Canon | RF 35mm f/1.8 Macro IS STM | User manual | Canon RF 35mm f/1.8 Macro IS STM User manual

Canon RF 35mm f/1.8 Macro IS STM User manual
Pokyny
ČESKY
Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon
Canon RF35mm F1.8 MACRO IS STM
je makroobjektiv určený pro použití
s fotoaparáty řady EOS R.
zzZkratka „IS“ označuje Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu).
zzZkratka „STM“ označuje Stepping Motor
(krokový motor).
Firmware fotoaparátu
Při práci s fotoaparátem prosím používejte vždy
nejaktuálnější firmware. Informace, o tom, zda máte
nejnovější firmware, případně jak provést jeho
aktualizaci, naleznete na webu společnosti Canon.
Konvence použité v těchto pokynech
Varování určená k prevenci poškození nebo
poruchy objektivu nebo fotoaparátu.
Doplňkové poznámky k používání objektivu
a pořizování snímků.
ČES-1
Bezpečnostní upozornění
Upozornění jsou určena k zajištění bezpečného
používání fotoaparátu. Tato upozornění čtěte
pečlivě. Dbejte na dodržování všech uvedených
pokynů, jedině tak zabráníte vzniku rizik či
zranění uživatelů a ostatních osob.
Varování
Podrobné informace o rizicích,
která mohou vést ke smrti nebo
vážným zraněním.
Upozornění
Podrobné informace o rizicích,
která mohou vést ke škodám
na majetku.
zz Neponechávejte produkt v nadměrně horkém
prostředí, například v automobilu na přímém slunci.
Vysoké teploty mohou způsobit nesprávnou funkci
produktu.
zz Nedívejte se přes objektiv přímo do slunce ani
do jiného silného zdroje světla. Může to vést až
ke ztrátě zraku.
zz Nenechávejte objektiv na slunci, aniž byste
nasadili krytku objektivu. Objektiv může
koncentrovat vstupující světlo a způsobit poruchu
nebo požár.
Upozornění
Podrobné informace
o rizicích, která mohou vést
ke zraněním.
zz Nenechávejte výrobek na místech vystavených
extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.
Produkt může při dotyku způsobit popáleniny
nebo zranění.
ČES-2
Obecná upozornění
Pokyny k zacházení
Upozornění pro fotografování
zz Pokud objektiv přenášíte ze studeného prostředí
do teplého, může na povrchu objektivu a ve
vnitřních součástech docházet ke kondenzaci.
V rámci prevence před vznikem kondenzace vložte
objektiv před jeho přenesením z chladného do
teplého prostředí do vzduchotěsného plastového
sáčku. Objektiv vyjměte, jakmile dojde k jeho
ohřátí. To samé udělejte, pokud přenášíte objektiv
z teplého prostředí do chladného.
zz Také si přečtěte všechny pokyny k zacházení
s objektivem, které jsou uvedeny v návodu k použití
fotoaparátu.
Pokud dojde u fotoaparátu k obnovení ze stavu
automatického vypnutí do pohotovostního režimu,
dojde v obou režimech AF/MF k pohybu přední části
objektivu a bude provedeno počáteční obnovení
zaostřování objektivu.
zz Nefotografujte, dokud nebude dokončeno počáteční
obnovení.
zz Po obnovení ze stavu automatického vypnutí znovu
proveďte zaostření.
zz K udržení pozice zaostření v pohotovostním režimu
nastavte na fotoaparátu možnost [Autom.vypnutí]
na [Zakázat].
ČES-3
Označení
Úchyt pro kruhový makroblesk Lite/
dvojitý makroblesk Lite (→ 14)
Přepínač režimů zaostřování (→ 6)
Přepínač funkce Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu) (→ 8)
Značka pro nasazení
objektivu (→ 5)
Úchyt pro sluneční clonu (→ 12)
Závit pro filtr (→ 12)
Kontakty (→ 5)
Bajonet pro uchycení objektivu (→ 5)
Ovládací kroužek (→ 7)
Zaostřovací kroužek (→ 6)
zz Referenční čísla stránek s podrobnými informacemi jsou uvedena v závorce (→ **).
ČES-4
1. Nasazení a sejmutí objektivu
Značka pro nasazení objektivu
Uvolňovací tlačítko objektivu
Krytka proti prachu
Nasazení objektivu
Vyrovnejte značky pro nasazení objektivu na
objektivu a na fotoaparátu a otáčejte objektivem
po směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte
cvaknutí.
Sejmutí objektivu
Otočte objektivem proti směru hodinových
ručiček a zároveň stiskněte uvolňovací tlačítko
objektivu na fotoaparátu. Po dokončení pohybu
otáčení objektiv vyjměte.
zzPři nasazování nebo snímání objektivu přesuňte
vypínač napájení fotoaparátu do polohy OFF.
zzKrytku objektivu nasaďte před sejmutím
objektivu z fotoaparátu.
zzPokud je vypínač napájení na fotoaparátu
nastaven na OFF, objektiv se automaticky
zasune.* Neodebírejte objektiv z fotoaparátu,
dokud není zcela zasunutý.
zzPo sejmutí objektivu jej umístěte zadní stranou
nahoru a nasaďte krytku proti prachu, aby se
nepoškrábal povrch čoček objektivu a jeho
kontakty. Při nasazování krytky proti prachu se
ujistěte, že jsou značky pro nasazení objektivu
a krytky proti prachu zarovnány.
zzKontakty, které jsou poškrábané, znečištěné
nebo jsou na nich otisky prstů, mohou způsobit
poškození spojů a následně poruchy. Pokud
jsou kontakty znečištěné, vyčistěte je měkkým
hadříkem.
* Pokud je na fotoaparátu nastaveno uložení objektivu
na ON.
Podrobnosti naleznete v pokynech k fotoaparátu.
ČES-5
2. Nastavení režimu zaostřování
Přepínač režimů zaostřování
Zaostřovací kroužek
Pro fotografování v režimu automatického
zaostřování (AF) nastavte přepínač režimů
zaostřování na AF.
Chcete-li používat pouze ruční zaostřování (MF),
nastavte přepínač režimů zaostřování na MF
pomocí zaostřovacího kroužku.
zzRychlé otáčení zaostřovacím kroužkem může
vést ke zpožděnému zaostření.
zzVzhledem ke strukturálním charakteristikám se
může rychlost pohonu zaostřování objektivu lišit
s ohledem na teplotu vzduchu a poloze.
zzNedotýkejte se operující části v předním oddílu
objektivu, pokud probíhá zaostřování objektivu.
Pokud je na pohybující se část vyvíjen vnější
tlak, může za účelem kontroly dojít k inicializaci
objektivu a jeho následnému návratu do správné
pozice.
zzZaostřovací kroužek objektivu je elektronický.
zzPokud je činnost AF nastavena na [ONE SHOT],
ruční zaostřování je možné po dokončení
automatického zaostřování pokračujícím
stisknutím tlačítka spouště do poloviny.
(plné ruční zaostřování)
Nicméně je nutné provést změny nastavení
fotoaparátu.
ČES-6
3. Ovládací kroužek
Ovládacímu kroužku můžete přiřadit běžné
funkce fotoaparátu, jako je například rychlost
závěrky a nastavení clony.
Ovládací kroužek
Cvakání při otáčení ovládacího kroužku poskytuje
uživateli přehled o míře otočení.
Podrobné informace o tom, jak používat ovládací
kroužek, naleznete v pokynech k fotoaparátu.
zzBěhem snímání filmu může v určitých případech
docházet k záznamu zvuku ovládacího kroužku.
zzFunkci cvakání ovládacího kroužku můžete
nechat odstranit v Servisním středisku Canon.
(za poplatek)
ČES-7
4. Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu)
Tato funkce zajišťuje stabilizaci obrazu
odpovídající podmínkám snímání (jako
je například snímání statického objektu,
panoramatické snímání a snímání detailů
(makro)).
Chcete-li používat Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu), nastavte přepínač funkce Image
Stabilizer (Stabilizátor obrazu) na ON.
zz Pokud nechcete používat Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu), nastavte přepínač funkce
Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) na OFF.
zz Čím je zaostřovací vzdálenost kratší, tím je efekt
funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) menší.
zz Funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu)
nedokáže kompenzovat rozmazaný snímek
z důvodu hýbajícího se objektu.
zz Funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) nemusí
být plně efektivní, pokud snímáte z nadměrně
rozhýbaného auta či jiného dopravního prostředku.
zz Pokud používáte stativ, doporučujeme nastavit
přepínač funkce Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu) do polohy OFF.
zz I v případě použití monopodu bude funkce Image
Stabilizer (Stabilizátor obrazu) stejně efektivní jako
v případě fotografování z ruky. Nicméně, v závislosti
na podmínkách snímání může nastat situace, kdy
bude funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu)
méně efektivní.
zzPokud fotografujete nehybný objekt, funkce
kompenzuje rozhýbání fotoaparátu do
všech směrů.
zzFunkce kompenzuje svislé rozhýbání fotoaparátu
při panoramatickém snímání ve vodorovném
směru, a kompenzuje vodorovné rozhýbání
fotoaparátu při panoramatickém snímání ve
svislém směru.
ČES-8
Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu)
Funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) tohoto objektivu je vhodná pro fotografování z ruky
v následujících podmínkách.
zz V oblastech pološera, v budovách či venku
během noci.
zz Na místech, kde nelze použít blesk, jako jsou
muzea či divadla.
zz V situacích s nejistým postojem.
zz V situacích, kdy nelze použít nastavení vysoké
rychlosti závěrky.
zz Panoramatické
snímání vozidel,
vlaků apod.
ČES-9
5. Snímání detailů z ruky (makro)
Tento objektiv umožňuje uživatelům zaostření
na nekonečno až zvětšení v poměru 0,5 pro
fotografování detailů (makro).
Držte fotoaparát ve stabilní poloze.
Během fotografování detailů (makro) držte fotoaparát
ve stabilní poloze, jak je znázorněno na obrázku,
a fotografujte opatrně, aby nedošlo k rozmazání zaostření.
Fotografování s použitím funkce Servo AF
Při fotografování detailů (makro) doporučujeme nastavit
činnost AF na [Servo AF].
Další podrobnosti získáte v návodu k použití fotoaparátu.
zzPři fotografování detailů (makro) vezměte na
vědomí následující informace.
• Rozhýbání fotoaparátu má větší vliv na kvalitu
snímku než v případě běžného fotografování,
na druhou stranu funkce stabilizace obrazu má
snížený efekt.
• Při fotografování detailů (makro) je hloubka ostrosti
extrémně mělká a v případě hýbání fotoaparátem
dopředu či dozadu může dojít k rozmazání obrazu.
zzNejmenší zaostřitelná vzdálenost (minimální
vzdálenost mezi objektem a zobrazovací oblastí)
je 0,17 m. Pracovní vzdálenost (vzdálenost mezi
přední částí objektivu a objektem) je 70 mm.
Položte si lokty na stabilní podklad, například na stůl.
Pro stabilizaci objektivu
nebo fotoaparátu
poklekněte a opřete si
loket o koleno.
Opřete se o pevný objekt,
jako je například zeď,
a stabilizujte tak své
tělo a ruku.
ČES-10
6. Expozice při fotografování detailů (makro)
Nastavení expozice
Při fotografování s pomocí měření TTL není
nutná kompenzace expozice, protože dochází
k měření světla procházejícího objektivem.
Pomocí měření TTL je možné fotografovat
s funkcí AE (automatická expozice) na všechny
zaostřovací vzdálenosti. Jednoduše zvolte
požadovaný režim fotografování, poté před
zahájením fotografování zkontrolujte rychlost
závěrky a clonu.
Zvětšení a efektivní číslo f
Zobrazená hodnota clony na fotoaparátu
předpokládá nastavení zaostření na nekončeno
(∞). Aktuální clona (efektivní číslo f) je tmavší
(efektivní číslo f se zvyšuje) při menších
zaostřitelných vzdálenostech (zvětšení se
zvyšuje). To nemá téměř žádný vliv na expozici
při běžném fotografování. Nicméně, v případě
fotografování detailů (makro) má změna
efektivního čísla f nezanedbatelný vliv.
V případě měření expozice při fotografování
z ruky použijte následující faktor expozice.
Zvětšení
Zaostřovací
vzdálenost (m)
Efektivní číslo f
Faktor expozice
(přírůstky)*
1:5
1:3
1:2
0,27
0,20
0,17
2,1
+1/3
+1/2
2,2
+2/3
+1/2
2,4
+1
+1
* Horní hodnoty: v přírůstcích po 1/3. Spodní hodnoty:
v přírůstcích po 1/2.
zzPři fotografování detailů (makro) jsou pro
správnou úroveň expozice velice důležité
podmínky ovlivňující zobrazení objektu.
Je proto vhodné měnit úroveň expozice
v co největší míře, případně každý snímek
kontrolovat na displeji LCD fotoaparátu.
zzPři fotografování detailů (makro) doporučujeme
použití režimu priorita clony AE (Av) nebo
v režimu ruční expozice (M), ve kterém jsou
úpravy hloubky ostrosti jednodušší.
ČES-11
7. Sluneční clona
(prodává se samostatně)
8. F
iltry (prodávají se
samostatně)
Sluneční clona objektivu chrání před nechtěným
osvětlením a zároveň funguje jako ochrana před
deštěm, sněhem a prachem.
Filtry můžete nasazovat na závit pro filtr na
přední části objektivu nebo na přední části
sluneční clony.
zzLze nasadit jen jeden filtr.
zzPokud potřebujete polarizační filtr, použijte
kruhový polarizační filtr Canon PL-C B.
zzPřed nasazením či sejmutím filtru vypněte
napájení fotoaparátu.
Našroubujte pevně a řádně sluneční clonu na
přední část objektivu.
zzPokud není sluneční clona připevněna řádně,
může docházet k efektu vignetování (ztmavení
oblasti snímku).
zzPřed nasazením či sejmutím sluneční clony
vypněte napájení fotoaparátu.
ČES-12
9. Makroobjektiv (prodává se samostatně)
Připojení makroobjektivu 250D/500D umožňuje
pořizování detailních fotografií. Objektiv poskytuje
následující zvětšení.
zz 250D: 0,14 až 0,62x
zz 500D: 0,07 až 0,56x
zzPro přesné zaostření doporučujeme používat
režim MF.
ČES-13
10. Makroblesk (prodává se samostatně)
zzInformace o používání MR-14EX II a MT-26EX-RT
naleznete v návodu k použití blesku.
• Efektivní dosah blesku (referenční)
ISO100
22
16
11
8
5.6
4
2.8
2
1.8
Zaostřitelná 1:5 1:3 1:2
vzdálenost 0,27 0,20 0,17
zvětšení
(m)
Clona
zzPokud používáte makroblesk současně s filtrem,
nasaďte hlavu blesku k objektivu, zatímco filtr
je nasazen do závitu pro filtr na přední části
objektivu.
zzPokud je filtr připojen k makroblesku, přední
část objektivu je v kontaktu s filtrem, což brání
v zaostření. Také může dojít k poškození filtru
nebo selhání objektivu.
■ V případě použití MR-14EX II
↑
Kruhový makroblesk Lite MR-14EX II nebo
dvojitý makroblesk Lite MT-26EX-RT umožňuje
fotografování s bleskem až do zvětšení 0,5x
v automatickém zábleskovém režimu E-TTL II.
22
16
11
8
5.6
4
2.8
2
1.8
ISO400
1:5 1:3 1:2
0,27 0,20 0,17
: Efektivní
dosah blesku
(oboustranný
záblesk)
■ V případě použití MT-26EX-RT
Dosah blesku v případě použití MT-26EX-RT
závisí na pozici hlavy blesku.
zzV případě nadměrné expozice použijte adaptér
difuzéru, nižší hodnotu nastavení citlivosti ISO
nebo snižte velikost clony.
ČES-14
Technické údaje
Ohnisková vzdálenost / clona
Konstrukce objektivu
Minimální clona
Zorný úhel
Nejmenší zaostřitelná
vzdálenost
Maximální zvětšení
Zorné pole
Průměr filtru
Maximální průměr a délka
Hmotnost
Sluneční slona
Krytka objektivu
Pouzdro
35mm F1.8
9 skupin, 11 prvků
f/22
Horizontální: 54°, Vertikální: 38°, Diagonální: 63°
0,17 m
0,5x
Přibližně 72 x 48 mm (při 0,17 m)
52 mm
74,4 x 62,8 mm
Přibl. 305 g
EW-52 (prodává se samostatně)
E-52 II
LP1016 (prodává se samostatně)
zz Délka objektivu se měří od bodu nasazení objektivu k přední hraně objektivu. Přidejte 23,9 mm
v případě započtení krytky objektivu nebo krytky proti prachu.
zz Uvedený maximální průměr, délka a hmotnost platí pouze pro samotný objektiv.
zz Všechny uvedené údaje byly naměřeny dle standardů společnosti Canon.
zz Technické údaje a vzhled produktu podléhají změnám bez upozornění.
ČES-15
CEL-SX5LA2H0
0818Ni
© CANON INC. 2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising