Canon | PIXMA MG5350 | User manual | Canon PIXMA MG5350 User manual

Canon PIXMA MG5350 User manual
ITALIANO
PORT DO BRASIL
ESPAÑOL
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1
Guida Rapida
Para Começar
Guía de inicio
Ξεκινώντας
• Windows è un marchio o un marchio
registrato di Microsoft Corporation negli
Stati Uniti e/o in altri paesi.
• Windows Vista è un marchio o
un marchio registrato di Microsoft
Corporation negli Stati Uniti e/o in altri
paesi.
• Macintosh, Mac, Mac OS, AirPort e
Bonjour sono marchi di Apple Inc.,
registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
• Windows é uma marca comercial ou
registrada da Microsoft Corporation nos
EUA e/ou em outros países.
• Windows Vista é uma marca comercial
ou registrada da Microsoft Corporation
nos EUA e/ou em outros países.
• Macintosh, Mac, Mac OS, AirPort e
Bonjour são marcas comerciais da
Apple Inc., registradas nos EUA e/ou em
outros países.
• Prestare attenzione a non fare cadere oggetti all'interno della macchina. Tali oggetti potrebbero
causare malfunzionamenti.
• Il vassoio di uscita della carta (Paper Output Tray) si apre automaticamente all'avvio della stampa.
Rimuovere eventuali ostacoli davanti al vassoio.
Da leggersi preventivamente.
Da conservare per riferimento futuro.
• Não permita que objetos caiam dentro da máquina. Eles podem afetar seu funcionamento.
• Bandeja de Saída do Papel (Paper Output Tray) abre automaticamente quando a impressão
é iniciada. Mantenha a frente da bandeja livre de qualquer obstáculo.
Leia-me primeiro!
Mantenha-me à mão para consulta
futura.
Léame en primer lugar
Consérvelo a mano para utilizarlo
como referencia en el futuro.
Διαβάστε πρώτα το παρόν αρχείο!
Πρέπει να έχετε το αρχείο διαθέσιμο
για μελλοντική αναφορά σε αυτό.
• Windows es una marca comercial o una
marca comercial registrada de Microsoft
Corporation en EE. UU. y/u otros países.
• Windows Vista es una marca comercial
o una marca comercial registrada de
Microsoft Corporation en EE. UU. y/u
otros países.
• Macintosh, Mac, Mac OS, AirPort y
Bonjour son marcas registradas de
Apple Inc., registradas en EE. UU. y/u
otros países.
• Η επωνυμία Windows είναι σήμα
κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της
Microsoft Corporation στις ΗΠΑ ή/και σε
άλλες χώρες.
• Η επωνυμία Windows Vista είναι
σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της
Microsoft Corporation στις ΗΠΑ ή/και σε
άλλες χώρες.
• Οι επωνυμίες Macintosh, Mac, Mac OS,
AirPort και Bonjour είναι εμπορικά
σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις
ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
• Evite que caigan objetos dentro del equipo. Podrían provocar fallos en el funcionamiento.
• La bandeja de salida del papel (Paper Output Tray) se abre automáticamente al comenzar
la impresión. Mantenga la parte frontal de la bandeja libre de obstáculos.
• Μην αφήνετε να πέσουν αντικείμενα στο εσωτερικό του μηχανήματος. Ενδέχεται να προκαλέσουν
δυσλειτουργία.
• Η θήκη εξόδου χαρτιού (Paper Output Tray) ανοίγει αυτόματα καθώς αρχίζει η εκτύπωση. Φροντίστε
να μην υπάρχουν εμπόδια στο περιβάλλον μπροστά από τη θήκη.
1
1 Aprire il vassoio di uscita della
carta (Paper Output Tray).
1 Abra a Bandeja de Saída do Papel
(Paper Output Tray).
1 Abra la bandeja de salida del papel
(Paper Output Tray).
1 Ανοίξτε τη θήκη εξόδου χαρτιού
(Paper Output Tray).
Modello numero: K10368 (MG5350)
Número do modelo: K10368 (MG5350)
Número de modelo: K10368 (MG5350)
Κωδικός μοντέλου: K10368 (MG5350)
2
1
Per effettuare l'impostazione, posizionare la macchina in
prossimità del punto di accesso (rete LAN wireless) e al computer.
Para configurar, coloque a máquina próxima ao ponto de acesso
(LAN sem fio) e ao computador.
Para llevar a cabo la instalación, coloque el equipo cerca del
punto de acceso (LAN inalámbrica) y del ordenador.
Για να εκτελέσετε τη ρύθμιση, τοποθετήστε το μηχάνημα κοντά
στο σημείο πρόσβασης (ασύρματο LAN) και στον υπολογιστή.
2
3
2 Sollevare l'unità di scansione / il coperchio (Scanning Unit / Cover), quindi rimuovere il nastro
arancione (orange tape) e il materiale di protezione (protective material).
Il coperchio dei documenti (Document Cover) deve essere chiuso per sollevare l'unità di scansione / il coperchio (Scanning Unit / Cover)!
2 Levante a Unidade de Digitalização / Tampa (Scanning Unit / Cover), em seguida retire a fita laranja
(orange tape) e o material de proteção (protective material).
A Tampa de Documentos (Document Cover) deve ser fechada para levantar a Unidade de Digitalização / Tampa (Scanning Unit / Cover)!
Elementi
in c l u s i
Itens incluídos
Elementos
suministrados
Controllare gli elementi inclusi.
Verifique os itens incluídos.
Compruebe que se le han suministrado los siguientes elementos.
Ελέγξτε τα στοιχεία που περιλαμβάνονται.
Cavo di alimentazione
Cabo de alimentação
Cable de alimentación
Καλώδιο τροφοδοσίας
Serbatoi d'inchiostro (Ink tanks)
Cartuchos de tinta (Ink tanks)
Depósitos de tinta (Ink tanks)
Δοχεία μελάνης (Ink tanks)
(BK/M/C/PGBK/Y)
2 Levante la cubierta/unidad de escaneado (Scanning Unit / Cover) y, a continuación, retire la cinta
Περιλαμβανόμενα
στοιχεία
Adattatore per dischi da 8 cm (3,15
pollici) (3.15 inches (8 cm) disc adapter)
Adaptador para disco de 8 cm (3,15
pol.) (3.15 inches (8 cm) disc adapter)
Adaptador de disco de 8 cm (3,15
pulg.) (3.15 inches (8 cm) disc adapter)
προσαρμογέας δίσκου 8 εκ. (3,15 ιν.)
(3.15 inches (8 cm) disc adapter)
naranja (orange tape) y el material de protección (protective material).
La cubierta de documentos (Document Cover) debe estar cerrada para levantar la cubierta/unidad de escaneado (Scanning Unit / Cover).
2 Ανασηκώστε τη μονάδα σάρωσης / κάλυμμα (Scanning Unit / Cover) και, στη συνέχεια, αφαιρέστε την
πορτοκαλί ταινία (orange tape) και το προστατευτικό υλικό (protective material).
Το κάλυμμα εγγράφων (Document Cover) πρέπει να είναι κλειστό για να ανασηκώσετε τη μονάδα σάρωσης / κάλυμμα (Scanning Unit / Cover)!
3
3 Chiudere l'unità di scansione / il
coperchio (Scanning Unit / Cover).
3 Feche a Unidade de Digitalização /
Tampa (Scanning Unit / Cover).
3 Cierre la cubierta/unidad de
Vassoio disco (Disc tray)
Bandeja do disco (Disc tray)
Bandeja de disco (Disc tray)
Θήκη δίσκου (Disc tray)
escaneado (Scanning Unit / Cover).
3 Κλείστε τη μονάδα σάρωσης /
κάλυμμα (Scanning Unit / Cover).
4
4 Collegare il cavo di alimentazione.
Non collegare ancora il cavo USB.
CD-ROM di installazione
(Setup CD-ROM)
CD-ROM de instalação
(Setup CD-ROM)
CD-ROM de instalación
(Setup CD-ROM)
CD-ROM εγκατάστασης
(Setup CD-ROM)
Connessione di rete:
approntare i dispositivi di rete
quali un router o un punto
di accesso, in base alle
necessità.
Connessione USB:
è necessario un cavo USB
(non fornito).
Manuali e altri documenti
Manuais e outros documentos
Manuales y otros documentos
Εγχειρίδια και άλλα έγγραφα
Conexão de rede: Prepara
dispositivos de rede como
roteador ou um ponto de
acesso se for necessário.
Conexão USB: Um cabo
USB (não incluído) é
necessário.
4 Conecte o cabo de alimentação.
Carta Fotografica Opaca (Matte Photo Paper) MP-101
(per l'Allineamento testina di stampa automatico)
Matte Photo Paper MP-101 (para Alinhamento
da Cabeça de Impressão automático)
Papel Fotográfico Mate (Matte Photo Paper) MP-101 (para
la Alineación de los cabezales de impresión automática)
Matte Photo Paper MP-101 (για αυτόματη εκτέλεση
της λειτουργίας Ευθυγράμμιση κεφαλής εκτύπωσης)
Conexión de red: prepare
los dispositivos de red,
como el router o el punto de
acceso, según convenga.
Conexión USB:
es necesario un cable USB
(no suministrado).
Σύνδεση σε δίκτυο:
Προετοιμάστε τις συσκευές
δικτύου, όπως ένας
δρομολογητής ή κάποιο
σημείο πρόσβασης, όπως
απαιτείται.
Σύνδεση USB: Απαιτείται
καλώδιο USB (δεν
περιλαμβάνεται στη
συσκευασία).
Não conecte o cabo USB ainda.
4 Conecte el cable de alimentación.
No conecte aún el cable USB.
4 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Μη συνδέετε ακόμα το καλώδιο USB.
5
5 Regolare l'angolazione del display
LCD, quindi premere il pulsante
ON.
1
5 Adjuste o ângulo do LCD, em
Preparazione
Preparação
Preparativos
seguida, pressione o botão
ATIVADO (ON).
Προετοιμασία
5 Ajuste el ángulo de la pantalla LCD
Rimuovere i fogli di protezione e il nastro (tape).
Retire as folhas de proteção e a fita (tape).
Retire las hojas y la cinta (tape) protectoras.
Αφαιρέστε τα προστατευτικά φύλλα και την ταινία (tape).
QT5-4145-V01
XXXXXXXX
2
y, a continuación, pulse el botón
ACTIVADO (ON).
5 Προσαρμόστε τη γωνία της οθόνης
3
©CANON INC.2011
PRINTED IN XXXXXXXX
LCD και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ON.
6
6 Selezionare la lingua, quindi
1
premere il pulsante OK.
3
Per modificare l'impostazione della
lingua, premere il pulsante Indietro
(Back).
2
1
2
6 Selecione seu idioma, e em
seguida pressione o botão OK.
Para alterar as configurações de
idioma, pressione o botão Voltar
(Back).
(A)
6 Seleccione su idioma y,
3
(B)
a continuación, pulse OK.
Para cambiar el ajuste de idioma, pulse
el botón Atrás (Back).
3 Ruotare e rimuovere il cappuccio arancione.
6 Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε
Pulsante Indietro (Back)
Botão Voltar (Back)
Botón Atrás (Back)
Κουμπί Πίσω (Back)
7
(A) Non premere sui lati se l'incavo a forma di L è bloccato.
(B) Non toccare.
και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK.
3 Gire e retire a tampa laranja de proteção.
Για να αλλάξετε τη ρύθμιση γλώσσας,
πατήστε το κουμπί Πίσω (Back).
(A) Não pressione as laterais quando o encaixe em forma de L estiver bloqueado.
(B) Não toque!
3 Gire y retire la tapa naranja.
1
(A) No presione los laterales si la ranura en forma de L está bloqueada.
(B) ¡No tocar!
7 Quando viene visualizzata la
3 Περιστρέψτε και αφαιρέστε το πορτοκαλί κάλυμμα.
schermata 1, premere il pulsante
OK.
7 Quando a tela 1 é exibida,
pressione o botão OK.
(A) Μην πιέζετε τα άκρα όταν υπάρχει εμπλοκή στην εσοχή σε σχήμα L.
(B) Μην αγγίζετε!
4
7 Cuando aparezca la pantalla 1,
pulse el botón OK.
2
2
7 Όταν εμφανιστεί η οθόνη στο
1
βήμα 1, πατήστε το κουμπί OK.
3
4 Inserire e spingere verso il basso il serbatoio d'inchiostro (ink tank) nel corrispondente slot del colore.
Verificare che l'indicatore luminoso dell'inchiostro (ink lamp) sia acceso, quindi installare il successivo serbatoio d'inchiostro (ink tank).
4 Insira e empurre para baixo o cartucho de tinta (ink tank) no slot da cor correspondente.
Verifique se o indicador luminoso de tinta (ink lamp) está aceso, em seguida, instale o próximo cartucho de tinta (ink tank).
4 Introduzca y empuje hacia abajo el depósito de tinta (ink tank) en la ranura del color correspondiente.
Compruebe que la lámpara de tinta (ink lamp) está encendida y coloque el siguiente depósito de tinta (ink tank).
4 Τοποθετήστε και πιέστε προς τα κάτω το δοχείο μελάνης (ink tank) στην υποδοχή αντίστοιχου χρώματος.
Βεβαιωθείτε ότι είναι αναμμένη η λυχνία μελάνης (ink lamp) και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το επόμενο δοχείο μελάνης (ink tank).
5
5 Verificare che tutte le spie siano
accese.
2
5 Verifique se todos os indicadores
luminosos estão acesos.
5 Compruebe que todas las
lámparas están encendidas.
5 Βεβαιωθείτε ότι όλες οι λυχνίες
είναι αναμμένες.
1
6
6 Chiudere l'unità di scansione / il
coperchio (Scanning Unit / Cover).
Installare i serbatoi d'inchiostro (ink tanks) in
questa posizione.
Attendere circa 4 minuti, finché la
schermata non viene chiusa, quindi
procedere.
Non toccare fino all'arresto completo.
6 Feche a Unidade de Digitalização /
Aqui é onde os cartuchos de tinta (ink tanks)
devem ser instalados.
Tampa (Scanning Unit / Cover).
Aguarde cerca de 4 minutos até que a
tela apareça, e em seguida, prossiga.
Não o toque até que ele pare.
Aquí deben instalarse los depósitos de tinta
(ink tanks).
6 Cierre la cubierta/unidad de
No toque hasta que se detenga.
escaneado (Scanning Unit / Cover).
Εδώ θα εγκατασταθούν τα δοχεία μελάνης
(ink tanks).
Espere aproximadamente 4 minutos
hasta que desaparezca la pantalla
y continúe.
Μην το αγγίζετε μέχρι να σταματήσει.
6 Κλείστε τη μονάδα σάρωσης /
κάλυμμα (Scanning Unit / Cover).
Περιμένετε περίπου 4 λεπτά έως ότου
πάψει να εμφανίζεται αυτή η οθόνη και
συνεχίστε.
1 Aprire l'unità di scansione / il coperchio (Scanning Unit / Cover).
1 Abra a Unidade de Digitalização / Tampa (Scanning Unit / Cover).
1 Abra la cubierta/unidad de escaneado (Scanning Unit / Cover).
Se viene visualizzato
un messaggio di errore,
verificare che il serbatoio
d'inchiostro (ink tank) sia
correttamente installato.
1 Ανοίξτε τη μονάδα σάρωσης / κάλυμμα (Scanning Unit / Cover).
2
Se uma mensagem de
erro aparecer, verifique
se o cartucho de tinta
(ink tank) está instalado
corretamente.
Si aparece un mensaje
de error, compruebe
que el depósito de tinta
(ink tank) está instalado
correctamente.
Εάν εμφανιστεί μήνυμα
σφάλματος, βεβαιωθείτε
ότι το δοχείο μελάνης
(ink tank) τοποθετήθηκε
σωστά.
Sustitución de
los depósitos de
tinta (Ink Tanks)
Αντικατάσταση των
δοχείων μελάνης
(Ink Tanks)
2 Rimuovere l'involucro di
protezione.
Rimuovere completamente il nastro
arancione (orange tape).
2 Remova a película de proteção.
Retire completamente a fita laranja
(orange tape).
2 Retire el envoltorio protector.
Retire totalmente la cinta naranja
(orange tape).
2
2
1
2 Αφαιρέστε το προστατευτικό
Sostituzione dei
serbatoi d'inchiostro
(Ink Tanks)
Substituindo os
cartuchos de
tinta (Ink Tanks)
I seguenti serbatoi d'inchiostro (ink tanks) sono compatibili con questa stampante.
Os cartuchos de tinta (ink tanks) a seguir são compatíveis com esta máquina.
Los depósitos de tinta (ink tanks) siguientes son compatibles con este equipo.
Τα παρακάτω δοχεία μελάνης (ink tanks) είναι συμβατά με αυτό το μηχάνημα.
περιτύλιγμα.
Αφαιρέστε κάθε ίχνος της πορτοκαλί
ταινίας (orange tape).
BK: CLI-526BK
M: CLI-526M
C: CLI-526C
PGBK: PGI-525PGBK
Y: CLI-526Y
3
4
Eseguire l'Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment).
Impostazione della
carta comune
Faça o Alinhamento da Cabeça de Impressão (Print Head Alignment).
Realice la Alineación de los cabezales de impresión (Print Head Alignment).
Εκτελέστε τη λειτουργία Ευθυγράμμιση κεφαλής εκτύπωσης (Print Head Alignment).
1
Configurando
papel comum
1
2
posteriore (Rear Tray), quindi
inclinarlo per richiuderlo.
schermata, chiudere l'estensione
del vassoio di uscita (Output Tray
Extension) e il vassoio di uscita della
carta (Paper Output Tray). Quindi,
estrarre il cassetto (Cassette).
1
Aprire l'estensione del vassoio di
uscita (Output Tray Extension).
1 Abra e estenda a Bandeja Traseira
(Rear Tray), e em seguida,
incline-a de volta para seu lugar.
1 Quando essa tela é exibida,
feche a Extensão da Bandeja de
Saída (Output Tray Extension) e a
Bandeja de Saída de Papel (Paper
Output Tray). Em seguida, puxe
para fora o Cassete (Cassette).
Abra a Extensão da Bandeja de
Saída (Output Tray Extension).
1 Abra y extienda la bandeja posterior
(Rear Tray) y, a continuación, inclínela
hacia atrás para que quede colocada.
1 Cuando aparezca esta pantalla,
cierre la extensión de la bandeja de
salida (Output Tray Extension) y la
bandeja de salida del papel (Paper
Output Tray). A continuación,
extraiga el cassette (Cassette).
2
Abra la extensión de la bandeja de
salida (Output Tray Extension).
1 Ανοίξτε και επεκτείνετε την πίσω
θήκη (Rear Tray) και, στη συνέχεια,
γείρετέ την πίσω στη θέση της.
4
3
Ανοίξτε την προέκταση θήκης
εξόδου (Output Tray Extension).
2
2 Fare scorrere la guida della carta
(Paper Guide) fino a entrambe le
estremità.
2 Deslize a Guia do papel (Paper
2
Guide) a ambos lados.
2 Σύρετε τον οδηγό χαρτιού (Paper
2
3 Caricare la carta MP-101 fornita
3
2 Deslize a Guia do Papel (Paper
Guide) para as laterais, em
seguida ajuste a guia frontal ao
tamanho do papel.
Guide) προς τα δύο άκρα.
nel vassoio posteriore (Rear Tray).
2 Deslice la guía del papel (Paper
Guide) a ambos lados y ajuste la
guía frontal al tamaño del papel.
3 Coloque o MP-101 papel fornecido
2 Σύρετε τον οδηγό χαρτιού (Paper
na Bandeja Traseira (Rear Tray).
Guide) προς τα άκρα και, στη
συνέχεια, προσαρμόστε τον
μπροστινό οδηγό στο μέγεθος του
χαρτιού.
3 Cargue el papel MP-101
suministrado en la bandeja
posterior (Rear Tray).
παρέχεται στην πίσω θήκη (Rear Tray).
4
3
3 Posizionare la carta sul lato destro
e regolare la guida sinistra in base
al formato dei fogli utilizzato.
4 Regolare la guida della carta (Paper
Guide) in base alla larghezza del foglio.
1
4 Adjuste a Guia do papel (Paper Guide)
3 Coloque o papel no lado direito
e ajuste a guia da esquerda para
adequar ao tamanho de papel
utilizado.
para ela se adequar à largura do papel.
4 Ajuste la guía del papel (Paper
2
Guide) a la anchura del papel.
4 Προσαρμόστε τον οδηγό χαρτιού
3 Coloque el papel en el lado
derecho y ajuste la guía izquierda
al tamaño del papel utilizado.
3
(Paper Guide) για να αντιστοιχεί
στο πλάτος χαρτιού.
5
κλείστε την προέκταση θήκης εξόδου
(Output Tray Extension) και τη θήκη
εξόδου χαρτιού (Paper Output Tray).
Στη συνέχεια, τραβήξτε προς τα έξω
την κασέτα (Cassette).
della carta (Paper Guide), quindi
regolare la guida anteriore in base
al formato dei fogli.
1
2 Deslice la guía del papel (Paper
3 Τοποθετήστε το χαρτί MP-101 που
1 Όταν εμφανίζεται αυτή η οθόνη,
2 Fare scorrere lateralmente la guida
Guide) até o final.
3
Τοπο θέ τ η σ η
α πλο ύ χα ρτ ι ο ύ
1 Quando viene visualizzata questa
1
1 Aprire ed estendere il vassoio
3
Configuración
para papel normal
3 Τοποθετήστε χαρτί στη δεξιά
πλευρά και προσαρμόστε τον
αριστερό οδηγό για να ταιριάζει
με το μέγεθος χαρτιού που
χρησιμοποιείται.
5 Quando viene visualizzata questa
1
schermata, premere il pulsante OK.
5 Quando essa tela é exibida,
pressione o botão OK.
4
4 Fare scorrere indietro il cassetto
(Cassette) finché non scatta in
posizione.
5 Cuando aparezca esta pantalla,
2
pulse el botón OK.
4 Deslize o Cassete (Cassette) para
trás até que ele encaixe no lugar
certo.
5 Όταν εμφανιστεί αυτή η οθόνη,
πατήστε το κουμπί OK.
4 Deslice el cassette (Cassette)
hacia dentro hasta que haga clic
en su lugar.
4 Σύρετε την κασέτα (Cassette) πίσω
6
προς τα μέσα έως ότου ασφαλίσει
στη θέση της.
6 Dopo circa 6 minuti, viene
stampato il motivo nero-blu.
L'Allineamento testina di stampa
(Print Head Alignment) è
completato.
6 Em cerca de 6 minutos, o
5
1
2
padrão preto e azul é impresso.
Alinhamento da Cabeça de
Impressão (Print Head Alignment)
está concluído.
5 Premere il pulsante OK.
5 Pressione o botão OK.
5 Pulse el botón OK.
5 Πατήστε το κουμπί OK.
6 Al cabo de 6 minutos, se imprime
el patrón en negro y azul.
La Alineación de los cabezales de
impresión (Print Head Alignment)
finaliza.
6 Σε περίπου 6 λεπτά εκτυπώνεται
το μπλε και το μαύρο μοτίβο.
Η λειτουργία Ευθυγράμμιση
κεφαλής εκτύπωσης (Print Head
Alignment) έχει ολοκληρωθεί.
Se viene visualizzato
un messaggio di errore,
premere il pulsante
OK, quindi passare al
capitolo 4. Al termine
dell'installazione,
consultare il Manuale
a video per ripetere
l'Allineamento testina
di stampa (Print Head
Alignment).
Se uma mensagem de
erro aparecer, pressione o
botão OK, e em seguida
prossiga para o Capítulo 4.
Quando a instalação
estiver completa, consulte
o Manual Interativo para
refazer o Alinhamento da
Cabeça de Impressão
(Print Head Alignment).
Si aparece un mensaje
de error, pulse el botón
OK y continúe con el
capítulo 4. Cuando finalice
la instalación, consulte el
Manual en pantalla para
repetir la Alineación de los
cabezales de impresión
(Print Head Alignment).
Εάν εμφανιστεί μήνυμα
σφάλματος, πατήστε το
κουμπί OK και προχωρήστε
στο Κεφάλαιο 4.
Αφού ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση, ανατρέξτε στο
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο
για να επαναλάβετε τη
λειτουργία Ευθυγράμμιση
κεφαλής εκτύπωσης (Print
Head Alignment).
• Per informazioni sulla
carta, consultare il
Manuale a video
che verrà installato in
seguito.
• Il display LCD si spegne
se la stampante non
viene utilizzata per circa
5 minuti. Per ripristinare
il display, premere
qualsiasi pulsante
(tranne ON) sul
pannello dei comandi
(Operation Panel).
• Para obter mais
informações sobre
papel, consulte o
Manual Interativo que
será instalado mais
tarde.
• O LCD desliga se a
máquina não está
sendo operada por
cerca de 5 minutos.
Para restaurar a
exibição, pressione
qualquer botão (exceto
o botão ATIVADO (ON))
no Painel de Controle
(Operation Panel).
• Para obtener más
información sobre
el papel, consulte el
Manual en pantalla
que se instalará
posteriormente.
• Cuando el equipo no
se utiliza durante unos
5 minutos, la pantalla
LCD se desconecta.
Para reactivarla,
pulse cualquier botón
(excepto el botón
ACTIVADO (ON) en
el panel de control
(Operation Panel).
• Για πληροφορίες σχετικά
με το χαρτί, ανατρέξτε
στο Ηλεκτρονικό
εγχειρίδιο το οποίο θα
εγκατασταθεί αργότερα.
• Η οθόνη LCD θα
σβήσει, εάν το
μηχάνημα δεν
χρησιμοποιηθεί για
περίπου 5 λεπτά. Για να
επαναφέρετε την οθόνη,
πατήστε οποιοδήποτε
κουμπί (εκτός από το
κουμπί ON) στον πίνακα
λειτουργίας (Operation
Panel).
Caricamento di
carta fotografica
Carregando
papel fotográfico
Cargar papel
fotográfico
Τοποθέτηση
φωτογραφικού χαρτιού
3
3 Seguire le istruzioni a video per
continuare.
Se viene visualizzata la schermata
Scegliere una lingua (Select
Language), selezionare una lingua.
Caricare la carta fotografica solo nel vassoio posteriore (Rear Tray). Quando si
utilizza la carta fotografica, è necessario modificare le impostazioni della macchina
relative al tipo e al formato del supporto. Per ulteriori informazioni, consultare il
Manuale a video che verrà installato in seguito.
Se il CD-ROM non viene eseguito
automaticamente:
Fare doppio clic su Risorse del
computer ((My) Computer) > Icona
del CD-ROM > MSETUP4.EXE.
Coloque o papel fotográfico na Bandeja Traseira (Rear Tray) somente. Quando usar papel fotográfico,
as configurações da máquina para tipo de mídia e tamanho devem ser ajustadas. Para detalhes, consulte
o Manual Interativo que será instalado mais tarde.
Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM
sul desktop.
Cargue el papel fotográfico en la bandeja posterior (Rear Tray) únicamente. Cuando use papel
fotográfico, deberá ajustar la configuración del equipo al tipo y al tamaño del soporte. Para obtener más
detalles, consulte el Manual en pantalla que se instalará posteriormente.
3 Siga as instruções da tela para
Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί μόνο στην πίσω θήκη (Rear Tray). Όταν χρησιμοποιείτε φωτογραφικό
χαρτί, πρέπει να προσαρμόζονται οι ρυθμίσεις του μηχανήματος για τον τύπο και το μέγεθος του μέσου.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο το οποίο θα εγκατασταθεί αργότερα.
prosseguir.
Se a tela Selecione o idioma (Select
Language) aparecer, selecione um
idioma.
Se o CD-ROM não executar
automaticamente:
Ora sono disponibili funzioni che non richiedono l'utilizzo di un
computer, come la funzione Copia e altre.
Copiar e outras funções que não exigem um computador estão
disponíveis agora.
Ya están disponibles la función de copia y otras funciones que no
requieren ordenador.
Διατίθεται πλέον λειτουργία αντιγραφής και άλλες λειτουργίες για
τις οποίες δεν απαιτείται υπολογιστής.
Clique duas vezes em (Meu)
Computador ((My) Computer) > ícone
do CD-ROM ic > MSETUP4.EXE.
Clique duas vezes no ícone do
CD-ROM na área de trabalho.
3 Siga las instrucciones que
aparezcan en pantalla para
continuar.
Si aparece la pantalla Seleccionar
idioma (Select Language), elija uno.
Si el CD-ROM no se ejecuta
automáticamente:
5
Haga doble clic en Mi (PC)
((My) Computer) > icono de CD-ROM
> MSETUP4.EXE.
Haga doble clic en el icono de
CD-ROM del escritorio.
Non collegare ancora il cavo USB.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην
Verrà richiesto di collegarlo durante l'installazione tramite il CD-ROM di installazione (Setup CD-ROM).
οθόνη για να συνεχίσετε.
Εάν εμφανιστεί η οθόνη Επιλογή
γλώσσας (Select Language), επιλέξτε
τη γλώσσα.
Não conecte o cabo USB ainda.
Você será avisado para connectá-lo durante a instalação usando o CD-ROM de instalação (Setup CD-ROM).
Εάν δεν γίνεται αυτόματη εκτέλεση
του CD-ROM:
No conecte aún el cable USB.
El sistema le solicitará que lo conecte durante la instalación utilizando el CD-ROM de instalación
(Setup CD-ROM).
Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή
(Ο) Υπολογιστής (μου)
((My) Computer) > εικονίδιο CD-ROM
> MSETUP4.EXE.
Μη συνδέετε ακόμα το καλώδιο USB.
Θα εμφανιστεί προτροπή για να το συνδέσετε αργότερα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης με χρήση του
CD-ROM εγκατάστασης (Setup CD-ROM).
• Chiudere tutte le applicazioni prima di effettuare l'installazione.
• Effettuare l'accesso mediante un account amministratore.
• Durante l'installazione potrebbe essere necessaria la connessione a Internet. I costi di connessione sono a carico del cliente.
Le schermate si basano su Windows 7 operating system Home Premium e Mac OS X v.10.6.x. Le schermate
effettive potrebbero variare in base alla versione del sistema operativo.
• Feche todos os aplicativos antes da instalação.
• Faça o login usando uma conta do administrador.
• A conexão com a Internet pode ser necessária durante a instalação. Tarifas de Internet são cobradas.
As telas tem como base Windows 7 operating system Home Premium e Mac OS X v.10.6.x. As telas atuais
podem se diferenciar dependendo da versão do OS.
• Cierre todas las aplicaciones antes de la instalación.
• Inicie una sesión con una cuenta de administrador.
• Durante la instalación, es posible que se tenga que conectar a Internet. Esto puede implicar gastos de conexión.
Las pantallas se basan en Windows 7 operating system Home Premium y Mac OS X v.10.6.x. Las pantallas
reales pueden diferir en función de la versión del sistema operativo.
• Τερματίστε όλες τις εφαρμογές πριν πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση.
• Συνδεθείτε με λογαριασμό διαχειριστή.
• Ενδέχεται να απαιτείται σύνδεση στο Internet κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Ισχύουν χρεώσεις σύνδεσης.
Οι οθόνες προέρχονται από τα λειτουργικά συστήματα Windows 7 operating system Home Premium και
Mac OS X v.10.6.x. Οι πραγματικές οθόνες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του ΛΣ.
1
1 Premere il pulsante ON per
Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του
CD-ROM στην επιφάνεια εργασίας.
Per completare l'installazione, seguire le istruzioni visualizzate
sul computer.
• Per utilizzare la macchina da più computer, installare il software dal CD-ROM su ciascun computer.
• Per passare dalla connessione USB a quella di rete, reinstallare il software dal CD-ROM.
Para concluir a instalação, siga as instruções da tela no
computador.
• Para usar a máquina de mais de um computador, instale o software do CD-ROM em cada computador.
• Para alterar a conexão de rede USB, reinstale o software do CD-ROM.
Para finalizar la instalación, siga las instrucciones que
aparezcan en la pantalla del ordenador.
• Para utilizar el equipo desde más de un ordenador, instale el software desde el CD-ROM en cada ordenador.
• Para pasar de USB a la conexión de red, reinstale el software desde el CD-ROM.
Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, ακολουθήστε τις
οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή.
• Για να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα από περισσότερους από έναν υπολογιστές, εγκαταστήστε το λογισμικό από το
CD-ROM σε κάθε υπολογιστή.
• Για μετάβαση από σύνδεση USB σε σύνδεση δικτύου, επανεγκαταστήστε το λογισμικό από το CD-ROM.
spegnere la macchina.
I rumori di funzionamento cessano dopo
circa 1 minuto.
1 Pressione o botão ATIVADO (ON)
para desligar a máquina.
O ruído de operação para depois de
cerca de 1 minuto.
1 Pulse el botón ACTIVADO (ON)
para apagar el equipo.
El ruido de funcionamiento se detiene al
cabo de aproximadamente 1 minuto.
1 Πατήστε το κουμπί ON για να
απενεργοποιήσετε το μηχάνημα.
Ο ήχος λειτουργίας σταματά μετά από
περίπου 1 λεπτό.
2
2 Inserire il CD-ROM nel computer.
2 Insira o CD-ROM no computador.
2 Introduzca el CD-ROM en el
ordenador.
2 Τοποθετήστε το CD-ROM στον
υπολογιστή.
Se è già collegato,
scollegare il cavo
USB. Se sul computer
viene visualizzato un
messaggio, fare clic su
Annulla (Cancel).
Se o cabo USB já estiver
conectado, desconecteo. Se uma mensagem
aparecer no computador,
clique em Cancelar
(Cancel).
Si el cable USB ya está
conectado, desconéctelo.
Si aparece un mensaje en
el ordenador, haga clic en
Cancelar (Cancel).
Εάν το καλώδιο USB
είναι ήδη συνδεδεμένο,
αποσυνδέστε το. Εάν
εμφανιστεί κάποιο μήνυμα
στον υπολογιστή, κάντε κλικ
στο κουμπί Άκυρο (Cancel).
Leggere il Manuale a video sul
computer
Leia o Manual Interativo no
computador
Lea el Manual en pantalla en el
ordenador
Ανατρέξτε στο Ηλεκτρονικό
εγχειρίδιο στον υπολογιστή
1
2
Dopo l'installazione, viene avviato "Solution Menu EX".
Per aprire il Manuale a video, fare clic su Manuale e impostazioni (Manual & Settings) > Manuale a video (On-screen Manual).
Consultarlo per ulteriori informazioni sulle funzioni, operazioni e suggerimenti per la risoluzione dei problemi.
Selezionare Solution Menu EX e il Manuale a video per l'installazione.
Após a instalação, “Solution Menu EX” iniciará.
Para abrir o Manual Interativo, clique em Manual e configurações (Manual & Settings) > Manual Interativo (On-screen
Manual). Consulte-o para detalhes sobre funções, operações e dicas para soluções de problemas.
Solution Menu EX e o Manual Interativo precisa ser selecionado para instalação.
Después de la instalación, se inicia “Solution Menu EX”.
Para abrir el Manual en pantalla, haga clic en Manual y configuración (Manual & Settings) > Manual en pantalla (On-screen
Manual). Consúltelo para detalles sobre las funciones, las operaciones y la resolución de problemas.
Para la instalación deben estar seleccionados Solution Menu EX y el Manual en pantalla.
Ύστερα από την εγκατάσταση, εκκινείται το "Solution Menu EX".
Για να ανοίξετε το Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο, κάντε κλικ στην επιλογή Εγχειρίδιο & Ρυθμίσεις (Manual & Settings) > Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο
(On-screen Manual). Ανατρέξτε σε αυτό για λεπτομέρειες σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τις λειτουργίες και συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.
Για την εγκατάσταση, πρέπει να επιλεγεί το Solution Menu EX και το Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising