Canon | i-SENSYS MF211 | User manual | Canon i-SENSYS MF211 User manual

Canon i-SENSYS MF211 User manual
Windows
Sterownik drukarki UFR II/UFRII LT/LIPSLX/CARPS2/PCL6 V4
Podręcznik użytkownika
USRMA-3217-03 2019-07 pl
Copyright CANON INC. 2019
Spis treści
Wprowadzenie .................................................................................................................................................
Jak korzystać z Instrukcji obsługi
............................................................................................................................... 3
........................................................................................................................ 4
Oznaczenia używane w podręczniku
Zrzeczenie się odpowiedzialności
Copyright
2
............................................................................................................................... 5
.................................................................................................................................................................. 6
Znaki towarowe
........................................................................................................................................................ 7
Informacje na temat sterownika ..................................................................................................... 9
Przed użyciem ................................................................................................................................................
12
Instalowanie sterownika ......................................................................................................................
14
Sprawdzenie przed instalacją
Wymagania systemowe
................................................................................................................................... 15
....................................................................................................................................... 16
Uwagi i ostrzeżenia dotyczące instalacji
Informacje o pliku Readme
................................................................................................................. 17
.................................................................................................................................. 18
Instalacja z użyciem funkcji wykrywania urządzeń sieciowych
Instalacja poprzez podanie portu lub adresu IP
.................................................................................. 19
........................................................................................................ 24
Instalacja z użyciem połączenia USB
........................................................................................................................ 30
Instalacja przez określenie pliku inf
......................................................................................................................... 33
Instalacja za pomocą opcji Windows Update
............................................................................................................ 35
Aktualizowanie/odinstalowywanie sterownika
Aktualizowanie sterownika
......................................................................................................... 37
................................................................................................................................... 38
Odinstalowywanie sterownika
.............................................................................................................................. 40
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania ........................... 44
Korzystanie z udostępnionej drukarki
Instalowanie w roli serwera druku
...................................................................................................................... 45
........................................................................................................................ 46
Konfigurowanie klientów udostępnianej drukarki
Zmiana portu
................................................................................................... 48
.......................................................................................................................................................... 51
Konfigurowanie funkcji urządzenia do użytku
.......................................................................................................... 55
Drukowanie ...................................................................................................................................................... 59
Drukowanie z aplikacji na komputerze
Drukowanie z aplikacji ze Sklepu
Skalowanie
..................................................................................................................... 60
............................................................................................................................. 63
............................................................................................................................................................. 71
Dołączanie znaku wodnego
..................................................................................................................................... 72
Drukowanie dużego plakatu na wielu stronach
........................................................................................................ 73
Nakładanie danych drukowania na gotowy formularz
Dołączanie kodu PIN do danych drukowania
.............................................................................................. 77
............................................................................................................ 79
I
Szyfrowanie danych drukowania
............................................................................................................................. 80
Wstrzymywanie zadań drukowania
Przechowywanie danych wydruku
.......................................................................................................................... 82
........................................................................................................................... 83
Nadawanie zadaniu drukowania wyższego priorytetu od innych zadań drukowania
.................................................. 84
Zawieszanie trwających zadań drukowania w celu wydrukowania zadania o wyższym priorytecie
Zmiana ustawień domyślnych
.............................. 85
.................................................................................................................................. 86
Tworzenie broszury ...................................................................................................................................
Drukowanie broszury
.............................................................................................................................................. 89
Tworzenie broszur w zestawach
............................................................................................................................... 90
Korekcja przemieszczenia podczas drukowania broszury
Drukowanie broszury szytej zeszytowo
.......................................................................................... 91
.................................................................................................................... 92
Prasowanie szwów dla wydruków podczas tworzenia broszur zszywanych zeszytowo
Przycinanie stron podczas tworzenia broszur zszywanych zeszytowo
Dokładne szycie
88
................................................ 93
........................................................................ 94
...................................................................................................................................................... 95
Drukowanie numerów stron w tym samym miejscu z przodu i z tyłu każdej strony
.................................................... 96
Używanie różnych typów papieru .................................................................................................
Rejestrowanie niestandardowych rozmiarów papieru
Wstawianie arkuszy między folie przezroczyste
Wstawianie arkuszy
99
............................................................................................ 100
...................................................................................................... 101
.............................................................................................................................................. 102
Wstawianie papieru z zakładkami
.......................................................................................................................... 103
Drukowanie na papierze z zakładkami
................................................................................................................... 105
Edytowanie ulubionych ustawień ...............................................................................................
Rejestrowanie ulubionych ustawień
107
...................................................................................................................... 108
Edytowanie listy ulubionych ustawień
................................................................................................................... 109
Dostosowywanie do funkcji urządzenia ................................................................................. 112
Konfiguracja funkcji uwierzytelniania
Ustawianie nazwy użytkownika
.................................................................................................................... 113
............................................................................................................................. 115
Potwierdzanie ustawionych informacji użytkownika przed drukowaniem
............................................................... 117
Lista ustawień .............................................................................................................................................. 120
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart
Karta [Główne]
Karta [Układ]
...................................................................................................................................................... 123
........................................................................................................................................................ 126
Karta [Podawanie papieru]
Karta [Wykończenie]
Karta [Jakość]
................................................................................................................ 121
.................................................................................................................................... 130
............................................................................................................................................. 132
....................................................................................................................................................... 134
Karta [Okładki]
..................................................................................................................................................... 137
Karta [Obsługa/urządzenie]
................................................................................................................................... 138
Karta [Ustawienia urządzenia]/[Ustawienia administratora]
II
................................................................................... 140
Rozwiązywanie problemów ..............................................................................................................
Nie wykryto urządzenia w sieci
143
.............................................................................................................................. 144
Po instalacji ikona urządzenia nie jest wyświetlana
................................................................................................ 146
Wyświetlany jest standardowy ekran ustawień drukowania systemu Windows
....................................................... 147
Po zaktualizowaniu sterownika przywracane są domyślne wartości ustawień druku
III
............................................... 151
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Wprowadzenie ..................................................................................................................................................... 2
Jak korzystać z Instrukcji obsługi ......................................................................................................................... 3
Oznaczenia używane w podręczniku ................................................................................................................. 4
Zrzeczenie się odpowiedzialności ......................................................................................................................... 5
Copyright ............................................................................................................................................................... 6
Znaki towarowe ..................................................................................................................................................... 7
1
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Jak korzystać z Instrukcji obsługi(P. 3)
Zrzeczenie się odpowiedzialności(P. 5)
Copyright(P. 6)
Znaki towarowe(P. 7)
2
Wprowadzenie
Jak korzystać z Instrukcji obsługi
W tej części przedstawiono wiedzę wymaganą podczas korzystania z tego podręcznika.
Oznaczenia używane w podręczniku(P. 4)
3
Wprowadzenie
Oznaczenia używane w podręczniku
W tej części wyjaśniono symbole i ustawienia używane w niniejszym podręczniku.
Symbole stosowane w tym podręczniku
W niniejszym podręczniku przedstawiono wyjaśnienia elementów i operacje, których należy przestrzegać
podczas używania sterownika. Użyto do tego celu odpowiednich symboli oznaczających, co następuje.
WAŻNE
● Oznacza wymagania lub ograniczenia. Należy zapoznać się z tymi elementami w celu prawidłowego
korzystania z produktu i uniknięcia uszkodzeń tego produktu.
UWAGA
● Oznacza wyjaśnienie czynności lub dodatkowe informacje dotyczące procedury. Zdecydowanie zaleca się
zapoznanie się z tymi elementami.
Informacje dotyczące ustawień
W tym podręczniku nazwy ustawień wyświetlane na ekranie komputera przedstawiono w sposób pokazany na
poniższych przykładach.
Przykład:
[Drukuj]
[OK]
4
Wprowadzenie
Zrzeczenie się odpowiedzialności
Informacje w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
FIRMA CANON INC. NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TREŚCI PRZEDSTAWIONYCH W
NINIEJSZYM DOKUMENCIE, ANI WYRAŹNYCH, ANI DOMNIEMANYCH, Z WYJĄTKIEM GWARANCJI
PRZEDSTAWIONYCH BEZPOŚREDNIO W TYM DOKUMENCIE. ZASTRZEŻENIE TO OBEJMUJE (ALE NIE OGRANICZA
SIĘ DO) GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WARTOŚCI MARKETINGOWEJ I HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONEGO CELU LUB ZABEZPIECZENIA PRZED NARUSZENIEM JAKIEGOKOLWIEK PATENTU. FIRMA CANON
INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY
JAKIEJKOLWIEK NATURY ANI ZA ŻADNE STRATY LUB WYDATKI WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA NINIEJSZYCH
TREŚCI.
5
Wprowadzenie
Copyright
Copyright CANON INC. 2019
Zabrania się powielania, przekazywania, przechowywania w systemie, przepisywania oraz tłumaczenia na
jakikolwiek język, w tym język komputerowy, którejkolwiek części niniejszej publikacji w jakikolwiek sposób:
elektroniczny, mechaniczny, magnetyczny, optyczny, chemiczny, ręczny lub inaczej bez wcześniejszego
uzyskania pisemnej zgody firmy Canon Inc.
6
Wprowadzenie
Znaki towarowe
Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer i Microsoft Edge są zarejestrowanymi znakami
towarowymi lub znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych
krajach.
macOS i Safari są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym podręczniku mogą być znakami towarowymi ich
prawnych właścicieli.
7
Informacje na temat sterownika
Informacje na temat sterownika
Informacje na temat sterownika .............................................................................................................. 9
8
Informacje na temat sterownika
Informacje na temat sterownika
Ten sterownik pozwala na wyświetlanie ekranu ustawień drukowania sterowników obsługujących aplikacje
Windows Store oraz aplikacje na komputerze i na użycie funkcji drukowania urządzeń firmy Canon.
W niniejszym podręczniku aplikacje pochodzące ze Sklepu Windows, aplikacje systemu Windows oraz aplikacje z
platformy UWP (Universal Windows Platform) określane są mianem aplikacji ze Sklepu.
Drukowanie z aplikacji na komputerze
Następujący ekran ustawień drukowania jest wyświetlany podczas drukowania z aplikacji znajdujących się na
komputerze.
Drukowanie z aplikacji ze Sklepu
Następujący ekran ustawień drukowania jest wyświetlany podczas drukowania z aplikacji ze Sklepu.
Funkcje wymagane do drukowania z aplikacji ze Sklepu są automatycznie instalowane ze Sklepu Windows po
zainstalowaniu sterownika.
9
Informacje na temat sterownika
Tematy pokrewne
Drukowanie z aplikacji na komputerze(P. 60)
Drukowanie z aplikacji ze Sklepu(P. 63)
10
Przed użyciem
Przed użyciem
Przed użyciem .................................................................................................................................................... 12
11
Przed użyciem
Przed użyciem
● Najnowsze oprogramowanie jest publikowane w witrynie firmy Canon. Należy sprawdzić środowisko
operacyjne itp. i pobrać odpowiednie oprogramowanie, jeśli to konieczne.
Witryna Canon Global: https://global.canon/
● Funkcje, których można użyć, mogą zależeć od poniższych czynników.
- Używane urządzenie i jego ustawienia
- Wersja oprogramowania układowego urządzenia
- Struktura opcji urządzenia
- Używany sterownik
- Wersja sterownika
- Używane środowisko komputerowe
● Zawartość ekranu, procedury itd. pokazane i opisane w podręczniku mogą różnić się od faktycznie
wyświetlanych.
● W przykładach w niniejszym podręczniku użyto systemu Windows 10.
12
Instalowanie sterownika
Instalowanie sterownika
Instalowanie sterownika ............................................................................................................................. 14
Sprawdzenie przed instalacją ............................................................................................................................. 15
Wymagania systemowe .................................................................................................................................. 16
Uwagi i ostrzeżenia dotyczące instalacji .......................................................................................................... 17
Informacje o pliku Readme ............................................................................................................................. 18
Instalacja z użyciem funkcji wykrywania urządzeń sieciowych ....................................................................... 19
Instalacja poprzez podanie portu lub adresu IP ................................................................................................ 24
Instalacja z użyciem połączenia USB .................................................................................................................. 30
Instalacja przez określenie pliku inf .................................................................................................................. 33
Instalacja za pomocą opcji Windows Update ..................................................................................................... 35
Aktualizowanie/odinstalowywanie sterownika ................................................................................................ 37
Aktualizowanie sterownika ............................................................................................................................. 38
Odinstalowywanie sterownika ........................................................................................................................ 40
13
Instalowanie sterownika
Instalowanie sterownika
Wybierz metodę instalacji odpowiadającą stosowanemu sposobowi podłączania urządzenia oraz środowisku, w
jakim ono pracuje.
Sprawdzenie przed instalacją(P. 15)
Instalacja z użyciem funkcji wykrywania urządzeń sieciowych(P. 19)
Instalacja poprzez podanie portu lub adresu IP(P. 24)
Instalacja z użyciem połączenia USB(P. 30)
Instalacja przez określenie pliku inf(P. 33)
Instalacja za pomocą opcji Windows Update(P. 35)
Aktualizowanie/odinstalowywanie sterownika(P. 37)
14
Instalowanie sterownika
Sprawdzenie przed instalacją
W tej części przedstawiono czynności sprawdzające, które należy wykonać w celu przeprowadzenia prawidłowej
instalacji sterownika.
Wymagania systemowe(P. 16)
Uwagi i ostrzeżenia dotyczące instalacji(P. 17)
Informacje o pliku Readme(P. 18)
15
Instalowanie sterownika
Wymagania systemowe
Sterownika można używać w następujących środowiskach systemowych.
Systemy operacyjne
● Windows 10 *
● Windows 8.1
● Windows Server 2019
● Windows Server 2016
● Windows Server 2012 R2
* Niektóre ekrany i funkcje mogą nie działać prawidłowo na terminalach tabletowych i smartfonach.
Sprzęt
● Dowolny komputer, który umożliwia uruchomienie systemów operacyjnych przedstawionych powyżej
Warianty wersji językowych systemu operacyjnego i sterownika
W zależności od wariantu obsługiwanych wersji językowych sterownika i systemu operacyjnego, nie można
zagwarantować prawidłowego działania. Zaleca się przeprowadzenie instalacji w domyślnej wersji językowej,
która jest dostępna podczas uruchamiania instalatora.
Obsługiwane wersje językowe sterownika
Angielski / Angielski / Baskijski / Kataloński / Uproszczony chiński / Tradycyjny chiński / Czeski / Duński /
Holenderski / Fiński / Francuski / Niemiecki / Węgierski / Włoski / Japoński / Koreański / Malajski / Norweski /
Polski / Portugalski / Rosyjski / Słowacki / Hiszpański / Szwedzki / Tajski / Turecki / Wietnamski
Zakres działania gwarantowanego
Wersja językowa systemu
operacyjnego zawarta w
obsługiwanych wersjach
językowych sterownika
Wersja językowa systemu
operacyjnego niezawarta w
obsługiwanych wersjach
językowych sterownika
Zainstalowano w wersji językowej
dopasowanej do systemu operacyjnego
Gwarantowane
--
Zainstalowano w wersji językowej
niedopasowanej do systemu operacyjnego
Gwarantowane*1
Niegwarantowane*2
Dokonano zmiany wersji językowej na
niedopasowaną do systemu operacyjnego
Gwarantowane*1
Niegwarantowane*2
*1 Układ może być wadliwy lub sterownik może być niepoprawnie wyświetlany.
*2 Czynność jest gwarantowana, tylko w przypadku zainstalowania w angielskiej wersji językowej. Niemniej jednak układ
może być wadliwy lub sterownik może być niepoprawnie wyświetlany.
16
Instalowanie sterownika
Uwagi i ostrzeżenia dotyczące instalacji
Podczas instalacji należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:
● Jeżeli zostanie wyświetlony monit o zezwolenie na wprowadzenie zmian w komputerze, należy zezwolić na
wprowadzenie zmian.
● Jeżeli zostanie wyświetlony ekran zabezpieczeń systemu Windows z komunikatem informującym, że nie
można zweryfikować wydawcy sterownika, należy zezwolić na instalację.
● Jeżeli po zakończeniu instalacji ikona urządzenia nie pojawia się w oknie [Urządzenia i drukarki], może to
oznaczać problem z ekranem lub stanem instalacji. Opis czynności pozwalających wyświetlić ikonę urządzenia
znajdziesz w rozdziale Rozwiązywanie problemów.
Tematy pokrewne
Instalacja z użyciem funkcji wykrywania urządzeń sieciowych(P. 19)
Instalacja poprzez podanie portu lub adresu IP(P. 24)
Instalacja z użyciem połączenia USB(P. 30)
Instalacja przez określenie pliku inf(P. 33)
Po instalacji ikona urządzenia nie jest wyświetlana(P. 146)
17
Instalowanie sterownika
Informacje o pliku Readme
Plik Readme zawiera opis środków ostrożności dotyczących instalowania i używania sterowników.
Plik Readme zapisany pod podaną poniżej nazwą znajduje się w folderze pobranego sterownika.
Readme_pl.html
Użytkownicy korzystający z instalatora mogą wyświetlić zawartość pliku na ekranie UMOWA LICENCYJNA NA
OPROGRAMOWANIE CANON.
18
Instalowanie sterownika
Instalacja z użyciem funkcji wykrywania urządzeń
sieciowych
Można automatycznie wykryć urządzenie w otoczeniu sieciowym i zainstalować sterownik.
Wyszukiwanie urządzeń można prowadzić w sieciach TCP/IP oraz środowiskach sieciowych, które wykorzystują
standard WSD.
UWAGA
● W przypadku innych środowisk należy skorzystać z procedury instalowania poprzez podanie portu lub adresu
IP.
● Jeśli nie wiesz, jakiego środowiska sieciowego używasz, skontaktuj się z administratorem sieci.
Wymogi
● Wymagania systemowe(P. 16)
● Włączanie opcji [Ustawienia Multicast Discovery] w urządzeniu
W przypadku środowisk sieciowych używających komunikacji WSD włącz opcję [Użyj WSD].
● Ustawienie funkcji (Plug and Play) wyboru języka opisu strony w urządzeniu
Skonfiguruj [Wybór PDL (Plug-n-Play)] w urządzeniu, by dopasować używany sterownik. Szczegółowe
informacje o metodzie konfiguracji znajdują się w podręczniku obsługi urządzenia.
- Dla „Sterownik drukarki UFR II/UFRII LT/LIPSLX/CARPS2 V4”: [*** (V4)] (lub [*** (XPS)])
*** oznacza język opisu strony odpowiadający urządzeniu.
- Dla „Sterownik drukarki PCL6 V4”: [PCL6 (V4)] (lub [PCL6])
● Urządzenie znajduje się w tej samej sieci, co używany komputer (dotyczy sieci TCP/IP)
● Uwagi i ostrzeżenia dotyczące instalacji(P. 17)
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
● Wyświetlany jest ekran [Pulpit] (w przypadku systemu Windows 8.1/Server 2012 R2)
Procedura
1
2
Kliknij dwukrotnie plik [Setup.exe].
Jeśli chcesz zmienić język wyświetlany przez instalator, wybierz opcję [Język] → kliknij
[Dalej].
Sterownik zostanie zainstalowany zgodnie z wybranym językiem.
3
Przeczytaj umowę UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE CANON → kliknij
przycisk [Tak].
Aby wyświetlić zawartość pliku Readme, kliknij [Wyświetl plik Readme] na ekranie UMOWA LICENCYJNA NA
OPROGRAMOWANIE CANON.
19
Instalowanie sterownika
4
Wybierz opcję [Standardowe] → kliknij polecenie [Dalej].
[Wybudź wszystkie drukarki, które są w trybie uśpienia i wyszukaj]: wybierz tę opcję, aby wykrywać w sieci
urządzenia znajdujące się w trybie uśpienia.
5
Jeśli wyświetlony zostanie następujący ekran, wybierz opcję [Dodawanie nowych
drukarek] → kliknij przycisk [Dalej].
[Dodawanie nowych drukarek i aktualizacja istniejących sterowników drukarek]: wybierz tę opcję, aby
jednocześnie z instalacją nowego sterownika zaktualizować istniejące sterowniki.
20
Instalowanie sterownika
6
Jeżeli zostanie wyświetlony poniższy komunikat, potwierdź go i kliknij opcję [Tak] lub
[Nie].
[Tak]: komunikacja za pośrednictwem protokołu TCP/IP i WSD jest włączona. Jest to zalecane ustawienie.
[Nie]: komunikacja jest ograniczona tylko do protokołu TCP/IP. W takim przypadku prawidłowe pozyskanie
informacji może nie być możliwe.
7
W polu [Lista drukarek] zaznacz urządzenie, które chcesz zainstalować.
Jeśli urządzenie nie jest wyświetlane w aplecie [Lista drukarek], kliknij opcję [Wyszukaj ponownie].
UWAGA
21
Instalowanie sterownika
● Jeśli nie można wykryć urządzenia, może to oznaczać problem z ustawieniami systemu operacyjnego lub
urządzenia. Zapoznaj się z zaleceniami dotyczącymi rozwiązywania problemów, aby umożliwić wyświetlanie
urządzenia w wynikach wyszukiwania.
Nie wykryto urządzenia w sieci(P. 144)
8
Aby zmienić nazwę urządzenia albo ustawić je jako domyślne, zaznacz opcję
[Skonfiguruj informacje o drukarce] → kliknij przycisk [Dalej].
Jeśli nie chcesz zmieniać nazwy urządzenia ani nadawać mu statusu urządzenia domyślnego, kliknij przycisk
[Dalej] i przejdź do kroku 10.(P. 23)
9
W razie potrzeby zmień wartość [Nazwa drukarki] → kliknij przycisk [Dalej].
[Ustaw jako domyślne]: zaznacz tę opcje, aby to urządzenie było używane domyślnie.
[Użyj jako drukarki udostępnionej]: zaznacz tę opcję, jeśli chcesz udostępniać urządzenie.
[Port]: wybierz port, którego chcesz użyć, jeśli możesz używać kilku portów.
22
Instalowanie sterownika
10
Zaznacz opcję [Lista drukarek do instalacji] → kliknij przycisk [Rozpocznij].
Kontynuuj instalację zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
11
Zapoznaj się z komunikatem o zakończeniu instalacji → kliknij przycisk [Zakończ].
W razie potrzeby można również wydrukować stronę testową.
Tematy pokrewne
Instalacja poprzez podanie portu lub adresu IP(P. 24)
Instalowanie w roli serwera druku(P. 46)
23
Instalowanie sterownika
Instalacja poprzez podanie portu lub adresu IP
Należy ręcznie wskazać port lub adres IP, który ma być używany do połączenia sieciowego lub lokalnego z
urządzeniem, a następnie zainstalować sterownik. Ta procedura ma zastosowanie w sytuacji, gdy urządzenia nie
można wykryć w sieci automatycznie lub jeśli wymagane są szczególne ustawienia.
Możesz użyć istniejącego portu, możesz też dodać port.
Wymogi
● Wymagania systemowe(P. 16)
● Uwagi i ostrzeżenia dotyczące instalacji(P. 17)
● Potwierdzanie portu
Określ port WSD, standardowy port TCP/IP, port drukarki sieciowej lub port lokalny. Można wskazać port już
zarejestrowany. Można też wybrać port tymczasowy (np. [LPT1]), a ostateczną konfigurację wykonać po
zakończeniu instalacji.
● Potwierdź nazwę hosta, nazwę lub adres IP urządzenia (jeśli dodajesz port WSD lub standardowy port TCP/
IP).
Jeżeli w związku z instalacją dodajesz port WSD lub standardowy port TCP/IP, musisz wprowadzić nazwę
hosta, nazwę lub adres IP urządzenia. W polu nazwy hosta lub nazwy urządzenia wpisz nazwę, pod jaką
urządzenie jest znane w sieci. Jeśli nie znasz nazwy lub wartości, którą należy wpisać, skontaktuj się z
administratorem sieci.
● Potwierdź udostępnianą drukarkę (w przypadku dodawania portu drukarki sieciowej)
Udostępniana drukarka wybrana podczas dodawania portu musi odpowiadać urządzeniu wybranemu za
pomocą instalatora. Potwierdź również, że wersja sterownika zainstalowana w udostępnianej drukarce i
wersja instalatora są zgodne.
Pamiętaj, aby zalogować się na komputerze, na którym zainstalowano wcześniej udostępnianą drukarkę.
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
● Wyświetlany jest ekran [Pulpit] (w przypadku systemu Windows 8.1/Server 2012 R2)
Procedura
1
2
Kliknij dwukrotnie plik [Setup.exe].
Jeśli chcesz zmienić język wyświetlany przez instalator, wybierz opcję [Język] → kliknij
[Dalej].
Sterownik zostanie zainstalowany zgodnie z wybranym językiem.
3
4
Przeczytaj umowę UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE CANON → kliknij
przycisk [Tak].
Wybierz opcję [Niestandardowe] → kliknij polecenie [Dalej].
24
Instalowanie sterownika
5
Jeśli wyświetlony zostanie następujący ekran, wybierz opcję [Dodawanie nowych
drukarek] → kliknij przycisk [Dalej].
[Dodawanie nowych drukarek i aktualizacja istniejących sterowników drukarek]: wybierz tę opcję, aby
jednocześnie z instalacją nowego sterownika zaktualizować istniejące sterowniki.
[Zaktualizuj istniejące sterowniki drukarek]: wybierz tę opcję, jeśli chcesz tylko zaktualizować sterowniki.
Szczegółowe informacje znajdziesz w opisie procedury aktualizacji sterowników.
25
Instalowanie sterownika
6
Wybierz w oknie [Lista drukarek] urządzenie do zainstalowania → kliknij przycisk
[Dalej].
[Liczba drukarek]: Wprowadź liczbę drukarek instalowanych dla wybranego urządzenia. Podając wiele
drukarek, można rejestrować wiele urządzeń naraz.
UWAGA
● Przypisanie wielu drukarek do tego samego portu jednego urządzenia spowoduje zarejestrowanie wielu
kolejek drukowania dla wybranego urządzenia. Dla każdej kolejki drukowania można podać inne ustawienia
domyślne, aby móc rozróżniać kolejki podczas drukowania. W przypadku podania portu WSD lub portu
drukarki sieciowej można jednak przypisywać tylko jeden port do jednego urządzenia.
26
Instalowanie sterownika
7
Ustaw port.
Jeśli w kroku 6.(P. 26) wprowadzono wiele drukarek dla jednego urządzenia, wartość portu pierwszej drukarki
zostanie przyjęta jako ustawienie domyślne dla kolejnych drukarek.
27
Instalowanie sterownika
Jeżeli dodajesz port WSD
(1) Kliknij opcję [Dodaj port] → wybierz pozycję [WSD Port] w ustawieniu [Dodaj port] → kliknij opcję [OK].
(2) Wpisz adres IP lub nazwę hosta → kliknij [OK].
Jeżeli dodajesz standardowy port TCP/IP
(1) Kliknij opcję [Dodaj port] → wybierz pozycję [Standard TCP/IP Port] w ustawieniu [Dodaj port] → kliknij
opcję [OK].
(2) Wprowadź nazwę lub adres IP urządzenia zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze.
[Nazwa portu] jest wprowadzana automatycznie. W razie konieczności można zmienić nazwę portu.
W przypadku ukazania się ekranu [Wymagane są dodatkowe informacje na temat portu] kliknij przycisk
„Wyświetl szczegóły” i wykonaj wszystkie potrzebne czynności.
Wykonaj jedną z poniższych procedur.
- Wróć do poprzedniego ekranu kreatora → wprowadź ponownie informacje w polu [Nazwa drukarki lub
adres IP] → kliknij przycisk [Dalej].
- Wybierz kolejno opcje [Typ urządzenia] > [Standardowy] > [Canon Network Printing Device with P9100] →
kliknij [Dalej].
W przypadku niektórych urządzeń nazwa wybrana w opcji [Typ urządzenia] > [Standardowy] może być inna
niż [Canon Network Printing Device with P9100].
(3) Kliknij przycisk [Zakończ].
Jeżeli dodajesz port drukarki sieciowej
(1) Kliknij opcję [Dodaj port] → wybierz pozycję [Sieć] w ustawieniu [Dodaj port] → kliknij opcję [OK].
(2) Wybierz używaną drukarkę sieciową → kliknij [OK].
UWAGA
● Jeżeli na liście nie jest wyświetlana drukarka odpowiadająca urządzeniu, ustawienia systemu operacyjnego
lub urządzenia mogą być nieprawidłowe. Zapoznaj się z zaleceniami dotyczącymi rozwiązywania problemów,
aby umożliwić wyświetlanie urządzenia na liście drukarek.
Nie wykryto urządzenia w sieci(P. 144)
Jeżeli dodajesz port lokalny
28
Instalowanie sterownika
(1) Kliknij opcję [Dodaj port] → wybierz pozycję [Local Port] w ustawieniu [Dodaj port] → kliknij opcję [OK].
(2) Wpisz nazwę portu → kliknij [OK].
W przypadku korzystania z istniejącego portu
Wybierz port w opcji [Port].
8
W razie potrzeby zmień wartość [Nazwa drukarki] → kliknij przycisk [Dalej].
[Ustaw jako domyślne]: zaznacz tę opcje, aby to urządzenie było używane domyślnie.
[Użyj jako drukarki udostępnionej]: zaznacz tę opcję, jeśli chcesz udostępniać urządzenie.
Jeżeli dodano lub wybrano port drukarki sieciowej, nie można ustawić opcji [Nazwa drukarki] ani [Użyj jako
drukarki udostępnionej].
Jeśli wybrano wiele urządzeń lub w kroku 6.(P. 26) wprowadzono wiele drukarek dla jednego urządzenia,
powtórz kroki 7.(P. 27) i 8.(P. 29)
9
Zaznacz opcję [Lista drukarek do instalacji] → kliknij przycisk [Rozpocznij].
Kontynuuj instalację zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
10
Zapoznaj się z komunikatem o zakończeniu instalacji → kliknij przycisk [Zakończ].
W razie potrzeby można również wydrukować stronę testową.
Tematy pokrewne
Instalowanie w roli serwera druku(P. 46)
Zmiana portu(P. 51)
Aktualizowanie sterownika(P. 38)
29
Instalowanie sterownika
Instalacja z użyciem połączenia USB
Aby zainstalować sterownik, można połączyć dane urządzenie i komputer za pomocą kabla USB.
Wymogi
● Wymagania systemowe(P. 16)
● Zainstalowanie opcjonalnej karty interfejsu USB (jeśli jest wymagana przez używane urządzenie)
● Skonfigurowanie funkcji (Plug and Play) wyboru języka opisu strony w urządzeniu (jeśli jest to wymagane
przez używane urządzenie)
Skonfiguruj [Wybór PDL (Plug-n-Play)] w urządzeniu, by dopasować używany sterownik. Szczegółowe
informacje o metodzie konfiguracji znajdują się w podręczniku obsługi urządzenia.
- Dla „Sterownik drukarki UFR II/UFRII LT/LIPSLX/CARPS2 V4”: [*** (V4)] (lub [*** (XPS)])
*** oznacza język opisu strony odpowiadający urządzeniu.
- Dla „Sterownik drukarki PCL6 V4”: [PCL6 (V4)] (lub [PCL6])
● Uwagi i ostrzeżenia dotyczące instalacji(P. 17)
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
● Wyświetlany jest ekran [Pulpit] (w przypadku systemu Windows 8.1/Server 2012 R2)
Procedura
1
Wyłącz urządzenie.
2
Kliknij dwukrotnie plik [Setup.exe].
3
Jeśli chcesz zmienić język wyświetlany przez instalator, wybierz opcję [Język] → kliknij
[Dalej].
Sterownik zostanie zainstalowany zgodnie z wybranym językiem.
4
5
Przeczytaj umowę UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE CANON → kliknij
przycisk [Tak].
Wybierz opcję [Połączenie USB] → kliknij polecenie [Dalej].
30
Instalowanie sterownika
6
Po wyświetleniu poniższego komunikatu włącz urządzenie → połącz urządzenie i
komputer za pośrednictwem kabla USB.
[Pomiń]: jeżeli połączenie USB jest prawidłowe, instalację można dokończyć na tym ekranie bez czekania na
zakończenie działania funkcji automatycznej.
31
Instalowanie sterownika
Kontynuuj instalację zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Jeżeli instalacja na powyższym ekranie nie powiedzie się, kliknij przycisk „Wyświetl szczegóły” i przeprowadź
niezbędne czynności.
Wykonaj procedurę opisaną poniżej i zainstaluj sterownik ponownie.
(1) Włącz urządzenie → połącz urządzenie i komputer za pośrednictwem kabla USB.
(2) Otwórz aplet [Menedżer urządzeń].
W Windows 10/Server 2016/Server 2019
Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [
] → kliknij pozycję [Menedżer urządzeń].
W Windows 8.1/Server 2012 R2
Wyświetl okna [Panel sterowania] > [Sprzęt i dźwięk] > [Menedżer urządzeń].
(3) Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę urządzenia docelowego wyświetlaną w polu [Inne urządzenia] →
kliknij [Odinstaluj urządzenie] lub [Odinstaluj].
(4) Potwierdź nazwę urządzenia.
Canon + <nazwa używanego modelu>
7
Zapoznaj się z komunikatem o zakończeniu instalacji → kliknij przycisk [Zakończ].
W razie potrzeby można również wydrukować stronę testową.
32
Instalowanie sterownika
Instalacja przez określenie pliku inf
W tej części wyjaśniono procedurę instalowania sterownika przez wskazanie pliku inf za pomocą funkcji
dodawania drukarek w systemie Windows.
Jeśli instalacja zostanie przeprowadzona według tej procedury, przy drukowaniu z aplikacji lokalnych konieczne
będzie używanie standardowego ekranu ustawień drukowania systemu Windows, ponieważ nie będzie
wyświetlany ekran ustawień drukowania sterownika.
Objaśnienie dotyczy instalacji z użyciem standardowego portu TCP/IP.
Wymogi
● Wymagania systemowe(P. 16)
● Potwierdź adres IP urządzenia.
● Uwagi i ostrzeżenia dotyczące instalacji(P. 17)
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
● Wyświetlany jest ekran [Pulpit] (w przypadku systemu Windows 8.1/Server 2012 R2)
Procedura
1
Uruchom Kreatora dodawania drukarki systemu Windows.
W przypadku uruchamiania z ekranu [Ustawienia] (tylko Windows 10/Server 2016/Server 2019)
(1) Kliknij pozycję [Urządzenia] → kliknij pozycję [Dodaj drukarkę lub skaner] w obszarze [Drukarki i skanery].
(2) Kliknij przycisk [Drukarki, której szukam, nie ma na liście].
W przypadku uruchamiania z ekranu [Panel sterowania]
(1) Wyświetl ekran [Urządzenia i drukarki] → kliknij pozycję [Dodaj drukarkę].
(2) Gdy zostanie wyświetlony ekran wyboru urządzenia, kliknij pozycję [Drukarki, której szukam, nie ma na
liście].
2
3
4
Wybierz opcję dodania drukarki lokalnej i przejdź do następnego ekranu.
Wybierz pozycję [Utwórz nowy port] → wybierz pozycję [Standard TCP/IP Port] w
obszarze [Typ portu] → kliknij przycisk [Dalej].
Wprowadź adres IP urządzenia w polu [Nazwa hosta drukarki lub adres IP] → postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.
Jeśli urządzenia nie można odnaleźć, może ono zostać rozpoznane jako nieznane urządzenie. W takim
przypadku należy kliknąć opcję „Wyświetl szczegóły”.
(1) Wyświetl okno [Menedżer urządzeń] w systemie Windows.
W Windows 10/Server 2016/Server 2019: Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [
[Menedżer urządzeń].
W Windows 8.1/Server 2012 R2: kliknij [Panel sterowania] > [Menedżer urządzeń].
33
] → kliknij pozycję
Instalowanie sterownika
(2) Wybierz opcję [Inne urządzenia] > [Nieznane urządzenie] → kliknij menu [Akcja] > [Aktualizuj sterownik] lub
[Aktualizuj oprogramowanie sterownika].
(3) W Kreatorze aktualizacji sterowników kliknij kolejno przyciski [Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu
oprogramowania sterownika] > [Pozwól mi wybrać z listy dostępnych sterowników na moim komputerze].
(4) W obszarze [Popularne typy sprzętu] wybierz pozycję [Drukarki] → kliknij przycisk [Dalej].
5
6
Na ekranie [Dodaj drukarkę] kliknij opcję [Z dysku].
Kliknij [Przeglądaj] → wybierz jeden z plików inf znajdujących się w folderze pobranego
sterownika.
Bez względu na to, który plik inf zostanie wybrany, czynności nie ulegną zmianie.
7
8
W oknie [Drukarki] wybierz urządzenie do zainstalowania → kliknij przycisk [Dalej].
Zainstaluj sterownik, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie → kliknij przycisk
[Zakończ].
Tematy pokrewne
Zmiana portu(P. 51)
Wyświetlany jest standardowy ekran ustawień drukowania systemu Windows(P. 147)
34
Instalowanie sterownika
Instalacja za pomocą opcji Windows Update
W tej części wyjaśniono procedurę instalowania sterownika poprzez wybranie opcji Windows Update za pomocą
funkcji dodawania drukarek w systemie Windows.
Należy użyć tej procedury, aby zainstalować sterownik, gdy nie można go zainstalować przy użyciu instalatora
sterownika.
Jeśli instalacja zostanie przeprowadzona według tej procedury, przy drukowaniu z aplikacji lokalnych konieczne
będzie używanie standardowego ekranu ustawień drukowania systemu Windows, ponieważ nie będzie
wyświetlany ekran ustawień drukowania sterownika.
Objaśnienie dotyczy instalacji z użyciem standardowego portu TCP/IP.
Wymogi
● Używany jest system Windows 10 w wersji 1703 lub późniejszej
● Potwierdź adres IP urządzenia.
● Uwagi i ostrzeżenia dotyczące instalacji(P. 17)
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
Procedura
1
Uruchom Kreatora dodawania drukarki systemu Windows.
(1) Wyświetl [Ustawienia] > [Urządzenia] > [Drukarki i skanery].
(2) Kliknij opcję [Dodaj drukarkę lub skaner] → kliknij opcję [Drukarki, której szukam, nie ma na liście], jeżeli
jest wyświetlana.
2
3
4
Wybierz opcję dodania drukarki lokalnej i przejdź do następnego ekranu.
Wybierz pozycję [Utwórz nowy port] → wybierz pozycję [Standard TCP/IP Port] w
obszarze [Typ portu] → kliknij przycisk [Dalej].
Wprowadź adres IP urządzenia w polu [Nazwa hosta drukarki lub adres IP] → postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.
Jeśli urządzenia nie można odnaleźć, może ono zostać rozpoznane jako nieznane urządzenie. W takim
przypadku należy kliknąć opcję „Wyświetl szczegóły”.
(1) Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [
] systemu Windows → w wyświetlonym menu wybierz opcję
[Menedżer urządzeń].
(2) Wybierz opcję [Inne urządzenia] > [Nieznane urządzenie] → wybierz opcję [Akcja] z menu > [Aktualizuj
sterownik].
(3) W Kreatorze aktualizacji sterowników kliknij kolejno przyciski [Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu
oprogramowania sterownika] > [Pozwól mi wybrać z listy dostępnych sterowników na moim komputerze].
(4) W obszarze [Popularne typy sprzętu] wybierz pozycję [Drukarki] → kliknij przycisk [Dalej].
35
Instalowanie sterownika
5
6
7
Na ekranie [Dodaj drukarkę] kliknij opcję [Windows Update].
Wybierz urządzenie z listy drukarek, naciskając opcję „V4” na liście [Drukarki] → kliknij
opcję [Dalej].
Zainstaluj sterownik, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie → kliknij przycisk
[Zakończ].
Tematy pokrewne
Wymagania systemowe(P. 16)
Zmiana portu(P. 51)
Wyświetlany jest standardowy ekran ustawień drukowania systemu Windows(P. 147)
36
Instalowanie sterownika
Aktualizowanie/odinstalowywanie sterownika
Poniżej opisano procedury aktualizacji i odinstalowania sterownika.
Aktualizowanie sterownika(P. 38)
Odinstalowywanie sterownika(P. 40)
37
Instalowanie sterownika
Aktualizowanie sterownika
Zainstalowane sterowniki można zaktualizować do nowszych wersji.
Zaleca się pobranie i zainstalowanie najnowszych sterowników odpowiadających nowym funkcjom i/lub
systemom operacyjnym.
Zainstalowane sterowniki można zaktualizować jednocześnie z instalacją sterownika do nowego urządzenia, ale
poniżej wyjaśniono jedynie procedurę aktualizacji zainstalowanych sterowników.
Wymogi
● Uzyskanie instalatora
Instalator aktualizacji jest dostępny do pobrania w witrynie firmy Canon (https://global.canon/).
● Należy podłączyć urządzenie przy użyciu kabla USB i włączyć zasilanie (w przypadku aktualizowania
sterownika zainstalowanego przy użyciu połączenia USB).
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
● Wyświetlany jest ekran [Pulpit] (w przypadku systemu Windows 8.1/Server 2012 R2)
WAŻNE
● Sterownik można również zaktualizować bez używania instalatora, wybierając opcję Windows Update za
pomocą funkcji dodawania drukarek w systemie Windows.
Jednak jeżeli sterownik zostanie zaktualizowany za pomocą opcji Windows Update, może zostać wyświetlony
standardowy ekran ustawień drukowania systemu Windows. W takim przypadku należy zapoznać się z
kolejną procedurą rozwiązywania problemów, aby wyświetlić ekran ustawień drukowania sterownika.
Wyświetlany jest standardowy ekran ustawień drukowania systemu Windows(P. 147)
Procedura
1
2
3
Uruchom instalator → wykonaj polecenia wyświetlone na ekranie.
Wybierz pozycję [Niestandardowe] w obszarze [Ustawienia drukarki] → kliknij przycisk
[Dalej].
Wybierz opcję [Zaktualizuj istniejące sterowniki drukarek] → kliknij polecenie [Dalej].
38
Instalowanie sterownika
4
Zaznacz opcję [Lista drukarek do instalacji] → kliknij przycisk [Rozpocznij].
5
Zapoznaj się z komunikatem o zakończeniu instalacji → kliknij przycisk [Zakończ].
W razie potrzeby można również wydrukować stronę testową.
Uruchom ponownie komputer po wyświetleniu stosownego monitu.
Podczas aktualizowania sterownika serwera druku należy zaktualizować również sterowniki klientów zgodnie z
procedurą konfigurowania komputerów jako klientów udostępnianej drukarki.
Tematy pokrewne
Instalacja z użyciem funkcji wykrywania urządzeń sieciowych(P. 19)
Instalacja poprzez podanie portu lub adresu IP(P. 24)
Instalacja z użyciem połączenia USB(P. 30)
Konfigurowanie klientów udostępnianej drukarki(P. 48)
Konfigurowanie funkcji urządzenia do użytku(P. 55)
39
Instalowanie sterownika
Odinstalowywanie sterownika
Poniżej przedstawiono procedurę odinstalowywania niepotrzebnego sterownika.
Metoda odinstalowywania zależy od tego, czy do zainstalowania sterownika użyto instalatora czy funkcji
dodawania drukarek w systemie Windows (poprzez wskazanie pliku inf lub za pomocą opcji Windows Update).
W przypadku sterowników zainstalowanych za pomocą instalatora(P. 40)
Sterowniki zainstalowane z użyciem funkcji dodawania drukarek w systemie Windows(P. 41)
Wymogi
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
● Wyświetlany jest ekran [Pulpit] (w przypadku systemu Windows 8.1/Server 2012 R2)
Procedura
W przypadku sterowników zainstalowanych za pomocą instalatora
1
Uruchom deinstalator sterownika.
Podczas używania funkcji Windows
W Windows 10/Server 2016/Server 2019
(1) Wyświetl [Ustawienia] > [Aplikacje] lub [Systemowe] > [Aplikacje i funkcje].
(2) Wybierz sterownik, który ma zostać odinstalowany przez [V4 Printer Driver Uninstaller] → kliknij pozycję
[Odinstaluj].
W systemach operacyjnych innych niż powyższe
(1) Wyświetl [Panel sterowania] > [Programy] > [Odinstaluj program].
(2) Wybierz sterownik, który ma zostać odinstalowany przez [V4 Printer Driver Uninstaller] → kliknij pozycję
[Odinstaluj/Zmień].
Podczas używania funkcji deinstalacji w systemie Windows, deinstalator jest wyświetlany w języku, który
został wybrany w instalatorze.
Podczas używania pliku deinstalacji dostarczonego razem ze sterownikiem
Dwukrotnie kliknij jeden z następujących plików.
Podczas używania pliku w folderze zainstalowanego sterownika
Użyj [UNINSTAL.exe], który odpowiada sterownikowi w tym folderze.
<folder instalacyjny>\Canon\PrnUninstall
Podczas używania pliku w folderze pobranego sterownika
Installer\UNINSTAL.exe
2
Wybierz nazwę urządzenia, które chcesz odinstalować → kliknij opcję [Usuń].
[Czyszczenie]: kliknij tę pozycję, aby jednocześnie usunąć wszystkie pliki i informacje w rejestrze dotyczące
wszystkich sterowników wyświetlonych na liście, a nie tylko do wybranego sterownika. Kliknij przycisk [Usuń],
aby odinstalować sterownik w zwykły sposób.
40
Instalowanie sterownika
3
Na ekranie potwierdzającym usunięcie drukarki kliknij przycisk [Tak].
Może również zostać wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia pakietu.
4
Na ekranie [Usuń drukarkę] kliknij opcję [Zakończ].
UWAGA
● Deinstalator nie może usunąć ikony urządzenia, jeśli jest ono podłączone za pośrednictwem kabla USB. Aby
usunąć ikonę, wykonaj procedurę deinstalacji sterowników zainstalowanych z użyciem funkcji dodawania
drukarek systemu Windows.
Sterowniki zainstalowane z użyciem funkcji dodawania drukarek w systemie
Windows
1
2
Wyświetl okno [Urządzenia i drukarki], korzystając z polecenia [Panel sterowania]
systemu Windows.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, które należy usunąć → wybierz
polecenie [Usuń urządzenie].
Jeśli używasz panelu dotykowego, naciśnij i przytrzymaj ikonę urządzenia, które należy usunąć → naciśnij
polecenie [Usuń urządzenie] w menu kontekstowym.
41
Instalowanie sterownika
3
4
5
6
Na ekranie [Usuń urządzenie] kliknij opcję [Tak].
Wybierz ikonę dowolnego urządzenia → w menu kliknij opcję [Właściwości serwera
wydruku].
Wyświetl kartę [Sterowniki] na ekranie [Właściwości serwera wydruku].
Kliknij opcję [Zmień ustawienia sterownika] → wybierz sterownik do usunięcia z listy
[Zainstalowane sterowniki drukarek] → kliknij opcję [Usuń].
7
Wybierz opcję [Usuń sterownik i pakiet sterowników] → kliknij polecenie [OK].
8
Potwierdź sterownik na ekranie potwierdzenia → kliknij przycisk [Tak].
9
Jeśli wyświetlony zostanie ekran [Usuwanie pakietu sterowników], kliknij opcję [Usuń]
po sprawdzeniu informacji pakietu → kliknij opcję [OK].
Może wyświetlić się komunikat wskazujący, że pakiet nie może zostać usunięty. W takim przypadku usuwany
jest tylko sterownik.
42
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
Zmiana ustawień na odpowiadające
środowisku użytkowania
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania ............................................ 44
Korzystanie z udostępnionej drukarki ............................................................................................................... 45
Instalowanie w roli serwera druku .................................................................................................................. 46
Konfigurowanie klientów udostępnianej drukarki .......................................................................................... 48
Zmiana portu ....................................................................................................................................................... 51
Konfigurowanie funkcji urządzenia do użytku .................................................................................................. 55
43
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku
użytkowania
W tej części omówione są ustawienia udostępnionych drukarek, przełączanie portów oraz ręczne ustawianie
opcji stanu instalacji urządzenia.
Korzystanie z udostępnionej drukarki(P. 45)
Zmiana portu(P. 51)
Konfigurowanie funkcji urządzenia do użytku(P. 55)
44
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
Korzystanie z udostępnionej drukarki
W tej części wyjaśniono procedurę konfiguracji przeprowadzanej w celu udostępnienia urządzenia komputerom
w tej samej sieci.
Instalowanie w roli serwera druku(P. 46)
Konfigurowanie klientów udostępnianej drukarki(P. 48)
45
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
Instalowanie w roli serwera druku
W tej części wyjaśniono, jak skonfigurować ustawienia udostępniania oraz zainstalować sterownik, tak aby
komputer podłączony do urządzenia mógł pełnić rolę serwera druku.
Wymogi
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
● Wyświetlany jest ekran [Pulpit] (w przypadku systemu Windows 8.1/Server 2012 R2)
Procedura
1
2
Uruchom instalator → wykonaj polecenia wyświetlone na ekranie.
Wybierz opcję [Standardowe] lub [Niestandardowe] w sekcji [Ustawienia drukarki] →
kliknij przycisk [Dalej].
Jeśli używasz połączenia sieciowego, które nie wykorzystuje protokołu TCP/IP, wybierz opcję [Niestandardowe].
3
4
Jeśli wyświetlony zostanie ekran [Wybierz proces], wybierz opcję [Dodawanie nowych
drukarek] → kliknij [Dalej].
Wybierz w oknie [Lista drukarek] urządzenie do zainstalowania → kliknij przycisk
[Dalej].
Jeśli wybierzesz opcję [Standardowe] i skonfigurujesz wspólne ustawienia, wybierz pozycję [Skonfiguruj
informacje o drukarce], a następnie kliknij [Dalej].
5
Wybierz opcję [Użyj jako drukarki udostępnionej] → w razie potrzeby zmień zawartość
pola [Nazwa udziału] → kliknij przycisk [Dalej].
Jeśli wybierzesz opcję [Niestandardowe] i skonfigurujesz wspólne ustawienia, ustaw port w obszarze [Port], a
następnie kliknij przycisk [Dalej].
46
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
6
Wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie → kliknij przycisk [Zakończ].
Tematy pokrewne
Instalacja z użyciem funkcji wykrywania urządzeń sieciowych(P. 19)
Instalacja poprzez podanie portu lub adresu IP(P. 24)
Konfigurowanie klientów udostępnianej drukarki(P. 48)
47
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
Konfigurowanie klientów udostępnianej drukarki
W tej części wyjaśniono procedurę włączania możliwości drukowania z komputera klienckiego (zwanego dalej
„klientem”), który korzysta z serwera druku udostępnionego w tej samej sieci.
Wymogi
● Konfigurowanie ustawień udostępniania sterownika serwera druku
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
UWAGA
● Podczas konfiguracji ustawień klienta w środowisku grupy roboczej nazwa użytkownika i hasło logowania na
kliencie muszą być zgodne z nazwą użytkownika i hasłem zarejestrowanym na serwerze.
Procedura
1
2
Wyświetl okno [Sieć] w Eksploratorze Windows.
Kliknij dwukrotnie komputer (serwer druku) skonfigurowany do udostępniania usług
drukowania.
3
Kliknij dwukrotnie ikonę urządzenia do zainstalowania.
4
Sprawdź, w jaki sposób ekran ustawień drukowania jest wyświetlany na kliencie.
Ekran ustawień drukowania można wyświetlić za pomocą poniższej procedury.
(1) Wyświetl okno [Urządzenia i drukarki] w systemie Windows.
(2) Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, które chcesz skonfigurować → wybierz opcję
[Preferencje drukowania].
Jeśli wyświetlany jest ekran widoczny poniżej, wykonaj poniższą procedurę.
48
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
Wyświetlenie ekranu widocznego poniżej będzie oznaczać, że operacja została ukończona.
5
Uruchom instalator → wykonaj polecenia wyświetlone na ekranie.
49
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
Do instalacji użyj tej samej wersji sterownika, co na serwerze druku.
6
7
Wybierz pozycję [Niestandardowe] w obszarze [Ustawienia drukarki] → kliknij przycisk
[Dalej].
Na ekranie [Wybierz proces] wybierz opcję [Zaktualizuj istniejące sterowniki drukarek]
→ kliknij [Dalej].
8
Zaznacz opcję [Lista drukarek do instalacji] → kliknij przycisk [Rozpocznij].
9
Kliknij przycisk [Zakończ].
10
Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie komputer.
Tematy pokrewne
Instalowanie w roli serwera druku(P. 46)
Aktualizowanie sterownika(P. 38)
50
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
Zmiana portu
W tej części znajduje się objaśnienie procedury zmiany portu, z którego korzysta urządzenie podłączone do
sieci.
Ta procedura służy do zmiany ustawień portu na prawidłowe w przypadku, gdy podczas instalacji sterownika
zostały wprowadzone tymczasowe ustawienia portu urządzenia.
W tej części znajduje się objaśnienie sposobu tworzenia portu typu Raw lub LPR za pomocą portu „Standard
TCP/IP Port”.
Wymogi
● Instalacja sterownika
● Potwierdź nazwę lub adres IP urządzenia (jeśli dodajesz standardowy port TCP/IP).
Aby dodać standardowy port TCP/IP, należy wprowadzić nazwę lub adres IP urządzenia. W polu nazwy wpisz
nazwę, pod jaką urządzenie jest znane w sieci. Jeśli nie znasz nazwy lub adresu IP urządzenia, skontaktuj się z
administratorem sieci.
● Określenie używanego protokołu
Raw: protokół, którego można użyć w systemie Windows. Przesyła on dane z większą prędkością niż protokół
LPR.
LPR: protokół powszechnie używany w przypadku połączeń TCP/IP.
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
Procedura
1
2
Wyświetl okno [Urządzenia i drukarki], korzystając z polecenia [Panel sterowania]
systemu Windows.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, które chcesz skonfigurować →
wybierz opcję [Właściwości drukarki].
Jeśli używasz panelu dotykowego, naciśnij i przytrzymaj ikonę urządzenia, które należy skonfigurować →
naciśnij polecenie [Właściwości drukarki] w menu kontekstowym.
3
Wyświetl kartę [Porty] → kliknij przycisk [Dodaj port].
51
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
4
5
W oknie dialogowym [Porty drukarek] wybierz pozycję [Standard TCP/IP Port] w menu
[Dostępne typy portów] → kliknij przycisk [Nowy port].
Wykonaj czynności zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze, a następnie
wprowadź nazwę lub adres IP urządzenia.
[Nazwa portu] jest wprowadzana automatycznie. W razie konieczności można zmienić nazwę portu.
W przypadku ukazania się ekranu [Wymagane są dodatkowe informacje na temat portu] kliknij przycisk
„Wyświetl szczegóły” i wykonaj wszystkie potrzebne czynności.
Wykonaj jedną z poniższych procedur.
- Wróć do poprzedniego ekranu kreatora → wprowadź ponownie informacje w polu [Nazwa drukarki lub
adres IP] → kliknij przycisk [Dalej].
- Wybierz kolejno opcje [Typ urządzenia] > [Standardowy] > [Canon Network Printing Device with P9100] →
kliknij [Dalej].
W przypadku niektórych urządzeń nazwa wybrana w opcji [Typ urządzenia] > [Standardowy] może być inna
niż [Canon Network Printing Device with P9100].
52
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
6
Kliknij przycisk [Zakończ].
7
W oknie dialogowym [Porty drukarek] kliknij przycisk [Zamknij].
8
Kliknij przycisk [Konfiguruj port].
9
Ustaw port.
W przypadku korzystania z Raw
Wybierz opcję [Protokół] > [Raw] → kliknij przycisk [OK].
W przypadku korzystania z LPR
(1) Wybierz pozycję [Protokół] > [LPR] → określ jedną z następujących kolejek drukowania w opcji [Ustawienia
LPR] > [Nazwa kolejki].
53
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
LP: Wysyła zadania zgodnie z ustawieniem buforowania w urządzeniu. Jest to zwykle stosowane ustawienie.
SPOOL: zawsze wysyła po buforowaniu na dysku twardym, niezależnie od ustawień urządzenia.
DIRECT: zawsze wysyła bez buforowania na dysku twardym, niezależnie od ustawień urządzenia.
(2) Kliknij przycisk [OK].
10
Kliknij przycisk [Zamknij].
54
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
Konfigurowanie funkcji urządzenia do użytku
Podczas instalacji sterownika za pośrednictwem połączenia sieciowego pobierane są informacje o opcjach
zainstalowanych w urządzeniu, a funkcje związane ze sterownikiem są konfigurowane do użytku. Jeśli nie można
korzystać z funkcji urządzenia albo została dodana jakaś opcja, należy ponownie pobrać informacje o
urządzeniu i ręcznie skonfigurować strukturę opcji.
Wymogi
● Ustawienia urządzenia
Włącz w urządzeniu opcję [Użyj Przeglądania WSD]. Jeśli korzystasz z urządzenia, które nie obsługuje tej
funkcji, włącz opcję [Pozyskaj z hosta inf. o zarządzaniu drukarką].
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w podręczniku obsługi urządzenia.
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
Procedura
1
2
Wyświetl okno [Urządzenia i drukarki], korzystając z polecenia [Panel sterowania]
systemu Windows.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, które chcesz skonfigurować →
wybierz opcję [Preferencje drukowania].
Jeśli używasz panelu dotykowego, naciśnij i przytrzymaj ikonę urządzenia, które należy skonfigurować →
naciśnij polecenie [Preferencje drukowania] w menu kontekstowym.
3
Wyświetl kartę [Obsługa/urządzenie].
55
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
UWAGA
● Jeśli zostanie wyświetlone standardowe okno ustawień drukowania systemu Windows, w którym nie ma karty
[Obsługa/urządzenie], może to oznaczać problem ze środowiskiem, ustawieniami lub stanem instalacji
sterownika. Aby umożliwić wyświetlanie ekranu ustawień drukowania sterownika, skorzystaj z informacji
dotyczących rozwiązywania problemów.
Wyświetlany jest standardowy ekran ustawień drukowania systemu Windows(P. 147)
4
Kliknij przycisk [Ustawienia urządzenia].
Kliknięcie opcji [Ustawienia urządzenia] po wyświetleniu ekranu potwierdzenia zapisu ustawień spowoduje
zamknięcie ekranu ustawień drukowania.
5
6
7
Wyświetl kartę [Ustawienia urządzenia].
Jeśli to konieczne, określ, czy adres IP urządzenia ma być wykrywany automatycznie,
czy też ustawiany ręcznie w menu [Ustawienia adresu IP] u dołu ekranu.
Kliknij przycisk [Uzyskaj informacje o urządzeniu].
56
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
8
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat „Czy chcesz uzyskać informacje o urządzeniu?”,
kliknij przycisk [Tak].
Po pobraniu informacji struktura opcji ustawiana jest automatycznie. Sprawdź ustawienia.
Jeśli informacje nie zostały pobrane, ustaw opcje ręcznie. Wybierz opcje przypisane do urządzenia.
9
Kliknij przycisk [OK].
UWAGA
● Podczas instalacji sterownika poprzez wykrycie odpowiadającego urządzenia w sieci uzyskanie niektórych
informacji o urządzeniu może nie być możliwe, jeśli komunikacja WSD jest wyłączona. W takim przypadku
można prawidłowo pozyskać informacje o urządzeniu poprzez wykonanie powyższej procedury.
● W każdej z poniższych sytuacji uzyskanie niektórych informacji o urządzeniu może nie być możliwe. W takim
przypadku należy ustawić opcje ręcznie.
- Gdy urządzenie jest podłączone za pośrednictwem portu USB
- Podczas instalacji sterownika poprzez określenie standardowego portu TCP/IP
- Jeśli używane urządzenie lub port nie może uzyskać informacji o urządzeniu
Tematy pokrewne
Instalacja z użyciem funkcji wykrywania urządzeń sieciowych(P. 19)
57
Drukowanie
Drukowanie
Drukowanie ......................................................................................................................................................... 59
Drukowanie z aplikacji na komputerze .............................................................................................................. 60
Drukowanie z aplikacji ze Sklepu ....................................................................................................................... 63
Skalowanie ........................................................................................................................................................... 71
Dołączanie znaku wodnego ................................................................................................................................ 72
Drukowanie dużego plakatu na wielu stronach ................................................................................................ 73
Nakładanie danych drukowania na gotowy formularz ..................................................................................... 77
Dołączanie kodu PIN do danych drukowania .................................................................................................... 79
Szyfrowanie danych drukowania ....................................................................................................................... 80
Wstrzymywanie zadań drukowania ................................................................................................................... 82
Przechowywanie danych wydruku ..................................................................................................................... 83
Nadawanie zadaniu drukowania wyższego priorytetu od innych zadań drukowania .................................... 84
Zawieszanie trwających zadań drukowania w celu wydrukowania zadania o wyższym priorytecie ............. 85
Zmiana ustawień domyślnych ............................................................................................................................ 86
58
Drukowanie
Drukowanie
Drukowanie z aplikacji na komputerze(P. 60)
Drukowanie z aplikacji ze Sklepu(P. 63)
Skalowanie(P. 71)
Dołączanie znaku wodnego(P. 72)
Drukowanie dużego plakatu na wielu stronach(P. 73)
Nakładanie danych drukowania na gotowy formularz(P. 77)
Dołączanie kodu PIN do danych drukowania(P. 79)
Szyfrowanie danych drukowania(P. 80)
Wstrzymywanie zadań drukowania(P. 82)
Przechowywanie danych wydruku(P. 83)
Nadawanie zadaniu drukowania wyższego priorytetu od innych zadań drukowania(P. 84)
Zawieszanie trwających zadań drukowania w celu wydrukowania zadania o wyższym
priorytecie(P. 85)
Zmiana ustawień domyślnych(P. 86)
59
Drukowanie
Drukowanie z aplikacji na komputerze
W tej części wyjaśniono podstawową procedurę wyświetlania ekranu ustawień drukowania sterownika i
drukowania z aplikacji komputera.
UWAGA
● W przypadku korzystania z urządzenia podłączonego do portu WSD należy włączyć w urządzeniu funkcję
[Użyj WSD].
● Jeżeli korzystasz z trybu oszczędzania baterii w systemie Windows 10, przed rozpoczęciem drukowania
podłącz zasilanie komputera lub wyłącz tryb oszczędzania baterii w obszarze [Ustawienia] > [Systemowe] >
[Bateria].
1
2
Wybierz polecenie [Drukuj] z menu aplikacji.
Wybierz model używanego urządzenia na ekranie drukowania → kliknij przycisk
[Preferencje], [Właściwości drukarki] lub [Właściwości].
60
Drukowanie
3
Na ekranie ustawień drukowania sterownika określ wartości niezbędnych elementów.
W razie potrzeby można przełączać karty.
Bieżące ustawienia są wyświetlane w podglądzie. Kliknij podgląd, aby ustawić podstawowe funkcje
drukowania, takie jak drukowanie dwustronne, miejsce szycia, układ strony itd.
61
Drukowanie
UWAGA
● Jeśli zostanie wyświetlone standardowe okno ustawień drukowania systemu Windows, które różni się od
powyższego okna, może być to spowodowane błędem środowiska, ustawień lub instalacji sterownika. Przejdź
do rozdziału dotyczącego rozwiązywania problemów, aby włączyć ekran ustawień drukowania sterownika.
● Jeżeli funkcja, z której chcesz skorzystać, nie jest widoczna na ekranie ustawień drukowania, skonfiguruj
ustawienia drukowania po włączeniu funkcji urządzenia, pobierając informacje o urządzeniu itd.
4
Kliknij przycisk [OK].
5
Na ekranie drukowania kliknij przycisk [Drukuj] lub [OK].
Tematy pokrewne
Informacje na temat sterownika(P. 9)
Konfigurowanie funkcji urządzenia do użytku(P. 55)
Wyświetlany jest standardowy ekran ustawień drukowania systemu Windows(P. 147)
62
Drukowanie
Drukowanie z aplikacji ze Sklepu
W tej części wyjaśniono podstawową procedurę wyświetlania ekranu ustawień drukowania sterownika i
drukowania z aplikacji ze Sklepu.
Jeżeli żądane funkcje nie są widoczne na ekranie ustawień drukowania wyświetlanym w aplikacji ze Sklepu, ich
użycie będzie możliwe po zmianie ustawień domyślnych.
Informacje dotyczące ustawień drukowania z aplikacji ze sklepu można znaleźć w podręczniku użytkownika
narzędzia Canon Office Printer Utility.
UWAGA
● W przypadku korzystania z urządzenia podłączonego do portu WSD należy włączyć w urządzeniu funkcję
[Użyj WSD].
● W przypadku drukowania w systemie Windows 10 sprawdź, czy włączone są opcje [Zezwalaj aplikacjom na
działanie w tle] oraz [Canon Office Printer Utility] w obszarze [Ustawienia] > [Prywatność] > [Aplikacje w tle] w
systemie Windows.
Aby drukować z aplikacji ze Sklepu w systemie Windows 10
1
Wybierz polecenie [Drukuj] z menu aplikacji.
63
Drukowanie
2
3
Wybierz model używanego urządzenia na ekranie drukowania → kliknij przycisk
[Więcej ustawień].
Na ekranie ustawień drukowania sterownika określ wartości niezbędnych elementów.
W razie potrzeby można przełączać karty.
64
Drukowanie
UWAGA
● Jeśli zostanie wyświetlone standardowe okno ustawień drukowania systemu Windows, które różni się od
powyższego okna, może być to spowodowane błędem środowiska, ustawień lub instalacji sterownika. Przejdź
do rozdziału dotyczącego rozwiązywania problemów, aby włączyć ekran ustawień drukowania sterownika.
● Jeżeli funkcja, z której chcesz skorzystać, nie jest widoczna na ekranie ustawień drukowania, skonfiguruj
ustawienia drukowania po włączeniu funkcji urządzenia, pobierając informacje o urządzeniu itd.
4
Kliknij przycisk [OK].
65
Drukowanie
5
Na ekranie drukowania kliknij przycisk [Drukuj].
UWAGA
● W przypadku korzystania z trybu oszczędzania baterii w systemie Windows drukowanie może nie być możliwe
z powodu zbyt niskiego poziomu naładowania baterii. W takim przypadku przed rozpoczęciem drukowania
wykonaj jedną z poniższych czynności.
- Podłącz zasilanie komputera
- W ustawieniach baterii włącz działanie w tle narzędzia Canon Office Printer Utility
W tym celu postępuj zgodnie z poniższą procedurą:
(1) Kliknij opcję [Sprawdź, które aplikacje mają wpływ na czas pracy baterii] w obszarze [Ustawienia] >
[Systemowe] > [Bateria].
(2) Na wyświetlonym obrazie wybierz opcję [Pokaż] > [Wszystkie aplikacje].
(3) Wybierz opcję [Canon Office Printer Utility] → wyłącz opcję [Zezwól systemowi Windows na decydowanie,
kiedy ta aplikacja może działać w tle], a następnie wybierz opcję [Zezwalaj aplikacji na uruchamianie zadań
w tle].
Alternatywnie rozpocznij drukowanie po wyłączeniu trybu oszczędzania baterii w obszarze [Bateria].
Aby drukować z aplikacji ze Sklepu w systemie Windows 8.1/Server 2012 R2
1
Wyświetl w aplikacji dane, które należy wydrukować.
66
Drukowanie
2
3
Wyświetl panel funkcji po prawej stronie ekranu, a następnie kliknij kolejno opcje
[
Urządzenia] → [
Drukuj] → używane urządzenie.
Kliknij przycisk [Więcej ustawień].
67
Drukowanie
4
Na ekranie ustawień drukowania sterownika określ wartości niezbędnych elementów.
W razie potrzeby można przełączać karty.
68
Drukowanie
UWAGA
● Jeśli zostanie wyświetlone standardowe okno ustawień drukowania systemu Windows, które różni się od
powyższego okna, może być to spowodowane błędem środowiska, ustawień lub instalacji sterownika. Przejdź
do rozdziału dotyczącego rozwiązywania problemów, aby włączyć ekran ustawień drukowania sterownika.
● Jeżeli funkcja, z której chcesz skorzystać, nie jest widoczna na ekranie ustawień drukowania, skonfiguruj
ustawienia drukowania po włączeniu funkcji urządzenia, pobierając informacje o urządzeniu itd.
5
Kliknij przycisk [
] (Wstecz).
69
Drukowanie
6
Na ekranie drukowania kliknij przycisk [Drukuj].
Tematy pokrewne
Informacje na temat sterownika(P. 9)
Zmiana ustawień domyślnych(P. 86)
Konfigurowanie funkcji urządzenia do użytku(P. 55)
Wyświetlany jest standardowy ekran ustawień drukowania systemu Windows(P. 147)
70
Drukowanie
Skalowanie
Umożliwia powiększanie i pomniejszanie drukowanych dokumentów.
Aby dostosować skalę do rozmiaru wydruku
1
2
Wyświetl kartę [Główne].
Sprawdź, czy rozmiar papieru ustawiony w aplikacji występuje w obszarze [Rozmiar
strony].
Aby zmienić rozmiar dokumentu, kliknij przycisk [Szczegóły] → wybierz rozmiar papieru w obszarze [Rozmiar
strony] → kliknij przycisk [OK].
3
Wybierz format papieru używanego do drukowania z listy [Rozmiar wydruku].
Aby określić wymaganą skalę
1
Wyświetl kartę [Główne].
2
Kliknij kolejno przyciski [Rozmiar strony] > [Szczegóły].
3
W oknie dialogowym [Ustawienia szczegółowe] sprawdź, czy format papieru ustawiony
w aplikacji występuje w obszarze [Rozmiar strony].
Aby zmienić rozmiar strony, wybierz format papieru w obszarze [Rozmiar strony].
4
Wybierz opcję [Określ współczynnik drukowania].
Jeśli jest to konieczne, ustaw współczynnik i wybierz opcję [Punkt początkowy dla określonego współczynnika].
5
Kliknij opcję [OK].
Tematy pokrewne
Karta [Główne](P. 123)
Rejestrowanie niestandardowych rozmiarów papieru(P. 100)
71
Drukowanie
Dołączanie znaku wodnego
Na wydruk podczas drukowania można nałożyć półprzezroczyste znaki, takie jak [ŚCIŚLE TAJNE] lub [KOPIA
ROBOCZA].
Można też tworzyć własne znaki wodne.
Aby dołączyć i wydrukować znak wodny
1
Wyświetl kartę [Układ].
2
Wybierz opcję [Wstaw znak wodny] → wybierz nazwę znaku wodnego.
Aby utworzyć nowe znaki wodne
1
Wyświetl kartę [Układ].
2
Kliknij kolejno przyciski [Wstaw znak wodny] > [Szczegóły].
3
W oknie dialogowym [Edytuj znak wodny] kliknij przycisk [Dodaj].
4
Wprowadź nazwę w polu [Nazwa].
Jeżeli jest to konieczne, wprowadź znaki i ustaw atrybuty, położenie, obramowanie i nakładanie znaku
wodnego.
5
Kliknij przycisk [OK].
6
Kliknij przycisk [Zamknij].
Utworzony znak wodny zostanie dodany do listy [Wstaw znak wodny].
Tematy pokrewne
Karta [Układ](P. 126)
72
Drukowanie
Drukowanie dużego plakatu na wielu stronach
Dokument zajmujący jedną stronę można powiększać i drukować na wielu arkuszach papieru. Po połączeniu
wydrukowanych arkuszy powstanie duży plakat.
W tej sekcji opisano również ustawienia drukowania plakatów oraz przedstawiono wyniki drukowania.
Ustawienia drukowania plakatów oraz przykłady drukowania(P. 73)
Drukowanie plakatów
1
Wyświetl kartę [Układ].
2
Wybierz pozycję [Plakat] → określ liczbę części.
Jeśli wybrałeś opcję [Niestandardowy], w oknie dialogowym [Określ niestandardową liczbę wierszy i kolumn
plakatu] określ, odpowiednio, liczbę wierszy i kolumn.
Aby skonfigurować szczegółowe parametry, takie jak zakres stron do drukowania, obramowania itp., wykonaj
procedurę opisaną poniżej.
3
Kliknij opcję [Szczegóły].
4
W oknie dialogowym [Ustawienia plakatu] dokonaj wszystkich koniecznych ustawień.
5
Kliknij opcję [OK].
Ustawienia drukowania plakatów oraz przykłady drukowania
Przedstawiono tu przykłady ustawień drukowania plakatów oraz ich efekty. Jeśli to konieczne, przykłady
ustawień zilustrowano odpowiednim oknem dialogowym [Ustawienia plakatu].
Przykład ustawień 1.
● Karta [Główne] > [Orientacja]: [Pionowa]
● Karta [Układ] > [Plakat]: [1 x 2]
73
Drukowanie
Wynik drukowania
Przykład ustawień 2.
● Karta [Główne] > [Orientacja]: [Pionowa]
● Karta [Układ] > [Plakat] > [Niestandardowy]: ustaw wartość 3 dla opcji [Liczba wierszy] oraz wartość 2 dla opcji
[Liczba kolumn]
Wynik drukowania
Jeśli wybrano okno dialogowe [Ustawienia plakatu] > [Obróć arkusze o 90 stopni] > [Wł.] lub [Auto]
Jeżeli wybrano opcję [Auto], orientacja stron będzie ustawiona w kierunku większych danych wydruku. W tym
przykładzie orientacja jest taka sama jak dla opcji [Wł.].
Jeśli wybrano okno dialogowe [Ustawienia plakatu] > [Obróć arkusze o 90 stopni] > [Wył.]
Przykład ustawień 3.
● Karta [Układ] > [Plakat]: [2 x 2]
● Szczegółowe ustawienia w oknie dialogowym [Ustawienia plakatu]
74
Drukowanie
Wynik drukowania
Przykład ustawień 4.
● Karta [Układ] > [Plakat]: [2 x 2]
● Szczegółowe ustawienia w oknie dialogowym [Ustawienia plakatu]
75
Drukowanie
Wynik drukowania
Legenda
Przerywana linia: obramowanie
: znacznik wklejania
: znacznik wycinania
: Szerokość marginesu
Tematy pokrewne
Karta [Układ](P. 126)
76
Drukowanie
Nakładanie danych drukowania na gotowy formularz
Można drukować dane na gotowym formularzu zapisanym w drukarce. Jest to funkcja drukowania z
nakładaniem.
Jeśli używany jest nowo utworzony gotowy formularz, trzeba go najpierw zapisać w urządzeniu.
Aby zapisać gotowy formularz w urządzeniu
1
Wybierz polecenie [Drukuj] z menu aplikacji → wyświetl ekran ustawień drukowania
sterownika.
2
Wyświetl kartę [Układ].
3
Kliknij przycisk [Nakładka].
4
W oknie dialogowym [Ustawienia nakładki] wybierz kolejno opcje [Metoda
przetwarzania] > [Utwórz plik formularza] → podaj nazwę pliku w oknie [Nazwa pliku]
→ kliknij przycisk [OK].
5
Na ekranie ustawień drukowania kliknij przycisk [OK].
6
Na ekranie drukowania kliknij przycisk [Drukuj] lub [OK].
Aby drukować z nakładaniem
1
Wyświetl kartę [Układ].
2
Kliknij przycisk [Nakładka].
3
W oknie dialogowym [Ustawienia nakładki] wybierz opcję [Metoda przetwarzania] >
[Używaj drukowania z nakładaniem].
77
Drukowanie
4
Kliknij [Uzyskaj informacje o pliku formularza] → wybierz plik formularza do
zastosowania w obszarze [Lista plików].
Jeśli nie można uzyskać informacji z urządzenia, wprowadź nazwę pliku formularza w polu [Nazwa pliku].
5
6
Podczas drukowania dwustronnego wybierz stronę, na której ma zostać wykonany
wydruk z nakładaniem w opcji [Zastosuj do].
Kliknij opcję [OK].
Tematy pokrewne
Karta [Układ](P. 126)
Drukowanie z aplikacji na komputerze(P. 60)
78
Drukowanie
Dołączanie kodu PIN do danych drukowania
Dane drukowania można zabezpieczyć kodem PIN i zapisać kod w urządzeniu. Przydaje się to np. podczas
drukowania poufnych dokumentów.
UWAGA
● Rejestracja kodu PIN używanego do zabezpieczonego drukowania jako ustawienia domyślnego pozwala
uniknąć każdorazowego ustawiania opcji drukowania.
1
Wyświetl kartę [Główne].
2
Wybierz opcję [Drukowanie zabezpieczone] z listy [Metoda druku].
3
W oknie dialogowym [Ustawienia drukowania zabezpieczonego] wprowadź [PIN] →
kliknij przycisk [OK].
Jeżeli jest to konieczne, wprowadź [PIN] po wybraniu opcji [Użyj kodu PIN].
Tematy pokrewne
Karta [Główne](P. 123)
Szyfrowanie danych drukowania(P. 80)
Zmiana ustawień domyślnych(P. 86)
Potwierdzanie ustawionych informacji użytkownika przed drukowaniem(P. 117)
79
Drukowanie
Szyfrowanie danych drukowania
Można wysyłać dane drukowania do urządzenia w postaci zaszyfrowanej. Umożliwia to ograniczenie ryzyka
nieautoryzowanej manipulacji danymi i ujawnienia poufnych informacji na ścieżce komunikacji używanej do
przesyłania danych drukowania. Ta funkcja jest określana jako Szyfrowane drukowanie zabezpieczone.
Zapisane dane można drukować, wprowadzając hasło na panelu sterowania urządzenia.
Korzystanie z tej funkcji wymaga włączenia w ustawieniach urządzenia opcji Szyfrowane drukowanie
zabezpieczone.
Aby włączyć funkcję Szyfrowane drukowanie zabezpieczone
1
Wyświetl kartę [Obsługa/urządzenie].
2
Kliknij przycisk [Ustawienia urządzenia].
Kliknięcie opcji [Ustawienia urządzenia] po wyświetleniu ekranu potwierdzenia zapisu ustawień spowoduje
zamknięcie ekranu ustawień drukowania.
3
Wyświetl kartę [Ustawienia urządzenia].
4
Włącz opcję [Szyfrowane drukowanie zabezpieczone] w obszarze [Lista opcji].
Jeżeli jest to konieczne, należy ustawić poziom szyfrowania.
5
Kliknij przycisk [OK].
UWAGA
● W środowisku drukarki udostępnionej konieczne jest włączenie funkcji CSR (Client Side Rendering) systemu
Windows po stronie serwera. Funkcję CSR można włączyć zgodnie z poniższą procedurą.
(1) Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę używanej drukarki → kliknij polecenie [Właściwości drukarki].
(2) Wyświetl kartę [Udostępnianie] → sprawdź, czy opcja [Udostępnij tę drukarkę] jest zaznaczona → wybierz
opcję [Renderuj zadania wydruku na komputerach klienckich].
Aby drukować z szyfrowaniem
1
Wyświetl kartę [Główne].
80
Drukowanie
2
3
Wybierz opcję [Drukowanie zabezpieczone] z listy [Metoda druku].
W oknie dialogowym [Ustawienia drukowania zabezpieczonego] wybierz opcję [Użyj
hasła w przypadku korzystania z funkcji Szyfrowane drukowanie zabezpieczone] →
wprowadź informacje w polu [Hasło] → kliknij przycisk [OK].
Konieczne może być wprowadzenie kodu PIN zamiast hasła.
UWAGA
● Rejestracja hasła używanego przez funkcję Szyfrowane drukowanie zabezpieczone jako ustawienia
domyślnego ułatwia konfigurowanie ustawień podczas drukowania.
● W przypadku drukowania bez ustawienia hasła zadanie drukowania jest anulowane.
Jeżeli ustawienia funkcji Szyfrowane drukowanie zabezpieczone są zarejestrowane jako ustawienia ulubione,
należy sprawdzićczy opcja [Preferencje] > [Zapisz informacje o uwierzytelnianiu w ulubionych ustawieniach]
na karcie [Obsługa/urządzenie] jest włączona. Jeżeli opcja [Zapisz informacje o uwierzytelnianiu w ulubionych
ustawieniach] jest wyłączona, hasło nie jest zapisywane w ustawieniach ulubionych.
Tematy pokrewne
Karta [Główne](P. 123)
Karta [Obsługa/urządzenie](P. 138)
Karta [Ustawienia urządzenia]/[Ustawienia administratora](P. 140)
Dołączanie kodu PIN do danych drukowania(P. 79)
Zmiana ustawień domyślnych(P. 86)
Potwierdzanie ustawionych informacji użytkownika przed drukowaniem(P. 117)
81
Drukowanie
Wstrzymywanie zadań drukowania
Zadanie drukowania można tymczasowo zapisać na urządzeniu w kolejce wstrzymania. Kolejność drukowania i
ustawienia przechowywanych zadań można zmieniać za pomocą panelu sterowania urządzenia lub Zdalnego
interfejsu użytkownika.
1
Wyświetl kartę [Główne].
2
Wybierz opcję [Wstrzymaj] z listy [Metoda druku].
3
W oknie dialogowym [Ustawienia dokumentu do wstrzymania] ustaw opcję [Nazwa
dokumentu].
Aby określić pożądaną nazwę, wybierz opcję [Wprowadź nazwę] → wprowadź nazwę.
4
Kliknij przycisk [OK].
W przypadku wstrzymania druku można sprawdzić lub wpisać nazwę danych na wyświetlanym ekranie.
Tematy pokrewne
Karta [Główne](P. 123)
82
Drukowanie
Przechowywanie danych wydruku
Dane drukowania można zapisać w skrzynce urządzenia. Łączenie zapisanych danych oraz modyfikowanie ich
ustawień jest możliwe za pomocą panelu sterowania urządzenia i Zdalnego interfejsu użytkownika.
UWAGA
● Rejestracja numeru skrzynki używanego do przechowywania druku jako ustawienia domyślnego pozwala
uniknąć każdorazowego ustawiania opcji drukowania.
1
2
3
Wyświetl kartę [Główne].
Wybierz opcję [Zapisz w skrzynce pocztowej/Zapisywanie w skrzynce] z listy [Metoda
druku].
W oknie dialogowym [Ustawienia przechowywania] ustaw opcję [Nazwa dokumentu].
Aby określić pożądaną nazwę, wybierz opcję [Wprowadź nazwę] → wprowadź nazwę.
4
Wybierz opcję [Uzyskaj informacje o skrzynce pocztowej/Uzyskaj informacje o
skrzynce] → wybierz miejsce docelowe zapisywania w obszarze [Skrzynka pocztowa/
Skrzynka].
Istnieje możliwość jednoczesnego wybrania wielu skrzynek za pomocą klawisza [Ctrl] lub [Shift].
5
Kliknij przycisk [OK].
Tematy pokrewne
Karta [Główne](P. 123)
Zmiana ustawień domyślnych(P. 86)
83
Drukowanie
Nadawanie zadaniu drukowania wyższego priorytetu
od innych zadań drukowania
Można wydrukować dokument o priorytecie wyższym niż priorytety innych zadań drukowania, które mają w
urządzeniu status wstrzymanych.
Jeśli podczas drukowania priorytetowego w urządzeniu przetwarzane jest zadanie drukowania, wydruk
priorytetowy rozpoczyna się bezpośrednio po jego zakończeniu.
1
Wyświetl kartę [Główne].
2
Wybierz opcję [Druk priorytetowy] z listy [Metoda druku].
Tematy pokrewne
Karta [Główne](P. 123)
Zawieszanie trwających zadań drukowania w celu wydrukowania zadania o wyższym
priorytecie(P. 85)
84
Drukowanie
Zawieszanie trwających zadań drukowania w celu
wydrukowania zadania o wyższym priorytecie
Można przerwać zadanie drukowania aktualnie wykonywane przez urządzenie i rozpocząć wykonanie
określonego zadania.
Ta funkcja jest przydatna w przypadku, gdy przetwarzanie zadania zabiera więcej czasu, a użytkownik chce
wcześniej wykonać inne zadanie drukowania.
Zawieszone zadanie drukowania jest ponownie uruchamiane po zakończeniu przerywającego zadania.
1
Wyświetl kartę [Główne].
2
Wybierz opcję [Przerwij i drukuj] z listy [Metoda druku].
Tematy pokrewne
Karta [Główne](P. 123)
Nadawanie zadaniu drukowania wyższego priorytetu od innych zadań drukowania(P. 84)
85
Drukowanie
Zmiana ustawień domyślnych
Domyślne ustawienia drukowania można dostosowywać do potrzeb użytkownika. Wprowadzenie najczęściej
używanych ustawień pozwala uniknąć każdorazowego ustawiania opcji drukowania.
1
2
3
Wyświetl okno [Urządzenia i drukarki], korzystając z polecenia [Panel sterowania]
systemu Windows.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, które chcesz skonfigurować →
wybierz opcję [Preferencje drukowania].
Na ekranie ustawień drukowania sterownika określ wartości niezbędnych elementów.
W razie potrzeby przełącz karty i skonfiguruj odpowiednie ustawienia.
4
Kliknij przycisk [OK].
Tematy pokrewne
Drukowanie z aplikacji na komputerze(P. 60)
86
Tworzenie broszury
Tworzenie broszury
Tworzenie broszury ......................................................................................................................................... 88
Drukowanie broszury .......................................................................................................................................... 89
Tworzenie broszur w zestawach ......................................................................................................................... 90
Korekcja przemieszczenia podczas drukowania broszury ................................................................................ 91
Drukowanie broszury szytej zeszytowo ............................................................................................................. 92
Prasowanie szwów dla wydruków podczas tworzenia broszur zszywanych zeszytowo ................................. 93
Przycinanie stron podczas tworzenia broszur zszywanych zeszytowo ............................................................ 94
Dokładne szycie ................................................................................................................................................... 95
Drukowanie numerów stron w tym samym miejscu z przodu i z tyłu każdej strony ...................................... 96
87
Tworzenie broszury
Tworzenie broszury
Drukowanie broszury(P. 89)
Tworzenie broszur w zestawach(P. 90)
Korekcja przemieszczenia podczas drukowania broszury(P. 91)
Drukowanie broszury szytej zeszytowo(P. 92)
Prasowanie szwów dla wydruków podczas tworzenia broszur zszywanych zeszytowo(P. 93)
Przycinanie stron podczas tworzenia broszur zszywanych zeszytowo(P. 94)
Dokładne szycie(P. 95)
Drukowanie numerów stron w tym samym miejscu z przodu i z tyłu każdej strony(P. 96)
88
Tworzenie broszury
Drukowanie broszury
Strony mogą być automatycznie drukowane w takiej kolejności, aby po złożeniu na pół tworzyły broszurę.
1
Wyświetl kartę [Główne] lub [Układ].
2
Wybierz opcję [Drukowanie broszur].
Aby ustawić miejsce szycia i położenie marginesu na oprawę, wykonaj poniższe kroki.
3
4
Kliknij opcję [Szczegóły].
W oknie dialogowym [Ustawienia broszury] wybierz w obszarze [Szycie] kierunek
zszywania używany podczas drukowania broszury.
5
Określ szerokość w polu [Szerokość marginesu na oprawę].
6
Kliknij opcję [OK].
Tematy pokrewne
Karta [Główne](P. 123)
Karta [Układ](P. 126)
Tworzenie broszur w zestawach(P. 90)
Korekcja przemieszczenia podczas drukowania broszury(P. 91)
Drukowanie broszury szytej zeszytowo(P. 92)
89
Tworzenie broszury
Tworzenie broszur w zestawach
Podczas tworzenia broszury z dokumentu składającego się z dużej liczby stron dokument ten można podzielić
na kilka zestawów i wydrukować.
1
Wyświetl kartę [Główne] lub [Układ].
2
Wybierz opcję [Drukowanie broszur] → kliknij polecenie [Szczegóły].
3
4
W oknie dialogowym [Ustawienia broszury] ustaw opcję [Podziel na zestawy dla układu
broszury].
Wybierz metodę podziału z listy [Podziel na zestawy].
W przypadku dzielenia ręcznego należy podać liczbę stron, z których ma się składać zestaw.
W przypadku podziału ręcznego i drukowania broszury ze zszywaniem zeszytowym należy określić wartość nie
większą niż maksymalna liczba stron, które urządzenie może zszyć zeszytowo. Aby ustalić maksymalną liczbę
stron, które mogą być zszywane zeszytowo, należy skorzystać z podręcznika użytkownika urządzenia.
5
Kliknij opcję [OK].
Tematy pokrewne
Karta [Główne](P. 123)
Karta [Układ](P. 126)
Drukowanie broszury(P. 89)
90
Tworzenie broszury
Korekcja przemieszczenia podczas drukowania
broszury
Podczas tworzenia i drukowania broszur można skorygować pojawiające się różnice w położeniu treści na
stronach wewnętrznych i zewnętrznych. W przypadku przycinania krawędzi stron za pomocą modułu
przycinania można ustawić margines w taki sposób, aby pozycja drukowanej treści na stronie nie różniła się
między stronami.
1
Wyświetl kartę [Główne] lub [Układ].
2
Wybierz opcję [Drukowanie broszur] → kliknij polecenie [Szczegóły].
3
4
W oknie dialogowym [Ustawienia broszury] ustaw opcję [Użyj korekcji
przemieszczenia].
Wybierz metodę korekcji w obszarze [Metoda korekcji].
W przypadku korekcji ręcznej podaj wartość korekcji w obszarze [Wielkość korekcji].
5
Kliknij opcję [OK].
Tematy pokrewne
Karta [Główne](P. 123)
Karta [Układ](P. 126)
Drukowanie broszury(P. 89)
91
Tworzenie broszury
Drukowanie broszury szytej zeszytowo
Podczas drukowania broszury można określić opcję zszywania pośrodku wydrukowanych stron. Strony są
dzielone na zestawy i składane na pół, a poszczególne zestawy są zszywane zeszytowo pośrodku.
1
Wyświetl kartę [Główne].
2
Wybierz opcję [Drukowanie broszur].
Opcję [Drukowanie broszur] można też skonfigurować na karcie [Układ].
3
Wybierz opcję [Wł.] w obszarze [Zszywaj] → wybierz ustawienie [Szycie zeszytowe] jako
pozycję zszywania.
Opcję [Zszywaj] można też skonfigurować na karcie [Wykończenie].
Tematy pokrewne
Karta [Główne](P. 123)
Karta [Układ](P. 126)
Karta [Wykończenie](P. 132)
Drukowanie broszury(P. 89)
Prasowanie szwów dla wydruków podczas tworzenia broszur zszywanych zeszytowo(P. 93)
Przycinanie stron podczas tworzenia broszur zszywanych zeszytowo(P. 94)
92
Tworzenie broszury
Prasowanie szwów dla wydruków podczas tworzenia
broszur zszywanych zeszytowo
Podczas drukowania broszur szytych zeszytowo szew może być prasowany na płasko.
1
Wyświetl kartę [Główne].
2
Wybierz opcję [Drukowanie broszur].
Opcję [Drukowanie broszur] można też skonfigurować na karcie [Układ].
3
Wybierz opcję [Wł.] w obszarze [Zszywaj] → wybierz ustawienie [Szycie zeszytowe] jako
pozycję zszywania.
Opcję [Zszywaj] można też skonfigurować na karcie [Wykończenie].
4
5
6
Kliknij kolejno przyciski [Drukowanie broszur] > [Szczegóły].
W oknie dialogowym [Ustawienia broszury] wybierz opcję [Prasowanie szwów] →
określ siłę, z jaką będą prasowane szwy w opcji [Dopasowanie prasowania szwów].
Kliknij opcję [OK].
Tematy pokrewne
Karta [Główne](P. 123)
Karta [Układ](P. 126)
Karta [Wykończenie](P. 132)
Drukowanie broszury szytej zeszytowo(P. 92)
93
Tworzenie broszury
Przycinanie stron podczas tworzenia broszur
zszywanych zeszytowo
W przypadku zszywania na środku arkuszy w celu utworzenia broszury krawędzie stron są przycinane i
wyrównywane.
1
Wyświetl kartę [Główne].
2
Wybierz opcję [Drukowanie broszur].
Opcję [Drukowanie broszur] można też skonfigurować na karcie [Układ].
3
Wybierz opcję [Wł.] w obszarze [Zszywaj] → wybierz ustawienie [Szycie zeszytowe] jako
pozycję zszywania.
Opcję [Zszywaj] można też skonfigurować na karcie [Wykończenie].
4
Wyświetl kartę [Wykończenie].
5
Wybierz opcję [Przycinanie].
Aby ustawić metodę dopasowywania szerokości przycinania, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
6
7
Kliknij opcję [Szczegóły].
Ustaw metodę dopasowywania szerokości przycinania w oknie dialogowym [Dostosuj
szerokość przycinania].
Jeśli wyświetla się komunikat [Dostosuj według], wybranie opcji [Szerokość wykończenia] spowoduje przycięcie
arkuszy do określonej wysokości i szerokości po zakończeniu drukowania.
8
Kliknij opcję [OK].
Tematy pokrewne
Karta [Główne](P. 123)
Karta [Układ](P. 126)
Karta [Wykończenie](P. 132)
Drukowanie broszury szytej zeszytowo(P. 92)
94
Tworzenie broszury
Dokładne szycie
Ta funkcja nakłada klej na margines na oprawę wydrukowanych stron i umieszcza je w okładce, tworząc
broszurę.
1
Wyświetl kartę [Układ].
2
Wybierz opcję [Dokładne szycie] → kliknij polecenie [Szczegóły].
3
W oknie dialogowym [Ustawienia dokładnego szycia] określ wymagane elementy.
Gdy drukujesz na okładce
Wyświetl kartę [Ustawienia podstawowe] → wybierz opcję [Ustawienia dokładnego szycia okładki] >
[Drukowanie okładki].
Gdy regulujesz rozmiar wykończenia
Wyświetl kartę [Ustawienia podstawowe] → wybierz opcję [Ustawienia wykończenia] > [Określ według].
Jeśli wybierzesz opcję [Rozmiar wykończenia], wybierz w obszarze [Rozmiar wykończenia] rozmiar
wykończonej strony. Okładka i strony zawartości są przycinane do wybranego rozmiaru wykończonego.
Jeśli wybrano opcję [Szerokość przycinania], określ szerokość przycinania w polach [Szerokość przycinania
(przód)] i [Szerokość przycinania (góra/dół)].
Na karcie [Dostosowanie wykończenia] możesz ustawić pozycje drukowania dla stron zawartości i okładek oraz
kąt i położenie przycinania.
4
Kliknij przycisk [OK].
Tematy pokrewne
Karta [Układ](P. 126)
95
Tworzenie broszury
Drukowanie numerów stron w tym samym miejscu z
przodu i z tyłu każdej strony
Podczas drukowania broszury i drukowania dwustronnego można wydrukować numery stron w taki sposób, by
znajdowały się w tym samym miejscu z przodu i z tyłu każdej strony. Na przykład jeśli drukowanie zostanie
ustawione po przeciwnej stronie marginesu na oprawę, numer strony zostanie umieszczony tak, jak w książkach
z papierową oprawą.
Jeśli pozycja drukowania numeru strony zostanie ustawiona na dolną prawą część strony, to przy włączonej tej
funkcji wynik drukowania będzie wyglądać następująco.
Przy drukowaniu broszury
Przy drukowaniu dwustronnym
Poniżej wyjaśniono procedurę użycia tej funkcji przy drukowaniu broszury.
1
Wyświetl kartę [Układ].
2
Wybierz opcję [Drukowanie broszur].
Opcję [Drukowanie broszur] można też skonfigurować na karcie [Główne].
UWAGA
● Gdy funkcja ta jest używana przy drukowaniu dwustronnym, ustaw [Drukowanie dwustronne] na karcie
[Główne].
3
4
5
6
7
Kliknij przycisk [Nagłówek/stopka].
W oknie dialogowym [Ustawienia nagłówka/stopki] wyświetl kartę [Informacje o
druku].
Wybierz pozycję drukowania numerów stron w [Arkusze wyjściowe] > [Numer strony].
Wybierz opcję [Arkusze wyjściowe] > [Drukuj tak, aby pozycja nakładała się na przednią
i tylną stronę papieru].
Kliknij przycisk [OK].
96
Tworzenie broszury
Tematy pokrewne
Karta [Główne](P. 123)
Karta [Układ](P. 126)
Drukowanie broszury(P. 89)
97
Używanie różnych typów papieru
Używanie różnych typów papieru
Używanie różnych typów papieru .......................................................................................................... 99
Rejestrowanie niestandardowych rozmiarów papieru ................................................................................... 100
Wstawianie arkuszy między folie przezroczyste ............................................................................................. 101
Wstawianie arkuszy .......................................................................................................................................... 102
Wstawianie papieru z zakładkami .................................................................................................................... 103
Drukowanie na papierze z zakładkami ............................................................................................................ 105
98
Używanie różnych typów papieru
Używanie różnych typów papieru
Rejestrowanie niestandardowych rozmiarów papieru(P. 100)
Wstawianie arkuszy między folie przezroczyste(P. 101)
Wstawianie arkuszy(P. 102)
Wstawianie papieru z zakładkami(P. 103)
Drukowanie na papierze z zakładkami(P. 105)
99
Używanie różnych typów papieru
Rejestrowanie niestandardowych rozmiarów papieru
Można zarejestrować odpowiedni format papieru używanego do drukowania. Można również zarejestrować
niestandardowy format papieru, aby drukować za pomocą innych urządzeń podłączonych do komputera.
1
Wyświetl kartę [Główne].
2
Kliknij przycisk [Papier niestandardowy].
3
W oknie dialogowym [Ustawienia papieru niestandardowego] kliknij przycisk [Dodaj].
4
5
W oknie dialogowym [Edytuj papier niestandardowy] skonfiguruj ustawienia
szczegółowe niestandardowego formatu papieru, takie jak nazwa, wymiary itp. →
kliknij przycisk [OK].
Kliknij przycisk [OK].
Tematy pokrewne
Karta [Główne](P. 123)
100
Używanie różnych typów papieru
Wstawianie arkuszy między folie przezroczyste
Można drukować na foliach przezroczystych z włożonymi między nie arkuszami papieru. Na tak umieszczonych
arkuszach również można drukować.
1
Wyświetl kartę [Podawanie papieru].
2
Wybierz przejrzystość w opcji [Typ papieru].
Możesz wybrać z następujących wartości przejrzystości.
- Lista rozwijana [Typ papieru].
- Opcja [Typ papieru] w oknie dialogowym [Ustawienia typu papieru].
Możesz wyświetlić okno dialogowe [Ustawienia typu papieru], wybierając pozycję [Wybierz papier według] >
[Typ papieru], a następnie klikając opcję [Ustawienia] lub klikając opcję [Typ papieru] > [Ustawienia].
3
4
5
6
Wybierz źródło papieru dla folii przezroczystych w obszarze [Źródło papieru dla folii]
lub [Źródło papieru].
Wybierz pozycję [Wł.] lub [Drukuj na stronach tytułowych] w obszarze [Strony
tytułowe].
Wybierz źródło papieru, z którego mają być wstawiane arkusze w polu [Określ strony
tytułowe według] > [Źródło papieru] lub [Źródło papieru dla stron tytułowych].
Aby zmienić typ papieru arkuszy do wstawienia, kliknij opcję [Określ strony tytułowe
według] > [Typ papieru] lub [Ustawienia] w obszarze [Typ papieru dla stron tytułowych]
→ wybierz typ papieru → kliknij [OK].
Tematy pokrewne
Karta [Podawanie papieru](P. 130)
101
Używanie różnych typów papieru
Wstawianie arkuszy
Można wstawiać arkusze między określone strony.
1
Wyświetl kartę [Podawanie papieru].
2
Wybierz opcję [Wstaw arkusze] → kliknij polecenie [Ustawienia].
3
4
5
W oknie dialogowym [Ustawienia wstawiania arkuszy] wybierz opcję [Wstawione
arkusze] w obszarze [Arkusze do wstawienia].
Ustaw opcję [Źródło papieru], [Wstawione arkusze/papier z zakładkami] i [Położenie
wstawiania].
Kliknij opcję [OK].
Tematy pokrewne
Karta [Podawanie papieru](P. 130)
102
Używanie różnych typów papieru
Wstawianie papieru z zakładkami
Między wybrane strony można wstawiać papier z zakładkami. Na obszarze zakładki można również drukować.
1
Wyświetl kartę [Podawanie papieru].
2
Wybierz opcję [Wstaw arkusze] → kliknij polecenie [Ustawienia].
3
4
5
W oknie dialogowym [Ustawienia wstawiania arkuszy] wybierz papier z zakładkami w
obszarze [Arkusze do wstawienia].
Ustaw opcję [Źródło papieru], [Wstawione arkusze/papier z zakładkami] i [Położenie
wstawiania].
Aby zmienić typ papieru, kliknij opcję [Typ papieru dla papieru z zakładkami] >
[Ustawienia] → wybierz typ używanego papieru w obszarze [Typ papieru].
Aby ustawić format papieru z zakładkami i pozycję drukowania na obszarze zakładki, postępuj zgodnie z
poniższymi krokami.
Jeżeli ustawienie nie jest konieczne, kliknij przycisk [OK], aby zamknąć okno dialogowe [Ustawienia typu
papieru].
6
7
8
Kliknij opcję [Szczegóły papieru z zakładkami].
W oknie dialogowym [Ustawienia zakładek] wybierz rozmiar papieru w obszarze
[Rozmiar papieru z zakładkami].
Włącz opcję [Przesuń pozycję drukowania] → wybierz opcję [Szerokość przesunięcia] →
kliknij przycisk [OK].
Jeżeli dane drukowania zostały utworzone przy użyciu jednego z następujących rozmiarów papieru, nie
zaznaczaj opcji [Przesuń pozycję drukowania]. Wymiary zakładki są uwzględniane w szerokości.
- Papier z zakładkami A4: 223 x 297 mm
- Papier Letter z zakładkami: 228,6 x 279,4 mm
9
Kliknij opcję [OK].
103
Używanie różnych typów papieru
Tematy pokrewne
Karta [Podawanie papieru](P. 130)
104
Używanie różnych typów papieru
Drukowanie na papierze z zakładkami
Można drukować na samych zakładkach papieru z zakładkami.
1
Wyświetl kartę [Podawanie papieru].
2
Kliknij kolejno przyciski [Typ papieru] > [Ustawienia].
Jeżeli możesz wybrać opcję [Wybierz papier według], wybierz opcję [Typ papieru], a następnie kliknij opcję
[Ustawienia].
3
4
W oknie dialogowym [Ustawienia typu papieru] wybierz papier z zakładkami w
obszarze [Typ papieru].
Kliknij przycisk [Szczegóły papieru z zakładkami].
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Ustawienia zakładek].
5
Wybierz opcję [Przesuń pozycję drukowania] → wprowadź wartość w polu [Szerokość
przesunięcia].
Jeżeli dane drukowania zostały utworzone przy użyciu jednego z następujących rozmiarów papieru, nie
zaznaczaj opcji [Przesuń pozycję drukowania]. Wymiary zakładki są uwzględniane w szerokości.
- Papier z zakładkami A4: 223 x 297 mm
- Papier Letter z zakładkami: 228,6 x 279,4 mm
Jeżeli możesz wybrać opcję [Rozmiar papieru z zakładkami], wybierz rozmiar papieru.
6
Kliknij opcję [OK].
7
W oknie dialogowym [Ustawienia zakładek] kliknij przycisk [OK].
Tematy pokrewne
Karta [Podawanie papieru](P. 130)
105
Edytowanie ulubionych ustawień
Edytowanie ulubionych ustawień
Edytowanie ulubionych ustawień ........................................................................................................ 107
Rejestrowanie ulubionych ustawień ................................................................................................................ 108
Edytowanie listy ulubionych ustawień ............................................................................................................ 109
106
Edytowanie ulubionych ustawień
Edytowanie ulubionych ustawień
Rejestrowanie ulubionych ustawień(P. 108)
Edytowanie listy ulubionych ustawień(P. 109)
107
Edytowanie ulubionych ustawień
Rejestrowanie ulubionych ustawień
Można przywołać często używane ustawienia drukowania rejestrując je w obszarze [Ulubione ustawienia].
1
Na ekranie ustawień drukowania w sterowniku skonfiguruj ustawienia, które chcesz
zarejestrować.
W razie potrzeby przełącz karty i skonfiguruj odpowiednie ustawienia.
2
3
Kliknij przycisk [Zarejestruj] u dołu listy [Ulubione ustawienia].
W oknie dialogowym [Zarejestruj ulubione ustawienia] wybierz odpowiednie
ustawienia w polach [Nazwa] i [Ikona].
W razie potrzeby wprowadź tekst w polu [Komentarz].
4
Kliknij opcję [OK].
Tematy pokrewne
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart(P. 121)
108
Edytowanie ulubionych ustawień
Edytowanie listy ulubionych ustawień
Można edytować listę [Ulubione ustawienia] oraz importować ją i eksportować w celu użycia na innych
komputerach.
UWAGA
● Nie można edytować ustawień drukowania zarejestrowanych jako ulubione ustawienia. Jeżeli chcesz użyć
innych ustawień drukowania jako ustawień ulubionych, należy je zarejestrować jako nowe ustawienia
ulubione.
Aby edytować listę ulubionych ustawień
1
Wyświetl kartę [Obsługa/urządzenie].
2
Kliknij opcję [Edytuj ulubione ustawienia].
3
Wybierz na liście [Ulubione ustawienia] ulubione ustawienia do edycji → kliknij
przycisk [Edytuj].
Aby usunąć ulubione ustawienia, wybierz ustawienia → kliknij przycisk [
] (Usuń) → w wyświetlonym
ekranie potwierdzenia kliknij przycisk [Tak].
4
W oknie dialogowym [Edytuj ulubione ustawienia] wybierz opcje [Nazwa] i [Ikona] →
kliknij przycisk [OK].
W razie potrzeby wprowadź tekst w polu [Komentarz].
5
Kliknij przycisk [Zamknij].
Aby wyeksportować ulubione ustawienia
1
Wyświetl kartę [Obsługa/urządzenie].
2
Kliknij opcję [Edytuj ulubione ustawienia].
3
Wybierz w obszarze [Ulubione ustawienia] ulubione ustawienia do wyeksportowania.
4
Kliknij przycisk [Eksportuj] → wskaż miejsce w pamięci masowej i określ nazwę pliku →
kliknij przycisk [Zapisz] lub [OK].
109
Edytowanie ulubionych ustawień
Wybrane ulubione ustawienia są zapisywane w pliku z rozszerzeniem „.profile”.
Aby zaimportować ulubione ustawienia
1
Wyświetl kartę [Obsługa/urządzenie].
2
Kliknij opcję [Edytuj ulubione ustawienia].
3
Wybierz opcję [Importuj] → wybierz plik (z rozszerzeniem „.profile”) do zaimportowania
→ kliknij przycisk [Otwórz].
Zaimportowane ustawienia ulubione są wyświetlane na liście [Ulubione ustawienia].
Tematy pokrewne
Karta [Obsługa/urządzenie](P. 138)
Rejestrowanie ulubionych ustawień(P. 108)
110
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
Dostosowywanie do funkcji
urządzenia
Dostosowywanie do funkcji urządzenia ........................................................................................... 112
Konfiguracja funkcji uwierzytelniania ............................................................................................................. 113
Ustawianie nazwy użytkownika ....................................................................................................................... 115
Potwierdzanie ustawionych informacji użytkownika przed drukowaniem .................................................. 117
111
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
Konfiguracja funkcji uwierzytelniania(P. 113)
Ustawianie nazwy użytkownika(P. 115)
Potwierdzanie ustawionych informacji użytkownika przed drukowaniem(P. 117)
112
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
Konfiguracja funkcji uwierzytelniania
Można zarządzać drukowaniem za pomocą funkcji zarządzania identyfikatorami wydziałów lub funkcji
uwierzytelniania użytkowników.
Aby ustawić funkcję uwierzytelniania, należy włączyć odpowiednią funkcję w ustawieniach urządzenia.
Aby włączyć funkcję uwierzytelniania
1
Wyświetl kartę [Obsługa/urządzenie].
2
Kliknij przycisk [Ustawienia urządzenia].
Kliknięcie opcji [Ustawienia urządzenia] po wyświetleniu ekranu potwierdzenia zapisu ustawień spowoduje
zamknięcie ekranu ustawień drukowania.
3
Wyświetl kartę [Ustawienia urządzenia].
4
Wybierz opcję [Funkcja uwierzytelniania] → kliknij polecenie [Ustawienia].
5
6
W oknie dialogowym [Ustawienia funkcji uwierzytelniania] wybierz funkcję → kliknij
przycisk [OK].
Kliknij przycisk [OK].
Aby ustawić informacje o uwierzytelnianiu
UWAGA
● Zarejestrowanie informacji o uwierzytelnianiu jako ustawienia domyślnego pozwala uniknąć każdorazowego
ustawiania opcji drukowania.
1
Wyświetl kartę [Obsługa/urządzenie].
2
Kliknij opcję [Ustawienia informacji o uwierzytelnianiu].
113
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
3
4
Na wyświetlonym ekranie wprowadź informacje o uwierzytelnianiu ustawione w
urządzeniu.
Kliknij opcję [OK].
Tematy pokrewne
Karta [Obsługa/urządzenie](P. 138)
Karta [Ustawienia urządzenia]/[Ustawienia administratora](P. 140)
Zmiana ustawień domyślnych(P. 86)
Potwierdzanie ustawionych informacji użytkownika przed drukowaniem(P. 117)
114
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
Ustawianie nazwy użytkownika
Można ustawić nazwę użytkownika, która będzie stosowana dla zadań drukowania. Ustawiona nazwa
użytkownika jest wyświetlana na panelu sterowania urządzenia oraz drukowana jako nazwa użytkownika w
nagłówkach i stopkach.
Aby zmienić nazwę użytkownika, należy zezwolić na zmiany w ustawieniach urządzenia.
Aby zezwolić na zmiany nazwy użytkownika
1
Wyświetl kartę [Obsługa/urządzenie].
2
Kliknij przycisk [Ustawienia urządzenia].
Kliknięcie opcji [Ustawienia urządzenia] po wyświetleniu ekranu potwierdzenia zapisu ustawień spowoduje
zamknięcie ekranu ustawień drukowania.
3
Wyświetl kartę [Ustawienia administratora].
4
Kliknij przycisk [Zmień ustawienia administratora].
Jeśli zostanie wyświetlony ekran z prośbą o potwierdzenie zezwolenia na wprowadzenie zmian, należy kliknąć
przycisk [Tak] → wyświetlanie arkusza [Ustawienia administratora].
5
Włącz opcję [Lista ustawień] > [Zezwól na zmiany nazwy użytkownika] → kliknij
przycisk [OK].
Aby ustawić nazwę użytkownika
1
Wyświetl kartę [Obsługa/urządzenie].
2
Kliknij opcję [Ustawienia nazwy użytkownika].
3
W oknie dialogowym [Ustawienia nazwy użytkownika] wybierz opcję [Nazwa to użycia]
→ kliknij przycisk [OK].
115
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
Tematy pokrewne
Karta [Obsługa/urządzenie](P. 138)
Karta [Ustawienia urządzenia]/[Ustawienia administratora](P. 140)
116
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
Potwierdzanie ustawionych informacji użytkownika
przed drukowaniem
Przed rozpoczęciem drukowania można sprawdzić ustawione informacje użytkownika.
Gdy ta funkcja jest włączona, przy uruchomieniu drukowania zostanie wyświetlony ekran umożliwiający
sprawdzenie informacji użytkownika. W razie potrzeby można też wykasować te informacje.
Dostępne do sprawdzenia informacje użytkownika to kod PIN (lub hasło) funkcji bezpiecznego drukowania oraz
dane uwierzytelniające używane do zarządzania drukowaniem, ustawione przy użyciu funkcji zarządzania
identyfikatorami wydziałów lub funkcji uwierzytelniania użytkownika.
Wymogi
● Używany jest system Windows 10 w wersji 1803 lub późniejszej
● Zainstalowane jest oprogramowanie Canon Office Printer Utility
● Konfiguracja systemu umożliwia wyświetlanie ekranu potwierdzenia
W systemie Windows włącz opcje [Zezwalaj aplikacjom na działanie w tle] i [Canon Office Printer Utility] w
sekcji [Ustawienia] > [Prywatność] > [Aplikacje w tle].
Procedura
1
Wyświetl kartę [Obsługa/urządzenie].
2
Kliknij przycisk [Ustawienia urządzenia].
Kliknięcie opcji [Ustawienia urządzenia] po wyświetleniu ekranu potwierdzenia zapisu ustawień spowoduje
zamknięcie ekranu ustawień drukowania.
3
Wyświetl kartę [Ustawienia administratora].
4
Kliknij przycisk [Zmień ustawienia administratora].
Jeśli zostanie wyświetlony ekran z prośbą o potwierdzenie zezwolenia na wprowadzenie zmian, należy kliknąć
przycisk [Tak] → wyświetlanie arkusza [Ustawienia administratora].
5
Włącz opcję [Lista ustawień] > [Zawsze potwierdzaj informacje użytkownika podczas
drukowania] → kliknij przycisk [OK].
UWAGA
● W przypadku korzystania z trybu oszczędzania baterii w systemie Windows ekran umożliwiający sprawdzenie
informacji użytkownika może nie zostać wyświetlony z powodu zbyt niskiego poziomu naładowania baterii. W
takim przypadku wykonaj jedną z poniższych czynności.
- Podłącz zasilanie komputera
117
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
- W ustawieniach baterii włącz działanie w tle narzędzia Canon Office Printer Utility
W tym celu postępuj zgodnie z poniższą procedurą:
(1) Kliknij opcję [Sprawdź, które aplikacje mają wpływ na czas pracy baterii] w obszarze [Ustawienia] >
[Systemowe] > [Bateria].
(2) Na wyświetlonym obrazie wybierz opcję [Pokaż] > [Wszystkie aplikacje].
(3) Wybierz opcję [Canon Office Printer Utility] → wyłącz opcję [Zezwól systemowi Windows na decydowanie,
kiedy ta aplikacja może działać w tle], a następnie wybierz opcję [Zezwalaj aplikacji na uruchamianie zadań
w tle].
Alternatywnie rozpocznij drukowanie po wyłączeniu trybu oszczędzania baterii w obszarze [Bateria].
Tematy pokrewne
Karta [Obsługa/urządzenie](P. 138)
Karta [Ustawienia urządzenia]/[Ustawienia administratora](P. 140)
Dołączanie kodu PIN do danych drukowania(P. 79)
Szyfrowanie danych drukowania(P. 80)
Konfiguracja funkcji uwierzytelniania(P. 113)
118
Lista ustawień
Lista ustawień
Lista ustawień .................................................................................................................................................. 120
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart ......................................................................................................... 121
Karta [Główne] ................................................................................................................................................... 123
Karta [Układ] ...................................................................................................................................................... 126
Karta [Podawanie papieru] ............................................................................................................................... 130
Karta [Wykończenie] ......................................................................................................................................... 132
Karta [Jakość] ..................................................................................................................................................... 134
Karta [Okładki] .................................................................................................................................................. 137
Karta [Obsługa/urządzenie] .............................................................................................................................. 138
Karta [Ustawienia urządzenia]/[Ustawienia administratora] ......................................................................... 140
119
Lista ustawień
Lista ustawień
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart(P. 121)
Karta [Główne](P. 123)
Karta [Układ](P. 126)
Karta [Podawanie papieru](P. 130)
Karta [Wykończenie](P. 132)
Karta [Jakość](P. 134)
Karta [Okładki](P. 137)
Karta [Obsługa/urządzenie](P. 138)
Karta [Ustawienia urządzenia]/[Ustawienia administratora](P. 140)
120
Lista ustawień
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart
Podstawowe funkcje drukowania można skonfigurować w obszarze podglądu ustawień na każdej karcie. Można
również sprawdzić ulubione ustawienia, przywrócić standardowe ustawienia drukowania itd.
Podgląd ustawień
Wyświetla podgląd aktualnych ustawień drukowania. Klikając podgląd, można ustawić podstawowe funkcje
drukowania.
Wyświetl przewodnik po podglądzie
ustawień
Przełącz między drukowaniem jednostronnym i
dwustronnym
Zszywaj
Kliknij w miejscu, w którym strona ma zostać zszyta.
Podczas konfiguracji ustawień drukowania broszury
można włączyć lub wyłączyć funkcję zszywania
zeszytowego.
Miejsce szycia
Kliknij krawędź strony w miejscu, w którym ma się
znaleźć miejsce szycia.
Obrót kółka/uszczypnięcie: zmiana układu
strony
Możesz zmienić liczbę stron drukowanych na
każdym arkuszu.
Liczbę stron możesz zmienić poprzez obrócenie
kółka myszy nad podglądem ustawień. Jeżeli
korzystasz z wyświetlacza panelu dotykowego,
możesz zmienić liczbę stron poprzez wykonanie
gestu uszczypnięcia nad podglądem ustawień.
[Ulubione ustawienia]
Umożliwia wyświetlanie listy zarejestrowanych ulubionych ustawień.
[Zarejestruj]
Umożliwia zarejestrowanie bieżących ustawień drukowania jako ustawień ulubionych.
☞ Okno dialogowe [Zarejestruj ulubione ustawienia]
[Nazwa]
Umożliwia określenie nazwy dla ulubionych ustawień.
[Ikona]
Umożliwia określenie ikony dla ulubionych ustawień.
[Komentarz]
Umożliwia wpisanie komentarza dotyczącego ulubionych ustawień, jeżeli jest to wymagane.
[Ustawienia wyświetlania]
Wyświetla zawartość ulubionych ustawień.
121
Lista ustawień
[Resetuj ustawienia drukowania]
Umożliwia przywracanie standardowych wartości ustawieniom drukowania dla wszystkich arkuszy.
[Przywróć wartości domyślne]
Umożliwia przywracanie standardowych wartości ustawieniom drukowania dla otwartego arkusza.
Tematy pokrewne
Rejestrowanie ulubionych ustawień(P. 108)
Edytowanie listy ulubionych ustawień(P. 109)
122
Lista ustawień
Karta [Główne]
Można konfigurować podstawowe funkcje drukowania.
[Rozmiar strony]
Wyświetla wielkość strony ustawioną w aplikacji lub na karcie po kliknięciu opcji [Szczegóły].
[Szczegóły]
Umożliwia ustawienie rozmiaru dokumentu i jego współczynnika powiększania lub pomniejszania.
Rozmiary papieru wyświetlone z ikoną (
) mogą zostać określone tylko jako rozmiar papieru w danych
drukowania. Nie są one obsługiwane jako rozmiary papieru dla rzeczywistego drukowania.
[Rozmiar wydruku]
Umożliwia określenie rzeczywistego rozmiaru papieru, na jakim chcesz drukować. Jeżeli wybrany zostanie
rozmiar, który odbiega od ustawienia opcji [Rozmiar strony], podczas drukowania dokument zostanie
powiększony lub pomniejszony w celu dopasowania do ustawionego rozmiaru strony.
[Orientacja]
Określa orientację danych wydruku.
[Liczba kopii]
Ustawia liczbę kopii do wydrukowania.
[Typ papieru]
Określa papier według typu papieru.
[Drukowanie dwustronne]
Drukowanie dwustronne. Domyślne ustawienie drukarek obsługujących drukowanie dwustronne to
[Drukowanie dwustronne].
[Miejsce szycia]
Umożliwia określenie miejsca szycia.
[Szczegóły]
Umożliwia ustawienie szerokości marginesu na oprawę. Po ustawieniu marginesu obszar drukowania zostaje
zwężony tylko o szerokość marginesu na oprawę. Po wybraniu kolejno opcji [Dopasowanie obrazu do
marginesu na oprawę] > [Zmniejsz obraz] drukowane dokumenty są pomniejszane w celu dopasowania do
obszaru drukowania. Po wybraniu opcji [Przesuń obraz] drukowane dokumenty są przesuwane i umieszczane
na arkuszu w niezmienionej postaci. W takim przypadku część danych drukowania może zostać utracona na
wydrukach.
[Drukowanie broszur]
Umożliwia drukowanie stron dokumentu w takiej kolejności, aby po złożeniu na pół tworzyły broszurę.
[Szczegóły]
Umożliwia skonfigurowanie podczas drukowania broszury szczegółowych ustawień takich jak kierunek
otwierania i szerokość marginesu na oprawę.
☞ Okno dialogowe [Ustawienia broszury]
123
Lista ustawień
[Szycie]
Umożliwia określenie podczas tworzenia broszury, czy dokument ma się otwierać na prawo czy na lewo.
[Szerokość marginesu na oprawę]
Określa szerokości marginesu na oprawę.
[Podziel na zestawy dla układu broszury]
Umożliwia utworzenie broszury w wielu zestawach. Wybierz za pomocą opcji [Podziel na zestawy], czy podział
na zestawy ma się odbywać ręcznie czy automatycznie. W przypadku ręcznego podziału określ w opcji
[Arkusze na zestaw], z ilu stron ma się składać każdy zestaw.
[Użyj korekcji przemieszczenia]
Umożliwia korektę przemieszczania stron wewnętrznych i zewnętrznych, jakie występuje podczas drukowania
broszury. Należy wybrać metodę korekty za pomocą opcji [Metoda korekcji]. W przypadku ręcznego
korygowania należy określić wielkość korekty w obszarze [Wielkość korekcji].
[Prasowanie szwów]
Umożliwia włączenie funkcji prasowania szwów podczas tworzenia broszur zszywanych zeszytowo. Siłę
prasowania można określić za pomocą opcji [Dopasowanie prasowania szwów].
UWAGA
● Karty [Główne] lub [Układ] > [Drukowanie broszur] nie mogą być ustawione jednocześnie z następującymi
ustawieniami.
- Ustawienia inne niż karta [Okładki] > [Skonfiguruj ustawienia okładki przedniej] > [Okładka przednia] >
[Pozostaw pustą]
- Karta [Okładki] > [Skonfiguruj ustawienia okładki tylnej]
[Układ strony]
Drukowanie kilku stron na jednym arkuszu.
[Zszywaj]
Umożliwia zszywanie stron podczas drukowania danych. Należy wybrać pozycje zszywania.
Opcja [Wł. (Eko (bez zszywania))] umożliwia fałdowanie papieru bez używania zszywek.
Dostępne pozycje zszywania zależą od rozmiaru papieru oraz kierunku i metody jego podawania.
[Tryb koloru]
Umożliwia przełączanie między drukowaniem kolorowym a czarno-białym.
UWAGA
● Jeśli wybrano opcję [Tryb koloru] > [Kolorowy], urządzenie będzie domyślnie sprawdzać, czy dana strona jest
kolorowa czy w odcieniach szarości, i odpowiednio przełączać tryb koloru.
● Aby drukować wszystkie strony w kolorze, wyłącz opcję [Rozwiązywanie problemów] > [Automatycznie (kolor/
czarno-biały)] na karcie [Obsługa/urządzenie].
[Metoda druku]
Umożliwia ustawienie metody drukowania danych. Można tu ustawić kod PIN danych drukowania lub zapisać
dane w urządzeniu.
[Drukuj]
Powoduje przeprowadzenie normalnego drukowania.
[Wstrzymaj]
Zapisuje dane drukowania w kolejce wstrzymania (tymczasowym obszarze przechowywania) w urządzeniu.
Kolejność drukowania przechowywanych danych oraz ich ustawienia można zmieniać za pomocą panelu
sterowania urządzenia lub Zdalnego interfejsu użytkownika.
124
Lista ustawień
Nazwa pliku jest wyświetlana w urządzeniu. Jeżeli opcja [Nazwa dokumentu] > [Wprowadź nazwę] została
wybrana w oknie dialogowym [Ustawienia dokumentu do wstrzymania] wyświetlonym przez kliknięcie
przycisku [Ustawienia], można określić żądaną nazwę.
[Drukowanie zabezpieczone]
Umożliwia przypisanie kodu PIN do danych drukowania i zapisanie go w urządzeniu. Ta funkcja jest
przydatna podczas drukowania poufnych dokumentów i innych materiałów tego typu. Jeżeli zostanie
włączona funkcja Szyfrowane drukowanie zabezpieczone, można szyfrować i drukować dane, zapewniając
lepszą ich ochronę.
Zapisane dane można drukować, wprowadzając kod PIN na panelu sterowania urządzenia.
UWAGA
● Jeśli przy drukowaniu z użyciem sterownika w opcjach drukowania systemu Windows włączona jest opcja
[Drukowanie chronione numerem PIN], zadanie drukowania jest standardowo wykonywane jako
zabezpieczone.
[Zapisz w skrzynce pocztowej/Zapisywanie w skrzynce]
Zapisuje dane drukowania w skrzynce urządzenia. Łączenie zapisanych danych oraz modyfikowanie ich
ustawień jest możliwe za pomocą panelu sterowania urządzenia i Zdalnego interfejsu użytkownika.
[Druk priorytetowy]
Umożliwia drukowanie z priorytetem wobec innych danych drukowania, które oczekują w urządzeniu na
wydrukowanie.
[Przerwij i drukuj]
Przerywa zadanie drukowania aktualnie wykonywane przez urządzenie i rozpoczyna wykonanie określonego
zadania.
[Druk zaplanowany]
Drukuje o ustawionej godzinie.
Gdy ustawiona jest godzina drukowania, jest ona wyświetlana, gdy kursor zostanie przesunięty nad opcję
[Druk zaplanowany].
Jeśli godzina ustawiona w urządzeniu nie zgadza się z godziną ustawioną na aktualnie używanym
komputerze, zadanie drukowania może nie zostać wydrukowane o podanej godzinie lub drukowanie może
zostać anulowane.
[Papier niestandardowy]
Umożliwia rejestrowanie niestandardowego formatu papieru, którego można używać do drukowania.
Elementy oznaczone symbolem ( ) to standardowe formaty papieru, których nie można edytować ani usuwać.
Tematy pokrewne
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart(P. 121)
Skalowanie(P. 71)
Dołączanie kodu PIN do danych drukowania(P. 79)
Szyfrowanie danych drukowania(P. 80)
Wstrzymywanie zadań drukowania(P. 82)
Przechowywanie danych wydruku(P. 83)
Nadawanie zadaniu drukowania wyższego priorytetu od innych zadań drukowania(P. 84)
Zawieszanie trwających zadań drukowania w celu wydrukowania zadania o wyższym priorytecie(P. 85)
Drukowanie broszury(P. 89)
Drukowanie broszury szytej zeszytowo(P. 92)
Drukowanie numerów stron w tym samym miejscu z przodu i z tyłu każdej strony(P. 96)
Rejestrowanie niestandardowych rozmiarów papieru(P. 100)
125
Lista ustawień
Karta [Układ]
Można wybrać układ lub skonfigurować modyfikowanie stron podczas drukowania.
[Drukowanie broszur]
Umożliwia drukowanie stron dokumentu w takiej kolejności, aby po złożeniu na pół tworzyły broszurę.
[Szczegóły]
Umożliwia skonfigurowanie podczas drukowania broszury szczegółowych ustawień, takich jak kierunek
otwierania i szerokość marginesu na oprawę.
☞ Okno dialogowe [Ustawienia broszury]
[Szycie]
Umożliwia określenie podczas tworzenia broszury, czy dokument ma się otwierać na prawo czy na lewo.
[Szerokość marginesu na oprawę]
Określa szerokości marginesu na oprawę.
[Podziel na zestawy dla układu broszury]
Umożliwia utworzenie broszury w wielu zestawach. Należy wybrać za pomocą opcji [Podziel na zestawy], czy
podział na zestawy ma się odbywać ręcznie czy automatycznie. W przypadku ręcznego podziału należy
określić w opcji [Arkusze na zestaw], z ilu stron ma się składać każdy zestaw.
[Użyj korekcji przemieszczenia]
Umożliwia korektę przemieszczania stron wewnętrznych i zewnętrznych, jakie występuje podczas drukowania
broszury. Należy wybrać metodę korekty za pomocą opcji [Metoda korekcji]. W przypadku ręcznego
korygowania należy określić wielkość korekty w obszarze [Wielkość korekcji].
[Prasowanie szwów]
Umożliwia włączenie funkcji prasowania szwów podczas tworzenia broszur zszywanych zeszytowo. Siłę
prasowania można określić za pomocą opcji [Dopasowanie prasowania szwów].
UWAGA
● Karty [Główne] lub [Układ] > [Drukowanie broszur] nie mogą być ustawione jednocześnie z następującymi
ustawieniami.
- Ustawienia inne niż karta [Okładki] > [Skonfiguruj ustawienia okładki przedniej] > [Okładka przednia] >
[Pozostaw pustą]
- Karta [Okładki] > [Skonfiguruj ustawienia okładki tylnej]
[Dokładne szycie]
Nakłada klej na margines oprawy wydruku i oprawia tak, by utworzyć broszurę.
[Szczegóły]
Umożliwia skonfigurowanie podczas drukowania broszury szczegółowych ustawień takich jak kierunek
otwierania i rozmiar papieru.
☞ Okno dialogowe [Ustawienia dokładnego szycia]
Karta [Ustawienia podstawowe]
[Szycie]
Umożliwia określenie, czy tworzona broszura ma się otwierać na prawo czy na lewo.
[Ustawienia dokładnego szycia okładki]
Umożliwia ustawienie rozmiaru papieru i źródła papieru na oprawę. Jeżeli oprawa ma być drukowana,
należy ustawić opcję [Drukowanie okładki].
126
Lista ustawień
[Ustawienia strony zawartości]
Umożliwia ustawienie rozmiaru papieru dla stron zawartości.
[Ustawienia wykończenia]
Umożliwia określenie rozmiar gotowej broszury i metody dopasowania w obszarze [Określ według].
Karta [Dostosowanie wykończenia]
Umożliwia ustawienie pozycji drukowania dla stron zawartości i okładek oraz kąt i położenie przycinania.
[Wstaw znak wodny]
Nakłada półprzezroczyste znaki na wydruk podczas drukowania, takie jak [ŚCIŚLE TAJNE] lub [KOPIA
ROBOCZA].
[Szczegóły]
Umożliwia tworzenie nowych znaków wodnych i edycję istniejących.
☞ Okno dialogowe [Edytuj znak wodny]
[Lista znaków wodnych]
Umożliwia wyświetlenie listy zarejestrowanych znaków wodnych. Po wybraniu znaku wodnego jego
szczegółowe ustawienia są wyświetlane w obszarze podglądu i [Zawartość].
Po wybraniu znaku wodnego i kliknięciu przycisku [
[
] (Przesuń wybrany znak wodny o jeden w górę) lub
] (Przesuń wybrany znak wodny o jeden w dół) można zmienić jego miejsce na liście znaków wodnych.
[Dodaj]
Umożliwia dodanie nowego znaku wodnego w obszarze [Lista znaków wodnych].
[Edytuj]
Umożliwia edycję wybranego znaku wodnego.
[
] (Usuń)
Umożliwia usunięcie wybranego znaku wodnego.
UWAGA
● Aby określić tekst znaku wodnego, należy kliknąć przycisk [Dodaj] lub [Edytuj] → wpisać tekst w polu
[Atrybuty] > [Tekst]. Można określić następującą zawartość, łącząc znak „\” z określonymi znakami.
\d: Data
\t: Godzina
\u: Nazwa użytkownika
\s: Nazwa komputera
\j: Nazwa zadania
Jeżeli konieczne jest wpisanie znaku „\”, należy wpisać znak „\\” w polu [Tekst].
[Dodaj ramkę]
Umożliwia drukowanie obramowania strony.
[Plakat]
Umożliwia powiększenie dokumentu zajmującego jedną stronę i drukowanie go na wielu arkuszach papieru.
Po połączeniu wydrukowanych arkuszy powstanie duży plakat.
Jeśli wybierzesz opcję [Niestandardowy], możesz określić, odpowiednio, liczbę wierszy i kolumn.
127
Lista ustawień
[Szczegóły]
Umożliwia skonfigurowanie poszczególnych parametrów, takich jak zakres stron do drukowania,
obramowania itp.
☞ Okno dialogowe [Ustawienia plakatu]
[Strony do wydrukowania]
Umożliwia określenie zakresu stron, które mają zostać wydrukowane. Można też wybrać tylko niektóre strony.
Jeśli w opcji [Niestandardowy] wybrano liczbę wierszy i kolumn, można liczbowo określić zakres drukowania i
numery stron.
[Obróć arkusze o 90 stopni]
Umożliwia obrót o 90 stopni stron podanych na karcie [Główne] > [Orientacja].
Jeżeli wybrano opcję [Auto], orientacja stron będzie ustawiona w kierunku większych danych wydruku.
[Drukuj ramki marginesów]
Drukuje na pozostałych arkuszach obramowania umożliwiające ich sklejanie.
[Ustaw marginesy na wycinanie/wklejanie]
Umożliwia ustawienie szerokości cięcia/wklejania i marginesów podczas drukowania.
Przy ustawieniu [Standardowe] szerokość marginesów to 20 mm. Opcja [Wąskie] i [Szerokie] odpowiednio
zmniejsza i zwiększa szerokość o 10 mm w odniesieniu do wartości ustawionej w opcji [Standardowe].
Wybierając ustawienie [Drukuj znaczniki wyrównania], można drukować symbole ułatwiające wycinanie i
wklejanie.
[Mieszane rozmiary/orientacje]
Umożliwia drukowanie dokumentów, których rozmiar i orientacja zmieniają się na poszczególnych stronach.
[Szczegóły]
Umożliwia ustawienie kombinacji rozmiarów i orientacji dla poszczególnych stron.
[Nagłówek/stopka]
Umożliwia dodanie nagłówka lub stopki do danych drukowania. Można określać położenie i format nagłówka
lub stopki.
Przy drukowaniu broszury lub drukowaniu dwustronnym możesz także ustawić drukowanie numeru strony w
tym samym miejscu z przodu i z tyłu strony.
[Nakładka]
Umożliwia drukowanie z nakładaniem. Można też ustawić tworzenie pliku formularza, który będzie używany w
drukowaniu z nakładaniem.
☞ Okno dialogowe [Ustawienia nakładki]
[Metoda przetwarzania]
Umożliwia określenie, czy ma zostać przeprowadzone drukowanie z nakładaniem czy też ma zostać
utworzony plik formularza, który będzie używany w drukowaniu z nakładaniem. Jeżeli wybrana zostanie opcja
[Używaj drukowania z nakładaniem], zostanie użyty plik formularza zapisany w urządzeniu.
[Uzyskaj informacje o pliku formularza]
Umożliwia uzyskanie najnowszych informacji o pliku formularza.
[Lista plików]
Umożliwia wyświetlenie listy plików formularzy zapisanych w urządzeniu. Podczas drukowania z nakładaniem
należy wybrać z listy plik formularza, który ma zostać użyty.
Jeżeli nie można uzyskać informacji z urządzenia, lista nie zostanie wyświetlona.
Opcja [Kolor] jest stosowana po kliknięciu przycisku [Uzyskaj informacje o pliku formularza].
[Nazwa pliku]
Umożliwia określenie nazwy nowo utworzonego pliku formularza.
128
Lista ustawień
Jeżeli nie można wybrać pliku formularza w obszarze [Lista plików], należy wprowadzić nazwę pliku
formularza, który ma zostać użyty.
[Zastosuj do]
Umożliwia określenie, na której stronie zastosować drukowanie z nakładaniem w przypadku drukowania
dwustronnego.
[Numerowanie zestawów kopii]
Umożliwia drukowanie numerów seryjnych na wielu kopiach dokumentu. Numery seryjne są drukowane w taki
sposób, że „1” pojawia się na pierwszej kopii dokumentu, „2” - na drugiej, „3” - na trzeciej itd.
[Szczegóły]
Ustawia numer początkowy wydruku.
[Użyj funkcji drukowania zabezpieczonego danego urządzenia]
Umożliwia korzystanie z funkcji zabezpieczenia wydruku urządzenia.
Musi ona zostać uprzednio włączona po stronie urządzenia.
Tematy pokrewne
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart(P. 121)
Dołączanie znaku wodnego(P. 72)
Drukowanie dużego plakatu na wielu stronach(P. 73)
Nakładanie danych drukowania na gotowy formularz(P. 77)
Drukowanie broszury(P. 89)
Drukowanie broszury szytej zeszytowo(P. 92)
Dokładne szycie(P. 95)
Drukowanie numerów stron w tym samym miejscu z przodu i z tyłu każdej strony(P. 96)
129
Lista ustawień
Karta [Podawanie papieru]
Można określić typ i źródło papieru.
[Wybierz papier według]
Umożliwia ustawienie opcji określania papieru do drukowania według źródła papieru lub typu papieru.
[Źródło papieru]
Umożliwia wskazanie papieru do drukowania według źródła. Po wybraniu ustawienia [Auto] automatycznie
wybierane jest źródło papieru odpowiadające rozmiarowi papieru wydruku.
[Informacje o źródle papieru]
Wyświetla informacje o papierze ustawione w źródłach papieru. Można także ustawić żądany komentarz dla
każdego źródła papieru.
[Nazwa papieru]
Umożliwia określenie źródła papieru, które ma być używane po wybraniu ustawienia [Auto] w obszarze [Źródło
papieru]. Aby korzystać z tego ustawienia, należy koniecznie wcześniej zarejestrować nazwę papieru
odpowiadającą źródłu papieru w urządzeniu i uzyskać informacje o urządzeniu.
[Typ papieru]
Określa papier według typu papieru.
[Ustawienia]
Umożliwia określenie typu papieru.
Jeśli wybrane zostanie [Auto], dokument zostanie wydrukowany na typie papieru ustawionym dla tego
urządzenia.
[Uzyskaj informacje o papierze]
Pobiera z urządzenia informacje o ustawionych w nim typach papieru i wyświetla je w obszarze [Typ
papieru].
[Szczegóły papieru z zakładkami]
Umożliwia ustawienie szczegółów drukowania w obszarze zakładki, gdy wybrano papier z zakładkami.
[Źródło papieru dla folii]
Umożliwia określenie źródła papieru dla folii przezroczystych.
[Strony tytułowe]
Umożliwia określenie, czy między poszczególne arkusze folii mają być wstawiane arkusze papieru. Aby
drukować na wstawianych arkuszach, należy zaznaczyć pole wyboru [Drukuj na stronach tytułowych]. Ta
sama zawartość będzie drukowana i na foliach, i na wstawianych pomiędzy nie arkuszach.
[Źródło papieru dla stron tytułowych]/[Typ papieru dla stron tytułowych]/[Określ strony
tytułowe według]
Ustawia źródło papieru oraz typ papieru dla arkuszy, które zostaną włożone podczas wkładania arkuszy
między arkusze folii. Gdy można określić źródło papieru lub typ papieru, należy wybrać opcję [Określ strony
tytułowe według].
[Wstaw arkusze]
Umożliwia wstawianie arkuszy pomiędzy określone strony.
130
Lista ustawień
[Ustawienia]
Umożliwia określenie szczegółów arkuszy do wstawienia i ich umiejscowienie.
☞ Okno dialogowe [Ustawienia wstawiania arkuszy]
[Arkusze do wstawienia]
Wybiera typ papieru arkuszy do wstawienia.
[Źródło papieru]
Wybiera źródło papieru dla arkuszy do wstawienia.
[Wstawione arkusze/papier z zakładkami]
Umożliwia wybór drukowania na arkuszach do wstawienia. W razie drukowania na tych arkuszach można
określić, na której stronie drukować.
[Położenie wstawiania]
Umożliwia określenie stron, przed którymi będą wstawiane arkusze.
[Typ papieru dla papieru z zakładkami]
Umożliwia określenie typu papieru z zakładkami, który będzie wstawiany. Można również skonfigurować
ustawienia drukowania na obszarze zakładki.
[Kopia przez kalkę]
Drukuje po jednej kopii używając dwóch źródeł papieru.
Ta funkcja jest przydatna, gdy użytkownik chce wydrukować jedną kopię dokumentu na papierze wysokiej
jakości przeznaczoną dla klienta i jedną kopię na papierze z odzysku - dla siebie.
Funkcji można użyć, gdy wartość wybrana dla opcji [Źródło papieru] jest inna niż [Auto]. Wybierz inne źródło
papieru w opcji [Kopia przez kalkę] > [Ustawienia].
Gdy funkcja ta jest włączona, zawsze drukowana jest jedna kopia z każdego z wybranych źródeł papieru, bez
względu na to, co jest ustawione w karcie [Główne] > [Liczba kopii].
Tematy pokrewne
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart(P. 121)
Wstawianie arkuszy między folie przezroczyste(P. 101)
Wstawianie arkuszy(P. 102)
Wstawianie papieru z zakładkami(P. 103)
Drukowanie na papierze z zakładkami(P. 105)
131
Lista ustawień
Karta [Wykończenie]
Można konfigurować ustawienia dotyczące wykończenia, takie jak sortowanie, zszywanie itd.
Sortuj
Grupuj
Przesunięcie
Obrót
Dziurkowanie
Zszywaj
[Metoda druku]
Określa metodę oddzielania poszczególnych kopii w razie drukowania większej ich liczby.
[Sortuj]
Drukuje określoną liczbę kopii w kolejności stron.
[Grupuj]
Drukuje określoną liczbę kopii, a wszystkie strony o tym samym numerze są grupowane razem.
[Zszywaj]
Umożliwia zszywanie stron podczas drukowania danych. Należy wybrać pozycje zszywania.
Opcja [Wł. (Eko (bez zszywania))] umożliwia fałdowanie papieru bez używania zszywek.
Dostępne pozycje zszywania zależą od rozmiaru papieru oraz kierunku i metody jego podawania.
[Dziurkowanie]
Umożliwia drukowanie stron z otworami na oprawę. Tej funkcji można używać po włączeniu odpowiedniej opcji
w urządzeniu. Dostępne rodzaje dziurkowania zależą od opcjonalnego modułu podłączonego do drukarki.
[Przesunięcie]
Umożliwia przesunięcie każdego wydrukowanego zestawu stron.
[Określ interwał przesunięcia: Co]
Umożliwia przesuwanie każdego wydrukowanego zestawu stron.
[Obrót]
Umożliwia drukowanie każdego zadania drukowania pod kątem 90 stopni w odniesieniu do zadania
poprzedniego i następnego.
[Składanie]
Umożliwia określenie typu składania podczas drukowania stron składanych na różne sposoby.
132
Lista ustawień
Składanie na trzy (C)
Składanie na trzy (Z)
Składanie zeszytowe
Składanie
harmonijkowe na
trzy (Z)
Składanie podwójne
równoległe
[Szczegóły]
Umożliwia określenie wzorca składania, gdy wybrano typ składania [Składanie na trzy (C)], [Składanie na pół],
[Składanie zeszytowe (zaawansowane)], [Składanie harmonijkowe na trzy (Z)] lub [Składanie podwójne
równoległe].
UWAGA
● Jeśli wybrane jest równocześnie składanie na trzy (Z) i zszywanie, kierunek składania zmienia się w zależności
od położenia zszywek.
[Zaginanie]
Tworzy zagięcie na zadrukowanej stronie, dzięki czemu łatwiej ją złożyć.
Można również wybrać papier do zagięcia.
[Przycinanie]
Umożliwia przycinane i dopasowywane krawędzi stron podczas tworzenia broszury poprzez zszywanie arkuszy
pośrodku.
[Szczegóły]
Umożliwia ustawienie szerokości przycięcia i metody dopasowywania.
[Miejsce docelowe wydruku]
Określa punkt wyjściowy wydruku.
[Szczegóły]
Umożliwia ustawienie szczegółów układania, gdy dla opcji [Układarka (obszar układania)] wybrano ustawienie
układarki wyjściowej o dużej pojemności.
Tematy pokrewne
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart(P. 121)
Drukowanie broszury szytej zeszytowo(P. 92)
Prasowanie szwów dla wydruków podczas tworzenia broszur zszywanych zeszytowo(P. 93)
Przycinanie stron podczas tworzenia broszur zszywanych zeszytowo(P. 94)
133
Lista ustawień
Karta [Jakość]
Można konfigurować metodę przetwarzania wydruku pod kątem dopasowania zawartości danych drukowania.
[Druk oparty na zawartości]
Umożliwia wybór przeznaczenia pasującego do danych drukowania i ustawienie odpowiedniego trybu jakości
drukowania.
[Szczegółowe ustawienia jakości]
Umożliwia ustawienie szczegółów jakości drukowania, takich jak rozdzielczość, gradacja, ilości toneru itp.
☞ Okno dialogowe [Szczegółowe ustawienia jakości]
[Rozdzielczość]
Służy do określania rozdzielczości wydruku.
[Gradacja]
Określa metodę gradacji.
Opcja [Wysoka 2]: Korzysta z delikatniejszych możliwości wygładzania gradacji niż opcja [Wysoka 1].
[Półtony (obrazy)]/[Półtony (grafika)]/[Półtony (tekst)]
Umożliwia określenie metody symulacji dla półtonów (obszarów między ciemnymi i jasnymi kolorami).
Opcja [Rozdzielczość]: Nadaje priorytet rozdzielczości i pozwala drukować regularne kontury.
Opcja [Wysoka rozdzielczość]: Zwiększa rozdzielczość konturów do wyższej wartości niż w przypadku opcji
[Rozdzielczość].
Opcja [Gradacja]: Nadaje priorytet gradacji i drukuje gradację z wygładzaniem.
Opcja [Ton kolorów]: Drukuje gradację z większym wygładzeniem niż opcja [Gradacja].
Opcja [Rozproszenie błędów]: Drukuje małe znaki i cienkie linie.
[Wygładzanie zaawansowane]
Wygładza kontury tekstu, linii i obrazów.
Opcja [Wygładzanie 2]: Zapewnia silniejsze przetwarzanie wygładzania niż opcja [Wygładzanie 1].
[Ostrość]
Umożliwia delikatne dopasowanie ostrości konturów czcionek i obrazów na poszczególnych stronach.
[Ostrość (zdjęcie)]
Wzmacnia kontury obrazów, rozmywanie itp. podczas drukowania.
[Przetwarzanie czystej czerni]
Umożliwia wybór obiektu docelowego i drukowanie tylko tych fragmentów, w których nie występują białe
elementy na czarnym tle.
[Kompensacja szarości]
Umożliwia wybór obiektu docelowego oraz niezawodne drukowanie czarnych i szarych fragmentów w czerni i
szarości.
[Dopasowanie gęstości tonera]
Dostosowuje gęstość tonera. Każdy kolor można dostosować na ekranie szczegółów wyświetlającym się po
ustawieniu opcji [Ustawienia niestandardowe] i kliknięciu opcji [Szczegóły].
[Dopasowanie objętości tonera]/[Korekcja objętości tonera]
Umożliwia dostosowanie ilości tonera odpowiednio do zawartości danych drukowania.
Opcja [Priorytet gradacji]: Drukuje dane zawierające dużo grafiki i sprzężone gradienty.
Opcja [Priorytet tekstu]: Drukuje dane z naciskiem na dane tekstowe.
[Optymalizacja drukowania reklam]
Zwiększa ilość tonera do wyraźnego drukowania reklam POP i obrazów.
134
Lista ustawień
Aby użyć tej funkcji, musisz wcześniej skonfigurować poniższe ustawienia.
- Wyłącz kartę [Główne] > [Drukowanie dwustronne]
- Kliknij kartę [Jakość] > [Ustawienia dopasowania] → wybierz opcję [Tryb dopasowania przez urządzenie] w
oknie dialogowym [Ustawienia dopasowania] > [Tryb dopasowania].
Przy włączaniu tej funkcji zaleca się ustawienie czasu powiadamiania o niskim poziomie toneru na [Wydruk z
POP] urządzenia. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi urządzenia.
[Wygładzanie gradacji]
Płynnie drukuje różnice kolorów w gradacji.
Opcja [Wygładzanie 2]: Zapewnia silniejsze przetwarzanie wygładzania niż opcja [Wygładzanie 1].
[Kompresja obrazu]
Służy do dopasowania współczynnika kompresji danych drukowania stosowanej przy ich wysyłaniu do
drukarki. Umożliwia ponadto drukowanie z priorytetem jakości obrazu lub szybkości drukowania.
[Optymalizacja kompresji obrazu]
Umożliwia określenie metody kompresji obrazu. Można wybrać metodę optymalizacji (przełączanie między
kompresją nieodwracalną i odwracalną) lub stałej metody kompresji (bez optymalizacji). Gdy obraz jest
kompresowany z optymalizacją, tłumiony jest szum blokowy JPEG.
[Kontrola linii]
Poprawia odwzorowywanie znaków i linii.
Opcja [Priorytet rozdzielczości]: Nadaje priorytet rozdzielczości.
Opcja [Priorytet gradacji]: Nadaje priorytet gradacji.
[Nadaj wyższy priorytet drukowaniu kolorowych linii i tekstu]
Jeśli wydruk kolorowych linii lub tekstu jest zamazany bądź przerywany, po włączeniu tej opcji może być
wyraźniejszy.
Jeśli wybrano arkusz [Jakość] > [Druk oparty na zawartości] > [Linia], funkcja ta zostanie włączona domyślnie.
[Dopasowanie kolorów]/[Dopasowanie skali szarości]
Umożliwia dostosowanie kolorów, jasności i kontrastu.
☞ Okno dialogowe [Dopasowanie kolorów]/[Dopasowanie skali szarości]
[Typ próbki]
Umożliwia określenie typu obrazu wyświetlanego jako próbny podgląd.
Jeśli wybrano opcję [Domyślna], ustawienie zostanie zapisane w ustawieniach drukowania zgodnych z danymi
wybranymi w ustawieniu [Elementy do dopasowania], zmienia się również wyświetlony obraz.
[Elementy do dopasowania]
Umożliwia określenie obiektu, którego będzie dotyczyć dopasowanie kolorów.
[Zastosuj do próbki]
Umożliwia zastosowanie wartości ustawionych na kartach [Nasycenie] i [Odcień] w odniesieniu do próbnego
podglądu.
Przełączając stan wyboru, można sprawdzać, jak bardzo kolory ulegają zmianie.
[Koło kolorów]
Umożliwia wyświetlenie przybornika ułatwiającego dopasowywanie kolorów. Ta opcja jest wyświetlana po
wybraniu karty [Odcień].
Karta [Nasycenie]/[Odcień]
Umożliwia dopasowanie nasycenia i odcienia poszczególnych kolorów podczas drukowania w oknie
dialogowym [Dopasowanie kolorów]. Zmiany wprowadza się za pomocą suwaka lub wpisując wartości
numeryczne.
[Dostosuj wszystkie kolory za pomocą tej samej wartości]
Umożliwia równoczesne dopasowanie wszystkich kolorów w oknie dialogowym [Dopasowanie kolorów].
[Jasność]/[Kontrast]
Umożliwia dopasowanie jasności i kontrastu za pomocą suwaka lub przez wprowadzanie wartości
numerycznych.
135
Lista ustawień
[Ustawienia dopasowania]
Umożliwia konfigurowanie operacji dopasowania kolorów.
☞ Okno dialogowe [Ustawienia dopasowania]
[Tryb dopasowania]
Określa metodę przetwarzania dla dopasowania kolorów.
[Metoda dopasowania]
Umożliwia określenie, jakie czynniki mają priorytet podczas dopasowywania. W zależności od urządzenia
czynniki, które mają uzyskać priorytet, można wybrać dla każdego tematu.
Klikając opcję [Uzyskaj informacje o metodzie dopasowania], można pobrać informacje o zarejestrowanych w
urządzeniu metodach dopasowania.
[Gamma]/[Dopasowanie gamma]
Umożliwia drukowanie z dopasowaniem gamma.
[Druk dwukolorowy]
Służy do drukowania w dwóch kolorach: fragmenty, dla których brakuje danych o kolorze, są drukowane w
odcieniach czerni, a fragmenty, dla których dostępne są dane o kolorze - w odcieniach tego koloru.
[Oszczędność tonera]/[Szczegółowa oszczędność tonera]
Służy do oszczędzania tonera przez drukowanie z użyciem mniejszej jego ilości.
W opcji [Szczegółowa oszczędność tonera] druk jest rozjaśniany w kolejności [Tryb 1], [Tryb 2] i [Tryb 3].
Tematy pokrewne
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart(P. 121)
136
Lista ustawień
Karta [Okładki]
Można dodać przednią lub tylną okładkę, stosować inny papier niż w przypadku stron zawartości i określać
ustawienia drukowania okładek.
[Skonfiguruj ustawienia okładki przedniej]/[Skonfiguruj ustawienia okładki tylnej]
Umożliwia konfigurowanie przedniej lub tylnej okładki.
[Okładka przednia]/[Okładka tylna]
Umożliwia określenie, po której stronie (lub po których stronach) przedniej lub tylnej okładki ma następować
drukowanie.
[Źródło papieru]
Umożliwia wybranie źródła papieru.
UWAGA
● Karty [Główne] lub [Układ] > [Drukowanie broszur] nie mogą być ustawione jednocześnie z następującymi
ustawieniami.
- Ustawienia inne niż karta [Okładki] > [Skonfiguruj ustawienia okładki przedniej] > [Okładka przednia] >
[Pozostaw pustą]
- Karta [Okładki] > [Skonfiguruj ustawienia okładki tylnej]
[Drukuj stronę tytułową]
Wstawia stronę (stronę banera) zawierającą nazwę użytkownika, nazwę zadania oraz czas, który upłynie do
czasu wydrukowania pierwszej strony.
[Szczegóły]
Pozwala na ustawienie metody określającej metodę dla papieru, na którym wydrukowana zostanie strona
banera (źródło papieru i/lub typ papieru) oraz rozmiar czcionki.
Tematy pokrewne
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart(P. 121)
Drukowanie broszury(P. 89)
137
Lista ustawień
Karta [Obsługa/urządzenie]
Można konfigurować ustawienia środowiska sterownika, ustawienia informacji o urządzeniu itp.
[Ustawienia wyświetlania]
Służy do wyświetlania listy, na której można sprawdzać bieżące ustawienia.
[Edytuj ulubione ustawienia]
Umożliwia edycję listy [Ulubione ustawienia] oraz importowanie lub eksportowanie jej w celu użycia na innych
komputerach.
☞ Okno dialogowe [Edytuj ulubione ustawienia]
[Ulubione ustawienia]
Umożliwia wyświetlanie listy zarejestrowanych ulubionych ustawień. Zawartość ulubionych ustawień
wybranych z listy jest wyświetlana w obszarze [Ustawienia]. Ustawienia różniące się od standardowych są
wyróżnione pismem pogrubionym.
Po wybraniu ulubionych ustawień i kliknięciu przycisku [
poziom w górę) lub [
] (Przenieś wybrane ulubione ustawienie jeden
] (Przenieś wybrane ulubione ustawienie jeden poziom w dół) można zmienić ich
pozycję na liście.
[Importuj]
Umożliwia zaimportowanie ulubionych ustawień zapisanych w pliku (*.profile) i dodanie do listy [Ulubione
ustawienia].
[Eksportuj]
Umożliwia wyeksportowanie ulubionych ustawień do pliku (*.profile).
[
] (Usuń)
Służy do usuwania wybranych ulubionych ustawień.
[Komentarz]
Służy do wyświetlania komentarzy na temat wybranych ulubionych ustawień.
[Edytuj]
Umożliwia edycję ulubionych ustawień w polach [Nazwa], [Ikona] i [Komentarz].
[Rozwiązywanie problemów]
Umożliwia konfigurację szczegółowych ustawień pracy sterownika na potrzeby specjalnych zadań drukowania
lub aplikacji. Wybranie elementu w obszarze [Lista ustawień] w oknie dialogowym [Rozwiązywanie problemów]
powoduje wyświetlenie szczegółowego objaśnienia.
[Preferencje]
Umożliwia zmianę rozmiarów papieru wyświetlanych przez sterownik i języka wyświetlania na odpowiadające
regionowi świata, w którym znajduje się użytkownik, albo według własnych preferencji. Można też rozpocząć
konfigurację ulubionych ustawień itp. Aby zmienić język wyświetlania, po wybraniu żądanego języka z menu
[Język] należy zamknąć ekran ustawień drukowania i ponownie go otworzyć.
[Ustawienia informacji o uwierzytelnianiu]
Umożliwia zarządzanie drukowaniem za pomocą funkcji zarządzania identyfikatorami wydziałów lub funkcji
uwierzytelniania użytkowników.
138
Lista ustawień
Kliknięcie przycisku [Zweryfikuj] na wyświetlonym ekranie pozwala sprawdzić, czy wprowadzone dane
odpowiadają informacjom o uwierzytelnianiu ustawionym w urządzeniu.
[Ustawienia nazwy użytkownika]
Umożliwia ustawienie nazwy użytkownika, która będzie stosowana dla zadań drukowania. Ustawiona nazwa
użytkownika jest wyświetlana na panelu sterowania urządzenia oraz podawana jako nazwa użytkownika w
nagłówkach i stopkach.
UWAGA
● Jeśli używana jest funkcja uwierzytelniania użytkownika, pierwszeństwo ma ustawiona dla niej nazwa
użytkownika.
[Ustawienia urządzenia]
Umożliwia konfigurowanie opcji urządzenia i ustawień administratora.
UWAGA
● Kliknięcie opcji [Ustawienia urządzenia] po wyświetleniu ekranu potwierdzenia zapisu ustawień spowoduje
zamknięcie ekranu ustawień drukowania.
[Pozostały toner]
Wyświetla ilość pozostałego tonera w urządzeniu.
[Informacje]
Wyświetla informacje o wersji sterownika.
Tematy pokrewne
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart(P. 121)
Edytowanie listy ulubionych ustawień(P. 109)
Konfiguracja funkcji uwierzytelniania(P. 113)
Ustawianie nazwy użytkownika(P. 115)
Konfigurowanie funkcji urządzenia do użytku(P. 55)
139
Lista ustawień
Karta [Ustawienia urządzenia]/[Ustawienia
administratora]
Można sprawdzić ustawienia opcji, konfigurować ustawienia zarządzania identyfikatorami wydziałów i
ustawienia administratora związane z urządzeniem.
UWAGA
● Po powrocie do ekranu ustawień drukowania opcje można wyświetlić za pomocą ikony urządzenia w menu
[Urządzenia i drukarki] lub w menu drukowania aplikacji na komputerze.
Karta [Ustawienia urządzenia]
[Uzyskaj informacje o urządzeniu]
Pobiera informacje dotyczące urządzenia i uwzględnia je w ustawieniach.
[Lista opcji]
Wyświetla w postaci listy informacje dotyczące ustawiania opcji miejsca docelowego papieru, opcji źródła
papieru itp. dla danego urządzenia.
Aby wprowadzić ustawienia opcji ręcznie, po wybraniu elementu należy wprowadzić jego ustawienia w
obszarze [Lista opcji].
[Funkcja uwierzytelniania]
Umożliwia zarządzanie przy użyciu funkcji zarządzania identyfikatorami wydziałów lub funkcji uwierzytelniania
użytkownika. Należy kliknąć opcję [Ustawienia] i wybrać typ funkcji uwierzytelniania, która będzie używana.
Jeśli używana jest funkcja zarządzania identyfikatorami wydziałów, wybranie ustawienia [Nie używaj
zarządzania identyfikatorami wydziałów podczas drukowania czarno-białego] umożliwia drukowanie w trybie
czarno-białym bez uwierzytelniania.
[Domyślna nazwa użytkownika]
Umożliwia ustawienie domyślnej nazwy użytkownika, która będzie stosowana dla zadań drukowania.
Ustawiona nazwa użytkownika jest wyświetlana na panelu sterowania urządzenia oraz podawana jako nazwa
użytkownika w nagłówkach i stopkach.
Aby skonfigurować ten element, włącz na karcie [Ustawienia administratora] > opcję [Zezwól na zmiany nazwy
użytkownika].
[Ustawienia funkcji urządzenia]
Umożliwia ustawienie wersji oprogramowania układowego urządzenia. Dostępne funkcje mogą różnić się w
zależności od ustawionej wersji.
Wersje oprogramowania układowego obejmują wersje funkcji i platform. Można je zobaczyć w informacjach o
stanie drukowania urządzenia albo na ekranie potwierdzającym strukturę.
Szczegółowe instrukcje wydruku stanu drukowania lub potwierdzenia struktury urządzenia można znaleźć w
podręczniku urządzenia.
UWAGA
● W zależności od środowiska i ustawień poprawne pobranie wersji oprogramowania układowego z urządzenia
może nie być możliwe.
140
Lista ustawień
Jeżeli nie możesz jej poprawnie pobrać, ustawiona wersja oprogramowania układowego nie zostanie
zmieniona.
Najnowsze wersje obsługiwane przez ten sterownik są następujące:
- Wersja funkcji : [6.0]
- Wersja platformy : [308]
Sterownik nie obsługuje wersji urządzeń późniejszych niż wersje wymienione powyżej.
[Informacje o źródle papieru]
Wyświetla informacje o papierze ustawione w źródłach papieru. Można także ustawić żądany komentarz dla
każdego źródła papieru.
[Ustawienia adresu IP]
Umożliwia określenie, czy adres IP urządzenia, którego informacje zostaną pobrane, jest wykrywany
automatycznie czy jest on wpisywany ręcznie. Jeśli nie można rozpoznać adresu IP, to by pobrać informacje o
urządzeniu, można wpisać adres IP.
Jeśli adres IP zostanie podany z tym ustawieniem, nie zostanie ono zastosowane do portu drukowania.
[Informacje]
Wyświetla informacje o wersji sterownika.
Karta [Ustawienia administratora]
[Lista ustawień]
Wyświetla ustawienia w postaci listy, co umożliwia administratorowi urządzenia zarządzanie ustawieniami
domyślnymi.
[Zmień ustawienia administratora]
Karta [Lista ustawień] umożliwia zmianę uprawnień użytkowników oraz wszystkich ustawień.
Tematy pokrewne
Konfigurowanie funkcji urządzenia do użytku(P. 55)
Konfiguracja funkcji uwierzytelniania(P. 113)
Ustawianie nazwy użytkownika(P. 115)
Szyfrowanie danych drukowania(P. 80)
141
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów ...................................................................................................................... 143
Nie wykryto urządzenia w sieci ........................................................................................................................ 144
Po instalacji ikona urządzenia nie jest wyświetlana ....................................................................................... 146
Wyświetlany jest standardowy ekran ustawień drukowania systemu Windows ......................................... 147
Po zaktualizowaniu sterownika przywracane są domyślne wartości ustawień druku ................................. 151
142
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
W tej części omówiono rozwiązania najczęstszych problemów.
Nie wykryto urządzenia w sieci(P. 144)
Po instalacji ikona urządzenia nie jest wyświetlana(P. 146)
Wyświetlany jest standardowy ekran ustawień drukowania systemu Windows(P. 147)
Po zaktualizowaniu sterownika przywracane są domyślne wartości ustawień druku(P. 151)
143
Rozwiązywanie problemów
Nie wykryto urządzenia w sieci
Podczas instalacji urządzenia podłączonego do sieci może ono nie być widoczne w aplecie [Lista drukarek]
instalatora.
Ponadto jeżeli podasz port drukarki sieciowej podczas instalacji, urządzenie może nie być wyświetlane na liście
udostępnianych drukarek.
W takim przypadku należy odpowiednio zmienić ustawienia, sprawdzając każde „Rozwiązanie”.
Przyczyna 1.
Ustawienia urządzenia są nieprawidłowe.
Rozwiązanie
Należy sprawdzić, czy w urządzeniu są wprowadzone poniższe ustawienia. W przeciwnym razie należy zmienić
odpowiednio konfigurację lub zainstalować właściwy sterownik.
● Ustawienia protokołu IPv4 lub IPv6 zostały włączone w obszarze [Ustawienia TCP/IP].
● Opcja [Ustawienia Multicast Discovery] została włączona.
W przypadku środowisk sieciowych używających WSD opcja [Użyj WSD] została włączona.
● [Wybór PDL (Plug-n-Play)] oraz język opisu strony odpowiedniego sterownika.
- Dla „Sterownik drukarki UFR II/UFRII LT/LIPSLX/CARPS2 V4”: [*** (V4)] (lub [*** (XPS)])
*** oznacza język opisu strony odpowiadający urządzeniu.
- Dla „Sterownik drukarki PCL6 V4”: [PCL6 (V4)] (lub [PCL6])
Więcej informacji o metodzie konfiguracji dotyczącej języka strony (plug and play) można znaleźć w
podręczniku obsługi urządzenia.
Przyczyna 2.
Ustawienia sieciowe systemu operacyjnego są nieprawidłowe.
Rozwiązanie
Należy sprawdzić, czy w ustawieniach sieciowych systemu operacyjnego są wprowadzone odpowiednie
ustawienia. W przeciwnym razie należy zmienić je zgodnie z poniższą procedurą.
(1) Wyświetl [Centrum sieci i udostępniania] → sprawdź używany profil sieciowy w obszarze [Wyświetl aktywne
sieci].
[Centrum sieci i udostępniania] można wyświetlić w sposób opisany poniżej.
W Windows 10/Server 2016/Server 2019
Wybierz kolejno opcje [Ustawienia] > [Sieć i Internet] > [Ethernet] → kliknij [Centrum sieci i udostępniania].
W Windows 8.1/Server 2012 R2
Kliknij kolejno [Panel sterowania] > [Sieć i Internet] > [Centrum sieci i udostępniania].
(2) Kliknij przycisk [Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania].
(3) Jeśli w profilu sieciowym wybranym w kroku (1)(P. 144) wybrano opcję [Odnajdowanie sieci] > [Wyłącz
odnajdowanie sieci], wybierz opcję [Włącz odnajdowanie sieci].
(4) Kliknij przycisk [Zapisz zmiany].
Jeśli wymagane jest hasło lub potwierdzenie dla profilu Administrator, wprowadź hasło lub informacje
potwierdzające.
144
Rozwiązywanie problemów
Przyczyna 3.
Konfiguracja systemu operacyjnego nie pozwala na wykrywanie takich urządzeń.
Rozwiązanie
Aby wyświetlić urządzenie na liście udostępnianych drukarek, zmień ustawienia systemu operacyjnego
zgodnie z poniższą procedurą.
(1) Otwórz [Panel sterowania] systemu Windows i kliknij opcję [Programy] > [Programy i funkcje].
(2) Kliknij opcję [Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows] na ekranie [Programy i funkcje].
(3) Włącz opcję [Obsługa udostępniania plików SMB 1.0/CIFS] na ekranie [Funkcje systemu Windows] → kliknij
przycisk [OK].
Zastosowanie nowego ustawienia może wymagać ponownego uruchomienia komputera.
W przypadku serwerowego systemu operacyjnego wybierz polecenie [Zarządzaj] > [Dodaj role i funkcje] w
oknie [Menedżer serwera] i włącz opcję [Funkcje] > [Obsługa udostępniania plików SMB 1.0/CIFS].
(4) Po zainstalowaniu sterownika przywróć początkowe wartości wszystkich ustawień.
Powyższe zmiany są niezbędne jedynie na czas instalacji sterownika. Zaleca się przywrócenie początkowego
ustawienia opcji [Obsługa udostępniania plików SMB 1.0/CIFS] po zakończeniu instalacji sterownika.
Przyczyna 4.
Nie można wykryć urządzenia w danym środowisku sieciowym.
Rozwiązanie
● Skonfiguruj ustawienia środowiska sieciowego TCP/IP tak, aby urządzenie, które ma zostać wykryte i używany
komputer były podłączone w tej samej podsieci.
● Jeśli wykrywane urządzenie jest podłączone do środowiska sieciowego, które nie używa protokołu TCP/IP ani
WSD, zainstaluj sterownik poprzez podanie portu lub adresu IP.
Przyczyna 5.
Sterownik odpowiadający wykrytemu urządzeniu jest już zainstalowany.
Rozwiązanie
Jeżeli chcesz zainstalować sterownik wykrywając urządzenie, najpierw odinstaluj sterownik, a następnie
ponownie wykryj urządzenie.
Tematy pokrewne
Instalacja z użyciem funkcji wykrywania urządzeń sieciowych(P. 19)
Instalacja poprzez podanie portu lub adresu IP(P. 24)
145
Rozwiązywanie problemów
Po instalacji ikona urządzenia nie jest wyświetlana
Jeżeli po zakończeniu instalacji ikona urządzenia nie pojawia się w sekcji [Urządzenia i drukarki], może to być
spowodowane kilkoma przyczynami. Aby wyświetlić ikonę urządzenia, sprawdź każde „Rozwiązanie”.
Przyczyna 1.
Ekran nie został zaktualizowany.
Rozwiązanie
Kliknij [
] (Odśwież) na pasku adresu, aby zaktualizować ekran do najnowszej wersji.
Przyczyna 2.
Sterownik jest instalowany lub instalacja nie zakończyła się prawidłowo.
Rozwiązanie
Poczekaj do momentu zakończenia instalacji. Jeżeli po pewnym czasie ikona sterownika nie zostanie
wyświetlona, należy ponownie zainstalować sterownik.
146
Rozwiązywanie problemów
Wyświetlany jest standardowy ekran ustawień
drukowania systemu Windows
Nawet po zainstalowaniu sterownika zamiast ekranu ustawień drukowania sterownika może zostać wyświetlony
standardowy ekran ustawień drukowania systemu Windows. Może to być spowodowane kilkoma przyczynami.
Należy wyświetlić ekran ustawień drukowania sterownika sprawdzając sekcje „Przyczyna” i „Rozwiązanie”, które
objaśniają każdy wyświetlany ekran standardowych ustawień drukowania systemu Windows.
W przypadku wyświetlenia za pomocą ikony urządzenia w aplecie
[Urządzenia i drukarki] lub z aplikacji na komputerze
Za pomocą ikony urządzenia w aplecie [Urządzenia i drukarki] lub podczas drukowania za pomocą aplikacji na
komputerze wyświetlany jest następujący ekran.
Przyczyna 1.
Sterownik nie został prawidłowo zainstalowany na kliencie w środowisku z udostępnionymi drukarkami.
Rozwiązanie
Należy zapoznać się z procedurą konfigurowania komputera jako klienta udostępnianej drukarki i zainstalować
sterownik.
147
Rozwiązywanie problemów
Przyczyna 2.
Sterownik zainstalowano za pomocą funkcji dodawania drukarek systemu Windows (poprzez wskazanie
pliku inf lub użycie opcji Windows Update).
Rozwiązanie
Zainstaluj sterownik przy użyciu instalatora.
Jeśli w używanym środowisku nie można przeprowadzić instalacji przy użyciu instalatora, nadal można
korzystać ze standardowego ekranu ustawień drukowania systemu Windows.
Przyczyna 3.
Podczas instalowania sterownika drukarki mógł wystąpić pewien problem.
Rozwiązanie
Należy odinstalować sterownik drukarki, a następnie zainstalować go ponownie zgodnie z prawidłową
procedurą.
Przyczyna 4.
Powiązanie sterownika z ekranem ustawień drukowania zostało zerwane podczas aktualizacji sterownika
za pomocą funkcji Windows Update.
Rozwiązanie
Pobierz najnowszy sterownik z witryny firmy Canon (https://global.canon/) i zaktualizuj sterownik, korzystając z
instalatora.
W przypadku wyświetlenia za pomocą aplikacji ze Sklepu
Następujący ekran jest wyświetlany podczas drukowania z aplikacji ze Sklepu.
148
Rozwiązywanie problemów
Przyczyna 1.
Nie możesz połączyć się z Internetem za pomocą używanego komputera.
Rozwiązanie
Funkcje wymagane do drukowania z aplikacji ze Sklepu są instalowane ze Sklepu Windows za pośrednictwem
Internetu. Upewnij się, że twój komputer ma dostęp do Sklepu Windows, a następnie zainstaluj sterownik
ponownie.
Przyczyna 2.
Konto użyte przez Ciebie do zalogowania się w systemie Windows nie jest powiązane z kontem Microsoft.
Rozwiązanie
Podczas instalowania ze Sklepu Windows należy użyć konta Microsoft.
Jeśli konto używane do logowania w systemie Windows nie jest kontem Microsoft (konto lokalne lub konto
domeny), należy powiązać je z kontem Microsoft, wykonując poniższą procedurę, a potem przeprowadzić
instalację.
(1) Wyświetl ekran [Konta].
W Windows 10
Wybierz opcję [Ustawienia] > [Konta].
W Windows 8.1
149
Rozwiązywanie problemów
Wyświetl panel funkcji na ekranie [Pulpit] → wybierz kolejno [
Ustawienia] > [Zmień ustawienia
komputera] > [Konta].
(2) Ustaw powiązanie z kontem Microsoft.
W Windows 10
Wybierz opcję [Twoje informacje] > [Zamiast tego zaloguj się za pomocą konta Microsoft].
W Windows 8.1
Wybierz opcję [Twoje konto] > [Połącz z kontem Microsoft].
Po zakończeniu konfigurowania ustawień zgodnie z instrukcjami na ekranie należy sprawdzić, czy powiązane
konto Microsoft jest wyświetlane w sekcji informacji o koncie.
Przyczyna 3.
Aplikacja jest skonfigurowana w taki sposób, aby wyświetlać standardowy ekran ustawień drukowania
systemu Windows.
Rozwiązanie
Jeżeli drukujesz za pomocą aplikacji ze Sklepu, skonfiguruj aplikację tak, aby wyświetlić ekran ustawień
drukowania dla sterownika.
(1) Uruchom Canon Office Printer Utility
W Windows 10
Wybierz polecenie [Canon Office Printer Utility] z menu Start i wybierz pozycję z listy aplikacji.
W Windows 8.1/Server 2012 R2
Kliknij [
] w dolnej części ekranu [Start] > [Canon Office Printer Utility] na ekranie [Aplikacje].
(2) Wyświetl ekran [Opcje] w aplikacji Canon Office Printer Utility.
W Windows 10
Wybierz menu [
] w górnej części ekranu aplikacji > [Ustawienia] > [Opcje].
W Windows 8.1/Server 2012 R2
Wyświetl panel funkcji na ekranie [Pulpit] → wybierz kolejno [
Ustawienia] > [Opcje].
(3) Wyłącz [Ustawienia ekranu ustawień drukowania] > [Zawsze wyświetlaj w trybie zgodności].
Tematy pokrewne
Instalacja z użyciem funkcji wykrywania urządzeń sieciowych(P. 19)
Instalacja poprzez podanie portu lub adresu IP(P. 24)
Instalacja przez określenie pliku inf(P. 33)
Instalacja za pomocą opcji Windows Update(P. 35)
Konfigurowanie klientów udostępnianej drukarki(P. 48)
Aktualizowanie sterownika(P. 38)
Odinstalowywanie sterownika(P. 40)
150
Rozwiązywanie problemów
Po zaktualizowaniu sterownika przywracane są
domyślne wartości ustawień druku
Jeżeli po zaktualizowaniu sterownika żadne z wcześniejszych ustawień druku nie zostaną przeniesione i dla
wszystkich ustawień druku zostaną przywrócone wartości domyślne, przyczyną może być sytuacja wskazana
poniżej. Problem można rozwiązać, korzystając ze wskazówek z rozdziału „Rozwiązanie”.
Przyczyna
Specyfikacje systemu Windows lub zmiany w sterowniku spowodowane wzbogacaniem lub
modyfikowaniem funkcji.
Rozwiązanie
Po uzyskaniu informacji o urządzeniu zmień ustawienia druku.
W celu uzyskania informacji o urządzeniu przeprowadź procedurę aktywacji funkcji urządzenia.
Tematy pokrewne
Konfigurowanie funkcji urządzenia do użytku(P. 55)
151
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
152
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
153
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising