít pouze SD kartu B.
; Uživatelské nastavení obrazu
POZNÁMKY
• Soubory s uživatelským nastavením obrazu jsou kompatibilní výhradně s videokamerami XF705.
Uložení a načtení nastavení videokamery
Po úpravách nastavení v různých menu můžete tato nastavení uložit ve videokameře nebo na SD kartě.
Pro ukládání a načítání souborů s nastavením videokamery lze použít pouze SD kartu B. Tato nastavení si
můžete načíst později nebo je můžete načíst na jinou videokameru XF705, kterou pak můžete používat úplně
stejným způsobem.
; Uložení a načtení nastavení videokamery
POZNÁMKY
• Soubory nastavení videokamery jsou výhradně kompatibilní s videokamerami XF705.
4
Přehrávání
37
Základní přehrávání
Tato část vysvětluje, jak přehrávat klipy a fotografie.
; Přehrávání, ; Prohlížení snímků
Provozní režimy:
Indexové zobrazení klipu
Když nastavíte videokameru do režimu
, zobrazí se
indexové zobrazení. Z indexového zobrazení můžete přistupovat
k různým funkcím přehrávání.
Pokud vybraná SD karta obsahuje klipy zaznamenané jinou
systémovou frekvencí než videokamera aktuálně využívá,
nebudete moci klipy přehrát. V takovém případě změňte
systémovou frekvenci videokamery, aby odpovídala záznamům
na kartě.
; Výběr systémové frekvence
Nastavte videokameru do režimu
(A 23).
• Zobrazí se indexové zobrazení klipů. Typ zobrazeného indexového zobrazení závisí na aktuálně vybraném
formátu záznamu, ale indexové zobrazení lze změnit (A 38).
8
9
10
11
12
1
2
3
4
13
5
14
15
6
7
16
17
18
Základní přehrávání
1
2
38
3
4
5
6
7
1
2
Blokování tlačítek ; Blokování ovládacích
prvků videokamery
Značka záběru
; Přidávání značek do klipů během záznamu,
; Přidávání a mazání značek záběru
Značka $/Značka %
; Přidávání značek do klipů během záznamu,
; Přidávání značek $ nebo %
Oranžový výběrový rámeček
Vložený soubor s uživatelským nastavením obrazu
; Vložení souboru s uživatelským
nastavením obrazu do klipů
Identifikace klipu (index videokamery, číslo svitku
a číslo klipu) ; Nastavení názvu souboru klipu
Datum a čas záznamu
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Miniatura klipu
SD karta (aktuálně vybraná karta se zobrazuje bíle)
Aktuálně zobrazené indexové zobrazení (A 38)
Síťové připojení ; Síťové funkce /
FTP přenos ; Přenos klipů (FTP přenos)
Číslo klipu / celkový počet klipů
Datum záznamu (pouze měsíc a den) a čas
Časový kód na začátku klipu
Trvání klipu
Záznam zpomaleného záběru1
; Záznam zpomaleného záběru
Vzorkování barev a rozlišení
; Výběr rozlišení a nastavení
vzorkování barev
Rychlost snímání2 ; Volba rychlosti snímání
Pouze klipy XF-HEVC.
U klipů zaznamenaných pomocí záznamu zpomaleného záběru se zobrazí rychlost snímání při filmování a rychlost snímání
při přehrávání.
Přepínání SD karet
Pokud oba sloty obsahují kartu, přehrají se stisknutím tlačítka
SLOT SELECT záznamy na druhé kartě.
Přepínání indexových zobrazení
Indexové zobrazení, které se zobrazí při přepnutí do režimu
,
závisí na aktuálních nastaveních záznamu. Chcete-li přehrávat klipy
zaznamenané v jiném formátu nebo snímky, změňte indexové zobrazení.
[XF-HEVC Index/Indexové zobrazení XF-HEVC]:
Indexové zobrazení klipů XF-HEVC zaznamenaných
na vybranou kartu.
[XF-AVC Index/Indexové zobrazení XF-AVC]:
Indexové zobrazení klipů XF-AVC zaznamenaných
na vybranou kartu.
[Photo Index/Indexové zobrazení snímků]:
Indexové zobrazení snímků zaznamenaných na SD kartě B (pouze).
1 Stiskněte tlačítko INDEX.
• Zobrazí se menu výběru z indexového zobrazení.
2 Vyberte požadované indexové zobrazení a potom stiskněte SET.
• Zobrazí se obrazovka vybraného indexového zobrazení.
• Pokud místo toho vyberete [Cancel/Zrušit], operaci zrušíte.
Základní přehrávání
Přehrávání záznamů
1 Pomocí joysticku přemístěte oranžový výběrový rámeček na klip nebo snímek, který chcete přehrát.
2 Stiskněte tlačítko Ò.
Klipy:
• Spustí se přehrávání.
• Opětovným stisknutím tlačítka Ò pozastavíte/obnovíte přehrávání.
• Po skončení vybraného klipu pokračuje přehrávání automaticky dalším klipem. Po dokončení posledního
klipu indexového zobrazení se přehrávání pozastaví.
Fotografie:
• Zobrazí se vybraný snímek (prohlížení jednotlivých snímků).
• Pomocí tlačítek Ú/Ù nebo stisknutím joysticku doleva/doprava se zobrazí předchozí/následující snímek.
• Tlačítkem DISP skryjete/zobrazíte informace zobrazované na obrazovce.
3 Pro návrat na indexové zobrazení stiskněte tlačítko Ñ.
DŮLEŽITÉ
• Pokud indikátor přístupu svítí červeně, dbejte dále uvedených upozornění. Pokud tak neučiníte, může dojít
k trvalé ztrátě dat.
- Neodpojujte zdroj napájení ani nevypínejte videokameru.
- Neotevírejte kryt slotu na paměťové karty u karty, na kterou se přistupuje, a nevyjímejte kartu.
POZNÁMKY
• Mezi klipy můžete zaznamenat krátká přerušení přehrávání videa nebo audia.
• V závislosti na klipu může videokamera interně nastavit některé ovládací prvky pro zobrazení vhodnějšího
obrazu na LCD obrazovce a v hledáčku.
- Pokud je nastavení [Gamma] v souboru s uživatelským nastavení obrazu jiné než [Canon Log 3], produkuje
videokamera obraz, který má přibližný vzhled jako video zobrazované na správně nakonfigurovaném
kompatibilním monitoru.
- Pokud je nastavení [Gamma] v souboru s uživatelským nastavení obrazu nastaveno na [Canon Log 3],
produkuje videokamera barvy, které mají přibližný vzhled jako barevný prostor BT-709, a to bez ohledu
na barevný prostor použitý pro záznam.
5
6 7
8
9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
1
2
19
3
4
22 23 24 25
26
20
21
39
Základní přehrávání
1
2
40
3
4
5
6
7
8
Blokování tlačítek ; Blokování ovládacích
prvků videokamery
Činnost ventilátoru a varování před teplotou
; Používání ventilátoru
Pomocník k joysticku (A 40)
Nastavení intervalu skoku (A 40)
Zbývající kapacita akumulátoru (A 33)
Síťové připojení ; Kontrola stavu sítě /
FTP přenos ; Přenos klipů (FTP přenos)
SD karta
Přehrávání
Ð PLAY
Přehrávání
Ý PAUSE
Pozastavení
Ô/Ó
Zpětné přehrávání po jednotlivých
snímcích/přehrávání po
jednotlivých snímcích
F FWD x5 × Zrychlené přehrávání
Ø F REV x5 Zrychlené přehrávání zpět
30 s ×,
Skok vpřed o 30 s nebo o 10 %
klipu
10 % ×
Skok zpět o 10 s nebo o 10 %
Ø 10 s,
klipu
Ø 10 %
9
1
2
3
4
Rychlost snímání1 ; Volba rychlosti snímání
10 Vložený soubor s uživatelským nastavením obrazu
; Vložení souboru s uživatelským
nastavením obrazu do klipů
11 Značka $/Značka %
; Přidávání značek do klipů během
záznamu, ; Přidávání značek $ nebo %
12 Časový kód
13 Číslo klipu / celkový počet klipů
14 Vzorkování barev ; Výběr rozlišení
a nastavení vzorkování barev
15 Rozlišení ; Výběr rozlišení a nastavení
vzorkování barev
16 Formát videa ; Výběr hlavního formátu
záznamu
17 Výstup informací zobrazovaných na obrazovce
; Vložení informací zobrazovaných na
obrazovce do obrazovek/videovýstupů
18 Bezdrátový ovladač zakázán (A 22)
19 Indikátor úrovně zvuku2
20 Výstupní zvukové kanály ; Záznam zvuku
21 Hlasitost sluchátek ; Nastavení hlasitosti
22 Rychlost závěrky3 ; Rychlost závěrky
23 Zisk3 ; Zisk
24 Clonové číslo3 ; Clona
25 Kód User Bit ; Nastavení kódu User Bit
26 Datum a čas záznamu4
U klipů zaznamenaných pomocí záznamu zpomaleného záběru se zobrazí rychlost snímání při filmování a rychlost snímání
při přehrávání.
Pouze při nastavení položky
> [¢ $ Monitoring Setup/Nastavení monitorování] > [Custom Display/Uživatelské
zobrazení] > [Audio Level Indicator/Indikátor úrovně zvuku] na [On/Zapnuto].
Pouze při nastavení položky
> [¢ $ Monitoring Setup/Nastavení monitorování] > [Custom Display/Uživatelské
zobrazení] > [Camera Data/Údaje videokamery] na [On/Zapnuto].
Pouze při nastavení položky
> [¢ $ Monitoring Setup/Nastavení monitorování] > [Custom Display/Uživatelské
zobrazení] > [Date/Time/Datum/Čas] na [On/Zapnuto].
Ovladače přehrávání
Při přehrávání klipu můžete pomocí tlačítek na videokameře nebo
pomocí joysticku s pomocníkem k joysticku či pomocí dodávaného
bezdrátového ovladače přehrávat klip. Zobrazení a skrytí
pomocníka k joysticku lze provést stisknutím tlačítka DISP.
Viz následující tabulka.
Základní přehrávání
Dostupné typy přehrávání
Typ přehrávání
Operace
Zrychlené přehrávání
Přehrávání přibližně
5násobkem normální rychlosti.
Tlačítka: Stiskněte tlačítko Ø nebo ×.
Bezdrátový ovladač: Stiskněte tlačítko Ø nebo ×.
Přehrávání snímku vpřed/zpět
Joystick: Během pozastavení přehrávání přitlačte joystick nahoru nebo dolů.
Bezdrátový ovladač: Během pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko Ô nebo Ó.
Skok zpět/vpřed v rámci klipu
Joystick: Při přehrávání přitlačte joystick nahoru nebo dolů.
Můžete stisknout tlačítko FUNC pro změnu intervalu skoku mezi [sec/sekundy] pro skok o 30 sekund vpřed/
10 sekund zpět, a [%] pro skok o 10 % klipu.
Skok na začátek dalšího klipu
Tlačítka: Stiskněte tlačítko Ù.
Joystick: Přitlačte joystick doprava.
Bezdrátový ovladač: Stiskněte tlačítko ß.
Skok na začátek aktuálního
klipu
Tlačítka: Stiskněte tlačítko Ú.
Joystick: Přitlačte joystick doleva.
Bezdrátový ovladač: Stiskněte tlačítko à.
Skok na předchozí klip
Tlačítka: Stiskněte dvakrát tlačítko Ú.
Joystick: Přitlačte joystick dvakrát doleva.
Bezdrátový ovladač: Stiskněte dvakrát tlačítko à.
Návrat k normálnímu
přehrávání
Tlačítka: Stiskněte tlačítko Ò.
Joystick: Stiskněte samotný joystick (tlačítko SET).
Bezdrátový ovladač: Stiskněte tlačítko Ò.
POZNÁMKY
• Při typech přehrávání uvedených v předchozí tabulce není slyšet žádný zvuk.
• Během rychlého přehrávání se můžete stisknutím tlačítka Ò vrátit k přehrávání normální rychlostí.
• Při přehrávání v některých režimech přehrávání můžete v přehrávaném obrazu zaznamenat určité anomálie
(mozaikové rušení, pruhy atd.).
• Rychlost uvedená na obrazovce je přibližná.
• Doba ekvivalentní přechodu o jeden snímek vpřed je delší než přechod o jeden snímek zpět a závisí na
použitém formátu videa: cca 0,5 s u klipů XF-AVC a 1 s u klipů XF-HEVC.
41
Základní přehrávání
42
5
Externí připojení
43
Připojení k externímu monitoru
Když připojujete videokameru k externímu monitoru (pro monitorování záznamu nebo pro přehrávání), vyberte na
videokameře tu zdířku, která odpovídá zdířce na používaném monitoru. Potom nastavte konfiguraci výstupního
videosignálu.
; Konfigurace videovýstupu
Schéma připojení
Videokameru doporučujeme napájet kompaktním napájecím adaptérem ze síťové zásuvky.
Zdířka SDI
BNC kabel
(běžně prodávaný)
Vstupy SDI
Externí monitor
HDMI kabel
(běžně prodávaný)
Vstupy HDMI
Zdířka HDMI OUT
•
•
•
•
POZNÁMKY
Zdířka HDMI OUT je pouze výstupní. Nepropojujte videokameru s výstupní zdířkou jiného zařízení pomocí
zdířky HDMI OUT; takovýto postup by způsobil poruchu.
Při připojení videokamery k monitorům DVI nelze zaručit řádnou funkčnost.
V závislosti na monitoru nemusí být výstup videa správný. V takovém případě použijte jinou zdířku.
Můžete nastavit položky
> [3 " Recording/Media Setup/Nastavení záznamu/média]
> [Rec Command/Povel záznamu] a [HDMI Time Code/Časový kód HDMI] na [On/Zapnuto] pro použití
tlačítka REC na videokameře k ovládání operace záznamu rovněž na externím rekordéru připojeném ke zdířce
HDMI OUT. Signál časového kódu videokamery bude také posílán na výstup.
Práce s klipy v počítači
Práce s klipy v počítači
44
Uložení klipů do počítače
Pro uložení klipů do počítače a jejich správu použijte software Canon XF Utility. Pro snadné použití klipů přímo
ze softwaru pro nelineární editaci (NLE) firmy Avid můžete použít Canon XF Plugin. Abyste mohli použít klipy
XF-HEVC v softwaru Canon XF Utility nebo v Canon XF pluginech, musíte si stáhnout a nainstalovat rovněž
Canon XF-HEVC Decoder. Software, pluginy a dekodér jsou k dispozici zdarma ke stažení na místních
webových stránkách společnosti Canon. Na webu naleznete také požadavky na systém a nejnovější informace.
Podrobné pokyny k instalaci a odinstalování softwaru naleznete v souboru „Přečtěte si nejdříve tyto informace“
(Install-XF Utility.pdf) zahrnutém v komprimovaném souboru, který si stáhnete z webové stránky.
Podrobnosti k používání softwaru naleznete v návodu k používání (soubor PDF), který se nainstaluje společně
se softwarem.
Canon XF Utility (pro Windows/macOS): Softwarová aplikace, která umožňuje ukládat klipy v počítači,
kontrolovat je, přehrávat, organizovat a zachycovat z nich jednotlivé snímky.
Canon XF Plugin pro Avid Media Access (pro Windows/macOS): Plugin, který umožňuje snadno importovat
klipy z SD karty nebo místní složky v počítači do kompatibilní verze aplikace Avid Media Composer (aplikace NLE
kompatibilní s aplikací Avid Media Access) přímo z aplikace.
Canon XF-HEVC Decoder (pro Windows/macOS): Dekodér umožňující přehrávat klipy XF-HEVC pomocí
softwaru Canon XF Utility nebo pluginů Canon XF. Dekodér je nutný pro použití klipů XF-HEVC v počítači.
6
Síťové funkce
45
Informace o síťových funkcích
Videokameru můžete připojit k bezdrátové síti nebo kompatibilnímu síťovému zařízení pomocí Wi-Fi nebo
ke kabelové síti pomocí kabelu Ethernet.
; Síťové funkce
Síťové funkce a typy připojení
Wi-Fi
Síťová funkce
Popis
Kabelová síť
Infrastruktura1
Kamera jako
přístupový bod2
–
–
Ü
Browser Remote
Umožňuje dálkově ovládat videokameru
z webového prohlížeče připojeného zařízení.
IP datový tok
Živé video a zvuk z videokamery lze vysílat jako
IP datový tok na kompatibilní dekodér IP videa
připojený síti.
Ü
–
–
Přenos souborů pomocí
FTP
Přenos klipů zaznamenaných videokamerou do
jiného zařízení připojeného do sítě pomocí
protokolu FTP.
Ü
Ü
–
1
2
Připojení k Wi-Fi síti pomocí externího přístupového bodu (bezdrátový router apod.)
Přímé připojení k jednomu zařízení s připojením Wi-Fi, kde videokamera slouží jako přístupový bod Wi-Fi.
Zahájení používání síťových funkcí
Před používáním síťových funkcí musíte předem nakonfigurovat různá nastavení ve videokameře.
Obecně řečeno, musíte dodržovat následující 3 kroky:
Krok 1
Nastavte a uložte profily konfigurace pro síť, kterou plánujete používat. Videokamera
obsahuje ve výchozím nastavení jeden přístupový bod videokamery, který můžete
okamžitě využít k připojení mobilního zařízení a začít používat funkci Browser Remote.
; Připojování k síti Wi-Fi, ; Přístupový bod videokamery,
; Připojování ke kabelové síti (Ethernet)
Krok 2
Dokončete nastavení konkrétních funkcí pro síťové funkce, které hodláte používat.
; Nastavení aplikace Browser Remote, ; Nastavení IP datového toku,
; Nastavení FTP serveru a přenosu
Krok 3
Vyberte síťový profil a začněte používat požadovanou síťovou funkci.
; Spuštění aplikace Browser Remote, ; Datový tok videa prostřednictvím
IP, ; Přenos klipů (FTP přenos)
• Postupy v Návodu k používání předpokládají, že již máte správně nakonfigurovanou a pracující síť, síťová
zařízení a/nebo přístupový bod Wi-Fi. Je-li třeba, vyhledejte informace v dokumentaci dodávané se síťovými
zařízeními, která plánujete používat.
• Konfigurace síťových nastavení vyžaduje příslušné znalosti konfigurace a používání kabelových (Ethernet)
a/nebo bezdrátových (Wi-Fi) sítí. Společnost Canon nemůže poskytovat podporu týkající se konfigurace sítí.
DŮLEŽITÉ
• Data přenášená po sítích se nešifrují.
• Společnost Canon neodpovídá za jakékoli ztráty dat nebo škody vzniklé v důsledku nesprávné konfigurace
nebo nastavení sítě. Společnost Canon dále neodpovídá za jakékoli ztráty dat nebo škody vzniklé v důsledku
používání síťových funkcí.
Informace o síťových funkcích
• Budete-li používat nechráněnou Wi-Fi síť, může se stát, že vaše data budou prohlížet neoprávněné třetí strany.
Videokamera se rovněž dodává s výchozími hesly, takže můžete velmi rychle vyzkoušet síťové funkce.
Doporučujeme výchozí nastavení změnit. Mějte tedy na paměti bezpečnostní rizika spojená s daty.
46
POZNÁMKY
• Poznámky k Wi-Fi anténě: Během používání Wi-Fi funkcí videokamery
nezakrývejte Wi-Fi anténu rukou ani žádným jiným předmětem. Její zakrytí
může způsobit rušení bezdrátových signálů.
• Neotevírejte kryty slotů na paměťové karty během používání síťových funkcí.
• Neumisťujte kabely připojené ke zdířce SDI nebo HDMI OUT poblíž Wi-Fi
antény. Mohlo by to mít negativní vliv na bezdrátovou komunikaci přes Wi-Fi.
Wi-Fi anténa
7
Doplňkové informace
47
Bezpečnostní pokyny a upozornění k obsluze
Přečtěte si tyto pokyny. Pro zajištění bezpečného provozu je nutné se jimi řídit. Nebudete-li tyto pokyny
dodržovat, může dojít ke zranění uživatele produktu nebo ostatních osob.
VAROVÁNÍ
Označuje nebezpečí vážného zranění nebo usmrcení.
• Přestaňte produkt používat při výskytu neobvyklých příznaků, například kouře nebo podivného zápachu.
• Nedotýkejte se nechráněných vnitřních částí.
• Chraňte produkt před vodou. Nevkládejte do produktu žádné předměty a nenaplňujte jej tekutinami.
• Je-li produkt zapojen do elektrické zásuvky, nedotýkejte se ho při bouřce. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem.
• Nikdy produkt nerozebírejte ani se nepokoušejte o jeho úpravy.
• Chraňte produkt před silnými nárazy a vibracemi.
• S tímto produktem používejte pouze zdroje napájení, které jsou zmíněny v tomto návodu k používání.
• Při používání nabíječky akumulátoru nebo kompaktního napájecího adaptéru dbejte níže uvedených pokynů.
- Nedotýkejte se za bouřky nabíječky akumulátoru nebo kompaktního napájecího adaptéru připojeného
do elektrické zásuvky.
- Nepoužívejte produkt, pokud není síťová zástrčka zcela zasunuta do elektrické zásuvky.
- Neodpojujte produkt taháním za napájecí kabel.
- Produkt nezapojujte ani neodpojujte vlhkýma rukama.
- Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty. Nepoškozujte ani nepřerušujte napájecí kabel ani
se nepokoušejte o jeho úpravy.
- Nenechávejte produkt zapojený do zdroje napájení po dlouhou dobu.
• Chraňte síťovou zástrčku a kontakty před znečištěním a zabraňte jejich styku s kovovými kolíky a jinými
kovovými objekty.
• Nenabíjejte baterie/napájecí akumulátory při teplotách mimo rozsah 0–40 °C.
• Při používání běžně dostupných baterií nebo dodaných napájecích akumulátorů dbejte níže uvedených pokynů.
- Pokud z baterií nebo napájecích akumulátorů začne vytékat tekutina, přestaňte je používat. Pokud tato
tekutina potřísní vaší pokožku nebo oblečení, omyjte zasažené místo důkladně tekoucí vodou. Dostane-li se
do kontaktu s okem, důkladně oko vypláchněte tekoucí vodou a ihned vyhledejte lékaře.
- Baterie a napájecí akumulátory používejte pouze s produkty, pro které jsou určeny.
- Chraňte baterie / napájecí akumulátory před nadměrným teplem a ohněm.
- Nenabíjejte baterie ani napájecí akumulátory pomocí neschválených nabíječek.
- Chraňte kontakty před znečištěním a zabraňte jejich styku s kovovými kolíky a jinými kovovými objekty.
- Rozhodnete-li se baterie nebo napájecí akumulátory zlikvidovat, zaizolujte kontakty páskou nebo jiným
způsobem.
• Nedívejte se hledáčkem do silných světlených zdrojů, jako je slunce za jasného dne nebo lasery a další silné
umělé světelné zdroje.
• Neponechávejte objektiv bez nasazeného krytu objektivu. Objektiv může soustředit světlo a způsobit požár.
• Nezabalujte produkt do látek ani jiných materiálů během používání nebo krátce po používání, pokud je
produkt zahřátý.
Bezpečnostní pokyny a upozornění k obsluze
48
• Nedovolte, aby produkt během používání přišel do kontaktu s vaší pokožkou po delší dobu. I když se vám
nezdá, že je produkt příliš horký, mohli byste si způsobit mírná kontaktní popálení, která se mohou projevit
zarudnutím pokožky a vytvořením puchýřů. Uživatelům s problémy oběhu nebo s méně citlivou pokožkou
nebo při používání videokamery na velmi horkých místech doporučujeme používat stativ nebo podobné
vybavení.
• Uchovávejte produkt mimo dosah malých dětí.
• Popruh omotaný okolo krku osoby může způsobit uškrcení.
• Pravidelně odstraňujte prach nahromaděný na síťové zástrčce a elektrické zásuvce pomocí suchého hadříku.
• Vypněte přístroj v místech, kde je jeho používání zakázáno. Pokud tak neučiníte, mohlo by dojít k narušení
funkce ostatních zařízení v důsledku působení elektromagnetických vln, případně k nehodám.
UPOZORNĚNÍ
Označuje nebezpečí zranění.
• Popruh je určen pouze pro použití na těle. Zavěšení popruhu s upevněným jiným výrobkem na háček nebo jiný
předmět může způsobit poškození výrobku. Rovněž netřeste výrobkem ani jej nevystavujte působení silných
nárazů. Může dojít ke zranění nebo k poškození výrobku.
• Neponechávejte produkt na místech vystavených extrémně vysokým nebo nízkým teplotám, protože by mohlo
vzniknout riziko popálení nebo poranění.
• Nasazujte produkt pouze na dostatečně robustní stativy.
Zkrácené specifikace
Zkrácené specifikace
Zde uvedené specifikace jsou pouze zkrácenou verzí kompletních specifikací videokamery. Přečtěte si Návod
k používání v plné verzi, kde naleznete kompletní informace.
; Specifikace
• Záznamové médium (nezahrnuto)
Přibližné doby záznamu naleznete v následující tabulce
Paměťová karta SD, SDHC (SD High Capacity) nebo SDXC (SD eXtended Capacity); dva sloty pro klipy,
pouze SD karta B pro snímky
• Napájení (jmenovité): 14,4 V DC (napájecí akumulátor), 24,0 V DC (DC IN)
• Příkon (při záznamu s využitím LCD obrazovky a povoleného výstupu na SDI zdířky (3G-SDI))
Klipy XF-HEVC, 3840 × 2160, 160 Mb/s: 21,5 W (59,94P), 20,8 W (50,00P)
Klipy XF-HEVC, 1920 × 1080, 60 Mb/s: 20,6 W (59,94P), 19,9 W (50,00P)
Klipy XF-AVC, 1920 × 1080, 45 Mb/s:
19,1 W (59,94P), 18,8 W (50,00P)
• Provozní teplota: 0–40 °C
• Rozměry (Š × V × H)1
Pouze tělo videokamery: 162 × 210 × 378 mm
Tělo videokamery s nasazenou sluneční clonou objektivu, držákem mikrofonu a očnicí: 191 × 258 × 433 mm
1
•
Všechny rozměry jsou přibližné.
Hmotnost2
Tělo videokamery (včetně ramenní opěrky a přídržného řemenu): 2 710 g
Typická pracovní konfigurace*: 3 160 g
* Videokamera s ramenní opěrkou, přídržným řemenem, sluneční clonou objektivu, držákem mikrofonu, očnicí, napájecím
akumulátorem BP-A30 a jednou SD kartou.
2
Všechny hmotnosti jsou přibližné.
Přibližná doba nahrávání na SD kartu
Přibližné časy, pouze pro referenci, založené na jediném nahrávání, které pokračuje, dokud není paměťová
karta plná.
Rozlišení a datový tok
Kapacita SD karty
32 GB
64 GB
128 GB
256 GB
3840×2160, 160 Mb/s
25 min
50 min
105 min
210 min
3840×2160, 110 Mb/s
35 min
75 min
150 min
305 min
1920×1080, 60 Mb/s
65 min
140 min
280 min
565 min
1920×1080, 45 Mb/s
90 min
185 min
375 min
755 min
49
Zkrácené specifikace
Přibližné doby nabíjení a doby použitelnosti napájecího akumulátoru
50
Dodávaný napájecí akumulátor BP-A30 se nabíjí přibližně 170 minut pro dosažení plného nabití s využitím
dodávané nabíječky akumulátoru CG-A20. Přibližná doba použití plně nabitého napájecího akumulátoru BP-A30
při výchozích nastaveních je následující.
Formát videa, rozlišení a datový tok
Klipy XF-HEVC, 3840×2160, 160 Mb/s
Klipy XF-AVC, 1920×1080, 45 Mb/s
Rychlost snímání
Záznam (max.)
Záznam (typický)
59,94P
120 min
65 min
50,00P
125 min
70 min
59,94P
135 min
80 min
50,00P
135 min
80 min
Hmotnost a rozměry jsou přibližné. Za omyly a nepřesnosti se nepřebírá žádná odpovědnost.
Volitelné příslušenství
Doporučujeme používat originální příslušenství Canon.
Pokud použijete napájecí akumulátor jiných výrobců než Canon, zobrazí se hlášení [Battery communication
error/Chyba komunikace baterie] a je vyžadována reakce uživatele. Mějte na paměti, že společnost Canon
nenese odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé nehodami, např. chybnou funkci nebo požár, k nimž došlo
z důvodu použití napájecích akumulátorů jiných výrobců než Canon.
Pouze příslušenství, které je opatřeno touto značkou, je originálním videopříslušenstvím Canon.
Doporučujeme používat výhradně videopříslušenství Canon nebo výrobky, které jsou opatřeny
touto značkou.
Canon Europa N.V.
52
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
Informace o vaší místní kanceláři Canon naleznete v záručním listu nebo na webu
www.canon-europe.com/Support
Výrobek a příslušná záruka jsou v evropských zemích poskytovány společností Canon Europa N.V.
Informace v tomto dokumentu jsou platné k srpnu 2018. Změna technických specifikací vyhrazena
bez oznámení.
CEL-SX5VA2H0
DIE-0523-000
© CANON INC. 2018
0214W076
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising