Canon | i-SENSYS MF522x | User manual | Canon i-SENSYS MF522x User manual

Canon i-SENSYS MF522x User manual
MF525x / MF522x
Podręcznik użytkownika
USRMA-2891-01 2018-12 pl
Copyright CANON INC. 2018
Spis treści
Konfiguracja ......................................................................................................................................................
Główne funkcje
3
......................................................................................................................................................... 4
Przygotowania wymagane przed rozpoczęciem obsługi urządzenia
Uniemożliwianie dostępu nieautoryzowanego
........................................................................................................... 8
Konfiguracja przy użyciu Instrukcji konfiguracji
Ustawianie daty/czasu
............................................................................. 6
....................................................................................................... 10
............................................................................................................................................ 12
Konfigurowanie środowiska sieciowego
................................................................................................................... 14
Wybór sieci przewodowej lub bezprzewodowej LAN
Podłączanie do przewodowej sieci LAN
................................................................................................ 16
.................................................................................................................. 17
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN
............................................................................................................. 18
Konfiguracja połączenia za pomocą trybu przycisku WPS
................................................................................... 20
Konfiguracja połączenia za pomocą trybu kodu PIN WPS
................................................................................... 22
Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego
......................................................................... 24
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień
Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego
Konfiguracja adresów IP
...................................................................... 27
................................................................................... 30
...................................................................................................................................... 31
Ustawianie adresu IPv4
................................................................................................................................. 32
Konfiguracja adresów IPv6
............................................................................................................................. 35
Wyświetlanie ustawień sieciowych
........................................................................................................................ 38
........................................................................................ 40
Konfigurowanie ustawień do komunikacji z komputerem
Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD
Konfiguracja portów drukarki
......................................................................................................................... 44
Konfiguracja serwera wydruku
....................................................................................................................... 48
Konfiguracja urządzenia w danym środowisku sieciowym
Konfiguracja ustawień sieci Ethernet
........................................................................................ 51
............................................................................................................... 52
Zmiana maksymalnej jednostki transmisji
........................................................................................................ 54
Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią
Konfiguracja usługi DNS
............................................................................ 41
......................................................................................... 55
................................................................................................................................ 56
Konfiguracja protokołu SMB
Konfiguracja usługi WINS
........................................................................................................................... 60
.............................................................................................................................. 62
Zapisywanie serwerów LDAP
.......................................................................................................................... 64
Monitorowanie i kontrolowanie urządzenia za pomocą protokołu SNMP
Inne ustawienia sieciowe
Instalowanie sterowników
.............................................................. 69
............................................................................................................................... 73
...................................................................................................................................... 78
Konfiguracja ustawień wstępnych funkcji faksu
....................................................................................................... 79
Wybór odpowiedniego trybu odbioru faksu
........................................................................................................... 80
Rejestracja numeru faksu i nazwy jednostki
........................................................................................................... 81
Wybór trybu odbioru
........................................................................................................................................... 82
Podłączanie linii telefonicznej
............................................................................................................................... 83
Konfiguracja ustawień skanowania
......................................................................................................................... 85
Przygotowanie do użytkowania urządzenia w roli skanera
....................................................................................... 86
Procedura konfiguracji wysyłania wiadomości e-mail/wysyłania i odbierania I-faksów
Konfiguracja podstawowych ustawień e-mail
................................................. 87
................................................................................................... 89
I
Konfigurowanie ustawień komunikacji poczty e-mail/I-faksu
.............................................................................. 92
Proces konfiguracji folderu udostępnionego jako lokalizacji zapisywania
Konfiguracja folderu udostępnionego jako lokalizacji zapisywania
Proces konfiguracji serwera FTP jako lokalizacji zapisywania
................................................................... 96
...................................................................... 97
.................................................................................. 101
Podstawowa obsługa .............................................................................................................................
Podzespoły oraz ich funkcje
Strona przednia
Strona tylna
104
................................................................................................................................... 108
................................................................................................................................................ 109
..................................................................................................................................................... 111
Wnętrze
.......................................................................................................................................................... 113
Podajnik
.......................................................................................................................................................... 114
Taca wielofunkcyjna
............................................................................................................................................ 116
Szuflada na papier
Panel sterowania
.......................................................................................................................................... 115
.............................................................................................................................................. 117
Włączanie urządzenia
............................................................................................................................................ 119
Wyłączanie urządzenia
...................................................................................................................................... 120
Wyłączanie zasilania w określonym czasie
Korzystanie z panelu sterowania
Podstawowe ekrany
Ekran Główny
........................................................................................................................... 123
.......................................................................................................................................... 124
............................................................................................................................................. 125
Ekran <Monitor stanu>
................................................................................................................................ 128
Wyświetlanie komunikatów
.......................................................................................................................... 130
Podstawowe informacje na temat obsługi
Wprowadzanie tekstu
........................................................................................................... 131
........................................................................................................................................ 134
Logowanie się do urządzenia
Umieszczanie oryginałów
Ładowanie papieru
...................................................................................................... 121
................................................................................................................................. 136
...................................................................................................................................... 138
............................................................................................................................................... 142
Umieszczanie papieru w szufladzie na papier
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej
Ładowanie kopert
....................................................................................................... 145
......................................................................................................... 151
............................................................................................................................................. 154
Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru
Określanie formatu i typu papieru
.................................................................................................... 156
...................................................................................................................... 161
Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie na papier
........................................................... 162
Określanie formatu i rodzaju papieru załadowanego do tacy wielofunkcyjnej
Zapisywanie ustawień domyślnych papieru dla tacy wielofunkcyjnej
Rejestrowanie niestandardowego formatu papieru
......................................................................................... 168
Ograniczanie listy wyświetlanych formatów papieru
....................................................................................... 169
Automatyczne wybieranie odpowiedniego źródła papieru dla każdej funkcji
Dostosowywanie wyświetlacza
..................................................... 164
................................................................. 166
...................................................... 170
.............................................................................................................................. 171
Dostosowywanie widoku ekranu Główny
............................................................................................................. 172
Zapisywanie często używanych ustawień
............................................................................................................. 175
Zmiana ustawień domyślnych dla funkcji
Ustawianie dźwięków
............................................................................................................... 177
............................................................................................................................................ 179
Przechodzenie w tryb uśpienia
Zapisywanie odbiorców
.............................................................................................................................. 181
......................................................................................................................................... 183
II
Zapisywanie odbiorców w książce adresowej
........................................................................................................ 185
Zapisywanie wielu odbiorców jako grupy
....................................................................................................... 188
Edycja zapisanych odbiorców w książce adresowej
Korzystanie nośnika pamięci USB
.......................................................................................... 190
.......................................................................................................................... 191
Kopiowanie ..................................................................................................................................................... 194
Ekran podstawowych funkcji kopiowania
Podstawowe operacje kopiowania
Anulowanie kopiowania
............................................................................................................... 196
......................................................................................................................... 198
..................................................................................................................................... 203
Sprawdzanie statusu i dziennika kopiowania
Poprawianie i dostosowywanie jakości kopii
Wybór typu oryginału do kopiowania
........................................................................................................ 204
.......................................................................................................... 206
.................................................................................................................. 207
Regulacja ostrości do kopiowania (Ostrość)
.......................................................................................................... 208
Usuwanie ciemnych obramowań podczas kopiowania (Usuwanie ramki)
Przydatne funkcje kopiowania
................................................................. 209
............................................................................................................................... 210
Kopiowanie kilku dokumentów na jednym arkuszu (N na 1)
Układanie kopii wg numeru strony
................................................................................... 211
..................................................................................................................... 212
Wykonywanie kopii dowodów tożsamości
Wykonywanie kopii strony paszportu
............................................................................................................ 213
.................................................................................................................. 214
Faksowanie ..................................................................................................................................................... 217
Ekran podstawowych funkcji faksowania
Podstawowe operacje wysyłania faksów
Anulowanie wysyłania faksu
Odbieranie faksów
............................................................................................................... 220
................................................................................................................ 221
............................................................................................................................... 229
................................................................................................................................................ 230
Funkcje przydatne podczas wysyłania
.................................................................................................................... 234
Przywołanie poprzednio używanych ustawień wysyłania (Ustawienia przywołania)
Wysyłanie faksu po rozmowie telefonicznej (Wysyłanie ręczne)
Zapisywanie kopii wysłanego oryginału
Różne metody odbierania
............................................................................... 238
............................................................................................................... 240
...................................................................................................................................... 241
Zapisywanie odebranych dokumentów w urządzeniu (Odbiór do pamięci)
Automatyczne przekazywanie odebranych dokumentów
Wysyłanie faksów z komputera (Faks PC)
Wysyłanie faksów z komputera
..................................................................... 246
............................................................................................................... 248
........................................................................................................................... 249
Korzystanie z faksu internetowego (I-faks)
Wysyłanie wiadomości I-faks
............................................................... 242
........................................................................................ 244
Sprawdzanie stanu i dziennika wysłanych i odebranych dokumentów
Odbieranie I-faksów
................................................... 235
............................................................................................................. 251
.............................................................................................................................. 252
.......................................................................................................................................... 259
Drukowanie .................................................................................................................................................... 261
Drukowanie z komputera
...................................................................................................................................... 262
Anulowanie drukowania
.................................................................................................................................... 264
Sprawdzanie statusu i dziennika drukowania
Różne metody drukowania
....................................................................................................... 267
.................................................................................................................................... 269
III
Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN (Zabezpieczone drukowanie)
Drukowanie za pomocą funkcji Zabezpieczone drukowanie
................................................. 270
............................................................................. 271
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie z nośnika pamięci)
......................................................................... 274
Skanowanie .................................................................................................................................................... 283
Ekran podstawowych funkcji skanowania
.............................................................................................................. 285
Podstawowe operacje dotyczące skanowania oryginałów
Skanowanie i zapisywanie do komputera
....................................................................................... 288
............................................................................................................. 289
Zapisywanie danych na urządzeniu pamięci USB
.................................................................................................. 291
Wysyłanie danych pocztą e-mail/Zapisywanie danych do udostępnianego folderu lub na serwer FTP
Anulowanie operacji wysyłania dokumentów
....................................................................................................... 304
Sprawdzanie statusu i dziennika zeskanowanych oryginałów
Wyraźne skanowanie
.......................... 295
................................................................................. 305
............................................................................................................................................ 307
Regulacja jakości obrazu
.................................................................................................................................... 308
Regulacja poziomu zabarwienia
......................................................................................................................... 309
Regulacja ostrości podczas skanowania (Ostrość)
Przydatne funkcje skanowania
................................................................................................. 310
.............................................................................................................................. 312
Zwiększenie bezpieczeństwa plików elektronicznych
............................................................................................. 313
Ustawianie równowagi między rozmiarem pliku a jakością obrazu (Rozmiar danych)
................................................. 316
Przywołanie poprzednio używanych ustawień wysyłania/zapisywania (Ustawienia przywołania)
Określanie ustawień e-mail
................................. 317
................................................................................................................................ 320
Używanie komputera do skanowania (Skanowanie zdalne)
Skanowanie dokumentów z aplikacji
..................................................................................... 323
................................................................................................................... 324
Korzystanie z programu ScanGear MF
................................................................................................................. 326
Łączenie z urządzeniami mobilnymi .........................................................................................
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
....................................................................................................................... 329
Połączenie za pośrednictwem routera bezprzewodowej sieci LAN (Połączenie przez sieć LAN)
Połączenie bezpośrednie (Tryb punktu dostępu)
Eksploatacja urządzenia z poziomu aplikacji
Korzystanie z technologii AirPrint
328
.................................... 330
................................................................................................... 332
.......................................................................................................... 336
.......................................................................................................................... 338
Drukowanie z użyciem technologii AirPrint
.......................................................................................................... 343
Skanowanie z użyciem technologii AirPrint
.......................................................................................................... 346
Faksowanie z użyciem technologii AirPrint
........................................................................................................... 348
Jeśli nie można skorzystać z technologii AirPrint
Korzystanie z technologii Google Cloud Print
Zdalne zarządzenie urządzeniem
................................................................................................... 350
......................................................................................................... 351
........................................................................................................................... 354
Zarządzanie urządzeniem ..................................................................................................................
Ustawienia uprawnień dostępu
357
............................................................................................................................. 359
Konfiguracja identyfikatora i kodu PIN menedżera systemu
Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami działów
Konfiguracja kodu PIN Zdalnego interfejsu użytkownika
Uwierzytelnianie serwera LDAP
................................................................................... 360
..................................................................................... 362
........................................................................................ 369
.......................................................................................................................... 371
IV
Konfiguracja ustawień zabezpieczeń sieciowych
Ograniczenie komunikacji za pomocą zapory
.................................................................................................... 375
....................................................................................................... 377
Określanie adresów IP na potrzeby konfiguracji zapory ogniowej
..................................................................... 378
Określanie adresów MAC na potrzeby konfiguracji zapory ogniowej
Zmiana numerów portów
................................................................. 381
.................................................................................................................................. 384
Konfiguracja serwera proxy
............................................................................................................................... 386
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS
................................................................................................ 388
Generowanie klucza i certyfikatu na potrzeby komunikacji sieciowej
Generowanie klucza i żądania podpisania certyfikatu (CSR)
................................................................. 391
.............................................................................. 394
Rejestrowanie klucza i certyfikatu na potrzeby komunikacji sieciowej
Konfiguracja ustawień protokołu IPSec
................................................................................................................ 400
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X
Ograniczanie funkcji urządzenia
................................................................ 398
............................................................................ 407
............................................................................................................................ 411
Ograniczenie dostępu do książki adresowej i funkcji wysyłania
Ograniczenie korzystania z książki adresowej
............................................................................... 413
................................................................................................. 414
Ograniczenie dostępnych odbiorców
............................................................................................................ 416
Ograniczanie funkcji wysyłania faksu
............................................................................................................ 418
Ograniczanie drukowania z poziomu komputera
Ograniczenie funkcji USB
.................................................................................................. 420
................................................................................................................................... 421
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP
Wyłączanie Zdalnego interfejsu użytkownika
Zwiększanie bezpieczeństwa dokumentów
............................................................................................... 423
........................................................................................................ 424
............................................................................................................ 425
Generowanie klucza sygnatury urządzenia
.......................................................................................................... 426
Zarządzanie urządzeniem z poziomu komputera (Zdalny interfejs użytkownika)
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika
Sprawdzanie statusu i dzienników
................................................................................................... 428
...................................................................................................................... 431
Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika
Zapisywanie odbiorców z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika
Polityka zabezpieczeń
...................................................................... 437
....................................................................... 440
....................................................................................................................................... 444
Importowanie/eksportowanie danych ustawień
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Inicjowanie ustawień
...................................................... 427
................................................................................................... 450
........................................................................................................... 454
............................................................................................................................................ 456
Lista menu ustawień .............................................................................................................................. 459
<Ustawienia>
........................................................................................................................................................ 460
<Ustawienia wyświetlania>
................................................................................................................................ 461
<Angielski układ klawiatury>
.............................................................................................................................. 465
<Ustawienia włącznika/energii>
<Sieć>
.......................................................................................................................... 466
............................................................................................................................................................. 471
<Interfejs zewnętrzny>
<Dostępność>
...................................................................................................................................... 486
.................................................................................................................................................. 487
<Regulacja/konserwacja>
...................................................................................................................................... 488
<Regulacja jakości obrazu>
<Konserwacja>
................................................................................................................................ 489
................................................................................................................................................. 498
<Ustawienia funkcji>
............................................................................................................................................. 500
V
<Ogólne>
........................................................................................................................................................ 501
<Kopiowanie>
<Drukarka>
<Wyślij>
.................................................................................................................................................. 507
...................................................................................................................................................... 509
........................................................................................................................................................... 535
....................................................................................................................................... 548
<Odbiór/przekazanie>
<Zapisywanie/dostęp do plików>
<Bezpieczne drukowanie>
<Ustaw odbiorcę>
........................................................................................................................ 555
................................................................................................................................. 561
................................................................................................................................................. 562
<Ustawienia zarządzania>
..................................................................................................................................... 563
<Zarządzanie użytkownikami>
<Zarządzanie urządzeniem>
<Licencja/inne>
............................................................................................................................ 564
.............................................................................................................................. 565
................................................................................................................................................ 569
<Zarządzanie danymi>
<Ustaw. zabezp.>
...................................................................................................................................... 571
.............................................................................................................................................. 573
Konserwacja ..................................................................................................................................................
Regularne czyszczenie
576
........................................................................................................................................... 578
Czyszczenie obudowy
........................................................................................................................................ 579
Czyszczenie szklanej płyty roboczej
Czyszczenie podajnika
..................................................................................................................... 580
....................................................................................................................................... 581
Czyszczenie modułu utrwalającego
..................................................................................................................... 584
.............................................................................................................................. 585
Wymiana zasobnika z tonerem
Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych
......................................................................................... 589
Przenoszenie urządzenia
....................................................................................................................................... 590
Regulacja jakości obrazu
....................................................................................................................................... 592
Regulacja gradacji i stopnia zabarwienia dla zadań kopiowania
Dostosowanie wartości odwzorowania koloru tekstu
Regulacja gęstości wydruku
Wyświetlanie wartości licznika
Materiały eksploatacyjne
............................................................................................ 595
............................................................................................................................... 597
Regulacja położenia wydruku
Drukowanie raportów i list
.............................................................................. 593
............................................................................................................................. 598
.............................................................................................................................. 600
.................................................................................................................................... 601
...................................................................................................................................... 607
Rozwiązywanie problemów ..............................................................................................................
Typowe problemy
610
.................................................................................................................................................. 612
Problemy z instalacją/ustawieniami
.................................................................................................................... 613
Problemy z kopiowaniem/drukowaniem
Problemy z faksem/telefonem
............................................................................................................................ 620
Drukowanie nie przebiega poprawnie
.................................................................................................................... 622
Jakość wydruku nie jest zadowalająca
Papier marszczy się lub zwija
.............................................................................................................. 617
.................................................................................................................. 624
............................................................................................................................. 635
Papier jest podawany nieprawidłowo
.................................................................................................................. 637
Wyświetlany jest komunikat lub numer zaczynający się od symbolu „#” (kod błędu)
Środki zaradcze w przypadku każdego komunikatu
................................................ 638
............................................................................................... 639
VI
Środki zaradcze dla każdego kodu błędu
Usuwanie zaciętego papieru
............................................................................................................. 653
.................................................................................................................................. 664
Zakleszczenia papieru w podajniku
..................................................................................................................... 666
Zakleszczenia papieru w jednostce głównej
Zakleszczenia papieru w źródłach papieru
Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany
.......................................................................................................... 668
........................................................................................................... 674
............................................................................................................ 676
Dodatek ............................................................................................................................................................. 678
Oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie
Wyróżnione funkcje
.............................................................................................................................................. 681
Ekologia i niższe koszty
Większa wydajność
...................................................................................................................................... 682
........................................................................................................................................... 684
.................................................................................................................................................. 686
Opcje cyfrowe
Więcej funkcji dodatkowych
Dane techniczne
............................................................................................................................... 688
................................................................................................................................................... 690
.................................................................................................................................................. 691
Moduł główny
Podajnik
.......................................................................................................................................................... 694
Obsługiwane rodzaje papieru
Paper Feeder PF-C
Funkcja faksu
............................................................................................................................. 695
............................................................................................................................................ 698
Copy Card Reader-F
.......................................................................................................................................... 699
................................................................................................................................................... 700
Funkcja skanowania
Funkcji drukarki
.......................................................................................................................................... 701
................................................................................................................................................ 702
Funkcje zarządzania
.......................................................................................................................................... 704
Środowisko systemowe
Środowisko sieciowe
Opcje
................................................................................................ 680
..................................................................................................................................... 707
......................................................................................................................................... 709
.................................................................................................................................................................... 710
Wyposażenie opcjonalne
Opcje systemu
................................................................................................................................... 711
................................................................................................................................................. 713
Instrukcje obsługi i ich zawartość
.......................................................................................................................... 715
Korzystanie z programu Podręcznik użytkownika
................................................................................................... 716
Układ ekranu programu Podręcznik użytkownika
................................................................................................. 717
Przeglądanie programu Podręcznik użytkownika
.................................................................................................. 720
Podstawowe operacje systemu Windows
Uwaga
............................................................................................................... 721
.................................................................................................................................................................. 730
VII
Konfiguracja
Konfiguracja
Konfiguracja .......................................................................................................................................................... 3
Główne funkcje ...................................................................................................................................................... 4
Przygotowania wymagane przed rozpoczęciem obsługi urządzenia ................................................................. 6
Uniemożliwianie dostępu nieautoryzowanego ................................................................................................... 8
Konfiguracja przy użyciu Instrukcji konfiguracji ............................................................................................... 10
Ustawianie daty/czasu ........................................................................................................................................ 12
Konfigurowanie środowiska sieciowego ............................................................................................................ 14
Wybór sieci przewodowej lub bezprzewodowej LAN ....................................................................................... 16
Podłączanie do przewodowej sieci LAN .......................................................................................................... 17
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN ..................................................................................................... 18
Konfiguracja połączenia za pomocą trybu przycisku WPS ........................................................................ 20
Konfiguracja połączenia za pomocą trybu kodu PIN WPS ........................................................................ 22
Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego .............................................................. 24
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień .......................................................... 27
Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego ......................................................................... 30
Konfiguracja adresów IP ................................................................................................................................. 31
Ustawianie adresu IPv4 ............................................................................................................................ 32
Konfiguracja adresów IPv6 ...................................................................................................................... 35
Wyświetlanie ustawień sieciowych .................................................................................................................. 38
Konfigurowanie ustawień do komunikacji z komputerem .............................................................................. 40
Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD ................................................................ 41
Konfiguracja portów drukarki .................................................................................................................. 44
Konfiguracja serwera wydruku ................................................................................................................ 48
Konfiguracja urządzenia w danym środowisku sieciowym .............................................................................. 51
Konfiguracja ustawień sieci Ethernet ....................................................................................................... 52
Zmiana maksymalnej jednostki transmisji ............................................................................................... 54
Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią ............................................................................... 55
Konfiguracja usługi DNS .......................................................................................................................... 56
Konfiguracja protokołu SMB .................................................................................................................... 60
Konfiguracja usługi WINS ......................................................................................................................... 62
Zapisywanie serwerów LDAP ................................................................................................................... 64
Monitorowanie i kontrolowanie urządzenia za pomocą protokołu SNMP ................................................ 69
Inne ustawienia sieciowe ......................................................................................................................... 73
Instalowanie sterowników ................................................................................................................................. 78
Konfiguracja ustawień wstępnych funkcji faksu .............................................................................................. 79
Wybór odpowiedniego trybu odbioru faksu ................................................................................................... 80
1
Konfiguracja
Rejestracja numeru faksu i nazwy jednostki ................................................................................................... 81
Wybór trybu odbioru ...................................................................................................................................... 82
Podłączanie linii telefonicznej ......................................................................................................................... 83
Konfiguracja ustawień skanowania ................................................................................................................... 85
Przygotowanie do użytkowania urządzenia w roli skanera ............................................................................. 86
Procedura konfiguracji wysyłania wiadomości e-mail/wysyłania i odbierania I-faksów ................................... 87
Konfiguracja podstawowych ustawień e-mail .......................................................................................... 89
Konfigurowanie ustawień komunikacji poczty e-mail/I-faksu ................................................................... 92
Proces konfiguracji folderu udostępnionego jako lokalizacji zapisywania ....................................................... 96
Konfiguracja folderu udostępnionego jako lokalizacji zapisywania .......................................................... 97
Proces konfiguracji serwera FTP jako lokalizacji zapisywania ........................................................................ 101
2
Konfiguracja
Konfiguracja
34A8-000
Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji urządzenia należy zapewnić odpowiednie warunki środowiskowe. W
pierwszej kolejności należy sprawdzić sekwencje przepływu wymaganego do zakończenia konfiguracji, a następnie
dokonać rzeczywistych ustawień. Przygotowania wymagane przed rozpoczęciem obsługi urządzenia(P. 6)
● Funkcje zainstalowane na urządzeniu różnią się w zależności od zakupionego modelu. Przed rozpoczęciem
korzystania z urządzenia należy zapoznać się z Główne funkcje(P. 4) i sprawdzić dostępne funkcje.
Konfigurowanie ustawień początkowych urządzenia (Instrukcja konfiguracji)
● Można łatwo skonfigurować początkowe ustawienia wymagane do korzystania z urządzenia, takie jak data,
czas i ustawienia sieciowe, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. Konfiguracja
przy użyciu Instrukcji konfiguracji(P. 10)
3
Konfiguracja
Główne funkcje
34A8-001
Niniejsza instrukcja obejmuje wszystkie funkcje zakupionej serii modelu. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić,
które funkcje są dostępne w przypadku zakupionego modelu.
: Z funkcją
: Bez funkcji
Funkcja
MF525x MF522x
Kopiowanie
Faks
Drukowanie
Skanowanie
Podajnik — Skanowanie dwustronne
Drukowanie dwustronne
Bezprzewodowa sieć LAN
NFC
Domyślny ID zarządzającego systemem
7654321 7654321
Domyślny kod PIN zarządzającego systemem
7654321 7654321
Application Library
Paper Feeder PF-C *
TELEPHONE 6 KIT *
Copy Card Reader-F *
Zestaw drukowania kodów kreskowych *
Zestaw funkcji bezpieczeństwa wysyłania plików PDF *
*Jest
to opcjonalny element.
● Informacje na temat dostępnych typów sterowników zawiera dysk User Software CD-ROM/DVD-ROM (Dysk
CD-ROM/DVD-ROM z oprogramowaniem użytkownika) dostarczony wraz urządzeniem. Informacje te można
również znaleźć na stronie internetowej firmy Canon (http://www.canon.com/).
4
Konfiguracja
ŁĄCZA
Przeglądanie programu Podręcznik użytkownika(P. 720)
5
Konfiguracja
Przygotowania wymagane przed rozpoczęciem obsługi
urządzenia
34A8-002
Skonfiguruj urządzenie, wykonując kroki od 1 do 5 w podanej kolejności. Aby uzyskać więcej informacji na temat
czynności przedstawionych w poszczególnych krokach, kliknij łącze, aby przejść do odpowiedniego rozdziału. Ponadto,
aby bezpiecznie korzystać z urządzenia, należy również sprawdzić Uniemożliwianie dostępu
nieautoryzowanego(P. 8) .
Krok 1
Konfiguracja przy użyciu Instrukcji konfiguracji(P. 10)
Krok 2
Konfigurowanie środowiska sieciowego(P. 14)
● Skonfiguruj ustawienia sieciowe, które nie są omówione w instrukcji konfiguracji. Jeśli nie
musisz używać instrukcji konfiguracji, skonfiguruj ustawienia sieciowe z tego miejsca.
Krok 3
Instalowanie sterowników(P. 78)
Krok 4
Konfiguracja ustawień wstępnych funkcji faksu(P. 79)
Krok 5
Konfiguracja ustawień skanowania(P. 85)
6
Konfiguracja
Konfiguracja z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika
● Po zakończeniu konfiguracji ustawień środowiska sieciowego można skutecznie skonfigurować urządzenie z
poziomu komputera przy użyciu Zdalnego interfejsu użytkownika. Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 428)
Importowanie danych z innego urządzenia w celu zaoszczędzenia czasu
● Pod warunkiem że model jest taki sam, można zapisać na komputerze (eksport) dane ustawień
zarejestrowane na innej drukarce/urządzeniu wielofunkcyjnym firmy Canon, a następnie załadować te dane
ustawień do niniejszego urządzenia (import). Importowanie/eksportowanie danych ustawień(P. 450)
7
Konfiguracja
Uniemożliwianie dostępu nieautoryzowanego
34A8-003
W tej sekcji opisano środki bezpieczeństwa w zakresie zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi z zewnętrznej sieci.
Przed skorzystaniem z tego urządzenia, innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych z możliwością pracy w sieci każdy
użytkownik bądź administrator powinien się z tym rozdziałem obowiązkowo zapoznać. W ostatnich latach drukarki/
urządzenia wielofunkcyjne z obsługą sieci pozwalają korzystać z wielu przydatnych funkcji, takich jak drukowanie
z komputera, zdalna obsługa z komputera czy wysyłanie zeskanowanych dokumentów za pośrednictwem Internetu. Z
drugiej strony istnieje konieczność powzięcia środków bezpieczeństwa zmniejszających ryzyko wycieku danych,
ponieważ z racji włączenia do środowiska sieciowego drukarki/urządzenia wielofunkcyjne są teraz bardziej narażone
na niebezpieczeństwa, takie jak nieupoważniony dostęp i kradzież. W tej sekcji objaśniono, jakie ustawienia drukarki/
urządzenia wielofunkcyjnego podłączonych do sieci należy uprzednio skonfigurować, aby zapobiec nieupoważnionemu
dostępowi.
Środki bezpieczeństwa zapobiegające nieupoważnionemu dostępowi z zewnętrznej
sieci
Przypisywanie prywatnego adresu IP(P. 8)
Używanie zapory ogniowej do ograniczania transmisji danych(P. 9)
Wybór komunikacji szyfrowanej TLS (P. 9)
Konfiguracja kodu PIN do zarządzania danymi przechowanymi w pamięci urządzenia
wielofunkcyjnego(P. 9)
Przypisywanie prywatnego adresu IP
Adres IP to liczbowy identyfikator przypisany do każdego urządzenia podłączonego do sieci komputerowej. „Globalny
adres IP” jest wykorzystywany do komunikacji poprzez Internet, natomiast „prywatny adres IP” jest wykorzystywany do
komunikacji poprzez lokalną sieć (np.: wewnętrzna sieć LAN). W razie przypisania globalnego adresu IP drukarka/
urządzenie wielofunkcyjne stają się dostępne publicznie i można do nich uzyskiwać dostęp za pośrednictwem
Internetu. W związku z tym ryzyko wycieku danych spowodowanego nieupoważnionym dostępem z zewnętrznej sieci
staje się większe. Z kolei w przypadku przypisania prywatnego adresu IP drukarka/urządzenie wielofunkcyjne są
widoczne tylko w sieci lokalnej, a dostęp do nich mogą uzyskiwać wyłącznie użytkownicy podłączeni do tej sieci, np.
sieci LAN firmy.
Globalny adres IP
Dostęp do niego można uzyskać z sieci zewnętrznej
Prywatny adres IP
Dostęp do niego mają użytkownicy z sieci lokalnej
Wystarczy przypisać drukarce/urządzeniu wielofunkcyjnemu prywatny adres IP. Należy również upewnić się, czy
przypisany drukarce/urządzeniu wielofunkcyjnemu adres IP jest prywatny czy też nie. Prywatny adres IP należy do
jednego z niżej wymienionych przedziałów adresów.
Zakresy prywatnych adresów IP
● Od 10.0.0.0 do 10.255.255.255
● Od 172.16.0.0 do 172.31.255.255
● Od 192.168.0.0 do 192.168.255.255
Aby uzyskać więcej informacji na temat potwierdzania adresu IP, patrz
8
Ustawianie adresu IPv4(P. 32) .
Konfiguracja
● W sytuacji przypisania drukarce/urządzeniu wielofunkcyjnemu globalnego adresu IP można, np. poprzez
instalację oprogramowania zabezpieczającego, takiego jak zapora ogniowa chroniąca przed dostępem
z zewnętrznych sieci, stworzyć takie środowisko sieciowe, które minimalizuje ryzyko nieupoważnionego
dostępu. Aby przypisać globalny adres IP, należy skontaktować się z administratorem sieci.
Używanie zapory ogniowej do ograniczania transmisji danych
Zapora ogniowa to system, który zapobiega nieupoważnionemu dostępowi z zewnętrznych sieci oraz chroni przed
atakami/wtargnięciami wymierzonymi przeciwko sieci lokalnej. Można zastosować ją w środowisku sieciowym do
blokowania potencjalnie niebezpiecznego dostępu z sieci zewnętrznej poprzez ograniczenie komunikacji mającej swe
źródło w określonym adresie IP należącym do innej sieci na zewnątrz. Funkcja dostępna w przypadku drukarek/
urządzeń wielofunkcyjnych firmy Canon pozwala skonfigurować filtr adresów IP. Aby uzyskać więcej informacji na
temat konfiguracji filtru adresów IP, patrz Określanie adresów IP na potrzeby konfiguracji zapory
ogniowej(P. 378) .
Wybór komunikacji szyfrowanej TLS
Aby uzyskać więcej informacji na temat zaszyfrowanej komunikacji TLS, patrz Konfiguracja ustawień zabezpieczeń
sieciowych(P. 375) , a na temat procedur określania, patrz Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu
TLS(P. 388) .
Konfiguracja kodu PIN do zarządzania danymi przechowanymi w pamięci
urządzenia wielofunkcyjnego
W przypadku prób uzyskania nieupoważnionego dostępu do drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego skonfigurowany
kod PIN chroniący informacje zapisane w urządzeniu zmniejsza ryzyko wycieku danych. Dzięki konfiguracji kodu PIN
drukarki/urządzenia wielofunkcyjne firmy Canon zapewniają ochronę rozmaitych danych.
Ustawianie kodu PIN dla każdej z funkcji
● Konfiguracja kodu PIN do korzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika
Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz Konfiguracja kodu PIN Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 369) .
● Ustawianie kodu PIN dostępu do ustawień menedżera systemu
Więcej informacji znajduje się w rozdziale
Konfiguracja identyfikatora i kodu PIN menedżera
systemu(P. 360) .
● Kod PIN książki adresowej
Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania kodu PIN, patrz
książki adresowej(P. 414) .
Ograniczenie korzystania z
Powyżej przedstawiono kilka przykładów środków bezpieczeństwa zapobiegających nieupoważnionemu dostępowi.
Aby uzyskać więcej informacji na temat pozostałych środków zabezpieczających, patrz Zarządzanie
urządzeniem(P. 357) oraz podejmij odpowiednie działania mające na celu uniemożliwienie uzyskania dostępu.
9
Konfiguracja
Konfiguracja przy użyciu Instrukcji konfiguracji
1660-009
34A8-004
Przy pierwszym włączeniu urządzenia ( Włączanie urządzenia(P. 119) ) uruchamia się instrukcja konfiguracji, która
ułatwia konfigurację ustawień początkowych urządzenia za pomocą wskazówek wyświetlanych na ekranie. W instrukcji
konfiguracji ekrany ustawień są wyświetlane w następującej kolejności.
Krok 1
Ustawianie języka wyświetlania i kraju lub regionu
Istnieje możliwość ustawienia języka wyświetlanego na ekranie panelu sterowania lub w
raportach, a także kraju lub regionu, gdzie urządzenie będzie używane.
Krok 2
1
Wybierz język.
2
Wybierz <Tak>.
3
Wybierz kraj lub region.
Ustawianie daty i czasu
Ustaw datę/czas urządzenia.
1
Wybierz strefę czasową.
Co to jest UTC?
● Uniwersalny czas koordynowany (UTC) to czas wzorcowy, według którego na
świecie ustala się czas zegarowy i godziny. Odpowiednie ustawienie strefy
czasowej według UTC jest wymagane przy połączeniach internetowych.
2
Wprowadź datę i czas, a następnie wybierz przycisk <Zastosuj>.
● Dotknij pole wprowadzania, a następnie wprowadź datę i czas.
Krok 3
Ustawianie zabezpieczenia dostępu
Ustaw kod PIN, który umożliwi dostęp do Zdalnego interfejsu użytkownika. Ponieważ Zdalny
interfejs użytkownika może posłużyć do zmiany ustawień urządzenia za pomocą komputera,
ustawienie kodu PIN jest zalecane.
1
Wybierz <Tak>.
● W przypadku wybrania opcji <Nie> kod PIN nie zostanie ustawiony, a kreator
konfiguracji przechodzi do kroku 4.
● Zabezpieczenie dostępu do Zdalnego interfejsu użytkownika można również
ustawić w późniejszym czasie. Konfiguracja kodu PIN Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 369)
Krok 4
2
Wprowadź kod PIN, a następnie wybierz przycisk <Zastosuj>.
3
Wprowadź ten sam kod PIN, a następnie wybierz przycisk <Zastosuj>.
Konfiguracja sieci bezprzewodowej LAN
Skonfiguruj ustawienia, które umożliwią nawiązanie połączenia z siecią przy użyciu
bezprzewodowej sieci LAN.
1
Wybierz <Tak>.
10
Konfiguracja
● W przypadku wybrania opcji <Nie> bezprzewodowa sieć LAN nie zostanie
ustawiona, a kreator konfiguracji przechodzi do kroku 5.
2
Wybierz <OK>.
3
Wybierz metodę ustawiania.
● Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień bezprzewodowej sieci LAN,
zobacz Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 18) .
Krok 5
Przeglądanie Application Library
Przycisk wybierania jednoprzyciskowego określany jako „Application Library” znajduje się na
ekranie Główny. Można przeczytać opis każdej funkcji.
1
Aby zakończyć proces konfiguracji, wybierz przycisk <Zakończ>.
➠ Po zakończeniu procesu konfiguracji pojawi się ekran Główny.
11
Konfiguracja
Ustawianie daty/czasu
34A8-005
Ustaw datę i czas dla urządzenia. Data i czas służą jako punkt odniesienia dla funkcji określających czas, dlatego należy
ustawić je dokładnie.
Ustawianie strefy czasowej(P. 12)
Ustawianie aktualnej daty i czasu(P. 12)
Ustawianie czasu letniego(P. 13)
Ustawianie strefy czasowej
Wartości ustawione w menu <Ustawienia aktualnej daty/godziny> są automatycznie dostosowywane do zmian
wprowadzonych w ustawieniu strefy czasowej.
1
2
3
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
Wybierz <Ustawienia>
<Strefa czasowa>.
Ekran Główny(P. 125)
<Ustawienia włącznika/energii>
<Ustawienia daty/godz.>
Wybór strefy czasowej.
Co to jest UTC?
● Uniwersalny czas koordynowany (UTC) to czas wzorcowy, według którego na świecie ustala się czas
zegarowy i godziny. Istnieją różnice czasu w zależności od kraju lub obszaru, w którym urządzenie jest
używane. Odpowiednie ustawienie strefy czasowej według UTC jest wymagane przy połączeniach
internetowych.
Ustawianie aktualnej daty i czasu
1
2
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
Wybierz <Ustawienia>
daty/godziny>.
Ekran Główny(P. 125)
<Ustawienia włącznika/energii>
12
<Ustawienia aktualnej
Konfiguracja
3
Wprowadź datę i czas.
● Dotknij pole wprowadzania, a następnie wprowadź datę i czas.
4
Wybierz <Zastosuj>.
● Przed określeniem aktualnej daty i godziny należy skonfigurować ustawienie <Strefa czasowa>. Ustawienia
bieżącej daty i czasu są automatycznie dostosowywane do zmian wprowadzonych w ustawieniu <Strefa
czasowa>.
● Format wyświetlania daty i czasu można zmienić.
<Format daty>(P. 467)
<Format godziny>(P. 468)
Ustawianie czasu letniego
W przypadku włączenia funkcji czasu letniego należy określić początkową i końcową datę obowiązywania czasu
letniego.
1
2
3
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
Ekran Główny(P. 125)
Wybierz <Ustawienia> <Ustawienia włącznika/energii>
<Ustawienia czasu letniego>.
<Ustawienia daty/godz.>
Wybierz <Wyłącz> lub <Włącz> w <Czas letni>.
● Po wybraniu ustawienia <Włącz> wybierz pozycję <Data rozpoczęcia> i <Data zakończenia>, a następnie
ustaw miesiąc i dzień dla każdej pozycji. Aby ustawić dzień, określ dzień danego tygodnia.
4
Wybierz <Zastosuj>.
13
Konfiguracja
Konfigurowanie środowiska sieciowego
34A8-006
Podłączenie urządzenia do przewodowej lub bezprzewodowej sieci lokalnej (LAN) wymaga ustawienia adresu IP
unikalnego dla wybranej sieci. Należy wybrać opcję „przewodowo” lub „bezprzewodowo” w zależności od środowiska
komunikacyjnego i urządzeń sieciowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawień adresu IP, należy
skontaktować się z dostawcą Internetu lub administratorem sieci.
● Jeśli urządzenie jest podłączone do niezabezpieczonej sieci, informacje osobiste mogą zostać przechwycone
przez osoby niepowołane.
● Urządzenie nie może być podłączone do sieci przewodowej i bezprzewodowej LAN jednocześnie.
● Urządzenie jest dostarczane bez kabla LAN i routera. W razie konieczności należy zaopatrzyć się w te
akcesoria.
● Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące urządzeń sieciowych, należy zapoznać się z instrukcjami obsługi,
które zostały do nich dołączone lub skontaktować się z producentem.
◼ Przed rozpoczęciem
Aby podłączyć urządzenie do sieci, należy postępować zgodnie z podanymi poniżej instrukcjami.
Sprawdź ustawienia komputera.
● Upewnij się, że komputer został poprawnie podłączony do sieci. Aby uzyskać więcej
informacji, zapoznaj się z instrukcjami obsługi dołączonymi do urządzeń lub skontaktuj
się z ich producentami.
● Sprawdź, czy proces konfiguracji ustawień sieciowych na komputerze został
zakończony. W przypadku nieodpowiedniej konfiguracji sieci korzystanie z urządzenia
w środowisku sieciowym nie jest możliwe nawet po przeprowadzeniu dalszej części
procedury.
● W zależności od sieci potrzebna może być zmiana ustawień metody komunikacji albo
typu sieci Ethernet ( Konfiguracja ustawień sieci Ethernet(P. 52) ). Aby uzyskać
szczegółowe informacje, należy skontaktować się z dostawcą Internetu lub
administratorem sieci.
14
Konfiguracja
● Sprawdzanie adresu MAC urządzenia.
Wyświetlanie adresu MAC w przewodowej sieci LAN(P. 38)
Wyświetlanie adresu MAC w bezprzewodowej sieci LAN(P. 39)
● Informacje na temat podłączania do sieci IEEE 802.1X znajdują się w sekcji
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 407) .
Wybierz przewodową lub bezprzewodową sieć LAN.
Wybór sieci przewodowej lub bezprzewodowej LAN(P. 16)
Nawiąż połączenie z przewodową lub bezprzewodową siecią LAN.
● Przejdź do sekcji odpowiadającej ustawieniu wybranemu w kroku 2.
Podłączanie do przewodowej sieci LAN(P. 17)
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 18)
Jeśli to konieczne, skonfiguruj adres IP.
● W chwili zakupu urządzenie jest ustawione tak, aby automatycznie uzyskiwało adres
IP. Zmień to ustawienie, jeśli chcesz użyć konkretnego adresu IP. Konfiguracja
adresów IP(P. 31)
ŁĄCZA
Konfigurowanie ustawień do komunikacji z komputerem(P. 40)
Konfiguracja urządzenia w danym środowisku sieciowym(P. 51)
15
Konfiguracja
Wybór sieci przewodowej lub bezprzewodowej LAN
34A8-007
Po zdecydowaniu, czy urządzenie ma być połączone z komputerem za pośrednictwem przewodowej czy
bezprzewodowej sieci LAN należy wybrać sieć przewodową lub bezprzewodową LAN za pomocą panelu sterowania.
Uwaga: jeśli chcesz zmienić ustawienie z opcji <Przewodowa sieć LAN> na opcję <Bezprzewodowa sieć LAN> lub
odwrotnie, konieczne będzie odinstalowanie sterowników zainstalowanych w komputerze i ponowne ich
zainstalowanie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcjami obsługi odpowiednich sterowników na
stronie internetowej z podręcznikami online.
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia>
Ekran Główny(P. 125)
<Sieć>.
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
urządzenia(P. 136)
Logowanie się do
3
Wybierz <Wybierz LAN/WLAN>.
4
Wybierz <Przewodowa sieć LAN> lub <Bezprzewodowa sieć LAN>.
ŁĄCZA
Konfigurowanie środowiska sieciowego(P. 14)
Podłączanie do przewodowej sieci LAN(P. 17)
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 18)
16
Konfiguracja
Podłączanie do przewodowej sieci LAN
34A8-008
Urządzenie należy podłączyć do komputera za pośrednictwem routera. Podłączenie urządzenia do routera odbywa się
za pomocą kabla sieciowego LAN.
1
Podłącz kabel LAN.
● Podłącz urządzenie do routera za pomocą kabla sieci LAN.
● Wsuń złącze do gniazda, aby zatrzasnęło się we właściwym położeniu.
2
Odczekaj kilka minut.
➠ Adres IP jest ustawiany automatycznie.
● Adres IP można skonfigurować ręcznie.
Konfiguracja adresów IP(P. 31)
ŁĄCZA
Konfigurowanie środowiska sieciowego(P. 14)
17
Konfiguracja
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN
34A8-009
Routery bezprzewodowe (lub punkty dostępowe) łączą urządzenie z komputerem za pomocą fal radiowych. Jeśli router
obsługuje standard Wi-Fi Protected Setup (WPS), konfiguracja sieci jest bardzo prosta, gdyż przebiega automatycznie.
Jeśli urządzenia sieciowe nie obsługują funkcji konfiguracji automatycznej lub użytkownik chce skonfigurować
szczegółowe ustawienia uwierzytelniania i szyfrowania, konieczne jest przeprowadzenie ręcznej konfiguracji
połączenia. Należy upewnić się, że komputer został poprawnie podłączony do sieci.
Konfiguracja połączenia za pomocą standardu WPS(P. 18)
Ręczna konfiguracja połączenia(P. 19)
Ryzyko wycieku informacji
● Użytkownicy korzystają z połączenia LAN na własne życzenie i ryzyko. Jeśli urządzenie jest podłączone do
niezabezpieczonej sieci, istnieje zagrożenie uzyskania danych osobowych użytkownika przez niepowołane
osoby, ponieważ fale radiowe, które są wykorzystywane w komunikacji bezprzewodowej, rozchodzą się na
pobliskim obszarze, także przez ściany.
Zabezpieczenia bezprzewodowej sieci LAN
● Funkcja bezprzewodowej sieci LAN tego urządzenia obsługuje WEP, WPA-PSK i WPA2-PSK. Aby uzyskać
informacje dotyczące standardów zabezpieczeń sieci bezprzewodowej obsługiwanych przez router
bezprzewodowy, należy zapoznać się z dołączoną do niego instrukcją obsługi lub skontaktować się z
producentem.
Urządzenia wymagane do nawiązania bezprzewodowego połączenia LAN
● Urządzenie jest dostarczane bez routera bezprzewodowego. Należy zaopatrzyć się w ten sprzęt.
Konfiguracja połączenia za pomocą standardu WPS
Podczas korzystania ze standardu WPS dostępne są dwa tryby: tryb przycisku oraz tryb kodu PIN.
◼ Tryb klawiatury fizycznej
Na pudełku routera bezprzewodowego należy odnaleźć symbol WPS. Należy również upewnić się, że dane urządzenie
sieciowe jest wyposażone w przycisk WPS. Konfiguracja połączenia za pomocą trybu przycisku WPS(P. 20)
18
Konfiguracja
◼ Tryb kodu PIN
Niektóre routery WPS nie obsługują trybu przycisku. Jeśli na pudełku urządzenia sieciowego lub w dołączonej do niego
instrukcji obsługi znajdują się informacje na temat trybu PIN WPS, należy skonfigurować połączenie, wprowadzając kod
PIN. Konfiguracja połączenia za pomocą trybu kodu PIN WPS(P. 22)
● Jeżeli w routerze bezprzewodowym ustawiono uwierzytelnianie WEP, konfiguracja połączenia przy użyciu
funkcji WPS może okazać się niemożliwa.
Ręczna konfiguracja połączenia
W przypadku ręcznej konfiguracji połączenia bezprzewodowego można wybrać bezprzewodowy router lub ręcznie
wprowadzić wymagane informacje. Bez względu na wybraną metodę należy przygotować wszystkie informacje
niezbędne do przeprowadzenia konfiguracji, łącznie z identyfikatorem SSID oraz kluczem sieciowym. Sprawdzanie
identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego(P. 30)
◼ Wybór routera bezprzewodowego
Należy wybrać tę opcję konfiguracji, jeśli konieczna jest ręczna konfiguracja połączenia, jednak chce się wykonać ją w
jak najprostszy sposób. Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego(P. 24)
◼ Ręczne wprowadzanie informacji o konfiguracji
Aby skonfigurować szczegółowe ustawienia, takie jak opcje konfiguracyjne uwierzytelniania i szyfrowania, w celu
nawiązania połączenia należy ręcznie wprowadzić identyfikator SSID oraz klucz sieciowy. Nawiązywanie połączenia
z konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 27)
ŁĄCZA
Konfigurowanie środowiska sieciowego(P. 14)
Wybór sieci przewodowej lub bezprzewodowej LAN(P. 16)
19
Konfiguracja
Konfiguracja połączenia za pomocą trybu przycisku
WPS
1660-00J
34A8-00A
Jeśli router bezprzewodowy obsługuje Tryb przycisku WPS, można w prosty sposób skonfigurować połączenie za
pomocą przycisku WPS.
● Sposób obsługi routera bezprzewodowego może różnić się w zależności od urządzenia. Aby uzyskać pomoc
w tym zakresie, należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia sieciowego.
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia>
Ekran Główny(P. 125)
<Sieć>.
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
urządzenia(P. 136)
3
Logowanie się do
Wybierz <Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN>.
● Jeśli zostanie wyświetlony komunikat <Czy chcesz włączyć WLAN?>, wybierz przycisk <Tak>.
4
Przeczytaj wyświetlany komunikat i wybierz przycisk <OK>.
5
Wybierz <Tryb przycisku WPS>.
6
Wybierz <Tak>.
7
Naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na routerze bezprzewodowym.
● Przycisk ten należy nacisnąć w ciągu 2 minut od wybrania przycisku <Tak> w kroku 6.
● W zależności od urządzenia sieciowego konieczne może być naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 2
sekundy lub dłużej. Aby uzyskać pomoc w tym zakresie, należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia
sieciowego.
20
Konfiguracja
Jeśli podczas konfiguracji wyświetlony zostanie komunikat o błędzie
● Wybierz przycisk <Zamknij> i powróć do kroku 5.
8
Poczekaj, aż wyświetlony zostanie komunikat <Połączono.>.
9
Wybierz <Zamknij>.
➠ Odczekaj kilka minut, aż adres IP i inne elementy zostaną automatycznie ustawione.
Siła sygnału
● Gdy dostępnych jest wiele routerów bezprzewodowych, z którymi można nawiązać połączenie,
urządzenie ustanawia je z tym o najsilniejszym sygnale. Siła sygnału mierzona jest przy zastosowaniu
wskaźnika RSSI (Received Signal Strength Indication).
● Adres IP można skonfigurować ręcznie.
Konfiguracja adresów IP(P. 31)
● Gdy urządzenie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN, ikona Wi-Fi jest wyświetlana na ekranie
Główny lub ekranie Funkcje podstawowe każdej funkcji. Podstawowe ekrany(P. 124)
Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
● Urządzenie może przechodzić w tryb <Tryb oszczędzania energii> na podstawie sygnałów emitowanych
przez router bezprzewodowy. <Tryb oszczędzania energii>(P. 472)
W przypadku, gdy zmienił się adres IP urządzenia
● W środowisku DHCP adres IP urządzenia może być zmieniany automatycznie. Jeśli tak się stanie, połączenie
jest utrzymywane, gdy urządzenie i komputer należą do tej samej podsieci.
ŁĄCZA
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 18)
21
Konfiguracja
Konfiguracja połączenia za pomocą trybu kodu PIN WPS
34A8-00C
Jeśli router bezprzewodowy obsługuje tryb PIN WPS, należy wygenerować kod PIN za pomocą urządzenia i
zarejestrować go dla urządzenia sieciowego.
● Sposób obsługi routera bezprzewodowego może różnić się w zależności od urządzenia. Aby uzyskać pomoc
w tym zakresie, należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia sieciowego.
Z poziomu komputera
1
Uzyskaj dostęp do routera bezprzewodowego z poziomu komputera, aby wyświetlić
okno umożliwiające wprowadzenie kodu PIN WPS.
● Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi urządzenia sieciowego.
Z poziomu panelu sterowania
2
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
3
Wybierz <Ustawienia>
Ekran Główny(P. 125)
<Sieć>.
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
urządzenia(P. 136)
4
Logowanie się do
Wybierz <Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN>.
● Jeśli zostanie wyświetlony komunikat <Czy chcesz włączyć WLAN?> wybierz przycisk <Tak>.
5
Przeczytaj wyświetlany komunikat i wybierz przycisk <OK>.
6
Wybierz <Trybu kodu PIN WPS>.
7
Wybierz <Tak>.
➠ Kod PIN jest generowany i pokazywany na wyświetlaczu.
Z poziomu komputera
8
Zarejestruj wygenerowany kod PIN dla routera bezprzewodowego.
22
Konfiguracja
● Zarejestruj kod PIN w oknie konfiguracji wyświetlonym w kroku 1.
● Kod PIN należy zarejestrować w ciągu 10 minut od wybrania przycisku <Tak> w kroku 7.
Jeśli podczas konfiguracji wyświetlony zostanie komunikat o błędzie
● Wybierz przycisk <Zamknij> i powróć do kroku 6.
Z poziomu panelu sterowania
9
10
Poczekaj, aż wyświetlony zostanie komunikat <Połączono.>.
Wybierz <Zamknij>.
➠ Odczekaj kilka minut, aż adres IP i inne elementy zostaną automatycznie ustawione.
Siła sygnału
● Gdy dostępnych jest wiele routerów bezprzewodowych, z którymi można nawiązać połączenie,
urządzenie ustanawia je z tym o najsilniejszym sygnale. Siła sygnału mierzona jest przy zastosowaniu
wskaźnika RSSI (Received Signal Strength Indication).
● Adres IP można skonfigurować ręcznie.
Konfiguracja adresów IP(P. 31)
● Gdy urządzenie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN, ikona Wi-Fi jest wyświetlana na ekranie
Główny lub ekranie Funkcje podstawowe każdej funkcji. Podstawowe ekrany(P. 124)
Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
● Urządzenie może przechodzić w tryb <Tryb oszczędzania energii> na podstawie sygnałów emitowanych
przez router bezprzewodowy. <Tryb oszczędzania energii>(P. 472)
W przypadku, gdy zmienił się adres IP urządzenia
● W środowisku DHCP adres IP urządzenia może być zmieniany automatycznie. Jeśli tak się stanie, połączenie
jest utrzymywane, gdy urządzenie i komputer należą do tej samej podsieci.
ŁĄCZA
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 18)
23
Konfiguracja
Konfiguracja połączenia za pomocą routera
bezprzewodowego
34A8-00E
Istnieje możliwość wyszukania dostępnych routerów bezprzewodowych (lub punktów dostępowych) i wybrania
jednego z poziomu ekranu urządzenia. Jako klucz sieciowy należy wprowadzić klucz WEP lub PSK. Przed wybraniem
routera bezprzewodowego należy sprawdzić i zapisać wszystkie informacje niezbędne do przeprowadzenia
konfiguracji, łącznie z identyfikatorem SSID oraz kluczem sieciowym ( Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza
sieciowego(P. 30) ).
Ustawienia zabezpieczeń
● Jeżeli połączenie bezprzewodowe jest ustanawiane poprzez wybór rutera bezprzewodowego, jako metodę
uwierzytelniania WEP ustawiane jest <System otwarty> lub dla metody szyfrowania WPA/WPA2 ustawiane
jest <Automatyczne> (AES-CCMP lub TKIP). Jeśli wybrane zostanie ustawienie <Klucz współdzielony> do
uwierzytelniania WEP lub opcja <AES-CCMP> do metody szyfrowania WPA/WPA2, konieczne jest
ustanowienie połączenia za pomocą funkcji <Wprowadź ręcznie>. Nawiązywanie połączenia z
konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 27)
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia>
Ekran Główny(P. 125)
<Sieć>.
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
urządzenia(P. 136)
3
Logowanie się do
Wybierz <Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN>.
● Jeśli zostanie wyświetlony komunikat <Czy chcesz włączyć WLAN?>, wybierz przycisk <Tak>.
4
Przeczytaj wyświetlany komunikat i wybierz przycisk <OK>.
5
Wybierz <Ustawienia SSID>.
6
Wybierz <Wybierz punkt dostępu>.
➠ Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie dostępnych routerów bezprzewodowych.
● Jeżeli wyświetlany jest komunikat informujący, że punkt dostępu nie może zostać odnaleziony, zobacz
Środki zaradcze w przypadku każdego komunikatu(P. 639) .
24
Konfiguracja
7
Wybierz router sieci bezprzewodowej LAN.
● Wybierz router, którego identyfikator SSID zgadza się z wcześniej zapisanym, a następnie wybierz <Dalej>.
Wyświetlanie ustawień zabezpieczeń
● Wybierz router bezprzewodowej sieci LAN, a następnie wybierz opcję <Szczegóły>. Aby powrócić do
oryginalnego ekranu, wybierz przycisk
.
Jeśli bezprzewodowy router nie zostanie odnaleziony
● Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo zainstalowane i gotowe do połączenia się z siecią.
Problemy z
instalacją/ustawieniami(P. 613)
8
Wprowadź wcześniej zapisany klucz sieciowy.
● Wprowadź klucz sieciowy, a następnie wybierz <Zastosuj>.
● Informacje na temat wprowadzania tekstu, patrz
9
Wprowadzanie tekstu(P. 134) .
Wybierz <Tak>.
Jeśli podczas konfiguracji wyświetlony zostanie komunikat o błędzie
● Wybierz przycisk <Zamknij>, sprawdź poprawność klucza sieciowego i wróć do kroku 5.
10
Poczekaj, aż wyświetlony zostanie komunikat <Połączono.>.
11
Wybierz <Zamknij>.
➠ Odczekaj kilka minut, aż adres IP i inne elementy zostaną automatycznie ustawione.
Siła sygnału
● Gdy dostępnych jest wiele routerów bezprzewodowych, z którymi można nawiązać połączenie,
urządzenie ustanawia je z tym o najsilniejszym sygnale. Siła sygnału mierzona jest przy zastosowaniu
wskaźnika RSSI (Received Signal Strength Indication).
● Adres IP można skonfigurować ręcznie.
Konfiguracja adresów IP(P. 31)
● Gdy urządzenie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN, ikona Wi-Fi jest wyświetlana na ekranie
Główny lub ekranie Funkcje podstawowe każdej funkcji. Podstawowe ekrany(P. 124)
25
Konfiguracja
Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
● Urządzenie może przechodzić w tryb <Tryb oszczędzania energii> na podstawie sygnałów emitowanych
przez router bezprzewodowy. <Tryb oszczędzania energii>(P. 472)
W przypadku, gdy zmienił się adres IP urządzenia
● W środowisku DHCP adres IP urządzenia może być zmieniany automatycznie. Jeśli tak się stanie, połączenie
jest utrzymywane, gdy urządzenie i komputer należą do tej samej podsieci.
ŁĄCZA
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 18)
26
Konfiguracja
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych
ustawień
34A8-00F
Aby skonfigurować szczegółowe ustawienia zabezpieczeń lub jeśli nawiązanie połączenia bezprzewodowego innymi
metodami jest niemożliwe, można ręcznie wprowadzić wszystkie informacje wymagane do ustanowienia połączenia
bezprzewodowego LAN. Przed skonfigurowaniem szczegółowych ustawień należy sprawdzić i zapisać wymagane
informacje, łącznie z identyfikatorem SSID, kluczem sieciowym i protokołami zabezpieczeń sieci bezprzewodowej.
Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego(P. 30)
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia>
Ekran Główny(P. 125)
<Sieć>.
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
urządzenia(P. 136)
3
Logowanie się do
Wybierz <Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN>.
● Jeśli zostanie wyświetlony komunikat <Czy chcesz włączyć WLAN?>, wybierz przycisk <Tak>.
4
Przeczytaj wyświetlany komunikat i wybierz przycisk <OK>.
5
Wybierz <Ustawienia SSID>
6
Wprowadź wcześniej zapisany identyfikator SSID.
<Wprowadź ręcznie>.
● Wprowadź identyfikator SSID, a następnie wybierz <Zastosuj>.
● Informacje na temat wprowadzania tekstu, patrz
7
Wprowadzanie tekstu(P. 134) .
Skonfiguruj ustawienia zabezpieczeń na podstawie zapisanych wcześniej informacji.
● Jeśli konfiguracja ustawień zabezpieczeń nie jest konieczna, wybierz przycisk <Brak>.
Użycie metody WEP
1
Wybierz <WEP>.
2
Wybierz metodę uwierzytelniania.
27
Konfiguracja
<System otwarty>
Ustawienie uwierzytelniania typu system otwarty, nazywanego także „uwierzytelnianiem otwartym”.
<Klucz współdzielony>
Hasłem jest klucz WEP.
W przypadku wybrania opcji <System otwarty>
● Jeśli dla routera bezprzewodowego skonfigurowano uwierzytelnianie za pomocą klucza wspólnego,
podczas nawiązywania połączenia z bezprzewodową siecią LAN występuje błąd uwierzytelniania. W
takiej sytuacji, urządzenie automatycznie zmieni ustawienie na <Klucz współdzielony> i ponowi próbę
połączenia.
3
Wybierz klucz WEP, który chcesz edytować.
● Wybierz klucz WEP (od 1 do 4), a następnie wybierz <Edytuj>.
● Można zarejestrować maksymalnie cztery klucze WEP.
4
Wprowadź wcześniej zapisany klucz sieciowy.
● Wprowadź klucz sieciowy, a następnie wybierz <Zastosuj>.
5
Wybierz żądany klucz WEP.
● Wybierz wcześniej edytowany klucz WEP, a następnie wybierz przycisk <Zarejestruj>.
Użycie metody WPA-PSK lub WPA2-PSK
1
Wybierz <WPA/WPA2-PSK>.
2
Wybierz metodę szyfrowania.
<Autom.>
Konfiguracja urządzenia w taki sposób, aby automatycznie wybierana była metoda szyfrowania AES-CCMP
lub TKIP, zgodnie z ustawieniem routera bezprzewodowego.
<AES-CCMP>
Ustawienie metody szyfrowania AES-CCMP.
3
Wprowadź wcześniej zapisany klucz sieciowy.
● Wprowadź klucz sieciowy, a następnie wybierz <Zastosuj>.
28
Konfiguracja
8
Wybierz <Tak>.
Jeśli podczas konfiguracji wyświetlony zostanie komunikat o błędzie
● Naciśnij przycisk <Zamknij>, sprawdź poprawność skonfigurowanych ustawień i wróć do kroku 5.
9
10
Poczekaj, aż wyświetlony zostanie komunikat <Połączono.>.
Wybierz <Zamknij>.
➠ Odczekaj kilka minut, aż adres IP i inne elementy zostaną automatycznie ustawione.
Siła sygnału
● Gdy dostępnych jest wiele routerów bezprzewodowych, z którymi można nawiązać połączenie,
urządzenie ustanawia je z tym o najsilniejszym sygnale. Siła sygnału mierzona jest przy zastosowaniu
wskaźnika RSSI (Received Signal Strength Indication).
● Adres IP można skonfigurować ręcznie.
Konfiguracja adresów IP(P. 31)
● Gdy urządzenie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN, ikona Wi-Fi jest wyświetlana na ekranie
Główny lub ekranie Funkcje podstawowe każdej funkcji. Podstawowe ekrany(P. 124)
Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
● Urządzenie może przechodzić w tryb <Tryb oszczędzania energii> na podstawie sygnałów emitowanych
przez router bezprzewodowy. <Tryb oszczędzania energii>(P. 472)
W przypadku, gdy zmienił się adres IP urządzenia
● W środowisku DHCP adres IP urządzenia może być zmieniany automatycznie. Jeśli tak się stanie, połączenie
jest utrzymywane, gdy urządzenie i komputer należą do tej samej podsieci.
ŁĄCZA
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 18)
29
Konfiguracja
Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza
sieciowego
34A8-00H
Gdy połączenie bezprzewodowe jest ustanawiane ręcznie, konieczne jest określenie identyfikatora SSID oraz klucza
sieciowego routera bezprzewodowego. Identyfikator SSID i klucz sieciowy mogą być podane na urządzeniach
sieciowych. Przed rozpoczęciem nawiązywania połączenia należy sprawdzić urządzenia i zapisać niezbędne informacje.
Aby uzyskać dalsze informacje, należy zapoznać się z instrukcjami obsługi dołączonymi do urządzeń sieciowych lub
skontaktować się z producentem.
SSID
Nazwa służąca do identyfikacji określonych sieci bezprzewodowych LAN. Inne nazwy
identyfikatora SSID to „nazwa punktu dostępowego” i „nazwa sieci”.
Klucz sieciowy
Słowo kluczowe lub hasło służące do szyfrowania danych lub uwierzytelniania sieci. Klucz
sieciowy jest także nazywany kluczem szyfrującym, kluczem WEP, hasłem WPA/WPA2 lub
kluczem współdzielonym (PSK).
Protokoły zabezpieczeń sieci
bezprzewodowej
Podczas ręcznej konfiguracji połączenia bezprzewodowego związanej z określaniem
szczegółowych ustawień należy określić ustawienia zabezpieczeń. Należy sprawdzić
(uwierzytelnianie/szyfrowanie)
następujące informacje:
● Rodzaje zabezpieczeń (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK)
● Metoda uwierzytelniania (System otwarty/Klucz współdzielony)
● Metoda szyfrowania (TKIP/AES-CCMP)
◼ Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego za pomocą komputera
Identyfikator SSID lub klucz sieciowy mogły ulec zmianie. Jeśli identyfikator SSID lub klucz sieciowy nie są znane,
można je sprawdzić za pomocą narzędzia „Canon MF/LBP Wireless — asystent instalacji”. Pobierz narzędzie „Canon
MF/LBP Wireless — asystent instalacji” ze strony internetowej firmy Canon (http://www.canon.com/), a następnie
uruchom je na komputerze podłączonym do bezprzewodowej sieci LAN.
● Jeśli na ekranie nie jest wyświetlany żaden punkt dostępu po uruchomieniu narzędzia „Canon MF/LBP
Wireless — asystent instalacji”, należy sprawdzić, czy konfiguracja jest ukończona zarówno na komputerze,
jak i routerze bezprzewodowej sieci LAN.
ŁĄCZA
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 18)
Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego(P. 24)
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 27)
30
Konfiguracja
Konfiguracja adresów IP
34A8-00J
Połączenie urządzenia z siecią wymaga unikatowego sieciowego adresu IP. Dostępne są dwie wersje adresów IP: IPv4
oraz IPv6. Należy skonfigurować te ustawienia w zależności od środowiska sieciowego. Aby korzystać z adresów IPv6,
należy prawidłowo skonfigurować ustawienia adresu IPv4.
Ustawianie adresu IPv4(P. 32)
Konfiguracja adresów IPv6(P. 35)
31
Konfiguracja
Ustawianie adresu IPv4
1660-00W
34A8-00K
Adres IPv4 może być przypisywany automatycznie za pośrednictwem protokołu
dynamicznego przydzielania adresu IP, takiego jak DHCP, lub można wprowadzić go
ręcznie. W przypadku podłączania urządzenia do przewodowej sieci LAN należy
upewnić się, że złącza kabla LAN zostały poprawnie umieszczone w portach (
Podłączanie do przewodowej sieci LAN(P. 17) ). W razie potrzeby można sprawdzić
połączenie sieciowe.
Ustawianie adresu IPv4(P. 32)
Test połączenia sieciowego(P. 33)
Ustawianie adresu IPv4
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia>
Ekran Główny(P. 125)
<Sieć>.
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
urządzenia(P. 136)
3
Wybierz <Ustawienia TCP/IP>
4
Skonfiguruj ustawienia adresu IP.
<Ustawienia IPv4>
Logowanie się do
<Ustawienia adresu IP>.
<Uzyskaj automatycznie>
Opcję należy wybrać, aby włączyć automatyczne przypisywanie adresu IP za pośrednictwem protokołu DHCP.
Wyświetlana na ekranie informacja <Włącz> oznacza, że automatyczne adresowanie jest włączone.
<Uzyskaj ręcznie>
Ustawienie to umożliwia konfigurację ustawień adresu IP poprzez ręczne wprowadzenie adresu IP. Aby
można było wybrać tę opcję, automatyczne pobieranie musi mieć wartość <Wyłącz>.
<Sprawdź ustawienia>
Opcja ta umożliwia wyświetlenie bieżących ustawień adresu IP.
Automatyczne przypisywanie adresu IP
1
Wybierz <Uzyskaj automatycznie>.
32
Konfiguracja
2
Wybierz opcję <Włącz> w pozycji <Uzyskaj automatycznie>, a następnie wybierz <Wybierz protokół>.
3
Wybierz <DHCP>.
Aby adres IP nie był przypisywany za pomocą protokołu DHCP/BOOTP/RARP
● Wybierz <Wyłącz>. Jeśli wybrana zostanie opcja <DHCP>, w przypadku gdy usługi są niedostępne,
urządzenie będzie traciło czas i zasoby komunikacyjne na wyszukiwanie tych usług w sieci.
4
Upewnij się, że ustawienie <Autom. IP> ma wartość <Włącz>.
● Jeśli wybrana jest opcja <Wyłącz>, należy zmienić ustawienie na <Włącz>.
5
Wybierz <Zastosuj>.
● Adresy IP przypisywane za pośrednictwem protokołu DHCP są nadrzędne w stosunku do adresów
uzyskiwanych za pomocą protokołu Auto IP.
Ręczne wprowadzanie adresu IP
1
Wybierz <Uzyskaj automatycznie>, a następnie wybierz <Wyłącz>
automatycznie>.
2
Wybierz <Uzyskaj ręcznie>.
3
Wprowadź <Adres IP>, <Maska podsieci> i <Adres bramy>, a następnie wybierz <Zastosuj>.
5
Wybierz <OK>.
6
Uruchom urządzenie ponownie.
<Zastosuj> w pozycji <Uzyskaj
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
Sprawdzanie poprawności ustawień
● Upewnij się, że na komputerze możliwe jest wyświetlenie okna Zdalnego interfejsu użytkownika (
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428) ). Jeżeli komputer nie jest dostępny, połączenie
można sprawdzić na panelu sterowania ( Test połączenia sieciowego(P. 33) ).
Gdy zmienił się adres IP po zainstalowaniu sterownika drukarki
● Gdy używany jest port MFNP, połączenie jest utrzymywane tak długo, jak urządzenie i komputer należą do tej
samej podsieci; w związku z tym nie trzeba dodawać nowego portu. Gdy używany jest standardowy port
TCP/IP, należy dodać nowy port. Konfiguracja portów drukarki(P. 44)
*Jeśli
nie wiesz, który port jest używany, zobacz
Sprawdzanie portu drukarki(P. 726) .
Test połączenia sieciowego
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
33
Ekran Główny(P. 125)
Konfiguracja
2
Wybierz <Ustawienia>
<Sieć>.
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
urządzenia(P. 136)
3
4
Wybierz <Ustawienia TCP/IP>
<Ustawienia IPv4>
Logowanie się do
<Polecenie PING>.
Wprowadź adres IPv4 innego urządzenia w sieci, a następnie wybierz przycisk
<Zastosuj>.
➠ Jeśli połączenie zostało prawidłowo ustanowione, zostanie wyświetlony komunikat <Uzyskano odpowiedź z
hosta.>.
ŁĄCZA
Konfiguracja adresów IPv6(P. 35)
Wyświetlanie ustawień sieciowych(P. 38)
Konfiguracja usługi WINS(P. 62)
34
Konfiguracja
Konfiguracja adresów IPv6
34A8-00L
Adresy IPv6 urządzenia można skonfigurować za pomocą Zdalnego interfejsu
użytkownika. Przed rozpoczęciem konfiguracji adresów IPv6 należy sprawdzić
ustawienia adresu IPv4 ( Wyświetlanie ustawień IPv4(P. 38) ). Aby korzystać z
adresów IPv6, należy poprawnie skonfigurować ustawienia adresu IPv4. Funkcja
skanowania używająca sterownika skanera lub narzędzia MF Scan Utility jest
niedostępna w środowisku IPv6. Urządzenie może korzystać z następujących wielu
adresów IPv6:
Typ
Opis
Adres lokalny łącza
Adres ważny tylko w obrębie podsieci lub dla łącza, który nie może zostać użyty do komunikacji z
urządzeniami innymi niż router. Adres lokalny łącza jest ustawiany automatycznie, gdy włączona
jest funkcja obsługi protokołu IPv6.
Adres ręczny
Adres wprowadzany ręcznie. W przypadku korzystania z tego adresu należy określić długość
prefiksu i domyślny adres routera.
Adres bezstanowy
Adres generowany automatycznie za pomocą adresu MAC urządzenia oraz prefiksu sieci z routera.
Po ponownym uruchomieniu urządzenia (lub po jego włączeniu) adresy bezstanowe zostają
usunięte.
Adres stanowy
Adres uzyskiwany z serwera DHCP przy użyciu protokołu DHCPv6.
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 437) .
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428)
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 429)
Główny ekran Zdalnego
3
Wybierz [Ustawienia sieciowe]
4
Kliknij [Edycja].
5
Zaznacz pole wyboru [Użyj IPv6], a następnie skonfiguruj wymagane ustawienia.
[Ustawienia IPv6].
35
Konfiguracja
[Użyj IPv6]
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje włączenie obsługi protokołu IPv6 przez urządzenie. Jeśli protokół
IPv6 nie jest używany, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.
[Adres bezstanowy 1]
To pole wyboru należy zaznaczyć w przypadku korzystania z adresu bezstanowego. Jeśli bezstanowy nie jest
używany, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.
[Użyj adresu wprowadzanego ręcznie]
Aby ręcznie wprowadzić adres IPv6, należy zaznaczyć to pole wyboru i wprowadzić adres IP, określić długość
prefiksu oraz podać domyślny adres routera w odpowiednich polach tekstowych.
[Adres IP]
Należy tutaj wprowadzić adres IPv6. Nie można wprowadzać adresów rozpoczynających się znakami „ff”
(adresów multiemisji).
[Długość prefiksu]
Należy tu wprowadzić liczbę oznaczającą liczbę bitów przeznaczoną na adresy sieciowe.
[Domyślny adres routera]
W razie potrzeby należy tu wprowadzić adres IPv6 domyślnego routera. Nie można wprowadzać adresów
rozpoczynających się znakami „ff” (adresów multiemisji).
[Użyj DHCPv6]
To pole wyboru należy zaznaczyć w przypadku korzystania z adresu stanowego. Jeśli protokół DHCPv6 nie jest
używany, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.
6
Kliknij [OK].
7
Uruchom urządzenie ponownie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
36
Konfiguracja
Sprawdzanie poprawności ustawień
● Sprawdź, czy można wyświetlić ekran Zdalnego interfejsu użytkownika w komputerze z wykorzystaniem
adresu IPv6 urządzenia. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428)
Wybieranie ustawień z panelu sterowania
● Dostęp do ustawień IPv6 można również uzyskać za pomocą przycisku <Menu> na ekranie Główny.
<Ustawienia IPv6>(P. 475)
Gdy zmienił się adres IP po zainstalowaniu sterownika drukarki
● Należy dodać nowy port.
Konfiguracja portów drukarki(P. 44)
ŁĄCZA
Ustawianie adresu IPv4(P. 32)
Wyświetlanie ustawień sieciowych(P. 38)
37
Konfiguracja
Wyświetlanie ustawień sieciowych
34A8-00R
Wyświetlanie ustawień IPv4(P. 38)
Wyświetlanie ustawień IPv6(P. 38)
Wyświetlanie adresu MAC w przewodowej sieci LAN(P. 38)
Wyświetlanie adresu MAC w bezprzewodowej sieci LAN(P. 39)
● Adres IP nie został poprawnie skonfigurowany, jeśli zostaje wyświetlony w postaci „0.0.0.0”.
● Podłączenie urządzenia do koncentratora przełączającego lub mostu może doprowadzić do awarii
połączenia, nawet jeśli adres IP został poprawnie skonfigurowany. Problem ten można rozwiązać, ustalając
pewien odstęp czasu przed rozpoczęciem komunikacji przez urządzenie. Ustawianie czasu oczekiwania
na połączenie z siecią(P. 55)
● Istnieje możliwość wydruku listy bieżących ustawień sieciowych.
Lista danych użytkownika/Lista danych
menedżera systemu(P. 604)
Wyświetlanie ustawień IPv4
<Monitor stanu> <Informacje o sieci>
Sprawdź ustawienia
<IPv4>
Wybierz ustawienie do wyświetlenia
<IPv6>
Wybierz ustawienie do wyświetlenia
Wyświetlanie ustawień IPv6
<Monitor stanu> <Informacje o sieci>
Sprawdź ustawienia
Wyświetlanie adresu MAC w przewodowej sieci LAN
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia>
Ekran Główny(P. 125)
<Sieć>.
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
urządzenia(P. 136)
3
Wybierz <Ustawienia sterownika Ethernet>.
➠ Zostanie wyświetlony adres MAC.
38
Logowanie się do
Konfiguracja
Wyświetlanie adresu MAC w bezprzewodowej sieci LAN
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia>
Ekran Główny(P. 125)
<Sieć>.
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
urządzenia(P. 136)
3
Wybierz <Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN>.
4
Przeczytaj wyświetlany komunikat i wybierz przycisk <OK>.
5
Wybierz <Informacje o połączeniach>.
6
Wybierz ustawienie do wyświetlenia.
Logowanie się do
Wyświetlanie informacji o zabezpieczeniach
● Aby wyświetlić informacje o standardach WEP oraz WPA/WPA2-PSK, wybierz opcję <Ustaw. zabezp.>.
Wyświetlanie na ekranie <Monitor stanu>
● Informacje na temat elementów <Stan bezprzewodowy LAN> i <Najnowsze informacje o błędach> można
wyświetlić za pomocą przycisku <Monitor stanu>.
<Monitor stanu>
wyświetlenia
<Informacje o sieci>
<Typ połączenia sieciowego>
ŁĄCZA
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 18)
Ustawianie adresu IPv4(P. 32)
Konfiguracja adresów IPv6(P. 35)
Konfiguracja usługi DNS(P. 56)
39
Wybierz ustawienie do
Konfiguracja
Konfigurowanie ustawień do komunikacji z
komputerem
34A8-00S
Określ protokół i port podczas sterowania urządzeniem z komputera za pośrednictwem sieci. Przed konfiguracją
urządzenia w celu drukowania lub faksowania z komputera należy wykonać podstawowe procedury konfiguracyjne.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcjami obsługi odpowiednich sterowników na stronie internetowej z
podręcznikami online.
Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD(P. 41)
Konfiguracja portów drukarki(P. 44)
Konfiguracja serwera wydruku(P. 48)
● Wyjaśnione tutaj protokoły są zasadami definiującymi sposób dostarczania danych dokumentu między
komputerem a urządzeniem, które można dostosować do przeznaczenia lub środowiska sieciowego.
● Porty są bramami do przekazywania danych pomiędzy urządzeniami sieciowymi. Jeśli w połączeniu
sieciowym wystąpi awaria komunikacji, ustawienia portu mogą być przyczyną problemu.
40
Konfiguracja
Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji
protokołu WSD
34A8-00U
Należy skonfigurować protokoły używane do drukowania dokumentów z podłączonego do sieci komputera.
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 437) .
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428)
2
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 429)
3
Kliknij [Ustawienia sieciowe].
4
Skonfiguruj protokoły drukowania.
Główny ekran Zdalnego
Konfiguracja protokołu LPD lub RAW
1
Wybierz opcję [Ustawienia LPD] lub [Ustawienia RAW]
2
Skonfiguruj odpowiednio ustawienia.
[Edycja].
[Użyj drukowania LPD]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wydruk za pomocą protokołu LPD. Jeśli drukowanie za pomocą
protokołu LPD nie jest używane, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.
[Użyj wydruku RAW]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wydruk za pomocą protokołu RAW. Jeśli drukowanie za pomocą
protokołu RAW nie jest używane, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.
41
Konfiguracja
[Przekroczenie czasu oczekiwania na odbiór]
Ustaw wartość jako czas oczekiwania na ponowne uruchomienie odbioru danych. Jeśli odbiór danych nie
zostanie wznowiony w ustalonym czasie, drukowanie zostanie anulowane.
3
Kliknij [OK].
Konfiguracja interfejsu WSD
1
Wybierz [Ustawienia WSD]
2
Skonfiguruj odpowiednio ustawienia.
[Edycja].
[Użyj drukowania WSD]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wydruk za pomocą interfejsu WSD. Jeśli drukowanie za pomocą
interfejsu WSD nie jest używane, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.
[Użyj przeglądania WSD]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia uzyskanie informacji o urządzeniu przez komputer za pomocą
interfejsu WSD. To pole wyboru jest zaznaczane automatycznie po zaznaczeniu pola wyboru [Użyj
drukowania WSD].
[Użyj skanowania WSD]
Funkcja skanowania za pomocą interfejsu WSD umożliwia skanowanie dokumentów na komputer bez
instalowania sterownika skanera. Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia skanowanie dokumentów za
pomocą interfejsu WSD. Jeśli skanowanie za pomocą interfejsu WSD nie jest używane, należy usunąć
zaznaczenie tego pola wyboru.
[Wykonaj skanowanie komputera]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia korzystanie z funkcji skanowania dokumentów za pomocą
interfejsu WSD z poziomu panelu sterowania. To pole wyboru może być zaznaczane wyłącznie po
zaznaczeniu pola wyboru [Użyj skanowania WSD]. Aby przeprowadzić skanowanie, wybierz przycisk
<Skanowanie> na ekranie Główny, a następnie wskaż komputer z interfejsem WSD jako miejsce docelowe
skanowania ( Skanowanie i zapisywanie do komputera(P. 289) ).
[Użyj Multicast Discovery]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia skonfigurowanie urządzenia tak, aby odpowiadało na
komunikaty Multicast Discovery. Gdy pole wyboru nie jest zaznaczone, urządzenie pozostaje w trybie
uśpienia nawet pomimo przepływu w sieci komunikatów Multicast Discovery.
3
5
Kliknij [OK].
Uruchom urządzenie ponownie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
42
Konfiguracja
Wybieranie ustawień z panelu sterowania
● Dostęp do ustawień LPD, RAW i WSD można również uzyskać za pomocą <Menu> na ekranie Główny.
<Ustawienia LPD>(P. 478)
<Ustawienia RAW>(P. 478)
<Ustawienia WSD>(P. 478)
Konfiguracja urządzeń sieciowych WSD
● Urządzenia siecowe WSD można dodać z folderu drukarek. Otwórz folder drukarek ( Wyświetlanie
folderu Drukarki(P. 721) ) kliknij przycisk [Dodaj urządzenie] lub [Dodaj drukarkę] i postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Więcej informacji na temat instalacji sterownika sieci WSD znajduje
się w instrukcjach obsługi odpowiednich sterowników na stronie internetowej z podręcznikami online.
Zmiana numeru portu
● Dla protokołu drukowania należy używać tego samego numeru portu używanego dla urządzenia i
komputera.
Konfiguracja portów drukarki(P. 44)
Zmiana numerów portów(P. 384)
ŁĄCZA
Konfiguracja portów drukarki(P. 44)
43
Konfiguracja
Konfiguracja portów drukarki
34A8-00W
Po zmianie adresu IP urządzenia lub dodaniu drukarki za pomocą folderu drukarki w systemie Windows mogą
wystąpić błędy drukowania. Błędy te są zwykle spowodowane nieprawidłową konfiguracją portu drukarki. Przyczyną
może być na przykład określenie niewłaściwego numeru lub typu portu. W tej sytuacji drukowanie danych dokumentu
kończy się niepowodzeniem, gdyż nie mogą one dotrzeć do urządzenia. W celu rozwiązania tego problemu należy
skonfigurować ustawienia portu drukarki na komputerze.
● Aby wykonać poniższą procedurę, należy zalogować się na komputerze przy użyciu konta administratora.
1
2
3
Otwórz folder drukarki.
Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 721)
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika urządzenia i kliknij polecenie
[Właściwości drukarki] albo [Właściwości].
Kliknij zakładkę [Porty] i skonfiguruj wymagane ustawienia.
Dodawanie portu
Jeśli adres IP urządzenia został zmieniony lub wybrano nieprawidłowy port podczas instalowania
sterowników z folderu drukarki systemu Windows, należy dodać nowy port. Istnieją dwa typy portów: „port
MFNP” i „standardowy port TCP/IP”. Należy wybrać typ portu zgodny z danym środowiskiem.
Port MFNP
Jest to port, który pozwala na automatyczne wykrywanie adresu IP urządzenia.
Nawet jeśli adres IP urządzenia ulegnie zmianie, połączenie jest utrzymane pod
(tylko w przypadku środowiska IPv4)
warunkiem, że urządzenie i komputer znajdują się w tej samej podsieci. Nie trzeba
dodawać nowego portu za każdym razem, gdy zmienia się adres IP. Jeśli urządzenie
pracuje w środowisku IPv4, zwykle należy wybrać ten typ portu.
● Można dodać port MFNP wyłącznie po zainstalowaniu sterownika z załączonego
dysku CD-ROM/DVD-ROM lub po pobraniu i zainstalowaniu sterownika drukarki
lub sterownika faksu ze strony internetowej firmy Canon.
44
Konfiguracja
Standardowy port TCP/IP
Jest to standardowy port systemu Windows. W przypadku korzystania z tego typu
portu należy dodać nowy port po każdej zmianie adresu IP urządzenia. Należy
wybrać ten typ portu, gdy używa się urządzenia w środowisku IPv6 i gdy nie można
dodać portu MFNP.
Dodawanie portu MFNP
1
Kliknij przycisk [Dodaj port].
2
W obszarze [Dostępne rodzaje portów] zaznacz port [Canon MFNP Port] i kliknij polecenie [Nowy port].
3
Wybierz opcję [Autowykrywanie] i zaznacz urządzenie, gdy zostanie wykryte, a następnie kliknij przycisk
[Dalej].
Jeśli urządzenie nie zostało odnalezione
● Kliknij [Odśwież]. Jeśli to nie rozwiązuje problemu, wybierz element [Adres IP] lub [Adres MAC],
wprowadź adres IP lub adres MAC urządzenia
przycisk [Dalej].
4
Kliknij kolejno przyciski [Dodaj]
5
Kliknij przycisk [Zamknij].
Wyświetlanie ustawień sieciowych(P. 38) i kliknij
[Zakończ].
Dodawanie standardowego portu TCP/IP
1
Kliknij przycisk [Dodaj port].
2
W polu [Dostępne typy portów] zaznacz port [Standardowy port TCP/IP] i kliknij przycisk [Nowy port].
3
Kliknij przycisk [Dalej].
4
Wprowadź adres IP lub nazwę DNS urządzenia, a następnie kliknij przycisk [Dalej].
● [Nazwa portu] zostanie wprowadzona automatycznie. W razie potrzeby można ją zmienić.
45
Konfiguracja
● Gdy wyświetli się następny ekran, należy postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na
ekranie.
*Po wyborze opcji [Typ urządzenia] należy wybrać opcję [Drukarka sieciowa Canon na P9100] znajdującą się pod
pozycją [Standardowy].
5
Kliknij przycisk [Zakończ].
6
Kliknij przycisk [Zamknij].
Zmiana typu lub numeru portu
Jeśli protokół drukowania (LPD lub RAW) został zmieniony w urządzeniu ( Konfiguracja protokołów
drukowania i funkcji protokołu WSD(P. 41) ) lub został zmieniony numer portu ( Zmiana numerów
portów(P. 384) ), konieczna jest także konfiguracja odpowiednich ustawień na komputerze. Ta operacja nie
jest potrzebna w przypadku portów WSD.
Port MFNP
1
Kliknij przycisk [Konfiguruj port].
2
W sekcji [Typ protokołu], wybierz [RAW] lub [LPR], i zmień wartość pola [Numer portu].
3
Kliknij przycisk [OK].
Standardowy port TCP/IP
1
Kliknij przycisk [Konfiguruj port].
46
Konfiguracja
2
W polu [Protokół] wybierz [Raw] lub [LPR].
● Jeśli wybrana jest opcja [Raw], należy zmienić wartość pola [Numer portu].
● Jeśli została wybrana opcja [LPR], należy wpisać „lp” w polu [Nazwa kolejki].
3
4
Kliknij przycisk [OK].
Kliknij przycisk [Zamknij].
ŁĄCZA
Konfiguracja serwera wydruku(P. 48)
47
Konfiguracja
Konfiguracja serwera wydruku
34A8-00X
Użycie serwera wydruku pozwala na zmniejszenie obciążenia komputera, z którego wykonywany jest wydruk. Serwer
drukarki umożliwia również zainstalowanie sterowników na każdym komputerze w sieci, co oznacza, że nie ma
potrzeby instalowania ich na każdym komputerze przy użyciu dołączonego dysku CD-ROM/DVD-ROM. Aby
skonfigurować komputer podłączony do sieci jako serwer wydruku, należy określić ustawienia udostępniania drukarki.
● Aby wykonać poniższą procedurę, należy zalogować się na komputerze przy użyciu konta administratora.
● Może wystąpić problem z instalacją sterowników przez sieć w zależności od systemu operacyjnego oraz
architektury bitowej (32- lub 64-bity) serwera drukowania i komputerów klienta.
● Wdrażając serwer drukowania w środowisku domenowym, skontaktuj się z administratorem sieci.
Zarządzanie identyfikatorami wydziałów w przypadku korzystania z serwera wydruku
● Podczas instalacji sterownika drukarki należy dodać „Canon Driver Information Assist Service”. Aby uzyskać
więcej informacji, zapoznaj się z instrukcjami obsługi odpowiednich sterowników na stronie internetowej z
podręcznikami online.
1
2
3
Otwórz folder drukarki.
Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 721)
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika drukarki urządzenia i kliknij
polecenie [Właściwości drukarki] lub [Właściwości].
Kliknij zakładkę [Udostępnianie], wybierz opcję [Udostępnij tę drukarkę] i wprowadź
nazwę udziału urządzenia.
● Kliknij przycisk [Zmień opcje udostępniania], jeśli jest wyświetlany.
4
W razie potrzeby zainstaluj dodatkowe sterowniki.
● Wykonanie tej operacji jest wymagane, jeśli sterowniki będą instalowane na innych komputerach o innej
architekturze bitowej za pośrednictwem serwera wydruku.
48
Konfiguracja
1
Kliknij pozycję [Dodatkowe sterowniki].
2
Zaznacz pole wyboru przy architekturze bitowej używanej przez inne komputery i kliknij przycisk [OK].
● Dodatkowe sterowniki należy wybrać spośród następujących opcji według systemu operacyjnego
serwera wydruku.
Serwer wydruku
Zaznacz pole wyboru
32-bitowe systemy operacyjne [x64]
64-bitowe systemy operacyjne [x86] w kolumnie [Procesor]
● Jeśli nie wiesz, czy używany system operacyjny Windows jest w wersji 32- czy 64-bitowej, przejdź do
sekcji Sprawdzanie architektury bitowej(P. 724) .
3
Włożyć dołączony do urządzenia dysk CD-ROM/DVD-ROM do stacji dysków komputera, kliknąć opcję
[Przeglądaj], aby określić folder ze sterownikami, a następnie kliknąć opcję [OK].
● Jeżeli serwer wydruku korzysta z 32-bitowej wersji systemu operacyjnego, wybierz kolejno foldery
[intdrv] [UFRII] [uk_eng] [x64] [Sterownik] na załączonym dysku CD-ROM/DVD-ROM.
● Jeżeli serwer wydruku korzysta z 64-bitowej wersji systemu operacyjnego, wybierz kolejno foldery
[intdrv] [UFRII] [uk_eng] [32BIT] [Sterownik] na załączonym dysku CD-ROM/DVD-ROM.
4
5
Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby zainstalować dodatkowe sterowniki.
Kliknij przycisk [OK].
◼ Instalacja sterowników na komputerze za pośrednictwem serwera wydruku
1
2
Znajdź udostępnioną drukarkę na serwerze wydruku. Wyświetlanie
udostępnionych drukarek na serwerze drukowania(P. 722)
Kliknij dwukrotnie drukarkę udostępnioną.
49
Konfiguracja
3
Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby zainstalować sterowniki.
ŁĄCZA
Drukowanie z komputera(P. 262)
50
Konfiguracja
Konfiguracja urządzenia w danym środowisku
sieciowym
34A8-00Y
Konfiguracja sieci różni się w zależności od jej przeznaczenia. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby było
kompatybilne z możliwie najszerszą gamą konfiguracji sieciowych, a ponadto wyposażono je w szeroki wachlarz
rozwiązań technologicznych. Należy skontaktować się z administratorem sieci i skonfigurować urządzenie w sposób
odpowiedni do danego środowiska sieciowego.
Konfiguracja ustawień sieci Ethernet(P. 52)
Zmiana maksymalnej jednostki transmisji(P. 54)
Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią(P. 55)
Konfiguracja usługi DNS(P. 56)
Konfiguracja protokołu SMB(P. 60)
Konfiguracja usługi WINS(P. 62)
Zapisywanie serwerów LDAP(P. 64)
Monitorowanie i kontrolowanie urządzenia za pomocą protokołu SNMP(P. 69)
Inne ustawienia sieciowe(P. 73)
51
Konfiguracja
Konfiguracja ustawień sieci Ethernet
34A8-010
Ethernet jest standardem komunikacji danych w obrębie sieci lokalnej (LAN). Możliwe
jest określenie trybu komunikacji i rodzaju sieci Ethernet. Na ogół z urządzenia
można korzystać bez zmiany ustawień domyślnych ( <Ustawienia sterownika
Ethernet>(P. 482) ), można to jednak zrobić, aby dostosować je do środowiska
sieciowego.
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia>
Ekran Główny(P. 125)
<Sieć>.
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
urządzenia(P. 136)
3
Logowanie się do
Wybierz <Ustawienia sterownika Ethernet>.
4
Zdecyduj, czy ustawienia sieci Ethernet zostaną skonfigurowane automatycznie czy
ręcznie.
● Jeśli włączona jest funkcja automatycznego wykrywania, urządzenie wykryje i automatycznie ustawi tryb
komunikacji sieci Ethernet oraz typ, którego można użyć.
Automatyczna konfiguracja ustawień sieci Ethernet
Wybierz <Włącz> w sekcji <Automatyczne wykrywanie>.
Ręczna konfiguracja ustawień sieci Ethernet
1
Wybierz <Wyłącz> w sekcji <Automatyczne wykrywanie>.
2
<Tryb komunikacji>
wybierz tryb komunikacji.
<Półdupleks>
52
Konfiguracja
Naprzemienne wysyłanie i odbieranie danych komunikacyjnych. Opcję tę należy wybrać, gdy urządzenie
jest podłączone do urządzenia sieciowego w trybie półdupleks.
<Pełny dupleks>
Jednoczesne wysyłanie i odbieranie danych komunikacyjnych. Ustawienie odpowiednie dla większości
środowisk.
3
<Typ sieci Ethernet>
4
Wybierz <Zastosuj>.
wybierz rodzaj sieci Ethernet.
5
Wybierz <OK>.
6
Uruchom urządzenie ponownie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
ŁĄCZA
Zmiana maksymalnej jednostki transmisji(P. 54)
Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią(P. 55)
53
Konfiguracja
Zmiana maksymalnej jednostki transmisji
34A8-011
W większości sieci Ethernet największy rozmiar pakietu komunikacyjnego, który można ustawić to 1500 bajtów. Pakiety
to porcje danych, na które zostały podzielone oryginalne dane przed wysłaniem. Maksymalna jednostka transmisji
(MTU) może być różna w każdej z sieci. W razie potrzeby należy zmienić ustawienia urządzenia. Aby uzyskać więcej
informacji, należy skontaktować się z administratorem sieci.
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia>
Ekran Główny(P. 125)
<Sieć>.
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
urządzenia(P. 136)
3
Wybierz <Ustawienia TCP/IP>
4
Wybierz MTU.
5
Wybierz <OK>.
6
Uruchom urządzenie ponownie.
Logowanie się do
<Rozmiar MTU>.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
ŁĄCZA
Konfiguracja ustawień sieci Ethernet(P. 52)
Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią(P. 55)
54
Konfiguracja
Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią
34A8-012
Jeśli sieć została zaprojektowana z myślą o komunikacji redundancyjnej i składa się z wielu koncentratorów
przełączających lub mostów, niezbędny jest mechanizm zapobiegający zapętlaniu pakietów. Skutecznym rozwiązaniem
jest na przykład określenie roli każdego portu przełącznika. Komunikacja może jednak nadal być zakłócana na kilka
sekund zaraz po zmianie sposobu połączenia ze sobą urządzeń sieciowych lub dodaniu nowego urządzenia. W razie
wystąpienia problemu tego typu ustaw czas oczekiwania na połączenie z siecią.
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia>
Ekran Główny(P. 125)
<Sieć>.
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
urządzenia(P. 136)
3
4
Logowanie się do
Wybierz <Czas oczek.na poł.przy uruch.>.
Wprowadź czas oczekiwania wymagany do rozpoczęcia komunikacji z siecią, a
następnie wybierz polecenie <Zastosuj>.
ŁĄCZA
Konfiguracja ustawień sieci Ethernet(P. 52)
Zmiana maksymalnej jednostki transmisji(P. 54)
55
Konfiguracja
Konfiguracja usługi DNS
34A8-013
System DNS (Domain Name System) jest usługą rozpoznawania nazw, który kojarzy nazwę hosta (lub domeny) z
adresem IP. Należy odpowiednio skonfigurować opcje ustawień DNS, mDNS lub DHCP. Procedury konfiguracji DNS dla
protokołów IPv4 i IPv6 są inne.
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 437) .
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428)
2
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 429)
3
Kliknij [Ustawienia sieciowe].
4
Skonfiguruj ustawienia usługi DNS.
Konfiguracja usługi DNS dla protokołu IPv4
1
Wybierz [Ustawienia IPv4]
2
Skonfiguruj ustawienia usługi DNS dla protokołu IPv4.
[Edycja].
56
Główny ekran Zdalnego
Konfiguracja
[Ustawienia opcji DHCP]
[Uzyskaj nazwę hosta]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia Opcji 12 i pobrania nazwy hosta z serwera DHCP.
[Dynamiczna aktualizacja DNS]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia Opcji 81, aby dynamicznie aktualizować rekordy
DNS za pośrednictwem serwera DHCP.
[Uzyskaj adres serwera DNS]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia Opcji 6 i pobrania adresu serwera DNS z serwera
DHCP.
[Uzyskaj nazwę domeny]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia Opcji 15 i pobrania nazwy domeny z serwera
DHCP.
[Uzyskaj adres serwera WINS]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia Opcji 44 i pobrania adresu serwera WINS z
serwera DHCP.
[Uzyskaj adres serwera SMTP]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia Opcji 69 i pobrania adresu serwera SMTP z
serwera DHCP.
[Uzyskaj adres serwera POP]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia Opcji 70 i pobrania adresu serwera POP3 z
serwera DHCP.
[Ustawienia DNS]
[Adres podstawowego serwera DNS]
Należy tu wprowadzić adres IP serwera DNS.
[Adres pomocniczego serwera DNS]
Należy tu wprowadzić adres IP pomocniczego serwera DNS, jeśli istnieje.
[Nazwa hosta]
Należy tu wprowadzić złożoną ze znaków alfanumerycznych nazwę hosta urządzenia, które ma
zostać zarejestrowane na serwerze DNS.
[Nazwa domeny]
Należy tu wprowadzić złożoną ze znaków alfanumerycznych nazwę domeny, do której należy
urządzenie, taką jak „przyklad.com”.
57
Konfiguracja
[Dynamiczna aktualizacja DNS]
To pole tekstowe należy zaznaczyć, aby rekordy DNS były dynamicznie aktualizowane po każdej
zmianie adresu IP urządzenia. Czas odstępów między aktualizacjami można określić, wprowadzając
czas w godzinach w polu tekstowym [Częstotliwość dynamicznej aktualizacji DNS].
[Ustawienia mDNS]
[Użyj mDNS]
Wprowadzony w programie Bonjour protokół mDNS (system DNS w trybie multiemisji) kojarzy
nazwę hosta z adresem IP bez korzystania z usługi DNS. Aby włączyć protokół mDNS, należy
zaznaczyć odpowiednie pole wyboru i wprowadzić nazwę mDNS w polu tekstowym [Nazwa mDNS].
3
Kliknij [OK].
Konfiguracja usługi DNS dla protokołu IPv6
1
Wybierz [Ustawienia IPv6]
2
Skonfiguruj ustawienia usługi DNS dla protokołu IPv6.
[Edycja].
● Zaznaczenie pola wyboru [Użyj IPv6] jest wymagane do konfiguracji ustawień.
adresów IPv6(P. 35)
Konfiguracja
[Ustawienia opcji DHCP]
[Uzyskaj adres serwera DNS]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia Opcji 23 i pobrania adresu serwera DNS z
serwera DHCP.
[Uzyskaj nazwę domeny]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia Opcji 24 i pobrania nazwy domeny z serwera
DHCP.
[Ustawienia DNS]
[Adres podstawowego serwera DNS]
Należy tu wprowadzić adres IP serwera DNS. Nie można wprowadzać adresów rozpoczynających się
znakami „ff” (adresów multiemisji).
[Adres pomocniczego serwera DNS]
Należy tu wprowadzić adres IP pomocniczego serwera DNS, jeśli istnieje. Nie można wprowadzać
adresów rozpoczynających się znakami „ff” (adresów multiemisji).
58
Konfiguracja
[Użyj tej samej nazwy hosta/domeny jak dla IPv4]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu korzystania z tych samych nazw hosta i domeny jak w
przypadku protokołu IPv4.
[Nazwa hosta]
Należy tu wprowadzić złożoną ze znaków alfanumerycznych nazwę hosta urządzenia, które ma
zostać zarejestrowane na serwerze DNS.
[Nazwa domeny]
Należy tu wprowadzić złożoną ze znaków alfanumerycznych nazwę domeny, do której należy
urządzenie, taką jak „przyklad.com”.
[Dynamiczna aktualizacja DNS]
To pole tekstowe należy zaznaczyć, aby rekordy DNS były dynamicznie aktualizowane po każdej
zmianie adresu IP urządzenia. Aby określić, jakie rodzaje adresów będą rejestrowane na serwerze
DNS, należy zaznaczyć pole wyboru obok opcji [Zarejestruj adres wprowadzany ręcznie],
[Zarejestruj adres stanowy] lub [Zarejestruj adres bezstanowy]. Czas odstępów między
aktualizacjami można określić, wprowadzając czas w godzinach w polu tekstowym [Częstotliwość
dynamicznej aktualizacji DNS].
[Ustawienia mDNS]
[Użyj mDNS]
Wprowadzony w programie Bonjour protokół mDNS (system DNS w trybie multiemisji) kojarzy
nazwę hosta z adresem IP bez korzystania z usługi DNS. To pole wyboru należy zaznaczyć w celu
włączenia usługi mDNS.
[Użyj dla mDNS nazwy identycznej z IPv4]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu korzystania z takiej samej nazwy mDNS jak w przypadku
protokołu IPv4. Aby ustalić inną nazwę, należy usunąć zaznaczenie tego pola i wprowadzić nazwę
mDNS w polu tekstowym [Nazwa mDNS].
3
5
Kliknij [OK].
Uruchom urządzenie ponownie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
Wybieranie ustawień z panelu sterowania
● Dostęp do ustawień DNS można również uzyskać za pomocą przycisku <Menu> na ekranie Główny.
<Ustawienia DNS>(P. 476)
ŁĄCZA
Ustawianie adresu IPv4(P. 32)
Konfiguracja adresów IPv6(P. 35)
Wyświetlanie ustawień sieciowych(P. 38)
59
Konfiguracja
Konfiguracja protokołu SMB
34A8-014
Blok komunikatów serwera (SMB) to protokół umożliwiający udostępnianie zasobów,
takich jak pliki i drukarki, kilku urządzeniom w sieci. Urządzenie używa protokołu
SMB do przechowywania zeskanowanych dokumentów w folderze udostępnionym.
W zależności od sieci konieczne może być określenie nazwy NetBIOS i nazwy grupy
roboczej.
Nazwa NetBIOS
W sieciach w środowisku Windows korzystających z protokołu NetBIOS nazwy NetBIOS są używane do
identyfikacji komputerów i innych urządzeń podłączonych do sieci oraz udostępniania plików. Dla większości
komputerów nazwa NetBIOS jest nazwą komputera.
Nazwa grupy roboczej
Nazwa grupy roboczej jest nazwą umożliwiającą grupowanie wielu komputerów w celu udostępnienia w sieci w
środowisku Windows podstawowych funkcji sieciowych, takich jak udostępnianie plików. Nazwę grupy roboczej
należy określić, aby zidentyfikować grupę, do której należy urządzenie.
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 437) .
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428)
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 429)
3
Wybierz [Ustawienia sieciowe]
4
Kliknij [Edycja].
5
Określ wymagane ustawienia.
[Ustawienia SMB].
60
Główny ekran Zdalnego
Konfiguracja
[Nazwa NetBIOS]
Należy tu wprowadzić nazwę NetBIOS urządzenia składającą się ze znaków alfanumerycznych.
[Nazwa grupy roboczej]
Należy tu wprowadzić nazwę grupy roboczej, do której należy urządzenie, składającą się ze znaków
alfanumerycznych.
● Nazw NetBIOS i nazw grup roboczych rozpoczynających się gwiazdką (*) nie można zarejestrować na
serwerze WINS.
6
Kliknij [OK].
7
Uruchom urządzenie ponownie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
ŁĄCZA
Konfiguracja usługi WINS(P. 62)
61
Konfiguracja
Konfiguracja usługi WINS
34A8-015
Windows Internet Name Service (WINS) jest usługą rozpoznawania nazw, za pomocą której do nazwy NetBIOS (nazwa
komputera lub drukarki w sieci SMB) jest przypisywany adres IP. Aby włączyć usługę WINS, należy określić serwer
WINS.
● W celu przeprowadzenia konfiguracji ustawień serwera WINS wymagane jest określenie nazwy NetBIOS i
nazwy grupy roboczej. Konfiguracja protokołu SMB(P. 60)
● W sieciach IPv6 funkcja ta jest niedostępna.
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 437) .
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428)
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 429)
Główny ekran Zdalnego
3
Wybierz [Ustawienia sieciowe]
4
Kliknij [Edycja].
5
Zaznacz pole wyboru [Rozpoznawanie WINS] i podaj wymagane ustawienia.
[Ustawienia WINS].
[Rozpoznawanie WINS]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu korzystania z usługi WINS do rozpoznawania nazw. Jeśli usługa WINS
nie jest używana, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.
62
Konfiguracja
[Adres serwera WINS]
Należy tu wprowadzić adres IP serwera WINS.
● Jeśli adres IP serwera WINS jest uzyskiwany z serwera DHCP, jest on nadrzędny w stosunku do adresu IP
wprowadzonego w polu tekstowym [Adres serwera WINS].
6
Kliknij [OK].
7
Uruchom urządzenie ponownie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
Wybieranie ustawień z panelu sterowania
● Dostęp do ustawień WINS można również uzyskać za pomocą przycisku <Menu> na ekranie Główny.
<Ustawienia WINS>(P. 477)
ŁĄCZA
Ustawianie adresu IPv4(P. 32)
63
Konfiguracja
Zapisywanie serwerów LDAP
34A8-016
Jeśli w sieci wdrożono serwer LDAP, można wyszukiwać na nim numery faksów oraz
adresy e-mail, a następnie określać je jako odbiorców lub rejestrować je w książce
adresowej. W przypadki włączenia uwierzytelniania funkcji wysyłania (
Uwierzytelnianie serwera LDAP(P. 371) ) należy zarejestrować serwer używany do
uwierzytelniania. Do urządzenia można zarejestrować maksymalnie po pięć
serwerów LDAP do wyszukiwania i do uwierzytalniania. Do rejestracji serwera LDAP
należy użyć Zdalnego interfejsu użytkownika.
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 437) .
1
2
3
4
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428)
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 429)
Główny ekran Zdalnego
Kliknij [Ustawienia serwera LDAP].
Kliknij [Zarejestruj nowy serwer], aby wyświetlić opcję [Serwer LDAP (do
wyszukiwania)] lub [Serwer LDAP (do uwierzytelniania)].
● Rejestracja serwera LDAP musi być wykonana oddzielnie albo dla wyszukiwania albo dla uwierzytelniania. Aby
korzystać z serwera LDAP do wyszukiwania odbiorców faksów i wiadomości e-mail, należy zarejestrować go
dla wyszukiwania. Aby korzystać z niego do uwierzytelniania przed wysłaniem wiadomości e-mail lub faksów,
należy zarejestrować go dla uwierzytelniania.
Edycja informacji o zarejestrowanym serwerze
● Kliknij łącze tekstowe znajdujące się pod pozycją [Nazwa serwera], aby wyświetlić ekran edycji.
Usuwanie informacji o zarejestrowanym serwerze
● Kliknij przycisk [Usuń] znajdujący się po prawej stronie nazwy serwera, który chcesz usunąć
przycisk [OK].
5
Zarejestruj serwer LDAP.
Zarejestruj serwer używany do wyszukiwania
Zarejestruj serwer w celu wyszukiwania odbiorców faksów lub wiadomości e-mail.
64
kliknij
Konfiguracja
[Nazwa serwera]
Umożliwia wprowadzenie nazwy w celu przypisania jej do serwera LDAP.
[Adres serwera]
Należy tu wprowadzić adres IP serwera LDAP lub jego nazwę hosta składającą ze znaków alfanumerycznych
(przykład: ldap.przyklad.com).
[Adres serwera] oraz DNS
● Aby zapobiec występowaniu błędów podczas wyszukiwania odbiorców, należy sprawdzić
następujące elementy:
- Jeśli w polu [Adres serwera] wprowadzono nazwę hosta, należy sprawdzić, czy serwer DNS jest dostępny
w sieci.
- Jeśli w polu [Adres serwera] wprowadzono adres IP, należy sprawdzić, czy serwer DNS obsługuje tylko
wyszukiwanie do przodu. Jeśli tak jest, należy ustawić wartość [Nie używaj] lub [Użyj] w pozycji [Informacje
o logowaniu]. Przed zaznaczeniem opcji [Użyj (uwierzytelnianie bezpieczeństwa)] należy sprawdzić, czy
serwer DNS obsługuje wyszukiwanie wsteczne.
[Pozycja do rozpoczęcia wyszukiwania]
Określanie gałęzi drzewa informacji katalogowej (DIT), od której rozpocznie się wyszukiwanie. Pozostawienie
tego pola pustego powoduje, że urządzenie rozpoczyna wyszukiwanie od przypadkowej gałęzi wybranej
automatycznie.
● Podczas określania gałęzi należy wprowadzić tekst „DC=”, a po nim wpisać nazwę hosta (oddzielony
kropkami ciąg znaków w nazwie domeny usługi Active Directory) i oddzielić każdy wpis przecinkiem. Jeśli
na przykład nazwa domeny to „jan.przyklad.com”, należy wprowadzić tekst „DC=jan,DC=przyklad,DC=com”.
[Użyj TLS]
Zaznacz to pole wyboru, aby szyfrować komunikację z serwerem LDAP przy użyciu protokołu TLS.
● Możliwość taka istnieje tylko po wybraniu opcji [Użyj] lub [Użyj (uwierzytelnianie bezpieczeństwa)]
w pozycji [Informacje o logowaniu].
[Numer portu]
65
Konfiguracja
Należy tu wprowadzić numer portu używanego do komunikacji z serwerem LDAP.
[Limit czasu wyszukiwania]
Określenie, jak długo urządzenie wykonuje wyszukiwanie.
[Informacje o logowaniu]
Należy wybrać opcję [Nie używaj], [Użyj] lub [Użyj (uwierzytelnianie bezpieczeństwa)] w zależności od rodzaju
uwierzytelniania serwera LDAP. W przypadku zaznaczenia opcji [Użyj] lub [Użyj (uwierzytelnianie
bezpieczeństwa)] konieczne jest określenie nazwy użytkownika i hasła.
[Nie używaj]
Należy wybrać tę opcję, aby urządzenie nie było uwierzytelniane za pomocą informacji
o logowaniu.
[Użyj]
Należy wybrać tę opcję, aby urządzenie było uwierzytelniane za pomocą informacji o
logowaniu.
[Użyj (uwierzytelnianie
bezpieczeństwa)]
Należy wybrać tę opcję, aby jako hasła uwierzytelniania używać danych uzyskanych za
pomocą protokołu Kerberos, protokołu uwierzytelniania w sieci komputerów. Jeśli
wybrane zostanie to ustawienie, konieczne jest zsynchronizowanie zegara urządzenia
z zegarem serwera LDAP.
[Wyświetl ekran uwierzytelniania podczas wyszukiwania]
Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby od użytkownika wymagane było podanie nazwy użytkownika i hasła
podczas zgłaszania żądania wyszukiwania. Jeśli zostało zaznaczone pole wyboru [Użyj takich samych informacji
uwierzytelniających jak podczas rozpoczęcia operacji wysyłania] nazwa użytkownika oraz hasło użyte do
uwierzytelniania podczas wysyłania faksów lub skanów zostaną użyte również w tym przypadku. Jeśli pole
wyboru nie zostało zaznaczone, do uwierzytelniania zostaną użyte dane wprowadzone w polach [Nazwa
użytkownika] i [Hasło].
[Użyj takich samych informacji uwierzytelniających jak podczas rozpoczęcia operacji wysyłania]
Określa, czy dane uwierzytelniania dla funkcji faksowania lub skanowania mają być używane również podczas
wyszukiwania. To pole wyboru jest zwykle zaznaczone, jednak ma to zastosowanie tylko w przypadku
zaznaczenia pola wyboru [Wyświetl ekran uwierzytelniania podczas wyszukiwania].
[Nazwa użytkownika]
Należy tu wprowadzić nazwę użytkownika dla urządzenia, którą zarejestrowano na serwerze LDAP.
● Jeśli wybrano wartość [Użyj] w pozycji [Informacje o logowaniu], wprowadzana nazwa użytkownika
powinna mieć postać „(nazwa domeny)\(nazwa użytkownika)” (przykład: domena1\uzytkownik1).
● Jeśli wybrano opcję [Użyj (uwierzytelnianie bezpieczeństwa)], należy podać jedynie nazwę użytkownika
(przykład: uzytkownik1).
[Ustaw/zmień hasło]
Aby określić lub zmienić hasło, należy zaznaczyć to pole wyboru i wprowadzić znaki alfanumeryczne w polu
tekstowym [Hasło].
[Nazwa domeny]
Jeśli wybrano opcję [Użyj (uwierzytelnianie bezpieczeństwa)] w pozycji [Informacje o logowaniu], należy
wprowadzić nazwę drzewa katalogowego w usłudze Active Directory, składającą się ze znaków
alfanumerycznych (przykład: przyklad.com).
[Potwierdź certyfikat TLS na potrzeby dostępu do serwera LDAP]
To pole należy zaznaczyć, aby zweryfikować certyfikat podczas szyfrowania komunikacji z serwerem LDAP przy
użyciu protokołu TLS. Ponadto należy zaznaczyć pole wyboru [Dodaj CN do elementów weryfikacyjnych] według
potrzeb.
Rejestrowanie serwera uwierzytelniania
Jeśli funkcje faksowania i skanowania zostały ograniczone, należy zarejestrować serwer używany do
uwierzytelniania.
66
Konfiguracja
[Nazwa serwera]
Umożliwia wprowadzenie nazwy w celu przypisania jej do serwera LDAP.
[Adres serwera]
Należy tu wprowadzić adres IP serwera LDAP lub jego nazwę hosta składającą ze znaków alfanumerycznych
(przykład: ldap.przyklad.com).
[Adres serwera] oraz DNS
● Aby zapobiec występowaniu błędów podczas wyszukiwania odbiorców, należy sprawdzić
następujące elementy:
- Jeśli w polu [Adres serwera] wprowadzono nazwę hosta, należy sprawdzić, czy serwer DNS jest dostępny
w sieci.
- Jeśli w polu [Adres serwera] wprowadzono adres IP, należy sprawdzić, czy serwer DNS obsługuje tylko
wyszukiwanie do przodu. Jeśli tak jest, należy ustawić wartość [Użyj] w pozycji [Informacje o logowaniu].
Przed zaznaczeniem opcji [Użyj (uwierzytelnianie bezpieczeństwa)] należy sprawdzić, czy serwer DNS
obsługuje wyszukiwanie wsteczne.
[Pozycja do rozpoczęcia wyszukiwania]
Określanie gałęzi drzewa informacji katalogowej (DIT), od której rozpocznie się wyszukiwanie. Pozostawienie
tego pola pustego powoduje, że urządzenie rozpoczyna wyszukiwanie od przypadkowej gałęzi wybranej
automatycznie.
● Podczas określania gałęzi należy wprowadzić tekst „DC=”, a po nim wpisać nazwę hosta (oddzielony
kropkami ciąg znaków w nazwie domeny usługi Active Directory) i oddzielić każdy wpis przecinkiem. Jeśli
na przykład nazwa domeny to „jan.przyklad.com”, należy wprowadzić tekst „DC=jan,DC=przyklad,DC=com”.
[Użyj TLS]
Zaznacz to pole wyboru, aby szyfrować komunikację z serwerem LDAP przy użyciu protokołu TLS.
● Możliwość taka istnieje tylko po wybraniu opcji [Użyj] w pozycji [Informacje o logowaniu].
[Numer portu]
Należy tu wprowadzić numer portu używanego do komunikacji z serwerem LDAP.
67
Konfiguracja
[Limit czasu uwierzytelniania/pozyskiwania atrybutów]
Określ czas, w którym uwierzytelnianie i pobieranie atrybutów będzie ponawiane.
[Atrybut nazwy użytkownika]
Wpisz nazwę atrybutu, który będzie porównywany z nazwą użytkownika wprowadzoną podczas
uwierzytelniania, składającą się ze znaków alfanumerycznych (przykład: „sAMAccountName”).
● Nie jest wymagany, jeżeli wybrano opcję [Użyj (uwierzytelnianie bezpieczeństwa)] w pozycji [Informacje o
logowaniu].
[Atrybut adresu e-mail]
Wpisz nazwę atrybutu używanego do pobrania adresu e-mail z serwera uwierzytelniania, składającą się ze
znaków alfanumerycznych (przykład: „mail”).
[Informacje o logowaniu]
Wybierz opcję [Użyj] lub [Użyj (uwierzytelnianie bezpieczeństwa)] w zależności od rodzaju uwierzytelniania
obsługiwanego przez serwer LDAP.
[Użyj]
[Użyj (uwierzytelnianie
bezpieczeństwa)]
Wybierz, aby uwierzytelniać urządzenie przy użyciu identyfikatora menedżera
systemu.
Należy wybrać tę opcję, aby jako hasła uwierzytelniania używać danych uzyskanych za
pomocą protokołu Kerberos, protokołu uwierzytelniania w sieci komputerów. Jeśli
wybrane zostanie to ustawienie, konieczne jest zsynchronizowanie zegara urządzenia
z zegarem serwera LDAP.
[Użyj identyfikatora menedżera systemu]
Jeśli opcja [Użyj] jest wybrana w pozycji [Informacje o logowaniu], określa ona, czy urządzenie będzie używać
identyfikatora menedżera systemu do uwierzytelniania. Aby korzystać z identyfikatora menedżera systemu,
zaznacz pole wyboru i wpisz nazwę użytkownika i hasło używane do uwierzytelniania. Jeśli pole wyboru nie jest
zaznaczone, do logowania nie zostanie użyta żadna nazwa użytkownika (logowanie będzie anonimowe).
[Nazwa użytkownika]
Należy tu wprowadzić nazwę użytkownika dla urządzenia, którą zarejestrowano na serwerze LDAP. Nazwę
należy wprowadzić w formacie „(nazwa domeny)\(nazwa użytkownika)” (przykład: domena1\user1).
[Ustaw/zmień hasło]
Aby określić lub zmienić hasło, należy zaznaczyć to pole wyboru i wprowadzić znaki alfanumeryczne w polu
tekstowym [Hasło].
[Nazwa domeny]
Jeśli wybrano opcję [Użyj (uwierzytelnianie bezpieczeństwa)] w pozycji [Informacje o logowaniu], należy
wprowadzić nazwę drzewa katalogowego w usłudze Active Directory, składającą się ze znaków
alfanumerycznych (przykład: przyklad.com).
[Potwierdź certyfikat TLS na potrzeby dostępu do serwera LDAP]
To pole należy zaznaczyć, aby zweryfikować certyfikat podczas szyfrowania komunikacji z serwerem LDAP przy
użyciu protokołu TLS. Ponadto należy zaznaczyć pole wyboru [Dodaj CN do elementów weryfikacyjnych] według
potrzeb.
6
Kliknij [OK].
ŁĄCZA
Konfiguracja protokołu SNTP(P. 73)
Podstawowe operacje wysyłania faksów(P. 221)
Podstawowe operacje dotyczące skanowania oryginałów(P. 288)
Uwierzytelnianie serwera LDAP(P. 371)
68
Konfiguracja
Monitorowanie i kontrolowanie urządzenia za pomocą
protokołu SNMP
34A8-017
Protokół Simple Network Management Protocol (SNMP) umożliwia monitorowanie i kontrolowanie urządzeń
komunikacyjnych znajdujących się w sieci za pomocą bazy informacji zarządzania (MIB). Urządzenie obsługuje protokół
SNMPv1 i protokół SNMPv3 z rozszerzeniami zabezpieczeń. Stan urządzenia można sprawdzić z poziomu komputera
podczas drukowania dokumentów lub za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika. Możliwe jest włączenie protokołu
SNMPv1 lub SNMPv3 albo obu tych protokołów naraz. Należy określić ustawienia każdej wersji zgodnie ze
środowiskiem sieciowym i przeznaczeniem.
SNMPv1
Protokół SNMPv1 korzysta z informacji nazywanych „społecznością” w celu określenia zakresu komunikacji
SNMP. Ponieważ informacje te są przekazywane do sieci w formie zwykłego tekstu, sieć będzie podatna na ataki.
Aby zapewnić bezpieczeństwo sieci, należy wyłączyć protokół SNMPv1 i korzystać z protokołu SNMPv3.
SNMPv3
Protokół SNMPv3 umożliwia wdrożenie zarządzania urządzeniami sieciowymi chronionego wydajnymi funkcjami
zabezpieczeń. Przed konfiguracją protokołu SNMPv3 należy włączyć szyfrowanie TLS dla Zdalnego interfejsu
użytkownika ( Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS(P. 388) ).
● Urządzenie nie obsługuje funkcji powiadamiania pułapki SNMP.
● Informacje na temat zmiany numeru portu protokołu SNMP znajdują się w sekcji
portów(P. 384) .
Zmiana numerów
● Zainstalowanie na komputerze lub w sieci oprogramowania do zarządzania SNMP umożliwia zdalną
konfigurację, monitorowanie i kontrolę urządzenia z poziomu komputera. Więcej informacji znajduje się w
podręcznikach użytkownika oprogramowania do zarządzania.
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 437) .
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428)
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 429)
69
Główny ekran Zdalnego
Konfiguracja
3
Wybierz [Ustawienia sieciowe]
4
Kliknij [Edycja].
5
Określ ustawienia protokołu SNMPv1.
[Ustawienia SNMP].
● Jeśli nie trzeba zmieniać ustawień SNMPv1, przejdź do kolejnego kroku.
[Użyj SNMPv1]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi włączenie protokołu SNMPv1. Skonfigurowanie pozostałych ustawień
protokołu SNMPv1 jest możliwe tylko po zaznaczeniu tego pola wyboru.
[Użyj nazwy społecznościowej 1]/[Użyj nazwy społecznościowej 2]
Zaznaczenie tego pola umożliwia określenie nazwy społeczności. Jeśli podanie nazwy społeczności nie jest
konieczne, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.
[Nazwa społecznościowa]
Należy tu wprowadzić nazwę społeczności składającą się ze znaków alfanumerycznych.
[Uprawnienia dostępu do MIB]
Dla każdej społeczności wybierz opcję [Odczyt/zapis] lub [Tylko do odczytu] określającą przywileje dostępu do
obiektów menedżera MIB.
[Odczyt/zapis]
Zezwolenie na wyświetlanie i zmienianie wartości obiektów menedżera MIB.
[Tylko do odczytu]
Zezwolenie tylko na wyświetlanie wartości obiektów menedżera MIB.
[Użyj społeczności dedykowanej]
Społeczność dedykowana to wstępnie skonfigurowana społeczność przeznaczona wyłącznie dla
administratorów korzystających z oprogramowania firmy Canon, takiego jak iW Management Console. Należy
zaznaczyć to pole wyboru, aby korzystać ze społeczności dedykowanej, a następnie określić ustawienie
[Uprawnienia dostępu do MIB]. Jeśli nie ma potrzeby korzystania ze społeczności dedykowanej, należy usunąć
zaznaczenie tego pola wyboru.
6
Określ ustawienia protokołu SNMPv3.
● Jeśli nie trzeba zmieniać ustawień SNMPv3, przejdź do kolejnego kroku.
70
Konfiguracja
[Użyj SNMPv3]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi włączenie protokołu SNMPv3. Skonfigurowanie pozostałych ustawień
protokołu SNMPv3 jest możliwe tylko po zaznaczeniu tego pola wyboru.
[Włącz użytkownika]
Zaznacz pole wyboru, aby włączyć [Ustawienia użytkownika 1]/[Ustawienia użytkownika 2]/[Ustawienia
użytkownika 3]. Aby wyłączyć ustawienia użytkownika, wyczyść odpowiadające im pole wyboru.
[Nazwa użytkownika]
Wprowadź nazwę użytkownika składającą się ze znaków alfanumerycznych.
[Uprawnienia dostępu do MIB]
Wybierz opcję [Odczyt/zapis] lub [Tylko do odczytu] określającą uprawnienia dostępu do obiektów menedżera
MIB.
[Odczyt/zapis]
Zezwolenie na wyświetlanie i zmienianie wartości obiektów menedżera MIB.
[Tylko do odczytu]
Zezwolenie tylko na wyświetlanie wartości obiektów menedżera MIB.
[Ustawienia zabezpieczeń]
Należy wybrać opcję [Uwierzytelnianie wł./szyfrowanie wł.], [Uwierzytelnianie wł./szyfrowanie wył.] lub
[Uwierzytelnianie wył./szyfrowanie wył.] określającą wybraną kombinację ustawień uwierzytelniania i
szyfrowania.
[Algorytm uwierzytelniania]
W przypadku wyboru pozycji [Uwierzytelnianie wł./szyfrowanie wł.] lub [Uwierzytelnianie wł./szyfrowanie
wył.], umieszczonej w oknie dialogowym [Ustawienia zabezpieczeń], wybierz odpowiedni dla środowiska
sieciowego algorytm uwierzytelniania.
[Algorytm szyfrowania]
W przypadku wyboru pozycji [Uwierzytelnianie wł./szyfrowanie wł.], umieszczonej w oknie dialogowym
[Ustawienia zabezpieczeń], wybierz odpowiedni dla środowiska sieciowego algorytm uwierzytelniania.
[Ustaw/zmień hasło]
Aby określić lub zmienić hasło, należy zaznaczyć to pole wyboru i wprowadzić znaki alfanumeryczne w polu
tekstowym [Hasło uwierzytelniania] lub [Hasło szyfrowania]. W celu potwierdzenia należy wprowadzić to
samo hasło w polu tekstowym [Potwierdź]. Możliwe jest ustalenie różnych haseł dla algorytmów
uwierzytelniania i szyfrowania.
71
Konfiguracja
7
Określ ustawienia pozyskiwania informacji o zarządzaniu drukarką.
● Dzięki protokołowi SNMP informacje o zarządzaniu drukarką, takie jak protokoły drukowania oraz porty
drukarki, można monitorować i regularnie pozyskiwać z komputera podłączonego do sieci.
[Pozyskaj informacje o zarządzaniu drukarką z hosta]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia włączenie monitorowania informacji o zarządzaniu drukarką na
urządzeniu za pośrednictwem protokołu SNMP. Aby wyłączyć monitorowanie informacji o zarządzaniu
drukarką, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.
8
Kliknij [OK].
9
Uruchom urządzenie ponownie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
Wyłączanie protokołu SNMPv1
● Jeżeli protokół SNMPv1 jest wyłączony, niektóre funkcje urządzenia, takie jak uzyskiwanie informacji
o urządzeniu za pośrednictwem sterownika drukarki, nie będą dostępne.
Korzystanie z panelu sterowania
● Ustawienia SNMP można włączyć lub wyłączyć za pomocą przycisku <Menu>.
<Ustawienia SNMP>(P. 480)
Włączanie zarówno protokołu SNMPv1 jak i SNMPv3
● Jeśli włączone są obie wersje protokołu SNMP, zalecane jest wybranie w ustawieniach uprawnień dostępu do
obiektów menedżera MIB dla protokołu SNMPv1 opcji [Tylko do odczytu]. Uprawnienia dostępu do obiektów
menedżera MIB dla protokołów SNMPv1 i SNMPv3 można ustalać oddzielnie (a także osobno dla każdego
użytkownika w przypadku protokołu SNMPv3). Wybranie opcji [Odczyt/zapis] (uprawnienie pełnego dostępu)
dla protokołu SNMPv1 anuluje wydajne funkcje zabezpieczeń protokołu SNMPv3, ponieważ większością
ustawień urządzenia można wtedy zarządzać za pomocą protokołu SNMPv1.
ŁĄCZA
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS(P. 388)
72
Konfiguracja
Inne ustawienia sieciowe
34A8-018
Skonfiguruj następujące elementy w zależności od środowiska sieciowego.
Konfiguracja trybu PASV protokołu FTP(P. 73)
Konfiguracja protokołu SNTP(P. 73)
Monitorowanie urządzenia za pomocą systemów zarządzania urządzeniami(P. 75)
Konfiguracja trybu PASV protokołu FTP
PASV jest trybem komunikacyjnym FTP używanym do przesyłania plików. Aby połączyć się z serwerem FTP przez
zaporę, należy skorzystać z trybu PASV. Najpierw należy sprawdzić, czy na serwerze FTP został włączony tryb PASV.
● Konieczność korzystania z trybu PASV protokołu FTP zależy od środowiska sieciowego i ustawień docelowego
serwera FTP. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z administratorem sieci.
<Menu>
<OK>
<Ustawienia> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP>
Uruchom ponownie urządzenie
<Użyj trybu PASV FTP>
<Włącz>
Konfiguracja protokołu SNTP
Protokół Simple Network Time Protocol (SNTP) umożliwia regulację systemu zegarowego za pomocą serwera czasu
znajdującego się w sieci. Jeśli używany jest protokół SNTP, serwer czasu jest sprawdzany w określonych interwałach,
dzięki czemu możliwe jest utrzymanie prawidłowego czasu. Czas jest regulowany na podstawie Uniwersalnego czasu
koordynowanego (UTC), dlatego przed przystąpieniem do konfiguracji protokołu SNTP należy określić strefę czasową
( Ustawianie daty/czasu(P. 12) ). Konfigurację ustawień protokołu SNTP można przeprowadzić za pomocą Zdalnego
interfejsu użytkownika.
● Zastosowany dla urządzenia protokół SNTP obsługuje serwery NTP (wersja 3) i SNTP (wersje 3 i 4).
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 437) .
1
2
3
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428)
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 429)
Wybierz [Ustawienia sieciowe]
[Ustawienia SNTP].
73
Główny ekran Zdalnego
Konfiguracja
4
Kliknij [Edycja].
5
Zaznacz pole wyboru [Użyj SNTP] i podaj wymagane ustawienia.
[Użyj SNTP]
Należy zaznaczyć to pole, aby protokół SNTP był używany do synchronizacji. Aby protokół SNTP nie był
używany, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.
[Nazwa serwera NTP]
Należy tu wprowadzić adres IP serwera NTP lub SNTP. Jeśli w sieci włączono usługę DNS, zamiast tego można
wprowadzić nazwę hosta (lub FQDN) składającą się ze znaków alfanumerycznych (przykład:
ntp.example.com).
[Interwał odpytywania]
Umożliwia określenie odstępu czasu między jedną synchronizacją a kolejną.
6
Kliknij [OK].
7
Uruchom urządzenie ponownie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
Sprawdzanie komunikacji z serwerem NTP/SNTP
● Status komunikacji z zarejestrowanym serwerem można wyświetlić, klikając [Ustawienia/rejestracja]
[Ustawienia sieciowe] [Sprawdź serwer NTP] w [Ustawienia SNTP]. Jeśli połączenie zostało prawidłowo
ustanowione, wynik testu ma postać przedstawioną poniżej. Uwaga: ta operacja nie zmienia zegara
systemowego.
74
Konfiguracja
Monitorowanie urządzenia za pomocą systemów zarządzania urządzeniami
Można usprawnić pozyskiwanie różnych informacji o urządzeniach sieciowych i zarządzanie nimi dzięki wdrożeniu w
sieci oprogramowania do zarządzania urządzeniami, takiego na przykład jak iW Management Console*. Informacje,
takie jak ustawienia urządzenia oraz rejestry błędów są pobierane i rozpowszechniane za pośrednictwem serwera. Jeśli
urządzenie jest podłączone do tego typu sieci, program iW Management Console przeszukuje sieć w poszukiwaniu
urządzenia za pomocą protokołów, takich jak Service Location Protocol (SLP) w celu pobrania od niego informacji np. o
stanie zasilania. Konfigurację ustawień protokołu SLP można przeprowadzić za pomocą Zdalnego interfejsu
użytkownika. W tej sekcji opisano również procedurę konfiguracji ustawień komunikacji między urządzeniem a
wtyczkami dla programu iW Management Console.
*Aby
uzyskać więcej informacji na temat programu iW Management Console, należy skontaktować się z autoryzowanym
sprzedawcą produktów firmy Canon.
Aby używać wtyczek programu iW Management Console
● Należy włączyć ustawienia dedykowanego portu oraz ustawienia SNMP. W przypadku ustawień SNMP należy
dla opcji [Uprawnienia dostępu do MIB] wybrać ustawienie [Odczyt/zapis] zarówno dla SNMPv1, jak i
SNMPv3.
<Użyj portu dedykowanego>(P. 481)
Monitorowanie i kontrolowanie urządzenia za pomocą protokołu SNMP(P. 69)
Operacje Zdalnego interfejsu użytkownika
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 437) .
◼ Konfiguracja komunikacji SLP z oprogramowaniem do zarządzania urządzeniami
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428)
2
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 429)
3
Kliknij [Ustawienia sieciowe].
4
Określ ustawienia protokołu SLP.
Główny ekran Zdalnego
Konfiguracja wykrywania urządzeń metodą multiemisji
1
Wybierz [Ustawienia Multicast Discovery]
2
Zaznacz pole wyboru [Odpowiedź do Discovery] i podaj wymagane ustawienia.
[Edycja].
75
Konfiguracja
[Odpowiedź do Discovery]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia skonfigurowanie urządzenia tak, aby odpowiadało na pakiety
wyszukiwania metodą multiemisji programu do zarządzania urządzeniami oraz włączenie monitorowania
za pomocą programu do zarządzania urządzeniami.
● Informacje na temat zmiany numeru portu używanego do wykrywania metodą multiemisji znajdują
się w sekcji Zmiana numerów portów(P. 384) .
[Nazwa zakresu]
Aby włączyć urządzenie do określonego zakresu, należy wprowadzić w tym polu nazwę zakresu składającą
się ze znaków alfanumerycznych.
3
Kliknij [OK].
Powiadamianie oprogramowania do zarządzania urządzeniami o stanie zasilania
urządzenia
1
Wybierz [Ustawienia powiadamiania o trybie uśpienia]
2
Zaznacz pole wyboru [Powiadom] i podaj wymagane ustawienia.
[Edycja].
[Powiadom]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia powiadamianie oprogramowania do zarządzania urządzeniami
o stanie zasilania urządzenia. Zaznaczenie opcji [Powiadom] pozwala na uniknięcie nawiązywania przez
urządzenie zbędnej komunikacji w trybie uśpienia i zmniejszenie całkowitego zużycia energii.
[Numer portu]
Numer portu tej funkcji należy zmienić w zależności od środowiska sieciowego.
[Liczba routerów do przejścia]
Należy określić liczbę routerów, przez które mogą przejść pakiety powiadomień.
[Interwał powiadamiania]
76
Konfiguracja
Pozwala na określenie, jak często urządzenie ma powiadamiać oprogramowanie do zarządzania
urządzeniami o stanie zasilania.
3
5
Kliknij [OK].
Uruchom urządzenie ponownie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
◼ Konfiguracja ustawień komunikacji między urządzeniem a wtyczkami
Można określić ustawienia umożliwiające włączenie komunikacji między urządzeniem a wtyczkami programu iW
Management Console. Użycie wtyczek pozwala na zarządzanie ustawieniami urządzenia z poziomu iW Management
Console.
<Menu>
<Ustawienia>
<Sieć>
<Zarządzanie ust. urządzenia>
77
<Włącz>
Konfiguracja
Instalowanie sterowników
34A8-019
Na komputerze należy zainstalować poszczególne sterowniki i powiązane z nimi oprogramowanie.
1
Przed przejściem do instalacji należy wykonać niezbędne czynności przygotowawcze.
● Najpierw należy zainstalować opcjonalne urządzenia w module głównym.
opcjonalne(P. 711)
Wyposażenie
● Jeśli do urządzenia dołączono dysk CD-ROM/DVD-ROM, należy włożyć dysk CD-ROM/DVD-ROM do napędu w
komputerze.
● Ze strony internetowej firmy Canon (http://www.canon.com/) można pobrać sterowniki i oprogramowanie,
które będzie używane.
● Po udostępnieniu nowych wersji sterowników i oprogramowania zostaną one umieszczone na stronie
internetowej firmy Canon. W razie potrzeby można je pobrać po sprawdzeniu ich wymagań systemowych.
● W zależności od urządzenia lub warunków środowiskowych niektóre funkcje mogą nie być dostępne.
● Niektóre sterowniki nie są obsługiwane w zależności od systemu operacyjnego. Więcej informacji na temat
możliwości obsługi w najnowszym systemie operacyjnym znajduje się na stronie internetowej firmy Canon.
2
Przejdź do instalacji.
● Aby uzyskać więcej informacji na temat procedury instalacji, należy zapoznać się z instrukcjami obsługi
sterowników i oprogramowania, które będzie używane.
● Instalacja sterowników jest niemożliwa, jeśli wysyłanie i odbieranie adresu IP nie są dozwolone w
[Ustawienia zapory]. Więcej informacji znajduje się w części Określanie adresów IP na potrzeby
konfiguracji zapory ogniowej(P. 378) .
● Jeśli wysyłanie i odbieranie adresu IP komputera, na którym zainstalowane są sterowniki, wyłączono w
pozycji [Ustawienia zapory], wykonywanie wydruków ani wysyłanie faksów z tego komputera nie jest już
możliwe.
78
Konfiguracja
Konfiguracja ustawień wstępnych funkcji faksu
1660-01J
34A8-01A
Aby skonfigurować faks, postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w krokach od 1 do 4. W pierwszej kolejność
określ odpowiedni tryb odbioru zgodny z przeznaczeniem, a następnie stosuj się do wyświetlanych instrukcji, aby
skonfigurować ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji na temat czynności przedstawionych w poszczególnych
krokach, kliknij łącze, aby przejść do odpowiedniego rozdziału.
Krok 1
Wybór odpowiedniego trybu odbioru faksu(P. 80)
Krok 2
Rejestracja numeru faksu i nazwy jednostki(P. 81)
Krok 3
Wybór trybu odbioru(P. 82)
Krok 4
Podłączanie linii telefonicznej(P. 83)
79
Konfiguracja
Wybór odpowiedniego trybu odbioru faksu
34A8-01C
Przed przystąpieniem do konfiguracji ustawień faksu określ odpowiedni tryb odbioru zgodny z przeznaczeniem.
Przeznaczenie
Tryb odbioru
Tylko faks / bez korzystania z telefonu
<Automatycznie>
To ustawienie umożliwia korzystanie z urządzenia wyłącznie do odbierania faksów
bez możliwości używania telefonu lub dodatkowej słuchawki.
Głównie telefon / ograniczone korzystanie z
faksu
<Ręczne>
Podłącz telefon lub słuchawkę do urządzenia. To ustawienie sprawdza się głównie
w przypadku korzystania z telefonu. Przychodzące faksy można odbierać ręcznie.
Korzystanie z faksu i telefonu
Funkcja automatycznej sekretarki
<Automatyczna sekretarka>
Umożliwia podłączenie automatycznej
sekretarki. Osoby dzwoniące mogą nagrać
wiadomość, gdy nie możesz odebrać telefonu.
Urządzenie automatycznie odbiera
przychodzące faksy.
Funkcja standardowego telefonu
lub korzystanie ze słuchawki
<Faks/Tel. (autom. przełącz.)>
Podłącz telefon lub słuchawkę. Urządzenie
automatycznie odbiera przychodzące faksy, a
aparat telefoniczny emituje sygnał dźwiękowy
przychodzącej rozmowy.
● W zależności od rodzaju podłączonego aparatu urządzenie może nie być w stanie poprawnie wysyłać lub
odbierać faksów.
● W zależności od kraju lub regionu można ustawić ręcznie inne tryby odbioru niż opisane powyżej.
Odbieranie faksów(P. 230)
»
Przejdź do rozdziału
Rejestracja numeru faksu i nazwy jednostki(P. 81)
ŁĄCZA
Odbieranie faksów(P. 230)
80
Konfiguracja
Rejestracja numeru faksu i nazwy jednostki
34A8-01E
Zarejestruj numer faksu i nazwę jednostki urządzenia. Ta informacja jest drukowana w górnej części każdej strony
wysyłanej z urządzenia.
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia funkcji>
3
Wybierz <Ustaw teraz>.
4
Wybierz <Dalej>.
5
Wprowadź numer faksu, a następnie wybierz <Zastosuj>.
6
Wybierz <Dalej>.
7
<Ogólne>
Ekran Główny(P. 125)
<Podręcznik konfiguracji faksu>.
Wprowadź nazwę jednostki (np. nazwę użytkownika lub nazwę firmy), a następnie
wybierz <Zastosuj>.
● Informacje na temat wprowadzania tekstu, patrz
Wprowadzanie tekstu(P. 134) .
➠ Po zarejestrowaniu nazwy jednostki zostanie wyświetlony ekran ustawień trybu RX.
»
Przejdź do rozdziału
Wybór trybu odbioru(P. 82)
ŁĄCZA
Odbieranie faksów(P. 230)
81
Konfiguracja
Wybór trybu odbioru
34A8-01F
Odpowiedni tryb odbioru należy wybrać przed wykonaniem czynności opisanych w rozdziale (
odpowiedniego trybu odbioru faksu(P. 80) ).
1
Wybierz <Dalej>.
2
Wybrać tryb odbioru.
Wybór
● Wybierz <Tak> lub <Nie>, aby wybrać tryb odbioru dla operacji, które mają zostać wykonane.
● W zależności od kraju lub regionu można ustawić ręcznie inne tryby odbioru niż opisane poniżej.
Odbieranie faksów(P. 230)
Aby ustawić tryb odbioru na <Automatycznie>
Wybierz <Nie>.
Aby ustawić tryb odbioru na <Automatyczna sekretarka>
Wybierz <Tak>
<Tak>.
Aby ustawić tryb odbioru na <Faks/Tel. (autom. przełącz.)>
Wybierz <Tak>
<Nie>
<Tak>.
Aby ustawić tryb odbioru na <Ręczne>
Wybierz <Tak>
3
<Nie>
<Nie>.
Wybierz <Zastosuj>.
➠ Po ustawieniu trybu RX wyświetlana jest metoda połączenia telefonicznego.
»
Przejdź do rozdziału
Podłączanie linii telefonicznej(P. 83)
ŁĄCZA
Odbieranie faksów(P. 230)
82
Konfiguracja
Podłączanie linii telefonicznej
1660-01S
34A8-01H
Podłącz linię telefoniczną do urządzenia.
1
Podłącz linię telefoniczną do urządzenia.
● Podłącz znajdujący się w zestawie kabel telefoniczny do gniazda linii telefonicznej w urządzeniu (
) i na
ścianie.
● W przypadku korzystania z aparatu telefonicznego lub automatycznej sekretarki podłącz sprzęt do gniazda
telefonu zewnętrznego (
).
● W przypadku korzystania z dodatkowej słuchawki podłącz ją do gniazda słuchawki (
).
● W przypadku podłączania zewnętrznego aparatu telefonicznego z funkcją faksu ustaw telefon na ręczne
odbieranie faksów.
2
Wybierz przycisk <Zakończ> po podłączeniu linii telefonicznej.
3
Wybierz <Tak>.
Jeśli typ linii telefonicznej nie zostanie ustawiony automatycznie
Aby ustawić typ linii telefonicznej, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. W przypadku braku informacji
dotyczących typu linii telefonicznej należy skontaktować się z lokalnym dostawcą usług telefonicznych.
Ustawienie <Wybierz typ linii> może być niedostępne w zależności od kraju, w którym używane jest urządzenie.
<Menu>
linii>
<Ustawienia funkcji>
<Wyślij>
Wybierz typ linii telefonicznej
ŁĄCZA
83
<Ustawienia faksu>
<Ustaw linię>
<Wybierz typ
Konfiguracja
Podstawowe operacje wysyłania faksów(P. 221)
Odbieranie faksów(P. 230)
84
Konfiguracja
Konfiguracja ustawień skanowania
34A8-01J
Aby wysyłać zeskanowane oryginały bezpośrednio w wiadomościach e-mail lub I-Faks albo zapisywać je do folderów
udostępnionych lub na serwerze FTP, należy skonfigurować sieć. Dołączona do urządzenia aplikacja Narzędzie
konfiguracji funkcji wysyłania ułatwi wykonanie wymaganych czynności konfiguracyjnych. Niezbędne ustawienia należy
skonfigurować w zależności od przeznaczenia i środowiska sieciowego.
Zapisywanie na komputerze
Przygotowanie do użytkowania urządzenia w roli skanera(P. 86)
Skanowanie do wiadomości e-mail lub I-faks
Procedura konfiguracji wysyłania wiadomości e-mail/wysyłania i odbierania I-faksów(P. 87)
Skanowanie do folderów udostępnianych
Proces konfiguracji folderu udostępnionego jako lokalizacji zapisywania(P. 96)
Zapisywanie na serwerze FTP
Proces konfiguracji serwera FTP jako lokalizacji zapisywania(P. 101)
ŁĄCZA
Środowisko systemowe(P. 707)
Funkcja skanowania(P. 701)
85
Konfiguracja
Przygotowanie do użytkowania urządzenia w roli
skanera
34A8-01K
Aby używać urządzenia jako skanera, należy najpierw wykonać czynności przygotowawcze, takie jak instalacja
oprogramowania na komputerze. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcjami obsługi odpowiednich
sterowników na stronie internetowej z podręcznikami online. Podczas podłączania tego urządzenia do komputera z
systemem Windows za pośrednictwem bezprzewodowej lub przewodowej sieci LAN należy zarejestrować to urządzenie
w „MF Network Scanner Selector” przy użyciu poniższej procedury. Przeprowadzanie tej procedury nie jest konieczne,
jeśli urządzenie i komputer są połączone za pośrednictwem kabla USB.
● Funkcja skanowania nie jest dostępna, jeśli urządzenie i komputer są podłączone w środowisku IPv6. Należy
użyć połączenia IPv4 lub USB.
1
Kliknij ikonę
2
Zaznacz pole wyboru urządzenia i kliknij przycisk [OK].
na pasku zadań.
86
Konfiguracja
Procedura konfiguracji wysyłania wiadomości e-mail/
wysyłania i odbierania I-faksów
34A8-01L
Zanim rozpoczniesz konfigurację urządzenia pod kątem skanowania do wiadomości e-mail, zapoznaj się z poniższymi
etapami instalacji.
Upewnij się, że urządzenie i komputer są prawidłowo połączone.
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 18)
Podłączanie do przewodowej sieci LAN(P. 17)
Upewnij się, że masz do dyspozycji następujące informacje:
● Adres IP urządzenia.
Wyświetlanie ustawień sieciowych(P. 38)
● Docelowy adres e-mail.
● Informacje dotyczące serwera poczty, w tym nazwę serwera SMTP, numery
portów, wymagania związane z uwierzytelnieniem, a także nazwę użytkownika i
hasło do uwierzytelnienia.
● Więcej informacji na temat ustawień serwera poczty e-mail można uzyskać,
kontaktując się z dostawcą usług internetowych lub administratorem sieci.
Upewnij się, że komputer spełnia wymagania systemowe narzędzia Narzędzie
konfiguracji funkcji wysyłania (wysyłane wiadomości e-mail).
● Wymagania systemowe narzędzia Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania
Środowisko systemowe(P. 707)
● Ustawienia <Użyj HTTP> i <Użyj zdal. interf. użytkown.> muszą mieć wartość
<Włącz>.
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP(P. 423)
Wyłączanie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 424)
Skonfiguruj urządzenie.
● Konfiguracja podstawowych ustawień e-mail
ustawień e-mail(P. 89)
Konfiguracja podstawowych
● Konfiguracja ustawień odbioru I-faksów Konfigurowanie ustawień
komunikacji poczty e-mail/I-faksu(P. 92)
87
Konfiguracja
● Konfiguracja ustawień szczegółowych komunikacji poczty e-mail/I-faksów
(uwierzytelnianie, szyfrowanie itp.) Konfigurowanie ustawień komunikacji
poczty e-mail/I-faksu(P. 92)
88
Konfiguracja
Konfiguracja podstawowych ustawień e-mail
34A8-01R
W tym rozdziale opisano sposób konfiguracji ustawień poczty e-mail za pomocą narzędzia Narzędzie konfiguracji
funkcji wysyłania. Za pomocą narzędzia Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania można również rejestrować adresy email w książce adresowej.
● Narzędzie Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania pomoże skonfigurować podstawowe ustawienia
wysyłania wiadomości e-mail. Zamiast narzędzia Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania można użyć
Zdalnego interfejsu użytkownika, aby skonfigurować bardziej szczegółowe ustawienia, takie jak
uwierzytelnianie POP przed wysłaniem lub szyfrowanie komunikacji. Konfigurowanie ustawień
komunikacji poczty e-mail/I-faksu(P. 92)
1
Uruchom narzędzie Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania.
Za pomocą przeglądarki internetowej
Wprowadź adres „http://<adres IP urządzenia>/sendsupport_login.html” w polu adresu przeglądarki i naciśnij
klawisz [ENTER].
Za pomocą dysku CD-ROM/DVD-ROM
1
Umieść dostarczony dysk CD-ROM/DVD-ROM w stacji dysków komputera.
● Wybierz język i kliknij przycisk [OK], jeżeli wyświetlony zostanie odpowiedni monit.
2
Kliknij [Uruchamianie programów].
● Jeśli ekran [Instalacja programów/podręczników] nie zostanie wyświetlony, patrz sekcja
Wyświetlanie ekranu [Instalacja programów/podręczników](P. 723) .
● Jeśli zostało wyświetlone okno [Autoodtwarzanie], kliknij polecenie [Uruchom MInst.exe].
3
Kliknij polecenie [Rozpocznij] dla opcji [Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania].
4
Kliknij [Dalej].
● Aby wyświetlić podręcznik „Podręcznik konfiguracji wysyłania”, kliknij przycisk [Jak skonfigurować].
● Jeśli zostanie wyświetlony ekran, który anuluje zaporę systemu Windows, kliknij przycisk [Tak].
5
Wybierz urządzenie z [Lista urządzeń] i kliknij przycisk [Dalej].
89
Konfiguracja
Jeśli urządzenie nie znajduje się na ekranie [Lista urządzeń]
● Kliknij [Wyszukaj ponownie]. Jeśli to nie rozwiązuje problemu, kliknij element [Wyszukaj wg adresu IP],
wprowadź adres IP urządzenia i kliknij przycisk [OK].
6
2
Potwierdź wprowadzone ustawienia i kliknij przycisk [OK].
Kliknij [Rozpocznij].
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź prawidłowy identyfikator i kod PIN w odpowiednich polach
tekstowych, a następnie kliknij przycisk [Zaloguj].
3
Kliknij [Ustawienia wysyłania jako e-mail].
● Jeżeli zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie kodu PIN do książki adresowej, wprowadź kod PIN do
książki adresowej i kliknij przycisk [OK]. Ograniczenie korzystania z książki adresowej(P. 414)
4
Określ wymagane ustawienia.
[Rejestracja]
90
Konfiguracja
[Pozycja w Ulubionych]
Za pomocą programu Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania można rejestrować adresy e-mail w
menu <Ulubione> książki adresowej. Należy wybrać numer z listy rozwijanej.
[Nazwa pozycji w Ulubionych]
Należy tu wprowadzić nazwę określającą rejestrowanego odbiorcę. Należy wybierać nazwy, które łatwo
będzie później odnaleźć w książce adresowej.
[Ustawienia wysyłania do miejsca docelowego]
[Docelowy adres e-mail]
Należy tu wprowadzić adres e-mail odbiorcy, któremu mają zostać przesłane zeskanowane dokumenty.
[Ustawienia serwera SMTP]
[Serwer SMTP]
Należy tu wprowadzić nazwę serwera SMTP.
[Uwierzytelnianie SMTP]
W zależności od ustawień uwierzytelniania serwera SMTP należy kliknąć przycisk radiowy [Nieustawiony]
lub [Ustawiony]. Jeśli wybrana zostanie opcja [Ustawiony], należy wprowadzić nazwę użytkownika w
polu [Nazwa użytkownika] i hasło w polu [Hasło].
Metody uwierzytelniania wysyłania wiadomości e-mail
● Aby zapobiec przesyłaniu wiadomości e-mail przez nieuprawnionych do tego użytkowników, urządzenie
wyposażono w funkcję obsługi uwierzytelniania SMTP (SMTP AUTH) oraz POP before SMTP. Aby uzyskać
szczegółowe informacje dotyczące wymaganej metody uwierzytelniania, należy skontaktować się z
dostawcą Internetu lub administratorem sieci.
● Uwierzytelnianie POP before SMTP można skonfigurować tylko za pomocą Zdalnego interfejsu
użytkownika. Konfigurowanie ustawień komunikacji poczty e-mail/I-faksu(P. 92)
5
Kliknij [Dalej].
6
Potwierdź wprowadzone ustawienia i kliknij przycisk [Zarejestruj].
7
Uruchom urządzenie ponownie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
Wymagane może być skonfigurowanie dodatkowych ustawień w zależności od używanej aplikacji. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, należy skontaktować się z dostawcą Internetu lub administratorem sieci.
● Informacje na temat włączania szyfrowania TLS dla funkcji e-mail znajdują się w sekcji
ustawień komunikacji poczty e-mail/I-faksu(P. 92) .
● Informacje na temat zmiany numerów portów znajdują się w sekcji
Konfigurowanie
Zmiana numerów portów(P. 384) .
ŁĄCZA
Procedura konfiguracji wysyłania wiadomości e-mail/wysyłania i odbierania I-faksów(P. 87)
Określanie ustawień e-mail(P. 320)
Zapisywanie odbiorców(P. 183)
91
Konfiguracja
Konfigurowanie ustawień komunikacji poczty e-mail/Ifaksu
34A8-01S
Za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika można przed wysłaniem wiadomości e-mail lub I-faksu skonfigurować
szczegółowe ustawienia wysyłania i odbierania, w tym ustawienia urządzenia do wysyłania i odbierania I-faksów,
ustawienia uwierzytelniania POP oraz ustawienia szyfrowania komunikacji. Wymagane ustawienia należy uzyskać od
dostawcy usług lub administratora sieci.
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 437) .
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428)
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 429)
3
Wybierz [Ustawienia wysyłania]
4
Kliknij [Edycja].
5
Określ wymagane ustawienia.
Główny ekran Zdalnego
[Ustawienia sieciowe — ustawienia e-mail/I-Faksu].
[Serwer SMTP]
Wprowadź składającą się ze znaków alfanumerycznych nazwę serwera SMTP (lub jego adres IP) do wysyłania
wiadomości e-mail oraz I-faksów.
[Adres e-mail]
Za pomocą znaków alfanumerycznych wprowadź adres e-mail, który ma być używany przez urządzenie.
[Serwer POP]
92
Konfiguracja
Za pomocą znaków alfanumerycznych wprowadź nazwę serwera SMTP lub adres IP do wysyłania wiadomości
e-mail oraz I-faksów.
[Nazwa użytkownika]
Wprowadź składającą się ze znaków alfanumerycznych nazwę użytkownika dla wybranego konta e-mail w
przypadku korzystania z serwera POP3.
[Ustaw/zmień hasło]
Aby wprowadzić lub zmienić hasło w przypadku korzystania z serwera POP3, należy zaznaczyć to pole wyboru
i wprowadzić nowe hasło składające się ze znaków alfanumerycznych w polu [Hasło].
Określ ustawienia konieczne do odbierania I-faksów
[Odbiór w trybie POP]
Zaznacz pole wyboru, aby odbierać I-faksy.
[Interwał POP]
Ustawia odstęp czasu (w minutach) między automatycznymi połączeniami z serwerem POP3. Jeśli na serwerze
znajdują się dokumenty I-faks, zostaną automatycznie pobrane i wydrukowane.
Wyłączanie automatycznego odbierania
● Dla opcji [Interwał POP] ustaw wartość [0]. W przypadku wybrania ustawienia [0] odbieranie I-faksów
będzie odbywać się w trybie ręcznym. Ręczne odbieranie I-faksów(P. 259)
Konfiguracja uwierzytelniania POP przed wysyłaniem
Uwierzytelnianie POP przed SMTP pozwala zapobiegać wysłaniu wiadomości e-mail i I-faksów przez
nieautoryzowanych użytkowników poprzez przeprowadzenie uwierzytelniania na serwerze POP3.
[Użyj uwierzytelniania POP przed wysyłaniem]
93
Konfiguracja
Aby użyć serwera POP3 do uwierzytelniania przed wysłaniem wiadomości e-mail lub I-faksu, zaznacz to pole
wyboru.
[Użyj uwierzytelniania APOP]
To pole należy zaznaczyć, aby korzystać z metody APOP do szyfrowania hasła podczas procesu uwierzytelniania.
Konfiguracja uwierzytelniania SMTP
W przypadku skonfigurowania uwierzytelniania SMTP (SMTP AUTH) w momencie wysłania wiadomości e-mail
lub I-faksu będzie przeprowadzana identyfikacja użytkownika w oparciu o nazwę użytkownika i hasło.
[Użyj uwierzytelniania SMTP (SMTP AUTH)]
Aby włączyć uwierzytelnianie na serwerze SMTP, należy zaznaczyć to pole wyboru i wprowadzić nazwę
zawierającą znaki alfanumeryczne w polu tekstowym [Nazwa użytkownika].
[Ustaw/zmień hasło]
Aby wprowadzić lub zmienić hasło, należy wprowadzić tekst zawierający znaki alfanumeryczne w polu [Hasło].
Konfiguracja komunikacji szyfrowanej
Istnieje możliwość skonfigurowania szyfrowania komunikacji odbywającej się za pośrednictwem serwera
SMTP lub POP3.
[Użyj TLS na potrzeby SMTP]
To pole należy zaznaczyć, aby korzystać z protokołu TLS do szyfrowania komunikacji z serwerem SMTP. W
zależności od potrzeb należy zaznaczyć pole wyboru [Weryfikuj certyfikat] lub [Dodaj CN do elementów
weryfikacyjnych].
[Użyj TLS na potrzeby POP]
Zaznacz to pole wyboru, aby szyfrować komunikację z serwerem POP3 przy użyciu protokołu TLS. Zaznacz pola
wyboru [Weryfikuj certyfikat] i [Dodaj CN do elementów weryfikacyjnych] według potrzeb.
6
Kliknij [OK].
94
Konfiguracja
7
Uruchom urządzenie ponownie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
● W zależności od używanej sieci może być potrzebna zmiana ustawienia portu SMTP lub POP3 ( Zmiana
numerów portów(P. 384) ). Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z dostawcą
Internetu lub administratorem sieci.
ŁĄCZA
Procedura konfiguracji wysyłania wiadomości e-mail/wysyłania i odbierania I-faksów(P. 87)
Konfiguracja podstawowych ustawień e-mail(P. 89)
Podstawowe operacje dotyczące skanowania oryginałów(P. 288)
Korzystanie z faksu internetowego (I-faks)(P. 251)
95
Konfiguracja
Proces konfiguracji folderu udostępnionego jako
lokalizacji zapisywania
34A8-01U
Zanim rozpoczniesz konfigurację urządzenia pod kątem skanowania do folderów udostępnianych, zapoznaj się z
poniższymi etapami instalacji.
Upewnij się, że urządzenie i komputer są prawidłowo połączone.
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 18)
Podłączanie do przewodowej sieci LAN(P. 17)
Upewnij się, że masz do dyspozycji następujące informacje:
● Adres IP urządzenia.
Wyświetlanie ustawień sieciowych(P. 38)
● Nazwa komputera, na którym znajduje się udostępniany folder.
nazwy komputera(P. 725)
Sprawdzanie
● Ścieżka dostępu do udostępnianego folderu oraz jego nazwa (jeśli dostęp do
folderu wymaga wprowadzenie informacji uwierzytelniających, należy
wprowadzić nazwę użytkownika i hasło).
● Instrukcje dotyczące tworzenia nowego folderu udostępnionego
zawiera „Podręcznik konfiguracji wysyłania”.
Upewnij się, że komputer spełnia wymagania systemowe narzędzia Narzędzie
konfiguracji funkcji wysyłania.
● Wymagania systemowe narzędzia Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania
Środowisko systemowe(P. 707)
● Ustawienia <Użyj HTTP> i <Użyj zdal. interf. użytkown.> muszą mieć wartość
<Włącz>.
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP(P. 423)
Wyłączanie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 424)
Skonfiguruj urządzenie.
zapisywania(P. 97)
96
Konfiguracja folderu udostępnionego jako lokalizacji
Konfiguracja
Konfiguracja folderu udostępnionego jako lokalizacji
zapisywania
34A8-01W
Funkcja skanowania do folderów udostępnionych jest również nazywana „skanowaniem do SMB”, ponieważ korzysta
ona z bloku komunikatów serwera (SMB), technologii dostępnej w systemie Windows. SMB to protokół umożliwiający
udostępnianie zasobów, takich jak pliki i drukarki, kilku urządzeniom w sieci ( Konfiguracja protokołu SMB(P. 60) ).
Aby skonfigurować urządzenie tak, aby zeskanowane dokumenty były zapisywane w folderze udostępnionym w
obrębie sieci za pomocą SMB, należy wcześniej określić lokalizację folderu udostępnionego z poziomu komputera. W
tym rozdziale opisano sposób określania lokalizacji zapisu za pomocą narzędzia Narzędzie konfiguracji funkcji
wysyłania.
● Za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika można również określić lokalizację udostępnionego folderu jako
lokalizację docelową zapisu poprzez zarejestrowanie folderu w książce adresowej. Rejestrowanie odbiorców
w książce adresowej z Zdalnego interfejsu użytkownika. Zapisywanie odbiorców z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 440)
1
Uruchom narzędzie Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania.
Za pomocą przeglądarki internetowej
Wprowadź adres „http://<adres IP urządzenia>/sendsupport_login.html” w polu adresu przeglądarki i naciśnij
klawisz [ENTER].
Za pomocą dysku CD-ROM/DVD-ROM
1
Umieść dostarczony dysk CD-ROM/DVD-ROM w stacji dysków komputera.
● Wybierz język i kliknij przycisk [OK], jeżeli wyświetlony zostanie odpowiedni monit.
2
Kliknij [Uruchamianie programów].
● Jeśli ekran [Instalacja programów/podręczników] nie zostanie wyświetlony, patrz sekcja
Wyświetlanie ekranu [Instalacja programów/podręczników](P. 723) .
● Jeśli zostało wyświetlone okno [Autoodtwarzanie], kliknij polecenie [Uruchom MInst.exe].
3
Kliknij polecenie [Rozpocznij] dla opcji [Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania].
4
Kliknij [Dalej].
● Aby wyświetlić podręcznik „Podręcznik konfiguracji wysyłania”, kliknij przycisk [Jak skonfigurować].
● Jeśli zostanie wyświetlony ekran, który anuluje zaporę systemu Windows, kliknij przycisk [Tak].
97
Konfiguracja
5
Wybierz urządzenie z [Lista urządzeń] i kliknij przycisk [Dalej].
Jeśli urządzenie nie znajduje się na ekranie [Lista urządzeń]
● Kliknij [Wyszukaj ponownie]. Jeśli to nie rozwiązuje problemu, kliknij element [Wyszukaj wg adresu IP],
wprowadź adres IP urządzenia i kliknij przycisk [OK].
6
2
Potwierdź wprowadzone ustawienia i kliknij przycisk [OK].
Kliknij [Rozpocznij].
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź prawidłowy identyfikator i kod PIN w odpowiednich polach
tekstowych, a następnie kliknij przycisk [Zaloguj].
3
Kliknij [Ustawienia zapisywania w folderze udostępnionym].
● Jeżeli zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie kodu PIN do książki adresowej, wprowadź kod PIN do
książki adresowej i kliknij przycisk [OK]. Ograniczenie korzystania z książki adresowej(P. 414)
4
Określ wymagane ustawienia.
98
Konfiguracja
[Rejestracja]
[Pozycja w Ulubionych]
Za pomocą programu Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania można zarejestrować folder
udostępniony, w którym zapisywane będą zeskanowane dokumenty w menu <Ulubione> książki
adresowej. Należy wybrać numer z listy rozwijanej.
[Nazwa pozycji w Ulubionych]
Należy tu wprowadzić nazwę określającą rejestrowanego odbiorcę. Należy wybierać nazwy, które łatwo
będzie później odnaleźć w książce adresowej.
[Ustawienia miejsca docelowego]
[Protokół]
Wyświetlenie protokołu, który jest używany do przesyłania zeskanowanych dokumentów do folderu
udostępnianego.
[Nazwa komputera miejsca docelowego]
Wprowadź nazwę hosta lub adres IP komputera, na którym znajduje się folder udostępniony.
[Nazwa udostępnionego folderu na komputerze miejsca docelowego]
Podaj ścieżkę do folderu udostępnionego. Jeśli na przykład folder udostępniony jest podfolderem o
nazwie „share”, który znajduje się w folderze [Publiczny] na dysku C (ścieżka: C:\users\public\share),
należy wpisać „users\public\share”.
[Stan ustawień udostępnionego folderu]
[Ograniczenia dostępu do udostępnionego folderu]
W zależności od ograniczeń dostępu ustawionych dla foldera udostępnionego należy kliknąć przycisk
radiowy [Nieustawiony] lub [Ustawiony]. Jeśli wybrana zostanie opcja [Ustawiony], należy wprowadzić
nazwę użytkownika w polu [Zarejestrowana nazwa użytkownika] i hasło w polu [Hasło dostępu].
5
Kliknij [Dalej].
6
Potwierdź wprowadzone ustawienia i kliknij przycisk [Zarejestruj].
7
Uruchom urządzenie ponownie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
99
Konfiguracja
ŁĄCZA
Proces konfiguracji folderu udostępnionego jako lokalizacji zapisywania(P. 96)
Podstawowe operacje dotyczące skanowania oryginałów(P. 288)
100
Konfiguracja
Proces konfiguracji serwera FTP jako lokalizacji
zapisywania
34A8-01X
Zanim rozpoczniesz konfigurację urządzenia pod kątem skanowania do serwera FTP, zapoznaj się z poniższymi
etapami instalacji.
Upewnij się, że urządzenie i komputer są prawidłowo połączone.
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 18)
Podłączanie do przewodowej sieci LAN(P. 17)
Upewnij się, że masz do dyspozycji następujące informacje:
● Adres IP urządzenia.
Wyświetlanie ustawień sieciowych(P. 38)
● Nazwa serwera FTP.
● Ścieżka do serwera FTP i nazwa folderu.
● Nazwa użytkownika, hasło (tylko jeśli są używane).
● Jeśli ścieżka, nazwa folderu, nazwa użytkownika, hasło lub inne dane serwera FTP
nie są znane, należy skontaktować się z administratorem sieci.
● Zmiana numeru portu FTP.
Zmiana numerów portów(P. 384)
Sprawdź, czy konieczne jest włączenie trybu PASV.
● Jeśli między urządzeniem a serwerem FTP została umieszczona zapora, należy
włączyć tryb PASV. Konfiguracja trybu PASV protokołu FTP(P. 73)
● Ustawienia <Użyj HTTP> i <Użyj zdal. interf. użytkown.> muszą mieć wartość
<Włącz>.
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP(P. 423)
Wyłączanie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 424)
Zarejestruj adres serwera FTP.
Zapisywanie odbiorców z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 440)
101
Podstawowa obsługa
Podstawowa obsługa
Podstawowa obsługa ................................................................................................................................... 104
Podzespoły oraz ich funkcje .............................................................................................................................. 108
Strona przednia ............................................................................................................................................ 109
Strona tylna .................................................................................................................................................. 111
Wnętrze ........................................................................................................................................................ 113
Podajnik ....................................................................................................................................................... 114
Taca wielofunkcyjna ...................................................................................................................................... 115
Szuflada na papier ........................................................................................................................................ 116
Panel sterowania .......................................................................................................................................... 117
Włączanie urządzenia ........................................................................................................................................ 119
Wyłączanie urządzenia ................................................................................................................................. 120
Wyłączanie zasilania w określonym czasie ............................................................................................. 121
Korzystanie z panelu sterowania ..................................................................................................................... 123
Podstawowe ekrany ..................................................................................................................................... 124
Ekran Główny ......................................................................................................................................... 125
Ekran <Monitor stanu> .......................................................................................................................... 128
Wyświetlanie komunikatów ................................................................................................................... 130
Podstawowe informacje na temat obsługi .................................................................................................... 131
Wprowadzanie tekstu ................................................................................................................................... 134
Logowanie się do urządzenia ............................................................................................................................ 136
Umieszczanie oryginałów ................................................................................................................................. 138
Ładowanie papieru ............................................................................................................................................ 142
Umieszczanie papieru w szufladzie na papier ............................................................................................... 145
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej ................................................................................................. 151
Ładowanie kopert ......................................................................................................................................... 154
Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru ............................................................................................ 156
Określanie formatu i typu papieru ................................................................................................................ 161
Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie na papier ............................................. 162
Określanie formatu i rodzaju papieru załadowanego do tacy wielofunkcyjnej ....................................... 164
Zapisywanie ustawień domyślnych papieru dla tacy wielofunkcyjnej ..................................................... 166
Rejestrowanie niestandardowego formatu papieru ............................................................................... 168
Ograniczanie listy wyświetlanych formatów papieru ............................................................................. 169
Automatyczne wybieranie odpowiedniego źródła papieru dla każdej funkcji ........................................ 170
Dostosowywanie wyświetlacza ........................................................................................................................ 171
Dostosowywanie widoku ekranu Główny ..................................................................................................... 172
102
Podstawowa obsługa
Zapisywanie często używanych ustawień ..................................................................................................... 175
Zmiana ustawień domyślnych dla funkcji ....................................................................................................... 177
Ustawianie dźwięków ....................................................................................................................................... 179
Przechodzenie w tryb uśpienia ......................................................................................................................... 181
Zapisywanie odbiorców .................................................................................................................................... 183
Zapisywanie odbiorców w książce adresowej ............................................................................................... 185
Zapisywanie wielu odbiorców jako grupy ............................................................................................... 188
Edycja zapisanych odbiorców w książce adresowej ................................................................................ 190
Korzystanie nośnika pamięci USB .................................................................................................................... 191
103
Podstawowa obsługa
Podstawowa obsługa
34A8-01Y
W tym rozdziale opisano podstawowe operacje wykonywane często w celu użycia funkcji urządzenia, np. korzystanie z
panelu sterowania oraz ładowanie papieru.
◼ Podzespoły oraz ich funkcje
W tej sekcji opisano zewnętrzne i wewnętrzne części urządzenia oraz ich funkcje, a także sposób korzystania z
przycisków na panelu sterowania i wyświetlania informacji na wyświetlaczu. Podzespoły oraz ich funkcje(P. 108)
◼ Włączanie urządzenia
W tej sekcji omówiono sposób włączania i wyłączania urządzenia.
Włączanie urządzenia(P. 119)
◼ Korzystanie z panelu sterowania
W tej sekcji omówiono sposób używania wyświetlacza do zadań takich jak wybieraie pozycji i regulowanie ustawień.
Ponadto omówiono sposób wprowadzania znaków i cyfr. Korzystanie z panelu sterowania(P. 123)
◼ Logowanie się w urządzeniu
W tej sekcji opisano sposób postępowania w przypadku wyświetlenia ekranu logowania.
urządzenia(P. 136)
104
Logowanie się do
Podstawowa obsługa
◼ Umieszczanie oryginałów
W tej części opisano, w jaki sposób należy umieszczać oryginały na płycie szklanej i w podajniku.
oryginałów(P. 138)
Umieszczanie
◼ Ładowanie papieru
W tej sekcji opisano, w jaki sposób należy umieszczać papier w szufladzie na papier oraz na tacy wielofunkcyjnej.
Ładowanie papieru(P. 142)
◼ Dostosowywanie wyświetlacza
W tej sekcji opisano sposób zmiany ułożenia przycisków lub utworzenia przycisków skrótów w celu ułatwienia
korzystania z ekranów przedstawionych na wyświetlaczu. Dostosowywanie wyświetlacza(P. 171)
◼ Zmiana ustawień domyślnych dla funkcji
W tej sekcji opisano sposób zmiany ustawienia początkowo wyświetlanego po wybraniu funkcji.
domyślnych dla funkcji(P. 177)
105
Zmiana ustawień
Podstawowa obsługa
◼ Ustawianie dźwięków
W tej sekcji opisano sposób dostosowywania poziomu głośności dźwięków emitowanych przez urządzenie, na przykład
w momencie ukończenia przesyłania faksu lub po wystąpieniu błędu. Ustawianie dźwięków(P. 179)
◼ Przechodzenie w tryb uśpienia
W tej sekcji opisano sposób konfiguracji trybu uśpienia.
Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 181)
◼ Zapisywanie odbiorców
W tej sekcji opisano sposoby definiowania odbiorców w celu wysłania faksów i zeskanowanych dokumentów.
Zapisywanie odbiorców(P. 183)
◼ Korzystanie nośnika pamięci USB
W tej sekcji opisano kwestię dostępnych urządzeń pamięci USB oraz sposobu podłączania/odłączania urządzenia
pamięci USB. Korzystanie nośnika pamięci USB(P. 191)
106
Podstawowa obsługa
107
Podstawowa obsługa
Podzespoły oraz ich funkcje
34A8-020
W tej części opisano części urządzenia (zewnętrzne, przednie, tylne oraz wewnętrzne) i ich funkcje. Oprócz prezentacji
części urządzenia służących do wykonywania podstawowych czynności, takich jak ładowanie papieru oraz wymiana
zasobników z tonerem, znajdują się tu także informacje na temat przycisków na panelu sterowania oraz na ekranie.
Sekcja ta zawiera wskazówki dotyczące właściwego użytkowania urządzenia.
Strona przednia(P. 109)
Strona tylna(P. 111)
Wnętrze(P. 113)
Podajnik(P. 114)
Taca wielofunkcyjna(P. 115)
Szuflada na papier(P. 116)
Panel sterowania(P. 117)
108
Podstawowa obsługa
Strona przednia
34A8-021
Podajnik
Automatycznie umieszcza w urządzeniu oryginały do zeskanowania. Gdy w podajniku umieszczonych
zostanie kilka arkuszy, oryginały mogą być skanowane w sposób ciągły. Podajnik(P. 114)
Port USB (do podłączenia urządzenia USB)
Ten port służy do podłączenia nośnika pamięci USB lub klawiatury USB innej firmy. Podłączenie urządzenia
pamięci USB pozwala drukować dane z urządzenia pamięci lub przechowywać zeskanowane oryginały na
urządzeniu pamięci.
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie z nośnika pamięci)(P. 274)
Wysyłanie danych pocztą e-mail/Zapisywanie danych do udostępnianego folderu lub na serwer
FTP(P. 295)
Ogranicznik papieru
Należy otworzyć ogranicznik papieru, aby zapobiec wypadnięciu papieru z tacy wyprowadzania.
Głośnik
Emituje dźwięki wytwarzane przez urządzenie, takie jak sygnały faksu i sygnały ostrzegawcze.
109
Podstawowa obsługa
Uchwyty do podnoszenia
Urządzenie należy przenosić, trzymając je za uchwyty do podnoszenia.
Przenoszenie urządzenia(P. 590)
Panel sterowania
Panel sterowania składa się z przycisków, takich jak przycisk Główny, przycisk Stop, wyświetlacza oraz
wskaźników stanu. Za jego pomocą można wykonywać wszystkie operacje i konfigurować ustawienia.
Panel sterowania(P. 117)
Podstawowe ekrany(P. 124)
Taca wyprowadzania papieru
Zadrukowane arkusze są umieszczane na tacy wyprowadzającej.
Przycisk zasilania
Służy do włączania i wyłączania urządzenia. Aby zrestartować urządzenie, wyłącz je, odczekaj co najmniej 10
sekund, a następnie włącz je ponownie.
Przednia pokrywa
Pokrywę przednią otwiera się przy wymianie kasety z tonerem lub usuwaniu zacięć papieru.
Procedura wymiany zasobnika z tonerem(P. 586)
Usuwanie zaciętego papieru(P. 664)
Szuflada na papier
Można w niej umieścić często używany rodzaj papieru.
papier(P. 145)
Umieszczanie papieru w szufladzie na
Taca wielofunkcyjna
Papier ładuje się do tacy wielofunkcyjnej, gdy tymczasowo używany będzie format papieru inny niż znajdujący
się w szufladzie na papier. Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej(P. 151)
Szklana płyta robocza
W przypadku skanowania książek, oryginałów z grubego lub cienkiego papieru oraz innych oryginałów,
których nie można skanować przy użyciu podajnika należy umieścić je na szklanej płycie roboczej.
Umieszczanie oryginałów(P. 138)
Otwory wentylacyjne
Przez otwory wentylacyjne wydostaje się powietrze z wnętrza urządzenia w celu jego ochłodzenia. Przedmioty
umieszczone przed tymi otworami mogą uniemożliwić wentylację.
110
Podstawowa obsługa
Strona tylna
34A8-022
Port USB (do podłączenia urządzenia USB)
Do tego portu można podłączać urządzenia, na przykład dodatkową klawiaturę USB.
Port LAN
Umożliwia podłączenie urządzenia do routera przewodowego LAN lub innego sprzętu za pomocą kabla LAN.
Podłączanie do przewodowej sieci LAN(P. 17)
Port USB (połączenie z komputerem)
Umożliwia podłączenie kabla USB, za pośrednictwem którego nawiązane zostanie połączenie między
urządzeniem i komputerem.
Gniazdo słuchawki
Służy do podłączania dodatkowej słuchawki.
Gniazdo telefonu zewnętrznego
Umożliwia podłączenie telefonu lub automatycznej sekretarki.
Podłączanie linii telefonicznej(P. 83)
Gniazdo linii telefonicznej
Służy do podłączania urządzenia do linii telefonicznej za pomocą kabla telefonicznego.
telefonicznej(P. 83)
Podłączanie linii
Pokrywa tylna
Tę pokrywę otwiera się podczas usuwania zacięć papieru.
Usuwanie zaciętego papieru(P. 664)
Etykieta informacyjna
Na etykiecie znajduje się numer seryjny, który jest niezbędny do uzyskiwania informacji na temat urządzenia.
Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany(P. 676)
111
Podstawowa obsługa
Gniazdo zasilania
Służy do podłączania przewodu zasilającego.
112
Podstawowa obsługa
Wnętrze
34A8-023
Prowadnica transportująca (z tyłu)
Jeśli papier zaciął się w urządzeniu, należy podnieść prowadnicę transportującą w kierunku przodu
urządzenia, aby usunąć zakleszczony papier. Usuwanie zaciętego papieru(P. 664)
Prowadnica transportująca (z przodu)
Jeśli papier zaciął się w urządzeniu, należy podnieść prowadnicę transportującą w kierunku tyłu urządzenia,
aby usunąć zakleszczony papier. Usuwanie zaciętego papieru(P. 664)
Dwustronna prowadnica transportująca
Jeśli papier zaciął się w maszynie podczas drukowania dwustronnego, należy obniżyć dwustronną prowadnicę
transportującą, aby usunąć zakleszczony papier. Usuwanie zaciętego papieru(P. 664)
113
Podstawowa obsługa
Podajnik
34A8-024
Pokrywa podajnika
Należy ją otworzyć podczas usuwania zacięcia papieru.
Zakleszczenia papieru w podajniku(P. 666)
Prowadnice przesuwne
Prowadnice te należy wyregulować tak, aby pasowały do szerokości oryginału.
Tacka dostarczająca oryginały
Automatycznie umieszcza w urządzeniu oryginały do zeskanowania. Gdy w podajniku umieszczonych
zostanie kilka arkuszy, oryginały mogą być skanowane w sposób ciągły. Umieszczanie oryginałów(P. 138)
Tacka wyprowadzająca oryginały
Tutaj są wyprowadzane zeskanowane oryginały.
Obszar podawania dokumentów do skanowania
Oryginały do zeskanowania umieszczone w podajniku są automatycznie podawane do obszaru skanowania.
● Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów w obszarze wyprowadzania oryginałów. Może to spowodować
uszkodzenie oryginałów.
● Aby uzyskiwać prawidłowe wydruki, należy regularnie czyścić podajnik i płytę szklaną.
czyszczenie(P. 578)
114
Regularne
Podstawowa obsługa
Taca wielofunkcyjna
34A8-025
Prowadnice papieru
Prowadnice należy precyzyjnie dopasować do szerokości papieru, aby papier był podawany do urządzenia
prosto. Aby zwolnić blokadę i przesunąć prowadnice papieru, należy przycisnąć dźwignię zwalniającą blokady,
która na ilustracji została oznaczona strzałką.
Taca na papier
Ładując papier, można wysunąć także tacę na papier.
Przedłużenie tacy
Przedłużenie tacy wysuwa się w przypadku ładowania papieru o dużym formacie.
ŁĄCZA
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej(P. 151)
115
Podstawowa obsługa
Szuflada na papier
34A8-026
Prowadnice papieru
Prowadnice należy precyzyjnie dopasować do formatu papieru, aby papier był podawany do urządzenia
prosto. Aby zwolnić blokady i przesunąć prowadnice papieru, należy przycisnąć dźwignie zwalniające blokady,
które na ilustracji zostały oznaczone strzałkami.
Dźwignia zwalniająca blokadę (do przedłużania szuflady na papier)
W przypadku ładowania papieru w formacie Legal należy przedłużyć szufladę na papier. Aby zwolnić blokadę i
zwiększyć długość szuflady na papier, należy nacisnąć dźwignię.
Wskaźnik poziomu papieru
Wskazuje pozostały poziom papieru. Znacznik przesuwa się w dół, gdy pozostała ilość papieru zmniejsza się.
ŁĄCZA
Umieszczanie papieru w szufladzie na papier(P. 145)
116
Podstawowa obsługa
Panel sterowania
34A8-027
● Kąt panelu sterowania można regulować. Należy dostosować go tak, aby zapewniał największą
wygodę wyświetlania panelu. Regulacja kąta(P. 118)
Wyświetlacz
Wyświetla postęp pracy urządzenia, a także statusy błędów. Wyświetlacz jest również ekranem dotykowym,
zatem ustawienia można określać przez bezpośrednie dotknięcie ekranu.
Podstawowe ekrany(P. 124)
Podstawowe informacje na temat obsługi(P. 131)
Przycisk Głośność dźwięku
Służy do regulacji głośności dźwięków.
Ustawianie dźwięków(P. 179)
Przycisk Oszczędzanie energii
Naciśnięcie tego przycisku wprowadza urządzenie w stan uśpienia. Kiedy urządzenie znajduje się w trybie
uśpienia, przycisk świeci się na zielono. Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza stan uśpienia.
Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 181)
Wskaźnik danych
Miga, gdy jest przeprowadzana operacja taka jak przesyłanie danych lub drukowanie. Świeci się, gdy istnieją
dokumenty oczekujące na przetworzenie.
Wskaźnik błędu
Miga lub świeci się w przypadku wystąpienia błędu, takiego jak np. zacięcie papieru.
117
Podstawowa obsługa
Przycisk Główny
Naciśnięcie przycisku wyświetla ekran Główny, który daje dostęp do menu ustawień i funkcji kopiowania i
skanowania.
Ekran Główny(P. 125)
Dostosowywanie widoku ekranu Główny(P. 172)
Przycisk Stop
Służy do anulowania drukowania i innych operacji.
Symbol NFC (Komunikacja krótkiego zasięgu)
Urządzenie udostępnia inne funkcje, na przykład drukowanie, poprzez przesunięcie urządzenia przenośnego
z zainstalowaną aplikacją Canon PRINT Business nad tym symbolem. Łączenie z urządzeniami
mobilnymi(P. 329)
Regulacja kąta
Kiedy odczytanie wyświetlacza panelu dotykowego jest utrudnione, należy wyregulować kąt panelu sterowania.
ŁĄCZA
Podstawowe informacje na temat obsługi(P. 131)
118
Podstawowa obsługa
Włączanie urządzenia
34A8-028
W tej części opisano sposób włączenia urządzenia.
1
2
Upewnij się, że wtyczka zasilająca jest prawidłowo włożona do gniazdka
elektrycznego.
Naciśnij wyłącznik zasilania.
➠ Zostanie wyświetlony ekran Start.
Panel sterowania(P. 117)
● Można wybrać ekran, który jest wyświetlany w pierwszej kolejności po włączeniu urządzenia.
domyśl. po uruchom./wznowieniu>(P. 461)
ŁĄCZA
Wyłączanie urządzenia(P. 120)
119
<Ekran
Podstawowa obsługa
Wyłączanie urządzenia
34A8-029
W tej części opisano sposób wyłączenia urządzenia.
1
Naciśnij wyłącznik zasilania.
● Całkowite wyłączenie się urządzenia może potrwać trochę czasu. Nie wolno odłączać przewodu zasilającego
do czasu wyłączenia się wyświetlacza.
● Aby ponownie uruchomić urządzenie, należy odczekać co najmniej 10 sekund po wyłączeniu się urzadzenia.
● Można określić czas na każdy dzień tygodnia i skonfigurować ustawienie automatycznego wyłączania
urządzenia. Wyłączanie zasilania w określonym czasie(P. 121)
120
Podstawowa obsługa
Wyłączanie zasilania w określonym czasie
34A8-02A
Można wprowadzić ustawienie automatycznego wyłączenia zasilania w określonym czasie w każdym dniu tygodnia.
Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego zużycia energii, które może wystąpić z powodu niewyłączenia zasilania. Domyślnie
ta funkcja jest wyłączona.
● Aby uzyskać informacje na temat podstawowych operacji dotyczących konfiguracji urządzenia za pomocą
Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 437) .
1
2
3
4
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428)
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 429)
Wybierz [Ustawienia włącznika czasowego]
Główny ekran Zdalnego
[Edycja].
Zaznacz pole wyboru [Ustaw wyłącznik tygodniowy automatycznego wyłączenia] i
ustaw czas wyłączenia zasilania.
[Ustaw wyłącznik tygodniowy automatycznego wyłączenia]
Zaznaczenie pola wyboru pozwala na ustawienie czasu wyłączenia zasilania każdego dnia tygodnia.
121
Podstawowa obsługa
Od [Niedziela] do [Sobota]
Wprowadź wybrany czas wyłączania zasilania. Pozostawienie pustego pola dla któregokolwiek dnia tygodnia
oznacza, że funkcja autowyłączania będzie wyłączona na ten dzień.
5
Kliknij [OK].
Jeśli zasilanie nie jest wyłączane automatycznie w określonym czasie*
● Wskaźnik Data świeci się lub miga
● Gdy wyświetlony jest ekran menu lub ekran sprawdzania licznika
● Importowanie/eksportowanie danych
● Gdy oprogramowanie układowe jest aktualizowane
*Jeśli zasilania nie będzie można wyłączyć automatycznie w określonym czasie, zostanie podjęta ponowna próba
maksymalnie dziesięć razy w 1-minutowych interwałach. Jeśli zasilania nie będzie można wyłączyć nawet po dziesięciu
ponownych próbach, funkcja automatycznego wyłączenia nie będzie dostępna w tym dniu.
122
Podstawowa obsługa
Korzystanie z panelu sterowania
34A8-02C
Wyświetlacz i przyciski panelu sterowania służą do konfigurowania ustawień urządzenia lub obsługi funkcji. W tej sekcji
opisano podstawowy sposób używania wyświetlacza i przycisków.
Podstawowe ekrany(P. 124)
Podstawowe informacje na temat obsługi(P. 131)
Wprowadzanie tekstu(P. 134)
● Aby odwrócić jasne i ciemne części wyświetlacza:
● Aby wyregulować jasność wyświetlacza:
<Odwróć kolory ekranu>(P. 487)
<Jasność>(P. 487)
ŁĄCZA
Panel sterowania(P. 117)
123
Podstawowa obsługa
Podstawowe ekrany
34A8-02E
Na wyświetlaczu jest wyświetlany ekran Główny lub ekran ustawień, umożliwiając zainicjowanie funkcji takich jako
kopiowanie i skanowanie. Wyświetlacza można również użyć do sprawdzenia informacji takich jak komunikaty o
błędach i stan działania urządzenia. Ekran jest również panelem dotykowym, zatem operacje można wykonywać przez
bezpośrednie dotknięcie ekranu.
Ekran Główny(P. 125)
Ekran <Monitor stanu>(P. 128)
Wyświetlanie komunikatów(P. 130)
● Ekran Główny można dostosować, zmieniając ułożenie często używanych przycisków w celu ułatwienia
dostępu do poszczególnych funkcji. Dostosowywanie wyświetlacza(P. 171)
Poznanie sposobu obsługi
● Na niektórych ekranach przycisk <?> pozwala wyświetlić opisy funkcji lub sposobu obsługi.
124
Podstawowa obsługa
Ekran Główny
34A8-02F
Ekran Główny wyświetla się po włączeniu zasilania lub po naciśnięciu przycisku
do konfiguracji ustawień i definiowania funkcji.
na panelu sterowania. Ekran służy
Zmiana strony
Umożliwia wyświetlenie kolejnej strony na ekranie Główny.
Strony można również zmieniać ruchem palca w prawo lub w
lewo.
<Sprawdź licznik>
Wyświetla całkowitą liczbę wydrukowanych stron.
Wyświetlanie wartości licznika(P. 600)
<Wyloguj się>
Przycisk ten umożliwia wylogowanie się z urządzenia.
<Monitor stanu>
Służy do sprawdzania statusu drukowania, do wyświetlania
historii użytkowania lub do podglądu ustawień sieciowych, np.
adresu IP urządzenia. Umożliwia także sprawdzenie stanu
urządzenia — skontrolowanie pozostałej ilości papieru i ilości
toneru pozostałej w zasobnikach oraz zweryfikowanie, czy
wystąpiły błędy. Ekran <Monitor stanu>(P. 128)
Ikona Wi-Fi
Wyświetlana, gdy urządzenie jest połączone z siecią
bezprzewodową LAN.
<Kopiowanie>
Tym przyciskiem uruchamia się kopiowanie.
Kopiowanie(P. 194)
<Faks>
Tym przyciskiem uruchamia się wysyłanie faksu z urządzenia.
Faksowanie(P. 217)
<Skanowanie>
Skanuje oryginał i konwertuje go na plik elektroniczny.
Zeskanowane pliki można zapisać na komputerze lub wysłać je
za pośrednictwem poczty e-mail. Skanowanie(P. 283)
<Drukowanie z nośnika pamięci>
125
Podstawowa obsługa
Drukuje pliki przechowywane na urządzeniu pamięci USB.
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie z nośnika
pamięci)(P. 274)
Przycisk Application Library
Przyciski te służą do łatwego wykonywania funkcji za pomocą
sterowania jednym przyciskiem. Aby uzyskać więcej informacji,
należy zapoznać się z podręcznikiem dotyczącym Application
Library na stronie internetowej podręczników online.
<Bezpieczne drukowanie>
Pozwala wydrukować dokument chroniony. Drukowanie
dokumentu zabezpieczonego kodem PIN (Zabezpieczone
drukowanie)(P. 270)
<Menu>
Za pomocą tego przycisku można uzyskać dostęp do różnych
ustawień urządzenia, takich jak <Ustawienia funkcji> i
<Ustawienia>. Lista menu ustawień(P. 459)
<Ks. adresowa>
Ekran ten służy do rejestracji lub edycji odbiorców wiadomości
e-mail i faksów. Można również wyświetlić zarejestrowanego
odbiorcę podczas wysyłania wiadomości e-mail lub faksu.
Zapisywanie odbiorców(P. 183)
<Ust. papieru>
Przycisk ten jest używany przy określaniu rozmiaru i typu
papieru umieszczonego w szufladzie na papier oraz tacy
wielofunkcyjnej. Określanie formatu i typu papieru(P. 161)
<Portal mobilny>
Pozwala nawiązać połączenie z urządzeniem przenośnym.
Łączenie z urządzeniami mobilnymi(P. 329)
<Ustawienia ekr. głów.>
Pozwala zmienić kolejność, w jakiej wyświetlane są przyciski
ekranu głównego. Dostosowywanie widoku ekranu
Główny(P. 172)
<Aktualizacja oprogramowania układowego>
Pozwala zaktualizować oprogramowanie układowe za
pośrednictwem Internetu. Aktualizacja oprogramowania
sprzętowego(P. 454)
<Kopiowanie identyfikatora>
Funkcja ta służy do kopiowania obu stron prawa jazdy lub
innego dowodu tożsamości na tę samą stronę jednego arkusza
papieru. Wykonywanie kopii dowodów tożsamości(P. 213)
126
Podstawowa obsługa
<Kopia paszportu>
Umożliwia kopiowanie kilku paszportów na jednym arkuszu.
Wykonywanie kopii strony paszportu(P. 214)
<Instrukcja obsługi>
Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie informacji
w zakresie obsługi oraz przyczyn/rozwiązań błędów.
Przyciski skrótów
„Ulubione” ustawienia zapisane dla funkcji kopiowania,
faksowania i skanowania. Dodawanie przycisków do ekranu
Główny(P. 172)
ŁĄCZA
Dostosowywanie widoku ekranu Główny(P. 172)
127
Podstawowa obsługa
Ekran <Monitor stanu>
34A8-02H
Po wybraniu przycisku <Monitor stanu> zostanie wyświetlony ekran umożliwiający sprawdzenie postępu przetwarzania
dokumentów, a także stanu urządzenia (np. ilości toneru w zasobnikach) oraz ustawień sieciowych (np. adres IP
urządzenia).
<Informacje o błędach/powiadomienie>
Opcja ta umożliwia wyświetlenie szczegółów błędów, które się pojawiły.
każdego komunikatu(P. 639)
Środki zaradcze w przypadku
<Informacje o urządzeniu>
Wyświetla stan urządzenia, np. ilość papieru lub ilość toneru pozostałego w zasobnikach z tonerem.
<Informacje o papierze>
Umożliwia wyświetlenie informacji, czy w każdym źródle papieru znajduje się papier.
<Informacje o kasecie>
Umożliwia sprawdzenie ilości toneru pozostałego w zasobnikach z tonerem. Inne wewnętrzne części mogą
osiągnąć koniec okresu ich eksploatacji przed wyczerpaniem się toneru.
<Użycie pamięci bezpiecz. drukow.>
Umożliwia wyświetlenie ilości pamięci aktualnie zajmowanej przez dane dokumentów korzystających z
funkcji Zabezpieczony wydruk. Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN
(Zabezpieczone drukowanie)(P. 270)
<Informacje o wersji>
Wyświetla informację o wersji oprogramowania sprzętowego.
<Numer seryjny>
Wyświetla numer seryjny urządzenia.
128
Podstawowa obsługa
Status i rejestry kopiowanych, drukowanych oraz wysyłanych/odbieranych
dokumentów
Służy do wyświetlania bieżącego statusu wybranego elementu. Poniżej jako przykład pokazano ekran
<Zadanie kopiowania/drukowania>.
<Informacje o sieci>
Umożliwia wyświetlenie ustawień sieciowych, np. ustawień adresu IP urządzenia, oraz stanu sieci, np.
poprawności działania bezprzewodowej komunikacji LAN. Wyświetlanie ustawień sieciowych(P. 38)
<Usuń nośn. pam.>
Służy do bezpiecznego odłączania urządzenia pamięci USB. Opcja ta jest wyświetlana tylko wtedy, gdy do
urządzenia podłączone jest urządzenie pamięci USB. Odłączanie nośnika pamięci USB(P. 191)
129
Podstawowa obsługa
Wyświetlanie komunikatów
34A8-02J
Komunikaty są wyświetlane na ekranie na przykład wtedy, kiedy skończy się papier lub kiedy upłynie okres eksploatacji
zasobnika z tonerem. Środki zaradcze w przypadku każdego komunikatu(P. 639)
Gdy wystąpi błąd
W niektórych sytuacjach po wystąpieniu błędu wyświetlone zostają wskazówki podające, jak na niego
zareagować. Aby rozwiązać problem, należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Poniżej jako
przykład pokazano ekran wyświetlany w przypadku zacięcia papieru.
130
Podstawowa obsługa
Podstawowe informacje na temat obsługi
34A8-02K
Wyświetlacz jest ekranem dotykowym, dzięki czemu zadania można uruchamiać bezpośrednio z poziomu ekranu.
Należy unikać następujących czynności.
● Wyświetlacz może ulec awarii lub uszkodzeniu.
- Naciskanie z dużą siłą
- Naciskanie za pomocą ostro zakończonych przedmiotów (paznokcie, długopisy, ołówki itp.)
- Obsługa za pomocą mokrych/brudnych rąk
- Praca z wyświetlaczem, kiedy znajduje się na nim przedmiot
● Przed rozpoczęciem korzystania z ekranu dotykowego należy odkleić folię ochronną z wyświetlacza.
Dotknięcie
Dotknij ekranu lekko i szybko. Stosuj do wyboru i kończenia pracy z elementami.
Przeciąganie
Przeciągnij palcem po wyświetlaczu. Efekt przeciągnięcia palcem różni się w zależności od ekranu. Na przykład
przeciągnięcie na ekranie Główny powoduje przeniesienie o jedną stronę w kierunku przeciągnięcia.
131
Podstawowa obsługa
◼ Wybór elementów
Aby dokonać wyboru, dotknij nazwę elementu lub odpowiedni przycisk.
Jeżeli element zostanie dotknięty przez przypadek
● Aby anulować wybór, przesuń palec po wyświetlaczu w bok, a następnie oderwij go od ekranu.
Powrót do poprzedniego ekranu
● Należy nacisnąć
, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
◼ Przewijanie ekranu
Jeżeli pewne informacje nie wyświetliły się w całości, na ekranie pojawia się pasek przewijania. Jeśli pasek przewijania
zostanie wyświetlony, należy przeciągnąć palcem po ekranie, aby przewinąć w kierunku przeciągnięcia. Należy
pamiętać, że pasek przewijania pojawia się tylko podczas dotykania ekranu.
◼ Zmiana wartości ustawienia
Dotknij <+>/<->, aby dostosować ustawienie na skali. Można również dostosować ustawienie, przesuwając palcem
suwak w lewo lub prawo.
132
Podstawowa obsługa
● Istnieje możliwość zmiany wielu ustawień związanych ze sposobem wyświetlania, na przykład języka
wyświetlania: <Ustawienia wyświetlania>(P. 461)
● Istnieje możliwość zmiany ekranu wyświetlanego automatycznie, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez
określony czas: <Funkcja po autom. on. uruchomieniu>(P. 469)
● Istnieje możliwość zmiany różnych ustawień dotyczących funkcjonalności, takich jak jasność ekranu:
<Dostępność>(P. 487)
133
Podstawowa obsługa
Wprowadzanie tekstu
34A8-02L
Podczas wprowadzania tekstu lub liczby należy użyć klawiatury wyświetlonej na ekranie. Klawisze numeryczne są
wyświetlane na ekranie tylko w celu wprowadzania liczb.
Przełączanie rodzaju znaków
Dotknij przycisku <a> lub <1/#>, aby przełączyć rodzaj wprowadzanych znaków.
● Aby zastosować wielkie litery, należy nacisnąć
.
Usuwanie tekstu
Każde naciśnięcie przycisku
usunąć kolejne znaki.
powoduje usunięcie jednego znaku. Przytrzymanie przycisku
pozwala
Przesuwanie kursora (wprowadzanie spacji)
lub
. Aby wprowadzić spację, przesuń kursor do końca tekstu, za
Aby przesunąć kursor, dotknij przycisk
którym chcesz ją umieścić, a następnie dotknij przycisk
.
Wyświetlenie klawiszy numerycznych
Kiedy wymagane jest wprowadzenie tylko wartości numerycznej na ekranie wyświetlane są klawisze
numeryczne. Należy dotknąć klawiszy numerycznych, aby wprowadzić wartość numeryczną.
134
Podstawowa obsługa
Zakres wartości
● Wartości w nawiasie ( ), wyświetlane poniżej pola wprowadzania, oznaczają dopuszczalny zakres
wartości.
Wyświetlenie przycisków innych niż klawisze numeryczne
● Po wyświetleniu znaków <+>/<-> lub
/
można nacisnąć przyciski, aby zwiększyć lub zmniejszyć
wartość numeryczną albo przesunąć kursor.
Wprowadzanie znaków za pomocą klawiatury USB
Strona przednia(P. 109) lub Strona
Można podłączyć klawiaturę do portu USB dla urządzeń USB z
tylna(P. 111) , a następnie wprowadzić tekst z klawiatury. Nawet po podłączeniu klawiatury można wprowadzać tekst z
panelu sterowania.
● Niektóre klawisze na klawiaturze USB, takie jak klawisz [Backspace], [Home] i [End], nie mogą być używane.
W przypadku naciśnięcia klawiszy, których nie można używać, nie zostanie wprowadzona ani zmieniona
żadna wartość.
● Aby usunąć tekst, naciśnij klawisz [Delete].
● Naciśnięcie klawisza [RETURN/ENTER] spowoduje zakończenie wprowadzania tekstu, w taki sam sposób jak
wybranie przycisku <Zastosuj>.
● Układ klawiatury można zmienić (układ US lub UK).
<Angielski układ klawiatury>(P. 465)
● Klawiaturę USB można odłączyć od urządzenia w dowolnym czasie. W celu jej odłączenia nie jest wymagane
wykonanie żadnej specjalnej operacji.
● W zależności od języka wyświetlania niektórych znaków nie można wprowadzić prawidłowo.
● Klawiatura USB może nie działać prawidłowo w zależności od jej rodzaju.
135
Podstawowa obsługa
Logowanie się do urządzenia
34A8-02R
Jeśli włączona jest funkcja Zarządzanie identyfikatorami wydziałów lub Identyfikatory zarządzającego systemem, przed
rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zalogować się. Należy zalogować się również wtedy, gdy użycie funkcji
faksowania i skanowania jest ograniczone.
Logowanie przy włączonej funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów(P. 136)
Logowanie do funkcji Uwierzytelnione wysyłanie(P. 137)
Logowanie przy włączonej funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów
Po wyświetleniu ekranu logowania skorzystaj z poniższej procedury, aby wprowadzić identyfikator wydziału i kod PIN.
● W przypadku wyświetlenia komunikatu <Włóż kartę.> patrz
1
Copy Card Reader-F(P. 711) .
Wprowadź identyfikator.
1
Wybierz <ID działu> lub <ID menedżera systemu>.
2
Wprowadź identyfikator.
● Jeśli nie zarejestrowano kodu PIN, przejdź do kroku 3.
2
Wprowadź kod PIN.
1
Wybierz <Kod PIN>.
2
Wprowadź kod PIN.
3
Wybierz <Zaloguj się>.
➠ Ekran logowania zmieni się na ekran Główny.
● Po zakończeniu pracy z urządzeniem ponownie wybierz przycisk <Wyloguj się>, aby wyświetlić ekran
logowania.
136
Podstawowa obsługa
Logowanie do funkcji Uwierzytelnione wysyłanie
Jeśli włączono uwierzytelnianie funkcji wysyłania ( Uwierzytelnianie serwera LDAP(P. 371) ), w przypadku
korzystania z funkcji faksowania lub skanowania zostanie wyświetlony ekran logowania Uwierzytelnione wysyłanie.
1
Wprowadź nazwę użytkownika.
1
Wybierz <Nazwa użytkownika>.
2
Wprowadź nazwę użytkownika.
● Informacje na temat wprowadzania tekstu, patrz
2
Wprowadź hasło.
1
Wybierz <Hasło>.
2
Wprowadź hasło.
3
Wprowadzanie tekstu(P. 134) .
Wybierz przycisk <Nazwa serwera>, a następnie wybierz serwer uwierzytelniania.
● Wybierz serwer LDAP do uwierzytelnienia nazwy użytkownika i hasła.
4
Wybierz <Zaloguj się>.
➠ Ekran logowania zmieni się na ekran Główny funkcji faksu lub skanowania.
● Po zakończeniu pracy z urządzeniem ponownie wybierz przycisk <Wyloguj się>, aby wyświetlić ekran
logowania.
Jeśli wyświetlony zostanie ekran <Wybierz rodzaj wylogowania>
● Jeśli użytkownik jest zalogowany do funkcji Uwierzytelnione wysyłanie i do funkcji Zarządzanie
identyfikatorami wydziałów, przy wylogowaniu zostanie wyświetlone okno dialogowe wyboru, w którym
można wybrać, z której funkcji użytkownik ma zostać wylogowany. W przypadku gdy chcesz wylogować się
z funkcji Uwierzytelnione wysyłanie (funkcja faksowania lub skanowania), a pozostać zalogowanym do
funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów, wybierz opcję <Wyloguj z uwierzytelnionego wysyłania>.
We wszystkich innych przypadkach wybierz opcję <Wyloguj ze wszystkich uwierzytelnionych funkcji>.
ŁĄCZA
Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami działów(P. 362)
Konfiguracja identyfikatora i kodu PIN menedżera systemu(P. 360)
137
Podstawowa obsługa
Umieszczanie oryginałów
34A8-02S
Oryginały umieszcza się na płycie szklanej lub w podajniku. Płyta szklana służy do skanowania dokumentów
oprawionych, np. książek, lub o dużej objętości. W podajniku można umieścić dwie sztuki lub więcej arkuszy
oryginałów, dzięki czemu mogą być skanowane w sposób ciągły. Aby uzyskać informacje na temat możliwych do
załadowania rozmiarów itp., patrz Moduł główny(P. 691) lub Podajnik(P. 694) .
Umieszczanie oryginałów na płycie szklanej(P. 139)
Umieszczanie dokumentów w podajniku(P. 139)
Należy używać oryginałów całkowicie suchych
● Przed umieszczeniem oryginałów w urządzeniu upewnij się, że klej, tusz lub korektor na oryginałach
całkowicie wyschły.
Aby uniknąć zakleszczenia papieru
● Ze względu na możliwość zakleszczenia papieru w podajniku nie wolno umieszczać następujących rodzajów
oryginałów:
- Papieru pofałdowanego lub pomarszczonego
- Kalki
- Zwiniętego lub pogiętego papieru
- Papier powlekany
- Papieru rozdartego
- Pergaminu ani cienkiego papieru
- Spiętych oraz połączonych oryginałów
- Papieru wydrukowanego przez drukarkę termiczną
- Folii
Aby skanowanie oryginałów było bardziej precyzyjne
● Oryginały umieszczone w podajniku są skanowane w czasie ładowania do urządzenia. Natomiast oryginały
umieszczone na płycie szklanej podczas skanowania pozostają nieruchome. Aby oryginały zostały
zeskanowane z większą precyzją, zalecane jest umieszczenie ich na płycie szklanej.
Skanowanie kalki kreślarskiej lub folii
● Aby zeskanować przezroczyste oryginały (np. kalkę kreślarską lub folie), umieść je na płycie szklanej.
138
Podstawowa obsługa
Umieszczanie oryginałów na płycie szklanej
1
Otwórz podajnik.
2
Umieść oryginał na płycie szklanej zadrukowaną stroną w dół.
● Wyrównaj róg oryginału w stosunku do lewego górnego rogu płyty szklanej.
● Aby zeskanować przezroczyste oryginały (np. kalkę kreślarską lub folie), przykryj je gładkim białym
papierem.
3
Delikatnie zamknij podajnik.
➠ Urządzenie jest gotowe do skanowania dokumentu.
Po zakończeniu skanowania
● Zdejmij oryginał ze szklanej płyty.
Umieszczanie dokumentów w podajniku
1
Otwórz tackę podawania oryginałów.
139
Podstawowa obsługa
2
Rozsuń prowadnice przesuwne.
● Rozsuń prowadnice przesuwne tak, aby ich odległość od siebie wynosiła nieco więcej niż rzeczywista
szerokość oryginału.
3
Przekartkuj stos oryginałów i wyrównaj brzegi.
● Przekartkuj stos oryginałów, dzieląc go na mniejsze partie i wyrównaj brzegi, delikatnie stukając stosem o
płaską powierzchnię klika razy.
4
Umieść oryginały w podajniku zadrukowaną stroną do góry.
● Umieść oryginał w podajniku w orientacji poziomej.
● Upewnij się, że stos oryginałów nie wychodzi poza ogranicznik ilości włożonego papieru (
).
● Nie należy umieszczać w urządzeniu oryginałów różnego formatu jednocześnie.
● Jeśli oryginały są załadowane tak, że przekraczają linię ogranicznika stosu, skanowanie może zostać
zatrzymane lub może wystąpić zacięcie papieru.
5
Wyrównaj prowadnice przesuwne względem krawędzi oryginału.
● Należy przysunąć do siebie prowadnice przesuwne tak, aby były dobrze dopasowane do krawędzi oryginału.
➠ Urządzenie jest gotowe do skanowania oryginału.
140
Podstawowa obsługa
Dokładnie wyrównaj prowadnice przesuwne względem krawędzi oryginału
● Ustawienie prowadnic przesuwnych za szeroko lub za wąsko może spowodować problemy z podawaniem
lub zakleszczenie papieru.
Gdy oryginały są skanowane
● Nie należy dodawać ani usuwać oryginałów.
Po zakończeniu skanowania
● Należy usunąć zeskanowane oryginały spod podajnika, aby zapobiec zakleszczeniu papieru.
141
Podstawowa obsługa
Ładowanie papieru
34A8-02U
Papier można umieścić w szufladzie na papier lub na tacy wielofunkcyjnej. Powinno się w niej umieścić zwykle używany
rodzaj papieru. Szuflada na papier jest przydatna, gdy zużywa się duże ilości papieru. Tacę wielofunkcyjną można
wykorzystać, gdy tymczasowo stosuje się inny format lub rodzaj papieru niż ten, który znajduje się w szufladzie na
papier. Patrz Obsługiwane rodzaje papieru(P. 695) , aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych rozmiarów
i formatów papieru.
Informacje na temat papieru
Środki ostrożności dotyczące papieru(P. 142)
Przechowywanie papieru wydrukowanego za pomocą urządzenia(P. 143)
Jak wkładać papier
Umieszczanie papieru w szufladzie na papier(P. 145)
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej(P. 151)
Ładowanie kopert(P. 154)
Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru(P. 156)
Konfigurowanie ustawień dotyczących załadowanego papieru
Określanie formatu i typu papieru(P. 161)
Środki ostrożności dotyczące papieru
Nie wolno używać następujących typów papieru:
● Może dojść do zacięcia papieru lub błędu drukowania.
- Papieru pofałdowanego lub pomarszczonego
- Zwiniętego lub pogiętego papieru
- Papieru rozdartego
- Papieru wilgotnego
- Papieru bardzo cienkiego
- Papieru cienkiego szorstkiego
- Papieru wydrukowanego przez drukarkę termiczną
- Tylnej strony papieru wydrukowanego przez drukarkę termiczną
- Papieru z bardzo wyraźną fakturą
- Papieru błyszczącego
142
Podstawowa obsługa
Uwagi dotyczące używania papieru
● Należy używać wyłącznie papieru, którego warunki przechowywania w pełni odpowiadały środowisku, w
którym zainstalowane jest urządzenie. Używanie papieru, który był przechowywany w warunkach innej
temperatury lub wilgotności może spowodować zacięcia papieru lub obniżyć jakość druku.
Obsługa i przechowywanie papieru
● Zalecane jest użycie papieru możliwie najszybciej po jego rozpakowaniu. Papier, który pozostaje nieużyty,
należy przykryć za pomocą oryginalnego papieru do pakowania i przechowywać na płaskiej powierzchni.
● Aby zabezpieczyć papier przed wilgocią lub wysuszeniem, należy przechowywać go w oryginalnym
opakowaniu.
● Papier należy przechowowywać w sposób uniemożliwiający jego zwinięcie lub zagięcie.
● Nie należy umieszczać papieru pionowo ani układać w zbyt duży stos.
● Należy unikać wystawiania papieru na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, a także umieszczania w
lokalizacjach o wysokiej wilgotności, niezwykle suchych albo charakteryzujących się dużymi wahaniami
temperatury lub wilgotności.
Drukowanie na zawilgoconym papierze
● Z miejsca wyprowadzania papieru może wydobywać się para lub kropelki wody mogą tworzyć się wokół
miejsca wyprowadzania papieru. Nie są to zjawiska nietypowe — wilgoć jest wyparowywana z papieru pod
wpływem ciepła wytwarzanego podczas utrwalania toneru (dzieje się tak zazwyczaj przy niskiej temperaturze
pomieszczenia).
Przechowywanie papieru wydrukowanego za pomocą urządzenia
Podczas obsługi/przechowywania papieru wydrukowanego za pomocą urządzenia należy przestrzegać następujących
środków ostrożności.
◼ Jak przechowywać wydrukowany papier
● Papier przechowywać na płaskiej powierzchni.
● Papieru nie przechowywać razem z artykułami wykonanymi z PCW (polichlorek winylu), takimi jak przezroczyste
teczki. Toner może się stopić, co spowoduje przywarcie papieru do artykułów z PCW.
● Należy uważać, aby papier nie został pogięty ani pomarszczony. Toner może się złuszczyć.
● Jeśli papier nie będzie używany przez długi czas (dwa lata lub dłużej), należy go przechowywać na przykład w
segregatorach.
● Jeśli papier jest przechowywany przez długi czas, może się odbarwić, dlatego może wydawać się, że nastąpiła
zmiana koloru druku.
● Nie przechowywać w miejscu, gdzie panuje wysoka temperatura.
◼ Środki ostrożności podczas nakładania kleju
● Zawsze należy stosować klej nierozpuszczalny.
● Przed nałożeniem kleju należy wykonać test przy użyciu niepotrzebnego już wydruku.
● Podczas umieszczania arkuszy papieru z nałożonym klejem jeden na drugim należy upewnić się, że klej jest
całkowicie wysuszony.
143
Podstawowa obsługa
ŁĄCZA
Rejestrowanie niestandardowego formatu papieru(P. 168)
144
Podstawowa obsługa
Umieszczanie papieru w szufladzie na papier
1660-02Y
34A8-02W
Szuflada na papier służy do przechowywania zwykle używanego rodzaju papieru. Gdy wydruk ma być wykonany na
innym rodzaju papieru niż ten, który znajduje się w szufladzie na papier, należy go załadować do tacy wielofunkcyjnej.
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej(P. 151)
Ładowanie papieru o standardowym rozmiarze(P. 145)
Ładowanie papieru o niestandardowym rozmiarze(P. 147)
● W przypadku korzystania z papieru o rozmiarze A5 zapoznaj się z tematem Ładowanie papieru o
standardowym rozmiarze(P. 145) i załaduj papier w orientacji poziomej. W przypadku ładowania papieru w
orientacji pionowej należy wykonać kroki przedstawione w temacie Ładowanie papieru o
niestandardowym rozmiarze(P. 147) .
● W przypadku korzystania z papieru o rozmiarze A6 zapoznaj się z tematem Ładowanie papieru o
niestandardowym rozmiarze(P. 147) i załaduj papier w orientacji pionowej.
Orientacja pozioma
Orientacja pionowa
● Podczas umieszczania papieru w dodatkowym podajnik papieru należy postępować zgodnie z poniższą
procedurą.
Ładowanie papieru o standardowym rozmiarze
Aby załadować papier, którego rozmiar znajduje się wśród oznaczeń rozmiaru papieru na szufladzie na papier, należy
zastosować następującą procedurę. W przypadku papieru, którego rozmiar nie znajduje się wśród oznaczeń rozmiaru
papieru, zapoznaj się z tematem Ładowanie papieru o niestandardowym rozmiarze(P. 147) .
1
Wyciągnij szufladę na papier do oporu, a następnie wyjmij ją poprzez podniesienie jej
przedniej części.
145
Podstawowa obsługa
2
Dostosuj pozycje prowadnic papieru do używanego rozmiaru papieru.
● Naciskając dźwignię zwolnienia blokady, przesuń prowadnicę papieru, aby wyrównać występ z oznaczeniem
odpowiedniego rozmiaru papieru.
Wkładanie papieru w formacie Legal
● Aby wysunąć szufladę na papier, naciśnij dźwignię zwalniającą blokadę.
3
Załaduj papier tak, aby krawędź stosu stykała się równo z prowadnicą papieru z tyłu
szuflady na papier.
● Załaduj papier stroną do zadrukowania skierowaną w dół.
● Dobrze przekartkuj stos papieru i wyrównaj jego brzegi na równej powierzchni.
Nie należy wkładać papieru w ilości wychodzącej poza linie ogranicznika stosu
● Należy upewnić się, że stos papieru nie wychodzi poza ogranicznik stosu papieru (
dużej ilości papieru może prowadzić do jego zakleszczenia.
146
). Załadowanie zbyt
Podstawowa obsługa
● Informacje na temat ładowania papieru z logo można znaleźć w rozdziale
zadrukowanego papieru(P. 156) .
4
Ładowanie uprzednio
Wsuń szufladę na papier do urządzenia.
● Przy wkładaniu szuflady z opcją <Powiadamiaj o sprawdzaniu ustawień pap.> ustawioną na wartość <Włącz>,
wyświetli się ekran z potwierdzeniem. <Powiadamiaj o sprawdzaniu ustawień pap.>(P. 568)
»
Przejdź do rozdziału
na papier(P. 162)
Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie
Zmiana rozmiaru lub typu papieru
● Domyślne ustawienia fabryczne rozmiaru i rodzaju papieru to odpowiednio <A4> i <Zwykły 2>. Jeśli do
urządzenia zostanie załadowany inny format lub typ papieru, należy zmienić odpowiednie ustawienia. Jeśli
nie zostaną one właściwie skonfigurowane, urządzenie nie będzie drukować poprawnie.
Drukowanie na tylnej stronie zadrukowanego arkusza (Ręczne drukowanie 2-stronne)
● Istnieje możliwość wydruku na tylnej stronie zadrukowanego arkusza. Należy wygładzić zagięcia, które
mogły pojawić się na zadrukowanym papierze i załadować papier do szuflady na papier, umieszczając stronę
do zadrukowania skierowaną w dół lub do tacy wielofunkcyjnej ( Ładowanie papieru do tacy
wielofunkcyjnej(P. 151) ), umieszczając stronę do zadrukowania skierowaną w górę.
- Jeśli używa się tacy wielofunkcyjnej, należy ładować jeden arkusz papieru na jeden wydruk.
- Można używać jedynie papieru zadrukowanego za pomocą tego urządzenia.
- Nie można drukować na wcześniej zadrukowanej stronie arkusza.
- Jeśli wydruki wyglądają na wyblakłe, należy ustawić docelowe źródło papieru na <Włącz> w pozycji <Dr. z
ręcz.pod.oryg.(tylko dwustr.)>. <Dr. z ręcz.pod.oryg.(tylko dwustr.)>(P. 491)
- Jeśli używany jest papier formatu A5, odwrotna strona może nie zostać wydrukowana poprawnie.
Ładowanie papieru o niestandardowym rozmiarze
Aby załadować papier o niestandardowym rozmiarze lub taki, którego rozmiar nie znajduje się wśród oznaczeń
rozmiaru papieru na szufladzie na papier, należy zastosować następującą procedurę.
1
Wyciągnij szufladę na papier do oporu, a następnie wyjmij ją poprzez podniesienie jej
przedniej części.
147
Podstawowa obsługa
2
Rozsuń prowadnice papieru.
● Aby rozsunąć prowadnice, naciśnij dźwignię zwalniającą blokadę.
W przypadku ładowania papieru dłuższego niż format A4
● Aby wysunąć szufladę na papier, naciśnij dźwignię zwalniającą blokadę.
3
Załaduj papier tak, aby stos stykał się równo z przednią ścianą szuflady.
● Załaduj papier stroną do zadrukowania skierowaną w dół.
● Dobrze przekartkuj stos papieru i wyrównaj jego brzegi na równej powierzchni.
Nie należy wkładać papieru w ilości wychodzącej poza linie ogranicznika stosu
● Należy upewnić się, że stos papieru nie wychodzi poza ogranicznik stosu papieru (
dużej ilości papieru może prowadzić do jego zakleszczenia.
148
). Załadowanie zbyt
Podstawowa obsługa
● Informacje na temat ładowania papieru z logo można znaleźć w rozdziale
zadrukowanego papieru(P. 156) .
4
Ładowanie uprzednio
Upewnij się, że ustawienie prowadnic papieru odpowiada krawędziom papieru.
● Naciśnij dźwignię zwolnienia blokady i zsuń prowadnice papieru do momentu zrównania się z krawędziami
papieru.
Należy się upewnić, że ustawienie prowadnic papieru odpowiada krawędziom papieru
● Ustawienie prowadnic papieru za szeroko lub za wąsko może spowodować problemy z podawaniem lub
zakleszczenie papieru.
5
Wsuń szufladę na papier do urządzenia.
● Przy wkładaniu szuflady z opcją <Powiadamiaj o sprawdzaniu ustawień pap.> ustawioną na wartość <Włącz>,
wyświetli się ekran z potwierdzeniem. <Powiadamiaj o sprawdzaniu ustawień pap.>(P. 568)
»
Przejdź do rozdziału
na papier(P. 162)
Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie
Zmiana rozmiaru lub typu papieru
● Domyślne ustawienia fabryczne rozmiaru i rodzaju papieru to odpowiednio <A4> i <Zwykły 2>. Jeśli do
urządzenia zostanie załadowany inny format lub typ papieru, należy zmienić odpowiednie ustawienia. Jeśli
nie zostaną one właściwie skonfigurowane, urządzenie nie będzie drukować poprawnie.
Drukowanie na tylnej stronie zadrukowanego arkusza (Ręczne drukowanie 2-stronne)
● Istnieje możliwość wydruku na tylnej stronie zadrukowanego arkusza. Należy wygładzić zagięcia, które
mogły pojawić się na zadrukowanym papierze i załadować papier do szuflady na papier, umieszczając stronę
149
Podstawowa obsługa
do zadrukowania skierowaną w dół lub do tacy wielofunkcyjnej (
Ładowanie papieru do tacy
wielofunkcyjnej(P. 151) ), umieszczając stronę do zadrukowania skierowaną w górę.
- Jeśli używa się tacy wielofunkcyjnej, należy ładować jeden arkusz papieru na jeden wydruk.
- Można używać jedynie papieru zadrukowanego za pomocą tego urządzenia.
- Nie można drukować na wcześniej zadrukowanej stronie arkusza.
- Jeśli wydruki wyglądają na wyblakłe, należy ustawić docelowe źródło papieru na <Włącz> w pozycji <Dr. z
ręcz.pod.oryg.(tylko dwustr.)>. <Dr. z ręcz.pod.oryg.(tylko dwustr.)>(P. 491)
- Jeśli używany jest papier formatu A5, odwrotna strona może nie zostać wydrukowana poprawnie.
ŁĄCZA
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 695)
150
Podstawowa obsługa
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej
1660-030
34A8-02X
Gdy wydruk ma być wykonany na innym rodzaju papieru niż ten, który znajduje się w szufladzie na papier, należy go
załadować do tacy wielofunkcyjnej. Szuflada na papier służy do przechowywania zwykle używanego rodzaju papieru.
Umieszczanie papieru w szufladzie na papier(P. 145)
Należy pamiętać o włożeniu szuflady na papier.
● Urządzenie nie wykona wydruku, gdy szuflada na papier nie jest zamontowana, nawet jeśli papier zostanie
umieszczony w tacy wielofunkcyjnej. W przypadku próby wydruku bez włożenia szuflady na papier
wyświetlany jest komunikat o błędzie.
Ładowanie papieru o rozmiarze A5/A6
● Podczas ustawiania rozmiaru papieru należy sprawdzić bieżącą orientację papieru.
i rodzaju papieru załadowanego do tacy wielofunkcyjnej(P. 164)
● W przypadku korzystania z papieru o rozmiarze A6, załaduj go w orientacji pionowej.
Orientacja pozioma
1
Orientacja pionowa
Otwórz pokrywę.
● Złap za lewy i prawy uchwyt i otwórz pokrywę.
2
Wysuń tacę na papier oraz przedłużenie tacy.
● Ładując papier, można wysunąć także przedłużenie tacy.
151
Określanie formatu
Podstawowa obsługa
3
Rozsuń prowadnice papieru.
● Aby rozsunąć prowadnice, naciśnij dźwignię zwalniającą blokadę.
4
Wkładaj papier na tacę wielofunkcyjną, aż dalsze przesunięcie papieru nie będzie
możliwe.
● Załaduj papier stroną do zadrukowania w górę.
● Dobrze przekartkuj stos papieru i wyrównaj jego brzegi na równej powierzchni.
Nie należy wkładać stosu papieru przekraczającego wysokość znaku ogranicznika
● Należy upewnić się, że stos papieru nie przekracza wysokości znaku ogranicznika (
). Załadowanie zbyt
dużej ilości papieru może prowadzić do jego zakleszczenia.
● Informacje na temat ładowania kopert lub papieru z logo znajdują się w rozdziale
kopert(P. 154) lub Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru(P. 156) .
152
Ładowanie
Podstawowa obsługa
5
Upewnij się, że ustawienie prowadnic papieru odpowiada krawędziom papieru.
● Naciśnij dźwignię zwolnienia blokady i zsuń prowadnice papieru do momentu zrównania się z krawędziami
papieru.
Należy się upewnić, że ustawienie prowadnic papieru odpowiada krawędziom papieru
● Ustawienie prowadnic papieru za szeroko lub za wąsko może spowodować problemy z podawaniem lub
zakleszczenie papieru.
»
Przejdź do rozdziału Określanie formatu i rodzaju papieru załadowanego do tacy
wielofunkcyjnej(P. 164)
Drukowanie na tylnej stronie zadrukowanego arkusza (Ręczne drukowanie 2-stronne)
● Istnieje możliwość wydruku na tylnej stronie zadrukowanego arkusza. Należy wygładzić zagięcia, które
mogły pojawić się na zadrukowanym papierze i załadować papier do szuflady na papier ( Umieszczanie
papieru w szufladzie na papier(P. 145) ), umieszczając stronę do zadrukowania skierowaną w dół lub do
tacy wielofunkcyjnej, umieszczając stronę do zadrukowania skierowaną w górę.
- Jeśli używa się tacy wielofunkcyjnej, należy ładować jeden arkusz papieru na jeden wydruk.
- Można używać jedynie papieru zadrukowanego za pomocą tego urządzenia.
- Nie można drukować na wcześniej zadrukowanej stronie arkusza.
- Jeśli wydruki wyglądają na wyblakłe, należy ustawić docelowe źródło papieru na <Włącz> w pozycji <Dr. z
ręcz.pod.oryg.(tylko dwustr.)>. <Dr. z ręcz.pod.oryg.(tylko dwustr.)>(P. 491)
- Jeśli używany jest papier formatu A5, odwrotna strona może nie zostać wydrukowana poprawnie.
ŁĄCZA
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 695)
153
Podstawowa obsługa
Ładowanie kopert
34A8-02Y
Przed załadowaniem kopert należy wygładzić możliwe zagięcia. Należy również zwrócić uwagę na umieszczenie ich we
właściwej orientacji i odpowiednią stroną do góry. Kopert nie można ładować do szuflady.
Przed załadowaniem kopert(P. 154)
Na tacy wielofunkcyjnej(P. 155)
● W tej sekcji opisano sposób ładowania kopert w wybranej orientacji oraz czynności do wykonania przed ich
załadowaniem. Ogólne informacje na temat ładowania kopert do tacy uniwersalnej znajdują się w sekcji
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej(P. 151) .
Przed załadowaniem kopert
Wykonanie poniższych czynności pozwoli przygotować koperty do załadowania.
1
2
3
Zamknij klapkę każdej koperty.
Dociśnij je, aby wypuścić z nich zbędne powietrze i upewnij się, że ich krawędzie
ściśle do siebie przylegają.
Wyprostuj zagięte rogi kopert i wygładź zagniecenia.
154
Podstawowa obsługa
4
Wyrównaj krawędzie kopert na płaskiej powierzchni.
Na tacy wielofunkcyjnej
Załaduj koperty Monarch, COM10, DL lub ISO-C5 w orientacji pionowej (krótsze krawędzie powinny znajdować
frontem) niezaklejoną stroną (przednią) do góry. Nie można drukować na tylnej stronie kopert.
● Koperty należy wkładać tak, aby ich krawędź z zamknięciem znajdowała się po lewej stronie, zgodnie
ilustracją.
155
Podstawowa obsługa
Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru
34A8-030
Używając uprzednio zadrukowanego papieru z logo, podczas ładowania papieru należy zwrócić uwagę na jego
ułożenie. Aby drukowanie zostało przeprowadzone na właściwej stronie arkusza z logo, papier należy załadować w
odpowiedni sposób.
Wykonywanie 1-stronnych wydruków na papierze z logo(P. 156)
Wykonywanie 2-stronnych wydruków na papierze z logo(P. 158)
● W tym rozdziale opisano sposób ładowania uprzednio zadrukowanego papieru odpowiednią stroną w górę i
we właściwej orientacji. Ogólne informacje na temat ładowania papieru w szufladzie na papier lub tacy
wielofunkcyjnej znajdują się w sekcji Umieszczanie papieru w szufladzie na papier(P. 145) lub
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej(P. 151) .
Wykonywanie 1-stronnych wydruków na papierze z logo
Drukowanie na papierze z logo w orientacji pionowej
Podczas ładowania papieru do szuflady na papier
Załaduj papier stroną z logo (przeznaczoną do wydruku dokumentu) skierowaną w dół.
156
Podstawowa obsługa
Podczas umieszczania papieru na tacy wielofunkcyjnej
Załaduj papier stroną z logo (przeznaczoną do wydruku dokumentu) do góry.
Drukowanie na papierze z logo w orientacji poziomej
Podczas ładowania papieru do szuflady na papier
Załaduj papier stroną z logo (przeznaczoną do wydruku dokumentu) skierowaną w dół.
Podczas umieszczania papieru na tacy wielofunkcyjnej
Załaduj papier stroną z logo (przeznaczoną do wydruku dokumentu) do góry.
157
Podstawowa obsługa
Wykonywanie 2-stronnych wydruków na papierze z logo
Drukowanie na papierze z logo w orientacji pionowej
Podczas ładowania papieru do szuflady na papier
Załaduj papier przednią stroną z logo (przeznaczoną do wydruku pierwszej strony dokumentu) skierowaną w
górę.
Podczas umieszczania papieru na tacy wielofunkcyjnej
Załaduj papier przednią stroną z logo (przeznaczoną do wydruku pierwszej strony dokumentu) w dół.
158
Podstawowa obsługa
Drukowanie na papierze z logo w orientacji poziomej
Podczas ładowania papieru do szuflady na papier
Załaduj papier przednią stroną z logo (przeznaczoną do wydruku pierwszej strony dokumentu) skierowaną w
górę.
Podczas umieszczania papieru na tacy wielofunkcyjnej
Załaduj papier przednią stroną z logo (przeznaczoną do wydruku pierwszej strony dokumentu) w dół.
Ustawienie <Przełącz metodę podawania papieru>
● W przypadku drukowania na uprzednio zadrukowanym papierze konieczna jest zmiana kierunku ułożenia
strony za każdym razem, gdy wykonywane jest drukowanie 1- i 2-stronne. Jednak jeśli opcja <Przełącz
metodę podawania papieru> jest ustawiona na <Priorytet drukowanej strony>, wybrany kierunek ułożenia
strony przy ładowaniu uprzednio zadrukowanego papieru do wydruku 2-stronnego (strona z logo do dołu)
159
Podstawowa obsługa
może być również używany w przypadku druku 1-stronnego. Ustawienie to jest szczególnie przydatne, gdy
wydruki 1-stronne są wykonywane tak samo często jak 2-stronne. <Przełącz metodę podawania
papieru>(P. 503)
160
Podstawowa obsługa
Określanie formatu i typu papieru
34A8-031
Niezbędne jest ustawienie rozmiaru i typu papieru zgodnego z rodzajem papieru załadowanego w szufladzie na
papier. Gdy ładowany rodzaj papieru jest inny niż ostatnio używany, należy zmienić ustawienia papieru.
Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie na papier(P. 162)
Określanie formatu i rodzaju papieru załadowanego do tacy wielofunkcyjnej(P. 164)
Zapisywanie ustawień domyślnych papieru dla tacy wielofunkcyjnej(P. 166)
Rejestrowanie niestandardowego formatu papieru(P. 168)
Ograniczanie listy wyświetlanych formatów papieru(P. 169)
Automatyczne wybieranie odpowiedniego źródła papieru dla każdej funkcji(P. 170)
● Jeśli ustawienia nie są zgodne z rozmiarem i typem załadowanego papieru, może wystąpić zacięcie papieru
lub błąd drukowania.
161
Podstawowa obsługa
Określanie formatu i typu papieru załadowanego w
szufladzie na papier
34A8-032
1
Wybierz przycisk <Ust. Papieru> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz docelową szufladę na papier.
Ekran Główny(P. 125)
● Gdy zainstalowany jest opcjonalny podajnik papieru, wyświetlana jest również jego szuflada na papier.
3
Wybierz format papieru.
● Jeżeli rozmiar włożonego papieru nie wyświetla się, wybierz <Inne rozmiary>.
Ładowanie papieru o niestandardowym rozmiarze
1
Wybierz <Niest.>.
2
Określ długość boku <X> i boku <Y>.
● Wybierz <X> lub <Y> i wprowadź długość każdego boku za pomocą przycisków numerycznych.
● W przypadku przypisania często używanych rozmiarów papieru do przycisków od <S1> do <S3> można
je następnie przywołać jednym dotknięciem. Rejestrowanie niestandardowego formatu
papieru(P. 168)
3
Wybierz <Zastosuj>.
162
Podstawowa obsługa
Ładowanie papieru o rozmiarze A5
● W orientacji poziomej wybierz <A5>. W orientacji pionowej wybierz <A5R>.
Orientacja pozioma
4
Orientacja pionowa
Określ rodzaj papieru.
ŁĄCZA
Umieszczanie papieru w szufladzie na papier(P. 145)
Ograniczanie listy wyświetlanych formatów papieru(P. 169)
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 695)
<Powiadamiaj o sprawdzaniu ustawień pap.>(P. 568)
163
Podstawowa obsługa
Określanie formatu i rodzaju papieru załadowanego do
tacy wielofunkcyjnej
34A8-033
Pokazany na ilustracji ekran jest wyświetlany, gdy papier jest ładowany do tacy wielofunkcyjnej. Należy postępować
zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wybrać ustawienia zgodne z formatem i typem załadowanego papieru.
Jeśli pokazany powyżej ekran nie jest wyświetlany podczas ładowania papieru
● Jeśli do tacy wielofunkcyjnej ładowany jest zawsze ten sam format i rodzaj papieru, można pominąć
konfigurację ustawień, rejestrując go jako ustawienie domyślne. Jednak po zarejestrowaniu ustawienia
domyślnego ekran pokazany powyżej nie jest wyświetlany. Aby wyświetlić ekran, należy wybrać opcję
<Określ podczas ładowania papieru> ( Zapisywanie ustawień domyślnych papieru dla tacy
wielofunkcyjnej(P. 166) ).
1
Wybierz format papieru.
● Jeżeli rozmiar włożonego papieru nie wyświetla się, wybierz <Inne rozmiary>.
Ładowanie papieru o niestandardowym rozmiarze
1
Wybierz <Niest.>.
2
Określ długość boku <X> i boku <Y>.
● Wybierz <X> lub <Y> i wprowadź długość każdego boku za pomocą przycisków numerycznych.
164
Podstawowa obsługa
● W przypadku przypisania często używanych rozmiarów papieru do przycisków od <S1> do <S3> można
je następnie przywołać jednym dotknięciem. Rejestrowanie niestandardowego formatu
papieru(P. 168)
3
2
Wybierz <Zastosuj>.
Określ rodzaj papieru.
ŁĄCZA
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej(P. 151)
Ograniczanie listy wyświetlanych formatów papieru(P. 169)
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 695)
165
Podstawowa obsługa
Zapisywanie ustawień domyślnych papieru dla tacy
wielofunkcyjnej
34A8-034
Możliwe jest zarejestrowanie domyślnych ustawień papieru dla tacy wielofunkcyjnej. Dzięki zarejestrowaniu ustawień
nie będzie konieczne ich określanie za każdym razem, gdy do tacy wielofunkcyjnej ładowany jest ten sam format
i rodzaj papieru.
● Po zarejestrowaniu ustawienia domyślnego ekran ustawień papieru nie jest wyświetlany przy jego ładowaniu
i używana jest zawsze ta sama konfiguracja. Jeśli załadowany zostanie inny format lub typ papieru bez
zmiany ustawień, urządzenie może nie drukować poprawnie. Aby uniknąć tego problemu, należy wybrać
opcję <Określ podczas ładowania papieru> w kroku 3, a następnie załadować papier.
1
Wybierz przycisk <Ust. Papieru> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz tacę wielofunkcyjną.
3
Wybierz format papieru.
Ekran Główny(P. 125)
● Jeżeli rozmiar włożonego papieru nie wyświetla się, wybierz <Inne rozmiary>.
Rejestrowanie niestandardowego rozmiaru papieru
1
Wybierz <Niest.>.
2
Określ długość boku <X> i boku <Y>.
● Wybierz <X> lub <Y> i wprowadź długość każdego boku za pomocą przycisków numerycznych.
166
Podstawowa obsługa
● W przypadku przypisania często używanych rozmiarów papieru do przycisków od <S1> do <S3> można
je następnie przywołać jednym dotknięciem. Rejestrowanie niestandardowego formatu
papieru(P. 168)
3
4
Wybierz <Zastosuj>.
Określ rodzaj papieru.
ŁĄCZA
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej(P. 151)
Ograniczanie listy wyświetlanych formatów papieru(P. 169)
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 695)
167
Podstawowa obsługa
Rejestrowanie niestandardowego formatu papieru
34A8-035
Zarejestrować można maksymalnie trzy często używane niestandardowe formaty papieru.
1
Wybierz przycisk <Ust. Papieru> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Zarejestruj papier niestandardowy>.
3
Wybierz numer rejestracyjny.
Ekran Główny(P. 125)
Usuwanie ustawienia
● Wybierz <Usuń>
4
<Tak>.
Określ długość boku <X> i boku <Y>.
● Wybierz <X> lub <Y> i wprowadź długość każdego boku za pomocą przycisków numerycznych.
5
Wybierz <Zastosuj>.
Ustawianie zarejestrowanego rozmiaru niestandardowego
Formaty papieru zarejestrowane według opisanej powyżej procedury można przywołać po wybraniu opcji
<Niest.> na ekranie wyboru formatu papieru dla szuflady na papier lub tacy wielofunkcyjnej.
ŁĄCZA
Umieszczanie papieru w szufladzie na papier(P. 145)
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej(P. 151)
168
Podstawowa obsługa
Ograniczanie listy wyświetlanych formatów papieru
34A8-036
Listę ustawień formatu papieru można ograniczyć do wyłącznie często używanych formatów papieru.
1
Wybierz przycisk <Ust. Papieru> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Wyb. często używ. rozmiary papieru>.
3
Ekran Główny(P. 125)
Wybierz źródło papieru, dla którego ma być wyświetlana ograniczona lista formatów
papieru.
● Gdy zainstalowany jest opcjonalny podajnik papieru, wyświetlana jest również jego szuflada na papier.
4
Usuń zaznaczenie pól wyboru dla formatów papieru, które nie mają być wyświetlane.
● Upewnij się, że zostały zaznaczone pola wyboru dla często używanych formatów papieru.
● Formaty papieru, które nie zostały wybrane, można wyświetlić wybierając zakładkę <Inne rozmiary> na
ekranie wyboru ustawienia formatu papieru.
5
Wybierz <Zastosuj>.
ŁĄCZA
Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie na papier(P. 162)
Określanie formatu i rodzaju papieru załadowanego do tacy wielofunkcyjnej(P. 164)
Zapisywanie ustawień domyślnych papieru dla tacy wielofunkcyjnej(P. 166)
169
Podstawowa obsługa
Automatyczne wybieranie odpowiedniego źródła
papieru dla każdej funkcji
34A8-037
Włączenie lub wyłączenie funkcji automatycznego wyboru źródła papieru dla każdego źródła papieru. Jeśli dla tej
funkcji wybrano ustawienie <Włącz>, urządzenie automatycznie wybiera źródło papieru, w którym jest załadowany
papier odpowiedniego formatu dla każdego zadania drukowania. Ponadto kiedy papier w wybranym źródle papieru
skończy się, funkcja ta pozwala na kontynuowanie drukowania dzięki przełączeniu tego źródła papieru na inne, w
którym załadowano papier tego samego formatu.
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia funkcji>
3
Wybierz <Automatyczny wybór źródła papieru>.
4
Wybierz docelową fukcję.
<Ogólne>
Ekran Główny(P. 125)
<Ustawienia podawania papieru>.
● Kiedy docelowa funkcja to drukowanie raportu/listy lub wydruk z nośnika pamięci, wybierz opcję <Inna>.
5
Dla każdego źródła papieru, do którego chcesz zastosować funkcję automatycznego
wyboru źródła papieru wybierz opcję <Włącz>.
● Gdy zainstalowany jest opcjonalny podajnik papieru, wyświetlana jest również jego szuflada na papier.
● Należy zawsze wskazać opcję <Włącz> co najmniej dla jednej szuflady na papier. Jeśli wybrana zostanie
opcja <Wyłącz> dla wszystkich szuflad na papier, nie będzie można zakończyć procedury ustawiania.
6
Wybierz <Zastosuj>.
170
Podstawowa obsługa
Dostosowywanie wyświetlacza
34A8-038
W celu ułatwienia korzystania z ekranu Główny można dostosować ustawienia do własnych potrzeb. Ponadto można
pracować wydajniej, rejestrując dla każdej funkcji ulubione ustawienia na ekranie Podstawowe funkcje.
Dostosowywanie widoku ekranu Główny
Można zmienić kolejność przycisków, które są wyświetlane na ekranie Główny. Ponadto można dostosować
ekran Główny, aby ułatwić wybieranie funkcji, dodając przyciski skrótów. Dostosowywanie widoku ekranu
Główny(P. 172)
Rejestrowanie ulubionych ustawień
Aby umożliwić szybkie uzyskanie dostępu do tych samych ustawień dla funkcji Kopiowanie, Faksowanie i
Skanowanie, można zarejestrować je jako ulubione ustawienia. Można dodać kombinacje zarejestrowanych
ustawień do ekranu Główny jako przyciski skrótów. Zapisywanie często używanych ustawień(P. 175)
171
Podstawowa obsługa
Dostosowywanie widoku ekranu Główny
34A8-039
Można dodawać/usuwać przyciski skrótów wyświetlane na ekranie Główny w zależnosci od zastosowania lub
preferowanego układu. Można również zmienić kolejność, w jakiej są one wyświetlane.
Dodawanie przycisków do ekranu Główny(P. 172)
Zmiana układu przycisków(P. 173)
Dodawanie przycisków do ekranu Główny
Można dodać przyciski skrótów do ekranu Główny w przypadku często używanych funkcji takich jak <Kopiowanie>,
<Faks> i <Skanowanie>. Przykładowo, szybciej można wykonać czynności, przypisując przyciskowi sekwencję zadań (na
przykład „zeskanuj obie strony oryginału, zapisz go jako mocno skompresowany plik PDF i wyślij go w wiadomości email”).
● Aby ustawienia można było dodać jako przycisk skrótu, muszą być wcześniej zapisane jako ulubione.
Zapisywanie często używanych ustawień(P. 175)
1
Wybierz przycisk <Ustawienia ekr. głów.> w widoku Ekran Główny.
Główny(P. 125)
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
urządzenia(P. 136)
Ekran
Logowanie się do
2
Wybierz <Wybierz przycisk do wyświetlenia>.
3
Wybierz z ulubionych ustawień funkcję, którą chcesz dodać jako przycisk.
4
Zaznacz pole wyboru dla wszystkich ustawień, które mają zostać wyświetlone na
ekranie Główny i wybierz przycisk <Zastosuj>.
172
Podstawowa obsługa
Usuwanie zarejestrowanych przycisków
● Usuń zaznaczenie pola wyboru dla nazwy przycisku, który chcesz usunąć, a następnie wybierz opcję
<Zastosuj>. Po usunięciu zarejestrowanego przycisku pojawia się pusta przestrzeń w miejscu, gdzie
przycisk był wyświetlany na ekranie Główny. Jeśli to konieczne, należy usunać tę przestrzeń.
5
Przeczytaj wyświetlany komunikat i wybierz przycisk <OK>.
➠ Do ekranu Główny zostanie dodany przycisk dla nowo wybranych ustawień.
● Jeśli ekran Główny jest pełny i nie można już zarejestrować więcej ustawień, należy usunąć
zarejestrowane przyciski i puste miejsca w obszarze <Ustawienia ekr. głów.>.
Zmiana układu przycisków
Aby ułatwić korzystanie z przycisków, można zmieniać ich układ w dowolny sposób. Na przykład można jako pierwsze
umieścić najczęściej używane funkcje lub ułożyć przyciski funkcyjne wraz z przyciskami skrótów w przypadku ustawień
ulubionych. Można również wstawić pustą przestrzeń zamiast przycisku, aby ułatwić podgląd ekranu Główny.
1
Wybierz przycisk <Ustawienia ekr. głów.> w widoku Ekran Główny.
Główny(P. 125)
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
urządzenia(P. 136)
2
Wybierz <Ustaw kolejność wyświetlania>.
3
Wybierz przycisk do przesunięcia.
Ekran
Logowanie się do
● Wybrany przycisk zostanie podświetlony. Dotknij wybrany przycisk ponownie, aby usunąć jego zaznaczenie.
4
Wybierz <W lewo> lub <Przes.w pr.>.
● Przycisk zostanie przesunięty tyle razy, ile razy został dotknięty.
● Długie dotknięcie opcji <W lewo> lub <Przes.w pr.> powoduje ciągłe przesuwanie wybranego przycisku.
Wstawianie pustego miejsca
● Po wybraniu polecenia <Wsuń Puste> wstawione zostanie puste miejsce po lewej stronie wybranego
przycisku.
● W przypadku wybrania przycisku znajdującego się na końcu zostanie wstawione puste miejsce, nawet jeśli
wybrano polecenie <Przes.w pr.>.
173
Podstawowa obsługa
Usuwanie pustego miejsca
● Wybierz puste miejsce, które ma zostać usunięte, a następnie wybierz polecenie <Usuń puste>.
5
Wybierz <Zastosuj>.
ŁĄCZA
Podstawowe informacje na temat obsługi(P. 131)
174
Podstawowa obsługa
Zapisywanie często używanych ustawień
34A8-03A
Dzięki zarejestrowaniu często używanych ustawień jako „ulubione ustawienia”, szybko można zastosować te same
ustawienia za każdym razem, gdy wykonywane są kopie, wysyłany jest faks lub wykonywane jest skanowanie. Ponadto
po zarejestrowaniu skomplikowanych ustawień jako „ulubione ustawienia” można szybko uzyskać do nich dostęp i
zapewnić sprawną obsługę. Można również przypisać kombinacje zapisanych ustawień do przycisku skrótu
wyświetlanego na ekranie Główny. W tej sekcji opisano sposób zapisywania często używanych ustawień i sposób
korzystania z nich podczas wykonywania kopii.
Zapisywanie ustawień(P. 175)
Wywoływanie zapisanych ustawień(P. 176)
● W często używanych ustawieniach można również zarejestrować odbiorcę faksu lub skanu, jednak po
zarejestrowaniu nie można już go zmienić. Aby zmienić zarejestrowanego odbiorcę, usuń ustawienia, a
następnie zarejestruj je ponownie.
Zapisywanie ustawień
1
Wybierz przycisk <Kopiowanie> w widoku Ekran Główny.
2
Zmień wartości ustawień do zapisania.
3
Wybierz <Inne ustawienia>
4
Wybierz niezapisane ustawienia, a następnie wybierz <Zarejestruj>.
Ekran Główny(P. 125)
Podstawowe operacje kopiowania(P. 198)
<Ulubione ustaw.>.
● Aby zmienić zawartość zapisanego ustawienia, wybierz to ustawienie i wybierz <Edytuj>.
5
Sprawdź szczegółowe informacje dotyczące ustawień do zapisania i wybierz przycisk
<Zarejestruj>.
● Aby zmienić wartość ustawienia do zapisania, wybierz odpowiednie ustawienie.
● Aby zmienić nazwę ustawienia, wybierz <Nazwa>. Informacje na temat wprowadzania tekstu, patrz
Wprowadzanie tekstu(P. 134) .
175
Podstawowa obsługa
6
Zdecyduj, czy ustawienia mają zostać zapisane jako przycisk skrótu.
● W przypadku wybrania opcji <Tak> zostanie wyświetlony komunikat. Sprawdź komunikat, a następnie wybierz
przycisk <OK>. Kombinacja zapisanych ustawień zostanie dodana do ekranu Główny jako przycisk skrótu.
● Jeśli na ekranie Główny nie ma miejsca na dodanie przycisku skrótu, użyj opcji <Ustawienia ekr. głów.>, aby
usunąć zapisane przyciski lub puste miejsca. Dostosowywanie widoku ekranu Główny(P. 172)
● Zapisane ustawienia są zachowywane nawet po wyłączeniu urządzenia.
● Jeżeli chcesz usunąć zarejestrowane ustawienie, wybierz opcję <Kopiowanie>
<Ulubione ustawienia> wybierz ustawienia, a następnie wybierz polecenie
<Inne ustawienia>
<Usuń> <Tak>.
Wywoływanie zapisanych ustawień
Po prostu wybierz z ulubionych ustawień zestaw dostosowany do potrzeb.
<Kopiowanie> <Inne ustawienia> <Ulubione ustawienia> Wybierz kombinację ustawień,
która ma zostać wywołana, a następnie wybierz polecenie <Zastosuj>
● Po wywołaniu zestawu ustawień można również zmienić ustawienia kopiowania w zależności od potrzeb.
ŁĄCZA
Podstawowe operacje kopiowania(P. 198)
Podstawowe operacje wysyłania faksów(P. 221)
Podstawowe operacje dotyczące skanowania oryginałów(P. 288)
176
Podstawowa obsługa
Zmiana ustawień domyślnych dla funkcji
34A8-03C
Ustawienia domyślne są ustawieniami wyświetlanymi po każdym włączeniu urządzenia lub wybraniu przycisku
<Reset>. Dopasowanie ustawień domyślnych do często wykonywanych operacji eliminuje konieczność konfiguracji tych
samych ustawień podczas każdej operacji.
◼ Kopiowanie
Aby uzyskać informacje na temat elementów ustawień, które można zmienić, patrz
(kopiowanie)>(P. 507) .
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
Wybierz ustawienie
<Kopiowanie>
<Zmień ustawienia domyślne
<Zmień ustawienia domyślne (kopiowanie)>
Zmień wartość domyślną wybranego elementu
<Zastosuj>
◼ FAX
Aby uzyskać informacje na temat elementów ustawień, które można zmienić, patrz
<Menu>
(faks)>
<Ustawienia funkcji>
Wybierz ustawienie
<Wyślij>
<Ustawienia faksu>
<Ustawienia faksu> *1(P. 541) .
<Zmień ustawienia domyślne
Zmień wartość domyślną wybranego elementu
<Zastosuj>
◼ Drukow. z nośnika pam.
Aby uzyskać informacje na temat elementów ustawień, które można zmienić, patrz
zapisywania plików>(P. 557) .
<Uzyskaj dost. do ust.
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Zapisywanie/dostęp do plików> <Ustawienia ogólne>
<Uzyskaj dost. do ust. zapisywania plików> <Zmień ustawienia domyślne (drukowanie z nośnika
pamięci)> Wybierz ustawienie Zmień wartość domyślną wybranego elementu <Zastosuj>
◼ Pamięć USB
Aby uzyskać informacje na temat elementów ustawień, które można zmienić, patrz
USB>(P. 555) .
<Ustawienia pamięci
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Zapisywanie/dostęp do plików> <Ustawienia ogólne>
<Ustawienia skanowania i zapisywania> <Ustawienia pamięci USB> <Zmień ustawienia
domyślne (USB)> Wybierz ustawienie Zmień wartość domyślną wybranego elementu
<Zastosuj>
177
Podstawowa obsługa
◼ E-mail
Aby uzyskać informacje na temat elementów ustawień, które można zmienić, patrz
<Menu>
e-mail>
<Ustawienia e-mail>(P. 536) .
<Ustawienia funkcji> <Wyślij> <Ustawienia skanowania i wysyłania> <Ustawienia
<Zmień ustawienia domyślne (e-mail)> Wybierz ustawienie Zmień wartość domyślną
wybranego elementu
<Zastosuj>
◼ I-faks
Aby uzyskać informacje na temat elementów ustawień, które można zmienić, patrz
<Menu>
I-Faksu>
<Ustawienia I-Faksu>(P. 538) .
<Ustawienia funkcji> <Wyślij> <Ustawienia skanowania i wysyłania> <Ustawienia
<Zmień ustawienia domyślne (I-faks)> Wybierz ustawienie Zmień wartość domyślną
wybranego elementu
<Zastosuj>
◼ Udostępniony folder / serwer FTP
Aby uzyskać informacje na temat elementów ustawień, które można zmienić, patrz
<Ustawienia pliku>(P. 539) .
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Wyślij> <Ustawienia skanowania i wysyłania> <Ustawienia
pliku> <Zmień ustawienia domyślne (plik)> Wybierz ustawienie Zmień wartość domyślną
wybranego elementu
<Zastosuj>
● Wybranie opcji <Zainicjuj> na każdym ekranie ustawień umożliwia przywrócenie ustawień domyślnych.
ŁĄCZA
Podstawowe operacje kopiowania(P. 198)
Podstawowe operacje wysyłania faksów(P. 221)
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie z nośnika pamięci)(P. 274)
Podstawowe operacje dotyczące skanowania oryginałów(P. 288)
178
Podstawowa obsługa
Ustawianie dźwięków
34A8-03E
W wielu różnych sytuacjach urządzenie emituje dźwięki. Dzieje się tak np. w momencie zakończenia wysyłania faksu,
gdy zatnie się papier lub wystąpi błąd. Możliwe jest ustawienie głośności każdego z tych dźwięków.
◼ Dostosowywanie ustawienia <Liczba faksów>
1
Naciśnij klawisz
2
Wyreguluj głośność i naciśnij, <Zastosuj>.
(
).
● Aby wyciszyć dźwięk, przesuń kursor do końca w lewo.
◼ Dostosowywanie ustawienia <Inne ustaw. głośn.>
1
Naciśnij klawisz
(
).
● W przypadku modelu bez funkcji faksu należy przejść do kroku 3.
2
Wybierz <Inne ustaw. głośn.>.
3
Wybierz ustawienie.
Ustawienie
Opis
<Sygnał dzwonka>
Dźwięk emitowany, gdy odbierany jest faks
przychodzący
<Sygnał zakończenia wysyłania>
Dźwięk emitowany po zakończeniu
wysyłania faksu
<Sygnał zakończenia odbioru>
Dźwięk emitowany po zakończeniu
odbierania faksu
<Sygnał zakończenia skanowania>
Dźwięk emitowany po zakończeniu
skanowania faksu
179
Działanie
Przejdź do kroku 4.
Podstawowa obsługa
Ustawienie
Opis
Działanie
<Sygnał wprowadzania>
Dźwięk potwierdzenia odtwarzany przy
każdym naciśnięciu klawisza na panelu
operacyjnym lub przycisku na wyświetlaczu
Wybierz <Włącz> (emitowanie
dźwięku) lub <Wyłącz> (brak emisji
dźwięku).
<Sygnał nieprawidłowego wpisu>
Dźwięk emitowany, gdy za pomocą
przycisków wykonana zostanie
nieprawidłowa operacja, np. gdy
wprowadzona zostanie liczba spoza
prawidłowego zakresu ustawienia
<Sygnał dostarczania materiałów>
Dźwięk emitowany, gdy toner w zasobniku
jest bliski wyczerpania
<Sygnał ostrzeżenia>
Dźwięk sygnalizujący wystąpienie zacięcia
papieru lub innego błędu
<Sygnał wykonania zadania>
Dźwięk emitowany po zakończeniu operacji,
takiej jak kopiowanie lub skanowanie
<Alarm oszczędzania energii>
Dźwięk emitowany po przejściu urządzenia
w tryb uśpienia lub wyłączeniu tego trybu
<Sygnał wykryw. oryg. w podajniku> Dźwięk emitowany, gdy w podajniku
zostanie umieszczony oryginalny dokument
4
Wyreguluj głośność i naciśnij, <Zastosuj>.
● Aby wyciszyć dźwięk, przesuń kursor do końca w lewo.
Dźwięk kończący tylko do sygnalizacji błędów
W pozycji <Dźwięk tylko w przypadku błędu> wybierz ustawienie <Włącz>, a następnie wybierz polecenie
<Zastosuj>.
180
Podstawowa obsługa
Przechodzenie w tryb uśpienia
34A8-03F
Funkcja przechodzenia w tryb uśpienia umożliwia zmniejszenie zużycia energii przez urządzenie poprzez odcięcie
dopływu energii do panelu sterowania. Jeśli przez jakiś czas za pomocą urządzenia nie będą wykonywane żadne
operacje, na przykład podczas przerwy obiadowej, można zaoszczędzić energię, naciskając przycisk
na panelu
sterowania.
Tryb uśpienia
● Po przejściu urządzenia w tryb uśpienia przycisk
zaczyna świecić na żółto-zielono.
Sytuacje, w których urządzenie nie przechodzi w tryb uśpienia
● Kiedy urządzenie pracuje
● Wskaźnik Data świeci się lub miga
● Urządzenie wykonuje operacje, takie jak regulacja czy czyszczenie.
● Wystąpiło zacięcie papieru.
● Gdy słuchawka telefonu zewnętrznego lub dodatkowego zestawu jest podniesiona
● Kiedy urządzenie ustawione jest w taki sposób, że sygnał przychodzącego faksu nie włączy się
● Wyświetlony jest ekran menu.
● Zadanie oczekuje na skanowanie i przesłanie do urządzenia pamięci USB lub komputera.
● Na ekranie wyświetlany jest komunikat o błędzie. (Istnieją pewne wyjątki. Urządzenie czasem przechodzi w
tryb uśpienia w przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie).
● Urządzenie komunikuje się z serwerem LDAP lub innym serwerem
● Gdy wyświetlony jest ekran klucza sieciowego/SSID do połączenia bezpośredniego
● Ustawienia są importowane lub eksportowane
Zmiana wartości czasu automatycznego licznika trybu uśpienia
Automatyczny licznik trybu uśpienia jest funkcją, która automatycznie wprowadza urządzenie w tryb uśpienia,
jeśli pozostaje ono bezczynne przez określony czas. Zalecamy używanie domyślnych ustawień fabrycznych (
<Ustawienia włącznika/energii>(P. 466) ), aby zmniejszyć użycie energii. Aby zmienić czas, po upłynięciu
którego urządzenie przechodzi w tryb uśpienia, należy wykonać czynności opisane poniżej.
181
Podstawowa obsługa
<Menu> <Ustawienia> <Ustawienia włącznika/energii> <Czas automatycznego uśpienia>
Określ czas, po upłynięciu którego urządzenie będzie automatycznie przechodzić w tryb
uśpienia
<Zastosuj>
Zmiana ustawienia trybu uśpienia na określony czas
Można skonfigurować takie ustawienie, że urządzenie będzie przechodzić w tryb uśpienia w określonym czasie.
Można również skonfigurować takie ustawienie, że tryb uśpienia będzie włączany w określonym czasie.
<Menu> <Ustawienia> <Ustawienia włącznika/energii> Wybierz <Wył. dzienny automat.
uśpienia> lub <Ust. wyjścia z trybu uśpienia> Wybierz <Włącz> w <Ustaw tę funkcję>, a następnie
wprowadź czas
<Zastosuj>
Kończenie trybu uśpienia
Aby wyjść z trybu uśpienia, można nacisnąć przycisk
lub dowolny inny przycisk na panelu sterowania.
● Można również dotknąć wyświetlacza, aby wyjść z trybu uśpienia.
● W przypadku podłączenia zewnętrznego telefonu lub dodatkowej słuchawki tryb uśpienia zostaje
wyłączony po podniesieniu słuchawki.
182
Podstawowa obsługa
Zapisywanie odbiorców
1660-03J
34A8-03H
Często używane miejsca docelowe faksowania/skanowania można zarejestrować w
książce adresowej, co ułatwia ich wybieranie ( Zapisywanie odbiorców w książce
adresowej(P. 185) ). Odbiorców można wyszukiwać alfabetycznie z list w książce
adresowej lub poprzez wprowadzenie trzycyfrowego numeru (numeru wybierania
kodowego). Określanie odbiorców można przyspieszyć, używając następujących
opcji.
◼ Ulubione
Zarejestrowanie dużej liczby adresów w książce adresowej utrudnia odnalezienie tego, który jest w danej chwili
potrzebny. Aby tego uniknąć, można rejestrować często używanych odbiorców jako Ulubionych. Odbiorców
> w książce adresowej.
zarejestrowanych jako Ulubionych można wyszukać z <
◼ Wybieranie grupowe
Istnieje możliwość zaznaczenia wielu już zarejestrowanych odbiorców i zapisania ich razem jako grupy. Dzięki temu
można wysyłać faksy i wiadomości e-mail do wielu odbiorców naraz. Grupy można także zapisać w zakładce Ulubione.
Zapisywanie wielu odbiorców jako grupy(P. 188)
◼ Indeks
Zarejestrowani odbiorcy są podzieleni na indeksy w zależności od pierwszego znaku lub typu adresu. Zmiana indeksów
/
lub przeciągnij palcem indeks docelowy do
pozwala szybko przeprowadzić wyszukiwanie odbiorcy. Dotknij
boku, aby zmienić sposób wyświetlania.
<Wszyst.>
Wyświetla wszystkich odbiorców zapisanych w książce adresowej.
<
>
Wyświetla listę odbiorców zapisanych w grupie Ulubione.
<A–Z>/<0–9>/<ABC> to <YZ>
Wyświetla odbiorców, których pierwsze litery nazwiska odpowiadają znakom wybranego indeksu.
<
>
Wyświetla odbiorców faksów.
<
>
Wyświetla odbiorców wiadomości e-mail.
183
Podstawowa obsługa
<
>
Wyświetla odbiorców I-faksów.
<
>
Wyświetla odbiorców dla opcji udostępnionych folderów oraz serwerów FTP. Rejestracja odbiorców odbywa się z
komputera.
Konfiguracja folderu udostępnionego jako lokalizacji zapisywania(P. 97)
Zapisywanie odbiorców z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 440)
<
>
Wyświetla listę odbiorców zapisanych w opcji Wybieranie grupowe.
● Aby zarejestrować udostępniony folder lub serwer FTP jako miejsce docelowe do zapisu skanów, należy użyć
komputera.
Konfiguracja folderu udostępnionego jako lokalizacji zapisywania(P. 97)
Zapisywanie odbiorców z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 440)
● Książkę adresową można zapisać na komputerze jako plik (jednak nie można jej edytować za pomocą
komputera). Możliwe jest również importowanie zapisanej książki adresowej z komputera do urządzenia.
Importowanie/eksportowanie danych ustawień(P. 450)
● Listę odbiorców zarejestrowanych w książce adresowej można wydrukować.
adresowej(P. 603)
Lista książki
● W przypadku dostępu do serwera LDAP można wyszukiwać informacje o użytkownikach na serwerze i
zapisywać je w książce adresowej. Wcześniej należy wybrać ustawienia połączenia z serwerem LDAP.
Zapisywanie serwerów LDAP(P. 64)
184
Podstawowa obsługa
Zapisywanie odbiorców w książce adresowej
34A8-03J
W tej sekcji opisano sposoby zapisywania odbiorców z poziomu panelu sterowania. Zapisywanie odbiorców może
również odbywać się przy użyciu Zdalnego interfejsu użytkownika. Zapisywanie odbiorców z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 440)
1
Wybierz przycisk <Ks. adresowa> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Zarejestruj odb.>
Ekran Główny(P. 125)
● Jeśli pojawi się ekran z prośbą o wprowadzenie kodu PIN, należy wpisać kod PIN książki adresowej i wybrać
przycisk <Zastosuj>. Ograniczenie korzystania z książki adresowej(P. 414)
3
Wybierz rodzaj adresu do zarejestrowania.
Rejestracja odbiorców za pomocą serwera LDAP
W przypadku dostępu do serwera LDAP można wyszukiwać informacje o użytkownikach na serwerze i
zapisywać je w książce adresowej.
● Aby dokonać rejestracji z serwera LDAP, należy wcześniej wybrać ustawienia połączenia z serwerem LDAP.
Zapisywanie serwerów LDAP(P. 64)
1
Wybierz <Serwer LDAP>.
2
Wybierz odpowiedni serwer LDAP.
3
Wybierz warunki dotyczące informacji o użytkowniku, które mają być wyszukane.
● Dostępne kryteria wyszukiwania odbiorców to: imię i nazwisko, numer faksu, adres e-mail, nazwa
instytucji oraz nazwa jednostki organizacyjnej.
4
Wprowadź docelowy ciąg znaków wyszukiwania i wybierz <Zastosuj>.
● Informacje na temat wprowadzania tekstu, patrz
Wprowadzanie tekstu(P. 134) .
● Aby wybrać kilka kryteriów wyszukiwania, należy powtórzyć czynności opisane w punktach od 3 do 4.
5
Wybierz <Metoda szukania>.
185
Podstawowa obsługa
6
Wybierz warunki do wyświetlania wyników wyszukiwania.
<Używając wszyst. warunków poniżej>
Wyszukuje i wyświetla użytkowników, którzy spełniają wszystkie kryteria wyszukiwania określone w
krokach 3 i 4.
<Używając niektór. warunków poniżej>
W przypadku znalezienia użytkowników spełniających chociaż jedno z kryteriów określonych w krokach 3 i
4 wszyscy tacy użytkownicy zostaną wyświetleni.
7
Wybierz <Włącz szukanie>.
➠ Wyświetlani są użytkownicy spełniający kryteria wyszukiwania.
● Jeśli po wybraniu przycisku <Włącz szukanie> pojawia się ekran uwierzytelnienia, wprowadź nazwę
użytkownika urządzenia i hasło zapisane na serwerze LDAP, a następnie wybierz przycisk <Zastosuj>.
Zapisywanie serwerów LDAP(P. 64)
8
Wybierz użytkownika, którego chcesz zapisać w książce adresowej.
9
Wybierz <Zastosuj>.
➠ Nazwa użytkownika i numer faksu lub adres e-mail zapisany na serwerze LDAP wybranego użytkownika
są zapisane w książce adresowej.
Rejestrowanie odbiorców z ustawień przywołania
Jeśli dostępne są ustawienia przywołania, można wybrać opcję <Ust. przywołania> i zarejestrować odbiorców.
4
Wybierz <Nazwa>.
● Zarejestrowanie <Nazwa> nie jest obowiązkowe. Jeśli zarejestrujesz <Nazwa>, odbiorcę będzie można
wyszukać według porządku alfabetycznego.
5
Wprowadź nazwę, a następnie wybierz <Zastosuj>.
● Informacje na temat wprowadzania tekstu, patrz
Wprowadzanie tekstu(P. 134) .
6
Wybierz <Numer faksu>, <Adres e-mail> lub <Adres I-Faksu>.
7
Wprowadź odbiorcę, a następnie wybierz <Zastosuj>.
Określanie szczegółowych ustawień (tylko w przypadku faksu)
Po wybraniu opcji <Ustaw szczegóły> wyświetla się ekran podobny do poniższego.
186
Podstawowa obsługa
<Wysyłanie w trybie ECM>
Jeżeli w przesyłanym obrazie pojawia się błąd, zostaje on sprawdzony i naprawiony, aby zabezpieczyć
użytkownika przed przesłaniem niewłaściwego obrazu podczas ustawiania opcji <Włącz>.
<Szybkość wysyłania>
Jeżeli rozpoczęcie transmisji odbywa się z opóźnieniem, jak np. w przypadku złych połączeń telefonicznych,
istnieje możliwość dostosowania szybkości początkowej w zakresie malejącym.
<Długodystansowe>
Określ zakres od <Międzynarodowe (1)> do <Międzynarodowe (3)> zgodnie z warunkami transmisji przy
rejestracji międzynarodowych numerów faksu.
● Możesz również określić opcję <Wysyłanie w trybie ECM> i <Szybkość wysyłania> z <Menu>
<Ustawienia funkcji> <Wyślij> <Ustawienia faksu>. Jednak ustawienia sprecyzowane przy użyciu
opcji <Ks. adresowa> są aktywne w odniesieniu do szczegółowych ustawień dotyczących odbiorców
zarejestrowanych w książce adresowej.
8
Wybierz <Zarejestruj jako>.
9
Wybierz <Ulubione> lub <Wybieranie kodowane>.
● W przypadku wybrania opcji <Wybieranie kodowane> wybierz numer odbiorcy lub wybierz opcję <Użyj
klawiszy num.> i wprowadź numer odbiorcy.
10
Wybierz <Zastosuj>.
● Można utworzyć grupę odbiorców już zapisanych w książce adresowej i zapisać ją jako jednego odbiorcę.
Więcej informacji znajduje się w części Zapisywanie wielu odbiorców jako grupy(P. 188) .
● Aby zmienić lub usunąć elementy informacji o odbiorcach zapisanych w książce adresowej, patrz
zapisanych odbiorców w książce adresowej(P. 190) .
187
Edycja
Podstawowa obsługa
Zapisywanie wielu odbiorców jako grupy
34A8-03K
Istnieje możliwość zaznaczenia wielu już zarejestrowanych odbiorców i zapisania ich razem jako grupy. W tej sekcji
opisano sposoby zapisywania grupy z poziomu panelu sterowania. Zapisywanie grupy może również odbywać się przy
użyciu Zdalnego interfejsu użytkownika. Zapisywanie odbiorców z poziomu Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 440)
● W tej samej grupie można zarejestrować wyłącznie odbiorców o takim samym typie adresu.
● Folderów udostępnionych ani serwerów FTP nie można zarejestrować w grupie jako odbiorców.
1
2
Wybierz przycisk <Książka adresowa> w widoku Ekran Główny.
Główny(P. 125)
Wybierz <Zarejestruj odb.>
Ekran
<Grupa>.
● Jeśli pojawi się ekran z prośbą o wprowadzenie kodu PIN, należy wpisać kod PIN książki adresowej i wybrać
przycisk <Zastosuj>. Ograniczenie korzystania z książki adresowej(P. 414)
3
Wybierz <Nazwa>.
● Zarejestrowanie <Nazwa> nie jest obowiązkowe. Jeśli zarejestrujesz <Nazwa>, odbiorcę będzie można
wyszukać według porządku alfabetycznego.
4
Wprowadź nazwę, a następnie wybierz <Zastosuj>.
● Informacje na temat wprowadzania tekstu, patrz
Wprowadzanie tekstu(P. 134) .
5
Wybierz <Odbiorca>.
6
Wybierz <Dodaj>.
7
Wybierz indeks zawierający odbiorcę, którego chcesz zarejestrować.
8
Wybierz odbiorcę.
188
Indeks(P. 183)
Podstawowa obsługa
9
Powtarzaj kroki od 6 do 8, aż zarejestrujesz wszystkich odbiorców, a następnie
wybierz przycisk <Zastosuj>.
Wyświetlanie informacji o odbiorcy
● Wybierz odbiorcę, a następnie wybierz opcję <Szczegóły>.
Usuwanie odbiorcy z grupy
● Wybierz odbiorcę do usunięcia z grupy, a następnie wybierz przycisk <Usuń>
10
Wybierz <Zarejestruj jako>.
11
Wybierz <Ulubione> lub <Wybieranie kodowane>.
<Tak>.
● W przypadku wybrania opcji <Wybieranie kodowane> wybierz numer odbiorcy lub wybierz opcję <Użyj
klawiszy num.> i wprowadź numer odbiorcy.
12
Wybierz <Zastosuj>.
189
Podstawowa obsługa
Edycja zapisanych odbiorców w książce adresowej
34A8-03L
Użytkownik może zmienić swoje ustawienia, na przykład zmienić zapisany numer faksu lub nazwę, zmienić typ
odbiorcy zapisanego jako numer faksu na odbiorcę e-mail, zmienić numer wybierania kodowego oraz dodać lub
usunąć odbiorców grupowych. Można również usunąć odbiorców lub grupy.
● W przypadku usunięcia odbiorcy z książki adresowej zostaje on również usunięty z ulubionych ustawień.
Zapisywanie często używanych ustawień(P. 175)
1
Wybierz przycisk <Książka adresowa> w widoku Ekran Główny.
Ekran
Główny(P. 125)
2
Wybierz indeks zawierający odbiorcę, którego chcesz edytować.
3
Wybierz odbiorcę, a następnie wybierz <Edytuj>.
Indeks(P. 183)
● Po wybraniu opcji <Szczegóły> można wyświetlić informacje o odbiorcy.
● Aby usunąć odbiorcę, wybierz polecenie <Usuń>
<Tak>.
● Jeśli pojawi się ekran z prośbą o wprowadzenie kodu PIN, należy wpisać kod PIN książki adresowej i wybrać
przycisk <Zastosuj>. Ograniczenie korzystania z książki adresowej(P. 414)
4
Po wprowadzeniu koniecznych zmian wybierz przycisk <Zastosuj>.
190
Podstawowa obsługa
Korzystanie nośnika pamięci USB
34A8-03R
W przypadku korzystania z pamięci USB, należy podłączyć ją do portu USB urządzenia.
Przed rozpoczęciem korzystania z nośnika pamięci USB
● Obsługiwane formaty nośnika pamięci USB to FAT16 i FAT32.
Nieobsługiwane są następujące urządzenia i zastosowania:
● Nośniki pamięci USB wyposażone w funkcje zabezpieczające
● Nośniki pamięci USB, które nie spełniają standardów USB
● Czytniki kart podłączone do portu USB
● Nośniki pamięci USB, które są używane z przedłużaczami
● Nośniki pamięci USB używane za pośrednictwem koncentratora USB
Obsługa urządzeń pamięci USB
● Przed włożeniem nośnika pamięci USB należy upewnić się, że jest on obrócony poprawnie. W przypadku
próby włożenia nośnika pamięci przy niewłaściwej orientacji nośnik i urządzenie mogą ulec uszkodzeniu.
● Nie należy odłączać lub przesuwać urządzenia pamięci USB ani w inny sposób nim poruszać podczas
importowania lub eksportowania danych. Nie należy również wyłączać urządzenia, gdy trwa przetwarzanie.
● W przypadku niektórych urządzeń pamięci USB poprawny zapis danych może nie być możliwy.
◼ Odłączanie nośnika pamięci USB
● Podczas odłączania nośników pamięci USB należy zawsze postępować zgodnie z następującą procedurą.
Korzystanie z innych metod odłączenia nośników pamięci USB może spowodować uszkodzenie nośnika i
urządzenia.
1
Wybierz <Monitor stanu>.
2
Wybierz <Usuń nośn. pam.>.
➠ Poczekaj, aż zostanie wyświetlony komunikat <Nośnik pamięci można bezpiecznie usunąć.>.
3
Odłącz urządzenie pamięci USB.
191
Podstawowa obsługa
ŁĄCZA
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie z nośnika pamięci)(P. 274)
Zapisywanie danych na urządzeniu pamięci USB(P. 291)
192
Kopiowanie
Kopiowanie
Kopiowanie ........................................................................................................................................................ 194
Ekran podstawowych funkcji kopiowania ....................................................................................................... 196
Podstawowe operacje kopiowania ................................................................................................................... 198
Anulowanie kopiowania ................................................................................................................................ 203
Sprawdzanie statusu i dziennika kopiowania ................................................................................................ 204
Poprawianie i dostosowywanie jakości kopii .................................................................................................. 206
Wybór typu oryginału do kopiowania ........................................................................................................... 207
Regulacja ostrości do kopiowania (Ostrość) .................................................................................................. 208
Usuwanie ciemnych obramowań podczas kopiowania (Usuwanie ramki) ..................................................... 209
Przydatne funkcje kopiowania ......................................................................................................................... 210
Kopiowanie kilku dokumentów na jednym arkuszu (N na 1) ......................................................................... 211
Układanie kopii wg numeru strony ............................................................................................................... 212
Wykonywanie kopii dowodów tożsamości .................................................................................................... 213
Wykonywanie kopii strony paszportu ........................................................................................................... 214
193
Kopiowanie
Kopiowanie
1660-03S
34A8-03S
W tym rozdziale opisano podstawowe działania związane z kopiowaniem oraz inne, przydatne funkcje kopiowania.
◼ Wykonywanie podstawowych operacji
Ekran podstawowych funkcji kopiowania(P. 196)
Podstawowe operacje kopiowania(P. 198)
Anulowanie kopiowania(P. 203)
Sprawdzanie statusu i dziennika kopiowania(P. 204)
◼ Poprawa jakości
Poprawianie i dostosowywanie jakości kopii(P. 206)
Wybór typu oryginału do
kopiowania(P. 207)
Regulacja ostrości do
kopiowania (Ostrość)(P. 208)
◼ Korzystanie z przydatnych funkcji kopiowania
Kopiowanie kilku dokumentów na
jednym arkuszu (N na 1)(P. 211)
Przydatne funkcje kopiowania(P. 210)
Układanie kopii wg numeru
strony(P. 212)
194
Usuwanie ciemnych obramowań
podczas kopiowania (Usuwanie
ramki)(P. 209)
Wykonywanie kopii dowodów
tożsamości(P. 213)
Kopiowanie
Wykonywanie kopii strony
paszportu(P. 214)
195
Kopiowanie
Ekran podstawowych funkcji kopiowania
34A8-03U
Po wybraniu opcji <Kopiowanie> na ekranie Główny pojawia się ekran podstawowych funkcji kopiowania.
Aktualny stan ustawień przyciski ustawień
Wyświetlany jest stan ustawień, który obejmuje współczynnik kopiowania, papier do kopiowania oraz liczbę
kopii. W celu prawidłowego kopiowania należy sprawdzić ustawienia wyświetlane tutaj. Aby zmienić dane
ustawienie, należy wybrać odpowiednią pozycję. Podstawowe operacje kopiowania(P. 198)
<Dwustronny>
Można wybrać połączenie kopiowania jednostronnego i kopiowania dwustronnego dla oryginału i papieru
wydruku. Określ szczegółowe ustawienia w pozycji
<Inne ustawienia>. Podstawowe operacje
kopiowania(P. 198)
Skanuje jedną stronę oryginału i drukuje zeskanowane dane na jednej stronie papieru.
Skanuje jedną stronę oryginału i drukuje zeskanowane dane na obu stronach papieru.
Skanuje obie strony oryginału i drukuje zeskanowane dane na obu stronach papieru.
Skanuje obie strony oryginału i drukuje zeskanowane dane na jednej stronie papieru.
<N na 1>
Aby ułożyć wielostronicowe oryginały na tej samej stronie jednego arkusza, można wybrać schemat „N na 1”.
<Inne ustawienia>. Kopiowanie kilku dokumentów na
Określ szczegółowe ustawienia w pozycji
jednym arkuszu (N na 1)(P. 211)
Nie stosuje schematu N na 1.
Drukuje dane dla dwóch kolejnych stron na jednej stronie arkusza papieru.
Drukuje dane dla czterech kolejnych stron na jednej stronie arkusza papieru.
<Inne ustawienia>
Można wywołać szczegółowe ustawienia lub ulubione ustawienia, które nie są wyświetlane na ekranie
podstawowych funkcji kopiowania.
196
Kopiowanie
<Reset>
Istnieje możliwość łącznego przywrócenia ustawień domyślnych.
<Start>
Tym przyciskiem uruchamia się kopiowanie.
197
Kopiowanie
Podstawowe operacje kopiowania
34A8-03W
W tej sekcji opisano podstawową procedurę używaną do kopiowania oryginału.
1
Umieść oryginał(y).
2
Wybierz przycisk <Kopiowanie> w widoku Ekran Główny.
3
4
Umieszczanie oryginałów(P. 138)
Wybierz pozycję <Liczba kopii> na ekranie podstawowych funkcji kopiowania.
Ekran podstawowych funkcji kopiowania(P. 196)
Wprowadź liczbę kopii, a następnie wybierz polecenie <Zamknij>.
● W przypadku wprowadzenia nieprawidłowej wartości należy użyć
5
Ekran Główny(P. 125)
, aby ją skasować.
Określ ustawienia kopiowania w zależności od potrzeb.
Regulacja poziomu zabarwienia
Kopiowanie dwustronne
Powiększanie lub zmniejszanie
Wybór papieru do kopiowania
Regulacja poziomu zabarwienia
Jeśli tekst lub obrazy zawarte w oryginale są nadmiernie jasne lub ciemne, należy
wyregulować poziom zabarwienia skanu. Na przykład można wyostrzyć tekst i linie
utworzone przy użyciu ołówka. Regulacja całego zabarwienia(P. 198)
Jest możliwość dostosowania zabarwienia tła. Można wykonać przezroczystą kopię
oryginałów z kolorowymi tłami lub oryginałów takich jak gazeta drukowana na
cienkim papierze, na którym tekst lub obrazy na drugiej stronie są widoczne przez
papier. Dostosowywanie zabarwienia tła(P. 199)
◼ Regulacja całego zabarwienia
<Gęstość>
Dostosuj poziom zabarwienia
198
<Zamknij>
Kopiowanie
◼ Dostosowywanie zabarwienia tła
<Gęstość> <Dopasuj gęstość tła>
<Zamknij>
<Dopasuj (ręcznie)>
Dostosuj zabarwienie tła
<Zastosuj>
● W zależności od koloru oryginału operacja może mieć wpływ na fragmenty inne niż tło.
● Po wybraniu dla ustawienia <Dopasuj gęstość tła> opcji <Autom.> zostanie wykonana automatyczna
regulacja, tak że tło zmieni kolor na biały. W tym przypadku opcja <Typ oryginału> jest automatycznie
ustawiona na <Tekst> ( Wybór typu oryginału do kopiowania(P. 207) ).
Kopiowanie dwustronne
Można skopiować dwie strony oryginału na obie strony papieru. Można również
skopiować oryginał dwustronny na obie strony papieru lub na dwa arkusze papieru.
● Opcja <Drukowanie dwustronne> może nie być dostępna w przypadku niektórych formatów i typów
papieru. Obsługiwane rodzaje papieru(P. 695)
<Inne ustawienia>
<Zastosuj>
<Drukowanie dwustronne>
Wybierz rodzaj kopiowania dwustronnego
Rodzaje kopiowania 2-stronnego
Poniższa ilustracja prezentuje rodzaje kopiowania 2-stronnego.
<1-stronny->Dwustronny>
<Dwustronny->Dwustronny>
199
<Dwustronny->Jednostronny>
Kopiowanie
<Oryg./typ wyk.>
Określ orientację oryginału, typ otwarcia oraz typ wykończenia.
Powiększanie lub zmniejszanie
Istnieje możliwość powiększania lub zmniejszania kopii poprzez użycie wcześniej
ustawionego współczynnika kopiowania, takiego jak <A5->A4>, lub ustawienie
niestandardowego współczynnika kopiowania (z dokładnością do 1 %).
● W przypadku wprowadzenia ustawienia <N na 1> po ustawieniu współczynnika kopiowania,
ustawienie współczynnika redukcji w opcji <N na 1> będzie miało pierwszeństwo.
<Współcz. kopiowania>
Określ współczynnik kopiowania
<100% 1:1>
Tworzy kopie ze współczynnikiem kopiowania ustawionym na 100%.
<Autom.>
Tworzy kopie automatycznie powiększając/zmniejszając obraz oryginalny tak, aby pasować do określonego
formatu papieru.
Wstępnie ustawiony współczynnik kopiowania
Określ współczynnik kopiowania.
Przyciski numeryczne
Można ustawić współczynnik kopiowania z zakresu od 25 do 400% z dokładnością do 1%.
200
Kopiowanie
Wybór papieru do kopiowania
Należy wybrać źródło papieru zawierające papier, który ma zostać użyty.
● Najpierw należy ustawić rozmiar i typ papieru zgodny z papierem załadowanym w źródle.
Określanie formatu i typu papieru(P. 161)
Ładowanie papieru(P. 142)
<Papier>
Wybierz źródło papieru
<Zamknij>
Do wykonywania kopii używa papieru załadowanego w tacy wielofunkcyjnej.
Do wykonywania kopii używa papieru załadowanego w szufladzie na papier urządzenia
(Szuflada 1).
● Gdy zainstalowany jest opcjonalny podajnik papieru, wyświetlana jest również jego szuflada na
papier.
● Informacje o innych ustawieniach kopiowania znajdują się w sekcji
jakości kopii(P. 206) i Przydatne funkcje kopiowania(P. 210) .
6
Poprawianie i dostosowywanie
Wybierz <Start>.
➠ Rozpocznie się kopiowanie.
● Aby anulować skanowanie, wybierz <Anuluj>
<Tak>.
Anulowanie kopiowania(P. 203)
W przypadku umieszczenia oryginałów w podajniku w kroku 1
Oryginał jest skanowany automatycznie.
W przypadku umieszczania oryginałów na płycie szklanej w kroku 1
W przypadku kopiowania dwustronnego lub kopiowania N na 1 zostanie wyświetlony ekran z monitem, aby
załadować następny oryginał.
201
Kopiowanie
1
Umieść na płycie szklanej następny oryginał i wybierz przycisk <Skanuj następny oryginał>.
● Oddzielnie dla każdego oryginału można również określić <Gęstość> i <Typ oryginału>.
● Powtarzaj ten krok do momentu, aż zeskanowany zostanie cały oryginał.
2
Wybierz <Rozpocznij drukowanie>.
● Jeśli na ekranie zostanie wyświetlony komunikat <Niezgodność ustawień papieru i rozmiaru> lub <Pamięć
jest pełna. Skanowanie zostanie anulowane. Czy chcesz wydrukować?>. Środki zaradcze w przypadku
każdego komunikatu(P. 639)
Kopiowanie oryginałów zawierających tekst lub obrazy zajmujące cały obszar strony
● Obszar przy krawędziach może nie zostać skopiowany. Więcej informacji na temat skanowania marginesów
znajduje się w części Moduł główny(P. 691) .
● Wykonywanie kopiowania zawsze z tymi samymi ustawieniami:
funkcji(P. 177)
Zmiana ustawień domyślnych dla
● Rejestracja kombinacji ustawień, której można użyć w razie potrzeby:
ustawień(P. 175)
ŁĄCZA
Sprawdzanie statusu i dziennika kopiowania(P. 204)
202
Zapisywanie często używanych
Kopiowanie
Anulowanie kopiowania
34A8-03X
Aby anulować kopiowanie natychmiast po wybraniu przycisku <Start>, należy wybrać opcję <Anuluj> wyświetloną na
na panelu sterowania. Operację można także anulować po sprawdzeniu statusu
ekranie lub nacisnąć przycisk
kopiowania.
◼ Wybierz opcję <Anuluj> wyświetloną na ekranie podczas kopiowania
◼ Naciśnij przycisk
, aby anulować operację
Jeśli po naciśnięciu przycisku
na ekranie wyświetlona jest lista dokumentów
Oryginały zostały zeskanowane i oczekują na wydruk. Wybierz dokument do anulowania, a następnie wybierz
<Anuluj> <Tak>.
◼ Sprawdź status zadania kopiowania przed anulowaniem
<Monitor stanu> <Zadanie kopiowania/drukowania>
karcie <Stan zadania kop./druk.> <Anuluj> <Tak>
ŁĄCZA
Podstawowe operacje kopiowania(P. 198)
203
Wybierz dokument do kopiowania na
Kopiowanie
Sprawdzanie statusu i dziennika kopiowania
34A8-03Y
Istnieje możliwość sprawdzenia bieżących statusów kopiowania oraz dzienników kopiowanych dokumentów.
● Gdy dla opcji <Wyświetlanie rejestru zadań> wybrano ustawienie <Wyłącz>, nie można sprawdzić dziennika
zadań kopiowania. <Wyświetlanie rejestru zadań>(P. 566)
Przydatne porady
● Jeśli podczas kopiowania od momentu zeskanowania oryginału upłynęło sporo czasu, ale drukowanie
dokumentu jeszcze się nie rozpoczęło, można sprawdzić listę dokumentów oczekujących na wydrukowanie.
● Gdy nie można odnaleźć wydruków, które powinny były zostać wykonane, można sprawdzić, czy nie wystąpił
błąd.
1
Wybierz <Monitor stanu>.
2
Wybierz <Zadanie kopiowania/drukowania>.
3
Sprawdź statusy i dzienniki kopiowania.
Sprawdzanie statusów kopiowania
1
Wybierz dokument, którego stan chcesz sprawdzić na karcie <Stan zadania kop./druk.>
➠ Wyświetla szczegółowe informacje dotyczące dokumentu.
Sprawdzanie dzienników kopiowania
1
Wybierz dokument, którego dziennik chcesz sprawdzić na karcie <Rejestr zadań kopiowania>
● Komunikat <OK> jest wyświetlany po pomyślnym skopiowaniu dokumentu. Jeżeli natomiast
kopiowanie dokumentu nie powiedzie się, ponieważ zostało anulowane lub wystąpił błąd, na ekranie
pojawi się komunikat <Błąd>.
204
Kopiowanie
➠ Wyświetla szczegółowe informacje dotyczące dokumentu.
Jeśli wyświetlany jest trzycyfrowy numer w przypadku <Błąd>
● Numer ten oznacza kod błędu.
Środki zaradcze dla każdego kodu błędu(P. 653)
ŁĄCZA
Podstawowe operacje kopiowania(P. 198)
Anulowanie kopiowania(P. 203)
205
Kopiowanie
Poprawianie i dostosowywanie jakości kopii
34A8-040
Można poprawić jakość kopii, określając bardziej szczegółowe ustawienia, takie jak ustawianie optymalnej jakości
obrazu, wymazanie zbędnych cieni itp.
Wybór typu oryginału do
kopiowania(P. 207)
Regulacja ostrości do
kopiowania (Ostrość)(P. 208)
206
Usuwanie ciemnych obramowań
podczas kopiowania (Usuwanie
ramki)(P. 209)
Kopiowanie
Wybór typu oryginału do kopiowania
34A8-041
Istnieje możliwość wyboru optycznej jakości obrazu dla kopii w zależności od typu
oryginału, takiego jak dokument tylko z tekstem, dokument z tabelami i wykresami
lub zdjęcie z magazynu.
<Kopiowanie>
<Inne ustawienia>
<Tekst/fotografia>
<Tekst/fotografia (wysoka jakość)>
<Typ oryginału>
Wybierz typ oryginału
Wybierz tę opcję podczas kopiowania dokumentów zawierających zarówno tekst, jak i
fotografie.
Wybierz tę opcję do wykonywania wysokiej jakości kopii dokumentów zawierających
tekst i fotografie. Możliwe jest również dostosowanie poziomu priorytetu nadanego
jakości tekstu lub obrazu. Dostosuj ustawienie na skali, a następnie wybierz polecenie
<Zastosuj>.
● Jeśli wybrano opcję inną niż <Tekst>, dla ustawienia <Dopasuj gęstość tła> automatycznie zostanie wybrana
opcja <Dopasuj (ręcznie)>. Podstawowe operacje kopiowania(P. 198)
ŁĄCZA
Podstawowe operacje kopiowania(P. 198)
207
Kopiowanie
Regulacja ostrości do kopiowania (Ostrość)
34A8-042
Pozwala dostosować ostrość kopiowanego obrazu. Można zwiększyć ostrość w celu
wyostrzenia niewyraźnego tekstu i linii lub zmniejszyć ostrość, aby poprawić wygląd
fotografii z magazynu.
<Kopiowanie>
<Inne ustawienia>
<Ostrość>
Dostosuj ostrość
Przykład: Wyostrzanie tekstu i linii utworzonych za pomocą ołówka
Przykład: Poprawianie wyglądu fotografii z magazynu
ŁĄCZA
Podstawowe operacje kopiowania(P. 198)
208
<Zastosuj>
Kopiowanie
Usuwanie ciemnych obramowań podczas kopiowania
(Usuwanie ramki)
34A8-043
W przypadku kopiowania oryginałów, które mają mniejszy format niż papier używany
do wydruku, wokół krawędzi skopiowanego obrazu mogą pojawić się linie ramki.
Podczas kopiowania sąsiadujących ze sobą stron grubej książki mogą pojawić się
ciemne obramowania. Opcja <Usuń obramowanie> pozwala usunąć linie ramki oraz
ciemne obramowania.
● Szerokość ramki do usunięcia jest zwiększana lub zmniejszana w zależności od wartości ustawienia
<Współczynnik kopiowania>.
● Opcja <Usuń obramowanie> nie jest dostępna w przypadku korzystania z funkcji <N na 1>.
<Kopiowanie> <Inne ustawienia> <Usuń obramowanie> <Włącz> Określ szerokość ramki
do usunięcia <Dalej> Wybierz rozmiar dokumentu na ekranie <Rozmiar skanu>
Przykład: Usuwanie ciemnych obramowań oraz linii ramki
ŁĄCZA
Podstawowe operacje kopiowania(P. 198)
209
Kopiowanie
Przydatne funkcje kopiowania
34A8-044
W tej sekcji opisano przydatne funkcje związane z kopiowaniem, mające na celu oszczędność papieru i poprawę
wydajności procesu kopiowania.
Kopiowanie kilku dokumentów na
jednym arkuszu (N na 1)(P. 211)
Układanie kopii wg numeru
strony(P. 212)
Wykonywanie kopii strony
paszportu(P. 214)
210
Wykonywanie kopii dowodów
tożsamości(P. 213)
Kopiowanie
Kopiowanie kilku dokumentów na jednym arkuszu (N
na 1)
34A8-045
Można zmniejszyć rozmiar wielostronicowego oryginału i ułożyć wszystkie strony na
jednym arkuszu papieru. Możliwe jest zaoszczędzenie arkuszy, ponieważ dokument
można skopiować na mniejszej liczbie stron niż w przypadku oryginału.
● Użycie opcji <N na 1> automatycznie zmniejsza współczynnik kopiowania (współczynnik kopiowania
wyświetla się na ekranie). Jeśli proces kopiowania nie rozpoczął się, można dodatkowo zmniejszyć rozmiar
obrazu, obniżając wartość liczbową, która jest automatycznie wyświetlona. W przypadku jej zwiększenia
krawędzie oryginału mogą jednak nie zostać skopiowane.
● Opcja <N na 1> nie jest dostępna w przypadku korzystania z funkcji <Usuń obramowanie>.
● Gdy na jednej stronie kopiowanych jest wiele oryginałów, na kopii mogą zostać utworzone marginesy.
<Kopiowanie> <Inne ustawienia> <N na 1> Wybierz liczbę stron do połączenia, a następnie
wybierz przycisk <Dalej> Wybierz rozmiar oryginału na ekranie <Rozmiar skanu> Na ekranie
<Rozmiar wydruku> wybierz źródło papieru zawierające rodzaj papieru, który ma zostać użyty
Liczba stron do połączenia
Wybierz liczbę stron do połączenia na jednym arkuszu papieru. Na przykład <4 na 1> oznacza, że
„czterostronicowy oryginał można połączyć na pojedynczym arkuszu”.
<Układ>
Należy określić ułożenie oryginałów na stronie.
ŁĄCZA
Podstawowe operacje kopiowania(P. 198)
211
Kopiowanie
Układanie kopii wg numeru strony
34A8-046
Gdy wykonywanych jest wiele kopii wielostronicowego oryginału, można włączyć
opcję <Sortowanie>, wybierając ustawienie <Włącz>, aby ułożyć kopie według
kolejności stron. Funkcja ta jest przydatna podczas przygotowywania kopii
dokumentów na spotkania lub prezentacje.
<Kopiowanie>
<Inne ustawienia>
<Sortowanie>
<Włącz>
<Wyłącz>
Kopie są grupowane według numerów stron, ale nie są segregowane. Jeśli na przykład wykonywane są trzy
kopie pięciostronicowego oryginału, wydruki zostaną ułożone w następującej kolejności: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4,
4, 4, 5, 5, 5.
<Włącz>
Kopie są grupowane tak, aby tworzyły komplety dokumentów ułożone według stron. Jeśli na przykład
wykonywane są trzy kopie pięciostronicowego oryginału, wydruki zostaną ułożone w następującej kolejności: 1,
2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
ŁĄCZA
Podstawowe operacje kopiowania(P. 198)
212
Kopiowanie
Wykonywanie kopii dowodów tożsamości
1660-048
34A8-047
Funkcja <Kopiowanie identyfikatora> służy do kopiowania obu stron dowodu
tożsamości na jednej stronie arkusza. Jest ona przydatna przy kopiowaniu prawa
jazdy lub dowodu osobistego.
● Parametr <Współcz. kopiowania> jest automatycznie ustawiany na wartość <100% 1:1>.
Umieść dowód na płycie szklanej <Kopiowanie identyfikatora>
drugą stronę <Skanuj następny oryginał>
ŁĄCZA
Podstawowe operacje kopiowania(P. 198)
213
<Start>
Odwróć dowód na
Kopiowanie
Wykonywanie kopii strony paszportu
34A8-048
Można kopiować kilka paszportów na jednym arkuszu.
1
Umieść paszport otwarty na odpowiednich stronach na płycie szklanej.
Umieszczanie oryginałów(P. 138)
2
Wybierz przycisk <Kopia paszportu> w widoku Ekran Główny.
3
Wybierz styl układu.
Ekran Główny(P. 125)
<2 on 1 (dwustronny)>
Kopiowanie czterech stron, na których otwarte są paszporty, na jednym arkuszu. Kopiowanie ośmiu stron, na
których otwarte są paszporty, na jednym arkuszu.
<4 on 1 (dwustronny)>
Kopiowanie ośmiu stron, na których otwarte są paszporty, na jednym arkuszu. Kopiowanie 16 stron, na
których otwarte są paszporty, na jednym arkuszu.
<2 na 1>
Kopiowanie czterech stron, na których otwarte są paszporty, na jednym arkuszu.
<4 na 1>
Kopiowanie ośmiu stron, na których otwarte są paszporty, na jednym arkuszu.
4
5
Wybierz źródło papieru zawierające papier, którego chcesz użyć.
Skonfiguruj odpowiednio ustawienia kopiowania.
kopiowania(P. 198)
214
Podstawowe operacje
Kopiowanie
6
Wybierz <Start>.
➠ Zostaje zeskanowany pierwszy paszport.
7
Umieść na płycie szklanej następny oryginał i wybierz przycisk <Skanuj następny
oryginał>.
● Oddzielnie dla każdego oryginału można również określić <Gęstość> i <Typ oryginału>.
● Powtarzaj ten krok do momentu zakończenia skanowania wszystkich paszportów.
8
Wybierz <Rozpocznij drukowanie>.
ŁĄCZA
Podstawowe operacje kopiowania(P. 198)
215
Faksowanie
Faksowanie
Faksowanie ........................................................................................................................................................ 217
Ekran podstawowych funkcji faksowania ....................................................................................................... 220
Podstawowe operacje wysyłania faksów ......................................................................................................... 221
Anulowanie wysyłania faksu ......................................................................................................................... 229
Odbieranie faksów ............................................................................................................................................ 230
Funkcje przydatne podczas wysyłania ............................................................................................................. 234
Przywołanie poprzednio używanych ustawień wysyłania (Ustawienia przywołania) ...................................... 235
Wysyłanie faksu po rozmowie telefonicznej (Wysyłanie ręczne) .................................................................... 238
Zapisywanie kopii wysłanego oryginału ........................................................................................................ 240
Różne metody odbierania ................................................................................................................................. 241
Zapisywanie odebranych dokumentów w urządzeniu (Odbiór do pamięci) .................................................. 242
Automatyczne przekazywanie odebranych dokumentów .............................................................................. 244
Sprawdzanie stanu i dziennika wysłanych i odebranych dokumentów ......................................................... 246
Wysyłanie faksów z komputera (Faks PC) ........................................................................................................ 248
Wysyłanie faksów z komputera ..................................................................................................................... 249
Korzystanie z faksu internetowego (I-faks) ..................................................................................................... 251
Wysyłanie wiadomości I-faks ........................................................................................................................ 252
Odbieranie I-faksów ..................................................................................................................................... 259
216
Faksowanie
Faksowanie
1660-049
34A8-049
W tym rozdziale opisano ustawienia faksu, podstawowe operacje faksowania oraz inne użyteczne funkcje dopasowane
do potrzeb użytkownika, takie jak funkcja faks PC, umożliwiająca wysyłanie dokumentów bezpośrednio z komputera,
książka adresowa usprawniająca wybór odbiorców oraz funkcja przekazywania pozwalająca odebrać faks poza biurem.
● Przed przystąpieniem do obsługi faksu należy przeprowadzić określone czynności.
ustawień wstępnych funkcji faksu(P. 79)
Konfiguracja
● Funkcja jest dostępna dopiero po wcześniejszym zapisaniu odbiorców w książce adresowej.
odbiorców(P. 183)
Zapisywanie
◼ Wykonywanie podstawowych operacji
Ekran podstawowych funkcji faksowania(P. 220)
Podstawowe operacje wysyłania faksów(P. 221)
Anulowanie wysyłania faksu(P. 229)
Odbieranie faksów(P. 230)
Sprawdzanie stanu i dziennika wysłanych i odebranych dokumentów(P. 246)
◼ Korzystanie z przydatnych funkcji podczas wysyłania
Funkcje przydatne podczas
wysyłania(P. 234)
Przywołanie poprzednio
używanych ustawień wysyłania
(Ustawienia przywołania)(P. 235)
Wysyłanie faksu po rozmowie
telefonicznej (Wysyłanie ręczne)
(P. 238)
217
Zapisywanie kopii wysłanego
oryginału(P. 240)
Faksowanie
◼ Odbieranie
dostosowane
odbierania(P. 241)
do
indywidualnych
wymagań
Zapisywanie odebranych dokumentów w urządzeniu (Odbiór do pamięci)(P. 242)
◼ Przekazywanie wszystkich odebranych dokumentów
Automatyczne przekazywanie odebranych dokumentów(P. 244)
◼ Wysyłanie faksów bezpośrednio z komputera
Wysyłanie faksów z komputera (Faks PC)(P. 248)
218
Różne
metody
Faksowanie
◼ Wysyłanie i odbieranie faksów za pośrednictwem Internetu
Korzystanie z faksu internetowego (I-faks)(P. 251)
219
Faksowanie
Ekran podstawowych funkcji faksowania
34A8-04A
Wybranie opcji <Faks> na ekranie Główny powoduje wyświetlenie ekranu podstawowych funkcji faksowania, który
pojawia się podczas wysyłania faksów.
Karta <Podaj odb.>
Wybierz tę kartę, aby wprowadzić obiorcę bezpośrednio.
Karta <Wskaż odbiorcę>
Wybierz tę kartę, aby wyszukać serwer LDAP, wprowadzić numer wybierania kodowego lub określić odbiorcę
przy użyciu ustawień przywołania
Podstawowe operacje wysyłania faksów(P. 221)
Przywołanie poprzednio używanych ustawień wysyłania (Ustawienia przywołania)(P. 235)
Karta <Ustawienia TX/RX>
Wybierz tę kartę, aby określić ustawienia skanowania. Tryb RX (
faksu(P. 80) ) urządzenia można zmienić.
Wybór odpowiedniego trybu odbioru
<Potwierdź odbiorcę>
Można sprawdzić nazwę i numer faksu określonego odbiorcy, jak również liczbę odbiorców. Można również
zmienić numer faksu lub anulować wybranie odbiorców.
<Ks. adresowa>
Wskaż odbiorców zapisanych w książce adresowej.
<Reset>
Istnieje możliwość łącznego przywrócenia ustawień domyślnych.
<Start>
Tym przyciskiem uruchamia się faksowanie.
220
Faksowanie
Podstawowe operacje wysyłania faksów
34A8-04C
W tej sekcji opisano podstawową procedurę używaną do przesłania oryginału faksem.
● Przed przystąpieniem do obsługi faksu należy przeprowadzić określone czynności.
wstępnych funkcji faksu(P. 79)
1
Umieść oryginał(y).
2
Wybierz przycisk <Faks> w widoku Ekran Główny.
Konfiguracja ustawień
Umieszczanie oryginałów(P. 138)
Ekran Główny(P. 125)
● Jeśli pojawi się ekran logowania, należy podać nazwę użytkownika, hasło i serwer uwierzytelniania.
Logowanie do funkcji Uwierzytelnione wysyłanie(P. 137)
3
Wybierz pozycję <Reset> na ekranie podstawowych funkcji faksowania.
podstawowych funkcji faksowania(P. 220)
Ekran
● Jeśli odbiorcy wybrani przez poprzedniego użytkownika są nadal wybrani, może to spowodować błędy
transmisji. Należy zawsze zresetować ustawienia przed wysłaniem faksu.
4
Wybierz odbiorcę.
Wybór z książki adresowej
Wskazanie numeru wybierania kodowego
Bezpośrednie wprowadzanie odbiorców
Wybór odbiorców z serwera LDAP
Wybór z książki adresowej
Książka adresowa umożliwia wybór odbiorcy z listy zapisanych odbiorców lub
wyszukanie odbiorcy według nazwy.
● Funkcja jest dostępna dopiero po wcześniejszym zapisaniu odbiorców w książce adresowej.
Zapisywanie odbiorców(P. 183)
1
Wybierz <Ks. adresowa>.
221
Faksowanie
2
Wybierz indeks.
3
Zaznacz pole wyboru odpowiedniego odbiorcy, a następnie wybierz <Zastosuj>.
Indeks(P. 183)
● W przypadku wybrania odbiorcy z <Książka adresowa> na ekranie Główny może zostać wyświetlony ekran
podstawowych funkcji faksowania, podczas gdy wybrany odbiorca pozostaje wskazywany.
Wskazanie numeru wybierania kodowego
Do adresów w książce adresowej zostają przypisane trzycyfrowe numery (numery
wybierania kodowego). Adres można wybrać w prosty sposób, wpisując jego numer
wybierania kodowego.
● Aby móc skorzystać z numerów wybierania kodowego, odbiorca musi być wcześniej zapisany w
książce adresowej. Zapisywanie odbiorców(P. 183)
1
Wybierz przycisk <Wybieranie kodowane> na karcie <Wskaż odbiorcę>.
2
Wprowadź trzycyfrowy numer.
● W przypadku wprowadzenia nieprawidłowej wartości należy użyć
Jeśli zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia
222
, aby ją skasować.
Faksowanie
● Jeśli dla opcji <Potw. przy wysył. z wyb. kod.> wybrano ustawienie <Włącz>, wyświetlany jest ekran z
odbiorcą i nazwą dla konkretnego numeru. (Widoczna jest nazwa i numer odbiorcy dla opcji Wybieranie
grupowe.) Sprawdź poprawność informacji, a następnie wybierz opcję <OK>. Aby określić innego odbiorcę,
wybierz opcję <Anuluj>, a następnie ponownie wprowadź trzycyfrowy numer wybierania kodowego.
Wyświetlanie odbiorców w książce adresowej(P. 416)
Bezpośrednie wprowadzanie odbiorców
W przypadku odbiorcy niezarejestrowanego w książce adresowej należy go wskazać, wprowadzając numer
faksu.
1
Wprowadź numer faksu ma karcie <Podaj odb.>.
● Jeśli urządzenie jest podłączone do centrali PBX (Private Branch Exchange), wybierz przycisk <R> przed
wprowadzeniem odbiorcy. Jeżeli <R> jest niedostępne, musisz zarejestrować ustawienia klawisza R.
<Ustawienia przycisku R>(P. 544)
● W przypadku wprowadzenia nieprawidłowej wartości należy użyć
, aby ją skasować.
Dodawanie odbiorcy
● Aby wprowadzić drugiego lub kolejnego odbiorcę, wybierz <Nast. gęst.>.
Jeśli zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia
● Jeśli dla opcji <Potwierdź wprow. nr faksu> wybrano ustawienie <Włącz>, zostanie ponownie
wyświetlony ekran wprowadzania, aby można było potwierdzić odbiorcę ( Potwierdzanie
wprowadzonego numeru faksu(P. 418) ). Ponownie wprowadź odbiorcę. Wprowadź odbiorcę
ponownie.
Wysyłanie faksu za granicę
● Aby określić odbiorcę, wprowadź prefiks międzynarodowy, numer kierunkowy kraju oraz numer faksu.
Jeśli nie jesteś w stanie pomyślnie połączyć się z odbiorcą, wybierz opcję <Wstaw spację> i wstaw
pauzę między numerami.
Wybór odbiorców z serwera LDAP
W przypadku dostępu do serwera LDAP odbiorcę można wybrać na serwerze przy
użyciu informacji o użytkowniku. Należy uzyskać dostęp do serwera LDAP za
pośrednictwem urządzenia, aby wyszukać odpowiednie informacje o użytkowniku i
określić go jako odbiorcę.
● Wcześniej należy wybrać ustawienia połączenia z serwerem LDAP.
LDAP(P. 64)
223
Zapisywanie serwerów
Faksowanie
1
Wybierz przycisk <Serwer LDAP> na karcie <Wskaż odbiorcę>.
2
Wybierz odpowiedni serwer LDAP.
3
Wybierz warunki dotyczące informacji o użytkowniku, które mają być wyszukane.
● Dostępne kryteria wyszukiwania odbiorców to: imię i nazwisko, numer faksu, adres e-mail, nazwa instytucji
oraz nazwa jednostki organizacyjnej.
4
Wprowadź docelowy ciąg znaków wyszukiwania i wybierz <Zastosuj>.
● Informacje na temat wprowadzania tekstu, patrz
Wprowadzanie tekstu(P. 134) .
● Aby wybrać kilka kryteriów wyszukiwania, należy powtórzyć czynności opisane w punktach od 3 do 4.
5
Wybierz <Metoda szukania>.
6
Wybierz warunki do wyświetlania wyników wyszukiwania.
<Używając wszyst. warunków poniżej>
Wyszukuje i wyświetla użytkowników, którzy spełniają wszystkie kryteria wyszukiwania określone w krokach 3
i 4.
<Używając niektór. warunków poniżej>
W przypadku znalezienia użytkowników spełniających chociaż jedno z kryteriów określonych w krokach 3 i 4
wszyscy tacy użytkownicy zostaną wyświetleni.
7
Wybierz <Włącz szukanie>.
➠ Wyświetlani są użytkownicy spełniający kryteria wyszukiwania.
● Jeśli po wybraniu przycisku <Włącz szukanie> pojawia się ekran uwierzytelnienia, wprowadź nazwę
użytkownika urządzenia i hasło zapisane na serwerze LDAP, a następnie wybierz przycisk <Zastosuj>.
Zapisywanie serwerów LDAP(P. 64)
224
Faksowanie
8
Zaznacz pole wyboru obok użytkownika, którego chcesz określić jako odbiorcę, a
następnie wybierz <Zastosuj>.
Dodawanie odbiorcy
● W celu wysłania faksu do wielu odbiorców naraz (rozsyłanie sekwencyjne) należy powtórzyć odpowiednie
kroki, aby wprowadzić wszystkich odbiorców.
● Można również przywołać wcześniej użytych odbiorców.
Przywołanie poprzednio używanych ustawień
wysyłania (Ustawienia przywołania)(P. 235)
Usuwanie odbiorców
W przypadku określenia wielu odbiorców można usunąć odpowiednie pozycje według potrzeby.
1
Wybierz <Potwierdź odbiorcę>.
2
Zaznacz pole wyboru odbiorcy do usunięcia, a następnie wybierz polecenie <Usuń z odbiorcy>.
● W przypadku zaznaczenia pola wyboru Grupa można wyświetlić odbiorców zarejestrowanych w
grupie, wybierając pozycję <Szczegóły> <Odbiorca>.
3
5
Wybierz <Tak>.
Wybierz ustawienia skanowania według potrzeby.
Regulacja jakości obrazu
Skanowanie oryginałów 2-stronnych
Regulacja jakości obrazu
Rozdzielczość można dostosować do typu oryginału. Wraz ze zwiększeniem
rozdzielczości zwiększa się wyrazistość obrazu, ale także czas wysyłania.
Wybieranie rozdzielczości(P. 226)
Jeśli tekst lub obrazy zawarte w oryginale są za jasne lub za ciemne, można
wyregulować poziom zabarwienia faksu. Regulacja poziomu zabarwienia(P. 226)
Ostrość obrazu można dostosować. Można zwiększyć ostrość w celu wyostrzenia
niewyraźnego tekstu i linii lub zmniejszyć ostrość, aby poprawić wygląd fotografii z
magazynu.
Regulacja ostrości(P. 226)
225
Faksowanie
◼ Wybieranie rozdzielczości
Wybierz <Rozdzielczość> na karcie <Ustawienia TX/RX>
Wybierz rozdzielczość
◼ Regulacja poziomu zabarwienia
Wybierz <Gęstość> na karcie <Ustawienia TX/RX>
Wyreguluj poziom zabarwienia
◼ Regulacja ostrości
Wybierz <Ostrość> na karcie <Ustawienia TX/RX>
Wyreguluj ostrość
Przykład: Wyostrzanie tekstu i linii utworzonych za pomocą ołówka
Przykład: Poprawianie wyglądu fotografii z magazynu
226
<Zastosuj>
<Zastosuj>
Faksowanie
Skanowanie oryginałów 2-stronnych
Urządzenie może automatycznie skanować obie strony oryginałów umieszczonych w
podajniku.
● Funkcja automatycznego skanowania obu stron oryginału jest niedostępna, gdy oryginały są umieszczone
na płycie szklanej lub gdy ustawiono funkcję Wysyłanie ręczne.
Wybierz <Oryginał dwustr.> na karcie <Ustawienia TX/RX>
kalendarzowy>
Wybierz <Typ książkowy> lub <Typ
<Typ książkowy>
Wybierz tę opcję w przypadku oryginałów z obrazami po obu stronach ustawionymi w tym samym kierunku.
<Typ kalendarzowy>
Wybierz tę opcję w przypadku oryginałów z obrazami po obu stronach ustawionymi w przeciwnym kierunku.
6
Wybierz <Start>.
● Jeśli wyświetlony zostanie ekran <Potwierdź odbiorcę>, należy sprawdzić, czy odbiorca jest prawidłowy, a
następnie wybrać polecenie <Włącz skanowanie>.
➠ Rozpocznie się skanowanie oryginału.
● Aby anulować skanowanie, wybierz <Anuluj>
<Tak>.
Anulowanie wysyłania faksu(P. 229)
W przypadku umieszczenia oryginałów w podajniku w kroku 1
Faksy zostają wysłane po zakończeniu skanowania.
W przypadku umieszczania oryginałów na płycie szklanej w kroku 1
Po zakończeniu skanowania wykonaj opisane poniżej czynności.
1
Wybierz rozmiar oryginału.
● W przypadku skanowania tylko jednej strony przejdź do kroku 3.
2
Umieść na płycie szklanej następny oryginał i wybierz przycisk <Skanuj nast.>.
● Powtarzaj ten krok do momentu zakończenia skanowania wszystkich stron.
227
Faksowanie
3
Wybierz <Włącz wysyłanie>.
➠ Następuje wysyłanie faksów.
● Wysyłanie faksów z zachowaniem tych samych ustawień:
funkcji(P. 177)
Zmiana ustawień domyślnych dla
● Rejestracja kombinacji ustawień, której można użyć w razie potrzeby:
ustawień(P. 175)
Zapisywanie często używanych
● Ustawianie sygnalizacji dźwiękowej, gdy słuchawka jest podniesiona:
słuchawki>(P. 541)
<Alarm podniesionej
ŁĄCZA
Anulowanie wysyłania faksu(P. 229)
Funkcje przydatne podczas wysyłania(P. 234)
Sprawdzanie stanu i dziennika wysłanych i odebranych dokumentów(P. 246)
228
Faksowanie
Anulowanie wysyłania faksu
34A8-04E
Aby anulować wysyłanie faksów natychmiast po wybraniu przycisku <Start>, należy wybrać opcję <Anuluj> na
na panelu sterowania. Wysyłanie faksu można anulować również po
wyświetlaczu lub nacisnąć przycisk
sprawdzeniu stanu faksu.
◼ Dotknij przycisku <Anuluj> wyświetlanego na ekranie podczas przesyłania faksu
◼ Naciśnij przycisk
, aby anulować operację
Jeśli po naciśnięciu przycisku
na ekranie wyświetlona jest lista dokumentów
Oryginały zostały zeskanowane i oczekują na przetworzenie. Wybierz dokument, który chcesz anulować, a
następnie wybierz opcję <Anuluj> <Tak>.
◼ Sprawdź status transmisji przed anulowaniem
<Monitor stanu> <Zadanie wysyłania>
wysyłania> <Anuluj> <Tak>
Wybierz dokument na karcie <Stan zadania
ŁĄCZA
Podstawowe operacje wysyłania faksów(P. 221)
Sprawdzanie stanu i dziennika wysłanych i odebranych dokumentów(P. 246)
229
Faksowanie
Odbieranie faksów
34A8-04F
W tym rozdziale przedstawiono metody odbierania faksów oraz sposób przygotowania urządzenia do ich odbioru.
Przed przystąpieniem do konfiguracji ustawień odbierania należy wykonywać określone procedury związane z
korzystaniem z funkcji faksowania. Konfiguracja ustawień wstępnych funkcji faksu(P. 79)
● Urządzenie może drukować odebrane faksy na papierze w formacie A4 lub Letter. W przypadku drukowania
odebranych faksów na papierze w innych formatach strona może zostać wydrukowana tylko częściowo lub
na dwóch osobnych arkuszach.
◼ Metody odbioru faksów
W urządzeniu dostępne są poniższe metody odbierania faksu. Wybierz metodę najlepiej dopasowaną do swoich
potrzeb, a następnie skonfiguruj ją, postępując zgodnie z procedurą przedstawioną w sekcji Ustawianie urządzenia
na odbieranie faksów(P. 231) .
<Automatycznie>
Wyłącznie do odbierania faksów
Urządzenie automatycznie odbiera połączenia faksowe. Nie można rozmawiać z
rozmówcą, nawet w przypadku nawiązania połączenia.
<Faks/Tel. (autom.
przełącz.)>
W przypadku połączenia faksowego
Urządzenie automatycznie odbiera faks.
W przypadku połączenia telefonicznego
Słychać sygnał połączenia przychodzącego. Podnieś słuchawkę, aby odebrać połączenie.
● Wcześniej należy podłączyć telefon lub dodatkową słuchawkę do urządzenia.
W przypadku połączenia faksowego
Słychać sygnał połączenia przychodzącego. Podnieś słuchawkę. Po usłyszeniu sygnału
wybierz przycisk
<Faks>
<Zacznij odbiór>, aby odebrać faksy.
<Ręczne>
W przypadku połączenia telefonicznego
Słychać sygnał połączenia przychodzącego. Podnieś słuchawkę. Jeśli nie słychać sygnału,
można rozpocząć rozmowę.
230
Faksowanie
● Wcześniej należy podłączyć telefon lub dodatkową słuchawkę do urządzenia.
● Urządzenie można skonfigurować tak, aby faksy były odbierane automatycznie, gdy
<Przełącz na
sygnał nadchodzącej rozmowy jest emitowany przez określony czas.
automatyczny odbiór>(P. 551)
W przypadku połączenia faksowego
Urządzenie automatycznie odbiera faks po rozpoczęciu emisji sygnału nadchodzącego
połączenia.
<Automatyczna
sekretarka>
W przypadku połączenia telefonicznego
Zostaje uruchomiona automatyczna sekretarka umożliwiająca pozostawienie wiadomości.
Podniesienie słuchawki przed rozpoczęciem nagrywania wiadomości przez automatyczną
sekretarkę pozwala rozpocząć rozmowę.
● Wcześniej należy podłączyć automatyczną sekretarkę do urządzenia.
● Należy ustawić opcję włączania automatycznej sekretarki po kilku sygnałach.
● Zalecamy rozpoczęcie nagrywanej wiadomości od 4 sekund ciszy lub ograniczenie
długości nagrania do 20 sekund.
<Zmiana sieci>
Urządzenie odróżnia wywołania faksowe i telefoniczne. Ten tryb jest dostępny tylko w
niektórych krajach i wymaga subskrypcji usługi przełącznika sieciowego.
● Wcześniej należy podłączyć telefon lub dodatkową słuchawkę do urządzenia.
● W zależności od rodzaju podłączonego aparatu urządzenie może nie być w stanie poprawnie wysyłać lub
odbierać faksów.
● W przypadku podłączania zewnętrznego aparatu z funkcją faksowania należy wyłączyć funkcję
automatycznego odbierania faksów w aparacie.
● Jeśli w momencie podniesienia słuchawki słychać sygnał, połączenie jest faksem. Można odebrać faks,
używając telefonu do wprowadzenia określonego numeru ID. Odbiór faksów za pomocą telefonu
(odbiór zdalny)(P. 232)
◼ Ustawianie urządzenia na odbieranie faksów
1
Wybierz przycisk <Faks> w widoku Ekran Główny.
Ekran Główny(P. 125)
● Jeśli pojawi się ekran logowania, należy podać nazwę użytkownika, hasło i serwer uwierzytelniania.
Logowanie do funkcji Uwierzytelnione wysyłanie(P. 137)
2
3
Wybierz pozycję <Tryb odbioru> na karcie <Ustawienia TX/RX> ekranu podstawowych
funkcji faksowania. Ekran podstawowych funkcji faksowania(P. 220)
Wybierz metodę odbierania.
231
Faksowanie
W przypadku wyboru opcji <Faks/Tel. (autom. przełącz.)>
Skonfiguruj odpowiednio poniższe 3 ustawienia. Po zakończeniu konfiguracji wybierz przycisk <Zastosuj>.
<Czas włączenia dzwonka>
Wyznacza czas na ustalenie, czy nadchodzące połączenie jest rozmową telefoniczną czy faksem.
<Czas dzw. poł. przych.>
Określa czas emisji sygnału przychodzącej rozmowy telefonicznej.
<Czynność po dzwonku>
Pozwala określić zachowanie urządzenia po nieodebranym połączeniu. Wybierz opcję <Zakończ>, aby rozłączyć
połączenie lub <Odbiór>, aby odebrać nadchodzący faks.
● Dwustronne drukowanie odbieranych dokumentów:
<Drukuj po obu stronach>(P. 550)
● Drukowanie informacji, takich jak data i godzina w dolnej części odbieranych dokumentów:
stopkę strony odbioru>(P. 553)
<Drukuj
● Aby kontynuować drukowanie nawet wtedy, gdy ilość toneru pozostała w zasobniku jest niska:
Gdy mało ton. w kas.> (P. 549)
<Kon.dr.
◼ Odbiór faksów za pomocą telefonu (odbiór zdalny)
Gdy słuchawka zostanie podniesiona i będzie słychać sygnał nadejścia faksu, nie ma konieczności podchodzenia do
urządzenia, aby odebrać faks. Wystarczy wprowadzić określony numer ID za pomocą telefonu, aby rozpocząć
odbieranie faksu.
● Jeśli telefon nie jest podłączony bezpośrednio do urządzenia, funkcja zdalnego odbioru jest niedostępna.
1
2
Podnieś słuchawkę, gdy słychać sygnał nadchodzącego połączenia.
Po usłyszeniu sygnału wprowadź numer ID umożliwiający odbiór zdalny za pomocą
telefonu.
● Więcej informacji na temat ustawiania numeru ID znajduje się w części
3
Odłóż słuchawkę.
232
<Odbiór zdalny>(P. 551) .
Faksowanie
ŁĄCZA
Sprawdzanie stanu i dziennika wysłanych i odebranych dokumentów(P. 246)
Różne metody odbierania(P. 241)
233
Faksowanie
Funkcje przydatne podczas wysyłania
34A8-04H
W tej sekcji opisano, jak przesłać faks ponownie do wcześniej określonego odbiorcy, jak wysłać faks po zakończeniu
rozmowy telefonicznej i jak zapisać kopię faksu.
Przywołanie poprzednio
używanych ustawień wysyłania
(Ustawienia przywołania)(P. 235)
Wysyłanie faksu po rozmowie
telefonicznej (Wysyłanie ręczne)
(P. 238)
234
Zapisywanie kopii wysłanego
oryginału(P. 240)
Faksowanie
Przywołanie poprzednio używanych ustawień
wysyłania (Ustawienia przywołania)
34A8-04J
Istnieje możliwość przywołania odbiorców wybranych w przeszłości. W przypadku
wyboru jednego z ostatnio używanych odbiorców urządzenie wybierze również te
same ustawienia, takie jak stopień zabarwienia, zastosowane podczas poprzedniego
wysyłania faksu do tego odbiorcy.
● Gdy dla opcji <Ogranicz ponowne wysyłanie z rejestru> wybrano ustawienie <Włącz>, funkcja ta jest
niedostępna. Wyłączanie funkcji korzystania z ostatnio wybieranych odbiorców(P. 416)
● Wyłączenie urządzenia lub nadanie opcji <Ogranicz nowych odbiorców> wartości <Włącz> powoduje
usunięcie ostatnio używanych odbiorców i dezaktywację tej funkcji. Ograniczanie operacji związanych z
nowymi odbiorcami(P. 416)
● Odbiorcy określeni w opcji Wysyłanie ręczne nie są dostępni w tej funkcji.
telefonicznej (Wysyłanie ręczne)(P. 238)
Wysyłanie faksu po rozmowie
● Wybór odbiorcy przy użyciu tej funkcji spowoduje usunięcie wszystkich wcześniej wybranych odbiorców.
1
Umieść oryginał(y).
2
Wybierz przycisk <Faks> w widoku Ekran Główny.
Umieszczanie oryginałów(P. 138)
Ekran Główny(P. 125)
● Jeśli pojawi się ekran logowania, należy podać nazwę użytkownika, hasło i serwer uwierzytelniania.
Logowanie do funkcji Uwierzytelnione wysyłanie(P. 137)
3
Wybierz pozycję <Reset> na ekranie podstawowych funkcji faksowania.
podstawowych funkcji faksowania(P. 220)
Ekran
● Jeśli odbiorcy wybrani przez poprzedniego użytkownika są nadal wybrani, może to spowodować błędy
transmisji. Należy zawsze zresetować ustawienia przed wysłaniem faksu.
4
Wybierz przycisk <Ustawienia przywołania> na karcie <Wskaż odbiorcę>.
5
Wybierz odbiorcę.
● W przypadku transmisji do wielu odbiorców w dzienniku zostanie wyświetlony tylko adres dla pierwszej
transmisji, ale użyte zostaną wszystkie adresy odbiorców.
235
Faksowanie
➠ Zostanie określony wybrany odbiorca i używane wtedy ustawienia faksu. Można również zmienić
ustawienia przed wysłaniem.
Usuwanie odbiorców
W przypadku transmisji do wielu odbiorców można usunąć odpowiednie pozycje według potrzeby.
1
Wybierz <Potwierdź odbiorcę>.
2
Zaznacz pole wyboru odbiorcy do usunięcia, a następnie wybierz polecenie <Usuń z odbiorcy>.
● W przypadku zaznaczenia pola wyboru Wybieranie grupowe można wyświetlić odbiorców
zarejestrowanych w grupie, wybierając pozycję <Szczegóły> <Odbiorca>.
3
6
Wybierz <Tak>.
Wybierz ustawienia skanowania według potrzeby.
faksów(P. 221)
7
Podstawowe operacje wysyłania
Wybierz <Start>.
● Jeśli wyświetlony zostanie ekran <Potwierdź odbiorcę>, należy sprawdzić, czy odbiorca jest prawidłowy, a
następnie wybrać polecenie <Włącz skanowanie>.
➠ Rozpocznie się skanowanie oryginału.
● Aby anulować skanowanie, wybierz <Anuluj>
<Tak>.
Anulowanie wysyłania faksu(P. 229)
W przypadku umieszczenia oryginałów w podajniku w kroku 1
Faksy zostają wysłane po zakończeniu skanowania.
W przypadku umieszczania oryginałów na płycie szklanej w kroku 1
Po zakończeniu skanowania wykonaj opisane poniżej czynności.
1
Wybierz rozmiar oryginału.
● W przypadku skanowania tylko jednej strony przejdź do kroku 3.
2
Umieść na płycie szklanej następny oryginał i wybierz przycisk <Skanuj nast.>.
● Powtarzaj ten krok do momentu zakończenia skanowania wszystkich stron.
236
Faksowanie
3
Wybierz <Włącz wysyłanie>.
➠ Następuje wysyłanie faksów.
ŁĄCZA
Podstawowe operacje wysyłania faksów(P. 221)
237
Faksowanie
Wysyłanie faksu po rozmowie telefonicznej (Wysyłanie
ręczne)
34A8-04K
Faksy można wysyłać ręcznie w momencie zakończenia rozmowy. Pojedynczy sygnał
w słuchawce oznacza, że odbiorca próbuje odebrać faks. Wybierz przycisk <Start>,
aby wysłać faks.
● Wcześniej należy podłączyć telefon lub dodatkową słuchawkę do urządzenia.
1
Umieść oryginał(y).
Umieszczanie oryginałów(P. 138)
● W trybie Wysyłanie ręczne urządzenie nie skanuje automatycznie obu stron oryginału.
● Gdy oryginał jest umieszczony na płycie szklanej, możliwe jest wysłanie tylko jednej strony.
2
Wybierz przycisk <Faks> w widoku Ekran Główny.
Ekran Główny(P. 125)
● Jeśli pojawi się ekran logowania, należy podać nazwę użytkownika, hasło i serwer uwierzytelniania.
Logowanie do funkcji Uwierzytelnione wysyłanie(P. 137)
3
Wybierz pozycję <Reset> na ekranie podstawowych funkcji faksowania.
podstawowych funkcji faksowania(P. 220)
Ekran
● Jeśli odbiorcy wybrani przez poprzedniego użytkownika są nadal wybrani, może to spowodować błędy
transmisji. Należy zawsze zresetować ustawienia przed wysłaniem faksu.
4
Wybierz ustawienia skanowania według potrzeby.
faksów(P. 221)
Podstawowe operacje wysyłania
5
Wybierz numer faksu odbiorcy.
6
Poproś odbiorcę, o przełączenie swojego urządzenia w tryb odbioru faksu.
● Po sygnale przejdź do kroku 7.
7
Wybierz <Start>.
● W przypadku umieszczenia oryginału na płycie szklanej należy wybrać rozmiar oryginału.
➠ Rozpocznie się skanowanie oryginału.
● Aby anulować skanowanie, wybierz <Anuluj>
238
<Tak>.
Anulowanie wysyłania faksu(P. 229)
Faksowanie
8
Odłóż słuchawkę.
ŁĄCZA
Podstawowe operacje wysyłania faksów(P. 221)
Anulowanie wysyłania faksu(P. 229)
Sprawdzanie stanu i dziennika wysłanych i odebranych dokumentów(P. 246)
239
Faksowanie
Zapisywanie kopii wysłanego oryginału
34A8-04L
Oprócz adresu podanego przy wysyłaniu faksu można również wysłać
przefaksowane dokumenty na wcześniej zdefiniowany adres w celu archiwizacji. Jest
to przydatne do prowadzenia rejestru tego, co zostało wysłane. Jako adres
archiwizacji można skonfigurować numer faksu, adres e-mail, udostępniony folder
na komputerze, serwer FTP lub faks internetowy.
● Jako adres archiwizacji można podać tylko odbiorcę z książki adresowej. Aby móc skorzystać z książki
adresowej, należy wcześniej zapisać w niej odbiorcę. Zapisywanie odbiorców(P. 183)
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Wyślij> <Ustawienia faksu> <Archiwizuj wysyłany
dokument> Wybierz <Włącz> i wybierz <Archiwizuj adres>
Zaznacz pole wyboru docelowego
odbiorcy w książce adresowej, a następnie wybierz <Zastosuj>
240
<Zastosuj>
Faksowanie
Różne metody odbierania
34A8-04R
Odebrane faksy można przechowywać w pamięci urządzenia bez konieczności ich drukowania. Można zmniejszyć ilość
odpadów papieru do faksu, sprawdzając szczegółowe informacje faksów i drukując jedynie niezbędne dokumenty.
Zapisywanie odebranych dokumentów w urządzeniu (Odbiór do pamięci)(P. 242)
241
Faksowanie
Zapisywanie odebranych dokumentów w urządzeniu
(Odbiór do pamięci)
34A8-04S
Można przechowywać odebrane faksy w pamięci urządzenia, a następnie
wydrukować je później. Funkcja ta może zapobiec przypadkowemu wglądowi w
poufne dokumenty przez osoby nieupoważnione.
Zapisywanie dokumentów w pamięci(P. 242)
Drukowanie dokumentów zapisanych w pamięci(P. 243)
Sprawdzanie/przekazywanie/usuwanie dokumentów zapisanych w pamięci(P. 243)
Zapisywanie dokumentów w pamięci
Aby zapisać odebrane dokumenty w pamięci, ustaw opcję <Użyj blokady pamięci> na <Włącz>. Można skonfigurować
ustawienie tak, by umożliwić podgląd odebranych dokumentów przy pomocy Zdalnego interfejsu użytkownika. Można
także określić ustawienie do aktywacji funkcji Odbiór do pamięci wyłącznie w trakcie określonego przedziału
czasowego w ciągu dnia.
<Menu> <Ustawienia funkcji>
skrzynkę odb. dla faksu/I-faksu>
blokady pamięci>
<Odbiór/przekazanie> <Ustawienia ogólne> <Ustaw
<Ustawienia blokady pamięci faksu> Wybierz <Włącz> w <Użyj
Określ każde ustawienie
<Zastosuj>
<Użyj podglądu faksu>
Określ, czy wyświetlić podgląd odebranych dokumentów przechowywanych w pamięci. Wybierz <Włącz>, aby
wyświetlić podgląd odebranych dokumentów za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika. Sprawdzanie
bieżącego stanu odebranych dokumentów(P. 432)
<Wydruk raportu>
Umożliwia drukowanie raportów wyników odbioru przy każdej operacji zapisywania dokumentów w pamięci.
Aby drukować raporty, wybierz opcję <Włącz>. Należy także w pozycji <Raport wyników odbioru> wybrać
ustawienie <Włącz>. Raport wyników odbioru(P. 603)
<Ustaw czas blokady pamięci>
Określenie, czy należy aktywować funkcję Odbiór do pamięci wyłącznie w trakcie określonego przedziału
czasowego w ciągu dnia. Wybierz <Włącz>, aby aktywować funkcję Odbiór do pamięci wyłącznie w trakcie
przedziału czasowego określonego w ustawieniu <Czas blokady pamięci>.
<Czas blokady pamięci>
Ustawienie czasu rozpoczęcia i zakończenia działania funkcji Odbiór do pamięci.
242
Faksowanie
● Nie można równocześnie określić funkcji <Użyj podglądu faksu> i <Ustaw czas blokady pamięci>.
Drukowanie dokumentów zapisanych w pamięci
Aby wydrukować odebrane dokumenty zapisane w pamięci, ustaw opcję <Użyj blokady pamięci> na <Wyłącz>.
Wszystkie dokumenty przechowywane w pamięci zostaną wydrukowane.
● Wybór określonego dokumentu do wydruku nie jest możliwy.
● Jeśli ustawiono godzinę wyłączenia funkcji, dokumenty są drukowane automatycznie o określonej godzinie.
<Menu> <Ustawienia funkcji>
skrzynkę odb. dla faksu/I-faksu>
<Odbiór/przekazanie> <Ustawienia ogólne> <Ustaw
<Ustawienia blokady pamięci faksu> Wybierz ustawienie
<Wyłącz> opcji <Użyj blokady pamięci>
<Zastosuj>
Sprawdzanie/przekazywanie/usuwanie dokumentów zapisanych w pamięci
Można sprawdzić podsumowanie każdego dokumentu przechowywanego w pamięci, w tym numery faksu nadawców i
liczba przesłanych stron. Istnieje również możliwość wybrania i przekazania dokumentu zapisanego w pamięci, a także
usunięcia niepotrzebnego dokumentu.
1
Wybierz <Monitor stanu>.
2
Wybierz <Zadanie odbierania>.
3
Na karcie <Stan zadania odb.> wybierz dokument, który chcesz sprawdzić/przekazać/
usunąć.
➠ Wyświetla szczegółowe informacje dotyczące dokumentu.
● Aby przekazać dokument, wybierz opcję <Przekaż>, a następnie wskaż odpowiedniego odbiorcę.
● Aby usunąć dokument, wybierz opcję <Usuń>
<Tak>.
ŁĄCZA
Odbieranie faksów(P. 230)
Sprawdzanie stanu i dziennika wysłanych i odebranych dokumentów(P. 246)
243
Faksowanie
Automatyczne przekazywanie odebranych
dokumentów
34A8-04U
Wszystkie odebrane dokumenty można przekazać do określonych odbiorców. Faksy można odbierać z każdego miejsca
i o dowolnej porze, nawet znajdując się poza biurem.
Wybór ustawień automatycznego przekazywania dokumentów(P. 244)
Drukowanie przekazywanych dokumentów(P. 244)
Drukowanie / ponowne wysyłanie / usuwanie dokumentów, których nie udało się przekazać(P. 244)
Wybór ustawień automatycznego przekazywania dokumentów
Gdy funkcja przekazywania jest włączona, wszystkie odbierane dokumenty są automatycznie przekazywane.
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Odbiór/przekazanie> <Ustawienia faksu> <Ustawienia
przekazywania> <Funkcja przekazywania> Wybierz ustawienie <Włącz> w pozycji <Użyj funkcji
przekazywania> <Miejsce docelowe przekazania> Zaznacz pole wyboru docelowego odbiorcy
przekazywania w książce adresowej, a następnie wybierz polecenie <Zastosuj>
<Zastosuj>
Drukowanie przekazywanych dokumentów
Aby przejrzeć przekazywane dokumenty, można skorzystać z opcji drukowania przekazywanych dokumentów lub
drukowania tylko tych dokumentów, których nie udało się przekazać.
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
przekazywania>
<Odbiór/przekazanie>
<Drukuj obrazy>
<Ustawienia faksu>
<Ustawienia
Wybierz <Włącz> lub <Tylko w przypadku błędu>
Drukowanie / ponowne wysyłanie / usuwanie dokumentów, których nie
udało się przekazać
Dokumenty, których nie udało się przekazać, można przechować w pamięci, wydrukować, wysłać lub usunąć później.
◼ Przechowywanie w pamięci dokumentów, których nie udało się przekazać
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
przekazywania>
<Odbiór/przekazanie>
<Zapisz obrazy w pamięci>
244
<Ustawienia faksu>
<Tylko w przypadku błędu>
<Ustawienia
Faksowanie
◼ Drukowanie / ponowne wysyłanie / usuwanie dokumentów przechowywanych w pamięci
1
Wybierz <Monitor stanu>.
2
Wybierz <Błędy przekazywania faksu>.
3
Wybierz dokument, który chcesz wydrukować/ponownie wysłać/usunąć.
➠ Wyświetla szczegółowe informacje dotyczące dokumentu.
● Aby wydrukować dokument, wybierz opcję <Drukuj>
<Tak>.
● Aby ponownie wysłać dokument, wybierz opcję <Przekaż>, zaznacz pole wyboru docelowego odbiorcy, a
następnie wybierz polecenie <Zastosuj>.
● Aby usunąć dokument, wybierz opcję <Usuń>
<Tak>.
● Można użyć Zdalnego interfejsu użytkownika do podglądu dokumentów, które nie mogły zostać przekazane.
Sprawdzanie informacji dotyczących dokumentów, których nie udało się przekazać(P. 432)
ŁĄCZA
Odbieranie faksów(P. 230)
Sprawdzanie stanu i dziennika wysłanych i odebranych dokumentów(P. 246)
245
Faksowanie
Sprawdzanie stanu i dziennika wysłanych i odebranych
dokumentów
34A8-04W
Dzienniki komunikacji i stanów wysłanych i odebranych dokumentów faksowych i I-faksowych można sprawdzać
osobno dla wysłanych i odebranych.
● Gdy dla opcji <Wyświetlanie rejestru zadań> wybrano ustawienie <Wyłącz>, dzienniki przesyłania danych są
niedostępne. <Wyświetlanie rejestru zadań>(P. 566)
1
Wybierz <Monitor stanu>.
2
Wybierz <Zadanie wysyłania> lub <Zadanie odbierania>.
3
Sprawdź stany i dzienniki przesyłanych danych dla dokumentów wysłanych i
odebranych.
Aby sprawdzić stany dla wysłanych i odebranych dokumentów
1
Wybierz dokument, którego stan chcesz sprawdzić na karcie <Stan zadania wysyłania> lub <Stan zadania
odb.>.
➠ Wyświetla szczegółowe informacje dotyczące dokumentu.
● W przypadku wyboru wielu odbiorców liczba wybranych pozycji jest wyświetlana na ekranie. Aby
sprawdzić szczegóły wielu wybranych odbiorców, wybierz pozycję <Odbiorca>.
Aby sprawdzić dzienniki przesyłanych danych dla wysłanych i odebranych
dokumentów
1
Wybierz dokument, którego dziennik chcesz sprawdzić na karcie <Rejestr zadań wysyłania> lub <Rejestr
zadań odbioru>.
● Informacja <OK> zostaje wyświetlona w przypadku, gdy przesłano lub odebrano dokument, natomiast
jeśli przesyłanie lub odbieranie dokumentu nie powiedzie się lub wystąpi błąd, na ekranie pojawi się
informacja <Błąd>.
246
Faksowanie
➠ Wyświetla szczegółowe informacje dotyczące dokumentu.
Jeśli wyświetlany jest trzycyfrowy numer w przypadku <Błąd>
● Numer ten oznacza kod błędu.
Środki zaradcze dla każdego kodu błędu(P. 653)
ŁĄCZA
Podstawowe operacje wysyłania faksów(P. 221)
Anulowanie wysyłania faksu(P. 229)
Odbieranie faksów(P. 230)
Wysyłanie wiadomości I-faks(P. 252)
Odbieranie I-faksów(P. 259)
Drukowanie raportów i list(P. 601)
247
Faksowanie
Wysyłanie faksów z komputera (Faks PC)
34A8-04X
Dostępna jest funkcja wysyłania faksów utworzonych w programie komputerowym bezpośrednio z komputera.
Pozwala wysłać faks bez konieczności jego drukowania i zaoszczędzić papier. Należy określić podstawowe ustawienia
faksowania ( Konfiguracja ustawień wstępnych funkcji faksu(P. 79) ) i zainstalować sterownik faksu na
komputerze. Więcej informacji na temat instalacji sterownika faksu znajduje się w instrukcjach obsługi odpowiednich
sterowników na stronie internetowej z podręcznikami online.
Wysyłanie faksów z komputera(P. 249)
● Ekrany sterownika faksu przedstawione w tym podręczniku mogą się różnić od ekranów na komputerze w
zależności od systemu operacyjnego i wersji sterownika.
Informacje na temat pomocy dotyczącej sterownika faksu
● Do ekranu Pomoc można przejść, klikając pozycję [Pomoc] na ekranie sterownika faksu. Na ekranie znajdują
się informacje niedostępne w Podręcznik użytkownika, w tym informacje o funkcjach sterownika, takich jak
zapisywanie często używanych ustawień, oraz instrukcje dotyczące korzystania z tych funkcji.
248
Faksowanie
Wysyłanie faksów z komputera
34A8-04Y
● Gdy dla opcji <Zezwalaj sterownikowi faksu na wysyłanie> w urządzeniu wybrano ustawienie <Wyłącz>,
wysyłanie faksów za pomocą komputerów nie jest możliwe. Ograniczanie wysyłania faksów z
komputera(P. 418)
● Jeżeli w urządzeniu została włączona funkcja Zarządzanie identyfikatorami wydziałów, w używanym
sterowniku faksu należy również włączyć funkcję Zarządzanie identyfikatorami wydziałów. Aby uzyskać
więcej informacji, kliknij pozycję [Pomoc] na ekranie sterownika faksu. Konfiguracja funkcji Zarządzanie
identyfikatorami działów(P. 362)
1
Otwórz dokument w aplikacji oraz okno dialogowe drukowania.
● Sposób otwierania okna dialogowego drukowania różni się w zależności od aplikacji. Więcej informacji
znajduje się w podręczniku użytkownika stosowanej aplikacji.
2
Wybierz sterownik faksu dla urządzenia i kliknij przycisk [Drukuj].
3
Wybierz odbiorcę.
Wybieranie tylko jednego odbiorcy
1
Kliknij kartę [Wpisz miejsce docelowe].
2
Wybierz tryb łączności i numer faksu (lub identyfikator URI).
Wybieranie wielu odbiorców równocześnie
1
Kliknij kartę [Wybierz miejsce docelowe].
2
Kliknij [Dodaj miejsce docelowe].
3
Wybierz tryb łączności i numer faksu (lub identyfikator URI), a następnie kliknij opcję [OK].
249
Faksowanie
4
Powtórz czynności opisane w kroku 2 i 3, aby wybrać kilku odbiorców.
● Odbiorcę można dodać również poprzez kliknięcie opcji [Dodaj kolejne miejsce docelowe] w kroku 3.
● Jeśli musisz podać numer, aby urządzenie wybrało linię zewnętrzną, wybierz opcję [Ustawienia
szczegółowe] [Add Outside Dialing Prefix to G3/G4/IP Fax Number] i wprowadź numer w [Prefiks
(zewnętrzna linia tel.)]. Określony numer zostanie dodany przed numerem faksu w momencie, gdy
urządzenie będzie go wybierać.
● Aby uprościć wybór odbiorców z książki adresowej.
● Wybranie opcji [Zapisz informacje o wysłanym faksie i obraz] umożliwia zapisanie dzienników wysyłanych
dokumentów i sprawdzenie szczegółowych informacji na temat wysłanego dokumentu wraz z jego obrazem,
w tym odbiorców i liczby stron. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij pozycję [Pomoc] na ekranie sterownika
faksu.
● Gdy pole [Potwierdź numer faksu] lub [Potwierdź identyfikator URI] jest aktywne, należy wprowadzić w nim
stosowny numer. Na ekranie sterownika faksu można ustawić żądanie potwierdzenia wprowadzonych
numerów. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij pozycję [Pomoc] na ekranie sterownika faksu.
4
Kliknij polecenie [Wyślij], aby wysłać dokument.
ŁĄCZA
Podczas drukowania lub wysyłania z aplikacji Windows Store(P. 728)
250
Faksowanie
Korzystanie z faksu internetowego (I-faks)
34A8-050
Funkcja faksu internetowego (I-Faks) pozwala na wysyłanie i odbieranie faksów przez internet. Oryginały są wysyłane w
załączeniu do wiadomości e-mail jako pliki obrazów TIFF. Ponieważ nie jest używane połączenie telefoniczne, możliwe
jest wysyłanie faksów do odległych miejsc oraz wysyłanie dokumentów zawierających wiele stron bez obawy o opłaty
telekomunikacyjne. Wcześniej należy wykonać kilka czynności przygotowawczych, np. wprowadzić ustawienia serwera
poczty.
Procedura konfiguracji wysyłania wiadomości e-mail/wysyłania i odbierania I-faksów(P. 87)
Wysyłanie wiadomości I-faks(P. 252)
Odbieranie I-faksów(P. 259)
251
Faksowanie
Wysyłanie wiadomości I-faks
34A8-051
Aby wysłać faks do komputera lub innego urządzenia zgodnego z funkcją I-Faks, należy podać jako odbiorcę adres email zamiast numeru faksu. W przypadku wysyłania I-faksu do komputera jest on wysyłany jako zalącznik wiadomości
e-email w formacie TIFF. W taki sam sposób jak w przypadku wysyłania wiadomości e-mail do komputera można
wskazać wielu odbiorców, w tym odbiorców DW i UDW.
1
Umieść oryginał(y).
2
Wybierz przycisk <Skanowanie> w widoku Ekran Główny.
Umieszczanie oryginałów(P. 138)
Ekran Główny(P. 125)
● Jeśli pojawi się ekran logowania, należy podać nazwę użytkownika, hasło i serwer uwierzytelniania.
Logowanie do funkcji Uwierzytelnione wysyłanie(P. 137)
3
4
Wybierz pozycję <I-Faks> na ekranie podstawowych funkcji skanowania.
podstawowych funkcji skanowania(P. 285)
Ekran
Wybierz odbiorcę.
Wybór z książki adresowej
Wskazanie numeru wybierania kodowego
Bezpośrednie wprowadzanie odbiorców
Wybór odbiorców z serwera LDAP
Wybór z książki adresowej
Książka adresowa umożliwia wybór odbiorcy z listy zapisanych odbiorców lub
wyszukanie odbiorcy według nazwy.
● Funkcja jest dostępna dopiero po wcześniejszym zapisaniu odbiorców w książce adresowej.
Zapisywanie odbiorców(P. 183)
1
Wybierz przycisk <Książka adresowa> na karcie <Wskaż odbiorcę>.
2
Wybierz <Do>.
3
Wybierz indeks.
Indeks(P. 183)
252
Faksowanie
4
Zaznacz pole wyboru odpowiedniego odbiorcy, a następnie wybierz <Zastosuj>.
● W przypadku wybrania odbiorcy z <Książka adresowa> na ekranie Główny dla wysyłania I-faksu może zostać
wyświetlony ekran Podstawowe funkcje, podczas gdy wybrany odbiorca pozostaje wskazywany.
Wskazanie numeru wybierania kodowego
Do adresów w książce adresowej zostają przypisane trzycyfrowe numery (numery
wybierania kodowego). Adres można wybrać w prosty sposób, wpisując jego numer
wybierania kodowego.
● Aby móc skorzystać z numerów wybierania kodowego, odbiorca musi być wcześniej zapisany w
książce adresowej. Zapisywanie odbiorców(P. 183)
1
Wybierz przycisk <Wybieranie kodowane> na karcie <Wskaż odbiorcę>.
2
Wybierz <Do>.
3
Wprowadź trzycyfrowy numer.
● W przypadku wprowadzenia nieprawidłowej wartości należy użyć
Jeśli zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia
253
, aby ją skasować.
Faksowanie
● Jeśli dla opcji <Potw. przy wysył. z wyb. kod.> wybrano ustawienie <Włącz>, wyświetlany jest ekran z
odbiorcą i nazwą dla konkretnego numeru. (Widoczna jest nazwa i numer odbiorcy dla opcji Wybieranie
grupowe.) Sprawdź poprawność informacji, a następnie wybierz opcję <OK>. Aby określić innego odbiorcę,
wybierz opcję <Anuluj>, a następnie ponownie wprowadź trzycyfrowy numer wybierania kodowego.
Wyświetlanie odbiorców w książce adresowej(P. 416)
Bezpośrednie wprowadzanie odbiorców
W przypadku odbiorcy niezapisanego w książce adresowej należy go wskazać, wprowadzając adres I-Faks.
1
Wybierz przycisk <Użyj klawiatury> na karcie <Wskaż odbiorcę>.
2
Wprowadź adres I-Faks, a następnie wybierz polecenie <Zastosuj>.
● Informacje na temat wprowadzania tekstu, patrz
Wprowadzanie tekstu(P. 134) .
Wybór odbiorców z serwera LDAP
W przypadku dostępu do serwera LDAP odbiorcę można wybrać na serwerze przy
użyciu informacji o użytkowniku. Należy uzyskać dostęp do serwera LDAP za
pośrednictwem urządzenia, aby wyszukać odpowiednie informacje o użytkowniku i
określić go jako odbiorcę.
● Wcześniej należy wybrać ustawienia połączenia z serwerem LDAP.
LDAP(P. 64)
Zapisywanie serwerów
1
Wybierz przycisk <Serwer LDAP> na karcie <Wskaż odbiorcę>.
2
Wybierz odpowiedni serwer LDAP.
3
Wybierz warunki dotyczące informacji o użytkowniku, które mają być wyszukane.
● Dostępne kryteria wyszukiwania odbiorców to: imię i nazwisko, numer faksu, adres e-mail, nazwa instytucji
oraz nazwa jednostki organizacyjnej.
254
Faksowanie
4
Wprowadź docelowy ciąg znaków wyszukiwania i wybierz <Zastosuj>.
● Informacje na temat wprowadzania tekstu, patrz
Wprowadzanie tekstu(P. 134) .
● Aby wybrać kilka kryteriów wyszukiwania, należy powtórzyć czynności opisane w punktach od 3 do 4.
5
Wybierz <Metoda szukania>.
6
Wybierz warunki do wyświetlania wyników wyszukiwania.
<Używając wszyst. warunków poniżej>
Wyszukuje i wyświetla użytkowników, którzy spełniają wszystkie kryteria wyszukiwania określone w krokach 3
i 4.
<Używając niektór. warunków poniżej>
W przypadku znalezienia użytkowników spełniających chociaż jedno z kryteriów określonych w krokach 3 i 4
wszyscy tacy użytkownicy zostaną wyświetleni.
7
Wybierz <Włącz szukanie>.
➠ Wyświetlani są użytkownicy spełniający kryteria wyszukiwania.
● Jeśli po wybraniu przycisku <Włącz szukanie> pojawia się ekran uwierzytelnienia, wprowadź nazwę
użytkownika urządzenia i hasło zapisane na serwerze LDAP, a następnie wybierz przycisk <Zastosuj>.
Zapisywanie serwerów LDAP(P. 64)
8
Zaznacz pole wyboru obok użytkownika, którego chcesz określić jako odbiorcę, a
następnie wybierz <Zastosuj>.
Jeśli pojawi się ekran, na którym jest już określony odbiorca
● Wysyłanie jest możliwe tylko na własny adres e-mail. Aby wysyłać do innych odbiorców, należy
skonfigurować ustawienia uwierzytelniania funkcji wysyłania tak, żeby transmisja nie była ograniczona.
Więcej informacji można uzyskać u administratora sieci. Uwierzytelnianie serwera LDAP(P. 371) .
Wybieranie odbiorców z rejestrów transmisji
● Można również przywołać wcześniej użytych odbiorców.
Przywołanie poprzednio używanych ustawień
wysyłania/zapisywania (Ustawienia przywołania)(P. 317)
5
Określ wielu odbiorców, w tym odbiorców DW/UDW zależnie od potrzeb.
● Wybierz metodę używaną do wybierania odbiorców na karcie <Wskaż odbiorcę>, a następnie wskaż odbiorcę.
255
Faksowanie
● Jeśli wybrano opcję <Serwer LDAP> lub <Podaj mnie jako odbiorcę>, odbiorca zostanie wybrany w polu <Do>.
● Adresy w polu <DW> i <UDW> można wybrać tylko przy użyciu metody <Książka adresowa> lub <Wybieranie
kodowane>.
Usuwanie odbiorców
W przypadku określenia wielu odbiorców można usunąć odpowiednie pozycje według potrzeby.
1
Wybierz <Potwierdź odbiorcę>.
2
Zaznacz pole wyboru odbiorcy do usunięcia, a następnie wybierz polecenie <Usuń z odbiorcy>.
● W przypadku zaznaczenia pola wyboru Grupa można wyświetlić odbiorców zarejestrowanych w
grupie, wybierając pozycję <Szczegóły> <Odbiorca>.
3
6
Wybierz <Tak>.
Wybierz ustawienia skanowania według potrzeby.
● Więcej informacji na temat każdego ustawienia znajduje się w części Wysyłanie danych pocztą e-mail/
Zapisywanie danych do udostępnianego folderu lub na serwer FTP(P. 295) i Wyraźne
skanowanie(P. 307) .
7
Wprowadź temat, treść i adres zwrotny wiadomości według potrzeb.
Określanie tematu/treści wiadomości
1
Wybierz <Temat/treść> na karcie <Wyślij ustawienia>.
2
Wybierz <Temat>
3
Wprowadź temat, a następnie wybierz polecenie <Zastosuj>.
4
Wybierz <Treść>.
5
Wprowadź treść wiadomości, a następnie wybierz polecenie <Zastosuj>.
6
Wybierz <Zastosuj>.
256
Faksowanie
Określanie adresu zwrotnego
Określ adres zwrotny, kiedy chcesz powiadomić odbiorcę o adresie e-mail innym od adresu urządzenia jako
adresie do odpowiedzi. Wybierz docelowy adres zwrotny wśród odbiorców zapisanych w książce adresowej, a
następnie określ go. Jeśli odbiorca nie został zapisany w książce adresowej, zapoznaj się z tematem
Zapisywanie odbiorców(P. 183) .
1
Wybierz <Odpowiedz do> na karcie <Wyślij ustawienia>.
2
Wybierz <Wprowadź z książki adresowej>.
3
Zaznacz pole wyboru odpowiedniego adresu zwrotnego, a następnie wybierz polecenie <Zastosuj>.
● Adres zwrotny, który można określić, jest zawsze jednym z adresów e-mail zarejestrowanych w książce
adresowej.
8
Wybierz <Start>.
● Jeśli wyświetlony zostanie ekran <Potwierdź odbiorcę>, należy sprawdzić, czy odbiorca jest prawidłowy, a
następnie wybrać polecenie <Włącz skanowanie>.
➠ Rozpocznie się skanowanie oryginału.
● Aby anulować skanowanie, wybierz <Anuluj>
<Tak>.
Anulowanie wysyłania faksu(P. 229)
W przypadku umieszczenia oryginałów w podajniku w kroku 1
I-faksy zostaną wysłane po zakończeniu skanowania.
W przypadku umieszczania oryginałów na płycie szklanej w kroku 1
Po zakończeniu skanowania wykonaj opisane poniżej czynności.
1
Aby zeskanować kolejne strony oryginałów, umieść następny oryginał na płycie szklanej i wybierz
przycisk <Skanuj następny oryginał>.
● Powtarzaj ten krok do momentu zakończenia skanowania wszystkich stron.
● W przypadku skanowania tylko jednej strony przejdź do następnego kroku.
2
Wybierz <Włącz wysyłanie>.
➠ Następuje wysyłanie I-faksów.
Jeśli wyświetlony zostanie ekran <Uwierzytelnianie SMTP>
● Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz przycisk <Zastosuj>.
W przypadku wystąpienia błędu wysyłania
Czasami powiadomienia o błędach są wysyłane na adres e-mail przypisany do urządzenia. Pozostawienie
skrzynki w tym stanie może doprowadzić do braku miejsca w skrzynce, w zależności od serwera pocztowego.
Zaleca się okresowe opróżnianie skrzynki odbiorczej.
Opróżnianie skrzynki odbiorczej
257
Faksowanie
● Po opróżnieniu skrzynki odbiorczej wszystkie wiadomości e-mail w skrzynce na serwerze zostaną usunięte.
Jeśli podano używany zazwyczaj adres e-mail, należy najpierw sprawdzić, czy w skrzynce odbiorczej nie ma
wiadomości, które mają zostać zachowane.
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428)
2
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
użytkownika(P. 429)
3
Wybierz [Ustawienia wysyłania]
4
Kliknij [Wyczyść] w [Wyczyść skrzynkę pocztową].
5
Przeczytaj wyświetlany komunikat i kliknij przycisk [OK].
Uruchamianie
Główny ekran Zdalnego interfejsu
[Ustawienia sieciowe — ustawienia e-mail/I-Faksu].
➠ Wiadomość e-mail zostanie usunięta ze skrzynki odbiorczej.
● Informacje na temat wysyłania zawsze z tymi samymi ustawieniami:
funkcji(P. 177)
Zmiana ustawień domyślnych dla
● Rejestracja kombinacji ustawień, której można użyć w razie potrzeby:
ustawień(P. 175)
Zapisywanie często używanych
● Określanie nazwy nadawcy I-faksu:
<Zarejestruj nazwę jednostki>(P. 536)
ŁĄCZA
Sprawdzanie stanu i dziennika wysłanych i odebranych dokumentów(P. 246)
258
Faksowanie
Odbieranie I-faksów
34A8-052
◼ Po nadejściu I-faksu
Po nadejściu I-faksu wskaźnik Dane na panelu sterowania miga. Po całkowitym odebraniu I-faksu dokument zostanie
automatycznie wydrukowany, a wskaźnik zgaśnie.
● Aby anulować odbieranie, wybierz <Monitor stanu>
<Stan zadania odb.> <Usuń> <Tak>.
<Zadanie odbierania>
wybierz dokument na karcie
◼ Ręczne odbieranie I-faksów
Aby połączyć się z serwerem przed automatycznym odebraniem I-faksów lub skonfigurować urządzenie tak, aby nie
odbierało I-faksów automatycznie, należy skorzystać z metody opisanej poniżej w celu ręcznego odebrania I-faksów.
Jeśli na serwerze dostępny jest dokument, rozpocznie się drukowanie.
<Monitor stanu>
<Zadanie odbierania>
<Spr.odbiór I-Faksu>
◼ Papier wydruku
Niezależnie od rozmiaru otrzymanego dokumentu przychodzące I-faksy będą drukowane w rozmiarze zdefiniowanym
w opcji <Rozmiar drukow. po odbiorze>. <Rozmiar drukow. po odbiorze>(P. 549)
● Jeśli do szuflady zostanie załadowany papier o rozmiarze innym niż określono w opcji <Rozmiar drukow. po
odbiorze>, wówczas zostanie wyświetlony komunikat o błędzie <Brak papieru>. Środki zaradcze w
przypadku każdego komunikatu(P. 639)
● Dwustronne drukowanie odbieranych dokumentów:
<Drukuj po obu stronach>(P. 549)
● Aby kontynuować drukowanie nawet wtedy, gdy ilość toneru pozostała w zasobniku jest niska:
Gdy mało ton. w kas.> (P. 549)
ŁĄCZA
Sprawdzanie stanu i dziennika wysłanych i odebranych dokumentów(P. 246)
259
<Kon.dr.
Drukowanie
Drukowanie
Drukowanie ....................................................................................................................................................... 261
Drukowanie z komputera ................................................................................................................................. 262
Anulowanie drukowania ............................................................................................................................... 264
Sprawdzanie statusu i dziennika drukowania ............................................................................................... 267
Różne metody drukowania ............................................................................................................................... 269
Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN (Zabezpieczone drukowanie) ................................... 270
Drukowanie za pomocą funkcji Zabezpieczone drukowanie .................................................................. 271
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie z nośnika pamięci) ............................................................. 274
260
Drukowanie
Drukowanie
34A8-053
Istnieje wiele sposobów użytkowania urządzenia w roli drukarki. Można drukować dokumenty za pomocą komputera,
korzystając ze sterownika drukarki albo drukować pliki obrazów z urządzenia pamięci USB. Dostępny jest szeroki
wachlarz funkcji drukowania, które można dopasować do potrzeb.
◼ Drukowanie z komputera
Możliwe jest drukowanie dokumentu utworzonego za pomocą komputera przy użyciu sterownika drukarki.
Drukowanie z komputera(P. 262)
◼ Przydatne funkcje podczas drukowania
Do danych drukowania można przypisać kod PIN, aby zwiększyć bezpieczeństwo lub bezpośrednio drukować pliki
przechowywane na urządzeniu pamięci USB.
Różne metody drukowania(P. 269)
Drukowanie z urządzeń przenośnych
● Komunikacja z urządzeniami przenośnymi, takimi jak smartfony i tablety, pozwala na szybkie i łatwe
drukowanie zdjęć i stron internetowych. Urządzenie obsługuje również technologię Google Cloud Print™.
Łączenie z urządzeniami mobilnymi(P. 328)
Korzystanie z technologii Google Cloud Print(P. 351)
261
Drukowanie
Drukowanie z komputera
34A8-054
Możliwe jest drukowanie dokumentów utworzonych za pomocą zainstalowanych na komputerze aplikacji przy użyciu
sterownika drukarki. Sterownik drukarki zapewnia dostęp do użytecznych ustawień, takich jak Powiększanie/
zmniejszanie i Drukowanie 2-stronne, pozwalających na drukowanie dokumentów na różne sposoby. Zanim możliwe
będzie korzystanie z tych funkcji, konieczne jest wykonanie pewnych czynności, takich jak instalacja sterownika
drukarki na komputerze. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcjami obsługi odpowiednich sterowników
na stronie internetowej z podręcznikami online.
Informacje na temat Pomocy sterownika drukarki(P. 262)
Korzystanie z elementów opcjonalnych(P. 262)
Podstawowe opcje drukowania(P. 262)
Informacje na temat Pomocy sterownika drukarki
Do ekranu Pomoc można przejść, klikając pozycję [Pomoc] na ekranie sterownika drukarki. W oknie tym znajdują się
szczegółowe informacje, których nie ma w Podręcznik użytkownika.
Korzystanie z elementów opcjonalnych
Jeżeli w urządzeniu zamontowany jest dodatkowy podajnik papieru po zainstalowaniu sterownika drukarki, należy
wykonać następujące czynności związane ze sterownikiem drukarki.
● Aby wykonać poniższą procedurę, należy zalogować się na komputerze przy użyciu konta administratora.
Otwórz folder drukarki ( Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 721) ) Kliknij prawym przyciskiem
myszy ikonę drukarki danego urządzenia [Właściwości drukarki] lub [Właściwości] [Ustawienia
urządzenia] karta [Źródło papieru] Wybierz podajnik papieru spośród opcji od [Podajnik kasety
(1)] do [Podajnik kasety (3)] w menu [Opcjonalna szuflada/kaseta] [OK] [OK]
Podstawowe opcje drukowania
W tej sekcji opisano drukowanie dokumentów utworzonych za pomocą komputera przy użyciu sterownika drukarki.
Ustawienie papieru w urządzeniu
262
Drukowanie
● Normalnie przed wykonaniem wydruku należy określić format i typ papieru załadowany w poszczególnych
źródłach papieru.
● Po wybraniu dla opcji <Priorytet ustaw. sterown. podczas druk.> ustawienia <Włącz> podczas drukowania
papier będzie pobierany ze źródła zdefiniowanego w sterowniku drukarki, niezależnie od ustawień papieru
urządzenia. <Priorytet ustaw. sterown. podczas druk.>(P. 509)
1
2
3
Otwórz dokument w aplikacji oraz okno dialogowe drukowania.
Wybierz sterownik drukarki dla urządzenia, po czym kliknij pozycję [Preferencje] lub
[Właściwości].
Określ ustawienia drukowania według potrzeb i kliknij przycisk [OK].
● Przełącz kartę zgodnie z ustawieniami.
4
Kliknij przycisk [Drukuj] lub [OK].
➠ Drukowanie rozpocznie się.
● Aby anulować drukowanie, patrz
Anulowanie drukowania(P. 264)
ŁĄCZA
Sprawdzanie statusu i dziennika drukowania(P. 267)
Podczas drukowania lub wysyłania z aplikacji Windows Store(P. 728)
263
Drukowanie
Anulowanie drukowania
34A8-055
Drukowanie można anulować z poziomu komputera lub panelu sterowania urządzenia.
Z poziomu komputera(P. 264)
Z poziomu panelu sterowania(P. 265)
Z poziomu komputera
Zadanie drukowania można przerwać za pośrednictwem ikony drukarki wyświetlanej na pasku zadań na pulpicie.
1
Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki.
Jeżeli ikona drukarki nie została wyświetlona
● Otwórz folder drukarki ( Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 721) ), kliknij prawym przyciskiem myszy
ikonę sterownika drukarki tego urządzenia, a następnie kliknij przycisk [Zobacz, co jest drukowane] (lub
kliknij dwukrotnie ikonę sterownika drukarki tego urządzenia).
2
Zaznacz dokument, który ma zostać anulowany i kliknij opcję [Dokument]
3
Kliknij przycisk [Tak].
[Anuluj].
➠ Wydruk wybranych dokumentów zostaje anulowany.
● Po anulowaniu drukowania klika stron może zostać wyprowadzonych z urządzenia.
Anulowanie w Zdalnym interfejsie użytkownika
● Wydruk można anulować na stronie [Stan zadania] w Zdalnym interfejsie użytkownika:
bieżącego stanu drukowanych dokumentów(P. 431)
264
Sprawdzanie
Drukowanie
Anulowanie z poziomu aplikacji
● W niektórych aplikacjach wyświetlany jest ekran podobny do poniższego. Wydruk można anulować, klikając
przycisk [Anuluj].
Z poziomu panelu sterowania
Do anulowania drukowania służy przycisk
◼ Naciśnij przycisk
albo <Monitor stanu>.
, aby anulować operację
Jeśli po naciśnięciu przycisku
na ekranie wyświetlona jest lista dokumentów
Wybierz dokument, który chcesz anulować, a następnie wybierz opcję <Anuluj>
<Tak>.
◼ Sprawdzić stan zadania drukowania przed anulowaniem
<Monitor stanu> <Zadanie kopiowania/drukowania>
zadania kop./druk.> <Anuluj> <Tak>
Wybierz dokument na karcie <Stan
● Po anulowaniu drukowania klika stron może zostać wyprowadzonych z urządzenia.
ŁĄCZA
Podstawowe opcje drukowania(P. 262)
265
Drukowanie
Sprawdzanie statusu i dziennika drukowania(P. 267)
266
Drukowanie
Sprawdzanie statusu i dziennika drukowania
34A8-056
Istnieje możliwość sprawdzenia bieżących statusów drukowania oraz dzienników drukowanych dokumentów.
● Gdy dla opcji <Wyświetlanie rejestru zadań> wybrano ustawienie <Wyłącz>, dzienniki wydruków są
niedostępne. <Wyświetlanie rejestru zadań>(P. 566)
Przydatne porady
● Gdy przez dłuższy czas dokumenty nie są drukowane, istnieje możliwość wyświetlenia listy dokumentów
oczekujących na wydruk.
● Gdy nie można odnaleźć wydruków, które powinny były zostać wykonane, można sprawdzić, czy nie wystąpił
błąd.
1
Wybierz <Monitor stanu>.
2
Wybierz <Zadanie kopiowania/drukowania>.
3
Sprawdź statusy i dzienniki drukowania.
Sprawdzanie statusów wydruków
1
Wybierz dokument, którego stan chcesz sprawdzić na karcie <Stan zadania kop./druk.>
➠ Wyświetla szczegółowe informacje dotyczące dokumentu.
Sprawdzanie dzienników wydruków
1
Wybierz dokument, którego dziennik chcesz sprawdzić na karcie <Rejestr zadań druk.>
● Komunikat <OK> jest wyświetlany po pomyślnym wydrukowaniu dokumentu. Jeżeli natomiast
drukowanie dokumentu nie powiedzie się, ponieważ zostało anulowane lub wystąpił błąd, na ekranie
pojawi się komunikat <Błąd>.
267
Drukowanie
➠ Wyświetla szczegółowe informacje dotyczące dokumentu.
● Wyświetlona nazwa dokumentu lub użytkownika może nie być zgodna z rzeczywistą nazwą.
Jeśli wyświetlany jest trzycyfrowy numer w przypadku <Błąd>
● Numer ten oznacza kod błędu.
Środki zaradcze dla każdego kodu błędu(P. 653)
ŁĄCZA
Podstawowe opcje drukowania(P. 262)
Anulowanie drukowania(P. 264)
268
Drukowanie
Różne metody drukowania
34A8-057
W tej sekcji opisano, jak wydrukować dokument, dodając kod PIN, a także jak wydrukować plik przechowywany w
urządzeniu pamięci USB bez korzystania ze sterownika drukarki.
Drukowanie dokumentu zabezpieczonego
kodem PIN (Zabezpieczone drukowanie)(P. 270)
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie z
nośnika pamięci)(P. 274)
269
Drukowanie
Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN
(Zabezpieczone drukowanie)
34A8-058
Ustawienie kodu PIN dla dokumentu drukowanego z komputera powoduje, że zostaje on zapisany w pamięci
urządzenia, a jego wydruk rozpoczyna się dopiero po wprowadzeniu prawidłowego kodu PIN za pomocą panelu
sterowania urządzenia. Jest to funkcja „Zabezpieczone drukowanie”, a dokument zabezpieczony kodem PIN jest
nazywany „dokumentem chronionym”. Korzystanie z funkcji Zabezpieczone drukowanie uniemożliwia pozostawienie
poufnych dokumentów bez nadzoru.
Drukowanie za pomocą funkcji Zabezpieczone drukowanie(P. 271)
270
Drukowanie
Drukowanie za pomocą funkcji Zabezpieczone
drukowanie
34A8-059
W tej sekcji opisano sposób drukowania dokumentu z poziomu aplikacji jako dokumentu chronionego. W pierwszej
części tej sekcji przedstawiono, jak wysłać dokument chroniony do urządzenia, a w drugiej — jak wydrukować za jego
pomocą ten dokument.
Przesyłanie dokumentów chronionych z komputera do urządzenia(P. 271)
Drukowanie dokumentów chronionych(P. 272)
Zmiana czasu ważności dokumentów chronionych(P. 273)
Przesyłanie dokumentów chronionych z komputera do urządzenia
1
2
3
Otwórz dokument w aplikacji oraz okno dialogowe drukowania.
Wybierz sterownik drukarki dla urządzenia, po czym kliknij pozycję [Preferencje] lub
[Właściwości].
Wybierz [Zabezpieczone drukowanie] w sekcji [Metoda druku].
➠ Zostanie wyświetlony ekran [Informacje]. Sprawdź komunikat i kliknij [Tak] lub [Nie].
4
Określ ustawienia drukowania według potrzeb i kliknij przycisk [OK].
● Przełącz kartę zgodnie z ustawieniami.
5
Kliknij przycisk [Drukuj] lub [OK].
271
Drukowanie
➠ Po przesłaniu chronionego dokumentu do urządzenia jest on przechowywany w pamięci sprzętu w
oczekiwaniu na wydruk.
Drukowanie dokumentów chronionych
Drukuje zabezpieczone dokumenty wysyłane do urządzenia. Po upływie okresu ważności ( Zmiana czasu ważności
dokumentów chronionych(P. 273) ) dokument zostanie usunięty z pamięci urządzenia i jego wydruk nie będzie już
możliwy.
● Jeżeli dokumenty chronione nie zostały wydrukowane, zajmują miejsce w pamięci i mogą uniemożliwić
drukowanie nawet zwykłych (niechronionych) dokumentów. Dokumenty chronione należy drukować jak
najszybciej.
● Istnieje możliwość sprawdzenia, ile pamięci jest zajmowane przez dokumenty chronione.
<Monitor stanu> <Informacje o urządzeniu> <Użycie pamięci bezpiecz. drukow.>
1
Wybierz przycisk <Bezpieczne drukowanie> w widoku Ekran Główny.
Główny(P. 125)
Ekran
● Przejście do kolejnego kroku nie jest możliwe, gdy wyświetlony zostaje ekran <Skaner zdalny> pokazany
poniżej. W takim przypadku należy wybrać przycisk
, aby zamknąć ekran, a następnie wybrać opcję
<Bezpieczne drukowanie>.
2
Zaznacz pole wyboru dokumentu chronionego do wydrukowania, a następnie
wybierz polecenie <Start>.
● Można wybrać wiele dokumentów, które mają ten sam kod PIN.
Jeśli wyświetli się ekran wyboru użytkownika
● Jeśli w pamięci przechowywane są chronione dokumenty od dwóch lub większej liczby użytkowników,
przed ekranem wyboru pliku zostanie wyświetlony ekran wyboru użytkownika. Wybierz nazwę
użytkownika.
Usuwanie dokumentu chronionego
● Można usunąć wiele dokumentów łącznie. Zaznacz pole wyboru dokumentu chronionego do usunięcia, a
następnie wybierz polecenie <Usuń>.
3
Wprowadź kod PIN, a następnie wybierz polecenie <Zastosuj>.
● Po wybraniu wielu dokumentów z różnymi kodami PIN w kroku 2 pojawi się odpowiedni komunikat. Wybierz
polecenie <Zamknij>, a następnie ponownie wybierz chronione dokumenty w kroku 2.
272
Drukowanie
➠ Drukowanie rozpocznie się.
● Aby anulować drukowanie, wybierz <Anuluj>
<Tak>.
Zmiana czasu ważności dokumentów chronionych
Można zmienić okres ważności trwający od czasu, gdy dane chronionego dokumentu zostają wysłane do urządzenia aż
do czasu, gdy zostają usunięte w ciągu określonego czasu.
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia funkcji>.
3
Wybierz <Bezpieczne drukowanie>.
Ekran Główny(P. 125)
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
urządzenia(P. 136)
4
Logowanie się do
Wybierz <Czas usuwania bezp. druk.>.
Gdy nie można wybrać <Czas usuwania bezp. druk.>
● Ustaw wartość opcji <Użyj Bezp. drukow.> na <Włącz>.
Wyłączanie funkcji Drukowanie zabezpieczone
● Ustaw wartość opcji <Użyj Bezp. drukow.> na <Wyłącz>, a następnie ponownie uruchom urządzenie.
5
Określ czas przechowywania dokumentów chronionych w pamięci urządzenia i
wybierz polecenie <Zastosuj>.
● Dokument chroniony jest usuwany z pamięci urządzenia, jeśli nie zostanie wydrukowany przed upływem
określonego tutaj czasu.
6
Wybierz <Zastosuj>.
7
Wybierz <OK>.
8
Uruchom urządzenie ponownie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
ŁĄCZA
Sprawdzanie statusu i dziennika drukowania(P. 267)
Ograniczanie drukowania z poziomu komputera(P. 420)
273
Drukowanie
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie z
nośnika pamięci)
34A8-05A
Pliki można drukować bezpośrednio, podłączając urządzenie pamięci USB do urządzenia. Funkcja ta pozwala drukować
bez konieczności korzystania z komputera. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych urządzeń pamięci USB
oraz sposobu podłączania/odłączania urządzenia pamięci USB, patrz Korzystanie nośnika pamięci USB(P. 191) .
● Konieczne jest wybranie dla opcji <Użyj funkcji druku> ustawienia <Włącz>.
pamięci>(P. 560)
1
<Ustawienia nośnika
Wybierz przycisk <Drukowanie z nośnika pamięci> w widoku Ekran Główny.
Główny(P. 125)
2
Ekran
Zaznacz pole wyboru obok pliku do wydrukowania.
● Istnieje możliwość wyboru wielu plików.
● Aby usunąć zaznaczenie, zaznacz wybrany plik (
) ponownie.
● Zaznaczenie folderu wyświetla jego zawartość. Aby powrócić do folderu wyższego poziomu, naciśnij przycisk
.
● Foldery i pliki zapisane w strukturze na poziomie głębszym niż piąty nie są wyświetlane.
● Przejście do innego folderu powoduje usunięcie poprzedniego wyboru plików.
Zaznaczanie wszystkich plików
1
Wybierz <Zaznacz wszystko>.
● Aby usunąć wszystkie zaznaczenia, wybierz <Wyczyść wybór>.
2
Jeśli typy plików są różne, wybierz <Pliki JPEG/TIFF> lub <Pliki PDF>.
274
Drukowanie
Zmiana metody wyświetlania plików
W obszarze „Podgląd”/„Szczegóły” można wybrać metodę wyświetlania plików.
Podgląd
Szczegóły
● Można określić metodę wyświetlania plików używaną do wyświetlenia ekranu <Drukowanie z nośnika
pamięci>.
<Ustawienia domyślnego wyświetlacza>(P. 558)
Zmiana kolejności sortowania plików
Kolejność sortowania plików znajdujących się na urządzeniu pamięci USB można zmieniać.
● Jako domyślne ustawienie kolejności sortowania plików można wybrać na przykład opcję <Nazwa
(rosnąco)> lub <Data/godz. (rosnąco)>.
<Ustawienia domyślne sortowania plików>(P. 559)
1
Wybierz <Sortuj pliki>.
2
Wybierz kryteria sortowania plików.
● Jeśli wybrana zostanie opcja <Data/godz. (rosnąco)> lub <Data/godz. (malejąco)>, pliki będą sortowane
na podstawie dat i czasu ich modyfikacji.
3
Wybierz <Zastosuj>.
4
Określ ustawienia wydruku w zależności od potrzeb.
● Aby przywrócić wszystkie domyślne ustawienia drukowania, można wybrać opcję <Reset>.
<Papier>
Należy wybrać źródło papieru zawierające papier, który ma zostać użyty do drukowania.
275
Drukowanie
Do drukowania plików używa papieru załadowanego w tacy wielofunkcyjnej.
Do drukowania plików używa papieru załadowanego w szufladzie na papier (Szuflada 1).
● Gdy zainstalowany jest opcjonalny podajnik papieru, wyświetlana jest również jego szuflada na papier.
● W przypadku określania innych ustawień drukowania wybierz polecenie <Zamknij>.
<Jasność>
● Opcja <Jasność> nie jest dostępna w przypadku drukowania plików PDF.
Możliwa jest regulacja jasności obrazów.
● W przypadku określania innych ustawień drukowania wybierz polecenie <Zamknij>.
<Liczba kopii>
Wprowadź liczbę kopii.
● W przypadku określania innych ustawień drukowania wybierz polecenie <Zamknij>.
<Drukowanie dwustronne>
Można wybrać drukowanie jednostronne lub drukowanie dwustronne.
276
Drukowanie
Umożliwia drukowanie na jednej stronie papieru.
Umożliwia drukowanie na obu stronach papieru w taki sposób, że wydrukowane strony
znajdują się w orientacji poziomej po zszyciu.
Umożliwia drukowanie na obu stronach papieru w taki sposób, że wydrukowane strony
znajdują się w orientacji pionowej po zszyciu.
● Opcja <Drukowanie dwustronne> może nie być dostępna w przypadku niektórych formatów lub typów
papieru. Obsługiwane rodzaje papieru(P. 695)
<N na 1>
● Opcja <N na 1> nie jest dostępna w przypadku drukowania obrazów plików TIFF.
Schemat „N na 1” można wybrać, aby drukować wiele stron danych obrazu na jednej stronie arkusza papieru.
Nie stosuje schematu N na 1.
Umożliwia wydruk dwóch stron danych obrazu na jednej stronie arkusza papieru.
Umożliwia wydruk czterech stron danych obrazu na jednej stronie arkusza papieru.
Umożliwia wydruk ośmiu stron danych obrazu na jednej stronie arkusza papieru.
(Tylko PDF)
277
Drukowanie
● W przypadku pliku PDF można wydrukować 9 lub 16 stron danych obrazu na jednej stronie arkusza papieru,
korzystając z opcji <N na 1> w obszarze <Ustaw szczegóły PDF>.
<Ust.szczeg. JPEG/TIFF>
Można zmienić ustawienia drukowania dla obrazów JPEG i TIFF.
<Drukowanie dwustronne>
Umożliwia wykonywanie wydruków 2-stronnych. Wybierz krawędź bindowania.
<N na 1> (tylko pliki JPEG)
Umożliwia wydruk danych wielu stron danych obrazu na tej samej stronie arkusza papieru. Można określić
liczbę stron do wydukowania na jednej stronie akrusza papieru. Na przykład, aby wydrukować cztery strony na
jednej stronie arkusza papieru, wybierz opcję <4 na 1>.
<Typ oryginału>
Możliwość wyboru typu oryginału w zależności od drukowanego obrazu.
<Priorytet fotografii>
Nadanie priorytetu bezproblemowemu drukowaniu zdjęć.
<Priorytet tekstu>
Nadanie priorytetu drukowaniu czytelnego tekstu.
<Półtony>
W celu uzyskania optymalnej jakości obrazu dostępny jest wybór metody wydruku używanej do
odzwierciedlenia półtonów (zakres pośredni między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu).
<Gradacja>
Wydruk obrazów z drobną gradacją, takich jak zdjęcia wykonane aparatem cyfrowym, nadający im miękkość.
<Rozpraszanie błędów>
Wyraźny wydruk drobnego tekstu lub cienkich linii znajdujących się na obrazach.
278
Drukowanie
<Jakość druku>
Można zmienić ustawienia związane z jakością drukowania.
<Gęstość>
Reguluje zabarwienie wydruków.
<Oszczędzanie tonera>
Wybranie opcji <Włącz> pozwala drukować w trybie oszczędzania toneru. Wybierz opcję <Włącz>, gdy chcesz
sprawdzić układ strony lub inne elementy wyglądu przed przystąpieniem do końcowego drukowania dużego
zadania.
● Jeżeli opcja <Oszczędzanie tonera> jest ustawiona na <Włącz>, opcja <Gęstość> nie będzie dostępna.
<Ustaw szczegóły PDF>
Można zmienić ustawienia drukowania dla plików PDF.
<Drukowanie dwustronne>
Umożliwia wykonywanie wydruków 2-stronnych. Wybierz krawędź bindowania.
<N na 1>
Umożliwia wydruk danych wielu stron danych obrazu na tej samej stronie arkusza papieru. Można określić
liczbę stron do wydukowania na jednej stronie akrusza papieru. Na przykład, aby wydrukować cztery strony na
jednej stronie arkusza papieru, wybierz opcję <4 na 1>.
<Drukuj zakres>
Określ strony, które chcesz wydrukować.
<Wszystkie strony>
Drukuje wszystkie strony.
279
Drukowanie
<Określone strony>
Określ zakres stron, jaki chcesz wydrukować. Wprowadź żądaną wartość w każdej pozycji <Strona początkowa>
i <Strona końcowa>, a następnie wybierz <Zastosuj>.
● Gdy określony zakres stron nie pasuje do żadnych ze stron pliku PDF, drukowanie nie jest wykonywane.
<Powiększ/zmn., by dop.do rozm.pap.>
Określ, czy oryginał ma być powiększony czy pomniejszony do obszaru wydruku danego rozmiaru papieru.
Stopień powiększenia/pomniejszenia nie będzie miał wpływu na współczynnik proporcji oryginału.
<Powiększ obszar wydruku>
Zdecyduj, czy obszar wydruku ma zastać rozszerzony do rozmiaru papieru.
● W przypadku ustawienia opcji <Włącz> część danych drukowania może nie zostać wydrukowana w
obszarach krawędzi lub papier może być częściowo poplamiony w zależności od dokumentu.
<Drukuj komentarze>
To ustawienie określa, czy mają zostać wydrukowane komentarze z pliku PDF.
<Wyłącz>
Pozwala pominąć drukowanie adnotacji.
<Autom.>
Zostaną wydrukowane jedynie adnotacje, które zostały wskazane do wydrukowania w pliku PDF.
<Hasło do otwarcia dokumentu>
Pliki PDF zabezpieczone hasłem można wydrukować po podaniu hasła koniecznego do ich otworzenia.
Wprowadź hasło, a następnie wybierz <Zastosuj>.
<Inne ustawienia>
<Półtony>
W celu uzyskania optymalnej jakości obrazu dostępny jest wybór metody wydruku używanej do
odzwierciedlenia półtonów (zakres pośredni między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu). Można
wprowadzić to ustawienie dla każdego z typów obrazu zawartych w jednym dokumencie. Szczegółowy opis
<Półtony>(P. 529) .
ustawienia można znaleźć w części
<Konwersja skali szarości>
Opcja pozwala określić sposób drukowania danych kolorowych w czerni i bieli. Szczegółowy opis ustawienia
można znaleźć w części
<Konwersja skali szarości>(P. 530) .
<Jakość druku>
<Gęstość>
280
Drukowanie
Dostosuj gęstość toneru do drukowania. Szczegółowy opis ustawienia można znaleźć w części
<Gęstość>(P. 512) .
<Oszczędzanie tonera>
Wybranie opcji <Włącz> pozwala drukować w trybie oszczędzania toneru. Wybierz opcję <Włącz>, gdy
chcesz sprawdzić układ strony lub inne elementy wyglądu przed przystąpieniem do końcowego
drukowania dużego zadania. Szczegółowy opis ustawienia można znaleźć w części
<Oszczędzanie
tonera>(P. 512) .
<Udoskonalenie obrazu>
Włączanie lub wyłączanie trybu wygładzania, w którym krawędzie znaków i grafiki są drukowane z
zachowaniem wygładzania. Szczegółowy opis ustawienia można znaleźć w części
<Udoskonalenie
obrazu>(P. 513) .
<Rozdzielczość>
Określ rozdzielczość przetwarzania danych drukowania. Szczegółowy opis ustawienia można znaleźć w
<Rozdzielczość>(P. 513) .
części
5
Wybierz <Start>.
➠ Drukowanie rozpocznie się.
● Aby anulować drukowanie, wybierz <Anuluj>
<Tak>.
● Aby przeprowadzać drukowanie zawsze z tymi samymi ustawieniami:
ŁĄCZA
<Zapisywanie/dostęp do plików>(P. 555)
281
Drukow. z nośnika pam.(P. 177)
Skanowanie
Skanowanie
Skanowanie ....................................................................................................................................................... 283
Ekran podstawowych funkcji skanowania ....................................................................................................... 285
Podstawowe operacje dotyczące skanowania oryginałów ............................................................................. 288
Skanowanie i zapisywanie do komputera ..................................................................................................... 289
Zapisywanie danych na urządzeniu pamięci USB .......................................................................................... 291
Wysyłanie danych pocztą e-mail/Zapisywanie danych do udostępnianego folderu lub na serwer FTP ......... 295
Anulowanie operacji wysyłania dokumentów ............................................................................................... 304
Sprawdzanie statusu i dziennika zeskanowanych oryginałów ....................................................................... 305
Wyraźne skanowanie ........................................................................................................................................ 307
Regulacja jakości obrazu .............................................................................................................................. 308
Regulacja poziomu zabarwienia ................................................................................................................... 309
Regulacja ostrości podczas skanowania (Ostrość) ........................................................................................ 310
Przydatne funkcje skanowania ........................................................................................................................ 312
Zwiększenie bezpieczeństwa plików elektronicznych .................................................................................... 313
Ustawianie równowagi między rozmiarem pliku a jakością obrazu (Rozmiar danych) .................................. 316
Przywołanie poprzednio używanych ustawień wysyłania/zapisywania (Ustawienia przywołania) ................. 317
Określanie ustawień e-mail .......................................................................................................................... 320
Używanie komputera do skanowania (Skanowanie zdalne) .......................................................................... 323
Skanowanie dokumentów z aplikacji ............................................................................................................ 324
Korzystanie z programu ScanGear MF .......................................................................................................... 326
282
Skanowanie
Skanowanie
1660-05E
34A8-05C
Dokumenty oryginalne można skanować za pomocą panelu sterowania na urządzeniu lub korzystając z dołączonego
oprogramowania. Niezależnie od wybranej metody zeskanowane oryginaly są konwertowane do postaci
elektronicznej, tj. plików np. w formacie PDF. Funkcja skanowania służy do przekształcania papierowych dokumentów
o dużej objętości w pliki, aby ułatwić pracę z nimi.
● Aby używać urządzenia jako skanera, należy najpierw wykonać czynności przygotowawcze, takie jak
instalacja oprogramowania na komputerze. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcjami
obsługi odpowiednich sterowników lub oprogramowania na stronie internetowej z podręcznikami online.
Aby podłączyć urządzenie do komputera za pośrednictwem sieci, należy zarejestrować urządzenie w
zainstalowanym oprogramowaniu. Przygotowanie do użytkowania urządzenia w roli skanera(P. 86)
● Ekrany przedstawione w tym podręczniku mogą się różnić od ekranów na komputerze w zależności od
systemu operacyjnego i wersji sterownika skanera.
◼ Wykonywanie podstawowych operacji
Oryginały można skanować i zapisywać na komputerze przy użyciu panelu sterowania urządzenia. Oryginały można
również zapisywać na urządzeniach pamięci USB lub wysyłać je jako załączniki do wiadomości e-mail.
Ekran podstawowych funkcji
skanowania(P. 285)
Podstawowe operacje dotyczące skanowania
oryginałów(P. 288)
Anulowanie operacji wysyłania
dokumentów(P. 304)
Sprawdzanie statusu i dziennika
zeskanowanych oryginałów(P. 305)
◼ Poprawa jakości
W tym miejscu można znależć instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów, takich jak „rozmyte zdjęcia” lub „tekst
nieczytelny z powodu zbyt głębokiego koloru papieru”.
Wyraźne skanowanie(P. 307)
283
Skanowanie
◼ Wydajnie, niezawodnie
W tym miejscu można znaleźć wskazówki dotyczące sposobu zwiększenia wydajności podczas wysyłania danych, a
także opisy przydatnych ustawień.
Przydatne funkcje skanowania(P. 312)
◼ Skanowanie z poziomu komputera
Oryginały umieszczone w urządzeniu można skanować z poziomu komputera. Zeskanowane oryginały są zapisywane
na komputerze. Skanowanie można wykonać za pomocą programu MF Scan Utility (dołączonego do urządzenia) lub
innych aplikacji, takich jak edytory grafiki lub tekstu.
Używanie komputera do skanowania (Skanowanie
zdalne)(P. 323)
Skanowanie z urządzeń przenośnych
● Komunikacja z urządzeniami przenośnymi, takimi jak smartfony i tablety, pozwala na szybkie i łatwe
skanowanie oryginałów umieszczonych w urządzeniu. Łączenie z urządzeniami mobilnymi(P. 328)
284
Skanowanie
Ekran podstawowych funkcji skanowania
34A8-05E
Po wybraniu opcji <Skanowanie> na ekranie Główny pojawia się ekran podstawowych funkcji skanowania.
<Komputer>
Zapisuje zeskanowane dane do komputera.
komputera(P. 285)
Ekran podstawowych funkcji dla skanowania przy użyciu
<Skaner zdalny>
Przełącza urządzenie w tryb online, gdy oryginały są skanowane z komputera.
skanowania (Skanowanie zdalne)(P. 323)
Używanie komputera do
<Pamięć USB>
Zapisuje zeskanowane dane do urządzenia pamięci USB.
przy użyciu portu USB(P. 286)
Ekran podstawowych funkcji dla skanowania
<E-mail>
Wysyła zeskanowane dane za pośrednictwem poczty e-mail. Ekran podstawowych funkcji dla wysyłania
wiadomości e-mail/wysyłania faksów internetowych/zapisywania plików(P. 286)
<I-Faks>
Wysyła zeskanowane dane za pośrednictwem funkcji I-Faks. Ekran podstawowych funkcji dla wysyłania
wiadomości e-mail/wysyłania faksów internetowych/zapisywania plików(P. 286)
<Plik>
Zapisuje zeskanowane dane w folderze udostępnionym lub na serwerze FTP. Ekran podstawowych
funkcji dla wysyłania wiadomości e-mail/wysyłania faksów internetowych/zapisywania plików(P. 286)
Ekran podstawowych funkcji dla skanowania przy użyciu komputera
285
Skanowanie
Typ skanowania
Wybierz ustawienie skanowania.
Skanowanie i zapisywanie do komputera(P. 289)
<Start>
Użyj tego przycisku, aby rozpocząć skanowanie.
Ekran podstawowych funkcji dla skanowania przy użyciu portu USB
Ustawienia wysyłania
Oryginał jest skanowany na podstawie ustawień określonych tutaj.
<Reset>
Istnieje możliwość łącznego przywrócenia ustawień domyślnych.
<Start>
Użyj tego przycisku, aby rozpocząć skanowanie. Wybranie opcji <Cz.-b.> powoduje rozpoczęcie skanowania w
czerni i bieli. Wybranie opcji <Kolorowy> powoduje rozpoczęcie skanowania w kolorze.
Ekran podstawowych funkcji dla wysyłania wiadomości e-mail/wysyłania
faksów internetowych/zapisywania plików
Wysyłanie wiadomości e-mail
Wysyłanie faksów internetowych
Zapisywanie plików
Karta <Wskaż odbiorcę>
Wybierz tę kartę, aby wyszukać odbiorcę w książce adresowej lub na serwerze LDAP, wprowadzić numer
wybierania kodowego lub określić odbiorcę przy użyciu ustawień przywołania.
Wysyłanie danych pocztą e-mail/Zapisywanie danych do udostępnianego folderu lub na serwer
FTP(P. 295)
Przywołanie poprzednio używanych ustawień wysyłania/zapisywania (Ustawienia przywołania)
(P. 317)
286
Skanowanie
Karta <Wyślij ustawienia>
Wybierz tę kartę, aby określić ustawienia skanowania.
<Potwierdź odbiorcę>
Można sprawdzić lub zmienić nazwę i adres określonego odbiorcy, jak również liczbę odbiorców.
<Reset>
Istnieje możliwość łącznego przywrócenia ustawień domyślnych.
<Start>
Użyj tego przycisku, aby rozpocząć skanowanie. Wybranie opcji <Cz.-b.> powoduje rozpoczęcie skanowania w
czerni i bieli. Wybranie opcji <Kolorowy> powoduje rozpoczęcie skanowania w kolorze.
287
Skanowanie
Podstawowe operacje dotyczące skanowania
oryginałów
1660-05H
34A8-05F
W tej części opisano podstawowe procedury skanowania oryginałów.
◼ Skanowanie
Skanowanie i zapisywanie do
komputera(P. 289)
Zapisywanie danych na
urządzeniu pamięci USB(P. 291)
◼ Obsługa zadań
Anulowanie operacji wysyłania dokumentów(P. 304)
Sprawdzanie statusu i dziennika zeskanowanych oryginałów(P. 305)
288
Wysyłanie danych pocztą e-mail/
Zapisywanie danych do
udostępnianego folderu lub na
serwer FTP(P. 295)
Skanowanie
Skanowanie i zapisywanie do komputera
34A8-05H
Następujący schemat pracy: skanowanie oryginału i zapisanie go na komputerze dotyczy tylko skanowania z poziomu
urządzenia. Istnieje możliwość wyboru miejsca na komputerze, w którym zapisane zostaną oryginały, zdecydowania,
czy skanowanie zostanie wykonane w kolorze czy w czerni i bieli, zapisania oryginałów jako pliku PDF lub JPEG oraz
konfiguracji innych ustawień. Trzeba zauważyć, że jeśli chcesz wskazać komputer podłączony do sieci jako odbiorcę,
musisz wcześniej zarejestrować urządzenie w komputerze ( Przygotowanie do użytkowania urządzenia w roli
skanera(P. 86) ).
1
Umieść oryginał(y).
2
Wybierz przycisk <Skanowanie> w widoku Ekran Główny.
Umieszczanie oryginałów(P. 138)
Ekran Główny(P. 125)
● Jeśli pojawi się ekran logowania, należy podać nazwę użytkownika, hasło i serwer uwierzytelniania.
Logowanie do funkcji Uwierzytelnione wysyłanie(P. 137)
3
Wybierz pozycję <Komputer> na ekranie podstawowych funkcji skanowania.
podstawowych funkcji skanowania(P. 285)
Ekran
● Jeśli używany jest tylko komputer podłączony do urządzenia za pośrednictwem portu USB, należy przejść do
kroku 5.
4
5
Wybierz komputer, na które przesłany ma być zeskanowany materiał.
Wybierz typ skanu na ekranie podstawowych funkcji skanowania w komputerze.
Ekran podstawowych funkcji dla skanowania przy użyciu komputera(P. 285)
● Wyświetlane rodzaje i ustawienia skanowania można potwierdzać i zmieniać za pomocą narzędzia MF Scan
Utility. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij [Instrukcje] w programie MF Scan Utility.
● Jeśli jesteś użytkownikiem systemu macOS, zapoznaj się z instrukcjami obsługi odpowiednich sterowników
lub oprogramowania na stronie internetowej z podręcznikami online.
6
Wybierz <Start>.
➠ Rozpocznie się skanowanie oryginału.
● Aby anulować skanowanie,
dokumentów(P. 304)
wybierz
<Anuluj>
<Tak>.
● Nie można wykonać skanowania, gdy wyświetlone jest okno
programu ScanGear MF. Przed rozpoczęciem skanowania
należy zamknąć ekran.
289
Anulowanie
operacji
wysyłania
Skanowanie
W przypadku umieszczenia oryginałów w podajniku w kroku 1
Po ukończeniu skanowania na ekranie komputera wyświetlony zostaje folder docelowy zapisu.
W przypadku umieszczania oryginałów na płycie szklanej w kroku 1
Po zakończeniu skanowania postępuj zgodnie z poniższą procedurą (oprócz sytuacji wyboru formatu JPEG jako
formatu pliku).
1
Aby zeskanować kolejne strony oryginałów, umieść następny oryginał na płycie szklanej i wybierz przycisk
<Skanuj nast.>.
● Powtarzaj ten krok do momentu zakończenia skanowania wszystkich stron.
● W przypadku skanowania tylko jednej strony przejdź do następnego kroku.
2
Wybierz <Zakończ>.
➠ Na ekranie komputera zostanie wyświetlony folder docelowy zapisu.
Informacje o folderze docelowym zapisu
● Domyślnie zeskanowane dane są zapisywane w folderze Moje dokumenty. Utworzony zostaje podfolder,
w którym zapisane zostają zeskanowane dane. Nazwa tego folderu jest datą wykonania skanowania.
● Lokalizację zapisu można zmienić przy użyciu narzędzia MF Scan Utility. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij
[Instrukcje] w programie MF Scan Utility.
290
Skanowanie
Zapisywanie danych na urządzeniu pamięci USB
34A8-05J
W tej części opisano sposób skanowania oryginału i zapisania zeskanowanych danych na urządzeniu pamięci USB. Aby
uzyskać więcej informacji na temat dostępnych urządzeń pamięci USB oraz sposobu podłączania/odłączania
urządzenia pamięci USB, patrz Korzystanie nośnika pamięci USB(P. 191) .
● Konieczne jest wybranie dla opcji <Użyj funkcji skanowania> ustawienia <Włącz>.
pamięci>(P. 560)
1
Umieść oryginał(y).
2
Wybierz przycisk <Skanowanie> w widoku Ekran Główny.
<Ustawienia nośnika
Umieszczanie oryginałów(P. 138)
Ekran Główny(P. 125)
● Jeśli pojawi się ekran logowania, należy podać nazwę użytkownika, hasło i serwer uwierzytelniania.
Logowanie do funkcji Uwierzytelnione wysyłanie(P. 137)
3
4
Wybierz pozycję <Pamięć USB> na ekranie podstawowych funkcji skanowania.
Ekran podstawowych funkcji skanowania(P. 285)
Wybierz ustawienia skanowania według potrzeby.
Określanie formatu skanowania oryginału
Wybór formatu pliku
Określanie orientacji oryginału
Skanowanie oryginałów 2-stronnych
Określanie formatu skanowania oryginału
Dostępna jest funkcja wyznaczenia formatu skanowania oryginałów.
<Rozmiar skanu>
Wybierz rozmiar oryginału
291
Skanowanie
Wybór formatu pliku
Można wybrać format pliku, w którym zostaną zapisane zeskanowane oryginały.
Dostępne formaty to: PDF/JPEG/TIFF. W przypadku plików PDF można wybrać
format Compact PDF, który zmniejsza rozmiar danych lub format PDF, który
umożliwia wyszukiwanie tekstu, uwzględniając dane tekstowe zeskanowane za
pomocą funkcji OCR (optyczne rozpoznawanie znaków). Można również utworzyć
plik PDF z rozszerzonym zabezpieczeniem, szyfrując dane lub dodając podpis.
Zwiększenie bezpieczeństwa plików elektronicznych(P. 313)
<Format pliku>
Wybierz format pliku
● Jeśli dla ustawienia <Format pliku> wybrano opcję JPEG, będzie można zeskanować tylko jedną stronę
oryginału umieszczonego na płycie szklanej. Aby zeskanować cały oryginał wielostronicowy, należy
umieścić go w podajniku. Każda strona oryginału zostanie zapisana jako oddzielny plik. W przypadku
wybrania formatu TIFF lub PDF można skanować wielostronicowe oryginały z płyty szklanej lub z
podajnika. W tym przypadku to, czy oryginał ma być zapisany jako pojedynczy plik, czy każda strona
jako osobne pliki, można określić w Dzielenie pliku PDF według stron(P. 292) lub Dzielenie
pliku TIFF według stron(P. 292) .
● <PDF (skompresowany)> i <PDF (skompresowany/OCR)> zmniejszają rozmiar zdjęć i ilustracji na
oryginałach bardziej niż <PDF> i <PDF (OCR)>. Plik będzie mniejszy, ale jakość niektórych oryginałów
lub liczba oryginałów możliwych do zeskanowania na raz może być niższa.
● W przypadku wybrania opcji <PDF (skompresowany/OCR)> i <PDF (OCR)> można skonfigurować
ustawienia tak, aby urządzenie automatycznie wykrywało kierunek oryginału podczas skanowania w
oparciu o kierunek tekstu odczytanego przez oprogramowanie OCR. <Ustawienia OCR (z
wyszukiwaniem tekstu)>(P. 505)
◼ Dzielenie pliku PDF według stron
Określ, czy przekonwertować oryginał zawierający wiele stron na pojedynczy plik PDF, czy utworzyć oddzielny
plik PDF dla każdej strony. To ustawienie można skonfigurować dla każdego formatu PDF.
<Format pliku> <Ustaw szczegóły PDF>
<Wyłącz> lub <Włącz>
Wybierz format PDF
<Podziel na strony>
Wybierz
◼ Dzielenie pliku TIFF według stron
Określ, czy przekonwertować oryginał zawierający wiele stron na pojedynczy plik TIFF, czy utworzyć oddzielny
plik TIFF dla każdej strony.
292
Skanowanie
<Format pliku>
<Ustaw szczegóły TIFF>
<Podziel na strony>
Wybierz <Wyłącz> lub <Włącz>
Określanie orientacji oryginału
Dostępne są dwie orientacje: pionowa i pozioma.
<Orient. oryginału>
Wybierz orientację oryginału
Skanowanie oryginałów 2-stronnych
Urządzenie może automatycznie skanować obie strony oryginałów
umieszczonych w podajniku.
● Oryginały umieszczone na płycie szklanej nie mogą zostać zeskanowane z obu stron.
<Oryginał dwustr.>
Wybierz opcję <Typ książkowy> lub <Typ kalendarzowy>
<Typ książkowy>
Wybierz tę opcję w przypadku oryginałów z obrazami po obu stronach ustawionymi w tym samym kierunku.
<Typ kalendarzowy>
Wybierz tę opcję w przypadku oryginałów z obrazami po obu stronach ustawionymi w przeciwnym kierunku.
● Informacje o innych ustawieniach skanowania znajdują się w sekcji Wyraźne skanowanie(P. 307)
Ustawianie równowagi między rozmiarem pliku a jakością obrazu (Rozmiar danych)(P. 316) .
293
lub
Skanowanie
5
Wybierz <Start>.
➠ Rozpocznie się skanowanie oryginału.
● Aby anulować skanowanie,
dokumentów(P. 304)
wybierz
<Anuluj>
<Tak>.
Anulowanie
operacji
wysyłania
W przypadku umieszczenia oryginałów w podajniku w kroku 1
Po zakończeniu skanowania rozpocznie się proces zapisywania.
W przypadku umieszczania oryginałów na płycie szklanej w kroku 1
Po zakończeniu skanowania postępuj zgodnie z poniższą procedurą (oprócz sytuacji wyboru formatu JPEG jako
formatu pliku).
1
Aby zeskanować kolejne strony oryginałów, umieść następny oryginał na płycie szklanej i wybierz przycisk
<Skanuj nast.>.
● Powtarzaj ten krok do momentu zakończenia skanowania wszystkich stron.
● W przypadku skanowania tylko jednej strony przejdź do następnego kroku.
2
Wybierz <Zakończ>.
➠ Rozpocznie się proces zapisywania.
● Na urządzeniu pamięci USB zostaje utworzony nowy folder, w którym przechowywany jest zeskanowany
dokument. Nazwa pliku zawierającego zeskanowany dokument zostaje automatycznie przypisana zgodnie
z następującym formatem: litery SCAN, a następnie czterocyfrowy numer.nazwa rozszerzenia pliku.
● Wykonywanie skanowania zawsze z tymi samymi ustawieniami opisano w sekcji:
domyślnych dla funkcji(P. 177)
● Rejestracja kombinacji ustawień, której można użyć w razie potrzeby:
ustawień(P. 175)
294
Zmiana ustawień
Zapisywanie często używanych
Skanowanie
Wysyłanie danych pocztą e-mail/Zapisywanie danych
do udostępnianego folderu lub na serwer FTP
34A8-05K
W tej sekcji opisano procedury skanowania oryginałów i wysyłania zeskanowanych danych bezpośrednio z urządzenia
przez załączenie ich do wiadomości e-mail lub zapisanie ich do folderu udostępnionego lub na serwer FTP.
● Zanim możliwe będzie wysłanie danych bezpośrednio pocztą e-mail, konieczne jest wykonanie pewnych
czynności, takich jak określenie ustawień serwera pocztowego. Procedura konfiguracji wysyłania
wiadomości e-mail/wysyłania i odbierania I-faksów(P. 87)
● Przed zapisaniem danych do folderu udostępnionego lub na serwer FTP należy wykonać pewne czynności,
takie jak określenie lokalizacji do zapisu zeskanowanych oryginałów.
Proces konfiguracji folderu udostępnionego jako lokalizacji zapisywania(P. 96)
Proces konfiguracji serwera FTP jako lokalizacji zapisywania(P. 101)
1
Umieść oryginał(y).
2
Wybierz przycisk <Skanowanie> w widoku Ekran Główny.
Umieszczanie oryginałów(P. 138)
Ekran Główny(P. 125)
● Jeśli pojawi się ekran logowania, należy podać nazwę użytkownika, hasło i serwer uwierzytelniania.
Logowanie do funkcji Uwierzytelnione wysyłanie(P. 137)
3
4
Wybierz pozycję <E-mail> lub <Plik> na ekranie podstawowych funkcji skanowania.
Ekran podstawowych funkcji skanowania(P. 285)
Wybierz odbiorcę.
Wybór z książki adresowej
Wskazanie numeru wybierania kodowego
Bezpośrednie wprowadzenie odbiorców (wysyłanie pocztą e-mail)
Wybór odbiorców z serwera LDAP
Wybór z książki adresowej
Książka adresowa umożliwia wybór odbiorcy z listy zapisanych odbiorców lub
wyszukanie odbiorcy według nazwy.
● Funkcja jest dostępna dopiero po wcześniejszym zapisaniu odbiorców w książce adresowej.
Zapisywanie odbiorców(P. 183)
295
Skanowanie
● Zapisz folder udostępniony lub adres serwera FTP z komputera.
Konfiguracja folderu udostępnionego jako lokalizacji zapisywania(P. 97)
Zapisywanie odbiorców z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 440)
1
Wybierz przycisk <Książka adresowa> na karcie <Wskaż odbiorcę>.
2
Wybierz <Do>.
3
Wybierz indeks.
4
Zaznacz pole wyboru odpowiedniego odbiorcy, a następnie wybierz <Zastosuj>.
Indeks(P. 183)
● W przypadku wybrania odbiorcy z <Książka adresowa> na ekranie Główny dla wysyłania wiadomości e-mail
lub zapisywania plików może zostać wyświetlony ekran Podstawowe funkcje, podczas gdy wybrany odbiorca
pozostaje wskazywany.
Wskazanie numeru wybierania kodowego
Do adresów w książce adresowej zostają przypisane trzycyfrowe numery (numery
wybierania kodowego). Adres można wybrać w prosty sposób, wpisując jego numer
wybierania kodowego.
● Aby móc skorzystać z numerów wybierania kodowego, odbiorca musi być wcześniej zapisany w
książce adresowej. Zapisywanie odbiorców(P. 183)
● Zapisz folder udostępniony lub adres serwera FTP z komputera.
Konfiguracja folderu udostępnionego jako lokalizacji zapisywania(P. 97)
Zapisywanie odbiorców z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 440)
1
Wybierz przycisk <Wybieranie kodowane> na karcie <Wskaż odbiorcę>.
296
Skanowanie
2
Wybierz <Do>.
3
Wprowadź trzycyfrowy numer.
● W przypadku wprowadzenia nieprawidłowej wartości należy użyć
, aby ją skasować.
Jeśli zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia
● Jeśli dla opcji <Potw. przy wysył. z wyb. kod.> wybrano ustawienie <Włącz>, wyświetlany jest ekran z
odbiorcą i nazwą dla konkretnego numeru. (Widoczna jest nazwa i numer odbiorcy dla opcji Wybieranie
grupowe.) Sprawdź poprawność informacji, a następnie wybierz opcję <OK>. Aby określić innego odbiorcę,
wybierz opcję <Anuluj>, a następnie ponownie wprowadź trzycyfrowy numer wybierania kodowego.
Wyświetlanie odbiorców w książce adresowej(P. 416)
Bezpośrednie wprowadzenie odbiorców (wysyłanie pocztą e-mail)
W przypadku odbiorcy niezarejestrowanego w książce adresowej należy go wskazać, wprowadzając adres email.
1
Wybierz przycisk <Użyj klawiatury> na karcie <Wskaż odbiorcę>.
2
Wprowadź adres e-mail, a następnie wybierz polecenie <Zastosuj>.
● Informacje na temat wprowadzania tekstu, patrz
Wprowadzanie tekstu(P. 134) .
Wybór odbiorców z serwera LDAP
W przypadku dostępu do serwera LDAP odbiorcę można wybrać na serwerze przy
użyciu informacji o użytkowniku. Należy uzyskać dostęp do serwera LDAP za
pośrednictwem urządzenia, aby wyszukać odpowiednie informacje o użytkowniku i
określić go jako odbiorcę.
● Wcześniej należy wybrać ustawienia połączenia z serwerem LDAP.
LDAP(P. 64)
297
Zapisywanie serwerów
Skanowanie
1
Wybierz przycisk <Serwer LDAP> na karcie <Wskaż odbiorcę>.
2
Wybierz odpowiedni serwer LDAP.
3
Wybierz warunki dotyczące informacji o użytkowniku, które mają być wyszukane.
● Dostępne kryteria wyszukiwania odbiorców to: imię i nazwisko, numer faksu, adres e-mail, nazwa instytucji
oraz nazwa jednostki organizacyjnej.
4
Wprowadź docelowy ciąg znaków wyszukiwania i wybierz <Zastosuj>.
● Informacje na temat wprowadzania tekstu, patrz
Wprowadzanie tekstu(P. 134) .
● Aby wybrać kilka kryteriów wyszukiwania, należy powtórzyć czynności opisane w punktach od 3 do 4.
5
Wybierz <Metoda szukania>.
6
Wybierz warunki do wyświetlania wyników wyszukiwania.
<Używając wszyst. warunków poniżej>
Wyszukuje i wyświetla użytkowników, którzy spełniają wszystkie kryteria wyszukiwania określone w krokach 3
i 4.
<Używając niektór. warunków poniżej>
W przypadku znalezienia użytkowników spełniających chociaż jedno z kryteriów określonych w krokach 3 i 4
wszyscy tacy użytkownicy zostaną wyświetleni.
7
Wybierz <Włącz szukanie>.
➠ Wyświetlani są użytkownicy spełniający kryteria wyszukiwania.
● Jeśli po wybraniu przycisku <Włącz szukanie> pojawia się ekran uwierzytelnienia, wprowadź nazwę
użytkownika urządzenia i hasło zapisane na serwerze LDAP, a następnie wybierz przycisk <Zastosuj>.
Zapisywanie serwerów LDAP(P. 64)
298
Skanowanie
8
Zaznacz pole wyboru obok użytkownika, którego chcesz określić jako odbiorcę, a
następnie wybierz <Zastosuj>.
Jeśli pojawi się ekran, na którym jest już określony odbiorca
● Można wysyłać tylko do odbiorców, którzy nie są ograniczeni. Aby wysyłać do innych odbiorców, należy
skonfigurować ustawienia uwierzytelniania funkcji wysyłania w taki sposób, żeby transmisja nie była
ograniczona. Więcej informacji można uzyskać u administratora sieci.
Uwierzytelnianie serwera
LDAP(P. 371)
Wybieranie odbiorców z rejestrów transmisji
● Można również przywołać wcześniej użytych odbiorców.
Przywołanie poprzednio używanych ustawień
wysyłania/zapisywania (Ustawienia przywołania)(P. 317)
Zapisywanie danych w folderze udostępnionym lub na serwerze FTP
● Określić można tylko jednego odbiorcę.
5
Podczas wysyłania wiadomości e-mail określ wielu odbiorców, w tym odbiorców
DW/UDW zależnie od potrzeb.
● Wybierz metodę używaną do określania odbiorców na karcie <Wskaż odbiorcę>, a następnie określ odbiorcę.
● Jeśli wybrano opcję <Serwer LDAP> lub <Podaj mnie jako odbiorcę>, odbiorca zostanie wybrany w polu <Do>.
● Adresy w polu <DW> i <UDW> można wybrać tylko przy użyciu metody <Książka adresowa> lub <Wybieranie
kodowane>.
Usuwanie odbiorców
W przypadku określenia wielu odbiorców można usunąć odpowiednie pozycje według potrzeby.
1
Wybierz <Potwierdź odbiorcę>.
2
Zaznacz pole wyboru odbiorcy do usunięcia, a następnie wybierz polecenie <Usuń z odbiorcy>.
● W przypadku wybrania opcji Grupa wybierz pozycję <Szczegóły>
odbiorców zarejestrowanych w grupie.
3
6
Wybierz <Tak>.
Wybierz ustawienia skanowania według potrzeby.
Określanie formatu skanowania oryginału
Wybór formatu pliku
Określanie orientacji oryginału
Skanowanie oryginałów 2-stronnych
299
<Odbiorca>; można wyświetlić
Skanowanie
Określanie formatu skanowania oryginału
Dostępna jest funkcja wyznaczenia formatu skanowania oryginałów.
Wybierz <Rozmiar skanu> na karcie <Wyślij ustawienia>
Wybierz rozmiar oryginału
Wybór formatu pliku
Można wybrać format pliku, w którym zostaną zapisane zeskanowane oryginały.
Dostępne formaty to: PDF/JPEG/TIFF. W przypadku plików PDF można wybrać format
Compact PDF, który zmniejsza rozmiar danych lub format PDF, który umożliwia
wyszukiwanie tekstu, uwzględniając dane tekstowe zeskanowane za pomocą funkcji
OCR (optyczne rozpoznawanie znaków). Można również utworzyć plik PDF z
rozszerzonym zabezpieczeniem, szyfrując dane lub dodając podpis. Zwiększenie
bezpieczeństwa plików elektronicznych(P. 313)
Wybierz <Format pliku> na karcie <Wyślij ustawienia>
Wybierz format pliku
● Jeśli dla ustawienia <Format pliku> wybrano opcję JPEG, będzie można zeskanować tylko jedną stronę
oryginału umieszczonego na płycie szklanej. Aby zeskanować cały oryginał wielostronicowy, należy
umieścić go w podajniku. Każda strona oryginału zostanie zapisana jako oddzielny plik. W przypadku
wybrania formatu TIFF lub PDF można skanować wielostronicowe oryginały z płyty szklanej lub z
podajnika. W tym przypadku to, czy oryginał ma być zapisany jako pojedynczy plik, czy każda strona
jako osobne pliki, można określić w Dzielenie pliku PDF według stron(P. 301) lub Dzielenie
pliku TIFF według stron(P. 301) .
● <PDF (skompresowany)> i <PDF (skompresowany/OCR)> zmniejszają rozmiar zdjęć i ilustracji na
oryginałach bardziej niż <PDF> i <PDF (OCR)>. Plik będzie mniejszy, ale jakość niektórych oryginałów
lub liczba oryginałów możliwych do zeskanowania na raz może być niższa.
● W przypadku wybrania opcji <PDF (skompresowany/OCR)> i <PDF (OCR)> można skonfigurować
ustawienia tak, aby urządzenie automatycznie wykrywało kierunek oryginału podczas skanowania w
oparciu o kierunek tekstu odczytanego przez oprogramowanie OCR. <Ustawienia OCR (z
wyszukiwaniem tekstu)>(P. 505)
300
Skanowanie
◼ Dzielenie pliku PDF według stron
Określ, czy przekonwertować oryginał zawierający wiele stron na pojedynczy plik PDF, czy utworzyć oddzielny
plik PDF dla każdej strony. To ustawienie można skonfigurować dla każdego formatu PDF.
Wybierz opcję <Format pliku> w zakładce <Wyślij ustawienia> <Ustaw szczegóły PDF>
<Podziel na strony> Wybierz ustawienie <Wyłącz> lub <Włącz>
Wybierz
format PDF
◼ Dzielenie pliku TIFF według stron
Określ, czy przekonwertować oryginał zawierający wiele stron na pojedynczy plik TIFF, czy utworzyć oddzielny
plik TIFF dla każdej strony.
Wybierz opcję <Format pliku> w zakładce <Wyślij ustawienia>
na strony> Wybierz ustawienie <Wyłącz> lub <Włącz>
<Ustaw szczegóły TIFF>
<Podziel
Określanie orientacji oryginału
Dostępne są dwie orientacje: pionowa i pozioma.
Wybierz <Orient. oryginału> na karcie <Wyślij ustawienia>
Wybierz orientację oryginału
Skanowanie oryginałów 2-stronnych
Urządzenie może automatycznie skanować obie strony oryginałów umieszczonych w
podajniku.
● Oryginały umieszczone na płycie szklanej nie mogą zostać zeskanowane z obu stron.
Wybierz <Oryginał dwustr.> na karcie <Wyślij ustawienia>
kalendarzowy>
301
Wybierz <Typ książkowy> lub <Typ
Skanowanie
<Typ książkowy>
Wybierz tę opcję w przypadku oryginałów z obrazami po obu stronach ustawionymi w tym samym kierunku.
<Typ kalendarzowy>
Wybierz tę opcję w przypadku oryginałów z obrazami po obu stronach ustawionymi w przeciwnym kierunku.
● Informacje o innych ustawieniach skanowania znajdują się w sekcji Wyraźne skanowanie(P. 307)
Ustawianie równowagi między rozmiarem pliku a jakością obrazu (Rozmiar danych)(P. 316) .
lub
● Jeśli chodzi o wiadomości e-mail, można określić temat, treść wiadomości, adres zwotny i priorytet w razie
potrzeby. Określanie ustawień e-mail(P. 320)
7
Wybierz <Start>.
● Jeśli wyświetlony zostanie ekran <Potwierdź odbiorcę>, należy sprawdzić, czy odbiorca jest prawidłowy, a
następnie wybrać polecenie <Włącz skanowanie>.
➠ Rozpocznie się skanowanie oryginału.
● Aby anulować skanowanie,
dokumentów(P. 304)
wybierz
<Anuluj>
<Tak>.
Anulowanie
operacji
wysyłania
W przypadku umieszczenia oryginałów w podajniku w kroku 1
Po zakończeniu skanowania rozpocznie się proces wysyłania/zapisywania.
W przypadku umieszczania oryginałów na płycie szklanej w kroku 1
Po zakończeniu skanowania postępuj zgodnie z poniższą procedurą (oprócz sytuacji wyboru formatu JPEG jako
formatu pliku).
1
Aby zeskanować kolejne strony oryginałów, umieść następny oryginał na płycie szklanej i wybierz przycisk
<Skanuj następny oryginał>.
● Powtarzaj ten krok do momentu zakończenia skanowania wszystkich stron.
● W przypadku skanowania tylko jednej strony przejdź do następnego kroku.
2
Wybierz <Włącz wysyłanie>.
➠ Rozpocznie się proces wysyłania/zapisywania.
Jeśli pojawi się ekran <Uwierzytelnianie pliku> lub <Uwierzytelnianie SMTP>
● Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz przycisk <Zastosuj>.
Nazwa pliku wysłanego dokumentu
● Nazwa pliku zawierającego wysłany dokument zostaje automatycznie przypisana zgodnie z następującym
formatem: „numer zarządzania komunikacją (cztery cyfry)_data i godzina wysłania_numer dokumentu (trzy
cyfry).rozszerzenie nazwy pliku”.
302
Skanowanie
W przypadku wystąpienia błędu wysyłania wiadomości e-mail
Czasami powiadomienia o błędach są wysyłane na adres e-mail przypisany do urządzenia. Pozostawienie
skrzynki w tym stanie może doprowadzić do braku miejsca w skrzynce, w zależności od serwera pocztowego.
Zaleca się okresowe opróżnianie skrzynki odbiorczej.
Opróżnianie skrzynki odbiorczej
● Po opróżnieniu skrzynki odbiorczej wszystkie wiadomości e-mail w skrzynce na serwerze zostaną usunięte.
Jeśli podano używany zazwyczaj adres e-mail, należy najpierw sprawdzić, czy w skrzynce odbiorczej nie ma
wiadomości, które mają zostać zachowane.
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428)
2
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
użytkownika(P. 429)
3
Wybierz [Ustawienia wysyłania]
4
Kliknij [Wyczyść] w [Wyczyść skrzynkę pocztową].
5
Przeczytaj wyświetlany komunikat i kliknij przycisk [OK].
Uruchamianie
Główny ekran Zdalnego interfejsu
[Ustawienia sieciowe — ustawienia e-mail/I-Faksu].
➠ Wiadomość e-mail zostanie usunięta ze skrzynki odbiorczej.
● Wykonywanie skanowania zawsze z tymi samymi ustawieniami opisano w sekcji:
domyślnych dla funkcji(P. 177)
● Rejestracja kombinacji ustawień, której można użyć w razie potrzeby:
ustawień(P. 175)
303
Zmiana ustawień
Zapisywanie często używanych
Skanowanie
Anulowanie operacji wysyłania dokumentów
34A8-05L
Aby anulować wysyłanie dokumentów bezpośrednio po wybraniu przycisku <Start>, wybierz przycisk <Anuluj> na
. Wysyłanie dokumentów można anulować również po sprawdzeniu stanu
wyświetlaczu albo naciśnij przycisk
wysyłania.
◼ Wybierz przycisk <Anuluj>, aby anulować operację
◼ Naciśnij przycisk
, aby anulować operację
Jeśli po naciśnięciu przycisku
na ekranie wyświetlona jest lista dokumentów
Oryginały zostały zeskanowane i oczekują na przetworzenie. Wybierz dokument, który chcesz anulować, a
<Tak>.
następnie wybierz opcję <Anuluj>
◼ Sprawdź status transmisji przed anulowaniem
<Monitor stanu> <Zadanie wysyłania>
wysyłania> <Anuluj> <Tak>
Wybierz dokument na karcie <Stan zadania
ŁĄCZA
Podstawowe operacje dotyczące skanowania oryginałów(P. 288)
Sprawdzanie statusu i dziennika zeskanowanych oryginałów(P. 305)
304
Skanowanie
Sprawdzanie statusu i dziennika zeskanowanych
oryginałów
34A8-05R
Można sprawdzić status oraz dziennik zeskanowanych oryginałów wysłanych bezpośrednio z urządzenia.
● Gdy dla opcji <Wyświetlanie rejestru zadań> wybrano ustawienie <Wyłącz>, dzienniki wysłanych
dokumentów są niedostępne. <Wyświetlanie rejestru zadań>(P. 566)
1
Wybierz <Monitor stanu>.
2
Wybierz <Zadanie wysyłania>.
3
Sprawdź statusy i dzienniki wysłanych dokumentów.
Sprawdzanie statusów wysłanych dokumentów
1
Wybierz dokument, którego stan chcesz sprawdzić na karcie <Stan zadania wysyłania>
➠ Wyświetla szczegółowe informacje dotyczące dokumentu.
● W przypadku wyboru wielu odbiorców liczba wybranych pozycji jest wyświetlana na ekranie. Aby
sprawdzić szczegóły wielu wybranych odbiorców, wybierz pozycję <Odbiorca>.
Sprawdzanie dzienników wysłanych dokumentów
1
Wybierz dokument, którego dziennik chcesz sprawdzić na karcie <Rejestr zadań wysyłania>
● Komunikat <OK> jest wyświetlany po pomyślnym wysłaniu dokumentu. Jeżeli natomiast wysłanie
dokumentu nie powiedzie się, ponieważ zostało anulowane lub wystąpił błąd, na ekranie pojawi się
komunikat <Błąd>.
➠ Wyświetla szczegółowe informacje dotyczące dokumentu.
305
Skanowanie
Jeśli wyświetlany jest trzycyfrowy numer w przypadku <Błąd>
● Numer ten oznacza kod błędu.
Środki zaradcze dla każdego kodu błędu(P. 653)
ŁĄCZA
Podstawowe operacje dotyczące skanowania oryginałów(P. 288)
Anulowanie operacji wysyłania dokumentów(P. 304)
Drukowanie raportów i list(P. 601)
306
Skanowanie
Wyraźne skanowanie
34A8-05S
Podczas tworzenia plików dla broszur, które zawierają wiele zdjęć lub raportów napisanych ołówkiem można
dostosować gęstość i jasność, aby osiągnąć lepszą jakość obrazu.
Regulacja jakości obrazu(P. 308)
Regulacja poziomu
zabarwienia(P. 309)
307
Regulacja ostrości podczas
skanowania (Ostrość)(P. 310)
Skanowanie
Regulacja jakości obrazu
34A8-05U
Istnieje możliwość wyboru jakości skanowanego obrazu w zależności od typu
oryginału, takiego jak np. oryginał tylko z tekstem, oryginał z diagramami i
wykresami lub zdjęcie z magazynu.
Zapisywanie danych na urządzeniu pamięci USB
<Skanowanie>
<Pamięć USB>
<Typ oryginału>
Wybierz typ oryginału.
Wysyłanie danych pocztą e-mail/faksem internetowym lub zapisywanie danych na
serwer
<Skanowanie> Określ odbiorców w <E-mail>/<I-Faks>/<Plik>
<Wyślij ustawienia> Wybierz typ oryginału
ŁĄCZA
Podstawowe operacje dotyczące skanowania oryginałów(P. 288)
Wysyłanie wiadomości I-faks(P. 252)
308
Wybierz <Typ oryginału> na karcie
Skanowanie
Regulacja poziomu zabarwienia
34A8-05W
Jeśli zeskanowany tekst lub obrazy są za jasne lub za ciemne, można wyregulować
poziom zabarwienia kopii.
Zapisywanie danych na urządzeniu pamięci USB
<Skanowanie>
<Pamięć USB>
<Gęstość>
Wyreguluj poziom zabarwienia
<Zastosuj>
Wysyłanie danych pocztą e-mail/faksem internetowym lub zapisywanie danych na
serwer
<Skanowanie> Określ odbiorców w <E-mail>/<I-Faks>/<Plik> Wybierz <Gęstość> na karcie
<Wyślij ustawienia> Wyreguluj poziom zabarwienia <Zastosuj>
ŁĄCZA
Podstawowe operacje dotyczące skanowania oryginałów(P. 288)
Wysyłanie wiadomości I-faks(P. 252)
Regulacja ostrości podczas skanowania (Ostrość)(P. 310)
309
Skanowanie
Regulacja ostrości podczas skanowania (Ostrość)
34A8-05X
Ostrość obrazu można dostosować. Można zwiększyć ostrość w celu wyostrzenia
niewyraźnego tekstu i linii lub zmniejszyć ostrość, aby poprawić wygląd fotografii z
magazynu.
Zapisywanie danych na urządzeniu pamięci USB
<Skanowanie>
<Pamięć USB>
<Ostrość>
Dostosuj ostrość
<Zastosuj>
Wysyłanie danych pocztą e-mail/faksem internetowym lub zapisywanie danych na
serwer
<Skanowanie> Określ odbiorców w <E-mail>/<I-Faks>/<Plik>
<Wyślij ustawienia> Dostosuj ostrość <Zastosuj>
Przykład: Wyostrzanie tekstu i linii utworzonych za pomocą ołówka
Przykład: Poprawianie wyglądu fotografii z magazynu
310
Wybierz <Ostrość> na karcie
Skanowanie
ŁĄCZA
Podstawowe operacje dotyczące skanowania oryginałów(P. 288)
Wysyłanie wiadomości I-faks(P. 252)
Regulacja poziomu zabarwienia(P. 309)
311
Skanowanie
Przydatne funkcje skanowania
34A8-05Y
Urządzenie jest wyposażone w przydatne funkcje, na przykład umożliwiające tworzenie bezpiecznych plików PDF w
celu ochrony przed ich modyfikowaniem oraz umożliwiające ponowne wysłanie danych do wcześniej określonych
odbiorców.
Zwiększenie bezpieczeństwa
plików elektronicznych(P. 313)
Ustawianie równowagi między
rozmiarem pliku a jakością obrazu
(Rozmiar danych)(P. 316)
Określanie ustawień email(P. 320)
312
Przywołanie poprzednio
używanych ustawień wysyłania/
zapisywania (Ustawienia
przywołania)(P. 317)
Skanowanie
Zwiększenie bezpieczeństwa plików elektronicznych
34A8-060
Pliki cyfrowe są wrażliwe pod względem bezpieczeństwa, ponieważ mogą zostać
latwo obejrzane lub zmodyfikowane bez pozostawiania żadnych śladów. Podczas
skanowania ważnych dokumentów można przedsięwziąć odpowiednie środki, takie
jak szyfrowanie danych i dodanie sygnatury urządzenia w celu zwiększenia
bezpieczeństwa.
Szyfrowanie pliku PDF(P. 313)
Dodawanie sygnatury urządzenia(P. 314)
● Szyfrowanie i sygnatura urządzenia są dostępne tylko dla plików PDF.
● Zarówno szyfrowania, jak i sygnatury urządzenia można używać równolegle.
Szyfrowanie pliku PDF
Można zaszyfrować i wysłać/zapisać plik PDF, ustawiając hasło podczas skanowania oryginałów. Ustawienie hasła
pomaga zmniejszyć ryzyko podglądu lub edycji pliku PDF przez inne osoby.
1
Wybierz przycisk <Skanowanie> w widoku Ekran Główny.
Ekran Główny(P. 125)
● Jeśli pojawi się ekran logowania, należy podać nazwę użytkownika, hasło i serwer uwierzytelniania.
Logowanie do funkcji Uwierzytelnione wysyłanie(P. 137)
2
Wybierz <Pamięć USB>, <E-mail> lub <Plik> na ekranie podstawowych funkcji
skanowania. Ekran podstawowych funkcji skanowania(P. 285)
● Jeśli wybrane zostanie ustawienie <Pamięć USB>, przejdź do kroku 4.
3
4
Określ odbiorcę, a następnie okreśł ustawienia skanowania zgodnie z potrzebami.
Podstawowe operacje dotyczące skanowania oryginałów(P. 288)
Przejdź do sekcji <Ustaw szczegóły PDF>.
Zapisywanie danych na urządzeniu pamięci USB
● Wybierz <Format pliku>
<Ustaw szczegóły PDF>.
Wysyłanie wiadomości e-mail/zapisywanie danych w folderze udostępnionym lub na
serwerze FTP
● Wybierz <Format pliku> na karcie <Wyślij ustawienia>
5
Wybierz typ formatu PDF.
313
<Ustaw szczegóły PDF>.
Skanowanie
● Można określić, czy włączyć szyfrowanie dla każdego formatu PDF.
6
Wybierz <Szyfrowanie>.
7
Wybierz poziom szyfrowania.
<Acrobat 7.0 lub nowszy/128-bitowy AES>
Zaszyfruj plik w środowisku 128-bitowym, które można otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat 7.0
(lub nowsze wersje).
<Acrobat 10.0 lub odpowiednik/256-bitowy AES>
Zaszyfruj plik w środowisku 256-bitowym, które można otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat 10.0.
● Opcję <Acrobat 10.0 lub odpowiednik/256-bitowy AES> można zmienić na <Acrobat 9.0 lub odpowiednik/
256-bitowy AES> o innej zgodnej wersji. <Ust.256-bit. AES (szyfr. PDF)>(P. 506)
8
Wprowadź hasło szyfrowania, a następnie wybierz polecenie <Zastosuj>.
● Informacje na temat wprowadzania tekstu, patrz
9
10
Wprowadzanie tekstu(P. 134) .
Wprowadź to samo hasło, a następnie wybierz polecenie <Zastosuj>.
Wybierz <Zastosuj>.
Dodawanie sygnatury urządzenia
Skonwertuj zeskanowany oryginał na plik PDF z sygnaturą urządzenia. Sygnatura urządzenia pełni taką samą rolę jak
opieczętowanie lub podpisanie dokumentu; może służyć do sprawdzenia, gdzie plik został utworzony i czy dokument
został zmodyfikowany lub sfałszowany po dołączeniu sygnatury. Aby przypisać sygnaturę urządzenia do pliku PDF,
należy wcześniej wygenerować klucz i cerfytikat dla sygnatury urządzenia. Generowanie klucza sygnatury
urządzenia(P. 426)
1
Wybierz przycisk <Skanowanie> w widoku Ekran Główny.
Ekran Główny(P. 125)
● Jeśli pojawi się ekran logowania, należy podać nazwę użytkownika, hasło i serwer uwierzytelniania.
Logowanie do funkcji Uwierzytelnione wysyłanie(P. 137)
2
Wybierz <Pamięć USB>, <E-mail> lub <Plik> na ekranie podstawowych funkcji
skanowania. Ekran podstawowych funkcji skanowania(P. 285)
● Jeśli wybrane zostanie ustawienie <Pamięć USB>, przejdź do kroku 4.
314
Skanowanie
3
Określ odbiorcę, a następnie okreśł ustawienia skanowania zgodnie z potrzebami.
4
Przejdź do sekcji <Ustaw szczegóły PDF>.
Podstawowe operacje dotyczące skanowania oryginałów(P. 288)
Zapisywanie danych na urządzeniu pamięci USB
● Wybierz <Format pliku>
<Ustaw szczegóły PDF>.
Wysyłanie wiadomości e-mail/zapisywanie danych w folderze udostępnionym lub na
serwerze FTP
● Wybierz <Format pliku> na karcie <Wyślij ustawienia>
5
<Ustaw szczegóły PDF>.
Wybierz typ formatu PDF.
● Można określić, czy włączyć szyfrowanie dla każdego formatu PDF.
6
Wybierz <Podpisy cyfrowe>.
7
Wybierz <Lewy górny róg>.
8
Wybierz <Zastosuj>.
315
Skanowanie
Ustawianie równowagi między rozmiarem pliku a
jakością obrazu (Rozmiar danych)
34A8-061
Podczas konwertowania skanowanych oryginałów do formatu JPEG można określić
stopień kompresji pliku. Opcja <Mały: priorytet pamięci> zwiększa stopień kompresji i
tworzy mniejsze pliki o niższej jakości obrazu. Natomiast opcja <Duży: Priorytet jakości
obrazu> pozwala uzyskać niższy stopień kompresji niż w przypadku standardowych
plików z wyższą jakością obrazu.
Zapisywanie danych na urządzeniu pamięci USB
<Skanowanie>
<Pamięć USB>
<Rozmiar danych>
Określ ustawienie
Wysyłanie danych pocztą e-mail lub zapisywanie danych na serwer
<Skanowanie> Określ odbiorców w <E-mail>/<Plik>
<Wyślij ustawienia> Określ ustawienie
ŁĄCZA
Podstawowe operacje dotyczące skanowania oryginałów(P. 288)
316
Wybierz <Rozmiar danych> na karcie
Skanowanie
Przywołanie poprzednio używanych ustawień
wysyłania/zapisywania (Ustawienia przywołania)
34A8-062
Odbiorcę można wybrać spośród ostatnio używanych pozycji. W przypadku wyboru
jednego z ostatnio używanych odbiorców urządzenie zastosuje również te same
ustawienia skanowania, takie jak stopień zabarwienia, używane podczas
poprzedniego wysyłania dokumentów do tego odbiorcy.
● Gdy dla opcji <Ogranicz pon. wysył. z rejestru> wybrano ustawienie <Włącz>, funkcja ta jest niedostępna.
Wyłączanie funkcji korzystania z ostatnio wybieranych odbiorców(P. 416)
● Wyłączenie urządzenia lub nadanie opcji <Ogranicz nowych odbiorców> wartości <Włącz> powoduje
usunięcie ostatnio używanych odbiorców i dezaktywację tej funkcji. Ograniczanie operacji związanych z
nowymi odbiorcami(P. 416)
● Wybór odbiorcy przy użyciu tej funkcji spowoduje usunięcie wszystkich wcześniej wybranych odbiorców.
1
Umieść oryginał(y).
2
Wybierz przycisk <Skanowanie> w widoku Ekran Główny.
Umieszczanie oryginałów(P. 138)
Ekran Główny(P. 125)
● Jeśli pojawi się ekran logowania, należy podać nazwę użytkownika, hasło i serwer uwierzytelniania.
Logowanie do funkcji Uwierzytelnione wysyłanie(P. 137)
3
Wybierz <E-mail>, <I-Faks> lub <Plik> na ekranie podstawowych funkcji skanowania.
Ekran podstawowych funkcji skanowania(P. 285)
4
Wybierz przycisk <Ustawienia przywołania> na karcie <Wskaż odbiorcę>.
5
Wybierz odbiorcę.
● W przypadku transmisji do wielu odbiorców w dzienniku zostanie wyświetlony tylko adres dla pierwszej
transmisji, ale użyte zostaną wszystkie adresy odbiorców.
317
Skanowanie
➠ Określani są odbiorcy oraz odpowiednie ustawienia skanowania. Można również zmienić ustawienia przed
wysłaniem.
Usuwanie odbiorców (e-mail/I-Faks)
W przypadku określenia wielu odbiorców można usunąć odpowiednie pozycje według potrzeby.
1
Wybierz <Potwierdź odbiorcę>.
2
Zaznacz pole wyboru odbiorcy do usunięcia, a następnie wybierz polecenie <Usuń z odbiorcy>.
● W przypadku zaznaczenia pola wyboru Grupa można wyświetlić odbiorców zarejestrowanych w
grupie, wybierając pozycję <Szczegóły> <Odbiorca>.
3
6
Wybierz <Tak>.
Wybierz <Start>.
● Jeśli wyświetlony zostanie ekran <Potwierdź odbiorcę>, należy sprawdzić, czy odbiorca jest prawidłowy, a
następnie wybrać polecenie <Włącz skanowanie>.
➠ Rozpocznie się skanowanie oryginału.
● Aby anulować skanowanie,
dokumentów(P. 304)
wybierz
<Anuluj>
<Tak>.
Anulowanie
operacji
wysyłania
W przypadku umieszczenia oryginałów w podajniku w kroku 1
Po zakończeniu skanowania rozpocznie się proces wysyłania/zapisywania.
W przypadku umieszczania oryginałów na płycie szklanej w kroku 1
Po zakończeniu skanowania postępuj zgodnie z poniższą procedurą (oprócz sytuacji wyboru formatu JPEG jako
formatu pliku).
1
Aby zeskanować kolejne strony oryginałów, umieść następny oryginał na płycie szklanej i wybierz przycisk
<Skanuj następny oryginał>.
● Powtarzaj ten krok do momentu zakończenia skanowania wszystkich stron.
● W przypadku skanowania tylko jednej strony przejdź do następnego kroku.
2
Wybierz <Włącz wysyłanie>.
318
Skanowanie
➠ Rozpocznie się proces wysyłania/zapisywania.
Jeśli pojawi się ekran <Uwierzytelnianie pliku> lub <Uwierzytelnianie SMTP>
● Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz przycisk <Zastosuj>.
ŁĄCZA
Podstawowe operacje dotyczące skanowania oryginałów(P. 288)
Wysyłanie wiadomości I-faks(P. 252)
319
Skanowanie
Określanie ustawień e-mail
34A8-063
Podczas załączania zeskanowanych oryginałów do wiadomości e-mail można określić
temat, treść wiadomości, adres zwrotny oraz priorytet wiadomości e-mail przed jej
wysłaniem.
1
Umieść oryginał(y).
2
Wybierz przycisk <Skanowanie> w widoku Ekran Główny.
Umieszczanie oryginałów(P. 138)
Ekran Główny(P. 125)
● Jeśli pojawi się ekran logowania, należy podać nazwę użytkownika, hasło i serwer uwierzytelniania.
Logowanie do funkcji Uwierzytelnione wysyłanie(P. 137) .
3
Wybierz pozycję <E-mail> na ekranie podstawowych funkcji skanowania.
podstawowych funkcji skanowania(P. 285)
4
Ekran
Określ odbiorcę, a następnie skonfiguruj ustawienia skanowania zgodnie z
potrzebami. Podstawowe operacje dotyczące skanowania oryginałów(P. 288)
5
Określ temat, treść, adres zwrotny i priorytet wiadomości e-mail.
Określanie tematu/treści wiadomości
1
Wybierz przycisk <Temat/treść> na karcie <Wyślij ustawienia>.
2
Wybierz <Temat>.
3
Wprowadź temat, a następnie wybierz <Zastosuj>.
● Informacje na temat wprowadzania tekstu, patrz
Wprowadzanie tekstu(P. 134) .
4
Wybierz <Treść>.
5
Wprowadź treść wiadomości, a następnie wybierz <Zastosuj>.
6
Wybierz <Zastosuj>.
Określanie adresu zwrotnego
Określ adres zwrotny, kiedy chcesz powiadomić odbiorcę o adresie e-mail innym od adresu urządzenia jako
adresie do odpowiedzi. Wybierz docelowy adres zwrotny wśród odbiorców zapisanych w książce adresowej, a
320
Skanowanie
następnie określ go. Jeśli odbiorca nie został zapisany w książce adresowej, zapoznaj się z tematem
Zapisywanie odbiorców(P. 183) .
1
Wybierz przycisk <Odpowiedz do> na karcie <Wyślij ustawienia>.
2
Wybierz <Wprowadź z książki adresowej>.
3
Zaznacz pole wyboru odpowiedniego adresu zwrotnego, a następnie wybierz polecenie <Zastosuj>.
Określanie priorytetu
1
Wybierz przycisk <Priorytet> na karcie <Wyślij ustawienia>.
2
Wybierz priorytet.
6
Wybierz <Start>.
● Jeśli wyświetlony zostanie ekran <Potwierdź odbiorcę>, należy sprawdzić, czy odbiorca jest prawidłowy, a
następnie wybrać polecenie <Włącz skanowanie>.
➠ Rozpocznie się skanowanie oryginału.
● Aby anulować skanowanie,
dokumentów(P. 304)
wybierz
<Anuluj>
<Tak>.
Anulowanie
operacji
wysyłania
W przypadku umieszczenia oryginałów w podajniku w kroku 1
Wiadomości e-mail zostają wysłane po zakończeniu skanowania.
W przypadku umieszczania oryginałów na płycie szklanej w kroku 1
Po zakończeniu skanowania postępuj zgodnie z poniższą procedurą (oprócz sytuacji wyboru formatu JPEG jako
formatu pliku).
1
Aby zeskanować kolejne strony oryginałów, umieść następny oryginał na płycie szklanej i wybierz przycisk
<Skanuj następny oryginał>.
● Powtarzaj ten krok do momentu zakończenia skanowania wszystkich stron.
● W przypadku skanowania tylko jednej strony przejdź do następnego kroku.
2
Wybierz <Włącz wysyłanie>.
➠ Wiadomości e-mail zostaną wysłane.
Jeśli wyświetlony zostanie ekran <Uwierzytelnianie SMTP>
● Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz przycisk <Zastosuj>.
● Wykonywanie skanowania zawsze z tymi samymi ustawieniami opisano w sekcji:
domyślnych dla funkcji(P. 177)
● Rejestracja kombinacji ustawień, której można użyć w razie potrzeby:
ustawień(P. 175)
321
Zmiana ustawień
Zapisywanie często używanych
Skanowanie
● Określanie nazwy nadawcy wiadomości:
<Zarejestruj nazwę jednostki>(P. 536)
ŁĄCZA
Sprawdzanie statusu i dziennika zeskanowanych oryginałów(P. 305)
322
Skanowanie
Używanie komputera do skanowania (Skanowanie
zdalne)
34A8-064
Aby skanować za pomocą komputera, można użyć narzędzia MF Scan Utility lub aplikacji takiej jak edytora grafiki lub
tekstu. W przypadku korzystania z programu ScanGear MF dołączonego do urządzenia można skonfigurować
zaawansowane ustawienia skanowania ( Korzystanie z programu ScanGear MF(P. 326) ).
● W przypadku korzystania z urządzenia za pośrednictwem połączenia USB należy przed skanowaniem
wyłączyć tryb uśpienia.
Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 181)
Skanowanie przy użyciu narzędzia MF Scan Utility
Narzędzie MF Scan Utility to aplikacja dołączona do urządzenia, która umożliwia
skanowanie dokumentów lub obrazów i zapisywanie ich na komputerze. Zeskanowane
dane można przesłać do określonej aplikacji lub dołączyć je do wiadomości e-mail. Aby
uzyskać więcej informacji, kliknij [Instrukcje] w programie MF Scan Utility.
● Jeśli jesteś użytkownikiem systemu macOS, zapoznaj się z instrukcjami obsługi odpowiednich
sterowników lub oprogramowania na stronie internetowej z podręcznikami online.
Skanowanie z użyciem aplikacji
Masz możliwość skanowania za pomocą wybranego oprogramowania, takiego jak
edytor tekstu lub grafiki oraz bezpośredniego przesłania ich do tej aplikacji. Aby
wykonać skanowanie, nie jest konieczne uruchamianie innego programu.
Skanowanie dokumentów z aplikacji(P. 324)
323
Skanowanie
Skanowanie dokumentów z aplikacji
34A8-065
Można skanować oryginały z aplikacji takich jak edytory grafiki bądź tekstu.
Zeskanowany obraz jest wczytywany do aplikacji, co umożliwia natychmiastową
edycję lub przetworzenie obrazu. Następująca procedura różni się w zależności od
aplikacji.
● Aplikacja musi być zgodna ze standardem TWAIN lub WIA*. Więcej informacji znajduje się w podręczniku
użytkownika używanej aplikacji.
*TWAIN jest standardem komunikacji między urządzeniami wejściowymi obrazu, takimi jak skanery, z komputerami. Funkcja
WIA jest standardem zintegrowanym systemu Windows.
1
Umieść oryginał(y).
Umieszczanie oryginałów(P. 138)
● W zależności od aplikacji kolejne oryginały, zaczynając od drugiego, mogą nie zostać zeskanowane lub
wyświetlony może zostać komunikat o błędzie. W takiej sytuacji oryginały należy umieszczać w urządzeniu i
skanować pojedynczo.
● Jeśli opcja <Auto Online> jest ustawiona na <Wyłącz>, należy wybrać przycisk <Skanowanie>
zdalny> na ekranie Główny, aby urządzenie przeszło w tryb online. <Auto Online>(P. 504)
2
<Skaner
W aplikacji wybierz polecenie rozpoczynające skanowanie.
● Czynności, które należy wykonać, aby wybrać polecenie rozpoczęcia skanowania różni się w zależności od
aplikacji. Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika używanej aplikacji.
3
Wybierz sterownik skanera dla tego urządzenia.
● Wybierz ScanGear MF lub WIA. Jeśli wybrana zostanie opcja ScanGear MF, możliwa będzie konfiguracja
zaawansowanych ustawień skanowania.
4
Wybierz ustawienia skanowania według potrzeby.
5
Kliknij pozycję [Skanuj].
➠ Rozpocznie się skanowanie oryginału.
● Po zakończeniu skanowania zeskanowane dokumenty zostaną przesłane do aplikacji.
Sposób korzystania z programu ScanGear MF
● Kliknij
na ekranie ScanGear MF i zobacz Pomoc.
324
Skanowanie
ŁĄCZA
Korzystanie z programu ScanGear MF(P. 326)
325
Skanowanie
Korzystanie z programu ScanGear MF
34A8-066
ScanGear MF to sterownik skanera dołączony do urządzenia. Można użyć sterownika
ScanGear MF do skonfigurowania zaawansowanych ustawień podczas skanowania.
Sposób uruchamiania sterownika ScanGear MF różni się w zależności od sposobu
skanowania z komputera.
Uruchomienie z MF Scan Utility
Podczas skanowania z MF Scan Utility kliknij [ScanGear], aby uruchomić ScanGear MF. Aby uzyskać więcej
informacji, kliknij [Instrukcje] w programie MF Scan Utility.
● Jeśli jesteś użytkownikiem systemu macOS, zapoznaj się z instrukcjami obsługi odpowiednich
sterowników lub oprogramowania na stronie internetowej z podręcznikami online.
Uruchamiając narzędzie w aplikacji
Aby skanować z poziomu aplikacji, np. do przetwarzania obrazów lub tekstu, wybierz sterownik ScanGear MF
jako sterownik skanera. Skanowanie dokumentów z aplikacji(P. 324)
Funkcje programu ScanGear MF
● Wyświetlanie podglądu obrazu przed skanowaniem
● Wybór obszaru skanowania
● Precyzyjne dostosowywanie jakości obrazu
Sposób korzystania z programu ScanGear MF
● Kliknij
na ekranie ScanGear MF i zobacz Pomoc.
326
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Łączenie z urządzeniami mobilnymi ................................................................................................... 328
Łączenie z urządzeniami mobilnymi ................................................................................................................ 329
Połączenie za pośrednictwem routera bezprzewodowej sieci LAN (Połączenie przez sieć LAN) .................... 330
Połączenie bezpośrednie (Tryb punktu dostępu) .......................................................................................... 332
Eksploatacja urządzenia z poziomu aplikacji ................................................................................................... 336
Korzystanie z technologii AirPrint .................................................................................................................... 338
Drukowanie z użyciem technologii AirPrint .................................................................................................. 343
Skanowanie z użyciem technologii AirPrint ................................................................................................... 346
Faksowanie z użyciem technologii AirPrint ................................................................................................... 348
Jeśli nie można skorzystać z technologii AirPrint ........................................................................................... 350
Korzystanie z technologii Google Cloud Print ................................................................................................. 351
Zdalne zarządzenie urządzeniem ..................................................................................................................... 354
327
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
34A8-067
Połączenie urządzenia z urządzeniami mobilnymi, na przykład smartfonami i tabletami, umożliwia użycie odpowiedniej
aplikacji na potrzeby łatwego drukowania lub wykonywania innych operacji. Dodatkowo za pomocą urządzeń
mobilnych można zdalnie obsługiwać urządzenie w zakresie potwierdzania statusu drukowania oraz zmieniania
ustawień urządzenia.
Łączenie z urządzeniami mobilnymi(P. 329)
Połączenie bezpośrednie (Tryb punktu dostępu)(P. 332)
Eksploatacja urządzenia z poziomu aplikacji(P. 336)
Korzystanie z technologii AirPrint(P. 338)
Korzystanie z technologii Google Cloud Print(P. 351)
Zdalne zarządzenie urządzeniem(P. 354)
● W zależności od posiadanego urządzenia mobilnego drukarka wielofunkcyjna może nie działać prawidłowo.
● Gdy ustawienie [Ogranicz port IPP (numer portu: 631)] lub [Ogranicz port mDNS (numer portu: 5353)] jest
włączone w polityce zabezpieczeń ( Polityka zabezpieczeń(P. 444) ), nie można korzystać z technologii
Mopria® ani AirPrint.
328
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
34A8-068
Istnieją dwie metody łączenia urządzenia mobilnego z urządzeniem — za pośrednictwem routera bezprzewodowej
sieci LAN oraz bezprzewodowe połączenie bezpośrednie. Wybierz metodę łączenia zgodną ze środowiskiem sieciowym
oraz posiadanym urządzeniem. Komunikacja z urządzeniami mobilnymi odbywa się z poziomu obszaru <Portal
mobilny> ( Ekran Główny(P. 125) ).
◼ Podłączanie za pośrednictwem routera bezprzewodowej sieci LAN
Podobnie jak w przypadku łączenia urządzenia z komputerem, urządzenie mobilne można połączyć z urządzeniem za
pomocą routera bezprzewodowej sieci LAN. Połączenie za pośrednictwem routera bezprzewodowej sieci LAN
(Połączenie przez sieć LAN)(P. 330)
◼ Połączenie bezpośrednie
Urządzenie może nawiązać bezpośrednie połączenie z urządzeniem mobilnym bez korzystania z routera
bezprzewodowej sieci LAN. Natychmiastowe połączenie bezprzewodowe z urządzeniem jest możliwe nawet w
przypadku braku infrastruktury bezprzewodowej sieci LAN. Połączenie bezpośrednie (Tryb punktu dostępu)
(P. 332)
329
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Połączenie za pośrednictwem routera bezprzewodowej
sieci LAN (Połączenie przez sieć LAN)
34A8-069
Jeżeli w sieci, do której podłączone jest urządzenie, znajduje się router bezprzewodowej sieci LAN, można za jego
pośrednictwem uzyskać połączenie z urządzeniem mobilnym, podobnie jak ma to miejsce w przypadku komputera.
Aby uzyskać informacje dotyczące łączenia urządzenia mobilnego z posiadanym routerem bezprzewodowej sieci LAN,
należy zapoznać się z instrukcjami obsługi posiadanych urządzeń sieciowych lub skontaktować się z ich producentem.
Urządzenie należy połączyć z routerem za pośrednictwem przewodowej albo bezprzewodowej sieci LAN.
Konfigurowanie środowiska sieciowego(P. 14)
● Aby wykonać niżej opisane procedury, należy użyć adresu IPv4.
Ustawianie adresu IPv4(P. 32)
● Wybierz pozycję <Połączenie LAN> i kontynuuj procedurę, jeżeli po wybraniu pozycji <Portal mobilny> w
ramach poniższej procedury zostanie wyświetlony ekran <Bezpośrednie połączenie>.
● Informacje na temat systemów operacyjnych zgodnych z aplikacją Canon PRINT Business, szczegółowych
ustawień i procedur obsługi znajdują się w sekcji pomocy aplikacji i na stronie internetowej firmy Canon
(http://www.canon.com/gomp/).
◼ Łączenie w trybie ręcznym
1
2
Naciśnij pozycję <Portal mobilny> na ekranie Główny.
Ekran Główny(P. 125)
Za pomocą urządzenia mobilnego połącz się z adresem IP, który zostanie wyświetlony
na ekranie.
◼ Łączenie przy użyciu kodu QR
1
Naciśnij pozycję <Portal mobilny> na ekranie Główny.
2
Wybierz <Kod QR>.
3
Ekran Główny(P. 125)
Uruchom aplikację Canon PRINT Business na urządzeniu mobilnym.
urządzenia z poziomu aplikacji(P. 336)
330
Eksploatacja
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
4
Odczytaj wyświetlany na ekranie kod QR za pomocą urządzenia mobilnego.
◼ Łączenie przy użyciu technologii NFC (system operacyjny Android)
Przed skorzystaniem z technologii NFC należy sprawdzić, czy dla opcji <Użyj NFC> wybrano ustawienie <Włącz>.
<Użyj NFC>(P. 566)
1
2
3
Uruchom aplikację Canon PRINT Business na urządzeniu mobilnym.
urządzenia z poziomu aplikacji(P. 336)
Włącz łączność NFC w urządzeniu mobilnym.
Zbliż urządzenie mobilne do oznaczenia NFC na urządzeniu.
sterowania(P. 117)
331
Panel
Eksploatacja
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Połączenie bezpośrednie (Tryb punktu dostępu)
1660-068
34A8-06A
Nawet gdy router bezprzewodowej sieci LAN nie jest dostępny, użycie trybu punktu dostępu pozwalającego na
bezpośrednie i bezprzewodowe połączenie urządzenia mobilnego z tym urządzeniem umożliwia niezwłoczne
uzyskanie połączenia bez konieczności konfiguracji skomplikowanych ustawień.
Przygotowanie do ustanowienia połączenia bezpośredniego (tryb punktu dostępu)(P. 332)
Połączenie bezpośrednie(P. 333)
Przygotowanie do ustanowienia połączenia bezpośredniego (tryb punktu
dostępu)
Połączenie w trybie punktu dostępu ustanawia się, wykonując procedurę w następującej kolejności.
Sprawdź ustawienia sieciowe urządzenia.
● Ustaw adres IPv4.
Ustawianie adresu IPv4(P. 32)
Przygotuj urządzenie mobilne
● Skonfiguruj ustawienia pozwalające połączyć się urządzeniu mobilnemu z siecią
Wi-Fi.
Wprowadź urządzenie w stan gotowości na połączenie.
● <Menu> <Ustawienia> <Sieć> <Ustaw. Bezpośr. połączenia>
<Użyj Bezpośr. połączenia> wybierz ustawienie <Włącz>.
Dla opcji
Ustawianie czasu, po którym połączenie jest automatycznie zakańczane
● Istnieje możliwość określenia czasu automatycznego zakończenia połączenia od momentu nawiązania
bezpośredniego połączenia. <Zakończenie bezpośr. połącz.>(P. 473)
332
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Podłączanie wielu urządzeń mobilnych jednocześnie
● Skonfiguruj wedle uznania identyfikator SSID oraz klucz sieciowy urządzenia.
dostępu>(P. 473)
<Ustawienia trybu punktu
Canon PRINT Business
● Informacje na temat systemów operacyjnych zgodnych z aplikacją Canon PRINT Business, szczegółowych
ustawień i procedur obsługi znajdują się w sekcji pomocy aplikacji i na stronie internetowej firmy Canon
(http://www.canon.com/gomp/).
Połączenie bezpośrednie
● Nawiązanie połączenia między urządzeniem a urządzeniem mobilnym może chwilę potrwać.
◼ Łączenie w trybie ręcznym
1
Naciśnij pozycję <Portal mobilny> na ekranie Główny.
Ekran Główny(P. 125)
● Gdy nawiązano już połączenie z dowolnym innym urządzeniem mobilnym, przejdź do punktu 3.
2
3
4
Wybierz <Połącz>.
Skonfiguruj ustawienia Wi-Fi na urządzeniu mobilnym, używając wartości
identyfikatora SSID i klucza sieciowego wyświetlanych na ekranie.
Po zakończeniu pożądanej operacji naciśnij przycisk <Rozłącz>.
◼ Łączenie przy użyciu kodu QR
1
Naciśnij pozycję <Portal mobilny> na ekranie Główny.
Ekran Główny(P. 125)
● Gdy nawiązano już połączenie z dowolnym innym urządzeniem mobilnym, przejdź do punktu 3.
2
Wybierz <Połącz>.
3
Wybierz <Kod QR>.
4
Uruchom aplikację Canon PRINT Business na urządzeniu mobilnym.
urządzenia z poziomu aplikacji(P. 336)
333
Eksploatacja
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
5
Odczytaj wyświetlany na ekranie kod QR za pomocą urządzenia mobilnego.
6
Po zakończeniu pożądanej operacji naciśnij przycisk <Rozłącz>.
◼ Łączenie przy użyciu technologii NFC (system operacyjny Android)
Przed skorzystaniem z technologii NFC należy sprawdzić, czy dla opcji <Użyj NFC> wybrano ustawienie <Włącz>.
<Użyj NFC>(P. 566)
1
Naciśnij pozycję <Portal mobilny> na ekranie Główny.
Ekran Główny(P. 125)
● Gdy nawiązano już połączenie z dowolnym innym urządzeniem mobilnym, przejdź do punktu 3.
2
3
4
5
6
Wybierz <Połącz>.
Uruchom aplikację Canon PRINT Business na urządzeniu mobilnym.
urządzenia z poziomu aplikacji(P. 336)
Eksploatacja
Włącz łączność NFC w urządzeniu mobilnym.
Zbliż urządzenie mobilne do oznaczenia NFC na urządzeniu.
sterowania(P. 117)
Panel
Po zakończeniu pożądanej operacji naciśnij przycisk <Rozłącz>.
● Wybierz pozycję <Inf. o połącz.> na ekranie <Bezpośrednie połączenie>, aby sprawdzić podłączone
urządzenie mobilne.
334
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
● W zależności od posiadanego urządzenia mobilnego w trybie połączenia bezpośredniego połączenie z
Internetem może być niedostępne.
● Jeśli połączenie bezprzewodowe z urządzenia przenośnego nie zostanie nawiązane w ciągu 5 minut od
wyświetlenia SSID i klucza sieciowego, połączenie oczekujące zostanie zakończone.
● Jeżeli w trybie połączenia bezpośredniego przez pewien czas między urządzeniem a urządzeniem mobilnym
nie są przesyłane dane, połączenie może zostać zakończone.
● W przypadku korzystania z połączenia bezpośredniego energooszczędność w trybie uśpienia jest mniejsza.
● Jeżeli urządzenie korzysta z łączności z bezprzewodową siecią LAN, musi zostać ona podtrzymana na czas
używania połączenia bezpośredniego. Jeżeli urządzenie nie jest połączone z bezprzewodową siecią LAN bądź
proces łączenia nie został ukończony, połączenie bezpośrednie nie będzie mogło zostać zainicjowane. Jeżeli
podczas przesyłania danych za pośrednictwem połączenia bezpośredniego łączność między urządzeniem a
bezprzewodową siecią LAN zostanie utracona, przesyłanie danych może zostać zakończone.
● Po zakończeniu pożądanej operacji należy pamiętać o zakończeniu połączenia między urządzeniem a
urządzeniem mobilnym. W przypadku podtrzymania łączności między oboma urządzeniami
energooszczędność w trybie uśpienia jest mniejsza.
● W przypadku korzystania z bezpośredniego połączenia nie należy ręcznie ustawiać adresu IP na urządzeniu
mobilnym. Może to uniemożliwić prawidłową komunikację po zakończeniu korzystania z bezpośredniego
połączenia.
335
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Eksploatacja urządzenia z poziomu aplikacji
34A8-06C
Za pomocą aplikacji na urządzeniu mobilnym połączonym z urządzeniem można drukować i wykonywać inne operacje.
Obsługiwane są różne aplikacje wraz z dedykowanymi aplikacjami Canon. Należy wybrać rozwiązanie odpowiednie dla
siebie, biorąc pod uwagę model urządzenia, możliwości aplikacji i okoliczności.
◼ Korzystanie z aplikacji Canon PRINT Business
Aplikacji tej można używać na urządzeniach mobilnych z systemem iOS/Android do drukowania i wykonywania innych
operacji. Podczas drukowania nie jest konieczne wykonanie operacji na urządzeniu. Więcej informacji na temat
obsługiwanych systemów operacyjnych, szczegółowych metod konfiguracji, a także możliwych operacji znajduje się w
sekcji pomocy aplikacji i na stronie internetowej firmy Canon (http://www.canon.com/gomp/).
● Aplikację Canon PRINT Business można pobrać za darmo. Zostanie pobrana jedynie opłata za pobrane dane.
◼ Drukowanie za pomocą aplikacji Canon Print Service
Można łatwo drukować, korzystając z menu aplikacji, które obsługują podsystem druku z systemem Android. Więcej
informacji na temat obsługiwanych systemów operacyjnych oraz szczegółowych ustawień i procedur znajduje się na
stronie internetowej firmy Canon (http://www.canon.com/).
◼ Drukowanie za pomocą usługi Mopria®
Urządzenie jest kompatybilne także z technologią Mopria®. Korzystanie z technologii Mopria® umożliwia drukowanie
za pomocą urządzeń mobilnych z systemem Android przy użyciu takich samych czynności i ustawień, nawet jeżeli
producenci i modele poszczególnych urządzeń różnią się od siebie. Jeżeli przykładowo korzystasz z drukarek zgodnych
z technologią Mopria® różnych producentów bądź drukarka kompatybilna z technologią Mopria® jest dostępna w
odwiedzanym przez Ciebie miejscu, możesz drukować bez konieczności instalowania aplikacji przeznaczonej dla
danego producenta czy modelu urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych modeli lub
środowisk roboczych, odwiedź stronę internetową http://www.mopria.org.
Potwierdzanie ustawień technologii Mopria®
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika z uprawnieniami administratora ( Uruchamianie
Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428) ) [Ustawienia/rejestracja] [Ustawienia sieciowe]
[Ustawienia Mopria] [Edycja] Sprawdź, czy pole wyboru [Użyj Mopria] jest zaznaczone [OK]
336
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
◼ Drukowanie za pomocą technologii Google Cloud Print
Możesz wykorzystać aplikacje i usługi zgodne z technologią Google Cloud Print do drukowania za pomocą komputera
albo urządzenia mobilnego bez konieczności używania sterownika drukarki. Korzystanie z technologii Google
Cloud Print(P. 351)
337
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Korzystanie z technologii AirPrint
34A8-06E
W tym rozdziale opisano ustawienia niezbędne do korzystania z technologii AirPrint, a także procedury, które można
wykonać przy użyciu urządzeń firmy Apple.
Ustawienia technologii AirPrint
Konfiguracja ustawień technologii AirPrint(P. 338)
Wyświetlanie ekranu AirPrint(P. 341)
Funkcje technologii AirPrint
Drukowanie z użyciem technologii AirPrint(P. 343)
Skanowanie z użyciem technologii AirPrint(P. 346)
Faksowanie z użyciem technologii AirPrint(P. 348)
Rozwiązywanie problemów
Jeśli nie można skorzystać z technologii AirPrint(P. 350)
Konfiguracja ustawień technologii AirPrint
Możliwa jest rejestracja informacji, takich jak nazwa urządzenia oraz lokalizacja instalacji, które posłużą do identyfikacji
urządzenia. Można również wyłączyć obsługę technologii AirPrint przez urządzenie. Aby zmienić te ustawienia, należy
użyć Zdalnego interfejsu użytkownika.
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 437) .
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428)
Kliknij pozycję [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 429)
Główny ekran Zdalnego
● Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego, takiego jak iPad, iPhone lub iPod Touch, w tym rozdziale polecenie
„kliknij” jest równoznaczne z „naciśnij”.
3
Wybierz kolejno pozycje [Ustawienia sieciowe]
338
[Ustawienia AirPrint].
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
4
Kliknij [Edycja].
5
Określ wymagane ustawienia.
[Użyj AirPrint]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia funkcji AirPrint. Aby wyłączyć technologię AirPrint, należy
usunąć zaznaczenie pola wyboru.
[Nazwa drukarki]
Wprowadź nazwę urządzenia. Jeżeli nazwa mDNS została już zarejestrowana w menu [Ustawienia mDNS] (
Konfiguracja usługi DNS(P. 56) ), zostanie ona wyświetlona.
[Położenie]
Wprowadź lokalizację urządzenia. Jeżeli lokalizacja została już zarejestrowana w opcji [Ustawienia informacji o
urządzeniu] ([Zarządzanie urządzeniem] menu [Ustawienia zarządzania] (Ustawienia/rejestracja)), zostanie
ona wyświetlona.
[Szerokość geograficzna]
Wprowadź szerokość geograficzną lokalizacji, w której zainstalowane jest urządzenie.
[Długość geograficzna]
Wprowadź długość geograficzną lokalizacji, w której zainstalowane jest urządzenie.
6
Kliknij [OK].
Jeżeli włączysz opcję [Użyj AirPrint], w menu <Sieć> dla następujących opcji zostanie
wybrane ustawienie <Włącz>.
● Użyj HTTP
● Ustawienia wydruku IPP
● IPv4 Użyj mDNS
● Użyj mDNS IPv6
● Użyj Network Link Scan
339
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
● Jeżeli zmienisz [Nazwa drukarki] która wcześniej została określona, drukowanie z poziomu Mac, które było
wcześniej możliwe teraz może być niedostępne. Dzieje się tak, ponieważ <Nazwa mDNS> ( Konfiguracja
usługi DNS(P. 56) ) IPv4 jest również automatycznie zmieniany. W takim przypadku należy ponownie dodać
urządzenie do komputera Mac.
● Wprowadzenie nazwy drukarki ułatwia identyfikację wielu drukarek obsługujących technologię AirPrint.
◼ Zmiana ustawień funkcji dostępnych dzięki technologii AirPrint
Jeżeli chcesz wyłączyć funkcje, które nie będą używane z technologią AirPrint lub komunikacją szyfrowaną, skonfiguruj
niezbędne ustawienie za pomocą panelu sterowania.
Zmiana ustawień drukowania i faksowania
Do drukowania lub wysyłania faksów przy użyciu technologii AirPrint stosowany jest protokół IPP.
Włączanie/wyłączanie funkcji
Można określić, czy ma być wykonywane drukowanie lub wysyłanie faksów przy użyciu technologii AirPrint.
Fabryczne ustawienie domyślne <Włącz>.
<Menu>
<Ustawienia>
<Sieć>
<Ustawienia TCP/IP>
<Ustawienia wydruku IPP>
opcji <Użyj drukowania IPP> wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
Dla
<Zastosuj>
Zmiana ustawienia TLS
Można określić, czy podczas drukowania lub wysyłania faksów przy użyciu technologii AirPrint komunikacja ma być
szyfrowana za pomocą protokołu TLS. Fabryczne ustawienie domyślne <Wyłącz>.
<Menu>
<Ustawienia>
<Sieć>
<Ustawienia TCP/IP>
opcji <Użyj TLS> wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
<Ustawienia wydruku IPP>
Dla
<Zastosuj>
Zmiana ustawienia skanowania
Funkcję skanowania można w ramach AirPrint włączyć albo wyłączyć.
Włącz albo wyłącz funkcję
Można włączyć/wyłączyć funkcję skanowania dostępną dzięki technologii AirPrint. Fabryczne ustawienie domyślne
<Włącz>.
<Menu> <Ustawienia> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP> <Ustawienia Network Link Scan>
Dla opcji <Użyj Network Link Scan> wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz> <Zastosuj>
Zmień ustawienia TLS
340
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Można określić, czy podczas wykonywania skanowania przy użyciu technologii AirPrint komunikacja ma być
szyfrowana za pomocą protokołu TLS. Fabryczne ustawienie domyślne <Wyłącz>.
<Menu>
<Ustawienia>
<Sieć>
<Ustawienia TCP/IP>
<Ustawienia Network Link Scan>
Dla opcji <Użyj TLS> wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
<Zastosuj>
Wyświetlanie ekranu AirPrint
Wyświetlenie ekranu AirPrint umożliwia dostęp nie tylko do ustawień technologii AirPrint, ale pozwala również na
wyświetlenie informacji dotyczących materiałów eksploatacyjnych, takich jak papier i toner. Ponadto istnieje możliwość
skonfigurowania ustawień funkcji zabezpieczeń.
1
Wybierz kolejno [Preferencje systemowe]
urządzenie z poziomu komputera Mac.
[Drukarki i skanery], a następnie dodaj
● Jeżeli urządzenie zostało już wcześniej dodane, wykonanie tej czynności nie jest konieczne.
2
Wybierz to urządzenie z listy drukarek w oknie [Drukarki i skanery].
3
Kliknij element [Opcje i materiały].
4
Kliknij element [Pokaż witrynę drukarki].
5
Zaloguj się do Zdalnego interfejsu użytkownika.
● Aby zmienić ustawienia funkcji AirPrint, konieczne jest zalogowanie się jako administrator.
◼ Specjalny ekran funkcji AirPrint
Po zalogowaniu z uprawnieniami administratora zostaje wyświetlony specjalny ekran funkcji AirPrint — taki jak
pokazano poniżej.
341
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
[Ustawienia AirPrint]
Pozwala sprawdzić wartości wprowadzone w ustawieniach AirPrint, takie jak nazwa i lokalizacja urządzenia.
Przycisk [Edycja] pozwala zmienić ustawienia.
[Inne ustawienia]
[Ustawienia zabezpieczeń drukowania]
Pozwala skonfigurować ustawienia zabezpieczeń drukowania z wykorzystaniem szyfrowania TLS lub
uwierzytelniania.
[Ustawienia zabezpieczeń skanowania]
Pozwala skonfigurować ustawienia zabezpieczeń skanowania z wykorzystaniem szyfrowania TLS.
[Ustawienia TLS]
Pozwala zmienić klucz i certyfikat używane przez szyfrowanie TLS.
protokołu TLS(P. 388)
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla
[Ustawienia klucza i certyfikatu]
Umożliwia wygenerowanie i zainstalowanie klucza i certyfikatu albo wysłanie żądania wydania certyfikatu.
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS(P. 388)
[Informacje o materiałach eksploatacyjnych]
Pozwala sprawdzić informacje na temat każdego źródła papieru i materiałów eksploatacyjnych urządzenia
oraz wersję urządzenia.
Znaki towarowe
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X i Safari są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
zarejestrowanymi w USA i innych krajach. AirPrint i logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
342
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Drukowanie z użyciem technologii AirPrint
34A8-06F
Możesz drukować za pomocą takich urządzeń, jak iPad, iPhone, iPod Touch lub Mac bez używania sterownika drukarki.
Drukowanie za pomocą urządzeń iPad, iPhone lub iPod Touch(P. 343)
Drukowanie za pomocą komputera Mac(P. 344)
Wymagania systemowe
Do drukowania za pomocą funkcji AirPrint konieczne jest posiadanie jednego z poniższych urządzeń firmy
Apple.
● iPad (wszystkie modele)
● iPhone (model 3GS lub nowszy)
● iPod touch (3 generacja lub nowsza)
● Mac (wersja Mac OS X 10.7 lub nowsza)*
*System
Mac OS X v10.9 lub nowszy jest wymagany w przypadku połączenia USB
Środowisko sieciowe
Wymagane jest posiadanie jednego z poniższych środowisk sieciowych.
● Środowisko, w którym urządzenie firmy Apple i urządzenie (drukarka wielofunkcyjna) są połączone z tą samą
siecią lokalną (LAN)
● Środowisko, w którym urządzenie firmy Apple i urządzenie (drukarka wielofunkcyjna) są połączone
bezpośrednio
● Środowisko, w którym komputer Mac jest podłączony do urządzenia (drukarki wielofunkcyjnej) za pomocą
kabla USB
● W przypadku drukowania należy wybrać dla opcji <Użyj drukowania IPP> ustawienie <Włącz>.
ustawień funkcji dostępnych dzięki technologii AirPrint(P. 340)
Zmiana
Drukowanie za pomocą urządzeń iPad, iPhone lub iPod Touch
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i nawiązało łączność z urządzeniem firmy
Apple.
● Informacje jak to sprawdzić, patrz
Konfigurowanie środowiska sieciowego(P. 14) .
● Informacje na temat połączenia bezpośredniego, patrz
(P. 332) .
343
Połączenie bezpośrednie (Tryb punktu dostępu)
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
2
W aplikacji zainstalowanej na urządzeniu firmy Apple dotknij ikonkę
3
Naciśnij przycisk [Drukuj].
4
Wybierz urządzenie z listy rozwijanej [Drukarka].
, aby
wyświetlić opcje menu.
● Są tutaj wyświetlane drukarki podłączone do sieci. W tym kroku należy wybrać niniejsze urządzenie.
● Okno wyboru urządzenia z listą [Drukarka] nie jest wyświetlane w aplikacjach, które nie obsługują
technologii AirPrint. Wydruk za pomocą tych aplikacji nie jest możliwy.
5
Określ ustawienia wydruku w zależności od potrzeb.
● Dostępne ustawienia i formaty papieru różnią się w zależności od używanej aplikacji.
6
Naciśnij przycisk [Drukuj].
➠ Drukowanie rozpocznie się.
Sprawdzanie statusu drukowania
● W trakcie drukowania naciśnij dwukrotnie przycisk Home urządzenia firmy Apple
dotknij przycisku
[Drukuj].
Drukowanie za pomocą komputera Mac
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i połączone z komputerem Mac.
● Informacje jak to sprawdzić, patrz
2
Konfigurowanie środowiska sieciowego(P. 14) .
Dodaj urządzenie do systemu Mac, korzystając z opcji [Preferencje systemowe]
[Drukarki i skanery].
● Jeżeli urządzenie zostało już wcześniej dodane, wykonanie tej czynności nie jest konieczne.
3
Otwórz dokument w aplikacji oraz okno dialogowe drukowania.
● Sposób otwierania okna dialogowego drukowania różni się w zależności od aplikacji. Więcej informacji
znajduje się w podręczniku użytkownika lub sekcji pomocy używanej aplikacji.
4
Wybierz urządzenie w oknie dialogowym drukowania.
344
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
● Wyświetlone zostaną drukarki podłączone Mac. W tym kroku należy wybrać niniejsze urządzenie.
5
Określ ustawienia wydruku w zależności od potrzeb.
● Dostępne ustawienia i formaty papieru różnią się w zależności od używanej aplikacji.
6
Kliknij przycisk [Drukuj].
➠ Drukowanie rozpocznie się.
345
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Skanowanie z użyciem technologii AirPrint
34A8-06H
Technologia AirPrint pozwala przesłać dane zeskanowane przy użyciu urządzenia bezpośrednio do komputera Mac.
Wymagania systemowe
Aby skanować z użyciem technologii AirPrint, należy posiadać komputer Mac z zainstalowanym systemem OS X
10.9 lub nowszym. Aby móc skanować z wykorzystaniem szyfrowania TLS, wymagany jest komputer Mac z
zainstalowanym systemem Mac OS X 10.11 lub nowszym.
Środowisko sieciowe
Wymagane jest posiadanie jednego z poniższych środowisk sieciowych.
● Środowisko, w którym urządzenie firmy Apple i urządzenie (drukarka wielofunkcyjna) są połączone z tą samą
siecią lokalną (LAN)
● Środowisko, w którym komputer Mac jest podłączony do urządzenia (drukarki wielofunkcyjnej) za pomocą
kabla USB
● W przypadku skanowania, konieczne jest ustawienie dla <Użyj Network Link Scan> opcji <Włącz>.
ustawień funkcji dostępnych dzięki technologii AirPrint(P. 340)
Zmiana
● Przed przystąpieniem do skanowania należy ustawić urządzenie w tryb online. Gdy dla opcji automatycznego
przełączania urządzenia do stanu online ( <Auto Online>(P. 504) ) wybrano ustawienie <Wyłącz>, najpierw
przełącz urządzenie do stanu online, dotykając opcji <Skanowanie> <Skaner zdalny>, a następnie
rozpocznij procedurę skanowania.
● Nie można skanować podczas wprowadzania ustawień danych działań lub jeżeli urządzenie przetwarza
jakiekolwiek zadania.
Skanowanie za pomocą komputera Mac
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i połączone z komputerem Mac.
● Informacje jak to sprawdzić, patrz
2
Konfigurowanie środowiska sieciowego(P. 14) .
Dodaj urządzenie do systemu Mac, korzystając z opcji [Preferencje systemowe]
[Drukarki i skanery].
● Jeżeli urządzenie zostało już wcześniej dodane, wykonanie tej czynności nie jest konieczne.
3
Wybierz to urządzenie z listy drukarek w oknie [Drukarki i skanery].
346
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
4
Kliknij pozycję [Skanuj].
5
Kliknij [Otwórz skaner].
➠ Zostanie wyświetlony ekran [Skaner].
6
Skonfiguruj odpowiednio ustawienia skanowania.
7
Kliknij pozycję [Skanuj].
➠ Oryginał zostaje zeskanowany i wyświetla się obraz.
347
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Faksowanie z użyciem technologii AirPrint
34A8-06J
Za pomocą komputera Mac możesz wysyłać faksy niemalże w ten sam sposób, co drukować.
Wymagania systemowe
Aby wysyłać faksy z wykorzystaniem technologii AirPrint, należy posiadać komputer Mac z zainstalowanym
systemem OS X 10.9 lub nowszym.
Środowisko sieciowe
Wymagane jest posiadanie jednego z poniższych środowisk sieciowych.
● Środowisko, w którym urządzenie firmy Apple i urządzenie (drukarka wielofunkcyjna) są połączone z tą samą
siecią lokalną (LAN)
● Środowisko, w którym komputer Mac jest podłączony do urządzenia (drukarki wielofunkcyjnej) za pomocą
kabla USB
● W przypadku wysyłania faksu należy wybrać dla opcji <Użyj drukowania IPP> ustawienie <Włącz>.
Zmiana ustawień funkcji dostępnych dzięki technologii AirPrint(P. 340)
Wysyłanie faksu za pomocą komputera Mac
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i połączone z komputerem Mac.
● Informacje jak to sprawdzić, patrz
2
Konfigurowanie środowiska sieciowego(P. 14) .
Dodaj urządzenie do systemu Mac, korzystając z opcji [Preferencje systemowe]
[Drukarki i skanery].
● Jeżeli urządzenie zostało już wcześniej dodane, wykonanie tej czynności nie jest konieczne.
3
Otwórz dokument w aplikacji oraz okno dialogowe drukowania.
● Sposób otwierania okna dialogowego drukowania różni się w zależności od aplikacji. Więcej informacji
znajduje się w podręczniku użytkownika stosowanej aplikacji.
4
Zaznacz urządzenie w oknie dialogowym drukowania.
➠ Wyświetlone zostaną drukarki podłączone Mac. W tym punkcie wybierz sterownik faksu tego urządzenia.
348
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
5
Wybierz odbiorcę.
6
Kliknij przycisk [Faks].
➠ Rozpocznie się wysyłanie faksu.
349
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Jeśli nie można skorzystać z technologii AirPrint
34A8-06K
Jeśli nie można skorzystać z technologii AirPrint, wypróbuj poniższe rozwiązania.
● Upewnij się, że urządzenie jest włączone. Jeśli urządzenie jest włączone, najpierw je wyłącz, następnie odczekaj co
najmniej 10 sekund i włącz ponownie, po czym sprawdź, czy problem został rozwiązany.
● Upewnij się, że na urządzeniu nie został wyświetlony komunikat o błędzie.
● Upewnij się, że urządzenia firmy Apple i urządzenie są podłączone do tej samej sieci LAN. Po włączeniu urządzenia
może upłynąć kilka minut, zanim będzie ono gotowe do nawiązania łączności.
● Upewnij się, że na urządzeniu firmy Apple włączona jest technologia Bonjour.
● Upewnij się, czy urządzenie zostało skonfigurowane tak, aby wykonywanie zadań z poziomu komputera było
możliwe także bez wprowadzenia identyfikatora wydziału i hasła. Blokowanie zadań w przypadku nieznanego
identyfikatora wydziału(P. 367)
● W przypadku drukowania upewnij się, że do urządzenia załadowano papier oraz że w zasobnikach z tonerem jest
wystarczająca ilość tonera. Wyświetlanie ekranu AirPrint(P. 341)
● W przypadku skanowania upewnij się, że dla ustawień funkcji Network Link Scan wybrano <Włącz>.
ustawień funkcji dostępnych dzięki technologii AirPrint(P. 340)
350
Zmiana
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Korzystanie z technologii Google Cloud Print
34A8-06L
Technologia Google Cloud Print to usługa umożliwiająca użytkownikowi posiadającemu konto Google wydruk z
aplikacji zgodnych z usługą Google Cloud Print za pośrednictwem smartfona, tabletu albo komputera podłączonego
do Internetu. W przeciwieństwie do standardowego drukowania za pomocą komputera, technologia ta nie wymaga
użycia sterownika drukarki.
Sprawdzanie ustawień urządzenia(P. 351)
Rejestrowanie urządzenia w usłudze Google Cloud Print(P. 351)
● Wymagane jest środowisko zapewniające połączenie z Internetem na czas rejestracji urządzenia i
drukowania przy użyciu usługi Google Cloud Print. Ponadto klient odpowiada za wszelkie opłaty ponoszone z
tytułu łączenia się z Internetem.
● W zależności od kraju bądź regionu użytkownika usługa Google Cloud Print może nie być dostępna.
● Usługa Google Cloud Print nie obsługuje drukowania z adresów IPv6.
● Założenie konta Google jest niezbędne do korzystania z usługi Google Cloud Print. Jeżeli nie posiadasz konta
Google, załóż je na stronie internetowej Google.
Sprawdzanie ustawień urządzenia
Przed skonfigurowaniem drukowania w chmurze skontroluj następujące aspekty.
● Upewnij się, że dla urządzenia został skonfigurowany adres IPv4 i może się ono komunikować z komputerami w
sieci.
Podłączanie do przewodowej sieci LAN(P. 17)
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 18)
● Sprawdź, czy w urządzeniu wybrano poprawne ustawienia daty i godziny.
Ustawianie daty/czasu(P. 12)
● Jeżeli włączona jest funkcja Zarządzanie identyfikatorami wydziału, upewnij się, że możesz drukować za pomocą
Blokowanie zadań w
komputera bez konieczności prowadzania identyfikatora wydziału albo kodu PIN.
przypadku nieznanego identyfikatora wydziału(P. 367)
Rejestrowanie urządzenia w usłudze Google Cloud Print
Zarejestrowanie urządzenia w usłudze Google Cloud Print pozwala na drukowanie z dowolnego miejsca.
351
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 437) .
1
2
3
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika, a następnie zaloguj się jako administrator.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428)
Kliknij pozycję [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 429)
Wybierz kolejno pozycje [Ustawienia sieciowe]
Print].
Główny ekran Zdalnego
[Ustawienia usługi Google Cloud
4
Kliknij polecenie [Edycja] dla opcji [Ustawienia podstawowe].
5
Zaznacz pole wyboru [Użyj usługi Google Cloud Print]
6
Kliknij element [Zarejestruj] znajdujący się w sekcji [Stan rejestracji].
[OK].
Ponowna rejestracja urządzenia
● Aby ponownie zarejestrować urządzenie, należy najpierw usunąć wcześniejszy wpis rejestracyjny.
7
8
Kliknij łącze URL wyświetlane dla opcji [Adres URL strony rejestracji].
W celu zarejestrowania urządzenia postępuj według instrukcji wyświetlanych na
ekranie.
➠ Teraz drukowanie z poziomu aplikacji zgodnych z usługą Google Cloud Print, takich jak np. Google
Chrome™, jest już możliwe.
● Najbardziej aktualne informacje na temat aplikacji kompatybilnych z usługą Google Cloud Print można
znaleźć na głównej stronie internetowej usługi.
Konfiguracja ustawień z poziomu panelu sterowania
● Usługę Google Cloud Print można również włączyć albo wyłączyć z poziomu <Menu> na ekranie Główny.
<Ustawienia usługi Google Cloud Print>(P. 484)
352
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Rejestracja za pomocą urządzenia mobilnego albo przeglądarki Google Chrome
● Istnieje także możliwość rejestracji urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego albo przeglądarki Google
Chrome. Przed dokończeniem rejestracji wyświetlacz urządzenia prezentuje ekran potwierdzenia. Naciśnij
przycisk <Tak>, aby ukończyć rejestrację.
● Informacje na temat metod rejestracji, patrz podręcznik Twojego urządzenia albo główna strona
internetowa usługi Google Cloud Print.
353
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Zdalne zarządzenie urządzeniem
34A8-06R
Dostęp do Zdalnego interfejsu użytkownika można uzyskać z poziomu przeglądarki internetowej smartfona albo
tabletu. A zatem korzystając z urządzenia mobilnego, można potwierdzać status urządzenia albo modyfikować
rozmaite ustawienia. Należy pamiętać, że ekran Zdalnego interfejsu użytkownika może nie być wyświetlany poprawnie
w przypadku niektórych urządzeń i środowisk.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika z poziomu urządzenia
mobilnego
Aby uruchomić Zdalny interfejs użytkownika, należy wprowadzić adres IP urządzenia w przeglądarce internetowej.
Przed wykonaniem poniższych czynności należy sprawdzić ustawiony adres IP urządzenia ( Wyświetlanie ustawień
sieciowych(P. 38) ). Jeżeli adres IP nie jest znany, informacje można uzyskać u administratora sieci.
1
Uruchom przeglądarkę internetową na urządzeniu mobilnym.
2
W polu adresu wprowadź „http://<adres IP urządzenia>/”.
● Jeśli chcesz użyć adresu IPv6, zamknij go w nawiasach.
Przykład: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/
● W przypadku „smartfonowej” wersji Zdalnego interfejsu użytkownika część elementów nie jest
wyświetlana. Jeśli chcesz sprawdzić wszystkie te elementy, użyj „wersji dla komputerów PC”.
ŁĄCZA
Zarządzanie urządzeniem z poziomu komputera (Zdalny interfejs użytkownika)(P. 427)
354
Zarządzanie urządzeniem
Zarządzanie urządzeniem
Zarządzanie urządzeniem ......................................................................................................................... 357
Ustawienia uprawnień dostępu ....................................................................................................................... 359
Konfiguracja identyfikatora i kodu PIN menedżera systemu ........................................................................ 360
Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami działów .......................................................................... 362
Konfiguracja kodu PIN Zdalnego interfejsu użytkownika .............................................................................. 369
Uwierzytelnianie serwera LDAP .................................................................................................................... 371
Konfiguracja ustawień zabezpieczeń sieciowych ............................................................................................ 375
Ograniczenie komunikacji za pomocą zapory ............................................................................................... 377
Określanie adresów IP na potrzeby konfiguracji zapory ogniowej ......................................................... 378
Określanie adresów MAC na potrzeby konfiguracji zapory ogniowej ..................................................... 381
Zmiana numerów portów ............................................................................................................................. 384
Konfiguracja serwera proxy .......................................................................................................................... 386
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS ....................................................................................... 388
Generowanie klucza i certyfikatu na potrzeby komunikacji sieciowej ..................................................... 391
Generowanie klucza i żądania podpisania certyfikatu (CSR) ................................................................... 394
Rejestrowanie klucza i certyfikatu na potrzeby komunikacji sieciowej ................................................... 398
Konfiguracja ustawień protokołu IPSec ........................................................................................................ 400
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X ................................................................. 407
Ograniczanie funkcji urządzenia ...................................................................................................................... 411
Ograniczenie dostępu do książki adresowej i funkcji wysyłania .................................................................... 413
Ograniczenie korzystania z książki adresowej ........................................................................................ 414
Ograniczenie dostępnych odbiorców ..................................................................................................... 416
Ograniczanie funkcji wysyłania faksu ..................................................................................................... 418
Ograniczanie drukowania z poziomu komputera ......................................................................................... 420
Ograniczenie funkcji USB .............................................................................................................................. 421
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP ...................................................................................... 423
Wyłączanie Zdalnego interfejsu użytkownika ............................................................................................... 424
Zwiększanie bezpieczeństwa dokumentów ..................................................................................................... 425
Generowanie klucza sygnatury urządzenia ................................................................................................... 426
Zarządzanie urządzeniem z poziomu komputera (Zdalny interfejs użytkownika) ........................................ 427
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika ........................................................................................... 428
Sprawdzanie statusu i dzienników ................................................................................................................ 431
Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika .......................................................... 437
Zapisywanie odbiorców z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika ........................................................... 440
Polityka zabezpieczeń ................................................................................................................................... 444
355
Zarządzanie urządzeniem
Importowanie/eksportowanie danych ustawień ........................................................................................... 450
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego ................................................................................................... 454
Inicjowanie ustawień ........................................................................................................................................ 456
356
Zarządzanie urządzeniem
Zarządzanie urządzeniem
34A8-06S
Aby zredukować różne zagrożenia wynikające z eksploatacji tego urządzenia (wyciek prywatnych informacji lub
uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do nich przez strony trzecie) niezbędne jest zastosowanie stałych i efektywnych
środków bezpieczeństwa. Aby zapewnić bezpieczną eksploatację urządzenia, administrator powinien zarządzać
ważnymi ustawieniami, takimi jak uprawnienia dostępu czy ustawienia zabezpieczeń.
◼ Konfiguracja podstawowych ustawień zarządzania systemu
Ustawienia uprawnień dostępu(P. 359)
Konfiguracja ustawień zabezpieczeń sieciowych(P. 375)
◼ Przygotowanie na zagrożenia wynikające z zaniedbania lub nieprawidłowego użytkowania
Ograniczanie funkcji urządzenia(P. 411)
Zwiększanie bezpieczeństwa dokumentów(P. 425)
◼ Zapewnianie skutecznego zarządzania
Zarządzanie urządzeniem z poziomu komputera (Zdalny interfejs użytkownika)(P. 427)
357
Zarządzanie urządzeniem
◼ Zarządzanie konfiguracją i ustawieniami systemu
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego(P. 454)
358
Inicjowanie ustawień(P. 456)
Zarządzanie urządzeniem
Ustawienia uprawnień dostępu
34A8-06U
Urządzenie można zabezpieczać przed nieupoważnionych dostępem, zezwalając na obsługę wyłącznie przez
użytkowników z uprawnieniami dostępu. Uprawnienia dostępu można ustawiać osobno dla administratorów systemu,
zwykłych użytkowników i Zdalnego interfejsu użytkownika. Po ustawieniu uprawnień użytkownik musi podać
identyfikator i kod PIN, aby móc drukować lub zmieniać ustawienia.
Skonfiguruj konto administratora systemu z pełnymi uprawnieniami dostępu nazywane „Identyfikator menadżera
systemu”. Rejestracja konta o nazwie „Identyfikator menadżera systemu” pozwoli Ci zarządzać zwykłymi
użytkownikami. Używając identyfikatora wydziału, możesz ustawić kod PIN umożliwiający dostęp do urządzenia, a
także śledzić liczbę stron wydrukowanych przez każdy identyfikator wydziału. Dodatkowo ustawiając kod PIN dostępu
do Zdalnego interfejsu użytkownika, możesz ograniczyć korzystanie z tego interfejsu.
ID menedżera systemu
Identyfikator menedżera systemu to konto z pełnymi uprawnieniami dostępu. Jeśli określono identyfikator
menedżera systemu, należy zalogować się do urządzenia, używając danych logowania identyfikatora menedżera
systemu, aby uzyskać dostęp do funkcji wymagających uprawnień administratora, takich jak <Sieć> i
<Ustawienia zarządzania>. Zaleca się skonfigurowanie i zarejestrowanie identyfikatora menedżera systemu. W
przeciwnym razie każda osoba będzie mogła zmieniać ustawienia urządzenia. Można zarejestrować tylko jeden
Konfiguracja identyfikatora i kodu PIN menedżera systemu(P. 360)
identyfikator menedżera systemu.
Identyfikator działu (Zarządzanie ID działu)
Rejestrując identyfikator wydziału, można określić uprawnienia dostępu dla użytkownika (lub grupy
użytkowników). Można zarejestrować wiele identyfikatorów wydziału. W momencie, gdy użytkownik chce
przystąpić do obsługi urządzenia z aktywowaną funkcją identyfikatorów wydziału, zostaje wyświetlony ekran
logowania, na którym należy wprowadzić odpowiedni identyfikator wydziału oraz kod PIN, aby móc korzystać z
urządzenia. Opisywana funkcja pozwala zbierać informacje takie na przykład, jak liczba stron wydrukowanych
przez każdy identyfikator wydziału. Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami działów(P. 362)
Kod PIN Zdalnego interfejsu użytkownika (Kod PIN dostępu zdalnego interfejsu
użytkownika)
Ten kod PIN pozwala korzystać ze Zdalnego interfejsu użytkownika. Do Zdalnego interfejsu użytkownika mogą
uzyskiwać dostęp wyłącznie Ci użytkownicy, którzy znają kod PIN. Konfiguracja kodu PIN Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 369)
Ustawienia uwierzytelniania dla funkcji wysyłania (uwierzytelnione wysyłanie)
Jeśli w systemie zainstalowano serwer LDAP, można włączyć uwierzytelnienie serwera LDAP w przypadku
korzystania z funkcji faksu albo skanowania. Uwierzytelnianie serwera LDAP(P. 371)
359
Zarządzanie urządzeniem
Konfiguracja identyfikatora i kodu PIN menedżera
systemu
34A8-06W
Stwórz konto administratora systemu o nazwie „Identyfikator menedżera systemu”. Istnieje również możliwość
ustawienia kodu PIN do identyfikatora menedżera systemu. Jeśli konto identyfikatora menedżera systemu zostanie
utworzone, możesz uzyskać dostęp do funkcji, które wymagają uprawnień administratora. Na przykład pozycje <Sieć> i
<Ustawienia zarządzania> są dostępne wyłącznie po wprowadzeniu prawidłowego identyfikatora i kodu PIN
menedżera systemu. Informacje dotyczące ustawień identyfikatora menedżera systemu są kluczowe dla
bezpieczeństwa urządzenia, dlatego należy dopilnować, aby tylko administratorzy znali identyfikator i kod PIN.
1
Naciśnij przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia zarządzania>.
Ekran Główny(P. 125)
Jeśli identyfikator menedżera systemu jest już ustawiony
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
urządzenia(P. 136)
3
Wybierz <Zarządzanie użytkownikami>
syst.>.
<Ustawienie informacji o menedżerze
4
Wybierz <ID i PIN menedżera systemu>.
5
Określ identyfikator i kod PIN menedżera systemu.
● Skonfiguruj <ID menedżera systemu>
Logowanie się do
<PIN menedżera systemu>.
● Wprowadź cyfry dla każdej pozycji i wybierz polecenie <Zastosuj>.
● Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia. Aby potwierdzić, wprowadź kod PIN jeszcze raz.
● Jako identyfikatora albo kodu PIN nie można rejestrować liczb składających się tylko z zer, np. „00” czy
„0000000”.
● Aby anulować ustawienia identyfikatora i kodu PIN menedżera systemu, wyczyść zawartość pól tekstowych
i naciśnij przycisk <Zastosuj>.
za pomocą przycisku
360
Zarządzanie urządzeniem
Ustawianie nazwy menedżera systemu
1
Wybierz <Nazwa menedżera systemu>.
2
Wprowadź nazwę menedżera systemu i naciśnij przycisk <Zastosuj>.
● Informacje na temat wprowadzania tekstu, patrz
Wprowadzanie tekstu(P. 134) .
● Należy zapamiętać kod PIN. Jeśli zapomnisz kodu PIN, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą
produktów firmy Canon lub z działem telefonicznej pomocy technicznej firmy Canon.
Konfiguracja ustawień za pośrednictwem Zdalnego interfejsu użytkownika
● Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu. Kliknij kolejno pozycje
[Ustawienia/rejestracja] [Zarządzanie użytkownikami] [Informacje o menedżerze systemu] [Edycja] i
określ wymagane ustawienia na wyświetlonym ekranie.
● Zdalny interfejs użytkownika umożliwia zapisanie różnego rodzaju informacji, w tym danych kontaktowych,
komentarzy administratora, miejsca instalacji urządzenia, jak również ustawień, które można zapisać przy
użyciu panelu sterowania. Zapisane informacje można wyświetlić na stronie [Informacje o urządzeniu]
w Zdalnym interfejsie użytkownika. Sprawdzanie informacji o menedżerze systemu(P. 434)
Logowanie się w urządzeniu
● Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do elementów wymagających uprawnień administratora, np. <Sieć> czy
<Ustawienia zarządzania>, a identyfikator menedżera systemu został wcześniej skonfigurowany, zostanie
wyświetlony ekran logowania. Logowanie się do urządzenia(P. 136)
● Aby zalogować się w Zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu, należy podać również
identyfikator i kod PIN menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428)
ŁĄCZA
Ustawienia uprawnień dostępu(P. 359)
Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami działów(P. 362)
361
Zarządzanie urządzeniem
Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami
działów
34A8-06X
Istnieje możliwość kontroli dostępu do urządzenia licznych użytkowników lub grup przy użyciu wielu identyfikatorów.
W momencie, gdy użytkownik przystępuje do obsługi urządzenia z włączoną funkcją Zarządzanie identyfikatorami
działów, wyświetla się ekran logowania, na którym należy wprowadzić odpowiedni identyfikator wydziału oraz kod PIN,
aby móc korzystać z urządzenia. Funkcja Zarządzanie identyfikatorami wydziałów umożliwia rejestrowanie używanych
funkcji dla każdego identyfikatora wydziału, takich jak na przykład drukowanie. Aby skonfigurować funkcję Zarządzanie
identyfikatorami wydziałów, należy zarejestrować identyfikatory zgodnie z wymaganiami, a następnie włączyć funkcję
Zarządzanie identyfikatorami wydziałów. Jeżeli działaniem funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów mają zostać
objęte zadania przesyłane z komputera, należy skonfigurować na komputerze dodatkowe ustawienia.
Rejestrowanie/edytowanie identyfikatora wydziału i kodu PIN(P. 362)
Włączanie funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziału(P. 364)
Włączanie funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziału w odniesieniu do zadań przesyłanych z
komputera(P. 365)
Blokowanie zadań w przypadku nieznanego identyfikatora wydziału(P. 367)
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 437) .
Rejestrowanie/edytowanie identyfikatora wydziału i kodu PIN
Rejestrowanie identyfikatora wydziału i ustawienie dla niego kodu PIN. Zarejestruj wszystkie identyfikatory wydziału,
którymi chcesz zarządzać.
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428)
Kliknij pozycję [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 429)
3
Wybierz kolejno pozycje [Zarządzanie użytkownikami]
4
Zarejestruj identyfikatory wydziałów albo edytuj je.
362
Główny ekran Zdalnego
[Zarządzanie ID działu].
Zarządzanie urządzeniem
Rejestracja identyfikatora wydziału
1
Kliknij [Zapisz nowy dział].
2
Określ wymagane ustawienia.
[ID działu]
Wprowadź identyfikator wydziału (cyfry), który ma zostać zarejestrowany.
[Ustaw kod PIN]
Aby ustawić kod PIN, zaznacz odpowiednie pole wyboru i wprowadź ten sam ciąg cyfr w polach
tekstowych [Kod PIN] oraz [Potwierdź].
[Ogranicz funkcje]
W odniesieniu do zarejestrowanych wydziałów można ograniczyć liczbę stron możliwych do
wydrukowania, a także dostępność funkcji. Aby ograniczyć liczbę stron możliwych do wydrukowania,
zaznacz pole wyboru obok wybranego typu ograniczenia i wprowadź odpowiednią liczbę stron w polu
[Liczba stron]. Zaznacz pola wyboru obok funkcji, do których dostęp ma zostać ograniczony.
● Jeśli pole wyboru [Ogranicz skanowanie] jest zaznaczone, dostęp do funkcji zapisywania na nośniku
pamięci USB, wysyłania wiadomości e-mail oraz zapisywania w folderze udostępnionym albo na
serwerze FTP jest ograniczony. Można również ograniczyć dostęp do innych metod skanowania
dokumentów poprzez importowanie ich na komputer, ale w takim przypadku nie można blokować
dostępu dla poszczególnych identyfikatorów wydziału ( Blokowanie zadań w przypadku
nieznanego identyfikatora wydziału(P. 367) ).
3
Kliknij [OK].
Edycja ustawień zarejestrowanego identyfikatora wydziału
1
Aby dokonać edycji, kliknij odpowiednie łącze tekstowe pod pozycją [ID działu].
2
Zmień ustawienia według potrzeb i kliknij przycisk [OK].
Usuwanie identyfikatora wydziału
● Kliknij przycisk [Usuń] znajdujący się po prawej stronie identyfikatora wydziału, który chcesz
usunąć kliknij przycisk [OK].
363
Zarządzanie urządzeniem
[Suma stron dla identyfikatora działu]
● Istnieje możliwość sprawdzenia łącznej liczby stron w ramach zadań, które zostały zrealizowane do tej pory
dla każdego identyfikatora wydziału z osobna.
● Aby wyzerować licznik wybranego identyfikatora, kliknij odpowiednie łącze tekstowe pod pozycją [ID działu],
a następnie kliknij przycisk [Wyzeruj licznik] [OK]. Aby wyzerować licznik dla wszystkich identyfikatorów
działów, kliknij kolejno pozycje [Wyzeruj wszystkie liczniki]
[OK].
Korzystanie z kart kontrolnych
● W przypadku zainstalowania opcjonalnego modułu Copy Card Reader-F identyfikatory wydziału zostaną
zarejestrowane automatycznie.
● Nie należy usuwać zarejestrowanych identyfikatorów wydziału. Karty kontrolne odpowiadające usuniętym
identyfikatorom wydziału staną się niedostępne.
● Opcji [Ogranicz funkcje] nie można użyć do ograniczenia liczby stron możliwych do wydrukowania.
Włączanie funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziału
Po zarejestrowaniu wymaganej liczby identyfikatorów wydziału włącz funkcję Zarządzanie identyfikatorami wydziałów.
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428)
Kliknij pozycję [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 429)
3
Wybierz kolejno pozycje [Zarządzanie użytkownikami]
4
Kliknij [Edycja].
5
Zaznacz pole wyboru [Zarządzanie ID działu].
364
Główny ekran Zdalnego
[Zarządzanie ID działu].
Zarządzanie urządzeniem
[Zarządzanie ID działu]
Zaznacz pole wyboru, aby włączyć funkcję Zarządzanie identyfikatorami wydziału. Jeśli nie chcesz korzystać z
funkcji Zarządzenie ID Wydziału, pole wyboru powinno pozostać puste.
● Informacje na temat pól wyboru [Zezwalaj na zadania drukowania o nieznanym identyfikatorze]/[Zezwalaj
na zadania skanowania o nieznanym identyfikatorze] można znaleźć w sekcji Blokowanie zadań w
przypadku nieznanego identyfikatora wydziału(P. 367) .
6
Kliknij [OK].
Korzystanie z panelu sterowania
● Dostęp do ustawień zarządzania identyfikatorami wydziałów można również uzyskać za pomocą przycisku
<Menu> na ekranie Główny. <Zarządzanie ID działu>(P. 564)
Logowanie się w urządzeniu
● W momencie, gdy użytkownik rozpoczyna obsługę urządzenia z włączoną funkcją Zarządzanie
identyfikatorami działów, wyświetla się ekran logowania. Logowanie się do urządzenia(P. 136)
Włączanie funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziału w odniesieniu do
zadań przesyłanych z komputera
Aby włączyć funkcję Zarządzanie identyfikatorami wydziału w odniesieniu do zadań przesyłanych z komputera, należy
skonfigurować identyfikator wydziału i kod PIN przy użyciu sterownika zainstalowanego na każdym z komputerów.
● Aby wykonać poniższą procedurę, należy zalogować się na komputerze przy użyciu konta administratora.
1
2
Otwórz folder drukarki.
Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 721)
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika urządzenia i kliknij polecenie
[Właściwości drukarki] albo [Właściwości].
365
Zarządzanie urządzeniem
3
4
Kliknij kartę [Ustawienia urządzenia].
Wybierz pozycję [Zarządzanie identyfikatorami wydziałów] na ekranie [Zarządzanie
użytkownikami].
5
Kliknij przycisk [Ustawienia] widoczny z prawej strony.
6
Określ ustawienia według potrzeb i kliknij przycisk [OK].
[Zezwól na ustawienie kodu PIN]
Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć funkcję kodu PIN.
[Identyfikator wydziału]
Wprowadź identyfikator wydziału (cyfry).
[PIN]
Wprowadź kod PIN odpowiadający identyfikatorowi wydziału.
[Sprawdź]
Kliknij ten przycisk, aby sprawdzić, czy wprowadzono prawidłowy identyfikator i kod PIN. Ta funkcja jest
niedostępna, jeżeli urządzenie jest podłączone do komputera za pośrednictwem portu USB lub WSD (Web
Services on Devices).
[Potwierdź identyfikator wydziału/kod PIN przy drukowaniu]/[Potwierdź ID wydziału/kod PIN przy
wysyłaniu faksów]
Zaznacz to pole wyboru, aby wyskakujące okienko [Potwierdź identyfikator wydziału/kod PIN] było
wyświetlane przy każdym przesyłaniu zadania z komputera.
[Uwierzytelnij identyfikator wydziału/kod PIN w urządzeniu]
Zaznacz to pole wyboru, jeżeli urządzenie jest połączone z komputerem za pośrednictwem portu USB lub
WSD.
7
Kliknij [OK].
366
Zarządzanie urządzeniem
Logowanie się w urządzeniu
● Jeżeli funkcja Zarządzanie identyfikatorem wydziału została włączona
podczas próby przesłania zadania z komputera, zostanie wyświetlone
następujące wyskakujące okienko (chyba że pole wyboru [Potwierdź
identyfikator wydziału/kod PIN przy drukowaniu]/[Potwierdź ID
wydziału/kod PIN przy wysyłaniu faksów] nie jest zaznaczone):
Blokowanie zadań w przypadku nieznanego identyfikatora wydziału
Jeśli ustawienia domyślne pozostaną niezmienione, każdy użytkownik może drukować z komputera, skanować
(korzystając z opcji <Komputer> i <Skaner zdalny>) lub wysyłać faksy za pomocą komputera bez wprowadzania
identyfikatora i kodu PIN, nawet jeżeli funkcja Zarządzanie identyfikatorami wydziału jest włączona na tej maszynie.
Ustawienia domyślne można zmienić tak, aby korzystanie z tych funkcji urządzenia było zabezpieczone identyfikatorem
i kodem PIN.
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428)
Kliknij pozycję [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 429)
3
Wybierz kolejno pozycje [Zarządzanie użytkownikami]
4
Kliknij [Edycja].
5
Usuń zaznaczenie w polach wyboru wedle potrzeb.
Główny ekran Zdalnego
[Zarządzanie ID działu].
[Zezwalaj na zadania drukowania o nieznanym identyfikatorze]
Aby wysyłać zadania z komputera przy włączonej funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów, należy
wprowadzić odpowiedni identyfikator oraz kod PIN ( Włączanie funkcji Zarządzanie identyfikatorami
wydziału w odniesieniu do zadań przesyłanych z komputera(P. 365) ). Jednak jeśli przy tym ustawieniu
jest zaznaczone pole wyboru, zadania są realizowane nawet bez wprowadzania identyfikatora i kodu PIN.
Jeżeli chcesz tak skonfigurować ustawienie, aby realizacja zadań nie była możliwa, dopóki nie zostanie
wprowadzony identyfikator wydziału i kod PIN, usuń zaznaczenie pola wyboru.
[Zezwalaj na zadania skanowania o nieznanym identyfikatorze]
367
Zarządzanie urządzeniem
Jeśli to pole wyboru zostało zaznaczone, można na ekranie głównym wybrać ustawienie <Komputer> albo
<Skaner zdalny> i skanować dokumenty do komputera w dowolnym momencie. Jeśli pole wyboru nie zostało
zaznaczone, nie można skanować dokumentów do komputera, gdy funkcja Zarządzanie identyfikatorami
wydziałów jest włączona. Ograniczenie skanowania dokumentów do komputera dla poszczególnych
identyfikatorów wydziału nie jest możliwe.
6
Kliknij [OK].
ŁĄCZA
Ustawienia uprawnień dostępu(P. 359)
Konfiguracja identyfikatora i kodu PIN menedżera systemu(P. 360)
368
Zarządzanie urządzeniem
Konfiguracja kodu PIN Zdalnego interfejsu
użytkownika
34A8-06Y
Istnieje możliwość ustawienia kodu PIN pozwalającego uzyskać dostęp do Zdalnego interfejsu użytkownika. Wszyscy
użytkownicy mają do dyspozycji wspólny kod PIN.
● Jeśli włączono funkcję Zarządzanie identyfikatorami wydziałów, powyższe ustawienie nie jest wymagane.
Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami działów(P. 362)
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 437) .
1
2
3
4
5
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428)
Kliknij pozycję [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 429)
Wybierz kolejno pozycje [Licencja/inne]
użytkownika].
Główny ekran Zdalnego
[Ustawienia zdalnego interfejsu
Kliknij [Edycja].
Zaznacz pole wyboru [Użyj kodu PIN dostępu zdalnego interfejsu użytkownika]
i ustaw kod PIN.
[Użyj kodu PIN dostępu zdalnego interfejsu użytkownika]
Jeśli to pole wyboru zostało zaznaczone, należy podać kod PIN, aby uzyskać dostęp do Zdalnego interfejsu
użytkownika.
[Ustaw/zmień kod PIN]
Aby ustawić albo zmienić kod PIN, zaznacz to pole wyboru i wprowadź ten sam ciąg cyfr w polach tekstowych
[Kod PIN] oraz [Potwierdź].
369
Zarządzanie urządzeniem
6
Kliknij [OK].
Korzystanie z panelu sterowania
● Do ustawień kodu PIN Zdalnego interfejsu użytkownika można przejść również za pomocą opcji <Menu> na
ekranie Główny. <Ustawienia zdalnego interfejsu użytkown.>(P. 569)
Jeżeli inicjowane są <Ustawienia zarządzania>
● Kod PIN do dostępu do Zdalnego interfejsu użytkownika jest także inicjowany. Po inicjalizacji należy
zresetować kod PIN. <Zainicjuj menu>(P. 572)
ŁĄCZA
Ustawienia uprawnień dostępu(P. 359)
Konfiguracja identyfikatora i kodu PIN menedżera systemu(P. 360)
370
Zarządzanie urządzeniem
Uwierzytelnianie serwera LDAP
34A8-070
Jeśli w systemie zainstalowano serwer LDAP, można włączyć uwierzytelnienie serwera LDAP w przypadku korzystania z
funkcji wysyłania. Pozwala to zapobiec nieupoważnionemu dostępowi osób trzecich oraz ujawnieniu informacji. Po
włączeniu ustawień uwierzytelniania ekran Uwierzytelnione wysyłanie zostaje wyświetlony w przypadku użycia funkcji
faksowania albo skanowania, a użytkownik może kontynuować działanie tylko w przypadku poprawnego
uwierzytelnienia na serwerze LDAP. Aby skonfigurować uwierzytelnianie serwera LDAP, należy skorzystać z ustawień
opisanych poniżej. Szczegółowe informacje dotyczące rejestrowania serwera używanego do uwierzytelniania, patrz
Zapisywanie serwerów LDAP(P. 64) .
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz
interfejsu użytkownika(P. 437) .
1
2
3
4
5
Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428)
Kliknij pozycję [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 429)
Wybierz kolejno pozycje [Ustawienia wysyłania]
funkcji wysyłania].
Główny ekran Zdalnego
[Ustawienia uwierzytelniania dla
Kliknij [Edycja].
Zaznacz pole wyboru [Użyj uwierzytelniania użytkownika] i wybierz, czy przy
wylogowaniu ma zostać wyświetlony ekran potwierdzenia.
[Użyj uwierzytelniania użytkownika]
Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlać ekran logowania Uwierzytelnione wysyłanie w przypadku użycia
funkcji faksowania albo skanowania (uwierzytelnianie serwera LDAP).
[Wyświetl ekran potwierdzenia przy wylogowywaniu]
Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić ekran, który pozwala na niezależnie wylogowanie z funkcji
Uwierzytelnione wysyłanie i Zarządzanie identyfikatorami wydziału. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone,
371
Zarządzanie urządzeniem
w przypadku wylogowania nie zostanie wyświetlony żaden ekran wyboru i użytkownik zostanie wylogowany
zarówno z funkcji Uwierzytelnione wysyłanie, jak i Zarządzanie identyfikatorami wydziału.
6
Skonfiguruj ustawienia wysyłania wiadomości e-mail/I-faksów.
[Wysyłanie e-maila/I-Faksu]
Określ, czy chcesz zezwalać na wysyłanie wiadomości e-mail i I-faksów.
[Nie zezwalaj]
Ustawienie blokuje wysyłanie wiadomości e-mail i I-faksów. Pozycje <E-mail> i
<I-Faks> w ramach funkcji skanowania będą niedostępne.
[Zezwalaj]
Ustawienie pozwala na wysyłanie wiadomości e-mail i I-faksów.
[Dozwolone tylko wysyłanie do mnie] Blokuje wszystkie wychodzące wiadomości e-mail i I-faksy wysyłane na adresy
inne niż adresy e-mail uwierzytelnionych użytkowników. Adresy e-mail
uwierzytelnionych użytkowników muszą być zarejestrowane na serwerze LDAP.
[Metoda uwierzytelniania]
W przypadku wybrania ustawienia [Zezwalaj] albo [Dozwolone tylko wysyłanie do mnie] opcji [Wysyłanie emaila/I-Faksu] można określić, czy zostanie wyświetlony ekran uwierzytelniania na serwerze SMTP przy
wysyłaniu wiadomości e-mail.
[Wyświetl ekran uwierzytelniania przy użyciu
takiej samej nazwy użytkownika jak podczas
rozpoczęcia operacji wysyłania]
Wyświetla ekran uwierzytelniania z tą samą nazwą użytkownika i
tym samym hasłem, które zostały wprowadzone na ekranie
logowania funkcji Uwierzytelnione wysyłanie.
[Wyświetl ekran uwierzytelniania bez żadnych
informacji uwierzytelniających]
Wyświetla ekran uwierzytelniania z pustymi polami nazwy
użytkownika i hasła.
[Użyj informacji uwierzytelniających specyficznych Przy wysyłaniu wiadomości e-mail i I-faksów nie zostanie
dla urządzenia i nie wyświetlaj ekranu
wyświetlony żaden ekran uwierzytelniania. Uwierzytelnienie na
uwierzytelniania]
serwerze SMTP odbywa się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła
podanych w menu [Ustawienia e-mail/I-Faksu] Konfigurowanie
ustawień komunikacji poczty e-mail/I-faksu(P. 92) .
[Wprowadź uwierzytelnienie użytkownika docelowego jako nadawcy]
Zaznacz to pole wyboru, jeżeli jako adres nadawcy ma zostać ustawiony adres e-mail uwierzytelnionego
użytkownika. Adresy e-mail uwierzytelnionych użytkowników muszą być zarejestrowane na serwerze LDAP.
Usunięcie zaznaczenia w polu wyboru spowoduje, że adres ustawiony w menu [Ustawienia e-mail/I-Faksu]
zostanie użyty jako adres nadawcy.
7
Skonfiguruj ustawienia przesyłania plików (dla zapisywania do folderów
udostępnionych i na serwerach FTP).
372
Zarządzanie urządzeniem
[Wysyłanie pliku]
Określ, czy dozwolone jest zapisywanie w folderach udostępnionych i na serwerach FTP.
[Nie zezwalaj]
Ustawienie blokuje zapis w folderach udostępnionych i na serwerach FTP.
Pozycja <Plik> w ramach funkcji skanowania będzie niedostępna.
[Zezwalaj]
Zapisywanie do folderów udostępnionych i serwerów FTP nie jest
blokowane.
[Dozwolone wysyłanie tylko do mnie lub Ustawienie blokuje zapis we wszystkich folderach udostępnionych i na
do określonego folderu]
wszystkich serwerach FTP innych niż określone foldery. Dane mogą być
zapisywane w folderach zarejestrowanych na serwerze LDAP lub w folderze
określonym w ustawieniu [Wskaż folder docelowy].
Jeżeli wybrano ustawienie [Zezwalaj] dla opcji [Wysyłanie pliku]
[Metoda uwierzytelniania]
Opcja pozwala określić, czy przy wysyłaniu zostanie wyświetlony ekran uwierzytelniania serwera.
[Wyświetl ekran uwierzytelniania przy użyciu takich
samych informacji uwierzytelniających jak podczas
rozpoczęcia operacji wysyłania]
Wyświetla ekran uwierzytelniania z tą samą nazwą użytkownika
i tym samym hasłem, które zostały wprowadzone na ekranie
logowania funkcji Uwierzytelnione wysyłanie.
[Wyświetl ekran uwierzytelniania bez żadnych informacji
uwierzytelniających]
Wyświetla ekran uwierzytelniania z pustymi polami nazwy
użytkownika i hasła.
[Użyj informacji uwierzytelniających z książki adresowej i
nie wyświetlaj ekranu uwierzytelniania]
Przy wysyłaniu nie jest wyświetlany ekran uwierzytelniania.
Uwierzytelnienie na serwerze odbywa się przy użyciu nazwy
użytkownika i hasła ustawionych w książce adresowej.
Jeżeli wybrano ustawienie [Dozwolone wysyłanie tylko do mnie lub do określonego
folderu] dla opcji [Wysyłanie pliku]
[Metoda uwierzytelniania]
Opcja pozwala określić, czy przy wysyłaniu zostanie wyświetlony ekran uwierzytelniania serwera.
[Użyj takich samych informacji
uwierzytelniających jak podczas rozpoczęcia
operacji wysyłania]
Ustawienie pozwala wykonać uwierzytelnianie na serwerze przy użyciu
nazwy użytkownika i hasła, które zostały wprowadzone na ekranie
logowania funkcji Uwierzytelnione wysyłanie. Zaznaczenie pola wyboru
[Wyświetl ekran uwierzytelniania] spowoduje wyświetlenie przy wysyłaniu
danych ekranu uwierzytelniania z wpisaną tą nazwą użytkownika i
wpisanym tym hasłem.
373
Zarządzanie urządzeniem
[Wyświetl ekran uwierzytelniania bez żadnych
informacji uwierzytelniających]
Wyświetla ekran uwierzytelniania z pustymi polami nazwy użytkownika i
hasła.
[Wskaż folder docelowy]
Jeśli to pole wyboru zostało zaznaczone, można określić folder, w którym zostaną zapisane dane. Jeśli pole
wyboru nie jest zaznaczone, folder docelowy zapisu zostanie ustawiony na podstawie informacji
zarejestrowanych na serwerze LDAP dla uwierzytelnionego użytkownika.
[Nazwa hosta]
Wpisz nazwę hosta folderu udostępnionego lub serwera FTP.
[Ścieżka do folderu]
Wpisz nazwę ścieżki folderu docelowego zapisu (z wyłączeniem nazwy hosta). Jeśli pole
wyboru [Dodaj nazwę użytkownika] zostało zaznaczone, nazwa użytkownika użyta do
uwierzytelniania na serwerze LDAP będzie dodana do ścieżki.
8
Skonfiguruj ustawienia wysyłania faksów.
[Wysyłanie faksu]
Opcja pozwala określić, czy wysyłanie faksów jest dozwolone. Wybór ustawienia [Nie zezwalaj] uniemożliwia
użytkownikowi urządzenia wysłanie faksu.
9
Kliknij [OK].
ŁĄCZA
Zapisywanie serwerów LDAP(P. 64)
374
Zarządzanie urządzeniem
Konfiguracja ustawień zabezpieczeń sieciowych
34A8-071
Uprawnieni użytkownicy mogą ponieść nieoczekiwane straty na skutek szkodliwych ataków z zewnątrz np. spoofingu,
fałszowania czy przechwytywania danych podczas ich transferu w sieci. Poniższe funkcje zwiększające poziom
bezpieczeństwa i poufności są obsługiwane przez urządzenie oraz chronią ważne i wartościowe informacje przed
takimi atakami:
Ustawienia zapory
Ryzyko nieautoryzowanego dostępu przez strony trzecie oraz ataków na sieć i naruszeń zabezpieczeń sieci
można wyeliminować, zezwalając wyłącznie na komunikację z urządzeniami o określonych adresach IP albo
MAC. Ograniczenie komunikacji za pomocą zapory(P. 377)
Zmiana numerów portów
Z protokołem używanym do wymiany danych z innymi urządzeniami są powiązane numery portów, które są z
góry narzucone w zależności od typu protokołu. Numer portu musi być taki sam w przypadku wszystkich
urządzeń używanych do komunikacji. Dlatego też zmiana na niestandardowy, wybrany numer portu ma
znaczenie dla zapobiegania atakowi hakerskiego z zewnątrz. Zmiana numerów portów(P. 384)
Ustawienia proxy
Gdy urządzenia klienckie są podłączone do sieci zewnętrznej, komunikacja odbywa się za pośrednictwem
serwera proxy. Użycie serwera proxy pozwala na bezpieczniejsze przeglądanie stron internetowych. Z tego
powodu można przyjąć, że bezpieczeństwo jest na wyższym poziomie. Konfiguracja serwera proxy(P. 386)
Komunikacja szyfrowana z użyciem protokołu TLS
TLS to protokół szyfrowania danych wysyłanych do sieci, stosowany często do komunikacji za pośrednictwem
przeglądarki internetowej lub aplikacji pocztowej. Protokół TLS zapewnia bezpieczeństwo komunikacji podczas
obsługi urządzenia z komputera przy użyciu Zdalnego interfejsu użytkownika. Konfiguracja klucza i
certyfikatu dla protokołu TLS(P. 388)
375
Zarządzanie urządzeniem
Komunikacja szyfrowana z użyciem protokołu IPSec
Podczas gdy protokół TLS szyfruje tylko dane używane w poszczególnych aplikacjach, np. przeglądarce
internetowej lub aplikacji pocztowej, protokół IPSec szyfruje całe pakiety IP (lub ich zawartość). W ten sposób
protokół IPSec zapewnia bardziej kompleksowy system zabezpieczeń niż TLS. Konfiguracja ustawień
protokołu IPSec(P. 400)
Uwierzytelnianie zgodne ze standardem IEEE 802.1X
IEEE 802.1X to standard i mechanizm blokujący nieupoważniony dostęp do sieci dzięki zbiorowemu zarządzaniu
informacjami dotyczącymi uwierzytelniania użytkowników. Każde urządzenie, które próbuje nawiązać
połączenie z siecią 802.1X, zostaje poddane procesowi uwierzytelnienia, aby potwierdzić uprawnienia
użytkownika. Informacje uwierzytelniające są wysyłane na serwer RADIUS i tam sprawdzane. Serwer zezwala na
nawiązanie komunikacji lub odrzuca próbę w zależności od wyniku procesu uwierzytelniania. Jeśli
uwierzytelnianie zostanie zakończone niepowodzeniem, przełącznik sieci LAN (lub punkt dostępowy) blokuje
dostęp spoza sieci. Urządzenie można podłączyć do sieci 802.1X jako urządzenie klienckie. Konfiguracja
ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 407)
376
Zarządzanie urządzeniem
Ograniczenie komunikacji za pomocą zapory
34A8-072
Bez odpowiednich zabezpieczeń złośliwe oprogramowanie może uzyskać dostęp do komputerów oraz innych urządzeń
komunikacyjnych podłączonych do sieci. Aby temu zapobiec, należy określić ustawienia filtru pakietowego, funkcji,
która ogranicza komunikację do urządzeń z określonymi adresami IP lub MAC.
Określanie adresów IP na potrzeby konfiguracji zapory ogniowej(P. 378)
Określanie adresów MAC na potrzeby konfiguracji zapory ogniowej(P. 381)
377
Zarządzanie urządzeniem
Określanie adresów IP na potrzeby konfiguracji zapory
ogniowej
34A8-073
Komunikację można ograniczyć na dwa sposoby: zezwalając na komunikację wyłącznie z określonymi adresami IP lub
blokując poszczególne adresy IP i zezwalając na pozostałą komunikację. Można określić jeden lub wiele adresów IP.
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 437) .
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428)
Kliknij pozycję [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 429)
Główny ekran Zdalnego
3
Wybierz kolejno pozycje [Ustawienia sieciowe]
4
Kliknij przycisk [Edycja], aby wybrać filtr docelowego adresu IP.
[Ustawienia zapory].
● Wybierz filtr dopasowany do docelowego adresu IP. Aby ograniczyć dane wysyłane z urządzenia do
komputera, wybierz pozycję [Filtr ruchu wychodzącego]. Aby ograniczyć dane odbierane z komputera,
wybierz pozycję [Filtr ruchu przychodzącego].
5
Określ ustawienia filtrowania pakietów.
● W pierwszej kolejności należy ustalić domyślny zestaw zasad dotyczący zezwoleń lub braku zezwoleń na
komunikację innych urządzeń z tym urządzeniem, a następnie określić, które adresy IP zaliczyć do wyjątków.
378
Zarządzanie urządzeniem
1
Zaznacz pole wyboru [Użyj filtru] i kliknij przycisk radiowy [Odrzuć] albo [Zezwalaj], aby skonfigurować
[Zasady domyślne].
[Użyj filtru]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi ograniczenie komunikacji. Usunięcie zaznaczenia pola wyboru
wyłącza to ograniczenie.
[Zasady domyślne]
Wybierz warunek wstępny w celu zezwolenia albo niezezwolenia na komunikację innych urządzeń z tym
urządzeniem.
[Odrzuć]
Wybierz tę opcję, aby przepuszczać pakiety danych jedynie z urządzeń o adresach IP
wprowadzonych w polu [Adresy wyjątków] lub do takich urządzeń przesyłane.
Komunikacja z innymi urządzeniami jest zabroniona.
[Zezwalaj]
2
Wybierz tę opcję, aby blokować pakiety danych z urządzeń o adresach IP
wprowadzonych w polu [Adresy wyjątków] lub do takich urządzeń przesyłane.
Komunikacja z innymi urządzeniami jest dozwolona.
Określ wyjątki adresów.
● Wprowadź adres IP (lub zakres adresów IP) w polu tekstowym [Adres do zarejestrowania] i kliknij
przycisk [Dodaj].
Kontrola poprawności wpisów
● Nieprawidłowo wprowadzone adresy IP mogą uniemożliwić dostęp do urządzenia z poziomu
Zdalnego interfejsu użytkownika. Konieczne będzie wtedy ustawienie filtra <Filtr adresów IPv4> albo
<Filtr adresów IPv6> na <Wyłącz>.
<Filtr adresów IPv4>(P. 483)
<Filtr adresów IPv6>(P. 483)
Forma wprowadzania adresów IP
Opis
379
Przykład
Zarządzanie urządzeniem
IPv4:
Oddzielaj numery kropkami.
192.168.0.10
IPv6:
Oddzielaj znaki alfanumeryczne
dwukropkami.
fe80::10
Określanie zakresu adresów
Wstaw myślnik między adresami.
192.168.0.10-192.168.0.20
Określanie zakresu adresów za pomocą
prefiksu
Wprowadź adres, a następnie ukośnik
oraz liczbę wskazującą długość prefiksu.
192.168.0.32/27
fe80::1234/64
Wprowadzanie pojedynczego adresu
Gdy wybrano opcję [Odrzuć] dla filtra ruchu wychodzącego
● Pakiety wychodzące multiemisji i rozgłaszania nie mogą zostać przefiltrowane.
Usuwanie adresu IP z listy wyjątków
● Zaznacz adres IP i kliknij przycisk [Usuń].
3
6
Kliknij [OK].
Uruchom urządzenie ponownie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
Korzystanie z panelu sterowania
● Filtrowanie adresów IP można również włączyć albo wyłączyć z poziomu <Menu> na ekranie Główny.
<Filtr adresów IPv4>(P. 483)
<Filtr adresów IPv6>(P. 483)
ŁĄCZA
Określanie adresów MAC na potrzeby konfiguracji zapory ogniowej(P. 381)
380
Zarządzanie urządzeniem
Określanie adresów MAC na potrzeby konfiguracji
zapory ogniowej
34A8-074
Komunikację można ograniczyć na dwa sposoby: zezwalając na komunikację wyłącznie z określonymi adresami MAC
lub blokując określone adresy MAC i zezwalając na pozostałą komunikację.
Funkcja jest niedostępna, gdy urządzenie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN.
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 437) .
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428)
Kliknij pozycję [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 429)
Główny ekran Zdalnego
3
Wybierz kolejno pozycje [Ustawienia sieciowe]
4
Kliknij przycisk [Edycja], aby wybrać filtr docelowego adresu MAC.
[Ustawienia zapory].
● Aby ograniczyć dane wysyłane z urządzenia do komputera, wybierz pozycję [Filtr ruchu wychodzącego]. Aby
ograniczyć dane odbierane z komputera, wybierz pozycję [Filtr ruchu przychodzącego].
5
Określ ustawienia filtrowania pakietów.
● W pierwszej kolejności należy ustalić warunek wstępny (domyślny zestaw zasad) dotyczący zezwoleń lub
braku zezwoleń na komunikację innych urządzeń z tym urządzeniem, a następnie określić, które adresy MAC
zaliczyć do wyjątków.
381
Zarządzanie urządzeniem
1
Zaznacz pole wyboru [Użyj filtru] i kliknij przycisk radiowy [Odrzuć] albo [Zezwalaj], aby skonfigurować
[Zasady domyślne].
[Użyj filtru]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi ograniczenie komunikacji. Usunięcie zaznaczenia pola wyboru
wyłącza to ograniczenie.
[Zasady domyślne]
Wybierz warunek wstępny w celu zezwolenia albo niezezwolenia na komunikację innych urządzeń z tym
urządzeniem.
[Odrzuć]
Wybierz tę opcję, aby przepuszczać pakiety danych jedynie z urządzeń o adresach
MAC wprowadzonych w polu [Adresy wyjątków] lub do takich urządzeń przesyłane.
Komunikacja z innymi urządzeniami jest zabroniona.
[Zezwalaj]
2
Wybierz tę opcję, aby blokować pakiety danych z urządzeń o adresach MAC
wprowadzonych w polu [Adresy wyjątków] lub do takich urządzeń przesyłane.
Komunikacja z innymi urządzeniami jest dozwolona.
Określ wyjątki adresów.
● Wprowadź adres MAC w polu tekstowym [Adres do zarejestrowania], a następnie kliknij przycisk
[Dodaj].
● Nie ma konieczności oddzielania adresów myślnikami lub dwukropkami.
Kontrola poprawności wpisów
● Nieprawidłowo wprowadzone adresy MAC mogą uniemożliwić dostęp do urządzenia z poziomu
Zdalnego interfejsu użytkownika. Konieczne będzie wtedy ustawienie filtra <Filtr adresów MAC> na
wartość <Wyłącz>. <Filtr adresów MAC>(P. 484)
Gdy wybrano opcję [Odrzuć] dla filtra ruchu wychodzącego
● Pakiety wychodzące multiemisji i rozgłaszania nie mogą zostać przefiltrowane.
Usuwanie adresu MAC z listy wyjątków
● Wybierz adres MAC i kliknij przycisk [Usuń].
382
Zarządzanie urządzeniem
3
6
Kliknij [OK].
Uruchom urządzenie ponownie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
Korzystanie z panelu sterowania
● Filtrowanie adresów MAC można również włączyć albo wyłączyć z poziomu <Menu> na ekranie Główny.
<Filtr adresów MAC>(P. 484)
ŁĄCZA
Określanie adresów IP na potrzeby konfiguracji zapory ogniowej(P. 378)
383
Zarządzanie urządzeniem
Zmiana numerów portów
34A8-075
Porty pełnią funkcję punktów końcowych w komunikacji z innymi urządzeniami. Standardowe numery portów są
zwykle używane do głównych protokołów, jednak urządzenia korzystające z tych numerów portów są podatne na ataki
ze względu na powszechność tych numerów. W celu zwiększenia poziomu zabezpieczeń administrator sieci może
zmienić numery portów. Zmieniony numer portu powinien zostać udostępniony skomunikowanym urządzeniom np.
komputerom i serwerom. Ustawienia numerów portów należy skonfigurować w zależności od środowiska sieciowego.
● Informacje na temat zmiany numeru portu do serwera proxy, patrz
Konfiguracja serwera proxy(P. 386) .
● Informacje na temat zmiany numeru portu do serwera LDAP, patrz
Zapisywanie serwerów LDAP(P. 64) .
1
Naciśnij przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz kolejno <Ustawienia>
Ekran Główny(P. 125)
<Sieć>.
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
urządzenia(P. 136)
3
Wybierz <Ustawienia TCP/IP>
4
Wybierz protokół, dla którego chcesz zmienić numer portu.
Logowanie się do
<Ustawienia numeru portu>.
Więcej informacji o protokołach
● <LPD>/<RAW>/<Multicast Discovery WSD>
Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu
WSD(P. 41)
● <HTTP>
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP(P. 423)
● <POP3>/<SMTP>
● <SNMP>
Konfigurowanie ustawień komunikacji poczty e-mail/I-faksu(P. 92)
Monitorowanie i kontrolowanie urządzenia za pomocą protokołu SNMP(P. 69)
● <Multicast Discovery>
urządzeniami(P. 75)
● <FTP>
Monitorowanie
urządzenia
za
pomocą
systemów
Proces konfiguracji serwera FTP jako lokalizacji zapisywania(P. 101)
5
Wprowadź numer portu i naciśnij przycisk <Zastosuj>.
6
Wybierz <OK>.
7
Uruchom urządzenie ponownie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
384
zarządzania
Zarządzanie urządzeniem
ŁĄCZA
Konfiguracja portów drukarki(P. 44)
385
Zarządzanie urządzeniem
Konfiguracja serwera proxy
34A8-076
Proxy (inaczej serwer proxy z protokołem HTTP) odnosi się do komputera lub oprogramowania przeprowadzającego
komunikację z użyciem protokołu HTTP dla innych urządzeń, zwłaszcza w przypadku komunikacji z zasobami spoza
sieci np. podczas przeglądania stron internetowych. Urządzenia klienckie łączą się z siecią zewnętrzną za
pośrednictwem serwera proxy, a nie komunikują się bezpośrednio z zewnętrznymi zasobami. Ustawienie proxy nie
tylko ułatwia zarządzanie ruchem między siecią lokalną i zewnętrzną, ale również blokuje nieupoważniony dostęp i
wzmacnia ochronę antywirusową, zwiększając poziom zabezpieczeń. W przypadku korzystania z technologii Google
Cloud Print do drukowania za pośrednictwem Internetu można zwiększyć poziom zabezpieczeń, ustawiając serwer
proxy. Przed rozpoczęciem konfiguracji upewnij się, że dysponujesz niezbędnymi informacjami na temat ustawień
proxy, w tym adresem IP, numerem portu oraz nazwą użytkownika i hasłem potwierdzającym uprawnienia.
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 437) .
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428)
Kliknij pozycję [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 429)
Główny ekran Zdalnego
3
Wybierz kolejno pozycje [Ustawienia sieciowe]
4
Kliknij [Edycja].
5
Zaznacz pole wyboru [Użyj proxy] i podaj wymagane ustawienia.
[Ustawienia proxy].
[Użyj proxy]
Zaznacz to pole wyboru, aby użyć określonego serwera proxy podczas komunikacji z serwerem HTTP.
386
Zarządzanie urządzeniem
[Adres serwera proxy HTTP]
Wprowadź adres serwera proxy. Określ adres IP lub nazwę hosta w zależności od środowiska.
[Numer portu serwera proxy HTTP]
Zmień numer portu urządzenia odpowiednio do potrzeb.
[Użyj proxy w tej samej domenie]
Zaznacz to pole wyboru, aby użyć serwera proxy również podczas komunikacji z urządzeniami w tej samej
domenie.
[Użyj uwierzytelniania proxy]
Aby włączyć funkcję uwierzytelnienia przez serwer proxy, zaznacz to pole wyboru i wprowadź nazwę
użytkownika składającą się ze znaków alfanumerycznych w polu tekstowym [Nazwa użytkownika].
[Ustaw/zmień hasło]
Aby ustawić lub zmienić hasło dla uwierzytelnienia proxy, gdy funkcja ta jest włączona, zaznacz pole wyboru i
wprowadź nowe hasło składające się ze znaków alfanumerycznych w polu tekstowym [Hasło].
6
Kliknij [OK].
ŁĄCZA
Korzystanie z technologii Google Cloud Print(P. 351)
387
Zarządzanie urządzeniem
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS
34A8-077
Dostępna jest funkcja szyfrowania komunikacji między urządzeniem a przeglądarką internetową na komputerze za
pomocą protokołu TLS. TLS to mechanizm szyfrowania danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem sieci.
Funkcja szyfrowania TLS musi być włączona, gdy Zdalny interfejs użytkownika jest używany do konfiguracji ustawień
IPSec (Metoda klucza współdzielonego), uwierzytelniania zgodnego ze standardem IEEE 802.1X (TTLS/PEAP) lub
SNMPv3. Aby móc korzystać z szyfrowanej komunikacji TLS w przypadku Zdalnego interfejsu użytkownika, należy
jeszcze przed włączeniem szyfrowania TLS skonfigurować „klucz i certyfikat” (certyfikat serwera). Przed włączeniem
funkcji TLS należy wygenerować albo zainstalować klucz i certyfikat dla protokołu TLS ( Funkcje
zarządzania(P. 704) ).
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 437) .
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428)
Kliknij pozycję [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 429)
3
Wybierz kolejno pozycje [Ustawienia sieciowe]
4
Kliknij [Klucz i certyfikat].
5
Główny ekran Zdalnego
[Ustawienia TLS].
Kliknij opcję [Zarejestruj klucz domyślny] widoczną na prawo od klucza i certyfikatu,
których chcesz użyć.
Wyświetlanie informacji na temat certyfikatu
● Certyfikat można zweryfikować lub sprawdzić jego szczegóły, klikając odpowiednie łącze umieszczone pod
pozycją [Nazwa klucza] albo ikonę certyfikatu.
6
Wybierz kolejno pozycje [Licencja/inne]
użytkownika].
388
[Ustawienia zdalnego interfejsu
Zarządzanie urządzeniem
7
Kliknij [Edycja].
8
Zaznacz pole wyboru [Użyj TLS] i kliknij przycisk [OK].
9
Uruchom urządzenie ponownie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
Korzystanie z panelu sterowania
● Komunikację szyfrowaną z użyciem protokołu TLS można również włączyć albo wyłączyć z poziomu <Menu>
na ekranie Główny. <Zdalny interfejs użytkownika>(P. 569)
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika przy użyciu protokołu TLS
● Próba uruchomienia Zdalnego interfejsu użytkownika przy włączonym protokole TLS może spowodować
wyświetlenie alarmu zabezpieczeń dotyczącego certyfikatu zabezpieczeń. W takim przypadku sprawdź, czy w
polu adresu jest wprowadzony prawidłowy adres URL, a następnie kontynuuj, aby wyświetlić ekran Zdalnego
interfejsu użytkownika. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428)
Użycie protokołu TLS do szyfrowania komunikacji e-mail/I-faks
● Jeśli serwer SMTP i POP3 obsługują funkcję TLS, będzie można włączyć funkcję TLS do komunikacji z tymi
serwerami ( Konfigurowanie ustawień komunikacji poczty e-mail/I-faksu(P. 92) ). Więcej informacji na
temat ustawień serwera SMTP i POP3 można uzyskać, kontaktując się z dostawcą usług internetowych lub
administratorem sieci.
389
Zarządzanie urządzeniem
Ograniczanie wersji protokołu TLS
● Wybierz opcję [Dozwolone wersje] w menu [Ustawienia TLS] Zdalnego interfejsu użytkownika i określ górny i
dolny limit.
ŁĄCZA
Generowanie klucza i certyfikatu na potrzeby komunikacji sieciowej(P. 391)
Generowanie klucza i żądania podpisania certyfikatu (CSR)(P. 394)
Rejestrowanie klucza i certyfikatu na potrzeby komunikacji sieciowej(P. 398)
Konfiguracja ustawień protokołu IPSec(P. 400)
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 407)
Monitorowanie i kontrolowanie urządzenia za pomocą protokołu SNMP(P. 69)
Zapisywanie serwerów LDAP(P. 64)
390
Zarządzanie urządzeniem
Generowanie klucza i certyfikatu na potrzeby
komunikacji sieciowej
34A8-078
Klucz i certyfikat można wygenerować za pomocą urządzenia, jeśli wymaga tego komunikacja szyfrowana z użyciem
protokołu Transport Layer Security (TLS). Z szyfrowania TLS można korzystać podczas udzielania dostępu do
urządzenia przez Zdalny interfejs użytkownika. Wraz z kluczem i certyfikatem wygenerowanymi w menu „Komunikacja
sieciowa” używane są certyfikaty z podpisem własnym.
● Jeżeli chcesz używać certyfikatu serwera z podpisem CA, zamiast certyfikatu możesz wygenerować żądanie
podpisania certyfikatu (CSR) wraz z kluczem. Generowanie klucza i żądania podpisania certyfikatu
(CSR)(P. 394)
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 437) .
1
2
3
4
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428)
Kliknij pozycję [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 429)
Wybierz kolejno pozycje [Zarządzanie urządzeniem]
certyfikatu].
Główny ekran Zdalnego
[Ustawienia klucza i
Kliknij [Wygeneruj klucz].
Usuwanie zarejestrowanych klucza i certyfikatu
● Kliknij przycisk [Usuń] umieszczony na prawo od klucza i certyfikatu, które chcesz usunąć
[OK].
kliknij przycisk
● Nie można usunąć klucza i certyfikatu, które są obecnie używane do innych celów, np. gdy element „[TLS]”
albo „[IEEE 802.1X]” jest wyświetlany w pozycji [Użycie klucza]. W takiej sytuacji należy wyłączyć daną
funkcję albo zamienić na inny klucz i certyfikat przed ich usunięciem.
5
Wybierz pozycję [Komunikacja sieciowa] i kliknij przycisk [OK].
6
Określ ustawienia klucza i certyfikatu.
391
Zarządzanie urządzeniem
[Ustawienia klucza]
[Nazwa klucza]
Wprowadź znaki alfanumeryczne, aby nadać kluczowi nazwę. Wybierz nazwę, którą z łatwością
zidentyfikujesz później na liście.
[Algorytm podpisu]
Wybierz algorytm podpisu z rozwijanej listy.
[Algorytm klucza]
Wybierz algorytm generowania klucza [RSA] albo [ECDSA], a następnie przy użyciu rozwijanej listy
wybierz długość klucza. W każdym przypadku im liczba oznaczająca długość klucza większa, tym
uzyskany zostaje wyższy poziom zabezpieczenia. Z drugiej strony zmniejsza się szybkość komunikacji.
● Gdy wybrano ustawienie [SHA384] albo [SHA512] z rozwijanej listy [Algorytm podpisu], pozycji [512bitowy] nie można ustawić jako długości klucza, gdy ustawienie [RSA] jest wybrane w pozycji
[Algorytm klucza].
[Ustawienia certyfikatu]
[Data rozpoczęcia okresu ważności (RRRR/MM/DD)]
Wprowadź datę rozpoczęcia okresu ważności certyfikatu w kolejności rok, miesiąc, dzień.
[Data upłynięcia okresu ważności (RRRR/MM/DD)]
Wprowadź datę upłynięcia okresu ważności certyfikatu w kolejności rok, miesiąc, dzień. Ustawienie daty
wcześniejszej niż [Data rozpoczęcia okresu ważności (RRRR/MM/DD)] nie jest możliwe.
[Kraj/region]
Kliknij przycisk radiowy [Wybierz kraj/region] i wybierz kraj/region z rozwijanej listy. Można również
kliknąć przycisk radiowy [Wprowadź internetowy kod kraju] i wprowadzić kod kraju np. „US” dla Stanów
Zjednoczonych.
[Województwo]/[Miejscowość]
Wprowadź znaki alfanumeryczne w polach lokalizacji.
[Organizacja]/[Jednostka organizacyjna]
Wprowadź znaki alfanumeryczne w nazwy organizacji.
[Nazwa zwyczajowa]
Wprowadź pospolitą nazwę certyfikatu składająca się ze znaków alfanumerycznych. „Nazwa pospolita”
jest często skrótowo oznaczana jako „CN”.
392
Zarządzanie urządzeniem
7
Kliknij [OK].
● Wygenerowanie klucza i certyfikatu może zająć trochę czasu.
● Po zakończeniu generowania klucz i certyfikat zostają automatycznie zarejestrowane dla urządzenia.
ŁĄCZA
Rejestrowanie klucza i certyfikatu na potrzeby komunikacji sieciowej(P. 398)
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS(P. 388)
Konfiguracja ustawień protokołu IPSec(P. 400)
393
Zarządzanie urządzeniem
Generowanie klucza i żądania podpisania certyfikatu
(CSR)
34A8-079
Z uwagi na to, że certyfikaty wygenerowane za pomocą urządzenia nie mają podpisu CA, w zależności od innych
urządzeń, z którymi urządzenie się komunikuje, może wystąpić błąd komunikacji. Aby móc wykorzystać certyfikat z
podpisem CA wydany przez urząd certyfikacji, należy posiadać dane CSR (żądanie podpisania certyfikatu), które
administrator może wygenerować za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika. Po wydaniu certyfikatu należy
zarejestrować go w ramach klucza z wygenerowanymi danymi CSR.
Generowanie klucza i danych CSR(P. 394)
Rejestrowanie certyfikatu klucza(P. 396)
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 437) .
Generowanie klucza i danych CSR
1
2
3
4
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428)
Kliknij pozycję [Zarządzanie urządzeniem] na stronie portalu.
Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 429)
Wybierz kolejno pozycje [Zarządzanie urządzeniem]
certyfikatu].
Główny ekran
[Ustawienia klucza i
Kliknij [Wygeneruj klucz].
Usuwanie zarejestrowanych klucza i certyfikatu
● Kliknij przycisk [Usuń] umieszczony na prawo od klucza i certyfikatu, które chcesz usunąć
[OK].
kliknij przycisk
● Nie można usunąć klucza i certyfikatu, które są obecnie używane do innych celów, np. gdy element „[TLS]”
albo „[IEEE 802.1X]” jest wyświetlany w pozycji [Użycie klucza]. W takiej sytuacji należy wyłączyć daną
funkcję albo zamienić klucz i certyfikat przed ich usunięciem.
5
Wybierz pozycję [Klucz i żądanie podpisania certyfikatu (CSR)] i kliknij przycisk [OK].
6
Określ ustawienia klucza i danych CSR.
394
Zarządzanie urządzeniem
[Ustawienia klucza]
[Nazwa klucza]
Wprowadź znaki alfanumeryczne, aby nadać kluczowi nazwę. Wybierz nazwę, którą z łatwością
zidentyfikujesz później na liście.
[Algorytm podpisu]
Wybierz algorytm podpisu z rozwijanej listy.
[Algorytm klucza]
Wybierz algorytm generowania klucza [RSA] albo [ECDSA], a następnie przy użyciu rozwijanej listy
wybierz długość klucza. Zawsze im dłuższy jest klucz, tym wolniej odbywa się komunikacja. Jednocześnie
jednak poziom bezpieczeństwa wzrasta.
● Gdy wybrano ustawienie [SHA384] albo [SHA512] z rozwijanej listy [Algorytm podpisu], pozycji [512bitowy] nie można ustawić jako długości klucza, gdy ustawienie [RSA] jest wybrane w pozycji
[Algorytm klucza].
[Ustawienia klucza i żądania podpisania certyfikatu (CSR)]
[Kraj/region]
Kliknij przycisk radiowy [Wybierz kraj/region] i wybierz kraj/region z rozwijanej listy. Można również
kliknąć przycisk radiowy [Wprowadź internetowy kod kraju] i wprowadzić kod kraju np. „US” dla Stanów
Zjednoczonych.
[Województwo]/[Miejscowość]
Wprowadź znaki alfanumeryczne w polach lokalizacji.
[Organizacja]/[Jednostka organizacyjna]
Wprowadź znaki alfanumeryczne w nazwy organizacji.
[Nazwa zwyczajowa]
Wprowadź pospolitą nazwę certyfikatu składająca się ze znaków alfanumerycznych. „Nazwa pospolita”
jest często skrótowo oznaczana jako „CN”.
7
Kliknij [OK].
● Wygenerowanie klucza i danych CSR może zająć trochę czasu.
395
Zarządzanie urządzeniem
8
Kliknij [Zapisz w pliku].
● Zostanie wyświetlone okno dialogowe zapisywania pliku. Wybierz, gdzie chcesz zapisać plik i kliknij przycisk
[Zapisz].
➠ Plik CSR jest zapisany na komputerze.
9
Dołącz zapisany plik i wyślij wniosek do urzędu certyfikacji.
Rejestrowanie certyfikatu klucza
Klucz z wygenerowanymi danymi CSR nie może zostać użyty, dopóki certyfikat wydany na podstawie CSR przez urząd
certyfikacji nie zostanie dla klucza zarejestrowany. Certyfikat wydany przez urząd certyfikacji należy zarejestrować,
korzystając z poniższej procedury.
1
2
3
4
5
6
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428)
Kliknij pozycję [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 429)
Wybierz kolejno pozycje [Zarządzanie urządzeniem]
certyfikatu].
Główny ekran Zdalnego
[Ustawienia klucza i
Kliknij pozycję [Nazwa klucza] albo [Certyfikat], dla której ma zostać zarejestrowany
certyfikat.
Kliknij [Zarejestruj certyfikat].
Kliknij przycisk [Przeglądaj], wybierz plik żądania podpisania certyfikatu, a następnie
kliknij przycisk [Zarejestruj].
ŁĄCZA
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS(P. 388)
396
Zarządzanie urządzeniem
Generowanie klucza i certyfikatu na potrzeby komunikacji sieciowej(P. 391)
Rejestrowanie klucza i certyfikatu na potrzeby komunikacji sieciowej(P. 398)
Konfiguracja ustawień protokołu IPSec(P. 400)
397
Zarządzanie urządzeniem
Rejestrowanie klucza i certyfikatu na potrzeby
komunikacji sieciowej
34A8-07A
Klucz i certyfikat oraz certyfikat CA do użytku z urządzeniem można uzyskać od urzędu certyfikacji (CA). Otrzymany plik
z kluczem i certyfikatem oraz plik certyfikatu CA instaluje i rejestruje się w urządzeniu za pomocą Zdalnego interfejsu
użytkownika. Należy wcześniej sprawdzić wymagane w przypadku posiadanego urządzenia warunki dotyczące klucza i
certyfikatu, a także certyfikatu CA ( Funkcje zarządzania(P. 704) ).
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 437) .
1
2
3
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428)
Kliknij pozycję [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 429)
Wybierz kolejno pozycje [Zarządzanie urządzeniem]
certyfikatu] albo [Ustawienia certyfikatu CA].
Główny ekran Zdalnego
[Ustawienia klucza i
● Kliknij pozycję [Ustawienia klucza i certyfikatu], aby zainstalować klucz i certyfikat albo pozycję [Ustawienia
certyfikatu CA], aby zainstalować certyfikat CA.
4
Kliknij pozycję [Zarejestruj klucz i certyfikat] albo [Zarejestruj certyfikat CA].
Usuwanie zarejestrowanych klucza i certyfikatu albo certyfikatu CA
● Kliknij przycisk [Usuń] umieszczony na prawo od klucza i certyfikatu albo certyfikatu CA, które chcesz
usunąć kliknij przycisk [OK]. Nie można usunąć fabrycznie zainstalowanych certyfikatów CA.
● Nie można usunąć klucza i certyfikatu, które są obecnie używane do innych celów, np. gdy element „[TLS]”
albo „[IEEE 802.1X]” jest wyświetlany w pozycji [Użycie klucza]. W takiej sytuacji należy wyłączyć daną
funkcję albo zamienić klucz i certyfikat przed ich usunięciem.
Odblokowywanie i blokowanie fabrycznie zainstalowanych certyfikatów CA
● Kliknij przycisk [Wyłącz] umieszczony na prawo od fabrycznie zainstalowanego certyfikatu CA, który chcesz
zablokować. Aby odblokować certyfikat, kliknij przycisk [Włącz] umieszczony na prawo od danego
certyfikatu.
398
Zarządzanie urządzeniem
5
Kliknij [Zainstaluj].
Usuwanie pliku z kluczem i certyfikatem albo pliku certyfikatu CA
● Kliknij przycisk [Usuń] znajdujący się na prawo od pliku, który chcesz usunąć
6
kliknij przycisk [OK].
Kliknij przycisk [Przeglądaj], wybierz plik, który chcesz zainstalować i kliknij pozycję
[Rozpocznij instalację].
➠ Zapisany w komputerze plik z kluczem i certyfikatem albo plik certyfikatu CA zostanie zainstalowany w
urządzeniu.
7
Zarejestruj klucz i certyfikat albo certyfikat CA.
Rejestrowanie klucza i certyfikatu
1
Kliknij przycisk [Zarejestruj] widoczny na prawo od pliku z kluczem i certyfikatem, który chcesz
zarejestrować.
2
Wprowadź nazwę klucza i hasło.
[Nazwa klucza]
Używając znaków alfanumerycznych, należy w tym polu wprowadzić nazwę rejestrowanego klucza.
[Hasło]
Używając znaków alfanumerycznych, należy w tym polu wprowadzić hasło prywatnego klucza dla
rejestrowanego pliku.
3
Kliknij [OK].
Rejestrowanie certyfikatu CA
Kliknij przycisk [Zarejestruj] widoczny na prawo od pliku certyfikatu CA, który chcesz zarejestrować.
ŁĄCZA
Generowanie klucza i certyfikatu na potrzeby komunikacji sieciowej(P. 391)
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS(P. 388)
Konfiguracja ustawień protokołu IPSec(P. 400)
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 407)
399
Zarządzanie urządzeniem
Konfiguracja ustawień protokołu IPSec
34A8-07C
Internet Protocol Security (IPSec lub IPsec) to pakiet protokołów do szyfrowania danych transportowanych w sieci, w
tym w sieciach internetowych. Podczas gdy protokół TLS szyfruje tylko dane używane w poszczególnych aplikacjach,
np. przeglądarce internetowej lub aplikacji pocztowej, protokół IPSec szyfruje całe pakiety IP lub ich ładunki,
zapewniając bardziej kompleksowy system zabezpieczeń. Protokół IPSec urządzenia pracuje w trybie transportu, w
którym szyfrowane są ładunki pakietów IP. Dzięki tej funkcji urządzenie może bezpośrednio łączyć się z komputerem
znajdującym się w tej samej wirtualnej sieci prywatnej (VPN). Sprawdź wymagania systemowe ( Funkcje
zarządzania(P. 704) ) i odpowiednio skonfiguruj komputer przed przystąpieniem do konfiguracji urządzenia.
Używanie protokołu IPSec z filtrem adresów IP
● Ustawienia filtru adresu IP są nadrzędne wobec zasad protokołu IPSec.
potrzeby konfiguracji zapory ogniowej(P. 378)
Określanie adresów IP na
Konfiguracja ustawień protokołu IPSec
Przed użyciem protokołu IPSec do szyfrowania komunikacji należy zarejestrować zasady bezpieczeństwa (SP). Zasada
bezpieczeństwa składa się z grupy ustawień opisanych poniżej. Po zakończeniu rejestracji zasad należy określić
kolejność ich stosowania.
Selektor
Selektor określa warunki dla pakietów IP w celu zastosowania komunikacji z szyfrowaniem IPSec. Dostępne
warunki to m.in. adresy IP i numery portów urządzenia oraz urządzeń, z którymi chcesz nawiązać komunikację.
IKE
Protokół IKE służy do konfiguracji wersji IKEv1 używanej do protokołowania wymiany kluczy. Należy zauważyć,
że instrukcje różnią się w zależności od wybranej metody uwierzytelniania.
[Metoda klucza współdzielonego]
Na potrzeby komunikacji miedzy urządzeniem i innymi urządzeniami w ramach tej metody uwierzytelniania
wykorzystywane jest wspólne słowo kluczowe nazywane „kluczem wspólnym”. Przed określeniem metody
uwierzytelniania włącz szyfrowanie TLS dla Zdalnego interfejsu użytkownika ( Konfiguracja klucza i
certyfikatu dla protokołu TLS(P. 388) ).
[Metoda podpisu cyfrowego]
To i inne urządzenia uwierzytelniają się wzajemnie poprzez wzajemne weryfikowanie podpisów cyfrowych.
Najpierw wygeneruj albo zainstaluj klucz i certyfikat ( Rejestrowanie klucza i certyfikatu na potrzeby
komunikacji sieciowej(P. 398) ).
AH/ESP
Określ ustawienia protokołu AH/ESP, który jest dodawany do pakietów w trakcie trwania komunikacji z użyciem
protokołu IPSec. Protokołów AH i ESP można używać równolegle. Można także włączyć protokół PFS w celu
zwiększenia zabezpieczeń.
400
Zarządzanie urządzeniem
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 437) .
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428)
Kliknij pozycję [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 429)
3
Wybierz kolejno pozycje [Ustawienia sieciowe]
4
Kliknij [Edycja].
5
Zaznacz pole wyboru [Użyj IPSec] i kliknij przycisk [OK].
Główny ekran Zdalnego
[Ustawienia IPSec].
● Jeśli chcesz, żeby urządzenie tylko odbierało pakiety, które są zgodne z jedną z zasad bezpieczeństwa
zdefiniowanych w kolejnych punktach, usuń zaznaczenie w polu wyboru [Odbiór pakietów bez zasad].
6
Kliknij [Zarejestruj nową zasadę].
7
Określ zasady ustawień.
1
W polu tekstowym [Nazwa zasady] wprowadź nazwę zasady składającą się ze znaków alfanumerycznych,
aby móc później ją zidentyfikować.
2
Zaznacz pole wyboru [Włącz zasadę].
8
Określ ustawienia selektora.
401
Zarządzanie urządzeniem
[Adres lokalny]
Kliknij przycisk radiowy odpowiadający adresowi IP urządzenia, aby zastosować zasadę.
[Wszystkie adresy IP]
Wybierz tę opcję, aby używać protokołu IPSec dla wszystkich pakietów IP.
[Adres IPv4]
Wybierz tę opcję, aby używać protokołu IPSec w przypadku wszystkich pakietów IP
wysyłanych na adres IPv4 urządzenia lub z tego adresu.
[Adres IPv6]
Wybierz tę opcję, aby używać protokołu IPSec w przypadku wszystkich pakietów IP
wysyłanych na adres IPv6 urządzenia lub z tego adresu.
[Adres zdalny]
Kliknij przycisk radiowy odpowiadający adresowi IP innego urządzenia, aby zastosować zasadę.
[Wszystkie adresy IP]
Wybierz tę opcję, aby używać protokołu IPSec dla wszystkich pakietów IP.
[Wszystkie adresy IPv4]
Wybierz tę opcję, aby używać protokołu IPSec w przypadku wszystkich pakietów IP
wysyłanych na adresy IPv4 innych urządzeń lub z tych adresów.
[Wszystkie adresy IPv6]
Wybierz tę opcję, aby używać protokołu IPSec w przypadku wszystkich pakietów IP
wysyłanych na adresy IPv6 innych urządzeń lub z tych adresów.
[Ustawienia ręczne IPv4]
Wybierz tę opcję, aby określić pojedynczy adres IPv4 lub zakres adresów IPv4, dla
których chcesz zastosować protokół IPSec. Wprowadź adres IPv4 (lub zakres) w polu
tekstowym [Adresy do ręcznej konfiguracji].
[Ustawienia ręczne IPv6]
Wybierz tę opcję, aby określić pojedynczy adres IPv6 lub zakres adresów IPv6, dla
których chcesz zastosować protokół IPSec. Wprowadź adres IPv6 (lub zakres) w polu
tekstowym [Adresy do ręcznej konfiguracji].
[Adresy do ręcznej konfiguracji]
Jeśli wybrano opcję [Ustawienia ręczne IPv4] albo [Ustawienia ręczne IPv6] dla pozycji [Adres zdalny],
wprowadź adres IP, aby zastosować zasady. Można wprowadzić również zakres adresów, rozdzielając je
myślnikami.
Wprowadzanie adresów IP
402
Zarządzanie urządzeniem
Opis
Wprowadzanie pojedynczego adresu IPv4:
Oddzielaj numery kropkami.
Przykład
192.168.0.10
IPv6:
fe80::10
Oddzielaj znaki alfanumeryczne dwukropkami.
Określanie zakresu adresów
Wstaw myślnik między adresami.
192.168.0.10-192.168.0.20
[Ustawienia podsieci]
W przypadku ręcznego wprowadzania adresów IPv4 można określić zakres, używając maski podsieci.
Wprowadź maskę podsieci, oddzielając numery kropkami (przykład: „255.255.255.240”).
[Długość prefiksu]
Ręczne podanie zakresu adresów IPv6 pozwala również określić zakres przy użyciu prefiksów. Podaj wartość
w zakresie od 0 do 128, aby określić długość prefiksu.
[Port lokalny]/[Port zdalny]
Aby utworzyć osobne zasady dla każdego protokołu, np. HTTP czy WSD, kliknij przycisk opcji [Pojedynczy port]
wprowadź odpowiedni numer portu dla protokołu, aby zdecydować o stosowaniu albo niestosowaniu
protokołu IPSec.
Protokół IPSec nie jest stosowany w przypadku następujących pakietów
● Pakiety loopback, multiemisyjny i emisyjny
● Pakiety IKE (przy użyciu UDP na porcie 500)
● Pakiety ICMPv6 pytające o adres sieciowy sąsiada i ogłoszenia adresu sieciowego sąsiada
9
Określ ustawienia protokołu IKE.
[Tryb IKE]
Wyświetlony jest tryb używany do protokołu wymiany kluczy. Urządzenie obsługuje tryb główny, nie
obsługuje natomiast trybu agresywnego.
[Metoda uwierzytelniania]
Wybierz [Metoda klucza współdzielonego] lub [Metoda podpisu cyfrowego], wybierając metodę stosowaną
podczas uwierzytelniania urządzenia. Przed wybraniem opcji [Metoda klucza współdzielonego] należy włączyć
szyfrowanie TLS dla Zdalnego interfejsu użytkownika. Przed wybraniem opcji [Metoda podpisu cyfrowego]
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu
należy wygenerować albo zainstalować klucz i certyfikat.
TLS(P. 388)
[Ważne do]
403
Zarządzanie urządzeniem
Określ długość trwania sesji dla kojarzenia zabezpieczeń IKE SA (ISAKMP SA). Wprowadź czas w minutach.
[Uwierzytelnianie]/[Szyfrowanie]/[Grupa DH]
Wybierz algorytm z rozwijanej listy. Każdy algorytm jest używany do wymiany kluczy.
[Uwierzytelnianie]
Wybór algorytmu hashowania.
[Szyfrowanie]
Wybór algorytmu szyfrowania.
[Grupa DH]
Wybór grupy Diffie-Hellman, która określa siłę klucza.
Uwierzytelnianie urządzenia przy użyciu klucza współdzielonego
1
Kliknij przycisk radiowy [Metoda klucza współdzielonego] opcji [Metoda uwierzytelniania], a następnie
kliknij pozycję [Ustawienia klucza współdzielonego].
2
Wprowadź klucz współdzielony, używając znaków alfanumerycznych i kliknij przycisk [OK].
3
Skonfiguruj opcje [Ważne do] i [Uwierzytelnianie]/[Szyfrowanie]/[Grupa DH].
Uwierzytelnianie urządzenia przy użyciu podpisu cyfrowego
1
Kliknij przycisk radiowy [Metoda podpisu cyfrowego] opcji [Metoda uwierzytelniania], a następnie kliknij
pozycję [Klucz i certyfikat].
2
Kliknij opcję [Zarejestruj klucz domyślny] widoczną na prawo od klucza i certyfikatu, których chcesz użyć.
Wyświetlanie informacji na temat certyfikatu
● Certyfikat można zweryfikować lub sprawdzić jego szczegóły, klikając odpowiednie łącze umieszczone
pod pozycją [Nazwa klucza] albo ikonę certyfikatu.
3
10
Skonfiguruj opcje [Ważne do] i [Uwierzytelnianie]/[Szyfrowanie]/[Grupa DH].
Określ ustawienia sieci z protokołem IPSec.
[Użyj PFS]
Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć protokół Doskonałe utajnienie przekazywania (PFS) w odniesieniu do
kluczy sesji IPSec. Protokół PFS zwiększa poziom zabezpieczeń oraz ilość komunikowanych danych. Upewnij
się, że protokół PFS jest włączony dla innych urządzeń.
[Określ termin]/[Określ rozmiar]
Ustaw warunki zakończenia sesji w przypadku kojarzenia zabezpieczeń IPSec SA. Kojarzenie zabezpieczeń
IPSec SA pełni funkcję tunelu komunikacyjnego. Zaznacz jedno lub dwa pola wyboru według potrzeb. W
404
Zarządzanie urządzeniem
przypadku zaznaczenia dwóch pól wyboru sesja kojarzenia zabezpieczeń IPSec SA zostaje zakończona, gdy
spełniony zostanie jeden z warunków.
[Określ termin]
Wprowadź czas w minutach, aby określić długość trwania sesji.
[Określ rozmiar]
Wprowadź rozmiar w megabajtach, aby określić maksymalną ilość danych
transportowanych w trakcie jednej sesji.
[Wybierz algorytm]
Zaznacz pole wyboru [ESP], [ESP (AES-GCM)] lub [AH (SHA1)] w zależności od nagłówka protokołu IPSec oraz
użytego algorytmu. AES-GCM to algorytm uwierzytelniania i szyfrowania. W przypadku wyboru opcji [ESP]
należy wybrać również algorytmy uwierzytelniania i szyfrowania z rozwijanych list [Uwierzytelnianie ESP] i
[Szyfrowanie ESP].
[Uwierzytelnianie ESP]
Aby włączyć funkcję uwierzytelniania z użyciem protokołu ESP, wybierz opcję [SHA1]
dla algorytmu hashowania. Wybór ustawienia [Nie używaj] oznacza wyłączenie funkcji
uwierzytelniania z użyciem protokołu ESP.
[Szyfrowanie ESP]
Wybór algorytmu szyfrowania z użyciem protokołu ESP. Można wybrać ustawienie
[NULL], aby nie określać algorytmu, albo wybrać ustawienie [Nie używaj], aby wyłączyć
funkcję szyfrowania z użyciem protokołu ESP.
[Tryb połączenia]
Opcja pozwala wyświetlić tryb połączenia protokołu IPSec. Urządzenie obsługuje tryb transportu, w którym
ładunki pakietów IP są szyfrowane. Tryb tunelu, w którym zawarte są całe pakiety IP (nagłówki i ładunki), nie
jest dostępny.
11
Kliknij [OK].
● Aby zarejestrować dodatkową zasadę bezpieczeństwa, wróć do kroku 6.
12
Ustaw kolejność zasad wyszczególnionych na liście w pozycji [Zarejestrowane zasady
IPSec].
● Zasady są stosowane w kolejności od pozycji na górze listy do pozycji znajdującej się na samym dole. Klikaj
przyciski [W górę] i [W dół], aby przesuwać zasady w górę lub w dół i tym samym zmieniać kolejność ich
stosowania.
Edytowanie zasady
● Kliknij odpowiednie łącze tekstowe znajdujące się pod pozycją [Nazwa zasady], aby wyświetlić ekran edycji.
405
Zarządzanie urządzeniem
Usuwanie zasady
● Kliknij przycisk [Usuń] znajdujący się na prawo od nazwy zasady, którą chcesz usunąć
[OK].
13
kliknij przycisk
Uruchom urządzenie ponownie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
Korzystanie z panelu sterowania
● Komunikację szyfrowaną z użyciem protokołu IPSec można również włączyć albo wyłączyć z poziomu
<Menu> na ekranie Główny. <Użyj IPSec>(P. 479)
ŁĄCZA
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS(P. 388)
Lista zasad IPSec(P. 604)
406
Zarządzanie urządzeniem
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z
IEEE 802.1X
34A8-07E
Urządzenie można podłączyć do sieci 802.1X jako urządzenie klienckie. Standardowa sieć 802.1X składa się z serwera
RADIUS (serwera uwierzytelniania), przełącznika sieci LAN (wystawcy uwierzytelnienia) oraz urządzeń klienckich z
oprogramowaniem uwierzytelniającym (suplikantów). Każde urządzenie, które próbuje nawiązać połączenie z siecią
802.1X, zostaje poddane procesowi uwierzytelnienia, aby potwierdzić uprawnienia użytkownika. Informacje
uwierzytelniające są wysyłane na serwer RADIUS i tam sprawdzane. Serwer zezwala na nawiązanie komunikacji lub
odrzuca próbę w zależności od wyniku procesu uwierzytelniania. Jeśli uwierzytelnianie zostanie zakończone
niepowodzeniem, przełącznik sieci LAN (lub punkt dostępowy) blokuje dostęp spoza sieci.
Metoda uwierzytelniania zgodna ze standardem IEEE 802.1X
Wybierz metodę uwierzytelniania z poniższej listy. W razie potrzeby zainstaluj albo zarejestruj klucz i certyfikat
albo certyfikat CA, zanim przeprowadzisz konfigurację uwierzytelniania zgodnego ze standardem IEEE 802.1X
( Rejestrowanie klucza i certyfikatu na potrzeby komunikacji sieciowej(P. 398) ).
TLS
Urządzenie i serwer uwierzytelniania uwierzytelniają się wzajemnie, sprawdzając poprawność swoich
certyfikatów. Klucz i certyfikat wystawione przez urząd certyfikacji (CA) są wymagane do uwierzytelnienia
klienta (podczas uwierzytelniania urządzenia). W przypadku uwierzytelniania serwera oprócz certyfikatu
fabrycznie zainstalowanego na urządzeniu można użyć certyfikatu CA zainstalowanego za pośrednictwem
Zdalnego interfejsu użytkownika.
TTLS
W tej metodzie uwierzytelniania korzysta się z nazwy użytkownika i hasła do uwierzytelniania urządzenia
klienckiego, jak również certyfikatu CA do uwierzytelniania serwera. Protokół MSCHAPv2 lub PAP można
wybrać jako protokół wewnętrzny. Protokołów TTLS i PEAP można używać równolegle. Przed
skonfigurowaniem metody uwierzytelniania włącz szyfrowanie TLS dla Zdalnego interfejsu użytkownika (
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS(P. 388) ).
PEAP
Wymagane ustawienia niemal pokrywają się z ustawieniami dla protokołu TTLS. MSCHAPv2 pełni funkcję
protokołu wewnętrznego. Przed skonfigurowaniem metody uwierzytelniania włącz szyfrowanie TLS dla
Zdalnego interfejsu użytkownika ( Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS(P. 388) ).
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 437) .
407
Zarządzanie urządzeniem
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428)
Kliknij pozycję [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 429)
3
Wybierz kolejno pozycje [Ustawienia sieciowe]
4
Kliknij [Edycja].
5
Główny ekran Zdalnego
[Ustawienia IEEE 802.1X].
Zaznacz pole wyboru [Użyj IEEE 802.1X] i wprowadź nazwę logowania w polu
tekstowym [Nazwa logowania].
[Użyj IEEE 802.1X]
Zaznaczenie tego pola wyboru włącza funkcję uwierzytelniania zgodnego ze standardem IEEE 802.1X.
[Nazwa logowania]
Wprowadź nazwę (tożsamość protokołu EAP) składającą się ze znaków alfanumerycznych, która służy do
identyfikacji użytkownika.
6
Skonfiguruj wymagane ustawienia zgodnie z wybraną metodą uwierzytelniania.
Ustawianie protokołu TLS
1
Zaznacz pole wyboru [Użyj TLS] i kliknij przycisk [Klucz i certyfikat].
● Szyfrowania TLS nie można stosować z protokołami TTLS lub PEAP.
2
Kliknij opcję [Zarejestruj klucz domyślny] na prawo od klucza i certyfikatu, których chcesz użyć do
uwierzytelnienia klienta.
408
Zarządzanie urządzeniem
Wyświetlanie informacji na temat certyfikatu
● Certyfikat można zweryfikować lub sprawdzić jego szczegóły, klikając odpowiednie łącze umieszczone
pod pozycją [Nazwa klucza] albo ikonę certyfikatu.
Konfiguracja protokołu TTLS/PEAP
1
Zaznacz pole wyboru [Użyj TTLS] albo [Użyj PEAP].
Wewnętrzny protokół TTLS
● Dostępne są opcje MSCHAPv2 lub PAP.
2
Kliknij [Zmień nazwę użytkownika/hasło].
● Aby podać nazwę użytkownika inną niż nazwa logowania, usuń zaznaczenie w polu wyboru [Użyj
nazwy logowania jako nazwy użytkownika]. Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz użyć nazwy logowania
jako nazwy użytkownika.
3
Ustaw nazwę użytkownika/hasło.
[Nazwa użytkownika]
Wprowadź nazwę użytkownika składającą się ze znaków alfanumerycznych.
[Zmień hasło]
Aby wprowadzić lub zmienić hasło, należy zaznaczyć to pole wyboru i wprowadzić nowe hasło za pomocą
znaków alfanumerycznych w polach tekstowych [Hasło] oraz [Potwierdź].
4
Kliknij [OK].
7
Kliknij [OK].
8
Uruchom urządzenie ponownie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
409
Zarządzanie urządzeniem
Korzystanie z panelu sterowania
● Uwierzytelnianie zgodne ze standardem IEEE 802.1X można również włączyć albo wyłączyć z poziomu
<Menu> na ekranie Główny. <Użyj IEEE 802.1X>(P. 483)
ŁĄCZA
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS(P. 388)
410
Zarządzanie urządzeniem
Ograniczanie funkcji urządzenia
34A8-07F
Niektóre funkcje urządzenia mogą być rzadko używane lub stwarzać ryzyko niewłaściwego użytkowania. Ze względów
bezpieczeństwa można ograniczyć zakres możliwości urządzenia, całkowicie lub częściowo wyłączając te funkcje.
Ograniczenie dostępu do książki adresowej i funkcji wysyłania
Konfigurując kod PIN dla książki adresowej, można na przykład uniemożliwić zwykłemu użytkownikowi
modyfikację danych czy ograniczyć odbiorców, których można określić w przypadku wysyłania faksu. Można
także zablokować funkcję grupowego wysyłania faksu do wielu odbiorców (rozsyłanie sekwencyjne).
Ograniczenie dostępu do książki adresowej i funkcji wysyłania(P. 413)
Ograniczanie drukowania z poziomu komputera
Można ograniczyć „drukowanie z poziomu komputera” do wyłącznie bezpiecznych dokumentów. Przez to
żadnego zadania nie będzie można wydrukować, dopóki z poziomu urządzenia nie zostanie wprowadzony kod
PIN. Ograniczanie drukowania z poziomu komputera(P. 420)
Ograniczenie funkcji USB
Port USB pozwala w prosty sposób podłączyć urządzenia peryferyjne, ale z drugiej strony może stwarzać
zagrożenie dla bezpieczeństwa informacji (np. wyciek danych). Istnieje możliwość ograniczenia łączności z
komputerem przez port USB albo zapisu na nośnik pamięci USB. Ograniczenie funkcji USB(P. 421)
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP
W przypadku niekorzystania z sieci, np. w sytuacji używania urządzenia za pośrednictwem połączenia USB,
można wyłączyć komunikację za pomocą protokołu HTTP w celu zapobieżenia atakowi hakerskiemu przez port
protokołu HTTP. Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP(P. 423)
411
Zarządzanie urządzeniem
Wyłączanie funkcji zdalnego zarządzania
W przypadku niekorzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika można wyłączyć funkcje zdalnego zarządzania
w celu zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi do urządzenia za pośrednictwem Zdalnego interfejsu
użytkownika. Wyłączanie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 424)
412
Zarządzanie urządzeniem
Ograniczenie dostępu do książki adresowej i funkcji
wysyłania
34A8-07H
Niektórym przypadkom wycieku poufnych informacji można zapobiec dzięki ograniczeniu dostępnych odbiorców
faksów i wiadomości e-mail do pozycji zapisanych w książce adresowej lub na serwerze LDAP bądź dzięki ustawieniu
kodu PIN do książki adresowej, który uniemożliwia dodawanie lub edytowanie pozycji w książce przez osoby
nieupoważnione. Można również uniknąć wysyłania dokumentów do przypadkowych odbiorców, gdy urządzenie
monituje o ponowne wprowadzenie numeru faksu.
Ograniczenie korzystania z książki adresowej(P. 414)
Ograniczenie dostępnych odbiorców(P. 416)
Ograniczanie funkcji wysyłania faksu(P. 418)
413
Zarządzanie urządzeniem
Ograniczenie korzystania z książki adresowej
34A8-07J
Dostępna jest funkcja ustawienia kodu PIN do książki adresowej dla operacji
dodawania nowych i edycji istniejących kontaktów w książce. Ustawienie kodu PIN do
książki adresowej może zmniejszyć ryzyko wysłania dokumentów do przypadkowych
odbiorców, ponieważ zmian w książce mogą dokonywać wyłącznie użytkownicy,
którzy znają kod PIN.
1
Naciśnij przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustaw odbiorcę>.
Ekran Główny(P. 125)
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
urządzenia(P. 136)
3
Wybierz <Kod PIN książki adresowej>.
4
Ustaw kod PIN.
Logowanie się do
● Wprowadź cyfry i naciśnij przycisk <Zastosuj>.
● Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia. Aby potwierdzić, wprowadź kod PIN jeszcze raz.
● Nie można ustawić kodu PIN składającego się tylko z zer, np. „00” czy „0000000”.
● Aby anulować ustawienie kodu PIN, wyczyść zawartość pola tekstowego
i naciśnij przycisk <Zastosuj>.
Oprócz ustawienia kodu PIN dla książki adresowej poziom zabezpieczeń można zwiększyć dzięki następującym
operacjom:
● Ograniczenie wprowadzania nowych odbiorców, patrz
odbiorcami(P. 416) .
Ograniczanie operacji związanych z nowymi
● Wyłączenie funkcji wysyłania faksu z komputera, patrz
komputera(P. 418) .
Ograniczanie wysyłania faksów z
ŁĄCZA
414
Zarządzanie urządzeniem
Zapisywanie odbiorców(P. 183)
Zapisywanie odbiorców z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 440)
Konfiguracja podstawowych ustawień e-mail(P. 89)
Konfiguracja folderu udostępnionego jako lokalizacji zapisywania(P. 97)
415
Zarządzanie urządzeniem
Ograniczenie dostępnych odbiorców
34A8-07K
Ograniczając odbiorców do numerów zapisanych w książce adresowej czy na
serwerach LDAP, zmniejsza się ryzyko wyboru nieprawidłowych odbiorców i
zapobiega wyciekowi poufnych informacji. Można tak skonfigurować ustawienie, aby
w przypadku określania w książce adresowej numeru wybierania kodowego był
wyświetlany ekran potwierdzenia zapobiegający wybraniu przez użytkownika
nieprawidłowego numeru.
Ograniczanie operacji związanych z nowymi odbiorcami(P. 416)
Wyłączanie funkcji korzystania z ostatnio wybieranych odbiorców(P. 416)
Wyświetlanie odbiorców w książce adresowej(P. 416)
Sprawdzanie odbiorców przed wysłaniem danych(P. 417)
Ograniczanie operacji związanych z nowymi odbiorcami
Istnieje możliwość ograniczenia odbiorców, których można wybrać podczas wysyłania faksów albo zeskanowanych
dokumentów, do tych „zapisanych w książce adresowej”, „ostatnio używanych” lub „możliwych do wyszukania na
serwerach LDAP”. Włączenie tej funkcji uniemożliwia użytkownikom wprowadzenie odbiorców przy użyciu klawiszy
numerycznych, dodawanie nowych pozycji do książki adresowej i edytowanie istniejących już wpisów.
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
odbiorców>
<Wyślij>
<Ustawienia ogólne>
<Ogranicz nowych
<Włącz>
● Ta funkcja nie ogranicza dostępnych odbiorców podczas faksowania z komputera.
wysyłania faksów z komputera(P. 418)
Ograniczanie
Wyłączanie funkcji korzystania z ostatnio wybieranych odbiorców
Uniemożliwia wybranie adresów z rejestrów transmisji. Korzystanie z tego ograniczenia uniemożliwia wybranie
adresów z rejestrów transmisji funkcji „Wyślij faks”, „Skanuj i wyślij jako wiadomość e-mail” oraz „Skanuj i zapisz w
folderze udostępnionym lub na serwerze FTP”.
<Menu>
rejestru>
<Ustawienia funkcji>
<Wyślij>
<Ustawienia ogólne>
<Ogranicz pon. wysył. z
<Włącz>
Wyświetlanie odbiorców w książce adresowej
Używając numeru wybierania kodowego do określenia odbiorców, należy dokładnie pamiętać, czyj odbiorca (lub jaka
grupa) została przypisana do danego numeru wybierania kodowego. Jeśli nie pamiętasz dokładnie wszystkich
numerów, istnieje prawdopodobieństwo, że dokumenty zostaną wysłane do nieodpowiedniego odbiorcy. Można tego
416
Zarządzanie urządzeniem
uniknąć, konfigurując urządzenie tak, aby wyświetlało szczegóły numeru wybierania kodowego dla określonego
odbiorcy na ekranie, zanim dokumenty zostaną wysłane.
<Menu>
kod.>
<Ustawienia funkcji>
<Wyślij>
<Ustawienia ogólne>
<Potw. przy wysył. z wyb.
<Włącz>
Sprawdzanie odbiorców przed wysłaniem danych
Istnieje możliwość skonfigurowania opcji pozwalającej na wyświetlanie ekranu potwierdzenia przy rozpoczęciu
wysyłania faksu, wiadomości e-mail albo I-faksu. Jeżeli zostanie wybrane ustawienie <Tylko w przypadku rozgłaszania
sekwencyjnego>, ekran potwierdzenia będzie wyświetlany tylko w przypadku wybrania wielu odbiorców.
<Menu>
wysł.>
<Ustawienia funkcji>
<Wyślij>
<Ustawienia ogólne>
<Potwierdź odbior. przed
Wybierz ustawienie <Włącz> albo <Tylko w przypadku rozgłaszania sekwencyjnego>
ŁĄCZA
Wysyłanie wiadomości I-faks(P. 252)
Wysyłanie danych pocztą e-mail/Zapisywanie danych do udostępnianego folderu lub na serwer FTP(P. 295)
Przywołanie poprzednio używanych ustawień wysyłania/zapisywania (Ustawienia przywołania)(P. 317)
Ograniczenie korzystania z książki adresowej(P. 414)
Ograniczanie funkcji wysyłania faksu(P. 418)
417
Zarządzanie urządzeniem
Ograniczanie funkcji wysyłania faksu
34A8-07L
Istnieje możliwość skonfigurowania rozmaitych ograniczeń w zakresie wysyłania faksów, które mogą zapobiec
wyciekowi danych do stron trzecich czy wysłaniu dokumentów do nieprawidłowych odbiorców.
Potwierdzanie wprowadzonego numeru faksu(P. 418)
Ograniczanie wysyłania faksów z komputera(P. 418)
Ograniczanie rozsyłania sekwencyjnego(P. 418)
Potwierdzanie wprowadzonego numeru faksu
Można tak skonfigurować ustawienie, aby w przypadku wprowadzania numeru faksu odbiorcy za pomocą klawiszy
numerycznych był wyświetlany ekran potwierdzenia zapobiegający wybraniu przez użytkownika nieprawidłowego
numeru.
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
<Wyślij>
<Ustawienia faksu>
<Potwierdź wprow. nr faksu>
<Włącz>
Ograniczanie wysyłania faksów z komputera
Dostępna jest funkcja blokady faksowania z komputera.
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
<Wyślij>
<Ustawienia faksu>
<Zezw. ster. faksu na
<Wyłącz>
wysyłanie>
Ograniczanie rozsyłania sekwencyjnego
Można zablokować funkcję grupowego wysyłania faksu do wielu odbiorców (rozsyłanie sekwencyjne).
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
sekwencyjne>
<Wyślij>
<Włącz>
ŁĄCZA
418
<Ustawienia faksu>
<Ogranicz rozgł.
Zarządzanie urządzeniem
Podstawowe operacje wysyłania faksów(P. 221)
Przywołanie poprzednio używanych ustawień wysyłania (Ustawienia przywołania)(P. 235)
Wysyłanie faksów z komputera (Faks PC)(P. 248)
Włączanie funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziału w odniesieniu do zadań przesyłanych z
komputera(P. 365)
Ograniczenie korzystania z książki adresowej(P. 414)
Ograniczenie dostępnych odbiorców(P. 416)
419
Zarządzanie urządzeniem
Ograniczanie drukowania z poziomu komputera
34A8-07R
Ograniczając możliwość drukowania dokumentów z poziomu komputera do dokumentów zgodnych z funkcją
Zabezpieczony wydruk, można znacząco zmniejszyć ryzyko wycieku danych ( Drukowanie dokumentu
zabezpieczonego kodem PIN (Zabezpieczone drukowanie)(P. 270) ).
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Bezpieczne drukowanie> <Ogranicz zadania
drukarki> <Włącz> <Zastosuj> <OK> Uruchom ponownie urządzenie
420
Zarządzanie urządzeniem
Ograniczenie funkcji USB
34A8-07S
USB to wygodny sposób podłączania urządzeń zewnętrznych i przechowywania lub przenoszenia danych. USB może
jednak również stanowić źródło wycieku informacji w przypadku niewłaściwego zarządzania. Szczególnie uważać
należy, korzystając z urządzeń pamięci USB. Sekcja ta opisuje sposoby ograniczania połączeń przez port USB
urządzenia oraz przeprowadzania blokady możliwości korzystania z urządzeń pamięci USB.
Ograniczenie połączenia USB z komputerem(P. 421)
Ograniczenie funkcji skanowania do nośnika pamięci USB(P. 421)
Ograniczenie funkcji drukowania z nośnika pamięci USB(P. 421)
Ograniczenie połączenia USB z komputerem
Port USB umieszczony z tyłu urządzenia, który służy do łączenia urządzenia z komputerem, może zostać wyłączony. Po
wyłączeniu portu komunikacja urządzenia z komputerem za pośrednictwem kabla USB jest niemożliwa. To ustawienie
nie ma wpływu na port USB znajdujący się z przodu urządzenia, który służy do podłączania nośników pamięci USB.
<Menu> <Ustawienia> <Interfejs zewnętrzny> <Ustawienia USB> Wybierz ustawienie
<Wyłącz> w opcji <Użyj jako urządzenia USB> <Zastosuj> <OK> Uruchom ponownie
urządzenie
Ograniczenie funkcji skanowania do nośnika pamięci USB
Można wyłączyć zapisywanie zeskanowanych danych oryginałów na nośniku pamięci USB.
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Zapisywanie/dostęp do plików> <Ustawienia nośnika
pamięci> Wybierz ustawienie <Wyłącz> w opcji <Użyj funkcji skanowania>
<Zastosuj> <OK> Uruchom ponownie urządzenie
Ograniczenie funkcji drukowania z nośnika pamięci USB
Istnieje opcja, która blokuje możliwość drukowania danych z urządzenia pamięci USB. Drukowanie danych z
urządzenia pamięci USB staje się niemożliwe.
421
Zarządzanie urządzeniem
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Zapisywanie/dostęp do plików> <Ustawienia nośnika
pamięci> Wybierz ustawienie <Wyłącz> w opcji <Użyj funkcji druku>
<Zastosuj> <OK> Uruchom ponownie urządzenie
ŁĄCZA
Podstawowe operacje dotyczące skanowania oryginałów(P. 288)
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie z nośnika pamięci)(P. 274)
422
Zarządzanie urządzeniem
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP
34A8-07U
Protokół HTTP jest używany do komunikacji poprzez sieć, np. takiej jak podczas uzyskiwania dostępu do urządzenia za
pośrednictwem Zdalnego interfejsu użytkownika. W przypadku korzystania z połączenia USB lub nieużywania
protokołu HTTP funkcja HTTP może zostać wyłączona, aby blokować złośliwe ataki z zewnątrz przez nieużywany port
HTTP.
● Wyłączenie komunikacji HTTP wyłącza niektóre funkcje sieciowe, takie jak Zdalny interfejs użytkownika czy
drukowanie WSD oraz drukowanie za pomocą funkcji Google Cloud Print.
<Menu>
<Ustawienia>
<Sieć>
<Ustawienia TCP/IP>
<Użyj HTTP>
<Tak>
ŁĄCZA
Zarządzanie urządzeniem z poziomu komputera (Zdalny interfejs użytkownika)(P. 427)
Zmiana numerów portów(P. 384)
Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD(P. 41)
Korzystanie z technologii Google Cloud Print(P. 351)
423
<Wyłącz>
Zarządzanie urządzeniem
Wyłączanie Zdalnego interfejsu użytkownika
34A8-07W
Zdalny interfejs użytkownika to przydatne narzędzie pozwalające określić ustawienia urządzenia za pomocą
przeglądarki internetowej na komputerze. Aby móc korzystać ze Zdalnego interfejsu użytkownika, urządzenie powinno
być podłączone do komputera za pośrednictwem sieci. Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera przez kabel USB
lub jeżeli nie ma potrzeby korzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika, korzystne może być wyłączenie funkcji
Zdalnego interfejsu użytkownika. Zmniejsza się wtedy niebezpieczeństwo niepożądanej kontroli urządzenia przez
osoby trzecie za pośrednictwem sieci.
<Menu> <Ustawienia zarządzania> <Licencja/inne> <Ustawienia zdalnego interfejsu
użytkown.> Wybierz ustawienie <Wyłącz> w opcji <Użyj zdal. interf. użytkown.>
<Zastosuj> <OK> Uruchom ponownie urządzenie
ŁĄCZA
Zarządzanie urządzeniem z poziomu komputera (Zdalny interfejs użytkownika)(P. 427)
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP(P. 423)
424
Zarządzanie urządzeniem
Zwiększanie bezpieczeństwa dokumentów
34A8-07X
To urządzenie zostało wyposażone w funkcje zabezpieczające, których celem jest zapobieżenie wyciekowi dokumentów
bądź ich modyfikacji.
Sygnatura urządzenia
Przy użyciu mechanizmu wykorzystującego klucz i certyfikat do skanowanych dokumentów dodawany jest
cyfrowy podpis, który dla odbiorcy stanowi potwierdzenie, że dokument został utworzony za pomocą tego
właśnie urządzenia. Odbiorca może sprawdzić, „czy dokument został utworzony przy użyciu danego urządzenia”
oraz „czy został w jakikolwiek sposób zmodyfikowany”. Przed skorzystaniem z funkcji sygnatury urządzenia
należy wygenerować klucz i certyfikat (certyfikat urządzenia), które będą wykorzystywane przez tę funkcję.
Generowanie klucza sygnatury urządzenia(P. 426)
425
Zarządzanie urządzeniem
Generowanie klucza sygnatury urządzenia
34A8-07Y
Możesz wygenerować klucz i certyfikat sygnatury urządzenia, aby móc udowodnić, że dokument został zeskanowany
właśnie w Twoim urządzeniu. Certyfikat jest dołączany, gdy dokument jest skanowany i konwertowany na plik PDF.
● Można wygenerować tylko jeden klucz i certyfikat sygnatury urządzenia. Nie można ich usunąć.
● Wymagane jest zainstalowanie opcji Zestaw funkcji bezpieczeństwa wysyłania plików PDF.
systemu(P. 713)
Opcje
● Klucz i certyfikat sygnatury urządzenia są ważne przez pięć lat. Należy je odnawiać, gdy zajdzie taka
potrzeba.
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 437) .
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428)
2
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 429)
3
Wybierz kolejno pozycje [Zarządzanie urządzeniem]
certyfikatu].
Główny ekran Zdalnego
[Ustawienia klucza i
4
Kliknij [Wygeneruj klucz].
5
Zaznacz pole wyboru [Podpis urządzenia] i kliknij przycisk [OK].
➠ Zostanie wygenerowany klucz i certyfikat sygnatury urządzenia.
Odnawianie klucza i certyfikatu sygnatury urządzenia
1
Kliknij przycisk [Aktualizacja] widoczny na prawo od klucza i certyfikatu sygnatury urządzenia.
2
Kliknij [OK].
426
Zarządzanie urządzeniem
Zarządzanie urządzeniem z poziomu komputera (Zdalny
interfejs użytkownika)
34A8-080
Istnieje możliwość sprawdzenia kolejki drukowania lub stanu urządzenia poprzez zdalną obsługę urządzenia z
poziomu przeglądarki internetowej. Można także konfigurować rozmaite ustawienia. Dzięki temu zadania związane z
zarządzaniem systemem można łatwo wykonać, nie wstając od biurka. Więcej informacji na temat wymagań systemu
dotyczących Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Środowisko systemowe(P. 707) .
Funkcje Zdalnego interfejsu użytkownika
Sprawdzanie statusu i dzienników(P. 431)
Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 437)
Zapisywanie odbiorców z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 440)
Polityka zabezpieczeń(P. 444)
Importowanie/eksportowanie danych ustawień(P. 450)
Podstawowe informacje o Zdalnym interfejsie użytkownika
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428)
427
Zarządzanie urządzeniem
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika
34A8-081
Do zdalnej obsługi niezbędne jest wpisanie adresu IP urządzenia w przeglądarce internetowej i uruchomienie
Zdalnego interfejsu użytkownika. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy został ustawiony adres IP urządzenia
( Wyświetlanie ustawień sieciowych(P. 38) ). W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z administratorem
sieci.
1
2
Uruchom przeglądarkę internetową.
Wprowadź adres „http://<adres IP urządzenia>/” w polu adresu przeglądarki i naciśnij
klawisz [ENTER].
● Jeśli chcesz użyć adresu IPv6, zamknij go w nawiasach (przykład: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Jeżeli zostanie wyświetlony alarm zabezpieczeń
● Jeżeli komunikacja ze Zdalnym interfejsem użytkownika jest szyfrowana, może zostać wyświetlony alert
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS(P. 388) ). Jeżeli ustawienia
zabezpieczeń (
certyfikatu oraz ustawienia TLS nie zawierają błędów, można kontynuować przeglądanie witryny.
3
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika.
Kiedy funkcja Zarządzanie identyfikatorami wydziału jest wyłączona
Wybierz pozycję [Tryb menedżera systemu] albo [Tryb użytkownika ogólnego], a następnie wprowadź
odpowiednią wartość w polu [Kod PIN dostępu zdalnego interfejsu użytkownika].
[Tryb menedżera systemu]
Pozwala wykonywać wszystkie operacje i konfigurować wszystkie ustawienia w Zdalnym interfejsie
użytkownika. Wprowadź poprawny identyfikator w polu [ID Menedżera Systemu] oraz PIN w polu [Kod PIN
menedżera systemu]. Konfiguracja identyfikatora i kodu PIN menedżera systemu(P. 360)
[Tryb użytkownika ogólnego]
Tryb ten pozwala sprawdzić status dokumentów lub urządzenia, a także zmienić niektóre ustawienia. Jeśli
chcesz sprawdzić, czy w kolejce drukowania znajduje się określony dokument albo anulować drukowanie
swojego dokumentu w kolejce drukowania, wprowadź nazwę użytkownika dokumentu w polu [Nazwa
użytkownika]. Nazwa użytkownika jest automatycznie ustawiana w celu drukowania dokumentów w oparciu o
informacje takie, jak nazwa komputera czy nazwa logowania na komputerze.
[Kod PIN dostępu zdalnego interfejsu użytkownika]
428
Zarządzanie urządzeniem
Jeżeli opcja [Kod PIN dostępu zdalnego interfejsu użytkownika] została skonfigurowana, wprowadź kod PIN.
Konfiguracja kodu PIN Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 369)
Kiedy funkcja Zarządzanie identyfikatorami wydziału jest włączona
Wprowadź poprawny identyfikator w polu [ID działu] oraz PIN w polu [Kod PIN].
Zarządzanie identyfikatorami działów(P. 362)
4
Konfiguracja funkcji
Kliknij [Zaloguj się].
➠ Zostanie wyświetlona strona portalu (strona główna).
Główny ekran Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 429)
Główny ekran Zdalnego interfejsu użytkownika
Po zalogowaniu się do Zdalnego interfejsu użytkownika zostanie wyświetlona następująca strona główna. W tej części
opisano podstawowe czynności, a także elementy wyświetlane na stronie głównej.
[Podstawowe informacje o urządzeniu]
Wyświetla bieżący stan urządzenia i informacje o błędach. W przypadku wystąpienia błędu wyświetlana jest
strona Informacje o błędzie.
[Informacje o materiałach eksploatacyjnych]
Wyświetla informacje o papierze oraz ilości toneru pozostałej w zasobnikach.
[Łącze do pomocy technicznej]
Wyświetla łącze pomocy określone w części [Łącze do pomocy technicznej] w sekcji [Licencja/inne].
429
Zarządzanie urządzeniem
Ikona odświeżania
Odświeża stronę wyświetlaną w danym momencie.
[Language]
Ustawienie umożliwiające określenie języka Zdalnego interfejsu użytkownika.
[Wyloguj się]
Wylogowanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika. Zostanie wyświetlona strona logowania.
[Wiadomość do menedżera systemu]
Wyświetla okno do utworzenia adresu e-mail dla menedżera systemu określonego w [Informacje o
menedżerze systemu] menu [Zarządzanie użytkownikami].
[Monitor stanu/anulowanie]
Wyświetla stronę [Monitor stanu/anulowanie]. W przypadku dowolnego oczekującego dokumentu można
sprawdzić status/historię albo anulować przetwarzanie.
[Ustawienia/rejestracja]
Wyświetla stronę [Ustawienia/rejestracja]. Po zalogowaniu się w trybie menedżera systemu można zmienić
elementy ustawień i zapisać lub załadować zarejestrowane dane. Konfiguracja opcji menu z poziomu
Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 437)
[Książka adresowa]
Wyświetla numery wybierania kodowego oraz listę Ulubione, zapisane w książce adresowej. Rejestracja lub
edycja zawartości książki adresowej jest możliwa po zalogowaniu się w trybie menedżera systemu.
Zapisywanie odbiorców z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 440)
[Application Library]
Wyświetla stronę z ustawieniami Application Library.
430
Zarządzanie urządzeniem
Sprawdzanie statusu i dzienników
34A8-082
Sprawdzanie bieżącego stanu drukowanych dokumentów(P. 431)
Sprawdzanie bieżącego stanu odebranych dokumentów(P. 432)
Sprawdzanie historii dokumentów(P. 432)
Sprawdzanie informacji dotyczących dokumentów, których nie udało się przekazać(P. 432)
Sprawdzanie informacji o błędzie(P. 433)
Sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych(P. 433)
Sprawdzanie parametrów urządzenia(P. 434)
Sprawdzanie informacji o menedżerze systemu(P. 434)
Sprawdzanie łącznego licznika wydruków(P. 435)
Sprawdzanie historii zasobników z tonerem(P. 435)
Sprawdzanie bieżącego stanu urządzenia(P. 436)
● Nazwa pliku dokumentu może nie być wyświetlana w całości. Do nazwy pliku może zostać dopisana nazwa
aplikacji używanej do drukowania.
Sprawdzanie bieżącego stanu drukowanych dokumentów
Wyświetlana jest lista dokumentów aktualnie drukowanych lub oczekujących na wydruk.
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika ( Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 428) ) [Monitor stanu/anulowanie] [Stan zadania] w [Drukuj]
● Zadanie z dokumentem można anulować, klikając przycisk [Anuluj].
● Niezależnie od ustawień Zarządzania identyfikatorami wydziałów wyświetlone zostaną wszystkie
dokumenty aktualnie drukowane lub oczekujące na wydruk.
● Jeśli podczas logowania w trybie zwykłego użytkownika użytkownik poda swoją nazwę, nazwa
użytkownika pojawi się jedynie na wydrukowanych dokumentach.
431
Zarządzanie urządzeniem
● Kliknij opcję [Numer zadania] na dokumentach o wstrzymanym statusie drukowania oraz
dokumentach chronionych w celu uzyskania szczegółowych informacji. Można sprawdzić nazwę
użytkownika i liczbę stron drukowanego dokumentu.
Sprawdzanie bieżącego stanu odebranych dokumentów
Można sprawdzać dzienniki odebranych faksów lub I-faksów. Można też kliknąć [Usuń], aby usunąć odebrany faks.
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika ( Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 428) ) [Monitor stanu/anulowanie] [Stan zadania] w [Odbiór]
● Aby wykonać następujące operacje dla odebranego dokumentu faksu, musisz się zalogować w trybie
menedżera systemu i ustawić <Użyj podglądu faksu> na opcję <Włącz>.
- Wciśnij klawisz [Drukuj wszystko], gdy chcesz wydrukować wszystkie odebrane dokumenty.
- Wciśnij klawisz [Drukuj], aby wydrukować dokument oczekujący na wydrukowanie.
- Wciśnij klawisz [Numer zadania], aby wyświetlić szczegółowe informacje i podgląd dokumentu
oczekującego na wydrukowanie.
Sprawdzanie historii dokumentów
Wyświetlane są rejestry zadań drukowania, kopiowania, wysyłki (TX) i odbierania (RX).
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika ( Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 428) ) [Monitor stanu/anulowanie] [Rejestr zadań]
Sprawdzanie informacji dotyczących dokumentów, których nie udało się
przekazać
Wyświetlane są dokumenty, które nie mogły zostać przekazane.
432
Zarządzanie urządzeniem
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika ( Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 428) ) [Monitor stanu/anulowanie] [Błędy przekazywania]
● Po zalogowaniu w trybie menedżera systemu można kliknąć [Usuń], aby usunąć dokumenty, które nie
mogły zostać przekazane.
● Po zalogowaniu w trybie menedżera systemu można kliknąć [Numer zadania], aby wyświetlić
szczegółowe informacje lub podgląd dokumentu, który nie mógł zostać przekazany.
Sprawdzanie informacji o błędzie
Jeśli wystąpi błąd, po kliknięciu komunikatu wyświetlonego w obszarze [Informacje o błędach] na stronie portalu
(stronie głównej) zostanie wyświetlona ta strona. Główny ekran Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 429)
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika ( Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 428) ) [Monitor stanu/anulowanie] [Informacje o błędach]
Sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych
Zostanie wyświetlona informacja o rozmiarze i typie papieru dla źródła papieru, numerze modelu kasety z tonerem itp.
Możesz także kliknąć przycisk [Sprawdź szczegółowe informacje o materiałach eksploatacyjnych] na stronie portalu
(stronie głównej), aby wyświetlić ekran sprawdzania stanu materiałów eksploatacyjnych ( Główny ekran Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 429) ).
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika ( Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 428) ) [Monitor stanu/anulowanie] [Materiały eksploatacyjne]
433
Zarządzanie urządzeniem
Sprawdzanie parametrów urządzenia
Wyświetlane są informacje o maksymalnej prędkości drukowania oraz funkcjach urządzenia.
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika ( Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 428) ) [Monitor stanu/anulowanie] [Właściwości urządzenia]
Sprawdzanie informacji o menedżerze systemu
Wyświetlane są informacje o urządzeniu oraz menedżerze systemu. Tutaj wyświetlane są nazwa urządzenia i inne
informacje na temat menedżera systemu odpowiadające ustawieniom skonfigurowanym w obszarze [Informacje o
menedżerze systemu] na stronie [Zarządzanie użytkownikami] albo w obszarze [Ustawienia informacji o urządzeniu]
na stronie [Zarządzanie urządzeniem].
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika ( Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 428) ) [Monitor stanu/anulowanie] [Informacje o urządzeniu]
434
Zarządzanie urządzeniem
Sprawdzanie łącznego licznika wydruków
Wyświetlana jest łączna liczba stron wydrukowanych podczas operacji kopiowania, drukowania i odbierania faksów.
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika ( Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 428) ) [Monitor stanu/anulowanie] [Sprawdź licznik]
Sprawdzanie historii zasobników z tonerem
Istnieje możliwość sprawdzenia dzienników użycia zasobników z tonerem oraz innych dzienników.
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika ( Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 428) ) [Monitor stanu/anulowanie] [Dziennik tonera]
435
Zarządzanie urządzeniem
Sprawdzanie bieżącego stanu urządzenia
Wyświetlane są całkowita miesięczna liczba wydrukowanych stron i zużytej energii. Można wyświetlić ekran informacji
dotyczących ekologii (Eco Information) i zmienić ustawienia, aby zaoszczędzić papier i zużycie energii.
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika ( Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 428) ) [Monitor stanu/anulowanie] [Informacje Eco]
ŁĄCZA
Główny ekran Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 429)
436
Zarządzanie urządzeniem
Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego interfejsu
użytkownika
34A8-083
Za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika można zmieniać różne ustawienia urządzenia. Większość ustawień można
konfigurować także w urządzeniu, ale niektóre z nich mogą zostać zmienione tylko za pomocą Zdalnego interfejsu
użytkownika. W tej części opisano podstawowy przebieg procedury modyfikacji ustawień urządzenia przy użyciu
Zdalnego interfejsu użytkownika.
● Niektóre ustawienia można zmieniać tylko po zalogowaniu się w trybie menedżera systemu.
● W przypadku niektórych ustawień mogą być wymagane operacje różniące się od niżej opisanej procedury.
1
2
3
4
Uruchom interfejs Zdalny interfejs użytkownika.
użytkownika(P. 428)
Uruchamianie Zdalnego interfejsu
Kliknij pozycję [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 429)
Główny ekran Zdalnego
Kliknij pozycję menu widocznego po lewej stronie ekranu, którą chcesz
skonfigurować.
W razie potrzeby kliknij łącze, aby wyświetlić pożądaną stronę menu.
437
Zarządzanie urządzeniem
5
Kliknij [Edycja].
6
Określ wymagane ustawienia.
7
Kliknij [OK].
438
Zarządzanie urządzeniem
8
W razie potrzeby uruchom ponownie urządzenie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
● Aby uzyskać informacje o konieczności ponownego uruchomienia urządzenia, zapoznaj się z komunikatem
na ekranie edycji.
439
Zarządzanie urządzeniem
Zapisywanie odbiorców z poziomu Zdalnego interfejsu
użytkownika
1660-083
34A8-084
Za pomocą komputera można rejestrować odbiorców w książce adresowej urządzenia i edytować informacje o
zarejestrowanych odbiorcach. Określ w tym miejscu folder udostępniony albo serwer FTP będący odbiorcą.
● Ustawienia można zmieniać tylko po zalogowaniu się w trybie menedżera systemu.
1
2
Uruchom interfejs Zdalny interfejs użytkownika.
użytkownika(P. 428)
Uruchamianie Zdalnego interfejsu
Kliknij pozycję [Książka adresowa] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 429)
Główny ekran Zdalnego
Jeżeli wyświetla się strona z poleceniem wpisania kodu PIN
● Książka adresowa jest zabezpieczona kodem PIN. Wprowadź [Kod PIN] i kliknij przycisk [OK].
3
Kliknij [Wybieranie kodowane].
● Odbiorców można także zapisać w zakładce Ulubione. W takim przypadku kliknij zakładkę [Ulubione] zamiast
zakładki [Wybieranie kodowane]. Ulubione(P. 183)
4
Kliknij łącze tekstowe pod pozycją [Numer], [Typ] albo [Nazwa] elementu
oznaczonego jako „Nie zarejestrowano”.
● Aby edytować zarejestrowany element, kliknij odpowiednie łącze tekstowe pod pozycją [Numer], [Typ] albo
[Nazwa].
● Aby usunąć zarejestrowanego odbiorcę, kliknij odpowiedni przycisk [Usuń].
● W przypadku usunięcia odbiorcy z książki adresowej zostaje on również usunięty z ulubionych ustawień.
Zapisywanie często używanych ustawień(P. 175)
440
Zarządzanie urządzeniem
5
Wybierz rodzaj odbiorcy do zarejestrowania i kliknij [OK].
● Aby zapisać odbiorcę w folderze udostępnionym albo na serwerze FTP, wybierz opcję [Plik].
6
Wybierz odbiorcę.
Rejestrowanie odbiorcy faksów
[Nazwa]
Wprowadź nazwę odbiorcy.
[Numer faksu]
Wprowadź numer faksu odbiorcy.
[Wysyłanie w trybie ECM]
Zaznacz to pole wyboru, aby w przypadku wystąpienia błędu w wysyłanym obrazie błąd ten był sprawdzany i
korygowany, co pozwoli zapobiec wysłaniu nieprawidłowego obrazu.
[Szybkość]
Jeżeli rozpoczęcie transmisji odbywa się z opóźnieniem, jak np. w przypadku złych połączeń telefonicznych,
istnieje możliwość dostosowania szybkości początkowej w zakresie malejącym.
[Długodystansowe]
Określ zakres od [Międzynarodowe (1)] do [Międzynarodowe (3)] zgodnie z warunkami transmisji przy rejestracji
międzynarodowych numerów faksu.
● Możesz również skonfigurować opcje [Wysyłanie w trybie ECM] i [Szybkość] menu <Ustawienia faksu> (
<Wyślij>(P. 535) ) z poziomu panelu sterowania. Jednak ustawienia sprecyzowane przy użyciu opcji
<Książka adresowa> są aktywne w odniesieniu do szczegółowych ustawień dotyczących odbiorców
zarejestrowanych w książce adresowej.
441
Zarządzanie urządzeniem
Rejestrowanie odbiorców poczty e-mail lub I-faksów
[Nazwa]
Wprowadź nazwę odbiorcy.
[Adres e-mail]/[Adres I-Faksu]
Wprowadź adres e-mail odbiorcy.
Zapisywanie odbiorcy w postaci udostępnionego folderu albo serwera FTP
[Nazwa]
Wprowadź nazwę odbiorcy.
[Protokół]
Wybierz protokół odbiorcy.
[Windows (SMB)]
Wybierz tę opcję w przypadku korzystania z udostępnionego folderu jako miejsca
docelowego.
[FTP]
Wybierz tę opcję w przypadku korzystania z serwera FTP jako miejsca docelowego.
[Nazwa hosta]
● W przypadku folderu udostępnionego
Wprowadź nazwę albo adres IP komputera. Można uwzględnić w ścieżce do folderu udostępnionego
nazwę komputera lub adres IP (np. „\\swan\share” lub „\\192.168.2.100\share”).
● W przypadku serwera FTP
Wprowadź adres IP serwera FTP (np. „192.168.2.100”).
Korzystanie z serwera DNS
● Zamiast nazwy komputera lub adresu IP można wpisać nazwę hosta (lub nazwę FQDN) (np. dla folderu
udostępnionego: „\\swan.organization.company.com\share”).
442
Zarządzanie urządzeniem
[Ścieżka do folderu]
Wprowadź lokalizację folderu, do którego będą wysyłane dane.
● W przypadku folderu udostępnionego
Użyj „\” jako separatora. Określ poziom następujący po ścieżce określonej w [Nazwa hosta].
● W przypadku serwera FTP
Użyj „/” jako separatora. Ścieżka jest bezwzględna w przypadku umieszczenia symbolu „/” na jej górze, w
przeciwnym razie jest ścieżką względną w odniesieniu do bieżącego katalogu zalogowanego użytkownika.
[Nazwa użytkownika]
Wpisz nazwę użytkownika dla folderu udostępnionego albo serwera FTP.
[Ustaw hasło]
Aby ustawić hasło dla folderu udostępnionego albo serwera FTP, zaznacz to pole wyboru i wpisz hasło w polu
[Hasło].
Należy upewnić się, że został wybrany ten sam język interfejsu użytkownika dla
komputera i Zdalnego interfejsu użytkownika.
● Nazwy wyświetlane w polach [Nazwa hosta] i [Ścieżka do folderu] mogą nie być wyświetlane
poprawnie albo mogą nie działać poprawnie.
7
Kliknij [OK].
ŁĄCZA
Główny ekran Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 429)
Importowanie/eksportowanie danych ustawień(P. 450)
Lista książki adresowej(P. 603)
443
Zarządzanie urządzeniem
Polityka zabezpieczeń
34A8-085
Adaptacja zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danej organizacji jest najczęściej wybieraną metodą. Zasady
definiuje standardy i cele zabezpieczeń podstawowych informacji, których wymaga prawidłowa eksploatacja urządzeń
takich jak komputery i drukarki wielofunkcyjne. Jeśli w organizacji ma zostać zastosowana polityka zabezpieczeń,
należy ją także zastosować na tym urządzeniu.
Przeglądanie polityki zabezpieczeń(P. 444)
Elementy ustawień zasad bezpieczeństwa(P. 444)
Zastosowanie zasad bezpieczeństwa dla tego urządzenia(P. 449)
Przeglądanie polityki zabezpieczeń
Można przeglądać ustawioną na urządzeniu politykę zabezpieczeń wykorzystując do tego Zdalny interfejs użytkownika.
1
2
3
Uruchom interfejs Zdalny interfejs użytkownika.
użytkownika(P. 428)
Uruchamianie Zdalnego interfejsu
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 429)
Kliknij [Ustawienia zabezpieczeń]
Główny ekran Zdalnego
[Potwierdź zasadę zabezpieczeń].
Elementy ustawień zasad bezpieczeństwa
Następujące pozycje wyświetlane są przez Zdalny interfejs użytkownika: Pozycje dla funkcji niedostępnych na tym
urządzeniu również są wyświetlane, ale nie wpływają na jego działanie.
◼ [Interfejs]
[Zasada połączenia bezprzewodowego]
Blokując połączenia bezprzewodowe, zapobiega się nieupoważnionemu dostępowi.
[Zabroń użycia bezpośredniego
połączenia]
[Zabroń użycia bezprzewodowej sieci
LAN]
Dla <Użyj Bezpośr. połączenia> ustawiono <Wyłącz>. Nie
można uzyskać dostępu do urządzenia za pomocą
urządzeń mobilnych.
<Ustawienia
Bezpośredniego
połączenia>(P. 473)
Dla <Wybierz LAN/WLAN> ustawiono <Przewodowa sieć
<Wybierz LAN/
LAN>. Nie można ustanowić połączenia bezprzewodowego WLAN>(P. 471)
z urządzeniem za pomocą bezprzewodowego rutera LAN
lub punktu dostępowego.
444
Zarządzanie urządzeniem
[Zasada USB]
Uniemożliwia uzyskanie nieautoryzowanego dostępu i wejścia w posiadanie danych dzięki dezaktywacji połączenia
USB.
[Zabroń użycia jako urządzenia USB] Dla <Użyj jako urządzenia USB> ustawiono <Wyłącz>. Nie
można podłączyć komputera za pomocą złącza USB.
[Zabroń użycia jako pamięci USB]
<Użyj jako urządzenia
USB>(P. 486)
Dla <Użyj pamięci USB> ustawiono <Wyłącz>. Nie można
korzystać z nośników pamięci USB.
<Użyj pamięci USB>(P. 486)
◼ [Sieć]
[Zasada operacyjna komunikacji]
Zwiększa poziom bezpieczeństwa komunikacji dzięki wymogom weryfikacji podpisów i certyfikatów.
serwera SMS/WebDAV]
Ta funkcja nie jest dostępna na tym urządzeniu, nie zmienia to
poziomu bezpieczeństwa.
[Zawsze weryfikuj certyfikat serwera
w przypadku używania TLS]
Następujące ustawienia w opcji [Użyj TLS na potrzeby SMTP] i
[Użyj TLS na potrzeby POP] ustawiono na [Włącz].
Konfigurowanie
ustawień komunikacji
● [Weryfikuj certyfikat]
poczty e-mail/Ifaksu(P. 92)
[Zawsze weryfikuj podpisy funkcji
● [Dodaj CN do elementów weryfikacyjnych]
Poniższe ustawienia w menu [Użyj usługi Google Cloud Print]
ustawiono na [Włącz].
Rejestrowanie
urządzenia w usłudze
● [Weryfikuj certyfikat serwera]
Google Cloud
Print(P. 351)
Zapisywanie serwerów
● [Dodaj CN do elementów weryfikacyjnych]
LDAP(P. 64)
Następujące ustawienia w opcji [Potwierdź certyfikat TLS na
potrzeby dostępu do serwera LDAP] z menu [Serwer LDAP (do
wyszukiwania)] i [Serwer LDAP (do uwierzytelniania)] ustawiono
na [Włącz].
● [Potwierdź certyfikat TLS na potrzeby dostępu do serwera
LDAP]
● [Dodaj CN do elementów weryfikacyjnych]
[Zabroń uwierzytelniania zwykłego
tekstu na potrzeby funkcji serwera]
Dla <Metoda uw. portu ded.> ustawiono <Tryb 2>. Jeżeli
<Metoda uw. portu
urządzenie jest używane jako serwer, uwierzytelnianie na bazie ded.>(P. 481)
zwykłego tekstu oraz funkcje wykorzystujące uwierzytelnianie
na bazie zwykłego tekstu nie są dostępne.
[Zabroń użycia SNMPv1]
Dla <Ustawienia SNMP>, <Ustawienia SNMPv1> ustawiono
<Wyłącz>. Możliwe jest wykorzystywanie SNMPv1 podczas
uzyskiwania informacji o urządzeniu z poziomu komputera.
<Ustawienia
SNMP>(P. 480)
● To ustawienie nie ma wpływu na komunikację z sieciami IEEE 802.1X nawet, jeżeli opcja [Zawsze weryfikuj
certyfikat serwera w przypadku używania TLS] ustawiona jest na [Włącz].
● Jeśli opcja [Zabroń uwierzytelniania zwykłego tekstu na potrzeby funkcji serwera] ustawiona jest na [Włącz] i
oprogramowanie zarządzania urządzeniem lub wersja sterownika są stare, podczączenei do urządzenia
może nie być możliwe. Upewnij się, że korzystasz z najnowszych wersji.
[Zasada użycia portu]
445
Zarządzanie urządzeniem
Zapobiegaj naruszeniom z zewnątrz, zamykając nieużywane porty.
[Ogranicz port LPD (numer portu: 515)] Dla <Ustawienia LPD>, <Użyj drukowania LPD>
ustawiono <Wyłącz>. Nie można przeprowadzić
drukowania LPD.
<Ustawienia LPD>(P. 478)
[Ogranicz port RAW (numer portu:
9100)]
Dla <Ustawienia RAW>, <Użyj wydruku RAW> ustawiono
<Wyłącz>. Nie można przeprowadzić drukowania RAW.
<Ustawienia RAW>(P. 478)
[Ogranicz port FTP (numer portu: 21)]
Ta funkcja nie jest dostępna na tym urządzeniu, nie
zmienia to poziomu bezpieczeństwa.
[Ogranicz port WSD (numer portu:
3702, 60000)]
Poniższe ustawienia w menu <Ustawienia WSD>
ustawiono na <Wyłącz>. Nie można korzystać z funkcji
WSD.
<Ustawienia WSD>(P. 478)
● <Użyj drukowania WSD>
● <Użyj przeglądania WSD>
● <Użyj skanowania WSD>
● <Wykonaj skan. komputera>
● <Użyj Multicast Discovery>
[Ogranicz port BMLinkS (numer portu:
1900)]
Ta funkcja nie jest dostępna na tym urządzeniu, nie
zmienia to poziomu bezpieczeństwa.
[Ogranicz port IPP (numer portu: 631)]
Część ustawień umożliwiających drukowanie z urządzeń
Łączenie z urządzeniami
mobilnych za pomocą aplikacji zostanie przełączona na mobilnymi(P. 328)
<Wyłącz>, wyłączając tym samym część drukowania z
urządzeń przenośnych za pomocą aplikacji.
[Ogranicz port SMB (numer portu: 137, Ta funkcja nie jest dostępna na tym urządzeniu, nie
138, 139, 445)]
zmienia to poziomu bezpieczeństwa.
[Ogranicz port SMTP (numer portu: 25)] Ta funkcja nie jest dostępna na tym urządzeniu, nie
zmienia to poziomu bezpieczeństwa.
[Ogranicz port dedykowany (numer
portu: 9002, 9006, 9007, 9011-9015,
Dla <Użyj portu dedykowanego> ustawiono <Wyłącz>.
Nie można korzystać z dedykowanych portów.
<Użyj portu
dedykowanego>(P. 481)
9017-9019, 9022, 9023, 9025, 20317,
47545-47547)]
[Ogranicz port oprogramowania
operatora zdalnego (numer portu:
5900)]
Ta funkcja nie jest dostępna na tym urządzeniu, nie
zmienia to poziomu bezpieczeństwa.
[Ogranicz port SIP (faks IP) (numer
portu: 5004, 5005, 5060, 5061, 49152)]
Ta funkcja nie jest dostępna na tym urządzeniu, nie
zmienia to poziomu bezpieczeństwa.
[Ogranicz port mDNS (numer portu:
5353)]
Następujące ustawienia zostaną przełączone w stan
<Ustawienia mDNS>(P. 477)
<Wyłącz>, a część ustawień umożliwiających drukowanie
Rejestrowanie urządzenia
z urządzeń mobilnych za pomocą aplikacji zostanie
w usłudze Google Cloud
również przełączona na <Wyłącz>. Nie będzie można
Print(P. 351)
przeszukiwać sieci lub wprowadzać automatycznych
Łączenie z urządzeniami
ustawień za pomocą mDNS. Ponadto wyłączona również mobilnymi(P. 328)
będzie część drukowania z urządzeń przenośnych za
pomocą aplikacji.
● <Ustawienia mDNS>
<IPv4>
<Użyj mDNS>
● <Ustawienia mDNS>
<IPv6>
<Użyj mDNS>
● [Użyj usługi Google Cloud Print]
lokalne]
446
[Drukowanie
Zarządzanie urządzeniem
[Ogranicz port SLP (numer portu: 427)] Dla [Ustawienia Multicast Discovery], [Odpowiedź
Konfiguracja komunikacji
Discovery] ustawiono [Wyłącz]. Nie można przeszukiwać SLP z oprogramowaniem do
sieci lub wprowadzać ustawień automatycznie za
zarządzania
pomocą SLP.
urządzeniami(P. 75)
[Ogranicz port SNMP (numer portu:
161)]
W menu <Ustawienia SNMP> opcje <Ustawienia
SNMPv1> i <Ustawienia SNMPv3> ustawiono na
<Wyłącz>, a <Sk. w Canon PRINT Business> ustawiono
na <Wyłącz>. Nie można uzyskać informacji na temat
urządzenia z poziomu komputera lub konfigurować
ustawień za pomocą SNMP.
<Ustawienia SNMP>(P. 480)
<Sk. w Canon PRINT
Business>(P. 567)
◼ [Uwierzytelnianie]
[Zasada operacyjna uwierzytelniania]
[Zabroń użytkownikom gościom używać
urządzenia]
Ta funkcja nie jest dostępna na tym urządzeniu, nie zmienia to poziomu
bezpieczeństwa.
[Wymuś ustawienie automatycznego logowania]
Ta funkcja nie jest dostępna na tym urządzeniu, nie zmienia to poziomu
bezpieczeństwa.
[Zasada operacyjna hasła]
[Zabroń przechowywania hasła w pamięci podręcznej dla
serwerów zewnętrznych]
Ta funkcja nie jest dostępna na tym urządzeniu, nie zmienia to
poziomu bezpieczeństwa.
[Wyświetl ostrzeżenie w przypadku używania hasła
domyślnego]
Ta funkcja nie jest dostępna na tym urządzeniu, nie zmienia to
poziomu bezpieczeństwa.
[Zabroń używania hasła domyślnego w przypadku dostępu Ta funkcja nie jest dostępna na tym urządzeniu, nie zmienia to
zdalnego]
poziomu bezpieczeństwa.
[Zasada ustawień hasła]
[Minimalna liczba znaków hasła]
Ta funkcja nie jest dostępna na tym urządzeniu, nie zmienia to
poziomu bezpieczeństwa.
[Okres ważności hasła]
Ta funkcja nie jest dostępna na tym urządzeniu, nie zmienia to
poziomu bezpieczeństwa.
[Zabroń używania 3 lub więcej identycznych kolejnych Ta funkcja nie jest dostępna na tym urządzeniu, nie zmienia to
znaków]
poziomu bezpieczeństwa.
[Wymuś używanie co najmniej 1 wielkiej litery]
Ta funkcja nie jest dostępna na tym urządzeniu, nie zmienia to
poziomu bezpieczeństwa.
[Wymuś używanie co najmniej 1 małej litery]
Ta funkcja nie jest dostępna na tym urządzeniu, nie zmienia to
poziomu bezpieczeństwa.
[Wymuś używanie co najmniej 1 cyfry]
Ta funkcja nie jest dostępna na tym urządzeniu, nie zmienia to
poziomu bezpieczeństwa.
[Wymuś używanie co najmniej 1 symbolu]
Ta funkcja nie jest dostępna na tym urządzeniu, nie zmienia to
poziomu bezpieczeństwa.
447
Zarządzanie urządzeniem
[Zasada blokady]
Można blokować możliwość zalogowania się użytkowników przez dany okres, jeżeli określona liczba poprzednich prób
logowania zakończyła się niepowodzeniem.
[Włącz blokadę]
Dla <Blokada>, <Włącz blokadę> ustawiono <Włącz>. Określ wartosci dla opcji
<Dopuszczalna liczba prób> i <Okres blokady>.
<Blokada>(P. 573)
◼ [Klucz/certyfikat]
Chroń ważne dane, uniemożliwiając stosowanie słabego szyfrowania albo zapisując zaszyfrowane hasła użytkowników
i klucze w określonym komponencie sprzętowym.
[Nie używaj słabego szyfrowania]
Dla <Nie zezwalaj na słabe szyfr.> ustawiono <Włącz>.
Nie można korzystać z niskiego poziomu szyfrowania.
<Ustawienia
szyfrowania>(P. 573)
[Nie używaj klucza/certyfikatu w przypadku Dla <Nie zezwalaj na słabe szyfr.>, <Nie zezw.na sł.szyf.
<Ustawienia
słabego szyfrowania]
kl./cer.> ustawiono <Włącz>. Nie można korzystać z
szyfrowania>(P. 573)
klucza lub certyfikatu o niskim poziomie szyfrowania.
[Użyj TPM do przechowywania hasła i
klucza]
Ta funkcja nie jest dostępna na tym urządzeniu, nie
zmienia to poziomu bezpieczeństwa.
◼ [Dziennik]
[Wymuś nagrywanie dziennika inspekcji] Ta funkcja nie jest dostępna na tym urządzeniu, nie zmienia to poziomu
bezpieczeństwa.
[Wymuś ustawienia SNTP]
Ta funkcja nie jest dostępna na tym urządzeniu, nie zmienia to poziomu
bezpieczeństwa.
◼ [Zadanie]
[Zasada drukowania]
[Zabroń bezpośredniego drukowania odebranych
zadań]
Ta funkcja nie jest dostępna na tym urządzeniu, nie zmienia to poziomu
bezpieczeństwa.
[Zasada wysyłania/odbioru]
Ogranicza działania związane z wysyłaniem do danych odbiorców i ogranicza sposób przetwarzania odebranych
danych.
[Zezwalaj na wysyłanie tylko do
zarejestrowanych adresów]
[Wymuś potwierdzenie numeru faksu]
Dla <Ogranicz nowych odbiorców> ustawiono
<Włącz>. Możliwe jest wysyłanie wyłącznie do
odbiorców zarejestrowanych w Książce adresowej.
<Ogranicz nowych
odbiorców>(P. 535)
Dla <Potwierdź wprow. nr faksu> ustawiono <Włącz>.
<Potwierdź wprowadzony nr
Użytkownicy muszą wprowadzić numer faksu
faksu>(P. 545)
ponownie, celem potwierdzenia go podczas
wysyłania faksu.
[Zabroń automatycznego
przekazywania]
Dla opcji <Funkcja przekazywania> element <Użyj
funkcji przekazywania> ustawiono na <Wyłącz>. Nie
można automatycznie przekazywać faksów.
448
<Ustawienia
przekazywania>(P. 553)
Zarządzanie urządzeniem
◼ [Pamięć]
[Wymuś zakończenie usuwania danych] Ta funkcja nie jest dostępna na tym urządzeniu, nie zmienia to poziomu
bezpieczeństwa.
Zastosowanie zasad bezpieczeństwa dla tego urządzenia
Można importować politykę zabezpieczeń edytowaną urządzeniu serii imageRUNNER ADVANCE lub przy użyciu
oprogramowania do zarządzania urządzeniem, aby móc ją zastosować na tym urządzeniu. Dodatkowo można
eksportować politykę zabezpieczeń zastosowaną na tym urządzeniu, aby zastosować ją również na innych
urządzeniach*. Importowanie/eksportowanie danych ustawień(P. 450)
*Wyłącznie
urządzenia Canon, kompatybilne z ustawieniami zasad bezpieczeństwa
● Ustawienia zasad bezpieczeństwa mogą być importowane wyłącznie, jeżeli hasło do tych ustawień
wprowadzone do urządzenia eksportującego jest zgodne z hasłem wprowadzonym do urządzenia
importującego lub jeżeli nie wprowadzono hasła do urządzenia importującego. Jeżeli nie wprowadzono hasła
do urządzenia importującego, hasło urządzenia eksportującego zostanie wykorzystane dla tego urządzenia.
● Nie można ustawić ani zmienić polityki bezpieczeństwa na tym urządzeniu.
449
Zarządzanie urządzeniem
Importowanie/eksportowanie danych ustawień
34A8-086
Dane ustawień książki adresowej i urządzenia można zapisać w komputerze (eksportować). Dane zapisane na
komputerze można zarejestrować w urządzeniu (importować). Z łatwością można kopiować odbiorców w książce
adresowej do wielu urządzeń.* Aby korzystać z tych funkcji, wymagane jest zalogowanie się do trybu menedżera
systemu.
*W przypadku używania tego samego modelu urządzenia możliwe jest importowanie/eksportowanie danych ustawień
urządzenia.
Eksportowanie danych ustawień(P. 450)
Importowanie danych ustawień(P. 452)
Nie należy wyłączać urządzenia do momentu ukończenia eksportu lub importu
● Ukończenie tego procesu może zająć kilka minut. Wyłączenie urządzenia podczas wykonywania procesu
może spowodować uszkodzenie danych lub urządzenia.
Podczas procesu importu lub eksportu nie należy używać urządzenia
● Przed przystąpieniem do importu/eksportu danych należy upewnić się, że żadne zadania drukowania
dokumentów nie są aktualnie wykonywane.
● Informacje o ustawieniach, których nie można importować/eksportować, patrz
ustawień(P. 459) .
Lista menu
● Można również importować/eksportować dane ustawień za pośrednictwem nośnika pamięci USB z poziomu
panelu sterowania urządzenia. <Import/eksport>(P. 571)
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 437) .
Eksportowanie danych ustawień
Można wyeksportować dane książki adresowej i dane ustawień urządzenia oraz zapisać je w komputerze. Można
eksportować dane książki adresowej w formie pliku informacji o konfiguracji urządzenia (*.dcm) lub pliku książki
adresowej firmy Canon (*.abk). Wybierz typ pliku informacji o konfiguracji urządzenia, aby zapisać dane jako kopię
zapasową lub skopiować dane z Książki adresowej do tego samego modelu urządzenia. Wybierz typ pliku: plik książki
adresowej firmy Canon, aby skopiować dane z Książki adresowej do sterownika faksu lub innego modelu maszyny.
Zalecane jest regularne tworzenie kopii zapasowej ważnych ustawień.
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428)
Kliknij pozycję [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 429)
450
Główny ekran Zdalnego
Zarządzanie urządzeniem
3
Wybierz kolejno pozycje [Zarządzanie danymi]
4
Wybierz ustawienia do wyeksportowania i ustaw hasło szyfrowania.
[Eksport].
[Książka adresowa (ABK)]
Zaznacz to pole wyboru, aby wyeksportować dane z książki adresowej w formie pliku książki adresowej Canon
(*.abk).
● Jeśli pole wyboru [Książka adresowa (ABK)] zostało zaznaczone, nie można eksportować ustawień
urządzenia równocześnie z danymi książki adresowej.
[Książka adresowa]
Zaznacz to pole wyboru, aby wyeksportować dane z książki adresowej w formie pliku informacji o konfiguracji
urządzenia (*.dcm).
[Kod PIN książki adresowej]
Jeśli książka adresowa jest zabezpieczona kodem, wpisz kod książki adresowej.
z książki adresowej(P. 414)
Ograniczenie korzystania
[Ustawienia/rejestracja]
Zaznacz to pole wyboru, aby wyeksportować dane ustawień urządzenia.
[Hasło szyfrowania]
Wprowadź hasło, aby zaszyfrować eksportowane dane, używając znaków alfanumerycznych. Wprowadź to
samo hasło w polu [Potwierdź]. Jeśli pole wyboru [Książka adresowa] lub [Ustawienia/rejestracja] zostało
zaznaczone, danych nie można eksportować bez ustawienia hasła szyfrowania.
● Podanie hasła jest wymagane przy importowaniu wyeksportowanych danych.
ustawień(P. 452)
5
6
Importowanie danych
Kliknij [Rozpocznij eksportowanie].
Postępuj zgodnie z informacjami na ekranie, aby określić lokalizację zapisania
wyeksportowanych danych.
➠ Dane ustawień zostaną zapisane.
451
Zarządzanie urządzeniem
Importowanie danych ustawień
Ta procedura pozwala załadować (zaimportować) dane, które zostały uprzednio wyeksportowane z urządzenia. W
przypadku takiego samego modelu urządzenia można również zaimportować dane ustawień urządzenia z innego
urządzenia.
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 428)
Kliknij pozycję [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 429)
Główny ekran Zdalnego
3
Wybierz kolejno pozycje [Zarządzanie danymi]
4
Określ plik, wprowadź hasło i wybierz ustawienia do zaimportowania.
[Import].
[Ścieżka dostępu do pliku]
Kliknij przycisk [Przeglądaj] i wybierz plik. Można importować jedynie plik informacji o konfiguracji urządzenia
(*.dcm) lub plik książki adresowej firmy Canon (*.abk). Wybierając typ pliku: plik książki adresowej firmy
Canon, nie ma potrzeby ustawiania innych opcji.
[Hasło deszyfrowania]
Wprowadź hasło, które zostało ustawione przy eksportowaniu ustawień.
[Książka adresowa]
Zaznacz to pole wyboru, aby zaimportować dane książki adresowej.
● Zaimportowanie danych książki adresowej spowoduje nadpisanie wpisów książki adresowej zapisanych w
urządzeniu.
[Kod PIN książki adresowej]
Jeśli książka adresowa jest zabezpieczona kodem PIN, wpisz kod książki adresowej.
korzystania z książki adresowej(P. 414)
[Ustawienia/rejestracja]
Zaznacz to pole wyboru, aby zaimportować dane ustawień urządzenia.
5
Kliknij [Rozpocznij importowanie].
452
Ograniczenie
Zarządzanie urządzeniem
6
Kliknij [OK].
➠ Wybrane dane ustawień zostaną załadowane do urządzenia.
7
Kliknij [OK].
➠ W przypadku zaznaczenia pola wyboru [Ustawienia/rejestracja] w punkcie 4 urządzenie automatycznie
uruchomi się ponownie.
453
Zarządzanie urządzeniem
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
34A8-087
W przypadku oprogramowania sprzętowego należy wybrać metodę aktualizacji odpowiednią dla stanu instalacji
urządzenia. Dostępne są dwie metody aktualizacji. Jedna polega na uzyskaniu dostępu do najnowszej wersji
oprogramowania sprzętowego znajdującej się w Internecie z poziomu urządzenia i wykonaniu aktualizacji, jeśli wersja
zainstalowana obecnie na urządzeniu nie jest najnowsza. Druga polega na uzyskaniu dostępu do najnowszej wersji
oprogramowania sprzętowego znajdującej się w Internecie z komputera i wykonaniu aktualizacji z komputera, jeśli
wersja zainstalowana obecnie na urządzeniu nie jest najnowsza. W środowisku, w którym nie można ustanowić
połączenia z Internetem za pomocą bezprzewodowej sieci LAN, należy nawiązać połączenie za pomocą przewodowej
sieci LAN lub kabla USB i przeprowadzić aktualizację z komputera.
Stan instalacji urządzenia
Instalowanie aktualizacji
Bezprzewodowa sieć LAN
Aktualizacja za pośrednictwem Internetu(P. 454)
Przewodowa sieć LAN
Aktualizacja za pośrednictwem Internetu(P. 454)
Aktualizacja z poziomu komputera(P. 455)
Połączenie USB
Aktualizacja z poziomu komputera(P. 455)
● W środowisku IPv6 nie można wykonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Należy użyć kabla USB,
ponownie nawiązać połączenie z urządzeniem i wykonać aktualizację z poziomu komputera.
Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego
● Sprawdzenie wersji oprogramowania sprzętowego jest możliwe z poziomu panelu sterowania urządzenia. Po
zakończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy się upewnić, że przebiegła ona poprawnie.
Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego(P. 455)
Aktualizacja za pośrednictwem Internetu
W celu aktualizacji oprogramowania sprzętowego do najnowszej wersji można przejść do serwera firmy Canon z
poziomu urządzenia.
1
Naciśnij przycisk <Aktualizacja oprogramowania układowego> w widoku Ekran
Główny. Ekran Główny(P. 125)
➠ Urządzenie sprawdzi, czy dostępna jest najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego.
● Wyświetlenie komunikatu <To jest najnowsza wersja oprogramowania układowego.> oznacza, że nie ma
potrzeby aktualizowania oprogramowania sprzętowego.
2
W przypadku wyświetlenia ekranu licencji naciśnij przycisk <Accept>.
454
Zarządzanie urządzeniem
3
Wybierz <OK>.
➠ Po ukończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzenie zostanie automatycznie
zresetowane.
● Podczas ponownego uruchamiania nie wolno wyłączać urządzenia.
Aktualizacja z poziomu komputera
Po pobraniu najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego ze strony internetowej firmy Canon należy zaktualizować
oprogramowanie sprzętowe z komputera za pomocą programu „Narzędzie pomocy użytkownika”. Informacje na temat
sposobu aktualizacji oprogramowania sprzętowego z poziomu komputera zawiera dokument „User Support Tool
Operation Guide (Podręcznik obsługi narzędzia pomocy użytkownika)” dołączony do oprogramowania sprzętowego.
Aby wprowadzić urządzenie w stan oczekiwania na aktualizację oprogramowania
sprzętowego
<Menu> <Ustawienia zarządzania> <Licencja/inne>
układowego> <Z komputera> <Tak>
<Aktualizacja oprogramowania
Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego
1
Naciśnij przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia zarządzania>.
Ekran Główny(P. 125)
● Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź odpowiedni identyfikator i kod PIN.
urządzenia(P. 136)
3
Wybierz opcje <Licencja/inne>
4
Wybierz <Informacje o wersji>.
Logowanie się do
<Aktualizacja oprogramowania układowego>.
➠ Wyświetlana jest bieżąca wersja oprogramowania sprzętowego.
455
Zarządzanie urządzeniem
Inicjowanie ustawień
34A8-088
Istnieje możliwość przywrócenia następujących ustawień:
Inicjowanie menu(P. 456)
Inicjowanie klucza i certyfikatu(P. 456)
Inicjowanie książki adresowej(P. 457)
Inicjowanie wszystkich danych/ustawień(P. 457)
Inicjowanie menu
Ustawienia urządzenia można przywrócić ( Lista menu ustawień(P. 459) ). W zależności od wybranych ustawień po
przywróceniu wartości konieczne może być ponowne uruchomienie urządzenia.
<Menu>
<Ustawienia zarządzania>
inicjowany element
<Tak>
<Zarządzanie danymi>
<Zainicjuj menu>
Wybierz
(W razie potrzeby ponownie uruchom urządzenie).
● Ustawienia urządzenia można przywrócić wyłącznie w przypadku pozycji <Sieć> menu <Ustawienia>.
<Menu> <Ustawienia>
urządzenie
<Sieć>
<Zainicjuj ustawienia sieciowe>
<Tak>
<OK>
Uruchom ponownie
Inicjowanie klucza i certyfikatu
Ustawienia klucza i certyfikatu oraz certyfikatu CA można przywrócić. Należy pamiętać, że wszystkie klucze i certyfikaty
oraz certyfikaty CA zarejestrowane w urządzeniu (z wyjątkiem kluczy i certyfikatów CA zainstalowanych fabrycznie)
zostaną po zainicjowaniu usunięte.
● Funkcje, które wymagają klucza i certyfikatu, takie jak komunikacja szyfrowana TLS oraz komunikacja IKE
IPSec, są niedostępne po zainicjowaniu. Aby korzystać z tych funkcji, należy skonfigurować dla nich klucz i
certyfikat oraz ponownie włączyć funkcje.
<Menu>
certyfikat>
<Ustawienia zarządzania>
<Zarządzanie danymi>
<Tak>
456
<Zainicjuj klucz i
Zarządzanie urządzeniem
Inicjowanie książki adresowej
Ustawienia książki adresowej można przywrócić. Wszystkie informacje zarejestrowane w książce adresowej zostaną
usunięte po zainicjowaniu.
<Menu>
adresową>
<Ustawienia zarządzania>
<Zarządzanie danymi>
<Zainicjuj książkę
<Tak>
Inicjowanie wszystkich danych/ustawień
Ta opcja pozwala przywrócić wszystkie dane i ustawienia urządzenia, w tym dzienniki, do domyślnych wartości
fabrycznych. Zapobiega to wyciekowi poufnych danych podczas wymiany albo utylizacji urządzenia. Po zakończeniu
procesu inicjowania urządzenie zostanie automatycznie uruchomione ponownie.
● Przed rozpoczęciem inicjowania należy się upewnić, że żadne dokumenty nie są przetwarzane ani nie
oczekują na przetworzenie. W przypadku wykonania inicjowania te dokumenty zostaną usunięte.
● Aby używać urządzenia po zainicjowaniu, należy skonfigurować wszystkie ustawienia od nowa.
<Menu>
<Ustawienia zarządzania>
<Zainicjuj wszystkie dane/ustawienia>
ŁĄCZA
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS(P. 388)
Zapisywanie odbiorców(P. 183)
Zapisywanie odbiorców z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 440)
457
<Tak>
<Tak>
Lista menu ustawień
Lista menu ustawień
Lista menu ustawień .................................................................................................................................... 459
<Ustawienia> ..................................................................................................................................................... 460
<Ustawienia wyświetlania> ........................................................................................................................... 461
<Angielski układ klawiatury> ........................................................................................................................ 465
<Ustawienia włącznika/energii> ................................................................................................................... 466
<Sieć> ........................................................................................................................................................... 471
<Interfejs zewnętrzny> ................................................................................................................................. 486
<Dostępność> ............................................................................................................................................... 487
<Regulacja/konserwacja> ................................................................................................................................. 488
<Regulacja jakości obrazu> ........................................................................................................................... 489
<Konserwacja> ............................................................................................................................................. 498
<Ustawienia funkcji> ......................................................................................................................................... 500
<Ogólne> ...................................................................................................................................................... 501
<Kopiowanie> ............................................................................................................................................... 507
<Drukarka> ................................................................................................................................................... 509
<Wyślij> ........................................................................................................................................................ 535
<Odbiór/przekazanie> .................................................................................................................................. 548
<Zapisywanie/dostęp do plików> .................................................................................................................. 555
<Bezpieczne drukowanie> ............................................................................................................................ 561
<Ustaw odbiorcę> .............................................................................................................................................. 562
<Ustawienia zarządzania> ................................................................................................................................ 563
<Zarządzanie użytkownikami> ...................................................................................................................... 564
<Zarządzanie urządzeniem> ......................................................................................................................... 565
<Licencja/inne> ............................................................................................................................................ 569
<Zarządzanie danymi> .................................................................................................................................. 571
<Ustaw. zabezp.> .......................................................................................................................................... 573
458
Lista menu ustawień
Lista menu ustawień
34A8-089
Możesz dostosować urządzenie do własnych potrzeb w oparciu o środowisko pracy i wymogi dzięki konfiguracji
ustawień opisanych w tym rozdziale. Aby rozpocząć konfigurację, wybierz ikonę <Menu> na ekranie Główny ( Ekran
Główny(P. 125) ). W tej części opisano, jakie funkcje można skonfigurować za pomocą każdej opcji menu ustawień.
<Ustawienia>(P. 460)
W tej części opisano ustawienia wyświetlania i sieciowe.
<Regulacja/konserwacja>(P. 488)
W tej części opisano kwestie regulacji jakości wydruku obrazów oraz funkcje czyszczenia
urządzenia.
<Ustawienia funkcji>(P. 500)
W tej części opisano ustawienia poszczególnych funkcji urządzenia.
<Ustaw odbiorcę>(P. 562)
W tej części opisano ustawienia książki adresowej.
<Ustawienia zarządzania>(P. 563) W tej części opisano zarządzanie użytkownikami i informacjami o sprzęcie, ustawienia
zabezpieczeń itd.
● Ustawienia można wydrukować w formie listy, co pozwala na sprawdzenie ich bieżącego stanu:
Drukowanie list ustawień(P. 603)
459
Lista menu ustawień
<Ustawienia>
34A8-08A
Element
Opis
<Ustawienia wyświetlania>(P. 461)
W tej części opisano ustawienia związane z korzystaniem z wyświetlacza.
<Angielski układ klawiatury>(P. 465)
W tej części opisano ustawienia klawiatury USB.
<Ustawienia włącznika/energii>(P. 466) W tej części opisano ustawienia zegara i zasilania.
<Sieć>(P. 471)
W tej części opisano ustawienia sieciowe.
<Interfejs zewnętrzny>(P. 486)
W tej części opisano ustawienia portu USB i inne dodatkowe ustawienia.
<Dostępność>(P. 487)
W tej części opisano ustawienia zwiększające dostępność, takie jak odwrócenie
kolorów ekranu i ustawienie czasu wyświetlania komunikatów.
460
Lista menu ustawień
<Ustawienia wyświetlania>
34A8-08C
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące korzystania z wyświetlacza są opatrzone opisem. Ustawienia domyślne
oznaczone są przy pomocy znaku ( ).
<Ekran domyśl. po uruchom./wznowieniu>(P. 461)
<Ustaw. wyświetl. przyc. na ekr. głównym>(P. 461)
<Język>(P. 462)
<Język zdalnego interfejsu użytkownika>(P. 463)
<Pow.o czyszcz.obsz.skan.oryg.> (P. 463)
<Przełączanie milimetr/cal>(P. 463)
<Wyśw.czas koniecz. przyg.kas.>(P. 464)
<Wyśw. powiad., aby wyczyścić zesp. utrw.> (P. 464)
Gwiazdka (*)
● Ustawienia oznaczone symbolem „*1” mogą nie być wyświetlane w zależności od posiadanego modelu, opcji
albo innych elementów ustawień.
● Ustawień oznaczonych symbolem „*2” nie można importować ani eksportować.
● Ustawienia oznaczone symbolem „*3” mogą być niedostępne, odmienne lub mieć inne wartości domyślne w
zależności od kraju lub regionu.
<Ekran domyśl. po uruchom./wznowieniu>
Domyślnie natychmiast po włączeniu urządzenia lub po wykonaniu automatycznego resetowania wyświetlany jest
ekran Główny. Ustawienie to umożliwia zmianę domyślnego ekranu wyświetlanego w opisanych przypadkach na
główny ekran innej funkcji.
<Główny>
<Kopiowanie>
<Faks>*1
<Skanowanie>
<Bezpieczne drukowanie>
<Monitor stanu>
<Menu>
<Ustawienia>
wznowieniu>
<Ustawienia wyświetlania>
<Ekran domyśl. po uruchom./
Wybierz funkcję, której główny ekran ma być wyświetlany
<Ustaw. wyświetl. przyc. na ekr. głównym> *2
Skonfiguruj ustawienia przycisków wyświetlanych na ekranie Główny. Można wybrać ustawienia, które będą
wyświetlane jako przyciski skrótów, zmienić kolejność wyświetlania przycisków oraz wstawiać lub usuwać puste
miejsca. Dostosowywanie widoku ekranu Główny(P. 172)
461
Lista menu ustawień
<Wybierz przycisk do wyświetlenia>
<Ulubione ustawienia kopiowania>
<Ulubione ustawienia faksu>*1
<Ulubione ustawienia skanowania>
<Ustaw kolejność wyświetlania>
<Język> *3
Opcja pozwalająca określić język wyświetlania ekranu, raportów i list.
<Català>
<Čeština>
<Dansk>
<Deutsch>
<Eesti>
<English>
<Español>
<Euskara>
<Français>
<Hrvatski>
<Italiano>
<Latviešu>
<Lietuvių>
<Magyar>
<Nederlands>
<Norsk>
<Polski>
<Português>
<Română>
<Slovenčina>
<Slovenščina>
<Suomi>
<Svenska>
<Türkçe>
<Ελληνικά>
<Български>
<Русский>
<‫>العربية‬
<日本語>
<中文(繁體)>
<中文(简体)>
<한국어>
<Menu>
<Ustawienia>
<Ustawienia wyświetlania>
462
<Język>
Wybierz język
<Tak>
Lista menu ustawień
<Język zdalnego interfejsu użytkownika> *3
Ustawienie umożliwiające określenie języka Zdalnego interfejsu użytkownika.
<English>
<Japanese>
<French>
<Spanish>
<German>
<Italian>
<Dutch>
<Finnish>
<Portuguese>
<Norwegian>
<Swedish>
<Danish>
<Czech>
<Hungarian>
<Russian>
<Turkish>
<Polish>
<Chinese (Simplified)>
<Chinese (Traditional)>
<Korean>
<Menu>
<Ustawienia>
<Ustawienia wyświetlania>
<Język zdaln. interfejsu użytk.>
Wybierz
język
<Pow.o czyszcz.obsz.skan.oryg.>
Określ, czy w przypadku wykrycia plam w obszarze podawania dokumentów do skanowania ma być wyświetlany
komunikat.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia>
czyszcz.obsz.skan.oryg.>
<Ustawienia wyświetlania>
<Pow.o
Wybierz ustawienie <Wyłącz> lub <Włącz>
<Przełączanie milimetr/cal>
Wybór jednostek miary.
463
Lista menu ustawień
<mm>
<Cale>
<Menu>
<Ustawienia>
<Ustawienia wyświetlania>
<Przełączanie milimetr/cal>
Wybierz
opcję <mm> albo <Cale>
<Wyśw.czas koniecz. przyg.kas.>
Pozwala określić czas wyświetlania wiadomości o małej ilości toneru pozostałego w zasobnikach z tonerem.
<Autom.>
<Wyłącz>
<Niestandardowy>
<Włącz>
<Menu> <Ustawienia> <Ustawienia wyświetlania> <Wyśw.czas koniecz. przyg.kas.>
Wybierz ustawienie <Wyłącz> opcji <Autom.> Wprowadź poziom toneru w polu
<Niestandardowy>
<Zastosuj>
<Wyśw. powiad., aby wyczyścić zesp. utrw.>
Wybierz, czy ma być wyświetlany komunikat informujący o konieczności oczyszczenia modułu utrwalającego. Jeśli
wybrane zostanie ustawienie <Włącz>, można określić czas wyświetlania komunikatu informującego o konieczności
oczyszczenia modułu utrwalającego, pod względem liczby wydrukowanych stron w jednostkach 1000 sztuk.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
utrw.>
<Ustawienia>
<Włącz>
<Ustawienia wyświetlania>
<Wyśw. powiad., aby wyczyścić zesp.
Wprowadź liczbę wydrukowanych stron
464
<Zastosuj>
Lista menu ustawień
<Angielski układ klawiatury>
34A8-08E
Wybierz układ klawiatury USB, jeśli została podłączona do urządzenia. Ustawienie domyślne oznaczone jest przy użyciu
znaku ( ).
<Układ USA>
<Układ UK>
<Menu>
<Ustawienia>
<Angielski układ klawiatury>
<Układ UK>
465
Wybierz ustawienie <Układ USA> albo
Lista menu ustawień
<Ustawienia włącznika/energii>
34A8-08F
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące zegara i zasilania są opatrzone opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy
pomocy znaku ( ).
<Ustawienia aktualnej daty/godziny>(P. 466)
<Ustawienia daty/godz.>(P. 467)
<Format daty>(P. 467)
<Format godziny>(P. 468)
<Czas automatycznego resetu>(P. 468)
<Funkcja po autom. on. uruchomieniu>(P. 469)
<Czas automatycznego wyłączenia>(P. 469)
<Czas automatycznego uśpienia>(P. 470)
<Wyłącznik dzienny automat. uśpienia>(P. 470)
<Ustawienia wyjścia z trybu uśpienia>(P. 470)
Gwiazdka (*)
● Ustawień oznaczonych symbolem „*1” nie można importować ani eksportować.
● Ustawienia oznaczone symbolem „*2” mogą być niedostępne, odmienne lub mieć inne wartości domyślne w
zależności od kraju lub regionu.
<Ustawienia aktualnej daty/godziny> *1
Ustawienie aktualnej daty i godziny.
Ustawianie daty/czasu(P. 12)
● Przed określeniem aktualnej daty i godziny należy skonfigurować ustawienie <Strefa czasowa>. Ustawienia
bieżącej daty i godziny są automatycznie dostosowywane do zmian wprowadzonych w ustawieniu <Strefa
czasowa>.
● Ustawień bieżącej daty i godziny nie można zmienić przez 1 godzinę po przejściu na czas letni.
466
Lista menu ustawień
<Ustawienia daty/godz.>
Określ standard zapisu daty i godziny zgodny z regionem, w którym maszyna będzie używana.
<Strefa czasowa>
Wybór strefy czasowej. Wartości ustawione w menu <Ustawienia aktualnej daty/godziny> są automatycznie
dostosowywane do zmian wprowadzonych w ustawieniu strefy czasowej. Ustawianie daty/czasu(P. 12)
<(UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — Zachód> do <(UTC) Uniwersalny czas koordynowany>
do <(UTC+14:00) Wyspa Kiritimati>
UTC
● Uniwersalny czas koordynowany (UTC) to czas wzorcowy, według którego na świecie ustala się czas
zegarowy i godziny. Odpowiednie ustawienie strefy czasowej według UTC jest wymagane przy
połączeniach internetowych.
<Ustawienia czasu letniego> *2
Włączenie lub wyłączenie czasu letniego. W przypadku włączenia funkcji czasu letniego należy określić
początkową i końcową datę obowiązywania czasu letniego.
<Wyłącz>
<Włącz>
Początek: miesiąc, tydzień, dzień
Koniec: miesiąc, tydzień, dzień
<Menu> <Ustawienia> <Ustawienia włącznika/energii> <Ustawienia daty/
godz.> <Ustawienia czasu letniego> Wybierz ustawienie <Włącz> i określ daty zmiany czasu
<Zastosuj>
<Format daty> *2
Wybór formatu daty (kolejność wyświetlania roku, miesiąca i dnia).
<RRRR MM/DD>
<MM/DD/RRRR>
<DD/MM RRRR>
467
Lista menu ustawień
<Menu>
<Ustawienia>
<Ustawienia włącznika/energii>
<Format daty>
Wybierz format
daty
<Format godziny>
Ustawienie umożliwiające wybór wyświetlania zegara 12- lub 24-godzinnego.
<12-godzinny (AM/PM)>
<24-godzinny>
<Menu>
<Ustawienia>
<Ustawienia włącznika/energii>
<Format godziny>
Wybierz
ustawienie wyświetlania
<Czas automatycznego resetu>
Jeśli przez określony czas nie zostaje naciśnięty żaden klawisz, ekran oraz ustawienia są resetowane i wyświetlony
zostaje ekran domyślny (automatyczne resetowanie). Można ustalić przedział czasu, po upływie którego
wykonywane jest automatyczne resetowanie. Automatyczne resetowanie nie jest wykonywane w następujących
sytuacjach:
● Wyświetlone jest menu ustawień.
● Trwa przetwarzanie danych np. w przypadku wydruku dokumentów czy wysyłania lub odbierania faksów.
● Wyświetlony jest komunikat o błędzie i miga wskaźnik Błąd (automatyczne resetowanie jest jednak
wykonywane, gdy błąd nie uniemożliwia skorzystania z dowolnej funkcji).
<Ustaw tę funkcję>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Ustaw czas>
1 do 2
do 9 (min)
<Menu>
resetu>
<Ustawienia> <Ustawienia włącznika/energii> <Czas automatycznego
Wybierz ustawienie <Włącz> opcji <Ustaw tę funkcję> Wprowadź godzinę w obszarze
<Ustaw czas>
<Zastosuj>
468
Lista menu ustawień
● Ekran wyświetlany po wykonaniu operacji automatycznego resetowania można wybrać za pomocą
ustawienia <Funkcja po autom. on. uruchomieniu>.
<Funkcja po autom. on. uruchomieniu>
Można określić, czy po wykonaniu operacji automatycznego resetowania wyświetlony ma zostać ekran domyślny. Jeśli
wybrana zostanie opcja <Funkcja domyślna>, wyświetlony zostaje ekran funkcji wybranej w ustawieniu <Ekran domyśl.
po uruchom./wznowieniu> ( <Ekran domyśl. po uruchom./wznowieniu>(P. 461) ). Jeśli wybrano opcję <Wybrana
funkcja>, wyświetlony zostaje ekran główny wybranej wcześniej funkcji.
<Funkcja domyślna>
<Wybrana funkcja>
<Menu>
<Ustawienia>
pon.uruch.>
<Ustawienia włącznika/energii>
<Funkcja po autom.
Wybierz opcję <Funkcja domyślna> albo <Wybrana funkcja>
<Czas automatycznego wyłączenia>
Ustaw licznik automatycznego wyłączania urządzenia po upływie określonego czasu bezczynności od momentu
przejścia urządzenia do trybu uśpienia.
<Ustaw tę funkcję>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Ustaw czas>
1 do 4
do 8 (godz.)
<Menu>
<Ustawienia>
<Ustawienia włącznika/energii>
<Czas autom. wyłącz.>
ustawienie <Włącz> i skonfiguruj ustawienie Czas automatycznego wyłączenia
Wybierz
<Zastosuj>
Przed wprowadzeniem ustawienia <Czas automatycznego wyłączenia>
● Jeżeli ustawienie <Czas automatycznego wyłączenia> jest włączone, urządzenie może się automatycznie
wyłączać nawet w przypadku obsługi urządzenia za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika lub za pomocą
Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania. Może wystąpić awaria, w szczególności w przypadku wyłączenia
urządzenia podczas importowania danych. Przed rozpoczęciem importowania danych za pomocą Zdalnego
interfejsu użytkownika lub za pomocą Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania ustaw opcję <Czas
automatycznego wyłączenia> na <Wyłącz>.
469
Lista menu ustawień
● Jeżeli jakiekolwiek ustawienia w pozycji [Ustawienia włącznika czasowego] zostaną zmienione za pomocą
Zdalnego interfejsu użytkownika, gdy urządzenie znajduje się w trybie uśpienia, licznik ustawienia <Czas
automatycznego wyłączenia> zostanie wyzerowany. Urządzenie automatycznie się wyłącza po upływie
określonego czasu bezczynności od momentu wyzerowania licznika.
<Czas automatycznego uśpienia>
Jeśli przez określony przedział czasu urządzenie nie było używane lub nie były przetwarzane żadne dane, urządzenie
przechodzi do trybu uśpienia w celu zmniejszenia zużycia energii (automatyczne uśpienie). Możliwe jest ustawienie
przedziału czasu, po upływie którego wykonywane jest automatyczne przejście w tryb uśpienia. Automatyczne uśpienie
nie jest uruchamiane, gdy wyświetlone jest menu ustawień. Zalecane jest korzystanie z ustawień fabrycznych
pozwalających zaoszczędzić najwięcej energii. Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 181)
1
do 60 (min)
<Wyłącznik dzienny automat. uśpienia>
Istnieje możliwość skonfigurowania czasu, po którym urządzenie automatycznie przejdzie w tryb uśpienia.
Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 181)
<Ustaw tę funkcję>
<Wyłącz>
<Włącz>
(00:00 do 23:59)
<Ustawienia wyjścia z trybu uśpienia>
Istnieje możliwość skonfigurowania czasu, po którym urządzenie zostanie automatycznie wybudzone z trybu uśpienia.
Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 181)
<Ustaw tę funkcję>
<Wyłącz>
<Włącz>
(00:00 do 23:59)
470
Lista menu ustawień
<Sieć>
34A8-08H
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące sieci są opatrzone opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy
znaku ( ).
<Wybierz LAN/WLAN>(P. 471)
<Ust. bezprzewodowej sieci LAN>(P. 471)
<Ustawienia Bezpośredniego połączenia>(P. 473)
<Łatwe połączenie z komputera> (P. 474)
<Ustawienia TCP/IP>(P. 474)
<Ustawienia SNMP>(P. 480)
<Użyj portu dedykowanego>(P. 481)
<Metoda uw. portu ded.>(P. 481)
<Czas oczek.na poł.przy uruch.>(P. 482)
<Ustawienia sterownika Ethernet>(P. 482)
<Użyj IEEE 802.1X>(P. 483)
<Ustawienia zapory>(P. 483)
<Ustawienia usługi Google Cloud Print>(P. 484)
<Zarządzanie ustawieniami urządzenia>(P. 484)
<RMT-SW> (P. 485)
<Zainicjuj ustawienia sieciowe>(P. 485)
Gwiazdka (*)
● Ustawień oznaczonych symbolem „*1” nie można importować ani eksportować.
● Ustawienia oznaczone symbolem „*2” mogą nie być wyświetlane w zależności od posiadanego modelu, opcji
albo innych elementów ustawień.
<Wybierz LAN/WLAN>
Przełączając urządzenie z trybu transmisji w bezprzewodowej sieci LAN na tryb transmisji w przewodowej sieci LAN
należy sprecyzować te ustawienia. I odwrotnie, przełączając urządzenie z trybu transmisji w sieci przewodowej na tryb
transmisji w sieci bezprzewodowej, nie trzeba precyzować tych ustawień (przełączyć można, korzystając z ustawień
<Ust. bezprzewodowej sieci LAN>). Wybór sieci przewodowej lub bezprzewodowej LAN(P. 16)
<Przewodowa sieć LAN>
<Bezprzewodowa sieć LAN>
<Ust. bezprzewodowej sieci LAN>
Są to ustawienia dotyczące podłączenia urządzenia do bezprzewodowej sieci LAN. Obejmują one także wyświetlanie
bieżących ustawień oraz włączanie funkcji oszczędzania energii.
<Ustawienia SSID>
Wybór tej opcji umożliwia konfigurację połączenia bezprzewodowego poprzez ręczne wprowadzenie informacji,
takich jak identyfikator SSID lub klucz sieciowy z poziomu panelu sterowania.
471
Lista menu ustawień
<Wybierz punkt dostępu>
Lokalizacja dostępnych routerów bezprzewodowej sieci LAN odbywa się automatycznie, dzięki czemu można
wybrać je z listy. Konieczne jest ręczne wprowadzenie klucza sieciowego, takiego jak klucz WEP lub PSK.
Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego(P. 24)
<Wprowadź ręcznie>
Wybór tej opcji umożliwia konfigurację połączenia bezprzewodowego poprzez ręczne wprowadzenie
identyfikatora SSID. Użycie tej metody pozwala na szczegółową konfigurację ustawień uwierzytelniania i
szyfrowania. Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 27)
<Ustaw. zabezp.>
<Brak>
<WEP>
<System otwarty>
Klucz WEP 1 do 4
<Klucz współdzielony>
Klucz WEP 1 do 4
<WPA/WPA2-PSK>
<Automatyczne>
<AES-CCMP>
<Tryb przycisku WPS>
Wybór tego trybu pozwala na automatyczną konfigurację połączenia bezprzewodowego za pomocą przycisku
WPS na routerze bezprzewodowym. Konfiguracja połączenia za pomocą trybu przycisku WPS(P. 20)
<Trybu kodu PIN WPS>
Wybór tego trybu pozwala na konfigurację połączenia bezprzewodowego poprzez wprowadzenie kodu PIN
routera bezprzewodowego WPS. Konfiguracja połączenia za pomocą trybu kodu PIN WPS(P. 22)
<Tryb oszczędzania energii>
Opcja ta umożliwia określenie, czy urządzenie ma przechodzić do Trybu oszczędzania energii na podstawie
sygnałów emitowanych przez router bezprzewodowy.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Ustawienia> <Sieć> <Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN> Przeczytaj treść
wyświetlonego komunikatu <OK> <Tryb oszczędzania energii> Wybierz ustawienie <Wyłącz>
albo <Włącz>
<Informacje o połączeniach> *1
Opcja ta pozwala na wyświetlenie bieżących ustawień bezprzewodowej sieci LAN.
sieciowych(P. 38)
<Adres MAC>
<Stan bezprzewodowy LAN>
<Najnowsze informacje o błędach>
<Kanał>
<Ustawienia SSID>
<Ustaw. zabezp.>
472
Wyświetlanie ustawień
Lista menu ustawień
<Tryb oszczędzania energii>
<Ustawienia Bezpośredniego połączenia>
Pozwala określić, czy można połączyć się bezpośrednio z urządzeniem. Po włączeniu tej opcji można połączyć się
bezpośrednio z urządzeniem nawet w środowisku bez punktu dostępowego czy routera bezprzewodowej sieci LAN.
Połączenie bezpośrednie (Tryb punktu dostępu)(P. 332)
<Użyj Bezpośr. połączenia>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Zakończenie bezpośr. połącz.>
Pozwala określić czas automatycznego zakończenia połączenia po nawiązaniu bezpośredniego połączenia.
<Automatyczne kończenie sesji>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Czas do zakończenia sesji>
1
do 60 (min)
<Menu>
połącz.>
<Ustawienia> <Sieć> <Ustaw. Bezpośr. połączenia> <Zakończenie bezpośr.
Wybierz ustawienie <Włącz> opcji <Automatyczne kończenie sesji> i wprowadź
godzinę
<Zastosuj>
<Zastosuj>
<Ustawienia trybu punktu dostępu>
Skonfiguruj identyfikator SSID/klucz sieciowy wedle uznania. Jeżeli chcesz do urządzenia podłączać wiele
urządzeń przenośnych jednocześnie, musisz skonfigurować zarówno identyfikator SSID, jak i klucz sieciowy.
<Użyj niestandardowego SSID>
<Wyłącz>
<Włącz>
<SSID>
<Użyj niestandar. klucza sieciowego>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Klucz sieciowy>
<Menu> <Ustawienia> <Sieć> <Ustaw. Bezpośr. połączenia> <Ustawienia trybu punktu
dostępu> Wybierz ustawienie <Włącz> dla każdego elementu i wybierz pozycję <SSID>/<Klucz
sieciowy> Wprowadź identyfikator SSID/klucz sieciowy <Zastosuj>
<Zastosuj>
<Zastosuj>
473
Lista menu ustawień
<Łatwe połączenie z komputera>
Rozpocznij procedurę Łatwe łączenie poprzez komputer (tryb konfiguracja bez używania kabla). Do konfiguracji
ustawień sieci możesz użyć Canon Laser NW Device Setup Utility.
<Menu>
<Ustawienia>
<Sieć>
<Łatwe połączenie z komputera>
<Tak>
Rozpoczyna się
proces połączenia
● Pobierz Canon Laser NW Device Setup Utility z witryny internetowej firmy Canon (http://www.canon.com/).
<Ustawienia TCP/IP>
Są to ustawienia związane z używaniem urządzenia w obrębie sieci TCP/IP, takie jak ustawienia adresu IP.
<Ustawienia IPv4>
Ustawienia związane z korzystaniem z urządzenia w sieci IPv4.
<Ustawienia adresu IP>
Konfiguracja adresu IP, który służy do identyfikacji urządzeń, takich jak komputery i drukarki, w obrębie sieci
TCP/IP. Ustawianie adresu IPv4(P. 32)
<Uzyskaj automatycznie>
<Uzyskaj automatycznie>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Wybierz protokół>
<Wyłącz>
<DHCP>
<Autom. IP>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Uzyskaj ręcznie> *2
<Adres IP>: 0.0.0.0
<Maska podsieci>: 0.0.0.0
<Adres bramy>: 0.0.0.0
<Sprawdź ustawienia>
<Ustawienia opcji DHCP>
Jeśli protokół DHCP jest włączony, skorzystaj z tych ustawień, aby włączyć opcjonalne funkcje protokołu DHCP,
takie jak pobieranie adresu serwera DNS lub nazwy domeny. Konfiguracja usługi DNS(P. 56)
<Uzyskaj nazwę hosta>
<Wyłącz>
474
Lista menu ustawień
<Włącz>
<Dynamiczna aktualizacja DNS>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Uzyskaj adres serwera DNS>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Uzyskaj nazwę domeny>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Uzyskaj adres serwera WINS>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Uzyskaj adres serwera SMTP>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Uzyskaj adres serwera POP>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Polecenie PING>
Zaznaczenie tej opcji, umożliwia sprawdzenie, czy urządzenie jest podłączone do komputera dostępnego w
sieci. Test połączenia sieciowego(P. 33)
<Ustawienia IPv6>
Ustawienia związane z korzystaniem z urządzenia w sieci IPv6.
Konfiguracja adresów IPv6(P. 35)
<Użyj IPv6>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Sprawdź ustawienia IPv6.>
Możesz sprawdzić adres lokalny łącza, który jest przydzielany automatycznie.
<Ustaw. adresu bezstanowego>
Włączanie lub wyłączanie korzystania z adresów bezstanowych.
<Ustaw. adresu bezstanowego>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Sprawdź ustawienia>
<Adres bezstanowy>
<Długość prefiksu>
475
Lista menu ustawień
<Ustawienia DHCPv6>
Włączanie lub wyłączanie korzystania z adresu stanowego pozyskiwanego za pośrednictwem protokołu
DHCPv6.
<Użyj DHCPv6>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Sprawdź ustawienia>
<Adres stanowy>
<Długość prefiksu>
<Ustawienia opcji DHCP>
Jeśli protokół DHCP jest włączony, skorzystaj z tych ustawień, aby włączyć opcjonalne funkcje protokołu DHCP,
takie jak pobieranie adresu serwera DNS lub nazwy domeny. Konfiguracja usługi DNS(P. 56)
<Uzyskaj adres serwera DNS>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Uzyskaj nazwę domeny>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Ustawienia DNS>
Konfiguracja ustawień systemu nazw domen (DNS), który zapewnia nazwę hosta używaną w rozpoznawaniu
adresów IP. Konfiguracja usługi DNS(P. 56)
<Ustawienia adresu serwera IPv4 DNS>
Wprowadź adres IP serwera DNS w środowisku IPv4.
<Podstawowy serwer DNS>: 0.0.0.0
<Pomocniczy serwer DNS>: 0.0.0.0
<Ustawienia nazwy hosta/nazwy domeny DNS>
Określ nazwę hosta urządzenia do zarejestrowania na serwerze DNS, a także nazwę domeny, do której
urządzenie należy.
<IPv4>
<Nazwa hosta>
<Nazwa domeny>
<IPv6>
<Użyj hosta/domeny IPv4>
<Wyłącz>
<Nazwa hosta>
<Nazwa domeny>
<Włącz>
<Ustawienia dynamicznej aktualizacji DNS>
Wybierz, czy rekordy DNS mają być dynamicznie aktualizowane po każdej zmianie adresu IP urządzenia.
<IPv4>
476
Lista menu ustawień
<Dynamiczna aktualizacja DNS>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Częstot. dynam. aktualiz. DNS>
0 do 24
do 48 (godz.)
<IPv6>
<Dynamiczna aktualizacja DNS>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Zarejestruj adres wprowadzania ręcznie>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Zarejestruj adres stanowy>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Zarejestruj adres bezstanowy>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Częstotliwość dynamicznej aktualizacji DNS>
0 do 24
do 48 (godz.)
<Ustawienia mDNS>
Konfiguracja ustawień związanych z użytkowaniem funkcji usługi DNS bez korzystania z serwerów DNS.
<IPv4>
<Użyj mDNS>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Nazwa mDNS>
<IPv6>
<Użyj mDNS>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Użyj dla mDNS nazwy dla IPv4>
<Wyłącz>
<Nazwa mDNS>
<Włącz>
<Ustawienia WINS>
Określanie ustawień usługi Windows Internet Name Service (WINS), która zapewnia nazwę NetBIOS używaną do
rozpoznawania adresu IP w mieszanym środowisku sieciowym łączącym model NetBIOS i TCP/IP.
Konfiguracja usługi WINS(P. 62)
<Rozpoznawanie WINS>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Adres serwera WINS>: 0.0.0.0
477
Lista menu ustawień
<Ustawienia LPD>
Włączanie lub wyłączanie protokołu drukowania LPD, którego można używać na każdej platformie sprzętowej i
w każdym systemie operacyjnym. Pozwala również ustalić limit czasu oczekiwania, po którym drukowanie
zostanie anulowane, jeśli odbiór danych został przerwany.
Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji
protokołu WSD(P. 41)
<Użyj drukowania LPD>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Przekr. czasu oczek. na odbiór>
1 do 5 do 60 (min)
<Ustawienia RAW>
Włączanie lub wyłączanie dostępnego tylko w systemie Windows protokołu drukowania RAW. Pozwala również
ustalić limit czasu oczekiwania, po którym drukowanie zostanie anulowane, jeśli odbiór danych został
przerwany.
Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD(P. 41)
<Użyj wydruku RAW>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Przekr. czasu oczek. na odbiór>
1 do 5 do 60 (min)
<Ustawienia WSD>
Włączanie lub wyłączanie funkcji automatycznego przeglądania oraz uzyskiwania informacji na potrzeby
drukarki lub skanera za pomocą protokołu WSD. Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu
WSD(P. 41)
<Użyj drukowania WSD>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Użyj przeglądania WSD>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Użyj skanowania WSD>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Wykonaj skan. komputera>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Użyj Multicast Discovery>
<Wyłącz>
<Włącz>
478
Lista menu ustawień
<Użyj trybu PASV FTP>
Określ, czy użyć trybu PASV dla połączeń FTP. Włączenie trybu PASV jest konieczne, jeśli serwer FTP znajduje się
za zaporą. Konfiguracja trybu PASV protokołu FTP(P. 73)
<Wyłącz>
<Włącz>
<Użyj HTTP>
Włączanie lub wyłączanie protokołu HTTP niezbędnego do komunikacji z komputerem na przykład w przypadku
korzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika, drukowania WSD czy drukowania za pomocą Google Cloud
Print. Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP(P. 423)
<Wyłącz>
<Włącz>
<Użyj IPSec> *1
Ustawienie umożliwiające określenie, czy komunikacja ma być szyfrowana poprzez ustanowienie wirtualnej sieci
prywatnej (VPN) korzystającej z protokołu IPSec. Konfiguracja ustawień protokołu IPSec(P. 400)
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Ustawienia> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP> <Użyj IPSec>
<Wyłącz> albo <Włącz> <OK> Uruchom ponownie urządzenie
Wybierz ustawienie
<Ustawienia numeru portu>
Zmiana numerów portów dla protokołów w zależności od środowiska sieciowego.
portów(P. 384)
<LPD>
1 do 515
do 65535
<RAW>
1 do 9100
do 65535
<Multicast Discovery WSD>
1 do 3702 do 65535
<HTTP>
1 do 80
do 65535
<Multicast Discovery>
1 do 427 do 65535
<POP3>
1 do 110
<SMTP>
1 do 25
do 65535
do 65535
479
Zmiana numerów
Lista menu ustawień
<FTP>
1 do 21
<SNMP>
1 do 161
do 65535
do 65535
<Rozmiar MTU>
Wybór maksymalnego rozmiaru pakietów wysyłanych lub otrzymywanych przez urządzenie.
maksymalnej jednostki transmisji(P. 54)
Zmiana
<1300>
<1400>
<1500>
<Ustawienia SNMP>
Konfiguracja ustawień związanych z monitorowaniem i kontrolowaniem urządzenia z poziomu komputera z
zainstalowanym oprogramowaniem kompatybilnym z protokołem SNMP. Monitorowanie i kontrolowanie
urządzenia za pomocą protokołu SNMP(P. 69)
<Ustawienia SNMPv1>
Włączanie lub wyłączanie protokołu SNMPv1. Włączając protokół SNMPv1, należy wybrać nazwę społeczności i
uzyskać dostęp do obiektów bazy informacji zarządzania (MIB).
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Ustawienia> <Sieć> <Ustawienia SNMP> Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo
<Włącz> w menu <Ustawienia SNMPv1> <Zastosuj> <OK> Uruchom ponownie urządzenie
<Ustawienia SNMPv3>
Włączanie lub wyłączanie protokołu SNMPv3. Do konfiguracji szczegółowych ustawień stosowanych, gdy
włączony jest protokół SNMPv3 służy Zdalny interfejs użytkownika.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Ustawienia> <Sieć> <Ustawienia SNMP> Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo
<Włącz> w menu <Ustawienia SNMPv3> <Zastosuj> <OK> Uruchom ponownie urządzenie
<Uzyskaj inf. o zarz. drukarką z hosta>
Włączanie lub wyłączanie monitorowania informacji o zarządzaniu drukarką z poziomu podłączonego do sieci
komputera z zainstalowanym oprogramowaniem kompatybilnym z protokołem SNMP.
<Wyłącz>
480
Lista menu ustawień
<Włącz>
<Menu> <Ustawienia> <Sieć> <Ustawienia SNMP> Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo
<Włącz> w menu <Uzyskaj inf. o zarz. drukarką z hosta> <Zastosuj> <OK> Uruchom
ponownie urządzenie
<Format zas. hosta MIB do RFC2790>
Określ, czy podczas monitorowania statusu urządzenia z poziomu oprogramowania zgodnego z protokołem
SNMP ma być zapewniona zgodność z zaawansowanymi wytycznymi (RFC2790).
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Ustawienia> <Sieć> <Ustawienia SNMP> Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo
<Włącz> w menu <Format zas. hosta MIB do RFC2790> <Zastosuj> <OK> Uruchom ponownie
urządzenie
<Użyj portu dedykowanego>
Włączenie lub wyłączenie portu dedykowanego. Port dedykowany jest używany, gdy wykonywanie zadań drukowania,
faksowania i skanowania wykorzystuje aplikację MF Scan Utility oraz podczas przeglądania bądź konfigurowania
ustawień urządzenia za pośrednictwem sieci.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Ustawienia> <Sieć> <Użyj portu dedykowanego>
lub <Włącz> <OK> Uruchom ponownie urządzenie
Wybierz ustawienie <Wyłącz>
<Metoda uw. portu ded.>
Określ, czy w przypadku korzystania z portu dedykowanego dostępne będą wyłącznie bezpieczne metody
uwierzytelniania. W przypadku wyboru ustawienia <Tryb 2> będą dostępne wyłącznie bezpieczne metody
uwierzytelniania.
<Tryb 1>
<Tryb 2>
481
Lista menu ustawień
<Menu>
<Ustawienia>
<Sieć>
<Metoda uw. portu ded.>
Wybierz ustawienie <Tryb 1> albo
<Tryb 2>
● W przypadku wyboru ustawienia <Tryb 2> w niektórych sytuacjach nawiązanie połączenia z poziomu
oprogramowania do zarządzania urządzeniami bądź sterownika nie będzie możliwe.
<Czas oczek.na poł.przy uruch.>
Określanie czasu oczekiwania na połączenie z siecią. Ustawienie to należy dobrać do środowiska sieciowego.
Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią(P. 55)
0
do 300 (s)
<Ustawienia sterownika Ethernet>
Wybrać rodzaj sieci Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) oraz tryb komunikacji w sieci Ethernet (półdupleks/
dupleks pełny). Można tu również znaleźć opcję umożliwiającą wyświetlenie adresu MAC przewodowego interfejsu sieci
LAN.
<Automatyczne wykrywanie>
Ustawienie to umożliwia określenie, czy tryb komunikacji i typ sieci Ethernet mają zostać wykryte automatycznie
czy skonfigurowane ręcznie. Konfiguracja ustawień sieci Ethernet(P. 52)
<Wyłącz>
<Tryb komunikacji>
<Półdupleks>
<Pełny dupleks>
<Typ sieci Ethernet>
<10BASE-T>
<100BASE-TX>
<1000BASE-T>
<Włącz>
● Gdy dla opcji <Tryb komunikacji> wybrano ustawienie <Półdupleks>, opcja <1000BASE-T> jest
niedostępna.
<Adres MAC>
Wybór tej opcji pozwala na sprawdzenie adresu MAC urządzenia, który jest numerem unikatowym dla każdego
urządzenia komunikacyjnego. Wyświetlanie adresu MAC w przewodowej sieci LAN(P. 38)
482
Lista menu ustawień
<Użyj IEEE 802.1X> *1*2
Włączenie lub wyłączenie uwierzytelniania IEEE 802.1X.
802.1X(P. 407)
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Włącz>
<Ustawienia> <Sieć> <Użyj IEEE 802.1X>
<OK> Uruchom ponownie urządzenie
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo
<Ustawienia zapory>
Bez odpowiednich zabezpieczeń złośliwe oprogramowanie może uzyskać dostęp do komputerów oraz innych urządzeń
komunikacyjnych podłączonych do sieci. Aby temu zapobiec, należy określić ustawienia filtru pakietowego, funkcji,
która ogranicza komunikację do urządzeń z określonymi adresami IP lub MAC.
<Filtr adresów IPv4>
Włączanie lub wyłączanie ustawień filtrowania pakietów przesyłanych do lub otrzymywanych od urządzeń o
określonym adresie IPv4. Określanie adresów IP na potrzeby konfiguracji zapory ogniowej(P. 378)
<Filtr ruchu wychodzącego>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Filtr ruchu przychodzącego>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia> <Sieć> <Ustawienia zapory> <Filtr adresów IPv4> Wybierz
ustawienie <Wyłącz> lub <Włącz> w menu <Filtr ruchu wychodzącego> albo <Filtr ruchu
przychodzącego> <Zastosuj> <OK> Uruchom ponownie urządzenie
<Filtr adresów IPv6>
Włączanie lub wyłączanie ustawień filtrowania pakietów przesyłanych do lub otrzymywanych od urządzeń o
określonym adresie IPv6. Określanie adresów IP na potrzeby konfiguracji zapory ogniowej(P. 378)
<Filtr ruchu wychodzącego>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Filtr ruchu przychodzącego>
<Wyłącz>
483
Lista menu ustawień
<Włącz>
<Menu> <Ustawienia> <Sieć> <Ustawienia zapory> <Filtr adresów IPv6> Wybierz
ustawienie <Wyłącz> lub <Włącz> w menu <Filtr ruchu wychodzącego> albo <Filtr ruchu
przychodzącego> <Zastosuj> <OK> Uruchom ponownie urządzenie
<Filtr adresów MAC>
Włączanie lub wyłączanie ustawień filtrowania pakietów przesyłanych do lub otrzymywanych od urządzeń o
określonym adresie MAC. Określanie adresów MAC na potrzeby konfiguracji zapory ogniowej(P. 381)
<Filtr ruchu wychodzącego>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Filtr ruchu przychodzącego>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Ustawienia> <Sieć> <Ustawienia zapory> <Filtr adresów MAC> Wybierz
ustawienie <Wyłącz> lub <Włącz> w menu <Filtr ruchu wychodzącego> albo <Filtr ruchu
przychodzącego> <Zastosuj> <OK> Uruchom ponownie urządzenie
<Ustawienia usługi Google Cloud Print>
Włącz lub wyłącz obsługę technologii Google Cloud Print.
Print(P. 351)
Rejestrowanie urządzenia w usłudze Google Cloud
<Użyj usługi Google Cloud Print>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Stan rejestr. Google Cloud Print> *1
<Zarządzanie ustawieniami urządzenia>
Pozwala wybrać, czy chce się korzystać z wtyczek iW Management Console do zarządzania danymi urządzenia, takimi
jak ustawienia i adresy w książce adresowej. Szczegółowych informacji na temat wtyczek iW Management Console
może udzielić najbliższy sprzedawca firmy Canon. Konfiguracja ustawień komunikacji między urządzeniem a
wtyczkami(P. 77)
<Wyłącz>
<Włącz>
484
Lista menu ustawień
<RMT-SW>
Pozostaw ten przełącznik ustawiony w pozycji <Wyłącz>. W sytuacji wykonywania zdalnie czynności konserwacyjnych
na urządzeniu przez pracownika serwisu może zajść konieczność ustawienia przełącznika w położeniu <Włącz>.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Włącz>
<Ustawienia> <Sieć> <RMT-SW> Wybierz ustawienie <Wyłącz> lub
<OK> Uruchom ponownie urządzenie
<Zainicjuj ustawienia sieciowe>
Wybór tej opcji umożliwia przywrócenie ustawieniom sieciowym fabrycznych wartości domyślnych.
menu>(P. 572)
485
<Zainicjuj
Lista menu ustawień
<Interfejs zewnętrzny>
34A8-08J
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące portu USB są opatrzone opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy
pomocy znaku ( ).
<Ustawienia USB>
Określ, czy włączyć czy wyłączyć port USB albo nośnik pamięci USB.
<Użyj jako urządzenia USB>
Włączanie lub wyłączanie obsługi portu USB używanego do nawiązywania połączenia z komputerem.
Ograniczenie połączenia USB z komputerem(P. 421)
<Wyłącz>
<Włącz>
<Użyj pamięci USB>
Określ, czy używać nośnika pamięci USB.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Ustawienia> <Interfejs zewnętrzny>
<Wyłącz> lub <Włącz> w menu <Użyj pamięci USB>
urządzenie
486
<Ustawienia USB> Wybierz ustawienie
<Zastosuj> <OK> Uruchom ponownie
Lista menu ustawień
<Dostępność>
34A8-08K
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące zwiększenia dostępności, takie jak odwrócenie kolorów ekranu i czas
wyświetlania komunikatów, są opatrzone opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy znaku ( ).
<Odwróć kolory ekranu>(P. 487)
<Jasność>(P. 487)
<Czas wyświetlenia komunikatu>(P. 487)
<Odwróć kolory ekranu>
Wybór opcji <Włącz> umożliwia odwrócenie kolorów wyświetlacza. Ustawienie <Włącz> należy wybrać, gdy elementy
ekranu są słabo widoczne nawet po wykonaniu regulacji jasności w sekcji <Jasność>.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia>
<Dostępność>
<Odwróć kolory ekranu>
Wybierz ustawienie
<Wyłącz> albo <Włącz>
<Jasność>
Regulacja jasności ekranu w zależności od miejsca instalacji urządzenia.
Pięć poziomów
<Menu>
<Ustawienia>
<Dostępność>
<Jasność>
Dostosuj jasność
<Zastosuj>
<Czas wyświetlenia komunikatu>
Jest to ustawienie umożliwiające określenie odstępu czasu w sekundach dzielącego naprzemienne wyświetlanie dwóch
komunikatów.
1 do 2
do 5 (s)
<Menu>
<Ustawienia>
wartość odstępu czasu
<Dostępność>
<Zastosuj>
487
<Czas wyświetlenia komunikatu>
Wprowadź
Lista menu ustawień
<Regulacja/konserwacja>
34A8-08L
Element
Opis
<Regulacja jakości obrazu>(P. 489) W tej części opisano kwestie regulacji jakości wydruku obrazów.
<Konserwacja>(P. 498)
W tej części opisano, jak korzystać z funkcji czyszczenia urządzenia.
488
Lista menu ustawień
<Regulacja jakości obrazu>
34A8-08R
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące regulacji jakości obrazu są opatrzone opisem. Ustawienia domyślne oznaczone
są przy pomocy znaku ( ).
<Regulacja kopiowanego obrazu>(P. 489)
<Gęstość drukarki>(P. 489)
<Oszczędzanie tonera> (P. 489)
<Przetw. tekstu czarn. w przypadku koloru>(P. 490)
<Dopasuj położenie wydruku>(P. 490)
<Przetwarzanie specjalne>(P. 491)
<Usuw. smug z obszaru skan.>(P. 496)
Gwiazdka (*)
● Ustawienia oznaczone symbolem gwiazdki (*) mogą nie być wyświetlane w zależności od posiadanego
modelu, opcji albo innych elementów ustawień.
<Regulacja kopiowanego obrazu>
Dostosuj gradację i stopień zabarwienia.
Regulacja gradacji i stopnia zabarwienia dla zadań kopiowania(P. 593)
<Gęstość drukarki>
Dostosuj tę wartość, jeśli drukowany tekst lub cienkie linie są niewyraźne.
Regulacja gęstości wydruku(P. 597)
Dziewięć poziomów
<Oszczędzanie tonera>
Wykonując kopiowanie, drukowanie odebranych faksów lub drukowanych raportów można oszczędzać toner.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Regulacja/konserwacja>
<Regulacja jakości obrazu>
tonera>
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
489
<Oszczędzanie
Lista menu ustawień
<Przetw. tekstu czarn. w przypadku koloru>
Wybierz, czy kolor czarnego lub bardzo ciemnego tekstu w dokumentach kolorowych powinien zostać odwzorowany
jako prawdziwa czerń, czy jako kolor bardziej lub mniej zbliżony do koloru oryginału. Stopień efektu można dostosować
dla każdej opcji. Możliwe jest osobne ustalenie wartości dla podajnika i płyty szklanej. Dostosowanie wartości
odwzorowania koloru tekstu(P. 595)
<Podajnik>
Siedem poziomów
<Szklana płyta>
Siedem poziomów
<Dopasuj położenie wydruku>
Wyreguluj położenie wydruku dla każdego źródła papieru. Położenie wydruku można regulować w zakresie od od -5,0
mm do +5,0 mm w krokach co 0,1 mm. Regulacja położenia wydruku(P. 598)
<Taca wielofunkcyjna>
<Dopasuj w pionie (przód)>
-5,0 do 0,0
do + 5,0 (mm)
<Dopasuj w poziomie (przód)>
-5,0 do 0,0
do + 5,0 (mm)
<Dopasuj w pionie (tył)>
-5,0 do 0,0
do + 5,0 (mm)
<Dopasuj w poziomie (tył)>
-5,0 do 0,0
do + 5,0 (mm)
<Szuflada 1>
<Dopasuj w pionie (przód)>
-5,0 do 0,0
do + 5,0 (mm)
<Dopasuj w poziomie (przód)>
-5,0 do 0,0
do + 5,0 (mm)
<Dopasuj w pionie (tył)>
-5,0 do 0,0
do + 5,0 (mm)
<Dopasuj w poziomie (tył)>
-5,0 do 0,0
do + 5,0 (mm)
<Szuflada 2> *
<Dopasuj w pionie (przód)>
-5,0 do 0,0
do + 5,0 (mm)
<Dopasuj w poziomie (przód)>
-5,0 do 0,0
do + 5,0 (mm)
<Dopasuj w pionie (tył)>
-5,0 do 0,0
do + 5,0 (mm)
<Dopasuj w poziomie (tył)>
-5,0 do 0,0
do + 5,0 (mm)
<Szuflada 3> *
490
Lista menu ustawień
<Dopasuj w pionie (przód)>
-5,0 do 0,0
do +5,0 (mm)
<Dopasuj w poziomie (przód)>
-5,0 do 0,0
do +5,0 (mm)
<Dopasuj w pionie (tył)>
-5,0 do 0,0
do +5,0 (mm)
<Dopasuj w poziomie (tył)>
-5,0 do 0,0
do +5,0 (mm)
<Szuflada 4> *
<Dopasuj w pionie (przód)>
-5,0 do 0,0
do +5,0 (mm)
<Dopasuj w poziomie (przód)>
-5,0 do 0,0
do +5,0 (mm)
<Dopasuj w pionie (tył)>
-5,0 do 0,0
do +5,0 (mm)
<Dopasuj w poziomie (tył)>
-5,0 do 0,0
do +5,0 (mm)
<Przetwarzanie specjalne>
Jeśli rezultaty wydruków na specjalnych typach papieru są niezadowalające, można poprawić ich jakość, konfigurując
następujące ustawienia.
<Przetwarzanie papieru specjalnego>
W przypadku drukowania na odwrotnej stronie arkusza, papierze surowym lub kopertach jakość wydruków
można poprawić, dostosowując następujące ustawienia.
<Dr. z ręcz.pod.oryg.(tylko dwustr.)>
Jeśli wydruki wykonane na tylnej stronie zadrukowanego arkusza są za jasne, należy wybrać opcję <Włącz>.
Ustawienie to można skonfigurować oddzielnie dla każdego źródła papieru.
<Taca wielofunkcyjna>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Szuflada 1>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Szuflada 2> *
<Wyłącz>
<Włącz>
<Szuflada 3> *
<Wyłącz>
<Włącz>
<Szuflada 4> *
<Wyłącz>
491
Lista menu ustawień
<Włącz>
<Menu> <Regulacja/konserwacja> <Regulacja jakości obrazu> <Przetwarzanie
specjalne> <Przetwarzanie papieru specjalnego> <Druk z ręcznego podajnika oryginałów (tylko
dwustronny)> Wybierz ustawienie <Włącz> dla konfigurowanego źródła
papieru
<Zastosuj>
<Tak>
● W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> po upłynięciu pewnego czasu od zakończenia drukowania na
przedniej stronie albo w zależności od wilgotności powietrza w otoczeniu może nastąpić pogorszenie
jakości obrazu.
<Tryb kopert o szorstkiej pow.>
W przypadku drukowania na kopertach o powierzchniach chropowatych wybierz <Włącz>.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Regulacja/konserwacja> <Regulacja jakości obrazu> <Przetwarzanie
specjalne> <Przetwarzanie papieru specjalnego> <Tryb kopert o szorstkiej
pow.>
<Włącz>
<Tak>
W przypadku ustawienia opcji <Tryb kopert o szorstkiej pow.> na <Włącz>
● Ustawienie <Poprawian. zwiniętego papieru> zostanie wyłączone.
● Szybkość drukowania może zostać spowolniona.
<Poprawianie pomarszczonego papieru>
W zależności od zastosowanego papieru wydruki mogą być pomarszczone. W takim wypadku wybór dla
omawianej opcji ustawienia <Włącz> może rozwiązać ten problem.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Regulacja/konserwacja> <Regulacja jakości obrazu> <Przetwarzanie
specjalne> <Przetwarzanie papieru specjalnego> <Popr. pomarszczonego
papieru>
<Włącz>
<Tak>
● W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> wydruk może być wyblakły albo prędkość drukowania może być
niższa.
492
Lista menu ustawień
<Poprawianie zwiniętego papieru>
Jeżeli wydruki mają tendencje do zwijania się, należy skorzystać z opcji <Włącz>.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
specjalne>
papieru>
<Regulacja/konserwacja> <Regulacja jakości obrazu> <Przetwarzanie
<Przetwarzanie papieru specjalnego> <Poprawian. zwiniętego
<Włącz>
<Tak>
● Wybór ustawienia <Włącz> może spowodować zmniejszenie prędkości drukowania.
<Zredukuj przywier. pap. wydr.>
W przypadku druku dwustronnego kartki papieru mogą przywierać do siebie w momencie opuszczania
urządzenia. Wybór ustawienia <Włącz> zmniejszy prędkość drukowania, by wyeliminować przywieranie.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
specjalne>
<Regulacja/konserwacja>
<Regulacja jakości obrazu>
<Zredukuj przywier. pap. wydr.>
<Włącz>
<Przetwarzanie
<Tak>
<Tryb wysokiej wilgotności>
Poziom zabarwienia może być nierównomierny, gdy urządzenie jest eksploatowane w środowisku o wysokiej
wilgotności. W takim wypadku wybór dla omawianej opcji ustawienia <Włącz> może rozwiązać ten problem.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
specjalne>
<Regulacja/konserwacja>
<Regulacja jakości obrazu>
<Tryb wysokiej wilgotności>
<Włącz>
<Przetwarzanie
<Tak>
● W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> gęstość wydruku może się różnić w zależności od
wilgotności powietrza w otoczeniu.
493
Lista menu ustawień
<Tryb niskiej wilgotności>
W przypadku korzystania z urządzenia w środowisku o niskiej wilgotności obrazy i tekst na wydrukach mogą być
rozmyte. W takim przypadku należy wybrać to ustawienie. Efekt poprawy jest lepiej widoczny w przypadku
wyboru ustawienia <Tryb 2> aniżeli <Tryb 1>. Zacznij ustawianie od opcji <Tryb 1>.
<Wyłącz>
<Tryb 1>
<Tryb 2>
<Menu>
specjalne>
<Regulacja/konserwacja>
<Regulacja jakości obrazu>
<Tryb niskiej wilgotności>
Wybierz tryb
<Przetwarzanie
<Tak>
● W przypadku wyboru ustawienia <Tryb niskiej wilgotności> poziom gęstości wydruku może być
słabszy albo nierównomierny, gdy urządzenie jest eksploatowane w środowisku o wysokiej
wilgotności.
<Korekcja 1 przesunięcia hot>
Podczas drukowania na papierze o dużym rozmiarze po drukowaniu na papierze o małym rozmiarze, w pustych
miejscach mogą pojawić się odbicia druku. W takim wypadku wybór dla omawianej opcji ustawienia <Włącz>
może rozwiązać ten problem.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
specjalne>
<Regulacja/konserwacja>
<Regulacja jakości obrazu>
<Korekcja 1 przesunięcia hot>
<Włącz>
<Przetwarzanie
<Tak>
● Wybór ustawienia <Włącz> może spowodować zmniejszenie prędkości drukowania.
<Red. rosy (druk 2-stronny)>
Jeżeli podczas wykonywania drukowania dwustronnego obrazy są wyblakłe z powodu kondensacji wilgoci,
wybór ustawienia innego niż <Wyłącz> może rozwiązać problem.
<Wyłącz>
<Włącz>
494
Lista menu ustawień
<Menu>
specjalne>
<Regulacja/konserwacja>
<Regulacja jakości obrazu>
<Red. rosy (druk 2-stronny)>
<Włącz>
<Przetwarzanie
<Tak>
● Wybór ustawienia <Włącz> może spowodować zmniejszenie prędkości drukowania.
<Zred. zmarszczki (wilg.)/paski>
Jeśli wydruki są pomarszczone, gdy używany jest wilgotny papier lub pojawiają się smugi na przedniej krawędzi
papieru, gdy drukowane są obrazy z półtonami, np. zdjęcia, ustawienie <Włącz> może rozwiązać ten problem.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
specjalne>
<Regulacja/konserwacja>
<Regulacja jakości obrazu>
<Zred. zmarszczki (wilg.)/paski>
<Włącz>
<Przetwarzanie
<Tak>
● Wybór ustawienia <Włącz> może spowodować zmniejszenie prędkości drukowania.
<Tryb cichy>
Jeśli dźwięki drukowania są uciążliwe, należy skorzystać z opcji <Włącz>.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
specjalne>
<Regulacja/konserwacja>
<Tryb cichy>
<Włącz>
<Regulacja jakości obrazu>
<Przetwarzanie
<Tak>
● Wybór ustawienia <Włącz> może spowodować zmniejszenie prędkości drukowania.
495
Lista menu ustawień
<Skoryguj rozmazane obrazy>
Smugi mogą pojawiać się na wydrukach w zależności od typu papieru i środowiska operacyjnego. W takim
wypadku użycie omawianej opcji może rozwiązać ten problem. Efekt poprawy jest słabiej widoczny w przypadku
wyboru ustawienia <Tryb 1> aniżeli <Tryb 4>.
<Wyłącz>
<Tryb 1>
<Tryb 2>
<Tryb 3>
<Tryb 4>
<Menu>
<Regulacja/konserwacja>
<Skoryguj rozmazane obrazy>
<Regulacja jakości obrazu>
Wybierz tryb
<Przetwarzanie specjalne>
<Tak>
● Wybór bardziej intensywnego efektu poprawy może spowodować zmniejszenie gęstości albo
zmniejszenie prędkości wydruku. Może to także skutkować mniej ostrymi krawędziami i szczegółami.
<Kor. rozm. obr. przy kopiow.>
W zależności od typu papieru bądź warunków otoczenia na wydrukach mogą pojawić się smugi. W takim
wypadku użycie omawianej opcji może rozwiązać ten problem. Efekt poprawy jest najlepiej widoczny w
przypadku wyboru ustawienia <Tryb 3> i najsłabiej w przypadku wyboru ustawienia <Tryb 1>.
<Wyłącz>
<Tryb 1>
<Tryb 2>
<Tryb 3>
<Menu>
specjalne>
<Regulacja/konserwacja>
<Regulacja jakości obrazu>
<Kor. rozm. obr. przy kopiow.>
Wybierz tryb
<Przetwarzanie
<Tak>
● Wybór bardziej intensywnego efektu poprawy może spowodować zmniejszenie gęstości wydruku.
<Usuw. smug z obszaru skan.>
Dzięki tej opcji można zapobiec skanowaniu zabrudzeń, gdy zostaną wykryte w obszarze podawania dokumentów do
skanowania. W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> smugi generowane przez krawędź oryginału będą eliminowane.
<Wyłącz>
<Włącz>
496
Lista menu ustawień
<Menu>
skan.>
<Regulacja/konserwacja>
<Regulacja jakości obrazu>
<Usuw. smug z obszaru
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
● Gdy smugi zostają wyeliminowane, obszary zawierające zanieczyszczenia nie są skanowane. Wyczyść obszar
podawania dokumentów do skanowania, aby oryginały były skanowane prawidłowo.
497
Lista menu ustawień
<Konserwacja>
34A8-08S
Funkcje czyszczenia z listy są opatrzone opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy znaku ( ).
<Wyczyść zespół utrwalający.>(P. 498)
<Czyszczenie podajnika>(P. 498)
<Kontrolowanie kondensacji>(P. 498)
<Wyczyść zespół utrwalający.>
Czyszczenie modułu utrwalającego należy przeprowadzić po wymianie zasobnika z tonerem lub gdy na wydrukach
pojawiają się czarne smugi. Czyszczenie modułu utrwalającego(P. 584)
<Czyszczenie podajnika>
Czyszczenie rolek podajnika należy przeprowadzić, jeśli oryginały brudzą się przy podawaniu ich za pomocą podajnika.
Czyszczenie podajnika(P. 581)
<Kontrolowanie kondensacji>
Gdy w środowisku, w którym zainstalowane jest urządzenie następuje nagła zmiana temperatury, zachodzi zjawisko
kondensacji przyczyniające się do występowania zaników albo przebijania obrazów i tekstu. Wybór ustawienia <Włącz>
pozwoli usuwać skropliny gromadzące się wewnątrz urządzenia. W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> określ, czy
zadania mają być ograniczane.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Użyj blokady pamięci faksu> /<Zezwalaj na druk w czasie procesu>
<Użyj blokady pamięci faksu i nie zezwalaj na druk w czasie procesu>/<Nie zezwalaj na druk w czasie
procesu>
<Menu>
<Regulacja/konserwacja>
<Włącz>
Zapoznaj się z treścią komunikatu
<Konserwacja>
<OK>
<Kontrolowanie kondensacji>
Select the item
<Tak>
● Podczas usuwania skroplin drukowanie może nie przebiegać prawidłowo, a z urządzenia mogą być
wyprowadzane niezadrukowane arkusze.
● W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> nie należy wyłączać urządzenia, aby funkcja usuwania skroplin
mogła działać.
498
Lista menu ustawień
● Konfiguracja opcji <Czas autom. wyłącz.> nie jest możliwa, gdy dla opcji <Tryb usuwania rosy> wybrano
ustawienie <Włącz>.
499
Lista menu ustawień
<Ustawienia funkcji>
34A8-08U
Element
Opis
<Ogólne>(P. 501)
W tej części opisano ustawienia wspólne dla każdej z funkcji.
<Kopiowanie>(P. 507)
W tej części opisano, w jaki sposób skonfigurować ustawienia kopiowania.
<Drukarka>(P. 509)
W tej części opisano, w jaki sposób skonfigurować ustawienia drukarki.
<Wyślij>(P. 535)
W tej części opisano, w jaki sposób skonfigurować ustawienia dotyczące wysyłania
faksów i zeskanowanych oryginałów.
<Odbiór/przekazanie>(P. 548)
W tej części opisano, w jaki sposób skonfigurować ustawienia dotyczące odbierania
faksów i wiadomości e-mail.
<Zapisywanie/dostęp do plików>(P. 555)
W tej części opisano ustawienia dotyczące skanowania oryginałów i drukowania
zapisanych plików.
<Bezpieczne drukowanie>(P. 561)
W tej części opisano ustawienia dotyczące funkcji Zabezpieczone drukowanie.
500
Lista menu ustawień
<Ogólne>
34A8-08W
Wszystkie ustawienia z listy wspólne dla każdej z funkcji są opatrzone opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy
pomocy znaku ( ).
<Ustawienia podawania papieru>(P. 501)
<Ustawienia skanowania>(P. 504)
<Wygeneruj plik>(P. 505)
<Podręcznik konfiguracji faksu> *1*2(P. 506)
Gwiazdka (*)
● Ustawienia oznaczone symbolem „*1” mogą nie być wyświetlane w zależności od posiadanego modelu, opcji
albo innych elementów ustawień.
● Ustawień oznaczonych symbolem „*2” nie można importować ani eksportować.
<Ustawienia podawania papieru>
Skonfiguruj ustawienia podawania papieru.
<Automatyczny wybór źródła papieru>
Włączenie lub wyłączenie funkcji automatycznego wyboru szuflady jako źródła papieru. Jeśli podczas
drukowania dokumentów dla opcji automatycznego wyboru szuflady wybrano ustawienie <Włącz>, urządzenie
automatycznie wybiera źródło papieru, w którym załadowany został papier o odpowiednim formacie. Ponadto
kiedy skończy się papier, ustawienie pozwala na kontynuowanie drukowania dzięki przełączeniu jednego źródła
papieru na inne, w którym załadowano papier tego samego formatu. Automatyczne wybieranie
odpowiedniego źródła papieru dla każdej funkcji(P. 170)
<Kopiowanie>
<Taca wielofunkcyjna>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Szuflada 1>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Szuflada 2>*1
<Wyłącz>
<Włącz>
<Szuflada 3>*1
<Wyłącz>
<Włącz>
<Szuflada 4>*1
<Wyłącz>
<Włącz>
<Drukarka>
501
Lista menu ustawień
<Taca wielofunkcyjna>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Szuflada 1>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Szuflada 2>*1
<Wyłącz>
<Włącz>
<Szuflada 3>*1
<Wyłącz>
<Włącz>
<Szuflada 4>*1
<Wyłącz>
<Włącz>
<Odbiór/faks >/<Odbiór>
<Taca wielofunkcyjna>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Szuflada 1>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Szuflada 2>*1
<Wyłącz>
<Włącz>
<Szuflada 3>*1
<Wyłącz>
<Włącz>
<Szuflada 4>*1
<Wyłącz>
<Włącz>
<Inna>
<Taca wielofunkcyjna>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Szuflada 1>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Szuflada 2>*1
<Wyłącz>
<Włącz>
<Szuflada 3>*1
<Wyłącz>
<Włącz>
<Szuflada 4>*1
502
Lista menu ustawień
<Wyłącz>
<Włącz>
<Przełącz metodę podawania papieru>
Ustawienie należy skonfigurować w przypadku druku dokumentów na papierze z logo. W przypadku ogólnych
zastosowań, aby drukować na papierze z logo, należy zmienić sposób ułożenia papieru w źródle w zależności,
czy druk jest jedno- czy dwustronny. Jednakże po wybraniu ustawienia <Priorytet drukowanej strony> w
przypadku drukowania jednostronnego papier można ładować stroną z logo skierowaną w dół — tak samo jak
dla drukowania dwustronnego. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Ładowanie uprzednio
zadrukowanego papieru(P. 156) .
<Taca wielofunkcyjna>
<Priorytet prędkości>
<Priorytet drukowanej strony>
<Szuflada 1>
<Priorytet prędkości>
<Priorytet drukowanej strony>
<Szuflada 2> *1
<Priorytet prędkości>
<Priorytet drukowanej strony>
<Szuflada 3> *1
<Priorytet prędkości>
<Priorytet drukowanej strony>
<Szuflada 4> *1
<Priorytet prędkości>
<Priorytet drukowanej strony>
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Ogólne> <Ustawienia podawania papieru> <Przełącz
metodę podawania papieru> Wybierz źródło papieru Wybierz ustawienie <Priorytet prędkości>
albo <Priorytet drukowanej strony>
Źródła papieru
Wybór źródła papieru, dla którego ma zostać zmienione ustawienie.
503
Lista menu ustawień
<Priorytet prędkości>
Używając uprzednio zadrukowanego papieru z logo konieczna jest zmiana kierunku ułożenia strony, gdy
wykonywane jest drukowanie 1- i 2-stronne.
● Zalecany jest wybór opcji <Priorytet prędkości>, jeśli strona, która zostanie zadrukowana nie jest istotna.
<Priorytet drukowanej strony>
Przewrócenie arkusza na odpowiednią stronę nie jest konieczne, aby wykonać wydruk na określonej stronie
arkusza, odpowiednio dla drukowania 1- lub 2-stronnego.
● Jeżeli opcja <Priorytet drukowanej strony> została skonfigurowana pod źródło papieru, w którym znajduje się
papier nieodpowiedni do wykonania wydruku 2-stronnego ( Obsługiwane rodzaje papieru(P. 695) ),
opcja <Priorytet prędkości> ma zastosowanie dla źródła papieru. W tym wypadku należy załadować papier w
sposób odpowiedni dla ustawienia <Priorytet prędkości> ( Ładowanie uprzednio zadrukowanego
papieru(P. 156) ).
● Prędkość drukowania jednostronnego może być niższa, kiedy wybrana jest opcja <Priorytet drukowanej
strony>.
<Ustawienia skanowania>
Skonfiguruj ustawienia skanowania.
<Auto Online>
W przypadku skanowania z komputera pozwala określić, czy urządzenie ma automatycznie przejść do trybu
online dla skanowania zdalnego (pracować w trybie gotowości do skanowania) bez korzystania z panelu
sterowania.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
Online>
Wybierz opcję <Wyłącz> albo <Włącz>
<Ogólne>
<Ustawienia skanowania>
<Auto
<Auto Offline>
Jeśli przez określony czas po wyświetleniu poniższego ekranu (urządzenie znajduje się w trybie online w celu
wykonania skanowania) nie zostanie wykonane skanowanie, urządzenie automatycznie przełącza się w tryb
offline. Istnieje możliwość określenia czasu, po którym urządzenie przechodzi w tryb offline.
504
Lista menu ustawień
<Ustaw tę funkcję>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Ustaw czas>
1 do 5
do 60 (min)
<Menu>
Offline>
<Ustawienia funkcji> <Ogólne> <Ustawienia skanowania> <Auto
Wybierz ustawienie <Włącz> opcji <Ustaw tę funkcję> Wprowadź godzinę w polu
<Ustaw czas>
<Zastosuj>
<Wygeneruj plik>
Skonfiguruj ustawienia generowania plików.
<Ustawienia pliku wyjściowego obrazu>
Skonfiguruj ustawienia wartości używane podczas konwertowania zeskanowanych oryginałów do pliku.
<Wartość gamma wysyłania w trybie YCbCr>
Istnieje możliwość wyboru wartości gamma stosowanej podczas konwersji zeskanowanych kolorowych
oryginałów do określonego formatu pliku. Można określić wartość gamma właściwą dla monitora używanego
do przeglądania przekonwertowanych plików. Jasność wyświetlanych plików odpowiada wtedy oryginalnej
jasności dokumentów.
<Gamma 1,0>
<Gamma 1,4>
<Gamma 1,8>
<Gamma 2,2>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
<Ogólne>
obrazu>
<Wart.gamma wys.w tr.YCbCr>
<Wygeneruj plik>
<Ustawienia pliku wyjściowego
Wybierz wartość gamma
● Wartości gamma wyświetlania znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do monitora.
<Ustawienia OCR (z wyszukiwaniem tekstu)>
Aby uruchomić oprogramowanie OCR (optyczne rozpoznawanie znaków) dla pliku tekstowego w celu
utworzenia „pliku PDF z możliwością przeszukiwania”, należy wybrać, czy urządzenie rozpoznaje kierunek tekstu
w oryginale oraz czy wykrywa kierunek oryginału.
<Inteligentne skanowanie>
<Wyłącz>
<Włącz>
505
Lista menu ustawień
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Ogólne> <Wygeneruj plik> <Ustawienia OCR (z
wyszukiwaniem tekstu)> Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz> opcji <Inteligentne
skanowanie>
<Zastosuj>
<Ust.256-bit. AES (szyfr. PDF)> *1
W przypadku generowania zaszyfrowanego pliku PDF można ustawić poziom szyfrowania na „128-bit” albo
„256-bit”. Wybór ustawienia „256-bit” pozwala zmienić wersję kompatybilną z oprogramowaniem Acrobat.
<Acrobat 9.0 lub odpowiednik>
<Acrobat 10.0 lub odpowiednik>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
<Ogólne>
<Wygeneruj plik>
<Ust.256-bit. AES (szyfr. PDF)>
Wybierz ustawienie <Acrobat 9.0 lub odpowiednik> albo <Acrobat 10.0 lub odpowiednik>
<Podręcznik konfiguracji faksu> *1*2
Wybranie tej opcji powoduje wyświetlanie na ekranie instrukcji dotyczących konfiguracji ustawień np. określania
numeru faksu czy trybu odbioru. Konfiguracja ustawień wstępnych funkcji faksu(P. 79)
506
Lista menu ustawień
<Kopiowanie>
34A8-08X
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące kopiowania są opatrzone opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy
pomocy znaku ( ).
Gwiazdka (*)
● Ustawienia oznaczone symbolem gwiazdki (*) mogą nie być wyświetlane w zależności od posiadanego
modelu, opcji albo innych elementów ustawień.
<Zmień ustawienia domyślne (kopiowanie)>
Istnieje możliwość zmiany domyślnych ustawień dotyczących kopiowania. Wybrane ustawienia stają się domyślnymi
ustawieniami funkcji kopiowania. Zmiana ustawień domyślnych dla funkcji(P. 177)
<Liczba kopii>
1 do 999
<Źródło papieru>
<Taca wielofunkcyjna>
<Szuflada 1>
<Szuflada 2>*
<Szuflada 3>*
<Szuflada 4>*
<Gęstość>
Dziewięć poziomów
<Dopasuj gęstość tła>
<Autom.>
<Dopasuj (ręcznie)>
Dziewięć poziomów
<Współczynnik kopiowania>
Współczynnik niestandardowy
<100% 1:1>
<Autom.>
<400% Maks.>
<200%>
<141% A5->A4>
<70% A4->A5>
<50%>
<25% Min.>
<Drukowanie dwustronne>
<Wyłącz>
507
Lista menu ustawień
<1-stronny->Dwustronny>
<Dwustronny->Dwustronny>
<Dwustronny->Jednostronny>
<Oryg./typ wyk.>
<N na 1>
<Wyłącz>
<2 na 1>
<4 na 1>
<Układ>
<Typ oryginału>
<Tekst>
<Tekst/fotografia>
<Tekst/fotografia (wysoka jakość)>
<Fotografia>
<Sortowanie>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Usuń obramowanie>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Ostrość>
Siedem poziomów
508
Lista menu ustawień
<Drukarka>
34A8-08Y
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące drukarki są opatrzone opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy
znaku ( ).
<Ustawienia drukarki>(P. 509)
<Wybór PDL (Plug and Play)>(P. 533)
Gwiazdka (*)
● Ustawienia oznaczone symbolem „*1” mogą nie być wyświetlane w zależności od posiadanego modelu, opcji
albo innych elementów ustawień.
● Ustawień oznaczonych symbolem „*2” nie można importować ani eksportować.
Priorytet ustawień
● W przypadku wprowadzenia ustawienia drukowania zarówno za pomocą sterownika drukarki, jak i na panelu
roboczym urządzenia, polecenia wprowadzane z poziomu sterownika drukarki będą miały pierwszeństwo
przed tymi, wprowadzonymi na panelu roboczym. Ustawienia wprowadzone na panelu sterowania stają się
nadrzędne w niektórych przypadkach, np. podczas drukowania za pomocą sterownika PS/PCL oraz
drukowania z systemu UNIX lub innego systemu operacyjnego, na którym sterowniki drukarki dla
urządzenia nie są dostępne.
<Ustawienia drukarki>
Skonfiguruj ustawienia dotyczące drukowania i obsługi drukarki.
<Priorytet ustaw. sterown. podczas druk.>
Można wybrać, czy drukowanie będzie realizowane zgodnie z ustawieniami rozmiaru i typu papieru
wprowadzonymi w sterowniku drukarki jako nadrzędne w stosunku do ustawień wprowadzonych dla
poszczególnych źródeł papieru w menu <Ust. Papieru> na ekranie Główny. Po wybraniu ustawienia <Włącz>
podczas drukowania papier będzie pobierany ze źródła zdefiniowanego w sterowniku drukarki, niezależnie od
ustawień papieru urządzenia. Istnieje możliwość ustawienia wyświetlania komunikatu o błędzie, jeżeli rozmiar
załadowanego papieru znacząco różni się od tego, który jest ustawiony w sterowniku drukarki.
<Taca wielofunkcyjna>
<Priorytet ustawień sterownika>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Dział. przy niezgod. rozmiaru>
<Wymuś wydruk>
<Błąd wyświetlacza>
<Szuflada 1>
<Priorytet ustawień sterownika>
509
Lista menu ustawień
<Wyłącz>
<Włącz>
<Dział. przy niezgod. rozmiaru>
<Wymuś wydruk>
<Błąd wyświetlacza>
<Szuflada 2> *1
<Priorytet ustawień sterownika>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Dział. przy niezgod. rozmiaru>
<Wymuś wydruk>
<Błąd wyświetlacza>
<Szuflada 3> *1
<Priorytet ustawień sterownika>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Dział. przy niezgod. rozmiaru>
<Wymuś wydruk>
<Błąd wyświetlacza>
<Szuflada 4> *1
<Priorytet ustawień sterownika>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Dział. przy niezgod. rozmiaru>
<Wymuś wydruk>
<Błąd wyświetlacza>
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Drukarka> <Ustawienia drukarki> <Priorytet ustaw.
sterown. podczas druk.> Wybierz źródło papieru Wybierz ustawienie <Włącz> opcji <Priorytet
ustawień sterownika>
lub <Błąd wyświetlacza>
<Dział. przy niezgod. rozmiaru>
Wybierz ustawienie <Wymuś wydruk>
<Zastosuj>
<Wymuś wydruk>
Kontynuuj drukowanie pomimo znacznej rozbieżności między ustawieniem rozmiaru papieru w sterowniku
drukarki oraz rozmiarem załadowanego papieru.
<Błąd wyświetlacza>
510
Lista menu ustawień
Gdy ustawienie rozmiaru papieru w sterowniku drukarki będzie się znacznie różnić od rozmiaru załadowanego
papieru, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie, a drukowanie zostanie zatrzymane.
● Jeśli ustawienia sterownika drukarki są niezgodne z rozmiarem i typem załadowanego papieru, a
wybrano ustawienie <Włącz>, wówczas może dojść do zakleszczenia papieru lub pojawienia się błędu
drukowania.
<Kopie>
Ustawianie liczby kopii wydruków.
1
do 999
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
kopii do wydrukowania
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<Kopie>
Ustaw liczbę
<Zastosuj>
<Drukowanie dwustronne>
Opcja ta pozwala określić, czy wykonany ma zostać wydruk 2-stronny.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
dwustronne>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<Drukowanie
Wybierz opcję <Wyłącz> albo <Włącz>
<Papier domyślny>
Wybierz ten element, aby określić rozmiar i typ papieru.
<Menu>
domyślny>
<Ustawienia funkcji>
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 695)
<Drukarka>
Wybierz rozmiar papieru
<Ustawienia drukarki>
<Papier
Wybierz typ papieru
<Zastąpienie rozmiaru papieru>
Funkcja ta pozwala zadecydować, czy włączone ma zostać przełączanie drukowania na papierze formatu A4 i
Letter, gdy jeden z tych formatów został załadowany, a drugi nie. W przypadku wyboru ustawienia <Włącz>,
jeżeli dla zadania drukowania z komputera został określony rozmiar A4, ale papier tego rozmiaru nie jest
załadowany do urządzenia, dokument zostanie wydrukowany na papierze o rozmiarze Letter.
<Wyłącz>
<Włącz>
511
Lista menu ustawień
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
papieru>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<Zastąpienie rozmiaru
Wybierz opcję <Wyłącz> albo <Włącz>
● Konfiguracja wielu ustawień wydruku, takich jak liczba kopii albo drukowanie jednostronne/
dwustronne, jest możliwa za pośrednictwem aplikacji albo sterownika drukarki. Jednak opcję
<Zastąpienie rozmiaru papieru> można skonfigurować jedynie w urządzeniu.
<Jakość druku>
Można zmienić ustawienia związane z jakością drukowania.
<Gęstość> *1
Dostosowanie gęstości toneru.
17 poziomów
<Dokład. dopas.>
<Wysoka>/<Średnia>/<Niska>
17 poziomów
<Menu>
druku>
<Ustawienia funkcji>
<Gęstość>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
Regulacja poziomu zabarwienia
<Jakość
<Zastosuj>
● Opcji <Dokład. dopas.> możesz użyć do wyregulowania gęstości toneru, wybierając jeden z trzech
poziomów gęstości: wysoki, średni i niski.
● Gdy dla opcji <Oszczędzanie tonera> wybrano ustawienie <Włącz>, opisywana opcja nie będzie dostępna.
<Oszczędzanie tonera>
Można zaoszczędzić zużycie tonera. Wybierz opcję <Włącz>, gdy chcesz sprawdzić układ strony lub inne
elementy wyglądu przed przystąpieniem do końcowego drukowania dużego zadania.
<Wyłącz>
<Włącz>
512
Lista menu ustawień
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
druku>
<Oszczędzanie tonera>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<Jakość
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
<Udoskonalenie obrazu>
Włączanie lub wyłączanie trybu wygładzania, w którym krawędzie znaków i grafiki są drukowane z
zachowaniem wygładzania.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
druku>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
<Udoskonalenie obrazu>
<Ustawienia drukarki>
<Jakość
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
<Rozdzielczość>
Wybierz rozdzielczość, która ma być użyta do przetwarzania danych drukowania.
<1200 dpi>
<600 dpi>
<Menu>
druku>
<Ustawienia funkcji>
<Rozdzielczość>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<Jakość
Wybierz ustawienie <1200 dpi> albo <600 dpi>
<Układ>
Konfiguracja ustawień układu strony, takich jak krawędź bindowania i szerokość marginesów.
<Miejsce oprawy>
Przy zszywaniu wydruków za pomocą narzędzia do zszywania takiego jak zszywacz, należy użyć tego
elementu, aby określić czy zszycie ma być wykonane wzdłuż długiej lub krótkiej krawędzi papieru. Wprowadź
ustawienia tego elementu łącznie z ustawieniami opcji <Margines na oprawę>, która określa margines
zszywania odnoszący się do krawędzi zszywania.
<Długa krawędź>
<Krótka krawędź>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
oprawy>
Wybierz ustawienie <Długa krawędź> albo <Krótka krawędź>
<Drukarka>
513
<Ustawienia drukarki>
<Układ>
<Miejsce
Lista menu ustawień
<Długa krawędź>
Skonfiguruj tę opcję, aby zszywać wzdłuż długiej krawędzi papieru.
<Krótka krawędź>
Skonfiguruj tę opcję, aby zszywać wzdłuż krótkiej krawędzi papieru.
<Margines na oprawę>
Przesuń pozycję drukowania tak, aby dostosować margines zszycia do krawędzi zszywania określonej za
pomocą opcji <Miejsce oprawy>. Wartość „00,0” nie wpływa na margines zszywania.
-50,0 do 00,0
<Menu>
do +50,0 (mm)
<Ustawienia funkcji>
na oprawę>
<Drukarka>
Określ margines zszywania
<Ustawienia drukarki>
<Układ>
<Margines
<Zastosuj>
Wprowadzanie wartości ustawień
Określ kierunek przesunięcia i szerokość przesunięcia pozycji drukowania. Ustawienie przyjmuje wartość „+”
albo „-” i określa krawędź zszywania, wzdłuż której ma być ustawiony margines zszywania. Można dostosować
margines zszywania w krokach co 0,5 mm. Podstawowe informacje na temat obsługi(P. 131)
Wartość ustawienia
Długa krawędź
Krótka krawędź
Wartość ze znakiem „+”
Lewa krawędź papieru Górna krawędź papieru
Wartość ze znakiem „-”
Prawa krawędź papieru Dolna krawędź papieru
514
Lista menu ustawień
Wartość ustawienia
Długa krawędź
Krótka krawędź
<Przesunięcie krótkiej krawędzi/Przesunięcie długiej krawędzi>
Niezależnie od źródła papieru można przesunąć pozycję drukowania w krokach co „0,5 mm” dla wszystkich
zadań drukowania.
-50,0 do 00,0
do +50,0 (mm)
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Drukarka> <Ustawienia drukarki> <Układ>
kombinację ustawień dostosowania kierunku i strony drukowania Określ wartość
przesunięcia
Wybierz
<Zastosuj>
<Przesunięcie krótkiej kr. (przód)>/<Przesunięcie długiej kr. (przód)>
Przesuwa pozycję drukowania na stronę papieru zwróconą do góry.
<Przesun. krótkiej krawędzi (tył)>/<Przesun. długiej krawędzi (tył)>
Przesuwa pozycję drukowania na stronę papieru zwróconą w dół.
Wprowadzanie wartości ustawień
Dla opcji <Przesunięcie krótkiej krawędzi (przód)>/<Przesun. krótkiej krawędzi (tył)> należy określić wartość za
pomocą znaku „+”, aby zmienić pozycję drukowania w kierunku od lewej do prawej. Dla opcji <Przesunięcie
długiej krawędzi (przód)>/<Przesun. długiej krawędzi (tył)> należy określić wartość za pomocą znaku „+”, aby
zmienić pozycję drukowania w kierunku z góry na dół. Aby zmienić pozycję w przeciwnym kierunku, należy
określić wartość za pomocą znaku „-”. Podstawowe informacje na temat obsługi(P. 131)
<Przesunięcie krótkiej krawędzi (przód)>
<Przesun. krótkiej krawędzi (tył)>
<Przesunięcie długiej krawędzi (przód)>
<Przesun. długiej krawędzi (tył)>
515
Lista menu ustawień
<Błąd automat. pomijania>
Drukowanie jest wstrzymane, jeżeli podczas przetwarzania pojawi się błąd. W przypadku ustawienia tej opcji na
<Włącz> błąd zostanie pominięty, a drukowanie będzie mogło być kontynuowane. Standardowo zaleca się
ustawienie tej opcji na <Wyłącz>.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
pomijania>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<Błąd automat.
Wybierz opcję <Wyłącz> albo <Włącz>
<Przekroczenie czasu oczekiwania>
Ustaw okres czasu, po którym bieżące zadanie drukowania zostanie automatycznie anulowane w przypadku
przerwania odbioru danych drukowania.
5 do 15
do 300 (s)
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
oczekiwania>
<Drukarka>
Określ przedział czasu
<Ustawienia drukarki>
<Przekr. czasu
<Zastosuj>
<Indywidualne>
Określenie trybu pracy urządzenia w sytuacji, gdy format danych dokumentu nie jest znany.
<Autom.>
<PS>
<PCL>
<PDF>
<XPS>
<Odwzorowanie>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<Indywidualne>
Wybierz tryb Indywidualne
<Priorytet tacy wielofunkcyjnej>
Zdecyduj, czy gdy funkcja Automatyczne wybieranie papieru jest włączona, papier ma być podawany z tacy
uniwersalnej. Jeżeli wybrano ustawienie <Włącz>, wtedy gdy na tacy uniwersalnej i w szufladzie na papier
znajduje się papier tego samego rozmiaru i typu, papier będzie podawany z tacy uniwersalnej.
<Wyłącz>
<Włącz>
516
Lista menu ustawień
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
wielofunkcyjnej>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<Prioryt. tacy
Wybierz <Wyłącz> lub <Włącz>
<UFR II>
Można zmienić ustawienia, które mają zastosowanie podczas drukowania ze sterownika drukarki UFR II.
<Półtony>
W celu uzyskania optymalnej jakości obrazu dostępny jest wybór metody wydruku używanej do
odzwierciedlenia półtonów (zakres pośredni między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu).
<Rozdzielczość/gradacja>
Wybierz metodę wykorzystywaną do odzwierciedlania półtonów. Tę opcję można skonfigurować dla
każdego typu obrazu w każdym dokumencie.
<Tekst>
<Rozdzielczość>
<Odcień koloru>
<Gradacja>
<Wysoka rozdzielczość>
<Grafika>
<Rozdzielczość>
<Odcień koloru>
<Gradacja>
<Wysoka rozdzielczość>
<Obraz>
<Rozdzielczość>
<Odcień koloru>
<Gradacja>
<Wysoka rozdzielczość>
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Drukarka> <Ustawienia drukarki> <UFR
II> <Półtony> <Rozdzielczość/gradacja> Wybierz typ obrazu Wybierz metodę
odzwierciedlania półtonów
517
Lista menu ustawień
Typ obrazu
Wybierz obiekt, dla którego zmienione zostanie ustawienie. <Tekst> oznacza litery i znaki, <Grafika> oznacza
linie i rysunki, a <Obraz> oznacza zdjęcia i obrazy.
Wartość ustawienia
<Rozdzielczość>
Umożliwia precyzyjny wydruk z wyraźnymi krawędziami tekstu. Jest odpowiedni do drukowania znaków i
cienkich linii.
<Odcień koloru>
Umożliwia wyraźny druk z dużym kontrastem pomiędzy jasnymi a ciemnymi elementami. Opcja odpowiednia
do drukowania zdjęć.
<Gradacja>
Umożliwia druk cechujący się płynną gradacją lub płynnymi krawędziami. Opcja odpowiednia do drukowania
rysunków lub grafik zawierających obszary gradacji.
<Wysoka rozdzielczość>
W porównaniu z opcją <Rozdzielczość>, ta opcja umożliwia bardziej precyzyjny wydruk, ale o nieco mniej
stabilnej jakości. Jest ona odpowiednia do drukowania znaków lub cienkich linii lub danych z programu CAD o
wyraźnych krawędziach.
<Oszczędzanie papieru>
Zdecyduj, czy wyłączyć wyprowadzanie pustych stron drukowanych danych.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
II>
<Ustawienia funkcji>
<Oszczędzanie papieru>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<UFR
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
<PCL>
Konfiguracja ustawień drukowania PCL, takich jak układ strony i jakość wydruku.
<Oszczędzanie papieru>
Zdecyduj, czy wyłączyć wyprowadzanie pustych stron drukowanych danych.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
papieru>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PCL>
<Oszczędzanie
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
<Orientacja>
Dostępne są dwa ustawienia orientacji strony: <Pionowa> (orientacja pionowa) albo <Pozioma> (orientacja
pozioma).
518
Lista menu ustawień
<Pionowa>
<Pozioma>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
drukarki>
<PCL>
<Drukarka>
<Orientacja>
<Ustawienia
Wybierz ustawienie <Pionowa> albo <Pozioma>
<Numer czcionki>
Ustawienie umożliwiające określenie używanej czcionki poprzez wybranie odpowiadającego jej identyfikatora
czcionki. Listę czcionek PCL razem z próbkami czcionek można wydrukować z poziomu panelu sterowania.
Lista czcionek PCL(P. 605)
0
do 104
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
Wybierz numer czcionki
czcionki>
<Ustawienia drukarki>
<PCL>
<Numer
<Zastosuj>
<Rozmiar punktu> *1
Opcja umożliwiające określenie rozmiaru czcionki w punktach z dokładnością do 0,25. Opcję tę można
skonfigurować tylko, gdy w opcji <Numer czcionki> określono proporcjonalną czcionkę skalowalną.
4,00 do 12,00
do 999,75 (punkt)
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
punktu>
Wybierz rozmiar czcionki
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PCL>
<Rozmiar
<Zastosuj>
<Plamka> *1
Skonfiguruj gęstość czcionki lub cpi (liczby znaków na cal) z dokładnością do 0,01. Opcję tę można
skonfigurować tylko, gdy w opcji <Numer czcionki> określono skalowalną czcionkę o stałej szerokości lub
czcionkę mapy bitowej.
0,44 do 10,00
<Menu>
do 99,99 (cpi)
<Ustawienia funkcji>
drukarki>
<PCL>
<Plamka>
<Drukarka>
<Ustawienia
Określ wartość plamki
<Zastosuj>
<Linie formularza>
Lczba linii drukowanych na jednej stronie mieści się w zakresie od 5 do 128. Ta opcja jest automatycznie
dostosowywana do wartości opcji <Domyślny rozmiar papieru> i <Orientacja>.
519
Lista menu ustawień
5 do 64
do 128 (linie)
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
formularza>
Określ liczbę linii
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PCL>
<Linie
<Zastosuj>
<Kod znaku>
Konfiguracja kodu znaku najlepiej dopasowanego do komputera, z którego przesyłane będą dane. Gdy kod
znaku jest zależny od czcionki ustalonej w opcji <Numer czcionki>, skonfigurowane ustawienie jest
ignorowane.
<ARABIC8>
<DESKTOP>
<GREEK8>
<HEBREW7>
<HEBREW8>
<ISO4>
<ISO6>
<ISO11>
<ISO15>
<ISO17>
<ISO21>
<ISO60>
<ISO69>
<ISOCYR>
<ISOGRK>
<ISOHEB>
<ISOL1>
<ISOL2>
<ISOL5>
<ISOL6>
<ISOL9>
<LEGAL>
<MATH8>
<MCTEXT>
<MSPUBL>
<PC775>
<Menu>
znaku>
<PC8>
<PC850>
<PC851>
<PC852>
<PC858>
<PC862>
<PC864>
<PC866>
<PC8DN>
<PC8GRK>
<PC8TK>
<PC1004>
<PIFONT>
<PSMATH>
<PSTEXT>
<ROMAN8>
<ROMAN9>
<VNINTL>
<VNMATH>
<VNUS>
<WIN30>
<WINARB>
<WINBALT>
<WINCYR>
<WINGRK>
<WINL1>
<WINL2>
<WINL5>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PCL>
<Kod
Wybierz kod znaku
<Papier niestandardowy>
Umożliwia korzystanie z niestandardowego formatu papieru. Wybór ustawienia <Włącz> pozwala na
ustalenie wymiarów papieru podawanych w pozycjach <Wymiar X> i <Wymiar Y>.
520
Lista menu ustawień
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
niestandardowy>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PCL>
<Papier
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
<Jednostka miary> *1
Konfiguracja jednostki miary używanej do określenia niestandardowego formatu papieru.
<mm>
<Cale>
<Menu>
miary>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PCL>
<Jednostka
<PCL>
<Wymiar
<PCL>
<Wymiar
Wybierz ustawienie <mm> albo <Cale>
<Wymiar X> *1
Wartość wymiaru poziomego (krótka krawędź) papieru niestandardowego.
77 do 215
(mm)
<Menu>
X>
<Ustawienia funkcji>
Określ wymiar
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<Zastosuj>
<Wymiar Y> *1
Wartość wymiaru pionowego (długa krawędź) papieru niestandardowego.
127 do 355
(mm)
<Menu>
Y>
<Ustawienia funkcji>
Określ wymiar
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<Zastosuj>
<Dołącz CR do LF>
Pozwala dołączyć kod powrotu karetki (CR) do odebranego przez urządzenie kodu wysuwu papieru o jeden
wiersz (LF). Jeśli wybrano ustawienie <Tak>, po odebraniu przez urządzenie kodu wysuwu papieru o jeden
wiersz miejsce wydruku danych zostaje przesunięte na początek następnego wiersza. Jeśli wybrano
ustawienie <Nie>, miejsce wydruku danych zostaje przesunięte do następnego wiersza, dokładnie pod
odebranym kodem wysuwu papieru o jeden wiersz.
521
Lista menu ustawień
<Tak>
<Nie>
<Menu>
LF>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PCL>
<Dołącz CR do
Wybierz ustawienie <Tak> albo <Nie>
<Zwiększ szerokość wydruku A4>
Ustawienie pozwalające określić, czy obszar wydruku papieru formatu A4 w orientacji pionowej ma zostać
powiększony do szerokości tego obszaru w formacie Latter.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
szerokość wydruku A4>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PCL>
<Zwiększ
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
<Półtony>
W celu uzyskania optymalnej jakości obrazu dostępny jest wybór metody wydruku używanej do
odzwierciedlenia półtonów (zakres pośredni między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu).
<Rozdzielczość/gradacja>
Wybierz metodę wykorzystywaną do odzwierciedlania półtonów. Tę opcję można skonfigurować dla
każdego typu obrazu w każdym dokumencie.
<Tekst>
<Rozdzielczość>
<Odcień koloru>
<Gradacja>
<Wysoka rozdzielczość>
<Grafika>
<Rozdzielczość>
<Odcień koloru>
<Gradacja>
<Wysoka rozdzielczość>
522
Lista menu ustawień
<Obraz>
<Rozdzielczość>
<Odcień koloru>
<Gradacja>
<Wysoka rozdzielczość>
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Drukarka> <Ustawienia drukarki> <PCL> <Półtony>
<Rozdzielczość/gradacja> Wybierz typ obrazu Wybierz metodę odzwierciedlania półtonów
Typ obrazu
Wybierz obiekt, dla którego zmienione zostanie ustawienie. <Tekst> oznacza litery i znaki, <Grafika> oznacza
linie i rysunki, a <Obraz> oznacza zdjęcia i obrazy.
Wartość ustawienia
<Rozdzielczość>
Umożliwia precyzyjny wydruk z wyraźnymi krawędziami tekstu. Jest odpowiedni do drukowania znaków i
cienkich linii.
<Odcień koloru>
Umożliwia wyraźny druk z dużym kontrastem pomiędzy jasnymi a ciemnymi elementami. Opcja odpowiednia
do drukowania zdjęć.
<Gradacja>
Umożliwia druk cechujący się płynną gradacją lub płynnymi krawędziami. Opcja odpowiednia do drukowania
rysunków lub grafik zawierających obszary gradacji.
<Wysoka rozdzielczość>
W porównaniu z opcją <Rozdzielczość>, ta opcja umożliwia bardziej precyzyjny wydruk, ale o nieco mniej
stabilnej jakości. Jest ona odpowiednia do drukowania znaków lub cienkich linii lub danych z programu CAD o
wyraźnych krawędziach.
<BarDIMM> *1
Włączenie tej opcji pozwala drukować kody kreskowe obsługiwane przez moduł Zestaw drukowania kodów
kreskowych. W przypadku wybrania ustawienia <Włącz> urządzenie będzie generować kody kreskowe po
odebraniu poleceń drukowania kodów kreskowych z komputera hosta. W przypadku wybrania ustawienia
<Wyłącz> kody kreskowe nie zostaną wygenerowane, nawet jeżeli komputer hosta wyśle polecenia
drukowania kodów kreskowych.
<Wyłącz>
<Włącz>
523
Lista menu ustawień
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PCL>
<BarDIMM>
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
● Aby dostępne było menu BarDIMM, konieczne jest włączenie modułu Zestaw drukowania kodów
kreskowych. Jeżeli kody kreskowe nie są drukowane, należy wyłączyć menu BarDIMM. W przeciwnym
wypadku może dojść do zmniejszenia prędkości przetwarzania zadań drukowania.
● Ustawieniem domyślnym jest <Wyłącz>. Jeżeli włączony zostanie moduł Zestaw drukowania kodów
kreskowych, wartość ustawienia zostanie zmieniona na <Włącz>.
<FreeScape> *1
Określ kod AEC (Alternate Escape Code, alternatywny kod specjalny), który ma zostać użyty do przesyłania
poleceń kodów kreskowych, jeśli komputer hosta nie obsługuje standardowego kodu specjalnego.
<Wyłącz>
<~>
<">
<#>
<$>
</>
<\>
<?>
<{>
<}>
<|>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PCL>
<FreeScape>
Wybierz od specjalny
● To ustawienie jest dostępne tylko w przypadku włączenia menu <BarDIMM>.
<PS>
Konfiguracja ustawień drukowania PS, takich jak układ strony i jakość wydruku.
<Przekroczenie czasu oczekiwania zadania>
To ustawienie umożliwia określenie limitu czasu zadania. Jeżeli zadanie nie zostanie zakończone w podanym
przedziale czasowym, zostanie automatycznie anulowane.
0
do 3600 (s)
524
Lista menu ustawień
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
oczekiwania zad.>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
Określ limit czasu dla zadania w sekundach
<PS>
<Przekr. czasu
<Zastosuj>
<Drukuj błędy PS>
To ustawienie określa, czy w przypadku wystąpienia błędu zostanie wydrukowana strona błędu.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
PS>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PS>
<Drukuj błędy
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
<Półtony>
W celu uzyskania optymalnej jakości obrazu dostępny jest wybór metody wydruku używanej do
odzwierciedlenia półtonów (zakres pośredni między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu).
<Rozdzielczość/gradacja>
Wybierz metodę wykorzystywaną do odzwierciedlania półtonów. Tę opcję można skonfigurować dla
każdego typu obrazu w każdym dokumencie.
<Tekst>
<Rozdzielczość>
<Gradacja>
<Wysoka rozdzielczość>
<Grafika>
<Rozdzielczość>
<Gradacja>
<Wysoka rozdzielczość>
<Obraz>
<Rozdzielczość>
<Gradacja>
<Wysoka rozdzielczość>
<Menu>
drukarki>
<Ustawienia funkcji> <Drukarka> <Ustawienia
<PS> <Półtony> <Rozdzielczość/gradacja> Wybierz typ obrazu
metodę odzwierciedlania półtonów
525
Wybierz
Lista menu ustawień
Typ obrazu
Wybierz obiekt, dla którego zmienione zostanie ustawienie. <Tekst> oznacza litery i znaki, <Grafika> oznacza
linie i rysunki, a <Obraz> oznacza zdjęcia i obrazy.
Wartość ustawienia
<Rozdzielczość>
Umożliwia druk cechujący się płynną gradacją lub płynnymi krawędziami. Opcja odpowiednia do drukowania
rysunków lub grafik zawierających obszary gradacji.
<Gradacja>
Umożliwia wyraźny druk z dużym kontrastem pomiędzy jasnymi a ciemnymi elementami. Opcja odpowiednia
do drukowania zdjęć.
<Wysoka rozdzielczość>
Umożliwia precyzyjny wydruk z wyraźnymi krawędziami tekstu. Jest odpowiedni do drukowania znaków i
cienkich linii.
<Konwersja skali szarości>
Opcja pozwala określić sposób drukowania danych kolorowych w czerni i bieli.
<sRGB>
<NTSC>
<Jednolite RGB>
<Menu>
szarości>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PS>
<Konwersja skali
Wybierz typ konwersji skali szarości
<sRGB>
Ustawienie pozwala na wydruk w czerni i bieli z uwzględnieniem różnic w kolorach w taki sposób, że osiągnięta
zostaje płynna gradacja.
<NTSC>
Ustawienie pozwala na wydruk w czerni i bieli w taki sposób, że obraz przypomina czarno-biały obraz telewizyjny
(w systemie NTSC).
526
Lista menu ustawień
<Jednolite RGB>
Ustawienie pozwala na wydruk w czerni i bieli w taki sposób, aby kanały R, G i B były jednakowo konwertowane
na taki sam poziom szarości przy użyciu jako punktu odniesienia jedynie parametru jasności.
<Ustawienia obrazowania>
Możesz zmienić ustawienia drukowania, które będą stosowane w przypadku drukowania plików obrazów (JPEG/
TIFF).
<Półtony>
W celu uzyskania optymalnej jakości obrazu dostępny możesz zmienić metodę wydruku używaną do
odzwierciedlenia półtonów (zakres pośredni między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu).
<Gradacja>
<Rozdzielczość>
<Wysoka rozdzielczość>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
obrazowania>
<Półtony>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<Ustawienia
Wybierz metodę odzwierciedlenia półtonów
<Gradacja>
Umożliwia wyraźny druk z dużym kontrastem pomiędzy jasnymi a ciemnymi elementami. Opcja odpowiednia do
drukowania zdjęć.
<Rozdzielczość>
Umożliwia druk cechujący się płynną gradacją lub płynnymi krawędziami. Opcja odpowiednia do drukowania
rysunków lub grafik zawierających obszary gradacji.
<Wysoka rozdzielczość>
Umożliwia precyzyjny wydruk z wyraźnymi krawędziami tekstu. Jest odpowiedni do drukowania znaków i
cienkich linii.
<PDF>
Można zmienić ustawienia dla plików PDF.
<Powiększ/zmn., aby dopas. do rozm. pap.>
Określ, czy oryginał ma być powiększony czy pomniejszony do obszaru wydruku danego rozmiaru papieru.
Stopień powiększenia/pomniejszenia nie będzie miał wpływu na współczynnik proporcji oryginału.
<Wyłącz>
<Włącz>
527
Lista menu ustawień
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
zmn., by dop.do rozm.pap.>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PDF>
<Powiększ/
<PDF>
<Powiększ
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
<Powiększ obszar wydruku>
Zdecyduj, czy obszar wydruku ma zastać rozszerzony do rozmiaru papieru.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
obszar wydruku>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
● Wybór ustawienia <Włącz> może w zależności od oryginału spowodować, że części sąsiadujące z krawędzią
strony nie będą drukowane albo wydruki będą częściowo zamazane.
<N na 1>
Określ, czy zmniejszyć wiele stron, aby wydrukować je na jednej stronie w takim ułożeniu, że pierwsza strona
jest ustawiona w lewej górnej części arkusza. Aby na przykład wydrukować 4 strony na pojedynczym arkuszu,
wybierz ustawienie <4 na 1>.
<Wyłącz>
<2 na 1>
<4 na 1>
<6 na 1>
<8 na 1>
<9 na 1>
<16 na 1>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PDF>
<N na 1>
Wybierz liczbę stron drukowanych na pojedynczej stronie
<Drukuj komentarze>
Określ, czy mają być drukowane komentarze. W przypadku wyboru ustawienia <Autom.> komentarze w
plikach PDF zostaną wydrukowane.
<Wyłącz>
<Autom.>
528
Lista menu ustawień
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
komentarze>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PDF>
<Drukuj
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Autom.>
<Półtony>
W celu uzyskania optymalnej jakości obrazu dostępny jest wybór metody wydruku używanej do
odzwierciedlenia półtonów (zakres pośredni między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu).
<Rozdzielczość/gradacja>
Wybierz metodę wykorzystywaną do odzwierciedlania półtonów. Tę opcję można skonfigurować dla
każdego typu obrazu w każdym dokumencie.
<Tekst>
<Rozdzielczość>
<Gradacja>
<Wysoka rozdzielczość>
<Grafika>
<Rozdzielczość>
<Gradacja>
<Wysoka rozdzielczość>
<Obraz>
<Rozdzielczość>
<Gradacja>
<Wysoka rozdzielczość>
<Menu> <Ustawienia funkcji>
drukarki> <PDF> <Półtony>
<Drukarka> <Ustawienia
<Rozdzielczość/gradacja> Wybierz typ obrazu
Wybierz
metodę odzwierciedlania półtonów
Typ obrazu
Wybierz obiekt, dla którego zmienione zostanie ustawienie. <Tekst> oznacza litery i znaki, <Grafika> oznacza
linie i rysunki, a <Obraz> oznacza zdjęcia i obrazy.
529
Lista menu ustawień
Wartość ustawienia
<Rozdzielczość>
Umożliwia druk cechujący się płynną gradacją lub płynnymi krawędziami. Opcja odpowiednia do drukowania
rysunków lub grafik zawierających obszary gradacji.
<Gradacja>
Umożliwia wyraźny druk z dużym kontrastem pomiędzy jasnymi a ciemnymi elementami. Opcja odpowiednia
do drukowania zdjęć.
<Wysoka rozdzielczość>
Umożliwia precyzyjny wydruk z wyraźnymi krawędziami tekstu. Jest odpowiedni do drukowania znaków i
cienkich linii.
<Konwersja skali szarości>
Opcja pozwala określić sposób drukowania danych kolorowych w czerni i bieli.
<sRGB>
<NTSC>
<Jednolite RGB>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
skali szarości>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<PDF>
<Konwersja
Wybierz typ konwersji skali szarości
<sRGB>
Ustawienie pozwala na wydruk w czerni i bieli z uwzględnieniem różnic w kolorach w taki sposób, że osiągnięta
zostaje płynna gradacja.
<NTSC>
Ustawienie pozwala na wydruk w czerni i bieli w taki sposób, że obraz przypomina czarno-biały obraz telewizyjny
(w systemie NTSC).
<Jednolite RGB>
Ustawienie pozwala na wydruk w czerni i bieli w taki sposób, aby kanały R, G i B były jednakowo konwertowane
na taki sam poziom szarości przy użyciu jako punktu odniesienia jedynie parametru jasności.
<XPS>
Można zmienić ustawienia dla plików XPS.
<Półtony>
W celu uzyskania optymalnej jakości obrazu dostępny jest wybór metody wydruku używanej do
odzwierciedlenia półtonów (zakres pośredni między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu).
<Rozdzielczość/gradacja>
Wybierz metodę wykorzystywaną do odzwierciedlania półtonów. Tę opcję można skonfigurować dla
każdego typu obrazu w każdym dokumencie.
530
Lista menu ustawień
<Tekst>
<Rozdzielczość>
<Gradacja>
<Wysoka rozdzielczość>
<Grafika>
<Rozdzielczość>
<Gradacja>
<Wysoka rozdzielczość>
<Obraz>
<Rozdzielczość>
<Gradacja>
<Wysoka rozdzielczość>
<Menu>
drukarki>
<Ustawienia funkcji>
<XPS> <Półtony>
<Drukarka> <Ustawienia
<Rozdzielczość/gradacja> Wybierz typ obrazu
Wybierz
metodę odzwierciedlania półtonów
Typ obrazu
Wybierz obiekt, dla którego zmienione zostanie ustawienie. <Tekst> oznacza litery i znaki, <Grafika> oznacza
linie i rysunki, a <Obraz> oznacza zdjęcia i obrazy.
Wartość ustawienia
<Rozdzielczość>
Umożliwia druk cechujący się płynną gradacją lub płynnymi krawędziami. Opcja odpowiednia do drukowania
rysunków lub grafik zawierających obszary gradacji.
<Gradacja>
Umożliwia wyraźny druk z dużym kontrastem pomiędzy jasnymi a ciemnymi elementami. Opcja odpowiednia
do drukowania zdjęć.
<Wysoka rozdzielczość>
Umożliwia precyzyjny wydruk z wyraźnymi krawędziami tekstu. Jest odpowiedni do drukowania znaków i
cienkich linii.
<Konwersja skali szarości>
Opcja pozwala określić sposób drukowania danych kolorowych w czerni i bieli.
<Tekst>
<sRGB>
531
Lista menu ustawień
<NTSC>
<Jednolite RGB>
<Grafika>
<sRGB>
<NTSC>
<Jednolite RGB>
<Obraz>
<sRGB>
<NTSC>
<Jednolite RGB>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
skali szarości>
<Drukarka>
Wybierz typ obrazu
<Ustawienia drukarki>
<XPS>
<Konwersja
Wybierz typ konwersji skali szarości
Typ obrazu
Wybierz obiekt, dla którego zmienione zostanie ustawienie. <Tekst> oznacza litery i znaki, <Grafika> oznacza
linie i rysunki, a <Obraz> oznacza zdjęcia i obrazy.
Typ konwersji skali szarości
<sRGB>
Ustawienie pozwala na wydruk w czerni i bieli z uwzględnieniem różnic w kolorach w taki sposób, że
osiągnięta zostaje płynna gradacja.
<NTSC>
Ustawienie pozwala na wydruk w czerni i bieli w taki sposób, że obraz przypomina czarno-biały obraz
telewizyjny (w systemie NTSC).
<Jednolite RGB>
Ustawienie pozwala na wydruk w czerni i bieli w taki sposób, aby kanały R, G i B były jednakowo
konwertowane na taki sam poziom szarości przy użyciu jako punktu odniesienia jedynie parametru jasności.
<Oszczędzanie papieru>
Zdecyduj, czy wyłączyć wyprowadzanie pustych stron drukowanych danych.
<Wyłącz>
<Włącz>
532
Lista menu ustawień
<Menu>
papieru>
<Ustawienia funkcji>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<XPS>
<Oszczędzanie
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz>
<Rozmiar wyjściowy skompresow. obrazu>
Określ, jakie działanie zostanie podjęte, gdy jakość obrazu zostaje zmniejszona z powodu braku
wystarczającej ilości dostępnej pamięci podczas drukowania.
<Wydruk>
<Błąd wyświetlacza>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
wyjściowy skompr. obr.>
<Drukarka>
<Ustawienia drukarki>
<XPS>
<Rozm.
Wybierz ustawienie <Wydruk> lub <Błąd wyświetlacza>
<Wydruk>
Drukowanie jest kontynuowane, niezależnie od stopnia zmniejszenia jakości obrazu.
<Błąd wyświetlacza>
Jeżeli stopień zmniejszenia jakości obrazu jest znaczny, zostaje wyświetlony komunikat o błędzie, a drukowanie
zatrzymane.
<Wybór PDL (Plug and Play)>
Ustawienie umożliwiające wybór języka opisu strony, dzięki któremu po podłączeniu urządzenia do komputera za
pomocą technologii Plug and Play jest ono rozpoznawane jako drukarka obsługująca dany język.
<Sieć> *2
Ustawienie umożliwiające wybór języka opisu strony, dzięki któremu po wykryciu urządzenia w sieci jest ono
rozpoznawane jako drukarka obsługująca dany język.
<FAX>*1
<UFR II>
<UFR II (V4)>
<PCL6>
<PCL6 (V4)>
<PS>
<USB>
Ustawienie umożliwiające wybór języka opisu strony, dzięki któremu po podłączeniu urządzenia do komputera
za pomocą portu USB jest ono rozpoznawane jako drukarka obsługująca dany język.
533
Lista menu ustawień
<UFR II>
<UFR II (V4)>
<PCL6>
<PCL6 (V4)>
<PS>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
ustawienie <Sieć> lub <USB>
urządzenie
<Drukarka>
<Wybór PDL (Plug and Play)>
Wybierz język opisu strony
<OK>
Wybierz
Uruchom ponownie
<FAX>
Wybór tego ustawienia sprawia, że urządzenie jest wykrywane i podłączane jako faks.
<UFR II>
Wybór tego ustawienia sprawia, że urządzenie jest wykrywane i podłączane jako drukarka UFR II.
<UFR II (V4)>
Wybór tego ustawienia sprawia, że urządzenie jest wykrywane i podłączane jako drukarka UFR II zgodna ze
specyfikacją XML Paper Specification (XPS).
<PCL6>
Wybór tego ustawienia sprawia, że urządzenie jest wykrywane i podłączane jako drukarka obsługująca język
PCL6.
<PCL6 (V4)>
Wybór tego ustawienia sprawia, że urządzenie jest wykrywane i podłączane jako drukarka obsługująca język
PCL6.
<PS>
Wybór tego ustawienia sprawia, że urządzenie jest wykrywane i podłączane jako drukarka obsługująca język PS.
534
Lista menu ustawień
<Wyślij>
34A8-090
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące wysyłania faksów i zeskanowanych oryginałów są opatrzone opisem. Ustawienia
domyślne oznaczone są przy pomocy znaku ( ).
<Ustawienia ogólne>(P. 535)
<Ustawienia skanowania i wysyłania>(P. 536)
<Ustawienia faksu> *1(P. 541)
Gwiazdka (*)
● Ustawienia oznaczone symbolem „*1” mogą nie być wyświetlane w zależności od posiadanego modelu, opcji
albo innych elementów ustawień.
● Ustawienia oznaczone symbolem „*2” mogą być niedostępne, odmienne lub mieć inne wartości domyślne w
zależności od kraju lub regionu.
● Ustawień oznaczonych symbolem „*3” nie można importować ani eksportować.
<Ustawienia ogólne>
Menu pozwala skonfigurować ustawienia dotyczące ograniczania odbiorców w momencie wysyłania faksów,
wiadomości e-mail bądź i-Faksów, a także określić metodę potwierdzania w celu uniknięcia wysyłki do nieprawidłowych
odbiorców.
<Ogranicz nowych odbiorców>
Ustawienie pozwalające na ograniczenie numerów faksów i adresów e-mail/I-faks, które mogą być odbiorcami,
do tych już zarejestrowanych w książce adresowej. Ograniczanie operacji związanych z nowymi
odbiorcami(P. 416)
<Wyłącz>
<Włącz>
<Ogranicz ponowne wysyłanie z rejestru>
Ustawienie umożliwiające zablokowanie wybierania odbiorców z dzienników wysłanych zadań.
funkcji korzystania z ostatnio wybieranych odbiorców(P. 416)
Wyłączanie
<Wyłącz>
<Włącz>
<Potw. przy wysył. z wyb. kod.>
Ustawienie umożliwiające określenie, czy wyświetlane mają być szczegóły dotyczące wprowadzonego numeru
wybierania kodowego wybranego w roli odbiorcy. Wyświetlanie odbiorców w książce adresowej(P. 416)
<Wyłącz>
<Włącz>
535
Lista menu ustawień
<Potwierdź odbior. przed wysł.>
Zdecyduj, czy przy wysyłaniu faksów, wiadomości e-mail bądź i-Faksów ma być wyświetlany ekran potwierdzenia
odbiorców. Jeżeli zostanie wybrane ustawienie <Tylko w przypadku rozgłaszania sekwencyjnego>, ekran
potwierdzenia będzie wyświetlany tylko w przypadku wybrania wielu odbiorców.
Sprawdzanie odbiorców
przed wysłaniem danych(P. 417)
<Wyłącz>
<Włącz>
<Tylko w przypadku rozgłaszania sekwencyjnego>
<Ustawienia skanowania i wysyłania>
Te opcje pozwalają modyfikować ustawienia dotyczące wysyłania faksów bądź zeskanowanych dokumentów.
<Zarejestruj nazwę jednostki>
Opcja pozwala zarejestrować nazwę nadawcy wiadomości e-mail oraz i-Faksu. Zarejestrowana nazwa jest
wyświetlana w wiadomości razem z adresem e-mail. Jeśli nazwa odbiorcy nie jest zarejestrowana, wyświetlany
jest tylko adres e-mail.
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
nazwę jednostki>
<Wyślij>
<Ustawienia skanowania i wysyłania>
Wprowadź nazwę nadawcy
<Zarejestruj
<Zastosuj>
<Ustawienia e-mail>
Opcje te pozwalają zmieniać ustawienia domyślne używane podczas skanowania oryginałów w celu wysłania
jako wiadomości e-mail.
<Zmień ustawienia domyślne (e-mail)>
Możesz zmienić ustawienia domyślne używane podczas skanowania oryginałów w celu wysłania jako
wiadomości e-mail. Wybrane ustawienia stają się domyślnymi ustawieniami stosowanymi podczas
skanowania oryginałów. Zmiana ustawień domyślnych dla funkcji(P. 177)
<Rozmiar skanu>
<A4>
<A5R>
<A6>
<B5>
<LTR>
<LGL>
<STMT>
<EXEC>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (Government)>
<LEGAL (Government)>
<LEGAL (Indie)>
<FOOLSCAP (Australia)>
<OFICIO (Brazylia)>
<OFICIO (Meksyk)>
536
Lista menu ustawień
<Format pliku>
<PDF>
<PDF (skompresowany)>
<PDF (skompresowany/OCR)>
<PDF (OCR)>
<Ustaw szczegóły PDF>
<PDF>/<PDF (skompresowany)>/<PDF (skompresowany/OCR)>/<PDF (OCR)>
<Szyfrowanie>
<Brak>
<Acrobat 7.0 lub nowszy/128-bitowy AES>
<Acrobat 9.0 lub odpowiednik/256-bitowy AES>*1
<Acrobat 10.0 lub odpowiednik/256-bitowy AES>*1
<Podpisy cyfrowe>
<Brak>
<Lewy górny róg>
<Podziel na strony>
<Wyłącz>
<Włącz>
<JPEG>
<TIFF>
<Ustaw szczegóły TIFF>
<Podziel na strony>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Gęstość>
Dziewięć poziomów
<Orientacja oryginału>
<Pionowa>
<Pozioma>
<Typ oryginału>
<Tekst>
<Tekst/fotografia>
<Fotografia>
<Oryginał dwustronny >
<Wyłącz>
<Typ książkowy>
<Typ kalendarzowy>
<Ostrość>
Siedem poziomów
<Rozmiar danych>
<Mały: priorytet pamięci>
<Standardowy>
<Duży: Priorytet jakości obrazu>
537
Lista menu ustawień
<Temat/treść>
<Temat>
<Treść>
<Odpowiedz do>
<Brak>
<Wprowadź z książki adresowej>
<Priorytet>
<Niska>
<Standardowy>
<Wysoka>
<Ustawienia I-Faksu>
Ustawienia podstawowe dotyczą konfiguracji opcji umożliwiających korzystanie z urządzenia w roli faksu
internetowego (i-Faks).
<Zmień ustawienia domyślne (I-faks)>
Możesz zmienić domyślne ustawienia używane do wysyłania I-faksów. Wybrane ustawienia stają się
domyślnymi ustawieniami stosowanymi podczas skanowania oryginałów. Zmiana ustawień domyślnych
dla funkcji(P. 177)
<Rozmiar skanu>
<A4>
<A5R>
<A6>
<B5>
<LTR>
<LGL>
<STMT>
<EXEC>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (Government)>
<LEGAL (Government)>
<LEGAL (Indie)>
<FOOLSCAP (Australia)>
<OFICIO (Brazylia)>
<OFICIO (Meksyk)>
<Gęstość>
Dziewięć poziomów
<Typ oryginału>
<Tekst>
<Tekst/fotografia>
<Fotografia>
<Oryginał dwustronny >
<Wyłącz>
<Typ książkowy>
538
Lista menu ustawień
<Typ kalendarzowy>
<Ostrość>
Siedem poziomów
<Temat/treść>
<Temat>
<Treść>
<Odpowiedz do>
<Brak>
<Wprowadź z książki adresowej>
<ID terminala wysyłania>
Informacje takie jak data i godzina wysłania oraz adres e-mail urządzenia (informacje o nadawcy) można
dodać do nagłówka przesyłanych dokumentów. Informacje te mówią odbiorcy o tym, kiedy I-faks został
wysłany i kto go wysłał.
<Dodaj ID term.wys.>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Położenie wydruku>
<Wewnętrzny obszar obrazu>
<Zewnętrzny obszar obrazu>
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Wyślij> <Ustawienia skanowania i wysyłania> <Ustawienia
I-Faksu> <ID terminala wysyłania> Wybierz ustawienie <Włącz> opcji <Dodaj ID
term.wys.> <Położenie wydruku> Wybierz ustawienie <Wewnętrzny obszar obrazu> albo
<Zewnętrzny obszar obrazu>
<Zastosuj>
<Ustawienia pliku>
Za pomocą tej pozycji można zmieniać domyślne ustawienia używane przy zapisywaniu oryginałów w folderze
udostępnionym albo na serwerze FTP.
<Zmień ustawienia domyślne (plik)>
Zmień domyślne ustawienia używane przy zapisywaniu oryginałów w folderze udostępnionym albo na
serwerze FTP. Wybrane ustawienia stają się domyślnymi ustawieniami stosowanymi podczas skanowania.
Zmiana ustawień domyślnych dla funkcji(P. 177)
<Rozmiar skanu>
<A4>
<A5R>
<A6>
<B5>
<LTR>
<LGL>
<STMT>
<EXEC>
<FOOLSCAP/FOLIO>
539
Lista menu ustawień
<OFICIO>
<LETTER (Government)>
<LEGAL (Government)>
<LEGAL (Indie)>
<FOOLSCAP (Australia)>
<OFICIO (Brazylia)>
<OFICIO (Meksyk)>
<Format pliku>
<PDF>
<PDF (skompresowany)>
<PDF (skompresowany/OCR)>
<PDF (OCR)>
<Ustaw szczegóły PDF>
<PDF>/<PDF (skompresowany)>/<PDF (skompresowany/OCR)>/<PDF (OCR)>
<Szyfrowanie>
<Brak>
<Acrobat 7.0 lub nowszy/128-bitowy AES>
<Acrobat 9.0 lub odpowiednik/256-bitowy AES>*1
<Acrobat 10.0 lub odpowiednik/256-bitowy AES>*1
<Podpisy cyfrowe>
<Brak>
<Lewy górny róg>
<Podziel na strony>
<Wyłącz>
<Włącz>
<JPEG>
<TIFF>
<Ustaw szczegóły TIFF>
<Podziel na strony>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Gęstość>
Dziewięć poziomów
<Orientacja oryginału>
<Pionowa>
<Pozioma>
<Typ oryginału>
<Tekst>
<Tekst/fotografia>
<Fotografia>
<Oryginał dwustronny>
<Wyłącz>
<Typ książkowy>
<Typ kalendarzowy>
540
Lista menu ustawień
<Ostrość>
Siedem poziomów
<Rozmiar danych>
<Mały: priorytet pamięci>
<Standardowy>
<Duży: Priorytet jakości obrazu>
<Ustawienia faksu> *1
Ustawienia podstawowe dotyczą konfiguracji ustawień umożliwiających korzystanie z urządzenia w roli faksu.
<Zmień ustawienia domyślne (faks)>
Możesz zmienić domyślne ustawienia używane do wysyłania faksów. Wybrane ustawienia stają się domyślnymi
ustawieniami stosowanymi podczas skanowania oryginałów. Zmiana ustawień domyślnych dla
funkcji(P. 177)
<Rozdzielczość>
<200 x 100 dpi (normalna)>
<200 x 200 dpi (wysoka)>
<200 x 200 dpi (fotografia)>
<200 x 400 dpi (bardzo wysoka)>
<400 x 400 dpi (maksymalna)>
<Gęstość>
Dziewięć poziomów
<Oryginał dwustronny >
<Wyłącz>
<Typ książkowy>
<Typ kalendarzowy>
<Ostrość>
Siedem poziomów
<Alarm podniesionej słuchawki>
Ustawienie to pozwala zdecydować, czy urządzenie ma emitować sygnał ostrzegawczy, gdy słuchawka telefonu
lub dodatkowa słuchawka podłączona do urządzenia nie zostanie odpowiednio odłożona na widełki. Można
również dostosować głośność sygnału ostrzegawczego.
0
do 3
<Menu>
słuchawki>
<Ustawienia funkcji>
<Wyślij>
<Ustawienia faksu>
Wybierz głośność sygnału ostrzegawczego
541
<Alarm podniesionej
<Zastosuj>
Lista menu ustawień
<Wysyłanie w trybie ECM>
Włączanie lub wyłączanie trybu korekcji błędów (ECM). Tryb ECM jest odpowiedzialny za sprawdzanie
poprawności danych faksu i korekcję ewentualnych błędów. Informacje na temat zmniejszania liczby błędów w
odbieranych faksach znajdują się w części <Odbiór w trybie ECM>(P. 550) .
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
ECM>
<Ustawienia funkcji>
<Wyślij>
<Ustawienia faksu>
<Wysyłanie w trybie
<Włącz>
● Tryb ECM musi zostać włączony na obu komunikujących się urządzeniach, ponieważ sprawdzanie
błędów jest wykonywane zarówno na urządzeniu wysyłającym dane jak i odbierającym je.
● Nawet po włączeniu trybu ECM mogą występować błędy wynikające ze słabej jakości połączenia
telefonicznego.
● Po włączeniu trybu ECM proces przetwarzania danych może ulec wydłużeniu, ponieważ sprawdzanie i
poprawianie błędów jest wykonywane w trakcie przesyłania danych.
<Ustaw długość wstrzymania> *2
Na przykład przy wykonywaniu połączenia telefonicznego poprzez wybranie sekwencji „0 - (pauza) - (numer
telefonu)”, w pierwszej kolejności wybierane jest „0”, a dopiero po paru sekundach sam numer telefonu. W
przypadku wysyłania faksu za granicę należy wybierać odbiorców, wybierając kolejno „(międzynarodowy kod
kierunkowy) - (kod kraju) - (kod obszaru) - (numer faksu)”. Kolejne numery wprowadzane bez pauz mogą jednak
zostać nierozpoznane. W takim przypadku należy dodać pauzę po międzynarodowym kodzie kierunkowym lub
numerze faksu. Jeżeli kod lub numer nadal pozostają nierozpoznane, należy zmienić długość pauzy. Instrukcje
dotyczące wprowadzania pauzy znajdują się w temacie „ Podstawowe operacje wysyłania faksów(P. 221) ”.
1 do 4
do 15 (s)
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
wstrzymania>
<Wyślij>
Określ czas trwania pauzy
<Ustawienia faksu>
<Ustaw długość
<Zastosuj>
<Automatyczne ponowne wybieranie> *2
Konfiguracja ustawień automatycznego ponownego wybierania, funkcji umożliwiającej automatyczne ponowne
wybranie numeru faksu po kilku minutach, jeśli pierwsza próba kończy się niepowodzeniem, ponieważ linia jest
zajęta. Istnieje możliwość ustawienia liczby ponownych wybrań i przerwy między kolejnymi wybraniami.
<Użyj autom. ponow. wybierania>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Liczba prób pon. wybierania>
1 do 2
do 10 (czas)
542
Lista menu ustawień
<Przerwa m-dzy prób. pon. wyb.>
2
do 99 (min)
<Pon.wybier.po wystąp.błędu>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Wyślij> <Ustawienia faksu> <Automatyczne pon.
wybieranie> Wybierz ustawienie <Włącz> opcji <Użyj autom. ponow. wybierania> Skonfiguruj
ustawienia
<Zastosuj>
<Liczba prób pon. wybierania>
Opcja pozwala określić liczbę prób ponownego wybierania podejmowanych przez urządzenie. Wprowadź liczbę i
naciśnij przycisk <Zastosuj>.
<Przerwa m-dzy prób. pon. wyb.>
Opcja pozwala określić długość przerwy między próbami ponownego wybierania. Wprowadź liczbę definiującą
długość przerwy i naciśnij przycisk <Zastosuj>.
<Pon.wybier.po wystąp.błędu>
Wybór ustawienia <Włącz> sprawi, że numer będzie wybierany ponownie w przypadku wystąpienia błędu
transmisji.
<Spr. sygn. wyb. przed wysył.> *2
Opcja ta umożliwia określenie, czy przed wybraniem numeru faksu sprawdzany ma być sygnał wybierania.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
wysył.>
<Ustawienia funkcji>
<Wyślij>
<Ustawienia faksu>
<Spr. sygn. wyb. przed
<Włącz>
<Ustaw linię>
Te opcje pozwalają skonfigurować numer faksu, nazwę użytkownika (jednostki) i typ linii.
<Zarejestruj nr tel. jednostki>
Rejestracja numeru faksu urządzenia.
Rejestracja numeru faksu i nazwy jednostki(P. 81)
<Zarejestruj nazwę jednostki>
Opcja pozwala zarejestrować nazwę firmy albo imię i nazwisko ( Rejestracja numeru faksu i nazwy
jednostki(P. 81) ). Zarejestrowana nazwa firmy albo imię i nazwisko są przesyłane do odbiorcy jako
informacje o nadawcy ( <ID terminala wysyłania> (P. 546) ).
543
Lista menu ustawień
<Wybierz typ linii> *2
Wybór typu linii telefonicznej używanej do przesyłania faksów.
Podłączanie linii telefonicznej(P. 83)
<Impulsowa>
<Tonowa>
<Szybkość uruchomienia wysyłania>
Jeżeli rozpoczęcie transmisji w celu wysłania faksu odbywa się z opóźnieniem, jak np. w przypadku słabej jakości
połączeń, istnieje możliwość dostosowania szybkości początkowej w zakresie malejącym.
<33 600 b/s>
<14 400 b/s>
<9600 b/s>
<7200 b/s>
<4800 b/s>
<2400 b/s>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
<Wyślij>
<Ustawienia faksu>
<Szybkość uruch. wysyłania>
Wybierz szybkość rozpoczęcia komunikacji
<Ustawienia przycisku R>
Jeśli urządzenie jest podłączone do centrali PBX (Private Branch Exchange), konieczne jest ustawienie metody
dostępu. W przypadku wybrania ustawienia <PBX> na ekranie Podstawowe funkcje faksowania będzie
wyświetlany przycisk <R>. Po przypisaniu numeru dostępu linii zewnętrznej do przycisku <R> można łatwo
uzyskać dostęp do linii zewnętrznej.
<PSTN>
<PBX> *2
<Prefiks>
Kod prefiksu
<Odkładanie słuchawki>
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Wyślij> <Ustawienia faksu> <Ustawienia przycisku R>
<PBX> Wybierz <Prefiks> lub <Odkładanie słuchawki> Wprowadź kod dostępu do linii
zewnętrznej, jeżeli wybrano <Prefiks>
<Zastosuj>
544
Lista menu ustawień
<PBX>
Wybierz ustawienie <PBX>, jeżeli chcesz podłączyć urządzenie za pośrednictwem centrali PBX (Private Branch
Exchange). Wybierz działanie przycisku <R> wyświetlanego na ekranie Podstawowe funkcje faksowania na
<Prefiks> albo <Odkładanie słuchawki>. Jeśli wybierzesz <Prefiks>, zarejestruj kod prefiksu na następnym
ekranie. Wprowadź kod prefiksu za pomocą klawiszy numerycznych, naciśnij przycisk <Wstaw spację>,
a następnie naciśnij przycisk <Zastosuj>. Jeśli nie wprowadzi się pauzy, kod prefiksu nie zostanie
zarejestrowany.
<Archiwizuj wysyłany dokument> *3
Oprócz adresu odbiorcy faksu podanego przy wysyłaniu faksu można określić, czy przefaksowane dokumenty
mają zostać również wysłane na wcześniej zdefiniowany adres w celu archiwizacji. Zapisywanie kopii
wysłanego oryginału(P. 240)
<Archiwizuj wysyłany dokument>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Archiwizuj adres>
<Potwierdź wprowadzony nr faksu>
Ustawienie umożliwiające określenie, czy wyświetlane mają być szczegóły dotyczące wprowadzonego numeru
wybierania kodowego wybranego w roli odbiorcy. Potwierdzanie wprowadzonego numeru faksu(P. 418)
<Wyłącz>
<Włącz>
<Zezwalaj sterownikowi faksu na wysyłanie>
Włączenie lub wyłączenie funkcji faks PC (przesyłania faksów z komputera).
z komputera(P. 418)
Ograniczanie wysyłania faksów
<Wyłącz>
<Włącz>
<Użyj ks. adr. przy poł. odł.>
Wybierz ustawienie, aby przeprowadzić transmisję faksu, wprowadzając określony numer przed określeniem
numeru wybierania kodowego lub określając odbiorcę z książki adresowej.
<Nie zezwalaj po użyciu klaw. num.>
<Zawsze zezwalaj>
<Menu>
odł.>
<Ustawienia funkcji>
<Wyślij>
<Ustawienia faksu>
<Użyj ks. adr. przy poł.
Wybierz <Nie zezwalaj po użyciu klaw. num.> lub <Zawsze zezwalaj>
545
Lista menu ustawień
● Transmisja może być niemożliwa, jeśli wprowadzony numer składa się ze zbyt wielu cyfr.
<Ogranicz rozgłaszanie sekwencyjne>
Ustawienie pozwalające na zablokowanie rozsyłania sekwencyjnego, funkcji umożliwiającej wysłanie faksów
kolejno do wielu odbiorców. Ograniczanie rozsyłania sekwencyjnego(P. 418)
<Wyłącz>
<Włącz>
<ID terminala wysyłania>
Konfiguracja ustawień związanych z dodawaniem informacji o nadawcy, takich jak numer faksu i nazwa
urządzenia, do nagłówka faksu. Odbiorca może sprawdzić, kto wysłał faks, sprawdzając dodane informacje.
<Dodaj ID term.wys.>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Położenie wydruku>
<Wewnętrzny obszar obrazu>
<Zewnętrzny obszar obrazu>
<Oznacz numer jako>
<Fax>
<Tel>
<Menu>
wysyłania>
ustawienia
<Ustawienia funkcji> <Wyślij> <Ustawienia faksu> <ID terminala
Wybierz ustawienie <Włącz> opcji <Dodaj ID term.wys.> Skonfiguruj
<Zastosuj>
<Położenie wydruku>
Opcja umożliwia wybór miejsca, w którym na wysyłanym faksie umieszczona zastanie informacja o
identyfikatorze terminalu. Można wybrać opcję <Wewnętrzny obszar obrazu>, aby wydrukować tę informację
wewnątrz obszaru obrazu lub opcję <Zewnętrzny obszar obrazu>, aby wydrukować ją poza jego obrębem.
Opcja <Oznacz numer jako>
umożliwia dodanie przed numerem faksu zarejestrowanym dla urządzenia oznaczenia „Fax” albo „Tel” (
Rejestracja numeru faksu i nazwy jednostki(P. 81) ). Aby zasygnalizować, że podany numer jest numerem
telefonu, wybierz opcję <Tel>.
<Aut. reg. prędk. komun. VoIP>
Aby przeprowadzić udaną komunikację za pomocą faksu z urządzeniem partnerskim lub z wykorzystaniem linii,
na której często występują błędy, można użyć tej funkcji w celu zmniejszenia liczby błędów łączności.
546
Lista menu ustawień
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
VoIP>
<Ustawienia funkcji>
<Wyślij>
<Ustawienia faksu>
<Aut. reg. prędk. komun.
Wybierz ustawienie <Wyłącz> lub <Włącz>
● Wybór ustawienia <Włącz> może spowodować zmniejszenie prędkości drukowania.
547
Lista menu ustawień
<Odbiór/przekazanie>
34A8-091
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące odbierania faksów i wiadomości e-mail są opatrzone opisem. Ustawienia
domyślne oznaczone są przy pomocy znaku ( ).
<Ustawienia ogólne>(P. 548)
<Ustawienia I-Faksu>(P. 549)
<Ustawienia faksu>(P. 550)
Gwiazdka (*)
● Ustawienia oznaczone symbolem „*1” mogą nie być wyświetlane w zależności od posiadanego modelu, opcji
albo innych elementów ustawień.
● Ustawienia oznaczone symbolem „*2” mogą być niedostępne, odmienne lub mieć inne wartości domyślne w
zależności od kraju lub regionu.
● Ustawień oznaczonych symbolem „*3” nie można importować ani eksportować.
<Ustawienia ogólne>
Skonfiguruj działania, które mają zostać wykonane po odebraniu faksów w pamięci, gdy ilość pozostałego w zasobniku
toneru jest niska.
<Ustaw skrzynkę odb. dla faksu/I-faksu> *1
Skonfiguruj opcje dotyczące odbierania faksów w pamięci.
<Ustawienia blokady pamięci faksu>
Ustawienie umożliwiające określenie, czy otrzymane faksy powinny być przechowywane czy natychmiast
drukowane. Zapisane w pamięci urządzenia faksy można wydrukować w dowolnym momencie, zmieniając
wartość ustawienia na <Wyłącz>. Zapisywanie odebranych dokumentów w urządzeniu (Odbiór do
pamięci)(P. 242)
<Użyj blokady pamięci>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Użyj podglądu faksu>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Wydruk raportu>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Ustaw czas blokady pamięci>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Czas blokady pamięci>
<Czas rozpoczęcia bl. pamięci>
<Czas zakończenia bl. pamięci>
548
Lista menu ustawień
<Kon.dr. Gdy mało ton. w kas.>
W przypadku otrzymania faksów w momencie, kiedy poziom tonera pozostałego w zasobnikach jest niski,
urządzenie nie drukuje ich, tylko przechowuje je w pamięci. Jeśli jednak funkcja ta jest aktywna, urządzenie
będzie nadal przeprowadzać wydruki. Oprócz odbierania faksów odnosi się to do odbierania I-faksów.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
mało ton. w kas.>
<Odbiór/przekazanie>
<Ustawienia ogólne>
<Kon.dr. Gdy
<Włącz>
● Gdy funkcja ta jest włączona, faksy mogą być wyblakłe lub rozmazane. Ponieważ odebrane
dokumenty nie są przechowywane, konieczne może wtedy być poproszenie nadawcy o ich ponowne
przesłanie.
<Ustawienia I-Faksu>
Skonfiguruj ustawienia drukowania odebranych I-faksów.
<Drukuj po obu stronach>
Skonfiguruj opcje wydruku odebranych dokumentów po obu stronach arkusza papieru.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
obu stronach>
<Odbiór/przekazanie>
<Włącz>
<Rozmiar drukow. po odbiorze>
Wybierz format papieru do drukowania.
<A4>
<LTR>
<LGL>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (Government)>
<LEGAL (Government)>
<LEGAL (Indie)>
<FOOLSCAP (Australia)>
<OFICIO (Brazylia)>
<OFICIO (Meksyk)>
549
<Ustawienia I-Faksu>
<Drukuj po
Lista menu ustawień
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
drukow. po odbiorze>
<Odbiór/przekazanie>
<Ustawienia I-Faksu>
<Rozmiar
Wybierz rozmiar papieru
<Ustawienia faksu> *1
Skonfiguruj opcje dotyczące odbierania i przekazywania odebranych faksów.
<Drukuj po obu stronach>
Skonfiguruj opcje wydruku odebranych dokumentów po obu stronach arkusza papieru.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
stronach>
<Odbiór/przekazanie>
<Ustawienia faksu>
<Drukuj po obu
<Włącz>
<Odbiór w trybie ECM>
Włączanie lub wyłączanie trybu korekcji błędów (ECM). Tryb ECM jest odpowiedzialny za sprawdzanie
poprawności danych faksu i korekcję ewentualnych błędów. Informacje na temat zmniejszania liczby błędów w
wysyłanych faksach znajdują się w części <Wysyłanie w trybie ECM>(P. 542) .
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
ECM>
<Ustawienia funkcji>
<Odbiór/przekazanie>
<Ustawienia faksu>
<Odbiór w trybie
<Włącz>
● Tryb ECM musi zostać włączony na obu komunikujących się urządzeniach, ponieważ sprawdzanie
błędów jest wykonywane zarówno na urządzeniu wysyłającym jak i odbierającym.
● Nawet po włączeniu trybu ECM mogą występować błędy wynikające ze słabej jakości połączenia
telefonicznego.
● Po włączeniu trybu ECM proces przetwarzania danych może ulec wydłużeniu, ponieważ sprawdzanie i
poprawianie błędów jest wykonywane w trakcie przesyłania danych.
<Połączenie przychodzące> *2
Konfiguracja ustawień dźwięku powiadamiającego o nadchodzących faksach. Ta funkcja jest dostępna tylko po
wybraniu jako trybu odbioru ustawienia <Automatycznie> albo <Faks/Tel. (autom. przełącz.)>. Należy określić
550
Lista menu ustawień
liczbę sygnałów nadchodzącego połączenia emitowanych w przypadku odbioru wywołania faksowego.
Ustawienie to można również wyłączyć, co oznacza, że wywołanie przychodzące nie jest sygnalizowane.
<Użyj dzwonka połączeń przychodzących>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Liczba dzwonków>
1 do 2
do 99 (czas)
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Odbiór/przekazanie> <Ustawienia faksu> <Połączenie
przychodzące> Wybierz ustawienie <Włącz> opcji <Użyj dzwonka połączeń przychodzących>
Wprowadź pożądaną liczbę w opcji <Liczba dzwonków>
<Zastosuj>
● W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> należy wcześniej podłączyć telefon lub dodatkową
słuchawkę do urządzenia.
● Jeżeli wybrane zostanie ustawienie <Wyłącz>, urządzenie nie będzie przechodzić w tryb uśpienia.
<Odbiór zdalny> *2
Konfiguracja ustawień odbierania faksu za pomocą podłączonego do urządzenia telefonu (odbiór zdalny). Gdy
faks zostaje przesłany do urządzenia, można go odebrać, podnosząc słuchawkę telefonu i wprowadzając
określony identyfikator za pomocą telefonu. Dzięki tej funkcji nie trzeba udawać się do miejsca, w którym
znajduje się urządzenie. Instrukcje dotyczące używania funkcji odbioru zdalnego znajdują się w części Odbiór
faksów za pomocą telefonu (odbiór zdalny)(P. 232) .
<Użyj zdalnego odbioru>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Identyfikator zdalnego odbioru>
00 do 25
do 99
<Menu>
zdalny>
<Ustawienia funkcji> <Odbiór/przekazanie> <Ustawienia faksu> <Odbiór
Wybierz ustawienie <Włącz> opcji <Użyj zdalnego odbioru> Wprowadź identyfikator w
opcji <Identyfikator zdalnego odbioru>
<Zastosuj>
<Przełącz na automatyczny odbiór>
Konfiguracja ustawień automatycznego odbioru faksu po emitowaniu przez urządzenie sygnału połączenia
przez określony czas. Ta funkcja jest dostępna tylko po wybraniu jako trybu odbioru ustawienia <Ręczne>.
Użycie tej funkcji pozwala na odbiór faksu, nawet jeśli nikt nie może w danym momencie podnieść słuchawki.
<Użyj przełącz. na autom. odbiór>
<Wyłącz>
<Włącz>
551
Lista menu ustawień
<Czas dzwonienia do autom. odbioru>
1 do 15
do 99 (s)
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Odbiór/przekazanie> <Ustawienia faksu> <Przełącz na
automat. odbiór> Wybierz ustawienie <Włącz> opcji <Użyj przełącz. na autom. odbiór>
Wprowadź pożądaną liczbę sekund w opcji <Czas dzwonienia do autom. odbioru> <Zastosuj>
<Szybkość uruchomienia odbierania>
Jeżeli rozpoczęcie transmisji w celu odebrania faksu odbywa się z opóźnieniem, jak np. w przypadku słabej
jakości połączeń, istnieje możliwość dostosowania szybkości początkowej w zakresie malejącym.
<33 600 b/s>
<14 400 b/s>
<9600 b/s>
<7200 b/s>
<4800 b/s>
<2400 b/s>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
uruchom. odbierania>
<Odbiór/przekazanie>
<Ustawienia faksu>
<Szybkość
Wybierz szybkość rozpoczęcia komunikacji
<Użyj fun. Ogr. rozm. po odb.>
Konfiguracja ustawień pomniejszania rozmiaru odebranego dokumentu. Możliwe jest wybranie współczynnika
automatycznego pomniejszenia, dzięki któremu odbierane dokumenty będą pomniejszane do rozmiaru
dopasowanego do załadowanego papieru. Można także wybrać współczynnik z listy.
<Użyj fun. Ogr. rozm. po odb.>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Współczynnik redukcji>
<Automatyczne>
<97%>
<95%>
<90%>
<75%>
<Kierunek redukcji>
<Pionowo/poziomo>
<Tylko pionowo>
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Odbiór/przekazanie> <Ustawienia faksu> <Użyj fun. Ogr.
rozm. po odb.> Wybierz ustawienie <Włącz> opcji <Użyj fun. Ogr. rozm. po odb.> Skonfiguruj
każdą z pozycji
<Zastosuj>
552
Lista menu ustawień
Opcja <Współczynnik redukcji>
<Automatyczne> umożliwia pomniejszenie obrazu do rozmiaru dopasowanego do załadowanego papieru.
Opcja <97%>, <95%>, <90%> lub <75%> pozwala na zmniejszenie obrazu zgodnie z odpowiednim
współczynnikiem.
<Kierunek redukcji>
Wybór ustawienia <Pionowo/poziomo> powoduje zmniejszenie rozmiaru obrazu w pionie i w poziomie.
Ustawienie <Tylko pionowo> umożliwia zmniejszenie obrazu tylko w pionie.
<Drukuj stopkę strony odbioru>
Ustawienie umożliwiające określenie, czy w dolnej części odbieranych faksów drukowane mają być informacje o
wydruku, takie jak data i godzina odbioru oraz numer strony.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia funkcji>
strony odbioru>
<Odbiór/przekazanie>
<Ustawienia faksu>
<Drukuj stopkę
<Włącz>
<Ustawienia przekazywania>
Konfiguracja ustawień wysyłania faksów.
<Funkcja przekazywania> *3
Ustawienie pozwalające określić, czy wszystkie odebrane dokumenty mają być przekazywane do określonego
odbiorcy. Odbiorcę można zdefiniować za pomocą numeru faksu lub adresu e-mail, może nim również być
miejsce docelowe, takie jak folder udostępniony na komputerze itp.
Automatyczne przekazywanie
odebranych dokumentów(P. 244)
<Użyj funkcji przekazywania>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Miejsce docelowe przekazania>
<Drukuj obrazy>
Ustawienie określające, czy przekazywane dalej faksy mają być drukowane. Urządzenie można skonfigurować
tak, aby przekazywane dokumenty były drukowane, tylko jeśli wystąpi błąd. Drukowanie przekazywanych
dokumentów(P. 244)
<Wyłącz>
<Włącz>
<Tylko w przypadku błędu>
<Zapisz obrazy w pamięci>
Ustawienie umożliwiające określenie, czy faksy, które nie zostały pomyślnie przekazane, mają być
przechowywane w pamięci. W razie konieczności można później ponownie wysłać lub wydrukować te
553
Lista menu ustawień
dokumenty. Drukowanie / ponowne wysyłanie / usuwanie dokumentów, których nie udało się
przekazać(P. 244)
<Wyłącz>
<Tylko w przypadku błędu>
554
Lista menu ustawień
<Zapisywanie/dostęp do plików>
34A8-092
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące zapisywania zeskanowanych dokumentów na nośniku pamięci USB bądź
drukowania zapisanych plików są opatrzone opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy znaku ( ).
<Ustawienia ogólne>(P. 555)
<Ustawienia nośnika pamięci>(P. 560)
Gwiazdka (*)
● Ustawienia oznaczone symbolem gwiazdki (*) mogą nie być wyświetlane w zależności od posiadanego
modelu, opcji albo innych elementów ustawień.
<Ustawienia ogólne>
Zmień ustawienia dotyczące zapisywania plików bądź drukowania z nośnika pamięci.
<Ustawienia skanowania i zapisywania>
Skonfiguruj ustawienia dotyczące zapisywania zeskanowanych dokumentów na nośniku pamięci USB.
<Ustawienia pamięci USB>
Możesz zmieniać ustawienia używane przy zapisywaniu danych na nośniku pamięci USB.
<Zmień ustawienia domyślne (USB)>
Możesz zmieniać domyślne ustawienia używane przy zapisywaniu zeskanowanych oryginałów na nośniku
pamięci USB. Wybrane ustawienia stają się domyślnymi ustawieniami stosowanymi podczas skanowania
oryginałów. Zmiana ustawień domyślnych dla funkcji(P. 177)
<Rozmiar skanu>
<A4>
<A5R>
<A6>
<B5>
<LTR>
<LGL>
<STMT>
<EXEC>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (Government)>
<LEGAL (Government)>
<LEGAL (Indie)>
<FOOLSCAP (Australia)>
<OFICIO (Brazylia)>
<OFICIO (Meksyk)>
<Format pliku>
555
Lista menu ustawień
<PDF>
<PDF (skompresowany)>
<PDF (skompresowany/OCR)>
<PDF (OCR)>
<Ustaw szczegóły PDF>
<PDF>/<PDF (skompresowany)>/<PDF (skompresowany/OCR)>/<PDF (OCR)>
<Szyfrowanie>
<Brak>
<Acrobat 7.0 lub nowszy/128-bitowy AES>
<Acrobat 9.0 lub odpowiednik/256-bitowy AES>*
<Acrobat 10.0 lub odpowiednik/256-bitowy AES>*
<Podpisy cyfrowe>
<Brak>
<Lewy górny róg>
<Podziel na strony>
<Wyłącz>
<Włącz>
<JPEG>
<TIFF>
<Ustaw szczegóły TIFF>
<Podziel na strony>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Gęstość>
Dziewięć poziomów
<Orientacja oryginału>
<Pionowa>
<Pozioma>
<Typ oryginału>
<Tekst>
<Tekst/fotografia>
<Fotografia>
<Oryginał dwustronny>
<Wyłącz>
<Typ książkowy>
<Typ kalendarzowy>
<Ostrość>
Siedem poziomów
<Rozmiar danych>
<Mały: priorytet pamięci>
<Standardowy>
<Duży: Priorytet jakości obrazu>
556
Lista menu ustawień
<Uzyskaj dost. do ust. zapisywania plików>
Możesz zmienić ustawienia drukowania plików zapisanych na nośniku pamięci USB i metodę ich wyświetlania.
<Zmień ustawienia domyślne (drukowanie z nośnika pamięci)>
Możesz zmienić domyślne ustawienia związane z drukowaniem z nośnika pamięci. Ustawienia tutaj
konfigurowane stają się domyślnymi ustawieniami funkcji drukowania z nośnika pamięci. Zmiana
ustawień domyślnych dla funkcji(P. 177)
<Papier>
<Taca wielofunkcyjna>
<Szuflada 1>
<Szuflada 2>*
<Szuflada 3>*
<Szuflada 4>*
<Liczba kopii>
1 do 999
<Drukowanie dwustronne>
<Wyłącz>
<Typ książkowy>
<Typ kalendarzowy>
<Jakość druku>
<Gęstość>*
17 poziomów
<Dokład. dopas.>
<Wysoka>/<Średnia>/<Niska>
17 poziomów
<Oszczędzanie tonera>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Udoskonalenie obrazu>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Rozdzielczość>
<1200 dpi>
<600 dpi>
<Ustaw szczegóły JPEG/TIFF>
<Jasność>
Pięć poziomów
<N na 1>
<Wyłącz>
<2 na 1>
<4 na 1>
<Typ oryginału>
<Priorytet fotografii>
<Priorytet tekstu>
<Półtony>
557
Lista menu ustawień
<Gradacja>
<Rozpraszanie błędów>
< Ustaw szczegóły PDF>
<N na 1>
<Wyłącz>
<2 na 1>
<4 na 1>
<6 na 1>
<8 na 1>
<9 na 1>
<16 na 1>
<Drukuj zakres>
<Wszystkie strony>
<Określone strony>
<Powiększ/zmn., aby dopas. do rozm. pap.>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Powiększ obszar wydruku>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Drukuj komentarze>
<Wyłącz>
<Autom.>
<Inne ustawienia>
<Półtony>
<Rozdzielczość/gradacja>
<Tekst>
<Rozdzielczość>
<Gradacja>
<Wysoka rozdzielczość>
<Grafika>
<Rozdzielczość>
<Gradacja>
<Wysoka rozdzielczość>
<Obraz>
<Rozdzielczość>
<Gradacja>
<Wysoka rozdzielczość>
<Konwersja skali szarości>
<sRGB>
<NTSC>
<Jednolite RGB>
<Ustawienia domyślnego wyświetlacza>
Ustaw Podgląd/Szczegóły jako metodę wyświetlania plików zapisanych na nośniku pamięci USB.
<Podgląd>
<Szczegóły>
558
Lista menu ustawień
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Zapisywanie/dostęp do plików> <Ustawienia ogólne>
<Uzyskaj dost. do ust. zapisywania plików> <Ust. domyśl. wyświetlacza> Wybierz metodę
wyświetlania
<Podgląd>
Ustawienie pozwala wyświetlać podgląd obrazu.
<Szczegóły>
Ustawienie pozwala wyświetlać listę z nazwami plików i datami.
<Ustawienia domyślne sortowania plików>
Ustawienie umożliwia określenie, czy pliki znajdujące się w pamięci urządzenia USB mają być wyświetlone w
kolejności malejącej czy rosnącej według nazw lub dat.
<Nazwa (rosnąco)>
<Nazwa (malejąco)>
<Data/godz. (rosnąco)>
<Data/godz. (malejąco)>
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Zapisywanie/dostęp do plików> <Ustawienia ogólne>
<Uzyskaj dost. do ust. zapisywania plików> <Ustaw. domyślne sort. plików> Wybierz
kolejność wyświetlania plików
<Format wyświetlania nazwy pliku>
Ustawienia umożliwiające określenie, czy wyświetlane mają być pełne czy skrócone nazwy plików
znajdujących się w pamięci urządzenia USB.
<Skrócona nazwa pliku>
<Długa nazwa pliku>
<Menu> <Ustawienia funkcji> <Zapisywanie/dostęp do plików> <Ustawienia ogólne>
<Uzyskaj dost. do ust. zapisywania plików> <Format wyświetl. nazwy pliku> Wybierz
ustawienie <Skrócona nazwa pliku> albo <Długa nazwa pliku>
559
Lista menu ustawień
<Skrócona nazwa pliku>
Ustawienie pozwala skrócić nazwy plików do tylko ośmiu znaków. Aby rozróżnić pliki o podobnych nazwach, do
nazw plików dodawane są liczby, np. „~1” lub „~2”.
<Długa nazwa pliku>
Ustawienie pozwala wyświetlać nazwy plików o długości maks. 40 znaków.
● Podane powyżej liczby znaków nie obejmują rozszerzenia pliku, takiego jak np. „.jpg”.
<Ustawienia nośnika pamięci>
Określ, czy włączyć czy wyłączyć funkcje dotyczące nośnika pamięci USB.
<Użyj funkcji skanowania>
Wybierz, czy zezwolić na zapisywanie zeskanowanych oryginałów na nośniku pamięci USB.
funkcji skanowania do nośnika pamięci USB(P. 421)
Ograniczenie
<Wyłącz>
<Włącz>
<Użyj funkcji druku>
Ustawienie określające, czy dozwolone ma być drukowanie danych z podłączonego urządzenia pamięci USB.
Ograniczenie funkcji drukowania z nośnika pamięci USB(P. 421)
<Wyłącz>
<Włącz>
560
Lista menu ustawień
<Bezpieczne drukowanie>
34A8-093
Określa, czy włączyć funkcję Zabezpieczone drukowanie ( Drukowanie za pomocą funkcji Zabezpieczone
drukowanie(P. 271) ). Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy znaku ( ).
<Użyj Bezp. drukow.>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Ogranicz zadania drukarki>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Czas usuwania bezpiecznego drukowania>
10 do 30
do 240 (min)
561
Lista menu ustawień
<Ustaw odbiorcę>
34A8-094
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące książki adresowej są opatrzone opisem.
<Kod PIN książki adresowej>
Ustawienie umożliwiające ustalenie kodu PIN, którego wprowadzenie będzie wymagane przy dodawaniu nowych
wpisów do książki adresowej lub edycji już istniejących. Ograniczenie korzystania z książki adresowej(P. 414)
562
Lista menu ustawień
<Ustawienia zarządzania>
34A8-095
Element
Opis
<Zarządzanie użytkownikami>(P. 564)
Możesz skonfigurować ustawienia zarządzania użytkownikami urządzenia.
<Zarządzanie urządzeniem>(P. 565)
Możesz zarządzać informacjami dotyczącymi sprzętu i obsługi, jak również różnymi
danymi wymaganymi do korzystania z funkcji urządzenia.
<Licencja/inne>(P. 569)
Możesz skonfigurować ustawienia dotyczące Zdalnego interfejsu użytkownika oraz
oprogramowania dostępnego dla urządzenia.
<Zarządzanie danymi>(P. 571)
Możesz skonfigurować ustawienia, aby móc wykorzystywać dane, takie jak dane
ustawień urządzenia albo wykonywać inicjalizację danych.
<Ustaw. zabezp.>(P. 573)
Możesz skonfigurować ustawienia dotyczące funkcji uwierzytelniania użytkownika,
hasła i szyfrowania.
<Zainicjuj wszystkie dane/ustawienia>
Opcja pozwala przywrócić wszystkie dane fabryczne, w tym dzienniki i wartości
ustawień. Inicjowanie wszystkich danych/ustawień(P. 457)
563
Lista menu ustawień
<Zarządzanie użytkownikami>
34A8-096
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące zarządzania użytkownikami urządzenia są opatrzone opisem. Ustawienia
domyślne oznaczone są przy pomocy znaku ( ).
<Ustawienie informacji o menedżerze syst.>(P. 564)
<Zarządzanie ID działu>(P. 564)
<Ustawienie informacji o menedżerze syst.>
Określ identyfikator lub kod PIN wyłącznie dla administratorów posiadających uprawnienia dostępu do ustawień
<Sieć> i <Ustawienia zarządzania>. Identyfikator odpowiada ustawieniu <ID menedżera systemu>, a kod PIN
ustawieniu <PIN menedżera systemu>. Możliwe jest także zarejestrowanie nazwy administratora. Konfiguracja
identyfikatora i kodu PIN menedżera systemu(P. 360)
<ID i PIN menedżera systemu>
Wprowadź identyfikator menedżera systemu oraz kod PIN.
<ID menedżera systemu>
<PIN menedżera systemu>
<Nazwa menedżera systemu>
Wprowadź nazwę administratora przy użyciu znaków alfanumerycznych.
<Zarządzanie ID działu>
Ustaw funkcję Zarządzanie identyfikatorami wydziałów tak, by kontrolowała dostęp do urządzenia przy użyciu wielu
identyfikatorów. Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami działów(P. 362)
<Zarządzanie ID działu>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Zezw. na zad.sk. (niezn.id.)>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Zezw. na zad.skan. (niez.id.)>
<Wyłącz>
<Włącz>
● Aby zarejestrować identyfikatory wydziałów i edytować ustawienia zarejestrowanych identyfikatorów, można
wybrać opcję <Zarejestruj/edytuj>.
● Istnieje możliwość sprawdzenia łącznej liczby stron w ramach zadań, które zostały zrealizowane do tej pory
dla każdego identyfikatora wydziału z osobna, wybierając <Zarządzanie liczn.>.
564
Lista menu ustawień
<Zarządzanie urządzeniem>
34A8-097
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące zarządzania informacjami w zakresie sprzętu i obsługi, jak również danymi
wymaganymi do korzystania z funkcji urządzenia są opatrzone opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy
pomocy znaku ( ).
<Ustawienia informacji o urządzeniu>(P. 565)
<Wybierz kraj/region>(P. 565)
<Wyświetlanie rejestru zadań>(P. 566)
<Użyj NFC>(P. 566)
<Wyświetlaj informacje o materiałach eksploatac. (ZIU/Toner Status)>(P. 567)
<Sk. w Canon PRINT Business>(P. 567)
<Powiadamiaj o sprawdzaniu ustawień pap.>(P. 568)
Gwiazdka (*)
● Ustawień oznaczonych symbolem „*1” nie można importować ani eksportować.
● Ustawienia oznaczone symbolem „*2” mogą być niedostępne, odmienne lub mieć inne wartości domyślne w
zależności od kraju lub regionu.
● Ustawienia oznaczone symbolem „*3” mogą nie być wyświetlane w zależności od posiadanego modelu, opcji
albo innych elementów ustawień.
<Ustawienia informacji o urządzeniu>
Używając znaków alfanumerycznych, wprowadź nazwę definiującą urządzenie oraz miejsce instalacji, które pozwolą
zidentyfikować urządzenie.
<Nazwa urządzenia>
<Położenie>
<Menu> <Ustawienia zarządzania> <Zarządzanie urządzeniem> <Ustawienia informacji o
urządzeniu> Wybierz pozycję <Nazwa urządzenia> albo <Położenie> Wprowadź nazwę
urządzenia albo lokalizację (
Wprowadzanie tekstu(P. 134) )
<Zastosuj>
<Wybierz kraj/region> *1 *2
Wybór kraju lub regionu, w którym używane jest urządzenie. Ustawienie domyślne może się różnić w zależności od
ustawienia wybranego podczas wstępnego uruchomienia.
<Austria (AT)>
<Białoruś (BY)>
<Belgia (BE)>
<Czechy (CZ)>
<Holandia (NL)>
<Norwegia (NO)>
<Polska (PL)>
<Portugalia (PT)>
565
Lista menu ustawień
<Dania (DK)>
<Egipt (EG)>
<Finlandia (FI)>
<Francja (FR)>
<Niemcy (DE)>
<Grecja (GR)>
<Węgry (HU)>
<Irlandia (IE)>
<Włochy (IT)>
<Jordania (JO)>
<Luksemburg (LU)>
<Menu>
<Rosja (RU)>
<Arabia Saudyjska (SA)>
<Słowenia (SI)>
<RPA (ZA)>
<Hiszpania (ES)>
<Szwecja (SE)>
<Szwajcaria (CH)>
<Ukraina (UA)>
<Wielka Brytania (GB)>
<Inna>
<Ustawienia zarządzania>
<Zarządzanie urządzeniem>
<Wybierz kraj/region>
Wybierz kraj albo region
<Wyświetlanie rejestru zadań>
Ustawienie umożliwiające określenie, czy dzienniki kopiowania, drukowania, faksowania i skanowania mają być
wyświetlane zarówno na ekranie jak i w raporcie zarządzania połączeniami.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Ustawienia zarządzania> <Zarządzanie urządzeniem> <Wyświetlanie rejestru
zadań> Wybierz ustawienie <Wyłącz> lub <Włącz> <OK> Uruchom ponownie urządzenie
<Użyj NFC> *3
Opcja pozwala określić, czy można drukować poprzez dotknięcie urządzeniem przenośnym obsługującym technologię
NFC symbolu NFC na panelu sterowania urządzenia.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Ustawienia zarządzania> <Zarządzanie urządzeniem>
ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz> Uruchom ponownie urządzenie
566
<Użyj NFC>
Wybierz
Lista menu ustawień
<Wyświetlaj informacje o materiałach eksploatac. (ZIU/Toner Status)>
Wybierz, czy na Zdalnym interfejsie użytkownika lub w narzędziu Toner Status ma być wyświetlany przycisk
umożliwiający przejście na stronę internetową w celu zakupu kaset z tonerem. Wybierz, czy chcesz używać narzędzia
Toner Status.
<Wyś.prz.zakupu mat.eks.(ZIU)>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Ustawienia narzędzia Toner Status>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Wyś. przyc. kupow. mat. ek.>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia zarządzania>
<Zarządzanie urządzeniem>
materiałach eksploatac. (ZIU/Toner Status)>
<Wyświetlaj informacje o
Skonfiguruj ustawienia
<Wyś.prz.zakupu mat.eks.(ZIU)>
Wybierz ustawienie <Wyłącz>, aby w Zdalnym interfejsie użytkownika nie wyświetlać przycisku wyświetlającego
strony zakupu zasobników z tonerem.
<Ustawienia narzędzia Toner Status>
Jeżeli nie chcesz używać narzędzia Toner Status, wybierz ustawienie <Wyłącz>. Aby w narzędziu Toner Status nie
wyświetlać przycisku wyświetlającego strony zakupu zasobników z tonerem, wybierz ustawienie <Włącz>, a
następnie wybierz ustawienie <Wyłącz>.
<Sk. w Canon PRINT Business>
Ustawienie to pozwala zdecydować, czy skanowanie za pomocą urządzenia mobilnego przy użyciu aplikacji Canon
PRINT Business jest dostępne.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Ustawienia zarządzania> <Zarządzanie urządzeniem> <Sk. w Canon PRINT
Business> Wybierz ustawienie <Wyłącz> lub <Włącz> <OK> Uruchom ponownie urządzenie
567
Lista menu ustawień
<Powiadamiaj o sprawdzaniu ustawień pap.>
Określ, czy przy wkładaniu szuflady na papier do urządzenia ma być wyświetlany komunikat informujący o
sprawdzeniu ustawień papieru.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
papieru>
<Ustawienia zarządzania> <Zarządzanie urządzeniem> <Powiad. o sprawdz.ust.
Wybierz ustawienie <Wyłącz> albo <Włącz> <OK> Uruchom ponownie urządzenie
568
Lista menu ustawień
<Licencja/inne>
34A8-098
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące opcji oprogramowania i systemu dostępnych dla urządzenia, jak również
rejestracji licencji są opatrzone opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy znaku ( ).
<Zarejestruj licencję> *(P. 569)
<Ustawienia zdalnego interfejsu użytkown.>(P. 569)
<Aktualizacja oprogramowania układowego>(P. 570)
Gwiazdka (*)
● Ustawień oznaczonych symbolem gwiazdki (*) nie można importować ani eksportować.
<Zarejestruj licencję> *
Wprowadź klucz licencyjny dla opcji systemu, której można używać z urządzeniem.
Rejestracja licencji(P. 713)
<Ustawienia zdalnego interfejsu użytkown.> *
Istnieje możliwość konfiguracji ustawień dotyczących używania Zdalnego interfejsu użytkownika. Zdalny interfejs
użytkownika pozwala zmieniać ustawienia urządzenia w oknie przeglądarki internetowej.
<Zdalny interfejs użytkownika>
Zdecyduj, czy Zdalny interfejs użytkownika ma być włączony czy nie ( Wyłączanie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 424) ). W przypadku korzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika można także zdecydować,
czy będzie używana komunikacja szyfrowana za pomocą protokołu TLS ( Konfiguracja klucza i certyfikatu
dla protokołu TLS(P. 388) ).
<Użyj zdal. interf. użytkown.>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Użyj TLS>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Ustawienia zarządzania> <Licencja/inne> <Ustawienia zdalnego interfejsu
użytkown.> <Zdalny interfejs użytkownika> Wybierz ustawienie <Włącz> dla opcji <Użyj zdal.
interf. użytkown.> Wybierz ustawienie <Wyłącz> lub <Włącz> dla opcji <Użyj TLS>
<Zastosuj> <OK> Uruchom ponownie urządzenie
569
Lista menu ustawień
<Ogranicz dostęp>
Wybierz, czy wpisanie kodu PIN ma być wymagane do uzyskania dostępu do Zdalnego interfejsu użytkownika.
Kod PIN może się składać maksymalnie z siedmiu cyfr. Wszyscy użytkownicy mają do dyspozycji wspólny kod
PIN. Konfiguracja kodu PIN Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 369)
<Wyłącz >
<Włącz>
<Kod PIN dostępu zdalnego interfejsu uż.>
<Menu>
<Ustawienia zarządzania> <Licencja/inne> <Ustawienia zdalnego interfejsu
użytkown.> <Ogranicz dostęp> <Włącz> Wprowadź kod PIN <Zastosuj> Wprowadź kod
PIN (Potwierdź)
<Zastosuj>
<Aktualizacja oprogramowania układowego> *
Wybierz sposób instalacji oprogramowania sprzętowego w zależności od środowiska urządzenia.
oprogramowania sprzętowego(P. 454)
<Z komputera>
<Z Internetu>
<Informacje o wersji>
570
Aktualizacja
Lista menu ustawień
<Zarządzanie danymi>
34A8-099
Ustawienia z listy dotyczące korzystania z ustawień urządzenia i inicjalizacji danych są opatrzone opisem. Ustawienia
domyślne oznaczone są przy pomocy znaku ( ).
<Import/eksport>(P. 571)
<Wł. Prod. Ext'd Survey Prog.>(P. 572)
<Zainicjuj klucz i certyfikat>(P. 572)
<Zainicjuj książkę adresową>(P. 572)
<Zainicjuj menu>(P. 572)
Gwiazdka (*)
● Ustawień oznaczonych symbolem gwiazdki (*) nie można importować ani eksportować.
<Import/eksport> *
Dane książki adresowej i różnych ustawień można importować oraz eksportować przy użyciu nośnika pamięci USB. Aby
uzyskać więcej informacji na temat dostępnych urządzeń pamięci USB oraz sposobu podłączania/odłączania
urządzenia pamięci USB, patrz Korzystanie nośnika pamięci USB(P. 191) .
<Import>
<Eksport>
Import
<Menu>
<Tak>
<Ustawienia zarządzania> <Zarządzanie danymi>
<Zastosuj>
<Import/eksport>
<Import>
<Menu> <Ustawienia zarządzania> <Zarządzanie danymi> <Import/eksport>
Wprowadź hasło <Zastosuj> Wprowadź hasło (Potwierdź) <Zastosuj>
<Eksport>
Wprowadź hasło
Eksport
Gdy wyświetlony zostanie ekran <Kod PIN książki adresowej>
● Jeśli dla książki adresowej został ustawiony kod PIN, podczas importowania/eksportowania zostanie
wyświetlony ekran <Kod PIN książki adresowej>. Wprowadź kod PIN książki adresowej i naciśnij przycisk
<Zastosuj>. Naciśnij przycisk <Pomiń>, aby anulować importowanie/eksportowanie danych książki
adresowej.
571
Lista menu ustawień
Po zakończeniu importu
● Po zakończeniu procesu importowania urządzenie automatycznie uruchamia się ponownie.
<Wł. Prod. Ext'd Survey Prog.>
Włącz lub wyłącz program Product Extended Survey Program (program rozszerzonej ankiety urządzenia).
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Ustawienia zarządzania> <Zarządzanie danymi> <Wł. Prod. Ext'd Survey
Prog.> Wybierz ustawienie <Wyłącz> lub <Włącz> <OK> Uruchom ponownie urządzenie
<Zainicjuj klucz i certyfikat> *
Wybór tej opcji przywraca opcjom [Ustawienia klucza i certyfikatu] i [Ustawienia certyfikatu CA] fabryczne wartości
domyślne. Inicjowanie klucza i certyfikatu(P. 456)
<Zainicjuj książkę adresową> *
Wybór tej opcji przywraca ustawieniom książki adresowej fabryczne wartości domyślne.
adresowej(P. 457)
Inicjowanie książki
<Zainicjuj menu> *
Wybór tej opcji przywraca podanym poniżej ustawieniom fabryczne wartości domyślne. Możliwe jest przywrócenie
wszystkich poniższych ustawień jednocześnie lub osobne zresetowanie poszczególnych ustawień. Inicjowanie
menu(P. 456)
<Ustawienia>
<Regulacja/konserwacja>
<Ustawienia funkcji>
<Ustaw odbiorcę>
<Ustawienia zarządzania>
<Zainicjuj wszystko>
572
Lista menu ustawień
<Ustaw. zabezp.>
34A8-09A
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące funkcji uwierzytelniania i szyfrowania są opatrzone opisem. Ustawienia
domyślne oznaczone są przy pomocy znaku ( ).
<Ustawienia uwierzytelniania/hasła>(P. 573)
<Ustawienia szyfrowania>(P. 573)
<Ustawienia uwierzytelniania/hasła>
Można wzmocnić bezpieczeństwo funkcji uwierzytelniania.
<Ustawienia funkcji uwierzytelniania>
Skonfiguruj funkcje zabezpieczeń dotyczące uwierzytelniania użytkownika.
<Blokada>
Określ, czy w przypadku, gdy uwierzytelnianie użytkownika nie powiedzie się, należy tymczasowo
uniemożliwić mu zalogowanie się do urządzenia (blokada). Jeżeli zostanie wybrane ustawienie <Włącz>,
musisz określić ile nieudanych prób uwierzytelniania musi nastąpić, zanim zostanie aktywowana blokada, a
także czas, po jakim użytkownik będzie mógł zalogować się ponownie po aktywowaniu blokady.
<Włącz blokadę>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Dopuszczalna liczba prób>
1
do 10 (czas)
<Okres blokady>
1
do 60 (min)
<Menu> <Ustawienia zarządzania> <Ustawienia zabezpieczeń> <Ustawienia
uwierzytelniania/hasła> <Ustawienia funkcji uwierzytelniania> <Blokada> Wybierz
ustawienie <Włącz> opcji <Włącz blokadę> Skonfiguruj każdy z elementów ustawień <Zastosuj>
<OK>
Uruchom ponownie urządzenie
● Ta opcja nie jest dostępna w przypadku logowania za pomocą identyfikatora wydziału.
<Ustawienia szyfrowania>
Skonfiguruj opcję nie zezwalania na słabe szyfrowanie bądź na klucz i certyfikat wykorzystujące słabe szyfrowanie.
<Nie zezwalaj na słabe szyfr.>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Nie zezw.na sł.szyf. kl./cer.>
<Wyłącz>
573
Lista menu ustawień
<Włącz>
<Menu> <Ustawienia zarządzania> <Ustawienia zabezpieczeń> <Ustawienia szyfrowania>
Wybierz ustawienie <Włącz> opcji <Nie zezwalaj na słabe szyfr.> Wybierz ustawienie <Wyłącz>
lub <Włącz> opcji <Nie zezw.na sł.szyf. kl./cer.> <Zastosuj> <OK> Uruchom ponownie
urządzenie
574
Konserwacja
Konserwacja
Konserwacja ...................................................................................................................................................... 576
Regularne czyszczenie ...................................................................................................................................... 578
Czyszczenie obudowy ................................................................................................................................... 579
Czyszczenie szklanej płyty roboczej .............................................................................................................. 580
Czyszczenie podajnika .................................................................................................................................. 581
Czyszczenie modułu utrwalającego .............................................................................................................. 584
Wymiana zasobnika z tonerem ........................................................................................................................ 585
Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych ................................................................................ 589
Przenoszenie urządzenia .................................................................................................................................. 590
Regulacja jakości obrazu .................................................................................................................................. 592
Regulacja gradacji i stopnia zabarwienia dla zadań kopiowania ................................................................... 593
Dostosowanie wartości odwzorowania koloru tekstu ................................................................................... 595
Regulacja gęstości wydruku ......................................................................................................................... 597
Regulacja położenia wydruku ....................................................................................................................... 598
Wyświetlanie wartości licznika ........................................................................................................................ 600
Drukowanie raportów i list ............................................................................................................................... 601
Materiały eksploatacyjne ................................................................................................................................. 607
575
Konserwacja
Konserwacja
34A8-09C
W tym rozdziale opisano utrzymanie maszyny, w tym procedury czyszczenia oraz regulację jakości drukowania.
◼ Podstawowe czyszczenie
Regularne czyszczenie(P. 578)
◼ Wymiana materiałów eksploatacyjnych
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 585)
Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych(P. 589)
Materiały eksploatacyjne(P. 607)
◼ Regulacja urządzenia i zarządzanie nim
576
Konserwacja
Przenoszenie urządzenia(P. 590)
Regulacja jakości obrazu(P. 592)
Wyświetlanie wartości licznika(P. 600)
Drukowanie raportów i list(P. 601)
577
Konserwacja
Regularne czyszczenie
34A8-09E
Urządzenie należy regularnie czyścić, aby zapobiec pogorszeniu jakości druku oraz zapewnić bezpieczne i
bezproblemowe użytkowanie.
Miejsca czyszczenia
Obudowa urządzenia i otwory wentylacyjne
Czyszczenie obudowy(P. 579)
Podajnik
Czyszczenie podajnika(P. 581)
Wewnętrzny moduł utrwalający
Czyszczenie modułu utrwalającego(P. 584)
Płyta szklana i spodnia część podajnika
Czyszczenie szklanej płyty roboczej(P. 580)
578
Konserwacja
Czyszczenie obudowy
34A8-09F
Obudowę urządzenia, zwłaszcza obszary w pobliżu otworów wentylacyjnych, należy regularnie czyścić, aby utrzymać
urządzenie w dobrym stanie.
1
Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę przewodu z gniazda zasilania.
● W momencie wyłączenia urządzenia dane oczekujące na wydruk zostają usunięte. Faksy odebrane za pomocą
funkcji Odbiór do pamięci, faksy oczekujące na wysłanie oraz raporty drukowane automatycznie po wysłaniu
lub odebraniu faksów nie są usuwane.
2
Wyczyść obudowę urządzenia i otwory wentylacyjne.
● Należy użyć miękkiej, dobrze wykręconej ściereczki, nawilżonej wodą lub wodnym roztworem łagodnego
detergentu.
● Aby zlokalizować otwory wentylacyjne, patrz
Strona przednia(P. 109) .
3
Odczekaj, aż obudowa urządzenia zupełnie wyschnie.
4
Ponownie podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie.
579
Konserwacja
Czyszczenie szklanej płyty roboczej
34A8-09H
Płytę szklaną i spodnią część podajnika należy regularnie wycierać z kurzu, aby zapobiec powstawaniu smug na
dokumentach i wydrukach.
1
Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę przewodu z gniazda zasilania.
● Wyłączenie drukarki spowoduje usunięcie wszystkich wydruków z kolejki. Dane takie jak odebrane
dokumenty przechowywane w pamięci, dokumenty oczekujące na wysłanie oraz raporty drukowane
automatycznie po wysłaniu lub odebraniu faksów nie zostaną usunięte.
2
Otwórz podajnik.
3
Wyczyść płytę szklaną oraz spodnią część podajnika.
● Do czyszczenia użyj wilgotnej szmatki. Następnie przetrzyj obszar miękką, suchą szmatką.
4
Odczekaj, aż czyszczony obszar zupełnie wyschnie.
5
Delikatnie zamknij podajnik.
6
Ponownie podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie.
580
Konserwacja
Czyszczenie podajnika
34A8-09J
Proszek grafitowy oraz pył na rolkach wewnątrz podajnika albo w obszarze podawanie dokumentów do skanowania
może spowodować powstawanie smug na wydrukach. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce bądź, gdy często występują
zacięcia papieru, należy wyczyścić podajnik. Jeżeli po wyczyszczeniu podajnika problem nie mija, należy uruchomić
procedurę automatycznego czyszczenia podajnika.
Czyszczenie podajnika(P. 581)
Automatyczne czyszczenie podajnika(P. 583)
Czyszczenie podajnika
1
Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazda zasilania.
● Wyłączenie drukarki spowoduje usunięcie wszystkich wydruków z kolejki. Dane takie jak odebrane
dokumenty przechowywane w pamięci, dokumenty oczekujące na wysłanie oraz raporty drukowane
automatycznie po wysłaniu lub odebraniu faksów nie zostaną usunięte.
2
Otwórz tackę podawania oryginałów.
3
Otwórz pokrywę podajnika.
4
Przetrzyj rolki podajnika.
● Przetrzyj rolki wilgotną, wykręconą szmatką. Następnie przetrzyj suchą szmatką.
581
Konserwacja
● Jeżeli rolki i obszar wokół nich są bardzo brudne, należy je wyczyścić. Aby to wykonać, nasącz ściereczkę
wodą i wykręć ją dobrze, a następnie przetrzyj brudne obszary. Następnie przetrzyj obszary miękką i suchą
szmatką.
5
Zamknij pokrywę podajnika i tacę na oryginały.
6
Otwórz podajnik.
7
Przetrzyj obszar podawania dokumentów do skanowania.
● Przetrzyj wilgotną, wykręconą szmatką. Następnie przetrzyj suchą szmatką.
8
Odczekaj, aż czyszczony obszar zupełnie wyschnie.
582
Konserwacja
9
10
Delikatnie zamknij podajnik.
Podłącz urządzenie z powrotem do gniazda zasilania i włącz je.
Automatyczne czyszczenie podajnika
Do automatycznego czyszczenia podajnika wykorzystywany jest papier załadowany do podajnika. Przed rozpoczęciem
automatycznego czyszczenia podajnika należy włożyć 10 arkuszy zwykłego papieru w formacie A4 lub US Letter do
podajnika. Umieszczanie oryginałów(P. 138)
1
Wybierz pozycję <Menu> na ekranie Główny.
2
Wybierz <Regulacja/konserwacja>
3
Wybierz <Wyczyść podajnik>.
4
Wybierz <Start>.
Ekran Główny(P. 125)
<Konserwacja>.
➠ Rozpocznie się czyszczenie. Gdy zostanie wyświetlony komunikat informujący o zakończeniu czyszczenia,
naciśnij ikonę
, aby powrócić do ekranu Główny.
583
Konserwacja
Czyszczenie modułu utrwalającego
34A8-09K
Do modułów utrwalających wewnątrz urządzenia mogą przylegać zanieczyszczenia, powodując powstawanie czarnych
smug na wydrukach. Czyszczenie modułu utrwalającego należy wykonywać zgodnie z poniższą procedurą. Nie można
przeprowadzić czyszczenia, jeżeli w urządzeniu znajdują się dokumenty oczekujące na wydruk. Do czyszczenia modułu
utrwalającego potrzebny jest papier formatu A4 lub Letter. Przed przystąpieniem do wykonania poniższej procedury
należy umieścić papier w szufladzie na papier lub w tacy uniwersalnej. Ładowanie papieru(P. 142)
● Czyszczenie zużywa toner. Wcześniej należy upewnić się, że w zasobniku znajduje się wystarczająca ilość
toneru.
Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych(P. 589)
1
Wybierz pozycję <Menu> na ekranie Główny.
2
Wybierz opcje <Regulacja/konserwacja>
3
Wybierz <Wyczyść zespół utrwalający.>.
4
5
Ekran Główny(P. 125)
<Konserwacja>.
Sprawdź, czy w urządzeniu załadowany jest papier, którego format i rodzaj są
wyświetlone na ekranie i naciśnij przycisk <OK>.
Wybierz <Start>.
➠ Rozpocznie się czyszczenie. Gdy zostanie wyświetlony komunikat informujący o zakończeniu czyszczenia,
naciśnij ikonę
, aby powrócić do ekranu Główny.
584
Konserwacja
Wymiana zasobnika z tonerem
34A8-09L
Gdy ilość toneru w zasobniku jest niska, urządzenie wyświetla komunikat. Dalsze korzystanie z funkcji drukowania bez
podjęcia odpowiednich kroków może spowodować pogorszenie jakości druku. Pozostały poziom toneru w zasobnikach
można sprawdzić na wyświetlaczu ( Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych(P. 589) ).
Gdy zostanie wyświetlony komunikat(P. 585)
Jeśli wydruki są niskiej jakości(P. 586)
Procedura wymiany zasobnika z tonerem(P. 586)
Gdy zostanie wyświetlony komunikat
Treść wyświetlanego komunikatu zależy od pozostałej ilości toneru w zasobnikach. W zależności od tego, która
wiadomość zostaje wyświetlona, przygotuj nowy zasobnik z tonerem ( Materiały eksploatacyjne(P. 607) ) albo
wymień obecnie używany zasobnik z tonerem na nowy ( Procedura wymiany zasobnika z tonerem(P. 586) ).
<Przygotuj kasetę.>
Ten komunikat informuje użytkownika, że wkrótce należy wymienić zasobnik z tonerem. Przygotuj zasobnik z
tonerem na wymianę. Wymień zasobnik z tonerem przed rozpoczęciem drukowania dużej ilości dokumentów,
jeśli wyświetlany jest ten komunikat.
Jeśli wyświetlony zostanie ten komunikat
● W przypadku kopiowania albo drukowania nie ma konieczności przerywania operacji.
● Jeśli komunikat zostaje wyświetlony, gdy urządzenie wykonuje operację odbioru faksu lub
skonfigurowano automatyczne drukowanie raportu, odebrane faksy i raporty zostaną zapisane w
pamięci urządzenia, aby pozostawić ich kopię w razie, gdyby ich wydruki stały się wyblakłe. Aby
kontynuować drukowanie pomimo niskiego poziomu toneru w zasobniku, dla opcji <Kon.dr. Gdy mało
ton. w kas.> wybierz ustawienie <Włącz>.
<Kon.dr. Gdy mało ton. w kas.> (P. 549)
Określanie momentu wyświetlenia komunikatu
● Jako wartość wywołującą wyświetlenie komunikatu można ustawić dowolną wartość procentową ilości
toneru pozostałego w kasecie z tonerem. <Wyśw.czas koniecz. przyg.kas.>(P. 464)
<Koniec terminu przydat. kasety.>
Ten komunikat informuje użytkownika o upłynięciu terminu ważności zasobnika z tonerem. Zalecana jest
wymiana zasobnika na nowy. Można kontynuować drukowanie, ale nie ma gwarancji jakości wydruku.
585
Konserwacja
Jeśli wydruki są niskiej jakości
Jeśli na wydrukach zaczynają występować poniższe objawy, oznacza to, że toner w jednym z zasobników już się
wyczerpał. Zasobnik z tonerem, który jest bliski wyczerpania, należy wymienić, nawet jeśli nie pojawia się komunikat.
Procedura wymiany zasobnika z tonerem(P. 586)
Zacieki pojawiają się na
wydrukach lub
drukowanie jest
nierównomierne
Smugi i odpryski toneru
Wydruk jest
częściowo
wyblakły
Nierównomierne
zabarwienie
Puste miejsca na oryginale są szare na wydruku
Procedura wymiany zasobnika z tonerem
Aby wymienić zasobnik z tonerem, należy wykonać czynności opisane poniżej.
1
Otwórz przednią pokrywę.
586
Pojawiają się białe
plamy
Konserwacja
2
Wyciągnij zasobnik z tonerem.
3
Wyjmij nowy zasobnik z tonerem z opakowania ochronnego.
4
5
Wstrząśnij kasetą 5 do 6 razy, w sposób przedstawiony na poniższym rysunku, w celu
równomiernego rozprowadzenia toneru wewnątrz kasety.
Zainstaluj zasobnik z tonerem.
● Na koniec wciśnij ją do oporu.
6
Zamknij przednią pokrywę.
587
Konserwacja
ŁĄCZA
Materiały eksploatacyjne(P. 607)
588
Konserwacja
Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych
34A8-09R
Poniższa procedura pozwala sprawdzić ilość toneru pozostałego w zasobnikach z tonerem. Szczególnie przed
rozpoczęciem dużego zadania drukowania należy sprawdzić, czy nie jest potrzebny nowy zasobnik z tonerem.
<Monitor stanu>
<Informacje o urządzeniu>
<Informacje o kasecie>
Sprawdź ilość toneru
pozostałego w zasobnikach z tonerem
● Wyświetloną ilość pozostałego toneru w zasobniku z tonerem należy traktować jedynie jako wskazówkę,
gdyż może ona różnić się od rzeczywistej ilości.
ŁĄCZA
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 585)
Materiały eksploatacyjne(P. 607)
589
Konserwacja
Przenoszenie urządzenia
34A8-09S
Urządzenie jest ciężkie. Podczas przenoszenia urządzenia należy stosować się do poniższej instrukcji, aby zapobiec
obrażeniom.
1
Wyłącz urządzenie oraz komputer.
● W momencie wyłączenia urządzenia dane oczekujące na wydruk zostają usunięte. Faksy odebrane za pomocą
funkcji Odbiór do pamięci, faksy oczekujące na wysłanie oraz raporty drukowane automatycznie po wysłaniu
lub odebraniu faksów nie są usuwane.
2
Odłącz od urządzenia przewody i kable w kolejności zgodnej z numeracją podaną na
poniższej ilustracji.
● Przewody oznaczone „*” mogą nie być podłączone w zależności od danej konfiguracji.
● Jeśli do urządzenia podłączona jest dodatkowa słuchawka, należy wyjąć ją z mocowania.
Wtyczka przewodu
zasilającego
Przewód zasilający
Klawiatura USB*
Kabel sieci LAN*
Kabel USB*
Słuchawka*
Telefon zewnętrzny*
Kabel telefoniczny*
3
4
5
W wypadku przenoszenia urządzenia na większe odległości należy wyjąć zasobniki z
tonerem. Procedura wymiany zasobnika z tonerem(P. 586)
Wyciągnij szufladę na papier do oporu, a następnie wyjmij ją poprzez podniesienie jej
przedniej części.
Zamknij wszystkie otwarte osłony i tacę uniwersalną, a następnie przenieś
urządzenie na nowe miejsce.
590
Konserwacja
● Urządzenie jest ciężkie (
Moduł główny(P. 691) ). Urządzenie powinny przenosić co najmniej dwie osoby.
● Do podnoszenia urządzenia służą odpowiednie uchwyty.
Gdy dołączono do urządzenia opcjonalny podajnik papieru
● Odblokuj podajnik papieru przed podniesieniem maszyny i przenoś podajnik papieru oddzielnie.
Strona przednia
6
Tylna strona
Ostrożnie ustaw urządzenie w nowym miejscu.
● Informacje dotyczące montażu urządzenia w nowej lokalizacji znajdują się w sekcji „Pierwsze kroki”.
Instrukcje obsługi i ich zawartość(P. 715)
591
Konserwacja
Regulacja jakości obrazu
34A8-09U
Jeśli wydruki lub zeskanowane obrazy nie są zadowalające, np. jakość obrazu bądź jego odtworzenia jest niska lub
wydruki są krzywe, należy spróbować wykonać regulacje opisane poniżej.
◼ Dopasowanie kopii obrazu
Jeśli stopień zabarwienia lub jasność kopii i wydruku z nośnika pamięci różnią się istotnie od oryginału, należy użyć tej
funkcji, która pozwoli uzyskać wynik drukowania zbliżony do oryginału. Regulacja gradacji i stopnia zabarwienia
dla zadań kopiowania(P. 593)
◼ Przetwarzanie czarnego tekstu dla kolorowego oryginału
Można wykonać taką regulację, że czarny lub prawie czarny tekst zostanie odwzorowany na kolor bardzo zbliżony do
oryginału, który został zeskanowany w kolorze. Dostosowanie wartości odwzorowania koloru tekstu(P. 595)
◼ Regulacja gęstości
Gdy wydruki są zbyt ciemne lub zbyt jasne, można przeprowadzić regulację zabarwienia.
wydruku(P. 597)
Regulacja gęstości
◼ Regulacja położenia wydruku
Jeżeli wydruki są krzywe albo część wydruku znajduje się poza zakresem obszaru drukowania, należy wykonać
regulację położenia wydruku.
Regulacja położenia wydruku(P. 598)
592
Konserwacja
Regulacja gradacji i stopnia zabarwienia dla zadań
kopiowania
34A8-09W
Gradacja oznacza stopniowe przejście od ciemnych do jasnych odcieni koloru. Im więcej odcieni zawiera gradacja
drukowanego koloru, tym bardziej naturalnie wygląda wydruk. Jeśli odwzorowanie kolorów pogarsza się, a
zabarwienie lub jasność wydruków znacząco odbiegają od oryginałów, należy przeprowadzić odpowiednią
automatyczną regulację. Regulacja poprawia wyniki kopiowania i wydruki z nośników pamięci. Podczas korekcji kopii
obrazów obraz korygujący zostanie wydrukowany i zeskanowany. Tego typu regulacji nie można wykonać jednocześnie
z niektórymi funkcjami na przykład skanowaniem lub drukowaniem.
● Jeśli w zasobniku z tonerem nie ma wystarczającej ilości tonera, regulacje mogą być nieskuteczne. Należy
sprawdzić ilość toneru pozostałego w zasobnikach z tonerem. Jeśli w zasobniku z tonerem pozostało mało
tonera, zaleca się wymianę zasobnika.
Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych(P. 589)
1
Wybierz pozycję <Menu> na ekranie Główny.
2
Wybierz <Regulacja/konserwacja>
3
Wybierz <Regulacja kopiowanego obrazu>.
4
5
Ekran Główny(P. 125)
<Regulacja jakości obrazu>.
Sprawdź, czy w urządzeniu załadowany jest papier, którego format i rodzaj są
wyświetlone na ekranie i naciśnij przycisk <OK>.
Potwierdź procedurę, naciskając przycisk <Start>.
➠ Urządzenie drukuje obraz korygujący.
6
Otwórz podajnik po zniknięciu ekranu wyświetlonego podczas drukowania.
7
Umieść obraz korygujący na płycie szklanej.
● Umieść papier z obrazem korygującym zadrukowaną stroną w kierunku dołu i czarną linią ustawioną po lewej
stronie.
593
Konserwacja
8
Delikatnie zamknij podajnik.
9
Wybierz <Włącz skanow.>.
➠ Obraz korygujący jest skanowany i rozpoczyna się regulacja.
10
11
Gdy pojawi się komunikat informujący o zakończeniu regulacji, otwórz podajnik, a
następnie zdejmij arkusz korygujący.
Delikatnie zamknij podajnik.
Jeśli wyświetlany jest komunikat <Nie można poprawić.>
● Czy do źródła papieru załadowano papier wskazany na wyświetlaczu w kroku 4?
● Czy papier z obrazem korygującym został położony na płycie szklanej zadrukowaną stroną w kierunku dołu i
czarną linią ustawioną po lewej stronie?
● Czy wystąpiło zakleszczenie papieru?
Usuwanie zaciętego papieru(P. 664)
● Czy ilość toneru w zasobniku jest wystarczająca? Jeśli w zasobniku z tonerem pozostało mało tonera, zaleca
się wymianę zasobnika. Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych(P. 589)
594
Konserwacja
Dostosowanie wartości odwzorowania koloru tekstu
34A8-09X
Można wykonać taką regulację, że czarny lub prawie czarny tekst zostanie odwzorowany na kolor bardzo zbliżony do
oryginału, który został zeskanowany w kolorze.
● Funkcja ta będzie mieć zastosowanie, gdy zostanie wykonane kopiowanie lub skanowanie po wybraniu dla
opcji <Typ oryginału> ustawienia innego niż <Fotografia>.
Regulacja jakości obrazu(P. 308)
1
Wybierz pozycję <Menu> na ekranie Główny.
2
Wybierz <Regulacja/konserwacja>
3
Wybierz <Przetwarzanie tekstu czarnego w przypadku koloru>.
4
Wyreguluj wartość.
Ekran Główny(P. 125)
<Regulacja jakości obrazu>.
● Wartość ustawienia można skonfigurować niezależnie dla podajnika i płyty szklanej.
<Priorytet tekstu kolorowego>
Odwzorowuje czarny lub prawie czarny tekst na kolor bardzo zbliżony do oryginału.
<Priorytet tekstu czarnego>
Odwzorowuje czarny tekst ze wzmocnioną wyrazistością.
595
Konserwacja
5
Wybierz <Zastosuj>.
596
Konserwacja
Regulacja gęstości wydruku
34A8-09Y
Gdy wydruki są zbyt ciemne lub zbyt jasne, można przeprowadzić regulację zabarwienia.
1
Wybierz pozycję <Menu> na ekranie Główny.
2
Wybierz <Regulacja/konserwacja>
3
Wybierz <Gęstość drukarki>.
4
Dostosuj gęstość.
5
Wybierz <Zastosuj>.
Ekran Główny(P. 125)
<Regulacja jakości obrazu>.
597
Konserwacja
Regulacja położenia wydruku
34A8-0A0
Jeżeli dokument został wydrukowany nierówno lub poza zakresem wydruku, należy dostosować położenie wydruku.
Można dostosować położenie wydruku dla każdego źródła papieru. Położenie wydruku można regulować w zakresie
od -5,0 mm do +5,0 mm w krokach co 0,1 mm.
Sprawdzanie kierunku i odległości do regulacji
Aby określić położenie wydruku, należy określić kierunek za pomocą znaków „+” i „-”, a odległość za pomocą
wartości w „mm”. Dla opcji <Dopasuj w pionie (przód)>/<Dopasuj w pionie (tył)> należy określić wartość za
pomocą znaku „+”, aby zmienić pozycję drukowania w kierunku od góry do dołu. Dla opcji <Dopasuj w poziomie
(przód)>/<Dopasuj w poziomie (tył)> należy określić wartość za pomocą znaku „+”, aby zmienić pozycję
drukowania w kierunku od lewej do prawej. Aby zmienić pozycję w przeciwnym kierunku, należy określić
wartość za pomocą znaku „-”.
<Dopasuj w pionie (przód)>/<Dopasuj w pionie
(tył)>
<Dopasuj w poziomie (przód)>/<Dopasuj w
poziomie (tył)>
1
Wybierz pozycję <Menu> na ekranie Główny.
2
Wybierz <Regulacja/konserwacja>
3
Wybierz <Dopasuj położenie wydruku>.
4
Wybierz źródło papieru.
Ekran Główny(P. 125)
<Regulacja jakości obrazu>.
● Gdy zainstalowany jest opcjonalny podajnik papieru, wyświetlana jest również jego szuflada na papier.
5
Wybrać kombinację ustawień regulacji kierunku i strony drukowania.
598
Konserwacja
6
Określ wartość regulacji.
7
Wybierz <Zastosuj>.
Regulacja położenia wydruku dla wszystkich zadań drukowania
● Aby dostosować położenie wydruku dla wszystkich zadań drukowania niezależnie od źródła papieru, można
skorzystać z opcji <Ustawienia funkcji> w menu ustawień panelu sterowania. Położenie wydruku można
regulować w krokach co 0,5 mm w zakresie od -50,0 mm do +50,0 mm. <Przesunięcie krótkiej krawędzi/
Przesunięcie długiej krawędzi>(P. 515)
599
Konserwacja
Wyświetlanie wartości licznika
34A8-0A1
Możesz sprawdzić całkowitą liczbę wydrukowanych stron. Wyniki te obejmują faksy, raporty oraz listy, a także kopie i
wydruki wykonane z komputerów.
<Sprawdź licznik>
Sprawdź liczbę wydrukowanych stron
<113: suma (czarno-białe/małe)>
Wyświetla całkowitą liczbę stron skopiowanych i wydrukowanych w czerni i bieli.
<501: skanowanie (suma 1)>
Wyświetla całkowitą liczbę zeskanowanych stron.
<301: drukowanie (suma 1)>
Wyświetla całkowitą liczbę wydrukowanych stron.
● Opcja <Usł. monitorow.> umożliwia komunikację z serwerem do zdalnego monitorowania. Jej
włączenie sprawia, że od czasu do czasu do serwera połączonego z urządzeniem są wysyłane
informacje na temat urządzenia.
● Opcja <Sprawdź konf. urz.> pozwala sprawdzić zainstalowane opcjonalne wyposażenie urządzenia.
600
Konserwacja
Drukowanie raportów i list
34A8-0A2
Możesz drukować raporty i listy, aby sprawdzić informacje, takie jak całkowita liczba wydruków dla każdego <ID działu>
oraz ustawienia urządzenia.
Konfigurowanie ustawień drukowania dla raportów i list(P. 601)
Drukowanie raportu dotyczącego całkowitej liczby wydruków według identyfikatora wydziału(P. 601)
Konfiguracja raportów dotyczących wyników komunikacji(P. 601)
Drukowanie list ustawień(P. 603)
Drukowanie raportów i list dotyczących statusu eksploatacji urządzenia(P. 604)
Konfigurowanie ustawień drukowania dla raportów i list
Można wykonywać drukowanie dwustronne raportów i list.
<Menu>
raportów>
<Raport wydruków>
<Włącz>
<Ustawienia raportu>
<Ustawienia domyślne wydruku
<Zastosuj>
Drukowanie raportu dotyczącego całkowitej liczby wydruków według
identyfikatora wydziału
Raport funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziału
Gdy włączona jest funkcja Zarządzanie identyfikatorami wydziału, można sprawdzić łączną liczbę wydruków dla
każdego <ID działu>, drukując raport funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziału. Kontrola całkowitej liczby
wydruków pozwala na lepsze zarządzanie zapasami papieru i toneru.
<Menu> <Raport wydruków> <Drukuj listę> <Raport zarządzania ID działu> Sprawdź, czy
w urządzeniu załadowany jest papier, którego format i rodzaj są wyświetlone na ekranie i naciśnij
przycisk <Start>
Konfiguracja raportów dotyczących wyników komunikacji
Istnieje możliwość drukowania raportów dotyczących wyników wysyłania/odbierania wiadomości e-mail, faksów i Ifaksów, a także wyników zapisu w folderze udostępnionym albo na serwerze FTP. Niektóre rodzaje raportów mogą być
drukowane automatyczne, zaś inne są drukowane tylko w przypadku wystąpienia błędu.
601
Konserwacja
● Jeżeli w pozycji „Wynik” na wydrukowanej liście znajduje się wartość „NG”, oznacza to, że można sprawdzić
szczegółowe informacje o błędzie, posługując się trzycyfrową liczbą poprzedzoną znakiem „#” wyświetlaną
obok wyniku. Środki zaradcze dla każdego kodu błędu(P. 653)
● W przypadku raportów drukowanych dla wiadomości e-mail/I-faksów prezentowany jest wynik transmisji
między urządzeniem a serwerem pocztowym, a nie między urządzeniem a adresem odbiorcy.
Raport zarządzania połączeniami
Dzienniki faksów lub wiadomości e-mail dotyczące wysłanych dokumentów można sprawdzić, drukując Raport
zarządzania połączeniami. Raport można drukować automatycznie co 40 transmisji lub ręcznie.
<Menu>
<Raport wydruków>
połączeniami>
<Ustawienia raportu>
Skonfiguruj ustawienia raportu
<Raport zarządzania
<Zastosuj>
<Autom. wydruk (40 wysłań)>
Wybierz ustawienie <Włącz>, aby drukować raport automatycznie co 40 transmisji albo <Wyłącz>, aby nie
drukować raportu automatycznie.
<Osobno wysyłanie/odbiór>
Wybierz ustawienie <Włącz>, aby osobno drukować raporty wysyłania i odbierania albo <Wyłącz>, aby drukować
oba raporty wspólnie na jednym arkuszu.
Ręczne drukowanie raportu
<Menu> <Raport wydruków> <Drukuj listę> <Raport zarządzania połączeniami> Sprawdź,
czy w urządzeniu załadowany jest papier, którego format i rodzaj są wyświetlone na ekranie i
naciśnij przycisk <Start>
Raport wyników wysyłania faksów
Dzienniki faksów dotyczące wysłanych dokumentów można sprawdzić, drukując Raport wyników wysyłania
faksów. Raport można drukować każdorazowo po zakończeniu transmisji lub tylko w przypadku wystąpienia
błędu wysyłania.
<Menu>
faksów>
<Raport wydruków> <Ustawienia raportu> <Raport wyników wysyłania
Wybierz ustawienie <Włącz> albo <Tylko w przypadku błędu> Wybierz ustawienie
<Wyłącz> albo <Włącz>
<Zastosuj>
602
Konserwacja
<Z obrazem wysyłania>
Jeśli wybrane zostanie ustawienie <Włącz>, raport może zawierać część wysłanego dokumentu.
Raport wyników wysyłania wiadomości e-Mail/I-Faksów/plików
Dzienniki wiadomości e-mail i I-faksów dotyczące wysłanych dokumentów oraz dokumentów zapisanych w
folderze udostępnionym albo na serwerze FTP można sprawdzić, drukując Raport wyników wysyłania
wiadomości e-Mail/I-Faksów/plików. Raport można drukować każdorazowo po zakończeniu transmisji lub tylko
w przypadku wystąpienia błędu wysyłania.
<Menu>
pliku>
<Raport wydruków>
<Ustawienia raportu>
<Rap.wyników wysył. e-maila/I-faksu/
Wybierz opcję <Włącz> albo <Tylko w przypadku błędu>
Wynik komunikacji
● Jeżeli błąd wystąpi podczas wysyłania wiadomości e-mail / I-faksu albo zapisu w folderze
udostępnionym / na serwerze FTP, w raporcie nie będzie widoczny kod błędu. Aby sprawdzić kod
błędu, należy wydrukować Raport zarządzania połączeniami ( Raport zarządzania
połączeniami(P. 602) ).
Raport wyników odbioru
Dzienniki otrzymanych faksów i I-faksów można sprawdzić, drukując Raport wyników odbioru. Raport można
drukować każdorazowo po zakończeniu transmisji lub tylko w przypadku wystąpienia błędu odbierania.
<Menu>
<Raport wydruków>
<Ustawienia raportu>
<Raport wyników odbioru>
Wybierz
ustawienie <Włącz> albo <Tylko w przypadku błędu>
Drukowanie list ustawień
Istnieje możliwość wydrukowania danych i ustawień zapisanych w urządzeniu w formie listy.
Lista książki adresowej
Listę odbiorców zarejestrowanych w książce adresowej jako <Wybieranie kodowane>, <Ulubione> oraz <Grupa>
można sprawdzić, drukując listę książki adresowej.
603
Konserwacja
<Menu> <Raport wydruków> <Drukuj listę> <Lista Książka adresowa> Wybierz ustawienie,
które chcesz wydrukować Sprawdź, czy w urządzeniu załadowany jest papier, którego format i
rodzaj są wyświetlone i naciśnij przycisk <Start>
Lista danych użytkownika/Lista danych menedżera systemu
Listę elementów ustawień ( Lista menu ustawień(P. 459) ) oraz dane zarejestrowane w urządzeniu można
sprawdzić, drukując listę danych użytkownika lub listę danych menedżera systemu. Obie listy zawierają
informacje o wersji oprogramowania sprzętowego, formacie i rodzaju papieru zapisanych w urządzeniu oraz
ustawienia drukowania dla Raportu zarządzania połączeniami, Raportu wyników wysyłania i Raportu wyników
odbioru.
<Menu> <Raport wydruków> <Drukuj listę> Wybierz pozycję <Lista danych użytkownika>
albo <Lista danych menedżera systemu> Sprawdź, czy w urządzeniu załadowany jest papier,
którego format i rodzaj są wyświetlone na ekranie i naciśnij przycisk <Start>
● Lista danych użytkownika nie obejmuje określonych pozycji, takich jak Ustawienia sieciowe czy
Ustawienia zarządzania. Aby sprawdzić wszystkie ustawienia, należy wydrukować Listę danych
menadżera systemu.
Lista zasad IPSec
Listę nazw zasad oraz ustawienia IPSec zarejestrowane w urządzeniu można sprawdzić, drukując listę zasad
IPSec.
<Menu> <Raport wydruków> <Drukuj listę> <Lista zasad IPSec> Sprawdź, czy w
urządzeniu załadowany jest papier, którego format i rodzaj są wyświetlone na ekranie i naciśnij
przycisk <Start>
Drukowanie raportów i list dotyczących statusu eksploatacji urządzenia
Istnieje możliwość wydrukowania Raportu statusu urządzenia, Dziennika eksploatacji zasobników z tonerem oraz Listy
czcionek dostępnych w trybie PCL albo PS.
Raport Eco
Dzięki temu raportowi można sprawdzić całkowitą miesięczną liczbę wydrukowanych stron i zużytej energii.
Raport zawiera wskazówki pomagające oszczędzać papier i energię, które są dobierane na podstawie statusu
eksploatacji.
604
Konserwacja
<Menu> <Raport wydruków> <Drukuj listę> <Raport Eco> Sprawdź, czy w urządzeniu
załadowany jest papier, którego format i rodzaj są wyświetlone na ekranie i naciśnij przycisk
<Start>
● Pobór mocy urządzenia różni się, w zależności od środowiska pracy oraz warunków, w jakich
urządzenie jest eksploatowane.
Raport stanu materiałów eksploatacyjnych
Raport pozwala sprawdzić stan materiałów eksploatacyjnych zainstalowanych w urządzeniu.
<Menu> <Raport wydruków> <Drukuj listę> <Raport o stanie materiałów eksploatac.>
Sprawdź, czy w urządzeniu załadowany jest papier, którego format i rodzaj są wyświetlone na
ekranie i naciśnij przycisk <Start>
Lista czcionek PCL
Raport pozwala sprawdzić listę czcionek dostępnych w trybie PCL.
<Menu> <Raport wydruków> <Drukuj listę> <Lista czcionek PCL> Sprawdź, czy w
urządzeniu załadowany jest papier, którego format i rodzaj są wyświetlone na ekranie i naciśnij
przycisk <Start>
Lista czcionek PS
Raport pozwala sprawdzić listę czcionek dostępnych w trybie PS.
<Menu> <Raport wydruków> <Drukuj listę> <Lista czcionek PS> Sprawdź, czy w
urządzeniu załadowany jest papier, którego format i rodzaj są wyświetlone na ekranie i naciśnij
przycisk <Start>
Raport dziennika zasobników z tonerem
Dzięki raportowi można sprawdzić dzienniki użycia zasobników z tonerem.
605
Konserwacja
<Menu> <Raport wydruków> <Drukuj listę> <Raport dziennika tonera> Sprawdź, czy w
urządzeniu załadowany jest papier, którego format i rodzaj są wyświetlone na ekranie i naciśnij
przycisk <Start>
606
Konserwacja
Materiały eksploatacyjne
34A8-0A3
Ten rozdział zawiera informacje na temat szacunkowej częstotliwości wymiany
materiałów eksploatacyjnych stosowanych wraz z urządzeniem. W celu dokonania
zakupu materiałów eksploatacyjnych należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym
sprzedawcą produktów firmy Canon. Podczas użytkowania i przechowywania materiałów
eksploatacyjnych należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dla
uzyskania optymalnej jakości wydruku zalecamy stosowanie oryginalnych pojemników z
tonerem firmy Canon oraz oryginalnych części firmy Canon.
● Podczas użytkowania i przechowywania materiałów eksploatacyjnych należy przestrzegać środków
ostrożności opisanych w dokumencie „Pierwsze kroki” dotyczących posiadanego produktu.
● W zależności od środowiska instalacyjnego, rozmiaru papieru albo rodzaju oryginałów może zaistnieć
konieczność wymiany materiału eksploatacyjnego przed upływem szacowanego terminu ważności.
● Ustawienie krótszego niż domyślny (4 godziny) automatycznego czasu wyłączenia może spowodować
skrócenie okresu eksploatacji zasobników z tonerem.
◼ Zasobniki z tonerem
Dołączone zasobniki z tonerem
Poniżej przedstawiono średnią wydajność i wagę zasobnika z tonerem dołączonego do urządzenia.
● Średnia wydajność*
10 000 arkuszy
● Masa
Około 1,0 kg
Zamienne zasobniki z tonerem
Dla uzyskania optymalnej jakości wydruku zaleca się użycie oryginalnej kasety z tonerem firmy Canon.
Oryginalny zasobnik z tonerem firmy Canon Średnia wydajność zasobnika z tonerem
Canon Cartridge 041
● Średnia wydajność*
10 000 arkuszy
● Masa
Około 1,0 kg
● Średnia wydajność*
Canon Cartridge 041 H
20 000 arkuszy
● Masa
Około 1,4 kg
607
Konserwacja
* Średnia liczba drukowanych arkuszy została określona na podstawie normy ISO/IEC 19752 (międzynarodowa norma
dotycząca „sposobu określenia wydajności kasety z tonerem w monochromatycznych elektrofotograficznych drukarkach
i urządzeniach wielofunkcyjnych zawierających moduł drukowania” opracowana przez organizację ISO (International
Organization for Standardization — Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna)) przy drukowaniu na papierze w
rozmiarze A4 i domyślnym poziomie zabarwienia druku.
Należy uważać na podrobione zasobniki z tonerem
● Na rynku są dostępne podrobione zasobniki z tonerem sprzedawane jako oryginalne produkty firmy
Canon. Ich stosowanie może skutkować obniżeniem jakości druku lub wydajności urządzenia. Firma
Canon nie ponosi odpowiedzialności za awarie, obrażenia lub uszkodzenia powstałe w wyniku
używania podrobionych zasobników z tonerem.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz global.canon/ctc.
● Wymiana zasobników z tonerem, patrz
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 585) .
608
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów ...................................................................................................................... 610
Typowe problemy .............................................................................................................................................. 612
Problemy z instalacją/ustawieniami .............................................................................................................. 613
Problemy z kopiowaniem/drukowaniem ...................................................................................................... 617
Problemy z faksem/telefonem ...................................................................................................................... 620
Drukowanie nie przebiega poprawnie ............................................................................................................. 622
Jakość wydruku nie jest zadowalająca .......................................................................................................... 624
Papier marszczy się lub zwija ........................................................................................................................ 635
Papier jest podawany nieprawidłowo ........................................................................................................... 637
Wyświetlany jest komunikat lub numer zaczynający się od symbolu „#” (kod błędu) ................................. 638
Środki zaradcze w przypadku każdego komunikatu ..................................................................................... 639
Środki zaradcze dla każdego kodu błędu ...................................................................................................... 653
Usuwanie zaciętego papieru ............................................................................................................................ 664
Zakleszczenia papieru w podajniku .............................................................................................................. 666
Zakleszczenia papieru w jednostce głównej .................................................................................................. 668
Zakleszczenia papieru w źródłach papieru ................................................................................................... 674
Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany ..................................................................................................... 676
609
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
1660-0AE
34A8-0A4
Gdy wystąpi problem, przed skontaktowaniem się z firmą Canon należy sprawdzić dostępne rozwiązania w tym
rozdziale.
◼ Typowe problemy
W tej części opisano, jak należy reagować w przypadku podejrzenia nieprawidłowego działania urządzenia.
problemy(P. 612)
Typowe
◼ Drukowanie nie przebiega poprawnie
W tej części opisano, jak postępować w przypadku, gdy jakość wydruku nie jest zadowalająca albo papier marszczy się
bądź zwija. Drukowanie nie przebiega poprawnie(P. 622)
◼ Wyświetlany jest komunikat albo numer zaczynający się od symbolu „#” (kod błędu)
W tej części opisano, jak postępować w przypadku wyświetlenia komunikatu albo kodu błędu (trzy cyfry).
Wyświetlany jest komunikat lub numer zaczynający się od symbolu „#” (kod błędu)(P. 638)
◼ Usuwanie zaciętego papieru
W tej części opisano sposób postępowania w przypadku zakleszczenia się papieru.
papieru(P. 664)
610
Usuwanie zaciętego
Rozwiązywanie problemów
◼ Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany
Jeśli nie można rozwiązać problemu, zapoznaj się z częścią
zawierającą dane kontaktowe.
Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany(P. 676)
611
Rozwiązywanie problemów
Typowe problemy
34A8-0A5
Przed zgłoszeniem problemu związanego z nieprawidłowym działaniem urządzenia, należy zapoznać się z przykładami
opisanymi w tym rozdziale. Jeśli to nie rozwiąże problemu, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym
przedstawicielem firmy Canon lub działem telefonicznej pomocy technicznej Canon.
Sprawdź następujące elementy
Czy urządzenie jest włączone? Czy przewód zasilający jest podłączony?
● Jeśli włączone urządzenie nie odpowiada, wyłącz je, sprawdź, czy kabel zasilania jest prawidłowo podłączony i
włącz je ponownie. Aby uzyskać informacje na temat podłączania przewodu zasilającego, patrz Pierwsze
kroki. Instrukcje obsługi i ich zawartość(P. 715)
Czy przewód linii telefonicznej, sieci LAN i kabel USB są podłączone
prawidłowo?
● Sprawdź, czy wymienione przewody zostały poprawnie podłączone. Uważaj, aby nie pomylić portu przewodu
telefonicznego z innymi portami.
Podłączanie linii telefonicznej(P. 83)
Podzespoły oraz ich funkcje(P. 108)
Czy włączono funkcję trybu uśpienia?
● Włączone urządzenie nieużywane przez określony czas przechodzi w tryb uśpienia zapewniający oszczędność
energii. Korzystanie z urządzenia nie jest wtedy możliwe.
Aby wyjść z trybu uśpienia, naciśnij przycisk
.
Czy na wyświetlaczu pojawia się jakiś komunikat?
● Komunikat wyświetlany na ekranie urządzenia informuje o wystąpieniu problemu.
przypadku każdego komunikatu(P. 639)
Jeśli sprawdzenie powyższych punktów nie rozwiązuje problemu
Kliknij łącze, które odpowiada problemowi.
Problemy z instalacją/ustawieniami(P. 613)
Problemy z kopiowaniem/drukowaniem(P. 617)
Problemy z faksem/telefonem(P. 620)
612
Środki zaradcze w
Rozwiązywanie problemów
Problemy z instalacją/ustawieniami
34A8-0A6
Patrz również
Typowe problemy(P. 612) .
Problemy z połączeniem z przewodową/bezprzewodową siecią LAN(P. 613)
Problem z połączeniem USB(P. 616)
Problem z serwerem wydruku(P. 616)
Problemy z połączeniem z przewodową/bezprzewodową siecią LAN
Sieć bezprzewodowa i przewodowa LAN nie mogą być podłączone w tym
samym czasie.
● Sieć bezprzewodowa i przewodowa LAN nie mogą być podłączone w tym samym czasie. Możliwe są
następujące kombinacje połączeń w tym samym czasie: podłączenie za pośrednictwem przewodu USB i
bezprzewodowej sieci LAN lub podłączenie za pośrednictwem przewodu USB i przewodowej sieci LAN.
Zdalny interfejs użytkownika nie jest wyświetlany.
● Czy dla opcji <Użyj HTTP> i <Użyj zdal. interf. użytkown.> wybrano ustawienie <Włącz>?
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP(P. 423)
Wyłączanie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 424)
● Jeśli urządzenie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN, sprawdź, czy ikona Wi-Fi jest wyświetlana na
ekranie Główny oraz czy adres IP jest odpowiednio ustawiony, a następnie ponownie uruchom Zdalny
interfejs użytkownika.
Ekran Główny(P. 125)
Wyświetlanie ustawień sieciowych(P. 38)
● Jeżeli urządzenie jest podłączone do przewodowej sieci LAN, sprawdź, czy kabel jest prawidłowo podłączony
oraz czy adres IP został ustawiony prawidłowo i uruchom Zdalny interfejs użytkownika ponownie.
Podłączanie do przewodowej sieci LAN(P. 17)
Wyświetlanie ustawień sieciowych(P. 38)
● Czy używasz serwera proxy? Jeśli tak, dodaj adres IP urządzenia do listy [Wyjątki] (adresy, które nie korzystają
z serwera proxy) w oknie dialogowym ustawień proxy przeglądarki internetowej.
● Czy komunikacja jest ograniczona przez zaporę zainstalowaną na komputerze? Jeśli adresy IP lub adres MAC
są nieprawidłowo wpisane, Zdalny interfejs użytkownika nie może zostać wyświetlony. W takim przypadku
należy użyć panelu sterowania i ustawić opcję <Filtr adresów IPv4>, <Filtr adresów IPv6> albo <Filtr adresów
MAC> na <Wyłącz>.
Ograniczenie komunikacji za pomocą zapory(P. 377)
<Filtr adresów IPv4> (P. 483)
<Filtr adresów IPv6> (P. 483)
<Filtr adresów MAC> (P. 484)
Nie można nawiązać połączenia z siecią.
● Adres IP może być nieprawidłowy. Ponownie ustaw adres IP.
Konfiguracja adresów IP(P. 31)
● Jeżeli łączysz urządzenie z komputerem za pomocą bezprzewodowej sieci LAN, sprawdź, czy urządzenie jest
prawidłowo zainstalowane i gotowe na przyłączenie do sieci.
613
Rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie jest w stanie nawiązać połączenia z bezprzewodową siecią LAN(P. 615)
Nie wiesz, czy ustawiony adres IP jest poprawny.
Wyświetlanie ustawień
sieciowych(P. 38)
Nie można przełączać metody połączenia między przewodową i
bezprzewodową siecią LAN.
● Czy na panelu sterowania wybrano także połączenie za pośrednictwem sieci przewodowej lub
bezprzewodowej LAN? Ten wybór jest niezbędny, aby urządzenie rozpoczęło pracę zgodnie z decyzją
użytkownika.
Wybór sieci przewodowej lub bezprzewodowej LAN(P. 16)
Nie masz pewności co do identyfikatora SSID albo klucza sieciowego
podłączanego do sieci routera bezprzewodowego. SSID nie jest wyświetlany na
ekranie.
● Sprawdź, czy identyfikator SSID znajduje się na routerze lub opakowaniu.
● Sprawdź identyfikator SSID albo klucz sieciowy routera bezprzewodowego przy użyciu narzędzia Canon
MF/LBP Wireless — asystent instalacji.
Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego(P. 30)
Identyfikator SSID podłączanego routera bezprzewodowego nie jest
wyświetlany na liście punktów dostępu.
● Sprawdź, czy identyfikator SSID ustawiono prawidłowo.
Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego(P. 30)
● Jeśli identyfikator SSID routera bezprzewodowego jest ukryty (za pomocą trybu niewidzialności*), skonfiguruj
identyfikator SSID routera bezprzewodowego tak, aby był widoczny.
*
Tryb wyłączający automatyczne wykrywanie identyfikatora SSID innych urządzeń.
● Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo zainstalowane i gotowe do połączenia się z siecią.
Urządzenie nie jest w stanie nawiązać połączenia z bezprzewodową siecią LAN(P. 615)
Urządzenie łączy się z niewybranymi punktami docelowymi (jeśli router dialup
jest podłączony do sieci).
● Jeśli ustawienie routera dialup umożliwia przepuszczanie pakietów multiemisyjnych, ustaw go tak, aby
przepuszczanie tych pakietów nie było możliwe. Jeśli ustawienie routera dialup wymusza przepuszczanie
pakietów multiemisyjnych, sprawdź, czy ustawienia są poprawne.
● Jeśli serwer DNS znajduje się w sieci zewnętrznej, ustaw podłączany adres IP (nie nazwę hosta), nawet w
przypadku podłączania do urządzeń znajdujących się w sieci połączonej z urządzeniem.
● Jeśli serwer DNS znajduje się w sieci połączonej z urządzeniem, a informacje o urządzeniach podłączonych do
sieci zewnętrznej są zarejestrowane na serwerze DNS, sprawdź, czy ustawienia są prawidłowe.
614
Rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie jest w stanie nawiązać połączenia z bezprzewodową siecią LAN
Sprawdź stan swojego komputera.
● Czy ukończono konfigurację ustawień komputera oraz routera bezprzewodowego?
● Czy kable routera bezprzewodowego (w tym kabel zasilający oraz kabel LAN) zostały
poprawnie podłączone?
● Czy router bezprzewodowy jest włączony?
Jeśli po sprawdzeniu powyższych elementów problem nadal występuje:
● Wyłącz urządzenia, a następnie włącz je ponownie.
● Odczekaj chwilę, a następnie spróbuj ponownie nawiązać połączenie z siecią.
Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
● Jeśli urządzenie jest włączone, wyłącz je, a później włącz ponownie.
Sprawdź miejsce instalacji urządzenia oraz routera bezprzewodowego.
● Czy urządzenie nie znajduje się w zbyt dużej odległości od routera?
● Czy między urządzeniem a routerem bezprzewodowym nie ma przeszkód, np. ścian?
● Czy w pobliżu urządzenia znajduje się sprzęt emitujący fale radiowe, taki jak kuchenka
mikrofalowa lub bezprzewodowy telefon cyfrowy?
Ponownie wykonaj jedną z poniższych czynności konfiguracyjnych.
Konfiguracja połączenia za pomocą trybu przycisku WPS(P. 20)
Konfiguracja połączenia za pomocą trybu kodu PIN WPS(P. 22)
Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego(P. 24)
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 27)
Kiedy konieczne jest ręczne nawiązanie połączenia
Jeżeli ruter bezprzewodowy został ustawiony w sposób opisany poniżej, ręcznie wprowadź wszystkie informacje
niezbędne do połączenia z siecią bezprzewodową LAN ( Nawiązywanie połączenia z konfiguracją
szczegółowych ustawień(P. 27) ).
● Włączono funkcję odmowy wszystkich połączeń*.
● Wybrano automatycznie wygenerowany klucz WEP (szesnastkowy).
615
Rozwiązywanie problemów
● Włączony został tryb niewidzialności.
* Funkcja, po włączeniu której router bezprzewodowy odmawia nawiązania połączenia, jeśli dla identyfikatora SSID
podłączanego urządzenia wybrano wartość „ANY” lub pustą.
Kiedy konieczna jest zmiana ustawień routera bezprzewodowego
Jeśli router bezprzewodowy skonfigurowano w sposób opisany poniżej, należy zmienić ustawienia routera.
● Skonfigurowane zostało filtrowanie pakietów na podstawie adresów MAC.
● Dla komunikacji bezprzewodowej używany jest wyłącznie standard IEEE 802.11n, wybrano metodę
uwierzytelniania WEP lub nadano wartość TKIP metodzie szyfrowania WPA/WPA2.
Problem z połączeniem USB
Brak komunikacji.
● Zmień kabel USB. Jeśli używasz długiego przewodu USB, zastąp go krótkim.
● Jeśli używasz koncentratora USB, podłącz urządzenie bezpośrednio do swojego komputera za pomocą
przewodu USB.
Problem z serwerem wydruku
Nie można znaleźć serwera wydruku do połączenia się.
● Czy serwer wydruku i komputer są odpowiednio podłączone?
● Czy serwer wydruku jest uruchomiony?
● Czy posiadasz prawa użytkownika potrzebne do połączenia z serwerem wydruku? Jeśli nie masz pewności,
skontaktuj się z administratorem serwera.
● Czy opcja [Odnajdowanie sieci] jest włączona?
Włączanie opcji [Odnajdowanie sieci](P. 721)
Nie można połączyć się z udostępnioną drukarką.
● Czy w sieci urządzenie pojawia się wśród drukarek serwera wydruku? Jeśli nie jest wyświetlone, skontaktuj się
z administratorem sieci albo serwera.
Wyświetlanie udostępnionych drukarek na serwerze drukowania(P. 722)
616
Rozwiązywanie problemów
Problemy z kopiowaniem/drukowaniem
34A8-0A7
Patrz również
Typowe problemy(P. 612) .
Jakość druku/kopiowania nie jest zadowalająca. Papier zwija się lub marszczy.
Drukowanie nie przebiega poprawnie(P. 622)
Nie można drukować.
● Czy możesz wydrukować stronę testową systemu Windows? Jeśli możesz wydrukować stronę testową
systemu Windows, urządzenie lub sterownik drukarki działają prawidłowo. Sprawdź ustawienia drukowania
swojej aplikacji.
Drukowanie strony testowej w systemie Windows(P. 723)
Jeśli problemy nadal występują, sprawdź elementy pasujące do środowiska operacyjnego.
Bezprzewodowa sieć LAN
● Sprawdź stan połączenia (siłę sygnału) bezprzewodowej sieci LAN.
Wyświetlanie ustawień sieciowych(P. 38)
● Jeśli połączenie jest słabe, spróbuj wykonać następujące kroki.
- Zmień kanał routera sieci bezprzewodowej LAN. Jeśli posiadasz więcej niż jeden router, ustaw kanały
tak, aby dzieliło je co najmniej pięć kanałów.
- Jeśli to możliwe zwiększ moc wyjściową fal radiowych routera sieci bezprzewodowej LAN.
● Jeśli komputer jest podłączony do bezprzewodowej sieci LAN, czy komputer i urządzenie używają tego
samego identyfikatora SSID routera sieci bezprzewodowej LAN? Jeśli tak, zresetuj ustawienia połączenia
bezprzewodowej sieci LAN tego urządzenia.
Wyświetlanie ustawień sieciowych(P. 38)
Sprawdzanie identyfikatora SSID, z którym połączony jest komputer(P. 728)
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 18)
Resetowanie ustawień bezprzewodowego połączenia LAN
● Wybierz router sieci bezprzewodowej LAN z identyfikatorem SSID, do którego podłączony jest komputer.
● Czy wybrano właściwy port? Jeśli nie ma portu, którego można użyć, należy utworzyć nowy port.
Sprawdzanie portu drukarki(P. 726)
Konfiguracja portów drukarki(P. 44)
● Czy komunikacja jest ograniczona przez zaporę zainstalowaną na komputerze? Jeśli adresy IP zostały
nieprawidłowo wpisane, nie będzie dostępu do urządzenia. W takim przypadku należy użyć panelu
sterowania i ustawić opcję <Filtr adresów IPv4> albo <Filtr adresów IPv6> na <Wyłącz>.
Ograniczenie komunikacji za pomocą zapory(P. 377)
<Filtr adresów IPv4> (P. 483)
<Filtr adresów IPv6> (P. 483)
● Wyłącz oprogramowanie zabezpieczające i inne oprogramowanie rezydentne.
● Zainstaluj ponownie sterownik drukarki.
617
Rozwiązywanie problemów
Instalowanie sterowników(P. 78)
● Czy drukowanie z innych komputerów w sieci jest możliwe? Jeśli nie, skontaktuj się z autoryzowanym
sprzedawcą produktów firmy Canon lub z działem pomocy technicznej firmy Canon.
Przewodowa sieć LAN
● Czy wybrano właściwy port? Jeśli nie ma portu, którego można użyć, należy utworzyć nowy port.
Sprawdzanie portu drukarki(P. 726)
Konfiguracja portów drukarki(P. 44)
● Czy komunikacja jest ograniczona przez zaporę zainstalowaną na komputerze? Jeśli adresy IP lub adres
MAC zostały nieprawidłowo wpisane, nie będzie dostępu do urządzenia. W takim przypadku należy użyć
panelu sterowania i ustawić opcję <Filtr adresów IPv4>, <Filtr adresów IPv6> albo <Filtr adresów MAC> na
<Wyłącz>.
Ograniczenie komunikacji za pomocą zapory(P. 377)
<Filtr adresów IPv4> (P. 483)
<Filtr adresów IPv6> (P. 483)
<Filtr adresów MAC> (P. 484)
● Wyłącz oprogramowanie zabezpieczające i inne oprogramowanie rezydentne.
● Zainstaluj ponownie sterownik drukarki.
Instalowanie sterowników(P. 78)
● Czy drukowanie z innych komputerów w sieci jest możliwe? Jeśli nie, skontaktuj się z autoryzowanym
sprzedawcą produktów firmy Canon lub z działem pomocy technicznej firmy Canon.
Połączenie USB
● Czy wybrano właściwy port? Jeśli tego nie wiesz albo jeśli nie ma portu, którego można użyć, należy
ponownie zainstalować sterownik drukarki. Podczas ponownej instalacji sterownika drukarki prawidłowy
port jest tworzony automatycznie.
Sprawdzanie portu drukarki(P. 726)
Instalowanie sterowników(P. 78)
● Czy obustronna komunikacja jest włączona? Włącz obustronną komunikację i ponownie uruchom
komputer.
Sprawdzanie komunikacji dwukierunkowej(P. 727)
● Wyłącz oprogramowanie zabezpieczające i inne oprogramowanie rezydentne.
● Podłączenie do innego portu USB na komputerze.
● Czy drukowanie z innych komputerów wykorzystujących połączenie USB jest możliwe? Jeśli nie, skontaktuj
się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub z działem pomocy technicznej firmy Canon.
Połączenie za pośrednictwem serwera wydruku
● Czy drukowanie z serwera wydruku jest możliwe? Jeśli nie, sprawdź połączenie pomiędzy serwerem
wydruku a swoim komputerem.
Problem z serwerem wydruku(P. 616)
● Wyłącz oprogramowanie zabezpieczające i inne oprogramowanie rezydentne.
● Zainstaluj ponownie sterownik drukarki.
Instalowanie sterowników(P. 78)
● Czy drukowanie z innych komputerów za pomocą serwera wydruku jest możliwe? Jeśli nie, skontaktuj się z
autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub z działem pomocy technicznej firmy Canon.
● Czy drukowanie przeprowadzane jest z wykorzystaniem polecenia lpr? Aby nieprzerwanie drukować dane
w formacie PDF za pomocą polecenia lpr, należy drukować zadania jeden po drugim w odstępach czasu
zgodnie z ustawieniem <Przekr. czasu oczekiwania>.
<Przekroczenie czasu oczekiwania>(P. 516)
● Czy wystąpił błąd? Sprawdź dziennik zadań.
618
Rozwiązywanie problemów
Sprawdzanie statusu i dziennika kopiowania(P. 204)
Sprawdzanie statusu i dziennika drukowania(P. 267)
Drukowanie przebiega zbyt wolno. *
● Zalecane jest wyłączenie funkcji Zabezpieczone drukowanie, jeśli nie jest używana.
Zmiana czasu ważności dokumentów chronionych(P. 273)
*W
miarę zmniejszania się ilości wolnego miejsca w pamięci urządzenie pracuje coraz wolniej — podobnie jak komputer.
Jest to zjawisko normalne.
Nie można drukować z użyciem technologii Google Cloud Print.
Korzystanie
z technologii Google Cloud Print(P. 351)
Rozpoczęcie drukowania zajmuje dużo czasu.
● Czy wykonano wydruk na wąskim papierze? Po drukowaniu na wąskim papierze urządzenie musi zmniejszyć
swoją temperaturę, aby utrzymać jakość wydruku. W rezultacie może upłynąć trochę czasu przed
rozpoczęciem kolejnego drukowania. Należy poczekać, aż urządzenie będzie gotowe do drukowania.
Drukowanie rozpocznie się, gdy temperatura w środku maszyny spadnie.
619
Rozwiązywanie problemów
Problemy z faksem/telefonem
34A8-0A8
Patrz również
Typowe problemy(P. 612) .
Problemy z transmisją(P. 620)
Problemy z odbieraniem(P. 621)
Problemy z transmisją
Nie można wysłać faksu.
● Czy zewnętrzna linia telefoniczna jest zajęta? Odczekaj, aż linia się zwolni.
● Czy wystąpił błąd? Wydrukuj i sprawdź Raport Zarządzania Połączeniami.
Raport zarządzania połączeniami(P. 602)
● Czy linia telefoniczna została prawidłowo ustawiona?
Podłączanie linii telefonicznej(P. 83)
● W przypadku wysyłania faksu za granicę należy pamiętać o umieszczeniu odstępów w numerze faksu.
Podstawowe operacje wysyłania faksów(P. 221)
Nie można wysłać faksu do odbiorcy wybranego z historii.
● Czy urządzenie zostało w międzyczasie wyłączone? Jeśli tak, historia została usunięta.
● Czy dla opcji <Ogranicz nowych odbiorców> wybrano ustawienie <Włącz>? Jeśli tak, historia przed zmianą
ustawienia została usunięta.
● Czy dla opcji <Ogranicz pon. wysył. z rejestru> wybrano ustawienie <Włącz>? Jeśli tak, nie można określić
odbiorców w historii.
Wysłanie faksu za pośrednictwem linii światłowodowej nie jest możliwe.
● Urządzenie obsługuje linie analogowe. Urządzenie może pracować nieprawidłowo w przypadku korzystania z
linii światłowodowej lub telefonicznej linii IP w zależności od środowiska sieciowego lub podłączonych
urządzeń. W takiej sytuacji należy skontaktować się z dostawcą udostępniającym linię światłowodową lub
telefon IP.
Jakość wysłanego faksu nie jest zadowalająca.
● Oczyść płytę szklaną lub podajnik. Jeśli czyszczenie nie rozwiąże problemu, przyczyną może być urządzenie
odbiorcy.
Czyszczenie szklanej płyty roboczej(P. 580)
Czyszczenie podajnika(P. 581)
620
Rozwiązywanie problemów
Problemy z odbieraniem
Jakość odbieranych faksów nie jest zadowalająca. Papier zwija się lub
marszczy.
Drukowanie nie przebiega poprawnie(P. 622)
Nie można automatycznie przełączać pomiędzy połączeniami telefonicznymi i
faksowymi.
● Sprawdź, czy dla trybu odbierania wybrano ustawienie <Faks/Tel. (autom. przełącz.)>, <Automatyczna
sekretarka> lub <Zmiana sieci>.
Odbieranie faksów(P. 230)
● Pozostaje niewielka ilość dostępnej pamięci. Wydrukuj albo usuń dane z pamięci.
Sprawdzanie/przekazywanie/usuwanie dokumentów zapisanych w pamięci(P. 243)
Drukowanie dokumentów zapisanych w pamięci(P. 243)
Nie można automatycznie odebrać faksu.
● Sprawdź, czy dla trybu odbierania wybrano ustawienie <Faks/Tel. (autom. przełącz.)>, <Automatycznie>,
<Automatyczna sekretarka> lub <Zmiana sieci>.
Odbieranie faksów(P. 230)
● Pozostaje niewielka ilość dostępnej pamięci. Wydrukuj albo usuń dane z pamięci.
Sprawdzanie/przekazywanie/usuwanie dokumentów zapisanych w pamięci(P. 243)
Drukowanie dokumentów zapisanych w pamięci(P. 243)
Odebranie faksu za pośrednictwem linii światłowodowej nie jest możliwe.
● Urządzenie obsługuje linie analogowe. Urządzenie może pracować nieprawidłowo w przypadku korzystania z
linii światłowodowej lub telefonicznej linii IP w zależności od środowiska sieciowego lub podłączonych
urządzeń. W takiej sytuacji należy skontaktować się z dostawcą udostępniającym linię światłowodową lub
telefon IP.
621
Rozwiązywanie problemów
Drukowanie nie przebiega poprawnie
34A8-0A9
Jeśli jakość wydruku nie jest zadowalająca lub papier zwija się bądź marszczy, należy wypróbować poniższe
rozwiązania. Jeśli to nie rozwiąże problemu, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem
firmy Canon lub działem telefonicznej pomocy technicznej Canon.
◼ Problemy z jakością obrazu
Przy dolnej krawędzi wydruków
widoczne są smugi(P. 624)
Smugi i odpryski tonera
widoczne na wydrukach(P. 627)
Zacieki pojawiają się na
wydrukach albo drukowanie jest
nierównomierne(P. 630)
Jakość wydruku nie jest zadowalająca(P. 624)
Na wydrukach widoczne są
smugi(P. 624)
Wydruki są wyblakłe(P. 627)
Wydruki mają szary
odcień(P. 631)
622
W pustych miejscach są odbicia
druku(P. 626)
Część strony nie jest
zadrukowana(P. 629)
Pojawiają się białe
plamy(P. 632)
Rozwiązywanie problemów
Pojawiają się czarne
plamy(P. 633)
Na spodniej stronie papieru
widnieją smugi(P. 633)
◼ Problemy z zadrukowanymi arkuszami papieru
Papier marszczy się(P. 635)
Papier marszczy się lub zwija(P. 635)
Papier się zwija(P. 636)
◼ Problemy z podawaniem papieru
Wydruki są krzywe(P. 637)
Nie można odczytać
wydrukowanego kodu
kreskowego(P. 634)
Papier jest podawany nieprawidłowo(P. 637)
Urządzenie nie pobiera papieru albo pobiera więcej niż jeden arkusz
naraz(P. 637)
623
Rozwiązywanie problemów
Jakość wydruku nie jest zadowalająca
34A8-0AA
Zabrudzenia wewnątrz urządzenia mogą wpływać na jakość wydruków. W pierwszej kolejności należy wyczyścić
urządzenie i wykonać czynności konserwacyjne. Regularne czyszczenie(P. 578)
Przy dolnej krawędzi wydruków widoczne są smugi
Czy używasz odpowiedniego papieru?
● Sprawdź obsługiwane typy papieru i użyj odpowiedniego typu papieru. Ponadto ustaw odpowiedni
rozmiar i rodzaj papieru.
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 695)
Ładowanie papieru(P. 142)
Określanie formatu i typu papieru(P. 161)
Czy dla drukowanych danych ustawiono marginesy?
● Dzieje się tak, jeśli w sterowniku drukarki nie ustawiono marginesów. Margines o wartości 5 mm lub
mniejszej przy krawędzi papieru albo o wartości 10 mm bądź mniejszej przy krawędzi kopert nie znajduje
się w obszarze wydruku. Należy pamiętać o ustawieniu marginesów drukowanych dokumentów.
Zakładka [Wykończenie]
[Ustawienia zaawansowane]
Na wydrukach widoczne są smugi
Czy używasz odpowiedniego papieru?
● Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 695)
Ładowanie papieru(P. 142)
624
[Rozszerz obszar drukowania i drukuj]
[Wył.]
Rozwiązywanie problemów
Czy smugi pojawiają się w przypadku korzystania z urządzenia w środowisku o
niskiej wilgotności?
● Zmień wybrane ustawienia w opcji <Tryb niskiej wilgotności>. Efekt poprawy jest lepiej widoczny w
przypadku wyboru ustawienia <Tryb 2> aniżeli <Tryb 1>. Najpierw spróbuj użyć ustawienia <Tryb 1>.
<Tryb niskiej wilgotności>(P. 494)
● W przypadku wyboru ustawienia <Tryb niskiej wilgotności> poziom gęstości wydruku może być słabszy
albo nierównomierny, gdy urządzenie jest eksploatowane w środowisku o wysokiej wilgotności.
Czy smugi pojawiające się na wydrukach zależą od typu papieru czy od
środowiska operacyjnego?
● Zmień wybrane ustawienia w opcji <Skoryguj rozmazane obrazy>. Efekt poprawy jest słabiej widoczny w
przypadku wyboru ustawienia <Tryb 1> aniżeli <Tryb 4>. Zacznij ustawianie od opcji <Tryb 1>.
<Skoryguj rozmazane obrazy>(P. 496)
● Wybór bardziej intensywnego efektu poprawy może spowodować zmniejszenie gęstości albo zmniejszenie
prędkości wydruku. Może to także skutkować mniej ostrymi krawędziami i szczegółami.
● Jeśli [Tryb dopasowania kodu kreskowego] w sterowniku drukarki został określony, ustawienie <Skoryguj
rozmazane obrazy> jest wyłączone.
Czy urządzenie jest zainstalowane w środowisku, w którym występują nagłe i
znaczące zmiany temperatury?
● Gdy w środowisku, w którym zainstalowane jest urządzenie następuje nagła zmiana temperatury, zachodzi
zjawisko kondensacji przyczyniające się do występowania zaników albo przebijania obrazów i tekstu. Jeżeli
dla opcji <Kontrolowanie kondensacji> wybrano ustawienie <Włącz>, skondensowana ciecz wewnątrz
urządzenia zostanie usunięta. Usuwanie skroplin może być przeprowadzane automatycznie z powodu
zmiany temperatury.
<Kontrolowanie kondensacji>(P. 498)
● Podczas usuwania skroplin drukowanie może nie przebiegać prawidłowo, a z urządzenia mogą być
wyprowadzane niezadrukowane arkusze.
● W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> nie należy wyłączać urządzenia, aby funkcja usuwania skroplin
mogła działać.
● Konfiguracja opcji <Czas autom. wyłącz.> nie jest możliwa, gdy dla opcji <Kontrolowanie kondensacji>
wybrano ustawienie <Włącz>.
Czy smugi pojawiające się kopiowanych dokumentach zależą od typu papieru
czy od środowiska operacyjnego?
● Zmiana ustawienia <Kor. rozm. obr. przy kopiow.> może rozwiązać ten problem. Efekt poprawy jest
najsłabiej widoczny w przypadku wyboru ustawienia <Tryb 1>, a najmocniej w przypadku ustawienia <Tryb
3>.
625
Rozwiązywanie problemów
<Kor. rozm. obr. przy kopiow.>(P. 496)
● Wybór bardziej intensywnego efektu poprawy może spowodować zmniejszenie gęstości wydruku.
W pustych miejscach są odbicia druku
Czy używasz odpowiedniego papieru?
● Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 695)
Ładowanie papieru(P. 142)
Czy pojawiają się odbicia druku podczas drukowania na papierze o dużym
rozmiarze po drukowaniu na papierze o małym rozmiarze?
● Zmień wybrane ustawienia w opcji <Korekcja 1 przesunięcia hot>. Wybór ustawienia <Włącz> może
rozwiązać problem.
<Korekcja 1 przesunięcia hot>(P. 494)
● Wybór ustawienia <Włącz> może spowodować zmniejszenie prędkości drukowania.
Czy odbicia druku pojawiają się na tej samej stronie?
● Zmień wybrane ustawienia w opcji <Tryb wysokiej wilgotności>. Wybór ustawienia <Włącz> może
rozwiązać problem.
<Tryb wysokiej wilgotności>(P. 493)
● W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> gęstość wydruku może się różnić w zależności od wilgotności
powietrza w otoczeniu.
Czy w zasobnikach z tonerem pozostało mało tonera?
● Sprawdź ile toneru pozostało w zasobnikach z tonerem i wymień zasobniki z tonerem, jeśli to konieczne.
● Niezależnie od wyświetlanego poziomu tonera, pojemnik z tonerem może osiągnąć końca okresu
użytkowania ze względu na warunki otoczenia urządzenia i pogorszoną jakość materiałów we wkładzie.
Wymień zasobnik z tonerem.
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 585)
626
Rozwiązywanie problemów
Smugi i odpryski tonera widoczne na wydrukach
Czy używasz odpowiedniego papieru?
● Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 695)
Ładowanie papieru(P. 142)
Czy smugi i odpryski tonera pojawiają się w przypadku korzystania z
urządzenia w środowisku o niskiej wilgotności?
● Zmień wybrane ustawienia w opcji <Tryb niskiej wilgotności>. Efekt poprawy jest lepiej widoczny w
przypadku wyboru ustawienia <Tryb 2> aniżeli <Tryb 1>. Najpierw spróbuj użyć ustawienia <Tryb 1>.
<Tryb niskiej wilgotności>(P. 494)
● W przypadku wyboru ustawienia <Tryb niskiej wilgotności> poziom gęstości wydruku może być słabszy
albo nierównomierny, gdy urządzenie jest eksploatowane w środowisku o wysokiej wilgotności.
Czy w zasobnikach z tonerem pozostało mało tonera?
● Sprawdź ile toneru pozostało w zasobnikach z tonerem i wymień zasobniki z tonerem, jeśli to konieczne.
● Niezależnie od wyświetlanego poziomu tonera, pojemnik z tonerem może osiągnąć końca okresu
użytkowania ze względu na warunki otoczenia urządzenia i pogorszoną jakość materiałów we wkładzie.
Wymień zasobnik z tonerem.
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 585)
Wydruki są wyblakłe
627
Rozwiązywanie problemów
Czy używasz odpowiedniego papieru?
● Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim. Ponadto odpowiednio skonfiguruj ustawienia formatu
i rodzaju papieru.
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 695)
Ładowanie papieru(P. 142)
Określanie formatu i typu papieru(P. 161)
Czy urządzenie jest zainstalowane w środowisku, w którym występują nagłe i
znaczące zmiany temperatury?
● Gdy w środowisku, w którym zainstalowane jest urządzenie następuje nagła zmiana temperatury, zachodzi
zjawisko kondensacji przyczyniające się do występowania zaników albo przebijania obrazów i tekstu. Jeżeli
dla opcji <Kontrolowanie kondensacji> wybrano ustawienie <Włącz>, skondensowana ciecz wewnątrz
urządzenia zostanie usunięta. Usuwanie skroplin może być przeprowadzane automatycznie z powodu
zmiany temperatury.
<Kontrolowanie kondensacji>(P. 498)
● Podczas usuwania skroplin drukowanie może nie przebiegać prawidłowo, a z urządzenia mogą być
wyprowadzane niezadrukowane arkusze.
● W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> nie należy wyłączać urządzenia, aby funkcja usuwania skroplin
mogła działać.
● Konfiguracja opcji <Czas autom. wyłącz.> nie jest możliwa, gdy dla opcji <Kontrolowanie kondensacji>
wybrano ustawienie <Włącz>.
Czy wydruki są wyblakłe w przypadku drukowania na kopertach?
● Wydruki mogą być wyblakłe, gdy drukuje się na kopertach o szorstkiej powierzchni. Ustawienie opcji <Tryb
kopert o szorstkiej pow.> na <Włącz> może rozwiązać problem.
<Tryb kopert o szorstkiej pow.>(P. 492)
W przypadku ustawienia opcji <Tryb kopert o szorstkiej pow.> na <Włącz>
● Ustawienie <Poprawian. zwiniętego papieru> zostanie wyłączone.
● Szybkość drukowania może zostać spowolniona.
Czy w zasobnikach z tonerem pozostało mało tonera?
● Sprawdź ile toneru pozostało w zasobnikach z tonerem i wymień zasobniki z tonerem, jeśli to konieczne.
● Niezależnie od wyświetlanego poziomu tonera, pojemnik z tonerem może osiągnąć końca okresu
użytkowania ze względu na warunki otoczenia urządzenia i pogorszoną jakość materiałów we wkładzie.
Wymień zasobnik z tonerem.
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 585)
628
Rozwiązywanie problemów
Część strony nie jest zadrukowana
Czy dla drukowanych danych ustawiono marginesy?
● Dzieje się tak, jeśli w sterowniku drukarki nie ustawiono marginesów. Margines o wartości 5 mm lub
mniejszej przy krawędzi papieru albo o wartości 10 mm bądź mniejszej przy krawędzi kopert nie znajduje
się w obszarze wydruku. Należy pamiętać o ustawieniu marginesów drukowanych dokumentów.
Zakładka [Wykończenie]
[Ustawienia zaawansowane]
[Rozszerz obszar drukowania i drukuj]
[Wył.]
Czy prowadnice papieru przylegają do krawędzi papieru?
● Części dokumentu mogą nie być zadrukowane, jeżeli prowadnice zbyt mocno dociskają krawędzie papieru
albo są od nich zbytnio oddalone.
Ładowanie papieru(P. 142)
Czy urządzenie jest zainstalowane w środowisku, w którym występują nagłe i
znaczące zmiany temperatury?
● Gdy w środowisku, w którym zainstalowane jest urządzenie następuje nagła zmiana temperatury, zachodzi
zjawisko kondensacji przyczyniające się do występowania zaników albo przebijania obrazów i tekstu. Jeżeli
dla opcji <Kontrolowanie kondensacji> wybrano ustawienie <Włącz>, skondensowana ciecz wewnątrz
urządzenia zostanie usunięta. Usuwanie skroplin może być przeprowadzane automatycznie z powodu
zmiany temperatury.
<Kontrolowanie kondensacji>(P. 498)
● Podczas usuwania skroplin drukowanie może nie przebiegać prawidłowo, a z urządzenia mogą być
wyprowadzane niezadrukowane arkusze.
● W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> nie należy wyłączać urządzenia, aby funkcja usuwania skroplin
mogła działać.
● Konfiguracja opcji <Czas autom. wyłącz.> nie jest możliwa, gdy dla opcji <Kontrolowanie kondensacji>
wybrano ustawienie <Włącz>.
629
Rozwiązywanie problemów
Zacieki pojawiają się na wydrukach albo drukowanie jest nierównomierne
Czy używasz odpowiedniego papieru?
● Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 695)
Ładowanie papieru(P. 142)
Czy płyta szklana jest zabrudzona?
● Wyczyść płytę szklaną oraz spodnią część podajnika.
Czyszczenie szklanej płyty roboczej(P. 580)
Czy moduł utrwalający został wyczyszczony?
● Wyczyść moduł utrwalający.
Czyszczenie modułu utrwalającego(P. 584)
Czy urządzenie jest zainstalowane w środowisku, w którym występują nagłe i
znaczące zmiany temperatury?
● Gdy w środowisku, w którym zainstalowane jest urządzenie następuje nagła zmiana temperatury, zachodzi
zjawisko kondensacji przyczyniające się do występowania zaników albo przebijania obrazów i tekstu. Jeżeli
dla opcji <Kontrolowanie kondensacji> wybrano ustawienie <Włącz>, skondensowana ciecz wewnątrz
urządzenia zostanie usunięta. Usuwanie skroplin może być przeprowadzane automatycznie z powodu
zmiany temperatury.
<Kontrolowanie kondensacji>(P. 498)
● Podczas usuwania skroplin drukowanie może nie przebiegać prawidłowo, a z urządzenia mogą być
wyprowadzane niezadrukowane arkusze.
● W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> nie należy wyłączać urządzenia, aby funkcja usuwania skroplin
mogła działać.
● Konfiguracja opcji <Czas autom. wyłącz.> nie jest możliwa, gdy dla opcji <Kontrolowanie kondensacji>
wybrano ustawienie <Włącz>.
Czy na przedniej krawędzi papieru pojawiają się czarne poziome smugi?
● Zmień wybrane ustawienia w opcji <Zred. zmarszczki (wilg.)/paski>. Wybór ustawienia <Włącz> może
rozwiązać problem.
630
Rozwiązywanie problemów
<Zred. zmarszczki (wilg.)/paski>(P. 495)
● Wybór ustawienia <Włącz> może spowodować zmniejszenie prędkości drukowania.
Czy w zasobnikach z tonerem pozostało mało tonera?
● Sprawdź ile toneru pozostało w zasobnikach z tonerem i wymień zasobniki z tonerem, jeśli to konieczne.
● Niezależnie od wyświetlanego poziomu tonera, pojemnik z tonerem może osiągnąć końca okresu
użytkowania ze względu na warunki otoczenia urządzenia i pogorszoną jakość materiałów we wkładzie.
Wymień zasobnik z tonerem.
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 585)
Wydruki mają szary odcień
Czy oryginał ma kolorowe tło, kolorowe obszary, czy kopiowany oryginał
pochodzi z magazynu wydrukowanego na cienkim papierze i tekst oraz obrazy z
drugiej strony arkusza są widoczne?
● Sprawdź oryginał, a następnie zmień poziom zabarwienia na właściwe ustawienie.
Podstawowe operacje kopiowania(P. 198)
Czy białe tło staje się czarne?
● Zmień ustawienie <Gęstość tła>. Zmiana ustawienia <Dopasuj (ręcznie)> może rozwiązać ten problem.
Podstawowe operacje kopiowania(P. 198)
● W zależności od koloru oryginału operacja może mieć wpływ na fragmenty inne niż tło.
Czy urządzenie jest zainstalowane w odpowiednim środowisku?
● Zainstaluj drukarkę w odpowiednim miejscu.
Przenoszenie urządzenia(P. 590)
● Połóż kasetę z tonerem w odpowiednim miejscu na dwie do trzech godzin, a następnie ponów próbę
drukowania. Może to pomóc w rozwiązaniu powyższego problemu. Jeśli problem nie ustępuje, wymienić
zasobnik z tonerem.
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 585)
631
Rozwiązywanie problemów
Pojawiają się białe plamy
Czy używany do drukowania papier nie jest zawilgocony?
● Wymień papier na odpowiedni.
Ładowanie papieru(P. 142)
Czy używasz odpowiedniego papieru?
● Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 695)
Ładowanie papieru(P. 142)
Czy w środku ciemnego tekstu lub linii pojawia się pusta przestrzeń?
● Zmień wybrane ustawienia w opcji <Tryb wysokiej wilgotności>. Wybór ustawienia <Włącz> może
rozwiązać problem.
<Tryb wysokiej wilgotności>(P. 493)
● W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> gęstość wydruku może się różnić w zależności od wilgotności
powietrza w otoczeniu.
Czy urządzenie jest zainstalowane w środowisku, w którym występują nagłe i
znaczące zmiany temperatury?
● Gdy w środowisku, w którym zainstalowane jest urządzenie następuje nagła zmiana temperatury, zachodzi
zjawisko kondensacji przyczyniające się do występowania zaników albo przebijania obrazów i tekstu. Jeżeli
dla opcji <Kontrolowanie kondensacji> wybrano ustawienie <Włącz>, skondensowana ciecz wewnątrz
urządzenia zostanie usunięta. Usuwanie skroplin może być przeprowadzane automatycznie z powodu
zmiany temperatury.
<Kontrolowanie kondensacji>(P. 498)
● Podczas usuwania skroplin drukowanie może nie przebiegać prawidłowo, a z urządzenia mogą być
wyprowadzane niezadrukowane arkusze.
● W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> nie należy wyłączać urządzenia, aby funkcja usuwania skroplin
mogła działać.
● Konfiguracja opcji <Czas autom. wyłącz.> nie jest możliwa, gdy dla opcji <Kontrolowanie kondensacji>
wybrano ustawienie <Włącz>.
632
Rozwiązywanie problemów
Czy korzystasz z urządzenia w środowisku o wysokiej wilgotności?
● Zmień wybrane ustawienia w opcji <Tryb wysokiej wilgotności>. Wybór ustawienia <Włącz> może
rozwiązać problem.
<Tryb wysokiej wilgotności>(P. 493)
● W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> gęstość wydruku może się różnić w zależności od wilgotności
powietrza w otoczeniu.
Czy w zasobnikach z tonerem pozostało mało tonera?
● Sprawdź ile toneru pozostało w zasobnikach z tonerem i wymień zasobniki z tonerem, jeśli to konieczne.
● Niezależnie od wyświetlanego poziomu tonera, pojemnik z tonerem może osiągnąć końca okresu
użytkowania ze względu na warunki otoczenia urządzenia i pogorszoną jakość materiałów we wkładzie.
Wymień zasobnik z tonerem.
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 585)
Pojawiają się czarne plamy
Czy moduł utrwalający został wyczyszczony?
● Wyczyść moduł utrwalający.
Czyszczenie modułu utrwalającego(P. 584)
Na spodniej stronie papieru widnieją smugi
Czy załadowano papier w mniejszym rozmiarze niż rozmiar określony w
danych do drukowania?
● Sprawdź, czy rozmiar papieru pasuje do rozmiaru papieru określonego w danych do drukowania.
633
Rozwiązywanie problemów
Czy moduł utrwalający został wyczyszczony?
● Wyczyść moduł utrwalający.
Czyszczenie modułu utrwalającego(P. 584)
Nie można odczytać wydrukowanego kodu kreskowego
Czy wykorzystywany jest mały kod kreskowy, czy kod kreskowy składający się
z grubych linii?
● Powiększyć kod kreskowy.
● Jeżeli linie kodu kreskowego są prostopadłe do kierunku wyjścia papieru, należy przekręcić obraz o 90
stopni, aby linie były równoległe do kierunku wyjścia papieru.
● Jeżeli po wykonaniu powyższych kroków problem nadal występuje, należy zmienić tryb przy pomocy opcji
[Tryb dopasowania kodu kreskowego] w sterowniku drukarki. Efekt poprawy jest słabiej widoczny w
przypadku wyboru ustawienia [Tryb 1] aniżeli [Tryb 5]. Zacznij ustawianie od opcji [Tryb 1].
Karta [Wykończenie]
[Ustawienia zaawansowane]
[Tryb dopasowania kodu kreskowego]
Wybierz tryb
● Jeśli efekt poprawy jest silniejszy, gęstość druku staje się mniejsza.
● [Tryb dopasowania kodu kreskowego] może nie być wyświetlony w zależności od ustawień sterownika
drukarki. Więcej informacji na temat sposobu jego wyświetlania znajduje się w instrukcjach obsługi
odpowiednich sterowników na stronie internetowej z podręcznikami online.
● Jeśli [Tryb dopasowania kodu kreskowego] został określony, ustawienie <Skoryguj rozmazane obrazy> jest
wyłączone. Dodatkowo określenie [Tryb 4] lub [Tryb 5] powoduje zmniejszenie prędkości druku.
634
Rozwiązywanie problemów
Papier marszczy się lub zwija
34A8-0AC
Papier marszczy się
Czy papier jest załadowany prawidłowo?
● Papier załadowany nad ogranicznikiem stosu papieru lub ukośnie może się marszczyć.
Ładowanie papieru(P. 142)
Czy używany do drukowania papier nie jest zawilgocony?
● Wymień papier na odpowiedni.
Ładowanie papieru(P. 142)
Czy ten problem występuje podczas drukowania na zwykłym papierze czy
cienkim papierze?
● Zmień wybrane ustawienia w opcji <Popr. pomarszczonego papieru>. Wybór ustawienia <Włącz> może
rozwiązać problem.
<Poprawianie pomarszczonego papieru>(P. 492)
● W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> wydruk może być wyblakły albo prędkość drukowania może być
niższa.
Czy używasz odpowiedniego papieru?
● Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 695)
Ładowanie papieru(P. 142)
635
Rozwiązywanie problemów
Papier się zwija
Czy używasz odpowiedniego papieru?
● Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim. Ponadto odpowiednio skonfiguruj ustawienia formatu
i rodzaju papieru.
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 695)
Ładowanie papieru(P. 142)
Określanie formatu i typu papieru(P. 161)
● Zmień wybrane ustawienia w opcji <Poprawian. zwiniętego papieru>. Wybór ustawienia <Włącz> może
rozwiązać problem.
<Poprawianie zwiniętego papieru>(P. 493)
● Wybór ustawienia <Włącz> może spowodować zmniejszenie prędkości drukowania.
Czy używany do drukowania papier nie jest zawilgocony?
● Wymień papier na odpowiedni.
Ładowanie papieru(P. 142)
● Zmień ustawienie opcji <Typ papieru> na takie, które jest odpowiednie dla cieńszego papieru. Jeżeli na
przykład bieżące ustawienie to <Zwykły 1>, zmień je na <Cienki 1>.
Określanie formatu i typu papieru(P. 161)
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 695)
● Zmień wybrane ustawienia w opcji <Poprawian. zwiniętego papieru>. Wybór ustawienia <Włącz> może
rozwiązać problem.
<Poprawianie zwiniętego papieru>(P. 493)
● Wybór ustawienia <Włącz> może spowodować zmniejszenie prędkości drukowania.
636
Rozwiązywanie problemów
Papier jest podawany nieprawidłowo
34A8-0AE
Wydruki są krzywe
Czy prowadnice papieru przylegają do krawędzi papieru?
● Wydruki są krzywe, jeśli prowadnice zbyt mocno dociskają krawędzie papieru lub są od nich zbytnio
oddalone.
Ładowanie papieru(P. 142)
Urządzenie nie pobiera papieru albo pobiera więcej niż jeden arkusz naraz
Czy papier jest załadowany prawidłowo?
● Przekartkuj dokładnie stos papieru, aby arkusze nie sklejały się ze sobą.
● Sprawdź, czy papier jest załadowany prawidłowo.
Ładowanie papieru(P. 142)
● Sprawdź, czy w szufladzie znajduje się odpowiednia liczba arkuszy oraz czy załadowano odpowiedni rodzaj
papieru.
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 695)
Ładowanie papieru(P. 142)
● Sprawdź, czy nie załadowano razem papieru o różnym formacie i typie.
● W niektórych przypadkach papier nie ładuje się prawidłowo w zależności od jego grubości. W takim
przypadku należy odwrócić orientację papieru lub sam papier.
637
Rozwiązywanie problemów
Wyświetlany jest komunikat lub numer zaczynający się
od symbolu „#” (kod błędu)
34A8-0AF
W kolejnych częściach możesz spróbować wyszukać rozwiązanie w sytuacji, gdy na wyświetlaczu urządzenia zostaje
wyświetlony komunikat albo numer (kod błędu) poprzedzony znakiem „#”.
Środki zaradcze w przypadku każdego komunikatu(P. 639)
Środki zaradcze dla każdego kodu błędu(P. 653)
638
Rozwiązywanie problemów
Środki zaradcze w przypadku każdego komunikatu
34A8-0AH
Gdy nie można wysłać faksu lub pamięć urządzenia jest pełna, bądź też występują problemy z obsługą sprzętu, na
ekranie zostaje wyświetlony komunikat. Więcej informacji na temat komunikatów znajduje się poniżej.
Możliwe, że używana jest kaseta podrobiona lub firmy innej niż Canon. Nie
można podać poprawnej ilości tonera w kasecie.
Kaseta z tonerem może nie być oryginalnym produktem firmy Canon.
● Zasobniki z tonerem należy wymieniać tylko na oryginalne zasobniki z tonerem firmy Canon.
Materiały eksploatacyjne(P. 607)
Podczas weryfikacji certyfikatu wystąpił błąd.
Certyfikat stracił ważność lub zawiera nieprawidłowe dane.
● Zainstaluj prawidłowy certyfikat CA.
Rejestrowanie klucza i certyfikatu na potrzeby komunikacji sieciowej(P. 398)
● Sprawdź okres ważności certyfikatu i nazwę domeny w ustawieniach DNS.
Nie można przeanal. certyfikatu uwierzytelniania serwera.
Certyfikat serwera uwierzytelniania może być nieprawidłowy lub format certyfikatu nie jest obsługiwany
przez drukarkę.
● Sprawdź certyfikat serwera uwierzytelniania.
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 407)
Nie można zmienić typu odbiorców zarejestrowanych w grupie.
Nie można edytować wybranego odbiorcy, ponieważ zarejestrowano go dla opcji Wybieranie grupowe.
● Aby zmienić rodzaj odbiorcy, który jest zarejestrowany w funkcji wybierania grupowego, najpierw usuń
zarejestrowanego odbiorcę z funkcji wybierania grupowego. Następnie, zmień rodzaj odbiorcy, a potem
ponownie zapisz odbiorcę do wybierania grupowego.
Nie można znaleźć punktu dostępu.
Podczas próby nawiązania automatycznego połączenia za pomocą funkcji WPS nie można wykryć routera
sieci bezprzewodowej w określonym przedziale czasowym.
● Nawiąż połączenie ponownie i zwróć uwagę na limit czasu.
Konfiguracja połączenia za pomocą trybu przycisku WPS(P. 20)
Konfiguracja połączenia za pomocą trybu kodu PIN WPS(P. 22)
639
Rozwiązywanie problemów
Klucz sieciowy lub SSID routera sieci bezprzewodowej został wprowadzony niepoprawnie.
● Sprawdź klucz sieciowy oraz SSID i wprowadź je ponownie.
Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego(P. 30)
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 27)
Nie można wykryć routera sieci bezprzewodowej z powodu problemów z ustawieniami sieci.
● Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo zainstalowane i gotowe do połączenia się z siecią.
Problemy z instalacją/ustawieniami(P. 613)
● Jeśli to nie rozwiązuje problemu, sprawdź ustawienia bezpieczeństwa routera sieci bezprzewodowej.
Nie można wydrukować odebranych danych.
Nie można wydrukować odebranych dokumentów ze względu na wystąpienie nietypowej sytuacji.
● Sprawdź, czy nie wystąpiła jedna ze wskazanych sytuacji. Jeśli na ekranie wyświetlane są komunikaty
podające przyczyny i rozwiązania, sprawdź ich treść.
Pokrywa jest otwarta.
Nie załadowano papieru.
Zablokował się papier.
Zasobnik z tonerem został wyczerpany.
Wystąpił błąd.
Nie można odebrać faksu. Upewnij się, że nadawca prawidłowo wysłał faks.
Urządzenie odbiorcy nie odpowiedziało w ciągu 35 sekund.
● Należy poprosić wysyłającego o ponowne przesłanie faksu. Jeśli usłyszysz sygnał, wybierz pozycję <Zacznij
odbiór>, aby odebrać faks.
Odbieranie faksów(P. 230)
Nieznany obraz.
Obrazu, którego podglądu nie można wyświetlić, został wybrany na wydruku z nośnika pamięci.
● Gdy w urządzeniu brakuje w pamięci, podgląd nie może zostać wyświetlony. Nawet obrazy JPEG lub TIFF
mogą nie być wyświetlane.
Nie można wysłać, ponieważ określono kilku odbiorców.
Funkcja wysyłania faksu do wielu odbiorców jest wyłączona.
● Aby określić wielu odbiorców, ustaw wartość opcji <Ogranicz rozgł. sekwencyjne> na <Wyłącz>. Aby
uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem.
Ograniczanie rozsyłania sekwencyjnego(P. 418)
640
Rozwiązywanie problemów
Nie można określić odbiorców z grupy lub wielu odbiorców jednocześnie.
Określono wielu odbiorców lub wybieranie grupowe, kiedy słuchawka była podniesiona.
● Gdy słuchawka jest podniesiona, nie można określać wielu odbiorców lub wybierania grupowego. Po
odłożeniu słuchawki należy określić odbiorców i wysłać dokumenty faksowe.
Nie można określić grupy odbiorców, gdy połączenie jest odłożone.
Wybrano ustawienie Wybieranie grupowe po naciśnięciu przycisku <Na widełkach>.
● Nie można określić odbiorców dla opcji Wybieranie grupowe po dotknięciu przycisku <Na widełkach>.
Określ odbiorców, do których przesłane zostaną faksy bez dotykania przycisku <Na widełkach>.
Nie można tych ustawień. Wysyłanie do określonych odbiorców jest
ograniczone.
Urządzenie zostało skonfigurowane tak, że zalogowany użytkownik nie może wysyłać wiadomości do
odbiorców, których adresy zostały zapisane na liście <Ulubione ustawienia>.
● Zmień ograniczenia wysyłania dla zalogowanego użytkownika.
Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami działów(P. 362)
Błąd połączenia z kasetą: możliwe, że używana jest kaseta podrobiona lub
inna niż Canon.
Zasobnik z tonerem mógł nie zostać zamontowany prawidłowo lub jest uszkodzony.
● Zainstaluj ponownie zasobnik z tonerem. Jeśli ponowne zainstalowanie zasobnika z tonerem nie
spowoduje usunięcia komunikatu o błędzie, zasobnik z tonerem może być uszkodzony. Skontaktuj się z
punktem zakupu zasobnika z tonerem lub zasięgnij porady w centrum obsługi klienta firmy Canon.
Procedura wymiany zasobnika z tonerem(P. 586)
Kaseta z tonerem może nie być oryginalnym produktem firmy Canon.
● Zasobniki z tonerem należy wymieniać tylko na oryginalne zasobniki z tonerem firmy Canon.
Materiały eksploatacyjne(P. 607)
Zmień hasło uwierzytelniania.
Hasło wygasło.
● Ustaw nowe hasło.
641
Rozwiązywanie problemów
Sprawdź ustawienia uwierzytelniania.
Metoda uwierzytelniania wybrana dla urządzenia nie odpowiada metodzie uwierzytelniania wybranej dla
serwera RADIUS.
● Sprawdź, czy wybrano tę samą metodę uwierzytelniania dla urządzenia i dla serwera RADIUS i ustaw
poprawną metodę uwierzytelniania.
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 407)
Kopiowanie jest ograniczone.
Kopiowanie jest wyłączone dla funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów.
● Zaloguj się za pomocą identyfikatora wydziału, dla którego kopiowanie nie jest wyłączone. Aby uzyskać
identyfikator wydziału i kod PIN, skontaktuj się z administratorem.
Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami działów(P. 362)
Nie można nawiązać połączenia.
Połączenie w trybie punktu dostępu nie powiodło się z powodu błędu.
● Należy zaczekać kilka chwil, a następnie spróbować ponownie. Jeśli nadal nie można nawiązać połączenia,
spróbuj na chwilę wyłączyć urządzenie.
Połączenie bezpośrednie (Tryb punktu dostępu)(P. 332)
Wystąpił błąd podczas łączenia przy użyciu trybu punktu dostępu.
● Ustaw adres IP na inną wartość niż „192.168.22.xx”. Jeśli wciąż nie możesz się połączyć, sprawdź ustawienia
maski podsieci. Szczegółowe informacje można uzyskać u administratora sieci.
Ustawianie adresu IPv4(P. 32)
Nie można nawiązać połączenia. Sprawdź ustawienia PSK.
Klucz sieciowy (PSK) routera sieci bezprzewodowej został ustawiony nieprawidłowo dla urządzenia.
● Sprawdź klucz sieciowy (PSK) routera i ustaw go ponownie.
Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego(P. 30)
Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego(P. 24)
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 27)
● Jeżeli po zweryfikowaniu klucza sieciowego problem występuje nadal, należy sprawdzić, czy urządzenie
zostało poprawnie zainstalowane i czy jest gotowe do podłączenia do sieci.
Problemy z instalacją/ustawieniami(P. 613)
642
Rozwiązywanie problemów
Nie można nawiązać połączenia. Osiągnięto maksymalną liczbę urządzeń,
jakie mogą mieć połączenie z punktem dostępu.
Urządzenie próbowało połączyć się z routerem bezprzewodowej sieci LAN, do którego została już
podłączona maksymalna liczba urządzeń.
● Zmniejsz liczbę urządzeń (klientów) podłączonych do routera bezprzewodowej sieci LAN. Aby uzyskać
informacje dotyczące maksymalnej liczby urządzeń, które można podłączyć, należy zapoznać się z
podręcznikiem użytkownika routera bezprzewodowej sieci LAN lub skontaktować z producentem.
Nie można nawiązać połączenia przy użyciu funkcji Łatwe połączenie z
komputera. Urządzenie uruchomi się ponownie.
Połączenie w trybie punktu dostępu nie powiodło się z powodu błędu.
● Należy zresetować urządzenie i ponownie spróbować wykonać <Łatwe połączenie z komputera>.
<Łatwe połączenie z komputera> (P. 474)
Wystąpił błąd w trakcie procedury Łatwe łączenie poprzez komputer (tryb konfiguracja bez używania
kabla).
● Należy zresetować urządzenie i ponownie spróbować wykonać <Łatwe połączenie z komputera>.
<Łatwe połączenie z komputera> (P. 474)
Nie można nawiązać połączenia za pośrednictwem bezprzewodowej sieci
LAN. Wyłącz, a następnie ponownie włącz zasilanie, aby jeszcze raz
skonfigurować ustawienia.
Nawiązanie łączności nie powiodło się z powodu wystąpienia błędu podczas ustanawiania połączenia z
bezprzewodową siecią LAN.
● Zrestartuj urządzenie i ponownie je skonfiguruj.
● Jeżeli problem nie ustąpi nawet po ponownym uruchomieniu urządzenia, sprawdź, czy urządzenie jest
prawidłowo zainstalowane i gotowe do połączenia się z siecią.
Problemy z instalacją/ustawieniami(P. 613)
● Jeśli po sprawdzeniu stanu połączenia z bezprzewodową siecią LAN problem nadal występuje, sprawdź
ustawienia bezpieczeństwa routera bezprzewodowego.
Nie można nawiązać połączenia z użyciem technologii WPS. Poczekaj chwilę,
a następnie ponownie skonfiguruj ustawienia.
Podczas próby nawiązania automatycznego połączenia z pomocą funkcji WPS wystąpił błąd
uniemożliwiający ustanowienie połączenia.
● Odczekaj chwilę i ponownie przeprowadź konfigurację. Jeżeli problem występuje nadal, sprawdź, czy
router bezprzewodowy obsługuje WPS.
Jeśli funkcja WPS jest obsługiwana:
643
Rozwiązywanie problemów
Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo zainstalowane i gotowe do połączenia się z siecią.
Problemy z instalacją/ustawieniami(P. 613)
Jeśli funkcja WPS nie jest obsługiwana:
Należy skonfigurować inną metodę połączenia.
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 18)
Nie można wykryć żadnych połączeń z urządzeniem bezprzewodowym.
Nie udało się wykryć urządzeń przenośnych w określonym czasie.
● Nawiąż połączenie ponownie i zwróć uwagę na limit czasu.
Połączenie bezpośrednie (Tryb punktu dostępu)(P. 332)
Nie można wyczyścić.
Papier zakleszczył się w trakcie czyszczenia.
● Wyciągnij zakleszczony papier, ustaw odpowiednio papier i ponownie wykonaj operację czyszczenia.
Usuwanie zaciętego papieru(P. 664)
Czyszczenie podajnika(P. 581)
Czyszczenie modułu utrwalającego(P. 584)
W zasobnikach znajduje się niewystarczająca ilość tonera do czyszczenia modułu utrwalającego.
● Czyszczenie wymaga odpowiedniej ilości tonera w zasobniku. Wymień zasobnik z tonerem i ponownie
przeprowadź czyszczenie.
Procedura wymiany zasobnika z tonerem(P. 586)
Nie można poprawić.
Odpowiedni papier korygujący nie został załadowany do szuflady na papier.
● Załaduj do szuflady papier zgodny ze specyfikacją papieru wyświetlaną na ekranie.
Regulacja gradacji i stopnia zabarwienia dla zadań kopiowania(P. 593)
Obraz korygujący nie został prawidłowo umieszczony na płycie szklanej.
● Umieść papier z obrazem korygującym zadrukowaną stroną w kierunku dołu i czarną linią ustawioną po
lewej stronie.
Regulacja gradacji i stopnia zabarwienia dla zadań kopiowania(P. 593)
Papier zakleszczył się w trakcie korekty.
● Wyciągnij zakleszczony papier i ponownie przeprowadź korektę.
Usuwanie zaciętego papieru(P. 664)
W zasobnikach znajduje się niewystarczająca ilość tonera do wykonania regulacji.
● Regulacja wymaga odpowiedniej ilości tonera w zasobniku. Wymień zasobnik z tonerem i ponownie
przeprowadź regulację.
Procedura wymiany zasobnika z tonerem(P. 586)
644
Rozwiązywanie problemów
Nie można wykonać uwierzytelnienia z użyciem mechanizmu Open System.
Sprawdź ustawienia WEP.
Ustawiona metoda uwierzytelniania urządzenia to <System otwarty>, ale metoda określona dla routera
sieci bezprzewodowej to „klucz dzielony”.
● Podłącz ponownie, ręcznie zmieniając metodę uwierzytelnienia WEP na <Klucz współdzielony>.
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 27)
Adres MAC urządzenia jest odrzucany przez filtr adresów MAC ustawiony w routerze sieci
bezprzewodowej.
● Zmień ustawienia routera, aby dopuszczał adres MAC urządzenia i komputera. Aby uzyskać dalsze
informacje dotyczące konfiguracji, należy zapoznać się z instrukcjami obsługi dołączonymi do urządzeń
sieciowych lub skontaktować się z producentem. Aby sprawdzić adres MAC urządzenia, wybierz kolejno
<Ustawienia>
<Sieć>
<Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN>
<Informacje o
pozycje <Menu>
połączeniach>.
Wyświetlanie adresu MAC w przewodowej sieci LAN(P. 38)
Nie można wykonać uwierzytelnienia z użyciem klucza współdzielonego.
Sprawdź ustawienia WEP.
Klucz sieciowy (klucz WEP) routera sieci bezprzewodowej został ustawiony nieprawidłowo dla urządzenia.
● Sprawdź klucz sieciowy (klucz WEP) routera bezprzewodowego i ustaw go ponownie.
Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego(P. 30)
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 27)
● Podłącz ponownie, wybierając router bezprzewodowy albo ręcznie zmieniając metodę uwierzytelniania
WEP na <System otwarty>.
Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego(P. 24)
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 27)
Ustawiona metoda uwierzytelniania urządzenia to <Klucz współdzielony>, ale metoda określona dla
routera sieci bezprzewodowej to „system otwarty”.
● Zmień metodę uwierzytelniania WEP w routerze sieci bezprzewodowej na „klucz dzielony” i połącz
ponownie. Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące zmiany, należy zapoznać się z instrukcjami obsługi
dołączonymi do urządzeń sieciowych lub skontaktować się z producentem.
Bezpośrednie połączenie zakończone.
Połączenie z urządzeniem przenośnym zostało przerwane.
● Ponownie nawiąż połączenie bezpośrednie.
Połączenie bezpośrednie (Tryb punktu dostępu)(P. 332)
645
Rozwiązywanie problemów
Łatwe połączenie z komputera zostało zakończone z powodu przekroczenia
czasu oczekiwania Urządzenie uruchomi się ponownie.
Minęło 30 minut od rozpoczęcia procedury Łatwe łączenie poprzez komputer (tryb konfiguracja bez
używania kabla), ale komputer nadal nie może być podłączony.
● Należy zresetować urządzenie i ponownie spróbować wykonać <Łatwe połączenie z komputera>.
<Łatwe połączenie z komputera> (P. 474)
Koniec terminu przydat. kasety.
Minął okres przydatności do użytku zasobnika z tonerem.
● Zaleca się wymianę zasobnika z tonerem.
Procedura wymiany zasobnika z tonerem(P. 586)
Wysyłanie faksów jest ograniczone.
Faksowanie jest wyłączone dla funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów.
● Zaloguj się za pomocą identyfikatora wydziału, dla którego wysyłanie faksów nie jest wyłączone. Aby
uzyskać identyfikator wydziału i kod PIN, skontaktuj się z administratorem.
Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami działów(P. 362)
Błąd uwierzytelniania usługi Google Cloud Print
Uwierzytelnienie serwera albo uzyskanie danych rejestracyjnych przez usługę Cloud Print nie powiodło
się.
● Upewnij się, że wybrano poprawne ustawienia daty i godziny.
<Ustawienia daty/godz.>(P. 467)
Błąd połącz. z usługą Google Cloud Print
Funkcja Cloud Print jest niedostępna z powodu błędu.
● Sprawdź, czy urządzenie zostało poprawnie połączone z bezprzewodową lub przewodową siecią LAN.
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 18)
Podłączanie do przewodowej sieci LAN(P. 17)
● Port używany do funkcji drukowania w chmurze może być zablokowany przez ustawienia zapory lub inne
zabezpieczenia. Sprawdź, czy na komputerze dostępny jest port 5222.
● Jeśli w sieci używany jest serwer proxy, sprawdź, czy ustawienia proxy urządzenia oraz serwera są
poprawne. Szczegółowe informacje można uzyskać u administratora sieci.
Konfiguracja serwera proxy(P. 386)
646
Rozwiązywanie problemów
Załaduj papier.
W szufladzie lub na tacy uniwersalnej nie ma papieru.
● Załaduj papier.
Ładowanie papieru(P. 142)
Papier przeznaczony do drukowania raportów i list nie jest załadowany.
● Załaduj odpowiedni papier do drukowania raportów lub list, a następnie wprowadź ustawienia rozmiaru i
rodzaju papieru.
Ładowanie papieru(P. 142)
Określanie formatu i typu papieru(P. 161)
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 695)
Papier do drukowania odbieranych dokumentów nie jest załadowany.
● Załaduj odpowiedni papier do wydrukowania odebranego dokumentu i wprowadź ustawienia rozmiaru i
rodzaju papieru.
Ładowanie papieru(P. 142)
Określanie formatu i typu papieru(P. 161)
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 695)
● Jeśli odbierane dokumenty drukowane są na papierze o formacie innym niż A4 lub Letter, może brakować
niektórych części obrazu lub obraz może zostać podzielony i wydrukowany na kilku arkuszach.
Pamięć pełna (Bezpieczne drukowanie)
Pamięć została zapełniona dokumentami zabezpieczonymi, które nie zostały wydrukowane.
● Usuń zabezpieczone dokumenty zapisane w pamięci.
Drukowanie za pomocą funkcji Zabezpieczone drukowanie(P. 271)
Pamięć pełna (Pomiń błąd)
Pamięć zapełniła się danymi drukowania, których nie wydrukowano z powodu błędów.
● Anuluj drukowanie dokumentów, w przypadku których wystąpił błąd albo wydrukuj te dokumenty,
wybierając pozycję <Pomiń błąd> na ekranie sprawdzania statusu drukowania.
Anulowanie drukowania(P. 264)
Drukowanie z nośnika pamięci jest ograniczone.
Funkcja drukowania plików jest wyłączona na urządzeniu pamięci USB.
● Dla opcji <Użyj funkcji druku> w menu <Ustawienia nośnika pamięci> wybierz ustawienie <Włącz>.
Ograniczenie funkcji drukowania z nośnika pamięci USB(P. 421)
647
Rozwiązywanie problemów
Brak odpowiedzi od odbiorcy.
Przewód sieciowy LAN mógł zostać odłączony lub wystąpił problem z przełącznikiem sieciowym.
● Sprawdź stan kabli sieciowych LAN i przełączników.
Brak odpowiedzi hosta.
Urządzenie nie jest prawidłowo podłączone do sieci.
● Sprawdź ustawienia urządzenia i sieci, a następnie połącz ponownie.
Konfigurowanie środowiska sieciowego(P. 14)
Zacięcie papieru.
Papier zakleszcza się.
● Wyciągnij zakleszczony papier i wydrukuj dokument ponownie (drukowanie może wznowić się
automatycznie).
Usuwanie zaciętego papieru(P. 664)
Niezgodność ustawień papieru i rozmiaru
Ustawienie rozmiaru papieru na panelu sterowania jest niezgodne z rozmiarem załadowanego papieru.
● Dopasuj ustawienia rozmiaru papieru określone w menu <Ustawienia papieru> oraz rozmiar papieru
aktualnie załadowanego.
Wykorzystanie załadowanego papieru
Skonfiguruj obszar <Ustawienia papieru>, aby dopasować je do rozmiaru załadowanego papieru.
Określanie formatu i typu papieru(P. 161)
● W przypadku drukowania z komputera należy sprawdzić, czy ustawienie formatu papieru w sterowniku
drukarki odpowiada formatowi załadowanego papieru.
Ładowanie papieru bez zmiany ustawień
Załaduj papier o formacie zgodnym z podanym w menu <Ustawienia papieru>.
Ładowanie papieru(P. 142)
● Sprawdź, czy prowadnice papieru w szufladzie na papier są prawidłowo ustawione.
Ładowanie papieru(P. 142)
Przygotuj kasetę.
Zbliża się czas wymiany kasety z tonerem.
648
Rozwiązywanie problemów
● Przygotuj zasobnik z tonerem na wymianę. Wymień zasobnik z tonerem przed rozpoczęciem drukowania
dużej liczby dokumentów, jeśli wyświetlany jest ten komunikat.
Materiały eksploatacyjne(P. 607)
● W przypadku kopiowania albo drukowania nie ma konieczności przerywania operacji.
● Jeśli komunikat zostaje wyświetlony, gdy urządzenie wykonuje operację odbioru faksu lub skonfigurowano
automatyczne drukowanie raportu, odebrane faksy i raporty zostaną zapisane w pamięci urządzenia, aby
pozostawić ich kopię w razie, gdyby ich wydruki stały się wyblakłe. Aby kontynuować drukowanie pomimo
niskiego poziomu toneru w zasobniku, dla opcji <Kon.dr. Gdy mało ton. w kas.> wybierz ustawienie <Włącz>.
<Kon.dr. Gdy mało ton. w kas.> (P. 549)
Drukowanie jest ograniczone.
Drukowanie jest wyłączone dla funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów.
● Zaloguj się za pomocą identyfikatora wydziału, dla którego drukowanie nie jest wyłączone. Aby uzyskać
identyfikator wydziału i kod PIN, skontaktuj się z administratorem.
Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami działów(P. 362)
Zdalne skanowanie jest ograniczone.
Skanowanie obsługiwane za pomocą komputera jest wyłączone dla funkcji Zarządzanie identyfikatorami
wydziałów.
● Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu, wyświetl ekran edycji
odpowiedniego identyfikatora wydziału i zaznacz pole wyboru [Zezwalaj na zadania skanowania o
nieznanym identyfikatorze].
Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami działów(P. 362)
Skanowanie jest ograniczone.
Skanowanie jest wyłączone dla funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów.
● Zaloguj się za pomocą identyfikatora wydziału, dla którego skanowanie nie jest wyłączone. Aby uzyskać
identyfikator wydziału i kod PIN, skontaktuj się z administratorem.
Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami działów(P. 362)
Wprowadź prawidłowe dane uwierzytelniania.
Informacje uwierzytelniania klienta (klucz i certyfikat, nazwa użytkownika i hasło lub certyfikat CA) są
nieprawidłowe.
● Sprawdź wybraną metodę uwierzytelniania oraz informacje uwierzytelniania (klucz i certyfikat, nazwę
użytkownika i hasło oraz certyfikat CA).
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 407)
649
Rozwiązywanie problemów
Wprowadź informacje niezbędne do uwierzytelnienia.
Uwierzytelnianie metodą IEEE 802.1X nie zostało poprawnie skonfigurowane.
● Skonfiguruj uwierzytelnianie metodą IEEE 802.1X za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika.
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 407)
Określanie i rejestrowanie nowych odbiorców jest ograniczone.
Faksy i wiadomości e-mail można wysyłać tylko do odbiorców zapisanych w książce adresowej.
● Aby wprowadzić nowego odbiorcę za pomocą panelu sterowania lub dodać go do książki adresowej bądź
edytować dane odbiorcy, ustaw wartość opcji <Ogranicz nowych odbiorców> na <Wyłącz>. Aby uzyskać
więcej informacji, skontaktuj się z administratorem.
Ograniczanie operacji związanych z nowymi odbiorcami(P. 416)
Wygasł certyfikat uwierzytelniania serwera.
Certyfikat serwera przesłany z serwera RADIUS wygasł.
● Sprawdź okres ważności certyfikatu serwera dla serwera RADIUS.
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 407)
Nieprawidłowy certyfikat uwierzytelniania serwera.
Nie zarejestrowano w drukarce żadnego certyfikatu urzędu certyfikacji zgodnego z certyfikatem serwera
uwierzytelniania.
● Sprawdź, czy w drukarce zarejestrowano certyfikat CA zgodny z certyfikatem serwera uwierzytelniania.
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 407)
Komputer jest ograniczony.
Skanowanie obsługiwane przy użyciu panelu sterowania jest wyłączone dla funkcji Zarządzanie
identyfikatorami wydział.
● Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu, wyświetl ekran edycji
odpowiedniego identyfikatora wydziału i zaznacz pole wyboru [Zezwalaj na zadania skanowania o
nieznanym identyfikatorze].
Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami działów(P. 362)
Numer faksu ma za dużo cyfr.
Nie można przesłać faksu, ponieważ wybrany numer faksu odbiorcy zawiera zbyt wiele cyfr.
● Podaj numer faksu odbiorcy zawierający odpowiednią liczbę cyfr.
650
Rozwiązywanie problemów
<Użyj ks. adr. przy poł. odł.>(P. 545)
Pamięć jest pełna.
Niewystarczająca ilość dostępnej pamięci uniemożliwia wysłanie lub odebranie faksu lub zeskanowanie
oryginału.
● Jeśli wysyłanie lub drukowanie oczekuje na wykonanie, odczekaj do jego zakończenia.
● Wydrukuj lub usuń odebrane dokumenty, które zostały zapisane w pamięci.
Zapisywanie odebranych dokumentów w urządzeniu (Odbiór do pamięci)(P. 242)
● W przypadku wysyłania oryginałów wielostronicowych podziel je na kilka sekcji.
● W przypadku wysyłania faksu zmniejsz rozdzielczość skanowanego oryginału.
Podstawowe operacje wysyłania faksów(P. 221)
● W przypadku skanowania zmień format pliku, aby zmniejszyć jego rozmiar.
Podstawowe operacje dotyczące skanowania oryginałów(P. 288)
Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na nośniku pamięci USB uniemożliwia zapisanie zeskanowanego
oryginału.
● Usuń niepotrzebne dane, aby zwolnić miejsce na nośniku pamięci USB albo podłącz inny nośnik.
Korzystanie nośnika pamięci USB(P. 191)
Pamięć jest pełna. Ponownie wprowadź ustawienia oryginału.
Nie można zeskanować oryginału, ponieważ pamięć została zapełniona podczas kopiowania.
● Ustaw wartość opcji <Typ oryginału> na <Tekst/fotografia> i rozpocznij kopiowanie.
Wybór typu oryginału do kopiowania(P. 207)
Pamięć jest pełna. Skanowanie zostanie anulowane. Czy chcesz wydrukować?
Niewystarczająca ilość pamięci uniemożliwia zeskanowanie oryginału.
● Wybierz czy zeskanowane strony mają zostać wydrukowane lub anuluj zadanie.
● Skopiuj oryginał w dwóch częściach lub w większej liczbie części.
Nie wszystkie strony zostały zeskanowane podczas sortowania i kopiowania.
● Wybierz czy zeskanowane strony mają zostać wydrukowane lub anuluj zadanie.
● W przypadku zadania kopiowania skopiuj oryginał w dwóch częściach lub w większej liczbie części albo
zmień wartość opcji <Typ oryginału> na <Tekst/fotografia>, a następnie skopiuj oryginał.
Wybór typu oryginału do kopiowania(P. 207)
Nieprawidłowa liczba znaków/wprowadzono nieprawidłowe znaki.
Klucz sieciowy (klucz WPA/WPA2-PSK lub WEP) routera sieci bezprzewodowej został wprowadzony
niepoprawnie.
651
Rozwiązywanie problemów
● Sprawdź klucz sieciowy (klucz WPA, WPA2-PSK lub WEP) routera i ustaw go ponownie. Aby uzyskać dalsze
informacje dotyczące sprawdzania klucza sieciowego, należy zapoznać się z instrukcjami obsługi
dołączonymi do urządzeń sieciowych lub skontaktować się z producentem.
Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego(P. 30)
Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego(P. 24)
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 27)
Pamięć USB jest ograniczona.
Funkcja zapisywania zeskanowanych oryginałów na nośniku pamięci USB jest wyłączona.
● Dla opcji <Użyj funkcji skanowania> wybierz ustawienie <Włącz>.
Ograniczenie funkcji skanowania do nośnika pamięci USB(P. 421)
Klucz WEP jest ustawiony nieprawidłowo. Sprawdź ustawienia WEP.
Klucz sieciowy (klucz WEP) routera sieci bezprzewodowej został ustawiony nieprawidłowo dla urządzenia.
● Sprawdź klucz sieciowy (klucz WEP) routera bezprzewodowego i ustaw go ponownie.
Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego(P. 30)
Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego(P. 24)
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 27)
Ustawiona metoda uwierzytelniania urządzenia to <Klucz współdzielony>, ale metoda określona dla
routera sieci bezprzewodowej to „system otwarty”.
● Podłącz ponownie, wybierając router bezprzewodowy albo ręcznie zmieniając metodę uwierzytelniania
WEP na <System otwarty>.
Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego(P. 24)
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 27)
● Zmień metodę uwierzytelniania WEP w routerze sieci bezprzewodowej na „klucz dzielony” i połącz
ponownie. Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące zmiany, należy zapoznać się z instrukcjami obsługi
dołączonymi do urządzeń sieciowych lub skontaktować się z producentem.
Użyj zdalnego interfejsu użytkownika, aby wprowadzić informacje niezbędne
do uwierzytelnienia.
Ustawienia IEEE 802.1X są nieprawidłowe.
● Sprawdź, czy opcja [Nazwa logowania] została skonfigurowana prawidłowo.
● Sprawdź, czy zaznaczono pole wyboru [Użyj TLS], [Użyj TTLS] albo [Użyj PEAP].
● W przypadku korzystania z protokołu TLS sprawdź, czy zarejestrowano „klucz i certyfikat”.
● W przypadku korzystania z protokołu TTLS albo PEAP, sprawdź, czy nazwa użytkownika i hasło zostały
wprowadzone poprawnie.
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 407)
652
Rozwiązywanie problemów
Środki zaradcze dla każdego kodu błędu
34A8-0AJ
Jeśli wystąpi błąd, na przykład w przypadku nieudanego drukowania lub niemożności wysłania lub odebrania faksu
bądź zeskanowanego oryginału, w raporcie lub na ekranie dziennika zadań zostanie wyświetlony odpowiadający mu
trzycyfrowy kod błędu w postaci trzycyfrowej liczby. Zapoznaj się z poniższymi opisami, aby uzyskać informacje na
temat przyczyn i rozwiązań dla każdego kodu błędu. Informacje dotyczące drukowania raportu o błędach i danych
zawartych w raporcie znajdują się w sekcji Drukowanie raportów i list(P. 601) . Szczegółowe informacje na temat
ekranu dziennika zadań, patrz Ekran <Monitor stanu>(P. 128) .
#001
Oryginał zakleszcza się w podajniku.
● Usuń zablokowany oryginał.
Zakleszczenia papieru w podajniku(P. 666)
#003
Nie można wysłać lub odebrać faksu ze względu na duży rozmiar danych.
● W przypadku wysyłania faksu: zmniejsz rozdzielczość i zeskanuj oryginał.
Podstawowe operacje wysyłania faksów(P. 221)
● W przypadku odbierania faksu: poproś nadawcę, aby podzielił oryginał na kilka części lub zmniejszył
rozdzielczość przed wysłaniem.
#005
Nie można wysłać faksu, ponieważ urządzenie odbiorcy nie odpowiada w ciągu 35 sekund.
● Faks może nie zostać wysłany, gdy urządzenie odbiorcy jest wyłączone lub linia jest zajęta. Należy poprosić
odbiorcę o sprawdzenie urządzenia. W przypadku wysyłania faksu za granicę należy pamiętać o
umieszczeniu odstępów w numerze faksu.
Podstawowe operacje wysyłania faksów(P. 221)
653
Rozwiązywanie problemów
#012
Nie można wysłać faksu, ponieważ w urządzeniu odbiorcy brakuje papieru.
● Poproś odbiorcę, aby uzupełnił zapas papieru w urządzeniu.
#018
Nie można wysłać faksu, ponieważ urządzenie odbiorcy nie odpowiada ze względu na zajętą linię lub z
innych powodów.
● Faks może nie zostać wysłany, gdy urządzenie odbiorcy jest wyłączone lub linia jest zajęta. Należy poprosić
odbiorcę o sprawdzenie urządzenia. W przypadku wysyłania faksu za granicę należy pamiętać o
umieszczeniu odstępów w numerze faksu.
Podstawowe operacje wysyłania faksów(P. 221)
#022
Funkcja wysyłania faksu z komputera jest wyłączona.
● Aby wysłać faks z komputera, ustaw wartość opcji <Zezw. ster. faksu na wysyłanie> na <Włącz>. Aby
uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem.
Ograniczanie wysyłania faksów z komputera(P. 418)
Nie można przekazać faksu, ponieważ wybrany odbiorca został usunięty z książki adresowej.
● Zarejestruj odbiorcę, do którego przekazywane są dane. Jeśli dokumenty, których przekazywanie nie
powiodło się nadal znajdują się w pamięci, można ponowić przesyłanie.
Zapisywanie odbiorców(P. 183)
Drukowanie / ponowne wysyłanie / usuwanie dokumentów, których nie udało się
przekazać(P. 244)
#037
Nie można wysłać faksu z powodu zapełnionej pamięci.
● Jeśli zadanie oczekuje na wykonanie, odczekaj do jego zakończenia.
● Wydrukuj lub usuń odebrane dokumenty, które zostały zapisane w pamięci.
Zapisywanie odebranych dokumentów w urządzeniu (Odbiór do pamięci)(P. 242)
● W przypadku wysyłania oryginałów wielostronicowych podziel je na kilka sekcji.
● W przypadku wysyłania faksu zmniejsz rozdzielczość skanowanego oryginału.
Podstawowe operacje wysyłania faksów(P. 221)
Wysyłanie faksu z komputera nie powiodło się, ponieważ liczba odbiorców określonych do celu
jednoczesnej transmisji prekroczyła wartość maksymalną.
● Wyczyść pole wyboru [Ustaw wartość 2000 dla liczby miejsc docelowych, które można określić
jednocześnie] w sterowniku faksu.
654
Rozwiązywanie problemów
Otwórz folder drukarki ( Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 721) )
Prawym przyciskiem myszy kliknij
ikonę sterownika faksu dla tego urządzenia
[Właściwości drukarki] lub [Właściwości]
[Ustawienia
urządzenia] tab [Ustawienia szczegółowe]
Plik jest za duży, aby można było go wydrukować.
● Zoptymalizuj plik, aby zmniejszyć jego rozmiar albo podziel go na sekcje, a następnie ponownie przejdź do
operacji drukowania.
● Spróbuj drukować z poziomu sterownika drukarki. To może pomóc.
#099
Wykonano operację, która spowodowała anulowanie zadania.
● Ten kod błędu jest wyświetlany w przypadku anulowania zadania. Nie oznacza to nieprawidłowości w
działaniu urządzenia. Wydrukuj, wyślij lub odbierz dokument ponownie zgodne z potrzebą.
#401
Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na nośniku pamięci USB uniemożliwia zapisanie zeskanowanego
oryginału.
● Usuń niepotrzebne dane, aby zwolnić miejsce na nośniku pamięci USB albo podłącz inny nośnik.
Korzystanie nośnika pamięci USB(P. 191)
#406
Nie można zapisać zeskanowanego dokumentu na nośniku pamięci USB ze względu na błąd.
● Odłącz nośnik pamięci USB i podłącz go ponownie.
Korzystanie nośnika pamięci USB(P. 191)
● Zmniejsz liczbę oryginałów do zeskanowania.
#408
Nie można było odczytać nośnika pamięci USB, ponieważ został odłączony w trakcie odczytu danych.
● Sprawdź, czy nośnik pamięci USB nie został odłączony i ponownie odczytaj dane.
Korzystanie nośnika pamięci USB(P. 191)
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie z nośnika pamięci)(P. 274)
Podłączony nośnik pamięci USB korzysta z nieobsługiwanego formatu.
● Sprawdź, czy nośnik pamięci USB korzysta z formatu obsługiwanego przez urządzenie.
Korzystanie nośnika pamięci USB(P. 191)
655
Rozwiązywanie problemów
#701
Uwierzytelnianie nie powiodło się, ponieważ wprowadzono nieprawidłowy identyfikator wydziału lub kod
PIN po aktywacji funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów.
● Wprowadź odpowiedni identyfikator wydziału i kod PIN.
Podjęto próbę kontynuowania pracy bez wprowadzenia identyfikatora działu, pomimo że zadania o
nieznanym identyfikatorze (funkcje, które dopuszczają działanie bez identyfikatora wydziału lub kodu
PIN) zostały wyłączone w funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów.
● Włącz zadania z nieznanym identyfikatorem w trybie menedżera systemu w Zdalnym interfejsie
użytkownika.
Blokowanie zadań w przypadku nieznanego identyfikatora wydziału(P. 367)
#703
Nie udało się zapisać danych, ponieważ pamięć przeznaczona dla obrazów była zapełniona w trakcie
wysyłania wiadomości e-mail/I-faksu lub przechowywania w udostępnianym folderze / na serwerze FTP.
● Jeśli kolejny wysyłany dokument oczekuje w kolejce, odczekaj do zakończenia zadania i wyślij ponownie.
● Przed wysłaniem podziel dokument na kilka części.
● Usuń dokumenty zapisane w pamięci.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
#751
Serwer FTP nie został uruchomiony lub połączenie sieciowe zostało przerwane.
(Błąd połączenia z odbiorcą czasami jest spowodowany przez przerwanie połączenia na trasie połączenia.)
● Sprawdź dane odbiorcy.
● Sprawdź stan sieci.
Wyświetlanie ustawień sieciowych(P. 38)
Adres IP nie został prawidłowo ustawiony.
● Sprawdź <Ustawienia TCP/IP>.
Konfiguracja adresów IP(P. 31)
#752
Nie można wysłać wiadomości e-mail ani wysłać/odebrać I-faksu, ponieważ ustawiono nieprawidłową
nazwę serwera SMTP/POP3.
● Sprawdź nazwę serwera SMTP/POP3 i popraw dane.
Konfiguracja podstawowych ustawień e-mail(P. 89)
Konfigurowanie ustawień komunikacji poczty e-mail/I-faksu(P. 92)
Nie można wysłać wiadomości e-mail ani wysłać/odebrać faksu internetowego, ponieważ ustawiono
nieprawidłową nazwę domeny.
656
Rozwiązywanie problemów
● Sprawdź nazwę domeny i popraw dane.
Konfiguracja usługi DNS(P. 56)
Nie można wysłać wiadomości e-mail ani wysłać/odebrać faksu internetowego, komputer nie jest
prawidłowo podłączony do sieci.
● Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo zainstalowane i połączone z siecią.
Problemy z instalacją/ustawieniami(P. 613)
#753
Zeskanowanych danych nie można przesłać pocztą elektroniczną, wysłać/odebrać faksem internetowym
ani zapisać ich w folderze udostępnionym lub na serwerze FTP, ponieważ kabel LAN jest odłączony.
● Sprawdź, czy kabel sieci przewodowej LAN został podłączony prawidłowo.
Podłączanie do przewodowej sieci LAN(P. 17)
#755
Zeskanowanych danych nie można przesłać pocztą elektroniczną/I-faksem ani zapisać ich w folderze
udostępnionym lub na serwerze FTP, ponieważ TCP/IP nie działa prawidłowo.
● Sprawdź pozycję <Ustawienia TCP/IP> i wybierz prawidłowe ustawienia.
<Sieć>(P. 471)
Adres IP nie został skonfigurowany.
● Prawidłowo skonfiguruj adres IP.
Konfiguracja adresów IP(P. 31)
Urządzenie nie może komunikować się z urządzeniami sieciowymi bez opóźnień zaraz po uruchomieniu,
ponieważ ustawiono czas oczekiwania dla rozpoczęcia komunikacji.
● Rozpoczęcie komunikacji natychmiast po włączeniu urządzenia nie jest możliwe. Po uruchomieniu
urządzenia odczekaj, aż upłynie czas ustawiony w opcji <Czas oczek.na poł.przy uruch.>, a następnie wyślij
ponownie.
Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią(P. 55)
#766
Certyfikat wygasł.
● Uaktualnij certyfikat lub użyj certyfikatu, który nie wygasł.
● Sprawdź, czy ustawienia opcji <Ustawienia aktualnej daty/godziny> są poprawne.
Ustawianie daty/czasu(P. 12)
#801
W trakcie komunikacji z serwerem SMTP nawiązanej w celu wysłania wiadomości e-mail/I-faksu wystąpił
błąd przekroczenia czasu ze strony serwera.
● Sprawdź, czy serwer SMTP pracuje prawidłowo.
657
Rozwiązywanie problemów
● Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo zainstalowane i połączone z siecią.
Problemy z instalacją/ustawieniami(P. 613)
Podczas komunikacji z serwerem SMTP serwer zwrócił błąd.
● Sprawdź, czy ustawienia serwera SMTP są prawidłowe.
Odbiorca nie został ustawiony prawidłowo.
● Sprawdź, czy odbiorca został ustawiony prawidłowo.
W trakcie zapisywania zeskanowanego oryginału w folderze udostępnionym wystąpił błąd folderu.
● Sprawdź, czy folder udostępniony i komputer z folderem udostępnionym pracują prawidłowo.
Podczas zapisywania danych do folderu udostępnionego podano nieprawidłową nazwę folderu lub
nieprawidłowe hasło.
● Sprawdź ustawienia miejsca docelowego.
#802
Ustawiono nieprawidłową nazwę serwera SMTP/POP3/FTP.
● Ustaw prawidłową nazwę serwera SMTP/POP3/FTP.
Konfiguracja podstawowych ustawień e-mail(P. 89)
Konfigurowanie ustawień komunikacji poczty e-mail/I-faksu(P. 92)
Zapisywanie odbiorców z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 440)
#804
Nie uzyskano uprawnień dostępu do folderu udostępnianego lub serwera FTP.
● Nadaj nadawcy (nazwa użytkownika zarejestrowana u odbiorcy) uprawnienia do zapisu danych w folderze.
Szczegółowe informacje można uzyskać u administratora sieci.
Podczas zapisywania danych w folderze udostępnianym lub na serwerze FTP podano nieprawidłową
nazwę folderu.
● Sprawdź ustawienia miejsca docelowego.
#806
Podczas zapisywania danych w folderze udostępnianym lub na serwerze FTP wprowadzono
nieprawidłową nazwę użytkownika lub hasło.
● W książce adresowej należy zarejestrować taką samą nazwę użytkownika oraz hasło, jak w folderze
udostępnianym lub na serwerze FTP.
Konfiguracja folderu udostępnionego jako lokalizacji zapisywania(P. 97)
Zapisywanie odbiorców z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 440)
Podczas wysyłania wiadomości e-mail/I-faksu określono nieprawidłowego odbiorcę.
● Wprowadź poprawny adres e-mail i ponownie wyślij wiadomość. Jeśli użyto odbiorcy zapisanego w książce
adresowej, sprawdź, czy użyto poprawnego adresu e-mail.
Zapisywanie odbiorców(P. 183)
658
Rozwiązywanie problemów
#808
Wystąpił błąd lub błąd przekroczenia czasu ze strony serwera FTP.
● Sprawdź ustawienia serwera FTP.
Zapisywanie odbiorców z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 440)
#810
Podczas wysłania wiadomości e-mail lub wysłania/odbierania I-faksu serwer POP3 zwrócił błąd.
● Sprawdź, czy ustawienia serwera POP3 są prawidłowe.
● Sprawdź, czy serwer poczty i sieć działają poprawnie. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować
się z administratorem sieci.
#813
Nieprawidłowo ustawiono nazwę logowania albo hasło używane na serwerze POP3.
● Wprowadź prawidłową nazwę logowania albo hasło używane na serwerze POP3.
#816
Liczba wydrukowanych stron osiągnęła górny limit skonfigurowany dla wydziału.
● Aby zresetować licznik wydrukowanych stron, kliknij przycisk [Wyzeruj licznik] na stronie [Zarządzanie ID
działu] Zdalnego interfejsu użytkownika.
Rejestrowanie/edytowanie identyfikatora wydziału i kodu PIN(P. 362)
#818
Format pliku odebranych danych nie może zostać wydrukowany przez urządzenie.
● Skontaktuj się z nadawcą i poproś o ponowne przesłanie danych w innym formacie pliku.
#819
Odebrane dane nie są obsługiwane (nieprawidłowe informacje MIME).
● Skontaktuj się z nadawcą i poproś o sprawdzenie ustawień i ponowne przesłanie danych.
659
Rozwiązywanie problemów
#820
Odebrane dane nie są obsługiwane (nieprawidłowe informacje BASE64 lub uuencode).
● Skontaktuj się z nadawcą i poproś o sprawdzenie ustawień i ponowne przesłanie danych.
#821
Odebrane dane nie są obsługiwane (wystąpił błąd analizy TIFF).
● Skontaktuj się z nadawcą i poproś o sprawdzenie ustawień i ponowne przesłanie danych.
#822
Nie można wydrukować pliku z nośnika pamięci USB, ponieważ format pliku jest nieobsługiwany.
● Sprawdź obsługiwane formaty plików i ponownie zapisz plik.
Funkcji drukarki(P. 702)
#827
Odebrane dane nie są obsługiwane (zawierają nieobsługiwane informacje MIME).
● Skontaktuj się z nadawcą i poproś o sprawdzenie ustawień i ponowne przesłanie danych.
#829
Rozmiar otrzymanych danych przekracza maksymalną dopuszczalną wartość.
● Przy odbiorze faksów urządzenie usuwa dane zawierające więcej niż 1000 stron i albo drukuje pierwsze
999 stron albo przechowuje je w pamięci. Poproś nadawcę o ponowne wysłanie stron od strony o numerze
1000.
● W przypadku odbioru I-faksów urządzenie nie może odbierać wiadomości e-mail o rozmiarze
przekraczającym 24 MB. Poproś nadawcę o zmniejszenie rozmiaru wiadomości e-mail poniżej 24 MB i
ponowne wysłanie.
#839
Nazwa użytkownika i hasło do uwierzytelniania SMTP są nieprawidłowe.
● Ustaw prawidłowo nazwę użytkownika oraz hasło.
Konfiguracja podstawowych ustawień e-mail(P. 89)
Konfigurowanie ustawień komunikacji poczty e-mail/I-faksu(P. 92)
660
Rozwiązywanie problemów
#841
W trakcie wysyłania wiadomości e-mail/faksu internetowego algorytm szyfrowania pospolity dla serwera
poczty nie jest dostępny.
● Należy usunąć zaznaczenie pola wyboru [Użyj TLS na potrzeby SMTP]/[Użyj TLS na potrzeby POP].
Konfigurowanie ustawień komunikacji poczty e-mail/I-faksu(P. 92)
● Dodaj pospolity algorytm szyfrowania do ustawień serwera poczty.
Podczas komunikacji z serwerem SMTP wystąpił błąd weryfikacji certyfikatu serwera TLS.
● Korzystając ze Zdalnego interfejsu użytkownika, sprawdź, czy certyfikat CA podpisany certyfikatem serwera
TLS po stronie serwera SMTP jest zarejestrowany dla urządzenia.
● Sprawdź, czy certyfikat serwera TLS po stronie serwera SMTP jest ważny.
● Sprawdź, czy certyfikat serwera TLS nie jest certyfikatem z podpisem własnym.
#844
Komunikacja z serwerem POP3 szyfrowana z użyciem protokołu TLS zakończyła się niepowodzeniem
podczas wysyłania wiadomości e-mail z uwierzytelnianiem POP przed SMTP.
● Sprawdź ustawienia komunikacji szyfrowanej z użyciem protokołu TLS na serwerze POP3.
● Należy usunąć zaznaczenie pola wyboru [Użyj TLS na potrzeby POP]. Jeśli to nie rozwiąże problemu, usuń
znacznik w polu wyboru [Użyj uwierzytelniania POP przed wysyłaniem] i wybierz ustawienie komunikacji
inne niż POP przed SMTP.
Konfigurowanie ustawień komunikacji poczty e-mail/I-faksu(P. 92)
Podczas weryfikacji certyfikatu serwera TLS w celu komunikacji z serwerem POP3 wystąpił błąd.
● Korzystając ze Zdalnego interfejsu użytkownika, sprawdź, czy certyfikat CA podpisany certyfikatem serwera
TLS po stronie serwera POP3 jest zarejestrowany dla urządzenia.
● Sprawdź, czy certyfikat serwera TLS po stronie serwera POP3 jest ważny.
● Sprawdź, czy certyfikat serwera TLS nie jest certyfikatem z podpisem własnym.
#846
Nie można wysłać wiadomości e-mail ani faktu internetowego z powodu nieudanej próby
uwierzytelnienia POP.
● Sprawdź ustawienia i spróbuj ponownie.
Konfigurowanie ustawień komunikacji poczty e-mail/I-faksu(P. 92)
#852
Urządzenie wyłącza się z jakiegoś powodu.
● Sprawdź, czy wtyczka jest mocno osadzona w gnieździe zasilający.
661
Rozwiązywanie problemów
#853
Nie można wydrukować dokumentu, ponieważ jego rozmiar przekracza możliwości przetwarzania
urządzenia.
● Urządzenie może nie być w stanie wydrukować dokumentów wielostronicowych. Zmniejsz liczbę stron w
jednej serii drukowania lub wykonaj wydruk, gdy żadne zadania nie oczekują w kolejce lub nie jest
drukowany żaden dokument. Jeśli to nie rozwiąże problemu, sprawdź dane dokumentu pod kątem
nieprawidłowości.
Drukowanie zostało anulowane z poziomu komputera.
● Ten błąd może wystąpić, jeśli anulujesz czynność podczas przesyłania danych drukowania z komputera do
urządzenia, ale nie jest to zdarzenie nietypowe. Wydrukuj ponownie w razie potrzeby.
Usunięto dokument zabezpieczony, który nie został wydrukowany.
● Dokument z funkcji Zabezpieczone drukowanie niewydrukowany w określonym czasie (domyślnie w czasie
30 minut) jest usuwany z pamięci. Ponownie wyślij zabezpieczony dokument i wydrukuj go w określonym
czasie.
Drukowanie za pomocą funkcji Zabezpieczone drukowanie(P. 271)
Podjęto próbę drukowania zabezpieczonego w momencie, gdy funkcja Bezpiecznego drukowania była
wyłączona.
● Jeśli dla opcji <Bezpieczne drukowanie> wybrano ustawienie <Wyłącz>, nie można korzystać z funkcji
Zabezpieczone drukowanie. Zmień wartość ustawienia na <Włącz> i wydrukuj ponownie.
Drukowanie za pomocą funkcji Zabezpieczone drukowanie(P. 271)
● Wydrukuj bez korzystania z funkcji Zabezpieczone drukowanie.
Podstawowe opcje drukowania(P. 262)
Próbowano wydrukować uszkodzony lub nieobsługiwany plik.
● Sprawdź plik i spróbuj ponownie.
Podstawowe opcje drukowania(P. 262)
Nie można drukować plików PDF zabezpieczonych hasłem.
● Wprowadź prawidłowe hasło do pliku PDF.
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie z nośnika pamięci)(P. 274)
#861
Nie można wydrukować dokumentu, ponieważ użyto sterownika drukarki nieodpowiedniego dla
urządzenia.
● Wydrukuj ponownie, korzystając ze sterownika drukarki przeznaczonego dla tego urządzenia.
Podstawowe opcje drukowania(P. 262)
Nie można wydrukować dokumentu z powodu uszkodzenia danych.
● Sprawdź dane dokumentu pod kątem błędów.
662
Rozwiązywanie problemów
#863
Podczas drukowania z komputera wystąpił błąd.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie. Po ponownym
uruchomieniu spróbuj wydrukować jeszcze raz.
#995
Dokument oczekujący na wysłanie albo odebranie został anulowany.
● Wedle potrzeby ponownie wyślij albo odbierz dokument.
663
Rozwiązywanie problemów
Usuwanie zaciętego papieru
34A8-0AK
Jeśli w urządzeniu zakleszczy się papier, zostaje wyświetlony ekran <Zacięcie papieru.>. Naciśnij przycisk <Dalej>, aby
wyświetlić proste rozwiązania. Jeśli instrukcje wyświetlane na ekranie nie są zrozumiałe, zapoznaj się z poniższymi
sekcjami, aby usunąć zakleszczony papier.
Podajnik
Zakleszczenia papieru w podajniku(P. 666)
Taca uniwersalna/Szuflada na papier
Zakleszczenia papieru w źródłach papieru(P. 674)
Wnętrze
Zakleszczenia papieru w jednostce głównej(P. 668)
Dwustronna prowadnica transportująca
Zakleszczenia papieru w jednostce głównej(P. 668)
Strona tylna
Zakleszczenia papieru w jednostce głównej(P. 668)
Podczas usuwania zakleszczonego papieru nie wolno wyłączać urządzenia
● Po wyłączeniu urządzenia dane, które miały zostać wydrukowane, zostają utracone. Należy zachować
szczególną ostrożność w przypadku odbioru faksów.
664
Rozwiązywanie problemów
W przypadku rozdarcia papieru
● Wyciągnij wszystkie kawałki papieru, aby nie zakleszczyły się ponownie w urządzeniu.
Jeżeli papier zakleszcza się regularnie
● Przed załadowaniem ryzy papieru do urządzenia wyrównaj jej krawędzie na płaskiej powierzchni.
● Sprawdź, czy używany papier jest odpowiedni dla urządzenia.
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 695)
● Sprawdź, czy w urządzeniu nie pozostają zakleszczone kawałki papieru.
Nie wolno używać nadmiernej siły podczas wyciągania papieru zakleszczonego w
urządzeniu.
● Może to prowadzić do uszkodzenia części. Jeśli nie możesz wyciągnąć papieru, skontaktuj się z lokalnym
autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon lub działem telefonicznej pomocy technicznej Canon. Jeżeli
problem nie może zostać rozwiązany(P. 676)
665
Rozwiązywanie problemów
Zakleszczenia papieru w podajniku
34A8-0AL
Jeśli w podajniku znajdują się oryginały, najpierw należy je wyjąć. Następnie należy wykonać poniższą procedurę. Nie
wolno używać nadmiernej siły podczas wyciągania papieru zakleszczonego w urządzeniu. Jeśli zablokowanego papieru
nie można łatwo wyjąć, należy przejść do następnego kroku.
1
Wyciągnij oryginał zakleszczony pod pokrywą podajnika.
1
Otwórz pokrywę podajnika.
2
Ostrożnie wyciągnij oryginał.
3
Unieś tacę z oryginałami i delikatnie wyjmij oryginał.
4
Zamknij pokrywę podajnika.
2
1
Wyjmij zakleszczony oryginał od dołu podajnika.
Otwórz podajnik.
666
Rozwiązywanie problemów
2
Ostrożnie wyciągnij oryginał.
3
Delikatnie zamknij podajnik.
3
Umieść oryginał ponownie.
667
Rozwiązywanie problemów
Zakleszczenia papieru w jednostce głównej
34A8-0AR
Usuń zakleszczony papier zgodnie z procedurą odpowiednią dla miejsca, w którym nastąpiło zakleszczenie papieru.
Wnętrze
Zakleszczenia papieru
w urządzeniu lub z jego
tylnej strony(P. 668)
Dwustronna
prowadnica transportująca
Zakleszczenia papieru
w dwustronnej
prowadnicy
transportującej(P. 671)
Strona tylna
Zakleszczenia papieru
w urządzeniu lub z jego
tylnej strony(P. 668)
Zakleszczenia papieru w urządzeniu lub z jego tylnej strony
Jeśli zablokowanego papieru nie można usunąć delikatnie, nie należy robić tego na siłę. W takim przypadku należy
przejść do następnego kroku.
1
Otwórz przednią pokrywę.
2
Wyciągnij zasobnik z tonerem.
668
Rozwiązywanie problemów
3
Przytrzymaj przednie zielone pokrętło i podnieś prowadnicę transportującą.
● Przytrzymaj prowadnicę transportującą, po czym przywróć ją do pozycji pierwotnej z kroku 5.
4
Ostrożnie wyciągnij papier.
5
Delikatnie ustaw prowadnicę transportującą z powrotem na swoim miejscu.
6
Przytrzymaj przednie zielone pokrętło i podnieś prowadnicę transportującą.
● Przytrzymaj prowadnicę transportującą, po czym przywróć ją do pozycji pierwotnej z kroku 8.
669
Rozwiązywanie problemów
7
Ostrożnie wyciągnij papier.
● Wyciągnij papier, trzymając go możliwie równo w poziomie, aby nie dopuścić do upadku niezamocowanego
toneru.
8
Delikatnie ustaw prowadnicę transportującą z powrotem na swoim miejscu.
9
Otworzyć pokrywę tylną.
10
Ostrożnie wyciągnij papier.
670
Rozwiązywanie problemów
11
Zamknij pokrywę tylną.
12
Zainstaluj zasobnik z tonerem.
● Dociśnij zasobnik z tonerem do momentu, gdy stawi opór.
13
Zamknij przednią pokrywę.
Gdy wiadomość jest nadal wyświetlana
● Blokada papieru może występować w innych miejscach. Sprawdź inne lokalizacje i usuń zakleszczony
papier. Jeśli wiadomość jest nadal wyświetlana, sprawdź czy przednia pokrywa jest zamknięta w sposób
prawidłowy.
Zakleszczenia papieru w dwustronnej prowadnicy transportującej
Jeżeli nie można łatwo usunąć zakleszczonego papieru, nie wolno używać nadmiernej siły podczas wyciągania go z
urządzenia, ale w zależności od miejsca zakleszczenia papieru należy postępować zgodnie z procedurą wskazaną za
pomocą komunikatu.
1
Wyciągnij szufladę na papier do oporu, a następnie wyjmij ją poprzez podniesienie jej
przedniej części.
671
Rozwiązywanie problemów
2
Wciśnij zielone pokrętło i obniż prowadnicę transportującą.
3
Ostrożnie wyciągnij papier.
4
Ustaw prowadnicę na swoim miejscu.
● Zamknij prowadnicę, aż usłyszysz kliknięcie.
5
Umieść szufladę z powrotem na miejscu.
6
Otwórz i zamknij przednią pokrywę.
● Po otwarciu i zamknięciu pokrywy przedniej komunikat o zakleszczeniu papieru znika.
1
Otwórz przednią pokrywę.
672
Rozwiązywanie problemów
2
Zamknij przednią pokrywę.
Gdy wiadomość jest nadal wyświetlana
● Blokada papieru może występować w innych miejscach. Sprawdź inne lokalizacje i usuń zakleszczony
papier. Jeśli wiadomość jest nadal wyświetlana, sprawdź czy przednia pokrywa jest zamknięta w sposób
prawidłowy.
673
Rozwiązywanie problemów
Zakleszczenia papieru w źródłach papieru
34A8-0AS
Usuń zakleszczony papier zgodnie z procedurą odpowiednią dla miejsca, w którym nastąpiło zakleszczenie papieru.
Taca uniwersalna
Zakleszczenia papieru na tacy podajnika
uniwersalnego(P. 674)
Szuflada na papier
Zakleszczenia papieru w szufladzie na papier(P. 674)
Zakleszczenia papieru na tacy podajnika uniwersalnego
Jeśli arkusze papieru znajdują się na tacy, najpierw należy je wyjąć. Jeżeli nie można łatwo usunąć zakleszczonego
papieru, nie wolno używać nadmiernej siły podczas wyciągania go z urządzenia, ale w zależności od miejsca
zakleszczenia papieru należy postępować zgodnie z procedurą wskazaną za pomocą komunikatu.
1
Ostrożnie wyciągnij papier.
2
Włóż papier.
3
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej(P. 151)
Naciśnij przycisk <Tak>, jeżeli na ekranie zostanie wyświetlony komunikat <Czy
usunięto cały zakleszczony papier?>.
Gdy wiadomość jest nadal wyświetlana
● Blokada papieru może występować w innych miejscach. Sprawdź inne lokalizacje i usuń zakleszczony
papier.
Zakleszczenia papieru w szufladzie na papier
Jeżeli nie można łatwo usunąć zakleszczonego papieru, nie wolno używać nadmiernej siły podczas wyciągania go z
urządzenia, ale w zależności od miejsca zakleszczenia papieru należy postępować zgodnie z procedurą wskazaną za
pomocą komunikatu.
674
Rozwiązywanie problemów
1
Wyciągnij szufladę do oporu.
2
Ostrożnie wyciągnij papier.
● Jeżeli zamocowany jest dodatkowy podajnik papieru, należy ostrożnie wyciągnąć papier w ten sam sposób.
3
4
Umieść szufladę z powrotem na miejscu.
Naciśnij przycisk <Tak>, jeżeli na ekranie zostanie wyświetlony komunikat <Czy
usunięto cały zakleszczony papier?>.
Gdy wiadomość jest nadal wyświetlana
● Blokada papieru może występować w innych miejscach. Sprawdź inne lokalizacje i usuń zakleszczony
papier.
675
Rozwiązywanie problemów
Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany
34A8-0AU
Jeśli rozwiązanie problemu na podstawie wskazówek zawartych w tym rozdziale jest niemożliwe, należy się
skontaktować z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub z biurem obsługi klientów firmy Canon.
Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać urządzenia
● Samodzielne naprawy lub demontaż urządzenia może skutkować utratą gwarancji.
◼ Podczas kontaktu z firmą Canon
W przypadku kontaktowania się z firmą Canon należy przygotować następujące informacje:
● Nazwa produktu (MF525x / MF522x)
● Miejsce zakupu urządzenia
● Szczegółowy opis problemu (np. jakie czynności wykonano i jaki był ich skutek)
● Numer seryjny (umieszczony na etykiecie z tyłu urządzenia)
Sprawdzanie numeru seryjnego na panelu sterowania
● Wybierz <Monitor stanu>
<Informacje o urządzeniu>
676
<Numer seryjny>.
Dodatek
Dodatek
Dodatek ............................................................................................................................................................... 678
Oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie ....................................................................................... 680
Wyróżnione funkcje .......................................................................................................................................... 681
Ekologia i niższe koszty ................................................................................................................................. 682
Większa wydajność ....................................................................................................................................... 684
Opcje cyfrowe ............................................................................................................................................... 686
Więcej funkcji dodatkowych .......................................................................................................................... 688
Dane techniczne ................................................................................................................................................ 690
Moduł główny ............................................................................................................................................... 691
Podajnik ....................................................................................................................................................... 694
Obsługiwane rodzaje papieru ....................................................................................................................... 695
Paper Feeder PF-C ........................................................................................................................................ 698
Copy Card Reader-F ...................................................................................................................................... 699
Funkcja faksu ................................................................................................................................................ 700
Funkcja skanowania ..................................................................................................................................... 701
Funkcji drukarki ............................................................................................................................................ 702
Funkcje zarządzania ..................................................................................................................................... 704
Środowisko systemowe ................................................................................................................................ 707
Środowisko sieciowe ..................................................................................................................................... 709
Opcje .................................................................................................................................................................. 710
Wyposażenie opcjonalne .............................................................................................................................. 711
Opcje systemu .............................................................................................................................................. 713
Instrukcje obsługi i ich zawartość .................................................................................................................... 715
Korzystanie z programu Podręcznik użytkownika .......................................................................................... 716
Układ ekranu programu Podręcznik użytkownika ......................................................................................... 717
Przeglądanie programu Podręcznik użytkownika ......................................................................................... 720
Podstawowe operacje systemu Windows ........................................................................................................ 721
Uwaga ................................................................................................................................................................ 730
677
Dodatek
Dodatek
34A8-0AW
Ten rozdział zawiera dane techniczne urządzenia, instrukcje dotyczące korzystania z Podręcznik użytkownika,
zrzeczenie odpowiedzialności, informacje o prawach autorskich oraz inne ważne dla klientów informacje.
◼ Dane techniczne urządzenia
Należy zapoznać się z poniższymi rozdziałami, aby sprawdzić dane techniczne modułu głównego i wyposażenia
dodatkowego, środowisko sieciowe, funkcję drukowania i tak dalej.
Dane techniczne(P. 690)
◼ Korzystanie z wyposażenia dodatkowego
Należy zapoznać się z poniższymi rozdziałami, aby sprawdzić dostępne opcje umożliwiające wygodniejsze i bardziej
efektywne korzystanie z urządzenia.
Opcje(P. 710)
◼ Odwoływanie się do instrukcji obsługi tego urządzenia
Należy zapoznać się z pierwszym rozdziałem, aby dowiedzieć się o rodzajach instrukcji obsługi opisujących funkcje
urządzenia i poznać sposób obsługi urządzenia. Aby dowiedzieć się, jak korzystać z podręcznika Podręcznik
użytkownika (niniejsza instrukcja obsługi), należy zapoznać się z drugi rozdziałem.
Instrukcje obsługi i ich zawartość(P. 715)
Korzystanie z programu Podręcznik użytkownika(P. 716)
◼ Inne
Należy zapoznać się z poniższymi rozdziałami, aby uzyskać przydatne informacje, w tym informacje o ograniczeniu
odpowiedzialności i o prawach autorskich.
678
Dodatek
Oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie(P. 680)
Wyróżnione funkcje(P. 681)
Podstawowe operacje systemu Windows(P. 721)
Uwaga(P. 730)
679
Dodatek
Oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie
34A8-0AX
Aby uzyskać informacje dotyczące oprogramowania dostarczonego przez strony trzecie, należy kliknąć ikonę lub ikony
pokazane poniżej.
680
Dodatek
Wyróżnione funkcje
34A8-0AY
W tej części przedstawiono wskazówki dotyczące wykorzystania funkcji urządzenia według kategorii. Można korzystać z
dostępnych funkcji zgodnie z ich przeznaczeniem i środowiskiem pracy.
Ekologia i niższe koszty(P. 682)
Większa wydajność(P. 684)
Opcje cyfrowe(P. 686)
Więcej funkcji dodatkowych(P. 688)
681
Dodatek
Ekologia i niższe koszty
34A8-0C0
Papier, toner, energię i pieniądze można oszczędzać na wiele sposobów.
Drukowanie dwustronne
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu
Drukowanie 2-stronne można stosować podczas kopiowania,
wysyłania zadań drukowania z komputera, a nawet podczas
odbierania faksów. Zmniejszone o połowę zużycie papieru
oznacza taką samą redukcję kosztów. Dalsze oszczędności są
możliwe dzięki jednoczesnemu użyciu funkcji drukowania 2stronnego oraz drukowania wielu stron na jednym arkuszu
papieru. Na jednym arkuszu można wydrukować
maksymalnie 32 strony, co jest zarówno ekonomiczne, jak i
ekologiczne.
Podstawowe operacje kopiowania(P. 198)
Drukowanie z komputera(P. 262)
<Odbiór/przekazanie>(P. 548)
<Ustawienia
faksu> <Drukuj po obu stronach>
<Odbiór/przekazanie>(P. 548)
<Ustawienia IFaksu> <Drukuj po obu stronach>
Aby oszczędzić papier, możesz na jednej stronie
arkusza wydrukować wiele stron, od 2 do 4 stron w
przypadku kopii i maksymalnie 16 stron w
przypadku druku z komputera. Dalsze oszczędności
papieru może przynieść drukowanie dwustronne.
Kopiowanie kilku dokumentów na jednym
arkuszu (N na 1)(P. 211)
Drukowanie z komputera(P. 262)
Tryb uśpienia
Faksowanie bez papieru
682
Dodatek
Oddzielny tryb zasilający urządzenie w czasie, gdy jest
ono nieużywane stał się niezbędny w celu oszczędności
energii i pieniędzy. Urządzenie przechodzi w tryb
uśpienia automatycznie i istnieje możliwość włączenia
Myślisz, że do faksowania potrzebny jest papier?
Papierowe wydruki to przeżytek. Dokumenty można
wysyłać za pośrednictwem faksu natychmiast po ich
utworzeniu na komputerze. Bez papieru, szybko.
tego trybu w dowolnym momencie. Aby urządzenie
Odebrane dokumenty zostaną najpierw zachowane w
pamięci, dzięki czemu można wydrukować tylko te
niezbędne i przestać martwić się kosztami papieru.
Wysyłanie faksów z komputera (Faks PC)(P. 248)
Zapisywanie odebranych dokumentów w
urządzeniu (Odbiór do pamięci)(P. 242)
przeszło w tryb uśpienia, naciśnij raz przycisk
. Aby
przywrócić urządzenie do normalnego trybu pracy,
ponownie naciśnij ten sam przycisk.
Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 181)
683
Dodatek
Większa wydajność
34A8-0C1
Oto kilka prostych operacji, które mogą usprawnić skomplikowane zadania.
Książka adresowa
Często używane ustawienia za jednym
dotknięciem
Wprowadzenie numerów faksu i adresów e-mail w książce
adresowej umożliwia pominięcie żmudnego etapu
wprowadzania numeru lub adresu za każdym razem, gdy
chcesz coś wysłać. Wyświetl adresy, z których korzystasz
najczęściej, za pomocą funkcji <Ulubione>, aby szybko i łatwo
wysłać dokumenty do osób, które je potrzebują. Dane z książki
adresowej można zapisać w komputerze i mieć pewność, że
zostanie utworzona kopia zapasowa ważnych danych
kontaktowych.
Zapisywanie odbiorców(P. 183)
Zapisywanie odbiorców z poziomu Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 440)
Podstawowe operacje wysyłania faksów(P. 221)
Podstawowe operacje dotyczące skanowania
oryginałów(P. 288)
Importowanie/eksportowanie danych ustawień(P. 450)
Wykonywanie zawsze 2-stronnych kopii.
Skanowanie zawsze w tym samym formacie i
zapisywanie zawsze w tym samym miejscu
docelowym. Tego typu często używane ustawienia
można przypisać do jednego przycisku skrótu. Jest
to wygodne rozwiązanie, dlatego że pozwala
określić wszystkie wymagane operacje jednym
dotknięciem.
Zapisywanie często używanych
ustawień(P. 175)
684
Dodatek
Wydruk obrazów bezpośrednio z nośnika pamięci USB
Zdalne zarządzanie za pomocą Zdalnego
interfejsu użytkownika
Podłączenie nośnika pamięci USB do urządzenia umożliwi
bezpośrednie drukowanie obrazów i dokumentów, bez
użycia komputera. Możesz nawet wyświetlić podgląd plików
JPEG i innych obrazów przed wydrukiem, dzięki czemu
papier się nie marnuje. Możesz również zeskanować na
przykład odręczne notatki, a następnie zapisać je
bezpośrednio na nośniku pamięci USB. Pamięć USB możesz
mieć zawsze ze sobą.
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie z
nośnika pamięci)(P. 274)
Podstawowe operacje dotyczące skanowania
oryginałów(P. 288)
Zdalny interfejs użytkownika umożliwia zarządzanie
funkcjami z komputera bez konieczności
podchodzenia do urządzenia. Skonfiguruj ustawienia
i monitoruj status urządzenia za pomocą
intuicyjnego, prostego w obsłudze interfejsu
przeglądarki internetowej. Oszczędź swój czas i
energię na inne sprawy niż zajmowanie się
urządzeniem.
Zarządzanie urządzeniem z poziomu komputera
(Zdalny interfejs użytkownika)(P. 427)
Szybkie wprowadzanie ustawień drukowania dzięki intuicyjnej obsłudze
Czynności, takie jak określenie układu strony czy krawędzi bindowania albo
przełączanie się między drukiem 1-stronnym a 2-stronnym itd., są bardzo proste
i mogą być intuicyjnie wykonane na podglądzie wydruku sterownika drukarki.
Wystarczy kliknąć, aby zmienić ustawienia, których zastosowanie można
obserwować na bieżąco na podglądzie.
Drukowanie z komputera(P. 262)
685
Dodatek
Opcje cyfrowe
34A8-0C2
Digitalizacja dokumentu umożliwia edycję za pomocą komputera, a także zmniejszenie kosztów i zaoszczędzenie czasu
dzięki użyciu poczty elektronicznej.
Skanowanie i wiadomości e-mail
Skanowanie i udostępnianie
Wysyłaj e-mailem zeskanowane oryginały, nawet nie
włączając komputera. Po prostu przekonwertuj
zeskanowany oryginał na załącznik e-mail
bezpośrednio w urządzeniu. Jeśli należysz do osób,
które wolą wysłać faks niż męczyć się z komputerem,
pokochasz tę funkcję.
Podstawowe operacje dotyczące skanowania
oryginałów(P. 288)
Powiedzmy, że masz papierową wersję raportu na
spotkanie ogólnofirmowe. Zeskanuj go, przekonwertuj i
pokaż wszystkim. Plik zostanie zapisany bezpośrednio w
folderze udostępnionym w sieci, więc nie ma potrzeby
drukowania kopii i przekazywania zainteresowanym. W
sytuacji gdy mowa jest o setkach dokumentów, które
wszyscy potrzebują, nie ma innej możliwości.
Podstawowe operacje dotyczące skanowania
oryginałów(P. 288)
Skanowanie wyłącznie niezbędnych fragmentów
Przeszukiwanie plików PDF
686
Dodatek
Co zrobić, jeśli skanujesz całą stronę z gazety, ale
potrzebujesz tylko nagłówek i zdjęcie? Użyj programu
ScanGear MF. Możesz wybrać interesujący Cię fragment na
podglądzie, a następnie pokazać skanerowi, co ma
Wyszukiwanie tekstu w pliku PDF jest możliwe dla
plików PDF z możliwością przeszukiwania tekstowego.
Podczas skanowania tekstu i obrazu oryginałów
fragmenty tekstowe zostaną przekształcone w dane
pominąć. W przeciwnym razie będzie trzeba użyć programu
edytującego, aby powycinać wszystkie niepotrzebne
elementy.
Korzystanie z programu ScanGear MF(P. 326)
tekstowe przez oprogramowanie OCR. Oprócz
możliwości wyszukiwania informacji tekstowych,
można również skopiować wymagane fragmenty do
arkusza pliku Excelu lub dokumentu pliku Word z
pakietu Microsoft Office. Pozwala to wyeliminować
ręczne wprowadzanie danych klientów, adresów itp.
Podstawowe operacje dotyczące skanowania
oryginałów(P. 288)
Używanie komputera do skanowania
(Skanowanie zdalne)(P. 323)
● Wykorzystywanie urządzenia do skanowania,
drukowania oraz powielania pewnych
dokumentów, a także wykorzystywanie
reprodukcji zeskanowanych, wydrukowanych
oraz powielonych przy pomocy tego urządzenia
może być zakazane przez prawo oraz może
pociągać za sobą odpowiedzialność karną i/lub
cywilną. W przypadku braku pewności co do
legalności używania produktu do skanowania,
drukowania lub w inny sposób powielania
określonego dokumentu i/lub korzystania z
obrazów zeskanowanych, wydrukowanych lub
inaczej powielonych, należy wcześniej
skontaktować się z radcą prawnym celem
zasięgnięcia opinii.
Dodawanie obrazów do przygotowywanego dokumentu
Niektóre aplikacje umożliwiają prosty import zeskanowanych obrazów
bezpośrednio do dokumentu, nad którym pracujesz. W tej sposób można
pominąć czynności związane z otwieraniem osobnej aplikacji, aby odebrać
zeskanowane obrazy, a następnie wyeksportować je do używanej aplikacji.
Skanowanie dokumentów z aplikacji(P. 324)
687
Dodatek
Więcej funkcji dodatkowych
34A8-0C3
Różne opcje zaspokajają wszelkie potrzeby związane z pracą w domu, w biurze, a nawet w drodze.
Application Library do wykonywania przydatnych
funkcji za pomocą jednego naciśnięcia przycisku
Korzystanie ze smartfona/tabletu
Application Library umożliwia zarejestrowanie często
używanych operacji, takich jak drukowanie w formie
zwykłego dokumentu i sprawdzanie informacji o
materiałach eksploatacyjnych, a także wygodnych
funkcji, w formie aplikacji. Aplikacje te można
uruchomić jednym naciśnięciem guzika na ekranie
Głównym. W pełni wykorzystaj możliwości Application
Library, by oszczędzić czas i poprawić dokładność
operacyjną. Aby uzyskać więcej informacji, należy
zapoznać się z podręcznikiem dotyczącym Application
Library na stronie internetowej podręczników online.
W sytuacji gdy trzeba szybko wydrukować ofertę
przygotowaną na tablecie podczas podróży służbowej lub
przy użyciu smartfona zeskanować materiały rozdane
podczas spotkania, z pomocą przychodzi Canon PRINT
Business. Nawet w środowisku bez routera
bezprzewodowej sieci LAN za pomocą urządzenia
przenośnego można połączyć się bezprzewodowo
bezpośrednio z urządzeniem.
Bez potrzeby korzystania z komputera, szybko i łatwo! W
obecnych czasach, gdy wszystko odbywa się tak szybko,
technologia ta oferuje nam jeszcze szerszy wachlarz
możliwości w zakresie pracy czy zabawy.
Łączenie z urządzeniami mobilnymi(P. 328)
688
Dodatek
Prosty wydruk za pomocą technologii Google
Cloud Print
Zachowanie poufności wydruków
Połącz się z technologią Google Cloud Print z laptopa
lub telefonu, prześlij dane i już masz gotowe
wydrukowane dokumenty. Dzięki temu urządzeniu,
technologii Google Cloud Print i przenośnemu
urządzeniu możesz drukować cokolwiek chcesz i
gdziekolwiek chcesz.
Korzystanie z technologii Google Cloud
Print(P. 351)
Zwykle w momencie drukowania dokumentów z komputera,
wydruk natychmiast wychodzi z drukarki. Jednak w
przypadku dokumentacji zawierającej informacje poufne nie
zawsze jest to wygodne. Wystarczy skorzystać z opcji
zabezpieczonego drukowania i nikt nie będzie mógł
wydrukować danych dokumentów bez wprowadzenia hasła
na panelu operacyjnym urządzenia. Nie pozwól, aby
dokumenty poufne leżały na podajniku dostępne dla
każdego.
Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN
(Zabezpieczone drukowanie)(P. 270)
Zapomnij o przewodach
Odbiór faksów w dowolnym miejscu
Żadnych przewodów, prosta instalacja, łatwa konserwacja.
W przypadku bezprzewodowego routera WPS LAN można
pominąć proces ustawień i od razu być gotowym do pracy.
Przekonaj się, jak dobrze jest móc korzystać z udogodnień
gwarantowanych przez system bezprzewodowy.
Kompatybilność z IEEE 802.11b/g/n zapewnia
bezproblemową łączność bezprzewodową, a ponadto
obsługuje WEP i WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP), które
gwarantują większe bezpieczeństwo.
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 18)
Już nigdy nie będziesz martwić się o faksy będąc poza
biurem. Wybierz odbiorcę, do którego zostanie
przekazany faks i odbierz go w dowolnym urządzeniu.
Co więcej, odbiorcą do przekazywania faksów może
być adres e-mail, do którego masz dostęp z tabletu
lub telefonu komórkowego.
689
Automatyczne przekazywanie odebranych
dokumentów(P. 244)
Dodatek
Dane techniczne
34A8-0C4
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w przypadku ulepszenia produktu lub udostępnienia nowej
wersji.
◼ Dane techniczne urządzenia
Moduł główny(P. 691)
Podajnik(P. 694)
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 695)
◼ Dane techniczne wyposażenia dodatkowego
Paper Feeder PF-C(P. 698)
Copy Card Reader-F(P. 699)
◼ Specyfikacje funkcjonalne
Funkcja faksu(P. 700)
Funkcja skanowania(P. 701)
Funkcji drukarki(P. 702)
Funkcje zarządzania(P. 704)
◼ Środowisko, w jakim należy korzystać z urządzenia
Środowisko systemowe(P. 707)
Środowisko sieciowe(P. 709)
690
Dodatek
Moduł główny
34A8-0C5
● Informacje dotyczące rozmiarów i typów papieru dla każdego źródła papieru znajdują się w sekcji „
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 695) ”.
Typ
Pulpit
Obsługiwane kolory
Czarno-biały
Rozdzielczość odczytu
600 x 600 pkt na cal
Rozdzielczość zapisu
600 x 600 pkt na cal
Liczba odcieni
256
Dopuszczalne oryginały
Do 215,9 mm x 355,6 mm
Maksymalna grubość oryginału: 20 mm
Format kopii
Rozmiary papieru
● Maks.: 215,9 mm x 355,6 mm
● Min. (szuflada na papier): 105 mm x 148 mm
● Min. (taca wielofunkcyjna): 76,2 mm x 127 mm
Margines
U góry:
● Skanowanie z płyty szklanej
5 mm ± 2,0 mm
● Kopiowanie z użyciem podajnika
5 mm ± 3,0 mm
Lewo lub prawo:
● Skanowanie z płyty szklanej
5 mm ± 2,0 mm
● Kopiowanie z użyciem podajnika
5 mm ± 3,0 mm
Gramatura papieru
● Szuflada na papier: od 52 g/m² do 120 g/m²
● Taca wielofunkcyjna: od 52 g/m² do 199 g/m²
Typ papieru
Czas rozgrzewania *1
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 695)
Po włączeniu zasilania
14,0 sekund lub mniej
691
Dodatek
Powrót z trybu uśpienia
4,0 sekund lub mniej
Czas otrzymania pierwszej kopii
Ok. 6,3 sek.
(A4)
Szybkość kopiowania *2
(A4)
43,0 arkuszy/minutę
Powiększenie
25 % do 400 % (w przyrostach co 1 %)
System podawania papieru/pojemność *3
Szuflada na papier
550 arkuszy (80 g/m²)/640 arkuszy (64 g/m²) x 1
Taca wielofunkcyjna
100 arkuszy (80 g/m²)/100 arkuszy (64 g/m²) x 1
System wyprowadzania papieru/pojemność *3 Taca wyprowadzania papieru
250 arkuszy (68 g/m²)
Wiele kopii
999 arkuszy
Źródło zasilania
AC 220 V - 240 V, 3,9 A, 50 Hz/60 Hz
Zużycie energii elektrycznej *1
Maksymalne zużycie energii
1 380 W lub mniej
W trybie uśpienia
● Ok. 0,9 W (połączenie USB)
● Ok. 0,9 W (połączenie za pomocą przewodowej sieci LAN)
● Ok. 0,9 W (połączenie za pomocą bezprzewodowej sieci LAN)
Przy wyłączonym głównym zasilaniu
0,1 W lub mniej
Wymiary
MF525x:
(szer. x głęb. x wys.)
494 mm x 464 mm x 452 mm
MF522x:
480 mm x 464 mm x 452 mm
Ciężar
Moduł główny *4
Ok. 19,0 kg
Materiały eksploatacyjne
Materiały eksploatacyjne(P. 607)
Ilość miejsca wymaganego do instalacji
Patrz „Pierwsze kroki”
692
Dodatek
Instrukcje obsługi i ich zawartość(P. 715)
Pojemność pamięci
Pamięć RAM: 1 GB
Warunki eksploatacji
Temperatura: od 10°C do 30°C
Wilgotność: 20 % do 80 % wilgotności względnej (bez kondensacji)
*1Może
się różnić w zależności od środowiska pracy oraz warunków, w jakich urządzenie jest eksploatowane.
*2Prędkość
kopiowania/drukowania jest ustalana na podstawie testów wewnętrznych z wykorzystaniem papieru formatu
A4, na którym wykonywane są jednostronne kopie/wydruki przy współczynniku kopiowania/drukowania równym 100%
oryginału. W ramach testów wewnętrznych w sposób ciągły wykonywane są kopie/wydruki tej samej strony z zawartością
na papierze zwykłym (prędkość kopiowania jest ustalana dla kopiowania za pomocą płyty szklanej). Prędkość
kopiowania/drukowania może się zmieniać zależnie od typu i formatu papieru oraz kierunku jego podawania.
Urządzenie może automatycznie wstrzymać lub zwolnić pracę w celu dostosowania do bieżącego stanu drukarki, np.
wyregulowania temperatury danego modułu lub zminimalizowania obniżenia jakości obrazów w przypadku ciągłego
kopiowania/drukowania.
*3
Może się różnić w zależności od środowiska instalacji i rodzaju