Canon | i-SENSYS MF264dw | User manual | Canon i-SENSYS MF264dw User manual

Canon i-SENSYS MF264dw User manual
Windows
Sterownik drukarki Generic UFR II/LIPSLX/PCL6 V4
Podręcznik użytkownika
USRMA-3244-01 2019-07 pl
Copyright CANON INC. 2019
Spis treści
Wprowadzenie .................................................................................................................................................
............................................................................................................................... 3
Jak korzystać z Instrukcji obsługi
........................................................................................................................ 4
Oznaczenia używane w podręczniku
............................................................................................................................... 5
Zrzeczenie się odpowiedzialności
Copyright
2
.................................................................................................................................................................. 6
Znaki towarowe
........................................................................................................................................................ 7
Informacje na temat sterownika ..................................................................................................... 9
Przed użyciem ................................................................................................................................................
12
Instalowanie sterownika ......................................................................................................................
14
Sprawdzenie przed instalacją
Wymagania systemowe
................................................................................................................................... 15
....................................................................................................................................... 16
Uwagi i ostrzeżenia dotyczące instalacji
................................................................................................................. 17
.................................................................................................................................. 18
Informacje o pliku Readme
Instalacja przy użyciu instalatora
............................................................................................................................ 19
Instalacja przez określenie pliku inf
......................................................................................................................... 24
Instalacja za pomocą opcji Windows Update
............................................................................................................ 26
Aktualizowanie/odinstalowywanie sterownika
Aktualizowanie sterownika
......................................................................................................... 28
................................................................................................................................... 29
Odinstalowywanie sterownika
.............................................................................................................................. 31
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania ........................... 35
Korzystanie z udostępnionej drukarki
Instalowanie w roli serwera druku
...................................................................................................................... 36
........................................................................................................................ 37
Konfigurowanie klientów udostępnianej drukarki
Zmiana portu
................................................................................................... 39
.......................................................................................................................................................... 42
Konfigurowanie funkcji urządzenia do użytku
.......................................................................................................... 46
Drukowanie ...................................................................................................................................................... 50
Drukowanie z aplikacji na komputerze
Drukowanie z aplikacji ze Sklepu
Skalowanie
..................................................................................................................... 51
............................................................................................................................. 54
............................................................................................................................................................. 62
Dołączanie znaku wodnego
..................................................................................................................................... 63
Drukowanie dużego plakatu na wielu stronach
Dołączanie kodu PIN do danych drukowania
Przechowywanie danych wydruku
Zmiana ustawień domyślnych
........................................................................................................ 64
............................................................................................................ 68
........................................................................................................................... 69
.................................................................................................................................. 70
I
Tworzenie broszury ...................................................................................................................................
Drukowanie broszury
72
.............................................................................................................................................. 73
Tworzenie broszur w zestawach
............................................................................................................................... 74
Drukowanie broszury szytej zeszytowo
.................................................................................................................... 75
Drukowanie numerów stron w tym samym miejscu z przodu i z tyłu każdej strony
.................................................... 76
Używanie różnych typów papieru .................................................................................................
Rejestrowanie niestandardowych rozmiarów papieru
............................................................................................... 80
Edytowanie ulubionych ustawień .................................................................................................
Rejestrowanie ulubionych ustawień
79
82
......................................................................................................................... 83
Edytowanie listy ulubionych ustawień
..................................................................................................................... 84
Dostosowywanie do funkcji urządzenia ................................................................................... 87
Konfiguracja funkcji uwierzytelniania
Ustawianie nazwy użytkownika
...................................................................................................................... 88
............................................................................................................................... 90
Potwierdzanie ustawionych informacji użytkownika przed drukowaniem
................................................................. 92
Lista ustawień ................................................................................................................................................ 95
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart
Karta [Główne]
Karta [Układ]
........................................................................................................................................................ 98
........................................................................................................................................................ 101
Karta [Podawanie papieru]
Karta [Wykończenie]
Karta [Jakość]
.................................................................................................................. 96
.................................................................................................................................... 104
............................................................................................................................................. 105
....................................................................................................................................................... 107
Karta [Obsługa/urządzenie]
................................................................................................................................... 108
Karta [Ustawienia urządzenia]/[Ustawienia administratora]
................................................................................... 110
Rozwiązywanie problemów ..............................................................................................................
Nie wykryto urządzenia w sieci
113
.............................................................................................................................. 114
Po instalacji ikona urządzenia nie jest wyświetlana
................................................................................................ 116
Wyświetlany jest standardowy ekran ustawień drukowania systemu Windows
....................................................... 117
Po zaktualizowaniu sterownika przywracane są domyślne wartości ustawień druku
II
............................................... 121
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Wprowadzenie ..................................................................................................................................................... 2
Jak korzystać z Instrukcji obsługi ......................................................................................................................... 3
Oznaczenia używane w podręczniku ................................................................................................................. 4
Zrzeczenie się odpowiedzialności ......................................................................................................................... 5
Copyright ............................................................................................................................................................... 6
Znaki towarowe ..................................................................................................................................................... 7
1
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Jak korzystać z Instrukcji obsługi(P. 3)
Zrzeczenie się odpowiedzialności(P. 5)
Copyright(P. 6)
Znaki towarowe(P. 7)
2
Wprowadzenie
Jak korzystać z Instrukcji obsługi
W tej części przedstawiono wiedzę wymaganą podczas korzystania z tego podręcznika.
Oznaczenia używane w podręczniku(P. 4)
3
Wprowadzenie
Oznaczenia używane w podręczniku
W tej części wyjaśniono symbole i ustawienia używane w niniejszym podręczniku.
Symbole stosowane w tym podręczniku
W niniejszym podręczniku przedstawiono wyjaśnienia elementów i operacje, których należy przestrzegać
podczas używania sterownika. Użyto do tego celu odpowiednich symboli oznaczających, co następuje.
WAŻNE
● Oznacza wymagania lub ograniczenia. Należy zapoznać się z tymi elementami w celu prawidłowego
korzystania z produktu i uniknięcia uszkodzeń tego produktu.
UWAGA
● Oznacza wyjaśnienie czynności lub dodatkowe informacje dotyczące procedury. Zdecydowanie zaleca się
zapoznanie się z tymi elementami.
Informacje dotyczące ustawień
W tym podręczniku nazwy ustawień wyświetlane na ekranie komputera przedstawiono w sposób pokazany na
poniższych przykładach.
Przykład:
[Drukuj]
[OK]
4
Wprowadzenie
Zrzeczenie się odpowiedzialności
Informacje w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
FIRMA CANON INC. NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TREŚCI PRZEDSTAWIONYCH W
NINIEJSZYM DOKUMENCIE, ANI WYRAŹNYCH, ANI DOMNIEMANYCH, Z WYJĄTKIEM GWARANCJI
PRZEDSTAWIONYCH BEZPOŚREDNIO W TYM DOKUMENCIE. ZASTRZEŻENIE TO OBEJMUJE (ALE NIE OGRANICZA
SIĘ DO) GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WARTOŚCI MARKETINGOWEJ I HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONEGO CELU LUB ZABEZPIECZENIA PRZED NARUSZENIEM JAKIEGOKOLWIEK PATENTU. FIRMA CANON
INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY
JAKIEJKOLWIEK NATURY ANI ZA ŻADNE STRATY LUB WYDATKI WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA NINIEJSZYCH
TREŚCI.
5
Wprowadzenie
Copyright
Copyright CANON INC. 2019
Zabrania się powielania, przekazywania, przechowywania w systemie, przepisywania oraz tłumaczenia na
jakikolwiek język, w tym język komputerowy, którejkolwiek części niniejszej publikacji w jakikolwiek sposób:
elektroniczny, mechaniczny, magnetyczny, optyczny, chemiczny, ręczny lub inaczej bez wcześniejszego
uzyskania pisemnej zgody firmy Canon Inc.
6
Wprowadzenie
Znaki towarowe
Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer i Microsoft Edge są zarejestrowanymi znakami
towarowymi lub znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych
krajach.
macOS i Safari są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym podręczniku mogą być znakami towarowymi ich
prawnych właścicieli.
7
Informacje na temat sterownika
Informacje na temat sterownika
Informacje na temat sterownika .............................................................................................................. 9
8
Informacje na temat sterownika
Informacje na temat sterownika
Ten sterownik pozwala na wyświetlanie ekranu ustawień drukowania sterowników obsługujących aplikacje
Windows Store oraz aplikacje na komputerze i na użycie funkcji drukowania urządzeń firmy Canon.
Obsługa wielu urządzeń umożliwia korzystanie z podstawowych funkcji drukowania bez konieczności
instalowania osobnego sterownika dla każdego urządzenia.
W niniejszym podręczniku aplikacje pochodzące ze Sklepu Windows, aplikacje systemu Windows oraz aplikacje z
platformy UWP (Universal Windows Platform) określane są mianem aplikacji ze Sklepu.
Drukowanie z aplikacji na komputerze
Następujący ekran ustawień drukowania jest wyświetlany podczas drukowania z aplikacji znajdujących się na
komputerze.
Drukowanie z aplikacji ze Sklepu
Następujący ekran ustawień drukowania jest wyświetlany podczas drukowania z aplikacji ze Sklepu.
Funkcje wymagane do drukowania z aplikacji ze Sklepu są automatycznie instalowane ze Sklepu Windows po
zainstalowaniu sterownika.
9
Informacje na temat sterownika
Tematy pokrewne
Drukowanie z aplikacji na komputerze(P. 51)
Drukowanie z aplikacji ze Sklepu(P. 54)
10
Przed użyciem
Przed użyciem
Przed użyciem .................................................................................................................................................... 12
11
Przed użyciem
Przed użyciem
● Najnowsze oprogramowanie jest publikowane w witrynie firmy Canon. Należy sprawdzić środowisko
operacyjne itp. i pobrać odpowiednie oprogramowanie, jeśli to konieczne.
Witryna Canon Global: https://global.canon/
● Funkcje, których można użyć, mogą zależeć od poniższych czynników.
- Używane urządzenie i jego ustawienia
- Wersja oprogramowania układowego urządzenia
- Struktura opcji urządzenia
- Używany sterownik
- Wersja sterownika
- Używane środowisko komputerowe
● Ustawienie w sterowniku funkcji niedostępnych dla używanego urządzenia może skutkować niepożądanymi
efektami drukowania.
● Zawartość ekranu, procedury itd. pokazane i opisane w podręczniku mogą różnić się od faktycznie
wyświetlanych.
● W przykładach w niniejszym podręczniku użyto systemu Windows 10.
12
Instalowanie sterownika
Instalowanie sterownika
Instalowanie sterownika ............................................................................................................................. 14
Sprawdzenie przed instalacją ............................................................................................................................. 15
Wymagania systemowe .................................................................................................................................. 16
Uwagi i ostrzeżenia dotyczące instalacji .......................................................................................................... 17
Informacje o pliku Readme ............................................................................................................................. 18
Instalacja przy użyciu instalatora ...................................................................................................................... 19
Instalacja przez określenie pliku inf .................................................................................................................. 24
Instalacja za pomocą opcji Windows Update ..................................................................................................... 26
Aktualizowanie/odinstalowywanie sterownika ................................................................................................ 28
Aktualizowanie sterownika ............................................................................................................................. 29
Odinstalowywanie sterownika ........................................................................................................................ 31
13
Instalowanie sterownika
Instalowanie sterownika
Wybierz metodę instalacji odpowiadającą stosowanemu sposobowi podłączania urządzenia oraz środowisku, w
jakim ono pracuje.
Sprawdzenie przed instalacją(P. 15)
Instalacja przy użyciu instalatora(P. 19)
Instalacja przez określenie pliku inf(P. 24)
Instalacja za pomocą opcji Windows Update(P. 26)
Aktualizowanie/odinstalowywanie sterownika(P. 28)
14
Instalowanie sterownika
Sprawdzenie przed instalacją
W tej części przedstawiono czynności sprawdzające, które należy wykonać w celu przeprowadzenia prawidłowej
instalacji sterownika.
Wymagania systemowe(P. 16)
Uwagi i ostrzeżenia dotyczące instalacji(P. 17)
Informacje o pliku Readme(P. 18)
15
Instalowanie sterownika
Wymagania systemowe
Sterownika można używać w następujących środowiskach systemowych.
Systemy operacyjne
● Windows 10 *
● Windows 8.1
● Windows Server 2019
● Windows Server 2016
● Windows Server 2012 R2
* Niektóre ekrany i funkcje mogą nie działać prawidłowo na terminalach tabletowych i smartfonach.
Sprzęt
● Dowolny komputer, który umożliwia uruchomienie systemów operacyjnych przedstawionych powyżej
Warianty wersji językowych systemu operacyjnego i sterownika
W zależności od wariantu obsługiwanych wersji językowych sterownika i systemu operacyjnego, nie można
zagwarantować prawidłowego działania. Zaleca się przeprowadzenie instalacji w domyślnej wersji językowej,
która jest dostępna podczas uruchamiania instalatora.
Obsługiwane wersje językowe sterownika
Angielski / Angielski / Baskijski / Kataloński / Uproszczony chiński / Tradycyjny chiński / Czeski / Duński /
Holenderski / Fiński / Francuski / Niemiecki / Węgierski / Włoski / Japoński / Koreański / Malajski / Norweski /
Polski / Portugalski / Rosyjski / Słowacki / Hiszpański / Szwedzki / Tajski / Turecki / Wietnamski
Zakres działania gwarantowanego
Wersja językowa systemu
operacyjnego zawarta w
obsługiwanych wersjach
językowych sterownika
Wersja językowa systemu
operacyjnego niezawarta w
obsługiwanych wersjach
językowych sterownika
Zainstalowano w wersji językowej
dopasowanej do systemu operacyjnego
Gwarantowane
--
Zainstalowano w wersji językowej
niedopasowanej do systemu operacyjnego
Gwarantowane*1
Niegwarantowane*2
Dokonano zmiany wersji językowej na
niedopasowaną do systemu operacyjnego
Gwarantowane*1
Niegwarantowane*2
*1 Układ może być wadliwy lub sterownik może być niepoprawnie wyświetlany.
*2 Czynność jest gwarantowana, tylko w przypadku zainstalowania w angielskiej wersji językowej. Niemniej jednak układ
może być wadliwy lub sterownik może być niepoprawnie wyświetlany.
16
Instalowanie sterownika
Uwagi i ostrzeżenia dotyczące instalacji
Podczas instalacji należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:
● Jeżeli zostanie wyświetlony monit o zezwolenie na wprowadzenie zmian w komputerze, należy zezwolić na
wprowadzenie zmian.
● Jeżeli zostanie wyświetlony ekran zabezpieczeń systemu Windows z komunikatem informującym, że nie
można zweryfikować wydawcy sterownika, należy zezwolić na instalację.
● Jeżeli po zakończeniu instalacji ikona urządzenia nie pojawia się w oknie [Urządzenia i drukarki], może to
oznaczać problem z ekranem lub stanem instalacji. Opis czynności pozwalających wyświetlić ikonę urządzenia
znajdziesz w rozdziale Rozwiązywanie problemów.
Tematy pokrewne
Instalacja przy użyciu instalatora(P. 19)
Instalacja przez określenie pliku inf(P. 24)
Po instalacji ikona urządzenia nie jest wyświetlana(P. 116)
17
Instalowanie sterownika
Informacje o pliku Readme
Plik Readme zawiera opis środków ostrożności dotyczących instalowania i używania sterowników.
Plik Readme zapisany pod podaną poniżej nazwą znajduje się w folderze pobranego sterownika.
Readme_pl.html
Użytkownicy korzystający z instalatora mogą wyświetlić zawartość pliku na ekranie UMOWA LICENCYJNA NA
OPROGRAMOWANIE CANON.
18
Instalowanie sterownika
Instalacja przy użyciu instalatora
Należy ręcznie wskazać port lub adres IP, który ma być używany do połączenia sieciowego lub lokalnego z
urządzeniem, a następnie zainstalować sterownik. Ta procedura ma zastosowanie w sytuacji, gdy urządzenia nie
można wykryć w sieci automatycznie lub jeśli wymagane są szczególne ustawienia.
Możesz użyć istniejącego portu, możesz też dodać port.
Wymogi
● Wymagania systemowe(P. 16)
● Uwagi i ostrzeżenia dotyczące instalacji(P. 17)
● Potwierdzanie portu
Określ standardowy port TCP/IP, port drukarki sieciowej lub port lokalny. Można wskazać port już
zarejestrowany. Można też wybrać port tymczasowy (np. [LPT1]), a faktycznie ustawić go po zakończeniu
instalacji.
● Potwierdź nazwę hosta, nazwę lub adres IP urządzenia (jeśli dodajesz standardowy port TCP/IP).
Jeżeli w związku z instalacją dodajesz standardowy port TCP/IP, musisz wprowadzić nazwę hosta, nazwę lub
adres IP urządzenia. W polu nazwy hosta lub nazwy urządzenia wpisz nazwę, pod jaką urządzenie jest znane
w sieci. Jeśli nie wiesz, jaką nazwę lub wartość należy wpisać, skontaktuj się z administratorem sieci.
● Potwierdź udostępnianą drukarkę (w przypadku dodawania portu drukarki sieciowej)
Udostępniana drukarka wybrana podczas dodawania portu musi odpowiadać urządzeniu wybranemu za
pomocą instalatora. Potwierdź również, że wersja sterownika zainstalowana w udostępnianej drukarce i
wersja instalatora są zgodne.
Pamiętaj, aby zalogować się na komputerze, na którym zainstalowano wcześniej udostępnianą drukarkę.
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
● Wyświetlany jest ekran [Pulpit] (w przypadku systemu Windows 8.1/Server 2012 R2)
Procedura
1
2
Kliknij dwukrotnie plik [Setup.exe].
Jeśli chcesz zmienić język wyświetlany przez instalator, wybierz opcję [Język] → kliknij
[Dalej].
Sterownik zostanie zainstalowany zgodnie z wybranym językiem.
3
4
Przeczytaj umowę UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE CANON → kliknij
przycisk [Tak].
Jeśli wyświetlony zostanie następujący ekran, wybierz opcję [Dodawanie nowych
drukarek] → kliknij przycisk [Dalej].
[Dodawanie nowych drukarek i aktualizacja istniejących sterowników drukarek]: wybierz tę opcję, aby
jednocześnie z instalacją nowego sterownika zaktualizować istniejące sterowniki.
[Zaktualizuj istniejące sterowniki drukarek]: wybierz tę opcję, jeśli chcesz tylko zaktualizować sterowniki.
Szczegółowe informacje znajdziesz w opisie procedury aktualizacji sterowników.
19
Instalowanie sterownika
5
Wybierz w oknie [Lista drukarek] urządzenie do zainstalowania → kliknij przycisk
[Dalej].
[Liczba drukarek]: Wprowadź liczbę drukarek instalowanych dla wybranego urządzenia. Podając wiele
drukarek, można rejestrować wiele urządzeń naraz.
UWAGA
● Przypisanie wielu drukarek do tego samego portu jednego urządzenia spowoduje zarejestrowanie wielu
kolejek drukowania dla wybranego urządzenia. Dla każdej kolejki drukowania można podać inne ustawienia
domyślne, aby móc rozróżniać kolejki podczas drukowania. W przypadku podania portu drukarki sieciowej
można jednak przypisywać tylko jeden port do jednego urządzenia.
20
Instalowanie sterownika
6
Ustaw port.
Jeśli w kroku 5.(P. 20) wprowadzono wiele drukarek dla jednego urządzenia, wartość portu pierwszej drukarki
zostanie przyjęta jako ustawienie domyślne dla kolejnych drukarek.
21
Instalowanie sterownika
Jeżeli dodajesz standardowy port TCP/IP
(1) Kliknij opcję [Dodaj port] → wybierz pozycję [Standard TCP/IP Port] w ustawieniu [Dodaj port] → kliknij
opcję [OK].
(2) Wprowadź nazwę lub adres IP urządzenia zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze.
[Nazwa portu] jest wprowadzana automatycznie. W razie konieczności można zmienić nazwę portu.
W przypadku ukazania się ekranu [Wymagane są dodatkowe informacje na temat portu] kliknij przycisk
„Wyświetl szczegóły” i wykonaj wszystkie potrzebne czynności.
Wykonaj jedną z poniższych procedur.
- Wróć do poprzedniego ekranu kreatora → wprowadź ponownie informacje w polu [Nazwa drukarki lub
adres IP] → kliknij przycisk [Dalej].
- Wybierz kolejno opcje [Typ urządzenia] > [Standardowy] > [Canon Network Printing Device with P9100] →
kliknij [Dalej].
W przypadku niektórych urządzeń nazwa wybrana w opcji [Typ urządzenia] > [Standardowy] może być inna
niż [Canon Network Printing Device with P9100].
(3) Kliknij przycisk [Zakończ].
Jeżeli dodajesz port drukarki sieciowej
(1) Kliknij opcję [Dodaj port] → wybierz pozycję [Sieć] w ustawieniu [Dodaj port] → kliknij opcję [OK].
(2) Wybierz używaną drukarkę sieciową → kliknij [OK].
UWAGA
● Jeżeli na liście nie jest wyświetlana drukarka odpowiadająca urządzeniu, ustawienia systemu operacyjnego
lub urządzenia mogą być nieprawidłowe. Zapoznaj się z zaleceniami dotyczącymi rozwiązywania problemów,
aby umożliwić wyświetlanie urządzenia na liście drukarek.
Nie wykryto urządzenia w sieci(P. 114)
Jeżeli dodajesz port lokalny
(1) Kliknij opcję [Dodaj port] → wybierz pozycję [Local Port] w ustawieniu [Dodaj port] → kliknij opcję [OK].
(2) Wpisz nazwę portu → kliknij [OK].
W przypadku korzystania z istniejącego portu
22
Instalowanie sterownika
Wybierz port w opcji [Port].
7
W razie potrzeby zmień wartość [Nazwa drukarki] → kliknij przycisk [Dalej].
[Ustaw jako domyślne]: zaznacz tę opcje, aby to urządzenie było używane domyślnie.
[Użyj jako drukarki udostępnionej]: zaznacz tę opcję, jeśli chcesz udostępniać urządzenie.
Jeżeli dodano lub wybrano port drukarki sieciowej, nie można ustawić opcji [Nazwa drukarki] ani [Użyj jako
drukarki udostępnionej].
Jeśli wybrano wiele urządzeń lub w kroku 5.(P. 20) wprowadzono wiele drukarek dla jednego urządzenia,
powtórz kroki 6.(P. 21) i 7.(P. 23)
8
Zaznacz opcję [Lista drukarek do instalacji] → kliknij przycisk [Rozpocznij].
Kontynuuj instalację zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
9
Zapoznaj się z komunikatem o zakończeniu instalacji → kliknij przycisk [Zakończ].
W razie potrzeby można również wydrukować stronę testową.
Tematy pokrewne
Instalowanie w roli serwera druku(P. 37)
Zmiana portu(P. 42)
Aktualizowanie sterownika(P. 29)
23
Instalowanie sterownika
Instalacja przez określenie pliku inf
W tej części wyjaśniono procedurę instalowania sterownika przez wskazanie pliku inf za pomocą funkcji
dodawania drukarek w systemie Windows.
Jeśli instalacja zostanie przeprowadzona według tej procedury, przy drukowaniu z aplikacji lokalnych konieczne
będzie używanie standardowego ekranu ustawień drukowania systemu Windows, ponieważ nie będzie
wyświetlany ekran ustawień drukowania sterownika.
Objaśnienie dotyczy instalacji z użyciem standardowego portu TCP/IP.
Wymogi
● Wymagania systemowe(P. 16)
● Potwierdź adres IP urządzenia.
● Uwagi i ostrzeżenia dotyczące instalacji(P. 17)
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
● Wyświetlany jest ekran [Pulpit] (w przypadku systemu Windows 8.1/Server 2012 R2)
Procedura
1
Uruchom Kreatora dodawania drukarki systemu Windows.
W przypadku uruchamiania z ekranu [Ustawienia] (tylko Windows 10/Server 2016/Server 2019)
(1) Kliknij pozycję [Urządzenia] → kliknij pozycję [Dodaj drukarkę lub skaner] w obszarze [Drukarki i skanery].
(2) Kliknij przycisk [Drukarki, której szukam, nie ma na liście].
W przypadku uruchamiania z ekranu [Panel sterowania]
(1) Wyświetl ekran [Urządzenia i drukarki] → kliknij pozycję [Dodaj drukarkę].
(2) Gdy zostanie wyświetlony ekran wyboru urządzenia, kliknij pozycję [Drukarki, której szukam, nie ma na
liście].
2
3
4
Wybierz opcję dodania drukarki lokalnej i przejdź do następnego ekranu.
Wybierz pozycję [Utwórz nowy port] → wybierz pozycję [Standard TCP/IP Port] w
obszarze [Typ portu] → kliknij przycisk [Dalej].
Wprowadź adres IP urządzenia w polu [Nazwa hosta drukarki lub adres IP] → postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.
Jeśli urządzenia nie można odnaleźć, może ono zostać rozpoznane jako nieznane urządzenie. W takim
przypadku należy kliknąć opcję „Wyświetl szczegóły”.
(1) Wyświetl okno [Menedżer urządzeń] w systemie Windows.
W Windows 10/Server 2016/Server 2019: Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [
[Menedżer urządzeń].
W Windows 8.1/Server 2012 R2: kliknij [Panel sterowania] > [Menedżer urządzeń].
24
] → kliknij pozycję
Instalowanie sterownika
(2) Wybierz opcję [Inne urządzenia] > [Nieznane urządzenie] → kliknij menu [Akcja] > [Aktualizuj sterownik] lub
[Aktualizuj oprogramowanie sterownika].
(3) W Kreatorze aktualizacji sterowników kliknij kolejno przyciski [Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu
oprogramowania sterownika] > [Pozwól mi wybrać z listy dostępnych sterowników na moim komputerze].
(4) W obszarze [Popularne typy sprzętu] wybierz pozycję [Drukarki] → kliknij przycisk [Dalej].
5
6
Na ekranie [Dodaj drukarkę] kliknij opcję [Z dysku].
Kliknij [Przeglądaj] → wybierz jeden z plików inf znajdujących się w folderze pobranego
sterownika.
Bez względu na to, który plik inf zostanie wybrany, czynności nie ulegną zmianie.
7
8
W oknie [Drukarki] wybierz urządzenie do zainstalowania → kliknij przycisk [Dalej].
Zainstaluj sterownik, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie → kliknij przycisk
[Zakończ].
Tematy pokrewne
Zmiana portu(P. 42)
Wyświetlany jest standardowy ekran ustawień drukowania systemu Windows(P. 117)
25
Instalowanie sterownika
Instalacja za pomocą opcji Windows Update
W tej części wyjaśniono procedurę instalowania sterownika poprzez wybranie opcji Windows Update za pomocą
funkcji dodawania drukarek w systemie Windows.
Należy użyć tej procedury, aby zainstalować sterownik, gdy nie można go zainstalować przy użyciu instalatora
sterownika.
Jeśli instalacja zostanie przeprowadzona według tej procedury, przy drukowaniu z aplikacji lokalnych konieczne
będzie używanie standardowego ekranu ustawień drukowania systemu Windows, ponieważ nie będzie
wyświetlany ekran ustawień drukowania sterownika.
Objaśnienie dotyczy instalacji z użyciem standardowego portu TCP/IP.
Wymogi
● Używany jest system Windows 10 w wersji 1703 lub późniejszej
● Potwierdź adres IP urządzenia.
● Uwagi i ostrzeżenia dotyczące instalacji(P. 17)
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
Procedura
1
Uruchom Kreatora dodawania drukarki systemu Windows.
(1) Wyświetl [Ustawienia] > [Urządzenia] > [Drukarki i skanery].
(2) Kliknij opcję [Dodaj drukarkę lub skaner] → kliknij opcję [Drukarki, której szukam, nie ma na liście], jeżeli
jest wyświetlana.
2
3
4
Wybierz opcję dodania drukarki lokalnej i przejdź do następnego ekranu.
Wybierz pozycję [Utwórz nowy port] → wybierz pozycję [Standard TCP/IP Port] w
obszarze [Typ portu] → kliknij przycisk [Dalej].
Wprowadź adres IP urządzenia w polu [Nazwa hosta drukarki lub adres IP] → postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.
Jeśli urządzenia nie można odnaleźć, może ono zostać rozpoznane jako nieznane urządzenie. W takim
przypadku należy kliknąć opcję „Wyświetl szczegóły”.
(1) Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [
] systemu Windows → w wyświetlonym menu wybierz opcję
[Menedżer urządzeń].
(2) Wybierz opcję [Inne urządzenia] > [Nieznane urządzenie] → wybierz opcję [Akcja] z menu > [Aktualizuj
sterownik].
(3) W Kreatorze aktualizacji sterowników kliknij kolejno przyciski [Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu
oprogramowania sterownika] > [Pozwól mi wybrać z listy dostępnych sterowników na moim komputerze].
(4) W obszarze [Popularne typy sprzętu] wybierz pozycję [Drukarki] → kliknij przycisk [Dalej].
26
Instalowanie sterownika
5
6
7
Na ekranie [Dodaj drukarkę] kliknij opcję [Windows Update].
Wybierz urządzenie z listy drukarek, naciskając opcję „V4” na liście [Drukarki] → kliknij
opcję [Dalej].
Zainstaluj sterownik, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie → kliknij przycisk
[Zakończ].
Tematy pokrewne
Wymagania systemowe(P. 16)
Zmiana portu(P. 42)
Wyświetlany jest standardowy ekran ustawień drukowania systemu Windows(P. 117)
27
Instalowanie sterownika
Aktualizowanie/odinstalowywanie sterownika
Poniżej opisano procedury aktualizacji i odinstalowania sterownika.
Aktualizowanie sterownika(P. 29)
Odinstalowywanie sterownika(P. 31)
28
Instalowanie sterownika
Aktualizowanie sterownika
Zainstalowane sterowniki można zaktualizować do nowszych wersji.
Zaleca się pobranie i zainstalowanie najnowszych sterowników odpowiadających nowym funkcjom i/lub
systemom operacyjnym.
Zainstalowane sterowniki można zaktualizować jednocześnie z instalacją sterownika do nowego urządzenia, ale
poniżej wyjaśniono jedynie procedurę aktualizacji zainstalowanych sterowników.
Wymogi
● Uzyskanie instalatora
Instalator aktualizacji jest dostępny do pobrania w witrynie firmy Canon (https://global.canon/).
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
● Wyświetlany jest ekran [Pulpit] (w przypadku systemu Windows 8.1/Server 2012 R2)
WAŻNE
● Sterownik można również zaktualizować bez używania instalatora, wybierając opcję Windows Update za
pomocą funkcji dodawania drukarek w systemie Windows.
Jednak jeżeli sterownik zostanie zaktualizowany za pomocą opcji Windows Update, może zostać wyświetlony
standardowy ekran ustawień drukowania systemu Windows. W takim przypadku należy zapoznać się z
kolejną procedurą rozwiązywania problemów, aby wyświetlić ekran ustawień drukowania sterownika.
Wyświetlany jest standardowy ekran ustawień drukowania systemu Windows(P. 117)
Procedura
1
Uruchom instalator → wykonaj polecenia wyświetlone na ekranie.
2
Wybierz opcję [Zaktualizuj istniejące sterowniki drukarek] → kliknij polecenie [Dalej].
29
Instalowanie sterownika
3
Zaznacz opcję [Lista drukarek do instalacji] → kliknij przycisk [Rozpocznij].
4
Zapoznaj się z komunikatem o zakończeniu instalacji → kliknij przycisk [Zakończ].
W razie potrzeby można również wydrukować stronę testową.
Uruchom ponownie komputer po wyświetleniu stosownego monitu.
Podczas aktualizowania sterownika serwera druku należy zaktualizować również sterowniki klientów zgodnie z
procedurą konfigurowania komputerów jako klientów udostępnianej drukarki.
Tematy pokrewne
Instalacja przy użyciu instalatora(P. 19)
Konfigurowanie klientów udostępnianej drukarki(P. 39)
Konfigurowanie funkcji urządzenia do użytku(P. 46)
30
Instalowanie sterownika
Odinstalowywanie sterownika
Poniżej przedstawiono procedurę odinstalowywania niepotrzebnego sterownika.
Metoda odinstalowywania zależy od tego, czy do zainstalowania sterownika użyto instalatora czy funkcji
dodawania drukarek w systemie Windows (poprzez wskazanie pliku inf lub za pomocą opcji Windows Update).
W przypadku sterowników zainstalowanych za pomocą instalatora(P. 31)
Sterowniki zainstalowane z użyciem funkcji dodawania drukarek w systemie Windows(P. 32)
Wymogi
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
● Wyświetlany jest ekran [Pulpit] (w przypadku systemu Windows 8.1/Server 2012 R2)
Procedura
W przypadku sterowników zainstalowanych za pomocą instalatora
1
Uruchom deinstalator sterownika.
Podczas używania funkcji Windows
W Windows 10/Server 2016/Server 2019
(1) Wyświetl [Ustawienia] > [Aplikacje] lub [Systemowe] > [Aplikacje i funkcje].
(2) Wybierz sterownik, który ma zostać odinstalowany przez [V4 Printer Driver Uninstaller] → kliknij pozycję
[Odinstaluj].
W systemach operacyjnych innych niż powyższe
(1) Wyświetl [Panel sterowania] > [Programy] > [Odinstaluj program].
(2) Wybierz sterownik, który ma zostać odinstalowany przez [V4 Printer Driver Uninstaller] → kliknij pozycję
[Odinstaluj/Zmień].
Podczas używania funkcji deinstalacji w systemie Windows, deinstalator jest wyświetlany w języku, który
został wybrany w instalatorze.
Podczas używania pliku deinstalacji dostarczonego razem ze sterownikiem
Dwukrotnie kliknij jeden z następujących plików.
Podczas używania pliku w folderze zainstalowanego sterownika
Użyj [UNINSTAL.exe], który odpowiada sterownikowi w tym folderze.
<folder instalacyjny>\Canon\PrnUninstall
Podczas używania pliku w folderze pobranego sterownika
Installer\UNINSTAL.exe
2
Wybierz nazwę urządzenia, które chcesz odinstalować → kliknij opcję [Usuń].
[Czyszczenie]: kliknij tę pozycję, aby jednocześnie usunąć wszystkie pliki i informacje w rejestrze dotyczące
wszystkich sterowników wyświetlonych na liście, a nie tylko do wybranego sterownika. Kliknij przycisk [Usuń],
aby odinstalować sterownik w zwykły sposób.
31
Instalowanie sterownika
3
Na ekranie potwierdzającym usunięcie drukarki kliknij przycisk [Tak].
Może również zostać wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia pakietu.
4
Na ekranie [Usuń drukarkę] kliknij opcję [Zakończ].
Sterowniki zainstalowane z użyciem funkcji dodawania drukarek w systemie
Windows
1
2
Wyświetl okno [Urządzenia i drukarki], korzystając z polecenia [Panel sterowania]
systemu Windows.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, które należy usunąć → wybierz
polecenie [Usuń urządzenie].
Jeśli używasz panelu dotykowego, naciśnij i przytrzymaj ikonę urządzenia, które należy usunąć → naciśnij
polecenie [Usuń urządzenie] w menu kontekstowym.
3
Na ekranie [Usuń urządzenie] kliknij opcję [Tak].
32
Instalowanie sterownika
4
5
6
Wybierz ikonę dowolnego urządzenia → w menu kliknij opcję [Właściwości serwera
wydruku].
Wyświetl kartę [Sterowniki] na ekranie [Właściwości serwera wydruku].
Kliknij opcję [Zmień ustawienia sterownika] → wybierz sterownik do usunięcia z listy
[Zainstalowane sterowniki drukarek] → kliknij opcję [Usuń].
7
Wybierz opcję [Usuń sterownik i pakiet sterowników] → kliknij polecenie [OK].
8
Potwierdź sterownik na ekranie potwierdzenia → kliknij przycisk [Tak].
9
Jeśli wyświetlony zostanie ekran [Usuwanie pakietu sterowników], kliknij opcję [Usuń]
po sprawdzeniu informacji pakietu → kliknij opcję [OK].
Może wyświetlić się komunikat wskazujący, że pakiet nie może zostać usunięty. W takim przypadku usuwany
jest tylko sterownik.
33
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
Zmiana ustawień na odpowiadające
środowisku użytkowania
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania ............................................ 35
Korzystanie z udostępnionej drukarki ............................................................................................................... 36
Instalowanie w roli serwera druku .................................................................................................................. 37
Konfigurowanie klientów udostępnianej drukarki .......................................................................................... 39
Zmiana portu ....................................................................................................................................................... 42
Konfigurowanie funkcji urządzenia do użytku .................................................................................................. 46
34
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku
użytkowania
W tej części omówione są ustawienia udostępnionych drukarek, przełączanie portów oraz ręczne ustawianie
opcji stanu instalacji urządzenia.
Korzystanie z udostępnionej drukarki(P. 36)
Zmiana portu(P. 42)
Konfigurowanie funkcji urządzenia do użytku(P. 46)
35
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
Korzystanie z udostępnionej drukarki
W tej części wyjaśniono procedurę konfiguracji przeprowadzanej w celu udostępnienia urządzenia komputerom
w tej samej sieci.
Instalowanie w roli serwera druku(P. 37)
Konfigurowanie klientów udostępnianej drukarki(P. 39)
36
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
Instalowanie w roli serwera druku
W tej części wyjaśniono, jak skonfigurować ustawienia udostępniania oraz zainstalować sterownik, tak aby
komputer podłączony do urządzenia mógł pełnić rolę serwera druku.
Wymogi
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
● Wyświetlany jest ekran [Pulpit] (w przypadku systemu Windows 8.1/Server 2012 R2)
Procedura
1
2
3
4
Uruchom instalator → wykonaj polecenia wyświetlone na ekranie.
Jeśli wyświetlony zostanie ekran [Wybierz proces], wybierz opcję [Dodawanie nowych
drukarek] → kliknij [Dalej].
Jeśli wyświetlony zostanie ekran [Wybierz drukarki do zainstalowania], wybierz
urządzenie do instalacji z listy [Lista drukarek] → kliknij [Dalej].
Wybierz opcję [Użyj jako drukarki udostępnionej] → ustaw port w sekcji [Port] → kliknij
przycisk [Dalej].
W razie potrzeby zmień wartość w polu [Nazwa udziału].
37
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
5
Wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie → kliknij przycisk [Zakończ].
Tematy pokrewne
Instalacja przy użyciu instalatora(P. 19)
Konfigurowanie klientów udostępnianej drukarki(P. 39)
38
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
Konfigurowanie klientów udostępnianej drukarki
W tej części wyjaśniono procedurę włączania możliwości drukowania z komputera klienckiego (zwanego dalej
„klientem”), który korzysta z serwera druku udostępnionego w tej samej sieci.
Wymogi
● Konfigurowanie ustawień udostępniania sterownika serwera druku
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
UWAGA
● Podczas konfiguracji ustawień klienta w środowisku grupy roboczej nazwa użytkownika i hasło logowania na
kliencie muszą być zgodne z nazwą użytkownika i hasłem zarejestrowanym na serwerze.
Procedura
1
2
Wyświetl okno [Sieć] w Eksploratorze Windows.
Kliknij dwukrotnie komputer (serwer druku) skonfigurowany do udostępniania usług
drukowania.
3
Kliknij dwukrotnie ikonę urządzenia do zainstalowania.
4
Sprawdź, w jaki sposób ekran ustawień drukowania jest wyświetlany na kliencie.
Ekran ustawień drukowania można wyświetlić za pomocą poniższej procedury.
(1) Wyświetl okno [Urządzenia i drukarki] w systemie Windows.
(2) Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, które chcesz skonfigurować → wybierz opcję
[Preferencje drukowania].
Jeśli wyświetlany jest ekran widoczny poniżej, wykonaj poniższą procedurę.
39
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
Wyświetlenie ekranu widocznego poniżej będzie oznaczać, że operacja została ukończona.
5
Uruchom instalator → wykonaj polecenia wyświetlone na ekranie.
40
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
Do instalacji użyj tej samej wersji sterownika, co na serwerze druku.
6
Na ekranie [Wybierz proces] wybierz opcję [Zaktualizuj istniejące sterowniki drukarek]
→ kliknij [Dalej].
7
Zaznacz opcję [Lista drukarek do instalacji] → kliknij przycisk [Rozpocznij].
8
Kliknij przycisk [Zakończ].
9
Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie komputer.
Tematy pokrewne
Instalowanie w roli serwera druku(P. 37)
Aktualizowanie sterownika(P. 29)
41
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
Zmiana portu
W tej części znajduje się objaśnienie procedury zmiany portu, z którego korzysta urządzenie podłączone do
sieci.
Ta procedura służy do zmiany ustawień portu na prawidłowe w przypadku, gdy podczas instalacji sterownika
zostały wprowadzone tymczasowe ustawienia portu urządzenia.
W tej części znajduje się objaśnienie sposobu tworzenia portu typu Raw lub LPR za pomocą portu „Standard
TCP/IP Port”.
Wymogi
● Instalacja sterownika
● Potwierdź nazwę lub adres IP urządzenia (jeśli dodajesz standardowy port TCP/IP).
Aby dodać standardowy port TCP/IP, należy wprowadzić nazwę lub adres IP urządzenia. W polu nazwy wpisz
nazwę, pod jaką urządzenie jest znane w sieci. Jeśli nie znasz nazwy lub adresu IP urządzenia, skontaktuj się z
administratorem sieci.
● Określenie używanego protokołu
Raw: protokół, którego można użyć w systemie Windows. Przesyła on dane z większą prędkością niż protokół
LPR.
LPR: protokół powszechnie używany w przypadku połączeń TCP/IP.
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
Procedura
1
2
Wyświetl okno [Urządzenia i drukarki], korzystając z polecenia [Panel sterowania]
systemu Windows.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, które chcesz skonfigurować →
wybierz opcję [Właściwości drukarki].
Jeśli używasz panelu dotykowego, naciśnij i przytrzymaj ikonę urządzenia, które należy skonfigurować →
naciśnij polecenie [Właściwości drukarki] w menu kontekstowym.
3
Wyświetl kartę [Porty] → kliknij przycisk [Dodaj port].
42
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
4
5
W oknie dialogowym [Porty drukarek] wybierz pozycję [Standard TCP/IP Port] w menu
[Dostępne typy portów] → kliknij przycisk [Nowy port].
Wykonaj czynności zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze, a następnie
wprowadź nazwę lub adres IP urządzenia.
[Nazwa portu] jest wprowadzana automatycznie. W razie konieczności można zmienić nazwę portu.
W przypadku ukazania się ekranu [Wymagane są dodatkowe informacje na temat portu] kliknij przycisk
„Wyświetl szczegóły” i wykonaj wszystkie potrzebne czynności.
Wykonaj jedną z poniższych procedur.
- Wróć do poprzedniego ekranu kreatora → wprowadź ponownie informacje w polu [Nazwa drukarki lub
adres IP] → kliknij przycisk [Dalej].
- Wybierz kolejno opcje [Typ urządzenia] > [Standardowy] > [Canon Network Printing Device with P9100] →
kliknij [Dalej].
W przypadku niektórych urządzeń nazwa wybrana w opcji [Typ urządzenia] > [Standardowy] może być inna
niż [Canon Network Printing Device with P9100].
43
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
6
Kliknij przycisk [Zakończ].
7
W oknie dialogowym [Porty drukarek] kliknij przycisk [Zamknij].
8
Kliknij przycisk [Konfiguruj port].
9
Ustaw port.
W przypadku korzystania z Raw
Wybierz opcję [Protokół] > [Raw] → kliknij przycisk [OK].
W przypadku korzystania z LPR
(1) Wybierz pozycję [Protokół] > [LPR] → określ jedną z następujących kolejek drukowania w opcji [Ustawienia
LPR] > [Nazwa kolejki].
44
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
LP: Wysyła zadania zgodnie z ustawieniem buforowania w urządzeniu. Jest to zwykle stosowane ustawienie.
SPOOL: zawsze wysyła po buforowaniu na dysku twardym, niezależnie od ustawień urządzenia.
DIRECT: zawsze wysyła bez buforowania na dysku twardym, niezależnie od ustawień urządzenia.
(2) Kliknij przycisk [OK].
10
Kliknij przycisk [Zamknij].
45
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
Konfigurowanie funkcji urządzenia do użytku
Podczas instalacji sterownika za pośrednictwem połączenia sieciowego pobierane są informacje o opcjach
zainstalowanych w urządzeniu, a funkcje związane ze sterownikiem są konfigurowane do użytku. Jeśli nie można
korzystać z funkcji urządzenia albo została dodana jakaś opcja, należy ponownie pobrać informacje o
urządzeniu i ręcznie skonfigurować strukturę opcji.
Wymogi
● Włączanie opcji [Pozyskaj z hosta inf. o zarządzaniu drukarką] w urządzeniu
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w podręczniku obsługi urządzenia.
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
Procedura
1
2
Wyświetl okno [Urządzenia i drukarki], korzystając z polecenia [Panel sterowania]
systemu Windows.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, które chcesz skonfigurować →
wybierz opcję [Preferencje drukowania].
Jeśli używasz panelu dotykowego, naciśnij i przytrzymaj ikonę urządzenia, które należy skonfigurować →
naciśnij polecenie [Preferencje drukowania] w menu kontekstowym.
3
Wyświetl kartę [Obsługa/urządzenie].
46
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
UWAGA
● Jeśli zostanie wyświetlone standardowe okno ustawień drukowania systemu Windows, w którym nie ma karty
[Obsługa/urządzenie], może to oznaczać problem ze środowiskiem, ustawieniami lub stanem instalacji
sterownika. Aby umożliwić wyświetlanie ekranu ustawień drukowania sterownika, skorzystaj z informacji
dotyczących rozwiązywania problemów.
Wyświetlany jest standardowy ekran ustawień drukowania systemu Windows(P. 117)
4
Kliknij przycisk [Ustawienia urządzenia].
Kliknięcie opcji [Ustawienia urządzenia] po wyświetleniu ekranu potwierdzenia zapisu ustawień spowoduje
zamknięcie ekranu ustawień drukowania.
5
6
7
Wyświetl kartę [Ustawienia urządzenia].
Jeśli to konieczne, określ, czy adres IP urządzenia ma być wykrywany automatycznie,
czy też ustawiany ręcznie w menu [Ustawienia adresu IP] u dołu ekranu.
Kliknij przycisk [Uzyskaj informacje o urządzeniu].
47
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
8
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat „Czy chcesz uzyskać informacje o urządzeniu?”,
kliknij przycisk [Tak].
Po pobraniu informacji struktura opcji ustawiana jest automatycznie. Sprawdź ustawienia.
Jeśli informacje nie zostały pobrane, ustaw opcje ręcznie. Wybierz opcje przypisane do urządzenia.
9
Kliknij przycisk [OK].
UWAGA
● W każdej z poniższych sytuacji uzyskanie niektórych informacji o urządzeniu może nie być możliwe. W takim
przypadku należy ustawić opcje ręcznie.
- Podczas instalacji sterownika poprzez określenie standardowego portu TCP/IP
- Jeśli używane urządzenie lub port nie może uzyskać informacji o urządzeniu
48
Drukowanie
Drukowanie
Drukowanie ......................................................................................................................................................... 50
Drukowanie z aplikacji na komputerze .............................................................................................................. 51
Drukowanie z aplikacji ze Sklepu ....................................................................................................................... 54
Skalowanie ........................................................................................................................................................... 62
Dołączanie znaku wodnego ................................................................................................................................ 63
Drukowanie dużego plakatu na wielu stronach ................................................................................................ 64
Dołączanie kodu PIN do danych drukowania .................................................................................................... 68
Przechowywanie danych wydruku ..................................................................................................................... 69
Zmiana ustawień domyślnych ............................................................................................................................ 70
49
Drukowanie
Drukowanie
Drukowanie z aplikacji na komputerze(P. 51)
Drukowanie z aplikacji ze Sklepu(P. 54)
Skalowanie(P. 62)
Dołączanie znaku wodnego(P. 63)
Drukowanie dużego plakatu na wielu stronach(P. 64)
Dołączanie kodu PIN do danych drukowania(P. 68)
Przechowywanie danych wydruku(P. 69)
Zmiana ustawień domyślnych(P. 70)
50
Drukowanie
Drukowanie z aplikacji na komputerze
W tej części wyjaśniono podstawową procedurę wyświetlania ekranu ustawień drukowania sterownika i
drukowania z aplikacji komputera.
UWAGA
● Jeżeli korzystasz z trybu oszczędzania baterii w systemie Windows 10, przed rozpoczęciem drukowania
podłącz zasilanie komputera lub wyłącz tryb oszczędzania baterii w obszarze [Ustawienia] > [Systemowe] >
[Bateria].
1
2
Wybierz polecenie [Drukuj] z menu aplikacji.
Wybierz model używanego urządzenia na ekranie drukowania → kliknij przycisk
[Preferencje], [Właściwości drukarki] lub [Właściwości].
51
Drukowanie
3
Na ekranie ustawień drukowania sterownika określ wartości niezbędnych elementów.
W razie potrzeby można przełączać karty.
Bieżące ustawienia są wyświetlane w podglądzie. Kliknij podgląd, aby ustawić podstawowe funkcje
drukowania, takie jak drukowanie dwustronne, miejsce szycia, układ strony itd.
52
Drukowanie
UWAGA
● Jeśli zostanie wyświetlone standardowe okno ustawień drukowania systemu Windows, które różni się od
powyższego okna, może być to spowodowane błędem środowiska, ustawień lub instalacji sterownika. Przejdź
do rozdziału dotyczącego rozwiązywania problemów, aby włączyć ekran ustawień drukowania sterownika.
● Jeżeli funkcja, z której chcesz skorzystać, nie jest widoczna na ekranie ustawień drukowania, skonfiguruj
ustawienia drukowania po włączeniu funkcji urządzenia, pobierając informacje o urządzeniu itd.
4
Kliknij przycisk [OK].
5
Na ekranie drukowania kliknij przycisk [Drukuj] lub [OK].
Tematy pokrewne
Informacje na temat sterownika(P. 9)
Konfigurowanie funkcji urządzenia do użytku(P. 46)
Wyświetlany jest standardowy ekran ustawień drukowania systemu Windows(P. 117)
53
Drukowanie
Drukowanie z aplikacji ze Sklepu
W tej części wyjaśniono podstawową procedurę wyświetlania ekranu ustawień drukowania sterownika i
drukowania z aplikacji ze Sklepu.
Jeżeli żądane funkcje nie są widoczne na ekranie ustawień drukowania wyświetlanym w aplikacji ze Sklepu, ich
użycie będzie możliwe po zmianie ustawień domyślnych.
Informacje dotyczące ustawień drukowania z aplikacji ze sklepu można znaleźć w podręczniku użytkownika
narzędzia Canon Office Printer Utility.
UWAGA
● W przypadku drukowania w systemie Windows 10 sprawdź, czy włączone są opcje [Zezwalaj aplikacjom na
działanie w tle] oraz [Canon Office Printer Utility] w obszarze [Ustawienia] > [Prywatność] > [Aplikacje w tle] w
systemie Windows.
Aby drukować z aplikacji ze Sklepu w systemie Windows 10
1
2
Wybierz polecenie [Drukuj] z menu aplikacji.
Wybierz model używanego urządzenia na ekranie drukowania → kliknij przycisk
[Więcej ustawień].
54
Drukowanie
3
Na ekranie ustawień drukowania sterownika określ wartości niezbędnych elementów.
W razie potrzeby można przełączać karty.
55
Drukowanie
UWAGA
● Jeśli zostanie wyświetlone standardowe okno ustawień drukowania systemu Windows, które różni się od
powyższego okna, może być to spowodowane błędem środowiska, ustawień lub instalacji sterownika. Przejdź
do rozdziału dotyczącego rozwiązywania problemów, aby włączyć ekran ustawień drukowania sterownika.
● Jeżeli funkcja, z której chcesz skorzystać, nie jest widoczna na ekranie ustawień drukowania, skonfiguruj
ustawienia drukowania po włączeniu funkcji urządzenia, pobierając informacje o urządzeniu itd.
4
Kliknij przycisk [OK].
56
Drukowanie
5
Na ekranie drukowania kliknij przycisk [Drukuj].
UWAGA
● W przypadku korzystania z trybu oszczędzania baterii w systemie Windows drukowanie może nie być możliwe
z powodu zbyt niskiego poziomu naładowania baterii. W takim przypadku przed rozpoczęciem drukowania
wykonaj jedną z poniższych czynności.
- Podłącz zasilanie komputera
- W ustawieniach baterii włącz działanie w tle narzędzia Canon Office Printer Utility
W tym celu postępuj zgodnie z poniższą procedurą:
(1) Kliknij opcję [Sprawdź, które aplikacje mają wpływ na czas pracy baterii] w obszarze [Ustawienia] >
[Systemowe] > [Bateria].
(2) Na wyświetlonym obrazie wybierz opcję [Pokaż] > [Wszystkie aplikacje].
(3) Wybierz opcję [Canon Office Printer Utility] → wyłącz opcję [Zezwól systemowi Windows na decydowanie,
kiedy ta aplikacja może działać w tle], a następnie wybierz opcję [Zezwalaj aplikacji na uruchamianie zadań
w tle].
Alternatywnie rozpocznij drukowanie po wyłączeniu trybu oszczędzania baterii w obszarze [Bateria].
Aby drukować z aplikacji ze Sklepu w systemie Windows 8.1/Server 2012 R2
1
Wyświetl w aplikacji dane, które należy wydrukować.
57
Drukowanie
2
3
Wyświetl panel funkcji po prawej stronie ekranu, a następnie kliknij kolejno opcje
[
Urządzenia] → [
Drukuj] → używane urządzenie.
Kliknij przycisk [Więcej ustawień].
58
Drukowanie
4
Na ekranie ustawień drukowania sterownika określ wartości niezbędnych elementów.
W razie potrzeby można przełączać karty.
59
Drukowanie
UWAGA
● Jeśli zostanie wyświetlone standardowe okno ustawień drukowania systemu Windows, które różni się od
powyższego okna, może być to spowodowane błędem środowiska, ustawień lub instalacji sterownika. Przejdź
do rozdziału dotyczącego rozwiązywania problemów, aby włączyć ekran ustawień drukowania sterownika.
● Jeżeli funkcja, z której chcesz skorzystać, nie jest widoczna na ekranie ustawień drukowania, skonfiguruj
ustawienia drukowania po włączeniu funkcji urządzenia, pobierając informacje o urządzeniu itd.
5
Kliknij przycisk [
] (Wstecz).
60
Drukowanie
6
Na ekranie drukowania kliknij przycisk [Drukuj].
Tematy pokrewne
Informacje na temat sterownika(P. 9)
Zmiana ustawień domyślnych(P. 70)
Konfigurowanie funkcji urządzenia do użytku(P. 46)
Wyświetlany jest standardowy ekran ustawień drukowania systemu Windows(P. 117)
61
Drukowanie
Skalowanie
Umożliwia powiększanie i pomniejszanie drukowanych dokumentów.
Aby dostosować skalę do rozmiaru wydruku
1
2
Wyświetl kartę [Główne].
Sprawdź, czy rozmiar papieru ustawiony w aplikacji występuje w obszarze [Rozmiar
strony].
Aby zmienić rozmiar dokumentu, kliknij przycisk [Szczegóły] → wybierz rozmiar papieru w obszarze [Rozmiar
strony] → kliknij przycisk [OK].
3
Wybierz format papieru używanego do drukowania z listy [Rozmiar wydruku].
Aby określić wymaganą skalę
1
Wyświetl kartę [Główne].
2
Kliknij kolejno przyciski [Rozmiar strony] > [Szczegóły].
3
W oknie dialogowym [Ustawienia szczegółowe] sprawdź, czy format papieru ustawiony
w aplikacji występuje w obszarze [Rozmiar strony].
Aby zmienić rozmiar strony, wybierz format papieru w obszarze [Rozmiar strony].
4
Wybierz opcję [Określ współczynnik drukowania].
Jeśli jest to konieczne, ustaw współczynnik i wybierz opcję [Punkt początkowy dla określonego współczynnika].
5
Kliknij opcję [OK].
Tematy pokrewne
Karta [Główne](P. 98)
Rejestrowanie niestandardowych rozmiarów papieru(P. 80)
62
Drukowanie
Dołączanie znaku wodnego
Na wydruk podczas drukowania można nałożyć półprzezroczyste znaki, takie jak [ŚCIŚLE TAJNE] lub [KOPIA
ROBOCZA].
Można też tworzyć własne znaki wodne.
Aby dołączyć i wydrukować znak wodny
1
Wyświetl kartę [Układ].
2
Wybierz opcję [Wstaw znak wodny] → wybierz nazwę znaku wodnego.
Aby utworzyć nowe znaki wodne
1
Wyświetl kartę [Układ].
2
Kliknij kolejno przyciski [Wstaw znak wodny] > [Szczegóły].
3
W oknie dialogowym [Edytuj znak wodny] kliknij przycisk [Dodaj].
4
Wprowadź nazwę w polu [Nazwa].
Jeżeli jest to konieczne, wprowadź znaki i ustaw atrybuty, położenie, obramowanie i nakładanie znaku
wodnego.
5
Kliknij przycisk [OK].
6
Kliknij przycisk [Zamknij].
Utworzony znak wodny zostanie dodany do listy [Wstaw znak wodny].
Tematy pokrewne
Karta [Układ](P. 101)
63
Drukowanie
Drukowanie dużego plakatu na wielu stronach
Dokument zajmujący jedną stronę można powiększać i drukować na wielu arkuszach papieru. Po połączeniu
wydrukowanych arkuszy powstanie duży plakat.
W tej sekcji opisano również ustawienia drukowania plakatów oraz przedstawiono wyniki drukowania.
Ustawienia drukowania plakatów oraz przykłady drukowania(P. 64)
Drukowanie plakatów
1
Wyświetl kartę [Układ].
2
Wybierz pozycję [Plakat] → określ liczbę części.
Jeśli wybrałeś opcję [Niestandardowy], w oknie dialogowym [Określ niestandardową liczbę wierszy i kolumn
plakatu] określ, odpowiednio, liczbę wierszy i kolumn.
Aby skonfigurować szczegółowe parametry, takie jak zakres stron do drukowania, obramowania itp., wykonaj
procedurę opisaną poniżej.
3
Kliknij opcję [Szczegóły].
4
W oknie dialogowym [Ustawienia plakatu] dokonaj wszystkich koniecznych ustawień.
5
Kliknij opcję [OK].
Ustawienia drukowania plakatów oraz przykłady drukowania
Przedstawiono tu przykłady ustawień drukowania plakatów oraz ich efekty. Jeśli to konieczne, przykłady
ustawień zilustrowano odpowiednim oknem dialogowym [Ustawienia plakatu].
Przykład ustawień 1.
● Karta [Główne] > [Orientacja]: [Pionowa]
● Karta [Układ] > [Plakat]: [1 x 2]
64
Drukowanie
Wynik drukowania
Przykład ustawień 2.
● Karta [Główne] > [Orientacja]: [Pionowa]
● Karta [Układ] > [Plakat] > [Niestandardowy]: ustaw wartość 3 dla opcji [Liczba wierszy] oraz wartość 2 dla opcji
[Liczba kolumn]
Wynik drukowania
Jeśli wybrano okno dialogowe [Ustawienia plakatu] > [Obróć arkusze o 90 stopni] > [Wł.] lub [Auto]
Jeżeli wybrano opcję [Auto], orientacja stron będzie ustawiona w kierunku większych danych wydruku. W tym
przykładzie orientacja jest taka sama jak dla opcji [Wł.].
Jeśli wybrano okno dialogowe [Ustawienia plakatu] > [Obróć arkusze o 90 stopni] > [Wył.]
Przykład ustawień 3.
● Karta [Układ] > [Plakat]: [2 x 2]
● Szczegółowe ustawienia w oknie dialogowym [Ustawienia plakatu]
65
Drukowanie
Wynik drukowania
Przykład ustawień 4.
● Karta [Układ] > [Plakat]: [2 x 2]
● Szczegółowe ustawienia w oknie dialogowym [Ustawienia plakatu]
66
Drukowanie
Wynik drukowania
Legenda
Przerywana linia: obramowanie
: znacznik wklejania
: znacznik wycinania
: Szerokość marginesu
Tematy pokrewne
Karta [Układ](P. 101)
67
Drukowanie
Dołączanie kodu PIN do danych drukowania
Dane drukowania można zabezpieczyć kodem PIN i zapisać kod w urządzeniu. Przydaje się to np. podczas
drukowania poufnych dokumentów.
UWAGA
● Rejestracja kodu PIN używanego do zabezpieczonego drukowania jako ustawienia domyślnego pozwala
uniknąć każdorazowego ustawiania opcji drukowania.
1
Wyświetl kartę [Główne].
2
Wybierz opcję [Drukowanie zabezpieczone] z listy [Metoda druku].
3
W oknie dialogowym [Ustawienia drukowania zabezpieczonego] wprowadź [PIN] →
kliknij przycisk [OK].
Tematy pokrewne
Karta [Główne](P. 98)
Zmiana ustawień domyślnych(P. 70)
Potwierdzanie ustawionych informacji użytkownika przed drukowaniem(P. 92)
68
Drukowanie
Przechowywanie danych wydruku
Dane drukowania można zapisać w skrzynce urządzenia. Łączenie zapisanych danych oraz modyfikowanie ich
ustawień jest możliwe za pomocą panelu sterowania urządzenia i Zdalnego interfejsu użytkownika.
UWAGA
● Rejestracja numeru skrzynki używanego do przechowywania druku jako ustawienia domyślnego pozwala
uniknąć każdorazowego ustawiania opcji drukowania.
1
Wyświetl kartę [Główne].
2
Wybierz opcję [Zapisz w skrzynce pocztowej] z listy [Metoda druku].
3
W oknie dialogowym [Ustawienia przechowywania] ustaw opcję [Nazwa dokumentu].
Aby określić pożądaną nazwę, wybierz opcję [Wprowadź nazwę] → wprowadź nazwę.
4
Wybierz opcję [Uzyskaj informacje o skrzynce pocztowej] → wybierz miejsce docelowe
zapisywania w obszarze [Skrzynka pocztowa].
Istnieje możliwość jednoczesnego wybrania wielu skrzynek za pomocą klawisza [Ctrl] lub [Shift].
5
Kliknij przycisk [OK].
Tematy pokrewne
Karta [Główne](P. 98)
Zmiana ustawień domyślnych(P. 70)
69
Drukowanie
Zmiana ustawień domyślnych
Domyślne ustawienia drukowania można dostosowywać do potrzeb użytkownika. Wprowadzenie najczęściej
używanych ustawień pozwala uniknąć każdorazowego ustawiania opcji drukowania.
1
2
3
Wyświetl okno [Urządzenia i drukarki], korzystając z polecenia [Panel sterowania]
systemu Windows.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, które chcesz skonfigurować →
wybierz opcję [Preferencje drukowania].
Na ekranie ustawień drukowania sterownika określ wartości niezbędnych elementów.
W razie potrzeby przełącz karty i skonfiguruj odpowiednie ustawienia.
4
Kliknij przycisk [OK].
Tematy pokrewne
Drukowanie z aplikacji na komputerze(P. 51)
70
Tworzenie broszury
Tworzenie broszury
Tworzenie broszury ......................................................................................................................................... 72
Drukowanie broszury .......................................................................................................................................... 73
Tworzenie broszur w zestawach ......................................................................................................................... 74
Drukowanie broszury szytej zeszytowo ............................................................................................................. 75
Drukowanie numerów stron w tym samym miejscu z przodu i z tyłu każdej strony ...................................... 76
71
Tworzenie broszury
Tworzenie broszury
Drukowanie broszury(P. 73)
Tworzenie broszur w zestawach(P. 74)
Drukowanie broszury szytej zeszytowo(P. 75)
Drukowanie numerów stron w tym samym miejscu z przodu i z tyłu każdej strony(P. 76)
72
Tworzenie broszury
Drukowanie broszury
Strony mogą być automatycznie drukowane w takiej kolejności, aby po złożeniu na pół tworzyły broszurę.
1
Wyświetl kartę [Główne] lub [Układ].
2
Wybierz opcję [Drukowanie broszur].
Aby ustawić miejsce szycia i położenie marginesu na oprawę, wykonaj poniższe kroki.
3
4
Kliknij opcję [Szczegóły].
W oknie dialogowym [Ustawienia broszury] wybierz w obszarze [Szycie] kierunek
zszywania używany podczas drukowania broszury.
5
Określ szerokość w polu [Szerokość marginesu na oprawę].
6
Kliknij opcję [OK].
Tematy pokrewne
Karta [Główne](P. 98)
Karta [Układ](P. 101)
Tworzenie broszur w zestawach(P. 74)
Drukowanie broszury szytej zeszytowo(P. 75)
73
Tworzenie broszury
Tworzenie broszur w zestawach
Podczas tworzenia broszury z dokumentu składającego się z dużej liczby stron dokument ten można podzielić
na kilka zestawów i wydrukować.
1
Wyświetl kartę [Główne] lub [Układ].
2
Wybierz opcję [Drukowanie broszur] → kliknij polecenie [Szczegóły].
3
4
W oknie dialogowym [Ustawienia broszury] ustaw opcję [Podziel na zestawy dla układu
broszury].
Wybierz metodę podziału z listy [Podziel na zestawy].
W przypadku dzielenia ręcznego należy podać liczbę stron, z których ma się składać zestaw.
W przypadku podziału ręcznego i drukowania broszury ze zszywaniem zeszytowym należy określić wartość nie
większą niż maksymalna liczba stron, które urządzenie może zszyć zeszytowo. Aby ustalić maksymalną liczbę
stron, które mogą być zszywane zeszytowo, należy skorzystać z podręcznika użytkownika urządzenia.
5
Kliknij opcję [OK].
Tematy pokrewne
Karta [Główne](P. 98)
Karta [Układ](P. 101)
Drukowanie broszury(P. 73)
74
Tworzenie broszury
Drukowanie broszury szytej zeszytowo
Podczas drukowania broszury można określić opcję zszywania pośrodku wydrukowanych stron. Strony są
dzielone na zestawy i składane na pół, a poszczególne zestawy są zszywane zeszytowo pośrodku.
1
Wyświetl kartę [Główne].
2
Wybierz opcję [Drukowanie broszur].
Opcję [Drukowanie broszur] można też skonfigurować na karcie [Układ].
3
Wybierz opcję [Wł.] w obszarze [Zszywaj] → wybierz ustawienie [Szycie zeszytowe] jako
pozycję zszywania.
Opcję [Zszywaj] można też skonfigurować na karcie [Wykończenie].
Tematy pokrewne
Karta [Główne](P. 98)
Karta [Układ](P. 101)
Karta [Wykończenie](P. 105)
Drukowanie broszury(P. 73)
75
Tworzenie broszury
Drukowanie numerów stron w tym samym miejscu z
przodu i z tyłu każdej strony
Podczas drukowania broszury i drukowania dwustronnego można wydrukować numery stron w taki sposób, by
znajdowały się w tym samym miejscu z przodu i z tyłu każdej strony. Na przykład jeśli drukowanie zostanie
ustawione po przeciwnej stronie marginesu na oprawę, numer strony zostanie umieszczony tak, jak w książkach
z papierową oprawą.
Jeśli pozycja drukowania numeru strony zostanie ustawiona na dolną prawą część strony, to przy włączonej tej
funkcji wynik drukowania będzie wyglądać następująco.
Przy drukowaniu broszury
Przy drukowaniu dwustronnym
Poniżej wyjaśniono procedurę użycia tej funkcji przy drukowaniu broszury.
1
Wyświetl kartę [Układ].
2
Wybierz opcję [Drukowanie broszur].
Opcję [Drukowanie broszur] można też skonfigurować na karcie [Główne].
UWAGA
● Gdy funkcja ta jest używana przy drukowaniu dwustronnym, ustaw [Drukowanie dwustronne] na karcie
[Główne].
3
4
5
6
7
Kliknij przycisk [Nagłówek/stopka].
W oknie dialogowym [Ustawienia nagłówka/stopki] wyświetl kartę [Informacje o
druku].
Wybierz pozycję drukowania numerów stron w [Arkusze wyjściowe] > [Numer strony].
Wybierz opcję [Arkusze wyjściowe] > [Drukuj tak, aby pozycja nakładała się na przednią
i tylną stronę papieru].
Kliknij przycisk [OK].
76
Tworzenie broszury
Tematy pokrewne
Karta [Główne](P. 98)
Karta [Układ](P. 101)
Drukowanie broszury(P. 73)
77
Używanie różnych typów papieru
Używanie różnych typów papieru
Używanie różnych typów papieru .......................................................................................................... 79
Rejestrowanie niestandardowych rozmiarów papieru ..................................................................................... 80
78
Używanie różnych typów papieru
Używanie różnych typów papieru
Rejestrowanie niestandardowych rozmiarów papieru(P. 80)
79
Używanie różnych typów papieru
Rejestrowanie niestandardowych rozmiarów papieru
Można zarejestrować odpowiedni format papieru używanego do drukowania. Można również zarejestrować
niestandardowy format papieru, aby drukować za pomocą innych urządzeń podłączonych do komputera.
1
Wyświetl kartę [Główne].
2
Kliknij przycisk [Papier niestandardowy].
3
W oknie dialogowym [Ustawienia papieru niestandardowego] kliknij przycisk [Dodaj].
4
5
W oknie dialogowym [Edytuj papier niestandardowy] skonfiguruj ustawienia
szczegółowe niestandardowego formatu papieru, takie jak nazwa, wymiary itp. →
kliknij przycisk [OK].
Kliknij przycisk [OK].
Tematy pokrewne
Karta [Główne](P. 98)
80
Edytowanie ulubionych ustawień
Edytowanie ulubionych ustawień
Edytowanie ulubionych ustawień .......................................................................................................... 82
Rejestrowanie ulubionych ustawień .................................................................................................................. 83
Edytowanie listy ulubionych ustawień .............................................................................................................. 84
81
Edytowanie ulubionych ustawień
Edytowanie ulubionych ustawień
Rejestrowanie ulubionych ustawień(P. 83)
Edytowanie listy ulubionych ustawień(P. 84)
82
Edytowanie ulubionych ustawień
Rejestrowanie ulubionych ustawień
Można przywołać często używane ustawienia drukowania rejestrując je w obszarze [Ulubione ustawienia].
1
Na ekranie ustawień drukowania w sterowniku skonfiguruj ustawienia, które chcesz
zarejestrować.
W razie potrzeby przełącz karty i skonfiguruj odpowiednie ustawienia.
2
3
Kliknij przycisk [Zarejestruj] u dołu listy [Ulubione ustawienia].
W oknie dialogowym [Zarejestruj ulubione ustawienia] wybierz odpowiednie
ustawienia w polach [Nazwa] i [Ikona].
W razie potrzeby wprowadź tekst w polu [Komentarz].
4
Kliknij opcję [OK].
Tematy pokrewne
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart(P. 96)
83
Edytowanie ulubionych ustawień
Edytowanie listy ulubionych ustawień
Można edytować listę [Ulubione ustawienia] oraz importować ją i eksportować w celu użycia na innych
komputerach.
UWAGA
● Nie można edytować ustawień drukowania zarejestrowanych jako ulubione ustawienia. Jeżeli chcesz użyć
innych ustawień drukowania jako ustawień ulubionych, należy je zarejestrować jako nowe ustawienia
ulubione.
Aby edytować listę ulubionych ustawień
1
Wyświetl kartę [Obsługa/urządzenie].
2
Kliknij opcję [Edytuj ulubione ustawienia].
3
Wybierz na liście [Ulubione ustawienia] ulubione ustawienia do edycji → kliknij
przycisk [Edytuj].
Aby usunąć ulubione ustawienia, wybierz ustawienia → kliknij przycisk [
] (Usuń) → w wyświetlonym
ekranie potwierdzenia kliknij przycisk [Tak].
4
W oknie dialogowym [Edytuj ulubione ustawienia] wybierz opcje [Nazwa] i [Ikona] →
kliknij przycisk [OK].
W razie potrzeby wprowadź tekst w polu [Komentarz].
5
Kliknij przycisk [Zamknij].
Aby wyeksportować ulubione ustawienia
1
Wyświetl kartę [Obsługa/urządzenie].
2
Kliknij opcję [Edytuj ulubione ustawienia].
3
Wybierz w obszarze [Ulubione ustawienia] ulubione ustawienia do wyeksportowania.
4
Kliknij przycisk [Eksportuj] → wskaż miejsce w pamięci masowej i określ nazwę pliku →
kliknij przycisk [Zapisz] lub [OK].
84
Edytowanie ulubionych ustawień
Wybrane ulubione ustawienia są zapisywane w pliku z rozszerzeniem „.profile”.
Aby zaimportować ulubione ustawienia
1
Wyświetl kartę [Obsługa/urządzenie].
2
Kliknij opcję [Edytuj ulubione ustawienia].
3
Wybierz opcję [Importuj] → wybierz plik (z rozszerzeniem „.profile”) do zaimportowania
→ kliknij przycisk [Otwórz].
Zaimportowane ustawienia ulubione są wyświetlane na liście [Ulubione ustawienia].
Tematy pokrewne
Karta [Obsługa/urządzenie](P. 108)
Rejestrowanie ulubionych ustawień(P. 83)
85
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
Dostosowywanie do funkcji
urządzenia
Dostosowywanie do funkcji urządzenia ............................................................................................. 87
Konfiguracja funkcji uwierzytelniania ............................................................................................................... 88
Ustawianie nazwy użytkownika ......................................................................................................................... 90
Potwierdzanie ustawionych informacji użytkownika przed drukowaniem ..................................................... 92
86
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
Konfiguracja funkcji uwierzytelniania(P. 88)
Ustawianie nazwy użytkownika(P. 90)
Potwierdzanie ustawionych informacji użytkownika przed drukowaniem(P. 92)
87
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
Konfiguracja funkcji uwierzytelniania
Można zarządzać drukowaniem za pomocą funkcji zarządzania identyfikatorami wydziałów lub funkcji
uwierzytelniania użytkowników.
Aby ustawić funkcję uwierzytelniania, należy włączyć odpowiednią funkcję w ustawieniach urządzenia.
Aby włączyć funkcję uwierzytelniania
1
Wyświetl kartę [Obsługa/urządzenie].
2
Kliknij przycisk [Ustawienia urządzenia].
Kliknięcie opcji [Ustawienia urządzenia] po wyświetleniu ekranu potwierdzenia zapisu ustawień spowoduje
zamknięcie ekranu ustawień drukowania.
3
Wyświetl kartę [Ustawienia urządzenia].
4
Wybierz opcję [Funkcja uwierzytelniania] → kliknij polecenie [Ustawienia].
5
6
W oknie dialogowym [Ustawienia funkcji uwierzytelniania] wybierz funkcję → kliknij
przycisk [OK].
Kliknij przycisk [OK].
Aby ustawić informacje o uwierzytelnianiu
UWAGA
● Zarejestrowanie informacji o uwierzytelnianiu jako ustawienia domyślnego pozwala uniknąć każdorazowego
ustawiania opcji drukowania.
1
Wyświetl kartę [Obsługa/urządzenie].
2
Kliknij opcję [Ustawienia informacji o uwierzytelnianiu].
88
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
3
4
Na wyświetlonym ekranie wprowadź informacje o uwierzytelnianiu ustawione w
urządzeniu.
Kliknij opcję [OK].
Tematy pokrewne
Karta [Obsługa/urządzenie](P. 108)
Karta [Ustawienia urządzenia]/[Ustawienia administratora](P. 110)
Zmiana ustawień domyślnych(P. 70)
Potwierdzanie ustawionych informacji użytkownika przed drukowaniem(P. 92)
89
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
Ustawianie nazwy użytkownika
Można ustawić nazwę użytkownika, która będzie stosowana dla zadań drukowania. Ustawiona nazwa
użytkownika jest wyświetlana na panelu sterowania urządzenia oraz drukowana jako nazwa użytkownika w
nagłówkach i stopkach.
Aby zmienić nazwę użytkownika, należy zezwolić na zmiany w ustawieniach urządzenia.
Aby zezwolić na zmiany nazwy użytkownika
1
Wyświetl kartę [Obsługa/urządzenie].
2
Kliknij przycisk [Ustawienia urządzenia].
Kliknięcie opcji [Ustawienia urządzenia] po wyświetleniu ekranu potwierdzenia zapisu ustawień spowoduje
zamknięcie ekranu ustawień drukowania.
3
Wyświetl kartę [Ustawienia administratora].
4
Kliknij przycisk [Zmień ustawienia administratora].
Jeśli zostanie wyświetlony ekran z prośbą o potwierdzenie zezwolenia na wprowadzenie zmian, należy kliknąć
przycisk [Tak] → wyświetlanie arkusza [Ustawienia administratora].
5
Włącz opcję [Lista ustawień] > [Zezwól na zmiany nazwy użytkownika] → kliknij
przycisk [OK].
Aby ustawić nazwę użytkownika
1
Wyświetl kartę [Obsługa/urządzenie].
2
Kliknij opcję [Ustawienia nazwy użytkownika].
3
W oknie dialogowym [Ustawienia nazwy użytkownika] wybierz opcję [Nazwa to użycia]
→ kliknij przycisk [OK].
90
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
Tematy pokrewne
Karta [Obsługa/urządzenie](P. 108)
Karta [Ustawienia urządzenia]/[Ustawienia administratora](P. 110)
91
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
Potwierdzanie ustawionych informacji użytkownika
przed drukowaniem
Przed rozpoczęciem drukowania można sprawdzić ustawione informacje użytkownika.
Gdy ta funkcja jest włączona, przy uruchomieniu drukowania zostanie wyświetlony ekran umożliwiający
sprawdzenie informacji użytkownika. W razie potrzeby można też wykasować te informacje.
Dostępne do sprawdzenia informacje użytkownika to kod PIN (lub hasło) funkcji bezpiecznego drukowania oraz
dane uwierzytelniające używane do zarządzania drukowaniem, ustawione przy użyciu funkcji zarządzania
identyfikatorami wydziałów lub funkcji uwierzytelniania użytkownika.
Wymogi
● Używany jest system Windows 10 w wersji 1803 lub późniejszej
● Zainstalowane jest oprogramowanie Canon Office Printer Utility
● Konfiguracja systemu umożliwia wyświetlanie ekranu potwierdzenia
W systemie Windows włącz opcje [Zezwalaj aplikacjom na działanie w tle] i [Canon Office Printer Utility] w
sekcji [Ustawienia] > [Prywatność] > [Aplikacje w tle].
Procedura
1
Wyświetl kartę [Obsługa/urządzenie].
2
Kliknij przycisk [Ustawienia urządzenia].
Kliknięcie opcji [Ustawienia urządzenia] po wyświetleniu ekranu potwierdzenia zapisu ustawień spowoduje
zamknięcie ekranu ustawień drukowania.
3
Wyświetl kartę [Ustawienia administratora].
4
Kliknij przycisk [Zmień ustawienia administratora].
Jeśli zostanie wyświetlony ekran z prośbą o potwierdzenie zezwolenia na wprowadzenie zmian, należy kliknąć
przycisk [Tak] → wyświetlanie arkusza [Ustawienia administratora].
5
Włącz opcję [Lista ustawień] > [Zawsze potwierdzaj informacje użytkownika podczas
drukowania] → kliknij przycisk [OK].
UWAGA
● W przypadku korzystania z trybu oszczędzania baterii w systemie Windows ekran umożliwiający sprawdzenie
informacji użytkownika może nie zostać wyświetlony z powodu zbyt niskiego poziomu naładowania baterii. W
takim przypadku wykonaj jedną z poniższych czynności.
- Podłącz zasilanie komputera
92
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
- W ustawieniach baterii włącz działanie w tle narzędzia Canon Office Printer Utility
W tym celu postępuj zgodnie z poniższą procedurą:
(1) Kliknij opcję [Sprawdź, które aplikacje mają wpływ na czas pracy baterii] w obszarze [Ustawienia] >
[Systemowe] > [Bateria].
(2) Na wyświetlonym obrazie wybierz opcję [Pokaż] > [Wszystkie aplikacje].
(3) Wybierz opcję [Canon Office Printer Utility] → wyłącz opcję [Zezwól systemowi Windows na decydowanie,
kiedy ta aplikacja może działać w tle], a następnie wybierz opcję [Zezwalaj aplikacji na uruchamianie zadań
w tle].
Alternatywnie rozpocznij drukowanie po wyłączeniu trybu oszczędzania baterii w obszarze [Bateria].
Tematy pokrewne
Karta [Obsługa/urządzenie](P. 108)
Karta [Ustawienia urządzenia]/[Ustawienia administratora](P. 110)
Dołączanie kodu PIN do danych drukowania(P. 68)
Konfiguracja funkcji uwierzytelniania(P. 88)
93
Lista ustawień
Lista ustawień
Lista ustawień .................................................................................................................................................... 95
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart ........................................................................................................... 96
Karta [Główne] ..................................................................................................................................................... 98
Karta [Układ] ...................................................................................................................................................... 101
Karta [Podawanie papieru] ............................................................................................................................... 104
Karta [Wykończenie] ......................................................................................................................................... 105
Karta [Jakość] ..................................................................................................................................................... 107
Karta [Obsługa/urządzenie] .............................................................................................................................. 108
Karta [Ustawienia urządzenia]/[Ustawienia administratora] ......................................................................... 110
94
Lista ustawień
Lista ustawień
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart(P. 96)
Karta [Główne](P. 98)
Karta [Układ](P. 101)
Karta [Podawanie papieru](P. 104)
Karta [Wykończenie](P. 105)
Karta [Jakość](P. 107)
Karta [Obsługa/urządzenie](P. 108)
Karta [Ustawienia urządzenia]/[Ustawienia administratora](P. 110)
95
Lista ustawień
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart
Podstawowe funkcje drukowania można skonfigurować w obszarze podglądu ustawień na każdej karcie. Można
również sprawdzić ulubione ustawienia, przywrócić standardowe ustawienia drukowania itd.
Podgląd ustawień
Wyświetla podgląd aktualnych ustawień drukowania. Klikając podgląd, można ustawić podstawowe funkcje
drukowania.
Wyświetl przewodnik po podglądzie
ustawień
Przełącz między drukowaniem jednostronnym i
dwustronnym
Zszywaj
Kliknij w miejscu, w którym strona ma zostać zszyta.
Podczas konfiguracji ustawień drukowania broszury
można włączyć lub wyłączyć funkcję zszywania
zeszytowego.
Miejsce szycia
Kliknij krawędź strony w miejscu, w którym ma się
znaleźć miejsce szycia.
Obrót kółka/uszczypnięcie: zmiana układu
strony
Możesz zmienić liczbę stron drukowanych na
każdym arkuszu.
Liczbę stron możesz zmienić poprzez obrócenie
kółka myszy nad podglądem ustawień. Jeżeli
korzystasz z wyświetlacza panelu dotykowego,
możesz zmienić liczbę stron poprzez wykonanie
gestu uszczypnięcia nad podglądem ustawień.
[Ulubione ustawienia]
Umożliwia wyświetlanie listy zarejestrowanych ulubionych ustawień.
[Zarejestruj]
Umożliwia zarejestrowanie bieżących ustawień drukowania jako ustawień ulubionych.
☞ Okno dialogowe [Zarejestruj ulubione ustawienia]
[Nazwa]
Umożliwia określenie nazwy dla ulubionych ustawień.
[Ikona]
Umożliwia określenie ikony dla ulubionych ustawień.
[Komentarz]
Umożliwia wpisanie komentarza dotyczącego ulubionych ustawień, jeżeli jest to wymagane.
[Ustawienia wyświetlania]
Wyświetla zawartość ulubionych ustawień.
96
Lista ustawień
[Resetuj ustawienia drukowania]
Umożliwia przywracanie standardowych wartości ustawieniom drukowania dla wszystkich arkuszy.
[Przywróć wartości domyślne]
Umożliwia przywracanie standardowych wartości ustawieniom drukowania dla otwartego arkusza.
Tematy pokrewne
Rejestrowanie ulubionych ustawień(P. 83)
Edytowanie listy ulubionych ustawień(P. 84)
97
Lista ustawień
Karta [Główne]
Można konfigurować podstawowe funkcje drukowania.
[Rozmiar strony]
Wyświetla wielkość strony ustawioną w aplikacji lub na karcie po kliknięciu opcji [Szczegóły].
[Szczegóły]
Umożliwia ustawienie rozmiaru dokumentu i jego współczynnika powiększania lub pomniejszania.
[Rozmiar wydruku]
Umożliwia określenie rzeczywistego rozmiaru papieru, na jakim chcesz drukować. Jeżeli wybrany zostanie
rozmiar, który odbiega od ustawienia opcji [Rozmiar strony], podczas drukowania dokument zostanie
powiększony lub pomniejszony w celu dopasowania do ustawionego rozmiaru strony.
[Orientacja]
Określa orientację danych wydruku.
[Liczba kopii]
Ustawia liczbę kopii do wydrukowania.
[Drukowanie dwustronne]
Drukowanie dwustronne. Domyślne ustawienie drukarek obsługujących drukowanie dwustronne to
[Drukowanie dwustronne].
[Miejsce szycia]
Umożliwia określenie miejsca szycia.
[Szczegóły]
Umożliwia ustawienie szerokości marginesu na oprawę. Po ustawieniu marginesu obszar drukowania zostaje
zwężony tylko o szerokość marginesu na oprawę. Po wybraniu kolejno opcji [Dopasowanie obrazu do
marginesu na oprawę] > [Zmniejsz obraz] drukowane dokumenty są pomniejszane w celu dopasowania do
obszaru drukowania. Po wybraniu opcji [Przesuń obraz] drukowane dokumenty są przesuwane i umieszczane
na arkuszu w niezmienionej postaci. W takim przypadku część danych drukowania może zostać utracona na
wydrukach.
[Drukowanie broszur]
Umożliwia drukowanie stron dokumentu w takiej kolejności, aby po złożeniu na pół tworzyły broszurę.
[Szczegóły]
Umożliwia skonfigurowanie podczas drukowania broszury szczegółowych ustawień takich jak kierunek
otwierania i szerokość marginesu na oprawę.
☞ Okno dialogowe [Ustawienia broszury]
[Szycie]
Umożliwia określenie podczas tworzenia broszury, czy dokument ma się otwierać na prawo czy na lewo.
[Szerokość marginesu na oprawę]
Określa szerokości marginesu na oprawę.
[Podziel na zestawy dla układu broszury]
98
Lista ustawień
Umożliwia utworzenie broszury w wielu zestawach. Wybierz za pomocą opcji [Podziel na zestawy], czy podział
na zestawy ma się odbywać ręcznie czy automatycznie. W przypadku ręcznego podziału określ w opcji
[Arkusze na zestaw], z ilu stron ma się składać każdy zestaw.
[Układ strony]
Drukowanie kilku stron na jednym arkuszu.
[Zszywaj]
Umożliwia zszywanie stron podczas drukowania danych. Należy wybrać pozycje zszywania.
Opcja [Wł. (Eko (bez zszywania))] umożliwia fałdowanie papieru bez używania zszywek.
Dostępne pozycje zszywania zależą od rozmiaru papieru oraz kierunku i metody jego podawania.
[Tryb koloru]
Umożliwia przełączanie między drukowaniem kolorowym a czarno-białym.
UWAGA
● Jeśli wybrano opcję [Tryb koloru] > [Kolorowy], urządzenie będzie domyślnie sprawdzać, czy dana strona jest
kolorowa czy w odcieniach szarości, i odpowiednio przełączać tryb koloru.
● Aby drukować wszystkie strony w kolorze, wyłącz opcję [Rozwiązywanie problemów] > [Automatycznie (kolor/
czarno-biały)] na karcie [Obsługa/urządzenie].
[Metoda druku]
Umożliwia ustawienie metody drukowania danych. Można tu ustawić kod PIN danych drukowania lub zapisać
dane w urządzeniu.
[Drukuj]
Powoduje przeprowadzenie normalnego drukowania.
[Drukowanie zabezpieczone]
Umożliwia przypisanie kodu PIN do danych drukowania i zapisanie go w urządzeniu. Ta funkcja jest
przydatna podczas drukowania poufnych dokumentów i innych materiałów tego typu.
Zapisane dane można drukować, wprowadzając kod PIN na panelu sterowania urządzenia.
UWAGA
● Jeśli przy drukowaniu z użyciem sterownika w opcjach drukowania systemu Windows włączona jest opcja
[Drukowanie chronione numerem PIN], zadanie drukowania jest standardowo wykonywane jako
zabezpieczone.
[Zapisz w skrzynce pocztowej]
Zapisuje dane drukowania w skrzynce urządzenia. Łączenie zapisanych danych oraz modyfikowanie ich
ustawień jest możliwe za pomocą panelu sterowania urządzenia i Zdalnego interfejsu użytkownika.
[Papier niestandardowy]
Umożliwia rejestrowanie niestandardowego formatu papieru, którego można używać do drukowania.
Elementy oznaczone symbolem ( ) to standardowe formaty papieru, których nie można edytować ani usuwać.
Tematy pokrewne
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart(P. 96)
Skalowanie(P. 62)
Dołączanie kodu PIN do danych drukowania(P. 68)
99
Lista ustawień
Przechowywanie danych wydruku(P. 69)
Drukowanie broszury(P. 73)
Drukowanie broszury szytej zeszytowo(P. 75)
Drukowanie numerów stron w tym samym miejscu z przodu i z tyłu każdej strony(P. 76)
Rejestrowanie niestandardowych rozmiarów papieru(P. 80)
100
Lista ustawień
Karta [Układ]
Można wybrać układ lub skonfigurować modyfikowanie stron podczas drukowania.
[Drukowanie broszur]
Umożliwia drukowanie stron dokumentu w takiej kolejności, aby po złożeniu na pół tworzyły broszurę.
[Szczegóły]
Umożliwia skonfigurowanie podczas drukowania broszury szczegółowych ustawień, takich jak kierunek
otwierania i szerokość marginesu na oprawę.
☞ Okno dialogowe [Ustawienia broszury]
[Szycie]
Umożliwia określenie podczas tworzenia broszury, czy dokument ma się otwierać na prawo czy na lewo.
[Szerokość marginesu na oprawę]
Określa szerokości marginesu na oprawę.
[Podziel na zestawy dla układu broszury]
Umożliwia utworzenie broszury w wielu zestawach. Należy wybrać za pomocą opcji [Podziel na zestawy], czy
podział na zestawy ma się odbywać ręcznie czy automatycznie. W przypadku ręcznego podziału należy
określić w opcji [Arkusze na zestaw], z ilu stron ma się składać każdy zestaw.
[Wstaw znak wodny]
Nakłada półprzezroczyste znaki na wydruk podczas drukowania, takie jak [ŚCIŚLE TAJNE] lub [KOPIA
ROBOCZA].
[Szczegóły]
Umożliwia tworzenie nowych znaków wodnych i edycję istniejących.
☞ Okno dialogowe [Edytuj znak wodny]
[Lista znaków wodnych]
Umożliwia wyświetlenie listy zarejestrowanych znaków wodnych. Po wybraniu znaku wodnego jego
szczegółowe ustawienia są wyświetlane w obszarze podglądu i [Zawartość].
Po wybraniu znaku wodnego i kliknięciu przycisku [
[
] (Przesuń wybrany znak wodny o jeden w górę) lub
] (Przesuń wybrany znak wodny o jeden w dół) można zmienić jego miejsce na liście znaków wodnych.
[Dodaj]
Umożliwia dodanie nowego znaku wodnego w obszarze [Lista znaków wodnych].
[Edytuj]
Umożliwia edycję wybranego znaku wodnego.
[
] (Usuń)
Umożliwia usunięcie wybranego znaku wodnego.
UWAGA
● Aby określić tekst znaku wodnego, należy kliknąć przycisk [Dodaj] lub [Edytuj] → wpisać tekst w polu
[Atrybuty] > [Tekst]. Można określić następującą zawartość, łącząc znak „\” z określonymi znakami.
\d: Data
101
Lista ustawień
\t: Godzina
\u: Nazwa użytkownika
\s: Nazwa komputera
\j: Nazwa zadania
Jeżeli konieczne jest wpisanie znaku „\”, należy wpisać znak „\\” w polu [Tekst].
[Dodaj ramkę]
Umożliwia drukowanie obramowania strony.
[Plakat]
Umożliwia powiększenie dokumentu zajmującego jedną stronę i drukowanie go na wielu arkuszach papieru.
Po połączeniu wydrukowanych arkuszy powstanie duży plakat.
Jeśli wybierzesz opcję [Niestandardowy], możesz określić, odpowiednio, liczbę wierszy i kolumn.
[Szczegóły]
Umożliwia skonfigurowanie poszczególnych parametrów, takich jak zakres stron do drukowania,
obramowania itp.
☞ Okno dialogowe [Ustawienia plakatu]
[Strony do wydrukowania]
Umożliwia określenie zakresu stron, które mają zostać wydrukowane. Można też wybrać tylko niektóre strony.
Jeśli w opcji [Niestandardowy] wybrano liczbę wierszy i kolumn, można liczbowo określić zakres drukowania i
numery stron.
[Obróć arkusze o 90 stopni]
Umożliwia obrót o 90 stopni stron podanych na karcie [Główne] > [Orientacja].
Jeżeli wybrano opcję [Auto], orientacja stron będzie ustawiona w kierunku większych danych wydruku.
[Drukuj ramki marginesów]
Drukuje na pozostałych arkuszach obramowania umożliwiające ich sklejanie.
[Ustaw marginesy na wycinanie/wklejanie]
Umożliwia ustawienie szerokości cięcia/wklejania i marginesów podczas drukowania.
Przy ustawieniu [Standardowe] szerokość marginesów to 20 mm. Opcja [Wąskie] i [Szerokie] odpowiednio
zmniejsza i zwiększa szerokość o 10 mm w odniesieniu do wartości ustawionej w opcji [Standardowe].
Wybierając ustawienie [Drukuj znaczniki wyrównania], można drukować symbole ułatwiające wycinanie i
wklejanie.
[Mieszane rozmiary/orientacje]
Umożliwia drukowanie dokumentów, których rozmiar i orientacja zmieniają się na poszczególnych stronach.
[Szczegóły]
Umożliwia ustawienie kombinacji rozmiarów i orientacji dla poszczególnych stron.
[Nagłówek/stopka]
Umożliwia dodanie nagłówka lub stopki do danych drukowania. Można określać położenie i format nagłówka
lub stopki.
Przy drukowaniu broszury lub drukowaniu dwustronnym możesz także ustawić drukowanie numeru strony w
tym samym miejscu z przodu i z tyłu strony.
Tematy pokrewne
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart(P. 96)
Dołączanie znaku wodnego(P. 63)
102
Lista ustawień
Drukowanie dużego plakatu na wielu stronach(P. 64)
Drukowanie broszury(P. 73)
Drukowanie broszury szytej zeszytowo(P. 75)
Drukowanie numerów stron w tym samym miejscu z przodu i z tyłu każdej strony(P. 76)
103
Lista ustawień
Karta [Podawanie papieru]
Można tu określić źródło papieru i informacje o nim.
UWAGA
● W zależności od zainstalowanych opcji zasobników papieru i ich kombinacji informacje o źródle papieru
wyświetlane w sterowniku mogą nie odpowiadać informacjom wyświetlanym w urządzeniu. W rezultacie
pobranie prawidłowych informacji o źródle papieru z urządzenia może być niemożliwe.
[Źródło papieru]
Umożliwia wskazanie papieru do drukowania według źródła. Po wybraniu ustawienia [Auto] automatycznie
wybierane jest źródło papieru odpowiadające rozmiarowi papieru wydruku.
[Informacje o źródle papieru]
Wyświetla informacje o papierze ustawione w źródłach papieru. Można także ustawić żądany komentarz dla
każdego źródła papieru.
Tematy pokrewne
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart(P. 96)
104
Lista ustawień
Karta [Wykończenie]
Można konfigurować ustawienia dotyczące wykończenia, takie jak sortowanie, zszywanie itd.
Sortuj
Grupuj
Dziurkowanie
Przesunięcie
Zszywaj
[Metoda druku]
Określa metodę oddzielania poszczególnych kopii w razie drukowania większej ich liczby.
[Sortuj]
Drukuje określoną liczbę kopii w kolejności stron.
[Grupuj]
Drukuje określoną liczbę kopii, a wszystkie strony o tym samym numerze są grupowane razem.
[Zszywaj]
Umożliwia zszywanie stron podczas drukowania danych. Należy wybrać pozycje zszywania.
Opcja [Wł. (Eko (bez zszywania))] umożliwia fałdowanie papieru bez używania zszywek.
Dostępne pozycje zszywania zależą od rozmiaru papieru oraz kierunku i metody jego podawania.
[Dziurkowanie]
Umożliwia drukowanie stron z otworami na oprawę. Tej funkcji można używać po włączeniu odpowiedniej opcji
w urządzeniu. Dostępne rodzaje dziurkowania zależą od opcjonalnego modułu podłączonego do drukarki.
[Przesunięcie]
Umożliwia przesunięcie każdego wydrukowanego zestawu stron.
[Określ interwał przesunięcia: Co]
Umożliwia przesuwanie każdego wydrukowanego zestawu stron.
[Składanie]
Drukowane strony będą składane zeszytowo.
105
Lista ustawień
Tematy pokrewne
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart(P. 96)
Drukowanie broszury szytej zeszytowo(P. 75)
106
Lista ustawień
Karta [Jakość]
Można konfigurować metodę przetwarzania wydruku pod kątem dopasowania zawartości danych drukowania.
[Szczegółowe ustawienia jakości]
Umożliwia ustawienie szczegółów jakości drukowania.
☞ Okno dialogowe [Szczegółowe ustawienia jakości]
[Ostrość (zdjęcie)]
Wzmacnia kontury obrazów, rozmywanie itp. podczas drukowania.
[Przetwarzanie czystej czerni]
Umożliwia wybór obiektu docelowego i drukowanie tylko tych fragmentów, w których nie występują białe
elementy na czarnym tle.
[Kompensacja szarości]
Umożliwia wybór obiektu docelowego oraz niezawodne drukowanie czarnych i szarych fragmentów w czerni i
szarości.
[Ustawienia dopasowania]
Umożliwia konfigurowanie operacji dopasowania kolorów.
☞ Okno dialogowe [Ustawienia dopasowania]
[Dopasuj gamma]
Umożliwia drukowanie z dopasowaniem gamma.
[Druk dwukolorowy]
Służy do drukowania w dwóch kolorach: fragmenty, dla których brakuje danych o kolorze, są drukowane w
odcieniach czerni, a fragmenty, dla których dostępne są dane o kolorze - w odcieniach tego koloru.
Tematy pokrewne
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart(P. 96)
107
Lista ustawień
Karta [Obsługa/urządzenie]
Można konfigurować ustawienia środowiska sterownika, ustawienia informacji o urządzeniu itp.
[Ustawienia wyświetlania]
Służy do wyświetlania listy, na której można sprawdzać bieżące ustawienia.
[Edytuj ulubione ustawienia]
Umożliwia edycję listy [Ulubione ustawienia] oraz importowanie lub eksportowanie jej w celu użycia na innych
komputerach.
☞ Okno dialogowe [Edytuj ulubione ustawienia]
[Ulubione ustawienia]
Umożliwia wyświetlanie listy zarejestrowanych ulubionych ustawień. Zawartość ulubionych ustawień
wybranych z listy jest wyświetlana w obszarze [Ustawienia]. Ustawienia różniące się od standardowych są
wyróżnione pismem pogrubionym.
Po wybraniu ulubionych ustawień i kliknięciu przycisku [
poziom w górę) lub [
] (Przenieś wybrane ulubione ustawienie jeden
] (Przenieś wybrane ulubione ustawienie jeden poziom w dół) można zmienić ich
pozycję na liście.
[Importuj]
Umożliwia zaimportowanie ulubionych ustawień zapisanych w pliku (*.profile) i dodanie do listy [Ulubione
ustawienia].
[Eksportuj]
Umożliwia wyeksportowanie ulubionych ustawień do pliku (*.profile).
[
] (Usuń)
Służy do usuwania wybranych ulubionych ustawień.
[Komentarz]
Służy do wyświetlania komentarzy na temat wybranych ulubionych ustawień.
[Edytuj]
Umożliwia edycję ulubionych ustawień w polach [Nazwa], [Ikona] i [Komentarz].
[Rozwiązywanie problemów]
Umożliwia konfigurację szczegółowych ustawień pracy sterownika na potrzeby specjalnych zadań drukowania
lub aplikacji. Wybranie elementu w obszarze [Lista ustawień] w oknie dialogowym [Rozwiązywanie problemów]
powoduje wyświetlenie szczegółowego objaśnienia.
[Preferencje]
Umożliwia zmianę rozmiarów papieru wyświetlanych przez sterownik i języka wyświetlania na odpowiadające
regionowi świata, w którym znajduje się użytkownik, albo według własnych preferencji. Można też rozpocząć
konfigurację ulubionych ustawień itp. Aby zmienić język wyświetlania, po wybraniu żądanego języka z menu
[Język] należy zamknąć ekran ustawień drukowania i ponownie go otworzyć.
[Ustawienia informacji o uwierzytelnianiu]
Umożliwia zarządzanie drukowaniem za pomocą funkcji zarządzania identyfikatorami wydziałów lub funkcji
uwierzytelniania użytkowników.
108
Lista ustawień
Kliknięcie przycisku [Zweryfikuj] na wyświetlonym ekranie pozwala sprawdzić, czy wprowadzone dane
odpowiadają informacjom o uwierzytelnianiu ustawionym w urządzeniu.
[Ustawienia nazwy użytkownika]
Umożliwia ustawienie nazwy użytkownika, która będzie stosowana dla zadań drukowania. Ustawiona nazwa
użytkownika jest wyświetlana na panelu sterowania urządzenia oraz podawana jako nazwa użytkownika w
nagłówkach i stopkach.
UWAGA
● Jeśli używana jest funkcja uwierzytelniania użytkownika, pierwszeństwo ma ustawiona dla niej nazwa
użytkownika.
[Ustawienia urządzenia]
Umożliwia konfigurowanie opcji urządzenia i ustawień administratora.
UWAGA
● Kliknięcie opcji [Ustawienia urządzenia] po wyświetleniu ekranu potwierdzenia zapisu ustawień spowoduje
zamknięcie ekranu ustawień drukowania.
[Informacje]
Wyświetla informacje o wersji sterownika.
Tematy pokrewne
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart(P. 96)
Edytowanie listy ulubionych ustawień(P. 84)
Konfiguracja funkcji uwierzytelniania(P. 88)
Ustawianie nazwy użytkownika(P. 90)
Konfigurowanie funkcji urządzenia do użytku(P. 46)
109
Lista ustawień
Karta [Ustawienia urządzenia]/[Ustawienia
administratora]
Można sprawdzić ustawienia opcji, konfigurować ustawienia zarządzania identyfikatorami wydziałów i
ustawienia administratora związane z urządzeniem.
UWAGA
● Po powrocie do ekranu ustawień drukowania opcje można wyświetlić za pomocą ikony urządzenia w menu
[Urządzenia i drukarki] lub w menu drukowania aplikacji na komputerze.
Karta [Ustawienia urządzenia]
[Uzyskaj informacje o urządzeniu]
Pobiera informacje dotyczące urządzenia i uwzględnia je w ustawieniach.
[Lista opcji]
Wyświetla w postaci listy informacje dotyczące ustawiania opcji miejsca docelowego papieru, opcji źródła
papieru itp. dla danego urządzenia.
Aby wprowadzić ustawienia opcji ręcznie, po wybraniu elementu należy wprowadzić jego ustawienia w
obszarze [Lista opcji].
[Funkcja uwierzytelniania]
Umożliwia zarządzanie przy użyciu funkcji zarządzania identyfikatorami wydziałów lub funkcji uwierzytelniania
użytkownika. Należy kliknąć opcję [Ustawienia] i wybrać typ funkcji uwierzytelniania, która będzie używana.
[Domyślna nazwa użytkownika]
Umożliwia ustawienie domyślnej nazwy użytkownika, która będzie stosowana dla zadań drukowania.
Ustawiona nazwa użytkownika jest wyświetlana na panelu sterowania urządzenia oraz podawana jako nazwa
użytkownika w nagłówkach i stopkach.
Aby skonfigurować ten element, włącz na karcie [Ustawienia administratora] > opcję [Zezwól na zmiany nazwy
użytkownika].
[Informacje o źródle papieru]
Wyświetla informacje o papierze ustawione w źródłach papieru. Można także ustawić żądany komentarz dla
każdego źródła papieru.
UWAGA
● W zależności od zainstalowanych opcji zasobników papieru i ich kombinacji informacje o źródle papieru
wyświetlane w sterowniku mogą nie odpowiadać informacjom wyświetlanym w urządzeniu. W rezultacie
pobranie prawidłowych informacji o źródle papieru z urządzenia może być niemożliwe.
[Ustawienia adresu IP]
Umożliwia określenie, czy adres IP urządzenia, którego informacje zostaną pobrane, jest wykrywany
automatycznie czy jest on wpisywany ręcznie. Jeśli nie można rozpoznać adresu IP, to by pobrać informacje o
urządzeniu, można wpisać adres IP.
Jeśli adres IP zostanie podany z tym ustawieniem, nie zostanie ono zastosowane do portu drukowania.
110
Lista ustawień
[Informacje]
Wyświetla informacje o wersji sterownika.
Karta [Ustawienia administratora]
[Lista ustawień]
Wyświetla ustawienia w postaci listy, co umożliwia administratorowi urządzenia zarządzanie ustawieniami
domyślnymi.
[Zmień ustawienia administratora]
Karta [Lista ustawień] umożliwia zmianę uprawnień użytkowników oraz wszystkich ustawień.
Tematy pokrewne
Konfigurowanie funkcji urządzenia do użytku(P. 46)
Konfiguracja funkcji uwierzytelniania(P. 88)
Ustawianie nazwy użytkownika(P. 90)
111
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów ...................................................................................................................... 113
Nie wykryto urządzenia w sieci ........................................................................................................................ 114
Po instalacji ikona urządzenia nie jest wyświetlana ....................................................................................... 116
Wyświetlany jest standardowy ekran ustawień drukowania systemu Windows ......................................... 117
Po zaktualizowaniu sterownika przywracane są domyślne wartości ustawień druku ................................. 121
112
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
W tej części omówiono rozwiązania najczęstszych problemów.
Nie wykryto urządzenia w sieci(P. 114)
Po instalacji ikona urządzenia nie jest wyświetlana(P. 116)
Wyświetlany jest standardowy ekran ustawień drukowania systemu Windows(P. 117)
Po zaktualizowaniu sterownika przywracane są domyślne wartości ustawień druku(P. 121)
113
Rozwiązywanie problemów
Nie wykryto urządzenia w sieci
Jeżeli użytkownik poda port drukarki sieciowej podczas instalacji, urządzenie może nie być wyświetlane na liście
udostępnianych drukarek.
W takim przypadku należy odpowiednio zmienić ustawienia, sprawdzając każde „Rozwiązanie”.
Przyczyna 1.
Ustawienia sieciowe systemu operacyjnego są nieprawidłowe.
Rozwiązanie
Należy sprawdzić, czy w ustawieniach sieciowych systemu operacyjnego są wprowadzone odpowiednie
ustawienia. W przeciwnym razie należy zmienić je zgodnie z poniższą procedurą.
(1) Wyświetl [Centrum sieci i udostępniania] → sprawdź używany profil sieciowy w obszarze [Wyświetl aktywne
sieci].
[Centrum sieci i udostępniania] można wyświetlić w sposób opisany poniżej.
W Windows 10/Server 2016/Server 2019
Wybierz kolejno opcje [Ustawienia] > [Sieć i Internet] > [Ethernet] → kliknij [Centrum sieci i udostępniania].
W Windows 8.1/Server 2012 R2
Kliknij kolejno [Panel sterowania] > [Sieć i Internet] > [Centrum sieci i udostępniania].
(2) Kliknij przycisk [Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania].
(3) Jeśli w profilu sieciowym wybranym w kroku (1)(P. 114) wybrano opcję [Odnajdowanie sieci] > [Wyłącz
odnajdowanie sieci], wybierz opcję [Włącz odnajdowanie sieci].
(4) Kliknij przycisk [Zapisz zmiany].
Jeśli wymagane jest hasło lub potwierdzenie dla profilu Administrator, wprowadź hasło lub informacje
potwierdzające.
Przyczyna 2.
Konfiguracja systemu operacyjnego nie pozwala na wykrywanie takich urządzeń.
Rozwiązanie
Aby wyświetlić urządzenie na liście udostępnianych drukarek, zmień ustawienia systemu operacyjnego
zgodnie z poniższą procedurą.
(1) Otwórz [Panel sterowania] systemu Windows i kliknij opcję [Programy] > [Programy i funkcje].
(2) Kliknij opcję [Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows] na ekranie [Programy i funkcje].
(3) Włącz opcję [Obsługa udostępniania plików SMB 1.0/CIFS] na ekranie [Funkcje systemu Windows] → kliknij
przycisk [OK].
Zastosowanie nowego ustawienia może wymagać ponownego uruchomienia komputera.
W przypadku serwerowego systemu operacyjnego wybierz polecenie [Zarządzaj] > [Dodaj role i funkcje] w
oknie [Menedżer serwera] i włącz opcję [Funkcje] > [Obsługa udostępniania plików SMB 1.0/CIFS].
(4) Po zainstalowaniu sterownika przywróć początkowe wartości wszystkich ustawień.
Powyższe zmiany są niezbędne jedynie na czas instalacji sterownika. Zaleca się przywrócenie początkowego
ustawienia opcji [Obsługa udostępniania plików SMB 1.0/CIFS] po zakończeniu instalacji sterownika.
Przyczyna 3.
Nie można wykryć urządzenia w danym środowisku sieciowym.
114
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązanie
● Skonfiguruj ustawienia środowiska sieciowego TCP/IP tak, aby urządzenie, które ma zostać wykryte i używany
komputer były podłączone w tej samej podsieci.
● Jeżeli urządzenie jest podłączone do środowiska sieciowego innego niż TCP/IP, należy zainstalować sterownik
poprzez podanie portu lub adresu IP.
Przyczyna 4.
Sterownik odpowiadający wykrytemu urządzeniu jest już zainstalowany.
Rozwiązanie
Jeżeli chcesz zainstalować sterownik wykrywając urządzenie, najpierw odinstaluj sterownik, a następnie
ponownie wykryj urządzenie.
Tematy pokrewne
Instalacja przy użyciu instalatora(P. 19)
115
Rozwiązywanie problemów
Po instalacji ikona urządzenia nie jest wyświetlana
Jeżeli po zakończeniu instalacji ikona urządzenia nie pojawia się w sekcji [Urządzenia i drukarki], może to być
spowodowane kilkoma przyczynami. Aby wyświetlić ikonę urządzenia, sprawdź każde „Rozwiązanie”.
Przyczyna 1.
Ekran nie został zaktualizowany.
Rozwiązanie
Kliknij [
] (Odśwież) na pasku adresu, aby zaktualizować ekran do najnowszej wersji.
Przyczyna 2.
Sterownik jest instalowany lub instalacja nie zakończyła się prawidłowo.
Rozwiązanie
Poczekaj do momentu zakończenia instalacji. Jeżeli po pewnym czasie ikona sterownika nie zostanie
wyświetlona, należy ponownie zainstalować sterownik.
116
Rozwiązywanie problemów
Wyświetlany jest standardowy ekran ustawień
drukowania systemu Windows
Nawet po zainstalowaniu sterownika zamiast ekranu ustawień drukowania sterownika może zostać wyświetlony
standardowy ekran ustawień drukowania systemu Windows. Może to być spowodowane kilkoma przyczynami.
Należy wyświetlić ekran ustawień drukowania sterownika sprawdzając sekcje „Przyczyna” i „Rozwiązanie”, które
objaśniają każdy wyświetlany ekran standardowych ustawień drukowania systemu Windows.
W przypadku wyświetlenia za pomocą ikony urządzenia w aplecie
[Urządzenia i drukarki] lub z aplikacji na komputerze
Za pomocą ikony urządzenia w aplecie [Urządzenia i drukarki] lub podczas drukowania za pomocą aplikacji na
komputerze wyświetlany jest następujący ekran.
Przyczyna 1.
Sterownik nie został prawidłowo zainstalowany na kliencie w środowisku z udostępnionymi drukarkami.
Rozwiązanie
Należy zapoznać się z procedurą konfigurowania komputera jako klienta udostępnianej drukarki i zainstalować
sterownik.
117
Rozwiązywanie problemów
Przyczyna 2.
Sterownik zainstalowano za pomocą funkcji dodawania drukarek systemu Windows (poprzez wskazanie
pliku inf lub użycie opcji Windows Update).
Rozwiązanie
Zainstaluj sterownik przy użyciu instalatora.
Jeśli w używanym środowisku nie można przeprowadzić instalacji przy użyciu instalatora, nadal można
korzystać ze standardowego ekranu ustawień drukowania systemu Windows.
Przyczyna 3.
Podczas instalowania sterownika drukarki mógł wystąpić pewien problem.
Rozwiązanie
Należy odinstalować sterownik drukarki, a następnie zainstalować go ponownie zgodnie z prawidłową
procedurą.
Przyczyna 4.
Powiązanie sterownika z ekranem ustawień drukowania zostało zerwane podczas aktualizacji sterownika
za pomocą funkcji Windows Update.
Rozwiązanie
Pobierz najnowszy sterownik z witryny firmy Canon (https://global.canon/) i zaktualizuj sterownik, korzystając z
instalatora.
W przypadku wyświetlenia za pomocą aplikacji ze Sklepu
Następujący ekran jest wyświetlany podczas drukowania z aplikacji ze Sklepu.
118
Rozwiązywanie problemów
Przyczyna 1.
Nie możesz połączyć się z Internetem za pomocą używanego komputera.
Rozwiązanie
Funkcje wymagane do drukowania z aplikacji ze Sklepu są instalowane ze Sklepu Windows za pośrednictwem
Internetu. Upewnij się, że twój komputer ma dostęp do Sklepu Windows, a następnie zainstaluj sterownik
ponownie.
Przyczyna 2.
Konto użyte przez Ciebie do zalogowania się w systemie Windows nie jest powiązane z kontem Microsoft.
Rozwiązanie
Podczas instalowania ze Sklepu Windows należy użyć konta Microsoft.
Jeśli konto używane do logowania w systemie Windows nie jest kontem Microsoft (konto lokalne lub konto
domeny), należy powiązać je z kontem Microsoft, wykonując poniższą procedurę, a potem przeprowadzić
instalację.
(1) Wyświetl ekran [Konta].
W Windows 10
Wybierz opcję [Ustawienia] > [Konta].
W Windows 8.1
119
Rozwiązywanie problemów
Wyświetl panel funkcji na ekranie [Pulpit] → wybierz kolejno [
Ustawienia] > [Zmień ustawienia
komputera] > [Konta].
(2) Ustaw powiązanie z kontem Microsoft.
W Windows 10
Wybierz opcję [Twoje informacje] > [Zamiast tego zaloguj się za pomocą konta Microsoft].
W Windows 8.1
Wybierz opcję [Twoje konto] > [Połącz z kontem Microsoft].
Po zakończeniu konfigurowania ustawień zgodnie z instrukcjami na ekranie należy sprawdzić, czy powiązane
konto Microsoft jest wyświetlane w sekcji informacji o koncie.
Przyczyna 3.
Aplikacja jest skonfigurowana w taki sposób, aby wyświetlać standardowy ekran ustawień drukowania
systemu Windows.
Rozwiązanie
Jeżeli drukujesz za pomocą aplikacji ze Sklepu, skonfiguruj aplikację tak, aby wyświetlić ekran ustawień
drukowania dla sterownika.
(1) Uruchom Canon Office Printer Utility
W Windows 10
Wybierz polecenie [Canon Office Printer Utility] z menu Start i wybierz pozycję z listy aplikacji.
W Windows 8.1/Server 2012 R2
Kliknij [
] w dolnej części ekranu [Start] > [Canon Office Printer Utility] na ekranie [Aplikacje].
(2) Wyświetl ekran [Opcje] w aplikacji Canon Office Printer Utility.
W Windows 10
Wybierz menu [
] w górnej części ekranu aplikacji > [Ustawienia] > [Opcje].
W Windows 8.1/Server 2012 R2
Wyświetl panel funkcji na ekranie [Pulpit] → wybierz kolejno [
Ustawienia] > [Opcje].
(3) Wyłącz [Ustawienia ekranu ustawień drukowania] > [Zawsze wyświetlaj w trybie zgodności].
Tematy pokrewne
Instalacja przy użyciu instalatora(P. 19)
Instalacja przez określenie pliku inf(P. 24)
Instalacja za pomocą opcji Windows Update(P. 26)
Konfigurowanie klientów udostępnianej drukarki(P. 39)
Aktualizowanie sterownika(P. 29)
Odinstalowywanie sterownika(P. 31)
120
Rozwiązywanie problemów
Po zaktualizowaniu sterownika przywracane są
domyślne wartości ustawień druku
Jeżeli po zaktualizowaniu sterownika żadne z wcześniejszych ustawień druku nie zostaną przeniesione i dla
wszystkich ustawień druku zostaną przywrócone wartości domyślne, przyczyną może być sytuacja wskazana
poniżej. Problem można rozwiązać, korzystając ze wskazówek z rozdziału „Rozwiązanie”.
Przyczyna
Specyfikacje systemu Windows lub zmiany w sterowniku spowodowane wzbogacaniem lub
modyfikowaniem funkcji.
Rozwiązanie
Po uzyskaniu informacji o urządzeniu zmień ustawienia druku.
W celu uzyskania informacji o urządzeniu przeprowadź procedurę aktywacji funkcji urządzenia.
Tematy pokrewne
Konfigurowanie funkcji urządzenia do użytku(P. 46)
121
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
122
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
123
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising