Canon LX-MH502Z User manual

Canon LX-MH502Z User manual
MULTIMEDIÁLNÍ PROJEKTOR
LX-MH502Z
Uživatelská příručka
Obsah
Bezpečnostní pokyny ....................................................................................................... 3
Pokyny pro bezpečné používání ................................................................................... 13
Před instalací ................................................................................................................... 15
Úvod ................................................................................................................................. 21
Obsah balení ............................................................................................................ 21
Vnější vzhled projektoru ........................................................................................... 23
Ovládací prvky a funkce ........................................................................................... 24
Umístění projektoru ........................................................................................................ 26
Volba umístění .......................................................................................................... 26
Uspořádání projektoru .............................................................................................. 27
Úprava promítaného obrazu..................................................................................... 29
Připojení ........................................................................................................................... 31
Ovládání ........................................................................................................................... 33
Zapnutí projektoru .................................................................................................... 33
Používání nabídek.................................................................................................... 34
Přepínání vstupního signálu ..................................................................................... 34
Vypnutí projektoru .................................................................................................... 35
Používání nabídek ........................................................................................................... 36
Systém nabídek ........................................................................................................ 36
Nabídka OBRÁZEK ................................................................................................. 39
Nabídka ZOBRAZENÍ .............................................................................................. 43
Nabídka INSTALACE ............................................................................................... 44
Nabídka NASTAVENÍ SYSTÉMU: ZÁKLADNÍ ....................................................... 45
Nabídka NASTAVENÍ SYSTÉMU: UPŘESNIT........................................................ 46
Nabídka INFORMACE ............................................................................................. 48
Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče (e-Control®) ................. 49
Ovládání projektoru pomocí aplikace PJLink ........................................................... 51
Údržba .............................................................................................................................. 54
Péče o projektor ....................................................................................................... 54
Informace o světelném zdroji.................................................................................... 55
Řešení problémů ............................................................................................................. 57
Technické údaje .............................................................................................................. 59
Technické údaje projektoru ...................................................................................... 59
Rozměry ................................................................................................................... 61
Tabulka časování ..................................................................................................... 61
Ovládání projektoru ........................................................................................................ 65
Ovládací příkazy ....................................................................................................... 65
Systémové požadavky .............................................................................................. 65
2
Obsah
Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ:
• TENTO PŘÍSTROJ MUSÍ BÝT UZEMNĚN.
• ABYSTE SNÍŽILI NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI ANI VLHKOSTI.
• Projekční objektiv vyzařuje silné světlo. Nedívejte se přímo do objektivu, protože by mohlo
dojít k poškození vašeho zraku. Dbejte zejména na to, aby se děti nedívaly přímo do
světelného paprsku.
• Umístěte projektor do správné polohy. V opačném případě může dojít ke vzniku požáru.
• Nezakrývejte ventilační otvory projektoru. Nadměrné zahřívání může zkrátit životnost
projektoru a může být rovněž nebezpečné.
• Pokud nebudete projektor delší dobu používat, odpojte jej ze síťové zásuvky.
UPOZORNĚNÍ PŘI ZAVĚŠENÍ NA STROP
Při zavěšení projektoru na strop pravidelně čistěte ventilační otvory pro přívod vzduchu a horní
stranu projektoru pomocí vysavače. Pokud nebudete projektor delší dobu čistit, může dojít
k zanesení ventilátorů prachem a poškození projektoru nebo vzniku nehody.
ABYSTE ZABRÁNILI VZNIKU PORUCHY NEBO NEHODY, NEPOUŽÍVEJTE PROJEKTOR
V MASTNÉM, VLHKÉM NEBO ZAKOUŘENÉM PROSTŘEDÍ, JAKO NAPŘ. V KUCHYNI.
POKUD PROJEKTOR PŘIJDE DO STYKU S OLEJEM NEBO JINÝMI CHEMIKÁLIEMI,
MŮŽE DOJÍT K NEGATIVNÍMU OVLIVNĚNÍ JEHO FUNKCE.
PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE TUTO UŽIVATELSKOU
PŘÍRUČKU PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.
Před zapnutím projektoru si přečtěte veškeré pokyny týkající se bezpečnosti a používání
projektoru.
Přečtěte si všechny pokyny, které jsou zde uvedeny, a uschovejte si je pro budoucí nahlédnutí.
Před čištěním projektoru jej odpojte od síťového napájení. Nepoužívejte tekuté čisticí
prostředky ani rozprašovače. K čištění je vhodný vlhký hadřík.
Dodržujte všechna varování a pokyny vyznačené na projektoru.
Pro zajištění dodatečné ochrany projektoru během bouřky, nebo pokud jej ponecháte delší
dobu bez dozoru nebo jej nebudete používat, odpojte projektor ze síťové zásuvky. Tím můžete
zabránit poškození způsobenému bleskem nebo napěťovými rázy.
Nevystavujte tento přístroj působení deště a nepoužívejte jej v blízkosti vody, jako například ve
vlhkém suterénu, poblíž plaveckého bazénu apod.
Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem, protože by mohlo dojít ke vzniku
nehody.
Nestavte projektor na nestabilní vozík, podstavec nebo stolek. Projektor by mohl
spadnout a poškodit se nebo způsobit vážné zranění dospělé osoby nebo dítěte.
Projektor používejte pouze v kombinaci s vozíkem nebo stolkem specifikovaným
výrobcem nebo prodávaným společně s projektorem. Montáž na stěnu nebo na
polici musí být provedena podle pokynů výrobce s použitím montážní sady
Bezpečnostní pokyny
3
schválené výrobcem. Při přemísťování vozíku s projektorem buďte opatrní. Náhlé zastavení,
nadměrná síla nebo nerovné povrchy mohou způsobit převrácení projektoru a vozíku.
Výřezy a otvory na přední a zadní straně skříňky projektoru slouží pro zajištění správné
ventilace a zaručují spolehlivý provoz projektoru a jeho ochranu před přehřátím.
Nezakrývejte otvory látkou ani žádnými podobnými materiály a otvor na spodní straně nesmí
být zakryt umístěním projektoru na postel, pohovku, koberec nebo jiný podobný povrch.
Neumísťujte projektor nad topná tělesa nebo do jejich blízkosti.
Neumísťujte projektor do uzavřených prostor, jako např. do knihovničky, pokud není zaručena
správná ventilace.
Nikdy do otvorů ve skříňce projektoru nevkládejte žádné předměty, protože by mohlo dojít ke
kontaktu s díly pod napětím nebo k jejich zkratování a následnému vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem. Chraňte projektor před politím tekutinou.
Neumísťujte projektor do blízkosti výstupů vzduchu z klimatizace.
Tento projektor smí být napájen pouze zdroji napájení uvedenými na typovém štítku. Pokud si
nejste jistí specifikacemi zdroje napájení, obraťte se prosím na středisko zákaznické podpory
společnosti Canon nebo na vašeho dodavatele elektrické energie.
Nepřetěžujte síťové zásuvky a prodlužovací kabely, protože by mohlo dojít ke vzniku požáru
nebo úrazu elektrickým proudem. Dbejte na to, aby na síťovém kabelu neležely žádné
předměty. Neumísťujte projektor do míst, kde by mohly osoby stoupnout na síťový kabel
a poškodit jej.
Nepokoušejte se opravovat projektor svépomocí, protože při otevření nebo sejmutí krytů byste
mohli být vystaveni vysokému napětí nebo jiným nebezpečím. Veškeré opravy přenechejte
kvalifikovaným servisním technikům.
V následujících případech odpojte projektor ze síťové zásuvky a přenechejte opravu
kvalifikovaným servisním technikům:
a. Pokud je síťový kabel nebo jeho zástrčka poškozená.
b . Pokud došlo k vylití tekutiny na projektor.
c . Pokud byl projektor vystaven dešti nebo vodě.
d . Pokud projektor po provedení pokynů v uživatelské příručce nepracuje normálně.
Nastavujte pouze ovládací prvky, které jsou uvedeny v uživatelské příručce, protože
nesprávné nastavení jiných ovládacích prvků může způsobit poškození a obnovení
normálního provozního stavu projektoru obvykle vyžaduje rozsáhlý servisní zásah od
kvalifikovaného technika.
e . Pokud projektor spadl nebo pokud došlo k poškození skříňky projektoru.
f . Pokud projektor vykazuje výraznou změnu ve výkonu. To obvykle značí nutnost opravy.
Pokud je vyžadována výměna dílů, ujistěte se, že servisní technik používá náhradní díly
schválené výrobcem nebo díly se stejnými specifikacemi, jako mají originální díly. Použití
neschválených dílů může vést ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění
osob.
Po dokončení jakékoliv údržby nebo opravy tohoto projektoru požádejte servisního technika,
aby provedl obvyklou bezpečnostní kontrolu pro zaručení bezpečného provozu projektoru.
4
Bezpečnostní pokyny
Požadavky na síťový kabel
Síťový kabel dodávaný s projektorem splňuje požadavky pro používání v zemi, ve které jste
projektor zakoupili.
SÍŤOVÁ ZÁSUVKA BY SE MĚLA NACHÁZET V BLÍZKOSTI PŘÍSTROJE A MĚLA BY BÝT
SNADNO PŘÍSTUPNÁ.
Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)
Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU), směrnice
o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle vnitrostátních právních prováděcích
předpisů k těmto směrnicím nemá být tento výrobek likvidován s odpadem
z domácností.
Je li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše
uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato baterie nebo
akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo)
v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná směrnicí.
Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci
autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný
podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci
odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií
a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít
negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická
a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky.
Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu
využívání přírodních zdrojů.
Chcete li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku,
obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený
systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního
odpadu, nebo navštivte webové stránky www.canon-europe.com/weee nebo
www.canon-europe.com/battery.
Bezpečnostní pokyny
5
Bezpečnostní symboly v této příručce
Tato část popisuje bezpečnostní symboly používané v této příručce. Důležité bezpečnostní
informace vztahující se k projektoru jsou označeny následujícími symboly. Vždy dodržujte
bezpečnostní informace, které jsou u těchto symbolů uvedeny.
Varování
Upozornění
Označuje nebezpečí smrti nebo vážného zranění z důvodu nesprávného
zacházení způsobeného nedodržením informací. Pro zajištění
bezpečnosti vždy dodržujte tyto informace.
Označuje nebezpečí zranění z důvodu nesprávného zacházení
způsobeného nedodržením informací. Pro zajištění bezpečnosti vždy
dodržujte tyto informace.
Označuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem z důvodu nesprávného
zacházení způsobeného nedodržením informací. Pro zajištění
bezpečnosti vždy dodržujte tyto informace.
Označuje nebezpečí popálení z důvodu nesprávného zacházení
způsobeného nedodržením informací. Pro zajištění bezpečnosti vždy
dodržujte tyto informace.
Označuje nebezpečí poškození zraku laserovým paprskem v případě
nedodržení omezení pro používání.
Označuje zakázané akce.
Zákaz
Označuje požadované akce nebo informace, které je nutno dodržovat.
Upozornění
6
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní pokyny pro používání
Tato část obsahuje důležité informace týkající se bezpečnosti. Aby bylo zaručeno správné
a bezpečné používání projektoru, důkladně si je přečtěte.
Varování
Zdroj energie
Při instalaci zajistěte, aby zůstala zástrčka projektoru snadno dostupná a projektor tak bylo
možno v případě potřeby okamžitě odpojit, nebo aby zůstal jistič v dosahu. V případě vzniku
následujících situací vypněte napájení, odpojte síťový kabel ze zásuvky a obraťte se na
středisko zákaznické podpory společnosti Canon. V opačném případě by mohlo dojít ke
vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Pokud z projektoru vychází kouř
• Pokud cítíte neobvyklý zápach nebo slyšíte neobvyklý hluk
• Pokud se do projektoru dostala voda nebo jiná tekutina
• Pokud se do projektoru dostal kov nebo jiný cizí předmět
• Pokud došlo k převrácení nebo pádu projektoru a poškození
skříňky
Dbejte na následující body týkající se zdrojů napájení, zástrčky síťového kabelu a manipulace
se zástrčkou. V opačném případě může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Nepokládejte žádné předměty na síťový kabel a zabraňte jeho
zachycení pod projektorem.
• Nezakrývejte síťový kabel kobercem.
• Síťový kabel neupravujte a nadměrně neohýbejte, zabraňte jeho
zkroucení, netahejte za něj, nenavíjejte jej a nevažte jej do svazků.
• Veďte síťový kabel v dostatečné vzdálenosti od topných těles nebo
jiných zdrojů tepla.
Zákaz
• Nepoužívejte poškozený síťový kabel. Pokud je síťový kabel
poškozený, zakupte u vašeho prodejce náhradu.
• Nepoužívejte zdroj energie s jiným napětím, než které je uvedeno
na typovém štítku (100 – 240 V stř.).
• Dbejte na to, aby se kontakty zástrčky síťového kabelu nedostaly
do styku s kovovými předměty.
• Síťový kabel dodávaný k tomuto projektoru je určen výhradně
k použití s tímto projektorem. Nepoužívejte tento kabel u jiných
produktů.
Bezpečnostní pokyny
7
Varování
Dbejte na následující body týkající se zdrojů napájení, zástrčky síťového kabelu a manipulace
se zástrčkou. V opačném případě může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Neodpojujte síťový kabel, pokud máte mokré ruce.
• Zasuňte zástrčku síťového kabelu do zásuvky i druhý konec
síťového kabelu do projektoru až na doraz.
• Rovněž nepoužívejte poškozenou zástrčku síťového kabelu nebo
uvolněnou síťovou zásuvku.
• Netahejte za síťový kabel a při jeho odpojování jej uchopte za
zástrčku. Nesprávná manipulace může síťový kabel poškodit.
• Nepřekračujte jmenovitou kapacitu zásuvky (jejím použitím pro
napájení více než jednoho zařízení), jinak hrozí nebezpečí požáru
z přehřátí.
• Před použitím prodlužovacího kabelu pečlivě zkontrolujte, zda
nebude překročena jmenovitá kapacita tohoto kabelu.
Upozornění
• Pravidelně kontrolujte zástrčku síťového kabelu i síťovou zásuvku
a dbejte na to, aby na nich nebyl usazen prach ani nečistoty.
• Nedotýkejte se projektoru, síťového kabelu nebo ostatních kabelů
během bouřky s blesky.
• Před přemístěním projektoru vypněte napájení, odpojte síťový
kabel ze zásuvky a rovněž odpojte všechny ostatní kabely.
• Před čištěním nebo údržbou projektor odpojte od zdroje energie.
Instalace a používání
Dbejte na následující body týkající se instalace a zacházení s projektorem. V opačném
případě by mohlo dojít ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.
• Nepoužívejte tento projektor v místech s výskytem vlhkosti, jako
například ve venkovním prostředí nebo u van a sprch.
• Neumísťujte na horní stranu projektoru nádoby naplněné
tekutinou.
Zákaz
• Nedemontujte skříňku projektoru ani se ji nepokoušejte rozebírat.
Uvnitř projektoru se nachází části pod vysokým napětím a rovněž
části, které jsou horké. Pokud je nutné provést kontrolu, údržbu
nebo opravu, obraťte se na středisko zákaznické podpory
společnosti Canon.
• Projektor (včetně spotřebních dílů) nebo dálkový ovladač nijak
nerozebírejte ani neupravujte.
8
Bezpečnostní pokyny
Varování
Dbejte na následující body týkající se instalace a zacházení s projektorem. V opačném
případě by mohlo dojít ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.
Zákaz
Upozornění
• Neinstalujte projektor na vlhké či prašné místo nebo místo
s výskytem velkého množství mastného či cigaretového kouře.
Olej může poškodit plasty, což může vést k pádu projektoru
namontovaného pod strop z jeho držáku.
• Učiňte opatření pro zamezení pádu projektoru - použijte například
drát pro zamezení pádu projektoru na zem při jeho instalaci na
vysokých místech, jako například pod stropem.
• Během používání se nedívejte přímo do otvorů pro odvod
vzduchu.
• Nevkládejte cizí předměty do ventilačních otvorů projektoru, jako
jsou například otvory pro přívod nebo odvod vzduchu.
• Před otvory pro odvod vzduchu neumísťujte natlakovanou nádobu.
Tlak obsahu nádoby by se mohl kvůli teplu z otvorů pro odvod
vzduchu zvýšit a způsobit roztržení nádoby.
• Při čištění prachu nebo nečistot z dílů projektoru, jako například
objektivu nebo filtru, nikdy nepoužívejte hořlavé spreje. Vnitřní díly,
které bývají horké, se mohou vznítit a způsobit požár.
• Nepoužívejte pro údržbu projektoru lepidla, mazadla, oleje nebo
zásadité čisticí prostředky. Mohly by ulpět na skříňce a způsobit
její poškození, které by mohlo dále způsobit pád projektoru
z držáku a následnou nehodu nebo zranění osob.
• Jelikož projektor během používání
vyzařuje silné světlo, nedívejte se přímo
do projekčního objektivu. V opačném
RG2 IEC 62471-5:2015
případě by mohlo dojít k poškození
zraku. Věnujte zvláštní pozornost tomu, aby tak nečinily zejména
děti.
• Světlo z tohoto projektoru je klasifikováno jako Riziková skupina 2
(RG2) podle IEC 62471-5:2015.
• Pokud hrozí nebezpečí, že by se k projektoru mohly přiblížit děti
nebo se ho dotknout, musí být projektor vždy používán pod
dohledem dospělých.
• Neskladuje a neinstalujte optické nástroje (jako například lupy,
odrazová skla nebo brýle) v cestě světla z projektoru. Pokud dojde
k lomu nebo odrazu promítaného světla a následnému zasažení
zraku osob, může dojít k poškození zraku.
• Při instalaci projektoru za účelem projekce na vysoký povrch se
ujistěte, že je povrch rovný a stabilní.
• Nepoužívejte projektor na měkkém povrchu, jako například na
koberci nebo houbovitém materiálu.
• Montáž pod strop nebo jiné instalace svěřte kvalifikovanému
technikovi nebo se obraťte na středisko zákaznické podpory
společnosti Canon. Nesprávní instalace by mohla způsobit
nehodu.
Bezpečnostní pokyny
9
Varování
Laserový světelný zdroj
• Tento projektor je klasifikován jako laserový produkt Třídy 1 podle
IEC/EN 60825-1:2014.
• Toto zařízení je klasifikováno jako laserový produkt Třídy 3R podle
IEC/EN 60825-1:2007.
• Vyhovuje výkonovým normám FDA pro laserové produkty
s výjimkou odchylek podle oznámení Laser Notice č. 50, z 24.
června 2007.
• Parametry laseru
Vlnová délka: 449 nm – 461 nm
Maximální výkon: < 95 W
Doba trvání impulsu: 1,12 ms
• Tento projektor obsahuje laserový modul. Demontáž nebo úpravy
jsou nebezpečné a nesmíte je provádět.
Zákaz
• Ovládejte a nastavujte tento projektor pouze způsobem uvedeným
v této příručce. V důsledku nesprávného ovládání nebo nastavení
může hrozit nebezpečí zasažení potenciálně nebezpečným
laserovým světlem.
• Nepoužívejte v případě poškození. I v případě, že projektor
používáte způsobem uvedeným v této příručce, může pokračování
v jeho používání v případě poškození (indikované abnormalitami
na projekční ploše) zapříčinit požár, úraz elektrickým proudem
nebo poškození zraku laserovým světlem.
• Tento produkt obsahuje laserový modul. Požívání ovládacích
prvků, nastavování nebo provádění jiných, než zde uvedených
postupů, může zapříčinit vystavení nebezpečnému záření.
Upozornění
10
Bezpečnostní pokyny
• O pomoc s likvidací projektoru požádejte středisko zákaznické
podpory společnosti Canon. Při likvidaci projektoru jej sami
nerozebírejte.
Vysvětlující a varovné štítky jsou na projektoru umístěny na následujících místech.
Varování
Baterie dálkového ovladače
Věnujte pozornost následujícím bodům týkajícím se zacházení s bateriemi. V opačném
případě by mohlo dojít ke vzniku požáru nebo zranění osob.
• Baterie nezahřívejte, nezkratujte, nerozebírejte a nevhazujte do
ohně.
Zákaz
• Nepokoušejte se dobíjet baterie, které jsou obsaženy v dálkovém
ovladači.
• Pokud jsou baterie vybité nebo pokud nebudete dálkový ovladač
dlouho používat, vyjměte baterie.
• Vložte baterie tak, aby byly správně orientovány póly + a -.
Upozornění
• Pokud vyteče z baterií nějaká tekutina a dostane se do styku
s vaší pokožkou, důkladné tuto tekutinu omyjte.
Bezpečnostní pokyny
11
Varování
Ovládání
Dbejte na následující body týkající se instalace a zacházení s projektorem.
• Pokud nebudete projektor delší dobu používat, odpojte síťový
kabel ze zásuvky kvůli zajištění bezpečnosti. V opačném případě
hrozí nebezpečí požáru v důsledku nahromadění prachu na
zástrčce nebo zásuvce.
• Nepřipojujte do konektoru AUDIO OUT sluchátka. V opačném
případě by mohlo dojít k poškození sluchu.
• Nenastavujte příliš vysokou počáteční hlasitost. Jinak by mohlo
dojít k poškození sluchu v důsledku neočekávaných zvuků
s vysokou hlasitostí. Před vypnutím projektoru snižte hlasitost,
a po spuštění ji postupně zvyšujte.
• Nedotýkejte se částí skříňky kolem otvorů pro odvod vzduchu
a nad nimi, protože mohou být vlivem projekce horké. Věnujte
zejména pozornost zajištění toho, aby se těchto částí nedotkly
děti. Dále nepokládejte do okolí otvorů pro odvod vzduchu nebo
nad ně žádné kovové předměty. Takové předměty se mohou od
projektoru zahřát, a následně může dojít k popálení nebo jinému
zranění.
• Nepokládejte na horní stranu projektoru žádné těžké předměty, ani
si na něj nesedejte/nestoupejte. Věnujte zvláštní pozornost tomu,
aby tak nečinily zejména děti. Projektor by se mohl převrátit
a poškodit nebo způsobit zranění osob.
• Nestavte projektor na nestabilní nebo nerovný povrch. V opačném
případě by se mohl projektor převrátit nebo spadnout a způsobit
zranění osob.
Zákaz
12
Bezpečnostní pokyny
• Během projekce neumísťujte žádné předměty
před objektiv. V opačném případě by mohlo dojít
ke vzniku požáru.
Pokyny pro bezpečné používání
Upozornění
Přenášení a instalace
Při přenášení nebo přepravě projektoru dbejte na následující body.
• Tento projektor je přesné zařízení. Zabraňte pádu projektoru
a nevystavujte jej nárazům. V opačném případě by mohlo dojít
k poruše.
• Před přemístěním projektoru zasuňte nastavitelné nožky.
V případě ponechání vysunutých nožek může dojít k poškození.
Upozornění
• Nedotýkejte se objektivu holýma rukama. Jakékoli skvrny nebo
otisky prstů na objektivu mohou negativně ovlivnit kvalitu obrazu.
• V případě opětovného použití obalových materiálů nebo materiálů
pro absorpci otřesů nelze zaručit dostatečnou ochranu projektoru.
Kusy ochranného materiálu by se rovněž mohly dostat do vnitřku
projektoru a způsobit jeho poruchu.
Při instalaci nebo používání projektoru dbejte na následující body.
Pokyny pro bezpečné používání
13
• Dávejte pozor na kondenzaci.
Pokud projektor náhle přenesete na teplejší místo nebo pokud
prudce vzroste teplota v místnosti, může vlhkost ve vzduchu
zkondenzovat na objektivu a zrcadlu a způsobit rozmazání obrazu.
V takovém případě chvíli počkejte a před pokračováním
v používání se ujistěte, že se vlhkost vypařila.
• Neinstalujte projektor do míst s vysokou nebo nízkou teplotou.
V opačném případě by mohlo dojít k poruše. Rozsahy teplot pro
provoz a skladování jsou následující.
Provozní teplota: 0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
Vlhkost: až 90 %
Skladovací teplota: -10 °C až 65 °C (14 °F až 149 °F)
• Při používání projektoru v nadmořské výšce 1 201 m (3 940') až
3 000 m (9 843'): V nabídce projektoru nastavte "Režim velké
nadm. výš." na Zapnuto. (strana 44)
Upozornění
• Neblokujte otvory pro přívod a odvod vzduchu. Blokování
ventilačních otvorů může zadržet teplo uvnitř projektoru, což může
zkrátit životnost optických komponent nebo jiných dílů a poškodit
projektor.
• Při instalaci projektoru ponechte na každé straně projektoru
alespoň 50 cm (1,6') mezi otvory pro přívod/odvoz vzduchu
a stěnami. Ponechte mezeru alespoň 2 cm (0,8") od spodní části
projektoru. V dolní části projektoru je otvor pro přívod vzduchu.
Neponechání dostatečného prostoru by mohlo způsobit zadržení
tepla uvnitř projektoru a jeho poškození.
Alespoň
30 cm (1,0')
Alespoň 2 cm
(0,8“)
Alespoň 50 cm
(1,6')
Alespoň 50 cm
(1,6')
Alespoň 50 cm (1,6')
• Nepokládejte na horní stranu projektoru žádné předměty, které by
se mohly v důsledku tepla zdeformovat nebo odbarvit.
• Neinstalujte projektor do blízkosti vysokonapěťového elektrického
vedení nebo zdroje elektrické energie.
14
Pokyny pro bezpečné používání
Před instalací
Bezpečnostní pokyny pro přenášení/přepravu projektoru
Při přenášení nebo přepravě projektoru dodržujte následující bezpečnostní pokyny.
• Odpojte kabely připojené k projektoru. Při přenášení projektoru
s připojenými kabely může dojít k nehodě.
Upozornění
• Zasuňte nastavitelné nožky. Ponechání vysunutých nožek při
přemísťování projektoru může způsobit poškození.
• Nevystavujte tento projektor silným nárazům nebo vibracím.
Bezpečnostní pokyny pro instalaci
Nezapomeňte si přečíst "Bezpečnostní pokyny" a "Pokyny pro bezpečné používání" (strana 3
– strana 13). Během instalace rovněž dodržujte následující bezpečnostní pokyny.
• Nevystavujte projektor úderům a nárazům. V opačném případě by
mohlo dojít k poruše.
Upozornění
• Neinstalujte projektor tak, aby stál na jedné straně nebo aby byl
v jiné nestabilní poloze. V případě převrhnutí může dojít
k poškození projektoru.
Nepoužívejte projektor v následujícím prostředí
• Místa s nadměrnou vlhkostí, prachem, mastným nebo
tabákovým kouřem
Přilnutí k objektivu, zrcadlům nebo jiným optickým dílům může
zhoršit kvalitu obrazu. Olej může poškodit plasty, což může vést
k pádu projektoru namontovaného pod strop z jeho držáku.
• Blízkost vysokonapěťových elektrických vedení nebo zdrojů
elektrické energie
Může být příčinou poruchy.
Upozornění
• Na měkkých površích, jako jsou např. koberce nebo vycpané
podložky
Uvnitř projektoru se může hromadit teplo a poškodit jej.
• Místa s nadměrnou teplotou nebo vlhkostí
• Místa vystavená vibracím nebo nárazům
• Místa v blízkosti detektorů tepla nebo kouře
• Místa v blízkosti oceánu nebo ventilačních otvorů klimatizace
• Místa s výskytem žíravých plynů, jako například sirných plynů
z horkých pramenů
Mohly by způsobit poškození projektoru. Přípustné rozsahy
provozní a skladovací teploty a vlhkosti jsou následující.
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Skladovací teplota
0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
Až 90 %
-10 °C až 65 °C (14 °F až 149 °F)
Před instalací
15
Nedotýkejte se objektivu holýma rukama
Nedotýkejte se objektivu holýma rukama. Jakékoli skvrny nebo
otisky prstů na objektivu mohou negativně ovlivnit kvalitu obrazu.
Upozornění
Pokud je to možné, počkejte před nastavením zaostření
30 minut na zahřátí projektoru
Bezprostředně po zapnutí může světlo ze světelného zdroje bránit stabilnímu zaostření.
Nainstalujte v dostatečné vzdálenosti od stěn nebo jiných
překážek
Upozornění
Pokud jsou otvory pro přívod nebo
Výstupní
ventilační
otvory
odvod vzduchu zablokované, bude
se uvnitř projektoru hromadit teplo,
což může způsobit zkrácení
životnosti projektoru nebo
poruchu. Ze stejného důvodu
neinstalujte projektor do úzkých
uzavřených prostorů
Otvory pro
přívod vzduchu
s nedostatečným odvětráváním.
Nainstalujte projektor na dobře
větrané místo. Zajistěte minimálně 30 cm (1,0') volného místa nad
projektorem, 50 cm (1,6') po obou stranách a 50 cm (1,6') za
projektorem, jak je uvedeno výše. Zajistěte rovněž minimálně 2 cm
(0,8") volného místa pod projektorem.
Dávejte pozor na kondenzaci
Pokud prudce vzroste teplota v místnosti, může vlhkost ve vzduchu zkondenzovat na
projekčním objektivu a zrcadlu a způsobit rozmazání obrazu. Aby se zobrazil normální obraz,
počkejte, dokud se kondenzace neodpaří.
V nadmořských výškách nad 1 201 m (3 940') až 3 000 m (9 843')
upravte nastavení
Při používání projektoru v nadmořských výškách 1 201 m (3 940') až 3 000 m (9 843') je nutno
upravit nastavení projektoru. Podívejte se konkrétně na pokyny pro "Režim velké nadm. výš."
(strana 44) v nabídce "Nabídka INSTALACE".
16
Před instalací
Při používání projektoru namontovaného pod strop
Upozornění
Při používání projektoru
namontovaného pod strop nebo při
instalaci do vysokých míst pravidelně
čistěte okolí otvorů pro přívod a odvod
vzduchu. Prach nahromaděný
v otvorech pro přívod a odvod vzduchu
může zhoršit odvětrávání, způsobit nárůst teploty uvnitř projektoru
a způsobit vznik nebezpečí poškození nebo požáru. Pomocí
vysavače nebo podobného zařízení odstraňte prach z otvorů pro
přívod a odvod vzduchu.
Neinstalujte projektor na vlhké či prašné místo nebo místo
s výskytem velkého množství mastného či cigaretového kouře. Olej
může poškodit plasty, což může vést k pádu projektoru
namontovaného pod strop z jeho držáku.
Instalace pro projekci nahoru, dolů nebo pod úhlem
• Je podporována projekce nahoru, dolů nebo v různém množství
směrů; nesmíte však blokovat otvory pro přívod a odvod vzduchu.
Zejména zajistěte minimálně 2 cm (0,8") volného místa u otvoru
pro přívod vzduchu v dolní části a 50 cm (1,6') u otvorů pro
přívod/odvod vzduchu po obou stranách projektoru.
• Pro instalaci projektoru nejsou k dispozici žádné možnosti.
Upozornění
• Nepokoušejte se instalovat projektor pro projekci nahoru a dolů
vlastními silami. Vždy požádejte o instalaci kvalifikovaného
technika nebo středisko zákaznické podpory společnosti Canon.
• Když je projektor instalován s úhlem naklonění nad ±45 stupňů,
podívejte se na následující obrázek a vyberte 360 a portrét
u položky Režim světelného zdroje v nabídce Nastavení
světelného zdroje.
Před instalací
17
Bezpečnostní pokyny pro instalaci Portrét (na výšku)
• Neblokujte otvory pro přívod a odvod vzduchu. Zejména, z důvodu
existence otvorů pro přívod/odvod vzduchu, vždy zajistěte minimální
volné místo 2 cm (0,8") od pravé strany a 50 cm (1,6') od horní a dolní
strany.
Upozornění
• Uvědomte si prosím, že tento projektor lze umístit pouze výše
zobrazeným způsobem (nikoli naopak).
• Když je projektor instalován do pozice na výšku, nastavte 360
a portrét u položky Režim světelného zdroje v nabídce Nastavení
světelného zdroje.
18
Před instalací
Upozornění na autorská práva
Uvědomte si prosím, že zvětšování nebo zmenšování velikosti obrazu pro obchodní účely nebo
při veřejných prezentacích může znamenat porušení zákonem chráněných autorských práv
majitele originálního obsahu.
Zajištění zabezpečení sítě
Učiňte opatření pro zajištění zabezpečení sítě. Mějte na paměti, že společnost Canon není
žádným způsobem odpovědná za přímé ani nepřímé ztráty v důsledku nehod souvisejících se
zabezpečením sítě, jako je například neoprávněný přístup.
Před použitím příslušným způsobem nakonfigurujte projektor, počítač a nastavení zabezpečení
sítě.
• Nastavte projektor pro připojení pouze ve vaší chráněné síti, za firewallem nebo podobnou
ochranou, namísto přímého připojení k internetu.
Ochranné známky
• Ethernet je registrovaná ochranná známka společnosti Xerox Corporation.
• Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti
Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích.
• Mac, Mac OS a Macintosh jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA
a/nebo jiných zemích.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing, LLC.
• HDBaseT™ a logo HDBaseT Alliance jsou ochranné známky sdružení HDBaseT Alliance.
• PJLink je registrovaná ochranná známka společnosti JBMIA a projednávaná ochranná
známka v některých zemích.
• PJLink je registrovaná ochranná známka, nebo byla podána žádost o zaregistrování
ochranné známky, v Japonsku, USA a/nebo jiných zemích či oblastech.
• AMX je registrovaná ochranná známka společnosti Harman International Industries, Inc.
• Crestron®, Crestron RoomView® a Crestron Connected™ jsou registrované ochranné
známky společnosti Crestron Electronics, Inc.
• Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
Před instalací
19
Third party software
This product includes third party software modules.
• uIP (micro IP) version 0.9
Please see the below licence text concerning the licence condition.
Copyright © 2001-2003, Adam Dunkels.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Third party software support
Canon Inc., Canon's affiliated companies, as well as sales companies do not offer any support
services for these programs. We are unable to respond to questions or inquiries from you or
any other parties regarding these programs.
20
Před instalací
Úvod
Obsah balení
Pečlivě vybalte jednotlivé součásti a zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny vyobrazené
položky. Pokud některá z položek chybí, obraťte se na prodejce, u něhož jste projektor
zakoupili.
Standardní příslušenství
(US)
(EU)
(Čína)
Projektor
Počítačový kabel 1,8 m
(70,8") (5K.1VC09.501)
Stručná příručka
s důležitými informacemi
Síťový kabel 1,8 m (70,8")
Záruční list
Dálkový ovladač (číslo typu:
LV-RC08)
Baterie (číslo typu: CR2025)
Úvod
21
První použití dálkového ovladače
Před použitím dálkového ovladače nejdříve vytáhněte štítek.
Výměna baterie v dálkovém ovladači
1. Vytáhněte držák baterie.
Postupujte podle pokynů na obrázku. Stlačte a podržte
západku a současně vytáhněte držák baterie.
2. Vložte do držáku baterie novou baterii. Kladný pól
musí směřovat nahoru.
3. Zatlačte držák baterie zpět do dálkového ovladače.
• Při výměně baterie za baterii nesprávného typu hrozí nebezpečí výbuchu.
• Při likvidaci vybitých baterií dodržujte příslušné pokyny.
• Při použití baterie nesprávného typu může dojít k její explozi. Používejte pouze lithiovou
knoflíkovou baterii typu CR2025.
• Likvidaci vybité baterie provádějte podle vašich místních předpisů. Použité baterie zlikvidujte
správným způsobem. Při nesprávném zacházení může baterie explodovat. Baterii nenabíjejte,
nerozebírejte ani nevhazujte do ohně.
• S baterií zacházejte opatrně a podle pokynů.
• Při vkládání baterie dbejte na dodržení kladného (+) a záporného (-) pólu tak, jak je uvedeno na
dálkovém ovladači.
• Uchovávejte baterie mimo dosah dětí nebo domácích zvířat.
• Baterie dálkového ovladače a držák baterie mohou při náhodném spolknutí malými dětmi
způsobit nebezpečí udušení. Udržujte tyto části mimo dosah dětí. V případě jejich náhodného
spolknutí se ihned obraťte na lékaře.
• Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterii.
• Nikdy si z žádného důvodu nevkládejte baterii do pusy, protože byste ji mohli nechtěně
spolknout. Při náhodném spolknutí baterie ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
• Při likvidaci vybité baterie přelepte obě její strany celofánovou páskou.
• Pokud z baterie unikne jakákoli tekutina a dostane se do styku s vaší pokožkou, důkladně ji
omyjte vodou.
• Dálkový ovladač a baterie mohou obsahovat chemikálie, které mohou být nebezpečné pro
zdraví a životní prostředí.
• Pokud držák baterie nelze pevně připevnit k dálkovému ovladači, přestaňte jej používat
a udržujte jej mimo dosah dětí.
• Nenechávejte baterii v prostředí s extrémně vysokou teplotou, která může způsobit výbuch
nebo únik hořlavé tekutiny nebo plynu.
• Baterie nesmí být vystavena extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může způsobit výbuch
nebo únik hořlavé tekutiny nebo plynu.
22
Úvod
Vnější vzhled projektoru
1. Vnější ovládací panel
(Podrobné informace - viz "Ovládací prvky
a funkce" na straně 24.)
1
2
7
3
4
5
8
2. Ventilační otvory (odvod horkého vzduchu)
3. Nastavitelná nožka
4. Zaostřovací kroužek a kroužek zvětšení
5. Projekční objektiv
6
6. Přední senzor infračerveného dálkového
ovládání
3
7. Otočný ovladač posunutí objektivu x 2
9 10 11 12 13 14 15
8. Ventilační otvory (přívod vzduchu)
16 17 18 19
9. Port CONTROL (Ovládání)
10. SERVICE (Servisní) konektor
11. Napájecí výstup USB
12. Port LAN
20
21
22
23
22
22
23
23
23
22
13. Vstupní konektor HDBaseT
14. Vstupní konektor HDMI2
15. Vstupní konektor HDMI1
16. Vstupní konektor COMPUTER (Počítač)
17. Konektor audio vstupu (stereo mini jack)
Šrouby pro zavěšení pod strop: M4 x 4
18. Konektor audio výstupu (stereo mini jack)
Hloubka otvoru pro šrouby: 12 mm
19. Konektor výstupu na monitor
20. Konektor pro připojení síťového kabelu
21. Otvor pro zámek proti odcizení
22. Nastavitelná nožka
23. Otvory pro montáž pod strop
Úvod
23
Ovládací prvky a funkce
Projektor a dálkový ovladač
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10
17
11
12
18
13
14
15
16
17
13
1. Zaostřovací kroužek
Nastavení zaostření promítaného obrazu.
19
10.
Nastavení velikosti obrazu.
Posouvání projekčního objektivu ve
vodorovném směru.
4. Otočný ovladač posunutí objektivu
Posouvání projekčního objektivu ve
svislém směru.
5. Indikátor LIGHT (Světlo)
Indikace stavu světelného zdroje. Jestliže
se objeví problém se světelným zdrojem,
rozsvítí se nebo začne blikat.
6. Indikátor TEMP (Teplota)
Jestliže teplota projektoru stoupne na příliš
vysokou hodnotu, rozsvítí se červeně.
7. Indikátor POWER (Napájení)
Během provozu projektoru svítí nebo bliká.
8. MENU (Nabídka)
22
16
13
23
20
2. Kroužek zoomu
3. Otočný ovladač posunutí objektivu
8
13
21
15
POWER (Zapnutí/Pohotovostní
režim)
Zapnutí projektoru nebo vypnutí do
pohotovostního režimu.
11.
Doleva
12. BLANK (Prázdný)
Skrytí obrazu zobrazeného na projekční
ploše.
13. Tlačítka korekce lichoběžníkového
zkreslení/šipek ( / Nahoru,
/
Dolů)
Ruční korekce zkreslení obrazu, které
vzniká vlivem projekce pod úhlem.
14. MODE (Režim)
Výběr dostupného režimu zobrazení.
15.
Doprava/
Aktivace zámku kláves panelu. Pokud je
na projekční ploše zobrazena OSD
nabídka, slouží tlačítka #11, #13 a #15
jako směrové šipky pro výběr požadované
položky nabídky a pro provedení
nastavení.
Zobrazení nabídky na projekční ploše
16. OK
(OSD). Návrat do předchozí OSD nabídky,
Aktivace vybrané položky OSD nabídky.
ukončení a uložení nastavení nabídky.
Nepoužívá se pro funkci přepínání režimu
9. Horní senzor infračerveného dálkového
zobrazení na tomto produktu.
ovládání
17. INPUT (Vstup)
Zobrazení lišty pro výběr zdroje vstupního
signálu.
24
Úvod
18. TIMER (Časovač)
21. AUTO PC (Automatické časování)
Není k dispozici.
Automatické určení nejlepšího časování
obrazu pro zobrazený obraz.
19. D.ZOOM (Digitální zoom) (+, -)
Není k dispozici.
22. FREEZE (Zastavit)
Není k dispozici.
20. MUTE (Němý)
Dočasné vypnutí zvuku.
23. VOL (Hlasitost) (+, -)
Nastavení úrovně hlasitosti.
Efektivní dosah dálkového ovladače
Senzory infračerveného dálkového ovládání se nachází
na přední a horní straně projektoru. Vzdálenost mezi
dálkovým ovladačem a senzory by neměla přesáhnout
8 metrů (~ 26 ft).
Používejte dálkový ovladač maximálně do úhlu přibližně
30° v jakémkoli směru vůči místu přímo před přijímačem
infračerveného dálkového ovládání.
Mezi dálkovým ovladačem a senzory infračerveného
dálkového ovládání na projektoru nesmí být žádné
překážky, které by mohly překážet infračervenému
paprsku.
Pokud se mezi dálkovým ovladačem a projektorem
nachází jakékoli překážky, nemusí být možné projektor
ovládat.
Dálkový ovladač rovněž nemusí pracovat správně,
pokud na senzor infračerveného signálu dopadají
sluneční paprsky nebo silné světlo.
Dálkový ovladač může být rušen jiným zařízením nebo
dálkovým ovladačem.
Úvod
25
Umístění projektoru
Volba umístění
Podle uspořádání místnosti nebo osobních preferencí si vyberte požadované umístění
projektoru. Vezměte v úvahu velikost a polohu projekční plochy, umístění vhodné síťové
zásuvky a rovněž umístění a vzdálenost mezi projektorem a dalšími zařízeními.
Projektor je zkonstruován tak, aby mohl být nainstalován v některém z níže uvedených
umístění:
1. Přední
3. Strop vzadu
Zvolte toto umístění, chcete-li mít projektor
postaven na stolku před projekčním plochou.
Zvolte toto umístění, chcete-li mít projektor
zavěšen obráceně pod stropem za projekčním
plochou. Uvědomte si prosím, že budete
potřebovat speciální projekční plátno pro
zadní projekci a sadu pro montáž projektoru
pod strop.
Po zapnutí projektoru nastavte Strop vzadu
v nabídce Režim projektoru.
2. Zadní
4. Strop vpředu
Zvolte toto umístění, chcete-li mít projektor
postaven na stolku za projekční plochou.
Uvědomte si prosím, že budete potřebovat
speciální projekční plochu pro zadní projekci.
Zvolte toto umístění, chcete-li mít projektor
zavěšen obráceně pod stropem před
projekční plochou. Pro montáž projektoru pod
strop si u vašeho prodejce pořiďte sadu pro
montáž projektoru pod strop.
Po zapnutí projektoru nastavte Zadní
v nabídce Režim projektoru.
Po zapnutí projektoru nastavte Strop vpředu
v nabídce Režim projektoru.
Při montáži projektoru pod strop je vyžadována sada pro montáž pod strop určená pro tento
projektor. Se žádostí o montáž se obraťte na odborníka. Podrobné informace získáte u vašeho
prodejce.
• Záruka na tento projektor se nevztahuje na žádné škody způsobené použitím nesprávné sady
pro montáž projektoru pod strop nebo instalací sady pro montáž projektoru pod strop na
nevhodné místo.
26
Umístění projektoru
• Učiňte opatření pro zamezení pádu projektoru - použijte například drát pro zamezení pádu
projektoru na zem při jeho instalaci na vysokých místech, jako například pod stropem.
• Při projekci nahoru, dolů nebo pod úhlem se prosím podívejte na stranu 17.
• Při projekci s instalací Portrét (na výšku) se prosím podívejte na stranu 18.
Uspořádání projektoru
Velikost promítaného obrazu závisí na vzdálenosti projektoru od projekčního plátna.
Přední projekce
• Při nastavování svislé polohy projektoru u funkce
posun objektivu
• Při nastavování vodorovné polohy
projektoru u funkce posun objektivu
F
A
F
D
C
F
90°
90°
B
E
E
A: Vzdálenost od středu objektivu k dolnímu okraji promítaného obrazu (když je funkce
posun objektivu nastavená na nejvyšší úroveň)
B: Vzdálenost od středu objektivu k dolnímu okraji promítaného obrazu (když je funkce
posun objektivu nastavená na nejnižší úroveň)
C: Vzdálenost posunutí středu objektivu (když je posun objektivu nastaven maximálně
doleva)
D: Vzdálenost posunutí středu objektivu (když je posun objektivu nastaven maximálně
doprava)
E: Projekční vzdálenost od projektoru k obrazovce
F:
Velikost promítaného obrazu
Umístění projektoru
27
• Použití projekční plochy s poměrem stran 16 : 9 a promítání obrazu ve formátu 16 : 9
Velikost
projekční
plochy
Úhlopříčka
Palců
60
70
75
87
95
100
120
150
180
200
250
300
Velikost promítaného
obrazu (F)
Výška
Šířka
cm Palců cm Palců cm
152
29
75
52
133
178
34
87
61
155
191
37
93
65
166
221
43
108
76
193
241
47
118
83
210
254
49
125
87
221
305
59
149 105 266
381
74
187 131 332
457
88
224 157 398
508
98
249 174 443
635 123 311 218 553
762 147 374 261 664
Projekční vzdálenost (E)
Posunutí
(A)
Nejkratší
Nejdelší
(Širokoúhlý
(Teleobjektiv)
objektiv)
Palců cm Palců cm Palců cm
71
180
113
287
2,9
7,5
83
210
132
335
3,4
8,7
88
225
141
359
3,7
9
103
261
164
417
4,3
11
112
285
179
455
4,7
12
118
299
189
479
4,9
12
141
359
226
575
5,9
15
177
449
283
719
7,4
19
212
539
340
862
8,8
22
236
599
377
958
9,8
25
295
749
―
―
12,3 31
354
898
―
―
14,7 37
Posunutí
(B)
Palců
32,4
37,8
40,4
46,9
51,2
53,9
64,7
80,9
97,1
107,9
134,8
161,8
Posunutí
(C, D)
cm Palců
82
12,0
96
14,0
103 15,0
119 17,4
130 19,0
137 20,0
164 24,1
205 30,1
247 36,1
274 40,1
342 50,1
411 60,1
cm
31
36
38
44
48
51
61
76
92
102
127
153
Veškeré naměřené hodnoty jsou přibližné a mohou se od skutečných rozměrů lišit.
Doporučuje vám, abyste si v případě, že chcete instalovat projektor na stálé místo, nejprve
praktickou zkouškou ověřili velikost obrazu a projekční vzdálenost při použití vašeho projektoru
na tomto místě (z důvodu tolerance optických vlastností projektoru). To vám umožní správně určit
přesné místo pro instalaci projektoru.
Rozsah projekce pro posun objektivu
a
a
b
b
a:
Maximální vodorovný rozsah (H × 23 %)
b:
Maximální svislý rozsah (V × 60 %)
Jakmile uslyšíte cvakání indikující, že knoflík dosáhl svého limitu, přestaňte ovladač posunutí
objektivu otáčet. Nadměrné otočení tohoto knoflíku může způsobit poškození.
Nelze posunout obraz na maximální vodorovné i svislé hodnoty.
28
Umístění projektoru
Úprava promítaného obrazu
Úprava úhlu projekce
Projektor je vybaven 4 nastavitelnýma
nožkama. Tyto nastavitelné nožky umožňují
změnit výšku obrazu a projekční úhel. Chcete-li
nastavit projektor, otáčením nastavitelné nožky
jemně upravte vodorovný úhel. Pro zasunutí
nožky otáčejte zadní nastavitelnou nožkou
v opačném směru.
Pokud není projektor umístěn na rovný povrch
nebo pokud není projekční plátno kolmo vůči
projektoru, bude mít promítaný obraz
lichoběžníkový tvar. Pro korekci této situace se
podívejte na podrobné informace v "Korekce
lichoběžníkového zkreslení" na straně 30.
V době, kdy je světelný zdroj zapnutý, se nedívejte do objektivu. Silný světelný zdroj by vám mohl
poškodit zrak.
Automatické nastavení obrazu
V některých případech je třeba optimalizovat kvalitu obrazu. Pro provedení optimalizace
stiskněte tlačítko AUTO PC (Automatické časování). Během 3 sekund provede vestavěná
inteligentní funkce automatického nastavení optimalizaci hodnot frekvence a časování tak, aby
byla zajištěna nejvyšší kvalita obrazu.
V rohu projekční plochy se na 3 sekundy zobrazí informace o aktuálním zdroji signálu.
Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je vybrán signál PC (Počítač).
Jemné doladění velikosti a ostrosti obrazu
1. Pomocí kroužku zvětšení nastavte
požadovanou velikost promítaného
obrazu.
2. Potom zaostřete obraz otáčením
zaostřovacího kroužku.
Pokud je to možné, počkejte před nastavením zaostření 30 min. na zahřátí. Bezprostředně po
zapnutí může světlo ze světelného zdroje bránit stabilnímu zaostření. (Strana 16)
Umístění projektoru
29
Korekce lichoběžníkového zkreslení
Lichoběžníkové zkreslení odkazuje na situaci, kdy má promítaný obraz lichoběžníkový tvar
kvůli projekci pod úhlem.
Pomocí tlačítek korekce lichoběžníkového zkreslení na
projektoru nebo na dálkovém ovladači zobrazte okno
lichoběžníkového zkreslení. Jakmile se zobrazí okno
lichoběžníkového zkreslení, stiskněte tlačítko
pro korekci
lichoběžníkového zkreslení v horní části obrazu. Stisknutím
tlačítka
opravte lichoběžníkové zkreslení v dolní části
obrazu.
Stiskněte
tlačítko
/
.
Stiskněte
tlačítko
/
.
• Můžete opravit lichoběžníkové zkreslení obrazu ve svislém směru. Při takové korekci je však
rozsah nastavení omezen.
• Při provádění korekce lichoběžníkového zkreslení je zobrazena nastavená hodnota. Uvědomte
si prosím, že tato hodnota nepředstavuje projekční úhel.
• Dostupný rozsah nastavení při korekci lichoběžníkového zkreslení závisí na podmínkách
instalace projektoru.
• V závislosti na podmínkách instalace projektoru a projekčním plátně nemusí mít obraz přesný
obdélníkový tvar nebo poměr stran 4:3.
• Při použití funkce korekce lichoběžníkového zkreslení dojde ke snížení rozlišení obrazu. Navíc
se v některých případech mohou v obrazu objevit pruhy nebo rovné čáry mohou být zobrazeny
křivě. Tyto jevy nepředstavují závadu projektoru.
• Během provádění korekce lichoběžníkového zkreslení může obraz v závislosti na typu
promítaného video signálu a nastavené hodnotě korekce lichoběžníkového zkreslení
obsahovat šum. V tomto případě nastavte takovou hodnotu korekce lichoběžníkového
zkreslení, aby obraz neobsahoval šum.
• Během provádění funkce korekce lichoběžníkového zkreslení nemusí být obraz v závislosti na
typu vstupního signálu zobrazen správně.
30
Umístění projektoru
Připojení
Při připojování zdroje signálu k projektoru nezapomeňte:
• Před provedením jakéhokoliv připojení vypnout všechna zařízení.
• Použít pro každý zdroj signálu správné signálové kabely.
• Zajistit pevné připojení kabelů.
1
RS-232C kabel
2
USB kabel
3
Kabel LAN
4
HDMI kabel
5
Počítačový kabel
(součást dodávky)
6
Audio kabel
A/V zařízení
Notebook nebo
stolní počítač
Monitor
Notebook nebo
stolní počítač
Router
1
2
3
4 4
5
5
6 6
Reproduktory
Matice
HDBaseT
3
6
• Ve výše uvedených příkladech připojení nemusí být některé propojovací kabely součástí
příslušenství projektoru (viz "Obsah balení" na straně 21). Kabely jsou k dostání v běžných
prodejnách s elektrotechnickým zbožím.
• Uvedené příklady vzájemného propojení mají pouze informativní charakter. Typ a počet
konektorů na zadní straně se u jednotlivých modelů projektorů liší.
• Mnoho notebooků nezapne po připojení k projektoru své externí video porty. Pro
zapnutí/vypnutí výstupu video signálu do externího zobrazovacího zařízení se obvykle používá
kombinace tlačítek, jako např. FN + funkční tlačítko se symbolem monitoru. Stiskněte současně
tlačítko FN a příslušné funkční tlačítko. Informace o kombinacích tlačítek notebooku najdete
v jeho dokumentaci.
• Pokud se po zapnutí projektoru a výběru správného zdroje video signálu nezobrazí
požadovaný obraz, zkontrolujte prosím, zda je zdroj video signálu zapnutý a zda pracuje
správně. Zkontrolujte také, zda byly správně připojeny signálové kabely.
Připojení
31
Připojení několika zdrojů prostřednictvím HDBaseT
HDBaseT představuje standard připojení, který slučuje HD digitální video signál, audio signál,
Ethernetový signál a další různé řídicí signály. Tyto signály jsou přenášeny pomocí jednoho
kabelu CAT5e (nebo vyššího) s délkou až 100 m. Při použití přepínací matice HDBaseT (běžně
k dostání) můžete připojit několik zdrojů k projektoru prostřednictvím připojení HDBaseT.
Při připojování kabelu RJ45 dbejte na to, aby nebyl kabel smotán nebo spleten, protože by mohlo
dojít k signálovému šumu nebo rušení signálu.
Níže uvedený obrázek slouží pouze pro ilustraci. Skutečné uspořádání se může lišit.
Notebook
Blu-ray
přehrávač
IR TX
VGA IN
YPbPr
RJ45
Lan
HDMI
RS232
RJ45
HD Connect
IR RX
Matice HDBaseT
Kabel LAN
Ovládací počítač
Projektor
• Použijte stíněný kabel LAN kategorie CAT5e nebo vyšší.
• Maximální přenosová vzdálenost je 100 m.
• Maximální přenosová vzdálenost však může být v některých prostředích kratší.
• Nepoužívejte kabel LAN, pokud je stočený nebo svázaný.
• Připojení nebo odpojení kabelu LAN během projekce může způsobit vznik šumu.
• Nelze zaručit možnost připojení všech vysílačů HDBaseT na trhu.
• Některé vysílače HDBaseT nemusí při použití pro připojení zdrojového zařízení k projektoru
umožňovat projekci.
32
Připojení
Ovládání
Zapnutí projektoru
1. Připojte síťový kabel k projektoru a do síťové
zásuvky. Zapněte vypínač síťové zásuvky (pokud je
namontován). Zkontrolujte, zda se po zapnutí
napájení rozsvítí indikátor POWER (Napájení) na
projektoru červenou barvou.
• Při instalaci požádejte odborného technika
o poskytnutí proudového chrániče. Pokud nebudete
projektor používat, vypněte hlavní napájení pomocí
proudového chrániče.
• Abyste předešli možnému nebezpečí vzniku požáru
nebo úrazu elektrickým proudem, používejte prosím
s projektorem pouze originální příslušenství (jako
například síťový kabel).
• Pro zajištění bezpečnosti v případě problémů
s projektorem používejte pro napájení projektoru
síťovou zásuvku s proudovým chráničem. Pokud
takovou síťovou zásuvku nemáte, požádejte vašeho
prodejce o její instalaci.
2. Stisknutím tlačítka
na projektoru nebo na dálkovém ovladači zapněte projektor.
Indikátor napájení bude blikat zelenou barvou a po zapnutí projektoru bude zeleně svítit.
(V případě potřeby) Otáčením zaostřovacího kroužku upravte ostrost obrazu.
• Pokud je projektor po předchozím použití stále horký, budou přibližně 90 sekund před zapnutím
světelného zdroje běžet chladicí ventilátory.
• Pro zachování životnosti světelného zdroje počkejte po zapnutí projektoru aspoň 5 minut, než
jej opět vypnete.
• Po stisknutí tlačítka POWER může před ustálením světelného zdroje obraz chvíli blikat.
Nejedná se o závadu výrobku.
3. Zapínáte-li projektor poprvé, nastavte podle zobrazených pokynů jazyk OSD nabídky.
4. Pokud jste vyzváni k vložení hesla, zadejte 6místné heslo pomocí tlačítek se šipkami.
Viz "Heslo" na straně 46.
5. Zapněte všechna připojená zařízení.
6. Projektor vyhledá vstupní signály. Aktuálně prohledávaný vstupní signál bude zobrazen.
Pokud projektor nenajde žádný platný signál, bude se zpráva „Žádný signál“ zobrazovat
tak dlouho, dokud nebude nalezen vstupní signál.
Požadovaný vstupní signál můžete vybrat také stisknutím tlačítkaINPUT (Vstup).
Viz"Přepínání vstupního signálu" na straně 34.
Pokud frekvence nebo rozlišení vstupního signálu přesahuje provozní rozsah projektoru, zobrazí
se na prázdné projekční ploše zpráva „Mimo rozsah“. Přepněte prosím na vstupní signál, který
vyhovuje rozlišení projektoru, nebo nastavte u vstupního signálu nižší hodnoty. Viz"Tabulka
časování" na straně 61.
Ovládání
33
Používání nabídek
Tento projektor umožňuje provádět různá přizpůsobení a nastavení pomocí nabídek na
projekční ploše (OSD).
Níže uvedené ukázky OSD obrazovek slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od
skutečnosti.
Na následujícím obrázku je uveden přehled OSD nabídek.
1
2
1
Ikona hlavní
nabídky
4
Aktuální
vstupní
signál
2
Hlavní
nabídka
5
Stav
6
Rada pro
ovládání
tlačítky
OBRÁZEK
Režim zobrazení
Standardní
Nastavení uživatelského režimu
Jas
3
5
Kontrast
Barva
Odstín
Ostrost
Pokročilé
3
Resetování aktuálního režimu obrazu
4
Konec
Podnabídka
6
Pro otevření OSD nabídky stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) na projektoru nebo na dálkovém
ovladači.
• Pomocí tlačítek se šipkami ( / / / ) na projektoru nebo na dálkovém ovladači procházejte
jednotlivé položky nabídky.
• Pomocí tlačítka OK na projektoru nebo na dálkovém ovladači potvrďte vybranou položku
nabídky.
Přepínání vstupního signálu
Projektor lze připojit k několika zařízením současně.
V jednom okamžiku lze však na celé projekční ploše
zobrazit signál pouze z jednoho zařízení. Při zapínání
projektor automaticky vyhledává dostupné signály.
Vstup
Pokud chcete, aby projektor automaticky vyhledával
signály, ujistěte se, že je položka NASTAVENÍ
SYSTÉMU: ZÁKLADNÍ > Hledání automatického
vstupu nastavena na Zapnuto.
Výběr zdroje:
1. Stiskněte tlačítkoINPUT (Vstup). Zobrazí se lišta pro
výběr zdroje vstupního signálu.
2. Opakovaným stisknutím tlačítek / vyberte
požadovaný signál a stiskněte tlačítko OK.
Po nalezení signálu se na několik sekund zobrazí v rohu projekční plochy informace o zdroji
vstupního signálu. Pokud je k projektoru připojeno více zařízení, opakujte kroky 1-2 pro
vyhledání dalšího signálu.
Úroveň jasu promítaného obrazu se bude při přepínání mezi různými vstupními signály
odpovídajícím způsobem měnit.
34
Ovládání
Vypnutí projektoru
1. Po stisknutí tlačítka
se zobrazí výzva k potvrzení
požadavku. Pokud během několika sekund
nestisknete žádné tlačítko, zpráva zmizí.
2. Znovu stiskněte tlačítko
.
3. Indikátor napájení bude svítit nepřerušovaným
červeným světlem a ventilátory se zastaví. Odpojte
napájecí kabel ze zásuvky.
Indikátory mohou zůstat svítit i po odpojení napájecího kabelu. Nejedná se však o závadu.
Ovládání
35
Používání nabídek
Všimněte si prosím, že OSD nabídka se mění podle vybraného typu signálu a modelu
projektoru.
* Označuje možnost, která je nastavena z výroby.
*1 Když je na vstupu informace o signálu s vysokým dynamickým rozsahem, režim zobrazení se
automaticky nastaví na HDR.
*2 Když je nastavení Posun 4K vypnuto, je tento režim neměnný.
Systém nabídek
Hlavní nabídka
Podnabídka
Režim zobrazení
Nastavení
uživatelského
režimu
Nastavení
načítání
Přejm. rež. uživ.
Možnosti
Prezentace/Standardní*/sRGB/
Film/DICOM/Uživatel 1/Uživatel 2/
(HDR)*1/(FHD)*2
Prezentace/Standardní/sRGB/
Film/DICOM/Uživatel 1/Uživatel 2
Jas
Kontrast
Barva
Odstín
Ostrost
1,6/1,8/2,0/2,1/2,2*/2,3/2,4/2,5/2,6/
2,8
Vysoká/Střední*/Nízká
Červená – zvýšení/Zelená –
Teplota barev zvýšení/Modrá – zvýšení/
Červená – offset/Zelená – offset/
Modrá – offset
Pokročilé
Primární barva
6osé upravení Odstín
barev
Zvýšení
Sytost
Vylepšení barev
MoviePro
Tón pokožky
Super rozlišení
Resetování aktuálního režimu obrazu Reset/Zrušit
Vyberte Gama
OBRÁZEK
36
Používání nabídek
Hlavní nabídka
Podnabídka
Automaticky*/Skutečné/4 : 3/
16 : 9/16 : 10
Poměr stran
ZOBRAZENÍ
Poloha obrazu
Úprava skrytí okrajů
Fáze
Horizont. velikost
Posun 4K
Zapnuto*/Vypnuto
Přední*/Zadní/Strop vpředu/
Strop vzadu
Zapnuto/Vypnuto*
Režim projektoru
Testovací vzorek
INSTALACE
Režim
světelného
zdroje
Nastavení
světelného zdroje
Možnosti
Informace
o světelném
zdroji
Režim velké nadm. výš.
Normal*/Eco/360 a portrét
Doba používání světelného
zdroje
Normal
Eco
360 a portrét
Zapnuto/Vypnuto*
Jazyk
Barva pozadí
Úvodní obrazovka
NASTAVENÍ
SYSTÉMU:
ZÁKLADNÍ
Zelená/Černá/Modrá*
Černá/Modrá/Canon*
Vypnout/5 min/10 min/15 min/
20 min*/25 min/30 min
Zapnuto/Vypnuto*
Automatické vypnutí
Přímé zapnutí
Střed*/Nahoře-vlevo/
Nahoře-vpravo/Dole-vpravo/
Dole-vlevo
Čas zobrazení Vždy zap./5 sek/10 sek/15 sek*/
nabíd.
20 sek/25 sek/30 sek
Zpráva
Zapnuto/Vypnuto*
připomenutí
Pozice
nabídky
Nastavení nabídky
Přejmenovat vstup
Hledání automatického vstupu
Zapnuto*/Vypnuto
Používání nabídek
37
Hlavní nabídka
Podnabídka
HDR*1
Nastavení zvuku
HDR
EOTF
Hlasitost
Němý
Rozsah HDMI
Heslo
Změnit heslo
Zámek
napájení
Zámek kláves panelu
Nastavení kontrolního portu
Kabelová síť
LAN
NASTAVENÍ
SYSTÉMU:
UPŘESNIT
Nastavení sítě
INFORMACE
Automaticky*/SDR
Nízká/Střední*/Vysoká
Zapnuto/Vypnuto*
Automaticky*/Celý rozsah/
Omezený rozsah
Zapnuto/Vypnuto*
Zapnuto/Vypnuto*
RS232/LAN*/HDBaseT
Stav
DHCP
Zapnuto/Vypnuto*
IP adresa
Maska podsítě
Výchozí brána
Server DNS
Uplatnit
Certifikace
Zapnuto/Vypnuto*
PJLink
Změnit heslo PJLink
Zjištění
Zapnuto/Vypnuto*
zařízení AMX
Adresa MAC
Povolit
pohotovostní Zapnuto/Vypnuto*
režim sítě
Pohot. režim LAN
Automaticky
zakázat
20 min*/1 hod/3 hod/6 hod/96 hod
pohotovostní
režim sítě
Obnov. všechna nast.
Reset/Zrušit*
Vstup
Režim zobrazení
Rozlišení
Systém barev
Doba používání světelného zdroje
Verze firmware
*1 Bude zašeděné, pokud režim zobrazení není HDR.
38
Možnosti
Používání nabídek
Nabídka OBRÁZEK
Funkce
Popis
V projektoru je přednastaveno několik režimů obrazu, ze kterých si můžete
vybrat ten, který nejlépe vyhovuje provoznímu prostředí a typu obrazu ze
vstupního signálu.
• Prezentace: Vhodný pro použití v jasné místnosti a promítání obrazu
obsahujícího hodně textu.
• Režim Standardní: Vhodný pro promítání obrazu z počítače nebo
barevného obrazu (filmy) atd.
Režim
zobrazení
• Režim sRGB: Vhodný pro promítání fotografií z digitálního fotoaparátu,
který podporuje barevný prostor sRGB. Kompatibilní se standardem sRGB.
• Režim Film: Vhodný pro promítání barevného obrazu (filmy).
• Režim DICOM: Vhodný pro promítání lékařských snímků (filmy). Tento
projektor není určen pro zobrazování lékařských snímků. Nelze jej používat
pro zobrazování radiologických snímků nebo lékařských vyšetření.
• Uživatel 1/Uživatel 2: Nastavení kvality obrazu, která jste provedli, můžete
uložit jako vlastní nastavení. Uložená nastavení můžete následně použít
jako režim obrazu.
• HDR: Když je vstupním signálem signál HDR, je upraven na optimální
gama korekci a barvu.
• Nastavení načítání
Pokud vám dostupné režimy zobrazení nevyhovují, máte k dispozici 2
uživatelsky nastavitelné režimy. Uživatel 1 (založený na prezentačním
režimu) je určen pro PC zdroje a Uživatel 2 (založený na standardním
režimu) je určen pro Video zdroje.
1. Přejděte na OBRÁZEK > Režim zobrazení.
2. Stisknutím tlačítek
Nastavení
uživatelského
režimu
/
vyberte Uživatel 1 nebo Uživatel 2.
3. Stisknutím tlačítka označte položku Nastavení uživatelského
režimu, a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se okno Nastavení
uživatelského režimu.
4. Vyberte možnost Nastavení načítání a stiskněte tlačítko OK.
5. Stisknutím tlačítek
vyhovuje.
/
vyberte režim zobrazení, který vám nejvíce
6. Stiskněte tlačítko OK a MENU (Nabídka) pro návrat do nabídky
OBRÁZEK.
7. Stisknutím tlačítka vyberte položky vnořené nabídky, které chcete
změnit, a upravte jejich hodnoty pomocí tlačítek / . Úpravy definují
vybraný uživatelský režim.
Používání nabídek
39
Funkce
Popis
• Přejm. rež. uživ.
Vyberte pro přejmenování upravených režimů zobrazení (Uživatel 1 nebo
Uživatel 2). Nový název může být tvořen až 9 znaky včetně písmen (A-Z,
a-z), číslic (0-9) a mezery (_).
1. Přejděte na OBRÁZEK > Režim zobrazení.
Nastavení
uživatelského
režimu
2. Stisknutím tlačítek
/
vyberte Uživatel 1 nebo Uživatel 2.
3. Stisknutím tlačítka označte položku Nastavení uživatelského režimu
a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se okno Nastavení uživatelského
režimu.
4. Stisknutím tlačítka označte položku Přejm. rež. uživ. a stiskněte
tlačítko OK. Zobrazí se okno Přejm. rež. uživ..
5. Pomocí tlačítek
Jas
Kontrast
Barva
Odstín
Ostrost
/ / /
vyberte požadované znaky.
6. Po dokončení stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) pro ukončení.
Čím vyšší je tato hodnota, tím je obraz jasnější. Tuto položku nastavte tak,
aby se černé oblasti obrazu jevily jako černé a aby v tmavých místech
zůstaly viditelné detaily.
Čím vyšší je tato hodnota, tím je kontrast vyšší. Tuto položku použijte pro
nastavení maximální úrovně bílé po předchozím nastavení položky Jas tak,
aby se obraz přizpůsobil vybranému vstupu a prostředí pro sledování.
Nižší nastavená hodnota znamená méně syté barvy. Pokud je nastavena
příliš vysoká hodnota, budou barvy obrazu přesycené a obraz nebude
realistický.
Čím vyšší je hodnota této položky, tím více je obraz do zelena. Čím nižší je
tato hodnota, tím více je obraz zbarven do červena.
Čím vyšší je tato hodnota, tím je obraz ostřejší.
• Vyberte Gama
Gama korekce ovlivňuje vztah mezi zdrojem vstupního signálu a jasem
obrazu.
Pokročilé
• 1,6/1,8/2,0/2,1: Tyto hodnoty vyberte podle vašich požadavků.
• 2,2/2,3: Zvyšuje průměrný jas obrazu. Nejlepší volba pro osvětlené
prostředí, konferenční místnosti nebo obývací pokoje.
• 2,4/2,5: Nejlepší volba pro sledování filmů v zatemněné místnosti.
• 2,6/2,8: Nejlepší volba pro sledování filmů s převahou tmavých scén.
Vysoký jas
Nízký kontrast
1,6
40
Používání nabídek
Nízký jas
Vysoký kontrast
1,8
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,8
Funkce
Popis
• Teplota barev
Dostupné možnosti nastavení teploty barev* se liší podle vybraného typu
signálu.
1. Vysoká: Obraz je zabarven do modra. (studené barvy).
2. Střední: Obraz používá standardní barvy.
3. Nízká: Obraz je zabarven do červena. (teplé barvy).
*O teplotách barev:
Existuje mnoho různých odstínů, které jsou pro různé účely považovány za
„bílou“. Jeden z běžných způsobů reprezentace bílé barvy je znám jako
„teplota barev“. Bílá barva s nízkou teplotou barev vypadá jako načervenalá
bílá. Bílá barva s vysokou teplotou barev vypadá, jako by obsahovala více
modré.
Požadovanou teplotu barev můžete také nastavit úpravou následujících
možností.
• Červená – zvýšení/Zelená – zvýšení/Modrá – zvýšení: Úprava
úrovně kontrastu červené, zelené a modré.
• Červená – offset/Zelená – offset/Modrá – offset: Úprava úrovně jasu
červené, zelené a modré.
• 6osé upravení barev
Pokročilé
6osé upravení barev umožňuje upravit nastavení šesti sad barev
(RGBCMY). Po výběru jednotlivých barev můžete podle svých preferencí
nezávisle nastavit jejich rozsah a sytost.
• Primární barva: Výběr barvy z možností Červená, Žlutá, Zelená,
Azurová, Modrá nebo Purpurová.
• Odstín: Zvýšením rozsahu zahrnete
barvy obsahující větší podíl svých dvou
sousedních barev. Vzájemné vztahy
Žlutá
ČERVENÁ
ZELENÁ
barev jsou uvedeny na obrázku.
Pokud například vyberete barvu Červená
a nastavíte její rozsah na 0, bude
Azurová
Purpurová
v promítaném obrazu vybrána pouze
čistě červená. Zvýšením rozsahu této
MODRÁ
barvy zahrnete červenou s odstínem do
žluté a červenou s odstínem do
purpurové.
• Zvýšení: Nastavení hodnot podle vašich preferencí. Bude upravena
kontrastní úroveň vámi vybrané primární barvy. Každé provedené
nastavení se okamžitě projeví v obrazu.
• Sytost: Nastavení hodnot podle vašich preferencí. Každé provedené
nastavení se okamžitě projeví v obrazu.
Sytost udává intenzitu příslušné barvy ve video obrazu. Nižší hodnota
vytváří méně syté barvy; hodnota „0“ znamená, že příslušná barva nebude
v obrazu vůbec zastoupena. Pokud je sytost příliš vysoká, bude barva příliš
výrazná a nereálná.
Používání nabídek
41
Funkce
Popis
• MoviePro
Pokročilé
Resetování
aktuálního
režimu obrazu
42
• Vylepšení barev: Umožňuje flexibilně upravovat sytost barev.
Upravuje složité algoritmy barev tak, aby byly bezchybně vykreslovány
syté barvy, jemné přechody, střední odstíny a decentní pigmenty.
• Tón pokožky: Umožňuje provést inteligentní nastavení odstínu pouze
pro kalibraci barvy lidské pleti a nikoli jiných barev v obraze.
• Super rozlišení: Jedná se o technologii vysokého rozlišení, která
výrazně vylepšuje barvy, kontrast a textury obsahu v rozlišení Full HD.
Vrátí všechny úpravy provedené u vybrané možnosti Režim zobrazení
(včetně přednastavených režimů, Uživatel 1 a Uživatel 2) na výchozí
tovární hodnoty.
1. Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se potvrzovací okno.
2. Pomocí tlačítek / vyberte Reset a stiskněte tlačítko OK. Aktuální
režim zobrazení se vrátí na výchozí tovární hodnoty.
Používání nabídek
Nabídka ZOBRAZENÍ
Funkce
Popis
Podle zdroje vstupního signálu lze vybrat některý z dostupných režimů
poměru stran obrazu.
• Automaticky: Změní proporcionálně měřítko
obrazu tak, aby obraz odpovídal přirozenému
rozlišení projektoru ve vodorovném nebo svislém
směru.
Obraz 4 : 3
• Skutečné: Obraz je promítán v původním rozlišení
a jeho velikost je přizpůsobena projekční ploše.
Obraz 4 : 3
Obraz 16 : 9
Poměr stran
Obraz 16 : 10
• 4 : 3: Změní měřítko obrazu tak, aby byl obraz
zobrazen uprostřed projekční plochy s poměrem
stran 4 : 3.
Poloha
obrazu
Obraz 4 : 3
• 16 : 9: Změní měřítko obrazu tak, aby byl obraz
zobrazen uprostřed projekční plochy s poměrem
stran 16 : 9.
Obraz 16 : 9
• 16 : 10: Změní měřítko obrazu tak, aby byl obraz
zobrazen uprostřed projekční plochy s poměrem
stran 16 : 10.
Obraz 16 : 10
Zobrazení okna pro nastavení polohy. Pomocí tlačítek se šipkami můžete
promítaný obraz posouvat. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je
vybrán signál PC (Počítač).
Skrytí špatné kvality obrazu ve čtyřech okrajových částech.
Úprava skrytí
okrajů
Čím vyšší je hodnota, tím větší část obrazu je skryta, přičemž obraz zůstává
zobrazen přes celou projekční plochu a je geometricky přesný. Nastavení 0
znamená zobrazení 100 % obrazu.
Úprava fáze časování pro omezení zkreslení obrazu.
Fáze
Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je
vybrán signál PC (Počítač).
Horizont.
velikost
Přizpůsobení vodorovné šířky obrazu.
Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je vybrán signál PC (Počítač).
Přepnutí rozlišení zobrazení.
• Vypnuto: Přepnutí na rozlišení FHD.
Posun 4K
Režim zobrazení bude automaticky nastaven na neměnný režim (FHD).
• Zapnuto (doporučeno): Přepnutí na rozlišení 4K.
Používání nabídek
43
Nabídka INSTALACE
Funkce
Režim
projektoru
Testovací
vzorek
Nastavení
světelného
zdroje
Popis
Projektor je možné nainstalovat pod strop, za projekční plochu. Viz"Volba
umístění" na straně 26.
Používá se pro úpravu velikosti a zaostření
obrazu, a kontrolu, zda není promítaný obraz
zkreslený. Pro uzavření testovacího vzorku
stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) a vyberte
Vypnuto.
• Režim světelného zdroje: Výběr některého z dostupných režimů napájení
světelného zdroje. Viz"Úspora energie" na straně 55.
• Informace o světelném zdroji: Viz"Informace o světelném zdroji" na straně
55.
Pokud používáte projektor v nadmořské výšce 1 201 m – 3 000 m a okolní
teplota je mezi 5 °C – 30 °C, doporučujeme zapnout Režim velké nadm.
výš..
Provoz s použitím funkce „Režim velké nadm. výš.“ může způsobovat vyšší
úroveň hluku z důvodu zvýšené rychlosti ventilátoru potřebné pro zlepšení
celkového chlazení a systémového výkonu.
Režim velké
nadm. výš.
Jestliže používáte tento projektor v jiném extrémním prostředí (s výjimkou
výše uvedených podmínek), může jevit známky automatického vypínání,
které slouží k ochraně projektoru před přehřátím. V takových případech byste
měli pro vyřešení těchto problémů zapnout režim velké nadmořské výšky. To
však neznamená, že projektor může pracovat za jakýchkoliv drsných nebo
extrémních podmínek.
Nepoužívejte režim Režim velké nadm. výš. v nadmořské výšce 0 m až
1 200 m při okolní teplotě mezi 0 °C až 40°C. Pokud zapnete tento režim
v takových podmínkách, bude docházet k nadměrnému ochlazování
projektoru.
44
Používání nabídek
Nabídka NASTAVENÍ SYSTÉMU: ZÁKLADNÍ
Funkce
Jazyk
Barva pozadí
Úvodní
obrazovka
Automatické
vypnutí
Přímé zapnutí
Nastavení
nabídky
Přejmenovat
vstup
Hledání
automatického
vstupu
Popis
Slouží k nastavení jazyka nabídek OSD.
Nastavení barvy pozadí pro projektor.
Umožňuje vybrat, jaká obrazovka se bude zobrazovat během spouštění
projektoru.
Umožňuje automaticky vypnout projektor, jestliže po předem nastavenou
dobu není detekován žádný vstupní signál, aby se zamezilo zbytečnému
plýtvání energií světelného zdroje.
Automatické zapnutí projektoru po připojení napájecího kabelu do síťové
zásuvky.
• Pozice nabídky: Nastavení pozice nabídky na projekční ploše (OSD).
• Čas zobrazení nabíd.: Nastavení doby, po kterou zůstane OSD nabídka
po posledním stisknutí tlačítka aktivní.
• Zpráva připomenutí: Zapnutí nebo vypnutí zobrazování zpráv
připomenutí.
Přejmenování aktuálního zdroje vstupního signálu na požadovaný název.
V okně Přejmenovat vstup nastavte pomocí tlačítek
požadované znaky pro položku připojeného zdroje.
/ / /
a OK
Po dokončení stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) pro ukončení a uložení
změn.
Umožňuje nastavit projektor na automatické vyhledávání signálů.
Používání nabídek
45
Nabídka NASTAVENÍ SYSTÉMU: UPŘESNIT
Funkce
HDR
Nastavení
zvuku
Rozsah HDMI
Popis
• HDR: Tento projektor podporuje obrazové zdroje HDR. Umí automaticky
detekovat dynamický rozsah zdroje a optimalizovat nastavení gama korekce
a barev zobrazení pro reprodukci obsahu za široké řady světelných
podmínek. Můžete ručně vynutit nastavení na SDR.
• EOTF: Projektor umí automaticky upravit úroveň jasu vašeho obrazu podle
vstupního zdroje. Za normálních okolností je doporučeno výchozí nastavení
„Střední“. Pokud je jas promítaného obrazu nízký, použijte prosím „Nízká“.
Když dáváte předost vlastnosti odstupňování, použijte prosím „Vysoká“.
• Hlasitost: Nastavení hlasitosti zvuku.
• Němý: Dočasné vypnutí zvuku.
• Automaticky: Nastavuje v projektoru automatickou detekci rozsahu HDMI
pro vstupní signál.
• Celý rozsah: Nastavuje rozsah HDMI barev na 0 - 255.
• Omezený rozsah: Nastavuje rozsah HDMI barev na 16 - 235.
Pro bezpečnostní účely a pro zamezení neoprávněného používání můžete
nastavit zabezpečení projektoru heslem. Tím je omezeno použití projektoru
pouze na osoby, které znají správné heslo. Pokud zadáte 5krát za sebou
nesprávné heslo, projektor se automaticky vypne.
V případě, že aktivujete tuto funkci a pak heslo zapomenete, budete je muset
pracně zjistit. Poznačte si své heslo a uložte si tento záznam na bezpečné
místo pro pozdější použití.
Pokud jste ještě nenastavili žádné heslo, budete požádáni o zadání nového
hesla. Jak je vidět na projekční ploše, představují 4 tlačítka se šipkami
( / / / ) 4 číslice (1, 2, 3, 4). Pomocí tlačítek se šipkami nastavte 6ciferné
heslo. Číslice se při zadávání zobrazují jako ******.
• Změnit heslo
Heslo
Před změnou hesla budete požádáni o zadání platného hesla.
• Zámek napájení
Před změnou nastavení budete požádáni o zadání platného hesla.
Jakmile heslo nastavíte a aktivujete zámek napájení, nebudete moci projektor
po zapnutí použít, aniž byste zadali správné heslo.
Pokud heslo zapomenete, resetujte prosím funkci hesla:
1.Vypněte projektor.
2.Odpojte síťový kabel.
3.Dlouze stiskněte tlačítka
a , dokud není připojen napájecí kabel po
zhasnutí Indikátor POWER (Napájení).
Nyní byla funkce ochrany heslem zrušena a položka Zámek napájení je
nastavena na Vypnuto. Projektor můžete zapnout, aniž by bylo třeba zadat
heslo.
46
Používání nabídek
Funkce
Popis
Uzamknutím ovládacích tlačítek na projektoru můžete zabránit neúmyslné
změně nastavení projektoru (např. malými dětmi). Když je zapnutá funkce
Zámek kláves panelu, nebudou fungovat žádná ovládací tlačítka na
projektoru a dálkovém ovladači s výjimkou (POWER).
Pro odemknutí tlačítek na ovládacím panelu jednou stiskněte jakékoliv
Zámek kláves tlačítko na projektoru pro zobrazení varování o uzamknutí tlačítek. Během
zobrazení varování znovu stiskněte znovu tlačítko Doprava/ na
panelu
projektoru nebo dálkovém ovladači. (Podržte stisknuté toto tlačítko na
projektoru asi 3 sekundy.)
Tlačítka na dálkovém ovladači lze používat i tehdy, když jsou tlačítka na
ovládacím panelu uzamknuta. Pokud vypnete projektor, aniž byste
deaktivovali funkci zámku kláves panelu, zůstane tato funkce aktivní i po
opětovném zapnutí projektoru.
Nastavení
kontrolního
portu
Umožňuje vybrat preferovaný port pro ovládání: pomocí portu RS232/LAN
(port CONTROL (Ovládání) nebo LAN na projektoru), nebo portu HDBaseT
(vstupní port HDBaseT na projektoru).
Tento projektor je vybaven síťovou funkcí. Pokud jsou projektor a počítač
správně připojeny ke stejné síti LAN, můžete projektor spravovat a ovládat ze
vzdáleného počítače pomocí webového prohlížeče.
• Kabelová síť LAN
• Stav: Zobrazuje stav připojení.
• DHCP: Vyberte Zapnuto, pokud jste v prostředí DHCP a nastavení IP
adresa, Maska podsítě, Výchozí brána, Server DNS se automaticky
načte. Vyberte Vypnuto, pokud nejste v prostředí DHCP a proveďte
nastavení níže uvedených položek.
• IP adresa
• Maska podsítě
• Výchozí brána
• Server DNS
• Uplatnit
Nastavení sítě
K dispozici pouze tehdy, když je položka DHCP
nastavena na Vypnuto. Pomocí tlačítek /
vyberte sloupec a pomocí tlačítek / upravte
hodnotu.
Použít tato nastavení.
• Certifikace PJLink: Zabraňuje neoprávněnému připojení k projektoru
prostřednictvím aplikace PJLink. Výchozí heslo je „admin“. Po výběru
Zapnuto můžete změnit heslo PJLink.
• Změnit heslo PJLink: Zadejte aktuální heslo. Stisknutím tlačítek ,
vyberte číslici a stisknutím tlačítek , vyberte sadu znaků 0-9, A-Z, a-z
nebo symboly. Potvrďte stisknutím tlačítka OK. Zadejte nové heslo
a potvrďte jej stisknutím tlačítka OK.
Pokud heslo zapomenete, použijte prosím heslo „projectorcontroller“.
• Zjištění zařízení AMX: Při nastavení této funkce na Zapnuto může být
projektor detekován ovládacím zařízením AMX.
• Adresa MAC: Zobrazení adresy MAC projektoru.
Podrobné informace o ovládání projektoru ze vzdáleného počítače najdete
v části "Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče
(e-Control®)" na straně 49.
Používání nabídek
47
Funkce
Popis
• Povolit pohotovostní režim sítě: Umožňuje projektoru v pohotovostním
režimu používat síťovou funkci.
Pohot. režim
LAN
• Automaticky zakázat pohotovostní režim sítě: Pokud v pohotovostním
režimu uplyne určitá časová perioda bez síťové komunikace, síťová funkce
se zakáže. Pokud tuto periodu nastavíte například na 20 minut, síťový
pohotovostní režim se automaticky zakáže, pokud během 20 minut
neproběhne síťová komunikace.
Vrátí všechna nastavení na tovární přednastavené hodnoty.
Následující nastavení však zůstanou zachována: OBRÁZEK, Poměr stran,
Posun 4K, Režim projektoru, Režim světelného zdroje, EOTF, Nastavení
zvuku, Heslo, Nastavení sítě, Pohot. režim LAN, nabídka „Tools“ (Nástroje)
v e-Control® na strana 49, a heslo PJLink.
Obnov.
všechna nast.
Nabídka INFORMACE
Funkce
Vstup
Režim
zobrazení
Rozlišení
Systém barev
Doba
používání
světelného
zdroje
Verze
firmware
48
Popis
Zobrazení aktuálního zdroje signálu.
Zobrazení Režim zobrazení.
Zobrazení přirozeného rozlišení vstupního signálu.
Zobrazení formátu barev vstupu.
Zobrazení počtu hodin používání světelného zdroje.
Zobrazení verze firmwaru projektoru.
Používání nabídek
Dálkové ovládání projektoru pomocí
webového prohlížeče (e-Control®)
Pokud jsou počítač a projektor připojeny do stejné místní sítě, můžete při správném připojení
pomocí kabelu LAN a Nastavení řízení sítě LAN ovládat projektor z počítače prostřednictvím
webového prohlížeče nebo aplikace PJLink.
Doporučené operační systémy: Windows 7/8.1/10, Mac OS X v10.4/10.5/10.6/10.7/10.11.
1. Do adresového řádku prohlížeče zadejte adresu projektoru a stiskněte tlačítko Enter (Přejít).
Doporučené webové prohlížeče: IE11, Chrome v55.0/56.0/57.0 3/64.0.3282, Firefox
v50.0/51.0/52.0, Safari v8.0/9.0/10.0.
2. Zobrazí se stránka vzdáleného ovládání prostřednictvím sítě LAN. Na této stránce můžete
funkce projektoru ovládat podobným způsobem jako na dálkovém ovladači nebo ovládacím
panelu projektoru.
• Hlavní stránka
i
ii
i
i
i. Tato tlačítka mají stejnou funkci jako stejná tlačítka v OSD nabídkách nebo na dálkovém
ovladači. Podrobné informace najdete v části "Projektor a dálkový ovladač" na straně 24
a "Používání nabídek" na straně 36.
ii. Pro přepnutí zdroje vstupního signálu klepněte na požadovaný signál.
Při použití ovládacího panelu projektoru nebo dálkového ovladače ke změně nastavení OSD
nabídky může chvíli trvat, než webový prohlížeč synchronizuje tato nastavení s projektorem.
Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče (e-Control®)
49
• Stránka Tools (Nástroje)
Na stránce nástrojů můžete spravovat projektor, konfigurovat Nastavení sítě a aktivovat
zabezpečení dálkového síťového přístupu k tomuto projektoru.
i
iii
v
iv
vi
vi
i. Při použití softwaru Crestron Control System najdete informace o nastavení v příručce
k softwaru Crestron Control System.
ii. Zde můžete zadat název projektoru a zjistit informace o umístění projektoru a správci
projektoru.
iii. Umožňuje nastavit Nastavení sítě.
iv. Po nastavení bude dálkové ovládání projektoru prostřednictvím sítě LAN zabezpečeno
heslem.
v. Po nastavení bude přístup na stránku nástrojů zabezpečen heslem.
• Po provedení požadovaných změn můžete klepnutím na tlačítko Odeslat uložit nové
nastavení v projektoru.
• Po nastavení hesla se vedle tlačítka Tools (Nástroje) zobrazí tlačítko Log Out (Odhlásit).
• Před zadáním hesla nebo bezprostředně poté si zapište vaše heslo na vyhrazené místo
v této příručce, abyste jej měli v případě, že jej zapomenete, vždy k dispozici.
• Pokud jste si heslo nezapsali a nemůžete si na něj vůbec vzpomenout, můžete jej resetovat
provedením následujícího postupu.
- Zobrazte ve webovém prohlížeči přihlašovací obrazovku e-Control®.
- Dlouze stiskněte MENU (Nabídka) a na projektoru po dobu 3 sekund.
- Nyní bylo heslo resetováno.
• Software je dostupný v anglickém jazyce.
• Když je zapnuto DHCP, může dojít k přerušení připojení přes webovou stránku. V takovém
případě zkontrolujte novou IP adresu projektoru a zadejte novou adresu pro opětovné
připojení.
vi. Stisknutím tohoto tlačítka se můžete vrátit zpět na stránku vzdáleného ovládání
prostřednictvím sítě LAN.
50
Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče (e-Control®)
• Stránka informací
Na stránce informací se zobrazují informace o projektoru a jeho stavu.
i
i
ii
iii
i. Zde se zobrazují informace, které zadáte na stránce Tools (Nástroje). Při prvním použití
e-Control® budou tyto atributy prázdné.
ii. Pokud projektor nepracuje normálně, zobrazí se následující informace.
V případě normálního stavu projektoru nebo jiného neobvyklého stavu, než který je uveden níže,
bude v řádku Error Status (Chybový stav) zobrazeno „0:No Error“ (Žádná chyba).
Chybový stav
Popis
3: Light source fail (Chyba
světelného zdroje)
Světelný zdroj se nerozsvítil nebo během provozu
zhasl.
3: Over Temp (Nadměrná
teplota)
Teplota projektoru je příliš vysoká nebo ji nelze
rozpoznat.
3: Fan Lock (Zámek
ventilátorů)
Rychlost otáčení ventilátorů nelze nastavit nebo
rozpoznat.
3: Over Light Source Usage
Time (Překročena doba
používání světelného zdroje)
Přestože se zobrazilo varování týkající se světelného
zdroje, je světelný zdroj i nadále používán.
(3 = chyba)
iii. Stisknutím tohoto tlačítka se můžete vrátit zpět na stránku vzdáleného ovládání
prostřednictvím sítě LAN.
Ovládání projektoru pomocí aplikace PJLink
Tento projektor podporuje standardní protokol PJLink pro ovládání projektoru, díky kterému
můžete ovládat projektor a kontrolovat jeho stav pomocí stejné aplikace používané u různých
modelů a různých výrobců.
Informace o PJLink
• Pro použití funkce PJLink je vyžadována softwarová aplikace PJLink.
Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče (e-Control®)
51
• Specifikace standardu PJLink najdete na webových stránkách organizace Japan Business
Machine and Information System Industries Association (JBMIA).
(http://pjlink.jbmia.or.jp/english)
• Tento projektor je plně kompatibilní se specifikacemi JBMIA PJLink Třídy 1. Podporuje
všechny příkazy definované v PJLink Třídy 1 a byla ověřena kompatibilita se specifikacemi
standardu PJLink verze 1.4.
Využití funkce hesla
Abyste zabránili neoprávněnému připojení k projektoru prostřednictvím aplikace PJLink,
obsahuje projektor možnost nastavit zabezpečení pomocí hesla. Pro nastavení hesla se
podívejte na část "Nastavení sítě" na straně 47.
Příkazy PJLink
Tento projektor podporuje protokol standardu PJLink pro ovládání projektoru. Podporované
příkazy jsou uvedeny níže.
Příkaz
POWR
POWR?
INPT
INPT?
AVMT
AVMT?
ERST?
LAMP?
INST?
NAME?
INF1?
52
Detaily ovládání
Poznámky
0 = Vypnutí
Ovládání napájení
1 = Zapnutí
0 = Pohotovostní režim
Dotaz na stav napájení
1 = Zapnutí
Přepínání vstupů
11 = COMPUTER1
31 = HDMI1
Dotaz na přepínání vstupů 32 = HDMI2
51 = HDBaseT
Ovládání funkce vypnutí
10 = Zákaz funkce vypnutí obrazu
obrazu a zvuku
11 = Povolení funkce vypnutí obrazu
20 = Zákaz funkce vypnutí zvuku
21 = Povolení funkce vypnutí zvuku
Dotaz na stav funkce
30 = Zákaz funkce vypnutí obrazu a zvuku
vypnutí obrazu a zvuku
31 = Povolení funkce vypnutí obrazu a zvuku
1. bajt: Chyba ventilátoru, 0 nebo 2
2. bajt: Chyba světelného zdroje, 0 nebo 2
3. bajt: Chyba teploty, 0 nebo 2
4. bajt: Vždy 0
Dotaz na chybový stav
5. bajt: Vždy 0
6. bajt: Ostatní chyby, 0 nebo 2
* 0 nebo 2 znamená následující:
0 = nezjištěna žádná chyba, 2 = chyba
1. hodnota (1 až 4 číslice): Celková doba provozu
světelného zdroje (Tato položka uvádí dobu provozu
Dotaz na stav světelného lampy (v hodinách) vypočítanou za předpokladu, že
zdroje
Režim světelného zdroje je Eco.)
2. hodnota: 0 = Světelný zdroj vypnutý, 1 = Světelný
zdroj zapnutý
Odpovědí je následující hodnota.
Dotaz na dostupné vstupy
„11 31 32 51“
Odpovědí na příkaz je název projektoru uvedený na
Dotaz na název projektoru
stránce Tools (Nástroje).
Dotaz na název výrobce
Odpovědí je „Canon“.
Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče (e-Control®)
Příkaz
INF2?
INFO?
CLSS?
Detaily ovládání
Dotaz na název modelu
Dotaz na ostatní informace
Dotaz na informace o třídě
Poznámky
Odpovědí je „LX-MH502Z“.
Odpovědí je „4K UHD“.
Odpovědí je „1“.
• Odpověď na dotaz „INPT?“ bude k dispozici, pouze pokud je na projekčním plátně zobrazen
obraz ze zdroje signálu. Pokud není dostupný žádný signál, zobrazí se odpověď „ERR3“.
• Za následujících podmínek nemusí být výše uvedené ovládání provedeno správně nebo
kontrolní údaje nemusí být získány správně:
- Během pohotovostního režimu
- Během přepínání zdroje vstupního signálu
- Během zpracovávání příkazu
- Během provádění funkce AUTO PC
- Dříve než se zobrazí úvodní obrazovka po zapnutí napájení.
• Pro ovládání/kontrolu stavu 1 projektoru použijte 1 počítač.
• Informace o ovládání/monitorování pomocí PJLink najdete v návodu k obsluze aplikace PJLink,
kterou používáte.
• Pokud kontrolujete provozní stav projektoru pomocí postupného zadávání dotazů v rámci této
funkce, proveďte další dotaz až poté, co od projektoru obdržíte odpověď na předchozí dotaz.
Slovník
Podrobné informace o níže uvedených pojmech - viz běžně dostupná technická příručka.
Pojem
DHCP
Adresa IP
Maska podsítě
Výchozí brána
Popis
Zkratka slov Dynamic Host Configuration Protocol. Tento protokol
automaticky přiřazuje IP adresy síťovým zařízením.
Číselná adresa sloužící k identifikaci síťových zařízení.
Číselná hodnota obsažená v IP adrese, která definuje počet bitů
používaných pro síťovou adresu u rozdělené sítě (nebo podsítě).
Server (nebo router) sloužící pro komunikaci přes různé sítě (podsítě), které
jsou rozděleny pomocí masky podsítě.
Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče (e-Control®)
53
Údržba
Péče o projektor
Čištění objektivu
Jestliže si všimnete, že je povrch objektivu znečištěný nebo zaprášený, očistěte jej. Před
čištěním objektivu vypněte projektor a nechejte jej zcela vychladnout.
• Lehce odfoukněte prach a nečistoty z objektivu pomocí fukaru. A setřete nečistoty jemným
hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující organická rozpouštědla.
• Nikdy nepoužívejte brusný papír, zásadité nebo kyselé čisticí prostředky, prášek s brusným
účinkem, ani těkavé látky, jako je líh, benzín, ředidlo nebo insekticid. Použití těchto materiálů
nebo dlouhodobý kontakt s pryží nebo vinylem může poškodit povrchovou úpravu projektoru
a materiál jeho skříňky.
Čištění skříňky projektoru
Před čištěním skříňky projektoru vypněte projektor správným postupem pro vypnutí popsaným
v části "Vypnutí projektoru" na straně 35 a odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
• Nepoužívejte pro údržbu projektoru lepidla, mazadla, oleje nebo zásadité čisticí prostředky.
Mohly by ulpět na skříňce a způsobit její poškození, které by mohlo dále způsobit pád
projektoru z držáku a následnou nehodu nebo zranění osob.
• Pro odstranění nečistot nebo prachu otřete skříňku jemným hadříkem neuvolňujícím vlákna.
• Pro odstranění odolných nečistot nebo skvrn navlhčete jemný hadřík vodou a čisticím
prostředkem s neutrálním pH. Nakonec skříňku dosucha vytřete.
Nikdy nepoužívejte vosk, líh, benzín, ředidlo nebo jiné chemické čisticí prostředky. Mohlo by dojít
k poškození skříňky projektoru.
Skladování projektoru
Jestliže potřebujete projektor na delší dobu uložit, postupujte prosím podle následujících
pokynů:
• Zajistěte, aby byla teplota a vlhkost místa, kam hodláte projektor uložit, v doporučeném
rozsahu teplot pro projektor. Přečtěte si prosím část "Technické údaje" na straně 59 nebo se
s dotazem na přípustný rozsah obraťte na prodejce.
• Zasuňte nastavitelné nožky.
• Vyjměte baterie z dálkového ovladače.
• Zabalte projektor do původního obalového materiálu nebo do jiného vhodného obalu.
54
Údržba
Informace o světelném zdroji
Zjištění doby provozu světelného zdroje
Během provozu projektoru se pomocí vestavěného časovače automaticky počítá doba provozu
světelného zdroje (v hodinách).
Zjištění počtu hodin provozu světelného zdroje:
• Přejděte do INFORMACE.
• Přejděte do INSTALACE > Nastavení světelného zdroje > Informace o světelném zdroji
Úspora energie
• Nastavení funkce Režim světelného zdroje
Přejděte do INSTALACE > Nastavení světelného zdroje > Režim světelného zdroje
a stiskněte tlačítko / pro výběr vhodného režimu světelného zdroje z dostupných režimů.
Nastavení projektoru do režimu Eco/360 a portrét šetří energii.
Režim
světelného
zdroje
Normal
Eco
360 a portrét
Popis
Nabízí maximální jas světelného zdroje
Snižuje jas pro úsporu energie a snížení hluku ventilátoru
Snižuje jas pro úsporu energie. Když je projektor nainstalován pod úhlem
naklonění větším, než ±45 stupňů a promítá na výšku, je nutno vybrat 360
a portrét. Viz strana 17.
• Nastavení Automatické vypnutí
Tato funkce umožňuje automaticky vypnout projektor pro úsporu energie v případě, že během
nastavené doby není rozpoznán žádný vstupní signál.
Pro nastavení položky Automatické vypnutí přejděte do nabídky NASTAVENÍ SYSTÉMU:
ZÁKLADNÍ > Automatické vypnutí a stiskněte některé z tlačítek / .
• Zdánlivý jas promítaného obrazu se bude měnit v závislosti na okolních světelných
podmínkách a nastavení kontrastu/jasu vybraného vstupního signálu a je přímo úměrný
projekční vzdálenosti.
• Jas světelného zdroje se bude časem snižovat a může se měnit v rozsahu technických
parametrů výrobce světelného zdroje. To je normální a očekávané chování.
Údržba
55
Indikátory
Indikátor
Stav a popis
Červená
Zelená
Bliká
Zelená
Oranžová
Bliká
Zelená
Červená
Bliká
Nesvítí
Nesvítí
Červená
Červená
Červená
Červená
Červená
Bliká
Červená
Bliká
Červená
Bliká
Červená
Bliká
Zelená
56
Údržba
Nesvítí
Nesvítí
Události - napájení
Pohotovostní režim.
Nesvítí
Nesvítí
Spouštění projektoru.
Nesvítí
Nesvítí
Normální provoz.
Nesvítí
Nesvítí
Normální ochlazování při vypnutí.
Nesvítí
Nesvítí
Červená Chyba při spouštění barevného kola.
Nesvítí
Chyba při ukončování činnosti převodníku (zrušení dat).
Události světelného zdroje
Nesvítí Červená Chyba světelného zdroje při normálním provozu.
Červená
Nesvítí
Světelný zdroj nesvítí.
Bliká
Události - teplota
Chyba ventilátoru 1 (skutečná rychlost ventilátoru se liší od
Červená Nesvítí
požadované rychlosti).
Červená
Chyba ventilátoru 2 (skutečná rychlost ventilátoru se liší od
Nesvítí
Bliká
požadované rychlosti).
Chyba ventilátoru 3 (skutečná rychlost ventilátoru se liší od
Zelená
Nesvítí
požadované rychlosti).
Zelená
Chyba ventilátoru 4 (skutečná rychlost ventilátoru se liší od
Nesvítí
Bliká
požadované rychlosti).
Chyba ventilátoru 5 (skutečná rychlost ventilátoru se liší od
Červená Nesvítí
požadované rychlosti).
Chyba ventilátoru 6 (skutečná rychlost ventilátoru se liší od
Červená
Nesvítí
Bliká
požadované rychlosti).
Chyba ventilátoru 7 (skutečná rychlost ventilátoru se liší od
Zelená
Nesvítí
požadované rychlosti).
Chyba ventilátoru 8 (skutečná rychlost ventilátoru se liší od
Zelená
Nesvítí
Bliká
požadované rychlosti).
Červená Nesvítí Chyba teploty 1 (příliš vysoká teplota, 55 °C (131 °F)).
Řešení problémů
Projektor se nezapne.
Příčina
Napájecí kabel nepřivádí žádné napětí.
Pokoušíte se o opětovné zapnutí
projektoru ve chvíli, kdy probíhá jeho
ochlazování.
Náprava
Připojte napájecí kabel do síťového konektoru na
projektoru a potom připojte napájecí kabel do
síťové zásuvky. Pokud je síťová zásuvka opatřena
vypínačem, ujistěte se, že je zapnutý.
Počkejte, než skončí ochlazování projektoru.
Žádný obraz
Příčina
Zdroj video signálu není zapnutý nebo
správně připojený.
Projektor není správně připojen ke zdroji
vstupního signálu.
Nebyl vybrán správný vstupní signál.
Náprava
Zapněte zdroj video signálu a zkontrolujte, zda je
signálový kabel správně připojen.
Zkontrolujte připojení.
Vyberte správný vstupní signál pomocí tlačítka
INPUT (Vstup).
Obraz je rozmazaný
Příčina
Objektiv projektoru není správně
zaostřen.
V závislosti na časování video signálu
potřebuje projektor jemné doladění pro
snížení rozmazání obrazu.
Náprava
Proveďte zaostření objektivu pomocí
zaostřovacího kroužku.
Nastavte Fáze v nabídce ZOBRAZENÍ.
Dálkový ovladač nepracuje.
Příčina
Náprava
Vyměňte baterii za novou.
Baterie je vybitá.
Mezi dálkovým ovladačem a projektorem
Odstraňte překážku.
se vyskytuje překážka.
Postavte se do vzdálenosti maximálně 8 metrů
Jste příliš vzdáleni od projektoru.
(26 ft) od senzoru IČ dálkového ovládání.
Nesprávné heslo.
Příčina
Zapomněli jste vaše heslo.
Náprava
Viz"Heslo" na straně 46.
Řešení problémů
57
Webová stránka se nezobrazuje ve webovém prohlížeči.
Příčina
Náprava
Zkontrolujte nastavení řízení sítě LAN. Pro
Nastavení řízení sítě LAN nebo připojení podrobné informace se podívejte na "Nastavení
LAN kabelem jsou nesprávné.
sítě" na straně 47. Ujistěte se, že jsou kabely LAN
připojeny správně.
Síťová nastavení projektoru nejsou
Znovu načtěte webovou stránku v prohlížeči.
správná nebo IP adresa projektoru
Pokud ji nevidíte ani po aktualizaci webové
zadaná na pruhu adresy v prohlížeči není
stránky, zkontrolujte prosím IP adresu projektoru.
správná.
58
Řešení problémů
Technické údaje
Technické údaje projektoru
Název modelu
LX-MH502Z
Systém zobrazení
Typ
Jednočipový systém DLP®
Časově dělená extrakce barev, sekvenční
zobrazení
DMD
Velikost / Poměr stran
0,47" x 1 / 16 : 9
Systém
Počet pixelů
DLP® x 1 čip
2 073 600 (1 920 x 1 080)
Rozlišení (Posun 4K
Zapnuto/Vypnuto)
8 294 400 (3 840 x 2 160)/
2 073 600 (1 920 x 1 080)
Poměr zoomu
1,6x
Systém zoomu/zaostřování
Ruční/Ruční
Posunutí objektivu
V: +60%, H: +23 %
Ohnisková vzdálenost
f = 14,3 mm ~ 22,9 mm
F číslo
F1,81 – F2,1
Projekční objektiv
Zobrazovací zařízení
Optický systém
Světelný zdroj
Laser-fosfor
Velikost obrazu (projekční vzdálenost)
Počet barev
Širokoúhlý: 60" ~ 300"
(1,80 m ~ 8,98 m/5,91‘ ~ 29,46')
Teleobjektiv: 60" ~ 200“
(2,87 m ~ 9,58 m/9,42' ~ 31,43')
1 073 000 000 barev
Jas*1 (v režimu prezentace, vstup HDMI)
5000 lumenů
Kontrastní poměr*1 (plně bílá: plně černá, 50 000 : 1
režim prezentace)
80 %
Poměr jasu od okrajů ke středu*1
Reproduktor
Maximální vstupní rozlišení
10 W ・ monofonní x 1
3840 x 2160 bodů
Technické údaje
59
Vstupní signál
Konektory
Video signály
Název modelu
LX-MH502Z
Analogový PC vstup WUXGA/WSXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/
SXGA/XGA/SVGA/VGA/MAC
Z připojených počítačů:
Vstup HDMI
3 840 x 2 160/WUXGA/WSXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/
FWXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
Z připojeného AV zařízení:
2160p/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Analogový PC vstup/Analogový PC výstup
Mini Dsub15 x 2
HDMI x 2
Digitální PC/Digitální video vstup
Mini jack x 2
Audio vstup x 1, audio výstup x 1
Dsub9
Připojení RS-232C
RJ-45 x 2
Síťové připojení (100BASE-TX/10BASE-T)/vstup HDBaseT
USB mini B
Servisní port
USB typu A
Výstup napájení
Digitální PC
TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)
Analogový PC
0,7 Vš-š, kladná polarita, impedance = 75Ω
Horizontální/vertikální synchronizace: TTL úroveň, záporná
nebo kladná polarita
Impedance = 600Ω nebo více
Zvuk
Provozní teplota
39/37 dB (režim světelného zdroje: Normal/Eco): Posun 4K
Zapnuto
37/35 dB (režim světelného zdroje: Normal/Eco): Posun 4K
Vypnuto
0 °C (32 °F) až 40 °C (104 °F)
Zdroj energie
100 V – 240 V stř., 50/60 Hz
Maximální spotřeba
energie
100 ~ 120 V stř.; 550 W (Normální), < 400 W (Úsporný)
220 ~ 240 V stř.; 510 W (Normální), < 380 W (Úsporný)
100 ~ 120 V stř.; < 0,4 W (LAN: Vypnuto), < 1,5 W (LAN:
Zapnuto)
220 ~ 240 V stř.; < 0,5 W (LAN: Vypnuto), < 2 W (LAN: Zapnuto)
Šum
Spotřeba energie
v pohotovostním režimu
60
Technické údaje
Název modelu
LX-MH502Z
Rozměry
Š: 450 mm, V: 154 mm, H: 379 mm / Š: 17,7", V: 6,1", H: 15,0"
(Bez výstupků: Š: 450 mm, V: 125 mm, H: 379 mm / Š: 17,7", V:
4,9", H: 15,0")
Přibl. 9,3 kg (20,5 lb)
Hmotnost
Dálkový ovladač, baterie do dálkového ovladače, síťový kabel,
PC kabel, důležité informace a záruční list
Příslušenství
• *1 Kompatibilní s ISO 21118-2012
• Za účelem ochrany projektoru může být světelný výstup při zvýšení teploty okolí snížen.
• Nepřetržité dlouhodobé používání projektoru může urychlit zhoršení vlastností optických dílů.
• Technické údaje a vzhled produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Rozměry
450 mm (Š) x 154 mm (V) x 379 mm (H)
379
450
154
Jednotky: mm
Tolerance: ±2 mm
Tabulka časování
Podporované časování pro vstup D-sub
• Podporované časování pro PC signál
Rozlišení
Režim
720 x 400
720 x 400_70
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
640 x 480
Obnovovací
frekvence (Hz)
70,087
59,940
72,809
75,000
85,008
Horizontální
frekvence (kHz)
31,469
31,469
37,861
37,500
43,269
Hodiny (MHz)
28,3221
25,175
31,500
31,500
36,000
Technické údaje
61
Rozlišení
800 x 600
1024 x 768
1 152 x 864
1 280 x 720
1 280 x 768
1 280 x 800
1 280 x 1 024
1 280 x 960
1 360 x 768
1 440 x 900
1 400 x 1 050
1 600 x 1 200
1 680 x 1 050
640 x 480 při 67 Hz
832 x 624 při 75 Hz
1 024 x 768 při 75 Hz
1 152 x 870 při 75 Hz
1 920 x 1 080 při 60 Hz
62
Technické údaje
Režim
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
SVGA_120
(snížení zatemnění)
XGA_60
XGA_70
XGA_75
XGA_85
XGA_120
(snížení zatemnění)
1 152 x 864_75
1 280 x 720_60
1 280 x 720_120
1 280 x 768_60
(snížení zatemnění)
1 280 x 768_60
WXGA_60
WXGA_75
WXGA_85
WXGA_120
(snížení zatemnění)
SXGA_60
SXGA_75
SXGA_85
1 280 x 960_60
1 280 x 960_85
1 360 x 768_60
WXGA+_60
(snížení zatemnění)
WXGA+_60
SXGA+_60
UXGA
1 680 x 1 050_60
(snížení zatemnění)
1 680 x 1 050_60
MAC13
MAC16
MAC19
MAC21
1 920 x 1 080_60
(snížení zatemnění)
Obnovovací
frekvence (Hz)
60,317
72,188
75,000
85,061
Horizontální
frekvence (kHz)
37,879
48,077
46,875
53,674
119,854
77,425
83,000
60,004
70,069
75,029
84,997
48,363
56,476
60,023
68,667
65,000
75,000
78,750
94,500
119,989
97,551
115,500
75,00
60
120
67,500
45,000
90,000
108,000
74,250
148,500
60
47,396
68,25
59,870
59,810
74,934
84,880
47,776
49,702
62,795
71,554
79,5
83,500
106,500
122,500
119,909
101,563
146,25
60,020
75,025
85,024
60,000
85,002
60,015
63,981
79,976
91,146
60,000
85,938
47,712
108,000
135,000
157,500
108
148,500
85,500
60
55,469
88,75
59,887
59,978
60,000
55,935
65,317
75,000
106,500
121,750
162,000
59,883
64,674
119,000
59,954
66,667
74,546
75,020
75,06
65,290
35,000
49,722
60,241
68,68
146,250
30,240
57,280
80,000
100,00
60
67,5
148,5
Hodiny (MHz)
40,000
50,000
49,500
56,250
Podporované časování pro vstup HDMI (HDCP)/HDBaseT
• Podporované časování pro PC signál
Rozlišení
640 x 480
720 x 400
800 x 600
1024 x 768
1 152 x 864
1 280 x 720
1 280 x 768
1 280 x 800
1 280 x 1 024
1 280 x 960
1 360 x 768
1 440 x 900
1 400 x 1 050
1 600 x 1 200
1 680 x 1 050
640 x 480 při 67 Hz
832 x 624 při 75 Hz
Režim
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
720 x 400_70
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
SVGA_120
(snížení zatemnění)
XGA_60
XGA_70
XGA_75
XGA_85
XGA_120
(snížení zatemnění)
1 152 x 864_75
1 280 x 720_60
1 280 x 720_120
1 280 x 768_60
(snížení zatemnění)
1 280 x 768_60
WXGA_60
WXGA_75
WXGA_85
WXGA_120
(snížení zatemnění)
SXGA_60
SXGA_75
SXGA_85
1 280 x 960_60
1 280 x 960_85
1 360 x 768_60
WXGA+_60
(snížení zatemnění)
WXGA+_60
SXGA+_60
UXGA
1 680 x 1 050_60
(snížení zatemnění)
1 680 x 1 050_60
MAC13
MAC16
Obnovovací
frekvence (Hz)
59,940
72,809
75,000
85,008
70,087
60,317
72,188
75,000
85,061
Horizontální
Hodiny (MHz)
frekvence (kHz)
31,469
25,175
37,861
31,500
37,500
31,500
43,269
36,000
31,469
28,3221
37,879
40,000
48,077
50,000
46,875
49,500
53,674
56,250
119,854
77,425
83,000
60,004
70,069
75,029
84,997
48,363
56,476
60,023
68,667
65,000
75,000
78,750
94,500
119,989
97,551
115,500
75,00
60
120
67,500
45,000
90,000
108,000
74,250
148,500
60
47,396
68,25
59,870
59,810
74,934
84,880
47,776
49,702
62,795
71,554
79,5
83,500
106,500
122,500
119,909
101,563
146,25
60,020
75,025
85,024
60,000
85,002
60,015
63,981
79,976
91,146
60,000
85,938
47,712
108,000
135,000
157,500
108
148,500
85,500
60
55,469
88,75
59,887
59,978
60,000
55,935
65,317
75,000
106,500
121,750
162,000
59,883
64,674
119,000
59,954
66,667
74,546
65,290
35,000
49,722
146,250
30,240
57,280
Technické údaje
63
Rozlišení
Režim
1 024 x 768 při 75 Hz
1 152 x 870 při 75 Hz
MAC19
MAC21
1 920 x 1 080_60
(snížení zatemnění)
3 840 x 2 160_30
3 840 x 2 160_60
(pouze přes port
HDMI-2)
1 920 x 1 080 při 60 Hz
3 840 x 2 160
3 840 x 2 160
Obnovovací
frekvence (Hz)
75,020
75,06
Horizontální
Hodiny (MHz)
frekvence (kHz)
60,241
80,000
68,68
100,00
60
67,5
148,5
30
67,5
297
60
135
594
• Podporované časování pro video signál
Časování
Rozlišení
480i
480p
576i
576p
720/50p
720/60p
1 080/24P
1 080/25P
1 080/30P
1 080/50i
1 080/60i
1 080/50P
1 080/60P
2 160/24P
2 160/25P
2 160/30P
720 (1 440) x 480
720 x 480
720 (1 440) x 576
720 x 576
1 280 x 720
1 280 x 720
1 920 x 1 080
1 920 x 1 080
1 920 x 1 080
1 920 x 1 080
1 920 x 1 080
1 920 x 1 080
1 920 x 1 080
3 840 x 2 160
3 840 x 2 160
3 840 x 2 160
3 840 x 2 160 (pouze
přes port HDMI-2)
3 840 x 2 160 (pouze
přes port HDMI-2)
2 160/50P
2 160/60P
64
Technické údaje
Horizontální
frekvence (kHz)
Vertikální
frekvence (Hz)
Frekvence
bodů (MHz)
15,73
31,47
15,63
31,25
37,5
45,00
27
28,13
33,75
28,13
33,75
56,25
67,5
54
56,25
67,5
59,94
59,94
50
50
50
60
24
25
30
50
60
50
60
24
25
30
27
27
27
27
74,25
74,25
74,25
74,25
74,25
74,25
74,25
148,5
148,5
297
297
297
112,5
50
594
135
60
594
Ovládání projektoru
Ovládací příkazy
Tento projektor můžete ovládat odesíláním příkazů přes konektor CONTROL nebo LAN.
Systémové požadavky
Port CONTROL (Ovládání)
RS-232C
Připojovací kabel
Režim komunikace
Přenosová rychlost
Délka znaku
Kontrola parity
Stop bity
Řízení toku dat
HDBaseT
RJ45 (CAT5e nebo
Dsub9
lepší)
Asynchronní poloduplexní komunikace
přes rozhraní RS-232-C
9600
9600
8 bit
Není
1 bit
Není
LAN
RJ45
TCP/IP
Připojení TCP/IP
WEB:80
Příkaz pro ovládání (Telnet): 33336
CrestronControl: 41794
FLASH UI: 843
Port
Ovládací příkazy
Funkce
Napájení
Výběr zdroje
Režim
zobrazení
Čtení/Zápis
Zápis
Zápis
Čtení
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Čtení
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Čtení
Ovládání
Zapnutí
Vypnutí
Stav napájení
COMPUTER (Počítač)
HDMI 1
HDMI 2
HDbaseT
Aktuální zdroj
Prezentace
Standardní
sRGB
Film
DICOM
Uživatel 1
Uživatel 2
Režim zobrazení
Příkaz (ASCII)
pow=on<CR>
pow=off<CR>
pow=?<CR>
sour=RGB<CR>
sour=hdmi<CR>
sour=hdmi2<CR>
sour=hdbaset<CR>
sour=?<CR>
appmod=preset<CR>
appmod=std<CR>
appmod=srgb<CR>
appmod=movie<CR>
appmod=dicom<CR>
appmod=user1<CR>
appmod=user2<CR>
appmod=?<CR>
Ovládání projektoru
65
Funkce
Nastavení
obrázku
66
Čtení/Zápis
Zápis
Zápis
Čtení
Zápis
Zápis
Čtení
Zápis
Zápis
Čtení
Zápis
Zápis
Čtení
Zápis
Zápis
Čtení
Zápis
Zápis
Čtení
Zápis
Zápis
Zápis
Čtení
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Čtení
Zápis
Zápis
Čtení
Zápis
Zápis
Zápis
Čtení
Ovládání projektoru
Ovládání
Kontrast +
Kontrast Hodnota Kontrast
Jas +
Jas Hodnota Jas
Barva +
Barva Hodnota Barva
Odstín +
Odstín Hodnota Odstín
Ostrost +
Ostrost Hodnota ostrosti
Tón pokožky +
Tón pokožky Hodnota Tón pokožky
Teplota barev-Teplá
Teplota barev-Normal
Teplota barev-Studená
Teplota barev Stav
Poměr stran 4 : 3
Poměr stran 16 : 9
Poměr stran 16:10
Poměr stran Automaticky
Poměr stran Skutečné
Stav funkce Poměr stran
Úprava skrytí okrajů +
Úprava skrytí okrajů Hodnota Úprava skrytí okrajů
Automaticky
Červená – zvýšení +
Červená – zvýšení Hodnota Červená – zvýšení
Příkaz (ASCII)
con=+<CR>
con=-<CR>
con=?<CR>
bri=+<CR>
bri=-<CR>
bri=?<CR>
color=+<CR>
color=-<CR>
color=?<CR>
tint=+<CR>
tint=-<CR>
tint=?<CR>
sharp=+<CR>
sharp=-<CR>
sharp=?<CR>
skintone=+<CR>
skintone=-<CR>
skintone=?<CR>
ct=low<CR>
ct=mid<CR>
ct=high<CR>
ct=?<CR>
asp=4:3<CR>
asp=16:9<CR>
asp=16:10<CR>
asp=auto<CR>
asp=real<CR>
asp=?<CR>
overscan=+<CR>
overscan=-<CR>
overscan=?<CR>
auto<CR>
rgain=+<CR>
rgain=-<CR>
rgain=?<CR>
Funkce
Nastavení
obrázku
Provozní
nastavení
Čtení/Zápis
Zápis
Zápis
Čtení
Zápis
Zápis
Čtení
Zápis
Zápis
Čtení
Zápis
Zápis
Čtení
Zápis
Zápis
Čtení
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Čtení
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Čtení
Zápis
Zápis
Ovládání
Zelená – zvýšení +
Zelená – zvýšení Hodnota Zelená – zvýšení
Modrá – zvýšení +
Modrá – zvýšení Hodnota Modrá – zvýšení
Červená – offset +
Červená – offset Hodnota Červená – offset
Zelená – offset +
Zelená – offset Hodnota Zelená – offset
Modrá – offset +
Modrá – offset Hodnota Modrá – offset
Výběr Gama - 1,6
Výběr Gama - 1,8
Výběr Gama - 2,0
Výběr Gama - 2,1
Výběr Gama - 2,2
Výběr Gama - 2,3
Výběr Gama - 2,4
Výběr Gama - 2,5
Výběr Gama - 2,6
Výběr Gama - 2,8
Stav funkce Výběr Gama
Úvodní obrazovka - Logo
Úvodní obrazovka -Černá
Úvodní obrazovka -Modrá
Úvodní obrazovka Stav
Barva pozadí - Černá
Barva pozadí - Modrá
Barva pozadí - Zelená
Stavy Barva pozadí
Umístění projektoru - Přední
Umístění projektoru - Zadní
Příkaz (ASCII)
ggain=+<CR>
ggain=-<CR>
ggain=?<CR>
bgain=+<CR>
bgain=-<CR>
bgain=?<CR>
roffset=+<CR>
roffset=-<CR>
roffset=?<CR>
goffset=+<CR>
goffset=-<CR>
goffset=?<CR>
boffset=+<CR>
boffset=-<CR>
boffset=?<CR>
gamma=1.6<CR>
gamma=1.8<CR>
gamma=2.0<CR>
gamma=2.1<CR>
gamma=2.2<CR>
gamma=2.3<CR>
gamma=2.4<CR>
gamma=2.5<CR>
gamma=2.6<CR>
gamma=2.8<CR>
gamma=?<CR>
splash=canon<CR>
splash=black<CR>
splash=blue<CR>
splash=?<CR>
background=black<CR>
background=blue<CR>
background=green<CR>
background=?<CR>
pp=FT<CR>
pp=RE<CR>
Ovládání projektoru
67
Funkce
Čtení/Zápis
Zápis
Zápis
Čtení
Zápis
Zápis
Čtení
Zápis
Provozní
nastavení
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Čtení
Zápis
Zápis
Zápis
Ovládání
lampy
68
Zápis
Zápis
Čtení
Zápis
Zápis
Čtení
Zápis
Zápis
Čtení
Čtení
Zápis
Zápis
Zápis
Čtení
Ovládání projektoru
Ovládání
Umístění projektoru - Strop
vzadu
Umístění projektoru - Strop
vpředu
Stav funkce Umístění
projektoru
Hledání automatického vstupu
Zapnuto
Hledání automatického vstupu
Vypnuto
Stav Hledání automatického
vstupu
Čas zobrazení nabíd. - Vždy
zap.
Čas zobrazení nabíd. - 5 sek
Čas zobrazení nabíd. - 10 sek
Čas zobrazení nabíd. - 15 sek
Čas zobrazení nabíd. - 20 sek
Čas zobrazení nabíd. - 25 sek
Čas zobrazení nabíd. - 30 sek
Čas zobrazení nabíd. Stav
Pozice nabídky - Střed
Pozice nabídky - Nahoře-vlevo
Pozice nabídky Nahoře-vpravo
Pozice nabídky - Dole-vpravo
Pozice nabídky - Dole-vlevo
Pozice nabídky Stav
Zpráva připomenutí - Zapnuto
Zpráva připomenutí - Vypnuto
Zpráva připomenutí Stav
Přímé zapnutí-Zapnuto
Přímé zapnutí-Vypnuto
Přímé zapnutí - Stav
Hodin svícení
Režim Normal
Režim Eco
360 a portrét
Stav světelného režimu
Příkaz (ASCII)
pp=RC<CR>
pp=FC<CR>
pp=?<CR>
qas=on<CR>
qas =off<CR>
qas =?<CR>
menutime=on<CR>
menutime=5s<CR>
menutime=10s<CR>
menutime=15s<CR>
menutime=20s<CR>
menutime=25s<CR>
menutime=30s<CR>
menutime=?<CR>
menuposition=center<CR>
menuposition=tl<CR>
menuposition=tr<CR>
menuposition=br<CR>
menuposition=bl<CR>
menuposition=?<CR>
reminder=on<CR>
reminder=off<CR>
reminder=?<CR>
directpower=on<CR>
directpower=off<CR>
directpower=?<CR>
ltim=?<CR>
lampm=lnor<CR>
lampm=eco<CR>
lampm=portrait<CR>
lampm=?<CR>
Funkce
Různé
Čtení/Zápis
Čtení
Zápis
Zápis
Čtení
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Čtení
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Čtení
Zápis
Zápis
Čtení
Zápis
Zápis
Čtení
Ovládání
Název modelu
Blank Zapnuto
Blank Vypnuto
Stav funkce Blank
Nabídka Zapnuto
Nabídka Vypnuto
Nahoru
Dolů
Doprava
Doleva
Enter/OK
Jazyk +
Jazyk Jazyk Stav
Automatické vypnutí - vypnout
Automatické vypnutí - 5 min
Automatické vypnutí - 10 min
Automatické vypnutí - 15 min
Automatické vypnutí - 20 min
Automatické vypnutí - 25 min
Automatické vypnutí - 30 min
Automatické vypnutí Stav
Režim velké nadm. výš.
Zapnuto
Režim velké nadm. výš.
Vypnuto
Stav Režim velké nadm. výš.
Zámek kláves Zapnuto
Zámek kláves Vypnuto
Stav funkce Zámek kláves
Příkaz (ASCII)
modelname=?<CR>
blank=on<CR>
blank=off<CR>
blank=?<CR>
menu=on<CR>
menu=off<CR>
up<CR>
down<CR>
right<CR>
left<CR>
enter<CR>
lang=+<CR>
lang=-<CR>
lang=?<CR>
apoff=dis<CR>
apoff=5<CR>
apoff =10<CR>
apoff =15<CR>
apoff =20<CR>
apoff =25<CR>
apoff =30<CR>
apoff =?<CR>
highaltitude=on<CR>
highaltitude=off<CR>
highaltitude=?<CR>
keylock=on<CR>
keylock=off<CR>
keylock=?<CR>
Ovládání projektoru
69
Odpovědi na ovládání
Typ
Zápis
Čtení
Zápis
Zápis
Zápis
Stav
Úspěšně
provedeno
Úspěšně
provedeno
Příkaz nelze
za určitých
podmínek provést
Příkaz je
nesprávný
Příkaz je
nesprávný nebo
nadměrně velký
Odpověď
Příkaz odezvy
Výsledek
dotazu
Blokovaná
položka
Příklad
< BLANK=ON<CR>
> BLANK=ON
< BLANK=?<CR>
> BLANK=ON
Při zapnutém pohotovostním režimu LAN:
< BLANK=ON<CR>
> Blokovaná položka
Nepodporovaná < BLANK=ONN<CR>
položka
> Nepodporovaná položka
Případ 1:
<BLANK=ONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNN<CR>
> Neplatný formát
Neplatný formát
Případ 2:
<BLANKONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNN<CR>
> Neplatný formát
• Pokud projektor nepřijme <CR> pro dokončení příkazu během 5 sekund, dojde k vypršení
časového limitu a příkaz je třeba odeslat znovu.
• Nejsou rozlišována malá a velká písmena.
70
Ovládání projektoru
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
CANON U.S.A. INC.
One Canon Park, Melville, New York 11747, U.S.A.
For all inquires concerning this product, call toll free in the U.S. 1-800-OK-CANON
CANON EUROPE LTD.
3 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET United Kingdom
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
YT1-7561-000
©CANON INC.2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement