Canon | i-SENSYS MF237w | User manual | Canon i-SENSYS MF237w User manual

Canon i-SENSYS MF237w User manual
Windows
Sterownik faksu Generic
Podręcznik instalacji
USRMA-3100-01 2018-12 pl
Copyright CANON INC. 2018
Spis treści
Wprowadzenie .................................................................................................................................................
Jak korzystać z Instrukcji obsługi
............................................................................................................................... 3
Oznaczenia używane w podręczniku
Zrzeczenie się odpowiedzialności
Copyright
2
........................................................................................................................ 4
............................................................................................................................... 5
.................................................................................................................................................................. 6
Znaki towarowe
........................................................................................................................................................ 7
Informacje na temat sterownika ..................................................................................................... 9
Przed użyciem ................................................................................................................................................
12
Sprawdzenie przed instalacją ...........................................................................................................
14
Informacje na temat instalacji
................................................................................................................................. 15
Wymagania systemowe i usługowe
.......................................................................................................................... 17
Przygotowania do instalacji i środki ostrożności
Informacje o pliku Readme
....................................................................................................... 19
...................................................................................................................................... 20
Instalacja przy użyciu instalatora .................................................................................................
Instalacja z użyciem opcji [Standardowa]
22
................................................................................................................. 23
Instalacja z użyciem opcji [Niestandardowa]
Instalacja z użyciem opcji [Połączenie USB]
............................................................................................................ 29
............................................................................................................... 34
Instalacja bez użycia instalatora .................................................................................................... 39
Instalacja przez określenie pliku inf
Instalacja za pomocą funkcji WSD
......................................................................................................................... 40
............................................................................................................................ 42
Ustawienia dotyczące instalacji ...................................................................................................... 44
Zmiana ustawień na standardowy port TCP/IP
Ustawienia drukarki udostępnionej
......................................................................................................... 45
......................................................................................................................... 49
Konfigurowanie ustawień udostępniania serwera druku
Konfigurowanie klientów udostępnianej drukarki
.......................................................................................... 50
................................................................................................... 51
Automatyczne konfigurowanie funkcji uzyskiwania informacji o urządzeniu
............................................................. 53
Aktualizowanie instalacji i odinstalowywanie ...................................................................
Aktualizowanie sterownika
57
..................................................................................................................................... 58
Odinstalowywanie sterownika
................................................................................................................................. 61
Wysyłanie faksu ............................................................................................................................................ 65
Ustawianie informacji o urządzeniu
Wysyłanie faksu z komputera
......................................................................................................................... 66
.................................................................................................................................. 68
I
Korzystanie z pomocy
.............................................................................................................................................. 72
Rozwiązywanie problemów ................................................................................................................
Nie można wykryć urządzenia podłączonego za pomocą portu WSD
II
74
.......................................................................... 75
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Wprowadzenie ..................................................................................................................................................... 2
Jak korzystać z Instrukcji obsługi ......................................................................................................................... 3
Oznaczenia używane w podręczniku ................................................................................................................. 4
Zrzeczenie się odpowiedzialności ......................................................................................................................... 5
Copyright ............................................................................................................................................................... 6
Znaki towarowe ..................................................................................................................................................... 7
1
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Jak korzystać z Instrukcji obsługi(P. 3)
Zrzeczenie się odpowiedzialności(P. 5)
Copyright(P. 6)
Znaki towarowe(P. 7)
2
Wprowadzenie
Jak korzystać z Instrukcji obsługi
W tej części przedstawiono wiedzę wymaganą podczas korzystania z tego podręcznika.
Oznaczenia używane w podręczniku(P. 4)
3
Wprowadzenie
Oznaczenia używane w podręczniku
W tej części wyjaśniono symbole i ustawienia używane w niniejszym podręczniku.
Symbole stosowane w tym podręczniku
W niniejszym podręczniku przedstawiono wyjaśnienia elementów i operacje, których należy przestrzegać
podczas używania sterownika. Użyto do tego celu odpowiednich symboli oznaczających, co następuje.
WAŻNE
● Oznacza wymagania lub ograniczenia. Należy zapoznać się z tymi elementami w celu prawidłowego
korzystania z produktu i uniknięcia uszkodzeń tego produktu.
UWAGA
● Oznacza wyjaśnienie czynności lub dodatkowe informacje dotyczące procedury. Zdecydowanie zaleca się
zapoznanie się z tymi elementami.
Informacje dotyczące ustawień
W tym podręczniku nazwy ustawień wyświetlane na ekranie komputera przedstawiono w sposób pokazany na
poniższych przykładach.
Przykład:
[Wyślij]
[OK]
4
Wprowadzenie
Zrzeczenie się odpowiedzialności
Informacje w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
FIRMA CANON INC. NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TREŚCI PRZEDSTAWIONYCH W
NINIEJSZYM DOKUMENCIE, ANI WYRAŹNYCH, ANI DOMNIEMANYCH, Z WYJĄTKIEM GWARANCJI
PRZEDSTAWIONYCH BEZPOŚREDNIO W TYM DOKUMENCIE. ZASTRZEŻENIE TO OBEJMUJE (ALE NIE OGRANICZA
SIĘ DO) GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WARTOŚCI MARKETINGOWEJ I HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONEGO CELU LUB ZABEZPIECZENIA PRZED NARUSZENIEM JAKIEGOKOLWIEK PATENTU. FIRMA CANON
INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY
JAKIEJKOLWIEK NATURY ANI ZA ŻADNE STRATY LUB WYDATKI WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA NINIEJSZYCH
TREŚCI.
5
Wprowadzenie
Copyright
Copyright CANON INC. 2018
Zabrania się powielania, przekazywania, przechowywania w systemie, przepisywania oraz tłumaczenia na
jakikolwiek język, w tym język komputerowy, którejkolwiek części niniejszej publikacji w jakikolwiek sposób:
elektroniczny, mechaniczny, magnetyczny, optyczny, chemiczny, ręczny lub inaczej bez wcześniejszego
uzyskania pisemnej zgody firmy Canon Inc.
6
Wprowadzenie
Znaki towarowe
Microsoft i Windows są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami handlowymi firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
macOS jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.
Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym podręczniku mogą być znakami towarowymi ich
prawnych właścicieli.
7
Informacje na temat sterownika
Informacje na temat sterownika
Informacje na temat sterownika .............................................................................................................. 9
8
Informacje na temat sterownika
Informacje na temat sterownika
Ten sterownik jest sterownikiem faksu dla systemu Windows obsługującym wielofunkcyjne urządzenia firmy
Canon przeznaczone dla biura.
Funkcje
Użytkownik może wysyłać faksy bez drukowania dokumentów lub obrazów stworzonych na komputerze.
● Skraca czas pracy i obniża koszty wydruku
● Wysyła czyste, wyraźne obrazy i tekst doskonałej jakości
Główne funkcje
Załączanie strony tytułowej
Użytkownik może załączyć do przekazywanych danych stronę tytułową. Sterownik zawiera już odpowiednie
szablony. Elementy wymienione na stronie tytułowej można dostosować według własnych potrzeb. W
przypadku wysyłania do wielu odbiorców, dla każdego z odbiorców można zmienić informacje znajdujące się na
stronie tytułowej.
Zarządzanie odbiorcami przy użyciu książki adresowej
Zarejestrowanie często używanych odbiorców w książce adresowej ułatwia określanie odbiorców. Użytkownik
może wyeksportować książkę adresową do pliku w formacie CSV. Użytkownik może także zaimportować książkę
adresową, która jest używana przez inną aplikację.
Szczegółowe ustawienia danych transmisji
Możliwe jest ustawienie rozmiaru papieru, a także układu strony, który ustawia drukowane dane na każdym
arkuszu papieru.
Możliwy jest także wybór godziny transmisji oraz ustawienie powiadomień o wyniku transmisji wysyłanych
pocztą elektroniczną.
Zwiększanie bezpieczeństwa
Użytkownik może ustawić sterownik w taki sposób, by wymagane było potwierdzenie określonej lokalizacji
docelowej w celu uniknięcia wysłania faksu do niewłaściwego odbiorcy. Dzięki funkcji uwierzytelniania i funkcji
przechowywania danych faksu i obrazów możliwe jest także ustawienie, kiedy wysyłane są faksy, przez kogo, z
jaką zawartością oraz do kogo.
Jeśli obsługiwana jest funkcja adresów podrzędnych, możliwe jest wysyłanie faksów do banków pamięci
znajdujących się u odbiorcy.
9
Informacje na temat sterownika
UWAGA
● Jeśli łącząc się lokalnie lub udostępniając drukarkę, zainstalowana zostanie usługa Canon Driver Information
Assist Service, możliwe jest pobranie danych urządzenia. W tym podręczniku funkcja służąca do pobierania
danych urządzenia przy użyciu usługi Canon Driver Information Assist Service jest nazywana funkcją
pobierania danych urządzenia.
10
Przed użyciem
Przed użyciem
Przed użyciem .................................................................................................................................................... 12
11
Przed użyciem
Przed użyciem
● Aby włączyć funkcje obsługiwane przez używane urządzenie, z którego wysyłane są faksy, konieczne jest
skonfigurowanie opcji urządzenia. Opcje urządzenia można pobrać na karcie [Ustawienia urządzenia] >
[Pobierz informacje o urządzeniu], a w przypadku, gdy pobranie ich nie jest możliwe, należy ustawić je ręcznie
na karcie [Ustawienia urządzenia].
● W zależności od urządzenia, zadania wysyłane ze sterownika przez faks mogą nie być widoczne w dzienniku
serwera drukowania PS. Podobnie jak w przypadku zadań wysłanych za pomocą NetWare, zapisane w
dzienniku dane mogą nie być pokazywane prawidłowo.
● Jeśli użytkownik wybierze kartę faksu, która nie jest kompatybilna z używanym modelem drukarki, i wybierze
linię, która nie zgadza się z poprawną linią wysyłania, możliwe, że faks zostanie wysłany przy użyciu innej linii.
● Jeśli użytkownik ustawi w sterowniku funkcję, która nie jest obsługiwana przez aktualnie używane urządzenie,
możliwe, że doprowadzi to do niezamierzonego wyniku transmisji. Może to także uniemożliwić wysyłanie
faksów.
● Funkcje, których można użyć, mogą zależeć od poniższych czynników.
- Używane urządzenie i jego ustawienia
- Wersja oprogramowania układowego urządzenia
- Struktura opcji urządzenia
- Wersja sterownika
- Używane środowisko komputerowe
● W przypadku wysyłania faksu z aplikacji ze Sklepu Windows ograniczona jest liczba funkcji, które można
ustawić, ponieważ niemożliwe jest wyświetlenie ekranu ustawień transmisji faksu dla sterownika.
● Zawartość ekranu, procedury itd. pokazane i opisane w podręczniku mogą różnić się od faktycznie
wyświetlanych.
● W przykładach w niniejszym podręczniku użyto systemu Windows 10.
12
Sprawdzenie przed instalacją
Sprawdzenie przed instalacją
Sprawdzenie przed instalacją ................................................................................................................... 14
Informacje na temat instalacji ........................................................................................................................... 15
Wymagania systemowe i usługowe ................................................................................................................... 17
Przygotowania do instalacji i środki ostrożności .............................................................................................. 19
Informacje o pliku Readme ................................................................................................................................. 20
13
Sprawdzenie przed instalacją
Sprawdzenie przed instalacją
W tej części przedstawiono czynności sprawdzające, które należy wykonać w celu przeprowadzenia prawidłowej
instalacji sterownika.
Informacje na temat instalacji(P. 15)
Wymagania systemowe i usługowe(P. 17)
Przygotowania do instalacji i środki ostrożności(P. 19)
Informacje o pliku Readme(P. 20)
14
Sprawdzenie przed instalacją
Informacje na temat instalacji
W tej części wyjaśniono, jak wybrać metodę instalacji sterownika oraz co jest potrzebne do korzystania z funkcji
uzyskiwania informacji o urządzeniu.
Wybór metody instalacji
Aby zainstalować sterownik, należy wybrać metodę instalacji odpowiadającą środowisku połączenia używanego
urządzenia.
● Sieć TCP/IP: wybierz opcję [Standardowa] i rozpocznij instalację.
● Połączenie USB: wybierz opcję [Połączenie USB] i rozpocznij instalację.
Jeśli urządzenie ma być używane w następującym środowisku połączeń, należy zaznaczyć opcję
[Niestandardowa] i rozpocząć instalację.
● Połączenie sieciowe inne niż połączenie używające protokołu TCP/IP
● Połączenie równoległe
W przypadku niepowodzenia instalacji z użyciem opcji [Standardowa] lub [Połączenie USB] wypróbuj inną
procedurę instalacji, na przykład wybierając opcję [Niestandardowa].
Elementy wymagane do korzystania z funkcji uzyskiwania informacji o
urządzeniu
W ustawieniach funkcji uzyskiwania informacji o urządzeniu ścieżka pobierania informacji o urządzeniu,
lokalizacja docelowa instalacji usługi Canon Driver Information Assist Service i inne parametry różnią się w
zależności od następujących czynników:
● Typ kolejki drukowania (drukarka lokalna lub sieciowa)
● Metoda podłączenia urządzenia — połączenie sieciowe (LPR itd.) lub lokalne (USB)
● Środowisko serwera (serwer terminala lub serwer XenApp/Presentation Server)
Poniżej wymieniono elementy wymagane dla docelowej lokalizacji instalacji usługi Canon Driver Information
Assist Service w przypadku poszczególnych kombinacji wymienionych czynników.
Drukarka lokalna:
- Połączenie z siecią: informacje o urządzeniu mogą zostać pobrane przy użyciu samego sterownika.
- Połączenie lokalne*: usługa Canon Driver Information Assist Service musi być zainstalowana na tym
samym komputerze.
* W przypadku połączeń lokalnych funkcja uzyskiwania informacji o urządzeniu może nie działać, w
zależności od używanego urządzenia i środowiska.
Drukarka sieciowa:
- Połączenie ze wspólnym serwerem: usługa Canon Driver Information Assist Service musi być
zainstalowana na serwerze druku.
- Połączenie IPP: informacje o urządzeniu mogą zostać pobrane przy użyciu samego sterownika (w
przypadku połączenia za pośrednictwem programu IIS nie można uzyskać informacji o konfiguracji).
- W przypadku połączenia za pomocą SMB lub do drukarki NetWare, konieczne jest ustawienie adresu w:
PortSetTool
PortSetTool jest narzędziem wspomagającym służącym do ustawiania adresów dla portów, dla których nie
można określić adresów. Narzędzie to jednak obsługuje komputery 64-bitowe oraz Windows Server
2008/7/8.1/10/Server 2016.
15
Sprawdzenie przed instalacją
Tematy pokrewne
Informacje na temat sterownika(P. 9)
Instalacja z użyciem opcji [Standardowa](P. 23)
Instalacja z użyciem opcji [Niestandardowa](P. 29)
Instalacja z użyciem opcji [Połączenie USB](P. 34)
Instalacja przez określenie pliku inf(P. 40)
16
Sprawdzenie przed instalacją
Wymagania systemowe i usługowe
W tej części przedstawiono środowiska systemowe wymagane do użycia sterownika. Opisano w nim również
usługi i środowisko niezbędne do działania funkcji uzyskiwania informacji o urządzeniu.
Wymagania systemowe
Systemy operacyjne
Windows 7/8.1/10
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Środowiska oparte na serwerze:
Systemy operacyjne w środowisku serwera
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Składniki serwera
Citrix Presentation Server 4.5
Citrix XenApp 5.0/6.0/6.5/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9/7.11/7.12/7.13/7.14/7.15/7.16/7.17/7.18
Citrix XenDesktop 4.0/5.0/5.5/5.6/7.0/7.1/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9/7.11/7.12/7.13/7.14/7.15/7.16/7.17/7.18
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808
VMware vSphere 4/5/5.1/5.5/6.0/6.5/6.7
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016
TS-RemoteApp on Windows Server 2008
Systemy operacyjne dla serwera klastra
Windows Server 2008/2008 R2 (Enterprise/Datacenter Edition)
Windows Server 2012/2012 R2/2016
Komputer
Dowolny komputer umożliwiający poprawne działanie jednego z powyższych systemów operacyjnych.
UWAGA
● Szczegółowe informacje o stanie obsługi najnowszych systemów operacyjnych i dodatków Service Pack
można znaleźć w witrynie firmy Canon (http://www.canon.com/).
Warianty wersji językowych systemu operacyjnego i sterownika
W zależności od wariantu obsługiwanych wersji językowych sterownika i systemu operacyjnego, nie można
zagwarantować prawidłowego działania. Zaleca się przeprowadzenie instalacji w domyślnej wersji językowej,
która jest dostępna podczas uruchamiania instalatora.
17
Sprawdzenie przed instalacją
Obsługiwane wersje językowe sterownika
Angielski / Angielski / Baskijski / Kataloński / Chiński uproszczony / Chiński tradycyjny / Czeski / Duński /
Holenderski / Fiński / Francuski / Niemiecki / Węgierski / Włoski / Koreański / Malajski / Norweski / Polski /
Portugalski / Rosyjski / Słowacki / Hiszpański / Szwedzki / Tajski / Turecki
Zakres działania gwarantowanego
Wersja językowa systemu
operacyjnego zawarta w
obsługiwanych wersjach
językowych sterownika
Wersja językowa systemu
operacyjnego niezawarta w
obsługiwanych wersjach
językowych sterownika
Zainstalowano w wersji językowej
dopasowanej do systemu operacyjnego
Gwarantowane
--
Zainstalowano w wersji językowej
niedopasowanej do systemu
operacyjnego
Gwarantowane*
Niegwarantowane*
* Czynność jest gwarantowana, tylko w przypadku zainstalowania w angielskiej wersji językowej. Niemniej jednak układ
może być wadliwy lub sterownik może być niepoprawnie wyświetlany.
Usługi wymagane przez funkcję uzyskiwania informacji o urządzeniu
Aby można było korzystać z funkcji uzyskiwania informacji o urządzeniu, potrzebne są usługi i środowisko
wymienione poniżej.
Usługi systemu operacyjnego
Funkcja uzyskiwania informacji o urządzeniu będzie działać wyłącznie po zainstalowaniu wymienionych usług w
systemie operacyjnym oraz ustawieniu dla nich wartości innej niż [Wyłączony].
● Remote Procedure (RPC)
● TCP/IP NetBIOS Helper Service
● Workstation
Protokoły
Protokół UDP lub TCP (IPv4 lub IPv6)
Obsługiwane konfiguracje połączenia urządzenia
Przy połączeniu do sieci: TCP/IP lub IPX (musi zostać ustawione za pomocą PortSetTool)
Przy połączeniu lokalnym (32-bitowe): USB lub Centronix
18
Sprawdzenie przed instalacją
Przygotowania do instalacji i środki ostrożności
W tej części opisano przygotowania do prawidłowej instalacji sterownika oraz środki ostrożności, jakie należy
zachować podczas instalacji.
Przygotowania do instalacji
Przed rozpoczęciem instalacji sterownika należy wykonać czynności wymienione poniżej.
Uzyskanie instalatora
Instalatora można uzyskać za pomocą dowolnej z poniższych metod.
● Pobranie z witryny internetowej (wersje 32- i 64-bitowe)
Pobierz wersję Setup sterownika z witryny firmy Canon (http://www.canon.com/). W przypadku pobrania
wersji inf wykonaj instalację zgodnie z procedurą instalacji z użyciem pliku inf.
● Dołączony dysk CD-ROM
Informacje na temat instalacji(P. 15)
Po zapoznaniu się z ogólnymi informacjami o instalacji wybierz metodę odpowiadającą środowisku połączenia
używanego urządzenia. Ponadto, jeśli chcesz używać funkcji uzyskiwania informacji o urządzeniu, sprawdź
elementy wymagane do korzystania z tej funkcji.
Środki ostrożności wymagane podczas instalacji
Podczas instalacji należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:
● Jeżeli zostanie wyświetlony monit o zezwolenie na wprowadzenie zmian w komputerze, należy zezwolić na
wprowadzenie zmian.
● Jeżeli zostanie wyświetlony ekran zabezpieczeń systemu Windows z komunikatem informującym, że nie
można zweryfikować wydawcy sterownika, należy zezwolić na instalację.
● Jeżeli podczas pobierania informacji dotyczących sterownika przy użyciu usługi Canon Driver Information
Assist Service zostanie wyświetlone ostrzeżenie dotyczące usunięcia blokady Zapory systemu Windows,
należy usunąć blokadę.
● W przypadku korzystania z instalatora do instalacji sterownika istniejące sterowniki można zaktualizować
podczas instalacji nowego sterownika.
● Podczas aktualizacji istniejącego sterownika, wybierz wersję językową, która ma zostać zainstalowana z
istniejącym sterownikiem.
● Po zakończeniu instalacji zmiana wersji językowej nie będzie możliwa.
Tematy pokrewne
Instalacja z użyciem opcji [Standardowa](P. 23)
Instalacja z użyciem opcji [Niestandardowa](P. 29)
Instalacja z użyciem opcji [Połączenie USB](P. 34)
Instalacja przez określenie pliku inf(P. 40)
19
Sprawdzenie przed instalacją
Informacje o pliku Readme
Plik Readme zawiera opis środków ostrożności dotyczących instalowania i używania sterowników.
Plik Readme zapisany pod podaną poniżej nazwą znajduje się w folderze pakietu sterownika.
Readme_pl-PL.hta
Użytkownicy korzystający z instalatora mogą wyświetlić plik Readme na ekranie [Instalacja faksu].
20
Instalacja przy użyciu instalatora
Instalacja przy użyciu instalatora
Instalacja przy użyciu instalatora .......................................................................................................... 22
Instalacja z użyciem opcji [Standardowa] .......................................................................................................... 23
Instalacja z użyciem opcji [Niestandardowa] .................................................................................................... 29
Instalacja z użyciem opcji [Połączenie USB] ....................................................................................................... 34
21
Instalacja przy użyciu instalatora
Instalacja przy użyciu instalatora
W tej części opisano proces instalacji przy użyciu instalatora zawartego na dołączonym dysku CD-ROM lub
pobranego z witryny internetowej.
Wybierz procedurę najlepiej odpowiadającą konfiguracji połączenia urządzenia i metodzie instalacji.
Instalacja z użyciem opcji [Standardowa](P. 23)
Instalacja z użyciem opcji [Niestandardowa](P. 29)
Instalacja z użyciem opcji [Połączenie USB](P. 34)
22
Instalacja przy użyciu instalatora
Instalacja z użyciem opcji [Standardowa]
Ta procedura polega na automatycznym wyszukaniu urządzenia w sieci i zainstalowaniu sterownika
([Standardowa]).
Wymogi
● Wymagania systemowe i usługowe(P. 17)
● Urządzenie znajduje się w tej samej sieci, co używany komputer (dotyczy sieci TCP/IP)
● Włączenie w urządzeniu ustawień opcji [Użyj WSD] oraz [Ustawienia Multicast Discovery] (dla środowisk
sieciowych korzystających z WSD)
● Ustawienie funkcji wyboru języka opisu strony (w trybie plug and play) dla urządzenia
Ustaw w urządzeniu [Wybór PDL (Plug-n-Play)], aby opcja ta pasowała do używanego przez Ciebie sterownika.
Szczegóły dotyczące metody ustawiania można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
● Urządzenie musi znajdować się w tej samej podsieci, co komputer.
● Przygotowania do instalacji i środki ostrożności(P. 19)
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
● Wyświetlacz ekranu [Pulpit] (gdy używany jest Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
Procedura
1
Uruchom instalator.
Jeśli używany jest instalator pobrany z witryny internetowej
Kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby go rozpakować. Jeśli po rozpakowaniu instalator nie zostanie uruchomiony
automatycznie, kliknij dwukrotnie plik [Setup.exe].
Jeśli używany jest dołączony dysk CD-ROM
(1) Włóż dysk CD-ROM do komputera → kliknij przycisk [Instalacja].
(2) Na ekranie [Instalacja] potwierdź sterownik → kliknij przycisk [Instalacja].
Jeśli menu CD-ROM nie jest wyświetlane, kliknij kolejne „Wyświetl szczegóły”.
Uruchom instalator, korzystając z poniższej procedury.
- Jeżeli zostanie wyświetlony monit o włożenie dysku CD-ROM lub Eksploarator Windows: uruchom plik
[MInst.exe].
- Jeżeli żaden komunikat nie zostanie wyświetlony: kliknij dwukrotnie ikonę dysku CD-ROM.
- Jeśli powyższy plik [MInst.exe] nie istnieje: uruchom plik [Setup.exe] znajdujący się w folderze sterownika
na płycie CD-ROM.
2
Wybierz język → kliknij [Dalej].
3
Przeczytaj umowę licencyjną → kliknij przycisk [Tak].
23
Instalacja przy użyciu instalatora
4
Wybierz pozycję [Standardowa] → kliknij przycisk [Dalej].
[Uaktywnij faksy znajdujące się w trybie uśpienia i wyszukaj]: wybierz tę opcję, aby wykrywać w sieci urządzenia
znajdujące się w trybie uśpienia.
5
Zaznacz wymagane opcje → kliknij przycisk [Dalej].
[Proces instalowania sterowników faksu]: wybierz tę opcję, jeśli sterownik jest już zainstalowany.
[Canon Driver Information Assist Service]: wybierz tę opcje, aby korzystać z funkcji uzyskiwania informacji o
urządzeniu.
24
Instalacja przy użyciu instalatora
6
W polu [Lista faksów] zaznacz urządzenie, które chcesz zainstalować.
Jeśli żądanego urządzenia nie ma w polu [Lista faksów], kliknij przycisk [Wyszukaj ponownie]. Jeśli urządzenie
nadal nie zostało odnalezione, wybierz opcję [Niestandardowa] i rozpocznij instalację.
[Urządzenia IPv4]/[Urządzenia IPv6]: można przełączać ekrany klikając w karty.
UWAGA
● Jeśli nie można wykryć urządzenia połączonego przez port WSD, może to oznaczać problem z systemem
operacyjnym lub ustawieniami urządzenia. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby umożliwić
wyświetlenie urządzenia w wynikach wyszukiwania.
Nie można wykryć urządzenia podłączonego za pomocą portu WSD(P. 75)
25
Instalacja przy użyciu instalatora
7
Aby zmienić nazwę urządzenia albo ustawić je jako domyślne, zaznacz opcję [Ustaw
informacje o faksie] → kliknij przycisk [Dalej].
Jeśli nie chcesz zmieniać nazwy urządzenia ani nadawać mu statusu urządzenia domyślnego, kliknij przycisk
[Dalej] i przejdź do kroku 9.(P. 28)
26
Instalacja przy użyciu instalatora
8
W razie potrzeby zmień wartość w polu [Nazwa faksu] → kliknij przycisk [Dalej].
[Ustaw jako domyślne]: zaznacz tę opcję, aby właśnie to urządzenie było zwykle używane.
[Użyj jako faksu udostępnionego]: zaznacz tę opcję, aby skonfigurować ustawienia udostępniania urządzenia.
Jeśli urządzenie jest podłączone za pośrednictwem portu WSD, nie można wybrać opcji [Nazwa faksu].
27
Instalacja przy użyciu instalatora
9
Zaznacz opcję [Lista faksów dla instalacji sterowników] → kliknij przycisk [Rozpocznij].
Kontynuuj instalację zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
10
Kliknij opcję [Uruchom ponownie] (lub [Zakończ]).
Zainstalowane urządzenie jest wyświetlane w: [Urządzenia i drukarki] w: Panel sterowania systemu Windows.
Tematy pokrewne
Informacje na temat instalacji(P. 15)
Instalacja z użyciem opcji [Niestandardowa](P. 29)
Konfigurowanie ustawień udostępniania serwera druku(P. 50)
28
Instalacja przy użyciu instalatora
Instalacja z użyciem opcji [Niestandardowa]
Ta procedura polega na ręcznym wskazaniu portu, który ma być używany do połączenia sieciowego lub
lokalnego, a następnie zainstalowaniu sterownika. Można użyć istniejących portów albo dodać standardowy
port TCP/IP lub port drukarki sieciowej.
Wymogi
● Wymagania systemowe i usługowe(P. 17)
● Przygotowania do instalacji i środki ostrożności(P. 19)
● Potwierdzanie portu
Określ standardowy port TCP/IP lub port drukarki sieciowej. Można wskazać port już zarejestrowany. Można
też wybrać port tymczasowy (np. [LPT1]), a ostateczną konfigurację wykonać po zakończeniu instalacji.
● Potwierdź nazwę i adres IP urządzenia (jeśli dodajesz standardowy port TCP/IP).
W przypadku dodawania standardowego portu TCP/IP i wykonywania instalacji należy wprowadzić nazwę i
adres IP urządzenia. W polu nazwy wpisz nazwę, pod jaką urządzenie jest znane w sieci. Jeśli nie znasz nazwy
lub adresu IP urządzenia, skontaktuj się z administratorem sieci.
● Potwierdź kolejki ustawione dla poszczególnych portów (jeśli urządzenie docelowe korzysta z tych portów).
Jeśli do urządzenia docelowego jest podłączony opcjonalny zewnętrzny serwer druku, po wybraniu portu
należy określić kolejkę. Kliknij opcję „Wyświetl szczegóły” i potwierdź kolejkę odpowiadającą wybranemu
portowi.
Określ kolejki odpowiadające portowi.
Dla LPR:
W ustawieniach protokołu TCP/IP w systemie Windows wpisz nazwę kolejki Print, Hold i Direct w kolumnie
[Nazwa kolejki].
Dla RAW:
Kolejka, którą należy podać, zależy od numeru portu.
9100: Print, Hold lub Direct
9101: kolejka Direct
9102: kolejka Print
9103: kolejka Hold
Dla SMB:
Po zaznaczeniu urządzenia w drzewie sieci zostaną wyświetlone trzy kolejki. Wybierz jedną z nich.
W przypadku programu NetWare:
W zależności od używanego urządzenia, można wyłączyć ustawienia banera.
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
● Wyświetlacz ekranu [Pulpit] (gdy używany jest Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
Procedura
1
Uruchom instalator.
Jeśli używany jest instalator pobrany z witryny internetowej
Kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby go rozpakować. Jeśli po rozpakowaniu instalator nie zostanie uruchomiony
automatycznie, kliknij dwukrotnie plik [Setup.exe].
29
Instalacja przy użyciu instalatora
Jeśli używany jest dołączony dysk CD-ROM
(1) Włóż dysk CD-ROM do komputera → kliknij przycisk [Instalacja].
(2) Na ekranie [Instalacja] potwierdź sterownik → kliknij przycisk [Instalacja].
Jeśli menu CD-ROM nie jest wyświetlane, kliknij kolejne „Wyświetl szczegóły”.
Uruchom instalator, korzystając z poniższej procedury.
- Jeżeli zostanie wyświetlony monit o włożenie dysku CD-ROM lub Eksploarator Windows: uruchom plik
[MInst.exe].
- Jeżeli żaden komunikat nie zostanie wyświetlony: kliknij dwukrotnie ikonę dysku CD-ROM.
- Jeśli powyższy plik [MInst.exe] nie istnieje: uruchom plik [Setup.exe] znajdujący się w folderze sterownika
na płycie CD-ROM.
2
Wybierz język → kliknij [Dalej].
3
Przeczytaj umowę licencyjną → kliknij przycisk [Tak].
4
Wybierz pozycję [Niestandardowa] → kliknij przycisk [Dalej].
5
Zaznacz wymagane opcje → kliknij przycisk [Dalej].
[Proces instalowania sterowników faksu]: wybierz tę opcję, jeśli sterownik jest już zainstalowany.
[Canon Driver Information Assist Service]: wybierz tę opcje, aby korzystać z funkcji uzyskiwania informacji o
urządzeniu.
30
Instalacja przy użyciu instalatora
6
Ustaw port.
Porty, które można ustawić, jeśli używane jest urządzenie nieobsługujące Netware lub IPP, to: LPR, RAW i SMB.
Jeśli używany jest istniejący port, zaznacz go w polu [Port] → przejdź do kroku 8.(P. 32) Jeśli wolisz określić port
po zakończeniu instalacji, wybierz port tymczasowy (np. [LPT1]) → przejdź do kroku 8.(P. 32)
31
Instalacja przy użyciu instalatora
7
Kliknij [Dodaj port] → wybierz typ portu ([Standard TCP/IP Port], [WSD Port], lub [Sieć]) z
[Dodaj port] → kliknij [OK].
W przypadku dodawania portu drukarki sieciowej:
Wybierz drukarkę sieciową → kliknij przycisk [OK] → przejdź do kroku 8.(P. 32)
W przypadku dodawania standardowego portu TCP/IP:
Wprowadź nazwę lub adres IP urządzenia zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze.
Automatycznie wprowadzana jest wartość [Nazwa portu]. W razie konieczności można zmienić nazwę portu.
W przypadku dodawania portu WSD:
Wpisz adres IP lub nazwę hosta → kliknij [OK] → przejdź do kroku 8.(P. 32)
UWAGA
● Jeśli zostanie wyświetlone okno [Wymagane dodatkowe informacje o porcie] lub [Wymagane są dodatkowe
informacje na temat portu], wykonaj jedną z poniższych procedur:
- Wróć do poprzedniego ekranu w kreatorze → wprowadź ponownie informacje w polu [Nazwa hosta
drukarki lub adres IP] → kliknij przycisk [Dalej].
- Wybierz ustawienie [Standardowe] dla opcji [Typ urządzenia] → wybierz opcję [Canon Network Printing
Device with P9100] → kliknij przycisk [Dalej].
Typ urządzenia, który można wybrać na ekranie [Wymagane dodatkowe informacje o porcie] lub
[Wymagane są dodatkowe informacje na temat portu] > [Typ urządzenia] > [Standardowe] będzie się
różnić w zależności od używanego urządzenia.
8
W razie potrzeby zmień wartość [Nazwa faksu] → kliknij przycisk [Dalej].
32
Instalacja przy użyciu instalatora
[Ustaw jako domyślne]: zaznacz tę opcję, aby właśnie to urządzenie było zwykle używane.
[Użyj jako faksu udostępnionego]: zaznacz tę opcję, aby skonfigurować ustawienia udostępniania urządzenia.
Jeżeli dodano lub wybrano port drukarki sieciowej, nie można ustawić opcji [Nazwa faksu] ani [Użyj jako faksu
udostępnionego].
9
Zaznacz opcję [Lista faksów dla instalacji sterowników] → kliknij przycisk [Rozpocznij].
Kontynuuj instalację zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
10
Kliknij opcję [Uruchom ponownie] (lub [Zakończ]).
Zainstalowane urządzenie jest wyświetlane w: [Urządzenia i drukarki] w: Panel sterowania systemu Windows.
Tematy pokrewne
Informacje na temat instalacji(P. 15)
Konfigurowanie ustawień udostępniania serwera druku(P. 50)
Zmiana ustawień na standardowy port TCP/IP(P. 45)
33
Instalacja przy użyciu instalatora
Instalacja z użyciem opcji [Połączenie USB]
Ta procedura polega na podłączeniu urządzenia do komputera za pomocą kabla USB i zainstalowaniu
sterownika.
WAŻNE
● W przypadku instalacji z użyciem połączenia USB nie można od razu używać funkcji uzyskiwania informacji o
urządzeniu, ponieważ nie można równolegle zainstalować usługi Canon Driver Information Assist Service.
Aby korzystać z tej funkcji, po zainstalowaniu sterownika należy zainstalować usługę Canon Driver
Information Assist Service. Jednak w przypadku niektórych urządzeń i środowisk oraz instalacji z użyciem
połączenia USB funkcja uzyskiwania informacji o urządzeniu może być niedostępna.
Wymogi
● Wymagania systemowe i usługowe(P. 17)
● Zainstalowanie opcjonalnej karty interfejsu USB (jeśli jest wymagana przez używane urządzenie)
● Skonfigurowanie funkcji (Plug and Play) wyboru języka opisu strony w urządzeniu (jeśli jest to wymagane
przez używane urządzenie)
Ustaw w urządzeniu [Wybór PDL (Plug-n-Play)], aby opcja ta pasowała do używanego przez Ciebie sterownika.
Szczegóły dotyczące metody ustawiania można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
● Potwierdź, że urządzenie docelowe obsługuje wersję 9.00 lub starszą sterowników faksu.
● Przygotowania do instalacji i środki ostrożności(P. 19)
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
● Wyświetlacz ekranu [Pulpit] (gdy używany jest Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
Procedura
1
Wyłącz urządzenie.
2
Uruchom instalator.
Jeśli używany jest instalator pobrany z witryny internetowej
Kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby go rozpakować. Jeśli po rozpakowaniu instalator nie zostanie uruchomiony
automatycznie, kliknij dwukrotnie plik [Setup.exe].
Jeśli używany jest dołączony dysk CD-ROM
(1) Włóż dysk CD-ROM do komputera → kliknij przycisk [Instalacja].
(2) Na ekranie [Instalacja] potwierdź sterownik → kliknij przycisk [Instalacja].
Jeśli menu CD-ROM nie jest wyświetlane, kliknij kolejne „Wyświetl szczegóły”.
Uruchom instalator, korzystając z poniższej procedury.
- Jeżeli zostanie wyświetlony monit o włożenie dysku CD-ROM lub Eksploarator Windows: uruchom plik
[MInst.exe].
- Jeżeli żaden komunikat nie zostanie wyświetlony: kliknij dwukrotnie ikonę dysku CD-ROM.
34
Instalacja przy użyciu instalatora
- Jeśli powyższy plik [MInst.exe] nie istnieje: uruchom plik [Setup.exe] znajdujący się w folderze sterownika
na płycie CD-ROM.
3
Wybierz język → kliknij [Dalej].
4
Przeczytaj umowę licencyjną → kliknij przycisk [Tak].
5
Wybierz pozycję [Połączenie USB] → kliknij przycisk [Dalej].
Kontynuuj instalację zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
6
Jeżeli zostanie wyświetlone poniższe okno, połącz urządzenie z komputerem za
pomocą kabla USB → włącz urządzenie.
35
Instalacja przy użyciu instalatora
Kontynuuj instalację zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Jeśli w oknie powyżej zostanie wyświetlona informacja o niepowodzeniu instalacji, kliknij opcję „Wyświetl
szczegóły”.
Wykonaj procedurę opisaną poniżej i ponów próbę instalacji.
(1) Połącz urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB → włącz urządzenie.
(2) Wyświetl [Menedżer urządzeń].
W Windows 10/Server 2016
Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [
] → kliknij pozycję [Menedżer urządzeń].
W Windows 7/Server 2008 R2/8.1/Server 2012/Server 2012 R2
Wyświetl [Panel sterowania] > [Sprzęt i dźwięk] > [Menedżer urządzeń].
W Windows Server 2008
Wyświetl [Panel sterowania] > [System i konserwacja] > [Menedżer urządzeń].
(3) Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę urządzenia docelowego wyświetlaną w obszarze [Inne
urządzenia] → kliknij przycisk [Usuń].
(4) Potwierdź nazwę urządzenia.
Canon + <nazwa modelu>
36
Instalacja przy użyciu instalatora
7
Kliknij opcję [Uruchom ponownie] (lub [Zakończ]).
Zainstalowane urządzenie jest wyświetlane w: [Urządzenia i drukarki] w: Panel sterowania systemu Windows.
Tematy pokrewne
Informacje na temat instalacji(P. 15)
Automatyczne konfigurowanie funkcji uzyskiwania informacji o urządzeniu(P. 53)
37
Instalacja bez użycia instalatora
Instalacja bez użycia instalatora
Instalacja bez użycia instalatora ............................................................................................................ 39
Instalacja przez określenie pliku inf .................................................................................................................. 40
Instalacja za pomocą funkcji WSD ...................................................................................................................... 42
38
Instalacja bez użycia instalatora
Instalacja bez użycia instalatora
W tej części wyjaśniono procedurę instalowania sterownika bez użycia instalatora.
Instalacja przez określenie pliku inf(P. 40)
Instalacja za pomocą funkcji WSD(P. 42)
39
Instalacja bez użycia instalatora
Instalacja przez określenie pliku inf
Sterownik można zainstalować, wybierając plik inf za pomocą funkcji dodawania drukarek w systemie Windows.
Poniższe objaśnienie dotyczy instalacji z użyciem standardowego portu TCP/IP.
Wymogi
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
● Potwierdź adres IP urządzenia.
● Przygotuj plik inf.
Pobranie sterownika z witryny internetowej firmy Canon (http://www.canon.com/) lub dostarczonego dysku
CD-ROM i przygotowanie pliku inf.
● Plik inf jest przechowywany w folderze [Driver] w folderze przeznaczonym dla zakupionego przez Ciebie
sterownika.
● Wyświetlany jest ekran [Pulpit] (gdy używany jest system Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
Procedura
1
Uruchom Kreatora dodawania drukarki systemu Windows.
W przypadku uruchamiania z [Ustawienia] (tylko system Windows 10/Server 2016)
(1) Kliknij pozycję [Urządzenia] → kliknij pozycję [Dodaj drukarkę lub skaner] w obszarze [Drukarki i skanery].
(2) Kliknij przycisk [Drukarki, której szukam, nie ma na liście].
W przypadku uruchamiania z Panelu sterowania
(1) Wyświetl ekran [Urządzenia i drukarki] → kliknij pozycję [Dodaj drukarkę].
(2) Gdy zostanie wyświetlony ekran wyboru urządzenia, kliknij pozycję [Drukarki, której szukam, nie ma na
liście].
2
3
4
Wybierz opcję dodania drukarki lokalnej i przejdź do następnego ekranu.
Wybierz pozycję [Utwórz nowy port] → wybierz pozycję [Standard TCP/IP Port] w
obszarze [Typ portu] → kliknij przycisk [Dalej].
Wprowadź adres IP urządzenia w polu [Nazwa hosta drukarki lub adres IP] → postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.
Jeśli urządzenia nie można odnaleźć, może ono zostać rozpoznane jako nieznane urządzenie. W takim
przypadku należy kliknąć opcję „Wyświetl szczegóły”.
(1) Wyświetl [Menedżer urządzeń].
W Windows 10/Server 2016
Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [
] → kliknij pozycję [Menedżer urządzeń].
W Windows 7/Server 2008 R2/8.1/Server 2012/Server 2012 R2
Wyświetl [Panel sterowania] > [Sprzęt i dźwięk] > [Menedżer urządzeń].
40
Instalacja bez użycia instalatora
W Windows Server 2008
Wyświetl [Panel sterowania] > [System i konserwacja] > [Menedżer urządzeń].
(2) Wybierz [Inne urządzenia] > [Nieznane urządzenie] → wybierz [Aktualizuj oprogramowanie
sterownika] z menu [Akcja].
(3) W kreatorze aktualizacji oprogramowania sterownika kliknij [Przeglądaj mój komputer w
poszukiwaniu oprogramowania sterownika] → kliknij [Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na
moim komputerze].
(4) Wybierz opcję [Drukarki] w obszarze [Popularne typy sprzętu] → kliknij przycisk [Dalej].
5
W oknie [Dodaj drukarkę] kliknij opcję [Z dysku].
6
Kliknij przycisk [Przeglądaj] → wybierz przygotowany plik inf.
7
W oknie [Drukarki] wybierz urządzenie do zainstalowania → kliknij przycisk [Dalej].
8
Zainstaluj sterownik, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie → kliknij przycisk
[Zakończ].
Zainstalowane urządzenie jest wyświetlane w: [Urządzenia i drukarki] w: Panel sterowania systemu Windows.
Tematy pokrewne
Przygotowania do instalacji i środki ostrożności(P. 19)
Zmiana ustawień na standardowy port TCP/IP(P. 45)
41
Instalacja bez użycia instalatora
Instalacja za pomocą funkcji WSD
Ta procedura polega na wyszukaniu przez system Windows urządzeń w sieci przy użyciu funkcji WSD (Web
Services on Devices) i zainstalowaniu sterownika.
Na komputerze, na którym ma być zainstalowany sterownik za pomocą funkcji WSD, nie można instalować wielu
sterowników. Aby zainstalować nowy sterownik, należy najpierw odinstalować istniejące. Aby zainstalować kilka
sterowników, należy udostępnić standardowy port TCP/IP.
Wymogi
● Ustawienia funkcji (Plug and Play) wyboru języka opisu strony w urządzeniu
Ustaw w urządzeniu [Wybór PDL (Plug-n-Play)], aby opcja ta pasowała do używanego przez Ciebie sterownika.
Szczegóły dotyczące metody ustawiania można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
● Instalacja z użyciem opcji [Niestandardowa](P. 29)
Określ port tymczasowy (np. [LPT1]) i zainstaluj sterownik.
Procedura
1
Wyświetl [Urządzenia i drukarki] → kliknij [Dodawanie urządzenia].
2
Wybierz urządzenie docelowe → kliknij przycisk [Dalej].
Zainstalowane urządzenie jest wyświetlane w: [Urządzenia i drukarki] w: Panel sterowania systemu Windows.
UWAGA
● Po zakończeniu instalacji ikona drukarki dodana po instalacji określająca port tymczasowy jest niepotrzebna.
Aby usunąć ikonę, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę, która ma być usunięta → kliknij polecenie [Usuń
urządzenie] lub [Odinstaluj].
Tematy pokrewne
Przygotowania do instalacji i środki ostrożności(P. 19)
42
Ustawienia dotyczące instalacji
Ustawienia dotyczące instalacji
Ustawienia dotyczące instalacji .............................................................................................................. 44
Zmiana ustawień na standardowy port TCP/IP ................................................................................................. 45
Ustawienia drukarki udostępnionej ................................................................................................................... 49
Konfigurowanie ustawień udostępniania serwera druku ................................................................................ 50
Konfigurowanie klientów udostępnianej drukarki .......................................................................................... 51
Automatyczne konfigurowanie funkcji uzyskiwania informacji o urządzeniu ................................................ 53
43
Ustawienia dotyczące instalacji
Ustawienia dotyczące instalacji
W tej części wyjaśniono procedury zmiany portu używanego przez urządzenie, konfigurowania ustawień
udostępniania drukarki oraz konfigurowania drukarki w celu korzystania z funkcji uzyskiwania informacji o
urządzeniu.
Aby skonfigurować ustawienia dostosowane do używanego środowiska, należy zapoznać się z informacjami
zamieszczonymi w tym rozdziale.
Zmiana ustawień na standardowy port TCP/IP(P. 45)
Ustawienia drukarki udostępnionej(P. 49)
Automatyczne konfigurowanie funkcji uzyskiwania informacji o urządzeniu(P. 53)
44
Ustawienia dotyczące instalacji
Zmiana ustawień na standardowy port TCP/IP
W tej części wyjaśniono procedurę zmiany portu używanego przez urządzenie połączone z siecią na
standardowy port TCP/IP. Jeśli podczas instalacji sterownika tymczasowo ustawiono port dla urządzenia, za
pomocą tej procedury można zmienić ten port na prawidłowy.
Wymogi
● Instalacja z użyciem opcji [Niestandardowa](P. 29)
Określ port tymczasowy (np. [LPT1]) i zainstaluj sterownik, korzystając z opcji [Niestandardowa].
● Potwierdzenie nazwy i adresu IP urządzenia
W przypadku dodawania standardowego portu TCP/IP należy wprowadzić nazwę i adres IP urządzenia. W
polu nazwy wpisz nazwę, pod jaką urządzenie jest znane w sieci. Jeśli nie znasz nazwy lub adresu IP
urządzenia, skontaktuj się z administratorem sieci.
● Określenie używanego protokołu
LPR: protokół powszechnie używany w przypadku połączeń TCP/IP.
Raw: protokół, którego można użyć w systemie Windows. Przesyła on dane z większą prędkością niż protokół
LPR.
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
Procedura
1
2
3
Wyświetl okno [Urządzenia i drukarki], korzystając z polecenia [Panel sterowania]
systemu Windows.
Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę urządzenia, które chcesz skonfigurować →
kliknij polecenie [Właściwości drukarki] lub [Właściwości].
Kliknij kartę [Porty] → [Dodaj port].
45
Ustawienia dotyczące instalacji
4
5
W oknie dialogowym [Porty drukarki] wybierz pozycję [Standard TCP/IP Port] w menu
[Dostępne typy portów] → kliknij przycisk [Nowy port].
Wprowadź nazwę lub adres IP urządzenia zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w
kreatorze.
Automatycznie wprowadzana jest wartość [Nazwa portu]. W razie konieczności można zmienić nazwę portu.
UWAGA
● Jeśli zostanie wyświetlone okno [Wymagane dodatkowe informacje o porcie] lub [Wymagane są dodatkowe
informacje na temat portu], wykonaj jedną z poniższych procedur:
- Wróć do poprzedniego ekranu w kreatorze → wprowadź ponownie informacje w polu [Nazwa hosta
drukarki lub adres IP] → kliknij przycisk [Dalej].
- Wybierz ustawienie [Standardowe] dla opcji [Typ urządzenia] → wybierz opcję [Canon Network Printing
Device with P9100] → kliknij przycisk [Dalej].
Typ urządzenia, który można wybrać na ekranie [Wymagane dodatkowe informacje o porcie] lub
[Wymagane są dodatkowe informacje na temat portu] > [Typ urządzenia] > [Standardowe] będzie się
różnić w zależności od używanego urządzenia.
6
Kliknij przycisk [Zakończ].
46
Ustawienia dotyczące instalacji
7
W oknie dialogowym [Porty drukarki] kliknij przycisk [Zakończ].
8
Kliknij przycisk [Konfiguruj port].
9
Ustaw port.
W przypadku korzystania z protokołu LPR:
(1) Wybierz opcję [LPR] w obszarze [Protokół] → określ jedną z następujących kolejek drukowania w polu
[Nazwa kolejki] w obszarze [Ustawienia LPR].
LP: Wysyła zadania zgodnie z ustawieniem buforowania w urządzeniu. Jest to zwykle stosowane ustawienie.
BUFOR: Zawsze wysyła po buforowaniu na dysku twardym niezależnie od ustawień urządzenia.
BEZPOŚREDNIE: Zawsze wysyła bez buforowania na dysku twardym niezależnie od ustawień urządzenia.
(2) Kliknij przycisk [OK].
47
Ustawienia dotyczące instalacji
W przypadku korzystania z protokołu RAW:
(1) Wybierz opcję [Raw] w obszarze [Protokół] → kliknij przycisk [OK].
10
Kliknij przycisk [Zakończ].
48
Ustawienia dotyczące instalacji
Ustawienia drukarki udostępnionej
W tej części wyjaśniono procedurę konfiguracji przeprowadzanej w celu udostępnienia drukarki komputerom w
tej samej sieci.
Komputer podłączony do urządzenia można skonfigurować jako serwer druku, a komputery znajdujące się w tej
samej sieci jako klienty.
Konfigurowanie ustawień udostępniania serwera druku(P. 50)
Konfigurowanie klientów udostępnianej drukarki(P. 51)
49
Ustawienia dotyczące instalacji
Konfigurowanie ustawień udostępniania serwera
druku
W tej części wyjaśniono, jak skonfigurować komputer połączony z urządzeniem jako serwer druku. Aby używać
go jako serwera druku, należy zainstalować usługę Canon Driver Information Assist Service i skonfigurować
ustawienia udostępniania drukarki.
Dodatkowo można skonfigurować ustawienie pozwalające komputerom znajdującym się w tej samej sieci, co
serwer druku (klientom), oraz łączącym się z nim na automatyczne pobieranie z serwera druku sterownika
alternatywnego. Dzięki sterownikowi alternatywnemu z udostępnionej drukarki mogą korzystać klienty
wyposażone w inny system operacyjny niż zainstalowany na serwerze druku.
Wymogi
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
Procedura
1
Uruchom instalator → wykonaj polecenia wyświetlone na ekranie.
2
Wybierz opcję [Standardowa] lub [Niestandardowa] → kliknij przycisk [Dalej].
3
Zaznacz pole wyboru Canon Driver Information Assist Service → kliknij przycisk [Dalej].
4
5
Wybierz opcję [Ustaw informacje o faksie] na ekranie [Wybierz faksy do
zainstalowania] → kliknij przycisk [Dalej].
Wybierz opcję [Użyj jako faksu udostępnionego] → zmień w razie konieczności pole
[Nazwa udziału] → kliknij przycisk [Dalej].
[Sterowniki do dodania] — kliknij tę opcję, jeśli chcesz, aby na klienty były pobierane sterowniki alternatywne.
6
Wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie → kliknij przycisk [Uruchom ponownie] lub
[Zakończ].
Tematy pokrewne
Instalacja z użyciem opcji [Standardowa](P. 23)
Instalacja z użyciem opcji [Niestandardowa](P. 29)
Konfigurowanie klientów udostępnianej drukarki(P. 51)
50
Ustawienia dotyczące instalacji
Konfigurowanie klientów udostępnianej drukarki
W tej części wyjaśniono procedurę instalowania sterownika obsługującego udostępniane drukarki w celu
skonfigurowania komputerów klienckich pracujących w tej samej sieci, co serwer druku.
Wymogi
● Konfigurowanie ustawień udostępniania serwera druku(P. 50)
Jeśli systemy operacyjne zainstalowane na serwerze druku różnią się od tych zainstalowanych na klientach,
na serwerze druku należy zainstalować sterowniki do obsługi systemów operacyjnych działających na
klientach.
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
UWAGA
● Dopasuj wersję językową sterownika do serwera drukarki oraz klienta.
Procedura
1
2
Wyświetl okno [Sieć] w Eksporatorze Windows.
Wybierz i kliknij dwukrotnie komputer (serwer druku) skonfigurowany do
udostępniania usług drukowania.
3
Kliknij dwukrotnie ikonę urządzenia do zainstalowania.
4
W wyświetlonym komunikacie kliknij przycisk [Tak].
5
Wprowadź ustawienia według instrukcji wyświetlanych w kreatorze.
6
Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie komputer.
Zainstalowane urządzenie jest wyświetlane w: [Urządzenia i drukarki] w: Panel sterowania systemu Windows.
UWAGA
● Należy zwrócić uwagę, aby na klientach była zawsze zainstalowana najnowsza wersja sterowników
odpowiadająca wersji sterownika zainstalowanego na serwerze druku. Jeśli wersja sterowników na klientach
jest starsza niż wersja zainstalowana na serwerze druku, ustawienia sterownika na serwerze nie będą
dostępne na klientach.
51
Ustawienia dotyczące instalacji
Tematy pokrewne
Aktualizowanie sterownika(P. 58)
52
Ustawienia dotyczące instalacji
Automatyczne konfigurowanie funkcji uzyskiwania
informacji o urządzeniu
W tej części wyjaśniono procedurę instalacji usługi Canon Driver Information Assist Service w celu
automatycznej konfiguracji funkcji uzyskiwania informacji o urządzeniu. Aby po instalacji sterownika włączyć
funkcję uzyskiwania informacji o urządzeniu, należy wykonać następującą procedurę.
Wymogi
● Informacje na temat instalacji(P. 15)
To, czy w celu korzystania z funkcji uzyskiwania informacji o urządzeniu konieczne będzie zainstalowanie
usługi Canon Driver Information Assist Service oraz jakie elementy trzeba zainstalować, zależy od typu kolejki
drukarki, metody połączenia z urządzeniem oraz środowiska serwera. Usługę Canon Driver Information
Assist Service należy zainstalować po sprawdzeniu środowiska używanego urządzenia.
● Wymagania systemowe i usługowe(P. 17)
● Instalacja sterownika
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
Procedura
1
Uruchom instalator → wykonaj polecenia wyświetlone na ekranie.
2
Wybierz pozycję [Niestandardowa] → kliknij przycisk [Dalej].
53
Ustawienia dotyczące instalacji
3
Anuluj wybór sterownika → zaznacz opcję [Canon Driver Information Assist Service] →
kliknij przycisk [Dalej].
Kontynuuj instalację zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
54
Ustawienia dotyczące instalacji
4
Kliknij opcję [Uruchom ponownie] (lub [Zakończ]).
Tematy pokrewne
Instalacja z użyciem opcji [Niestandardowa](P. 29)
55
Aktualizowanie instalacji i odinstalowywanie
Aktualizowanie instalacji i
odinstalowywanie
Aktualizowanie instalacji i odinstalowywanie ................................................................................ 57
Aktualizowanie sterownika ................................................................................................................................ 58
Odinstalowywanie sterownika ........................................................................................................................... 61
56
Aktualizowanie instalacji i odinstalowywanie
Aktualizowanie instalacji i odinstalowywanie
W tej części wyjaśniono procedury aktualizacji sterownika do nowej wersji oraz procedurę odinstalowywania
sterownika, który nie jest już potrzebny.
Aktualizowanie sterownika(P. 58)
Odinstalowywanie sterownika(P. 61)
57
Aktualizowanie instalacji i odinstalowywanie
Aktualizowanie sterownika
W tej części wyjaśniono procedurę aktualizowania zainstalowanego sterownika do nowej wersji.
Można także zaktualizować sterowniki alternatywne zainstalowane na klientach serwera druku. Jednak w
przypadku korzystania ze sterownika zaktualizowanego na serwerze druku za pośrednictwem klienta, należy
najpierw odinstalować używany sterownik, a następnie zainstalować go ponownie.
Wymogi
● Instalacja sterownika
● Uzyskanie instalatora
Instalator aktualizacji jest dostępny do pobrania w witrynie firmy Canon (http://www.canon.com/).
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
● Wyświetlacz ekranu [Pulpit] (gdy używany jest Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
UWAGA
● Podczas aktualizacji istniejącego sterownika, wybierz wersję językową, która ma zostać zainstalowana z
istniejącym sterownikiem.
Procedura
1
Uruchom instalator.
Kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby go rozpakować. Jeśli po rozpakowaniu instalator nie zostanie uruchomiony
automatycznie, kliknij dwukrotnie plik [Setup.exe].
2
Wybierz język → kliknij [Dalej].
3
Przeczytaj umowę licencyjną → kliknij przycisk [Tak].
4
Wybierz opcję [Niestandardowa] → w wyświetlonym komunikacie kliknij przycisk
[Dalej].
58
Aktualizowanie instalacji i odinstalowywanie
5
Wybierz pozycję [Aktualizacja istniejących sterowników faksów] w obszarze [Proces
instalowania sterowników faksu] → kliknij przycisk [Dalej].
[Canon Driver Information Assist Service]: wybierz tę opcje, aby korzystać z funkcji uzyskiwania informacji o
urządzeniu.
59
Aktualizowanie instalacji i odinstalowywanie
6
Zaznacz opcję [Lista faksów dla instalacji sterowników] → kliknij przycisk [Rozpocznij].
7
Kliknij przycisk [Zakończ].
Uruchom ponownie komputer po wyświetleniu stosownego monitu.
UWAGA
● W przypadku korzystania z instalatora do instalacji sterownika istniejące sterowniki można zaktualizować
podczas instalacji nowego sterownika.
Tematy pokrewne
Konfigurowanie ustawień udostępniania serwera druku(P. 50)
Konfigurowanie klientów udostępnianej drukarki(P. 51)
60
Aktualizowanie instalacji i odinstalowywanie
Odinstalowywanie sterownika
W tej części wyjaśniono procedurę odinstalowywania sterownika.
Sterownik można odinstalować na dwa sposoby: uruchamiając dezinstalator w systemie Windows lub używając
pliku dezinstalacji.
Wymogi
● Instalacja sterownika
● Sterownik do odinstalowania nie został zainstalowany za pomocą funkcji WSD
Sterowniki zainstalowane przy użyciu WSD muszą zostać odinstalowane używając: [Urządzenia i drukarki] w:
Panel sterowania w systemie Windows.
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
● Wyświetlacz ekranu [Pulpit] (gdy używany jest Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
Procedura
Odinstalowywanie sterownika przy użyciu dezinstalatora
1
Uruchom dezinstalator sterownika.
W Windows 10/Server 2016
(1) Wyświetl [Ustawienia] > [Aplikacje] lub [System] > [Aplikacje i funkcje].
(2) Wybierz sterownik, który chcesz odinstalować → kliknij przycisk [Odinstaluj].
W systemach operacyjnych innych niż powyższe
(1) Wyświetl [Panel sterowania] > [Programy] > [Odinstaluj program].
(2) Wybierz sterownik, który chcesz odinstalować → kliknij przycisk [Odinstaluj/Zmień].
2
Wybierz nazwę urządzenia, które chcesz odinstalować → kliknij opcję [Usuń].
[Czyszczenie]: Kliknij tę pozycję, aby jednocześnie usunąć wszystkie pliki i informacje w rejestrze odnoszące się
do wszystkich sterowników wyświetlonych na liście, a nie tylko do wybranego sterownika. Kliknij przycisk [Usuń],
aby odinstalować sterownik w zwykły sposób.
61
Aktualizowanie instalacji i odinstalowywanie
3
4
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat wymagający potwierdzenia usunięcia, kliknij
przycisk [Tak].
W oknie [Usuń faks] kliknij opcję [Zakończ].
Odinstalowywanie sterownika przy użyciu pliku dezinstalacji
Odinstaluj sterownik używając pliku deinstalacyjnego znajdującego się na załączonej płycie CD-ROM lub w
folderze pobranego sterownika.
1
Kliknij dwukrotnie jeden z poniższych plików.
● Gdy używany jest plik z folderu zainstalowanego sterownika
Użyj pliku [UNINSTAL.exe] odpowiadającego sterownikowi w następującym folderze.
<folder instalacyjny>\Canon\PrnUninstall
● Gdy używany jest plik z folderu zakupionego przez Ciebie sterownika
Użyj poniższego pliku znajdującego się w folderze odpowiadającym sterownikowi i środowisku.
misc\UNINSTAL.exe
2
Przejdź do punktu 2.(P. 61) w części „ Odinstalowywanie sterownika przy użyciu
dezinstalatora(P. 61) ”.
62
Aktualizowanie instalacji i odinstalowywanie
Tematy pokrewne
Instalacja za pomocą funkcji WSD(P. 42)
63
Wysyłanie faksu
Wysyłanie faksu
Wysyłanie faksu ................................................................................................................................................ 65
Ustawianie informacji o urządzeniu ................................................................................................................... 66
Wysyłanie faksu z komputera ............................................................................................................................. 68
Korzystanie z pomocy ......................................................................................................................................... 72
64
Wysyłanie faksu
Wysyłanie faksu
W niniejszym rozdziale omawiane są przygotowania przed wysłaniem faksu, faktyczna procedura faksowania
oraz jak korzystać z pomocy.
Ustawianie informacji o urządzeniu(P. 66)
Wysyłanie faksu z komputera(P. 68)
Korzystanie z pomocy(P. 72)
65
Wysyłanie faksu
Ustawianie informacji o urządzeniu
W następujących przypadkach konieczne jest ustawienie opcji urządzenia zgodnie z poniższą procedurą.
● Dane urządzenia nie zostały pobrane podczas instalacji.
● W karcie [Ustawienia urządzenia] funkcje i opcje urządzenia nie zostały ustawione poprawnie.
● Dodano opcję do urządzenia.
● Ustawienia transmisji faksów urządzenia uległy zmianie.
Wymogi
● Instalacja sterownika
● Ustawienia urządzenia
- Jeżeli urządzenie jest podłączone za pośrednictwem portu WSD, funkcja [Użyj Przeglądania WSD] jest już
włączona.
- Jeżeli urządzenie zostało podłączone po określeniu standardowego portu TCP/IP, funkcja [Pozyskaj z hosta
inf. o zarządzaniu drukarką] jest już włączona.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w podręczniku obsługi urządzenia.
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
Procedura
1
2
3
Wyświetl okno [Urządzenia i drukarki], korzystając z polecenia [Panel sterowania]
systemu Windows.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, które chcesz skonfigurować → w
wyświetlonym menu wybierz opcję [Właściwości drukarki].
Wyświetl kartę [Ustawienia urządzenia].
66
Wysyłanie faksu
4
5
Kliknij opcję [Pobierz informacje o urządzeniu].
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat „Czy chcesz pobrać informacje o urządzeniu?”,
kliknij przycisk [Tak].
Jeśli informacje zostały już pobrane, potwierdź automatycznie ustawioną konfigurację opcji.
Jeśli informacje nie zostały pobrane, ustaw konfigurację opcji ręcznie. Wybierz opcje przypisane do urządzenia.
6
Kliknij [Ustawienia szczegółowe] → ustaw zgodnie z wymaganiami.
Elementy w [Ustawienia szczegółowe] nie są ustawiane automatycznie. Jeśli jest to konieczne, należy ustawić je
ręcznie.
7
W karcie [Ustawienia urządzenia] kliknij opcję [OK] lub [Zastosuj].
Tematy pokrewne
Automatyczne konfigurowanie funkcji uzyskiwania informacji o urządzeniu(P. 53)
67
Wysyłanie faksu
Wysyłanie faksu z komputera
W tym miejscu wyjaśniona została podstawowa procedura transmisji faksów z komputera z użyciem
dokumentów stworzonych w aplikacji.
W dziale pomocy można znaleźć informacje na temat elementów znajdujących się na ekranie ustawień
sterownika.
UWAGA
● Gdy używane jest urządzenie połączone za pomocą portu WSD, należy włączyć w urządzeniu opcję [Użyj
WSD].
Wymogi
● Ustawianie informacji o urządzeniu(P. 66)
Jeśli niemożliwe jest pobranie danych urządzenia, należy ręcznie wprowadzić opcje zainstalowane w
urządzeniu.
Procedura
1
2
Wybierz polecenie [Drukuj] z menu aplikacji.
Wybierz urządzenie → kliknij opcję [Preferencje], [Właściwości drukarki] lub
[Właściwości].
Jeśli nie jest konieczne szczegółowe ustawienie faksu, kliknij [Drukuj] lub [OK] i przejdź do kroku 5.(P. 70)
68
Wysyłanie faksu
3
Ustaw wymagane elementy na ekranie ustawień drukowania dla sterownika → kliknij
[OK].
Jeśli jest to konieczne, przełącz karty i konfiguruj inne ustawienia.
Karta [Wybierz miejsce docelowe] > [Zapisz informacje o wysłanym faksie i obraz], [Strona tytułowa] i
[Ustawienia szczegółowe] mogą także zostać ustawione podczas wysyłania faksu w kroku 5.(P. 70)
69
Wysyłanie faksu
4
Kliknij [Drukuj] lub [OK] na ekranie drukowania aplikacji.
5
Określ odbiorcę na ekranie [Ustawienia wysyłania faksu].
Gdy podawany jest odbiorca z książki adresowej
(1) Wyświetl kartę [Wybierz miejsce docelowe].
(2) Wybierz książkę adresową z: [Lista książek adresowych] → wybierz odbiorcę → kliknij [Dodaj do listy miejsc
docelowych].
Gdy odbiorca podawany jest bezpośrednio
(1) Wyświetl kartę [Wpisz miejsce docelowe].
(2) W opcji [Tryb komunikacji] wybierz tryb komunikacji, który ma zostać użyty.
(3) Wybierz [Numer faksu/Identyfikator URI] → określ [Numer faksu] lub [Identyfikator URI].
Jeśli jest to konieczne, ustaw inne elementy.
70
Wysyłanie faksu
6
Na ekranie [Ustawienia wysyłania faksu] kliknij opcję [Wyślij].
Tematy pokrewne
Korzystanie z pomocy(P. 72)
71
Wysyłanie faksu
Korzystanie z pomocy
Szczegółowe informacje o sposobie korzystania ze sterownika i jego poszczególnych funkcji można znaleźć w
pomocy.
Pomoc jest wyświetlana po kliknięciu opcji [Pomoc] w oknie sterownika.
72
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów ........................................................................................................................ 74
Nie można wykryć urządzenia podłączonego za pomocą portu WSD .............................................................. 75
73
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
W tej części omówiono rozwiązania najczęstszych problemów.
Nie można wykryć urządzenia podłączonego za pomocą portu WSD(P. 75)
74
Rozwiązywanie problemów
Nie można wykryć urządzenia podłączonego za pomocą
portu WSD
W tej części objaśniono, co zrobić, jeśli podczas instalacji urządzenia podłączonego do sieci jest ono niewidoczne
w instalatorze w obszarze [Urządzenia IPv4] nawet po podłączeniu i wykryciu tego urządzenia za pomocą portu
WSD.
Może być wiele przyczyn takiej sytuacji. Zmień odpowiednio ustawienia w sposób podany w poszczególnych
częściach „Rozwiązanie”.
Przyczyna 1.
Ustawienia urządzenia są niepoprawne.
Rozwiązanie
Sprawdź, czy urządzenie ma ustawione poniższe opcje. Jeśli nie zostały one ustawione, zmień ustawienia lub
zainstaluj odpowiedni sterownik.
● Włączone są ustawienia zarówno dla [Użyj WSD], jak i [Ustawienia Multicast Discovery].
● [Wybór PDL (Plug-n-Play)] i język opisu strony sterownika zgadzają się.
Szczegóły dotyczące metody ustawiania funkcji języka opisu strony (plug and play) dla urządzenia można
znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
Przyczyna 2.
Ustawienia sieciowe systemu operacyjnego są nieprawidłowe.
Rozwiązanie
Należy sprawdzić, czy w ustawieniach sieciowych systemu operacyjnego wprowadzone są odpowiednie
ustawienia. W przeciwnym razie należy je zmienić.
W Windows 10/Server 2016
[Ustawienia] > [Sieć i Internet] → kliknij ikonę wyświetlaną w metodzie połączenia z bieżącą siecią w obszarze
→ włącz opcję [Zezwalaj na znajdowanie tego komputera].
W Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2
Wyświetl panel funkcji na ekranie [Pulpit] → [Ustawienia] > [Zmień ustawienia komputera] > [Sieć] → kliknij
ikonę wyświetlaną w metodzie połączenia z bieżącą siecią w obszarze → włącz opcję [Znajdź urządzenia i
zawartość].
W Windows 7/Server 2008 R2
Wyświetl [Panel sterowania] > [Sieć i Internet] > [Centrum sieci i udostępniania] → kliknij przycisk [Zmień
zaawansowane ustawienia udostępniania] → wybierz pozycję [Publiczne] > [Włącz odnajdowanie sieci].
W Windows Server 2008
Wyświetl [Panel sterowania] > [Sieć i Internet] > [Centrum sieci i udostępniania] → kliknij przycisk wyświetlany
po prawej stronie opcji [Odnajdowanie sieci] w polu [Udostępnianie i odnajdowanie] → wybierz polecenie
[Włącz odnajdowanie sieci].
Przyczyna 3.
Urządzenie nie jest widoczne w wynikach wyszukiwania, ponieważ sterownik odpowiadający wykrytemu
urządzeniu jest już zainstalowany.
75
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązanie
Jeżeli chcesz zainstalować sterownik, wykrywając urządzenie, najpierw odinstaluj sterownik, a następnie
ponownie wykryj urządzenie.
Tematy pokrewne
Instalacja z użyciem opcji [Standardowa](P. 23)
76
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
77
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
78
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising