Canon | EOS M50 | User manual | Canon EOS M50 User manual

Canon EOS M50 User manual
Návod k obsluze
Úvod
Obsah
Rejstřík
Příprava
Základy práce s fotoaparátem
Fotografování
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Ostatní nastavení
Poznámky na úvod a právní informace
zz Pořiďte několik počátečních zkušebních snímků a přehrajte je, abyste se ujistili, že byly
správně zaznamenány. Upozorňujeme, že společnost Canon Inc., její dceřiné firmy a pobočky
ani distributoři nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé nesprávnou funkcí
fotoaparátu nebo příslušenství (včetně paměťových karet), jež mají za následek poškození
snímku, který má být zaznamenán a/nebo který má být zaznamenán ve strojově čitelném tvaru.
zz Neautorizované fotografování nebo zaznamenávání (na video či zvukově) osob nebo
materiálů chráněných autorským právem ze strany uživatele může narušit soukromí těchto
osob, resp. zákonná práva jiných osob, včetně autorského práva a dalších práv týkajících
se intelektuálního vlastnictví. To platí i v případě, že jsou tyto snímky nebo záznamy určeny
výhradně pro osobní použití.
zz Informace o záručních podmínkách a zákaznické podpoře naleznete v informacích o záruce
dodávaných v sadě příruček k fotoaparátu.
zz Přestože je obrazovka vyráběna v podmínkách extrémně přesného výrobního procesu a více
než 99,99 % pixelů odpovídá konstrukčním požadavkům, mohou být v ojedinělých případech
některé pixely vadné nebo se mohou zobrazovat jako červené nebo černé body. Tento jev
neznamená závadu fotoaparátu a neovlivňuje zaznamenané snímky.
zz Při dlouhodobějším používání fotoaparátu může dojít k zahřátí jeho těla. Tento jev neznamená
závadu.
Úvod
První stránka
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
Přechod na tuto stránku
V této části naleznete informace o navigaci a ustálených výrazech v příručce.
Přechod na obsah a rejstřík
Přechod na první stránku dané části kliknutím na některou z šesti částí
Úvod
Stránky portálu
Stránky portálu jsou rozcestníkem pro každou z částí.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
Ikony částí
Kliknutím na jednu z ikon přejdete na stránku portálu pro příslušnou část.
Přechod na první stránku
Návrat na předchozí stránku
Témata částí
Kapitoly vybraného tématu se zobrazují v oblasti (5). Mějte na paměti, že některé stránky portálu
témata neobsahují.
Úvod
Stránky portálu
(5)
(6)
(7)
(8)
Kapitoly ve vybraném tématu. Kliknutím na název kapitoly přejdete na stránku daného tématu.
Symbol pro více kapitol
Informace pokračují na další stránce
Označení aktuální stránky mezi ostatními stránkami portálu
Úvod
Stránky kapitol
(1)
(2) (1)
(3)
(2)
(3)
(4)
(1)
(4)
(5)
(2) (6)
(3)
(5)
(6)
Ikony částí
Kliknutím na jednu z ikon přejdete
na stránku portálu pro příslušnou část.
Přechod na první stránku
Návrat na předchozí stránku
Informace na této stránce navazují na
informace uvedené na předchozí stránce
Informace pokračují na další stránce
Čísla v některých údajích a ilustracích
odpovídají číslům v krocích
Úvod
Ustálené výrazy v příručce
zz Pokyny v této příručce mohou zahrnovat ikony zastupující tlačítka a voliče na fotoaparátu.
zz Následující ovládací prvky fotoaparátu jsou označeny ikonami.
zz Ikony a text zobrazované na obrazovce jsou uváděny v závorkách.
zz Pokyny v této příručce se vztahují na používání fotoaparátu ve výchozím nastavení.
zz Z praktických důvodů jsou všechny objektivy a upevňovací adaptéry zjednodušeně označovány
jako „objektivy“ a „upevňovací adaptéry“ bez ohledu na to, zda jsou součástí balení nebo jsou
prodávány samostatně.
zz Na obrázcích v této příručce je jako příklad zobrazen fotoaparát s nasazeným objektivem
EF‑M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM.
zz Z praktických důvodů jsou všechny podporované paměťové karty zjednodušeně označovány
jako „paměťové karty“.
Obsah
Poznámky na úvod a právní informace
Úvod
Obsah
Bezpečnostní pokyny
Příprava
Nasazení řemínku
Nabití bateriového zdroje
Příprava paměťové karty
Vložení/vyjmutí bateriového zdroje a paměťové karty
Nastavení data, času a časového pásma
Nastavení jazyka zobrazování
Nasazení objektivu
Sejmutí objektivu
Nasazení objektivů typů EF a EF-S
Sejmutí objektivů typů EF a EF-S
Použití stativu s objektivem typu EF nebo EF-S
Použití stabilizace obrazu u objektivu typu EF nebo EF-S
Držení fotoaparátu
Obsah
Základy práce s fotoaparátem
Seznámení s činností fotoaparátu
Části přístroje
Zapnutí a vypnutí přístroje
Tlačítko spouště
Hledáček
Režimy snímání
Nastavení úhlu obrazovky
Rámečky na obrazovce fotografování
Možnosti zobrazení v režimu fotografování
Možnosti zobrazení pro přehrávání
Používání obrazovky rychlého ovládání
Použití obrazovky nabídky
Zadání znaků
Kontrolka
Dotykové ovládání
Obsah
Fotografování
Režim Auto
Specifické scény (Speciální scéna)
Obrazové efekty (Kreativní asistent)
Obrazové efekty (Kreativní filtry)
Ruční režim
Záznam filmů v režimu Film
Praktické funkce
Přehrávání
Prohlížení
Hledání
Správa
Mazání snímků
Úprava snímků
Aplikace oblíbených efektů (Kreativní asistent)
Zpracování snímků ve formátu RAW pomocí fotoaparátu
Úpravy filmů
Obsah
Bezdrátové funkce
Dostupné bezdrátové funkce
Příprava k použití bezdrátových funkcí
Připojení k telefonům smartphone s povoleným připojením Bluetooth prostřednictvím Wi‑Fi
Připojení k telefonům smartphone s operačním systémem Android a podporou NFC
prostřednictvím Wi‑Fi
Připojení k telefonům smartphone s připojením Wi‑Fi prostřednictvím tlačítka Wi‑Fi
Ostatní nastavení
Nastavení obrazovek/zpráv podle úrovně vašich fotografických znalostí
Výběr a tvorba složek
Změna číslování souborů
Automatické otáčení snímků pořízených na výšku
Formátování paměťových karet
Nízkoúrovňové formátování
Použití režimu Eco
Nastavení funkcí úspory energie
Změna jazyka zobrazování
Nastavení jasu obrazovky
Redukce červených očí
Obsah
Změna doby zobrazení snímku po jeho pořízení
Změna videosystému
Přizpůsobení zobrazení informací ke snímku
Přizpůsobení zobrazení informací při přehrávání
Vypnutí zvuků fotoaparátu
Vypnutí zvukového potvrzení
Nastavení panelu dotykové obrazovky
Aktivace čištění snímače
Ruční čištění snímače
Obnovení výchozích nastavení fotoaparátu
Nastavení údajů copyrightu pro záznam do snímků
Odstranění všech údajů copyrightu
Kontrola log osvědčení
Rejstřík
Pokyny pro bezdrátové funkce
Ochranné známky a licence
Zřeknutí se odpovědnosti
Bezpečnostní pokyny
Tyto pokyny si nezapomeňte přečíst, abyste mohli bezpečně pracovat s výrobkem.
Následováním těchto pokynů zamezíte zranění uživatele výrobku či jiných osob.
VAROVÁNÍ
Označuje riziko vážného zranění či smrtelného úrazu.
zz Výrobek uchovávejte mimo dosah malých dětí.
Řemen omotaný okolo krku osoby může způsobit uškrcení.
Krytka sáněk pro příslušenství může být v případě spolknutí nebezpečná. Dojde-li k jejímu spolknutí,
ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
zz Používejte pouze zdroje napájení uvedené v tomto návodu k obsluze jako určené
pro tento výrobek.
zz Výrobek nerozebírejte ani neupravujte.
zz Nevystavujte výrobek silným nárazům a vibracím.
zz Nedotýkejte se žádných odhalených vnitřních součástí výrobku.
zz Výrobek přestaňte ihned používat v případě jakýchkoli neobvyklých situací, jako je
přítomnost kouře nebo neobvyklého zápachu.
zz K čištění výrobku nepoužívejte organická rozpouštědla, jako je alkohol, benzín
nebo ředidla.
zz Výrobek nenechte zvlhnout.
zz Do výrobku nevkládejte cizí předměty ani kapaliny.
Bezpečnostní pokyny
zz Nepoužívejte výrobek v přítomnosti vznětlivých plynů.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
zz U výrobků vybavených hledáčkem se nedívejte hledáčkem do silných zdrojů světla, jaké
představuje například slunce za jasného dne nebo lasery či jiný silný umělý zdroj světla.
Mohlo by dojít k poškození vašeho zraku.
zz Při použití komerčně dostupných baterií nebo dodávaných bateriových zdrojů dbejte
následujících pokynů.
-- Baterie / bateriové zdroje používejte pouze v kombinaci s určenými výrobky.
-- Baterie / bateriové zdroje nezahřívejte a nevystavujte je působení ohně.
-- Baterie / bateriové zdroje nenabíjejte s využitím neautorizovaných nabíječek baterií.
-- Nevystavujte kontakty nečistotám a zabraňte jejich styku s kovovými špendlíky a jinými
kovovými předměty.
-- Nepoužívejte vytékající baterie / bateriové zdroje.
-- Při likvidaci baterií / bateriových zdrojů zakryjte kontakty páskou či jiným izolačním materiálem.
Neučiníte-li tak, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
Pokud baterie / bateriový zdroj vytéká a materiál přijde do styku s kůží nebo oblečením, opláchněte
zasažené místo pečlivě pod tekoucí vodou. V případě, že dojde ke kontaktu s očima, vyplachujte oči
pečlivě velkým množstvím čisté tekoucí vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
Bezpečnostní pokyny
zz Při použití nabíječky baterií nebo napájecího adaptéru věnujte pozornost následujícím
pokynům.
-- V pravidelných intervalech odstraňujte veškerý nahromaděný prach ze zástrčky napájení
a elektrické zásuvky pomocí suchého hadříku.
-- Výrobek nezapojujte do elektrické sítě ani neodpojujte mokrýma rukama.
-- Nepoužívejte výrobek v případě, že zástrčka napájení není plně zasunuta do elektrické zásuvky.
-- Nevystavujte zástrčku napájení a kontakty nečistotám a zabraňte jejich styku s kovovými
špendlíky a jinými kovovými předměty.
zz Nedotýkejte se nabíječky baterií či napájecího adaptéru zapojených do elektrické
zásuvky během bouřky.
zz Nepokládejte těžké předměty na napájecí kabel. Nepoškozujte, nepřerušujte a neupravujte
napájecí kabel.
zz Nebalte výrobek do látek ani jiných materiálů v době, kdy se používá, nebo krátce
po jeho použití, kdy je stále teplý.
zz Neponechávejte výrobek zapojený do zdroje energie po dlouhou dobu.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
Bezpečnostní pokyny
zz Zamezte přímému kontaktu výrobku se stejným místem pokožky po dlouhou dobu při
používání výrobku.
Mohlo by dojít k nízkoteplotním popáleninám včetně zčervenání a popálení pokožky, a to i v případě,
že výrobek nepůsobí horkým dojmem. Při použití výrobku na horkých místech a u osob s oběhovými
problémy nebo méně citlivou pokožkou se doporučuje použití stativu nebo podobného zařízení.
zz Na místech, kdy je použití výrobku zakázáno, dbejte veškerých pokynů k vypnutí výrobku.
Neučiníte-li tak, může díky účinkům elektromagnetických vln a nebo v důsledku nehody dojít
k poruchám jiných zařízení.
UPOZORNĚNÍ
Označuje riziko zranění.
zz Nepoužívejte blesk v blízkosti očí.
Mohlo by dojít k poškození zraku.
zz Řemen je určen pouze pro použití na těle. Zavěšení řemenu s připojeným libovolným
výrobkem na háček nebo jiný objekt může způsobit poškození výrobku. Rovněž výrobkem
netřeste a nevystavujte jej silným nárazům.
zz Nevyvíjejte silný tlak na objektiv a zamezte pádům libovolných předmětů na objektiv.
Mohlo by dojít ke zranění nebo k poškození výrobku.
Bezpečnostní pokyny
zz Blesk vyzařuje během záblesku vysokou teplotu. Při fotografování proto držte prsty,
další části těla a předměty mimo blesk.
Mohlo by dojít k popálení nebo k poruše blesku.
zz Neponechávejte výrobek na místech vystavených působení extrémně vysokých nebo
nízkých teplot.
Výrobek by se mohl zahřát na extrémně vysokou teplotu / ochladit na extrémně nízkou teplotu
a při doteku způsobit popálení nebo zranění.
UPOZORNĚNÍ
Označuje možnost škod na majetku.
zz Nemiřte fotoaparátem do silných zdrojů světla, jaký představuje například slunce
za jasného dne nebo silný zdroj umělého světla.
Takovéto jednání by mohlo způsobit poškození obrazového snímače nebo vnitřních součástí přístroje.
zz Při použití fotoaparátu na písečné pláži nebo ve větrném prostředí dbejte na to, aby se
do přístroje nedostal písek nebo prach.
zz Bavlněným tamponem nebo kouskem látky otřete z blesku veškeré cizí objekty, jako je
prach, špína apod.
Teplo vydávané bleskem může způsobit uvolnění kouře z cizího objektu nebo může dojít k poruše
výrobku.
Bezpečnostní pokyny
zz Pokud výrobek nepoužíváte, vyjměte bateriový zdroj / baterie a uložte je.
Jakékoli vytečení baterie může způsobit poškození výrobku.
zz Před likvidací bateriového zdroje / baterií zakryjte kontakty páskou či jiným izolačním
materiálem.
Dotyk těchto kontaktů a jiných kovových materiálů může vést ke vzniku požáru nebo výbuchu.
zz Nepoužíváte-li výrobek, odpojte od elektrické sítě jakoukoli nabíječku baterií používanou
s výrobkem. Používanou nabíječku nezakrývejte oblečením ani jinými objekty.
Dlouhodobé nepřerušené zapojení nabíječky baterií do elektrické sítě může způsobit přehřátí
a deformaci jednotky a následný požár.
zz Nenechávejte bateriové zdroje v blízkosti domácích zvířat.
Rozkousáním bateriového zdroje zvířetem může dojít k úniku elektrolytu, přehřátí nebo výbuchu
a následnému poškození výrobku nebo požáru.
zz Používá-li váš výrobek více baterii, nepoužívejte společně baterie s různou úrovní nabití
či staré a nové baterie. Nevkládejte baterie s chybnou polaritou kontaktů + a –.
Mohlo by dojít k poškození výrobku.
Příprava
(2)
(1)
(2)
(4)
(1)
(3)
Nasazení řemínku
Nabití bateriového zdroje
Příprava paměťové karty
Vložení/vyjmutí bateriového
zdroje a paměťové karty
Nastavení data, času
a časového pásma
Nastavení jazyka zobrazování
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
Nasazení objektivu
Sejmutí objektivu
1 2
(2)
Nasazení objektivů typů EF
a EF-S
Příprava
(2)
(3)
(1)
Sejmutí objektivů typů EF
a EF-S
Použití stativu s objektivem
typu EF nebo EF-S
Držení fotoaparátu
1 2
Použití stabilizace obrazu
u objektivu typu EF nebo EF-S
Nasazení řemínku
(1)
(2)
(4)
(3)
Nabití bateriového zdroje
1
Sejměte kryt
baterie
2
Vložte bateriový
zdroj
(1)
3
Nabijte bateriový
zdroj
zzNabíjení: oranžová
zzPlně nabito: zelená
(2)
(2)
(1)
(3)
Nabití bateriového zdroje
4
Vyjměte bateriový
zdroj
(1)
(2)
Příprava paměťové karty
Používat můžete následující samostatně prodávané paměťové karty libovolné kapacity.
1
zz Paměťové karty SD*
1 2
zz Paměťové karty SDHC* *
1 2
zz Paměťové karty SDXC* *
*1 Karty odpovídající standardům SD. Správná činnost paměťových karet ve fotoaparátu však
nebyla ověřována u všech typů paměťových karet.
*2 Podporovány jsou také paměťové karty UHS-I.
Vložení/vyjmutí bateriového zdroje
a paměťové karty
1
2
Otevřete krytku
prostoru pro
paměťovou
kartu/baterii
Při vkládání
bateriového
zdroje:
3
Při vkládání
paměťové karty:
(1)
Konektory
(2)
(1)
Při vyjímání
bateriového
zdroje:
(2)
(1)
(2)
Vložení/vyjmutí bateriového zdroje
a paměťové karty
Při vyjímání
paměťové karty:
4
Zavřete krytku
prostoru pro
paměťovou
kartu/baterii
(1)
(2)
Nastavení data, času a časového pásma
1
Zapněte fotoaparát
2
Otevřete
obrazovku nabídky
zzTlačítko
zzTlačítka / →
[ ] → tlačítko
zz[ 2] →
tlačítka / →
[Datum/čas/pásmo]
→ tlačítko
Nastavení data, času a časového pásma
3
4
Nastavte časové
pásmo
zzPomocí tlačítek /
vyberte možnost →
tlačítko
Nastavte datum
a čas
zzTlačítko
zzTlačítka /
zzTlačítka / použijte
použijte k navigaci → k navigaci →
tlačítko
tlačítko
→
→
tlačítka /
tlačítky / vyberte
možnost [OK] →
použijte k provedení
tlačítko
úprav → tlačítko
Nastavení data, času a časového pásma
zzPomocí tlačítek /
vyberte možnost [OK]
→ tlačítko
Nastavení jazyka zobrazování
1
2
Otevřete
obrazovku nabídky
zzTlačítko
Nastavte jazyk
zobrazování
zzTlačítka / →
[ ] → tlačítko
zz[ 2] →
tlačítka /
[Jazyk ]
→
zzPomocí tlačítek
/ / / vyberte
možnost
Nasazení objektivu
1
Ujistěte se, že je
fotoaparát vypnutý
2
Sejměte krytku
objektivu a krytku
těla
3
Nasaďte objektiv
(1)
4
Sejměte přední
krytku objektivu
(1)
(2)
(2)
(1)
Nasazení objektivu
5
Připravte se na
fotografování
(2)
(1)
zzStiskněte tlačítko (1), zzPřed zaostřením
současně lehce otočte zvětšete objekt nebo
kroužkem ve směru
rozšiřte záběr.
šipky (2) a tlačítko (1)
uvolněte.
zzDále mírně otáčejte
kroužkem (2), dokud
neuslyšíte cvaknutí.
Sejmutí objektivu
1
Ujistěte se, že je
fotoaparát vypnutý
2
Sejměte objektiv
(3)
(2)
(1)
zzStiskněte tlačítko (1)
při současném
otáčení objektivu
ve směru šipky (2),
dokud se pohyb
nezastaví.
zzObjektiv sejměte
ve směru šipky (3).
3
Nasaďte krytku
objektivu a krytku
těla
Nasazení objektivů typů EF a EF-S
1
Ujistěte se, že je
fotoaparát vypnutý
2
Sejměte krytku
objektivu a krytku
těla
3
Nasaďte na
objektiv volitelný
adaptér
Objektivy
typu EF
(1)
(2)
Objektivy
typu EF-S
(1)
(2)
4
Nasaďte adaptér
na fotoaparát
(1)
(2)
Sejmutí objektivů typů EF a EF-S
1
Ujistěte se, že je
fotoaparát vypnutý
2
Sejměte adaptér
Sejměte objektiv
(3)
(2)
(3)
3
(1)
(2)
(1)
zzStiskněte tlačítko (1) zzPosuňte tlačítko (1)
při současném
při současném
otáčení adaptéru
otáčení objektivu
ve směru šipky (2),
ve směru šipky (2),
dokud se pohyb
dokud se pohyb
nezastaví.
nezastaví.
zzObjektiv sejměte
zzObjektiv sejměte
ve směru šipky (3).
ve směru šipky (3).
4
Nasaďte krytku
objektivu a krytku
těla
Použití stativu s objektivem typu EF
nebo EF-S
1
Upevněte
nástavec pro
upevnění na stativ
k upevňovacímu
adaptéru
(2)
(1)
2
Upevněte stativ
k závitu pro stativ
na nástavci
Použití stabilizace obrazu u objektivu
typu EF nebo EF-S
Držení fotoaparátu
Základy práce s fotoaparátem
Seznámení s činností
fotoaparátu
Části přístroje
Zapnutí a vypnutí přístroje
Tlačítko spouště
Hledáček
Režimy snímání
Nastavení úhlu obrazovky
Rámečky na obrazovce
fotografování
Možnosti zobrazení v režimu
fotografování
1 2
Základy práce s fotoaparátem
Možnosti zobrazení
pro přehrávání
Používání obrazovky
rychlého ovládání
Zadání znaků
Kontrolka
1 2
Použití obrazovky nabídky
Dotykové ovládání
Základy práce s fotoaparátem
Seznámení s činností fotoaparátu
Fotografování (Automatický
inteligentní scénický režim)
Záznam filmů (Automatický
inteligentní scénický režim)
Přehrávání filmů
Mazání snímků
Prohlížení snímků
Seznámení s činností fotoaparátu
Fotografování (Automatický inteligentní scénický režim)
zzChcete-li používat plně automatický výběr optimálního
nastavení pro specifické scény, jednoduše nechte určit
fotoaparát fotografovaný objekt a podmínky snímání.
zzKolem detekovaných tváří a objektů jsou zobrazeny rámečky,
což znamená, že jsou tváře a objekty zaostřeny.
1
Zapněte fotoaparát
2
Nastavte režim
(1) (2) (3)
zzNastavte režim
snímání → tlačítko
zz(1) Ikona scény
zz(2) Zbývající počet
snímků
zz(3) Zbývající doba
záznamu
Seznámení s činností fotoaparátu
Fotografování (Automatický inteligentní scénický režim)
zzChcete-li používat plně automatický výběr optimálního
nastavení pro specifické scény, jednoduše nechte určit
fotoaparát fotografovaný objekt a podmínky snímání.
zzKolem detekovaných tváří a objektů jsou zobrazeny rámečky,
což znamená, že jsou tváře a objekty zaostřeny.
3
Podle potřeby
zvětšete objekt
nebo rozšiřte záběr
4
Zaostřete
zzLehce stiskněte
tlačítko spouště.
zzPo zaostření
fotoaparát dvakrát
pípne.
zzOkolo zaostřené
oblasti se zobrazí
bod AF.
Seznámení s činností fotoaparátu
Fotografování (Automatický inteligentní scénický režim)
zzChcete-li používat plně automatický výběr optimálního
nastavení pro specifické scény, jednoduše nechte určit
fotoaparát fotografovaný objekt a podmínky snímání.
zzKolem detekovaných tváří a objektů jsou zobrazeny rámečky,
což znamená, že jsou tváře a objekty zaostřeny.
5
Podle potřeby
vysuňte blesk
6
Exponujte
zzPo pořízení se
snímek přibližně
na dvě sekundy
zobrazí.
zzI ve chvíli, kdy
je na monitoru
zobrazen snímek,
můžete fotografovat
opětovným stisknutím
tlačítka spouště.
Seznámení s činností fotoaparátu
Záznam filmů (Automatický inteligentní scénický režim)
zzChcete-li používat plně automatický výběr optimálního
nastavení pro specifické scény, jednoduše nechte určit
fotoaparát fotografovaný objekt a podmínky snímání.
zzKolem detekovaných tváří a objektů jsou zobrazeny rámečky,
což znamená, že jsou tváře a objekty zaostřeny.
1
Zapněte fotoaparát
2
Nastavte režim
(1) (2) (3)
zzNastavte režim
snímání → tlačítko
zz(1) Ikona scény
zz(2) Zbývající počet
snímků
zz(3) Zbývající doba
záznamu
Seznámení s činností fotoaparátu
Záznam filmů (Automatický inteligentní scénický režim)
zzChcete-li používat plně automatický výběr optimálního
nastavení pro specifické scény, jednoduše nechte určit
fotoaparát fotografovaný objekt a podmínky snímání.
zzKolem detekovaných tváří a objektů jsou zobrazeny rámečky,
což znamená, že jsou tváře a objekty zaostřeny.
3
Podle potřeby
zvětšete objekt
nebo rozšiřte záběr
4
Zahajte záznam
zzOkolo rozpoznaných
tváří osob, na které je
fotoaparát zaostřen,
se zobrazí rámečky.
Seznámení s činností fotoaparátu
Záznam filmů (Automatický inteligentní scénický režim)
zzChcete-li používat plně automatický výběr optimálního
nastavení pro specifické scény, jednoduše nechte určit
fotoaparát fotografovaný objekt a podmínky snímání.
zzKolem detekovaných tváří a objektů jsou zobrazeny rámečky,
což znamená, že jsou tváře a objekty zaostřeny.
5
Zastavte záznam
Seznámení s činností fotoaparátu
Prohlížení snímků
1
Nastavte zobrazení
na přehrávání
2
Procházejte
snímky
zzTlačítko : předchozí
snímek
zzTlačítko : další
snímek
Seznámení s činností fotoaparátu
Přehrávání filmů
1
Nastavte zobrazení
na přehrávání
2
Procházejte
snímky
3
Přehrajte film
zzTlačítko : předchozí zzFilmy jsou označeny zzTlačítko :
symbolem
snímek
zobrazení panelu
pro přehrávání filmů
[
].
zzTlačítko : další
snímek
Seznámení s činností fotoaparátu
Přehrávání filmů
4
Nastavte hlasitost
zzTlačítka / → [ ]
Seznámení s činností fotoaparátu
Mazání snímků
1
Nastavte zobrazení
na přehrávání
2
Procházejte
snímky
zzTlačítko : předchozí
snímek
zzTlačítko : další
snímek
3
Vymažte snímek
zzTlačítka / →
[Vymazat]
Části přístroje
Přední strana
(7)
(8)(9)(10) (11) (12)
(1)
(2)
(3)
(4)
(13)
Č.
Název
(1) Tlačítko spouště
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(5)
(6)
(21)
(22)
(2) Hlavní ovladač
(3)
Značka pro nasazení objektivu
typu EF-M
(4) Grip
(5) Kontakty
(6) Bajonet pro uchycení objektivu
(7) Tlačítko filmu
(23)
(24) (25) (26)
(8) Přepínač ON/OFF
(9) Volič režimů
Symbol
v této
příručce
Části přístroje
Přední strana
(7)
(8)(9)(10) (11) (12)
(1)
(2)
(3)
(4)
(13)
Č.
Název
(10) Multifunkční tlačítko
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(5)
(6)
(21)
(22)
(11) Blesk
(12) Mikrofon
(13) Značka ohniskové roviny
(14) Úchyt pro řemen
(15) Světlo
(16)
(23)
(24) (25) (26)
VSTUPNÍ konektor pro externí
mikrofon
(17) Kryt konektorů
(18) N-Mark
Symbol
v této
příručce
Části přístroje
Přední strana
(7)
(8)(9)(10) (11) (12)
(1)
(2)
(3)
(4)
(13)
Č.
Název
(19) Uvolňovací tlačítko objektivu
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(5)
(6)
(21)
(22)
(23)
(24) (25) (26)
(20) Zajišťovací kolík objektivu
(21) Kolečko dioptrické korekce
(22) Reproduktor
(23) Kryt konektoru pro DC propojku
(24) Sériové číslo (číslo těla)
(25) Závit pro stativ
(26)
Krytka prostoru pro paměťovou
kartu/baterii
Symbol
v této
příručce
Části přístroje
Zadní strana
(2)
(3) (4)
(5)
Č.
(6)
(1)
(7)
(8)
(9)
(13)
(14)
(10)
(11)
(12)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(1)
Název
Obrazovka / panel dotykové
obrazovky
(2) Hledáček
(3) Sáňky pro příslušenství
(4) Synchronizační kontakty blesku
(5) Kontrolka
(6) Úchyt pro řemen
(7) Digitální konektor
(8) Konektor HDMITM
(9) Tlačítko Wi‑Fi
Symbol
v této
příručce
Části přístroje
Zadní strana
(2)
(3) (4)
(5)
Č.
(6)
(1)
(7)
(8)
(9)
(13)
(14)
(10)
(11)
(12)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(10)
Název
Tlačítko Rychlé ovládání /
Nastavit
Tlačítko Automatické
(11) zaostřování /
Ruční zaostřování / Doleva
(12) Tlačítko Přehrávání
(13)
Tlačítko blok. AE
Přehrávání: Zvětšení
(14)
Tlačítko volby bodu AF
Přehrávání: Index
(15) Tlačítko Informace
(16)
Tlačítko Kompenzace
expozice / Nahoru
Symbol
v této
příručce
Části přístroje
Zadní strana
(2)
(3) (4)
(5)
Č.
(6)
(1)
(7)
(8)
(9)
(13)
(14)
(10)
(11)
(12)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Název
(17) Tlačítko Blesk / Doprava
(18)
Tlačítko Smazání jednoho
snímku / Dolů
(19) Tlačítko Menu
Symbol
v této
příručce
Části přístroje
Objektiv
(1)
(6)
(7)
(2)
Č.
(8)
(3)
(4)
(5)
(9)
Název
(1)
Zaostřovací kroužek
(2)
Úchyt pro sluneční clonu
(3)
Závit pro filtr
(4)
Přepínač zasouvání objektivu
(5)
Značka pro nasazení objektivu
(6)
Kroužek zoomu
(7)
Značka zasunutí objektivu
(8)
Značka polohy zoomu
(9)
Kontakty
Zapnutí a vypnutí přístroje
zzZapnutí přístroje:
[ON]
zzVypnutí přístroje:
[OFF]
Tlačítko spouště
1
Namáčkněte
tlačítko do poloviny
(lehce stiskněte
tlačítko pro
zaostření)
zzFotoaparát dvakrát
pípne.
2
Stiskněte tlačítko
až na doraz
(z polohy
namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny
stiskněte tlačítko
až na doraz pro
expozici snímku)
zzFotoaparát exponuje.
Hledáček
1
Přepněte režimy
zobrazení
2
Nastavte
dioptrickou
korekci hledáčku
zzChcete-li použít
hledáček, aktivujte jej
podržením přístroje
v blízkosti oka.
zzDioptrickou korekci
nastavujte při
otevřené obrazovce.
Režimy snímání
Pro přístup k jednotlivým režimům snímání použijte volič režimů.
Č.
(4)
(2) (3)
Funkce
(1)
Plně automatické
Automatický inteligentní
fotografování s využitím
scénický režim /
fotoaparátem určených
Režim Hybridní Auto
nastavení.
(2)
Režim Speciální scéna
Fotografování
s optimálním nastavením
pro určité typy scén.
(3)
Režim Kreativní filtry
Fotografování s využitím
množství efektů.
(5 )
(1)
Režim
Symbol v této
příručce
/
Režimy snímání
Pro přístup k jednotlivým režimům snímání použijte volič režimů.
Č.
(5 )
(1)
(4)
(2) (3)
Režim
Funkce
(4)
Režim Záznam filmu
Pro záznam filmů.
(5)
Režimy P, Tv, Av a M
Snímání různými způsoby
s vámi upřednostňovanými
nastaveními.
Symbol v této
příručce
/
/
/
Nastavení úhlu obrazovky
(2)
(1)
(3)
zzVe směru (1): Obrazovku lze otevřít přibližně o 180°.
zzVe směru (2): Obrazovku lze otočit přibližně o 180°.
zz(3): Pro zavření obrazovky sklopte obrazovku směrem dopředu.
Rámečky na obrazovce fotografování
Bílý rámeček
zzZobrazí se kolem
objektu (nebo
tváře osoby), který
fotoaparát vybere
jako hlavní objekt.
Zelený rámeček
zzZobrazí se,
když namáčknete
tlačítko spouště
do poloviny
a fotoaparát zaostří.
Modrý rámeček
Oranžový rámeček
zzZobrazí se, když
zzZobrazí se,
fotoaparát udržuje
když namáčknete
zaostření na
tlačítko spouště do
pohybující se objekty. poloviny a fotoaparát
Zobrazen bude až do
nedokáže zaostřit.
namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny.
Možnosti zobrazení v režimu
fotografování
Informace
ke snímku 1
1
Přepněte režimy
zobrazení
Informace
ke snímku 2
Histogram
Žádné uvedené
informace
Obrazovka
informací
o rychlém ovládání
Možnosti zobrazení pro přehrávání
Žádné uvedené
informace
1
Přepněte režimy
zobrazení
Informační displej 1
(souhrn)
Informační displej 2
(podrobnosti)
Informační displej 3
(podrobnosti)
Používání obrazovky rychlého ovládání
1
2
Otevřete obrazovku
nastavení
Vyberte položku
(1)
(1)
(2)
zz(1) Nastavitelné
položky
zz(2) Možnosti
nastavení
3
Vyberte možnost
Používání obrazovky rychlého ovládání
4
zzK nastavení položek
označených jako
[
] otočte
.
voličem
zzK nastavení položek
označených jako
[
] stiskněte
tlačítko
.
zzK nastavení položek
označených jako
[
] stiskněte
.
tlačítko
Potvrďte svou
volbu a opusťte
obrazovku
Použití obrazovky nabídky
(Při nastavení na [
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Vyberte hlavní kartu
] → [Zobrazení menu] → [S pokyny])
Použití obrazovky nabídky
(Při nastavení na [
3
Vyberte pomocnou
kartu
(2)
] → [Zobrazení menu] → [S pokyny])
4
Vyberte položku
(1)
(4)
(3)
zz(1) Hlavní karta
zz(2) Pomocná karta
zz(3) Nastavitelné
položky
zz(4) Možnosti
nastavení
zzNěkteré položky
se vybírají pomocí
tlačítek /
na jiné obrazovce
po výchozím stisknutí
tlačítka .
Použití obrazovky nabídky
(Při nastavení na [
5
Vyberte možnost
nastavení
6
Potvrďte svou
volbu a opusťte
obrazovku
] → [Zobrazení menu] → [S pokyny])
7
Vraťte se na
obrazovku pro
fotografování
zzStiskněte tlačítko
pro návrat
na obrazovku
v kroku 2 a stiskněte
jej znovu pro návrat
na obrazovku
fotografování.
Zadání znaků
Zadávání znaků
zzPro zadání znaku
se jej dotkněte.
Pohyb kurzorem
zzDotkněte se
tlačítek [ ]/[
].
Přepínání režimů
vstupu
Mazání znaků
zzDotkněte se
zz[ ]: Přepnutí na
velká písmena
položky [
].
zz[ ]: Přepínání počtu
symbolů
Zadání znaků
Zadávání konců
řádků
zzDotkněte se
položky [ ].
Potvrzení zadání
zzDotkněte se tlačítka
[
] a poté
tlačítka [OK].
Návrat na předchozí
obrazovku
Kontrolka
Indikace kontrolkou se liší v závislosti na stavu fotoaparátu.
Barva
Stav
Svítí
Pomalu
Zelená bliká
Bliká
Stav fotoaparátu
zz Záznam snímků na paměťovou
kartu nebo načítání snímků z karty
zz Fotoaparát je připojen k počítači
zz Displej je vypnutý
zz Záznam filmů na paměťovou
kartu nebo načítání filmů z karty
zz Přenos pomocí Wi‑Fi
Základy práce s fotoaparátem
Dotykové ovládání
Obrazovka rychlého ovládání
MENU
Přehrávání
Dotykové ovládání
Obrazovka rychlého ovládání
Přístup na
obrazovku nastavení
Nastavení
fotoaparátu
(1)
Přepínání
obrazovek
(1)
(2)
zzDotkněte se
položky [ ].
zzDotkněte se
položky (1) →
možnost (2).
zzV případě položek
označených ikonou
[
] se dotkněte
].
tlačítka [
zzV případě položek
označených ikonou
[
] se dotkněte
].
tlačítka [
zzV případě položek
označených ikonou
[
] se dotkněte
].
tlačítka [
Dotykové ovládání
Obrazovka rychlého ovládání
Návrat na předchozí
obrazovku
zzDotkněte se
položky [ ].
Úprava hodnot
na stupnici
zzDotkněte se stupnice
na příslušném místě
nebo na vybrané
místo přetáhněte
ukazatel.
Dotykové ovládání
MENU
Nastavení
fotoaparátu
(2)
(1)
Návrat na
předchozí
obrazovku
Přidání nebo
odebrání
zaškrtnutí
Namísto stisknutí
tlačítka
(4)
(3)
zzDotkněte se tlačítka
zzDotkněte se
hlavní karty (1) →
[
].
pomocná karta (2) →
nastavitelná
položka (3) →
možnost (4).
zzDotkněte se
zaškrtávacího
políčka.
zzDotkněte se
položky [
].
Dotykové ovládání
MENU
Namísto stisknutí
tlačítka
zzDotkněte se
položky [
].
Namísto stisknutí
tlačítka
zzDotkněte se
položky [
].
Dotykové ovládání
Přehrávání
Zobrazení
jednotlivých
snímků
zzDalší snímek:
Přetáhněte vlevo
zzPředchozí snímek:
Přetáhněte vpravo
Přehrávání filmů
Ovládání během
přehrávání filmů
zzPřehrávání: Dotkněte zzZastavit: Dotkněte se
obrazovky
se položky [ ]
zzObnovit: Dotkněte se
položky [ ]
zzÚprava hlasitosti:
Dotkněte se
položky [ ]
Přechod na
zobrazení indexu
Dotykové ovládání
Přehrávání
Zobrazení méně
položek
Zvětšování snímků
zzRychle dvakrát
klepněte.
Zmenšení
zvětšených
snímků
zzObnovení původní
velikosti: Dotkněte se
položky [ ]
Fotografování
Režim Auto
Obrazové efekty (Kreativní filtry)
Specifické scény
(Speciální scéna)
Ruční režim
Obrazové efekty
(Kreativní asistent)
Záznam filmů v režimu Film
Záznam filmů (Automatický
inteligentní scénický režim)
Režim Hybridní Auto
Praktické funkce
Fotografování (Automatický
inteligentní scénický režim)
Režim Hybridní Auto
Jednoduchým pořizováním snímků můžete vytvořit krátký film
zachycující události daného dne. Fotoaparát zaznamená před
každým snímkem 2–4 s dlouhé klipy scén, které se později
zkombinují v krátkém filmu.
1
Nastavte režim
snímání
zzRežim
tlačítko
→
2
Upravte kompozici
snímku a exponujte
Fotografování
Režim Auto
Obrazové efekty (Kreativní filtry)
Specifické scény
(Speciální scéna)
Ruční režim
Obrazové efekty
(Kreativní asistent)
Záznam filmů v režimu Film
Praktické funkce
Autoportrét
Portrét
Jemná pleť
Krajina
Sport
Detail
1 2
Fotografování
Režim Auto
Obrazové efekty (Kreativní filtry)
Specifické scény
(Speciální scéna)
Ruční režim
Obrazové efekty
(Kreativní asistent)
Záznam filmů v režimu Film
Praktické funkce
Jídlo
Panning
Ovládání HDR Backlight
Tichý režim
1 2
Noční scéna z ruky
Specifické scény (Speciální scéna)
Tento efekt zachycuje objekty na rozostřeném pozadí s jemnou
pletí a měkce reprodukovanými vlasy.
Portrét
1
2
Nastavte režim
snímání
zzRežim
tlačítko
→
Exponujte
zzTlačítka / →
[ ] → tlačítko
Specifické scény (Speciální scéna)
V případě autoportrétů lze přizpůsobit zpracování obrazu,
včetně vyhlazení pokožky nebo úprav jasu a pozadí, které vám
dají vyniknout.
Autoportrét
Upraví snímky tak, aby pokožka vypadala jemnější.
Jemná pleť
Zachytí široké krajiny a podobné scény ostře (s velkou hloubkou
ostrosti) a s živou reprodukcí modré oblohy a zeleně.
Krajina
Specifické scény (Speciální scéna)
Tento efekt zhotovuje série snímků, přičemž fotoaparát udržuje
zaostřené pohybující se objekty.
Sport
Tento efekt slouží k pořizování snímků květin a dalších malých
objektů z blízkých vzdáleností pro jejich zvětšené zobrazení
na snímcích.
Detail
Tento efekt umožňuje upravit barevné odstíny tak, aby jídlo
vypadalo čerstvě a lákavě.
Jídlo
Specifické scény (Speciální scéna)
Tento efekt pořizuje krásné snímky nočních scén nebo portréty
s noční scénou v pozadí.
Noční scéna z ruky
Ovládání HDR
Backlight
Fotoaparát pořídí při každém stisknutí spouště tři po sobě jdoucí
snímky s různým nastavením jasu a poté vybere a sloučí oblasti
s optimálním jasem do jednoho snímku. Tento režim umožňuje
potlačit ztrátu kresby ve světlech a stínech snímků, ke které
běžně dochází u vysoce kontrastních scén.
Tento efekt slouží k fotografování tichých scén bez zvuků závěrky
a jiných provozních zvuků.
Tichý režim
Fotografování objektů na rozmazaných
pozadích
Panning
Pomocí efektu panorámování (Panning) můžete rozmazat pozadí
pro vzbuzení pocitu rychlého pohybu.
Pro snížení rozmazání objektu a jeho ostré a brilantní zobrazení
nasaďte objektiv kompatibilní s režimem [ ].
1
2
Nastavte režim
snímání
zzRežim
tlačítko
→
Exponujte
zzTlačítka / →
[ ] → tlačítko
zzPřed fotografováním
namáčkněte během
pohybu fotoaparátu
tlačítko spouště
do poloviny, abyste
mohli přístrojem
sledovat objekt.
Fotografování objektů na rozmazaných
pozadích
Panning
zzPohybující se
objekt udržujte
v zobrazeném
rámečku a stiskněte
tlačítko spouště až
na doraz.
Pomocí efektu panorámování (Panning) můžete rozmazat pozadí
pro vzbuzení pocitu rychlého pohybu.
Pro snížení rozmazání objektu a jeho ostré a brilantní zobrazení
nasaďte objektiv kompatibilní s režimem [ ].
zzI po stisknutí tlačítka
spouště až na doraz
pokračujte v pohybu
fotoaparátem pro
sledování objektu.
Fotografování
Režim Auto
Obrazové efekty (Kreativní filtry)
Praktické funkce
Fotografování s oblíbenými
efekty
Specifické scény
(Speciální scéna)
Ruční režim
Obrazové efekty
(Kreativní asistent)
Záznam filmů v režimu Film
Fotografování s oblíbenými efekty
Můžete fotografovat s oblíbenými efekty v režimu
a upravovat
rozostření pozadí, jas a další možnosti.
Vše lze snadno nastavit výběrem předvoleb uložených
ve fotoaparátu.
1
Nastavte režim
snímání
zzRežim
tlačítko
→
2
3
Otevřete obrazovku
nastavení
Vyberte položku
nastavení
zzTlačítka / →
tlačítko
zzTlačítka / →
tlačítko
Fotografování s oblíbenými efekty
Můžete fotografovat s oblíbenými efekty v režimu
a upravovat
rozostření pozadí, jas a další možnosti.
Vše lze snadno nastavit výběrem předvoleb uložených
ve fotoaparátu.
4
Exponujte
Fotografování
Specifické scény
(Speciální scéna)
Ruční režim
Obrazové efekty
(Kreativní asistent)
Záznam filmů v režimu Film
Č/B zrno
Měkké ostření
Efekt Objektivu rybí oko
Efekt Akvarel
Efekt Levného
fotoaparátu
Efekt miniatury
Režim Auto
Obrazové efekty (Kreativní filtry)
Praktické funkce
1 2
Fotografování
Režim Auto
Obrazové efekty (Kreativní filtry)
Specifické scény
(Speciální scéna)
Ruční režim
Obrazové efekty
(Kreativní asistent)
Záznam filmů v režimu Film
Praktické funkce
HDR standardní
HDR živé
HDR reliéfní
1 2
HDR výrazné
Obrazové efekty (Kreativní filtry)
Tento efekt umožňuje pořizovat monochromatické snímky
se zrnitým, hrubým vzhledem.
Č/B zrno
1
2
Nastavte režim
snímání
zzRežim
tlačítko
→
Upravte úroveň
efektu
zzTlačítka / →
[ ] → tlačítko
Obrazové efekty (Kreativní filtry)
Tento efekt umožňuje pořizovat monochromatické snímky
se zrnitým, hrubým vzhledem.
Č/B zrno
3
Exponujte
zzTlačítka / →
[Úroveň efektu filtru]
→ tlačítka / →
tlačítko
Obrazové efekty (Kreativní filtry)
Pomocí této funkce můžete pořizovat snímky tak, jako by byl
na fotoaparátu nasazen změkčovací filtr.
Měkké ostření
Tento režim pořizuje snímky se zkreslujícím efektem objektivu
rybí oko.
Efekt Objektivu
rybí oko
Tento efekt změkčí barvy tak, aby snímky připomínaly
akvarelovou malbu.
Efekt Akvarel
Obrazové efekty (Kreativní filtry)
Tento efekt vytváří za pomoci vinětace (tmavší a rozmazané
okraje snímků) a změny celkového barevného podání snímky
připomínající snímky z levných fotoaparátů.
Efekt Levného
fotoaparátu
Pomocí této možnosti lze snímky opatřit efektem připomínajícím
malby s malým kontrastem a nevýraznými odstíny.
HDR standardní
Pomocí této možnosti lze snímky opatřit efektem připomínajícím
živé ilustrace.
HDR živé
Obrazové efekty (Kreativní filtry)
Pomocí této možnosti lze snímky opatřit efektem připomínajícím
olejomalby s výraznými obrysy.
HDR výrazné
Pomocí této možnosti lze snímky opatřit efektem připomínajícím
staré, vybledlé fotografie s výraznými obrysy a tmavým okolím.
HDR reliéfní
Kreativní filtry (Efekt miniatury)
Tento režim vytváří efekt miniaturních modelů rozmazáním oblastí
snímku nad a pod vybranou oblastí.
Efekt miniatury
1
Nastavte režim
snímání
zzRežim
tlačítko
→
zzTlačítka / →
[ ] → tlačítko
Kreativní filtry (Efekt miniatury)
Tento režim vytváří efekt miniaturních modelů rozmazáním oblastí
snímku nad a pod vybranou oblastí.
Efekt miniatury
2
Vyberte pozici, kterou
chcete zachovat
zaostřenou, a oblast,
která se nemá rozmazat
zzPřesun rámečku:
tlačítko
→
tlačítka /
Kreativní filtry (Efekt miniatury)
Tento režim vytváří efekt miniaturních modelů rozmazáním oblastí
snímku nad a pod vybranou oblastí.
Efekt miniatury
3
Vraťte se na
obrazovku pro
fotografování
zzPřesun bodu AF:
Tlačítko
→
tlačítka / / /
4
Exponujte
Fotografování
Režim Auto
Obrazové efekty (Kreativní filtry)
Specifické scény
(Speciální scéna)
Ruční režim
Obrazové efekty
(Kreativní asistent)
Záznam filmů v režimu Film
Praktické funkce
Nastavení snímání na jediné
obrazovce
Zaostřování
Jas snímku
Změna nastavení režimu IS
1 2
Funkce pro snímky
Blesk
Fotografování
Režim Auto
Obrazové efekty (Kreativní filtry)
Specifické scény
(Speciální scéna)
Ruční režim
Praktické funkce
Nastavení rychlosti závěrky
a clony
Přizpůsobení fotoaparátu
1 2
Obrazové efekty
(Kreativní asistent)
Záznam filmů v režimu Film
Nastavení snímání na jediné obrazovce
Obrazovka informací o rychlém ovládání nabízí na jediné
obrazovce pohodlný přístup k nejrůznějším nastavením snímání.
1
Nastavte režim
snímání
zzRežim
tlačítko
→
2
3
Zobrazte obrazovku
informací o rychlém
ovládání
zzNěkolikrát stiskněte
tlačítko
.
Vyberte funkci
zzTlačítko
Nastavení snímání na jediné obrazovce
Obrazovka informací o rychlém ovládání nabízí na jediné
obrazovce pohodlný přístup k nejrůznějším nastavením snímání.
4
Nastavte
fotoaparát
zzPomocí tlačítek /
nebo voliče
upravte nastavení
zzPomocí tlačítek /
nebo tlačítka
upravte nastavení
Nastavení snímání na jediné obrazovce
Obrazovka informací o rychlém ovládání nabízí na jediné
obrazovce pohodlný přístup k nejrůznějším nastavením snímání.
zzPomocí tlačítek /
nebo tlačítka
upravte nastavení
zzPomocí tlačítek
/ / / nebo
upravte
voliče
nastavení
Fotografování
Jas snímku
Specifické scény
(Speciální scéna)
Ruční režim
Obrazové efekty
(Kreativní asistent)
Záznam filmů v režimu Film
Nastavení jasu snímku
(Kompenzace expozice)
Automatický bracketing expozice
(Fotografování v režimu AEB)
Blokování jasu snímku /
Expozice (Blokování AE)
Změna citlivosti ISO
Úprava automatického
nastavení citlivosti ISO
Změna režimu měření expozice
Režim Auto
Obrazové efekty (Kreativní filtry)
Praktické funkce
1 2
Fotografování
Jas snímku
Režim Auto
Obrazové efekty (Kreativní filtry)
Specifické scény
(Speciální scéna)
Ruční režim
Obrazové efekty
(Kreativní asistent)
Záznam filmů v režimu Film
Fotografování jasných objektů
(Priorita vysokých jasů)
Vypnutí simulace expozice
Praktické funkce
Automatická korekce jasu
a kontrastu (Automatická
optimalizace jasu)
1 2
Nastavení jasu snímku
(Kompenzace expozice)
Standardní expozici lze
upravit v krocích po 1/3 EV
v rozsahu od −3 po +3.
Nastavení
směrem k −
1
Nastavte režim
snímání
zzRežim
tlačítko
→
±0
Nastavení
směrem k +
2
3
Nastavte
fotoaparát
Upravte kompozici
snímku a exponujte
zzVolič
Automatický bracketing expozice
(Fotografování v režimu AEB)
Podexpozice
1
Nastavte režim
snímání
zzRežim
tlačítko
→
Přeexpozice
Při každém fotografování jsou pořízeny tři snímky
s různou úrovní expozice. Rozptyl bracketingu je
nastavitelný v krocích po 1/3 EV v rozmezí ±2 EV,
s výchozí pozicí určenou úrovní kompenzace
expozice.
2
Otevřete
obrazovku nabídky
→
zzTlačítko
[ ] → tlačítko
3
Nastavte
fotoaparát
zz[ 2] →
[Komp.exp./AEB]
zzKompenzace
expozice:
Tlačítka /
AEB: Volič
Blokování jasu snímku / Expozice
(Blokování AE)
Před fotografováním můžete zablokovat expozici
nebo samostatně nastavit expozici a zaostření.
2
1
Bez blokování AE
1
Nastavte režim
snímání
zzRežim
tlačítko
→
Blokování AE
2
3
Blokování
expozice
zzZobrazí se ikona [
a expozice se
zablokuje.
Upravte kompozici
snímku a exponujte
]
Změna citlivosti ISO
Nízká citlivost
1
Nastavte režim
snímání
zzRežim
tlačítko
→
Vysoká citlivost
Chcete-li nastavovat citlivost ISO automaticky
podle režimu snímání a scény, vyberte možnost
[AUTO]. Nebo můžete nastavit citlivost ISO
manuálně podle vlastního fotografického stylu.
Vyšší hodnoty zvyšují citlivost ISO, nižší hodnoty
citlivost snižují.
2
Přejděte ke stupnici
citlivosti ISO
zzDotkněte se položky
].
[
3
Nastavte
fotoaparát
zzTlačítka /
Úprava automatického nastavení
citlivosti ISO
Můžete nastavit limit maximální automaticky
nastavované hodnoty citlivosti ISO.
Maximum
nastaveno nízké
1
Nastavte režim
snímání
zzRežim
tlačítko
→
Maximum
nastaveno vysoké
2
Otevřete
obrazovku nabídky
→
zzTlačítko
[ ] → tlačítko
3
Nastavte
fotoaparát
zz[ 2] →
Nastavení
[
citlivosti ISO] →
[ISO auto] →
vyberte možnost
Změna režimu měření expozice
Režim měření expozice určuje způsob zjišťování jasu scény fotoaparátem.
1
Nastavte režim
snímání
2
Otevřete obrazovku
nastavení
3
Nastavte
fotoaparát
(1)
(2)
zzRežim
tlačítko
→
zz[ ] → vyberte
možnost
Automatická korekce jasu a kontrastu
(Automatická optimalizace jasu)
Zakázat
1
Nastavte režim
snímání
Nízká
2
Otevřete obrazovku
nastavení
Standardní
Vysoká
3
Nastavte
fotoaparát
(1)
(2)
zzRežim
tlačítko
→
] → vyberte
zz[
možnost
Fotografování jasných objektů
(Priorita vysokých jasů)
Tato funkce zlepšuje gradaci v jasných oblastech obrazu a brání
ztrátě detailů u nejvyšších jasů objektu.
1
Nastavte režim
snímání
zzRežim
tlačítko
→
2
Otevřete
obrazovku nabídky
3
Nastavte
fotoaparát
→ zz[ 2] → [Priorita
zzTlačítko
vysokých jasů] →
[ ] → tlačítko
vyberte možnost
Vypnutí simulace expozice
Snímky se zobrazí s nastavením jasu simulujícím skutečný jas
v okamžiku pořízení snímku. Z tohoto důvodu se také přizpůsobí jas
obrazovky v reakci na změny kompenzace expozice. Tuto funkci lze
vypnout, chcete-li jas obrazovky zachovat na úrovni vyhovující
snímání, a nechcete-li, aby byl jas ovlivněn kompenzací expozice.
1
Nastavte režim
snímání
zzRežim
tlačítko
→
2
Otevřete
obrazovku nabídky
3
Nastavte
fotoaparát
→ zz[ 3] → [Simulace
zzTlačítko
expozice] →
[ ] → tlačítko
[Zakázat]
Fotografování
Funkce pro snímky
Režim Auto
Obrazové efekty (Kreativní filtry)
Specifické scény
(Speciální scéna)
Ruční režim
Obrazové efekty
(Kreativní asistent)
Záznam filmů v režimu Film
Praktické funkce
Výběr tónů barvy (Picture Style) Přizpůsobení stylů Picture Style
Zachycení přirozených barev
(Vyvážení bílé)
Uživatelské nastavení WB
1 2
Uložení přizpůsobených stylů
Picture Style
Ruční korekce vyvážení bílé
Fotografování
Funkce pro snímky
Specifické scény
(Speciální scéna)
Ruční režim
Obrazové efekty
(Kreativní asistent)
Záznam filmů v režimu Film
Ruční nastavení barevné
teploty vyvážení bílé
Korekce odchylky objektivu
Potlačení šumu při fotografování
vysokými citlivostmi ISO
Použití funkce potlačení šumu
u více snímků
Potlačení šumu při pomalých
rychlostech závěrky
Režim Auto
Obrazové efekty (Kreativní filtry)
Praktické funkce
1 2
Výběr tónů barvy (Picture Style)
Tato položka umožňuje vybrat nastavení barev,
která budou dobře reprezentovat scény nebo
objekty.
Standardní
1
Nastavte režim
snímání
Krajina
2
Otevřete obrazovku
nastavení
3
Nastavte
fotoaparát
(1)
(2)
zzRežim
tlačítko
→
] → vyberte
zz[
možnost
Přizpůsobení stylů Picture Style
Přizpůsobte parametry Picture Style, jako je kontrast nebo sytost.
1
Nastavte režim
snímání
2
Otevřete obrazovku
nastavení
3
Nastavte
fotoaparát
(1)
(2)
zzRežim
tlačítko
→
(3)
] → vyberte
zz[
možnost →
tlačítko
Přizpůsobení stylů Picture Style
Přizpůsobte parametry Picture Style, jako je kontrast nebo sytost.
zzVýběr položky:
Tlačítka /
zzPřizpůsobení:
Tlačítka /
Uložení přizpůsobených stylů
Picture Style
Uložte předvolby (například [
] nebo [
]), které jste přizpůsobili, jako nové styly.
Můžete vytvořit několik stylů Picture Style s odlišnými nastaveními parametrů, jako jsou
ostrost či kontrast.
1
Nastavte režim
snímání
2
Otevřete obrazovku
nastavení
3
Nastavte
fotoaparát
(1)
(2)
zzRežim
tlačítko
→
(3)
]→
zz[
vyberte číslo stylu
definovaného
uživatelem →
tlačítko
Uložení přizpůsobených stylů
Picture Style
Uložte předvolby (například [
] nebo [
]), které jste přizpůsobili, jako nové styly.
Můžete vytvořit několik stylů Picture Style s odlišnými nastaveními parametrů, jako jsou
ostrost či kontrast.
zzVýběr položky:
Tlačítka /
zzPřizpůsobení:
Tlačítka /
Zachycení přirozených barev
(Vyvážení bílé)
Denní světlo
1
Nastavte režim
snímání
Zataženo
2
Wolframové světlo
Otevřete obrazovku
nastavení
Úpravou vyvážení bílé (WB)
můžete dosáhnout
přirozenějších barev
fotografované scény
na snímku.
3
Nastavte
fotoaparát
(1)
(2)
zzRežim
tlačítko
→
zz[ ] → vyberte
možnost
Uživatelské nastavení WB
Načítání bílé
1
Nastavte režim
snímání
zzRežim
tlačítko
→
Chcete-li dosáhnout přirozeného vzhledu barev při fotografování
pod aktuálním osvětlením, nastavte vyvážení bílé tak, aby přesně
odpovídalo světelnému zdroji použitému při fotografování.
Vyvážení bílé barvy nastavte pod stejným zdrojem světla,
jaký se použije k osvětlení fotografované scény.
2
3
Vyfotografujte bílý
objekt
zzPoužijte plochý bílý
objekt, který zaplní
celou obrazovku.
Otevřete
obrazovku nabídky
zzZaostřete
a exponujte.
→
zzTlačítko
[ ] → tlačítko
Uživatelské nastavení WB
Načítání bílé
Chcete-li dosáhnout přirozeného vzhledu barev při fotografování
pod aktuálním osvětlením, nastavte vyvážení bílé tak, aby přesně
odpovídalo světelnému zdroji použitému při fotografování.
Vyvážení bílé barvy nastavte pod stejným zdrojem světla,
jaký se použije k osvětlení fotografované scény.
4
5
Vložte data o bílé
zzVyberte snímek
z kroku 2 →
tlačítko
→
[OK] → tlačítko
zz[ 4] → [Uživatel.
nastavení WB]
Vraťte se na
obrazovku pro
fotografování
Uživatelské nastavení WB
Načítání bílé
6
Otevřete obrazovku
nastavení
Chcete-li dosáhnout přirozeného vzhledu barev při fotografování
pod aktuálním osvětlením, nastavte vyvážení bílé tak, aby přesně
odpovídalo světelnému zdroji použitému při fotografování.
Vyvážení bílé barvy nastavte pod stejným zdrojem světla,
jaký se použije k osvětlení fotografované scény.
7
Nastavte
fotoaparát
(1)
(2)
zz[
]→[
]
Ruční korekce vyvážení bílé
Denní snímek
1
Nastavte režim
snímání
Opraveno
2
Vyvážení bílé lze ručně opravit. Toto nastavení
může mít stejný účinek jako použití komerčně
dostupných konverzních filtrů nebo filtrů
pro korekci barev.
Otevřete obrazovku
nastavení
3
Nastavte
fotoaparát
(1)
(3)
(2)
zzRežim
tlačítko
→
zz[ ] → vyberte
možnost →
tlačítko
zzNastavení:
Tlačítka /
→ tlačítko
/ /
Ruční nastavení barevné teploty
vyvážení bílé
Můžete nastavit hodnotu představující barevnou teplotu
vyvážení bílé.
1
Nastavte režim
snímání
2
Otevřete obrazovku
nastavení
3
Nastavte
fotoaparát
(1)
(3)
(2)
zzRežim
tlačítko
→
zz[ ] → [
→ tlačítko
5200]
Ruční nastavení barevné teploty
vyvážení bílé
Můžete nastavit hodnotu představující barevnou teplotu
vyvážení bílé.
zzVýběr barevné
teploty:
Tlačítka / →
tlačítko
Korekce odchylky objektivu
Tato položka koriguje různé optické problémy
dané charakteristickými vlastnostmi objektivu.
Příklad:
Korekce vinětace
→ Zakázat
1
Nastavte režim
snímání
zzRežim
tlačítko
→
Příklad:
Korekce vinětace
→ Povolit
2
Otevřete
obrazovku nabídky
3
Nastavte
fotoaparát
→ zz[ 1] → [Korekce
zzTlačítko
odchylky objektivu]
[ ] → tlačítko
zzVyberte položku
bez ikony [ ]
Korekce odchylky objektivu
Tato položka koriguje různé optické problémy
dané charakteristickými vlastnostmi objektivu.
Příklad:
Korekce vinětace
→ Zakázat
Příklad:
Korekce vinětace
→ Povolit
Potlačení šumu při fotografování
vysokými citlivostmi ISO
Můžete si vybrat ze 3 úrovní potlačení šumu: [Standardní],
[Vysoké], [Nízké]. Tato funkce je obzvlášť efektivní při fotografování
s vysokými citlivostmi ISO.
1
Nastavte režim
snímání
zzRežim
tlačítko
→
2
Otevřete
obrazovku nabídky
→
zzTlačítko
[ ] → tlačítko
3
Nastavte
fotoaparát
zz[ 5] →
[Potlač.šumu při
vysokém ISO] →
vyberte možnost
Použití funkce potlačení šumu
u více snímků
Automaticky zkombinuje čtyři současně pořízené snímky s cílem
potlačit přítomný šum. V porovnání s nastavením položky
[Potlač.šumu při vysokém ISO] na [Vysoké] minimalizuje tato
položka ztrátu kvality snímku při redukci šumu.
1
Nastavte režim
snímání
zzRežim
tlačítko
→
2
Otevřete
obrazovku nabídky
3
Nastavte
fotoaparát
→ zz[ 5] → [Potlač.
zzTlačítko
šumu při vysokém
[ ] → tlačítko
ISO] → [ ]
Potlačení šumu při pomalých rychlostech
závěrky
Tato funkce umožňuje potlačit šum způsobený dlouhou expozicí
při rychlosti závěrky jedna sekunda nebo pomalejší.
1
Nastavte režim
snímání
zzRežim
tlačítko
→
2
Otevřete
obrazovku nabídky
3
Nastavte
fotoaparát
→ zz[ 5] → [Potlač.
zzTlačítko
šumu dlouhé expozice]
[ ] → tlačítko
→ vyberte možnost
Fotografování
Zaostřování
Specifické scény
(Speciální scéna)
Ruční režim
Obrazové efekty
(Kreativní asistent)
Záznam filmů v režimu Film
Fotografování v režimu ručního
zaostřování
Doladění zaostření
Snadná identifikace oblasti zaostření
(Zvýraznění okrajů pro MF)
Výběr metody AF
Zvětšení zobrazení pro kontrolu
zaostření
Fotografování se zaostřením
na oči objektu
Režim Auto
Obrazové efekty (Kreativní filtry)
Praktické funkce
1 2
Fotografování
Zaostřování
Režim Auto
Obrazové efekty (Kreativní filtry)
Specifické scény
(Speciální scéna)
Ruční režim
Obrazové efekty
(Kreativní asistent)
Záznam filmů v režimu Film
Změna režimu zaostřování
Výběr objektů dotykem
Praktické funkce
Fotografování s funkcí Servo AF
1 2
Fotografování v režimu ručního
zaostřování
Pokud není možné zaostřit v režimu AF, zkuste ruční zaostřování.
Usnadněte si zaostřování tím, že zvětšíte zobrazení.
1
Nastavte režim
snímání
zzRežim
tlačítko
→
2
Vyberte
možnost [
3
]
zzObjektivy typu EF-M: zzOstatní objektivy:
Nastavte přepínač
Tlačítko →
[Ruční zaostřování]
na MF
Aktivujte zvětšení
zzTlačítko
volič
→
Fotografování v režimu ručního
zaostřování
Pokud není možné zaostřit v režimu AF, zkuste ruční zaostřování.
Usnadněte si zaostřování tím, že zvětšíte zobrazení.
4
Zobrazte oblast, na
kterou chcete zaostřit
zzTlačítka
/
/ /
5
Zaostřete
zzOpětovné vystředění
zobrazení:
Tlačítko
6
Exponujte
Doladění zaostření
Po automatickém zaostření při použití objektivu
kompatibilního s touto funkcí můžete jemně
doladit zaostření otáčením zaostřovacího kroužku.
Automatické
zaostřování
1
Nastavte režim
snímání
zzRežim
tlačítko
→
Zaostřovací kroužek
2
Otevřete
obrazovku nabídky
→
zzTlačítko
[ ] → tlačítko
3
Nastavte
fotoaparát
zz[ 7] →
[Elektronický MF
objektivu] → [Povolit
po One-Shot AF]
Doladění zaostření
Po automatickém zaostření při použití objektivu
kompatibilního s touto funkcí můžete jemně
doladit zaostření otáčením zaostřovacího kroužku.
Automatické
zaostřování
Zaostřovací kroužek
4
Zaostřete
zzNamáčkněte tlačítko
spouště do poloviny.
5
Exponujte
Snadná identifikace oblasti zaostření
(Zvýraznění okrajů pro MF)
Zvýraznění okrajů
pro MF vypnuto
1
Nastavte režim
snímání
zzRežim
tlačítko
→
Zvýraznění okrajů
pro MF zapnuto
2
Okraje zaostřených objektů se zobrazují
barevně, takže je ruční zaostřování snazší.
Podle potřeby můžete upravit barvy a citlivost
(úroveň) detekce hran.
Otevřete
obrazovku nabídky
3
Nastavte
fotoaparát
→ zz[ 7] → [Nast. zvýraz. zzVyberte položku.
zzTlačítko
okrajů pro MF] →
[ ] → tlačítko
[Zvýraz. okrajů] → [Zap]
Výběr metody AF
+Sledování
1
Nastavte režim
snímání
Zónový AF
2
Otevřete
obrazovku
nastavení
Jednobodový AF
Změňte režim automatického
zaostřování (AF) tak,
aby odpovídal podmínkám
snímání.
3
Nastavte
fotoaparát
(1)
(2)
zzRežim
tlačítko
→
] → vyberte
zz[
možnost
Zvětšení zobrazení pro kontrolu
zaostření
Při nastavení metody AF na [
zobrazení pro kontrolu zaostření.
1
Nastavte režim
snímání
zzRežim
tlačítko
→
2
Aktivujte zvětšení
] nebo [
] lze zvětšit
3
Podle potřeby
zvětšete objekt
nebo rozšiřte záběr
Zvětšení zobrazení pro kontrolu
zaostření
Při nastavení metody AF na [
zobrazení pro kontrolu zaostření.
] nebo [
4
Vyberte oblast,
na kterou chcete
zaostřit
zzStisknutím tlačítek
zzK opětovnému
vystředění
/ / / zobrazte
oblast, na kterou
obrazovky stiskněte
chcete zaostřit.
.
tlačítko
] lze zvětšit
Fotografování se zaostřením na oči
objektu
U portrétních snímků osob můžete fotografovat se zaostřením
na oči objektu.
1
Nastavte režim
snímání
2
Otevřete
obrazovku nabídky
3
(1)
zzRežim
tlačítko
→
4
Nastavte
fotoaparát
Namiřte fotoaparát
na objekt
(2)
→ zz[ 6] →
zzTlačítko
[AF detekce očí] →
[ ] → tlačítko
[Povolit]
Fotografování se zaostřením na oči
objektu
U portrétních snímků osob můžete fotografovat se zaostřením
na oči objektu.
5
Exponujte
Fotografování s funkcí Servo AF
Tento režim pomáhá zamezit ztrátě snímků pohybujících se
objektů pokračujícím zaostřováním a úpravami expozice po celou
dobu namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.
1
Nastavte režim
snímání
2
Otevřete
obrazovku
nastavení
3
4
Nastavte
fotoaparát
Zaostřete
(1)
(2)
zzRežim
tlačítko
→
zz[
[
]
]→
Fotografování s funkcí Servo AF
Tento režim pomáhá zamezit ztrátě snímků pohybujících se
objektů pokračujícím zaostřováním a úpravami expozice po celou
dobu namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.
5
Exponujte
Změna režimu zaostřování
Povolení: zaostření Zakázání: zaostření
na pohyblivé objekty na nehybné objekty
1
Nastavte režim
snímání
2
Výchozí nastavení fotoaparátu, ve kterém přístroj
trvale zaostřuje na fotografovaný objekt i v době,
kdy není stisknuté tlačítko spouště, lze změnit.
Namísto tohoto nastavení lze omezit zaostřování
fotoaparátu na okamžik namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny.
Otevřete
obrazovku nabídky
3
Nastavte
fotoaparát
(1)
zzRežim
tlačítko
→
→ zz[ 6] →
zzTlačítko
[Souvislé AF] →
[ ] → tlačítko
[Zakázat]
(2)
Výběr objektů dotykem
Objekty můžete vybírat dotykem v místě tváře
osob nebo jiných věcí zobrazených na obrazovce.
1
Vyberte objekt
2
Exponujte
Změna nastavení režimu IS
Používáte-li objektiv EF-M s funkcí stabilizace
obrazu, nakonfigurujte stabilizaci obrazu pomocí
nabídky fotoaparátu.
Zapnuto
1
Nastavte režim
snímání
Vypnuto
2
Otevřete
obrazovku nabídky
3
Nastavte
fotoaparát
(1)
zzRežim
tlačítko
→
→
zzTlačítko
[ ] → tlačítko
zz[ 7] →
[Nastavení IS] →
[Režim IS] → vyberte
(2)
možnost
Fotografování
Blesk
Specifické scény
(Speciální scéna)
Ruční režim
Obrazové efekty
(Kreativní asistent)
Záznam filmů v režimu Film
Změna nastavení režimu
blesku
Nastavení kompenzace
expozice s bleskem
Fotografování s funkcí
blokování FE
Změna časování blesku
Změna režimu měření blesku
Nastavení výkonu blesku
Režim Auto
Obrazové efekty (Kreativní filtry)
Praktické funkce
Změna nastavení režimu blesku
Režim blesku můžete změnit tak, aby odpovídal snímané scéně.
1
Vyberte režim
blesku
zzTlačítko → vyberte
možnost
Nastavení kompenzace expozice
s bleskem
Stejně jako v případě kompenzace expozice
můžete upravit expozici s bleskem v rozmezí
−2 až +2, v krocích po 1/3 EV.
Nastavení
směrem k −
1
Nastavte režim
snímání
zzRežim
tlačítko
→
Nastavení
směrem k +
2
Vysuňte blesk
3
Nastavte
fotoaparát
zzTlačítko
tlačítko
→ [ ] → zz[
Komp.expoz.]
Nastavení kompenzace expozice
s bleskem
Stejně jako v případě kompenzace expozice
můžete upravit expozici s bleskem v rozmezí
−2 až +2, v krocích po 1/3 EV.
Nastavení
směrem k −
zzUpravte nastavení
podle potřeby.
Nastavení
směrem k +
Fotografování s funkcí blokování FE
Podobně jako při blokování AE můžete
zablokovat expozici s bleskem (FE).
Blokování FE
1
Nastavte režim
snímání
zzRežim
tlačítko
→
Bez blokování FE
(přeexponování)
2
Vysuňte blesk
3
Vyberte režim
blesku
zzTlačítko
→[ ]
4
Zablokujte expozici
s bleskem
zzZobrazí se ikona [
a expozice se
zablokuje.
]
Fotografování s funkcí blokování FE
Podobně jako při blokování AE můžete
zablokovat expozici s bleskem (FE).
Blokování FE
5
Bez blokování FE
(přeexponování)
Upravte kompozici
snímku a exponujte
Změna časování blesku
Upravuje synchronizaci blesku a závěrky.
Blesk s 1. lamelou
1
Nastavte režim
snímání
zzRežim
tlačítko
→
Blesk s 2. lamelou
2
Otevřete
obrazovku nabídky
3
Nastavte
fotoaparát
→ zz[ 1] →
zzTlačítko
[Ovládání blesku]
[ ] → tlačítko
zz[Nastav. vestav.
blesku]
Změna časování blesku
Upravuje synchronizaci blesku a závěrky.
Blesk s 1. lamelou
Blesk s 2. lamelou
zz[Synchr. závěrky] →
vyberte možnost
Změna režimu měření blesku
Poměrové
1
Nastavte režim
snímání
Průměrové
2
[Poměrové] měření blesku, které umožňuje
standardní expozici s bleskem, lze změnit
na průměrové měření blesku pro celou oblast
měření, jako při použití externě měřeného blesku.
Otevřete
obrazovku nabídky
3
Nastavte
fotoaparát
(1)
zzRežim
tlačítko
→
→ zz[ 1] →
zzTlačítko
[Ovládání blesku]
[ ] → tlačítko
(2)
zz[E-TTL II měření] →
[Průměrové]
Nastavení výkonu blesku
/
/
V režimech
různé výkony blesku.
Výkon blesku:
Minimum
Výkon blesku:
Maximum
1
Nastavte režim
snímání
zzRežimy
/
tlačítko
/
jsou k dispozici tři
→
2
Otevřete
obrazovku nabídky
3
Nastavte
fotoaparát
→ zz[ 1] →
zzTlačítko
[Ovládání blesku]
[ ] → tlačítko
zz[Nastav. vestav.
blesku]
Nastavení výkonu blesku
/
/
V režimech
různé výkony blesku.
Výkon blesku:
Minimum
zz[Režim blesku] →
[Manuál.blesk]
Výkon blesku:
Maximum
zz[Výkon blesku ] →
vyberte možnost
jsou k dispozici tři
Fotografování
Nastavení rychlosti závěrky a clony
Režim Auto
Obrazové efekty (Kreativní filtry)
Specifické scény
(Speciální scéna)
Ruční režim
Obrazové efekty
(Kreativní asistent)
Záznam filmů v režimu Film
Nastavení clonového čísla
(režim Av)
Nastavení rychlosti závěrky
a clonového čísla (režim M)
Praktické funkce
Nastavení rychlosti závěrky
(režim Tv)
Pořizování dlouhých expozic Záznam filmů s určeným nastavením
(bulb)
rychlosti závěrky a clonového čísla
Nastavení rychlosti závěrky (režim Tv)
Malá rychlost
1
Nastavte režim
snímání
zzRežim
tlačítko
→
Velká rychlost
2
V tomto režimu můžete před pořízením snímku
zvolit rychlost závěrky. Fotoaparát automaticky
nastaví clonové číslo pro dosažení správné
expozice.
Nastavte rychlost
závěrky
zzVolič
3
Exponujte
Nastavení clonového čísla (režim Av)
Nízké číslo
1
Nastavte režim
snímání
zzRežim
tlačítko
→
Vysoké číslo
2
V tomto režimu můžete před pořízením snímku
zvolit clonové číslo. Fotoaparát automaticky
nastaví rychlost závěrky pro dosažení správné
expozice.
Nastavte clonové
číslo
zzVolič
3
Exponujte
Nastavení rychlosti závěrky
a clonového čísla (režim M)
V tomto režimu nastavujete pro získání požadované expozice
před fotografováním rychlost závěrky, clonové číslo a citlivost ISO.
1
Nastavte režim
snímání
zzRežim
tlačítko
→
2
Nastavte
citlivost ISO
zzDotkněte se položky
]→
[
tlačítka /
3
Nastavte rychlost
závěrky a clonové číslo
zzNastavení rychlosti
závěrky: Volič
zzNastavení clonového
→
čísla: Tlačítko
volič
Nastavení rychlosti závěrky
a clonového čísla (režim M)
V tomto režimu nastavujete pro získání požadované expozice
před fotografováním rychlost závěrky, clonové číslo a citlivost ISO.
4
Exponujte
Pořizování dlouhých expozic (bulb)
Při dlouhé expozici zůstane závěrka otevřená po celou dobu,
kdy budete držet tlačítko spouště zcela stisknuté.
1
Nastavte režim
snímání
zzRežim
tlačítko
→
2
3
Nastavte
fotoaparát
zzVolič
[BULB]
Exponujte
→
Záznam filmů s určeným nastavením
rychlosti závěrky a clonového čísla
Před zahájením záznamu nastavte rychlost závěrky, clonové číslo
a citlivost ISO.
Ruční film
1
2
Nastavte režim
snímání
Nastavte
citlivost ISO
→
zzRežim
→[
tlačítko
→ tlačítko
]
zzDotkněte se položky
]
[
3
Nastavte rychlost
závěrky a clonové
číslo
Záznam filmů s určeným nastavením
rychlosti závěrky a clonového čísla
Před zahájením záznamu nastavte rychlost závěrky, clonové číslo
a citlivost ISO.
Ruční film
4
Zahajte záznam
zzNastavení rychlosti
závěrky: Volič
zzNastavení clonového
→
čísla: Tlačítko
volič
Fotografování
Přizpůsobení fotoaparátu
Režim Auto
Obrazové efekty (Kreativní filtry)
Specifické scény
(Speciální scéna)
Ruční režim
Obrazové efekty
(Kreativní asistent)
Záznam filmů v režimu Film
Konfigurace uživatelských
funkcí
Přiřazení funkcí tlačítkům
Praktické funkce
Konfigurace funkce AF
dotyk+tažení
Konfigurace funkce AF dotyk+tažení
S použitím funkce AF dotyk+tažení můžete přesouvat bod AF dotykem a tažením
na obrazovce během sledování obrazu v hledáčku.
1
Nastavte režim
snímání
zzRežim
tlačítko
→
2
Otevřete
obrazovku nabídky
→ zz[ 5] → [Nast. AF
zzTlačítko
dotyk+tažení]
[ ] → tlačítko
zz[AF dotyk+tažení] →
[Povolit]
Konfigurace uživatelských funkcí
Konfigurací uživatelských funkcí na kartě [ 5] v nabídce můžete přizpůsobit způsob
fungování fotoaparátu tak, aby vyhovoval vašim požadavkům na snímání.
Často používané funkce můžete přiřadit konkrétním voličům a tlačítkům.
1
Nastavte režim
snímání
zzRežim
tlačítko
→
2
Otevřete
obrazovku nabídky
zzTlačítko
[ ] → tlačítko
3
Nastavte
fotoaparát
→ zz[ 5] → [Uživatel.
funkce (C.Fn)] →
vyberte položku
zzVyberte funkci.
Konfigurace uživatelských funkcí
Konfigurací uživatelských funkcí na kartě [ 5] v nabídce můžete přizpůsobit způsob
fungování fotoaparátu tak, aby vyhovoval vašim požadavkům na snímání.
Často používané funkce můžete přiřadit konkrétním voličům a tlačítkům.
zzVyberte možnost.
Přiřazení funkcí tlačítkům
Tato položka umožňuje změnit funkce tlačítek, jako je například tlačítko spouště,
nebo přiřadit běžné funkce tlačítku
.
1
Nastavte režim
snímání
2
Otevřete
obrazovku nabídky
zz[ 5] → [Uživatel.
funkce (C.Fn)] →
[Zákaznické
nastavení]
zzRežim
tlačítko
→
zzTlačítko
[ ] → tlačítko
→
Přiřazení funkcí tlačítkům
Tato položka umožňuje změnit funkce tlačítek, jako je například tlačítko spouště,
nebo přiřadit běžné funkce tlačítku
.
3
Vyberte ovládací
prvek, kterému
chcete přiřadit funkci
4
zzVyberte tlačítko nebo
volič, kterému chcete
přiřadit funkci.
Vyberte funkci,
kterou chcete
přiřadit
Fotografování
Specifické scény
(Speciální scéna)
Ruční režim
Obrazové efekty
(Kreativní asistent)
Záznam filmů v režimu Film
Záznam filmů
Blokování jasu filmů
Nastavení jasu filmů
Vypnutí funkce Automatický
delší čas
Záznam časosběrných filmů
Efekt miniatury ve filmech
(Film s Efektem miniatury)
Režim Auto
Obrazové efekty (Kreativní filtry)
Praktické funkce
1 2
Fotografování
Režim Auto
Obrazové efekty (Kreativní filtry)
Specifické scény
(Speciální scéna)
Ruční režim
Obrazové efekty
(Kreativní asistent)
Záznam filmů v režimu Film
Deaktivace protivětrného filtru
Použití tlumiče
Praktické funkce
Nastavení hlasitosti záznamu
zvuku
Korekce chvění fotoaparátu
při záznamu filmů
1 2
Záznam filmů
Záznam filmů v režimu
1
Nastavte režim
snímání
→
zzRežim
→ vyberte
tlačítko
režim → tlačítko
2
Zahajte záznam
3
za použití nejrůznějších efektů a funkcí.
Zastavte záznam
Blokování jasu filmů
Expozici lze rovněž zablokovat během záznamu.
1
Nastavte režim
snímání
→
zzRežim
→
tlačítko
[ ] → tlačítko
2
Blokování
expozice
zzZobrazí se ikona
[ ] a expozice se
zablokuje.
3
Zahajte záznam
Nastavení jasu filmů
Při použití automatické expozice můžete
upravovat expozici v rozmezí hodnot −3 až +3 EV.
Nastavení
směrem k −
1
Nastavte režim
snímání
Nastavení
směrem k +
2
Upravte expozici
zzNastavení expozice:
→
zzRežim
→
→ vyberte Tlačítko
tlačítko
volič
režim → tlačítko
3
Zahajte záznam
Vypnutí funkce Automatický delší čas
Funkci automatického delšího času je vhodné zakázat, pokud
pohyb ve filmech není plynulý. Filmy však mohou být za slabého
osvětlení příliš tmavé.
1
Nastavte režim
snímání
2
Otevřete
obrazovku nabídky
3
Nastavte
fotoaparát
→ zz[ 5] →
zzTlačítko
→
zzRežim
Automat.
[
→ vyberte [ ] → tlačítko
tlačítko
delší čas]
režim → tlačítko
zz[A-SLOW OFF]
Záznam časosběrných filmů
Časosběrné filmy kombinují snímky, které jsou automaticky
pořizovány v nastaveném intervalu. Veškeré postupné změny
objektu (například změny v krajině) se přehrají zrychleně.
1
2
Nastavte režim
snímání
Otevřete
obrazovku nabídky
3
Nastavte
fotoaparát
→
zzRežim
→ vyberte
tlačítko
režim → tlačítko
→ zz[ 1] →
zzTlačítko
[Časosběr. film]
[ ] → tlačítko
Záznam časosběrných filmů
Časosběrné filmy kombinují snímky, které jsou automaticky
pořizovány v nastaveném intervalu. Veškeré postupné změny
objektu (například změny v krajině) se přehrají zrychleně.
4
zz[Časosběrný] → výběr
scény → nastavte
podle potřeby
Vraťte se na
obrazovku pro
fotografování
5
Stabilizujte
fotoaparát
a zahajte záznam
Efekt miniatury ve filmech
(Film s Efektem miniatury)
Tento režim vytváří ve filmech efekt miniaturních modelů
rozmazáním oblastí obrazu nad a pod vybranou oblastí.
Film s Efektem
miniatury
1
Nastavte režim
snímání
2
Otevřete obrazovku
nastavení
3
Nastavte
fotoaparát
(2)
→
zzRežim
→ vyberte
tlačítko
režim → tlačítko
(1)
] → vyberte
zz[
možnost
Efekt miniatury ve filmech
(Film s Efektem miniatury)
Tento režim vytváří ve filmech efekt miniaturních modelů
rozmazáním oblastí obrazu nad a pod vybranou oblastí.
Film s Efektem
miniatury
4
Vraťte se na obrazovku
pro fotografování
zzPřesun rámečku:
tlačítko
→
tlačítka /
zzPřesun bodu AF:
Tlačítko
→
tlačítka / / /
5
Zahajte záznam
Nastavení hlasitosti záznamu zvuku
Nastavení hlasitosti
záznamu zvuku
1
Nastavte režim
snímání
Při nastavení na možnost [Auto] se úroveň (hlasitost) záznamu
zvuku upravuje během záznamu automaticky.
Pokud upřednostňujete ruční nastavení úrovně zvuku podle
zaznamenávané scény, změňte nastavení na [Ruční].
2
Otevřete
obrazovku nabídky
3
Nastavte
fotoaparát
(2)
(1)
→ zz[ 1] →
zzTlačítko
→
zzRežim
[Zvukový záznam]
→ vyberte [ ] → tlačítko
tlačítko
režim → tlačítko
zz[Zvukový záznam] →
[Ruční]
Nastavení hlasitosti záznamu zvuku
Nastavení hlasitosti
záznamu zvuku
zz[Úroveň záznamu] →
tlačítka /
Při nastavení na možnost [Auto] se úroveň (hlasitost) záznamu
zvuku upravuje během záznamu automaticky.
Pokud upřednostňujete ruční nastavení úrovně zvuku podle
zaznamenávané scény, změňte nastavení na [Ruční].
Deaktivace protivětrného filtru
Hluk zaznamenaný při snímání na větrných místech lze potlačit
pomocí protivětrného filtru. Pokud však nefouká žádný vítr,
může zvuk při použití této možnosti znít nepřirozeně. V takovém
případě nastavte položku [Protivětrný filtr] na [Zakázat].
1
Nastavte režim
snímání
2
Otevřete
obrazovku nabídky
3
Nastavte
fotoaparát
→ zz[ 1] →
zzTlačítko
→
zzRežim
[Zvukový záznam]
→ vyberte [ ] → tlačítko
tlačítko
režim → tlačítko
zz[Protivětrný filtr/Tlumič]
Deaktivace protivětrného filtru
Hluk zaznamenaný při snímání na větrných místech lze potlačit
pomocí protivětrného filtru. Pokud však nefouká žádný vítr,
může zvuk při použití této možnosti znít nepřirozeně. V takovém
případě nastavte položku [Protivětrný filtr] na [Zakázat].
(2)
(1)
zz[Protivětrný filtr] →
[Zakázat]
Použití tlumiče
Záznam v hlučném
prostředí
1
Nastavte režim
snímání
Tlumič (atenuátor) může zamezit zkreslení zvuku v hlučných
prostředích. K dispozici jsou tři možnosti: [Povolit], [Zakázat]
nebo [Auto] pro automatickou aktivaci/deaktivaci funkce.
2
Otevřete
obrazovku nabídky
3
Nastavte
fotoaparát
→ zz[ 1] →
zzTlačítko
→
zzRežim
[Zvukový záznam]
→ vyberte [ ] → tlačítko
tlačítko
režim → tlačítko
zz[Protivětrný filtr/Tlumič]
Použití tlumiče
Záznam v hlučném
prostředí
(2)
(1)
zz[Tlumič] → [Povolit]
Tlumič (atenuátor) může zamezit zkreslení zvuku v hlučných
prostředích. K dispozici jsou tři možnosti: [Povolit], [Zakázat]
nebo [Auto] pro automatickou aktivaci/deaktivaci funkce.
Korekce chvění fotoaparátu
při záznamu filmů
Korekce povolena
1
Nastavte režim
snímání
Korekce zakázána
2
Stabilizace obrazu ve fotoaparátu koriguje
chvění fotoaparátu při záznamu filmů.
Chvění fotoaparátu lze korigovat i bez
objektivu vybaveného stabilizací obrazu.
Otevřete
obrazovku nabídky
3
Nastavte
fotoaparát
→ zz[ 5] →
zzTlačítko
→
zzRežim
[Nastavení IS]
→ vyberte [ ] → tlačítko
tlačítko
režim → tlačítko
Digitální IS] →
zz[
vyberte možnost
Fotografování
Specifické scény
(Speciální scéna)
Ruční režim
Obrazové efekty
(Kreativní asistent)
Záznam filmů v režimu Film
Kontinuální fotografování
Použití samospouště
Fotografování prostřednictvím dotyku
obrazovky (Expozice dotykem)
Změna kvality snímků
Pořizování snímků
ve formátu RAW
Zamezení spuštění
pomocného světla AF
Režim Auto
Obrazové efekty (Kreativní filtry)
Praktické funkce
1 2
Fotografování
Režim Auto
Obrazové efekty (Kreativní filtry)
Specifické scény
(Speciální scéna)
Ruční režim
Obrazové efekty
(Kreativní asistent)
Záznam filmů v režimu Film
Změna velikosti
filmového záznamu
Použití funkce Auto úroveň
Praktické funkce
Změna poměru stran
1 2
Kontinuální fotografování
Chcete-li zhotovit sérii snímků, podržte tlačítko spouště stisknuté
až na doraz.
1
Nastavte režim
snímání
2
Otevřete obrazovku
nastavení
3
Nastavte
fotoaparát
4
Exponujte
(1)
(2)
zzRežim
tlačítko
→
zz[
[
]/[
]→
]
zzPodržte tlačítko
spouště stisknuté
až na doraz.
Použití samospouště
Samospoušť lze použít při pořizování skupinových snímků,
na kterých je přítomen rovněž fotograf, a při pořizování dalších
načasovaných snímků. Fotoaparát pořídí snímek přibližně
za 10 sekund od stisknutí tlačítka spouště až na doraz.
1
Nastavte režim
snímání
2
Otevřete obrazovku
nastavení
3
4
Nastavte
fotoaparát
Exponujte
(1)
(2)
zzRežim
tlačítko
→
zz[
]→[
]
Fotografování prostřednictvím dotyku
obrazovky (Expozice dotykem)
Pomocí této možnosti můžete namísto stisknutí tlačítka spouště
exponovat jednoduchým dotykem prstu na obrazovce a jeho
uvolněním.
Fotoaparát automaticky zaostřuje na objekty a upravuje jas snímků.
1
Nastavte
fotoaparát
zzDotkněte se možnosti
[ ] a upravte
nastavení na [ ].
2
Exponujte
Změna kvality snímků
24,0 megapixelu /
vysoká kvalita
Přibl.
10,6 megapixelu /
vysoká kvalita
Přibl.
5,9 megapixelu /
vysoká kvalita
24,0 megapixelu /
běžná kvalita
Přibl.
10,6 megapixelu /
běžná kvalita
Přibl.
5,9 megapixelu /
běžná kvalita
1
Nastavte režim
snímání
2
Otevřete obrazovku
nastavení
3
Nastavte
fotoaparát
(1)
(2)
zzRežim
tlačítko
→
zz[ ] → vyberte
možnost
Přibl.
3,8 megapixelu /
běžná kvalita
Pořizování snímků ve formátu RAW
Fotoaparát může zaznamenávat snímky ve formátu JPEG a RAW.
Snímky RAW jsou „hrubá“ („raw“) data před zpracováním
pro tvorbu souborů JPEG.
1
Nastavte režim
snímání
2
Otevřete obrazovku
nastavení
3
Nastavte
fotoaparát
(1)
zzRežim
tlačítko
→
(3)
(2)
zzVyberte metodu
zz[ ] → vyberte
kvalitu snímku JPEG
fotografování
ve formátu RAW.
→ tlačítko
Zamezení spuštění pomocného světla AF
Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny v podmínkách nízké hladiny osvětlení se
rozsvítí světlo jako pomůcka pro správné zaostření. Toto světlo je možné deaktivovat.
1
Nastavte režim
snímání
zzRežim
tlačítko
→
2
Otevřete
obrazovku nabídky
3
Nastavte
fotoaparát
→ zz[ 7] → [Spuštění zz[Zakázat]
zzTlačítko
pomocného světla AF]
[ ] → tlačítko
Změna poměru stran
1
Nastavte režim
snímání
2
Otevřete obrazovku
nastavení
3
Vyberte položku
(2)
zzRežim
tlačítko
→
(1)
] → vyberte
zz[
možnost
Změna velikosti filmového záznamu
Tato položka slouží k nastavení velikosti filmového záznamu.
Rychlost snímání určuje počet snímků, které se zaznamenají
každou sekundu. Vaše možnosti závisí na nastavení formátu
NTSC nebo PAL.
1
Nastavte režim
snímání
2
Otevřete obrazovku
nastavení
3
Nastavte
fotoaparát
(1)
(2)
→
zzRežim
→ vyberte
tlačítko
režim → tlačítko
zz[ ] → vyberte
možnost
Použití funkce Auto úroveň
Automatické vyrovnání horizontální polohy pomáhá při záznamu filmů se zachovaným
vodorovným horizontem.
1
Nastavte režim
snímání
2
Otevřete
obrazovku nabídky
3
Nastavte
fotoaparát
→ zz[ 5] →
zzTlačítko
→
zzRežim
[Nastavení IS] →
→ vyberte [ ] → tlačítko
tlačítko
[Režim IS] → [Vyp]
režim → tlačítko
zz[
[
5] →
Auto úroveň]
Použití funkce Auto úroveň
Automatické vyrovnání horizontální polohy pomáhá při záznamu filmů se zachovaným
vodorovným horizontem.
zz[Povolit]
Přehrávání
Prohlížení
Hledání
Správa
Mazání snímků
Úprava snímků
Aplikace oblíbených efektů
(Kreativní asistent)
Zpracování snímků ve formátu
RAW pomocí fotoaparátu
Úpravy filmů
Prohlížení snímků
Zvětšování snímků
Přehrávání filmů
Zobrazení krátkých filmů
Prohlížení prezentací
Prohlížení snímků
Statické snímky lze ihned po pořízení prohlédnout na obrazovce.
1
Nastavte zobrazení
na přehrávání
2
Procházejte
snímky
Zvětšování snímků
Přehrávané snímky je možné zvětšit.
1
Nastavte zobrazení
na přehrávání
2
Procházejte
snímky
3
Zvětšete nebo
zmenšete
zobrazený snímek
zzZvětšení: Tlačítko
zzDalší zvětšení:
Podržte stisknuté
tlačítko
zzZobrazení jednoho
snímku: Tlačítko
Zvětšování snímků
Přehrávané snímky je možné zvětšit.
4
zzZmenšení:
Tlačítko
zzDalší zmenšení:
Podržte stisknuté
tlačítko
Podle potřeby
přesuňte
zobrazenou oblast
zzPřesun:
tlačítka / / /
zzZobrazení jednoho
snímku: Tlačítko
Prohlížení prezentací
Podle potřeby lze automaticky přehrávat snímky
na paměťové kartě.
1
Nastavte zobrazení
na přehrávání
2
Otevřete
obrazovku nabídky
3
Nastavte
fotoaparát
→ zz[
zzTlačítko
[ ] → tlačítko
3] → [Prezentace] zz[Start]
Přehrávání filmů
Zaznamenané filmy lze prohlížet na obrazovce.
1
Nastavte zobrazení
na přehrávání
2
Procházejte
snímky
3
Přehrajte film
zzFilmy jsou označeny zzTlačítko :
symbolem [
]. Zobrazení panelu
pro přehrávání filmů
Přehrávání filmů
Zaznamenané filmy lze prohlížet na obrazovce.
4
Nastavte hlasitost
zzZvýšení hlasitosti:
Tlačítko
zzSnížení hlasitosti:
Tlačítko
zzTlačítka / → [ ]
Zobrazení krátkých filmů
Krátké filmy obsahující scény z režimu
se vytváří automaticky.
Při přehrávání krátkých filmů se můžete podívat na scény pořízené
daný den.
1
Nastavte zobrazení
na přehrávání
2
3
Procházejte
snímky
Přehrajte film
zzKrátké filmy jsou
označeny symbolem
[
].
Zobrazení krátkých filmů
Krátké filmy obsahující scény z režimu
se vytváří automaticky.
Při přehrávání krátkých filmů se můžete podívat na scény pořízené
daný den.
4
Nastavte hlasitost
zzZvýšení hlasitosti:
Tlačítko
zzSnížení hlasitosti:
Tlačítko
zz[
]
Přehrávání
Prohlížení
Hledání
Správa
Mazání snímků
Úprava snímků
Aplikace oblíbených efektů
(Kreativní asistent)
Zpracování snímků ve formátu
RAW pomocí fotoaparátu
Úpravy filmů
Vyhledání snímků
v podobě indexu
Vyhledání snímků na základě
zadaných podmínek
Vyhledání snímků pomocí
hlavního ovladače
Vyhledání snímků v podobě indexu
Zobrazení více snímků v podobě indexu umožňuje rychlé
vyhledání požadovaného snímku.
1
Nastavte zobrazení
na přehrávání
2
Zobrazte snímky
v podobě indexu
3
Vyhledejte snímky
zzZobrazení více
snímků: Tlačítko
zzZvýšení počtu snímků
na obrazovce:
Stiskněte opakovaně
tlačítko
zzTlačítka
/
/ /
Vyhledání snímků na základě zadaných
podmínek
Tato funkce umožňuje rychle vyhledávat snímky na plné
paměťové kartě filtrováním zobrazení snímků na základě
zadaných podmínek.
1
Nastavte zobrazení
na přehrávání
2
Otevřete obrazovku
nastavení
3
Vyhledejte snímky
zz[
]
zzTlačítka / slouží
k navigaci → tlačítka /
k provedení úprav
Vyhledání snímků na základě zadaných
podmínek
Tato funkce umožňuje rychle vyhledávat snímky na plné
paměťové kartě filtrováním zobrazení snímků na základě
zadaných podmínek.
zzOdpovídající snímky
se zobrazí ve žlutých
rámečcích.
Vyhledání snímků pomocí hlavního
ovladače
Hlavní ovladač lze použít k rychlému vyhledání požadovaných
snímků a přeskakování mezi nimi podle vámi stanovených
podmínek.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Zadejte podmínky
vyhledávání
→ zz[ 3] → [Skok sním. zzVyberte možnost.
zzTlačítko
]
pom.
[ ] → tlačítko
3
Nastavte zobrazení
na přehrávání
Vyhledání snímků pomocí hlavního
ovladače
Hlavní ovladač lze použít k rychlému vyhledání požadovaných
snímků a přeskakování mezi nimi podle vámi stanovených
podmínek.
4
Vyhledejte snímky
Přehrávání
Prohlížení
Hledání
Správa
Mazání snímků
Úprava snímků
Aplikace oblíbených efektů
(Kreativní asistent)
Zpracování snímků ve formátu
RAW pomocí fotoaparátu
Úpravy filmů
Ochrana jednotlivých snímků
Ochrana více snímků
Hodnocení snímků
Ochrana jednotlivých snímků
Jednotlivé důležité snímky lze chránit před nechtěným smazáním.
1
Nastavte zobrazení
na přehrávání
2
Procházejte
snímky
3
Otevřete obrazovku
nastavení
4
Nastavte ochranu
snímku
(1)
(2)
zz[
] → [Povolit]
Ochrana více snímků
Snímky lze chránit pomocí tlačítka [
] na obrazovce nastavení
nebo pomocí položky [Ochrana snímků] v nabídce [ ].
Položku [Ochrana snímků] lze použít pro jednotlivé snímky,
rozsah snímků nebo celé složky či paměťové karty.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Nastavte
fotoaparát
→ zz[ 1] →
zzTlačítko
[Ochrana snímků]
[ ] → tlačítko
zzZvolte metodu výběru zzVýběr snímků:
snímků.
Vyberte snímek →
tlačítko
Ochrana více snímků
Snímky lze chránit pomocí tlačítka [
] na obrazovce nastavení
nebo pomocí položky [Ochrana snímků] v nabídce [ ].
Položku [Ochrana snímků] lze použít pro jednotlivé snímky,
rozsah snímků nebo celé složky či paměťové karty.
zzVýběr rozsahu:
Vyberte první
snímek → vyberte
poslední snímek
(1)
(2)
zzVšechny snímky
ve složce: Vyberte
složku → [OK]
zzVšechny snímky
na kartě: [OK]
Hodnocení snímků
Snímky lze uspořádat nastavením jejich hodnocení od 1 do 6.
1
Nastavte zobrazení
na přehrávání
2
Procházejte
snímky
3
Otevřete obrazovku
nastavení
4
Nastavte
fotoaparát
(1)
(2)
zz[ ] → vyberte
možnost
Přehrávání
Prohlížení
Hledání
Správa
Mazání snímků
Úprava snímků
Aplikace oblíbených efektů
(Kreativní asistent)
Zpracování snímků ve formátu
RAW pomocí fotoaparátu
Úpravy filmů
Vymazání jednotlivých snímků
Vymazání více snímků
současně
Vymazání jednotlivých snímků
Nepotřebné snímky můžete jednotlivě vybírat a mazat. Při mazání
snímků buďte opatrní, vymazané snímky již nelze obnovit.
1
Nastavte zobrazení
na přehrávání
2
Procházejte
snímky
3
Vymažte snímky
zz[Vymazat]
Vymazání více snímků současně
Fotoaparát umožňuje rovněž vybrat více snímků a tyto snímky
vymazat současně. Při mazání snímků buďte opatrní, vymazané
snímky již nelze obnovit.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Nastavte
fotoaparát
→ zz[ 1] →
zzTlačítko
[Smazání snímků]
[ ] → tlačítko
zzZvolte metodu výběru
snímků.
Vymazání více snímků současně
Fotoaparát umožňuje rovněž vybrat více snímků a tyto snímky
vymazat současně. Při mazání snímků buďte opatrní, vymazané
snímky již nelze obnovit.
zzVýběr a smazání
snímků: Vyberte
snímek → tlačítko
→ [OK]
zzVýběr rozsahu:
Vyberte první
snímek → vyberte
poslední snímek →
→
tlačítko
[OK]
(1)
(2)
zzVšechny snímky
ve složce: Vyberte
složku → [OK]
Vymazání více snímků současně
Fotoaparát umožňuje rovněž vybrat více snímků a tyto snímky
vymazat současně. Při mazání snímků buďte opatrní, vymazané
snímky již nelze obnovit.
zzVšechny snímky
na kartě: [OK]
Přehrávání
Prohlížení
Hledání
Správa
Mazání snímků
Úprava snímků
Aplikace oblíbených efektů
(Kreativní asistent)
Zpracování snímků ve formátu
RAW pomocí fotoaparátu
Úpravy filmů
Použití filtrových efektů
(Kreativní filtry)
Otáčení snímků
Tvorba výřezů
Změna velikosti snímků
Korekce červených očí
Použití filtrových efektů (Kreativní filtry)
Tato položka použije na snímky efekty, které
odpovídají fotografování v režimech [ / / /
/
/ ], a uloží je jako samostatné snímky.
1
Nastavte zobrazení
na přehrávání
2
Procházejte
snímky
3
Otevřete obrazovku
nastavení
4
Nastavte
fotoaparát
(1)
(2)
zz[ ] → vyberte
možnost
Použití filtrových efektů (Kreativní filtry)
Tato položka použije na snímky efekty, které
odpovídají fotografování v režimech [ / / /
/
/ ], a uloží je jako samostatné snímky.
5
Uložte snímek
zzUpravte úroveň
efektu: Tlačítka /
zzTlačítko
→ [OK]
Otáčení snímků
Podle potřeby můžete měnit orientaci snímků a ukládat je.
1
Nastavte zobrazení
na přehrávání
2
Procházejte
snímky
3
Otevřete obrazovku
nastavení
4
Otočte snímek
(1)
(2)
zz[ ] → vyberte
možnost
Korekce červených očí
Tato funkce automaticky opravuje efekt červených očí na snímcích.
Upravený snímek lze uložit jako samostatný soubor.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
3
Proveďte korekci
červených očí
→ zz[ 2] →
zzTlačítko
[Korekce červ. očí]
[ ] → tlačítko
Uložte snímek
zzVýběr snímku:
Tlačítka /
zzKorekce: Tlačítko
zz[OK]
Tvorba výřezů
Můžete určit oblast snímku, která bude uložena jako samostatný
obrazový soubor.
1
Nastavte zobrazení
na přehrávání
2
Procházejte
snímky
3
Otevřete obrazovku
nastavení
4
Ořízněte snímek
zz[
]
Tvorba výřezů
Můžete určit oblast snímku, která bude uložena jako samostatný
obrazový soubor.
zzPřesun na další
položku: Volič
zzZměňte velikost nebo zzZměna velikosti
přesuňte rámeček pro rámečku
oříznutí, narovnejte
Zmenšení:
snímek nebo změňte
Tlačítko
poměr stran.
Zvětšení: Tlačítko
zzPřesun rámečku:
Tlačítka / / /
zzNarovnání snímku:
Volič [ ] →
Tvorba výřezů
Můžete určit oblast snímku, která bude uložena jako samostatný
obrazový soubor.
zzUložení snímku jako
nového souboru:
[ ] → tlačítko
→ [OK]
zzZměna poměru stran: zzZobrazení náhledu
[
snímku: [ ] →
] → tlačítko
tlačítko
Změna velikosti snímků
Uložte menší verzi snímku tvořeného menším počtem pixelů.
1
Nastavte zobrazení
na přehrávání
2
Procházejte
snímky
3
Otevřete obrazovku
nastavení
4
Změňte velikost
snímku
(1)
(2)
zz[ ] → vyberte
možnost →
tlačítko
→ [OK]
Přehrávání
Prohlížení
Hledání
Správa
Mazání snímků
Úprava snímků
Aplikace oblíbených efektů
(Kreativní asistent)
Zpracování snímků ve formátu
RAW pomocí fotoaparátu
Úpravy filmů
Aplikace oblíbených efektů
(Kreativní asistent)
Aplikace oblíbených efektů
(Kreativní asistent)
Tato položka aplikuje vaše oblíbené efekty na snímky RAW
a ukládá tyto snímky jako nové soubory JPEG.
1
Nastavte zobrazení
na přehrávání
2
Vyberte
snímek RAW
3
Otevřete
obrazovku
nastavení
4
Vyberte položku
zz[
]
Aplikace oblíbených efektů
(Kreativní asistent)
Tato položka aplikuje vaše oblíbené efekty na snímky RAW
a ukládá tyto snímky jako nové soubory JPEG.
5
6
Nastavte
fotoaparát
zzPomocí tlačítek /
vyberte položku
Uložte snímek
zzPomocí tlačítek /
proveďte nastavení
zzTlačítko
→ [OK]
Přehrávání
Prohlížení
Hledání
Správa
Mazání snímků
Úprava snímků
Aplikace oblíbených efektů
(Kreativní asistent)
Zpracování snímků ve formátu
RAW pomocí fotoaparátu
Úpravy filmů
Zpracování snímků
ve formátu RAW
Zpracování snímků ve formátu RAW
Fotoaparát může zpracovávat snímky ve formátu RAW. Původní
snímek RAW bude uchován a uloží se kopie ve formátu JPEG.
K dispozici pouze při nastavení voliče režimů do polohy
/
/
/ / .
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Nastavte
fotoaparát
→ zz[ 2] → [Zpracování zzZvolte metodu výběru zzVyberte snímek →
zzTlačítko
snímku RAW]
snímků.
[ ]→
[ ] → tlačítko
tlačítko
Zpracování snímků ve formátu RAW
Fotoaparát může zpracovávat snímky ve formátu RAW. Původní
snímek RAW bude uchován a uloží se kopie ve formátu JPEG.
K dispozici pouze při nastavení voliče režimů do polohy
/
/
/ / .
3
Zkontrolujte
výsledek
zz[Použít nastavení
snímání] → [OK]
zz[Zprac. snímek]
Přehrávání
Prohlížení
Hledání
Správa
Mazání snímků
Úprava snímků
Aplikace oblíbených efektů
(Kreativní asistent)
Zpracování snímků ve formátu
RAW pomocí fotoaparátu
Úpravy filmů
Odstranění začátku/konce filmů
Zmenšení velikosti souborů
Úpravy krátkých filmů
Odstranění začátku/konce filmů
Fotoaparát umožňuje odstraňovat nepotřebné úseky na začátcích
a koncích filmů. Mějte na paměti, že krátké filmy nelze odstranit.
1
Nastavte zobrazení
na přehrávání
2
Vyhledejte filmy
zzVyberte film →
tlačítko
3
Upravte film
4
Určete úsek, který
chcete odstranit
zzPanel pro přehrávání zzStřih začátek: [ ]
filmů → [ ]
zzStřih konec: [ ]
Odstranění začátku/konce filmů
Fotoaparát umožňuje odstraňovat nepotřebné úseky na začátcích
a koncích filmů. Mějte na paměti, že krátké filmy nelze odstranit.
5
Zkontrolujte
výsledek
zzTlačítka / → volba zz[ ]
součásti pro odstranění
→ tlačítko
6
Uložte film
zz[ ] → vyberte
možnost
zzVyberte možnost.
Zmenšení velikosti souborů
Podle potřeby můžete omezit velikosti souborů pomocí
komprese filmů.
1
Nastavte zobrazení
na přehrávání
2
Vyhledejte filmy
zzVyberte film →
tlačítko
3
Upravte film
4
Uložte film
zzPanel pro přehrávání zz[Nový soubor]
filmů → [ ] → [ ]
Zmenšení velikosti souborů
Podle potřeby můžete omezit velikosti souborů pomocí
komprese filmů.
zz[Kompr. a uložit]
Úpravy krátkých filmů
Jednotlivé kapitoly (klipy) zaznamenané v režimu
lze podle
potřeby vymazat. Při mazání klipů buďte opatrní, vymazané klipy
již nelze obnovit.
1
Nastavte zobrazení
na přehrávání
2
3
Procházejte
snímky
Otevřete obrazovku
nastavení
zzKrátké filmy jsou
označeny symbolem
[
].
Úpravy krátkých filmů
Jednotlivé kapitoly (klipy) zaznamenané v režimu
lze podle
potřeby vymazat. Při mazání klipů buďte opatrní, vymazané klipy
již nelze obnovit.
4
Spusťte a následně
pozastavte přehrávání
5
Vyberte klip, který
chcete vymazat
] → tlačítko
zz[
zz[
během
→ tlačítko
přehrávání
]/[
]
6
7
zz[ ]
zz[OK]
Vyberte možnost
[ ]
Vymažte klip
Bezdrátové funkce
Dostupné bezdrátové funkce
Příprava k použití
bezdrátových funkcí
Připojení k telefonům
smartphone s operačním
systémem Android a podporou
NFC prostřednictvím Wi‑Fi
Připojení k telefonům
smartphone s připojením
Wi‑Fi prostřednictvím
tlačítka Wi‑Fi
Připojení k telefonům
smartphone s povoleným
připojením Bluetooth
prostřednictvím Wi‑Fi
Dostupné bezdrátové funkce
Připojení k telefonům smartphone
S využitím speciální aplikace Camera Connect na telefonech smartphone nebo tabletech můžete
dálkově ovládat fotoaparát a procházet snímky ve fotoaparátu pomocí připojení Wi‑Fi.
V případě připojení pomocí technologií Bluetooth®* a Wi‑Fi můžete rovněž opatřovat snímky
geografickými značkami a využívat další funkce.
* Technologie Bluetooth low energy (dále uváděná jako „Bluetooth“)
Připojení k počítačům
S využitím aplikace EOS Utility, softwaru používaného fotoaparáty EOS, můžete dálkově ovládat
fotoaparát z počítače připojeného prostřednictvím technologie Wi‑Fi. Za pomoci aplikace Image
Transfer Utility 2 lze rovněž automaticky odesílat snímky ve fotoaparátu do počítače.
Připojení k tiskárnám
S využitím připojení Wi‑Fi lze tisknout snímky na tiskárnách kompatibilních s technologií PictBridge
(bezdrátová LAN).
Připojení k webovým službám
Můžete sdílet snímky s přáteli nebo rodinou na sociálních sítích či on-line fotografické službě CANON
iMAGE GATEWAY pro zákazníky společnosti Canon (po dokončení členské registrace, která je zdarma).
Příprava k použití bezdrátových funkcí
1
Zapněte fotoaparát
2
Nastavte připojení
Wi‑Fi
zzTlačítko
zz[Wi‑Fi] → [Povolit]
zzTlačítko
Příprava k použití bezdrátových funkcí
3
Ukončete
nastavování Wi‑Fi
zzTlačítko
[OK]
→ zzStiskněte tlačítko
pro zrušení této
obrazovky.
4
Nainstalujte
aplikaci Camera
Connect
zzStáhněte si
a nainstalujte aplikaci
Camera Connect
z obchodu App Store /
Google Play.
Připojení k telefonům smartphone s povoleným
připojením Bluetooth prostřednictvím Wi‑Fi
1
Připravte se
2
Spárujte přístroj
s telefonem
smartphone
→ zz[Funkce Bluetooth] → zz[Párování] →
zzViz „Příprava k použití zzTlačítko
znovu [Funkce
[Nezobrazovat]
bezdrátových funkcí“
[ ] → [ 1] →
Bluetooth] →
[Nastavení bezdrát.
(nebo pokud jste
[Smartphone] →
komunikace]
hotovi, přejděte
k dalšímu kroku).
tlačítko
Připojení k telefonům smartphone s povoleným
připojením Bluetooth prostřednictvím Wi‑Fi
3
Pomocí fotoaparátu
dokončete
párování
zzV operačním systému zzNa obrazovce pro
potvrzení párování
iOS se rovněž
vyberte možnost [OK].
dotkněte položky
[Pair/Párovat].
zzNa obrazovce
upozornění na
párování stiskněte
zzV telefonu smartphone
tlačítko .
zapněte funkci Bluetooth
a spusťte aplikaci
Camera Connect.
zzDotkněte se přezdívky
fotoaparátu pro
spárování zařízení.
4
Připojte se pomocí
Wi‑Fi a použijte
aplikaci Camera
Connect
Připojení k telefonům smartphone s povoleným
připojením Bluetooth prostřednictvím Wi‑Fi
Operační systém
Android
Operační systém
iOS
zzPo propojení zařízení
pomocí Wi‑Fi se
zobrazí obrazovka
pro vybranou funkci.
zzVyberte jinou funkci
než [Bluetooth remote
controller/Dálkové
ovládání Bluetooth].
zzPodle pokynů se
dotkněte tlačítka
zobrazeného na
telefonu smartphone
pro zkopírování hesla.
zzV zobrazeném
zzVyberte jinou funkci
nastavení Wi‑Fi
než [Bluetooth remote
vyberte SSID
controller/Dálkové
fotoaparátu,
ovládání Bluetooth].
ke kterému se
připojujete.
Připojení k telefonům smartphone s povoleným
připojením Bluetooth prostřednictvím Wi‑Fi
5
Ukončete připojení
zzDotkněte se pole
hesla a vložte heslo,
aby došlo k navázání
spojení.
zzZobrazte obrazovku
aplikace Camera
→
zzTlačítko
Connect.
[Odpoj/ukonč.] →
zzZa okamžik se
[OK]
naváže spojení
Wi‑Fi a na telefonu
smartphone se
zobrazí obrazovka
pro vybranou funkci.
Opětovné připojení
Odeslání snímků
z fotoaparátu
do telefonu
smartphone
zzPro opětovné
zzBěhem přehrávání
připojení se
snímku stiskněte
jednoduše dotkněte
tlačítko .
požadované operace
v aplikaci Camera
Connect.
Připojení k telefonům smartphone s povoleným
připojením Bluetooth prostřednictvím Wi‑Fi
zz[ ] → tlačítko
tlačítko
→ zzNa zobrazené
obrazovce vyberte
snímky a způsob
jejich odeslání.
Připojení k telefonům smartphone s operačním systémem
Android a podporou NFC prostřednictvím Wi‑Fi
1
Připravte se
2
Vytvořte připojení
3
Navažte spojení
Wi‑Fi
4
Použijte aplikaci
Camera Connect
zzViz „Příprava k použití
bezdrátových funkcí“
(nebo pokud jste
hotovi, přejděte
k dalšímu kroku).
zzPřiložte k sobě
zz[OK] → tlačítko
zzNa fotoaparátu
symboly .
se zobrazí
zzV telefonu
smartphone se spustí [Wi‑Fi zapnuto].
aplikace Camera
Connect a zařízení se
automaticky propojí.
zzAplikaci Camera
Connect použijte pro
dálkově ovládané
fotografování,
procházení snímků
ve fotoaparátu nebo
ukládání snímků do
telefonu smartphone.
Připojení k telefonům smartphone s operačním systémem
Android a podporou NFC prostřednictvím Wi‑Fi
5
Ukončete připojení
Opětovné připojení
Odeslání snímků
z fotoaparátu do
telefonu smartphone
zzPokud se
zzZapněte fotoaparát zzBěhem přehrávání
na fotoaparátu
a telefon smartphone
snímku stiskněte
nezobrazí obrazovka
a dotkněte se
tlačítko .
[Wi‑Fi zapnuto],
vzájemně značkami
na zařízeních.
použijte tlačítko
→ [Odpoj/ukonč.] → zzJakmile jsou zařízení
[OK]
propojena, můžete použít
aplikaci Camera Connect.
zzDotkněte se vzájemně
značkami .
Připojení k telefonům smartphone s operačním systémem
Android a podporou NFC prostřednictvím Wi‑Fi
zzJakmile jsou zařízení
propojena, stiskněte
tlačítko
a na
zobrazené obrazovce
vyberte snímky
a způsob jejich
odeslání.
Připojení k telefonům smartphone s připojením
Wi‑Fi prostřednictvím tlačítka Wi‑Fi
1
Připravte se
2
Připojte se pomocí
Wi‑Fi
zzViz „Příprava k použití
bezdrátových funkcí“
(nebo pokud jste
hotovi, přejděte
k dalšímu kroku).
zzTlačítko
zz[ ] → tlačítko
zz[Registr. zařízení
pro připojení] →
[Nezobrazovat] →
tlačítko
Připojení k telefonům smartphone s připojením
Wi‑Fi prostřednictvím tlačítka Wi‑Fi
zzZkontrolujte SSID
a heslo.
zzNa telefonu
smartphone zadejte
heslo zobrazené
na fotoaparátu.
zzPo kontrole připojení
Wi‑Fi spusťte aplikaci
zzNa fotoaparátu:
zzNa telefonu
Camera Connect
smartphone
[OK] → tlačítko
a vyberte fotoaparát,
vyhledejte sítě Wi‑Fi
ke kterému se chcete
a vyberte tu, který má
připojit.
SSID fotoaparátu.
Připojení k telefonům smartphone s připojením
Wi‑Fi prostřednictvím tlačítka Wi‑Fi
3
Ukončete připojení
→
zzTlačítko
[Odpoj/ukonč.] →
[OK]
Opětovné připojení
zzSpusťte aplikaci
Camera Connect.
Odeslání snímků
z fotoaparátu do
telefonu smartphone
zzDotkněte se položky
[Easy Connection
Guide/Průvodce
snadným připojením]
a vyberte fotoaparát,
ke kterému se chcete
zzBěhem přehrávání
připojit.
snímku stiskněte
zzPro opětovné
tlačítko .
připojení postupujte
podle pokynů
zobrazených
v průvodci.
Připojení k telefonům smartphone s připojením
Wi‑Fi prostřednictvím tlačítka Wi‑Fi
zz[ ] → tlačítko
tlačítko
→ zzNa zobrazené
obrazovce vyberte
snímky a způsob
jejich odeslání.
Ostatní nastavení
Nastavení obrazovek/zpráv podle
úrovně vašich fotografických znalostí
Výběr a tvorba složek
Změna číslování souborů
Automatické otáčení snímků
pořízených na výšku
Formátování
paměťových karet
Nízkoúrovňové formátování
Použití režimu Eco
Nastavení funkcí úspory
energie
Změna jazyka zobrazování
1 2 3
Ostatní nastavení
Nastavení jasu obrazovky
Redukce červených očí
Změna doby zobrazení
snímku po jeho pořízení
Změna videosystému
Přizpůsobení zobrazení
informací ke snímku
Přizpůsobení zobrazení
informací při přehrávání
Vypnutí zvuků fotoaparátu
Vypnutí zvukového potvrzení
Nastavení panelu dotykové
obrazovky
1 2 3
Ostatní nastavení
Aktivace čištění snímače
Ruční čištění snímače
Obnovení výchozích
nastavení fotoaparátu
Nastavení údajů copyrightu
pro záznam do snímků
Odstranění všech údajů
copyrightu
Kontrola log osvědčení
1 2 3
Nastavení obrazovek/zpráv podle úrovně
vašich fotografických znalostí
Zobrazování informací lze nastavit tak, aby odpovídalo vašim schopnostem nebo
preferencím. Rovněž můžete skrýt nápovědu zobrazovanou standardně při přepínání
režimů snímání nebo nastavování položek.
1
2
Otevřete
obrazovku nabídky
zzTlačítko
Nastavte
fotoaparát
zz[
] → tlačítko
zzVyberte položku →
vyberte možnost
Výběr a tvorba složek
Můžete vybírat nebo vytvářet složky, do kterých jsou ukládány snímky. Nové složky lze
vytvářet výběrem položky [Vytvořit složku] na obrazovce pro výběr složek.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
zzTlačítko
[ ] → tlačítko
2
Přejděte na
obrazovku pro
výběr složky
→ zz[ 1] →
[Vybrat složku]
3
Nastavte
fotoaparát
zzVýběr složek:
Jednoduše vyberte
složku
zzVytvoření složek:
[Vytvořit složku] →
[OK]
Změna číslování souborů
Pořízeným snímkům jsou automaticky přiřazena čísla souborů v pořadí, v jakém byly
pořízeny (0001 – 9999). Způsob přiřazování čísel souborů ve fotoaparátu lze změnit.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
zzTlačítko
[ ] → tlačítko
2
Nastavte
fotoaparát
→ zz[ 1] → [Číslov. soub.] zz[Autom. reset]
Automatické otáčení snímků pořízených
na výšku
Tato položka umožňuje určit, jestli budou snímky pořízené v orientaci na výšku automaticky
otáčeny pro zobrazení ve větším formátu na fotoaparátu nebo v počítači.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
zzTlačítko
[ ] → tlačítko
2
Nastavte
fotoaparát
→ zz[ 1] → [Aut. otáčení] zzVyberte možnost.
Formátování paměťových karet
Dříve než začnete používat novou paměťovou kartu nebo kartu, která byla naformátována
v jiném zařízení, měli byste ji naformátovat pomocí tohoto fotoaparátu.
Formátování vymaže všechna data na paměťové kartě bez možnosti jejich obnovení.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
zzTlačítko
[ ] → tlačítko
2
Nastavte
fotoaparát
→ zz[ 1] →
[Formátovat kartu]
zz[OK]
Nízkoúrovňové formátování
Nízkoúrovňové formátování proveďte v případě, že fotoaparát nepracuje správně,
rychlost čtení/zápisu na paměťovou kartu poklesne, zpomalí se kontinuální snímání
nebo se náhle zastaví záznam filmu.
Nízkoúrovňové formátování vymaže všechna data na paměťové kartě bez možnosti
jejich obnovení.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Nastavte
fotoaparát
(1)
(2)
zzTlačítko
[ ] → tlačítko
→ zz[ 1] →
[Formátovat kartu]
zzPomocí tlačítka
vyberte
možnost ( ) → [OK]
Použití režimu Eco
Tato funkce umožňuje šetřit energii baterie v režimu snímání. Pokud se fotoaparát
nepoužívá, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
zzTlačítko
[ ] → tlačítko
2
Vyberte položku
→ zz[ 2] → [Režim Eco] zz[Zap]
Nastavení funkcí úspory energie
Tato funkce umožňuje podle potřeby nastavit dobu pro automatickou deaktivaci
fotoaparátu, obrazovky a hledáčku (Automatické vypnutí, Vypnutí displeje
a Hledáček vypnutý).
1
Otevřete
obrazovku nabídky
zzTlačítko
[ ] → tlačítko
2
Nastavte
fotoaparát
→ zz[ 2] →
[Úspora energie]
zzVyberte položku.
zzVyberte možnost.
Změna jazyka zobrazování
Jazyk pro zobrazované údaje lze podle potřeby změnit.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
zzTlačítko
[ ] → tlačítko
2
3
Vyberte položku
→ zz[ 2] → [Jazyk
Nastavte
fotoaparát
]
zzVyberte jazyk →
tlačítko
Nastavení jasu obrazovky
Jas hledáčku a obrazovky lze nastavit samostatně.
Jas hledáčku lze nastavit v době, kdy je hledáček aktivní.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
zzTlačítko
[ ] → tlačítko
2
Nastavte
fotoaparát
→ zz[ 2] → [Jas displeje] zzSvětlejší: Tlačítko
zzTmavší: Tlačítko
Redukce červených očí
Aby se pomohlo zamezit výskytu červených očí na snímcích, fotoaparát spustí před
odpálením záblesku u snímků za nízké hladiny osvětlení světlo pro redukci efektu
červených očí.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Nastavte
fotoaparát
→ zz[ 1] →
zzTlačítko
[Ovládání blesku]
[ ] → tlačítko
zz[Red. červ. očí]
zz[Povolit]
Změna doby zobrazení snímku
po jeho pořízení
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Nastavte
fotoaparát
→ zz[ 1] →
zzTlačítko
[Doba prohlídky]
[ ] → tlačítko
zzVyberte možnost.
Změna videosystému
Nastavte videosystém televizoru, který používáte k zobrazení. Toto nastavení určuje
dostupnou kvalitu snímku (rychlost snímání) pro filmy.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
zzTlačítko
[ ] → tlačítko
2
Nastavte
fotoaparát
→ zz[ 3] → [Videosystém] zzVyberte možnost.
Přizpůsobení zobrazení informací
ke snímku
Na obrazovce fotografování můžete zobrazit mřížku. Můžete také zvolit typ histogramu
zobrazeného po stisknutí tlačítka
.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
zzTlačítko
[ ] → tlačítko
2
Nastavte
fotoaparát
→ zz[ 4] →
[Zobr. info ke sn.]
zzVyberte položku.
zzVyberte možnost →
[OK]
Přizpůsobení zobrazení informací
při přehrávání
Zobrazené informace ke snímku se mění při každém stisknutí tlačítka
při
nastavení zobrazení na přehrávání. Uvedené informace můžete přizpůsobit.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Nastavte
fotoaparát
4] →
→ zz[
zzTlačítko
[Zobraz. informací
[
] → tlačítko
při přehrávání]
zzVyberte možnost →
[OK]
Vypnutí zvuků fotoaparátu
Fotoaparát lze nastavit tak, aby při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny nebo
aktivaci samospouště nepřehrával zvuky.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
zzTlačítko
[ ] → tlačítko
2
Nastavte
fotoaparát
→ zz[ 3] → [Tón]
zz[Zakázat]
Vypnutí zvukového potvrzení
Tato položka umožňuje zakázat fotoaparátu přehrávání zvuků potvrzujících operace
fotoaparátu, jako je stisknutí tlačítek nebo dotek obrazovky.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
zzTlačítko
[ ] → tlačítko
2
Nastavte
fotoaparát
→ zz[ 3] → [Tón]
zz[Dotkněte se
]
Nastavení panelu dotykové obrazovky
Citlivost dotykové obrazovky lze zvýšit. Fotoaparát pak reaguje na slabší dotyk.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
zzTlačítko
[ ] → tlačítko
2
Nastavte
fotoaparát
→ zz[ 3] →
[Ovládání dotykem]
zz[Citlivé]
Aktivace čištění snímače
Obrazový snímač je automaticky očištěn od prachu vždy, když zapnete nebo vypnete
fotoaparát nebo když fotoaparát přejde do režimu úspory energie. Čištění můžete
aktivovat dle vlastní potřeby.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
zzTlačítko
[ ] → tlačítko
2
Nastavte
fotoaparát
→ zz[ 3] →
[Čištění snímače]
zz[Vyčistit nyní
]
zz[OK]
Ruční čištění snímače
Případný prach, který zůstane po automatickém čištění, lze rovněž odstranit pomocí
ofukovacího balonku (volitelné příslušenství) nebo jiného specializovaného nástroje.
Povrch obrazového snímače je extrémně citlivý. Je-li nutné snímač vyčistit ručně,
doporučujeme se obrátit na podporu zákazníků.
1
Ujistěte se, že je
fotoaparát vypnutý
2
Sejměte objektiv
(3)
(2)
(1)
3
Vyčistěte snímač
Obnovení výchozích nastavení
fotoaparátu
Obnovení výchozích nastavení fotoaparátu v režimech /
/
/ / .
Rovněž můžete vymazat uživatelské funkce (s výjimkou nastavení [Zákaznické nastavení]),
a to pomocí položky [Vymaz.vš.uživ.funkce(C.Fn)].
1
Otevřete
obrazovku nabídky
zzTlačítko
[ ] → tlačítko
2
Nastavte
fotoaparát
zz[Vymazat všechna
→ zz[ 5] →
[Vymazat nastavení]
nast.fotoap.]
zz[OK]
Nastavení údajů copyrightu pro záznam
do snímků
Chcete-li do snímků zaznamenávat jméno autora a údaje copyrightu, nastavte tyto
informace předem.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
zzTlačítko
[ ] → tlačítko
2
Nastavte
fotoaparát
→ zz[ 5] →
[Údaje copyrightu]
zzVyberte položku.
zzZadejte jméno →
tlačítko
→
[OK]
Odstranění všech údajů copyrightu
Můžete také současně odstranit jméno autora a údaje copyrightu.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
zzTlačítko
[ ] → tlačítko
2
Nastavte
fotoaparát
→ zz[ 5] →
[Údaje copyrightu]
zz[Odstranit údaje
copyrightu] → [OK]
Kontrola log osvědčení
Některá loga osvědčení týkající se požadavků, které fotoaparát splňuje, je možné
zobrazit na obrazovce. Jiná loga osvědčení jsou uvedena v této příručce, na obalu
fotoaparátu nebo na těle fotoaparátu.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
zzTlačítko
[ ] → tlačítko
2
Zkontrolujte
výsledek
→ zz[ 5] → [Zobrazení
loga osvědčení]
Rejstřík
A
AF detekce očí 151
Automatická optimalizace jasu 119
Autoportrét (režim snímání) 87, 88
Av (režim snímání) 171
Režim 159
Výkon blesku 167
Blokování AE 115
Blokování FE 162
Body AF 148
B
C
Barevná teplota 133, 134
Barva (vyvážení bílé) 129
Bateriový zdroj
Nabíjení 22
Režim Eco 284
Blesk
Blokování FE 162
Časování blesku 164
Kompenzace expozice s bleskem 160
Měření blesku 166
Camera Connect 261
CANON iMAGE GATEWAY 260
Citlivost ISO 116
Č
Č/B zrno (režim fotografování) 98
Časosběrný film (režim snímání) 189
Části přístroje 52
Černobílé snímky 98
Čištění (obrazový snímač) 296, 297
Rejstřík
Čištění snímače 296
Číslování souborů 280
D
Datum/čas/časové pásmo
Nastavení 27
Detail (režim snímání) 87, 89
Dlouhá expozice 174
Doba zobrazení 289
E
Efekt Akvarel (režim snímání) 98, 100
Efekt Levného fotoaparátu
(režim snímání) 98, 101
Efekt miniatury (režim snímání) 103
Efekt objektivu rybí oko
(režim snímání) 98, 100
Expozice
Blokování AE 115
Blokování FE 162
Kompenzace 113
Expozice dotykem 204
F
Film s Efektem miniatury
(režim snímání) 191
Filmy
Kvalita snímku (počet pixelů /
rychlost snímání) 209
Úpravy 253, 255, 257
Fotoaparát
Resetování 298
Fotografování v režimu AEB 114
Funkce bezdrátové komunikace 260
Rejstřík
H
HDR reliéfní (režim snímání) 98, 102
HDR standardní (režim snímání) 98, 101
HDR výrazné (režim snímání) 98, 102
HDR živé (režim snímání) 98, 101
Hodnocení 231
Hybridní Auto (režim snímání) 84
Kontrolka 75
Korekce barevné odchylky 136
Korekce červených očí 241
Korekce vinětace 136
Krajina (režim snímání) 87, 88
Kreativní asistent (režim snímání) 94
Kreativní filtry 238
J
M
Jazyk zobrazování 30
Jednobodový AF 148
Jemná pleť (režim snímání) 87, 88
Jídlo (režim fotografování) 87, 89
K
Kompenzace expozice s bleskem 160
Komprese 205
M (režim fotografování) 172
Makrofotografie 89
Mazání 233, 234
MENU
Dotykové ovládání 79
Základní činnosti 70
Měkké ostření (režim snímání) 98, 100
MF (Ruční zaostřování) 143
Rejstřík
Mřížka 291
Multifunkční tlačítko 53, 181
N
Nabíjení 22
Noční scéna z ruky (režim snímání) 87, 90
O
Objektiv
Nasazení 31, 34
Sejmutí 33, 35
Uvolnění aretace 33, 35
Oblíbené 231
Obrazovka
Jazyk zobrazování 30
Obrazovka rychlého ovládání
Dotykové ovládání 77
Základní činnosti 68
Odeslání snímků do telefonu
smartphone 263, 268, 271
Ochrana 228, 229
Ochrana snímků 228, 229
Ochrana snímku před prachem 296, 297
Otáčení 240
Ovládání HDR Backlight
(režim snímání) 87, 90
P
P (režim fotografování) 113
Paměťové karty 24
Panning 91
Picture Style 124, 125, 127
Rejstřík
Počet pixelů (velikost snímku) 205
Poměr stran 208
Portrét (režim snímání) 87
Potlačení šumu
Dlouhá expozice 140
Vysoká citlivost ISO 138, 139
Potlačení šumu dlouhé expozice 140
Potlačení šumu při vysokém ISO 138
Potlačení šumu u více snímků 139
Prezentace 216
Priorita vysokých jasů 120
Protivětrný filtr 195
Přehrávání
Dotykové ovládání 81
Filmy 217
Krátké filmy 219
Prezentace 216
Snímky 213
Vyhledání snímku 223
Zobrazení indexu 222
Zobrazení s přeskakováním snímků 225
Zvětšené zobrazení 214
R
RAW 206
Resetování 298
Režim Auto (režim fotografování) 42
Režim Eco 284
Režim měření expozice 118
Rozsah zaostření
Ruční zaostřování 143
Ruční zaostřování 143
Rejstřík
Ř
T
Řemen 21
Tichý režim (režim snímání) 87, 90
Tlačítko M-Fn 53, 181
Tv (režim snímání) 170
Tvář+ sledování 148
S
Samospoušť
Použití samospouště 203
Servo AF 153
Snímky
Doba zobrazení 289
Mazání 233, 234
Sporty (režim snímání) 87, 89
Stabilizace obrazu 157
Světlo 207, 288
Sytost 125
U
Uživatelské nastavení WB 130
Ú
Úpravy
Korekce červených očí 241
Tvorba výřezů 242
Změna velikosti snímků 245
Rejstřík
V
Vyhledávání 223
Vyvážení bílé (barva) 129
Výřez 242
Z
Zaostřování
Body AF 148
Servo AF 153
Zvýraznění okrajů pro MF 147
Změna velikosti snímků 245
Zobrazení indexu 222
Zobrazení s přeskakováním snímků 225
Zoom 43, 46
Zoom bodu AF 143
Zónový AF 148
Zpracování snímku RAW 250
Zvětšené zobrazení 214
Zvuky 293, 294
Zvýraznění okrajů pro MF 147
Pokyny pro bezdrátové funkce
zz V souladu s právními předpisy upravujícími zahraniční obchod a měny může být nutné pro
export zboží nebo technologií obsažených ve fotoaparátu (včetně jejich vyvážení za hranice
Japonska a ukazování osobám nemajícím bydliště v Japonsku) získat od japonské vlády
povolení k exportu nebo transakci služby.
zz Jelikož tento produkt obsahuje položky amerického šifrovacího softwaru, spadá pod exportní
administrativní nařízení USA a nelze jej exportovat či dovézt do zemí, na něž USA uvalily
obchodní embargo.
zz Nezapomeňte si poznamenat nastavení vámi používané sítě Wi‑Fi.
zz Nastavení bezdrátové sítě uložená v tomto produktu se mohou změnit nebo vymazat
v důsledku nesprávného fungování produktu, vlivem rádiových vln nebo statické elektřiny,
nehody či poruchy.
zz Upozorňujeme, že společnost Canon nepřebírá žádnou zodpovědnost za přímé či nepřímé
škody nebo ztrátu zisků následkem poškození nebo zmizení obsahu.
zz Při změně vlastnictvím produktu, likvidaci nebo odeslání k opravě obnovte výchozí nastavení
bezdrátového připojení vymazáním veškerých zadaných nastavení.
zz Společnost Canon neposkytuje žádnou náhradu za škody vzniklé v důsledku ztráty či krádeže
produktu.
zz Společnost Canon nepřijímá žádnou odpovědnost za škody nebo ztráty vzniklé neoprávněným
přístupem nebo používáním cílových zařízení registrovaných k tomuto produktu v době ztráty
nebo krádeže produktu.
Pokyny pro bezdrátové funkce
zz Tento produkt používejte v souladu s pokyny uvedenými v této příručce.
zz Funkci bezdrátového připojení používejte v souladu s pokyny uvedenými v této příručce.
Společnost Canon nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody či ztráty, pokud jsou produkt
a jeho funkce využívány jiným způsobem, než jaký popisuje tato příručka.
Ochranné známky a licence
zz Microsoft a Windows jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami
společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech nebo v jiných zemích.
zz Macintosh a Mac OS jsou ochrannými známkami společnosti Apple Inc. registrovanými
ve Spojených státech a v jiných zemích.
zz App Store, iPhone a iPad jsou ochrannými známkami společnosti Apple Inc.
zz Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
zz HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC.
®
®
zz Wi‑Fi , Wi‑Fi Alliance , WPA™, WPA2™ a Wi‑Fi Protected Setup™ jsou ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami asociace Wi‑Fi Alliance.
®
zz Logotyp a loga Bluetooth jsou registrovanými ochrannými známkami vlastněnými společností
Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek ze strany společnosti Canon Inc. podléhá
licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
zz N-Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc.
v USA a dalších zemích.
zz Veškeré ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
zz Toto zařízení využívá technologii exFAT licencovanou společností Microsoft.
Ochranné známky a licence
zz This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for
encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded
only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under
the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any
other use for MPEG-4 standard.
* Toto oznámení je možné zobrazit v angličtině.
Zřeknutí se odpovědnosti
zz Neautorizovaná reprodukce této příručky je zakázána.
zz Všechny údaje jsou založeny na standardech testování společnosti Canon.
zz Uváděné informace se mohou stejně jako technické údaje a vzhled výrobku bez předchozího
upozornění změnit.
zz Ilustrace a snímky obrazovek použité v této příručce se mohou mírně lišit od skutečného vybavení.
zz Nehledě na výše uvedené informace společnost Canon nepřebírá žádnou odpovědnost
za libovolné ztráty vzniklé v důsledku používání tohoto výrobku.
CEL-SX3LA2H0
© CANON INC. 2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising