Canon | EOS M6 Mark II | User manual | Canon EOS M6 Mark II User manual

Canon EOS M6 Mark II User manual
Příručka Začínáme ČESKY
CEL-SX7VA2H0
Příručky a software
Podrobnější informace o fotoaparátu získáte prostřednictvím
pomocníka pro funkce zobrazovaného na fotoaparátu nebo v materiálu
Pokročilá uživatelská příručka, který lze stáhnout z webových stránek
společnosti Canon.
Příručky k fotoaparátu a objektivu a software si stáhněte
z následující webové stránky.
http://www.canon.com/icpd/
• Pomocí počítače připojeného k Internetu přejděte na výše uvedenou
adresu URL.
• Zobrazte stránku pro vaši zemi nebo region.
• Pro zobrazení příruček musí být nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader.
• Pokyny ke stažení a instalaci softwaru naleznete ve stažených příručkách.
• K webové stránce s příručkami a softwarem můžete přistupovat
rovněž prostřednictvím kódu QR, který lze zobrazit na fotoaparátu.
Pro zobrazení kódu QR vyberte položku MENU > [ ] (Nastavení funkce)
> [URL pro manuál/software].
Při stahování příruček nebo softwaru můžete
být vyžádáni k zadání sériového čísla
(čísla těla fotoaparátu).
V takovém případě zadejte číslo vytištěné
na zadní straně obrazovky (monitoru).
2
Předběžné poznámky a právní poučení
• Ze začátku pořiďte zkušební záběry a zkontrolujte je, abyste měli jistotu,
že jsou zaznamenány správně. Pamatujte si, že společnost Canon Inc.,
její zastoupení a pobočky a jejich distributoři a prodejci nenesou
odpovědnost za jakékoli následné škody vyvolané jakoukoli závadou
fotoaparátu nebo příslušenství, včetně paměťových karet, které mají
za následek nemožnost záznamu snímku nebo záznamu způsobem,
který je strojově čitelný.
• Neoprávněné fotografování nebo natáčení (obraz a/nebo zvuk) osob
nebo materiálů chráněných autorskými právy může narušit soukromí
těchto osob a/nebo porušit jiná práva, včetně práva autorského a jiných
práv na ochranu duševního vlastnictví. Pamatujte si, že tato omezení lze
použít i tehdy, kdy je fotografování nebo natáčení určeno výhradně pro
osobní použití.
• Informace o záruce fotoaparátu nebo o zákaznické podpoře naleznete
v kapitole věnované záručním podmínkám v návodu k použití.
• I když je displej vyroben za mimořádně přesných výrobních
podmínek a více než 99,99 % pixelů splňuje konstrukční specifikace,
ve výjimečných případech mohou být některé pixely vadné nebo se jeví
jako červené, modré či zelené tečky. Nejedná se o poškození fotoaparátu
ani to nemá vliv na pořízené snímky.
• Při delším používání se fotoaparát může zahřát. Ani to neznamená
poškození.
3
Bezpečnostní pokyny
• Kvůli bezpečnému používání produktu si nezapomeňte přečíst tyto pokyny.
• Dodržujte tyto pokyny, aby nedošlo k poranění nebo úrazu obsluhy
přístroje či jiných osob.
VAROVÁNÍ:
Označuje riziko vážného poranění nebo smrti.
• Výrobek držte z dosahu malých dětí.
Při omotání popruhu okolo krku hrozí nebezpečí uškrcení.
Součásti nebo přiložené díly fotoaparátu nebo příslušenství jsou nebezpečné při spolknutí.
V případě spolknutí vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
Baterie je nebezpečná při spolknutí. V případě spolknutí vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
• S přístrojem používejte pouze doporučované zdroje napájení.
• Přístroj nerozebírejte ani neupravujte.
• Přístroj nevystavujte nárazům ani vibracím.
• Nedotýkejte se obnažených vnitřních součástí.
• Pokud zaznamenáte jakoukoli neobvyklou situaci, například kouř nebo zvláštní zápach,
okamžitě přestaňte přístroj používat.
• K čištění přístroje nepoužívejte organická rozpouštědla, jako je např. alkohol, benzín
nebo ředidlo.
• Dbejte na to, aby přístroj nezmokl. Dbejte na to, aby se do přístroje nedostaly cizí předměty
ani tekutiny.
• Přístroj nepoužívejte v místech, kde se vyskytují hořlavé plyny.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
• Nenechávejte objektiv nebo fotoaparát s nasazeným objektivem vystavený bez nasazené
krytky objektivu.
Objektiv může soustředit světlo a způsobit požár.
• Během bouřky se nedotýkejte přístroje zapojeného do elektrické zásuvky.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
• Při používání běžně prodávaných baterií nebo dodávaných akumulátorů dodržujte
následující pokyny.
- Baterie/bateriové zdroje používejte pouze s určeným přístrojem.
- Baterie/bateriové zdroje nezahřívejte ani je nevystavujte ohni.
- Baterie/bateriové zdroje nenabíjejte neschválenými nabíječkami.
- Kontakty nevystavujte špíně a dbejte na to aby nepřišly do styku s kovovými špendlíky
nebo jinými kovovými předměty.
- Nepoužívejte baterie/bateriové zdroje s unikajícím elektrolytem.
- Při likvidaci baterií/bateriových zdrojů izolujte kontakty páskou nebo jiným způsobem.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
Pokud z baterie/bateriového zdroje uniká elektrolyt a dostane se do kontaktu s vaší pokožkou
nebo oděvem, opláchněte zasaženou oblast tekoucí vodou. V případě vniknutí do oka
opláchněte oči velkým množstvím tekoucí vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
• Při používání nabíječky baterií nebo napájecího adaptéru dodržujte následující pokyny.
- Z napájecího konektoru a ze zásuvky pravidelně otírejte suchou tkaninou prach
a nečistoty.
- Přístroj nezapojujte ani neodpojujte s mokrýma rukama.
- Přístroj nepoužívejte, pokud není napájecí konektor zcela zasunut do zásuvky.
- Napájecí konektor a kontakty nevystavujte špíně a dbejte na to, aby nepřišly do styku
s kovovými špendlíky nebo jinými kovovými předměty.
4
Bezpečnostní pokyny
•
Během bouřky se nedotýkejte nabíječky baterií nebo napájecího adaptéru zapojeného
do elektrické zásuvky.
• Na napájecí kabel nestavte těžké předměty. Napájecí kabel nijak nepoškozujte,
nepřerušujte ani neupravujte.
• Během používání nebo krátce po něm nezabalujte přístroj do látky nebo podobných
materiálů, protože je stále teplý.
• Přístroj neodpojujte taháním za napájecí kabel.
• Přístroj neponechávejte dlouhodobě připojený ke zdroji napájení.
• Baterie/bateriové zdroje nenabíjejte při teplotách mimo rozmezí 5 – 40 °C.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
• Během používání neponechávejte přístroj dlouhodobě v kontaktu se stejným místem pokožky.
I když vám přístroj nepřipadá horký, kontakt může způsobit zčervenání pokožky nebo
puchýře. Při používání na místech s velmi vysokými teplotami nebo u osob trpících problémy
s oběhovou soustavou nebo necitlivou pokožkou doporučujeme použít stativ.
• Dodržujte veškeré pokyny v místech, kde je používání přístroje zakázáno.
Při jejich nedodržení může dojít k poruše jiného zařízení vlivem elektromagnetického vlnění
a dokonce k nehodám.
UPOZORNĚNÍ:
Označuje riziko poranění.
• Nepoužívejte blesk v bezprostřední blízkosti očí osob.
Může poranit oči.
• Nedívejte se dlouhou dobu na obrazovku nebo do hledáčku.
Mohlo by dojít k výskytu příznaků podobných nevolnosti z pohybu. Dojde-li k takovéto situaci,
přestaňte ihned přístroj používat a před jeho dalším použitím nějakou dobu vyčkejte.
• Při spuštění blesku dochází k vyzařování vysokých teplot. Při fotografování nedávejte
do blízkosti blesku prsty, jiné části těla a předměty.
Může dojít k popálení nebo poškození blesku.
• Přístroj neponechávejte na místech vystavených mimořádně vysokým nebo nízkým teplotám.
Může se extrémně rozpálit či ochladit a při dotyku by mohlo dojít k popálení či poranění.
• Poutko je určeno pouze k použití na těle. Při zavěšení poutka s připevněným přístrojem
na háček nebo jiný předmět může dojít k poškození přístroje. Přístrojem netřeste ani jej
nevystavuje silným nárazům.
• Objektiv nevystavuje silnému tlaku a chraňte jej před nárazem.
Může dojít k poranění nebo poškození produktu.
• Přístroj upevňujte pouze na dostatečně pevný stativ.
• Přístroj nepřenášejte upevněný na stativ.
Mohlo by dojít k poranění nebo k nehodám.
• Nedotýkejte se obnažených vnitřních součástí přístroje.
Mohlo by dojít k poranění.
• Pokud dojde během používání nebo po použití přístroje k abnormální reakci nebo
podráždění pokožky, přestaňte přístroj používat a požádejte o radu lékaře.
5
Základní příprava
2 Nabijte bateriový zdroj.
Nasazení řemínku
1 Vyobrazeným způsobem
nasaďte dodávaný
řemínek do úchytu
pro řemen.

Barvy kontrolky
- Nabíjení: Oranžová
- Plně nabito: Zelená
3 Vyjměte bateriový zdroj.
Nabití bateriového
zdroje
1 Vložte bateriový zdroj
do nabíječky.
Příprava karty
Používat můžete následující
samostatně prodávané karty
libovolné kapacity.
• Paměťové karty SD*1
• Paměťové karty SDHC*1*2
• Paměťové karty SDXC*1*2
*1 Karty odpovídají standardům SD.
Správná činnost karet ve fotoaparátu
však nebyla ověřována u všech
typů karet.
*2 Podporovány jsou také karty UHS-II
a UHS-I.
6
Základní příprava
Vložení/vyjmutí
bateriového zdroje
a karty
3 Vložte kartu.
1 Otevřete krytku.
Vyjmutí
2 Vložte bateriový zdroj.
4 Zavřete krytku.
Vyjmutí
7
Základní příprava
Nasazení objektivu
4 Připravte se na
fotografování.
1 Nastavte spínač napájení
do polohy <2>.
(1)
(2)

Stiskněte (1) při současném
2 Sejměte krytku objektivu
a krytku těla fotoaparátu.
mírném otočení (2) a stisk
uvolněte (1).

Dále mírně otáčejte (2),
dokud neuslyšíte cvaknutí.
Sejmutí objektivu
1 Nastavte spínač napájení
do polohy <2>.
3 Nasaďte objektiv.
2 Sejměte objektiv.

Vyrovnejte bílou montážní
značku na objektivu
s bílou montážní značkou
na fotoaparátu a otočte
objektivem tak daleko
ve směru vyobrazeném
šipkou, až zaklapne
do aretované polohy.
8
(3)
(2)
(1)

Stiskněte (1) při současném
otáčení objektivu směrem k (2),
dokud se pohyb nezastaví.

Sejměte objektiv směrem (3).
Základní příprava
3 Nasaďte krytku objektivu
a krytku těla fotoaparátu.
Nastavení data, času,
časového pásma
a jazyka

Pomocí tlačítek <Y> <Z>
vyberte časové pásmo a potom
stiskněte <0>.

Stiskněte <0>.
1 Nastavte spínač napájení
do polohy <1>.

Pomocí tlačítek <W> <X>
vyberte časové pásmo →
<0> → tlačítky <Y> <Z>
vyberte [OK] → <0>
2 Nastavte časové pásmo.
3 Nastavte datum a čas.

Tlačítky <Y> <Z>
proveďte výběr → <0> →
tlačítky <W> <X> upravte
nastavení → <0>
9
Seznámení
s činností
fotoaparátu
Fotografování

Vyberte [OK] a potom
stiskněte <0>.
4 Vyberte požadovaný
jazyk.

Pomocí tlačítek <W> <X>
vyberte [JazykK] a potom
stiskněte <0>.

Pomocí křížových tlačítek
<V> vyberte jazyk a potom
stiskněte <0>.
1 Sejměte krytku
objektivu a nastavte
spínač napájení do
polohy <1>.
2 Nastavte přepínač
režimů zaostřování
do polohy <AF>.
3 Přejděte do režimu
<A>.

Stiskněte <0>.
10
Seznámení s činností fotoaparátu
4 Podle potřeby použijte
Použití blesku
zoom k zvětšení objektu
nebo rozšíření záběru.

Pokud bliká [D], vyklopte

Otáčejte prsty kroužkem zoomu
na objektivu za současného
pozorování obrazovky.
5 Zaostřete (namáčkněte
pomocí páčky <D>
vestavěný blesk.
6 Exponujte (stiskněte
tlačítko spouště až
na doraz).
tlačítko spouště do
poloviny).
Záznam filmů

Během záznamu se

Po zaostření fotoaparát dvakrát
pípne.

Okolo zaostřených oblastí se
zobrazí body AF.
zobrazuje [oREC].

Chcete-li ukončit záznam,
stiskněte znovu tlačítko
záznamu filmu.
11
Seznámení s činností fotoaparátu
Prohlížení
Přehrávání filmů
1 Stiskněte tlačítko <x>.
2 Vyberte snímek.

Stiskněte dvakrát <0>.

Pro úpravu hlasitosti použijte
tlačítka <W> <X>.

Filmy jsou označeny
symbolem [s1].
12
Ochranné známky a licence
• Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
Zřeknutí se odpovědnosti
• Neautorizovaná reprodukce této příručky je zakázána.
• Ilustrace a snímky obrazovek v této příručce se mohou mírně lišit
od skutečného vybavení.
Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)
Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU),
směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle vnitrostátních
právních prováděcích předpisů k těmto směrnicím nemá být tento
výrobek likvidován s odpadem z domácností.
Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna
pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává,
že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy
(Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší,
než je příslušná hodnota předepsaná směrnicí.
Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného
systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do
autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických
zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu
by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická
a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce
na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů.
Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím
na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady
či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo navštivte webové stránky
www.canon-europe.com/weee nebo www.canon-europe.com/battery.
UPOZORNĚNÍ
PŘI VÝMĚNĚ AKUMULÁTORU ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO EXPLOZE.
POUŽITÉ AKUMULÁTORY LIKVIDUJTE PODLE MÍSTNÍCH PŘEDPISŮ.
Aby se zaručil správný provoz výrobku, doporučujeme používat originální příslušenství
společnosti Canon.
Doporučuje se používat kabely USB označené jako originální příslušenství Canon.
Používejte komerčně dostupný kabel HDMI (konektor na straně fotoaparátu je typu D).
Doporučuje se používat kabely, které nejsou delší než 2,5 m.
13
Číslo modelu je PC2358 (včetně modulů WLAN a BLE v modelu WM600).
Chcete-li identifikovat svůj model, zkontrolujte číslo na štítku na spodní části fotoaparátu
nebo za vyklápěcí obrazovkou, které začíná písmeny PC.
Země a regiony povolující použití bezdrátových funkcí
- Použití bezdrátových funkcí je v některých zemích a regionech omezeno a jejich nelegální
použití může být postihováno podle národních a mezinárodních zákonů. Abyste zamezili
porušení zákonů upravujících používání bezdrátových zařízení, navštivte pro zjištění míst,
kde je používání těchto zařízení povoleno, webové stránky společnosti Canon.
Mějte na paměti, že společnost Canon nepřebírá odpovědnost za žádné problémy vzniklé
v důsledku použití bezdrátových funkcí v jiných zemích a regionech.
Níže uvedené činnosti mohou mít za následek právní postih:
- změna či úprava výrobku
- odstranění certifikačních nálepek z výrobku
Nepoužívejte bezdrátové funkce tohoto výrobku v blízkosti lékařských zařízení nebo jiných
elektronických zařízení.
Použití bezdrátových funkcí tohoto výrobku v blízkosti lékařských zařízení nebo jiných
elektronických zařízení může ovlivnit činnost těchto zařízení.
Tímto společnost Canon Inc. prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Frekvenční rozsah Wi-Fi: 2 401 – 2 473 MHz
Maximální výstupní výkon Wi-Fi: 11,7 dBm
Frekvenční rozsah Bluetooth: 2 402 – 2 480 MHz
Maximální výstupní výkon Bluetooth: 9,7 dBm
CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Na kartě nastavení Menu můžete zkontrolovat položku [Zobrazení loga osvědčení].
© CANON INC. 2019
14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising