Canon PIXMA TS704 User manual
Příručka pro uvedení do provozu
Prvé spustenie
Pierwsze uruchomienie
Beüzemelési útmutató
Başlangıç Kılavuzu
Darba sākšana
Darbo pradžia
Alustamise juhend
Ghid de iniţiere
Ръководство за начално
запознаване
Navodila za postavitev
in začetek uporabe
Početak
Nejprve si přečtěte Informace o bezpečnosti a
důležitá sdělení (dodatek).
Najprv si prečítajte Informácie o bezpečnosti a
dôležité informácie (dodatok).
Najpierw przeczytaj dodatek Informacje o
bezpieczeństwie i ważne uwagi.
Először a (mellékelt) Biztonsági és fontos
tudnivalók című dokumentumot olvassa el!
Önce Güvenlik ve Önemli Bilgiler başlıklı eki
okuyun.
Vispirms izlasiet Informācija par drošību un cita
svarīga informācija (pielikums).
Pirmiausia perskaitykite Darbo saugos ir kita svarbi
informacija (priedas).
Lugege kõigepealt läbi Ohutusteave ja oluline
teave (lisa).
Citiţi mai întâi Informaţii cu privire la siguranţă şi
alte informaţii importante (anexă).
Прочетете най-напред Информация за
безопасността и важна информация (приложение).
Najprej preberite Informacije o varnosti in
pomembne informacije (dodatek).
Najprije pročitajte Sigurnosne i važne informacije
(dodatak).
Instalace tiskárny.................................................................................................................................str. 1
Inštalácia tlačiarne......................................................................................................................strana 1
Instalowanie drukarki...............................................................................................................strona 1
A nyomtató üzembe helyezése...........................................................................................1. oldal
Yazıcıyı Kurma..................................................................................................................................sayfa 1
Printera uzstādīšana...................................................................................................................... 1. lpp.
Spausdintuvo įrengimas.............................................................................................................. 1 psl.
Printeri paigaldamine......................................................................................................................... lk 1
Instalarea imprimantei.......................................................................................................... pagina 1
Инсталиране на принтера......................................................................................................стр. 1
Namestitev tiskalnika..................................................................................................................stran 1
Instaliranje pisača................................................................................................................... stranica 1
Připojení k počítači, chytrému telefonu nebo tabletu................................................str. 4
Pripojenie k počítaču, smartfónu alebo tabletu......................................................strana 4
Podłączanie do komputera, smartfona lub tabletu..............................................strona 4
Csatlakoztatás számítógéphez, okostelefonhoz vagy táblagéphez.............4. oldal
Bilgisayara, Akıllı Telefona veya Tablete Bağlanma....................................................sayfa 4
Savienošana ar datoru un viedtālruni vai planšetdatoru....................................... 4. lpp.
Prijungimas prie kompiuterio, išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio.......4 psl.
Arvuti, nutitelefoni või tahvelarvutiga ühendamine...................................................... lk 4
Conectarea la un computer, la un smartphone sau la o tabletă................ pagina 4
Свързване с компютър, смартфон или таблет.........................................................стр. 4
Povezovanje z računalnikom, pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom.....stran 4
Povezivanje s računalnom, pametnim telefonom ili tabletom.................. stranica 4
Jak tiskárnu držet
Ako držať tlačiareň
Trzymanie drukarki
Így kell megfogni a nyomtatót
Yazıcıyı Tutma
Printera turēšana
Spausdintuvo laikymas
Printeri hoidmine
Ţinând imprimanta
Как да държите принтера
Držanje tiskalnika
Držanje pisača
Instruktážní videa
Inštruktážne videá
Filmy instruktażowe
Magyarázó videók
Eğitici Videolar
Instrukciju videoklipi
Mokomieji vaizdo įrašai
Õppevideo
Videoclipuri cu instrucțiuni
Видео с инструкции
Videoposnetki z navodili
Videozapisi s uputama
Go
Nastavení online
3. Zapnutí tiskárny
1
1. Obsah balení
•
•
•
Napájecí kabel
ČEŠTINA
Nastavení tiskárny
Připojte napájecí kabel.
Zadní strana
Víceúčelová přihrádka
(Nachází se připojená zespod ke
kazetě.)
Vytáhněte kazetu.
Nádržky s inkoustem pro instalaci
Důležité
Během tohoto kroku zatím nepřipojujte ostatní kabely.
2
Stiskněte tlačítko ZAPNOUT (ON).
Přetočte ji.
•
•
•
Instalační disk CD-ROM
Důležité
Pokud se otevře následující obrazovka, stisknutím tlačítka
ZAPNOUT (ON) vypněte napájení a zopakujte postup od
kroku 2 v části „2. Odstranění ochranného materiálu“.
Víceúčelová
přihrádka
Informace o bezpečnosti
a důležitá sdělení
Příručka pro uvedení do provozu
(tato příručka)
2. Odstranění ochranného
materiálu
1
2
3
Pokud se otevře následující obrazovka, vyberte
jazyk pomocí tlačítka [ nebo ] a stiskněte
tlačítko OK.
Odstraňte a zahoďte ochranné materiály okolo
tiskárny.
• Nezapomeňte odstranit oranžovou pásku.
Otevřete horní kryt a odstraňte oranžovou
pásku, která se nachází uvnitř.
a
b
3
Zavřete horní kryt.
1
Nastavení tiskárny
4. Instalace nádržek s
inkoustem
1
5
Zkontrolujte, zda se na obrazovce objevila
značka .
Otevřete horní kryt.
Důležité
Pokud po instalaci nádržky s inkoustem neuvidíte na obrazovce
značku , je možné, že jste si barvy nádržky s inkoustem
spletli, nebo jste nainstalovali jinou nádržku s inkoustem
(například s číslem pro jiný model, kterou tato tiskárna
nepodporuje). Nainstalujte nádržku s inkoustem správné barvy
nebo použijte nádržku s inkoustem dodanou pro potřeby
nastavení.
Upozornění
Nedotýkejte se držáku tiskové hlavy, dokud se nezastaví.
2
6
Zopakováním kroků 2 až 5 nainstalujte všechny
nádržky s inkoustem.
zda se na obrazovce objevila značka
• Zkontrolujte,
pro všechny jednotlivé barvy.
Sejměte pásku a fólii z nádržek s inkoustem.
a
b
3
4
• Ujistěte se, že na nádržce nezůstala žádná páska.
7
Zavřete horní kryt.
8
Pokud se otevře následující obrazovka,
stiskněte tlačítko OK.
Pomalu sejměte oranžovou krytku.
•
Důležité
Pokud je zablokován větrací otvor ve
tvaru Y, netlačte na nádržku s inkoustem.
•
Nedotýkejte se oblastí označených
červeně.
Nainstalujte nádržky s inkoustem.
s inkoustem vložte do tiskové hlavy tak, aby
• Nádržku
se barva nádržky s inkoustem shodovala s označením
• Tiskárna spustí inicializaci.
5. Vložení papíru
1
Pokud se otevře následující obrazovka, vyberte
pomocí tlačítek [ a ] možnost Ano (Yes)
a stiskněte tlačítko OK.
na tiskové hlavě, a zatlačte na ně směrem dolů, dokud
neuslyšíte cvaknutí.
• Otevře se následující obrazovka.
2
Vytáhněte kazetu z tiskárny a sejměte kryt
kazety.
6
Vytahujte výstupní zásobník na papír, dokud se
nezastaví.
Důležité
Pokud nevytáhnete výstupní zásobník na papír, po spuštění
tisku se objeví chyba.
ČEŠTINA
2
a
b
3
Kryt kazety
Roztáhněte vodítka papíru.
pravé vodítko papíru do pravé krajní polohy.
• Posuňte
Zarovnejte vodítko papíru se značkou LTR nebo A4.
Nezapomeňte zkontrolovat!
Odstraňte a vyhoďte oranžový ochranný materiál.
4
Vložte papír.
více než 2 listy běžného papíru velikosti Letter
• Vložte
nebo A4 tiskovou stranou dolů.
7
Vytáhněte podpěru pro výstup papíru.
8
Stiskněte tlačítko OK.
9
Ujistěte se, že se na obrazovce tiskárny objeví
zpráva s textem Připravit na připojení
(Prepare for connection), a poté stiskněte
tlačítko OK.
papír slícujte s předním vodítkem papíru a
• Vložený
pravé vodítko papíru přisuňte k okraji papíru.
a
5
b
Připojte kryt kazety a kazetu vložte na své místo.
připojování krytu kazety ke kazetě přizpůsobte kryt
• Přikazety
tvaru přední části kazety.
a
b
3
Nastavení tiskárny
Jaké zařízení chcete připojit?
Vyberte zařízení a přejděte k pokynům v odpovídající části návodu.
Počítač
Počítač a
chytrý telefon
Chytrý telefon
Bez zařízení
6-b
str. 6
6-a
Stiskněte tlačítko
Zastavit (Stop) a
poté vyberte postupně
možnosti Nepřipojovat
(Do not connect) > Ano
(Yes).
Připojení k počítači
Pokud používáte několik počítačů, bude nutné přípravu provést na každém z nich.
K dispozici máte dvě metody: „ Nastavení online“ a „ Použití dodaného instalačního
disku CD-ROM (pouze v systému Windows)“.
Nastavení online
1
4
V počítači otevřete webovou stránku
Canon.
2
3
Vyberte možnost
4
Klepněte na tlačítko Start.
5
Poznámka
Následující kroky platí pro uživatele počítačů se
systémy Windows (kromě Windows 10 in S mode)
a macOS. Uživatelé počítačů s jiným operačním
systémem pokračují v instalaci podle pokynů na
obrazovce.
Nastavení.
Zadejte název modelu vaší tiskárny
a klepněte na tlačítko Přejít.
Klepněte na tlačítko Pokud jste tiskárnu
připravili, přejděte k tématu Připojení.
6
Klepněte na tlačítko Stáhnout.
7
8
Spusťte stažený soubor.
• Do počítače se vám stáhne instalační soubor.
Přejděte ke kroku 9 na str. 5.
1
Vložte instalační disk
CD-ROM do počítače.
2
Postupujte podle pokynů pro vaši verzi
systému Windows.
Windows 7
a Klepněte na tlačítko Spustit Msetup4.exe
(Run Msetup4.exe).
se otevře obrazovka Přehrát
• Pokud
automaticky (AutoPlay), klepněte
Windows 10/Windows 8.1
na tlačítko Spustit Msetup4.exe
(Run Msetup4.exe).
a Jakmile se na pravé straně obrazovky počítače
zobrazí následující zpráva, klepněte na ni.
Poznámka
Pokud se zpráva nezobrazí (nebo se již zavřela),
klepněte na ikonu
Průzkumník souborů (File
Explorer) na hlavním panelu. Na levé straně okna
klepněte na tlačítko Tento počítač (This PC).
Poklepejte na ikonu disku CD , která se zobrazí na
pravé straně. Po zobrazení obsahu disku CD
poklepejte na soubor Msetup4.exe. Přejděte ke
kroku c.
b Klepněte na
tlačítko Spustit
Msetup4.exe
(Run Msetup4.exe).
c Pokud se otevře dialogové okno Řízení
uživatelských účtů (User Account
Control), klepněte na tlačítko Ano (Yes).
9
Klepněte na tlačítko Zahájit nastavení
(Start Setup).
10 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
• Dokončení této operace může chvíli trvat.
ČEŠTINA
Použití dodaného instalačního disku CD-ROM (pouze v systému Windows)
Poznámka
Pokud se obrazovka Přehrát automaticky
(AutoPlay) neotevře, klepněte v nabídce Start na
možnost Počítač (Computer). Na pravé straně okna
poklepejte na ikonu disku CD . Po zobrazení obsahu
disku CD poklepejte na soubor Msetup4.exe.
b Pokud se otevře dialogové okno Řízení
uživatelských účtů (User Account
Control), klepněte na tlačítko Pokračovat
(Continue).
3
Přejděte k následujícímu kroku 9.
11 Pokud se otevře následující obrazovka,
klepněte na tlačítko Konec (Exit).
Vaše tiskárna je nyní připojena k počítači. Návod pro
připojení k chytrému telefonu naleznete na stránce
„6-b. Připojení k chytrému telefonu“ na str. 6.
5
Nastavení tiskárny
6-b
Připojení k chytrému telefonu
Pokud používáte několik chytrých telefonů, bude nutné přípravu provést na každém z nich.
Než začnete, připravte si prostředí pro práci.
a Ve svém chytrém telefonu aktivujte připojení Wi-Fi.
b Pokud používáte bezdrátový směrovač, připojte chytrý telefon k tomuto bezdrátovému směrovači.
Další informace naleznete v příručce k chytrému telefonu a bezdrátovému směrovači.
1
Ve svém chytrém telefonu nainstalujte aplikaci „Canon PRINT Inkjet/SELPHY“.
2
Při postupu podle uvedených kroků kontrolujte obrazovku tiskárny.
stránku Canon s aplikací ke stažení můžete otevřít naskenováním QR
• Webovou
kódu napravo.
Pokud se zobrazí následující obrazovka:
• Pokud se zobrazí
• Pokud se nezobrazí
•
•
3
nebo
nebo
Pokud se zobrazí následující obrazovka:
:
:
Připraveno k připojení
Informace o dalším postupu viz „Příručka pro
uvedení do provozu“
Poznámka
Obrazovka tiskárny se po přibližně po 10 minutách nečinnosti tiskárny vypne. Stisknutím jednoho z tlačítek na ovládacím
panelu (mimo tlačítko ZAPNOUT (ON)) obrazovku znovu zapnete.
Pokud se zobrazí ikona
, tiskárna nedokáže prostřednictvím připojení Wi-Fi komunikovat. Podrobnosti naleznete na
adrese „http://ij.start.canon” v části „Časté dotazy”.
Otevřete nainstalovanou aplikaci.
4
Podle pokynů na obrazovce přidejte svoji
tiskárnu.
Jakmile přidáte svou tiskárnu, můžete na
ní tisknout z chytrého telefonu. Návod
pro tisk fotografií naleznete v části „Vložení
fotografického papíru“ na str. 8.
6
3
Klepněte na možnost Nastavení (Settings)
na domovské obrazovce chytrého telefonu
a poté na možnost Canon_ij_XXXX
v nastavení připojení Wi-Fi.
3
ČEŠTINA
Postup se liší podle toho, jestli používáte systém iOS nebo Android. Postupujte podle pokynů pro váš operační systém.
Klepněte na nainstalovanou
aplikaci a poté podle pokynů
na obrazovce přidejte svou
tiskárnu.
ohledem na vámi používané
• Sprostředí
se zvolí nejvhodnější
metoda připojení přidané
tiskárny.
Poznámka
Pokud se zpráva „Nebyla přidána žádná tiskárna.
Přejete si spustit nastavení tiskárny? (No printer
has been added. Perform printer setup?)“
nezobrazí ihned po spuštění aplikace, postupujte
podle pokynů v části
a přejděte zpět k postupu pro
chytré telefony.
Poznámka
Pokud se záznam Canon_ij_XXXX nezobrazí,
postupujte podle pokynů v části
a zařízení
Canon_ij_XXXX vyhledejte znovu.
4
Klepněte na nainstalovanou
aplikaci a poté podle pokynů
na obrazovce přidejte svou
tiskárnu.
ohledem na vámi používané
• Sprostředí
se zvolí nejvhodnější
metoda připojení přidané
tiskárny.
Jakmile přidáte svou tiskárnu, můžete na ní tisknout z chytrého telefonu. Návod pro tisk fotografií naleznete v
části „Vložení fotografického papíru“ na str. 8.
3
Stiskněte a přibližně na 3 sekundy přidržte
tlačítko Bezdrátové připojení (Wireless
connect).
4
Pokud se na obrazovce tiskárny zobrazí
zpráva s textem Postupujte podle
pokynů v počítači, chytrém telefonu
atd. přejděte k části .
7
Vložení fotografického papíru
Fotografický papír vkládejte pouze do zadní přihrádky.
1
Otevřete opěrku papíru a nástavec opěrky
papíru.
4
Zavřete kryt otvoru podavače.
5
Pokud se otevře následující obrazovka,
stiskněte tlačítko OK.
6
Vyberte velikost a typ papíru a stiskněte
tlačítko OK.
7
Vytáhněte výstupní zásobník na papír a podpěru
pro výstup papíru.
b
a
2
Otevřete kryt otvoru podavače a posuňte pravé
vodítko papíru zcela doprava.
b
a
3
Vložte několik listů fotografického papíru
tiskovou stranou nahoru a přitiskněte pravé
vodítko papíru ke stohu papíru.
a
b
a
b
Tisk etikety disku pomocí víceúčelové přihrádky
Pomocí víceúčelové přihrádky můžete tisknout etikety na potisknutelný disk.
Podrobnosti získáte otevřením Příručka online a klepnutím na Základní operace > Tisk etikety disku z počítače.
••
8
Poznámka
Víceúčelová přihrádka se nachází připojená zespod ke kazetě. „1. Obsah balení“ na str. 1
Informace o postupu otevření dokumentu Příručka online naleznete na poslední stránce této příručky.
Nastavenie tlačiarne
Online nastavenie
3. Zapnutie tlačiarne
1
1. Obsah balenia
•
Napájací kábel
Zadná strana
Viacúčelový zásobník
(Upevnený k spodnej časti kazety.)
Dôležité
Zatiaľ nepripájajte žiadne iné káble.
Vytiahnite kazetu.
•
2
Kazety s atramentom na nastavenie
SLOVENČINA
•
Pripojte napájací kábel.
Stlačte tlačidlo ZAP. (ON).
Otočte ju.
•
•
•
Inštalačný disk
Dôležité
Ak sa objaví nasledujúca obrazovka, stlačením tlačidla ZAP.
(ON) vypnite napájanie a zopakujte proces od kroku 2 v časti
„2. Odstránenie obalového materiálu”.
Viacúčelový
zásobník
Informácie o bezpečnosti
a dôležité informácie
Prvé spustenie (táto príručka)
3
2. Odstránenie obalového
materiálu
1
2
Keď sa objaví nasledujúca obrazovka, pomocou
tlačidiel [ a ] vyberte jazyk a potom stlačte
tlačidlo OK.
Z tlačiarne odstráňte a zahoďte obalový
materiál.
• Úplne odstráňte celú oranžovú pásku.
Otvorte vrchný kryt a odstráňte oranžovú pásku,
ktorá sa v ňom nachádza.
a
b
3
Zatvorte vrchný kryt.
1
Nastavenie tlačiarne
4. Inštalácia kaziet s
atramentom
1
Otvorte vrchný kryt.
Upozornenie
Nedotýkajte sa držiaka tlačovej hlavy, kým sa nezastaví.
2
5
Skontrolujte, či sa na obrazovke objavila značka
Dôležité
Ak sa na obrazovke nezobrazí značka , aj keď ste
nainštalovali kazetu s atramentom, farba kazety s atramentom
môže byť nesprávna alebo ste mohli nainštalovať kazetu
s atramentom s iným číslom modelu, ktorý táto tlačiareň
nepodporuje. Buď nainštalujte kazetu s atramentom pre
správnu farbu, alebo použite kazetu s atramentom dodanou na
nastavenie.
6
Zopakujte kroky 2 až 5 a nainštalujte všetky
kazety s atramentom.
či sa na obrazovke objavila značka
• Skontrolujte,
pre všetky jednotlivé farby.
Odstráňte pásku a fóliu na kazetách s atramentom.
a
b
3
•
Skontrolujte, či tam nezostal žiadne kúsok pásky.
7
Zatvorte vrchný kryt.
8
Keď sa otvorí nasledujúca obrazovka,
stlačte tlačidlo OK.
•
Dôležité
Ak je vzduchový otvor v tvare písmena
Y zablokovaný, netlačte na kazetu s
atramentom.
Nedotýkajte sa oblastí označených
červenou farbou.
5. Vloženie papiera
1
4
• Tlačiareň sa začne spúšťať.
Pomaly odstráňte oranžový kryt.
•
Nainštalujte kazety s atramentom.
s atramentom vložte do tlačovej hlavy tak, aby
• Kazetu
sa farba kazety s atramentom zhodovala s označením
Keď sa objaví nasledujúca obrazovka, pomocou
tlačidiel [ a ] vyberte možnosť Áno (Yes) a
potom stlačte tlačidlo OK.
na tlačovej hlave, a zatlačte na ňu smerom nadol, kým
nebudete počuť kliknutie.
• Otvorí nasledujúca obrazovka.
2
.
2
Vytiahnite kazetu z tlačiarne a odstráňte kryt kazety.
6
Vyťahujte výstupný zásobník papiera, kým
sa nezastaví.
Dôležité
Ak nevytiahnete výstupný zásobník papiera, pri spustení tlače
dôjde ku chybe.
b
3
SLOVENČINA
a
Kryt kazety
Roztiahnite vodiace lišty papiera.
pravú vodiacu lištu papiera k pravému
• Posuňte
okraju. Zarovnajte prednú vodiacu lištu papiera
so značkou LTR alebo A4.
Kontrola!
Odstráňte a zahoďte oranžové ochranné materiály.
4
Vložte papier.
viac než 2 hárky obyčajného papiera rozmerov LTR
• Vložte
alebo A4 tak, aby strana určená na tlač smerovala nadol.
7
Vytiahnite podperu výstupného zásobníka.
8
Stlačte tlačidlo OK.
9
Skontrolujte, či sa na obrazovke tlačiarne zobrazila
správa s textom Príprava na pripojenie (Prepare
for connection), a potom stlačte tlačidlo OK.
položte oproti vodiacej lište papiera a
• Papier
zarovnajte pravú vodiacu lištu papiera pre danú šírku
papiera.
a
5
b
Založte kryt kazety a kazetu vložte na svoje miesto.
pripájaní krytu kazety ku kazete prispôsobte kryt
• Prikazety
tvaru prednej časti kazety.
a
b
3
Nastavenie tlačiarne
Aké zariadenie pripájate?
Vyberte zariadenie a postupujte podľa pokynov v príslušnej časti návodu.
Počítač
Počítač
a smartfón
Smartfón
Žiadne zariadenie
6-b
strana 6
6-a
Stlačte tlačidlo Stop a
potom vyberte položky
Nepripájať (Do not
connect) > Áno (Yes)
(v tomto poradí).
Pripojenie k počítaču
Ak používate viacero počítačov, zopakujte tieto kroky na každom z nich. Existujú dva
spôsoby, „ Online nastavenie“ a „ Používanie dodaného inštalačného disku (len pre
Windows)“.
Online nastavenie
1
4
V počítači prejdite na webovú stránku
spoločnosti Canon.
2
3
Vyberte položku
4
Kliknite na položku Štart.
5
Poznámka
Nasledujúce kroky platia pre používateľov počítačov so
systémami Windows (okrem Windows 10 in S mode)
a macOS. Používatelia počítačov s iným operačným
systémom pokračujú v nastavovaní podľa pokynov na
obrazovke.
Nastavenie.
Zadajte názov modelu tlačiarne a kliknite
na položku Prejsť.
Kliknite na položku Ak ste už tlačiareň
pripravili, prejdite na položku Pripojiť.
6
Kliknite na položku Prevziať.
7
8
Spustite prevzatý súbor.
• Do počítača sa prevezme inštalačný súbor.
Pokračujte na krok 9 na strane 5.
Používanie dodaného inštalačného disku (len pre Windows)
Vložte inštalačný disk
do počítača.
2
Postupujte podľa pokynov pre svoju
verziu systému Windows.
Windows 7
a Kliknite na položku Spustiť Msetup4.exe
(Run Msetup4.exe).
zobrazení obrazovky Automatické
• Poprehrávanie
(AutoPlay) kliknite na
Windows 10/Windows 8.1
možnosť Spustiť Msetup4.exe
(Run Msetup4.exe).
a Po zobrazení nasledujúceho hlásenia na
pravej strane obrazovky počítača naň kliknite.
Poznámka
Ak sa hlásenie nezobrazí (alebo už nie je
zobrazené), kliknite na paneli úloh na ikonu
Prieskumník (File Explorer). Na ľavej strane okna
kliknite na položku Tento počítač (This PC).
Dvakrát kliknite na ikonu disku CD , ktorá sa
nachádza na pravej strane. Po zobrazení obsahu
disku CD dvakrát kliknite na súbor Msetup4.exe.
Prejdite k časti c.
b Kliknite na položku
Spustiť
Msetup4.exe
(Run Msetup4.exe).
c Ak sa zobrazí dialógové okno Kontrola
používateľských kont (User Account
Control), kliknite na možnosť Áno (Yes).
9
Kliknite na položku Spustiť nastavenie
(Start Setup).
10 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
• Tieto operácie môžu chvíľu trvať.
SLOVENČINA
1
Poznámka
Ak sa nezobrazí obrazovka Automatické
prehrávanie (AutoPlay), v ponuke Štart kliknite
na Počítač (Computer). V okne vpravo dvakrát
kliknite na ikonu disku CD . Po zobrazení obsahu
disku CD dvakrát kliknite na súbor Msetup4.exe.
b Ak sa zobrazí dialógové okno Kontrola
používateľských kont (User Account
Control), kliknite na možnosť Pokračovať
(Continue).
3
Pokračujte na krok 9 uvedený nižšie.
11 Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka,
kliknite na tlačidlo Skončiť (Exit).
Tlačiareň je teraz pripojená k počítaču. Ak chcete
pripojiť aj smartfón, pozrite si časť „6-b. Pripojenie
k smartfónu“ na strane 6.
5
Nastavenie tlačiarne
6-b
Pripojenie k smartfónu
Ak používate viacero smartfónov, zopakujte tieto kroky na každom z nich.
Pred spustením pripravte tieto položky.
a V smartfóne zapnite nastavenie Wi-Fi.
b Pripojte smartfón k smerovaču bezdrôtovej siete (ak používate smerovač bezdrôtovej siete).
Ďalšie podrobnosti nájdete v príručkách smartfónu a smerovača bezdrôtovej siete.
1
V smartfóne nainštalujte aplikáciu „Canon PRINT Inkjet/SELPHY“.
2
Pri jednotlivých krokoch kontrolujte obrazovku tlačiarne.
kódu QR na prevzatie aplikácie, ktorý je zobrazený vpravo, budete mať
• Naskenovaním
prístup aj k webu spoločnosti Canon.
Ak sa zobrazí nasledujúca obrazovka:
• Ak sa zobrazí položka
• Ak sa nezobrazí položka
•
•
3
alebo
alebo
Ak sa zobrazí nasledujúca obrazovka:
:
:
Pripravené na pripojenie
Podrobnosti o ďalšom postupe nájdete
v príručke Prvé spustenie
Poznámka
Obrazovka tlačiarne sa asi po 10 minútach nečinnosti vypne. Obrazovku zapnite stlačením tlačidla (okrem tlačidla ZAP. (ON))
na ovládacom paneli.
Ak sa zobrazí ikona
, tlačiareň nedokáže prostredníctvom bezdrôtovej siete Wi-Fi komunikovať. Ak si chcete pozrieť viac
podrobností, prejdite na „Najčastejšie otázky” na adrese „http://ij.start.canon”.
Otvorte nainštalovanú aplikáciu.
4
Postupujte podľa pokynov na obrazovke
a pridajte tlačiareň.
Hneď ako pridáte svoju tlačiareň, môžete tlačiť
zo smartfónu. Ak chcete tlačiť fotografie, pozrite
si časť „Vloženie fotografického papiera“ na
strane 8.
6
3
Ťuknite na možnosť Nastavenia
(Settings) na domovskej obrazovke
smartfónu a následne ťuknite na možnosť
Canon_ij_XXXX v nastaveniach Wi-Fi.
3
Ťuknite na nainštalovanú
aplikáciu a podľa pokynov
na obrazovke pridajte svoju
tlačiareň.
sa pridá
• Tlačiareň
s najvhodnejšou metódou
SLOVENČINA
Systémy iOS a Android majú odlišné postupy. Postupujte podľa pokynov pre svoju verziu operačného systému.
pripojenia vzhľadom na
prostredie, ktoré používate.
Poznámka
Ak sa nezobrazí správa s textom „No printer has
been added. Perform printer setup?“ po spustení
aplikácie, postupujte podľa krokov v časti
a potom
sa vráťte k funkciám smartfónu.
Poznámka
Ak sa nezobrazí možnosť Canon_ij_XXXX, postupujte
podľa krokov uvedených v časti
a potom znova
vyhľadajte Canon_ij_XXXX.
4
Ťuknite na nainštalovanú
aplikáciu a podľa pokynov
na obrazovke pridajte svoju
tlačiareň.
sa pridá
• Tlačiareň
s najvhodnejšou metódou
pripojenia vzhľadom na
prostredie, ktoré používate.
Hneď ako pridáte svoju tlačiareň, môžete tlačiť zo smartfónu. Ak chcete tlačiť fotografie, pozrite si časť „Vloženie
fotografického papiera“ na strane 8.
3
Na približne 3 sekundy stlačte a podržte
tlačidlo Bezdrôtové pripojenie
(Wireless connect).
4
Ak sa na obrazovke tlačiarne zobrazí
správa s textom Postupujte podľa
pokynov v počítači, smartfóne a pod.,
pokračujte časťou .
7
Vloženie fotografického papiera
Fotografický papier možno vložiť iba do zadného zásobníka.
1
Otvorte podperu papiera a vysúvaciu časť
podpery papiera.
4
Zatvorte kryt otvoru podávača.
5
Keď sa otvorí nasledujúca obrazovka, stlačte
tlačidlo OK.
6
Vyberte veľkosť a typ papiera a stlačte tlačidlo OK.
7
Vytiahnite výstupný zásobník papiera a podperu
výstupného zásobníka.
b
a
2
Otvorte kryt otvoru podávača a posuňte pravú
vodiacu lištu papiera úplne vpravo.
b
a
3
Vložte niekoľko hárkov fotografického papiera
tak, aby strana, na ktorú sa tlačí, smerovala
nahor, a prisuňte bočnú vodiacu lištu papiera k
okraju stohu papiera.
a
a
b
b
Tlač štítku disku pomocou viacúčelového zásobníka
Pomocou viacúčelového zásobníka môžete tlačiť štítky na potlačiteľný disk.
Podrobnosti nájdete po otvorení dokumentu Príručka online a kliknutí na položky Základná prevádzka > Tlač etikety
disku z počítača.
••
8
Poznámka
Viacúčelový zásobník je upevnený k spodnej časti kazety. „1. Obsah balenia“ na strane 1
Postup, ako otvoriť dokument Príručka online, nájdete na zadnej strane obalu tejto príručky.
Konfigurowanie drukarki
Konfiguracja online
3. Włączanie drukarki
1
1. Zawartość opakowania
•
•
Kabel zasilania
Z tyłu
Zasobnik wielofunkcyjny
(dołączony do spodu powierzchni
kasety.)
Wyciągnij kasetę.
Zbiorniki z atramentem do
zainstalowania
Ważne
W tym momencie nie podłączaj żadnych innych kabli.
2
Naciśnij przycisk WŁ. (ON).
POLSKI
•
Podłącz kabel zasilania.
Przewróć ją.
•
•
•
Instalacyjny dysk CD-ROM
Ważne
Jeśli pojawi się poniższy ekran, naciśnij przycisk WŁ. (ON)
w celu wyłączenia zasilania, a następnie ponownie wykonaj
procedurę od kroku 2 w części „2. Usuwanie materiałów
opakowaniowych”.
Zasobnik
wielofunkcyjny
Informacje o bezpieczeństwie
i ważne uwagi
Pierwsze uruchomienie (ten podręcznik)
3
2. Usuwanie materiałów
opakowaniowych
1
2
Jeśli pojawi się poniższy ekran, wybierz język za
pomocą przycisków [ i ], a następnie naciśnij
przycisk OK.
Zdejmij z drukarki materiały opakowaniowe
i pozbądź się ich.
• Pamiętaj o usunięciu całej pomarańczowej taśmy.
Otwórz pokrywę górną i usuń ze środka
pomarańczową taśmę.
a
b
3
Zamknij pokrywę górną.
1
Konfigurowanie drukarki
4. Instalowanie zbiorników
z atramentem
1
Otwórz pokrywę górną.
Przestroga
Nie dotykaj uchwytu głowicy drukującej, dopóki się nie zatrzyma.
2
5
Sprawdź, czy na ekranie pojawi się symbol
.
Ważne
Jeśli symbol
nie jest wyświetlany na ekranie mimo
zainstalowania zbiornika z atramentem, oznacza to, że kolor
zbiornika z atramentem może być nieprawidłowy lub mógł
zostać zainstalowany zbiornik z atramentem o numerze
modelu, który nie jest obsługiwany przez daną drukarkę.
Zainstaluj zbiornik z atramentem o prawidłowym kolorze
lub użyj na potrzeby konfiguracji dostarczonego zbiornika
z atramentem.
6
Powtórz kroki od 2 do 5, aby zainstalować
wszystkie zbiorniki z atramentem.
czy na ekranie pojawi się symbol
• Sprawdź,
każdego z kolorów.
Usuń taśmę i folię ze zbiorników z atramentem.
dla
a
b
3
• Sprawdź, czy cała taśma została usunięta.
Zamknij pokrywę górną.
8
Gdy pojawi się poniższy ekran, naciśnij
przycisk OK.
Powoli zdejmij pomarańczową nasadkę.
•
•
4
7
Ważne
Nie ściskaj zbiornika z atramentem, gdy
zablokowany jest otwór wentylacyjny
w kształcie litery Y.
Nie dotykaj obszarów zaznaczonych na
czerwono.
Zainstaluj zbiorniki z atramentem.
kolor zbiornika z atramentem
• Dopasowując
do etykiety na głowicy drukującej, włóż zbiornik
• Drukarka rozpocznie inicjowanie.
5. Ładowanie papieru
1
Jeśli pojawi się poniższy ekran, wybierz opcję
Tak (Yes) za pomocą przycisków [ i ],
a następnie naciśnij przycisk OK.
z atramentem do głowicy drukującej i naciskaj go,
aż usłyszysz kliknięcie.
• Pojawi się następujący ekran.
2
2
Usuń kasetę z drukarki i zdejmij pokrywę kasety.
6
Wyciągnij tacę wyprowadzania papieru do końca.
Ważne
Jeśli nie wyciągniesz tacy wyprowadzania papieru,
to po rozpoczęciu drukowania pojawi się błąd.
a
b
3
Pokrywa kasety
Rozsuń prowadnice papieru.
prawą prowadnicę papieru do prawej
• Przesuń
krawędzi. Wyrównaj przednią prowadnicę papieru
Sprawdź!
Zdejmij pomarańczowe materiały ochronne i pozbądź się ich.
4
POLSKI
ze znacznikiem LTR lub A4.
Załaduj papier.
co najmniej 2 arkusze zwykłego papieru
• Załaduj
o rozmiarze LTR lub A4 stroną do zadrukowania w dół.
7
Wyciągnij podpórkę wyprowadzania papieru.
8
Naciśnij przycisk OK.
9
Sprawdź, czy na ekranie drukarki pojawił się
komunikat Przygot. do połączenia (Prepare for
connection), a następnie naciśnij przycisk OK.
papier przy przedniej prowadnicy papieru,
• Umieść
a następnie wyrównaj prawą prowadnicę papieru
do szerokości papieru.
a
5
b
Załóż pokrywę kasety i umieść kasetę na swoim
miejscu.
mocowania pokrywy kasety do kasety, dopasuj
• Podczas
pokrywę kasety do kształtu przedniej części kasety.
a
b
3
Konfigurowanie drukarki
Które urządzenie podłączasz?
Wybierz urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami z odpowiedniej sekcji.
Komputer
Komputer
i smartfon
Smartfon
Bez urządzenia
6-b
strona 6
6-a
Naciśnij przycisk Stop,
a następnie wybierz
kolejno opcje Nie łącz (Do
not connect) > Tak (Yes).
Łączenie z komputerem
Jeśli korzystasz z wielu komputerów, wykonaj te kroki na każdym z nich. Istnieją dwie
metody: „ Konfiguracja online” i „ Używanie udostępnionego instalacyjnego dysku
CD-ROM (tylko system Windows)”.
Konfiguracja online
1
4
Na komputerze przejdź do witryny firmy
Canon w sieci Web.
2
3
Wybierz opcję
4
Kliknij opcję Uruchom.
5
Kliknij opcję Jeśli drukarka została już
przygotowana, przejdź do punktu
Połącz.
Uwaga
Następujące kroki przeznaczone są dla użytkowników
systemu Windows (z wyjątkiem Windows 10 in S
mode) oraz macOS. W przypadku komputerów
z innym systemem operacyjnym kontynuuj
konfigurację, postępując zgodnie z instrukcjami
podanymi na ekranie.
Konfiguracja.
Wprowadź nazwę modelu drukarki
i kliknij opcję Przejdź.
6
Kliknij opcję Pobierz.
7
8
Uruchom pobrany plik.
konfiguracji zostanie pobrany na
• Plik
komputer.
Przejdź do kroku 9 na stronie 5.
Używanie udostępnionego instalacyjnego dysku CD-ROM (tylko system Windows)
1
Włóż instalacyjny dysk
CD-ROM do komputera.
2
Postępuj zgodnie z instrukcjami
dotyczącymi Twojej wersji systemu
Windows.
Windows 7
a Kliknij przycisk Uruchom Msetup4.exe
(Run Msetup4.exe).
zostanie wyświetlony ekran
• Gdy
Autoodtwarzanie (AutoPlay), kliknij
przycisk Uruchom Msetup4.exe
(Run Msetup4.exe).
Windows 10/Windows 8.1
POLSKI
a Kliknij poniższy komunikat, gdy pojawi się
z prawej strony ekranu komputera.
Uwaga
Jeśli komunikat nie pojawił się (lub nie jest już
widoczny), kliknij ikonę Eksplorator plików (File
Explorer) na pasku zadań. Po lewej stronie okna
kliknij opcję Ten komputer (This PC). Kliknij
dwukrotnie ikonę CD wyświetloną po prawej
stronie. Po wyświetleniu zawartości dysku CD kliknij
dwukrotnie plik Msetup4.exe. Przejdź do punktu c.
b Kliknij przycisk
Uruchom
Msetup4.exe
(Run Msetup4.exe).
c Jeśli pojawi się okno dialogowe Kontrola
konta użytkownika (User Account
Control), kliknij przycisk Tak (Yes).
9
Kliknij opcję Rozpocznij konfigurację
(Start Setup).
10 Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
tych operacji może potrwać
• Wykonanie
pewien czas.
Uwaga
Jeśli ekran Autoodtwarzanie (AutoPlay) nie
pojawi się, w menu Start kliknij opcję Komputer
(Computer). Kliknij dwukrotnie ikonę CD po
prawej stronie okna. Po wyświetleniu zawartości
dysku CD kliknij dwukrotnie plik Msetup4.exe.
b Jeśli pojawi się okno dialogowe Kontrola
konta użytkownika (User Account
Control), kliknij przycisk Kontynuuj
(Continue).
3
Przejdź do kroku 9 poniżej.
11 Jeśli pojawi się poniższy ekran, kliknij
opcję Zakończ (Exit).
Twoja drukarka jest teraz połączona
z komputerem. Aby dodatkowo połączyć się ze
smartfonem, zapoznaj się z częścią „6-b. Łączenie
ze smartfonem” na stronie 6.
5
Konfigurowanie drukarki
6-b
Łączenie ze smartfonem
Jeśli korzystasz z wielu smartfonów, wykonaj te kroki na każdym z nich.
Przed rozpoczęciem wykonaj poniższe czynności.
łącz ustawienie Wi-Fi w smartfonie.
aW
b Połącz smartfon z routerem bezprzewodowym (jeśli masz taki router).
Dalsze szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcjach obsługi smartfona i routera bezprzewodowego.
1
Zainstaluj aplikację „Canon PRINT Inkjet/SELPHY” w smartfonie.
2
Podczas wykonywania kolejnych kroków sprawdzaj ekran drukarki.
kod QR pokazany po prawej stronie, aby przejść na stronę firmy Canon i pobrać
• Zeskanuj
aplikację.
Jeśli pojawi się następujący ekran
• Jeśli wyświetli się
• Jeśli nie wyświetli się
•
•
3
lub
Jeśli pojawi się następujący ekran,
,
lub
,
Wszystko gotowe do poł.
Opis sposobu kontyn. znajdziesz w części
„Pierwsze uruchomienie”
Uwaga
Ekran drukarki zostanie wyłączony po okresie bezczynności drukarki dłuższym niż 10 minut. Naciśnij przycisk (z wyjątkiem
przycisku WŁ. (ON)) na panelu operacyjnym, aby włączyć ekran.
Jeśli ikona
pojawi się, drukarka nie może komunikować się za pośrednictwem połączenia z siecią Wi-Fi. Szczegółowe
informacje można znaleźć w części „Często zadawane pytania” w witrynie „http://ij.start.canon”.
Otwórz zainstalowaną aplikację.
4
Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby dodać
drukarkę.
Po dodaniu drukarki możesz drukować za
pomocą smartfona. Aby drukować fotografie,
zapoznaj się z częścią „Ładowanie papieru
fotograficznego” na stronie 8.
6
Procedury dla systemów iOS i Android są różne. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi Twojego systemu operacyjnego.
3
Na ekranie głównym smartfona dotknij
ikony Ustawienia (Settings), a następnie
dotknij nazwy Canon_ij_XXXX w polu
ustawień Wi-Fi.
3
Dotknij zainstalowanej
aplikacji i postępuj zgodnie
z wyświetlanymi instrukcjami,
aby dodać drukarkę.
jest dodana przy
• Drukarka
użyciu sposobu połączenia
Uwaga
Jeśli komunikat „Nie dodano drukarki. Wykonać
konfigurację drukarki? (No printer has been
added. Perform printer setup?)” nie pojawi się od
razu po uruchomieniu aplikacji, wykonaj procedurę
opisaną w części , a następnie wróć do operacji
smartfona.
Uwaga
Jeśli opcja Canon_ij_XXXX nie pojawi się, wykonaj
kroki procedury w części , a następnie ponownie
wyszukaj opcję Canon_ij_XXXX.
4
POLSKI
najlepiej odpowiadającego
środowisku użytkowania.
Dotknij zainstalowanej
aplikacji i postępuj zgodnie
z wyświetlanymi instrukcjami,
aby dodać drukarkę.
jest dodana przy
• Drukarka
użyciu sposobu połączenia
najlepiej odpowiadającego
środowisku użytkowania.
Po dodaniu drukarki możesz drukować za pomocą smartfona. Aby drukować fotografie, zapoznaj się z częścią
„Ładowanie papieru fotograficznego” na stronie 8.
3
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Połączenie
bezprzewodowe (Wireless connect)
przez około 3 sekundy.
4
Kiedy na ekranie wyświetli się komunikat
Postępuj zgodnie z instrukcj. na
komputerze, smartfonie itp., przejdź
do kroku .
7
Ładowanie papieru fotograficznego
Papier fotograficzny można załadować tylko na tylną tacę.
1
Otwórz podpórkę papieru i przedłużenie
podpórki papieru.
4
Zamknij pokrywę otworu podajnika.
5
Gdy pojawi się poniższy ekran, naciśnij przycisk
OK.
6
Wybierz rozmiar i typ papieru, a następnie
naciśnij przycisk OK.
7
Wyciągnij tacę wyprowadzania papieru oraz
podpórkę wyprowadzania papieru.
b
a
2
Otwórz pokrywę otworu podajnika i przesuń
prawą prowadnicę papieru maksymalnie
w prawo.
b
a
3
Załaduj kilka arkuszy papieru fotograficznego
stroną do drukowania skierowaną w górę,
a następnie dosuń boczną prowadnicę papieru
do krawędzi stosu papieru.
a
a
b
b
Drukowanie etykiety dysku za pomocą zasobnika wielofunkcyjnego
Można drukować etykiety na dyskach przeznaczonych do nadrukowywania za pomocą zasobnika wielofunkcyjnego.
Aby uzyskać więcej informacji, otwórz Podręcznik online i kliknij kolejno opcje Podstawowa obsługa>Drukowanie
etykiety dysku z komputera.
••
8
Uwaga
Zasobnik wielofunkcyjny jest dołączony do spodu powierzchni kasety. „1. Zawartość opakowania” na stronie 1
Informacje na temat otwierania dokumentu Podręcznik online można znaleźć na tylnej okładce tego podręcznika.
A nyomtató beüzemelése
Online beüzemelés
3. A nyomtató bekapcsolása
1
1. A doboz tartalma
•
•
Tápkábel
Hátoldal
Többcélú tálca
(A kazetta alsó oldalára van rögzítve.)
Fontos
Még semmilyen más kábelt ne csatlakoztasson.
Húzza ki a kazettát.
•
Csatlakoztassa a tápkábelt.
2
Tintatartályok a beüzemeléshez
Nyomja meg a BE (ON) gombot.
Fordítsa meg.
•
•
Telepítő CD-ROM
Fontos
Ha megjelenik a következő képernyő, akkor a BE (ON) gombot
megnyomva kapcsolja ki a nyomtatót, és ismételje meg az
eljárást a „2. A csomagolóanyag eltávolítása” című fejezet 2.
lépésétől.
Többcélú tálca
Biztonsági és fontos tudnivalók
MAGYAR
•
Beüzemelési útmutató
(ez a kézikönyv)
2. A csomagolóanyag
eltávolítása
1
2
3
Amikor megjelenik a következő képernyő,
a [ és a ] gombbal válasszon ki egy nyelvet,
és nyomja meg az OK gombot.
Távolítsa el az összes csomagolóanyagot
a nyomtatóról, és dobja ki.
arra, hogy az összes narancssárga szalag
• Ügyeljen
el legyen távolítva.
Nyissa fel a felső fedelet, és távolítsa el a belül
található narancssárga szalagot.
a
b
3
Csukja le a felső fedelet.
1
A nyomtató beüzemelése
4. A tintatartályok
behelyezése
1
5
Nyissa fel a felső fedelet.
A 2–5. lépéseket megismételve tegye be az
összes tintatartályt.
egyes szín esetében ellenőrizze, hogy
• Minden
a képernyőn megjelenik-e a
jel.
Figyelem
Amíg meg nem áll, ne érjen hozzá a nyomtatófej tartójához!
Távolítsa el a szalagot és a fóliát a tintatartályokról.
a
b
3
• Ellenőrizze, hogy nem marad-e rajtuk szalag.
7
Csukja le a felső fedelet.
8
Amikor megjelenik a következő képernyő,
nyomja meg az OK gombot.
•
Fontos
Ne nyomja össze a tintatartály két
oldalát, amikor nem szabad az Y alakú
szellőzőnyílás!
Ne érjen hozzá a pirossal megjelölt
területekhez!
5. Papír betöltése
1
4
• A nyomtató megkezdi az inicializálást.
Lassan vegye le a narancssárga sapkát.
•
Tegye be a tintatartályokat.
ki a nyomtatófej címkéjével megegyező
• Válassza
színű tintatartályt, tegye bele a tintatartályt az
Amikor megjelenik a következő képernyő,
a [ és a ] gombbal jelölje ki az Igen (Yes)
elemet, majd nyomja meg az OK gombot.
ugyanolyan színű címkével ellátott nyomtatófejbe, és
kattanásig nyomja le.
• A következő képernyő jelenik meg:
2
jel.
Fontos
Ha a
jel nem jelenik meg a képernyőn, pedig betette a
tintatartályt, akkor lehet, hogy nem megfelelő a tintatartály
színe, vagy lehet, hogy olyan tintatartályt (például más
modellszámút) tett be, amely ebben a nyomtatóban nem
használható. Vagy megfelelő színű tintatartályt tegyen be, vagy
használja a beüzemeléshez biztosított tintatartályt.
6
2
Ellenőrizze, hogy a képernyőn megjelenik-e a
2
Vegye ki a kazettát a nyomtatóból, és vegye le
a kazetta fedelét.
6
Húzza ki ütközésig a papírgyűjtő tálcát.
Fontos
Ha nem húzza ki a papírgyűjtő tálcát, akkor hiba jelentkezik,
amikor megkezdődik a nyomtatás.
a
b
3
A kazetta fedele
Tolja szét a papírvezetőket.
a jobb oldali papírvezetőt a jobb szélső
• Tolja
helyzetbe. Igazítsa az elülső papírvezetőt az LTR vagy
az A4 jelhez.
Ellenőrizze!
Távolítsa el és dobja ki az összes narancssárga védőanyagot.
Töltsön be papírt.
be 2 vagy több LTR vagy A4 méretű normál
• Tegyen
papírlapot a nyomtatási oldalával lefelé fordítva.
a papírt az elülső papírvezetőhöz, és igazítsa a
• Illessze
jobb oldali papírvezetőt a papírköteg szélességéhez.
a
5
MAGYAR
4
Húzza ki a papírkimeneti támaszt.
8
Nyomja meg az OK gombot.
9
Ellenőrizze, hogy a nyomtató képernyőjén
megjelenik-e a Csatlak. előkészítése (Prepare
for connection) üzenet, majd nyomja meg az
OK gombot.
b
Tegye helyére a kazetta fedelét, és tegye vissza a kazettát.
ráteszi a kazetta fedelét a kazettára, a kazetta
• Amikor
fedelét illessze a kazetta elején kialakított profilba.
a
7
b
3
A nyomtató beüzemelése
Milyen eszközt csatlakoztat?
Válasszon ki egy eszközt, és kövesse a megfelelő szakasz utasításait.
Számítógép
Számítógép
és okostelefon
Okostelefon
Semmilyen eszköz
6-b
6. oldal
6-a
Nyomja meg a Stop
gombot, majd válassza
rendre a következőket: Ne
csatlakozzon (Do not
connect) > Igen (Yes).
Csatlakoztatás számítógéphez
Ha több számítógépet használ, akkor a következő lépéseket mindegyik számítógépen
hajtsa végre. Két módszer van: az „ Online beüzemelés” és a „ A mellékelt telepítő
CD-ROM használata (csak Windows esetén)”.
Online beüzemelés
1
4
A számítógépen látogasson el a Canon
webhelyére.
2
3
Válassza a
4
Kattintson az Indítás gombra.
5
Megjegyzés
A következő lépéseket Windows (a Windows 10 in
S mode kivételével) és macOS operációs rendszer
esetében kell végrehajtani. Más operációs rendszer
esetében ne ezeket, hanem a képernyőn megjelenő
utasításokat követve folytassa a beüzemelést.
Beüzemelés elemet.
Írja be a nyomtató modellnevét,
és kattintson az Ugrás gombra.
Kattintson a Ha már előkészítette
a nyomtatót, folytassa a
csatlakoztatással elemre.
6
Kattintson a Letöltés gombra.
7
8
Futtassa a letöltött fájlt.
• A telepítőfájl letöltődik a számítógépre.
Folytassa az 5. oldalon található
9. lépéssel.
A mellékelt telepítő CD-ROM használata (csak Windows esetén)
Tegye be a telepítő CD-ROM
lemezt a számítógépbe.
2
Kövesse a Windows Ön által használt
verziójához tartozó utasításokat.
Windows 7
a Kattintson az Msetup4.exe futtatása
(Run Msetup4.exe) elemre.
megjelenik az Automatikus
• Amikor
lejátszás (AutoPlay) képernyő,
Windows 10/Windows 8.1
kattintson az Msetup4.exe futtatása
(Run Msetup4.exe) elemre.
a Amikor a számítógép képernyőjének jobb
oldalán megjelenik a következő üzenet,
kattintson rá.
Megjegyzés
Ha nem jelenik meg az üzenet (vagy ha már nem
látható), akkor kattintson a tálcán található
Fájlkezelő (File Explorer) ikonra. Kattintson az ablak
bal oldalán található Ez a gép (This PC) elemre.
Kattintson duplán a jobb oldalon található CD
ikonra. Amikor megjelenik a CD tartalma, kattintson
duplán az Msetup4.exe fájlra. Folytassa a c lépéssel.
b Kattintson az
Msetup4.exe
futtatása
(Run Msetup4.exe)
elemre.
c Ha megjelenik a Felhasználói fiókok felügyelete
(User Account Control) párbeszédpanel, akkor
kattintson az Igen (Yes) gombra.
9
Kattintson a Beállítás elindítása
(Start Setup) gombra.
10 Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
• Ezek a műveletek eltartanak egy ideig.
Megjegyzés
Ha nem jelenik meg az Automatikus lejátszás
(AutoPlay) képernyő, akkor kattintson a Start
menü Számítógép (Computer) elemére.
Kattintson duplán az ablak jobb oldalán található
CD ikonra. Amikor megjelenik a CD tartalma,
kattintson duplán az Msetup4.exe fájlra.
b Ha megjelenik a Felhasználói fiókok
felügyelete (User Account Control)
párbeszédpanel, akkor kattintson a Folytatás
(Continue) gombra.
3
MAGYAR
1
Folytassa az alábbi 9. lépéssel.
11 Amikor megjelenik a következő képernyő,
kattintson a Kilépés (Exit) gombra.
A nyomtató most már csatlakozik a számítógéphez.
Ha okostelefont is szeretne csatlakoztatni, akkor
olvassa el a következő fejezetet: „6-b. Csatlakoztatás
okostelefonhoz”, 6. oldal.
5
A nyomtató beüzemelése
6-b
Csatlakoztatás okostelefonhoz
Ha több okostelefont használ, akkor a következő lépéseket mindegyik okostelefonon hajtsa végre.
Mielőtt nekifogna, hajtsa végre a következő előkészítő lépéseket.
a Az okostelefonján engedélyezze a Wi-Fi-beállításokat.
b Az okostelefonját csatlakoztassa a vezeték nélküli útválasztóhoz (ha rendelkezik vezeték nélküli útválasztóval).
További részleteket az okostelefon és a vezeték nélküli útválasztó kézikönyve tartalmaz.
1
Telepítse az okostelefonjára a „Canon PRINT Inkjet/SELPHY” alkalmazást.
2
Hajtsa végre az egyes lépéseket, és közben figyelje a nyomtató képernyőjét.
oldalon látható QR-kódot beolvasva menjen el a Canon webhelyére, és töltse le
• Aazjobb
alkalmazást.
Ha a következő képernyő jelenik meg
• Ha megjelenik a
• Ha nem jelenik meg a
•
•
3
vagy a
vagy a
Ha a következő képernyő jelenik meg,
kijelzés,
kijelzés,
Csatlakozásra kész
A folytatással kapcsolatban lásd
a „Beüzemelési útmutató”-t
Megjegyzés
Ha a nyomtatót 10 percig nem használja, kikapcsol a nyomtató képernyője. A képernyő visszakapcsolásához nyomja meg
a kezelőpanel valamelyik gombját (a BE (ON) gomb kivételével).
Ha a
kijelzés jelenik meg, akkor a nyomtató nem tud kommunikálni a Wi-Fi-kapcsolaton keresztül. A részleteket illetően
látogasson el a „http://ij.start.canon” webhelyre, és nézze meg a „Gyakran ismételt kérdések” című részt.
Nyissa meg a telepített alkalmazást.
4
A képernyőn megjelenő utasításokat
követve adja hozzá a nyomtatót.
Miután hozzáadta a nyomtatót, nyomtathat
az okostelefonról. Ha fényképeket szeretne
nyomtatni, olvassa el a következő fejezetet:
„Fotópapír betöltése”, 8. oldal.
6
Más az eljárás az iOS és az Android operációs rendszerű telefonok esetén. Kövesse a Ön által használt operációs rendszerhez tartozó utasításokat.
3
Koppintson okostelefonjának
kezdőképernyőjén a Beállítások (Settings)
elemre, majd koppintson a Wi-Fi-beállítások
Canon_ij_XXXX elemére.
3
Koppintson a telepített
alkalmazásra, majd a
képernyőn megjelenő
utasításokat követve adja
hozzá a nyomtatót.
nyomtató hozzáadására a
• Ahasznált
környezetnek leginkább
megfelelő csatlakoztatási
módszerrel kerül sor.
Megjegyzés
Ha közvetlenül az alkalmazás elindítása után nem
jelenik meg a „No printer has been added.
Perform printer setup?” üzenet, akkor hajtsa végre
az
részben leírt eljárást, majd térjen vissza az
okostelefonra vonatkozó műveletekhez.
Megjegyzés
Ha nem jelenik meg a Canon_ij_XXXX, akkor hajtsa
végre az
részben leírt eljárást, és keresse meg újra
a Canon_ij_XXXX eszközt.
Koppintson a telepített
alkalmazásra, majd a
képernyőn megjelenő
utasításokat követve adja
hozzá a nyomtatót.
MAGYAR
4
nyomtató hozzáadására a
• Ahasznált
környezetnek leginkább
megfelelő csatlakoztatási
módszerrel kerül sor.
Miután hozzáadta a nyomtatót, nyomtathat az okostelefonról. Ha fényképeket szeretne nyomtatni, olvassa el a
következő fejezetet: „Fotópapír betöltése”, 8. oldal.
3
Nyomja meg és körülbelül 3 másodpercig
tartsa nyomva a Vezeték nélküli
kapcsolat (Wireless connect) gombot.
4
Amikor a nyomtató képernyőjén
megjelenik a Kövesse a szám.
gépen vagy okostelefonon megje.
utasításokat üzenet, folytassa a
résszel.
7
Fotópapír betöltése
Fotópapír csak a hátsó tálcába tölthető.
1
Nyissa ki a papírtámaszt és a papírtámaszhosszabbítót.
4
Csukja le az adagolónyílás fedelét.
5
Amikor megjelenik a következő képernyő,
nyomja meg az OK gombot.
6
Válassza ki a papír méretét és típusát,
majd nyomja meg az OK gombot.
7
Húzza ki a papírgyűjtő tálcát és a papírkimeneti
támaszt.
b
a
2
Nyissa fel az adagolónyílás fedelét, és tolja
a jobb oldali papírvezetőt a jobb szélre.
b
a
3
Tegyen be néhány fotópapírlapot úgy, hogy
nyomtatási oldala felfelé nézzen, és tolja a
papírvezetőt a papírköteg oldalához.
a
b
a
b
Lemezcímke nyomtatása a többcélú tálca használatával
A többcélú tálca segítségével címkét nyomtathat egy nyomtatható lemezre.
Ha meg szeretné ismerni a részleteket, akkor nyissa meg az Online kézikönyv dokumentumot, és kattintson rendre
a következőkre: Alapvető műveletek>Lemezcímke nyomtatása számítógépről.
••
8
Megjegyzés
A többcélú tálca a kazetta alsó oldalára van rögzítve. „1. A doboz tartalma”, 1. oldal
Az Online kézikönyv megnyitását e kézikönyv hátsó borítója ismerteti.
Yazıcıyı Ayarlama
Çevrimiçi Kurulum
3. Yazıcıyı Açma
1
1. Kutu İçeriği
•
•
Güç kablosu
Arka
Çok amaçlı tepsi
(kasetin altına takılıdır.)
Önemli
Bu aşamada başka bir kablo bağlamayın.
Kaseti dışarı çekin.
•
Güç kablosunu takın.
2
Kurulum için mürekkep kutuları
Açma (ON) düğmesine basın.
Ters çevirin.
•
•
Kurulum CD-ROM'u
Önemli
Aşağıdaki ekran görüntülenirse yazıcıyı kapatmak için Açma
(ON) düğmesine basın ve "2. Koruyucu Malzemeleri Çıkarma"
bölümünün 2. adımından sonraki işlemleri tekrarlayın.
Çok amaçlı tepsi
Güvenlik ve Önemli Bilgiler
Başlangıç Kılavuzu (bu el kitabı)
2. Koruyucu Malzemeleri
Çıkarma
1
Koruyucu malzemeleri yazıcıdan çıkarıp atın.
2
Üst kapağı açın ve içerideki turuncu bandı
çıkarın.
3
Aşağıdaki ekran görüntülendiğinde, [ ve ]
düğmelerini kullanarak dili seçin ve ardından
OK düğmesine basın.
TÜRKÇE
•
• Turuncu bantların hepsini çıkardığınızdan emin olun.
a
b
3
Üst kapağı kapatın.
1
Yazıcıyı Ayarlama
4. Mürekkep Kutularını Takma
1
5
Ekranda işaretinin görünüp görünmediğini
kontrol edin.
Üst kapağı açın.
Önemli
Mürekkep kutusunu takmış olmanıza rağmen ekranda
işareti görünmezse mürekkep kutusunun rengi yanlış olabilir
veya bu yazıcı tarafından desteklenmeyen, örneğin model
numarası farklı olan, bir mürekkep kutusu takmış olabilirsiniz.
Doğru renkte bir mürekkep kutusu takın veya kurulum için
verilen mürekkep kutusunu kullanın.
Dikkat
Durana kadar yazıcı kafası muhafazasına dokunmayın.
2
6
2 - 5 arası adımları tekrarlayarak tüm mürekkep
kutularını takın.
Ekranda her renk için
işaretinin görünüp
• görünmediğini
kontrol edin.
Mürekkep kutularındaki bandı ve filmi çıkarın.
a
b
• Bant kalmadığından emin olun.
3
7
Üst kapağı kapatın.
8
Aşağıdaki ekran görüntülendiğinde OK
düğmesine basın.
Turuncu kapağı yavaşça çıkarın.
•
Önemli
Y-biçimli hava deliği kapalı olduğunda
mürekkep kutusunu sıkıştırmayın.
•
Kırmızıyla gösterilen alanlara dokunmayın.
5. Kağıt Yükleme
1
4
• Yazıcı başlatma işlemine geçecektir.
Mürekkep Kutularını takın.
kutusunun rengini yazıcı kafasındaki
• Mürekkep
etiketle eşleştirerek, mürekkep kutusunu yazıcı
Aşağıdaki ekran görüntülendiğinde, [ ve ]
düğmelerini kullanarak Evet (Yes) seçeneğini
belirleyin ve ardından OK düğmesine basın.
kafasına yerleştirin ve tık sesiyle yerine oturana kadar
üzerine bastırın.
• Aşağıdaki ekran görüntülenir.
2
2
Kaseti yazıcıdan çıkarın ve ardından kaset
kapağını çıkarın.
6
Kağıt çıkış tepsisini durana kadar dışarı çekin.
Önemli
Kağıt çıkış tepsisini dışarı çekmezseniz, yazdırma başladığında
bir hata oluşur.
a
b
3
Kaset kapağı
Kağıt kılavuzlarını kaydırarak ayırın.
kağıt kılavuzunu sağ kenara kaydırın. Ön kağıt
• Sağ
kılavuzunu LTR veya A4 işareti ile hizalayın.
Kontrol edin!
Turuncu renkli koruyucu malzemeyi çıkarıp atın.
Kağıt yükleyin.
taraf aşağı bakacak şekilde, 2 veya daha
• Yazdırılan
fazla LTR veya A4 boyutunda düz kağıt yükleyin.
ön kağıt kılavuzuna temas edecek şekilde yerleştirin
• Kağıdı
ve sağ kağıt kılavuzunu kağıt genişliğine hizalayın.
a
5
b
7
Kağıt çıkış desteğini dışarı çekin.
8
OK düğmesine basın.
9
Yazıcı ekranında Bağlantıya hazırlanıyor
(Prepare for connection) mesajının
görüntülendiğinden emin olun ve OK
düğmesine basın.
TÜRKÇE
4
Kaset kapağını yerleştirin ve kaseti yerine geri takın.
Kaset kapağını kasete takarken kaset kapağını kasetin ön
• kısmının
şekline göre yerleştirin.
a
b
3
Yazıcıyı Ayarlama
Hangi aygıtı bağlıyorsunuz?
Aygıtı seçin ve ilgili bölümdeki yönergeleri izleyin.
Bilgisayar
Bilgisayar ve
akıllı telefon
Akıllı telefon
Aygıt yok
6-b
sayfa 6
6-a
Durdur (Stop)
düğmesine basın
ve belirtilen sırayla
Bağlanma (Do not
connect) > Evet (Yes)
öğesine basın.
Bilgisayara Bağlanma
Birden fazla bilgisayar kullanıyorsanız her bilgisayarda bu adımları gerçekleştirin. İki
yöntem vardır, " Çevrimiçi Kurulum" ve " Ürünle Birlikte Verilen Kurulum CDROM'unu (Yalnızca Windows) Kullanma".
Çevrimiçi Kurulum
1
2
3
4
4
Bilgisayardan Canon web sitesine erişin.
5
Not
Aşağıdaki adımlar Windows (Windows 10 in S mode
hariç) ve macOS kullanıcılarına yöneliktir. Diğer işletim
sistemlerini kullanıyorsanız, bunun yerine ekrandaki
talimatları takip ederek kuruluma devam edin.
Kurulum seçeneğini belirleyin.
Yazıcınızın model adını girin ve Git
öğesine tıklayın.
Başlat öğesine tıklayın.
Yazıcınızı hazırlamış durumdaysanız,
Connect'e gidin öğesine tıklayın.
6
İndir öğesine tıklayın.
7
8
İndirilen dosyayı çalıştırın.
• Kurulum dosyası bilgisayarınıza indirilir.
sayfa 5, 9 adımına geçin.
Ürünle Birlikte Verilen Kurulum CD-ROM'unu (Yalnızca Windows) Kullanma
1
Kurulum CD-ROM'unu
bilgisayarınıza takın.
2
Windows sürümünüze ilişkin yönergeleri
izleyin.
Windows 7
a Msetup4.exe Çalıştır (Run Msetup4.exe)
seçeneğine tıklayın.
Kullan (AutoPlay) ekranı
• Otomatik
görüntülendiğinde Msetup4.exe Çalıştır
Windows 10/Windows 8.1
(Run Msetup4.exe) seçeneğine tıklayın.
a Bilgisayar ekranının sağ tarafında aşağıdaki
mesaj göründüğünde mesaja tıklayın.
Not
Mesaj görünmezse (veya artık görünmüyorsa)
görev çubuğundaki
Dosya Gezgini (File
Explorer) simgesini tıklatın. Pencerenin sol
tarafında Bu PC (This PC)'ye tıklayın. Sağ tarafta
görüntülenen CD simgesini çift tıklatın. CD
içeriği görüntülendiğinde Msetup4.exe dosyasını
çift tıklatın. c adımına geçin.
c Kullanıcı Hesabı Denetimi (User Account
Control) iletişim kutusu görüntülenirse Evet
(Yes)'i tıklayın.
9
Kurulumu başlat (Start Setup) öğesini
tıklatın.
10 Ekrandaki yönergeleri izleyin.
• Bu işlemler biraz zaman alabilir.
b Kullanıcı Hesabı Denetimi (User Account
Control) iletişim kutusu görüntülenirse
Devam (Continue) seçeneğine tıklayın.
3
Aşağıda yer alan 9. adıma geçin.
TÜRKÇE
b Msetup4.exe
Çalıştır
(Run Msetup4.exe)
seçeneğine tıklayın.
Not
Otomatik Kullan (AutoPlay) ekranı
görüntülenmezse Başlat (Start) menüsünde
Bilgisayar (Computer)'a tıklayın. Pencerenin sağ
tarafındaki CD simgesini çift tıklatın. CD içeriği
görüntülendiğinde Msetup4.exe dosyasını çift
tıklatın.
11 Aşağıdaki ekran görüntülendiğinde Çıkış
(Exit) öğesini tıklatın.
Artık yazıcınız bilgisayarınıza bağlıdır. Akıllı
telefon bağlamak için bkz. "6-b. Akıllı Telefona
Bağlanma", sayfa 6.
5
Yazıcıyı Ayarlama
6-b
Akıllı Telefona Bağlanma
Birden fazla akıllı telefon kullanıyorsanız her telefonda bu adımları gerçekleştirin.
Başlamadan önce aşağıdakileri hazırlayın.
a Akıllı telefonunuzda Wi-Fi ayarını etkinleştirin.
b Kablosuz yönlendiriciniz varsa akıllı telefonunuzu kablosuz yönlendiriciye bağlayın.
Diğer ayrıntılar için akıllı telefonunuzun ve kablosuz yönlendiricinizin el kitabına bakın.
1
Akıllı telefonunuza "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" özelliğini kurun.
2
Yazıcı ekranını kontrol edin ve gerekli adıma geçin.
gösterilen QR kodunu tarayarak Canon web sitesine erişin ve ardından
• Sağda
uygulamayı indirin.
Aşağıdaki ekran görüntülenirse
•
•
•
•
3
veya
görüntülenirse,
veya
görüntülenmezse,
Aşağıdaki ekran görüntülenirse
Bağlanmaya hazır
Nasıl devam edeceğinize dair ayr. için
"Başlangıç Kılavuzu"na bşvrn
Not
10 dakika boyunca yazıcıda hiçbir işlem yapılmazsa yazıcı ekranı kapanır. Ekranı açmak için işletim panelindeki düğmelerden
birine (Açma (ON) hariç) basın.
görüntülenirse yazıcı Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla iletişim kuramaz. Ayrıntılar için bkz. "http://ij.start.canon" adresinde "Sık
Sorulan Sorular".
Kurulan uygulamayı açın.
4
Yazıcınızı eklemek için ekrandaki
yönergeleri izleyin.
Yazıcınızı ekledikten sonra akıllı telefondan
yazdırabilirsiniz. Fotoğraf yazdırmak için bkz.
"Fotoğraf Kağıdı Yükleme", sayfa 8.
6
iOS ve Android prosedürleri farklıdır. İşletim sisteminize ilişkin yönergeleri izleyin.
3
Akıllı telefonunuzun ana ekranında
Ayarlar (Settings) ve Canon_ij_XXXX
öğesine (Wi-Fi ayarlarında) dokunun.
3
Yüklü uygulamaya dokunun
ve ardından yazıcınızı
eklemek için ekrandaki
yönergeleri izleyin.
kullandığınız ortama en
• Yazıcı,
uygun bağlantı yöntemi ile
eklenir.
Not
Uygulama başlatıldıktan hemen sonra "Yazıcı
eklenmedi. Yazıcı kurulumu gerçekleştirilsin
mi? (No printer has been added. Perform printer
setup?)" şeklinde bir mesaj görüntülenmezse,
adımındaki prosedürü izleyin ve ardından akıllı telefon
işlemlerine dönün.
Not
Canon_ij_XXXX görüntülenmezse
adımındaki
prosedürü izleyin ve Canon_ij_XXXX öğesini tekrar
arayın.
4
Yüklü uygulamaya dokunun
ve ardından yazıcınızı
eklemek için ekrandaki
yönergeleri izleyin.
kullandığınız ortama en
• Yazıcı,
uygun bağlantı yöntemi ile
Yazıcınızı ekledikten sonra akıllı telefondan yazdırabilirsiniz. Fotoğraf yazdırmak için bkz. "Fotoğraf Kağıdı
Yükleme", sayfa 8.
3
Yazıcıdaki Kablosuz bağlantı (Wireless
connect) düğmesini 3 saniye basılı tutun.
4
TÜRKÇE
eklenir.
Yazıcı ekranında PC veya akıllı telefon
vb.'deki talimatları takip edin mesajı
görüntülendiğinde adımına geçin.
7
Fotoğraf Kağıdı Yükleme
Fotoğraf kağıdı sadece arka tepsiye yüklenebilir.
1
Kağıt desteğini ve kağıt desteği uzantısını açın.
4
Besleme yuvası kapağını kapatın.
5
Aşağıdaki ekran görüntülendiğinde OK
düğmesine basın.
6
Kağıt boyutu ve türünü seçip OK düğmesine
basın.
7
Kağıt çıkış tepsisini ve kağıt çıkış desteğini dışarı
çekin.
b
a
2
Besleme yuvası kapağını açın ve sağ kağıt
kılavuzunu en sağa kaydırın.
b
a
3
Birkaç sayfa fotoğraf kağıdını, yazdırılacak tarafı
yukarı bakacak şekilde yükleyin ve yan kağıt
kılavuzunu kaydırarak kağıt destesinin kenarına
temas ettirin.
a
b
a
b
Çok Amaçlı Tepsi Kullanarak Disk Etiketi Yazdırma
Çok amaçlı tepsiyi kullanarak yazdırılabilir bir disk üzerine etiket yazdırabilirsiniz.
Ayrıntılar için Çevrimiçi El Kitabı'nı açın ve Temel İşletim>Bilgisayardan Disk Etiketi Yazdırma öğesini tıklatın.
••
8
Not
Çok amaçlı tepsi kasetin altına takılıdır. "1. Kutu İçeriği", sayfa 1
Çevrimiçi El Kitabı'nın nasıl açılacağını öğrenmek için bu el kitabının arka kapağına bakın.
Printera iestatīšana
Tiešsaistes iestatīšana
3. Printera ieslēgšana
1
1. Iepakojuma saturs
•
•
•
•
•
Strāvas vads
Aizmugure
Daudzfunkcionālais paliktnis
(Piestiprināms kasetes apakšējai
virsmai.)
Izvelciet kaseti.
Tintes tvertnes iestatīšanai
Svarīgi!
Šobrīd nepievienojiet citus kabeļus.
2
Nospiediet pogu Iesl. (ON).
Apgrieziet to
otrādi.
Uzstādīšanas kompaktdisks
Svarīgi!
Ja tiek parādīts zemāk redzamais ekrāns, nospiediet pogu Iesl.
(ON), lai izslēgtu barošanu, un atkārtoti veiciet darbības, sākot
ar 2. darbību sadaļā “2. Iepakojuma materiālu noņemšana”.
Daudzfunkcionālais
paliktnis
Informācija par drošību un cita
svarīga informācija
Darba sākšana (šī rokasgrāmata)
3
2. Iepakojuma materiālu
noņemšana
1
2
Kad tiek parādīts tālāk redzamais ekrāns,
izmantojiet pogas [ un ], lai atlasītu valodu,
un pēc tam nospiediet pogu Labi (OK).
Noņemiet printera iepakojuma materiālus un
izmetiet tos.
• Noteikti noņemiet visu oranžo līmlenti.
Atveriet augšējo vāku un noņemiet iekšpusē
esošo oranžo līmlenti.
a
LATVIEŠU
•
Pievienojiet strāvas vadu.
b
3
Aizveriet augšējo vāku.
1
Printera iestatīšana
4. Tintes tvertņu uzstādīšana
1
5
Atveriet augšējo vāku.
b
7
Aizveriet augšējo vāku.
8
Kad tiek parādīts tālāk redzamais ekrāns,
nospiediet pogu Labi (OK).
• Tiks sākta printera inicializēšana.
• Pārbaudiet, vai līmlente nav palikusi pāri.
Lēnām noņemiet oranžo vāciņu.
•
Svarīgi!
Nespiediet tintes tvertni, ja Y veida gaisa
atvere ir bloķēta.
•
Nepieskarieties vietām, kas iekrāsotas
sarkanas.
5. Papīra ievietošana
1
Kad tiek parādīts tālāk redzamais ekrāns,
izmantojiet pogu [ un ], lai atlasītu Jā (Yes),
un pēc tam nospiediet pogu Labi (OK).
Uzstādiet tintes tvertnes.
tintes tvertnes krāsu ar uzlīmi uz drukas
• Salāgojot
galviņas, ievietojiet tintes tvertni drukas galviņā un
spiediet uz leju, līdz atskan klikšķis.
2
ir redzama ekrānā katrai
Noņemiet līmlenti un plēvi, kas ir uz tintes
tvertnēm.
a
4
Atkārtojiet 2.–5. darbību, lai uzstādītu visas
tintes tvertnes.
Pārbaudiet, vai atzīme
• krāsai.
Uzmanību
Nepieskarieties drukas galviņas turētājam, kamēr tas nav
pārtraucis kustēties.
3
.
Svarīgi!
Ja atzīme
ekrānā nav redzama, kaut gan esat uzstādījis
tintes tvertni, iespējams, tintes tvertnes krāsa nav pareiza, vai
esat uzstādījis tādu tintes tvertni, ko neatbalsta šis printeris,
piemēram, ar citu modeļa numuru. Iestatīšanai vai nu uzstādiet
tintes tvertni ar pareizu krāsu, vai izmantojiet komplektā
iekļauto tintes tvertni.
6
2
Pārbaudiet, vai ekrānā ir redzama atzīme
• Tiek parādīts tālāk redzamais ekrāns.
2
Izņemiet kaseti no printera un noņemiet
kasetes vāku.
6
Izvelciet papīra izvades uztvērēju līdz galam.
Svarīgi!
Ja papīra izvades uztvērējs netiek izvilkts, sākot drukāšanu,
radīsies kļūda.
a
b
3
Kasetes vāks
Bīdiet papīra vadotnes prom vienu no otras.
labās puses papīra vadotni uz labo malu.
• Virziet
Izlīdziniet priekšējo papīra vadotni ar atzīmi LTR vai A4.
Pārbaudiet!
Noņemiet un izmetiet visu oranžās krāsas aizsargmateriālu.
4
Ievietojiet papīru.
vismaz 2 loksnes parastā LTR vai A4 izmēra
• Ievietojiet
papīra ar apdrukājamo pusi uz leju.
papīru pret priekšējo papīra vadotni un
• Novietojiet
izlīdziniet labo papīra vadotni ar papīra platumu.
a
Izvelciet papīra izvades atbalstu.
8
Nospiediet pogu Labi (OK).
9
Pārbaudiet, vai printera ekrānā ir redzams
ziņojums Gatavoš. savien. izveidei (Prepare
for connection), un pēc tam nospiediet pogu
Labi (OK).
LATVIEŠU
5
b
7
Piestipriniet kasetes vāku un ievietojiet atpakaļ
kaseti.
kastes vāku kasetei, uzstādiet kasetes vāku
• Piestiprinot
kasetes priekšpusē.
a
b
3
Printera iestatīšana
Kādu ierīci pievienojat?
Atlasiet ierīci un izpildiet atbilstošajā sadaļā atrodamos norādījumus.
Dators
Dators un
viedtālrunis
Viedtālrunis
Bez ierīces
6-b
6. lpp.
6-a
Nospiediet pogu Beigt
(Stop) un pēc tam
atlasiet Nesavienot (Do
not connect) > Jā (Yes)
(šajā secībā).
Savienojuma izveide ar datoru
Ja izmantojat vairākus datorus, veiciet šīs darbības katrā no tiem. Ir pieejamas divas
metodes: “ Tiešsaistes iestatīšana” un “ Komplektācijā iekļautā uzstādīšanas
kompaktdiska izmantošana (tikai Windows)”.
Tiešsaistes iestatīšana
1
4
Datorā atveriet Canon vietni.
2
3
Atlasiet
4
Noklikšķiniet uz Sākt.
5
Piezīme
Turpmākās darbības attiecas uz Windows (izņemot
Windows 10 in S mode) un macOS lietotājus. Ja
izmantojat citu operētājsistēmu, turpiniet iestatīšanu,
izpildot ekrānā redzamos norādījumus.
Iestatīt.
Ievadiet printera modeļa nosaukumu un
noklikšķiniet uz Aiziet.
Noklikšķiniet uz Ja esat jau printeri
sagatavojis, dodieties uz Pievienot.
6
Noklikšķiniet uz Lejupielādēt.
7
8
Palaidiet lejupielādēto failu.
• Iestatīšanas fails ir lejupielādēts jūsu datorā.
Turpiniet ar 9. darbību 5. lpp.
Komplektācijā iekļautā uzstādīšanas kompaktdiska izmantošana (tikai Windows)
1
Ievietojiet uzstādīšanas
kompaktdisku datorā.
2
Izpildiet savai Windows versijai atbilstošos
norādījumus.
Windows 7
a Noklikšķiniet uz Palaist Msetup4.exe
(Run Msetup4.exe).
tiek parādīts ekrāns Automātiskā
• Kad
atskaņošana (AutoPlay), noklikšķiniet uz
Windows 10/Windows 8.1
Palaist Msetup4.exe (Run Msetup4.exe).
a Kad datora ekrāna labajā malā tiek parādīts
tālāk redzamais ziņojums, noklikšķiniet uz tā.
Piezīme
Ja ziņojums netiek parādīts (vai vairs nav redzams),
uzdevumjoslā noklikšķiniet uz ikonas Failu
pārlūks (File Explorer). Loga kreisajā pusē
noklikšķiniet uz Šis dators (This PC). Labajā pusē
veiciet dubultklikšķi uz redzamās kompaktdiska
ikonas. Kad tiek parādīts kompaktdiska saturs, veiciet
dubultklikšķi uz Msetup4.exe. Turpiniet ar c.
c Ja tiek parādīts dialoglodziņš Lietotāja
konta kontrole (User Account Control),
noklikšķiniet uz Jā (Yes).
9
Noklikšķiniet uz Sākt uzstādīšanu
(Start Setup).
10 Ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus.
• Šīs darbības var aizņemt noteiktu laiku.
b Ja tiek parādīts ekrāns Lietotāja konta
kontrole (User Account Control),
noklikšķiniet uz Turpināt (Continue).
3
Turpiniet ar tālāk minēto 9. darbību.
11 Kad tiek parādīts tālāk redzamais ekrāns,
noklikšķiniet uz Iziet (Exit).
LATVIEŠU
b Noklikšķiniet uz
Palaist
Msetup4.exe
(Run Msetup4.exe).
Piezīme
Ja ekrāns Automātiskā atskaņošana (AutoPlay)
netiek parādīts, sākuma izvēlnē noklikšķiniet uz
Dators (Computer). Loga labajā pusē veiciet
dubultklikšķi uz kompaktdiska ikonas. Kad tiek
parādīts kompaktdiska saturs, veiciet dubultklikšķi
uz Msetup4.exe.
Jūsu printeris tagad ir savienots ar datoru. Lai
pievienotu arī viedtālruni, skatiet sadaļu “6-b.
Savienojuma izveide ar viedtālruni” 6. lpp.
5
Printera iestatīšana
6-b
Savienojuma izveide ar viedtālruni
Ja izmantojat vairākus viedtālruņus, veiciet šīs darbības katrā no tiem.
Pirms sākat, sagatavojiet tālāk norādīto.
a Savā viedtālrunī iespējojiet Wi-Fi iestatījumu.
b Viedtālrunī izveidojiet savienojumu ar bezvadu maršrutētāju (ja jums ir bezvadu maršrutētājs).
Papildinformāciju skatiet viedtālruņa un bezvadu maršrutētāja rokasgrāmatās.
1
Instalējiet lietotni “Canon PRINT Inkjet/SELPHY” savā viedtālrunī.
2
Pārbaudiet printera ekrānu un pārejiet pie katras veicamās darbības.
labajā pusē redzamo QR kodu, lai piekļūtu Canon vietnei, un tad lejupielādējiet
• Skenējiet
lietotni.
Ja tiek parādīts tālāk redzamais ekrāns
• Ja tiek parādīts
• Ja vai
•
•
3
vai
Ja tiek parādīts tālāk redzamais ekrāns
,
netiek paradīts,
Gatavs savien. izveidei
Detalizētus turpmākus norādījumus
skatiet nodaļā Darba sākšana
Piezīme
Ja printeris nav aktīvs 10 minūtes, printera ekrāns tiek izslēgts. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet kādu darbības paneļa pogu
(izņemot pogu Iesl. (ON)).
Ja tiek parādīta ikona
, printeris nevar izmantot Wi-Fi savienojumu. Detalizētu informāciju skatiet vietnes
“http://ij.start.canon” sadaļā “Bieži uzdotie jautājumi”.
Atveriet instalēto lietotni.
4
Lai pievienotu printeri, izpildiet ekrānā
redzamos norādījumus.
Pēc printera pievienošanas varēsiet drukāt no
sava viedtālruņa. Lai izdrukātu fotoattēlus, skatiet
sadaļu “Fotopapīra ievietošana” šajā lpp 8.
6
Procedūras operētājsistēmai iOS un Android atšķiras. Izpildiet savai operētājsistēmai atbilstošos norādījumus.
3
Viedtālruņa sākuma ekrānā pieskarieties
vienumam Iestatījumi (Settings)
un pēc tam pieskarieties vienumam
Canon_ij_XXXX, kas ir pieejams
Wi-Fi iestatījumos.
3
Pieskarieties instalētajai
lietotnei un tad izpildiet
ekrānā redzamos
norādījumus, lai pievienotu
printeri.
ir pievienots ar jūsu
• Printeris
izmantotajai videi atbilstošāko
savienojuma metodi.
Piezīme
Ja ziņojums “No printer has been added.
Perform printer setup?” netiek parādīts uzreiz pēc
lietojumprogrammas startēšanas, izpildiet sadaļā
minētās darbības un pēc tam atkal veiciet darbības
viedtālrunī.
Piezīme
Ja Canon_ij_XXXX netiek parādīts, izpildiet sadaļā
minētās darbības, un pēc tam vēlreiz meklējiet
Canon_ij_XXXX.
4
Pieskarieties instalētajai
lietotnei un tad izpildiet
ekrānā redzamos
norādījumus, lai pievienotu
printeri.
ir pievienots ar jūsu
• Printeris
izmantotajai videi atbilstošāko
savienojuma metodi.
3
Aptuveni 3 sekundes turiet nospiestu
pogu Bezvadu savienojums (Wireless
connect).
4
Kad printera ekrānā parādās ziņojums
Izpildiet datorā, viedtālrunī vai citā
ierīcē redz. norādījumus, pārejiet pie
.
LATVIEŠU
Pēc printera pievienošanas varēsit drukāt no sava viedtālruņa. Lai izdrukātu fotoattēlus, skatiet sadaļu
“Fotopapīra ievietošana” šajā lpp 8.
7
Fotopapīra ievietošana
Fotopapīru var ievietot tikai aizmugures paliktnī.
1
Atveriet papīra balstu un papīra balsta
pagarinājumu.
4
Aizveriet padeves slota vāku.
5
Kad tiek parādīts tālāk redzamais ekrāns,
nospiediet pogu Labi (OK).
6
Atlasiet papīra izmēru un veidu un pēc tam
nospiediet pogu Labi (OK).
7
Izvelciet papīra izvades uztvērēju un papīra
izvades atbalstu.
b
a
2
Atveriet padeves slota vāku un virziet labās
puses papīra vadotni līdz pašai labajai malai.
b
a
3
Ievietojiet vairākas fotopapīra loksnes ar
apdrukājamo pusi uz augšu un bīdiet malējo
papīra vadotni pret papīra kaudzītes malu.
a
b
a
b
Diska uzlīmes drukāšana, izmantojot daudzfunkcionālo paliktni
Varat uzdrukāt uzlīmi uz apdrukājama diska, izmantojot daudzfunkcionālo paliktni.
Lai saņemtu papildinformāciju, atveriet Tiešsaistes rokasgrāmata un noklikšķiniet uz Pamatdarbības > Diska uzlīmju
drukāšana no datora.
••
8
Piezīme
Daudzfunkcionālais paliktnis ir piestiprināts kasetes apakšējai virsmai. “1. Iepakojuma saturs” 1. lpp.
Lai uzzinātu, kā atvērt Tiešsaistes rokasgrāmata, skatiet šīs rokasgrāmatas aizmugurējo vāku.
Internetinė sąranka
3. Spausdintuvo įjungimas
1
1. Dėžutės turinys
•
•
Maitinimo laidas
Prijunkite maitinimo laidą.
Užpakalinė pusė
Universalusis dėklas
(tvirtinamas kasetės apačioje.)
Svarbu
Šiuo metu neprijunkite jokių kabelių.
Ištraukite kasetę.
•
LIETUVIŲ
Spausdintuvo nustatymas
2
Sąrankos rašalo talpyklos
Paspauskite mygtuką Įjungti (ON).
Išjunkite.
•
•
•
Sąrankos CD
Svarbu
Jei pasirodo toliau pateiktas ekranas, paspauskite mygtuką
Įjungti (ON), kad išjungtumėte maitinimą, ir iš naujo atlikite
procedūrą, pradėdami nuo 2 veiksmo, aprašyto „2. Pakuotės
medžiagų nuėmimas“.
Universalusis
dėklas
Darbo saugos ir kita svarbi
informacija
Darbo pradžia (ši instrukcija)
2. Pakuotės medžiagų
nuėmimas
1
2
3
Kai parodomas toliau pateiktas ekranas,
mygtukais [ ir ] pasirinkite kalbą ir
paspauskite mygtuką Gerai (OK).
Nuimkite bet kokią pakavimo medžiagą nuo
spausdintuvo ir ją išmeskite.
• Būtinai nuimkite visą oranžinę juostelę.
Atidarykite viršutinį dangtį ir nuimkite viduje
esančią oranžinę juostelę.
a
b
3
Uždarykite viršutinį dangtį.
1
Spausdintuvo nustatymas
4. Rašalo talpyklų įdėjimas
1
5
Atidarykite viršutinį dangtį.
rodoma ekrane kiekvienai
Nuimkite juosteles ir plėveles nuo rašalo talpyklų.
a
b
7
Uždarykite viršutinį dangtį.
8
Kai pasirodo toliau pateiktas ekranas,
paspauskite mygtuką Gerai (OK).
• Patikrinkite, ar neliko juostelių.
• Spausdintuvas pasileis.
Lėtai nuimkite oranžinį dangtelį.
•
Svarbu
Nesuspauskite rašalo talpyklos uždengę
Y formos oro angą.
•
Nelieskite raudonai pažymėtų sričių.
5. Popieriaus įdėjimas
1
4
Pakartokite veiksmus nuo 2 iki 5, kad įdėtumėte
visas rašalo talpyklas.
Patikrinkite, ar žyma
• spalvai.
Atsargiai
Nelieskite spausdinimo galvutės laikiklio, kol jis nesustos.
3
žyma parodoma ekrane.
Svarbu
Jei žyma
ekrane nerodoma, nors rašalo talpyklą įdėjote,
gali būti ne ta rašalo talpyklos spalva arba įdėjote ne tą rašalo
talpyklą, pavyzdžiui, pažymėtą skirtingu modelio numeriu,
kurio šis spausdintuvas nepalaiko. Arba įdėkite tinkamos
spalvos rašalo talpyklą, arba sąrankai naudokite pateiktą rašalo
talpyklą.
6
2
Patikrinkite, ar
Įdėkite rašalo talpyklas.
Kai parodomas toliau pateiktas ekranas,
mygtukais [ ir ] pasirinkite Taip (Yes)
ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).
rašalo talpyklos spalvą su etikete, esančia
• Sulygiuokite
ant spausdinimo galvutės, įdėkite rašalo talpyklą į
spausdinimo galvutę ir spauskite žemyn, kol užsifiksuos.
• Pasirodo toliau pateiktas ekranas.
2
Išimkite kasetę iš spausdintuvo ir nuimkite
kasetės dangtį.
6
Traukite popieriaus išvesties dėklą, kol jis sustos.
Svarbu
Jei neištrauksite popieriaus išvesties dėklo, pradėjus spausdinti
bus rodoma klaida.
LIETUVIŲ
2
a
b
3
Kasetės dangtis
Pastumkite popieriaus kreipiklius vieną nuo kito.
Stumkite dešinįjį popieriaus kreipiklį iki dešiniojo krašto.
• Sulygiuokite
priekinį popieriaus kreipiklį su žyma LTR arba A4.
Patikrinkite!
Nuimkite ir išmeskite oranžinę apsauginę medžiagą.
4
Įdėkite popieriaus.
2 ar daugiau LTR arba A4 formato paprasto
• Įdėkite
popieriaus lapų spausdinamąja puse žemyn.
popierių į priekinį popieriaus kreipiklį,
• Atremkite
tada sulygiuokite dešinįjį popieriaus kreipiklį pagal
popieriaus plotį.
a
5
Ištraukite popieriaus išvesties atramą.
8
Paspauskite mygtuką Gerai (OK).
9
Patikrinkite, ar Pasiruoškite prisijungti
(Prepare for connection) rodoma spausdintuvo
ekrane ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).
b
Uždėkite kasetės dangtį ir pakeiskite kasetę.
kasetės dangtį ant kasetės, pritaikykite kasetės
• Dėdami
dangtį prie kasetės priekinės dalies formos.
a
7
b
3
Spausdintuvo nustatymas
Kokį įtaisą norite prijungti?
Pasirinkite įtaisą ir vadovaukitės instrukcijomis atitinkamame skyriuje.
Kompiuteris
Kompiuteris ir
išmanusis telefonas
Išmanusis
telefonas
Be įtaiso
6-b
puslapis 6
6-a
Paspauskite mygtuką
Stop, tada pasirinkite
Neprijungti (Do not
connect) > Taip (Yes)
(šia tvarka).
Prijungimas prie kompiuterio
Jei naudojate kelis kompiuterius, atlikite šiuos veiksmus kiekviename kompiuteryje.
Galima naudoti du būdus: „ Internetinė sąranka“ ir „ Pridėto sąrankos CD
naudojimas (tik „Windows“)“.
Internetinė sąranka
1
4
Kompiuteryje atidarykite svetainę Canon.
2
3
Pasirinkite
4
Spustelėkite Pradėti.
5
Pastaba
Toliau nurodyti veiksmai skirti Windows (išskyrus
Windows 10 in S mode) ir macOS naudotojams. Jei
naudojate kitas operacines sistemas, tuomet sąranką
atlikite vykdydami ekrane rodomas instrukcijas.
Nustatymas.
Įveskite spausdintuvo modelio
pavadinimą ir spustelėkite Eiti.
Spustelėkite Jei spausdintuvą jau
paruošėte, eikite į Prijungti.
6
Spustelėkite Atsisiųsti.
7
8
Paleiskite atsisiųstą failą.
• Sąrankos failas atsiunčiamas į kompiuterį.
Pereikite prie 9 veiksmo, aprašyto
puslapis 5.
1
Sąrankos CD įdėkite
į kompiuterį.
2
Vykdykite instrukcijas, skirtas jūsų
„Windows“ versijai.
Windows 7
a Spustelėkite Vykdyti Msetup4.exe
(Run Msetup4.exe).
parodomas ekranas Automatinis
• Kai
leidimas (AutoPlay), spustelėkite
Windows 10/Windows 8.1
Vykdyti Msetup4.exe
(Run Msetup4.exe).
a Kai kompiuterio ekrano dešinėje pusėje
parodomas toliau pateiktas pranešimas,
spustelėkite jį.
Pastaba
Jei pranešimas nerodomas (arba neberodomas),
spustelėkite piktogramą
Failų naršyklė (File
Explorer) užduočių juostoje. Kairėje lango pusėje
spustelėkite Šis kompiuteris (This PC). Dukart
spustelėkite CD piktogramą, rodomą dešinėje
pusėje. Kai rodomas CD turinys, dukart spustelėkite
Msetup4.exe. Pereikite prie c.
b Spustelėkite
Vykdyti
Msetup4.exe
(Run Msetup4.exe).
LIETUVIŲ
Pridėto sąrankos CD naudojimas (tik „Windows“)
Pastaba
Jei ekranas Automatinis leidimas (AutoPlay)
nepasirodo, pradžios meniu spustelėkite
Kompiuteris (Computer). Dukart spustelėkite CD
piktogramą dešinėje lango pusėje. Kai rodomas
CD turinys, dukart spustelėkite Msetup4.exe.
b Jei pasirodo dialogo langas Naudotojo
paskyros valdymas (User Account
Control), spustelėkite Tęsti (Continue).
3
Pereikite prie toliau aprašyto 9 veiksmo.
c Jei parodomas dialogo langas Naudotojo
paskyros valdymas (User Account
Control), spustelėkite Taip (Yes).
9
Spustelėkite Pradėti sąranką
(Start Setup).
10 Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
• Šios operacijos gali šiek tiek užtrukti.
11 Kai parodomas toliau pateiktas ekranas,
spustelėkite Išeiti (Exit).
Dabar kompiuteris yra prijungtas prie
spausdintuvo. Norėdami taip pat prijungti prie
išmaniojo telefono, žr. „6-b. Prijungimas prie
išmaniojo telefono“, puslapis 6.
5
Spausdintuvo nustatymas
6-b
Prijungimas prie išmaniojo telefono
Jei naudojate kelis išmaniuosius telefonus, atlikite šiuos veiksmus kiekviename išmaniajame telefone.
Prieš pradėdami atlikite toliau nurodytus veiksmus.
a Išmaniajame telefone įjunkite Wi-Fi.
b Išmanųjį telefoną prijunkite prie belaidžio maršruto parinktuvo (jei naudojate belaidį maršruto parinktuvą).
Išsamesnės informacijos ieškokite išmaniojo telefono ir belaidžio maršruto parinktuvo instrukcijose.
1
Išmaniajame telefone įdiekite programą „Canon PRINT Inkjet/SELPHY“.
2
Vykdydami kiekvieną veiksmą patikrinkite spausdintuvo ekraną.
dešinėje rodomą QR kodą, kad pasiektumėte „Canon“ svetainę, ir atsisiųskite
• Nuskaitykite
programą.
Jei rodomas toliau pateiktas ekranas
• Jei rodoma
• Jei nerodoma
•
•
3
arba
arba
Jei rodomas toliau pateiktas ekranas:
,
,
Paruošta prisijungti
Informacijos, kaip tęsti, žr. „Darbo pradžia“
Pastaba
Jei 10 min. spausdintuvas nenaudojamas, spausdintuvo ekranas išjungiamas. Paspauskite mygtuką (išskyrus mygtuką Įjungti
(ON)), pateiktą valdymo skydelyje, kad įjungtumėte ekraną.
Jei pasirodo
, ryšys tarp spausdintuvo ir „Wi-Fi“ neužmegztas. Išsamios informacijos ieškokite svetainėje „Dažnai
užduodami klausimai“, dalyje „http://ij.start.canon“.
Atidarykite įdiegtą programą.
4
Norėdami įtraukti spausdintuvą, vykdykite
ekrane pateiktas instrukcijas.
Pridėję savo spausdintuvą, galite spausdinti
iš išmaniojo telefono. Norėdami spausdinti
nuotraukas, žr. „Fotopopieriaus įdėjimas“,
puslapis 8.
6
3
Išmaniojo telefono pradžios ekrane
bakstelėkite Parametrai (Settings),
o tada – Canon_ij_XXXX įėję į „Wi-Fi“
parametrus.
3
LIETUVIŲ
Procedūros, taikomos „iOS“ ir „Android“, skiriasi. Vykdykite instrukcijas, skirtas jūsų operacinei sistemai.
Norėdami pridėti savo
spausdintuvą, bakstelėkite
įdiegtą programą ir vykdykite
ekrane pateiktas instrukcijas.
pridedamas
• Spausdintuvas
naudoti tinkamiausią ryšio būdą,
atsižvelgiant į jūsų aplinką.
Pastaba
Jei pranešimas, kuriame sakoma „No printer has been
added. Perform printer setup?“, paleidus programą
greitai nepasirodo, vykdykite procedūrą, aprašytą ,
tada vėl vykdykite išmaniojo telefono operacijas.
Pastaba
Jei Canon_ij_XXXX nepasirodo, vykdykite procedūrą,
aprašytą, , tada dar kartą ieškokite Canon_ij_XXXX.
4
Norėdami pridėti savo
spausdintuvą, bakstelėkite
įdiegtą programą ir vykdykite
ekrane pateiktas instrukcijas.
pridedamas
• Spausdintuvas
naudoti tinkamiausią ryšio būdą,
atsižvelgiant į jūsų aplinką.
Pridėję savo spausdintuvą, galite spausdinti iš išmaniojo telefono. Norėdami spausdinti nuotraukas, žr.
„Fotopopieriaus įdėjimas“, puslapis 8.
3
Paspauskite ir laikykite nuspaudę Belaidis
prisijungimas (Wireless connect)
mygtuką maždaug 3 sek.
4
Kai spausdintuvo ekrane pasirodo
Vykdykite PC, išm. tel. ar kt. ekr.
pateiktas instr., pereikite prie .
7
Fotopopieriaus įdėjimas
Fotopopierių galima dėti tik į galinį dėklą.
1
Atidarykite popieriaus atramą ir popieriaus
atramos ilgintuvą.
4
Uždarykite tiekimo angos dangtelį.
5
Kai pasirodo toliau pateiktas ekranas,
paspauskite mygtuką Gerai (OK).
6
Pasirinkite popieriaus formatą bei tipą
ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).
7
Ištraukite popieriaus išvesties dėklą ir popieriaus
išvesties atramą.
b
a
2
Atidarykite tiekimo angos dangtelį ir paslinkite
dešinėje pusėje esantį popieriaus kreipiklį iki
galo į dešinę.
b
a
3
Įdėkite kelis fotopopieriaus lapus spausdinamąja
puse į viršų ir paslinkite šoninį popieriaus
kreipiklį pagal popieriaus šūsnies kraštą.
a
b
a
b
Disko etiketės spausdinimas naudojant universalųjį dėklą
Galite spausdinti etiketę ant spausdinamo disko naudodami universalųjį dėklą.
Norėdami daugiau informacijos atidarykite Interneto instrukcija ir spustelėkite Pagrindinės naudojimo instrukcijos>
Disko etiketės spausdinimas iš kompiuterio.
••
8
Pastaba
Universalusis dėklas tvirtinamas kasetės apačioje. „1. Dėžutės turinys“, puslapis 1
Žr. šios instrukcijos nugarėlę norėdami atidaryti Interneto instrukcija.
Printeri seadistamine
Seadistamine võrgus
3. Printeri sisselülitamine
1
1. Karbi sisu
•
•
Toitejuhe
Tagaosa
Mitmeotstarbeline alus
(Kinnitatud kasseti alumisele küljele.)
Tõmmake kassett
välja.
Tindimahutid häälestamiseks
EESTI
•
Ühendage toitejuhe.
Tähtis!
Ärge veel teisi kaableid ühendage.
2
Vajutage nuppu Sisse (ON).
Pöörake see
ümber.
•
•
•
Seadistamise CD-ROM
Tähtis!
Kui ilmub järgmine kuva, vajutage toite väljalülitamiseks nuppu
Sisse (ON) ja seejärel tsammu 2 toimingut jaotises
„2. Pakkematerjalide eemaldamine”.
Mitmeotstarbeline
alus
Ohutusteave ja oluline teave
Alustamise juhend (see juhend)
2. Pakkematerjalide
eemaldamine
1
2
3
Alljärgneva ekraani kuvamisel valige nuppude
[ ja ] abil keel ning seejärel vajutage nuppu
OK.
Eemaldage printerilt mis tahes pakkematerjalid
ja visake need ära.
• Eemaldage kindlasti kogu oranž teip.
Avage pealmine kaas ja eemaldage sees olev
oranž teip.
a
b
3
Sulgege pealmine kaas.
1
Printeri seadistamine
4. Tindimahutite paigaldamine
1
5
Avage pealmine kaas.
ilmub ekraanile.
Tähtis!
Kui ekraanil ei kuvata tähist
isegi siis, kui olete paigaldanud
tindimahuti, võib tindimahuti värv olla vale või olete
paigaldanud sellise tindimahuti, millel on teine mudelinumber
või mida see printer ei toeta. Paigaldage kas õige värviga
tindimahuti või kasutage häälestuseks pakutavat tindimahutit.
6
Kõikide tindimahutite paigaldamiseks korrake
toiminguid 2 kuni 5.
kas tähis
• Kontrollige,
jaoks.
Ettevaatust
Ärge puudutage prindipea hoidikut enne, kui see lõpetab
liikumise.
2
Kontrollige, kas tähis
ilmub ekraanile iga värvi
Eemaldage tindimahutitelt teip ja kile.
a
7
Sulgege pealmine kaas.
8
Kui avaneb järgmine kuva, vajutage nuppu
OK.
b
• Printer alustab lähtestamist.
• Kontrollige, et poleks üleliigset teipi.
3
Eemaldage aeglaselt oranž kork.
•
Tähtis!
Ärge pigistage tindimahutit nii, et
blokeeriksite Y-kujulise õhuava.
5. Paberi laadimine
•
4
Ärge puudutage punasega näidatud
alasid.
Alljärgneva ekraani ilmumisel valige nuppude
[ ja ] abil valik Jah (Yes) ja seejärel vajutage
nuppu OK.
Paigaldage tindimahutid.
tindimahuti värv sildiga prindipeal, sisestage
• Sobitage
tindimahuti prindipeasse ja vajutage, kuni kuulete
klõpsatust.
2
1
• Kuvatakse järgmine ekraan.
2
Eemaldage kassett printerist ning eemaldage
kasseti kaas.
6
Tõmmake paberi väljastusalust välja, kuni see
peatub.
Tähtis!
Kui te ei tõmba paberi väljastusalust välja, tekib printimise
käivitamisel tõrge.
EESTI
a
b
3
Kasseti kaas
Lükake paberijuhikud lahku.
parempoolne paberijuhik parema servani.
• Lükake
Joondage eesmine paberijuhik LTR- või A4-tähisega.
Kontrollige!
Eemaldage mis tahes oranž kaitsematerjal ja visake see ära.
4
Laadige paber seadmesse.
2 või rohkem LTR- või A4-suurusega
• Laadige
tavapaberi lehte nii, et prinditav pool jääks alla.
7
Tõmmake paberi väljastusaluse tugi välja.
8
Vajutage nuppu OK.
9
Kontrollige, et printeri ekraanil kuvataks
kuva Ettevalmist. ühenduseks (Prepare for
connection) ja seejärel vajutage nuppu OK.
paber eesmise paberijuhiku vastu ja
• Asetage
joondage parem paberijuhik paberi laiusega.
a
5
b
Kinnitage kasseti kaas ja vahetage kassett välja.
Kui kinnitate kasseti kaant kasseti külge, ühitage kasseti
• kaas
kasseti esikülje kujuga.
a
b
3
Printeri seadistamine
Millist seadet soovite ühendada?
Valige seade ja järgige sobiva jaotise juhiseid.
Arvuti
Arvuti ja
nutitelefon
Nutitelefon
Ei soovi seadet
ühendada
6-b
lk 6
6-a
Vajutage nuppu Stopp
(Stop) ja tehke seejärel
valikud Ära ühenda
(Do not connect) > Jah
(Yes).
Arvutiga ühendamine
Kui kasutate mitut arvutit, tehke need toimingud igal arvutil. Olemas on kaks meetodit:
„ Seadistamine võrgus” ja „ Kaasasoleva seadistamise CD-ROM-i kasutamine (ainult
Windows)”.
Seadistamine võrgus
1
4
Minge arvutis veebisaidile Canon.
2
3
Valige
4
Klõpsake käsku Käivita.
5
Märkus
Järgmised etapid on operatsioonisüsteemide Windows
(välja arvatud Windows 10 in S mode) ja macOS
kasutajatele. Teiste operatsioonisüsteemide puhul
järgige seadistamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Seadistus.
Sisestage printeri mudeIi nimi ja klõpsake
nuppu Mine.
Klõpsake käsku Kui olete oma printeri
juba ette valmistanud, avage Ühenda.
6
Klõpsake käsku Laadi alla.
7
8
Käivitage allalaaditud fail.
• Seadistusfail laaditakse teie arvutisse.
Jätkake etapiga 9 jaotises lk 5.
Kaasasoleva seadistamise CD-ROM-i kasutamine (ainult Windows)
Sisestage seadistamise
CD-ROM arvutisse.
2
Järgige oma Windowsi versiooni
suuniseid.
Windows 7
a Klõpsake käsku Käivita Msetup4.exe
(Run Msetup4.exe).
kuvatakse ekraan Automaatesitus
• Kui
(AutoPlay), klõpsake käsku Käivita
Windows 10/Windows 8.1
Msetup4.exe (Run Msetup4.exe).
EESTI
1
a Kui arvutiekraani paremas servas kuvatakse
järgmine teade, siis klõpsake sellel.
Märkus
Kui teadet ei kuvata (või see ei ole enam nähtav),
klõpsake tegumiribal ikooni File Explorer.
Klõpsake akna vasakus servas valikut See arvuti (This
PC). Topeltklõpsake CD-ikooni , mis kuvatakse
paremal küljel. Kui CD sisu kuvatakse, topeltklõpsake
faili Msetup4.exe. Jätkake etapiga c.
b Klõpsake käsku
Käivita
Msetup4.exe
(Run Msetup4.exe).
c Dialoogiakna Kasutajakonto kontrollimine
(User Account Control) ilmumisel klõpsake
valikul Jah (Yes).
9
Klõpsake käsku Alusta seadistamist
(Start Setup).
10 Järgige ekraanil kuvatud suuniseid.
• Need toimingud võivad pisut aega võtta.
Märkus
Kui kuva Automaatesitus (AutoPlay) ei ilmu,
klõpsake menüüs Start valikut Arvuti (Computer).
Topeltklõpsake akna paremal külel CD-ikooni .
Kui CD sisu kuvatakse, topeltklõpsake faili
Msetup4.exe.
b Dialoogiakna Kasutajakonto kontrollimine
(User Account Control) ilmumisel klõpsake
Jätka (Continue).
3
Jätkake allpool kirjeldatud etapiga 9.
11 Kui ilmub järgmine kuva, klõpsake Välju
(Exit).
Nüüd on printer arvutiga ühendatud.
Nutitelefoniga ühendamiseks lugege jaotist „6-b.
Nutitelefoniga ühendamine” lk 6.
5
Printeri seadistamine
6-b
Nutitelefoniga ühendamine
Kui kasutate mitut nutitelefoni, tehke need toimingud igas nutitelefonis.
Enne alustamist tehke järgmised ettevalmistused.
a Lubage nutitelefonis Wi-Fi-säte.
b Ühendage nutitelefon juhtmeta ruuteriga (kui teil on juhtmeta ruuter).
Üksikasju vaadake nutitelefoni ja juhtmeta ruuteri kasutusjuhenditest.
1
Installige nutitelefoni rakendus „Canon PRINT Inkjet/SELPHY”.
2
Kontrollige printeri ekraani ja jätkake iga etapiga.
veebilehele Canon juurdepääsuks paremal kuvatud QR-koodi ning seejärel
• Skannige
laadige rakendus alla.
Kui kuvatakse järgmine kuva
• Kui kuvatakse tähis
• Kui tähist või
•
•
3
või
Kui kuvatakse järgmine kuva,
,
ei kuvata,
Valmis ühendama
Vt jätkamise kohta lisateabe saamiseks
üksust „Alustamise juhend”
Märkus
Printeri ekraan kustub, kui printer on 10 minutit jõude. Ekraani sisselülitamiseks vajutage mõnd juhtpaneeli nuppu (välja
arvatud nupp Sisse (ON)).
Kui ilmub ikoon
, ei õnnestu printeril juhtmeta Wi-Fi-ühenduse kaudu suhelda. Üksikasju lugege veebilehe „Korduma
kippuvad küsimused” jaotisest „http://ij.start.canon”.
Avage installitud rakendus.
4
Printeri lisamiseks järgige ekraanil
kuvatavaid suuniseid.
Kui olete printeri lisanud, saate printida
nutitelefonist. Fotode printimiseks lugege jaotist
„Fotopaberi laadimine” lk 8.
6
3
Koputage nutitelefoni avakuval valikut
Seaded (Settings) ja seejärel koputage
Wi-Fi seadetes valikut Canon_ij_XXXX.
3
Printeri lisamiseks koputage
installitud rakendust ja
seejärel järgige ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
EESTI
Operatsioonisüsteemide iOS ja Android puhul on toimingud erinevad. Järgige oma operatsioonisüsteemi suuniseid.
lisatakse teie
• Printer
kasutatavale keskkonnale
sobivaima ühendusmeetodiga.
Märkus
Kui pärast rakenduse käivitamist teadet „No printer
has been added. Perform printer setup?” ei
kuvata, järgige jaotise
juhiseid ja naaske seejärel
nutitelefoni toimingute juurde.
Märkus
Kui üksust Canon_ij_XXXX ei kuvata, järgige jaotise
juhiseid ja otsige uuesti üksust Canon_ij_XXXX.
4
Printeri lisamiseks koputage
installitud rakendust ja
seejärel järgige ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
lisatakse teie
• Printer
kasutatavale keskkonnale
sobivaima ühendusmeetodiga.
Kui olete printeri lisanud, saate printida nutitelefonist. Fotode printimiseks lugege jaotist „Fotopaberi
laadimine” lk 8.
3
Vajutage ja hoidke nuppu Juhtmeta
ühendus (Wireless connect) all umbes
3 sekundit.
4
Kui printeri ekraanil kuvatakse teade
Järgige arvuti, nutitelefoni vms
juhiseid, jätkake etapiga .
7
Fotopaberi laadimine
Fotopaberit saab laadida ainult tagumisele alusele.
1
Avage paberitugi ja paberitoe pikendus.
4
Sulgege söötmisava kaas.
5
Kui avaneb järgmine kuva, vajutage nuppu OK.
6
Valige paberi suurus ja tüüp ning vajutage
seejärel nuppu OK.
7
Tõmmake paberi väljastusalus ja paberi
väljastusaluse tugi välja.
b
a
2
Avage söötmisava kaas ja lükake parempoolset
paberijuhikut võimalikult paremale.
b
a
3
Laadige mitu lehte fotopaberit nii, et prinditav
pool jääks üles, ja lükake külgmine paberijuhik
paberivirna ääre vastu.
a
b
a
b
Plaadiümbrise printimine mitmeotstarbelise alusega
Mitmeotstarbelise alusega saate prinditavale CD-plaadile sildi printida.
Üksikasjade vaatamiseks avage Veebijuhend ja klõpsake jaotisel Põhijuhendi kasutamine>Arvutist ketta sildi printimine.
••
8
Märkus
Mitmeotstarbeline alus on kinnitatud kasseti alumisele küljele. „1. Karbi sisu” lk 1
Vaadake selle kasutusjuhendi tagakaanelt, kuidas juhendit Veebijuhend avada.
Configurarea imprimantei
Configurarea online
3. Pornirea imprimantei
1
1. Conţinutul cutiei
•
•
Cablu de alimentare
În spate
Tavă multifuncţională
(Ataşată la suprafaţa inferioară a
casetei.)
Trageţi afară
caseta.
Rezervoare de cerneală pentru
configurare
Important
În acest moment, nu conectaţi alte cabluri.
2
Apăsaţi butonul ACTIVARE (ON).
ROMÂNĂ
•
Conectaţi cablul de alimentare.
Întoarceţi-o invers.
•
•
•
CD-ROM de instalare
Important
Dacă apare următorul ecran, apăsaţi butonul ACTIVARE (ON)
pentru a opri alimentarea şi reluaţi procedura începând de la
pasul 2 din „2. Îndepărtarea materialelor de ambalare”.
Tavă
multifuncţională
Informaţii cu privire la siguranţă
şi alte informaţii importante
3
Ghid de iniţiere (acest manual)
2. Îndepărtarea materialelor
de ambalare
1
2
Când apare următorul ecran, folosiţi butoanele
[ şi ] pentru a selecta o limbă şi apoi apăsaţi
butonul OK.
Îndepărtaţi şi eliminaţi toate materialele de
ambalare de pe imprimantă.
• Asiguraţi-vă că îndepărtaţi toată banda portocalie.
Deschideţi capacul superior şi îndepărtaţi banda
portocalie din interior.
a
b
3
Închideţi capacul superior.
1
Configurarea imprimantei
4. Instalarea rezervoarelor de
cerneală
1
Deschideţi capacul superior.
Atenţie
Nu atingeţi suportul capului de imprimare până când acesta
nu se opreşte din mişcare.
2
b
6
Repetaţi paşii de la 2 la 5 pentru a instala toate
rezervoarele de cerneală.
7
Închideţi capacul superior.
8
Când apare următorul ecran, apăsaţi butonul
OK.
• Aveţi grijă să nu rămână resturi de bandă.
• Imprimanta va începe iniţializarea.
Îndepărtaţi încet capacul portocaliu.
•
Important
Nu strângeţi rezervorul de cerneală cu
gura de aer în formă de Y blocată.
•
Nu atingeţi suprafeţele afişate cu roşu.
5. Încărcarea hârtiei
Instalaţi rezervoarele de cerneală.
culoarea rezervorului de cerneală cu eticheta de
• Potrivind
pe capul de imprimare, introduceţi rezervorul de cerneală în
Atunci când apare următorul ecran, folosiţi
butoanele [ şi ] pentru a selecta Da (Yes)
şi apoi apăsaţi butonul OK.
capul de imprimare şi apăsaţi în jos până când se aude un clic.
• Apare ecranul următor.
2
apare pe ecran.
dacă pe ecran este afişat un marcaj
• Verificaţi
pentru fiecare culoare.
1
4
Verificaţi dacă marcajul
Important
În cazul în care marcajul
nu este afişat pe ecran chiar
dacă aţi instalat rezervorul de cerneală, culoarea rezervorului
de cerneală poate fi greşită sau este posibil să fi instalat un
rezervor de cerneală, cu un număr de model diferit, care nu
este acceptat de această imprimantă. Instalaţi un rezervor de
cerneală pentru culoarea corectă sau folosiţi rezervorul de
cerneală furnizat pentru configurare.
Îndepărtaţi banda şi folia de pe rezervoarele de
cerneală.
a
3
5
2
Îndepărtaţi caseta de pe imprimantă şi scoateţi
capacul casetei.
6
Trageţi afară tava de ieşire a hârtiei până
la oprirea acesteia.
Important
Dacă nu trageţi afară tava de ieşire a hârtiei, o eroare va apărea
la pornirea imprimantei.
a
b
3
Capacul casetei
Glisaţi deoparte ghidajele pentru hârtie.
ghidajul pentru hârtie din dreapta spre
• Glisaţi
marginea din dreapta. Aliniaţi ghidajul pentru hârtie
ROMÂNĂ
frontal cu marcajul LTR sau A4.
Verificaţi!
Îndepărtaţi şi eliminaţi orice material de protecţie portocaliu.
4
Încărcaţi hârtie.
2 sau mai multe coli de hârtie simplă
• Încărcaţi
de dimensiune LTR sau A4 cu faţa de imprimare
orientată în jos.
hârtia pe ghidajul pentru hârtie frontal şi aliniaţi
• Aşezaţi
ghidajul pentru hârtie din dreapta la lăţimea hârtiei.
a
5
b
7
Trageţi afară suportul de ieşire a hârtiei.
8
Apăsaţi butonul OK.
9
Verificaţi dacă Pregătire pt. conexiune
(Prepare for connection) apare pe ecranul
imprimantei şi apoi apăsaţi butonul OK.
Ataşaţi capacul casetei şi înlocuiţi caseta.
La ataşarea capacului casetei pe casetă, montaţi capacul
• casetei
pe forma din partea din faţă a casetei.
a
b
3
Configurarea imprimantei
Ce dispozitiv conectaţi?
Selectaţi un dispozitiv şi respectaţi instrucţiunile din secţiunea corespunzătoare.
Computer
Computer
şi smartphone
Smartphone
Niciun dispozitiv
6-b
pagina 6
6-a
Apăsaţi butonul Oprire
(Stop) şi apoi selectaţi
Nu conectaţi (Do not
connect) > Da (Yes) în
această ordine.
Conectarea la un computer
Dacă folosiţi mai multe computere, efectuaţi paşii următori pe fiecare computer. Există
două metode: „ Configurarea online” şi „ Utilizarea CD-ROM-ului de instalare (numai
Windows) furnizat”.
Configurarea online
1
4
Accesaţi site-ul web Canon de pe un
computer.
2
3
Selectaţi
4
Faceţi clic pe Pornire.
5
Notă
Următorii paşi sunt pentru utilizatorii Windows
(cu excepţia Windows 10 in S mode) şi macOS.
Pentru alte sisteme de operare, continuaţi configurarea
urmând în schimb instrucţiunile de pe ecran.
Configurarea.
Introduceţi numele modelului
imprimantei dvs. şi faceţi clic pe Accesaţi.
Faceţi clic pe Dacă ați pregătit deja
imprimanta, accesați Conectare.
6
Faceţi clic pe Descărcare.
7
8
Executaţi fişierul descărcat.
de configurare este descărcat pe
• Fişierul
computer.
Continuaţi cu pasul 9 de la pagina 5.
Utilizarea CD-ROM-ului de instalare (numai Windows) furnizat
1
Introduceţi CD-ROM-ul
de instalare în computer.
2
Urmaţi instrucţiunile pentru versiunea
dvs. de Windows.
Windows 7
a Faceţi clic pe Executare Msetup4.exe
(Run Msetup4.exe).
apare ecranul AutoPlay, faceţi
• Dacă
clic pe Executare Msetup4.exe
Windows 10/Windows 8.1
(Run Msetup4.exe).
Notă
Dacă mesajul nu apare (sau nu mai este vizibil),
faceţi clic pe pictograma
Explorer (File
Explorer) din bara de activităţi. În partea stângă a
ferestrei, faceţi clic pe Acest PC (This PC). Faceţi
dublu clic pe pictograma CD care este afişată în
partea dreaptă. Atunci când conţinutul CD-ului este
afişat, faceţi dublu clic pe Msetup4.exe. Continuaţi
cu c.
b Faceţi clic pe
Executare
Msetup4.exe
(Run Msetup4.exe).
Notă
Dacă ecranul AutoPlay nu apare, în meniul Start,
faceţi clic pe Computer. În partea dreaptă a
ferestrei, faceţi dublu clic pe pictograma CD .
Atunci când conţinutul CD-ului este afişat, faceţi
dublu clic pe Msetup4.exe.
ROMÂNĂ
a Faceţi clic pe următorul mesaj când apare în
partea dreaptă a ecranului computerului.
b Dacă apare caseta de dialog Control cont
de utilizator (User Account Control), faceţi
clic pe Continuare (Continue).
3
Continuaţi cu pasul 9 de mai jos.
c Dacă apare caseta de dialog Control cont
de utilizator (User Account Control),
faceţi clic pe Da (Yes).
9
Faceţi clic pe Începere configurare
(Start Setup).
10 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
• Aceste operaţii pot dura un timp.
11 Atunci când apare ecranul următor, faceţi
clic pe Ieşire (Exit).
Imprimanta dvs. este conectată acum la
computer. Pentru a conecta şi un smartphone,
consultaţi „6-b. Conectarea la un smartphone” la
pagina 6.
5
Configurarea imprimantei
6-b
Conectarea la un smartphone
Dacă folosiţi mai multe dispozitive smartphone, efectuaţi paşii următori pe fiecare smartphone.
Pregătiţi următoarele înainte de a începe.
a Activaţi setarea Wi-Fi pe smartphone.
b Conectaţi dispozitivul dvs. smartphone la ruterul wireless (dacă aveţi un ruter wireless).
Pentru detalii suplimentare, consultaţi manualul dispozitivului smartphone şi manualul ruterului wireless.
1
Instalaţi aplicaţia „Canon PRINT Inkjet/SELPHY” pe smartphone.
2
Verificaţi ecranul imprimantei şi parcurgeţi fiecare pas.
codul QR afişat în partea dreaptă pentru a accesa site-ul web Canon şi apoi
• Scanaţi
descărcaţi aplicaţia.
Dacă se afişează ecranul următor
• Dacă se afişează
• Dacă nu se afişează
•
•
3
sau
Dacă se afişează ecranul următor,
,
sau
,
Gata pentru conectare
Pentru detalii despre cum să continuaţi,
consult. "Ghid de iniţiere"
Notă
Ecranul imprimantei se stinge când imprimanta este în modul inactiv timp de 10 minute. Apăsaţi un buton (cu excepţia
butonului ACTIVARE (ON)) pe panoul de operare pentru a aprinde ecranul.
Dacă apare
, imprimanta nu poate comunica prin conexiunea Wi-Fi. Pentru detalii, consultaţi „Întrebări frecvente” din
„http://ij.start.canon”.
Deschideţi aplicaţia instalată.
4
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru
a adăuga imprimanta.
După ce aţi adăugat imprimanta, puteţi imprima
de pe dispozitivul smartphone. Pentru a imprima
fotografii, consultaţi „Încărcarea hârtiei foto” la
pagina 8.
6
Procedurile variază pentru iOS şi Android. Urmaţi instrucţiunile pentru sistemul dvs. de operare.
3
Atingeţi Setări (Settings) pe ecranul de
pornire al dispozitivului smartphone şi
atingeţi Canon_ij_XXXX în setările Wi-Fi.
3
Atingeţi aplicaţi instalată şi
apoi urmaţi instrucţiunile de
pe ecran pentru a vă adăuga
imprimanta.
este adăugată cu
• Imprimanta
cea mai adecvată metodă de
Notă
Dacă un mesaj cu textul „No printer has been added.
Perform printer setup?” nu apare imediat după
pornirea aplicaţiei, urmaţi procedura din
şi apoi
reveniţi la operaţiile dispozitivului smartphone.
Notă
Dacă Canon_ij_XXXX nu apare, urmaţi procedura din
şi apoi căutaţi Canon_ij_XXXX din nou.
4
Atingeţi aplicaţi instalată şi
apoi urmaţi instrucţiunile de
pe ecran pentru a vă adăuga
imprimanta.
ROMÂNĂ
conectare pentru mediul pe
care îl folosiţi.
este adăugată cu
• Imprimanta
cea mai adecvată metodă de
conectare pentru mediul pe
care îl folosiţi.
După ce aţi adăugat imprimanta, puteţi imprima de pe dispozitivul smartphone. Pentru a imprima fotografii,
consultaţi „Încărcarea hârtiei foto” la pagina 8.
3
Ţineţi apăsat butonul Conectare wireless
(Wireless connect) timp de aproximativ
3 secunde.
4
Atunci când pe ecranul imprimantei apare
Urmaţi instrucţiunile de la PC sau de la
smartphone etc., treceţi la .
7
Încărcarea hârtiei foto
Hârtia foto poate fi încărcată numai în tava din spate.
1
Deschideţi suportul pentru hârtie şi extensia
suportului pentru hârtie.
4
Închideţi capacul fantei de alimentare.
5
Când apare următorul ecran, apăsaţi butonul
OK.
6
Selectaţi dimensiunea şi tipul hârtiei, apoi
apăsaţi butonul OK.
7
Trageţi afară tava de ieşire a hârtiei şi suportul
de ieşire a hârtiei.
b
a
2
Deschideţi capacul fantei de alimentare şi
glisaţi ghidajul pentru hârtie din partea dreaptă
complet la dreapta.
b
a
3
Încărcaţi mai multe coli de hârtie foto cu faţa
de imprimare orientată în sus şi glisaţi ghidajul
pentru hârtie lateral spre marginea stivei de
hârtie.
a
a
b
b
Imprimarea unei Disc Label cu ajutorul tăvii multifuncţionale
Puteţi imprima o etichetă pe un disc imprimabil cu ajutorul tăvii multifuncţionale.
Pentru detalii, deschideţi Manual online şi faceţi clic pe Operaţii de bază>Imprimarea unei etichete de disc de la
computer.
••
8
Notă
Tava multifuncţională este ataşată la suprafaţa inferioară a casetei. „1. Conţinutul cutiei” la pagina 1
Consultaţi coperta din spate a acestui manual pentru detalii referitoare la modul în care puteţi deschide Manual online.
Настройване на принтера
Онлайн настройка
3. Включване на принтера
1
1. Съдържание на комплекта
•
•
•
Захранващ кабел
Свържете захранващия кабел.
Отзад
Многофункционална тава
(прикрепена към долната страна
на касетата.)
Издърпайте
навън касетата.
Резервоари за мастило за
настройка
Важно
На този етап не свързвайте никакви други кабели.
2
Натиснете бутона Включване (ON).
•
•
•
Инсталационен компактдиск
Важно
Ако се покаже следният екран, натиснете бутона
Включване (ON), за да изключите захранването,
и повторете процедурата от стъпка 2 в "2. Отстраняване
на опаковъчните материали".
Многофункционална
тава
Информация за безопасността
и важна информация
Ръководство за начално
запознаване (това ръководство)
2. Отстраняване на
опаковъчните материали
1
2
3
БЪЛГАРСКИ
Обърнете я
обратно.
Когато се покаже следният екран,
използвайте бутоните [ и ], за да изберете
език, след което натиснете бутона OK.
Отстранете и изхвърлете опаковъчните
материали от принтера.
• Проверете дали сте отстранили всички оранжеви лепенки.
Отворете горния капак и отстранете
оранжевата лепенка отвътре.
a
b
3
Затворете горния капак.
1
Настройване на принтера
4. Поставяне на
резервоарите за мастило
1
Отворете горния капак.
Внимание
Не докосвайте носача на печатащата глава, докато не спре
да се движи.
2
b
6
7
Затворете горния капак.
8
Когато се покаже екранът по-долу,
натиснете бутона OK.
за
• Принтерът ще започне да се инициализира.
Бавно отстранете оранжевата капачка.
•
Важно
Не стискайте резервоара за мастило,
докато Y-образният вентилационен
отвор е запушен.
Не докосвайте зоните, показани в
червено.
5. Зареждане на хартия
1
Поставете резервоарите за мастило.
Когато се покаже следният екран,
използвайте бутоните [ и ], за да изберете
Да (Yes), след което натиснете бутона OK.
съгласувате цвета на резервоара за мастило с етикета
• наКатопечатащата
глава, поставете резервоара за мастило в
печатащата глава и натиснете надолу, докато щракне.
• Показва се следният екран.
2
.
Повторете стъпки от 2 до 5, за да поставите
всички резервоари за мастило.
дали на екрана се показва знакът
• Проверете
всеки цвят.
• Проверете дали не е останала лепенка.
•
4
Проверете дали на екрана се показва знакът
Важно
Ако знакът
не се показва на екрана, въпреки че сте
поставили резервоара за мастило, цветът на резервоара
за мастило може да е грешен или може да сте поставили
резервоар за мастило с различен номер на модел, който
не се поддържа от този принтер. Поставете резервоар за
мастило за правилния цвят или използвайте предоставения
резервоар за мастило за настройка.
Отстранете лепенката и фолиото от
резервоарите за мастило.
a
3
5
2
Извадете касетата от принтера и свалете
капака на касетата.
6
Издърпайте навън изходната тава за хартия,
докато спре.
Важно
Ако не издърпате навън изходната тава за хартия, ще
възникне грешка при стартиране на печатането.
a
b
3
Капак на касетата
Раздалечете водачите за хартия.
десния водач за хартия до десния
• Плъзнете
край. Подравнете предния водач за хартия с
маркировката LTR или A4.
Проверете!
Отстранете и изхвърлете оранжевия предпазен материал.
Заредете хартия.
2 или повече листа обикновена хартия с
• Заредете
размер LTR или A4 със страната за печат надолу.
БЪЛГАРСКИ
4
7
Издърпайте навън изходната подложка за хартия.
8
Натиснете бутона OK.
9
Проверете дали Подготовка за връзка
(Prepare for connection) се показва на екрана
на принтера и след това натиснете бутона OK.
хартията до предния водач за хартия и подравнете
• Поставете
десния водач за хартия спрямо ширината на хартията.
a
5
b
Закрепете капака на касетата и поставете на
място касетата.
закрепване на капака на касетата към касетата
• При
нагласете капака на касетата към формата на предната
страна на касетата.
a
b
3
Настройване на принтера
Какво устройство свързвате?
Изберете устройство и следвайте инструкциите в съответния раздел.
Компютър
Компютър
и смартфон
Смартфон
Без устройство
6-b
стр. 6
6-a
Натиснете бутона
Стоп (Stop) и след
това изберете Без
свързване (Do not
connect) > Да (Yes)
в този ред.
Свързване с компютър
Ако използвате няколко компютъра, извършете тези стъпки на всеки от тях.
Има два метода – " Онлайн настройка" и " Използване на предоставения
инсталационен компактдиск (само за Windows)".
Онлайн настройка
4
1
Влезте в уебсайта Canon от компютър.
2
3
Изберете
4
Щракнете върху Старт.
5
Щракнете върху Ако вече сте
подготвили принтера, отидете на
Свързване.
Забележка
Следните стъпки са за потребители на Windows
(с изключение на Windows 10 in S mode) и macOS.
За други операционни системи продължете
настройката, като вместо това следвате
инструкциите на екрана.
Настройка.
Въведете името на модела на принтера
и щракнете върху Старт.
6
Щракнете върху Изтегли.
7
8
Стартирайте изтегления файл.
за настройка се изтегля на
• Файлът
компютъра.
Преминете към стъпка 9 на стр. 5.
Използване на предоставения инсталационен компактдиск (само за Windows)
Пъхнете инсталационния
компактдиск в компютъра.
2
Следвайте инструкциите за вашата
версия на Windows.
Windows 7
a Щракнете върху Изпълни Msetup4.exe
(Run Msetup4.exe).
се покаже екранът Автоматично
• Когато
изпълнение (AutoPlay), щракнете
Windows 10/Windows 8.1
върху Изпълни Msetup4.exe
(Run Msetup4.exe).
a Щракнете върху следното съобщение, когато
се покаже вдясно на компютърния екран.
Забележка
Ако съобщението не се покаже (или вече не се
вижда), щракнете върху иконата Файлов
мениджър (File Explorer) в лентата на задачите.
Щракнете върху Този компютър (This PC) вляво на
прозореца. Щракнете двукратно върху иконата на
компактдиска , която се показва отдясно. Когато се
покаже съдържанието на компактдиска, щракнете
двукратно върху Msetup4.exe. Преминете към c.
Забележка
Ако екранът Автоматично изпълнение
(AutoPlay) не се покаже, в меню Старт (Start)
щракнете върху Компютър (Computer).
Вдясно на прозореца щракнете двукратно върху
иконата на компактдиска . Когато се покаже
съдържанието на компактдиска, щракнете
двукратно върху Msetup4.exe.
b Щракнете
върху Изпълни
Msetup4.exe
(Run Msetup4.exe).
c Ако се покаже диалоговият прозорец
Управление на потребителски акаунти (User
Account Control), щракнете върху Да (Yes).
9
Щракнете върху Стартиране на
настройка (Start Setup).
10 Следвайте инструкциите на екрана.
операции може да отнемат известно
• Тези
време.
b Ако се покаже диалоговият прозорец
Управление на потребителски акаунти
(User Account Control), щракнете върху
Продължи (Continue).
3
БЪЛГАРСКИ
1
Преминете към стъпка 9 по-долу.
11 Когато се покаже следният екран,
щракнете върху Изход (Exit).
Сега принтерът вече е свързан с компютъра.
За да свържете също и смартфон, вижте "6-b.
Свързване със смартфон" на стр. 6.
5
Настройване на принтера
6-b
Свързване със смартфон
Ако използвате няколко смартфона, извършете тези стъпки на всеки от тях.
Подгответе следното преди стартиране.
a Включете настройката Wi-Fi на смартфона.
b Свържете смартфона с безжичния рутер (ако имате безжичен рутер).
Вижте ръководствата на смартфона и безжичния рутер за повече подробности.
1
Инсталирайте приложението "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" на смартфона.
2
Проверете екрана на принтера и преминете към всяка стъпка.
показания отдясно QR код, за да отидете в уебсайта на Canon и да
• Сканирайте
изтеглите приложението.
Ако се показва следният екран
• Ако се показва
• Ако не се показва
•
•
3
или
или
Ако се показва следният екран,
,
,
Готов за свързване
За подробн. отн. как да продъл. се обърн.
към "Ръков. за нач. зап."
Забележка
Екранът на принтера се изключва, когато принтерът е в покой в продължение на 10 минути. Натиснете произволен
бутон (с изключение на Включване (ON)) на операционния панел, за да включите екрана.
Ако се показва
, принтерът не може да осъществява комуникация чрез Wi-Fi връзка. За подробности вижте
"Често задавани въпроси" в "http://ij.start.canon".
Отворете инсталираното приложение.
4
Следвайте инструкциите на екрана,
за да добавите принтера.
След като добавите принтера, можете да
печатате от смартфона. За да отпечатвате
снимки, вижте "Зареждане на фотохартия"
на стр. 8.
6
Процедурите се различават за iOS и Android. Следвайте инструкциите за вашата операционна система.
3
Докоснете Настройки (Settings)
на началния екран на смартфона
и докоснете Canon_ij_XXXX
в настройките за Wi-Fi.
3
Докоснете инсталираното
приложение и следвайте
инструкциите на екрана, за
да добавите принтера.
се добавя с
• Принтерът
най-подходящия метод на
свързване според средата,
която използвате.
Забележка
Ако не се покаже съобщение "No printer has
been added. Perform printer setup?" веднага
след стартиране на приложението, следвайте
процедурата в
и след това се върнете към
операциите със смартфона.
Забележка
Ако Canon_ij_XXXX не се покаже, следвайте
процедурата в
и след това потърсете
Canon_ij_XXXX отново.
Докоснете инсталираното
приложение и следвайте
инструкциите на екрана, за
да добавите принтера.
БЪЛГАРСКИ
4
се добавя с
• Принтерът
най-подходящия метод на
свързване според средата,
която използвате.
След като добавите принтера, можете да печатате от смартфона. За да отпечатвате снимки, вижте
"Зареждане на фотохартия" на стр. 8.
3
Натиснете и задръжте бутона
Безжично свързване (Wireless
connect) за около 3 секунди.
4
Когато на екрана на принтера се
покаже Изпълнете инструкциите на
компютъра или смартфона и т.н.,
преминете към .
7
Зареждане на фотохартия
Фотохартия може да се зарежда само в задната тава.
1
Отворете подложката за хартия
и удължението на подложката за хартия.
4
Затворете капака на гнездото за подаване.
5
Когато се покаже екранът по-долу, натиснете
бутона OK.
6
Изберете размера и типа на хартията
и натиснете бутона OK.
7
Издърпайте навън изходната тава за хартия
и изходната подложка за хартия.
b
a
2
Отворете капака на гнездото за подаване
и плъзнете десния водач за хартия докрай
надясно.
b
a
3
Заредете няколко листа фотохартия със
страната за печат нагоре и плъзнете
страничния водач за хартия до ръба на
топчето хартия.
a
a
b
b
Отпечатване на етикет на диск с помощта на многофункционалната тава
Можете да отпечатвате етикет на диск за печат с помощта на многофункционалната тава.
За подробности отворете Онлайн ръководство и щракнете върху Основни операции>Печатане на етикет на диск
от компютър.
••
8
Забележка
Многофункционалната тава е прикрепена към долната страна на касетата. "1. Съдържание на комплекта" на стр. 1
Вижте задната корица на ръководството за това как да отворите Онлайн ръководство.
Nameščanje tiskalnika
Spletna nastavitev
3. Vklop tiskalnika
1
1. Vsebina kompleta
•
•
napajalni kabel
Zadaj
večnamenski pladenj
(pritrjen na spodnjo stran kasete.)
Pomembno
Zaenkrat ne priključite nobenega drugega kabla.
Izvlecite kaseto.
•
Priključite napajalni kabel.
2
črnilni vložki za namestitev
Pritisnite gumb VKLOP (ON).
Obrnite jo okrog.
•
•
namestitveni CD
Pomembno
Če se prikaže naslednji zaslon, pritisnite gumb VKLOP (ON),
da se tiskalnik izklopi, nato ponovite postopek iz 2. koraka v
razdelku »2. Odstranjevanje zaščitnih materialov«.
večnamenski
pladenj
Informacije o varnosti
in pomembne informacije
Navodila za postavitev in začetek
uporabe (ta priročnik)
2. Odstranjevanje zaščitnih
materialov
1
2
Odstranite in zavrzite zaščitne materiale
s tiskalnika.
3
Ko se prikaže naslednji zaslon, z gumboma
[ in ] izberite jezik ter pritisnite gumb OK.
SLOVENŠČINA
•
• Odstranite oranžni trak.
Odprite zgornji pokrov in znotraj odstranite
oranžni trak.
a
b
3
Zaprite zgornji pokrov.
1
Nameščanje tiskalnika
4. Nameščanje črnilnih
vložkov
1
5
Odprite zgornji pokrov.
Odstranite trak in prevleko na črnilnih vložkih.
a
b
7
Zaprite zgornji pokrov.
8
Ko se prikaže naslednji zaslon, pritisnite
gumb OK.
• Prepričajte se, da ste odstranili celoten trak.
•
Pomembno
Ne stiskajte črnilnega vložka, ko je luknja
za zrak v obliki črke Y zamašena.
5. Nalaganje papirja
Ne dotikajte se območij, obarvanih z
rdečo.
1
Ko se prikaže naslednji zaslon, z gumboma
[ in ] izberite možnost Da (Yes) ter pritisnite
gumb OK.
Namestite črnilne vložke.
ustrezno barvo črnilnega vložka glede na
• Uporabite
nalepko na tiskalni glavi in črnilni vložek vstavite v
tiskalno glavo, nato ga pritisnite, da se zaskoči.
2
• Tiskalnik se bo začel pripravljati za delovanje.
Počasi odstranite oranžni pokrovček.
•
4
Ponovite korake od 2 do 5, da namestite vse
črnilne vložke.
ali se na zaslonu za vsako posamezno barvo
• Preverite,
prikaže oznaka .
Pozor
Ne dotikajte se nosilca tiskalne glave, dokler se ne ustavi.
3
.
Pomembno
Če oznaka
ni prikazana na zaslonu, čeprav ste namestili
črnilni vložek, je barva črnilnega vložka morda napačna ali pa
ste namestili črnilni vložek, ki ima npr. drugo številko modela
in ga ta tiskalnik ne podpira. Uporabite črnilni vložek pravilne
barve ali za nastavitev uporabite priloženi črnilni vložek.
6
2
Preverite, ali se na zaslonu prikaže oznaka
• Prikaže se ta zaslon.
2
Odstranite kaseto iz tiskalnika in odstranite
pokrov kasete.
6
Do konca izvlecite izhodni pladenj za papir.
Pomembno
Če ne izvlečete izhodnega pladnja za papir, bo pri začetku
tiskanja prišlo do napake.
a
b
3
Pokrov kasete
Razprite vodili za papir.
desno vodilo za papir ob desni rob. Sprednje
• Potisnite
vodilo za papir poravnajte z oznako LTR ali A4.
Preverite!
Odstranite in zavrzite ves oranžni zaščitni material.
Vstavite papir.
2 ali več listov navadnega papirja velikosti LTR
• Vstavite
ali A4 s stranjo za tiskanje obrnjeno navzdol.
potisnite do konca ob sprednje vodilo za papir,
• Papir
nato pa desno vodilo za papir poravnajte s širino
papirja.
a
5
Izvlecite oporo izhodnega papirja.
8
Pritisnite gumb OK.
9
Preverite, ali se na zaslonu tiskalnika prikaže
sporočilo Priprave za povezavo (Prepare for
connection), nato pa pritisnite gumb OK.
b
Pritrdite pokrov kasete in zamenjajte kaseto.
pokrov kasete pritrjujete na kaseto, ustrezno
• Konamestite
pokrov kasete na sprednji del kasete.
a
7
SLOVENŠČINA
4
b
3
Nameščanje tiskalnika
Katero napravo želite povezati?
Izberite napravo in upoštevajte navodila v ustreznem razdelku.
Računalnik
Računalnik in
pametni telefon
Pametni
telefon
Brez naprave
6-b
stran 6
6-a
Pritisnite gumb Zaustavi
(Stop) in v tem vrstnem
redu izberite Ne vzpost.
povezave (Do not
connect) > Da (Yes).
Vzpostavljanje povezave z računalnikom
Če uporabljate več računalnikov, te korake izvedite za vsakega od njih. Na voljo sta
dva načina: » Spletna nastavitev« in » Uporaba priloženega namestitvenega CD-ja
(samo za Windows)«.
Spletna nastavitev
1
4
V računalniku odprite spletno mesto
Canon.
2
3
Izberite
4
Kliknite Začni.
5
Opomba
Naslednji koraki so za uporabnike sistemov Windows
(vendar ne za Windows 10 in S mode) in macOS. Pri
drugih operacijskih sistemih nastavitev izvedite v
skladu z navodili na zaslonu.
Nastavitev.
Vnesite ime modela tiskalnika in kliknite
Pojdi.
Kliknite Če ste že pripravili tiskalnik,
pojdite na možnost Poveži.
6
Kliknite Prenesi.
7
8
Zaženite preneseno datoteko.
datoteka se prenese v
• Namestitvena
računalnik.
Nadaljujte s korakom 9, stran 5.
Uporaba priloženega namestitvenega CD-ja (samo za Windows)
1
Vstavite namestitveni CD
v računalnik.
2
Upoštevajte navodila za svojo različico
sistema Windows.
Windows 7
a Kliknite Zaženi Msetup4.exe
(Run Msetup4.exe).
se prikaže zaslon Samodejno
• Kopredvajanje
(AutoPlay), kliknite Zaženi
Windows 10/Windows 8.1
Msetup4.exe (Run Msetup4.exe).
a Ko se na desni strani zaslona računalnika
prikaže naslednje sporočilo, ga kliknite.
Opomba
Če se sporočilo ne prikaže (ali ni več vidno), kliknite
ikono
Raziskovalec (File Explorer) v orodni
vrstici. Na levi strani okna kliknite Ta računalnik
(This PC). Dvokliknite ikono CD-ja , ki je
prikazana na desni strani. Ko se prikaže vsebina
CD-ja, dvokliknite datoteko Msetup4.exe.
Nadaljujte s korakom c.
b Kliknite Zaženi
Msetup4.exe
(Run Msetup4.exe).
Opomba
Če se zaslon Samodejno predvajanje
(AutoPlay) ne prikaže, v začetnem meniju kliknite
Računalnik (Computer). Na desni strani okna
dvokliknite ikono CD-ja . Ko se prikaže vsebina
CD-ja, dvokliknite datoteko Msetup4.exe.
b Če se prikaže pogovorno okno Nadzor
uporabniškega računa (User Account
Control), kliknite Nadaljuj (Continue).
3
Nadaljujte s korakom 9 spodaj.
9
Kliknite Začni nastavitev (Start Setup).
SLOVENŠČINA
c Če se prikaže pogovorno okno Nadzor
uporabniškega računa (User Account
Control), kliknite Da (Yes).
11 Ko se prikaže naslednji zaslon, kliknite
Izhod (Exit).
10 Sledite navodilom na zaslonu.
• Ti postopki lahko trajajo nekaj časa.
Tiskalnik je zdaj povezan z računalnikom. Če
želite povezati tudi pametni telefon, glejte
»6-b. Povezovanje s pametnim telefonom«
na strani 6.
5
Nameščanje tiskalnika
6-b
Povezovanje s pametnim telefonom
Če uporabljate več pametnih telefonov, te korake izvedite za vsakega od njih.
Pred začetkom pripravite naslednje.
a V svojem pametnem telefonu omogočite nastavitev Wi-Fi.
b Pametni telefon povežite z brezžičnim usmerjevalnikom (če uporabljate brezžični usmerjevalnik).
Za več podrobnosti glejte priročnike pametnega telefona in brezžičnega usmerjevalnika.
1
V svojem pametnem telefonu namestite aplikacijo »Canon PRINT Inkjet/SELPHY«.
2
Spremljajte zaslon tiskalnika in se pomaknite na posamezne korake.
preberite kodo QR na desni in dostopite do spletnega mesta Canon,
• Optično
nato prenesite aplikacijo.
Če je prikazan ta zaslon
• Če je prikazana možnost
• Če možnost ali
•
•
3
Če je prikazan ta zaslon
ali
ni prikazana
Tisk. je pripr. za povez.
Za nadaljevan. glejte »Navodila za
postavitev in začetek uporabe«
Opomba
Zaslon tiskalnika se izklopi, ko tiskalnik miruje 10 minut. Za prikaz zaslona pritisnite gumb (razen gumba VKLOP (ON))
na nadzorni plošči.
Če se prikaže
, tiskalnik ne more komunicirati prek povezave Wi-Fi. Za podrobnosti glejte razdelek »Pogosto zastavljena
vprašanja« na spletnem mestu »http://ij.start.canon«.
Odprite nameščeno aplikacijo.
4
Upoštevajte navodila na zaslonu,
da dodate tiskalnik.
Ko dodate tiskalnik, lahko tiskate iz pametnega
telefona. Za tiskanje fotografij glejte »Nalaganje
fotografskega papirja« na strani 8.
6
Postopki se razlikujejo za sistema iOS in Android. Upoštevajte navodila za svojo različico operacijskega sistema.
3
Na začetnem zaslonu pametnega telefona
tapnite Nastavitve (Settings), nato pa
tapnite Canon_ij_XXXX v nastavitvah Wi-Fi.
3
Tapnite nameščeno aplikacijo,
nato upoštevajte navodila na
zaslonu, da dodate tiskalnik.
se doda z
• Tiskalnik
najustreznejšim načinom
povezave glede na okolje, ki ga
uporabljate.
Opomba
Če se po zagonu aplikacije ne prikaže sporočilo »No
printer has been added. Perform printer setup?«,
upoštevajte postopek v razdelku , nato pa se vrnite
na postopke pametnega telefona.
Opomba
Če se možnost Canon_ij_XXXX ne prikaže,
upoštevajte postopek v razdelku
in nato znova
poiščite Canon_ij_XXXX.
4
Tapnite nameščeno aplikacijo,
nato upoštevajte navodila na
zaslonu, da dodate tiskalnik.
se doda z
• Tiskalnik
najustreznejšim načinom
Ko dodate tiskalnik, lahko tiskate iz pametnega telefona. Za tiskanje fotografij glejte »Nalaganje fotografskega
papirja« na strani 8.
3
Pritisnite in zadržite gumb Brezžična
povezava (Wireless connect) za približno
3 sekunde.
4
SLOVENŠČINA
povezave glede na okolje,
ki ga uporabljate.
Ko se na zaslonu tiskalnika prikaže
Upoštevajte navodila v računalniku
ali pametnem telefonu itd., pojdite
v razdelek .
7
Nalaganje fotografskega papirja
Fotografski papir lahko naložite samo v zadnji pladenj.
1
Odprite oporo za papir in podaljšek opore
za papir.
4
Zaprite pokrov podajalne reže.
5
Ko se prikaže naslednji zaslon, pritisnite gumb
OK.
6
Izberite velikost in vrsto papirja, nato pritisnite
gumb OK.
7
Izvlecite izhodni pladenj za papir in oporo
izhodnega papirja.
b
a
2
Odprite pokrov podajalne reže in desno vodilo
za papir potisnite do konca v desno.
b
a
3
Naložite več listov fotografskega papirja s
stranjo za tiskanje obrnjeno navzgor, nato pa
stransko vodilo za papir potisnite ob rob svežnja
papirja.
a
b
a
b
Tiskanje nalepke za CD z večnamenskim pladnjem
Z večnamenskim pladnjem lahko natisnete nalepko na CD, na katerega je mogoče tiskati.
Za podrobnosti odprite Spletni priročnik in kliknite Osnovno delovanje>Tiskanje oznake diska iz računalnika.
••
8
Opomba
Večnamenski pladenj je pritrjen na spodnjo stran kasete. »1. Vsebina kompleta« na strani 1
Navodila o tem, kako odprete Spletni priročnik, preberite na zadnji strani tega priročnika.
Postavljanje pisača
Postavljanje na mreži
3. Uključivanje pisača
1
1. Sadržaj kutije
•
•
kabel za napajanje
Zadnja stranica
Višenamjenska ladica
(Pričvršćena s donje strane kasete.)
Važno
Još ne spajajte niti jedan drugi kabel.
Izvucite kasetu.
•
Povežite kabel za napajanje.
2
spremnici tinte za postavljanje
Pritisnite gumb UKLJUČENO (ON).
Preokrenite je.
•
•
CD-ROM za postavu
Važno
Ako se pojavi sljedeći zaslon, pritisnite gumb UKLJUČENO
(ON) kako biste isključili napajanje, a zatim ponovite postupak
od 2. koraka u poglavlju "2. Uklanjanje materijala pakiranja".
Višenamjenska
ladica
Sigurnosne i važne informacije
Početak (ovaj priručnik)
2. Uklanjanje materijala
pakiranja
1
2
3
Kad se prikaže sljedeći zaslon, pomoću gumba
[ i ] odaberite jezik pa pritisnite gumb U redu
(OK).
Uklonite sve materijale pakiranja s pisača
i odložite ih.
• U potpunosti uklonite narančastu traku.
Otvorite gornji poklopac i iz unutrašnjosti
uklonite narančastu traku.
a
HRVATSKI
•
b
3
Zatvorite gornji poklopac.
1
Postavljanje pisača
4. Instaliranje spremnika tinte
1
5
Otvorite gornji poklopac.
Uklonite traku i foliju sa spremnika tinte.
b
3
7
Zatvorite gornji poklopac.
8
Kada se prikaže sljedeći zaslon, pritisnite
gumb U redu (OK).
• Provjerite jeste li ih u potpunosti uklonili.
•
Važno
Ne stišćite spremnik tinte s ventilacijskim
otvorom u obliku slova Y.
•
Ne dodirujte površine prikazane crvenom
bojom.
Instalirajte spremnike tinte.
5. Umetanje papira
Kad se pojavi sljedeći zaslon, upotrijebite
gumbe [ i ] kako biste odabrali Da (Yes),
a zatim pritisnite gumb U redu (OK).
na podudaranje boje spremnika tinte i
• Pazeći
naljepnice na ispisnoj glavi umetnite spremnik tinte
u ispisnu glavu, a zatim je pritisnite tako da sjedne na
mjesto.
2
• Pisač će započeti inicijalizaciju.
Polako uklonite narančastu kapicu.
1
4
Ponovite korake od 2 do 5 da instalirate
spremnike tinte.
je li za svaku boju prikazana oznaka
• Provjerite
zaslonu.
Oprez
Ne dodirujte držač ispisne glave dok se ne zaustavi.
a
.
Važno
Ako oznaka
nije prikazana na zaslonu iako ste instalirali
spremnik tinte, boja spremnika tinte možda je pogrešna ili
ste instalirali spremnik tinte drugog modela koji ovaj pisač ne
podržava. Instalirajte ili spremnik tinte s ispravnom bojom ili
koristite priloženi spremnik tinte za postavljanje.
6
2
Provjerite je li na zaslonu prikazana oznaka
• Na zaslonu će se pojaviti sljedeće.
na
2
Iz pisača izvadite kasetu, a zatim uklonite
poklopac kasete.
6
Izvlačite ladicu za izlaz papira dok se ne zaustavi.
Važno
Ako ne izvučete ladicu za izlaz papira, na početku ispisa doći
će do pogreške.
a
b
3
Poklopac kasete
Razvucite vodilice papira.
desnu vodilicu papira do desnog ruba.
• Povucite
Poravnajte prednju vodilicu papira s oznakom LTR ili A4.
Provjerite!
Uklonite i odložite kompletan narančasti zaštitni materijal.
4
Umetnite papir.
2 ili više listova običnog papira veličine LTR
• Umetnite
ili A4 sa stranom za ispis okrenutom prema dolje.
papir uz prednju vodilicu papira i poravnajte
• Postavite
desnu vodilicu papira prema širini papira.
a
Izvucite oslonac za izlaz papira.
8
Pritisnite gumb U redu (OK).
9
Provjerite je li na zaslonu pisača prikazano
Priprema za povezivanje (Prepare for
connection), a zatim pritisnite gumb U redu (OK).
HRVATSKI
5
b
7
Pričvrstite poklopac kasete i zamijenite kasetu.
pričvršćivanja poklopca kasete na kasetu, namjestite
• Prilikom
poklopac kasete prema obliku prednje strane kasete.
a
b
3
Postavljanje pisača
Koji uređaj spajate?
Odaberite uređaj, a zatim pratite upute u odgovarajućem odjeljku.
Računalo
Računalo i
pametni telefon
Pametni
telefon
Nema uređaja
6-b
stranica 6
6-a
Pritisnite gumb Zaustavi
(Stop), a zatim odaberite
Ne povezuj se (Do not
connect) > Da (Yes), tim
redom.
Povezivanje s računalom
Ako koristite više od jednog računala, izvršite ove korake na svakom od njih. Postoje
dvije metode, " Postavljanje na mreži" i " Uporaba priloženog CD-ROM-a za
postavljanje (samo za sustav Windows)".
Postavljanje na mreži
1
4
Na računalu pristupite web-mjestu Canon.
2
3
Odaberite
4
Kliknite Započni.
5
Napomena
Sljedeći koraci namijenjeni su za korisnike sustava
Windows (osim za Windows 10 in S mode) i sustava
macOS. Za druge operacijske sustave nastavite s
postavljanjem prateći upute na zaslonu.
Postavljanje.
Unesite naziv modela svog pisača i
kliknite Kreni.
Kliknite Ako ste već pripremili svoj
pisač, idite na Poveži.
6
Kliknite Preuzmi.
7
8
Pokrenite preuzetu datoteku.
za postavljanje je preuzeta na vaše
• Datoteka
računalo.
Prijeđite na korak 9 na stranici 5.
Uporaba priloženog CD-ROM-a za postavljanje (samo za sustav Windows)
1
Umetnite CD-ROM za
postavu u računalo.
2
Slijedite upute za svoju verziju sustava
Windows.
Windows 7
a Kliknite Pokreni Msetup4.exe
(Run Msetup4.exe).
se na zaslonu pojavi Automatska
• Kada
reprodukcija (AutoPlay) kliknite Pokreni
Windows 10/Windows 8.1
Msetup4.exe (Run Msetup4.exe).
a Kliknite na sljedeću poruku kada se pojavi
s desne strane zaslona računala.
Napomena
Ako se ne prikaže poruka (ili ako više nije vidljiva),
kliknite ikonu
Eksplorer za datoteke (File
Explorer) na programskoj traci. S lijeve strane
prozora kliknite Ovo računalo (This PC).
Dvokliknite ikonu CD koja je prikazana s desne
strane. Nakon što se prikaže sadržaj CD-a,
dvokliknite Msetup4.exe. Prijeđite na c.
b Kliknite Pokreni
Msetup4.exe
(Run Msetup4.exe).
Napomena
Ako se na zaslonu ne pojavi Automatska
reprodukcija (AutoPlay), u izborniku Start kliknite
Računalo (Computer). Na desnoj strani prozora
dvokliknite ikonu CD. Nakon što se prikaže
sadržaj CD-a, dvokliknite Msetup4.exe.
b Ako se pojavljuje dijaloški okvir Kontrola
korisničkog računa (User Account
Control), kliknite Nastavi (Continue).
3
Prijeđite na korak 9 u nastavku.
9
Kliknite Pokreni postavljanje
(Start Setup).
10 Slijedite upute na zaslonu.
• Ove radnje mogu potrajati.
11 Kad se pojavi sljedeći zaslon, kliknite Izlaz
(Exit).
HRVATSKI
c Ako se pojavljuje dijaloški okvir Kontrola
korisničkog računa (User Account
Control), kliknite Da (Yes).
Pisač je sada povezan s računalom. Povezivanje
s pametnim telefonom pogledajte odjeljak „6-b.
Povezivanje pametnog telefona” na stranici 6.
5
Postavljanje pisača
6-b
Povezivanje pametnog telefona
Ako koristite više od jednog pametnog telefona, izvršite ove korake na svakom od njih.
Prije početka izvršite ovdje navedene postupke.
a Omogućite postavku Wi-Fi na pametnom telefonu.
b Povežite pametni telefon s bežičnim usmjernikom (ako imate bežični usmjernik).
Za pojedinosti pogledajte priručnike svojeg pametnog telefona i bežičnog usmjernika.
1
Instalirajte aplikaciju „Canon PRINT Inkjet/SELPHY” na svoj pametni telefon.
2
Provjerite zaslon pisača, a zatim izvršite sve korake.
QR kôd prikazan s desne strane kako biste pristupili web-lokaciji Canon, a zatim
• Skenirajte
preuzmite aplikaciju.
Ako se prikaže sljedeći zaslon
• Ako se prikaže
• Ako se ne prikaže
•
•
3
ili
Ako se prikaže sljedeći zaslon
,
ili
,
Spreman za povezivanje
Detalje o tome kako nastaviti pogledajte
pod "Početak"
Napomena
Zaslon pisača se isključuje kada je pisač neaktivan 10 minuta. Pritisnite bilo koji gumb (osim gumba UKLJUČENO (ON))
na radnoj ploči kako biste uključili zaslon.
Ako se prikaže
, pisač ne može komunicirati putem Wi-Fi veze. Za više detalja, pogledajte „Najčešće postavljana
pitanja” na web-mjestu „http://ij.start.canon”.
Otvorite instaliranu aplikaciju.
4
Slijedite upute na zaslonu kako biste
dodali svoj pisač.
Nakon dodavanja pisača možete ispisivati
s pametnog telefona. Za ispisivanje
fotografija pogledajte „Umetanje fotopapira”
na stranici 8.
6
Postupci se razlikuju za iOS i Android. Slijedite upute za svoj operacijski sustav.
3
Dodirnite Postavke (Settings) na
početnom zaslonu vašeg pametnog
telefona i dodirnite Canon_ij_XXXX
u postavkama za Wi-Fi.
3
Dodirnite instaliranu
aplikaciju, a zatim pratite
upute na zaslonu kako biste
dodali pisač.
se dodaje metodom
• Pisač
povezivanja koja je
najprikladnija za okruženje koje
upotrebljavate.
Napomena
Ako se poruka s tekstom "No printer has been
added. Perform printer setup?" ne pojavi odmah
nakon pokretanja aplikacije, slijedite postupak u , a
zatim se vratite na postupak za pametni telefon.
Napomena
Ako se Canon_ij_XXXX ne pojavi, pratite postupak u
, a zatim ponovno potražite Canon_ij_XXXX.
4
Dodirnite instaliranu
aplikaciju, a zatim pratite
upute na zaslonu kako biste
dodali pisač.
se dodaje metodom
• Pisač
povezivanja koja je
najprikladnija za okruženje koje
upotrebljavate.
3
Pritisnite i zadržite gumb Bežično
povezivanje (Wireless connect) otprilike
3 sekunde.
4
Kad se na zaslonu pisača prikaže Slijedite
upute na računalu ili pametnom
telefonu, itd., prijeđite na .
HRVATSKI
Nakon dodavanja pisača možete ispisivati s pametnog telefona. Za ispisivanje fotografija pogledajte „Umetanje
fotopapira” na stranici 8.
7
Umetanje fotopapira
Fotopapir može se umetnuti samo u stražnju ladicu.
1
Otvorite oslonac za papir i produžetak oslonca
papira.
4
Zatvorite poklopac otvora za ulaganje papira.
5
Kada se prikaže sljedeći zaslon, pritisnite gumb
U redu (OK).
6
Odaberite veličinu i vrstu papira, te pritisnite
gumb U redu (OK).
7
Izvucite ladicu za izlaz papira iz oslonca za izlaz
papira.
b
a
2
Otvorite poklopac otvora za ulaganje papira i
povucite desnu vodilicu papira do kraja udesno.
b
a
3
Umetnite nekoliko listova fotopapira sa stranom
za ispis okrenutom prema gore i povucite bočnu
vodilicu papira uz rub snopa papira.
a
b
a
b
Ispisivanje naljepnice diska pomoću višenamjenske ladice
Naljepnicu na ispisivom disku možete ispisati upotrebom višenamjenske ladice.
Za pojedinosti otvorite Priručnik na mreži, a zatim kliknite Osnovne funkcije>Ispis naljepnica diska putem računala.
••
8
Napomena
Višenamjenska ladica pričvršćena je za dno kasete. „1. Sadržaj kutije” na stranici 1
Pogledajte poleđinu ovog priručnika da biste vidjeli kako otvoriti Priručnik na mreži.
RMC (Regulatory Model Code): K10492
Přečtěte si dokument Příručka online
Pobierz Podręcznik online
Çevrimiçi El Kitabı'na erişme
Pasiekite Interneto instrukcija
Accesaţi Manual online
Odprite Spletni priročnik
Prístup k dokumentu Príručka online
Hogyan érhető el az Online kézikönyv
Piekļūstiet dokumentam Tiešsaistes rokasgrāmata
Juurdepääs Veebijuhend
Достъп до Онлайн ръководство
Pristupite dokumentu Priručnik na mreži
Pomocí webového prohlížeče
Cez webový prehliadač
Z przeglądarki
Böngészőből
Tarayıcınızdan
Pārlūkprogrammā
Naudojant naršyklę
Teie brauserist
Din browser
От браузър
Prek brskalnika
iz svog preglednika
Pomocí zástupce na ploše „Příručka online Canon TS700 series (Canon TS700 series Online Manual)“
Cez odkaz „Príručka online pre Canon TS700 series (Canon TS700 series Online Manual)“ na ploche
Za pomocą skrótu na pulpicie „Podręcznik online Canon TS700 series (Canon TS700 series Online Manual)”
Az asztalon lévő „Canon TS700 series Online kézikönyv (Canon TS700 series Online Manual)” parancsikonnal
"Canon TS700 series Çevrimiçi El Kitabı (Canon TS700 series Online Manual)" masaüstü kısayolundan
Izmantojot “Canon TS700 series tiešsaistes rokasgrāmata (Canon TS700 series Online Manual)” darbvirsmas saīsni
Naudojant darbalaukio nuorodą „„Canon TS700 series“ interneto instrukcija (Canon TS700 series Online Manual)“
Töölaua otseteelt „Canoni TS700 series veebijuhend (Canon TS700 series Online Manual)”
De la comanda rapidă „Manual online Canon TS700 series (Canon TS700 series Online Manual)” de pe desktop
От прекия път на работния плот "Онлайн ръководство за Canon TS700 series (Canon TS700 series Online Manual)"
Prek bližnjice na namizju »Spletni priročnik za Canon TS700 series (Canon TS700 series Online Manual)«
Putem prečaca na radnoj površini "Canon TS700 series Priručnik na mreži (Canon TS700 series Online Manual)"
QT6-2842-V01
XXXXXXXX
© CANON INC. 2018
PRINTED IN XXXXXXXX
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement