Canon | EF70-200mm F2.8L IS III USM | User manual | Canon EF70-200mm F2.8L IS III USM User manual

Canon EF70-200mm F2.8L IS III USM User manual
EF70-200mm f/2.8L IS III USM
ČESKY
Pokyny
Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon.
Canon EF70-200mm f/2.8L IS III USM
je teleobjektiv objektiv se standardním
zoomem, určený pro použití
s fotoaparáty EOS.
OO Zkratka „IS“ označuje Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu).
OO Zkratka „USM“ označuje Ultrasonic Motor
(ultrazvukový motor).
Firmware fotoaparátu
Při práci s fotoaparátem prosím používejte vždy
nejaktuálnější firmware. Informace, o tom, zda máte
nejnovější firmware, případně jak provést jeho aktualizaci,
naleznete na webu společnosti Canon.
Konvence použité v těchto pokynech
Varování určená k prevenci poškození nebo
poruchy objektivu nebo fotoaparátu.
Doplňkové poznámky k používání objektivu
a pořizování snímků.
ČES-1
Bezpečnostní upozornění
Upozornění jsou určena k zajištění bezpečného
používání fotoaparátu. Tato upozornění čtěte
pečlivě. Dbejte na dodržování všech uvedených
pokynů, jedině tak zabráníte vzniku rizik či zranění
uživatelů a ostatních osob.
Varování
Podrobné informace o rizicích,
která mohou vést ke smrti nebo
vážným zraněním.
OO Nedívejte se pomocí objektivu ani jednooké
zrcadlovky do slunce ani jiného jasného zdroje
světla. Mohlo by to vést ke ztrátě zraku. Obzvláště
nebezpečný je pohled na slunce přímo skrz objektiv.
OO Nenechávejte objektiv na slunci, bez nasazené
krytky objektivu. V opačném případě by objektiv
mohl soustředit sluneční paprsky a způsobit
vznik požáru.
Upozornění
Podrobné informace o rizicích,
která mohou vést ke zraněním.
OO Nenechávejte fotoaparát na místech vystavených
vysokým nebo nízkým teplotám. Fotoaparát by
se mohl zahřát nebo ochladit na příliš vysokou nebo
nízkou teplotu a při kontaktu způsobit popáleniny
nebo jiná poranění.
Upozornění
Podrobné informace o rizicích,
která mohou vést ke škodám
na majetku.
OO Neponechávejte objektiv v nadměrně horkém
prostředí, například v automobilu na přímém
slunci. Vysoké teploty mohou způsobit nesprávnou
funkci objektivu.
ČES-2
Obecná upozornění
Pokyny k zacházení
OO Pokud objektiv přenášíte ze studeného prostředí do
teplého, může na povrchu objektivu a ve vnitřních
součástech docházet ke kondenzaci. V rámci
prevence před vznikem kondenzace vložte objektiv
před jeho přenesením z chladného do teplého
prostředí do vzduchotěsného plastového sáčku.
Objektiv vyjměte, jakmile dojde k jeho ohřátí. To samé
udělejte, pokud přenášíte objektiv z teplého prostředí
do chladného.
OO Přidržujte objektiv, když je připojen k fotoaparátu.
Toto platí, i když je fotoaparát připevněn ke stativu.
OO Také si přečtěte všechny pokyny k zacházení
s objektivem, které jsou uvedeny v návodu k použití
fotoaparátu.
ČES-3
Označení
Přepínač voliče rozsahu zaostřovací vzdálenosti (→ 6)
Úchyt pro sluneční
clonu (→ 13)
Stupnice vzdáleností (→ 8)
Kroužek zoomu (→ 7)
Pryžový kroužek
(→ 5)
Závit pro filtr (→ 14)
Zaostřovací kroužek (→ 6)
Přepínač režimů zaostřování (→ 6)
Přepínač funkce Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu) (→ 9)
Přepínač voliče režimu Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu) (→ 9)
Kontakty (→ 5)
Značka pro nasazení
objektivu (→ 5)
Nástavec pro upevnění
na stativ (→ 12)
Blokovací kolečko (→ 12)
OO Referenční čísla stránek s podrobnými informacemi jsou uvedena v závorce (→ **).
ČES-4
1. Nasazení a sejmutí objektivu
Podrobné informace o nasazení a sejmutí
objektivu naleznete v pokynech k fotoaparátu.
Bajonet pro uchycení objektivu má pryžový kroužek
pro zvýšení odolnosti proti prachu a vodě. Tento
pryžový kroužek může způsobit vznik mírně
opotřebovaných míst na bajonetu pro uchycení
objektivu fotoaparátu, avšak tyto odřeniny
nezpůsobují žádné problémy. Pokud se pryžový
kroužek opotřebuje, lze jej za poplatek nechat
vyměnit v servisním středisku Canon.
OO Po sejmutí objektivu jej umístěte zadní stranou
nahoru, aby se nepoškrábal povrch čoček
objektivu a jeho kontakty.
OO Kontakty, které jsou poškrábané, znečištěné
nebo jsou na nich otisky prstů, mohou způsobit
poškození spojů a následně poruchy. Pokud
jsou kontakty znečištěné, vyčistěte je měkkým
hadříkem.
OO Při odpojení objektivu nasaďte krytku objektivu
a krytku proti prachu. Při připojení krytky proti
prachu zarovnejte značku pro nasazení objektivu
se značkou  na krytce proti prachu a otočte
po směru hodinových ručiček, jak je uvedeno na
obrázku. Odpojení probíhá opačným postupem.
ČES-5
2. Nastavení režimu
zaostřování
Pro fotografování v režimu automatického
zaostřování (AF) nastavte přepínač režimů
zaostřování na AF.
Chcete-li používat pouze ruční zaostřování (MF),
nastavte přepínač režimů zaostřování na MF
pomocí zaostřovacího kroužku.
Zaostřovací kroužek pracuje vždy, bez ohledu na
režim zaostřování.
3. Přepnutí rozsahu
zaostřovací vzdálenosti
Rozsah zaostřovací vzdálenosti můžete nastavit
pomocí přepínače. Po nastavení vhodného
rozsahu zaostřovací vzdálenosti bude aktuální
doba automatického zaostřování kratší.
Rozsahy
1. 1,2 m - ∞
2. 2,5 m - ∞
Pokud je činnost AF nastavena na [ONE SHOT],
ruční zaostřování je možné po dokončení
automatického zaostřování pokračujícím
stisknutím tlačítka spouště do poloviny
(plné ruční zaostřování).
ČES-6
4. Nastavení zoomu
Pro použití funkce zoomu otočte kroužkem
zoomu na objektivu.
Nastavení zoomu vždy dokončete před zahájením
zaostřování. Nastavení zoomu pro zaostřování
může ovlivnit výsledek zaostřování.
ČES-7
5. Z
načka kompenzace
na nekonečno
Značka kompenzace na nekonečno
6. Značka pro ostření
v infračervené oblasti
Stupnice
vzdáleností
Index vzdálenosti
Aby bylo možné kompenzovat posun bodu
zaostření na nekonečno, který vzniká v důsledku
změn teploty, lze pozici na nekonečno (∞)
nastavit v určitém rozsahu.
Pozice na nekonečno za normální teploty je
v místě, kde je s indexem vzdálenosti zarovnaná
svislá čára stupnice vzdálenosti L.
Přesného ručního zaostření objektů na nekonečno
docílíte při pohledu skrz hledáček nebo na zvětšený
obraz* na LCD obrazovce při otáčení zaostřovacího
kroužku.
* Pro fotoaparáty s možností snímání s živým náhledem.
Stupnice
vzdáleností
Značka pro ostření
v infračervené oblasti
Značka pro ostření v infračervené oblasti opravuje
nastavení zaostření při použití černobílého
infračerveného filmu. Zaostřete na objekt ručně,
poté před pořízením snímku upravte stupnici
vzdálenosti označenou indexem vzdálenosti
přesunutím zaostřovacího kroužku na odpovídající
značku pro ostření v infračervené oblasti.
Některé fotoaparáty EOS nemohou používat
infračervený film. Viz pokyny k vašemu fotoaparátu EOS.
OO Pozice značky pro ostření v infračervené oblasti
odpovídá použití vlnové délky 800 nm.
OO Hodnota kompenzace se liší v závislosti na ohniskové
vzdálenosti (velká na širokoúhlém konci, malá na
konci teleobjektivu). Při ručním nastavení hodnoty
kompenzace použijte jako vodítko pozici značky pro
ostření v infračervené oblasti 100 nebo 70 (mm).
OO Při použití infračerveného filmu dodržujte
pokyny výrobce.
OO Při pořizování snímku použijte červený filtr.
ČES-8
7. Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu)
Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) můžete použít v režimu AF nebo MF.
1
Přepínač STABILIZER
přepněte do polohy ON.
OO Nechcete-li používat funkci
Image Stabilizer (Stabilizátoru
obrazu), nastavte přepínač
na OFF.
2 Vyberte režim stabilizátoru.
OO MODE 1: Kompenzuje vibrace
ve všech směrech. Účinný je
především při fotografování
statických objektů.
OO MODE 2: Kompenzuje
svislé rozhýbání fotoaparátu
při pohybu obrazu ve
vodorovném směru
a kompenzuje vodorovné
rozhýbání fotoaparátu
při pohybu obrazu ve
svislém směru.
3 Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu) se
aktivuje při stisknutí tlačítka
spouště do poloviny.
OO Zkontrolujte, že je hledáček
stabilní, a poté pořiďte snímek
stisknutím tlačítka spouště
až nadoraz.
ČES-9
8. Tipy pro použití Image Stabilizer (Stabilizátoru obrazu)
Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) tohoto objektivu je vhodný pro fotografování z ruky
v následujících podmínkách.
■ MODE 1
■ MODE 2
ON
ON
OFF
OOV oblastech pološera, v budovách či venku
během noci.
OONa místech, kde je zakázáno použití blesku,
jako jsou muzea či divadla.
OOV situacích s nejistým postojem.
OOV situacích, kdy nelze použít nastavení
vysoké rychlosti závěrky.
OFF
OOPři pohybu fotoaparátem při snímání objektu
v pohybu.
ČES-10
Tipy pro použití Image Stabilizer (Stabilizátoru obrazu)
OO Funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu)
nedokáže kompenzovat rozmazaný snímek
z důvodu hýbajícího se objektu.
OO Přepínač STABILIZER přepněte do polohy
OFF, když fotografujete pomocí nastavení
Čas B (dlouhá expozice). Když je přepínač
STABILIZER v poloze ON, může funkce Image
Stabilizer (Stabilizátor obrazu) způsobovat chyby.
OO Funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu)
nemusí být zcela účinná v následujících situacích:
• Snímání z prudce se pohybujícího vozidla.
• V Režimu 1 při pořizování panoramatického
snímku velice výrazně pohybujete fotoaparátem.
• V Režimu 2 používáte jiné postupy, než jaké
jsou vhodné pro snímání při pohybu obrazu.
OO Pokud je funkce Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu) nastavená na ON, fotoaparát
spotřebovává více energie, než když je
nastavená na OFF, a sníží se tak počet snímků,
které lze pořídit, a zkrátí se doba snímání filmů.
OO Funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu)
pracuje zhruba ještě po dobu dvou sekund
po uvolnění tlačítka spouště. Když stabilizátor
pracuje, neodebírejte objektiv z fotoaparátu.
Mohlo by to způsobit poruchu.
OO U modelů EOS-1V, 3, 30/33, 30V/33V, 50/50E,
300, IX, IX 7 a D30 funkce Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu) nefunguje, když je v činnosti
samospoušť.
OO Obraz lze stabilizovat také použitím stativu.
V závislosti na typu stativu a podmínkách
snímání však někdy může být vhodnější funkci
Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) vypnout.
OO I v případě použití monopodu bude funkce Image
Stabilizer (Stabilizátor obrazu) stejně efektivní
jako v případě fotografování z ruky. Nicméně,
v závislosti na podmínkách snímání může
nastat situace, kdy bude funkce Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu) méně efektivní.
OO Funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu)
také funguje při použití objektivu s mezikroužkem
EF12 II/EF25 II a telekonvertorem EF1.4X III/
EF2X III.
OO V závislosti na daném fotoaparátu může dojít
k rozhýbání obrazu, například při uvolnění
tlačítka spouště. Na snímání to však vliv nemá.
OO Pokud pomocí funkce Uživatelská funkce
změníte, kterému tlačítku je přiřazená funkce
ovládání AF, pak se funkce Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu) bude ovládat pomocí nově
přiřazeného tlačítka AF.
ČES-11
9. Nástavec pro upevnění na stativ
Tento objektiv lze použít s upevňovacím kroužkem stativu B (W II) dodaným s objektivem.
Odpojení
Nejdříve z fotoaparátu odpojte objektiv a poté z objektivu odpojte nástavec pro upevnění na stativ,
jak je vyobrazeno níže. Připojení nástavce pro upevnění na stativ lze provést opačným způsobem.
1
Blokovací kolečko
Uvolněte blokovací kolečko
nastavení polohy.
2 Otočte nástavcem pro
upevnění na stativ
a zarovnejte indikátor
upevnění na nástavci
pro upevnění na stativ
s indikátorem na objektivu.
3 Odsuňte objímku stativu
od zadní části objektivu.
Nastavení nástavce pro upevnění na stativ
Otočením a uvolněním blokovacího kolečka nástavce pro upevnění na stativ lze otočit fotoaparát do
jakékoli svislé nebo vodorovné polohy.
ČES-12
10. Sluneční slona
Sluneční clona objektivu ET-87 chrání před nechtěným osvětlením a zároveň funguje jako ochrana
před deštěm, sněhem a prachem.
Červená značka pozice
pro nasazení
Červená tečka
Červená
tečka
Červená značka
pozice pro nasazení
Červená
tečka
Značka pozice zastavení
● Připojení
Zarovnejte červenou značku pozice pro nasazení
na sluneční cloně s červenou tečkou na přední
části objektivu a poté otočte sluneční clonou ve
směru šipky, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Tlačítko
● Odstranění
Chcete-li sejmout sluneční clonu, podržte tlačítko
umístěné na straně sluneční clony a poté
otáčejte sluneční clonou ve směru šipky až do
bodu, kdy dojde k zarovnání značky pozice
pro nasazení na sluneční cloně s červenou
tečkou na přední části objektivu. Při ukládání lze
sluneční clonu připevnit na objektiv obráceně.
OO Pokud není sluneční clona připevněna řádně, může docházet k efektu vinětace (ztmavení oblasti snímku).
OO Pro nasazení či sejmutí držte clonu za základnu a otáčejte s ní. Pokud při otáčení držíte clonu příliš blízko
okraje, může v určitých případech dojít k deformaci produktu.
ČES-13
11. Filtry (prodávají se
samostatně)
Filtry můžete nasazovat na závit pro filtr na
přední části objektivu.
OO Lze nasadit jen jeden filtr.
OO Pokud potřebujete polarizační filtr, použijte
kruhový polarizační filtr Canon PL-C B (77 mm).
OO Pro úpravu polarizačního filtru sluneční clonu
sejměte.
12. Makroobjektivy
(prodávají se
samostatně)
Při připojení makroobjektivu 500D (77 mm) lze
pořizovat makrofotografie.
Poskytuje zvětšení 0,14x až 0,60x.
13. Mezikroužky
(prodávají se
samostatně)
Zvětšené snímky lze pořizovat po připevnění
mezikroužku EF12 II nebo EF25 II. Zaostřovací
vzdálenost a zvětšení jsou uvedeny níže.
Rozsah zaostřovací
vzdálenosti (mm)
Zvětšení (×)
Malá
Dlouhá
Malá
Dlouhá
vzdálenost vzdálenost vzdálenost vzdálenost
70 mm
200 mm
70 mm
EF25 II
200 mm
EF12 II
538
998
400
862
628
3404
406
1740
0,23
0,28
0,42
0,36
0,17
0,06
0,38
0,14
Pro přesné zaostření doporučujeme používat
režim MF.
OO Makroobjektiv 250D není možné nasadit, jelikož
není k dispozici rozměr odpovídající danému
objektivu.
OO Pro přesné zaostření doporučujeme používat
režim MF.
ČES-14
14. Telekonvertory (prodávají se samostatně)
Specifikace objektivu při použití telekonvertoru EF1.4x III nebo EF2x III jsou následující.
Položka
Ohnisková vzdálenost (mm)
Telekonvertor EF2x III
98 až 280
140 až 400
f/4 až 45
f/5.6 až 64
Diagonální
25°20′ až 8°50′
16°20′ až 6°10′
Vertikální
13°50′ až 4°55′
9°10′ až 3°30′
Horizontální
20°50′ až 7°20′
13°40′ až 5°10′
0,30
0,44
Clona
Zorný úhel
Telekonvertor EF1.4x III
Maximální zvětšení (x)
OO Telekonvertor připojte k objektivu, a teprve poté připojte objektiv k fotoaparátu. Při odpojení postupujte
opačně. Pokud nejdříve připojíte telekonvertor k fotoaparátu, mohou se objevovat chyby.
OO Použít lze vždy pouze jeden telekonvertor.
OO Při připojení telekonvertoru EF1.4X III/EF2X lIl je stále povoleno automatické zaostřování.
OO Při připojení telekonvertoru se sníží rychlost automatického zaostřování a nebude možné udržet
správnou kontrolu.
ČES-15
Technické údaje
Ohnisková vzdálenost / clona
70-200mm f/2.8
Konstrukce objektivu
19 skupin, 23 prvků
Minimální clona
f/32
Zorný úhel
Diagonální: 34° - 12°, Vertikální: 19°30′ - 7°, Horizontální: 29° - 10°
Nejmenší zaostřitelná vzdálenost
1,2 m
Maximální zvětšení
0,21x (při 200 mm)
Zorné pole
308 x 463 - 115 x 171 mm (při 1,2 m)
Průměr filtru
77 mm
Maximální průměr a délka
88,8 x 199 mm
Hmotnost
Přibl. 1480 g
Sluneční slona
ET-87
Krytka objektivu
E-77 II
Pouzdro
LZ1326
OO Délka objektivu se měří od bodu nasazení k přední hraně objektivu. Přidejte 24,2 mm v případě
započtení krytky objektivu nebo krytky proti prachu.
OO Není-li uvedeno jinak, platí uvedená délka a hmotnost pouze pro samotný objektiv.
OO Nastavení clony jsou uvedená na fotoaparátu.
OO Všechny uvedené údaje byly naměřeny dle standardů společnosti Canon.
OO Technické údaje a vzhled produktu podléhají změnám bez upozornění.
ČES-16
CEL-SX4YA2H0
0518Ni
© CANON INC. 2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising