Canon | EOS M50 | User manual | Canon EOS M50 User manual

Canon EOS M50 User manual
Příručka Začínáme ČESKY
CEL-SX3KA2H0
Příprava paměťové karty
Používat můžete následující samostatně prodávané paměťové karty libovolné kapacity.
1
 Paměťové karty SD*
1 2
 Paměťové karty SDHC* *
1 2
 Paměťové karty SDXC* *
*1 Karty odpovídající standardům SD. Správná činnost paměťových karet ve fotoaparátu
však nebyla ověřována u všech typů paměťových karet.
*2 Podporovány jsou také paměťové karty UHS-I.
Příručky a software
Příručky k fotoaparátu a objektivu a software si stáhněte z následující webové stránky.
http://www.canon.com/icpd/




Pomocí počítače připojeného k Internetu přejděte na výše uvedenou adresu URL.
Zobrazte stránku pro vaši zemi nebo region.
Pro zobrazení příruček musí být nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader.
Pokyny ke stažení a instalaci softwaru naleznete v Průvodci nastavením,
který je k dispozici ke stažení.
 Při stahování příruček nebo softwaru můžete
být vyžádáni k zadání sériového čísla
(čísla těla fotoaparátu).
V takovém případě zadejte číslo na těle
fotoaparátu za obrazovkou.
2
Poznámky na úvod a právní informace
 Pořiďte několik počátečních zkušebních snímků a přehrajte je, abyste se ujistili, že byly správně
zaznamenány. Upozorňujeme, že společnost Canon Inc., její dceřiné firmy a pobočky ani distributoři
nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé nesprávnou funkcí fotoaparátu nebo příslušenství
(včetně paměťových karet), jež mají za následek poškození snímku, který má být zaznamenán a/nebo
který má být zaznamenán ve strojově čitelném tvaru.
 Pokud uživatel pořizuje neautorizované fotografie nebo záznamy (video nebo zvukové) osob nebo
materiálů podléhajících autorským právům, může narušovat soukromí příslušných osob nebo porušovat
zákonná práva jiných osob včetně autorských práv a jiných práv týkajících se duševního vlastnictví,
a to i v případě, že fotografie nebo záznamy jsou pořizovány pouze pro osobní použití.
 Informace o záručních podmínkách a zákaznické podpoře naleznete v informacích o záruce dodávaných
v sadě příruček k fotoaparátu.
 Přestože jsou obrazovky vyráběny v podmínkách extrémně přesného výrobního procesu a více než
99,99 % pixelů odpovídá konstrukčním požadavkům, mohou být v ojedinělých případech některé
pixely vadné nebo se mohou zobrazovat jako červené nebo černé body. Tento jev neznamená závadu
fotoaparátu a neovlivňuje zaznamenané snímky.
 Při dlouhodobějším používání fotoaparátu může dojít k zahřátí jeho těla. Tento jev neznamená závadu.
Bezpečnostní pokyny
Abyste dokázali s výrobkem bezpečně zacházet, přečtěte si následující pokyny.
Dodržujte tyto pokyny, abyste předešli zranění uživatele výrobku nebo jiných osob.
VAROVÁNÍ Označuje riziko vážného zranění či smrtelného úrazu.
 Udržujte výrobek mimo dosah malých dětí.
Řemínek omotaný okolo krku může způsobit udušení.
Kryt sáněk pro příslušenství je nebezpečný v případě, že dojde k jeho polknutí. V případě jeho polknutí
vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
 Používejte pouze zdroje napájení určené pro výrobek, které jsou uvedeny v tomto návodu k použití.
 Výrobek nerozebírejte ani neupravujte.
 Chraňte výrobek před silnými otřesy nebo vibracemi.
 Nedotýkejte se žádných odkrytých vnitřních částí.
 Výrobek přestaňte v případě neobvyklých okolností, např. když z něj vychází kouř nebo neobvyklý
zápach, ihned používat.
 K čištění výrobku nepoužívejte organická rozpouštědla, jako je alkohol, benzín nebo ředidla.
 Zabraňte namočení výrobku.
 Do výrobku nevkládejte cizí předměty a chraňte ho před vniknutím kapalin.
 Nepoužívejte výrobek v místech, kde mohou být přítomny hořlavé plyny.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
 U výrobků s hledáčkem se nedívejte hledáčkem do silných zdrojů světla, jako je například slunce
za jasného dne, lasery a jiné silné zdroje umělého světla.
Mohlo by dojít k poškození vašeho zraku.
 Při používání komerčně dostupných nebo dodávaných baterií/bateriových zdrojů dodržujte
následující pokyny.
- Baterie/bateriové zdroje používejte pouze v kombinaci s určenými výrobky.
- Baterie/bateriové zdroje nezahřívejte a chraňte je před otevřeným ohněm.
- Baterie/bateriové zdroje nenabíjejte pomocí neautorizovaných nabíječek.
- Chraňte kontakty před znečištěním a nedovolte, aby přišly do styku s kovovými špendlíky nebo jinými
kovovými předměty.
- Nepoužívejte baterie/bateriové zdroje, z kterých vytéká elektrolyt.
- Při likvidaci baterií/bateriových zdrojů izolujte kontakty páskou či jiným způsobem.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
V případě, že dojde k úniku elektrolytu z baterie/bateriového zdroje a k potřísnění vaší pokožky nebo oděvu,
postižená místa důkladně opláchněte tekoucí vodou. V případě vniknutí do očí je vypláchněte velkým
množstvím čisté tekoucí vody a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
 Při používání nabíječky baterií nebo napájecího adaptéru dodržujte následující pokyny.
- Pravidelně suchým hadříkem odstraňujte případné nečistoty nahromaděné na zástrčce a zásuvce.
- Výrobek nezapojujte a neodpojujte mokrýma rukama.
- Nepoužívejte výrobek, pokud není napájecí zástrčka zcela zasunuta do zásuvky.
3
- Zástrčku a kontakty chraňte před nečistotami a nedovolte, aby přišly do styku s kovovými špendlíky
nebo jinými kovovými předměty.
 Nedotýkejte se nabíječky baterií nebo napájecího adaptéru připojeného k zásuvce za bouřky.
 Nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty. Napájecí kabel nepoškozujte, nelámejte a neupravujte.
 Neobalujte výrobek při používání nebo bezprostředně po něm, když je výrobek stále zahřátý,
látkou ani jinými materiály.
 Nenechávejte výrobek připojený ke zdroji napájení po dlouhou dobu.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
 Během používání se vyhněte dlouhodobému kontaktu výrobku se stejnou částí pokožky.
I když výrobek není na dotek horký, může dojít k nízkoteplotním popáleninám a zrudnutí pokožky nebo
tvorbě puchýřů. Při použití výrobku na horkých místech a osobami s problémy s krevním oběhem nebo
s nižší citlivostí doporučujeme používat stativ nebo podobné zařízení.
 Vždy dodržujte pokyny pro vypnutí výrobku na místech, kde je jeho používání zakázáno.
Pokud tak neučiníte, může dojít k poruše jiných zařízení v důsledku elektromagnetických vln a případně
i k nehodám.
UPOZORNĚNÍ Označuje riziko zranění.
 Nepoužívejte blesk v blízkosti očí.
Mohlo by dojít k jejich poranění.
 Řemínek je určen pouze k použití na těle. Jeho pověšení s jakýmkoli připojeným výrobkem na
háček nebo jiný předmět může způsobit poškození výrobku. Také výrobkem netřeste a chraňte
ho před silnými nárazy.
 Nevyvíjejte silný tlak na objektiv a nedovolte, aby do něj narazil jiný předmět.
Mohlo by dojít k poranění osob nebo poškození výrobku.
 Při použití blesku je vyzařováno velké množství tepla. Při fotografování nepřibližujte k jednotce
blesku prsty, jiné části těla a jakékoli předměty.
Mohlo by dojít k popálení nebo poruše blesku.
 Nenechávejte výrobek na místech vystavených extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.
Výrobek by se mohl extrémně ohřát/ochladit a způsobit při dotyku popáleniny nebo poranění.
UPOZORNĚNÍ
Označuje možnost škod na majetku.
 Nemiřte fotoaparátem do silných zdrojů světla, jaký představuje například slunce za jasného dne
nebo intenzivní zdroj umělého světla.
Takovéto jednání by mohlo vyústit v poškození obrazového snímače nebo jiných vnitřních komponent výrobku.
 Při použití fotoaparátu na písečné pláži nebo ve větrném prostředí dbejte na to, aby se do přístroje
nedostal písek nebo prach.
 Jakýkoli cizí objekt na blesku, jako je prach nebo nečistota, odstraňte bavlněným tamponem nebo
kouskem látky.
Teplo vydávané bleskem může způsobit uvolnění kouře z cizího objektu nebo poruchu výrobku.
 Pokud výrobek nebudete používat, vyjměte bateriový zdroj/baterie a uložte je.
Jakékoli případné vytečení baterie by mohlo způsobit poškození výrobku.
 Před likvidací bateriového zdroje/baterií zakryjte kontakty páskou či jiným izolačním materiálem.
Dotyk těchto kontaktů a jiných kovových materiálů může vést k vzniku požáru nebo výbuchu.
 Nepoužíváte-li výrobek, odpojte od elektrické sítě jakoukoli nabíječku baterií používanou
s výrobkem. Používaný výrobek nezakrývejte oblečením ani jinými objekty.
Dlouhodobé nepřerušené zapojení nabíječky baterií do elektrické sítě může způsobit přehřátí a deformaci
jednotky a následný požár.
 V blízkosti domácích zvířat neponechávejte žádné bateriové zdroje.
Rozkousáním bateriového zdroje zvířetem může dojít k úniku elektrolytu, přehřátí nebo výbuchu bateriového
zdroje a následnému poškození výrobku nebo požáru.
 Používá-li váš výrobek více baterií, nepoužívejte společně baterie s různou úrovni nabití či staré
a nové baterie. Nevkládejte baterie s chybnou polaritou kontaktů + a −.
Mohlo by dojít k poškození výrobku.
4
Příprava
1
2
3
4
Nasaďte řemínek
Vložte bateriový
zdroj
Nabijte bateriový
zdroj
Vyjměte bateriový
zdroj
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(3)
(3)
(2)
 Nabíjení: oranžová
 Plně nabité: zelená
Příprava
5
6
7
8
Otevřete krytku
prostoru pro
paměťovou
kartu/baterii
Vložte bateriový
zdroj
Vložte paměťovou
kartu
Zavřete krytku
prostoru pro
paměťovou
kartu/baterii
(1)
(1)
Konektory
(2)
(2)
(2)
(1)
5
(1)
(2)
Příprava
9
10
Zapněte fotoaparát
Otevřete
obrazovku nabídky
 Tlačítko
 [ 2] →
 Pomocí tlačítek /
tlačítka / →
vyberte možnost [ ]
[Datum/čas/pásmo]
→ tlačítko
→ tlačítko
Příprava
11
12
Nastavte časové
pásmo
Nastavte datum
a čas
 Pomocí tlačítek /
vyberte možnost →
tlačítko
 Tlačítko
 Tlačítka /
 Tlačítka /
použijte k navigaci →
použijte k navigaci
tlačítko
→ tlačítko
→
→
pomocí tlačítek
pomocí tlačítek /
/ upravte
vyberte možnost [OK]
nastavení →
→ tlačítko
tlačítko
6
Příprava
13
Nastavte jazyk
zobrazování
 Tlačítko
 Pomocí tlačítek /
vyberte možnost [OK]
→ tlačítko
 [ 2] → tlačítka
/ → [Jazyk
]
 Pomocí
tlačítek / / /
vyberte možnost
Nasazení objektivu
1
2
3
4
Ujistěte se, že je
fotoaparát vypnutý
Sejměte krytku
objektivu
a krytku těla
Nasaďte objektiv
Sejměte přední
krytku objektivu
(1)
(1)
(2)
(2)
7
(1)
Nasazení objektivu
5
Připravte se na
fotografování
(2)
(1)
 Stiskněte (1) při
současném mírném
otočení (2) a stisk
uvolněte (1).
 Dále mírně otáčejte
(2), dokud neuslyšíte
cvaknutí.
 Před zaostřením
použijte zoom pro
přiblížení objektu
nebo rozšíření
záběru.
Sejmutí objektivu
1
2
3
Ujistěte se, že je
fotoaparát vypnutý
Sejměte objektiv
Nasaďte krytku
objektivu
a krytku těla
(3)
(2)
(1)
 Stiskněte (1) při
současném otáčení
objektivu směrem
k (2), dokud se pohyb
nezastaví.
 Objektiv sejměte
směrem k (3).
8
Fotografování
Fotografování (Automatický inteligentní scénický režim)
1
2
3
Zapněte fotoaparát
Nastavte režim
Podle potřeby
pomocí zoomu
přibližte objekt
nebo rozšiřte záběr
(1) (2) (3)
 Nastavte režim
fotografování →
tlačítko
 (1) Ikona scény
 (2) Zbývající počet
snímků
 (3) Zbývající doba
záznamu
Fotografování
Fotografování (Automatický inteligentní scénický režim)
4
5
6
Zaostřete
Podle potřeby
vysuňte blesk
Exponujte
 Lehce stiskněte
tlačítko spouště.
 Po zaostření
fotoaparát
dvakrát pípne.
 Okolo zaostřené
oblasti se zobrazí
bod AF.
 Po expozici se pořízený
snímek na přibližně dvě
sekundy zobrazí.
 Opětovným
stisknutím tlačítka
spouště můžete
pořídit další snímek
i ve chvíli, kdy je
zobrazen snímek.
9
Fotografování
Záznam filmů (Automatický inteligentní scénický režim)
1
2
3
Zapněte fotoaparát
Nastavte režim
Podle potřeby
pomocí zoomu
přibližte objekt
nebo rozšiřte záběr
(1) (2) (3)
 (1) Ikona scény
 (2) Zbývající počet
snímků
 (3) Zbývající doba
záznamu
 Nastavte režim
fotografování →
tlačítko
Fotografování
Záznam filmů (Automatický inteligentní scénický režim)
4
5
Zahajte záznam
Zastavte záznam
 Okolo rozpoznaných
tváří osob, na které je
fotoaparát zaostřen,
se zobrazí rámečky.
10
Přehrávání
Prohlížení snímků
1
2
Nastavte displej na
přehrávání
Procházejte
snímky
 Tlačítko :
předchozí snímek
 Tlačítko :
další snímek
Přehrávání
Přehrávání filmů
1
2
3
Nastavte displej na
přehrávání
Procházejte
snímky
Přehrajte film
 Tlačítko :
předchozí snímek
 Tlačítko :
další snímek
 Filmy jsou označeny  Tlačítko :
symbolem
Zobrazte panel pro
přehrávání filmů
].
[
11
Přehrávání
Přehrávání filmů
4
Nastavte hlasitost
 Pomocí tlačítek /
vyberte možnost [ ]
Mazání snímků nebo filmů
1
2
3
Nastavte displej na
přehrávání
Procházejte
snímky
Vymažte snímek
 Pomocí tlačítek /
vyberte možnost
[Vymazat]
 Tlačítko :
předchozí snímek
 Tlačítko :
další snímek
12
Ochranné známky a licence
● Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
Zřeknutí se odpovědnosti
● Neautorizovaná reprodukce této příručky je zakázána.
● Všechny údaje jsou založeny na standardech testování
společnosti Canon.
● Uváděné informace se mohou stejně jako technické údaje a vzhled
výrobku bez předchozího upozornění změnit.
● Ilustrace a snímky obrazovek v této příručce se mohou mírně lišit
od skutečného vybavení.
● Nehledě na výše uvedené informace společnost Canon nepřebírá
žádnou odpovědnost za libovolné ztráty vzniklé v důsledku
používání tohoto výrobku.
13
Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)
Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ
(2012/19/EU), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo
podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto
směrnicím nemá být tento výrobek likvidován s odpadem
z domácností.
Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna
pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává,
že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy
(Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota
předepsaná směrnicí.
Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného
systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do
autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických
zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu
by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická
a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce
na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů.
Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se
prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání
s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo navštivte webové
stránky www.canon-europe.com/weee nebo www.canon-europe.com/battery.
UPOZORNĚNÍ
PŘI VÝMĚNĚ AKUMULÁTORU ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO EXPLOZE.
POUŽITÉ AKUMULÁTORY LIKVIDUJTE PODLE MÍSTNÍCH PŘEDPISŮ.
Aby se zaručil správný provoz výrobku, doporučujeme používat originální příslušenství
společnosti Canon.
- Kabel rozhraní IFC-600PCU
Kabel HDMI (konektor do fotoaparátu: typ D): Používejte komerčně dostupné kabely
v délce maximálně 2,5 m.
14
Číslo modelu je PC2328 (včetně modulů WLAN a BLE v modelu WM600).
Chcete-li identifikovat svůj model, zkontrolujte číslo na štítku na spodní části fotoaparátu
nebo za vyklápěcí obrazovkou, které začíná písmeny PC.
Země a regiony povolující použití bezdrátových funkcí
- Použití bezdrátových funkcí je v některých zemích a regionech omezeno a jejich
nelegální použití může být postihováno podle národních a mezinárodních zákonů.
Abyste zamezili porušení zákonů upravujících používání bezdrátových zařízení,
navštivte pro zjištění míst, kde je používání těchto zařízení povoleno, webové stránky
společnosti Canon.
Mějte na paměti, že společnost Canon nepřebírá odpovědnost za žádné problémy
vzniklé v důsledku použití bezdrátových funkcí v jiných zemích a regionech.
Níže uvedené činnosti mohou mít za následek právní postih:
- změna či úprava produktu
- odstranění certifikačních nálepek z produktu
Nepoužívejte bezdrátové funkce tohoto výrobku v blízkosti lékařských zařízení nebo
jiných elektronických zařízení.
Použití bezdrátových funkcí tohoto výrobku v blízkosti lékařských zařízení nebo jiných
elektronických zařízení může ovlivnit činnost těchto zařízení.
Tímto společnost Canon Inc. prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se
směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Frekvenční rozsah Wi-Fi: 2 401 – 2 473 MHz
Maximální výstupní výkon Wi-Fi: 11,7 dBm
Frekvenční rozsah Bluetooth: 2 402 – 2 480 MHz
Maximální výstupní výkon Bluetooth: 9,7 dBm
CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Některá loga technických standardů, které fotoaparát splňuje, lze zobrazit na
displeji volbou MENU ► karta [ 5] ► [Zobrazení loga osvědčení].
© CANON INC. 2018
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising