Canon | RF 50mm F1.2 L USM | User manual | Canon RF 50mm F1.2 L USM User manual

Canon RF 50mm F1.2 L USM User manual
Pokyny
ČESKY
Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon
Canon RF50mm F1.2 L USM je objektiv
se standardním zoomem a velkou clonou,
určený pro použití s fotoaparáty řady EOS R.
●●
Zkratka „USM“ označuje Ultrasonic Motor
(ultrazvukový motor).
Firmware fotoaparátu
Při práci s fotoaparátem prosím používejte vždy
nejaktuálnější firmware. Informace, o tom, zda
máte nejnovější firmware, případně jak provést jeho
aktualizaci, naleznete na webu společnosti Canon.
Konvence použité v těchto pokynech
Varování určená k prevenci poškození nebo
poruchy objektivu nebo fotoaparátu.
Doplňkové poznámky k používání objektivu
a pořizování snímků.
ČES-1
Bezpečnostní upozornění
Upozornění jsou určena k zajištění bezpečného
používání fotoaparátu. Tato upozornění čtěte
pečlivě. Dbejte na dodržování všech uvedených
pokynů, jedině tak zabráníte vzniku rizik či
zranění uživatelů a ostatních osob.
Varování
Podrobné informace o rizicích,
která mohou vést ke smrti nebo
vážným zraněním.
Upozornění
Podrobné informace o rizicích,
která mohou vést ke škodám
na majetku.
Neponechávejte produkt v nadměrně horkém
●●
prostředí, například v automobilu na přímém
slunci. Vysoké teploty mohou způsobit
nesprávnou funkci produktu.
Nedívejte se přes objektiv přímo do slunce ani
●●
do jiného silného zdroje světla. Může to vést až
ke ztrátě zraku.
Nenechávejte objektiv na slunci, aniž byste
●●
nasadili krytku objektivu. Objektiv může
koncentrovat vstupující světlo a způsobit
poruchu nebo požár.
Upozornění
Podrobné informace o rizicích,
která mohou vést ke zraněním.
Nenechávejte výrobek na místech vystavených
●●
extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.
Produkt může při dotyku způsobit popáleniny
nebo zranění.
ČES-2
Obecná upozornění
Pokyny k zacházení
Pro zajištění odolnosti proti prachu a vodě je
●●
u tohoto objektivu nutné nasadit filtry Canon.
Pokud objektiv přenášíte ze studeného prostředí
●●
do teplého, může na povrchu objektivu a ve
vnitřních součástech docházet ke kondenzaci.
V rámci prevence před vznikem kondenzace vložte
objektiv před jeho přenesením z chladného do
teplého prostředí do vzduchotěsného plastového
sáčku. Objektiv vyjměte, jakmile dojde k jeho ohřátí.
To samé udělejte, pokud přenášíte objektiv z teplého
prostředí do chladného.
Také si přečtěte všechny pokyny k zacházení
●●
s objektivem, které jsou uvedeny v návodu
k použití fotoaparátu.
ČES-3
Označení
Přepínač režimů zaostřování (→ 6)
Zaostřovací kroužek (→ 6)
Úchyt pro sluneční clonu
(→ 8)
Závit pro filtr (→ 9)
Pryžový kroužek (→ 5)
Ovládací kroužek (→ 7)
Přepínač voliče rozsahu zaostřovací
vzdálenosti (→ 7)
Značka pro nasazení objektivu (→ 5)
Kontakty (→ 5)
Bajonet pro uchycení objektivu (→ 5)
●●
Referenční čísla stránek s podrobnými informacemi jsou uvedena v závorce (→ **).
ČES-4
1. Nasazení a sejmutí objektivu
Značka pro nasazení objektivu
Uvolňovací tlačítko objektivu
Krytka proti prachu
Nasazení objektivu
Vyrovnejte značky pro nasazení objektivu na
objektivu a na fotoaparátu a otáčejte objektivem
po směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte
cvaknutí.
Sejmutí objektivu
Otočte objektivem proti směru hodinových
ručiček a zároveň stiskněte uvolňovací tlačítko
objektivu na fotoaparátu. Po dokončení pohybu
otáčení objektiv vyjměte.
●●
Při nasazování nebo snímání objektivu
přesuňte vypínač napájení fotoaparátu
do polohy OFF.
●●
Krytku objektivu nasaďte před sejmutím
objektivu z fotoaparátu.
●●
Po sejmutí objektivu jej umístěte zadní stranou
nahoru a nasaďte krytku proti prachu, aby se
nepoškrábal povrch čoček objektivu a jeho
kontakty. Při nasazování krytky proti prachu se
ujistěte, že jsou značky pro nasazení objektivu
a krytky proti prachu zarovnány.
●●
Kontakty, které jsou poškrábané, znečištěné
nebo jsou na nich otisky prstů, mohou způsobit
poškození spojů a následně poruchy. Pokud
jsou kontakty znečištěné, vyčistěte je měkkým
hadříkem.
●●
Bajonet pro uchycení objektivu má pryžový
kroužek pro zvýšení odolnosti proti prachu
a vodě. Tento pryžový kroužek může třením
způsobit šmouhy na bajonetu pro uchycení
objektivu fotoaparátu, avšak tyto šmouhy
nemají vliv na používání produktu.
●●
Pryžové kroužky je možno vyměnit v Servisním
středisku Canon (za poplatek).
Podrobnosti naleznete v pokynech k fotoaparátu.
ČES-5
2. Nastavení režimu zaostřování
Přepínač režimů zaostřování
Zaostřovací kroužek
●●
Rychlé otáčení zaostřovacím kroužkem může
vést ke zpožděnému zaostření.
●●
Zaostřovací kroužek objektivu je elektronický.
●●
Pokud je činnost AF nastavena na [ONE
SHOT], ruční zaostřování je možné po
dokončení automatického zaostřování
pokračujícím stisknutím tlačítka spouště do
poloviny. (plné ruční zaostřování) Nicméně je
nutné provést změny nastavení fotoaparátu.
Pro fotografování v režimu automatického
zaostřování (AF) nastavte přepínač režimů
zaostřování na AF.
Chcete-li používat pouze ruční zaostřování (MF),
nastavte přepínač režimů zaostřování na MF
pomocí zaostřovacího kroužku.
ČES-6
3. Nastavení rozsahu
zaostřovací vzdálenosti
4. Ovládací kroužek
Ovládacímu kroužku můžete přiřadit běžné
funkce fotoaparátu, jako je například rychlost
závěrky a nastavení clony.
Přepínač voliče rozsahu zaostřovací vzdálenosti
Rozsah zaostřovací vzdálenosti můžete nastavit
pomocí přepínače. Po nastavení vhodného
rozsahu zaostřovací vzdálenosti bude aktuální
doba automatického zaostřování kratší.
Rozsah zaostřovací vzdálenosti
1. FULL (0,4 m - ∞)
2. 0,8 m - ∞
Ovládací kroužek
Cvakání při otáčení ovládacího kroužku poskytuje
uživateli přehled o míře otočení.
Podrobné informace o tom, jak používat ovládací
kroužek, naleznete v pokynech k fotoaparátu.
●●
Během snímání filmu může v určitých
případech docházet k záznamu zvuku
ovládacího kroužku.
●●
Funkci cvakání ovládacího kroužku můžete
nechat odstranit v Servisním středisku Canon
(za poplatek).
ČES-7
5. Sluneční slona
Sluneční clona objektivu chrání před nechtěným osvětlením a zároveň funguje jako ochrana před
deštěm, sněhem a prachem.
Červená značka pozice
pro nasazení
Červená
tečka
Tlačítko
Červená
Červená tečka
tečka
Červená značka pozice pro nasazení Značka pozice zastavení
● Nasazení sluneční clony
Zarovnejte červenou značku pozice pro nasazení
na sluneční cloně s červenou tečkou na přední
části objektivu a poté otočte sluneční clonou ve
směru šipky, dokud neuslyšíte cvaknutí.
● Sejmutí sluneční clony
Chcete-li sejmout sluneční clonu, podržte tlačítko
umístěné na straně sluneční clony a poté otáčejte
sluneční clonou ve směru šipky až do bodu, kdy
dojde k zarovnání červené značky pozice pro
nasazení na sluneční cloně s červeným bodem
na přední části objektivu.
Při ukládání lze sluneční clonu připevnit na
objektiv obráceně.
●●
Pokud není sluneční clona připevněna řádně, může docházet k efektu vignetování (ztmavení oblasti
snímku).
●●
Pro nasazení či sejmutí držte clonu za základnu a otáčejte s ní. Pokud při otáčení držíte clonu příliš blízko
okraje, může v určitých případech dojít k deformaci produktu.
ČES-8
6. Filtry
7. Makroobjektiv
(prodávají se samostatně)
(prodává se samostatně)
Filtry můžete nasazovat na závit pro filtr na
přední části objektivu.
●●
Pro zajištění odolnosti proti prachu a vodě je
u tohoto objektivu nutné nasadit filtry Canon
(filtr Canon PROTECT apod.).
●●
Lze nasadit jen jeden filtr.
●●
Pokud potřebujete polarizační filtr, použijte
kruhový polarizační filtr Canon PL-C B.
●●
Pro úpravu polarizačního filtru sluneční
clonu sejměte.
Připojení makroobjektivu 500D umožňuje
pořizování detailních fotografií.
Poskytuje zvětšení 0,10x až 0,30x.
●●
Makroobjektiv 250D není možné nasadit,
jelikož není k dispozici rozměr odpovídající
danému objektivu.
●●
Pro přesné zaostření doporučujeme používat
režim MF.
ČES-9
Technické údaje
Ohnisková vzdálenost /
clona
Konstrukce objektivu
Minimální clona
Zorný úhel
Nejmenší zaostřitelná
vzdálenost
Maximální zvětšení
Zorné pole
Průměr filtru
Maximální průměr a délka
Hmotnost
Sluneční slona
Krytka objektivu
Pouzdro
50mm f/1.2
9 skupin, 15 prvků
f/16
Horizontální: 40°, Vertikální: 27°, Diagonální: 46°
0,4 m
0,19x
Přibližně 186 x 123 mm (při 0,4 m)
77 mm
89,8 x 108 mm
Přibl. 950 g
ES-83
E-77 II
LP1319
●●
Délka objektivu se měří od bodu nasazení objektivu k přední hraně objektivu. Přidejte 24,2 mm
v případě započtení krytky objektivu nebo krytky proti prachu.
●●
Uvedený maximální průměr, délka a hmotnost platí pouze pro samotný objektiv.
●●
Všechny uvedené údaje byly naměřeny dle standardů společnosti Canon.
●●
Technické údaje a vzhled produktu podléhají změnám bez upozornění.
ČES-10
CEL-SX5HA2H0
0818Ni
© CANON INC. 2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising