Canon | PowerShot G7 X Mark III | User manual | Canon PowerShot G7 X Mark III User manual

Canon PowerShot G7 X Mark III User manual
Introductiehandleiding NEDERLANDS
CEL-SX7LA280
Handleidingen en software
Voor meer informatie over de camera leest u de functie-uitleg die op de
camera wordt weergegeven. U kunt ook de Uitgebreide gebruikershandleiding
raadplegen, die u via de website van Canon kunt downloaden.
Download handleidingen en software voor de camera of lenzen
via de volgende pagina.
http://www.canon.com/icpd/
• Ga met een computer met internetverbinding naar de bovenstaande URL.
• Ga naar de site voor uw land of regio.
• U hebt Adobe Reader nodig om de handleidingen te openen.
• Voor instructies om de software te downloaden en te installeren,
raadpleegt u de gedownloade handleidingen.
• U kunt de pagina met handleidingen en software ook openen met
een QR-code, die u op de camera kunt laten weergeven. Wilt u de
QR-code weergeven, kies dan MENU > [ Instellingen voor functies] >
[Handleiding/software URL].
Mogelijk wordt u gevraagd om het
serienummer (nummer van de camerabody)
in te voeren wanneer u de handleidingen
of software downloadt.
Voer in dat geval het nummer in dat op de
onderkant van de camera gedrukt staat.
2
Opmerkingen vooraf en wettelijke
informatie
• Maak enkele proefopnamen en bekijk deze om te controleren of de
beelden goed zijn opgenomen. Canon Inc., dochterondernemingen
van Canon en andere aangesloten bedrijven en distributeurs zijn
niet aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook die voortvloeit
uit enige fout in de werking van een camera of accessoire, inclusief
geheugenkaarten, die ertoe leidt dat een opname niet kan worden
gemaakt of niet kan worden gelezen door apparaten.
• Wanneer de gebruiker onrechtmatig mensen of materiaal waarop
auteursrecht rust fotografeert of opneemt (video en/of geluid), kan dit de
privacy van deze mensen schenden en/of een inbreuk zijn op de juridische
rechten van anderen, waaronder auteursrechten en andere intellectuele
eigendomsrechten. Er kunnen zelfs beperkingen gelden wanneer dergelijke
foto's of opnamen uitsluitend voor persoonlijk gebruik zijn bedoeld.
• Meer informatie over de garantie voor uw camera of de
Klantenservice vindt u in de garantie-informatie in het pakket met
de gebruikershandleiding dat bij uw camera wordt geleverd.
• Hoewel het scherm onder productieomstandigheden voor uitzonderlijk
hoge precisie is vervaardigd en meer dan 99,99% van de pixels
voldoet aan de ontwerpspecificaties, kunnen pixels in zeldzame
gevallen gebreken vertonen of als rode en zwarte punten zichtbaar zijn.
Dit is geen teken van beschadiging van de camera en heeft geen invloed
op de opgenomen beelden.
• De camera kan warm worden als deze gedurende langere tijd wordt
gebruikt. Dit is geen teken van beschadiging.
3
Veiligheidsinstructies
• Zorg dat u deze instructies leest om het product veilig te kunnen gebruiken.
• Volg deze instructies om letsel of schade aan de gebruiker van het product of
anderen te voorkomen.
WAARSCHUWING
Hiermee wordt gewezen op het risico van
ernstig letsel of levensgevaar.
• Houd het product buiten bereik van jonge kinderen.
Een draagriem rond de nek van een persoon wikkelen kan leiden tot verstikking.
• Gebruik alleen stroombronnen waarvan in deze gebruiksaanwijzing wordt
vermeld dat ze kunnen worden gebruikt voor dit product.
• Demonteer of wijzig het product niet.
• Stel het product niet bloot aan harde schokken of trillingen.
• Raak geen blootliggende interne onderdelen aan.
• Stop onmiddellijk met het gebruik van het product in geval van vreemde
verschijnselen zoals de aanwezigheid van rook of een vreemde geur.
• Gebruik geen organische oplosmiddelen zoals alcohol, wasbenzine
of verfverdunner om het product schoon te maken.
• Laat het product niet nat worden. Stop geen vreemde voorwerpen of
vloeistoffen in het product.
• Gebruik het product niet op plaatsen waar brandbare gassen aanwezig
kunnen zijn.
Dit kan een elektrische schok, explosie of brand veroorzaken.
• Neem de volgende instructies in acht bij gebruik van in de winkel verkrijgbare
batterijen of bijgeleverde accu’s.
- Gebruik alleen de batterijen/accu’s die voor het product bedoeld zijn.
- Verwarm de batterijen/accu’s niet en stel ze niet bloot aan vuur.
- Laad de batterijen/accu’s niet op met niet-goedgekeurde acculaders.
- Stel de polen niet bloot aan vuil en laat ze niet in contact komen met metalen
spelden of andere metalen objecten.
- Gebruik geen lekkende batterijen/accu’s.
- Breng tape of ander isolatiemateriaal aan over de polen van de batterijen/
accu’s wanneer u deze weggooit.
Dit kan een elektrische schok, explosie of brand veroorzaken.
Indien een batterij/accu lekt en het materiaal in contact komt met uw huid of kleding,
moet u het getroffen gebied grondig afspoelen met stromend water. In geval van
contact met de ogen moet u de ogen grondig spoelen met ruime hoeveelheden schoon,
stromend water en onmiddellijk medische hulp inroepen.
• Neem de volgende instructies in acht bij gebruik van een acculader of AC-adapter.
- Verwijder regelmatig met een droge doek stof dat zich op de stekker en het
stopcontact ophoopt.
- Steek of trek de stekker van het product niet in of uit het stopcontact met
natte handen.
- Gebruik het product niet als de stekker niet volledig in het stopcontact
is gestoken.
- Stel de stekker en de polen niet bloot aan vuil en laat ze niet in contact komen
met metalen spelden of andere metalen objecten.
4
Veiligheidsinstructies
- Raak de acculader of AC-adapter niet aan tijdens onweer indien deze in het
stopcontact is gestoken.
- Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. Demonteer, breek of wijzig
het netsnoer niet.
- Wikkel het product niet in doek of andere materialen tijdens of kort na
gebruik, wanneer het product nog steeds een warme temperatuur heeft.
- Houd het product niet langdurig aangesloten op een stroombron.
Dit kan een elektrische schok, explosie of brand veroorzaken.
• Laat het product tijdens gebruik niet langdurig in contact komen met hetzelfde
gebied van de huid.
Dit kan leiden tot eerstegraads verbrandingen zoals een rode huid of blaren, zelfs als
het product niet heet aanvoelt. Het gebruik van een statief of vergelijkbare apparatuur
wordt aanbevolen wanneer het product wordt gebruikt op hete locaties of door mensen
met een slechte bloedsomloop of een minder gevoelige huid.
• Volg aanwijzingen op om het product uit te schakelen op plaatsen waar het
gebruik ervan verboden is.
Als u dit niet doet, kan de werking van andere apparatuur verstoord raken door het
effect van elektromagnetische golven en kunt u zelfs ongelukken veroorzaken.
VOORZICHTIG
Hiermee wordt gewezen op het risico van letsel.
• Gebruik de flitser niet in de buurt van de ogen.
Dit kan pijn doen aan de ogen.
• De riem is alleen bedoeld voor gebruik op het lichaam. Door de riem met een
bevestigd product op te hangen aan een haak of ander object, kan het product
beschadigd raken. Schud daarnaast het product niet en stel het product niet
bloot aan harde schokken.
• Oefen geen sterke druk uit op de lens en laat geen voorwerpen de lens raken.
Dit kan letsel of schade aan het product veroorzaken.
• De flitser krijgt een hoge temperatuur wanneer deze flitst. Houd vingers, andere
lichaamsdelen en voorwerpen uit de buurt van de flitsereenheid terwijl u foto’s
maakt.
Dit kan brandwonden of een storing van de flitser veroorzaken.
• Laat het product niet achter op plaatsen die worden blootgesteld aan extreem
hoge of lage temperaturen.
Het product kan extreem heet/koud worden en brandwonden of letsel veroorzaken
wanneer het wordt aangeraakt.
• Als er een abnormale huidreactie of irritatie optreedt tijdens of na het gebruik
van dit product, gebruik het product dan niet meer en win medisch advies/
verzorging in.
5
Voorbereiding
De accu opladen
De riem bevestigen
1 Plaats de accu in
1 Bevestig de
bijgeleverde riem aan
het bevestigingspunt
voor de draagriem.
de oplader.
(1)
(2)
2 Laad de accu op.
(1)
(2)
(2)
(1)

De riem kan ook aan de
linkerkant van de camera
worden bevestigd.

Kleuren van het lampje
- Aan het opladen: oranje
- Volledig opgeladen: groen
3 Verwijder de accu.
(1)
(2)
6
Voorbereiding
Een geheugenkaart
voorbereiden
Gebruik de volgende
geheugenkaarten (afzonderlijk
verkrijgbaar), ongeacht de capaciteit.
De accu en
geheugenkaart
plaatsen/verwijderen
1 Open het klepje.
• SD-geheugenkaarten*1
(2)
• SDHC-geheugenkaarten*1*2
• SDXC-geheugenkaarten*1*2
(1)
*1 Kaarten die voldoen aan de
SD-normen. Niet voor alle
geheugenkaarten is de werking
in deze camera geverifieerd.
*2 UHS-I-geheugenkaarten worden
ook ondersteund.
2 Plaats de accu.
(2)
(1)
Verwijderen:
7
Voorbereiding
De datum, tijd, tijdzone
en taal instellen
3 Plaats de
geheugenkaart.
(1)
1 Schakel de camera in.
(2)
Verwijderen:
2 Stel de tijdzone in.
4 Sluit het klepje.
(2)

Knoppen / of keuzewiel
om een tijdzone te selecteren
→ knop
(1)

Knop
8
Voorbereiding
4 Stel de weergavetaal in.

Knoppen
/ of
om een tijdzone
keuzewiel
→
te selecteren → knop
om
knoppen / of keuzewiel
[OK] te selecteren → knop

Knoppen
/ om [Taal
te selecteren → knop
]
3 Stel de datum en tijd in.

Knoppen
/ / / om een taal
te selecteren → knop

Knoppen / of keuzewiel
om de datum of tijd te selecteren
→ knoppen / of
→ knop
om aan te passen
keuzewiel
→ knop

Kies [OK] → knop
9
De camera testen
Bij gebruik van de flitser:
Opnamen maken
1 Schakel de camera in.
4 Stel scherp (druk half in).

Druk opnieuw op de
ON/OFF-knop om de camera
uit te schakelen.
2 Open de modus
.
3 Zoom naar behoefte
in of uit.

De camera piept tweemaal.

Rond de posities waarop is
scherpgesteld, wordt een
AF-punt weergegeven.
5 Maak de opname
(druk volledig in).

Beweeg de zoomknop terwijl
u naar het scherm kijkt.
10
De camera testen
Bij het opnemen van films:
Bij het afspelen van films:

Tijdens de opname wordt
[
REC] weergegeven.

Druk nogmaals op de filmknop
om de filmopname te stoppen.
Bekijken
1 Druk op de knop
.

Knop
(tweemaal)

Druk op de knoppen
/
om het volume aan te passen.
2 Selecteer de beelden.

Films worden aangeduid
met [
].
11
Handelsmerken en licenties
• Het SDXC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
Vrijwaring
• Onrechtmatige verveelvoudiging van deze handleiding is verboden.
• De illustraties en schermafbeeldingen in deze handleiding kunnen
enigszins afwijken van het werkelijke apparaat.
Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)
Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in
overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU), de richtlijn
2006/66/EG betreffende batterijen en accu’s en/of de plaatselijk
geldende wetgeving waarin deze richtlijnen zijn geïmplementeerd,
niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid.
Indien onder het hierboven getoonde symbool een chemisch
symbool gedrukt staat, geeft dit in overeenstemming met de
richtlijn betreffende batterijen en accu’s aan dat deze batterij of accu een zwaar metaal
bevat (Hg = kwik, Cd = cadmium, Pb = lood) waarvan de concentratie de toepasselijke
drempelwaarde in overeenstemming met de genoemde richtlijn overschrijdt.
Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door dit
in te leveren bij een hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij
een officiële inzameldienst voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA)
en batterijen en accu’s. Door de potentieel gevaarlijke stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met
EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het
milieu en de menselijke gezondheid. Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooien van
dit product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen
met uw plaatselijke gemeente, afvaldienst, officiële dienst voor klein chemisch
afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op www.canon-europe.com/weee,
of www.canon-europe.com/battery.
VOORZICHTIG
ONTPLOFFINGSGEVAAR ALS DE BATTERIJEN WORDEN VERVANGEN DOOR EEN
ONJUIST TYPE.
HOUD U BIJ HET WEGGOOIEN VAN GEBRUIKTE BATTERIJEN AAN DE LOKALE
VOORSCHRIFTEN HIERVOOR.
Voor een juiste werking van dit product wordt het gebruik van accessoires van het merk
Canon aanbevolen.
Het gebruik van USB-kabels die officiële accessoires van het merk Canon zijn, wordt aanbevolen.
Gebruik een in de winkel verkrijgbare HDMI-kabel (de stekker aan het uiteinde van de camera
is type D).
We raden aan dat u kabels gebruikt die niet langer zijn dan 2,5 m.
12
Het modelnummer is PC2366 (inclusief WLAN-module en BT-module model WM601).
Om uw model te identificeren, bekijkt u op het label op de onderzijde van de camera
of achter het kantelscherm het nummer dat begint met PC.
Landen en regio’s waar het gebruik van draadloze functies verboden is
- Het gebruik van draadloze functies is beperkt in sommige landen en regio’s en illegaal
gebruik kan worden bestraft volgens nationale of lokale wetgeving. Om te voorkomen dat
u wetgeving inzake draadloze functies overtreedt, gaat u naar de website van Canon om
te controleren waar het gebruik is toegestaan.
Canon kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele problemen die ontstaan
door het gebruik van draadloze functies in andere landen en regio’s.
Indien u één van de volgende handelingen uitvoert, kan dit juridische gevolgen hebben:
- Het product wijzigen of aanpassen
- De certificeringslabels van het product verwijderen
Gebruik de draadloze functies van dit product niet in de buurt van medische apparatuur
of andere elektronische apparatuur.
Het gebruik van de draadloze functies in de buurt van medische apparatuur of andere
elektronische apparatuur kan de werking van dergelijke apparaten beïnvloeden.
Hierbij verklaar ik, Canon Inc., dat deze apparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het
volgende internetadres: http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Wi-Fi-frequentiebereik: 2412 – 2462 MHz
Maximaal Wi-Fi-uitgangsvermogen: 12,67 dBm
Bluetooth-frequentiebereik: 2402 – 2480 MHz
Maximaal Bluetooth-uitgangsvermogen: 9,67 dBm
CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
U kunt het [Certificaatlogo weergeven] op het instellingentabblad van het menu.
© CANON INC. 2019
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising