Canon | RF 24-70mm F2.8 L IS USM | User manual | Canon RF 24-70mm F2.8 L IS USM User manual

Canon RF 24-70mm F2.8 L IS USM User manual
Pokyny
ČESKY
Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon.
Canon RF24-70mm F2.8 L IS USM je objektiv
se standardním zoomem, určený pro použití
s fotoaparáty řady EOS R.
zzZkratka „IS“ označuje Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu).
zzZkratka „USM“ označuje Ultrasonic Motor
(ultrazvukový motor).
Firmware fotoaparátu
Při práci s fotoaparátem prosím používejte vždy
nejaktuálnější firmware. Informace o tom, zda máte
nejnovější firmware, případně jak provést jeho
aktualizaci, naleznete na webu společnosti Canon.
Konvence použité v těchto pokynech
Varování určená k prevenci poškození nebo
poruchy objektivu nebo fotoaparátu.
Doplňkové poznámky k používání objektivu
a pořizování snímků.
ČES-1
Bezpečnostní upozornění
Upozornění jsou určena k zajištění bezpečného
používání fotoaparátu. Tato upozornění čtěte
pečlivě. Dbejte na dodržování všech uvedených
pokynů, jedině tak zabráníte vzniku rizik či
zranění uživatelů a ostatních osob.
Varování
Podrobné informace o rizicích,
která mohou vést ke smrti nebo
vážným zraněním.
zz Nedívejte se přes objektiv přímo do slunce ani
do jiného silného zdroje světla. Může to vést až
ke ztrátě zraku.
zz Nenechávejte objektiv na slunci, aniž byste
nasadili krytku objektivu. Objektiv může
koncentrovat vstupující světlo a způsobit poruchu
nebo požár.
Upozornění
Podrobné informace
o rizicích, která mohou
vést ke zranění nebo
škodám na majetku.
zz Nenechávejte výrobek na místech vystavených
extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.
Produkt může při dotyku způsobit popáleniny nebo
zranění.
zz Do výrobku nevkládejte ruce ani prsty. Může
dojít ke zranění.
ČES-2
Obecná upozornění
Pokyny k zacházení
zz Neponechávejte produkt v nadměrně horkém
prostředí, například v automobilu na přímém slunci.
Vysoké teploty mohou způsobit nesprávnou funkci
produktu.
zz Pokud objektiv přenášíte ze studeného prostředí do
teplého, může na povrchu objektivu a ve vnitřních
součástech docházet ke kondenzaci. V rámci
prevence před vznikem kondenzace vložte objektiv
před jeho přenesením z chladného do teplého
prostředí do vzduchotěsného plastového sáčku.
Objektiv vyjměte, jakmile dojde k jeho ohřátí. To
samé udělejte, pokud přenášíte objektiv z teplého
prostředí do chladného.
zz Také si přečtěte všechny pokyny k zacházení
s objektivem, které jsou uvedeny v návodu k použití
fotoaparátu.
ČES-3
Označení
Kroužek zoomu (→ 6)
Přepínač režimů zaostřování (→ 6)
Značka polohy zoomu
(→ 6)
Úchyt pro sluneční clonu
(→ 11)
Blokovací páčka kroužku
zoomu (→ 7)
Závit pro filtr
(→ 12)
Pryžový kroužek
(→ 5)
Ovládací kroužek
(→ 8)
Zaostřovací kroužek (→ 6)
Přepínač funkce Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu) (→ 9)
Značka pro nasazení objektivu (→ 5)
Kontakty (→ 5)
Bajonet pro uchycení objektivu (→ 5)
zz Referenční čísla stránek s podrobnými informacemi jsou uvedena v závorce (→ **).
ČES-4
1. Nasazení a sejmutí objektivu
Značka pro nasazení objektivu
Uvolňovací tlačítko objektivu Krytka proti prachu
Nasazení objektivu
Vyrovnejte značky pro nasazení objektivu na
objektivu a na fotoaparátu a otáčejte objektivem
po směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte
cvaknutí.
Sejmutí objektivu
Otočte objektivem proti směru hodinových
ručiček a zároveň stiskněte uvolňovací tlačítko
objektivu na fotoaparátu. Po dokončení pohybu
otáčení objektiv vyjměte.
zzPři nasazování nebo snímání objektivu přesuňte
vypínač napájení fotoaparátu do polohy OFF.
zzKrytku objektivu nasaďte před sejmutím
objektivu z fotoaparátu.
zzPo sejmutí objektivu jej umístěte zadní stranou
nahoru a nasaďte krytku proti prachu, aby se
nepoškrábal povrch čoček objektivu a jeho
kontakty. Při nasazování krytky proti prachu se
ujistěte, že jsou značky pro nasazení objektivu
a krytky proti prachu zarovnány.
zzKontakty, které jsou poškrábané, znečištěné
nebo jsou na nich otisky prstů, mohou způsobit
poškození spojů a následně poruchy. Pokud
jsou kontakty znečištěné, vyčistěte je měkkým
hadříkem.
zzBajonet pro uchycení objektivu má pryžový
kroužek pro zvýšení odolnosti proti prachu
a vodě. Tento pryžový kroužek může třením
způsobit šmouhy na bajonetu pro uchycení
objektivu fotoaparátu, avšak tyto šmouhy nemají
vliv na používání produktu.
zzPryžové kroužky je možno vyměnit v Servisním
středisku Canon (za poplatek).
Podrobnosti naleznete v pokynech k fotoaparátu.
ČES-5
2. Nastavení režimu zaostřování 3. Nastavení zoomu
Přepínač režimů zaostřování
Zaostřovací kroužek
Pro fotografování v režimu automatického
zaostřování (AF) nastavte přepínač režimů
zaostřování na AF.
Chcete-li používat pouze ruční zaostřování (MF),
nastavte přepínač režimů zaostřování na MF
pomocí zaostřovacího kroužku.
Pro použití funkce zoomu otočte kroužkem
zoomu na objektivu.
zzNastavení zoomu vždy dokončete před zahájením
zaostřování. Nastavení zoomu pro zaostřování
může ovlivnit výsledek zaostřování.
zzPokud budete s kroužkem zoomu otáčet příliš
rychle, může dočasně dojít k rozmazání obrazu.
zzRychlé otáčení zaostřovacím kroužkem může
vést ke zpožděnému zaostření.
zzZaostřovací kroužek objektivu je elektronický.
zz Ruční zaostřování je možné i v případě, kdy je přepínač
režimů zaostřování nastaven na AF (plné ruční zaostřování).
Nicméně je nutné provést změny nastavení fotoaparátu.
Podrobnosti naleznete v pokynech k fotoaparátu.
ČES-6
4. Fixace kroužku zoomu
Kroužek zoomu je možné zafixovat a zajistit tak nejmenší možný rozměr objektivu. Tato funkce se
hodí při přenášení fotoaparátu pomocí řemenu, jelikož zabraňuje objektivu ve vysunutí.
1
Otočte kroužkem zoomu
do polohy nejširšího úhlu
(24 mm).
2 Posuňte blokovací
páčkou kroužku zoomu
ve směru indikovaném
šipkou.
zzPro uvolnění kroužku zoomu
posuňte blokovací páčku
kroužku zoomu v opačném
směru ke směru šipky.
zzKroužek zoomu je možné zafixovat jen v pozici nejširšího úhlu.
ČES-7
5. Ovládací kroužek
Ovládacímu kroužku můžete přiřadit běžné
funkce fotoaparátu, jako je například rychlost
závěrky a nastavení clony.
Ovládací kroužek
Cvakání při otáčení ovládacího kroužku poskytuje
uživateli přehled o míře otočení.
Podrobné informace o tom, jak používat ovládací
kroužek, naleznete v pokynech k fotoaparátu.
zzBěhem snímání filmu může v určitých případech
docházet k záznamu zvuku ovládacího kroužku.
zzFunkci cvakání ovládacího kroužku můžete
nechat odstranit v Servisním středisku Canon
(za poplatek).
ČES-8
6. Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu)
Tato funkce zajišťuje stabilizaci obrazu
odpovídající podmínkám snímání (jako
je například snímání statického objektu
a panoramatické snímání).
Chcete-li používat Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu), nastavte přepínač funkce Image
Stabilizer (Stabilizátor obrazu) na ON.
zz Pokud nechcete používat Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu), nastavte přepínač funkce
Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) na OFF.
zz Funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) nedokáže
kompenzovat rozmazaný snímek z důvodu hýbajícího se
objektu.
zz Funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) nemusí být
plně efektivní, pokud snímáte z nadměrně rozhýbaného
auta či jiného dopravního prostředku.
zz Funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) pracuje
zhruba ještě po dobu dvou sekund po vypnutí fotoaparátu.
V průběhu této doby neodpojujte objektiv. Může dojít
k poruše objektivu.
zz Pokud používáte stativ, doporučujeme nastavit přepínač
funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) do
polohy OFF.
zz I v případě použití monopodu bude funkce Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu) stejně efektivní jako v případě
fotografování z ruky. Nicméně, v závislosti na podmínkách
snímání může nastat situace, kdy bude funkce Image
Stabilizer (Stabilizátor obrazu) méně efektivní.
zzPokud fotografujete nehybný objekt, funkce
kompenzuje rozhýbání fotoaparátu do všech směrů.
zzFunkce kompenzuje svislé rozhýbání fotoaparátu při
panoramatickém snímání ve vodorovném směru,
a kompenzuje vodorovné rozhýbání fotoaparátu při
panoramatickém snímání ve svislém směru.
ČES-9
Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu)
Funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) tohoto objektivu je vhodná pro fotografování z ruky v následujících podmínkách.
zz V oblastech pološera, v budovách či venku
během noci.
zz Na místech, kde nelze použít blesk, jako jsou
muzea či divadla.
zz V situacích s nejistým postojem.
zz V situacích, kdy nelze použít nastavení vysoké
rychlosti závěrky.
zz Panoramatické
snímání vozidel,
vlaků apod.
ČES-10
7. Sluneční slona
Sluneční clona objektivu chrání před nechtěným osvětlením a zároveň funguje jako ochrana před
deštěm, sněhem a prachem.
Značka pozice pro
nasazení
Červená
tečka
Tlačítko
Červená tečka
Značka pozice pro nasazení
Červená tečka
Značka pozice zastavení
Nasazení sluneční clony
Zarovnejte červenou značku pozice pro nasazení
na sluneční cloně s červenou tečkou na přední
části objektivu a poté otočte sluneční clonou ve
směru šipky, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Sejmutí sluneční clony
Chcete-li sejmout sluneční clonu, podržte tlačítko
umístěné na straně sluneční clony a poté otáčejte
sluneční clonou ve směru šipky až do bodu, kdy
dojde k zarovnání značky pozice pro nasazení na
sluneční cloně s červeným bodem na přední části
objektivu.
Při ukládání lze sluneční clonu připevnit na
objektiv obráceně.
zzPokud není sluneční clona připevněna řádně, může docházet k efektu vignetování (ztmavení oblasti
snímku).
zzPro nasazení či sejmutí držte clonu za základnu a otáčejte s ní. Pokud při otáčení držíte clonu příliš blízko
okraje, může v určitých případech dojít k deformaci produktu.
ČES-11
8. Filtry (prodávají se samostatně)
Filtry můžete nasazovat na závit pro filtr na
přední části objektivu.
zzLze nasadit jen jeden filtr.
zzPokud potřebujete polarizační filtr, použijte
kruhový polarizační filtr Canon PL-C B.
zzPro úpravu polarizačního filtru sluneční clonu
sejměte.
ČES-12
Technické údaje
Ohnisková vzdálenost / clona
Konstrukce objektivu
Maximální clona
Zorný úhel
Nejmenší zaostřitelná vzdálenost
Maximální zvětšení
Zorné pole
Průměr filtru
Maximální průměr a délka
Hmotnost
Sluneční slona
Krytka objektivu
Pouzdro
24-70mm f/2.8
15 skupin, 21 prvků
f/22
Horizontální: 74°- 29°, vertikální: 53°- 19° 30’, diagonální:
84°- 34°
0,21 m (při 24 mm), 0,38 m (při 70 mm)
0,24x (při 24 mm), 0,30x (při 32 mm), 0,22x (při 70 mm)
Přibližně 157 x 103 mm (při 24 mm, 0,21 m)
Přibližně 158 x 106 mm (při 70 mm, 0,38 m)
82 mm
Přibl. 88,5 x 125,7 mm
Přibl. 900 g
EW-88E
E-82II
LP1222
zz Délka objektivu se měří od bodu nasazení objektivu k přední hraně objektivu.
Přidejte 24,0 mm v případě započtení krytky objektivu nebo krytky proti prachu.
zz Uvedený maximální průměr, délka a hmotnost platí pouze pro samotný objektiv.
zz Makroobjektiv 250D/500D není možné nasadit, jelikož není k dispozici rozměr odpovídající
danému objektivu.
zz Všechny uvedené údaje byly naměřeny dle standardů společnosti Canon.
zz Technické údaje a vzhled produktu podléhají změnám bez upozornění.
ČES-13
CEL-SX8LA2H0
0619Ni
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising