Canon | EOS-1D C | User manual | Canon EOS-1D C User manual

Canon EOS-1D C User manual
ČESKY
Úvod
Komunikační software pro fotoaparát
EOS Utility
Obsah
Verze 3.10
1D X Mk II
1D X
250D
1D C
5DS/5DS R
200D
750D
5D Mk IV
5D Mk III
2000D
1300D
R
RP
4000D M6 Mk II
6D Mk II
6D
7D Mk II
90D
80D
77D
M6
M5
M3
M10
M100
M50
760D
800D
Návod k použití
 Obsah tohoto návodu k použití
 EU je zkratka pro EOS Utility.
 Model fotoaparátu se zobrazuje v podobě ikony.
Příklad: EOS-1D X  1D X
Ikona XX označuje všechny modely
EOS XX (WG) / EOS XX (W) / EOS XX (N). Pokud
je vyžadováno vysvětlení pro konkrétní model, je
použita ikona, jako například XX(WG) XX(W) .

uvádí odpovídající model fotoaparátu.
 Posloupnost výběru nabídek je uvedena
v postupech se symbolem .
(Příklad: Vyberte nabídku [Window/Okno] 
[Main Window/Hlavní okno].)
 Hranaté závorky se používají k označení položek,
jako jsou například názvy nabídek, názvy tlačítek
a názvy oken, které se zobrazí na obrazovce
počítače.
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
 Text ohraničený znaky < > představuje název
ovládacího prvku fotoaparátu či ikonu nebo název
klávesy na klávesnici.
 str. ** označuje referenční stránku.
Kliknutím přejdete na odpovídající stránku.

: Označuje informace, které je důležité si přečíst
před zahájením používání.

: Označuje další informace, které mohou být
užitečné.
 Procházení stránek
 Klikněte na šipky v pravé dolní části obrazovky.
: Další stránka
: Předchozí stránka
: Návrat na dříve zobrazenou stránku
 Kliknutím na záhlaví kapitoly na pravé straně
obrazovky přejdete k obsahu této kapitoly.
Dále můžete kliknutím na položku v obsahu,
která vás zajímá, přejít na odpovídající stránku.
© CANON INC. 2019
CEL-SX8TA2H0
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
Úvod
Úvod
Program EOS Utility (dále jen EU) je software zajišťující komunikaci
s fotoaparátem EOS. Po propojení fotoaparátu s počítačem propojovacím
kabelem můžete do počítače stahovat snímky, uložené na paměťové kartě
fotoaparátu a různá nastavení fotoaparátu nebo fotografovat na dálku z EU.
Požadavky na systém
Obsah
Operační
systém
Mac OS X 10.11 až 10.14
Hlavní funkce programu EU
Počítač
Díky programu EU je možné ovládat fotoaparát na dálku a využívat
následující hlavní funkce.
Počítač Macintosh, v němž je nainstalován některý
z výše uvedených operačních systémů a v němž je jako
standardní vybavení k dispozici port USB
Procesor
Procesor Intel
Paměť RAM
Minimálně 2 GB
Zobrazení
Rozlišení: 1 024 × 768 nebo více
Barvy: tisíce nebo více
 Můžete do počítače v dávce stáhnout snímky
uložené na paměťové kartě fotoaparátu.
 Zároveň lze do počítače stáhnout jen vybrané snímky.
 Můžete zadat různé možnosti nastavení
fotoaparátu z počítače.
 Můžete fotografovat na dálku a ovládat
fotoaparát z počítače.
 Dálkové snímání s živým náhledem: Je možné fotografovat
a současně v počítači kontrolovat fotografovaný objekt v reálném
čase.
 Fotografovat na dálku lze také pomocí tlačítka spouště fotoaparátu.
 Při fotografování pomocí časovače nastavíte předem čas pro
automatické pořízení snímku fotoaparátem.
 Při stahování snímků nebo dálkovém snímání
můžete okamžitě prohlížet či kontrolovat
snímky prostřednictvím propojeného
programu Digital Photo Professional verze 4.x.
Nejnovější požadavky na systém, včetně podporovaných verzí operačního
systému, zkontrolujte na webu společnosti Canon.
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
Když v aplikaci EU verze 3.8.20 nebo novější v hlavním okně kliknete
na položku [
], vyhledají se na serveru soubory aktualizací, které
pak budete moci stáhnout.
Abyste mohli tuto funkci použít, musíte mít přístup k Internetu
(předplatné u poskytovatele a zřízené linkové připojení). Můžou se vás
týkat poplatky za připojení účtované poskytovatelem internetových
služeb (ISP) nebo poplatky za připojení k přístupovému bodu.
2
Podporovaný fotoaparát
Lze použít pro snímky typu RAW či JPEG nebo filmy pořízené následujícími
fotoaparáty.
EOS-1D X Mark II
EOS-1D X
EOS-1D C
EOS 5DS/5DS R
EOS 5D Mark IV
EOS 5D Mark III
EOS R
EOS RP
EOS 7D Mark II
EOS 6D Mark II
EOS 90D
EOS 77D
EOS 760D
EOS 800D
EOS 250D
EOS 200D
EOS 750D
EOS 2000D
EOS 4000D
EOS M5*
EOS M6 Mark II
EOS M3*
EOS 1300D
EOS M6*
EOS M100*
EOS M50
EOS 6D
EOS 80D
EOS M10*
* Pokud jsou tyto fotoaparáty propojeny s EU, okno záznamu se nezobrazí,
jelikož nejsou schopny provést snímání na dálku a dálkové snímání
s živým náhledem.
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
3
Obsah
Úvod........................................................................... 2
Hlavní funkce programu EU.......................................... 2
Požadavky na systém................................................... 2
Podporovaný fotoaparát ............................................... 3
1 Stahování snímků do počítače ............................... 6
Připojení fotoaparátu k počítači .................................... 7
Spuštění programu EU ................................................. 9
Připojení k síti LAN pomocí programu EU ............. 10
Dávkové stahování snímků do počítače .................... 11
Stahování vybraných snímků do počítače ............. 12
Použití fotoaparátu ke stažení snímků do
počítače ................................................................. 15
Ukončení programu EU ............................................. 16
2 Nastavení fotoaparátu z počítače......................... 17
Nastavení pomocí okna nastavení fotoaparátu ......... 18
Položky nastavitelné pomocí okna nastavení
fotoaparátu.............................................................
Použití souborů stylu Picture Style ve
fotoaparátu.............................................................
Registrace dat korekce aberace objektivu pro
objektiv ve fotoaparátu...........................................
Uložení vyvážení bílé do počítače .........................
Registrace osobního vyvážení bílé ve
fotoaparátu.............................................................
Nastavení funkcí pomocí nabídky Shooting menu
(Nabídka fotografování) okna pro fotografování ........
Položky nastavitelné pomocí okna pro
fotografování..........................................................
19
20
22
27
28
30
31
Nastavení stylů Picture Style a jejich použití ve
fotoaparátu .............................................................
Nastavení kvality JPEG a její použití ve
fotoaparátu .............................................................
Korekce vyvážení bílé a její použití ve
fotoaparátu .............................................................
Nastavení tiché závěrky a její použití ve
fotoaparátu .............................................................
Úvod
32
Obsah
34
35
35
3 Dálkové snímání ovládáním fotoaparátu
z počítače............................................................. 36
Dálkové snímání s živým náhledem ........................... 37
Fotografování s vysokým dynamickým rozsahem
(HDR) .........................................................................
Braketing zaostřování.................................................
Funkce okna Remote Live View window (Okno
dálkového živého náhledu).........................................
Ruční zaostřování...................................................
Zaostřování pomocí automatického zaostřování
(AF).........................................................................
Ověření hloubky ostrosti a expozice.......................
Vyvážení bílé pomocí okna Remote Live View
window (Okno dálkového živého náhledu) .............
Zobrazení elektronického horizontu .......................
Změna poměru stran ..............................................
Nastavení záznamu zvuku .....................................
Funkce překryvného zobrazení ..............................
Zobrazení čar rastru ...............................................
Zobrazení vodicích čar ...........................................
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
43
45
Předvolby
46
46
Referenční
informace
48
52
Rejstřík
52
53
54
55
57
61
62
4
Ovládání funkce Power Zoom ...............................
Fotografování pomocí fotoaparátu.............................
Záznam filmů .............................................................
Fotografování řízené časovačem ..............................
Fotografování pomocí časovače............................
Dálkové intervalové snímání pomocí časovače.....
Dálkové snímání s dlouhou expozicí (časem B)........
Dálkové snímání s dlouhou expozicí (časem B)....
Nastavení časovače času B ..................................
Fotografování s bleskem ...........................................
Úprava stylů obrázku pomocí funkce dálkového
snímání s živým náhledem ........................................
Registrace hudby na pozadí na paměťovou kartu
fotoaparátu.................................................................
Nastavení webových služeb ......................................
Uložení informací IPTC..............................................
64
66
67
73
73
73
75
75
76
77
80
81
84
86
4 Předvolby.............................................................. 87
Předvolby................................................................... 88
Basic Settings (Základní nastavení) ...................... 88
Destination Folder (Cílová složka)......................... 88
File Name (Název souboru)................................... 89
Remote Shooting (Dálkové snímání)..................... 89
Linked Software (Propojený software)................... 90
Time Settings (Nastavení času)............................. 90
Survey (Průzkum) .................................................. 91
Referenční informace .............................................. 92
Řešení potíží .............................................................. 93
Odinstalace softwaru .................................................. 95
Seznam funkcí okna prohlížení .................................. 96
Seznam funkcí v okně uložení dat pro data
objektivu nebo korekci odchylky objektivu.................. 97
Seznam funkcí okna pro fotografování....................... 98
Seznam funkcí okna Flash function settings
(Nastavení funkce blesku) ........................................ 100
Seznam funkcí okna Remote Live View window
(Okno dálkového živého náhledu) – karta Live
View (Živý náhled) .................................................... 101
Seznam funkcí okna Remote Live View window
(Okno dálkového živého náhledu) – karta
Compose (Úprava kompozice) ................................. 102
Seznam funkcí okna Zoom View (Zobrazení lupy)... 103
Rejstřík ..................................................................... 104
O tomto návodu k použití...................................... 105
Ochranné známky ................................................ 105
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
5
1
Stahování snímků do počítače
Úvod
V této kapitole jsou vysvětleny základní operace, jako je příprava
na stahování snímků do počítače (připojení fotoaparátu a počítače),
spuštění programu EU, stahování snímků z fotoaparátu do počítače
a ukončení programu EU.
Připojení fotoaparátu k počítači ................................. 7
Spuštění programu EU .............................................. 9
Připojení k síti LAN pomocí programu EU.................. 10
Dávkové stahování snímků do počítače.................. 11
Stahování vybraných snímků do počítače.................. 12
Stažení a vymazání souborů se záznamy GPS
z fotoaparátu........................................................... 15
Použití fotoaparátu ke stažení snímků do počítače.... 15
Ukončení programu EU ........................................... 16
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
6
Připojení fotoaparátu k počítači
Ke stahování snímků pořízených fotoaparátem do počítače budete
muset propojit fotoaparát s počítačem propojovacím kabelem.
Před propojením fotoaparátu s párovací funkcí EU Wi-Fi/LAN viz
„Připojení k síti LAN pomocí programu EU“ (str. 10).
Jiné fotoaparáty EOS než model
1
R
RP
Připojte velký konektor kabelu do portu USB v počítači.
Úvod
R
RP
M6 Mk II
Připojte konektor kabelu do portu USB počítače
1 (Typ
C).
Připojte druhý konektor kabelu do digitálního
2 konektoru
na fotoaparátu.
R
 Při připojování kabelu k fotoaparátu použijte ochranu kabelu.
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
 Informace o umístění a orientaci portu USB naleznete
v uživatelské příručce pro počítač.
zástrčku kabelu zapojte do digitálního
2 Malou
konektoru na fotoaparátu.
 Připojením konektoru k fotoaparátu podle postupu pro příslušný
model fotoaparátu je příprava ke stahování snímků dokončena.
Zkontrolujte nastavení počítače podle poznámky „
Ověření
nastavení počítače“ a poté pokračujte částí „Spuštění programu
EU“ (str. 9).
1D X Mk II
5DS/5DS R
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
5D Mk IV 7D Mk II
 Při připojování kabelu k fotoaparátu použijte ochranu kabelu.
Připojte kabel do digitálního konektoru tak, aby ikona <
>
na zástrčce směřovala k zadní straně fotoaparátu.
Jiné fotoaparáty než uvedené
 Zástrčku natočte tak, aby značka <
> směřovala k přední
straně fotoaparátu, a připojte ji ke konektoru <A/V OUT /
DIGITAL> nebo digitálnímu konektoru fotoaparátu.
7
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
 Doporučuje se použití originálního propojovacího kabelu Canon.
 Potvrzení nastavení počítače
Než spustíte aplikaci EU, připojte fotoaparát a počítač a zapněte
napájení fotoaparátu. Potom zkontrolujte, jestli počítač používá
následující nastavení. Pokud ne, upravte je podle uvedených
hodnot.
Vyberte položku [Applications/Aplikace]  [Image Capture/
Pořízení snímku].  Dvakrát klikněte na ikonu fotoaparátu
připojeného k počítači.  Nastavte položku [Connecting this
camera opens/Při připojení tohoto fotoaparátu se spustí] na
možnost [No application/Žádná aplikace].
Po ověření a úpravě nastavení nastavte vypínač napájení
fotoaparátu do polohy <OFF>.
Chcete-li spustit program EU, musíte připojit fotoaparát ke
stejnému portu USB jako při ověřování a úpravě nastavení.
Chcete-li použít jiný port USB, znovu ověřte a upravte nastavení.
 U modelů 1D X Mk II
1D X
1D C
5DS/5DS R
Referenční
informace
Rejstřík
5D Mk IV
R
7D Mk II můžete konektor připojený k fotoaparátu
zajistit ochranou kabelu, která znemožňuje odpojení konektoru.
Podrobnosti o používání jsou uvedeny v návodu k použití.
8
Spuštění programu EU
Úvod
Po nastavení vypínače napájení fotoaparátu do polohy <ON> se spustí
program EU a fotoaparát a počítač budou moci komunikovat.
Obsah
Nastavte vypínač napájení fotoaparátu do polohy
<ON>.
1
2 Klikněte na ikonu [EOS Utility] v doku.
1
2
3
4
Stahování
snímků
 Zahájí se komunikace mezi fotoaparátem a počítačem a zobrazí
se následující obrazovka.
 Od příštího propojení fotoaparátu a počítače se program EU
bude spouštět při nastavení vypínače napájení fotoaparátu do
polohy <ON>.
Nastavení
fotoaparátu
Hlavní okno aplikace EU
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
 Spustí se program EU, zobrazí se hlavní okno, takže fotoaparát
i počítač mohou nyní navzájem komunikovat. Pokračujte částí
„Dávkové stahování snímků do počítače“.
Po spuštění programu EU se na panelu nabídek plochy zobrazí
ikona [ ]. Můžete na tuto ikonu kliknout a zobrazit obrazovku pro
použití níže uvedeného nastavení.
[Do not launch EOS Utility automatically when camera is
connected/Nespouštět automaticky program EOS Utility při
připojení fotoaparátu]
Pokud na této obrazovce vyberete položku [Quit/Ukončit], program
EU se při opětovném propojení fotoaparátu a počítače automaticky
nespustí.
9
Před zahájením postupu navázání připojení přes síť LAN nezapomeňte
provést následující ověření.
Připojení k síti LAN pomocí programu EU
Pro připojení k síti LAN se používá funkce párování pro připojení k síti
Wi-Fi/LAN, která je součástí programu EU. Tuto funkci nelze použít
u modelů
M3
760D
M10
750D
2000D
1300D
4000D
M6
M5
M100 .
Před propojením fotoaparátu a počítače spusťte
1 program
EU.
 Zobrazí se následující okno.
Navažte připojení provedením postupů uvedených v návodu k použití
bezdrátového přenašeče dat, návodu k použití funkce Wi-Fi nebo
návodu k použití klasické sítě LAN dodaných s fotoaparátem a návodu
k použití Wi-Fi adaptéru W-E1. Uvědomte si, že mezi postupy připojení
pro program EU verze 2.14 nebo novější a pro program EU verze 2.13
nebo starší jsou níže uvedené rozdíly.
 Spuštění softwaru pro párování s bezdrátovým přenašečem
dat WFT
(EU verze 2.13 nebo starší)
Je vyžadováno spuštění softwaru pro párování s bezdrátovým
přenašečem dat WFT.
(EU verze 2.14, verze 3.x)
Zatímco spuštění softwaru pro párování s bezdrátovým přenašečem
dat WFT není nutné, je vyžadováno spuštění programu EU.
 Při zjištění fotoaparátu
(EU verze 2.13 nebo starší)
Pokud je zjištěn fotoaparát a zobrazí se zpráva, dvakrát klikněte na
ikonu softwaru pro párování s bezdrátovým přenašečem dat WFT.
(EU verze 2.14, verze 3.x)
Pokud je zjištěn fotoaparát a zobrazí se zpráva, klikněte na zprávu.
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Klikněte na tlačítko [Pairing over Wi-Fi/LAN/Párování
2 přes
Wi-Fi/LAN]. Pokud se zobrazí zpráva [To
connect to the camera via LAN, some Firewall
settings must be changed. Do you want to make
these changes?/K připojení fotoaparátu přes síť LAN
je nutné změnit některá nastavení brány firewall.
Chcete provést tyto změny?], vyberte tlačítko
[Yes/Ano].
Referenční
informace
Rejstřík
10
Dávkové stahování snímků do počítače
Do počítače můžete v dávce stáhnout snímky uložené na paměťové
kartě vložené ve fotoaparátu podle podmínky výběru.
Stažené snímky jsou roztříděny do složek podle data. Poté se zobrazí v hlavním
okně programu Digital Photo Professional verze 4.x (software pro zpracování,
prohlížení a úpravy snímků typu RAW, dále jen DPP), který je propojen tak, aby
se automaticky spustil. V tomto okně můžete snímky ihned zkontrolovat.
1
3
Vyberte podmínku pro stahování snímků a klikněte
na tlačítko [OK].
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Klikněte na položku [Download images to computer/
Stáhnout snímky do počítače].
 Dialogové okno nastavení se zavře.
na text [Start automatic download/Zahájit
4 Klikněte
automatické stahování].
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
 Zobrazí se okno pro stahování snímků.
Klikněte na tlačítko [Settings/Nastavení] vedle textu [Start
2 automatic
download/Zahájit automatické stahování].
Referenční
informace
Rejstřík
 Zobrazí se dialogové okno [Save File/Uložit soubor] a zahájí se
stahování snímků do počítače.
 Stažené snímky se uloží do složky [Pictures/Obrázky].
 Po stažení všech snímků se automaticky spustí program DPP
a stažené snímky se zobrazí v hlavním okně programu DPP.
 Zobrazí se dialogové okno nastavení.
11
5
Zkontrolujte stažené snímky.
Hlavní okno programu DPP
Úvod
Stahování vybraných snímků do počítače
Ze snímků uložených na paměťové kartě fotoaparátu můžete vybrat
snímky, které chcete stáhnout do počítače.
na položku [Select and download/Vybrat
1 Klikněte
a stáhnout].
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
 Zkontrolujte stažené snímky v programu DPP.
Podrobné informace o používání programu DPP naleznete
v elektronické příručce „Digital Photo Professional verze 4.x
Návod k použití“ (ve formátu PDF).
 Pokračujte částí „Ukončení programu EU“ (str. 16).
Předvolby
Referenční
informace
 Zobrazí se okno prohlížení se snímky uloženými na paměťové
kartě.
Rejstřík
 V předvolbách (okno [Linked Software/Propojený software])
můžete změnit software, který se spustí při stahování snímků,
a to z programu DPP na jiný software (str. 90).
 V předvolbách (okno [Destination Folder/Cílová složka]) můžete
změnit cílové umístění pro ukládání stažených snímků a snímky,
které mají být staženy (str. 88).
 Stahování souborů filmů může z důvodu velké velikosti souborů
určitou dobu trvat.
12
2
Úvod
Prohlédněte si snímky a vyberte ty, které chcete
stáhnout.
Okno prohlížení
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
 Chcete-li změnit pořadí miniatur, můžete kliknout na tlačítko
[
].
 Po kliknutí na tlačítko [
] můžete vyfiltrovat snímky podle
různých podmínek a vybrat snímky, které chcete stáhnout.
Přidejte zaškrtávací značku
 Můžete také vybrat několik snímků pomocí myši.
 Pro výběr informací zobrazených na miniaturách můžete kliknout
na tlačítko [
].
Výběrem možnosti [Date/time/Datum/čas] se zobrazí datum
a čas vytvoření souboru.
 Pro obrácení výběru mezi vybranými a nevybranými snímky
můžete kliknout na tlačítko [
].
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
 Chcete-li zobrazit pouze vybrané snímky, můžete kliknout na
tlačítko [
].
 Chcete-li filtrovat snímky podle data a času, kdy byly soubory
vytvořeny, můžete kliknout na tlačítko [
].
 Chcete-li přepnout na zobrazení v seznamu, můžete kliknout na
tlačítko [
].
Pro návrat do zobrazení miniatur klikněte na tlačítko [
].
 Po zobrazení v seznamu můžete kliknout na název jednotlivých
položek a zahájit třídění.
Kliknutím na položku [Folder/Složka] proveďte třídění stejným
způsobem, jako tlačítkem [
] v zobrazení miniatur.
13
3 Klikněte na tlačítko [Download/Stáhnout].
 Snímky stažené do počítače se zobrazí v okně [Quick Preview/
Rychlý náhled].
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
 Zobrazí se dialogové okno pro stahování snímků.
Zadejte cílové umístění pro uložení a klikněte na
4 tlačítko
[OK].
Nastavení
fotoaparátu
Dialogové okno Download image (Stáhnout snímek)
Dálkové
snímání
 Okno [Quick Preview/Rychlý náhled] umožňuje rychlou kontrolu
stažených snímků. Zároveň můžete změnit velikost tohoto okna.
 Po stažení všech snímků se automaticky spustí program DPP
a stažené snímky se zobrazí.
 Chcete-li přejít do hlavního okna, klikněte v okně prohlížení na
tlačítko [Main Window/Hlavní okno].
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
Obsahuje cílové umístění pro uložení v počítači
Zadejte cílové umístění pro uložení
 Zobrazí se dialogové okno [Save File/Uložit soubor] a zahájí se
stahování snímků do počítače.
 Kliknutím na tlačítko [Format/Formát] v okně prohlížení můžete
inicializovat kartu, z níž jsou zobrazeny snímky v okně prohlížení.
 V kroku 2 lze v dávce zaškrtnout několik snímků, které jsou za
sebou. Po kliknutí na první snímek, který chcete stáhnout,
podržte klávesu < shift > a klikněte na poslední snímek. Zobrazí
se symbol [
]. Kliknutím na tlačítko [
] se vybrané snímky
v dávce označí.
 Seznam funkcí okna prohlížení najdete na str. 96.
14
Stažení a vymazání souborů se záznamy GPS
z fotoaparátu
1D X Mk II 5D Mk IV 6D Mk II
6D(WG)
7D Mk II
Fotoaparáty EOS s vestavěným přijímačem GPS jsou vybaveny funkcí pro
ukládání souborů se záznamy GPS. Pomocí programu EU můžete do
počítače stahovat soubory se záznamy GPS uložené ve vnitřní paměti nebo
na paměťové kartě fotoaparátu. Soubory se záznamy GPS uložené na
paměťové kartě fotoaparátu můžete také odstranit. Tato funkce je k dispozici
pouze v případě, že je nainstalovaná kompatibilní verze softwaru Map Utility*.
U modelu 6D(WG) a 7D Mk II musí být možnost [Volba zaříz. GPS] fotoaparátu
nastavena na hodnotu [Vnitřní GPS] nebo možnost [GPS] nastavena na hodnotu
[Povolit] a u modelu 1D X Mk II , 5D Mk IV a 6D Mk II musí být možnost
[Nastavení GPS] nastavena na hodnotu [Režim 1] nebo [Režim 2].
* Pro model 6D Mk II : verze 1.8.x nebo vyšší, pro model 5D Mk IV : verze 1.7.2
nebo vyšší, pro model 1D X Mk II : verze 1.7.x nebo vyšší, pro model 6D(WG) :
verze 1.5.2 nebo vyšší, pro model 7D Mk II : verze 1.5.3 nebo vyšší.
Po spuštění programu EU za účelem stažení snímků uložených na
paměťové kartě fotoaparátu do počítače se zobrazí dialogové okno [Import
GPS log files/Import souborů se záznamy GPS], pokud se ve vnitřní paměti
nebo na paměťové kartě fotoaparátu nachází soubory se záznamy GPS.
 Chcete-li stáhnout soubory se záznamy GPS do počítače,
klikněte na tlačítko [Yes/Ano].
 Soubory se záznamy GPS se stáhnou do počítače. Pokud se
soubory se záznamy GPS nacházejí ve vnitřní paměti fotoaparátu,
uloží se před stažením do počítače na paměťovou kartu* fotoaparátu.
Uvědomte si, že jakmile se soubory se záznamy GPS uloží na
paměťovou kartu, budou z vnitřní paměti fotoaparátu odstraněny.
* Soubory se záznamy GPS se ukládají na paměťovou kartu
nastavenou fotoaparátem jako cílové umístění pro ukládání.
Úvod
Použití fotoaparátu ke stažení snímků do počítače
1D X Mk II
1D X
1D C
5DS/5DS R
5D Mk IV 5D Mk III
R
Obsah
7D Mk II
Pokud je fotoaparát vybaven funkcí přímého přenosu snímků, můžete
stáhnout snímky uložené na paměťové kartě, která je vložena ve
fotoaparátu, do počítače použitím fotoaparátu. Podrobné informace
o funkci přímého přenosu snímků získáte v návodu k použití
příslušného fotoaparátu.
Propojte fotoaparát a počítač a poté spusťte
1 program
EU
.
2 Ovládáním fotoaparátu přeneste snímky přímo.
(str. 7)
 Snímky z fotoaparátu se uloží do počítače.
 Po stažení všech snímků se spustí program Digital Photo
Professional verze 4.x a stažené snímky se zobrazí.
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
 Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka [Delete the GPS log files from
the camera's memory card after importing./Odstranit soubory
se záznamy GPS po importu z paměťové karty fotoaparátu.],
soubory se záznamy GPS nebudou po stažení do počítače
odstraněny z paměťové karty fotoaparátu.
 Stažené soubory se záznamy GPS se ukládají do následující složky:
[Documents/Dokumenty]  [Canon Utilities/Programy Canon] 
[GPS Log Files/Soubory se záznamy GPS]
15
Ukončení programu EU
Úvod
1 Klikněte na tlačítko [Quit/Ukončit].
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
 Okno se zavře a program EU se ukončí.
Přepněte vypínač napájení fotoaparátu do polohy
<OFF>.
2
3 Odpojte kabel od fotoaparátu i počítače.
 Netahejte za kabel. Uchopte konektor a vytáhněte jej.
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
Program průzkumu EOS Utility
Canon žádá, aby informace týkající se výrobku Canon byly zaslány
společnosti Canon (pokud používáte svůj výrobek Canon v Číně,
legitimně schválené společnosti provádějící průzkum)
prostřednictvím internetu. Canon používá informace pro vývoj
a marketing výrobků, lépe splňujících potřeby zákazníka.
I po odsouhlasení můžete nastavení kdykoli změnit na kartě
[Survey/Průzkum] (str. 91) v preferencích.
16
2
Nastavení fotoaparátu z počítače
Úvod
Tato kapitola popisuje nastavení funkcí fotoaparátu pomocí programu EU.
Nastavení pomocí okna nastavení fotoaparátu.......... 18
Položky nastavitelné pomocí okna nastavení
fotoaparátu .................................................................
Použití souborů stylu Picture Style ve fotoaparátu .....
Registrace dat korekce aberace objektivu pro
objektiv ve fotoaparátu ...............................................
Uložení vyvážení bílé do počítače ..............................
Registrace osobního vyvážení bílé ve fotoaparátu ........
19
20
22
27
28
Nastavení funkcí pomocí nabídky Shooting menu
(Nabídka fotografování) okna pro fotografování ........ 30
Položky nastavitelné pomocí okna pro
fotografování...............................................................
Nastavení stylů Picture Style a jejich použití ve
fotoaparátu .................................................................
Výběr stylu Picture Style a jeho použití ve
fotoaparátu .............................................................
Změna nastavení stylu Picture Style a jeho
použití ve fotoaparátu .............................................
Nastavení kvality JPEG a její použití ve
fotoaparátu .................................................................
Korekce vyvážení bílé a její použití ve
fotoaparátu .................................................................
Nastavení tiché závěrky a její použití ve
fotoaparátu .................................................................
31
32
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
32
Rejstřík
33
34
35
35
17
Nastavení pomocí okna nastavení fotoaparátu
Zde jsou vysvětlena nastavení, která se zadávají pomocí okna
nastavení fotoaparátu. Většinu funkcí, které se nastavují pomocí okna
nastavení fotoaparátu, je nutné nastavit před fotografováním.
3
Klikněte na požadované možnosti nastavení
a zadejte každou z nich.
Úvod
Obsah
Propojte fotoaparát a počítač a poté spusťte
1 program
EU
.
na položku [Camera settings/Nastavení
2 Klikněte
fotoaparátu].
(str. 9)
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
 Zobrazí se okno nastavení fotoaparátu.
 Zobrazí se nastavení, která jsou k dispozici pro připojený
fotoaparát. Podrobnější informace naleznete v části „Položky
nastavitelné pomocí okna nastavení fotoaparátu“ (str. 19).
 Pokyny pro registraci souborů stylu Picture Style, dat korekce
aberace objektivu nebo nastavení osobního vyvážení bílé
naleznete v částech „Použití souborů stylu Picture Style ve
fotoaparátu“ (str. 20), „Registrace dat korekce aberace objektivu
pro objektiv ve fotoaparátu“ (str. 22) a „Registrace osobního
vyvážení bílé ve fotoaparátu“ (str. 28).
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
18
Úvod
*2
Položky nastavitelné pomocí okna nastavení fotoaparátu
5DS/5DS R
5D Mk IV 5D Mk III
Nastavení
Firmware update
(Aktualizace firmwaru)
Date/Time/Zone Setting
(Nastavení data/času/pásma)
Register lens aberration correction
data (Registrovat data korekce
aberace objektivu)
Register Picture Style File (Registrovat
soubor stylu Picture Style)
Owner’s name/Author/Copyright
holder (Jméno vlastníka/Autor/
Držitel autorských práv)
Personal white balance settings
(Nastavení osobního vyvážení bílé)
WFT Captions (Titulky WFT)
Register Background Music
(Registrovat hudbu na pozadí)
Web Service Settings
(Nastavení webových služeb)
Register IPTC information
(Uložení informací IPTC)
*1
Nelze nastavit pro modely
Nelze nastavit pro modely 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III
7D Mk II
M50 .
*3
R
Nelze nastavit pro modely 5DS/5DS R 5D Mk III
7D Mk II
90D
250D M6 Mk II
M50 .
R
RP
*4
Lze nastavit pomocí 5D Mk IV
*5
Lze nastavit pomocí 1D X Mk II (verze firmwaru 1.1.0 nebo vyšší).
R
.
R
RP
6D Mk II
6D
M6
1D X Mk II
7D Mk II
90D
M5
1D X
80D
77D
M3
1D C
760D
800D
M10
250D
200D
M100
750D
2000D
 Můžete zobrazit verzi firmwaru fotoaparátu.
 Firmware lze aktualizovat kliknutím na tuto položku.
 Podrobnější informace o aktualizaci firmwaru naleznete na webu
společnosti Canon.
1300D
4000D
Date/Time/Zone Setting (Nastavení data/času/pásma)
M6 Mk II
M50
Firmware update (Aktualizace firmwaru)
 Můžete nastavit datum/čas fotoaparátu a časové pásmo, kde byly snímky pořízeny.
 Můžete načíst systémový čas počítače a provést synchronizaci data a času fotoaparátu.
 Můžete nastavit a zrušit letní čas.


–


–
Register lens aberration correction data (Registrovat data
korekce aberace objektivu)



 Do fotoaparátu lze zaregistrovat data korekce aberace objektivu pro
objektiv nebo lze zaregistrovaná data z fotoaparátu odstranit (str. 22).



Register Picture Style File (Registrovat soubor stylu Picture Style)
 Můžete zaregistrovat až tři soubory stylu Picture Style a uložit je do
počítače jako uživatelem definovaná nastavení pro fotoaparát (str. 20).




–
–

*1
–
–
*2
–
–
*3
–
*4
–
*5
RP
6D Mk II
6D
90D
250D
200D
750D
80D
77D
760D
800D
2000D
1300D
4000D
M6 Mk II
M50
.
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
Owner’s name (Jméno vlastníka)
 Jméno vlastníka fotoaparátu může obsahovat až 31 znaků.
Author (Autor)
 Jméno autora může obsahovat až 63 znaků či symbolů, včetně
uvozovacího spojení.
Copyright holder (copyright information) (Držitel autorských
práv (údaje copyrightu))
 Jako držitele autorských práv (údaje copyrightu) týkajících se vytvoření
fotografie můžete zadat a nastavit až 63 znaků či symbolů, včetně titulu.
19
Personal white balance settings (Nastavení osobního
vyvážení bílé)
 Do fotoaparátu lze uložit soubor osobního vyvážení bílé (str. 28).
Také výsledky úprav pro vyvážení bílé snímku můžete uložit do
počítače jako soubor vyvážení bílé (přípona „.WBD“) (str. 27).
WFT Captions (Titulky WFT)
 Pomocí této funkce můžete vytvářet titulky používané pro „přenos
s titulkem“ bezdrátového přenašeče dat a zaregistrovat je do fotoaparátu.
 Podrobnější informace o titulcích WFT naleznete v návodu k použití
bezdrátového přenašeče dat.
Register Background Music (Registrovat hudbu na pozadí)
 Hudební soubory ve formátu WAV uložené v počítači můžete
zaregistrovat na paměťovou kartu fotoaparátu jako hudbu na pozadí.
Registrovanou hudbu na pozadí lze přehrávat společně s albem
videomomentek nebo prezentací přehrávanou ve fotoaparátu (str. 81).
Register IPTC information (Uložení informací IPTC)
 Je-li tento fotoaparát vybaven funkcí pro přidávání informací IPTC*,
můžete upravovat a ukládat informace IPTC. Informace IPTC mají
formu poznámek ke snímkům, jako jsou například popisky, informace
o autorovi nebo místo fotografování (str. 86).
* International Press Telecommunications Council (IPTC)
Úvod
Použití souborů stylu Picture Style ve fotoaparátu
Můžete zaregistrovat až tři soubory stylu Picture Style stažené z webu
společnosti Canon nebo vytvořené pomocí programu Picture Style Editor
(software pro vytváření souborů stylu Picture Style, dále jen PSE) a uložit
je do počítače jako uživatelem definovaná nastavení pro fotoaparát.
 Soubory stylu Picture Style vytvořené s položkou [Base Picture Style/
Základní styl Picture Style] nastavenou na možnost [Fine Detail/Jemný
detail] nelze registrovat do fotoaparátů, které nemají k dispozici
přednastavený styl Picture Style [Fine Detail/Jemný detail].
 Pokud je pro soubor stylu Picture Style nastavena hodnota
[Fineness/Jemnost] nebo [Threshold/Práh] položky [Sharpness/
Ostrost], nelze tento soubor stylu Picture Style registrovat do
fotoaparátů, které nemají k dispozici přednastavený styl Picture
Style [Fine Detail/Jemný detail].
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Klikněte na položku [Register Picture Style File/
1 Registrovat
soubor stylu Picture Style].
Web Service Settings (Nastavení webových služeb)
Referenční
informace
Rejstřík
 Do fotoaparátu můžete zaregistrovat webové služby (str. 84).
 Zobrazí se dialogové okno [Register Picture Style File/
Registrovat soubor stylu Picture Style].
20
2
Vyberte jednu z karet [User Def. 1/Uživatelem
definovaný 1] až [User Def. 3/Uživatelem definovaný 3].
5
Klikněte na tlačítko [OK].
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
 Soubor stylu Picture Style je zaregistrován ve fotoaparátu.
3 Klikněte na tlačítko [
].
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
 Zobrazí se okno [Open/Otevřít].
soubor stylu Picture Style a klikněte na
4 Vyberte
tlačítko [Open/Otevřít].
 Načte se soubor stylu Picture Style.
Rejstřík
 Soubor stylu Picture Style je rozšířenou funkcí stylu Picture Style.
Podrobnější informace o souborech stylu Picture Style naleznete
na webu společnosti Canon.
 Ve fotoaparátu lze použít soubory stylu Picture Style s příponou
„.PF2“ nebo „.PF3“.
 Podrobnosti o programu PSE získáte v elektronické příručce
„Picture Style Editor Návod k použití“ (ve formátu PDF).
21
Registrace dat korekce aberace objektivu
pro objektiv ve fotoaparátu
2
Vyberte kategorii objektivů, pro které chcete data
odchylky uložit.
Okno pro uložení dat objektivu
Do fotoaparátu lze zaregistrovat data korekce aberace objektivu pro
objektiv nebo lze zaregistrovaná data z fotoaparátu odstranit.
U některých fotoaparátů můžete také uložit data pro Digital Lens
Optimizer (dále v textu „DLO“).
U modelu 1D C (verze firmwaru 1.3.0 nebo vyšší) lze do fotoaparátu
uložit také data korekce odchylky objektivu pro objektivy EF Cinema
(objektivy CN-E).
R
V případě
jsou data korekce odchylky objektivu a data
objektivů DLO registrována ve fotoaparátu, registrace proto není nutná
(od května 2018).
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
1D X Mk II 5D Mk IV
na tlačítko [Register lens aberration
1 Klikněte
correction data/Uložit data korekce odchylky
Předvolby
objektivu].
 Objeví se seznam uvádějící pouze vybranou kategorii objektivů.
Referenční
informace
Rejstřík
 Objeví se okno [Register lens aberration correction data/Uložit
data korekce odchylky objektivu].
22
3
Uložte data odchylky.
Uložení dat korekce odchylky objektivu do fotoaparátu
Ve fotoaparátu jsou uložena data korekce odchylky objektivu pro
všechny objektivy dostupné v okamžiku uvedení fotoaparátu na trh.
Data korekce odchylky objektivu pro téměř všechny objektivy
uvedené na trh po fotoaparátu nebude nutné do fotoaparátu
ukládat. Bude však nutné do fotoaparátu uložit data korekce
odchylky objektivu pro objektivy, u nichž v okně pro uložení dat
objektivu není ve sloupci dat korekce odchylky objektivu zobrazeno
zatržení. Data do fotoaparátu uložíte následujícím způsobem.
 Chcete-li do fotoaparátu uložit data korekce odchylky objektivu,
zaškrtněte pole u objektivů, pro které chcete data odchylky uložit,
a klikněte na tlačítko [OK]. Software EU se ukončí.
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Ikony v okně pro uložení dat objektivu
Levý sloupec: Stav dat korekce odchylky objektivu uložený
ve fotoaparátu
U objektivů, jejichž data odchylky jsou uložena
ve fotoaparátu, se objeví zatržení.
Prostřední sloupec: Stav dat pro objektivy DLO stažený
z počítače
: Nestaženo do počítače.
: Staženo do počítače.
: Na serveru jsou k dispozici aktualizovaná data.
(Aktualizovaná data nejsou stažena do počítače.)
Pravý sloupec: Stav dat pro objektivy DLO uložený ve fotoaparátu
: Neuloženo do fotoaparátu.
: Uloženo do fotoaparátu.
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
23
Úvod
Uložení dat objektivu DLO do fotoaparátu
Ve fotoaparátu jsou uložena data objektivů DLO pro všechny
objektivy dostupné v okamžiku uvedení fotoaparátu na trh. Bude
však nutné stáhnout a uložit do fotoaparátu data pro objektivy DLO
uvedené na trh po fotoaparátu.
1 Stáhněte do počítače data objektivů DLO
Pokud se data objektivu DLO nestáhnou do počítače nebo
neuloží do fotoaparátu, ikona DLO na obrazovce uložení se
objeví ve tvaru [
].
Klikněte na název objektivu, který chcete uložit.
Stáhnou se data objektivů DLO a ikona se změní na [
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
].
2 Uložte data objektivů DLO do fotoaparátu
Klikněte na tlačítko [OK].
Data objektivů DLO se uloží do fotoaparátu a aplikace EU
se ukončí.
Až se příště objeví okno pro uložení dat objektivu, zobrazí
se ikona [
].
Dálkové
snímání
Předvolby
 Pokud po dokončení kroku 1 kliknete na tlačítko [Cancel/Storno],
data objektivů DLO se pouze stáhnou do počítače.
 Pokud jsou na serveru k dispozici aktualizovaná data, zobrazí se
ikona [
]. Klikněte na název objektivu, stáhněte aktualizovaná
data do počítače a poté kliknutím na tlačítko [OK] uložte data do
fotoaparátu.
Referenční
informace
Rejstřík
Aby bylo možné tuto funkci použít, musí být nainstalován nástroj
EOS Lens Registration Tool (verze 1.4.20 nebo vyšší).
 Seznam funkcí v okně [Register lens data/Uložit data objektivu]
najdete na str. 97.
 Názvy objektivů uvedené v okně [Register lens data/Uložit data
objektivu] mohou být u některých typů objektivu částečně zkrácené.
 Objektiv EF15mm f/2.8 Fisheye a EF8-15mm f/4L USM Fisheye není
s funkcí [Register lens data/Uložit data objektivu] kompatibilní.
24
90D
250D
RP
M6 Mk II
M50
Ve fotoaparátu jsou uložená data korekce odchylky objektivu pro
všechny objektivy. Tato část obsahuje vysvětlení, jak do fotoaparátu
uložit a odstranit z něj data objektivů DLO.
2
V seznamu [Lens List/Seznam objektivů] vyberte
objektivy, pro které chcete data objektivů DLO uložit,
a klikněte na tlačítko [OK].
Úvod
Obsah
Okno pro uložení dat objektivu
na tlačítko [Register lens aberration
1 Klikněte
correction data/Uložit data korekce odchylky
1
2
3
4
Stahování
snímků
objektivu].
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
 Objeví se okno [Register lens data/Uložit data objektivu].
 Data objektivů DLO pro vybrané objektivy se uloží do fotoaparátu
a aplikace EU se ukončí.
 V seznamu [Lens List/Seznam objektivů] zrušte zaškrtnutí
uložených objektivů a kliknutím na tlačítko [OK] můžete data
objektivů DLO odstranit z fotoaparátu.
 Číselné zobrazení [xx/xx] vpravo dole v seznamu [Lens List/
Seznam objektivů] ukazuje počet uložených objektivů a počet
objektivů, které lze do fotoaparátu uložit.
 Pokud některý objektiv v seznamu [Lens List/Seznam objektivů]
není uveden, přidá se do seznamu, když ho nasadíte na
fotoaparát s tímto zobrazením.
 Pomocí tlačítka [Up/nahoru] a [Down/Dolů] můžete měnit
uspořádání seznamu [Lens List/Seznam objektivů].
 U objektivů RF není nutné registrovat nebo mazat údaje
objektivu DLO do fotoaparátu nebo z něj.
Rejstřík
25
Jiné fotoaparáty EOS než model 1D X Mk II 5D Mk IV
250D
R
RP
M6 Mk II
Úvod
90D
M50
na položku [Register lens aberration correction
1 Klikněte
data/Registrovat data korekce aberace objektivu].
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
 Zobrazí se okno [Register lens aberration correction data/Registrovat
data korekce aberace objektivu]. U objektivů, pro které jsou ve
fotoaparátu zaregistrována data korekce, se zobrazí zaškrtnutí.
2
Vyberte kategorii objektivu, pro kterou chcete
zaregistrovat data korekce.
Okno Register lens aberration correction data
(Registrovat data korekce aberace objektivu)
Aby bylo možné tuto funkci použít, musí být nainstalován nástroj
EOS Lens Registration Tool (verze 1.8.20 nebo vyšší).
 Objektivy můžete do seznamu [Lens List/Seznam objektivů]
přidávat také následujícím způsobem.
• Klikněte na možnost [Edit Lens List/Upravit seznam objektivů]
a v zobrazeném okně zaškrtněte políčka u objektivů v
seznamu a klikněte na tlačítko [OK].
 Názvy objektivů uvedené v okně [Register lens data/Uložit data
objektivu] mohou být u některých typů objektivu částečně
zkrácené.
 Objektiv EF15mm f/2.8 Fisheye a EF8-15mm f/4L USM Fisheye
není s touto funkcí kompatibilní.
 Zobrazí se seznam obsahující pouze vybranou kategorii objektivů.
Referenční
informace
Rejstřík
26
3
Vyberte objektiv, pro který chcete zaregistrovat data
korekce, a klikněte na tlačítko [OK].
Úvod
Uložení vyvážení bílé do počítače
1D X Mk II
1D X
1D C
Výsledky úprav vyvážení bílé snímku můžete uložit do počítače jako
soubor vyvážení bílé (přípona „.WBD“). Soubory vyvážení bílé uložené
v počítači je možné uložit do fotoaparátu jako osobní vyvážení bílé
(str. 28).
Vyvážení bílé upravené v okně [Remote Live View window/Okno
dálkového živého náhledu] zaregistrujte do fotoaparátu předem.
na položku [Personal white balance
1 Klikněte
settings/Nastavení osobního vyvážení bílé].
 Data korekce pro vybraný objektiv jsou zaregistrována do
fotoaparátu a program EU se ukončí.
 Data korekce lze odstranit z fotoaparátu zrušením zaškrtnutí pro
zaregistrovaný objektiv a kliknutím na tlačítko [OK].
 V závislosti na připojeném fotoaparátu se mohou v okně
registrace zobrazit objektivy, u kterých nelze zaškrtnutí zrušit.
To znamená, že pro příslušné objektivy není nutné registrovat
data korekce do fotoaparátu.
 Neukazuje se u objektivů EF-M, protože uložení dat korekce
u nich není nutné.
K použití této funkce je nutné nainstalovat nástroj EOS Lens
Registration Tool.
 Seznam funkcí okna [Register lens aberration correction data/
Registrovat data korekce aberace objektivu] naleznete na str. 97.
 Názvy objektivů zobrazené v okně [Register lens aberration
correction data/Registrovat data korekce aberace objektivu]
mohou být částečně zkrácené v závislosti na typu objektivu.
 Objektivy EF15mm f/2.8 Fisheye a EF8-15mm f/4L USM Fisheye
nejsou kompatibilní s funkcí [Register lens aberration correction
data/Registrovat data korekce aberace objektivu].
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
 Zobrazí se dialogové okno [Personal white balance settings/
Nastavení osobního vyvážení bílé].
27
2
Vyberte vyvážení bílé, které má být uloženo do
počítače, a klikněte na tlačítko [Save/Uložit].
Úvod
Registrace osobního vyvážení bílé ve fotoaparátu
1D X Mk II
1D X
1D C
Soubory vyvážení bílé vytvořené úpravou vyvážení bílé snímku a uložením
výsledků je možné uložit ve fotoaparátu jako osobní vyvážení bílé.
1
3
Klikněte na položku [Personal white balance
settings/Nastavení osobního vyvážení bílé].
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
V zobrazeném okně zadejte název souboru, vyberte
cílové umístění pro uložení a klikněte na tlačítko
[Save/Uložit].
Dálkové
snímání
 Soubor vyvážení bílé se uloží do počítače.
Předvolby
Referenční
informace
 Zobrazí se dialogové okno [Personal white balance settings/
Nastavení osobního vyvážení bílé].
Rejstřík
osobní vyvážení bílé, které chcete uložit,
2 Vyberte
a klikněte na tlačítko [Open/Otevřít].
 Zobrazí se dialogové okno [Open/Otevřít].
28
3
Otevřete složku obsahující uložený soubor vyvážení
bílé, vyberte jej a klikněte na tlačítko [Open/Otevřít].
 Soubor vyvážení bílé se načte.
 Ve fotoaparátu lze uložit soubory vyvážení bílé s příponou „.WBD“.
4 Zadejte název do vstupního pole [Title:/Název:].
na tlačítko [Apply to camera/Použít ve
5 Klikněte
fotoaparátu].
 Osobní vyvážení bílé je uloženo ve fotoaparátu.
 Chcete-li uložit další nastavení, opakujte kroky 2 až 5.
6 Klikněte na tlačítko [Close/Zavřít].
 Dialogové okno [Personal white balance settings/Nastavení
osobního vyvážení bílé] se zavře a znovu se zobrazí okno
nastavení fotoaparátu.
7
Ve fotoaparátu vyberte uložené osobní vyvážení bílé.
 Jako vyvážení bílé vyberte uložené osobní vyvážení bílé.
 Pokyny pro výběr osobního vyvážení bílé nebo ručního vyvážení
bílé naleznete v části „Nastavení vyvážení bílé“ v návodu
k použití fotoaparátu.
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
29
Nastavení funkcí pomocí nabídky Shooting menu (Nabídka fotografování) okna pro fotografování
Zde jsou vysvětlena nastavení funkcí, která se zadávají pomocí nabídky
fotografování okna pro fotografování. Většina funkcí, které se nastavují
pomocí okna pro fotografování, patří mezi funkce, jejichž nastavení se
mění během fotografování. Tuto funkci nelze použít u modelu
M3
M10
M100 .
M6
M5
3
Klikněte na tlačítko [
].
Úvod
Obsah
1 Připojte. fotoaparát k počítači a spusťte program EU
na položku [Remote shooting/Dálkové
2 Klikněte
snímání].
1
2
3
4
Stahování
snímků
(str. 7)
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
 Zobrazí se okno pro fotografování.
 Zobrazí se nabídka [Shooting menu/Nabídka fotografování].
30
Úvod
na požadované možnosti nastavení
4 Klikněte
a zadejte každou z nich.
Položky nastavitelné pomocí okna pro fotografování
5DS/5DS R
Příklad zobrazení nabídky ( 5D Mk III )
Nastavení
5D Mk IV 5D Mk III
R
RP
6D Mk II
1D X Mk II
6D
7D Mk II
90D
1D X
80D
77D
760D
1D C
800D
250D
200D
750D
2000D
1300D
4000D M6 Mk II
 Zobrazí se nastavení, která jsou k dispozici pro připojený
fotoaparát. Podrobnější informace naleznete v části „Položky
nastavitelné pomocí okna pro fotografování“.
Picture Style
JPEG Quality (Kvalita JPEG)
WB SHIFT (Posun vyvážení bílé)
HDR Mode (Režim HDR)
Bulb timer settings
(Nastavení časovače času B)
Tichá závěrka
Braketing zaostřování




–
*1
–
*2
–
–
*3
*4
*1 Nastavení není možné pro modely
200D
750D
2000D
1300D
–

77D
760D
4000D
7D Mk II
90D
80D
77D
800D
M50
*2 Nastavení je možné pro model 5DS/5DS R 5D Mk IV
6D Mk II
M50
R
*4 Nastavení je možné pouze pro
RP
Nastavení
fotoaparátu
Předvolby
250D
RP
Referenční
informace
M6 Mk II , ale nikoli pro
další modely.
*3 Nastavení je možné pouze pro
1
2
3
4
Stahování
snímků
Dálkové
snímání
.
R
Obsah
Rejstřík
.
90D
M6 Mk II .
Picture Style
 Můžete nastavit styl Picture Style a použít jej ve fotoaparátu stejným
způsobem jako při přímém ovládání fotoaparátu (str. 32).
JPEG Quality (Kvalita JPEG)
 Je možné nastavit kvalitu snímku typu JPEG a použít ji ve fotoaparátu
stejným způsobem jako při přímé manipulaci s fotoaparátem (str. 34).
Tichá závěrka
 Tichou závěrku lze upravit stejným způsobem jako při přímé
manipulaci s fotoaparátem (str. 35).
31
WB SHIFT (Posun vyvážení bílé)
 Vyvážení bílé lze upravit stejným způsobem jako při přímé manipulaci
s fotoaparátem (str. 35).
HDR Mode (Režim HDR (vysoký dynamický rozsah))
 Můžete pořizovat fotografie s širokým dynamickým rozsahem, v nichž
je omezeno oříznutí ve světlech a stínech, a fotografie, které vypadají
jako malované obrazy (str. 43).
Bulb timer settings (Nastavení časovače času B)
 Můžete přednastavit dobu expozice pro dlouhou expozici (str. 76).
Braketing zaostřování
 Braketing zaostřování lze provést stejným způsobem jako při přímé
manipulaci s fotoaparátem (str. 45).
Úvod
Nastavení stylů Picture Style a jejich použití ve fotoaparátu
Můžete nastavit styly Picture Style a použít je ve fotoaparátu stejným
způsobem jako při přímé manipulaci s fotoaparátem. Můžete změnit
hodnoty pro položky [Sharpness/Ostrost], [Contrast/Kontrast],
[Saturation/Saturace] a [Color tone/Tón barvy] každého stylu Picture
Style a ve fotoaparátu uložit až tři vlastní styly Picture Style jako
nastavení definovaná uživatelem.
Do fotoaparátu můžete také uložit jako uživatelem definovaná nastavení
soubory stylu Picture Style stažené z webu společnosti Canon nebo
vytvořené pomocí programu Picture Style Editor (software pro vytváření
souborů stylu Picture Style, dále jen PSE) a uložené do počítače.
Registrace stylů Picture Style může určitou dobu trvat.
Výběr stylu Picture Style a jeho použití ve
fotoaparátu
1
Klikněte na položku [Picture Style].
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
 Zobrazí se okno [Picture Style].
 Zobrazený obsah se může lišit v závislosti na připojeném
fotoaparátu.
32
2
Klikněte na styl Picture Style, který chcete nastavit
ve fotoaparátu.
Změna nastavení stylu Picture Style a jeho
použití ve fotoaparátu
Okno Picture Style
Můžete nastavit vlastní možnosti [Sharpness/Ostrost], [Contrast/Kontrast],
[Saturation/Saturace] a [Color tone/Tón barvy] stylu Picture Style a použít je
ve fotoaparátu stejným způsobem jako při přímé manipulaci s fotoaparátem.
1
Klikněte na položku [Detail set./Detailní nastavení].
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
 Nastavení je použito ve fotoaparátu a znovu se zobrazí nabídka
[Shooting menu/Nabídka fotografování].
 Zobrazený obsah se může lišit v závislosti na připojeném
fotoaparátu.
Předvolby
 Zobrazí se dialogové okno [Detail set./Detailní nastavení].
 Zobrazený obsah se může lišit v závislosti na připojeném
fotoaparátu.
Referenční
informace
Rejstřík
R
Při připojení modelu 1D C
a nastavení gama korekce
Canon Log na fotoaparátu se styl Picture Style nastavený či
změněný pomocí tohoto softwaru neprojeví ve filmu, který
zaznamenáváte.
33
2
Nastavení provedete kliknutím kurzoru na jezdce
každé položky.
Úvod
Nastavení kvality JPEG a její použití ve fotoaparátu
1D X Mk II
Poloha kurzoru
Nastavení
Výchozí nastavení
1D X
1D C
Je možné nastavit kvalitu snímku typu JPEG a použít ji ve fotoaparátu
stejným způsobem jako při přímé manipulaci s fotoaparátem.
1
Klikněte na položku [JPEG Quality/Kvalita JPEG].
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
 Pokud ze stylů Picture Style (str. 32) zvolíte styl [Monochrome/
Černobílý], zobrazí se seznamy [Filter effect/Efekt filtru] a [Toning
effect/Efekt tónování].
 V závislosti na připojeném fotoaparátu můžete pro položku
[Sharpness/Ostrost] nastavit hodnoty [Fineness/Jemnost]
a [Threshold/Práh].
3
Klikněte na tlačítko [Return/Návrat].
Dálkové
snímání
Předvolby
 Zobrazí se okno [JPEG Quality/Kvalita JPEG].
2 Klikněte na hodnotu nastavení.
Referenční
informace
Rejstřík
 Nastavení jsou použita ve fotoaparátu a znovu se zobrazí
nabídka [Shooting menu/Nabídka fotografování].
 Nastavení je použito ve fotoaparátu.
 Vyšší hodnoty představují nižší poměr komprese a vyšší kvalitu
snímku libovolné velikosti.
3 Klikněte na tlačítko [Return/Návrat].
 Znovu se zobrazí nabídka [Shooting menu/Nabídka fotografování].
34
Úvod
Korekce vyvážení bílé a její použití ve fotoaparátu
Vyvážení bílé lze upravit stejným způsobem jako při přímé manipulaci
s fotoaparátem.
1 Klikněte na položku [WB SHIFT/Posun vyvážení bílé].
Nastavení tiché závěrky a její použití ve fotoaparátu
R
Můžete nastavit tichou závěrku a použít ji ve fotoaparátu stejným
způsobem jako při přímém ovládání fotoaparátu. Pro informace
o podmínkách, ve kterých je možné nastavit tichou závěrku, přejděte
do části s technickými údaji.
na tlačítko [
] a v nabídce, která se
1 Klikněte
následně zobrazí, klikněte na možnost [Silent
shutter/Tichá závěrka].
zobrazeném dialogovém okně vyberte možnost
2 V[Enable/Povolit].
 [Silent shutter/Tichá závěrka] je nastavena na fotoaparátu.
 Pro zrušení tiché závěrky vyberte možnost [Disable/Zakázat]
v tomto dialogovém okně.
 Zobrazí se okno [WB SHIFT/Posun vyvážení bílé].
2 Klikněte na požadovanou hodnotu kompenzace.
Kompenzuje
zelenou
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
Kompenzuje
modrou
Zobrazí
hodnotu
kompenzace
Kompenzuje
purpurovou
Kompenzuje
jantarovou
 Nastavení je použito ve fotoaparátu.
3 Klikněte na tlačítko [Return/Návrat].
 Znovu se zobrazí nabídka [Shooting menu/Nabídka fotografování].
 Chcete-li opravené hodnoty vrátit zpět na původní, postupujte
podle pokynů v kroku 2.
35
3
Dálkové snímání ovládáním fotoaparátu z počítače
Úvod
Pomocí programu EU lze dálkově ovládat fotoaparát a po zobrazení
fotografovaného objektu v okně programu EU lze nastavit fotoaparát
a pořídit snímek. Fotografovat lze také přímou manipulací s fotoaparátem
i během dálkového snímání, nebo je možné fotografovat pomocí
časovače a nastavit předem čas pro automatické pořízení snímku.
Tuto funkci nelze použít u modelu
M3
M10
M100 .
M6
M5
Dálkové snímání s živým náhledem ............................... 37
Fotografování s vysokým dynamickým rozsahem
(HDR) ............................................................................. 43
Braketing zaostřování..................................................... 45
Funkce okna Remote Live View window (Okno
dálkového živého náhledu)............................................. 46
Ruční zaostřování............................................................. 46
Zaostřování pomocí automatického zaostřování (AF) ...... 48
Zaostřování pomocí režimu Quick mode (Rychlý režim)...... 48
Zaostřování pomocí režimu Live Mode (Živý režim)..... 49
Zaostřování pomocí režimu Face Detection Live
Mode (Živý režim s detekcí tváře) ................................
Zaostřování pomocí režimu Face+Tracking
(Tvář+Sledování) ..........................................................
Zaostřování pomocí funkce FlexiZone - Multi,
Plynulý zónový AF, Rozšíření oblasti AF: U/D/L/R,
Rozšíření oblasti AF: kolem, Zóna AF, Velká zóna
AF: svisle, a Velká zóna AF: vodorovně.......................
Ověření hloubky ostrosti a expozice.................................
Vyvážení bílé pomocí okna Remote Live View
window (Okno dálkového živého náhledu) .......................
Zobrazení elektronického horizontu..................................
Změna poměru stran ........................................................
50
50
51
52
52
53
54
Nastavení záznamu zvuku ...............................................
Záznam zvuku a úroveň záznamu zvuku .....................
Funkce protivětrného filtru............................................
Funkce překryvného zobrazení ........................................
Zvětšení nebo zmenšení překryvného snímku.............
Otočení překryvného snímku .......................................
Nastavení poměru sloučení pro překryvný snímek.....
Posunutí překryvného snímku......................................
Zobrazení jiného překryvného snímku .........................
Skrytí překryvného snímku...........................................
Zobrazení čar rastru .........................................................
Zobrazení vodicích čar .....................................................
Ovládání funkce Power Zoom ..........................................
Fotografování pomocí fotoaparátu .................................
Záznam filmů ..................................................................
Fotografování řízené časovačem ...................................
Fotografování pomocí časovače ......................................
Dálkové intervalové snímání pomocí časovače ...............
Dálkové snímání s dlouhou expozicí (časem B).............
Dálkové snímání s dlouhou expozicí (časem B)...............
Nastavení časovače času B .............................................
Fotografování s bleskem ................................................
Úprava stylů obrázku pomocí funkce dálkového
snímání s živým náhledem .............................................
Registrace hudby na pozadí na paměťovou kartu
fotoaparátu .....................................................................
Nastavení webových služeb ...........................................
Uložení informací IPTC ..................................................
55
56
56
57
58
59
59
60
60
61
61
62
64
66
67
73
73
73
75
75
76
77
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
80
81
84
86
36
Dálkové snímání s živým náhledem
Pomocí programu EU je možné ovládat fotoaparát dálkově
a fotografovat statické snímky z obrazovky počítače.
Vyfotografované snímky se uloží přímo do počítače, kde je můžete
znovu zkontrolovat pomocí propojeného programu Digital Photo
Professional verze 4.x (dále jen DPP).
Tato funkce je užitečná při fotografování velkého počtu snímků se stálou
kompozicí, například při fotografování ve studiu.
1
2
Klikněte na položku [Remote shooting/Dálkové
snímání].
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Připojte fotoaparát k počítači a přepněte vypínač
napájení fotoaparátu do polohy <ON>.
Nastavení
fotoaparátu
 Spustí se program EU.
Dálkové
snímání
 Zobrazí se okno pro fotografování.
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
37
3
*1 Pokud zaškrtnete políčko [Change settings using mouse wheel on
capture screen/Změnit nastavení pomocí kolečka myši na
obrazovce pro fotografování] (str. 89) na kartě [Remote Shooting/
Dálkové snímání] v okně [Preferences/Předvolby], můžete také
vybrat nastavení pomocí posuvného kolečka myši. Posuvné
kolečko myši nelze použít v nabídce blokování zrcadla ani
v oblasti [Image saving location/Umístění pro ukládání snímků].
Nastavte fotoaparát.
*2 Můžete kliknout na položku Úroveň expozice/Úroveň AEB
a pomocí klávesy <Shift> a posuvného kolečka provést nastavení
automatického braketingu expozice.
Klikněte na položku
nastavení a vyberte
požadovanou hodnotu*1 *2
 Nastavení, která nelze zvolit v okně pro fotografování, můžete
nastavit přímým ovládáním fotoaparátu.
 Během odpočítávání času při fotografování se samospouští bliká
varovný indikátor a odpočítávaný čas se zobrazuje v oblasti pro
počet možných snímků.
 Nastavení blokování zrcadla jsou dostupná, pokud je zvolen
režim fotoaparátu P, Tv, Av, M nebo B.
 Během blokování zrcadla bliká ikona blokování zrcadla.
 U modelu 5DS/5DS R můžete vybrat časování spuštění závěrky
po blokování zrcadla k pořízení snímku. Časování lze zvolit od
1/8 sekundy později, 1/4 sekundy později, 1/2 sekundy později,
1 sekundy později a 2 sekundy později.
 Při fotografování v režimu automatické expozice signalizuje
blikající rychlost závěrky nebo clona podexponování nebo
přeexponování.
 Při fotografování v režimu ruční expozice je hodnota měření
zobrazována v reálném čase v oblasti pro úroveň expozice.
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
Seznam funkcí okna pro fotografování najdete na str. 98.
38
4
Klikněte na tlačítko [
].
5
Úvod
Nastavte funkci živého náhledu.
 Klikněte na položku [Live View/Movie func. set./Nastavení funkce
živého náhledu/filmu].
Klikněte
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
 Zobrazí se okno [Live View/Movie func. set./Nastavení funkce
živého náhledu/filmu]. Podrobné pokyny pro zadání nastavení
obsahuje další stránka.
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
 Zobrazí se nabídka [Set-up menu/Nabídka nastavení].
39
Úvod
Okno Live View/Movie func. set. (Nastavení funkce živého náhledu/filmu)
 Zobrazený obsah se může lišit podle připojeného fotoaparátu.
1D X Mk II
6D
5DS/5DS R
7D Mk II
5D Mk IV 5D Mk III
90D
80D
R
6D Mk II
RP
M6 Mk II
1D X
1D C
Pro položku [LV func. setting/Nastavení funkce živého náhledu] vyberte
možnost [Stills/Fotografie] a pro položku [Exposure simulation/Simulace
expozice] vyberte nastavení a klikněte na tlačítko [OK].
Vyberte možnost [Enable/Povolit] pro položku [LV func. setting/
Nastavení funkce živého náhledu] a nastavení položky [Exposure
simulation/Simulace expozice], poté klikněte na tlačítko [OK].
1D X Mk II 5D Mk IV 7D Mk II
80D
6D Mk II
6D
90D
Nastavení
fotoaparátu
Vyberte
Klikněte
77D
760D
1300D
4000D
Dálkové
snímání
Klikněte
Vyberte
Vyberte
1
2
3
4
Stahování
snímků
5D Mk III
5DS/5DS R
Obsah
800D
250D
200D
750D
2000D
Předvolby
Vyberte možnost [Enable/Povolit] pro položku [LV func. setting/
Nastavení funkce živého náhledu], poté klikněte na tlačítko [OK].
Referenční
informace
Klikněte
90D
Nemůžete nastavit [LV func. setting/Nastavení funkce živého
náhledu] a [Exposure simulation/Simulace expozice] současně.
Zadejte nastavení v následujících krocích.
1. V tomto dialogovém okně nastavte [LV func. setting/Nastavení
funkce živého náhledu] na [Enable/Povolit] a poté klikněte na
tlačítko [OK].
2. Klikněte na tlačítko [Live View shoot./Snímání s živým
náhledem] v okně pro fotografování. (str. 41)
3. Chcete-li využít „Dálkové fotografování s živým náhledem“
(str. 39), opět postupujte dle instrukcí od kroku 4 do kroku 5.
4. V tomto dialogovém okně vyberte nastavení pro [Exposure
simulation/Simulace expozice] a poté klikněte na tlačítko [OK].
Jelikož se možnost [Remote Live View window/Okno dálkového
režimu živého náhledu] objevila již v části 2. výše, přeskočte krok
6 na str. 41 a přejděte ke kroku 7 (str. 42).
Rejstřík
Klikněte
Vyberte
R
RP
M6 Mk II
M50
Vyberte nastavení pro [Exposure simulation/Simulace expozice] a
poté klikněte na tlačítko [OK].
40
6
Klikněte na tlačítko [Live View shoot./Snímání
s živým náhledem].
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
 Zobrazí se okno [Remote Live View window/Okno dálkového
živého náhledu].
Okno Remote Live View window (Okno dálkového živého náhledu)
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Exposure simulation (Simulace expozice)
Funkce Exposure simulation (Simulace expozice) simuluje
a zobrazuje obraz s jasem blížícím se skutečnému výslednému
snímku.
 Enable (Povolit)
Jas zobrazeného obrazu se bude blížit skutečnému jasu
(expozici) výsledného snímku. Pokud nastavíte kompenzaci
expozice, jas obrazu se patřičně změní.
 Disable (Zakázat)
Obraz se zobrazí se standardním jasem, což usnadňuje
sledování obrazu živého náhledu. I když nastavíte kompenzaci
expozice, obraz se zobrazí se standardním jasem.
 Enable (DOF preview) (Povolit (náhled DOF))
Obraz se normálně zobrazí se standardním jasem, což
usnadňuje sledování obrazu živého náhledu. Obraz bude
zobrazen s jasem blížícím se skutečnému jasu (expozici)
výsledného snímku pouze v případě, že podržíte stisknuté
tlačítko náhledu hloubky ostrosti.
Referenční
informace
Rejstřík
41
7
Kliknutím na tlačítko [
] vyfotografujte snímek.
 Vyfotografovaný snímek je přenesen do počítače a zobrazí se
v okně [Quick Preview/Rychlý náhled]. Poté se automaticky
spustí program DPP.
 Pořízený snímek můžete rychle zkontrolovat v okně [Quick
Preview/Rychlý náhled] zobrazeném před spuštěním programu
DPP. Zároveň můžete změnit velikost tohoto okna.
 Okno [Quick Preview/Rychlý náhled] je možné zobrazit či skrýt,
jestliže v okně pro fotografování kliknete na tlačítko [Other
Functions/Další funkce] a v zobrazené nabídce vyberete položku
[Quick Preview/Rychlý náhled].
Úvod
 Fotografovat je možné pomocí okna pro fotografování, přestože
není okno [Remote Live View window/Okno dálkového živého
náhledu] zobrazeno.
 Chcete-li provést simulaci expozice (str. 52) pomocí okna
[Remote Live View window/Okno dálkového živého náhledu]
nebo povolit zobrazení histogramů (str. 101), nastavte funkci
fotoaparátu [Exposure simulation/Simulace expozice] v nabídce
na možnost [Enable/Povolit].
 Při dálkovém snímání můžete také použít blokování zrcadla.
(Blokování zrcadla není možné při dálkovém snímání s živým
náhledem.)
 Je možné fotografovat se samospouští.
 V předvolbách (okno [Linked Software/Propojený software])
můžete změnit software, jenž se automaticky spustí po přenesení
dálkově vyfotografovaných snímků do počítače, z programu DPP
na jiný software (str. 90).
 Seznam funkcí okna [Remote Live View window/Okno dálkového
živého náhledu] najdete na str. 101.
 Seznam funkcí okna [Zoom View/Zobrazení lupy] najdete na
str. 103.
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
 Při snímání po zaostření v okně dálkového režimu živého
náhledu přepněte předem přepínač AF/MF v okně záznamu
na hodnotu [MF].
 Nelze zpracovávat snímky typu RAW. Pokud připojíte fotoaparát
k počítači, zatímco probíhá zpracování snímků typu RAW ve
fotoaparátu, fotoaparát a počítač se spojí po dokončení
zpracování.
 Možnosti pro režimy základní zóny nelze nastavit pro fotoaparáty
s režimy základní zóny na voličích režimů.
Fotografovat můžete také použitím klávesy <mezerník> na
klávesnici.
42
Fotografování s vysokým dynamickým rozsahem (HDR)
5DS/5DS R
7D Mk II
5D Mk IV 5D Mk III
90D
80D
R
RP
6D Mk II
6D
M6 Mk II
Můžete pořizovat fotografie s širokým dynamickým rozsahem, v nichž je
omezeno oříznutí ve světlech a stínech, a fotografie, které vypadají jako
malované obrazy. To je vhodné pro scény, jako jsou zátiší a krajina. Při
fotografování s vysokým dynamickým rozsahem je jeden snímek pořízen
pomocí tří snímků vyfotografovaných s různými expozicemi (zápornou expozicí,
standardní expozicí a kladnou expozicí), které jsou automaticky sloučeny do
jednoho snímku. Pořízené snímky HDR jsou zaznamenány v kvalitě JPEG.
* HDR je zkratka pro High Dynamic Range (Vysoký dynamický rozsah).
1 Nastavte režim fotografování s vysokým dynamickým rozsahem.
 V nabídce [Shooting menu/Nabídka fotografování] vyberte
položku [HDR Mode/Režim HDR] a v dialogovém okně, které se
zobrazí, zadejte požadovaná nastavení a klikněte na tlačítko [OK].
 [Adjust dynamic range/Úprava dynamického rozsahu]: Umožňuje
nastavit rozsah úprav pro dynamický rozsah. Vyberte některou
z možností [Disable HDR/Zakázat HDR], [Auto/Automaticky],
[±1 EV], [±2 EV] a [±3 EV]. Po výběru možnosti [Auto/
Automaticky] bude rozsah úprav nastaven automaticky podle
celkového rozsahu tónů snímku. Čím je hodnota vyšší, tím širší
bude dynamický rozsah.
R
RP
 [Effect/Efekt] 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III
:
Slouží
k
výběru
7D
Mk
II
6D Mk II
90D
80D
M6 Mk II
efektu konečných úprav. Informace o konkrétních efektech
konečných úprav naleznete na stránkách věnovaných
fotografování s vysokým dynamickým rozsahem v návodu
k použití dodaném s fotoaparátem.
 [Continuous HDR/Kontinuální HDR]: Pokud je vybrána možnost
[1 shot only/Pouze 1 snímek], fotografování s vysokým
dynamickým rozsahem se po dokončení fotografování
automaticky zruší. Vyberete-li možnost [Every shot/Každý
snímek], fotografování s vysokým dynamickým rozsahem bude
pokračovat, dokud v seznamu [Adjust dynamic range/Úprava
dynamického rozsahu] nevyberete možnost [Disable HDR/
Zakázat HDR].
 [Save source images/Uložit zdrojové snímky] 5DS/5DS R
5D Mk IV 5D Mk III
R
7D Mk II : Chcete-li uložit tři
vyfotografované snímky a dokončený snímek HDR, vyberte
možnost [All images/Všechny snímky]. Chcete-li uložit pouze
dokončený snímek HDR, vyberte možnost [HDR image only/
Pouze snímek HDR].
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
 Zobrazený obsah se může lišit v závislosti na připojeném fotoaparátu.
43
2
Úvod
Vyfotografujte snímek.
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
 Režim HDR nelze nastavit, pokud používáte libovolnou
z následujících funkcí: automatický braketing expozice (AEB),
braketing vyvážení bílé, potlačení šumu u více snímků, násobné
expozice, expozici s bleskem, dálkové snímání s dlouhou
expozicí (časem B) nebo snímání filmů.
 Fotografování s vysokým dynamickým rozsahem není
doporučeno pro pohyblivé objekty, protože pohyb objektu se
bude na sloučeném snímku jevit jako zbytkový obraz.
Fotografování s vysokým dynamickým rozsahem je doporučeno
pro statické objekty.
 Při fotografování s vysokým dynamickým rozsahem se pořídí
3 snímky s různými, automaticky nastavenými rychlostmi
závěrky. Z tohoto důvodu bude i v režimech snímání Tv a M
rychlost závěrky posunuta na základě nastavené rychlosti
závěrky.
 Z důvodu ochrany před rozhýbáním fotoaparátu může být
nastavena vyšší citlivost ISO než obvykle.
 Automatické zarovnání snímků nemusí být řádně funkční pro
opakující se vzory (mříž, pruhy atd.) nebo ploché jednotónové
snímky.
 Stupňování barev oblohy nebo bílých stěn nemusí být správně
reprodukováno. Mohou se objevit nerovnoměrné barvy nebo šum.
 Při fotografování s vysokým dynamickým rozsahem dojde po
pořízení fotografie ke sloučení tří snímků. Z tohoto důvodu bude
zaznamenání snímku HDR trvat delší dobu než při normálním
fotografování. Během slučování snímků se na fotoaparátu
zobrazí zpráva „BUSY“ a nebude možné pořídit další snímek,
dokud nebude slučování dokončeno.
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
 Je doporučeno použít stativ. Při fotografování z ruky je
doporučeno použít vysokou rychlost závěrky.
 Pokud je položka [Auto Image Align/Automatické zarovnání
snímků] nastavena na možnost [Enable/Povolit] a snímek HDR
je pořízen z ruky, okraje fotografií budou oříznuty, čímž se
nepatrně sníží rozlišení. Také pokud snímky nelze řádně
zarovnat z důvodu rozhýbání fotoaparátu apod., automatické
zarovnání snímků se nemusí uplatnit. Uvědomte si, že při
fotografování s nastavením nadměrně jasné nebo tmavé
expozice nemusí být automatické zarovnání snímků řádně
funkční.
 Pokud provedete fotografování s vysokým dynamickým
rozsahem z ruky, zatímco je položka [Auto Image Align/
Automatické zarovnání snímků] nastavena na možnost [Disable/
Zakázat], 3 snímky nemusí být řádně zarovnány a efekt
vysokého dynamického rozsahu může být minimální.
 Fotografování s vysokým dynamickým rozsahem při osvětlení
zářivkami nebo diodami LED může vést k nepřirozené
reprodukci barev osvětlených oblastí.
 V režimu HDR nelze nastavit možnosti, které jsou v nabídce
zobrazeny šedě. Uvědomte si, že pokud nastavíte režim HDR,
použije se pro funkci Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizace jasu), prioritu zvýraznění tónu a simulaci expozice
při fotografování možnost [Disable/Zakázat].
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
44
Braketing zaostřování
RP
90D
M6 Mk II
Braketing zaostřování umožňuje průběžné snímání s ohniskovou vzdáleností
měněnou automaticky po jednom snímku. Z těchto snímků můžete vytvořit
jeden snímek zaostřený na širší oblast pomocí aplikace, která podporuje
hloubkovou kompozici, například Digital Photo Professional. Nezapomeňte
zkontrolovat upozornění na braketing zaostřování v návodu k použití
dodaném s vaším fotoaparátem před snímáním.
1 Nastavení braketingu zaostřování.
 Vyberte možnost [Focus bracketing/Braketing zaostřování]
v nabídce [Shooting menu/Nabídka fotografování], nastavte každou
položku v zobrazeném okně a pak klikněte na tlačítko [OK].
 [Number of shots/Počet snímků]: Zadejte počet snímků
zachycených za snímání. Nastavit lze hodnotu v rozsahu 2–999.
 [Focus increment/Přírůstek zaostřování]: Rozsah posunu
zaostření se nastavuje automaticky tak, aby vyhovoval zvolené
hodnotě a hodnotě clony v okamžik snímání.
 [Exposure smoothing/Vyhlazení expozice]: Při braketingu
zaostřování můžete potlačit změny v jasu snímku nastavením
možnosti na [Enable/Povolit].
2 Vyfotografujte snímek.
 Zaostřete na nejbližší konec upřednostňovaného rozsahu
zaostření a pak klikněte na tlačítko [
].
 Po zahájení snímání přejeďte kurzorem z tlačítka [
].
 Fotoaparát snímá nepřetržitě a posouvá polohu zaostření
směrem do nekonečna.
 Fotografování skončí po zadaném počtu snímků nebo na
vzdáleném okraji rozsahu ohniska.
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
45
Funkce okna Remote Live View window (Okno dálkového živého náhledu)
Na těchto stránkách jsou vysvětleny funkce, které jsou k dispozici
v okně [Remote Live View window/Okno dálkového živého náhledu],
včetně kontroly nastavení fotoaparátu a zaostřování během sledování
objektu na obrazovce počítače.
Prostudujte si také seznam funkcí okna [Remote Live View window/
Okno dálkového živého náhledu] na konci této příručky (str. 101,
str. 102).
3
Přetáhněte rámeček [
zvětšit.
] na oblast, kterou chcete
Obsah
Přetáhněte
rámeček
Ruční zaostřování
AF/Jednobodový AF], [Live 1-point AF/Live
jednobodový AF] nebo [Spot AF/Bodový AF].
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Při prohlížení zvětšeného snímku v okně [Remote Live View window/
Okno dálkového živého náhledu] můžete ručně zaostřit.
1
rozevíracím seznamu vyberte možnost [Live
2 Vmode/Živý
režim], [FlexiZone - Single], [1-point
1
2
3
4
Stahování
snímků
Při snímání po zaostření v okně dálkového režimu živého náhledu
přepněte předem přepínač AF/MF v okně záznamu na hodnotu
[MF].
Přesuňte přepínač režimů zaostřování na objektivu
do polohy <AF>.
Úvod
 Chcete-li provést zvětšení pro přesun [
na příslušnou část.
], můžete také kliknout
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
 Je-li zobrazeno políčko [Continuous AF/Kontinuální AF],
zrušte jeho zaškrtnutí.
46
4
Klikněte na tlačítko [
] nebo [
].
5
Úvod
Upravte zaostření.
Obsah
 Je-li připojen model 5DS/5DS R , jsou tlačítka [
]a[
]
zobrazena jako tlačítka [
]a[
].
 Oblast, kterou jste zvolili v kroku 2, se zobrazí zvětšená v okně
[Zoom View/Zobrazení lupy].
1
2
3
4
Stahování
snímků
Přiblížení
Oddálení
Okno Zoom View (Zobrazení lupy)
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
[
], [
] : Úpravy Velké množství
[
], [
] : Úpravy Střední množství
[
], [
] : Úpravy Malé množství
 Okno [Remote Live View window/Okno dálkového živého
náhledu] se změní v reálném čase podle úpravy místa zaostření.
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
 Chcete-li v okně [Zoom View/Zobrazení lupy] zobrazit jinou část
snímku, klikněte na tlačítko [
], [
], [
] nebo [
]. Jinou
část snímku můžete také zobrazit tažením okna.
 V kroku 2 také můžete dvakrát kliknout na část snímku, kterou
chcete zvětšit 5krát (6krát, je-li připojen model 5DS/5DS R )
v okně [Zoom View/Zobrazení lupy].
 Dvojím kliknutím na snímek v okně [Zoom View/Zobrazení lupy]
se vraťte do okna [Remote Live View window/Okno dálkového
živého náhledu].
Pomocí kláves na klávesnici můžete také zaostřovat.
Úpravy
Přiblížení
Oddálení
Velké množství
<
>+< I >
<
>+< O >
Střední množství
<
>+< K >
<
>+< L >
Malé množství
<
>+< < >
<
>+< > >
47
Zaostřování pomocí automatického zaostřování (AF)
V režimech Quick mode (Rychlý režim), Live mode (Živý režim), Face Detection Live
mode (Živý režim s detekcí tváře) a jiných režimech AF lze snímky automaticky zaostřit
stejným způsobem jako při přímé manipulaci s fotoaparátem.
3
Úvod
Klikněte na AF bod v oblasti, v níž chcete zaostřit.
Obsah
Zaostřování pomocí režimu Quick mode (Rychlý režim)
1D X
1D C
5D Mk III
6D
2000D
1300D
1
2
3
4
Stahování
snímků
4000D
1 Ze seznamu vyberte položku [Quick mode/Rychlý režim].
Klikněte
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
 Zobrazí se AF body.
 Volitelné možnosti se liší v závislosti na připojeném fotoaparátu.
 Kliknutím na tlačítko [
] můžete přepínat mezi zobrazením a skrytím
AF bodů.
 Pokud je v kroku 2 zvolena možnost [Automatic selection/Automatický výběr],
automaticky se vyberou všechny AF body.
 Pokud je v kroku 2 zvolena možnost [Manual selection/Ruční výběr], zobrazí
se pouze volitelné AF body.
4 Klikněte na tlačítko [ON/ZAP].
2 V seznamu vyberte způsob volby AF bodu.
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
 Provede se automatické zaostřování (AF).
 Po zaostření vydá fotoaparát zvukový signál a barva daného AF bodu se změní.
 Volitelné položky se liší v závislosti na nastaveních fotoaparátu.
Pokud je položka [Orientation linked AF point/Bod AF na základě orientace]
nastavena na možnost [Select separate AF points/Vybrat různé body AF],
nastavte ji na možnost [Same for both vert/horiz/Stejný pro vertikální/
horizontální]. Pokud je nastavena možnost [Select separate AF points/Vybrat
různé body AF], automatické zaostřování (AF) v okně [Remote Live View
window/Okno dálkového živého náhledu] nemusí být provedeno správně.
 Automatické zaostřování (AF) lze také provést dvojím kliknutím na AF bod.
 Chcete-li činnost AF zrušit, klikněte na tlačítko [OFF/VYP].
48
Zaostřování pomocí režimu Live Mode (Živý režim)
1
V rozevíracím seznamu vyberte možnost [Live
mode/Živý režim], [FlexiZone - Single], [1-point
AF/Jednobodový AF], [Live 1-point AF/Live
jednobodový AF] nebo [Spot AF/Bodový AF].
2
Přetáhněte rámeček oblasti pro zvětšení do polohy,
ve které chcete zaostřit.
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Přetáhněte
rámeček
 Zobrazí se AF bod.
 U modelů 5DS/5DS R
Dálkové
snímání
R
RP
7D Mk II
můžete
pomocí políčka [Continuous AF/Souvislé AF] zapnout nebo
vypnout souvislé AF. Při snímání filmů se políčko [Continuous
AF/Souvislé AF] změní na políčko pro zapnutí nebo vypnutí
funkce [Movie servo AF/Servo AF při záznamu filmu].
800D
77D
80D
Pomocí 1D X Mk II 5D Mk IV 6D Mk II
200D se zobrazí políčko [Movie Servo AF/Servo AF při
záznamu filmu] při snímání filmu a umožňuje volbu servo AF
ZAP/VYP.
 Kliknutím na tlačítko [
] můžete přepínat mezi zobrazením
a skrytím AF bodu.
90D
760D
750D
Nastavení
fotoaparátu
M6 Mk II
M50
250D
 Můžete také kliknout na pozici, na kterou se chcete zaostřit pro
přesunutí rámečku zvětšení zobrazení.
3 Klikněte na tlačítko [ON/ZAP].
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
 Provede se automatické zaostřování (AF).
 Po zaostření vydá fotoaparát zvukový signál a barva daného AF
bodu se změní na zelenou.
 Pokud k zaostření nedojde, změní se barva daného AF bodu na
červenou.
49
Zaostřování pomocí režimu Face Detection Live
Mode (Živý režim s detekcí tváře)
1D X
1D C
5D Mk III
6D
2000D
1300D
Zaostřování pomocí režimu Face+Tracking
(Tvář+Sledování)
4000D
1D X Mk II
Zvolte [Face Detection Live mode/Živý režim s detekcí tváře]
1 nebo
[Face live mode/Živý režim tváře] z políčka se
seznamem.
 Po detekci tváře se zobrazí AF bod.
 Pokud scéna obsahuje kromě zjištěné tváře ještě další tvář, zobrazí se po
přesunutí kurzoru do pozice této další tváře nový AF bod. AF bod vyberete
kliknutím na tuto pozici.
 Kliknutím na tlačítko [
] můžete přepínat mezi zobrazením a skrytím
AF bodu.
2 Klikněte na tlačítko [ON/ZAP].
 Provede se automatické zaostřování (AF).
 Po zaostření vydá fotoaparát zvukový signál a barva daného AF bodu se
změní na zelenou.
 Pokud k zaostření nedojde, změní se barva daného AF bodu na červenou.
 Jestliže fotoaparát nemůže tvář zjistit, nastaví se AF bod pevně na střed,
aby bylo možné zaostřit.
Úvod
1
5DS/5DS R
5D Mk IV
90D
80D
77D
750D
M6 Mk II
M50
760D
R
RP
800D
6D Mk II
250D
7D Mk II
Obsah
200D
Ze seznamu [Focus/Zaostřování] vyberte položku [Face
detection + Tracking AF/Detekce tváře + Sledování AF].
 Po detekci tváře se zobrazí AF bod.
 AF bod sleduje obličej i v případě, že je obličej v pohybu.
 Pokud scéna obsahuje kromě zjištěné tváře ještě další tvář, zobrazí se po
přesunutí kurzoru do pozice této další tváře nový AF bod. AF bod vyberete
kliknutím na tuto pozici.
 Můžete nastavit kontinuální AF na ZAP/VYP pomocí políčka [Continuous
AF/Kontinuální AF] na fotoaparátech jiných než 1D X Mk II 5D Mk IV
6D Mk II
80D
77D
800D
200D . Při pořizování snímků
se políčko [Continuous AF/Kontinuální AF] změní na políčko [Movie servo
AF/Servo při záznamu filmu] ZAP/VYP.
80D
77D
800D
Pomocí 1D X Mk II 5D Mk IV 6D Mk II
200D se zobrazí políčko [Movie servo AF/ Servo AF při záznamu
filmu] při snímání filmu a umožňuje volbu servo AF ZAP/VYP.
250D
R
RP
M6 Mk II
M50
 U modelů 90D
můžete zapnout nebo vypnout [Eye Detection AF/Automatické zaostřování
s detekcí očí].
 Kliknutím na tlačítko [
] můžete přepínat mezi zobrazením a skrytím
AF bodu.
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
50
2
Klikněte na tlačítko [ON/ZAP] v seznamu [Focus/Zaostřování].
 Provede se automatické zaostřování (AF).
 Po zaostření vydá fotoaparát zvukový signál a barva daného AF bodu se
změní na zelenou.
 Pokud k zaostření nedojde, změní se barva daného AF bodu na červenou.
80D
760D
 1D X Mk II 5DS/5DS R 5D Mk IV 7D Mk II
200D
:
Pokud
k
detekci
tváře
nedojde,
režim
se
změní
na
[FlexiZone750D
Multi], [Smooth zone AF/Plynulé zónové AF] (str. 51), [FlexiZone-Single]
nebo [Live 1-point AF/Live jednobodový AF] (str. 49).
R
RP : Pokud k detekci tváře nedojde, pro celou oblast AF je

použit automatický výběr bodu AF.
Zaostřování pomocí funkce FlexiZone - Multi,
Plynulý zónový AF, Rozšíření oblasti AF: U/D/
L/R, Rozšíření oblasti AF: kolem, Zóna AF,
Velká zóna AF: svisle, a Velká zóna AF:
vodorovně
5D Mk IV
R
RP
6D Mk II
7D Mk II
90D
80D
77D
760D
800D
250D
200D
750D
M6 Mk II
M50
Tyto režimy AF umožňují snadno dosáhnout zaostření pohybujících
se objektů. Více informací o režimech AF najdete v Návodu k použití
k fotoaparátu, který je připojen.
1 Ze seznamu [Focus/Zaostřování] vyberte režim AF.
 Zobrazí se AF bod.
 Kliknutím do okna zvolíte bod nebo zónu AF s ohledem na
režim AF. Výběr zrušíte opětovným zvolením režimu AF ze
seznamu [Focus/Zaostřování].
 Můžete nastavit kontinuální AF na ZAP/VYP pomocí políčka [Continuous AF/
80D
Kontinuální AF] na fotoaparátech jiných než 5D Mk IV 6D Mk II
77D
800D
200D . Při pořizování snímků se políčko [Continuous
AF/Kontinuální AF] změní na políčko [Movie servo AF/Servo při záznamu
filmu] ZAP/VYP.
80D
77D
800D
Pomocí 5D Mk IV 6D Mk II
200D se
zobrazí políčko [Movie servo AF/ Servo AF při záznamu filmu] při snímání
filmu a umožňuje volbu servo AF ZAP/VYP.
 Kliknutím na tlačítko [
] můžete přepínat mezi zobrazením
a skrytím AF bodu.
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
na tlačítko [ON/ZAP] v seznamu [Focus/
2 Klikněte
Zaostřování].
 Provede se automatické zaostřování (AF).
 Po zaostření vydá fotoaparát zvukový signál a barva daného AF
bodu se změní na zelenou.
 Pokud k zaostření nedojde, změní se barva daného AF bodu na
červenou.
51
Úvod
Ověření hloubky ostrosti a expozice
V okně [Remote Live View window/Okno dálkového živého náhledu]
můžete zkontrolovat hloubku ostrosti a expozici.
Klikněte na tlačítko [ON/ZAP].
Vyvážení bílé pomocí okna Remote Live View
window (Okno dálkového živého náhledu)
V okně [Remote Live View window/Okno dálkového živého náhledu]
lze změnit vyvážení bílé snímku a uložit upravené vyvážení bílé do
fotoaparátu.
1
Vyberte hodnotu vyvážení bílé a použijte ji u záběru.
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
 Provede se zaclonění (simulace expozice) podle clony
nastavené v okně pro fotografování (str. 98).
Referenční
informace
 Zvolená hodnota vyvážení bílé se použije na snímek zobrazený
v reálném čase, což lze zkontrolovat v okně [Remote Live View
window/Okno dálkového živého náhledu].
Rejstřík
políčko [Apply to shot images/Použít
2 Zaškrtněte
u vyfotografovaných snímků].
 Vybrané vyvážení bílé bude zaregistrováno ve fotoaparátu jako
osobní vyvážení bílé a použito u snímků, které pořídíte.
52
Úvod
Zobrazení elektronického horizontu
1D X Mk II
1D X
1D C
6D Mk II
6D
7D Mk II
5DS/5DS R
90D
5D Mk IV 5D Mk III
80D
77D
R
760D
RP
800D
Obsah
M6 Mk II
M50
V okně [Remote Live View window/Okno dálkového živého náhledu]
můžete zobrazit elektronický horizont pro kontrolu naklonění fotoaparátu.
1
Klikněte na tlačítko [
] v okně [Remote Live View
window/Okno dálkového živého náhledu].
Nastavení
fotoaparátu
 V okně [Remote Live View window/Okno dálkového živého
náhledu] se zobrazí elektronický horizont.
2
1
2
3
4
Stahování
snímků
Dálkové
snímání
Zkontrolujte naklonění fotoaparátu.
 Zobrazený obsah se může lišit v závislosti na připojeném fotoaparátu.
Vodorovná úroveň
Poloha horní části fotoaparátu
Svislá úroveň
Referenční ryska pro svislou polohu
Svislá poloha fotoaparátu
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
 Chcete-li upravit naklonění ve vodorovném směru, pohněte
fotoaparátem tak, aby se čára znázorňující vodorovnou polohu
fotoaparátu a referenční čára pro vodorovnou polohu shodovaly.
1D C
5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III
R
 1D X Mk II 1D X
RP
6D Mk II 7D Mk II M6 Mk II
M50 : Chcete-li upravit
naklonění ve svislém směru, pohněte fotoaparátem tak, aby se ryska
znázorňující svislou polohu fotoaparátu a referenční ryska pro svislou
polohu shodovaly.
].
 Chcete-li horizont skrýt, klikněte znovu na tlačítko [
Referenční čára pro
vodorovnou polohu
Vodorovná poloha
fotoaparátu
* Jeden dílek pro vodorovný směr odpovídá 10° a jeden dílek pro svislý
směr odpovídá 5°.
 Při snímání filmu se nezobrazí elektronický horizont.
 I po vyrovnání naklonění může hranice chyby dosahovat přibližně ±1°.
 Pokud je fotoaparát velmi nakloněný, hranice chyby
elektronického horizontu bude větší.
53
1D X Mk II
Změna poměru stran
1D X
1D C
RP
[1.6x (crop)/1,6x (ořez)]) 6D Mk II
Stejně jako v případě funkce živého náhledu fotoaparátu můžete
fotografovat tak, abyste měli podobný pocit jako při použití
středoformátových nebo velkoformátových fotoaparátů na film formátu
například 6 × 6 cm, 6 × 4,5 cm nebo 4 × 5 palců. V závislosti na
připojeném fotoaparátu se vyskytují následující odlišnosti.
1D C
 1D X Mk II 1D X
Pro snímky typů RAW i JPEG jsou informace o poměru stran
k pořízenému snímku pouze připojeny a snímek není ve skutečnosti
oříznutý.
R
 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III
(s jakýmkoli jiným nastavením
než [1.6x (crop)/1,6x (ořez)]) 7D Mk II
Můžete si vybrat ze dvou následujících režimů.
[Add aspect ratio information/
Přidání informace o poměru stran]: Snímky typu JPEG pořízené v tomto
režimu jsou oříznuty.
[Add cropping information/
Přidání informace o ořezu]: Informace o poměru stran jsou pouze
připojeny a pořízené snímky typu
JPEG nejsou oříznuty.
Ke snímkům typu RAW budou v obou režimech pouze připojeny
informace o poměru stran a snímky nebudou oříznuty.
(s jakýmkoli jiným nastavením než [1.6x (crop)/1,6x (ořez)])
RP

6D Mk II
6D
90D
80D
77D
760D
800D
250D
200D
750D
2000D
1300D
4000D
M6 Mk II
760D
800D
M6 Mk II
M50
250D
200D
1 Klikněte na tlačítko [
2
(s jakýmkoli jiným nastavením než
6D
90D
80D
77D
750D
2000D
1300D
4000D
] a vyberte poměr stran.
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Pohybujte fotoaparátem a upravte kompozici záběru.
Nastavení
fotoaparátu
 Výchozí poměr stran obnovíte kliknutím na tlačítko [
].
RP
Pro modely
(s jakýmkoli jiným nastavením než [1.6x (crop)/
6D
90D
80D
77D
1,6x (ořez)]) 6D Mk II
Dálkové
snímání
760D
800D
250D
200D
750D
2000D
1300D
vyberte původní poměr stran.
Pro ostatní fotoaparáty vyberte možnost [Off/Vypnuto].
4000D
M6 Mk II
M50
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
M50
Pro snímek typu RAW jsou informace o poměru stran k pořízenému
snímku pouze připojeny a snímek není ve skutečnosti oříznutý.
U snímku typu JPEG dojde k oříznutí snímku.
R
RP
Pro
nelze tuto funkcí použít, pokud je nastaveno
[1.6x (crop)/1,6x (ořez)].
54
5DS/5DS R
5D Mk IV
5D Mk III
R
(s jakýmkoli jiným nastavením
než [1.6x (crop)/1,6x (ořez)]) 7D Mk II
1 Klikněte na tlačítko [
].
 Zobrazí se dialogové okno [Specify Aspect Ratio/Cropping Info/
Zadání poměru stran/informací o ořezu].
položku [Add aspect ratio information/
2 Nastavte
Přidání informace o poměru stran] nebo [Add
cropping information/Přidání informace o ořezu].
3
Pohybujte fotoaparátem a upravte kompozici záběru.
Úvod
Obsah
Nastavení záznamu zvuku
Při pořizování filmů v režimu dálkového snímání s živým náhledem
můžete nastavit úroveň záznamu zvuku.
Tuto funkci lze nastavit pouze v případě, že je fotoaparát nastaven do
režimu snímání P, Tv, Av, M, B nebo Fv. Prostudujte si také stránky
týkající se „nastavení záznamu zvuku“ v návodu k použití fotoaparátu.
Záznam zvuku lze nastavit na 2000D 1300D 4000D .
na tlačítko [Settings/Nastavení] v oblasti
1 Klikněte
záznamu zvuku okna [Remote Live View window/
Okno dálkového živého náhledu].
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
 V režimu [Add aspect ratio information/Přidání informace
o poměru stran] dojde k oříznutí pořízených snímků typu JPEG.
 V režimu [Add cropping information/Přidání informace o ořezu]
se ke snímkům typu JPEG pouze připojí informace o poměru
stran, aniž by došlo k jejich ořezu.
 Ať je zvolen režim [Add aspect ratio information/Přidání informace
o poměru stran] nebo [Add cropping information/Přidání informace
o ořezu], k pořízeným snímkům typu RAW budou pouze připojeny
informace o poměru stran a snímky nebudou oříznuty.
 Nastavit lze pouze jeden z režimů [Add aspect ratio information/
Přidání informace o poměru stran] a [Add cropping information/
Přidání informace o ořezu]. Po nastavení jednoho režimu se pro
druhý režim automaticky obnoví výchozí nastavení.
 5D Mk IV Když je [Add cropping information/Přidání informace
o ořezu] nastaveno na jinou než výchozí hodnotu, nemůžete
nastavit [Add aspect ratio information/Přid. infor. o poměru stran].
Pokud chcete nastavit [Add aspect ratio information/Přid. infor.
o poměru stran], nastavte [Add cropping information/Přidání
informace o ořezu] na výchozí hodnotu.
 Kliknutím na tlačítko [Close/Zavřít] ukončíte nastavení.
Referenční
informace
 Zobrazí se okno [Recording settings/Nastavení záznamu].
Rejstřík
55
2
Záznam zvuku a úroveň záznamu zvuku
Zadejte nastavení.
Seznam Sound recording
(Záznam zvuku)
Funkce protivětrného
filtru
Posuvník úrovně
záznamu zvuku
Ukazatel úrovně
 V seznamu vyberte možnost [Auto/Automaticky], [Manual/
Ručně] nebo [Disable/Zakázat].
 Po dokončení nastavení zavřete okno [Recording settings/
Nastavení záznamu] kliknutím na tlačítko [Close/Zavřít].
R
 Po připojení modelů 1D X Mk II 5DS/5DS R 5D Mk IV
RP
760D
6D Mk II
6D
7D Mk II
90D
80D
77D
800D
250D
200D
750D se zobrazí pole
nastavení tlumiče. V podmínkách s velmi hlasitým zvukem se
může při snímání s položkou [Sound recording/Záznam zvuku]
nastavenou na možnost [Auto/Automaticky] nebo [Manual/Ruční]
objevit praskání ve zvuku. Při výskytu praskání ve zvuku
doporučujeme povolit funkci tlumiče zaškrtnutím políčka této
funkce.
M50 , můžete tlumič
 Když je připojen model 250D M6 Mk II
nastavit jednou z možností [Auto/Automaticky], [Disable/
Zakázat], nebo [Enable/Povolit].
[Auto/Automaticky]: Úroveň záznamu zvuku se upraví automaticky
podle hlasitosti zvuku. Po výběru možnosti [Auto/
Automaticky] můžete nastavit pouze funkci
protivětrného filtru.
[Manual/Ručně]: Funkce je určena pro pokročilé uživatele. Můžete
upravit úroveň záznamu zvuku podle potřeby.
Přetažením jezdce posuvníku úrovně záznamu
zvuku, zatímco budete kontrolovat ukazatel úrovně,
upravte úroveň záznamu zvuku. Při vysoké hlasitosti
využijte funkci podržení špičkové úrovně (přibližně
3 sekundy) během nastavování tak, aby se na
ukazateli úrovně občas rozsvítila strana vpravo od
hodnoty „12“ (–12 dB). Překročení hodnoty „0“
způsobí praskání ve zvuku.
[Disable/Zakázat]: Není zaznamenáván zvuk.
Funkce protivětrného filtru
Pokud chcete potlačit zvuk větru zaznamenaný při snímání mimo
budovy, povolte funkci protivětrného filtru zaškrtnutím políčka Wind
filter (Protivětrný filtr). Protivětrný filtr je funkční pouze při použití
vestavěného mikrofonu. Pokud je povolen, dojde však také
k částečnému potlačení zvuků s nízkými tóny, a proto je
doporučeno v místech bez větru odebrat zaškrtnutí z tohoto
políčka, aby byla funkce protivětrného filtru zakázána.
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
56
Funkce překryvného zobrazení
Snímek zobrazený v okně [Remote Live View window/Okno dálkového
živého náhledu] lze překrýt snímkem uloženým v počítači. Vzhledem
k tomu, že tato funkce umožňuje přesně vyrovnat úhly, je užitečná při
fotografování několika snímků pod stejným úhlem, například při
pořizování fotografií výrobků. Snímky načtené z počítače jsou pouze
zobrazeny a nejsou zahrnuty do pořizovaného snímku.
2
Vyberte snímek, který chcete zobrazit jako
překryvný, a klikněte na tlačítko [Open/Otevřít].
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
okně [Remote Live View window/Okno dálkového
1 Vživého
náhledu] vyberte kartu [Compose/Úprava
Nastavení
fotoaparátu
kompozice] a klikněte na tlačítko [Open/Otevřít]
v oblasti [Overlay/Překrytí].
 Zobrazí se dialogové okno [Open/Otevřít].
 Jako překryvné lze zobrazit snímky typu RAW*, JPEG, TIFF,
BMP (bitmapové) a GIF.
* • Jako překrytí mohou být zobrazené pouze snímky RAW
s příponou „.CR2“ nebo „.CR3“ pořízené na fotoaparátu
Canon.
• I když byl snímek upraven pomocí programu Digital Photo
Professional verze 4.x, překryvný snímek se zobrazí ve
stavu, v němž byl při pořízení.
 I v případě podporovaných typů souborů nemusí být možné
zobrazit snímek jako překryvný.
 Políčko [Show overlay image/Zobrazit překryvný snímek] je
zaškrtnuto a vybraný snímek je zobrazen jako překryvný v okně
[Remote Live View window/Okno dálkového živého náhledu].
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
 Zobrazí se dialogové okno [Open/Otevřít].
57
Zvětšení nebo zmenšení překryvného snímku
Snímek zobrazený jako překrytí (překryvný snímek) lze zvětšit nebo
zmenšit v rozsahu od 25 do 200 %. K nastavení zvětšení nebo
zmenšení použijte posuvník Enlarge/Reduce (Zvětšit/Zmenšit).
Přetáhněte jezdce posuvníku Enlarge/Reduce
(Zvětšit/Zmenšit) doleva nebo doprava.
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
 Překryvný snímek lze zobrazit zvětšený nebo zmenšený,
otočený nebo s upraveným poměrem sloučení (str. 59).
fotoaparátu a fotografovaného objektu
3 Pohybem
zvolte kompozici snímku.
 Funkci překryvného zobrazení nelze použít v okně [Zoom View/
Zobrazení lupy].
Předvolby
 Pro překryvné zobrazení se použije zvětšení nebo zmenšení
nastavené pomocí posuvníku Enlarge/Reduce (Zvětšit/Zmenšit).
 Zvětšení nebo zmenšení lze rovněž nastavit přímo zadáním
hodnoty.
 Můžete také přesunout kurzor na posuvník, kliknout a poté
stisknout klávesu <> nebo <> na klávesnici nebo můžete
k nastavení zvětšení či zmenšení použít posuvné kolečko myši.
 Kliknutím na tlačítko [Reset/Obnovit] obnovíte výchozí stav
snímku.
Referenční
informace
Rejstřík
58
Otočení překryvného snímku
Snímek zobrazený jako překrytí (překryvný snímek) lze otáčet v rozsahu
od –180° do +180°. K nastavení otočení použijte posuvník Rotate
(Otočit).
Nastavení proveďte přetažením jezdce posuvníku
Rotate (Otočit) doleva nebo doprava.
Nastavení poměru sloučení pro překryvný
snímek
Poměr sloučení (průhlednost) snímku zobrazeného jako překrytí
(překryvného snímku) lze nastavit v rozsahu od 0 do 100 %.
K nastavení poměru sloučení použijte posuvník Composite Ratio
(Poměr sloučení).
Nastavení proveďte přetažením jezdce posuvníku
Composite Ratio (Poměr sloučení) doleva nebo
doprava.
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
 Pro překryvné zobrazení se použije úhel otočení nastavený
pomocí posuvníku Rotate (Otočit).
 Úhel otočení lze rovněž nastavit přímo zadáním hodnoty.
 Můžete také přesunout kurzor na posuvník, kliknout a poté
stisknout klávesu <> nebo <> na klávesnici nebo můžete
k nastavení úhlu natočení použít posuvné kolečko myši.
 Kliknutím na tlačítko [Reset/Obnovit] obnovíte výchozí stav
snímku.
Referenční
informace
 Pro překryvné zobrazení se použije poměr sloučení nastavený
pomocí posuvníku Composite Ratio (Poměr sloučení).
 Poměr sloučení lze rovněž nastavit přímo zadáním hodnoty.
 Můžete také přesunout kurzor na posuvník, kliknout a poté
stisknout klávesu <> nebo <> na klávesnici nebo můžete
k nastavení poměru sloučení použít posuvné kolečko myši.
 Kliknutím na tlačítko [Reset/Obnovit] obnovíte výchozí stav
snímku.
Rejstřík
59
Posunutí překryvného snímku
Zobrazení jiného překryvného snímku
Snímek zobrazený jako překrytí (překryvný snímek) lze v okně [Remote
Live View window/Okno dálkového živého náhledu] posunout do nové
polohy. Můžete také použít ukazatel myši a snímek zvětšit, zmenšit
nebo otočit.
Snímek zobrazený jako překrytí (překryvný snímek) lze vyměnit za jiný
snímek.
1
Klikněte na tlačítko [Move overlay image/Přesunout
překryvný snímek].
na tlačítko [Open/Otevřít] v oblasti [Overlay/
1 Klikněte
Překrytí].
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
 Zobrazí se dialogové okno [Open/Otevřít].
2 Přetáhněte ukazatel myši přes překryvný snímek.
 Překryvný snímek se posune do nové polohy.
 Přetažením ukazatele myši v okně [Remote Live View window/
Okno dálkového živého náhledu] do oblasti mimo překryvný
snímek můžete překryvný snímek otočit.
 Tažením ukazatele myši v rozích překryvného snímku můžete
překryvný snímek zvětšit nebo zmenšit.
 Kliknutím na tlačítko [Reset/Obnovit] obnovíte výchozí stav
snímku.
2
V dialogovém okně [Open/Otevřít] vyberte snímek,
na který chcete přejít, a klikněte na tlačítko [Open/
Otevřít].
 Snímek, který byl zobrazen, se změní na vybraný snímek.
Referenční
informace
Rejstřík
60
Skrytí překryvného snímku
Snímek zobrazený jako překrytí (překryvný snímek) lze skrýt.
1
Odeberte zaškrtnutí z políčka [Show overlay image/
Zobrazit překryvný snímek].
 Překryvný snímek se skryje.
Úvod
Zobrazení čar rastru
V okně [Remote Live View window/Okno dálkového živého náhledu]
můžete zobrazit čáry rastru stejným způsobem jako pro funkci živého
náhledu fotoaparátu, abyste mohli zkontrolovat vyrovnání fotoaparátu
ve vodorovném a svislém směru.
1
Vyberte kartu [Compose/Úprava kompozice]
a zaškrtněte políčko [Show grid/Zobrazit rastr]
v oblasti [Grid/Rastr].
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
 Po zaškrtnutí políčka [Show overlay image/Zobrazit překryvný
snímek] se překryvný snímek znovu zobrazí.
 V okně [Remote Live View window/Okno dálkového živého
náhledu] se zobrazí čáry rastru.
61
2
V seznamu [Grid/Rastr] vyberte metodu zobrazení
čar rastru.
Úvod
Zobrazení vodicích čar
V okně [Remote Live View window/Okno dálkového živého náhledu]
můžete zobrazit vodicí čáry a umístit je pro zarovnání objektu kamkoli.
Obsah
kartu [Compose/Úprava kompozice]
1 Vyberte
a zaškrtněte políčko [Show Guides/Zobrazit vodítka]
Stahování
snímků
v oblasti [Guides/Vodítka].
1
2
3
4
Nastavení
fotoaparátu
 Po výběru možnosti [Customize grid/Přizpůsobit rastr] můžete
nastavit následující položky.
• Počet bloků rastru ve svislém a vodorovném směru (2 až 90)
• Tloušťku čar rastru (1 až 10)
• Barvu rastru
• Zobrazení nebo skrytí úhlopříčných čar
Dálkové
snímání
fotoaparátem a zkontrolujte jeho
3 Pohybujte
vyrovnání ve vodorovném a svislém směru.
Předvolby
 Čáry rastru skryjete odebráním zaškrtnutí z políčka [Show grid/
Zobrazit rastr].
Referenční
informace
Rejstřík
 V okně [Remote Live View window/Okno dálkového živého
náhledu] se zobrazí vodicí čáry.
 Vodicí čáry nelze zobrazit při použití zvětšeného zobrazení.
62
 Po kliknutí na tlačítko [Detailed settings/Podrobné nastavení]
můžete v dialogovém okně, které se objeví, nastavit následující
položky.
• [Color/Barva]: Po kliknutí na tlačítko [Choose/Zvolit] můžete
v zobrazeném dialogovém okně zvolit barvu čar.
• [Width/Šířka]: Vyberte hodnotu šířky vodicích čar od 1 do 10.
• Zaškrtávací políčko [Display aspect ratio while moving guides/
Zobrazit poměr stran při přesunu vodítek]: Pokud tuto možnost
zaškrtnete, při přesunu vodicích čar se zobrazí ve středovém
rámečku zobrazí indikátor poměru stran.
• [Target ratio/Cílový poměr stran]: Pokud je výše uvedené
políčko zaškrtnuté a v nastavení [Target ratio/Cílový poměr
stran] změníte hodnotu poměru, poměr stran středového
rámečku tvořeného vodicími čarami se zobrazí se změněným
poměrem stran.
Kliknutí na tlačítko [OK] dokončíte nastavení a dialogové okno se
zavře.
vodicí čáry na obrazovce do požadované
2 Přetáhněte
polohy.
 Průsečíky svislých a vodorovných čar můžete přetáhnout a
změnit tak velikost středového rámečku tvořeného vodicími
čarami při zachování stejného poměru stran.
 Můžete podržet stisknuté tlačítko <Shift> a celý rámeček tvořený
vodicími čarami přetáhnout se zachováním stejné velikosti a
poměru stran.
 Vodicí čáry lze také přesouvat zadáním hodnot od 0,0 do 100,0
do polí [1:] a [2:] pro položky [Horizontal (0.0 - 100.0)/Vodorovně
(0,0–100,0)] a [Vertical (0.0 - 100.0)/Svisle (0,0–100,0)].
 Pokud je políčko [Display aspect ratio while moving guides/
Zobrazt poměr stran při přesunu vodítek] v dialogovém okně,
které se zobrazí po kliknutí na tlačítko [Detailed settings/
Podrobné nastavení], zaškrtnuté při přesunu vodicích čar se
zobrazí indikátor poměru stran a směr k cílovém poměru stran.
fotoaparátem a umístěte ho podle
3 Pohybujte
požadavků.
 Vodicí čáry skryjete zrušením zaškrtnutí políčka [Show Guides/
Zobrazit vodítka].
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
Přetáhněte
63
Použijte motorické nastavení zoomu.
Ovládání funkce Power Zoom
90D
80D
77D
800D
250D
200D
Je-li k podporovanému fotoaparátu připojen objektiv s adaptérem pro
motorické nastavení zoomu PZ-E1, můžete tuto funkci používat v okně
[Remote Live View window/Snímání s živým náhledem].
1
Vyberte kartu [Live View/Živý náhled] a klikněte na
tlačítko [PZ].
3 Režim proměnné rychlosti
Obsah
Páčka zoomu
Přepínač úrovně
rychlosti
Nastavení zoomu:
Pro širokoúhlý záběr posuňte páčku zoomu směrem do polohy [W].
Pro telefoto posuňte páčku zoomu směrem do polohy [T].
 Objeví se okno [Power Zoom Control/Ovládání funkce Power
Zoom].
Na kartě [Variable speed/Proměnná rychlost] nebo
2 [Constant
speed/Stálá rychlost] vyberte režim.
Režim proměnné rychlosti
Režim stálé rychlosti
Režim proměnné rychlosti: Nastavení zoomu při různých rychlostech.
Režim stálé rychlosti: Nastavení zoomu při stálé rychlosti.
Úvod
Změna úrovně rychlosti zoomu:
Rychlost můžete měnit pomocí přepínače úrovně rychlosti.
Při nastavení [SLOW] bude zoom pomalý, vhodný pro snímání filmu.
Při nastavení [FAST] bude zoom rychlejší než při nastavení
[SLOW].
Změna rychlosti zoomu během nastavení zoomu:
Rychlost zoomu můžete upravit délkou pohybu páčky zoomu.
Když páčku posunete mírně doleva nebo doprava, bude
nastavení zoomu pomalé. Čím více páčku posunete doprava
nebo doleva, tím více se rychlost zoomu zvýší.
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
 Ve výchozím nastavení je vybrána proměnná rychlost.
64
Úvod
Režim stálé rychlosti
Obsah
Přepínač rychlosti
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení zoomu:
Pro nastavení zoomu na širokoúhlý záběr klikněte na tlačítko [W].
Pro nastavení zoomu na telefoto klikněte na tlačítko [T].
Nastavení
fotoaparátu
Změna úrovně rychlosti zoomu:
Rychlost můžete měnit pomocí přepínače úrovně rychlosti.
Při nastavení [SLOW] bude zoom pomalý, vhodný pro snímání filmu.
Při nastavení [FAST] bude zoom rychlejší než při nastavení [SLOW].
Dálkové
snímání
Jemné úpravy rychlosti zoomu:
Rychlost v jedné z 15 úrovní pro možnost [FAST] nebo [SLOW]
můžete doladit v poli [Speed level/Úroveň zoomu].
Předvolby
Referenční
informace
 Pokud nastavování zoomu přestane, zkontrolujte zprávu v okně
[Power Zoom Control/Ovládání funkce Power Zoom].
 Pokud budete nastavovat zoom během snímání filmu, doporučuje
se natočit několik zkušebních filmů. Pokud nastavujete zoom
během filmování, mohou se zaznamenat změny expozice
nebo mechanický zvuk objektivu, případně mohou být snímky
rozostřené.
 Další upozornění k používání adaptéru pro funkci Power Zoom
najdete v návodu k použití adaptéru pro funkci Power Zoom.
Je-li v režimu stálé rychlosti kurzor myši v okně [Power Zoom
Control/Ovládání funkce Power Zoom] nebo [Remote Live View
window/Dálkové snímání s živým náhledem], stiskněte tlačítko <W>
na klávesnici pro širokoúhlý záběr a tlačítko <T> pro telefoto.
Rejstřík
65
Fotografování pomocí fotoaparátu
Přestože je nastaveno dálkové snímání, můžete i nadále ovládat
fotoaparát a fotografovat přímo s ním (jako bez dálkového snímání).
Vzhledem k tomu, že se vyfotografované snímky ukládají na pevný disk
počítače, můžete navíc fotografovat velké množství snímků, aniž byste
museli sledovat kapacitu paměťové karty.
1 Zobrazte okno pro fotografování .
tlačítko spouště fotoaparátu
2 Stiskněte
a vyfotografujte snímek.
(str. 37)
 Vyfotografované snímky jsou přeneseny do počítače, kde se
automaticky spustí program DPP a dané snímky se zobrazí.
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
66
Záznam filmů
Pomocí programu EU je možné ovládat fotoaparát a zaznamenávat
filmy z obrazovky počítače. Uvědomte si, že filmy nelze zaznamenávat
bez vložení paměťové karty do fotoaparátu.
1D X Mk II
5DS/5DS R
5D Mk IV 5D Mk III
R
RP
Chcete-li nastavit velikost záznamu filmu, klikněte předtím na
položku [Live View/Movie func. set./Nastavení funkce živého
náhledu/filmu] a zobrazte okno [Live View/Movie func. set./
Nastavení funkce živého náhledu/filmu].
Obsah
6D Mk II
6D
7D Mk II
90D
80D
77D
760D
800D
200D
750D
2000D
1300D
4000D
M6 Mk II
M50
250D
1
2
3
4
Stahování
snímků
1 Příprava na snímání s živým náhledem.
 Postupujte podle pokynů v kroku 1 a kroku 2 uvedených v části
„Dálkové snímání s živým náhledem“ (str. 37).
 U modelů 1D X Mk II 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III 6D Mk II
6D
7D Mk II
80D
přesuňte přepínač snímání s živým
náhledem/snímání filmů do polohy <
>.
2 Klikněte na tlačítko [
Úvod
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
].
Předvolby
 Zobrazený obsah se může lišit v závislosti na připojeném fotoaparátu.
5DS/5DS R
 Zobrazí se okno [Remote Live View window/Okno dálkového
živého náhledu].
R
 Pro modely 1D X Mk II 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III
RP
6D Mk II
6D
7D Mk II
90D
80D
77D
760D
800D
250D
200D
750D
M6 Mk II
M50
1D X Mk II 5D Mk IV 7D Mk II
80D
RP
90D
800D
750D
5D Mk III
6D Mk II
77D
250D
M6 Mk II
R
6D
760D
200D
M50
Referenční
informace
Rejstřík
zadejte podle potřeby nastavení záznamu zvuku.
Pokyny pro zadání nastavení záznamu zvuku najdete v části
„Nastavení záznamu zvuku“ (str. 55).
 Po kliknutí na tlačítko [
] nelze ovládat fotoaparát. Chcete-li
ovládat fotoaparát, klikněte znovu na tlačítko [
] nebo zavřete
okno [Remote Live View window/Okno dálkového živého náhledu].
 Funkci dálkového živého náhledu nelze použít ke snímání filmů, pokud
je program EU připojen bezdrátově k modelům 6D(WG) 6D(W) .
Vyberte
Vyberte
Klikněte
Klikněte
67
Úvod
2000D
1300D
4000D
• IPB (lehká)/Lehká (IPB)/Lehká
1D X Mk II 5D Mk IV
7D Mk II
Vyberte
 Volitelné velikosti záznamu filmu se liší v závislosti na fotoaparátu.
5DS/5DS R
5D Mk IV 5D Mk III
R
RP
6D Mk II
6D
7D Mk II
90D
80D
77D
760D
800D
250D
200D
750D
M6 Mk II
M50
lze
vybrat následující typy komprese filmů.
• ALL-I (pouze I)/ALL-I (pro editaci)/Editace (ALL-I)
1D X Mk II
5DS/5DS R
RP
6D Mk II
80D
77D
760D
750D M6 Mk II :
800D
250D
200D
Lze vybrat po nastavení záznamového formátu filmu
[MP4]. Film je zaznamenán s nižší přenosovou
rychlostí než pro možnost IPB (standardní), což zajistí
menší velikost souboru a kompatibilitu s rozsáhlejší
řadou přehrávacích systémů. Ze tří dostupných metod
umožňuje tato metoda dosáhnout nejdelší celkové
možné doby snímání filmů na kartu dané kapacity.
Klikněte
 Pro modely 1D X Mk II
90D
R
5D Mk IV 5D Mk III
R
6D
7D Mk II
80D :
Snímky jsou při záznamu komprimovány po
jednom. Přestože bude velikost souboru větší
než u metody IPB, film půjde lépe upravovat.
• IPB/IPB (standardní)/Standardní (IPB)/Standardní:
Při záznamu je efektivně komprimováno více
snímků současně. Vzhledem k tomu, že
velikost souboru bude menší než u metody
ALL-I, můžete snímat déle.
 1D X Mk II 5D Mk IV
• MJPG/Motion JPEG: Ke kompresi filmového záznamu se
používá formát Motion JPEG. Protože se
nepoužívá komprese mezi snímky, každý
snímek se zvlášť zkomprimuje a nahraje.
Kompresní poměr je proto nízký.
A protože je velikost snímku v kvalitě 4K,
velikost souboru bude velká.
80D
 Pro model 1D X Mk II 5D Mk IV 7D Mk II
můžete vybrat
záznamový formát filmu.
• MOV: Film se zaznamená do souboru typu MOV (přípona
souboru: „.MOV“). Vhodné pro úpravy pomocí počítače.
• MP4: Film se zaznamená do souboru typu MP4 (přípona
souboru: „.MP4“). Tento typ je kompatibilní s mnohem
rozsáhlejší řadou přehrávacích systémů než typ MOV.
760D
77D
800D
250D
200D
 U modelu 80D
nejsou dostupné následující operace, pokud je na fotoaparátu
nastaven digitální zoom pro filmy.
• Dálkové zobrazení živého náhledu
• Zaostřování pomocí automatického zaostřování (AF)
• Snímání fotografií
90D
80D
77D
800D
250D
200D Ovládání
•
funkce Power Zoom
 Program EU neumožňuje snímat videomomentky prostřednictvím
77D
6D
90D
80D
modelů 6D Mk II
760D
800D
250D
200D
750D M6 Mk II
M50 .
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
68
Upravte zaostření (str. 46, str. 48).
3
4 Klikněte na tlačítko [
] a spusťte snímání.
 V levé dolní části okna [Remote Live View window/Okno dálkového
živého náhledu] se zobrazí ikona [
] a doba záznamu.
Doba záznamu
 Snímání ukončíte opětovným kliknutím na tlačítko [
].
 Pokud zbývají nějaké soubory filmů, které mají být staženy do
počítače, zobrazí se po zavření okna [Remote Live View window/
Okno dálkového živého náhledu] následující okno.
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
R
 Pokud je připojen model
a na fotoaparátu je nastavena
gama korekce Canon Log (8bit), zobrazí se v okně Remote Live
View window (Okno dálkového živého náhledu) ikona nastavení
gama korekce Canon Log a tlačítko [
] (Asistent náhledu)
(str. 101, str. 102).
Gama korekce Canon Log je vlastnost filmu umožňující
dosáhnout širokého dynamického rozsahu. V důsledku toho
bude mít obraz zobrazený v okně Remote Live View window
(Okno dálkového živého náhledu) nízký kontrast a bude
v porovnání s nastavením stylu Picture Style poněkud tmavý.
Pokud kliknete na tlačítko [
] (Asistent náhledu), zobrazí
se v okně Remote Live View window (Okno dálkového živého
náhledu) filmový obraz se zřetelnými charakteristikami.
To usnadňuje kontrolu zorného úhlu, detailů apod.
Všimněte si, že pokud kliknete na tlačítko [
]
(Asistent náhledu), neovlivní to film nahrávaný na kartu.
(film se nahraje na kartu s gama korekcí Canon Log.)
 Po kliknutí na tlačítko [Download/Stáhnout] se zobrazí seznam
názvů souborů filmů.
Referenční
informace
Rejstřík
69
Úvod
1D X
1D C
1 Příprava na snímání s živým náhledem.
 Postupujte podle pokynů od kroku 1 do kroku 2 uvedených
v části „Dálkové snímání s živým náhledem“ (str. 37).
na položku [Live View/Movie func. set./
2 Klikněte
Nastavení funkce živého náhledu/filmu].
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Po zadání údajů [Destination Folder/Cílová složka] a [File Name/
Název souboru] klikněte v okně na tlačítko [Download/Stáhnout]
a soubory filmů se stáhnou z paměťové karty fotoaparátu do
počítače. Soubory filmů, od jejichž názvu souboru bylo odebráno
zaškrtnutí, nebudou staženy. Při pozdějším stahování souborů
filmů z paměťové karty fotoaparátu do počítače postupujte
způsobem popsaným na str. 11 až str. 15 tohoto návodu
k použití.
 Zobrazí se okno [Live View/Movie func. set./Nastavení funkce
živého náhledu/filmu].
položku [LV func. setting/Nastavení funkce živého náhledu] zvolte
3 Pro
možnost [Movies/Filmy] a vyberte ze seznamu velikost záznamu filmu.
Referenční
informace
Rejstřík
70
 Pro modely 1D X
komprese filmů.
1D C
lze vybrat následující typy
5
Úvod
Klikněte na tlačítko [Live View shoot./Snímání
s živým náhledem].
Obsah
• ALL-I (pouze I): Snímky jsou při záznamu komprimovány po
jednom. Přestože bude velikost souboru větší než
u metody IPB, film půjde lépe upravovat.
• IPB:
Při záznamu je efektivně komprimováno více snímků
současně. Vzhledem k tomu, že velikost souboru
bude menší než u metody ALL-I, můžete snímat déle.

1D C
• MJPG:
Při snímání filmu v rozlišení 4K
(4 096 × 2 160 pixelů) se pro zaznamenávaný film
používá komprimace Motion JPEG.
Každý snímek se komprimuje samostatně
a zaznamenává se bez komprimace mezi snímky.
Rychlost komprimace je proto nízká. Protože je
velikost snímku velká, bude velká i velikost souboru.
 Pokud je připojen model 1D C a na fotoaparátu je nastavena gama
korekce Canon Log, zobrazí se v okně Remote Live View window
(Okno dálkového živého náhledu) ikona nastavení gama korekce
Canon Log a tlačítko [
] (Asistent náhledu) (str. 101, str. 102).
Gama korekce Canon Log je vlastnost filmu umožňující
dosáhnout širokého dynamického rozsahu. V důsledku toho
bude mít obraz zobrazený v okně Remote Live View window
(Okno dálkového živého náhledu) nízký kontrast a bude
v porovnání s nastavením stylu Picture Style poněkud tmavý.
Pokud kliknete na tlačítko [
] (Asistent náhledu), zobrazí se
v okně Remote Live View window (Okno dálkového živého
náhledu) filmový obraz se zřetelnými charakteristikami. To
usnadňuje kontrolu zorného úhlu, detailů apod.
Uvědomte si, že i když kliknete na tlačítko [
] (Asistent
náhledu), neovlivní to film zaznamenávaný na kartu.
(Film se nahraje na kartu s gama korekcí Canon Log.)
4 Klikněte na tlačítko [OK].
 Zavře se okno [Live View/Movie func. set./Nastavení funkce
živého náhledu/filmu].
1
2
3
4
Stahování
snímků
 Zobrazí se okno [Remote Live View window/Okno dálkového
živého náhledu].
1D C zadejte podle potřeby nastavení
 Pro modely 1D X
záznamu zvuku.
Pokyny pro zadání nastavení záznamu zvuku najdete v části
„Nastavení záznamu zvuku“ (str. 55).
6 Upravte zaostření
7 Klikněte na tlačítko [
(str. 46, str. 48).
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
] a spusťte snímání.
 V levé dolní části okna [Remote Live View window/Okno dálkového
živého náhledu] se zobrazí ikona [
] a doba záznamu.
Referenční
informace
Doba záznamu
 Snímání ukončíte opětovným kliknutím na tlačítko [
].
Rejstřík
 Pokud zbývají nějaké soubory filmů, které mají být staženy do
počítače, zobrazí se po zavření okna [Remote Live View window/
Okno dálkového živého náhledu] následující okno.
 Po kliknutí na tlačítko [Download/Stáhnout] se zobrazí seznam
názvů souborů filmů.
71
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Po zadání údajů [Destination Folder/Cílová složka] a [File Name/
Název souboru] klikněte v okně na tlačítko [Download/Stáhnout]
a soubory filmů se stáhnou z paměťové karty fotoaparátu do
počítače. Soubory filmů, od jejichž názvu souboru bylo odebráno
zaškrtnutí, nebudou staženy. Při pozdějším stahování souborů
filmů z paměťové karty fotoaparátu do počítače postupujte
způsobem popsaným na str. 11 až str. 15 tohoto návodu
k použití.
Referenční
informace
Rejstřík
72
Fotografování řízené časovačem
K dispozici jsou dva typy časovače: fotoaparát automaticky fotografuje
snímky za určenou dobu nebo fotografuje určitý počet snímků.
Fotografování pomocí časovače
Snímek lze automaticky vyfotografovat po uplynutí určené doby.
Zobrazte okno pro fotografování (str. 38).
1
2 Klikněte na tlačítko [
].
 Zobrazí se dialogové okno [Timer shooting settings/Nastavení
snímání pomocí časovače].
3
Zadejte dobu prodlevy a klikněte na tlačítko [Start].
 Zadejte hodnotu v rozmezí 0 sekund až 99 minut 59 sekund
v krocích po jedné sekundě.
 Snímek je vyfotografován po uplynutí určené doby.
Úvod
Dálkové intervalové snímání pomocí časovače
Snímky lze automaticky fotografovat nastavením intervalu mezi snímky
a počtu požadovaných snímků.
Jiné fotoaparáty EOS než model 5D Mk IV
RP
6D Mk II
Zobrazte okno pro fotografování (str. 38).
1
2 Klikněte na tlačítko [
].
 Zobrazí se dialogové okno [Timer shooting settings/Nastavení
snímání pomocí časovače].
políčko [Remote Interval timer shooting/
3 Zaškrtněte
Dálkové intervalové snímání pomocí časovače].
4 Zadejte interval fotografování a počet snímků.
 Zadejte hodnotu v rozmezí 5 sekund až 99 minut 59 sekund
v krocích po jedné sekundě.
 Při intervalovém fotografování lze pořídit minimálně dva snímky.
Počet snímků, které lze vyfotografovat v intervalech, závisí na
volném místě na pevném disku počítače.
5 Klikněte na tlačítko [Start].
 Snímky jsou fotografovány v zadaných intervalech i zadaném počtu.
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
Pokud u určitých typů počítačů nastavíte krátký interval mezi
snímky, takže na přenos a uložení snímků nebude k dispozici
dostatek času, nebude pravděpodobně možné fotografovat snímky
v zadaném intervalu. V takovém případě nastavte delší interval
mezi snímky a pořiďte záběry znovu.
Režim snímání nelze změnit, pokud je zobrazeno dialogové okno
[Timer shooting settings/Nastavení snímání pomocí časovače].
Dialogové okno [Timer shooting settings/Nastavení snímání pomocí
časovače] zobrazte po nastavení režimu snímání.
73
5D Mk IV
RP
6D Mk II
1 Zobrazte okno pro fotografování
2 Klikněte na tlačítko [ ].
(str. 38).
 Zobrazí se dialogové okno [Interval timer shooting/Pořizování
intervalových snímků].
3 Vyberte režim.
 Vyberte z následujících 2 režimů.
Režim [Camera function/Funkce fotoaparátu]:
Tento režim používá funkci pořizování intervalových snímků.
Snímky můžete pořizovat v přesných intervalech. Podporováno
je také pořizování snímků v krátkých intervalech. Při pořizování
intervalových snímků lze také používat fotoaparát.
Režim [Computer control/Ovládání počítačem]:
Intervalové snímky se pořídí pomocí počítače.
Snímání s časem B (dlouhou expozicí) je také podporováno.
 Klikněte na tlačítko [Camera function/Funkce fotoaparátu] nebo
[Computer control/Ovládání počítačem].
 Zobrazí se dialogové okno nastavení.
4 Zadejte nastavení.
 Režim [Camera function/Funkce fotoaparátu]:
Zadejte interval snímání a počet snímků.
• Zadejte hodnotu intervalu snímání v rozmezí 1 sekunda
až 99 minut 59 sekund v krocích po jedné sekundě.
• Vyberte počet snímků mezi 01 a 99. Pokud je tato hodnota
nastavena na 00, počet snímků není omezen a snímání bude
pokračovat, dokud intervalové snímání neskončí.
 Režim [Computer control/Ovládání počítačem]:
Zadejte nastavení v následujících krocích.
1) Zaškrtněte políčko [Remote Interval timer shooting/Dálkové
intervalové snímání pomocí časovače].
2) Zadejte interval snímání a počet snímků.
• Zadejte interval snímání v rozmezí 5 sekund až 99 minut
59 sekund v krocích po jedné sekundě.
• Pořídit lze minimálně dva snímky. Počet snímků, který lze
nastavit, závisí na volném místě na pevném disku počítače.
5 Klikněte na tlačítko [Start].
 Snímky jsou fotografovány v zadaných intervalech i zadaném
počtu.
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
 Pokud v režimu [Computer control/Ovládání počítačem] u
určitých typů počítačů nastavíte krátký interval mezi snímky, takže
na přenos a uložení snímků nebude k dispozici dostatek času,
nebude pravděpodobně možné fotografovat snímky v zadaném
intervalu. V takovém případě nastavte delší interval mezi snímky
a pořiďte záběry znovu.
 Další upozornění k používání režimu [Camera function/Funkce
fotoaparátu] získáte v popisu pořizování intervalových snímků
v návodu k použití fotoaparátu.
 Režim snímání nelze změnit, pokud je zobrazeno dialogové okno
[Timer shooting settings/Nastavení snímání pomocí časovače].
Než zobrazíte [Timer shooting settings/Nastavení snímání
pomocí časovače], nastavte režim snímání.
 Ukončení probíhajícího pořizování intervalových snímků:
V režimu [Camera function/Funkce fotoaparátu] klikněte na
tlačítko [Stop] v dialogovém okně [Interval timer/Intervalové
snímání].
V režimu [Computer control/Ovládání počítačem] klikněte na
tlačítko [Cancel/Zrušit] v dialogovém okně [Timer shooting
settings/Nastavení snímání pomocí časovače].
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
74
Dálkové snímání s dlouhou expozicí (časem B)
Dálkové snímání s dlouhou expozicí (časem B)
1 Zobrazte okno pro fotografování .
Klikněte na ikonu režimu snímání a vyberte možnost
2 [BULB].
3
Nastavte požadovanou clonu.
(str. 38)
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
4 Klikněte na tlačítko [
].
 Zobrazí se dialogové okno [Timer shooting settings/Nastavení
snímání pomocí časovače].
5 Zadejte dobu expozice a klikněte na tlačítko [Start].
1D C
R
 Pro jiné fotoaparáty než 1D X Mk II 1D X
zadejte následující nastavení.
• U fotoaparátů, jejichž volič režimů obsahuje polohu < B >
(čas B), nastavte polohu < B >.
• U fotoaparátů bez polohy < B > (čas B) na voliči režimů
nastavte volič režimů do polohy < M > (manuální) a v okně pro
fotografování vyberte možnost [BULB] nebo nastavte rychlost
závěrky fotoaparátu na možnost [BULB].
 Zadejte hodnotu v rozmezí 5 sekund až 99 minut 59 sekund
v krocích po jedné sekundě.
Dálkové snímání s dlouhou expozicí (časem B) je možné zahájit
a ukončit bez nastavení doby expozice, a to kliknutím na
tlačítko [
].
Referenční
informace
Rejstřík
75
3
Nastavení časovače času B
5DS/5DS R
80D
5D Mk IV
77D
R
RP
6D Mk II
7D Mk II
90D
M6 Mk II
Zadejte nastavení.
 Vyberte možnost [Enable/Povolit].
 Nastavte dobu expozice. Dobu lze nastavit v rozsahu od
00:00:00 do 99:59:59.
Můžete přednastavit dobu expozice pro dlouhou expozici. Při použití
časovače času B není potřebné držet během dlouhé expozice stisknuté
tlačítko spouště. Tím se sníží nebezpečí rozhýbání fotoaparátu.
Časovač času B lze nastavit pouze v režimu snímání <B> (Čas B).
V žádném jiném režimu snímání nastavit nelze.
1
2
3
4
Nastavení
fotoaparátu
 Postupujte podle pokynů v kroku 1 a kroku 2 uvedených v části
„Dálkové snímání s živým náhledem“ (str. 37).
2
Obsah
Stahování
snímků
1 Příprava na snímání s živým náhledem.
Vyberte položku [Bulb timer settings/Nastavení
časovače času B] v nabídce [Shooting menu/
Nabídka fotografování].
Úvod
 Po výběru možnosti [Disable/Zakázat] se časovač času B pro
další snímání v režimu dlouhé expozice vypne.
 Po nastavení doby expozice 00:00:00 se pro časovač času B
nastaví možnost [Disable/Zakázat].
4 Klikněte na tlačítko [OK].
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
 Zobrazí se okno [Bulb timer settings/Nastavení časovače
času B].
 Nastaví se časovač času B ve fotoaparátu a zavře se okno [Bulb
timer settings/Nastavení časovače času B].
76
Fotografování s bleskem
Chcete-li fotografovat s bleskem, můžete z programu EU nastavit
funkce blesku fotoaparátu i blesk Speedlite řady EX (prodává se
samostatně), který je kompatibilní s nastavením funkcí blesku.
Podrobnější informace o položkách nastavení naleznete také
v návodech k použití dodaných s bleskem Speedlite řady EX
a fotoaparátem.
4
Klikněte na tlačítko [
].
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Připravte fotoaparát a blesk.
1
2 Připojte. fotoaparát k počítači a spusťte program EU
na položku [Remote shooting/Dálkové
3 Klikněte
snímání].
 Chcete-li použít externí blesk, připevněte jej na fotoaparát.
Nastavení
fotoaparátu
(str. 7)
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
 Zobrazí se okno pro fotografování.
 Zobrazí se nabídka [Flash control menu/Nabídka ovládání
blesku].
77
Úvod
5 Klikněte na položku [Flash function settings/Nastavení funkce blesku].
Nabídka Flash control menu (Nabídka ovládání blesku)
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
 Zobrazí se okno [Flash function settings/Nastavení funkce blesku].
 Zobrazený obsah se může lišit v závislosti na připojeném fotoaparátu.
80D
77D
760D
800D
200D
750D
2000D 1300D , vyberte položku
 Chcete-li použít vestavěný blesk modelů 7D Mk II
[Raise built-in flash/Zvednout vestavěný blesk].
760D
800D
750D , vyberte v části [Built-in flash/
 Chcete-li povolit bezdrátovou funkci pro vestavěný blesk modelů 77D
Vestavěný blesk] v nabídce [Flash control menu/Nabídka ovládání blesku] položku [EasyWireless/Snadný bezdrátový] nebo
[CustWireless/Vlastní bezdrátový]. Chcete-li bezdrátovou funkci zakázat, vyberte položku [NormalFiring/Normální záblesk].
6
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Zadejte nastavení.
Okno Flash function settings (Nastavení funkce blesku)
Zobrazené okno se liší v závislosti na připojeném fotoaparátu a blesku.
Referenční
informace
Zkontrolujte, zda je toto políčko zaškrtnuto
Klikněte na položky nastavení a ze zobrazené nabídky vyberte požadovaná nastavení*
Rejstřík
Tlačítko [Wireless func./Bezdrátová funkce]
Povolte bezdrátovou funkci, klikněte na položky nastavení a poté ze zobrazené
nabídky vyberte požadovaná nastavení*
* K výběru nastavení položek v zobrazeném okně nastavení je také možné použít
posuvné kolečko myši.
78
Úvod
7 Kliknutím na tlačítko [
] vyfotografujte snímek.
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Pokud je na displeji LCD fotoaparátu zobrazena nabídka [Flash
control/Ovládaní blesku], okno [Flash function settings/Nastavení
funkce blesku] v programu EU se automaticky zavře.
 Kliknutím na tlačítko [Modeling flash/Modelovací blesk] můžete
použít modelovací blesk. Souvisle můžete modelovací blesk
použít maximálně pouze 10krát. (Další informace naleznete
v návodu k použití dodaném s bleskem.)
 Informace zobrazené v okně [Flash function settings/Nastavení
funkce blesku] se aktualizují kliknutím na tlačítko [
], po
kterém jsou synchronizovány s aktuálními nastaveními blesku.
(Vzhledem k tomu, že změny nastavení provedené
prostřednictvím zábleskové jednotky se neodrazí v okně [Flash
function settings/Nastavení funkce blesku], můžete kliknout na
tlačítko [
] a aktualizovat obsah okna [Flash function
settings/Nastavení funkce blesku], aby odpovídal aktuálním
nastavením blesku.)
 Nastavení blesku můžete pojmenovat a kliknutím na tlačítko
[Save/Uložit] uložit jako samostatný soubor, tzn. nikoli jako
součást souboru se snímkem. Můžete také kliknout na tlačítko
[Load/Načíst], načíst tento soubor do programu EU a použít jej
pro další fotografování.
 Fotografování s bleskem můžete použít společně s dálkovým
snímáním s živým náhledem (str. 37).
Při dálkovém snímání s živým náhledem nelze však použít
modelovací blesk.
 Nastavení, která lze provést v okně [Flash function settings/
Nastavení funkce blesku], se liší v závislosti na blesku
a fotoaparátu.
 Vyfotografovaný snímek je přenesen do počítače a zobrazí se
v okně [Quick Preview/Rychlý náhled]. Poté se automaticky
spustí program DPP.
 Pokud je přepínač AF/MF v okně pro fotografování nastaven do
polohy [AF] a kurzor se přesune na tlačítko [
], provede se
AF/AE (automatické zaostření / automatická expozice) (str. 98).
 Pořízený snímek můžete rychle zkontrolovat v okně [Quick
Preview/Rychlý náhled] zobrazeném před spuštěním programu
DPP. Zároveň můžete změnit velikost tohoto okna.
 Okno [Quick Preview/Rychlý náhled] je možné zobrazit či skrýt,
jestliže v okně pro fotografování kliknete na tlačítko [Other
Functions/Další funkce] a v zobrazené nabídce vyberete položku
[Quick Preview/Rychlý náhled].
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
 Seznam funkcí okna [Flash function settings/Nastavení funkce
blesku] najdete na str. 100.
 Fotografovat můžete také použitím klávesy <mezerník> na
klávesnici.
79
Úprava stylů obrázku pomocí funkce dálkového snímání s živým náhledem
1D X Mk II
1D C
5D Mk IV
7D Mk II
Picture Style Editor (software pro vytváření souborů stylů obrázku) (dále
označován jako „PSE“) můžete spustit z aplikace EU a propojit s funkcí
dálkového snímání s živým náhledem aplikace EU. Propojíte-li software
PSE s funkcí dálkového snímání s živým náhledem aplikace EU,
můžete styl obrázku upravovat během zobrazení a úprav výsledků
v reálném čase a během úprav efektivněji opravit kvalitu snímku.
S touto funkcí je kompatibilní verze softwaru PSE 1.16.20 a vyšší.
„Dálkové snímání s živým náhledem“ se týká
1 Funkce
postup od kroku 1 po krok 3
.
na možnost [Other Functions/Jiné funkce]
2 Klikněte
a potom [Edit Picture Style/Upravit styl obrázku].
(str. 37)
na tlačítko [Register/Uložit] v okně [Edit
4 Klikněte
Picture Style/Upravit styl obrázku].
 Objeví se dialogové okno [Register Picture Style/Uložit styl obrázku].
a zadejte požadované položky a potom
5 Vyberte
klikněte na tlačítko [Register/Uložit].
 Vyberte položku [User Def./Uživ. def. 1], a zadejte údaje
[Caption/Titulek] a [Copyright].
(Je důležité zadat [Caption/Titulek].)
 Upravený styl obrázku se uloží do počítače po kliknutí na
tlačítko [Register/Uložit].
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Předvolby
Upravte styl obrázku pomocí softwaru PSE.
 Informace o úpravě stylů obrázku pomocí softwaru PSE najdete
v „návodu k použití softwaru Picture Style Editor“ (elektronická
příručka ve formátu PDF).
Kliknutím na tlačítko [
] v softwaru PSE nelze zadat barvy,
které chcete upravit na snímku s funkcí dálkového snímání
s živým náhledem v softwaru EU.
 Výsledky úprav stylu obrázku pomocí softwaru PSE se v reálném čase
ukazují v okně [Edit Picture Style/Upravit styl obrázku]. Díky tomu
můžete upravovat styl obrázku a současně si prohlížet výsledky.
 Během používání této funkce není k dispozici okno aplikace
EU pro snímání a všechny funkce fotoaparátu.
Po dokončení úprav se doporučuje uložit úpravy do počítače
jako soubor Picture Style, než přejdete ke kroku 4. Styly obrázku
uložené ve fotoaparátu nelze extrahovat a uložit do počítače jako
soubory stylu Picture Style. Informace o uložení souborů stylu
Picture Style najdete v „návodu k použití softwaru Picture Style
Editor“ (elektronická příručka ve formátu PDF).
Obsah
Dálkové
snímání
 Spustí se software PSE a otevře se okno [Edit Picture Style/
Upravit styl obrázku] (okno snímání s živým náhledem pro
úpravu stylů obrázku).
3
Úvod
Referenční
informace
Rejstřík
Když tuto funkci ukončíte a poté znovu spustíte, zobrazí se zpráva
[Continue editing from last time?/Pokračovat v zahájených
úpravách?]. Chcete-li pokračovat v úpravě posledního stylu
obrázku, můžete vybrat možnost [Yes/Ano].
80
Registrace hudby na pozadí na paměťovou kartu fotoaparátu
RP
6D Mk II
6D
90D
80D
77D
760D
800D
250D
200D
750D
2000D
1300D
4000D
Úvod
Okno Register Background Music (Registrovat hudbu na pozadí)
M6 Mk II
Obsah
Hudební soubory ve formátu WAV uložené v počítači můžete
zaregistrovat na paměťovou kartu fotoaparátu jako hudbu na pozadí.
Registrovanou hudbu na pozadí lze přehrávat společně s albem
videomomentek nebo prezentací přehrávanou ve fotoaparátu.
Stahování
snímků
fotoaparát a počítač. Spusťte program EU
1 Propojte
a klikněte na položku [Camera settings/Nastavení
Nastavení
fotoaparátu
fotoaparátu].
 Zobrazí se okno [Camera settings/Nastavení fotoaparátu].
2
Klikněte na položku [Register Background Music/
Registrovat hudbu na pozadí].
úpravy v poli [List of background music to
3 Proveďte
register/Seznam hudby na pozadí k registraci].
Přidání nových hudebních souborů
 Klikněte na tlačítko [Add/Přidat], v dialogovém okně [Open/Otevřít], které se
zobrazí, vyberte hudební soubor a klikněte na tlačítko [Open/Otevřít].
1
2
3
4
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
 Zobrazí se okno [Register Background Music/Registrovat hudbu
na pozadí].
 Pokud je v počítači nainstalována složka [EOS Sample Music],
objeví se v poli [Background music to register/Hudba na pozadí
k registraci] poprvé ukázková skladba jako EOS Sample Music.
 Jestliže je fotoaparát nastaven do režimu snímání filmů,
registrace hudby na pozadí není možná.
 Hudební soubor se doplní do pole [List of background music to
register/Seznam hudby na pozadí k registraci].
 Hudební soubor uložený na libovolném místě v počítači můžete
přidat do pole [List of background music to register/Seznam
hudby na pozadí k registraci] také přímo přetažením.
 Hudbu lze přidávat pouze po jednotlivých skladbách.
 Celkem lze přidat 20 skladeb, každou o délce až 29 minut a 59 sekund.
81
Změna pořadí přehrávání hudebních souborů
 Vyberte hudební soubor v poli [List of background music to
register/Seznam hudby na pozadí k registraci] a klikněte na
tlačítko [
] nebo [
].
Úprava názvů skladeb hudebních souborů
 Vyberte hudební soubor v poli [List of background music to register/
Seznam hudby na pozadí k registraci], klikněte na tlačítko [Edit
Track Name/Upravit název skladby] a zadejte název skladby dlouhý
až 25 znaků (jednobajtových). Poté klikněte na tlačítko [OK].
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
 Pořadí hudebních souborů se změní.
 Pořadí hudebních souborů v poli [List of background music to register/Seznam
hudby na pozadí k registraci] můžete změnit také přímo přetažením.
Odstranění hudebních souborů
 Vyberte hudební soubor v poli [List of background music to
register/Seznam hudby na pozadí k registraci] a klikněte na
tlačítko [Remove/Odebrat].
 Hudební soubor se odstraní z pole [List of background music to
register/Seznam hudby na pozadí k registraci].
 Název skladby pro hudební soubor se změní.
 Dialogové okno [Edit Track Name/Upravit název skladby] lze také
zobrazit dvojím kliknutím na hudební soubor v poli [List of background
music to register/Seznam hudby na pozadí k registraci].
Přehrávání hudebních souborů
 Vyberte hudební soubor v poli [List of background music to
register/Seznam hudby na pozadí k registraci] a klikněte na
tlačítko [Play/Přehrát].
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
 Hudební soubor se přehraje.
82
Přidání hudby EOS Sample Music
 Klikněte na tlačítko [EOS Sample Music].
5
Klikněte na tlačítko [Close/Zavřít].
Úvod
Obsah
 Do pole [List of background music to register/Seznam hudby na
pozadí k registraci] se doplní hudba EOS Sample Music uložená
v počítači.
 Tuto operaci nelze provést, pokud není hudba EOS Sample
Music v počítači nainstalována.
4
 Okno [Register Background Music/Registrovat hudbu na pozadí]
se zavře.
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Klikněte na tlačítko [Register/Registrovat].
Předvolby
Hudba zkopírovaná pomocí této funkce nesmí být používána bez
svolení držitele autorských práv, s výjimkou případů povolených
platnými zákony, například pro osobní použití.
 Hudební soubory z pole [List of background music to register/
Seznam hudby na pozadí k registraci] se zaregistrují (zkopírují)
na paměťovou kartu fotoaparátu.
 Hudební soubory, které jsou již zaregistrovány na paměťové
kartě fotoaparátu, budou při další registraci hudebních souborů
přepsány.
 Registrace hudebních souborů do fotoaparátu po jedné skladbě
není možná.
Na paměťovou kartu fotoaparátu mohou být registrovány hudební
soubory vyhovující následujícím požadavkům.
Formát souborů
Export hudebních souborů: soubory
WAVE (.wav, .wave) s lineární
modulací PCM
Časové omezení
souboru
Až 29 min 59 s na jeden soubor
Omezení počtu
souborů
Až 20 souborů
Kanály
2 kanály
Referenční
informace
Rejstřík
83
Nastavení webových služeb
5D Mk IV(WG) 6D Mk II
800D
200D
6D(WG)
750D(W)
6D(W)
2000D
80D(W)
1300D(W)
77D
Úvod
760D(W)
4000D
Zde je vysvětleno, jak zaregistrovat webové služby do fotoaparátu.
Můžete použít službu CANON iMAGE GATEWAY k zobrazení
vyfotografovaných snímků v online fotoalbech a k použití řady různých
služeb. CANON iMAGE GATEWAY je také web, který slouží jako most
pro bezdrátové odesílání snímků z fotoaparátu do jiných webových
služeb, jako je Facebook, Twitter, YouTube nebo Flickr, a prostřednictvím
elektronické pošty.
Před registrací webových služeb do fotoaparátu se připojte pomocí
počítače k Internetu, přejděte z webu společnosti Canon
(www.canon.com/cig) na web služby CANON iMAGE GATEWAY pro
vaši oblast a podle pokynů na obrazovce se zaregistrujte jako člen.
Chcete-li spolu se službou CANON iMAGE GATEWAY používat také
další webové služby, pokračujte registrací příslušných účtů. Podrobné
informace naleznete na webech jednotlivých webových služeb.
 K zadání nastavení pro webové služby, včetně služby CANON
iMAGE GATEWAY, je vyžadován počítač.
 Informace o zemích a oblastech, v nichž jsou služby CANON iMAGE
GATEWAY podporovány, naleznete na webu společnosti Canon
(www.canon.com/cig).
 Informace o způsobu zadání nastavení webové služby u modelu 90D
M6 Mk II
R
M6
RP
M5
M50
M3
M10
M100
fotoaparát a počítač. Spusťte program EU
1 Propojte
a klikněte na položku [Camera settings/Nastavení
fotoaparátu].
 Zobrazí se okno [Camera settings/Nastavení fotoaparátu].
 Pokud nejsou fotoaparát a počítač propojeny, položka [Web
Service Settings/Nastavení webových služeb] se nezobrazí.
2
Klikněte na položku [Web Service Settings/Nastavení
webových služeb].
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
250D
získáte v návodu k použití tohoto fotoaparátu.
 K použití této funkce je nutné nainstalovat nástroj EOS Web
Service Registration Tool.
 K použití služby CANON iMAGE GATEWAY je vyžadováno
prostředí umožňující přistupovat k Internetu (předplatné
u poskytovatele a také nainstalovaný software prohlížeče
a připojení k lince v daném místě).
 Informace o verzi a nastaveních prohlížeče (Microsoft Internet
Explorer atd.) vyžadovaných pro přístup ke službě CANON
iMAGE GATEWAY naleznete na webu služby „CANON iMAGE
GATEWAY“.
 Poplatky za připojení k poskytovateli a poplatky za přenos
k přístupovým bodům poskytovatele jsou účtovány samostatně.
 Zobrazí se přihlašovací dialogové okno služby CANON iMAGE
GATEWAY.
Rejstřík
84
3
Přihlaste se ke službě CANON iMAGE GATEWAY.
 Zadejte své přihlašovací jméno a heslo pro službu CANON
iMAGE GATEWAY a poté klikněte na tlačítko [Login/Přihlásit].
 Zobrazí se okno [Edit Web Services/Upravit webové služby].
5
Použijte nastavení webových služeb pro fotoaparát.
 V seznamu [Web Services/Webové služby] vyberte názvy
webových služeb, které chcete nastavit, a klikněte na tlačítko
[
] uprostřed.
 Názvy webových služeb, které mají být použity pro fotoaparát,
se zobrazí v seznamu [Camera/Fotoaparát].
 Kliknutím na tlačítko [
] nebo [
] v seznamu [Camera/
Fotoaparát] můžete také změnit pořadí, v němž budou webové
služby zobrazeny v nabídce fotoaparátu.
 Chcete-li zrušit změny, které jste provedli v seznamu [Camera/
Fotoaparát], klikněte na tlačítko [Cancel/Storno].
 Jakmile bude seznam [Camera/Fotoaparát] obsahovat všechny
webové služby, které chcete nastavit, dokončete postup
kliknutím na tlačítko [OK].
 Nastavení webových služeb budou použita pro fotoaparát.
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
4 Nastavte webové služby, které chcete používat.
 Podle pokynů na obrazovce nastavte webové služby, které
chcete používat.
 Po dokončení nastavení webových služeb zavřete okno [Edit
Web Services/Upravit webové služby] kliknutím na tlačítko
[Finish/Dokončit] u spodního okraje.
 Zobrazí se dialogové okno [Web Service Settings/Nastavení
webových služeb].
Referenční
informace
Rejstřík
 Pokud je cílem elektronická pošta, můžete do fotoaparátu
zaregistrovat až 20 adres.
 Při druhém a dalších přihlašováních ke službě CANON iMAGE
GATEWAY v kroku 3 se zobrazí dialogové okno [Web Service
Settings/Nastavení webových služeb] z kroku 5. Chcete-li
nastavit webové služby k použití, klikněte na tlačítko [Edit Web
Services/Upravit webové služby].
 Chcete-li přidat nebo změnit webové služby, opakujte operaci
z kroku 1.
85
Uložení informací IPTC
1D X Mk II (verze firmwaru 1.1.0 nebo vyšší) 5D Mk IV
R
Je-li tento fotoaparát vybaven funkcí pro přidávání informací IPTC*,
můžete upravovat a ukládat informace IPTC*. Informace IPTC uložené
ve fotoaparátu lze přidat do pořízených snímků.
Informace IPTC mají formu poznámek ke snímkům, jako jsou například
popisky, informace o autorovi nebo místo fotografování.
* International Press Telecommunications Council (IPTC)
3
Podle potřeby upravte a uložte informace.
Obsah
Nastavení
fotoaparátu
fotoaparátu].
 Zobrazí se okno Camera settings (Nastavení fotoaparátu).
 Pokud nejsou fotoaparát a počítač propojeny, možnost [Register
IPTC information/Uložit informace IPTC] se nezobrazí.
 Objeví se dialogové okno [Register IPTC information/
Uložit informace IPTC].
1
2
3
4
Stahování
snímků
fotoaparát a počítač. Spusťte program EU
1 Propojte
a klikněte na položku [Camera settings/Nastavení
Klikněte na položku [Register IPTC information/
2 Uložit
informace IPTC].
Úvod
Dálkové
snímání
 [Register IPTC information/Uložit informace IPTC] se zobrazí
se zadanými aktuálními nastaveními fotoaparátu.
Pokud jsou ve fotoaparátu uloženy informace [Author/Autor]
a [Copyright], zobrazí se i v případě, že ve fotoaparátu nejsou
nastaveny informace IPTC.
 Když kliknete na tlačítko [Apply to camera/Použít ve fotoaparátu],
informace IPTC se uloží do fotoaparátu, uživatelská funkce [Add
IPTC information/Přidat informace IPTC] se nastaví na [ON/ZAP]
a dialogové okno [Register IPTC information/Uložit informace
IPTC] se zavře.
 Když kliknete na tlačítko [Delete from camera/Odstranit
z fotoaparátu], z fotoaparátu se odstraní všechny uložené
informace IPTC, uživatelská funkce [Add IPTC information/
Přidat informace IPTC] se nastaví na [OFF/VYP] a dialogové
okno [Register IPTC information/Uložit informace IPTC] se
zavře. Když kliknete na tlačítko [Delete from camera/Odstranit
z fotoaparátu], nebudou se infomrace IPCT přidávat do
zaznamenaných snímků.
 Informace zobrazené v dialogovém okně [Register IPTC
information/Uložit informace IPTC] můžete uložit jako soubor
XMP kliknutím na tlačítko [Save/Uložit].
 Můžete kliknout na tlačítko [Load/Načíst] a pomocí této funkce
načíst informace IPTC uložené v souboru.
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
86
4
Předvolby
Úvod
Jednotlivé funkce programu EU můžete v příslušném okně předvoleb
změnit tak, aby je bylo možné snáze používat.
Předvolby................................................................. 88
Basic Settings (Základní nastavení) ........................... 88
Destination Folder (Cílová složka).............................. 88
File Name (Název souboru)........................................ 89
Remote Shooting (Dálkové snímání).......................... 89
Linked Software (Propojený software)........................ 90
Time Settings (Nastavení času) ................................. 90
Survey (Průzkum)....................................................... 91
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
87
Předvolby
1 V hlavním okně klikněte na tlačítko [Preferences/Předvolby].
2 Zadejte požadovaná nastavení a klikněte na tlačítko [OK].
 Zobrazí se dialogové okno [Preferences/Předvolby].
Úvod
Destination Folder (Cílová složka)
Můžete zadat cílovou složku pro ukládání snímků stažených
z fotoaparátu nebo snímků vyfotografovaných na dálku.
Obsah
 Nastavení se použijí pro program EU.
1
2
3
4
Stahování
snímků
Basic Settings (Základní nastavení)
Lze zadat operaci, která se provede při spuštění programu EU.
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
 Pokud je v oblasti [Startup Action/Akce při spuštění] vybrán
přepínač [Show [Select and download] screen/Zobrazit obrazovku
[Vybrat a stáhnout]], zobrazí se okno prohlížení (str. 96).
 Pokud je v oblasti [Startup Action/Akce při spuštění] vybrán přepínač [Show
[Remote shooting] screen/Zobrazit obrazovku [Dálkové snímání]], zobrazí
se okno pro fotografování (str. 98). (Pro model
M6
M5
se
zobrazí
hlavní
okno.)
M3
M10
M100
 Pokud je v oblasti [Startup Action/Akce při spuštění] vybrán
přepínač [Execute [Start automatic download]/Provést akci [Zahájit
automatické stahování]], zobrazí se dialogové okno [Save File/
Uložit soubor] (str. 11) a spustí se stahování do počítače. Po
stažení všech snímků se automaticky spustí program DPP
a stažené snímky se zobrazí v hlavním okně programu DPP.
 Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka [Automatically display Quick
Preview window/Automaticky zobrazit okno Rychlý náhled], okno
[Quick Preview/Rychlý náhled] se již nebude zobrazovat při
dálkovém snímání s živým náhledem ani při načítání snímků.
 Cílovou složku pro ukládání můžete také zvolit zadáním textu
přímo do textového pole pro cílovou složku pro ukládání.
 Cílovou složku zadáte kliknutím na tlačítko [Browse/Procházet].
Po kliknutí na tlačítko [Browse/Procházet] a zadání cílové složky
se v cílové složce, kterou jste zadali, automaticky vytvoří
podsložka.
 Po zaškrtnutí políčka [Create a subfolder in this folder and save
images/Vytvořit podsložku v této složce a uložit snímky] se
vytvoří podsložka.
 Pro vytvořenou podsložku můžete vybrat pojmenovávací
pravidlo z rozevíracího seznamu. Kliknutím na tlačítko
[Customize/Upravit] můžete zároveň upravit pojmenovávací
pravidlo pro podsložky.
 Pokud pro název vytvořené podsložky používáte datum pořízení,
můžete určit formát (pořadí a styl pro rok, měsíc a datum)
a oddělovací znaky.
Rejstřík
88
Úvod
File Name (Název souboru)
Můžete zadat název souboru snímků stažených z fotoaparátu nebo
snímků vyfotografovaných na dálku.
Remote Shooting (Dálkové snímání)
Můžete nastavit operace prováděné během dálkového snímání.
M6
M5
M3
M10
M100 .
Tuto funkci nelze použít u modelu
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
 Při zadávání názvu souboru snímku vyberte pojmenovávací
pravidlo pro soubor z rozevíracího seznamu. (Je zvolena
možnost [Do not modify/Neupravovat], budou snímky uloženy
s názvem souboru nastaveným ve fotoaparátu.) Po kliknutí na
tlačítko [Customize/Upravit] můžete také upravit pravidlo pro
pojmenování souborů.
 Můžete jednotlivě nastavit počáteční znaky, počet číslic
sériových čísel a počáteční pořadové číslo pro názvy souborů.
 Pokud pro názvy souborů používáte datum pořízení, můžete
určit formát (pořadí a styl pro rok, měsíc a datum) a oddělovací
znaky.
 Pokud zaškrtnete políčko [Rotate image/Otočit snímek], můžete nastavit funkci,
která otočí vyfotografované snímky bez ohledu na polohu fotoaparátu během
fotografování. Úhel otočení můžete nastavit v okně pro fotografování (str. 98).
 Pokud zaškrtnete možnost [Start Live View/Spustit živý náhled], po spuštění živého
náhledu fotoaparátu se automaticky objeví okno [Remote Live View window/Dálkový
živý náhled] (kromě modelu
RP
M6 Mk II
R
M50 ).
 Pokud zaškrtnete možnost [Stop Live View/Ukončit živý náhled], po ukončení
živého náhledu fotoaparátu se automaticky zavře okno [Remote Live View
window/Dálkový živý náhled].
Je-li po ukončení živého náhledu fotoaparátu aktivní zobrazení živého náhledu
fotoaparátu, také se ukončí (kromě modelu
R
M6 Mk II
RP
M50 ).
 Pokud zaškrtnete políčko [Turn on camera’s LCD monitor when Live View
starts/Po spuštění živého náhledu zapnout LCD monitor fotoaparátu], na LCD
monitoru fotoaparátu se snímek ukáže ve chvíli, kdy se spustí Dálkový živý
náhled (kromě modelu
M6 Mk II
R
M50 ).
RP
 Pokud zaškrtnete políčko [Change settings using mouse wheel on [Remote
Shooting] screen/Změnit nastavení na obrazovce [Dálkové snímání] pomocí kolečka
myši], můžete pomocí kolečka myši měnit nastavení tlačítek pro zobrazení nebo
ovládání okna snímání nebo okna [Flash function settings/Nastavení funkcí blesku].
Referenční
informace
Rejstřík
89
Úvod
Linked Software (Propojený software)
V seznamu je také možné vybrat propojený software, který je spuštěn
po stažení snímků z fotoaparátu nebo při dálkovém pořízení snímků.
Kliknutím na tlačítko [Register/Registrovat] lze také jako propojený
software zaregistrovat software jiného výrobce.
Time Settings (Nastavení času)
Pokud je připojen fotoaparát, můžete zadat nastavení pro čas hodin.
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
V zobrazeném okně můžete po kliknutí na tlačítko [Register/
Registrovat] určit typ snímků, které chcete odeslat po spuštění
propojeného softwaru jiného výrobce.
 Pokud vyberete možnost [Notify me if the time does not match/
Upozornit, pokud se čas neshoduje], můžete nastavit počet minut,
od 1 do 60 minut, o který musí být čas hodin fotoaparátu a hodin
počítače vzájemně posunutý, abyste byli upozorněni.
Při spuštění programu EU se provede porovnání hodin fotoaparátu
a hodin počítače. Pokud rozdíl času překročí nastavený počet minut,
zobrazí se dialogové okno s upozorněním.
 Vyberete-li možnost [Always match the computer time/Vždy sladit
s časem počítače], čas fotoaparátu je po spuštění programu EU
nastaven na čas počítače.
90
Úvod
Survey (Průzkum)
Můžete změnit nastavení odesílání průzkumu.
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
 Klikněte na tlačítko [Change settings/Změnit nastavení] a změňte
nastavení v dialogovém okně, které se zobrazí.
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
91
Referenční informace
Úvod
Tato kapitola s referenčními informacemi je určena k rozšíření vašich
zkušeností s používáním programu EU.
Na konci kapitoly naleznete rejstřík, který vám usnadní vyhledání
požadovaných informací.
Řešení potíží ...........................................................
Odinstalace softwaru ...............................................
Seznam funkcí okna prohlížení ...............................
Seznam funkcí v okně uložení dat pro data
objektivu nebo korekci odchylky objektivu...............
Seznam funkcí okna pro fotografování....................
93
95
96
97
98
Úroveň expozice / úroveň AEB............................... 99
Seznam funkcí okna Flash function settings
(Nastavení funkce blesku) ..................................... 100
Seznam funkcí okna Remote Live View window
(Okno dálkového živého náhledu) – karta Live View
(Živý náhled).......................................................... 101
Seznam funkcí okna Remote Live View window
(Okno dálkového živého náhledu) – karta Compose
(Úprava kompozice) .............................................. 102
Seznam funkcí okna Zoom View
(Zobrazení lupy) .................................................... 103
Rejstřík .................................................................. 104
O tomto návodu k použití...................................... 105
Ochranné známky ................................................ 105
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
92
Řešení potíží
Pokud program EU nepracuje správně, prostudujte si následující body.
Instalaci nelze dokončit bez chyb
 Software nelze nainstalovat, pokud nejste k účtu přihlášeni
s oprávněními správce. Přihlaste se k účtu znovu s oprávněními
správce. Informace o tom, jak se přihlásit a jak určit nastavení
správce, získáte v uživatelské příručce k počítači Macintosh nebo
k operačnímu systému Mac OS X.
Úvod
Program EU a fotoaparát navzájem nekomunikují
 Program EU nepracuje v počítači správně, pokud nejsou splněny
požadavky na systém. Použijte jej v počítači s kompatibilními
požadavky na systém (str. 2).
Obsah
 Zasuňte správně konektor propojovacího kabelu do konektoru
fotoaparátu. Nesprávné připojení může způsobit chyby a závady
(str. 7).
Stahování
snímků
 Zkontrolujte, zda je zapnuté napájení fotoaparátu (str. 9).
Program EU se nespustí
 Pokud jsou modely
1300D(W)
4000D
6D(W)
M6
6D(WG)
760D(W)
M5
M3
750D(W)
M10
2000D
M100
připojeny k počítači propojovacím kabelem a je povoleno nastavení
sítě Wi-Fi fotoaparátu, program EU nelze spustit. Zakažte nastavení
sítě Wi-Fi a znovu připojte fotoaparát k počítači.
Čtečka karet nedetekuje kartu SD
 V závislosti na používané čtečce karet a operačním systému počítače
nemusí být správně detekovány karty SDXC. V takovém případě
připojte fotoaparát k počítači pomocí propojovacího kabelu a přeneste
snímky do počítače prostřednictvím softwaru EOS Utility.
 Program EU a fotoaparát nemusí komunikovat správně při použití
jiného kabelu, než je propojovací kabel od společnosti Canon určený
pro fotoaparáty EOS (str. 7).
 Propojte fotoaparát s počítačem pomocí propojovacího kabelu.
Nepřipojujte fotoaparát prostřednictvím rozbočovače. V opačném
případě můžete znemožnit správnou komunikaci mezi programem EU
a fotoaparátem.
1
2
3
4
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
 Pokud k počítači připojíte více zařízení USB (myš a klávesnici
nepočítaje), nemusí fotoaparát komunikovat správně. V takovém
případě odpojte od počítače všechna zařízení USB kromě myši
a klávesnice.
Referenční
informace
 Ke stejnému počítači nepřipojujte více než jeden fotoaparát. Dva
a více fotoaparátů pravděpodobně nebudou fungovat správně.
Rejstřík
 Nepropojujte fotoaparát s počítačem, zatímco provádíte „propojené
fotografování“ pomocí bezdrátového přenašeče dat řady WFT
(prodává se samostatně). Fotoaparát nemusí pracovat normálně.
 Pokud baterie fotoaparátu není dostatečně nabitá, nemůže fotoaparát
s aplikací EU komunikovat. Vyměňte baterii za plně nabitou. Některé
fotoaparáty mohou pomocí příslušenství (prodává se zvlášť) využívat
domovní zásuvku elektrické sítě. Podrobné pokyny naleznete
v návodu k použití dodaném s fotoaparátem. Počítač nepodporuje
napájení fotoaparátu přes kabel rozhraní.
93
Úvod
Došlo k přerušení komunikace mezi programem
EU a fotoaparátem
 Jestliže během propojení fotoaparátu a počítače neprovedete žádnou
operaci, může se v závislosti na systému počítače zobrazit na
obrazovce zpráva s dotazem, zda chcete pokračovat v komunikaci
s fotoaparátem. Pokud po zobrazení zprávy neprovedete žádnou
akci, dojde k přerušení komunikace s fotoaparátem a ukončení
programu EU. V takovém případě přepněte vypínač napájení
fotoaparátu do polohy <OFF>, pak znovu do polohy <ON> a spusťte
program EU.
 Během připojení k fotoaparátu neuvádějte počítač do režimu spánku.
Jestliže počítač přejde do režimu spánku, neodpojujte během něj
nikdy propojovací kabel. Vždy počítač přepněte z režimu spánku do
provozního režimu a mezitím ponechejte fotoaparát připojený.
V závislosti na typu počítače by odpojení propojovacího kabelu při
režimu spánku počítače mohlo znemožnit správný přechod z tohoto
režimu. Další informace o režimu spánku získáte v uživatelské
příručce k počítači.
Jiný blesk než Canon nevydá záblesk při
dálkovém snímání s živým náhledem
 Pokud je při dálkovém snímání s živým náhledem k fotoaparátu
připevněn jiný blesk než Canon, nastavte položku [Tiché LV snímání]
ve fotoaparátu na hodnotu [Zakázat].
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
94
Odinstalace softwaru
 Klikněte na ikonu [ ] na panelu nabídek plochy a vyberte položku
[Quit/Ukončit].
 Před zahájením odinstalace softwaru ukončete všechny používané
programy a aplikace.
 Chcete-li software odinstalovat, přihlaste se k účtu, který byl použit při
instalaci.
 Po přesunutí složek a softwaru, které mají být odstraněny, do složky
Trash (Koš) vyberte následující položky: nabídka [Finder/Vyhledávač]
 možnost [Empty Trash/Vysypat koš] a vyprázdněte složku Trash
(Koš). Software lze přeinstalovat až po vyprázdnění složky Trash
(Koš).
1 Zobrazte složku, ve které je software uložen.
2 Přetáhněte do koše následující složku a software.
 Otevřete složku [Canon Utilities/Programy Canon].
• Složku [EOS Utility]
• EOS Lens Registration Tool
• EOS Web Service Registration Tool
nabídku [Finder/Vyhledávač] na ploše 
3 Vyberte
vyberte možnost [Empty Trash/Vysypat koš].
 Program EU je odinstalován.
4 Restartujte počítač.
Pokud byla data odstraněna do složky Trash (Koš) a tato složka
byla následně vyprázdněna, nelze již data obnovit. Při
odstraňování dat proto postupujte obzvlášť opatrně.
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
95
Seznam funkcí okna prohlížení
(str. 13)
Úvod
Zobrazení v seznamu Zobrazení informací
Umožňuje přepnout záznamové médium
Zobrazení miniatur
Ikona ochrany
*2
Umožňuje změnit
pořadí miniatur Umožňuje vybrat typ zobrazení snímku
Datový filtr
Převrácení výběru
Zobrazí pouze
vybrané snímky
Hierarchie složek na
záznamovém médiu
Ikona záznamu zvuku
Ikona snímku typu
RAW + JPEG
Ikona hodnocení
*1
Ikona snímků již
přenesených do
počítače
Ikona braketingu
Značka braketingu
zaostřování
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Zaškrtávací značka (str. 13)
Ikona snímku typu RAW
Film
Ikona snímku Dual
Pixel RAW
Doba záznamu
Zobrazovaná velikost
snímku
Referenční
informace
Rejstřík
Ukončí program EU
Umožňuje
odstranit snímek
Umožňuje stáhnout snímky do počítače
Zobrazení informací*2
*1 Zobrazí se hodnocení nastavená ve fotoaparátech, programu Digital
Photo Professional verze 3.9 nebo novější.
Hodnocení [Reject/Zamítnout] se však nezobrazí. Pomocí programu
EU také nelze nastavit hodnocení.
Zobrazí hlavní okno
Zobrazí okno [Preferences/Předvolby]
*2 Můžete vybrat a zobrazit následující informace.
[Date/time/Datum/čas]
[Shooting information/Informace o snímku]
[Size/Velikost]
Výběrem možnosti [Date/time/Datum/čas] se zobrazí datum a čas
vytvoření souboru.
96
Seznam funkcí v okně uložení dat pro data objektivu nebo korekci odchylky objektivu (str. 22)
 Informace o okně pro uložení dat korekce odchylky objektivu u modelu
90D
250D
RP
M6 Mk II
M50
najdete na str. 25.
Úvod
Obsah
Zobrazí všechny kategorie
Kategorie objektivu
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Zobrazí objektivy
vybrané v okně [Select
a lens category/Vybrat
kategorii objektivu] podle
kategorie*
Referenční
informace
Rejstřík
Zobrazí pouze
zaregistrované objektivy
Počet objektivů zaregistrovaných ve fotoaparátu/počet objektivů, které lze zaregistrovat
Zobrazené okno se liší podle připojeného fotoaparátu.
* Je-li připojen model 1D X Mk II 5D Mk IV ,
 Názvy objektivů uvedené v okně [Register lens data/Uložit data objektivu]/[Register lens aberration
zobrazí se následující údaje (str. 23).
correction data/Uložit data korekce odchylky objektivu] mohou být u některých typů objektivu
- Stav stahování dat objektivu DLO
částečně zkrácené. Upozorňujeme, že není nutné ukládat data korekce u objektivů EF-M.
do počítače
 U některých připojených fotoaparátů se mohou v okně [Register lens data/Uložit data objektivu]/
[Register lens aberration correction data/Uložit data korekce odchylky objektivu] zobrazit názvy
- Stav uložení dat objektivu DLO do
modelů objektivů, u kterých nelze odstranit zaškrtnutí. Znamená to, že data korekce pro příslušný
fotoaparátu
objektiv není nutné do fotoaparátu ukládat.
97
Seznam funkcí okna pro fotografování
Úvod
 Zobrazené položky se liší podle modelu a nastavení připojeného fotoaparátu.
 Vysvětlení pro *1 až *11 najdete na další straně.
Zobrazí Snímání Dual Pixel RAW*11
Obsah
Blesk je připraven*2
Režim AF
Varovný indikátor*3
Otočí vyfotografované snímky*4
Tlačítko spouště*5 (str. 42)
Braketing*9
napájení*1
Stav
Počet možných snímků
Přepínač AF/MF*6
Cílové umístění pro ukládání vyfotografovaných snímků
Rychlost závěrky
Režim řízení
Režim snímání*10
Vyvážení bílé
Režim měření
Blokování zrcadla
Clona
Citlivost ISO
Kvalita záznamu snímku
Cílová umístění pro ukládání vyfotografovaných
snímků*7
Úroveň expozice / úroveň AEB
(podrobné informace obsahuje další stránka)
Zobrazí nabídku [Shooting menu/
Nabídka fotografování] (str. 30)
Zobrazí okno [Timer shooting settings/Nastavení
snímání pomocí časovače] (str. 73, str. 75)
Zobrazí nabídku [Flash control menu/
Nabídka ovládání blesku] (str. 77, str. 100)
Zobrazí nabídku [Set-up menu/Nabídka nastavení]
(str. 39)
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
Zobrazí okno [Remote Live View window/Okno
dálkového živého náhledu] (Film)*8 (str. 67, str. 69)
Zobrazí okno [Remote Live View window/
Okno dálkového živého náhledu]
(str. 41, str. 101)
Zobrazí okno [Preferences/Předvolby]
(str. 88)
Zobrazí hlavní okno (str. 9)
Zobrazí okno prohlížení (str. 13, str. 96)
Umožňuje zobrazit/skrýt okno [Quick Preview/Rychlý
náhled]
98
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
9
*
Při použití baterie je zobrazen stav nabití baterie.
Objeví se po dokončení nabíjení blesku a přesunutí kurzoru na
tlačítko spouště.
Při úspěšném zachycení zezelená. Zčervená, pokud bylo
fotografování neúspěšné nebo není možné. Rovněž bliká během
odpočítávání času při fotografování se samospouští.
Při každém kliknutí na toto tlačítko se vyfotografovaný snímek otočí
o 90 stupňů. Chcete-li zpřístupnit tuto funkci, zaškrtněte
v předvolbách (okno [Remote Shooting/Dálkové snímání]) políčko
[Rotate image/Otočit snímek] (str. 89).
Když je nastaven přepínač AF/MF do polohy [AF], provedou se po
přesunutí kurzoru na tlačítko spouště AF/AE (automatické zaostření
a automatické nastavení expozice).
Přestože je nastavena možnost [MF], zobrazí se v informacích
o snímku pro pořízený snímek údaj „AF“.
Můžete vybrat místo pro ukládání snímků. V režimu filmu se
pořízené filmy uloží pouze na paměťovou kartu fotoaparátu.
1D C .
Nezobrazí se u modelů 1D X
Při fotografování s vysokým dynamickým rozsahem - HDR (High
Dynamic Range) na 5DS/5DS R
6D Mk II
6D
90D
7D Mk II
5D Mk III
5D Mk IV
R
RP
80D
, při fotografování
s ovládáním HDR podsvícení [HDR Backlight Control/Ovládání HDR
podsvětlení] na
6D
90D
80D
77D
760D
nebo při fotografování
s kreativním filtrem nastaveným na [HDR art standard/HDR
standardní], [HDR art vivid/HDR ostrý], [HDR art bold/HDR výrazný]
nebo [HDR art embossed/HDR reliéfní] na
800D
200D
750D
M6 Mk II
90D
80D
M6 Mk II
M50
Je-li pro modely 5DS/5DS R
6D
7D Mk II
90D
M50
se ikona zobrazí jako [
5D Mk IV
80D
R
77D
RP
760D
Úvod
Úroveň expozice / úroveň AEB
 Zobrazení se změní následujícím způsobem po kliknutí na pole
úrovně expozice / úrovně AEB.
Obsah
Úprava úrovně expozice
Nejtmavší expozice
Tmavší o 1 úroveň
Nejjasnější expozice
Světlejší o 1 úroveň
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Zúžení rozsahu
nastavení o 1 úroveň
Rozšíření rozsahu
nastavení o 1 úroveň
Rozsah nastavení 0
Maximální rozsah nastavení
Nastavení úrovně automatického
braketingu expozice (AEB)
Pokud nastavení pro automatický braketing expozice (AEB) přesahuje
zobrazitelný rozsah, zobrazí se značky [ ], [ ], které signalizují, že
ukazatele braketingu jsou mimo zobrazenou stupnici.
 Následující vzhled displeje odpovídá nastavení možnosti [2 shots/
2 snímky] pro fotografování v režimu AEB.
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
].
6D Mk II
800D
250D
M50 nastavena možnost
M6 Mk II
200D
750D
[Multi Shot Noise Reduction/Potlačení šumu u více snímků], zobrazí
se ikona jako [
].
10
* Můžete nastavit uživatelský režim snímání.
*11 Zobrazí se při snímání v režimu Dual Pixel RAW.
Úroveň expozice lze nastavit kliknutím myší. Po kliknutí na hodnotu
mimo maximální rozsah nastavení je expozice nastavena na
nejbližší nastavitelnou hodnotu.
99
Seznam funkcí okna Flash function settings (Nastavení funkce blesku) (str. 77)
Zoom/ohnisková vzdálenost
Měření blesku
Úvod
Frekvence pro režim MULTI blesk
Počet záblesků v režimu MULTI blesk
Tlačítko pro aktualizaci
nastavení
Režim blesku
Hodnota kompenzace
expozice s bleskem /
úroveň výkonu blesku*2
Tlačítko pro aktivaci
bezdrátové funkce
ID pro bezdrátovou
rádiovou komunikaci
Poměr intenzity záblesků
Nastavení synchronizace*1
Kanál
Vysílací blesk
zapnutý/vypnutý
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Úroveň výkonu blesku při
bezdrátovém nastavení*2 /
hodnota kompenzace
expozice s bleskem při
bezdrátovém nastavení*2
Referenční
informace
Rejstřík
Tlačítko [Modeling flash/
Modelovací blesk]
Tlačítko [Save/Uložit]
Zobrazené okno se liší v závislosti na připojeném fotoaparátu a blesku.
Tlačítko [Load/Načíst]
*1
Synchronizace na 1. lamelu /
Synchronizace na 2. lamelu /
Vysokorychlostní synchronizace
*2 Zobrazené údaje se liší v závislosti na nastaveních. Podrobnější informace o nastaveních naleznete také
v návodu k použití dodaném s bleskem Speedlite řady EX nebo s fotoaparátem.
100
Seznam funkcí okna Remote Live View window (Okno dálkového živého náhledu) – karta Live View (Živý náhled) (str. 37)
Rámeček oblasti pro zvětšení
Nastavuje teplotu barvy
Ovládací prvky 1
Umožňuje vybrat vyvážení
bílé (str. 52)
Vyvážení bílé kapátkem
Režim AF (str. 48 až str. 51)
Ovládání objektivu (str. 47)
Slouží ke kontrole hloubky
ostrosti (str. 52)
1D C
R
Zobrazí
nastavení gama korekce Canon Log*3
Nastavení úrovně záznamu
(str. 55)
AF bod
Doba záznamu filmu
Ikona probíhajícího
záznamu filmu
Typ komprese filmů
Snímková frekvence
Velikost záznamu filmu
80D
77D
800D
250D
200D
1D X
1D C
RP
6D Mk II
6D
2
800D
M6 Mk II
77D
760D
800D
250D
200D
750D
M6 Mk II
5DS/5DS R
7D Mk II
5D Mk IV 5D Mk III
90D
80D
Obsah
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
Zvětšení zobrazení*5
Ovládací prvky 2
R
77D
Zobrazení/skrytí elektronického
Tlačítko automatického otáčení*1
*1 Je-li nastaveno automatické otáčení, otočí se automaticky také zobrazení okna [Remote
Live View window/Okno dálkového živého náhledu], aby odpovídalo natočení
fotoaparátu, pokud je zjištěno, že je fotoaparát držen ve svislé poloze.
760D
80D
Zobrazí/skryje ovládací prvky 1
Zavře okno
Tlačítko funkce Power Zoom (str. 64)
1D C
R
Tlačítko asistenta náhledu*3
1D X Mk II
90D
M50 Zobrazí nastavení
Zobrazení histogramu
Spouští/ukončuje
záznam filmu
90D
Úvod
M50
] nastavena na možnost ON (Zapnuto), nelze použít tlačítka
* Pokud je položka [
[
][
] k otáčení snímků.
Nastavuje poměr stran (str. 54)
Zobrazí/skryje AF body
Otočí snímek*2
R
a na fotoaparátu je
*3 Zobrazuje se, pouze pokud je připojen model 1D C
nastavena gama korekce Canon Log. (Pro
, pokud je nastaven 8bitový formát.)
R
*4
Zobrazuje se, pouze pokud je připojen model
760D
800D
250D
200D
90D
750D
je na fotoaparátu nastavený kreativní filtr.
5
* Je-li připojen model 5DS/5DS R , jsou tlačítka [
[
]a[
].
80D
M6 Mk II
]a[
77D
M50
a pokud
] zobrazena jako tlačítka
101
Seznam funkcí okna Remote Live View window (Okno dálkového živého náhledu) – karta Compose (Úprava kompozice) (str. 57)
Název souboru překryvného snímku
Úvod
Ovládací prvky pro překryvný snímek
Obsah
Umožňuje otevřít překryvný snímek (str. 57)
Umožňuje přesunout a zobrazit překryvný snímek (str. 60)
Posuvník Enlarge/Reduce (Zvětšit/Zmenšit) (str. 58)
Posuvník Rotate (Otočit) (str. 59)
Posuvník Composite Ratio (Poměr sloučení) (str. 59)
Obnovení počátečního stavu překryvného
snímku (str. 58 až str. 60)
Zobrazení rastru (str. 61 až str. 62)
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Zobrazení vodítek (str. 62 až str. 63)
Referenční
informace
Rejstřík
102
Seznam funkcí okna Zoom View (Zobrazení lupy)
Slouží ke změně zobrazované části na displeji
(str. 47)
Nastavuje teplotu barvy
Úvod
Ovládací prvky 1
Obsah
Umožňuje vybrat vyvážení
bílé (str. 52)
Vyvážení bílé kapátkem
Režim AF (str. 48 až str. 51)
Ovládání objektivu (str. 47)
Slouží ke kontrole hloubky
ostrosti (str. 52)
Slouží ke změně
zobrazované části
na displeji
Zobrazí/skryje ovládací prvky 1
Slouží ke změně zobrazované
části na displeji
Poloha zvětšeného
zobrazení
Slouží ke změně
zobrazované části
na displeji
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
Zavře okno
Zvětšení zobrazení
Otočí snímek
Ovládací prvky 2
Zobrazení/skrytí AF bodů
103
Rejstřík
A
Automatické zaostřování (pomocí AF) (dálkové snímání s živým
náhledem) ........................................................................................... 48
Č
Časovač času B .................................................................................. 76
D
Dálkové intervalové snímání pomocí časovače.................................. 73
Dálkové snímání s dlouhou expozicí (časem B) ................................. 75
Dálkové snímání s živým náhledem ................................................... 37
F
Flash control menu (Nabídka ovládání blesku)
(okno pro fotografování)......................................................................
Fotografování pomocí časovače.........................................................
Fotografování pomocí fotoaparátu......................................................
Fotografování s bleskem.....................................................................
Funkce okna Remote Live View window
(Okno dálkového živého náhledu) ......................................................
Automatické zaostřování (pomocí AF) .........................................
Funkce překryvného zobrazení ....................................................
Ověření hloubky ostrosti a expozice ............................................
Ruční zaostřování ........................................................................
Úprava zarovnání fotoaparátu ve svislém směru .........................
Úprava zarovnání fotoaparátu ve vodorovném směru .................
Zaostřování v režimu Face Detection Live Mode
(Živý režim s detekcí tváře) ..........................................................
Zaostřování v režimu Live Mode (Živý režim) ..............................
Zaostřování v režimu Quick Mode (Rychlý režim)........................
Změna poměru stran ....................................................................
Změna vyvážení bílé v okně Remote Live View window
(Okno dálkového živého náhledu)................................................
Funkce překryvného zobrazení
(dálkové snímání s živým náhledem)..................................................
78
73
66
77
46
48
57
52
46
53
53
50
49
48
54
Nastavení File Name (Název souboru) (Předvolby) ............................ 89
Nastavení kvality JPEG ....................................................................... 34
Nastavení Linked Software (Propojený software) (Předvolby) ............ 90
Nastavení Remote Shooting (Dálkové snímání) (Předvolby) .............. 89
Nastavení stylů Picture Style............................................................... 32
Nastavení Time Settings (Nastavení času) (Předvolby)...................... 90
Nastavení webových služeb ................................................................ 84
O
Odinstalace softwaru ........................................................................... 95
Okno Flash function settings (Nastavení funkce blesku)................... 100
Okno pro fotografování........................................................................ 98
Flash Control Menu (Nabídka ovládání blesku) ............................ 78
Shooting Menu (Nabídka fotografování) ....................................... 31
Okno pro uložení dat objektivu/dat korekce odchylky objektivu .......... 97
Okno prohlížení ............................................................................. 13, 96
Okno Remote Live View window
(Okno dálkového živého náhledu) ............................................... 41, 101
Okno Zoom View (Zobrazení lupy).............................................. 47, 103
Ověření hloubky ostrosti a expozice
(dálkové snímání s živým náhledem) .................................................. 52
Ovládání funkce Power Zoom ............................................................. 64
Podporovaný fotoaparát ........................................................................ 3
Použití osobního vyvážení bílé............................................................ 28
Požadavky na systém............................................................................ 2
Připojení fotoaparátu k počítači ............................................................. 7
1
2
3
4
Stahování
snímků
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Předvolby
Referenční
informace
Rejstřík
R
Registrace hudby na pozadí na paměťovou kartu fotoaparátu ........... 81
Ruční zaostřování (dálkové snímání s živým náhledem) .................... 46
57
S
Nastavení Basic Settings (Základní nastavení) (Předvolby)............... 88
Nastavení Destination Folder (Cílová složka) (Předvolby) ................. 88
Obsah
P
52
N
Úvod
Shooting Menu (Nabídka fotografování) (okno pro fotografování) ...... 31
Spuštění programu EOS Utility.............................................................. 9
Stahování vybraných snímků .............................................................. 12
104
Úvod
Stažení a vymazání souborů se záznamy GPS z fotoaparátu............ 15
Stažení všech snímků jedinou operací ............................................... 11
U
Ukončení programu EOS Utility ..........................................................
Uložení informací IPTC.......................................................................
Úprava vyvážení bílé ..........................................................................
Úprava zarovnání fotoaparátu ve svislém směru
(dálkové snímání s živým náhledem)..................................................
Úprava zarovnání fotoaparátu ve vodorovném směru
(dálkové snímání s živým náhledem)..................................................
Obsah
16
86
35
1
2
3
4
Stahování
snímků
53
Nastavení
fotoaparátu
53
Z
Zadání předvoleb ................................................................................
Nastavení Basic Settings (Základní nastavení)............................
Nastavení Destination Folder (Cílová složka) ..............................
Nastavení File Name (Název souboru) ........................................
Nastavení Linked Software (Propojený software) ........................
Nastavení Remote Shooting (Dálkové snímání) ..........................
Nastavení Time Settings (Nastavení času) ..................................
Zaostřování pomocí automatického zaostřování (AF) ........................
Zaostřování v režimu Face Detection Live Mode
(Živý režim s detekcí tváře) (dálkové snímání s živým náhledem) .....
Zaostřování v režimu Live Mode (Živý režim)
(dálkové snímání s živým náhledem)..................................................
Zaostřování v režimu Quick Mode (Rychlý režim)
(dálkové snímání s živým náhledem)..................................................
Záznam filmů ......................................................................................
Změna poměru stran (dálkové snímání s živým náhledem) ...............
Změna vyvážení bílé v okně Remote Live View window
(Okno dálkového živého náhledu)
(dálkové snímání s živým náhledem)..................................................
88
88
88
89
90
89
90
48
50
49
48
67
54
Dálkové
snímání
Předvolby
O tomto návodu k použití
 Obsah tohoto návodu k použití je bez povolení zakázáno
reprodukovat jako celek i částečně.
 Společnost Canon může bez upozornění změnit technické údaje
softwaru i obsah tohoto návodu k použití.
 Obrazovky softwaru a zobrazení uvedené v tomto návodu k použití se
mohou od vlastního softwaru poněkud lišit.
 Vezměte v úvahu, že bez ohledu na výše uvedené skutečnosti
společnost Canon neodpovídá za výsledek činnosti softwaru.
Referenční
informace
Rejstřík
52
Ochranné známky
 Macintosh a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
registrované v USA a dalších zemích.
 Všechny další ochranné známky jsou majetkem příslušných
vlastníků.
105
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising