Canon LV-WX370 User manual

Canon LV-WX370 User manual
MULTIMEDIÁLNÍ PROJEKTOR
LV-WU360/LV-WX370/LV-X350
Návod k použití
Funkce a konstrukce
Tento projektor je navržen s důrazem na přenosnost, odolnost a snadné používání.
Tento projektor disponuje multimediálními funkcemi a podporuje technologii LCD využitím hloubky
barev zahrnující 1,07 miliardy barevných odstínů.
Jednoduché nastavení počítače
Projektor je vybaven systémem multi-scan,
který je schopen se rychle přizpůsobit
výstupním signálům většiny počítačů.
Použít lze rozlišení až WUXGA.
Funkce automatického nastavení
Tato funkce umožňuje vyhledání zdroje
vstupu, automatické seřízení počítače
a automatické lichoběžníkové nastavení
prostým stisknutím tlačítka AUTO na
dálkovém ovladači.
Funkce užitečné pro prezentace
Funkce digitální lupy vám umožňují
zaměřit se v průběhu prezentace na
podstatné části obrazové informace.
Funkce barevné promítací plochy
Při jednoduchém promítání na barevnou
stěnu můžete dosáhnout obrazu
obdobného obrazu promítanému na bílé
plátno výběrem barvy blízké zbarvení
promítací stěny ze čtyř výchozích barev.
Ovládaní světelného zdroje
Lze zvolit jas žárovky projektoru.
Funkce loga (LV-WX370,LV-X350)
Funkce loga vám umožňuje upravit logo
obrazovky. Můžete zachytit libovolný
obrázek na obrazovce.
Řízení napájení
Funkce správy napájení snižuje spotřebu
a prodlužuje životnost žárovky.
Titulky
Toto je textová verze obsahu zvukové
stopy resp. další informace zobrazující
se na obrazovce. Funkci můžete zapnout
a můžete přepínat kanály.
Vícejazyčná nabídka Displej
Obrazovková nabídka projektoru je
k dispozici ve 26 jazycích: angličtina,
němčina, francouzština, italština,
španělština, polština, švédština, holandština,
portugalština, japonština, zjednodušená
čínština, tradiční čínština, korejština, ruština,
arabština, turečtina, finština, norština,
dánština, indonéština, maďarština, čeština,
kazaština, vietnamština, thajština, perština.
Funkce pohodlné obsluhy
Funkce pro údržbu žárovky a filtru pro
vyšší úroveň řádné údržby.
Funkce zabezpečení
Funkce zabezpečení pomáhají zajistit
bezpečnost projektoru. Funkce zámku
vám umožňuje uzamknout obsluhu
prostřednictvím ovládacího panelu
a dálkového ovladače. Funkce hesla
zabraňuje v neoprávněném používání
projektoru.
Poznámka:
-O
brazovková nabídka a obrázky uvedené v návodu k obsluze se mohou mírně odlišovat od
skutečnosti.
- Změny návodu k obsluze předchozího upozornění vyhrazeny.
2
Obsah
Funkce a konstrukce............................... 2
Obsah.................................................... 3
Bezpečnostní pokyny.......................... 5
Bezpečnostní pokyny.......................... 5
Pozor při instalaci na strop.................. 5
Přečtěte si a uchovejte tento návod
k obsluze pro pozdější použití............. 6
Požadavky na síťovou šňůru............... 8
Bezpečnostní symboly uvedené v tomto
návodu k obsluze................................ 9
Opatření pro používání..................... 10
Pro bezpečné používání.................... 17
Před instalací...................................... 20
Software Open Source....................... 24
Příslušenství....................................... 25
Název a funkce vašeho projektoru.... 26
Přední/horní strana........................... 26
Zadní strana...................................... 26
Spodní strana.................................... 26
Konektory.......................................... 27
Horní obslužný panel a kontrolky...... 28
Dálkový ovladač................................ 29
Instalace baterie dálkového
ovladače............................................ 30
Dosah dálkového ovladače............... 30
Instalace.............................................. 31
Umístění projektoru........................... 31
Seřízení promítaného obrazu........... 32
Připojení k počítači............................ 33
Připojení k videoaparatuře................ 34
Připojení ke zvukové aparatuře........ 35
Připojení k USB................................. 36
Připojení síťové šňůry....................... 37
Základní obsluha................................ 38
Zapnutí projektoru............................. 38
Vypnutí projektoru............................. 39
Používání obrazové nabídky
(OSD)................................................ 40
Přehled položek nabídky................... 41
Nastavení lupy a zaostření obrazu... 42
Funkce automatického nastavení..... 43
Nastavení lichoběžníkovitosti............ 43
H/VKeystone..................................... 43
Nastavení hlasitosti........................... 44
Obsluha nabídky............................... 44
Obsluha dálkovým ovladačem.......... 45
Výběr vstupu..................................... 47
Displej.................................................. 49
Autom. seřízení pro........................... 49
Jemná synchronizace....................... 49
Vodorovná poloha............................. 49
Svislá poloha..................................... 50
Vodorovná velikost............................ 50
Poměr stran...................................... 50
Způsob projekce............................... 51
Poloha nabídky................................. 52
Zobrazení pozadí.............................. 52
Systém.............................................. 53
Nastavení barev.................................. 55
Režim obrazu.................................... 55
Seřízení barev................................... 56
Nastavení............................................ 57
Přímé spuštění.................................. 57
Pohotovostní režim........................... 57
Vysoká nadmořská výška................. 58
Obsluha lampy.................................. 58
Rychlé chlazení................................. 59
Titulky................................................ 59
Zámek kláves.................................... 60
IRIS................................................... 60
Zvuk.................................................. 60
Rozsah vstupu HDMI........................ 61
Rozšířit................................................ 62
Jazyk................................................. 62
Automatické nastavení...................... 63
Keystone........................................... 63
Logo.................................................. 66
Zabezpečení..................................... 67
Řízení napájení................................. 68
Čítač filtru.......................................... 69
Testovací vzor................................... 70
Síť..................................................... 71
Počáteční nastavení......................... 71
Čítač lampy....................................... 72
Memory Viewer................................... 73
Zahájit prezentaci.............................. 73
Efekt přechodu
mezi snímky...................................... 73
Řazení............................................... 73
Otočit................................................. 74
3
Obsah
Optimální zvětšení............................ 74
Opakovat........................................... 74
Použít................................................ 74
Info....................................................... 75
Nastavení sítě..................................... 76
Praktické funkce................................. 90
Memory viewer.................................. 90
Funkce připojení přes USB............... 92
Údržba a čištění.................................. 95
Výstražná kontrolka.......................... 95
Čištění objektivu................................ 96
Čištění pouzdra projektoru................ 96
Čištění filtru....................................... 97
Vynulování čítače filtru...................... 97
Výměna lampy.................................. 98
Jednotka lampy................................. 98
Příloha............................................... 100
Odstraňování problémů.................. 100
Strom nabídky................................. 101
Stavová kontrolka........................... 106
Podporované typy signálu............... 107
Osazení konektorů.......................... 108
Rozměry.......................................... 109
Specifikace.......................................110
Režim obsluhy přes RS232.............112
4
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní pokyny
POZOR:
• TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UZEMNĚNO.
• KVŮLI ZMÍRNĚNÍ RIZIKA VZNIKU POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEVYSTAVUJTE TENTO SPOTŘEBIČ DEŠTI ANI VLHKOSTI.
•T
ento projektor uvolňuje intenzívní osvětlení z projekčního objektivu. Vyhněte
se přímému pohledu do objektivu. V opačném případě může dojít k poškození
zraku. Důsledně zajistěte, aby přímo do zdroje světla nekoukaly děti.
•N
ainstalujte projektor na vhodné místo. V opačném případě hrozí nebezpečí
požáru.
•N
ezakrývejte větrací otvory na projektoru. Hromadící se teplo může zkrátit
životnost projektoru a rovněž představuje určité nebezpečí.
•P
okud projektor nebudete po delší dobu používat, odpojte jej od elektrické
zásuvky.
•N
epromítejte projektorem delší dobu stejný nehybný obraz.
Na prvcích LCD projektoru by mohl kvůli jejich technické povaze zůstat fantomový
obraz.
POZOR PŘI INSTALACI NA STROP
Je-li projektor instalován pod stropem, pravidelně čistěte vstupní větrací
otvory a horní stranu projektoru vysavačem. Ponecháte-li projektor delší dobu
nevyčištěný, může dojít k zanesení chladicích ventilátorů prachem a k následnému
poškození nebo k požáru.
NEUMISŤUJTE PROJEKTOR DO MÍST S VÝSKYTEM TUKOVÝCH AEROSOLŮ,
VLHKOSTI ČI KOUŘE, TJ. NAPŘÍKLAD DO KUCHYNĚ, ABY NEMOHLO DOJÍT
K JEHO POŠKOZENÍ ČI DOKONCE K POŽÁRU. PŘI STYKU PROJEKTORU
S OLEJEM ČI CHEMIKÁLIEMI MŮŽE DOJÍT KE ZHORŠENÍ JEHO FUNKCE.
5
Bezpečnostní pokyny
■ PŘEČTĚTE SI A UCHOVEJTE TENTO NÁVOD
K OBSLUZE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.
Před zahájením používání produktu si přečtěte veškeré bezpečnostní a provozní pokyny.
Přečtěte si veškeré pokyny uvedené v tomto návodu a návod uchovejte pro budoucí
použití. Před čištěním odpojte projektor od elektrické zásuvky. K čištění projektoru
nepoužívejte kapalné ani aerosolové čisticí prostředky. Čištění provádějte vlhkým
hadříkem.
Respektujte veškeré výstrahy a pokyny uvedené na projektoru.
V zájmu kvalitnější ochrany projektoru při bouřce a během delších období
nepoužívání projektor odpojte od elektrické zásuvky. Předejdete tak poškození
v důsledku působení blesku a napěťových špiček.
Nevystavujte přístroj dešti ani jej neumisťujte v blízkosti vody, tj. například ve
vlhkém slepě, v blízkosti plaveckého bazénu atp.
Nepoužívejte příslušenství, jež není doporučeno výrobcem. V opačném případě
může dojít ke vzniku nebezpečí.
Neumisťujte projektor na nestabilní vozík, stojan či stůl. Projektor by mohl
spadnout a způsobit vážné poranění dítěti i dospělému. Rovněž by mohlo dojít
k závažnému poškození projektoru. Používejte výlučně vozík či stojan doporučený
výrobcem nebo prodávaný s projektorem. Montáž na stěnu či polici musí být
realizována v souladu s pokyny výrobce a musí být použita montážní souprava
schválená výrobcem.
Při přemisťování spotřebiče na vozíku musíte postupovat velmi
obezřetně.
Náhlé zastavení, nadměrná síla a nerovný povrch mohou způsobit
převržení vozíku se spotřebičem.
Štěrbiny a otvory v zadní a přední části pouzdra zajišťují větrání, která je nutnou
podmínkou spolehlivého provozu zařízení ochraňující je před přehřátím.
Otvory zásadně nezakrývejte textilem ani jinými materiály a zajistěte, aby otvor
na spodní straně přístroje nebyl zakryt umístěním projektoru na postel, pohovku,
koberec či na obdobný povrch. Tento projektor nesmí být umístěn v blízkosti
topného tělesa.
Tento projektor nesmí být umístěn uvnitř nábytku, tj. například v knihovně, není-li
zajištěno správné větrání.
6
Bezpečnostní pokyny
Zásadně nestrkejte žádné předměty do štěrbin pouzdra, protože by mohlo dojít ke
kontaktu s nebezpečným napětím a ke zkratování součástí s následným požárem
nebo úrazem elektrickým proudem. Zabraňte v rozlití jakékoli kapaliny na projektor.
Neinstalujte projektor v blízkosti větracího vývodu ani klimatizace.
Tento projektor smí být napájen pouze ze zdroje, jehož typ odpovídá údajům
uvedeným na štítku. S případnými pochybnostmi o typu napájení se obraťte na
středisko zákaznické podpory nebo na svého dodavatele elektřiny.
Vyvarujte se přetěžování elektrických zásuvek a prodlužovacích šňůr. V opačném
případě může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Nenechte žádný
předmět ležet na síťové šňůře. Neumisťujte projektor na místo, kde mohou osoby
poškodit síťovou šňůru šlapáním.
Nepokoušejte se samostatně opravit tento projektor, protože při otevření či
demontáži krytů můžete být vystaveni působení nebezpečných napětí a jiným
nebezpečím. Veškerými servisními úkony pověřujte kvalifikované servisní
pracovníky.
Dojde-li k některé z níže uvedených situací, odpojte projektor od elektrické zásuvky
a pověřte provedením servisu kvalifikované servisní pracovníky:
a. Došlo k poškození nebo narušení síťové šňůry nebo zástrčky.
b. Došlo k vylití kapaliny do projektoru.
c. Projektor byl vystaven dešti nebo vodě.
d. Projektor nepracuje správně při dodržení pokynů k obsluze. Seřizujte pouze ty
obslužné prvky, které jsou uvedeny v návodu k obsluze. Nesprávné seřízení
jiných obslužných prvků může vést k poškození a často bývá k opravě projektoru
v takovýchto případech zapotřebí značná práce kvalifikovaného technika.
e. Došlo k upuštění projektoru nebo k poškození pouzdra projektoru.
f. P
rojektor vykazuje zřetelnou změnu funkce, kterou lze považovat za příznak.
Je-li zapotřebí vyměnit náhradní součásti, musí servisní technik použít náhradní
součásti uvedené výrobcem s vlastnostmi, které se shodují s příslušnými
vlastnostmi původních náhradních součástí. Při použití neschválených náhražek
vzniká nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiného poranění.
Vždy při předání tohoto projektoru do servisu k provedení údržby či opravy
požádejte servisního technika, aby po dokončení zamýšleného úkonu provedl
běžnou bezpečnostní kontrolu.
7
Bezpečnostní pokyny
Požadavky na síťovou šňůru
Síťová šňůra přiložená k tomuto projektoru splňuje požadavky pro používání platné
v zemi zakoupení.
ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA MUSÍ BÝT INSTALOVÁNA V BLÍZKOSTI PŘÍSTROJE
A MUSÍ BÝT SNADNO PŘÍSTUPNÁ.
Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a
Lichtenštejnsko)
Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU),
směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle vnitrostátních
právních prováděcích předpisů k těmto směrnicím nemá být tento
výrobek likvidován s odpadem z domácností.
Je li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod
výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato
baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd
= kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná
hodnota předepsaná směrnicí.
Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např.
v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden
nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného
místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení
(OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto
druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí
a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla
obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na
správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání
přírodních zdrojů.
Chcete li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto
výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání
s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost
zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo navštivte webové
stránky
www.canon-europe.com/weee, nebo www.canon-europe.com/battery.
8
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní symboly uvedené v tomto návodu
k obsluze
V této kapitole je uveden popis bezpečnostních symbolů, jež jsou použity v tomto
návodu. Důležité informace týkající se bezpečnosti projektoru jsou označeny níže
uvedenými symboly. Vždy respektujte bezpečnostní pokyny označené těmito
symboly.
Výstraha
Pozor
Označuje nebezpečí smrtelného nebo závažného zranění
v důsledku nesprávné manipulace při nerespektování
poskytnutých pokynů. V zájmu zajištění bezpečného používání
vždy respektujte tyto informace.
Označuje nebezpečí poranění v důsledku nesprávné manipulace
při nerespektování poskytnutých pokynů. V zájmu zajištění
bezpečného používání vždy respektujte tyto informace.
Označuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku
nesprávné manipulace při nerespektování poskytnutých
pokynů. V zájmu zajištění bezpečného používání vždy
respektujte tyto informace.
Označuje nebezpečí vzniku popálenin v důsledku nesprávné
manipulace při nerespektování poskytnutých pokynů. V
zájmu zajištění bezpečného používání vždy respektujte tyto
informace.
Zákaz
Pozor
Označuje zakázané činnosti.
Označuje povinné akce nebo informace, jež musejí být
respektovány.
9
Bezpečnostní pokyny
Opatření pro používání
Tato kapitola obsahuje důležité informace relevantní pro bezpečnost a proto si ji
v zájmu správného a bezpečného používání projektoru přečtěte předem.
Výstraha
Napájení
Během instalace zajistěte dobrý přístup k zásuvce konektoru tak, aby jej bylo
v případě potřeby kdykoli možné okamžitě odpojit. Případně mějte v dosahu jistič.
Dojde-li k některé z níže uvedených situací, vypněte napájení, vyjměte zástrčku
ze zásuvky a obraťte se na středisko zákaznické podpory Canon. Pokud tak
neučiníte, může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
• Pozorujete kouř.
• Povšimli jste si neobvyklého zápachu či hluku.
• Do projektoru se dostala voda či jiná kapalina.
• Do projektoru se dostaly kovové nebo jiné cizí předměty.
• Došlo k převržení nebo upuštění projektoru a k poškození
pouzdra
Věnujte pozornost následujícím pokynům v souvislosti se zdrojem napájení,
zásuvkou a obsluhou zástrčky Pokud tak neučiníte, může dojít k požáru nebo
k úrazu elektrickým proudem.
Zákaz
• Neumisťujte žádné předměty na síťovou šňůru a zajistěte,
aby nedošlo k jejímu sevření pod projektorem.
• Nepřikrývejte síťovou šňůru kobercem.
• Neupravujte ani nadměrně neohýbejte, nezkrucujte, netahejte,
nestáčejte ani neohýbejte do svazku síťovou šňůru.
• Udržujte
síťovou šňůru v dostatečné vzdálenosti od topných
těles a jiných zdrojů
• Nepoužívejte poškozenou síťovou šňůru. Je-li poškozená
síťová šňůra, obraťte se na centrum zákaznické podpory
Canon.
• Nepoužívejte zdroj napájení s jiným napětím než odpovídá
uvedené hodnotě (100 – 240 V střídavé).
• Nepřikládejte kovové předměty ke kontaktům
• Síťovou šňůru přiloženou k projektoru používejte výlučně
s tímto produktem. Tuto síťovou šňůru nepoužívejte pro jiné
spotřebiče.
• Neodpojujte síťovou šňůru ani zástrčku s vlhkýma rukama.
10
Bezpečnostní pokyny
Výstraha
Věnujte pozornost následujícím pokynům v souvislosti se zdrojem napájení,
zásuvkou a obsluhou zástrčky Pokud tak neučiníte, může dojít k požáru nebo
k úrazu elektrickým proudem.
Pozor
• Zasuňte síťovou šňůru a zásuvku až na dno konektoru.
Nepoužívejte poškozenou síťovou šňůru ani uvolněnou zásuvku.
• Při odpojování netahejte za síťovou šňůru a přidržujte
zásuvku nebo zástrčku. Při nesprávné manipulaci může dojít
k poškození síťové šňůry.
• Při použití prodlužovací šňůry nepřekročte její jmenovitou
kapacitu.
• Vyvarujte se překročení jmenovité kapacity elektrické zásuvky
(například připojením více spotřebičů). V opačném případě
vzniká nebezpečí požáru v důsledku přehřátí.
• Pravidelně kontrolujte stav síťové šňůry a zásuvky a odstraňujte
veškeré nečistoty a prach mezi zástrčkou a zásuvkou.
• Při blesku se nedotýkejte samotného projektoru, síťové šňůry
ani kabelu.
• Nepřesouvejte projektor, dokud nevypnete napájení,
neodpojíte síťovou šňůru od zásuvky a neodpojíte všechny
ostatní kabely.
• Před čištěním a prováděním údržby odpojte projektor od
napájení.
11
Bezpečnostní pokyny
Výstraha
Instalace a používání
Věnujte pozornost následujícím pokynům v souvislosti s instalací a obsluhou
projektoru. Pokud tak neučiníte, hrozí úraz elektrickým proudem a jiný úraz.
Zákaz
• Nepoužívejte projektor na místech, kde může dojít k jeho
zvlhnutí, tj. například v exteriéru nebo v blízkosti vany či
sprchového koutu.
• Na projektor nestavte nádoby obsahující kapalinu.
• Neinstalujte projektor v místě s výskytem vlhkosti či prachu,
ani v blízkosti zdroje mastného kouře a páry. Olej může
poškodit plastové součásti a následně může dojít k vypadnutí
projektoru instalovaného pod stropem z držáku.
• Pro stropní instalaci zajistěte opatření proti pádu, například
drát zabraňující v pádu projektoru z výšky.
• Projektor nerozebírejte a nedemontujte jako pouzdro.
Vnitřek projektoru obsahuje vysokonapěťové komponenty
a součásti, které ze zahřívají na vysokou teplotu. Je-li
zapotřebí prohlídka, údržba nebo oprava, obraťte se
na centrum zákaznické podpory Canon.
• Nerozebírejte ani neupravujte projektor (ani spotřební
součásti) ani dálkový ovladač.
• Za provozu se nedívejte přímo do výstupních otvorů.
• Nevkládejte žádné předměty do větracích otvorů projektoru,
tj. do vstupního větracího otvoru ani do výstupních otvorů.
• Nestavte před výstupní otvory tlakové nádoby.
Může dojít ke zvýšení vnitřního tlaku v důsledku ohřátí teplým
vzduchem proudícím z výstupních otvorů a k následnému
výbuchu.
• Při odstraňování prachu a nečistot ze součástí projektoru,
tj. například z objektivu nebo z filtru, zásadně nepoužívejte
hořlavý sprej. Vnitřní součásti, jež se ohřívají na vysokou
teplotu, mohou způsobit vznícení a požár.
• K údržbě projektoru nepoužívejte lepidla, maziva, oleje
ani alkalické detergenty. Mohlo by dojít k jejich přilnutí
k pouzdru s následným poškozením. To by mohlo vést
k vypadnutí projektoru z držáku s následným poškozením
nebo poraněním.
• Projektor za provozu uvolňuje
intenzívní světelné záření a proto
se vyhněte přímému pohledu do
objektivu. V opačném případě
může dojít k poškození zraku. Zvláštní pozornost věnujte
malým dětem a zabraňte jim v tom.
12
Bezpečnostní pokyny
Výstraha
Věnujte pozornost následujícím pokynům v souvislosti s instalací a obsluhou
projektoru. Pokud tak neučiníte, hrozí úraz elektrickým proudem a jiný úraz.
Zákaz
Pozor
• Světlo vystupující z projektoru je zařazeno do skupiny rizik
2 (RG2) dle normy IEC 62471-5-2015.
• Nevkládejte ani neinstalujte optické přístroje (např. lupy,
reflektory či brýle) do dráhy světla vystupujícího z projektoru.
Dojde-li k lomu či odražení promítaného světla do oka blízké
osoby, může dojít k poškození zraku.
• Nesmí být umožněno přímé působení promítaného světla.
• Při nastavování projektoru k promítání na vysokou plochu
zajistěte, aby tato plocha byla plochá a stabilní.
• K promítání nepoužívejte měkký povrch, tj. například
koberec či molitan.
• Při instalaci na strop nebo jiných úkonech instalace si
vyžádejte asistenci odborného technika nebo se obraťte na
středisko zákaznické podpory Canon. Nesprávně provedená
instalace může být příčinou nehody.
• Různým nebezpečím, například pádu součástí při výměně
objektivu na stropě instalovaného projektoru, obrátíte-li se na
odborného technika nebo na středisko zákaznické podpory
Canon.
• Nepoužívejte projektor v místech možného výskytu hořlavých
nebo výbušných plynů.
• Lampa v projektoru se ohřívá na vysokou teplotu, je možným
zdrojem vznícení a představuje tedy nebezpečí požáru.
13
Bezpečnostní pokyny
Výstraha
Lampa
Tento projektor používá vysokotlakou rtuťovou výbojku. Rtuťová výbojka má
následující vlastnosti.
• Lampa se postupem času ztmavuje.
• Náraz, otěr a používání lamp s uplynulou životností může vést k puknutí
(značný hluk) nebo shoření lampy.
• Pravděpodobnost prasknutí lampy se významně zvyšuje po zobrazení pokynu
k výměně, viz „Výměna lampy“ (strana 98). Co nejdříve vyměňte použitou lampu
za novou.
• Životnost se pro jednotlivé lampy výrazně odlišuje a závisí na podmínkách
používání. Některé lampy se mohou zničit nebo prasknout brzy po prvním použití.
• Vždy mějte připravenou náhradní lampu.
Věnujte pozornost následujícím opatřením během výměny lampy a po prasknutí
lampy.
• Dojde-li k prasknutí lampy, může se z výstupních otvorů
dostat prach a plyn (obsahující výpary rtuti). Pokud k tomu
došlo, okamžitě otevřete okna a dveře a důkladně vyvětrejte
místnost. Při prasknutí lampy může dojít k rozptýlení střepů
uvnitř projektoru. Obraťte se na odborného technika nebo na
středisko zákaznické podpory Canon a požádejte o vyčištění
Pozor
a prohlídku vnitřku projektoru a o výměnu lampy.
• Pokud náhodně vdýchnete plyn z lampy nebo se cokoli
z prasklé lampy dostane do vašich očí či úst, neprodleně
vyhledejte lékařskou pomoc.
Respektujte následující opatření při výměně lampy, která přestane pracovat.
V opačném případě může dojít ke zranění.
Pozor
• Dojde-li k náhlému výpadku osvětlení, a to při zapnutí
projektoru nebo po chvíli provozu, je možné, že došlo
k prasknutí lampy. V takovém případě se zásadně
nepokoušejte vyměnit lampu samostatně. Vždy pověřte
odborného technika nebo se obraťte na středisko zákaznické
podpory Canon.
• U projektorů instalovaných pod stropem může při otevření
krytu lampy nebo při výměně lampy dojít k jejímu spadnutí.
Během výměny zajistěte, aby se pod projektorem nezdržovala
žádná osoba a sami stůjte vedle krytu lampy a nikoli přímo
pod ním.
14
Bezpečnostní pokyny
Výstraha
Baterie dálkového ovladače
Respektujte následující pokyny týkající se manipulace s bateriemi. V opačném
případě může dojít k požáru nebo ke zranění.
• Neohřívejte, nezkratujte ani nerozebírejte baterie ani je
nevkládejte do ohně.
• Nepokoušejte se znovu nabít baterie dodané s dálkovým
ovladačem.
Zákaz
• Baterie vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud dálkový
ovladač nebudete delší dobu používat.
• Při výměně vždy vyměňte obě baterie zároveň.
Rovněž nepoužívejte zároveň dvě baterie odlišného typu.
• Vložte baterie s kontakty + a – ve správné poloze.
Pozor
• Dojde-li k úniku kapaliny z baterií a dostane-li se tato kapalina
na vaši pokožku, důkladně ji smyjte.
Pozor
Manipulace
Věnujte pozornost následujícím pokynům v souvislosti s instalací a obsluhou
projektoru.
• Nebude-li projektor delší dobu používán, odpojte v zájmu
bezpečnosti síťovou šňůru od elektrické zásuvky. Pokud tak
neučiníte, vzniká nebezpečí požáru, nahromadí-li se prach na
zástrčce nebo v zásuvce.
Pozor
• Ke konektoru AUDIO OUT nepřipojujte sluchátka. V opačném
případě může dojít k poškození sluchu.
• Zpočátku se vyvarujte nastavení příliš vysoké hlasitosti.
V opačném případě může dojít k poškození sluchu v důsledku
působení příliš vysokého akustického tlaku. Před vypnutím
projektoru vždy snižte hlasitost a po zapnutí hlasitost zvyšujte
postupně.
• Nedotýkejte se částí pouzdra v okolí a nad výstupními otvory.
V těchto částech se pouzdro při promítání ohřívá na vysokou
teplotu. Zvláštní pozornost věnujte malým dětem: zajistěte,
aby se těchto částí nedotkly. Dále do okolí ani nad výstupní
otvory neumisťujte žádné kovové předměty. Takovéto předměty
by se mohly zahřát na vysokou teplotu společně s projektorem
a mohlo by dojít k popálení nebo jinému poranění.
15
Bezpečnostní pokyny
Pozor
Věnujte pozornost následujícím pokynům v souvislosti s instalací a obsluhou
projektoru.
• Nepokládejte na projektor žádné těžké předměty ani si na
něj nesedejte ani Zvláštní pozornost věnujte malým dětem
a zabraňte jim v tom. Může dojít k převržení projektoru
s následným poškozením nebo poraněním.
• Neumisťujte projektor na nestabilní ani na nakloněný povrch.
V opačném případě může dojít k pádu či převržení projektoru
Zákaz
a k následným poškozením či poraněním.
• Během promítání nestavte před objektiv žádné
předměty. V opačném případě může dojít
k požáru.
Při manipulaci s lampou respektujte následující pokyny.
Pozor
• Nemanipulujte s lampou bezprostředně po jejím použití.
Vypněte napájení a vyčkejte přibližně 1 hodinu na dostatečné
vychladnutí lampy a projektoru. V opačném případě může
dojít k popálení od lampy či projektoru.
16
Pro bezpečné používání
Pozor
Přenášení a instalace
Respektujte následující pokyny týkající se instalace a přepravy projektoru.
Pozor
• Tento projektor je přesným zařízením. Chraňte jej před pádem
a nárazy. V opačném případě může dojít k selhání funkce.
• Před přenášením projektoru zasuňte nastavovací nožku. Necháte-li
nožku vysunutou, může dojít k poškození.
• Nedotýkejte se skla objektivu holýma rukama. Jakékoli šmouhy
a otisky prstů na skle objektivu mohou snížit kvalitu obrazu.
• Při opětovném použití obalu a tlumicího materiálu nelze zaručit
ochranu projektoru. Úlomky tlumicího materiálu se mohou dostat
dovnitř projektoru a mohou způsobit poruchu.
17
Pro bezpečné používání
Pozor
Respektujte následující pokyny týkající se instalace a používání projektoru.
• Věnujte pozornost možnému srážení vody.
Přemístíte-li projektor náhle do teplejšího prostřední nebo pokud dojde
k náhlému poklesu teploty v místnosti, může dojít ke srážení vodní páry na
čočce nebo na zrcadle, což nepříznivě ovlivňuje kvalitu promítaného obrazu.
V takovém případě před dalším použitím na odpaření sražené vody.
• Neinstalujte projektor v místě, kde je teplota příliš vysoká nebo nízká.
V opačném případě může dojít k selhání funkce. Níže jsou uvedeny
rozsahy okolních teplot pro používání a uskladnění.
• Provozní podmínky: 0 °C (32 °F) až 40 °C (104 °F), 20 % až 85 %
relativní vlhkosti vzduchu
• Teplota uskladnění: -20 °C (-4 °F) až 60 °C (140 °F)
Pozor
• Při používání projektoru v nadmořské výšce nad 1 400 m (4,593.2'):
Upravte nastavení instalace projektoru v nabídce (P147). Pokud tak
neučiníte, může dojít ke zkrácení životnosti nebo k poškození lampy.
• Neinstalujte projektor orientovaný nesprávným směrem. Instalujte
projektor tak, aby nebyl nebyl nakloněn vpřed/vzad ani vlevo/vpravo
o více než 10°. Pokud tak neučiníte, může dojít ke zkrácení životnosti
nebo k poškození lampy.
• Nezakrývejte vstupní vstupní a výstupní větrací otvory. Zakrytím větracích
otvorů uzavřete teplo uvnitř projektoru, což může vést ke zkrácení životnosti
optických prvků a dalších součástí a k poškození projektoru.
• Instalujte projektor tak, aby mezi vstupními/výstupními větracími
otvory a stěnami zůstalo nejméně 50/100 cm volného prostoru na
obou stranách projektoru. Pod projektorem ponechte mezeru nejméně
0,5 cm. Pod projektorem je vstupní větrací otvor. Pokud v okolí projektoru
neponecháte dostatek volného prostoru, může dojít k hromadění tepla
v projektoru a k jeho poškození.
Více než
5050
cmcm
Greater
than
Více než
100
cmcm
Greater
than
100
Více než
100
cmcm
Greater
than
100
Více než 0,5 cm
Boky a spodek
Zadní strana
• Nestavte na projektor předměty, které mohou v důsledku působení tepla
měnit tvar či zbarvení.
• Neinstalujte projektor v blízkosti vysokonapěťového elektrického vedení
ani v blízkosti elektrického napájecího zdroje. V opačném případě může
dojít k poruše funkce.
• Pravidelně čistěte vzduchový filtr (P207). Prach, který se nahromadí
během delšího období bez čištění, může poškodit projektor a snížit
kvalitu promítaného obrazu.
18
Pro bezpečné používání
•P
okud byl určitou dobu promítán nehybný stejný obraz, může být
patrný fantomový obraz. Jde o důsledek konstrukce panelů LCD
a nikoli o závadu. Tento fantomový obraz postupně zmizí při běžném
promítání.
10°
10°
10°
10°
NENAKLÁNĚJTE projektor
o více než 10 stupňů.
NENAKLÁNĚJTE projektor
o více než 10 stupňů.
NEUVÁDĚJTE projektor do
svislé polohy.
NEPOUŽÍVEJTE projektor
k promítání v obrácené poloze.
NEUVÁDĚJTE projektor do
vodorovné polohy.
19
Před instalací
Opatření při přenášení/přepravě projektoru
Před přenášením projektor připravte níže uvedeným způsobem.
• Odpojte kabely připojené k projektoru. Při přenášení projektoru
s připojenými kabely může dojít k nehodě.
• Před přenášením projektoru zasuňte nastavovací nožku.
Pozor
Necháte-li nožku vysunutou, může dojít k poškození.
• Ochraňujte projektor před silnějšími nárazy a vibracemi.
Opatření při instalaci
Přečtěte si kapitoly „Bezpečnostní opatření“ a „Pro bezpečné používání“
(P5 – P19). Dále při instalaci zajistěte níže uvedená opatření.
Pozor
• Nemlaťte do projektoru a chraňte jej před nárazy. V opačném
případě může dojít k selhání funkce.
• Neinstalujte projektor v poloze stojící na boku ani v jiné
nestabilní poloze. Při převrhnutí může dojít k poškození.
■ Projektor nepoužívejte v těchto prostředích
Pozor
• Místa s nadměrnou vlhkostí, prachem, mastným kouřem
či tabákovým kouřem
Látky ulpívající na objektivu, zrcadlech a dalších optických
prvcích mohou snížit kvalitu promítaného obrazu.
Olej může poškodit plastové součásti a následně může dojít
k vypadnutí projektoru instalovaného pod stropem z držáku.
• V blízkosti vysokonapěťových elektrických vedení
a elektrických napájecích zdrojů
V opačném případě může dojít k poruše funkce.
• Na měkkých površích, například na koberci nebo na
čalouněné rohoži
Může dojít k požáru nebo k poškození projektoru.
• Místa s nadměrnou teplotou nebo vlhkostí
• Místa v možností vibrací či nárazu
• V blízkosti detektoru kouře
• V blízkosti vodní plochy nebo výstupu klimatizace
• Místa výskytu korozívních plynů, např. sirných výparů
geotermálních pramenů
Může dojít k poškození projektoru. Níže jsou uvedeny
přijatelné rozsahy teplot a vlhkostí pro provoz a uskladnění.
* Hodnoty provozní teploty a vlhkosti platí pro situace, kdy
projektor promítá obraz nebo je v pohotovostním režimu.
Provozní teplota
Provozní vlhkosti
Teplota uskladnění
0°C (32°F) – 40°C (104°F)
20 % – 85 %
-20°C (-4°F) – 60°C (140°F)
20
Před instalací
■ Nedotýkejte se skla objektivu holýma rukama
Pozor
Nedotýkejte se skla objektivu holýma rukama. Jakékoli
šmouhy a otisky prstů na skle objektivu mohou snížit
kvalitu obrazu.
■ Instalujte v dostatečné vzdálenosti od stěn
a dalších překážek
Pozor
Při zakrytí vstupních či výstupních
větracích otvorů dochází k hromadění
tepla uvnitř projektoru a vzniká
nebezpečí zkrácení životnosti
projektoru a poškození jeho funkce.
Dále projektor neinstalujte ve
stísněných uzavřených prostorech
s nedostatečným větráním.
Instalujte projektor tak, aby mezi
vstupními/výstupními větracími otvory
a stěnami zůstalo nejméně 50/100 cm
volného prostoru. Pod projektorem
ponechte mezeru nejméně 0,5 cm.
Vstupní větrací otvor
Výstupní větrací
otvor (pro výstup tepla)
■ Věnujte pozornost možnému srážení vody
Při náhlém vzrůstu teploty v místnosti může docházet ke srážení vodní páry na
čočkách a zrcadle projektoru a k následnému zamlžení promítaného obrazu.
Vyčkejte na odpaření sražené vody. Kvalita obrazu se obnoví.
■ V nadmořské výšce nad 1 400 m (4,593.2')
upravte nastavení
Při používání projektoru v nadmořské výšce nad 1 400 m (4,593.2') je zapotřebí
upravit nastavení projektoru. Postupujte podle pokynů pro položku [Vysoká
nadmořská výška] (P58) v nabídce [Nastavení].
21
Před instalací
■ Při stropní montáži
Pozor
Je-li projektor instalován na stropě
nebo ve vyšší poloze, musíte pravidelně
čistit vstupní a výstupní větrací otvory
a oblast v okolí vzduchového filtru.
Prach hromadící se ve vstupních
a výstupních větracích otvorech může
nepříznivě ovlivnit větrání, což může vést
ke zvýšení teploty uvnitř projektoru a ke
vzniku nebezpečí poškození a požáru.
K odstranění prachu ze vstupního
a výstupního větracího otvoru použijte
vysavač nebo podobné prostředky.
22
Před instalací
Copyright
Mějte na zřeteli, že zvětšení nebo zmenšení velikosti obrazu pro účely komerční
nebo soukromé prezentace může být porušením zákonem chráněných
autorských práv nebo práv držitele autorských práv původního materiálu.
Zajistěte bezpečnost sítě
Učiňte opatření zajišťující bezpečnost komunikační sítě. Mějte na zřeteli,
že společnost Canon nenese odpovědnost za přímé ani nepřímé škody
vzniklé v důsledku narušení zabezpečení komunikační sítě, jako je například
neoprávněný přístup.
Před použitím vhodným způsobem nakonfigurujte nastavení zabezpečení
projektoru, počítače a sítě.
• Projektor nastavte výlučně pro připojení v rámci vaší chráněné sítě, za branou
firewall nebo podobně, a nikoli pro přímá připojení přes internet.
O ochranných známkách
• Ethernet je registrovaná ochranná známka společnosti Xerox Corporation.
• Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky nebo ochranné
známky společnosti Microsoft Corporation v USA a v dalších zemích.
• Mac, Mac OS a Macintosh jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
registrované v USA a v dalších zemích.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing, LLC.
• PJLink je registrovaná ochranná známka asociace JBMIA a ochranná známka
přihlášená k registraci v některých zemích.
• PJLink je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka přihlášená
k registraci v Japonsku, v USA a v dalších zemích.
• AMX je registrovaná ochranná známka společnosti Harman International
Industries, Inc.
• Crestron®, Crestron RoomView® a Crestron Connected™ jsou registrované
ochranné známky společnosti Creston Electronics, Inc.
• Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných držitelů.
23
Software Software Open
Produkt zahrnuje softwarové moduly Open Source.
Podrobnosti naleznete v souborech ke stažení v části „Software používaný
v tomto produktu“ na webové stránce https://global.canon/iprj/. Věnujte pozornost
informacím o licenci pro jednotlivé produkty, které jsou obsaženy v příslušném
souboru.
Některé softwarové položky nezávislých dodavatelů umožňují distribuci
softwarových modulů ve spustitelné podobě pouze pod podmínkou, že je volně
zpřístupněn zdrojový kód těchto modulů. Informace o získání zdrojového kódu pro
takovýto software nezávislých dodavatelů vám poskytne distributor, od něhož jste
produkt zakoupili.
24
Příslušenství
Před použitím se ujistěte, že jsou v balení přítomny níže uvedené položky.
Dálkový ovladač
(typ: LV-RC12)
Baterie (2 x AAA)
Síťová šňůra
1,8 m (70.8'')
Poznámka: Specifikace síťové
šňůry závisejí na místě použití
vašeho projektoru.
Kabel pro připojení
k počítači
1,5 m (59.1'')
Důležité informace
Záruční list
25
Název a funkce vašeho projektoru
① Zaostřovací kroužek
② Zvětšovací kroužek
③ Horní obslužný panel
④ Výstupní větrací otvor
⑤ Přijímač dálkového ovladače (Přední)
⑥ Objektiv projektoru
Přední/horní strana
①
③
②
⑥
⑤
④
⑬
⑭
⑦ Reproduktor
⑧ Zajišťovací prvek
⑨ Konektor síťové šňůry
⑩ Přijímač dálkového ovladače (zadní)
⑪ Otvor pro připevnění zajišťovacího
lanka
⑫ Kryt filtru
⑬ Kontrolky LED
⑭ Kryt lampy
⑫
⑩
⑪
⑦⑧
⑨
⑮ Nastavitelná nožka
Spodní strana
!
Poznámka:
Nepokládejte své ruce ani jiné předměty
do blízkosti výstupního větracího otvoru:
● Větrací otvor uvolňuje teplo. Nedávejte
své ruce, obličej ani teplotně nestabilní
předměty do blízkosti výstupního otvoru.
Udržujte vzdálenost nejméně 100 cm.
V opačném případě může dojít
k popálení nebo ke vzniku věcných
škod.
⑮
26
Název a funkce vašeho projektoru
Konektory
②
③
④
⑤
⑥
⑦
①
⑧
⑨
① KONEKTOR MONO(L/R)
Monofonní zvukový signál (jediný zvukový
konektor) se připojuje ke konektoru MONO
(R / L).
② Konektor AUDIO OUT
K tomuto konektoru připojujte externí zvuková
zařízení.
③ Konektor HDMI-1/HDMI-2
K tomuto konektoru se připojuje digitální
výstupní signál HDMI1 nebo HDMI2.
④ COMPUTER IN
K tomuto konektoru připojte signál RGB.
⑤ CONTROL
Při použití rozhraní RS232 k obsluze projektoru
připojte sériovou linku k tomuto konektoru.
⑥ Konektor USB B
Při použití funkce „Displej USB“ připojte
k tomuto konektoru počítač kabelem USB.
⑩
⑪
⑫
⑬
⑧ Konektor VIDEO IN
K tomuto konektoru připojte výstupní videosignál.
⑨ Konektor AUDIO IN
K tomuto konektoru připojte zvukový signál
počítače.
⑩ Konektor MONITOR OUT
Pro výstup na monitor připojuje signál z konektor
④ k dalším monitorům.
⑪ Přijímač dálkového ovladače (zadní)
Obsluha projektoru dálkovým ovladačem.
⑫ Otvor pro připevnění zajišťovacího lanka
Zde lze připojit lanko zajišťující projektor před
krádeží (není součástí produktu).
⑬ Konektor LAN
K tomuto konektoru připojte síťový kabel,
obsluhujete-li projektor prostřednictvím sítě.
⑦ Konektor USB A
Při použití funkce Memory Viewer připojte
paměť s rozhraním USB k tomuto konektoru.
27
Název a funkce vašeho projektoru
Horní obslužný panel a kontrolky
②
③
④
①
⑤
⑦
⑥
① POWER
Vypíná a zapíná projektor.
▲
▲
/UP/DOWN/VOL-/VOL+
② Šipky ▲▼
- Vybírá položky a nastavuje data v obrazové nabídce.
- Posouvá obraz v režimu „Digitální lupa +/-“.
- Upravuje hlasitost.
③ WARNING kontrolka
-K
ontrolka bliká červeně, překračuje-li teplota uvnitř projektoru provozní rozsah.
④ Kontrolka POWER
- Kontrolka POWER svítí červeně, je-li projektor v pohotovostním režimu.
- Kontrolka POWER svítí zeleně, je-li projektor v provozním režimu.
- Kontrolka POWER bliká zeleně, je-li projektor v režimu řízení napájení.
- Kontrolka POWER bliká červeně, je-li projektor v režimu chlazení.
- Kontrolka POWER svítí oranžově, chová-li se napájení projektoru abnormálně.
⑤ MENU
Aktivuje a vypíná obrazovou nabídku.
⑥ OK
- Vybírá položky obrazové nabídky.
⑦ INPUT
Aktivuje a vypíná obrazovou nabídku vstupů.
28
Název a funkce vašeho projektoru
Dálkový ovladač
▲
▲
②
⑧ Šipky ▲▼
- Volí položky a nastavuje data v obrazové nabídce.
- Volí zobrazovanou oblast v režimu digitální
lupy+.
①
⑨ OK
Zobrazuje obrazovou nabídku a volí její volby.
③
⑤
⑥
④
⑦
⑨
⑧
⑩
⑪
⑭
⑮
⑫
⑬
⑱
⑲
⑳
⑯
⑰
⑩ IMAGE
Volí režim obrazu.
⑪ KEYSTONE
Kalibrace lichoběžníkovitosti.
⑫ SCREEN
Aktivuje nabídku nastavení velikosti obrazovky.
⑬ LAMP
Volí režim lampy.
⑭ FREEZE
Zastaví promítaný obraz.
⑮ PATTERN
Volí zabudovaný testovací vzor projektoru.
㉑
① POWER
Zapíná a vypíná projektor.
② INPUT
Aktivuje a vypíná nabídku vstupů.
③ VGA
Volí vstup VGA.
④ AUTO
Aktivuje režim automatického nastavení.
⑤ VIDEO
Volí vstup VIDEO.
⑥ HDMI
Volí vstup HDMI 1/HDMI 2.
⑦ MENU
Aktivuje a vypíná obrazovou nabídku.
!
⑯ INFO.
Zobrazí aktuální informace o stavu projektoru.
⑰ MUTE
Dočasně vypíná zvuk.
⑱ D.ZOOM +
Zvětšuje promítaný obraz.
⑲ D.ZOOM Zmenšuje promítaný obraz.
⑳ VOLUME +
Zvyšuje hlasitost.
VOLUME Snižuje hlasitost.
BLANK
Dočasně ztmavuje promítaný obraz.
TIMER
Aktivuje funkci časovače.
Tlačítko PATTERN na dálkovém ovladači je neaktivní, používáte-li funkci obrazu přes
USB, Memory Viewer a vstupním signálem je síť.
29
Název a funkce vašeho projektoru
Instalace baterie dálkového ovladače
❶
Otevřete kryt přihrádky baterií.
❷
❸
Vložte nové baterie.
Vraťte zpět kryt.
Dvě baterie AAA
Zajistěte správnou orientaci pólů
(+ a -) baterií. Zajistěte správné
spojení obou pólů s kontakty
v přihrádce baterií.
V zájmu bezpečného provozu respektujte tyto pokyny:
!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Použijte dvě baterie AAA.
Vyměňujte vždy obě baterie zároveň.
Nekombinujte do páru novou a starou baterii.
Chraňte dálkový ovladač před vodou a ostatními kapalinami.
Nevystavujte dálkový ovladač prostředí s vysokou vlhkostí či
teplotou.
Vyvarujte se upuštění dálkového ovladače.
Pokud z baterií do přihrádky baterií vyteče kapalina, důkladně ji
před vložením nových baterií odstraňte.
Při použití baterií odlišného typu než uvádí tento návod vzniká
nebezpečí výbuchu. „Výměna lampy“ (strana 98)
Použité baterie likvidujte v souladu s pokyny na štítku baterií
a v souladu s platnými předpisy.
Dosah dálkového ovladače
30°
Namiřte dálkovým ovladačem na infračervený
přijímač projektoru.
30°
8M
8M
30°
30°
Maximální dosah dálkového ovladače je 8 metrů
v ose kuželu s vrcholovým úhlem 30°.
30°
30°
30°
30°
8M
30
8M
Instalace
Umístění projektoru
• Okolní osvětlení může nepříznivě ovlivnit kvalitu promítaného obrazu. V zájmu
optimálního účinku doporučujeme snížit intenzitu okolního osvětlení.
• Obrázek uvádí pouze přibližné hodnoty. Skutečné hodnoty mohou být poněkud
odlišné.
LV-WU360
Velikost obrazu (Š x V) m
Poměr stran 16:10
Vzdálenost projektoru od
plátna (max.)
Vzdálenost projektoru od
plátna (min.)
Velikost obrazu (Š x V) m
Poměr stran 16:9
Vzdálenost projektoru od
plátna (max.)
Vzdálenost projektoru od
plátna (min.)
30"
80"
100"
120"
150"
200"
300"
0,65x0,40 1,72x1,08 2,15x1,35 2,59x1,62 3,23x2,02 4,31x2,69 6,46x4,04
0,87 m
2,36 m
2,96 m
3,56 m
4,45 m
5,95 m
8,93 m
1,05 m
2,85 m
3,56 m
4,28 m
5,36 m
7,15 m
10,74 m
30"
80"
100"
120"
150"
200"
300"
0,66x0,37 1,77x1,00 2,21x1,25 2,66x1,49 3,32x1,87 4,43x2,49 6,64x3,74
0,90m
2,43m
3,04m
3,66m
4,58m
6,11m
9,18m
1,08m
2,92m
3,66m
4,40m
5,51m
7,35m
11,03m
LV-WX370
Velikost obrazu (Š x V) m
Poměr stran 16:10
Vzdálenost projektoru od
plátna (max.)
Vzdálenost projektoru od
plátna (min.)
Velikost obrazu (Š x V) m
Poměr stran 16:9
Vzdálenost projektoru od
plátna (max.)
Vzdálenost projektoru od
plátna (min.)
30"
80"
100"
120"
150"
200"
300"
0,65x0,40 1,72x1,08 2,15x1,35 2,59x1,62 3,23x2,02 4,31x2,69 6,46x4,04
0,94m
2,55m
3,20m
3,84m
4,81m
6,42m
9,65m
1,14m
3,07m
3,85m
4,62m
5,79m
7,72m
11,60m
30"
80"
100"
120"
150"
200"
300"
0,66x0,37 1,77x1,00 2,21x1,25 2,66x1,49 3,32x1,87 4,43x2,49 6,64x3,74
0,97m
2,63m
3,29m
3,95m
4,95m
6,60m
9,92m
1,17m
3,16m
3,96m
4,75m
5,95m
7,94m
11,92m
30"
80"
100"
120"
150"
200"
300"
LV-X350
Velikost obrazu (Š x V) m
Poměr stran 4:3
Vzdálenost projektoru od
plátna (max.)
Vzdálenost projektoru od
plátna (min.)
Velikost obrazu (Š x V) m
Poměr stran 16:9
Vzdálenost projektoru od
plátna (max.)
Vzdálenost projektoru od
plátna (min.)
0,61x0,46 1,63x1,22 2,03x1,52 2,44x1,83 3,05x2,29 4,06x3,05 6,10x4,57
0,89m
2,41m
3,02m
3,63m
4,54m
6,06m
9,10m
1,07m
2,90m
3,63m
4,36m
5,46m
7,28m
10,94m
30"
80"
100"
120"
150"
200"
300"
0,66x0,37 1,77x1,00 2,21x1,25 2,66x1,49 3,32x1,87 4,43x2,49 6,64x3,74
0,97m
2,63m
3,29m
3,95m
4,95m
6,60m
9,92m
1,17m
3,16m
3,96m
4,75m
5,95m
7,94m
11,92m
31
Instalace
Seřízení promítaného obrazu
Úprava polohy promítaného obrazu
1. Umístěte projektor tak, aby byla osa objektivu kolmá na promítací plochu.
2. Zdvihněte předek projektoru a stiskněte zámek nožky na projektoru.
Uvolněním zámku nožky zablokujete posouvání nastavitelné nožky. Otáčením
nastavitelné nožky nastavte její výšku.
Otáčením nastavitelné nožky ve směru uvedeném na obrázku (2) nožku
prodloužíte a otáčením v opačném směru ji zkrátíte. Tímto způsobem nastavte
úhel promítání ve svislém směru.
Max.Angle
úhel
Max
(10°)
Max
Max.length
délka
(41mm)
(41 mm)
Zámek nastavitelné nožky
Obrázek (1)
Obrázek (2)
32
Instalace
Připojení k POČÍTAČI (digitální a analogový signál RGB)
Kabely pro připojení:
● Kabel pro připojení k počítači
● KABEL HDMI*
(* Tento kabel není součástí produktu.)
Vstup signálu
VGA
● Kabel sériového rozhraní (překřížený)*
Výstup
Výstup digitálního digitálního
signálu HDMI
signálu VGA
Výstup RS232
Kabel
sériového
rozhraní
(překřížený)
Výstup signálu
VGA
!
Vstup
Vstup digitálního
digitálního
signálu
signálu HDMI
VGA
Vstup RS232
Před připojením signálových kabelů odpojte síťové šňůry projektoru a externích
zařízení od napájení.
33
Instalace
Připojení k videoaparatuře
Kabely pro připojení:
● Kabel videosignálu
(* Tento kabel není součástí produktu.)
Výstupní
videosignál
Vstupní
videosignál
!
Před připojením signálových kabelů odpojte síťové šňůry projektoru a externích
zařízení od napájení.
34
Instalace
Připojení ke zvukové aparatuře
Kabely pro připojení:
● Zvukový kabel*
(* Tento kabel není součástí produktu.)
Externí zvuková zařízení
Zvukový výstup
(R)(L)
!
Zvukový kabel
Zvukový výstup
Poznámka:
Zvukový
kabel
(stereo)
Je-li zapojen pouze
konektor L (mono), Zvukový
kabel
jsou levý a pravý
(stereo)
kanál spojené.
(R)(L)
Zvukový vstup
!
Zvukový vstup
Zvukový výstup
Zvukový vstup
Před připojením signálových kabelů odpojte síťové šňůry projektoru a externích
zařízení od napájení.
35
Instalace
Připojení k USB
Kabely pro připojení:
● Kabel USB-A nebo USB-B*
(* Tento kabel není součástí produktu.)
Výstup USB-B
Paměť USB
Vstup USB-B
!
Před připojením signálových kabelů odpojte síťové šňůry projektoru a externích
zařízení od napájení.
36
Instalace
Připojení síťové šňůry
Standardní napětí ochranného zařízení je 100 - 240 V stř. Automaticky se přizpůsobuje různým
vstupním napětím. Váš projektor používá jednofázovou síťovou šňůru s nulovým vodičem.
Nepoužívejte síťové šňůry odlišného typu. V opačném případě vzniká nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Máte-li pochybnosti o typu použité síťové šňůry, obraťte se na
autorizovaného prodejce nebo servisní středisko. Před zapnutím projektoru připojte veškeré
externí přístroje.
!
Poznámka:
Mějte síťovou zásuvku v blízkosti projektoru,
aby bylo možné snadno připojit a odpojit
síťovou šňůru.
Poznámka:
Kvůli bezpečnosti odpojujte síťovou šňůru
vždy až po vypnutí projektoru. Projektor
spotřebovává menší množství elektřiny,
je-li připojen k napájení a nachází-li se
v pohotovostním režimu.
Připojte přiloženou síťovou
šňůru k projektoru.
Opatření pro síťovou šňůru
Síťová šňůra musí splňovat požadavky předpisů platných v místě použití projektoru.
Zajistěte, aby typ zástrčky odpovídal údajům na obrázku níže. Zajistěte použití správné
síťové šňůry.
Pokud přiložená síťová šňůra neodpovídá elektrické zásuvce v místě použití, požádejte
svého prodejce o výměnu šňůry.
Strana projektoru
Připojte k elektrické zásuvce
Zemnicí kontakt
Připojte ke konektoru síťové šňůry
na projektoru
Připojte k elektrické zásuvce
Poznámka:
● Při použití nesprávné síťové šňůry může dojít k narušení funkce produktu, k úrazu
elektrickým proudem, k požáru a k dalším nehodám. V zájmu zajištění řádné
funkce produktu a bezpečnosti používejte výlučně síťovou šňůru, jež plně odpovídá
přiložené síťové šňůře.
37
Základní obsluha
Zapněte projektor
1. Před zapnutím projektoru k němu připojte
veškerá externí zařízení (např. počítač nebo
kameru).
2. Připojte síťovou šňůru projektoru k elektrické
zásuvce. Kontrolka napájení začne svítit červeně.
3. Stiskněte tlačítko POWER na horním obslužném
panelu nebo na dálkovém ovladači. Kontrolka
napájení začne svítit zeleně a spustí se chladicí
ventilátor.
4. Je-li pro projektor nastavena ochrana heslem,
zobrazí se dialogové okno pro zadání hesla.
Zadejte své heslo podle níže uvedených
pokynů.
Heslo
Poznámka:
● Je-li pro volbu „Výběr loga“ vybrána
hodnota VYP, nezobrazí se žádný
uvítací obrázek.
● V době, kdy se zobrazuje uvítací
obrázek, nemůžete provést žádný
úkon obsluhy s výjimkou vypnutí
projektoru.
0
1
2
3
4
5
Nastavit
6
7
8
Zrušit
OK :Zadejte heslo, prosím
:----
9
MENU
:Zpět
Heslo
0
Zadejte heslo
Tisknutím tlačítka
vyberte číslo, stisknutím
tlačítka zadejte vybrané číslo a přesuňte kurzor.
Místo zadaného čísla se zobrazí „ “. Chcete-li
upravit zadané číslo, stisknutím tlačítka přesuňte
kurzor na číslo, které chcete změnit, a tisknutím
tlačítka
vyberte požadované číslo.
1
2
3
4
*
Nastavit
:Přesunout
5
6
7
8
9
*
Zrušit
OK :Vybrat
MENU :Restart
Přesuňte kurzor na tlačítko
Nastavit a poté stiskněte tlačítko OK.
Zopakováním tohoto kroku zadejte trojmístné číslo.
Přesuňte kurzor na tlačítko Nastavit po zadání
trojciferného čísla. Stiskněte tlačítko OK. Nyní jste
připraveni k použití projektoru.
Je-li heslo neplatné, zobrazí se červeně jako „
Pokuste se zadat platné heslo.
!
“.
Vaše heslo je trojciferné číslo. Máte-li zájem o další informace o ochraně vašeho
projektoru heslem, informujte se o funkci Ochrana heslem v nabídce Nastavení na
straně 67.
Opatření pro použití hesla
Projektor chráněný heslem nelze používat bez správného hesla. Vytvořte si nové heslo
a uchovávejte návod k obsluze na bezpečném místě. Pokud heslo ztratíte či zapomenete,
věnujte pozornost pokynům Zrušení hesla na straně 67.
38
Základní obsluha
Vypnutí projektoru
1. Stiskněte tlačítko POWER na horním
obslužném panelu nebo na dálkovém
ovladači. Zobrazí se zpráva „Vypnout?“.
2. Znovu stiskněte tlačítko POWER do 4
sekund od zobrazení zprávy „Vypnout?“.
Kontrolka napájení bliká červeně a chladicí
ventilátor setrvává v chodu. Neodpojujte
síťovou šňůru, dokud se ventilátor
nezastaví. V opačném případě může dojít
ke zkrácení životnosti projektoru, k selhání
při zapnutí a k jiným poruchám.
Vypnout?
Zpráva „Vypnout?“ zmizí za 4 sekundy.
3. Kontrolka napájení přestane blikat, jakmile
dojde k vychladnutí projektoru a projektor
bude připraven k opětovnému zapnutí.
!
V zájmu zachování optimální
životnosti lampy vždy s vypnutím
projektoru počkejte nejméně 5 minut
po jeho zapnutí.
Nepoužívejte projektor v nepřetržitém
režimu. Může dojít ke zkrácení
životnosti lampy. Vypínejte projektor
nejméně jednou za 24 hodin a nechte
jej vypnutý jednu hodinu.
Poznámka:
●● Je-li zapnutá funkce „Přímé spuštění“, váš projektor se zapne po připojení k elektrické
zásuvce. (Viz stranu 57.)
●● Rychlost chladicího ventilátoru závisí na vnitřní teplotě projektoru.
●● Před vychladnutím projektor nevkládejte do krabice.
●● Pokud bliká nebo červeně svítí výstražná kontrolka, věnujte pozornost pokynům
„Stavová kontrolka“. (Viz stranu 106.)
●● Kontrolka napájení bliká v době ochlazování lampy. V této době projektor nezapínejte.
Projektor smíte zapnout až poté, co kontrolka napájení začne svítit červeně.
●● Síťovou šňůru odpojte až poté, co se zastaví ventilátor.
39
Základní obsluha
Jak obsluhovat obrazovou nabídku
Projektor můžete seřizovat a nastavovat
prostřednictvím obrazové nabídky.
Nabídka má stromovou strukturu. Každá
z položek hlavní nabídky se dále člení na
určitý počet podřízených nabídek, přičemž
tyto podřízené nabídky jsou dále rozčleněny
do určitého počtu dílčích nabídek.
Dálkový ovladač
MENU

Postupy seřizování a nastavování jsou uvedeny
v příslušných kapitolách tohoto návodu.
OK
Horní obslužný panel

VYPÍNAČ
MENU
OK
INPUT
1. Stiskněte tlačítko MENU na horním obslužném
panelu nebo na dálkovém ovladači. Zobrazí se
zpráva obrazová nabídka.
2. Stiskněte tlačítko
podle požadované
funkce nebo vyberte jednu z položek hlavní
nabídky. Stisknutím tlačítka nebo OK
zobrazte podnabídku.
3. Stisknutím tlačítka
vyberte požadovanou
podnabídku a poté stiskněte tlačítko OK nebo
pro nastavení nebo zobrazení určité volby.
4. Stisknutím tlačítka
vyberte nastavení
nebo se pohybujte mezi volbami a poté
stiskněte tlačítko OK proveďte volbu
a ukončete operaci.
Obrazová nabídka
Displej
Automatické nast. PC
Jemná synch.
0
H pozice
0
V pozice
0
H. velikosti
Poměr stran
Způsob projekce
40
Přední
Pozice nabídky
Vlevo nahoře
Pozadí displeje
Modrá
Systém
5. Stisknutím tlačítka  se vrátíte do hlavní
nabídky. Stisknutím tlačítka MENU na
dálkovém ovladači nebo na obslužném
panelu vypnete obrazovou nabídku.
0
Normální
-----
Základní obsluha
Přehled položek nabídky
Hlavní nabídka
Podřízená nabídka
①
Displej
②
Jemná synch.
0
③
H pozice
0
V pozice
0
Automatické nast. PC
H. velikosti
④
0
Poměr stran
Normální
Způsob projekce
Přední
⑤
Pozice nabídky
Vlevo nahoře
Pozadí displeje
Modrá
⑥
Systém
-----
Nabídka Displej
● Vyberte volby Aut. nast. PC, Fáze, H pozice, V pozice, H velikosti a proveďte nastavení
parametrů na formát VGA.
● Poměr: Auto,16:9 (*), Rozšířený (*), Úplný. * Pouze pro LV-WX370/LV-X350
● Způsob projekce: Vyberte Nic / Zadní / Stropní montáž /Zadní, Strop / Auto strop /
auto Strop, Zadní.
● Pozice nabídky: Nastavte pozici zobrazení obrazovkové nabídky v obrazu.
● Pozadí displeje: Nastavuje barvu pozadí promítací plochy.
● Systém: Vyberte formát signálu kompatibilní se vstupním signálem.
Nabídka Nastavení barvy
V režimu obrazu jsou k dispozici volby Prezentace, Standardní, Kino, Tabule (zelená), Barevná
tabule nebo Uživatelský obraz.
● Pro vstupní videosignál jsou k dispozici tyto volby nastavení barvy: Kontrast, Jas, Barevnost,
Vyvážení barev, Vyvážení bílé (červená, zelená, modrá) a Ostrost.
● Pro jiný vstupní signál jsou k dispozici tyto volby nastavení barvy: Kontrast, Jas, Teplota
barev, Vyvážení bílé (červená, zelená, modrá) a Ostrost.
Nabídka Nastavení
Konfigurace obsluhy základních funkcí projektoru: Přímé spuštění, Pohotovostní režim,
Vysoká nadmořská výška, Obsluha lampy, Rychlé chlazení, Titulky, Zámek kláves, Iris, Zvuk
a Nastavení HDMI.
Nabídka Rozšířit
K dispozici jsou tyto nastavovací volby: Jazyk, Aut. nastavení, Keystone, Logo, Zabezpečení,
Řízení napájení, Čítač filtru, Testovací vzor, Síť, Výchozí nastavení a Čítač lampy.
Nabídka Memory Viewer
Nastavte parametry Nastavit snímek, Efekt přechodu mezi snímky, Pořadí, Otočit, Optimální
zvětšení, Opakovat a Použít.
Nabídka Informace
Zobrazuje informace o projektoru.
41
Základní obsluha
Nastavte lupu a zaostření projektoru
1. Upravte promítaný obraz na požadovanou
velikost zvětšovacím kroužkem.
2. Otáčením zaostřovacího kroužku nastavte
ohniskovou vzdálenost obrazu a vylepšete
ostrost podle promítaného obrazu.
ZVĚTŠENÍ
ZAOSTŘENÍ
Nastavení lupy projektoru
Nastavení zaostření projektoru
42
Základní obsluha
Funkce automatického nastavení
Stisknutím tlačítka AUTO na dálkovém ovladači
provedete automatická nastavení zadaná na
obrazovce Aut. nastavení v nabídce Rozšířit
(včetně vyhledání vstupu, automatického
nastavení pro počítač a autom. keystone).
Dálkový ovladač
AUTO
Nastavení lichoběžníkovitosti
Níže uvedeným postupem proveďte ruční nastavení
lichoběžníkové deformace promítaného obrazu.
Stiskněte tlačítko KEYSTONE na dálkovém ovladači.
Zobrazí se dialogové okno nastavení lichoběžníkové
deformace (obsahující volby H/V Keystone, Oprava
rohu, Oprava zakřivení, Restartovat hodnotu).
Stiskněte tlačítko  a upravte lichoběžníkovou
deformaci.
Dálkový ovladač
Můžete uložit svá nastavení lichoběžníkové
deformace.
H/V Keystone.............Nastavte promítaný obraz pro
situaci, kdy vzájemná poloha
promítací plochy a projektoru
vyvolává vodorovnou a svislou
lichoběžníkovou deformaci
promítaného obrazu.
KEYSTONE
Oprava rohu...............Nastavte promítaný obraz pro
situaci, kdy projektor vytváří
lichoběžníkovou deformaci čtyř
rohů.
Oprava zakřivení.........Nastavte promítaný obraz pro
situaci nerovnoměrné linearity
projektoru nebo vodorovně či svisle
prohnutého promítaného obrazu.
Restartovat hodnotu....Budou obnovena výchozí
nastavení.



H/V Keystone

H / V Keystone
●● Šipka je bílá, pokud není provedeno nastavení
lichoběžníkové deformace.
●● Šipka označující směr úpravy je červená.
●● Šipka zmizí při dosažení mezní hodnoty.
Oprava rohu
Oprava zakřivení
Restartovat hodnotu
LV-WX370/LV-X350
43
Základní obsluha
●● Okno s výzvou pro nastavení
lichoběžníkové deformace zmizí,
stisknete-li znovu tlačítko KEYSTONE.
Opětovnými stisknutím tlačítka OK
přepínáte nastavení jednotlivých voleb.
●● Nastavitelný rozsah závisí na zdroji
vstupního signálu.
H / V Keystone
Oprava rohu
Restartovat hodnotu
LV-WU360
Nastavení hlasitosti
VOLUME
Tisknutím tlačítek Volume +/- dálkového ovladače
nastavte hlasitost.
MUTE
Stisknutím tlačítka MUTE na dálkovém ovladači
vyberte volbu ZAP. Takto dočasně vypnete zvuk.
Opětovným stisknutím tlačítka MUTE na dálkovém
ovladači vyberete volbu VYP. Tímto způsobem zvuk
znovu zapnete. Zvuk lze znovu zapnout rovněž
pomocí tlačítek VOLUME +/-.
Funkce ztlumení zvuku se uplatňuje i pro zvukové
výstupy.
Obsluha nabídky
Menu
Mute
Volume +/-
Nabídka Zvuk
1. Stiskněte tlačítko MENU na horním obslužném
panelu nebo na dálkovém ovladači a zobrazte
tak obrazovou nabídku. Stisknutím tlačítka
zobrazte nabídku Nastavení a poté stiskněte
tlačítko OK nebo tlačítko .
2. Stisknutím tlačítka
vyberte zvuk a volbu
zadejte stisknutím tlačítka OK nebo tlačítka .
3. Stisknutím tlačítka
ztlumení.
Dálkový ovladač
vyberte hlasitost nebo
Nastavení
Zvuk
Hlasitost
12
Ztlumit
Vyp.
Nastavení
Vyp.
Při spuštění
Pohotovostní režim
Ekonomický
Vyp.
Vysoká výška
Ovládání kontrolek
Rychlé chlazení
Hlasitost.... Stisknutím tlačítka zvýšíte
hlasitost.
Stisknutím tlačítka snížíte
hlasitost.
Ztlumit....... Stisknutím tlačítka
proveďte
vypnutí nebo zapnutí.
4. Stisknutím tlačítka OK provedete výběr.
44
Normální
Uzavřený text
Vyp.
Zámek kláves
Zap.
lris
Zvuk
Nastavení HDMI
...
Základní obsluha
Obsluha dálkovým ovladačem
Zastavení obrazu (FREEZE)
Stisknutím tlačítka FREEZE dálkového ovladače
zastavíte přehrávaný obraz a ztlumíte zvuk. Na
obrazovce se zobrazí ikona Freeze. Stisknutím
tlačítka FREEZE nebo libovolného jiného tlačítka
funkci zastavení obrazu deaktivujete, obraz bude
pokračovat v přehrávání a aktivuje se zvuk.
ZTLUMENÍ (MUTE)
Stisknutím tlačítka MUTE na dálkovém ovladači
vypnete zvuk. Chcete-li funkci ztlumení
deaktivovat, stiskněte tlačítko MUTE nebo
tlačítko VOLUME +/-.
HLASITOST +/- (VOLUME +/-)
Tisknutím tlačítek VOLUME +/- dálkového
ovladače zvyšujete a snižujete hlasitost.
Dálkový ovladač
Image
Freeze
Lamp
INFO.
ute
Blank
Volume+/-
OBRAZ (IMAGE)
Stisknutím tlačítka IMAGE dálkového ovladače
volíte požadovaný režim obrazu.
LAMPA (LAMP)
Tisknutím tlačítka LAMP dálkového ovladače
měníte jas obrazu.
Normální..........Normální jas.
Ekonomický.....Snížíte jas, omezíte spotřebu
energie a prodloužíte tak
životnost lampy.
INFORMACE (INFO.)
Stisknutím tlačítka INFO. dálkového ovladače
zobrazíte informace o promítaném obrazu
a o provozním stavu projektoru.
PRÁZDNÝ OBRAZ (BLANK)
Stisknutím tlačítka BLANK dálkového ovladače
vyvoláte zobrazení prázdného obrazu místo
stávajícího obrazu. Původní obraz obnovíte
opětovným stisknutím tlačítka BLANK nebo
stisknutím libovolného jiného tlačítka.
Tisknutím tlačítka BLANK přepínáte zobrazení
níže uvedeným způsobem:
BLANK
Prázdný → normální → Prázdný → normální →
......
Poznámka:
Popisy několika dalších tlačítek naleznete na následující straně.
45
Základní obsluha
Časovač (TIMER)
Stiskněte tlačítko TIMER na dálkovém ovladači.
V pravém dolním rohu se zobrazí animace
časovače (00:00) a začne odpočet ve formátu
(00:00-59:59).
Stisknutím tlačítka TIMER stopky zastavíte.
Opětovným stisknutím tlačítka TIMER tuto
funkci vypnete.
Dálkový ovladač
02 :02
Zobrazení časovače
Digitální lupa + (D.ZOOM+)
Stisknutím tlačítka D ZOOM+ dálkového
ovladače aktivujte režim Digitální lupa.
Po zmizení obrazové nabídky se v obraze
zobrazí informace o digitální lupě +.
* Platí pouze pro případ, že je zvolen vstup
VGA nebo RGBHV a jako velikost obrazovky je
nastavena hodnota Normální nebo Široká.
Digitální lupa - (D.ZOOM-)
Stisknutím tlačítka D ZOOM- dálkového
ovladače aktivujte režim Digitální lupa.
Po zmizení obrazové nabídky se v obraze
zobrazí informace o digitální lupě -.
Stisknutím libovolného jiného tlačítka opustíte
režim digitální lupy + / -.
Výběr velikosti obrazovky (SCREEN)
Stisknutím tlačítka SCREEN dálkového
ovladače vyberte požadovaný poměr stran
obrazu.
46
Screen
Zoom+/-
Timer
Základní obsluha
Výběr vstupu
Základní obsluha
Dálkový ovladač
Po stisknutí tlačítka INPUT na obslužném panelu
nebo dálkovém ovladači můžete zvolit některý
z těchto vstupů: Počítač, Video, HDMI-1,
HDMI-2, Memory Viewer, Síť, Displej USB.
Případně můžete stisknout tlačítko VGA, HDMI,
VIDEO dálkového ovladače a vybrat volbu
Počítač, HDMI-1, HDMI-2 nebo Video.
Obsluha nabídky
1. Stisknutím tlačítka INPUT dálkového ovladače
zobrazte nabídku Vstup.
2. Tisknutím tlačítka
vyberte některý z těchto
vstupů: Počítač, Video, HDMI-1, HDMI-2,
Memory Viewer, Síť, Displej USB. Poté zvolte
zdroj vstupu stisknutím tlačítka OK.
Input
Horní obslužný panel
Input
VAG 1
Vyberte vstup Počítač, je-li ke konektoru VAG 1
IN připojen počítač.
HDMI-1
Nabídka Vstup
VAG 1
Vyberte vstup HDMI-1, je-li ke konektoru
HDMI-1 připojeno zařízení.
HDMI-1
HDMI-2
Video
LAN
HDMI-2
Memory Viewer
USB displej
Vyberte vstup HDMI-2, je-li ke konektoru
HDMI-2 připojeno zařízení.
Video
Vyberte vstup Video, je-li ke konektoru VIDEO
připojeno zařízení.
47
Základní obsluha
Síť
Vyberte vstup Síť, je-li ke zařízení připojeno ke
konektoru LAN.
Memory Viewer
Vyberte vstup Memory Viewer, je-li zařízení
připojeno ke konektoru USB-A.
Displej USB
Vyberte vstup Displej USB, je-li ke zařízení
připojeno ke konektoru USB-B.
Poznámka:
●● Je-li pro funkci „Hledání vstupu“ ve volbě automatického nastavení zvolena hodnota
„ZAP“, pak po stisknutí tlačítka AUTO projektor automaticky vyhledá vstupní signály.
Funkce automatického vyhledání může selhat pro vstupy „Displej USB“, „Memory
Viewer“ a „Síť“.
●● Neplatné budou tyto funkce: Zastavit obraz, Poměr stran, Aut. nastavení, Testovací
vzor a Digitální lupa, a to po výběru vstupního signálu „Displej USB“, „Memory Viewer“
nebo „Síť“.
●● Další podrobnosti o funkci Memory Viewer naleznete na stranách 73 až 74 a 90 až 92.
●● Další podrobnosti o funkci Displej USB naleznete na stranách 92 až 94.
48
Displej
Automatické nast. PC
Při výběru funkce Aut. nast PC dojde k automatickému nastavení Fáze, H pozice, V pozice a H
velikosti pro kompatibilitu s počítačem.
Obsluha nabídky
Automatické nast. PC
Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači
nebo na horním obslužném panelu a zobrazte tak
obrazovou nabídku. Stisknutím tlačítka vyberte
nabídku Displej a poté stiskněte tlačítko <OK> nebo .
1) S
tiskněte tlačítko
a vyberte nabídku [Aut.
nast. PC].
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
Nabídka Automatické nast. PC
Displej
Automatické nast. PC
Jemná synch.
0
H pozice
0
V pozice
0
H. velikosti
Poměr stran
Způsob projekce
0
Normální
Přední
Pozice nabídky
Vlevo nahoře
Pozadí displeje
Modrá
Systém
-----
Jemná synch.
(pouze pro vstupní signál z počítače)
Optimalizujte obraz, pokud se chvěje nebo pokud
jsou okraje obrazu ztmavené.
1) Stiskněte tlačítko
a vyberte nabídku [Jemná
synch].
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
3) S
tiskněte tlačítko
a nastavte Fázi.
Rozsah nastavení je 0 až +31. Nastavte stav
nejmenšího rušení.
H pozice
(pouze pro vstupní signál PC)
Za předpokladu, že je správně nastavena vzájemná
poloha projektoru a promítací plochy, můžete
posunout vodorovnou polohu obrazu, došlo-li
k odchylce promítaného obrazu na promítací ploše.
1) Stiskněte tlačítko
a vyberte nabídku [H pozice].
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
3) S
tiskněte tlačítko
a nastavte vodorovnou
pozici obrazu.
Rozsah nastavení je -5 až +5.
49
Poznámka:
● Projektor provádí funkci Aut.
nast. PC automaticky při prvním
nastavení tohoto vstupního
signálu.
● Funkce Aut. nast. PC může
selhat, není-li model počítače
kompatibilní se vstupním
signálem.
● Funkce Aut. nast. PC nepracuje
při použití vstupu HDMI.
● Funkce Aut. nast. PC může
selhat, zvolíte-li následující
formát signálu: 720 x 480i,
720 x 576i, 720 x 480p,
720 x 576p, 1280 x 720p,
1920 x 1080i, 1920 x 1080p.
Displej
V pozice
(pouze pro vstupní signál PC)
Za předpokladu, že je správně nastavena vzájemná
poloha projektoru a promítací plochy, můžete posunout
svislou polohu obrazu, došlo-li k odchylce promítaného
obrazu na promítací ploše.
1) Stiskněte tlačítko
a vyberte nabídku [V pozice].
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
3) S
tiskněte tlačítko
a nastavte svislou pozici
obrazu.
Rozsah nastavení je -5 až +5.
H velikost
(pouze pro vstupní signál PC)
Můžete seřídit a zmenšit rušení způsobené vzory
promítaných svislých pruhů. Následující promítané
vzory mohou způsobit kruhové artefakty (šum).
Upravte míru rušení na minimum. Uživatelé mohou
obraz upravit pomocí hodin.
1) Stiskněte tlačítko
a vyberte nabídku [H velikost].
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
3) S
tiskněte tlačítko
a nastavte úroveň
vodorovné velikosti.
Rozsah nastavení je -15 až +15.
Poměr stran
Upravte obraz tak, aby odpovídal velikosti promítací
plochy, a to při zachování poměru stran vstupního
signálu.
Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači
nebo na horním obslužném panelu a zobrazte tak
obrazovou nabídku. Stisknutím tlačítka  vyberte
nabídku Displej a poté stiskněte tlačítko <OK> nebo .
1) Stiskněte tlačítko
a vyberte nabídku [Poměr].
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
3) S
tiskněte tlačítko
a vyberte požadovanou
položku.
Auto.............Použít maximální velikost promítaného
obrazu při zachování nezměněného
poměru stran vstupního signálu.
16:9.............Promítat obraz s poměrem stran 16:9.
Úplný...........Promítat obraz s maximálními rozměry.
● Pouze pro vstupní signál PC (VGA).
Rozšířit........spojení obrazovek.
● Pouze pro vstupní signál PC (VGA).
50
Nabídka Poměr
Displej
Automatické nast. PC
Jemná synch.
0
H pozice
0
V pozice
0
H. velikosti
Poměr stran
Způsob projekce
0
Normální
Přední
Pozice nabídky
Vlevo nahoře
Pozadí displeje
Modrá
Systém
-----
Displej
1) Stiskněte tlačítko
a vyberte nabídku [Poměr].
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
3) Stiskněte tlačítko
a vyberte nabídku [Rozšířit].
4) Stiskněte tlačítko <OK>.
5) Stiskněte tlačítko
a vyberte požadovanou položku.
H celková.... Nastavuje celkové H a obrazy budou
rozdělené svislým dělením nastavenou
hodnotou
Rozsah nastavení je 1 až 5 širokoúhlého
obrazu.
V celková.... Nastavuje celkové V a obrazy budou
rozdělené vodorovným dělením
nastavenou hodnotou.
Rozsah nastavení je 1 až 5 širokoúhlého
obrazu.
H pozice...... Nastavuje projektor ve vodorovném
směru.
Rozsah nastavení je od 1 do aktuální
celkové hodnoty H.
V pozice...... Nastavuje projektor ve svislém směru.
Rozsah nastavení je od 1 do aktuální
celkové hodnoty V.
Způsob projekce
Tuto funkci můžete použít k nastavení trasy promítání.
Změňte trasu promítání, pokud se obrazová nabídka
zobrazuje zrcadlově obrácená nebo v obrácené poloze.
Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači nebo
na horním obslužném panelu a zobrazte tak obrazovou
nabídku. Stisknutím tlačítka vyberte nabídku
Displej a poté stiskněte tlačítko <OK> nebo .
1) Stiskněte tlačítko
a vyberte nabídku [Způsob
projekce].
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
3) Přepínejte tisknutím tlačítka
.
Nic: Je-li projektor instalován na stole a promítá před
plátnem.
Zadní: Je-li projektor instalován na stole a promítá
za (průsvitným) plátnem.
Stropní montáž: Při použití držáku ke zdvižení
projektoru (volitelný doplněk) před plátnem.
Zadní, strop: Při použití držáku ke zdvižení projektoru
(volitelný doplněk) za (průsvitným) plátnem.
Auto strop: Při použití držáku ke zdvižení projektoru
před plátnem, automaticky nastavit režim stropní
instalace.
Auto strop, zadní: Při použití držáku ke zdvižení
projektoru za plátnem, automaticky nastavit režim
stropní instalace.
51
Nabídka Způsob projekce
Displej
Automatické nast. PC
Jemná synch.
0
H pozice
0
V pozice
0
H. velikosti
Poměr stran
Způsob projekce
0
Normální
Přední
Pozice nabídky
Vlevo nahoře
Pozadí displeje
Modrá
Systém
-----
Displej
Pozice nabídky
Tato funkce se používá k nastavení pozice obrazové
nabídky.
Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači nebo
na horním obslužném panelu a zobrazte tak obrazovou
nabídku. Stisknutím tlačítka  vyberte nabídku
Displej a poté stiskněte tlačítko <OK> nebo .
1) S
tiskněte tlačítko
a vyberte nabídku [Pozice
nabídky].
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
3) Stisknutím tlačítka
změňte pozici nabídky.
Nabídka Pozice nabídky
Displej
Automatické nast. PC
Jemná synch.
0
H pozice
0
V pozice
0
H. velikosti
Poměr stran
Způsob projekce
0
Normální
Přední
Pozice nabídky
Vlevo nahoře
Pozadí displeje
Modrá
Systém
-----
Vlevo nahoře...... Nabídka se bude zobrazovat v levém
horním rohu obrazu.
Vpravo nahoře.... Nabídka se bude zobrazovat
v pravém horním rohu obrazu.
Uprostřed............ Obrazová nabídka se bude
zobrazovat uprostřed´obrazu.
Vlevo dole........... Nabídka se bude zobrazovat v levém
dolním rohu obrazu.
Vpravo dole........ Nabídka se bude zobrazovat
v pravém dolním rohu obrazu.
Pozadí displeje
Tato funkce se používá k nastavení barvy pozadí.
Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači nebo
na horním obslužném panelu a zobrazte tak obrazovou
nabídku. Stisknutím tlačítka vyberte nabídku
Displej a poté stiskněte tlačítko <OK> nebo .
1) S
tiskněte tlačítko
a vyberte nabídku
[Pozadí displeje].
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
3) S
tiskněte tlačítko
a vyberte požadovanou
položku.
Modrá...... Celá promítací plocha bude modrá.
Černá....... Celá promítací plocha bude černá.
Poznámka:
Tato funkce nebude k dispozici, zvolíte-li vstupní
signál Displej USB, Memory Viewer nebo Síť.
52
Nabídka Zobrazení pozadí
Displej
Automatické nast. PC
Jemná synch.
0
H pozice
0
V pozice
0
H. velikosti
Poměr stran
Způsob projekce
0
Normální
Přední
Pozice nabídky
Vlevo nahoře
Pozadí displeje
Modrá
Systém
-----
Displej
Systém
Výběr formátu signálu
Je-li jako zdroj vstupního signálu zvoleno PC, projektor tento signál rozpozná a přizpůsobí se mu
automaticky. Správný obraz lze nastavit bez jakéhokoli nastavování.
Projektor zobrazí jednu z těchto položek:
Auto
-----
Funkce Aut. nast. PC provede
veškerá nezbytná nastavení
vašeho projektoru pro správný
obraz. Zobrazuje-li se obraz
nesprávně, upravte jej ručně.
Nabídka Systém
Displej
<System>
1024 x 768,60Hz
1280 x 800,60Hz
1920 x 1200,60Hz
Nebyl rozpoznán žádný signál
z počítače. Zkontrolujte spojení
mezi počítačem a projektorem.
----------
Vybraný vstupní signál se zobrazí
v nabídce Systém.
Poznámka:
Projektor může uchovávat data
vygenerovaná funkcí Aut. nast. PC.
Vyberte formát signálu ručně.
1. Stisknutím tlačítka MENU dálkového ovladače
zobrazte obrazovou nabídku. Tisknutím tlačítka
označte ikonu Vstup a následným stisknutím tlačítka
nebo tlačítka OK zobrazte nabídku Vstup.
2. Tisknutím tlačítka
vyberte Systém a poté
stiskněte tlačítko OK.
53
Poznámka:
Nabídka Systém se deaktivuje po
výběru některé z těchto voleb: HDMI-1,
HDMI-2, Memory Viewer, LAN, Displej
USB.
Displej
Video
Vyberte tuto funkci pro nastavení rozlišení vstupního
signálu, které je kompatibilní s PC.
Nastavte systém barev vstupního videosignálu nebo
režim skenování komponentního vstupního signálu.
1) Stiskněte tlačítko
a vyberte nabídku
[Systém].
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
3) Stiskněte tlačítko
a vyberte požadovaný
systém.
Nabídka Systém
Displej
Systém
AUTO
PAL
SECAM
NTSC
NTSC4.43
PAL-M
PAL-N
PAL60
Vstupní signál počítače
1024x768 60HZ, atd.: zobrazí kompatibilní název
vstupního signálu.
Auto: Nemá-li projektor vstupní signál kompatibilní
se signálem připojeného PC, může se
automaticky nastavit PC a systém zobrazí
Auto. Nepromítá-li se správný obraz, nastavte
jej ručně tak aby odpovídal vašemu počítači.
- - - -: Ž
ádný vstupní signál z PC. Zkontrolujte
připojení.
Vstupní videosignál
Auto: Pokud projektor zvolí systém barev
vstupního signálu automaticky. Nastavte
[PAL-M] nebo [PAL-N].
[PAL]/[SECAM]/[NTSC]/[NTSC4.43]/[PAL-M]/
[PAL-N]/[PAL60]:Pokud projektor není schopen
zobrazit obraz správně v režimu
[Auto], nastavte formát vstupního
signálu ručně.
54
Nabídka Systém při nastavení vstupu
Video.
Nastavení barev
Režim obrazu
Vyberte Nastavení barev a nastavte režim obrazu a kvalitu promítaného
obrazu
Přímá obsluha
Stisknutím tlačítka IMAGE dálkového ovladače volíte
požadovaný režim obrazu.
Dálkový ovladač
Obsluha nabídky
Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači
nebo na horním obslužném panelu a zobrazte tak
obrazovou nabídku. Stisknutím tlačítka vyberte
nabídku Nastavení barev a poté stiskněte tlačítko
<OK> nebo .
1) S
tiskněte tlačítko
a vyberte nabídku [Režim
obrazu].
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
3) Stiskněte tlačítko
a vyberte požadovanou položku.
Prezentace
Režim obrazu vhodný pro prohlížení textů v jasné
místnosti.
Obraz
Režim obrazu (pro PC)
Nastavení barvy
Standardní
Režim obrazu
32
Kontrast
32
Jas
Střední
Barevná teplota
Červená
32
Zelená
32
Modrá
32
Ostrost
0
Standardní
Výchozí režim projektoru.
Kino
Obohacená stupnice šedi pro sledování filmů.
Tabule (zelená)
Režim obrazu určený pro promítání na (zelenou)
tabuli. Optimalizuje kvalitu obrazu promítaného na
(zelenou) tabuli. Je určen spíš pro zelenou než pro
černou tabuli.
Barevná tabule
Režim obrazu vhodný pro promítání obrazu na
červenou, modrou, žlutou nebo zelenou stěnu.
Stisknutím tlačítka <OK> zobrazte nabídku Barevná
tabule a poté tisknutím tlačítka
vyberte položku
Červená, Modrá, Žlutá nebo Zelená. Poté stiskněte
tlačítko <OK>.
Uživatelský obraz
Uživatel může upravit nastavení barev.
55
Barevná tabule
Nastavení barvy
Barevná tabule
Červená
Modrá
Zelená
Žlutá
Nastavení barev
Nastavení barev
Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači nebo
na horním obslužném panelu a zobrazte tak obrazovou
nabídku. Stisknutím tlačítka vyberte nabídku
Nastavení barev a poté stiskněte tlačítko <OK> nebo .
1) Stiskněte tlačítko
a vyberte požadovanou
položku.
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
3) Tisknutím tlačítka
nastavte požadovanou
hodnotu.
Nastavení barev (pro PC/HDMI)
Nastavení barvy
Režim obrazu
Kontrast
Jas
Barevná teplota
Standardní
32
32
Střední
Červená
32
Zelená
32
Modrá
32
Ostrost
0
Kontrast
Tisknutím tlačítka  snižujete kontrast v rozsahu 0 - +63.
Tisknutím tlačítka  zvyšujete kontrast v rozsahu 0 - +63.
Jas
Tisknutím tlačítka  snižujete jas v rozsahu 0 - +63.
Tisknutím tlačítka  zvyšujete jas v rozsahu 0 - +63.
Barevná teplota(pro vstup PC/HDMI)
Stisknutím tlačítka  vyberte požadovanou teplotu
barev (Nízká, Střední nebo Vysoká)
Vysoká teplota: postupně zmodrá.
Střední teplota: Vhodná přirozená barva.
Vysoká teplota: postupně zčervená.
Sytost barev (pro vstup Video)
Tisknutím tlačítka  sytost snížíte, tisknutí tlačítka 
sytost zvýšíte.
Vyvážení barev (pro vstup Video)
Tisknutím tlačítka  zvolte požadovaný odstín.
Červená
Tisknutím tlačítka  červený odstín zeslabíte a tisknutím
tlačítka  jej zesílíte.
Zelená
Tisknutím tlačítka  zelený odstín zeslabíte a tisknutím
tlačítka  jej zesílíte.
Modrá
Tisknutím tlačítka  modrý odstín zeslabíte a tisknutím
tlačítka  jej zesílíte.
Ostrost
Tisknutím tlačítka  obraz změkčíte a tisknutím tlačítka
 jej zostříte, rozsah nastavení je 0 - +15.
56
Nastavení barev (pro Video)
Nastavení barvy
Režim obrazu
Standardní
Kontrast
32
Jas
32
Sytost barev
32
Vyvážení barev
32
Červená
32
Zelená
32
Modrá
32
Ostrost
0
Nastavení
Projektor má funkci Nastavení, další funkce můžete volit dle
popisu níže.
Obsluha nabídky
Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači nebo
na horním obslužném panelu a zobrazte tak obrazovou
nabídku. Stisknutím tlačítka vyberte nabídku
Nastavení a poté stiskněte tlačítko <OK> nebo .
1) Stiskněte tlačítko
a vyberte požadovanou
položku.
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
3) Tisknutím tlačítka
nastavte volby.
Přímé spuštění
Projektor můžete spouštět zapojením síťové šňůry
do zásuvky.
1) Stiskněte tlačítko
a vyberte nabídku [Přímé
spuštění].
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
3) Stiskněte tlačítko
a vyberte požadovanou
položku.
Nabídka Nastavení
Nastavení
Při spuštění
Pohotovostní režim
Vysoká výška
Vyp.
Ovládání kontrolek
Rychlé chlazení
Uzavřený text
Normální
Vyp.
Zámek kláves
lris
Zap.
Zvuk
Nastavení HDMI
Přímé spuštění
Nastavení
Při spuštění
Pohotovostní režim
Vysoká výška
Vyp.
Ekonomický
Vyp.
Ovládání kontrolek
Rychlé chlazení
Uzavřený text
Normální
Vyp.
Zámek kláves
lris
VYP...... Přejít do pohotovostního režimu.
ZAP.......Okamžitě spustit.
Vyp.
Ekonomický
Zap.
Zvuk
Nastavení HDMI
Pohotovostní režim
Prostřednictvím sítě můžete nastavovat spotřebu
v pohotovostním režimu bez ohledu na místo
instalace projektoru
1) Stiskněte tlačítko
a vyberte nabídku
[¨Pohotovostní režim].
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
3) Tisknutím tlačítka
upravte úrovně.
Normální...........Ani v pohotovostním režimu nejsou
aktivní žádná omezení funkce sítě
či sériového rozhraní.
Wake On Lan....Tento režim snižuje spotřebu
elektřiny a čeká na řídicí paket
Wake on Lan.
V tomto režimu nebude k dispozici
síť ani sériové rozhraní RS-232C
s výjimkou příkazu POWER.
Eko...................K dispozici bude pouze sériové
rozhraní RS-232C.
57
Pohotovostní režim
Nastavení
Při spuštění
Pohotovostní režim
Vysoká výška
Vyp.
Ekonomický
Vyp.
Ovládání kontrolek
Rychlé chlazení
Uzavřený text
Normální
Vyp.
Zámek kláves
lris
Zvuk
Nastavení HDMI
Zap.
Nastavení
Vysoká výška
Můžete změnit nastavení rychlosti chladicího ventilátoru
podle nadmořské výšky místa instalace projektoru.
1) Stiskněte tlačítko
a vyberte nabídku [Vysoká
výška].
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
3) Stiskněte tlačítko
a vyberte požadovanou nabídku.
VYP: Normální rychlost. Vyberte volbu VYP,
provozujete-li projektor v běžné nadmořské výšce.
ZAP: Rychlejší ventilátor než v režimu VYP. Tuto
volbu použijte, provozujete-li projektor ve vysoké
nadmořské výšce.
Vysoká výška
Nastavení
Při spuštění
Pohotovostní režim
Vysoká výška
Vyp.
Ekonomický
Vyp.
Ovládání kontrolek
Rychlé chlazení
Uzavřený text
Normální
Vyp.
Zámek kláves
lris
Zap.
Zvuk
Nastavení HDMI
Poznámka:
●● Volbu vysoké nadmořské výšky aktivujte,
provozujete-li projektor v nadmořské výšce
1400 - 2700 metrů.
Ovládání kontrolek
Změňte jas lampy podle prostředí a cíle provozu
projektoru.
1) Stiskněte tlačítko
a vyberte nabídku [Ovládání
kontrolek].
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
3) Tisknutím tlačítka
přepněte na požadovanou
nabídku.
Normální....Normální jas.
Eko.............Snížíte jas, omezíte spotřebu
energie a prodloužíte tak životnost
lampy.
58
Ovládání kontrolek
Nastavení
Při spuštění
Pohotovostní režim
Vysoká výška
Vyp.
Ekonomický
Vyp.
Ovládání kontrolek
Rychlé chlazení
Uzavřený text
Normální
Vyp.
Zámek kláves
lris
Zvuk
Nastavení HDMI
Zap.
Nastavení
Rychlé chlazení
Vyberte dobu chlazení po vypnutí projektoru.
1) S
tiskněte tlačítko
a vyberte nabídku [Rychlé
chlazení].
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
3) Tisknutím tlačítka
přepněte na požadovanou
nabídku.
Rychlé chlazení
Nastavení
Při spuštění
Pohotovostní režim
Vysoká výška
Vyp.
Ovládání kontrolek
Normální..... Provozovat běžným způsobem.
Rychlé chlazení
60 s............. Provozovat rychleji než v normálním
režimu, avšak s vyšší hlasitostí.
Zámek kláves
Uzavřený text
Okamžitě.... Tuto funkci vyberte, chcete-li odpojovat
napájení bezprostředně po vypnutí bez
čekání na vychladnutí projektoru.
Vyp.
Ekonomický
lris
Normální
Vyp.
Zap.
Zvuk
Nastavení HDMI
Poznámka:
●● Zvolíte-li volbu [Okamžitě], bude doba
restartování projektoru po jeho vypnutí delší.
●● Někdy může vychladnutí lampy trvat déle než
obvykle.
Uzavřený tex
Titulky se používají k zobrazení hovorů zvukové stopy
a dalších informací na plátně. Výběrem této funkce
přepnete na kanál se vstupním signálem titulků.
1) Stiskněte tlačítko
a vyberte nabídku [Uzavřený
text].
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
3) Tisknutím tlačítka
přepněte na požadovanou
nabídku.
VYP: Bez titulků.
CC1......Zobrazit data CC1.
CC2......Zobrazit data CC2.
CC3......Zobrazit data CC3.
CC4......Zobrazit data CC4.
Uzavřený text
Nastavení
Při spuštění
Pohotovostní režim
Vysoká výška
Vyp.
Ekonomický
Vyp.
Ovládání kontrolek
Rychlé chlazení
Uzavřený text
Normální
Vyp.
Zámek kláves
lris
Zvuk
Nastavení HDMI
Poznámka:
●● Pokud funkci titulků nelze použít, ikona je
zešedlá.
●● Funkce titulků není k dispozici, zobrazuje-li
se obrazová nabídka nebo časovač.
59
Zap.
Nastavení
Zámek kláves
Touto funkcí zamknete a odemknete tlačítka obslužného
panelu a dálkového ovladače.
1) Stiskněte tlačítko
a vyberte nabídku [Zámek kláves].
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
3) Tisknutím tlačítka
přepněte na požadovanou nabídku.
Zámek kláves
Nastavení
Vyp.
Při spuštění
Pohotovostní režim
Ekonomický
Vyp.
Vysoká výška
VYP...................... Tlačítka obslužného panelu a
dálkového ovladače jsou funkční.
Ovládání kontrolek
Projektor............... Tlačítka obslužného panelu jsou
mimo provoz.
Zámek kláves
Rychlé chlazení
Normální
Uzavřený text
Vyp.
Zap.
lris
Zvuk
Dálkový ovladač.... Tlačítka dálkového ovladače jsou
mimo provoz.
Nastavení HDMI
Poznámka:
●● Uzamknete-li horní obslužný panel a nebudete
mít k dispozici dálkový ovladač nebo dojde
k jeho poškození, obraťte se na svého prodejce
nebo na zákaznické středisko.
IRIS
IRIS
Nastavte světelnost obrazového signálu a promítejte
s důrazem na kontrast.
1) Stiskněte tlačítko
a vyberte nabídku [Iris].
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
3) Tisknutím tlačítka
upravte úrovně.
Nastavení
VYP.... Žádná úprava.
Uzavřený text
Vyp.
Při spuštění
Pohotovostní režim
Ekonomický
Vyp.
Vysoká výška
Ovládání kontrolek
Rychlé chlazení
Normální
Vyp.
Zámek kláves
ZAP..... Úprava Iris.
Zap.
lris
Zvuk
Nastavení HDMI
Zvuk
Vyberte tuto funkci, chcete-li provést nastavení zvuku.
1) Stiskněte tlačítko
a vyberte nabídku [Zvuk].
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
3) Tisknutím tlačítka
přepněte na požadovanou
nabídku.
Hlasitost.......Tisknutím tlačítka  zvýšíte hlasitost, rozsah
0 až +25.
Tisknutím tlačítka  snížíte hlasitost, rozsah
0 až +25.
Ztlumit..........Stisknutím tlačítka
zapnete nebo
vypnete funkci ztlumení.
ZAP: Bez zvuku.
VYP: Aktivní zvukový výstup.
60
Zvuk
Nastavení
Vyp.
Při spuštění
Pohotovostní režim
Ekonomický
Vyp.
Vysoká výška
Ovládání kontrolek
Rychlé chlazení
Normální
Uzavřený text
Vyp.
Zámek kláves
Zap.
lris
Zvuk
Nastavení HDMI
...
Nastavení
Nastavení HDMI
Je-li externí zařízení připojeno ke konektoru HDMI
projektoru a obraz nelze normálně promítat, zapněte
nastavení obrazu nebo zvuku.
Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači nebo
na horním obslužném panelu a zobrazte tak obrazovou
nabídku. Stisknutím tlačítka vyberte nabídku
Nastavení a poté stiskněte tlačítko <OK> nebo 
a zobrazte tak podnabídku.
1) Stiskněte tlačítko
a vyberte nabídku [Nastavení
HDMI].
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
● Okamžitě se zobrazí [Nastavení HDMI].
3) Stisknutím tlačítka
vyberte volbu [Obraz] nebo
[Zvuk].
4) Stiskněte tlačítko <OK>.
Nastavení HDMI
Nastavení
Vyp.
Při spuštění
Pohotovostní režim
Ekonomický
Vyp.
Vysoká výška
Ovládání kontrolek
Rychlé chlazení
Normální
Uzavřený text
Vyp.
Zámek kláves
lris
Zap.
Zvuk
Nastavení HDMI
...
Poznámka:
●● Volbu HDMI lze zvolit pouze pro kanál HDMI-1
a HDMI-2.
Rozsah vstupu HDMI
Auto
Omezený
Úplný
Automatické nastavení úrovně signálu.
Zadejte hladinu omezení signálu 16 až 235.
Zadejte hladinu úplného signálu 0 až 255.
Poznámka:
●● Optimální nastavení projektoru závisejí na externím výstupním zařízení.
●● Pro externí výstup věnujte pozornost návodu k použití externího zařízení.
Zvuk
HDMI
Audio I/F
Při připojení kabelu HDMI pro přenos obrazu a zvuku, nepotřebuje-li uživatel
samostatný zvukový signál.
Má-li být externí zvukový signál přiváděn přes konektore AUDIO IN.
Nastavení EQ
Změňte hladinu příjmu HDMI podle zařízení AV připojeného ke vstupnímu
REŽIM 1-4 konektoru HDMI. Dochází-li k rušení obrazu nebo pokud se obraz vůbec
nezobrazuje, změňte nastavení.
61
Rozšířené
Projektor má funkci Rozšířit, další funkce můžete volit dle popisu
níže.
Obsluha nabídky
Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači
nebo na horním obslužném panelu a zobrazte tak
obrazovou nabídku. Stisknutím tlačítka  vyberte
nabídku Rozšířit a poté stiskněte tlačítko <OK>
nebo .
1) Stiskněte tlačítko
a vyberte požadovanou
položku.
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
3) Tisknutím tlačítka
nastavte volby.
4) Stiskněte tlačítko <OK>.
Nabídka Rozšířit
Rozšířit
Jazyk
Aut. nastavení
Keystone
Logo
Zabezpečení
Řízení napájení
Čítač filtru
Testovací vzor
Síť
Počáteční nastavení
Čítač kontrolek
Jazyk
Uživatelé si mohou zvolit jazyk obrazové nabídky.
1) Stiskněte tlačítko
a vyberte nabídku [Jazyk].
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
3) Stiskněte tlačítko
a vyberte požadovaný jazyk.
4) Stiskněte tlačítko <OK>.
Názvy nabídek, nastavení, obrazovkových nabídek,
tlačítek atd. lze zobrazit ve zvoleném jazyce.
Váš projektor podporuje více jazyků. Můžete volit
z těchto jazyků: angličtina, němčina, francouzština,
italština, španělština, polština, švédština, holandština,
portugalština, japonština, zjednodušená čínština,
tradiční čínština, korejština, ruština, arabština,
turečtina, finština, norština, dánština, indonéština,
maďarština, čeština, kazaština, vietnamština,
thajština, perština.
62
Jazyk
Rozšířit
Jazyk
Aut. nastavení
Keystone
Logo
Zabezpečení
Řízení napájení
Čítač filtru
Testovací vzor
Síť
Počáteční nastavení
Čítač kontrolek
...
Rozšířené
Aut. nastavení
Stisknutím tlačítka AUTO dálkového ovladače provedete
tyto funkce: Hledání vstupů, Aut. nast.
PC a Aut. keystone.
1) Stiskněte tlačítko
a vyberte nabídku [Aut. nastavení].
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
3) S
tiskněte tlačítko
a vyberte požadované položky.
Hledání vstupů: Vyberte tuto funkci, chcete-li provést
automatickou detekci signálu a poté
zahájit promítání.
Aut. nast. PC: Vyberte tuto funkci, chcete-li automaticky
nastavit [Fázi], [H pozici], [V pozici] a
[H velikost] při vstupu analogových signálů
do projektoru.
Aut. keystone: Tuto funkci vyberte, chcete-li automaticky
upravit svislou deformaci promítaného
obrazu.
Aut. nastavení
Rozšířit
Aut. nastavení
Vyhledání vstupu
Zap.
Automatické nast. PC
Zap.
Aut. Keystone
Vyp.
Poznámka:
●● Musí být nastaveno nejméně jedno z těchto
nastavení: Hledání vstupů, Aut. nast. PC a Aut.
keystone.
●● Nastavte projektor ručně, pokud promítaný
obraz vykazuje deformaci i přes použití funkce
Aut. keystone.
●● Nastavíte-li pro Zrcadlení H/V hodnotu Stropní
montáž nebo Zadní, strop, a uživatelé uvedou
projektor do stavu stropní instalace, nebude
funkce Aut. keystone k dispozici.
●● Nastavíte-li pro Zrcadlení H/V hodnotu Auto
strop nebo Auto strop, zadní, a uživatelé uvedou
projektor do stavu stropní instalace, nebude
funkce Aut. keystone k dispozici.
Keystone
Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači nebo
na horním obslužném panelu a zobrazte tak obrazovou
nabídku. Stisknutím tlačítka vyberte nabídku Rozšířit
a poté stiskněte tlačítko <OK> nebo .
1) Stiskněte tlačítko
a vyberte nabídku [Keystone].
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
3) S
tiskněte tlačítko
a vyberte požadovanou položku.
4) Stiskněte tlačítko <OK>.
Keystone
Rozšířit
Jazyk
Aut. nastavení
Keystone
Logo
Zabezpečení
Řízení napájení
Čítač filtru
Testovací vzor
Síť
Počáteční nastavení
Čítač kontrolek
63
...
Rozšířené
Keystone
● Tato funkce je k dispozici pouze je-li aktivní funkce
Aut. keystone.
Uložit......Uchová nastavení keystone i po vypnutí
projektoru a po odpojení projektoru
Reset......Funkce keystone se zruší po vypnutí
projektoru nebo po odpojení síťové šňůry.
Podnabídka Keystone
Rozšířit
Keystone
Keystone
Uložit
H / V Keystone
Oprava rohu
Oprava zakřivení
Restartovat hodnotu
H/V Keystone
Vyberte tuto funkci, chcete-li upravit promítaný
obraz ve vodorovném nebo ve svislém směru
Tisknutím tlačítka 
zkrátíte horní okraj
Tisknutím tlačítka 
zkrátíte dolní okraj
Tisknutím tlačítka 
zkrátíte levý okraj
Tisknutím tlačítka 
zkrátíte pravý okraj
Oprava rohu
Tuto funkci vyberte, chcete-li opravit obraz
s deformovanými rohy.
Tisknutím tlačítka
 měňte lichoběžníkovitost
ve čtyřech rozích plátna. Čtyři rohy se přepínají
v tomto pořadí:
Oprava rohu
Levý horní
Pravý horní
Pravý dolní
Poznámka:
●● Bílá šipka signalizuje, že není aktivní žádná oprava.
●● Červená šipka označuje směr lichoběžníkové deformace.
●● Šipka zmizí při dosažení maximální hodnoty opravy.
64
Levý dolní
Rozšířené
Oprava zakřivení (LV-WX370, LV-X350)
Vyberte tuto funkci, chcete-li provést opravu promítaného
obrazu s nestejnoměrnou linearitou nebo odstranit vodorovné
či svislé ohnutí obrazu.
Tisknutím tlačítka
 nastavte volby.
Položka
Operace
Nastavení
Stiskněte 
Upravit ze stavu B do stavu A
Stiskněte 
Upravit ze stavu A do stavu B
Stiskněte 
Upravit ze stavu B do stavu A
Stiskněte ▼
Upravit ze stavu A do stavu B
Kompenzace X
opravy zakřivení
Stiskněte 
Seřídit deformaci vpravo
Stiskněte 
Seřídit deformaci vlevo
Kompenzace Y
opravy zakřivení
Stiskněte 
Seřídit deformaci nahoře
Stiskněte ▼
Seřídit deformaci dole
Získ X/Y opravy
zakřivení
A
B
A
B
Poznámka:
●● Pokud po nastavení hodnot H/V uživatel provede nastavení Oprava rohu a Oprava
zakřivení, hodnoty H/V keystone budou resetovány. Pokud po nastavení hodnot Oprava
rohu a Oprava zakřivení uživatel provede nastavení H/V keystone, dojde k resetu
nastavení Oprava rohu.
●● Kompenzaci X a kompenzaci Y opravy zakřivení nelze provádět samostatně. Kompenzaci
X opravy zakřivení a Kompenzaci Y opravy zakřivení proveďte po nastavení Opravy
zakřivení X/Y.
●● Stisknutím tlačítka KEYSTONE dálkového ovladače zobrazte obrazovou nabídku
Keystone (obsahuje tyto položky: H / V keystone, Oprava rohu, Oprava zakřivení
a Resetovat hodnoty) a poté stisknutím tlačítek ▲▼ přepínejte mezi čtyřmi volbami.
●● Maximální rozsah nastavení lichoběžníkovitosti je ±30 ° svisle a ±15 ° vodorovně.
Nicméně kvalita obrazu se sníží a bude obtížné obraz zaostřit. Instalujte projektor
v takové poloze, aby bylo možné použít minimální hodnoty úpravy.
●● Velikost obrazu se mění s různými hodnotami nastavení H/V keystone.
●● Nastavení Keystone může ovlivnit poměr stran obrazu.
Resetovat hodnoty
Tuto funkci vyberte, chcete-li pro provedená nastavení
obnovit výchozí hodnoty.
1) Stiskněte tlačítko
 a vyberte volbu [Resetovat
hodnoty].
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
● Byl proveden reset hodnot nastavení Keystone.
65
Rozšířené
Nabídka Logo
Logo
Rozšířit
Logo (včetně nastavení loga a hesla pro logo) Tuto
funkci můžete použít k výběru obrazovky s logem,
k uzamknutí loga heslem, ke změně hesla pro zapnutí
projektoru a k nastavení výchozí obrazovky s logem.
1) Stiskněte tlačítko
a vyberte nabídku [Logo].
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
3) Stiskněte tlačítko
a vyberte požadované položky.
Výběr loga
Vyberte tuto volbu a nastavte obrazovku s logem, která
se zobrazí po spuštění projektoru.
Canon (výchozí).... Zobrazuje výchozí obrazovku s logem.
Uživatel*...............Zobrazuje obrazovku se snímkem.
VYP......................Zobrazuje obrazovku s odpočtem času.
* Pouze pro LV-WX370 / LV-X350
Logo
Vybrat logo
Výchozí
Záznam
Kód PIN zámku loga
Vyp.
Změna kódu PIN loga
Poznámka:
●● Po změně hesla pro logo si nové
heslo zapamatujte a případně
si je poznamenejte a uložte na
bezpečném místě. Pokud toto
heslo ztratíte či zapomenete,
nebudete je moci změnit.
Snímek (LV-WX370 / LV-X350)
Umožňuje zachycení zpracovávaného obrazu a jeho použití k zobrazení po spuštění nebo při
prodlevách prezentací.
Chcete-li zachytit promítaný obraz, stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se okno s potvrzením. Snímek
pořídíte stisknutím tlačítka Ano.
Po pořízení snímku promítaného obrazu použijte volbu „Vybrat logo“ a nastavte hodnotu „Uživatel“.
Nadále se bude pořízený snímek zobrazovat při spouštění projektoru.
Uzamknutí loga heslem
Uzamknutí loga heslem
Tato funkce brání neoprávněným osobám ve změně obrazovky s logem.
VYP....Obrazovku s logem lze měnit prostřednictvím nabídky Logo.
ZAP.....Obrazovku s logem nelze změnit bez hesla.
Chcete-li ochranu loga heslem změnit, stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se dialogové okno umožňující
změnu hesla loga. Níže uvedeným způsobem zadejte heslo pro obrazovku s logem.
● Tisknutím tlačítka se šipkou  vyberte číslo, a poté stisknutím tlačítka OK toto číslo zadejte
a přesuňte kurzor. Zadané číslo se zobrazuje jako řetězec „*“. Chcete-li upravit zadané číslo,
stisknutím tlačítka MENU přesuňte kurzor na číslo, které chcete změnit, a tisknutím tlačítka
vyberte požadované číslo.
● Zopakováním tohoto postupu zadejte trojmístné číslo. Po zadání trojmístného čísla přesuňte
kurzor na tlačítko Nastavit. Stiskněte tlačítko OK.
● Je-li heslo neplatné, zobrazí se červeně jako „***“. Pokuste se zadat platné heslo.
● Po zadání platného hesla obrazovky s logem můžete zapínat a vypínat tisknutím tlačítka .
Změna hesla pro logo
Heslo pro logo můžete změnit použitím libovolné kombinace tří číslic. Stisknutím tlačítka OK
použijete změnu hesla pro logo. Zobrazí se dialogové okno pro změnu hesla loga. Tisknutím šipky
 zadejte platné nové heslo. Zobrazí se dialogové okno Nové heslo pro logo. Nastavte nové
heslo pro logo, zkontrolujte obsah dialogového okna, vyberte volbu Ano a nastavte tak nové heslo.
Nové heslo si zapamatujte a případně si je poznamenejte a uložte na bezpečném místě.
Chcete-li heslo ochraňující logo zrušit, obnovte výchozí nastavení.
66
Rozšířené
Zabezpečení
Nabídka Zabezpečení
Nastavte heslo ochraňující obsluhu projektoru a zabraňte
tak neoprávněným osobám v používání vašeho projektoru.
Po zapnutí projektor zobrazí obrazovku [Heslo].
1) Stiskněte tlačítko
a vyberte nabídku [Zabezpečení].
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
3) Tisknutím tlačítka
přepněte na požadovanou
položku.
Rozšířit
Zabezpečení
Zámek kódu PIN
Vyp.
Změna kódu PIN
Ochrana heslem
Ochrana heslem
Tato funkce brání neoprávněným osobám v používání projektoru.
VYP....Funkce ochrany heslem je vypnutá.
ZAP.....Při spuštění projektoru se zobrazí obrazovka [Heslo]. Chcete-li změnit heslo zámku nebo
heslo (tři číslice), musíte zadat heslo.
Výchozí heslo je „111.“
Změna hesla
● Heslo lze změnit. Klepněte na tlačítko [OK] a vyberte volbu [Změnit heslo]. Po zobrazení
dialogového okna [Heslo] tisknutím tlačítek [← / →] zadejte platné heslo a stisknutím tlačítka
[Nastavit] zobrazte dialogové okno [Nové heslo]. Nastavte nové heslo, potvrďte obsah
v dialogovém okně a stisknutím tlačítka Nastavit nastavte nové heslo.
● Místo zadaného čísla se zobrazí „*“. Chcete-li upravit zadané číslo, stisknutím tlačítka 
přesuňte kurzor na číslo, které chcete změnit, a tisknutím tlačítka  vyberte požadované číslo.
● Zopakováním tohoto kroku zadejte trojmístné číslo.
● Zadejte trojmístné číslo a přesuňte kurzor na tlačítko „Nastavit“. Stiskněte tlačítko OK a můžete
začít používat projektor.
● Je-li heslo neplatné, zobrazí se červeně jako „***“. Pokuste se zadat platné heslo.
● Nové heslo si zapamatujte a případně si je poznamenejte a uložte na bezpečném místě.
Zrušení hesla
(1) Zároveň stiskněte a přidržujte stisknutá tlačítka [POWER] a [OK] na projektoru, připojte
síťovou šňůru k projektoru a vyčkejte, až kontrolka LED přestane blikat a začne nepřerušovaně
svítit.
(2) Po stisknutí a rozsvícení tlačítka [POWER] se zobrazí obrazovka pro zadání hesla. Zadejte
„111“.
(3) Použijte položku obrazové nabídky Zabezpečení >> Heslo >> „ZAP“. Po opětovném zobrazení
zadávací obrazovky zadejte výchozí hodnotu (111) a pro heslo nastavte „VYP“ nebo nastavte
nové heslo.
67
Rozšířené
Řízení napájení
V zájmu snížení spotřeby elektřiny a prodloužení
životnosti lampy funkce řízení napájení vypne lampu
projektoru v situaci, kdy projektor nebude po určitou
dobu přijímat žádný vstupní signál.
1) Stiskněte tlačítko
a vyberte nabídku [Řízení
napájení].
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
3) Tisknutím tlačítka
přepněte na požadovanou
položku.
Připraveno.............. Kontrolka napájení bliká
zeleně po úplném vychladnutí
lampy. Lampa se znovu zapne
po připojení vstupního signálu
nebo po stisknutí libovolného
tlačítka (kromě tlačítka POWER
) na zadním panelu nebo na
dálkovém ovladači v tomto stavu.
Vypnout................... Projektor se vypne po úplném
vychladnutí lampy.
Vypnout................... Funkce řízení napájení je
vypnutá.
Časovač.................. Po uplynutí 30 sekund od
přerušení vstupního signálu
bez stisknutí tlačítek časovač
zobrazí zprávu „Žádný signál“.
Časovač provádí odpočet do
vypnutí lampy. Tisknutím
šipek můžete časovač nastavit
v rozsahu 1 až 30 minut.
Připraven odpočet.... ● Nastavte interval od
režimu připravenosti do
pohotovostního režimu
(0 až 30). Nastavíte-li 0 minut,
projektor automatickou změnu
provádět nebude.
● Stisknutím tlačítka POWER
přepnete projektor
z režimu připravenosti do
pohotovostního režimu a
stisknutím kteréhokoli jiného
tlačítka jej zapnete.
Nabídka Řízení napájení
Rozšířit
Řízení napájení
Připraveno
Vypnout
Vyp.
Časovač
5 Min.
Odpočítávání připraveno
5 Min.
Řízení napájení
Žádný signál
01:20
Zbývající čas před
vypnutím lampy.
Poznámka:
●● Výchozí nastavení pro pohotovostní režim: 5 minut. Odpočet pro režim připravenosti:
5 minut.
68
Rozšířené
Čítač filtru
Touto funkcí vynulujete čas používání filtru a zastavíte
zobrazení výstrahy.
1) Stisknutím tlačítka
vyberte nabídku [Čítač filtru].
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
3) Tisknutím tlačítka
přepněte na požadovanou
položku.
Po dosažení uživatelem nastaveného času čištění se
v obrazu zobrazí ikona filtru upozorňující uživatele na
nutnost vyčištění filtru projektoru. Po vyčištění filtru
nastavte počáteční stav a časovač. Po resetu čítače
filtru výstražná ikona zmizí.
Filtr..........................Zobrazuje dobu používání filtru.
Časovač.................Nastavte dobu zobrazení
výstražné ikony.
Reset čítače filtru....Vynuluje čítač filtru.
Kontrola filtru..........Kontrola teploty uvnitř projektoru
a provedení příslušných opatření.
ZAP: ● Kontrola filtru.
Po provedení kontroly filtru
projektorem obrazovka
zobrazí výstražnou ikonu
„Výstraha filtru:
Vyměňte filtr!“
VYP: NEKONTROLOVAT filtr.
Poznámka:
●● V obraze se zobrazí ikona „Výstraha filtru:
Vyměňte filtr!“, pokud projektor při kontrole
zjistí nedostatky. Výstražná ikona automaticky
zmizí po 30 sekundách a v této době bude
funkční pouze tlačítko POWER.
69
Nabídka Čítač filtru
Rozšířit
Čítač filtru
Čítač filtru
1H
Časovač
200H
Resetování čítače filtru
Kontrola filtru
O
Resetování čítače filtru?
Ano
Přesunout
Ne
OK
Upozornění - filtr
Vybrat
MENU
zadní
Rozšířené
Testovací vzor
Tato funkce zobrazí vestavěný testovací vzor projektoru.
1) Stisknutím tlačítka
vyberte nabídku [Testovací
vzor].
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
3) Tisknutím tlačítka
přepněte na požadovanou
položku.
4) Stiskněte tlačítko <OK>.
Stupně šedi 1 / Stupně šedi 2 / Stupně šedi 3 /
Stupně šedi 4 / Barevná stupnice / Červená / Zelená /
Modrá / Šrafování / Bílá / Černá / Šedý rastr: Použijte
obrazovou nabídku k zobrazení kontrolního obrazce.
Nabídka Testovací vzor
Rozšířit
Testovací vzor
1/2
Testovací vzor
2/2
Vyp.
Stupně šedi 1
Stupně šedi 2
Stupně šedi 3
Stupně šedi 4
Barevná stupnice
Červená
Zelená
Modrá
Šrafování
Rozšířit
Bílá
Černá
Rastrová šedá
70
Rozšířené
Síť
Příprava
1. Požadované vybavení: projektor, počítač, síťový kabel
2. Připojení:
Připojte projektor ke směrovači nebo přepínači v síti LAN běžným síťovým kabelem
nebo propojovacím síťovým kabelem. Pokud se připojení normálním kabelem nezdaří,
použijte propojovací kabel.
3. Zapněte počítač. Konektor LAN na počítači i na projektoru po spuštění projektoru blikají.
Postup
1. Zapněte projektor.
2. Vyčkejte na získání adresy IP, je-li aktivní server
DHCP a automatické přidělování adres IP.
(Server DHCP můžete rovněž vypnout a přidělit
adresu IP ručně.)
3. Zobrazte nabídku nastavení sítě
(1) Stiskněte tlačítko MENU dálkového ovladače
nebo horního obslužného panelu a poté
tisknutím tlačítka
vyberte ikonu sítě.
(2) Stisknutím tlačítka
vyberte nastavení
sítě a zobrazte je stisknutím tlačítka OK.
Adresa MAC....Zobrazí adresu MAC kabelové
sítě.
Adresa IP.......Zobrazí adresu IP kabelové
sítě.
(3) Stiskněte tlačítko
a zapněte tak server
DHCP pro automatické získání adresy IP,
podsítě, brány a DNS. Potvrďte nastavení
stisknutím tlačítka OK.
Stisknutím tlačítka vypněte DHCP a poté
stiskněte tlačítko OK a zadejte adresu IP. 
Dále stiskněte tlačítko pro automatický výběr
podsítě, brány a DNS. Potvrďte nastavení
stisknutím tlačítka OK.
Výchozí nastavení
Nabídka Síť
Rozšířit
LAN
Nastavení sítě
Informace o síti
MAC adresa :
7C:6F:F8:4E:B9:2F
IP adresa
192.168.1.100
LAN
Nastavení sítě
DHCP
Zap.
IP adresa
.
.
.
Podsíť
.
.
.
Brána
.
.
.
.
.
.
DNS
Nastavit
Move
Přesunout
OK
OK
71
Další
Next
MENU
LAN
zadní
Back
Nastavení sítě
DHCP
Vyp.
IP adresa
192 . 168 . 1 . 100
Podsíť
255 . 255 . 255 . 0
Brána
192 . 168 . 1 . 1
DNS
192 . 168 . 1 . 1
Nastavit
Move
Přesunout
Tato funkce obnoví výchozí hodnoty pro všechna
nastavení.
1) Stisknutím tlačítka
vyberte nabídku [Výchozí
nastavení].
2) Stiskněte tlačítko <OK nebo >.
3) Stisknutím tlačítka  vyberte volbu Ano a poté
stiskněte tlačítko <OK>.
Zrušit
OK
OK
Next
Další
Zrušit
MENU
MENUzadní
Back
Vrátit se k počátečnímu nastavení?
Ano
Přesunout
Ne
OK
Vybrat
MENU
zadní
Rozšířené
Čítač lampy
Při výměně lampy vynulujte čítač lampy. Po zhasnutí
výstražné kontrolky zmizí i ikona výměny lampy.
1) Stiskněte tlačítko
a vyberte nabídku [Čítač lampy].
Nabídka Čítač filtru
Rozšířit
Čítač kontrolek
Čítač kontrolek
2) S
tiskněte tlačítko <OK nebo >.
1H
Lampa vynulování čítače
3) S
tiskněte tlačítko
, vyberte volbu „Reset
výměny lampy?“ a stiskněte tlačítko <OK>.
Zobrazí se zpráva „Resetovat čítač výměny¨
lampy?“ Vyberte tlačítko Ano.
4) V
následujícím dialogovém okně vyberte tlačítko
Ano a resetujte tak čítač lampy.
Poznámka:
●● Čítač lampy nenulujte, pokud neprovádíte
výměnu lampy.
Lamp
Resetovat
replacement
čítač výměny
counterlampy?
Reset?
Ano
Yes
Move
Přesunout
Ne
No
OK
OK
Select
Vybrat
MENU
MENU
zadní
Back
Resetovat čítač výměny lampy?
Ano
OK ?
Ano
Move
Přesunout
72
Ne
OK
OK
Select
Vybrat
MENU
MENUzadní
Back
Memory Viewer
Po připojení paměti USB k projektoru funkce Memory
Viewer umožňuje promítání obrazových informací
uložených na tomto nosiči.
Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači a zobrazte
tak obrazovou nabídku. Stisknutím tlačítka  vyberte
nabídku Memory Viewer a poté stiskněte tlačítko <OK>
nebo .
1) Stiskněte tlačítko
a vyberte požadovanou položku.
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
3) Tisknutím tlačítka
nastavte volby.
4) Stiskněte tlačítko <OK>.
Zahájení prezentace
Po výběru této funkce můžete přehrávat prezentační
obrazovky.
Nabídka Memory Viewer
Memory Viewer
1) Stiskněte tlačítko  a vyberte soubor.
2) Stiskněte tlačítko
Nastavit snímek
a vyberte nabídku [Zahájit prezentaci].
Efekt přechodu mezi snímky
Třídit
3) S
tiskněte tlačítko <OK nebo >.
● Celoobrazovkové zobrazení
● Stisknutím tlačítka <OK> se vrátíte k náhledu.
Otočit
Posunout doprava
Třídit podle času
Žádné otočení
Nejlepší shoda
Vyp.
Opakovat
Vyp.
Použít
Efekt přechodu mezi snímky
Tato funkce se používá k nastavení přechodu mezi
snímky prezentace.
1) Stisknutím tlačítka
mezi snímky].
vyberte nabídku [Efekt přechodu
2) S
tiskněte tlačítko <OK nebo
!
>.
3) Tisknutím tlačítka
přepněte na požadovanou
položku.
Snímek dolů........Mění snímky shora
Snímek vpravo....Mění snímky zleva doprava.
Pořadí
Tato funkce se používá k nastavení pořadí snímků.
1) Stiskněte tlačítko
a vyberte nabídku [Pořadí].
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
3) Tisknutím tlačítka
přepněte na požadovanou
položku.
Podle rozšířeného názvu....Řadit podle rozšířeného názvu
souboru nebo složky.
Podle velikosti..................Řadit podle velikosti souboru
nebo složky.
Podle času........................Řadit podle času souboru nebo
složky.
Podle názvu......................Řadit podle velikosti souboru
nebo složky.
73
Poznámka:
●●Vyberete-li jako vstupní signál
[Memory Viewer], bude k dispozici
nabídka „Memory Viewer“.
●●Pokud kromě nabídky „Zahájit
prezentaci“ musíte po změně
nastavení stisknout tlačítko
[Použít], jinak se nastavené
hodnoty neuplatní.
Memory Viewer
Otočit
Nastavuje směr otočení obrazu.
1) Stiskněte tlačítko
a vyberte nabídku [Otočit].
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
3) Tisknutím tlačítka
přepněte na požadovanou položku.
Neotáčet........Otočení se neprovede.
270 stupňů.....Otočit proti směru hodinových ruček o 270 stupňů.
180 stupňů.....Otočit po směru hodinových ruček o 180 stupňů.
90 stupňů......Otočit po směru hodinových ruček o 90 stupňů.
Optimální zvětšení
Nastavuje obraz podle rozměrů projekčního plátna.
1) S
tiskněte tlačítko
a vyberte nabídku [Optimální zvětšení].
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
3) Tisknutím tlačítka
přepněte na požadovanou položku.
ZAP.....Zobrazit obraz s poměrem stran plátna.
VYP.....Zobrazit obraz podle počtu pixelů.
Opakovat
Po výběru této funkce se budou snímky přehrávat
opakovaně.
1) Stiskněte tlačítko
[Opakovat].
a vyberte nabídku
2) Stiskněte tlačítko <OK nebo >.
3) Tisknutím tlačítka
přepněte na
požadovanou položku.
ZAP.... Po zobrazení posledního snímku
zobrazit první snímek.
VYP.... Po přehrání posledního snímku zobrazit
náhledy.
Použít
Používá se pouze při přehrávání snímků.
1) Stiskněte tlačítko
[Použít].
a vyberte nabídku
2) Stiskněte tlačítko <OK nebo >.
74
Info.
Funkce Info. se používá k detekci obrazového signálu a k zobrazení provozního stavu
projektoru.
Obsluha nabídky
Stiskněte tlačítko <INFO. > dálkového ovladače nebo
tlačítko <MENU> na obslužném panelu a zobrazte tak
obrazovou nabídku. Stisknutím tlačítka  vyberte
nabídku Info. a poté stiskněte tlačítko <OK> nebo .
Nabídka Info.
Informace
Vstup
HDMI-1
H-synchr.frekv.
--- KHZ
V-synchr.frekv.
---
---HZ
Stav kontrolek
Info. zobrazuje tyto údaje:
Čítač kontrolek
0h
Řízení napájení
Vyp.
5 Min.
Vstup: Zobrazuje zvolený vstupní zdroj.
Režim obrazu
H- synchr. Frekv....Zobrazuje kmitočet vodorovné
synchronizace vstupního signálu
v kHz. Zobrazuje „---KHz“, nejsou-li
rozpoznávány žádné signály.
H- synchr. Frekv....Zobrazuje kmitočet svislé
synchronizace vstupního signálu
v kHz. Zobrazuje „---KHz“, nejsou-li
rozpoznávány žádné signály.
Stav lampy............Zobrazuje vybranou lampu.
Čítač lampy..........Zobrazuje dobu používání lampy.
Řízení napájení....Zobrazuje vybraný režim řízení
napájení.
Režim obrazu.......Zobrazuje vybraný režim obrazu.
75
Standardní
Ovládání sítě
Obsluha přes síť
Funkce: Tato funkce umožňuje vzdálené ovládání počítače ve stejné síti.
Příprava
1. Požadované vybavení: projektor, počítač, síťový kabel
2. Připojení:
Připojte projektor ke směrovači nebo přepínači v síti LAN běžným síťovým kabelem nebo
propojovacím síťovým kabelem. Pokud se připojení normálním kabelem nezdaří, použijte
propojovací kabel.
3. Zapněte počítač. Konektor LAN na počítači i na projektoru po spuštění projektoru blikají.
Postup
1. Zapněte projektor.
Rozšířit
LAN
2. Vyčkejte na získání adresy IP, je-li aktivní
server DHCP a automatické přidělování
adres IP. (Server DHCP můžete rovněž
vypnout a přidělit adresu IP ručně, pokud jste
obeznámeni se strukturou své sítě.)
Nastavení sítě
Informace o síti
MAC adresa :
7C:6F:F8:4E:B9:2F
IP adresa
192.168.1.100
3. Zobrazte nabídku nastavení sítě
(1) Stiskněte tlačítko MENU dálkového ovladače
nebo horního obslužného panelu a poté
tisknutím tlačítka
vyberte ikonu sítě.
(2) Stiskněte tlačítko ENTER nebo tlačítko
a zobrazte tak nabídku Síť.
(3) Stisknutím tlačítka
vyberte nastavení
sítě a provedená nastavení potvrďte
stisknutím tlačítka OK.
(4) Stisknutím tlačítka
zapněte server
DHCP a potvrďte nastavení stisknutím
tlačítka OK.
LAN
Nastavení sítě
DHCP
Zap.
IP adresa
.
.
.
Podsíť
.
.
.
Brána
.
.
.
DNS
.
.
.
Nastavit
Move
Přesunout
OK
OK
Zrušit
Další
Next
LAN
MENU
Nastavení sítě
DHCP
Vyp.
IP adresa
192 . 168 . 1 . 100
Podsíť
255 . 255 . 255 . 0
Brána
192 . 168 . 1 . 1
DNS
192 . 168 . 1 . 1
Nastavit
Move
Přesunout
OK
OK
Next
Další
Zrušit
MENU
MENUzadní
Back
(5) Stisknutím tlačítka
vyberte volbu
Nastavit, stiskněte tlačítko OK a čekejte,
až zmizí zpráva „Čekejte prosím...“.
Poznámka:
●● Používáte-li bezdrátovou síť, zkontrolujte SSID / ESSID a adresu IP bezdrátové sítě
ve stavu nastavení sítě a poznamenejte si tyto informace.
76
zadní
Back
Ovládání sítě
Zadání prostřednictvím webového prohlížeče
1) Spusťte webový prohlížeč na svém počítači.
2) Zadejte adresu IP projektoru do řádku adresy webového prohlížeče.
3) Zadejte heslo do pole [Heslo]a poté klepněte na tlačítko [Přihlásit].
„*“ Výchozím nastavením je název uživatele: „správce“ (oprávnění administrátora),
heslo: „správce“.
4) Klepněte na tlačítko [Přihlásit]
POZNÁMKA:
Uživatel může klepnout v pravém horním rohu obsahu ve webovém prohlížeči na výběr
jazyka.
Nespouštějte více relací prohlížeče pro nastavení a obsluhu. Nepoužívejte k nastavování
a obsluze projektoru více než jeden počítač.
Změňte prosím své heslo.
Pokud se síť v nastaveních nezobrazuje, obraťte se na správce své sítě. Popis jednotlivých
voleb.
①
②
③
④
⑤
Stav systému: Klepnutím na tuto volbu zobrazíte stránku [Stav systému].
Obecná nastavení: Klepnutím na tuto volbu zobrazíte stránku [Obecná nastavení].
③ Nastavení obrazu: Klepnutím na tuto volbu zobrazíte stránku [Nastavení obrazu].
④ Nastavení zobrazení Klepnutím na tuto volbu zobrazíte stránku [Nastavení zobrazení].
⑤ Nastavení sítě: Klepnutím na tuto volbu zobrazíte stránku [Nastavení sítě].
①
②
77
Ovládání sítě
Stránka [Stav systému]
①
②
① Verze:
② Stav
Zobrazuje verzi firmwaru projektoru.
LAN: Zobrazuje stav připojení k síti LAN.
Stránka [Obecná nastavení]
①
②
③
④
⑤
⑥
① Zadejte
staré heslo: Zadejte heslo pro konfiguraci.
nové heslo: Zadejte nové heslo.
③ Potvrďte nové heslo: Zopakujte zadání nového hesla pro potvrzení.
④ Napájení a zdroj: upravte nastavení.
⑤ Napájení: Zapnete a vypnete napájení projektoru.
⑥ Výběr zdroje: Přepnete zdroj projektoru.
② Zadejte
Stránka [Nastavení obrazu]
①
②
③
④
⑤
⑥
① Jas:
Nastavte jas promítaného obrazu.
Nastavte kontrast promítaného obrazu.
③ Ostrost: Nastavte ostrost promítaného obrazu.
④ Sytost: Upravuje sytost barev promítaného obrazu.
⑤ Odstín: Upravuje odstín promítaného obrazu.
⑥ Teplota barev: Nastavte teplotu barev promítaného obrazu.
② Kontrast:
78
Ovládání sítě
Stránka [Nastavení zobrazení]
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
① Poměr
② Fáze:
stran: Přepíná poměr stran promítaného obrazu.
Nastavuje fázi promítaného obrazu.
③H
pozice: Nastavte vodorovnou polohu promítaného obrazu.
④V
pozice: Nastavte svislou promítaného obrazu.
⑤H
velikost: Nastavte vodorovnou velikost promítaného obrazu.
⑥
Zastavení obrazu: Tato funkce aktivuje a deaktivuje zastavení obrazu.
⑦ Aut.
⑧V
nast. PC: Použije funkci automatického nastavení počítače.
keystone: Upravuje lichoběžníkovou deformaci ve svislém směru.
⑨ H/V
Keystone Upravuje lichoběžníkovou deformaci ve vodorovném směru.
⑩ Oprava
zakřivení*: Opravuje polštářové a soudkové zakřivení promítaného obrazu.
⑪ Oprava
rohu: Opravuje čtyři rohy promítaného obrazu.
* Pouze pro LV-WX370/LV-X350
79
Ovládání sítě
Stránka [Nastavení sítě]
①
②
① Nastavení
sítě
Chcete-li povolit klienta DHCP pro automatický výběr adresy IP.
Adresa IP:
Zadejte adresu IP, nepoužíváte-li server DHCP.
Podsíť:
Zadejte masku podsítě, nepoužíváte-li server DHCP.
Brána:
Zadejte bránu, nepoužíváte-li server DHCP.
DNS:
Zadejte adresu DNS, nepoužíváte-li server DHCP.
Povolené znaky: číslice (0 - 9), tečka (.)
(například: 192.168.0.253)
② Použít
Aktualizuje nastavení.
80
Ovládání sítě
Síťový displej
Je-li zvolen zdroj vstupního signálu LAN, bude promítaný obraz získáván ze sítě.
Po zadání adresy IP projektoru na webové stránce hlavního rozhraní klepněte na tlačítko
„Stáhnout“ a stáhněte příslušný software PwPresenter svým projektorem.
Klepnutím na ikonu
spusťte software pwPresenter.
Brána firewall systému Windows
Při prvním spuštění softwaru se může v závislosti na nastaveních brány firewall systému Windows
zobrazit následující výstraha.
Povolte komunikaci s projektory zaškrtnutím všech voleb a klepněte na tlačítko [Povolit přístup].
Chcete-li změnit nastavení po zavření výstrahy, zobrazte nabídku tlačítka [Start] a použijte položku
[Ovládací panely] > [Systém a zabezpečení] > [Windows firewall] > [Povolit aplikaci v bráně
firewall Windows].
Vyberte položku [pwpresenter.exe] v seznamu povolených aplikací a funkcí a poté zaškrtněte
všechna zaškrtávací políčka.
81
Ovládání sítě
⑥
①
②
③
④
⑤
①H
ledat síťový displej
S prázdnými podmínkami hledání klepněte na tlačítko „Hledat“ a vyhledejte a vyberte
požadovaný projektor a připojte jej. Případně zadejte adresu IP projektoru (například:
192.168.1.100) klepněte na tlačítko „Připojit“.
P OZNÁMKA
● Před použitím hledání pwPresenter přepněte na zdroj signálu Síť.
② Spuštění nebo pozastavení snímku obrazovky
Spuštění nebo pozastavení vybraných obrázků.
③ Výběr režimu zachycení
Vyberte snímek obrazovky: „celý rozsah“, „pevná velikost“ nebo „proměnlivá velikost“
a nastavte velikost promítaného obrazu.
82
Ovládání sítě
④ Nastavení parametrů
Základní nastavení: Jazyk, Velikost
oblasti zachycení atd.
Rozšířená nastavení: Nastavení obrázku JPEG,
Nastavení síťového rozhraní, Seznam povolených
položek, Seznam zakázaných položek atd.
Globální nastavení: Nastavení dálkového
ovladače, Zachycení zvuku a Zachycení
obrazu atd.
Nastavení všesměrového vysílání:
Nastavení hlasitosti, Přenosová rychlost,
Kmitočet snímání atd.
83
Ovládání sítě
⑤ Správa síťového monitoru
Nastavte jméno uživatele a heslo sítě
pwPresenter atd.
⑥ Zastavte všechna připojení
84
Ovládání sítě
Vzdálená obsluha prostřednictvím webového prohlížeče (e-Control®)
Po získání správné adresy IP projektoru a po přepnutí projektoru do pohotovostního režimu můžete
použít jakýkoli počítač, který je připojen ke stejné lokální síti, k obsluze projektoru.
Chcete-li používat tuto funkci, musíte mít na svém počítači nainstalovaný program Adobe Flash Player.
Stáhněte si poslední verzi programu Adobe Flash Player na webových stránkách společnosti Adobe
Systems Incorporated.
Doporučené operační systémy: Win7, Win8.1, Win10, Mac OS X v10.5 ~ v10.14.
1. Zadejte adresu IP projektoru do pole adresy svého prohlížeče a stiskněte klávesu Enter. (například
http://192.168.0.146)
Doporučené webové prohlížeče: IE11, Chrome 44.0 a nižší.
2. Zobrazí se stránka vzdálené obsluhy. Tato stránka vám umožňuje obsluhovat projektor způsobem,
který je obdobou použití dálkového ovladače nebo obslužného panelu na projektoru.
i
ii
i
▼
▼
Stisknutím /
další tlačítka.
i
zobrazíte
i. T
ato tlačítka plní stejnou funkci jako příslušná tlačítka v obrazových nabídkách a na dálkovém
ovladači. Podrobnosti viz „2. obrázek nabídky“ na straně 40 a „Dálkový ovladač“ na straně 29.
ii. Chcete-li změnit vstupní zdroj, klepněte na požadovaný zdroj.
Použijete-li obslužný panel projektoru nebo dálkový ovladač ke změně nastavení obrazové nabídky, může
trvat určitou dobu synchronizace těchto změn s prohlížečem.
3. Stránka Nástroje umožňuje správu projektoru, konfiguraci nastavení sítě LAN a zabezpečení
přístupu ke vzdálené obsluze projektoru přes síť.
i
ii
iv
iii
v
vi
i. P
oužíváte-li řídicí systém Creston, věnujte pozornost návodu k obsluze řídicího systému Creston,
kde naleznete pokyny k nastavení.
ii. Můžete pojmenovat projektor, sledovat jeho fyzické umístění a osoby, které za něj nesou
odpovědnost. Tento sloupec umožňuje zadání nejvýše 22 jednobajtových znaků.
85
Ovládání sítě
iii. Můžete upravit nastavení sítě LAN.
iv. Po nastavení je přístup na stránku vzdálené obsluhy projektoru přes síť chráněn heslem.
Chcete-li tuto funkci zapnout, zaškrtněte políčko před položkou „Povolit“, zadejte požadované heslo do
sloupce Nové heslo a potvrďte je opakovaným zadáním do sloupce Potvrdit. Chcete-li ochranu heslem
vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka.
v. P
o nastavení je přístup na stránku Nástroje chráněn heslem. Pokyny k použití funkce ochrany heslem
viz krok iv.
vi. Stisknutím tlačítka Ukončit se vrátíte zpět na stránku vzdálené obsluhy přes síť.
•Pro provedení úprav stiskněte tlačítko Odeslat. Dojde k uložení dat v projektoru.
•Po nastavení hesla se vedle tlačítka Nástroje bude zobrazovat tlačítko Odhlásit.
•Zapište si zvolené heslo předem nebo neprodleně po jeho nastavení ta, aby jste je měli k dispozici, pokud je
zapomenete.
•Pokud jste si heslo nepoznamenali a nedokážete si na něj vzpomenout, můžete je níže uvedeným způsobem
vynulovat.
- Otevřete protokol na obrazovce e-Control ve svém webovém prohlížeči.
▼
- Přidržte stisknutí tlačítko MENU a tlačítko
se šipkou vpravo na dobu 3 sekund.
- Heslo bylo vynulováno.
•
Software je k dispozici v angličtině.
•Je-li zapnutá funkce DHCP, může dojít k přerušení připojení webové stránky. Pokud k tomu dojde, zjistěte si novou
adresu IP projektoru a zadejte ji do prohlížeče.
4. Stránka Info zobrazuje informace a stav projektoru.
i
ii
i
iii
i. Zde se zobrazují informace, které jste zadali na stránce Nástroje. Při prvním použití systému e-Control™.
ii. Je-li projektor v abnormálním stavu, zobrazují se níže uvedené informace.
Je-li projektor v normálním stavu nebo existují-li jakékoli jiné než níže uvedené abnormální podmínky, chybový
stav bude „0: Žádná chyba“.
Chybový stav
Popis
3: Porucha lampy
Nezdařilo se rozsvícení lampy nebo se lampa za provozu vypíná.
3: Přehřátí
Projektor dosáhl příliš vysoké teploty nebo teplotu nelze zjistit.
3: Zablokování ventilátoru Nelze nastavit nebo zjistit rychlost otáčení ventilátoru.
3: Překročena životnost
lampy
Lampa se používá i po zobrazení výstražných zpráv.
86
Ovládání sítě
(3 = chyba)
iii. Stisknutím tlačítka Ukončit se vrátíte zpět na stránku vzdálené obsluhy přes síť.
5. Po stisknutí tlačítka „Nápověda“ se zobrazí název okna v pravém horním rohu. Budete moci poslat
zprávu do softwaru RoomView™, který je připojen k téže lokální síti.
Další informace viz http://www.crestron.com & www.crestron.com/getroomview.
Obsluha projektoru prostřednictvím aplikace PJLink™
Tento projektor podporuje standardní protokol PJLink™ pro účely obsluhy projektoru. Prostřednictvím
jedné aplikace můžete obsluhovat a monitorovat funkce různých modelů projektorů od různých výrobců.
O protokolu PJLink™
•Chcete-li používat funkci PJLink™, potřebujete softwarovou aplikaci PJLink™.
•Specifikace protokolu PJLink™ naleznete na webových stránkách asociace JBMIA (Japan Business
Machine and Information System Industries Association). (http://pjlink.jbmia.or.jp/english)
•Tento projektor bezezbytku vyhovuje specifikacím standardu JBMIA PJLink™ třída 1. Podporuje
všechny příkazy definované standardem PJLink™ třída 1 a shoda byla ověřena s použitím specifikací
standardu PJLink™ verze 1.4.
Používání funkce ochrany heslem
Pro zamezení v neoprávněném připojení k projektoru prostřednictvím aplikace PJLink™ projektor obsahuje
jako volitelný prvek možnost nastavení zabezpečení heslem. Nastavení hesla:
1. P
oužijte odkaz na webovou stránku a zadejte Systém síťového displeje: Vyberte nabídku Nastavení sítě.
2. Ve volbách Nastavení PJLink vyberte volbu Povolit heslo.
3. Zadejte heslo do sloupce za volbou Zadat heslo.
4. Zadejte nové heslo výběrem číslic 0 až 9.
5. Znovu zadejte změněné heslo do sloupce za volbou Potvrdit heslo a stisknutím tlačítka Použít potvrďte
zadání.
Zapomenete-li heslo, použijte heslo „projectorcontroller“.
87
Ovládání sítě
Příkazy podporované standardem PJLink™
Následující tabulka uvádí příkazy pro obsluhu projektoru prostřednictvím protokolu PJLink™.
Příkaz
POWR
Popis
Řízení napájení
Poznámka (parametr)
0 = vypnout
1 = zapnuto
0 = pohotovost
POWR?
Dotaz na stav napájení
1 = zapnuto
2 = chlazení
3 = zahřívání
INPT
Přepínání vstupů
11 = POČÍTAČ
21 = VIDEO
31 = HDMI-1
32 = HDMI-2
INPT?
Dotaz na přepínání vstupů
41 = Prohlížeč paměti USB
51 = Displej USB
52 = LAN
AVMT
Obsluha ztlumení
10 = vypnout ztmavení obrazu
11 = zapnout ztmavení obrazu
20 = vypnout ztlumení zvuku
21 = zapnout ztlumení zvuku
AVMT?
Dotaz na stav ztlumení
30 = vypnout ztmavení obrazu a ztlumení zvuku
31 = zapnout ztmavení obrazu a ztlumení zvuku
1. bajt: Porucha ventilátoru, 0 nebo 2
2. bajt: Porucha lampy, 0 nebo 2
3. bajt: Porucha teploty, 0 nebo 2
ERST?
Dotaz na chybový stav
4. bajt: Vždy 0
5. bajt: Vždy 0
6. bajt: Jiné poruchy, 0 nebo 2
* 0 nebo 2 znamená toto:
0 = nezjištěna žádná chyba, 2 = chyba
1. hodnota (1 až 4 číslice): Kumulativní doba provozu lampy
LAMP?
Dotaz na stav lampy
(tato položka zobrazuje dobu provozu lampy v hodinách
vypočtenou na základně Eko režimu lampy.)
2. hodnota: 0 = lampa vypnutá, 1 = lampa zapnutá
Vracejí se následující hodnoty.
INST?
Dotaz na dostupnost
NAME?
Dotaz na projektor
Příkaz vrací název projektoru zadaný na stránce Nástroje.
INF1?
Dotaz na název výrobce
Vrací se řetězec „Canon“.
INF2?
Dotaz na název modelu
Vrací se „LV-WU360“, „LV-WX370“ nebo „LV-X350“.
INFO?
Dotaz na další informace
Vrací se „Version numver“.
CLSS?
Dotaz na informaci o třídě
Vrací se „1“.
„11 21 31 32 41 51 52“
•Příkaz PJLink „INPT?“ vygeneruje odpověď pouze v případě, že se zdroj zobrazuje v obraze. Není-li k dispozici
žádný signál, příkaz vrátí pouze „ERR3 Time!“
88
Ovládání sítě
•Je možné, že výše uvedenou obsluhu nebude možné řádně provádět a že nebude možné správně získat
monitorované údaje
• v pohotovostním režimu
• při přepínání vstupního zdroje
• při zpracování příkazu
• při provádění automatického nastavení počítače
• před deaktivací uvítací obrazovky po spuštění přístroje
•K obsluze/monitorování jednoho projektoru používejte jeden počítač.
•Pokyny k obsluze/monitorování prostřednictvím protokolu PJLink™ naleznete v návodu k použití aplikace
PJLink™, kterou používáte.
•Monitorujete-li provozní stav projektoru touto funkcí postupným zadáváním příkazů, zadejte dotazový příkaz
až po doručení odpovědi projektoru na předchozí dotazový příkaz.
Používání funkce sítě s projektorem v pohotovostním režimu
Je-li aktivována volba Pohotovostní LAN v nabídce NASTAVENÍ SYSTÉMU: Rozšířit > Nastavení LAN,
projektor podporuje síťovou obsluhu i v pohotovostním režimu.
Slovníček
Další podrobnosti k termínům uvedeným v tomto slovníčku naleznete v běžně dostupných technicky
orientovaných publikacích.
Termín
Popis
DHCP
Zkratka anglického termínu Dynamic Host Configuration Protocol. Tento
protokol automaticky přiřazuje adresy IP síťovým zařízením.
Adresa IP
Číselná adresa identifikující počítače připojené k síti.
Paska
podsítě
Číselná hodnota definující počet bitů používaných síťovou adresou
segmentované sítě (neboli podsítě) v adrese IP.
Výchozí
brána
Server (nebo směrovač) určený ke komunikaci mezi sítěmi (podsítěmi),
které jsou segmentovány maskou podsítě.
89
Užitečná funkce
Funkce Memory Viewer
Po připojení paměti USB k projektoru funkce Memory Viewer umožňuje promítání obrazových
informací uložených na tomto nosiči.
Promítaný obsah funkce Memory Viewer
Funkce Memory Viewer podporuje následující obrazové soubory.
Video
Přípona názvu
Kodek videa
Kodek zvuku
Formát videa
avi
MotionJPEG
ADPCM
Max.
1280x720/30 sn./s
Přípona
názvu
jpg/jpeg
Rastrové
obrázky
Formát
Základní kódovač 24
Progresivní RGB 24bitové
bmp
1.4.8bitová paleta
RGB 24,32 bitů
png
24, 48bitový True Color
gif
Popis
Max. rozlišení: 10000x10000
Max. rozlišení: Rozlišení panelu
Max. rozlišení: 1280X800
1.4.8bitová paleta
tiff
Zobrazení obrazovky prohlížeče paměti
Po připojení paměti USB k projektoru funkce Memory Viewer umožňuje promítání obrazových
informací uložených na tomto nosiči.
1) Stiskněte tlačítko INPUT na obslužném panelu a vyberte zdroj vstupu [Memory Viewer].
2) Zasuňte paměť USB přímo do konektoru <USB (prohlížeč)>.
● Stisknutím tlačítka Enter dálkového ovladače okamžitě zobrazíte obrazovku pohotovostního
režimu s ikonou paměti USB v levém rohu obrazu.
● Obsahuje-li paměť více oddílů, zobrazí se více ikon USB.
3) Tisknutím tlačítka
přepněte na požadované položky.
● Kořenový adresář paměti USB se zobrazuje jako náhled.
Přehrát obraz
Při přehrávání se zobrazuje vždy pouze jediný obraz.
1) Stiskněte tlačítko  a vyberte soubor.
2) Stiskněte tlačítko <OK nebo >.
● Celoobrazovkové zobrazení
3) Stiskněte tlačítko <OK>.
● Stisknutím tlačítka <OK> se vrátíte k náhledu.
90
Užitečná funkce
Přehrát snímek
Pro režim Prezentace v nabídce Memory Viewer je nastaveno zvláštní nastavení, lze přehrát
automaticky všechny obrázky ve složce.
1) Stiskněte tlačítko  a vyberte soubor.
2) Stisknutím tlačítka
vyberte nabídku [Memory Viewer] a poté nabídku [Zahájit prezentaci].
3) Stiskněte tlačítko <OK>.
● Celoobrazovkové zobrazení
● Stisknutím tlačítka <OK> se vrátíte k náhledu.
Přehrát video
Přehrávání videosouborů.
1) Stiskněte tlačítko  a vyberte soubor.
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
● Celoobrazovkové zobrazení
● Dálkovým ovladačem obsluhujte ovladač zobrazující se v dolní části obrazu.
Zastavit přehrávání videa a zobrazit náhled
Pozastavit / přehrávat video
Video rychle vpřed / zpět
Video rychle vpřed / zpět dvojnásobnou rychlostí
Při každém stisknutí ikony se přepne okno. Zobrazí-li se okno, lze přehrát video.
Ukončení modulu Memory Viewer
Pro režim Prezentace v nabídce Memory Viewer je nastaveno zvláštní nastavení, lze přehrát automaticky všechny obrázky ve složce.
1) Stisknutím tlačítka  vyberte
2) Stiskněte tlačítko <OK>.
3) Vyjměte paměť USB z konektoru.
v levém rohu obrazu.
91
Užitečná funkce
!
Poznámka
●● Číst lze pouze paměť USB naformátovanou souborovým systémem FAT32 (max. velikost
32 GB).
●● Při připojování paměti USB zajistěte zasunutí ve správné orientaci, aby nedošlo k
poškození konektoru.
●● Respektujte následující pokyny při připojování a odpojování paměti USB:
a. Kontrolka bliká při vložení paměti USB do konektoru na projektoru a při čtení dat
projektorem. V takové situaci neodpojujte paměť USB.
b. Používáte-li paměť USB bez kontrolky, nepoznáte, kdy projektor čte data. Před
vyjmutím paměti USB ukončete funkci prohlížení obsahu paměti a vypněte projektor.
c. Vyhněte se častému připojování a odpojování paměti USB. Paměť USB odpojujte
nejdříve 5 sekund po jejím připojení. Po odpojení vyčkejte nejméně 5 sekund před
jejím opětovným připojením.
Opatření pro zpracování a ukládání na paměť USB
●● Zjistíte-li kouř nebo abnormální zápach, vypněte externí zařízení a obraťte se na prodejce.
●● Nezasouvejte kovové ani jiné předměty do konektoru USB. Statická elektřina může
způsobit ztrátu nebo poškození dat.
Funkce Displej USB
Tato funkce umožňuje promítat obrazová data a reprodukovat zvuková data z počítače prostřednictvím USB kabelu.
Používáte-li systém Windows:
Operační systém Windows
Operační systém
PROCESOR
Velikost paměti
Win7, Win8.1, Win10
Intel Core 2 Duo 2,0 GHz nebo rychlejší kompatibilní procesor
256 MB nebo více (512 MB nebo více)
Prostor na pevném
20 MB nebo více
disku
Monitor
Rozlišení 640x480 nebo větší, 1600x1200 nebo větší
92
Užitečná funkce
Pro počítač nesplňující výše uvedené podmínky nelze zaručit správnou funkci.
Promítání displeje USB
1) Pomocí kabelu USB-B připojte projektor ke konektoru displeje USB.
2) S
tiskněte tlačítko pro zobrazení nabídky informací o zdroji na dálkovém ovladači nebo tlačítko
vstup na obslužném panelu a poté v nabídce zdroj vstupu vyberte volbu [Displej USB].
3) S
tiskněte ikonu ovladače na jednotce počítače na panelu nástrojů počítače
a vyberte
některou z položek v rozevíracím pruhu nabídky.
● Rozevírací nabídka se zobrazuje pouze v angličtině.
[Active audio] /[Disable audio]
[Play video] / [Pause video]
[Start / Stop]
[Exit]
Nastavuje výstup ze zvuku počítače.
Zapnout nebo pozastavit přehrávání obrázků
Nastavuje výstup z obrazu počítače.
Šedá znamená, že jde o povinnou položku
POZNÁMKA
●● Dojde k přepnutí na rozlišení monitoru počítače.
●● Pokud není v počítači instalována jednotka, ovladač bude odstraněn při odpojení kabelu
USB.
●● Chcete-li promítat obrazovku počítače, musíte chvíli počkat.
●● Připojte kabel USB přímo do konektoru USB počítače. Při připojení přes rozbočovač USB
může dojít k poruše funkce.
Ukončení displeje USB
1) U
končujete-li monitor USB, odpojte přímo kabel USB.
● Není-li připojen kabel USB, nemusíte respektovat pokyn „Bezpečně odebrat hardware“.
93
Užitečná funkce
Používáte-li systém Mac OS
Operační systém Mac OS
Operační systém
PROCESOR
Velikost paměti
Mac OS X v10.5 ~ 10.14
Power PC G4 1GHz nebo rychlejší kompatibilní procesor
512MB nebo více
Prostor na pevném
20 MB nebo více
disku
Monitor
Rozlišení 640x480 nebo větší, 1600x1200 nebo větší
Pro počítač nesplňující výše uvedené podmínky nelze zaručit správnou funkci.
Promítání displeje USB
1) Pomocí kabelu USB-B připojte projektor ke konektoru displeje USB.
2) Stiskněte tlačítko pro zobrazení nabídky informací o zdroji na dálkovém ovladači nebo tlačítko
vstup na obslužném panelu a poté v nabídce zdroj vstupu vyberte volbu [Displej USB].
3) Poklepejte na tlačítko „Monitor.app“ instalované na virtuálním disku.
● Promítání obrazu na obrazovce počítače.
4) Stiskněte ikonu ovladače na jednotce počítače na panelu nástrojů počítače
a vyberte
některou z položek
● Rozevírací nabídka se zobrazuje pouze v čínštině.
[Active audio] /[Disable audio]
[Play video] / [Pause video]
[Start / Stop]
[Exit]
!
Nastavuje výstup ze zvuku počítače.
Zapnout nebo pozastavit přehrávání obrázků
Nastavuje výstup z obrazu počítače.
Ukončení monitoru USB
POZNÁMKA
●● Dojde k přepnutí na rozlišení monitoru počítače.
●● Chcete-li promítat obrazovku počítače, musíte chvíli počkat.
●● Připojte kabel USB přímo do konektoru USB počítače. Při připojení přes rozbočovač USB
může dojít k poruše funkce.
Ukončení displeje USB
1) Ukončujete-li displej USB, odpojte přímo kabel USB.
94
Údržba a čištění
Kontrolka WARNING
Kontrolka WARNING signalizuje stav funkce ochrany projektoru. V rámci obsluhy věnujte
pozornost kontrolkám WARNING a POWER.
Projektor se vypne a kontrolka WARNING červeně bliká.
Projektor se při přehřátí automaticky vypne v zájmu ochrany vnitřních součástí komponent.
Kontrolka POWER bliká v době ochlazování projektoru. Po ochlazení na normální provozní
teplotu můžete opětovným stisknutím tlačítka POWER spustit projektor.
POZOR
Poznámka:
POWER
Kontrolka POWER přestane blikat po
poklesu vnitřní teploty projektoru na
normální hodnotu a opětovném zapnutí.
Kontrolka WARNING
červeně bliká
Proveďte tyto kontroly:
– Je zajištěn přiměřený volný prostor pro větrání projektoru? Zkontrolujte stav instalace
a zjistěte, zda nedošlo k zablokování větracích otvorů.
– Je váš projektor instalován v blízkosti výstupu klimatizace? Udržujte projektor v dostatečné
vzdálenosti od výstupu klimatizace.
– Je filtr čistý? Pravidelně filtr čistěte.
Napájení není v pořádku a kontrolka POWER svítí nepřerušovaně žlutě.
Kontrolka POWER svítí nepřerušovaně žlutě a projektor se vypnul kvůli ochraně vnitřních
komponent, neboť zjistil problém. Odpojte a znovu připojte síťovou šňůru. Restartujte
projektor a proveďte kontroly. Pokud problém přetrvává, odpojte síťovou šňůru a požádejte
servisní středisko o kontrolu a opravu.
POZOR
POWER
Kontrolka POWER svítí
nepřerušovaně žlutě.
95
Údržba a čištění
Je-li projektor znečištěný nebo pokud dojde ke zhoršení obrazu, proveďte vyčištění
projektoru.
!
Poznámka:
Před čištěním projektor vypněte a nechte jej zcela vychladnout.
Čištění objektivu
Sfoukněte prach a nečistoty z objektivu větrákem.
Otřete nečistoty měkkým hadříkem. Nepoužívejte
čisticí prostředky obsahující organická rozpouštědla.
Při použití abrazivních čistidel, ředitel a dalších
aktivních chemikálií může dojít k poškrábání
optických prvků objektivu.
Čištění pouzdra projektoru
Otřete povrch pouzdra čistým a měkkým hadříkem.
Potřebujete-li odstranit obtížně odstranitelnou
nečistotu, opatrně pouzdro otřete čistým a měkkým
hadříkem zvlhčeným malým množstvím jemného
detergentu. Vyhněte se nanesení nadměrného
množství čisticího prostředku na pouzdro projektoru.
Při použití abrazivních čistidel, ředitel a dalších
aktivních chemikálií může dojít k poškrábání
povrchu pouzdra projektoru.
Po použití vložte projektor do vhodné krabice
a ochraňujte jej tak před prachem, nečistotami
a poškrábáním.
K údržbě projektoru nepoužívejte lepidla, maziva,
oleje ani alkalické detergenty. Mohlo by dojít k
jejich přilnutí k pouzdru s následným poškozením.
To by mohlo vést k vypadnutí projektoru z držáku
s následným poškozením nebo poraněním.
96
Údržba a čištění
Čištění filtru
Filtr zabraňuje v průniku prachu do projektoru.
Ucpaný filtr může snížit účinky chladicího
ventilátoru, což může vést k přehřívání projektoru
a ke zkrácení jeho životnosti. Filtr vyčistěte bez
prodlení vždy po zobrazení ikony Výstraha filtru.
Při čištění filtru postupujte tímto způsobem:
1.Vypněte projektor a odpojte jej od napájení.
2.Odstraňte kryt filtru a vyjměte filtr.
3.Opatrně filtr vyčistěte kartáčem.
4.Instalujte filtr tak, aby strana filtru s jemnými
vlákny byla u krytu filtru.
5.Nasaďte zpět kryt filtru a zapněte napájení.
Kryt filtru
vlákna
Fuzz
kryt filtru
filtr
Reseau
mřížka
Vynulování čítače filtru
1. Stisknutím tlačítka MENU zobrazte obrazovou
nabídku. Tisknutím tlačítka
vyberte nabídku
Nastavení a poté stiskněte tlačítko nebo
tlačítko OK.
2. Tisknutím tlačítka
vyberte položku „Čítač
filtru“ a poté stiskněte tlačítko nebo tlačítko
OK. Tisknutím tlačítka
vyberte volbu
„Resetovat čítač filtru“ a poté stiskněte tlačítko
OK. Zobrazí se zpráva „Resetovat čítač filtru?“.
Vyberte tlačítko Ano.
3. V následujícím dialogovém okně vyberte tlačítko
Ano a resetujte tak čítač filtru.
Rozšířit
Čítač filtru
Čítač filtru
Časovač
1H
200H
Resetování čítače filtru
Kontrola filtru
Doporučení
Nepoužívejte projektor v prachu a kouři. V opačném
případě může dojít ke snížení kvality obrazu.
Budete-li projektor používat v prachu či kouři, může
dojít k nahromadění prachu na objektivu na panelu
LCD a na interních optických prvcích. V takovém
případě přenechte správné vyčištění prodejci nebo
servisnímu středisku.
!
!
Poznámka:
Po vyčištění a výměně filtru
vynulujte čítač filtru.
Poznámka:
Neprovozujte projektor s vyjmutým filtrem. Může dojít k přilnutí prachu na sestavu
optických prvků a ke snížení kvality obrazu.
Nestrkejte žádné malé předměty do výstupního větracího otvoru. Může dojít
k poškození projektoru.
97
O
Údržba a čištění
Výměna lampy
Ikona výstrahy lampy
Tento projektor používá níže uvedené lampy.
Náhradní lampa LV-LP43
Při nákupu náhradní lampy se obraťte na středisko
zákaznické podpory Canon.
Výstražná ikona lampy se zobrazuje, pokud je doba
používání lampy delší než doba výměny lampy
mínus 300 hodin a kratší než životnost projektoru.
Ikona výměny lampy
Výměna lampy
Ikona výměny lampy se zobrazuje, pokud je doba
používání delší než doba výměny lampy.
Jednotka lampy
Lampa projektoru je spotřební součást. Dobu
používání můžete ověřit prostřednictvím položky
„Čítač lampy“ v nabídce Info., viz stranu 75.
Je-li to možné, pověřte výměnou lampy
profesionála. Informace vám poskytne prodejce.
S výměnou lampy se obraťte na svého prodejce.
Pozor
Neprovádějte výměnu lampy, je-li horká.
Výměnu zahajte nejméně 1 hodinu po vypnutí.
Jednotka lampy se při používání zahřívá na
vysokou teplotu. Postupujte obezřetně a vyhněte
se popálení.
98
Jednotka lampy
Údržba a čištění
!
Opatření při výměně lampy, která přestala pracovat
Dojde-li během používání nebo při zapnutí projektoru náhle k výpadku světelného
zdroje, je možné, že došlo ke zničení lampy. V takovém případě se zásadně
nepokoušejte vyměnit lampu samostatně. Vždy pověřte odborného technika nebo
se obraťte na středisko zákaznické podpory Canon. U projektorů instalovaných pod
stropem může při otevření krytu lampy nebo při pokusu o výměnu lampy dojít k jejímu
spadnutí. Během výměny zajistěte, aby se pod projektorem nezdržovala žádná osoba
a sami stůjte vedle krytu lampy a nikoli přímo pod ním.
Poznámka:
Před otevřením krytu lampy nechte projektor nejméně jednu hodinu chladnout, protože
teplota uvnitř projektu je velmi vysoká.
!
Poznámka:
Lampu vyměňujte pouze pokud je to skutečně nezbytné a k výměně použijte shodný
model. Vyhněte se upuštění lampy a přímému dotyku! Může dojít k jejímu prasknutí
s následným poraněním.
Při výměně lampy postupujte takto:
Šroub
1. Vypněte projektor a odpojte napájecí šňůru.
Nechte projektor nejméně 1 hodinu chladnout.
2. Po vyšroubování upevňovacích šroubků sejměte
kryt lampy.
3. Uvolněte všechny 3 šroubky upevňující lampu.
Uchopte lampu za madlo a vyjměte ji.
4. Nasaďte novou lampu a utáhněte všechny
3 šroubky. Ověřte správnost instalace lampy.
Zavřete kryt lampy a zašroubujte šroubky.
5. Připojte projektor k napájení a zapněte jej.
Šroub
!
Kryt lampy
Opatření pro používání lampy
Váš projektor používá vysokonapěťovou lampu, která vyžaduje obezřetnou a správnou obsluhu.
V opačném případě může dojít k poškození, poranění a požáru.
●● Životnost se pro jednotlivé lampy výrazně odlišuje a závisí na podmínkách používání.
Některé lampy se mohou zničit nebo prasknout brzy po prvním použití.
●● Zobrazí-li projektor výzvu k výměně lampy (ikona výměny lampy), vypněte jej, vyčkejte na
úplné vychladnutí projektoru a vyměňte lampu za novou. (Při výměně lampy dodržte veškeré
pokyny uvedené v tomto návodu.)
Budete-li pokračovat v používání lampy i po zobrazení výzvy k její výměně, musíte počítat
s vyšší pravděpodobností výbuchu lampy.
●● Lampa může vybuchnout v důsledku nárazu či jiné prudké změny. Nebezpečí výbuchu závisí
na konkrétním projektoru, provozních podmínkách a stavu lampy.
Při výbuchu lampy zajistěte bezpečnostní opatření:
Při výbuchu lampy okamžitě odpojte projektor od napájení. Pověřte autorizované servisní
středisko prohlídkou projektoru a výměnou lampy. Proveďte důkladnou prohlídku a ujistěte se,
že veškeré zbytky po výbuchu byly odstraněny. Po výbuchu odstraňte veškeré střepy a jiný
materiál uvolněný výbuchem. Prohlídku vnitřku projektoru smí provádět pouze autorizovaný
odborný technik, který je obeznámen s postupy údržby projektoru. Bude-li tyto úkony provádět
jiná osoba, neneseme odpovědnost za případné následky.
99
Příloha
Odstraňování problémů
Před kontaktováním prodejce či servisního střediska proveďte tyto kontroly:
Odstraňování problémů
Řešení
Projektor nelze zapnout
– Připojte síťovou šňůru projektoru k elektrické zásuvce.
– Ověřte, že kontrolka POWER svítí červeně.
– Znovu spusťte projektor po zčervenání kontrolky POWER.
Signalizuje, že projektor je připraven k opětovnému zapnutí.
– Zkontrolujte lampu.
– Vypněte funkci zámku kláves projektoru.
Nezobrazuje se
obrazovka s logem
– Zajistěte výběr voleb VYP a Odpočet VYP ve funkci Displej.
Obrazovka s logem se
odlišuje od výchozích
nastavení.
– Ověřte, že jste pro obrazovku s logem nezvolili volbu Uživatel ani
VYP.
Automatické přepínání
(nebo nepřepínání)
vstupního signálu.
– Ověřte, že jste správně nastavili funkci hledání vstupů.
Obraz je rozmazaný
–
–
–
–
Obraz je zrcadlově
obrácený
Obraz je vzhůru nohama
– Zkontrolujte nastavení stropní montáže a zadní projekce.
– Zkontrolujte nastavení stropní montáže.
Obraz je tmavý
–
–
–
–
Upravte zaostření projektoru.
Zajistěte správnou vzdálenost projektoru od promítací plochy.
Vyčistěte objektiv projektoru.
Při přemístění projektoru z chladného do teplejšího prostředí může
dojít ke srážení vody na optických prvcích. V takovém případě před
zapnutím projektoru vyčkejte na odpaření sražené vody.
Zkontrolujte nastavení kontrastu a jasu.
Zkontrolujte správnost nastavení obrazového režimu
Zkontrolujte nastavení jasu lampy.
Zkontrolujte, zda není aktivní výstraha výměny lampy. Výstraha
výměny lampy signalizuje přiblížení konce životnosti lampy.
Neprodleně vyměňte lampu za novou téhož typu.
100
Příloha
Nezobrazuje se žádný
obraz
– Zkontrolujte spojení mezi projektorem a počítačem nebo jiným
zdrojem obrazu.
– Zkontrolujte správnost vstupního signálu z počítače. Spojení
s určitými notebooky si vyžaduje změnu výstupních natavení.
Pokyny k nastavení viz návod k obsluze dotyčného počítače.
– Projektor zobrazí obraz přibližně až po 30 sekundách.
– Zkontrolujte režim signálu, systém barev, obrazový systém
a systém počítače.
– Zajistěte, aby teplota okolí byla v rozsahu [0˚ C – 40 ˚C].
– Obraz se nezobrazuje v režimu prázdného obrazu. Zkontrolujte
tlačítko BLANK a další tlačítka na dálkovém ovladači.
Abnormální barva
– Zkontrolujte režim signálu, systém barev, obrazový systém
a systém počítače.
– Zajistěte, aby nebyl vybrán režim Tabule v nabídce Obraz.
Neúspěch funkce
Aut. nast. PC
– Zkontrolujte vstupní signál. Funkce Aut. nast. PC nepracuje při
použití vstupu HDMI. Funkce Aut. nast. PC nemusí být k dispozici,
zvolíte-li tento formát signálu:
720 x 480i, 720 x 576i, 720 x 480p,720 x 576p, 1280 x 720p,
1920 x 1080i, 1920 x 1080p
Nastavení keystone
nejsou uchována po
vypnutí
– Po úpravě nastavení Keystone použijte tlačítko Uložit. Nastavení
Keystone se neuloží bez použití tlačítka Uložit.
Výpadek řízení napájení
– Při použití funkce zastavení obrazu nebo prázdného obrazu funkce
řízení napájení nepracuje.
Automatické nastavení
nepracuje
– Ověřte, že pro tuto funkci není v jednotlivých nabídkách nastavení
zvoleno „VYP“.
– Ověřte, že pro funkci Stropní montáž není nastavena hodnota
„ZAP“.
Deformovaný nebo
nepřítomný obraz
– Zkontrolujte a upravte nabídky Aut. nast. PC a obrazovkové
nabídky.
Po zapnutí se zobrazuje
výzva k zadání hesla
– Zapnuli jste funkci hesla obrazovky s logem
Dálkový ovladač
nepracuje
– Zkontrolujte baterie.
– Zajistěte, aby mezi projektorem a dálkovým ovladačem nebyly
překážky.
– Zajistěte, aby dálkový ovladač nebyl příliš daleko od projektoru.
Maximální dosah je 8 m.
– Vypněte zámek kláves dálkového ovladače v nabídce Nastavení.
101
Příloha
Svítí nebo bliká kontrolka – Zkontrolujte stav projektoru podle tabulky stavu kontrolek.
Zobrazuje se značka „X“
– Neplatná operace, zajistěte správnou obsluhu projektoru.
Obslužný panel
nepracuje
– Vypněte zámek kláves obslužného panelu ve volbě Zabezpečení
v nabídce Nastavení.
– Ověřte správnost připojení konektoru k externímu zařízení.
– Zajistěte připojení všech zařízení k napájení a rovněž jejich zapnutí.
– Pokud se projektoru nezdaří promítání obrazu na připojeném počítači, restartujte počítač.
!
Poznámka:
Váš projektor v rámci provozu používá vysoké napětí. Neotevírejte pouzdro projektoru.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce nebo na servisní středisko.
Poskytněte číslo modelu projektoru a popis problému. Budou vám poskytnuty
informace o našich službách.
102
Příloha
Strom nabídky
Hlavní nabídka
Podnabídka
Nastavení
Poznámky
Aut. nast. PC
Fáze
0 - 31
H pozice
-5 - 5
V pozice
-5 - +5
H velikost
-15 - +15
Rozsah H velikosti závisí
na signálech.
Auto*
16:9
Poměr stran
Úplný
Displej
Seřízení barev
H celková
V celková
Pozice H
Pozice V
Rozšířit
Způsob projekce
Nic*
Aut. strop, zadní proj.
Aut. strop
Zadní proj., strop
Stropní montáž
Zadní strana
Pozice nabídky
Vlevo nahoře*
Vpravo nahoře
Uprostřed
Vlevo dole
Vpravo dole
Pozadí displeje
Modrá*/černá
Systém
Auto*/PAL/SECAM/NTSC/NTSC4.43/
PAL-M//PAL-60/PAL-N/1080i/1035i/
720p/480p/480i/576p/576i/ ----
Režim obrazu
Standard*
Prezentace
Uživatelský obraz
Barevná tabule
Tabule (zelená)
Kino
Kontrast
0-63
Jas
0-63
Teplota barev
Vysoká/střední/nízká
Vstup PC/HDMI
Barevnost
0-63
Vstup videa
Vyvážení barev
0-63
Vstup videa
Červená
0-63
Zelená
0-63
Modrá
0-63
Ostrost
0-15
* Určuje položku, která je počátečním nastavením.
103
Vstup videa
Příloha
Hlavní nabídka
Podnabídka
Přímé spuštění
Pohotovostní režim
Vysoká nadmořská
výška
Obsluha lampy
Rychlé chlazení
Titulky
Nastavení
Zámek kláves
Iris
Nastavení
ZAP/VYP*
Normální/Wake On Lan/EKO*
ZAP/VYP*
*(Normální)/
(EKO)
Normální*/Okamžitě/60 s
VYP*/CC1/CC2/CC3/CC4
*(VYP)/
(projektor)/
Zvuk
ZAP*/VYP
Hlasitost
Mute
Rozsah vstupu HDMI
Nastavení HDMI
Zvuk
Jazyk
Automatické
nastavení
Keystone
Nastavení EQ
26 jazyků
Hledání vstupů
Aut. nast. PC
Aut. keystone
Keystone
H/V Keystone
Oprava rohu
Oprava zakřivení
Resetovat hodnotu
Zabezpečení
Rozšířit
Řízení napájení
Čítač filtru
Testovací vzor
(dálkový ovladač)
0-25
ZAP/VYP*
Auto*/Úplný/Omezený
Audio I/F
HDMI*
Režim1*/2/3/4
ZAP*/VYP
ZAP*/VYP
VYP/AUTO*/Ruční
Uložit*/Resetovat
CANON (výchozí)*/
Uživatel/VYP
Výběr loga
Logo
Poznámky
Snímek
Uzamknutí loga heslem
Změna hesla pro logo
Ochrana heslem
Změna hesla
Připraveno*
Vypnout
Vypnout
Časovač
Odpočet připravenosti
Čítač filtru
Časovač
Čítač filtru
Kontrola filtru
VYP*
Stupnice šedi (1 až 4)
Barevná stupnice
Červená
Zelená
Modrá
Šrafování
Bílá
Černá
Šedý rastr
* Určuje položku, která je počátečním nastavením.
104
ZAP/VYP*
ZAP/VYP*
1 až 30 m
0 až 30 m
VYP/300 h*
ZAP*/VYP
Příloha
Hlavní
nabídka
Podnabídka
Nastavení
DHCP
Adresa IP
Podsíť
Brána
DNS
Nastavit
Storno
Nastavení sítě
Síť
Rozšířit
Informace o síti
Adresa MAC
Adresa IP
Počáteční
nastavení
Čítač lampy
Resetovat čítač lampy
Čítač lampy
Zahájení
prezentace
Efekt přechodu
mezi snímky
Memory
Viewer
Info.
Snímek vpravo*
Snímek dolů
Podle názvu*
Podle času
Pořadí řazení
Podle velikosti
Podle rozšířeného
názvu
Neotáčet*
Otočit o 270°
Otočit
Otočit o 180°
Otočit o 90°
Optimální zvětšení ZAP/VYP*
Opakovat
ZAP/VYP*
Použít
Vstup
H- synchr. frekv.
H- synchr. frekv.
Stav lampy
Čítač lampy
Řízení napájení
Režim obrazu
* Určuje položku, která je počátečním nastavením.
Vstup
POČÍTAČ
HDMI-1
HDMI-2
Video
LAN
Memory Viewer
Displej USB
105
Poznámky
Příloha
Stav kontrolek LED
Prostřednictvím světelných kontrolek můžete sledovat stav projektoru.
Kontrolka
POWER
Stav projektoru
WARNING
Projektor je vypnutý (bez napájení).
Projektor je v pohotovostním režimu. Zapnete jej stisknutím tlačítka
STANDBY.
Projektor je v normálním režimu.
Je ve stavu připravenosti nebo se ochlazuje lampa.
Projektor je v režimu připravenosti.
Projektor zjistil abnormální teplotu a přepnul se do režimu chlazení.
Projektor zjistil abnormální teplotu a přepnul se do pohotovostního
režimu.
Projektor zjistil abnormální stav lampy a přepnul se do režimu chlazení.
Projektor zjistil abnormální stav lampy a přepnul se do pohotovostního
režimu.
Projektor zjistil, že jeho doba používání je více 1,1krát kratší než doba
výměny lampy.
Projektor zjistil, že jeho doba používání není menší než 1,1násobek
doby výměny lampy.
...Zelená
...Červená
...Žlutá
...Blikající zelená
...Blikající červená
106
...Blikající žlutá
...Nesvítí
Příloha
Podporované typy signálu
Váš projektor je konstruován tak, aby byl schopen přijímat všechny počítačové signály
s kmitočtem nižším než 160 MHz.
k rozlišení
příslušnému kmitočtu uvádí tabulka níže.
8、Podrobnosti
Supported signal
format a
list
výrobní
序号
číslo
Obrazová
nabídka
OSD Display
NTSC
1
Komponentní
Component
HDMI
Video
-
-
-
○
○
○
○
○
○
○
NTSC-443
-
-
-
PAL-60
PAL-M
-
-
-
-
-
-
PAL
2
ZdrojSorce
vstupu
Input
RGB
RGB
-
-
-
PAL-N
-
-
-
SECAM
-
-
-
3
4
5
6
7
8
720x480i 60Hz
720x480i 60Hz
○
○
-
-
-
○
-
-
720x576i 50Hz
○
○
-
-
-
720x576i 50Hz
-
-
720x483 60Hz
720x576 50Hz
○
○
○
○
○
○
○
9
1280x720p 60Hz
○
○
○
-
10
1280x720p 50Hz
○
○
○
-
11
1920x1080i 60Hz
○
○
○
-
12
1920x1080i 50Hz
○
○
○
-
13
1920x1080p 24Hz
-
-
○
-
14
1920x1080p 60Hz
○
○
○
-
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
1920x1080p 50Hz
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
-
640x480,60Hz
640x480,67Hz
640x480,72Hz
640x480,75Hz
640x480,85Hz
800x600,56Hz
800x600,60Hz
800x600,72Hz
800x600,75Hz
800x600,85Hz
832x624,75Hz
1024x768,60Hz
1024x768,70Hz
1024x768,75Hz
1024x768,85Hz
1152x864,70Hz
1152x864,75Hz
1280x720,60Hz
1280x768,60Hz
1280x768,75Hz
1280x768,85Hz
1280x800,60Hz
1280x800,75Hz
1280x800,85Hz
1280x960,60Hz
1280x1024,60Hz
1280x1024,72Hz
1280x1024,75Hz
1280x1024,85Hz
1366x768,60Hz
1400x1050,60Hz
1400x1050,75Hz
1440x900,60Hz
1600x900,60Hz
1600x1200,60Hz
1680x1050,60Hz
1920x1080,60Hz
1920x1200,60Hz
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Typ/rozlišení
Signal
type/
signálu
resolution
NTSC
NTSC 4,43
PAL60
PAL-M
PAL
PAL-N
SECAM
720x480i
720(1440)x480i
720x576i
720(1440)x576i
720x483(480P)
720x576(576P)
1280x720p
1920x1080i
1920x1080p
-
-
-
640x480
-
-
-
-
-
800x600
-
-
-
-
-
-
832x624
1024x768
-
-
-
-
1152x864
1280x720
-
-
1280x768
-
-
-
1280x800
-
-
1280x960
-
-
-
1280x1024
-
-
1366x768
-
1400x1050
-
-
-
-
-
-
-
1440x900
1600x900
1600x1200
1680x1050
1920x1080
1920x1200
Vertical
Horizontal
Vodorovná
Svislá
frequency
frequency
frekvence
[Hz] [Hz]
[kHz][kHz] frekvence
15,734
59,940
Kmitočet
Dot
clock
(MHz)
(MHz)
-
15,625
50,000
-
15,734
15,734
15,625
15,625
31,469
31,250
45,000
44,955
37,500
33,750
33,716
28,125
27,000
26,970
67,500
67,433
56,250
31,469
35,000
37,861
37,500
43,269
35,156
37,879
48,077
46,875
53,674
49,725
48,363
56,476
60,023
68,678
63,995
67,500
44,772
47,776
60,289
68,630
49,702
62,795
71,554
60,000
63,981
78,16
79,976
91,146
47,720
65,317
82,278
55,935
55,920
75,000
65,290
66,587
74,038
59,940
59,940
50,000
50,000
59,940
50,000
60,000
59,940
50,000
60,000
59,940
50,000
24,000
23,980
60,000
59,940
50,000
59,940
66,667
72,809
75,000
85,008
56,250
60,317
72,188
75,000
85,061
74,550
60,004
70,069
75,029
84,997
70,020
75,000
59,855
59,870
74,893
84,840
59,810
74,934
84,880
60,000
60,020
71,97
75,025
85,024
59,799
59,978
74,867
59,887
60,000
60,000
59,954
59,934
59,950
13,500
27,000
13,500
27,000
27,000
27,000
74,250
74,176
74,250
74,250
74,176
74,250
74,250
74,176
148,500
148,352
148,500
25,175
30,240
31,500
31,500
36,000
36,000
40,000
50,000
49,500
56,250
57,283
65,000
75,000
78,750
94,500
94,200
108,000
74,500
79,500
102,250
117,500
83,500
106,500
122,500
108,000
108,000
135,060
135,000
157,500
84,750
121,750
156,000
106,500
118,998
162,000
146,250
138,500
154,000
„ ○ “ znamená, že zdroj vstupního signálu podporuje tento formát; „ - “ znamená, že zdroj vstupního
signálu NEPODPORUJE tento formát.
Poznámka:
Změny tohoto návodu bez předchozího upozornění vyhrazeny.
107
Příloha
Osazení konektorů
Konektor VGA IN / MONITOR OUT (D-sub 15)
4
5
10
15
3
9
14
2
8
Červená (vstup/výstup)
9
-----
2
Zelená (vstup/výstup)
10
Uzemnění (synchronizace pole)
3
Modrá (vstup/výstup)
11
Uzemnění
4
-----
12
Data DDC
5
Uzemnění (synchronizace
linky)
13
Vodorovná synchronizace
(kompozitní signál) vstupu/
výstupu
6
Uzemnění (červená)
14
Vertikální synchronizace
vstupu/výstupu
7
Uzemnění (zelená)
15
Hodiny DDC
8
Uzemnění (modrá)
1
-----
6
-----
2
RXD
7
-----
3
TXD
8
-----
4
-----
9
-----
5
GND
1
TX +
5
-----
2
TX -
6
RX -
3
RX +
7
-----
4
-----
8
-----
1
TMDS Data2+
11
TMDS Clock Shield
2
TMDS Date2 Shield
12
TMDS Clock-
3
TMDS Date2-
13
CEC
4
TMDS Date1+
14
Vyhrazeno (N.C. na zařízení)
5
TMDS Datel Shield
15
SCL
6
TMDS Datel-
16
SDA
7
TMDS Date0+
17
Uzemnění DDC/CEC
8
TMDS Date0 Shield
18
Napájení +5V
9
TMDS Date0-
19
Detekce připojení
10
TMDS Clock+
1
Vstup červená/Pr/S-C
9
-----
2
Vstup zelená/Y/S-Y
10
Uzemnění (synchronizace pole)
3
Vstup B/Pb/-
11
Uzemnění
4
-----
12
Data DDC
5
Uzemnění (synchronizace
linky)
13
Vodorovná synchronizace
(kompoz. synch.) vstup
6
Uzemnění (červená)
14
Vertikální synchronizace vstupu
7
Uzemnění (zelená)
15
Hodiny DDC
8
Uzemnění (modrá)
1
7
6
12
13
1
11
SÉRIOVÝ konektor (D-SUB 9)
Konektor LAN
87654321
Konektor HDMI (HDMI typ A 19)
19 17 15 13 11
9
18 16 14 12 10
7
8
5
6
3
4
1
2
Konektor VGA IN 1
4
5
10
15
3
9
14
2
8
13
1
7
12
6
11
108
Příloha
Rozměry

345
Opěrný rám pro stropní držák
Šroub: M4
Jednotka: mm
Hloubka: 10,0
4-4M
261
99
81
154
126,2
175
200
109
Příloha
Specifikace
Název modelu
LV-WU360
LV-WX370
Zobrazovací systém
Optický systém
LV-X350
Promítací LCD: 3 panely
Metoda projekce se třemi primárními barevnými prvky s kapalnými krystaly
Zobrazovací zařízení
Efektivní zobrazovací plocha
Efektivní počet pixelů
0.64"/16:10
0,59"/16:10
0.63"x3/4:3
2 304 000 (1920x1200) x 3
1 024 000 (1280x800) x 3
786 432 (1024x768) x 3
Promítací optika
Zvětšení
1.2x (ruční)
Zaostřování
Ruční
Ohnisková vzdálenost
f = 19,2 až 23,0 mm
Světelnost
Světelný zdroj (normální/eko)
Velikost obrazu / vzdálenost
projektoru od plátna
Počet barev
Intenzita (*1)(*2)
F: 1.6 až 1.76
Vysokotlaká rtuťová výbojka 225 W/150 W
30 až 300 palců /
30 až 300 palců /
30 až 300 palců /
0,87 až 10,74 m
0,94 až 11,60m
0,89 až 10,94m
1 073 000 000 odstínů
3600lm
3700lm
Kontrast (*1)(*2)(*3)
Poměr jasu na okraji a uprostřed (*2)
80 %
Reproduktor
10 W
Podporované typy vstupních signálů
3500lm
15000:1
Viz „Podporované typy signálu“ (P107)
Zobrazitelná snímkovací frekvence
Vodorovná
15 kHz ~ 100 KHz
Svislá
28 Hz ~ 85 Hz
Rozlišení zobrazení
Vstupní signál počítače
Vstupní signál video
Videosignály
Maximální rozlišení
Maximální rozlišení
vstupu 1920x1200 pixelů
vstupu 1920x1200 pixelů
Maximální rozlišení
(zobrazení se změněnou
(zobrazení se změněnou
vstupu 1920x1200 pixelů
velikostí) Rozlišení
velikostí) Rozlišení
zobrazovacího panelu
zobrazovacího panelu
1280 x 800 pixelů
1024 x 768 pixelů
NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N,
RCA
Analogový signál z PC (WUXGA/FHD/UXGA/WSXGA+/SXGA+/SXGA/WXGA+/
WXGA/XGA/SVGA/VGA/Mac16") Komponentové video (1080p/1080i/720p/576p/576i/
480p/480i)
Digitální signál z PC (WUXGA/FHD/UXGA/WSXGA+/SXGA+/SXGA/WXGA+/
WXGA/XGA/SVGA/VGA/Mac16") Digitální video (1080p/1080i/720p/576p/576i/480
p/480i)
Vstupní videosignál
RJ-45
Síťové připojení (100 Base-TX (100Mbps)/10 Base-T (10Mbps), Síťový displej)
Mini D-sub 15-pin
HDMIx2
USB Typ B
Připojení USB (Displej USB, servisní port)
USB Typ A
připojení USB (USB Memory Viewer)
Další konektory
Dsub 9
Mini D-sub 15-pin
Připojení RS-232
Analogový videovýstup PC/koponentový videovýstup
Mini jack
Zvukový vstup
Mini jack
Zvukový výstup
2RCA
Zvukový vstup
Hlučnost (režimy Normální/Eko)
37 dB / 30 dB
Provozní teplota
0°C až 40°C
110
Příloha
Název modelu
LV-WU360
Napájení
Maximální příkon
(Normální/Eko)
LV-WX370
320W/224W
310 W/217 W
Příkon v pohotovostním režimu
(LAN VYP/ZAP)
0,4 W/2 W
Rozměry
Bez výčnělku
Hmotnost
Příslušenství
LV-X350
100 až 240 V střídavé 50/60 Hz
Š 345 mm x V 261 mm x H 99 mm
Š 345 mm x V 261 mm x H 94 mm
Přibl. 3,3kg
Přibl. 3,2kg
Přibl. 3,2kg
Dálkový ovladač, suché baterie do dálkového ovladače, síťová šňůra, kabel pro připojení
počítače, dokument Důležité informace a záruční list
(*1) Lampa: Normální, Režim obrazu: Prezentace
(*2) Dle normy ISO 21118-2012
(*3) Iris: ZAP
※ Nejméně 99,99 % pixelů panelu LCD je účinných. Během promítání 0,01 % nebo méně pixelů
může zůstat rozsvícených nebo nerozsvícených kvůli vlastnostem panelu LCD.
※ Při nepřetržitém provozování projektoru po delší dobu může dojít k urychlenému stárnutí optických
součástí.
※ Změny specifikace a vzhledu produktu bez předchozího upozornění vyhrazeny.
Dálkový ovladač
Baterie
ALKALICKÁ, TYP AAA x 2
Provozní rozsah
±30°, přibližně 8 m v ose promítání
Rozměry
110 mm (D) X 50 mm (Š) X 20 mm (V)
Čistá hmotnost
38 g
111
Příloha
Režim obsluhy přes RS232
Sériové připojení
1.1 Nastavení portu
Projektor
Metoda komunikace
Přenosová rychlost
Délka
Kontrola parity
Pozice zastavení
Řízení toku
Bod nastavení
Asynchronní komunikace
19200
8 bitů
NE
1
NE
1.2 Režim připojení
Lze použít pouze sériové propojení RS232 mezi počítačem a projektorem.
Konektor projektoru
Konektor počítače
CD 1
1 N.C.
RXD 2
2 RXD
TXD 3
3 TXD
DTR 4
4 N.C.
SG 5
5 SG
DSR 6
6 N.C.
RTS 7
7 RTS
CTS 8
8 CTS
RING 9
9 N.C.
112
Příloha
Uživatelské příkazy
Příkazy
Reprezentace ASCII
Binární reprezentace
Zapnout
POWER=ON<CR>
50h 4Fh 57h 45h 52h 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
Vypnout
POWER=OFF<CR>
50h 4Fh 57h 45h 52h 3Dh 4Fh 46h 46h 0Dh
GET=POWER<CR>
47h 45h 54h 3Dh 50h 4Fh 57h 45h 52h 0Dh
Počítač
INPUT=DSUB<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 44h 53h 55h 42h 0Dh
HDMI-1
INPUT=HDMI1<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 48h 44h 4Dh 49h 31h
0Dh
HDMI-2
INPUT=HDMI2<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 48h 44h 4Dh 49h 32h
0Dh
Video
INPUT=VIDEO<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 56h 49h 44h 45h 4Fh
0Dh
LAN
INPUT=LAN<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 4Ch 41h 4Eh 0Dh
Paměť USB
INPUT=USB_M<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 55h 53h 42h 5Fh 4Dh
0Dh
Displej USB
INPUT=USB_D<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 55h 53h 42h 5Fh 44h
0Dh
Dotaz na zdroj vstupu
GET=INPUT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 49h 4Eh 50h 55h 54h 0Dh
Dotaz na seznam vstupů
GET=INPUTL<CR>
47h 45h 54h 3Dh 49h 4Eh 50h 55h 54h 4Ch 0Dh
Standardní
IMAGE=STANDARD<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 53h 54h 41h 4Eh 44h
41h 52h 44h 0Dh
Prezentace
IMAGE=PRESENTATION<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 50h 52h 45h 53h 45h
4Eh 54h 41h 54h 49h 4Fh 4Eh 0Dh
Kino
IMAGE=MOVIE<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 4Dh 4Fh 56h 49h 45h
0Dh
Uživatelský 1
IMAGE=USER_1<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h
52h 5Fh 31h 0Dh
Tabule
IMAGE=BLACKBD<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 42h 4Ch 41h 43h 4Bh
42h 44h 0Dh
Barevná tabule
IMAGE=COLORBD<CR>
49 4D 41 47 45 3D 43 4F 4C 4F 52 42 44 0D
GET=IMAGE<CR>
47h 45h 54h 3Dh 49h 4Dh 41h 47h 45h
0Dh
Auto
ASPECT=AUTO<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 41h 55h 54h 4Fh
0Dh
16:9
ASPECT=16:9<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 31h 36h 3Ah 39h
0Dh
Vlastní
ASPECT=CUSTOM<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 43h 55h 53h 54h
4Fh 4Dh 0Dh
Úplný
ASPECT=Full<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 46h 75h 6Ch 6Ch
0Dh
GET=ASPECT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 41h 53h 50h 45h 43h 54h 0Dh
Napájení
Dotaz na stav napájení
Zdroj vstupu
Režim obrazu
Dotaz na režim obrazu
Poměr stran
Dotaz na hodnotu poměru stran
113
Příloha
Příkazy
Režim lampy
Reprezentace ASCII
Binární reprezentace
Plný výkon
LIGHT=NORMAL<CR>
4Ch 49h 47h 48h 54h 3Dh 4Eh 4Fh 52h 4Dh 41h
4Ch 0Dh
Řízení napájení
LIGHT=ECO<CR>
4Ch 49h 47h 48h 54h 3Dh 45h 43h 4Fh 0Dh
Dotaz na hodnotu režimu lampy
GET=LIGHT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 4Ch 49h 47h 48h 54h 0Dh
Dotaz na dobu provozu projektoru
GET=PJUSGT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 50h 4Ah 55h 53h 47h 54h 0Dh
Dotaz na dobu provozu lampy
GET=LMPT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 4Ch 4Dh 50h 54h 0Dh
Prázdný obraz ZAP
BLANK=ON<CR>
42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
Prázdný obraz VYP
BLANK=OFF<CR>
42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh 3Dh 4Fh 46h 46h 0Dh
GET=BLANK<CR>
47h 45h 54h 3Dh 42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh 0Dh
MUTE
MUTE=ON<CR>
4Dh 55h 54h 45h 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
Vypnout ztlumení
zvuku
MUTE=OFF<CR>
4Dh 55h 54h 45h 3Dh 4Fh 46h 46h 0Dh
Dotaz na stav ztlumení zvuku
GET=MUTE<CR>
47h 45h 54h 3Dh 4Dh 55h 54h 45h 0Dh
Zapnout automatické hledání vstupů
QAS=ON<CR>
51h 41h 53h 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
Vypnout automatické hledání vstupů
QAS=OFF<CR>
51h 41h 53h 3Dh 4Fh 46h 46h 0Dh
Dotaz na stav automatického hledání
vstupů
GET=QAS<CR>
47h 45h 54h 3Dh 51h 41h 53h 0Dh
Zapnout funkci
zastavení obrazu
FREEZE=ON<CR>
46h 52h 45h 45h 5Ah 45h 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
Vypnout funkci
zastavení obrazu
FREEZE=OFF<CR>
46h 52h 45h 45h 5Ah 45h 3Dh 4Fh 46h 46h 0Dh
Dotaz na stav funkce zastavení obrazu GET=FREEZE<CR>
47h 45h 54h 3Dh 46h 52h 45h 45h 5Ah 45h 0Dh
Dotaz na kód produktu
GET=PRODCODE<CR>
47h 45h 54h 3Dh 50h 52h 4Fh 44h 43h 4Fh 44h
45h 0Dh
Dotaz na výrobní číslo
GET=PRODSN<CR>
47h 45h 54h 3Dh 50h 52h 4Fh 44h 53h 4Eh 0Dh
Prázdný obraz
Dotaz na stav funkce Prázdný obraz
Ztlumení zvuku
Zastavení
obrazu
Režim vysoké
nadmořské
výšky
Zapnout režim vysoké
HIGHALT=ON<CR>
nadmořské výšky
48h 49h 47h 48h 41h 4Ch 54h 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
Vypnout režim vysoké
HIGHALT=OFF<CR>
nadmořské výšky
48h 49h 47h 48h 41h 4Ch 54h 3Dh 4Fh 46h 46h
0Dh
Dotaz na stav režimu vysoké
nadmořské výšky
47h 45h 54h 3Dh 48h 49h 47h 48h 41h 4Ch 54h
0Dh
GET=HIGHALT<CR>
Bez zrcadlení obrazu IMAGEFLIP=NONE<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 46h 4Ch 49h 50h 3Dh 4Eh
4Fh 4Eh 45h 0Dh
Zrcadlení obrazu pro
IMAGEFLIP=REAR<CR>
zadní projekci
49h 4Dh 41h 47h 45h 46h 4Ch 49h 50h 3Dh 52h
45h 41h 52h 0Dh
Zrcadlení obrazu pro
IMAGEFLIP=CEILING<CR>
stropní montáž
49h 4Dh 41h 47h 45h 46h 4Ch 49h 50h 3Dh 43h
45h 49h 4Ch 49h 4Eh 47h 0Dh
Zrcadlení obrazu
Zrcadlení obrazu pro stropní montáž a
zadní projekci
IMAGEFLIP=REAR_CEIL<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 46h 4Ch 49h 50h 3Dh 52h
45h 41h 52h 5Fh 43h 45h 49h 4Ch 0Dh
Automatické zrcadlení
49h 4Dh 41h 47h 45h 46h 4Ch 49h 50h 3Dh 41h 55h
obrazu pro stropní
IMAGEFLIP=AUTO_CEILING <CR>
54h 4Fh 5Fh 43h 45h 49h 4Ch 49h 4Eh 47h 0Dh
montáž
Automatické zrcadlení
obrazu pro stropní
IMAGEFLIP=AUTO_REAR_CEIL
montáž a zadní
<CR>
projekci
Dotaz na stav zrcadlení obrazu
GET=IMAGEFLIP<CR>
114
49h 4Dh 41h 47h 45h 46h 4Ch 49h 50h 3Dh 41h
55h 54h 4Fh 5Fh 52h 45h 41h 52h 5Fh 43h 45h
49h 4Ch 0Dh
47h 45h 54h 3Dh 49h 4Dh 41h 47h 45h 46h 4Ch
49h 50h 0Dh
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
CANON U.S.A. INC.
One Canon Park, Melville, New York 11747, U.S.A.
For all inquires concerning this product, call toll free in the U.S. 1-800-OK-CANON
CANON EUROPE LTD.
3 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET United Kingdom
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
YT1-7568-000
© CANON INC.2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement