Canon | i-SENSYS MF445dw | User manual | Canon i-SENSYS MF445dw User manual

Canon i-SENSYS MF445dw User manual
Windows
Sterownik drukarki Generic Plus UFR II/LIPSLX/PCL6/PS3
Podręcznik instalacji
USRMA-3646-01 2019-06 pl
Copyright CANON INC. 2019
Spis treści
Wprowadzenie .................................................................................................................................................
Jak korzystać z Instrukcji obsługi
............................................................................................................................... 3
Oznaczenia używane w podręczniku
Zrzeczenie się odpowiedzialności
Copyright
2
........................................................................................................................ 4
............................................................................................................................... 5
.................................................................................................................................................................. 6
Znaki towarowe
........................................................................................................................................................ 7
Informacje na temat sterownika ..................................................................................................... 9
Przed użyciem ................................................................................................................................................
12
Sprawdzenie przed instalacją ...........................................................................................................
14
Wymagania systemowe
........................................................................................................................................... 15
Uwagi i ostrzeżenia dotyczące instalacji
Informacje o pliku Readme
................................................................................................................... 17
...................................................................................................................................... 18
Instalowanie sterownika ......................................................................................................................
Instalacja z użyciem funkcji wykrywania urządzeń sieciowych
Instalacja poprzez podanie portu lub adresu IP
Instalacja za pomocą funkcji WSD
.................................................................................. 21
........................................................................................................ 26
Instalowanie oprogramowania przy użyciu kabla USB
Instalacja przez określenie pliku inf
20
.............................................................................................. 32
......................................................................................................................... 36
............................................................................................................................ 38
Tworzenie skrótu do instrukcji online
...................................................................................................................... 39
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania ........................... 41
Korzystanie z udostępnionej drukarki
Instalowanie w roli serwera druku
...................................................................................................................... 42
........................................................................................................................ 43
Konfigurowanie klientów udostępnianej drukarki
Zmiana portu
................................................................................................... 45
.......................................................................................................................................................... 47
Instalowanie pliku PPD (PS3)
................................................................................................................................... 51
Aktualizowanie/Odinstalowywanie sterownika ...............................................................
Aktualizowanie sterownika
53
..................................................................................................................................... 54
Odinstalowywanie sterownika
................................................................................................................................. 56
Odinstalowywanie skrótu do instrukcji online
.......................................................................................................... 58
Drukowanie ...................................................................................................................................................... 60
Drukowanie z komputera
Korzystanie z pomocy
........................................................................................................................................ 61
.............................................................................................................................................. 64
I
Rozwiązywanie problemów ................................................................................................................
Nie można wykryć urządzenia podłączonego za pomocą portu WSD
II
66
.......................................................................... 67
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Wprowadzenie ..................................................................................................................................................... 2
Jak korzystać z Instrukcji obsługi ......................................................................................................................... 3
Oznaczenia używane w podręczniku ................................................................................................................. 4
Zrzeczenie się odpowiedzialności ......................................................................................................................... 5
Copyright ............................................................................................................................................................... 6
Znaki towarowe ..................................................................................................................................................... 7
1
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Jak korzystać z Instrukcji obsługi(P. 3)
Zrzeczenie się odpowiedzialności(P. 5)
Copyright(P. 6)
Znaki towarowe(P. 7)
2
Wprowadzenie
Jak korzystać z Instrukcji obsługi
W tej części przedstawiono wiedzę wymaganą podczas korzystania z tego podręcznika.
Oznaczenia używane w podręczniku(P. 4)
3
Wprowadzenie
Oznaczenia używane w podręczniku
W tej części wyjaśniono symbole i ustawienia używane w niniejszym podręczniku.
Symbole stosowane w tym podręczniku
W niniejszym podręczniku przedstawiono wyjaśnienia elementów i operacje, których należy przestrzegać
podczas używania sterownika. Użyto do tego celu odpowiednich symboli oznaczających, co następuje.
WAŻNE
● Oznacza wymagania lub ograniczenia. Należy zapoznać się z tymi elementami w celu prawidłowego
korzystania z produktu i uniknięcia uszkodzeń tego produktu.
UWAGA
● Oznacza wyjaśnienie czynności lub dodatkowe informacje dotyczące procedury. Zdecydowanie zaleca się
zapoznanie się z tymi elementami.
Informacje dotyczące ustawień
W tym podręczniku nazwy ustawień wyświetlane na ekranie komputera przedstawiono w sposób pokazany na
poniższych przykładach.
Przykład:
[Drukuj]
[OK]
4
Wprowadzenie
Zrzeczenie się odpowiedzialności
Informacje w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
FIRMA CANON INC. NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TREŚCI PRZEDSTAWIONYCH W
NINIEJSZYM DOKUMENCIE, ANI WYRAŹNYCH, ANI DOMNIEMANYCH, Z WYJĄTKIEM GWARANCJI
PRZEDSTAWIONYCH BEZPOŚREDNIO W TYM DOKUMENCIE. ZASTRZEŻENIE TO OBEJMUJE (ALE NIE OGRANICZA
SIĘ DO) GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WARTOŚCI MARKETINGOWEJ I HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONEGO CELU LUB ZABEZPIECZENIA PRZED NARUSZENIEM JAKIEGOKOLWIEK PATENTU. FIRMA CANON
INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY
JAKIEJKOLWIEK NATURY ANI ZA ŻADNE STRATY LUB WYDATKI WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA NINIEJSZYCH
TREŚCI.
5
Wprowadzenie
Copyright
Copyright CANON INC. 2019
Zabrania się powielania, przekazywania, przechowywania w systemie, przepisywania oraz tłumaczenia na
jakikolwiek język, w tym język komputerowy, którejkolwiek części niniejszej publikacji w jakikolwiek sposób:
elektroniczny, mechaniczny, magnetyczny, optyczny, chemiczny, ręczny lub inaczej bez wcześniejszego
uzyskania pisemnej zgody firmy Canon Inc.
6
Wprowadzenie
Znaki towarowe
Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer i Microsoft Edge są zarejestrowanymi znakami
towarowymi lub znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych
krajach.
macOS i Safari są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym podręczniku mogą być znakami towarowymi ich
prawnych właścicieli.
7
Informacje na temat sterownika
Informacje na temat sterownika
Informacje na temat sterownika .............................................................................................................. 9
8
Informacje na temat sterownika
Informacje na temat sterownika
Niniejszy sterownik drukarki jest sterownikiem standardowym, zgodnym z wieloma urządzeniami. Można
używać tego samego sterownika do wszystkich modeli drukarek po zmianie ustawień portu drukowania i
informacji o urządzeniu.
Funkcje
● Informacje dotyczące funkcji i opcji urządzenia są zbiorczo zwane „profilem konfiguracji”. Przełączając profile
konfiguracji, można dostosować ekran ustawień sterownika do funkcji urządzenia.
● Nie ma potrzeby ponownego instalowania sterownika przy dodawaniu lub wymianie urządzeń.
Wykorzystanie profilów konfiguracji
Profile konfiguracji odpowiadające poszczególnym modelom drukarki zostały wstępnie przygotowane. Dzięki
temu możliwe jest dostosowanie i używanie profilu odpowiadającego zarządzaniu operacjami danej drukarki.
Zastosowanie profilu konfiguracji sterownika umożliwia zmianę ustawień na karcie [Ustawienia urządzenia] i
wybranie funkcji właściwych dla danego urządzenia. Można również eksportować i zapisać ustawienia funkcji i
opcji urządzenia na karcie [Ustawienia urządzenia] jako nowy profil konfiguracji.
Przykłady zastosowania profilów konfiguracji
● Tworzenie ekranu ustawień sterownika dla używanego modelu drukarki
Po uzyskaniu z drukarki informacji o jej modelu profil konfiguracji jest stosowany automatycznie, a ekran
ustawień jest dostosowany do urządzenia. Jeżeli nie można uzyskać tych informacji, profil konfiguracji należy
wybrać ręcznie.
● Skuteczne konfigurowanie ustawień sterownika dla wielu komputerów
Istnieje możliwość eksportowania oraz zapisywania ustawień funkcji i opcji urządzenia na karcie [Ustawienia
urządzenia] do nowego profilu konfiguracji. Informacje o urządzeniu w sterownikach używanych przez inne
komputery można łatwo ustawić zbiorczo za pomocą opcji importowania wyeksportowanego profilu
konfiguracji.
Jeśli nie uda się uzyskać informacji o urządzeniu, można je wprowadzić przez zaimportowanie profilu
konfiguracji wyeksportowanego ze środowiska, w którym można było uzyskać te informacje.
UWAGA
9
Informacje na temat sterownika
● Szczegółowe informacje o tym, jak ustawić informacje o urządzeniu oraz jak importować i eksportować
profile konfiguracji, można znaleźć w pomocy.
10
Przed użyciem
Przed użyciem
Przed użyciem .................................................................................................................................................... 12
11
Przed użyciem
Przed użyciem
● Najnowsze oprogramowanie jest publikowane w witrynie firmy Canon. Należy sprawdzić środowisko
operacyjne itp. i pobrać odpowiednie oprogramowanie, jeśli to konieczne.
Witryna Canon Global: https://global.canon/
● Funkcje, których można użyć, mogą zależeć od poniższych czynników.
- Używane urządzenie i jego ustawienia
- Wersja oprogramowania układowego urządzenia
- Struktura opcji urządzenia
- Używany sterownik
- Wersja sterownika
- Używane środowisko komputerowe
● W przypadku drukowania z aplikacji ze sklepu Windows nie można wyświetlić ekranu ustawień drukowania
sterownika, dlatego liczba funkcji, które można ustawić, jest ograniczona.
● Zawartość ekranu, procedury itd. pokazane i opisane w podręczniku mogą różnić się od faktycznie
wyświetlanych.
● W przykładach w niniejszym podręczniku użyto systemu Windows 10.
12
Sprawdzenie przed instalacją
Sprawdzenie przed instalacją
Sprawdzenie przed instalacją ................................................................................................................... 14
Wymagania systemowe ...................................................................................................................................... 15
Uwagi i ostrzeżenia dotyczące instalacji ............................................................................................................ 17
Informacje o pliku Readme ................................................................................................................................. 18
13
Sprawdzenie przed instalacją
Sprawdzenie przed instalacją
W tej części przedstawiono czynności sprawdzające, które należy wykonać w celu przeprowadzenia prawidłowej
instalacji sterownika.
Wymagania systemowe(P. 15)
Uwagi i ostrzeżenia dotyczące instalacji(P. 17)
Informacje o pliku Readme(P. 18)
14
Sprawdzenie przed instalacją
Wymagania systemowe
Sterownika można używać w następujących środowiskach systemowych.
Systemy operacyjne
Windows 7/8.1/10
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Środowiska oparte na serwerze:
Systemy operacyjne w środowisku serwera:
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Składniki serwera:
Citrix Presentation Server 4.5
Citrix XenApp 5.0/6.0/6.5/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9/7.11/7.12/7.13/7.14/7.15/7.16/7.17/7.18
Citrix XenDesktop 4.0/5.0/5.5/5.6/7.0/7.1/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9/7.11/7.12/7.13/7.14/7.15/7.16/7.17/7.18
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808/1811
VMware vSphere 4/5/5.1/5.5/6.0/6.5/6.7
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016/2019
TS-RemoteApp on Windows Server 2008
Systemy operacyjne serwera klastra:
Windows Server 2008/2008 R2 (Enterprise/Datacenter Edition)
Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019
Komputer
Komputer z poprawnie działającym jednym z powyższych systemów operacyjnych.
UWAGA
● Szczegółowe informacje o stanie obsługi najnowszych systemów operacyjnych i dodatków Service Pack
można znaleźć w witrynie firmy Canon (https://global.canon/).
Warianty wersji językowych systemu operacyjnego i sterownika
W zależności od wariantu obsługiwanych wersji językowych sterownika i systemu operacyjnego, nie można
zagwarantować prawidłowego działania. Zaleca się przeprowadzenie instalacji w domyślnej wersji językowej,
która jest dostępna podczas uruchamiania instalatora.
Obsługiwane wersje językowe sterownika
Angielski / Angielski / Baskijski / Kataloński / Uproszczony chiński / Tradycyjny chiński / Czeski / Duński /
Holenderski / Fiński / Francuski / Niemiecki / Węgierski / Włoski / Japoński * / Koreański / Malajski / Norweski /
Polski / Portugalski / Rosyjski / Słowacki / Hiszpański / Szwedzki / Tajski / Turecki / Wietnamski
* Sterownik PCL6 nie jest obsługiwany.
15
Sprawdzenie przed instalacją
Zakres działania gwarantowanego
Wersja językowa systemu
operacyjnego zawarta w
obsługiwanych wersjach
językowych sterownika
Wersja językowa systemu
operacyjnego niezawarta w
obsługiwanych wersjach
językowych sterownika
Zainstalowano w wersji językowej
dopasowanej do systemu operacyjnego
Gwarantowane
--
Zainstalowano w wersji językowej
niedopasowanej do systemu operacyjnego
Gwarantowane*1
Niegwarantowane*2
Dokonano zmiany wersji językowej na
niedopasowaną do systemu operacyjnego
Gwarantowane*1
Niegwarantowane*2
*1 Układ może być wadliwy lub sterownik może być niepoprawnie wyświetlany.
*2 Czynność jest gwarantowana, tylko w przypadku zainstalowania w angielskiej wersji językowej. Niemniej jednak układ
może być wadliwy lub sterownik może być niepoprawnie wyświetlany.
Usługi wymagane przez funkcję uzyskiwania informacji o urządzeniu
Aby korzystać z funkcji uzyskiwania informacji o urządzeniu, potrzebne są usługi i środowisko wymienione
poniżej.
Usługi systemu operacyjnego
Funkcja uzyskiwania informacji o urządzeniu będzie działać tylko wtedy, gdy poniższe usługi są zainstalowane w
systemie operacyjnym i nie mają ustawionego typu uruchomienia [Wyłączony].
● Remote Procedure (RPC)
● TCP/IP NetBIOS Helper Service
● Workstation
Protokoły
Protokół UDP lub TCP (IPv4 lub IPv6)
Obsługiwane konfiguracje połączenia urządzenia
Połączenie z siecią: TCP/IP lub IPX
Połączenie lokalne (środowisko 32-bitowe): USB
16
Sprawdzenie przed instalacją
Uwagi i ostrzeżenia dotyczące instalacji
Podczas instalacji należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:
● Jeżeli zostanie wyświetlony monit o zezwolenie na wprowadzenie zmian w komputerze, należy zezwolić na
wprowadzenie zmian.
● Jeżeli zostanie wyświetlony ekran zabezpieczeń systemu Windows z komunikatem informującym, że nie
można zweryfikować wydawcy sterownika, należy zezwolić na instalację.
● Jeżeli podczas pobierania informacji dotyczących sterownika przy użyciu usługi Canon Driver Information
Assist Service zostanie wyświetlone ostrzeżenie dotyczące usunięcia blokady Zapory systemu Windows,
należy usunąć blokadę.
● W przypadku korzystania z instalatora do instalacji sterownika istniejące sterowniki można zaktualizować
podczas instalacji nowego sterownika.
17
Sprawdzenie przed instalacją
Informacje o pliku Readme
Plik Readme zawiera opis ograniczeń i środków ostrożności dotyczących instalowania i używania sterowników.
Plik Readme zapisany pod podaną poniżej nazwą znajduje się w folderze pakietu sterownika.
Readme_pl-PL.hta
Użytkownicy korzystający z instalatora mogą wyświetlić plik Readme na ekranie [Instalacja drukarki].
18
Instalowanie sterownika
Instalowanie sterownika
Instalowanie sterownika ............................................................................................................................. 20
Instalacja z użyciem funkcji wykrywania urządzeń sieciowych ....................................................................... 21
Instalacja poprzez podanie portu lub adresu IP ................................................................................................ 26
Instalowanie oprogramowania przy użyciu kabla USB ..................................................................................... 32
Instalacja przez określenie pliku inf .................................................................................................................. 36
Instalacja za pomocą funkcji WSD ...................................................................................................................... 38
Tworzenie skrótu do instrukcji online ................................................................................................................ 39
19
Instalowanie sterownika
Instalowanie sterownika
Wybierz metodę instalacji odpowiadającą stosowanemu sposobowi podłączania urządzenia oraz środowisku, w
jakim ono pracuje.
Instalacja z użyciem funkcji wykrywania urządzeń sieciowych(P. 21)
Instalacja poprzez podanie portu lub adresu IP(P. 26)
Instalowanie oprogramowania przy użyciu kabla USB(P. 32)
Instalacja przez określenie pliku inf(P. 36)
Instalacja za pomocą funkcji WSD(P. 38)
Tworzenie skrótu do instrukcji online(P. 39)
20
Instalowanie sterownika
Instalacja z użyciem funkcji wykrywania urządzeń
sieciowych
W trakcie instalacji sterownika możliwe jest wyszukanie urządzeń w sieci TCP/IP.
Podczas instalowania profil konfiguracji i funkcje urządzenia odpowiadające modelowi drukarki są ustawiane
automatycznie. Jeśli to konieczne, można również wprowadzić zmiany lub importować profil konfiguracji.
UWAGA
● W przypadku środowisk innych niż sieć TCP/IP należy skorzystać z procedury instalacji przez podanie portu
lub adresu IP.
● Jeśli nie wiesz, jakiego środowiska sieciowego używasz, skontaktuj się z administratorem sieci.
Wymogi
● Wymagania systemowe(P. 15)
● Włączanie ustawień dla [Użyj WSD] i [Ustawienia Multicast Discovery] w urządzeniu (dla środowisk sieciowych,
które używają WSD)
● Ustawienie funkcji (Plug and Play) wyboru języka opisu strony w urządzeniu
Skonfiguruj [Wybór PDL (Plug and Play)] w urządzeniu, by dopasować do używanego sterownika.
Szczegółowe informacje o metodzie konfiguracji znajdują się w podręczniku obsługi urządzenia.
● Urządzenie znajduje się w tej samej podsieci co używany komputer
● Uwagi i ostrzeżenia dotyczące instalacji(P. 17)
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
● Wyświetlany jest ekran [Pulpit] (w przypadku systemu Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2).
Procedura
1
Uruchom instalator.
Jeśli używany jest instalator pobrany ze strony internetowej:
Kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby go rozpakować. Jeśli po rozpakowaniu instalator nie zostanie uruchomiony
automatycznie, kliknij dwukrotnie plik [Setup.exe].
Jeśli używany jest dołączony dysk CD-ROM:
(1) Włóż dysk CD-ROM do komputera → kliknij przycisk [Instalacja].
(2) Na ekranie [Instalacja] potwierdź sterownik → kliknij przycisk [Instalacja].
Jeśli nie zostanie wyświetlone menu dysku CD-ROM, należy kliknąć następną pozycję „Wyświetl szczegóły”.
Uruchom instalator, korzystając z poniższej procedury.
- Jeżeli zostanie wyświetlony monit o włożenie dysku CD-ROM lub Eksploarator Windows: uruchom plik
[MInst.exe].
- Jeżeli żaden komunikat nie zostanie wyświetlony: kliknij dwukrotnie ikonę dysku CD-ROM.
- Jeśli [MInst.exe] nie istnieje: Uruchom [Setup.exe] w folderze sterownika CD-ROM.
21
Instalowanie sterownika
2
3
4
Wybierz język → kliknij [Dalej].
Przeczytaj umowę UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE CANON → kliknij
przycisk [Tak].
Wybierz opcję [Standardowa] → kliknij polecenie [Dalej].
[Uaktywnij drukarki znajdujące się w trybie uśpienia i wyszukaj]: wybierz tę opcję, aby wykrywać w sieci
urządzenia znajdujące się w trybie uśpienia.
5
Zaznacz wymagane opcje → kliknij przycisk [Dalej].
[Canon Driver Information Assist Service]: wybierz tę opcję, aby korzystać z funkcji uzyskiwania informacji o
urządzeniu w środowisku serwera druku.
22
Instalowanie sterownika
6
W polu [Lista drukarek] zaznacz urządzenie, które chcesz zainstalować.
[Urządzenia IPv4]/[Urządzenia IPv6]/[Urządzenia WSD]: kliknięcie kart umożliwia przełączanie treści.
Jeśli urządzenia nie ma w polu [Lista drukarek], kliknij opcję [Wyszukaj ponownie]. Jeśli urządzenie nie jest
wyświetlane po ponownym wyszukiwaniu, wybierz opcję [Niestandardowa] i przeprowadź instalację, podając
port lub adres IP.
7
Aby zmienić nazwę urządzenia, ustawić je jako domyślne lub zmienić profil
konfiguracji, wybierz opcję [Ustaw informacje o drukarce] → kliknij przycisk [Dalej].
W innym przypadku kliknij przycisk [Dalej] i przejdź do kroku 9.(P. 25)
23
Instalowanie sterownika
8
Zmień ustawienie opcji [Nazwa drukarki] → kliknij przycisk [Dalej].
[Profil konfiguracji] > [Zmień]: kliknij tę opcję, tylko jeśli chcesz zmienić lub importować profil konfiguracji.
Kliknij opcję „Wyświetl szczegóły” i wykonaj wszystkie potrzebne czynności.
Wybierz profil konfiguracji.
W przypadku ręcznego wybierania profilu konfiguracji:
Wybierz profil konfiguracji z pola [Profil konfiguracji] → kliknij przycisk [OK].
W przypadku importowania profilu konfiguracji:
Kliknij przycisk [Importuj] → wybierz plik profilu konfiguracji (*.typ) → kliknij przycisk [OK].
WAŻNE
● Jeśli urządzenie jest podłączone do używanego przez Ciebie komputera, to w normalnych warunkach należy
w taki sposób skonfigurować instalator, by profil konfiguracji był wybierany automatycznie. Jeśli komputer nie
może zostać podłączony do urządzenia i nie można pobrać informacji o urządzeniu lub konieczna jest
personalizacja profilu konfiguracji, należy ręcznie wybrać profil konfiguracji lub zaimportować
wyeksportowany profil.
[Ustaw jako domyślne]: należy zaznaczyć tę opcję, aby urządzenie było używane jako domyślne.
[Użyj jako drukarki udostępnionej]: zaznacz tę opcję, jeśli chcesz udostępniać urządzenie.
24
Instalowanie sterownika
9
Zaznacz opcję [Lista drukarek dla instalacji sterowników] → kliknij przycisk
[Rozpocznij].
[Wybierz drukarki do zaktualizowania]: należy kliknąć tę opcję, jeśli są drukarki, których danych nie trzeba
aktualizować.
Kontynuuj instalację zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
10
Kliknij opcję [Uruchom ponownie] lub [Zakończ].
Jeśli uzyskanie informacji o urządzeniu nie będzie możliwe podczas instalacji, należy ustawić je przed
drukowaniem. Podczas ustawiania informacji o urządzeniu można również zmienić lub zaimportować profil
konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące ustawiania informacji o urządzeniu można znaleźć w pomocy.
Tematy pokrewne
Instalacja poprzez podanie portu lub adresu IP(P. 26)
Instalowanie w roli serwera druku(P. 43)
Aktualizowanie sterownika(P. 54)
Korzystanie z pomocy(P. 64)
25
Instalowanie sterownika
Instalacja poprzez podanie portu lub adresu IP
Należy ręcznie wskazać port lub adres IP, który ma być używany do połączenia sieciowego lub lokalnego z
urządzeniem, a następnie zainstalować sterownik. Ta procedura ma zastosowanie w sytuacji, gdy urządzenia nie
można wykryć w sieci automatycznie lub jeśli wymagane są szczególne ustawienia.
Możesz użyć istniejącego portu lub dodać standardowy port TCP/IP lub port drukarki sieciowej.
Jeżeli urządzenie będzie podłączone w trakcie instalacji, zostanie ustawiony profil konfiguracji odpowiadający
modelowi drukarki. Jeżeli jest to konieczne, można również zmienić lub zaimportować profil konfiguracji.
Wymogi
● Wymagania systemowe(P. 15)
● Uwagi i ostrzeżenia dotyczące instalacji(P. 17)
● Potwierdzanie portu.
Określ standardowy port TCP/IP lub port drukarki sieciowej. Można wskazać port już zarejestrowany. Można
też wybrać port tymczasowy (np. [LPT1]), a ostateczną konfigurację wykonać po zakończeniu instalacji.
● Potwierdź nazwę lub adres IP urządzenia (jeśli dodajesz standardowy port TCP/IP).
Jeżeli w związku z instalacją dodajesz standardowy port TCP/IP, musisz wprowadzić nazwę i adres IP
urządzenia. W polu nazwy wpisz nazwę, pod jaką urządzenie jest znane w sieci. Jeśli nie znasz nazwy lub
adresu IP urządzenia, skontaktuj się z administratorem sieci.
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
● Wyświetlany jest ekran [Pulpit] (w przypadku systemu Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2).
Procedura
1
Uruchom instalator.
Jeśli używany jest instalator pobrany ze strony internetowej:
Kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby go rozpakować. Jeśli po rozpakowaniu instalator nie zostanie uruchomiony
automatycznie, kliknij dwukrotnie plik [Setup.exe].
Jeśli używany jest dołączony dysk CD-ROM:
(1) Włóż dysk CD-ROM do komputera → kliknij przycisk [Instalacja].
(2) Na ekranie [Instalacja] potwierdź sterownik → kliknij przycisk [Instalacja].
Jeśli nie zostanie wyświetlone menu dysku CD-ROM, należy kliknąć następną pozycję „Wyświetl szczegóły”.
Uruchom instalator, korzystając z poniższej procedury.
- Jeżeli zostanie wyświetlony monit o włożenie dysku CD-ROM lub Eksploarator Windows: uruchom plik
[MInst.exe].
- Jeżeli żaden komunikat nie zostanie wyświetlony: kliknij dwukrotnie ikonę dysku CD-ROM.
- Jeśli [MInst.exe] nie istnieje: Uruchom [Setup.exe] w folderze sterownika CD-ROM.
2
Wybierz język → kliknij [Dalej].
26
Instalowanie sterownika
3
4
5
Przeczytaj umowę UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE CANON → kliknij
przycisk [Tak].
Wybierz pozycję [Niestandardowa] → kliknij przycisk [Dalej].
Jeśli wyświetlony zostanie następujący ekran, wybierz opcję [Dodawanie nowych
drukarek] → kliknij przycisk [Dalej].
[Aktualizacja istniejących sterowników drukarek]: wybierz tę opcję, jeśli chcesz aktualizować wyłącznie
sterowniki. Po jej zaznaczeniu na kolejnym ekranie kliknij opcję [Wybierz drukarki do zaktualizowania] →
wybierz urządzenie do aktualizacji w polu [Lista drukarek] → kliknij przycisk [OK]. Następnie kliknij przycisk
[Rozpocznij] → przejdź do punktu 10.(P. 31)
[Canon Driver Information Assist Service]: wybierz tę opcję, aby korzystać z funkcji uzyskiwania informacji o
urządzeniu w środowisku serwera druku.
27
Instalowanie sterownika
6
Wybierz profil konfiguracji → kliknij przycisk [Dalej].
28
Instalowanie sterownika
WAŻNE
● Jeśli urządzenie jest podłączone do używanego przez Ciebie komputera, to w normalnych warunkach należy
ustawić opcję [Wybór automatyczny]. Jeśli komputer nie może zostać podłączony do urządzenia i nie można
pobrać informacji o urządzeniu lub konieczna jest personalizacja profilu konfiguracji, należy ręcznie wybrać
profil konfiguracji.
Ustaw port.
29
Instalowanie sterownika
W przypadku dodawania standardowego portu TCP/IP
(1) Kliknij opcję [Dodaj port] → wybierz pozycję [Standard TCP/IP Port] w ustawieniu [Dodaj port] → kliknij
opcję [OK].
(2) Wprowadź nazwę lub adres IP urządzenia zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze.
Automatycznie wprowadzana jest wartość [Nazwa portu]. W razie konieczności można zmienić nazwę portu.
W przypadku ukazania się ekranu [Wymagane są dodatkowe informacje na temat portu] kliknij przycisk
„Wyświetl szczegóły” i wykonaj wszystkie potrzebne czynności.
Wykonaj jedną z poniższych procedur.
- Wróć do poprzedniego ekranu kreatora → wprowadź ponownie informacje w polu [Nazwa drukarki lub
adres IP] → kliknij przycisk [Dalej].
- Wybierz kolejno opcje [Typ urządzenia] > [Standardowy] > [Canon Network Printing Device with P9100] →
kliknij [Dalej].
W przypadku niektórych urządzeń nazwa wybrana w opcji [Typ urządzenia] > [Standardowy] może być inna
niż [Canon Network Printing Device with P9100].
Jeżeli dodajesz port drukarki sieciowej
(1) Kliknij opcję [Dodaj port] → wybierz pozycję [Sieć] w ustawieniu [Dodaj port] → kliknij opcję [OK].
(2) Wybierz używaną drukarkę sieciową → kliknij [OK].
Jeżeli korzystasz z istniejącego portu
Wybierz port w opcji [Port].
8
W razie konieczności wybierz opcję [Nazwa drukarki] → kliknij przycisk [Dalej].
[Profil konfiguracji] > [Zmień]: kliknij tę opcję, tylko jeśli chcesz zmienić lub importować profil konfiguracji.
Kliknij opcję „Wyświetl szczegóły” i wykonaj wszystkie potrzebne czynności.
Wybierz profil konfiguracji.
W przypadku ręcznego wybierania profilu konfiguracji:
Wybierz profil konfiguracji z pola [Profil konfiguracji] → kliknij przycisk [OK].
30
Instalowanie sterownika
W przypadku importowania profilu konfiguracji:
Kliknij przycisk [Importuj] → wybierz plik profilu konfiguracji (*.typ) → kliknij przycisk [OK].
[Ustaw jako domyślne]: zaznacz tę opcje, aby to urządzenie było używane domyślnie.
[Użyj jako drukarki udostępnionej]: zaznacz tę opcję, jeśli chcesz udostępniać urządzenie.
Jeżeli dodano lub wybrano port drukarki sieciowej, nie można ustawić opcji [Nazwa drukarki] ani [Użyj jako
drukarki udostępnionej].
9
Zaznacz opcję [Lista drukarek dla instalacji sterowników] → kliknij przycisk
[Rozpocznij].
Kontynuuj instalację zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
10
Kliknij opcję [Uruchom ponownie] lub [Zakończ].
Jeśli uzyskanie informacji o urządzeniu nie będzie możliwe podczas instalacji, należy ustawić je przed
drukowaniem. Podczas ustawiania informacji o urządzeniu można również zmienić lub zaimportować profil
konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące ustawiania informacji o urządzeniu można znaleźć w pomocy.
Tematy pokrewne
Instalowanie w roli serwera druku(P. 43)
Zmiana portu(P. 47)
Aktualizowanie sterownika(P. 54)
Korzystanie z pomocy(P. 64)
31
Instalowanie sterownika
Instalowanie oprogramowania przy użyciu kabla USB
Aby zainstalować sterownik, można połączyć dane urządzenie i komputer za pomocą kabla USB.
Podczas instalowania profil konfiguracji odpowiadający modelowi drukarki jest ustawiany automatycznie. Jeśli to
konieczne, można zmienić lub zaimportować profil konfiguracji.
Wymogi
● Wymagania systemowe(P. 15)
● Zainstalowanie opcjonalnej karty interfejsu USB (jeśli jest wymagana przez używane urządzenie)
● Skonfigurowanie funkcji (Plug and Play) wyboru języka opisu strony w urządzeniu (jeżeli jest to wymagane
przez używane urządzenie)
Skonfiguruj [Wybór PDL (Plug and Play)] w urządzeniu, by dopasować do używanego sterownika.
Szczegółowe informacje o metodzie konfiguracji znajdują się w podręczniku obsługi urządzenia.
● Uwagi i ostrzeżenia dotyczące instalacji(P. 17)
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
● Wyświetlany jest ekran [Pulpit] (w przypadku systemu Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2).
Procedura
1
Wyłącz urządzenie.
2
Uruchom instalator.
Jeśli używany jest instalator pobrany ze strony internetowej:
Kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby go rozpakować. Jeśli po rozpakowaniu instalator nie zostanie uruchomiony
automatycznie, kliknij dwukrotnie plik [Setup.exe].
Jeśli używany jest dołączony dysk CD-ROM:
(1) Włóż dysk CD-ROM do komputera → kliknij przycisk [Instalacja].
(2) Na ekranie [Instalacja] potwierdź sterownik → kliknij przycisk [Instalacja].
Jeśli nie zostanie wyświetlone menu dysku CD-ROM, należy kliknąć następną pozycję „Wyświetl szczegóły”.
Uruchom instalator, korzystając z poniższej procedury.
- Jeżeli zostanie wyświetlony monit o włożenie dysku CD-ROM lub Eksploarator Windows: uruchom plik
[MInst.exe].
- Jeżeli żaden komunikat nie zostanie wyświetlony: kliknij dwukrotnie ikonę dysku CD-ROM.
- Jeśli [MInst.exe] nie istnieje: Uruchom [Setup.exe] w folderze sterownika CD-ROM.
3
4
Wybierz język → kliknij [Dalej].
Przeczytaj umowę UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE CANON → kliknij
przycisk [Tak].
32
Instalowanie sterownika
5
6
Wybierz opcję [Połączenie USB] → kliknij polecenie [Dalej].
Jeżeli zostanie wyświetlone poniższe okno, połącz urządzenie z komputerem za
pomocą kabla USB → włącz urządzenie.
[Pomiń]: jeżeli połączenie USB jest prawidłowe, instalację można dokończyć na tym ekranie bez czekania na
zakończenie działania funkcji automatycznej.
33
Instalowanie sterownika
Kontynuuj instalację zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Jeżeli instalacja na powyższym ekranie nie powiedzie się, kliknij przycisk „Wyświetl szczegóły” i przeprowadź
niezbędne czynności.
Wykonaj procedurę opisaną poniżej i zainstaluj sterownik ponownie.
(1) Połącz urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB → włącz urządzenie.
(2) Otwórz aplet [Menedżer urządzeń].
W Windows 10/Server 2016/Server 2019
Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [
] → kliknij pozycję [Menedżer urządzeń].
W Windows 7/Server 2008 R2/8.1/Server 2012/Server 2012 R2
Wyświetl okna [Panel sterowania] > [Sprzęt i dźwięk] > [Menedżer urządzeń].
W Windows Server 2008
Wyświetl okna [Panel sterowania] > [System i konserwacja] > [Menedżer urządzeń].
(3) Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę urządzenia docelowego wyświetlaną w polu [Inne urządzenia] →
kliknij polecenie [Odinstaluj urządzenie] or [Odinstaluj].
(4) Potwierdź nazwę urządzenia.
Canon + <nazwa używanego modelu>
7
Na ekranie [Informacje o drukarce] sprawdź, czy profil konfiguracji jest odpowiedni dla
urządzenia.
[Profil konfiguracji] > [Zmień]: kliknij tę opcję, tylko jeśli chcesz zmienić lub importować profil konfiguracji.
Kliknij opcję „Wyświetl szczegóły” i wykonaj wszystkie potrzebne czynności.
Wybierz profil konfiguracji.
W przypadku ręcznego wybierania profilu konfiguracji:
34
Instalowanie sterownika
Wybierz profil konfiguracji z pola [Profil konfiguracji] → kliknij przycisk [OK].
W przypadku importowania profilu konfiguracji:
Kliknij przycisk [Importuj] → wybierz plik profilu konfiguracji (*.typ) → kliknij przycisk [OK].
WAŻNE
● Jeśli urządzenie jest podłączone do używanego przez Ciebie komputera, to w normalnych warunkach należy
w taki sposób skonfigurować instalator, by profil konfiguracji był wybierany automatycznie. Jeśli komputer nie
może zostać podłączony do urządzenia i nie można pobrać informacji o urządzeniu lub konieczna jest
personalizacja profilu konfiguracji, należy ręcznie wybrać profil konfiguracji lub zaimportować
wyeksportowany profil.
8
Kliknij opcję [Uruchom ponownie] lub [Zakończ].
Jeśli uzyskanie informacji o urządzeniu nie będzie możliwe podczas instalacji, należy ustawić je przed
drukowaniem. Podczas ustawiania informacji o urządzeniu można również zmienić lub zaimportować profil
konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące ustawiania informacji o urządzeniu można znaleźć w pomocy.
Tematy pokrewne
Korzystanie z pomocy(P. 64)
35
Instalowanie sterownika
Instalacja przez określenie pliku inf
Sterownik można zainstalować, wybierając plik inf za pomocą funkcji dodawania drukarek w systemie Windows.
Poniższe objaśnienie dotyczy instalacji z użyciem standardowego portu TCP/IP.
Wymogi
● Wymagania systemowe(P. 15)
● Potwierdź adres IP urządzenia.
● Przygotowanie pliku inf.
Pobranie sterownika z witryny internetowej firmy Canon (https://global.canon/) lub dostarczonego dysku CDROM i przygotowanie pliku inf.
Plik inf jest przechowywany w folderze [Driver], a folder [etc] w folderze nabytego sterownika.
Podczas aktualizacji wszystkich sterowników zainstalowanych na komputerze
- Użyj pliku inf w folderze [Driver]
Podczas osobnego instalowania nowego sterownika, bez aktualizacji sterownika już zainstalowanego na
komputerze
- Użyj pliku inf w folderze [etc]
● Uwagi i ostrzeżenia dotyczące instalacji(P. 17)
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
● Wyświetlany jest ekran [Pulpit] (w przypadku systemu Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2).
Procedura
1
Uruchom Kreatora dodawania drukarki systemu Windows.
W przypadku uruchamiania z ekranu [Ustawienia] (tylko system Windows 10/Server 2016/Server 2019)
(1) Kliknij pozycję [Urządzenia] → kliknij pozycję [Dodaj drukarkę lub skaner] w obszarze [Drukarki i skanery].
(2) Kliknij przycisk [Drukarki, której szukam, nie ma na liście].
Przy uruchamianiu z: [Panel sterowania]
(1) Wyświetl ekran [Urządzenia i drukarki] → kliknij pozycję [Dodaj drukarkę].
(2) Gdy zostanie wyświetlony ekran wyboru urządzenia, kliknij pozycję [Drukarki, której szukam, nie ma na
liście].
2
3
4
Wybierz opcję dodania drukarki lokalnej i przejdź do następnego ekranu.
Wybierz pozycję [Utwórz nowy port] → wybierz pozycję [Standard TCP/IP Port] w
obszarze [Typ portu] → kliknij przycisk [Dalej].
Wprowadź adres IP urządzenia w polu [Nazwa hosta drukarki lub adres IP] → postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.
Jeśli urządzenia nie można odnaleźć, może ono zostać rozpoznane jako nieznane urządzenie. W takim
przypadku należy kliknąć opcję „Wyświetl szczegóły”.
36
Instalowanie sterownika
(1) Otwórz aplet [Menedżer urządzeń].
W Windows 10/Server 2016/Server 2019
Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [
] → kliknij pozycję [Menedżer urządzeń].
W Windows 7/Server 2008 R2/8.1/Server 2012/Server 2012 R2
Wyświetl okna [Panel sterowania] > [Sprzęt i dźwięk] > [Menedżer urządzeń].
W Windows Server 2008
Wyświetl okna [Panel sterowania] > [System i konserwacja] > [Menedżer urządzeń].
(2) Wybierz pozycję [Inne urządzenia] > [Nieznane urządzenie] → wybierz pozycję [Aktualizuj sterownik] lub
[Aktualizuj oprogramowanie sterownika] z menu [Akcja].
(3) Kliknij przycisk [Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika] w Kreatorze
aktualizacji sterowników → kliknij pozycję [Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim
komputerze].
(4) Wybierz pozycję [Drukarki] w obszarze [Popularne typy sprzętu] → kliknij przycisk [Dalej].
5
Na ekranie [Dodaj drukarkę] kliknij opcję [Z dysku].
6
Kliknij przycisk [Przeglądaj] → wybierz przygotowany plik inf.
7
W oknie [Drukarki] wybierz urządzenie do zainstalowania → kliknij przycisk [Dalej].
8
Zainstaluj sterownik, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie → kliknij przycisk
[Zakończ].
Podczas instalacji zostanie ustawiony jeden spośród profili konfiguracji [Konfiguracja podstawowa] i
[Konfiguracja podstawowa (zgodna)].
Po zakończeniu instalacji należy ustawić informacje o urządzeniu. Aby włączyć funkcje urządzenia, należy
wprowadzić zmiany w profilu konfiguracji właściwym dla użytkowanego urządzenia oraz ustawić informacje o
funkcjach i opcjach urządzenia.
Szczegółowe informacje dotyczące ustawiania informacji o urządzeniu można znaleźć w pomocy.
Tematy pokrewne
Zmiana portu(P. 47)
Korzystanie z pomocy(P. 64)
37
Instalowanie sterownika
Instalacja za pomocą funkcji WSD
Ta procedura polega na wyszukaniu przez system Windows urządzeń w sieci przy użyciu funkcji WSD (Web
Services on Devices) i zainstalowaniu sterownika.
WAŻNE
● W przypadku instalacji wielu sterowników należy użyć standardowego portu TCP/IP. Taka operacja nie jest
możliwa z użyciem portu WSD.
Wymogi
● Wymagania systemowe(P. 15)
● Ustawienie funkcji (Plug and Play) wyboru języka opisu strony w urządzeniu
Skonfiguruj [Wybór PDL (Plug and Play)] w urządzeniu, by dopasować do używanego sterownika.
Szczegółowe informacje o metodzie konfiguracji znajdują się w podręczniku obsługi urządzenia.
● Instalacja poprzez podanie portu lub adresu IP(P. 26)
Określ port tymczasowy (np. [LPT1]) i zainstaluj sterownik.
Procedura
1
Wyświetl ekran [Urządzenia i drukarki] → [Dodawanie urządzenia].
2
Wybierz urządzenie docelowe → kliknij przycisk [Dalej].
Podczas instalacji zostanie ustawiony jeden spośród profili konfiguracji [Konfiguracja podstawowa] i
[Konfiguracja podstawowa (zgodna)].
Po zakończeniu instalacji należy ustawić informacje o urządzeniu. Aby włączyć funkcje urządzenia, należy
wprowadzić zmiany w profilu konfiguracji właściwym dla użytkowanego urządzenia oraz ustawić informacje o
funkcjach i opcjach urządzenia.
Szczegółowe informacje dotyczące ustawiania informacji o urządzeniu można znaleźć w pomocy.
UWAGA
● W przypadku instalacji za pomocą funkcji WSD, w zależności od podłączonego urządzenia, pobieranie
informacji o urządzeniu może okazać się niemożliwe.
● Po zakończeniu instalacji ikona drukarki dodana po instalacji określająca port tymczasowy jest niepotrzebna.
Aby usunąć ikonę, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę, która ma być usunięta → kliknij polecenie [Usuń
urządzenie] lub [Odinstaluj].
Tematy pokrewne
Korzystanie z pomocy(P. 64)
Nie można wykryć urządzenia podłączonego za pomocą portu WSD(P. 67)
38
Instalowanie sterownika
Tworzenie skrótu do instrukcji online
W tej części objaśniono instalowanie skrótu do witryny internetowej, w której dostępne są instrukcje online do
produktów firmy Canon.
1
Włóż do komputera dostarczony w zestawie dysk CD-ROM.
2
Kliknij opcję [Instalacja].
Jeśli nie zostanie wyświetlone menu dysku CD-ROM, należy kliknąć następną pozycję „Wyświetl szczegóły”.
Uruchom instalator, korzystając z poniższej procedury.
- Jeżeli zostanie wyświetlony monit o włożenie dysku CD-ROM lub Eksploarator Windows: uruchom plik
[MInst.exe].
- Jeżeli żaden komunikat nie zostanie wyświetlony: kliknij dwukrotnie ikonę dysku CD-ROM.
- Jeśli [MInst.exe] nie istnieje: Uruchom [Setup.exe] w folderze sterownika CD-ROM.
3
4
5
6
Na ekranie [Instalacja] zaznacz tylko pole wyboru [Podręczniki] → kliknij przycisk
[Zainstaluj].
Wybierz język → kliknij [Dalej].
Przeczytaj umowę UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE CANON → kliknij
przycisk [Tak].
Sprawdź miejsce docelowe instalacji → kliknij przycisk [Zainstaluj].
Aby zmienić miejsce docelowe instalacji, kliknij przycisk [Przeglądaj].
Rozpocznie się instalacja.
7
Kliknij opcję [Zakończ].
8
Kliknij kolejno przyciski [Dalej] → [Zakończ].
Skrót zostanie utworzony na pulpicie.
39
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
Zmiana ustawień na odpowiadające
środowisku użytkowania
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania ............................................ 41
Korzystanie z udostępnionej drukarki ............................................................................................................... 42
Instalowanie w roli serwera druku .................................................................................................................. 43
Konfigurowanie klientów udostępnianej drukarki .......................................................................................... 45
Zmiana portu ....................................................................................................................................................... 47
Instalowanie pliku PPD (PS3) .............................................................................................................................. 51
40
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku
użytkowania
W tej części omówione są ustawienia udostępnionych drukarek, przełączanie portów oraz instalowanie plików
PPD.
Korzystanie z udostępnionej drukarki(P. 42)
Zmiana portu(P. 47)
Instalowanie pliku PPD (PS3)(P. 51)
41
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
Korzystanie z udostępnionej drukarki
W tej części wyjaśniono procedurę konfiguracji przeprowadzanej w celu udostępnienia urządzenia komputerom
w tej samej sieci.
Instalowanie w roli serwera druku(P. 43)
Konfigurowanie klientów udostępnianej drukarki(P. 45)
42
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
Instalowanie w roli serwera druku
W tej części wyjaśniono, jak skonfigurować ustawienia udostępniania oraz zainstalować sterownik, tak aby
komputer podłączony do urządzenia mógł pełnić rolę serwera druku.
Wymogi
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
● Wyświetlany jest ekran [Pulpit] (w przypadku systemu Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2).
Procedura
1
2
3
4
Uruchom instalator → wykonaj polecenia wyświetlone na ekranie.
Jeśli wyświetlony zostanie ekran [Wybierz proces], wybierz opcję [Dodawanie nowych
drukarek] i [Canon Driver Information Assist Service] → kliknij przycisk [Dalej].
Wybierz urządzenie do zainstalowania w oknie [Lista drukarek] → kliknij przycisk
[Dalej].
Wybierz opcję [Użyj jako drukarki udostępnionej] → zmień w razie konieczności pole
[Nazwa udziału] → kliknij przycisk [Dalej].
Jeśli do udostępnionej drukarki jest podłączony komputer kliencki z innym systemem operacyjnym niż
zainstalowany na serwerze wydruku, kliknij pozycję [Sterowniki do dodania] i wybierz sterownik alternatywny,
aby pobrać go automatycznie.
43
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
5
Wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie → kliknij przycisk [Zakończ].
Tematy pokrewne
Instalacja z użyciem funkcji wykrywania urządzeń sieciowych(P. 21)
Instalacja poprzez podanie portu lub adresu IP(P. 26)
Konfigurowanie klientów udostępnianej drukarki(P. 45)
44
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
Konfigurowanie klientów udostępnianej drukarki
W tej części wyjaśniono procedurę włączania możliwości drukowania z komputera klienckiego (zwanego dalej
„klientem”), który korzysta z serwera druku w tej samej sieci.
W środowiskach, w których możliwe jest użycie usługi Windows Update, nie ma potrzeby używania instalatora,
aby przy wybieraniu serwera druku zainstalować najnowszy sterownik.
Wymogi
● Konfiguracja ustawień udostępniania sterownika serwera druku.
Jeśli systemy operacyjne zainstalowane na serwerze druku różnią się od tych zainstalowanych na klientach,
na serwerze druku należy zainstalować sterowniki do obsługi systemów operacyjnych działających na
klientach.
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
UWAGA
● Podczas konfiguracji ustawień klienta w środowisku grupy roboczej nazwa użytkownika i hasło logowania na
kliencie muszą być zgodne z nazwą użytkownika i hasłem zarejestrowanym na serwerze.
Procedura
1
2
Wyświetl okno [Sieć] w Eksporatorze Windows.
Kliknij dwukrotnie komputer (serwer druku) skonfigurowany do udostępniania usług
drukowania.
3
Kliknij dwukrotnie ikonę urządzenia do zainstalowania.
4
W wyświetlonym komunikacie kliknij przycisk [Tak].
5
Skonfiguruj ustawienia według instrukcji wyświetlanych w kreatorze.
6
Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie komputer.
UWAGA
● Ustawienia sterownika na serwerze mogą nie mieć odzwierciedlenia na klientach. W takim przypadku
sterowniki na klientach będą w starszej wersji niż sterowniki na serwerze druku. Należy zawsze aktualizować
sterowniki na komputerach klienckich do najnowszych wersji razem z aktualizacjami serwera druku.
45
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
Tematy pokrewne
Instalowanie w roli serwera druku(P. 43)
Aktualizowanie sterownika(P. 54)
46
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
Zmiana portu
W tej części znajduje się objaśnienie procedury zmiany portu, z którego korzysta urządzenie podłączone do
sieci.
Ta procedura służy do zmiany ustawień portu na prawidłowe, w przypadku gdy podczas instalacji sterownika
zostały wprowadzone tymczasowe ustawienia portu urządzenia.
W tej części znajduje się objaśnienie sposobu tworzenia portu typu Raw lub LPR za pomocą standardowego
portu TCP/IP.
Wymogi
● Instalacja sterownika
● Potwierdź nazwę lub adres IP urządzenia (jeśli dodajesz standardowy port TCP/IP).
Aby dodać standardowy port TCP/IP, należy wprowadzić nazwę lub adres IP urządzenia. W polu nazwy wpisz
nazwę, pod jaką urządzenie jest znane w sieci. Jeśli nie znasz nazwy lub adresu IP urządzenia, skontaktuj się z
administratorem sieci.
● Określenie używanego protokołu
Raw: protokół, którego można użyć w systemie Windows. Przesyła on dane z większą prędkością niż protokół
LPR.
LPR: protokół powszechnie używany w przypadku połączeń TCP/IP.
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
Procedura
1
2
3
Wyświetl okno [Urządzenia i drukarki], korzystając z polecenia [Panel sterowania]
systemu Windows.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, które chcesz skonfigurować →
wybierz opcję [Właściwości drukarki].
Wyświetl kartę [Porty] → ustaw port.
47
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
W przypadku korzystania z istniejącego portu:
Wybierz port w opcji [Port].
W przypadku dodawania standardowego portu TCP/IP:
(1) Kliknij opcję [Dodaj port] → wybierz pozycję [Standard TCP/IP Port] w ustawieniu [Dostępne typy portów] →
kliknij opcję [Nowy port].
(2) Wprowadź nazwę lub adres IP urządzenia zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze.
Automatycznie wprowadzana jest wartość [Nazwa portu]. W razie konieczności można zmienić nazwę portu.
W przypadku ukazania się ekranu [Wymagane są dodatkowe informacje na temat portu] kliknij przycisk
„Wyświetl szczegóły” i wykonaj wszystkie potrzebne czynności.
Wykonaj jedną z poniższych procedur.
- Wróć do poprzedniego ekranu kreatora → wprowadź ponownie informacje w polu [Nazwa drukarki lub
adres IP] → kliknij przycisk [Dalej].
- Wybierz kolejno opcje [Typ urządzenia] > [Standardowy] > [Canon Network Printing Device with P9100] →
kliknij [Dalej].
W przypadku niektórych urządzeń nazwa wybrana w opcji [Typ urządzenia] > [Standardowy] może być inna
niż [Canon Network Printing Device with P9100].
(3) Kliknij kolejno przyciski [Zakończ] → [Zamknij] w oknie dialogowym [Porty drukarek].
4
Aby skonfigurować standardowy port TCP/IP, kliknij opcję [Konfiguruj port].
48
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
5
Skonfiguruj port.
W przypadku korzystania z protokołu RAW:
Wybierz pozycję [Raw] w obszarze [Protokół] → kliknij przycisk [OK].
W przypadku korzystania z protokołu LPR:
(1) Wybierz [LPR] w opcji [Protokół] → określ jedną z następujących kolejek drukowania w opcji [Ustawienia
LPR] > [Nazwa kolejki].
LP: Wysyła zadania zgodnie z ustawieniem buforowania w urządzeniu. Jest to zwykle stosowane ustawienie.
SPOOL: Zawsze wysyła po buforowaniu na dysku twardym niezależnie od ustawień urządzenia.
DIRECT: Zawsze wysyła bez buforowania na dysku twardym niezależnie od ustawień urządzenia.
(2) Kliknij przycisk [OK].
49
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
6
Kliknij opcję [Zamknij].
50
Zmiana ustawień na odpowiadające środowisku użytkowania
Instalowanie pliku PPD (PS3)
W tej sekcji omówiono procedurę instalowania pliku PPD (Printer Description Language) wykorzystywaną przez
sterownik PS3.
Podczas drukowania przy użyciu sterownika PS3 z aplikacji takiej jak PageMaker, QuarkXPress itp., zgodnie z tą
procedurą, można korzystać z funkcji właściwych dla drukarki. Aby zainstalować plik PPD, należy skopiować go
do określonej lokalizacji.
1
Kliknij dwukrotnie plik [gpps3.cab] znajdujący się w następującym folderze na płycie
CD-ROM.
PS3\32BIT\Driver
PS3\x64\Driver
2
Skopiuj plik PPD [cns3gp.ppd] do właściwego folderu aplikacji, której chcesz używać.
Aby ustalić docelową lokalizację pliku PPD, należy skorzystać z podręcznika aplikacji.
51
Aktualizowanie/Odinstalowywanie sterownika
Aktualizowanie/Odinstalowywanie
sterownika
Aktualizowanie/Odinstalowywanie sterownika ............................................................................ 53
Aktualizowanie sterownika ................................................................................................................................ 54
Odinstalowywanie sterownika ........................................................................................................................... 56
Odinstalowywanie skrótu do instrukcji online .................................................................................................. 58
52
Aktualizowanie/Odinstalowywanie sterownika
Aktualizowanie/Odinstalowywanie sterownika
W tej sekcji omówiono metody aktualizowania i odinstalowywania sterownika.
Objaśniono także procedurę odinstalowywania skrótu do instrukcji online.
Aktualizowanie sterownika(P. 54)
Odinstalowywanie sterownika(P. 56)
Odinstalowywanie skrótu do instrukcji online(P. 58)
53
Aktualizowanie/Odinstalowywanie sterownika
Aktualizowanie sterownika
Możesz zaktualizować zainstalowane sterowniki do nowszych wersji.
Zaleca się pobranie i zainstalowanie najnowszych sterowników odpowiadających nowym funkcjom i/lub
systemom operacyjnym.
Zainstalowane sterowniki można zaktualizować jednocześnie z instalacją sterownika do nowego urządzenia, ale
poniżej wyjaśniono jedynie procedurę aktualizacji zainstalowanych sterowników.
Wymogi
● Uzyskanie instalatora
Instalator aktualizacji jest dostępny do pobrania w witrynie firmy Canon (https://global.canon/).
● Połącz urządzenie za pomocą kabla USB i włącz zasilanie (podczas aktualizacji sterownika zainstalowanego
używając połączenia USB).
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
● Wyświetlany jest ekran [Pulpit] (w przypadku systemu Windows 8.1/Server 2012 R2)
Procedura
1
2
3
Uruchom instalator → wykonaj polecenia wyświetlone na ekranie.
Wybierz pozycję [Niestandardowa] w obszarze [Instalacja drukarki] → kliknij przycisk
[Dalej].
Wybierz opcję [Aktualizacja istniejących sterowników drukarek] → kliknij polecenie
[Dalej].
54
Aktualizowanie/Odinstalowywanie sterownika
4
Zaznacz opcję [Lista drukarek dla instalacji sterowników] → kliknij przycisk
[Rozpocznij].
Jeśli są takie urządzenia, dla których nie zamierzasz aktualizować sterowników, kliknij [Wybierz drukarki do
zaktualizowania] → usuń zaznaczenie dla urządzeń na liście: [Lista drukarek] → kliknij [OK].
5
Kliknij opcję [Zakończ].
Uruchom ponownie komputer po wyświetleniu stosownego monitu.
Podczas aktualizowania sterownika serwera druku należy zaktualizować również sterowniki klientów zgodnie z
procedurą konfigurowania komputerów jako klientów udostępnianej drukarki.
Tematy pokrewne
Instalacja z użyciem funkcji wykrywania urządzeń sieciowych(P. 21)
Instalacja poprzez podanie portu lub adresu IP(P. 26)
Instalowanie oprogramowania przy użyciu kabla USB(P. 32)
Konfigurowanie klientów udostępnianej drukarki(P. 45)
55
Aktualizowanie/Odinstalowywanie sterownika
Odinstalowywanie sterownika
Wyjaśnia to procedurę odinstalowywania sterownika, który nie jest już potrzebny. Istnieją dwie metody:
uruchomienie deinstalatora Windows oraz użycie deinstalatora w CD-ROM lub folderze pobranego sterownika.
Wymogi
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
● Wyświetlany jest ekran [Pulpit] (w przypadku systemu Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2).
Procedura
1
Uruchom dezinstalator sterownika.
● Podczas używania funkcji Windows
W Windows 10/Server 2016/Server 2019
(1) Wyświetl [Ustawienia] > [Aplikacje] lub [Systemowe] > [Aplikacje i funkcje].
(2) Wybierz sterownik, który chcesz odinstalować → kliknij przycisk [Odinstaluj].
W systemach operacyjnych innych niż powyższe
(1) Wyświetl [Panel sterowania] > [Programy] > [Odinstaluj program].
(2) Wybierz sterownik, który chcesz odinstalować → kliknij przycisk [Odinstaluj/Zmień].
● Podczas używania pliku deinstalacji dostarczonego razem ze sterownikiem
Dwukrotnie kliknij jeden z następujących plików.
Podczas używania pliku w folderze zainstalowanego sterownika
Użyj [UNINSTAL.exe], który odpowiada sterownikowi w tym folderze.
<folder instalacyjny>\Canon\PrnUninstall
Podczas używania pliku z płyty CD-ROM lub z folderu pobranego sterownika
Użyj następującego pliku w folderze nabytego sterownika.
misc\UNINSTAL.exe
2
Wybierz nazwę urządzenia, które chcesz odinstalować → kliknij opcję [Usuń].
[Czyszczenie]: kliknij tę pozycję, aby jednocześnie usunąć wszystkie pliki i informacje w rejestrze dotyczące
wszystkich sterowników wyświetlonych na liście, a nie tylko wybranego sterownika. Kliknij przycisk [Usuń], aby
odinstalować sterownik w zwykły sposób.
56
Aktualizowanie/Odinstalowywanie sterownika
3
Na ekranie potwierdzającym usunięcie drukarki kliknij przycisk [Tak].
Może również zostać wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia pakietu sterownika.
4
Na ekranie [Usuń drukarkę] kliknij opcję [Zakończ].
57
Aktualizowanie/Odinstalowywanie sterownika
Odinstalowywanie skrótu do instrukcji online
W tej części objaśniono dezinstalację skrótu do witryny internetowej, w której dostępne są instrukcje online do
produktów firmy Canon, utworzonego przez dołączony dysk CD-ROM.
1
Włóż do komputera dostarczony w zestawie dysk CD-ROM.
2
Kliknij opcję [Uruchamianie programów].
Jeśli nie zostanie wyświetlone menu dysku CD-ROM, należy kliknąć następną pozycję „Wyświetl szczegóły”.
Uruchom instalator, korzystając z poniższej procedury.
- Jeżeli zostanie wyświetlony monit o włożenie dysku CD-ROM lub Eksploarator Windows: uruchom plik
[MInst.exe].
- Jeżeli żaden komunikat nie zostanie wyświetlony: kliknij dwukrotnie ikonę dysku CD-ROM.
- Jeśli [MInst.exe] nie istnieje: Uruchom [Setup.exe] w folderze sterownika CD-ROM.
3
4
Kliknij przycisk [Rozpocznij], aby otworzyć [Deinstalator podręczników] na ekranie
[Uruchamianie programów].
Kliknij opcję [Dalej].
Rozpocznie się odinstalowywanie.
5
Kliknij opcję [Zakończ].
6
Na ekranie [Uruchamianie programów] kliknij opcję [Wstecz].
7
Na ekranie konfiguracyjnym kliknij przycisk [Zakończ].
58
Drukowanie
Drukowanie
Drukowanie ......................................................................................................................................................... 60
Drukowanie z komputera ................................................................................................................................... 61
Korzystanie z pomocy ......................................................................................................................................... 64
59
Drukowanie
Drukowanie
Poniżej wyjaśniono podstawowe operacje drukowania. Szczegółowe informacje na temat korzystania ze
sterownika znajdują się w pomocy.
Drukowanie z komputera(P. 61)
Korzystanie z pomocy(P. 64)
60
Drukowanie
Drukowanie z komputera
Poniżej znajduje się objaśnienie podstawowych procedur konfigurowania ustawień drukowania dla sterownika
drukarki.
UWAGA
● W przypadku korzystania z urządzenia podłączonego do portu WSD należy włączyć w urządzeniu funkcję
[Użyj WSD].
1
2
Wybierz polecenie [Drukuj] z menu aplikacji.
Wybierz model używanego urządzenia na ekranie drukowania → kliknij przycisk
[Preferencje], [Właściwości drukarki] lub [Właściwości].
61
Drukowanie
3
Na ekranie ustawień drukowania sterownika określ wartości niezbędnych elementów.
W razie potrzeby przełącz karty i skonfiguruj odpowiednie ustawienia.
62
Drukowanie
UWAGA
● Jeżeli funkcja, z której chcesz skorzystać, nie jest widoczna na ekranie ustawień drukowania, skonfiguruj
ustawienia drukowania po włączeniu funkcji urządzenia, pozyskując informacje o urządzeniu itd.
4
Kliknij przycisk [OK].
5
Na ekranie drukowania kliknij przycisk [Drukuj] lub [OK].
Tematy pokrewne
Informacje na temat sterownika(P. 9)
Korzystanie z pomocy(P. 64)
63
Drukowanie
Korzystanie z pomocy
Szczegółowe informacje o sposobie korzystania ze sterownika i jego poszczególnych funkcji można znaleźć w
pomocy.
Pomoc jest wyświetlana po kliknięciu opcji [Pomoc] na ekranie ustawień drukowania sterownika.
64
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów ........................................................................................................................ 66
Nie można wykryć urządzenia podłączonego za pomocą portu WSD .............................................................. 67
65
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
W tej części omówiono rozwiązania najczęstszych problemów.
Nie można wykryć urządzenia podłączonego za pomocą portu WSD(P. 67)
66
Rozwiązywanie problemów
Nie można wykryć urządzenia podłączonego za pomocą
portu WSD
Może być wiele przyczyn takiej sytuacji. Zmień odpowiednio ustawienia w sposób podany w poszczególnych
częściach „Rozwiązanie”.
Przyczyna 1.
Ustawienia urządzenia są nieprawidłowe.
Rozwiązanie
Należy sprawdzić, czy w urządzeniu są wprowadzone poniższe ustawienia. W przeciwnym razie należy zmienić
odpowiednio konfigurację lub zainstalować właściwy sterownik.
● Ustawienia dla [Użyj WSD] i [Ustawienia Multicast Discovery] zostały włączone.
● [Wybór PDL (Plug and Play)] oraz język opisu strony odpowiedniego sterownika.
Więcej informacji o metodzie konfiguracji dotyczącej języka strony (plug and play) można znaleźć w
podręczniku obsługi urządzenia.
Przyczyna 2.
Ustawienia sieciowe systemu operacyjnego są nieprawidłowe.
Rozwiązanie
Należy sprawdzić, czy w ustawieniach sieciowych systemu operacyjnego wprowadzone są odpowiednie
ustawienia. W przeciwnym razie należy je zmienić.
W Windows 10/Server 2019
Wyświetl [Ustawienia] > [Sieć i Internet] → kliknij opcję [Zmień właściwości połączenia] z menu [Stan] →
wybierz opcję [Prywatny] w sekcji [Profil sieciowy].
W Windows Server 2016
Wyświetl opcje [Ustawienia] > [Sieć i Internet] → kliknij ikonę wyświetlaną w metodzie połączenia z bieżącą
siecią → włącz opcję [Zezwalaj na znajdowanie tego komputera].
W Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2
Wyświetl panel funkcji na ekranie [Pulpit] → [Ustawienia] > [Zmień ustawienia komputera] > [Sieć] → kliknij
ikonę wyświetlaną w metodzie połączenia z bieżącą siecią w obszarze → włącz opcję [Znajdź urządzenia i
zawartość].
W Windows 7/Server 2008 R2
Wyświetl [Panel sterowania] > [Sieć i Internet] > [Centrum sieci i udostępniania] → kliknij przycisk [Zmień
zaawansowane ustawienia udostępniania] → wybierz pozycję [Publiczne] > [Włącz odnajdowanie sieci].
W Windows Server 2008
Wyświetl opcje [Panel sterowania] > [Sieć i Internet] > [Centrum sieci i udostępniania] → kliknij przycisk
wyświetlany po prawej stronie opcji [Odnajdowanie sieci] w polu [Udostępnianie i odnajdowanie] → wybierz
polecenie [Włącz odnajdowanie sieci].
Przyczyna 3.
Urządzenie nie jest widoczne w wynikach wyszukiwania, ponieważ sterownik odpowiadający wykrytemu
urządzeniu jest już zainstalowany.
67
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązanie
Jeżeli chcesz zainstalować sterownik, wykrywając urządzenie, najpierw odinstaluj sterownik, a następnie
ponownie wykryj urządzenie.
Tematy pokrewne
Instalacja za pomocą funkcji WSD(P. 38)
Odinstalowywanie sterownika(P. 56)
68
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
69
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
70
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising