Canon | i-SENSYS MF445dw | User manual | Canon i-SENSYS MF445dw User manual

Canon i-SENSYS MF445dw User manual
Windows
Sterownik drukarki Generic Plus UFR II/LIPSLX/PCL6/PS3
Podręcznik użytkownika
USRMA-3673-01 2019-06 pl
Copyright CANON INC. 2019
Spis treści
Wprowadzenie .................................................................................................................................................
Jak korzystać z Instrukcji obsługi
............................................................................................................................... 3
Oznaczenia używane w podręczniku
Zrzeczenie się odpowiedzialności
Copyright
2
........................................................................................................................ 4
............................................................................................................................... 5
.................................................................................................................................................................. 6
Znaki towarowe
........................................................................................................................................................ 7
Informacje na temat sterownika ..................................................................................................... 9
Przed użyciem ................................................................................................................................................
12
Jak korzystać z podręcznika obsługi urządzenia ............................................................... 14
Drukowanie ...................................................................................................................................................... 16
Drukowanie z komputera
Skalowanie
........................................................................................................................................ 17
............................................................................................................................................................. 20
Drukowanie znaku wodnego
Drukowanie plakatu
................................................................................................................................... 21
................................................................................................................................................ 23
Drukowanie na gotowym formularzu
Metody szyfrowania wydruku
.................................................................................................................................. 29
Wstrzymywanie zadań drukowania
Przechowywanie danych wydruku
Drukowanie priorytetowe
....................................................................................................................... 27
.......................................................................................................................... 30
........................................................................................................................... 31
....................................................................................................................................... 32
Zmiana ustawień domyślnych
.................................................................................................................................. 33
Tworzenie broszury podczas drukowania ..............................................................................
Drukowanie broszury
.............................................................................................................................................. 36
Tworzenie broszur w zestawach
............................................................................................................................... 37
Korekcja przemieszczenia podczas drukowania broszury
Drukowanie broszury szytej zeszytowo
.......................................................................................... 38
.................................................................................................................... 39
Prasowanie szwów dla wydruków podczas tworzenia broszur zszywanych zeszytowo
Przycinanie stron podczas tworzenia broszur zszywanych zeszytowo
Dokładne szycie
35
................................................ 40
........................................................................ 41
...................................................................................................................................................... 42
Używanie różnych typów papieru .................................................................................................
Rejestrowanie niestandardowych rozmiarów papieru
Wstawianie arkuszy między foliami przezroczystymi
Wstawianie arkuszy
44
............................................................................................... 45
................................................................................................ 46
................................................................................................................................................ 47
Wstawianie papieru z zakładkami
............................................................................................................................ 48
Drukowanie na papierze z zakładkami
..................................................................................................................... 50
I
Dodawanie stron tytułowych
................................................................................................................................... 51
Drukowanie wielu plików razem .................................................................................................... 53
Informacje o funkcji [Edycja i podgląd]
Drukowanie plików razem
..................................................................................................................... 54
....................................................................................................................................... 55
Sprawdzanie podglądu wydruku
.............................................................................................................................. 57
Zmienianie ustawień drukowania połączonego pliku
................................................................................................ 59
Szczegółowe ustawienia druku kolorowego ........................................................................
Dostosowywanie kolorów (PS3)
62
................................................................................................................................ 63
Przestrogi dotyczące drukowania w kolorze z aplikacji PostScript (PS3)
..................................................................... 64
Edytowanie ulubionych ustawień .................................................................................................
Rejestrowanie ulubionych ustawień
66
......................................................................................................................... 67
Edytowanie listy ulubionych ustawień
..................................................................................................................... 68
Dostosowywanie do funkcji urządzenia ................................................................................... 71
Ustawianie informacji o urządzeniu
Ustawienia funkcji urządzenia
......................................................................................................................... 72
................................................................................................................................. 77
Źródła papieru i ustawienia miejsc docelowych wydruku
.......................................................................................... 78
Eksportowanie profilu konfiguracji
.......................................................................................................................... 88
Importowanie profilu konfiguracji
........................................................................................................................... 90
Informacje na temat ustawień typów profili konfiguracji
Konfiguracja funkcji uwierzytelniania
Ustawianie nazwy użytkownika
......................................................................................... 93
...................................................................................................................... 94
............................................................................................................................... 96
Konfigurowanie wyjątkowych (PS3) ............................................................................................
98
Lista ustawień .............................................................................................................................................. 100
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart
Karta [Ustawienia podstawowe]
Karta [Ustawienia strony]
Karta [Wykończenie]
................................................................................................................ 101
............................................................................................................................ 104
...................................................................................................................................... 107
............................................................................................................................................. 110
Karta [Źródło papieru]
........................................................................................................................................... 119
Karta [Jakość] (sterownik UFR II/LIPSLX/PCL6)
Karta [Jakość] (PS3)
Karta [Kolor] (PS3)
............................................................................................................................................... 128
................................................................................................................................................. 133
Karta [Ustawienia szczególne] (PS3)
Karta [Ustawienia urządzenia]
Karta [Profil]
........................................................................................................ 122
....................................................................................................................... 137
............................................................................................................................... 141
......................................................................................................................................................... 146
Canon PageComposer
........................................................................................................................................... 148
II
Rozwiązywanie problemów ..............................................................................................................
Nie można wprowadzić ustawień sterownika
Wyniki drukowania są niezadowalające
Drukowanie zajmuje dużo czasu
152
......................................................................................................... 153
................................................................................................................. 154
............................................................................................................................ 156
Uzyskany wydruk jest zbyt ciemny lub zbyt jasny
................................................................................................... 157
Nie można przeprowadzić drukowania z nakładką
.................................................................................................. 158
Nie można użyć funkcji pozyskiwania informacji o urządzeniu ani funkcji uwierzytelniania
III
..................................... 160
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Wprowadzenie ..................................................................................................................................................... 2
Jak korzystać z Instrukcji obsługi ......................................................................................................................... 3
Oznaczenia używane w podręczniku ................................................................................................................. 4
Zrzeczenie się odpowiedzialności ......................................................................................................................... 5
Copyright ............................................................................................................................................................... 6
Znaki towarowe ..................................................................................................................................................... 7
1
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Jak korzystać z Instrukcji obsługi(P. 3)
Zrzeczenie się odpowiedzialności(P. 5)
Copyright(P. 6)
Znaki towarowe(P. 7)
2
Wprowadzenie
Jak korzystać z Instrukcji obsługi
W tej części przedstawiono wiedzę wymaganą podczas korzystania z tego podręcznika.
Oznaczenia używane w podręczniku(P. 4)
3
Wprowadzenie
Oznaczenia używane w podręczniku
W tej części wyjaśniono symbole i ustawienia używane w niniejszym podręczniku.
Symbole stosowane w tym podręczniku
W niniejszym podręczniku przedstawiono wyjaśnienia elementów i operacje, których należy przestrzegać
podczas używania sterownika. Użyto do tego celu odpowiednich symboli oznaczających, co następuje.
WAŻNE
● Oznacza wymagania lub ograniczenia. Należy zapoznać się z tymi elementami w celu prawidłowego
korzystania z produktu i uniknięcia uszkodzeń tego produktu.
UWAGA
● Oznacza wyjaśnienie czynności lub dodatkowe informacje dotyczące procedury. Zdecydowanie zaleca się
zapoznanie się z tymi elementami.
Informacje dotyczące ustawień
W tym podręczniku nazwy ustawień wyświetlane na ekranie komputera przedstawiono w sposób pokazany na
poniższych przykładach.
Przykład:
[Drukuj]
[OK]
4
Wprowadzenie
Zrzeczenie się odpowiedzialności
Informacje w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
FIRMA CANON INC. NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TREŚCI PRZEDSTAWIONYCH W
NINIEJSZYM DOKUMENCIE, ANI WYRAŹNYCH, ANI DOMNIEMANYCH, Z WYJĄTKIEM GWARANCJI
PRZEDSTAWIONYCH BEZPOŚREDNIO W TYM DOKUMENCIE. ZASTRZEŻENIE TO OBEJMUJE (ALE NIE OGRANICZA
SIĘ DO) GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WARTOŚCI MARKETINGOWEJ I HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONEGO CELU LUB ZABEZPIECZENIA PRZED NARUSZENIEM JAKIEGOKOLWIEK PATENTU. FIRMA CANON
INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY
JAKIEJKOLWIEK NATURY ANI ZA ŻADNE STRATY LUB WYDATKI WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA NINIEJSZYCH
TREŚCI.
5
Wprowadzenie
Copyright
Copyright CANON INC. 2019
Zabrania się powielania, przekazywania, przechowywania w systemie, przepisywania oraz tłumaczenia na
jakikolwiek język, w tym język komputerowy, którejkolwiek części niniejszej publikacji w jakikolwiek sposób:
elektroniczny, mechaniczny, magnetyczny, optyczny, chemiczny, ręczny lub inaczej bez wcześniejszego
uzyskania pisemnej zgody firmy Canon Inc.
6
Wprowadzenie
Znaki towarowe
Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer i Microsoft Edge są zarejestrowanymi znakami
towarowymi lub znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych
krajach.
macOS i Safari są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym podręczniku mogą być znakami towarowymi ich
prawnych właścicieli.
7
Informacje na temat sterownika
Informacje na temat sterownika
Informacje na temat sterownika .............................................................................................................. 9
8
Informacje na temat sterownika
Informacje na temat sterownika
Niniejszy sterownik drukarki jest sterownikiem standardowym, zgodnym z wieloma urządzeniami. Można
używać tego samego sterownika do wszystkich modeli drukarek po zmianie ustawień portu drukowania i
informacji o urządzeniu.
Funkcje
● Informacje dotyczące funkcji i opcji urządzenia są zbiorczo zwane „profilem konfiguracji”. Przełączając profile
konfiguracji, można dostosować ekran ustawień sterownika do funkcji urządzenia.
● Nie ma potrzeby ponownego instalowania sterownika przy dodawaniu lub wymianie urządzeń.
Wykorzystanie profilów konfiguracji
Profile konfiguracji odpowiadające poszczególnym modelom drukarki zostały wstępnie przygotowane. Dzięki
temu możliwe jest dostosowanie i używanie profilu odpowiadającego zarządzaniu operacjami danej drukarki.
Zastosowanie profilu konfiguracji sterownika umożliwia zmianę ustawień na karcie [Ustawienia urządzenia] i
wybranie funkcji właściwych dla danego urządzenia. Można również eksportować i zapisać ustawienia funkcji i
opcji urządzenia na karcie [Ustawienia urządzenia] jako nowy profil konfiguracji.
Przykłady zastosowania profilów konfiguracji
● Tworzenie ekranu ustawień sterownika dla używanego modelu drukarki
Po uzyskaniu z drukarki informacji o jej modelu profil konfiguracji jest stosowany automatycznie, a ekran
ustawień jest dostosowany do urządzenia. Jeżeli nie można uzyskać tych informacji, profil konfiguracji należy
wybrać ręcznie.
● Skuteczne konfigurowanie ustawień sterownika dla wielu komputerów
Istnieje możliwość eksportowania oraz zapisywania ustawień funkcji i opcji urządzenia na karcie [Ustawienia
urządzenia] do nowego profilu konfiguracji. Informacje o urządzeniu w sterownikach używanych przez inne
komputery można łatwo ustawić zbiorczo za pomocą opcji importowania wyeksportowanego profilu
konfiguracji.
Jeśli nie uda się uzyskać informacji o urządzeniu, można je wprowadzić przez zaimportowanie profilu
konfiguracji wyeksportowanego ze środowiska, w którym można było uzyskać te informacje.
9
Informacje na temat sterownika
Tematy pokrewne
Ustawianie informacji o urządzeniu(P. 72)
Importowanie profilu konfiguracji(P. 90)
Eksportowanie profilu konfiguracji(P. 88)
10
Przed użyciem
Przed użyciem
Przed użyciem .................................................................................................................................................... 12
11
Przed użyciem
Przed użyciem
● W przypadku korzystania z tego sterownika obowiązują poniższe ograniczenia.
- Aby wprowadzić ustawienia i drukować z użyciem funkcji dostępnych w danym modelu drukarki, należy
wybrać odpowiedni profil konfiguracji oraz ustawić status opcji urządzenia. Można to zrobić na karcie
[Ustawienia urządzenia].
- W przypadku ustawienia w panelu kontrolnym samego urządzenia funkcji nieobsługiwanych przez
sterownik funkcje te będą dostępne w trakcie drukowania.
● Najnowsze oprogramowanie jest publikowane w witrynie firmy Canon. Należy sprawdzić środowisko
operacyjne itp. i pobrać odpowiednie oprogramowanie, jeśli to konieczne.
Witryna Canon Global: https://global.canon/
● Funkcje, których można użyć, mogą zależeć od poniższych czynników.
- Używane urządzenie i jego ustawienia
- Wersja oprogramowania układowego urządzenia
- Struktura opcji urządzenia
- Używany sterownik
- Wersja sterownika
- Używane środowisko komputerowe
● W przypadku drukowania z aplikacji ze sklepu Windows nie można wyświetlić ekranu ustawień drukowania
sterownika, dlatego liczba funkcji, które można ustawić, jest ograniczona.
● Zawartość ekranu, procedury itd. pokazane i opisane w podręczniku mogą różnić się od faktycznie
wyświetlanych.
● W przykładach w niniejszym podręczniku użyto systemu Windows 10.
12
Jak korzystać z podręcznika obsługi urządzenia
Jak korzystać z podręcznika obsługi
urządzenia
Jak korzystać z podręcznika obsługi urządzenia ............................................................................ 14
13
Jak korzystać z podręcznika obsługi urządzenia
Jak korzystać z podręcznika obsługi urządzenia
W niektórych okolicznościach, aby korzystać z funkcji tego sterownika, należy wcześniej wykonać określone
czynności związane z urządzeniem.
Aby uzyskać informacje dotyczące obsługi urządzenia, należy skorzystać z podręcznika obsługi urządzenia.
14
Drukowanie
Drukowanie
Drukowanie ......................................................................................................................................................... 16
Drukowanie z komputera ................................................................................................................................... 17
Skalowanie ........................................................................................................................................................... 20
Drukowanie znaku wodnego .............................................................................................................................. 21
Drukowanie plakatu ............................................................................................................................................ 23
Drukowanie na gotowym formularzu ................................................................................................................ 27
Metody szyfrowania wydruku ............................................................................................................................ 29
Wstrzymywanie zadań drukowania ................................................................................................................... 30
Przechowywanie danych wydruku ..................................................................................................................... 31
Drukowanie priorytetowe ................................................................................................................................... 32
Zmiana ustawień domyślnych ............................................................................................................................ 33
15
Drukowanie
Drukowanie
Drukowanie z komputera(P. 17)
Skalowanie(P. 20)
Drukowanie znaku wodnego(P. 21)
Drukowanie plakatu(P. 23)
Drukowanie na gotowym formularzu(P. 27)
Metody szyfrowania wydruku(P. 29)
Wstrzymywanie zadań drukowania(P. 30)
Przechowywanie danych wydruku(P. 31)
Drukowanie priorytetowe(P. 32)
Zmiana ustawień domyślnych(P. 33)
16
Drukowanie
Drukowanie z komputera
Poniżej znajduje się objaśnienie podstawowych procedur konfigurowania ustawień drukowania dla sterownika
drukarki.
UWAGA
● W przypadku korzystania z urządzenia podłączonego do portu WSD należy włączyć w urządzeniu funkcję
[Użyj WSD].
1
2
Wybierz polecenie [Drukuj] z menu aplikacji.
Wybierz model używanego urządzenia na ekranie drukowania → kliknij przycisk
[Preferencje], [Właściwości drukarki] lub [Właściwości].
17
Drukowanie
3
Na ekranie ustawień drukowania sterownika określ wartości niezbędnych elementów.
W razie potrzeby przełącz karty i skonfiguruj odpowiednie ustawienia.
18
Drukowanie
UWAGA
● Jeżeli funkcja, z której chcesz skorzystać, nie jest widoczna na ekranie ustawień drukowania, skonfiguruj
ustawienia drukowania po włączeniu funkcji urządzenia, pozyskując informacje o urządzeniu itd.
4
Kliknij przycisk [OK].
5
Na ekranie drukowania kliknij przycisk [Drukuj] lub [OK].
Tematy pokrewne
Informacje na temat sterownika(P. 9)
Zmiana ustawień domyślnych(P. 33)
Ustawianie informacji o urządzeniu(P. 72)
Nie można wprowadzić ustawień sterownika(P. 153)
19
Drukowanie
Skalowanie
Umożliwia powiększanie i pomniejszanie drukowanych dokumentów.
Aby dostosować skalę do rozmiaru wydruku
1
Wyświetl kartę [Ustawienia podstawowe] lub [Ustawienia strony].
2
Wybierz rozmiar papieru ustawiony w aplikacji w obszarze [Rozmiar strony].
3
Wybierz format papieru używanego do drukowania z listy [Rozmiar wydruku].
Aby określić wymaganą skalę
1
Wyświetl kartę [Ustawienia podstawowe] lub [Ustawienia strony].
2
Wybierz [Skalowanie ręczne] → określ powiększenie, używając opcji [Skalowanie].
Tematy pokrewne
Karta [Ustawienia podstawowe](P. 104)
Karta [Ustawienia strony](P. 107)
Rejestrowanie niestandardowych rozmiarów papieru(P. 45)
Nie można wprowadzić ustawień sterownika(P. 153)
20
Drukowanie
Drukowanie znaku wodnego
Na wydruk podczas drukowania można nałożyć półprzezroczyste znaki, takie jak [ŚCIŚLE TAJNE] lub [KOPIA
ROBOCZA].
Można też tworzyć własne znaki wodne.
Aby dołączyć i wydrukować znak wodny
1
Wyświetl kartę [Ustawienia strony].
2
Wybierz opcję [Znak wodny] → wybierz nazwę znaku wodnego.
Aby utworzyć nowe znaki wodne
1
Wyświetl kartę [Ustawienia strony].
2
Wybierz opcję [Znak wodny] → kliknij polecenie [Edytuj znak wodny].
3
W oknie dialogowym [Edytuj znak wodny] kliknij przycisk [Dodaj] → wpisz nazwę w
polu [Nazwa].
4
Na karcie [Atrybuty] wprowadź znaki tworzące znak wodny oraz jego atrybuty.
5
Na karcie [Wyrównywanie], określ położenie znaku wodnego.
6
7
Na karcie [Styl drukowania], skonfiguruj obramowanie i nakładanie znaku wodnego →
kliknij przycisk [OK].
W oknie dialogowym [Edytuj znak wodny] kliknij przycisk [OK].
Utworzony znak wodny jest dodawany do listy na karcie [Ustawienia strony] > [Znak wodny].
21
Drukowanie
Tematy pokrewne
Karta [Ustawienia strony](P. 107)
22
Drukowanie
Drukowanie plakatu
Dokument zajmujący jedną stronę można powiększać i drukować na wielu arkuszach papieru. Po połączeniu
wydrukowanych arkuszy powstanie duży plakat.
W tej sekcji opisano również ustawienia drukowania plakatów oraz przedstawiono wyniki drukowania.
Ustawienia drukowania plakatów oraz przykłady drukowania(P. 23)
Drukowanie plakatów
1
2
Wyświetl kartę [Ustawienia podstawowe].
Wybierz opcję [Drukowanie jednostronne] z listy [Drukowanie jednostronne/
dwustronne/broszura].
3
Wyświetl kartę [Ustawienia podstawowe] lub [Ustawienia strony].
4
Wybierz opcję [Plakat [N x N]] z listy [Układ strony].
N x N to liczba arkuszy papieru, na które zostaną rozdzielone dane drukowania.
Drukując obramowania, ustawiając marginesy lub zakres stron do drukowania, wykonaj następującą
procedurę.
5
6
Kliknij opcję [Szczegóły plakatu].
W oknie dialogowym [Szczegóły plakatu] dokonaj wszystkich koniecznych ustawień →
kliknij przycisk [OK].
Ustawienia drukowania plakatów oraz przykłady drukowania
Przedstawiono tu przykłady ustawień drukowania plakatów oraz ich efekty. Jeśli to konieczne, przykłady
ustawień zilustrowano odpowiednim oknem dialogowym [Szczegóły plakatu].
Przykład ustawień 1.
● Karta [Ustawienia podstawowe] > [Orientacja]: [Pionowa]
● Karta [Ustawienia podstawowe] lub [Ustawienia strony] > [Układ strony]: [Plakat [1 x 2]]
23
Drukowanie
Wynik drukowania
Przykład ustawień 2.
● Karta [Ustawienia podstawowe] lub [Ustawienia strony] > [Układ strony]: [Plakat [2 x 2]]
● Okno dialogowe [Szczegóły plakatu] > [Strony do wydrukowania] > [Konkretne strony]: [2] i [4]
Wynik drukowania
24
Drukowanie
Przykład ustawień 3.
● Karta [Ustawienia podstawowe] lub [Ustawienia strony] > [Układ strony]: [Plakat [2 x 2]]
● Okno dialogowe [Szczegóły plakatu]: [Drukuj ramki marginesów], [Ustaw marginesy na wycinanie/wklejanie] i
[Drukuj znaczniki wyrównania]
Wynik drukowania
Legenda
Przerywana linia: obramowanie
: znacznik wklejania
: znacznik wycinania
: szerokość marginesu ustawiona na [Szerokość marginesu] (10 mm jeśli wybrano opcję [Standardowe]).
Tematy pokrewne
Karta [Ustawienia podstawowe](P. 104)
25
Drukowanie
Karta [Ustawienia strony](P. 107)
26
Drukowanie
Drukowanie na gotowym formularzu
Można drukować dane na gotowym formularzu zapisanym w drukarce. Jest to funkcja drukowania z
nakładaniem.
Sterownik PS3 umożliwia korzystanie z gotowych formularzy zapisanych nie tylko na urządzeniu, ale również na
komputerze (po stronie hosta).
Aby zapisać gotowy formularz w urządzeniu lub na komputerze
1
Wybierz opcję [Drukuj] z menu aplikacji → wyświetl ekran ustawień drukowania w
sterowniku.
2
Wyświetl kartę [Ustawienia strony].
3
Kliknij opcję [Opcje strony].
4
W oknie dialogowym [Opcje strony] wyświetl kartę [Nakładka].
5
Wybierz opcję [Metoda przetwarzania] > [Utwórz plik formularza] → określ nazwę
pliku.
Jeżeli możliwy jest wybór miejsca zapisu pliku formularza, wybierz miejsce zapisu w pozycji [Zapisz w], a
następnie podaj nazwę pliku.
W przypadku wybrania opcji [Host] z pozycji [Zapisz w], wpisz wymagany [Tytuł] oraz [Podtytuł].
6
Kliknij przycisk [OK].
7
Na ekranie ustawień drukowania kliknij przycisk [OK].
8
Na ekranie drukowania kliknij przycisk [Drukuj] lub [OK].
Aby drukować z nakładaniem
1
Wyświetl kartę [Ustawienia strony].
27
Drukowanie
2
Kliknij opcję [Opcje strony].
3
W oknie dialogowym [Opcje strony] wyświetl kartę [Nakładka].
4
Wybierz opcję [Metoda przetwarzania] > [Użyj drukowania z nakładaniem] → określ
nazwę pliku formularza, który ma być użyty.
W przypadku używania pliku formularza zapisanego w urządzeniu:
Kliknij polecenie [Pobierz informacje o pliku formularza] → wybierz plik z pozycji [Lista plików].
Jeśli nie można pobrać informacji z urządzenia, wprowadź nazwę pliku w polu [Nazwa pliku].
Podczas drukowania dwustronnego należy wybrać zakres zastosowań z pozycji [Zastosuj do].
Jeśli nie zostanie wyświetlone polecenie [Pobierz informacje o pliku formularza], wybierz opcję [Plik
formularza na urządzeniu] z pozycji [Plik formularza do zastosowania].
W przypadku używania pliku formularza zapisanego na komputerze:
Wybierz opcję [Plik formularza na hoście] z pozycji [Plik formularza do zastosowania] → kliknij przycisk
[Przeglądaj] i wybierz plik formularza, który ma zostać użyty.
W razie konieczności wprowadź informacje w pozycji [Informacje o pliku].
5
Kliknij opcję [OK].
Tematy pokrewne
Karta [Ustawienia strony](P. 107)
Nie można przeprowadzić drukowania z nakładką(P. 158)
28
Drukowanie
Metody szyfrowania wydruku
Do danych drukowania można przypisać kod PIN i zapamiętać go w urządzeniu. Zapisane dane można
wydrukować, podając kod PIN na panelu sterowania urządzenia. Funkcja ta jest przydatna podczas drukowania
poufnych dokumentów i innych materiałów tego typu.
UWAGA
● Rejestracja kodu PIN używanego do zabezpieczonego drukowania jako ustawienia domyślnego pozwala
uniknąć każdorazowego ustawiania opcji drukowania.
1
2
3
Wyświetl odpowiednią kartę z ekranu ustawień drukowania w sterowniku.
Wybierz pozycję [Drukowanie zabezpieczone] w obszarze [Metoda druku] → kliknij
przycisk [Tak].
W oknie dialogowym [Szczegóły drukowania zabezpieczonego] uzupełnij pola [Nazwa
użytkownika] i [PIN] → kliknij przycisk [OK].
Jeśli podczas wykonywania operacji drukowania zabezpieczonego pojawia się okno dialogowe [Potwierdź kod
PIN], potwierdź lub ustaw nazwę danych, nazwę użytkownika i kod PIN.
Tematy pokrewne
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart(P. 101)
Zmiana ustawień domyślnych(P. 33)
29
Drukowanie
Wstrzymywanie zadań drukowania
Dane drukowania można wysłać do kolejki wstrzymania (tymczasowego obszaru przechowywania) w
urządzeniu. Kolejność drukowania przechowywanych danych oraz ich ustawienia można zmieniać za pomocą
panelu sterowania urządzenia lub Zdalnego interfejsu użytkownika.
1
Wyświetl odpowiednią kartę z ekranu ustawień drukowania w sterowniku.
2
Wybierz pozycję [Zachowaj] w obszarze [Metoda druku] → kliknij przycisk [Szczegóły].
3
W oknie dialogowym [Szczegóły zachowania] określ nazwę danych.
Aby określić pożądaną nazwę, wybierz opcję [Nazwa danych do zachowania] > [Wprowadź nazwę] → wprowadź
nazwę w polu [Nazwa].
4
Kliknij przycisk [OK].
W przypadku wstrzymania druku można sprawdzić lub wpisać nazwę danych w wyświetlanym oknie
dialogowym.
Tematy pokrewne
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart(P. 101)
Zmiana ustawień domyślnych(P. 33)
30
Drukowanie
Przechowywanie danych wydruku
Dane drukowania można zapisać w skrzynce urządzenia. Łączenie zapisanych danych oraz modyfikowanie ich
ustawień jest możliwe za pomocą panelu sterowania urządzenia i Zdalnego interfejsu użytkownika.
UWAGA
● Rejestracja numeru skrzynki używanego do przechowywania druku jako ustawienia domyślnego pozwala
uniknąć każdorazowego ustawiania opcji drukowania.
1
Wyświetl odpowiednią kartę z ekranu ustawień drukowania w sterowniku.
2
Wybierz pozycję [Zapisywanie] w obszarze [Metoda druku] → kliknij przycisk [Tak].
3
W oknie dialogowym [Szczegóły zapisywania] określ nazwę danych.
Aby określić pożądaną nazwę, wybierz opcję [Nazwa danych] > [Wprowadź nazwę] → wprowadź nazwę w polu
[Nazwa].
4
Wybierz opcję [Pobierz informacje o skrzynce pocztowej] → wybierz miejsce docelowe
zapisywania w obszarze [Skrzynki pocztowe].
Istnieje możliwość wybrania wielu skrzynek za pomocą klawisza [Ctrl] lub [Shift].
5
Kliknij przycisk [OK].
Tematy pokrewne
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart(P. 101)
Zmiana ustawień domyślnych(P. 33)
31
Drukowanie
Drukowanie priorytetowe
Można wydrukować dokument o priorytecie wyższym niż priorytety innych zadań drukowania, które mają w
urządzeniu status wstrzymanych.
Jeśli podczas drukowania priorytetowego w urządzeniu przetwarzane jest zadanie drukowania, wydruk
priorytetowy rozpoczyna się bezpośrednio po jego zakończeniu.
1
Wyświetl odpowiednią kartę z ekranu ustawień drukowania w sterowniku.
2
Wybierz opcję [Drukowanie priorytetowe] z listy [Metoda druku].
Tematy pokrewne
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart(P. 101)
32
Drukowanie
Zmiana ustawień domyślnych
Domyślne ustawienia drukowania można dostosowywać do potrzeb użytkownika. Wprowadzenie najczęściej
używanych ustawień pozwoli uniknąć każdorazowego ustawiania opcji drukowania.
1
2
Wyświetl okno [Urządzenia i drukarki], korzystając z polecenia [Panel sterowania]
systemu Windows.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, które chcesz skonfigurować → w
wyświetlonym menu wybierz opcję [Preferencje drukowania].
W przypadku sterownika z wieloma modelami urządzenia wybierz ten, który chcesz skonfigurować po
wybraniu opcji [Preferencje drukowania].
3
Na ekranie ustawień drukowania sterownika określ wartości niezbędnych elementów.
W razie potrzeby przełącz karty i skonfiguruj odpowiednie ustawienia.
4
Kliknij przycisk [OK].
33
Tworzenie broszury podczas drukowania
Tworzenie broszury podczas
drukowania
Tworzenie broszury podczas drukowania .......................................................................................... 35
Drukowanie broszury .......................................................................................................................................... 36
Tworzenie broszur w zestawach ......................................................................................................................... 37
Korekcja przemieszczenia podczas drukowania broszury ................................................................................ 38
Drukowanie broszury szytej zeszytowo ............................................................................................................. 39
Prasowanie szwów dla wydruków podczas tworzenia broszur zszywanych zeszytowo ................................. 40
Przycinanie stron podczas tworzenia broszur zszywanych zeszytowo ............................................................ 41
Dokładne szycie ................................................................................................................................................... 42
34
Tworzenie broszury podczas drukowania
Tworzenie broszury podczas drukowania
Drukowanie broszury(P. 36)
Tworzenie broszur w zestawach(P. 37)
Korekcja przemieszczenia podczas drukowania broszury(P. 38)
Drukowanie broszury szytej zeszytowo(P. 39)
Prasowanie szwów dla wydruków podczas tworzenia broszur zszywanych zeszytowo(P. 40)
Przycinanie stron podczas tworzenia broszur zszywanych zeszytowo(P. 41)
Dokładne szycie(P. 42)
35
Tworzenie broszury podczas drukowania
Drukowanie broszury
Strony mogą być automatycznie drukowane w takiej kolejności, aby po złożeniu na pół tworzyły broszurę.
1
2
Wyświetl kartę [Ustawienia podstawowe] lub [Wykończenie].
Wybierz pozycję [Drukowanie broszury] w obszarze [Drukowanie jednostronne/
dwustronne/broszura] lub [Styl drukowania].
Aby ustawić miejsce szycia i położenie marginesu na oprawę, wykonaj poniższe kroki.
3
4
5
6
Kliknij opcję [Broszura].
W oknie dialogowym [Ustawienia szczegółowe broszury] wybierz miejsce szycia w
obszarze [Wstęp do książki].
Wybierz opcję [Określ ustaw. marg. oprawy broszury] → podaj szerokość marginesu na
oprawę w polu [Margines na oprawę broszury].
Kliknij przycisk [OK].
Tematy pokrewne
Karta [Ustawienia podstawowe](P. 104)
Karta [Wykończenie](P. 110)
Tworzenie broszur w zestawach(P. 37)
Korekcja przemieszczenia podczas drukowania broszury(P. 38)
Drukowanie broszury szytej zeszytowo(P. 39)
36
Tworzenie broszury podczas drukowania
Tworzenie broszur w zestawach
Podczas tworzenia broszury z dokumentu składającego się z dużej liczby stron dokument ten można podzielić
na kilka zestawów i wydrukować.
1
2
Wyświetl kartę [Ustawienia podstawowe] lub [Wykończenie].
Wybierz pozycję [Drukowanie broszury] w obszarze [Drukowanie jednostronne/
dwustronne/broszura] lub [Styl drukowania].
3
Kliknij opcję [Broszura].
4
Wybierz opcję [Metoda drukowania broszury] > [Podziel na zestawy].
5
Podaj liczbę stron w każdym zestawie w polu [Arkuszy w zestawie].
6
Kliknij przycisk [OK].
Tematy pokrewne
Karta [Ustawienia podstawowe](P. 104)
Karta [Wykończenie](P. 110)
Drukowanie broszury(P. 36)
37
Tworzenie broszury podczas drukowania
Korekcja przemieszczenia podczas drukowania
broszury
Podczas tworzenia i drukowania broszury można skorygować pojawiające się różnice w położeniu treści na
stronach wewnętrznych i zewnętrznych. W przypadku przycinania krawędzi stron za pomocą modułu
przycinania można ustawić margines w taki sposób, aby pozycja drukowanej treści na stronie nie różniła się
między stronami.
1
2
Wyświetl kartę [Ustawienia podstawowe] lub [Wykończenie].
Wybierz pozycję [Drukowanie broszury] w obszarze [Drukowanie jednostronne/
dwustronne/broszura] lub [Styl drukowania].
3
Kliknij opcję [Broszura].
4
Wybierz opcję [Proces drukowania broszury] > [Według ustawień urządzenia].
5
Wybierz opcję [Użyj korekcji przemieszczenia] → wybierz metodę korekcji w obszarze
[Metoda korekcji przemieszczenia].
W przypadku wybrania opcji [Korekcja ręczna] podaj wielkość różnicy w położeniu obszaru druku między
stroną najbardziej zewnętrzną a stroną centralną w polu [Szerokość korekcji].
6
Kliknij przycisk [OK].
Tematy pokrewne
Karta [Ustawienia podstawowe](P. 104)
Karta [Wykończenie](P. 110)
Drukowanie broszury(P. 36)
38
Tworzenie broszury podczas drukowania
Drukowanie broszury szytej zeszytowo
Podczas tworzenia i drukowania broszury wydrukowane strony mogą być zszywane w środku. W przypadku
niektórych urządzeń można też przyciąć i wyrównać brzegi stron.
1
2
3
Wyświetl kartę [Ustawienia podstawowe] lub [Wykończenie].
Wybierz pozycję [Drukowanie broszury] w obszarze [Drukowanie jednostronne/
dwustronne/broszura] lub [Styl drukowania].
Wybierz metodę wykańczania w obszarze [Ustawienie szycia zeszytowego].
W przypadku wybrania opcji [Składanie + Szycie zeszyt. + Przycin.]/[Składanie + przycinanie] w obszarze
[Ustawienie szycia zeszytowego] wykonaj poniższe kroki.
4
5
Wyświetl kartę [Wykończenie].
Wybierz metodę dopasowania szerokości przycinania w obszarze [Ustawienia
przycinania] → podaj wartości odpowiednie dla wybranej metody.
Tematy pokrewne
Karta [Ustawienia podstawowe](P. 104)
Karta [Wykończenie](P. 110)
Drukowanie broszury(P. 36)
Prasowanie szwów dla wydruków podczas tworzenia broszur zszywanych zeszytowo(P. 40)
Przycinanie stron podczas tworzenia broszur zszywanych zeszytowo(P. 41)
39
Tworzenie broszury podczas drukowania
Prasowanie szwów dla wydruków podczas tworzenia
broszur zszywanych zeszytowo
Podczas drukowania broszur szytych zeszytowo szyte miejsce może być prasowane na płasko.
1
2
3
Wyświetl kartę [Ustawienia podstawowe] lub [Wykończenie].
Wybierz pozycję [Drukowanie broszury] w obszarze [Drukowanie jednostronne/
dwustronne/broszura] lub [Styl drukowania].
Wybierz metodę wykańczania w obszarze [Ustawienie szycia zeszytowego].
W przypadku wybrania opcji [Składanie + Szycie zeszyt. + Przycin.]/[Składanie + przycinanie] w obszarze
[Ustawienie szycia zeszytowego] ustaw metodę dopasowania szerokości przycinania na karcie [Wykończenie].
4
5
6
Kliknij opcję [Broszura].
Wybierz opcję [Prasowanie szwów] → określ siłę prasowania szwów w polu
[Dopasowanie prasowania szwów].
Kliknij przycisk [OK].
Tematy pokrewne
Karta [Ustawienia podstawowe](P. 104)
Karta [Wykończenie](P. 110)
Drukowanie broszury szytej zeszytowo(P. 39)
40
Tworzenie broszury podczas drukowania
Przycinanie stron podczas tworzenia broszur
zszywanych zeszytowo
Podczas drukowania broszur szytych zeszytowo można przyciąć i wyrównać brzegi stron.
1
Wyświetl kartę [Wykończenie].
2
Wybierz opcję [Drukowanie broszury] z listy [Styl drukowania].
3
4
Wybierz pozycję [Składanie + Szycie zeszyt. + Przycin.]/[Składanie + przycinanie] w
obszarze [Ustawienie szycia zeszytowego].
Wybierz metodę dopasowania szerokości przycinania w obszarze [Ustawienia
przycinania] → podaj wartości odpowiednie dla wybranej metody.
Tematy pokrewne
Karta [Ustawienia podstawowe](P. 104)
Karta [Wykończenie](P. 110)
Drukowanie broszury szytej zeszytowo(P. 39)
41
Tworzenie broszury podczas drukowania
Dokładne szycie
Ta funkcja nakłada klej na margines na oprawę wydrukowanych stron i umieszcza je w okładce, tworząc
broszurę.
1
2
3
4
Wyświetl kartę [Wykończenie].
Wybierz pozycję [Dokładne szycie [jednostronnie]] lub [Dokładne szycie [dwustronnie]]
w obszarze [Styl drukowania].
Potwierdź wartości w obszarze [Lista ustawień].
Jeśli chcesz zmienić ustawienia, kliknij przycisk [Ustawienia dokładnego szycia] →
wybierz odpowiednie ustawienia.
W przypadku drukowania na okładce wybierz opcję [Dopasuj układ danych do okładki] w obszarze [Ustawienia
dokładnego szycia okładki] > [Styl drukowania] → podaj ustawienia [Strona drukowana okładki przedniej]/
[Strona drukowana okładki tylnej].
Aby zmienić rozmiar wykończenia, kliknij przycisk [Dopasowanie wykończenia] → wprowadź odpowiednie
ustawienia → kliknij przycisk [OK].
5
Kliknij przycisk [OK].
Tematy pokrewne
Karta [Wykończenie](P. 110)
42
Używanie różnych typów papieru
Używanie różnych typów papieru
Używanie różnych typów papieru .......................................................................................................... 44
Rejestrowanie niestandardowych rozmiarów papieru ..................................................................................... 45
Wstawianie arkuszy między foliami przezroczystymi ....................................................................................... 46
Wstawianie arkuszy ............................................................................................................................................ 47
Wstawianie papieru z zakładkami ...................................................................................................................... 48
Drukowanie na papierze z zakładkami .............................................................................................................. 50
Dodawanie stron tytułowych .............................................................................................................................. 51
43
Używanie różnych typów papieru
Używanie różnych typów papieru
Rejestrowanie niestandardowych rozmiarów papieru(P. 45)
Wstawianie arkuszy między foliami przezroczystymi(P. 46)
Wstawianie arkuszy(P. 47)
Wstawianie papieru z zakładkami(P. 48)
Drukowanie na papierze z zakładkami(P. 50)
Dodawanie stron tytułowych(P. 51)
44
Używanie różnych typów papieru
Rejestrowanie niestandardowych rozmiarów papieru
Można zarejestrować odpowiedni format papieru używanego do drukowania. Można również zarejestrować
niestandardowy format papieru, aby drukować za pomocą innych urządzeń podłączonych do komputera.
1
2
Wyświetl okno [Urządzenia i drukarki], korzystając z polecenia [Panel sterowania]
systemu Windows.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, które chcesz skonfigurować → w
wyświetlonym menu wybierz opcję [Preferencje drukowania].
3
Wyświetl kartę [Ustawienia strony].
4
Kliknij opcję [Niestandardowy format papieru].
5
6
W oknie dialogowym [Ustawienia niestandardowego formatu papieru] wybierz
odpowiednie ustawienia w polach [Nazwa niestandardowego formatu papieru],
[Jednostka] i [Format papieru] → kliknij przycisk [Zarejestruj].
Kliknij przycisk [OK].
Tematy pokrewne
Karta [Ustawienia strony](P. 107)
45
Używanie różnych typów papieru
Wstawianie arkuszy między foliami przezroczystymi
Podczas drukowania można wstawiać arkusze papieru między foliami przezroczystymi. Można również
drukować na wstawianych arkuszach.
1
Wyświetl kartę [Źródło papieru].
2
Wybierz pozycję [Wybierz według] > [Źródło papieru]/[Typ papieru].
3
Wybierz opcję [Strony tytułowe folii przezroczystej] z listy [Wybór papieru].
4
Ustaw opcje [Strony tytułowe] i [Folie przezroczyste].
Jeżeli wybierzesz pozycję [Wybierz według] > [Źródło papieru], wybierz źródło papieru, w którym ustawiono
papier, którego chcesz użyć.
Jeżeli wybierzesz pozycję [Wybierz według] > [Typ papieru], wybierz typ papieru, którego chcesz użyć.
5
6
Jeżeli chcesz również drukować na wstawianych arkuszach, wybierz opcję [Drukuj na
stronach tytułowych].
Kliknij przycisk [OK].
Tematy pokrewne
Karta [Źródło papieru](P. 119)
46
Używanie różnych typów papieru
Wstawianie arkuszy
Można wstawiać arkusze między określone strony.
1
Wyświetl kartę [Źródło papieru].
2
Wybierz opcję [Wybierz według] > [Źródło papieru] lub [Typ papieru].
3
4
5
Wybierz pozycję [Wstawianie arkuszy] w obszarze [Wybór papieru] → kliknij przycisk
[Ustawienia wstawiania arkuszy].
W oknie dialogowym [Ustawienia wstawiania arkuszy] wybierz opcję [Wstawione
arkusze] w obszarze [Arkusze do wstawienia].
Ustaw opcję [Źródło papieru], [Drukuj na] i [Wstaw] → kliknij przycisk [Dodaj].
Ustawienia dotyczące umieszczania arkuszy są dodawane do [Lista ustawień].
6
7
Kliknij przycisk [OK].
Wybierz papier do drukowania stron zawartości w obszarze [Źródło papieru oryginału]
lub [Typ papieru oryginału].
Tematy pokrewne
Karta [Źródło papieru](P. 119)
Wstawianie papieru z zakładkami(P. 48)
47
Używanie różnych typów papieru
Wstawianie papieru z zakładkami
Między wybrane strony można wstawiać papier z zakładkami. Na obszarze zakładki można również drukować.
1
Wyświetl kartę [Źródło papieru].
2
Wybierz opcję [Wybierz według] > [Źródło papieru] lub [Typ papieru].
3
4
5
6
Wybierz pozycję [Wstawianie arkuszy] w obszarze [Wybór papieru] → kliknij przycisk
[Ustawienia wstawiania arkuszy].
W oknie dialogowym [Ustawienia wstawiania arkuszy] wybierz opcję [Papier z
zakładkami] w obszarze [Arkusze do wstawienia].
Ustaw opcję [Źródło papieru], [Drukuj na] i [Wstaw].
Aby zmienić typ papieru z zakładkami, kliknij opcje [Papier z zakładkami] >
[Ustawienia] → wybierz typ papieru w obszarze [Typ papieru] → kliknij przycisk [OK].
Aby ustawić pozycję drukowania na papierze z zakładkami, wykonaj poniższe kroki.
7
8
Kliknij opcję [Szczegóły papieru z zakładkami].
W oknie dialogowym [Szczegóły papieru z zakładkami] skonfiguruj opcję [Pozycja
drukowania na zakładce] → kliknij przycisk [OK].
Aby przesunąć drukowaną zawartość na zakładkę, wybierz opcję [Przesuń pozycję drukowania] → podaj
odległość przesunięcia w polu [Szerokość przesunięcia] → kliknij przycisk [OK].
Aby wydrukować zawartość bez przesuwania jej, wybierz opcję [Nie przesuwaj pozycji drukowania] → wybierz
format papieru z zakładkami w obszarze [Format papieru z zakładkami] → kliknij przycisk [OK].
9
10
W oknie dialogowym [Ustawienia wstawiania arkuszy] kliknij przycisk [OK].
Wybierz papier do drukowania stron zawartości w obszarze [Źródło papieru oryginału]
lub [Typ papieru oryginału].
48
Używanie różnych typów papieru
Tematy pokrewne
Karta [Źródło papieru](P. 119)
Drukowanie na papierze z zakładkami(P. 50)
49
Używanie różnych typów papieru
Drukowanie na papierze z zakładkami
Można drukować na samych zakładkach papieru z zakładkami.
1
Wyświetl kartę [Źródło papieru].
2
Wybierz opcję [Wybierz według] > [Typ papieru].
3
Kliknij kolejno przyciski [Typ papieru] > [Ustawienia].
4
W oknie dialogowym [Ustawienia typu papieru] wybierz papier z zakładkami w
obszarze [Typ papieru] → kliknij przycisk [OK].
Aby ustawić pozycję drukowania na papierze z zakładkami, wykonaj poniższe kroki.
5
6
Kliknij opcję [Szczegóły papieru z zakładkami].
W oknie dialogowym [Szczegóły papieru z zakładkami] skonfiguruj opcję [Pozycja
drukowania na zakładce] → kliknij przycisk [OK].
Aby przesunąć drukowaną zawartość na zakładkę, wybierz opcję [Przesuń pozycję drukowania] → podaj
odległość przesunięcia w polu [Szerokość przesunięcia] → kliknij przycisk [OK].
Aby wydrukować zawartość bez przesuwania jej, wybierz opcję [Nie przesuwaj pozycji drukowania] → wybierz
format papieru z zakładkami w obszarze [Format papieru z zakładkami] → kliknij przycisk [OK].
Tematy pokrewne
Karta [Źródło papieru](P. 119)
Wstawianie papieru z zakładkami(P. 48)
50
Używanie różnych typów papieru
Dodawanie stron tytułowych
Do wydruków można dodać okładki przednie i tylne. Można użyć papieru innego niż papier dla stron treści i
wybrać, po której stronie mają być wydrukowane okładki.
1
Wyświetl kartę [Źródło papieru].
2
Kliknij opcję [Ustawienia okładki przedniej/tylnej].
3
4
5
6
W oknie dialogowym [Ustawienia okładki przedniej/tylnej] wybierz okładki do dodania
w obszarze [Ustawienia okładki].
Aby ustawić okładkę przednią, wybierz ustawienia [Okładka przednia] > [Źródło
papieru] i [Drukuj na].
Aby ustawić okładkę tylną, wybierz ustawienia [Okładka tylna] > [Źródło papieru] i
[Drukuj na].
Kliknij przycisk [OK].
Tematy pokrewne
Karta [Źródło papieru](P. 119)
51
Drukowanie wielu plików razem
Drukowanie wielu plików razem
Drukowanie wielu plików razem ............................................................................................................. 53
Informacje o funkcji [Edycja i podgląd] .............................................................................................................. 54
Drukowanie plików razem .................................................................................................................................. 55
Sprawdzanie podglądu wydruku ........................................................................................................................ 57
Zmienianie ustawień drukowania połączonego pliku ....................................................................................... 59
52
Drukowanie wielu plików razem
Drukowanie wielu plików razem
Informacje o funkcji [Edycja i podgląd](P. 54)
Drukowanie plików razem(P. 55)
Sprawdzanie podglądu wydruku(P. 57)
Zmienianie ustawień drukowania połączonego pliku(P. 59)
53
Drukowanie wielu plików razem
Informacje o funkcji [Edycja i podgląd]
Funkcja [Edycja i podgląd] umożliwia połączenie wielu plików w jeden do wydrukowania.
Funkcję [Edycja i podgląd] można skonfigurować w obszarze [Metoda druku] na każdej karcie ekranu ustawień
drukowania.
Po kliknięciu w aplikacji przycisku drukowania wyświetlony zostanie ekran główny Canon PageComposer, który
umożliwia:
● podgląd danych drukowania dla potwierdzenia
● zmianę ustawień drukowania po sprawdzeniu podglądu
● usunięcie zbędnych stron
● wykonanie wydruku próbnego
● połączenie danych utworzonych w różnych aplikacjach w jeden plik dla drukowania
● ujednolicenie ustawień drukowania podczas łączenia wielu plików
Tematy pokrewne
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart(P. 101)
Canon PageComposer(P. 148)
Drukowanie plików razem(P. 55)
Sprawdzanie podglądu wydruku(P. 57)
Zmienianie ustawień drukowania połączonego pliku(P. 59)
54
Drukowanie wielu plików razem
Drukowanie plików razem
Można połączyć wiele plików w jeden, a następnie go wydrukować. Ustawienia drukowania połączonego pliku
można zmienić w aplikacji Canon PageComposer.
Tutaj zostanie wyjaśniona procedura wykonywania operacji za pomocą ikon na pasku narzędzi aplikacji Canon
PageComposer. Operacje można wykonywać także za pomocą menu.
1
Wyświetl odpowiednią kartę z ekranu ustawień drukowania w sterowniku.
2
Wybierz pozycję [Edycja i podgląd] w obszarze [Metoda druku] → kliknij przycisk [OK].
Aby ustawić metodę druku po połączeniu plików, kliknij przycisk [Szczegóły] → wybierz metodę druku w
obszarze [Metoda druku po edycji i podglądzie] → kliknij przycisk [OK].
3
Kliknij przycisk [OK] → kliknij przycisk [Drukuj] lub [OK] na ekranie drukowania.
Zostanie wyświetlony ekran główny aplikacji Canon PageComposer.
4
Powtórz kroki od 1 do 3 dla każdego pliku do połączenia.
5
Na ekranie głównym aplikacji Canon PageComposer wybierz z listy pliki, które chcesz
połączyć → kliknij przycisk [
6
] (Połącz dokumenty).
W oknie dialogowym [Połącz] podaj nazwę w polu [Nazwa dokumentu], jeśli jest
potrzebna.
55
Drukowanie wielu plików razem
7
Aby zmienić ustawienia drukowania, kliknij kartę [Ustawienia drukowania] → wybierz
odpowiednie ustawienia → kliknij przycisk [Połącz].
Bieżące ustawienia można sprawdzić na podglądzie.
Aby usunąć stronę, wybierz ją na podglądzie → kliknij opcję [Usuń].
8
Na ekranie głównym aplikacji Canon PageComposer wybierz połączony plik → kliknij
przycisk [
] (Drukuj).
Tematy pokrewne
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart(P. 101)
Canon PageComposer(P. 148)
Sprawdzanie podglądu wydruku(P. 57)
Zmienianie ustawień drukowania połączonego pliku(P. 59)
56
Drukowanie wielu plików razem
Sprawdzanie podglądu wydruku
Przed wydrukowaniem można wyświetlić podgląd drukowanej treści i sprawdzić ustawienia układu strony.
Tutaj zostanie wyjaśniona procedura wykonywania operacji za pomocą ikon na pasku narzędzi aplikacji Canon
PageComposer. Operacje można wykonywać także za pomocą menu.
1
Wyświetl odpowiednią kartę z ekranu ustawień drukowania w sterowniku.
2
Wybierz pozycję [Edycja i podgląd] w obszarze [Metoda druku] → kliknij przycisk [OK].
Aby ustawić metodę druku po połączeniu plików, kliknij przycisk [Szczegóły] → wybierz metodę druku w
obszarze [Metoda druku po edycji i podglądzie] → kliknij przycisk [OK].
3
Kliknij przycisk [OK] → kliknij przycisk [Drukuj] lub [OK] na ekranie drukowania.
Zostanie wyświetlony ekran główny aplikacji Canon PageComposer.
4
Na ekranie głównym aplikacji Canon PageComposer wybierz z listy plik, którego
podgląd wydruku chcesz sprawdzić → kliknij przycisk [
5
] (Podgląd wydruku).
Sprawdź podgląd w oknie dialogowym [Podgląd wydruku] → kliknij przycisk [Zamknij].
Aby wyświetlić następną stronę, kliknij przycisk [
] (Następna).
Kliknij obraz strony, aby go powiększyć lub pomniejszyć.
57
Drukowanie wielu plików razem
Tematy pokrewne
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart(P. 101)
Canon PageComposer(P. 148)
Drukowanie plików razem(P. 55)
Wyniki drukowania są niezadowalające(P. 154)
58
Drukowanie wielu plików razem
Zmienianie ustawień drukowania połączonego pliku
W aplikacji Canon PageComposer można zmienić ustawienia drukowania połączonego pliku. W przypadku
edytowania plików o różnych rozmiarach lub układach strony ustawienia można ujednolicić.
Tutaj zostanie wyjaśniona procedura wykonywania operacji za pomocą ikon na pasku narzędzi aplikacji Canon
PageComposer. Operacje można wykonywać także za pomocą menu.
1
Na ekranie głównym aplikacji Canon PageComposer wybierz z listy plik, którego
ustawienia chcesz zmienić → kliknij przycisk [
2
3
] (Zmień ustawienia drukowania).
W oknie dialogowym [Zmień ustawienia drukowania] podaj nazwę w polu [Nazwa
dokumentu], jeśli jest potrzebna.
Kliknij kartę [Ustawienia drukowania] → wybierz odpowiednie ustawienia.
Aby ujednolicić ustawienia rozmiaru wydruku, wybierz opcję [Jednolitość rozmiarów wydruków] → wybierz
format papieru.
Aby ujednolicić ustawienia układu strony, wybierz opcję [Spójność układu] → wybierz ustawienie układu.
4
5
6
Aby ustawić miejsce rozpoczęcia drukowania następnego z połączonych plików,
wybierz opcję [Drukuj następny dokument na] → wybierz ustawienie.
Jeśli chcesz wprowadzić dokładne ustawienia na ekranie ustawień drukowania
sterownika, kliknij przycisk [Szczegóły] → wprowadź odpowiednie ustawienia → kliknij
przycisk [OK].
W oknie dialogowym [Zmień ustawienia drukowania] kliknij przycisk [OK].
59
Drukowanie wielu plików razem
Tematy pokrewne
Canon PageComposer(P. 148)
Drukowanie plików razem(P. 55)
60
Szczegółowe ustawienia druku kolorowego
Szczegółowe ustawienia druku
kolorowego
Szczegółowe ustawienia druku kolorowego .................................................................................... 62
Dostosowywanie kolorów (PS3) .......................................................................................................................... 63
Przestrogi dotyczące drukowania w kolorze z aplikacji PostScript (PS3) ......................................................... 64
61
Szczegółowe ustawienia druku kolorowego
Szczegółowe ustawienia druku kolorowego
Dostosowywanie kolorów (PS3)(P. 63)
Przestrogi dotyczące drukowania w kolorze z aplikacji PostScript (PS3)(P. 64)
62
Szczegółowe ustawienia druku kolorowego
Dostosowywanie kolorów (PS3)
W przypadku korzystania ze sterownika PS3 można dostosować kolor, jasność i kontrast.
1
Wyświetl kartę [Kolor].
2
Kliknij przycisk [Szczegóły].
3
4
5
W oknie dialogowym [Ustawienia szczegółowe] wybierz opcję [Dopasowanie kolorów
wejściowych RGB] → kliknij przycisk [Ustawienia].
W oknie dialogowym [Szczegóły dopasowania kolorów wejściowych RGB] ustaw kolor,
jasność i kontrast → kliknij przycisk [OK].
Kliknij przycisk [OK] w oknie dialogowym [Ustawienia szczegółowe].
Tematy pokrewne
Karta [Kolor] (PS3)(P. 133)
Przestrogi dotyczące drukowania w kolorze z aplikacji PostScript (PS3)(P. 64)
63
Szczegółowe ustawienia druku kolorowego
Przestrogi dotyczące drukowania w kolorze z aplikacji
PostScript (PS3)
W przypadku drukowania w kolorze z aplikacji PostScript (Adobe Reader, Adobe Acrobat, Adobe Illustrator,
Adobe Photoshop itd.) z wykorzystaniem sterownika PS3 sposób przetwarzania danych zmienia się w zależności
od kombinacji ustawień w karcie [Ustawienia urządzenia] > [Wydruk PS z aplikacji] oraz funkcji drukowania*
takich jak drukowanie znaków wodnych itp. Ustawień tych należy dokonać odpowiednio do celu drukowania.
* Funkcje drukowania, na które ma wpływ metoda przetwarzania, to drukowanie znaków wodnych, układ strony, wybór
papieru, drukowanie plakatów, drukowanie N na 1 (z wyjątkiem 1, 2 i 4 na 1), CanoFine itd.
[Wydruk PS z aplikacji] > [Auto]
Gdy funkcja [Znak wodny] itp. jest ustawiona
● Używany jest model kolorów RGB.
Gdy funkcja [Znak wodny] itp. nie jest ustawiona
● Aplikacja samodzielnie generuje kod PostScript.
● Zazwyczaj używany jest model kolorów CMYK.
[Wydruk PS z aplikacji] > [Wł.]
Gdy funkcja [Znak wodny] itp. jest ustawiona
● Aplikacja samodzielnie generuje kod PostScript.
● Zazwyczaj używany jest model kolorów CMYK.
● Ustawienia [Znak wodny] itp. są wyłączone.
Gdy funkcja [Znak wodny] itp. nie jest ustawiona
● Aplikacja samodzielnie generuje kod PostScript.
● Zazwyczaj używany jest model kolorów CMYK.
[Wydruk PS z aplikacji] > [Wył.]
● Używany jest model kolorów RGB.
UWAGA
● Odcienie na wydruku po użyciu modelu kolorów RGB mogą różnić się od odcieni na wydruku po użyciu
modelu kolorów CMYK.
Tematy pokrewne
Karta [Ustawienia urządzenia](P. 141)
64
Edytowanie ulubionych ustawień
Edytowanie ulubionych ustawień
Edytowanie ulubionych ustawień .......................................................................................................... 66
Rejestrowanie ulubionych ustawień .................................................................................................................. 67
Edytowanie listy ulubionych ustawień .............................................................................................................. 68
65
Edytowanie ulubionych ustawień
Edytowanie ulubionych ustawień
Rejestrowanie ulubionych ustawień(P. 67)
Edytowanie listy ulubionych ustawień(P. 68)
66
Edytowanie ulubionych ustawień
Rejestrowanie ulubionych ustawień
Często używane ustawienia można zarejestrować jako profil.
1
2
3
Wyświetl odpowiednią kartę z ekranu ustawień drukowania w sterowniku →
skonfiguruj ustawienia, które mają zostać zarejestrowane.
Kliknij przycisk [Dodaj] w prawej części obszaru [Profil].
W oknie dialogowym [Dodaj profil] wybierz odpowiednie ustawienia w polach [Nazwa] i
[Ikona].
W razie potrzeby wpisz komentarz w polu [Komentarz].
4
Kliknij przycisk [OK].
Nowy profil zostanie dodany do listy [Profil]. Zarejestrowane ustawienia drukowania można zastosować,
wybierając pozycję z listy [Profil].
Tematy pokrewne
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart(P. 101)
67
Edytowanie ulubionych ustawień
Edytowanie listy ulubionych ustawień
Można edytować listę [Profil] oraz importować ją i eksportować w celu użycia na innych komputerach.
Aby edytować listę [Profil]
1
Wyświetl odpowiednią kartę z ekranu ustawień drukowania w sterowniku.
2
Kliknij przycisk [Edytuj] w prawej części obszaru [Profil].
3
W oknie dialogowym [Edytuj profil] wybierz profil, który chcesz edytować, w obszarze
[Lista profili] → wprowadź ustawienia [Nazwa] i [Ikona].
W razie potrzeby wpisz komentarz w polu [Komentarz].
Aby usunąć profil, wybierz go w obszarze [Lista profili] → kliknij przycisk [Usuń] → kliknij przycisk [Tak].
4
Kliknij przycisk [OK].
Aby wyeksportować profil
1
Wyświetl odpowiednią kartę z ekranu ustawień drukowania w sterowniku.
2
Kliknij przycisk [Edytuj] w prawej części obszaru [Profil].
3
W oknie dialogowym [Edytuj profil] wybierz profil, który chcesz wyeksportować, w
obszarze [Lista profili] → kliknij przycisk [Eksportuj].
4
Podaj miejsce zapisu i nazwę pliku → kliknij przycisk [Zapisz] lub [OK].
5
Kliknij przycisk [OK].
Wybrany profil zostanie zapisany jako plik „*.cfg”.
Aby zaimportować profil
1
Wyświetl odpowiednią kartę z ekranu ustawień drukowania w sterowniku.
68
Edytowanie ulubionych ustawień
2
3
4
Kliknij przycisk [Edytuj] w prawej części obszaru [Profil].
W oknie dialogowym [Edytuj profil] kliknij przycisk [Importuj] → wybierz plik z profilem
do zaimportowania → kliknij przycisk [Otwórz].
Kliknij przycisk [OK].
Tematy pokrewne
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart(P. 101)
Rejestrowanie ulubionych ustawień(P. 67)
69
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
Dostosowywanie do funkcji
urządzenia
Dostosowywanie do funkcji urządzenia ............................................................................................. 71
Ustawianie informacji o urządzeniu ................................................................................................................... 72
Ustawienia funkcji urządzenia ........................................................................................................................... 77
Źródła papieru i ustawienia miejsc docelowych wydruku ................................................................................ 78
Eksportowanie profilu konfiguracji .................................................................................................................... 88
Importowanie profilu konfiguracji ..................................................................................................................... 90
Informacje na temat ustawień typów profili konfiguracji ............................................................................... 93
Konfiguracja funkcji uwierzytelniania ............................................................................................................... 94
Ustawianie nazwy użytkownika ......................................................................................................................... 96
70
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
Ustawianie informacji o urządzeniu(P. 72)
Ustawienia funkcji urządzenia(P. 77)
Źródła papieru i ustawienia miejsc docelowych wydruku(P. 78)
Eksportowanie profilu konfiguracji(P. 88)
Importowanie profilu konfiguracji(P. 90)
Informacje na temat ustawień typów profili konfiguracji(P. 93)
Konfiguracja funkcji uwierzytelniania(P. 94)
Ustawianie nazwy użytkownika(P. 96)
71
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
Ustawianie informacji o urządzeniu
W tej części części wyjaśniono procedurę ustawiania opcji zainstalowanych w urządzeniu i korzystania z funkcji
właściwych dla urządzenia.
Najpierw należy wybrać plik konfiguracji zgodny z modelem drukarki na karcie [Ustawienia urządzenia].
Ustawienia korzystania z funkcji urządzenia wyświetlone są na karcie [Ustawienia urządzenia]. Następnie należy
ustawić funkcje urządzenia i informacje o opcjach urządzenia. Jeśli możliwe jest użycie funkcji uzyskania
informacji, funkcje i informacje o opcjach urządzenia mogą zostać ustawione automatycznie.
Należy postępować odpowiednio do sytuacji, według poniższego schematu.
● W przypadku instalacji za pomocą instalatora z połączeniem sieciowym:
Zwykle podczas instalacji uzyskiwane są informacje o urządzeniu i następuje automatyczne ustawienie profilu
konfiguracji oraz funkcji urządzenia i informacji o opcjach. Zgodnie z poniższą procedurą należy upewnić się,
że został zastosowany profil konfiguracji zgodny z modelem drukarki, a dla opcji [Informacje o urządzeniu]
wybrane jest ustawienie [Auto].
● W przypadku instalacji za pomocą instalatora z połączeniem USB:
Podczas instalacji automatycznie ustawiany jest profil konfiguracji zgodny z modelem drukarki. Funkcja
uzyskiwania informacji o urządzeniu nie jest dostępna w środowiskach USB. Zgodnie z poniższą procedurą
należy upewnić się, że został zastosowany profil konfiguracji zgodny z modelem drukarki, oraz ręcznie
ustawić funkcje urządzenia i informacje o opcjach.
● Jeśli informacje o urządzeniu nie zostały uzyskane podczas instalacji lub nie można użyć funkcji i opcji
urządzenia:
Należy automatycznie lub ręcznie ustawić profil konfiguracji oraz funkcje urządzenia i informacje o opcjach
zgodnie z poniższą procedurą.
● Jeżeli dodano opcję do urządzenia:
Zgodnie z poniższą procedurą należy upewnić się, że został zastosowany profil konfiguracji zgodny z
modelem drukarki, oraz automatycznie lub ręcznie ustawić funkcje urządzenia i informacje o opcjach.
● W przypadku zmiany używanego modelu drukarki:
Po zmianie portu należy automatycznie lub ręcznie ustawić profil konfiguracji oraz funkcje urządzenia i
informacje o opcjach zgodnie z poniższą procedurą.
Wymogi
● Ustawienia urządzenia
- Jeżeli urządzenie jest podłączone za pośrednictwem portu WSD, funkcja [Użyj Przeglądania WSD] jest już
włączona.
- Jeżeli urządzenie zostało podłączone po określeniu standardowego portu TCP/IP, funkcja [Pozyskaj z hosta
inf. o zarządzaniu drukarką] jest już włączona.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w podręczniku obsługi urządzenia.
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
● W razie zmiany używanego modelu drukarki należy zmienić ustawienia portu drukowania.
Procedura
1
Wyświetl okno [Urządzenia i drukarki], korzystając z polecenia [Panel sterowania]
systemu Windows.
72
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
2
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, które chcesz skonfigurować → w
wyświetlonym menu wybierz opcję [Właściwości drukarki].
W przypadku sterownika z wieloma modelami urządzenia wybierz ten, który chcesz skonfigurować po
wybraniu opcji [Właściwości drukarki].
3
4
Wyświetl kartę [Ustawienia urządzenia].
Sprawdź, czy profil konfiguracji jest odpowiedni dla używanego urządzenia → jeśli nie,
kliknij polecenie [Zmień].
Jeśli ustawiony jest model konfiguracji zgodny z modelem drukarki, przejdź do kroku 6.(P. 75)
73
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
WAŻNE
● Jeżeli nie wybrano profilu konfiguracji odpowiedniego dla używanego urządzenia, informacje dotyczące
urządzenia nie zawsze są stosowane odpowiednio i nie można korzystać z niektórych funkcji urządzenia.
Należy wybrać odpowiedni plik konfiguracji, aby wyświetlić wymagane ustawienia na karcie [Ustawienia
urządzenia]. Ustawienia, do których nie zastosowano pobranych informacji dotyczących urządzenia, nie są
wyświetlane na karcie [Ustawienia urządzenia].
5
Wybierz opcję [Automatyczny wybór odpowiedniego profilu konfiguracji dla Twojego
urządzenia] → kliknij polecenie [OK].
Jeśli urządzenie jest poza siecią lub istnieje konieczność ręcznego wybrania profilu konfiguracji, wybierz opcję
[Wybór ręczny] → wybierz profil konfiguracji z menu [Profil konfiguracji] → kliknij przycisk [OK].
74
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
6
Sprawdź, czy dla opcji [Informacje o urządzeniu] wybrane jest ustawienie [Auto] →
kliknij przycisk [OK].
Jeśli dla opcji [Informacje o urządzeniu] wybrane jest ustawienie [Auto], informacje o urządzeniu są
pozyskiwane i funkcje urządzenia oraz informacje o opcjach są ustawiane automatycznie.
Aby po dodaniu opcji itp. ponownie pobrać informacje o urządzeniu, kliknij opcję [
] (Pobierz informacje o
stanie urządzenia).
Jeśli dla opcji [Informacje o urządzeniu] wybrane jest ustawienie [Ręcznie], informacje o urządzeniu nie są
pozyskiwane. Należy ręcznie ustawić opcje powiązane z urządzeniem oraz obsługiwane przez urządzenie
funkcje.
75
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
UWAGA
● Nawet jeśli możliwe jest użycie funkcji uzyskiwania informacji o urządzeniu, niektóre informacje o urządzeniu
trzeba ustawić ręcznie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w tematach dotyczących ustawień
funkcji urządzenia.
● W razie wystąpienia jednej z poniższych sytuacji możliwe jest, że niektóre informacje o urządzeniu będą
niedostępne. W takim wypadku opcje należy ustawić ręcznie.
- W przypadku podłączenia za pomocą kabla USB
- Jeśli dane urządzenie lub port nie mogą uzyskać informacji o urządzeniu
- Jeśli profil konfiguracji jest ustawiony jako [Konfiguracja podstawowa] lub [Konfiguracja podstawowa
(zgodna)]
● Istnieje możliwość eksportowania oraz zapisywania ustawień informacji o urządzeniu na karcie [Ustawienia
urządzenia] jako nowego profilu konfiguracji. Informacje o urządzeniu można łatwo ustawić zbiorczo za
pomocą opcji importu wyeksportowanego profilu konfiguracji.
Tematy pokrewne
Karta [Ustawienia urządzenia](P. 141)
Ustawienia funkcji urządzenia(P. 77)
Źródła papieru i ustawienia miejsc docelowych wydruku(P. 78)
Importowanie profilu konfiguracji(P. 90)
Nie można użyć funkcji pozyskiwania informacji o urządzeniu ani funkcji uwierzytelniania(P. 160)
76
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
Ustawienia funkcji urządzenia
Ustawienia odpowiednie dla urządzenia są wymagane, aby umożliwić zastosowanie unikalnych funkcji
urządzenia. Jeśli informacje dotyczące urządzenia uzyskane są podczas instalacji, ustawienia odpowiednie dla
urządzenia są automatycznie stosowane względem sterownika.
Niemniej, zastosowanie optymalnych ustawień może nie być możliwe dla następujących funkcji. Przed
wykorzystaniem tych funkcji należy sprawdzić, czy zastosowano ustawienia odpowiednie dla urządzenia.
Funkcje, które mogą wymagać ręcznej konfiguracji ustawień
● [Profil konfig.]
● [Ustawienia formatu papieru] > [Format papieru do zastosowania jako niestandardowy format papieru]
● [Inne ustawienia]
- [Host buforowania]
- [Wydruk PS z aplikacji]
- [Konfiguruj informacje o użytkowniku]
- [Zarządzanie użytkownikami] > [Zarządzanie identyfikatorami wydziałów] > [Ustawienia]
● [Ustawienia czcionek]
● [Szczegóły] > elementy oznaczone symbolem [
]
UWAGA
● W przypadku wyboru opcji [Wł.] w menu [Szczegóły] > [Inne ustawienia] > [Zmień profil konfiguracji po
pobraniu informacji o urządzeniu], możliwe jest także automatyczne ustawienie pozycji oznaczonych [
].
● W przypadku połączenia TCP/IP lub za pomocą sieci IPP informacje o urządzeniu można uzyskać wyłącznie
przez sterownik.
● W środowisku serwera druku informacje o urządzeniu można uzyskać, gdy na komputerze serwera
zainstalowano „Canon Driver Information Assist Service”. Usługę można zainstalować, używając instalatora
sterownika.
● W przypadku połączenia za pomocą kabla USB nie można uzyskać informacji o urządzeniu. Należy ręcznie
ustawić funkcje urządzenia i zainstalowane opcje.
Tematy pokrewne
Karta [Ustawienia urządzenia](P. 141)
Źródła papieru i ustawienia miejsc docelowych wydruku(P. 78)
Nie można użyć funkcji pozyskiwania informacji o urządzeniu ani funkcji uwierzytelniania(P. 160)
77
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
Źródła papieru i ustawienia miejsc docelowych
wydruku
W tej części opisano ustawienia źródeł papieru oraz miejsc docelowych wydruku, które dostępne są w karcie
[Ustawienia urządzenia] dla każdej nazwy profilu konfiguracji.
Należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi nazwy profilu konfiguracji ustawianej w karcie [Ustawienia
urządzenia] > [Profil konfig.].
Jeśli dla opcji [Profil konfig.] wybrano ustawienie [Konfiguracja podstawowa], [Konfiguracja podstawowa
(Canon)], [Konfiguracja podstawowa (zgodna)], lub [Kontroler druku Fiery], należy zapoznać się z informacjami
dotyczącymi nazwy profilu konfiguracji właściwej dla modelu używanej drukarki.
Drukarki laserowe(P. 79)
iR-ADV(P. 80)
iR-ADV PRO(P. 82)
imagePRESS(P. 84)
Drukarki All-in-One(P. 86)
UWAGA
● Niektóre opcje mogą nie nadawać się do użycia w zależności od sterownika oraz używanego urządzenia.
● Informacje dotyczące restrykcji i ograniczeń w zakresie ustawień urządzenia zawiera plik Readme.
78
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
Drukarki laserowe
Ustawienia źródła papieru
Okno dialogowe [Źródło papieru]
[Standardowe źródło papieru]
A-1 [Szuflada x 1]
[Opcjonalna szuflada/kaseta]
B-1 [Szuflada x 1]
B-2 [Szuflada x 2]
B-3 [Szuflada x 3]
B-4 [Szuflada x 4]
[Opcjonalny zasobnik]
C-1 [Zasobnik papieru]
79
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
D [Taca na koperty]
iR-ADV
Ustawienia źródła papieru
Okno dialogowe [Źródło papieru]
[Standardowe źródło papieru]
A-1 [Szuflada x 1]
A-2 [Szuflada x 2]
A-3 [Zasobnik x 2 + szuflada x 2]
[Opcjonalna szuflada/kaseta]
B-1 [Szuflada x 1]
B-2 [Szuflada x 2]
B-3 [Szuflada x 3]
B-4 [Podajnik kasety (1)]
B-5 [Podajnik kasety (2)]
B-6 [Podajnik kasety (3)]
B-7 [Podajnik z kasetą o dużej pojemności]
[Opcjonalny zasobnik]
C-1 [Zasobnik papieru]
C-2 [Zasobnik POD Lite]
C-3 [Zasobnik papieru z wieloma szufladami]
80
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
[Moduł wstawiania]
D-1 [Moduł wstawiania dokumentów (taca x 2)]
D-2 [Moduł wstawiania modułu składania papieru/Moduł wstawiania dok. (taca x 1)]
[Podajnik kopert]
E-1 [Szuflada 1]
E-2 [Szuflada 2]
Ustawienia miejsc docelowych wydruku
Okno dialogowe [Ustawienia punktu wyjściowego papieru]
A-1 [Taca kopiowania]
B-1 [Taca wewnętrznego modułu wykańczania]
B-2 [Dodatkowa taca wewnętrznego modułu wykańczania]
B-3 [Taca wewnętrzna 1]
B-4 [Taca wewnętrzna 2]
C-1 [Taca wykańczania 1 [Bez sortowania]]
C-2 [Taca wykańczania 2 [Bez sortowania]]
C-3 [Taca wykańczania 1]
C-4 [Taca wykańczania 2]
* W zależności od urządzenia B-1 [Taca wewnętrznego modułu wykańczania] oraz B-2 [Dodatkowa taca
wewnętrznego modułu wykańczania] mogą być dołączone do góry nogami.
81
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
iR-ADV PRO
Ustawienia źródła papieru
Okno dialogowe [Źródło papieru]
[Standardowe źródło papieru]
A-1 [Zasobnik x 2 + szuflada x 2]
[Opcjonalny zasobnik]
B-1 [Zasobnik papieru]
B-2 [Zasobnik POD Lite]
B-3 [Zasobnik papieru z wieloma szufladami]
[Moduł wstawiania]
C-1 [Moduł wstawiania dokumentów (taca x 2)]
C-2 [Moduł wstawiania modułu składania papieru/Moduł wstawiania dok. (taca x 1)]
82
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
Ustawienia miejsc docelowych wydruku
Okno dialogowe [Ustawienia punktu wyjściowego papieru]
Taca wykańczania
A-1 [Taca wykańczania 1]
A-2 [Taca wykańczania 2]
A-3 [Taca wykańczania 1 [Bez sortowania]]
A-4 [Taca wykańczania 2 [Bez sortowania]]
83
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
imagePRESS
Ustawienia źródła papieru
Okno dialogowe [Źródło papieru]
[Standardowe źródło papieru]
A-1 [Szuflada x 3]
A-2 [Zasobnik x 1]
A-3 [Zasobnik x 2]
[Opcjonalny zasobnik]
B-1 [Zasobnik POD Lite]
B-2 [Zasobnik POD]
B-3 [Zasobnik POD + dodatkowy zasobnik POD]
B-4 [Zasobnik POD + dodatkowy zasobnik POD x 2]
B-5 [Zasobnik papieru z wieloma szufladami]
[Moduł wstawiania]
C-1 [Moduł wstawiania dokumentów (taca x 2)]
C-2 [Moduł wstawiania dokumentów [iPR C7010VP/6010]]
C-3 [Moduł wstawiania wielu dokumentów]
84
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
D [Moduły wstawiania modułu dokładnego szycia]
E [Taca uniwersalna]
Ustawienia miejsc docelowych wydruku
Okno dialogowe [Ustawienia punktu wyjściowego papieru]
Taca wykańczania
A-1 [Taca wykańczania 1]
A-2 [Taca wykańczania 2]
A-3 [Taca wykańczania 1 [Bez sortowania]]
A-4 [Taca wykańczania 2 [Bez sortowania]]
A-5 [Taca wykańczania 1 [iPR C7010VP/6010]]
A-6 [Taca wykańczania 2 [iPR C7010VP/6010]]
Układarka
B-1 [Układarka a [Półka]]
B-2 [Układarka b [Półka]]
B-3 [Układarka a [Taca wyjściowa]]
85
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
B-4 [Układarka b [Taca wyjściowa]]
B-5 [Układarka a [Półka] [iPR C7010VP/6010]]
B-6 [Układarka b [Półka] [iPR C7010VP/6010]]
B-7 [Układarka a [Taca wyjściowa] [iPR C7010VP/6010]]
B-8 [Układarka b [Taca wyjściowa] [iPR C7010VP/6010]]
Drukarki All-in-One
Ustawienia źródła papieru
Okno dialogowe [Źródło papieru]
[Standardowe źródło papieru]
A-1 [Szuflada x 1]
A-2 [Szuflada x 2]
[Opcjonalna szuflada/kaseta]
B-1 [Szuflada x 1]
B-2 [Szuflada x 2]
B-3 [Szuflada x 3]
B-4 [Podajnik kasety (1)]
B-5 [Podajnik kasety (2)]
B-6 [Podajnik kasety (3)]
[Podajnik kopert]
C-1 [Szuflada 1]
86
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
C-2 [Szuflada 2]
Ustawienia miejsc docelowych wydruku
Okno dialogowe [Ustawienia punktu wyjściowego papieru]
A-1 [Taca kopiowania]
A-2 [Taca wewnętrznego modułu wykańczania]
A-3 [Dodatkowa taca wewnętrznego modułu wykańczania]
A-4 [Taca wewnętrzna 1]
A-5 [Taca wewnętrzna 2]
Tematy pokrewne
Karta [Ustawienia urządzenia](P. 141)
87
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
Eksportowanie profilu konfiguracji
Ustawienia na karcie [Ustawienia urządzenia] mogą zostać wyeksportowane i zapisane jako plik profilu
konfiguracji (*.typ). Identyczne ustawienia można następnie wprowadzić przez zaimportowanie tak
przygotowanego profilu.
Ta funkcja jest przydatna w momencie masowego wprowadzania ustawień sterownika dla wielu komputerów
lub przy zmianie elementów, które można ustawić dla poszczególnych użytkowników.
UWAGA
● Eksportowany wcześniej profil konfiguracji można importować, klikając przycisk [Zmień] > [
] (Importuj
profil konfiguracji) w karcie [Ustawienia urządzenia] lub przy użyciu instalatora sterownika.
Wymogi
● Ustawienia urządzenia
- Jeżeli urządzenie jest podłączone za pośrednictwem portu WSD, funkcja [Użyj Przeglądania WSD] jest już
włączona.
- Jeżeli urządzenie zostało podłączone po określeniu standardowego portu TCP/IP, funkcja [Pozyskaj z hosta
inf. o zarządzaniu drukarką] jest już włączona.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w podręczniku obsługi urządzenia.
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
Procedura
1
2
Wyświetl okno [Urządzenia i drukarki], korzystając z polecenia [Panel sterowania]
systemu Windows.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, które chcesz skonfigurować → w
wyświetlonym menu wybierz opcję [Właściwości drukarki].
W przypadku sterownika z wieloma modelami urządzenia wybierz ten, który chcesz skonfigurować po
wybraniu opcji [Właściwości drukarki].
3
Kliknij kartę [Ustawienia urządzenia].
4
Sprawdź wyświetlane ustawienia i status opcji → ustaw opcje ręcznie według potrzeb.
5
Kliknij przycisk [
6
] (Eksportuj).
W oknie dialogowym [Eksportuj profil konfiguracji] wybierz odpowiednie ustawienia w
polach [Nazwa] i [Ikona].
88
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
W razie potrzeby wpisz komentarz w polu [Komentarz].
7
Kliknij przycisk [Eksportuj] → wskaż miejsce w pamięci masowej i określ nazwę pliku →
kliknij przycisk [Zapisz] lub [OK].
Tematy pokrewne
Karta [Ustawienia urządzenia](P. 141)
Importowanie profilu konfiguracji(P. 90)
89
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
Importowanie profilu konfiguracji
W tej części wyjaśniono procedurę importowania wyeksportowanego pliku profilu konfiguracji (*.typ) i
ustawiania informacji o urządzeniu.
Jeśli nie uda się uzyskać informacji o urządzeniu, można je wprowadzić przez zaimportowanie profilu
konfiguracji wyeksportowanego ze środowiska, w którym można było uzyskać te informacje.
WAŻNE
● Jeśli nie zostanie wybrany profil konfiguracji odpowiedni dla używanego urządzenia, niektóre z jego funkcji
mogą być niedostępne.
Wymogi
● Ustawienia urządzenia
- Jeżeli urządzenie jest podłączone za pośrednictwem portu WSD, funkcja [Użyj Przeglądania WSD] jest już
włączona.
- Jeżeli urządzenie zostało podłączone po określeniu standardowego portu TCP/IP, funkcja [Pozyskaj z hosta
inf. o zarządzaniu drukarką] jest już włączona.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w podręczniku obsługi urządzenia.
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
Procedura
1
2
Wyświetl okno [Urządzenia i drukarki], korzystając z polecenia [Panel sterowania]
systemu Windows.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, które chcesz skonfigurować → w
wyświetlonym menu wybierz opcję [Właściwości drukarki].
W przypadku sterownika z wieloma modelami urządzenia wybierz ten, który chcesz skonfigurować po
wybraniu opcji [Właściwości drukarki].
3
Wyświetl kartę [Ustawienia urządzenia] → kliknij przycisk [Zmień].
90
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
4
Wybierz opcję [Wybór ręczny] → kliknij polecenie [
91
] (Importuj profil konfiguracji).
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
5
Wybierz plik profilu konfiguracji do zaimportowania → kliknij przycisk [Otwórz].
6
Kliknij przycisk [OK] → kliknij polecenie [OK] na karcie [Ustawienia urządzenia].
Tematy pokrewne
Karta [Ustawienia urządzenia](P. 141)
Eksportowanie profilu konfiguracji(P. 88)
92
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
Informacje na temat ustawień typów profili
konfiguracji
Jeśli wprowadzenie odpowiednich ustawień pozycji wyświetlanych na karcie [Ustawienia urządzenia] jest
niemożliwe nawet po zastosowaniu profilu konfiguracji odpowiadającego nazwie modelu drukarki, można
zastosować informacje o funkcjach i opcjach właściwych dla urządzenia poprzez ustawienie typu profilu
konfiguracji.
Po włączeniu opcji [Szczegóły] > [Inne ustawienia] > [Wyświetl typy profili konfiguracji] na karcie [Ustawienia
urządzenia] ustaw typ profilu konfiguracji, klikając przycisk [Zmień] obok opcji [Profil konfig.].
Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat typów profili konfiguracji, kliknij poniższe łącze.
Lista profili konfiguracji
Tematy pokrewne
Ustawianie informacji o urządzeniu(P. 72)
Karta [Ustawienia urządzenia](P. 141)
93
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
Konfiguracja funkcji uwierzytelniania
Można zarządzać drukowaniem za pomocą funkcji zarządzania identyfikatorami wydziałów lub funkcji
uwierzytelniania użytkowników.
Wymogi
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
Procedura
1
2
Wyświetl okno [Urządzenia i drukarki], korzystając z polecenia [Panel sterowania]
systemu Windows.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, które chcesz skonfigurować → w
wyświetlonym menu wybierz opcję [Właściwości drukarki].
W przypadku sterownika z wieloma modelami urządzenia wybierz ten, który chcesz skonfigurować po
wybraniu opcji [Właściwości drukarki].
3
4
5
Kliknij kartę [Ustawienia urządzenia].
Wybierz funkcję uwierzytelniania, której chcesz użyć, w polu [Zarządzanie
użytkownikami] → kliknij przycisk [Ustawienia].
Wybierz polecenie [Zezwól na ustawienie kodu PIN]/[Zezwól na ustawianie hasła] →
wprowadź dane uwierzytelniania.
Aby użyć funkcji zarządzania identyfikatorami wydziałów, wprowadź informacje w polach [Identyfikator
wydziału] i [PIN].
Aby użyć funkcji uwierzytelniania użytkownika, wprowadź informacje w polach [Nazwa użytkownika] i [Hasło].
Aby sprawdzić, czy dane uwierzytelniania zapisane w urządzeniu odpowiadają wprowadzonym danym, kliknij
przycisk [Sprawdź].
6
Skonfiguruj odpowiednie ustawienia → kliknij przycisk [OK].
7
Kliknij przycisk [Zastosuj] na karcie [Ustawienia urządzenia].
Jeśli okno dialogowe [Potwierdź identyfikator wydziału/kod PIN]/[Potwierdź nazwę użytkownika/hasło] pojawia
się w trakcie drukowania, należy potwierdzić lub wprowadzić dane uwierzytelniania.
94
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
Tematy pokrewne
Karta [Ustawienia urządzenia](P. 141)
95
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
Ustawianie nazwy użytkownika
Istnieje możliwość ustawienia nazwy użytkownika, która będzie stosowana dla zadań drukowania, i kodu PIN
stosowanego dla bezpiecznego drukowania. Wybrana nazwa użytkownika jest wyświetlana na panelu
sterowania urządzenia oraz drukowana jako nazwa użytkownika w nagłówkach i stopkach.
Wymogi
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
Procedura
1
2
Wyświetl okno [Urządzenia i drukarki], korzystając z polecenia [Panel sterowania]
systemu Windows.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, które chcesz skonfigurować → w
wyświetlonym menu wybierz opcję [Właściwości drukarki].
W przypadku sterownika z wieloma modelami urządzenia wybierz ten, który chcesz skonfigurować po
wybraniu opcji [Właściwości drukarki].
3
Kliknij kartę [Ustawienia urządzenia].
4
Wybierz opcję [Konfiguruj informacje o użytkowniku] → kliknij polecenie [Ustawienia].
5
Wpisz informacje użytkownika w polach [Nazwa użytkownika] i [Kod PIN dla funkcji
drukowania zabezpieczonego] → kliknij przycisk [OK].
Aby zmienić domyślne ustawienie nazwy użytkownika, kliknij opcję [Ustawienia domyślnych wartości] → ustaw
opcję [Nazwa ustawiana jako nazwa użytkownika] → kliknij przycisk [OK].
Aby uniemożliwić zmianę nazw użytkowników: kliknij opcję [Ustawienia domyślnych wartości] → wybierz
polecenie [Nie zezwalaj na zmiany nazwy użytkownika] → kliknij przycisk [OK].
6
Kliknij przycisk [Zastosuj] na karcie [Ustawienia urządzenia].
Tematy pokrewne
Karta [Ustawienia urządzenia](P. 141)
96
Konfigurowanie wyjątkowych (PS3)
Konfigurowanie wyjątkowych (PS3)
Konfigurowanie wyjątkowych (PS3) ...................................................................................................... 98
97
Konfigurowanie wyjątkowych (PS3)
Konfigurowanie wyjątkowych (PS3)
W przypadku korzystania ze sterownika PS3 można ustawić inny rozmiar strony i metodę drukowania dla
określonego zakresu stron.
1
Wyświetl kartę [Ustawienia szczególne].
2
Kliknij przycisk [Strona specjalna].
3
4
Na karcie [Ustawienia strony] w oknie dialogowym [Ustawienia strony specjalnej]
określ zakres stron wyjątkowych w obszarze [Strona].
Ustaw wymagane funkcje na kartach [Ustawienia strony], [Jakość] i [Kolor] → kliknij
przycisk [OK].
Ustawienia są wyświetlane w obszarze [Lista ustawień szczególnych].
Jeżeli chcesz zmienić ustawienie wyjątku
Wybierz ustawienie w obszarze [Lista ustawień szczególnych] → kliknij przycisk [Edytuj].
Jeżeli chcesz połączyć wiele ustawień wyjątków
Wybierz ustawienia w obszarze [Lista ustawień szczególnych] → kliknij przycisk [Scalaj].
Ustawienia wyjątków można łączyć tylko wówczas, gdy zakres stron wyjątkowych jest ciągły, a ustawienia są
takie same.
Jeżeli chcesz usunąć ustawienie wyjątku
Wybierz ustawienie w obszarze [Lista ustawień szczególnych] → kliknij przycisk [Usuń].
Tematy pokrewne
Karta [Ustawienia szczególne] (PS3)(P. 137)
98
Lista ustawień
Lista ustawień
Lista ustawień .................................................................................................................................................. 100
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart ......................................................................................................... 101
Karta [Ustawienia podstawowe] ...................................................................................................................... 104
Karta [Ustawienia strony] ................................................................................................................................. 107
Karta [Wykończenie] ......................................................................................................................................... 110
Karta [Źródło papieru] ....................................................................................................................................... 119
Karta [Jakość] (sterownik UFR II/LIPSLX/PCL6) ............................................................................................... 122
Karta [Jakość] (PS3) ............................................................................................................................................ 128
Karta [Kolor] (PS3) ............................................................................................................................................. 133
Karta [Ustawienia szczególne] (PS3) ................................................................................................................. 137
Karta [Ustawienia urządzenia] ......................................................................................................................... 141
Karta [Profil] ...................................................................................................................................................... 146
Canon PageComposer ....................................................................................................................................... 148
99
Lista ustawień
Lista ustawień
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart(P. 101)
Karta [Ustawienia podstawowe](P. 104)
Karta [Ustawienia strony](P. 107)
Karta [Wykończenie](P. 110)
Karta [Źródło papieru](P. 119)
Karta [Jakość] (sterownik UFR II/LIPSLX/PCL6)(P. 122)
Karta [Jakość] (PS3)(P. 128)
Karta [Kolor] (PS3)(P. 133)
Karta [Ustawienia szczególne] (PS3)(P. 137)
Karta [Ustawienia urządzenia](P. 141)
Karta [Profil](P. 146)
Canon PageComposer(P. 148)
100
Lista ustawień
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart
W niniejszej części opisano wspólne ustawienia na każdej karcie ekranu ustawień drukowania.
W zależności od używanego sterownika niektóre funkcje opisane w tym dokumencie mogą być niedostępne.
[Profil]
Stosuje zarejestrowane ustawienia w roli wybranego profilu. Jako profil można zarejestrować często używane
ustawienia.
Polecenie [Dodaj] > okno dialogowe [Dodaj profil]
Rejestruje bieżące ustawienia drukowania jako profil. Ustaw opcję [Nazwa] i [Ikona]. Wpisz komentarz w polu
[Komentarz], jeśli jest to wymagane. Jeśli chcesz sprawdzić bieżące ustawienia w postaci listy, kliknij [Pokaż
ustawienia].
Polecenie [Edytuj] > okno dialogowe [Edytuj profil]
Umożliwia edytowanie, importowanie i eksportowanie profili.
[Lista profili]
Wyświetla zarejestrowane profile jako listę. Można zmienić kolejność, wybierając profil i klikając przycisk
] (Przenieś w górę) lub [
[
] (Przenieś w dół).
[Pokaż ustawienia]
Wyświetla zawartość wybranego profilu w postaci listy.
[Usuń]
Pozwala usunąć wybrany profil.
[Nazwa], [Ikona], [Komentarz]
Wyświetla nazwę, ikonę i komentarz do wybranego profilu. Można zmienić nazwę, ikonę i komentarz dla profili
zarejestrowanych przez użytkownika.
[Importuj]
Importuje profil, który został zapisany jako plik „*.cfg”, i dodaje go do listy [Lista profili].
[Eksportuj]
Eksportuje profil wybrany na liście [Lista profili] i zapisuje go jako plik „*.cfg”.
[Zastosuj ustawienia aplikacji]
Nadaje ustawieniom [Rozmiar strony], [Orientacja] i [Kopie] priorytet z aplikacji, zastępując ustawienia
sterownika.
UWAGA
● Profile z czerwoną kropką ( ) są profilami wstępnie zarejestrowanymi i nie można ich edytować ani usuwać.
[Metoda druku]
Przełącza metodę drukowania danych. Dane można zapisać w urządzeniu, a następnie nadać im priorytet w
stosunku do innych zadań drukowania itp.
[Drukowanie]
Powoduje przeprowadzenie normalnego drukowania.
[Zachowaj]
Zapisuje dane drukowania w kolejce wstrzymania (tymczasowym obszarze przechowywania) w urządzeniu.
Kolejność drukowania przechowywanych danych oraz ich ustawienia można zmieniać za pomocą panelu
sterowania urządzenia lub Zdalnego interfejsu użytkownika.
Polecenie [Szczegóły] > okno dialogowe [Szczegóły zachowania]
101
Lista ustawień
Umożliwia ustawienie nazwy danych.
[Drukowanie zabezpieczone]
Do danych drukowania można przypisać kod PIN i zapisać go w urządzeniu. Zapisane dane można wydrukować,
podając kod PIN na panelu sterowania urządzenia.
Polecenie [Szczegóły] > okno dialogowe [Szczegóły drukowania zabezpieczonego]
Umożliwia określenie nazwy użytkownika i kodu PIN.
Okno dialogowe [Potwierdź kod PIN]
Pozwala potwierdzić lub ustawić nazwę danych drukowania, nazwę użytkownika i kod PIN podczas
drukowania.
[Zapisywanie]
Umożliwia zapisanie danych drukowania w skrzynce urządzenia. Łączenie zapisanych danych oraz
modyfikowanie ich ustawień jest możliwe za pomocą panelu sterowania urządzenia i Zdalnego interfejsu
użytkownika.
Polecenie [Szczegóły] > okno dialogowe [Szczegóły zapisywania]
Pozwala ustawić docelowe miejsce przechowywania.
[Przerwij drukowanie]
Przerywa przetwarzanie drukowania na urządzeniu i drukuje dane, dla których zastosowane zostało ustawienie
[Przerwij drukowanie], nadając im priorytet w stosunku do innych zadań drukowania.
[Drukowanie priorytetowe]
Nadaje priorytet drukowanym danym wobec innych danych drukowania, które oczekują w urządzeniu na
wydrukowanie.
[Druk zaplanowany]
Rozpoczyna drukowanie o określonej godzinie.
Należy zsynchronizować czas na komputerze i używanym urządzeniu. W przypadku braku synchronizacji
drukowanie rozpocznie się w czasie wskazywanym przez urządzenie.
Polecenie [Szczegóły] > okno dialogowe [Szczegóły druku zaplanowanego]
Ustawia czas rozpoczęcia drukowania.
[Edycja i podgląd]
Umożliwia połączenie kilku plików w jeden podczas drukowania. Można również wyświetlić podgląd danych
drukowania, aby potwierdzić lub zmienić ustawienia drukowania. Aby zablokować ustawienie, należy wyświetlić
ekran ustawień drukowania, wybierając z menu [Urządzenia i drukarki] opcję [Blokada] po prawej stronie pola
[Edycja i podgląd]. Ta funkcja przydaje się do ograniczania metod druku dla klientów w środowisku
udostępnionej drukarki.
Polecenie [Szczegóły] > okno dialogowe [Szczegóły edycji i podglądu]
Umożliwia wskazanie metody druku po wybraniu opcji Edycja i podgląd.
[Podgląd ustawień]
Wyświetla podgląd aktualnych ustawień drukowania. Klikając podgląd, można ustawić podstawowe funkcje
drukowania.
102
Lista ustawień
Drukowanie N na 1
Ustawienie liczby N stron drukowanych danych na każdym arkuszu papieru.
Zszywanie
Kliknij w miejscu, w którym strona ma zostać zszyta.
Miejsce szycia
Kliknij krawędź strony w miejscu, w którym ma się znaleźć miejsce szycia.
Przełączanie między drukowaniem jednostronnym i dwustronnym
Przełączanie między drukiem kolorowym i monochromatycznym (tylko drukarki kolorowe)
Polecenie [Pokaż ustawienia] > okno dialogowe [Pokaż ustawienia]
Wyświetla bieżące ustawienia sterownika w postaci listy.
Polecenie [Ustawienia języka] > okno dialogowe [Ustawienia języka]
Pozwala zmienić wyświetlany język.
Tematy pokrewne
Informacje o funkcji [Edycja i podgląd](P. 54)
Drukowanie plików razem(P. 55)
Metody szyfrowania wydruku(P. 29)
Wstrzymywanie zadań drukowania(P. 30)
Przechowywanie danych wydruku(P. 31)
Drukowanie priorytetowe(P. 32)
Rejestrowanie ulubionych ustawień(P. 67)
Edytowanie listy ulubionych ustawień(P. 68)
103
Lista ustawień
Karta [Ustawienia podstawowe]
Można konfigurować podstawowe funkcje drukowania.
W zależności od używanego sterownika niektóre funkcje opisane w tym dokumencie mogą być niedostępne.
[Rozmiar strony]
Wyświetla rozmiar papieru dla danych drukowania przygotowanych w aplikacji.
[Rozmiar wydruku]
Umożliwia wybór rzeczywistego rozmiaru papieru, na jakim będzie wykonany wydruk. Jeśli wybierzesz rozmiar,
który odbiega od ustawienia opcji [Rozmiar strony], podczas drukowania dokument zostanie powiększony lub
pomniejszony w celu dopasowania do ustawionego rozmiaru strony.
[Kopie]
Ustawia liczbę kopii do wydrukowania.
[Orientacja]
Określa orientację danych wydruku.
[Układ strony]
Umożliwia określenie liczby stron drukowanych na każdym arkuszu papieru.
[Skalowanie ręczne]
Określa współczynnik powiększenia/pomniejszenia wydruku.
[Użyj 1 na 1 dla danych jednostr.]
Podczas drukowania na każdym arkuszu wielu stron drukuje pojedynczą stronę danych na jednym arkuszu.
[Drukowanie jednostronne/dwustronne/broszura]
Określa metodę drukowania danych.
Polecenie [Broszura] > okno dialogowe [Ustawienia szczegółowe broszury]
Umożliwia precyzyjne skonfigurowanie ustawień takich jak margines na oprawę i korekcja przemieszczenia dla
drukowania broszur.
[Proces drukowania broszury]
Przełącza stosowane ustawienia. Wybierz opcję [Według ustawień sterownika] podczas korzystania z funkcji
sterownika, takich jak dzielenie dokumentu na zestawy, margines na oprawę itp. Wybierz opcję [Według
ustawień urządzenia] podczas używania funkcji korekcji przemieszczenia.
[Metoda drukowania broszury]
Przełącza metodę drukowania broszur. Podczas tworzenia broszury składającej się z kilku zestawów wybierz
opcję [Podziel na zestawy], a następnie w opcji [Arkuszy w zestawie] określ, ile arkuszy znajduje się w każdym
zestawie.
104
Lista ustawień
[Wstęp do książki]
Określa kierunek otwierania broszury.
[Określ ustaw. marg. oprawy broszury]
Określa szerokości marginesu na oprawę.
[Użyj korekcji przemieszczenia]
Umożliwia korekcję przemieszczenia stron wewnętrznych i zewnętrznych, jaka występuje podczas drukowania
broszury. Wybierz metodę korekcji za pomocą opcji [Metoda korekcji przemieszczenia]. W przypadku określania
szerokości przemieszczenia obszaru wydruku między stroną najbardziej zewnętrzną a centralną wybierz opcję
[Korekcja ręczna] i określ wielkość korekcji w [Szerokość korekcji].
[Prasowanie szwów]
Powoduje prasowanie stron w taki sposób, że są one spłaszczane podczas korzystania ze zszywania
zeszytowego z drukowaniem broszur. Można dostosować siłę prasowania za pomocą ustawienia [Dopasowanie
prasowania szwów].
[Ustawienie szycia zeszytowego]
Drukuje broszurę składaną na połowę i zszytą w środku. Podczas przycinania w celu dopasowania krawędzi
stron wybierz opcję [Składanie + Szycie zeszyt. + Przycin.]/[Składanie + przycinanie], a następnie ustaw wartość
[Ustawienia przycinania] na karcie [Wykończenie].
[Miejsce szycia]
Ustawia krawędź papieru przeznaczoną do zszywania.
Zmiana ustawienia opcji [Orientacja] na karcie [Ustawienia podstawowe]/[Ustawienia strony] spowoduje zmianę
ustawienia [Miejsce szycia] na lewą lub górną krawędź. Położenie względem siebie długiej krawędzi i krótkiej
krawędzi nie zmieni się.
Polecenie [Marg. oprawy] > okno dialogowe [Ustawienia marginesu na oprawę]
Pozwala ustawić szerokość marginesu na oprawę.
[Zszywanie/Sortuj/Grupuj]
W przypadku drukowania wielu kopii określa kolejność stron oraz możliwość ich zszywania.
Sortuj
Grupuj
Zszywanie
Eko (Bez zszywania)
[Wył.]
Korzysta z ustawień aplikacji.
[Sortuj]
Drukuje określoną liczbę kopii w kolejności stron.
[Grupuj]
Drukuje określoną liczbę kopii, a wszystkie strony o tym samym numerze są grupowane razem.
[Sortuj ze zszywaniem]/[Eko (Bez zszywania) + Sortuj]/[Grupuj ze zszywaniem]/[Eko (Bez zszywania) +
Grupuj]
105
Lista ustawień
Strony zostaną wydrukowane w kolejności określonej w opcjach [Sortuj] lub [Grupuj] i zszyte. „Eko (Bez
zszywania)” to metoda łączenia stron bez użycia opcji zszywania. Można ją stosować, jeśli zainstalowany jest
moduł wykańczania obsługujący szycie bez opcji zszywania.
Polecenie [Pozycja zszywania] > okno dialogowe [Pozycja zszywania]
Umożliwia ustawienie pozycji zszywania.
[Tryb koloru]
Przełącza między drukowaniem kolorowym a czarno-białym. Aby automatycznie wykrywać, czy dana strona ma
być drukowana w kolorze lub czerni i bieli, wybierz opcję [Autom. [Kolor/Czarno-biały]].
Polecenie [Ustawienia liczby kolorów] > okno dialogowe [Ustawienia liczby kolorów]
Umożliwia przełączanie między drukowaniem z wykorzystaniem wszystkich kolorów a drukowaniem
dwukolorowym.
Gdy wybrana zostanie opcja [Dwa kolory], w opcji [Kolor oprócz czarnego] należy ustawić, który kolor będzie
używany, oprócz czarnego. Części danych drukowania, dla których brak zdefiniowanych danych koloru, są
drukowane w odcieniach czerni i bieli, a części, dla których istnieją zdefiniowane dane koloru, są drukowane w
odcieniach określonego koloru.
[Przywróć domyślne]
Przywraca wartości domyślne wszystkich ustawień sterownika dotyczących drukowania.
Tematy pokrewne
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart(P. 101)
Skalowanie(P. 20)
Drukowanie plakatu(P. 23)
Drukowanie broszury(P. 36)
Drukowanie broszury szytej zeszytowo(P. 39)
Nie można wprowadzić ustawień sterownika(P. 153)
Wyniki drukowania są niezadowalające(P. 154)
106
Lista ustawień
Karta [Ustawienia strony]
Można ustawić wielkość strony, orientację drukowania, opcje układu itp.
W zależności od używanego sterownika niektóre funkcje opisane w tym dokumencie mogą być niedostępne.
[Rozmiar strony]
Wyświetla rozmiar papieru dla danych drukowania przygotowanych w aplikacji.
[Rozmiar wydruku]
Umożliwia wybór rzeczywistego rozmiaru papieru, na jakim będzie wykonany wydruk. Jeśli wybierzesz rozmiar,
który odbiega od ustawienia opcji [Rozmiar strony], podczas drukowania dokument zostanie powiększony lub
pomniejszony w celu dopasowania do ustawionego rozmiaru strony.
[Kopie]
Ustawia liczbę kopii do wydrukowania.
[Orientacja]
Określa orientację danych wydruku.
[Układ strony]
Umożliwia określenie liczby stron drukowanych na każdym arkuszu papieru.
Polecenie [Szczegóły plakatu] > okno dialogowe [Szczegóły plakatu]
Umożliwia wprowadzenie precyzyjnych ustawień podczas drukowania plakatu.
Funkcja drukowania plakatu umożliwia powiększenie dokumentu zajmującego jedną stronę i wydrukowanie go
na wielu arkuszach papieru. Po połączeniu wydrukowanych arkuszy powstanie duży plakat.
[Drukuj ramki marginesów]
Drukuje na pozostałych arkuszach obramowania umożliwiające ich sklejanie.
[Ustaw marginesy na wycinanie/wklejanie]
Ustawia marginesy dla wklejania lub wycinania. Wybierz szerokość z [Szerokość marginesu]. W przypadku
drukowania znaczników cięcia lub marginesów wybierz opcję [Drukuj znaczniki wyrównania].
[Strony do wydrukowania]
Określa strony przeznaczone do drukowania.
[Kolejność stron]
Określa kolejność drukowania stron.
[Skalowanie ręczne]
Określa współczynnik powiększenia/pomniejszenia wydruku.
107
Lista ustawień
[Użyj 1 na 1 dla danych jednostr.]
Podczas drukowania na każdym arkuszu wielu stron drukuje pojedynczą stronę danych na jednym arkuszu.
[Znak wodny]
Nakłada półprzezroczyste znaki na wydruk podczas drukowania, takie jak [ŚCIŚLE TAJNEKOPIA ROBOCZA].
Polecenie [Edytuj znak wodny] > okno dialogowe [Edytuj znak wodny]
Umożliwia utworzenie i dodanie nowego znaku wodnego.
[Lista znaków wodnych]
Wyświetla zarejestrowane znaki wodne w postaci listy. Po wybraniu znaku wodnego po lewej stronie zostanie
wyświetlony podgląd.
[Dodaj]
Dodaje nowy znak wodny do listy [Lista znaków wodnych] jako [Bez nazwy]. Nazwę znaku wodnego można
określić w polu [Nazwa], a jego ustawienia na kartach [Atrybuty], [Wyrównywanie] i [Styl drukowania].
[Usuń]
Umożliwia usunięcie wybranego znaku wodnego.
[Nazwa]
Wyświetla nazwę znaku wodnego wybranego na liście [Lista znaków wodnych]. Po dodaniu nowego znaku
wodnego należy w tym miejscu wprowadzić jego nazwę.
Karta [Atrybuty]
Określa ustawienia dotyczące tekstu zawartego w znaku wodnym.
Karta [Wyrównywanie]
Opcja [Pozycja] umożliwia określenie pozycji znaku wodnego jako współrzędnych w odniesieniu do środka (0)
dokumentu. Opcja [Nachylenie] umożliwia ustawienie kąta znaku wodnego.
Karta [Styl drukowania]
Opcja [Ramka znaku wodnego] umożliwia określenie, czy wokół tekstu ma być drukowana ramka. Opcja
[Położenie znaków wodnych] umożliwia ustawienie pozycji nałożenia w odniesieniu do danych drukowania. Po
wybraniu polecenia [Drukuj tylko na pierwszej stronie] znak wodny jest drukowany wyłącznie na pierwszej
stronie.
Polecenie [Niestandardowy format papieru] > okno dialogowe [Ustawienia
niestandardowego formatu papieru]
Umożliwia zarejestrowanie pożądanego rozmiaru papieru i użycie go podczas drukowania. Papiery oznaczone
czerwoną kropką ( ) mają standardowe rozmiary i nie można ich edytować ani usunąć.
Polecenie [Opcje strony] > okno dialogowe [Opcje strony]
Określa opcje układu (ramki, data, numery stron itp.) i ustawień drukowania z nakładaniem.
Umożliwia to również wstawienie nazwy dokumentu, nazwy komputera i godziny drukowania. Format
wyświetlania dat i godziny zależy od ustawień systemu operacyjnego.
Polecenie [Ustawienia formatu] > okno dialogowe [Ustawienia formatu]
Umożliwia skonfigurowanie ustawień czcionki dla drukowania daty, nazwy użytkownika i/lub numerów stron.
[Przywróć domyślne]
Przywraca domyślne wartości wszystkich ustawień.
108
Lista ustawień
Tematy pokrewne
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart(P. 101)
Skalowanie(P. 20)
Drukowanie znaku wodnego(P. 21)
Drukowanie plakatu(P. 23)
Drukowanie na gotowym formularzu(P. 27)
Rejestrowanie niestandardowych rozmiarów papieru(P. 45)
Nie można wprowadzić ustawień sterownika(P. 153)
Wyniki drukowania są niezadowalające(P. 154)
Nie można przeprowadzić drukowania z nakładką(P. 158)
109
Lista ustawień
Karta [Wykończenie]
Można konfigurować ustawienia dotyczące układu strony i wykończenia, np. sortowanie, grupowanie, zszywanie
itd.
W zależności od używanego sterownika niektóre funkcje opisane w tym dokumencie mogą być niedostępne.
[Styl drukowania]
Określa metodę drukowania danych. Zgodnie z wyborem dla opcji [Styl drukowania] wyświetlane ustawienia
zmieniają się w następujący sposób.
W przypadku ustawienia opcji [Drukowanie jednostronne] lub [Drukowanie dwustronne](P. 110)
W przypadku ustawienia opcji [Drukowanie broszury](P. 112)
W przypadku ustawienia opcji [Dokładne szycie [jednostronnie]] lub [Dokładne szycie [dwustronnie]]
(P. 113)
W przypadku ustawienia opcji [Drukowanie jednostronne] lub [Drukowanie
dwustronne]
[Drukuj na papierze o różnym formacie/orientacji]/[Drukuj w różnych orientacjach]
Umożliwia drukowanie danych przedstawionych na stronach o różnych rozmiarach i orientacji.
Polecenie [Szczegóły] > okno dialogowe [Ustawienia szczegółowe]
Umożliwia ustawienie kombinacji rozmiarów stron i metody wyrównania podczas drukowania danych
przedstawionych na stronach o różnych rozmiarach i orientacji.
[Miejsce szycia]
Ustawia krawędź papieru przeznaczoną do zszywania.
Zmiana ustawienia opcji [Orientacja] na karcie [Ustawienia podstawowe]/[Ustawienia strony] spowoduje zmianę
ustawienia [Miejsce szycia] na lewą lub górną krawędź. Położenie względem siebie długiej krawędzi i krótkiej
krawędzi nie zmieni się.
Polecenie [Marg. oprawy] > okno dialogowe [Ustawienia marginesu na oprawę]
Pozwala ustawić szerokość marginesu na oprawę.
[Wykończenie]
W przypadku drukowania wielu kopii określa kolejność stron oraz możliwość ich zszywania.
Sortuj
Grupuj
110
Przesunięcie
Lista ustawień
Obróć
Dziurkacz
Zszywanie
Eko (Bez zszywania)
[Wył.]
Korzysta z ustawień aplikacji.
[Sortuj]
Drukuje określoną liczbę kopii w kolejności stron.
[Grupuj]
Drukuje określoną liczbę kopii, a wszystkie strony o tym samym numerze są grupowane razem.
[Sortuj ze zszywaniem]/[Eko (Bez zszywania) + Sortuj]/[Grupuj ze zszywaniem]/[Eko (Bez zszywania) +
Grupuj]
Strony zostaną wydrukowane w kolejności określonej w opcjach [Sortuj] lub [Grupuj] i zszyte. „Eko (Bez
zszywania)” to metoda łączenia stron bez użycia opcji zszywania. Można ją stosować, jeśli zainstalowany jest
moduł wykańczania obsługujący szycie bez opcji zszywania.
Polecenie [Pozycja zszywania] > okno dialogowe [Pozycja zszywania]
Umożliwia ustawienie pozycji zszywania.
[Przesunięcie]
Drukuje każdą kopię oddzielnie. Przesunięcie mierzone liczbą kopii można ustawić w opcji [Liczba kopii do
przesunięcia].
[Obróć]
Drukuje każdą kopię dokumentu pod kątem 90 stopni w odniesieniu do kopii poprzedniej i następnej.
[Dziurkacz]
Drukuje dokument z wieloma otworami dla bindowania pierścieniowego.
[Składanie]
Podczas drukowania składa strony na jeden spośród wielu dostępnych sposobów.
Składane na trzy (C)
Składane na trzy (Z)
Składanie na pół
(Składanie
zeszytowe)
Składanie
harmonijkowe na
trzy (Z)
Polecenie [Szczegóły składania] > okno dialogowe [Szczegóły składania]
Pozwala ustawić kierunek składania.
111
Składanie podwójne
równoległe
Lista ustawień
[Punkt wyjściowy papieru]
Określa punkt wyjściowy wydruku.
Polecenie [Szczegóły układania] > okno dialogowe [Szczegóły układania]
Umożliwia ustawienie liczby drukowanych kopii oraz odstępu czasu między automatycznym wysuwaniem.
W przypadku ustawienia opcji [Drukowanie broszury]
Polecenie [Broszura] > okno dialogowe [Ustawienia szczegółowe broszury]
Umożliwia skonfigurowanie ustawień takich jak margines na oprawę i korekcja przemieszczenia dla drukowania
broszur.
[Proces drukowania broszury]
Przełącza stosowane ustawienia. Wybierz opcję [Według ustawień sterownika] podczas korzystania z funkcji
sterownika, takich jak dzielenie dokumentu na zestawy, margines na oprawę itp. Wybierz opcję [Według
ustawień urządzenia] podczas używania funkcji korekcji przemieszczenia.
[Metoda drukowania broszury]
Przełącza metodę drukowania broszur. Podczas tworzenia broszury składającej się z kilku zestawów wybierz
opcję [Podziel na zestawy], a następnie w opcji [Arkuszy w zestawie] określ, ile arkuszy znajduje się w każdym
zestawie.
[Wstęp do książki]
Określa kierunek otwierania broszury.
[Określ ustaw. marg. oprawy broszury]
Określa szerokości marginesu na oprawę.
[Użyj korekcji przemieszczenia]
Umożliwia korekcję przemieszczenia stron wewnętrznych i zewnętrznych, jaka występuje podczas drukowania
broszury. Wybierz metodę korekcji za pomocą opcji [Metoda korekcji przemieszczenia]. W przypadku określania
szerokości przemieszczenia obszaru wydruku między stroną najbardziej zewnętrzną a centralną wybierz opcję
[Korekcja ręczna] i określ wielkość korekcji w [Szerokość korekcji].
[Prasowanie szwów]
Powoduje prasowanie stron w taki sposób, że są one spłaszczane podczas korzystania ze zszywania
zeszytowego z drukowaniem broszur. Można dostosować siłę prasowania za pomocą ustawienia [Dopasowanie
prasowania szwów].
[Ustawienie szycia zeszytowego]
Drukuje broszurę składaną na połowę i zszytą w środku. Podczas przycinania w celu dopasowania krawędzi
stron wybierz opcję [Składanie + Szycie zeszyt. + Przycin.], a następnie ustaw wartość [Ustawienia przycinania]
na karcie [Wykończenie].
Polecenie [Ustawienia zaginania] > okno dialogowe [Ustawienia zaginania]
Umożliwia wskazywanie arkuszy docelowych objętych składaniem.
[Ustawienia przycinania]
Ustawia szerokość przycinania i metodę dopasowywania.
[Zastosuj ustawienia urządzenia]
112
Lista ustawień
Korzysta z ustawień urządzenia.
[Określ szerokość przycinania z przodu]
Przycina tylko krawędzie otwierające. Istnieje możliwość określenia szerokości przycinania.
[Określ szer. przycinania z przodu i z góry/z dołu]
Przycina krawędź otwierającą, górną i dolną. Istnieje możliwość określenia szerokości przycinania.
[Określ szerokość wykończenia]
Przycina, automatycznie dopasowując do określonej szerokości rozmiaru wykończenia.
[Określ szerokość i wysokość wykończenia]
Przycina, automatycznie dopasowując do określonej szerokości i wysokości rozmiaru wykończenia.
[Przesunięcie]
Drukuje każdą kopię oddzielnie. Przesunięcie mierzone liczbą kopii można ustawić w opcji [Liczba kopii do
przesunięcia].
W przypadku ustawienia opcji [Dokładne szycie [jednostronnie]] lub
[Dokładne szycie [dwustronnie]]
[Lista ustawień]
Wyświetla bieżące ustawienia dokładnego drukowania w postaci listy.
Polecenie [Ustawienia dokładnego szycia] > okno dialogowe [Ustawienia dokładnego
szycia]
Umożliwia ustawienie rozmiaru papieru, okładek i rozmiaru wykończenia dla dokładnego szycia.
[Wstęp do książki]
Określa kierunek otwierania broszury.
[Ustawienia dokładnego szycia okładki]
Umożliwia wybranie rozmiaru papieru i źródła papieru dla okładek. W przypadku drukowania na okładkach
wybierz ustawienie [Dopasuj układ danych do okładki] dla opcji [Styl drukowania] i określ opcje [Strona
drukowana okładki przedniej] i [Strona drukowana okładki tylnej].
[Rozmiar strony zawartości]
Wybiera format papieru dla stron zawartości.
[Określ wykończenie przez]
Przełącza metodę dopasowania. Podając szerokość przycinania, wybierz opcję [Szerokość przycinania] i określ
[Szerokość przycinania z przodu] oraz [Szerokość przycinania z góry/z dołu].
[Rozmiar wykończenia]
Umożliwia ustawienie ostatecznego rozmiaru wykończenia dla dokładnego szycia.
Polecenie [Dopasowanie wykończenia] > okno dialogowe [Dopasowanie wykończenia]
Umożliwia ustawienie pozycji drukowania dla stron zawartości i okładek oraz kąt i położenie przycinania.
113
Lista ustawień
Polecenie [Ustawienia zaawansowane] > okno dialogowe [Ustawienia zaawansowane]
Umożliwia skonfigurowanie szczegółowych ustawień wykończenia. Po wybraniu elementu ustawienia na liście
[Lista ustawień] można wybrać ustawienie z listy rozwijanej.
[Wyświetl w drukarce jako]
Określa nazwę, która będzie wyświetlana na panelu sterowania urządzenia podczas drukowania zadania
drukowania danego użytkownika. Jest to przydatne w przypadku, gdy z drukarki korzysta wielu użytkowników.
[Drukuj stronę tytułową]
Umożliwia wydrukowanie strony tytułowej z nazwą logowania użytkownika, godziną wydrukowania dokumentu i
nazwą pliku dokumentu.
Polecenie [Szczegóły] > okno dialogowe [Szczegóły drukowania strony tytułowej]
Umożliwia ustawienie źródła lub typu papieru dla strony tytułowej.
[Notatka zadania]
Pozwala wyświetlić komentarz dotyczący danych drukowania na panelu sterowania drukarki lub w Zdalnym
interfejsie użytkownika.
Polecenie [Szczegóły] > okno dialogowe [Szczegóły notatki zadania]
Umożliwia wprowadzenie komentarza dotyczącego danych drukowania.
[Rozszerz obszar drukowania i drukuj]
Rozszerza obszar wydruku podczas drukowania.
Polecenie [Szczegóły] > okno dialogowe [Szczegóły regionu drukowania]
Umożliwia dostosowanie marginesów.
[Wykryj rozmiar papieru na tacy]
Umożliwia sprawdzenie danych drukowania i rozmiaru papieru na tacy podawania papieru oraz wyświetlenie
komunikatu na panelu sterowania urządzenia w przypadku niezgodności. Ta funkcja jest przydatna w przypadku
kontynuowania drukowania na papierze o innym rozmiarze
[Ustaw margines 1/6 cala]
Drukuje z marginesem 1/6 cala przy górnej, dolnej, lewej i prawej krawędzi strony.
[Obróć dane wydruku o 180 stopni]
Ta funkcja jest przydatna, kiedy konieczne jest drukowanie na papierze, kopertach itd., które mają być
podawane w określonym kierunku.
[Zawsze rastruj na hoście]
Określa, czy w hoście (na komputerze) dane drukowania są zawsze konwertowane do formatu rastra (bitmapy).
Jeśli wynik drukowania jest różny od obrazu wyświetlanego w używanej aplikacji, należy ponownie spróbować
drukować z wybraną opcją [Wł.]. Wynik drukowania może być lepszy, jednak przetwarzanie danych z aplikacji
będzie trwało dłużej.
[Korekta linii]
Pogrubia linie podczas drukowania. Ta funkcja jest przydatna w przypadku drukowania drobnego tekstu i
kodów paskowych. To ustawienie może zostać wyłączone przy rozdzielczości ustawionej na 600 dpi.
[Tryb pomijania pustych stron]
Umożliwia ustawienie, czy strony bez danych drukowania są drukowane jako strony puste.
[Auto 1]
Pomija puste strony. W przypadku wybrania opcji drukowania dwustronnego, układ strony ma priorytet.
[Auto 2]
Pomija puste strony. Pomijanie pustych strony ma priorytet przy drukowaniu dwustronnym, dlatego układ
strony może być nieprawidłowy.
[Wył.]
Drukuje puste strony.
114
Lista ustawień
[Frontem do góry/Frontem do dołu]
Umożliwia ustawienie, czy dokument będzie drukowany frontem do góry czy do dołu.
[Ustawienia domyślne drukarki]
Stosowane są ustawienia drukarki.
[Frontem do dołu [Normalna kolejność wydruków]]
Wysuwa dokument zadrukowaną powierzchnią w dół, w kolejności zaczynając od pierwszej strony.
[Frontem do góry [Odwrócona kolejność wydruków]]
W przypadku drukowania jednostronnego wysuwa dokument zadrukowaną powierzchnią w górę, w kolejności
zaczynając od pierwszej strony. W przypadku drukowania dwustronnego wysuwa dokument zadrukowaną
stroną nieparzystą w górę, w kolejności zaczynając od pierwszego arkusza.
[Kolejność wydruków]
Umożliwia ustawienie kolejności drukowania stron dokumentu.
[Drukuj na stronach tylnych]
Umożliwia konfigurowanie układu na odwrocie arkusza przy drukowaniu danych w orientacji pionowej na jednej
stronie arkusza i poziomej na drugiej.
[Obracanie stron do uzyskania układu]
W przypadku drukowania N na 1 lub drukowania broszury z danych drukowania o różnych orientacjach stron ta
funkcja obraca strony zgodne z orientacją pierwszej strony i wyrównuje rozmiar każdej strony podczas
drukowania.
Polecenie [Szczegóły] > okno dialogowe [Szczegóły obracania stron do uzyskania układu]
Umożliwia określenie kierunku obracania.
[Auto]
Drukuje drugą stronę automatycznie wprzód obróconą o 90 stopni w lewo lub o 90 stopni w prawo zgodnie z
orientacją pierwszej strony.
[O 90 stopni w prawo]
Drukuje strony, których orientacja jest inna niż orientacja pierwszej strony, o 90 stopni w prawo.
[O 90 stopni w lewo]
Drukuje strony, których orientacja jest inna niż orientacja pierwszej strony, o 90 stopni w lewo.
[Funkcja urządzenia Drukowanie zabezpieczone]
Wprowadza ograniczenie i informacje o śledzeniu do danych drukowania w formie wzoru złożonego z punktów.
Ta funkcja jest przydatna w przypadku drukowania poufnych dokumentów.
[Numerowanie zestawów kopii]
Umożliwia drukowanie numeru seryjnego w postaci półprzezroczystego tekstu na każdej kopii w przypadku
drukowania kilku kopii dokumentu. Ta funkcja jest przydatna w przypadku drukowania poufnych dokumentów.
Numer seryjny jest drukowany w pięciu miejscach, w lewym górnym, prawym górnym, lewym dolnym, prawym
dolnym rogu i na środku strony.
Polecenie [Szczegóły] > okno dialogowe [Szczegóły numerowania zestawów kopii]
Pozwala ustawić numer początkowy.
[Korekta obrazu]
Umożliwia określenie, czy należy korzystać z przetwarzania wygładzania, co powoduje ustawienie konturów
tekstu i schematów w taki sposób, że są one gładsze. W przypadku wybrania ustawienia [Ustawienia domyślne
drukarki], zostaną użyte ustawienie domyślne urządzenia.
[Tryb specjalny przetwarzania obrazu]
Jeśli na wydrukach brakuje znaków pogrubionych lub środkowych części linii, należy wybrać opcję [Poziom 1].
Jeśli to nie rozwiąże problemu, należy wybrać opcję [Poziom 2].
[Specjalne dopasowanie druku A], [Specjalne dopasowanie druku B], [Specjalne dopasowanie druku C],
[Korekcja rozmytego obrazu], [Tryb cichy]
Jeśli na wydruku widoczne są linie, można je wyeliminować, dostosowując odpowiednie ustawienia wydruku.
[Specjalne dopasowanie druku A]/[Korekcja rozmytego obrazu] sprawia, że punkty są cieńsze podczas
drukowania. Wypróbuj najpierw opcję [Tryb 1].
115
Lista ustawień
Opcja [Specjalne dopasowanie druku B] wzmacnia utrwalenie toneru. Spróbuj najpierw użyć opcji [Tryb 1].
Opcja [Specjalne dopasowanie druku C]/[Tryb cichy] powoduje zmniejszenie prędkości drukowania.
Korzystanie z funkcji [Specjalne dopasowanie druku A] może zmniejszyć zagęszczenie druku i pogorszyć wyniki
drukowania.
[Tryb specjalny wygładzania]
Wygładza kontury tekstu, linii i schematów oraz gradacje wewnętrzne.
[Ustawienia domyślne drukarki]
Pozwala użyć domyślnego ustawienia urządzenia.
[Tryb 1]
Umożliwia gładkie drukowanie krawędzi tekstu w ciemnych kolorach, linii i rysunków. Normalnie należy
drukować przy użyciu ustawienia [Tryb 1].
[Tryb 2]
Umożliwia gładkie drukowanie nie tylko krawędzi, ale również półtonów części wewnętrznej rysunków. Jeśli na
półtonach części wewnętrznej tekstu o dużych rozmiarach w ciemnych kolorach oraz szerokich liniach
widoczne jest po wybraniu ustawienia [Tryb 1] przesunięcie kolorów i nie są one drukowane gładko, należy
podjąć próbę drukowania przy użyciu ustawienia [Tryb 2].
[Tryb 3]
Umożliwia gładkie drukowanie tekstu w ciemnych kolorach i linii na tle półtonów. Jeśli na półtonach części
wewnętrznej tekstu o dużych rozmiarach w ciemnych kolorach oraz szerokich liniach widoczne jest po
wybraniu ustawienia [Tryb 1] przesunięcie kolorów i nie są one drukowane gładko, należy podjąć próbę
drukowania przy użyciu ustawienia [Tryb 3].
[Tryb 4]
Umożliwia gładkie drukowanie krawędzi różnych obiektów. Jeśli krawędzie tekstu o dużych rozmiarach w
jasnych kolorach oraz szerokie linie są nierówne po wybraniu ustawienia [Tryb 1] i nie są one drukowane
gładko, należy podjąć próbę drukowania przy użyciu ustawienia [Tryb 4].
[Tryb 5]
Umożliwia równomierne drukowanie obrazów i obiektów w półtonach. Jeśli po wybraniu ustawienia [Tryb 1]
pasma kolorów obrazów, rysunków i gradacji są nierówne, a wzory zacienienia nie są drukowane
równomiernie, należy podjąć próbę drukowania z zastosowaniem ustawienia [Tryb 5].
[Tryb 6]
Umożliwia gładkie drukowanie całych obiektów. Jeśli po wybraniu ustawienia [Tryb 1] występuje przesunięcie
półtonów i nierównomierność kolorów na obrazach, należy podjąć próbę drukowania z zastosowaniem
ustawienia [Tryb 6].
[Korekcja zwijania]
Jeśli dochodzi do zwijania powodującego zakleszczanie się papieru, należy skorzystać z tej funkcji w celu
zmniejszenia zwijania.
[Korekcja marszczenia]
Jeśli dochodzi do marszczenia powodującego zakleszczanie się papieru, należy skorzystać z tej funkcji w celu
zmniejszenia marszczenia. Wypróbuj najpierw [Tryb 1]. W zależności od modelu drukarki [Tryb 1] powoduje
wyrównywanie pomarszczeń w przypadku drukowania na kopertach, natomiast [Tryb 2] w przypadku
drukowania na papierze, którego krawędzie są wilgotne.
[Buforowanie EMF]
Buforuje dane do wydrukowania w formacie EMF. W przypadku drukowania z poziomu aplikacji umożliwia
skrócenie czasu potrzebnego na wysłanie danych z aplikacji do drukarki.
W przypadku buforowania w formacie EMF w zależności od używanej aplikacji mogą pojawić się problemy, takie
jak różnice między wydrukiem a obrazem pokazywanym na monitorze oraz dłuższe niż normalnie drukowanie.
W przypadku takich problemów zmień wartość ustawienia [Buforowanie EMF] na [Wył.].
[Wyłączenie przepływu danych]
Wyłącza funkcję przepływu danych sterownika drukarki. Jeśli nie jest możliwe drukowanie z aplikacji wysyłającej
dane drukowania bezpośrednio do urządzenia, wyłączenie przepływu danych może umożliwić drukowanie.
[Drukowanie dokumentów kolorowych/czarno-białych z dużą szybkością]
Ta funkcja umożliwia zredukowanie czasu drukowania, gdy dane zawierają kombinację stron kolorowych i w
skali szarości (czarno-białych).
116
Lista ustawień
[Drukuj ostatnią str. w trybie jednostr. przy wł. druku dwustr.]
W przypadku drukowania dwustronnego w celu wydrukowania danych drukowania zawierających nieparzystą
liczbę stron, ta funkcja drukuje ostatnią stronę w trybie drukowania jednostronnego w celu zredukowania czasu
drukowania.
[Specjalne przetwarzanie cienkich linii]
Poprawia cienkie linie w trakcie drukowania, zmieniając je na grubsze.
[Wył.]
Drukuje bez poprawiania.
[Tryb 1]
W trakcie drukowania poprawia linie o szerokości mniejszej niż dwa punkty na grubość dwóch punktów.
[Tryb 2]
W trakcie drukowania poprawia linie i prostokąty o szerokości mniejszej niż dwa punkty na grubość dwóch
punktów.
[Tryb 3]
W trakcie drukowania poprawia linie i prostokąty o szerokości mniejszej niż trzech punktów na grubość trzech
punktów.
[Tryb specjalny drukowania]
Umożliwia określenie specjalnego trybu drukowania z możliwością ustawienia tekstu i linii, aby wydruk był
wyraźniejszy. Ta funkcja przydaje się przy drukowaniu kodów kreskowych, tekstu i obrazu w dokumentach o
dużym kontraście.
[Tryb dopasowania kodu kreskowego]
W przypadku gdy wydruk kodu paskowego jest niezadowalający, na przykład gdy kod paskowy na
wydrukowanym artykule jest nieczytelny, ta funkcja umożliwia dostosowanie grubości drukowanych linii.
[Tryb specjalny drukowania [Papier zwykły]]
Umożliwia rozwiązanie takich problemów, jak zwijanie podczas drukowania na zwykłym papierze.
[Początkowa strona drukowania]
W przypadku drukowania dwustronnego ustawia, od której strony arkusza rozpocznie się drukowanie.
Tej funkcji używa się, jeśli w trakcie drukowania dwustronnego strony nie są drukowane z zalecanego źródła
papieru lub na zalecanym typie papieru. Strony mogą być wtedy drukowane poprawnie.
[Ustawienia pozycji początkowej drukowania]
Powoduje przesunięcie punktu początkowego danych drukowania w kierunku długiej krawędzi (w górę) i
krótkiej krawędzi (w prawo). Ta funkcja jest przydatna w przypadku regulacji marginesów, kiedy szerokości
górnego i dolnego oraz prawego i lewego marginesu są różne, jak również w celu ukrycia nagłówka z
informacjami o faksach.
Polecenie [Szczegóły] > okno dialogowe [Szczegóły pozycji początkowej drukowania]
Umożliwia określenie punktu rozpoczęcia drukowania.
[Zwiększ prędkość wydruku formularzy]
Używaj tej funkcji w połączeniu z opcją [Ustawienia domyślne drukarki].
[Przywróć domyślne]
Przywraca domyślne wartości wszystkich ustawień.
Tematy pokrewne
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart(P. 101)
Drukowanie broszury(P. 36)
Drukowanie broszury szytej zeszytowo(P. 39)
Dokładne szycie(P. 42)
117
Lista ustawień
Nie można wprowadzić ustawień sterownika(P. 153)
Wyniki drukowania są niezadowalające(P. 154)
Drukowanie zajmuje dużo czasu(P. 156)
118
Lista ustawień
Karta [Źródło papieru]
Można określić typ i źródło papieru.
W zależności od używanego sterownika niektóre funkcje opisane w tym dokumencie mogą być niedostępne.
[Wybierz według]
Umożliwia wybór opcji określania papieru do drukowania według źródła papieru lub typu papieru.
[Wybór papieru]
Określa metodę źródła papieru w zależności od strony.
[Źródło papieru]
Określa papier według źródła papieru.
[Typ papieru]
Określa papier według typu papieru.
Polecenie [Ustawienia] > okno dialogowe [Ustawienia typu papieru]
Umożliwia zmianę typu papieru. Podczas uzyskiwania informacji o typie papieru z urządzenia należy kliknąć
polecenie [Pobierz informacje o papierze].
Polecenie [Ustawienia wstawiania arkuszy] > okno dialogowe [Ustawienia wstawiania
arkuszy]
Umożliwia skonfigurowanie ustawień dotyczących wstawionych arkuszy.
[Lista ustawień]
Wyświetla wstawiane arkusze i ich pozycje na liście.
[Usuń]
Służy do usuwania wybranych ustawień wstawiania stron w pozycji [Lista ustawień].
[Arkusze do wstawienia]
Wybiera typ papieru arkuszy do wstawienia.
[Źródło papieru]
Wybiera źródło papieru dla arkuszy do wstawienia.
[Drukuj na]
Drukuje na wybranych stronach wstawianych arkuszy.
[Wstaw]
Umożliwia wstawianie arkuszy w celu podzielenia dokumentu na sekcje.
[Papier z zakładkami]
Umożliwia wstawianie papieru z zakładkami do dokumentu.
Polecenie [Ustawienia] > okno dialogowe [Ustawienia typu papieru]
Umożliwia zmianę typu papieru z zakładkami.
119
Lista ustawień
Polecenie [Szczegóły papieru z zakładkami] > okno dialogowe [Szczegóły papieru z zakładkami]
Umożliwia ustawienie pozycji drukowania na papierze z zakładkami.
[Dodaj]
Służy do dodawania ustawień wstawiania stron w pozycji [Lista ustawień].
[Źródło papieru oryginału]
Określa źródło papieru dla drukowanych danych.
[Typ papieru oryginału]
Określa typ papieru dla drukowanych danych.
[Nazwa papieru]
Określa źródło papieru używając nazwy papieru. Nazwa papieru jest zarejestrowana za pomocą Zdalnego
interfejsu użytkownika.
[Strony tytułowe]
Umożliwia wybranie źródła papieru lub typu papieru używanego jako arkusze przekładek między arkuszami folii
przezroczystej. Klikając przycisk [Ustawienia], można także wybrać różne typy papieru zarejestrowane w
drukarce.
[Folie przezroczyste]
Umożliwia wybranie źródła papieru lub typu papieru używanego jako folia przezroczysta. Klikając przycisk
[Ustawienia], można także wybrać różne typy papieru zarejestrowane w drukarce.
Polecenie [Szczegóły papieru z zakładkami] > okno dialogowe [Szczegóły papieru z
zakładkami]
Umożliwia ustawienie pozycji drukowania na papierze z zakładkami.
Polecenie [Informacje o źródle papieru] > okno dialogowe [Informacje o źródle papieru]
Wyświetla informacje o papierze znajdującym się w źródłach papieru. Aby uzyskać z urządzenia informacje o
źródłach papieru, kliknij opcję [Pobierz informacje o źródle papieru].
[Kopia przez kalkę]
Drukuje jedną kopię tego samego dokumentu z wielu wyznaczonych źródeł papieru.
Pozwala to na drukowanie na różnych rodzajach papieru w tym samym czasie, na przykład na papierze wysokiej
jakości i papierze z makulatury.
Polecenie [Ustawienia] > okno dialogowe [Ustawienia kopii przez kalkę]
Wybiera źródło papieru do druku.
Polecenie [Ustawienia okładki przedniej/tylnej] > okno dialogowe [Ustawienia okładki
przedniej/tylnej]
Umożliwia wstawienie okładki przedniej i tylnej. Można ustawić źródło papieru dla przedniej i tylnej okładki oraz
określić, czy mają one być zadrukowywane.
120
Lista ustawień
[Pionowe podawanie standardowych formatów papieru]
Podczas drukowania podaje pionowo standardowe rozmiary papieru.
[Pionowe podawanie papieru niestandardowego]
Podczas drukowania podaje pionowo niestandardowe rozmiary papieru.
[Drukuj na drugiej stronie]
Jeżeli chcesz drukować po obu stronach papieru umieszczanego ręcznie na podajniku ręcznym lub podajniku
uniwersalnym, wybierz tę funkcję, by drukować na drugiej stronie papieru.
[Przywróć domyślne]
Przywraca domyślne wartości wszystkich ustawień.
Tematy pokrewne
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart(P. 101)
Wstawianie arkuszy(P. 47)
Wstawianie papieru z zakładkami(P. 48)
Drukowanie na papierze z zakładkami(P. 50)
Dodawanie stron tytułowych(P. 51)
121
Lista ustawień
Karta [Jakość] (sterownik UFR II/LIPSLX/PCL6)
Konfiguruje szczegółowe ustawienia jakości druku.
W niniejszej części opisano ustawienia wyświetlane w sterowniku UFR II/LIPSLX/PCL6.
W zależności od używanego sterownika niektóre funkcje opisane w tym dokumencie mogą być niedostępne.
[Przeznaczenie]
Pozwala ustawić tryb jakości druku pasujący do przeznaczenia danych drukowania przez proste wybranie
ustawienia.
Stan ustawień można sprawdzić na podglądzie ustawień.
Polecenie [Ustawienia zaawansowane] > okno dialogowe [Ustawienia zaawansowane]
Umożliwia ustawienie szczegółów jakości drukowania, takich jak rozdzielczość, gradacja, ilości toneru itp.
[Tryb graficzny]
Ustawia metodę przetwarzania dla drukowanych danych.
[Tryb wektorowy]
Przetwarza dane drukowania za pomocą polecenia sterowania wektorami podczas przesyłania ich do
urządzenia. Ten tryb należy wybrać dla normalnych przypadków.
[Tryb rastrowy]
Konwertuje dane drukowania do danych obrazu (bitmapy) i przesyła je do urządzenia. Należy wybrać to
ustawienie, jeśli obraz na ekranie i wydruk różnią się od siebie lub jeśli drukowanie zajmuje szczególnie dużo
czasu podczas drukowania z ustawieniem [Tryb wektorowy].
[Współczynnik renderowania]
Ustawia metodę rastrowania obrazu dla drukowanych danych.
[1 bit/piksel]
Zamienia wszystkie części inne niż białe lub czarne na znaki i cienkie linie i drukuje z dużą szybkością.
[1 bit/piksel [ulepszony]]
Wyraża gradację jako półtony i drukuje z dużą szybkością. Drukuje w czerni znaki i cienkie linie.
[24 bity/piksel]
Drukowanie zajmuje więcej czasu niż przy opcjach [1 bit/piksel] oraz [1 bit/piksel [ulepszony]], jednak jakość
drukowanych dokumentów jest bardzo wysoka.
[Rozdzielczość]
Określa rozdzielczość wydruku.
[Gradacja]
Ustawia metodę gradacji. Metoda [Wysoka 2] używa bardziej precyzyjnej gradacji niż [Wysoka 1] w celu
osiągnięcia gładkości.
[Półtony]
Określa wzór symulacji dla półtonów (obszarów między ciemnymi i jasnymi kolorami).
[Ustawienia domyślne drukarki]
Pozwala użyć ustawień urządzenia.
[Rozdzielczość]
Nadaje priorytet rozdzielczości i pozwala drukować regularne kontury.
[Gradacja]
Nadaje priorytet gradacji i drukuje gradację z wygładzaniem.
122
Lista ustawień
[Rozpraszanie błędów]
Drukuje małe znaki i cienkie linie.
[Wzór 1] do [Wzór 7]
Stosuje niezależnie poniższe ustawienia przetwarzania półtonów w odniesieniu do tekstu, grafiki i danych
obrazu.
Tam, gdzie jest dostępnych 7 wzorów:
Tekst
Grafika
Obrazy
Wzór 1
Rozpraszanie błędów Rozpraszanie błędów Rozdzielczość
Wzór 2
Rozpraszanie błędów Rozpraszanie błędów Gradacja
Wzór 3
Rozpraszanie błędów Rozdzielczość
Rozdzielczość
Wzór 4
Rozpraszanie błędów Gradacja
Gradacja
Wzór 5
Rozdzielczość
Rozdzielczość
Gradacja
Wzór 6
Rozdzielczość
Gradacja
Gradacja
Wzór 7
Rozpraszanie błędów Rozdzielczość
Gradacja
Tam, gdzie jest dostępnych 6 wzorów:
Tekst
Grafika
Obrazy
Wzór 1
Rozdzielczość Rozdzielczość Gradacja
Wzór 2
Rozdzielczość Gradacja
Gradacja
Wzór 3
Rozdzielczość Gradacja
Rozdzielczość
Wzór 4
Gradacja
Rozdzielczość Rozdzielczość
Wzór 5
Gradacja
Rozdzielczość Gradacja
Wzór 6
Gradacja
Gradacja
Rozdzielczość
Tam, gdzie jest dostępnych 5 wzorów:
Tekst
Grafika
Obrazy
Wzór 1
Wysoka rozdzielczość/Rozdzielczość Gradacja
Odcień koloru
Wzór 2
Rozdzielczość
Odcień koloru
Odcień koloru
Wzór 3
Gradacja
Gradacja
Gradacja
Wzór 4
Wysoka rozdzielczość/Rozdzielczość Wysoka rozdzielczość/Rozdzielczość Gradacja
Wzór 5
Odcień koloru
Odcień koloru
Odcień koloru
[Elementy do przetwarzania priorytetowego w trybie rastrowym]
Ustawia priorytet elementów, gdy metoda konwersji danych do druku ustawiona jest na tryb rastrowy. Istnieje
możliwość wyboru obrazów, grafik lub tekstu.
Tryb rastrowy jest ustawiony jako metoda konwersji w następujących przypadkach.
Drukarka drukująca w czerni i bieli: Kiedy [Tryb rastrowy] jest ustawiony w oknie dialogowym [Ustawienia
zaawansowane] > [Tryb graficzny] na karcie [Jakość]
Drukarka drukująca w kolorze: Kiedy [Wł.] jest ustawiony na [Ustawienia zaawansowane] > [Zawsze rastruj na
hoście] na karcie [Wykończenie]
[Rasteryzacja po stronie hosta]
Określa, czy rastrowanie danych jest wykonywane przez komputer-host czy przez drukarkę. Pozwala to na
drukowanie wyraźniejszych obrazów, ale jednocześnie zmniejsza prędkość drukowania.
[Pobierz informacje o kalibracji przy drukowaniu]
Otrzymuje od urządzenia informacje o kalibracji i automatycznie dopasowuje kolory.
123
Lista ustawień
[Oszczędność toneru]
Ogranicza ilość danych drukowania, pozwalając oszczędzać toner.
[Tryb kopii roboczej]
Oszczędza toner drukując z mniejszą ilością tonera.
[Gęstość toneru]
Dostosowuje gęstość toneru.
Polecenie [Szczegóły] > okno dialogowe [Szczegóły gęstości toneru]
Umożliwia ręczne ustawienie gęstości każdego koloru.
[Wygładzanie zaawansowane]
Wygładza kontury tekstu, linii i obrazów. Opcja [Wygładzanie 2] uruchamia proces mocniejszego wygładzania
niż w opcji [Wygładzanie 1].
[Korekcja objętości toneru]
Dobiera ilość toneru w celu dopasowania do zawartości danych wydruku. [Priorytet gradacji] używa optymalnej
ilości toneru w celu wydrukowania danych zawierających dużą ilość grafiki i gradacje CG. [Priorytet tekstu]
używa optymalnej ilości toneru w celu wydrukowania danych zawierających głównie tekst.
[Kontrola linii]
Zwiększa odtwarzalność tekstu i linii. [Priorytet rozdzielczości] przypisuje najwyższy priorytet rozdzielczości.
[Priorytet gradacji] przypisuje najwyższy priorytet gradacji.
[Ostrość]
Ustawia ostrość konturów obrazów.
[Ostrość (zdjęcie)]
Wzmacnia kontury obrazów.
[Użyj czcionek drukarki]
Pozwala użyć czcionek TrueType znajdujących się w urządzeniu.
[Tryb TrueType]
Ustawia metodę używaną przy drukowaniu czcionek TrueType . [Pobierz jako TrueType] wysyła czcionki
TrueType bezpośrednio do urządzenia, na którym zostają zrastrowane. [Pobierz jako obraz bitowy]
automatycznie rastruje wszystkie czcionki TrueType i wysyła je jako mapy bitowe do urządzenia.
[Symuluj kolory obrazu na urządzeniu]
Umożliwia symulowanie kolorów obrazu na urządzeniu.
[Przyspieszone przetwarzanie obrazu]
Ustawia, w jakim stopniu użyte zostanie przyspieszone przetwarzanie obrazu. Należy pamiętać, że większa
prędkość przetwarzania może prowadzić do utraty jakości drukowania.
[Precyzyjne dopasowanie gęstości]
Dopasowuje gęstość druku w przypadku dokumentów zawierających małe litery i cienkie linie. Pozwala
skorygować luki w tekście i liniach.
[Przetwarzanie skompresowanych danych obrazu]
Ustawia metodę przetwarzania danych drukowania, która będzie używana podczas drukowania
skompresowanych danych obrazu.
[Według hosta]
Rozpakowuje skompresowane dane obrazu w hoście.
[Według urządzenia]
Rozpakowuje skompresowane dane obrazu w urządzeniu. Zwykle umożliwia to drukowanie z dużą prędkością.
[Przetwarzaj obrazy zbiorowo]
Łączy na komputerze wiele sąsiadujących z sobą obrazów w jeden obraz, aby zmniejszyć ilość przetwarzanych
danych.
124
Lista ustawień
[Korekta pozycji wzoru]
Koryguje pozycję wzorów płytek.
[Rozdzielczość wzoru]
Określa rozdzielczość używaną do rysowania wzorów płytek.
[Kompensacja szarości]
Niezawodnie drukuje czarne i szare fragmenty w czerni i szarości.
[Kontrola linii [Kompensacja szarości]]
Poprawia odwzorowanie tekstu i linii.
[Wygładzanie gradacji]
Przejścia pomiędzy kolorami są drukowane w płynnej gradacji. W przypadku opcji [Wygładzanie 2] efekt
wygładzania jest bardziej widoczny niż w przypadku opcji [Wygładzanie 1].
[Kompresja obrazu]
Służy do dopasowania współczynnika kompresji danych drukowania stosowanej przy ich wysyłaniu do drukarki.
Drukuje z priorytetem jakości obrazu lub szybkości drukowania.
[Optymalizacja kompresji obrazu]
Używa metody optymalizacji, która przełącza między kompresją nieodwracalną i odwracalną, albo stałej metody
kompresji bez optymalizacji. Gdy obraz jest kompresowany z optymalizacją, tłumiony jest szum blokowy JPEG.
[Kompresja na potrzeby transferu danych]
Przełącza między priorytetem jakości obrazu a priorytetem szybkości w przypadku kompresowania i przesyłania
danych obrazu.
[Drukuj linie po przekątnej z dużą szybkością]
Zmniejsza czas przetwarzania podczas drukowania linii po przekątnej. W wyniku tego na wykresach mogą być
widoczne przerwy między liniami przekątnymi. Jeśli tak się dzieje, należy wyłączyć tę funkcję.
[Optymalizacja drukowania reklam]
Zwiększa ilość tonera do wyraźnego drukowania reklam POP i obrazów.
Funkcja ta może być użyta wyłącznie, jeśli został wybrany profil konfiguracji wspierający drukarki laserowe w
[Profil konfig.]. Poniższe elementy należy również ustawić z wyprzedzeniem.
● Karta [Ustawienia podstawowe]/[Wykończenie]
Wybierz [Drukowanie jednostronne] na karcie [Drukowanie jednostronne/dwustronne/broszura] lub [Styl
drukowania]
● Karta [Ustawienia podstawowe]/[Jakość]
Wybierz [Autom. [Kolor/Czarno-biały]] lub [Kolorowy] w obszarze [Tryb koloru].
● Karta [Jakość]
Wybierz [Ręczne ustawienia kolorów]→ wybierz [Tryb dopasowania urządzenia] lub [Bez dopasowania
sterownika] w opcjach [Tryb dopasowania] na karcie [Ustawienia kolorów] > [Dopasowanie]
● Karta [Ustawienia urządzenia]
Włącz [Funkcja [Optymalizacja drukowania reklam]] na karcie [Szczegóły] > [Jakość]
Przy włączaniu tej funkcji zaleca się ustawienie czasu powiadamiania o niskim poziomie toneru na [Wydruk z
POP] urządzenia. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi urządzenia.
[Tryb specjalny 1 bit/piksel]
Zmniejsza rozmiar danych, które mają zostać wydrukowane.
[Konwersja skali szarości]
Ustawia metodę konwertowania kolorowych danych drukowania na skalę szarości.
[Dostosowanie szerokości]
Dostosowuje grubość pewnych obiektów, takich jak tekst czy linie.
125
Lista ustawień
[Zalewka]
Służy do przeprowadzania procesu nakładania w obszarze tekstu lub grafiki oraz tła, co pozwala wyeliminować
powstawanie białych linii wzdłuż krawędzi tekstu lub grafiki.
Polecenie [Szczegóły] > okno dialogowe [Szczegóły zalewki]
Pozwala ustawić szerokość i gęstość zalewki.
[Dopasuj objętości toneru używane do drukowania w kolorze]
Umożliwia dostosowanie ilości toneru w celu zapobieżenia jego nadmiernemu zużyciu podczas wykonywania
wydruków kolorowych. Ustawienie [Poziom 1] nieznacznie zmniejsza ilość toneru podczas drukowania obszarów
o intensywnych kolorach. Ustawienie [Poziom 2] zmniejsza ogólną ilość toneru podczas drukowania.
[Użyj konwersji skali szarości sterownika podczas drukowania czarno-białego]
Nadaje wyższy priorytet konwersji na skalę szarości w sterowniku w stosunku do konwersji w aplikacji podczas
wykonywania wydruków czarno-białych.
[CanoFine]
Dostosowuje kontrast i równowagę kolorów obrazów przy drukowaniu różnych obrazów.
Polecenie [Szczegóły] > okno dialogowe [Szczegóły CanoFine]
Pozwala konfigurować metodę przetwarzania wydruku za pomocą funkcji [CanoFine].
[Tryb koloru]
Przełącza między drukowaniem kolorowym a czarno-białym. Aby automatycznie wykrywać, czy dana strona ma
być drukowana w kolorze lub czerni i bieli, wybierz opcję [Autom. [Kolor/Czarno-biały]].
Polecenie [Ustawienia liczby kolorów] > okno dialogowe [Ustawienia liczby kolorów]
Umożliwia przełączanie między drukowaniem z wykorzystaniem wszystkich kolorów a drukowaniem
dwukolorowym.
Gdy wybrana zostanie opcja [Dwa kolory], w opcji [Kolor oprócz czarnego] należy ustawić, który kolor będzie
używany, oprócz czarnego. Części danych drukowania, dla których brak zdefiniowanych danych koloru, są
drukowane w odcieniach czerni i bieli, a części, dla których istnieją zdefiniowane dane koloru, są drukowane w
odcieniach określonego koloru.
Polecenie [Ręczne ustawienia kolorów]/[Ręczne ustaw. odc. szarości] > okno dialogowe
[Ustawienia kolorów]/[Ustawienia odcieni szarości]
Pozwala wyregulować kolor, jasność, kontrast oraz dopasowanie kolorów.
Karta [Dopasowanie kolorów]/[Dostosowanie skali odcieni szarości]
[Oryginał]/[Podgląd]
Umożliwia sprawdzenie dopasowanego obrazu.
[Zwiększ poziom koloru (kolor)]
Dopasowuje kolor. Kliknij i przeciągnij obraz w kierunku kolorów, które chcesz wzmocnić.
[Jasność]
Dopasowuje jasność. Użyj bocznego suwaka w celu rozjaśnienia lub przyciemnienia obrazu.
[Kontrast]
Dopasowuje kontrast. Użyj bocznego suwaka w celu zwiększenia lub zmniejszenia kontrastu obrazu.
Polecenie [Dopasowanie obiektów] > okno dialogowe [Dopasowanie obiektów]
Ustawia typ danych, które zostaną poddane dopasowaniu kolorów. Można wybrać obrazy, grafiki lub tekst.
[Przywróć domyślne]
Przywraca domyślne wartości wszystkich ustawień.
Karta [Dopasowanie]
[Tryb dopasowania]
Wybiera, czy dopasowanie kolorów przeprowadzić po stronie urządzenia, czy po stronie sterownika, lub
zdecydować, czy dopasowanie kolorów nie ma być przeprowadzane przez sterownik.
126
Lista ustawień
[Priorytet dopasowania kolorów aplikacji]
Nadaje wyższy priorytet w stosunku do ustawień aplikacji podczas procesu dopasowywania.
[Metoda dopasowania]
Ustawia najważniejszy czynnik podczas dopasowywania.
[Profil monitora]
Umożliwia wybranie ustawień optymalnych dla monitora, jeśli dla opcji [Tryb dopasowania] wybrano
ustawienie [Tryb dopasowania urządzenia]. Jeśli obraz na wydruku jest jaśniejszy niż obraz na monitorze, a dla
jednej opcji podano kilka wartości gamma, aby uzyskać lepsze rezultaty, wybierz wyższą wartość gamma.
[Obrazy]/[Grafika]/[Tekst]
Pozwala na ustawienie opcji [Metoda dopasowania] oraz [Profil monitora] dla obrazów, grafik i tekstu, gdy
wybrane zostało polecenie [Tryb dopasowania] > w oknie dialogowym [Tryb dopasowania urządzenia].
[Gamma]
Umożliwia dopasowanie korekcji gamma, gdy wybrano [Dopasowanie gamma według hosta]/[Dopasowanie
gamma według urządzenia] dla opcji [Tryb dopasowania].
[Pobierz informacje o kalibracji]
Pobiera z urządzenia informacje o kalibracji w celu automatycznego dopasowania kolorów podczas drukowania.
[Informacje o dodatkach]
Pozwala wyświetlić informacje dotyczące dodatkowych modułów (rozszerzonych funkcji) dla sterownika.
[Informacje]
Wyświetla wersję sterownika.
[Przywróć domyślne]
Przywraca domyślne wartości wszystkich ustawień.
Tematy pokrewne
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart(P. 101)
Uzyskany wydruk jest zbyt ciemny lub zbyt jasny(P. 157)
127
Lista ustawień
Karta [Jakość] (PS3)
Konfiguruje szczegółowe ustawienia jakości druku.
W niniejszej części opisano ustawienia wyświetlane w sterowniku PS3.
[Współczynnik renderowania]
Ustawia metodę rastrowania obrazu dla drukowanych danych.
[1 bit/piksel [ulepszony]]
Wyraża gradację jako półtony i drukuje z dużą szybkością. Drukuje w czerni znaki i cienkie linie.
[24 bity/piksel]
Drukowanie zajmuje więcej czasu niż przy opcji [1 bit/piksel [ulepszony]], jednak jakość drukowanych
dokumentów jest bardzo wysoka.
[Rozdzielczość]
Określa rozdzielczość wydruku.
[Półtony]
Określa wzór symulacji dla półtonów (obszarów między ciemnymi i jasnymi kolorami).
[Ustawienia domyślne drukarki]
Pozwala użyć ustawień urządzenia.
[Rozdzielczość]
Nadaje priorytet rozdzielczości i pozwala drukować regularne kontury.
[Wysoka rozdzielczość]
Pozwala użyć rozdzielczości wzoru symulacji z jeszcze większą liczbą linii niż ustawienie [Rozdzielczość].
[Gradacja]
Pozwala użyć wzoru symulacji przypisującego najwyższy priorytet do gradacji.
[Rozpraszanie błędów]
Pozwala użyć wzoru symulacji przypisującego najwyższy priorytet do rozpraszania błędów, umożliwiającego
doskonałe odwzorowanie szczegółów.
[Wzór 1] do [Wzór 7]
Stosuje niezależnie poniższe ustawienia przetwarzania półtonów w odniesieniu do tekstu, grafiki i danych
obrazu.
Tam, gdzie jest dostępnych 7 wzorów:
Tekst
Grafika
Obrazy
Wzór 1
Rozpraszanie błędów Rozpraszanie błędów Rozdzielczość
Wzór 2
Rozpraszanie błędów Rozpraszanie błędów Gradacja
Wzór 3
Rozpraszanie błędów Rozdzielczość
Rozdzielczość
Wzór 4
Rozpraszanie błędów Gradacja
Gradacja
Wzór 5
Rozdzielczość
Rozdzielczość
Gradacja
Wzór 6
Rozdzielczość
Gradacja
Gradacja
128
Lista ustawień
Wzór 7
Rozpraszanie błędów Rozdzielczość
Gradacja
Tam, gdzie jest dostępnych 6 wzorów:
Tekst
Grafika
Obrazy
Wzór 1
Rozdzielczość Rozdzielczość Gradacja
Wzór 2
Rozdzielczość Gradacja
Gradacja
Wzór 3
Rozdzielczość Gradacja
Rozdzielczość
Wzór 4
Gradacja
Rozdzielczość Rozdzielczość
Wzór 5
Gradacja
Rozdzielczość Gradacja
Wzór 6
Gradacja
Gradacja
Rozdzielczość
[Niestandardowe]
Pozwala użyć niestandardowego wzoru symulacji.
Polecenie [Ustawienia] > okno dialogowe [Ustawienia niestandardowe]
Umożliwia określenie liczby linii rastra (częstotliwości) i kąta wzoru.
[Oszczędność toneru]
Ogranicza ilość danych drukowania, pozwalając oszczędzać toner.
[Wygładzanie zaawansowane]
Wygładza kontury tekstu, linii i obrazów. Opcja [Wygładzanie 2] uruchamia proces mocniejszego wygładzania
niż w opcji [Wygładzanie 1].
[Drukuj jako negatyw]
Pozwala wydrukować negatywowego obrazu dokumentu przez zamianę wartości czerni i bieli.
[Drukuj jako obraz lustrzany]
Pozwala wydrukować lustrzany obraz dokumentu przez poziome przerzucenie obrazu.
[Ręczne dostosowanie skali odcieni szarości]
Umożliwia dostosowanie drukowania skali szarości.
Polecenie [Dostosowanie skali odcieni szarości] > okno dialogowe [Dostosowanie skali
odcieni szarości]
Umożliwia ustawienie jasności podczas drukowania dokumentu w skali szarości.
Polecenie [Ustawienia zaawansowane] > okno dialogowe [Ustawienia zaawansowane]
Umożliwia ustawienie szczegółów jakości drukowania, takich jak rozdzielczość, gradacja, ilości toneru itp.
[Format wyjściowy]
Umożliwia wybór formatu danych dla plików PS.
[Ustawienia czcionki TrueType]
Umożliwia określenie szczegółowych ustawień czcionek TrueType.
129
Lista ustawień
Polecenie [Szczegóły] > okno dialogowe [Szczegóły czcionki TrueType]
Umożliwia ustawienie formatu, w którym czcionki TrueType są przesyłane do urządzenia.
[Gradacja]
Ustawia metodę gradacji. Metoda [Wysoka 2] używa bardziej precyzyjnej gradacji niż [Wysoka 1] w celu
osiągnięcia gładkości.
[Gęstość toneru]
Dostosowuje gęstość toneru.
Polecenie [Szczegóły] > okno dialogowe [Szczegóły gęstości toneru]
Umożliwia ręczne ustawienie gęstości każdego koloru.
[Korekta linii]
Pogrubia linie podczas drukowania. Ta funkcja jest przydatna w przypadku drukowania drobnego tekstu i
kodów paskowych. To ustawienie może zostać wyłączone przy rozdzielczości ustawionej na 600 dpi.
[Korekcja objętości toneru]
Dobiera ilość toneru w celu dopasowania do zawartości danych wydruku. [Priorytet gradacji] używa optymalnej
ilości toneru w celu wydrukowania danych zawierających dużą ilość grafiki i gradacje CG. [Priorytet tekstu]
używa optymalnej ilości toneru w celu wydrukowania danych zawierających głównie tekst.
[Kontrola linii]
Zwiększa odtwarzalność tekstu i linii. [Priorytet rozdzielczości] przypisuje najwyższy priorytet rozdzielczości.
[Priorytet gradacji] przypisuje najwyższy priorytet gradacji.
[Ostrość]
Ustawia ostrość konturów obrazów.
[Ostrość (zdjęcie)]
Wzmacnia kontury obrazów.
[Precyzyjne dopasowanie gęstości]
Dopasowuje gęstość druku w przypadku dokumentów zawierających małe litery i cienkie linie. Pozwala
skorygować luki w tekście i liniach.
[Przetwarzanie połączonych obrazów]
Pozwala przełączać między drukowaniem z przetwarzaniem pseudorastra i drukowaniem bez przetwarzania,
jeżeli z aplikacji określono przetwarzanie rastra, które nie jest obsługiwane przez sterownik PS3. Z tego
ustawienia należy korzystać, gdy nie można uzyskać oczekiwanych rezultatów drukowania.
[Wygładzanie gradacji]
Przejścia pomiędzy kolorami są drukowane w płynnej gradacji. W przypadku opcji [Wygładzanie 2] efekt
wygładzania jest bardziej widoczny niż w przypadku opcji [Wygładzanie 1].
[Kompresja obrazu]
Służy do dopasowania współczynnika kompresji danych drukowania stosowanej przy ich wysyłaniu do drukarki.
Drukuje z priorytetem jakości obrazu lub szybkości drukowania.
[Optymalizacja kompresji obrazu]
Używa metody optymalizacji, która przełącza między kompresją nieodwracalną i odwracalną, albo stałej metody
kompresji bez optymalizacji. Gdy obraz jest kompresowany z optymalizacją, tłumiony jest szum blokowy JPEG.
[Kompresja na potrzeby transferu danych]
Przełącza między priorytetem jakości obrazu a priorytetem szybkości w przypadku kompresowania i przesyłania
danych obrazu.
[Korekta obrazu]
Umożliwia określenie, czy należy korzystać z przetwarzania wygładzania, co powoduje ustawienie konturów
tekstu i schematów w taki sposób, że są one gładsze. W przypadku wybrania ustawienia [Ustawienia domyślne
drukarki] zostaną użyte ustawienia urządzenia.
[Konwersja skali szarości]
130
Lista ustawień
Umożliwia określenie metody konwertowania danych kolorowych dokumentów na skalę szarości.
[Dopasowanie przyrostu punktu rastrowego]
Umożliwia dostosowanie punktów półtonowych w celu skorygowania wzmocnienia punktów. Podczas
dostosowania ustawienie [Standardowe] (wartość wzmocnienia punktów + 20%) jest używane jako wartość
referencyjna.
[Dostosowanie szerokości]
Dostosowuje grubość pewnych obiektów, takich jak tekst czy linie.
[Zalewka]
Służy do przeprowadzania procesu nakładania w obszarze tekstu lub grafiki oraz tła, co pozwala wyeliminować
powstawanie białych linii wzdłuż krawędzi tekstu lub grafiki.
Polecenie [Szczegóły] > okno dialogowe [Szczegóły zalewki]
Pozwala ustawić szerokość i gęstość zalewki.
[Dopasuj objętości toneru używane do drukowania w kolorze ]
Umożliwia dostosowanie ilości toneru w celu zapobieżenia jego nadmiernemu zużyciu podczas wykonywania
wydruków kolorowych. Ustawienie [Poziom 1] nieznacznie zmniejsza ilość toneru podczas drukowania obszarów
o intensywnych kolorach. Ustawienie [Poziom 2] zmniejsza ogólną ilość toneru podczas drukowania.
[Użyj konwersji skali szarości sterownika podczas drukowania czarno-białego]
Nadaje wyższy priorytet konwersji na skalę szarości w sterowniku w stosunku do konwersji w aplikacji podczas
wykonywania wydruków czarno-białych.
[Optymalizacja drukowania reklam]
Zwiększa ilość tonera do wyraźnego drukowania reklam POP i obrazów.
Funkcja ta może być użyta wyłącznie, jeśli został wybrany profil konfiguracji wspierający drukarki laserowe w
[Profil konfig.]. Poniższe elementy należy również ustawić z wyprzedzeniem.
● Karta [Ustawienia podstawowe]/[Wykończenie]
Wybierz [Drukowanie jednostronne] na karcie [Drukowanie jednostronne/dwustronne/broszura] lub [Styl
drukowania]
● Karta [Ustawienia podstawowe]/[Kolor]
Wybierz [Autom. [Kolor/Czarno-biały]] lub [Kolorowy] w obszarze [Tryb koloru].
● Karta [Ustawienia urządzenia]
Włącz [Funkcja [Optymalizacja drukowania reklam]] na karcie [Szczegóły] > [Jakość]
Przy włączaniu tej funkcji zaleca się ustawienie czasu powiadamiania o niskim poziomie toneru na [Wydruk z
POP] urządzenia. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi urządzenia.
[Tryb koloru]
Przełącza między drukowaniem kolorowym a czarno-białym. Aby automatycznie wykrywać, czy dana strona ma
być drukowana w kolorze lub czerni i bieli, wybierz opcję [Autom. [Kolor/Czarno-biały]].
[Informacje o dodatkach]
Pozwala wyświetlić informacje dotyczące dodatkowych modułów (rozszerzonych funkcji) dla sterownika.
[Informacje]
Wyświetla wersję sterownika.
[Przywróć domyślne]
Przywraca domyślne wartości wszystkich ustawień na tym arkuszu.
131
Lista ustawień
Tematy pokrewne
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart(P. 101)
Uzyskany wydruk jest zbyt ciemny lub zbyt jasny(P. 157)
132
Lista ustawień
Karta [Kolor] (PS3)
Można przełączać między wykonywaniem wydruków kolorowych i czarno-białych oraz dostosować kolory.
UWAGA
● Jeżeli zostanie wybrana pozycja [Ustawienia domyślne drukarki], stosowane jest ustawienie urządzenia.
[Tryb koloru]
Przełącza między drukowaniem kolorowym a czarno-białym. Aby automatycznie wykrywać, czy dana strona ma
być drukowana w kolorze lub czerni i bieli, wybierz opcję [Autom. [Kolor/Czarno-biały]].
[Tryb dopasowania RGB]
Pozwala wybrać tryb dopasowania kolorów dla wejściowych danych RGB.
Jeżeli wybrano ustawienie [Profil łącza urządzenia], używany jest profil uwzględniony w kombinacji światła w
otoczeniu i profilów przestrzeni kolorów. Optymalne ustawienia można wybrać z listy [Kolory wejściowe RGB
[Jasność + Przestrzeń kolorów]].
[Profil źródłowy RGB]
Umożliwia wybranie profilu RGB zgodnego z monitorem i stosowanego podczas drukowania danych RGB. Jeżeli
wybrano ustawienie [Brak], separacja kolorów danych RGB i konwersja na dane CMYK jest wykonywana bez
stosowania profilu RGB.
UWAGA
● Jeżeli konieczne jest dodanie utworzonego profilu, należy pobrać go do urządzenia przy użyciu narzędzia
Resource Management plug-in aplikacji iW Management Console.
[Metoda dopasowania RGB]
Umożliwia wybranie metody drukowania podczas stosowania profilu wejściowego RGB.
[Ustawienia domyślne drukarki]
Pozwala użyć ustawień urządzenia.
[Nasycenie]
Umożliwia optymalizację danych wyjściowych czystych, nasyconych kolorów i drukowanie wyraźnych konturów
liter.
[Percepcyjna [Dopasowanie do kolorów monitora]]/[Percepcyjna]
Umożliwia optymalizację kolorów w urządzeniu w celu uzyskania najlepszych rezultatów w przypadku obrazów
bitmapowych.
[Percepcyjna [Fotograficzna]]/[Ogólna]
Umożliwia optymalizację kolorów w urządzeniu w celu uzyskania najlepszych rezultatów w przypadku obrazów
fotograficznych.
[Kolorymetryczna]
Zapewnia wierne dopasowanie podczas renderowania kolorów RGB i konwersji na kolory CMYK, niezależnie od
używanych nośników.
[Żywe zdjęcie]
133
Lista ustawień
Zapewnia uzyskanie bardziej intensywnych i głębszych kolorów niż w przypadku ustawienia [Percepcyjna
[Fotograficzna]].
UWAGA
● Jeżeli dla opcji [Profil wydruku] zostanie wybrane ustawienie inne niż [Standardowy], odcień kolorów w
przypadku ustawienia [Percepcyjna [Fotograficzna]] jest taki sam jak dla ustawienia [Percepcyjna
[Dopasowanie do kolorów monitora]]/[Percepcyjna], a odcień kolorów w przypadku ustawienia [Żywe zdjęcie]
jest taki sam jak dla ustawienia [Nasycenie].
[Przetwarzanie RGB tylko w czerni]
Umożliwia drukowanie danych czarnych i szarych kolorów z równoważnym współczynnikiem R do G do B przy
użyciu wyłącznie czarnego (K) toneru. Jeżeli ta opcja nie zostanie zaznaczona, używane są tonery CMYK i
stosowane są ustawienia wybrane dla opcji [Profil wydruku].
[Kolory wejściowe RGB [Jasność + Przestrzeń kolorów]]
Umożliwia wybranie ustawień światła w otoczeniu, temperatury barwowej i przestrzeni kolorów monitora,
stosowanych w odniesieniu do profilu Device Link dla danych wejściowych RGB.
[Tryb dopasowania CMYK]
Pozwala ustawić tryb dopasowania kolorów dla wejściowych danych CMYK.
Jeżeli wybrano ustawienie [Profil łącza urządzenia], używany jest profil uwzględniony w kombinacji światła w
otoczeniu i profilów przestrzeni kolorów. Optymalne ustawienia można wybrać z listy [Kolory wejściowe CMYK
[Jasność + Przestrzeń kolorów]].
[Profil symulacji CMYK]
Umożliwia wybranie profilu symulacji CMYK. Jeżeli wybrano ustawienie [Brak], model kolorów zależny od
urządzenia jest stosowany bez stosowania profilu CMYK.
[Przetwarzanie CMYK tylko w czerni]
Umożliwia drukowanie danych czarnych i szarych kolorów przy użyciu wyłącznie czarnego (K) toneru. Jeżeli ta
opcja nie zostanie zaznaczona, używane są tonery CMYK i stosowane są ustawienia wybrane dla opcji [Profil
wydruku].
[Kolory wejściowe CMYK [Jasność + Przestrzeń kolorów]]
Umożliwia wybranie ustawień światła w otoczeniu, temperatury barwowej i przestrzeni kolorów monitora,
stosowanych w odniesieniu do profilu Device Link dla danych wejściowych CMYK.
[Profil wydruku]
Umożliwia wybranie profilu zdefiniowanego przez atrybuty kolorów używanego urządzenia.
UWAGA
● Jeżeli konieczne jest dodanie utworzonego profilu, należy pobrać go do urządzenia przy użyciu narzędzia
Resource Management plug-in aplikacji iW Management Console.
[Profil GCR 100%]
Umożliwia dostosowanie gęstości toneru w celu eliminacji zmian gęstości druku linii i tekstu.
134
Lista ustawień
Polecenie [Szczegóły] > okno dialogowe [Ustawienia szczegółowe]
Umożliwia konfigurowanie szczegółowych ustawień dostosowania kolorów.
[Całkowicie czarny tekst]
Umożliwia drukowanie danych czarnego tekstu (R=G=B=0%, C=M=Y=100%/Bk=N% lub C=M=Y=0%/Bk=100%)
przy użyciu wyłącznie czarnego toneru. Zapobiega to drukowaniu niewyrównanego kolorowego toneru wokół
czarnego tekstu.
[Czarny nadruk]
Umożliwia drukowanie czarnego tekstu na kolorowych tłach. Gdy to ustawienie jest używane razem z
ustawieniem [Całkowicie czarny tekst], kolorowe tła są drukowane w kolorze, a następnie drukowany jest czarny
tekst nakladający się na tła. Takie rozwiązanie zapobiega pozostawianiu niezadrukowanego białego papieru na
krawędziach tekstu.
[Połącz separacje kolorów]
Umożliwia połączenie danych separacji kolorów CMYK w pojedynczy zestaw danych podczas drukowania.
[Nadruk złożony]
Umożliwia nadrukowywanie danych CMYK w złożonej formie wyjściowej. Wszystkie kolory używane w zestawie
danych są nadrukowywane na jednej płycie, dlatego można potwierdzić wykonany wydruk bez separacji
kolorów.
[Dopasowanie kolorów dodatkowych]
Umożliwia określenie optymalnej metody odtwarzania koloru specjalnego. Korzystając z nazwanego profilu
koloru określonego w aplikacji, można konwertować kolory na wartości CMYK niezależne od urządzenia,
najbardziej zbliżone do kolorów specjalnych. Aby to zrobić, należy najpierw pobrać nazwany profil koloru do
drukarki przy użyciu narzędzia do pobierania zasobów.
UWAGA
● Jeżeli konieczne jest użycie tej funkcji, należy pobrać określony profil koloru do urządzenia przy użyciu
narzędzia Resource Management plug-in (iW Management Console).
[Gęstość toneru]
Dostosowuje gęstość toneru.
Polecenie [Szczegóły] > okno dialogowe [Szczegóły gęstości toneru]
Umożliwia ręczne ustawienie gęstości każdego koloru.
[Jasność]
Umożliwia dostosowanie jasności przy użyciu suwaka.
[Profil skali odcieni szarości]
Umożliwia konwertowanie danych szarych kolorów zależnych od drukarki na dane CMYK podczas drukowania.
Jeżeli ta funkcja nie jest używana, dane są drukowane przy użyciu wyłącznie czarnego toneru (K).
[Dopasowanie kolorów wejściowych RGB]
Umożliwia dostosowanie koloru podczas drukowania danych RGB.
Polecenie [Ustawienia] > okno dialogowe [Szczegóły dopasowania kolorów wejściowych RGB]
Umożliwia ręczne dostosowanie odcienia, jasności i kontrastu.
[Użyj technologii CanoFine]
Dostosowuje kontrast i równowagę kolorów obrazów przy drukowaniu różnych obrazów.
Polecenie [Ustawienia] > okno dialogowe [Szczegóły CanoFine]
Umożliwia ustawienie metody przetwarzania wydruku przy użyciu funkcji CanoFine. Jeżeli zostanie wybrane
ustawienie [Przetwarzanie wsadowe pojedynczych stron], wiele map bitowych na stronie jest przetwarzanych
jako pojedynczy element danych.
[Rozróżniaj strony kolorowe i czarno-białe na hoście]
135
Lista ustawień
Umożliwia odróżnienie danych wydruków kolorowych od wydruków czarno-białych (monochromatycznych) w
komputerze i drukowanie w trybie umożliwiającym uzyskanie odpowiednich rezultatów. Jeżeli w danych
uwzględniono znaczną ilość map bitowych, wykonywane są wydruki kolorowe.
[Zastosuj ustawienia Kolor/Czarno-biały z aplikacji]
Umożliwia drukowanie z przypisaniem wyższego priorytetu do ustawienia druku kolorowego lub ustawień
druku czarno-białego w aplikacji.
[Przywróć domyślne]
Przywraca domyślne wartości wszystkich ustawień na tym arkuszu.
Tematy pokrewne
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart(P. 101)
Dostosowywanie kolorów (PS3)(P. 63)
136
Lista ustawień
Karta [Ustawienia szczególne] (PS3)
Można ustawić różne funkcje papieru i druku, stosowane tylko w odniesieniu do określonego zakresu stron w
dokumencie.
Polecenie [Strona specjalna] > okno dialogowe [Ustawienia strony specjalnej]
Umożliwia skonfigurowanie ustawień wyjątkowych dla określonych stron.
Wspólne ustawienia dla wszystkich arkuszy
[Strona]
Ustawienie zakresu stron dla ustawień wyjątkowych.
UWAGA
● Jeżeli zostanie wybrane ustawienie [Zastosuj podstawowe ustawienia], stosowane są funkcje ustawione na
poszczególnych kartach z wyjątkiem karty [Ustawienia szczególne].
Karta [Ustawienia strony]
[Wybierz według]
Umożliwia ustawienie opcji określania papieru do drukowania według źródła papieru lub typu papieru.
[Źródło papieru]
Określa papier według źródła papieru.
[Typ papieru]
Określa papier według typu papieru.
Polecenie [Ustawienia] > okno dialogowe [Ustawienia typu papieru]
Umożliwia wybór typu papieru.
[Rozmiar wydruku]
Umożliwia wybór rzeczywistego rozmiaru papieru, na jakim będzie wykonany wydruk. Jeśli wybierzesz rozmiar,
który odbiega od ustawienia opcji [Rozmiar strony], podczas drukowania dokument zostanie powiększony lub
pomniejszony w celu dopasowania do ustawionego rozmiaru strony.
[Styl drukowania]
Określa metodę drukowania danych.
[Ustawienia podstawowe]
Umożliwia wyświetlanie funkcji ustawionych na poszczególnych kartach z wyjątkiem karty [Ustawienia
szczególne] na liście.
Polecenie [Szczegóły wykończenia] > okno dialogowe [Szczegóły wykończenia]
Umożliwia określenie punktu rozpoczęcia drukowania.
Karta [Jakość]
[Półtony]
Określa wzór symulacji dla półtonów (obszarów między ciemnymi i jasnymi kolorami).
Polecenie [Ustawienia] > okno dialogowe [Ustawienia niestandardowe]
Umożliwia określenie liczby linii rastra (częstotliwości) i kąta wzoru.
[Ostrość]
Ustawia ostrość konturów obrazów.
[Precyzyjne dopasowanie gęstości]
Dopasowuje gęstość druku w przypadku dokumentów zawierających małe litery i cienkie linie. Pozwala
skorygować luki w tekście i liniach.
Karta [Kolor]
[Tryb koloru]
137
Lista ustawień
Przełącza między drukowaniem kolorowym a czarno-białym. Aby automatycznie wykrywać, czy dana strona ma
być drukowana w kolorze lub czerni i bieli, wybierz opcję [Autom. [Kolor/Czarno-biały]].
[Tryb dopasowania RGB]
Pozwala wybrać tryb dopasowania kolorów dla wejściowych danych RGB.
Jeżeli wybrano ustawienie [Profil łącza urządzenia], używany jest profil uwzględniony w kombinacji światła w
otoczeniu i profilów przestrzeni kolorów. Optymalne ustawienia można wybrać z listy [Kolory wejściowe RGB
[Jasność + Przestrzeń kolorów]].
[Profil źródłowy RGB]
Umożliwia wybranie profilu RGB zgodnego z monitorem i stosowanego podczas drukowania danych RGB. Jeżeli
wybrano ustawienie [Brak], separacja kolorów danych RGB i konwersja na dane CMYK jest wykonywana bez
stosowania profilu RGB.
UWAGA
● Jeżeli konieczne jest dodanie utworzonego profilu, należy pobrać go do urządzenia przy użyciu narzędzia
Resource Management plug-in aplikacji iW Management Console.
[Metoda dopasowania RGB]
Umożliwia wybranie metody drukowania podczas stosowania profilu wejściowego RGB.
[Zastosuj podstawowe ustawienia]
Umożliwia zastosowanie funkcji ustawionych na poszczególnych kartach z wyjątkiem karty [Ustawienia
szczególne].
[Nasycenie]
Umożliwia optymalizację danych wyjściowych czystych, nasyconych kolorów i drukowanie wyraźnych konturów
liter.
[Percepcyjna [Dopasowanie do kolorów monitora]]/[Percepcyjna]
Umożliwia optymalizację kolorów w urządzeniu w celu uzyskania najlepszych rezultatów w przypadku obrazów
bitmapowych.
[Percepcyjna [Fotograficzna]]/[Ogólna]
Umożliwia optymalizację kolorów w urządzeniu w celu uzyskania najlepszych rezultatów w przypadku obrazów
fotograficznych.
[Kolorymetryczna]
Zapewnia wierne dopasowanie podczas renderowania kolorów RGB i konwersji na kolory CMYK, niezależnie od
używanych nośników.
[Żywe zdjęcie]
Zapewnia uzyskanie bardziej intensywnych i głębszych kolorów niż w przypadku ustawienia [Percepcyjna
[Fotograficzna]].
UWAGA
● Jeżeli dla opcji [Profil wydruku] zostanie wybrane ustawienie inne niż [Standardowy], odcień kolorów w
przypadku ustawienia [Percepcyjna [Fotograficzna]] jest taki sam jak dla ustawienia [Percepcyjna
[Dopasowanie do kolorów monitora]]/[Percepcyjna], a odcień kolorów w przypadku ustawienia [Żywe zdjęcie]
jest taki sam jak dla ustawienia [Nasycenie].
[Przetwarzanie RGB tylko w czerni]
Umożliwia drukowanie danych czarnych i szarych kolorów z równoważnym współczynnikiem R do G do B przy
użyciu wyłącznie czarnego (K) toneru. Jeżeli ta opcja nie zostanie zaznaczona, używane są tonery CMYK i
stosowane są ustawienia wybrane dla opcji [Profil wydruku].
[Kolory wejściowe RGB [Jasność + Przestrzeń kolorów]]
Umożliwia wybranie ustawień światła w otoczeniu, temperatury barwowej i przestrzeni kolorów monitora,
stosowanych w odniesieniu do profilu Device Link dla danych wejściowych RGB.
[Tryb dopasowania CMYK]
Pozwala ustawić tryb dopasowania kolorów dla wejściowych danych CMYK.
138
Lista ustawień
Jeżeli wybrano ustawienie [Profil łącza urządzenia], używany jest profil uwzględniony w kombinacji światła w
otoczeniu i profilów przestrzeni kolorów. Optymalne ustawienia można wybrać z listy [Kolory wejściowe CMYK
[Jasność + Przestrzeń kolorów]].
[Profil symulacji CMYK]
Umożliwia wybranie profilu symulacji CMYK. Jeżeli wybrano ustawienie [Brak], model kolorów zależny od
urządzenia jest stosowany bez stosowania profilu CMYK.
[Przetwarzanie CMYK tylko w czerni]
Umożliwia drukowanie danych czarnych i szarych kolorów przy użyciu wyłącznie czarnego (K) toneru.
[Kolory wejściowe CMYK [Jasność + Przestrzeń kolorów]]
Umożliwia wybranie ustawień światła w otoczeniu, temperatury barwowej i przestrzeni kolorów monitora,
stosowanych w odniesieniu do profilu Device Link dla danych wejściowych CMYK.
[Profil GCR 100%]
Umożliwia dostosowanie gęstości toneru w celu eliminacji zmian gęstości druku linii i tekstu.
Polecenie [Szczegóły] > okno dialogowe [Ustawienia szczegółowe]
Umożliwia konfigurowanie szczegółowych ustawień dostosowania kolorów.
[Profil skali odcieni szarości]
Umożliwia konwertowanie danych szarych kolorów zależnych od drukarki na dane CMYK podczas drukowania.
Jeżeli ta funkcja nie jest używana, dane są drukowane przy użyciu wyłącznie czarnego toneru (K).
Polecenie [Okładki] > okno dialogowe [Ustawienia okładki przedniej/tylnej]
Umożliwia wstawienie okładki przedniej i tylnej. Można ustawić źródło papieru dla przedniej i tylnej okładki oraz
określić, czy mają one być zadrukowywane.
Polecenie [Wstawianie arkuszy] > okno dialogowe [Ustawienia wstawiania arkuszy]
Umożliwia skonfigurowanie ustawień dotyczących wstawionych arkuszy.
[Lista ustawień]
Wyświetla wstawiane arkusze i ich pozycje na liście.
[Usuń]
Służy do usuwania wybranych ustawień wstawiania stron w pozycji [Lista ustawień].
[Arkusze do wstawienia]
Wybiera typ papieru arkuszy do wstawienia.
[Źródło papieru]
Wybiera źródło papieru dla arkuszy do wstawienia.
[Drukuj na]
Drukuje na wybranych stronach wstawianych arkuszy.
[Wstaw]
Umożliwia wstawianie arkuszy w celu podzielenia dokumentu na sekcje.
[Papier z zakładkami]
Umożliwia wstawianie papieru z zakładkami do dokumentu.
Polecenie [Ustawienia] > okno dialogowe [Ustawienia typu papieru]
Umożliwia zmianę typu papieru z zakładkami.
Polecenie [Szczegóły papieru z zakładkami] > okno dialogowe [Szczegóły papieru z zakładkami]
Umożliwia ustawienie pozycji drukowania na papierze z zakładkami.
[Dodaj]
139
Lista ustawień
Służy do dodawania ustawień wstawiania stron w pozycji [Lista ustawień].
[Lista ustawień szczególnych]
Umożliwia wyświetlenie bieżących ustawień wyjątkowych na liście.
[Edytuj]
Umożliwia edytowanie wybranego ustawienia wyjątkowego.
[Scalaj]
Umożliwia połączenie wybranych ustawień wyjątkowych w pojedyncze ustawienie. Łączyć można tylko te
ustawienia, których zakresy stron są ciągłe, a ustawienia takie same.
[Usuń]
Umożliwia usunięcie wybranego ustawienia wyjątkowego.
[Ustawienia podstawowe]
Umożliwia wyświetlanie funkcji ustawionych na poszczególnych kartach z wyjątkiem karty [Ustawienia
szczególne] na liście.
Tematy pokrewne
Wspólne ustawienia dla wszystkich kart(P. 101)
Konfigurowanie wyjątkowych (PS3)(P. 98)
140
Lista ustawień
Karta [Ustawienia urządzenia]
Umożliwia konfigurowanie opcji urządzenia i ustawień administratora.
W zależności od używanego sterownika niektóre funkcje opisane w tym dokumencie mogą być niedostępne.
[Informacje o urządzeniu]
Wyświetla, czy stan urządzenia jest ustawiany automatycznie czy ręcznie. Podczas uzyskiwania informacji o
urządzeniu i stosowaniu ich do ustawień na karcie [Ustawienia urządzenia] należy kliknąć opcję [
] (Pobierz
informacje o stanie urządzenia).
UWAGA
● Jeżeli wybierzesz [Wł.] z [Inne ustawienia] > [Zmień profil konfiguracji po pobraniu informacji o urządzeniu] w
oknie dialogowym [Ustawienia szczegółowe], profil konfiguracji zostanie zmieniony automatycznie zgodnie z
informacjami pobranymi z urządzenia.
[Profil konfig.]
Wyświetla stosowany profil konfiguracji.
Polecenie [Zmień] > okno dialogowe [Zmień profil konfiguracji]
Umożliwia zmianę lub importowanie profilu konfiguracji.
[Wybierz profil konfiguracji]
[Automatyczny wybór odpowiedniego profilu konfiguracji dla Twojego urządzenia]
Ustawia profil konfiguracji odpowiedni dla używanego modelu.
[Wybór ręczny]
Umożliwia ręczne ustawienie profilu konfiguracji.
[
] (Importuj profil konfiguracji)
Importuje lub eksportuje plik profilu konfiguracji (*.typ).
[
] (Usuń)
Usuwa zaimportowany profil konfiguracji wybrany w pozycji [Profil konfiguracji].
[Pobierz informacje o urządzeniu]
Pobiera informacje dotyczące urządzenia i uwzględnia je w ustawieniach karty Ustawienia urządzenia.
UWAGA
● Jeśli nie można uzyskać informacji o urządzeniu, należy ręcznie ustawić profil konfiguracji odpowiadający
nazwie modelu drukarki.
● Jeśli wprowadzenie odpowiednich ustawień pozycji wyświetlanych na karcie [Ustawienia urządzenia] jest
niemożliwe nawet po zastosowaniu profilu konfiguracji odpowiadającego nazwie modelu drukarki, można
zastosować informacje o funkcjach i opcjach właściwych dla urządzenia poprzez ustawienie typu profilu
konfiguracji.
Informacje na temat ustawień typów profili konfiguracji(P. 93)
141
Lista ustawień
Polecenie [
] (Eksportuj) > okno dialogowe [Eksportuj profil konfiguracji]
Umożliwia eksportowanie i zapisanie bieżących ustawień na karcie [Ustawienia urządzenia] w postaci pliku
profilu konfiguracji (*.typ).
[Typ urządzenia]
Ustawia typ urządzenia.
[Ustawienia wykończenia]
Ustawia na urządzeniu funkcje wykończenia.
[Ustawienia źródła papieru]
Wyświetla opcje źródeł papieru dołączonych do urządzenia.
Polecenie [Przypisanie formularza do tacy] > okno dialogowe [Przypisanie formularza do tacy]
Pozwala ustawić rozmiar oraz typ papieru dla każdego źródła papieru.
Polecenie [Ustawienia formatu papieru] > okno dialogowe [Ustawienia formatu papieru]
Umożliwia ustawienie używanych rozmiarów papieru.
Polecenie [Źródło papieru] > okno dialogowe [Źródło papieru]
Pozwala ustawić opcje źródeł papieru dołączonych do urządzenia.
[Ustawienia wydruku]
Wyświetla opcje urządzeń wyjściowych papieru dołączonych do urządzenia.
Polecenie [Ustawienia punktu wyjściowego papieru] > okno dialogowe [Ustawienia punktu wyjściowego
papieru]
Ustawia opcje punktów wyjściowych papieru dołączonych do urządzenia.
[Inne ustawienia]
Umożliwia konfigurowanie ustawień administratora dotyczących urządzenia.
[Host buforowania]
Pozwala wybrać, czy przetwarzanie danych drukowania będzie się odbywać na komputerze hoście, czy na
urządzeniu.
Po kliknięciu opcji [Auto] przetwarzanie odbywa się na urządzeniu, jeśli jest to możliwe wyłącznie przy użyciu
funkcji urządzenia. Umożliwia to zwiększenie prędkości drukowania.
[Wydruk PS z aplikacji]
Umożliwia określenie, czy aplikacja powinna wysyłać kod PostScript bezpośrednio do drukarki.
Rezultaty drukowania broszur i drukowania z nakładaniem mogą się zmienić po wybraniu tej funkcji.
[Konfiguruj informacje o użytkowniku]
Pozwala ustawić nazwę użytkownika do zadań drukowania oraz ustawić kod PIN dla opcji drukowania
zabezpieczonego.
Polecenie [Ustawienia] > okno dialogowe [Ustawienia informacji o użytkowniku]
[Nazwa użytkownika]
Umożliwia wprowadzanie nazwy użytkownika, która będzie stosowana do zadań drukowania.
142
Lista ustawień
[Kod PIN dla funkcji drukowania zabezpieczonego]
Ustawia kod PIN dla funkcji zabezpieczonego drukowania.
[Zawsze potwierdzaj informacje dotyczące użytkownika w razie przeprowadzania drukowania
zabezpieczonego]
Wyświetla okno dialogowe [Potwierdź kod PIN] umożliwiające potwierdzenie lub ustawienie nazwy danych,
nazwy użytkownika i kodu PIN podczas wykonywania operacji drukowania zabezpieczonego.
[Potwierdź nazwę użytkownika przy drukowaniu]
Wyświetla okno dialogowe [Potwierdź nazwę użytkownika] umożliwiające potwierdzenie lub ustawienie nazwy
użytkownika podczas drukowania.
[Wyświetl wcześniej wprowadzone informacje przy potwierdzaniu]
Wyświetla okno dialogowe potwierdzenia z nazwą użytkownika i kodem PIN wprowadzonymi ostatnim razem.
Polecenie [Zarządzanie nazwą użytkownika]/[Ustawienia domyślnych wartości] > okno dialogowe
[Zarządzanie nazwą użytkownika]/[Ustawienia domyślnych wartości]
Pozwala skonfigurować domyślne ustawienia nazwy użytkownika i kodu PIN.
[Nazwa ustawiana jako nazwa użytkownika]
Pozwala określić nazwę do logowania w systemie operacyjnym Windows, nazwę komputera oraz nazwę
użytkownika.
[Kod PIN dla funkcji drukowania zabezpieczonego]
Ustawia kod PIN dla funkcji zabezpieczonego drukowania.
[Zawsze potwierdzaj informacje dotyczące użytkownika w razie przeprowadzania drukowania
zabezpieczonego]
Wyświetla okno dialogowe [Potwierdź kod PIN] umożliwiające potwierdzenie lub ustawienie nazwy danych,
nazwy użytkownika i kodu PIN podczas wykonywania operacji drukowania zabezpieczonego.
[Potwierdź nazwę użytkownika przy drukowaniu]
Wyświetla okno dialogowe [Potwierdź nazwę użytkownika] umożliwiające potwierdzenie lub ustawienie nazwy
użytkownika podczas drukowania.
[Nie zezwalaj na zmiany nazwy użytkownika]
Uniemożliwia wprowadzenie zmian w nazwie użytkownika w oknie dialogowym [Ustawienia informacji o
użytkowniku].
[Napraw ustawienie [Ustawienia informacji o użytkowniku]-[Zawsze potwierdzaj informacje dotyczące
użytkownika w razie przeprowadzania drukowania zabezpieczonego]]
Określa ustawienie [Zawsze potwierdzaj informacje dotyczące użytkownika w razie przeprowadzania
drukowania zabezpieczonego] dla ustawienia określonego w oknie dialogowym [Ustawienia domyślnych
wartości].
[Napraw ustawienie [Ustawienia informacji o użytkowniku]-[Potwierdź nazwę użytkownika przy
drukowaniu]]
Określa ustawienie [Potwierdź nazwę użytkownika przy drukowaniu] dla ustawienia określonego w oknie
dialogowym [Zarządzanie nazwą użytkownika] lub [Ustawienia domyślnych wartości].
[Zarządzanie użytkownikami]
Ustawia typ funkcji uwierzytelniania.
Polecenie [Ustawienia] > okno dialogowe [Ustawienia identyfikatora wydziału/kodu PIN]
Pozwala skonfigurować szczegółowe ustawienia po wybraniu opcji [Zarządzanie identyfikatorami wydziałów] w
obszarze [Zarządzanie użytkownikami].
[Zezwól na ustawienie kodu PIN]
W tym oknie dialogowym użytkownik może ustawić kod PIN. W środowisku udostępnionej drukarki należy
usunąć zaznaczenie tego elementu na serwerze, aby wyłączyć opcje kodu PIN lub hasła na komputerachklientach.
[Identyfikator wydziału]
Ustawia identyfikator wydziału, który został ustawiony w urządzeniu.
[PIN]
143
Lista ustawień
Ustawia kod PIN do zarządzania identyfikatorami wydziałów. Jeśli w urządzeniu nie ustawiono kodu PIN, należy
pozostawić to pole puste.
[Sprawdź]
Pozwala sprawdzić, czy identyfikator wydziału i kod PIN pasują do informacji ustawionych w urządzeniu.
[Potwierdź identyfikator wydziału/kod PIN przy drukowaniu]
Wyświetla okno dialogowe [Potwierdź identyfikator wydziału/kod PIN] umożliwiające potwierdzenie lub
ustawienie identyfikatora wydziału i kodu PIN przy drukowaniu.
[Nie używaj zarządzania ID wydziałów podczas drukowania cz-b]
Umożliwia drukowanie w skali szarości bez stosowania zarządzania identyfikatorami działów.
[Uwierzytelnij identyfikator wydziału/kod PIN w urządzeniu]
Umożliwia przeprowadzenie uwierzytelniania identyfikatora wydziału i kodu PIN w urządzeniu.
Polecenie [Ustawienia] > okno dialogowe [Ustawienia uwierzytelniania użytkownika]
Pozwala skonfigurować szczegółowe ustawienia po wybraniu opcji [Uwierzytelnianie użytkownika] w obszarze
[Zarządzanie użytkownikami].
[Zezwól na ustawianie hasła]
Umożliwia określenie hasła. Jeśli hasło nie zostanie tutaj ustawione, należy je wpisać przy drukowaniu.
[Nazwa użytkownika]
Ustawia nazwę użytkownika na potrzeby uwierzytelniania.
[Hasło]
Ustawia hasło na potrzeby uwierzytelniania użytkownika. Jeśli hasło nie zostało ustawione w urządzeniu, należy
zostawić to pole puste.
[Sprawdź]
Pozwala sprawdzić, czy wprowadzone hasło pasuje do hasła ustawionego w urządzeniu.
[Potwierdzaj dane uwierzytelniania przy drukowaniu]
Wyświetla okno dialogowe [Potwierdź nazwę użytkownika/hasło] umożliwiające potwierdzenie lub ustawienie
danych uwierzytelniania podczas drukowania.
[Przeprowadzaj uwierzytelnianie na urządzeniu]
Przeprowadza proces uwierzytelniania na urządzeniu.
[Funkcja urządzenia Drukowanie zabezpieczone]
Wprowadza informacje o ograniczeniach i śledzeniu do danych drukowania w formie wzoru złożonego z
punktów w przypadku korzystania z zestawu uzupełniającego, służącego do blokowania zadań.
[Informacje]
Wyświetla wersję sterownika.
Polecenie [Ustawienia języka] > okno dialogowe [Ustawienia języka]
Pozwala zmienić wyświetlany język.
[Informacje o dodatkach]
Pozwala wyświetlić informacje dotyczące dodatkowych modułów (rozszerzonych funkcji) dla sterownika.
Polecenie [Specjalne] > okno dialogowe [Ustawienia specjalne]
Umożliwia ustawienie opcji [Ustaw tryb [Metoda druku] na [Zapisywanie]].
144
Lista ustawień
Polecenie [Funkcja] > okno dialogowe [Ustawienia funkcji urządzenia]
Wyświetla ID funkcji kontrolera i wersję funkcji urządzenia. Można też ustawić nazwę urządzenia.
Polecenie [Ustawienia czcionek] > okno dialogowe [Ustawienia czcionek]
Umożliwia zastępowanie czcionek TrueType czcionkami drukarki.
Polecenie [Szczegóły] > okno dialogowe [Ustawienia szczegółowe]
Umożliwia skonfigurowanie ustawień na stronie ustawień wydruku urządzenia. Elementy oznaczone [
ustawiane automatycznie przez funkcję pozyskiwania informacji o urządzeniu. Elementy oznaczone [
] są
] mogą
wymagać ręcznej konfiguracji ustawień.
WAŻNE
● Jeśli zostanie ustawione źródło papieru, które nie jest zainstalowane w urządzeniu, papier będzie podawany z
priorytetowego źródła urządzenia.
● Jeśli wybrane źródło papieru i rozmiar/typ papieru nie zgadzają się, wystąpi błąd.
● Jeżeli zostaną określone funkcje [Ustawienia wykończenia] (drukowanie dwustronne, zszywanie itp.), które nie
są obsługiwane przez urządzenie, drukowanie będzie przeprowadzone bez użycia tych funkcji. Jeżeli na
przykład wybrano drukowanie dwustronne dla urządzenia, które tego nie obsługuje, dane będą drukowane
na jednej stronie papieru.
● Jeśli zostanie wybrana opcja [Zapisywanie] z [Metoda druku] w przypadku drukowania na urządzeniu
nieobsługującym zapisywania w skrzynce pocztowej, dane zostaną wydrukowane zwyczajnie. Jeśli na ekranie
dotykowym drukarki wyświetli się komunikat o błędzie i drukarka zostanie wyłączona, dokument zostanie
wydrukowany, gdy drukarka stanie się ponownie dostępna.
● Jeśli zostanie wybrana funkcja zarządzania identyfikatorami wydziałów lub funkcja uwierzytelniania
użytkowników, pojawi się błąd podczas drukowania na urządzeniu, które nie obsługuje tych funkcji.
● Po włączeniu opcji [Wykonaj przetwarzanie przy użyciu procesora wydruku] na karcie [Inne ustawienia] w
oknie dialogowym [Ustawienia szczegółowe] aktywne funkcje zostaną ograniczone. Szczegółowe informacje
zawiera plik Readme.
Tematy pokrewne
Ustawianie informacji o urządzeniu(P. 72)
Ustawienia funkcji urządzenia(P. 77)
Źródła papieru i ustawienia miejsc docelowych wydruku(P. 78)
Importowanie profilu konfiguracji(P. 90)
Eksportowanie profilu konfiguracji(P. 88)
Konfiguracja funkcji uwierzytelniania(P. 94)
Ustawianie nazwy użytkownika(P. 96)
Nie można wprowadzić ustawień sterownika(P. 153)
Nie można użyć funkcji pozyskiwania informacji o urządzeniu ani funkcji uwierzytelniania(P. 160)
145
Lista ustawień
Karta [Profil]
Profile można edytować, importować i eksportować. Edycja profilu na serwerze, w środowisku udostępnionej
drukarki powoduje zmiany w profilach klientów.
W zależności od używanego sterownika niektóre funkcje opisane w tym dokumencie mogą być niedostępne.
[Lista profili]
Wyświetla zarejestrowane profile jako listę. Można zmienić kolejność, wybierając profil i klikając przycisk
[
] (Przenieś w górę) lub [
] (Przenieś w dół).
UWAGA
● Profile z czerwoną kropką ( ) są profilami wstępnie zarejestrowanymi i nie można ich edytować ani usuwać.
[Pokaż ustawienia]
Wyświetla zawartość wybranego profilu w postaci listy.
Polecenie [Dodaj]/[Edytuj] > okno dialogowe [Dodaj/Edytuj profil]
Umożliwia dodanie nowego profilu lub edytowanie ustawień profilu zarejestrowanego przez użytkownika.
Ustaw parametry [Nazwa] i [Ikona]. Jeśli jest to wymagane, wprowadź komentarz w polu [Komentarz]. Przełącz
karty i skonfiguruj odpowiednie ustawienia. Aby sprawdzić aktualne ustawienia na liście, kliknij polecenie [Pokaż
ustawienia].
[Edytuj]
Pozwala edytować ustawienia profilu zarejestrowanego przez użytkownika.
[Usuń]
Pozwala usunąć wybrany profil.
[Nazwa], [Komentarz]
Wyświetla nazwę i komentarz do wybranego profilu. Można zmienić nazwę i komentarz dla profili
zarejestrowanych przez użytkownika.
[Importuj]
Importuje profil, który został zapisany jako plik „*.cfg”, i dodaje go do listy [Lista profili].
[Eksportuj]
Eksportuje profil wybrany na liście [Lista profili] i zapisuje go jako plik „*.cfg”.
[Definiuj właściwości dokumentu]
Umożliwia wprowadzenie ustawień na ekranie ustawień drukowania sterownika. Ta funkcja jest przydatna przy
ograniczaniu korzystania z ustawień drukowania w środowisku drukarki udostępnionej.
146
Lista ustawień
Cofnięcie zaznaczeń następujących ustawień na serwerze spowoduje, że ustawienia na wszystkich komputerach
klienckich mają taką samą wartość, jak ustawienia skonfigurowane na serwerze.
[Zezwól na wybór profilu]
Umożliwia wybór profili na ekranie ustawień drukowania.
[Zezwól na edycję ustawień]
Umożliwia skonfigurowanie ustawień drukowania innych niż ustawienia wybranego profilu na ekranie
ustawień drukowania. To ustawienie można wybrać, jeśli zaznaczono opcję [Zezwól na wybór profilu].
Tematy pokrewne
Nie można wprowadzić ustawień sterownika(P. 153)
147
Lista ustawień
Canon PageComposer
Możliwe jest połączenie wielu plików utworzonych w różnych aplikacjach w jeden plik dla drukowania.
Ekran główny aplikacji Canon PageComposer pojawia się podczas drukowania przy użyciu funkcji sterownika
[Edycja i podgląd].
Menu [Plik]
[Drukuj]/[
] (Drukuj)
Drukuje wybrane pliki.
] (Wydruki przykładowe)
[Wydruki przykładowe]/[
Wykonuje wydruk próbny wybranych plików.
[Podgląd wydruku]/[
] (Podgląd wydruku)
Wyświetla podgląd wydruku wybranego pliku.
[Zakończ]
Zamyka ekran główny aplikacji Canon PageComposer.
Menu [Edycja]
[Usuń]/[
] (Usuń dokument)
Usuwa wybrane pliki.
[Duplikuj]/[
] (Duplikuj dokument)
Powiela wybrane pliki.
Polecenie [Połącz]/[
] (Połącz dokumenty) > okno dialogowe [Połącz]
Łączy wybrane pliki w jeden i umożliwia podanie nazwy oraz skonfigurowanie ustawień połączonego pliku.
Wyświetla bieżące ustawienia każdej strony w postaci miniatur.
[Nazwa dokumentu]
Ustawia nazwę połączonego pliku.
148
Lista ustawień
[Usuń]
Usuwa wybraną stronę.
[Podgląd wydruku]
Wyświetla podgląd wydruku wybranej strony.
Karta [Lista dokumentów]
Zmienia kolejność plików w pliku połączonym lub usuwa plik z pliku połączonego.
Karta [Ustawienia drukowania]
Zmienia ustawienia drukowania pliku połączonego. W celu ujednolicenia ustawień rozmiaru wydruku wybierz
opcję [Jednolitość rozmiarów wydruków]. W celu ujednolicenia ustawień układu strony wybierz opcję [Spójność
układu].
Jeśli chcesz określić dokładne ustawienia na ekranie ustawień drukowania sterownika, kliknij opcję [Szczegóły].
[Rozdziel]/[
] (Rozdziel dokumenty)
Rozdziela wybrany połączony plik.
Polecenie [Zmień ustawienia drukowania]/[
] (Zmień ustawienia drukowania) > okno
dialogowe [Zmień ustawienia drukowania]
Zmienia nazwę i ustawienia wybranego pliku.
Wyświetla bieżące ustawienia każdej strony w postaci miniatur.
[Nazwa dokumentu]
Ustawia nazwę pliku.
[Usuń]
Usuwa wybraną stronę.
[Podgląd wydruku]
Wyświetla podgląd wydruku wybranej strony.
Karta [Lista dokumentów]
Zmienia kolejność plików podczas łączenia plików lub usuwa plik z pliku połączonego.
Karta [Ustawienia drukowania]
Zmienia ustawienia drukowania pliku.
[Kopie]
Ustawia liczbę kopii do wydrukowania.
[Styl drukowania]
Określa metodę drukowania danych.
[Zszywanie]
Daje w wyniku zszyte strony.
[Szycie zeszytowe]
Służy do drukowania broszury składanej na pół i zszywanej po środku.
[Jednolitość rozmiarów wydruków]
Umożliwia użycie papieru w tym samym rozmiarze wybranym z listy rozwijanej dla połączonego pliku
złożonego z plików o różnych rozmiarach stron.
[Spójność układu]
Umożliwia ustawienie jednego układu wybranego z listy rozwijanej dla połączonego pliku złożonego z plików o
różnych układach.
149
Lista ustawień
[Kolejność stron]
Określa kolejność drukowania stron.
[Drukuj następny dokument na]
Umożliwia ustawienie miejsca rozpoczęcia drukowania następnego pliku podczas łączenia plików.
[Szczegóły]
Umożliwia określenie dokładnych ustawień na ekranie ustawień drukowania sterownika.
[Wybierz wszystko]
Wybiera wszystkie pliki z listy.
Menu [Przenieś do]
[Pierwsza]/[Poprzednia]/[Następna]/[Ostatnia]
[
] (Pierwsza)/[
] (Poprzednia)/[
] (Następna)/[
Umożliwia zmianę kolejności dzięki przesuwaniu wybranych plików.
Menu [Pomoc]
[Pomoc]
Wyświetla pomoc online.
[Informacje]
Wyświetla wersję programu Canon PageComposer.
Tematy pokrewne
Informacje o funkcji [Edycja i podgląd](P. 54)
Drukowanie plików razem(P. 55)
Sprawdzanie podglądu wydruku(P. 57)
Zmienianie ustawień drukowania połączonego pliku(P. 59)
150
] (Ostatnia)
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów ...................................................................................................................... 152
Nie można wprowadzić ustawień sterownika ................................................................................................. 153
Wyniki drukowania są niezadowalające .......................................................................................................... 154
Drukowanie zajmuje dużo czasu ...................................................................................................................... 156
Uzyskany wydruk jest zbyt ciemny lub zbyt jasny .......................................................................................... 157
Nie można przeprowadzić drukowania z nakładką ......................................................................................... 158
Nie można użyć funkcji pozyskiwania informacji o urządzeniu ani funkcji uwierzytelniania ..................... 160
151
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
W tej części omówiono rozwiązania najczęstszych problemów.
Nie można wprowadzić ustawień sterownika(P. 153)
Wyniki drukowania są niezadowalające(P. 154)
Drukowanie zajmuje dużo czasu(P. 156)
Uzyskany wydruk jest zbyt ciemny lub zbyt jasny(P. 157)
Nie można przeprowadzić drukowania z nakładką(P. 158)
Nie można użyć funkcji pozyskiwania informacji o urządzeniu ani funkcji uwierzytelniania(P. 160)
152
Rozwiązywanie problemów
Nie można wprowadzić ustawień sterownika
Niewłaściwe ustawienia rozmiaru strony, orientacji, wyboru papieru
Przyczyna
W zależności od używanej aplikacji ustawienia powyższych elementów w aplikacji są nadrzędne wobec
ustawień sterownika.
Rozwiązanie
Należy skonfigurować je z poziomu aplikacji.
Można wyświetlić arkusze [Ustawienia urządzenia] i [Profil], ale ustawienia są
niedostępne
Przyczyna
Używane konto nie posiada uprawnień zezwalających na pełną kontrolę drukarki.
Rozwiązanie
Należy zalogować się do komputera jako członek grupy Administrators. Aby dowiedzieć się więcej, należy
skontaktować się z administratorem systemu.
Funkcje obsługiwane przez to urządzenie nie są wyświetlane lub nie mogą
zostać ustawione na karcie [Ustawienia urządzenia]
Przyczyna
Nie został ustawiony odpowiedni profil konfiguracji.
Rozwiązanie
Należy uzyskać informacje o urządzeniu i ustawić profil konfiguracji zgodny z modelem używanej drukarki.
Jeśli nie można uzyskać informacji o urządzeniu, należy ręcznie ustawić profil konfiguracji odpowiadający
nazwie modelu drukarki.
Jeśli wprowadzenie odpowiednich ustawień pozycji wyświetlanych na karcie [Ustawienia urządzenia] jest
niemożliwe nawet po zastosowaniu profilu konfiguracji odpowiadającego nazwie modelu drukarki, można
zastosować informacje o funkcjach i opcjach właściwych dla urządzenia poprzez ustawienie typu profilu
konfiguracji.
Informacje na temat ustawień typów profili konfiguracji(P. 93)
Tematy pokrewne
Drukowanie z komputera(P. 17)
Karta [Ustawienia urządzenia](P. 141)
153
Rozwiązywanie problemów
Wyniki drukowania są niezadowalające
Nieprawidłowy układ strony
Jeśli obszar wydruku nie jest prawidłowo umieszczony na stronie lub brakuje jego części, należy sprawdzić
poniższe możliwości.
Przyczyna 1.
Drukowane dane znajdują się poza obszarem drukowania.
Rozwiązanie
Należy sprawdzić obszar drukowania urządzenia i poprawić dane drukowania w używanej aplikacji.
Przyczyna 2.
Ustawienie [Rozmiar wydruku] w karcie [Ustawienia podstawowe], [Ustawienia strony] lub [Ustawienia
szczególne] nie odpowiada rzeczywistemu rozmiarowi papieru w urządzeniu.
Rozwiązanie
Należy sprawdzić, czy ustawienie [Rozmiar wydruku] odpowiada rozmiarowi papieru w urządzeniu.
Przyczyna 3.
Wartość powiększenia nie została ustawiona poprawnie dla drukowanych danych.
Rozwiązanie
Należy zmienić ustawienia na karcie [Ustawienia podstawowe] lub [Ustawienia strony] > [Skalowanie ręczne] >
[Skalowanie].
Przyczyna 4.
Margines na oprawę jest zbyt duży, przez co na stronie brakuje miejsca na wydruk.
Rozwiązanie
Należy zmienić ustawienia na karcie [Wykończenie] > [Marg. oprawy].
Część wydruku nie odpowiada obrazowi wyświetlanemu na ekranie
Przyczyna
Aplikacja używa danych w formacie EMF, który nie jest obsługiwany przez drukarki stronicowe.
Rozwiązanie
Na karcie [Wykończenie] kliknij przycisk [Ustawienia zaawansowane], a następnie wybierz opcję [Wł.] w sekcji
[Buforowanie EMF].
154
Rozwiązywanie problemów
Wyniki drukowania nie odpowiadają ustawieniom
Przyczyna
W aplikacji i sterowniku zostały ustawione funkcje, które nie mogą być włączane jednocześnie.
Rozwiązanie
Wyniki mogą odpowiadać ustawieniom, jeśli ustawienia zostaną wprowadzone jedynie w sterowniku.
Tematy pokrewne
Karta [Ustawienia podstawowe](P. 104)
Karta [Ustawienia strony](P. 107)
Karta [Wykończenie](P. 110)
155
Rozwiązywanie problemów
Drukowanie zajmuje dużo czasu
Przyczyna
Aplikacja używa danych w formacie EMF, który nie jest obsługiwany przez drukarki stronicowe.
Rozwiązanie
Na karcie [Wykończenie] kliknij przycisk [Ustawienia zaawansowane], a następnie wybierz opcję [Wł.] w sekcji
[Buforowanie EMF].
Tematy pokrewne
Karta [Wykończenie](P. 110)
156
Rozwiązywanie problemów
Uzyskany wydruk jest zbyt ciemny lub zbyt jasny
Przyczyna
Kolory widoczne na monitorze komputera różnią się od kolorów na wydrukach ze względu na różnicę w
metodach odwzorowania kolorów.
Rozwiązanie 1.
W przypadku sterownika UFR II/LIPSLX/PCL6 należy zmienić ustawienia kolorów zgodnie z poniższą procedurą.
(1) Wyświetl kartę [Jakość].
(2) Wybierz opcję [Ręczne ustawienia kolorów] lub [Ręczne ustaw. odc. szarości] → kliknij przycisk [Ustawienia
kolorów] lub [Ustawienia odcieni szarości].
(3) Na karcie [Dopasowanie kolorów] lub [Dostosowanie skali odcieni szarości] dostosuj jasność, korzystając z
suwaka.
Rozwiązanie 2.
W przypadku sterownika PS3 należy zmienić ustawienia kolorów zgodnie z poniższą procedurą.
(1) Wyświetl kartę [Kolor] → kliknij [Szczegóły].
(2) Wybierz opcję [Jasność] w oknie dialogowym [Ustawienia szczegółowe] → dostosuj jasność używając
suwaka.
Tematy pokrewne
Karta [Jakość] (sterownik UFR II/LIPSLX/PCL6)(P. 122)
Karta [Kolor] (PS3)(P. 133)
157
Rozwiązywanie problemów
Nie można przeprowadzić drukowania z nakładką
Nie można drukować z nakładką
Przyczyna 1.
Rozdzielczość danych drukowania różni się od tej w pliku formularza.
Rozwiązanie 1.
W przypadku sterownika UFR II/LIPSLX/PCL6 należy zmienić rozdzielczość zgodnie z poniższą procedurą.
(1) Wyświetl kartę [Jakość].
(2) Kliknij opcję [Ustawienia zaawansowane] → wybierz pozycję [Rozdzielczość].
(3) W pozycji [Rozdzielczość] ustaw taką samą wartość rozdzielczości jak ta w pliku formularza.
Rozwiązanie 2.
W przypadku sterownika PS3 należy zmienić rozdzielczość zgodnie z poniższą procedurą.
(1) Wyświetl kartę [Jakość].
(2) W pozycji [Rozdzielczość] ustaw taką samą wartość rozdzielczości jak ta w pliku formularza.
Przyczyna 2.
Tryb [Czarno-biały] został wybrany w pozycji [Tryb koloru], a ustawiono formularz kolorowy.
Rozwiązanie
Zmień [Tryb koloru] na karcie [Ustawienia podstawowe], wybierając opcję [Kolorowy].
Nie można użyć uprzednio zapisanej formy nakładki
Przyczyna
Ustawienia drukowania z nakładaniem nie zostały poprawnie skonfigurowane.
Rozwiązanie
Należy je sprawdzić zgodnie z poniższą procedurą.
(1) Wyświetl kartę [Ustawienia strony].
(2) Kliknij opcję [Opcje strony].
(3) Na karcie [Opcje strony] wyświetl kartę [Nakładka].
(4) Sprawdź, czy zaznaczono opcję [Metoda przetwarzania] > [Użyj drukowania z nakładaniem].
Tematy pokrewne
Karta [Jakość] (sterownik UFR II/LIPSLX/PCL6)(P. 122)
Karta [Jakość] (PS3)(P. 128)
Karta [Ustawienia podstawowe](P. 104)
158
Rozwiązywanie problemów
Karta [Ustawienia strony](P. 107)
159
Rozwiązywanie problemów
Nie można użyć funkcji pozyskiwania informacji o
urządzeniu ani funkcji uwierzytelniania
Jeśli nie można uzyskać informacji o urządzeniu, użyć funkcji zarządzania identyfikatorami wydziałów lub funkcji
uwierzytelniania użytkownika należy sprawdzić następujące możliwości.
Przyczyna 1.
Urządzenie jest wyłączone lub nieprawidłowo podłączono kabel.
Rozwiązanie
Należy sprawdzić stan drukarki.
Przyczyna 2.
Ustawienia dla środowiska połączonego nie zostały skonfigurowane poprawnie.
Rozwiązanie
Należy sprawdzić obszar drukowania urządzenia i poprawić dane drukowania w używanej aplikacji.
W środowisku serwera druku
● Używając instalatora sterownika, zainstaluj „Canon Driver Information Assist Service” na komputerze
serwera.
● Z płyty CD-ROM używanego systemu operacyjnego zainstaluj TCP/IP jako protokół swojego środowiska.
Połączenie USB lub środowiska połączone za pomocą portów, w których użycie tych funkcji jest
niemożliwe
Należy użyć innego środowiska połączonego, takiego jak połączenie sieciowe TCP/IP lub inne.
Funkcje te nie są dostępne dla następujących środowisk połączonych za pomocą portów:
- Środowisko, w którym komputery łączą się z drukarką bezpośrednio przy użyciu portu SMB.
- Środowisko, w którym opcja [Włącz buforowanie drukarek] została wybrana na karcie [Porty] ekranu
właściwości drukarki.
Przyczyna 3.
Nazwa urządzenia jest za długa.
Rozwiązanie
Sprawdź, czy liczba znaków w nazwie drukarki nie przekracza poniższych wartości. Jeśli tak jest, zmień nazwę w
karcie [Ogólne] lub [Udostępnianie] ekranu właściwości drukarki.
- Nazwa pod jaką drukarka jest udostępniana: 260 znaków lub mniej.
- Nazwa drukarki: 209 znaków lub mniej.
160
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
161
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
162
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising