Canon | EOS RP | User manual | Canon EOS RP User manual

Canon EOS RP User manual
zz Tento návod je určen pro fotoaparát
EOS RP s nainstalovaným firmwarem
verze 1.2.0 nebo novější.
ČESKY
Rozšířená uživatelská příručka
Úvod
Než začnete fotografovat, přečtěte si následující
Chcete-li se vyhnout potížím a nehodám při fotografování, přečtěte
si nejprve části „Bezpečnostní pokyny“ (=25–=27) a „Pokyny
k zacházení“ (=28–=30). Také si přečtěte pozorně tuto příručku
a ujistěte se o správném používání fotoaparátu.
Tuto příručku využívejte při použití fotoaparátu, chcete-li se
s fotoaparátem ještě více seznámit
Během čtení tohoto návodu udělejte několik zkušebních snímků
a prohlédněte si výsledek. Umožní vám to lépe porozumět funkcím
fotoaparátu. Uchovávejte tuto příručku na bezpečném místě, abyste do ní
mohli v případě potřeby nahlédnout.
Zkouška fotoaparátu před použitím a záruka
Po vyfotografování si snímky přehrajte a zkontrolujte, zda byly správně
zaznamenány. Společnost Canon nenese odpovědnost za jakoukoli
způsobenou ztrátu či škodu, pokud došlo k poškození fotoaparátu nebo
paměťové karty a snímky nelze zaznamenat ani stáhnout do počítače.
Autorská práva
Autorská práva v některých zemích zakazují používání snímků
zaznamenaných fotoaparátem (nebo hudby/snímků s hudbou přenesených
na paměťovou kartu) pro účely jiné než osobní účely. Je také třeba mít na
paměti, že při určitých veřejných produkcích, na výstavách apod. může být
fotografování zakázáno i pro soukromé účely.
2
Kontrolní seznam položek
Než začnete s fotoaparátem pracovat, zkontrolujte, zda balení obsahuje
všechny následující položky. Pokud některá položka chybí, obraťte se na
prodejce.
Fotoaparát
(s krytkou těla)
Bateriový zdroj LP-E17
(s ochranným krytem)
Nabíječka baterií
LC-E17E*
Řemen
* Nabíječka baterií LC-E17E je dodávána s napájecím kabelem.
oo Fotoaparát neobsahuje paměťovou kartu (=10), propojovací kabel ani kabel
HDMI.
oo Podrobnější informace o Rozšířené uživatelské příručce a Návodech k použití
naleznete na další stránce.
oo Jestliže jste si pořídili sadu objektivu, zkontrolujte, zda balení daný objektiv obsahuje.
oo Dejte pozor, abyste žádnou z výše uvedených položek neztratili.
oo Pokud potřebujete Návody k použití objektivů, stáhněte si je z webové stránky
Canon (=4).
oo Návody k použití objektivu (soubory PDF) se pro objektivy prodávají
samostatně. Při nákupu sady objektivu je nutné mít na paměti, že některé
s objektivem dodané příslušenství se může lišit od příslušenství popsaného
v návodech k použití objektivu.
3
Návody k použití
Návod k použití, dodaný spolu s fotoaparátem, poskytuje
základní popisy fotoaparátu a funkcí Wi-Fi.
Rozšířená uživatelská příručka (tento soubor PDF) obsahuje
kompletní pokyny k používání produktu. Tento dokument je
možné stáhnout z webu společnosti Canon do počítače či
jiného zařízení.
Stažení Rozšířené uživatelské příručky / Návodů k použití
Rozšířenou uživatelskou příručku a Návody k použití objektivů a softwaru
(soubory PDF) lze stáhnout z webu společnosti Canon do počítače či jiného
zařízení.
zzWeb pro stažení
www.canon.com/icpd
Rozšířená uživatelská příručka
Návod k použití objektivu
Návod k použití softwaru
oo K prohlížení souborů PDF je vyžadován software určený k prohlížení
souborů ve formátu Adobe PDF, jako je Adobe Acrobat Reader DC
(doporučujeme používat nejnovější verzi).
oo Prohlížeč Adobe Acrobat Reader DC lze stáhnout zdarma z Internetu.
oo Dvojitým kliknutím na stažený soubor PDF jej otevřete.
oo Chcete-li se dozvědět více o používání prohlížeče PDF, prostudujte si
nápovědu k softwaru a podobné zdroje.
4
Návody k použití
Stažení Rozšířené uživatelské příručky / Návodů k použití
pomocí QR kódu
Rozšířenou uživatelskou příručku a návody k použití objektivů a softwaru
(soubory PDF) lze stáhnout do smartphonu nebo tabletu pomocí QR kódu.
www.canon.com/icpd
oo K načtení QR kódu je vyžadována softwarová aplikace.
oo Zvolte svoji zemi nebo oblast bydliště a stáhněte si Rozšířenou uživatelskou
příručku / Návody k použití.
oo Chcete-li zobrazit QR kód na obrazovce fotoaparátu, vyberte možnost
[5: URL pro manuál/software].
5
Stručný návod k používání
1
2
3
4
5
6
Vložte baterii (=42).
zz Po nákupu nabijte baterii a začněte
používat (=40).
Vložte kartu (=42).
zz Otočte kartu štítkem směrem
k zadní straně fotoaparátu a vložte
ji do slotu.
Nasaďte objektiv (=48).
zz Zarovnejte červenou značku pro
nasazení objektivu s červenou
značkou na fotoaparátu pro
nasazení objektivu.
zz Ujistěte se, zda je přepínač režimů
zaostřování objektivu nastaven na
<2> (=48).
Přesuňte vypínač napájení do
polohy <1> (=46).
Vyklopte obrazovku (=45).
zz Pokud se objeví obrazovka
nastavení data/času/pásma,
přejděte na =374.
Stručný návod k používání
6
7
8
9
Přesuňte volič režimů do
polohy <A> (=68).
zz Veškerá nezbytná nastavení
fotoaparátu se provedou
automaticky.
Zaostřete na objekt (=54).
zz Přes detekovaný obličej se objeví
<p> (AF bod).
zz Namáčkněte tlačítko spouště
napůl a fotoaparát zaostří na
fotografovaný objekt.
Vyfotografujte snímek
(=54).
zz Úplným stisknutím tlačítka spouště
vyfotografujte snímek.
Prohlédněte si snímek.
zz Pořízený snímek se zobrazí na
obrazovce na dobu přibližně 2 s.
zz Chcete-li snímek zobrazit znovu,
stiskněte tlačítko <x> (=296).
zz Chcete-li zobrazit dosud vyfotografované snímky, prostudujte si část
„Přehrávání snímků“ (=296).
zz Pokud chcete některý snímek odstranit, prostudujte si část „Mazání
snímků“ (=314).
7
O tomto návodu
Ikony v tomto návodu
<6>
<5>
<W><X><Y><Z>
<T>
<0>
*
: Označuje hlavní ovladač.
: Označuje rychloovladač.
: Označuje odpovídající směr na navigačních
tlačítkách <V>.
: Označuje ovládací kroužek objektivu.
: Označuje tlačítko nastavení.
: Znázorňuje dobu trvání (v * sekundách) operace
vámi stisknutého tlačítka, počítá se čas od uvolnění
tlačítka.
* Kromě výše uvedených se v tomto návodu při popisu příslušných funkcí používají
také ikony a symboly uvedené na tlačítkách fotoaparátu a zobrazené na displeji.
M (v názvech stránky) : Funkce dostupné pouze v režimech kreativní
zóny (režim <t>, <d>, <s>, <f>, <a>
nebo <F>) nebo pro filmy zaznamenané s ruční
expozicí.
: Odkazuje na čísla stránek s dalšími informacemi.
=***
: Upozornění umožňující předejít potížím
při fotografování.
: Doplňkové informace.
: Tipy nebo rady pro vytvoření dokonalejších
fotografií.
: Rady ohledně řešení potíží.
8
O tomto návodu
Základní předpoklady pro pokyny k obsluze, vzorové
fotografie
zz Před jakýmkoli postupem dle pokynů se ujistěte, zda je vypínač napájení
nastaven do polohy <1> a zda je vypnutá funkce Blokování více funkcí
(=46, =58).
zz Vychází se z předpokladu, že pro veškerá nastavení v nabídkách
a uživatelské funkce jsou nastaveny výchozí hodnoty.
zz Na obrázcích v tomto návodu je jako příklad zobrazen fotoaparát
s nasazeným objektivem RF24-105mm F4 L IS USM.
zz Ukázkové fotografie zobrazené na fotoaparátu a použité v této příručce
jsou určeny pouze k naučným účelům.
zz Při popisování činností s objektivy typu EF a EF-S se předpokládá použití
upevňovacího adaptéru.
9
Kompatibilní karty
Následující karty lze použít s fotoaparátem bez ohledu na kapacitu. Pokud
je karta nová nebo byla předtím naformátována (inicializována) v jiném
fotoaparátu či počítači, naformátujte ji v tomto fotoaparátu (=367).
zzPaměťové karty SD/SDHC/SDXC
Podporovány jsou i karty UHS-I a UHS-II.
Karty, na které lze zaznamenat filmy
Při záznamu filmů použijte velkokapacitní kartu s dostatečným výkonem
(dostatečnou rychlostí zápisu a čtení), která zvládne nastavenou velikost
filmového záznamu. Podrobné informace viz =586.
V tomto návodu jsou pojmem „karta“ označovány paměťové karty
SD, SDHC a SDXC.
* Fotoaparát není dodáván s kartou pro záznam fotografií
a filmů. Je třeba ji zakoupit samostatně.
10
Kapitoly
Úvod
2
Příprava a základní operace
39
Základní fotografování
67
Kreativní zóna
95
Snímání
109
Přehrávání
293
Nastavení
357
Návod k použití funkce Wi‑Fi
(bezdrátové komunikace)
415
Uživatelské funkce / Moje menu
523
Referenční informace
553
11
Obsah
Úvod
2
Kontrolní seznam položek.......................................................................3
Návody k použití.....................................................................................4
Stručný návod k používání......................................................................6
O tomto návodu......................................................................................8
Kompatibilní karty.................................................................................10
Kapitoly.................................................................................................11
Obsah...................................................................................................12
Rejstřík funkcí.......................................................................................21
Bezpečnostní pokyny............................................................................25
Pokyny k zacházení..............................................................................28
Názvy částí přístroje.............................................................................31
Příprava a základní operace
39
Nabíjení baterie.....................................................................................40
Vložení/vyjmutí baterie a karty..............................................................42
Použití obrazovky..................................................................................45
Zapnutí napájení...................................................................................46
Nasazení a sejmutí objektivu................................................................48
Nasazení a sejmutí objektivů EF/EF-S.................................................50
Použití hledáčku....................................................................................52
Základní operace..................................................................................53
Použití a nastavení nabídek..................................................................60
Činnost dotykové obrazovky.................................................................64
Rychlé ovládání....................................................................................65
12
Obsah
Základní fotografování
67
Plně automatické fotografování (Automatický inteligentní scénický
režim)....................................................................................................68
Techniky fotografování v plně automatickém režimu (Automatickém
inteligentním scénickém režimu)...........................................................71
Režim Speciální scéna.........................................................................75
Fotografování portrétů..........................................................................77
Snímání skupinových fotografií.............................................................78
Fotografování krajiny............................................................................79
Fotografování pohyblivých objektů.......................................................80
Fotografování dětí.................................................................................81
Sledování pohybujícího se objektu.......................................................82
Fotografování detailů............................................................................84
Fotografování jídla................................................................................85
Fotografování nočních portrétů (se stativem).......................................86
Fotografování nočních scén (z ruky).....................................................87
Fotografování scén v protisvětle...........................................................88
Fotografování tichých scén...................................................................89
Upozornění k režimům <SCN>.............................................................90
Kreativní zóna
95
Programová automatická expozice.......................................................96
Priorita závěrky AE................................................................................98
Priorita clony AE..................................................................................100
Ruční expozice...................................................................................102
13
Obsah
Flexibilní priorita AE............................................................................104
Dlouhé (režim Bulb) expozice.............................................................106
Snímání
Snímání fotografií
109
110
Nabídky na kartě: Fotografování......................................................... 111
Nastavení kvality snímku....................................................................116
Nastavení ořezu/poměru stran............................................................119
Nastavení doby prohlídky snímku.......................................................122
Korekce odchylek objektivu způsobených optickými
charakteristikami.................................................................................123
Nastavení požadované kompenzace expozice...................................128
Automatický braketing expozice (AEB)...............................................129
Nastavení citlivosti ISO pro fotografie.................................................131
Automatická korekce jasu a kontrastu................................................136
Priorita vysokých jasů.........................................................................137
Nastavení časovače měření...............................................................138
Simulace expozice..............................................................................139
Nastavení vyvážení bílé......................................................................140
Korekce vyvážení bílé.........................................................................145
Nastavení barevného prostoru............................................................147
Výběr stylu Picture Style.....................................................................148
Uživatelské nastavení stylu Picture Style...........................................152
Uložení stylu Picture Style..................................................................155
Nastavení potlačení šumu..................................................................157
Vložení dat pro odstranění prachu......................................................161
14
Obsah
Fotografování s funkcí Expozice dotykem..........................................163
Násobné expozice..............................................................................165
Fotografování s vysokým dynamickým rozsahem (HDR)...................171
Pořizování intervalových snímků........................................................176
Potlačení mihotání..............................................................................179
Výběr rychlosti zobrazení pro rychlé kontinuální snímání...................181
Upozornění na fotografování bez karty...............................................182
Nastavení AF dotyk+tažení.................................................................183
Výběr režimu Činnost AF....................................................................185
Výběr metody AF................................................................................188
Zaostřování na oči lidí.........................................................................198
Nastavení funkce Souvislé AF............................................................199
Nastavení elektronického MF objektivu..............................................200
Nastavení spuštění pomocného světla AF..........................................201
Braketing ostření.................................................................................202
Výběr režimu řízení.............................................................................206
Použití samospouště ..........................................................................209
Výběr režimu měření...........................................................................211
Blokování expozice při fotografování (Blok. AE).................................213
Ruční zaostřování...............................................................................214
Fotografování s dálkovým ovládáním.................................................217
Použití dálkové spouště......................................................................219
Fotografování s bleskem.....................................................................220
Nastavení funkce blesku.....................................................................222
Obecné poznámky pro fotografování..................................................231
15
Obsah
Záznam filmů
235
Nabídky na kartě: Záznam filmu.........................................................236
Záznam filmů......................................................................................239
Záznam HDR filmů..............................................................................247
Nastavení velikosti filmového záznamu..............................................249
Ořez filmu............................................................................................256
Nastavení záznamu zvuku..................................................................257
Digitální IS při filmování......................................................................260
Záznam časosběrných filmů...............................................................262
Záznam videomomentek.....................................................................274
Nastavení funkce Servo AF při záznamu filmu...................................280
Další funkce nabídky...........................................................................285
Obecná upozornění pro záznam filmů................................................291
Přehrávání
293
Nabídky na kartě: Přehrávání.............................................................294
Přehrávání snímků..............................................................................296
Zvětšování snímků..............................................................................299
Zobrazení náhledů (zobrazení více snímků).......................................300
Přehrávání filmů..................................................................................301
Úprava prvních a posledních scén filmu.............................................304
Zachycení políčka z filmu v rozlišení 4K nebo časosběrného filmu
v rozlišení 4K......................................................................................306
Přehrávání na televizoru.....................................................................308
Ochrana snímků..................................................................................310
Otáčení snímků...................................................................................313
16
Obsah
Mazání snímků....................................................................................314
Formát DPOF (Digital Print Order Format).........................................318
Určení snímků pro fotoalbum..............................................................322
Zpracování snímků RAW pomocí fotoaparátu....................................325
Použití oblíbených efektů (Kreativní asistent).....................................331
Výběr typu zpracování snímku RAW..................................................333
Úprava alb videomomentek................................................................334
Oříznutí snímků JPEG........................................................................337
Změna velikosti snímků JPEG............................................................339
Nastavení hodnocení..........................................................................340
Prezentace (automatické přehrávání).................................................343
Filtrování snímků pro přehrávání........................................................345
Procházení snímků přeskakováním (zobrazení s přeskakováním
snímků)...............................................................................................347
Přizpůsobení zobrazení informací při přehrávání...............................349
Zobrazení indikace přesvětlení...........................................................351
Zobrazení AF bodů.............................................................................352
Zobrazení rastru..................................................................................353
Určení zobrazení počátečního snímku při zahájení přehrávání..........354
Nastavení poměru počátečního zvětšení a počáteční polohy............355
Nastavení
357
Nabídky na kartě: Nastavení...............................................................358
Vytvoření a výběr složky.....................................................................361
Způsoby číslování souborů.................................................................363
Nastavení automatického otáčení snímků na výšku...........................366
17
Obsah
Formátování paměťových karet..........................................................367
Zobrazení průvodce režimy snímání...................................................369
Zobrazení průvodce funkcí.................................................................370
Nastavení režimu Eco.........................................................................371
Nastavení funkcí úspory energie........................................................372
Nastavení jasu obrazovky...................................................................373
Nastavení data, času a časového pásma...........................................374
Nastavení jazyka rozhraní..................................................................377
Nastavení videosystému.....................................................................378
Nastavení odezvy ovládání dotykem..................................................379
Vypnutí zvukové signalizace při ovládání fotoaparátu........................380
Kontrola údajů baterie.........................................................................381
Čištění snímače..................................................................................382
Nastavení rozlišení výstupu HDMI......................................................386
Přehrávání snímků RAW na televizoru HDR......................................387
Přizpůsobení informací zobrazených při snímání...............................388
Nastavení priority pro způsob zobrazení snímání...............................393
Nastavení formátu zobrazení v hledáčku............................................393
Nastavení režimu zobrazení...............................................................394
Přizpůsobení funkce tlačítka spouště pro záznam filmu.....................395
Nápověda............................................................................................396
Nastavení bezdrátových funkcí...........................................................398
Doplňování zeměpisných údajů ke snímkům......................................402
Nastavení blokování více funkcí.........................................................407
Uložení uživatelských režimů snímání................................................408
Obnovení výchozích nastavení fotoaparátu........................................410
18
Obsah
Nastavení údajů copyrightu................................................................411
Kontrola dalších informací..................................................................413
Návod k použití funkce Wi‑Fi (bezdrátové komunikace)
415
Možnosti nabízené funkcemi Wi-Fi (bezdrátové komunikace)............416
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi....................................................419
Připojení k počítači přes Wi-Fi............................................................453
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi.......................................................461
Odesílání snímků do webové služby..................................................473
Wi-Fi připojení přes přístupové body..................................................488
Opětovné připojení pomocí sítě Wi-Fi.................................................493
Změna nebo odstranění nastavení připojení......................................496
Vymazání nastavení bezdrátové komunikace na výchozí hodnoty.....498
Zobrazení informační obrazovky.........................................................499
Reakce na chybové zprávy.................................................................500
Poznámky k funkci bezdrátové komunikace.......................................511
Zabezpečení.......................................................................................513
Kontrola nastavení sítě.......................................................................514
Obrazovka [Nastavení bezdrát. komunikace]..................................515
Obrazovka [Nastavení sítě Wi-Fi].....................................................516
Použití virtuální klávesnice..................................................................517
Nastavení IP adresy ručně..................................................................518
Zobrazení stavu Wi-Fi/Bluetooth.........................................................520
Uživatelské funkce / Moje menu
523
Nabídky na kartě: Uživatelské nastavení............................................524
19
Obsah
Nastavení uživatelských funkcí...........................................................525
Nastavení uživatelských funkcí...........................................................526
Vymazání nastavení uživatelských funkcí...........................................546
Nabídky na kartě: Moje menu.............................................................547
Uložení uživatelské nabídky Moje menu.............................................548
Referenční informace
553
Informace o softwaru..........................................................................554
Import snímků do počítače..................................................................556
Nabíjení baterie ve fotoaparátu...........................................................558
Použití prodlužovacího gripu...............................................................560
Odstraňování problémů......................................................................562
Chybové kódy.....................................................................................581
Údaje o výkonnosti..............................................................................582
Zobrazení informací............................................................................591
Rejstřík................................................................................................605
20
Rejstřík funkcí
Napájení
zz Nabíjení baterie (=40)
zz Stav baterie (=47)
zz Kontrola údajů o baterii (=381)
zz Režim Eco (=371)
zz Úspora energie (=372)
Karty
zz Formátování (=367)
zz Uvolnění závěrky bez karty
(=182)
zz Karty kompatibilní se záznamem
filmu (=585)
Objektiv
zz Nasazení (=48, =50)
zz Sejmutí (=49, =51)
zz Uvolnění závěrky bez objektivu
(=544)
Základní nastavení
zz Jazyk (=377)
zz Datum/čas/pásmo (=374)
zz Zvuková signalizace (=380)
zz Údaje copyrightu (=411)
zz Vymazat všechna nastavení
fotoaparátu (=410)
Hledáček
zz Dioptrická korekce (=52)
zz Zobrazení informací v hledáčku
(=389)
zz Svislé zobrazení v hledáčku
(=390)
zz Formát zobrazení v hledáčku
(=393)
Obrazovka
zz Proměnný úhel (=45)
zz Ovládání dotykem (=64)
zz Jas (=373)
zz Nastavení zobrazení (=394)
zz Elektronický horizont (=388)
zz Nápověda (=396)
Automatické zaostřování (AF)
zz Činnost AF (=185)
zz Metoda AF (=188)
zz Volba AF bodu (=193)
zz AF detekce očí (=198)
zz Souvislé AF (=199)
zz AF dotyk+tažení (=183)
zz Nastavení zvýraznění okrajů pro
MF (=216)
zz Ruční zaostřování (=214)
zz Elektronické ruční ostření (=200)
21
Rejstřík funkcí
Měření
zz Režim měření (=211)
Řízení
zz Režim řízení (=206)
zz Samospoušť (=209)
zz Maximální počet snímků sekvence
(=118)
Nastavení záznamu snímků
zz Vytvoření/výběr složky (=361)
zz Číslování souborů (=363)
Kvalita snímku
zz Kvalita snímku (=116)
zz Ořez/poměr stran fotografie
(=119)
zz Citlivost ISO (fotografie) (=131)
zz Styl Picture Style (=148)
zz Vyvážení bílé (=140)
zz Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizace jasu)
(=136)
zz Potlačení šumu pro vysoké citlivosti
ISO (=157)
zz Potlačení šumu pro dlouhé
expozice (=159)
zz Priorita vysokých jasů (=137)
zz Korekce odchylky objektivu
(=123)
zz Potlačení mihotání (=179)
zz Barevný prostor (=147)
22
Snímání
zz Režim snímání (=34)
zz Režim HDR (=171)
zz Násobné expozice (=165)
zz Časovač režimu Bulb (=107)
zz Náhled hloubky ostrosti (DOF)
(=101)
zz Dálková spoušť (=219)
zz Dálkové ovládání (=217)
zz Rychlé ovládání (=65)
zz Expozice dotykem (=163)
zz Zvětšené zobrazení (=195)
zz Zobrazení rastru (=390)
zz Zobrazení informací o snímku
(=388)
zz Nastavení zobrazení (=394)
zz Blokování více funkcí (=58)
zz Chybové kódy (=581)
Expozice
zz Kompenzace expozice (=128)
zz Kompenzace expozice v režimu M
s automatickou citlivostí ISO
(=103)
zz AEB (=129)
zz Blokování AE (=213)
zz Bezpečný posun (=529)
zz Simulace expozice (=139)
Rejstřík funkcí
Blesk
zz Externí blesk (=220)
zz Kompenzace expozice s bleskem
(=220)
zz Blokování expozice s bleskem
(=220)
zz Nastavení funkce blesku (=225)
zz Nastavení uživatelských funkcí
blesku (=230)
Filmový záznam
zz Záznam v režimu automatické
expozice (=239)
zz Záznam v režimu ruční expozice
(=241)
zz Citlivost ISO (film) (=286)
zz Servo AF při záznamu filmu
(=280)
zz Sledovací citlivost Serva AF při
záznamu filmu (=282)
zz Rychlost Serva AF při záznamu
filmu (=283)
zz Velikost filmového záznamu
(=249)
zz Ořez filmu (=256)
zz HDR film (=247)
zz Časosběrný film (=262)
zz Videomomentka (=274)
zz Záznam zvuku (=257)
zz Mikrofon (=258)
zz Protivětrný filtr (=257)
zz Tlumič (=258)
zz Automatický delší čas (=288)
zz Přírůstky po 1/8 EV v režimu Av
(=289)
zz Výstup HDMI (=290)
zz Snímání s dálkovým ovládáním
(=285)
Přehrávání
zz Doba prohlídky snímku (=122)
zz Zobrazení jednotlivých snímků
(=296)
zz Zobrazení informací o snímku
(=597)
zz Zobrazení rastru (=353)
zz Přehrávání dotykem (=298)
zz Zobrazení informací při přehrávání
(=349)
zz Zobrazení náhledů (=300)
zz Procházení snímků (zobrazení
s přeskakováním snímků) (=347)
zz Nastavení podmínek hledání
snímků (=345)
zz Zvětšené zobrazení (=299)
zz Otáčení snímků (=313)
zz Ochrana (=310)
zz Hodnocení (=340)
zz Přehrávání filmů (=301)
zz Úprava prvních a posledních scén
filmu (=304)
zz Zachycení políčka (4K) (=306)
zz Prezentace (=343)
zz Zobrazení snímků na televizoru
(=308)
zz Mazání (=314)
23
Rejstřík funkcí
Úprava snímků
zz Zpracování snímku RAW (=325)
zz Změna velikosti snímků JPEG
(=339)
zz Oříznutí snímků JPEG (=337)
Příkaz tisku
zz Příkaz tisku (DPOF) (=318)
zz Nastavení fotoalba (=322)
Uživatelské nastavení
zz Uživatelské funkce (C.Fn) (=524)
zz Přizpůsobení operací (=537)
zz Moje menu (=548)
zz Uživatelský režim snímání
(=408)
Čištění snímače a odstranění
prachu
zz Čištění snímače (=382)
zz Vložení dat pro odstranění prachu
(=161)
zz Ruční čištění snímače (=384)
Software
zz Stažení a instalace (=554)
zz Návody k použití softwaru (=555)
24
Bezdrátové funkce
zz Připojení ke smartphonu (=419)
zz Automatické odesílání snímků do
smartphonu (=439)
zz Dálkové ovládání (EOS Utility)
(=453)
zz Automatické odeslání snímků do
počítače (=458)
zz Tisk na tiskárnách s rozhraním sítě
Wi-Fi (=461)
zz Načtení na webové stránky
(=473)
zz Vymazání nastavení bezdrátové
komunikace (=498)
Bezpečnostní pokyny
Nezapomeňte si tyto pokyny přečíst, abyste mohli výrobek ovládat bezpečně.
Postupujte podle nich, abyste předešli zranění nebo újmě na zdraví obsluhy
výrobku či jiných osob.
VAROVÁNÍ:
Označuje riziko vážného poranění nebo smrti.
oo Výrobek udržujte mimo dosah malých dětí.
Řemen omotaný kolem krku osoby může zapříčinit uškrcení.
Části nebo součásti fotoaparátů a příslušenství jsou nebezpečné, pokud by došlo
k jejich spolknutí. V případě spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Baterie je v případě spolknutí nebezpečná. V případě spolknutí okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc.
oo Používejte pouze napájecí zdroje uvedené v tomto návodu k použití pro použití
s příslušným výrobkem.
oo Výrobek nerozebírejte ani neupravujte.
oo Výrobek nevystavujte silným úderům ani vibracím.
oo Nedotýkejte se žádných odhalených vnitřních součástí.
oo V případě neobvyklých okolností, jako je přítomnost kouře či nezvyklý zápach,
přestaňte výrobek okamžitě používat.
oo K čištění výrobku nepoužívejte organická rozpouštědla jako alkohol, benzín nebo
ředidlo.
oo Dbejte, aby výrobek nezmokl. Do výrobku nevkládejte cizí předměty a nevlévejte
tekutiny.
oo Výrobek nepoužívejte v prostředí, v němž mohou být přítomny hořlavé výpary.
Může dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu či vzniku ohně.
oo Nenechávejte objektiv ani fotoaparát s nasazeným objektivem nechráněný, aniž
byste nasadili krytku objektivu.
Objektiv by mohl soustředit světlo a mohlo by dojít ke vzniku požáru.
oo Nedotýkejte se výrobku připojeného k elektrické zásuvce během bouřek s blesky.
Může dojít k úrazu elektrickým proudem.
oo Při používání komerčně dostupných baterií nebo dodaných bateriových zdrojů
dodržujte následující pokyny.
• Používejte baterie/bateriové zdroje pouze s příslušným uvedeným výrobkem.
• Baterie/bateriové zdroje nezahřívejte ani je nevystavujte ohni.
• Nenabíjejte baterie/bateriové zdroje pomocí neschválených nabíječek baterií.
• Nevystavujte svorky špíně ani je nenechte přijít do styku s kovovými kolíky či jinými
metalickými předměty.
• Nepoužívejte vytékající baterie/bateriové zdroje.
• Při likvidaci baterií/bateriových zdrojů izolujte svorky páskou nebo jiným způsobem.
Může dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu či vzniku ohně.
Pokud baterie/bateriový zdroj vytéká a tento materiál se dostane do kontaktu
s vaší pokožkou či oděvem, opláchněte zasaženou oblast důkladně tekoucí
vodou. Při zasažení očí důkladně vypláchněte velkým množstvím čisté tekoucí
vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
25
Bezpečnostní pokyny
oo Při používání nabíječky baterií nebo napájecího adaptéru dodržujte následující
pokyny.
• Pravidelně odstraňujte veškerý usazený prach ze zástrčky napájení a elektrické
zásuvky pomocí suchého hadříku.
• Nezapojujte ani neodpojujte výrobek s mokrýma rukama.
• Nepoužívejte výrobek, pokud není zástrčka napájení zcela zasunuta do elektrické
zásuvky.
• Nevystavujte zástrčku napájení a svorky špíně ani je nenechte přijít do styku
s kovovými kolíky či jinými metalickými předměty.
oo Nedotýkejte se nabíječky baterií nebo napájecího adaptéru připojeného k elektrické
zásuvce během bouřek s blesky.
oo Nepokládejte těžké předměty na napájecí kabel. Napájecí kabel nepoškozujte,
nelámejte ani neupravujte.
oo Při používání a krátce po používání nebalte výrobek do látky ani jiných materiálů,
když je výrobek stále ještě teplý.
oo Neodpojujte výrobek tažením za napájecí kabel.
oo Nenechávejte výrobek zapojený na napájení po dlouhá časová období.
oo Nenabíjejte baterie/bateriové zdroje při teplotách mimo teplotní rozsah 5 až 40 °C.
Může dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu či vzniku ohně.
oo Nedovolte zachování styku produktu se stejným místem pokožky po delší dobu
používání.
To může vést k nízkoteplotním kontaktním popáleninám, včetně zarudnutí
pokožky a puchýřů, i když produkt není na pohmat horký. Používání stativu nebo
podobného zařízení doporučujeme při používání produktu v horkých místech
a pro osoby s problémy s oběhovým systémem nebo méně citlivou pokožkou.
oo Řiďte se všemi znameními, která nabádají k vypnutí výrobku na místech, kde je jeho
používání zakázané.
Pokud tak neučiníte, může dojít k poruše jiných zařízení kvůli efektu
elektromagnetických vln a dokonce i k nehodě.
26
Bezpečnostní pokyny
UPOZORNĚNÍ:
Označuje riziko poranění.
oo Nepoužívejte blesk v bezprostřední blízkosti očí osob.
Může poranit oči.
oo Nedívejte se na obrazovku nebo hledáčkem po dlouhá časová období.
Může dojít ke vzniku symptomů obdobných cestovní nemoci (kinetóza).
V takovém případě přestaňte okamžitě používat výrobek a odpočiňte si na chvíli,
než jej opět začnete používat.
oo Blesk vyvíjí při aktivaci vysoké teploty. Během pořizování snímků udržujte prsty,
jiné části těla a předměty mimo zábleskovou jednotku.
Může dojít k popáleninám nebo poruše blesku.
oo Nenechávejte výrobek na místech vystavených extrémně vysokým nebo nízkým
teplotám.
Výrobek se může extrémně zahřát/ochladit a při dotyku způsobit popáleniny nebo
poranění.
oo Řemen je určený pouze k použití na tělo. Zavěšení řemenu s jakýmkoli výrobkem
připnutým na háček nebo jiný objekt může zapříčinit poškození výrobku. Výrobkem
také netřepejte ani jej nevystavujte silným úderům.
oo Nevyvíjejte silný tlak na objektiv a zabraňte, aby do něho udeřil jakýkoli předmět.
Může dojít k poranění nebo poškození výrobku.
oo Výrobek připevněte pouze na stativ, který je dostatečně robustní.
oo Nepřenášejte výrobek, pokud je připevněn na stativ.
Může dojít k poranění nebo ke vzniku nehody.
oo Nedotýkejte se žádných částí uvnitř výrobku.
Může dojít k poranění.
27
Pokyny k zacházení
Péče o fotoaparát
zz Fotoaparát je citlivé zařízení. Nevystavujte jej pádům a nárazům.
zz Fotoaparát není vodotěsný a nelze jej používat pod vodou.
zz Chcete-li maximalizovat odolnost fotoaparátu vůči prachu a odkapávající
vodě, udržujte kryt konektorů, kryt prostoru na baterie, kryt slotu na karty
a všechny další kryty pevně uzavřené.
zz Tento fotoaparát byl navržen jako odolný vůči prachu a kapající vodě,
což má bránit vniknutí písku, nečistot, prachu či vody, která na něj
neočekávaně padá, dovnitř, ale je nemožné zabránit naprostému
pronikání nečistot, prachu, vody nebo soli. Pokuste se zabránit tomu, aby
se na fotoaparát dostaly nečistoty, prach, voda nebo sůl.
zz Pokud se voda dostane na fotoaparát, otřete ji suchou a čistou látkou.
Pokud se na fotoaparát dostanou nečistoty, prach nebo sůl, otřete je
čistou a dobře vyždímanou látkou.
zz Používání fotoaparátu v místě s velkým množstvím nečistot nebo prachu
může způsobit závadu.
zz Doporučujeme po použití fotoaparát vyčistit. Delší vystavení fotoaparátu
působení prachu, nečistot, vody nebo soli může způsobit závadu.
zz Pokud omylem upustíte fotoaparát do vody nebo máte obavy z vniknutí
vlhkosti (vody), nečistot, prachu či soli do fotoaparátu, neprodleně se
poraďte s nejbližším servisním střediskem společnosti Canon.
zz Neponechávejte fotoaparát v blízkosti zařízení produkujících silné
magnetické pole, jako jsou permanentní magnety nebo elektromotory.
Nepoužívejte ani neukládejte fotoaparát v blízkosti zařízení vyzařujících
silné elektromagnetické vlnění, například velké antény. Silné magnetické
pole může způsobit nesprávnou funkci fotoaparátu nebo zničení dat
snímku.
zz Neponechávejte fotoaparát v nadměrně horkém prostředí, například
v automobilu na přímém slunci. Vysoké teploty mohou způsobit
nesprávnou funkci fotoaparátu.
zz Fotoaparát obsahuje citlivé elektrické obvody. Nikdy se nepokoušejte
fotoaparát sami rozebírat.
28
Pokyny k zacházení
zz Neblokujte činnost lamely závěrky prstem apod. Mohlo by dojít k závadě.
zz Používejte pouze komerčně dostupné ofukovací balonky k odfouknutí
prachu, pokud ulpí na objektivu, hledáčku atd. K čištění těla fotoaparátu
a objektivu nepoužívejte čističe obsahující organická rozpouštědla.
V případě výskytu odolných nečistot odneste fotoaparát do nejbližšího
servisního střediska Canon.
zz Nedotýkejte se elektrických kontaktů fotoaparátu prsty. Zabráníte tak
korozi kontaktů. Zkorodované kontakty mohou způsobit nesprávnou
funkci fotoaparátu.
zz Pokud je fotoaparát náhle přemístěn z chladného prostředí do teplého,
může na fotoaparátu a jeho vnitřních součástech dojít ke kondenzaci
vlhkosti. Chcete-li kondenzaci zabránit, vložte fotoaparát do utěsněného
plastového sáčku a vyčkejte, dokud se neohřeje na vyšší teplotu. Teprve
pak jej ze sáčku vyjměte.
zz Pokud na fotoaparátu zkondenzuje vlhkost, nepoužívejte jej ani
nesnímejte objektiv a nevyndávejte kartu nebo baterii, aby se zabránilo
poškození.
Vypněte fotoaparát a před dalším používáním vyčkejte, než se vlhkost
zcela vypaří.
I když fotoaparát zcela vyschne, pokud je vnitřně stále chladný,
nesnímejte objektiv a nevyndávejte kartu ani baterii, dokud se fotoaparát
zcela neadaptuje na teplotu okolního prostředí.
zz Pokud fotoaparát nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii a uložte
jej na chladném, suchém, dobře větraném místě. Čas od času i na
uloženém fotoaparátu několikrát stiskněte tlačítko spouště, abyste ověřili,
zda fotoaparát stále funguje.
zz Neskladujte fotoaparát na místech, kde se vyskytují chemické látky, které
mohou způsobit korozi, například v chemické laboratoři.
zz Jestliže fotoaparát nebyl dlouhou dobu používán, vyzkoušejte před jeho
opětovným použitím všechny funkce. Pokud jste fotoaparát delší dobu
nepoužívali nebo se chystáte fotografovat důležité snímky, například
při cestě do zahraničí, nechejte jej zkontrolovat v nejbližším servisním
středisku Canon nebo jej zkontrolujte sami a ověřte, zda je řádně funkční.
zz Pokud delší dobu opakujete kontinuální snímání nebo fotografujete/
snímáte filmy, fotoaparát se může značně zahřát. Nejedná se o závadu.
zz Pokud se v oblasti snímku nebo jeho okolí nachází jasný zdroj světla,
může dojít k výskytu stínů.
29
Pokyny k zacházení
Obrazovka a hledáček
zz I když se displej a hledáček vyrábí pomocí velmi přesné technologie s
více než 99,99 % efektivních pixelů, 0,01 % nebo méně pixelů může
být mrtvých a také se zde mohou vyskytovat místa černé, červené
nebo dalších barev. Nejedná se o závadu. Tyto pixely nemají vliv na
zaznamenané snímky.
zz Pokud je obrazovka ponechána v zapnutém stavu dlouhou dobu,
může se projevit „vypálení“ určitých míst, kdy jsou patrné stopy dříve
zobrazeného obrazu. Tento jev je však pouze dočasný a vymizí, pokud
fotoaparát nebudete několik dnů používat.
zz Za nízkých teplot se může zdát, že obrazovka displeje reaguje pomalu,
a za vysokých teplot se může obrazovka jevit černá. Při pokojové teplotě
se obnoví normální zobrazení.
Karty
Dodržením následujících pokynů ochráníte kartu i data, která jsou na ní
zaznamenána:
zz Chraňte kartu před pádem, ohnutím nebo vlhkostí. Nevystavujte kartu
působení nadměrné síly, nárazům ani vibracím.
zz Nedotýkejte se elektronických kontaktů karty prsty ani žádnými kovovými
předměty.
zz Nelepte na kartu žádné štítky apod.
zz Kartu neskladujte ani nepoužívejte v blízkosti zařízení vytvářejících silné
magnetické pole, jako jsou televizory, reproduktory nebo permanentní
magnety. Dejte pozor také na místa s výskytem statické elektřiny.
zz Neponechávejte kartu na přímém slunečním světle nebo v blízkosti
zdroje tepla.
zz Kartu uchovávejte v pouzdře.
zz Neskladujte ji na horkých, prašných nebo vlhkých místech.
Objektiv
zz Po sejmutí objektivu z fotoaparátu položte objektiv
zadní stranou nahoru a nasaďte zadní krytku objektivu,
abyste zabránili poškrábání povrchu objektivu
a elektrických kontaktů (1).
30
(1)
Názvy částí přístroje
(1)
(10)
(11)
(12)
(2)
(3)
(4)
(13)
(5)
(6)
(7)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(8)
(9)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
<V> Značka ohniskové roviny
<6> Hlavní ovladač
<B> Multifunkční tlačítko
Tlačítko spouště
Tlačítko snímání filmů
Indikátor pomocného světla
AF / samospouště / dálkového
ovládání
Grip (prostor pro baterii)
Kontakty
Upevňovací adaptér objektivu
(19)
(10) Synchronizační kontakty blesku
(11) Sáňky pro příslušenství
(12) Značka pro nasazení objektivu
typu RF
(13) Vypínač napájení
(14) Úchyt pro řemen
(15) Mikrofon
(16) Obrazový snímač
(17) Uvolňovací tlačítko objektivu
(18) Zajišťovací kolík objektivu
(19) Krytka těla
31
Názvy částí přístroje
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(7)
(8)
(4)
(9)
(14)
(10)
(15)
(11)
(16)
(17)
(18)
(12)
(13)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Oční mušle
Okulár hledáčku
Kolečko dioptrické korekce
Kryt konektorů
Volič režimů
<5> Rychloovladač
<R> Přepínač blokování více
funkcí
(8) <p> Tlačítko aktivace AF
(9) Snímač hledáčku
(10) <B> Tlačítko informací
32
(11) Indikátor přístupu na kartu
(12) <Q/0> Tlačítko
rychloovladače/nastavení
(13) <M> Tlačítko Menu
(14) <F> Konektor pro dálkové
ovládání
(15) <D> Konektor HDMI
mini OUT
(16) <Y> VSTUPNÍ konektor pro
externí mikrofon
(17) <g> Digitální konektor
(18) <n> Konektor sluchátek
Názvy částí přístroje
(7)
(8)
(9)
(10)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(13)
(14)
(15)
(16)
Polohovací otvor příslušenství
Obrazovka
Závit pro stativ
<W><X><Y><Z>: <V>
Navigační tlačítka
Sériové číslo
Polohovací otvor příslušenství
Reproduktor
<A> Tlačítko blokování AE/
blokování FE
<S/u> Tlačítko zobrazení
AF bodu/Rejstříku/Zvětšení/
Zmenšení
(11)
(12)
(10)
(11)
(12)
(13)
Úchyt pro řemen
Slot karty
Prostor pro baterii
Zámek krytu slotu karty / prostoru
pro baterii
(14) Kryt slotu karty / prostoru pro
baterii
(15) <L> Tlačítko vymazání
(16) <x> Tlačítko přehrávání
33
Názvy částí přístroje
Volič režimů
Volič režimů zahrnuje režimy základní zóny, režimy kreativní zóny a režim
záznamu filmů.
(1)
(1) Základní zóna
Stačí pouze stisknout tlačítko spouště. Fotoaparát nastaví vše podle
fotografovaného objektu nebo fotografované scény.
A : Automatický inteligentní scénický režim (=68)
8 : Speciální scéna (=75)
34
2
Portrét (=77)
4
q
Skupinové foto (=78)
P
Detail (=84)
Jídlo (=85)
3
Krajina (=79)
6
Noční portrét (=86)
5
Sport (=80)
F
Noční scéna z ruky (=87)
C
Děti (=81)
G
Ovládání HDR Backlight (=88)
r
Panning (=82)
I
Tichý režim (=89)
Názvy částí přístroje
(2)
(3)
(4)
(2) Kreativní zóna
Tyto režimy poskytují rozsáhlejší ovládání pro snímání různých objektů
požadovaným způsobem.
t
Flexibilní priorita AE (=104)
d
Programová automatická expozice
(=96)
s
Priorita závěrky AE (=98)
f
Priorita clony AE (=100)
a
Ruční expozice (=102)
F
Režim Bulb (=106)
(3) Uživatelské režimy snímání
Můžete přiřadit funkce <t>, <d>, <s>, <f>, <a>, <F>, činnost
AF, funkce nabídky a další pro uživatelské režimy <w>, <x> nebo <y>
(=408).
(4) k: Záznam filmu (=239)
35
Názvy částí přístroje
Zobrazení informací v hledáčku
Zobrazené informace se liší v závislosti na
stavu fotoaparátu.
36
Názvy částí přístroje
Nabíječka baterií LC-E17E
Nabíječka pro bateriový zdroj LP-E17 (=40).
(4)
(1)
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(2)
(3)
Slot pro bateriový
zdroj
Indikátor plného
nabití
Indikátor nabíjení
Napájecí kabel
Zásuvka
pro napájecí kabel
(5)
37
Názvy částí přístroje
Připevnění řemenu
Provlékněte jeden konec řemenu zespoda
okem úchytu pro řemen na fotoaparátu.
Potom jej provlékněte přezkou na řemenu
podle obrázku. Zatáhněte za řemen, abyste
jej napnuli, a zkontrolujte, zda se nemůže
z přezky uvolnit.
38
Příprava a základní
operace
V této kapitole jsou popsány přípravné úkony před zahájením
fotografování a základní operace s fotoaparátem.
39
Nabíjení baterie
ochranný kryt dodaný
1 Sejměte
s baterií.
baterii zcela do nabíječky.
2 Vložte
zz Vyjměte baterii obráceným postupem.
baterii.
3 Nabijte
zz Připojte napájecí kabel k nabíječce
a zasuňte zástrčku napájecího kabelu
do zásuvky elektrické sítě.
gg Automaticky se zahájí nabíjení
a kontrolka nabíjení (1) se rozsvítí
oranžově.
gg Po úplném nabití baterie se zeleně
rozsvítí kontrolka plného nabití (2).
zz Úplné nabití zcela vybité baterie
trvá přibližně 2 hodiny při pokojové
teplotě (23 °C). Doba vyžadovaná
k nabití baterie se bude značně lišit
v závislosti na teplotě okolního prostředí
a zbývající kapacitě baterie.
zz Z bezpečnostních důvodů bude nabíjení
baterie při nízkých teplotách (5 až 10 °C)
trvat déle (přibližně až 4 hodiny).
40
Nabíjení baterie
zzPo zakoupení není baterie plně nabitá.
Před použitím baterii nabijte.
zzNabíjejte baterii v den, kdy ji budete používat, nebo o den
dříve.
Nabitá baterie se bude postupně vybíjet a ztrácet svou kapacitu i během
skladování.
zzPo nabití vyjměte baterii z nabíječky a odpojte nabíječku
z elektrické zásuvky.
zzPokud fotoaparát nepoužíváte, vyjměte baterii.
Pokud je baterie ponechána ve fotoaparátu dlouhou dobu, je z ní stále
odebírán malý proud, což vede k nadměrnému vybíjení a zkrácení
životnosti baterie. Skladujte baterii s nasazeným ochranným krytem.
Jestliže baterii po úplném nabití uložíte, může se snížit její výkon.
zzNabíječku baterií můžete používat i v zahraničí.
Nabíječku baterií lze připojit do elektrické sítě napájení se střídavým
proudem a napětím 100 V až 240 V 50/60 Hz. V případě potřeby připojte
volně prodejný adaptér zástrčky vhodný pro danou zemi nebo oblast.
Nepřipojujte k nabíječce baterií přenosný transformátor. Mohlo by dojít
k poškození nabíječky baterií.
zzPokud se baterie rychle vybije i po úplném nabití, dosáhla
konce své životnosti.
Zkontrolujte schopnost dobití baterie (=381) a zakupte si novou baterii.
oo Po odpojení zástrčky napájecího kabelu nabíječky se po dobu přibližně 5 s
nedotýkejte vidlice.
oo Dodaná nabíječka neumožňuje nabití jiné baterie, než je bateriový zdroj
LP-E17.
41
Vložení/vyjmutí baterie a karty
Do fotoaparátu vložte zcela nabitý bateriový zdroj LP-E17. Fotoaparát může
používat paměťové karty SD, SDHC nebo SDXC (prodávají se samostatně).
Karty UHS-II/UHS-I SDHC a SDXC jsou taktéž podporované. Zachycené
snímky se zaznamenávají na kartu.
oo Přesvědčte se, zda je přepínač ochrany proti zápisu karty (1) nastaven
do horní polohy, která umožňuje zápis a mazání.
Vložení
zámek krytu slotu karty /
1 Posuňte
prostoru pro baterii a otevřete kryt.
baterii.
2 Vložte
zz Vložte koncem s elektrickými kontakty.
zz Zasouvejte baterii, dokud nezapadne na
místo.
(1)
kartu.
3 Vložte
zz Zasuňte kartu štítkem směřujícím
do zadní části fotoaparátu podle
vyobrazení, až se zacvakne na místo.
kryt.
4 Zavřete
zz Stiskněte kryt, dokud se nezaklapne.
42
Vložení/vyjmutí baterie a karty
oo Nelze použít jiné baterie než bateriový zdroj LP-E17.
oo Po otevření krytu slotu karty / prostoru pro baterii dbejte na to, abyste jej
neotočili příliš dozadu. V opačném případě může dojít k poškození závěsu.
Vyjmutí
krytu slotu karty /
1 Otevřete
prostoru pro baterii.
(1)
zz Přesuňte vypínač napájení do
polohy <2>.
zz Zkontrolujte, zda je indikátor
přístupu na kartu (1) zhasnutý, a poté
otevřete kryt.
zz Pokud se na obrazovce zobrazuje
upozornění [Ukládání...], zavřete kryt.
baterii.
2 Vyjměte
zz Zatlačte na páčku zámku baterie ve
směru šipky, jak je znázorněno na
obrázku, a vyjměte baterii.
zz Na baterii vždy nasaďte dodaný
ochranný kryt (=40), abyste zabránili
jejímu zkratování.
kartu.
3 Vyjměte
zz Jemně kartu stlačte směrem dovnitř
a poté ji uvolněte, aby se vysunula.
zz Vytáhněte kartu v přímém směru.
kryt.
4 Zavřete
zz Stiskněte kryt, dokud se nezaklapne.
43
Vložení/vyjmutí baterie a karty
Formátování karty
Pokud je karta nová nebo byla předtím naformátována (inicializována)
v jiném fotoaparátu či počítači, naformátujte ji v tomto fotoaparátu (=367).
oo Počet možných snímků se liší v závislosti na zbývající kapacitě karty,
nastavení kvality snímků, citlivosti ISO atd.
oo Nastavení položky [z: Uvolnit závěrku bez karty] na možnost [Zakázat]
zajistí ochranu pro případ, že zapomenete vložit kartu (=182).
oo Pokud indikátor přístupu na kartu svítí či bliká, signalizuje, že probíhá
zápis snímků na kartu, čtení snímků z karty, mazání snímků nebo přenos
dat. Neotevírejte kryt slotu karty / prostoru pro baterii. Rovněž nikdy
neprovádějte žádnou z následujících činností, zatímco svítí nebo bliká
indikátor přístupu na kartu. V opačném případě může dojít k poškození
dat snímků, karty nebo fotoaparátu.
• Vyjmutí karty.
• Vyjmutí baterie.
• Vystavení fotoaparátu otřesům nebo nárazům.
• Odpojení a připojení napájecího kabelu (při použití příslušenství
domácího zdroje napájení (samostatně prodávané příslušenství)).
oo Pokud jsou na kartě již zaznamenány snímky, nemusí jejich číslování začínat
od hodnoty 0001 (=363).
oo Jestliže se na obrazovce zobrazí chybová zpráva týkající se karty, vyjměte
kartu a znovu ji vložte. Pokud chyba přetrvává, použijte jinou kartu.
Jestliže můžete přenést snímky uložené na kartě do počítače, přeneste
je všechny a poté kartu naformátujte ve fotoaparátu (=367). Je možné,
že karta pak bude opět normálně fungovat.
oo Nedotýkejte se kontaktů karty prsty ani kovovými předměty. Nevystavujte
kontakty prachu ani vodě. Dostanou-li se na kontakty nečistoty, mohou
kontakty selhat.
oo Multimediální karty (MMC) nelze použít. (Zobrazí se chyba karty.)
oo Používání karet UHS-II microSDHC/SDXC s adaptérem microSD až SD se
nedoporučuje. Při použití karet UHS-II použijte karty SDHC/SDXC.
44
Použití obrazovky
Můžete změnit směr a úhel natočení obrazovky.
obrazovku.
1 Vyklopte
zz Přidržujte horní a dolní část obrazovky
a vytáhněte ji podle vyobrazení.
obrazovku.
2 Otočte
zz Odklopenou obrazovku můžete otočit
180°
90°
175°
nahoru, dolů nebo o 180° směrem
k fotografovanému objektu.
zz Udávaný úhel je pouze přibližný.
ji směrem k sobě.
3 Obraťte
zz Normálně používejte fotoaparát
s obrazovkou natočenou k sobě.
oo Při otáčení obrazovky dbejte na to, abyste jí neotáčeli prudce, a nepůsobili tak
příliš velkou silou na osu otáčení (závěs).
oo Po připojení kabelu ke konektoru fotoaparátu bude rozsah úhlu otočení
odklopené obrazovky omezen.
oo Pokud fotoaparát nepoužíváte, zavřete obrazovku tak, aby směřovala dovnitř.
Obrazovku tak budete chránit.
oo Zrcadlový obrázek objektů (obrácený doprava/doleva) se zobrazuje, když
obrazovka směřuje k objektům před fotoaparátem.
45
Zapnutí napájení
zz <1>
Fotoaparát se zapne.
zz <2>
Fotoaparát je vypnutý a nepracuje.
Nastavte vypínač napájení do této
polohy, jestliže fotoaparát nepoužíváte.
Nastavení data, času a časového pásma
Pokud se po zapnutí vypínače napájení zobrazí obrazovka nastavení data/
času/pásma, nastavte datum/čas/pásmo podle pokynů uvedených na
=374.
Změna jazyka uživatelského rozhraní
Změna jazyka uživatelského rozhraní viz =377.
Automatické čištění snímače
zz Čištění snímače, které může způsobit nepatrný hluk, se provádí
automaticky při každém nastavení vypínače napájení do polohy <2>
nebo nasazení či sejmutí objektivu. Pro umožnění čištění snímače když
je vypínač napájení přesunut do polohy <1> můžete provést příslušné
nastavení v položce [5: Čištění snímače] (=383).
oo Pokud přesunete vypínač napájení do polohy <2> v době, kdy se
zaznamenává snímek na kartu, zobrazí se zpráva [Ukládání...] a napájení se
vypne až po dokončení záznamu.
46
Zapnutí napájení
Indikátor stavu baterie
: Stav baterie je dostatečný.
: Stav baterie je nízký, ale fotoaparát
lze stále používat.
: Baterie se brzy vybije. (Bliká)
: Nabijte baterii.
oo Provedením libovolného z následujících kroků způsobíte, že se baterie vybije
rychleji:
• Stisknutím tlačítka spouště do poloviny na dlouhou dobu.
• Častou aktivací automatického zaostřování (AF) bez pořízení snímku.
• Používáním funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu.
• Používání funkce Wi-Fi nebo Bluetooth.
oo Počet možných snímků se může snížit v závislosti na aktuálních podmínkách
fotografování.
oo Mechanizmus objektivu je napájen z baterie fotoaparátu. Určité objektivy
mohou způsobovat rychlejší vybíjení baterie než jiné objektivy.
oo Za nízkých okolních teplot nemusí být fotografování možné i při dostatečně
nabité baterii.
oo Ke kontrole stavu baterie použijte položku [5: Info baterie] (=381).
47
Nasazení a sejmutí objektivu
Nasazení objektivu
krytky.
1 Sejměte
zz Sejměte zadní krytku objektivu a krytku
těla otočením ve směru znázorněném
šipkami na obrázku.
objektiv.
2 Nasaďte
zz Vyrovnejte červenou značku pro
nasazení na objektivu s červenou
značkou pro nasazení na fotoaparátu
a otáčejte objektivem ve směru
znázorněném šipkou, dokud nezaskočí
na místo.
přepínač režimů
3 Přesuňte
zaostřování na objektivu do
polohy <AF>.
zz <AF> označuje automatické
zaostřování.
zz <MF> označuje ruční zaostřování.
Automatické zaostřování nebude
funkční.
zz V případě objektivů typu RF bez
přepínače režimů zaostřování proveďte
v nabídce fotoaparátu nastavení na [AF]
nebo [MF], v části [z: Režim ostření].
4 Sejměte přední krytku objektivu.
48
Nasazení a sejmutí objektivu
Sejmutí objektivu
Stiskněte uvolňovací tlačítko
objektivu a otočte objektivem
ve směru šipky, jak je znázorněno
na obrázku.
zz Otočte adaptérem až na doraz
a sejměte jej.
zz Na sejmutý objektiv nasaďte zadní
krytku objektivu.
oo Nedívejte se žádným objektivem přímo do slunce. Mohli byste si poškodit
zrak.
oo Při nasazování nebo snímání objektivu přesuňte vypínač napájení fotoaparátu
do polohy <2>.
oo Pokud se přední část objektivu (zaostřovací kroužek) během automatického
zaostřování otáčí, nedotýkejte se jí.
oo Pokyny k použití objektivu najdete v Návodu k použití objektivu (=4).
Rady pro zamezení vzniku šmouh a prachu
Výměnu objektivů provádějte rychle a na místech s minimální prašností.
Při ukládání fotoaparátu bez nasazeného objektivu nezapomeňte nasadit na
fotoaparát krytku těla.
Před nasazením odstraňte z krytky těla prach.
49
Nasazení a sejmutí objektivů EF/EF-S
Všechny objektivy typů EF a EF-S lze použít při nasazení volitelného
upevňovacího adaptéru EF-EOS R. Fotoaparát nelze používat s objektivy
EF-M.
Nasazení objektivu
krytky.
1 Sejměte
zz Sejměte zadní krytku objektivu a krytku
těla otočením ve směru znázorněném
šipkami na obrázku.
(1)
(2)
objektiv na adaptér.
2 Nasaďte
zz Vyrovnejte bílou značku pro nasazení
na objektivu s odpovídající značkou na
adaptéru a otáčejte objektivem ve směru
znázorněném šipkou, dokud nezaskočí
na místo.
(1)
(2)
(3)
Červená značka
Bílá značka
adaptér na fotoaparát.
3 Nasaďte
zz Vyrovnejte červené značky pro nasazení
(3) na adaptéru a fotoaparátu a otáčejte
objektivem ve směru šipky, jak je
znázorněno šipkou, dokud nezaskočí na
místo.
50
Nasazení a sejmutí objektivů EF/EF-S
přepínač režimů
4 Přesuňte
zaostřování na objektivu do
polohy <AF>.
zz <AF> označuje automatické
zaostřování.
zz <MF> označuje ruční zaostřování.
Automatické zaostřování nebude
funkční.
5 Sejměte přední krytku objektivu.
Sejmutí objektivu
uvolňovací tlačítko
1 Stiskněte
objektivu a otočte adaptérem ve
směru šipky, jak je znázorněno na
obrázku.
zz Otočte adaptérem až na doraz
a sejměte jej.
objektiv z adaptéru.
2 Sejměte
zz Přidržte dole páčku pro uvolnění
objektivu a otáčejte objektivem proti
směru hodinových ručiček.
zz Otočte objektivem až na doraz
a sejměte jej.
zz Na sejmutý objektiv nasaďte zadní
krytku objektivu.
oo Bezpečnostní opatření pro objektiv viz =49.
51
Použití hledáčku
Pohledem přes hledáček jej aktivujte. Můžete také omezit zobrazení na
obrazovku nebo hledáček (=394).
Nastavení obrazu v hledáčku
Otáčejte kolečkem dioptrické
korekce.
zz Otáčejte kolečkem doleva nebo doprava
pro zaostření zobrazení v hledáčku.
oo Hledáček a obrazovku nelze aktivovat současně.
52
Základní operace
Držení fotoaparátu
zzPohled na obrazovku při fotografování
Při fotografování můžete obrazovku nastavit naklápěním. Podrobné
informace viz =45.
Normální úhel
Malý úhel
Velký úhel
zzFotografování přes hledáček
Chcete-li získat ostré snímky, držte fotoaparát pevně, abyste
minimalizovali jeho rozhýbání.
Horizontální snímání
Vertikální snímání
1. Pevně uchopte grip fotoaparátu pravou rukou.
2. Levou rukou podepřete zespodu objektiv.
3. Dotýkejte se lehce pravým ukazováčkem tlačítka spouště.
4. Paže a lokty mírně přitiskněte k přední části těla.
5. K dosažení stabilního postoje je potřebné nakročit jednou nohou nepatrně
před druhou nohu.
6. Fotoaparát přitiskněte k obličeji a podívejte se do hledáčku.
53
Základní operace
Tlačítko spouště
Tlačítko spouště má dvě polohy. Lze jej namáčknout napůl. Poté je možné
tlačítko spouště stisknout úplně.
Stisknutí do poloviny
Dojde k aktivaci automatického zaostřování
a systému automatické expozice, který
nastaví rychlost závěrky a clonu.
Nastavení expozice (rychlost závěrky
a clona) se zobrazí na obrazovce,
v hledáčku a na panelu LCD přibližně na
8 sekund nebo podle nastavení časovače
měření.*
* Výchozí nastavení časovače měření je na
8 sekund.
Úplné stisknutí
Tímto pořídíte snímek.
zzZamezení rozhýbání fotoaparátu
Pohyb fotoaparátu drženého v rukou v okamžiku expozice je označován
jako rozhýbání fotoaparátu. To může způsobit rozmazání snímků.
Chcete‑li rozhýbání fotoaparátu zamezit, zapamatujte si následující
pokyny:
Držte fotoaparát co nejpevněji.
Automaticky zaostřete stisknutím tlačítka spouště do poloviny,
poté tlačítko spouště pomalu stiskněte úplně.
oo Pokud stisknete tlačítko spouště úplně bez předchozího namáčknutí nebo jej
namáčknete a bezprostředně poté jej stisknete úplně, vyfotografuje fotoaparát
snímek až po určitém okamžiku.
oo Namáčknutím tlačítka spouště napůl lze přejít zpět do stavu připravenosti ke
snímání i během zobrazení nabídky nebo přehrávání snímků.
54
Základní operace
<p> Tlačítko aktivace AF
V režimech kreativní zóny má stejný účinek
jako namáčknutí tlačítka spouště napůl.
<B> Multifunkční tlačítko
Pokud stisknete tlačítko <B> a budete
otáčet voličem <5>, můžete nastavit
citlivost ISO, režim řízení, činnost AF,
vyvážení bílé a kompenzaci expozice
s bleskem.
55
Základní operace
<6> Hlavní ovladač
(1) Po stisknutí tlačítka otáčejte
voličem <6>.
Stiskněte například tlačítko <B> a pak
otáčejte voličem <6>.
Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny
bude fotoaparát připraven k návratu do
stavu připravenosti ke snímání.
(2) Otáčejte pouze voličem <6>.
Dívejte se na obrazovku nebo do hledáčku
a otáčejte voličem <6>.
Pomocí tohoto voliče lze nastavit rychlost
závěrky, clonu a další možnosti.
oo Krok (1) lze provést, i když jsou ovládací prvky uzamčeny blokováním více
funkcí (=58).
56
Základní operace
<5> Rychloovladač
(1) Po stisknutí tlačítka otáčejte
voličem <5>.
Stiskněte například tlačítko <B> a pak
otáčejte voličem <5>.
Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny
bude fotoaparát připraven k návratu do
stavu připravenosti ke snímání.
(2) Otáčejte pouze voličem <5>.
Dívejte se na obrazovku nebo do hledáčku
a otáčejte voličem <5>.
Pomocí tohoto voliče lze nastavit hodnotu
kompenzace expozice, hodnotu clony pro
ruční expozice a další možnosti.
oo Krok (1) lze provést, i když jsou ovládací prvky uzamčeny blokováním více
funkcí (=58).
57
Základní operace
<R> Přepínač blokování více funkcí
Chcete-li zabránit náhodné změně nastavení hlavním ovladačem,
rychloovladačem, ovládacím kroužkem nebo z panelu dotykové obrazovky,
nakonfigurujte možnost [5: Blokování více funkcí] a nastavte přepínač
<R> na možnost <R>.
Informace o možnosti [5: Blokování více funkcí] najdete na =407.
<T> Ovládací kroužek
Hodnotu clony lze standardně nastavit
otočením ovládacího kroužku objektivů
typu RF nebo upevňovacích adaptérů,
když je tlačítko spouště stisknuté do
poloviny v režimu <t>, <f>, <a>
nebo <F>. Můžete také ovládacímu
kroužku přiřadit jinou funkci v nastavení
funkcí v [C.Fn III-6: Vlastní nastavení
ovladačů] (=542).
58
Základní operace
Tlačítko INFO
Každým stisknutím tlačítka <B> se
změní zobrazované informace.
Následující ukázkové obrazovky jsou pro
statické fotografie.
59
Použití a nastavení nabídek
(1)
(2)
(3)
(6) (7)
(5)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
Tlačítko <M>
Tlačítko <B>
Obrazovka
Navigační tlačítka <V>
(5)
(6)
(7)
Tlačítko <0>
Rychloovladač
Hlavní ovladač
Obrazovka nabídky režimů základní zóny
* V režimech základní zóny se určité karty a možnosti nabídek nezobrazí.
60
Použití a nastavení nabídek
Obrazovka nabídky režimů kreativní zóny
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)
(9)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Hlavní karty
Sekundární karty
Položky nabídky
z : Fotografování
3 : Přehrávání
(6)
(7)
(8)
(9)
5 : Nastavení
8 : Uživatelské funkce
9 : Moje menu
Nastavení nabídky
Postup nastavení položek nabídky
obrazovku nabídky.
1 Zobrazte
zz Stiskněte tlačítko <M>.
příslušnou kartu.
2 Vyberte
zz Stisknutím tlačítka <B> se přepíná
mezi hlavními kartami.
zz Otáčením voliče <6> vyberete
sekundární kartu.
61
Použití a nastavení nabídek
položku.
3 Vyberte
zz Otáčením voliče <5> vyberte položku
a stiskněte tlačítko <0>.
možnost.
4 Vyberte
zz Otáčením voliče <5> vyberte
možnost.
zz Aktuální nastavení je označeno modrou
barvou.
možnost.
5 Nastavte
zz Stisknutím tlačítka <0> nastavení
potvrďte.
nastavení.
6 Ukončete
zz Postup ukončíte a fotografování
připravíte stisknutím tlačítka <M>.
oo Popis funkcí obsažených v nabídkách vychází z předpokladu, že bylo
stisknuto tlačítko <M> a je zobrazena obrazovka nabídky.
oo Nabídku můžete ovládat také klepnutím na obrazovku nabídky nebo
stisknutím navigačních tlačítek <V>.
oo Operaci zrušíte stisknutím tlačítka <M>.
62
Použití a nastavení nabídek
Ztmavené položky v nabídce
Příklad: Priorita vysokých jasů
Šedě zobrazené položky nabídky nelze
nastavit. Položka nabídky se zobrazí šedě,
když je přepsána nastavením jiné funkce.
Chcete-li zjistit, o kterou funkci se jedná,
vyberte šedě zobrazenou položku nabídky
a stiskněte tlačítko <0>.
Šedě zobrazenou položku nabídky budete
moci vybrat, až zrušíte nastavení funkce,
která ji přepisuje.
oo Možná nebude možné zobrazit funkci potlačení pro některé ztmavené položky
v nabídce.
oo Pomocí možnosti [5: Vymazat všechna nast.fotoap.] můžete obnovit
výchozí nastavení funkcí nabídek (=410).
63
Činnost dotykové obrazovky
Fotoaparát můžete ovládat klepnutím nebo přetažením na obrazovce
(dotykovém panelu) prstem.
Klepnutí
Vzorová obrazovka (Rychlé ovládání)
zz Klepněte prstem na obrazovku (krátce
se prstem dotkněte obrazovky a poté
z ní prst sejměte).
zz Pokud například klepnete na ikonu [Q],
zobrazí se obrazovka rychlého ovládání.
Klepnutím na ikonu [2] se můžete
vrátit na předchozí obrazovku.
Tažení
Vzorová obrazovka (Obrazovka nabídky)
zz Posouvejte prst, přičemž se dotýkejte
obrazovky.
oo Pokud je volba [5: Tón] nastavena na možnost [Dotkněte se
dotykových operacích zvuková signalizace (=380).
oo Odezvu ovládání dotykem lze nastavit (=379).
64
], nezazní při
Rychlé ovládání
Můžete přímo vybrat nebo nastavit funkce snímání zobrazené na
obrazovce. To se nazývá rychlé ovládání (kromě režimu <A>).
1 Stiskněte tlačítko <Q> (7).
položku nastavení.
2 Vyberte
zz Výběr proveďte stisknutím tlačítek
<W> <X>.
zz Když se obrazovka zobrazuje vlevo,
stiskněte pro volbu tlačítka <W> <X>
<Y> <Z>.
možnost.
3 Vyberte
zz Otáčením voliče <6> nebo <5>
nebo stisknutím tlačítek <Y> <Z>
změňte nastavení. K dispozici jsou také
funkce, které se nastavují stisknutím
tlačítka po provedení těchto operací.
zz Stisknutím tlačítka <0> dokončete
nastavení a vraťte se na předchozí
obrazovku.
oo Můžete také klepnout na obrazovku pro nastavení Rychlého ovládání
(=64).
65
66
Základní fotografování
V této kapitole je popsáno použití režimů základní zóny na voliči
režimů tak, abyste dosáhli co nejlepších výsledků.
Při použití režimů základní zóny stačí zaměřit fotoaparát na
fotografovaný objekt a stisknout tlačítko spouště. Vše ostatní
nastaví fotoaparát automaticky.
67
Plně automatické fotografování
(Automatický inteligentní scénický režim)
<A> je plně automatický režim. Fotoaparát analyzuje scénu
a automaticky nastaví optimální nastavení. Také dokáže automaticky
nastavit zaostření na fotografiích nebo pohybujících se předmětech
zjišťováním pohybu předmětu (=71).
volič režimů do
1 Přesuňte
polohy <A>.
tlačítko <0>.
2 Stiskněte
zz Přečtěte si zprávu a vyberte [OK].
zaměřte na zvolený cíl
3 Fotoaparát
(objekt).
zz Za určitých podmínek fotografování se
kolem objektu zobrazí rámeček.
zz Pokud se na displeji zobrazí bod AF,
nasměrujte jej na objekt.
68
Plně automatické fotografování (Automatický inteligentní scénický režim)
na fotografovaný objekt.
4 Zaostřete
zz Zaostřete namáčknutím tlačítka spouště
napůl.
zz Když je [z: Souvislé AF] nastaveno
na [Zakázat], lze zaostřit také dotykem
na tvář fotografované osoby nebo jiný
objekt na displeji (Dotykové AF).
zz Při nedostatečném osvětlení se podle
potřeby automaticky aktivuje pomocné
světlo AF (=201).
gg U statických objektů se při zaostření
zobrazí bod AF zeleně a z fotoaparátu
se ozve zvukový signál (Jednosnímkové
automatické zaostřování (OneShot AF)).
gg U pohybujících se objektů se AF bod
zobrazuje modře a sleduje pohyb
předmětu. Fotoaparát nevydává žádný
zvukový signál (Servo AF).
snímek.
5 Vyfotografujte
zz Úplným stisknutím tlačítka spouště
vyfotografujte snímek.
gg Pořízený snímek se zobrazí na
obrazovce na dobu přibližně 2 s.
oo Pohyb objektu (ať jsou objekty nehybné či pohyblivé) nemusí být správně
detekován pro některé podmínky objektu nebo snímání.
oo Pokud běžně upřednostňujete snímání v režimu One-Shot AF, nastavte
[z: A Auto servo] na [Zakázat].
oo Činnost AF (Jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF) nebo
Servo AF) se nastaví automaticky při stisknutí tlačítka spouště do poloviny.
Vezměte na vědomí, že činnost AF nelze zapnout během snímání.
oo Režim <A> vytváří působivěji vypadající barvy ve scénách v přírodě, pod
širým nebem nebo při západu slunce. Pokud nedosáhnete požadovaných tónů
barev, přejděte na režim kreativní zóny (=35) a vyberte jiný styl Picture
Style než <D>. Poté vyfotografujte snímek znovu (=148).
69
Plně automatické fotografování (Automatický inteligentní scénický režim)
Minimalizace rozmazaných fotografií
zz Použijte robustní stativ, který unese hmotnost fotografického vybavení.
Upevněte fotoaparát na stativ důkladně.
zz Doporučuje se použít dálkovou spoušť (prodává se samostatně, =219)
nebo bezdrátové dálkové ovládání (prodává se samostatně, =217).
Časté otázky
zzZaostření není možné (indikováno oranžovým AF bodem).
Zaměřte AF bod na oblast s dobrým kontrastem a namáčkněte tlačítko
spouště napůl (=54). Pokud jste příliš blízko fotografovaného objektu,
posuňte se od něj dále a vyfotografujte jej znovu.
zzZobrazí se více AF bodů současně.
Pokud je současně zobrazeno více AF bodů, jsou všechny tyto polohy
zaostřené. Dokud se jeden AF bod nachází na objektu, můžete snímek
vyfotografovat.
zzPo namáčknutí tlačítka spouště napůl nedojde k zaostření
na fotografovaný objekt.
Pokud je přepínač režimů zaostřování na objektivu nastaven do polohy
<MF> (ruční zaostřování), přesuňte jej do polohy <AF> (automatické
zaostřování).
zzBliká zobrazená hodnota rychlosti závěrky.
Vzhledem k tomu, že je scéna příliš tmavá, může pořízení snímku vést
k rozmazání objektu způsobenému otřesy fotoaparátu. Doporučujeme
použít stativ nebo blesk Canon Speedlite řady EL/EX (prodává se
samostatně, =220).
zzPři použití externího blesku je dolní část výsledného snímku
nepřirozeně tmavá.
Pokud je na objektiv nasazena sluneční clona, může bránit světlu
záblesku. Jestliže se objekt nachází blízko, sejměte před pořízením
snímku s bleskem sluneční clonu.
70
Techniky fotografování v plně
automatickém režimu (Automatickém
inteligentním scénickém režimu)
Změna kompozice snímku
U některých motivů může umístění fotografovaného objektu doleva
či doprava zahrnovat vyváženější snímek s příjemným pozadím
a novou perspektivou.
Namáčknutím tlačítka spouště napůl zaostřete na nepohyblivý objekt.
Zaostření na tento objekt bude následně zablokováno. Podržte tlačítko
spouště stisknuté napůl, změňte kompozici snímku a poté úplným stisknutím
tlačítka spouště pořiďte snímek. Tato funkce se označuje jako „blokování
zaostření“.
Fotografování pohybujících se objektů
Po namáčknutí spouště a zobrazení modrého AF bodu detekuje fotoaparát
pohyb objektu a zaostří pomocí funkce Servo AF. Udržujte objekt na
obrazovce s namáčknutou spouští a v rozhodující moment spoušť úplně
stiskněte.
Pokud upřednostňujete snímání v režimu One-Shot AF, nastavte možnost
[z: A Auto servo] na [Zakázat].
71
Techniky fotografování v plně automatickém režimu (Automatickém inteligentním scénickém režimu)
Ikony scény
Fotoaparát rozpozná typ scény a nastaví
vše automaticky podle fotografované
scény. Rozpoznaný typ scény se zobrazuje
v levém horním rohu obrazovky. Podrobné
informace o ikoně viz =595.
Úprava nastavení dotykem na obrazovku
Dotykem ikon lze upravit nastavení pro
režim řízení, kvalitu snímku, expozici
dotykem a funkci kreativní asistent.
72
Techniky fotografování v plně automatickém režimu (Automatickém inteligentním scénickém režimu)
Snímání s použitými efekty (Kreativní asistent)
Fotografovat je možné s použitím zvolených efektů.
tlačítko <Q>.
1 Stiskněte
zz Přečtěte si zprávu a vyberte [OK].
efekt.
2 Zvolte
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte efekt
a stiskněte tlačítko <0>.
úroveň efektu a další
3 Vyberte
podrobnosti.
zz Nastavte jej pomocí tlačítek <Y> <Z>
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Chcete-li nastavení resetovat, stiskněte
tlačítko <A> a poté vyberte [OK].
Efekty Kreativního asistenta
zz[
] Předvolba
zz[
] Rozostřené pozadí
Vyberte jeden z přednastavených efektů.
Vezměte na vědomí, že možnosti [Sytost], [Tón barvy 1] a [Tón barvy 2]
nejsou dostupné s režimem [ČB].
Slouží k úpravě rozmazání pozadí. Při výběru vyšších hodnot dosáhnete
ostřejších pozadí a s nižšími hodnotami budou rozostřenější. Hodnota
[Automaticky] zajistí, aby nastavení rozmazání pozadí odpovídalo jasu.
V závislosti na jasu objektivu (clonové číslo) nemusí být některé pozice
dostupné.
73
Techniky fotografování v plně automatickém režimu (Automatickém inteligentním scénickém režimu)
zz[
] Jas
zz[
] Kontrast
zz[
] Sytost
Slouží k úpravě jasu snímku.
Slouží k úpravě kontrastu.
Slouží k úpravě sytosti barev.
zz[
] Tón barvy 1
zz[
] Tón barvy 2
zz[
] Černobílé
Slouží k úpravě tónu žluté/modré barvy.
Slouží k úpravě tónu zelené/purpurové barvy.
Slouží k nastavení efektu tónování pro černobílé fotografování. Chceteli snímat barevně, nastavte hodnotu na [Vyp]. Možnosti [Sytost], [Tón
barvy 1] a [Tón barvy 2] nejsou dostupné s jinými možnostmi než [Vyp].
oo Při použití blesku není k dispozici možnost [Rozostřené pozadí].
oo Tato nastavení se vynulují při přepnutí režimů snímání nebo nastavení
vypínače napájení do polohy <2>. Chcete-li tato nastavení uložit, nastavte
možnost [z: Uchovat data Kreat.asistent] na [Povolit].
Uložení oblíbených nastavení
Chcete-li uložit aktuální nastavení do fotoaparátu, stiskněte tlačítko <B>
na obrazovce nastavení Kreativní asistent a pak vyberte možnost [OK].
Uložit je možné až tři předvolby pod označením [USER*]. Po uložení tří
předvoleb musí být jedna ze stávajících předvoleb [USER*] přepsána, aby
bylo možné uložit novou.
74
Režim Speciální scéna
Pokud pro objekt nebo scénu vyberete režim snímání, fotoaparát
automaticky zvolí správná nastavení.
* Zkratka <8> označuje režim Speciální scéna.
volič režimů do polohy
1 Přesuňte
<8>.
2 Stiskněte tlačítko <0>.
režim snímání.
3 Vyberte
zz Stisknutím tlačítek <W> <X> vyberte
požadovaný režim snímání a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Režim snímání můžete vybrat také
otáčením voliče <6> nebo <5>.
oo Upozornění o každém režimu snímání jsou uvedena spolu (=90).
Před snímáním si tato upozornění přečtěte.
oo Stránka Rychloovladač se zobrazí po kroku 2 při nastavení možnosti
[5: Průvodce režimem] na [Zakázat]. Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
režim snímání.
75
Režim Speciální scéna
Režimy snímání dostupné v režimu 8
Režim snímání
Portrét
Strana
Režim snímání
Strana
=77
4
Detail
q Skupinové foto
=78
P
Jídlo
=85
3 Krajina
=79
6
Noční portrét
=86
5 Sport
=87
2
=84
=80
F
Noční scéna z ruky
Děti
=81
G
Ovládání HDR Backlight
=88
r Panning
=82
I
Tichý režim
=89
C
oo Režim snímání též můžete nastavit z položky [z: Režim snímání] po
nastavení voliče režimů na <8>.
76
Fotografování portrétů
Režim <2> (Portrét) zajišťuje rozmazání pozadí, aby lépe vynikla
fotografovaná osoba. Zajišťuje také jemnější vzhled odstínů pleti a vlasů.
Tipy k fotografování
zzVyberte místo, na kterém je vzdálenost mezi objektem
a pozadím nejdelší.
Čím větší bude vzdálenost fotografovaného objektu od pozadí, tím
rozmazanější bude vzhled pozadí. Fotografovaný objekt také lépe
vynikne na jednoduchém a tmavém pozadí.
zzPoužijte teleobjektiv.
Pokud používáte objektiv se zoomem, použijte konec teleobjektivu
k zaplnění snímku obrazem fotografované osoby od pasu nahoru.
zzZaostřete na tvář.
Při zaostřování se před vyfotografováním ujistěte, zda je AF bod na tváři
osvícený zeleně. Při snímání detailů obličeje můžete nastavit možnost
[z: AF detekce očí] na [Povolit] a snímat se zaostřením na oči osoby.
oo Výchozí nastavení je <i> (Pomalé kontinuální snímání). Jestliže podržíte
tlačítko spouště, můžete snímat kontinuálně k zachycení změn ve výrazu
tváře a pozice fotografovaného objektu.
77
Snímání skupinových fotografií
K fotografování skupinových fotografií použijte režim <q> (Skupinové foto).
Můžete pořídit snímky, na kterých budou zaostřeni lidé v popředí i v pozadí.
Tipy k fotografování
zzPoužijte širokoúhlý objektiv.
Když používáte objektiv se zoomem, použijte širokoúhlý konec
k usnadnění zaostření všech osob ve skupině zároveň, od přední řady
po zadní. Také pokud mezi objekty a fotoaparátem vytvoříte odstup
(takže budou na snímku celá těla objektů), dojde ke zvýšení hloubky
ohniskového rozsahu.
zzVyfotografujte skupinu několikrát.
Doporučujeme vyfotografovat několik snímků pro případ, že někteří lidé
zavřou oči.
oo Při snímání v interiéru nebo při nedostatku světla držte fotoaparát v klidu nebo
použijte stativ a zabraňte tak otřesům fotoaparátu.
78
Fotografování krajiny
Režim <3> (Krajina) použijte pro rozlehlé scenérie nebo v případech,
kdy chcete mít zaostřen celý záběr, od blízkých objektů až po vzdálené.
Pro snímky s živými odstíny modré a zelené barvy a se silným doostřením
a výrazným vzhledem.
Tipy k fotografování
zzPři použití objektivu se zoomem využijte jeho širokoúhlé
nastavení.
Pokud používáte objektiv se zoomem, nastavte objektiv na širokoúhlý
konec a zaostřete objekty poblíž a daleko. Snímky krajin také získají při
tomto nastavení lepší perspektivu.
zzFotografování nočních scén.
Pokud fotoaparát při snímání držíte v ruce a používáte <3>, může se
fotoaparát rozhýbat. Doporučujeme použít stativ.
79
Fotografování pohyblivých objektů
Režim <5> (Sport) slouží k fotografování pohybujících se objektů, jako je
běžící osoba nebo jedoucí vozidlo.
(1)
Tipy k fotografování
zzPoužijte teleobjektiv.
Teleobjektiv je vhodný pro fotografování z dálky.
zzSledujte objekt pomocí rámečku plošného AF.
Ve výchozím nastavení je položka [z: Metoda AF] nastavena na
možnost [u+Sledování]. Při namáčknutí spouště se zobrazí rámeček
plošného AF (1). Jakmile je objekt zaostřený, AF bod zmodrá.
zzFotografujte kontinuálně.
Výchozí nastavení je [o] (Rychlé kontinuální snímání). V rozhodujícím
okamžiku pořiďte snímek úplným stisknutím tlačítka spouště. Chceteli sledovat objekt a zachytit změny během jeho pohybu, držte tlačítko
spouště stisknuté a snímejte kontinuálně.
80
Fotografování dětí
K fotografování pobíhajících dětí použijte režim <C> (Děti). Odstíny pleti
budou vypadat zdravě.
(1)
Tipy k fotografování
zzSledujte objekt pomocí rámečku plošného AF.
Ve výchozím nastavení je položka [z: Metoda AF] nastavena na
možnost [u+Sledování]. Při namáčknutí spouště se zobrazí rámeček
plošného AF (1). Jakmile je objekt zaostřený, AF bod zmodrá.
zzFotografujte kontinuálně.
Výchozí nastavení je [o] (Rychlé kontinuální snímání). V rozhodujícím
okamžiku pořiďte snímek úplným stisknutím tlačítka spouště. Chcete-li
sledovat objekt a zachytit změny ve výrazu tváře a pohyb, držte tlačítko
spouště stisknuté a snímejte kontinuálně.
81
Sledování pohybujícího se objektu
Chcete-li na snímku zachytit rychlost a na pozadí objektu použít efekt
rozostřeného pohybu, použijte <r> (Panning). Pokud použijete objektiv
podporující režim <r>, detekuje se, opraví a omezí rozmazání objektu.
Tipy k fotografování
zzOtáčejte fotoaparátem za pohybujícím se objektem.
Při fotografování plynule otáčejte fotoaparátem a sledujte pohybující se
objekt. AF bod zamiřte na část pohybujícího se objektu, na kterou chcete
zaostřit, pak namáčkněte tlačítko spouště napůl a držte jej podržené
během otáčení fotoaparátem podle rychlosti a pohybu objektu. Úplným
stisknutím tlačítka spouště během pohybu fotoaparátu vyfotografujte
snímek. Pokračujte ve sledování objektu fotoaparátem.
82
Sledování pohybujícího se objektu
zzNastavte úroveň rozmazání pohybu na pozadí.
Pomocí možnosti [Efekty] můžete nastavit úroveň rozmazání pohybu na
pozadí. Při nastavení [Max] bude rychlost závěrky nižší, aby se zvýšilo
rozmazání pohybu na pozadí kolem objektu. Pokud dojde k rozmazání
objektu, omezte ho nastavením možnosti [Efekty] na hodnotu [Střed]
nebo [Min].
oo Podrobné informace týkající se objektivů kompatibilních s režimem <r>
naleznete na webových stránkách společnosti Canon.
oo S objektivy, které podporují režim <r>, fotoaparát automaticky koriguje
rozmazání objektu a (v závislosti na nastavení [Efekty]) nastaví rychlost
závěrky, bez ohledu na nastavení funkce IS objektivu.
oo Metodu AF lze nastavit pouze na [1 bodový AF] nebo [Zónový AF].
Ve výchozím nastavení je nastavena na [Zónový AF] s vybranou zónou ve
středu obrazovky.
oo Aby se předešlo rozhýbání fotoaparátu, doporučuje se uchopit fotoaparát
oběma rukama, držet paže u těla a při fotografování plynule sledovat pohyb
objektu.
oo Tento efekt je nejúčinnější u vlaků, automobilů apod., které se pohybují stálou
rychlostí jedním směrem.
oo Doporučuje se pořídit zkušební snímky nebo okamžitě po fotografování
snímek přehrát a zkontrolovat.
oo Výchozí nastavení je <i> (Pomalé kontinuální snímání). V rozhodujícím
okamžiku pořiďte snímek úplným stisknutím tlačítka spouště. Pohybující se
objekty můžete sledovat prostřednictvím sledování pohybujícího se objektu
(panning) fotoaparátem za současného držení tlačítka spouště stisknutého,
aby snímal kontinuálně.
83
Fotografování detailů
Chcete-li zblízka fotografovat květiny nebo malé předměty, použijte režim
<4> (Detail). Pokud chcete, aby se malé objekty jevily mnohem větší,
použijte makroobjektiv (prodává se samostatně).
Tipy k fotografování
zzPoužijte jednoduché pozadí.
Na jednoduchém pozadí vyniknou malé předměty, jako například květiny,
lépe.
zzPřesuňte se co nejblíže k fotografovanému objektu.
Ověřte, jaká je minimální zaostřovací vzdálenost objektivu. Minimální
zaostřitelná vzdálenost objektivu se měří od značky <V> (ohnisková
rovina) na horní straně fotoaparátu k fotografovanému objektu.
Zaostřování není možné, pokud jste příliš blízko.
zzPři použití objektivu se zoomem použijte konec
teleobjektivu.
Pokud používáte objektiv se zoomem, bude se při použití konce
teleobjektivu jevit fotografovaný objekt větší.
84
Fotografování jídla
Chcete-li na snímku zachytit jídlo, použijte režim <P> (Jídlo). Fotografie
budou jasné a budou vzbuzovat chuť k jídlu. Rovněž podle světelného
zdroje bude na snímcích pořízených pod wolframovým světlem potlačen
červený nádech atd.
Tipy k fotografování
zzZměňte tón barvy.
Můžete změnit nastavení položky [Barevný tón]. Pokud chcete zvýšit
červený nádech jídla, upravte nastavení směrem k textu [Teplé]. Pokud
vypadá příliš červeně, upravte nastavení směrem k textu [Chladné].
85
Fotografování nočních portrétů
(se stativem)
Pokud chcete fotografovat osoby v noci a chcete dosáhnout přirozeně
vypadající noční scény v pozadí, použijte režim <6> (Noční portrét).
Fotografování vyžaduje externí blesk Speedlite. Doporučujeme
použít stativ.
Tipy k fotografování
zzPoužijte širokoúhlý objektiv a stativ.
Jestliže používáte objektiv se zoomem, nastavte co nejkratší ohniskovou
vzdálenost, abyste dosáhli širokoúhlého nočního záběru. Jelikož se
mohou otřesy fotoaparátu vyskytovat při fotografování v ruce, použijte
také stativ.
zzZkontrolujte jas snímku.
Vezměte na vědomí, že doporučujeme přehrát pořízený snímek na
místě a zkontrolovat jas. Pokud objekt vypadá tmavý, přesuňte se blíže
a vyfotografujte snímek znovu.
zzZkuste také fotografovat v jiných režimech snímání.
U snímků pořizovaných v noci se zvyšuje riziko, že se na nich projeví
rozhýbání fotoaparátu, proto doporučujeme fotografovat také v režimech
<A> a <F>.
oo Při společném použití samospouště a externího blesku Speedlite se po
pořízení snímku krátce rozsvítí indikátor samospouště.
86
Fotografování nočních scén (z ruky)
Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud při fotografování noční scény
použijete stativ. Ovšem režim <F> (Noční scéna z ruky) umožňuje
fotografovat noční scény, i když držíte fotoaparát v rukou. V tomto režimu
snímání jsou pro každý snímek po sobě pořízeny čtyři dílčí snímky a je
zaznamenán výsledný jeden snímek s potlačeným vlivem rozhýbání
fotoaparátu.
Tipy k fotografování
zzDržte fotoaparát pevně.
Při fotografování držte fotoaparát pevně a ve stabilní poloze. V tomto
režimu jsou čtyři dílčí snímky vyrovnány a sloučeny do jediného snímku.
Pokud je však jakýkoli ze čtyř dílčích snímků významně posunutý
v důsledku rozhýbání fotoaparátu, nemusí být dílčí snímky ve výsledném
snímku řádně vyrovnány.
zzPři pořizování portrétů použijte externí blesk Speedlite.
Chcete-li do snímku zahrnout lidi, použijte externí blesk Speedlite.
K vyfotografování prvního dílčího snímku bude použit blesk, aby byl
pořízen pěkný portrét. Požádejte osobu, aby se nehýbala, dokud
nebudou pořízeny všechny čtyři po sobě následující dílčí snímky.
87
Fotografování scén v protisvětle
Při fotografování scén, které obsahují jasné i tmavé oblasti, použijte
režim <G> (Ovládání HDR Backlight). Při pořizování jednoho snímku
v tomto režimu jsou po sobě vyfotografovány tři dílčí snímky s odlišnými
expozicemi. Výsledkem je jeden snímek s širokým rozsahem tónů, jenž má
minimalizovány oříznuté stíny způsobené protisvětlem.
* Zkratka HDR označuje vysoký dynamický rozsah (High Dynamic Range).
Tipy k fotografování
zzDržte fotoaparát pevně.
Při fotografování držte fotoaparát pevně a ve stabilní poloze. V tomto
režimu jsou tři dílčí snímky vyrovnány a sloučeny do jediného snímku.
Pokud je však jakýkoli ze tří dílčích snímků významně posunutý
v důsledku rozhýbání fotoaparátu, nemusí být dílčí snímky ve výsledném
snímku řádně vyrovnány.
88
Fotografování tichých scén
V situacích, kdy je zapotřebí ticho, můžete fotografovat bez tónů jako zvuky
uvolnění závěrky.
Tipy k fotografování
zzPořiďte několik zkušebních snímků.
Doporučuje se předem pořídit pár zkušebních snímků, protože za jistých
podmínek snímání může být úprava clony objektivu slyšitelná.
oo Při snímání se kolem obrazovky krátkodobě zobrazí bílý rámeček.
oo Režim řízení lze nastavit pouze na možnost <u>, <m> nebo <l>.
89
Upozornění k režimům <SCN>
q: Skupinové foto
oo Zorný úhel se nepatrně mění z důvodu korekce distorze.
oo Podle podmínek snímání se nemusí podařit zaostřit na každého od přední po
zadní část snímku.
5: Sport
oo Při nedostatku světla, kde hrozí nebezpečí rozhýbání fotoaparátu, bude
vlevo dole blikat hodnota rychlosti závěrky. Držte fotoaparát co nejpevněji
a vyfotografujte snímek.
oo Při použití externího blesku Speedlite se rychlost kontinuálního snímání sníží.
C: Děti
oo Při použití externího blesku Speedlite se rychlost kontinuálního snímání sníží.
r: Panning
oo Rychlost závěrky se sníží. Tento režim tedy není vhodný pro jiné snímání než
sledování pohybujícího se objektu.
oo Ve výchozím nastavení je nastavena možnost <i>. Možnost <o> nelze
vybrat.
oo Nelze použít externí blesky Speedlite. (Nevydají záblesk.)
oo Přestože je pro snímky pořízené objektivy podporujícími režim <r> použita
funkce IS teleobjektivu, tento efekt se nezobrazuje na obrazovce během
snímání. (Funkce IS a korekce rozmazání objektu se aktivují při snímání, bez
ohledu na nastavení funkce IS objektivu.)
oo Pokud objektiv nepodporuje režim <r>, neopraví se rozmazání objektu.
Pouze automatická úprava rychlosti závěrky se však projeví podle nastavení
možnosti [Efekty].
oo Při snímání za jasného světla, například za slunečného letního dne nebo při
snímání pomalého objektu nemusí být dosaženo nastaveného stupně efektu
panningu.
90
Upozornění k režimům <SCN>
r: Panning (pokračování)
oo Když použijete objektiv podporující režim <r>, rozmazání objektu se nemusí
správně opravit při snímání následujících objektů nebo za následujících
podmínek snímání.
• Objekty s velmi nízkým kontrastem.
• Objekty fotografované při nedostatku světla.
• Objekty v silném protisvětle nebo odrážející světlo.
• Objekty s opakujícími se vzory.
• Objekty s menším množstvím vzorů nebo s jednotvárnými vzory.
• Objekty s odrazy (obrazy odrážející se ve skle apod.).
• Objekty menší než rámeček zóny AF.
• Když se v rámečku zóny AF pohybuje více objektů.
• Objekty pohybující se nepravidelným směrem nebo měnící se rychlostí.
• Objekty, jejichž pohyby jsou částečně nepravidelné. (Například vertikální
pohyb běžce.)
• Objekty, jejichž rychlost se výrazně mění. (Například okamžitě po začátku
pohybu nebo při zatáčení.)
• Když fotoaparátem pohybujete příliš rychle nebo příliš pomalu.
• Když pohyb fotoaparátu neodpovídá pohybu objektu.
P: Jídlo
oo Teplý barevný nádech subjektů může vyblednout.
oo Je-li na scéně více zdrojů světla, nádech teplé barvy snímku se nemusí snížit.
oo Při použití externího blesku Speedlite se položka [Barevný tón] nastaví na
možnost Standardní.
oo Pokud jsou na snímku lidé, nemusí se správně zachytit odstín pokožky.
91
Upozornění k režimům <SCN>
6: Noční portrét
oo Požádejte fotografované osoby, aby se nehýbaly ještě chvíli po emitování
blesku.
oo Zaostření může být obtížné, pokud je tvář osoby tmavá. V tomto případě
přesuňte přepínač režimů zaostřování na objektivu do polohy <MF>
a zaostřete ručně.
oo Automatické zaostřování v noci nebo v tmavých scénách může být obtížné,
pokud světelné body leží v rámci AF bodu. V tomto případě přesuňte přepínač
režimů zaostřování na objektivu do polohy <MF> a zaostřete ručně.
oo Snímky se budou mírně lišit od snímků zobrazených na obrazovce.
F: Noční scéna z ruky
oo V porovnání s jinými režimy snímání bude oblast snímku menší.
oo Nelze nastavit obrazovou kvalitu RAW.
oo Automatické zaostřování v noci nebo v tmavých scénách může být obtížné,
pokud světelné body leží v rámci AF bodu. V tomto případě přesuňte přepínač
režimů zaostřování na objektivu do polohy <MF> a zaostřete ručně (=48,
=51).
oo Snímky se budou mírně lišit od snímků zobrazených na obrazovce.
oo Pokud používáte externí blesk Speedlite a objekt je blízko, může dojít
k přeexponování.
oo Pokud používáte externí blesk Speedlite k fotografování noční scény
s omezeným osvětlením, dílčí snímky nemusí být správně vyrovnány.
V důsledku toho může být snímek rozmazaný.
oo Pokud používáte externí blesk Speedlite a fotografovaná osoba je blízko
pozadí, které je rovněž osvětleno zábleskem, dílčí snímky nemusí být správně
vyrovnány. V důsledku toho může být snímek rozmazaný. Mohou se také
objevit nepřirozené stíny a nevhodné barvy.
oo Úhel pokrytí blesku s externím bleskem Speedlite:
• Při použití blesku Speedlite s automatickým nastavením pokrytí blesku bude
zoom trvale nastaven do krajní polohy pro širokoúhlý konec, bez ohledu na
polohu zoomu objektivu.
• Při použití blesku Speedlite, který vyžaduje ruční nastavení pokrytí blesku,
nastavte hlavu blesku do normální polohy.
92
Upozornění k režimům <SCN>
F: Noční scéna z ruky (pokračování)
oo Při fotografování pohybujícího se objektu může pohyb objektu zanechat
zbytkový obraz nebo oblast obklopující objekt může být tmavá.
oo Vyrovnání dílčích snímků nemusí být řádně funkční pro opakující se vzory
(mříž, pruhy atd.), ploché nebo jednotónové snímky či dílčí snímky, které jsou
vzájemně výrazně posunuté v důsledku rozhýbání fotoaparátu.
oo Zaznamenání snímků na kartu může chvíli trvat, neboť jsou po vyfotografování
spojeny do jednoho snímku. Během zpracování snímků je zobrazena zpráva
[BUSY] a snímání není možné, než se zpracování ukončí.
G: Ovládání HDR Backlight
oo V porovnání s jinými režimy snímání bude oblast snímku menší.
oo Nelze nastavit obrazovou kvalitu RAW.
oo Nelze použít externí blesky Speedlite. (Nevydají záblesk.)
oo Uvědomte si, že snímek nemusí být vykreslen s jemnou gradací a může
vypadat nestejnoměrně nebo obsahovat výrazný šum.
oo Režim Ovládání HDR Backlight nemusí být účinný pro scény s příliš silným
protisvětlem nebo pro scény s mimořádně vysokým kontrastem.
oo Při fotografování objektů, které jsou dostatečně jasné, například u normálně
osvětlených scén, může snímek vypadat nepřirozeně v důsledku použitého
efektu HDR.
oo Při fotografování pohybujícího se objektu může pohyb objektu zanechat
zbytkový obraz nebo oblast obklopující objekt může být tmavá.
oo Vyrovnání dílčích snímků nemusí být řádně funkční pro opakující se vzory
(mříž, pruhy atd.), ploché nebo jednotónové snímky či dílčí snímky, které jsou
vzájemně výrazně posunuté v důsledku rozhýbání fotoaparátu.
oo Zaznamenání snímků na kartu může chvíli trvat, neboť jsou po vyfotografování
spojeny do jednoho snímku. Během zpracování snímků je zobrazena zpráva
[BUSY] a snímání není možné, než se zpracování ukončí.
I: Tichý režim
oo Při používání tichého fotografování buďte zodpovědní a respektujte soukromí
subjektu a autorská práva pro portréty.
oo Snímky rychle se pohybujících objektů mohou vypadat zkreslené.
oo V Tichém režimu s blikajícím zdrojem osvětlení (např. zářivky) nebo pokud
scénu osvítí blesk z jiného fotoaparátu, mohou se zobrazit pruhy světla nebo
se na snímcích mohou zachytit pruhy s různým jasem.
oo Kontinuální snímání a fotografování s bleskem nejsou dostupné.
93
94
Kreativní zóna
Režimy kreativní zóny poskytují svobodu
snímat různými způsoby tím, že nastavíte
preferovanou rychlost závěrky, hodnotu clony,
expozici a další.
zz Chcete-li vymazat popis režimu snímání zobrazený při otáčení
voličem režimů, stiskněte tlačítko <0> (=369).
oo Ujistěte se, zda je blokování více funkcí vypnuté.
95
Programová automatická expozice
Fotoaparát automaticky nastaví rychlost závěrky a clonu podle jasu
objektu. Tato funkce se označuje jako programová automatická expozice
(Program AE).
* Zkratka <d> označuje program.
* Zkratka AE označuje automatickou expozici (Auto Exposure).
volič režimů do
1 Přesuňte
polohy <d>.
na fotografovaný objekt.
2 Zaostřete
zz Zaměřte AF bod na fotografovaný objekt
a stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
gg Jakmile je objekt zaostřený, AF bod
zezelená (s jednosnímkovým
automatickým zaostřováním).
gg Rychlost závěrky a clona se nastaví
automaticky.
zobrazení.
3 Zkontrolujte
zz Dokud hodnota expozice nebliká, bude
dosažena standardní expozice.
snímek.
4 Vyfotografujte
zz Upravte kompozici snímku a úplně
stiskněte tlačítko spouště.
96
Programová automatická expozice
oo Blikající hodnota rychlosti závěrky „30"“ a nejnižší
clonové číslo signalizují podexponování.
Zvyšte citlivost ISO nebo použijte blesk.
oo Blikající hodnota rychlosti závěrky „1/4000“ a nejvyšší
clonové číslo signalizují přeexponování.
Snižte citlivost ISO nebo použijte ND filtr (prodává se
samostatně) k omezení množství světla vnikajícího do
objektivu.
Rozdíly mezi režimem <d> a <A>
oo V režimu <A> je z důvodu ochrany před vytvářením nepovedených snímků
mnoho funkcí nastaveno automaticky, například metoda AF a režim měření.
Počet funkcí, které lze zadat, je omezený. V režimu <d> se však automaticky
nastavují pouze rychlost závěrky a clona. Můžete bez omezení nastavit
metodu AF, režim měření a další funkce.
Posun programu
oo V režimu <d> můžete libovolně měnit kombinaci rychlosti závěrky a clony
(program) automaticky nastavenou fotoaparátem, přičemž zůstane zachována
stejná expozice. Tato funkce je označována jako posun programu (někdy také
jako flexibilní program).
oo Chcete-li posunout program, stiskněte tlačítko spouště do poloviny a poté
otáčejte voličem <6> až do zobrazení požadované rychlosti závěrky nebo
clony.
oo Posun programu se automaticky zruší při ukončení časovače měření (vypne
se zobrazení nastavení expozice).
oo Posun programu nelze použít s bleskem.
97
Priorita závěrky AE
V tomto režimu nastavujete rychlost závěrky a fotoaparát automaticky
nastaví clonu, aby byla zajištěna standardní expozice vyhovující jasu
objektu. Tato funkce se nazývá Priorita závěrky AE. Vyšší rychlost závěrky
může „zmrazit“ akci pohybujícího se objektu. Nižší rychlost závěrky může
vytvořit efekt rozmazání, který umocňuje dojem pohybu.
* <s> označuje předvolbu času.
Rozmazaný pohyb
(Nízká rychlost: 1/30 s)
Zmrazený pohyb
(Vysoká rychlost: 1/2000 s)
volič režimů do
1 Přesuňte
polohy <s>.
požadovanou rychlost
2 Nastavte
závěrky.
3
zz Nastavte ji otáčením voliče <6>.
Zaostřete na fotografovaný objekt.
zz Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
gg Clona se nastaví automaticky.
zobrazené hodnoty
4 Zkontrolujte
a vyfotografujte snímek.
zz Dokud hodnota clony nebliká, bude
dosažena standardní expozice.
98
Priorita závěrky AE
oo Jestliže bliká nejnižší clonové číslo, znamená to
podexponování. Otáčením voliče <6> nastavte nižší
rychlosti závěrky, dokud hodnota clony nepřestane
blikat, nebo nastavte vyšší citlivost ISO.
oo Jestliže bliká nejvyšší clonové číslo, znamená to
přeexponování. Otáčením voliče <6> nastavte vyšší
rychlosti závěrky, dokud hodnota clony nepřestane
blikat, nebo nastavte nižší citlivost ISO.
Zobrazená hodnota rychlosti závěrky
oo Údaj „0"5“ například znamená 0,5 s a údaj „15"“ znamená 15 s.
99
Priorita clony AE
V tomto režimu nastavujete požadovanou clonu a fotoaparát automaticky
nastaví rychlost závěrky, aby byla zajištěna standardní expozice
odpovídající jasu objektu. Tato funkce se nazývá priorita clony AE. Vyšší
clonové číslo (menší otvor clony) způsobí rozšíření hloubky ostrosti záběru
blíže do popředí i dále do pozadí. Naproti tomu při nižším clonovém čísle
(větším otvoru clony) se hloubka ostrosti záběru v popředí i v pozadí
zmenší.
* <f> označuje hodnotu (otevření) clony.
Rozmazané pozadí
(s nízkým clonovým číslem: f/5.6)
Ostré popředí i pozadí
(s vysokým clonovým číslem: f/32)
volič režimů do
1 Přesuňte
polohy <f>.
požadovanou clonu.
2 Nastavte
zz Nastavte ji otáčením voliče <6>.
na fotografovaný objekt.
3 Zaostřete
zz Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
gg Rychlost závěrky se nastaví
automaticky.
zobrazené hodnoty
4 Zkontrolujte
a vyfotografujte snímek.
zz Dokud hodnota rychlosti závěrky
nebliká, bude dosažena standardní
expozice.
100
Priorita clony AE
oo Jestliže bliká hodnota rychlosti závěrky „30"“,
signalizuje podexponování.
Otáčením voliče <6> nastavujte větší clonu (nižší
clonové číslo), dokud hodnota rychlosti závěrky
nepřestane blikat, nebo nastavte vyšší citlivost ISO.
oo Jestliže bliká hodnota rychlosti závěrky „1/4000“,
signalizuje přeexponování.
Otáčením voliče <6> nastavujte menší clonu (vyšší
clonové číslo), dokud hodnota rychlosti závěrky
nepřestane blikat, nebo nastavte nižší citlivost ISO.
Zobrazená hodnota clony
oo Čím je clonové číslo větší, tím bude otvor clony menší. Zobrazené clonové
číslo se u různých objektivů liší. Pokud není na fotoaparát nasazen žádný
objektiv, zobrazí se jako clona hodnota „F00“.
Náhled hloubky ostrostiM
Stisknutím tlačítka přiřazeného funkci náhledu hloubky ostrosti (pomocí
funkce [8C.Fn III-5: Vlastní nastavení tlačítek], (=537)) zacloňte
objektiv na aktuálně nastavenou hodnotu a zkontrolujte ostře zachycenou
oblast (hloubka ostrosti).
oo Čím větší je hodnota clony, tím širší ostře zachycená oblast, od popředí po
pozadí.
oo Expozice je zablokována (blokování AE), dokud držíte stisknuté tlačítko
přiřazené náhledu hloubky ostrosti.
101
Ruční expozice
V tomto režimu můžete podle potřeby nastavit rychlost závěrky i clonu.
Pokud chcete určit expozici, sledujte indikátor úrovně expozice nebo
použijte volně prodejný expozimetr. Tento způsob se nazývá ruční expozice.
* <a> označuje ruční nastavení (Manual).
volič režimů do
1 Přesuňte
polohy <a>.
citlivost ISO (=131).
2 Nastavte
zz Při nastavení možnosti Automatické
ISO lze nastavit kompenzaci expozice
(=103).
rychlost závěrky a clonu.
3 Nastavte
zz Chcete-li nastavit rychlost závěrky,
otáčejte voličem <6>. Chcete-li
nastavit clonu, otáčejte voličem <5>.
(1)
(2)
na fotografovaný objekt.
4 Zaostřete
zz Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
gg Zobrazí se nastavení expozice.
zz Zkontrolujte značku úrovně expozice
<s>, která udává, do jaké míry se
aktuální úroveň expozice liší od
standardní úrovně.
(1)
(2)
Značka standardní expozice
Značka úrovně expozice
expozici a vyfotografujte
5 Nastavte
snímek.
zz Zkontrolujte indikátor úrovně expozice
a nastavte požadovanou rychlost
závěrky a clonu.
102
Ruční expozice
Kompenzace expozice pomocí automatického ISO
Je-li pro snímání v režimu ruční expozice citlivost ISO nastavena na
možnost [AUTO], můžete kompenzaci expozice (=128) nastavit
následujícím způsobem:
Stiskněte indikátor úrovně expozice.
[z: Komp.exp./AEB]
Obrazovka rychlého ovládání
oo Je-li zvoleno automatické nastavení citlivosti ISO, nastavení citlivosti ISO se
změní tak, aby byla dosažena standardní expozice s nastavenou rychlostí
závěrky a clonou. Z tohoto důvodu nemusíte získat požadovaný efekt
expozice. V tomto případě nastavte kompenzaci expozice.
oo Je-li fotoaparát nastaven do režimu <a> + automatické ISO + <q>
(Poměrové měření) a položka [8C.Fn I-7: Rež. měř. AE zámek po ostř.]
je nastavena na výchozí hodnotu (=529), podržením tlačítka spouště
stisknutého do poloviny se zablokuje citlivost ISO po zaostření pomocí
jednosnímkového automatického zaostřování (One-Shot AF).
oo Jestliže je zvoleno automatické nastavení citlivosti ISO, můžete stisknutím
tlačítka <A> zablokovat citlivost ISO.
oo Chcete-li porovnat současnou expozici s expozicí při počátečním stisknutí
tlačítka <A> s ručně nastavenou citlivostí ISO, stiskněte tlačítko <A>,
změňte kompozici snímku a zkontrolujte indikátor úrovně expozice.
oo Pokud je nastaveno automatické ISO a položku [8C.Fn I-1: Kroky úrovně
expozice] nastavíte na možnost [1/2-kroku], implementuje se jakákoli
kompenzace expozice s kroky po 1/2 EV při citlivosti ISO (kroky po 1/3 EV)
a rychlosti závěrky. Zobrazená hodnota rychlosti závěrky se však nezmění.
103
Flexibilní priorita AE
V tomto režimu můžete ručně nebo automaticky nastavit rychlost
závěrky, clonu a citlivost ISO a zkombinovat tato nastavení s volbou
kompenzace expozice. Snímání v režimu <t>, s ovládáním každého
z těchto parametrů, je ekvivalentní snímání v režimu <d>, <s>, <f>
nebo <a>.
* <t> označuje flexibilní hodnotu.
volič režimů do
1 Přesuňte
polohy <t>.
rychlost závěrky, clonu
2 Nastavte
a citlivost ISO.
zz Otáčením voliče <5> vyberte položku,
kterou chcete nastavit. Nalevo od
vybrané položky se zobrazí ikona [6].
zz Otáčením voliče <6> nastavte
možnost.
zz Chcete-li vynulovat nastavení na
možnost [AUTO], stiskněte tlačítko <W>
nebo <Z>.
hodnotu kompenzace
3 Nastavte
expozice.
zz Otáčením voliče <5> vyberte
požadovaný indikátor úrovně expozice.
Nalevo od indikátoru úrovně expozice se
zobrazí ikona [6].
zz Otáčením voliče <6> nastavte
možnost.
zz Chcete-li vynulovat nastavení na
možnost [±0], stiskněte tlačítko <W>
nebo <Z>.
104
Flexibilní priorita AE
Kombinace funkcí v režimu <t>
Rychlost
závěrky
Clona
[AUTO]
[AUTO]
Ruční výběr
[AUTO]
[AUTO]
Ruční výběr
Ruční výběr
Ruční výběr
Citlivost ISO
[AUTO]
Ruční výběr
[AUTO]
Ruční výběr
[AUTO]
Ruční výběr
[AUTO]
Ruční výběr
Kompenzace
expozice
Režim snímání
K dispozici
Podobný režimu
<d>
K dispozici
Podobný režimu
<s>
K dispozici
Podobný režimu
<f>
K dispozici
–
Podobný režimu
<a>
oo Blikající hodnoty indikují, že nastavené hodnoty způsobí podexponování nebo
přeexponování. Upravte expozici, až hodnota přestane blikat.
oo Fotografování s nízkou rychlostí synchronizace se nepoužívá při nedostatku
světla, pokud je nastaveno, aby režim <t> připomínal režim <f> nebo
<d>, i když je položka [Pomalá synchr.] v nabídce [z: Ovládání blesku
Speedlite] nastavena na možnost [1/180-30 s auto].
oo Hodnoty pro rychlost závěrky, clonu a citlivost ISO, které jsou nastaveny na
[AUTO], jsou podtržené.
oo Rychlost závěrky, clonu a citlivost ISO lze nastavit na možnost [AUTO]
a kompenzaci expozice na [±0] v kroku 2 nebo 3 stisknutím tlačítka <X>
nebo <Y>.
105
Dlouhé (režim Bulb) expozice
V tomto režimu zůstane závěrka otevřená tak dlouho, dokud podržíte
tlačítko spouště úplně stisknuté, a zavře se po jeho uvolnění. Tato technika
fotografování se nazývá „dlouhá expozice“. Dlouhá expozice je vhodná
pro fotografování nočních snímků, ohňostrojů, nebe a jiných objektů
vyžadujících dlouhé expoziční doby.
volič režimů do
1 Přesuňte
polohy <F>.
požadovanou clonu.
2 Nastavte
zz Nastavte ji otáčením voliče <6>.
snímek.
3 Vyfotografujte
zz Expozice bude pokračovat, dokud
budete držet úplně stisknuté tlačítko
spouště.
gg Uplynulý čas expozice se zobrazuje na
obrazovce.
oo Nezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo zdroj
intenzivního umělého světla. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače
nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
oo Při dlouhých expozicích vzniká na snímku více šumu než obvykle.
oo Po nastavení možnosti automatické ISO se nastaví citlivost ISO 400 (=582).
oo Pokud při snímání dlouhých expozic použijete samospoušť místo režimu
bulb, pokračujte v úplném stisknutí tlačítka spouště (z důvodu prodlevy
samospouště a doby dlouhé expozice).
106
Dlouhé (režim Bulb) expozice
oo Pomocí možnosti [z Potlač. šumu dlouhé expozice] lze během dlouhé
expozice potlačit šum (=159).
oo Pro dlouhé expozice doporučujeme použít stativ a časovač času B.
oo Dále můžete také využít dálkovou spoušť RS-60E3 (prodává se samostatně,
=219).
oo Pro dlouhé expozice můžete také použít bezdrátové dálkové ovládání BR‑E1
(prodává se samostatně). Po stisknutí tlačítka pro přenos na dálkovém
ovladači dojde ihned nebo po uplynutí 2 sekund k zahájení dlouhé expozice.
Opětovným stisknutím daného tlačítka ji ukončíte.
Časovač režimu BulbM
Dobu dlouhé expozice můžete přednastavit. Časovač režimu Bulb
eliminuje potřebu držet tlačítko spouště stisknuté během dlouhé expozice.
Ve výsledku tak předejdete rozhýbání fotoaparátu.
Časovač režimu Bulb lze nastavit pouze v režimu snímání <F> (dlouhá
expozice). V žádném jiném režimu tuto funkci nastavit nelze.
položku [z: Časovač rež.
1 Vyberte
Bulb].
možnost [Povolit].
2 Vyberte
zz Vyberte možnost [Povolit] a stiskněte
tlačítko <B>.
107
Dlouhé (režim Bulb) expozice
požadovanou dobu
3 Nastavte
expozice.
zz Nastavte počet hodin, minut a sekund.
zz Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
rámeček <r>.
zz Nastavte požadovanou hodnotu
a stiskněte tlačítko <0>. (Znovu se
zobrazí rámeček <s>.)
4 Vyberte tlačítko [OK].
snímek.
5 Vyfotografujte
gg Stiskněte tlačítko spouště úplně
a zahajte dlouhou expozici. Ta bude
pokračovat, dokud neuplyne nastavený
čas.
zz Během snímání s časovačem režimu
Bulb se na panelu LCD zobrazuje
[H] a doba expozice.
zz Nastavení časovače zrušíte výběrem
možnosti [Zakázat] v kroku 2.
oo Když je časovač režimu Bulb v provozu, pokud zcela stisknete tlačítko spouště
a uvolníte ho, dlouhá expozice se zastaví.
oo Pokud budete tlačítko spouště držet zcela stisknuté po zahájení expozice,
bude dlouhá expozice pokračovat i po uplynutí nastavené doby expozice.
(Dlouhá expozice se nezastaví automaticky, když uplyne nastavený čas
expozice.)
oo Změna režimu snímání zruší časovač času B a obnoví nastavení na [Zakázat].
108
Snímání
V této kapitole je popsáno fotografování a představuje nastavení
nabídky na kartě fotografování ([z]).
109
Snímání fotografií
zz Ikona M napravo od názvu stránky znamená, že funkce je dostupná
pouze v režimu Kreativní zóny <t>, <d>, <s>, <f>, <a>
nebo <F>.
110
Nabídky na kartě: Fotografování
zzFotografování 1
=116
=119
=122
=182
zzFotografování 2
=123
=222
zzFotografování 3
=129
=131
=286
=136
=137
=138
=139
111
Nabídky na kartě: Fotografování
zzFotografování 4
=140
=143
=145
=147
=148, 152, 155
zzFotografování 5
=159
=157
=161
=163
=165
=171
=202
zzFotografování 6
=176
=106
=179
=181
112
Nabídky na kartě: Fotografování
zzFotografování 7
=185
=188
=198
=199
=183
zzFotografování 8
=200
=201
=216
zzFotografování 9
=249
=257
=260
=280
=288
oo Při použití objektivů typu RF bez přepínače režimů zaostřování se zobrazí
[Režim ostření].
113
Nabídky na kartě: Fotografování
V režimech základní zóny jsou zobrazeny následující obrazovky.
zzFotografování 1
=76
=116
=122
=182
zzFotografování 2
=73
=163
=176
zzFotografování 3
=188
=198
=199
=183
oo Funkce [Režim snímání] a [Metoda AF] jsou k dispozici v režimu <8>.
oo Funkce [Uchovat data Kreat.asistent] je k dispozici v režimu <A>.
114
Nabídky na kartě: Fotografování
zzFotografování 4
=201
=71
=216
zzFotografování 5
=249
=257
=260
=280
oo Funkce [Nast. zvýraz. okrajů pro MF] je k dispozici v režimu <8>.
oo Funkce [A Auto servo] je k dispozici v režimu <A>.
115
Nastavení kvality snímku
Můžete vybrat počet pixelů a kvalitu snímku. Možnosti kvality snímku JPEG
zahrnují 73, 83, 74, 84, 7a, 8a a b. Možnosti kvality snímku
RAW zahrnují 1 a F.
1 Vyberte položku [z: Kval. snímku].
kvalitu snímku.
2 Nastavte
zz Chcete-li nastavit kvalitu RAW, otočte
voličem <6> a pokud chcete zvolit
kvalitu JPEG, stiskněte tlačítka
<Y> <Z>.
zz Stisknutím tlačítka <0> nastavení
potvrďte.
oo Počet dostupných snímků indikovaných prostřednictvím [****] na obrazovce
nastavení kvality snímku vždy platí pro nastavení [Full-frame] bez ohledu na
aktuální nastavení poměru stran (=119).
oo Pokud je pro velikost snímků RAW i JPEG nastavena možnost [–], nastaví se
velikost 73.
oo Pokud vyberete RAW i JPEG, bude při každém snímání stejný snímek
zaznamenán na kartu současně v souboru RAW i v souboru JPEG
v nastavených kvalitách záznamu snímků. Tyto dva snímky budou
zaznamenány se stejnými čísly souboru (přípona souboru .JPG pro JPEG
a .CR3 pro RAW).
oo b je v kvalitě 7 (jemná).
oo Význam ikon kvality snímku: 1 RAW, F kompaktní RAW, JPEG,
7 Jemný, 8 Normální, 3 Velký, 4 Střední, 6 Malý.
116
Nastavení kvality snímku
Snímky RAW
Snímek RAW představuje nezpracovaný datový výstup obrazového
snímače převedený na digitální data. Je zaznamenán na kartu tak, jak je,
a můžete pro něj zvolit následující kvalitu: 1 nebo F. F vytváří
snímky RAW s menšími velikostmi souborů než 1.
Snímky RAW mohou být zpracovány pomocí funkce [3: Zpracování
snímku RAW] (=325) a uloženy jako snímky JPEG. (Podobně jako
pro 1 jsou všechny možnosti velikosti JPEG k dispozici i pro F.)
Vzhledem k tomu, že se samotný snímek RAW nezmění, lze jej zpracovat
a vytvářet tak libovolný počet snímků JPEG.
Ke zpracování snímků RAW použijte dodaný software Digital Photo
Professional (software EOS). Podle toho, jak budou obrázky použity, v nich
můžete provádět různé úpravy a generovat obrázky ve formátu JPEG nebo
v jiných typech s těmito úpravami.
Software pro zpracování snímků RAW
oo K zobrazení snímků RAW v počítači doporučujeme použít dodaný software
Digital Photo Professional (dále zkráceně DPP, software EOS).
oo Starší verze softwaru DPP verze 4.x nejsou schopné zpracovat snímky typu
RAW pořízené tímto fotoaparátem. Pokud máte v počítači nainstalován
software DPP verze 4.x nebo starší, stáhněte a nainstalujte si nejnovější verzi
softwaru DPP z webových stránek Canon (=554). (Předchozí verze bude
přepsána.) Upozorňujeme Vás, že DPP verze 3.x a starší nedokáže zpracovat
snímky RAW, pořízené tímto fotoaparátem.
oo Volně prodejný software nemusí být schopen zobrazit snímky RAW pořízené
tímto fotoaparátem. Informace o kompatibilitě získáte od výrobce softwaru.
Pokyny pro výběr kvality snímku
Pokyny pro velikosti souborů, počet možných snímků a maximální počet
snímků sekvence jsou uvedeny na =583.
117
Nastavení kvality snímku
Maximální počet snímků sekvence při kontinuálním snímání
Přibližný maximální počet snímků sekvence
je zobrazen na obrazovce záznamu a dolní
pravé části hledáčku.
oo Pokud je pro maximální počet snímků sekvence zobrazena hodnota „99“,
znamená to, že můžete kontinuálně vyfotografovat 99 nebo více snímků.
Hodnota se začne snižovat, jakmile dosáhne 98 nebo méně. Zobrazení ikony
[BUSY] indikuje, že interní paměť je plná a fotografování se dočasně zastaví.
Pokud kontinuální snímání zastavíte, maximální počet snímků sekvence
se zvýší. Po uložení všech pořízených snímků na kartu můžete obnovit
kontinuální snímání a vyfotografovat až maximální počet snímků sekvence
uvedený v tabulce na =583.
118
Nastavení ořezu/poměru stran
N
Normálně jsou s objektivy typu RF nebo EF pořízeny snímky ve velikosti
celého snímače, přibližně 36,0×24,0 mm při snímání ve velikosti políčka
kinofilmu (full-frame), ale při oříznutém snímání lze izolovat a zvětšit střed
snímku přibl. 1,6x (velikost APS-C) jako kdybyste používali teleobjektiv,
nebo je možné před snímáním nastavit poměr stran tak, aby vyhovoval
vašemu způsobu fotografování.
Pro objektivy typu EF-S je zachycen poměr stran 3:2 uprostřed, zvětšený
přibl. 1,6x (velikost APS-C).
možnost [z: zOřez/
1 Vyberte
poměr stran].
položku.
2 Vyberte
zz Vyberte [Full-frame], [1,6x (ořez)], [1:1
(poměr stran)], [4:3 (poměr stran)]
nebo [16:9 (poměr stran)].
zz Pro objektivy typu EF-S je možnost [1,6x
(ořez)] nastavena automaticky a žádná
další možnost není dostupná.
oo Možnosti kvality snímku 74/84/7a/8a nejsou dostupné při nastavení
[1,6x (ořez)] ani s objektivem EF-S.
oo Oříznuté snímání s kvalitou snímku nastavenou na možnost
74/84/7a/8a vytváří snímky 73/83/b/b.
oo Snímání s objektivem typu EF-S při nastavení možnosti [1:1 (poměr stran)],
[4:3 (poměr stran)] nebo [16:9 (poměr stran)] automaticky vymaže
nastavení a snímání probíhá s možností [1,6x (ořez)] při poměru stran 3:2.
119
Nastavení ořezu/poměru stran
Příklady nastavení
Nastaveno Y
Nastaveno U nebo
je použit objektiv
typu EF-S
Nastaveno W
120
snímek.
3 Vyfotografujte
zz Pokud je nastavena možnost
[1,6x (ořez)] nebo použit objektiv typu
EF-S, je zobrazený snímek zvětšený
přibl. 1,6x.
zz Je-li nastavena možnost [1:1 (poměr
stran)], [4:3 (poměr stran)] nebo [16:9
(poměr stran)], je zachycen snímek
v rámci černě maskované oblasti.
Nastavení ořezu/poměru stran
oo Oblasti mimo oříznutou oblast nejsou nahrány ve snímání RAW při
nastavení možnosti [1,6x (ořez)] nebo s objektivy typu EF-S.
oo Nastavení [z: zOřez/poměr stran] se externím bleskem Speedlite
nepoužívá jako základ pro přiblížení automatického blesku (nastavení pokrytí
automatického blesku).
oo Podrobnosti o počtu pixelů při nastavení ořezu nebo poměru stran naleznete
na =584.
oo Při nastavení ořezu nebo poměru stran je svisle a vodorovně zachováno
téměř 100 % pokrytí zorného pole.
oo Pokud je nastaven poměr stran, jsou informace o poměru stran přidány do
snímků RAW, které jsou snímány v plné velikosti. Když se snímky RAW
přehrávají, je oblast snímku použitá pro snímání indikována linkami. Vezměte
na vědomí, že v prezentacích je zobrazena pouze oblast snímání snímku
(=343).
121
Nastavení doby prohlídky snímku
Je možné nastavit dobu, po kterou se snímek zobrazí na obrazovce ihned
po vyfotografování. Chcete-li ponechat zobrazený zachycený snímek,
nastavte možnost [Přidržet]. Pokud zachycený snímek zobrazit nechcete,
nastavte možnost [Vyp].
položku [z: Doba
1 Vyberte
prohlídky].
2 Nastavte možnost času.
oo Pokud je nastavena možnost [Přidržet], jsou snímky zobrazeny tak dlouho,
jak je nastaveno v položce [5: Úspora energie].
122
Korekce odchylek objektivu způsobených N
optickými charakteristikami
Optické charakteristiky objektivu mohou způsobovat vinětaci, distorzi
snímku a další problémy. Fotoaparát dokáže tyto jevy kompenzovat pomocí
funkce [Korekce odchylky objektivu].
položku [z: Korekce
1 Vyberte
odchylky objektivu].
2 Vyberte položku.
možnost [Povolit].
3 Vyberte
zz Potvrďte, zda je zobrazen název
nasazeného objektivu a (vyjma pro
korekci difrakce) zpráva [Data korekce
dostupná].
zz Pokud se zobrazí zpráva [Data korekce
nedostupná] nebo [ ], prostudujte si
část „Digital Lens Optimizer“ (=125).
snímek.
4 Vyfotografujte
zz Zachycený snímek bude mít
korigovanou odchylku objektivu.
123
Korekce odchylek objektivu způsobených optickými charakteristikami
Korekce vinětace
Vinětaci (tmavé rohy snímku) lze korigovat.
oo V závislosti na podmínkách fotografování se může v okrajových částech
snímku objevit šum.
oo Čím vyšší bude citlivost ISO, tím nižší bude intenzita korekce.
oo Použitá hodnota korekce bude nižší než maximální hodnota korekce, která
byla použita v softwaru Digital Photo Professional (software EOS).
oo Vinětace se automaticky opravuje v režimech základní zóny, pokud jsou data
korekce zaregistrována do fotoaparátu.
Korekce distorze
Distorzi (deformace snímku) lze korigovat.
oo Ke korekci distorze zachycuje fotoaparát užší oblast snímku, než je oblast
pozorovaná při snímání, což poněkud ořezává snímek a nepatrně snižuje
zdánlivé rozlišení.
oo Nastavení korekce distorze může nepatrně změnit zorný úhel.
oo Velikost oříznutí snímku se může lišit mezi fotografiemi a filmy.
oo Pokud zvětšíte snímky, nebude korekce distorze pro zobrazené snímky
použita.
oo Ke snímkům s provedenou korekcí distorze nebudou připojena data pro
odstranění prachu (=161).
oo S objektivy typu RF je v průběhu záznamu filmu podporována korekce distorze.
oo Distorze je opravena automaticky, když je režim <8> nastaven na možnost
<q> a data korekce jsou zaregistrována do fotoaparátu.
124
Korekce odchylek objektivu způsobených optickými charakteristikami
Digital Lens Optimizer
Korigovat lze různé odchylky způsobené optickými charakteristikami
objektivu, spolu s difrakcí a ztrátou jasnosti vyvolanou low-pass filtrem.
Pokud funkce [Digital Lens Optimizer] zobrazuje zprávu [Data korekce
nedostupná] nebo [ ], můžete použít nástroj EOS Utility pro přidání dat
korekce objektivu do fotoaparátu. Více informací naleznete v příručce EOS
Utility Návod k použití.
oo V závislosti na podmínkách snímání se může vlivem efektů korekce zesílit
šum. Hrany snímku mohou být též zvýrazněné. Před snímáním upravte
podle potřeby ostrost stylu Picture Style nebo nastavte položku [Digital Lens
Optimizer] na možnost [Zakázat].
oo Čím vyšší bude citlivost ISO, tím nižší bude intenzita korekce.
oo Při záznamu filmů se položka [Digital Lens Optimizer] nezobrazí. (Korekci
nelze provést.)
oo Když povolíte [Digital Lens Optimizer], opraví se barevná odchylka i difrakce,
i když tyto možnosti nebudou zobrazené.
oo Digital Lens Optimizer se používá automaticky v režimech základní zóny,
pokud jsou data korekce zaregistrována do fotoaparátu.
125
Korekce odchylek objektivu způsobených optickými charakteristikami
Korekce chromatické vady
Chromatickou vadu (rozptyl barev podél obrysů objektu) lze korigovat.
oo Položka [Korekce bar. odchylky] není zobrazena, pokud je povolena položka
[Digital Lens Optimizer].
Korekce difrakce
Difrakci (ztráta ostrosti způsobená clonou) lze korigovat.
oo V závislosti na podmínkách snímání se může vlivem efektů korekce
zesílit šum.
oo Čím vyšší bude citlivost ISO, tím nižší bude intenzita korekce.
oo Při záznamu filmů se položka [Korekce difrakce] nezobrazí. (Korekci nelze
provést.)
oo Pomocí „Korekce difrakce“ je kromě difrakce opraveno i degradované rozlišení
způsobené low-pass filtrem. Z tohoto důvodu je korekce účinná dokonce i při
téměř otevřené cloně.
oo Položka [Korekce difrakce] není zobrazena, pokud je povolena položka
[Digital Lens Optimizer].
126
Korekce odchylek objektivu způsobených optickými charakteristikami
Obecná upozornění týkající se korekce odchylky objektivu
oo Korekci vinětace, korekci chromatické vady, korekci distorze a korekci difrakce
nelze použít pro již pořízené snímky JPEG.
oo Při použití objektivu od jiného výrobce než společnosti Canon doporučujeme
pro korekce nastavit možnost [Zakázat], přestože se zobrazí zpráva [Data
korekce dostupná].
oo Zvětšení okrajů snímku může zobrazit části snímku, které se neuloží.
oo Pokud použitý objektiv nemá k dispozici informace o vzdálenosti, rozsah
korekcí bude menší (kromě korekce difrakce).
Obecné poznámky týkající se korekce odchylky objektivu
oo Účinek korekce odchylky objektivu se liší v závislosti na použitém objektivu
a podmínkách snímání. Účinek může být také obtížné rozpoznat v závislosti
na použitém objektivu, podmínkách snímání atd.
oo Pokud je korekce obtížně rozlišitelná, doporučujeme zvětšení a kontrolu
snímku po snímání.
oo Korekce lze použít, i když je připojen telekonvertor nebo konvertor Life Size
Converter.
oo Pokud pro nasazený objektiv nejsou ve fotoaparátu uložena data korekce,
bude výsledek stejný jako při nastavení korekce na možnost [Zakázat] (kromě
korekce difrakce).
oo V případě potřeby naleznete více informací také v příručce EOS Utility Návod
k použití.
127
Nastavení požadované kompenzace
expozice
N
Kompenzace expozice může zjasnit (zvýšená expozice) nebo ztmavit
(snížená expozice) standardní expozici nastavenou fotoaparátem.
Kompenzaci expozice lze nastavit v režimech snímání <t>, <d>, <s>,
<f> a <a>. Je možné nastavit kompenzaci expozice až do ±3 EV
v krocích po 1/3 EV.
Podrobnosti o kompenzaci expozice v režimu <a> s nastavenou funkcí
automatické ISO naleznete na =103 a na =104 jsou uvedeny
podrobnosti o režimu <t>.
expozici.
1 Zkontrolujte
zz Stiskněte tlačítko spouště do poloviny
a zkontrolujte indikátor úrovně expozice.
Zvýšená expozice pro
světlejší snímek
Snížená expozice pro tmavší
snímek
2 zz Nastavte ji tak, že budete sledovat
Nastavte hodnotu kompenzace.
obrazovku při otáčení voličem <5>.
gg Zobrazená ikona <O> indikuje
kompenzaci expozice.
snímek.
3 Vyfotografujte
zz Chcete-li zrušit kompenzaci expozice,
nastavte indikátor úrovně expozice <N>
na značku standardní expozice (<C>).
oo Pokud je položka [z: Auto Lighting Optimizer/z: Automatická
optimalizace jasu] (=136) nastavena na jakoukoli jinou možnost
než [Zakázat], může být snímek jasný, přestože je nastavena snížená
kompenzace expozice s cílem získat tmavší snímek.
oo Hodnota kompenzace expozice bude platit i po přesunutí vypínače napájení
do polohy <2>.
128
Automatický braketing expozice (AEB)
N
Provedením automatické změny rychlosti závěrky, clony nebo citlivosti ISO
můžete stupňovat expozici až do ±3 EV v krocích po 1/3 EV pro tři po sobě
následující snímky. Tato funkce se nazývá automatický braketing expozice
(AEB).
* Zkratka AEB označuje automatický braketing expozice (Auto Exposure Bracketing).
položku [z: Komp.exp./
1 Vyberte
AEB].
rozsah automatického
2 Nastavte
braketingu expozice (AEB).
(1)
Standardní expozice
Snížená expozice
Zvýšená expozice
zz Otáčením voliče <6> nastavte rozsah
automatického braketingu expozice (1).
Stisknutím tlačítek <Y> <Z> nastavte
úroveň kompenzace expozice.
zz Stisknutím tlačítka <0> nastavení
potvrďte.
gg Po zavření nabídky se na obrazovce
zobrazí rozsah automatického
braketingu expozice AEB.
snímek.
3 Vyfotografujte
zz Vyfotografují se tři snímky se
stupňovanou expozicí podle
nastaveného režimu řízení
v následujícím pořadí: standardní
expozice, snížená expozice a zvýšená
expozice.
zz Automatický braketing expozice AEB
se automaticky nezruší. Chcete-li zrušit
automatický braketing expozice AEB,
proveďte krok 2 a vypněte zobrazení
rozsahu automatického braketingu
expozice.
129
Automatický braketing expozice (AEB)
oo Pokud je položka [z: Auto Lighting Optimizer/z: Automatická
optimalizace jasu] (=136) nastavena na jakoukoli jinou možnost než
[Zakázat], efekt automatického braketingu expozice může být omezen.
oo Během fotografování v režimu AEB bliká v levé dolní části obrazovky
ikona <A>.
oo Jestliže je nastaven režim řízení <u>, stiskněte tlačítko spouště pro každý
snímek třikrát. Pokud je nastaven režim <o> nebo <i> a přidržíte úplně
stisknuté tlačítko spouště, vyfotografují se tři po sobě jdoucí snímky se
stupňovanou expozicí a poté fotoaparát automaticky ukončí snímání. Pokud
je nastaven režim <m> nebo <l>, budou pořízeny tři po sobě jdoucí
snímky v braketingu po uplynutí 10sekundové nebo 2sekundové prodlevy.
Při nastavení na <q> je při kontinuálním snímání pořízen trojnásobek
zadaného počtu snímků.
oo Automatický braketing expozice AEB můžete nastavit v kombinaci
s kompenzací expozice.
oo Automatický braketing expozice nelze použít s bleskem, potlačením šumu
více snímky, braketingem ostření ani s režimem HDR.
oo Automatický braketing expozice AEB se automaticky zruší, když provedete
jednu z těchto akcí: přesunete vypínač napájení do polohy <2> nebo
jakmile bude plně nabitý blesk.
130
Nastavení citlivosti ISO pro fotografie
N
Nastavte citlivost ISO (citlivost obrazového snímače na světlo) tak, aby
odpovídala úrovni okolního osvětlení. V režimech základní zóny se citlivost
ISO nastaví automaticky.
Informace o citlivosti ISO během záznamu filmů viz =588.
tlačítko <B> (9).
1 Stiskněte
zz Po zobrazení snímku na obrazovce
stiskněte tlačítko <B>.
položku Citlivost ISO.
2 Vyberte
zz Otáčením voliče <5> vyberte
požadovanou položku citlivosti ISO.
citlivost ISO.
3 Nastavte
zz Nastavte ji otáčením voliče <6>.
zz Citlivost ISO lze nastavit v rozsahu
ISO 100 až 40000 v krocích po 1/3 EV.
zz Chcete-li nastavit citlivost ISO
automaticky, vyberte možnost [AUTO].
zz Podrobné informace o automatickém
rozsahu ISO viz =582.
oo Chcete-li rozšířit dostupný rozsah citlivosti ISO od L (odpovídá citlivosti
ISO 50) po H1 (odpovídá citlivosti ISO 51200) nebo H2 (odpovídá
citlivosti ISO 102400), upravte možnost [Rozsah citli. ISO] v položce
[z: zNastavení citlivosti ISO] (=133).
131
Nastavení citlivosti ISO pro fotografie
Přehled citlivosti ISO
zz Nízké citlivosti ISO snižují při některých podmínkách snímání šum
snímků, ale mohou zvýšit riziko rozhýbání fotoaparátu/objektu nebo
zmenšit ostře zachycenou oblast (menší hloubka ostrosti).
zz Vysoké citlivosti ISO umožňují snímání s velmi slabým osvětlením, větší
zaostřené oblasti (větší hloubka ostrosti) a větší dosah blesku, ale mohou
zvýšit šum snímků.
oo Vzhledem k tomu, že H1 (ekvivalent ISO 51200) a H2 (odpovídá citlivosti
ISO 102400) jsou nastavení rozšířeného rozsahu citlivosti ISO, budou
v porovnání se standardním nastavením šum (světelné body, pruhy atd.)
a nerovnoměrnost barev více patrné a rozlišení nižší.
oo Vzhledem k tomu, že možnost L (odpovídá citlivosti ISO 50) je nastavení
rozšířeného rozsahu citlivosti ISO, bude dynamický rozsah v porovnání se
standardním nastavením poněkud menší.
oo Pokud je funkce [z: Priorita vysokých jasů] nastavena na možnost [Povolit]
nebo [Vylepšeno] (=137), nelze vybrat možnosti L (odpovídá citlivosti
ISO 50), ISO 100/125/160, H1 (odpovídá citlivosti ISO 51200) a H2 (odpovídá
citlivosti ISO 102400).
oo Při fotografování s vysokou citlivostí ISO, při vysoké teplotě, s dlouhou
expozicí nebo násobnou expozicí může být ve snímku patrný šum (zrnitost,
světelné body, pruhy atd.), nepravidelné barvy nebo posun barev.
oo Při fotografování v podmínkách, které vytvářejí mimořádné množství šumu,
jako je kombinace vysoké citlivosti ISO, vysoké teploty a dlouhé expozice,
se snímky nemusí zaznamenat správně.
oo Použití vysoké citlivosti ISO a blesku k fotografování blízkého objektu může
vést k přeexponování.
132
Nastavení citlivosti ISO pro fotografie
Nastavení rozsahu ručně nastavitelné citlivosti ISO
Můžete nastavit rozsah ručně nastavitelné citlivosti ISO (meze minimální
a maximální citlivosti ISO). Mez minimální citlivosti ISO můžete nastavit
v rozsahu od L (odpovídá citlivosti ISO 50) do H1 (odpovídá citlivosti
ISO 51200) a mez maximální citlivosti ISO v rozsahu od ISO 100 do H2
(odpovídá citlivosti ISO 102400).
možnost [z: z Nastavení
1 Vyberte
citlivosti ISO].
možnost [Rozsah citli.
2 Vyberte
ISO].
nejnižší mez.
3 Nastavte
zz Vyberte pole nejnižší hodnoty a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Vyberte citlivost ISO a stiskněte
tlačítko <0>.
nejvyšší mez.
4 Nastavte
zz Vyberte pole nejvyšší hodnoty
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Vyberte citlivost ISO a stiskněte
tlačítko <0>.
5 Vyberte tlačítko [OK].
133
Nastavení citlivosti ISO pro fotografie
Nastavení rozsahu citlivosti ISO pro automatické ISO
Rozsah citlivosti ISO pro automatické ISO můžete nastavit od ISO 100 do
40000.
možnost [Automat.
1 Vyberte
rozsah].
nejnižší mez.
2 Nastavte
zz Vyberte pole nejnižší hodnoty a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Vyberte citlivost ISO a stiskněte
tlačítko <0>.
nejvyšší mez.
3 Nastavte
zz Vyberte pole nejvyšší hodnoty
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Vyberte citlivost ISO a stiskněte
tlačítko <0>.
4 Vyberte tlačítko [OK].
oo Nastavení položek [Minimální] a [Maximální] se použije také jako minimální
a maximální citlivost ISO bezpečného posunu způsobeného citlivostí ISO
(=529).
134
Nastavení citlivosti ISO pro fotografie
Nastavení minimální rychlosti závěrky pro automatické ISO
Můžete nastavit minimální rychlost závěrky pro automatické ISO.
To může pomoci snížit rozhýbání fotoaparátu a rozmazání objektu v režimu
<d> a <f> při snímání pohybujících se objektů s širokoúhlým objektivem
nebo při používání teleobjektivu.
1 Vyberte [Min.rychl. závěr.].
Automatické nastavení
požadovanou minimální
2 Nastavte
rychlost závěrky.
zz Vyberete-li možnost [Automaticky],
nastavte otáčením voliče <6>
nižší nebo vyšší rychlost a stiskněte
tlačítko <0>.
Ručně nastavená
zz Vyberete-li možnost [Ručně], vyberte
otáčením voliče <6> rychlost závěrky
a stiskněte tlačítko <0>.
oo Pokud nelze dosáhnout správné expozice s mezí maximální citlivosti ISO
nastavenou pomocí položky [Automat. rozsah], bude k dosažení standardní
expozice nastavena nižší rychlost závěrky, než je hodnota položky [Min.rychl.
závěr.].
oo Tuto funkci nelze použít při fotografování s bleskem ani při záznamu filmu.
oo Pokud nastavíte možnost [Automaticky(Standardní)], bude minimální
rychlost závěrky reciproční k ohniskové vzdálenosti objektivu. Každý krok
mezi možnostmi [Pomalejší] a [Rychlejší] odpovídá jednomu kroku rychlosti
závěrky.
135
Automatická korekce jasu a kontrastu
N
Jas a kontrast lze korigovat automaticky, pokud snímky vypadají tmavé
nebo pokud je kontrast příliš nízký či vysoký. Tato funkce se nazývá Auto
Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu).
V režimech základní zóny se automaticky nastaví možnost [Standardní].
položku [z: Auto Lighting
1 Vyberte
Optimizer/z: Automatická
optimalizace jasu].
2 Nastavte správnou možnost.
snímek.
3 Vyfotografujte
gg V případě potřeby bude snímek
zaznamenán s upraveným jasem
a kontrastem.
oo Za určitých podmínek snímání se může zvětšit šum a jasnost se může změnit.
oo Pokud je účinek funkce Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace
jasu) příliš silný a výsledky nejsou na preferované úrovni jasu, nastavte
možnost [Nízká] nebo [Zakázat].
oo Pokud je zvoleno jiné nastavení než [Zakázat] a použijete kompenzaci
expozice nebo kompenzaci expozice s bleskem ke ztmavení expozice, snímek
může nadále vycházet světlý. Chcete-li zajistit tmavší expozici, nastavte pro
tuto funkci možnost [Zakázat].
oo Maximální počet snímků sekvence je s možností [Vysoká] nižší. Záznam
snímku na kartu trvá také déle.
oo Pokud v kroku 2 stisknete tlačítko <B> a odstraníte zatržítko [X] pro
položku [Zakázáno v rež. M či B], bude možné nastavit položku [z: Auto
Lighting Optimizer/z: Automatická optimalizace jasu] i v režimech <a>
a <F>.
136
Priorita vysokých jasů
N
Můžete minimalizovat přeexponované oblasti s oříznutými jasnými
plochami.
položku [z: Priorita
1 Vyberte
vysokých jasů].
možnost.
2 Nastavte
zz [Povolit]: zlepšuje přechody ve světlých
tónech. Dynamický rozsah je rozšířen
od standardní 18% šedé až po úrovně
nejvyššího jasu. Přechody mezi šedou
a světlými tóny jsou plynulejší.
zz [Vylepšeno]: za určitých podmínek
snímání minimalizuje přeexponované
světlé tóny ještě více než možnost
[Povolit].
snímek.
3 Vyfotografujte
gg Snímek bude zaznamenán s použitou
prioritou zvýraznění tónu.
oo Šum se může nepatrně zvětšit.
oo Dostupná citlivost ISO začíná na ISO 200. Hodnoty z rozšířeného rozsahu
citlivosti ISO nelze nastavit.
oo Možnost [Vylepšeno] není dostupná (není zobrazena) při záznamu filmů.
oo S možností [Vylepšeno] nemusí výsledky v některých scénách vypadat podle
očekávání.
137
Nastavení časovače měření
N
Můžete nastavit, jak dlouho poběží časovač měření (což určuje dobu trvání
zobrazení expozice/blokování AE) po spuštění akcí, jako je stisknutí tlačítka
spouště do poloviny.
položku [z: Časovač
1 Vyberte
měření].
2 Nastavte možnost času.
138
Simulace expozice
N
Simulace expozice simuluje a zobrazuje, jak bude vypadat jas (expozice)
skutečného snímku.
položku [z: Simulace
1 Vyberte
expozice].
2 Nastavte možnost.
zzPovolit (g)
Jas zobrazeného obrazu se bude blížit skutečnému jasu (expozici)
výsledného snímku. Pokud nastavíte kompenzaci expozice, změní se jas
obrazu odpovídajícím způsobem.
zzPři e
Normálně se snímek zobrazí se standardním jasem, což usnadní jeho
sledování (E). Jas snímku se bude blížit skutečnému jasu (expozici)
výsledného snímku pouze v případě, že stisknete a podržíte tlačítko
přiřazené náhledu hloubky ostrosti [Náhled hloubky ostrosti (DOF)]
(pomocí funkce [8 C.Fn III-5: Vlastní nastavení tlačítek], (=537))
(g).
zzZakázat (E)
Snímek se zobrazí se standardním jasem, což usnadní jeho sledování.
I když nastavíte kompenzaci expozice, snímek se zobrazí se standardním
jasem.
139
Nastavení vyvážení bílé
N
Vyvážení bílé (WB) slouží k tomu, aby bílé oblasti snímku neměly žádný
barevný nádech. Správného vyvážení bílé lze obvykle dosáhnout pomocí
nastavení Automaticky [Q] (Priorita prostředí) nebo [Qw] (Priorita bílé).
Pokud nelze pomocí nastavení Automaticky dosáhnout přirozených barev,
můžete zvolit vyvážení bílé odpovídající zdroji světla, nebo můžete vyvážení
bílé nastavit ručně tak, že vyfotografujete bílý objekt.
V režimech základní zóny se automaticky nastaví možnost [Q] (Priorita
prostředí). (V režimu <P> je nastaveno [Qw] (Priorita bílé).)
tlačítko <B> (9).
1 Stiskněte
zz Po zobrazení snímku na obrazovce
stiskněte tlačítko <B>.
položku vyvážení bílé.
2 Vyberte
zz Otáčením voliče <5> vyberte položku
nastavení vyvážení bílé.
nastavení vyvážení bílé.
3 Vyberte
zz Otáčením voliče <6> proveďte výběr.
oo Pokyny pro nastavení [Q] a [Qw] naleznete na =142.
140
Nastavení vyvážení bílé
(Přibližně)
Displej
Q
Qw
W
E
R
Y
U
D
Režim
Automaticky (Priorita prostředí, =142)
Automaticky (Priorita bílé, =142)
Denní světlo
Stín
Zataženo, soumrak, západ slunce
Wolframové světlo
Bílé zářivkové světlo
Blesk
Teplota barvy
(K: stupně Kelvina)
3000–7000
5200
7000
6000
3200
4000
Automatické nastavení*
O
Uživatelské nastavení (=143)
2000–10000
P
Teplota barvy (=144)
2500–10000
* Lze použít s blesky Speedlite vybavenými funkcí pro přenos teploty barvy. V opačném
případě bude pevně nastavena teplota barvy přibližně 6000K.
Vyvážení bílé
Lidskému oku se bílý objekt jeví jako bílý bez ohledu na typ osvětlení.
Při použití digitálního fotoaparátu se základová bílá pro korekci barev
stanoví v závislosti na teplotě barvy osvětlení, poté se pomocí softwaru
upraví tak, aby bílé oblasti vypadaly bíle. Pomocí této funkce můžete
pořizovat snímky s přirozenými barevnými tóny.
141
Nastavení vyvážení bílé
[Q] Automatické vyvážení bílé
Pomocí nastavení [Q] (Priorita prostředí) můžete mírně zvýšit intenzitu
nádechu teplé barvy při pořizování snímků scény osvícené wolframovým
světlem. Pokud vyberete nastavení [Qw] (Priorita bílé), můžete snížit
intenzitu nádechu teplé barvy snímku.
Pokud chcete používat systém automatického vyvážení bílé předchozích
modelů fotoaparátů EOS, vyberte [Q] (Priorita prostředí).
položku [z: Vyvážení
1 Vyberte
bílé].
ikonu [Q].
2 Vyberte
zz Po výběru možnosti [Q] stiskněte
tlačítko <B>.
3 Vyberte položku.
Upozornění pro nastavení [Qw] (Priorita bílé)
oo Teplý barevný nádech subjektů může vyblednout.
oo Je-li na scéně více zdrojů světla, nádech teplé barvy snímku se nemusí snížit.
oo Při použití blesku bude barevný tón stejný jako v případě [Q] (Priorita
prostředí).
142
Nastavení vyvážení bílé
[O] Uživatel. nastavení WB
U vlastního vyvážení bílé můžete ručně nastavit vyvážení bílé pro konkrétní
zdroj světla místa fotografování. Provádějte tento postup pod světelným
zdrojem na místě aktuálního fotografování.
bílý objekt.
1 Vyfotografujte
zz Zaměřte fotoaparát na jednobarevný
bílý objekt, aby bílá barva vyplnila
obrazovku.
zz Zaostřete ručně a pořiďte snímek se
standardní expozicí nastavenou pro bílý
objekt.
zz Můžete použít jakékoli nastavení
vyvážení bílé.
položku [z: Uživatel.
2 Vyberte
nastavení WB].
údaje o vyvážení bílé.
3 Importujte
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek zachycený v kroku 1 a stiskněte
tlačítko <0>.
gg Výběrem položky [OK] importujte data.
položku [z: Vyvážení
4 Vyberte
bílé].
uživatelské vyvážení bílé.
5 Vyberte
zz Vyberte ikonu [O].
143
Nastavení vyvážení bílé
oo Pokud se expozice dosažená v kroku 1 značně liší od standardní expozice,
nemusí být dosaženo správné vyvážení bílé.
oo Nelze vybrat následující snímky: snímky vyfotografované s nastavením stylu
Picture Style na hodnotu [Černobílý], snímky s násobnou expozicí, snímky
s ořezem a snímky pořízené jiným fotoaparátem.
oo Místo snímání bílého objektu můžete také snímat etalony šedi nebo tabulku
se standardní 18% šedou (volně prodejné).
[P] Nastavení teploty barvy
Je možné nastavit hodnotu představující teplotu barvy pro vyvážení bílé.
položku [z: Vyvážení
1 Vyberte
bílé].
teplotu barvy.
2 Nastavte
zz Vyberte možnost [P].
zz Otáčením voliče <6> nastavte
požadovanou teplotu barvy a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Teplotu barvy lze nastavit v rozmezí
přibližně 2500K až 10000K v krocích
po 100K.
oo Při zadávání teploty barvy pro zdroj umělého světla nastavte podle potřeby
korekci vyvážení bílé (posun k purpurové nebo zelené).
oo Pokud nastavujete hodnotu parametru [P] podle měření prováděného
pomocí volně prodejného měřiče teploty barvy, vyfotografujte zkušební snímky
a upravte nastavení tak, aby kompenzovalo rozdíl mezi hodnotou naměřenou
měřičem teploty barvy a hodnotou teploty barvy podle fotoaparátu.
144
Korekce vyvážení bílé
N
Nastavenou hodnotu vyvážení bílé lze korigovat. Tímto nastavením
je možné dosáhnout stejného účinku jako pomocí volně prodejného
konverzního filtru teploty barvy nebo filtru pro korekci barev. Každou z barev
lze korigovat na jednu z devíti úrovní.
Korekce vyvážení bílé
položku [z: Posun WB/
1 Vyberte
BKT].
korekci vyvážení bílé.
2 Nastavte
zz Stisknutím navigačních tlačítek <V>
Ukázka nastavení: A2, G1
přesuňte značku „■“ na příslušnou pozici.
zz Písmeno B označuje modrou
barvu, A jantarovou, M purpurovou
a G zelenou. Vyvážení barev snímku se
upraví směrem k barvě, k níž posunete
značku.
gg Položka „Posun“ na pravé straně
obrazovky udává směr a velikost
korekce.
zz Stisknutím tlačítka <L> se zruší
všechna nastavení položky [Posun WB/
BKT].
zz Stisknutím tlačítka <0> nastavení
ukončíte.
oo Jedna úroveň korekce modré/jantarové odpovídá přibližně hodnotě 5 miredů
konverzního filtru teploty barvy. (Mired: Měrná jednotka pro teplotu barvy
používaná k udávání hodnot, jako je hustota konverzního filtru teploty barvy.)
145
Korekce vyvážení bílé
Automatický braketing vyvážení bílé
Braketing vyvážení bílé (WB-BKT) umožňuje najednou zachytit tři
snímky s různými tóny barvy. Na základě teploty barvy určené aktuálním
nastavením vyvážení bílé budou kromě snímku odpovídajícího tomuto
nastavení vytvořeny snímky s posunem k modré/jantarové a purpurové/
zelené. Posun braketingu vyvážení bílé lze nastavit v rozsahu ±3 úrovně
v krocích po jednotlivých úrovních.
Posun směrem k B/A (modrá/
jantarová) ±3 úrovně
Nastavte krok braketingu vyvážení
bílé.
zz V kroku 2 postupu „Korekce vyvážení bílé“
se při otáčení voliče <5> změní značka
„■“ na obrazovce na značku „■ ■ ■“ (3 body).
zz Otáčením voliče po směru hodinových
ručiček nastavíte braketing s posunem
ve směru B/A a otáčením proti směru ve
směru M/G.
gg Údaj „BKT“ vpravo označuje směr
braketingu a intenzitu korekce.
zz Stisknutím tlačítka <L> se zruší všechna
nastavení položky [Posun WB/BKT].
zz Stisknutím tlačítka <0> nastavení
ukončíte.
oo Při braketingu vyvážení bílé se sníží maximální počet snímků sekvence pro
kontinuální snímání.
oo Vzhledem k tomu, že jsou pro každý snímek zaznamenány tři varianty, trvá
zaznamenání snímku na kartu déle.
oo Snímky budou pořízeny se stupňovaným vyvážením bílé v následujícím
pořadí: 1. standardní vyvážení bílé, 2. posun směrem k modré (B) a 3. posun
směrem k jantarové (A) nebo 1. standardní vyvážení bílé, 2. posun směrem
k purpurové (M) a 3. posun směrem k zelené (G).
oo Společně s braketingem vyvážení bílé můžete také nastavit korekci vyvážení
bílé a automatický braketing expozice. Pokud nastavíte automatický braketing
expozice v kombinaci s braketingem vyvážení bílé, bude pro každou
jednotlivou fotografii zaznamenáno celkem devět snímků.
oo Při nastavení braketingu vyvážení bílé bliká ikona vyvážení bílé.
oo Zkratka „BKT“ označuje braketing.
146
Nastavení barevného prostoru
N
Rozsah reprodukovatelných barev se nazývá „barevný prostor“. U tohoto
fotoaparátu lze nastavit pro zachycené snímky barevný prostor sRGB
nebo Adobe RGB. Při běžném fotografování doporučujeme použít barevný
prostor sRGB.
položku [z: Barev.
1 Vyberte
prostor].
možnost barevného
2 Nastavte
prostoru.
Adobe RGB
Tento barevný prostor se nejčastěji používá v komerčních tiskových
provozech a podobných oblastech profesionálního nasazení. Doporučuje
se při používání zařízení jako monitory kompatibilní s barevným prostorem
Adobe RGB nebo tiskárny kompatibilní se systémem DCF 2.0 (Exif 2.21
a novější).
oo Pokud byl snímek pořízen v barevném prostoru Adobe RGB, bude prvním
znakem v názvu souboru podtržítko „_“.
oo Profil ICC není do snímku vložen. Popis profilu ICC naleznete v příručce
Digital Photo Professional návod k použití (software EOS).
oo V režimech základní zóny se automaticky nastaví barevný prostor [sRGB].
147
Výběr stylu Picture Style
N
Pouze výběrem některé předvolby Picture Style můžete dosáhnout
charakteristik snímku efektivně odpovídajících požadovanému vyznění
fotografie nebo objektu.
V režimech základní zóny se automaticky nastaví styl [D] (Automaticky).
1 Vyberte položku [z: Picture Style].
2 Vyberte styl Picture Style.
148
Výběr stylu Picture Style
Charakteristiky stylů Picture Style
zz[D] Automaticky
Tóny barev budou automaticky upraveny tak, aby odpovídaly
fotografované scéně. Barvy budou vypadat živě pro modrou oblohu,
zeleň a západ slunce ve scénách v přírodě, pod širým nebem nebo při
západu slunce.
oo Pokud není dosažen požadovaný tón barev při nastavení možnosti
[Automaticky], použijte jiný styl Picture Style.
zz[P] Standardní
Snímek obsahuje živé barvy a je ostrý a výrazný. Jedná se o obecně
použitelný styl Picture Style, který je vhodný pro většinu prostředí.
zz[Q] Portrét
Umožňuje dosažení přirozených odstínů pleti. Vzhled snímku je jemnější.
Vhodný pro detailní portréty.
Změnou nastavení [Barevný tón] (=153) můžete upravit odstín pleti.
zz[R] Krajina
Pro snímky s živými odstíny modré a zelené barvy a se silným
doostřením a výrazným vzhledem. Je vhodný pro působivou krajinu.
zz[u] Jemný detail
Je vhodný pro zachycení detailního obrysu a jemné struktury
fotografovaného cíle. Barvy budou nepatrně živější.
zz[S] Neutrální
Vhodný pro následné zpracování snímků v počítači. Poskytuje nevýrazné
snímky s přirozenými barvami, relativně nízkým jasem a nepříliš velkou
sytostí barev.
149
Výběr stylu Picture Style
zz[U] Věrný
Vhodný pro následné zpracování snímků v počítači. Pokud je
fotografovaný objekt zachycen při slunečním světle s teplotou barvy
5200K, budou barvy kolorimetricky upraveny tak, aby odpovídaly barvám
objektu. Poskytuje nevýrazné snímky s relativně nízkým jasem a nepříliš
velkou sytostí barev.
zz[V] Černobílý
Umožňuje vytvářet černobílé snímky.
oo Ze snímků JPEG snímaných pomocí možnosti [Černobílý] stylu Picture Style
není možné obnovit barevné snímky.
zz[W] Uživatelem definovaný 1–3
Můžete uložit některý ze základních stylů, jako jsou [Portrét], [Krajina],
soubor stylu Picture Style atd., a upravit jej požadovaným způsobem
(=155). Použije-li se dosud nenastavený uživatelsky definovaný styl
Picture Style, snímky budou pořízeny se stejnými charakteristikami
nastavení jako s výchozím nastavením [Automaticky].
150
Výběr stylu Picture Style
Symboly
Na této obrazovce výběru Picture Style se nacházejí ikony pro nastavení
[Síla], [Jemnost] nebo [Práh] pro parametr [Ostrost] a také [Kontrast]
a další. Číslice udávají hodnoty těchto nastavení uvedených pro daný styl
Picture Style.
Symboly
Ostrost
g
h
i
j
k
l
A Síla
B Jemnost
C Práh
Kontrast
Sytost
Tón barvy
Efekt filtru (Černobílý)
Efekt tónování (Černobílý)
oo Při záznamu filmu se pro položky [Jemnost] a [Práh] funkce [Ostrost]
zobrazí hvězdička „*“. [Jemnost] a [Práh] se na filmy nevztahují.
151
Uživatelské nastavení stylu Picture Style N
Styly Picture Style si můžete upravit. Můžete upravit nastavení stylů
Picture Style, jako je např. nastavení [Kontrast] nebo parametr [Ostrost]
([Síla], [Jemnost] nebo [Práh]). Jestliže chcete upravit nastavení položky
[Černobílé], vyhledejte informace na =154.
1 Vyberte položku [z: Picture Style].
styl Picture Style.
2 Vyberte
zz Vyberte styl Picture Style, který chcete
upravit, a stiskněte tlačítko <B>.
položku.
3 Vyberte
zz Podrobnosti o nastaveních a efektech
naleznete na další straně.
152
Uživatelské nastavení stylu Picture Style
4 Nastavte úroveň efektu.
zz Stisknutím tlačítka <M> uložte
upravené nastavení a přejděte zpět na
obrazovku výběru Picture Style.
gg Veškerá nastavení, která změníte
z výchozích hodnot, se zobrazí modře.
Nastavení a efekty
Ostrost
g
A Síla
1
B Jemnost*
2
C Práh*
h Kontrast
i Sytost
j Tón barvy
0: Slabé zdůraznění
orámování
1: Jemná
1: Nízký
–4: Nízký kontrast
–4: Nízká sytost
–4: Načervenalý odstín
pokožky
7: Silné zdůraznění
orámování
5: Zrnitá
5: Vysoký
+4: Vysoký kontrast
+4: Vysoká sytost
+4: Nažloutlý odstín
pokožky
*1: Udává jemnost obrysů, které se mají zvýraznit. Nižší hodnota znamená, že budou
zvýrazněny jemnější obrysy.
*2: Nastavuje míru zvýraznění obrysu v závislosti na rozdílu v kontrastu mezi objektem
a okolím. Čím nižší bude číslo, tím větší část obrysu bude zvýrazněna při nízkém
rozdílu kontrastu. Při nižších hodnotách však také obvykle dochází ke zvýraznění
šumu.
oo Pro záznam filmu nelze nastavit položky [Jemnost] a [Práh] pro funkci
[Ostrost] (nezobrazí se).
oo Výběrem položky [Vých. nast.] v kroku 3 lze opět nastavit výchozí hodnoty
parametrů příslušného stylu Picture Style.
oo Chcete-li fotografovat s upraveným stylem Picture Style, tak jej nejprve
vyberte a poté pořiďte fotografii.
153
Uživatelské nastavení stylu Picture Style
[V] Nastavení stylu Černobílý
Vedle efektů popsaných na předcházející straně, jako je například parametr
[Kontrast] nebo nastavení [Síla], [Jemnost] a [Práh] parametru [Ostrost]
lze také nastavit [Efekt filtru] a [Efekt tónování].
[k] Efekt filtru
Filtr
Při aplikaci efektu filtru na černobílý snímek
mohou lépe vyniknout bílé mraky či zelené
stromy.
Příklad účinku
N: Žádný
Běžný černobílý snímek bez efektů filtru.
Ye: Žlutý
Modrá obloha bude působit přirozeněji a vyniknou bílé mraky.
Or: Oranžový
R: Červený
G: Zelený
Modrá obloha bude mírně tmavší. Lépe vyniknou snímky západu
slunce.
Modrá obloha se bude jevit velmi tmavá. Podzimní listí bude
výraznější a světlejší.
Odstíny pleti a rtů budou ztlumené. Zelené listí na stromech bude
výraznější a světlejší.
oo Zvýšení hodnoty [Kontrast] bude mít za následek výraznější efekt filtru.
[l] Efekt tónování
154
Pomocí efektu tónování lze vytvořit
černobílý snímek ve zvoleném tónu.
Je efektivní, když chcete vytvořit
působivější snímky.
Uložení stylu Picture Style
N
Je možné vybrat některý ze základních stylů Picture Style, jako je [Portrét]
nebo [Krajina], upravit jej požadovaným způsobem a uložit jako styl [Uživ.
def. 1], [Uživ. def. 2] nebo [Uživ. def. 3]. To je užitečné při vytváření více
stylů Picture Style s různými nastaveními.
Styly Picture Style, které jste do fotoaparátu přidali prostřednictvím softwaru
EOS Utility (software EOS), můžete podle potřeby upravit zde.
1 Vyberte položku [z: Picture Style].
možnost [Uživ. def.].
2 Vyberte
zz Vyberte položku [Uživ. def. *] a stiskněte
tlačítko <B>.
tlačítko <0>.
3 Stiskněte
zz Zkontrolujte, zda je vybrána položka
[Picture Style], a stiskněte tlačítko
<0>.
základní styl Picture Style.
4 Vyberte
zz Vyberte základní styl Picture Style.
zz Tímto způsobem též vyberte styly
při upravování stylů uložených do
fotoaparátu prostřednictvím nástroje
EOS Utility (software EOS).
155
Uložení stylu Picture Style
5 Vyberte položku.
úroveň efektu.
6 Nastavte
zz Podrobné informace naleznete v části
„Uživatelské nastavení stylu Picture
Style“ (=152).
zz Stisknutím tlačítka <M> uložte
upravené nastavení a přejděte zpět na
obrazovku výběru Picture Style.
gg Základní styl Picture Style bude uveden
vpravo od položky [Uživ. def. *].
gg Modré názvy stylu indikují, že jsou
změněny výchozí hodnoty nastavení.
oo Pokud je určitý styl Picture Style již uložen jako styl [Uživ. def. *], dojde po
změně základního stylu Picture Style k vymazání nastavení parametrů dříve
uloženého uživatelského stylu Picture Style.
oo Pokud použijete funkci [5: Vymazat všechna nast.fotoap.] (=410), obnoví
se výchozí hodnoty všech nastavení stylů [Uživ. def. *].
oo Chcete-li snímat s uloženým stylem Picture Style, vyberte [Uživ. def. *] pro
uložený styl a pořiďte snímek.
oo Postup registrace souboru stylu Picture Style do fotoaparátu naleznete
v příručce EOS Utility Návod k použití.
156
Nastavení potlačení šumu
N
Potlačení šumu při vysokém ISO
Tato funkce potlačuje šum vytvářený ve snímku. Tato funkce je zejména
efektivní při fotografování při vysokých citlivostech ISO. Při pořizování
snímku při nízkých citlivostech ISO lze dále potlačit šum v tmavších částech
snímku (v oblastech stínů).
položku [z: Potlač.šumu
1 Vyberte
při vysokém ISO].
2 Nastavte úroveň.
zz[M] Potlačení šumu více snímky
Použije potlačení šumu s vyšší kvalitou snímku, než když je použita
možnost [Vysoké]. Pro jednotlivou fotografii se souvisle pořídí čtyři dílčí
snímky, které budou automaticky vyrovnány a sloučeny do jediného
snímku JPEG.
Je-li kvalita snímků nastavena na možnost RAW nebo RAW+JPEG, nelze
položku [Potlač. šumu u více sním.] nastavit.
snímek.
3 Vyfotografujte
gg Snímek bude zaznamenán s použitým
potlačením šumu.
157
Nastavení potlačení šumu
Upozornění pro nastavení potlačení šumu u více snímků
oo Pokud je snímek významně posunutý v důsledku rozhýbání fotoaparátu, může
se účinek potlačení šumu snížit.
oo Pokud fotoaparát držíte v rukou, uchopte jej co nejpevněji, abyste zamezili
jeho rozhýbání. Doporučujeme použít stativ.
oo Při fotografování pohyblivého objektu může pohyb objektu zanechat zbytkový
obraz.
oo Automatické zarovnání snímku nemusí správně fungovat u opakujících se
vzorů (mříž, pruhy atd.) nebo plochých jednotónových snímků.
oo Pokud se během pořízení čtyř po sobě jdoucích snímků změní jas objektu,
může na výsledném snímku dojít k nestejnoměrné expozici.
oo Po zachycení snímků může chvíli trvat, než budou snímek zaznamenány na
kartu po provedení potlačení šumu a spojeny do jednoho snímku. Během
zpracování snímků je zobrazena zpráva [BUSY] a snímání není možné,
než se zpracování ukončí.
oo Možnost [Potlač. šumu u více sním.] není k dispozici při snímání s dlouhou
expozicí, snímání s AEB nebo braketingem WB, snímání snímků RAW nebo
RAW+JPEG nebo s funkcemi jako potlačení šumu dlouhé expozice, násobné
expozice či režim HDR.
oo Fotografování s bleskem není možné. Upozorňujeme, že pomocné světlo
AF externího blesku Speedlite určeného pro fotoaparáty řady EOS bude
aktivováno v souladu s nastavením [z: Spuštění pomoc. světla AF].
oo Možnost [Potlač. šumu u více sním.] není dostupná (není zobrazena) při
nahrávání filmů.
oo Pokud přesunete vypínač napájení do polohy <2>, vyměníte baterii nebo
kartu, přepnete do základní zóny nebo režimu snímání <B> nebo přepnete na
záznam filmu, automaticky se přepne na možnost [Standardní].
158
Nastavení potlačení šumu
Potlačení šumu dlouhé expozice
Pro snímky exponované 1 s nebo déle lze potlačit šum (světelné body
a pruhy), který je typický pro dlouhé expozice.
položku [z: Potlač. šumu
1 Vyberte
dlouhé expozice].
2 Nastavte možnost potlačení šumu.
zz[AUTO] Automaticky
U expozic trvajících 1 s nebo déle bude automaticky provedeno potlačení
šumu, pokud bude zjištěn šum typický pro dlouhé expozice. Nastavení
[Automaticky] je dostatečně účinné ve většině případů.
zz[ON] Povolit
Potlačení šumu je uplatňováno u všech expozic s časem 1 s a delším.
Nastavení [Povolit] může být schopné potlačit šum, který nelze
detekovat pomocí nastavení [Automaticky].
snímek.
3 Vyfotografujte
gg Snímek bude zaznamenán s použitým
potlačením šumu.
159
Nastavení potlačení šumu
oo Při použití možnosti [Automaticky] nebo [Povolit] může proces potlačení
šumu po pořízení snímku trvat stejně dlouhou dobu jako expozice.
oo Snímky mohou vypadat zrnitější při použití nastavení [Povolit] než při použití
nastavení [Zakázat] nebo [Automaticky].
oo Při snižování šumu je zobrazena zpráva [BUSY] a obrazovka záznamu se
nezobrazí, dokud se zpracování nedokončí, kdy je opět možné snímat.
160
Vložení dat pro odstranění prachu
N
V případě, že čištění snímače zanechá na snímači prach, lze ke snímkům
vložit data pro odstranění prachu použitá k vymazání prašných míst.
Data pro odstranění prachu využívá program Digital Photo Professional
(software EOS) k automatickému vymazání prachových částic.
Příprava
zz Použijte objektiv RF nebo EF.
zz Připravte si čistě bílý předmět, například list papíru.
zz Nastavte ohniskovou vzdálenost objektivu na 50 mm nebo více.
zz Přesuňte přepínač režimů zaostřování na objektivu do polohy <MF>
a nastavte zaostření na nekonečno (∞). Pokud není objektiv opatřen
stupnicí vzdálenosti, natočte fotoaparát přední stranou k sobě a otočte
zaostřovací kroužek ve směru hodinových ručiček až na doraz.
Získání dat pro odstranění prachu
položku [z: Data pro
1 Vyberte
odstranění prachu].
tlačítko [OK].
2 Vyberte
gg Po provedení automatického
samočištění snímače se zobrazí zpráva.
Přestože bude během čištění možné
zaslechnout mechanický zvuk závěrky,
nebude vyfotografován žádný snímek.
161
Vložení dat pro odstranění prachu
jednobarevný bílý
3 Vyfotografujte
objekt.
zz Vyfotografujte s jednobarevným bílým
předmětem (jako nový list bílého papíru)
vyplňujícím obrazovku, ze vzdálenosti
20 až 30 cm.
zz Snímek nebude uložen, data lze proto
získat i v případě, že do fotoaparátu
není vložena karta.
gg Po vyfotografování snímku začne
fotoaparát shromažďovat data pro
odstranění prachu. Po získání dat pro
odstranění prachu se zobrazí zpráva.
zz Pokud se nepodaří úspěšně získat data,
zobrazí se chybová zpráva. Postupujte
podle pokynů v části „Příprava“ na
předchozí straně, poté vyberte položku
[OK]. Znovu vyfotografujte snímek.
Data pro odstranění prachu
Od tohoto okamžiku bude fotoaparát doplňovat získaná data pro odstranění
prachu ke všem fotografiím. Data pro odstranění prachu se doporučuje
získat před fotografováním.
Podrobné informace o použití softwaru Digital Photo Professional (softwaru
EOS) k automatickému vymazání prachových částic naleznete v příručce
Digital Photo Professional Návod k použití.
Velikost souborů není v podstatě ovlivněna daty pro odstranění prachu
přidanými ke snímkům.
oo Data pro odstranění prachu nejsou získána při použití objektivů typu EF-S
nebo pokud je položka [z: zOřez/poměr stran] nastavena na možnost
[1,6x (ořez)].
oo Pokud objekt obsahuje jakýkoli vzor nebo jakoukoli strukturu, mohou být
považovány za data pro odstranění prachu, což by ovlivnilo přesnost
odstranění prachových částic pomocí softwaru Digital Photo Professional
(softwaru EOS).
162
Fotografování s funkcí Expozice dotykem
Zaostřit a vyfotografovat snímek lze automaticky pouhým klepnutím na
obrazovku.
funkci Expozice dotykem.
1 Povolte
zz Klepněte na ikonu [y] v levém dolním
rohu obrazovky.
zz Po každém klepnutí na ikonu dojde
k záměně ikon [y] a [x].
zz [x] (Expozice dotykem: Povolit)
Fotoaparát zaostří na bod, na který
klepnete, a pak bude snímek pořízen.
zz [y] (Expozice dotykem: Zakázat)
Klepnutím na bod můžete vybrat
místo, na které chcete zaostřit. Úplným
stisknutím tlačítka spouště vyfotografujte
snímek.
na obrazovku
2 Klepnutím
vyfotografujte snímek.
zz Klepněte na tvář nebo objekt na
obrazovce.
gg Fotoaparát zaostří na místo (Dotykové
AF), na které klepnete, pomocí
nastavené metody AF (=188).
gg Po nastavení [x] se barva AF bodu
změní na zelenou po dosažení zaostření
a fotoaparát automaticky vyfotografuje
snímek.
gg Pokud se nepodaří zaostřit, barva AF
bodu se změní na oranžovou a snímek
nebude možné vyfotografovat. Znovu
klepněte na tvář nebo objekt na
obrazovce.
163
Fotografování s funkcí Expozice dotykem
oo I když nastavíte režim řízení <o> nebo <i>, fotoaparát bude nadále
snímat v režimu jednotlivých snímků.
oo I když je nastavena možnost [Činnost AF] na hodnotu [Servo AF], klepnutím
na obrazovku se zaostří snímek pomocí [One-Shot AF].
oo Klepnutím na obrazovku ve zvětšeném zobrazení se snímek nezaostří nebo
nevyfotografuje.
oo Pokud fotografujete klepnutím na obrazovku pomocí [z: Doba prohlídky]
nastavené na [Přidržet], můžete namáčknout tlačítko spouště napůl a pořídit
další snímek.
oo Chcete-li fotografovat s dlouhou expozicí, klepněte dvakrát na obrazovku.
Prvním klepnutím na obrazovku se zahájí dlouhá expozice. Opětovným
klepnutím se dlouhá expozice ukončí. Dávejte pozor, abyste při klepání na
obrazovku nerozhýbali fotoaparát.
164
Násobné expozice
N
Při fotografování násobných expozic (2–9) je možné vidět, jak budou
snímky sloučeny do jednoho snímku.
položku [z: Násobná
1 Vyberte
expozice].
možnost [Násobná
2 Nastavte
expozice].
zz Vyberte možnost [Povolit].
zz Chcete-li ukončit fotografování
násobných expozic, vyberte možnost
[Zakázat].
3 Nastavte položku [Ovl. nás. expoz.].
zzAditivní
Expozice každého jednotlivého zachyceného snímku je přidávána
součtově. Na základě nastavení položky [Počet expozic] nastavte
zápornou kompenzaci expozice. Chcete-li nastavit hodnotu kompenzace
expozice, postupujte podle níže uvedených základních pokynů.
Pravidlo pro nastavení kompenzace expozice podle počtu expozic
Dvě expozice: –1 EV, tři expozice: –1,5 EV, čtyři expozice: –2 EV
zzPrůměrný
Na základě nastavení položky [Počet expozic] se při fotografování
násobných expozic automaticky nastaví záporná kompenzace expozice.
Pokud pořizujete násobné expozice stejné scény, expozice pozadí
objektu bude automaticky řízena tak, aby byla dosažena standardní
expozice.
165
Násobné expozice
[Počet expozic].
4 Nastavte
zz Vyberte počet kopií a stiskněte tlačítko
<0>.
zz Můžete nastavit od 2 do 9 expozic.
možnost [Pokrač.
5 Nastavte
nás. ex.].
zz Při nastavení možnosti [Pouze 1 sn.]
bude fotografování s násobnou expozicí
automaticky zrušeno po ukončení snímání.
zz Při nastavení možnosti [Kontinuálně]
bude fotografování s násobnou expozicí
pokračovat, dokud nebude pro položku
z kroku 2 nastavena možnost [Zakázat].
(1)
první expozici.
6 Vyfotografujte
gg Zobrazí se zachycený snímek.
zz Na obrazovce v části (1) můžete
zkontrolovat zbývající počet expozic.
zz Pořízený snímek lze zobrazit stisknutím
tlačítka <x> (=169).
další expozice.
7 Vyfotografujte
zz Dosud pořízené snímky se zobrazí
sloučené. Chcete-li zobrazit pouze snímky,
stiskněte opakovaně tlačítko <B>.
zz Fotografování s násobnou expozicí
skončí po pořízení stanoveného počtu
expozic.
oo U některých objektivů nemusí být možné fotografování s násobnou expozicí.
oo Informace o snímku pro poslední snímek se zaznamenají a připojí ke snímku
s násobnou expozicí.
1
166
Násobné expozice
oo Kvalita snímků, citlivost ISO, styl Picture Style, potlačení šumu při vysokém
ISO a barevný prostor atd. nastavené pro první jednotlivou expozici budou
nastaveny také pro následující expozice.
oo Pokud nastavíte položku [z: Picture Style] na možnost [Automaticky],
použije se při fotografování možnost [Standardní].
oo U násobných expozic bude s rostoucím počtem expozic více patrný šum,
nerovnoměrné barvy a proužkování.
oo Pokud je nastavena možnost [Aditivní], bude zpracování snímku po pořízení
násobných expozic určitou dobu trvat. (Indikátor přístupu na kartu bude svítit
déle.)
oo Jas a šum snímku s násobnou expozicí zobrazené v kroku 7 během snímání
se budou lišit od těch z konečného stavu zaznamenaného snímku s násobnou
expozicí.
oo Fotografování s násobnou expozicí se zruší, pokud přepnete vypínač napájení
do polohy <2> nebo vyměníte baterie či karty.
oo Pokud přepnete na režim základní zóny nebo na <w/x/y>, fotografování
s násobnou expozicí se ukončí.
167
Násobné expozice
Sloučení násobných expozic se snímkem zaznamenaným
na kartu
Snímek RAW zaznamenaný na kartu můžete vybrat jako první jednotlivou
expozici. Obrazová data vybraného snímku RAW zůstanou nedotčena.
Použity mohou být pouze snímky 1 nebo F. Snímky JPEG nelze
vybrat. Snímky, které lze zadat, se také liší v závislosti na připojeném
objektivu. Podrobnosti naleznete v tabulce dále.
položku [Vybrat sním.pro
1 Vyberte
hrom.expozici].
první snímek.
2 Vyberte
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte první
snímek a stiskněte tlačítko <0>.
zz Vyberte tlačítko [OK].
gg Ve spodní části obrazovky se zobrazí
číslo souboru vybraného snímku.
snímek.
3 Vyfotografujte
zz Po výběru prvního snímku se počet
zbývajících expozic tak, jak je nastaven
pomocí položky [Počet expozic], sníží
o 1.
zzSnímky, které lze vybrat
Připojený
objektiv
Objektiv RF/
EF
Objektiv EF-S
Oříznuté
snímání
Vyp
Zap
–
Vybratelné snímky
Snímky RAW zachycené v plné velikosti
Snímky RAW z oříznutého snímání nebo pořízené
objektivem EF-S
oo Tyto snímky nelze vybrat jako první jednotlivou expozici: snímky pořízené
s položkou [z: Priorita vysokých jasů] nastavenou na možnost [Povolit]
nebo [Vylepšeno] nebo snímky pořízené s položkou [z: zOřez/poměr
stran] nastavenou na jinou možnost než [Full-frame] či [1,6x (ořez)].
oo Možnost [Zakázat] se použije pro položky [z: Korekce odchylky objektivu]
a [z: Auto Lighting Optimizer/z: Automatická optimalizace jasu] bez
ohledu na nastavení snímku vybraného jako první jednotlivá expozice.
168
Násobné expozice
oo Citlivost ISO, styl Picture Style, potlačení šumu při vysoké citlivosti ISO,
barevný prostor atd. nastavené pro první snímek budou také použity pro
následující snímky.
oo Pokud je možnost Picture Style nastavená na možnost [Automaticky] pro
snímek vybraný jako první snímek, použije se při fotografování možnost
[Standardní].
oo Nelze vybrat snímek pořízený jiným fotoaparátem.
oo Nelze vybrat snímky zachycené pomocí objektivů, které nejsou kompatibilní
s fotografováním s násobnou expozicí (jako první jednotlivá expozice).
oo Funkce [Vybrat sním.pro hrom.expozici] není dostupná, pokud není
nasazen objektiv.
oo Můžete též vybrat snímek RAW použitý při fotografování s násobnou expozicí.
oo Výběrem položky [Zrušit výběr] zrušíte výběr snímku.
Kontrola a odstranění násobných expozic během fotografování
Před ukončením fotografování nastaveného
počtu expozic můžete stisknout tlačítko
<x> a zobrazit aktuální stav snímku
s násobnou expozicí, zkontrolovat expozici
a prohlédnout si, jak budou snímky sloučeny.
Pokud stisknete tlačítko <L>, zobrazí se
operace, které je možné provést během
fotografování s násobnou expozicí.
Obsluha
Popis
2 Návrat k předchozí Znovu se objeví obrazovka zobrazená před stisknutím
obrazovce
tlačítka <L>.
Slouží k odstranění naposledy pořízeného snímku
q Vrátit zpět poslední
(vyfotografujte jiný snímek). Počet zbývajících expozic se
snímek
zvýší o 1.
Uloží snímky až do tohoto momentu jako snímek s násobnou
Uložit
a
ukončit
W
expozicí a ukončí fotografování s násobnou expozicí.
Fotografování s násobnou expozicí se ukončí bez uložení
r Ukončit bez uložení
snímku.
oo Při fotografování s násobnou expozicí lze přehrávat pouze snímky s násobnou
expozicí.
169
Násobné expozice
Časté otázky
zzExistují nějaká omezení týkající se kvality snímku?
Všechny jednotlivé expozice a snímek s násobnou expozicí jsou
zachyceny nastavenou kvalitou snímku.
zzMohu sloučit snímky zaznamenané na kartu?
Pomocí funkce [Vybrat sním.pro hrom.expozici] můžete vybrat první
jednotlivou expozici ze snímků zaznamenaných na kartu (=168).
Uvědomte si, že nelze sloučit více snímků, které jsou již zaznamenány
na kartu.
zzBude při fotografování s násobnou expozicí účinná funkce
automatického vypnutí napájení?
Pokud není položka [Autom.vypnutí] na kartě [5: Úspora energie]
nastavena na možnost [Zakázat], fotoaparát se automaticky vypne po
přibližně 30 minutách, což ukončí fotografování s násobnou expozicí
a zruší nastavení násobné expozice.
170
Fotografování s vysokým dynamickým
rozsahem (HDR)
N
Můžete snímat fotografie s oříznutými jasnými plochami a stíny budou
potlačeny pro vysoký dynamický rozsah tónů, dokonce i u scén s vysokým
kontrastem. HDR je užitečné pro pořizování snímků krajin a zátiší.
HDR jsou pro každý záběr pořízeny tři po sobě následující snímky
s různými expozicemi (standardní expozicí, podexponováním
a přeexponováním) a poté jsou automaticky sloučeny dohromady.
Snímek pořízený v režimu HDR je zaznamenán jako snímek JPEG.
* Zkratka HDR označuje vysoký dynamický rozsah (High Dynamic Range).
1 Vyberte položku [z: Režim HDR].
položku [Úprava dyn.
2 Nastavte
rozs.].
zz Výběr možnosti [Automaticky] zajistí
automatické nastavení dynamického
rozsahu podle celkového rozsahu tónů
snímku.
zz Čím je hodnota vyšší, tím širší bude
dynamický rozsah.
zz Fotografování s vysokým dynamickým
rozsahem ukončíte výběrem možnosti
[Zakázat HDR].
3 Nastavte položku [Efekty].
171
Fotografování s vysokým dynamickým rozsahem (HDR)
Efekty
zz[P] Přirozené
Je určen pro snímky, u nichž je potřebné zachovat široký rozsah tónů
a kde by jinak došlo ke ztrátě detailů v oblastech světel a stínů. Oříznuté
jasné a tmavé plochy se zredukují.
zz[A] Standardní
Zatímco oříznuté jasné a tmavé plochy se redukují více než u efektu
[Přirozené], kontrast se sníží a stupňování bude plošší, aby snímek
vypadal jako malovaný obraz. Obrysy objektů budou mít jasné (nebo
tmavé) okraje.
zz[B] Živé
Barvy jsou sytější než u efektu [Standardní] a nízký kontrast a ploché
stupňování vytvoří efekt grafického umění.
zz[C] Výrazné
Barvy jsou nejsytější, čímž zvýrazňují objekt a dodávají snímku vzhled
olejomalby.
zz[D] Reliéfní
Sytost barev, jas, kontrast a stupňování jsou sníženy tak, aby snímek
vypadal plochý. Snímek vypadá vybledlý a starý. Obrysy objektů budou
mít jasné (nebo tmavé) okraje.
Sytost
Zvýraznění
orámování
Jas
Tón
Standardní
Standardní
Živé
Vysoká
Výrazné
Vyšší
Reliéfní
Nízký
Standardní
Slabé
Silné
Silnější
Standardní
Ploché
Standardní
Ploché
Standardní
Ploché
Tmavé
Plošší
oo Jednotlivé efekty budou použity na základě charakteristik aktuálně
nastaveného stylu Picture Style (=148).
172
Fotografování s vysokým dynamickým rozsahem (HDR)
položku [Kontinuální
4 Nastavte
HDR].
zz Při nastavení možnosti [Pouze 1 sn.]
bude HDR automaticky zrušeno po
ukončení snímání.
zz Při nastavení možnosti [Každý snímek]
bude HDR pokračovat, dokud nebude
pro položku z kroku 2 nastavena
možnost [Zakázat HDR].
položku [Auto.
5 Nastavte
zarovn. sn.].
zz Pro fotografování z ruky vyberte
možnost [Povolit]. Při použití stativu
vyberte možnost [Zakázat].
snímek.
6 Vyfotografujte
zz Po úplném stisknutí tlačítka spouště
budou souvisle pořízeny tři snímky a na
kartu se zaznamená snímek HDR.
173
Fotografování s vysokým dynamickým rozsahem (HDR)
oo Snímky s HDR RAW jsou zachyceny v kvalitě snímku JPEG 73. Snímky
s HDR RAW+JPEG jsou zachyceny v nastavené kvalitě snímku JPEG.
oo Fotografování s vysokým dynamickým rozsahem není možné použít
s rozšířeným rozšířenou citlivostí ISO (L, H1, H2). Fotografování s vysokým
dynamickým rozsahem je možné v rozsahu ISO 100 až 40000 (liší se v
závislosti na nastavení [Minimální] a [Maximální] v části [Rozsah citli. ISO]).
oo Při HDR nebude aktivován blesk.
oo AEB není k dispozici.
oo Při fotografování pohyblivého objektu může pohyb objektu zanechat zbytkový
obraz.
oo Při HDR se pořídí tři snímky s různými, automaticky nastavenými rychlostmi
závěrky. Z tohoto důvodu se i v režimech <t>, <s> a <a> změní rychlost
závěrky relativně ke stanovené rychlosti.
oo Aby se předešlo rozhýbání fotoaparátu, může být nastavena vyšší
citlivost ISO.
174
Fotografování s vysokým dynamickým rozsahem (HDR)
oo Při pořizování snímků v režimu HDR s položkou [Auto. zarovn. sn.]
nastavenou na možnost [Povolit] nebudou ke snímku připojeny informace
o zobrazení AF bodu (=352) a data pro odstranění prachu (=161).
oo Pokud provedete HDR z ruky, když je položka [Auto. zarovn. sn.] nastavena
na možnost [Povolit], okrajové části snímku se nepatrně oříznou a mírně
se sníží rozlišení. Také pokud snímky nelze řádně zarovnat z důvodu otřesů
fotoaparátu apod., automatické zarovnání snímků se nemusí uplatnit.
Upozorňujeme, že při fotografování s nadměrně jasným (nebo tmavým)
nastavením expozice nemusí automatické zarovnání snímků fungovat
správně.
oo Pokud provedete HDR z ruky, když je položka [Auto. zarovn. sn.] nastavena
na možnost [Zakázat], tři snímky nemusí být řádně zarovnány a efekt HDR
může být snížený. Doporučujeme použít stativ.
oo Automatické zarovnání snímku nemusí správně fungovat u opakujících se
vzorů (mříž, pruhy atd.) nebo plochých jednotónových snímků.
oo Stupňování barev oblohy nebo bílých stěn nemusí být správně reprodukováno.
Mohou se objevit nerovnoměrné barvy, expozice nebo šum.
oo HDR při osvětlení zářivkami nebo diodami LED může vést k nepřirozené
reprodukci barev osvětlených oblastí.
oo Při fotografování s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) dojde ke sloučení
snímků, které jsou pak uloženy na kartu, což může určitou dobu trvat.
Při zpracování snímků je na obrazovce a panelu LCD zobrazena zpráva
[BUSY] a snímání není možné, dokud se zpracování nedokončí.
175
Pořizování intervalových snímků
Pomocí intervalového snímání můžete nastavit interval snímání a počet
snímků, takže fotoaparát vyfotografuje jednotlivé snímky opakovaně podle
zadaného intervalu, než se vyfotografuje zadaný počet snímků.
položku [z: Interval.
1 Vyberte
snímání].
možnost [Povolit].
2 Vyberte
zz Vyberte možnost [Povolit] a stiskněte
tlačítko <B>.
interval snímání a počet
3 Nastavte
snímků.
zz Vyberte nastavovanou položku (hodiny :
minuty : sekundy/počet snímků).
zz Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
rámeček <r>.
zz Nastavte požadovanou hodnotu
a stiskněte tlačítko <0>. (Znovu se
zobrazí rámeček <s>.)
zzInterval
Lze nastavit v rozsahu [00:00:01]–[99:59:59].
zzPočet snímků
Může být nastaven v rozsahu [01]–[99]. Chcete-li zachovat intervalové
snímání zapnuté natrvalo než jej zastavíte, nastavte hodnotu [00].
176
Pořizování intervalových snímků
(1)
(2)
tlačítko [OK].
4 Vyberte
gg Nastavení intervalového snímání se
zobrazí na obrazovce nabídky.
(1)
(2)
Interval
Počet snímků
snímek.
5 Vyfotografujte
gg První snímek je pořízen a snímání
pokračuje podle nastavení intervalového
snímání.
zz Během pořizování intervalových snímků
bude blikat symbol <H>.
zz Po pořízení nastaveného počtu snímků
se pořizování intervalových snímků
zastaví a automaticky zruší.
oo Doporučujeme použít stativ.
oo Doporučujeme napřed pořídit testovací snímky.
oo I během pořizování intervalových snímků můžete úplným stisknutím spouště
pořizovat snímky jako obvykle. Uvědomte si, že se fotoaparát připraví na další
intervalové snímání přibližně 5 s předem, což dočasně omezí činnosti jako
upravení nastavení snímání, přístup do nabídek a přehrávání snímků.
oo Pokud není další naplánovaný snímek intervalového snímání možný, protože
fotoaparát snímá nebo zpracovává snímky, bude přeskočen. Z tohoto důvodu
bude pořízeno méně snímků, než je určeno.
oo I během činnosti intervalového snímání je automatické vypnutí spuštěno po
přibližně 8 s nečinnosti, pokud není možnost [Autom.vypnutí] v položce
[5: Úspora energie] nastavena na [Zakázat]. Fotoaparát se opět
automaticky zapne přibližně 1 minutu před naplánovaným pořízením snímku.
oo Lze jej také kombinovat s automatickým braketingem expozice, braketingem
vyvážení bílé, násobnou expozicí a režimem HDR.
oo Chcete-li zastavit pořizování intervalových snímků, vyberte možnost [Zakázat]
nebo přesuňte vypínač napájení do polohy <2>.
177
Pořizování intervalových snímků
oo Nezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo zdroj
intenzivního umělého světla. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače
nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
oo Nastavení přepínače režimů zaostřování na objektivu na možnost <AF>
zabraňuje, aby fotoaparát snímal, pokud nejsou objekty zaostřené. Před
snímáním doporučujeme přesunout přepínač do polohy <MF> a poté zaostřit
ručně.
oo Při dlouhodobějším snímání zvažte použití příslušenství domácího zdroje
napájení.
oo Fotografování s dlouhými expozicemi nebo používání rychlostí závěrky delších
než interval snímání zabrání snímání v daný interval. Z tohoto důvodu bude
pořízeno méně snímků, než je určeno. Používání rychlostí závěrky téměř
stejných jako interval snímání může též snížit počet snímků.
oo Pokud doba potřebná pro záznam na kartu překročí interval snímání na
základě nastavených funkcí snímání nebo výkonnosti karty, nemusí být
některé snímky pořízeny v zadaných intervalech.
oo Pokud při pořizování intervalových snímků používáte blesk, nastavte delší
interval, než je doba nabíjení blesku. Intervaly, které jsou příliš krátké, mohou
zabránit emitování záblesku blesku.
oo Intervaly, které jsou příliš krátké, mohou zabránit fotografování nebo
automatickému zaostřování.
oo Pokud nastavíte vypínač napájení do polohy <2>, nastavíte režim snímání
na <w/x/y> nebo použijete nástroj EOS Utility (software EOS), pořizování
intervalových snímků bude stornováno a vynulováno na možnost [Zakázat].
oo Během pořizování intervalových snímků není možné fotografovat s dálkovým
ovládáním (=217) ani s dálkovou spouští a bleskem Speedlite.
178
Potlačení mihotání
N
Při pořizování snímků s využitím vysoké rychlosti závěrky pod zářivkovým
či podobným osvětlením může blikání světelného zdroje způsobit mihotání
a nerovnoměrnou vertikální expozici snímků. Pokud za těchto podmínek
použijete kontinuální snímání, mohou se snímky vyznačovat nerovnoměrnou
expozicí a barvami. Snímání s potlačením mihotání umožňuje fotografovat
s tím, že expozice a barvy jsou méně ovlivněny mihotáním.
položku [z: Sním.bez
1 Vyberte
mihotání].
2 Vyberte možnost [Povolit].
snímek.
3 Vyfotografujte
zz Po nastavení možnosti [Povolit] nebo
když se změní zdroj světla, detekujte
mihotání před fotografováním tak,
že stisknete tlačítko <Q>, vyberete
možnost [Sním.bez mihotání]
a stisknete tlačítko <B>.
zz Snímek se pořídí tak, aby se
nerovnoměrnost expozice a barevných
tónů způsobená mihotáním zmírnila.
oo S nastavenou možností [Povolit] je prodleva uvolnění závěrky delší, pokud
snímáte při blikajícím zdroji osvětlení. Rovněž kontinuální snímání se může
zpomalit nebo být nepravidelné.
oo Detekce mihotání je možná pouze při frekvenci 100 až 120 Hz. Efekt
mihotání nelze zmírnit, ani pokud se frekvence mihotání zdroje světla během
kontinuálního snímání změní.
179
Potlačení mihotání
oo Pokud se v režimu <t>, <d> nebo <f> během kontinuálního snímání
změní rychlost závěrky nebo pokud vyfotografujete více snímků stejné scény
při různých rychlostech závěrky, nemusí být tón barev konzistentní. Chcete-li
nekonzistentním tónům barev předejít, fotografujte v režimu <t>, <d> nebo
<f> při neměnné rychlosti závěrky.
oo Tón barvy zachycených snímků se může lišit mezi možností [Povolit]
a [Zakázat].
oo Rychlost závěrky, clona a citlivost ISO se mohou při zahájení snímání změnit
(i s nastavením blokování AE).
oo Pokud se za objektem nachází tmavé pozadí nebo pokud je součástí
kompozice jasný zdroj světla, nemusí se mihotání detekovat správně.
oo Redukce mihotání nemusí být při zvláštním osvětlení možná.
oo V závislosti na zdroji osvětlení se mihotání nemusí detekovat správně.
oo V závislosti na zdrojích světla nebo podmínkách snímání nemusí ani použití
této funkce zaručit, že dosáhnete očekávaných výsledků.
oo Doporučujeme napřed pořídit testovací snímky.
oo Pokud obrazovka bliká (například při změně zdroje světla), detekujte blikání
ručně stisknutím tlačítka <Q>, výběrem možnosti [Sním.bez mihotání]
a stisknutím tlačítka <B>.
oo Mihotání se v režimech základní zóny nepotlačí.
oo Potlačení mihotání lze použít také při fotografování s bleskem. Pokud však
fotografujete s bezdrátovým bleskem, nemusíte dosáhnout kýžených výsledků.
180
Výběr rychlosti zobrazení pro rychlé
kontinuální snímání
N
Při snímání s objektivem RF, s možností [z: Činnost AF] nastavenou na
hodnotu [Servo AF] a s režimem řízení nastaveným na možnost <o>
[Rychlé kontinuální] je dostupné rychlé zobrazení, které přepíná mezi
snímkem a živým obrazem. Zobrazení je pohotovější a usnadňuje sledování
rychle se pohybujících objektů.
položku [z:
1 Vyberte
zobrazení].
Rychlé
položku.
2 Vyberte
zz Výběrem možnosti [Povolit] zvolíte
zobrazení, které přepíná mezi každým
snímkem a živým obrazem.
oo Při rychlém zobrazení se mohou snímky třást nebo mihotat. K tomuto jevu
dochází častěji při vysokých rychlostech závěrky. Výsledky snímání ale nejsou
ovlivněny.
oo Rychlé zobrazení neprobíhá za následujících podmínek. Může se též ukončit
během snímání.
• Rychlost závěrky nižší než 1/30 s, clona větší než f/11, podmínky, které
ztěžují automatické zaostřování a fotografování s bleskem a rozšíření ISO
oo Pokud platí všechny tyto podmínky, je k dispozici možnost [Povolit].
• S objektivem RF, položkou [Činnost AF] nastavenou na [Servo AF]
(=185), režimem řízení nastaveným na [Rychlé kontinuální] (=206),
položkou [Sním.bez mihotání] nastavenou na [Zakázat] (=179),
položkou [Simulace expozice] nastavenou na [Povolit] (=139)
181
Upozornění na fotografování bez karty
Fotoaparát můžete nastavit tak, aby nesnímal, pokud v něm není založená
karta. Výchozí nastavení je [Povolit].
položku [z: Uvolnit
1 Vyberte
závěrku bez karty].
2 Vyberte možnost [Zakázat].
182
Nastavení AF dotyk+tažení
AF bod nebo rámeček zónového AF můžete přesunout dotykem nebo
přetažením na obrazovce během sledování v hledáčku.
Povolení funkce AF dotyk+tažení
možnost [z: Nast. AF
1 Vyberte
dotyk+tažení].
možnost [AF dotyk+tažení].
2 Vyberte
zz Vyberte možnost [Povolit].
Metoda polohy
Dotykem nebo přetažením můžete nastavit, jakým způsobem jsou
specifikované polohy.
1 Nastavte metodu polohy.
zz[Absolutní]
AF bod se přemístí k pozici zvolené dotykem nebo tažením na obrazovce.
zz[Relativní]
AF bod se přemístí ve směru tažení o hodnotou odpovídající míře tažení,
a to bez ohledu na místo dotyku obrazovky.
183
Nastavení AF dotyk+tažení
Aktivní oblast dotyku
Můžete stanovit konkrétní oblasti obrazovky, ve kterých budou povolené
operace dotyku a tažení.
1 Nastavte aktivní oblast dotyku.
oo Po dotyku obrazovky při nastavené funkci [u+Sledování] se zobrazí kruhový
oranžový obrys < >. Jakmile dáte prst na pozici, kam chcete přesunout AF
bod, zobrazí se < > a objekt bude sledován. Chcete-li zrušit výběr objektu,
stiskněte tlačítko <L>.
184
Výběr režimu Činnost AF
N
Můžete vybrat charakteristiky činnosti AF (automatického zaostřování),
které jsou vhodné pro podmínky fotografování nebo fotografovaný objekt.
1 Vyberte možnost [z: Činnost AF].
2 Vyberte položku.
oo Jestliže nelze zaostřit, změní se barva AF bodu na oranžovou. Jestliže k tomu
dojde, nebude možné snímek pořídit ani po úplném stisknutí tlačítka spouště.
Změňte kompozici záběru a zkuste znovu zaostřit. Nebo si prostudujte část
„Podmínky při snímání, které ztíží zaostření“ (=197).
185
Výběr režimu Činnost AF
Jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF) pro
statické objekty (ONE SHOT)
Tento režim je vhodný pro statické objekty. Po stisknutí tlačítka
spouště do poloviny zaostří fotoaparát pouze jednorázově.
zz Po správném zaostření se barva AF bodu změní na zelenou a uslyšíte
zvukovou signalizaci.
zz Zaostření zůstane uzamčeno, pokud podržíte tlačítko spouště napůl
zmáčknuté, a umožní vám před pořízením snímku změnit kompozici
snímku.
zz Podrobné informace o rychlosti rychlého kontinuálního snímání naleznete
na =206.
oo Je-li položka [5: Tón] nastavena na možnost [Zakázat], nezazní při dosažení
zaostření zvuková signalizace.
Průběžné automatické zaostřování (Servo AF) pro pohyblivé
objekty (SERVO)
Tento režim činnosti AF je vhodný pro pohyblivé objekty. Fotoaparát
bude nepřetržitě zaostřovat na objekt, dokud budete držet tlačítko
spouště stisknuté do poloviny.
zz Po dosažení zaostření se AF bod zbarví modře.
zz Expozice je nastavena v okamžiku vyfotografování snímku.
zz Podrobné informace o rychlosti rychlého kontinuálního snímání naleznete
na =206.
oo V závislosti na použitém objektivu, vzdálenosti od objektu a rychlosti objektu
nemusí být fotoaparát schopen správně zaostřit.
oo Přiblížení během kontinuálního snímání může zrušit zaostření. Nejprve
proveďte přiblížení a pak vytvořte kompozici a snímejte.
oo Při průběžném automatickém zaostřování (Servo AF) nezazní zvuková
signalizace, i když je dosaženo zaostření.
oo V režimu <A> se ve výchozím nastavení fotoaparát automaticky přepne do
režimu Servo AF v reakci na pohyb objektu. Pokud běžně upřednostňujete
snímání v režimu One-Shot AF, nastavte [z: A Auto servo] na [Zakázat].
186
Výběr režimu Činnost AF
Pomocné světlo AF
Pomocné světlo AF může k usnadnění automatického zaostřování
opakovaně zablesknout po namáčknutí spouště při nedostatku světla nebo
v podobných podmínkách.
oo Pomocné světlo AF se nespustí, pokud je položka [z: Činnost AF]
nastavena na [Servo AF].
oo Pomocné světlo AF se nespustí, pokud se používá funkce dotykového AF
(pokud je [z: Expozice dotykem] nastavena na [Zakázat]).
oo Když používáte zábleskovou jednotku, emituje podle potřeby fotoaparát nebo
záblesková jednotka pomocné světlo AF. Pokud ale používáte blesk Speedlite
90EX, kruhový makroblesk Lite nebo dvojitý makroblesk Lite, emituje pomocné
světlo AF pouze fotoaparát.
oo Dojde k emitaci malých sérií záblesků i v případě, že jste nastavili metodu
emitování pomocného světla AF externího blesku v Osobních funkcích na
spuštění infračerveného pomocného světla AF. Chcete-li zakázat spouštění
pomocného světla AF, nastavte [z: Spuštění pomoc. světla AF] na
[Zakázat] (=201).
oo Ohniskový rozsah s pomocným světlem AF není obecně větší než 3,5 metru.
187
Výběr metody AF
Můžete vybrat metodu AF, která je vhodná pro podmínky fotografování nebo
fotografovaný objekt. Fotoaparát se snaží o zaostření na obličeje všech
osob nacházejících se v bodu AF nebo v rámečku zónového AF. V režimu
<A> se [u+Sledování] nastaví automaticky.
Pokyny pro výběr metody AF viz =190.
Metoda AF
: Tvář+Sledování
Fotoaparát zjistí tváře osob a zaostří na
ně. <p> (AF bod) se zobrazí nad každou
detekovanou tváří, která je následně
sledována.
Pokud nedojde k detekci tváře, na celou oblast AF se aplikuje automatický
výběr AF.
S funkcí Servo AF můžete nastavit počáteční pozici Servo AF (=192).
Dokud bude rámeček plošného AF schopen během snímání objekt sledovat,
bude zaostřování pokračovat.
: Bodový AF
Fotoaparát zaměřuje v užší oblasti než při
1 bodovém AF.
: 1 bodový AF
Fotoaparát zaostří pomocí jednoho AF
bodu <S>.
188
Výběr metody AF
: Rozšíření AF oblasti (Z)
Zaostřování používá jeden AF bod <S>
a další body nad, pod, nalevo a napravo
<w>. Tato funkce je efektivní u pohybujících
se objektů, u kterých je obtížné provádět
sledování s jednobodovým AF.
Zaostřování na upřednostňovaný objekt je snazší než se zónovým AF.
Při použití funkce Servo AF nejprve zaostřete pomocí AF bodu <S>.
: Rozšíření AF oblasti: Okolí
Zaostřování používá jeden AF bod
<S> a okolní body <w>, což usnadňuje
zaostřovat na pohyblivé objekty než
s rozšířením AF bodu Z.
Činnost funkce Servo AF je stejná jako
v případě rozšíření AF bodu Z.
: Zónový AF
Tato funkce používá automatický výběr AF
v rámečku zónového AF za účelem pokrytí
větší oblasti než v případě rozšíření AF
bodu, zaostřování je tak jednodušší než
u rozšíření AF bodu.
Upřednostňuje zaostření na nejbližší objekt. Prioritu při zaostřování
dostávají i tváře osob v rámečku zónového AF.
AF body v zaostření jsou zobrazené s <S>.
189
Výběr metody AF
Výběr metody AF
Můžete vybrat metodu AF, která je vhodná pro podmínky fotografování nebo
fotografovaný objekt.
Pokud preferujete ruční ostření, přejděte na =214.
1 Vyberte možnost [z: Metoda AF].
2 Vyberte položku.
oo V režimu <A> se [u+Sledování] nastaví automaticky.
oo V režimu <r> lze nastavit pouze možnost [1 bodový AF] nebo [Zónový AF].
oo Když je nastaven záznam filmů v rozlišení 4K, je dostupná pouze možnost
[u+Sledování] a [1 bodový AF].
oo Pro nastavení metody AF můžete také přejít na obrazovku metody AF
stisknutím tlačítka <S> a poté <B>.
oo Popisy na =191–=194 předpokládají, že položka [z: Činnost AF] je
nastavena na možnost [One-Shot AF] (=186). Při nastavení [Servo AF]
(=186) se AF bod při dosažení zaostření zbarví modře.
oo Postup expozice dotykem (AF a tlačítko spouště ovládáním dotykem)
naleznete na =163.
190
Výběr metody AF
zzu(tvář)+Sledování: c
Fotoaparát zjistí lidské tváře a zaostří na ně. Pokud se tvář pohybuje,
pohybuje se rovněž AF bod <p>, aby ji mohl sledovat.
AF bod.
1 Zkontrolujte
gg Přes detekovaný obličej se objeví <p>
(AF bod).
zz Tvář můžete zvolit tlačítky <Y> <Z>,
když se po stisknutí tlačítka <S>
zobrazí <h>.
na fotografovaný objekt.
2 Zaostřete
zz Jakmile namáčknete spoušť a objekt je
zaostřený, AF bod zezelená a fotoaparát
dvakrát zapípá.
gg Oranžový AF bod indikuje, že fotoaparát
nemohl zaostřit na objekty.
3 Vyfotografujte snímek.
191
Výběr metody AF
Klepnutí na tvář pro zaostření
Klepnutím na tvář nebo objekt, na který se má zaostřit, se změní AF bod na
< > a zaostří se na místo klepnutí.
I když se tvář nebo objekt posune na obrazovce, AF bod < > se posune,
aby je sledoval.
oo Pokud je tvář osoby výrazně mimo rovinu zaostření, nebude detekce tváře
možná. Upravte zaostření ručně (=214), aby bylo možné detekovat tvář,
poté proveďte automatické zaostření (AF).
oo Jako tvář může být detekován jiný objekt než lidský obličej.
oo Detekce tváře nebude funkční, pokud je obličej v záběru příliš malý nebo
velký, příliš světlý nebo tmavý, případně částečně zakrytý.
oo AF neumí detekovat objekty nebo tváře osob v rozích obrazovky. Změňte
kompozici snímku tak, aby byl objekt ve středu, nebo přesuňte objekt blíže ke
středu.
oo Rámeček <p> může pokrývat pouze část tváře, ne celou tvář.
oo Velikost AF bodu se změní v závislosti na objektu.
Nastavení počáteční polohy Servo AF
1. Nastavte [8 C.Fn II-7: Vých.bod Servo AF pro c] na jinou volbu
než [Automaticky].
2. Zobrazí se rámeček plošného AF (1) a AF bod (2).
(1)
(2)
3. Stiskněte tlačítko <S>, poté otáčejte voličem <6> nebo <5>
a přesuňte AF bod do pozice určené k zaostření. AF bod můžete také
přesunout dotykem na obrazovku nebo pomocí navigačních tlačítek
<V>. Stisknutím tlačítka <L> přesunete AF bod zpět do středu
obrazovky.
4. Stiskněte <0> pro nastavení aktuální pozice jako počáteční pozice
pro Servo AF.
192
Výběr metody AF
zzBodové AF / 1 bodový AF / Rozšíření AF oblasti (Z) /
Rozšíření AF oblasti: Okolí / Zónový AF
Můžete ručně nastavit AF bod nebo rámeček zónového AF. Na této
straně jsou jako příklad uvedeny obrazovky jednobodového AF.
AF bod.
1 Zkontrolujte
gg Zobrazí se AF bod (1).
zz S funkcí Rozšíření AF oblasti (Z) nebo
Rozšíření AF oblasti: okolo jsou také
zobrazeny přilehlé AF body.
zz S funkcí Zónový AF je zobrazen
rámeček zóny AF.
(1)
AF bod.
2 Přesuňte
zz Stiskněte tlačítko <S>.
zz Přesuňte AF bod do místa, které chcete
zaostřit, otočením voliče <6> pro
vodorovný pohyb nebo voliče <5>
pro svislý pohyb. (U některých objektivů
není možné bod přesunout až do okrajů
obrazovky.)
zz AF bod můžete také přesunout dotykem
na obrazovku nebo pomocí navigačních
tlačítek <V>.
zz Chcete-li přesunout AF bod nebo
rámeček zónového AF do středu,
stiskněte tlačítko <L>.
zz Zobrazení zvětšíte stisknutím tlačítka
<B>. Každým stisknutím tlačítka
<B> měníte poměr zvětšení.
193
Výběr metody AF
na fotografovaný objekt.
3 Zaostřete
zz Zaměřte AF bod na fotografovaný objekt
a stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
gg Po správném zaostření se barva AF
bodu změní na zelenou a uslyšíte
zvukovou signalizaci.
gg Jestliže zaostřit nelze, změní se barva
AF bodu na oranžovou.
4 Vyfotografujte snímek.
oo Fotoaparát bude nadále přesouvat aktivní AF bod <S> za účelem sledování
objektů pro zónový AF, pokud je používána funkce Servo AF, avšak za určitých
podmínek nebude možné objekt sledovat (například pokud jsou objekty příliš
malé).
oo Zaostřování může být složité, pokud používáte okrajový AF bod. V tomto
případě vyberte AF bod ve středu.
oo S nastavením [8C.Fn II-6: Bod AF na základě orientace] můžete nastavit
samostatné AF body pro svislé a vodorovné snímání (=534).
194
Výběr metody AF
Zvětšené zobrazení
Zaostření můžete zkontrolovat zvětšením zobrazení přibl. 5× nebo 10×.
Zvětšené zobrazení nelze použít s metodou [u+Sledování].
zz Zvětšení je vystředěné na AF bod pro [Bodový AF], [1 bodový AF],
[Rozšíření AF oblasti (Z)], a [Rozš. AF oblasti: Okolí] a je vystředěné
na rámeček zónového AF pro [Zónový AF].
zz Automatické zaostřování se zvětšeným zobrazením provedete stisknutím
tlačítka spouště do poloviny při nastavení [1 bodový AF] a [Bodový
AF]. Pokud jsou nastaveny jiné metody AF, automatické zaostřování se
provede po obnovení normálního zobrazení.
zz V režimu Servo AF po stisknutí tlačítka spouště do poloviny ve zvětšeném
zobrazení fotoaparát obnoví normální zobrazení pro zaostření.
oo Pokud je obtížné zaostřit ve zvětšeném zobrazení, přejděte zpět do
normálního zobrazení a proveďte automatické zaostření.
oo Pokud provádíte automatické zaostření (AF) v normálním zobrazení a pak
použijete zvětšené zobrazení, nemusí být dosaženo přesného zaostření.
oo Rychlost automatického zaostřování se v normálním a ve zvětšeném
zobrazení liší.
oo Režimy Souvislé AF a servo AF při záznamu filmu nejsou k dispozici, pokud je
zobrazení zvětšené.
oo Při zvětšeném zobrazení může být dosažení správného zaostření obtížné
v důsledku rozhýbání fotoaparátu. Doporučujeme použít stativ.
195
Výběr metody AF
Poznámky pro automatické zaostřování (AF)
Činnost AF
zz Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny se provede opětovné zaostření,
i když fotoaparát již zaostřil.
zz V průběhu automatického zaostřování je možné změnit jas snímku.
zz V závislosti na předmětu a podmínkách snímání se mohou zaostření
nebo rychlost kontinuálního snímání snížit.
zz Pokud během snímání dojde ke změně zdroje světla, může obrazovka
blikat a zaostření může být obtížné. V tomto případě opětovně spusťte
fotoaparát a pokračujte ve snímání s AF se zvoleným zdrojem světla.
oo Pokud není možné zaostření v režimu AF, proveďte ruční ostření (=214).
oo V případě objektů v rohu obrazovky, které jsou lehce rozostřené, zkuste
objekty vystředit (nebo AF bod, nebo rámeček zónového AF) a zaostřit na ně,
poté před dalším fotografováním změňte kompozici snímku.
oo Při použití určitých objektivů může zaostření pomocí automatického
zaostřování trvat déle nebo nemusí být vůbec možné.
196
Výběr metody AF
Podmínky při snímání, které ztíží zaostření:
zz Objekty s nízkým kontrastem, jako je modrá obloha, jednobarevné ploché
povrchy nebo situace, kdy dochází k oříznutí detailů ve světlech nebo
stínech.
zz Objekty fotografované při nedostatku světla.
zz Pruhy a další vzory s kontrastem pouze ve vodorovném směru.
zz Objekty s opakujícími se vzory (příklad: okna mrakodrapů, klávesnice
počítačů apod.).
zz Jemné linie a obrysy objektu.
zz Fotografování se světelným zdrojem, jehož jas, barva nebo způsob
osvětlení se neustále mění.
zz Noční scéna nebo světelné body.
zz Obraz mihotá při zářivkovém osvětlení nebo osvětlení LED diodovým
světlem.
zz Mimořádně malé objekty.
zz Objekty na okraji obrazovky.
zz Objekty v silném protisvětle nebo objekty odrážející světlo (příklad:
automobil s vysoce lesklou karoserií apod.).
zz Blízké a vzdálené objekty v dosahu jednoho AF bodu (příklad: zvíře
v kleci apod.).
zz Objekty, které se neustále pohybují v rámci AF bodu a nebudou statické
z důvodu rozhýbání fotoaparátu nebo rozmazání objektu.
zz Automatické zaostřování (AF) v situaci, kdy je objekt značně neostrý.
zz Je použit efekt měkkého ostření pomocí objektivu pro měkké ostření.
zz Je použit filtr zvláštního efektu.
zz Na obrazovce se během automatického zaostřování objeví šum (světelné
body, pruhy atd.).
Rozsah AF
Dostupný rozsah automatického zaostřování se liší v závislosti na použitém
objektivu a poměru stran, dále také podle toho, zda nahráváte filmy v kvalitě
4K nebo používáte funkce Výřez filmového záznamu nebo Digitální IS při
filmování.
197
Zaostřování na oči lidí
S metodou AF nastavenou na [u+Sledování] můžete nahrávat se
zaostřením na oči osoby.
možnost [z: AF detekce
1 Vyberte
očí].
2 Vyberte možnost [Povolit].
fotoaparát na objekt.
3 Namiřte
gg Okolo očí objektu se zobrazí bod AF.
zz Oči pro zaostření můžete vybrat
klepnutím na obrazovku.
Oči jsou pro zaostření vybrány
automaticky.
zz V závislosti na nastavení [AF detekce
očí] můžete pro zaostření zvolit tlačítky
<Y> <Z> oči nebo obličej, když se po
stisknutí tlačítka <S> zobrazí < >.
4 Vyfotografujte snímek.
oo Oči osoby nemusí být v závislosti na objektu a snímacích podmínkách
detekovány správně.
oo Chcete-li zakázat AF detekce očí bez použití funkcí nabídky, stiskněte jedno
po druhém tato tlačítka: <S>, <B> a <B>. Funkci AF detekce očí
spustíte opětovným stisknutím tlačítka <B>.
198
Nastavení funkce Souvislé AF
Tato funkce udržuje zaostření obecně na objekt. Tato funkce umožňuje
okamžité zaostření po stisknutí tlačítka spouště do poloviny.
1 Vyberte možnost [z: Souvislé AF].
2 Vyberte možnost [Povolit].
oo Povolení této funkce snižuje počet dostupných snímků, protože objektiv je
nepřetržitě poháněn, a tím spotřebovává energii baterie.
199
Nastavení elektronického MF objektivu
N
Pro objektivy typů RF, EF nebo EF-S vybavené elektronickým ručním
zaostřováním můžete stanovit, jak se nastavení ručního zaostřování použije
s funkcí jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF).
možnost [z: Elektronický
1 Vyberte
MF objektivu].
2 Vyberte položku.
zz[
] Zakázat po One-Shot
zz[
] One-Shot→povolit
zz[
] One-Shot→povolit (zvětšit)
Nastavení ručního zaostřování po činnosti AF je vypnuto.
Zaostření můžete nastavit ručně po činnosti AF, pokud podržíte napůl
cesty stisknuté tlačítko spouště.
Po činnosti AF můžete ručně nastavit zaostření, pokud přidržíte tlačítko
spouště namáčknuté. Zároveň můžete zvětšit oblast zaostření otáčením
zaostřovacího kroužku objektivu.
zz[
] Zakázat v režimu AF
Pokud je přepínač režimu ostření objektivu nastaven na <AF>, ruční
zaostření je zakázáno.
oo Při nastavení funkce [One-Shot→povolit (zvětš.)] se zobrazení nemusí
zvětšovat, ani když budete ihned po snímání držet tlačítko spouště stisknuté
do poloviny a otáčet zaostřovacím kroužkem objektivu. V tom případě můžete
zvětšit zobrazení tak, že uvolníte tlačítko spouště, počkáte na zobrazení <u>,
poté podržíte tlačítko spouště stisknuté do poloviny a otočíte zaostřovacím
kroužkem objektivu.
oo Podrobné informace o specifikacích ručního zaostřování objektivu naleznete
v návodu k použití objektivu.
200
Nastavení spuštění pomocného světla AF
Můžete určit, jak se na fotoaparátu nebo blesku Speedlite použije pomocné
světlo AF.
možnost [z: Spuštění
1 Vyberte
pomoc. světla AF].
2 Vyberte položku.
zz[ON] Povolit
Povoluje v případě potřeby spuštění pomocného světla AF.
zz[OFF] Zakázat
Zakazuje spuštění pomocného světla AF. Toto nastavení použijte,
pokud si nepřejete, aby docházelo ke spouštění pomocného světla AF
z fotoaparátu a externích zábleskových jednotek.
zz[LED] Pouze pomocné světlo LED AFM
Pomocné světlo LED AF je spouštěno externími zábleskovými jednotkami
blesku vybavenými LED osvětlením. Pokud vaše záblesková jednotka
nedisponuje LED osvětlením, dojde místo toho ke spuštění pomocného
světla AF fotoaparátu.
oo Pokud je uživatelská funkce [Spuštění pomoc. světla AF] externího blesku
Speedlite nastavena na možnost [Zakázat], nastavení této funkce bude
přepsáno a pomocné světlo AF nebude emitováno.
201
Braketing ostření
N
Braketing ostření* umožňuje kontinuální snímání s automatickou změnou
ohniskové vzdálenosti po jednotlivém snímku. Z těchto snímků lze vytvořit
jeden snímek zaostřený na širokou oblast pomocí aplikace, která podporuje
komponování hloubky, jako je software Digital Photo Professional (software
EOS).
* Zkratka „BKT“ označuje braketing.
možnost [z: Bracketing
1 Vyberte
ostření].
[Bracketing ostření].
2 Určete
zz Vyberte možnost [Povolit].
počet snímků.
3 Nastavte
zz Zadejte počet snímků zachycených na
snímek.
zz Lze nastavit v rozsahu [2]–[999].
202
Braketing ostření
[Stupňování ostření].
4 Nastavte
zz Určete, jak hodně posunout zaostřování.
Tato hodnota se automaticky upravuje,
aby vyhovovala hodnotě clony
v momentu snímání.
Větší hodnoty clony zvyšují posun
zaostření a proto braketing ostření
pokrývá v tomto případě širší rozsah
pod stejnými nastaveními možností
[Stupňování ostření] a [Počet
snímků].
zz Po dokončení nastavení stiskněte
tlačítko <M>.
zz Chcete-li snímky uložit do nové složky,
] a vyberte [OK].
klepněte na ikonu [
možnost [Plynulá
5 Nastavte
expozice].
zz Změny v jasu snímku během bracketingu
ostření lze potlačit nastavením možnosti
[Plynulá expozice] na [Povolit],
což kompenzuje změny v aktuálním
clonovém čísle (efektivní clonové číslo)
v každé pozici ostření.
snímek.
6 Vyfotografujte
zz Zaostřete na bližší konec preferované
ohniskové vzdálenosti a pak úplně
stiskněte spoušť.
zz Jakmile začne fotografování, pusťte
tlačítko spouště.
zz Fotoaparát snímá kontinuálně a posouvá
polohu ohniska na nekonečno.
zz Snímání se ukončí po zadaném počtu
snímků nebo na vzdáleném konci
ohniskové vzdálenosti.
203
Braketing ostření
oo Braketing ostření je určen pro fotografování ze stativu.
oo Doporučuje se fotografování s širším zorným úhlem. Po komponování hloubky
můžete podle potřeby ořezat snímek.
oo Používat lze následující objektivy (k říjnu 2018).
• RF35mm F1.8 MACRO IS STM
• RF50mm F1.2 L USM
• RF28-70mm F2 L USM
• RF24-105mm F4 L IS USM
• EF16-35mm f/4L IS USM
• EF24-70mm f/4L IS USM
• EF100mm f/2.8L MACRO IS USM
• EF180mm f/3.5L MACRO USM
• EF-S35mm f/2.8 MACRO IS STM
• EF-S60mm f/2.8 MACRO USM
oo U následujících objektivů nastavte položku [Plynulá expozice] na [Zakázat],
protože mohou způsobovat změny v jasu snímku.
• EF100mm f/2.8L MACRO IS USM
• EF180mm f/3.5L MACRO USM
• EF-S60mm f/2.8 MACRO USM
oo Vhodná nastavení možnosti [Stupňování ostření] se liší v závislosti na
subjektu. Nevhodné nastavení možnosti [Stupňování ostření] může způsobit
nerovnoměrnost v kompozitních snímcích nebo snímání může trvat delší
dobu, protože se snímá více snímků. Pořiďte několik zkušebních snímků,
abyste určili vhodné nastavení možnosti [Stupňování ostření].
oo Kombinování snímků může trvat delší dobu, pokud je nastavení [Počet
snímků] vysoké.
oo Fotografování s bleskem není možné.
oo Fotografování za blikajícího světla může mít za následek nerovnoměrné
snímky. V tomto případě může snížení rychlosti závěrky zajistit lepší výsledky.
oo Pokud je přepínač režimu ostření objektivu nastaven na <MF>, není braketing
ostření k dispozici.
oo Zrušení probíhajícího fotografování může způsobit problémy s expozicí
v posledním snímku. Pokud kombinujete snímky v softwaru Digital Photo
Professional, vyhněte se použití posledního snímku.
204
Braketing ostření
oo Doporučuje se používat stativ, dálkovou spoušť (prodává se samostatně,
=219) nebo bezdrátové dálkové ovládání (prodává se samostatně,
=217).
oo K dosažení nejlepších výsledků nastavte hodnotu clony před snímáním
v rozsahu f/5.6–11.
oo Podrobnosti jako rychlost závěrky, hodnota clony a citlivost ISO se určí podle
podmínek pro první snímek.
oo Pokud nastavíte položku [z: Picture Style] na možnost [Automaticky],
použije se při fotografování možnost [Standardní].
oo Chcete-li zrušit snímání, znovu úplně stiskněte tlačítko spouště.
oo Při přesunutí vypínače napájení do polohy <2> se funkce [Bracketing
ostření] přepne na [Zakázat].
205
Výběr režimu řízení
K dispozici jsou režimy řízení pro fotografování jednotlivých snímků
a kontinuální snímání. Vybrat lze režim řízení odpovídající dané scéně nebo
objektu.
tlačítko <B> (9).
1 Stiskněte
zz Po zobrazení snímku na obrazovce
stiskněte tlačítko <B>.
položku režimu řízení.
2 Vyberte
zz Otáčením voliče <5> vyberte
požadovanou položku režimu řízení.
režim řízení.
3 Vyberte
zz Otáčením voliče <6> proveďte výběr.
zz[u] Jednotlivé snímky
Po úplném stisknutí tlačítka spouště bude vyfotografován pouze jeden
snímek.
zz[o] Rychlé kontinuální snímání
Po dobu, kdy je zcela stisknuto tlačítko spouště, můžete fotografovat
kontinuálně rychlostí maximálně přibližně 5,0 snímky/s.
Nicméně maximální rychlost kontinuálního snímání může být ještě nižší
za následujících podmínek:
Při nastavení snížení mihotání:
Rychlost kontinuálního snímání bude maximálně přibližně
4,0 snímků/s.
206
Výběr režimu řízení
S fotografováním se Servo AF:
Když je [Činnost AF] nastavena na [Servo AF], bude upřednostněna
rychlost kontinuálního snímání maximálně přibližně 4,0 snímků/s.
Při fotografování s bleskem:
S bleskem Speedlite řady EL nebo EX bude rychlost kontinuálního
snímání maximálně přibližně 2,3 snímky/s.
zz[i] Pomalé kontinuální snímání
Po dobu, kdy je zcela stisknuto tlačítko spouště, můžete fotografovat
kontinuálně rychlostí maximálně přibližně 2,6 snímky/s.
Když je [Činnost AF] nastavena na [Servo AF], bude upřednostněno
sledování objektů s rychlostí kontinuálního snímání maximálně přibližně
2,6 snímky/s.
zz[m] Samospoušť: 10 s/dálkové ovládání
zz[l] Samospoušť: 2 s/dálkové ovládání
zz[q] Samospoušť: Kontinuální snímání
Podrobnosti o fotografování se samospouští viz =209. Informace
o fotografování s dálkovým ovládáním viz =217.
oo Během rychlého kontinuálního snímání <o> se maximální rychlost
kontinuálního snímání bude lišit podle podmínek snímání. Podrobnosti
naleznete na další stránce.
207
Výběr režimu řízení
oo Přibližně 5,0 snímků za sekundu je maximální rychlost rychlého kontinuálního
snímání <o> (=206) za těchto podmínek: snímání s plně nabitou baterií
v režimu Jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF) při rychlosti
závěrky 1/500 s nebo rychlejší a maximálním zaclonění (v závislosti na
objektivu), s vypnutou funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) (v závislosti
na objektivu), při pokojové teplotě (23 °C), se zakázanou redukcí mihotání
a funkcí Digital Lens Optimizer.
oo Rychlost rychlého kontinuálního snímání <o> se může snížit v závislosti na
podmínkách, jako jsou např.: stav baterie, teplota, potlačení mihotání, rychlost
závěrky, clona, podmínky objektu, jas, činnost AF, typ objektivu, použití blesku
a nastavení funkcí snímání.
oo Při fotografování s funkcí Servo AF může dojít ke snížení maximální rychlosti
kontinuálního snímání v závislosti na podmínkách objektu nebo použitém
objektivu.
oo Po nastavení položky [z: Sním.bez mihotání] na možnost [Povolit]
(=179) dojde při fotografování v blikajícím světle ke snížení maximální
rychlosti kontinuálního snímání. Navíc může být interval kontinuálního snímání
nepravidelný nebo se může prodloužit čas zpoždění při uvolnění závěrky.
oo I s pomalým kontinuálním snímáním se může v závislosti na podmínkách
snímání snížit rychlost kontinuálního snímání.
oo Pokud dojde při kontinuálním snímání k zaplnění vnitřní paměti, rychlost
kontinuálního snímání se může snížit, protože snímání bude dočasně
deaktivováno (=118).
208
Použití samospouště
Samospoušť použijte v případě, že chcete vyfotografovat sami sebe,
například v podobě upomínkové fotografie.
tlačítko <B> (9).
1 Stiskněte
zz Po zobrazení snímku na obrazovce
stiskněte tlačítko <B>.
položku režimu řízení.
2 Vyberte
zz Otáčením voliče <5> vyberte
požadovanou položku režimu řízení.
požadovanou možnost
3 Vyberte
samospouště.
zz Otáčením voliče <6> vyberte
samospoušť.
m (Q): Snímek za 10 s.
l (k): Snímek za 2 s.
q: Kontinuální snímání za 10 s. po
zadaný počet snímků*
* Chcete-li nastavit počet snímků
vyfotografovaných kontinuálně (2–10),
vyberte položku [Režim řízení] na obrazovce
rychlého ovládání, stiskněte tlačítko <B>
a otočte voličem <6>.
zz Je-li fotoaparát spárovaný
s bezdrátovým dálkovým ovládáním,
jsou zobrazeny ikony Q a k
(ovládání se prodává samostatně,
=217).
209
Použití samospouště
snímek.
4 Vyfotografujte
zz Zaostřete na objekt a poté úplně
stiskněte tlačítko spouště.
gg Chcete-li kontrolovat činnost, sledujte
indikátor samospouště, poslouchejte
tóny nebo sledujte odpočítávání
v sekundách na obrazovce.
gg Přibližně 2 s před vyfotografováním
snímku se zrychlí blikání indikátoru
samospouště a fotoaparát rychle zapípá.
oo V režimu <q> se může interval snímání za některých podmínek snímání
prodloužit v závislosti na kvalitě snímku, použití externího blesku a dalších
faktorech.
oo Režim <l> umožňuje fotografovat snímky, aniž byste se dotýkali fotoaparátu
upevněného na stativ. Tím lze zamezit rozhýbání fotoaparátu při fotografování
zátiší nebo s dlouhými expozicemi.
oo Po vyfotografování snímků se samospouští je doporučeno si přehrát pořízené
snímky (=296) a zkontrolovat zaostření a expozici.
oo Pokud pomocí samospouště fotografujete pouze sami sebe, použijte blokování
zaostření (=71) na objekt, který se nachází ve stejné vzdálenosti, v jaké
budete stát vy.
oo Chcete-li zrušit již spuštěnou samospoušť, klepněte na obrazovku nebo
stiskněte tlačítko <0>.
oo Pokud je fotoaparát nastaven na dálkově ovládané fotografování, může být
čas automatického vypnutí napájení prodloužený.
210
Výběr režimu měření
N
Můžete vybrat jeden ze čtyř způsobů měření jasu fotografovaného objektu.
V režimech základní zóny se automaticky nastaví poměrové měření.
tlačítko <Q> (7).
1 Stiskněte
zz Se zobrazeným snímkem stiskněte
tlačítko <Q>.
režim měření.
2 Vyberte
zz Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte
zobrazenou položku.
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
režim měření.
[q]: Poměrové měření
[w]: Částečné měření
[r]: Bodové měření
[e]: Celoplošné měření se
zdůrazněným středem
zz[q] Poměrové měření
Jedná se o univerzální režim měření vhodný i pro objekty v protisvětle.
Fotoaparát upraví expozici automaticky tak, aby odpovídala fotografované
scéně.
zz[w] Částečné měření
Tento režim je efektivní v případě, že se v pozadí objektu nachází výrazně
jasnější světla, např. v důsledku protisvětla atd. Pokrývá přibližně 5,5 %
plochy ve středu obrazovky. Oblast částečného měření je indikována na
obrazovce.
zz[r] Bodové měření
Tento režim je efektivní při měření určité části objektu nebo scény.
Pokrývá přibližně 2,7 % plochy ve středu obrazovky. Oblast bodového
měření je indikována na obrazovce.
zz[e] Celoplošné měření se zdůrazněným středem
Měření je zprůměrováno přes celou obrazovku, avšak střed obrazovky
má větší váhu.
211
Výběr režimu měření
oo Fotoaparát ve výchozím nastavení nastaví následující expozici.
V režimu [q] (Poměrové měření) se podržením tlačítka spouště stisknutého
do poloviny zablokuje nastavení expozice (blokování AE) po zaostření pomocí
jednosnímkového automatického zaostřování (One-Shot AF). V režimech
[w] (Částečné měření), [r] (Bodové měření) a [e] (Celoplošné měření
se zdůrazněným středem) se expozice nastaví v okamžiku pořízení snímku.
(Po namáčknutí tlačítka spouště napůl nedojde k zablokování expozice.)
oo V režimu [8C.Fn I-7: Rež. měř. AE zámek po ostř.] můžete nastavit, zda se
má expozice zablokovat (blokování AE) po zaostření pomocí jednosnímkového
automatického zaostřování (One-Shot AF) (=529).
212
Blokování expozice při fotografování (Blok. AE) N
Expozici můžete uzamknout, když chcete nastavit zaostření a expozici
samostatně nebo pořizujete více snímků se stejným nastavením expozice.
Stisknutím tlačítka <A> zablokujte naměřenou expozici, poté změňte
kompozici a vyfotografujte snímek. Tato funkce se označuje jako blokování
AE. Lze ji účinně použít u objektů fotografovaných v protisvětle apod.
na fotografovaný objekt.
1 Zaostřete
zz Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
gg Zobrazí se nastavení expozice.
tlačítko <A> (4).
2 Stiskněte
gg V levém dolním rohu obrazovky se
zobrazí ikona <A> indikující, že
expozice je blokována (blokování AE).
zz Při každém stisknutí tlačítka <A> se
zablokuje aktuální nastavení expozice.
kompozici a vyfotografujte
3 Změňte
snímek.
zz Pokud chcete pořídit více fotografií při
zachování blokování AE, přidržte tlačítko
<A> a stisknutím tlačítka spouště
vyfotografujte další snímek.
Účinek blokování AE
Režim
měření
q
wre
Způsob volby AF bodu
Automatický výběr
Ruční výběr
Expozice vystředěná na AF bod
Expozice vystředěná na vybraný
v zaostření je zablokována.
AF bod je zablokována.
Expozice ve středu obrazovky je zablokována.
* V režimu [q] s přepínačem režimů zaostřování objektivu nastaveným do polohy
<MF> je expozice ve středu obrazovky zablokována.
213
Ruční zaostřování
Pokud není možné zaostřit pomocí funkce automatického zaostřování,
můžete obraz zvětšit a poté zaostřit ručně.
přepínač režimů
1 Přesuňte
zaostřování na objektivu do
polohy <MF>.
zz Zhruba zaostřete otočením
zaostřovacího kroužku objektivu.
oblast, která se má zvětšit.
2 Určete
zz Stisknutím tlačítka <S> aktivujte
zvětšené zobrazení, pak jej pomocí
voliče <6> nebo <5> nebo
navigačních tlačítek <V> přesuňte na
místo, které chcete zaostřit.
zz Chcete-li oblast zvětšení přesunout do
středu, stiskněte tlačítko <L>.
snímek.
3 Zvětšete
zz Každým stisknutím tlačítka <B>
měníte poměr zvětšení, viz následující.
1x → 5x → 10x
(1)
214
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
Blokování AE
Umístění oblasti zvětšení
Zvětšení (přibližně)
Ruční zaostřování
zaostřete.
4 Ručně
zz Sledujte zvětšený obraz a zaostřete
otáčením zaostřovacího kroužku
objektivu.
zz Po zaostření se stisknutím tlačítka
<B> nebo <0> vraťte do
normálního zobrazení.
5 Vyfotografujte snímek.
oo I s ručním zaostřováním můžete použít expozici dotykem k pořízení snímku.
215
Ruční zaostřování
Nastavení Zvýraznění okrajů pro MF (zdůraznění orámování)
Okraje zaostřených objektů mohou být zobrazeny barevně, takže je
zaostřování snazší. Můžete nastavit barvu obrysů a nastavit citlivost (úroveň)
detekce hran (kromě režimu <A>).
možnost [z: Nast. zvýraz.
1 Vyberte
okrajů pro MF].
možnost [Zvýraz. okrajů].
2 Vyberte
zz Vyberte [Zap].
úroveň a barvu.
3 Nastavte
zz Nastavte podle potřeby.
oo Zvýraznění okrajů se při zvětšeném zobrazení neukáže.
oo Zvýraznění okrajů MF lze při vyšší citlivosti ISO těžko rozeznat, zvláště pokud
je nastavené rozšíření ISO. Pokud to bude nutné, snižte citlivost ISO nebo
nastavte [Zvýraz. okrajů] na [Vypnuto].
oo Zvýraznění okrajů, znázorněné na obrazovce, se do snímků nepřenáší.
216
Fotografování s dálkovým ovládáním
Bezdrátové dálkové ovládání BR-E1 (prodává se samostatně) kompatibilní
s nízkoenergetickou technologií Bluetooth® umožňuje fotografování
s dálkovým ovládáním.
Párování
Chcete-li používat dálkové ovládání BR-E1, musíte jej nejprve spárovat
(spojit a uložit) s fotoaparátem. Podrobnosti o párování viz =399.
Po spárování zařízení proveďte následující.
tlačítko <B> (9).
1 Stiskněte
zz Po zobrazení snímku na obrazovce
stiskněte tlačítko <B>.
položku režimu řízení.
2 Vyberte
zz Otáčením voliče <5> vyberte
požadovanou položku režimu řízení.
samospoušť/dálkové
3 Vyberte
ovládání.
zz Otáčením voliče <6> vyberte položku
<Q> nebo <k>.
217
Fotografování s dálkovým ovládáním
snímek.
4 Vyfotografujte
zz Stisknutím tlačítka <2> na dálkovém
ovládání můžete také automaticky
zaostřit.
zz Chcete-li fotografovat, stiskněte
uvolňovací tlačítko na dálkovém
ovládání.
zz Podrobné pokyny k fotografování
naleznete v návodu k použití
dálkového ovládání BR-E1.
oo Nelze používat infračervené jednotky dálkového ovládání jako RC-6.
oo Pokud není zaostřování možné s automatickým zaostřováním, zaostřete před
fotografováním ručně (=214).
oo Pokud je fotoaparát nastaven na dálkově ovládané fotografování, může být
čas automatického vypnutí napájení prodloužený.
oo Dálkový ovladač lze použít také k záznamu filmu (=285).
218
Použití dálkové spouště
Fotografovat můžete také připojením
dálkové spoušti RS-60E3 (prodává se
samostatně).
Provozní pokyny naleznete v návodu
k použití dálkové spouště.
1 Otevřete kryt konektorů.
zástrčku do konektoru pro
2 Připojte
dálkové ovládání.
219
Fotografování s bleskem
Blesky Speedlite řady EL/EX pro fotoaparáty EOS
Blesk Speedlite řady EL/EX (prodává se samostatně) usnadňuje
fotografování s bleskem.
Postup ovládání naleznete v návodu k použití blesku Speedlite řady
EL/EX. Tento fotoaparát patří do skupiny Typ A a umožňuje využívat
všechny funkce blesků Speedlite řady EL/EX.
Pokyny pro nastavení funkcí blesku a uživatelských funkcí pro blesk na
obrazovce nabídky fotoaparátu naleznete na =222.
zzKompenzace expozice s bleskem
Výkon blesku lze upravit (kompenzace expozice s bleskem). Po zobrazení
snímku na obrazovce stiskněte tlačítko <B> vyberte otáčením voliče
<5> položku kompenzace expozice s bleskem a otáčením voliče
<6> nastavte kompenzaci expozice s bleskem. Je možné nastavit
kompenzaci expozice s bleskem až do ±3 EV v krocích po 1/3 EV.
zzBlokování expozice s bleskem
Tato funkce umožňuje dosáhnout náležité expozice s bleskem pro
určitou část fotografovaného objektu. Zaměřte střed hledáčku na objekt,
stiskněte tlačítko <A> na fotoaparátu, upravte kompozici a vyfotografujte
snímek.
oo I když nastavíte negativní kompenzaci expozice s bleskem (aby snímky
zůstávaly tmavší), mohou být i nadále snímány světlé snímky, pokud není
položka [z: Auto Lighting Optimizer/z: Automatická optimalizace jasu]
(=136) nastavena na [Zakázat].
oo Kompenzaci expozice s bleskem můžete upravit pomocí rychlého ovládání
(=65) nebo pomocí [Nastavení funkce blesku] v nabídce [z: Ovládání
blesku Speedlite] (=225).
oo Fotoaparát může při zapnutí automaticky zapnout určité modely blesků
Speedlite. Podrobné informace naleznete v návodu k použití blesků Speedlite,
které podporují tuto funkci.
220
Fotografování s bleskem
Jiné blesky Canon Speedlite než řady EL/EX
zz Blesky Speedlite řad EZ/E/EG/ML/TL nastavené do automatického
zábleskového režimu TTL nebo A-TTL lze provozovat pouze na plný
výkon.
Před fotografováním nastavte na fotoaparátu režim snímání <a>
na možnost Ruční expozice nebo <f> Priorita clony AE a upravte
nastavení clony.
zz Při použití blesku Speedlite vybaveného režimem ručního nastavení
blesku fotografujte v tomto režimu.
Zábleskové jednotky jiného výrobce
zzRychlost synchronizace
Fotoaparát lze synchronizovat s kompaktními zábleskovými jednotkami
jiných výrobců při rychlosti až do 1/180 s. Při použití velkých studiových
zábleskových jednotek trvá záblesk déle než při použití kompaktní
zábleskové jednotky. Doba trvání záblesku se liší v závislosti na modelu.
Před snímáním ověřte, zda je blesk správně synchronizovaný na přibl.
1/60–1/30 s.
oo Pokud je fotoaparát používán se zábleskovou jednotkou nebo příslušenstvím
určeným pro fotoaparáty jiné značky, nejenže nemusí fotoaparát fungovat
správně, ale může dojít k jeho poruše.
oo Do sáněk pro příslušenství fotoaparátu nezasouvejte vysokonapěťové
zábleskové jednotky. Nemusely by emitovat záblesky.
221
Nastavení funkce blesku
N
Při použití blesku Speedlite řady EL/EX, který je kompatibilní s nastaveními
funkcí blesku, můžete nastavit funkce blesku Speedlite a uživatelské funkce
na obrazovce nabídky fotoaparátu. Než začnete nastavovat funkce
blesku, nasaďte blesk Speedlite na fotoaparát a zapněte jej.
Podrobné informace o funkcích blesku Speedlite naleznete v návodu
k použití blesku Speedlite.
možnost [z: Ovládání
1 Vyberte
blesku Speedlite].
2 Vyberte položku.
222
Nastavení funkce blesku
Záblesk blesku
Chcete-li povolit fotografování s bleskem,
nastavte možnost [Povolit]. Pokud chcete
zakázat záblesk blesku nebo povolit pouze
pomocné světlo AF, nastavte možnost
[Zakáz.].
Pokud je připojen blesk Speedlite, který podporuje automatický záblesk
blesku, probíhá automatická aktivace blesku podle podmínek snímání.
Podrobné pokyny ke snímání jsou uvedeny v návodu k použití blesků řady
Speedlite, které podporují automatický záblesk blesku.
E-TTL II měření
Při normálních expozicích s bleskem
nastavte pro tuto položku možnost
[Poměrové]. Je-li nastavena hodnota
[Průměrové], bude expozice s bleskem
zprůměrována pro celou měřenou scénu.
223
Nastavení funkce blesku
Pomalá synchronizace
Pro fotografování s bleskem lze v režimu
priority clony AE <f> nebo programové
automatické expozice <d> nastavit
rychlost synchronizace blesku.
zz[
] 1/180-30 s auto
zz[
] 1/180-1/60 s auto
zz[
] 1/180 s (pevná)
Rychlost synchronizace blesku je nastavena automaticky v rozsahu
1/180 s až 30 s podle jasu scény. Za určitých podmínek snímání
v místech s nedostatečným osvětlením se používá fotografování s nízkou
rychlostí synchronizace, a rychlost závěrky se automaticky sníží.
Zabraňuje automatickému nastavení nízké rychlosti závěrky při
nedostatečném osvětlení. Jedná se o účinný způsob, jak předejít
rozmazání objektu a rozhýbání fotoaparátu. Avšak zatímco fotografovaný
objekt bude po osvícení bleskem exponován správně, pozadí může vyjít
tmavé.
Rychlost synchronizace blesku je pevně nastavena na 1/180 s.
Tato možnost chrání účinněji před rozmazáním objektu a rozhýbáním
fotoaparátu než možnost [1/180-1/60 s auto]. Při nedostatečném
osvětlení však bude pozadí objektu tmavší než u nastavení [1/180-1/60 s
auto].
oo Ve výchozím nastavení je nastavena možnost [1/180-1/60 s auto]. Chceteli použít fotografování s nízkou rychlostí synchronizace v režimu <f> nebo
<d>, nastavte možnost [1/180-30 s auto].
oo Synchronizace s vysokými rychlostmi není dostupná v režimu <f> nebo
<d> při nastavení možnosti [1/180 s (pevná)].
224
Nastavení funkce blesku
Bezpečné FE
Fotoaparát může při nastavení na
Automatické ISO automaticky snížit citlivost
ISO a snímat se standardní expozicí
objektu, aby se zabránilo přeexponování
zábleskem blesku při fotografování ve dne
nebo na krátkou vzdálenost.
Nastavení funkce blesku
Zobrazené informace, poloha zobrazení a dostupné možnosti se liší
podle modelu blesku Speedlite, jeho nastavení uživatelských funkcí,
režimu blesku a dalších faktorů. Podrobné informace o funkcích blesku
Speedlite naleznete v návodu k použití blesku Speedlite.
Ukázková obrazovka
(2)
(1)
(3)
(4)
(6)
(5)
(1)
(2)
(3)
Režim blesku
Bezdrátové funkce / ovládání
poměru záblesku
Zoom blesku (pokrytí blesku)
(4)
(5)
(6)
Synchronizace závěrky
Kompenzace expozice s bleskem
Braketing expozice s bleskem
oo Při používání blesků Speedlite řady EX, které nejsou kompatibilní
s nastaveními funkce blesku, jsou funkce omezené.
225
Nastavení funkce blesku
zzRežim blesku
Můžete vybrat režim blesku, který vyhovuje požadovanému fotografování
s bleskem.
[Měření blesku E-TTL II] je standardní
režim blesků Speedlite řady EL/EX pro
automatické fotografování s bleskem.
V režimu [Manuál.blesk] můžete nastavit
položku [Úroveň výkonu blesku] pro
blesk Speedlite sami.
Režim [CSP] (režim priority kontinuálního snímání) automaticky sníží
výkon blesku o jeden EV a zvýší citlivost ISO o jeden EV. Je užitečný při
kontinuálním snímání a pomáhá šetřit energii baterie blesku.
Informace o dalších režimech blesku naleznete v návodu k používání blesku
Speedlite kompatibilního s příslušným režimem blesku.
oo Podle potřeby upravte kompenzaci expozice (=128) v případě
přeexponování fotografování s bleskem s [CSP] v režimu [t], [s]
nebo [a].
oo S režimem [CSP] je citlivost ISO automaticky nastavena na [Automaticky].
Položka [Bezpečné FE] je též automaticky nastavena na možnost [Povolit].
Po zrušení režimu [CSP] zkontrolujte citlivost ISO a nastavení [Bezpečné FE].
226
Nastavení funkce blesku
zzBezdrátové funkce / ovládání poměru záblesku
Při rádiovém nebo optickém přenosu
lze fotografovat s bezdrátovým
(vícenásobným) bleskem.
Podrobné informace o bezdrátovém
blesku naleznete v návodu k použití
blesku Speedlite, který je kompatibilní
s fotografováním s bezdrátovým bleskem.
U makroblesků (MR-14EX II apod.)
kompatibilních s nastaveními funkce
blesku lze nastavit poměr záblesku mezi
výbojkami blesku nebo jeho hlavami A
a B, případně použití bezdrátového blesku
s dalšími přijímacími jednotkami.
Podrobné informace o ovládání poměru
záblesku naleznete v návodu k používání
makroblesku.
zzZoom blesku (pokrytí blesku)
Při použití blesků Speedlite vybavených
pohyblivou hlavou blesku můžete nastavit
pokrytí blesku. Normálně nastavte možnost
[AUTO], aby fotoaparát nastavil pokrytí
blesku automaticky podle ohniskové
vzdálenosti objektivu.
227
Nastavení funkce blesku
zzSynchronizace závěrky
Normálně tuto položku nastavte na možnost
[Synchronizace na první lamelu], aby
byl záblesk emitován bezprostředně po
zahájení expozice.
Po nastavení možnosti [Synchronizace na druhou lamelu] bude
záblesk emitován těsně před tím, než se zavře závěrka. Při kombinaci
tohoto nastavení s nízkou rychlostí závěrky lze světelné stopy, například
od předních světel automobilu v noci, zachytit přirozeněji. Když je
synchronizace na druhou lamelu nastavena zároveň s funkcí [Měření
blesku E-TTL II], budou emitovány dva záblesky po sobě: jeden po úplném
stisknutí tlačítka spouště a druhý bezprostředně před koncem expozice.
Po nastavení možnosti [Vysokorychlostní synchronizace] lze blesk
použít se všemi rychlostmi závěrky. Tato funkce je efektivní, pokud chcete
pořizovat fotografie s rozmazaným pozadím (otevřenou clonou) na místech,
jako je volná příroda za denního světla.
oo Při použití synchronizace na druhou lamelu nastavte rychlost závěrky 1/80 s
nebo nižší. Při rychlosti závěrky 1/90 s nebo vyšší bude automaticky použita
synchronizace na první lamelu, i když je nastavena možnost [Synchronizace
na druhou lamelu].
228
Nastavení funkce blesku
zzKompenzace expozice s bleskem
Je možné nastavit kompenzaci expozice
s bleskem až do ±3 EV v krocích po 1/3 EV.
Podrobné informace naleznete v návodu
k používání blesku Speedlite.
oo Pokud je kompenzace expozice s bleskem nastavena prostřednictvím blesku
Speedlite, nelze nastavit kompenzaci expozice s bleskem pomocí fotoaparátu.
Pokud je kompenzace expozice s bleskem nastavena pomocí fotoaparátu
i blesku Speedlite, nastavení blesku Speedlite potlačí nastavení fotoaparátu.
zzBraketing expozice s bleskem
Pořídí se tři snímky, přičemž se bude
automaticky měnit výkon blesku.
Podrobné informace naleznete v návodu
k použití blesku Speedlite podporujícího
braketing expozice s bleskem.
229
Nastavení funkce blesku
Nastavení uživatelských funkcí blesku
Podrobné informace o uživatelských funkcích blesku Speedlite (prodává se
samostatně) naleznete v návodu k používání blesku Speedlite.
možnost [Nastavení C.Fn
1 Vyberte
blesku].
požadované funkce.
2 Nastavte
zz Vyberte číslo.
zz Vyberte položku.
oo Je-li u blesku Speedlite řady EL/EX nastavena uživatelská funkce [Režim
měření blesku] na hodnotu [TTL] (automatický zábleskový režim), blesk
Speedlite bude vždy emitovat záblesk s plným výkonem.
oo Osobní funkci blesku Speedlite (P.Fn) nelze nastavit ani zrušit na obrazovce
[z: Ovládání blesku Speedlite] fotoaparátu. Nastavení proveďte přímo na
blesku Speedlite.
Vymazání nastavení funkce blesku / nastavení uživatelských
funkcí blesku
možnost [Vymazat
1 Vyberte
nastavení].
nastavení, která chcete
2 Vyberte
vymazat.
zz Vyberte možnost [Vymazat nastavení
blesku] nebo [Vymaz. všech. C.Fn
Speedlite].
zz V potvrzovacím dialogu vyberte položku
[OK]. Následně se vymažou veškerá
nastavení blesku nebo uživatelských
funkcí.
230
Obecné poznámky pro fotografování
Zobrazení informací
Podrobnosti o ikonách zobrazených pro snímání fotografií naleznete na
=591.
oo Když je bíle zobrazena ikona <g>, znamená to, že je zobrazen obraz
s úrovní jasu, která se velmi blíží úrovni jasu skutečného snímku, který
fotografujete.
oo Pokud bliká ikona <g>, znamená to, že je obraz zobrazen s jasem, který
se liší od skutečného výsledku snímání z důvodu nedostatečného nebo příliš
jasného osvětlení. Ve skutečně zaznamenaném snímku se však nastavení
expozice projeví. Uvědomte si, že šum může být více patrný než u skutečného
zaznamenaného snímku.
oo Simulace expozice nemusí být při některých nastaveních snímání provedena.
Ikona <g> a histogram se zobrazí šedě. Snímek bude zobrazen na
obrazovce se standardním jasem. Při nedostatečném nebo příliš jasném
osvětlení se nemusí histogram zobrazit správně.
oo Histogram lze zobrazit, pokud je možnost [z: Simulace expozice]
nastavena na [Povolit] (=139).
231
Obecné poznámky pro fotografování
oo Nezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo zdroj
intenzivního umělého světla. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače
nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
oo Rozostřené oblasti snímku mohou být nekompletní při snímání blízko
minimálního zaclonění při vysokých rychlostech závěrky. Pokud se vám nelíbí
vzhled rozostřených oblastí snímku, snímání s následujícími nastaveními
může zajistit lepší výsledky.
• Snižte rychlost závěrky.
• Zvyšte clonové číslo.
Kvalita snímku
oo Při fotografování s vysokými citlivostmi ISO může být patrný šum (například
jako světelné body a pruhy).
oo Fotografování za vysokých teplot může vést k vytváření zrnitých snímků nebo
k nerovnoměrnosti barev na snímku.
oo Časté dlouhodobější snímání může způsobit nárůst teploty uvnitř fotoaparátu
a ovlivnit kvalitu snímku. Pokud nesnímáte, vždy vypněte fotoaparát.
oo Pokud fotografujete s dlouhou expozicí a vnitřní teplota fotoaparátu je vysoká,
může dojít ke zhoršení kvality snímků. Ukončete snímání a před opětovným
pokračováním počkejte několik minut.
Bílá ikona <s> a červená ikona <E> varování před vnitřní
teplotou
oo Pokud se zvýší vnitřní teplota fotoaparátu v důsledku dlouhotrvajícího snímání
nebo používání v teplých prostředích, zobrazí se bílá ikona <s> nebo
červená ikona <E>.
oo Bílá ikona <s> signalizuje, že se zhorší kvalita snímků. Ukončete na chvíli
snímání fotografií a nechte fotoaparát vychladnout.
oo Červená ikona <E> znamená, že snímání se brzy automaticky ukončí.
Snímání nebude opět možné, dokud vnitřek fotoaparátu nevychladne, proto
přestaňte dočasně snímat nebo vypněte fotoaparát a nechte jej na chvíli
vychladnout.
oo Dlouhodobější snímání v horkých prostředích způsobí, že se bílá <s> nebo
červená ikona <E> zobrazí dříve. Pokud nesnímáte, vždy vypněte fotoaparát.
oo Pokud vnitřní teplota fotoaparátu dosáhne vysoké hodnoty, může se kvalita
snímků pořízených s vysokou citlivostí ISO nebo dlouhou expozicí snížit ještě
předtím, než se zobrazí bílá ikona <s>.
Výsledky snímání
oo Pokud vyfotografujete snímek v době, kdy je obraz zvětšen, nemusí expozice
dopadnout podle vašich představ. Před pořízením snímku se vraťte do
normálního zobrazení.
oo I když vyfotografujete snímek při zvětšeném zobrazení, zachytí oblast
odpovídající normálnímu zobrazení.
232
Obecné poznámky pro fotografování
Snímky a zobrazení
oo Při nedostatečném nebo příliš jasném osvětlení nemusí zobrazený snímek
odrážet skutečný jas zachyceného snímku.
oo Při nedostatečném osvětlení může být šum patrnější v zobrazení obrazu i při
nízkých citlivostech ISO, ale ve snímcích bude méně šumu, protože kvalita
snímku se liší mezi zobrazením a zachycenými snímky.
oo Obrazovka nebo hodnota expozice může mihotat, pokud se změní zdroj světla
(osvětlení). V takovém případě přestaňte dočasně snímat a pokračujte se
zdrojem světla, který budete používat.
oo Nasměrování fotoaparátu jiným směrem může krátkodobě zabránit správnému
zobrazení jasu. Před pořízením snímku počkejte, dokud se úroveň jasu
nestabilizuje.
oo Pokud se v záběru nachází zdroj velmi jasného světla, může se oblast
s vysokým jasem jevit na obrazovce černá. Na skutečném zachyceném
snímku však bude jasná oblast zobrazena správně.
oo Pokud při nedostatečném osvětlení nastavíte položku [5: Jas displeje]
na jasné nastavení, může se na snímku objevit šum nebo nerovnoměrné
barvy. V pořízeném snímku však nebudou šum ani nerovnoměrnost barev
zaznamenány.
oo Po zvětšení obrazu může jeho ostrost vypadat výraznější než na skutečném
snímku.
Objektiv
oo Pokud je nasazený objektiv vybaven funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu) a nastavíte přepínač funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu)
(IS) do polohy <1>, bude funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) stále
aktivní i v případě, že nestisknete tlačítko spouště do poloviny. Funkce Image
Stabilizer (Stabilizátor obrazu) spotřebovává energii baterie, a v závislosti
na podmínkách snímání tak může způsobit snížení počtu možných snímků.
Pokud není nutné používat funkci Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu),
například při použití stativu, doporučujeme přesunout přepínač IS do polohy
<2>.
oo S objektivy typu EF je přednastavení zaostření během snímání dostupné
pouze tehdy, když používáte (super) teleobjektivy vybavené touto funkcí
dostupné od druhé poloviny roku 2011.
233
Obecné poznámky pro fotografování
oo Pokrytí zorného pole obrazu je přibližně 100 % (při nastavení kvality snímků
na JPEG 73).
oo Pokud je fotoaparát dlouhou dobu nečinný, obrazovka se automaticky vypne
po uplynutí času nastaveného v položce [Vyp displeje] nebo [Hled. vypnutý]
v nabídce [5: Úspora energie]. Fotoaparát se následně vypne automaticky
po uplynutí času nastaveného v možnosti [Autom.vypnutí] (=372).
oo Pomocí kabelu HDMI HTC-100 (prodává se samostatně) můžete zobrazit
obraz na televizoru (=308). Upozorňujeme, že zvuk vysílán nebude.
234
Záznam filmů
Pro záznam filmů nastavte volič režimů do
polohy <k>.
zz Ikona M v pravé části záhlaví stránky oznamuje, že funkce je dostupná
pouze pro záznam s ruční expozicí (=241).
oo Během fotografování je též možné nahrávat filmy po stisknutí tlačítka snímání
filmů.
oo Můžete též zadat režim záznamu filmů z položky [z: Režim snímání] po
nastavení voliče režimů na <k>.
235
Nabídky na kartě: Záznam filmu
zzFotografování 1
=239
=249
=256
=257
=260
zzFotografování 2
=285
=262
=285
=274
zzFotografování 3
=128
=286
=136
=287
=288
=138
=289
236
Nabídky na kartě: Záznam filmu
zzFotografování 4
=142
=143
=145
=148
=157
=290
zzFotografování 5
=188
=280
=198
=183
zzFotografování 6
=200
=282
=283
=216
oo Při použití objektivů typu RF bez přepínače režimů zaostřování se zobrazí
[Režim ostření].
237
Nabídky na kartě: Záznam filmu
V režimu [u] jsou zobrazeny následující obrazovky.
zzFotografování 1
=239
=257
zzFotografování 2
=285
=274
zzFotografování 3
=188
=280
=198
=183
238
Záznam filmů
k Záznam v režimu automatické expozice
Řízení automatické expozice upraví expozici tak, aby vyhovovala
aktuálnímu jasu scény.
volič režimů do polohy
1 Nastavte
<k>.
2 Stiskněte tlačítko <0>.
ikonu [k].
3 Vyberte
zz Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte
možnost [k (AE při filmování)]
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Výběr lze také provést otáčením voliče
<6> nebo <5>.
na fotografovaný objekt.
4 Zaostřete
zz Před zahájením záznamu filmu zaostřete
pomocí automatického nebo ručního
zaostřování (=190–=197, =214).
zz Ve výchozím režimu je možnost [z:
Servo AF u film.] nastavena na hodnotu
[Povolit], takže fotoaparát bude trvale
zaostřovat (=280).
zz Po namáčknutí tlačítka spouště
fotoaparát zaostří pomocí aktuální
metody AF.
239
Záznam filmů
film.
5 Zaznamenejte
zz Záznam filmu zahájíte stiskem tlačítka
(1)
snímání filmů.
gg V průběhu záznamu filmu se v pravém
horním rohu displeje zobrazí značka
„oREC“ (1).
gg Zvuk se zaznamenává pomocí mikrofonů
umístěných podle vyobrazení (2).
zz Chcete-li natáčení zastavit, znovu
stiskněte tlačítko snímání filmů.
(2)
oo Stránka Rychloovladač se zobrazí po kroku 2 při nastavení možnosti
[5: Průvodce režimem] na [Zakázat]. Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
možnost [k].
oo Stisknutím tlačítka <A> můžete zablokovat expozici (blokování AE).
Použijete-li při záznamu filmu funkci blokování AE, můžete ji zrušit stisknutím
tlačítka <S>. (Nastavení blokování AE zůstane zachováno, dokud
nestisknete tlačítko <S>.)
oo Kompenzaci expozice lze nastavit v rozsahu až ±3 EV.
oo Citlivost ISO, rychlost závěrky a clona nejsou zaznamenány v informacích Exif
k filmu.
oo Fotoaparát je kompatibilní s funkcí blesků Speedlite aktivace LED světla
automaticky při nedostatku světla během záznamu filmů s automatickou
expozicí. Podrobné informace naleznete v návodu k použití blesku Speedlite
vybaveného LED světlem.
Citlivost ISO v režimu [k]
Citlivost ISO se nastaví automaticky. Podrobné informace o citlivosti ISO
naleznete na =588.
240
Záznam filmů
M Záznam s ruční expozicí
Pro záznam filmu můžete ručně nastavit rychlost závěrky, clonu
a citlivost ISO.
volič režimů do
1 Nastavte
polohy <k>.
2 Stiskněte tlačítko <0>.
ikonu [M].
3 Vyberte
zz Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte
možnost [M (ME při filmování)]
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Výběr lze také provést otáčením voliče
<6> nebo <5>.
citlivost ISO.
4 Nastavte
zz Stiskněte tlačítko <B>.
zz Otáčením voliče <5> vyberte
požadovanou položku citlivosti ISO.
zz Nastavte ji otáčením voliče <6>.
241
Záznam filmů
rychlost závěrky (1)
5 Nastavte
a clonu (2).
zz Stiskněte tlačítko spouště do poloviny
a zkontrolujte indikátor úrovně expozice.
zz Chcete-li nastavit rychlost závěrky,
otáčejte voličem <6>. Chcete-li
nastavit clonu, otáčejte voličem <5>.
zz Rychlost závěrky lze nastavit v rozsahu
1/4000 s až 1/8 s.
(1)
(2)
a zaznamenejte film.
6 Zaostřete
zz Postup je stejný jako v krocích 4 a 5
části „Záznam v režimu automatické
expozice“ (=239–=240).
oo Stránka Rychloovladač se zobrazí po kroku 2 při nastavení možnosti
[5: Průvodce režimem] na [Zakázat]. Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
možnost [M].
242
Záznam filmů
oo Pro účely záznamu filmů nelze citlivost ISO rozšířit na hodnotu L (odpovídá
citlivosti ISO 50).
oo Po přepnutí ze snímání fotografií na záznam filmu zkontrolujte před pořízením
záznamu filmů znovu nastavení fotoaparátu.
oo Během záznamu filmu doporučujeme neměnit rychlost závěrky ani clonu.
Mohlo by dojít k zaznamenání změn v expozici nebo vytvoření více šumu při
vysoké citlivosti ISO.
oo Při filmování pohybujícího se objektu je doporučeno použít rychlost závěrky
v rozsahu přibližně 1/25 s až 1/125 s. Čím je rychlost závěrky vyšší, tím bude
pohyb objektu vypadat méně plynule.
oo Pokud změníte rychlost závěrky během záznamu při zářivkovém osvětlení
nebo při osvětlení LED diodovým světlem, může se zaznamenat mihotání
obrazu.
oo Při použití automatického nastavení citlivosti ISO lze nastavit kompenzaci
expozice v rozsahu ±3 EV.
oo Jestliže je zvoleno automatické nastavení citlivosti ISO, můžete stisknutím
tlačítka <A> zablokovat citlivost ISO. Použijete-li blokování citlivosti ISO při
záznamu filmu, můžete jej zrušit stisknutím tlačítka <S>. (Blokování citlivosti
ISO zůstane zachováno, dokud nestisknete tlačítko <S>.)
oo Pokud stisknete tlačítko <A> a poté změníte kompozici záběru, můžete
na indikátoru úrovně expozice zjistit rozdíl v úrovni expozice v porovnání se
stavem při stisknutí tlačítka <A>.
oo Pokud je fotoaparát připraven ke snímání v režimu [M], stisknutím tlačítka
<B> můžete zobrazit histogram.
Citlivost ISO v režimu [M]
Citlivost ISO lze nastavit ručně nebo vybrat možnost [AUTO] a nastavit ji
automaticky. Podrobné informace o citlivosti ISO naleznete na =589.
243
Záznam filmů
Snímání fotografií
V režimu záznamu filmu nelze fotografovat. K pořízení fotografií přepněte
volič režimů otočením do jiného režimu.
Zobrazení informací (záznam filmu)
Podrobnosti o ikonách zobrazených pro snímání filmu naleznete na
=593.
244
Záznam filmů
Upozornění pro záznam filmů
oo Nezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo zdroj
intenzivního umělého světla. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače
nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
oo Snímáte-li objekt s jemnými detaily, může dojít ke vzniku moaré a nesprávné
reprodukce barev.
oo Pokud je nastavena funkce <Q> nebo <Qw> a během záznamu filmu se
změní citlivost ISO nebo clona, může se změnit také vyvážení bílé.
oo Nahráváte-li film při zářivkovém osvětlení nebo při osvětlení LED diodovým
světlem, může obraz filmu mihotat.
oo Pokud provedete automatické zaostřování (AF) s objektivem typu USM během
záznamu filmu za slabého osvětlení, může se zaznamenat šum ve formě
vodorovných pruhů. Ke stejnému typu šumu může dojít, pokud zaostřujete
ručně s určitými objektivy vybavenými kroužkem elektronického zaostřování.
oo Pokud hodláte během záznamu filmu používat zoom, doporučujeme pořídit
několik zkušebních filmů. Používání zoomu při záznamu filmu může způsobit
změny expozice nebo zachycení zvuků objektivu, nestejnou úroveň zvuku
nebo rozostření obrazu.
oo Vysoká clonová čísla mohou prodloužit nebo znemožnit přesné zaostření.
oo Pokud během záznamu filmu provedete automatické zaostřování, může dojít
k následujícím situacím: krátkodobé výrazné rozostření, zaznamenání změn
v jasu filmu, krátkodobé zastavení záznamu a zaznamenání mechanického
zvuku objektivu.
oo Zabraňte zakrytí vestavěných mikrofonů (=240) prsty nebo jinými předměty.
oo „Obecná upozornění pro záznam filmů“ naleznete na =291–=292.
oo V případě potřeby si též přečtěte „Obecné poznámky pro fotografování“
na =231–=234.
245
Záznam filmů
Poznámky pro záznam filmů
oo Při každém záznamu filmu se na kartě vytvoří nový videosoubor.
oo Pokrytí zorného pole u filmu pro záznam v rozlišení 4K, Full HD nebo HD je
přibližně 100 %.
oo Zaostřit můžete také stisknutím tlačítka <p>.
oo Chcete-li povolit zahájení či zastavení záznamu filmu úplným stisknutím
tlačítka spouště, nastavte nabídku [Plné zmáčknutí] pro položku [5: Funkce
tl. spouště pro filmy] na možnost [Spušt./zast.film.].
oo Vestavěný mikrofon fotoaparátu (=240) zaznamenává stereofonní zvuk.
oo Místo vestavěného mikrofonu jsou použity libovolné externí mikrofony jako
směrový stereofonní mikrofon DM-E1 (prodává se samostatně) připojené na
VSTUPNÍ konektor pro externí mikrofon (=258).
oo Použít lze většinu externích mikrofonů s miniaturní zástrčkou o průměru
3,5 mm.
oo S objektivy typu EF je přednastavení zaostření během záznamu filmu
dostupné pouze tehdy, když používáte (super) teleobjektivy vybavené touto
funkcí dostupné od druhé poloviny roku 2011.
oo Pro časosběrné filmy v rozlišení 4K, Full HD a HD je použito vzorkování barev
YCbCr 4:2:0 (8bitové) a barevný prostor Rec. ITU-R BT.709.
246
Záznam HDR filmů
Můžete zaznamenávat filmy s dynamickým rozsahem, které si zachovají
detaily ve světlých tónech ve scénách s vysokým kontrastem.
volič režimů do polohy
1 Nastavte
<k>.
2 Stiskněte tlačítko <0>.
možnost [u].
3 Vyberte
zz Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte
možnost [u (HDR film)] a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Výběr lze také provést otáčením voliče
<6> nebo <5>.
HDR film.
4 Zaznamenejte
zz Zaznamenejte film stejným způsobem
jako při záznamu normálního filmu.
zz Podrobnosti o velikostech souboru
a dostupné době záznamu jsou uvedeny
v tabulce na =586.
247
Záznam HDR filmů
oo Funkce [z: Ořez filmu] není dostupná.
oo Vzhledem k tomu, že se při vytváření HDR filmu slučuje více snímků, mohou
některé části filmu vypadat zkresleně. Během ručního záznamu mohou otřesy
fotoaparátu zkreslení zvýraznit. Doporučujeme použít stativ. Uvědomte si,
že i při použití stativu pro záznam mohou být zbytkové obrazy nebo šum
postřehnutelné, pokud je HDR film přehráván po jednotlivých snímcích nebo
zpomaleně, v porovnání s normálním přehráváním.
oo Pokud změníte nastavení pro záznam HDR filmu, barva a jas snímku se
může na okamžik výrazně změnit. Film se na okamžik neaktualizuje a snímek
se dočasně zastaví. Nezapomeňte na tuto skutečnost při záznamu filmů na
externí zařízení přes rozhraní HDMI.
oo Velikost záznamu je L6X (NTSC) nebo L5X (PAL). Vezměte
na vědomí, že při použití objektivů typů EF-S se filmy nahrávají v HD.
oo Při nahrávání HDR filmů se automaticky nastaví citlivost ISO.
248
Nastavení velikosti filmového záznamu
Na kartě [z: Velik.film.zázn.] nastavte
velikost snímku, snímkovou frekvenci
a metodu komprese. Film bude
zaznamenán jako soubor MP4.
Snímková frekvence zobrazená
na obrazovce [Velik.film.zázn.] se
automaticky přepne podle nastavení
položky [5: Videosystém] (=378).
oo Rychlost zápisu a čtení karty požadovaná pro záznam filmů (rychlostní
požadavky na kartu) se liší v závislosti na velikosti filmového záznamu.
Než začnete nahrávat filmy, podívejte se na =585, kde můžete
zkontrolovat rychlostní požadavky na kartu.
Velikost snímku
zz[H] 3840×2160
Film se zaznamená v kvalitě 4K. Poměr stran obrazu je 16:9.
Není k dispozici, pokud není volič režimů nastaven na <k>.
zz[L] 1920×1080
Film bude zaznamenán v kvalitě Full HD (Full High-Definition). Poměr
stran obrazu je 16:9.
zz[w] 1280×720
Film se zaznamená v kvalitě HD (High-Definition). Poměr stran obrazu
je 16:9.
249
Nastavení velikosti filmového záznamu
oo Pokud změníte nastavení položky [5: Videosystém], nastavte také znovu
[z: Velik.film.zázn.].
oo Normální přehrávání filmů v rozlišení 4K a L8/7 nemusí být možné
na jiných zařízeních, protože přehrávání je náročné na zpracování.
oo Jasnost a šum se nepatrně liší podle velikosti filmového záznamu, nastavení
oříznutého snímání a použitého objektivu.
oo Filmy nelze zaznamenávat v kvalitě VGA.
Záznam filmu v kvalitě 4K
zz K záznamu filmů v rozlišení 4K je nutná vysoce výkonná karta. Podrobné
informace naleznete v části „Karty, na které lze zaznamenat filmy“ na
=585.
zz Záznam filmů v rozlišení 4K významně zvyšuje zatížení, což může
zapříčinit rychlejší nebo výraznější zvýšení teploty uvnitř fotoaparátu než
u běžných filmů. Pokud se během záznamu filmu zobrazí červená
ikona E, karta může být horká, a proto zastavte snímání filmu a než
vyjmete kartu, nechte fotoaparát vychladnout. (Nevyjímejte kartu
ihned.)
zz Z filmu v rozlišení 4K můžete vybrat jakýkoli snímek a uložit jej na kartu
jako přibližně 8,3 megapixelovou (3840×2160) fotografii ve formátu JPEG
(=306).
oo Při záznamu filmů ve 4K se k ostření používá detekce kontrastu. Zaostřování
může trvat déle než při nahrávání filmů HD nebo Full HD.
250
Nastavení velikosti filmového záznamu
Pokrytí filmového záznamu
Pokrytí obrazového snímače pro filmy se liší podle velikosti filmového
záznamu, nastavení oříznutého snímání a použitého objektivu.
S objektivy typu EF-S jsou filmy oříznuty okolo středu snímku.
zzObjektivy typu RF nebo EF: při nastavení položky [z: Ořez
filmu] na možnost [Zakázat]
(1)
(1)
(2)
(2)
Full HD
HD
časosběrný 4K
časosběrný Full HD
4K
zzObjektivy typu RF nebo EF: při nastavení položky [z: Ořez
filmu] na [Povolit]
zzObjektivy typu EF-S
(3)
(3)
(4)
(4)
HD
časosběrný 4K
časosběrný Full HD
4K
oo Filmy Full HD nelze nahrávat s objektivy typů EF-S nebo s možností [z: Ořez
filmu] nastavenou na [Povolit].
oo Záznam s položkou Digitální IS při filmování (=260) dále ořízne snímek
okolo středu obrazovky.
251
Nastavení velikosti filmového záznamu
zzSnímková frekvence (sn./s: snímky za sekundu)
[8] 59,94 sn./s / [6] 29,97 sn./s
Pro oblasti, kde se používá televizní systém NTSC (Severní Amerika,
Japonsko, Jižní Korea, Mexiko atd.).
[7] 50,00 sn./s / [5] 25,00 sn./s
Pro oblasti, kde se používá televizní systém PAL (Evropa, Rusko,
Čína, Austrálie atd.).
[4] 23,98 sn./s
Nejčastěji pro filmy. Možnost 4 (23,98 sn./s) je k dispozici, když je
položka [5: Videosystém] nastavena na možnost [Pro NTSC].
zzMetoda komprese
[X] IPB (standardní)
Při záznamu efektivně komprimuje několik snímků současně.
[
] IPB (lehká)
Jelikož je film zaznamenán při nižší přenosové rychlosti než u metody
IPB (standardní), bude velikost souboru menší než u metody IPB
(standardní) a kompatibilita přehrávání bude vyšší. Bude pak možné
zaznamenávat déle než s možností IPB (standardní) (s využitím karty
stejné kapacity).
zzFormát filmového záznamu
[C] MP4
Všechny filmy, které nasnímáte fotoaparátem, jsou zaznamenány jako
videosoubory ve formátu MP4 (přípona souboru: „.MP4“).
252
Nastavení velikosti filmového záznamu
Karty, na které lze zaznamenat filmy
Podrobnosti o kartách, které lze používat pro různé velikosti filmového
záznamu viz =585.
K záznamu filmů použijte velkokapacitní kartu s rychlostí zápisu/čtení (jak je
uvedeno v rychlostních požadavcích karty) uvedenou v tabulce na =585,
nebo vyšší než standardní specifikace. Vyzkoušejte karty zaznamenáním
několika filmů, abyste se ujistili, že mohou zaznamenávat správně ve
zvolené velikosti (=249).
oo Před nahráváním filmů v rozlišení 4K naformátujte karty (=367).
oo Pokud k záznamu filmů použijete kartu s nízkou rychlostí zápisu, film se
nemusí zaznamenat správně. Rovněž pokud budete přehrávat film uložený na
kartě s nízkou rychlostí čtení, nemusí se přehrát správně.
oo Při záznamu filmů používejte vysoce výkonné karty s rychlostí zápisu
dostatečně vyšší než bitový tok.
oo Pokud nelze filmy zaznamenat normálně, naformátujte kartu a zkuste to
znovu. Pokud formátování nevyřešilo problém, vyhledejte si další informace
na webu výrobce karty apod.
ooAbyste dosáhli lepšího výkonu s kartou, doporučujeme před pořízením
záznamu filmu naformátovat kartu ve fotoaparátu (=367).
oo Informace o rychlostech zápisu a čtení karty naleznete na webu výrobce
příslušné karty apod.
253
Nastavení velikosti filmového záznamu
Videosoubory větší než 4 GB
I když zaznamenáte film o velikosti přesahující 4 GB, můžete pokračovat
v záznamu bez přerušení.
zzPoužití karet SD/SDHC naformátovaných ve fotoaparátu
Pokud použijete fotoaparát k formátování karty SD/SDHC, naformátuje
se v souborovém systému FAT32.
Pokud s kartou naformátovanou v souborovém systému FAT32
zaznamenáváte film a velikost souboru překročí 4 GB, vytvoří se
automaticky nový videosoubor.
Při přehrávání filmu bude nutné přehrát jednotlivé videosoubory
samostatně. Soubory filmu se nepřehrají automaticky jeden po druhém.
Až skončí přehrávání filmu, vyberte další film a přehrajte jej.
zzPoužití karet SDXC naformátovaných ve fotoaparátu
Pokud použijete fotoaparát k formátování karty SDXC, naformátuje se
v souborovém systému exFAT.
Při použití karty naformátované pomocí souborového systému exFAT se
film uloží jako jeden soubor (aniž by byl rozdělen do více souborů), i když
velikost souboru při záznamu filmu překročí 4 GB.
oo Při importu souborů filmů přesahujících 4 GB do počítače použijte nástroj
EOS Utility nebo čtečku karet (=557). Uložit soubory překračující délku
4 GB nemusí být možné, pokud se o to pokusíte s použitím standardních
funkcí operačního systému počítače.
254
Nastavení velikosti filmového záznamu
Celková doba záznamu filmu a velikost souboru za minutu
Podrobnosti o velikostech souboru a době záznamu dostupné při každé
velikosti filmového záznamu viz =586.
Maximální doba záznamu filmu
Maximální doba záznamu jednoho filmu je 29 min. 59 s. Jakmile se dosáhne
doba 29 min. 59 s, snímání se automaticky zastaví. Záznam filmu můžete
opět zahájit po stisknutí tlačítka snímání filmů (film se zaznamená jako nový
soubor).
255
Ořez filmu
S objektivy typu RF nebo EF mohou být filmy oříznuty okolo středu snímku,
jako při používání teleobjektivu.
Záznam filmů s objektivy typu EF-S má stejný efekt jako tato funkce oříznutí
filmu.
1 Vyberte možnost [z: Ořez filmu].
možnost [Povolit].
2 Vyberte
gg Středová oblast se zvětší.
oo Filmy v kvalitě Full HD nelze nahrávat s ořezem filmu.
oo Pokud je položka [z: Dig. IS při film.] nastavena na možnost [Povolit] nebo
[Vylepšeno], je střed obrazovky dále oříznutý a zmenšuje oblast snímání.
oo Oblast snímání dostupná s oříznutím filmu je stejná jako při záznamu filmů
s objektivy typu EF-S.
oo Filmy v rozlišení 4K se vždy nahrávají s oříznutým středem obrazovky
záznamu a povolení položky [z: Ořez filmu] nezmění zorný úhel záznamu.
oo Podrobné informace o oblasti snímání viz =251.
256
Nastavení záznamu zvuku
Filmy a zvuk můžete zároveň
zaznamenávat pomocí vestavěného
stereofonního mikrofonu nebo externího
stereofonního mikrofonu. Můžete také
podle uvážení měnit úroveň záznamu
zvuku.
Funkce záznamu zvuku nastavte pomocí
položky [z: Zvukový záznam].
Záznam zvuku / Úroveň záznamu zvuku
zzAuto
Úroveň záznamu zvuku se nastavuje automaticky. Automatické řízení
úrovně se projeví automaticky v reakci na úroveň zvuku.
zzRuční
Úroveň záznamu zvuku můžete upravit podle potřeby.
Vyberte položku [Úroveň záznamu], stiskněte tlačítka <Y> <Z>
a sledujte ukazatel úrovně a upravujte úroveň záznamu zvuku. Sledujte
indikátor zachování špičkové úrovně a upravte nastavení tak, aby se pro
nejhlasitější zvuky ukazatel úrovně občas rozsvítil vpravo od značky „12“
(–12 dB). Při překročení hodnoty „0“ dojde ke zkreslení zvuku.
zzZakázat
Nebude zaznamenáván zvuk.
Protivětrný filtr
Po nastavení možnosti [Automaticky] je automaticky potlačován šum
způsobený venkovním větrem. Aktivuje se pouze při používání vestavěného
mikrofonu fotoaparátu. Když se uplatní funkce protivětrného filtru, potlačí se
také část hlubokých basových zvuků.
257
Nastavení záznamu zvuku
Tlumič
Automaticky potlačuje zkreslení zvuku způsobené hlasitými zvuky. I když
je před záznamem nastavena položka [Zvukový záznam] na možnost
[Automaticky] nebo [Ruční], může stále docházet ke zkreslení zvuku,
pokud je zvuk velmi hlasitý. V tomto případě je doporučeno nastavit
možnost [Povolit].
zzPoužívání mikrofonu
Za normálních okolností zaznamenává vestavěný mikrofon fotoaparátu
stereofonně.
Pokud je ke VSTUPNÍMU konektoru pro externí mikrofon fotoaparátu
připojen externí mikrofon vybavený miniaturní zástrčkou (průměr 3,5 mm),
bude upřednostněn. Doporučujeme použít směrový stereofonní mikrofon
DM-E1 (prodává se samostatně).
zzPoužívání sluchátek
Po připojení volně prodejných sluchátek vybavených 3,5mm
minikonektorem k příslušnému konektoru sluchátek lze během snímání
filmů poslouchat zvuk. Chcete-li upravit hlasitost sluchátek, stiskněte
tlačítko <Q>, vyberte možnost [n] a otáčením voličem <6> nastavte
hlasitost.
Při přehrávání filmů můžete také používat sluchátka.
258
Nastavení záznamu zvuku
oo Zvuky z užívání Wi-Fi mohou být zachyceny zabudovanými nebo externími
mikrofony. Během záznamu zvuku nedoporučujeme používat funkci
bezdrátové komunikace.
oo Při připojování externího mikrofonu nebo sluchátek ke kameře nezapomeňte
vložit zástrčku zcela dovnitř.
oo Vestavěný mikrofon zaznamenává také provozní zvuk a mechanický zvuk
fotoaparátu během snímání. K omezení takových zvuků ve filmu použijte
směrový stereofonní mikrofon DM-E1 (prodává se samostatně).
oo Do VSTUPNÍHO konektoru pro připojení externího mikrofonu na fotoaparátu
nepřipojujte žádné jiné příslušenství než externí mikrofon.
oo Na zvuk přehrávaný sluchátky není použito potlačení šumu. Proto bude zvuk
nahraný s filmem jiný.
oo Pokud nasloucháte pomocí sluchátek, neměňte nastavení [Zvukový záznam].
Může se tím způsobit náhlý hlasitý výstup, který může poškodit váš sluch.
oo V režimu [u] jsou pro položku [Zvukový záznam] dostupná nastavení
[Zap] nebo [Vyp]. Nastavením [Zap] se aktivuje automatická úprava úrovně
záznamu.
oo K výstupu zvuku dochází taktéž při připojení fotoaparátu k televizorům
prostřednictvím rozhraní HDMI, vyjma stavu, kdy je položka [Zvukový
záznam] nastavena na možnost [Zakázat].
oo Vyvážení hlasitosti zvuku mezi levým (L) a pravým (R) kanálem nelze upravit.
oo Zvuk se zaznamená s 16bitovou vzorkovací frekvencí 48 kHz.
259
Digitální IS při filmování
Vestavěná funkce stabilizace obrazu elektronicky opravuje rozhýbání
fotoaparátu během záznamu filmu. Tato funkce se nazývá „Digitální IS
při filmování“. S funkcí Digitální IS při filmování lze snímky stabilizovat,
i když používáte objektiv bez Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu). Pokud
používáte objektiv s vestavěnou funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu), nastavte přepínač funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu)
objektivu na <1>.
položku [z: Dig. IS při
1 Vyberte
film.].
2 Vyberte položku.
zzZakázat (v)
Stabilizace obrazu pomocí funkce Digitální IS při filmování je
deaktivována.
zzPovolit (w)
Rozhýbání fotoaparátu bude opraveno. Obraz bude nepatrně zvětšený.
zzVylepšeno (x) (Nezobrazuje se pro snímání fotografií)
V porovnání s nastavením možnosti [Povolit] lze opravit silnější
rozhýbání fotoaparátu. Obraz bude více zvětšený.
260
Digitální IS při filmování
Kombinovaná IS
Ještě efektivnější korekce je možné dosáhnout při záznamu filmů
s kombinovanou stabilizací obrazu a s objektivem kompatibilním s digitální
stabilizací obrazu, která kombinuje optickou a digitální stabilizaci obrazu
objektivem a fotoaparátem.
oo Digitální IS při filmování nebude fungovat, pokud je přepínač funkce Image
Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu nastavený na možnost <2>.
oo Přestože je též možné nahrávat filmy s funkcí Digitální IS při filmování,
pokud používáte objektivy typu EF-S nebo ořez filmu, je oblast snímání dále
zmenšena.
oo U objektivu, jehož ohnisková vzdálenost je větší než 800 mm, nebude digitální
IS při film. fungovat.
oo Stabilizace prostřednictvím funkce Digitální IS při filmování může být při
některých velikostech filmového záznamu méně efektivní.
oo Čím širší je zorný úhel (široký úhel), tím efektivnější je stabilizace obrazu.
Čím užší je zorný úhel (teleobjektiv), tím méně efektivní je stabilizace obrazu.
oo Pokud používáte stativ, doporučujeme nastavení digitálního IS při filmování na
[Zakázat].
oo V závislosti na podmínkách objektu a fotografování může dojít k
povšimnutelnému rozmazání objektu (objekt momentálně vypadá jako
rozostřený) vlivem efektů digitálního IS při film.
oo Pokud používáte objektiv TS-E, objektiv rybí oko nebo objektivy jiného
výrobce, doporučujeme použít nastavení Digitální IS při filmování na [Zakázat].
oo Funkce Digitální IS při filmování snímek zvětší, takže může vypadat zrnitější.
Mohou být rovněž patrné světelné body, šum atd.
oo Některé objektivy funkci Digitální IS při filmování nepodporují. Více informací
naleznete na webových stránkách společnosti Canon.
oo Podrobné informace týkající se objektivů kompatibilních s kombinovanou
stabilizací obrazu naleznete na webových stránkách společnosti Canon.
oo Při použití objektivu kompatibilního s kombinovanou stabilizací obrazu se
k ikoně Digitální IS při filmování přidá znak „+“ (=260).
261
Záznam časosběrných filmů
Fotografie pořizované v nastaveném intervalu lze automaticky zkombinovat
do časosběrného filmu v kvalitě 4K nebo Full HD. Časosběrný film zrychleně
ukazuje změny objektu zachycené za mnohem delší období. Je vhodný pro
sledování změn scenérie, růst květin, pohyb hvězdné oblohy atd. z jednoho
pevného bodu.
Časosběrné filmy se zaznamenají ve formátu MP4 v následující kvalitě:
H6W (NTSC)/H5W (PAL) pro záznam ve 4K a L 6
W (NTSC)/L 5 W (PAL) pro záznam ve Full HD.
Upozorňujeme, že snímková frekvence se přepne automaticky v závislosti
na nastavení položky [5: Videosystém] (=378).
režim snímání.
1 Vyberte
zz Vyberte možnost [k] (=239) nebo
[M] (=241).
položku [z: Časosběr.
2 Vyberte
film].
3 Vyberte možnost [Časosběrný].
scénu.
4 Vyberte
zz Vyberte scénu, která se hodí pro situaci
záznamu.
zz Pro větší volnost při ručním nastavování
intervalu snímání a počtu snímků
vyberte možnost [Uživ. nastavení].
262
Záznam časosběrných filmů
interval snímání.
5 Nastavte
zz Vyberte položku [Interval] (s). Pomocí
tlačítek <Y> <Z> nastavte hodnotu
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Nastavení číselné hodnoty viz
[k: Potřebný čas] (1) a [3: Čas
přehrávání] (2).
(1)
(2)
Pokud je nastavena možnost [Uživ.
nastavení]
zz Vyberte položku [Interval] (min.:s).
(Interval jednou za sekundu není
k dispozici.)
zz Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
rámeček <r>.
zz Nastavte požadovanou hodnotu
a stiskněte tlačítko <0>. (Znovu se
zobrazí rámeček <s>.)
zz Výběrem položky [OK] uložte nastavení.
počet snímků.
6 Nastavte
zz Vyberte [Počet snímků]. Pomocí
tlačítek <Y> <Z> nastavte hodnotu
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Nastavení číselné hodnoty viz [k:
Potřebný čas] a [3: Čas přehrávání].
Pokud je nastavena možnost [Uživ.
nastavení]
zz Vyberte číslici.
zz Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
rámeček <r>.
zz Nastavte požadovanou hodnotu
a stiskněte tlačítko <0>. (Znovu se
zobrazí rámeček <s>.)
zz Zkontrolujte, zda položka [3: Čas
přehrávání] není zobrazena červeně.
zz Výběrem položky [OK] uložte nastavení.
oo S možností [Scéna**] jsou dostupné intervaly a počty snímků omezené, aby
vyhovovaly typu scény.
oo Informace o kartách, na které lze zaznamenávat časosběrné filmy (rychlostní
požadavky na kartu), naleznete na =585.
oo Je-li počet snímků nastaven na 3600, bude časosběrný film dlouhý přibližně
2 min. v případě NTSC a přibližně 2 min. 24 sec. v případě PAL.
263
Záznam časosběrných filmů
požadovanou velikost
7 Vyberte
filmového záznamu.
zzH (3840×2160)
Film se zaznamená v kvalitě 4K. Poměr stran obrazu je 16:9. Snímková
frekvence je 29,97 sn./s (6) pro kódování NTSC a 25,00 sn./s (5)
PAL, a filmy jsou zaznamenány ve formátu MP4 (C) s kompresí ALL-I
(W).
zzL (1920×1080)
Film bude zaznamenán v kvalitě Full HD (Full High-Definition). Poměr
stran obrazu je 16:9. Snímková frekvence je 29,97 sn./s (6) pro
kódování NTSC a 25,00 sn./s (5) PAL, a filmy jsou zaznamenány ve
formátu MP4 (C) s kompresí ALL-I (W).
264
Záznam časosběrných filmů
možnost [Auto
8 Nakonfigurujte
expozice].
zzFixní 1. sn.
Při fotografování prvního snímku se provede měření a automaticky se
nastaví expozice podle jasu. Expozice nastavená pro první snímek bude
použita i pro následující snímky. Také další nastavení týkající se snímání
pro první snímek bude použito i pro následující snímky.
zzKaždý snímek
Měření se provede i pro následující snímky a automaticky se nastaví
expozice podle jasu. Všimněte si, že jsou-li funkce jako Picture Style
a vyvážení bílé nastaveny na hodnotu [Automaticky], nastaví se
automaticky pro každý další snímek.
možnost [Aut. vyp.
9 Nakonfigurujte
obraz.].
zzZakázat
Snímek se zobrazí i během záznamu časosběrného filmu. (Obrazovka
se vypne pouze při fotografování.) Všimněte si, že obrazovka se vypne
přibližně 30 minut po zahájení snímání.
zzPovolit
Všimněte si, že obrazovka se vypne přibližně 10 sekund po zahájení
snímání.
oo Během záznamu časosběrného filmu můžete obrazovku zapnout nebo
vypnout stisknutím tlačítka <B>.
265
Záznam časosběrných filmů
zvukovou signalizaci.
10Nastavte
zz Vyberte možnost [Tón při vyfot.].
zz Pokud je nastavena hodnota [Zakázat],
zvuková signalizace se při snímání
neaktivuje.
11 Zkontrolujte nastavení.
(1)
(2)
(1) Potřebný čas
Udává čas potřebný k nasnímání nastaveného počtu snímků
s nastaveným intervalem. Přesáhne-li tento čas 24 hodin, zobrazí se
„*** dnů“.
(2) Doba přehrávání
Uvádí dobu filmového záznamu (čas potřebný k přehrání filmu) potřebnou
k vytváření časosběrného filmu v kvalitě 4K nebo Full HD z fotografií
pořízených v nastavených intervalech.
nabídku.
12 Zavřete
zz Stisknutím tlačítka <M> zavřete
obrazovku nabídky.
266
Záznam časosběrných filmů
si zprávu.
13 Přečtěte
zz Přečtěte si zprávu a vyberte [OK].
zkušební snímky.
14 Pořiďte
zz Nastavte funkce expozice a snímání
a zaostřete stisknutím tlačítka spouště
do poloviny, stejně jako při snímání
fotografií.
zz Úplným stisknutím tlačítka spouště
pořiďte zkušební snímky. Fotografie
budou zaznamenány na kartu.
zz Pokud se zkušebními snímky nejsou
žádné potíže, přejděte k dalšímu kroku.
zz Chcete-li znovu pořídit zkušební snímky,
tento krok opakujte.
oo Zkušební snímky jsou zachyceny v kvalitě JPEG 73.
oo V režimu [k] můžete nastavit nejvyšší mez pro automatické ISO nebo
v režimu [M] s automatickým ISO v položce [aMax pro auto] v nabídce
[z: kNastavení citlivosti ISO] (=286).
oo Pokud je nastavena funkce [Namáčknutí] v položce [5: Funkce tl. spouště
pro filmy] na možnost [Měř.+k Servo AF], při nastavení záznamu
časosběrného filmu se automaticky změní na možnost [Měř.+One-Shot AF].
267
Záznam časosběrných filmů
tlačítko snímání filmů.
15 Stiskněte
gg Fotoaparát bude připraven na zahájení
záznamu časosběrného filmu.
zz Ke kroku 14 se vrátíte opětovným
stisknutím tlačítka snímání filmů.
časosběrný film.
16 Nahrajte
zz Stiskněte tlačítko <B> a znovu
(1)
268
(2)
zkontrolujte „Potřebný čas (1)“ a „Interval
(2)“ zobrazený na obrazovce.
zz Úplným stisknutím tlačítka spouště
zahájíte záznam časosběrného filmu.
zz Automatické zaostřování nebude při
záznamu časosběrného filmu fungovat.
zz Během záznamu časosběrného filmu je
zobrazena ikona „oREC“.
gg Po pořízení nastaveného počtu snímků
se časosběrný záznam ukončí.
zz Chcete-li zrušit záznam časosběrných
filmů, nastavte pro položku
[Časosběrný] možnost [Zakázat].
Záznam časosběrných filmů
oo Doporučujeme použít stativ.
oo Doporučuje se předem pořídit zkušební snímky jako v kroku 14 a v případě
záznamů časosběrných filmů nahrát zkušební filmy.
oo Pokrytí zorného pole u filmu pro záznam časosběrného filmu v rozlišení 4K
a Full HD je přibližně 100 %.
oo Chcete-li probíhající záznam časosběrného filmu zrušit, úplně stiskněte
tlačítko spouště nebo stiskněte tlačítko snímání filmů. Doposud pořízený
časosběrný záznam bude uložen na kartě.
oo Je-li doba potřebná k záznamu více 24 hodin, avšak méně než 48 hodin,
zobrazí se údaj „2 dny“. Je-li potřeba 3 a více dnů, počet dnů se zobrazí
v krocích po 24 hodinách.
oo Videosoubor bude vytvořen i tehdy, je-li doba přehrávání časosběrného filmu
kratší než 1 s. Jako [Čas přehrávání] bude zobrazen údaj „00'00"“.
oo Pokud je doba snímání příliš dlouhá, doporučujeme používat příslušenství
domácího zdroje napájení (prodává se samostatně).
oo Pro časosběrné filmy v rozlišení 4K/Full HD je použito vzorkování barev
YCbCr 4:2:0 (8bitové) a barevný prostor Rec. ITU-R BT.709.
oo Nemá-li karta dostatečnou kapacitu pro záznam nastaveného počtu snímků,
[Čas přehrávání] se zobrazí červeně. Přestože fotoaparát může pokračovat
v záznamu, při zaplnění karty se snímání zastaví.
oo Pokud velikost souboru s filmem při nastavení [Počet snímků] přesahuje
4 GB a karta není naformátovaná ve formátu exFAT (=368), červeně se
zobrazí [Čas přehrávání]. Pokud budete v takovém případě pokračovat
v záznamu a velikost souboru dosáhne 4 GB, záznam časosběrného filmu
se ukončí.
269
Záznam časosběrných filmů
oo Nezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo zdroj
intenzivního umělého světla. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače
nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
oo Časosběrné filmy nelze nahrávat, když je fotoaparát připojený k počítači
propojovacím kabelem nebo pokud je připojen kabel HDMI.
oo Funkce Servo AF při záznamu filmu nebude fungovat.
oo Je-li rychlost závěrky 1/30 s nebo pomalejší, nemusí se expozice filmu
zobrazit správně (může se lišit od expozice výsledného filmu).
oo Při záznamu časosběrného filmu neměňte zoom objektivu. Změna zoomu
objektivu může způsobit rozostření obrazu, změnu expozice nebo zabrání
správné funkci korekce odchylky objektivu.
oo Při záznamu časosběrného filmu za mihotavého osvětlení může být
v zaznamenaném filmu patrné mihotání obrazu, vodorovné pruhy (šum) nebo
nerovnoměrná expozice.
oo Snímky zobrazené během záznamu časosběrných filmů mohou vypadat jinak,
než ve výsledném filmu. (Například se může vyskytovat nekonzistentní jas od
blikajících zdrojů osvětlení nebo šum z vysoké citlivosti ISO.)
oo Pokud nahráváte časosběrný film za nízkého osvětlení, může obraz zobrazený
při snímání vypadat jinak než skutečný záznam filmu. V takovém případě
bude blikat ikona <g>.
oo Pokud při záznamu časosběrného filmu posunete fotoaparát např. zleva
doprava (panning) nebo pořizujete záznam pohybujícího se objektu, může
obraz vypadat extrémně zkreslený.
oo Při záznamu časosběrného filmu nebude aktivní funkce automatického vypnutí
napájení. Také nebude možné upravit funkci snímání a nastavení funkcí
nabídky menu přehrávat snímky apod.
oo Při záznamu časosběrného filmu se nezaznamenává zvuk.
oo Během záznamu časosběrného filmu můžete úplným stisknutím tlačítka
spouště spustit nebo zastavit záznam filmu bez ohledu na nastavení
[5: Funkce tl. spouště pro filmy].
oo S možností [Interval] nastavenou na 3 s nebo méně a možností [Auto
expozice] nastavenou na hodnotu [Každý snímek], pokud se jas objektu
výrazně liší od jasu předchozího snímku, nemusí fotoaparát snímat
v nastaveném intervalu.
270
Záznam časosběrných filmů
oo Pokud rychlost závěrky překračuje interval snímání (například při fotografování
s dlouhou expozicí), nebo pokud je automaticky nastavena pomalá rychlost
závěrky, nemusí fotoaparát pořizovat snímky v nastaveném intervalu. Snímání
mohou též znemožnit intervaly snímání téměř stejné jako rychlost závěrky.
oo Nebude-li možné pořídit nadcházející snímek, bude přeskočen. To může
zkrátit dobu záznamu vytvořeného časosběrného filmu.
oo Pokud doba potřebná pro záznam na kartu překročí interval snímání na
základě nastavených funkcí snímání nebo výkonnosti karty, nemusí být
některé snímky pořízeny v zadaných intervalech.
oo I když je možnost [Aut. vyp. obraz.] nastavena na [Zakázat], obrazovka se
během expozice vypne. Nezapomeňte také, že se snímky nemusí zobrazovat,
pokud je interval mezi snímky příliš krátký.
oo Zachycené snímky se neukládají jako fotografie. I v případě, že záznam
časosběrného filmu zrušíte po pořízení jednoho snímku, bude uložen jako
videosoubor.
oo Pokud připojíte fotoaparát k počítači pomocí propojovacího kabelu a používáte
software EOS Utility (software EOS), nastavte položku [z: Časosběr. film]
na možnost [Zakázat]. Pokud je zvolena možnost jiná než [Zakázat], nemůže
fotoaparát komunikovat s počítačem.
oo Při záznamu časosběrného filmu nebude funkce Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu) objektivu pracovat.
oo Záznam časosběrného filmu se ukončí například při přepnutí vypínače
napájení do polohy <2> a změně nastavení na [Zakázat].
oo I když bude použit blesk, nebude emitovat záblesk.
oo Následující činnosti zruší pohotovostní režim pro záznam časosběrného filmu
a přepnou nastavení na [Zakázat].
• Výběr možnosti [Vyčistit nyníf] v nabídce [5: Čištění snímače] nebo
možnost [5: Vymazat všechna nast.fotoap.].
• Otáčení voličem režimů.
271
Záznam časosběrných filmů
oo Pokud zahájíte záznam časosběrného filmu, když je zobrazena bílá ikona
varování před teplotou <s> (=291), kvalita obrazu časosběrného filmu se
může snížit. Doporučujeme spouštět snímání záznamu časosběrného filmu,
až když zmizí bílá ikona <s> (sníží se teplota uvnitř fotoaparátu).
oo S položkou [Auto expozice] nastavenou na možnost [Každý snímek] nemusí
být v některých režimech zaznamenána do informací Exif časosběrného filmu
citlivost ISO, rychlost závěrky a clona.
272
Záznam časosběrných filmů
oo Záznam časosběrného filmu můžete spustit nebo zastavit pomocí
bezdrátového dálkového ovládání BR-E1 (prodává se samostatně).
S bezdrátovým dálkovým ovládáním BR-E1
• Nejdříve s fotoaparátem spárujte bezdrátové dálkové ovládání BR-E1
(=399).
• Nastavte položku [z: Dálk. ovládání] na [Povolit].
• Pořiďte zkušební snímky, a jakmile bude fotoaparát připraven ke snímání
(jako v kroku 15 na =268), nastavte přepínač režimů uvolnění / záznamu
filmu ovládání BR-E1 do polohy <o> (okamžité uvolnění závěrky) nebo <2>
(uvolnění po 2s prodlevě).
• Je-li přepínač dálkového ovladače nastaven do polohy <k>, záznam
časosběrného filmu nemůže začít.
Stav fotoaparátu/nastavení
dálkového ovládání
<o> Okamžité
uvolnění závěrky
<2> 2s prodleva
Obrazovka zkušebního
snímání
Zkušební snímání
Stav připravený ke snímání
Zahájení snímání
Během záznamu
časosběrného filmu
Ukončí záznam
<k> Záznam
filmu
Do stavu
připraveného ke
snímání
Na obrazovku
zkušebního snímání
Ukončí záznam
Přibl. doba dostupná pro záznam časosběrných filmů
Pokyny, jak dlouhou dobu lze nahrávat časosběrné filmy (než se vybije
baterie), jsou uvedeny na =587.
273
Záznam videomomentek
Nahrajte série krátkých videomomentek, každou několik sekund dlouhou,
a fotoaparát je zkombinuje, aby se vytvořilo album videomomentek, které
ukazuje tyto nejdůležitější momenty vaší cesty nebo události.
Videosnímky jsou k dispozici při nastavení velikosti filmového záznamu na
L6X (NTSC) nebo L5X (PAL).
Alba videomomentek lze také přehrávat s hudbou na pozadí (=336).
Vytvoření alba videomomentek
Videomomentka 1
Videomomentka 2
Videomomentka **
Album videomomentek
Nastavení doby záznamu na videomomentku
režim snímání.
1 Vyberte
zz Vyberte možnost [k] (=239) nebo
[M] (=241).
možnost [z:
2 Vyberte
Videomomentka].
3 Vyberte možnost [Povolit].
274
Záznam videomomentek
4 Vyberte položku [Nastavení alba].
položku [Vytvořit nové
5 Vyberte
album].
zz Přečtěte si zprávu a vyberte [OK].
dobu přehrávání.
6 Určete
zz Určete dobu přehrávání na
videomomentku.
efekt přehrávání.
7 Určete
zz Toto nastavení stanovuje, jak rychle se
budou alba přehrávat.
požadovanou dobu
8 Zkontrolujte
záznamu.
zz Doba požadovaná na záznam každé
videomomentky je uvedena (1) podle
doby přehrávání a efektu.
(1)
275
Záznam videomomentek
nabídku.
9 Zavřete
zz Stisknutím tlačítka <M> zavřete
nabídku.
gg Zobrazí se modrý pruh k indikaci doby
záznamu (2).
zz Přejděte na část „Vytvoření alb
videomomentek“.
(2)
Vytvoření alb videomomentek
první videomomentku.
10Nahrajte
zz Záznam zahájíte stiskem tlačítka
snímání filmů.
gg Modrý pruh indikující dobu záznamu
se postupně zmenšuje a po uplynutí
zadané doby se záznam automaticky
zastaví.
gg Zobrazí se potvrzující zpráva (=277).
jako album videomomentek.
11 Uložte
zz Vyberte položku [J Uložit jako
album].
zz Klip se uloží jako první videomomentka
v albu.
další videomomentky.
12 Nahrajte
zz Opakováním kroku 10 nahrajte další
videomomentku.
zz Vyberte položku [J Přidat do alba].
zz Chcete-li vytvořit další album, vyberte
položku [W Uložit jako nové album].
zz Podle potřeby zopakujte krok 12.
276
Záznam videomomentek
záznam videomomentek.
13 Ukončete
zz Nastavte položku [Videomomentka]
na [Zakázat]. Chcete-li se vrátit
k normálnímu záznamu filmu,
nezapomeňte nastavit hodnotu
[Zakázat].
zz Stisknutím tlačítka <M> zavřete
nabídku a přejděte zpět na normální
záznam filmů.
Možnosti dostupné v krocích 11 a 12
Funkce
J Uložit jako album (krok 11)
J Přidat do alba (krok 12)
W Uložit jako nové album
(krok 12)
W Přehrát videomomentku
(kroky 11, 12)
r Neukládat do alba (krok 11)
r Odstranit bez uložení do alba
(krok 12)
Popis
Uloží klip jako první videomomentku v albu.
Přidá aktuální videomomentku do naposledy
zaznamenaného alba.
Vytvoří nové album a uloží klip jako první
videomomentku. Tento soubor alba se liší od
naposledy zaznamenaného alba.
Přehraje právě zaznamenanou videomomentku.
Odstraní naposledy zaznamenanou
videomomentku, aniž by se uložila do alba.
V potvrzovacím dialogu vyberte položku [OK].
oo Pokud upřednostňujete zaznamenat další videomomentku okamžitě, nastavte
možnost [Ukázat potvrzení] v nabídce [z: Videomomentka] na [Zakázat].
Toto nastavení umožňuje zaznamenat další videomomentku okamžitě, bez
potvrzující zprávy.
277
Záznam videomomentek
Přidávání do existujícího alba
položku [Přidat
1 Vyberte
k existujícímu albu].
zz Podle kroku 5 na =275 vyberte
položku [Přidat k existujícímu albu].
existující album.
2 Vyberte
zz Otáčením voliče <5> vyberte existující
album a stiskněte tlačítko <0>.
zz Vyberte tlačítko [OK].
gg Některá nastavení videomomentek se
aktualizují, aby odpovídala nastavením
existujícího alba.
nabídku.
3 Zavřete
zz Stisknutím tlačítka <M> zavřete
nabídku.
gg Zobrazí se obrazovka pro záznam
videomomentek.
videomomentku.
4 Nahrajte
zz Nahrajte videomomentku podle popisu
v části „Vytvoření alb videomomentek“
(=276).
oo Nelze vybrat album pořízené jiným fotoaparátem.
278
Záznam videomomentek
Obecná opatření pro videomomentky
oo Při nastavení možnosti [Efekt přehrávání] na hodnotu [1/2x rychlost] nebo
[2x rychlost] se nenahrává zvuk.
oo Doba záznamu na videomomentku je pouze přibližná. Může se nepatrně
odlišovat od skutečné doby záznamu indikované během přehrávání díky
snímkové frekvenci a dalším faktorům.
279
Nastavení funkce Servo AF při záznamu
filmu
Je-li tato funkce povolena, fotoaparát bude při záznamu filmu kontinuálně
ostřit na objekt.
možnost [z: Servo AF
1 Vyberte
u film.].
2 Vyberte možnost [Povolit].
zzPokud je nastavena možnost [Povolit]:
Fotoaparát bude nepřetržitě zaostřovat na objekt, i když nestisknete
tlačítko spouště do poloviny.
Chcete-li zachovat zaostření na specifickou pozici, nebo pokud
nechcete, aby záznam obsahoval mechanické zvuky objektivu, můžete
dočasně zastavit funkci Servo AF při záznamu filmu dotykem na ikonu
[Z] v levé dolní části obrazovky.
Když pozastavíte funkci Servo AF při záznamu filmu a vrátíte se
k záznamu filmu, například stisknutím tlačítka <M> nebo <x>
nebo změnou metody AF, funkce Servo AF při záznamu filmu se
obnoví.
zzJe-li nastavena možnost [Zakázat]:
Zaostřete stisknutím tlačítka spouště do poloviny nebo stisknutím
tlačítka <p>.
280
Nastavení funkce Servo AF při záznamu filmu
Upozornění pro případ, že je položka [Servo AF u film.] nastavena
na možnost [Povolit]
oo Podmínky při záznamu, které ztíží zaostření
• Rychle se pohybující objekt, který se přibližuje k fotoaparátu nebo se od něj
vzdaluje.
• Objekt pohybující se blízko fotoaparátu.
• Při snímání s vysokým clonovým číslem.
• Prostudujte si také část „Podmínky při záznamu, které ztíží zaostření“ na
=197.
oo Vzhledem k tomu, že je objektiv nepřetržitě poháněn, a tím spotřebovává
energii baterie, zkrátí se možná doba záznamu filmů (=586).
oo Při použití určitých může být zaznamenán mechanický zvuk pro zaostřování
objektivu. V tomto případě k omezení takových zvuků ve filmu zkuste použít
směrový stereofonní mikrofon DM-E1 (prodává se samostatně).
oo Funkce Servo AF při záznamu filmu se pozastaví při změně nastavení zoomu
nebo při zvětšeném zobrazení.
oo Pokud se při záznamu filmu objekt přibližuje nebo vzdaluje nebo pokud se
fotoaparát pohybuje ve svislém nebo vodorovném směru (panning), může
se zaznamenaný obraz filmu krátkodobě rozšířit nebo zúžit (změna zvětšení
obrazu).
281
Nastavení funkce Servo AF při záznamu filmu
Sledovací citlivost Serva AF při záznamu filmu
Je možné nastavit citlivost sledování (na jednu ze sedmi úrovní). Toto nastavení
ovlivňuje úroveň citlivost sledování u objektů, které mají tendenci unikat z AF
bodů v průběhu funkce Servo AF při záznamu filmu, například když se rušivé
objekty pohybují přes AF body nebo při panoramatickém snímání.
možnost [z: Sled.citl.
1 Vyberte
Serv.AF při film.].
zz Blokovaná: –3/–2/–1
Díky tomuto nastavení bude fotoaparát
s menší pravděpodobností sledovat jiný
objekt, pokud bude mít hlavní objekt
tendenci unikat z AF bodu. Čím více se
nastavení blíží symbolu mínus (-), tím má
fotoaparát menší tendenci sledovat jiný
objekt. To je užitečné, pokud nechcete,
aby AF body začaly sledovat nežádoucí
objekty při sledování pohybujícího se
objektu, nebo blokuje-li AF body překážka.
Responzivní: +1/+2/+3
Při tomto nastavení bude fotoaparát při sledování objektu v dosahu
AF bodu citlivější. Čím více se nastavení blíží symbolu plus (+), tím
pohotověji fotoaparát reaguje. To je užitečné, pokud chcete sledovat
pohybující se objekt, jehož vzdálenost od fotoaparátu se mění,
popřípadě rychle zaostřovat na jiné objekty.
oo Nemá žádný efekt (nastavení je zakázáno), když je nastaven záznam filmu
v kvalitě 4K.
oo Je k dispozici, pokud je položka [z: Servo AF u film.] nastavena na možnost
[Povolit] a položka [z: Metoda AF] na možnost [1 bodový AF].
oo Činnost při nastavení [z: Metoda AF] na jinou volbu než [1 bodový AF] je
ekvivalentní k nastavení [0].
282
Nastavení funkce Servo AF při záznamu filmu
Rychlost Serva AF při záznamu videa
Můžete nastavit rychlost Serva AF při záznamu filmu a jeho provozní podmínky.
Tuto funkci lze použít s objektivy, které při záznamu filmu podporují pomalou
korekci zaostřování*.
možnost [z: Rychl.
1 Vyberte
ServaAF při záz.filmu].
zz Kdy aktivní:
Když nastavíte možnost [Vždy], rychlost
automatického zaostřování bude
účinná vždy ve spojení se záznamem
filmu (před záznamem filmu a během
něj). Když nastavíte možnost [Během
snímání], rychlost automatického
zaostřování bude účinná pouze během
záznamu filmu.
zz Rychlost AF:
Můžete upravit rychlost AF (rychlost
změny zaostření) od standardní
rychlosti (0) po pomalou (7 úrovní) nebo
rychlou (dvě úrovně), a dosáhnout tak
požadovaného efektu pro tvorbu filmů.
* Objektivy, které podporují pomalou korekci zaostřování při
záznamu filmu
Objektivy typu USM a STM uvedené na trh v roce 2009 a dále jsou
kompatibilní. Více informací naleznete na webových stránkách
společnosti Canon.
283
Nastavení funkce Servo AF při záznamu filmu
oo U některých objektivů se rychlost automatického zaostřování nemusí změnit
ani po úpravě rychlosti AF.
oo Nemá žádný efekt (nastavení je zakázáno), když je nastaven záznam filmu
v kvalitě 4K.
oo Je k dispozici, pokud je položka [z: Servo AF u film.] nastavena na možnost
[Povolit] a položka [z: Metoda AF] na možnost [1 bodový AF].
oo Činnost při nastavení [z: Metoda AF] na jinou volbu než [1 bodový AF] je
ekvivalentní k nastavení [Rychlost AF] na [Standardní (0)].
oo Hvězdička napravo od možnosti [z: Rychl.ServaAF při záz.filmu] indikuje,
že došlo k úpravě výchozího nastavení.
284
Další funkce nabídky
[z2]
zzKorekce odchylky objektivu
Vinětaci, zkreslení a chromatickou vadu lze opravit během záznamu
filmů. Podrobné informace o korekci odchylky objektivu naleznete na
=123.
zzSnímání s dálkovým ovládáním
Když je nastavena možnost [Povolit], můžete záznam filmu zahájit nebo
zastavit pomocí bezdrátového dálkového ovládání BR-E1 (prodává se
samostatně). Nejprve spárujte ovládání BR-E1 s fotoaparátem (=399).
S bezdrátovým dálkovým ovládáním BR-E1
Přesuňte přepínač režimů uvolnění / snímání filmu do polohy <k>
a stiskněte uvolňovací tlačítko.
Podrobnosti o záznamu časosběrného filmu naleznete na =273.
285
Další funkce nabídky
[z3]
zzk Nastavení citlivosti ISO
Citlivost ISOM
V režimu [M] můžete nastavit citlivost ISO ručně. Můžete také vybrat
možnost Automatické ISO.
Rozsah citlivosti ISO
Při záznamu filmů v rozlišení Full HD/HD nebo časosběrných filmů
v rozlišení Full HD můžete nastavit rozsah ručního nastavení citlivosti
ISO (minimální a maximální).
Rozsah pro H
Při záznamu filmů v rozlišení 4K nebo časosběrných filmů v rozlišení
4K můžete nastavit rozsah ručního nastavení citlivosti ISO (minimum
a maximum).
Max pro auto
Můžete nastavit nejvyšší mez pro automatické ISO při záznamu
filmu v rozlišení Full HD/HD v režimu [k] nebo v režimu [M]
s automatickým ISO.
HMax pro auto
Můžete nastavit nejvyšší mez pro automatické ISO při záznamu filmu
v rozlišení 4K v režimu [k] nebo v režimu [M] s automatickým ISO.
aMax pro auto
Můžete nastavit nejvyšší mez pro automatické ISO při záznamu
časosběrného filmu v rozlišení 4K/časosběrného filmu v rozlišení
Full HD v režimu [k] nebo v režimu [M] s automatickým ISO.
oo Hodnoty z rozšířeného rozsahu citlivosti ISO (indikované ikonou
[H]) jsou ISO 32000/40000 pro filmy v rozlišení Full HD/HD
a ISO 16000/20000/25600/32000/40000 pro filmy v rozlišení 4K.
286
Další funkce nabídky
zzPriorita vysokých jasů
Při záznamu filmů je možné omezit přeexponované, oříznuté jasné
plochy. Podrobné informace o prioritě zvýraznění tónu viz =137.
oo Možnost [Vylepšeno] není k dispozici (není zobrazena) při záznamu filmů
s nastavenou funkcí [z: Priorita vysokých jasů].
287
Další funkce nabídky
zzk Automatický delší čas
Automatickým zpomalením rychlosti
závěrky při nedostatku světla můžete
vybrat, zda nahrávat filmy, které jsou
jasnější a méně ovlivněné šumem snímků,
než u možnosti [Zakázat].
K dispozici v režimu snímání [k]. Platí,
když je snímková frekvence velikosti
filmového záznamu 8 nebo 7.
Zakázat
Umožňuje nahrávat filmy s plynulejším, přirozenějším pohybem, méně
ovlivněným rozhýbáním objektu, než u možnosti [Povolit]. Vezměte
na vědomí, že při nedostatku světla mohou být filmy tmavší než při
nastavení možnosti [Povolit].
Povolit
Umožňuje nahrávat jasnější filmy méně ovlivněné šumem snímků než
při nastavení [Zakázat] automatickým snížením rychlosti závěrky při
nedostatku světla na 1/30 s (NTSC) nebo 1/25 s (PAL).
oo Nastavení možnosti [Zakázat] se doporučuje při záznamu pohybujících se
objektů při nedostatečném osvětlení nebo když mohou vzniknout zbytkové
obrazy, např. stopy.
288
Další funkce nabídky
zzk Přírůstky po 1/8 EV v režimu AvM
Při záznamu filmů s objektivem RF můžete
nastavit hodnoty clony na jemnější měřítko.
K dispozici v režimu snímání [M].
Výběrem možnosti [Povolit] změníte
nárůst clony z 1/3 EV (nebo 1/2 EV) na
1/8 EV.
oo Při použití objektivy typů EF nebo EF-S není dostupná položka [kAv 1/8krok.zvyš.] (není zobrazena).
oo Při nastavení možnosti [Povolit] jsou možnosti nastavení v položce
[8C.Fn I-1: Kroky úrovně expozice] zakázány a nemají žádný účinek.
289
Další funkce nabídky
[z4]
zzZobrazení HDMI informací
Zobrazení informací můžete nakonfigurovat
pro výstup obrazu prostřednictvím
kabelu HDMI.
zzS informacemi
Snímek, informace o snímku, body AF a další informace jsou
zobrazovány na dalším zařízení prostřednictvím HDMI. Vezměte na
vědomí, že obrazovka fotoaparátu se vypne.
Nahrané filmy se uloží na kartu.
zzČistý / H výstup
Výstup HDMI se skládá výhradně z filmů v kvalitě 4K. Informace o snímku
a AF body jsou též zobrazeny na fotoaparátu, ale na kartu se nenahraje
žádný snímek. Vezměte na vědomí, že komunikace přes síť Wi-Fi není
k dispozici.
zzČistý / L výstup
Výstup HDMI se skládá výhradně z filmů v kvalitě Full HD. Informace
o snímku a AF body jsou též zobrazeny na fotoaparátu, ale na kartu se
nenahraje žádný snímek. Vezměte na vědomí, že komunikace přes síť
Wi-Fi není k dispozici.
290
Obecná upozornění pro záznam filmů
Červená ikona <E> varování před vnitřní teplotou
oo Pokud se zvýší vnitřní teplota fotoaparátu v důsledku dlouhotrvajícího
záznamu filmů nebo vysoké okolní teploty, zobrazí se červená ikona <E>.
oo Červená ikona <E> znamená, že záznam filmů bude brzy automaticky
ukončen. Jestliže k tomu dojde, budete moci pokračovat ve snímání až po
snížení vnitřní teploty fotoaparátu. Vypněte napájení a ponechejte fotoaparát
na chvíli v klidu.
oo Dlouhotrvající záznam filmu za vysoké teploty způsobí, že se červená ikona
<E> zobrazí dříve. Pokud nesnímáte, vždy vypněte fotoaparát.
Záznam a kvalita obrazu
oo Pokud je nasazený objektiv vybaven funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu) a nastavíte přepínač funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu)
(IS) do polohy <1>, bude funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) stále
aktivní i v případě, že nestisknete tlačítko spouště do poloviny. Funkce Image
Stabilizer (Stabilizátor obrazu) spotřebovává energii baterie, a v závislosti na
podmínkách snímání tak může zkrátit celkovou dobu záznamu filmu. Pokud
není nutné používat funkci Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu), například při
použití stativu, doporučujeme přesunout přepínač IS do polohy <2>.
oo Pokud se během záznamu filmu s automatickou expozicí změní jas, může se
zdát, že se film na okamžik zastavil. V tomto případě nahrávejte filmy pomocí
ruční expozice.
oo Pokud se v záběru nachází zdroj velmi jasného světla, může se oblast
s vysokým jasem jevit na obrazovce černá. Filmy se nahrávají téměř ve stejné
podobě, v jaké se zobrazují na obrazovce.
oo Při záznamu při vysokých citlivostech ISO, vysokých teplotách, nízkých
rychlostech závěrky nebo při nedostatku světla může nastat šum snímků nebo
nepravidelné barvy. Filmy se nahrávají téměř ve stejné podobě, v jaké se
zobrazují na obrazovce, kromě záznamu časosběrného filmu.
oo Při přehrávání filmu v jiných zařízeních může dojít ke snížení kvality obrazu
nebo zvuku, případně nemusí být přehrávání možné (i když tato zařízení
podporují formát MP4).
291
Obecná upozornění pro záznam filmů
Záznam a kvalita obrazu
oo Pokud používáte kartu s nízkou rychlostí zápisu,
může se během záznamu filmu zobrazit v pravé části
obrazovky indikátor. Tento indikátor ukazuje, kolik dat
ještě zbývá zapsat na kartu (zbývající kapacita vnitřní
vyrovnávací paměti). Čím nižší bude rychlost zápisu na
kartu, tím rychleji se bude indikátor pohybovat směrem
(1)
nahoru. Jestliže indikátor (1) dosáhne nejvyšší úrovně,
záznam filmu se automaticky zastaví.
oo Pokud se jedná o kartu s vysokou rychlostí zápisu, indikátor se buď nezobrazí,
nebo jeho úroveň (pokud se zobrazí) téměř neporoste. Nejprve pořiďte několik
zkušebních filmů, abyste ověřili, zda karta umožňuje dostatečně rychlý zápis.
oo Pokud indikátor ukazuje, že je karta plná, a dojde k automatickému ukončení
záznamu filmu, nemusí se zvuk ke konci filmu zaznamenat správně.
oo Pokud je rychlost zápisu karty pomalá (z důvodu fragmentace) a zobrazí se
indikátor, můžete rychlost zápisu zvýšit naformátováním karty.
Omezení zvuku
oo Vezměte na vědomí, že platí následující omezení, pokud je možnost [Velik.
film.zázn.] nastavena na L6V (NTSC) nebo L5V (PAL),
možnost [8C.Fn III-9: Komprese zvuku] nastavena na [Povolit] a pro HDR
filmy.
• Nezaznamená se zvuk pro přibližně dva poslední snímky.
• Při přehrávání filmů v systému Windows může dojít k nepatrnému narušení
synchronizace obrazu filmu a zvuku.
292
Přehrávání
Tato kapitola popisuje témata spojená s přehráváním – fotografií
a filmů – a představuje nastavení nabídek na kartě přehrávání
([x]).
Snímky pořízené a uložené jiným zařízením
Normální zobrazení nebo výběr na tomto fotoaparátu nebude
možný u snímků pořízených na jiných fotoaparátech, nebo u snímků
z tohoto fotoaparátu, které byly upraveny nebo přejmenovány na
počítači.
293
Nabídky na kartě: Přehrávání
zzPřehrávání 1
=310
=313
=314
=318
=322
zzPřehrávání 2
=325
=331
=333
=334
zzPřehrávání 3
=337
=339
=340
=343
=345
=347
oo Možnosti [3: Zpracování snímku RAW] a [3: RAW zpracování
Rychloovlad.] nejsou zobrazeny v režimech základní zóny.
294
Nabídky na kartě: Přehrávání
zzPřehrávání 4
=349
=351
=352
=353
=354
=355
295
Přehrávání snímků
Zobrazení jednotlivých snímků
snímek.
1 Přehrajte
zz Stiskněte tlačítko <x>.
požadovaný snímek.
2 Vyberte
zz Pro přehrávání novějších snímků
stiskněte tlačítko <Z>, pro přehrávání
starších snímků použijte tlačítko <Y>.
zz Po každém stisknutí tlačítka <B> se
změní zobrazení na displeji.
Žádné informace
Zobrazení
základních
informací
Zobrazení informací o snímku
přehrávání snímků.
3 Ukončete
zz Stisknutím tlačítka <x> ukončete
přehrávání snímků.
296
Přehrávání snímků
Zobrazení informací o snímku
Pokud je zobrazena obrazovka informací o snímku, můžete stisknutím
tlačítek <W> <X> změnit zobrazené informace. Zobrazené informace
můžete také upravit v části [x: Zobraz. informací při přehrávání]
(=349).
297
Přehrávání snímků
Přehrávání dotykem
Fotoaparát disponuje panelem dotykové obrazovky, který umožňuje ovládat
přehrávání dotykem. Podporované operace ovládání dotykem jsou podobné
operacím na chytrých telefonech a podobných zařízeních. Nejdříve
stiskněte tlačítko <x> pro přípravu přehrávání dotykem.
Procházení snímků
Zobrazení s přeskakováním
snímků
Zobrazení náhledů
Zvětšené zobrazení
oo Zobrazení můžete také zvětšit pomocí dvojitého poklepání jedním prstem.
298
Zvětšování snímků
Pořízené snímky můžete zvětšovat.
snímek.
1 Zvětšete
zz Během přehrávání snímků stiskněte
tlačítko <u>.
gg Objeví se zvětšené zobrazení. V pravém
dolním rohu obrazovky se zobrazí
pozice zvětšené oblasti (1) a ikona
[6u].
zz Pro zvětšení snímků otočte voličem
<6> ve směru hodinových ručiček.
zz Pro zmenšení snímků otočte voličem
<6> proti směru hodinových ručiček.
Pro zobrazení náhledů (=300)
pokračujte v otáčení voličem.
(1)
snímek.
2 Posouvejte
zz Stisknutím navigačních tlačítek <V>
lze snímek posouvat svisle i vodorovně.
zz Chcete-li zvětšení zobrazení ukončit,
stiskněte tlačítko <u>.
299
Zobrazení náhledů (zobrazení více snímků)
Snímky můžete rychle vyhledat zobrazením náhledů 4, 9, 36 nebo
100 snímků na jedné obrazovce.
tlačítko <u>.
1 Stiskněte
zz Během přehrávání snímků stiskněte
tlačítko <u>.
gg V pravém dolním rohu obrazovky se
zobrazí ikony [6u].
do režimu zobrazení
2 Přepněte
náhledů.
zz Otáčejte voličem <6> proti směru
hodinových ručiček.
gg Zobrazí se náhled 4 snímků. Vybraný
snímek je zvýrazněn oranžovým
rámečkem.
zz Pokud volič <6> otočíte ještě dále proti
směru hodinových ručiček, zobrazí se
náhled 9, 36 nebo 100 snímků. Pokud
volič otočíte po směru hodinových
ručiček, vrátíte se zpět ze zobrazení
100, 36, 9 nebo 4 snímků na zobrazení
jednotlivých snímků.
B
B
B
B
požadovaný snímek.
3 Vyberte
zz Stisknutím navigačních tlačítek <V>
přesuňte oranžový rámeček a vyberte
snímek.
zz Po stisknutí tlačítka <0> v režimu
zobrazení náhledů se vybraný snímek
zobrazí jako jednotlivý snímek.
300
Přehrávání filmů
snímek.
1 Přehrajte
zz Stiskněte tlačítko <x>.
film.
2 Vyberte
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte film,
který chcete přehrát.
zz V režimu zobrazení jednotlivých snímků
označuje film ikona <s1> zobrazená
v levém horním rohu.
zz V režimu zobrazení náhledů označuje
film děrování na levém okraji náhledu.
Vzhledem k tomu, že filmy nelze
přehrávat v režimu zobrazení náhledů,
přepněte stisknutím tlačítka <0>
na zobrazení jednotlivých snímků.
režimu zobrazení jednotlivých
3 Vsnímků
stiskněte tlačítko <0>.
přehrajete stisknutím tlačítka
4 Film
<0>.
gg Spustí se přehrávání filmu.
zz Přehrávání můžete pozastavit a
stisknutím tlačítka <0> zobrazit panel
pro přehrávání filmů. Dalším stisknutím
tlačítka přehrávání obnovíte.
zz Hlasitost je rovněž možné upravit
během přehrávání filmů pomocí tlačítek
<W> <X>.
(1)
Reproduktor
(1)
301
Přehrávání filmů
Panel pro přehrávání filmů
Položka
Operace přehrávání
Stisknutím tlačítka <0> lze přepínat mezi přehráváním
7 Přehrát
a zastavením.
Rychlost pomalého pohybu lze upravit tlačítky <Y> <Z>.
8 Pomalý pohyb
Její hodnota se zobrazuje v pravém horním rohu obrazovky.
Při každém stisknutí <0> poskočí dozadu o 4 s.
T Skok dozadu
Zobrazí předchozí políčko při každém stisknutí <0>.
3 Předchozí políčko
Podržením tlačítka <0> se bude film převíjet zpět.
Zobrazí film políčko po políčku při každém stisknutí <0>.
6 Následující políčko
Podržením tlačítka <0> se bude film převíjet vpřed.
Při každém stisknutí <0> poskočí dopředu o 4 s.
v Skok dopředu
X Upravit
Slouží k zobrazení obrazovky pro úpravy (=304).
Slouží k přehrání filmu s vybranou hudbou na pozadí
(=336).
Funkce je dostupná pokud přehráváte 4K nebo časosběrné
I Zachycení políčka 4K filmy. Umožňuje vyjmout aktuální políčka a uložit je jako
fotografie ve formátu JPEG (=306).
Stav přehrávání
mm’ ss”
Doba přehrávání (minuty:sekundy)
Hlasitost reproduktoru upravte pomocí tlačítek <W> <X>
Hlasitost
(=301).
y Hudba na pozadí
302
Přehrávání filmů
Panel pro přehrávání filmů (alba videomomentek)
Položka
Operace přehrávání
Stisknutím tlačítka <0> lze přepínat mezi přehráváním
7 Přehrát
a zastavením.
Rychlost pomalého pohybu lze upravit tlačítky <Y> <Z>.
8 Pomalý pohyb
Její hodnota se zobrazuje v pravém horním rohu obrazovky.
Slouží k zobrazení prvního políčka předchozí
T Předchozí klip
videomomentky.
Zobrazí předchozí políčko při každém stisknutí <0>.
3 Předchozí políčko
Podržením tlačítka <0> se bude film převíjet zpět.
Zobrazí film políčko po políčku při každém stisknutí <0>.
6 Následující políčko
Podržením tlačítka <0> se bude film převíjet vpřed.
Slouží k zobrazení prvního políčka další videomomentky.
v Další klip
Slouží ke smazání aktuální videomomentky.
L Smazat klip
X Upravit
y Hudba na pozadí
mm’ ss”
Hlasitost
Slouží k zobrazení obrazovky pro úpravy (=304).
Slouží k přehrání alba s vybranou hudbou na pozadí
(=336).
Stav přehrávání
Doba přehrávání (minuty:sekundy)
Hlasitost reproduktoru upravte pomocí tlačítek <W> <X>
(=301).
oo Když je fotoaparát připojen k televizoru pro přehrávání filmů, upravte hlasitost
pomocí ovládacích prvků televizoru (=308). (Hlasitost nelze upravit tlačítky
<W> <X>.)
oo Pokud je rychlost čtení karty příliš nízká nebo filmy obsahují poškozené
snímky, přehrávání filmu se možná zastaví.
oo Podrobnosti o dostupné době záznamu filmu viz =586.
303
Úprava prvních a posledních scén filmu
Můžete vynechat první a poslední scény filmu v přibližně jednosekundových
krocích.
přehrávání filmu.
1 Pozastavte
gg Zobrazí se panel pro přehrávání filmů.
panelu přehrávání filmu vyberte
2 Na
ikonu [X].
část, která má být
3 Určete
vynechána.
zz Vyberte ikonu [U] (Střih začátek) nebo
[V] (Střih konec).
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> vyberte
přehrávání po jednotlivých políčkách.
zz Po výběru části, kterou chcete vynechat,
stiskněte tlačítko <0>. Část, která
je označena linkou u dolního okraje
obrazovky, zůstane zachována.
upravený film.
4 Zkontrolujte
zz Upravený film přehrajte výběrem
tlačítka [7].
zz Chcete-li upravenou část změnit,
přejděte zpět na krok 3.
zz Úpravu zrušíte stisknutím tlačítka
<M>.
304
Úprava prvních a posledních scén filmu
snímek.
5 Uložte
zz Vyberte možnost [W] (1).
(1) (2)
zz Zobrazí se obrazovka pro ukládání.
zz Chcete-li položku uložit jako nový
film, vyberte možnost [Nový soubor].
Chcete-li položku uložit a přepsat
původní filmový soubor, vyberte možnost
[Přepsat].
] (2) uložíte
zz Výběrem možnosti [
komprimovanou verzi souboru. Filmy
v rozlišení 4K se před kompresí
konvertují na filmy v kvalitě Full HD.
zz Výběrem položky [OK] v potvrzovacím
dialogu uložíte upravený film a přejdete
zpět na obrazovku pro přehrávání filmů.
oo Protože se úpravy provádí po jednosekundových krocích (v poloze označené
ikonou [ ] dole na obrazovce), může se skutečná poloha oříznutí filmu mírně
lišit od vámi určené polohy.
oo Pomocí tohoto fotoaparátu nelze upravovat filmy pořízené jiným fotoaparátem.
oo Film nelze upravovat, když je fotoaparát připojen k počítači.
oo Komprese a uložení není k dispozici pro velikosti filmového záznamu
L6V (NTSC) nebo L5V (PAL).
oo Pokyny k úpravě alb videomomentek viz „Úprava alb videomomentek“
(=334).
305
Zachycení políčka z filmu v rozlišení 4K
nebo časosběrného filmu v rozlišení 4K
Z filmů v rozlišení 4K nebo z časosběrných filmů v rozlišení 4K můžete
vybírat jednotlivá políčka, která lze následně uložit jako fotografie ve formátu
JPEG (přibližně 8,3 megapixelu, 3840×2160). Tato funkce se nazývá
„zachycení políčka (zachycení snímku v rozlišení 4K)“.
snímek.
1 Přehrajte
zz Stiskněte tlačítko <3>.
film v rozlišení 4K.
2 Vyberte
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte film
v rozlišení 4K nebo časosběrný film
v rozlišení 4K.
zz Na obrazovce informací o snímku
(=599) jsou filmy v rozlišení 4K
nebo časosběrné filmy v rozlišení 4K
označeny ikonou [H].
zz V zobrazení náhledů můžete stisknutím
tlačítka <0> přepnout na zobrazení
jednotlivých snímků.
režimu zobrazení jednotlivých
3 Vsnímků
stiskněte tlačítko <0>.
Pozastavte
filmu.
4 ggZobrazí se přehrávání
panel pro přehrávání filmů.
políčko, které chcete zachytit.
5 Vyberte
zz Pomocí panelu pro přehrávání filmů
vyberte políčko, které chcete zachytit
jako fotografii.
zz Pokyny k panelu pro přehrávání filmů viz
=302.
možnost [I].
6 Vyberte
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
možnost [I].
306
Zachycení políčka z filmu v rozlišení 4K nebo časosběrného filmu v rozlišení 4K
snímek.
7 Uložte
zz Vyberte možnost [OK] a uložte tak
aktuální políčko jako fotografii ve
formátu JPEG.
snímek, který chcete
8 Vyberte
zobrazit.
zz Zkontrolujte cílovou složku a číslo
souboru snímku.
zz Vyberte možnost [Zobrazení
původního filmu] nebo [Zobrazení
zachycené fotografie].
oo Zachycení políčka není možné u filmů v kvalitě Full HD, časosběrných filmů
v kvalitě Full HD, filmů v rozlišení 4K nebo časosběrných filmů v rozlišení 4K
zaznamenaných jiným fotoaparátem.
307
Přehrávání na televizoru
Po připojení fotoaparátu k televizoru kabelem HDMI můžete přehrávat
pořízené fotografie a filmy na televizoru. Doporučujeme použít kabel HDMI
HTC-100 (prodává se samostatně).
Pokud se na obrazovce televizoru neobjeví obraz, zkontrolujte, zda je
položka [5: Videosystém] správně nastavena na možnost [Pro NTSC]
nebo [Pro PAL] (podle videosystému televizoru).
kabel HDMI k fotoaparátu.
1 Připojte
zz Otočte zástrčku tak, aby její logo
<dHDMI MINI> směřovalo k přední části
fotoaparátu, a zasuňte ji do konektoru
<D> fotoaparátu.
kabel HDMI k televizoru.
2 Připojte
zz Připojte kabel HDMI ke konektoru HDMI
IN televizoru.
televizor a jeho přepnutím
3 Zapněte
na vstup videa vyberte připojený
port.
vypínač napájení na
4 Přesuňte
fotoaparátu do polohy <1>.
tlačítko <x>.
5 Stiskněte
gg Snímek se objeví na obrazovce
televizoru. (Na obrazovce fotoaparátu se
nic nezobrazí.)
zz Snímky se automaticky zobrazí
v optimálním rozlišení podle připojeného
televizoru.
308
Přehrávání na televizoru
oo Hlasitost zvuku filmu upravte na televizoru. Hlasitost zvuku nelze upravit
prostřednictvím fotoaparátu.
oo Před připojením nebo odpojením kabelu pro propojení fotoaparátu a televizoru
vypněte obě uvedená zařízení.
oo V závislosti na televizoru může být část zobrazeného snímku oříznuta.
oo Ke konektoru <D> fotoaparátu nepřipojujte výstup z žádného jiného
zařízení. Mohlo by dojít k závadě.
oo Některé sady televizorů nemusí zobrazit snímky z důvodu nekompatibility.
oo Může nějakou dobu trvat, než dojde k zobrazení snímků. Pokud se chcete
vyhnout zpožděním, nastavte [5: HDMI rozlišení] na [1080p] (=386).
oo Používání dotykové obrazovky není podporováno, je-li fotoaparát připojen
k televizoru.
309
Ochrana snímků
Důležité snímky můžete chránit před jejich nechtěným smazáním.
Ochrana jednotlivého snímku
možnost [3: Ochrana
1 Vyberte
snímků].
2 Vyberte možnost [Výběr snímků].
požadovaný snímek.
3 Vyberte
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek, který chcete chránit.
(1)
4 zz Stisknutím tlačítka <0> nastavte
Nastavte ochranu snímku.
ochranu vybraného snímku. V horní
části obrazovky se zobrazí ikona (1)
<K>.
zz Jestliže chcete ochranu snímku zrušit,
stiskněte znovu tlačítko <0>. Ikona
<K> zmizí.
zz Chcete-li nastavit ochranu pro další
snímek, opakujte kroky 3 a 4.
310
Ochrana snímků
Určení rozsahu chráněných snímků
Při prohlížení snímků v zobrazení náhledů můžete zadat první a poslední
snímek, a vybrat tak najednou rozsah všech zadaných snímků, které chcete
chránit.
možnost [Vybrat rozsah].
1 Vyberte
zz Vyberte možnost [Vybrat rozsah] v
části [3: Ochrana snímků].
rozsah snímků.
2 Určete
zz Vyberte první snímek (počáteční bod).
zz Dále vyberte poslední snímek (koncový
bod).
gg Snímky v zadaném rozsahu budou
chráněny a zobrazí se ikona <J>.
zz Chcete-li vybrat další snímek, který
chcete chránit, opakujte krok 2.
311
Ochrana snímků
Ochrana všech snímků ve složce nebo na kartě
Můžete najednou nastavit ochranu pro všechny snímky ve složce nebo
na kartě.
Pokud v nabídce [3: Ochrana snímků]
vyberete položku [Všechny snímky ve
složce] nebo [Všechny snímky na kartě],
budou chráněny všechny snímky ve složce
nebo na kartě.
Výběr snímků zrušíte výběrem položky
[Zruš. ochr. všech sn. ve složce] nebo
[Zruš. ochr. všech sn. na kartě].
Jsou-li nastaveny podmínky hledání pomocí možnosti [3: Nast. podm.
vyhled. snímků] (=345), zobrazení se změní na [Všech. nalez.sn.]
a [Zruš.ochr.nalez.].
Pokud vyberete položku [Všech. nalez.
sn.], budou chráněny všechny nalezené
snímky odpovídající podmínkám hledání.
Pokud vyberete položku [Zruš.ochr.
nalez.], ochrana všech filtrovaných snímků
se zruší.
oo Při naformátování karty (=367) budou vymazány i chráněné snímky.
oo Po nastavení ochrany nelze snímek vymazat pomocí funkce vymazání
fotoaparátu. Chcete-li vymazat chráněný snímek, je třeba nejdříve zrušit
ochranu.
oo Pokud vymažete všechny snímky (=317), zůstanou uchovány pouze
chráněné snímky. Tento způsob je vhodný v situaci, kdy chcete vymazat
všechny nepotřebné snímky najednou.
312
Otáčení snímků
Zobrazený snímek můžete pomocí této funkce otočit do požadované
orientace.
možnost [3: Otočit
1 Vyberte
snímek].
požadovaný snímek.
2 Vyberte
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek, který chcete otočit.
snímek.
3 Otočte
zz Po každém stisknutí tlačítka <0>
dojde k otočení snímku ve směru
hodinových ručiček následujícím
způsobem: 90° → 270° → 0°.
zz Chcete-li otočit další snímek, opakujte
kroky 2 a 3.
oo Jestliže jste před pořízením snímků na výšku nastavili položku [5: Aut.
otáčení] na možnost [ZapzD] (=366), nebude nutné snímek otočit
pomocí této funkce.
oo Pokud se otočený snímek při přehrávání snímků nezobrazí ve správné
orientaci, nastavte položku [5: Aut. otáčení] na možnost [ZapzD].
313
Mazání snímků
Nepotřebné snímky lze vybírat a mazat jednotlivě nebo je možné vymazat
více snímků v jedné dávce. Chráněné snímky (=310) nebudou vymazány.
oo Snímek nelze po vymazání obnovit. Před vymazáním snímku se ujistěte,
zda jej již nepotřebujete. Pomocí funkce ochrany lze důležité snímky
ochránit před neúmyslným vymazáním.
Vymazání jednoho snímku
snímek, který chcete
1 Vyberte
vymazat.
zz Stiskněte tlačítko <x>.
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek, který chcete vymazat.
2 Stiskněte tlačítko <L>.
3 Vymažte snímky.
Snímky nebo filmy ve formátu
JPEG nebo RAW
zz Vyberte možnost [Smazat].
Snímky RAW+JPEG
zz Vyberte položku.
314
Mazání snímků
Označení [X] více snímků k dávkovému vymazání
Doplněním zatržítek ke snímkům, které mají být vymazány, lze vymazat
více snímků najednou.
možnost [3: Smazání
1 Vyberte
snímků].
Vyberte možnost [Výběr a smazání
2 snímků].
požadovaný snímek.
3 Vyberte
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek, který chcete vymazat,
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Chcete-li vybrat další snímek
k vymazání, opakujte krok 3.
snímky.
4 Vymažte
zz Stiskněte tlačítko <M> a poté
vyberte položku [OK].
315
Mazání snímků
Určení rozsahu mazaných snímků
Při prohlížení snímků v zobrazení náhledů můžete zadat první a poslední
snímek, a vybrat tak najednou rozsah všech zadaných snímků, které chcete
vymazat.
možnost [Vybrat rozsah].
1 Vyberte
zz Vyberte možnost [Vybrat rozsah]
v položce [3: Smazání snímků].
rozsah snímků.
2 Určete
zz Vyberte první snímek (počáteční bod).
zz Dále vyberte poslední snímek (koncový
bod).
3 Stiskněte tlačítko <M>.
snímky.
4 Vymažte
zz Vyberte tlačítko [OK].
316
Mazání snímků
Smazání všech snímků ve složce nebo na kartě
Můžete najednou vymazat všechny snímky ve složce nebo na kartě.
Pokud je položka [3: Smazání snímků]
nastavena na možnost [Všechny snímky
ve složce] nebo [Všechny snímky na
kartě], budou vymazány všechny snímky
ve složce či na kartě.
Jsou-li nastaveny podmínky hledání pomocí možnosti [3: Nast. podm.
vyhled. snímků] (=345), zobrazení se změní na [Všech. nalez.sn.].
Pokud vyberete položku [Všech. nalez.
sn.], budou smazány všechny nalezené
snímky odpovídající podmínkám hledání.
oo Chcete-li vymazat všechny snímky, včetně chráněných snímků, naformátujte
kartu (=367).
317
Formát DPOF (Digital Print Order Format)
Formát DPOF (Digital Print Order Format) umožňuje tisk snímků
zaznamenaných na kartě podle zadaných pokynů k tisku, jako jsou výběr
snímků, počet kopií atd. Je možné vytisknout více snímků v jedné dávce
nebo vytvořit příkaz tisku snímků pro fotolaboratoř.
Můžete upravit různá nastavení tisku, například druh tisku, tisk data a tisk
čísla souboru. Nastavení tisku budou aplikována na všechny snímky určené
k tisku. (Nelze použít jiné nastavení pro každý ze snímků.)
Nastavení možnosti tisku
1 Vyberte možnost [3: Příkaz tisku].
2 Vyberte možnost [Nastavit].
požadované možnosti.
3 Nastavte
zz Nastavte položky [Druh tisku], [Datum]
a [Č. Souboru].
Druh tisku
K Standardní
Tisk jednoho snímku na jeden list.
L Rejstřík
Na jeden list se vytiskne více náhledů snímků.
K
L
Datum
Číslo souboru
318
Obojí
Zap
Vyp
Zap
Vyp
Standardní tisk i tisk náhledů.
Možnost [Zap] zajistí vytištění data zaznamenání
snímku na zachycený snímek.
Pomocí možnosti [Zap] zajistíte tisk čísla souboru.
Formát DPOF (Digital Print Order Format)
nastavení.
4 Ukončete
zz Stiskněte tlačítko <M>.
zz Dále výběrem položky [Výb.sním.] nebo
[Více sn.] označte snímky k tisku.
oo Pokud tisknete snímek velké velikosti s použitím nastavení [Index] nebo
[Obojí] (=318), nemusí se náhledy na určitých tiskárnách vytisknout.
V tomto případě změňte velikost snímku (=339) a pak náhledy vytiskněte.
oo I v případě, že jsou položky [Datum] a [Č. Souboru] nastaveny na možnost
[Zap], se datum nebo číslo souboru nemusí vytisknout, v závislosti na
nastavení druhu tisku a tiskárny.
oo Pro výtisky typu [Index] nelze současně nastavit položku [Datum] i položku
[Č. Souboru] na možnost [Zap].
oo Při tisku pomocí formátu DPOF použijte kartu, u které jsou nastaveny
specifikace příkazu tisku. Pokud extrahujete pouze snímky z karty pro tisk
a pokusíte se je vytisknout, nebude je možné tisknout podle určeného příkazu
tisku.
oo Některé tiskárny vyhovující standardu DPOF a fotolaboratoře nemusí
umožňovat tisk snímků podle vašeho zadání. Před provedením tisku si
prostudujte návod k použití tiskárny, případně se obraťte na pracovníky
fotolaboratoře a vyžádejte si informace o kompatibilitě při objednávání snímků
k tisku.
oo Nepoužívejte tento fotoaparát ke konfiguraci nastavení tisku u snímků
s nastaveními DPOF provedenými na jiném fotoaparátu. Mohlo by dojít
k nechtěnému přepsání všech příkazů tisku. V závislosti na typu snímku by
také nemuselo být možné provést příkaz tisku.
319
Formát DPOF (Digital Print Order Format)
Výběr snímku k tisku
zzVýběr snímku
Vyberte a určete snímky, jeden po druhém.
Stisknutím tlačítka <M> uložte příkaz
tisku na kartu.
(1)
(2)
zz Standardní/Obojí
Chcete-li vytisknout kopii zobrazeného
snímku, stiskněte tlačítko <0>.
Stisknutím tlačítek <W> <X> můžete
nastavit počet kopií, které mají být
vytištěny, až do hodnoty 99.
(1)
(2)
(3) (4)
Množství
Celkový počet vybraných snímků
zz Rejstřík
Stisknutím tlačítka <0> doplňte
zatržítko [X] do políčka. Snímek bude
zahrnut do tisku náhledů.
(3)
(4)
Zatržítko
Ikona náhledů
zzVýběr více snímků
Vybrat rozsah
V části [Více sn.] vyberte možnost
[Vybrat rozsah]. Výběrem prvního
a posledního snímku rozsahu označíte
všechny snímky v rozsahu zaškrtávacím
znaménkem [X], a poté dojde k vytištění
jedné kopie každého snímku.
320
Formát DPOF (Digital Print Order Format)
Všechny snímky ve složce
Vyberte možnost [Označit vše ve složce] a zvolte složku. Vytvoří se
příkaz tisku pro jednu kopii všech snímků ve složce.
Pokud vyberete položku [Vymazat vše ve složce] a zvolíte složku,
zruší se příkaz tisku pro všechny snímky ve složce.
Všechny snímky na kartě
Pokud vyberete položku [Označit vše na kartě], bude k tisku určena
jedna kopie všech snímků uložených na kartě.
Pokud vyberete položku [Vymazat vše na kartě], bude vymazán
příkaz tisku pro všechny snímky uložené na kartě.
Jsou-li nastaveny podmínky hledání pomocí možnosti [3: Nast. podm.
vyhled. snímků] (=345) a vyberete možnost [Více sn.], zobrazení se
změní na [Označit všechny nalezené snímky] a [Vymazat všechny
nalezené snímky].
Všechny nalezené snímky
Pokud vyberete položku [Označit všechny nalezené snímky], bude
k tisku určena jedna kopie všech snímků uložených na kartě.
Pokud vyberete položku [Vymazat všechny nalezené snímky],
ochrana všech filtrovaných snímků se zruší.
oo K tisku nelze vybrat snímky RAW ani filmy. Vezměte na vědomí, že snímky
RAW nebo filmy nebudou určeny k tisku, i když označíte všechny snímky
pomocí možnosti [Více sn.].
oo Při použití tiskárny kompatibilní se standardem PictBridge neurčujte v rámci
jednoho příkazu tisku více než 400 snímků. Pokud byste označili k tisku více
snímků, nemusely by se všechny snímky vytisknout.
321
Určení snímků pro fotoalbum
Můžete určit až 998 snímků pro tisk ve fotoalbu. Při použití softwaru EOS
Utility (software EOS) k importu snímků do počítače se snímky určené pro
fotoalbum zkopírují do vyhrazené složky. Tato funkce je užitečná pro online
objednávání fotoalb.
Určení snímků po jednom
možnost [3: Nast.
1 Vyberte
fotoalba].
2 Vyberte možnost [Výběr snímků].
snímek, který chcete použít
3 Vyberte
pro fotoalbum.
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek a stiskněte tlačítko <0>.
zz Chcete-li vybrat další snímky pro
fotoalbum, opakujte krok 3.
322
Určení snímků pro fotoalbum
Zadání rozsahu snímků pro fotoalbum
Při prohlížení snímků v zobrazení náhledů můžete zároveň určit rozsah
(počáteční bod až koncový bod) snímků, které mají být určeny pro
fotoalbum.
možnost [Více sn.].
1 Vyberte
zz V části [3: Nast. fotoalba] vyberte
možnost [Více sn.].
2 Vyberte možnost [Vybrat rozsah].
rozsah snímků.
3 Určete
zz Vyberte první snímek (počáteční bod).
zz Dále vyberte poslední snímek
(koncový bod).
gg Ke všem snímkům v rozsahu od
prvního do posledního snímku se přidá
symbol [X].
323
Určení snímků pro fotoalbum
Výběr všech snímků ve složce nebo na kartě
Pro fotoalbum můžete najednou určit všechny snímky ve složce nebo na
kartě.
Když položku [Více sn.] v nabídce [x:
Nast. fotoalba] nastavíte na možnost
[Všechny snímky ve složce] nebo
[Všechny snímky na kartě], vyberou se
pro fotoalbum všechny snímky ve složce či
na kartě.
Výběr zrušíte výběrem možnosti [Vymazat
vše ve složce] nebo [Vymazat vše na
kartě].
Jsou-li nastaveny podmínky hledání pomocí možnosti [3: Nast. podm.
vyhled. snímků] (=345) a vyberete možnost [Více sn.], zobrazení se
změní na [Všech. nalez.sn.] a [Vymazat všechny nalezené snímky].
Pokud vyberete položku [Všech. nalez.
sn.], budou všechny nalezené snímky
odpovídající podmínkám hledání vybrány
pro fotoalbum.
Pokud vyberete položku [Vymazat
všechny nalezené snímky], budou
vymazány všechny příkazy fotoalba týkající
se filtrovaných snímků.
oo Snímky RAW nebo filmy nelze stanovit do alba. Vezměte na vědomí,
že snímky RAW nebo filmy se pro fotoalbum nevyberou, i když označíte
všechny snímky pomocí možnosti [Více sn.].
oo Nepoužívejte tento fotoaparát ke konfiguraci nastavení fotoalba u snímků
s nastaveními fotoalba provedenými na jiném fotoaparátu. Mohlo by dojít
k neúmyslnému přepsání všech nastavení fotoalba.
324
Zpracování snímků RAW pomocí
fotoaparátu
N
Snímky 1 nebo F můžete zpracovat pomocí fotoaparátu a vytvořit
snímky JPEG. Snímky RAW nejsou ovlivněny, takže pro vytvoření snímků
JPEG lze použít různé podmínky.
Ke zpracování RAW snímků můžete také použít dodaný software Digital
Photo Professional (software EOS).
možnost [3: Zpracování
1 Vyberte
snímku RAW].
položku a vyberte snímky.
2 Vyberte
zz Můžete vybrat více snímků a tyto snímky
zpracovat současně.
Výběr snímků
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímky, které chcete zpracovat,
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Stiskněte tlačítko <M>.
Vybrat rozsah
zz Vyberte první snímek (počáteční bod).
zz Dále vyberte poslední snímek
(koncový bod).
zz Stiskněte tlačítko <M>.
325
Zpracování snímků RAW pomocí fotoaparátu
požadované podmínky
3 Nastavte
zpracování.
Použijte nastavení snímání
zz Snímky jsou zpracovány s použitím
nastavení, které je aktuální v době
zachycení.
Upravte zpracování RAW
zz Pomocí kláves <W> <X> <Y> <Z>
vyberte položku.
zz Otáčením voliče <6> nebo <5>
přepněte nastavení.
zz Stisknutím tlačítka <0> přejděte na
obrazovku nastavení funkce.
zz Chcete-li se vrátit k nastavením snímku
platným při jeho snímání, stiskněte
tlačítko <L>.
Srovnávací obrazovka
zz Můžete přepínat mezi obrazovkami
[Po změně] a [Nastavení snímku]
stisknutím tlačítka <B> a otočením
voliče <5>.
zz Položky v oranžové barvě na obrazovce
[Po změně] byly od doby zachycení
upraveny.
zz Stiskněte tlačítko <M>.
snímek.
4 Uložte
zz Pokud používáte funkci [Upravit
zpracování RAW], vyberte možnost [W]
(Uložit).
zz Přečtěte si zprávu a vyberte [OK].
zz Chcete-li zpracovat další snímky, vyberte
možnost [Ano] a opakujte kroky 2–4.
326
Zpracování snímků RAW pomocí fotoaparátu
snímek, který chcete
5 Vyberte
zobrazit.
zz Vyberte možnost [Původní snímek]
nebo [Zprac. snímek].
Zvětšené zobrazení
Snímky zobrazené pro funkci [Upravit zpracování RAW] můžete zvětšit
stisknutím tlačítka <u>. Zvětšení závisí na nastavení [Kvalita snímku].
Stisknutím navigačních tlačítek <V> lze zvětšený snímek posouvat svisle i
vodorovně.
Chcete-li zvětšení zobrazení ukončit, znovu stiskněte tlačítko <u>.
Snímky s nastavením poměru stran
Když zpracujete snímky RAM pomocí volby [z: zOřez/poměr stran]
(=119) s nastavením na [1:1 (poměr stran)], [4:3 (poměr stran)], nebo
[16:9 (poměr stran)], vytvoří se snímky JPEG se stanoveným poměrem
stran.
oo Některá nastavení nelze změnit, pokud jsou zpracovávány snímky s násobnou
expozicí 1 nebo F.
327
Zpracování snímků RAW pomocí fotoaparátu
Možnosti zpracování snímků RAW
zz[
] Nastavení jasu
zz[
] Vyvážení bílé (=140)
zz[
] Styl Picture Style (=148)
Můžete upravit jas snímku až do ±1 EV v krocích po 1/3 EV.
Můžete vybrat vyvážení bílé. Po výběru možnosti [Q] můžete vybrat
možnost [Auto: Priorita prostř.] nebo [Auto: Priorita bílé]. Po výběru
možnosti [P] můžete nastavit teplotu barvy.
Můžete vybrat styl Picture Style. Můžete upravit ostrost, kontrast a další
parametry.
zz[ ] Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace
jasu) (=136)
Můžete nastavit funkci Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace
jasu).
zz[
] Potlačení šumu při vysokém ISO (=157)
Můžete nastavit potlačení šumu pro vysoké citlivosti ISO. Pokud je
obtížné účinek funkce rozpoznat, zvětšete snímek (=299).
zz[73] Kvalita snímku (=116)
Při vytváření snímku JPEG můžete nastavit kvalitu snímku. Mějte na
paměti, že u snímků RAW, které jsou zachyceny při snímání s ořezem
nebo s objektivy EF-S, jsou k dispozici pouze volby 73/83/b.
328
Zpracování snímků RAW pomocí fotoaparátu
zz[
] Barevný prostor (=147)
Můžete vybrat možnost sRGB nebo Adobe RGB. Vzhledem k tomu,
že obrazovka fotoaparátu není kompatibilní s barevným prostorem Adobe
RGB, rozdíl ve snímku bude těžko rozpoznatelný při obou nastaveních
barevného prostoru.
zz[
] Korekce odchylky objektivu
[
] Korekce vinětace (=124)
[
] Korekce distorze (=124)
[
] Digital Lens Optimizer (=125)
Fenomén, který činí rohy snímku tmavší v důsledku charakteristik
objektivu, je možné opravit. Pokud je nastavena volba [Povolit],
bude zobrazen opravený snímek. Pokud je obtížné účinek funkce
rozpoznat, zvětšete snímek (=299) a zkontrolujte čtyři rohy.
Korekce vinětace provedená fotoaparátem bude méně výrazná než
korekce provedená softwarem Digital Photo Professional (software
EOS) s maximální hodnotou korekce. Pokud nejsou efekty korekce
zjevné, pro provedení korekce vinětace použijte Digital Photo
Professional.
Distorze snímku v důsledku charakteristik objektivu je možné opravit.
Pokud je nastavena volba [Povolit], bude zobrazen opravený snímek.
Okrajové části snímku budou v opraveném snímku oříznuty.
Vzhledem k tomu, že rozlišení snímku může vypadat nepatrně nižší,
použijte parametr [Ostrost] stylu Picture Style k provedení potřebných
úprav.
Tato funkce dokáže opravit aberace, difrakce a degradace rozlišení
způsobená low-pass filtrem s využitím parametrů optické konstrukce.
Při zvětšení snímků (=299) můžete zkontrolovat, jaký efekt má
nastavení této funkce na možnost [Povolit]. Pokud snímek nezvětšíte,
efekt funkce Digital Lens Optimizer se nezobrazí. Vyberete-li možnost
[Povolit], dojde ke korekci chromatické vady a difrakce, ačkoli tyto
možnosti nejsou zobrazeny.
329
Zpracování snímků RAW pomocí fotoaparátu
[
] Korekce chromatické vady (=126)
[
] Korekce difrakce (=126)
Tuto chromatickou vadu (rozptyl barev podél obrysů objektu),
způsobenou charakteristikami objektivu, je možné opravit. Pokud je
nastavena volba [Povolit], bude zobrazen opravený snímek. Pokud
je obtížné účinek funkce rozpoznat, zvětšete snímek (=299).
Difrakci způsobenou clonou objektivu, která snižuje ostrost snímku,
lze korigovat. Pokud je nastavena volba [Povolit], bude zobrazen
opravený snímek. Pokud je obtížné účinek funkce rozpoznat, zvětšete
snímek (=299).
oo Zpracování snímků RAW ve fotoaparátu nepovede k přesně stejným
výsledkům jako zpracování snímků RAW pomocí softwaru Digital Photo
Professional (softwaru EOS).
oo Pokud provádíte [Nastavení jasu], mohou být hluk, pruhy apod. zvýrazněny
efekty nastavení.
oo Pokud je nastavena funkce [Digital Lens Optimizer], může dojít ke
zvýšenému šumu vlivem efektů korekce. Na okrajích snímků může také
docházet ke zvýraznění šumu. Upravte ostrost Stylu obrázku nebo nastavte
funkci [Digital Lens Optimizer] na [Zakázat] dle potřeby.
oo Účinek korekce odchylky objektivu se liší v závislosti na použitém objektivu
a podmínkách snímání. Účinek může být také obtížné rozpoznat v závislosti
na použitém objektivu, podmínkách snímání atd.
330
Použití oblíbených efektů (Kreativní
asistent)
Snímky RAW můžete zpracovat použitím oblíbených efektů a následným
uložením jako soubory JPEG.
možnost [3: Kreativní
1 Vyberte
asistent].
požadovaný snímek.
2 Vyberte
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímky, které chcete zpracovat,
a stiskněte tlačítko <0>.
úroveň efektu.
3 Vyberte
zz Efekt vyberte pomocí tlačítek
<Y> <Z>.
zz Výběrem možnosti [Předvolba]
a stisknutím tlačítka <0> můžete
zvolit [Živé], [Měkké] nebo jiné
přednastavené efekty. Efekty
[Automaticky 1], [Automaticky 2]
a [Automaticky 3] jsou doporučené
fotoaparátem podle stavu snímku.
331
Použití oblíbených efektů (Kreativní asistent)
zz Efekty jako [Jas] nebo [Kontrast]
lze upravit stisknutím tlačítka <0>
a následným použitím tlačítek
<Y> <Z>.
zz Po dokončení úpravy stiskněte
tlačítko <0>.
zz Chcete-li efekt vynulovat, stiskněte
tlačítko <L>.
zz Chcete-li efekt potvrdit, stiskněte
tlačítko <S>.
položky [OK] uložte
4 Výběrem
snímek.
332
Výběr typu zpracování snímku RAW
Provedení typu zpracování snímku RAW můžete vybrat na obrazovce
rychlého ovládání.
možnost [3: RAW
1 Vyberte
zpracování Rychloovlad.].
položku.
2 Vyberte
zz Kreativní asistent
Zpracování RAW, které platí pro
oblíbený efekt (=331).
zz Zpracování snímku RAW
Zpracování RAW podle stanovených
podmínek (=325).
333
Úprava alb videomomentek
Videomomentky zařazené do alba můžete přeuspořádat, odstranit nebo
přehrát.
možnost [3: Vytvořit
1 Vyberte
album].
album, které chcete
2 Vyberte
upravit.
zz Zatržítko [X] přidáte stisknutím
tlačítka <0>.
zz Po výběru stiskněte tlačítko <M>.
3 Vyberte tlačítko [OK].
4 Vyberte možnost úpravy.
334
Úprava alb videomomentek
Možnost
T Přeuspořádat
videomomentky
L Odstranit
videomomentku
7 Přehrát
videomomentku
Popis
Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte album videomomentek,
které chcete přesunout, a stiskněte tlačítko <0>. Přesuňte jej
pomocí tlačítek <Y> <Z> a stiskněte tlačítko <0>.
Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte album videomomentek,
které chcete odstranit, a stiskněte tlačítko <0>. Vybrané
videomomentky jsou označeny [L]. Chcete-li vymazat výběr
a odstranit [L], znovu stiskněte tlačítko <0>.
Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte videomomentku, kterou
chcete přehrát, a stiskněte tlačítko <0>. Hlasitost upravte
pomocí tlačítek <W> <X>.
úpravy.
5 Dokončete
zz Když máte úpravy dokončené, stiskněte
tlačítko <M>.
zz Vyberte možnost [W] (Dokončit editaci).
snímek.
6 Uložte
zz Chcete-li přehrávat album s hudbou
na pozadí, použijte k výběru hudby
možnost [Hudba na pozadí] (=336).
zz Ke kontrole úprav vyberte možnost
[Náhled].
zz Výběrem možnosti [Uložit] se upravené
album uloží jako nové album.
oo Alba videomomentek lze upravit pouze jednou.
335
Úprava alb videomomentek
Výběr hudby na pozadí
Alba a prezentace lze přehrávat s hudbou na pozadí, jakmile nakopírujete
příslušnou hudbu na kartu pomocí aplikace EOS Utility (software EOS).
položku [Hudba na pozadí].
1 Vyberte
zz Nastavte položku [Hudba na pozadí]
na [Zap].
hudbu na pozadí.
2 Vyberte
zz Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte
hudbu a stiskněte tlačítko <0>.
Pro možnost [Prezentace] můžete
vybrat více stop.
si ukázku.
3 Poslechněte
zz Ukázku si můžete poslechnout po
stisknutí tlačítka <B>.
zz Hlasitost upravte pomocí tlačítek <W>
<X>. Přehrávání zastavíte opětovným
stisknutím tlačítka <B>.
zz Chcete-li odstranit hudbu, vyberte ji
stisknutím tlačítek <W> <X> a poté
stiskněte tlačítko <L>.
oo Pokyny ke kopírování hudby na pozadí na karty naleznete v příručce EOS
Utility Návod k použití.
336
Oříznutí snímků JPEG
Zachycený snímek JPEG můžete oříznout a uložit jako další snímek.
Oříznutí je možné pouze u snímků JPEG. Snímky snímané ve formátu
RAW nelze oříznout.
1 Vyberte možnost [x: Výřez].
požadovaný snímek.
2 Vyberte
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek, který chcete oříznout.
rámeček ořezu.
3 Nastavte
zz Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
rámeček ořezu.
zz Oblast snímku ohraničená rámečkem
ořezu se ořízne.
zzZměna velikosti rámečku ořezu
Otáčením voliče <6> změňte velikost rámečku ořezu. Čím je rámeček
ořezu menší, tím více se oříznutý snímek bude jevit zvětšený.
zzZměna poměru stran a orientace
Otáčením voliče <5> vyberte položku <e>. Stisknutím možnosti
<0> změňte poměr stran rámečku ořezu.
337
Oříznutí snímků JPEG
zzPřesunutí rámečku ořezu
Stisknutím navigačních tlačítek <V> lze rámeček posouvat svisle
i vodorovně. Posouvejte rámeček ořezu, dokud nebude pokrývat
požadovanou oblast snímku.
zzOprava sklonu
Sklon snímku lze opravit o ±10°. Otáčením voliče <5> vyberte
položku <c> a stiskněte tlačítko <0>. Kontrolujte sklon oproti
mřížce a opravte sklon otáčením voliče <5> (v krocích po 0,1°) nebo
klepnutím na levý nebo pravý posuvník (v krocích po 0,5°) vlevo nahoře
na obrazovce. Až korekci sklonu dokončíte, stiskněte tlačítko <0>.
oblast snímku, kterou
4 Zkontrolujte
chcete oříznout.
zz Otáčením voliče <5> vyberte
položku <b>.
gg Dojde k zobrazení oblasti snímku, kterou
chcete oříznout.
snímek.
5 Uložte
zz Otáčením voliče <5> vyberte
položku <W>.
zz Výběrem položky [OK] uložte oříznutý
snímek.
zz Zkontrolujte cílovou složku a číslo
souboru snímku a vyberte položku [OK].
zz Chcete-li oříznout další snímek, opakujte
kroky 2 až 5.
oo Poloha a velikost oříznutého snímku se může změnit v závislosti na úhlu
nastaveném pro korekci sklonu.
oo Po uložení oříznutého snímku jej nelze znovu oříznout ani změnit jeho
velikost.
oo Informace o zobrazení AF bodu (=352) a data pro odstranění prachu
(=161) nebudou ke snímkům s ořezem přidány.
338
Změna velikosti snímků JPEG
Můžete změnit velikost snímku JPEG, aby se snížil počet pixelů, a poté jej
uložit jako nový snímek. Změnit velikost je možné pouze u snímků JPEG 3,
4 a a snímků. Velikost snímků JPEG ba RAW změnit nelze.
položku [3: Změnit
1 Vyberte
velikost].
požadovaný snímek.
2 Vyberte
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek, jehož velikost chcete změnit.
požadovanou velikost
3 Vyberte
snímku.
(1)
zz Stisknutím tlačítka <0> zobrazte
velikosti snímků.
zz Vyberte požadovanou velikost
snímku (1).
zz U snímků JPEG, které jsou zachyceny
při snímání s ořezem nebo s objektivy
EF-S, je možná změna velikosti pouze
na formát b.
snímek.
4 Uložte
zz Výběrem položky [OK] uložte snímek se
změněnou velikostí.
zz Zkontrolujte cílovou složku a číslo
souboru snímku a vyberte položku [OK].
zz Chcete-li změnit velikost dalšího snímku,
opakujte kroky 2 až 4.
oo Podrobnosti o velikosti snímků s upravenou velikostí naleznete na =590.
339
Nastavení hodnocení
Snímky můžete hodnotit na stupnici od 1 do 5 (l/m/n/o/p).
Tato funkce se nazývá hodnocení.
Hodnocení jednotlivého snímku
1 Vyberte položku [3: Hodnocení].
2 Vyberte možnost [Výběr snímků].
snímek, který chcete
3 Vyberte
ohodnotit.
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
snímek, který chcete ohodnotit.
snímek.
4 Ohodnoťte
zz Stiskněte tlačítko <0>, zobrazí
se modrý zvýrazňovací rámeček, jak
ukazuje obrazovka vlevo.
zz Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte
požadovaný symbol hodnocení
a stiskněte tlačítko <0>.
gg Při připojení symbolu hodnocení snímku
se hodnota za nastaveným hodnocením
zvýší o 1.
zz Chcete-li ohodnotit další snímek,
opakujte kroky 3 a 4.
340
Nastavení hodnocení
Hodnocení pomocí určení rozsahu
Při prohlížení snímků v zobrazení náhledů můžete zadat první a poslední
snímek, a vybrat tak najednou rozsah všech zadaných snímků, které chcete
hodnotit.
možnost [Vybrat rozsah].
1 Vyberte
zz Vyberte položku [Vybrat rozsah] na
obrazovce [3: Hodnocení].
rozsah snímků.
2 Určete
zz Vyberte první snímek (počáteční bod).
zz Dále vyberte poslední snímek (koncový
bod).
gg Ke všem snímkům v rozsahu od
prvního do posledního snímku se přidá
symbol [X].
3 Stiskněte tlačítko <M>.
snímek.
4 Ohodnoťte
zz Otáčením voliče <6> vyberte symbol
hodnocení a pak vyberte tlačítko [OK].
gg Všechny snímky v zadaném rozsahu
se ohodnotí (stejným hodnocením)
najednou.
341
Nastavení hodnocení
Hodnocení všech snímků ve složce nebo na kartě
Můžete najednou určit všechny snímky ve složce nebo na kartě.
Když v části [3: Hodnocení] vyberete
možnost [Všechny snímky ve složce]
nebo [Všechny snímky na kartě], budou
ohodnoceny všechny snímky ve složce či
na kartě.
Otáčením voliče <6> vyberte hodnocení
a pak vyberte tlačítko [OK].
Když snímky nehodnotíte a nerušíte
hodnocení, vyberte [OFF].
Jsou-li nastaveny podmínky hledání pomocí možnosti [3: Nast. podm.
vyhled. snímků] (=345), zobrazení se změní na [Všech. nalez.sn.].
Pokud vyberete položku [Všech. nalez.
sn.], ohodnotí se všechny nalezené snímky
odpovídající podmínkám hledání.
oo Pokud má stejné hodnocení více než 1 000 snímků, hodnoty vedle hodnocení
jsou zobrazovány jako [###].
oo Pomocí funkce [3: Nast. podm. vyhled. snímků] a [3: Skok sním.
pom.6] můžete zobrazit pouze snímky s konkrétním hodnocením.
342
Prezentace (automatické přehrávání)
Snímky uložené na kartě můžete přehrávat jako automatickou prezentaci.
snímky, které chcete
1 Zadejte
přehrát.
zz Chcete-li přehrát všechny snímky na
kartě, vraťte se ke kroku 2.
zz Chcete-li zadat snímky, které se mají při
prezentaci přehrát, vyfiltrujte je pomocí
funkce [3: Nast. podm. vyhled.
snímků] (=345).
2 Vyberte možnost [3: Prezentace].
možnosti přehrávání.
3 Nastavte
zz Vyberte možnost [Nastavit].
zz Nastavte položky [Doba zobrazení],
[Opakovat] (opakované přehrávání)
a [Přechodový efekt] (efekt při změně
snímků) pro fotografie.
zz Chcete-li přehrávat hudbu na pozadí,
použijte k výběru hudby možnost [Hudba
na pozadí] (=336).
zz Po dokončení nastavení stiskněte
tlačítko <M>.
343
Prezentace (automatické přehrávání)
Doba zobrazení
Opakovat
Přechodový efekt
Hudba na pozadí
prezentaci.
4 Spusťte
zz Vyberte položku [Start].
gg Po zobrazení hlášení [Načítání
snímku...] bude spuštěna prezentace.
prezentaci.
5 Ukončete
zz Chcete-li prezentaci ukončit a vrátit
se na obrazovku nastavení, stiskněte
tlačítko <M>.
oo Chcete-li prezentaci pozastavit, stiskněte tlačítko <0>. Během pozastavení
bude v levém horním rohu snímku zobrazena ikona [G]. Opětovným
stisknutím tlačítka <0> prezentaci znovu spustíte.
oo Během automatického přehrávání fotografií můžete stisknutím tlačítka <B>
přepnout formát zobrazení (=296).
oo Hlasitost lze během přehrávání filmů upravit stisknutím tlačítek <W> <X>.
oo Během automatického přehrávání nebo při pozastavení můžete stisknutím
tlačítek <Y> <Z> zobrazit další snímek.
oo Během automatického přehrávání nebude účinná funkce automatického
vypnutí napájení.
oo Doba zobrazení se může u jednotlivých snímků lišit.
344
Filtrování snímků pro přehrávání
Je možné filtrovat zobrazení snímků podle vlastních podmínek vyhledávání.
Po nastavení podmínek hledání můžete přehrávat a zobrazit pouze
vyhledané snímky.
Filtrované snímky můžete také chránit, hodnotit, odstraňovat,
přehrávat v prezentaci a provádět ostatní operace.
možnost [3: Nast. podm.
1 Vyberte
vyhled. snímků].
podmínky vyhledávání.
2 Nastavte
zz Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte
položku.
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> proveďte
nastavení.
gg Nalevo od položky se zobrazí
zaškrtávací znaménko [X] (1). (Zadáno
jako podmínka hledání.)
zz Pokud položku vyberete a stisknete
tlačítko <B>, symbol [X] se
odebere. (Podmínka hledání se zruší.)
(1)
Položka
9Hodnocení
dDatum
nSložka
JOchrana
fTyp souboru
Popis
Zobrazí se snímky se zvolenou podmínkou (hodnocení).
Zobrazí se snímky s vybraným datem snímání.
Zobrazí se snímky ve zvolené složce.
Zobrazí se snímky se zvolenou podmínkou (ochrana).
Zobrazí se snímky se zvoleným typem souboru.
345
Filtrování snímků pro přehrávání
podmínky vyhledávání.
3 Použijte
zz Stiskněte <0> a přečtěte si
zobrazenou zprávu.
zz Vyberte tlačítko [OK].
gg Je zadána podmínka hledání.
nalezené snímky.
4 Zobrazte
zz Stiskněte tlačítko <3>.
gg Přehrají se pouze snímky odpovídající
zadané podmínce (filtrované).
gg Při zobrazení filtrovaných snímků
bude obrazovka ohraničená žlutým
rámečkem (2).
(2)
Vymazání podmínek hledání
Přejděte na obrazovku v kroku 2 a stisknutím tlačítka <L> odeberte
všechny symboly [X]. Stisknutím tlačítka <0> nastavíte vybrané
podmínky.
oo Pokud kritériím vyhledávání neodpovídají žádné snímky, možnost [OK] se
v kroku 2 neobjeví na obrazovce.
oo Pokud budete realizovat operace spojené s napájením, kartou nebo úpravami
snímků, může dojít k vymazání kritérií vyhledávání.
oo Při zobrazení obrazovky [3: Nast. podm. vyhled. snímků] může dojít
k prodloužení doby automatického vypnutí.
346
Procházení snímků přeskakováním
(zobrazení s přeskakováním snímků)
V režimu zobrazení jednotlivých snímků můžete otáčením voliče <6>
přeskakovat snímky vpřed nebo vzad podle nastaveného způsobu
přeskakování.
možnost [x: Skok sním.
1 Vyberte
pom.6].
2 Vyberte způsob přeskakování.
oo Pomocí možnosti [Přeskočit specifikovaný počet snímků] můžete otočit
volič <6> a vybrat počet snímků, které chcete přeskočit.
oo Vyberete-li možnost [Zobrazit podle hodnocení snímku], zadejte hodnocení
otáčením voliče <6> (=340). Pokud procházíte snímky s vybranou
možností 9, zobrazí se všechny hodnocené obrázky.
347
Procházení snímků přeskakováním (zobrazení s přeskakováním snímků)
snímky
3 Procházejte
přeskakováním.
(1)
(2)
zz Stiskněte tlačítko <x>.
zz V zobrazení jednotlivých snímků otočte
voličem <6>.
gg Procházet můžete pomocí nastavené
metody.
(1)
(2)
Způsob přeskakování
Stav přehrávání
oo Chcete-li hledat snímky podle data pořízení, vyberte možnost [g: Datum].
oo Chcete-li vyhledat snímky podle složky, vyberte možnost [h: Složka].
oo Pokud karta obsahuje filmy i fotografie, zvolte výběrem možnosti [i: Filmy]
nebo [j: Fotografie] zobrazení pouze filmů nebo pouze fotografií.
348
Přizpůsobení zobrazení informací při
přehrávání
Můžete určit obrazovky a podrobné informace zobrazované v průběhu
přehrávání snímků.
možnost [3: Zobraz.
1 Vyberte
informací při přehrávání].
zatržítko [X] vedle
2 Přidejte
čísla obrazovek, které chcete
zobrazovat.
zz Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte číslo.
zz Zatržítko [X] přidáte stisknutím
tlačítka <0>.
zz Opakujte tento postup pro přidání
zatržítka [X] k číslu každé obrazovky,
kterou chcete zobrazit, a poté vyberte
možnost [OK].
gg Vámi vybrané informace budete moci
zobrazit stisknutím tlačítka <B>
v průběhu přehrávání, nebo stisknutím
tlačítek <W> <X>, když jsou zobrazené
informace o snímání.
Histogram
Histogram jasu ukazuje rozložení úrovní
expozice a celkový jas. Histogram RGB
slouží ke kontrole sytosti barev a gradace.
Typ histogramu můžete přepnout stisknutím
tlačítka <B>, pokud je v levém dolním
rohu obrazovky [x: Zobraz. informací při
přehrávání] zobrazena možnost <z>.
349
Přizpůsobení zobrazení informací při přehrávání
zzZobrazení [Jas]
Jedná se o graf znázorňující rozložení úrovní
jasu na snímku. Na vodorovnou osu jsou
vyneseny úrovně jasu (tmavší vlevo, světlejší
vpravo), zatímco svislá osa udává počet pixelů
pro jednotlivé úrovně jasu. Čím více pixelů se
nachází v levé části grafu, tím tmavší je snímek.
Čím více pixelů se nachází v pravé části grafu,
tím světlejší je snímek. Pokud se vlevo nachází
příliš mnoho pixelů, ztratí se podrobnosti obrazu
ve stínech. Jestliže se příliš mnoho pixelů
nachází vpravo, ztratí se podrobnosti ve světlech.
Stupně gradace mezi těmito krajními hodnotami
budou reprodukovány správně. Kontrolou snímku
a jeho jasového histogramu lze zjistit sklon
úrovně expozice a celkovou gradaci.
zzZobrazení [RGB]
Ukázky histogramů
Tmavý snímek
Normální jas
Světlý snímek
Tento histogram představuje graf znázorňující úrovně jasu na snímku pro
jednotlivé primární barvy (RGB – červená, zelená a modrá). Na vodorovné
ose jsou úrovně jasu dané barvy (tmavší vlevo, světlejší vpravo) a na
svislé ose počet pixelů v jednotlivých úrovních jasu pro každou z barev.
Čím více pixelů se nachází v levé části grafu, tím tmavší a méně výrazná
bude daná barva na snímku. Čím více pixelů se nachází v pravé části
grafu, tím je barva světlejší a sytější. Pokud se vlevo nachází příliš
mnoho pixelů, bude chybět kresba v příslušné barvě. V případě příliš
velkého počtu pixelů vpravo bude barva nadměrně sytá a kresba bude
postrádat gradaci. Kontrolou histogramu RGB snímku lze zkontrolovat
sytost a stupňování barev a také případný posun vyvážení bílé.
350
Zobrazení indikace přesvětlení
Na obrazovce přehrávání můžete určit blikající zobrazení přeexponovaných
oblastí s vysokým jasem. Chcete-li získat více podrobné stupňování
v oblastech mihotání, kde chcete, aby bylo stupňování věrně
reprodukováno, nastavte zápornou hodnotu kompenzace expozice
a vyfotografujte snímek znovu, abyste získali lepší výsledek.
možnost [3: Indik.
1 Vyberte
přesvětl.].
2 Vyberte možnost [Povolit].
351
Zobrazení AF bodů
AF body použité k zaostření můžete zobrazit na obrazovce přehrávání
červeně ohraničené. Po nastavení automatické volby AF bodu se může
zobrazit více AF bodů.
možnost [3: Zobr. AF
1 Vyberte
bodu].
2 Vyberte možnost [Povolit].
352
Zobrazení rastru
Můžete zobrazit rastr přes fotografie zobrazené v režimu zobrazení
jednotlivých snímků na obrazovce přehrávání. Tato funkce je vhodná pro
kontrolu naklonění snímku ve vodorovném nebo svislém směru, stejně jako
při volbě kompozice.
možnost [3: Přehrát
1 Vyberte
rastr].
2 Vyberte položku.
353
Určení zobrazení počátečního snímku při
zahájení přehrávání
Je možné nastavit, jaký snímek má být zobrazen jako první při zahájení
přehrávání snímků.
možnost [3: Prohl.od
1 Vyberte
posl.zobr.].
položku.
2 Vyberte
zz [Povolit]: Přehrávání se obnoví od
posledního zobrazeného snímku (vyjma
stavu, kdy jste právě ukončili snímání).
zz [Zakázat]: Přehrávání se obnoví od
nejnovějšího snímku, kdykoli dojde
k vypnutí a opětovném spuštění
fotoaparátu.
354
Nastavení poměru počátečního zvětšení
a počáteční polohy
Můžete nastavit počáteční zvětšení a úvodní polohu zvětšeného zobrazení.
možnost [3: Zvětšení
1 Vyberte
(přibl.)].
2 Vyberte položku.
zz1x (bez zvětšení)
Snímek se nezvětší. Zvětšené zobrazení začne zobrazením jednotlivých
snímků.
zz2x, 4x, 8x, 10x (zvětšení od středu)
Zvětšené zobrazení začne ve středu snímku s vybraným zvětšením.
zzSkutečná velikost (od zvoleného bodu)
Pixely zaznamenaného snímku se zobrazí v přibližně 100% velikosti.
Zvětšené zobrazení začne v AF bodu, v němž došlo k zaostření. Pokud
byl snímek pořízen pomocí ručního zaostřování, zvětšené zobrazení
začne ve středu snímku.
zzStejně jako poslední zvětšení (od středu)
Zvětšení bude stejné, jako když jste naposledy ukončili zvětšené
zobrazení pomocí tlačítka <u>. Zvětšené zobrazení začne ve středu
snímku.
oo V případě specifických nastavení metody AF se zvětšené zobrazení rozšiřuje
od středu snímku i v případě nastavení [Skutečná velik. (od zvol. bodu)].
355
356
Nastavení
V této kapitole jsou popsána nastavení nabídky na kartě pro
nastavení ([5]).
zz Ikona M napravo od názvu stránky znamená, že funkce je
dostupná pouze v režimech <t>, <d>, <s>, <f>, <a>
nebo <F>.
357
Nabídky na kartě: Nastavení
zzNastavení 1
=361
=363
=366
=367
=369
=370
zzNastavení 2
=371
=372
=373
=374
=377
zzNastavení 3
=378
=379
=380
=381
=382
=386
=387
358
Nabídky na kartě: Nastavení
zzNastavení 4
=388
=393
=393
=394
=395
=397
zzNastavení 5
=398
=402
zzNastavení 6
=407
=408
=410
=411
=413
=413
=413
359
Nabídky na kartě: Nastavení
Při záznamu filmů se pro funkci [54] a [56] zobrazí následující
obrazovka.
zzNastavení 4
=388
=393
=394
=395
=397
zzNastavení 6
=407
=410
=411
=413
=413
V režimu Základní zóna a [HDR film] se pro funkci [56] zobrazí
následující obrazovka.
=407
=413
360
Vytvoření a výběr složky
Můžete podle vlastních potřeb vytvořit nebo vybrat složku, do níž chcete
zachycené snímky uložit.
Vytvoření složky
možnost [5: Vybrat
1 Vyberte
složku].
2 Vyberte možnost [Vytvořit složku].
3 Vyberte tlačítko [OK].
361
Vytvoření a výběr složky
Výběr složky
(1)
(3)
(2)
(4)
zz Na obrazovce výběru složky vyberte
složku.
zz Zachycené snímky se uloží do vybrané
složky.
(1)
(2)
(3)
(4)
Počet snímků ve složce
Nejnižší číslo souboru
Název složky
Nejvyšší číslo souboru
Složky
oo Složka může obsahovat až 9999 snímků (čísla souborů 0001 až 9999).
Po zaplnění složky se automaticky vytvoří nová složka s číslem složky
zvýšeným o hodnotu jedna. Nová složka se automaticky vytvoří také
v případě, že provedete ruční reset (=365). Lze vytvořit složky označené
čísly v rozsahu 100 až 999.
Vytváření složek pomocí počítače
oo Zobrazte obsah karty na obrazovce a vytvořte novou složku s názvem „DCIM“.
Složku DCIM otevřete a vytvořte tolik složek, kolik potřebujete k uložení
a uspořádání snímků. Název složky musí mít následující formát „100ABC_D“.
První tři číslice vždy představují číslo složky, od 100 do 999. Pět koncových
znaků může být libovolná kombinace velkých a malých písmen od A do Z,
číslic a znaku podtržítka „_“. Mezeru nelze použít. Uvědomte si také, že
dva názvy složek nemohou sdílet stejné trojmístné číslo složky (například
„100ABC_D“ a „100W_XYZ“), i když se zbývajících pět znaků v jednotlivých
názvech liší.
362
Způsoby číslování souborů
Pořízeným snímkům uloženým do složky
se přiřadí číslo souboru od 0001 do 9999.
(Příklad) IMG_0001.JPG
Způsob přiřazování čísel souborům snímků
Číslo souboru
lze změnit.
1 Vyberte možnost [5: Číslov. soub.].
položku.
2 Nastavte
zz Vyberte možnost [Číslování].
zz Vyberte možnost [Souvislé] nebo
[Autom. reset].
zz Chcete-li vynulovat číslování souborů,
vyberte možnost [Ruční reset]
(=365).
zz Výběrem možnosti [OK] vytvoříte novou
složku a soubory se začnou označovat
od čísla 0001.
oo Dosáhne-li číslování souborů ve složce číslo 999 hodnoty 9999, nebude
fotografování možné ani v případě, že má karta ještě volnou kapacitu pro
ukládání. Na obrazovce se zobrazí zpráva s pokynem k výměně karty.
Vyměňte ji za novou kartu.
363
Způsoby číslování souborů
Souvislé
Až si budete přát pokračovat v pořadí číslování souborů i po výměně
karty nebo vytvoření nové složky.
Přestože vyměníte kartu nebo vytvoříte novou složku, bude číslování
souborů pokračovat ve stejném pořadí až do hodnoty 9999. To je vhodné
v případě, že chcete snímky očíslované od 0001 do 9999 a uložené na více
kartách nebo ve více složkách uložit do jedné složky v počítači.
Pokud se na jiné kartě vložené do fotoaparátu nebo ve stávající složce
nachází již dříve zaznamenané snímky, může číslování souborů pro nové
snímky navázat na číslování souborů stávajících snímků, které jsou uloženy
na kartě nebo ve složce. Chcete-li použít souvislé číslování souborů,
je doporučeno použít pokaždé nově naformátovanou kartu.
Číslování souborů po výměně karty
Karta 1
Číslování souborů po vytvoření složky
Karta 2
Karta 1
100
0051
0052
(1)
(1)
364
Následující číslo souboru v řadě
101
0051
0052
Způsoby číslování souborů
Automatický reset
Až si budete přít opětovné zahájení číslování souborů od hodnoty
0001 při každé výměně karty nebo vytvoření nové složky.
Po výměně karty nebo vytvoření složky začne číslování souborů pro
nové ukládané snímky znovu od hodnoty 0001. Tento způsob je vhodný
v situacích, kdy chcete uspořádat snímky podle karet nebo složek.
Pokud se na jiné kartě vložené do fotoaparátu nebo ve stávající složce
nachází již dříve zaznamenané snímky, může číslování souborů pro
nové snímky navázat na číslování souborů stávajících snímků, které
jsou uloženy na kartě nebo ve složce. Jestliže chcete ukládat snímky
s číslováním souborů začínajícím hodnotou 0001, použijte pokaždé nově
naformátovanou kartu.
Číslování souborů po výměně karty
Karta 1
Číslování souborů po vytvoření složky
Karta 2
Karta 1
100
0051
0001
101
0051
0001
(1)
(1)
Číslování souborů je vynulováno
Ruční reset
Slouží k opětovnému nastavení číslování souborů od hodnoty 0001
nebo k zahájení číslování od čísla souboru 0001 v nové složce.
Pokud vynulujete číslování souborů ručně, bude automaticky vytvořena
nová složka a číslování souborů snímků uložených do dané složky bude
zahájeno od hodnoty 0001.
To je užitečné, pokud například chcete použít různé složky pro snímky
vyfotografované včera a pro snímky pořízené dnes.
365
Nastavení automatického otáčení snímků
na výšku
Nastavení automatického otáčení, které při zobrazení
narovnává snímky pořízené na výšku, můžete změnit.
1 Vyberte možnost [5: Aut. otáčení].
2 Vyberte položku.
zzZapzD
Snímky ve fotoaparátu i na počítači se při zobrazení automaticky otáčejí.
zzZapD
Snímky se automaticky otáčejí jenom při zobrazení na počítači.
zzVyp
oo Snímky pořízené s automatickým otáčením nastaveným na možnost [Vyp]
se při přehrávání neotočí, i když později nastavíte automatické otáčení na
možnost [Zap].
oo Při pořízení snímku s fotoaparátem směřujícím nahoru nebo dolů nemusí být
automatické otočení na správnou orientaci zobrazení pro prohlížení provedeno
správně.
oo Pokud se snímky na počítači automaticky neotočí, zkuste použít
software EOS.
366
Formátování paměťových karet
Pokud je karta nová nebo byla předtím naformátována (inicializována)
v jiném fotoaparátu či počítači, naformátujte ji v tomto fotoaparátu.
oo Při formátování karty dojde k vymazání všech snímků a dat uložených na
kartě. Vymazány budou i chráněné snímky, zkontrolujte proto, zda se na
kartě nenachází data, která chcete uchovat. V případě potřeby přeneste
před formátováním karty snímky a data do počítače nebo do jiného
zařízení.
možnost [5: Formátovat
1 Vyberte
kartu].
kartu.
2 Naformátujte
zz Vyberte tlačítko [OK].
zz Při nízkoúrovňovém formátování
stiskněte tlačítko <L>, aby se
k položce [Nízkoúrovňové form.]
doplnilo zatržítko <X>, a poté vyberte
položku [OK].
oo Kapacita karty zobrazená na obrazovce formátování karty může být nižší než
kapacita uvedená na samotné kartě.
oo Toto zařízení obsahuje technologii exFAT, k níž poskytla licenci společnost
Microsoft.
367
Formátování paměťových karet
Kartu formátujte v následujících případech:
zz Je-li karta nová.
zz Pokud byla karta formátována v jiném fotoaparátu nebo počítači.
zz Je-li karta zaplněna snímky nebo daty.
zz Jestliže se zobrazí chyba týkající se karty (=581).
Nízkoúrovňové formátování
zz Nízkoúrovňové formátování proveďte, pokud je rychlost zápisu nebo
čtení karty pomalá nebo chcete-li zcela vymazat veškerá data na kartě.
zz Vzhledem k tomu, že nízkoúrovňové formátování zformátuje všechny
sektory na kartě, do kterých lze zaznamenávat, bude trvat déle než
normální formátování.
zz Probíhající nízkoúrovňové formátování paměťové karty můžete zrušit
výběrem možnosti [Storno]. I v tomto případě už bude dokončeno
normální formátování a kartu bude možné používat obvyklým způsobem.
Formáty souborů na kartě
zz Karty SD/SDHC budou naformátovány systémem FAT32. Karty
SDXC budou naformátovány systémem exFAT.
zz Při záznamu filmu pomocí karty naformátované ve formátu exFAT bude
film zaznamenán do jednoho souboru (místo rozdělení do více souborů)
i když překročí 4 GB. (Velikost videosouboru filmu překročí 4 GB.)
oo Je možné, že karty SDXC naformátované na tomto fotoaparátu nepůjdou
použít v jiných fotoaparátech. Také upozorňujeme, že karty naformátované
systémem exFAT nemusí být rozpoznány některými operačními systémy
počítačů nebo čtečkami karet.
oo Formátování nebo vymazání dat na kartě pouze nezajistí úplné vymazání dat.
Nezapomeňte na tuto skutečnost při prodeji nebo likvidaci karty. Při likvidaci
karty proveďte příslušná opatření, např. kartu fyzicky zničte, abyste zabránili
úniku osobních informací.
368
Zobrazení průvodce režimy snímání
Při přepnutí režimů snímání se může zobrazit stručný popis režimu snímání.
možnost [5: Průvodce
1 Vyberte
režimem].
2 Vyberte možnost [Povolit].
voličem režimů.
3 Otáčejte
gg Zobrazí se stručný popis zvoleného
režimu snímání.
zz Chcete-li zobrazit více podrobností,
stiskněte tlačítko <X>.
zz Chcete-li vymazat průvodce režimem,
stiskněte tlačítko <0>. V režimu
<8> nebo <k> se zobrazuje
obrazovka výběru režimu snímání.
369
Zobrazení průvodce funkcí
Při použití nastavení Rychlého ovládání se může zobrazit stručný popis
funkcí a položek.
možnost [5: Průvodce
1 Vyberte
funkcí].
2 Vyberte možnost [Povolit].
oo Chcete-li vymazat popis, klepněte na něj nebo pokračujte v provádění operací.
370
Nastavení režimu Eco
Umožňuje šetřit energii baterie v režimu snímání. Pokud se fotoaparát
nepoužívá, obrazovka ztmavne, aby se snížila spotřeba baterie.
1 Vyberte možnost [5: Režim Eco].
[Zap].
2 Vyberte
zz Pokud se fotoaparát nepoužívá přibližně
dvě sekundy, obrazovka ztmavne.
Přibližně po dalších deseti sekundách
se obrazovka vypne.
zz Chcete-li aktivovat obrazovku a připravit
fotoaparát na snímání, když je
obrazovka vypnutá, namáčkněte tlačítko
spouště do poloviny.
371
Nastavení funkcí úspory energie
Podle potřeby je možné nastavit dobu pro automatické vypnutí obrazovky,
fotoaparátu a hledáčku (vypnutí displeje, automatické vypnutí a vypnutí
hledáčku).
možnost [5: Úspora
1 Vyberte
energie].
položku.
2 Vyberte
zz I když je položka [Autom.vypnutí]
nastavena na možnost [Zakázat], dojde
přesto po době nečinnosti nastavené
v nabídce [Vyp displeje] k vypnutí
obrazovky.
oo Nastavení položek [Vyp displeje] a [Autom.vypnutí] neplatí při nastavení
režimu Eco na [Zap].
372
Nastavení jasu obrazovky
Jas obrazovky a hledáčku lze nastavit samostatně.
1 Vyberte možnost [5: Jas displeje].
nastavení.
2 Upravte
zz Sledujte šedý graf a pomocí tlačítek
<Y> <Z> upravte jas. Poté stiskněte
tlačítko <0>.
zz Při nastavování jasu hledáčku se dívejte
do hledáčku.
oo Chcete-li zkontrolovat expozici snímku, doporučuje se podívat se na histogram
(=349).
373
Nastavení data, času a časového pásma
Po prvním zapnutí napájení nebo v případě vynulování data/času/pásma
nejdřív nastavte časové pásmo podle následujícího postupu.
Když jako první nastavíte časové pásmo, budete ho v budoucnu moct
jednoduše upravit. Datum/čas se upraví odpovídajícím způsobem.
Protože k pořízeným snímkům se připojuje datum pořízení a informace
o čase, nezapomeňte datum/čas nastavit.
možnost [5: Datum/čas/
1 Vyberte
pásmo].
časové pásmo.
2 Nastavte
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
položku [Časové pásmo].
zz Stiskněte tlačítko <0>.
zz Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte
časové pásmo a stiskněte tlačítko
<0>.
zz Pokud vaše časové pásmo není
uvedené, stiskněte tlačítko <M>
a potom v části [Rozdíl času] nastavte
rozdíl oproti UTC.
374
Nastavení data, času a časového pásma
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
možnost [Rozdíl času] (+/–/hodiny/
minuty) a stiskněte tlačítko <0>.
zz Pomocí tlačítek <W> <X> proveďte
nastavení a stiskněte tlačítko <0>.
zz Po zadání časového pásma a rozdílu
času použijte tlačítka <Y> <Z>
k výběru možnosti [OK] a stiskněte
tlačítko <0>.
datum a čas.
3 Nastavte
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
položku a stiskněte tlačítko <0>.
zz Pomocí tlačítek <W> <X> proveďte
nastavení a stiskněte tlačítko <0>.
letní čas.
4 Nastavte
zz Nastavte podle potřeby.
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z>
vyberte možnost [Y] a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Pomocí tlačítek <W> <X>
vyberte možnost [Z] a stiskněte
tlačítko <0>.
zz Pokud je pro letní čas nastavena
možnost [Z], čas nastavený v kroku 3
se posune dopředu o 1 hodinu.
Po nastavení možnosti [Y] bude
letní čas zrušen a čas se vrátí zpět
o 1 hodinu.
nastavení.
5 Ukončete
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
možnost [OK].
375
Nastavení data, času a časového pásma
oo Pokud je fotoaparát uložen bez baterie, pokud se jeho baterie vybije nebo
pokud je na delší dobu vystaven teplotám pod bodem mrazu, může dojít
k vynulování nastavení data, času a časového pásma. Jestliže k tomu dojde,
nastavte tyto hodnoty znovu.
oo Po změně nastavení položky [Pásmo/rozdíl času], zkontrolujte, zda jsou
nastaveny správné datum/čas.
oo Když je zobrazena obrazovka nastavení [5: Datum/čas/pásmo], může se
čas automatického vypnutí napájení prodloužit.
376
Nastavení jazyka rozhraní
1 Vyberte možnost [5: JazykK].
2 Nastavte požadovaný jazyk.
377
Nastavení videosystému
Nastavte videosystém televizoru, který používáte k zobrazení.
Toto nastavení určuje, jaké snímkové frekvence budou dostupné při
záznamu filmů.
1 Vyberte možnost [5: Videosystém].
položku.
2 Vyberte
zz NTSC
Pro oblasti, kde se používá televizní
systém NTSC (Severní Amerika,
Japonsko, Jižní Korea, Mexiko atd.).
zz PAL
Pro oblasti, kde se používá televizní
systém PAL (Evropa, Rusko, Čína,
Austrálie atd.).
378
Nastavení odezvy ovládání dotykem
možnost [5: Ovládání
1 Vyberte
dotykem].
položku.
2 Vyberte
zz Možnost [Standardní] představuje
běžné nastavení.
zz Možnost [Citlivé] poskytuje rychlejší
odezvu panelu dotykové obrazovky než
možnost [Standardní].
zz Pokud chcete dotykové ovládání
zakázat, vyberte možnost [Zakázat].
Upozornění pro operace ovládání dotykem
oo Pro operace ovládání dotykem nepoužívejte žádné ostré objekty, jako jsou
nehty nebo kuličková pera.
oo Dotykové ovládání neprovádějte mokrými prsty. Pokud je obrazovka vlhká
nebo máte mokré prsty, panel dotykové obrazovky nemusí reagovat nebo
může dojít k chybné operaci. V tomto případě vypněte napájení a otřete
vlhkost hadříkem.
oo Nalepením ochranné fólie (volně prodejné) nebo nálepky na obrazovku může
dojít ke zhoršení odezvy dotykového ovládání.
oo Při rychlém provedení dotykové operace po nastavení možnosti [Citlivé]
může být odezva na dotyk slabší.
379
Vypnutí zvukové signalizace při ovládání
fotoaparátu
Zvukovou signalizaci při zaostření na objekt nebo jiné operaci můžete
vypnout.
1 Vyberte možnost [5: Tón].
položku.
2 Vyberte
zz Dotkněte se
Ke ztlumení zvukové signalizace dojde
pouze při dotykovém ovládání.
zz Zakázat
Vypne zvukovou signalizaci při
zaostření na objekt, při snímání pomocí
samospouště a při dotykovém ovládání.
380
Kontrola údajů baterie
Můžete zkontrolovat stav používané baterie.
1 Vyberte možnost [5: Info baterie].
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(4)
(3)
(4)
Umístění baterie
Model použité baterie nebo
příslušenství domácího zdroje
napájení.
Stav baterie (=47).
Zobrazen je úroveň stavu dobití
baterie.
(Zelená) :Dobrá schopnost
dobití baterie.
(Zelená) :Mírně zhoršená
schopnost dobití
baterie.
(Červená) :Doporučujeme
zakoupit novou
baterii.
oo Doporučujeme používat originální bateriový zdroj LP-E17 od společnosti
Canon. Pokud použijete baterie, které nejsou originálními výrobky společnosti
Canon, nemusí být dosaženo plného výkonu fotoaparátu nebo může dojít
k závadě.
oo Pokud se zobrazí chybová zpráva komunikace s baterií, postupujte podle
pokynů ve zprávě.
381
Čištění snímače
Funkce čištění snímače fotoaparátu vyčistí přední část obrazového
snímače.
Aktivace okamžitého čištění
možnost [5: Čištění
1 Vyberte
snímače].
možnost [Vyčistit nyníf].
2 Vyberte
zz V potvrzovacím dialogu vyberte
položku [OK].
382
Čištění snímače
Nastavení automatického čištění
možnost [Autom.
1 Vyberte
čištěníf].
položku.
2 Vyberte
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte
položku a stiskněte tlačítko <0>.
oo Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, fotoaparát čistěte ve stabilní poloze na
stole nebo jiném rovném povrchu.
oo I když budete čištění snímače opakovat, výsledek se výrazně nezlepší.
Upozorňujeme, že ihned po čištění nemusí být funkce [Vyčistit nyníf]
k dispozici.
oo Na pořízených snímcích se můžou objevit světelné body, pokud je snímač
ovlivněn vesmírným zářením nebo podobnými faktory. Zvolením možnosti
[Vyčistit nyníf] můžete jejich zobrazení potlačit (=382).
383
Čištění snímače
Ruční čištění snímače
Prachové částice, které se nepodařilo odstranit automatickým čištěním
snímače, lze odstranit ručně pomocí běžně dostupného ofukovacího
balonku či podobných nástrojů.
Obrazový snímač je mimořádně choulostivý. Je-li třeba očistit snímač
přímo, doporučujeme obrátit se na servisní středisko Canon.
vypínače napájení do
1 Nastavení
polohy <2>.
objektiv a vyčistěte
2 Sejměte
snímač.
čištění.
3 Dokončete
zz Nasaďte objektiv nebo krytku těla.
384
Čištění snímače
oo Během čištění snímače nikdy nepřesunujte vypínač napájení do polohy
<1>. Způsobí se tím pohyb závěrky, což může poškodit obrazový
snímač nebo lamely závěrky.
oo Povrch obrazového snímače je extrémně citlivý. Čistěte snímač opatrně.
oo Použijte pouze ofukovací balonek bez případného nasazeného štětce.
Štětcem by se mohl snímač poškrábat.
oo Nezasunujte špičku ofukovacího balonku do fotoaparátu za upevňovací
adaptér objektivu. pro uchycení objektivu. Může dojít k poškození lamel
závěrky.
oo K čištění snímače nikdy nepoužívejte stlačený vzduch nebo jiný plyn. Stlačený
vzduch by mohl snímač poškodit nebo by mohl aerosol na snímači přimrznout
a poškrábat jej.
oo Pokud nelze šmouhu odstranit ofukovacím balónkem, doporučujeme nechat
snímač vyčistit v servisním středisku Canon.
385
Nastavení rozlišení výstupu HDMI
Nastavte rozlišení obrazového výstupu, když je fotoaparát připojen
k televizoru nebo externímu nahrávacímu zařízení pomocí kabelu HDMI.
možnost [5: HDMI
1 Vyberte
rozlišení].
položku.
2 Vyberte
zz Automatické
Snímky se automaticky zobrazí
v optimálním rozlišení podle připojeného
televizoru.
zz 1080p
Výstup s rozlišením 1080p. Tuto
možnost vyberte, pokud chcete zabránit
potížím se zobrazením nebo prodlevou,
když fotoaparát přepíná rozlišení.
386
Přehrávání snímků RAW na televizoru HDR
Snímky RAW můžete zobrazit s vysokým dynamickým rozsahem (HDR)
připojením fotoaparátu k televizoru HDR.
možnost [5: HDMI HDR
1 Vyberte
výstup].
2 Vyberte [Zapnuto].
oo Během zobrazení HDR nejsou k dispozici operace jako zpracování snímku
RAW.
oo Snímky JPEG se pro zobrazení HDR použití v případě snímků L (odpovídá
ISO 50) nebo snímků RAW s násobnou expozicí.
oo Ujistěte se, zda je televizor HDR nastaven na vstup HDR. Podrobnosti
o přepínání vstupů na televizoru naleznete v návodu k televizoru.
oo V závislosti na použitém televizoru nemusí mít snímky očekávaný vzhled.
oo Některé obrazové efekty a informace se nemusí na televizoru HDR zobrazit.
387
Přizpůsobení informací zobrazených při
snímání
Podrobnosti a obrazovky s informacemi zobrazené na fotoaparátu nebo
v hledáčku při snímání je možné přizpůsobit.
Vyberte možnost [5: Zobr. info
ke sn.].
Přizpůsobení informací na obrazovce
1 Vyberte možnost [Nast.inf. na obr.].
obrazovky.
2 Vyberte
zz Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte
obrazovky s informacemi, které se mají
na fotoaparátu ukazovat.
zz U informací, které nechcete zobrazit,
stisknutím tlačítka <0> odeberte
zatržítko [X].
zz Obrazovku můžete upravit po stisknutí
tlačítka <B>.
obrazovku.
3 Upravte
zz Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte
položky, které se mají na obrazovce
ukazovat.
zz U položek, které nechcete zobrazit,
stisknutím tlačítka <0> odeberte
zatržítko [X].
zz Výběrem položky [OK] uložte nastavení.
388
Přizpůsobení informací zobrazených při snímání
Přizpůsobení informací v hledáčku
možnost [Nast. inf. v hled./
1 Vyberte
přepnutí].
obrazovky.
2 Vyberte
zz Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte
obrazovky s informacemi, které se mají
v hledáčku ukazovat.
zz U informací, které nechcete zobrazit,
stisknutím tlačítka <0> odeberte
zatržítko [X].
zz Obrazovku můžete upravit po stisknutí
tlačítka <B>.
obrazovku.
3 Upravte
zz Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte
položky, které se mají v hledáčku
ukazovat.
zz U položek, které nechcete zobrazit,
stisknutím tlačítka <0> odeberte
zatržítko [X].
zz Výběrem položky [OK] uložte nastavení.
389
Přizpůsobení informací zobrazených při snímání
Svislé zobrazení v hledáčku
Můžete zvolit, jak se mají zobrazovat informace v hledáčku při svislém
fotografování.
možnost [Svislé zobr.
1 Vyberte
v hled.].
položku.
2 Vyberte
zz Zap
Informace se automaticky otočí, aby se
snáz četly.
zz Vyp
Informace se automaticky neotočí.
Zobrazení rastru
Na obrazovce a v hledáčku lze zobrazit rastr.
1 Vyberte možnost [Zobrazit rastr].
2 Vyberte položku.
390
Přizpůsobení informací zobrazených při snímání
Nastavení histogramu
Můžete vybrat obsah a velikost zobrazení histogramu.
1 Vyberte možnost [Histogram].
položku.
2 Vyberte
zz Vyberte obsah ([Jas] nebo [RGB])
a velikost zobrazení ([Velké] nebo
[Malé]).
zz Stisknutím tlačítka <M> potvrďte
nastavení.
Nastavení zobrazení zaostřitelné vzdálenosti
Můžete zobrazit zaostřitelnou vzdálenost při používání objektivu RF.
V zobrazení zaostřitelné vzdálenosti můžete vybrat dobu a měrnou
jednotku.
1 Vyberte možnost [Zobr.vzdál.ostř.].
2 Vyberte dobu zobrazení.
měrnou jednotku.
3 Vyberte
zz Stisknutím tlačítka <M> potvrďte
nastavení.
391
Přizpůsobení informací zobrazených při snímání
Vymazání nastavení
Nabídku [Zobr. info ke sn.] můžete obnovit na výchozí nastavení.
1 Vyberte možnost [Resetovat].
2 Vyberte tlačítko [OK].
392
Nastavení priority pro způsob zobrazení
snímání
Můžete vybrat výkonnostní možnost, která se má upřednostnit při zobrazení
v hledáčku pro fotografie.
možnost [5: Nastavení
1 Vyberte
hledáčku].
2 Vyberte položku.
Nastavení formátu zobrazení v hledáčku
Můžete vybrat formát zobrazení v hledáčku.
možnost [5: Formát zobr.
1 Vyberte
hled.].
položku.
2 Vyberte
zz Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte
položku.
zz Stisknutím tlačítka <0> nastavení
potvrďte.
393
Nastavení režimu zobrazení
Můžete vybrat režim zobrazení pro obrazovky záznamu.
1 Vyberte možnost [5: Nast. zobraz.].
položku.
2 Vyberte
zz Auto
Pro zobrazení se obvykle použije
obrazovka, ale přepne se na hledáček,
když se do něj díváte.
zz Ruční
Zobrazení můžete omezit na obrazovku
nebo hledáček.
zobrazení obrazovky nebo
3 Vyberte
hledáčku.
zz Stisknutím tlačítka <0> nastavení
potvrďte.
394
Přizpůsobení funkce tlačítka spouště pro
záznam filmu
Můžete nastavit činnosti, které se provedou, pokud během záznamu filmu
stisknete tlačítko spouště do poloviny nebo úplně.
možnost [5: Funkce tl.
1 Vyberte
spouště pro filmy].
položku.
2 Vyberte
zz Namáčknutí
Určete funkci, která se provede po
namáčknutí tlačítka spouště napůl.
zz Plné zmáčknutí (zobrazeno v režimu
<k>)
Určete funkci, která se provede po
úplném stlačení tlačítka spouště.
Když je položka [Plné zmáčknutí] nastavena na [Spušt./zast.film.],
můžete spustit nebo ukončit záznam filmu nejen pomocí stisknutí tlačítka
snímání filmů, ale také úplným stisknutím tlačítka spouště, popřípadě
pomocí dálkové spouště RS-60E3 (prodává se samostatně, =219).
oo Nastavením [Namáčknutí] se přepne z možnosti [Měř.+One-Shot AF] na
[Měř.+k Servo AF], pokud je možnost [Velik.film.zázn.] nastavena na
hodnotu [H].
oo I v případě, že možnost [Plné zmáčknutí] nastavíte na [Žádná funkce],
úplným stisknutím tlačítka spouště při nastavení fotoaparátu na časosběrný
záznam se spustí nebo ukončí časosběrný filmový záznam.
395
Nápověda
Když je pod některou nabídkou zobrazena položka [zNápov.], můžete
stisknutím tlačítka <B> zobrazit popis dané funkce. Dalším stisknutím
se zobrazení nápovědy ukončí. Když se vpravo objeví posuvník (1),
můžete posunout obrazovku stisknutím tlačítek <W> <X> nebo otáčením
voliče <5>.
zzPříklad: [z: Potlač.šumu při vysokém ISO]
<B>
B
(1)
zzPříklad: [5: Blokování více funkcí]
<B>
B
396
Nápověda
Velikost textu zobrazení nápovědy
Můžete změnit velikost textu pro zobrazení nápovědy.
možnost [5: Vel. textu
1 Vyberte
nápov.].
2 Vyberte položku.
397
Nastavení bezdrátových funkcí
Fotoaparát můžete bezdrátově připojit ke smartphonu nebo počítači a na
dálku posílat snímky nebo ovládat fotoaparát.
možnost [5: Nastavení
1 Vyberte
bezdrát. komunikace].
položku.
2 Nastavte
zz Podrobnosti viz „Návod k použití funkce
Wi-Fi (bezdrátové komunikace)“.
398
Nastavení bezdrátových funkcí
Snímání s dálkovým ovládáním
Když fotoaparát spárujete přes Bluetooth s bezdrátovým dálkovým
ovládáním BR-E1 (prodává se samostatně), které podporuje
nízkoenergetickou technologii Bluetooth, můžete fotografovat na dálku.
Párování
Chcete-li používat dálkové ovládání BR-E1, musíte jej nejprve spárovat
(spojit a uložit) s fotoaparátem.
možnost [5: Nastavení
1 Vyberte
bezdrát. komunikace].
možnost [Funkce
2 Vyberte
Bluetooth].
možnost [Funkce
3 Vyberte
Bluetooth].
[Dálkové ovl.].
4 Vyberte
zz Pokud se zobrazí zpráva „Registrujte
přezdívku pro identifikaci fotoaparátu.“,
zaregistrujte přezdívku podle postupu na
=422.
399
Nastavení bezdrátových funkcí
možnost [Párování].
5 Vyberte
zz Vyberte možnost [Párování].
zz Současně stiskněte a podržte tlačítko
<W> a tlačítko <T> na ovládání BR-E1
po dobu minimálně 3 s.
gg Nyní se zahájí párování. Po
dokončení párování je ovládání BR-E1
zaregistrováno do fotoaparátu.
Při snímání fotografií
Při nahrávání filmů
fotoaparát na dálkově
6 Nastavte
ovládané fotografování.
zz Jako režim řízení vyberte [Q] nebo
[k] (=209).
zz V části [z: Dálk. ovládání] vyberte
položku [Povolit].
zz Pokyny po dokončení párování najdete
v Návodu k používání bezdrátového
dálkového ovládání BR-E1.
oo Připojení Bluetooth spotřebovávají energii z baterie, i když byla aktivována
funkce automatického vypnutí napájení fotoaparátu.
oo Když funkci Bluetooth nepoužíváte, doporučuje se ji v kroku 4 nastavit na
možnost [Zakázat]. Pokud chcete dálkový ovladač znovu použít, stačí opět
vybrat možnost [Dálkové ovl.].
oo Pokud je fotoaparát nastaven na dálkově ovládané fotografování, může být
čas automatického vypnutí napájení prodloužený.
400
Nastavení bezdrátových funkcí
Zrušení párování
Před spárování fotoaparátu s jiným ovládáním BR-E1 nejprve vymažte
informace o propojeném dálkovém ovládání.
možnost [5: Nastavení
1 Vyberte
bezdrát. komunikace].
možnost [Funkce
2 Vyberte
Bluetooth].
možnost [Kontrola/mazání
3 Vyberte
inf. o přip.].
4 Stiskněte tlačítko <B>.
informace o připojení.
5 Vymažte
zz Vyberte tlačítko [OK].
401
Doplňování zeměpisných údajů ke snímkům
Pomocí přijímače GPS GP-E2 (prodává se samostatně) nebo smartphonu
podporujícího technologii Bluetooth můžete ke snímkům doplňovat
informace o poloze.
Použití zařízení GP-E2
zařízení GP-E2
1 Připevněte
k fotoaparátu.
zz Připevněte zařízení GP-E2 do sáněk pro
příslušenství fotoaparátu a zapněte je.
Podrobné informace naleznete v návodu
k použití zařízení GP-E2.
možnost [5: Nastavení
2 Vyberte
zařízení GPS].
3 Vyberte možnost [Přijímač GPS].
snímek.
4 Vyfotografujte
zz Podrobné informace o položce
[Nastavit] naleznete v návodu k použití
zařízení GP-E2.
Upozornění k používání zařízení GP-E2
oo Nezapomeňte zkontrolovat, v kterých zemích a oblastech je použití tohoto
zařízení povoleno, a používejte tuto funkci v souladu se zákony a předpisy
dané země nebo oblasti.
oo Zajistěte, aby byl firmware zařízení GP-E2 aktualizovaný na verzi 2.0.0 nebo
novější. Při aktualizaci firmwaru je nutné použít propojovací kabel. Pokyny
k aktualizaci naleznete na webu společnosti Canon.
oo Zařízení GP-E2 nelze připojit k fotoaparátu pomocí kabelu.
oo Digitální kompas nelze s tímto fotoaparátem použít a směr fotografování se
nezaznamenává.
402
Doplňování zeměpisných údajů ke snímkům
Použití smartphonu
Na smartphonu musí být nainstalována specializovaná aplikace Camera
Connect (k dispozici zdarma). Podrobné informace o instalaci aplikace
Camera Connect viz =420.
Jak smartphone označit jako zařízení GPS
smartphonu aktivujte služby
1 Na
určování polohy.
připojení Bluetooth.
2 Navažte
zz Připojte fotoaparát ke smartphonu
pomocí technologie Bluetooth. Podrobné
informace viz =421.
možnost [5: Nastavení
3 Vyberte
zařízení GPS].
403
Doplňování zeměpisných údajů ke snímkům
možnost [Smartphone].
4 Vyberte
zz Vyberte možnost [Smartphone] v části
[Volba zaříz. GPS].
gg Nyní může smartphone získávat
informace o umístění.
zz Na obrazovce [Nastavení zařízení GPS]
vyberte položku [Zobraz. informací
GPS] a zvolte zjišťované zeměpisné
informace (zeměpisná šířka, zeměpisná
délka, nadmořská výška a koordinovaný
světový čas (UTC)).
snímek.
5 Vyfotografujte
zz Ke snímkům se doplní informace
o poloze získané ze smartphonu.
404
Doplňování zeměpisných údajů ke snímkům
Zobrazení připojení k systému GPS
Stav získávání informací o poloze smartphonem můžete zkontrolovat na
ikoně připojení k systému GPS na obrazovkách pro snímání fotografií
a filmů (=592 a =593, v tomto pořadí).
Šedá: Služby určování polohy jsou vypnuté
Bliká: Informace o poloze nelze získat
Svítí: Jsou přijímány informace o poloze
Informace týkající se indikátoru stavu připojení GPS, když je používáno
zařízení GP-E2, naleznete v návodu k použití zařízení GP-E2.
Doplňování zeměpisných informací ke snímkům při
fotografování
Ke snímkům pořízeným v době, kdy svítí ikona GPS, se přidávají zeměpisné
informace.
Zeměpisné informace
Informace o poloze přidané ke snímkům můžete zkontrolovat na obrazovce
informací o snímku (=296, =349).
(1) Zeměpisná šířka
(2) Zeměpisná délka
(3) Nadmořská výška
(1)
(4) Koordinovaný světový čas
(2)
(UTC)
(3)
(4)
405
Doplňování zeměpisných údajů ke snímkům
oo Smartphone může získat informace o poloze, pouze když je pomocí
technologie Bluetooth spárován s fotoaparátem.
oo Informace o směru získávány nejsou.
oo Získané informace o poloze nemusí být přesné v závislosti na podmínkách při
cestování a stavu smartphonu.
oo Po zapnutí fotoaparátu může chvilku trvat, než se ze smartphonu získají
informace o poloze.
oo Informace o poloze se přestanou získávat za těchto podmínek.
• Nastavení jiné možnosti než [Smartphone] pro položku [Funkce
Bluetooth].
• Vypnutí fotoaparátu
• Ukončení aplikace Camera Connect
• Deaktivace služeb určování polohy na smartphonu
oo Informace o poloze se přestanou získávat v těchto situacích.
• Vypne se napájení fotoaparátu
• Ukončí se připojení přes Bluetooth
• Smartphone nemá dostatečně nabitou baterii
oo Koordinovaný světový čas (Coordinated Universal Time, zkratka UTC) je
v podstatě shodný s greenwichským středním časem.
oo K filmům se přidávají informace GPS získané na začátku záznamu.
406
Nastavení blokování více funkcí
Určete, které ovládací prvky se mají zamknout, když je povolené blokování
více funkcí. Zabráníte tak náhodné změně nastavení.
možnost [5: Blokování
1 Vyberte
více funkcí].
ovládací prvky fotoaparátu,
2 Vyberte
které chcete uzamknout.
zz Zatržítko [X] přidáte stisknutím tlačítka
<0>.
zz Vyberte tlačítko [OK].
gg Nastavením spínače <R> na
možnost <R> se zamknou vybrané
[X] ovládací prvky fotoaparátu.
oo V režimech základní zóny lze nastavit pouze [Ovládání dotykem].
oo Pokud se změní oproti výchozímu, na pravém okraji položky [5: Blokování
více funkcí] se zobrazí hvězdička „*“.
407
Uložení uživatelských režimů snímání
N
Aktuální nastavení fotoaparátu, například snímání, nabídky a nastavení
uživatelských funkcí, můžete zaregistrovat jako uživatelské režimy snímání
přiřazené režimům <w> a <y>.
možnost [5: Uživat. režim
1 Vyberte
snímání (C1-C3)].
možnost [Zadávání
2 Vyberte
nastavení].
požadované položky.
3 Zadejte
zz Vyberte uživatelský režim snímání, který
chcete zaregistrovat, a na obrazovce
registrace vyberte [OK].
gg Aktuální nastavení fotoaparátu se uloží
jako uživatelský režim snímání C*.
Automatická aktualizace zadaných nastavení
Pokud změníte nastavení při fotografování v uživatelském režimu snímání,
režim se může automaticky aktualizovat na nové nastavení (Automatická
aktualizace). Chcete-li tuto automatickou aktualizaci povolit, nastavte
v kroku 2 položku [Autoaktualizace] na [Povolit].
Zrušení zaregistrovaných uživatelských režimů snímání
Pokud v kroku 2 vyberete položku [Vymazat nastavení], mohou se výchozí
nastavení příslušných režimů obnovit bez zaregistrovaných uživatelských
režimů snímání.
408
Uložení uživatelských režimů snímání
oo V uživatelských režimech snímání můžete také změnit nastavení funkcí
snímání a nastavení nabídky.
409
Obnovení výchozích nastavení fotoaparátu N
Je možné obnovit výchozí hodnoty nastavení snímání a nastavení nabídek
fotoaparátu.
možnost [5: Vymazat
1 Vyberte
všechna nast.fotoap.].
2 Vyberte tlačítko [OK].
oo Podrobnosti o vymazání všech uživatelských funkcí a nastavení vlastních
ovládacích prvků viz =546.
410
Nastavení údajů copyrightu
N
Pokud nastavíte údaje copyrightu, budou zaznamenány do snímku jako
údaje Exif.
možnost [5: Údaje
1 Vyberte
copyrightu].
2 Vyberte položku.
text.
3 Zadejte
zz Pomocí navigačních tlačítek <V>
nebo voliče <5> vyberte požadovaný
znak a poté jej zadejte stisknutím
tlačítka <0>.
zz Výběrem [ ] můžete změnit režim
vstupu.
zz Chcete-li odstranit jednotlivé
znaky, vyberte [ ] nebo stiskněte
tlačítko <L>.
nastavení.
4 Ukončete
zz Stiskněte tlačítko <M> a poté
vyberte položku [OK].
411
Nastavení údajů copyrightu
Kontrola údajů copyrightu
Pokud v kroku 2 vyberete položku [Zobrazit
údaje copyrightu], můžete zkontrolovat
informace [Autor] a [Copyright], které jste
zadali.
Odstranění údajů copyrightu
Pokud v kroku 2 vyberete položku [Odstranit údaje copyrightu], můžete
odstranit informace [Autor] a [Copyright].
oo Pokud je text položek „Autor“ a „Copyright“ dlouhý, nemusí se po výběru
možnosti [Zobrazit údaje copyrightu] zobrazit celý.
oo Údaje copyrightu můžete také nastavit nebo zkontrolovat pomocí softwaru
EOS Utility (software EOS).
412
Kontrola dalších informací
zzStažení návodů k použití
Návody k použití můžete stáhnout tak, že vyberete položku [5: URL pro
manuál/software] a pomocí smartphonu naskenujete zobrazený QR
kód. Upozorňujeme, že naskenování QR kódu vyžaduje aplikaci.
zzZobrazení loga osvědčeníM
Výběrem položky [5: Zobrazení loga osvědčení] zobrazíte některá loga
certifikací fotoaparátu. Další loga osvědčení naleznete v tomto návodu
k použití, na těle fotoaparátu a na obalu fotoaparátu.
zzVerze firmwaruM
Výběrem položky [5: Firmware] můžete aktualizovat firmware
fotoaparátu nebo používaného objektivu.
413
414
Návod k použití funkce Wi‑Fi
(bezdrátové komunikace)
Tato kapitola popisuje, jak odeslat snímky přes Wi-Fi®
z fotoaparátu do různých kompatibilních zařízení, a jak používat
webové služby.
415
Možnosti nabízené funkcemi Wi-Fi
(bezdrátové komunikace)
(CANON iMAGE
GATEWAY)
(4) Odeslání snímků
do webové služby
(3) Tisk snímků na tiskárně
s rozhraním sítě Wi-Fi
(1) Komunikace se
smartphonem
(2) Použití softwaru EOS nebo
jiného specializovaného softwaru
Důležité
Uvědomte si, že společnost Canon nemůže nést zodpovědnost za
jakékoli ztráty či škody způsobené chybnými nastaveními bezdrátové
komunikace pro použití fotoaparátu. Kromě toho společnost Canon nemůže
nést zodpovědnost za jakékoli jiné ztráty či škody způsobené použitím
fotoaparátu.
Při použití bezdrátových komunikačních funkcí zaveďte náležité
zabezpečení na své vlastní riziko a podle svého vlastního uvážení.
Společnost Canon nemůže nést odpovědnost za jakékoli ztráty nebo
poškození způsobené neoprávněným přístupem nebo jiným prolomením
zabezpečení.
416
Možnosti nabízené funkcemi Wi-Fi (bezdrátové komunikace)
(1) q Komunikace se smartphonem (=419)
S využitím speciální aplikace Camera Connect na telefonech
smartphone nebo tabletech můžete dálkově ovládat fotoaparát
a procházet snímky ve fotoaparátu pomocí připojení Wi-Fi (souhrnně
se v tomto návodu uvádí jako „smartphony“).
(2) D Použití softwaru EOS nebo jiného specializovaného
softwaru (=453)
Připojte fotoaparát k počítači přes Wi-Fi a ovládejte fotoaparát
na dálku pomocí aplikace EOS Utility (software EOS). Za pomoci
specializované aplikace Image Transfer Utility 2 lze rovněž
automaticky odesílat snímky ve fotoaparátu do počítače.
(3) l Tisk snímků na tiskárně s rozhraním sítě Wi-Fi (=461)
Připojte fotoaparát k tiskárně podporující funkci PictBridge (bezdrátová
síť LAN) přes Wi-Fi a tiskněte snímky.
(4) R Odeslání snímků do webové služby (=473)
Můžete sdílet snímky s přáteli nebo rodinou na sociálních sítích či
on-line fotografické službě CANON iMAGE GATEWAY pro zákazníky
společnosti Canon (po dokončení členské registrace, která je
zdarma).
417
Možnosti nabízené funkcemi Wi-Fi (bezdrátové komunikace)
Funkce Bluetooth®
Spárováním fotoaparátu se smartphonem kompatibilním s technologií
Bluetooth s technologií nízké energie (dále jen „Bluetooth“) můžete:
zz Ovládat fotoaparát vzdáleně ze smartphonu (=437)
zz Sami vytvořit připojení Wi-Fi z jakéhokoli smartphonu nebo fotoaparátu
(=428, =441)
zz Vytvořit připojení Wi-Fi s fotoaparátem i když je vypnutý (=430)
zz Ke snímkům doplňovat informace o poloze pomocí informací GPS
získaných smartphonem (=403)
Tento fotoaparát lze také připojit k bezdrátovému dálkovému ovládání
BR-E1 (prodává se samostatně) pomocí Bluetooth pro snímání s dálkovým
ovládáním (=399).
Wi-Fi připojení přes přístupové body
Pro vytvoření Wi-Fi připojení se smartphony nebo počítači, které jsou již
připojeny k síti Wi-Fi, viz „Wi-Fi připojení přes přístupové body“ (=488).
Upozornění pro připojení propojovacího kabelu
oo Když je fotoaparát připojen k zařízením přes Wi-Fi, nelze s fotoaparátem
použít jiná zařízení, například počítače, jejich připojením propojovacím
kabelem. Před připojením propojovacího kabelu ukončete připojení.
oo Když je fotoaparát připojen k počítači nebo jinému zařízení propojovacím
kabelem, nelze vybrat možnost [5: Nastavení bezdrát. komunikace].
Před změnou jakýchkoli nastavení odpojte propojovací kabel.
Karty
oo Fotoaparát nelze připojit pomocí Wi-Fi, pokud není ve fotoaparátu vložena
žádná karta (s výjimkou [D]). Také u [l] a webových služeb nelze
fotoaparát připojit pomocí Wi-Fi, pokud nejsou na kartě uloženy žádné snímky.
Používání fotoaparátu během připojení k Wi-Fi
oo Pokud chcete upřednostnit připojení k síti Wi-Fi, nemanipulujte s vypínačem
napájení, krytem slotu karty / prostoru pro baterii ani dalšími částmi. Jinak se
připojení k Wi-Fi může ukončit.
418
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi
Tato část popisuje, jak přímo připojit fotoaparát ke smartphonu
prostřednictvím Wi-Fi.
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi, umožní provádět následující:
zz Zobrazit snímky uložené ve fotoaparátu na smartphonu nebo uložit
zobrazené snímky do smartphonu.
zz Pořídit na fotoaparátu snímek nebo změnit nastavení fotoaparátu pomocí
smartphonu.
zz Posílání snímků z fotoaparátu do smartphonu.
Vytvoření Wi-Fi připojení přes přístupový bod viz „Wi-Fi připojení přes
přístupové body“ (=488).
Výběr způsobu připojení k síti Wi-Fi
Připojení ke smartphonu kompatibilnímu s Bluetooth
prostřednictvím Wi-Fi (=421)
Když předem připojíte fotoaparát ke smartphonu kompatibilním s Bluetooth
pomocí Bluetooth, můžete snadno navázat Wi-Fi připojení ovládáním
samotného fotoaparátu nebo smartphonu.
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi z nabídky [Funkce Wi-Fi]
(=433)
Pomocí funkce Wi-Fi se můžete připojit ke smartphonu, který není
kompatibilní s funkcí Bluetooth, případně ke smartphonu, který funkci
Bluetooth nemůže použít.
Zapnutí Bluetooth a Wi-Fi na smartphonu
Bluetooth a Wi-Fi zapněte na obrazovce nastavení smartphonu. Vezměte
na vědomí, že párování s fotoaparátem není možné z obrazovky nastavení
funkce Bluetooth smartphonu.
419
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi
Instalace aplikace Camera Connect do smartphonu
Chcete-li připojit fotoaparát ke smartphonu, je třeba použít smartphone,
ve kterém je nainstalován systém Android nebo iOS. Navíc je třeba, aby
byla ve smartphonu nainstalována specializovaná aplikace Camera Connect
(bezplatná).
zz Použijte nejnovější verzi operačního systému smartphonu.
zz Aplikaci Camera Connect lze nainstalovat z internetového obchodu
Google Play nebo App Store. Služby Google Play nebo App Store
lze také otevřít pomocí QR kódů, které se zobrazí, když je fotoaparát
spárován se smartphonem nebo připojen přes Wi-Fi ke smartphonu.
Android
iOS
oo Informace o operačních systémech podporovaných aplikací Camera Connect
naleznete na webu, kde je aplikace Camera Connect k dispozici ke stažení.
oo Rozhraní a funkce fotoaparátu a aplikace Camera Connect se mohou
změnit při aktualizaci firmwaru fotoaparátu nebo aktualizaci aplikace Camera
Connect, systému iOS, Android apod. V tomto případě se funkce fotoaparátu
nebo aplikace Camera Connect mohou lišit od ukázkových obrazovek nebo
pokynů k obsluze uvedených v tomto návodu.
oo K načtení QR kódů je třeba aplikace.
420
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi
Připojení ke smartphonu kompatibilnímu s Bluetooth
prostřednictvím Wi-Fi
Ujistěte se, zda je na smartphonu nainstalována aplikace Camera Connect
a zda je zapnuté Bluetooth a Wi-Fi.
Kroky prováděné na fotoaparátu (1)
možnost [5: Nastavení
1 Vyberte
bezdrát. komunikace].
možnost [Funkce
2 Vyberte
Bluetooth].
možnost [Funkce
3 Vyberte
Bluetooth].
4 Vyberte možnost [Smartphone].
421
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi
registraci položky
5 Proveďte
[Přezdívka].
zz Pokud používáte zobrazenou přezdívku,
stiskněte tlačítko <M>.
zz Přezdívku můžete změnit (=497).
6 Vyberte tlačítko [OK].
7 Vyberte možnost [Párování].
422
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi
položku.
8 Vyberte
zz Pokud je již aplikace Camera Connect
nainstalovaná, vyberte možnost
[Nezobrazovat].
zz Pokud není nainstalovaná aplikace
Camera Connect, vyberte možnost
[Android] nebo [iOS], naskenujte
zobrazený QR kód pomocí smartphonu
a otevřete Google Play nebo App Store
a nainstalujte aplikaci Camera Connect.
gg Nyní se zahájí párování.
423
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi
Kroky prováděné na telefonu smartphone (1)
9 Spusťte aplikaci Camera Connect.
fotoaparát, který chcete
10Vyberte
spárovat.
gg Pokud používáte smartphone se
systémem Android, přejděte ke kroku 12.
na [Pair/Párovat] (pouze
11 Klepněte
systém iOS).
424
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi
Kroky prováděné na fotoaparátu (2)
12 Vyberte tlačítko [OK].
tlačítko <0>.
13 Stiskněte
zz Párování je nyní kompletní a fotoaparát
je připojen k telefonu smartphone
prostřednictvím připojení Bluetooth.
gg Zobrazí se ikona Bluetooth na hlavní
obrazovce Camera Connect.
oo Párování nebo připojení Bluetooth není možné, pokud je fotoaparát připojen
k počítači nebo jinému zařízení propojovacím kabelem.
oo Fotoaparát nelze připojit ke dvěma nebo více zařízením současně pomocí
Bluetooth.
oo Připojení Bluetooth spotřebovává energii z baterie, i když byla aktivována
funkce automatického vypnutí napájení fotoaparátu. Proto může být baterie při
použití fotoaparátu vybitá.
Odstraňování problémů párování
oo Uchovávání záznamů o párování pro dříve spárované fotoaparáty na
smartphonu zabrání, aby se spároval s tímto fotoaparátem. Než se opět
pokusíte o spárování, odstraňte záznamy o párování pro dříve spárované
fotoaparáty z obrazovky nastavení funkce Bluetooth smartphonu (=432).
oo Po navázání připojení pomocí Bluetooth můžete fotoaparát ovládat k odesílání
snímků do smartphonu. Podrobné informace viz =441.
425
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi
Kroky prováděné na telefonu smartphone (2)
funkci aplikace Camera
14 Vyberte
Connect.
zz V systému iOS vyberte po zobrazení
výzvy k potvrzení připojení fotoaparátu
možnost [Připojit].
zz Popis funkcí Camera Connect viz
=437.
gg Po navázání připojení k síti Wi-Fi se
zobrazí obrazovka pro vybranou funkci.
gg Na hlavní obrazovce aplikace Camera
Connect se rozsvítí ikony Bluetooth
a Wi-Fi.
Připojení Wi-Fi ke smartphonu kompatibilnímu s Bluetooth je teď
dokončeno.
426
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi
zz Postup ukončení připojení Wi-Fi naleznete v části „Ukončení připojení
přes Wi-Fi“ (=449).
zz Ukončení připojení Wi-Fi přepne fotoaparát na připojení Bluetooth.
[qWi-Fi zapnuto] Obrazovka
Odpoj/ukonč.
zz Ukončí připojení k síti Wi-Fi.
Potvrdit nast.
zz Nastavení lze zkontrolovat.
Podr. o chybě
zz Pokud dojde k chybě připojení k síti Wi-Fi, můžete zkontrolovat
podrobnosti chyby.
427
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi
Připojení ke smartphonu připojenému přes Bluetooth
prostřednictvím Wi-Fi
1 Spusťte aplikaci Camera Connect.
funkci aplikace Camera
2 Vyberte
Connect.
zz Vyberte funkci aplikace Camera
Connect, kterou chcete použít.
zz V systému iOS vyberte po zobrazení
výzvy k potvrzení připojení fotoaparátu
možnost [Připojit].
Po navázání připojení k síti Wi-Fi se
zobrazí obrazovka pro vybranou funkci.
zz Popis funkcí Camera Connect viz
=437.
428
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi
Obrazovka [Funkce Bluetooth]
Na obrazovce [Funkce Bluetooth] můžete změnit nebo zkontrolovat
nastavení funkce Bluetooth.
Funkce Bluetooth
zz Vyberte zařízení, které chcete spárovat
s fotoaparátem.
zz Pokud nepoužijete funkci Bluetooth,
vyberte možnost [Zakázat].
Párování
zz Spárování fotoaparátu se zařízením
vybraným v položce [Funkce
Bluetooth].
Kontrola/mazání inf. o přip.
zz Můžete zkontrolovat stav komunikace
a název spárovaného zařízení.
zz Chcete-li odebrat registraci spárovaného
zařízení, stiskněte tlačítko <B>.
Podrobnosti naleznete v části „Odebrání
registrace spárovaného zařízení“
(=432).
Adresa Bluetooth
zz Můžete zkontrolovat adresu Bluetooth
fotoaparátu.
429
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi
Při vyp. zůs. přip.
zz Výběr možnosti [Povolit] umožní
zobrazit snímky na fotoaparátu a ovládat
přístroj jiným způsobem během vypnutí
připojením Wi-Fi.
Vytvoření připojení Wi-Fi když je fotoaparát vypnutý
Když jsou zařízení spárována, můžete použít smartphone k připojení přes
Wi-Fi a přenášet snímky z fotoaparátu, i když je vypnutý.
Nakonfigurujte položku [Při vyp.zůs.přip.].
možnost [Funkce
1 Vyberte
Bluetooth].
zz Na obrazovce [Nastavení bezdrát.
komunikace] vyberte položku [Funkce
Bluetooth].
možnost [Při vyp.zůs.
2 Nastavte
přip.] na [Povolit].
zz Na obrazovce funkce [Funkce
Bluetooth] nastavte možnost [Při vyp.
zůs.přip.] na [Povolit].
Spárování se smartphonem pomocí
technologie Bluetooth zůstane
zachováno i po vypnutí fotoaparátu.
430
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi
Navázání připojení k síti Wi-Fi
aplikaci Camera Connect.
1 Spusťte
zz Na smartphonu, který je spárován s
fotoaparátem přes Bluetooth, spusťte
aplikaci Camera Connect.
možnost [Images on
2 Vyberte
camera/Snímky ve fotoaparátu].
zz V nabídce Camera Connect klepněte na
položku [Images on camera/Snímky ve
fotoaparátu].
zz V systému iOS vyberte po zobrazení
výzvy k potvrzení připojení fotoaparátu
možnost [Připojit]. Po navázání
připojení k síti Wi-Fi se zobrazí seznam
snímků uložených ve fotoaparátu.
Použití aplikace Camera Connect
zz Aplikaci Camera Connect můžete použít k přenášení snímků do
smartphonu a můžete odstraňovat nebo hodnotit snímky uložené ve
fotoaparátu.
zz Pro ukončení Wi-Fi připojení klepněte na [ ] na hlavní obrazovce
aplikace Camera Connect (=449).
oo Tato funkce není k dispozici, pokud nejsou fotoaparát a smartphone
spárovány prostřednictvím Bluetooth.
oo Funkci nelze nadále používat, pokud jsou vynulována nastavení bezdrátové
komunikace nebo jsou ze smartphonu vymazány informace o připojení.
431
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi
Odebrání registrace spárovaného zařízení
Pro párování fotoaparátu s jiným smartphonem vymažte registraci
spárovaného zařízení na obrazovce [Funkce Bluetooth] (=429).
Kroky prováděné na fotoaparátu
možnost [Kontrola/mazání
1 Vyberte
inf. o přip.].
2 Stiskněte tlačítko <B>.
informace o připojení.
3 Vymažte
zz Vyberte tlačítko [OK].
Kroky prováděné na smartphonu
registraci fotoaparátu.
4 Odeberte
zz V nastavení Bluetooth na smartphonu
vyberte přezdívku fotoaparátu,
a odeberte tak jeho registraci.
432
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi z nabídky [Funkce Wi-Fi]
Kroky prováděné na fotoaparátu (1)
možnost [5: Nastavení
1 Vyberte
bezdrát. komunikace].
možnost [Funkce Wi-Fi].
2 Vyberte
zz Pokud se zobrazuje obrazovka
[Přezdívka], zaregistrujte přezdívku
(=422).
ikonu [q] (Připojení ke
3 Vyberte
smartphonu).
zz Pokud se zobrazí historie (=493),
přepněte obrazovku pomocí tlačítek
<Y> <Z>.
možnost [Registr. zařízení
4 Vyberte
pro připojení].
433
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi
položku.
5 Vyberte
zz Pokud je již aplikace Camera Connect
nainstalovaná, vyberte možnost
[Nezobrazovat].
zz Pokud není nainstalovaná aplikace
Camera Connect, vyberte možnost
[Android] nebo [iOS] na obrazovce
nalevo, naskenujte zobrazený QR
kód pomocí smartphonu a pak
otevřete Google Play nebo App Store
a nainstalujte aplikaci Camera Connect.
(1)
SSID (název sítě)
6 Zkontrolujte
a heslo.
zz Zkontrolujte SSID (1) a heslo (2)
zobrazené na fotoaparátu.
zz Pokud v [Nastavení sítě Wi-Fi]
nastavíte [Heslo] na hodnotu [Žádné],
heslo se nezobrazí ani nebude
vyžadováno. Podrobné informace viz
=516.
(2)
oo Výběrem možnosti [Přepnout síť] v kroku 6 můžete navázat připojení přes
Wi-Fi pomocí přístupového bodu (=488).
434
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi
Kroky prováděné na smartphonu
Obrazovka smartphonu
(příklad)
smartphone pro navázání
7 Ovládejte
připojení k síti Wi-Fi.
zz Aktivujte funkci Wi-Fi smartphonu a pak
vyberte SSID (název sítě) zkontrolované
v kroku 6.
zz Pro heslo zadejte heslo zkontrolované
v kroku 6.
aplikaci Camera Connect.
8 Spusťte
zz Když se na fotoaparátu zobrazí
obrazovka [Čekání na připojení],
spusťte ve smartphonu aplikaci Camera
Connect.
fotoaparát, který chcete
9 Vyberte
připojit k síti Wi-Fi.
zz V seznamu [Cameras/Fotoaparáty]
v aplikaci Camera Connect vyberte
a klepněte na fotoaparát, k němuž se
chcete připojit.
Kroky prováděné na fotoaparátu (2)
připojení k síti Wi-Fi.
10Navažte
zz Vyberte tlačítko [OK].
zz Chcete-li určit zobrazitelné snímky,
stiskněte tlačítko <B>. Pokyny pro
nastavení viz krok 5 na =451.
435
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi
gg Na smartphonu se zobrazí hlavní okno
aplikace Camera Connect.
Wi-Fi připojení ke smartphonu je teď
dokončeno.
zz Ovládejte fotoaparát pomocí aplikace
Camera Connect. Viz =437.
zz Postup ukončení připojení Wi-Fi naleznete v části „Ukončení připojení
přes Wi-Fi“ (=449).
zz Chcete-li se znovu připojit pomocí sítě Wi-Fi, využijte postup „Opětovné
připojení pomocí sítě Wi-Fi“ (=493).
[qWi-Fi zapnuto] Obrazovka
Odpoj/ukonč.
zz Ukončí připojení k síti Wi-Fi.
Potvrdit nast.
zz Nastavení lze zkontrolovat.
Podr. o chybě
zz Pokud dojde k chybě připojení k síti Wi-Fi, můžete zkontrolovat
podrobnosti chyby.
oo Při připojení přes Wi-Fi můžete odesílat snímky do smartphonu z obrazovky
rychlého ovládání během přehrávání. Podrobné informace viz =441.
436
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi
Ovládání fotoaparátu pomocí smartphonu
Dále jsou popsány hlavní funkce aplikace Camera Connect.
Images on camera (Snímky ve
fotoaparátu)
zz Snímky uložené ve fotoaparátu je
možné si prohlížet.
zz Snímky uložené ve fotoaparátu můžete
uložit do smartphonu.
zz Se snímky uloženými ve fotoaparátu
můžete provádět operace, jako je
odstranění.
Remote live view shooting (Dálkové snímání s živým
náhledem)
zz Na smartphonu můžete zobrazit obraz živého náhledu fotoaparátu.
zz Můžete snímat pomocí dálkového ovládání.
Auto transfer (Automatický přenos)
zz Umožňuje úpravu nastavení fotoaparátu a aplikace pro automatické
posílání snímků do smartphonu při jejich pořízení (=439).
Bluetooth remote controller (Dálkový ovladač Bluetooth)
zz Fotoaparát lze ovládat pomocí smartphonu spárovaného přes Bluetooth
jako dálkovým ovládáním. (Není k dispozici při připojení přes Wi-Fi.)
Location information (Informace o umístění)
zz U tohoto fotoaparátu není funkce podporována.
Camera settings (Nastavení fotoaparátu)
zz Můžete změnit nastavení fotoaparátu.
437
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi
oo Pokud je připojení k síti Wi-Fi ukončeno během dálkového snímání filmu,
stane se toto:
• Veškeré probíhající záznamy filmů v režimu záznamu filmů budou
pokračovat.
• Veškeré probíhající záznamy filmů v režimu snímání statických fotografií
budou ukončeny.
oo Nemůžete použít fotoaparát ke snímání po použití aplikace Camera Connect
k přepnutí z režimu snímání statických fotografií na režim záznamu filmů.
oo Po navázání připojení přes síť Wi-Fi ke smartphonu nemusí být dostupné
některé funkce.
oo Při dálkovém fotografování se může zpomalit rychlost automatického
zaostřování.
oo V závislosti na stavu komunikace může zobrazení snímku nebo uvolnění
závěrky proběhnout pomaleji.
oo Při ukládání snímků do smartphonu nelze pořídit snímek ani po stisknutí
tlačítka spouště fotoaparátu. Také může dojít k vypnutí obrazovky fotoaparátu.
oo Připojení k síti Wi-Fi bude ukončeno, pokud nastavíte vypínač napájení
fotoaparátu do polohy <2> nebo otevřete kryt slotu karty/prostoru pro
baterii.
oo Snímky formátu RAW nelze do smartphonu uložit. Po výběru snímku formátu
RAW se uloží jako snímek JPEG.
oo Po navázání připojení k Wi-Fi nefunguje funkce automatického vypnutí
napájení fotoaparátu.
oo Po navázání připojení prostřednictvím Wi-Fi doporučujeme deaktivovat
úsporné funkce smartphonu.
438
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi
Odesílání snímků do telefonů smartphone automaticky
během fotografování
Snímky mohou být odesílány automaticky. Před provedením následujících
kroků se ujistěte, že jsou fotoaparát a telefon smartphone propojeny
prostřednictvím Wi-Fi.
možnost [5: Nastavení
1 Vyberte
bezdrát. komunikace].
možnost [Nastavení sítě
2 Vyberte
Wi-Fi].
možnost [Po sním. poslat
3 Vyberte
do smartphonu].
položku [Poslat automat.]
4 Nastavte
na [Povolit].
439
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi
[Velikost k poslání].
5 Nastavte
zz Vyberte velikost snímku a stiskněte
tlačítko <0>.
6 Vyfotografujte snímek.
440
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi
Posílání snímků do smartphonu z fotoaparátu
Snímky z fotoaparátu do spárovaného smartphonu můžete odesílat přes
Bluetooth (pouze zařízení Android) nebo přes připojení Wi-Fi.
1 Přehrajte snímek.
2 Stiskněte tlačítko <Q>.
ikonu [q].
3 Vyberte
gg Pokud tento krok provedete, když jste
připojeni přes Bluetooth, zobrazí se
zpráva a připojení se přepne na Wi-Fi.
možnosti odesílání
4 Vyberte
a odešlete snímky.
441
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi
(1) Odesílání jednotlivých snímků
snímek, který chcete
1 Vyberte
odeslat.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> nebo
otáčením voliče <5> vyberte snímek
k odeslání a pak stiskněte tlačítko
<0>.
zz Pokud stisknete tlačítko <u> a otočíte
voličem <6> proti směru hodinových
ručiček, můžete vybrat snímek
k odeslání ze zobrazení náhledů.
možnost [Poslat zobraz.].
2 Vyberte
zz V položce [Velikost k poslání] můžete
vybrat velikost snímků k odeslání.
zz Při posílání filmů můžete v položce
[Kval. k poslání] vybrat kvalitu obrazu
filmů.
442
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi
(2) Odesílání více vybraných snímků
1 Stiskněte tlačítko <0>.
2 Vyberte možnost [Poslat vybrané].
snímky k odeslání.
3 Vyberte
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> nebo
otáčením voliče <5> vyberte snímek
k odeslání a pak stiskněte tlačítko
<0>.
zz Pokud stisknete tlačítko <u> a otočíte
voličem <6> doleva, můžete vybrat
snímky k odeslání ze zobrazení tří
snímků. Chcete-li se vrátit k zobrazení
jednotlivých snímků, stiskněte opět
tlačítko <u> a použijte volič <6>.
zz Po výběru snímků k odeslání stiskněte
tlačítko <M>.
443
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi
výběr snímku.
4 Ukončete
zz Vyberte tlačítko [OK].
[Velikost k poslání].
5 Vyberte
zz Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
zz Při posílání filmů vyberte v položce
[Kval. k poslání] kvalitu obrazu.
6 Vyberte možnost [Poslat].
(3) Odesílání určeného rozsahu snímků
1 Stiskněte tlačítko <0>.
2 Vyberte možnost [Poslat rozsah].
444
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi
rozsah snímků.
3 Určete
zz Vyberte první snímek (počáteční bod).
zz Vyberte poslední snímek (koncový bod).
zz Chcete-li výběr zrušit, tento krok
opakujte.
zz Pokud stisknete tlačítko <u> a otočíte
voličem <6>, můžete změnit počet
snímků zobrazených v zobrazení
náhledů.
rozsah.
4 Potvrďte
zz Stiskněte tlačítko <M>.
[Velikost k poslání].
5 Vyberte
zz Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
zz Při posílání filmů vyberte v položce
[Kval. k poslání] kvalitu obrazu.
6 Vyberte možnost [Poslat].
445
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi
(4) Posílání všech snímků na kartě
1 Stiskněte tlačítko <0>.
2 Vyberte [Vše na kartě].
[Velikost k poslání].
3 Vyberte
zz Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
zz Při posílání filmů vyberte v položce
[Kval. k poslání] kvalitu obrazu.
4 Vyberte možnost [Poslat].
446
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi
(5) Posílání snímků, které odpovídají kritériím hledání
Pošle všechny snímky, které odpovídají podmínkám hledání nastaveným
v části [Nast. podm. vyhled. snímků] najednou.
Informace o možnosti [Nast. podm. vyhled. snímků] vyhledejte v části
„Filtrování snímků pro přehrávání“ (=345).
1 Stiskněte tlačítko <0>.
2 Vyberte [Všechny nalez.].
[Velikost k poslání].
3 Vyberte
zz Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
zz Při posílání filmů vyberte v položce
[Kval. k poslání] kvalitu obrazu.
447
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi
4 Vyberte možnost [Poslat].
Ukončení přenosu snímků
Posílání snímků z fotoaparátu když je spárován přes Bluetooth
(Android)
zz Stiskněte tlačítko <M> na obrazovce
přenosu snímků.
zz Výběrem tlačítka [OK] na obrazovce
nalevo ukončíte přenos snímků
a připojení Wi-Fi.
Posílání snímků z fotoaparátu přes připojení Wi-Fi
zz Stiskněte tlačítko <M> na obrazovce
přenosu snímků.
zz Postup ukončení připojení Wi-Fi
naleznete v části „Ukončení připojení
přes Wi-Fi“ (=449).
448
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi
oo Během přenosu snímku nelze pořídit snímek, ani když stisknete tlačítko
spouště fotoaparátu.
oo Kromě toho nelze fotoaparát připojit přes Wi-Fi k více smartphonům současně,
když je přes Wi-Fi připojen k jinému zařízení.
oo Přenos snímků můžete zrušit výběrem možnosti [Storno] během přenosu.
oo Současně můžete vybrat až 999 souborů.
oo Po navázání připojení prostřednictvím Wi-Fi doporučujeme deaktivovat
úsporné funkce smartphonu.
oo Výběr snížené velikosti pro fotografie platí pro všechny fotografie odeslané
v danou dobu. Všimněte si, že fotografie velikosti b se nezmenšují.
oo Výběr komprese pro filmy platí pro všechny filmy odeslané v danou dobu.
oo Pokud použijete k napájení fotoaparátu baterii, zkontrolujte, zda je plně nabitá.
oo Po navázání připojení k Wi-Fi nefunguje funkce automatického vypnutí
napájení fotoaparátu.
Ukončení připojení přes Wi-Fi
Chcete-li ukončit připojení k Wi-Fi, proveďte jednu z následujících operací.
Na obrazovce Camera Connect
klepněte na položku [ ].
Na obrazovce [qWi-Fi zapnuto]
vyberte možnost [Odpoj/ukonč.].
zz Pokud se obrazovka [qWi-Fi zapnuto]
nezobrazí, vyberte možnost [Funkce
Wi-Fi] na obrazovce [5: Nastavení
bezdrát. komunikace].
zz Vyberte možnost [Odpoj/ukonč.],
pak vyberte možnost [OK] v dialogu pro
potvrzení.
449
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi
Nastavení zobrazitelných snímků
Ve fotoaparátu si můžete nastavit, které snímky bude možné ve smartphonu
zobrazit. Snímky lze určit po ukončení připojení Wi-Fi.
možnost [Funkce Wi-Fi].
1 Vyberte
zz Na obrazovce [Nastavení bezdrát.
komunikace] vyberte možnost [Funkce
Wi-Fi].
ikonu [q].
2 Vyberte
zz Pokud se zobrazí historie (=493),
přepněte obrazovku pomocí tlačítek
<Y> <Z>.
možnost [Editace informací
3 Vyberte
o zařízení].
smartphone.
4 Vyberte
zz Vyberte název smartphonu, ve kterém
chcete zajistit zobrazení snímků.
450
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi
5 Vyberte možnost [Zobrazit. sn.].
položku.
6 Vyberte
zz Otevřete obrazovku nastavení
volbou [OK].
[Všechny snímky]
Všechny snímky ve fotoaparátu budou k dispozici pro zobrazení.
[Snímky z posledních dní]
Nastavení zobrazitelných snímků na
základě data pořízení. Lze zvolit snímky
pořízené až před devíti dny.
zz Pokud je vybrána možnost [Snímky
z posledních dní], zobrazí se snímky
pořízené až nastavený počet dní
před aktuálním datem. Tlačítky <W>
<X> zadejte požadovaný počet dnů
a poté potvrďte výběr stisknutím
tlačítka <0>.
zz Po volbě [OK] jsou nastaveny
zobrazitelné snímky.
oo Pokud je položka [Zobrazit. sn.] nastavena na jiné nastavení než [Všechny
snímky], není dálkové fotografování možné.
451
Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi
[Vybrat podle hodnocení]
Nastavení zobrazitelných snímků na
základě přidaného hodnocení (nebo
absence hodnocení) nebo typu hodnocení.
zz Po volbě typu hodnocení jsou nastaveny
zobrazitelné snímky.
[Rozsah čísel souboru] (Vybrat rozsah)
(1)
452
(2)
Nastavení zobrazitelných snímků výběrem
prvního a posledního snímku v seznamu
uspořádaném podle čísel souborů.
1. Stisknutím tlačítka <0> otevřete
obrazovku pro výběr snímků.
Vyberte snímek pomocí tlačítek <Y>
<Z> nebo voliče <5>.
Pokud stisknete tlačítko <u> a otočíte
voličem <6> proti směru hodinových
ručiček, můžete vybrat snímek
k odeslání ze zobrazení náhledů.
2. Vyberte snímek jako počáteční bod (1).
3. Pomocí <Z> vyberte snímek jako
koncový bod (2).
4. Vyberte tlačítko [OK].
Připojení k počítači přes Wi-Fi
Tato část popisuje, jak připojit fotoaparát k počítači prostřednictvím
Wi‑Fi a provádění operací fotoaparátu s použitím softwaru EOS nebo
jiného specializovaného softwaru. Před nastavením připojení k síti Wi-Fi
nainstalujte do počítače nejnovější verzi softwaru.
Pokyny k ovládání počítače naleznete v návodu k použití počítače.
Ovládání fotoaparátu pomocí nástroje EOS Utility
Pomocí aplikace EOS Utility (software EOS) můžete provést různé operace
fotoaparátu.
Kroky prováděné na fotoaparátu (1)
možnost [5: Nastavení
1 Vyberte
bezdrát. komunikace].
možnost [Funkce Wi-Fi].
2 Vyberte
zz Pokud se zobrazuje obrazovka
[Přezdívka], zaregistrujte přezdívku
(=422).
možnost [D] (Dálk.
3 Vyberte
ovládání (EOS Utility)).
zz Pokud se zobrazí historie (=493),
přepněte obrazovku pomocí tlačítek
<Y> <Z>.
453
Připojení k počítači přes Wi-Fi
možnost [Registr. zařízení
4 Vyberte
pro připojení].
(1)
SSID (název sítě)
5 Zkontrolujte
a heslo.
zz Zkontrolujte SSID (1) a heslo (2)
zobrazené na fotoaparátu.
zz Pokud v [Nastavení sítě Wi-Fi]
nastavíte [Heslo] na hodnotu [Žádné],
heslo se nezobrazí ani nebude
vyžadováno. Podrobné informace viz
=516.
(2)
Kroky prováděné na počítači (1)
Obrazovka počítače (příklad)
SSID a pak zadejte heslo.
6 Vyberte
zz Na obrazovce nastavení sítě počítače
vyberte SSID zkontrolované v kroku 5.
zz Pro heslo zadejte heslo zkontrolované
v kroku 5.
454
Připojení k počítači přes Wi-Fi
Kroky prováděné na fotoaparátu (2)
tlačítko [OK].
7 Vyberte
gg Zobrazí se následující zpráva. Symboly
„******“ představují posledních šest číslic
adresy MAC fotoaparátu, který chcete
připojit.
Kroky prováděné na počítači (2)
8 Spusťte nástroj EOS Utility.
aplikaci EOS Utility klikněte na
9 Vpoložku
[Pairing over Wi-Fi/LAN/
Párování přes síť Wi-Fi/LAN].
zz Pokud se zobrazí zpráva související
s firewallem, vyberte možnost [Yes/
Ano].
na možnost [Connect/
10Klepněte
Připojit].
zz Vyberte fotoaparát, ke kterému se
chcete připojit, a pak klikněte na položku
[Connect/Připojit].
455
Připojení k počítači přes Wi-Fi
Kroky prováděné na fotoaparátu (2)
připojení k síti Wi-Fi.
11 Navažte
zz Vyberte tlačítko [OK].
[DWi-Fi zapnuto] Obrazovka
Odpoj/ukonč.
zz Ukončí připojení k síti Wi-Fi.
Potvrdit nast.
zz Nastavení lze zkontrolovat.
Podr. o chybě
zz Pokud dojde k chybě připojení k síti
Wi‑Fi, můžete zkontrolovat podrobnosti
chyby.
Wi-Fi připojení k počítači je teď dokončeno.
zz Ovládejte kameru pomocí nástroje EOS Utility v počítači.
zz Chcete-li se znovu připojit pomocí sítě Wi-Fi, využijte postup „Opětovné
připojení pomocí sítě Wi-Fi“ (=493).
456
Připojení k počítači přes Wi-Fi
oo Pokud je připojení k síti Wi-Fi ukončeno během dálkového snímání filmu,
stane se toto:
• Veškeré probíhající záznamy filmů v režimu záznamu filmů budou
pokračovat.
• Veškeré probíhající záznamy filmů v režimu snímání statických fotografií
budou ukončeny.
oo Operace s použitím fotoaparátu nejsou možné poté, kdy použijete aplikaci
EOS Utility k přepnutí ze snímání statických fotografií na režim záznamu filmů.
oo Po navázání připojení přes síť Wi-Fi k nástroji EOS Utility nemusí být
dostupné některé funkce.
oo Při dálkovém fotografování se může zpomalit rychlost automatického
zaostřování.
oo V závislosti na stavu komunikace může zobrazení snímku nebo uvolnění
závěrky proběhnout pomaleji.
oo Při dálkovém snímání s živým náhledem je rychlost přenosu snímků
v porovnání s přenosem přes propojovací kabel pomalejší. Pohybující se
objekty proto nelze zobrazit plynule.
oo Připojení k síti Wi-Fi bude ukončeno, pokud nastavíte vypínač napájení
fotoaparátu do polohy <2> nebo otevřete kryt slotu karty/prostoru pro
baterii.
457
Připojení k počítači přes Wi-Fi
Automatické posílání snímků do počítače
Snímky ve fotoaparátu lze rovněž automaticky odesílat do počítače pomocí
specializovaného softwaru Image Transfer Utility 2.
Kroky prováděné na počítači (1)
počítač k přístupovému
1 Připojte
bodu a spusťte aplikaci Image
Transfer Utility 2.
zz V aplikaci Image Transfer Utility 2
zobrazte obrazovku nastavení párování.
zz Obrazovka pro nastavení párování se
zobrazí, pokud budete postupovat podle
pokynů zobrazených při prvním spuštění
aplikace Image Transfer Utility 2.
Kroky prováděné na fotoaparátu
možnost [Automat. pošle
2 Vyberte
snímky do PC].
zz Na obrazovce [5: Nastavení bezdrát.
komunikace] vyberte možnost
[Nastavení sítě Wi-Fi].
zz Vyberte možnost [Automat. pošle
snímky do PC] na obrazovce
[Nastavení sítě Wi-Fi].
[Poslat automat.] vyberte
3 Vmožnost
[Povolit].
zz Pokud se zobrazuje obrazovka
[Přezdívka], zaregistrujte přezdívku
(=422).
458
Připojení k počítači přes Wi-Fi
4 Vyberte tlačítko [OK].
k přístupovému bodu
5 Připojování
přes Wi-Fi.
zz Vytvořte jakékoli spojení Wi-Fi mezi
fotoaparátem a přístupovým bodem
připojeným k počítači. Pokyny k připojení
naleznete v části „Wi-Fi připojení přes
přístupové body“ (=488).
počítač, který chcete
6 Vyberte
spárovat s fotoaparátem.
Kroky prováděné na počítači (2)
fotoaparát s počítačem.
7 Spárujte
zz Vyberte fotoaparát, a pak klikněte na
položku [Párování].
459
Připojení k počítači přes Wi-Fi
Automatické odesílání snímků z fotoaparátu do počítače
možnost [Automat. pošle
1 Vyberte
snímky do PC] na obrazovce
[Nastavení sítě Wi-Fi].
2 Zvolte [Možnosti poslání snímku].
co se bude poslat.
3 Zvolte,
zz Pokud vyberete možnost [Zvolené
snímky] v [Rozsah k poslání], zadejte
snímky k odeslání na obrazovce [Zvolit
snímky k poslání].
počítač k přístupovému
4 Připojte
bodu prostřednictvím Wi-Fi a spusťte
aplikaci Image Transfer Utility 2.
zz Pokud zapnete fotoaparát v rámci
dosahu přístupového bodu, snímky jsou
automaticky odesílány do počítače.
oo Automatické vypnutí napájení je zakázáno.
oo Veškeré snímky pořízené po automatickém přenosu se automaticky odešlou
po vypnutí a opětovném spuštění fotoaparátu.
oo Pokud nejsou snímky odeslány automaticky, zkuste vypnout a znovu zapnout
fotoaparát.
oo Veškeré snímky pořízené v průběhu automatického přenosu se automaticky
odešlou.
460
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi
Tato část popisuje, jak tisknout snímky přímým připojením fotoaparátu
k tiskárně prostřednictvím Wi-Fi. Pokyny k ovládání tiskárny naleznete
v návodu k použití tiskárny.
Navázání připojení k síti Wi-Fi
možnost [5: Nastavení
1 Vyberte
bezdrát. komunikace].
možnost [Funkce Wi-Fi].
2 Vyberte
zz Pokud se zobrazuje obrazovka
[Přezdívka], zaregistrujte přezdívku
(=422).
možnost [l] (Tisk prostř.
3 Vyberte
Wi-Fi tiskárny).
zz Pokud se zobrazí historie (=493),
přepněte obrazovku pomocí tlačítek
<Y> <Z>.
možnost [Registr. zařízení
4 Vyberte
pro připojení].
461
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi
(1)
(2)
SSID (název sítě)
5 Zkontrolujte
a heslo.
zz Zkontrolujte SSID (1) a heslo (2)
zobrazené na fotoaparátu.
zz Pokud v [Nastavení sítě Wi-Fi]
nastavíte [Heslo] na hodnotu [Žádné],
heslo se nezobrazí ani nebude
vyžadováno. Podrobné informace viz
=516.
tiskárnu.
6 Nastavte
zz V nabídce nastavení Wi-Fi používané
tiskárny vyberte zkontrolované SSID.
zz Pro heslo zadejte heslo zkontrolované
v kroku 5.
tiskárnu.
7 Vyberte
zz V seznamu detekovatelných tiskáren
vyberte tiskárnu, ke které se chcete
připojit prostřednictvím Wi-Fi.
zz Pokud není preferovaná tiskárna
uvedena, výběr možnosti [Vyhledat
znovu] může umožnit fotoaparátu ji
vyhledat a zobrazit.
8 Vytiskněte snímek (=464).
462
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi
oo Připojení prostřednictvím Wi-Fi je možné u funkcí Wi-Fi tiskáren s podporou
funkce PictBridge (bezdrátová LAN).
oo Vytvoření Wi-Fi připojení přes přístupový bod viz „Wi-Fi připojení přes
přístupové body“ (=488).
463
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi
Tisk snímků
Tisk jednotlivých snímků
snímek, který chcete
1 Vyberte
vytisknout.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> nebo
otáčením voliče <5> vyberte snímek
k tisku a pak stiskněte tlačítko <0>.
zz Pokud stisknete tlačítko <u> a otočíte
voličem <6> proti směru hodinových
ručiček, můžete vybrat snímek
k odeslání ze zobrazení náhledů.
2 Vyberte možnost [Tisk snímku].
snímek.
3 Vytiskněte
zz Postup nastavení tisku viz =467.
zz Volbou možnosti [Tisk] a pak [OK]
spustíte tisk.
464
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi
Tisk zadáním možností
1 Stiskněte tlačítko <0>.
2 Vyberte možnost [Příkaz tisku].
možnosti tisku.
3 Nastavte
zz Postup nastavení naleznete v části
„Formát DPOF (Digital Print Order
Format)“ (=318).
zz V případě dokončení příkazu tisku před
navázáním připojení Wi-Fi přejděte ke
kroku 4.
možnost [Tisk].
4 Vyberte
zz Položku [Tisk] můžete vybrat, pouze
když je snímek vybrán a tiskárna je
připravena k tisku.
položku [Nast. Papíru]
5 Nastavte
(=467).
465
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi
snímek.
6 Vytiskněte
zz Po zvolení možnosti [OK] se zahájí tisk.
oo Fotografování není možné během připojení k tiskárně přes Wi-Fi.
oo Filmy nelze vytisknout.
oo Před tiskem nezapomeňte nastavit velikost papíru.
oo U některých tiskáren nemusí být možné na snímcích vytisknout číslo souboru.
oo Pokud je nastavena možnost [S okraji], mohou některé tiskárny vytisknout
datum na okraj snímku.
oo U některých tiskáren může být datum nevýrazné, protože se může vytisknout
na světlém pozadí nebo na okraji.
oo Snímky RAW nelze tisknout výběrem možnosti [Příkaz tisku]. Při tisku
vyberte možnost [Tisk snímku] a proveďte tisk.
oo Pokud použijete k napájení fotoaparátu baterii, zkontrolujte, zda je plně nabitá.
oo V závislosti na velikosti souboru snímku a kvalitě snímku může zahájení tisku
po výběru položky [Tisk] chvíli trvat.
oo Chcete-li tisk zastavit, stiskněte tlačítko <0> v době, kdy je zobrazena
položka [Stop], a pak vyberte položku [OK].
oo Pokud tisknete pomocí možnosti [Příkaz tisku] a zastavili jste tisk a chcete ho
obnovit pro zbývající snímky, vyberte možnost [Obnovit]. Uvědomte si, že tisk
se neobnoví, pokud nastane jakákoli z následujících situací.
• Před obnovením tisku změníte příkaz tisku nebo odstraníte libovolné snímky
označené k tisku.
• Při nastavování náhledů před obnovením tisku změníte nastavení papíru.
• Zbývající kapacita karty byla po pozastavení tisku příliš nízká.
oo Jestliže dojde k potížím při tisku, vyhledejte informace na =472.
466
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi
Nastavení tisku
Zobrazení na obrazovce displeje a možnosti nastavení se budou lišit
podle tiskárny. Také některá nastavení nemusí být k dispozici. Podrobné
informace naleznete v návodu k použití tiskárny.
Obrazovka nastavení tisku
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(7)
Slouží k nastavení tisku data nebo čísla souboru (=469).
Umožňuje nastavení efektů tisku (=469).
Umožňuje zvolit počet kopií k tisku (=470).
Slouží k nastavení oblasti tisku (=471).
Umožňuje nastavit velikost papíru, typ a rozvržení (=468).
Vrátí se na obrazovku výběru snímků.
Umožňuje zahájit tisk.
Zobrazí se nastavená velikost papíru, typ a rozvržení.
* V závislosti na tiskárně nemusí být některá nastavení zvolitelná.
Nastavení papíru
zz Vyberte možnost [Nast. Papíru].
467
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi
[Q] Nastavení velikosti papíru
zz Vyberte velikost papíru v tiskárně.
[Y] Nastavení typu papíru
zz Vyberte typ papíru v tiskárně.
[U] Nastavení rozvržení stránky
zz Zvolte rozvržení stránky.
Bez okrajů
S okraji
xx plus
Výchozí
Výtisky nebudou mít okraje. Pokud tiskárna tisk bez okrajů
neumožňuje, budou na výtisku bílé okraje i v tomto případě.
Výtisky budou mít po stranách bílé okraje.
Možnost tisku 2, 4, 8, 9, 16, 20 nebo 35 snímků na jeden list.
Rozvržení stránky se liší v závislosti na modelu tiskárny nebo
jejích nastaveních.
oo Tisk bez okrajů může způsobit významné ořezání, pokud nesouhlasí poměr
stran papíru a snímku. Snímky se též mohou vytisknout s nižším rozlišením.
468
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi
Nastavení tisku data/čísla souboru
zz Vyberte možnost [I].
zz Zvolte, co se bude tisknout.
Nastavení efektů tisku (Optimalizace obrazu)
Obsah zobrazený na obrazovce se liší v závislosti na tiskárně.
zz Vyberte možnost [E].
zz Zvolte efekty tisku.
Možnost
[E] Výchozí
[E] Zap
[E] Vyp
[E] Č. oči 1
Efekt tisku
Efekty tisku se budou lišit podle tiskárny. Podrobné informace
naleznete v návodu k použití tiskárny.
Při tisku se použijí standardní barvy tiskárny. Budou aplikovány
automatické korekce na základě informací Exif snímku.
Nepoužije se žádná automatická korekce.
Funkce je vhodná pro snímky pořízené s bleskem, na kterých
mají fotografované objekty červené oči. Pro tisk dojde k opravě
červených očí.
oo Při tisku informací o snímku na snímek pořízený s citlivostí ISO z rozšířeného
rozsahu (H) se nemusí vytisknout správná hodnota citlivosti ISO.
469
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi
Nastavení počtu kopií
zz Vyberte možnost [R].
zz Zvolte počet kopií k tisku.
oo Položka [Výchozí] u nastavení efektů tisku a dalších možností představuje
výchozí nastavení tiskárny od výrobce tiskárny. Další pokyny k zjištění jaká je
položka [Výchozí] naleznete v návodu k použití tiskárny.
470
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi
Oříznutí snímku
Nastavte oříznutí bezprostředně před
tiskem. Změna jiných nastavení tisku po
oříznutí snímků může vyžadovat, aby byly
snímky oříznuty znovu.
1 Na obrazovce nastavení tisku vyberte položku [Výřez].
velikost rámečku ořezu, jeho polohu a poměr
2 Nastavte
stran.
zz Oblast obrázku v rámečku ořezu bude vytištěna. Tvar rámečku
(poměr stran) lze změnit pomocí položky [Nast. Papíru].
Změna velikosti rámečku ořezu
Otáčením voliče <6> změňte velikost rámečku ořezu.
Přesunutí rámečku ořezu
Rámeček posunete přes snímek ve svislém nebo vodorovném směru
stisknutím tlačítek <W> <X> nebo <Y> <Z>.
Přepínání orientací rámečku ořezu
Stisknutím tlačítka <B> přepnete mezi orientacemi na výšku a na
šířku rámečku ořezu.
3
Stisknutím tlačítka <0> ukončete režim ořezu.
zz Oříznutá oblast snímku je znázorněna na obrazovce nastavení tisku
vlevo nahoře.
471
Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi
oo V závislosti na tiskárně se oříznutá oblast snímku nemusí vytisknout tak, jak
byla nastavena.
oo Čím je rámeček ořezu menší, tím nižší bude rozlišení, se kterým se snímky
vytisknou.
Řešení chyb tiskárny
oo Pokud se po vyřešení chyby tiskárny (došel inkoust, došel papír apod.)
a výběru položky [Pokrač.] neobnoví tisk, ovládejte tiskárnu pomocí tlačítek
na tiskárně. Podrobné pokyny pro obnovení tisku naleznete v návodu k použití
tiskárny.
Chybové zprávy
oo Pokud dojde k potížím při tisku, zobrazí se na obrazovce fotoaparátu chybová
zpráva. Po vyřešení potíží znovu tisk spusťte. Podrobné informace o řešení
potíží při tisku naleznete v návodu k použití tiskárny.
Chyba papíru
oo Potvrďte, zda je papír správně vložený.
Chyba inkoustu
oo Zkontrolujte hladinu inkoustů v tiskárně a odpadní nádobku inkoustu.
Chyba hardwaru
oo Zkontrolujte, zda se nevyskytly jiné potíže s tiskárnou kromě došlého papíru
či inkoustu.
Chyba souboru
oo Vybraný snímek nelze vytisknout. Nemusí být možný tisk snímků
vyfotografovaných jiným fotoaparátem nebo snímků upravených pomocí
počítače.
472
Odesílání snímků do webové služby
V této části je popsán postup odesílání snímků pomocí webových služeb.
Registrace webových služeb
Pomocí telefonu smartphone nebo počítače přidejte své webové služby do
fotoaparátu.
zz Dokončení nastavení fotoaparátu pro službu CANON iMAGE GATEWAY
a další webové služby vyžaduje telefon smartphone nebo počítač
s internetovým prohlížečem a připojení k internetu.
zz Navštivte stránky CANON iMAGE GATEWAY, naleznete zde podrobnosti
o verzích prohlížeče (jako je Microsoft Internet Explorer) a nastavení
vyžadované pro přístup k (CANON iMAGE GATEWAY).
zz Informace o zemích a regionech, v nichž je k dispozici služba CANON
iMAGE GATEWAY, najdete na webových stránkách společnosti Canon
(http://www.canon.com/cig/).
zz Pokyny a podrobnosti nastavení služby CANON iMAGE GATEWAY
naleznete v informacích nápovědy služby CANON iMAGE GATEWAY.
zz Pokud chcete využívat i jiné webové služby než CANON iMAGE
GATEWAY, musíte mít u těchto služeb účet. Další podrobnosti najdete na
webech příslušné webové služby, k níž se chcete zaregistrovat.
zz Poplatky za připojení k poskytovateli a komunikační poplatky za přístup
k přístupovému bodu poskytovatele se hradí samostatně.
473
Odesílání snímků do webové služby
Registrace služby CANON iMAGE GATEWAY
Propojte fotoaparát a službu CANON iMAGE GATEWAY tak, že přidáte
službu CANON iMAGE GATEWAY jako cílovou webovou službu ve
fotoaparátu.
Bude nutné zadat e-mailovou adresu, kterou používáte na svém počítači
nebo smartphonu.
Kroky prováděné na fotoaparátu (1)
možnost [5: Nastavení
1 Vyberte
bezdrát. komunikace].
možnost [Funkce Wi-Fi].
2 Vyberte
zz Pokud se zobrazuje obrazovka
[Přezdívka], zaregistrujte přezdívku
(=422).
3 Vyberte možnost [R].
4 Vyberte možnost [Souhlasím].
474
Odesílání snímků do webové služby
připojení k síti Wi-Fi
5 Navázání
zz Připojování k přístupovému bodu přes
Wi-Fi.
Přejděte na krok 7 na =490.
e-mailovou adresu.
6 Zadejte
zz Zadejte e-mailovou adresu a pak zvolte
[OK].
čtyřmístné číslo.
7 Zadejte
zz Zadejte zvolené čtyřmístné číslo a pak
zvolte [OK].
tlačítko [OK].
8 Vyberte
gg Ikona [R] se změní na [
].
475
Odesílání snímků do webové služby
Kroky prováděné na počítači nebo na smartphonu
fotoaparát na webové
9 Nastavte
propojení.
zz Přejděte na stránku uvedenou
v upozornění.
zz Dokončete nastavení podle pokynů na
stránce nastavení webové propojení
fotoaparátu.
Kroky prováděné na fotoaparátu (2)
CANON iMAGE GATEWAY
10Přidejte
jako cíl.
zz Vyberte [ ].
gg Nyní je přidáno CANON iMAGE
GATEWAY.
476
Odesílání snímků do webové služby
Registrace dalších webových služeb
Kroky prováděné na počítači nebo na smartphonu
webovou službu,
1 Konfigurujte
kterou chcete používat.
zz Navštivte stránky CANON iMAGE
GATEWAY a otevřete stránku
s nastavením webového připojení
fotoaparátu.
zz Proveďte nastavení webové služby,
kterou chcete používat, podle pokynů na
obrazovce.
Kroky prováděné na fotoaparátu
webovou službu,
2 Přidejte
konfigurovanou jako cíl.
zz Na obrazovce [Funkce Wi-Fi] zvolte
možnost [ ].
477
Odesílání snímků do webové služby
Navázání připojení k síti Wi-Fi
možnost [Funkce Wi-Fi].
1 Vyberte
zz Na obrazovce [Nastavení bezdrát.
komunikace] vyberte možnost [Funkce
Wi-Fi].
webovou službu.
2 Vyberte
zz Pokud se zobrazí historie (=493),
přepněte obrazovku pomocí tlačítek
<Y> <Z>.
zz Obrazovka pro výběr cílového
umístění se zobrazí v závislosti na typu
a nastavení zvolené webové služby
(=492).
478
Odesílání snímků do webové služby
Odesílání snímků do webové služby
Můžete sdílet snímky se svou rodinou a přáteli odesláním snímků
z fotoaparátu do webové služby nastavené ve fotoaparátu nebo odesláním
webových odkazů online alb.
Odesílání jednotlivých snímků
snímek, který chcete
1 Vyberte
odeslat.
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> nebo
otáčením voliče <5> vyberte snímek
k odeslání a pak stiskněte tlačítko
<0>.
zz Pokud stisknete tlačítko <u> a otočíte
voličem <6> proti směru hodinových
ručiček, můžete vybrat snímek
k odeslání ze zobrazení náhledů.
možnost [Poslat zobraz.].
2 Vyberte
zz V položce [Velikost k poslání] můžete
vybrat velikost snímků k odeslání.
zz Na obrazovce po odeslání snímků
vyberte tlačítko [OK] pro ukončení
připojení Wi-Fi.
zz Pokud se zobrazí obrazovka [Podmínky
používání], přečtěte si důkladně zprávu
a pak vyberte možnost [Souhlasím].
zz K posouvání obrazovky použijte tlačítka
<W> <X>.
479
Odesílání snímků do webové služby
Odesílání více vybraných snímků
1 Stiskněte tlačítko <0>.
2 Vyberte možnost [Poslat vybrané].
snímky k odeslání.
3 Vyberte
zz Stisknutím tlačítek <Y> <Z> nebo
otáčením voliče <5> vyberte snímek
k odeslání a pak stiskněte tlačítko
<0>.
zz Pokud stisknete tlačítko <u> a otočíte
voličem <6> doleva, můžete vybrat
snímky k odeslání ze zobrazení tří
snímků. Chcete-li se vrátit k zobrazení
jednotlivých snímků, stiskněte opět
tlačítko <u> a použijte volič <6>.
zz Po výběru snímků k odeslání stiskněte
tlačítko <M>.
480
Odesílání snímků do webové služby
[Velikost k poslání].
4 Vyberte
zz Pokud jako cíl nastavíte web YouTube,
položka [Velikost k poslání] se
nezobrazí.
zz Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
možnost [Poslat].
5 Vyberte
zz Na obrazovce po odeslání snímků
vyberte tlačítko [OK] pro ukončení
připojení Wi-Fi.
zz Pokud se zobrazí obrazovka [Podmínky
používání], přečtěte si důkladně zprávu
a pak vyberte možnost [Souhlasím].
zz K posouvání obrazovky použijte tlačítka
<W> <X>.
481
Odesílání snímků do webové služby
Odesílání určeného rozsahu snímků
Určete rozsah snímků a odešlete tak všechny snímky v rozsahu najednou.
1 Stiskněte tlačítko <0>.
2 Vyberte možnost [Poslat rozsah].
rozsah snímků.
3 Určete
zz Vyberte první snímek (počáteční bod).
zz Vyberte poslední snímek (koncový bod).
gg Snímky se vyberou a zobrazí se
tlačítko [X].
zz Chcete-li výběr zrušit, tento krok
opakujte.
zz Pokud stisknete tlačítko <u> a otočíte
voličem <6>, můžete změnit počet
snímků zobrazených v zobrazení
náhledů.
rozsah.
4 Potvrďte
zz Stiskněte tlačítko <M>.
482
Odesílání snímků do webové služby
[Velikost k poslání].
5 Vyberte
zz Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
možnost [Poslat].
6 Vyberte
zz Na obrazovce po odeslání snímků
vyberte tlačítko [OK] pro ukončení
připojení Wi-Fi.
zz Pokud se zobrazí obrazovka [Podmínky
používání], přečtěte si důkladně zprávu
a pak vyberte možnost [Souhlasím].
zz K posouvání obrazovky použijte tlačítka
<W> <X>.
Posílání všech snímků na kartě
1 Stiskněte tlačítko <0>.
2 Vyberte [Vše na kartě].
483
Odesílání snímků do webové služby
[Velikost k poslání].
3 Vyberte
zz Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
možnost [Poslat].
4 Vyberte
zz Na obrazovce po odeslání snímků
vyberte tlačítko [OK] pro ukončení
připojení Wi-Fi.
zz Pokud se zobrazí obrazovka [Podmínky
používání], přečtěte si důkladně zprávu
a pak vyberte možnost [Souhlasím].
zz K posouvání obrazovky použijte tlačítka
<W> <X>.
484
Odesílání snímků do webové služby
Posílání snímků, které odpovídají kritériím hledání
Pošle všechny snímky, které odpovídají podmínkám hledání nastaveným
v části [Nast. podm. vyhled. snímků] najednou.
Informace o možnosti [Nast. podm. vyhled. snímků] vyhledejte v části
„Filtrování snímků pro přehrávání“ (=345).
1 Stiskněte tlačítko <0>.
2 Vyberte [Všechny nalez.].
[Velikost k poslání].
3 Vyberte
zz Na zobrazené obrazovce vyberte
velikost snímku.
485
Odesílání snímků do webové služby
možnost [Poslat].
4 Vyberte
zz Na obrazovce po odeslání snímků
vyberte tlačítko [OK] pro ukončení
připojení Wi-Fi.
zz Pokud se zobrazí obrazovka [Podmínky
používání], přečtěte si důkladně zprávu
a pak vyberte možnost [Souhlasím].
zz K posouvání obrazovky použijte tlačítka
<W> <X>.
486
Odesílání snímků do webové služby
oo Po navázání připojení Wi-Fi k webové službě nelze pořídit snímek, ani když
stisknete tlačítko spouště fotoaparátu.
oo Při odesílání snímku na jinou webovou službu než CANON iMAGE GATEWAY,
se odeslaná chybová zpráva nemusí zobrazit, i když obrázek nebyl úspěšně
odeslán na webovou službu. Protože takové chyby odesílání lze zkontrolovat
na stránce CANON iMAGE GATEWAY, zkontrolujte obsah chyby a pak znovu
zkuste odeslat obrázek.
oo V závislosti na webové službě budou typ nebo počet snímků, které lze odeslat,
a délka filmů omezeny.
oo Určité snímky nemusí být možné odeslat pomocí možností [Poslat rozsah],
[Vše na kartě] nebo [Všechny nalez.].
oo Když snížíte velikost snímku, změní se velikost všech současně odesílaných
snímků. Všimněte si, že filmy nebo fotografie velikosti b se nezmenšují.
oo Funkce [Snížená] je povolena pouze pro fotografie pořízené fotoaparáty
stejného modelu, jako je tento fotoaparát. Fotografie vyfotografované jinými
modely jsou odesílány bez změny velikosti.
oo Po získání přístupu ke službě CANON iMAGE GATEWAY z počítače nebo
jiného zařízení můžete zkontrolovat historii odesílání pro webové služby,
do nichž byly odeslány snímky.
oo Chcete-li připojení Wi-Fi ukončit bez odeslání snímku, stiskněte tlačítko
<M> na obrazovce pro krok 1.
oo Pokud použijete k napájení fotoaparátu baterii, zkontrolujte, zda je plně nabitá.
487
Wi-Fi připojení přes přístupové body
Tato část popisuje postup navázání připojení k síti Wi-Fi přes přístupový
bod kompatibilní s WPS (režim PBC).
Nejprve zjistěte umístění tlačítka WPS a jak dlouho má být stisknuté.
Navázání připojení k Wi-Fi může trvat přibližně jednu minutu.
možnost [5: Nastavení
1 Vyberte
bezdrát. komunikace].
možnost [Funkce Wi-Fi].
2 Vyberte
zz Pokud se zobrazuje obrazovka
[Přezdívka], zaregistrujte přezdívku
(=422).
položku.
3 Vyberte
zz Pokud se zobrazí historie (=493),
přepněte obrazovku pomocí tlačítek
<Y> <Z>.
zz Stisknutím kláves <W> <X> nebo <Y>
<Z> vyberte položku.
488
Wi-Fi připojení přes přístupové body
možnost [Registr. zařízení
4 Vyberte
pro připojení].
zz Pokud je zvolena možnost [q] (Připojení
ke smartphonu), zobrazí se obrazovka
nalevo. Pokud je již aplikace Camera
Connect nainstalovaná, vyberte možnost
[Nezobrazovat].
možnost [Přepnout síť].
5 Vyberte
zz Zobrazí se po výběru možnosti [q], [D]
nebo [l].
6 Vyberte možnost [Zapojit s WPS].
oo Pro položku [Režim příst.bodu fotoap.] zobrazenou v kroku 6 si projděte
=492.
489
Wi-Fi připojení přes přístupové body
možnost [WPS (režim
7 Vyberte
PBC)].
zz Vyberte tlačítko [OK].
se k přístupovému bodu
8 Připojte
prostřednictvím Wi-Fi.
zz Stiskněte tlačítko WPS na přístupovém
bodu.
zz Vyberte tlačítko [OK].
možnost [Autom.
9 Vyberte
nastavení].
zz Otevřete obrazovku nastavení pro funkci
Wi-Fi volbou [OK].
zz Jestliže nastane chyba při možnosti
[Autom. nastavení], viz =518.
490
Wi-Fi připojení přes přístupové body
10Zadejte nastavení pro funkci Wi-Fi.
[qPřipojení ke smartphonu]
Přejděte na krok 7 na =435.
[DDálk. ovládání (EOS Utility)]
Přejděte na krok 8 nebo 9 na =455.
[lTisk prostř. Wi-Fi tiskárny]
Přejděte na krok 7 na =462.
Registrace služby CANON iMAGE
GATEWAY
Přejděte na krok 6 na =475.
491
Wi-Fi připojení přes přístupové body
Odeslat na obrazovku
Může se zobrazit obrazovka výběru cíle v závislosti na webové službě.
Chcete-li registrovat cíle nebo určit nastavení, musíte použít počítač. Další
informace naleznete v příručce EOS Utility Návod k použití.
zz Může se zobrazit obrazovka [Poslat
komu/kam].
zz Ze seznamu registrovaných adres
vyberte cílovou adresu.
zz Postupy pro nastavení připojení
a odesílání snímků jsou stejné jako
u těch pro další webové služby.
Režim přístupového bodu fotoaparátu
Režim přístupového bodu fotoaparátu
představuje režim připojení pro připojení
fotoaparátu přímo ke každému zařízení
prostřednictvím Wi-Fi.
Zobrazí se po výběru možnosti [q], [D]
nebo [l] v části [Funkce Wi-Fi].
492
Opětovné připojení pomocí sítě Wi-Fi
Při opakovaném připojení k zařízení nebo k webovým službám
s registrovaným nastavením připojení postupujte podle těchto kroků.
možnost [Funkce Wi-Fi].
1 Vyberte
zz Na obrazovce [Nastavení bezdrát.
komunikace] vyberte možnost [Funkce
Wi-Fi].
položku.
2 Vyberte
zz Ze zobrazené historie vyberte položku,
ke které se chcete připojit přes Wi‑Fi.
Pokud se položka nezobrazí, použijte
tlačítka <Y> <Z> k přehození
obrazovek.
zz Pokud je možnost [Historie připojení]
nastavena na [Skrýt], historie se
nezobrazí (=516).
připojeného zařízení.
3 Ovládání
[q] Smartphone
zz Aktivujte funkci Wi-Fi smartphonu a pak spusťte aplikaci Camera
Connect.
zz V případě změny cíle připojení smartphonu obnovte nastavení
a připojte se přes Wi-Fi k fotoaparátu nebo stejnému přístupovému
bodu jako fotoaparát.
Při připojování fotoaparátu přímo ke smartphonu pomocí Wi-Fi se na
konci SSID zobrazí text „_Canon0A“.
493
Opětovné připojení pomocí sítě Wi-Fi
[D] Počítač
zz Na počítači spusťte software EOS.
zz V případě změny cíle připojení počítače obnovte nastavení a připojte
se přes Wi-Fi k fotoaparátu nebo stejnému přístupovému bodu jako
fotoaparát.
Při připojování fotoaparátu přímo k počítači pomocí Wi-Fi se na
konci SSID zobrazí text „_Canon0A“.
[l] Tiskárna
zz V případě změny cíle připojení tiskárny obnovte nastavení a připojte
se přes Wi-Fi k fotoaparátu nebo stejnému přístupovému bodu jako
fotoaparát.
Při připojování fotoaparátu přímo k tiskárně pomocí Wi-Fi se na
konci SSID zobrazí text „_Canon0A“.
494
Opětovné připojení pomocí sítě Wi-Fi
Registrace nastavení pro více připojení
Můžete si nastavit parametry až pro 20 různých připojení ke každé funkci
Wi-Fi.
možnost [Funkce Wi-Fi].
1 Vyberte
zz Na obrazovce [Nastavení bezdrát.
komunikace] vyberte možnost [Funkce
Wi-Fi].
položku.
2 Vyberte
zz Po zobrazení obrazovky nalevo
použijte tlačítka <Y> <Z> k přehození
obrazovek.
zz Vyberte možnost pro nové připojení
pomocí Wi-Fi z obrazovky nalevo.
zz Podrobné informace o možnosti [q]
(Připojení ke smartphonu) naleznete
v části „Připojení ke smartphonu přes
Wi-Fi z nabídky [Funkce Wi-Fi]“
(=419).
zz Pro [D] (Dálkové ovládání (EOS
Utility)) viz „Připojení k počítači přes
Wi‑Fi“ (=453).
zz Podrobnosti o možnosti [l] (Tisk
prostř. Wi-Fi tiskárny) naleznete v části
„Připojení k tiskárně pomocí Wi-Fi“
(=461).
zz Při odesílání snímků do webové služby
viz „Odesílání snímků do webové
služby“ (=473).
oo Pokyny pro odstranění nastavení připojení viz =496.
495
Změna nebo odstranění nastavení připojení
Změňte nebo odstraňte nastavení připojení uložená ve fotoaparátu.
Chcete‑li změnit nebo odstranit nastavení připojení, nejprve ukončete
připojení Wi‑Fi.
možnost [Funkce Wi-Fi].
1 Vyberte
zz Na obrazovce [Nastavení bezdrát.
komunikace] vyberte možnost [Funkce
Wi-Fi].
položku.
2 Vyberte
zz Po zobrazení obrazovky nalevo
použijte tlačítka <Y> <Z> k přehození
obrazovek.
zz Na obrazovce nalevo vyberte položku,
pro kterou chcete změnit nebo odstranit
nastavení připojení.
možnost [Editace informací
3 Vyberte
o zařízení].
zařízení.
4 Vyberte
zz Vyberte zařízení, pro které chcete
změnit nebo odstranit nastavení
připojení.
496
Změna nebo odstranění nastavení připojení
nebo změňte
5 Zkontrolujte
nastavení připojení.
zz Vyberte položku a pak změňte nebo
odstraňte nastavení připojení na
zobrazené obrazovce.
zzZměnit přezdívku zařízení
Přezdívku můžete změnit pomocí virtuální klávesnice (=517).
zzZobrazitelné snímky (=450)
Zobrazí se po výběru ikony [q] (Připojení ke smartphonu). Nastavení se
zobrazí ve spodní části obrazovky.
zzSmazat informace o připojení
Nastavení připojení uložená ve fotoaparátu můžete smazat.
U webových služeb navštivte stránky CANON iMAGE GATEWAY
k odstranění nastavení připojení.
497
Vymazání nastavení bezdrátové
komunikace na výchozí hodnoty
Veškerá nastavení bezdrátové komunikace lze odstranit. Vymazáním
nastavení bezdrátové komunikace zabráníte zobrazení informací o tomto
nastavení v případě, kdy fotoaparát někomu zapůjčíte.
možnost [Vymazat
1 Vyberte
nastavení].
tlačítko [OK].
2 Vyberte
gg Nastavení bezdrátové komunikace
se standardně vymaže a znovu se
zobrazí obrazovka [Nastavení bezdrát.
komunikace].
oo Provedete-li volbu [5: Vymazat všechna nast.fotoap.], nedojde k vymazání
informací bezdrátové komunikace.
498
Zobrazení informační obrazovky
Na obrazovce [Ukázat info] můžete zkontrolovat podrobné údaje o chybě
a MAC adresu fotoaparátu.
možnost [Funkce Wi-Fi].
1 Vyberte
zz Na obrazovce [Nastavení bezdrát.
komunikace] vyberte možnost [Funkce
Wi-Fi].
tlačítko <B>.
2 Stiskněte
gg Zobrazí se obrazovka [Ukázat info].
zz Pokud dojde k chybě, stisknutím tlačítka <0> zobrazte obsah chyby.
499
Reakce na chybové zprávy
Při výskytu chyby zobrazte podrobné informace o chybě provedením
jednoho z níže uvedených postupů. Poté příčinu chyby odstraňte.
Postupujte podle příkladů uvedených v této kapitole.
zz Na obrazovce [Ukázat info] stiskněte tlačítko <0> (=499).
zz Vyberte možnost [Podr. o chybě] na obrazovce [Wi-Fi zapnuto].
Kliknutím na stránku pro příslušné číslo chyby v následující tabulce přejdete
na odpovídající stránku.
11 (=501)
12 (=501)
21 (=502)
22 (=503)
23 (=504)
61 (=505)
63 (=506)
64 (=506)
65 (=507)
66 (=507)
67 (=507)
68 (=508)
69 (=508)
91 (=508)
121 (=508)
125 (=509)
126 (=509)
127 (=509)
141 (=509)
142 (=509)
151 (=510)
152 (=510)
oo Při výskytu chyby se v pravé horní části obrazovky [Funkce Wi-Fi] zobrazí
zpráva [Err**]. Zpráva zmizí po přesunutí vypínače napájení fotoaparátu do
polohy <2>.
500
Reakce na chybové zprávy
11: Cíl připojení nenalezen
zz V případě, že je zvolena ikona [q]: Je spuštěna aplikace Camera
Connect?
gg Navažte připojení pomocí aplikace Camera Connect (=435).
zz V případě, že je zvolena možnost [l]: Je zapnuta tiskárna?
gg Zapněte tiskárnu.
zz V případě, že je zvolena možnost [D], je spuštěn software EOS?
gg Spusťte software EOS a opětovně navažte připojení (=455).
zz Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití stejného hesla
pro ověření?
gg K této chybě dochází v případě, kdy je metoda ověření pro šifrování
nastavena na [Otevřený systém] a hesla se liší.
V hodnotě nastavení se rozlišují velká a malá písmena, proto je také
zkontrolujte. Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu nastaveno správné
heslo pro ověření (=517).
12: Cíl připojení nenalezen
zz Jsou zapnuty cílové zařízení a přístupový bod?
gg Zapněte cílové zařízení a přístupový bod a poté chvíli počkejte.
Pokud stále nelze připojení navázat, proveďte znovu postup pro
navázání připojení.
501
Reakce na chybové zprávy
21: Server DHCP nepřidělil žádnou adresu
U fotoaparátu zkontrolujte následující:
zz Ve fotoaparátu je adresa IP nastavena na možnost [Autom. nastavení].
Jedná se o správné nastavení?
gg Pokud nepoužíváte server DHCP, určete nastavení ve fotoaparátu
po výběru možnosti [Ruční nastavení] pro adresu IP (=518).
U serveru DHCP zkontrolujte následující:
zz Je zapnuto napájení serveru DHCP?
gg Zapněte server DHCP.
zz Má server DHCP k dispozici dostatek adres pro přiřazení?
gg Zvyšte počet adres přiřazovaných serverem DHCP.
gg Počet používaných adres můžete snížit odpojením některých
zařízení, kterým server DHCP přiřadil adresy, ze sítě.
zz Funguje server DHCP správně?
gg Zkontrolujte nastavení serveru DHCP a ověřte, zda správně funguje
jako server DHCP.
gg V případě potřeby požádejte správce sítě, aby zkontroloval
dostupnost serveru DHCP.
502
Reakce na chybové zprávy
22: DNS server neodpovídá
U fotoaparátu zkontrolujte následující:
zz Odpovídá nastavení adresy IP serveru DNS ve fotoaparátu skutečné
adrese serveru?
gg Pro adresu IP nastavte možnost [Ruční nastavení]. Poté na
fotoaparátu nastavte IP adresu, která odpovídá adrese používaného
serveru DNS (=514, =518).
U serveru DNS zkontrolujte následující:
zz Je zapnuto napájení serveru DNS?
gg Zapněte server DNS.
zz Jsou na serveru DNS správně nastaveny adresy IP a odpovídající názvy?
gg Zkontrolujte, zda jsou na serveru DNS správně zadány adresy IP
a příslušné názvy.
zz Funguje server DNS správně?
gg Zkontrolujte nastavení serveru DNS a ověřte, zda je řádně funkční
jako server DNS.
gg V případě potřeby požádejte správce sítě, aby zajistil, aby byl server
DNS k dispozici.
U sítě jako takové zkontrolujte následující:
zz Obsahuje síť, ke které se pokoušíte připojit pomocí Wi-Fi směrovač nebo
podobné zařízení, které slouží jako brána?
gg V případě potřeby požádejte správce sítě o adresu síťové brány
a zadejte ji do fotoaparátu (=514, =518).
gg Zkontrolujte, zda je nastavení adresy brány správně zadáno ve
všech síťových zařízeních, včetně fotoaparátu.
503
Reakce na chybové zprávy
23: Ve vybrané síti již existuje zařízení se stejnou IP adresou
U fotoaparátu zkontrolujte následující:
zz Mají fotoaparát a další zařízení připojené pomocí Wi-Fi ke stejné síti
stejnou IP adresu?
gg Změňte adresu IP fotoaparátu tak, abyste zabránili použití stejné
adresy, jakou používá jiné zařízení v síti. Můžete také změnit adresu
IP zařízení, které má duplicitní adresu.
gg Pokud je v síťovém prostředí se serverem DHCP nastavena pro IP
adresu fotoaparátu možnost [Ruční nastavení], změňte nastavení
na možnost [Autom. nastavení] (=490).
Reakce na chybové zprávy 21 až 23
oo Pokud reagujete na chyby s čísly 21 až 23, zkontrolujte také:
oo Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití stejného hesla
pro ověření?
• K této chybě dochází v případě, kdy je metoda ověření pro šifrování
nastavena na [Otevřený systém] a hesla se liší. V hodnotě nastavení se
rozlišují velká a malá písmena, proto je také zkontrolujte. Zkontrolujte, zda
je ve fotoaparátu nastaveno správné heslo pro ověření (=517).
504
Reakce na chybové zprávy
61: Terminál bezdrátové LAN se stejným SSID nebyl nalezen
zz Není mezi fotoaparátem a anténou přístupového bodu překážka?
gg Přesuňte anténu přístupového bodu tak, aby byla přímo viditelná
z místa, kde se nachází fotoaparát (=511).
U fotoaparátu zkontrolujte následující:
zz Odpovídá identifikátor SSID nastavený ve fotoaparátu identifikátoru SSID
přístupového bodu?
gg Zkontrolujte identifikátor SSID u přístupového bodu a poté nastavte
stejný identifikátor SSID ve fotoaparátu.
U přístupového bodu zkontrolujte následující:
zz Je přístupový bod zapnutý?
gg Zapněte napájení přístupového bodu.
zz Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém bodu
uložena adresa MAC použitého fotoaparátu?
gg Nastavte v přístupovém bodu adresu MAC fotoaparátu. Adresu MAC
zjistíte na obrazovce [Ukázat info] (=499).
505
Reakce na chybové zprávy
63: Ověření bezdrátové LAN bylo neúspěšné
zz Je u fotoaparátu a u přístupového bodu nastaven stejný způsob ověření?
gg Fotoaparát podporuje následující metody ověřování: [Otevřený
systém], [Sdílený klíč] a [WPA/WPA2-PSK].
zz Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití stejného hesla
pro ověření?
gg V hodnotě nastavení se rozlišují velká a malá písmena, proto je také
zkontrolujte. Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu nastaveno správné
heslo pro ověření.
zz Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém bodu
uložena adresa MAC použitého fotoaparátu?
gg Nastavte v přístupovém bodu adresu MAC fotoaparátu. Adresu MAC
zjistíte na obrazovce [Ukázat info] (=499).
64: Nelze se připojit k terminálu bezdrátové LAN
zz Je u fotoaparátu a u přístupového bodu nastavena stejná metoda
šifrování?
gg Fotoaparát podporuje následující metody šifrování: WEP, TKIP
a AES.
zz Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém bodu
uložena adresa MAC použitého fotoaparátu?
gg Nastavte v přístupovém bodu adresu MAC fotoaparátu. Adresu MAC
zjistíte na obrazovce [Ukázat info] (=499).
506
Reakce na chybové zprávy
65: Připojení bezdrátové LAN přerušeno
zz Není mezi fotoaparátem a anténou přístupového bodu překážka?
gg Přesuňte anténu přístupového bodu tak, aby byla přímo viditelná
z místa, kde se nachází fotoaparát (=511).
zz Připojení Wi-Fi bylo z nějakého důvodu ztraceno a nelze ho obnovit.
gg Možné důvody: nadměrný přístup k přístupovému bodu z jiného
zařízení, používání mikrovlnné trouby nebo podobného zařízení
v blízkosti (rušícího příjem signálu IEEE 802.11b/g/n (pásmo
2,4 GHz)) nebo působení deště či vysoké vlhkosti (=511).
66: Nesprávné heslo bezdrátové LAN
zz Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití stejného hesla
pro ověření?
gg V hodnotě nastavení se rozlišují velká a malá písmena, proto je také
zkontrolujte. Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu nastaveno správné
heslo pro ověření.
67: Nesprávný způsob šifrování bezdrátové LAN
zz Je u fotoaparátu a u přístupového bodu nastavena stejná metoda
šifrování?
gg Fotoaparát podporuje následující metody šifrování: WEP, TKIP
a AES.
zz Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém bodu
uložena adresa MAC použitého fotoaparátu?
gg Nastavte v přístupovém bodu adresu MAC fotoaparátu. Adresu MAC
zjistíte na obrazovce [Ukázat info] (=499).
507
Reakce na chybové zprávy
68: N elze se připojit k terminálu bezdrátové LAN. Znovu od
začátku.
zz Přidrželi jste tlačítko WPS (Wi-Fi Protected Setup) přístupového bodu po
určenou dobu?
gg Přidržte tlačítko WPS tak dlouho, jak je popsáno v návodu k použití
pro přístupový bod.
zz Snažíte se o navázání spojení v blízkosti přístupového bodu?
gg Zkuste spojení navázat ve chvíli, kdy jsou obě zařízení na dosah.
69: B ylo nalezeno několik terminálů bezdrátové LAN. Nelze
připojit. Znovu od začátku.
zz Probíhá připojení u jiných přístupových bodů v režimu připojení stisknutím
tlačítka (režim PBC) nebo WPS (Wi-Fi Protected Setup).
gg Chvíli počkejte, než se pokusíte navázat připojení.
91: Jiná chyba
zz Došlo k problému s jiným chybovým číslem než 11 až 69.
gg Vypínačem napájení fotoaparát vypněte a opět zapněte.
121: Nedostatek volného místa
zz Cílový webový server nemá dostatek volného místa.
gg Odstraňte přebytečné snímky na webovém serveru, zkontrolujte
volné místo na webovém serveru a zkuste data odeslat znovu.
508
Reakce na chybové zprávy
125: Zkontrolujte nastavení sítě
zz Je síť připojena?
gg Zkontrolujte stav připojení sítě.
126: Nebylo možné se připojit
zz Ve službě CANON iMAGE GATEWAY právě probíhá údržba nebo je
zatížení momentálně vyšší.
gg Zkuste se k webové službě připojit znovu později.
127: Došlo k chybě
zz Při připojení fotoaparátu k webové službě došlo k jinému problému než
číslo kódu chyby 121 až 126.
gg Zkuste znovu navázat připojení Wi-Fi k webové službě.
141: Tiskárna je zaneprázdněná. Zkuste znovu opakováním
připojení.
zz Neprobíhá na tiskárně proces tisku?
gg Po dokončení procesu tisku zkuste znovu navázat připojení Wi-Fi
k tiskárně.
zz Není k tiskárně připojen jiný fotoaparát pomocí Wi-Fi?
gg Po ukončení připojení prostřednictvím Wi-Fi k jinému fotoaparátu
zkuste znovu navázat připojení Wi-Fi k tiskárně.
142: Nelze získat informaci o tiskárně. Zkuste znovu opakováním
připojení.
zz Je zapnuto napájení tiskárny?
gg Zkuste znovu navázat připojení Wi-Fi po zapnutí tiskárny.
509
Reakce na chybové zprávy
151: Přenos zrušen
zz Automaticky přenos snímků na počítač někdo přerušil.
gg Pro obnovení automatického přenosu snímku přesuňte vypínač
napájení na fotoaparátu do polohy <2> a pak jej nastavte do
polohy <1>.
152: Ochrana karty proti zápisu je nastavena na uzamčení
zz Je přepínač ochrany karty proti zápisu nastaven do polohy uzamčeno?
gg Nastavte přepínač ochrany karty proti zápisu do polohy, která
umožňuje zápis.
510
Poznámky k funkci bezdrátové komunikace
Když se přenosová rychlost sníží, dojde ke ztrátě spojení nebo při používání
funkcí bezdrátové komunikace nastanou jiné potíže, vyzkoušejte následující
kroky.
Vzdálenost mezi fotoaparátem a smartphonem
Pokud je fotoaparát příliš daleko od smartphonu, Wi-Fi připojení nemusí být
navázáno, i když je možné připojení Bluetooth. V tomto případě přibližte
fotoaparát a smartphone blíže k sobě a pak navažte Wi-Fi připojení.
Místo instalace antény přístupového bodu
zz Při použití v budově umístěte zařízení do místnosti, v které používáte
fotoaparát.
zz Nainstalujte zařízení tak, aby se mezi zařízením a fotoaparátem
nenacházeli lidé ani žádné předměty.
Blízká elektronická zařízení
Pokud přenosová rychlost Wi-Fi poklesne působením následujících
elektronických zařízení, přestaňte je používat nebo je přesuňte dále od
zařízení pro přenos komunikace.
zz Fotoaparát komunikuje prostřednictvím Wi-Fi pomocí standardu IEEE
802.11b/g/n pomocí rádiových vln v pásmu 2,4 GHz. Z tohoto důvodu
poklesne přenosová rychlost v síti Wi-Fi, pokud v okolí používají stejné
frekvenční pásmo zařízení Bluetooth, mikrovlnné trouby, bezdrátové
telefony, mikrofony, smartphony, jiné fotoaparáty nebo podobná zařízení.
Upozornění k používání více fotoaparátů
zz Pokud k jednomu přístupovému bodu připojujete více fotoaparátů pomocí
Wi-Fi, dbejte na to, aby měly odlišné IP adresy.
zz Jestliže je k jednomu přístupovému bodu připojeno přes Wi-Fi více
fotoaparátů, přenosová rychlost se sníží.
zz Pokud používáte více přístupových bodů se standardem
IEEE 802.11b/g/n (pásmo 2,4 GHz), mezi jednotlivými kanály sítě Wi-Fi
ponechejte odstup pěti kanálů, aby bylo omezeno rušení rádiových vln.
Použijte například kanály 1, 6 a 11, kanály 2 a 7 nebo kanály 3 a 8.
511
Poznámky k funkci bezdrátové komunikace
Použití bezdrátového dálkového ovladače BR-E1
zz Je-li [Funkce Bluetooth] nastavena na [Dálkové ovl.] při používání
bezdrátového dálkového ovladače BR-E1, fotoaparát se nemůže připojit
ke smartphonu přes Bluetooth.
512
Zabezpečení
Pokud nebylo nastavení zabezpečení správně nastaveno, může dojít
k následujícím problémům.
zzSledování přenosu
Třetí strany se škodlivým úmyslem mohou přenosy sítě Wi-Fi a pokusit
se získat vámi odesílaná data.
zzNeoprávněný přístup k síti
Třetí strany se škodlivým úmyslem mohou získat neoprávněný přístup
k síti, kterou používáte ke krádeži, úpravě nebo zničení informací. Navíc
se můžete stát obětí dalších typů neoprávněného přístupu, například
krádeže identity (kdy někdo převezme vaši identitu, aby získal přístup
k neoprávněným informacím) nebo útoků typu odrazového můstku (kdy
někdo získá neoprávněný přístup k vaší síti jako k odrazovému můstku
k zakrytí svých stop při infiltraci dalších systémů).
Doporučujeme používat systémy a funkce pro důkladné zabezpečení sítě,
které zabrání vzniku tohoto typu problémů.
513
Kontrola nastavení sítě
zzWindows
Otevřete [Příkazový řádek] systému Windows a pak napište příkaz
ipconfig/all a stiskněte klávesu <Enter>.
Navíc k údajům IP adresy přiřazené počítači se také zobrazí maska
podsítě, brána a DNS server.
zzMac OS
V operačním systému Mac OS X spusťte aplikaci [Terminál], zadejte
příkaz ifconfig -a a stiskněte klávesu <Návrat>. Adresa IP přiřazená
počítači se zobrazí v položce [en0] vedle položky [inet] ve formátu
„***.***.***.***“.
* Informace o aplikaci [Terminál] naleznete v nápovědě k operačnímu systému
Mac OS X.
Chcete-li zabránit použití stejné IP adresy pro počítač a další zařízení v síti,
pak v procesech popsaných na =518 změňte při nastavení IP adresy
přiřazené fotoaparátu číslici, která se nachází nejvíce vpravo.
Příklad: 192.168.1.10
514
Obrazovka [Nastavení bezdrát. komunikace]
Na obrazovce [Nastavení bezdrát. komunikace] můžete změnit nastavení
funkce bezdrátové komunikace.
Vyberte možnost [5: Nastavení bezdrát. komunikace].
Nastavení sítě Wi-Fi
zz Viz další stránka.
Funkce Wi-Fi
K dispozici jsou následující funkce Wi-Fi:
zz Komunikace se smartphonem
zz Dálkové ovládání (EOS Utility)
zz Tisk prostřednictvím Wi-Fi tiskárny
zz Posílání snímků do webové služby
Funkce Bluetooth (=429)
Zobrazí se obrazovka [Funkce Bluetooth]
na které můžete nastavit nebo zkontrolovat
funkce Bluetooth.
Přezdívka
Přezdívku můžete změnit pomocí virtuální
klávesnice (=517).
Vymazat nastavení (=498)
Vymazat veškerá nastavení bezdrátové
komunikace.
515
Obrazovka [Nastavení sítě Wi-Fi]
Wi-Fi
Nacházíte-li se v místě, kde je zakázáno
používat elektronická a bezdrátová
zařízení, například na palubě letadla nebo
v nemocnici, nastavte možnost [Zakázat].
Heslo
Nastavte na [Žádné] a povolte navázání
připojení Wi-Fi bez hesla (s výjimkou
připojení k přístupovému bodu
prostřednictvím Wi-Fi).
Historie připojení
Můžete nastavit, zda chcete [Ukázat] nebo
[Skrýt] historii připojených zařízení Wi-Fi.
Automat. odeslání snímků do PC
Snímky ve fotoaparátu lze rovněž
automaticky odesílat do počítače pomocí
specializovaného softwaru Image Transfer
Utility 2 (=458).
Odeslání po snímání do
smartphonu
Snímky lze odesílat do smartphonu
automaticky (=439).
Adresa MAC
Můžete zkontrolovat adresu MAC
fotoaparátu.
516
Použití virtuální klávesnice
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) (8)
Zadávací pole, pro zadávání textu
Tlačítka kurzoru, pro pohyb
v zadávacím poli
Aktuální počet znaků/dostupný
počet
Klávesnice
Přepínání režimů vstupu
(9)
(6)
(7)
(8)
(9)
Mezera
Odstranění znaku v zadávacím
poli
Změna typu klávesnice
Dokončení zadávání textu
zz Použijte tlačítka <W> <X> <Y> <Z> pro pohyb v rozsahu od 2 do 4–8.
zz Stiskněte tlačítko <0> pro potvrzení zadání nebo při přepínání režimů
vstupu.
517
Nastavení IP adresy ručně
Nastavte adresu IP ručně. Zobrazené položky se liší v závislosti na funkci
Wi-Fi.
možnost [Ruční nastavení].
1 Vyberte
zz Vyberte tlačítko [OK].
položku.
2 Vyberte
zz Vyberte položku pro přístup na
obrazovku pro numerické zadání.
zz Chcete-li použít bránu, vyberte možnost
[Povolit] a pak zadejte údaj [Adresa].
požadované hodnoty.
3 Zadejte
zz K přesunutí na požadovanou pozici
pro zadání v horní oblasti použijte volič
<6> a pro výběr číslice volič <5>.
Stisknutím tlačítka <0> vložíte
vybranou číslici.
zz Stisknutím tlačítka <M> nastavíte
zadané hodnoty a přejdete zpět na
obrazovku pro krok 2.
518
Nastavení IP adresy ručně
tlačítko [OK].
4 Vyberte
zz Po dokončení nastavení všech
nezbytných položek vyberte položku
[OK].
zz Pokud si nejste jisti, jaké údaje zadat,
prostudujte si část „Kontrola nastavení
sítě“ (=514) nebo požádejte o pomoc
správce sítě či jinou osobu, která má
dostatečné informace o dané síti.
519
Zobrazení stavu Wi-Fi/Bluetooth
Stav bezdrátové komunikace lze zkontrolovat na obrazovce fotoaparátu.
(2)
(1)
(3)
(3)
(1)
(2)
(3)
(2)
Funkce Wi-Fi
Funkce Bluetooth
Síla bezdrátového signálu
Stav komunikace
Nepřipojeno
Funkce Wi-Fi
Wi-Fi: Zakázat
Vyp
Wi-Fi: Povolit
Připojení
(bliká)
Připojeno
Posílání dat
(fg)
Chyba připojení
(bliká)
520
Síla
bezdrátového
signálu
Zobrazení stavu Wi-Fi/Bluetooth
Ukazatel funkce Bluetooth
Funkce Bluetooth
Jiné než [Zakázat]
[Zakázat]
Stav připojení
Obrazovka
Připojeno k Bluetooth
Bluetooth není připojeno
Bluetooth není připojeno
Nezobrazuje se
521
522
Uživatelské funkce / Moje menu
Můžete provádět jemná nastavení funkcí fotoaparátu a měnit
funkce tlačítek a voličů tak, aby vyhovovaly vašemu fotografování.
Položky nabídky a uživatelské funkce, které často měníte, můžete
také přidat do záložek Moje Menu.
523
Nabídky na kartě: Uživatelské nastavení
=526
=530
=536
=546
=546
524
Nastavení uživatelských funkcí
1
(1)
N
Vyberte možnost [C.Fn I: Expozice],
[C.Fn II: Auto. ostření] nebo [C.Fn
III: Obsluha/Jiné].
číslo uživatelské funkce.
2 Vyberte
zz Pomocí tlačítek <Y> <Z> vyberte číslo
uživatelské funkce (1), kterou chcete
nastavit.
nastavení podle potřeby.
3 Změňte
zz Pomocí tlačítek <W> <X> vyberte
nastavení (číslo).
zz Chcete-li nastavit další uživatelskou
funkci, zopakujte kroky 2–3.
zz V dolní části obrazovky jsou pod
příslušnými čísly funkcí zobrazena
aktuální nastavení uživatelských funkcí.
zz Všechny možnosti změněné z výchozích
hodnot se zobrazí modře.
nastavení.
4 Ukončete
zz Stiskněte tlačítko <M>.
gg Znovu se zobrazí obrazovka z kroku 1.
525
Nastavení uživatelských funkcí
N
Na Kartě [8] můžete přizpůsobit různé funkce fotoaparátu svým prioritám
při fotografování snímků.
C.Fn I: Expozice
C.Fn I-1: Kroky úrovně expozice
Slouží k nastavení přírůstků 1/2 EV pro rychlost závěrky, clonu, kompenzaci
expozice, AEB, kompenzaci expozice s bleskem apod.
zz 0: 1/3 kroku
zz 1: 1/2-kroku
oo Po nastavení možnosti [1/2-kroku] se displej zobrazí níže uvedeným
způsobem.
C.Fn I-2: Kroky nast. citl. ISO
Můžete změnit kroky ručního nastavení citlivosti ISO na celé EV.
zz 0: 1/3 kroku
zz 1: 1 krok
oo Pokud je zvolena možnost Automatické ISO, bude i v případě, že je nastavena
možnost [1 krok], citlivost ISO automaticky nastavována v krocích po 1/3 EV.
oo I po nastavení možnosti [1 krok] lze nastavit citlivost ISO 40000 (pro snímání
fotografií).
526
Nastavení uživatelských funkcí
C.Fn I-3: Autom. zruš. braketingu
Při přepnutí vypínače napájení do polohy <2> můžete určit, zda zrušit
AEB a braketing vyvážení bílé.
zz 0: Povolit
zz 1: Zakázat
C.Fn I-4: Sekvence braketingu
Sekvenci snímání automatického braketingu expozice (AEB) a sekvenci
braketingu vyvážení bílé lze změnit.
zz 0: 0 → – → +
zz 1: – → 0 → +
zz 2: + → 0 → –
AEB
0
: Standardní expozice 0
–
: Snížená expozice
–
+
: Zvýšená expozice
+
Braketing vyvážení bílé
Směr B/A
Směr M/G
(modrá/jantarová)
(purpurová/zelená)
: Standardní vyvážení
: Standardní vyvážení
0
bílé
bílé
: Posun směrem
: Posun směrem
–
k modré
k purpurové
: Posun směrem
: Posun směrem
+
k jantarové
k zelené
527
Nastavení uživatelských funkcí
C.Fn I-5: Počet snímků v braketingu
Počet snímků pořízených s AEB a braketingem vyvážení bílé lze změnit.
Po nastavení možnosti [Sekvence bracketingu] na hodnotu [0, –, +] budou
snímky v braketingu pořizovány způsobem uvedeným v následující tabulce.
zz 0: 3 snímky
zz 1: 2 snímky
zz 2: 5 snímků
zz 3: 7 snímků
(kroky po 1 EV)
1. snímek
2. snímek 3. snímek 4. snímek 5. snímek 6. snímek 7. snímek
3: 3 snímky
Standardní (0)
–1
2: 2 snímky
Standardní (0)
±1
+1
5: 5 snímků
Standardní (0)
–2
–1
+1
+2
7: 7 snímků
Standardní (0)
–3
–2
–1
+1
+2
+3
oo Je-li nastavena možnost [2 snímky], můžete při nastavení rozsahu
automatického braketingu expozice (AEB) vybrat stranu + nebo –.
S braketingem vyvážení bílé se 2. snímek upraví směrem k B/A nebo M/G.
528
Nastavení uživatelských funkcí
C.Fn I-6: Bezpečný posun
Pokud se jas objektu změní a není možné dosáhnout standardní expozice
v rozsahu automatické expozice, změní fotoaparát automaticky ruční
nastavení, aby získal standardní expozici. V případě nastavení na [Rychlost
závěrky/Clona] se toto nastavení vztahuje na režim <s> a <f>.
V případě nastavení na [Citlivost ISO] se toto nastavení vztahuje na režim
<d>, <s> a <f>.
zz 0: Zakázat
zz 1: Rychlost závěrky/Clona
zz 2: Citlivost ISO
oo I když je v části [z: zNastavení citlivosti ISO] změněna hodnota [Rozsah
citli. ISO] nebo [Min.rychl. závěr.] oproti výchozímu nastavení, bezpečný
posun změnu potlačí, pokud nelze dosáhnout standardní expozice.
oo Minimální a maximální limit bezpečného posunu u citlivosti ISO se určí podle
nastavení položky [Automat. rozsah] (=134). Pokud však ručně nastavená
hodnota citlivosti ISO překračuje hodnoty položky [Automat. rozsah],
bezpečný posun se uplatní až do ručně nastavené hodnoty citlivosti ISO.
oo Bezpečný posun se podle potřeby uplatní i při použití blesku.
C.Fn I-7: Režim měření, blokování AE po ostření
U každého režimu měření můžete určit,
zda zablokovat expozici (blokování
AE) při zaostření na objekty pomocí
jednosnímkového automatického
zaostřování (One-Shot AF). Expozice bude
zablokovaná během podržení tlačítka
spouště do poloviny.
Vyberte režimy měření pro blokování AE
a přidejte zatržítko [X]. Výběrem položky
[OK] uložte nastavení.
529
Nastavení uživatelských funkcí
C.Fn II: Automatické zaostřování
C.Fn II-1: Sledovací citlivost
Je možné nastavit citlivost sledování pro objekty. Toto nastavení ovlivňuje
úroveň citlivosti sledování na rušivé objekty, které se pohybují přes AF
body, nebo objekty, které mají tendenci unikat z AF bodů v průběhu funkce
Servo AF.
zz 0
Standardní nastavení. Tento režim je vhodný pro pohybující se objekty
obecně.
zz Blokovaná: –2 / Blokovaná: –1
Fotoaparát se pokusí pokračovat v zaostřování na objekt, i když se
v dosahu AF bodů objeví překážka nebo pokud objekt uniká z dosahu
AF bodů. Nastavení –2 zajišťuje delší sledování cílového objektu
fotoaparátem než s nastavením –1.
Pokud však fotoaparát zaostří na nesprávný objekt, může trvat nepatrně
déle, než se přepne a zaostří na cílový objekt.
zz Responzivní: +2 / Responzivní: +1
Fotoaparát postupně zaostří na různě vzdálené objekty, které jsou
pokryty AF body. Nastavení je také účinné, když chcete vždy zaostřit
na nejbližší objekt. Nastavení +2 je při zaostřování na další objekt více
responzivní než nastavení +1.
Fotoaparát však bude více náchylný k zaostření na nechtěný objekt.
530
Nastavení uživatelských funkcí
C.Fn II-2: Zrychlení/zpomalení sledování
Tato funkce umožňuje nastavení citlivosti sledování Servo AF pro
objekty, které náhle mění rychlost, náhle se uvedou do pohybu nebo se
neočekávaně zastaví.
zz 0
Vhodné pro objekty pohybující se konstantní rychlostí (malé změny
v rychlosti pohybu).
zz –2 / –1
Vhodné pro objekty pohybující se konstantní rychlostí (malé změny
v rychlosti pohybu). Toto nastavení je efektivní, pokud je při nastavení
0 zaostření nestabilní z důvodu lehkého pohybu objektu nebo překážky
před objektem.
zz +2 / +1
Je účinné pro objekty, které se náhle začínají pohybovat, náhle
zrychlují nebo zpomalují či se náhle zastavují. I když se rychlost
pohyblivého objektu náhle výrazně změní, fotoaparát bude pokračovat
v zaostřování na cílový objekt. Fotoaparát tak bude například s menší
pravděpodobností zaostřovat za objekt, který se náhle začíná pohybovat
směrem k vám, nebo před objekt, který se během pohybu směrem k vám
náhle zastaví. Nastavení +2 zajišťuje lepší sledování výrazných změn
v rychlosti pohyblivého objektu než nastavení +1.
Avšak vzhledem k tomu, že fotoaparát bude citlivý i na nepatrné pohyby
objektu, zaostření může být krátkodobě nestabilní.
531
Nastavení uživatelských funkcí
C.Fn II-3: Automatické přepnutí AF bodu
Slouží k nastavení citlivosti přepínání AF bodů, když sledují objekt
pohybující se výrazně nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.
Funkce je aktivní, pokud je [z: Metoda AF] nastavena na [u+Sledování],
[Rozšíření AF oblasti: Z], [Rozš. AF oblasti: Okolí] nebo [Zónový AF].
zz 0
Standardní nastavení pro postupné přepínání AF bodů.
zz +2 / +1
I když se cílový objekt pohybuje výrazně nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo
a rovněž od AF bodu, fotoaparát přepne zaostření na sousední AF bod,
aby bylo možné pokračovat v zaostřování na objekt. Fotoaparát přepne
na AF bod, o němž se domnívá, že pravděpodobněji zaostří na objekt,
a to na základě nepřetržitého pohybu objektu, kontrastu atd. Nastavení
+2 zvyšuje náchylnost fotoaparátu k přepnutí AF bodu v porovnání
s nastavením +1.
Pokud však použijete širokoúhlý objektiv s velkou hloubkou ostrosti nebo
pokud je objekt v rámečku příliš malý, může fotoaparát zaostřovat pomocí
nezamýšleného AF bodu.
532
Nastavení uživatelských funkcí
C.Fn II-4: Pohon objektivu při nemožném AF
V případech, kdy fotoaparát nedokáže automaticky zaostřit na objekt,
můžete určit činnost objektivu.
zz 0: Pokračovat v zaostřování
Pokud nelze zaostřit pomocí automatického zaostřování, objektiv je řízen
tak, aby hledal přesné zaostření.
zz 1: Zastavit zaostřování
Pokud se spustí automatické zaostřování a zaostření je daleko nebo
nelze zaostřit, pohon objektivu se neuskuteční. To zabraňuje výraznému
rozostření objektivu způsobenému řízením vyhledávání zaostření.
oo Možnost [1: Zastavit zaostřování] je doporučena pro superteleobjektivy nebo
jiné objektivy, které pokrývají velkou oblast, aby se zabránilo významnému
zpoždění z řízení vyhledávání zaostření, pokud se objektiv hodně rozostří.
C.Fn II-5: Omezení metod AF
Počet dostupných metod AF můžete omezit
pouze na ty, které používáte.
Podrobné informace o metodách AF viz
=188–=190.
K metodám AF, které mají být dostupné,
přidejte zatržítko [X]. Výběrem položky
[OK] uložte nastavení.
oo Symbol [X] nelze odstranit od položky [1 bodový AF].
533
Nastavení uživatelských funkcí
C.Fn II-6: Bod AF na základě orientace
AF body nebo rámečky zónového AF můžete přiřadit různým pozicím na
základě toho, zda fotografujete svisle nebo vodorovně.
zz 0: Stejný pro vertik./horizont.
Pro svislé i vodorovné snímání jsou použity AF body nebo rámečky
zónového AF ve stejné pozici.
zz 1: Jednot. body AF: Pouze bod
Pro každou orientaci fotoaparátu je možné přiřadit samostatné AF
body nebo rámečky zónového AF (1. Vodorovně, 2. Na výšku s gripem
fotoaparátu nahoře, 3. Na výšku s gripem fotoaparátu dole). Tato funkce
se hodí při automatickém přepínání na AF body nebo rámečky zónového
AF do různých pozic na základě orientace fotoaparátu.
Jsou uloženy AF body nebo rámečky zónového AF, které byly přiřazeny
ke každé ze tří orientací fotoaparátu.
534
Nastavení uživatelských funkcí
C.Fn II-7: Vých.bod Servo AF pro c
Můžete nastavit výchozí bod AF pro Servo AF, pokud je metoda AF
nastavena na [u+Sledování].
zz 0: Automaticky
Počáteční AF bod funkce Servo AF je pro [u+Sledování] nastaven
automaticky tak, aby odpovídal podmínkám snímání.
zz 1: Výchozí bod AF pro c
Servo AF začíná od ručně nastaveného AF bodu, pokud je činnost AF
nastavena na [Servo AF] a metoda AF je nastavena na [u+Sledování].
zz 2: Bod AF nastaven pro
Pokud přepnete z Bodového AF, 1bodového AF, Rozšíření AF oblasti:
Z nebo Rozšíření AF oblasti: okolo na [u+Sledování], Servo AF začíná
od ručně nastaveného AF bodu. Toto je užitečné pro zahájení Servo AF
z nastaveného AF bodu před přepnutím na [u+Sledování].
535
Nastavení uživatelských funkcí
C.Fn III: Obsluha/Jiné
C.Fn III-1: Směr otáč. při Tv/Av
Směr otáčení voliče pro nastavení rychlosti závěrky a clony lze obrátit.
V režimu snímání <a> bude směr otáčení voličů <6> a <5> opačný.
V dalších režimech snímání bude mít opačný směr otáčení pouze volič
<6>. Směr otáčení voliče <5> v režimu <a> odpovídá směru
nastavenému na kompenzaci expozice v režimech <d>, <s> a <f>.
zz 0: Normální
zz 1: Obrácený směr
C.Fn III-2: Otáčení ovládacího kroužku
Směr otáčení ovládacího kroužku objektivu typu RF a upevňovacího
adaptéru pro nastavení rychlosti závěrky a clony lze obrátit.
zz 0: Normální
zz 1: Obrácený směr
C.Fn III-3: Otáčení ostřícího kroužku
Směr otáčení ostřícího kroužku objektivu typu RF lze obrátit.
zz 0: Normální
zz 1: Obrácený směr
C.Fn III-4: Citliv. MF ostř. krouž. RF obj.
Citlivost ostřícího kroužku objektivu typu RF lze nastavit.
zz 0: Mění se dle rychl.otáčení
zz 1: Propojení s úhlem otáčení
536
Nastavení uživatelských funkcí
C.Fn III-5: Vlastní nastavení tlačítek
Tlačítkům můžete přiřadit často používané funkce, jako například <V>
nebo <p>.
Pro stejné tlačítko je možné přiřadit různé funkce pro použití při snímání
fotografií nebo filmování.
1 Vyberte část lišty.
funkci, kterou chcete
2 Vyberte
přiřadit.
zz Stisknutím tlačítka <0> nastavení
potvrďte.
537
Nastavení uživatelských funkcí
Přiřaditelné funkce pro tlačítka
Funkce
L
Automatické zaostřování (AF)
Zahájení měření a AF
k
k
k
Stop AF
k
k
Volba AF bodu
k
k
Přímá volba bodu AF
Nastavení AF bodu na střed
k
k
One-Shot AFzServo AF*1
k
k
AF dotyk+tažení
k
k
AF detekce očí*1
k
k
Blokování AE
k
k
Blokování AE (přidržení)
k
k
k
k
Nastavení funkce blesku*1
k
k
Blokování expozice s bleskem*1
k
k
Filmy
k
k
Zahájení měření
Expozice
Blokování AE (při stisku tlačítka)
k
Blokování AE/Blokování FE*1
Kompenzace expozice (držet tlačítko, otočit
Citlivost ISO (držet tlačítko, otočit
Film
538
k
k
Přerušit Servo AF při záznamu filmu
)
)
k
Nastavení uživatelských funkcí
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
539
Nastavení uživatelských funkcí
Funkce
Tlačítka stiskněte přímo
k
k
Kontrola hloubky ostrosti*1
k
k
Reset položky zvolené v režimu Fv*1
k
k
Reset Tv/Av/
/ISO v režimu Fv*1
Nabídka
k
k
Obrazovka rychlého ovládání
k
k
Zvětšení/zmenšení
k
k
Zobrazení nabídky
k
k
Kvalita obrazu*1
k
k
Picture Style
k
k
Vybrat složku
k
k
Vytvořit složku
k
k
Maximalizovat jas obrazovky (dočasně)
k
k
Displej je vypnutý
k
k
Přepnutí mezi hledáčkem/obrazovkou
k
k
Režim Eco
k
k
Funkce Wi-Fi
k
k
Žádná funkce (zakázán)
k
k
*1: Nelze přiřadit jako funkci dostupnou při nahrávání filmů.
540
L
Nastavení funkce voliče
Nastavení uživatelských funkcí
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
> označuje „tlačítko stop AF“, které je k dispozici u silných teleobjektivů
oo <
vybavených funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu).
541
Nastavení uživatelských funkcí
C.Fn III-6: Vlastní nastavení ovladačů
Přiřaďte funkce ovladačům <6> <5> nebo ovládacímu kroužku (<T>).
1 Vyberte část lišty.
funkci, kterou chcete
2 Vyberte
přiřadit.
zz Stisknutím tlačítka <0> nastavení
potvrďte.
542
Nastavení uživatelských funkcí
Funkce dostupné pro ovladače
Funkce
6
5
Rychlost závěrky v režimu M
k
k
Nastavení clony v režimu M
k
k
Změna clony (přidržení tlačítka režimu
měření)
Změna rychlosti závěrky (přidržení tlačítka
režimu měření)
Nastavení citlivosti ISO (přidržení tlačítka
režimu měření)
Kompenzace expozice (přidržení tlačítka
režimu měření)
T
k
k
k
k
Změna hodnoty clony
k
Změna rychlosti závěrky
k
Nastavení citlivosti ISO
k
Kompenzace expozice
Žádná funkce (zakázán)
k
k
k
k
oo <T>: Ovládací kroužek na objektivu typu RF a upevňovacích adaptérech
543
Nastavení uživatelských funkcí
C.Fn III-7: Uvolnit závěrku bez objektivu
Můžete zvolit, zda je možné fotografovat nebo nahrávat filmy bez objektivu
připojeného k fotoaparátu.
zz 0: Zakázat
zz 1: Povolit
C.Fn III-8: Zatažení objek. při vypnutí
Můžete nastavit, zda se má vysunutý objektiv STM s ozubeným převodem
(jako je EF40mm f/2.8 STM) při přesunutí vypínače napájení fotoaparátu do
polohy <2> automaticky zatáhnout.
zz 0: Povolit
zz 1: Zakázat
oo Při automatickém vypnutí napájení se objektiv nezatáhne, bez ohledu na
nastavení.
oo Před sejmutím objektivu se přesvědčte, že je zatažený.
oo Při nastavení možnosti [0: Povolit] se tato funkce uplatní, bez ohledu na
nastavení (AF nebo MF) přepínače režimů zaostřování na objektivu.
544
Nastavení uživatelských funkcí
C.Fn III-9: Komprese zvuku
Slouží k nastavení komprese zvuku pro záznam filmu. Možnost [1: Zakázat]
umožňuje dosažení vyšší zvukové kvality než při kompresi zvuku, ale
velikosti souborů jsou větší.
zz 0: Povolit
zz 1: Zakázat
oo Editování souborů s filmy zaznamenanými s možností [1: Zakázat] a jejich
následné uložení s kompresí též zkomprimuje zvuk.
oo Zvuk je zkomprimován, i když je zvolena možnost [1: Zakázat], pokud je
nastavení [Velik.film.zázn.] nastaveno na L6V (NTSC) nebo
L5V (PAL).
oo Zvuk pro videomomentky je zkomprimovaný i při zvolení nastavení
[1: Zakázat].
545
Vymazání nastavení uživatelských funkcí
zzVymazání nastavení všech uživatelských funkcí
Výběrem možnosti [8: Vymaz.vš.uživ.funkce(C.Fn)] můžete vymazat
všechna nastavení uživatelských funkcí jiná, než nastavení [Vlastní
nastavení tlačítek] a [Vlastní nastavení ovladačů].
zzVymazání nastavení [Vlastní nastavení tlačítek] a [Vlastní
nastavení ovladačů]
Nastavení [Vlastní nastavení tlačítek] a [Vlastní nastavení ovladačů]
můžete vymazat výběrem možnosti [8: Vymazat uživatel. nastavení].
546
Nabídky na kartě: Moje menu
=548
=551
=551
=552
547
Uložení uživatelské nabídky Moje menu
N
Na záložku Moje menu můžete uložit položky nabídky a uživatelské funkce,
jejichž nastavení často měníte.
Vytvoření a přidání záložky Moje Menu
možnost [Přidat záložku
1 Vyberte
Moje menu].
tlačítko [OK].
2 Vyberte
zz Opakováním kroků 1 a 2 můžete vytvořit
až pět záložek nabídky Moje menu.
Zadávání položek nabídky na záložky nabídky Moje menu
možnost [MY MENU*:
1 Vyberte
Konfigurovat].
548
Uložení uživatelské nabídky Moje menu
možnost [Vybrat položky
2 Vyberte
k registraci].
požadované položky.
3 Zadejte
zz Vyberte možnost, kterou chcete nastavit,
a stiskněte tlačítko <0>.
zz V potvrzovacím dialogu vyberte položku
[OK].
zz Můžete uložit až šest položek.
zz Chcete-li se vrátit na obrazovku
v kroku 2, stiskněte tlačítko <M>.
Nastavení záložek nabídky Moje menu
Můžete seřazovat a odstraňovat položky na
záložce nabídky a přejmenovat či odstranit
záložku nabídky.
zzŘadit zadané položky
Pořadí zadaných položek můžete měnit v nabídce Moje Menu. Vyberte
možnost [Řadit zadané položky], vyberte položku, kterou chcete
přeuspořádat a stiskněte <0>. Zatímco je zobrazena ikona [z],
přesuňte položku pomocí tlačítek <W> <X> a poté stiskněte <0>.
zzVymazat zvolené položky/Vymazat všechny položky na
záložkách
Již zadané položky můžete vymazat. Možnost [Vymazat zvolené
položky] slouží k postupnému odstraňování položek po jedné a možnost
[Vymazat všech.polož.na zálož.] k odstranění všech na položek na
záložce najednou.
549
Uložení uživatelské nabídky Moje menu
zzVymazat záložku
Je možné vymazat aktuální záložku nabídky Moje menu. Vyberte
možnost [Vymazat záložku] pro vymazání záložky [MY MENU*].
zzPřejmenovat záložku
Záložku nabídky Moje menu [MY MENU*] lze přejmenovat.
možnost [Přejmenovat
1 Vyberte
záložku].
text.
2 Zadejte
zz Nepotřebné znaky odstraníte výběrem
možnosti [ ] nebo stisknutím tlačítka
<L>.
zz Pomocí navigačních tlačítek <V> nebo
pomocí voliče <5> vyberte znak
a stiskněte tlačítko <0>.
zz Výběrem [ ] můžete změnit režim
vstupu.
zadání.
3 Potvrďte
zz Stiskněte tlačítko <M> a poté
vyberte položku [OK].
550
Uložení uživatelské nabídky Moje menu
Vymazání všech záložek Moje menu / Vymazání všech
položek
Můžete odstranit všechny vytvořené karty
Moje menu nebo položky Moje menu v nich
registrované.
zzOdstranění všech záložek Moje menu
Můžete odstranit všechny vytvořené záložky nabídky Moje menu.
Po výběru položky [Vymaz. všechny zál. Moje menu] se odstraní
všechny záložky [MY MENU1] až [MY MENU5] a obnoví se výchozí stav
záložky [9].
zzOdstranění všech položek
Všechny položky uložené na záložkách [MY MENU1] až [MY MENU5]
je možné odstranit. Samotné záložky zůstanou zachovány. Pokud je
vybrána možnost [Vymazat všechny položky], všechny položky, zadané
ze všech vytvořených záložek, budou odstraněny.
oo Pokud spustíte funkci [Vymazat záložku] nebo [Vymaz. všechny zál. Moje
menu], odstraní se také záložky přejmenované pomocí položky [Přejmenovat
záložku].
551
Uložení uživatelské nabídky Moje menu
Nastavení zobrazení nabídky
Můžete vybrat položku [Zobraz. menu]
a nastavit obrazovku nabídky, která se
zobrazí jako první po stisknutí tlačítka
<M>.
zzNormální zobrazení
Zobrazí se naposledy zobrazená obrazovka nabídky.
zzZobrazení ze záložky Moje menu
Obrazovka se zobrazí s vybranou záložkou [9].
zzZobrazení jen záložky Moje menu
Zobrazí se pouze záložka [9]. (Záložky [z], [3], [5] a [8] se
nezobrazí.)
552
Referenční informace
Tato kapitola obsahuje referenční informace pro funkce
fotoaparátu.
553
Informace o softwaru
Stažení a instalace softwaru
Používejte nejnovější dostupnou verzi softwaru EOS a dalšího
specializovaného softwaru. Při stahování budete muset zadat sériové číslo
uvedené na spodní straně fotoaparátu.
oo Nepřipojujte fotoaparát k počítači dříve, než nainstalujete software. Software
by se nenainstaloval správně.
oo Software EOS nelze do počítače nainstalovat bez připojení k Internetu.
oo Předchozí verze nedokáží správně zobrazit snímky z tohoto fotoaparátu.
Také není možné zpracování snímků RAW z tohoto fotoaparátu.
oo Vždy aktualizujte jakoukoli předchozí verzi softwaru, který je nainstalovaný
(jejím přepsáním nejnovější verzí).
software.
1 Stáhněte
zz Připojte se z počítače k internetu a vstupte na následující webovou
stránku Canon.
www.canon.com/icpd
zz Zvolte svoji zemi nebo oblast bydliště a stáhněte si software.
zz Rozbalte jej v počítači.
Pro Windows
Klikněte na zobrazený instalační soubor pro zahájení instalace.
Pro Macintosh
Vytvoří se a zobrazí soubor dmg. Při spouštění instalačního
programu postupujte podle následujících kroků.
554
Informace o softwaru
(1) Dvakrát klikněte na soubor dmg.
gg Na ploše se zobrazí ikona jednotky a instalačního souboru.
Pokud se instalační soubor nezobrazí, zobrazte ho tak,
že dvakrát kliknete na jednotku.
(2) Dvakrát klikněte na instalační soubor.
gg Instalační soubor se spustí.
2 Software nainstalujte podle pokynů na obrazovce.
Stažení návodů k použití softwaru
Návody k použití softwaru (ve formátu PDF) lze do počítače stáhnout
z webu společnosti Canon.
zzWeb ke stažení návodů k použití softwaru
www.canon.com/icpd
oo K prohlížení návodů k použití (souborů PDF) je vyžadován software
určený k prohlížení souborů ve formátu Adobe PDF, jako je Adobe
Acrobat Reader DC (doporučujeme používat nejnovější verzi).
oo Prohlížeč Adobe Acrobat Reader DC lze stáhnout zdarma z Internetu.
oo Dvojitým kliknutím na stažený návod k použití (soubor PDF) jej otevřete.
oo Chcete-li se dozvědět více o používání prohlížeče PDF, prostudujte si část
softwaru Nápověda.
555
Import snímků do počítače
Software EOS můžete použít k importování snímků z fotoaparátu do
počítače. K dispozici jsou dva způsoby, jak to provést.
Import připojením fotoaparátu k počítači
1 Nainstalujte software (=554).
fotoaparát k počítači
2 Připojte
pomocí propojovacího kabelu
IFC-100U (prodává se samostatně,
konektor na počítači: USB typ C).
zz Zástrčku zapojte do digitálního
konektoru fotoaparátu.
zz Druhou koncovku kabelu zapojte do
konektoru USB počítače.
importujte pomocí softwaru
3 Snímky
EOS Utility.
zz Pokyny naleznete v příručce EOS Utility
Návod k použití.
oo Když je vytvořeno Wi-Fi připojení, fotoaparát nemůže komunikovat
s počítačem, ani když jsou propojené propojovacím kabelem.
556
Import snímků do počítače
Import snímků pomocí čtečky karet
K importu snímků do počítače můžete použít čtečku karet.
1 Nainstalujte software (=554).
2 Vložte kartu do čtečky karet.
importujte pomocí softwaru
3 Snímky
Digital Photo Professional.
zz Prostudujte si příručku Digital Photo
Professional Návod k použití.
oo Při importu snímků z fotoaparátu do počítače pomocí čtečky karet bez použití
softwaru EOS zkopírujte do počítače složku DCIM uloženou na kartě.
557
Nabíjení baterie ve fotoaparátu
Pomocí napájecího adaptéru USB PD-E1 (prodává se samostatně) můžete
bateriový zdroj LP-E17 nabíjet přímo ve fotoaparátu. Pokud začnete
fotoaparát používat, nabíjení se zastaví.
napájecí adaptér USB.
1 Připojte
zz Když je vypínač napájení na fotoaparátu
přepnutý do polohy <2>, zástrčku
napájecího adaptéru USB zasuňte až na
doraz do digitálního konektoru.
k připojení napájecí šňůry.
2 Slouží
zz Připojte napájecí kabel k napájecímu
adaptéru USB a druhou koncovku
zasuňte do zásuvky elektrické sítě.
gg Zahájí se nabíjení a rozsvítí se zelený
indikátor přístupu (1).
zz Po dokončení nabíjení indikátor přístupu
na kartu zhasne. Odpojte napájecí
kabel a napájecí adaptér USB odpojte
z fotoaparátu.
(1)
oo Pro ochranu baterií a zachování jejich optimálního stavu nenabíjejte baterie
souvisle po dobu delší než 24 hodin.
oo Pokud dojde k potížím s nabíjením, indikátor přístupu na kartu začne blikat
zeleně a ochranný obvod přeruší nabíjení. V tomto případě odpojte napájecí
kabel, vložte baterii znovu a počkejte několik minut, než napájecí kabel znovu
zapojíte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce nebo nejbližší
servisní středisko Canon.
558
Nabíjení baterie ve fotoaparátu
oo Pokud se indikátor přístupu na kartu nerozsvítí, zkuste napájecí adaptér USB
odpojit a znovu zapojit.
oo Doba vyžadovaná k nabití a úroveň nabití se liší v závislosti na teplotě
okolního prostředí a zbývající kapacitě baterie.
oo Z bezpečnostních důvodů bude nabíjení baterie při nízkých teplotách
(5 °C až 10 °C) trvat déle.
oo Baterie se nenabíjejí, když je fotoaparát připojen přes Wi-Fi nebo když je
otevřený kryt slotu karty/prostoru pro baterii.
559
Použití prodlužovacího gripu
Prodlužovací grip EG-E1 (prodává se samostatně) je specializované
příslušenství, které ještě více usnadňuje držení fotoaparátů EOS RP. I když
je prodlužovací grip připevněný k fotoaparátu, lze vložit nebo vysunout
baterii a kartu.
kryt slotu karty /
1 Odstraňte
prostoru pro baterii.
zz Fotoaparát vypněte a sejměte kryt.
Dejte pozor, abyste kryt po sejmutí
neztratili.
prodlužovací grip.
2 Připevněte
zz Připevněte jej podle vyobrazení vlevo
a zajistěte jej na místě otočením voliče
pro nasazení a sejmutí.
560
Použití prodlužovacího gripu
kryt prodlužovacího gripu.
3 Otevřete
zz Pokyny ohledně vložení či vyjmutí
baterie a karty naleznete v části
„Vložení/vyjmutí baterie a karty“
(=42).
oo Chcete-li kryt slotu karty / prostoru pro baterii znovu nasadit na fotoaparát,
nasazujte ho otevřený v úhlu minimálně 90°.
561
Odstraňování problémů
Pokud dojde k potížím s fotoaparátem, zkuste nejdříve vyhledat potřebné
informace v těchto Pokynech k řešení potíží. Pokud se vám nepodaří potíže
vyřešit pomocí těchto pokynů, obraťte se na prodejce nebo nejbližší servisní
středisko Canon.
Potíže s napájením
Baterie nelze nabít nabíječkou.
zz Nepoužívejte jiné bateriové zdroje než originální bateriový zdroj LP-E17
od společnosti Canon.
Indikátor nabíjení rychle bliká.
zz Pokud dojde (1) k potížím s nabíječkou baterií nebo baterií nebo (2)
k selhání komunikace s baterií (s bateriovým zdrojem jiné značky než
Canon), ochranný obvod ukončí nabíjení a indikátor nabíjení bude
oranžově blikat. V případě (1) odpojte zástrčku napájení nabíječky ze
zásuvky elektrické sítě. Odpojte baterii z nabíječky a poté jej do ní znovu
připojte. Počkejte několik minut a poté znovu připojte zástrčku napájení
do zásuvky elektrické sítě. Pokud problém přetrvává, obraťte se na
prodejce nebo nejbližší servisní středisko Canon.
Indikátor nabíjení nebliká.
zz Je-li vnitřní teplota baterie připojené k nabíječce příliš vysoká, přestane
nabíječka baterii z bezpečnostních důvodů nabíjet (indikátor nesvítí).
Pokud se při nabíjení z jakéhokoli důvodu nadměrně zvýší teplota
baterie, nabíjení se automaticky zastaví (indikátor bliká). Jakmile teplota
baterie klesne, nabíjení bude automaticky pokračovat.
562
Odstraňování problémů
Baterie nelze nabít nabíječkou napájecím adaptérem USB
(prodává se samostatně).
zz Baterie se nenabíjejí, pokud je vypínač napájení fotoaparátu přesunut do
polohy <1>.
zz Pokud začnete fotoaparát používat, probíhající nabíjení se přeruší.
Během nabíjení pomocí napájecího adaptéru USB bliká indikátor
přístupu na kartu.
zz Pokud dojde k potížím s nabíjením, indikátor přístupu na kartu začne
blikat zeleně a ochranný obvod přeruší nabíjení. V tomto případě
odpojte napájecí kabel, vložte baterii znovu a počkejte několik minut,
než napájecí kabel znovu zapojíte. Pokud problém přetrvává, obraťte se
na prodejce nebo nejbližší servisní středisko Canon.
Během nabíjení pomocí napájecího adaptéru USB nesvítí
indikátor přístupu na kartu.
zz Zkuste napájecí adaptér USB odpojit a znovu zapojit.
Fotoaparát není aktivní ani po přesunutí vypínače napájení do
polohy <1>.
zz Zkontrolujte, zda je zavřený kryt slotu karty / prostoru pro baterii (=42).
zz Zkontrolujte, zda je baterie správně vložena do fotoaparátu (=42).
zz Nabijte baterii (=40).
Indikátor přístupu na kartu trvale svítí nebo bliká, přestože je
vypínač napájení přesunut do polohy <2>.
zz Pokud dojde během záznamu snímku na kartu k vypnutí napájení, bude
indikátor přístupu na kartu ještě po dobu několika sekund svítit nebo
blikat. Po dokončení záznamu snímku se fotoaparát automaticky vypne.
563
Odstraňování problémů
Zobrazí se zpráva [Je na baterii/bateriích uvedeno logo
společnosti Canon?].
zz Nepoužívejte jiné bateriové zdroje než originální bateriový zdroj LP-E17
od společnosti Canon.
zz Vyjměte a znovu vložte baterii (=42).
zz Pokud jsou elektrické kontakty znečistěné, vyčistěte je měkkým
hadříkem.
Baterie se rychle vybíjí.
zz Používejte plně nabitou baterii (=40).
zz Možná došlo ke snížení výkonu baterie. Pomocí položky [5: Info
baterie] zkontrolujte úroveň stavu dobití baterie (=381). V případě
špatné schopnosti dobití baterie vyměňte baterii za novou.
zz Počet možných snímků se sníží libovolným z následujících úkonů:
Stisknutím tlačítka spouště do poloviny na dlouhou dobu.
Častou aktivací automatického zaostřování (AF) bez pořízení snímku.
Používáním funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu.
Používání funkce Wi-Fi/Bluetooth (bezdrátové komunikace).
Fotoaparát se sám vypíná.
zz Je aktivní funkce automatického vypnutí napájení. Chcete-li ji deaktivovat,
nastavte [Autom.vypnutí] v části [5: Úspora energie] na [Zakázat]
(=372).
zz I když je položka [Autom.vypnutí] nastavena na možnost [Zakázat],
dojde přesto po době nečinnosti nastavené v nabídce [Vyp displeje]
a [Hled. vypnutý] k vypnutí obrazovky a hledáčku.
zz Nastavte [5: Režim Eco] na [Vyp].
564
Odstraňování problémů
Problémy vztahující se k fotografování
Nelze připojit objektiv.
zz K nasazení objektivu EF nebo EF-S budete potřebovat upevňovací
adaptér. Fotoaparát nelze používat s objektivy EF-M.
Nelze vyfotografovat ani zaznamenat žádné snímky.
zz Zkontrolujte, zda je karta správně vložena (=42).
zz Nastavte přepínač ochrany proti zápisu karty do polohy, která umožňuje
zápis nebo vymazání (=42).
zz Pokud je karta zaplněna, vyměňte ji za jinou nebo uvolněte místo
vymazáním nepotřebných snímků (=42, =314).
zz Když se při snaze zaostřit změní barva AF bodu na oranžovou, nelze
fotografovat. Opětovným stisknutím tlačítka spouště do poloviny znovu
automaticky zaostřete nebo zaostřete ručně (=54, =214).
Kartu nelze použít.
zz Pokud se zobrazí chybová zpráva týkající se karty, viz =44 nebo
=581.
Je-li karta vložena do jiného fotoaparátu, zobrazí se chybová
zpráva.
zz Protože karty SDXC jsou naformátované ve standardu exFAT, pokud
v tomto fotoaparátu naformátujete kartu a poté ji vložíte do jiného
fotoaparátu, může se zobrazit chybová zpráva a nemusí být možné kartu
použít.
565
Odstraňování problémů
Snímek je neostrý nebo rozmazaný.
zz Přesuňte přepínač režimů zaostřování na objektivu do polohy <AF>
(=48, =51).
zz Jemným stisknutím tlačítka spouště zabráníte rozhýbání fotoaparátu
(=54).
zz Pokud je objektiv vybaven funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu),
nastavte přepínač IS do polohy <1>.
zz Za nedostatečného osvětlení se může snížit rychlost závěrky. Použijte
vyšší rychlost závěrky (=98), nastavte vyšší citlivost ISO (=131),
použijte blesk (=222) nebo stativ.
zz Viz část „Minimalizace rozmazaných fotografií“ na =70.
Nelze zablokovat zaostření a změnit kompozici snímku.
zz Nastavte položku Činnost AF na možnost jednosnímkové automatické
zaostřování (One-Shot AF). Fotografování s blokovaným zaostřením není
možné s funkcí Servo AF (=71, =185).
Kontinuální snímání je pomalé.
zz Rychlost rychlého kontinuálního snímání se může snížit v závislosti na
podmínkách, jako jsou např.: stav baterie, teplota, potlačení mihotání,
rychlost závěrky, clona, podmínky objektu, jas, činnost AF, typ objektivu,
použití blesku a nastavení funkcí snímání (=208).
566
Odstraňování problémů
Snížil se maximální počet snímků sekvence při kontinuálním
snímání.
zz Fotografujete-li objekt s jemnými detaily (jako je travnatá plocha), zvýší
se velikost souboru a skutečný maximální počet snímků sekvence může
být nižší, než je hodnota uvedená na =583.
Maximální počet snímků sekvence zobrazený pro kontinuální
snímání zůstane stejný i po změně karty.
zz Zobrazený maximální počet snímků sekvence zůstane při změně karty
stejný, i když přejdete na vysokorychlostní kartu. Maximální počet
snímků sekvence uvedený v tabulce na =583 je založen na testovací
kartě společnosti Canon. (Čím vyšší rychlost zápisu karty, tím vyšší
bude skutečný maximální počet snímků sekvence.) Proto se zobrazený
maximální počet snímků sekvence může lišit od skutečného maximálního
počtu snímků sekvence.
Během rychlého kontinuálního snímání není k dispozici rychlé
zobrazení.
zz Požadavky na rychlé zobrazení viz =181.
U snímání s ořezem nejsou k dispozici některé možnosti kvality
snímku.
zz Možnosti kvality snímku 74/84/7a/8a nejsou dostupné při
nastavení [1,6x (ořez)] ani s objektivem EF-S.
Poměr stran nelze nastavit.
zz U objektivu EF-S se automaticky nastaví [1,6x (ořez)] a jiný poměr stran
není k dispozici.
567
Odstraňování problémů
Nelze nastavit citlivost ISO 100. Nelze vybrat rozšíření rozsahu
citlivosti ISO.
zz Zkontrolujte nastavení [Rozsah citli. ISO] v nabídce [z: zNastavení
citlivosti ISO].
zz Je-li položka [z: Priorita vysokých jasů] nastavena na možnost
[Povolit] nebo [Vylepšeno], nastavitelný rozsah citlivosti pro snímání
fotografií je ISO 200 až 40000. I když nastavením položky [Rozsah citli.
ISO] v části [z: Nastavení citlivosti ISO] rozšíříte rozsah nastavení,
nelze vybrat možnost L (odpovídá ISO 50), H1 (odpovídá ISO 51200)
nebo H2 (odpovídá ISO 102400). Po nastavení položky [z: Priorita
vysokých jasů] na možnost [Zakázat] (=137) lze nastavit citlivost
ISO 100/125/160, L, H1 nebo H2.
I přes nastavení snížené kompenzace expozice vyjde výsledný
snímek světlý.
zz Nastavte položku [z: Auto Lighting Optimizer/z: Automatická
optimalizace jasu] na možnost [Zakázat] (=136). Pokud je nastavena
možnost [Nízká], [Standardní] nebo [Vysoká], může být výsledný
snímek světlý i v případě, že jste nastavili sníženou kompenzaci expozice
nebo kompenzaci expozice s bleskem.
Nelze nastavit kompenzaci expozice, zatímco jsou současně vybrány
ruční expozice a automatické nastavení citlivosti ISO.
zz Pokyny k nastavení kompenzace expozice viz =103.
Nejsou zobrazeny všechny možnosti korekce odchylky objektivu.
zz Přestože nejsou funkce [Korekce bar. odchylky] a [Korekce difrakce]
při nastavení položky [Digital Lens Optimizer] na [Povolit] zobrazeny,
jsou obě funkce při snímání používány, jako když jsou nastaveny na
[Povolit].
zz Během záznamu filmu se nezobrazí položky [Digital Lens Optimizer]
a [Korekce difrakce].
568
Odstraňování problémů
Použitím blesku v režimu <f> nebo <d> se sníží rychlost
závěrky.
zz V nabídce [z: Ovládání blesku Speedlite] nastavte položku [Pomalá
synchr.] na možnost [1/180-1/60 s auto] nebo [1/180 s (pevná)]
(=224).
Blesk neemituje záblesk.
zz Zkontrolujte, zda je blesk pevně připojen k fotoaparátu.
Blesk vždy emituje záblesk s plným výkonem.
zz Zábleskové jednotky jiné než Speedlite řady EL/EX použité
v automatickém zábleskovém režimu vždy emitují záblesk s plným
výkonem (=221).
zz Pokud je uživatelská funkce blesku [Režim měření blesku] nastavena
na možnost [TTL] (automatický zábleskový režim), bude blesk vždy
emitovat záblesk s plným výkonem (=230).
Nelze nastavit kompenzaci expozice s bleskem.
zz Pokud je kompenzace expozice s bleskem již nastavena na blesku
Speedlite, nelze ji nastavit na fotoaparátu. Po zrušení kompenzace
expozice s bleskem v externím blesku Speedlite (nastavení na hodnotu 0)
ji bude možné nastavit pomocí fotoaparátu.
569
Odstraňování problémů
V režimu <f> nebo <d> nelze nastavit synchronizaci
s vysokými rychlostmi.
zz V nabídce [z: Ovládání blesku Speedlite] nastavte položku [Pomalá
synchr.] na možnost [1/180-30 s auto] nebo [1/180-1/60 s auto]
(=224).
Snímání s dálkovým ovládáním není možné.
zz Při snímání fotografií nastavte režim řízení na <Q> nebo <k>
(=209). Při záznamu filmů nastavte možnost [z: Dálk. ovládání] na
[Povolit] (=285).
zz Zkontrolujte polohu spínače časování uvolnění dálkového ovládání.
zz Používáte-li bezdrátové dálkové ovládání BR-E1, viz =217 nebo
=399.
zz Informace o používání dálkového ovládání pro časosběrný záznam filmu
viz =273.
Při snímání se zobrazí bílá ikona s nebo červená ikona E.
zz Ikona oznamuje, že vnitřní teplota fotoaparátu je příliš vysoká. Pokud je
zobrazena bílá ikona <s>, může se snížit kvalita snímků. Jestliže se
zobrazí červená ikona <E>, signalizuje, že brzy dojde k automatickému
zastavení snímání (=291).
Během záznamu filmu se zobrazí červená ikona E.
zz Ikona oznamuje, že vnitřní teplota fotoaparátu je příliš vysoká. Jestliže se
zobrazí červená ikona <E>, signalizuje, že brzy dojde k automatickému
zastavení záznamu filmu (=291).
570
Odstraňování problémů
Záznam filmu se automaticky zastaví.
zz Používáte-li kartu s nižší rychlostí zápisu, může se záznam filmu
automaticky zastavit. Karty, na které lze zaznamenat filmy, viz =585.
Informace o rychlosti zápisu karty naleznete na webu výrobce příslušné
karty apod.
zz Pokud snímáte film 29 minut 59 s, záznam filmu se automaticky zastaví.
Při záznamu filmů nelze nastavit citlivost ISO.
zz V jiných režimech snímání než [M] se citlivost ISO nastavuje
automaticky. V režimu [M] můžete nastavit citlivost ISO ručně (=589).
Během záznamu filmu nelze nastavit ISO 100 nebo rozšíření
citlivosti ISO.
zz Zkontrolujte nastavení [Rozsah citli. ISO] a [Rozsah pro H] v části
[z: kNastavení citlivosti ISO].
zz Je-li možnost [z: Priorita vysokých jasů] nastavena na [Povolit],
dostupný rozsah citlivosti ISO začíná od ISO 200. Rozšířený rozsah
citlivosti ISO nelze zvolit, i když nastavíte rozšířený rozsah pro možnost
[Rozsah citli. ISO] nebo [Rozsah pro H] v nabídce [z: kNastavení
citlivosti ISO]. Když je možnost [z: Priorita vysokých jasů] nastavena
na [Zakázat] (=137), můžete nastavit citlivost ISO 100/125/160 nebo
rozšířenou citlivost ISO.
571
Odstraňování problémů
Během záznamu filmu se mění expozice.
zz Pokud během záznamu filmu změníte rychlost závěrky nebo clonu,
mohou se zaznamenat změny v expozici.
zz Pokud hodláte během záznamu filmu používat zoom, doporučujeme
pořídit několik zkušebních filmů. Používání zoomu při záznamu filmu
může způsobit změny expozice nebo zachycení zvuků objektivu,
nestejnou úroveň zvuku nebo rozostření obrazu.
Při záznamu filmu dochází k mihotání nebo se objeví vodorovné
pruhy.
zz Mihotání, vodorovné pruhy (šum) nebo nevyvážené expozice mohou být
způsobeny zářivkovým světlem, LED světlem nebo jinými zdroji světla
použitými při záznamu filmu. Rovněž mohou být zaznamenány změny
v expozici (jasu) nebo tónu barev. V režimu [M] může problém omezit
nízká rychlost závěrky. Problém může být ještě výraznější při záznamu
časosběrného filmu.
Objekt vypadá při záznamu filmu zkreslený.
zz Pokud pohnete fotoaparátem doleva nebo doprava (sledujete pohybující
se objekt) nebo snímáte-li pohyblivý objekt, obraz může vypadat velmi
zkreslený. Problém může být ještě výraznější při záznamu časosběrného
filmu.
Nelze fotografovat v průběhu záznamu filmu.
zz Během záznamu filmu fotografovat nelze. Před fotografováním přestaňte
zaznamenávat film a potom vyberte některý režim snímání pro fotografie.
572
Odstraňování problémů
Potíže s bezdrátovými funkcemi
Nelze provést párování se smartphonem.
zz Používejte smartphone ve shodě se specifikacemi Bluetooth verze 4.1
a novější.
zz Zapněte Bluetooth na obrazovce nastavení smartphonu.
zz Párování s fotoaparátem není možné z obrazovky nastavení funkce
Bluetooth smartphonu. Na smartphone nainstalujte speciální aplikaci
Camera Connect (k dispozici zdarma) (=420).
zz Dříve spárovaný smartphone nelze znovu spárovat s fotoaparátem,
pokud se ve smartphonu zachová registrace fotoaparátu. V takovém
případě odstraňte registraci fotoaparátu uloženou v nastavení Bluetooth
do smartphonu a zkuste párování opakovat (=432).
Nelze nastavit funkci Wi-Fi.
zz Pokud je fotoaparát připojen k počítači nebo jinému zařízení
propojovacím kabelem, nelze nastavit funkce Wi-Fi. Před nastavením
jakýchkoli funkcí odpojte propojovací kabel (=418).
Nelze použít zařízení připojené pomocí propojovacího kabelu.
zz Když je fotoaparát připojen k zařízením přes Wi-Fi, nelze s fotoaparátem
použít jiná zařízení, například počítače, jejich připojením propojovacím
kabelem. Před připojením propojovacího kabelu ukončete připojení Wi-Fi.
Není možné provádět operace, jako jsou snímání a přehrávání.
zz Po navázání připojení Wi-Fi nebudou operace jako snímání a přehrávání
možné.
Ukončete připojení Wi-Fi a pak proveďte operaci.
573
Odstraňování problémů
Nelze se znovu připojit ke smartphonu.
zz I když se jedná o kombinaci stejného fotoaparátu a stejného smartphonu,
opětovné připojení nemusí být navázáno ani po výběru stejného
identifikátoru SSID, pokud jste změnili nastavení nebo vybrali odlišné
nastavení. V tomto případě odstraňte nastavení připojení fotoaparátu
z nastavení sítě Wi-Fi ve smartphonu a nastavte připojení znovu.
zz Pokud běží aplikace Camera Connect, když překonfigurujete nastavení
připojení, nemusí být připojení navázáno. V tomto případě ukončete na
chvíli aplikaci Camera Connect a pak ji restartuje.
Problémy s obsluhou
Nelze změnit nastavení pomocí voliče <6>, <5>, <d>
nebo <T>.
zz Pomocí spínače <R> odemkněte ovládací prvky (=58).
zz Zkontrolujte nastavení funkce [5: Blokování více funkcí] (=407).
Není možné používat ovládání dotykem.
zz Zkontrolujte, zda je položka [5: Ovládání dotykem] nastavena na
možnost [Standardní] nebo [Citlivé] (=379).
Tlačítko nebo volič fotoaparátu nepracuje očekávaným
způsobem.
zz Pro záznam filmu zkontrolujte nastavení [5: Funkce tl. spouště pro
filmy] (=395).
zz Zkontrolujte nastavení [8C.Fn III-5: Vlastní nastavení tlačítek] a [8C.
Fn III-6: Vlastní nastavení ovladačů] (=537, =542).
574
Odstraňování problémů
Potíže se zobrazením
Na obrazovce nabídky je zobrazeno méně karet a položek.
zz V režimech základní zóny se některé záložky a položky nabídky
nezobrazí. Záložky a položky na obrazovce nabídky se také liší
u fotografií a filmů.
Na začátku se na displeji zobrazí [9] Moje menu nebo pouze
záložka [9].
zz Položka [Zobraz. menu] je na záložce [9] nastavena na možnost
[Zobrazení ze zál. Moje menu] nebo [Zobrazení jen zál. Moje menu].
Nastavte možnost [Normální zobrazení] (=552).
Název souboru začíná znakem podtržítko („_“).
zz Nastavte možnost [z: Barev. prostor] na hodnotu [sRGB]. Pokud je
nastaven barevný prostor [Adobe RGB], bude jako první znak použito
podtržítko (=147).
Název souboru začíná znaky „MVI_“.
zz Jedná se o videosoubor.
Číslování souborů nezačíná hodnotou 0001.
zz Pokud jsou na kartě již zaznamenány snímky, nemusí jejich číslování
začínat od hodnoty 0001 (=363).
575
Odstraňování problémů
Zobrazené údaje data a času pořízení jsou nesprávné.
zz Ujistěte se, zda je správně nastaveno datum a čas (=374).
zz Zkontrolujte časové pásmo a letní čas (=374).
Snímek neobsahuje datum a čas.
zz Datum a čas pořízení se nezobrazí ve snímku. Datum a čas se
zaznamenají do dat snímku jako informace o snímku. Při tisku můžete
vytisknout datum a čas do snímku použitím data a času zaznamenaných
v informacích o snímku (=318).
Zobrazí se údaj [###].
zz Pokud počet snímků zaznamenaných na kartu překročí počet, který může
fotoaparát zobrazit, zobrazí se údaj [###].
Na obrazovce se nezobrazuje jasný obraz.
zz Pokud je obrazovka znečistěná, vyčistěte ji měkkým hadříkem.
zz Za nízkých teplot se může zdát, že obrazovka displeje reaguje pomalu,
a za vysokých teplot se může obrazovka jevit černá. Při pokojové teplotě
se obnoví normální zobrazení.
576
Odstraňování problémů
Potíže s přehráváním
Část obrazovky černě bliká.
zz Položka [3: Indik. přesvětl.] je nastavena na možnost [Povolit]
(=351).
V obraze se zobrazuje červený rámeček.
zz Položka [3: Zobr. AF bodu] je nastavena na možnost [Povolit]
(=352).
Během přehrávání snímků se nezobrazí AF body.
zz AF body se nezobrazí při přehrávání následujících typů snímků:
Snímky pořízené v režimu <8: F> nebo <8: G>.
Snímky pořízené s potlačením šumu u více snímků.
Oříznuté snímky.
Snímky pořízené v režimu HDR s položkou [Auto. zarovn. sn.]
nastavenou na možnost [Povolit].
Snímek nelze vymazat.
zz Pokud je snímek chráněný, nelze jej vymazat (=310).
Nelze přehrávat fotografie a filmy.
zz Fotoaparát nemusí být schopen přehrávat snímky pořízené jiným
fotoaparátem.
zz Filmy upravené v počítači nelze ve fotoaparátu přehrávat.
Lze přehrát pouze několik málo snímků.
zz Snímky pro přehrávání jsou vyfiltrované pomocí možnosti [3: Nast.
podm. vyhled. snímků] (=345). Vymažte podmínky vyhledávání
snímků.
577
Odstraňování problémů
Během přehrávání videa může být slyšet zvuk provozu
fotoaparátu nebo mechanický zvuk.
zz Pokud budete v průběhu záznamu filmu manipulovat s voliči fotoaparátu
nebo objektivem, zaznamenají se také provozní zvuky. Doporučujeme
použít směrový stereofonní mikrofon DM-E1 (prodává se samostatně)
(=258).
Video se krátkodobě zastavuje.
zz V případě zásadní změny v úrovni expozice během záznamu videa
v režimu automatické expozice se záznam krátkodobě zastaví, dokud se
jas nestabilizuje. V tomto případě snímejte v režimu [M] (=241).
Nezobrazí se obraz na televizoru.
zz Zkontrolujte správné nastavení položky [5: Videosystém] na možnost
[Pro NTSC] nebo [Pro PAL] v závislosti na videosystému televizoru
(=378).
zz Zkontrolujte, zda je zástrčka kabelu HDMI zcela zasunuta (=308).
Pro jeden záznam filmu existuje více videosouborů.
zz Jestliže velikost videosouboru dosáhne 4 GB, automaticky se vytvoří
další videosoubor (=254). Pokud však použijete kartu SDXC
naformátovanou ve fotoaparátu, můžete natočit samostatný filmový
soubor větší než 4 GB.
578
Odstraňování problémů
Moje čtečka karet nerozpozná kartu.
zz V závislosti na použité čtečce karet a operačním systému počítače
nemusí být karty SDXC správně rozpoznány. V tomto případě připojte
fotoaparát k počítači pomocí propojovacího kabelu a importujte snímky
do počítače prostřednictvím softwaru EOS Utility (software EOS).
Velikost snímku nelze změnit.
zz Pomocí tohoto fotoaparátu nemůžete měnit velikost snímků JPEG b
a RAW (=339).
Snímek nelze oříznout.
zz Pomocí fotoaparátu nemůžete oříznout snímky formátu RAW (=337).
Na snímku se zobrazují světelné body.
zz Bílé, červené nebo modré tečky světla se mohou na pořízených snímcích
zobrazit, pokud je snímač ovlivněn vesmírným zářením nebo podobnými
faktory. Jejich vzhled může být omezen, pokud použijete možnost
[Vyčistit nyníf] v nabídce [5: Čištění snímače] (=382).
579
Odstraňování problémů
Potíže s čištěním snímače
Závěrka vydává při čištění snímače zvuk.
zz Když v části [5: Čištění snímače] vyberete možnost [Vyčistit nyníf],
závěrka vydá během čištění mechanický zvuk, ale na kartu se neuloží
žádný snímek (=382).
Automatické čištění snímače není funkční.
zz Pokud opakovaně v krátkých intervalech změníte polohu vypínače
napájení <1> a <2>, nemusí se ikona <f> zobrazit (=46).
Potíže s připojením k počítači
Nelze importovat snímky do počítače.
zz Nainstalujte do počítače software EOS Utility (software EOS) (=554).
zz Pokud je fotoaparát již připojen přes Wi-Fi, nemůže komunikovat
s žádným počítačem připojeným propojovacím kabelem.
Neprobíhá komunikace mezi propojenými fotoaparátem
a počítačem.
zz Při použití softwaru EOS Utility (software EOS) nastavte položku
[z: Časosběr. film] na [Zakázat] (=262).
580
Chybové kódy
(1)
(2)
V případě potíží s fotoaparátem se zobrazí
chybová zpráva. Postupujte podle pokynů
na obrazovce. Pokud problém přetrvává,
zapište si prosím kód chyby (Errxx)
a kontaktujte technickou podporu pro
zákazníky.
(1)
(2)
Číslo chyby
Příčina a nápravná opatření
581
Údaje o výkonnosti
Snímání fotografií
zzPočet možných snímků
Teplota
Počet možných snímků
Pokojová teplota
(23 °C)
Přibližně 250 snímků
Při nízké teplotě
(0 °C)
Přibližně 240 snímků
• Hodnoty vycházejí z používání obrazovky a plně nabitého bateriového zdroje LP‑E17
a ze způsobů měření stanovených asociací CIPA (Camera & Imaging Products
Association).
zzRozsah pro automatické ISO
Režim snímání
t/d/s/f/a
F
Citlivost ISO
Bez blesku
ISO 100 až 40000*
ISO 400*
S bleskem
ISO 100 až 1600*
ISO 400*
* Skutečný rozsah citlivosti ISO závisí na nastavení položek [Minimální] a [Maximální]
pomocí možnosti [Automat. rozsah].
• V režimech základní zóny se citlivost ISO nastaví automaticky.
582
Údaje o výkonnosti
zzPřehled nastavení kvality snímků
(Přibližně)
Maximální počet snímků
sekvence
Velikost
souboru
(MB)
Počet
možných
snímků
Standardní
Vysoká
rychlost
3,8M
9,1
4,9
5,1
2,9
3,4
2,0
1,9
3320
6060
5820
10280
8750
14620
15760
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
1
26 M
29,1
1040
50
Plná
F
RAW+JPEG
26 M
17,1
1780
130
Plná
1
73
F
73
26 M
26 M
26 M
26 M
29,1+9,1
790
42
98
17,1+9,1
1160
66
170
Kvalita
snímku
Zaznamenané
pixely
JPEG
73
83
74
84
7a
8a
b
RAW
26 M
12 M
6,5 M
• Počet možných snímků vychází ze způsobů měření stanovených společností Canon
a platí pro kartu s kapacitou 32 GB.
• Maximální počet snímků sekvence měřen v podmínkách a s použitím SD karty
vyhovující standardům testování společnosti Canon (32 GB standardní/UHS-II karta,
<o> Rychlé kontinuální snímání, Full-frame ořez fotografie / poměr stran, citlivost
ISO 100, Standardní styl Picture Style).
• Velikost souboru, počet možných snímků a maximální počet snímků sekvence
se budou lišit podle konkrétního objektu, značky karty, poměru stran při ořezu
fotografie, citlivosti ISO, stylu Picture Style, uživatelských funkcí a dalších
nastavení.
• „Úplný“ znamená, že fotografování je možné až do zaplnění karty s uvedenými
podmínkami.
oo I když použijete vysokorychlostní kartu SD, ukazatel maximálního počtu
snímků sekvence se nezmění. Místo toho bude platit maximální počet snímků
sekvence uvedený v tabulce.
583
Údaje o výkonnosti
zzPočet pixelů při nastavení ořezu / poměru stran fotografie
(Přibližně pixelů)
Kvalita
snímku
3/1/F
a
a
b
Kvalita
snímku
3/1/F
a
a
b
Full-frame (3:2)
1,6x (ořez)
6240×4160
(Přibl. 26,0 megapixelů)
4160×2768*
(Přibl. 11,5 megapixelů)
3120×2080
(Přibl. 6,5 megapixelů)
2400×1600
(Přibl. 3,8 megapixelů)
3888×2592
(Přibl. 10,1 megapixelů)
–
–
2400×1600
(Přibl. 3,8 megapixelů)
1:1 (poměr stran)
4:3 (poměr stran)
16:9 (poměr stran)
4160×4160
(Přibl. 17,3 megapixelů)
2768×2768
(Přibl. 7,7 megapixelů)
2080×2080
(Přibl. 4,3 megapixelů)
1600×1600
(Přibl. 2,6 megapixelů)
5536×4160*
(Přibl. 23,0 megapixelů)
3680×2768*
(Přibl. 10,2 megapixelů)
2768×2080*
(Přibl. 5,8 megapixelů)
2112×1600*
(Přibl. 3,4 megapixelů)
6240×3504*
(Přibl. 21,9 megapixelů)
4160×2336*
(Přibl. 9,7 megapixelů)
3120×1752*
(Přibl. 5,5 megapixelů)
2400×1344*
(Přibl. 3,2 megapixelů)
oo Skutečný poměr stran snímků u velikostí označených hvězdičkou „*“ se bude
lišit od uvedeného poměru stran.
oo Velikosti souborů JPEG uvádí hodnoty pro záznam ve velikosti políčka
kinofilmu na =583. V rámci ekvivalentních podmínek snímání budou
velikosti souborů menší, než když je položka [z: zOřez/poměr stran]
nastavena na [Full-frame].
584
Údaje o výkonnosti
Filmový záznam
zzKarty, na které lze zaznamenat filmy
H
L
w
Velikost filmového záznamu
Karta SD
45
87
65
HDR film
X
X
X
UHS-I, UHS Speed Class 3 nebo vyšší
SD Speed Class 10 nebo vyšší
65
V
SD Speed Class 4 nebo vyšší
87
65
X
• Když je zakázaný ořez filmu a Digitální IS při filmování.
• V tabulce jsou uvedené rychlosti zápisu a čtení karty požadované pro záznam filmů
(rychlostní požadavky na kartu). Rychlostní požadavky na kartu pro časosběrné filmy
v rozlišení 4K/Full HD se však týkají rychlosti čtení.
585
Údaje o výkonnosti
zzCelková doba záznamu filmu a velikost souboru za minutu
(Přibližně)
Velikost filmového
záznamu
45 X
87 X
L 65 X
5
HDR film
H
65 V
w
Celková možná doba záznamu na kartu
8 GB
32 GB
128 GB
Velikost
souboru
8 min.
17 min.
35 min.
1 h 09 min.
2 h 20 min.
4 h 37 min.
869 MB/min
440 MB/min
225 MB/min
33 min.
2 h 15 min.
9 h 01 min.
1 h 26 min.
5 h 47 min.
23 h 11 min.
87 MB/min
87
X
38 min.
2 h 34 min.
10 h 19 min.
196 MB/min
65
X
1 h 13 min.
4 h 53 min.
19 h 34 min.
103 MB/min
• Když je zakázaný ořez filmu a Digitální IS při filmování.
oo Zvýšení vnitřní teploty fotoaparátu může způsobit, že se záznam filmu zastaví
před dosažením celkové doby záznamu uvedené v tabulce (=291).
zzHodnoty potenciální celkové doby záznamu filmu
Teplota
Možná doba záznamu
Pokojová teplota
(23 °C)
1 h 40 min.
(Přibližně)
Při nízké teplotě
(0 °C)
1 h 30 min.
• Při použití plně nabitého bateriového zdroje LP-E17.
• Při nastavení položky [z: Velik.film.zázn.] na hodnotu L6X (NTSC)/
L5X (PAL) a [z: Servo AF u film.] na [Povolit].
586
Údaje o výkonnosti
zzHodnoty potenciální celkové doby záznamu časosběrného
filmu
(Přibližně)
Záznam časosběrného filmu
Automatické
Interval
vypnutí obrazovky
Zakázat
2s
Povolit
Zakázat
10 s
Povolit
Pokojová teplota
(23 °C)
Při nízké teplotě
(0 °C)
Přibližně 2 h 40 min.
Přibližně 2 h 50 min.
Přibližně 2 h 20 min.
Přibližně 4 h 40 min.
Přibližně 2 h 30 min.
Přibližně 2 h 40 min.
Přibližně 2 h 10 min.
Přibližně 4 h 30 min.
• Při použití plně nabitého bateriového zdroje LP-E17.
• Možná doba záznamu filmu se liší v závislosti na podmínkách snímání.
587
Údaje o výkonnosti
Citlivost ISO při záznamu filmu
V režimu [k]
zz U filmů Full HD/HD se citlivost ISO nastaví automaticky v rozsahu
ISO 100 až 25600.
zz U filmů 4K se citlivost ISO nastaví automaticky v rozsahu ISO 100 až
12800.
zz Pokud v části [z: kNastavení citlivosti ISO] nastavíte [Max pro
auto] nebo [H Max pro auto] na [H2(102400)] (=286), rozšíří se
nejvyšší mez automatického rozsahu nastavení citlivosti ISO na H2
(odpovídá ISO 102400). Maximální hodnotu můžete snížit tak, aby se
rozsah nastavení citlivosti ISO zúžil.
zz Je-li položka [z: Priorita vysokých jasů] nastavena na [Povolit]
(=137), automatický rozsah nastavení citlivosti ISO je ISO 200 až
25600 pro filmy Full HD/HD a ISO 200 až 12800 pro filmy 4K.
588
Údaje o výkonnosti
V režimu [M]
zz U filmů Full HD/HD při nastavení citlivosti ISO na [AUTO] se citlivost ISO
nastaví automaticky v rozsahu ISO 100 až 25600.
zz U filmů 4K při nastavení citlivosti ISO na [AUTO] se citlivost ISO nastaví
automaticky v rozsahu ISO 100 až 12800.
zz Pokud při nastavování ISO auto v části [z: kNastavení citlivosti
ISO] nastavíte [Max pro auto] nebo [H Max pro auto] na [H2(102400)]
(=286), rozšíří se nejvyšší mez rozsahu automatického nastavení
citlivosti ISO na H2 (odpovídá ISO 102400). Maximální hodnotu můžete
snížit tak, aby se rozsah nastavení citlivosti ISO zúžil.
zz Citlivost ISO můžete nastavit ručně pro filmy Full HD/HD v rozsahu
ISO 100 až 25600 a pro filmy 4K v rozsahu ISO 100 až 12800.
Upozorňujeme, že když v části [z: kNastavení citlivosti ISO]
nastavíte pro [Rozsah citli. ISO] nebo [Rozsah pro H] na hodnotu
[H2(102400)] (=286), zvýší se maximální citlivost v rozsahu ručního
nastavení citlivosti ISO na H2 (odpovídá ISO 102400). Položku
[Maximální] a [Minimální] můžete také nastavit na rozsah užší než
výchozí.
zz Po nastavení položky [z: Priorita vysokých jasů] na [Povolit]
(=137) bude mít nejnižší mez rozsahu automatického a ručního
nastavení citlivosti ISO hodnotu ISO 200. I když je nastavené rozšíření
citlivosti ISO, nejvyšší mez se nezvýší.
589
Údaje o výkonnosti
Přehrávání snímků
zzMožnosti pro změnu velikosti podle původní kvality snímku
Dostupná nastavení pro změnu velikosti
Původní kvalita
obrazu
4
a
3*
k
k
k
k
k
4
b
k
a
* Pro snímky pořízené s možností [z: zOřez/poměr stran] nastavenou na [1,6x
(ořez)] je dostupná jenom kvalita b.
zzVelikost snímků se změněnou velikostí
Kvalita
snímku
4
a
b
Kvalita
snímku
4
a
b
(přibližně pixelů)
Full-frame (3:2)
4160×2768*
(Přibl. 11,5 megapixelů)
3120×2080
(Přibl. 6,5 megapixelů)
2400×1600
(Přibl. 3,8 megapixelů)
1,6x (ořez)
–
–
2400×1600
(Přibl. 3,8 megapixelů)
1:1 (poměr stran)
4:3 (poměr stran)
16:9 (poměr stran)
2768×2768
(Přibl. 7,7 megapixelů)
2080×2080
(Přibl. 4,3 megapixelů)
1600×1600
(Přibl. 2,6 megapixelů)
3680×2768*
(Přibl. 10,2 megapixelů)
2768×2080*
(Přibl. 5,8 megapixelů)
2112×1600*
(Přibl. 3,4 megapixelů)
4160×2336*
(Přibl. 9,7 megapixelů)
3120×1752*
(Přibl. 5,5 megapixelů)
2400×1344*
(Přibl. 3,2 megapixelů)
oo Skutečný poměr stran snímků u velikostí označených hvězdičkou „*“ se bude
lišit od uvedeného poměru stran.
oo Snímek může být mírně oříznut v závislosti na podmínkách změny velikosti.
590
Zobrazení informací
Obrazovka snímání fotografií
Po každém stisknutí tlačítka <B> se změní informace zobrazené na displeji.
zz Poloha zobrazení v hledáčku se u některých položek liší.
zz Na displeji se zobrazí pouze nastavení, která jsou aktuálně použita.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(1)
(2)
Dostupná doba záznamu filmu
Maximální počet snímků
sekvence
(3) Počet možných snímků/zbývající
sekundy samospouště
(4) Braketing ostření/HDR/násobné
expozice/potlač. šumu u více
sním./časovač rež. Bulb/
intervalové snímání
(5) Režim snímání/ikona scény
(6) Metoda AF
(7) Činnost AF
(8) Režim řízení
(9) Režim měření
(10) Kvalita snímku
(11) Velikost filmového záznamu
(12) AF bod (jednobodový AF)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(13) Stav baterie
(14) Počet snímků zbývajících pro
braketing ostření/násobné
expozice/intervalové snímání
(15) Varování před teplotou
(16) Elektronický horizont
(17) Histogram
(18) Tlačítko rychlého ovládání
(19) Snímání s potlačením mihotání
(20) Vyvážení bílé/korekce vyvážení
bílé
(21) Picture Style
(22) Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizace jasu)
(23) Ořez/poměr stran fotografie
(24) Vytvořit složku
591
Zobrazení informací
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(25) Blesk připraven/blokování
expozice s bleskem/
synchronizace s vysokými
rychlostmi
(26) Síla signálu Wi-Fi
(27) Funkce Wi-Fi
(28) Expozice dotykem
(29) Blokování AE
(30) Rychlost závěrky/upozornění na
blokování více funkcí
(31) Funkce Bluetooth
(32) Clona
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(33) Kompenzace expozice s bleskem
(34) Indikátor úrovně expozice
(35) Zobrazení zaostřitelné
vzdálenosti
(36) Tlačítko zvětšení
(37) Citlivost ISO
(38) Priorita vysokých jasů
(39) Simulace expozice
(40) Kompenzace expozice
(41) AEB/FEB
(42) Stav vyhledávání signálu GPS
oo Můžete nastavit, co se zobrazí při stisknutí tlačítka <B> (=388).
oo Elektronický horizont se nezobrazí, když je metoda AF nastavena na
[u+Sledování] nebo když je fotoaparát připojen přes HDMI k televizoru.
oo Po úpravě nastavení se můžou na chvilku zobrazit další ikony.
592
Zobrazení informací
Obrazovka záznamu filmu
Po každém stisknutí tlačítka <B> se změní informace zobrazené na
displeji.
zz Poloha zobrazení v hledáčku se u některých položek liší.
zz Na displeji se zobrazí pouze nastavení, která jsou aktuálně použita.
(1)
(11)
(12)
(2)
(3)
(13)
(14)
(4)
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(15)
(16)
(17)
(18)
(10)
(20)
Elektronický horizont
Stav baterie
Dostupná doba záznamu filmu/
Uplynulá doba záznamu filmu
(4) Režim záznamu filmů/časosběrný
film/ikona scény
(5) Metoda AF
(6) Velikost filmového záznamu
(7) Úroveň záznamu zvuku (ruční)
(8) Hlasitost sluchátek
(9) Digitální IS při filmování
(10) Servo AF při záznamu filmu
(19)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
Varování před teplotou
AF bod (jednobodový AF)
Histogram (pro ruční expozici)
Probíhá filmový záznam
Vyvážení bílé/korekce vyvážení
bílé
Picture Style
Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizace jasu)
Videomomentka
Stav vyhledávání signálu GPS
Tlačítko zvětšení
593
Zobrazení informací
(21)
(22)
(28)
(29)
(30)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(21) Indikátor úrovně záznamu zvuku
(ruční)
(22) Funkce Wi-Fi
(23) Blokování AE
(24) Rychlost závěrky
(25) Clona
(26) Síla signálu Wi-Fi
(27) Funkce Bluetooth
(31)
(32)
(33)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
Indikátor úrovně expozice
Stav vyhledávání signálu GPS
Citlivost ISO
Priorita vysokých jasů
Kompenzace expozice
Zobrazení zaostřitelné
vzdálenosti
oo Můžete nastavit, co se zobrazí při stisknutí tlačítka <B> (=388).
oo Elektronický horizont se nezobrazí, když je metoda AF nastavena na
[u+Sledování] nebo když je fotoaparát připojen přes HDMI k televizoru.
oo Během záznamu filmů nelze zobrazit elektronický horizont, čáry rastru ani
histogram. (Po zahájení záznamu filmu příslušné zobrazení zmizí.)
oo Jakmile se zahájí záznam filmu, změní se zbývající doba pro záznam filmu na
uplynulou dobu.
oo Po úpravě nastavení se můžou na chvilku zobrazit další ikony.
594
Zobrazení informací
Ikony scény
V režimu snímání <A> fotoaparát rozpozná typ scény a nastaví vše
automaticky podle fotografované scény. Rozpoznaný typ scény se zobrazuje
v levém horním rohu obrazovky.
Objekt
Portrét
Jiný než portrét
1
V pohybu*
Pozadí
Příroda a
venkovní
scéna
V
pohybu*1
Jasné
Šedá
Protisvětlo
Včetně modré
oblohy
Světle
modrá
Protisvětlo
*3
Západ slunce
*3
Bodové
osvětlení
Oranžová
Tmavě
modrá
Tmavé
Se
stativem*1
Barva
pozadí
Zblízka*2
* 4* 5
*3
* 4* 5
*3
*1: Nezobrazí se během záznamu filmu.
*2: Zobrazí se, pokud má nasazený objektiv k dispozici informace o vzdálenosti.
Při použití mezikroužků nebo makroobjektivu nemusí zobrazená ikona odpovídat
aktuální scéně.
*3: Zobrazí se ikona scény vybrané ze seznamu rozpoznatelných scén.
oo Pro určité scény nebo podmínky při snímání nemusí zobrazená ikona
odpovídat aktuální scéně.
595
Zobrazení informací
*4: Zobrazí se, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:
Snímaná scéna je tmavá, jedná se o noční scénu a fotoaparát je upevněn na
stativ.
*5: Zobrazí se při použití libovolného z níže uvedených objektivů:
• EF300mm f/2.8L IS II USM
• EF400mm f/2.8L IS II USM
• EF600mm f/4L IS II USM
• EF500mm f/4L IS II USM
• Objektivy s funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) vyrobené v roce 2012
a novější.
*4+*5: V případě současného splnění podmínek uvedených v bodech *4 a *5 se
zpomalí rychlost závěrky.
596
Zobrazení informací
Obrazovka pro přehrávání
zzZobrazení základních informací pro fotografie
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(5)
(6)
(7)
(13)
(14)
(15)
Funkce Wi-Fi
Síla signálu Wi-Fi
Stav baterie
Přehrávání č./celkem snímků/
počet nalezených snímků
Rychlost závěrky
Clona
Hodnota kompenzace expozice
Funkce Bluetooth
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Už zasláno do počítače/
smartphonu
Hodnocení
Ochrana snímků
Číslo složky – číslo souboru
Kvalita snímku/upravený snímek/
ořez
Priorita vysokých jasů
Citlivost ISO
oo Pokud byl snímek pořízen jiným fotoaparátem, určité informace o snímku se
nemusí zobrazit.
oo Je možné, že na tomto fotoaparátu nebude možné přehrávat snímky, pořízené
jiným fotoaparátem.
597
Zobrazení informací
zzZobrazení podrobných informací pro fotografie
(8)
(1)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(2)
(3)
(4)
(16)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Clona
Rychlost závěrky
Režim snímání/násobná expozice
Vyvážení bílé
Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizace jasu)
(6) Korekce vyvážení bílé
(7) Picture Style / nastavení
(8) Hodnota kompenzace expozice
(9) Datum a čas pořízení
(10) Histogram (Jas/RGB)
(17)
(11)
(12)
(13)
(14)
Citlivost ISO
Priorita vysokých jasů
Posuvník
Hodnota kompenzace expozice
s bleskem/odraz/snímání HDR/
potlačení šumu u více snímků
(15) Režim měření
(16) Velikost souboru
(17) Kvalita snímku/upravený snímek/
ořez
* Pokud fotografujete s kvalitou snímku RAW+JPEG, zobrazí se velikost souboru snímku RAW.
* Pro snímky pořízené s nastavením poměru stran (=119) a nastavenou kvalitou
snímku RAW nebo RAW+JPEG se zobrazí čáry označující oblast snímání.
* Při fotografování s bleskem bez kompenzace expozice s bleskem se zobrazí ikona <0>.
* U snímků pořízených fotografováním s odrazem se zobrazí ikona < >.
* U snímků pořízených pomocí HDR se zobrazí ikona efektu (=172) a hodnota
úpravy dynamického rozsahu.
* U snímků pořízených fotografováním s násobnou expozicí se zobrazí ikona <P>.
* U snímků pořízených s potlačením šumu více snímky se zobrazí ikona <M>.
* U snímků RAW vytvořených a uložených po provedení zpracování, změny velikosti,
oříznutí nebo úpravy funkcí Kreativní asistent se zobrazí ikona <u>.
* U oříznutých a následně uložených snímků se zobrazí ikona <N>.
598
Zobrazení informací
zzZobrazení podrobných informací pro filmy
(1)
(2)
(6)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
Přehrávání filmů
Režim záznamu filmů/časosběrný
film/videomomentka
Velikost snímku
Snímková frekvence
(7)
(8)
(5)
(6)
(7)
(8)
Metoda komprese
Digitální IS při filmování
Doba záznamu
Formát filmového záznamu
* U snímků pořízených jako zkušební snímky pro časosběrné filmy se zobrazí
ikona <G>.
oo Při přehrávání filmů se pro nastavení [Jemnost] a [Práh] parametru [Ostrost]
stylu [Picture Style] zobrazí „*, *“.
599
Ochranné známky
oo Adobe je ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated.
oo Microsoft a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
oo Macintosh a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované
v USA a dalších zemích.
oo Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
oo HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC.
oo Logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi Protected Setup jsou ochranné známky
sdružení Wi-Fi Alliance.
oo Zkratka WPS používaná na obrazovkách nastavení fotoaparátu a v tomto
návodu znamená Wi-Fi Protected Setup.
oo Označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv používání podobných známek
společností Canon Inc. je licencováno. Další ochranné známky a obchodní
názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
oo Všechny další ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
Licence formátu MPEG-4
„Na tento produkt se vztahuje licence v rámci patentu společnosti AT&T
na standard MPEG-4. Produkt může být používán pro kódování videodat
vyhovujících standardu MPEG-4 nebo dekódování videodat vyhovujících
standardu MPEG-4, která byla kódována pouze (1) pro osobní a nekomerční
účely nebo (2) poskytovatelem videodat s licencí pro poskytování videodat
vyhovujících standardu MPEG-4 v rámci patentu společnosti AT&T. Licence
není udělena ani předpokládána pro žádné další použití týkající se standardu
MPEG-4.“
NA TENTO PRODUKT SE VZTAHUJE LICENCE V RÁMCI PATENTU AVC
PRO OSOBNÍ POUŽITÍ SPOTŘEBITELE NEBO JINÁ POUŽITÍ, U KTERÝCH
NEDOCHÁZÍ K ÚHRADĚ, V RÁMCI (i) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE
STANDARDEM AVC („AVC VIDEO“) A/NEBO (ii) DEKÓDOVÁNÍ VIDEA AVC,
KTERÉ BYLO KÓDOVÁNO SPOTŘEBITELEM ZAPOJENÝM DO OSOBNÍ
AKTIVITY A/NEBO BYLO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE VIDEA S LICENCÍ
NA POSKYTOVÁNÍ VIDEA STANDARDU AVC. LICENCE NENÍ UDĚLENA
ANI PŘEDPOKLÁDÁNA PRO ŽÁDNÉ DALŠÍ POUŽITÍ.
DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C. VIZ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
600
About MPEG-4 Licensing
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and
may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4
compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial
purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use
for MPEG-4 standard.”
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES
IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE
VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (''AVC VIDEO'') AND/
OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS
GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.
SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
* Upozornění se podle potřeby zobrazí v angličtině.
Software třetích stran
Tento produkt obsahuje software třetí strany.
● AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed
without the payment of fees or royalties provided that:
1. source code distributions include the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products built using this
software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its
properties, including, but not limited to, correctness and/or fitness for purpose.
601
Doporučujeme používat originální příslušenství společnosti
Canon.
Tento produkt je konstruován tak, aby dosahoval optimálních výsledků
s originálním příslušenstvím společnosti Canon. Proto důrazně
doporučujeme používat tento produkt s originálním příslušenstvím.
Společnost Canon nenese zodpovědnost za žádné poškození tohoto
produktu ani za nehody (například požár atd.) způsobené nesprávnou
funkcí neoriginálního příslušenství (jako je únik chemikálií nebo exploze
baterie). Vezměte na vědomí, že opravy způsobené selháním neoriginálního
příslušenství nebudou zahrnuty do záruky pro opravy, i když můžete
o podobné opravy požádat, pokud si je zaplatíte.
oo Bateriový zdroj LP-E17 je určen pouze pro produkty společnosti Canon.
Jeho použití s nekompatibilní nabíječkou baterií či produktem může způsobit
závadu nebo nehodu, za kterou společnost Canon neponese odpovědnost.
602
Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island
a Lichtenštejnsko)
Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ
(2012/19/EU), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo
podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů
k těmto směrnicím nemá být tento výrobek likvidován
s odpadem z domácností.
Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích
vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato
baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium,
Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná
směrnicí.
Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např.
v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově
prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro
recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií
a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo
mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická
a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky.
Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu
využívání přírodních zdrojů.
Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku,
obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený
systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního
odpadu, nebo navštivte webové stránky www.canon-europe.com/weee
nebo www.canon-europe.com/battery.
603
UPOZORNĚNÍ
PŘI VÝMĚNĚ AKUMULÁTORU ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO
EXPLOZE. POUŽITÉ AKUMULÁTORY LIKVIDUJTE PODLE MÍSTNÍCH
PŘEDPISŮ.
604
Rejstřík
Čísla
Automatické zaostřování → AF
[4K] 3840×2160 (film) : 249
Automatický inteligentní scénický
A
Automatický reset : 365
<A+> (Automatický inteligentní scénický
režim) : 68
Adobe RGB : 147
AEB (Automatický braketing
expozice) : 129
AF
AF detekce očí : 198
AF dotyk+tažení : 183
Bod AF na základě orientace : 534
Činnost AF : 185, 196
Elektronický MF objektivu : 200
Metoda AF : 188
Omezení metod AF : 533
Pohon objektivu při nemož. AF : 533
Pomocné světlo AF : 187, 201
Rámeček plošného AF : 80, 81, 192
Ruční zaostřování : 214
Rychlost AF : 283
Souvislý AF : 199
Tón (Zvuková signalizace) : 380
Volba AF bodu : 193
Změna kompozice : 71
Album (videomomentka) : 274, 334
ALL-I : 265
Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizace jasu) : 136
Automatické otáčení : 366
Automatické přepnutí AF bodu : 532
Automatické vypnutí napájení : 372
režim : 68
Av (Priorita clony AE) : 100
B
Barevný prostor : 147, 329
Baterie → Napájení
B (čas B) : 106
Bezpečnostní pokyny : 25
Bezpečný posun : 529
Blesk (Speedlite) : 220
Bezdrátové : 227
Bezpečné FE : 225
Blokování expozice s bleskem : 220
FEB (braketing expozice
s bleskem) : 229
Kompenzace expozice
s bleskem : 220, 229
Manuální blesk : 226
Ovládání blesku (nastavení
funkce) : 222
Pomalá synchronizace : 224
Rychlost synchronizace blesku : 221
Synchronizace závěrky
(1./2. lamela) : 228
Uživatelské funkce : 230
Blokování AE : 213
Blokování expozice s bleskem : 220
Blokování více funkcí : 58, 407
Blokování zaostření : 71
Bod AF na základě orientace : 534
605
Rejstřík
Bodové měření : 211
Bodový AF : 188, 193
Braketing
AEB (Automatický braketing
expozice) : 129
Braketing ostření : 202
Braketing vyvážení bílé : 146
FEB (braketing expozice
s bleskem) : 229
Braketing ostření : 202
BUSY : 118
D
Dálková spoušť : 219
Dálkové ovládání : 217
Data pro odstranění prachu : 161
Datum/čas : 374
Detail : 84
Děti : 81
Digital Lens Optimizer : 125, 329
Digitální konektor : 32, 556
Dioptrická korekce : 52
Dioptrická korekce : 52
Dlouhé expozice : 106
C
<C1>/<C2>/<C3> (Uživatelské
snímání) : 408
Celoplošné měření se zdůrazněným
středem : 211
Časovač režimu Bulb : 107
Dlouhé (režim Bulb) expozice : 106
Doba prohlídky snímku : 122
Dotykové ovládání : 54, 298, 379
Citlivost → Citlivost ISO
Dvojité poklepání : 298
Citlivost ISO : 131, 286
E
Automatický rozsah (fotografie) : 134
Minimální rychlost závěrky pro
automatické ISO (fotografie) : 135
Rozsah citlivosti ISO : 133, 286
Rozsah pro automatické
ISO : 134, 582
Č
Časosběrný film : 262
Efekt filtru (Černobílý) : 154
Efekt tónování (Černobílý) : 154
Elektronický horizont : 388
Elektronický MF objektivu : 200
Err (chybové kódy) : 581
exFAT : 254, 368
Expozice dotykem : 163
Externí blesk Speedlite → Blesk
Časovač měření : 138
Externí mikrofon : 258
Časové pásmo : 374
F
Částečné měření : 211
Černobílý : 150
Čištění (obrazový snímač) : 382
Čištění snímače : 382
606
FAT32 : 254, 368
FEB (braketing expozice
s bleskem) : 229
Filmy : 235
Rejstřík
Automat. delší čas : 288
scén : 304
Blokování AE : 240
Výstup HDMI : 290, 386
Časosběrný film : 262
Zachycení políčka : 306
Digitální IS při filmování : 260
Záznam HDR filmu : 247
Doba záznamu : 255, 586
Zobrazení informací : 593
Externí mikrofon : 258
Zvukový záznam/Úroveň záznamu
Karty, na které lze zaznamenat
zvuku : 257
filmy : 585
Firmware : 413
Metoda komprese : 252
Flexibilní priorita AE : 104
Mikrofon : 258
Formát DPOF (Digital Print Order
Oblast snímání : 251
Format) : 318
Oříznuté snímání : 256
Formátování (inicializace karty) : 367
Protivětrný filtr : 257
Fotoaparát
Přehrávání : 301
Držení fotoaparátu : 53
Přírůstky po 1/8 EV v režimu Av : 289
Rozmazání způsobené otřesy
Rychlost AF při použití Serva AF při
fotoaparátu : 107, 210
záznamu filmu : 283
Výchozí nastavení : 410
Servo AF při záznamu filmu : 280,
Full High-Definition (Full HD) (film) : 249
282, 283
Funkce Bluetooth : 399, 418
Sledovací citlivost Serva AF při
Adresa : 429
záznamu filmu : 282
Připojování : 421
Sluchátka : 258
Funkce tlačítka spouště : 395
Snímání s ruční expozicí : 241
Funkce Wi-Fi : 415
Snímání v režimu automatické
Adresa MAC : 499
expozice : 239
Android : 420
Snímková frekvence : 252
Camera Connect : 420, 437
Tlačítko snímání filmů : 31
CANON iMAGE GATEWAY : 473
Tlumič : 258
Dálkové ovládání : 437
Úprava : 304
Editace informací
Velikost filmového záznamu : 249
o zařízení : 450, 496
Velikost souboru : 254, 586
EOS Utility : 453
Videomomentky : 274
Heslo : 516
Vynechání prvních a posledních
Historie připojení : 493, 516
607
Rejstřík
Image Transfer Utility 2 : 458
iOS : 420
IP adresa : 518
G
GPS : 402
Nastavení sítě : 514
H
Nastavení sítě Wi-Fi : 516
H1/H2 (Rozšířený rozsah citlivosti
Opětovné připojení : 493
ISO) : 133
Párování : 422
[HD] 1280×720 (film) : 249
PictBridge : 463
HDMI : 290, 308, 386
Posílání snímků, které odpovídají
HDMI HDR : 387
kritériím hledání : 447, 485
High Dynamic Range (Dynamický
Posílání všech snímků
rozsah) → HDR
na kartě : 446, 483
Histogram : 349, 391
Poslat vybrané : 443, 480
Hlasitost (přehrávání filmu) : 302, 303
Poznámky : 511
Hlavní ovladač : 56
Prohlížení snímků : 437
Hledáček : 64
Přepnout síť : 489
Formát zobrazení : 393
Přezdívka : 497
Svislé zobrazení : 390
Příkaz tisku : 467
Zobrazení informací : 389
Zobrazení rastru : 390
Režim přístupového bodu
fotoaparátu : 492
Hledáček vyp. : 372
Síť : 434, 454, 462
Hodnocení : 340
Smazat informace o připojení : 497
Hudba na pozadí : 336
SSID : 434, 454, 462
I
Tisk : 464
Tiskárna : 461
Virtuální klávesnice : 517
Vymazání nastavení bezdrátové
komunikace : 498
WPS (Wi-Fi Protected Setup) : 488
Změnit vel. sn. : 440, 445, 481
Zobrazení informační obrazovky : 499
Zobrazitelné snímky : 450
Fv (Flexibilní priorita AE) : 104
608
Ikony : 8
Ikony scén : 72, 595
Import snímků do počítače : 556
Indikace přesvětlení : 351
Indikátor přístupu na kartu : 43
Indikátor úrovně expozice : 102, 592
Informace o umístění : 402
Intervalové snímání : 176
IPB : 252
Rejstřík
Kreativní asistent : 73, 331
J
Jazyk : 377
Jednobodový AF : 188, 193
Kreativní zóna : 35
Kroky úrovně expozice : 526
Jednotlivé snímky : 206
Kvalita snímku : 116, 583
Jemný (kvalita snímku) : 116
L
Jídlo : 85
JPEG : 116, 583
Letní čas : 375
LOCK : 58, 407
Logo osvědčení : 413
K
Karty : 10, 30, 42
Formátování : 367
Nízkoúrovňové formátování : 367
Odstraňování problémů : 44, 565
Ochrana proti zápisu : 42
Upozornění na fotografování bez
karty : 182
Karty SD/SDHC/SDXC → Karty
Kombinovaná IS : 261
Kompenzace expozice : 129
Kompenzace expozice
s bleskem : 220, 229
M
M (Ruční expozice) : 102
Malý (kvalita snímku) : 116
Maximální počet snímků
sekvence : 118, 583
Mazání (snímků) : 314
M-Fn tlačítko : 55
MF (Ruční zaostřování) : 214
Mikrofon : 258
Možná doba záznamu (film) : 586
MP4 : 252
Kompenzace expozice v režimu M
N
pomocí funkce Automatické ISO : 103
Nabídka : 60
Konektor pro dálkové ovládání : 32, 219
Filmování : 236
Konektor USB (digitální) : 32, 556
Nastavení funkce : 358
Kontinuální snímání : 206
Postup nastavení : 61
Kontrast : 136, 153
Přehrávání : 294
Korekce barevné aberace : 126, 330
Snímání fotografií : 111
Korekce difrakce : 126, 330
Uživatelská nabídka Moje menu : 548
Korekce distorze : 124, 329
Uživatelské funkce : 524
Korekce sklonu : 338
Ztmavené položky v nabídce : 63
Korekce vinětace : 124, 329
Nabíječka : 37, 40
Krajina : 79
Nabíjení : 40, 558
609
Rejstřík
Náhled hloubky ostrosti (DOF) : 101
Napájení : 46
Automatické vypnutí napájení : 372
Jas : 373
Odstraňování problémů : 562
Ochrana snímků : 310
Nabíjení : 40, 558
One-Shot AF : 186
Počet možných snímků : 582
Ořez/poměr stran fotografie : 119, 584
Stav baterie : 47
Oříznuté jasné plochy : 351
Údaje o bateriích : 381
Ostrost : 153
Nápověda : 396
Velikost textu : 397
Ostření → AF
Otáčení (snímků) : 313, 366
Násobná expozice : 165
Ovládací kroužek : 58
Nastavení bezdrátové
Ovládání HDR Backlight : 88
komunikace : 398, 415
Nastavení fotoalba : 322
Nastavení úhlu : 45
Tlačítko spouště : 45
Nastav. zobrazení : 394
Názvy částí přístroje : 31
Noční portrét : 86
Noční scéna z ruky : 87
Normální (kvalita snímku) : 116
NTSC : 252, 378
O
P
P (Programová automatická
expozice) : 96
PAL : 252, 378
Paměťové karty → Karty
Počet možných snímků : 582
Počet pixelů : 116, 583
Polohovací otvor : 33
Pomalé kontinuální snímání : 207
Poměrové měření : 211
Poměr počátečního zvětšení/úvodní
Objektiv : 48, 50
polohy : 355
Digital Lens Optimizer : 125, 329
Poměr stran → Ořez/poměr stran
Korekce barevné aberace : 126, 330
fotografie
Korekce difrakce : 126, 330
Portrét : 77
Korekce distorze : 124, 329
Potlačení šumu
Korekce optické odchylky : 123, 329
Korekce vinětace : 124, 329
Dlouhé expozice : 159
Vysoká citlivost ISO : 157
Přepínač režimů zaostřování : 48, 51
Potlačení šumu dlouhé expozice : 159
Uvolnění aretace : 49, 51
Potlačení šumu při vysokém ISO : 157
Obrazovka : 30, 57
610
Potlačení šumu u více snímků : 157
Rejstřík
Požadavky na karty : 253, 585
scénický režim) : 68
Prezentace : 343
Av (Priorita clony AE) : 100
Priorita bílé (AWB) : 142
B (čas B) : 106
Priorita clony AE : 100
<C1>/<C2>/<C3> (Uživatelské
Priorita prostředí (AWB) : 142
snímání) : 408
Priorita tónu : 137
Fv (Flexibilní priorita AE) : 104
Priorita vysokých jasů : 137
M (Ruční expozice) : 102
Priorita závěrky AE : 98
P (Programová automatická
Prodlužovací grip : 560
expozice) : 96
Profil ICC : 147
SCN (režim Speciální scéna) : 75
Programová automatická expozice : 96
Tv (Priorita závěrky AE) : 98
Posun programu : 97
Režim Speciální scéna (SCN) : 75
Procházení snímků (zobrazení
Rozhýbání fotoaparátu : 54, 70
s přeskakováním snímků) : 347
Rozsah snímání : 391
Protivětrný filtr : 257
Rozšíření AF bodu : 189, 193
Průvodce funkcí : 370
Rozšířený rozsah citlivosti ISO : 131,
Průvodce režimem : 369
133, 286, 588
Přehrávání : 293
Ruční expozice : 102
Přepínač režimů zaostřování : 48, 51
Ruční reset : 365
Přípona souboru : 116, 252
Ruční zaostřování : 214
Příslušenství : 3
Rychlé kontinuální snímání : 206
Rychlé ovládání : 65
R
Rámeček plošného AF : 80, 81, 192
RAW : 116, 117
Rychlé zobrazení : 181
Rychloovladač : 65
RAW+JPEG : 116, 583
Ř
Reproduktor : 33
Řemen : 38
Režim blesku : 226
Režim Eco : 371
Režim měření : 211
Režim řízení : 206
Režim snímání
<A+> (Automatický inteligentní
S
Samospoušť : 209
Sáňky pro příslušenství : 31
<SCN> (Speciální scéna) : 34, 75
Sériové číslo : 33
Servo AF
611
Rejstřík
SERVO : 186
Servo AF při záznamu
Zvětšování snímků : 299
Software : 554
filmu : 280, 282, 283
Výchozí bod AF : 535
Návod k použití : 555
Souvislé (číslování souborů) : 364
SERVO (Servo AF) : 186
Sport : 80
Simulace expozice : 139
sRGB : 147
Skupinové foto : 78
Stisknutí do poloviny : 54, 395
Sledovací citlivost : 530
Střední (kvalita snímku) : 116
Sledování pohybujícího se objektu : 82
Styl Picture Style : 148, 152, 155
Sluchátka : 258
Symbol hodnocení : 340
Snímání HDR : 171
Synchronizace na druhou lamelu : 228
Snímání s potlačením mihotání : 179
Synchronizace na první lamelu : 228
Snímková frekvence : 252, 378
Synchronizace závěrky : 228
Snímky
Synchronizační kontakty blesku : 31
Automatické otáčení : 366
Automatický reset : 365
Číslování souborů : 363
Histogram : 349
Hodnocení : 340
Import (do počítače) : 556
Indikace přesvětlení : 351
Sytost : 153
T
Tažení : 64
Teplota barvy : 144
Tichý režim : 89
Tisk
Nastavení fotoalba : 322
Informace o snímku : 297, 598
Kritéria vyhledávání : 345
Mazání : 314
Ochrana snímků : 310
Přehrávání : 293
Přeskakování snímků (procházení
snímků) : 347
Ruční otáčení : 313
Ruční reset : 365
Příkaz tisku (DPOF) : 318
Tlačítko aktivace AF : 55
Tlačítko INFO : 59
Tlumič : 258
Tón barvy : 153
Tón (Zvuková signalizace) : 380
Tvář+Sledování : 188, 191
Tv (Priorita závěrky AE) : 98
Souvislé (číslování souborů) : 364
U
Zobrazení AF bodu : 352
Údaje copyrightu : 411
Zobrazení náhledů : 300
UHS-II/UHS-I : 10
612
Rejstřík
Úplné stisknutí : 54, 395
Nastavení teploty barvy : 144
Úspora energie : 372
Uživatelské : 143
UTC (Koordinovaný světový čas) : 406
Uvolnit závěrku bez karty : 182
Uživatelská nabídka Moje menu : 548
Uživatelské funkce : 523
Uživatelské nastavení vyvážení bílé : 143
Uživatelský režim snímání : 408
Z
Zábleskové jednotky jiného výrobce : 221
Zachycení políčka : 306
Zachycení políčka v rozlišení 4K : 306
Základní zóna : 34
Závady : 562
V
Závit pro stativ : 33
Varování před teplotou : 232, 291
Záznam HDR filmu : 247
Velikost souboru : 254, 583, 586
Změna velikosti : 339
Velký (kvalita snímku) : 116
Zmenšené zobrazení : 300
Více funkcí : 55
Zobrazení informací o snímku : 388, 591
Videomomentky : 274
Zobrazení jednotlivých snímků : 296
Videosystém : 378
Zobrazení náhledů : 300
Vlastní nastavení tlačítek : 538
Zobrazení na televizoru : 308
Volič režimů : 34
Zobrazení rastru : 353, 390
Vyhledávání snímků : 345
Zobrazení s přeskakováním snímků : 347
Výchozí nastavení : 410
Zobrazení základních informací : 597
Nastavení funkce blesku : 230
Zónový AF : 189, 193
Přizpůsobení operací : 546
Zpracování snímku RAW : 325
Uživatelská nabídka Moje menu : 551
Zrychlení/zpomalení sledování : 531
Uživatelské funkce : 546
Zvětšování snímků : 195, 214, 299
Uživatelský režim snímání : 408
Zvuková signalizace při dotyku : 380
Vyp. displeje : 372
Zvukový záznam/Úroveň záznamu
Výřez (snímků) : 337
zvuku : 257
Výstup HDMI : 290
Zvýraznění okrajů pro MF : 216
Vytvoření/výběr složky : 361
Vyvážení bílé : 140
Auto : 142
Braketing : 146
Korekce : 145
613
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonsko
Evropa, Afrika a Střední východ
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nizozemsko
Adresu místního zastoupení společnosti Canon naleznete na záručním listu nebo na webové
stránce www.canon-europe.com/Support
Výrobek a související záruka jsou v evropských zemích poskytovány společností Canon Europa N.V.
Popisy uvedené v tomto návodu k použití jsou aktuální k červnu 2019. Informace
o kompatibilitě s jakýmikoli produkty uvedenými na trh po tomto datu získáte
v libovolném servisním středisku Canon. Nejnovější verzi Návodu k použití
naleznete na webu společnosti Canon.
CEL-SX6JA2H1
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising