Canon | i-SENSYS MF628Cw | User manual | Canon i-SENSYS MF628Cw User manual

Canon i-SENSYS MF628Cw User manual
Windows
Sterownik faksu Generic
Podręcznik użytkownika
USRMA-3117-00 2018-07 pl
Copyright CANON INC. 2018
Spis treści
Wprowadzenie .................................................................................................................................................
Jak korzystać z Instrukcji obsługi
............................................................................................................................... 3
Oznaczenia używane w podręczniku
Zrzeczenie się odpowiedzialności
Copyright
2
........................................................................................................................ 4
............................................................................................................................... 5
.................................................................................................................................................................. 6
Znaki towarowe
........................................................................................................................................................ 7
Informacje na temat sterownika ..................................................................................................... 9
Przed użyciem ................................................................................................................................................
12
Wysyłanie faksu ............................................................................................................................................ 14
Wysyłanie faksu z komputera
.................................................................................................................................. 15
Informacje o metodach komunikacji, których można używać do transmisji faksów
Załączanie strony tytułowej
................................................... 19
..................................................................................................................................... 20
Ustawianie poufnej transmisji
................................................................................................................................. 23
Zarządzanie dziennikami transmisji
Zmiana ustawień domyślnych
......................................................................................................................... 25
.................................................................................................................................. 27
Edytowanie książki adresowej .........................................................................................................
Dodawanie adresu osoby w książce adresowej
Dodawanie grupy w książce adresowej
......................................................................................................... 30
.................................................................................................................... 31
Importowanie/Eksportowanie w książce adresowej
.................................................................................................. 32
Edytowanie ulubionych ustawień .................................................................................................
Rejestrowanie ulubionych ustawień
29
35
......................................................................................................................... 36
Edytowanie listy ulubionych ustawień
..................................................................................................................... 37
Dostosowywanie do funkcji urządzenia ................................................................................... 40
Ustawianie informacji o urządzeniu
......................................................................................................................... 41
Konfiguracja funkcji uwierzytelniania
Ustawianie nazwy użytkownika
...................................................................................................................... 43
............................................................................................................................... 45
Lista ustawień ................................................................................................................................................ 47
Wspólne ustawienia dla określonych kart
Karta [Wybierz miejsce docelowe]
Karta [Wpisz miejsce docelowe]
Karta [Specjalne]
................................................................................................................ 48
............................................................................................................................ 49
............................................................................................................................... 55
..................................................................................................................................................... 58
Karta [Informacje o wysłanym faksie i obraz]
Karta [Ustawienia urządzenia]
........................................................................................................... 60
................................................................................................................................. 61
I
Karta [Udostępnij stronę tytułową]
.......................................................................................................................... 64
Rozwiązywanie problemów ................................................................................................................
Nie można użyć funkcji pozyskiwania informacji o urządzeniu / funkcji uwierzytelniania
Nie można wyświetlić lub edytować książki adresowej
66
........................................... 67
............................................................................................. 68
II
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Wprowadzenie ..................................................................................................................................................... 2
Jak korzystać z Instrukcji obsługi ......................................................................................................................... 3
Oznaczenia używane w podręczniku ................................................................................................................. 4
Zrzeczenie się odpowiedzialności ......................................................................................................................... 5
Copyright ............................................................................................................................................................... 6
Znaki towarowe ..................................................................................................................................................... 7
1
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Jak korzystać z Instrukcji obsługi(P. 3)
Zrzeczenie się odpowiedzialności(P. 5)
Copyright(P. 6)
Znaki towarowe(P. 7)
2
Wprowadzenie
Jak korzystać z Instrukcji obsługi
W tej części przedstawiono wiedzę wymaganą podczas korzystania z tego podręcznika.
Oznaczenia używane w podręczniku(P. 4)
3
Wprowadzenie
Oznaczenia używane w podręczniku
W tej części wyjaśniono symbole i ustawienia używane w niniejszym podręczniku.
Symbole stosowane w tym podręczniku
W niniejszym podręczniku przedstawiono wyjaśnienia elementów i operacje, których należy przestrzegać
podczas używania sterownika. Użyto do tego celu odpowiednich symboli oznaczających, co następuje.
WAŻNE
● Oznacza wymagania lub ograniczenia. Należy zapoznać się z tymi elementami w celu prawidłowego
korzystania z produktu i uniknięcia uszkodzeń tego produktu.
UWAGA
● Oznacza wyjaśnienie czynności lub dodatkowe informacje dotyczące procedury. Zdecydowanie zaleca się
zapoznanie się z tymi elementami.
Informacje dotyczące ustawień
W tym podręczniku nazwy ustawień wyświetlane na ekranie komputera przedstawiono w sposób pokazany na
poniższych przykładach.
Przykład:
[Wyślij]
[OK]
4
Wprowadzenie
Zrzeczenie się odpowiedzialności
Informacje w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
FIRMA CANON INC. NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TREŚCI PRZEDSTAWIONYCH W
NINIEJSZYM DOKUMENCIE, ANI WYRAŹNYCH, ANI DOMNIEMANYCH, Z WYJĄTKIEM GWARANCJI
PRZEDSTAWIONYCH BEZPOŚREDNIO W TYM DOKUMENCIE. ZASTRZEŻENIE TO OBEJMUJE (ALE NIE OGRANICZA
SIĘ DO) GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WARTOŚCI MARKETINGOWEJ I HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONEGO CELU LUB ZABEZPIECZENIA PRZED NARUSZENIEM JAKIEGOKOLWIEK PATENTU. FIRMA CANON
INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY
JAKIEJKOLWIEK NATURY ANI ZA ŻADNE STRATY LUB WYDATKI WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA NINIEJSZYCH
TREŚCI.
5
Wprowadzenie
Copyright
Copyright CANON INC. 2018
Zabrania się powielania, przekazywania, przechowywania w systemie, przepisywania oraz tłumaczenia na
jakikolwiek język, w tym język komputerowy, którejkolwiek części niniejszej publikacji w jakikolwiek sposób:
elektroniczny, mechaniczny, magnetyczny, optyczny, chemiczny, ręczny lub inaczej bez wcześniejszego
uzyskania pisemnej zgody firmy Canon Inc.
6
Wprowadzenie
Znaki towarowe
Microsoft i Windows są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami handlowymi firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
macOS jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.
Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym podręczniku mogą być znakami towarowymi ich
prawnych właścicieli.
7
Informacje na temat sterownika
Informacje na temat sterownika
Informacje na temat sterownika .............................................................................................................. 9
8
Informacje na temat sterownika
Informacje na temat sterownika
Ten sterownik jest sterownikiem faksu dla systemu Windows obsługującym wielofunkcyjne urządzenia firmy
Canon przeznaczone dla biura.
Funkcje
Użytkownik może wysyłać faksy bez drukowania dokumentów lub obrazów stworzonych na komputerze.
● Skraca czas pracy i obniża koszty wydruku
● Wysyła czyste, wyraźne obrazy i tekst doskonałej jakości
Główne funkcje
Załączanie strony tytułowej
Użytkownik może załączyć do przekazywanych danych stronę tytułową. Sterownik zawiera już odpowiednie
szablony. Elementy wymienione na stronie tytułowej można dostosować według własnych potrzeb. W
przypadku wysyłania do wielu odbiorców, dla każdego z odbiorców można zmienić informacje znajdujące się na
stronie tytułowej.
Zarządzanie odbiorcami przy użyciu książki adresowej
Zarejestrowanie często używanych odbiorców w książce adresowej ułatwia określanie odbiorców. Użytkownik
może wyeksportować książkę adresową do pliku w formacie CSV. Użytkownik może także zaimportować książkę
adresową, która jest używana przez inną aplikację.
Szczegółowe ustawienia danych transmisji
Możliwe jest ustawienie rozmiaru papieru, a także układu strony, który ustawia drukowane dane na każdym
arkuszu papieru.
Możliwy jest także wybór godziny transmisji oraz ustawienie powiadomień o wyniku transmisji wysyłanych
pocztą elektroniczną.
Zwiększanie bezpieczeństwa
Użytkownik może ustawić sterownik w taki sposób, by wymagane było potwierdzenie określonej lokalizacji
docelowej w celu uniknięcia wysłania faksu do niewłaściwego odbiorcy. Dzięki funkcji uwierzytelniania i funkcji
przechowywania danych faksu i obrazów możliwe jest także ustawienie, kiedy wysyłane są faksy, przez kogo, z
jaką zawartością oraz do kogo.
Jeśli obsługiwana jest funkcja adresów podrzędnych, możliwe jest wysyłanie faksów do banków pamięci
znajdujących się u odbiorcy.
9
Informacje na temat sterownika
UWAGA
● Jeśli łącząc się lokalnie lub udostępniając drukarkę, zainstalowana zostanie usługa Canon Driver Information
Assist Service, możliwe jest pobranie danych urządzenia. W tym podręczniku funkcja służąca do pobierania
danych urządzenia przy użyciu usługi Canon Driver Information Assist Service jest nazywana funkcją
pobierania danych urządzenia.
10
Przed użyciem
Przed użyciem
Przed użyciem .................................................................................................................................................... 12
11
Przed użyciem
Przed użyciem
● Aby włączyć funkcje obsługiwane przez używane urządzenie, z którego wysyłane są faksy, konieczne jest
skonfigurowanie opcji urządzenia. Opcje urządzenia można pobrać na karcie [Ustawienia urządzenia] >
[Pobierz informacje o urządzeniu], a w przypadku, gdy pobranie ich nie jest możliwe, należy ustawić je ręcznie
na karcie [Ustawienia urządzenia].
● W zależności od urządzenia, zadania wysyłane ze sterownika przez faks mogą nie być widoczne w dzienniku
serwera drukowania PS. Podobnie jak w przypadku zadań wysłanych za pomocą NetWare, zapisane w
dzienniku dane mogą nie być pokazywane prawidłowo.
● Jeśli użytkownik wybierze kartę faksu, która nie jest kompatybilna z używanym modelem drukarki, i wybierze
linię, która nie zgadza się z poprawną linią wysyłania, możliwe, że faks zostanie wysłany przy użyciu innej linii.
● Jeśli użytkownik ustawi w sterowniku funkcję, która nie jest obsługiwana przez aktualnie używane urządzenie,
możliwe, że doprowadzi to do niezamierzonego wyniku transmisji. Może to także uniemożliwić wysyłanie
faksów.
Poniżej zaprezentowano odpowiednie przykłady.
- Ustawianie sterownika w taki sposób, aby można było wybrać nadawcę, godzinę transmisji, funkcje
podadresu, uwierzytelniania lub funkcję dla operacji [Ustaw wartość 2000 dla liczby miejsc docelowych,
które można określić jednocześnie], bez względu na to, czy funkcje te są obsługiwane przez używane
urządzenie.
- Ustawianie trybów uwierzytelniania i trybu komunikacji transmisji IP faksu, które są nieodpowiednie dla
używanego urządzenia.
● Funkcje, których można użyć, mogą zależeć od poniższych czynników.
- Używane urządzenie i jego ustawienia
- Wersja oprogramowania układowego urządzenia
- Struktura opcji
- Wersja sterownika
- Używane środowisko komputerowe
● W przypadku wysyłania faksu z aplikacji ze Sklepu Windows ograniczona jest liczba funkcji, które można
ustawić, ponieważ niemożliwe jest wyświetlenie ekranu ustawień transmisji faksu dla sterownika.
● Zawartość ekranu, procedury itd. pokazane i opisane w podręczniku mogą różnić się od faktycznie
wyświetlanych.
● W przykładach w niniejszym podręczniku użyto systemu Windows 10.
12
Wysyłanie faksu
Wysyłanie faksu
Wysyłanie faksu ................................................................................................................................................ 14
Wysyłanie faksu z komputera ............................................................................................................................. 15
Informacje o metodach komunikacji, których można używać do transmisji faksów ..................................... 19
Załączanie strony tytułowej ................................................................................................................................ 20
Ustawianie poufnej transmisji ........................................................................................................................... 23
Zarządzanie dziennikami transmisji .................................................................................................................. 25
Zmiana ustawień domyślnych ............................................................................................................................ 27
13
Wysyłanie faksu
Wysyłanie faksu
Wysyłanie faksu z komputera(P. 15)
Informacje o metodach komunikacji, których można używać do transmisji faksów(P. 19)
Załączanie strony tytułowej(P. 20)
Ustawianie poufnej transmisji(P. 23)
Zarządzanie dziennikami transmisji(P. 25)
Zmiana ustawień domyślnych(P. 27)
14
Wysyłanie faksu
Wysyłanie faksu z komputera
W tym miejscu wyjaśniona została podstawowa procedura transmisji faksów z komputera z użyciem
dokumentów stworzonych w aplikacji.
UWAGA
● Gdy używane jest urządzenie połączone za pomocą portu WSD, należy włączyć w urządzeniu opcję [Użyj
WSD].
Wymogi
● Ustawianie informacji o urządzeniu(P. 41)
Jeśli niemożliwe jest pobranie danych urządzenia, należy ręcznie wprowadzić opcje zainstalowane w
urządzeniu.
Procedura
1
2
Wybierz polecenie [Drukuj] z menu aplikacji.
Wybierz urządzenie → kliknij opcję [Preferencje], [Właściwości drukarki] lub
[Właściwości].
Jeśli nie jest konieczne szczegółowe ustawienie faksu, kliknij [Drukuj] lub [OK] i przejdź do kroku 5.(P. 17)
15
Wysyłanie faksu
3
Ustaw wymagane elementy na ekranie ustawień drukowania dla sterownika → kliknij
[OK].
Jeśli jest to konieczne, przełącz karty i konfiguruj inne ustawienia.
Karta [Wybierz miejsce docelowe] > [Zapisz informacje o wysłanym faksie i obraz], [Strona tytułowa] i
[Ustawienia szczegółowe] mogą także zostać ustawione podczas wysyłania faksu w kroku 5.(P. 17)
16
Wysyłanie faksu
Aby zdobyć więcej szczegółowych informacji na temat metod ustawiania głównych funkcji, kliknij przycisk
„Wyświetl szczegóły”.
Aby ustawić wiele stron na pojedynczej karcie papieru
Podaj liczbę stron, jaka ma być ustawiona na karcie [Specjalne] > [Układ strony].
Aby wprowadzić potwierdzenie miejsca docelowego
Kliknij kartę [Specjalne] > [Ustawienia zabezpieczeń] → włącz opcję [Podczas konfigurowania miejsca
docelowego potwierdź numer faksu/identyfikator URI] w oknie dialogowym [Ustawienia zabezpieczeń].
Aby określić godzinę wysłania *
Kliknij kartę [Wybierz miejsce docelowe] > [Ustawienia szczegółowe] → włącz opcję [Określ godzinę wysyłania],
aby określić czas w oknie dialogowym [Ustawienia szczegółowe] → kliknij [OK].
Aby wysłać e-mailem powiadomienie z wynikiem transmisji *
Kliknij kartę [Wybierz miejsce docelowe] > [Ustawienia szczegółowe] → włącz opcję [Powiadom o zakończeniu
zadania] i ustaw warunki powiadomień oraz adres e-mail w oknie dialogowym [Ustawienia szczegółowe] →
kliknij [OK].
* Aby ustawić te funkcje, należy je wcześniej włączyć na karcie [Ustawienia urządzenia]. Ustaw je, używając
procedur ustawiania informacji o urządzeniu.
4
Kliknij [Drukuj] lub [OK] na ekranie drukowania aplikacji.
5
Określ odbiorcę na ekranie [Ustawienia wysyłania faksu].
Gdy podawany jest odbiorca z książki adresowej
(1) Wyświetl kartę [Wybierz miejsce docelowe].
(2) Wybierz książkę adresową z: [Lista książek adresowych] → wybierz odbiorcę → kliknij [Dodaj do listy miejsc
docelowych].
Gdy odbiorca podawany jest bezpośrednio
(1) Wyświetl kartę [Wpisz miejsce docelowe].
17
Wysyłanie faksu
(2) W opcji [Tryb komunikacji] wybierz tryb komunikacji, który ma zostać użyty.
(3) Wybierz [Numer faksu/Identyfikator URI] → określ [Numer faksu] lub [Identyfikator URI].
Jeśli jest to konieczne, ustaw inne elementy.
6
Na ekranie [Ustawienia wysyłania faksu] kliknij opcję [Wyślij].
Tematy pokrewne
Karta [Wybierz miejsce docelowe](P. 49)
Karta [Wpisz miejsce docelowe](P. 55)
Karta [Specjalne](P. 58)
Karta [Informacje o wysłanym faksie i obraz](P. 60)
18
Wysyłanie faksu
Informacje o metodach komunikacji, których można
używać do transmisji faksów
Metody komunikacji, jakie mogą być używane przy transmisji faksów są określone na tablicy rozdzielczej faksu
obsługiwanego przez używane urządzenie oraz w ustawieniach faksu miejsca docelowego.
Skonfiguruj ustawienia komunikacyjne, np. tablicę rozdzielczą faksu, tryb komunikacji itp., zgodnie z
ustawieniami podanymi na karcie [Ustawienia urządzenia]. Ponadto sprawdź ustawienia faksu miejsca
docelowego i poprawnie wprowadź adres. Jeżeli ustawienia komunikacyjne nie zostaną prawidłowo
skonfigurowane, może wystąpić błąd transmisji.
Oto środowiska połączeniowe odpowiadające trybom komunikacji transmisji IP faksu, które można ustawić z
tym sterownikiem.
● Intranet
Używanie urządzenia kompatybilnego z transmisją IP faksu lub serwera SIP w intranecie
● Bramka VoIP
Urządzenia kompatybilne z transmisją G3 faksu poprzez bramę VoIP
Tematy pokrewne
Karta [Ustawienia urządzenia](P. 61)
Karta [Wybierz miejsce docelowe](P. 49)
Karta [Wpisz miejsce docelowe](P. 55)
Ustawianie informacji o urządzeniu(P. 41)
19
Wysyłanie faksu
Załączanie strony tytułowej
Możesz załączyć stronę tytułową do danych transmisji.
Strony tytułowe, podobnie jak źródło transmisji oraz informacje o miejscu docelowym, mogą być tworzone wraz
z logo oraz podpisem.
Ponadto w środowisku drukarki udostępnionej, gdy tworzony szablon strony tytułowej jest zarejestrowany na
serwerze druku, można go użyć jako udostępniona strona tytułowa na komputerach klienckich.
Poniżej przedstawiono przykładowy szablon z układem elementów na stronie tytułowej.
Przykładowy układ elementów na stronie tytułowej(P. 21)
Aby załączyć stronę tytułową
1
Wyświetl kartę [Wybierz miejsce docelowe] lub [Wpisz miejsce docelowe].
Można je wyświetlać z ekranu ustawień transmisji faksów.
Podczas zmieniania ustawień domyślnych można również wyświetlać kartę [Wybierz miejsce docelowe].
2
Kliknij [Strona tytułowa] → wybierz opcję [Osobna strona dla każdego miejsca
docelowego] lub [Ta sama strona dla wszystkich miejsc docelowych] z części [Załącznik
strony tytułowej] w oknie dialogowym [Strona tytułowa].
Po wybraniu opcji [Osobna strona dla każdego miejsca docelowego], informacje o miejscu docelowym są
ustawiane na stronie tytułowej zgodnie z miejscem docelowym.
Po wybraniu opcji [Ta sama strona dla wszystkich miejsc docelowych], informacje o miejscu docelowym dla
wszystkich członków są ustawiane na stronie tytułowej.
3
Wybierz szablon z menu [Styl].
Można wybrać również zarejestrowaną wstępnie udostępnioną stronę tytułową. Udostępnione strony tytułowe
oznaczone są czerwoną kropką ( ).
Po kliknięciu przycisku [Zarejestruj], można zarejestrować specjalnie utworzoną stronę tytułową jako szablon.
4
Sprawdź ustawiony stan elementów w oknie [Załączone elementy] → podczas
zmieniania elementów lub konfigurowania ustawień szczegółowych, kliknij przycisk
[Ustawienia].
Jeśli nie chcesz ustawiać elementów, przejdź do etapu 6.(P. 21)
5
W oknie dialogowym [Ustawienia elementu], ustaw wymagane elementy → kliknij
przycisk [OK].
Zapoznaj się z poniższym przykładowym układem ustawionych elementów i ich pozycjami na stronie tytułowej.
Przykładowy układ elementów na stronie tytułowej(P. 21)
UWAGA
20
Wysyłanie faksu
● Rejestracja informacji zawartych na stronie tytułowej jako ustawienia domyślnego pozwala uniknąć
każdorazowego ustawiania opcji podczas wysyłania faksów.
6
Jeśli chcesz dołączyć etykietę, np. „Pilne” lub „Poufne”, wybierz opcję [Wstaw notatkę z
uwagą] → wybierz etykietę z [Notatka z uwagą].
Możesz również wprowadzić pożądany tekst w [Notatka z uwagą].
7
8
Jeśli to konieczne, wprowadź komentarz w części [Komentarz do załączenia] → kliknij
przycisk [Podgląd], aby zobaczyć podgląd.
W oknie dialogowym [Strona tytułowa] kliknij przycisk [OK].
Aby zarejestrować udostępnianą stronę tytułową
Wymogi
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
● Zarejestrowana strona tytułowa jest przechowywana na serwerze plików.
Procedura
1
2
3
4
Wyświetl okno [Urządzenia i drukarki], korzystając z polecenia [Panel sterowania]
systemu Windows.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę konfigurowanego urządzenia → z
wyświetlanego menu wybierz opcję [Właściwości drukarki].
Wyświetl kartę [Udostępnij stronę tytułową].
Kliknij przycisk [Zarejestruj] → w oknie dialogowym [Zarejestruj udostępnioną stronę
tytułową], wybierz stronę tytułową (*.cse) → kliknij przycisk [Otwórz].
Nazwa zarejestrowanej strony tytułowej jest wyświetlana w oknie [Styl].
Po wybraniu strony tytułowej na karcie [Styl], możesz kliknąć przycisk [Podgląd], aby sprawdzić szczegóły
strony tytułowej.
5
Kliknij opcję [OK] lub [Zastosuj].
Przykładowy układ elementów na stronie tytułowej
Poniżej zaprezentowany jest domyślny szablon [Szablon 1] jako przykładowy układ elementów, po ich
ustawieniu.
21
Wysyłanie faksu
Elementy ustawione w oknie dialogowym [Strona tytułowa]
(1) [Wstaw notatkę z uwagą]
(2) [Załączone elementy] > okno dialogowe [Ustawienia elementu] > karta [Szczegóły]
(3) [Załączone elementy] > okno dialogowe [Ustawienia elementu] > karta [Nadawca]
(4) [Załączone elementy] > okno dialogowe [Ustawienia elementu] > karta [Miejsce docelowe]
(5) [Komentarz do załączenia]
Przy ustawianiu pliku dla logo lub podpisu w oknie dialogowym [Ustawienia elementu] > [Logo] lub na karcie
[Podpis], po kliknięciu okna dialogowego [Strona tytułowa] > [Podgląd], możesz sprawdzić, jak wyświetla się
logo lub podpis.
Tematy pokrewne
Okno dialogowe [Strona tytułowa](P. 53)
okno dialogowe [Ustawienia elementu](P. 53)
okno dialogowe [Zarejestruj udostępnioną stronę tytułową](P. 64)
Zmiana ustawień domyślnych(P. 27)
22
Wysyłanie faksu
Ustawianie poufnej transmisji
Możesz wysłać dane faksu do pamięci urządzenia miejsca docelowego.
Wysyłane dane muszą zawierać hasło – jest to przydatna funkcja podczas przesyłania dokumentów poufnych.
Aby włączyć funkcję transmisji poufnej
Wymogi
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
Procedura
1
2
3
4
Wyświetl okno [Urządzenia i drukarki], korzystając z polecenia [Panel sterowania]
systemu Windows.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę konfigurowanego urządzenia → z
wyświetlanego menu wybierz opcję [Właściwości drukarki].
Wyświetl kartę [Ustawienia urządzenia].
W oknie [Uwierzytelnianie podadresu] wybierz tryb uwierzytelnienia, który ma zostać
użyty.
Należy tak skonfigurować to ustawienie, aby odpowiadało metodzie uwierzytelniania ustawionej w urządzeniu.
5
6
Kliknij opcję [Ustawienia szczegółowe] → w oknie dialogowym [Ustawienia
szczegółowe] wybierz opcję [Użyj podadresu] → kliknij przycisk [OK].
Na karcie [Ustawienia urządzenia] kliknij przycisk [OK] lub [Zastosuj].
Aby ustawić informacje poufne w miejscu docelowym
Aby przeprowadzać transmisje poufne, ustaw informacje poufne (podadres i hasło) zarejestrowane w faksie
docelowym w adresie.
23
Wysyłanie faksu
Poniżej zaprezentowano przykładową procedurę ustawiania informacji poufnych podczas dodawania adresu z
części [Wybierz miejsce docelowe].
Wymogi
● Informacje poufne (podadres i hasło) zarejestrowane w faksie docelowym
Procedura
1
Wyświetl kartę [Wybierz miejsce docelowe].
Można ją wyświetlić na ekranie ustawień transmisji faksów podczas wysyłania faksu lub zmieniania ustawień
domyślnych.
2
3
4
Kliknij opcję [Dodaj miejsce docelowe] obok okna [Lista miejsc docelowych].
W oknie dialogowym [Dodaj miejsce docelowe] podaj [Nazwa miejsca docelowego],
[Tryb komunikacji], itd.
Wybierz polecenie [Użyj podadresu] → wprowadź [Podadres] oraz [Hasło] → kliknij
przycisk [OK].
Adres został dodany na kartę [Wybierz miejsce docelowe] > [Lista miejsc docelowych].
Informacje poufne, podobnie jak powyższa procedura, mogą być ustawiane podczas dodawania lub edytowania
jednego z poniższych adresów.
● Adres osoby w książce adresowej
Podczas transmisji, w której podaje się [Numer faksu G3], możesz określić maksymalnie dwa numery faksu.
Możliwe jest ustawienie informacji poufnych dla odpowiedniego numeru faksu z okna [Funkcja
zaawansowana].
● Wprowadzony ręcznie adres na karcie [Wpisz miejsce docelowe]
Tematy pokrewne
okno dialogowe [Ustawienia szczegółowe](P. 63)
okno dialogowe [Dodaj miejsce docelowe](P. 49)
Karta [Wpisz miejsce docelowe](P. 55)
Informacje o metodach komunikacji, których można używać do transmisji faksów(P. 19)
Zmiana ustawień domyślnych(P. 27)
24
Wysyłanie faksu
Zarządzanie dziennikami transmisji
Możesz zapisywać dzienniki z obrazami danych transmisji, godzinami transmisji, miejscami docelowymi itd. jako
obrazy transmisji, a także nimi zarządzać.
Jeżeli używasz sterownika z wieloma urządzeniami, możesz zobaczyć dziennik każdego z urządzeń. Ponadto w
przypadku dzienników przesyłanych do wielu adresów możesz sprawdzać obrazy transmisji dla każdego z
adresów.
Aby zapisać dzienniki transmisji
1
Wyświetl kartę [Wybierz miejsce docelowe].
Można ją wyświetlić na ekranie ustawień transmisji faksów podczas wysyłania faksu lub zmieniania ustawień
domyślnych.
2
Wybierz opcję [Zapisz informacje o wysłanym faksie i obraz].
Aby ustawić miejsce docelowe, w którym będą zapisywane dzienniki transmisji wraz ich maksymalną liczbą,
jaką można zapisać, należy wykonać poniższą procedurę.
Jeśli nie chcesz ich ustawiać, kliknij przycisk [OK].
3
Wyświetl kartę [Informacje o wysłanym faksie i obraz].
4
Kliknij opcję [Ustawienia zapisywania].
5
6
W oknie dialogowym [Ustawienia zapisywania] ustaw miejsce docelowe zapisu
dzienników transmisji oraz ich maksymalną liczbę, jaką można zapisać → kliknij
przycisk [OK].
Na karcie [Informacje o wysłanym faksie i obraz] kliknij przycisk [OK].
UWAGA
● Możesz wybrać opcję [Zapisz informacje o wysłanym faksie i obraz] na karcie [Wpisz miejsce docelowe].
Aby sprawdzić dzienniki transmisji
1
Wyświetl kartę [Informacje o wysłanym faksie i obraz].
Można ją wyświetlić na ekranie ustawień transmisji faksów podczas wysyłania faksu lub zmieniania ustawień
domyślnych.
25
Wysyłanie faksu
2
3
Jeżeli używasz sterownika z wieloma urządzeniami, wybierz nazwy sterowników
odpowiadające tym urządzeniom w oknie [Sterownik, dla którego mają być
wyświetlane informacje].
W oknie [Informacje o wysłanym faksie i obraz] wybierz dziennik transmisji, który ma
zostać sprawdzony.
Jeśli dziennik transmisji, który chcesz sprawdzić nie jest wyświetlany, kliknij przycisk [Odśwież], aby
zaktualizować wyświetlanie.
4
Sprawdź na podglądzie szczegóły dziennika transmisji.
Po kliknięciu przycisku [Powiększ], możesz dodatkowo powiększyć i zweryfikować wyświetlany dziennik
transmisji.
Jeżeli dziennik ma wiele stron, zmieniaj strony za pomocą przycisków [Wstecz] i [Dalej].
Jeśli dokonano transmisji do wielu miejsc docelowych, wybierz i sprawdź miejsce docelowe dziennika, który
chcesz sprawdzić w oknie [Lista miejsc docelowych].
Tematy pokrewne
Karta [Wybierz miejsce docelowe](P. 49)
okno dialogowe [Ustawienia zapisywania](P. 60)
Karta [Wpisz miejsce docelowe](P. 55)
Zmiana ustawień domyślnych(P. 27)
26
Wysyłanie faksu
Zmiana ustawień domyślnych
Domyślne ustawienia można zmieniać według wymaganych ustawień transmisji faksów. Wprowadzenie
najczęściej używanych ustawień pozwoli uniknąć każdorazowego ustawiania opcji transmisji faksów.
1
2
3
Wyświetl okno [Urządzenia i drukarki], korzystając z polecenia [Panel sterowania]
systemu Windows.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, które chcesz skonfigurować → w
wyświetlonym menu wybierz opcję [Preferencje drukowania].
Na ekranie ustawień drukowania sterownika określ wartości niezbędnych elementów.
W razie potrzeby przełącz karty i skonfiguruj odpowiednie ustawienia.
4
Kliknij opcję [OK] lub [Zastosuj].
27
Edytowanie książki adresowej
Edytowanie książki adresowej
Edytowanie książki adresowej .................................................................................................................. 29
Dodawanie adresu osoby w książce adresowej ................................................................................................. 30
Dodawanie grupy w książce adresowej ............................................................................................................. 31
Importowanie/Eksportowanie w książce adresowej ......................................................................................... 32
28
Edytowanie książki adresowej
Edytowanie książki adresowej
Dodawanie adresu osoby w książce adresowej(P. 30)
Dodawanie grupy w książce adresowej(P. 31)
Importowanie/Eksportowanie w książce adresowej(P. 32)
29
Edytowanie książki adresowej
Dodawanie adresu osoby w książce adresowej
W książce adresowej możesz rejestrować dane adresowe poszczególnych osób. Możesz również ustawiać tryb
komunikacji według faksu docelowego.
1
Wyświetl kartę [Wybierz miejsce docelowe].
Można ją wyświetlić na ekranie ustawień transmisji faksów podczas wysyłania faksu lub zmieniania ustawień
domyślnych.
2
3
4
Wybierz pozycję [Canon Fax Driver Address Book] w obszarze [Lista książek
adresowych] → kliknij przycisk [Edytuj książkę adresową].
W oknie dialogowym [Edytuj książkę adresową] kliknij przycisk [Dodaj osobę].
W oknie dialogowym [Dodaj osobę] wprowadź takie elementy jak nazwa miejsca
docelowego, nazwa firmy itd.
Wprowadź [Uwagi], jeśli to konieczne.
5
Jeśli używasz komunikacji G3, wybierz kartę [Numer faksu G3] i wprowadź numer
faksu.
Jeśli to konieczne, ustaw funkcję podadresu w menu [Ustawienia].
6
Jeżeli używasz komunikacji IP faksu, wybierz kartę [Numer IP faksu] i ustaw każdy
element.
Jeśli to konieczne, ustaw funkcję podadresu lub wprowadź [Opis].
7
W oknie dialogowym [Dodaj osobę] kliknij przycisk [OK].
Adres zostanie dodany do [Książka adresowa] w oknie dialogowym [Edytuj książkę adresową].
8
W oknie dialogowym [Edytuj książkę adresową] kliknij przycisk [OK].
Tematy pokrewne
Okno dialogowe [Edytuj książkę adresową](P. 51)
okno dialogowe [Dodaj osobę](P. 51)
Informacje o metodach komunikacji, których można używać do transmisji faksów(P. 19)
Zmiana ustawień domyślnych(P. 27)
30
Edytowanie książki adresowej
Dodawanie grupy w książce adresowej
Możesz rejestrować adresy, które są zarejestrowane w książce adresowej jako grupa. To odpowiednia funkcja,
gdy chcesz wysłać dane z tą samą zawartością do wielu miejsc docelowych.
1
Wyświetl kartę [Wybierz miejsce docelowe].
Można ją wyświetlić na ekranie ustawień transmisji faksów podczas wysyłania faksu lub zmieniania ustawień
domyślnych.
2
Wybierz pozycję [Canon Fax Driver Address Book] w obszarze [Lista książek
adresowych] → kliknij przycisk [Edytuj książkę adresową].
3
W oknie dialogowym [Edytuj książkę adresową] kliknij przycisk [Dodaj grupę].
4
Wprowadź nazwę grupy w oknie dialogowym [Dodaj grupę].
5
Wybierz adresy, które mają być zarejestrowane jako grupa w oknie [Miejsca docelowe
do dodania] → kliknij przycisk [Dodaj].
Opcja [Pokaż] służy do zmieniania wyświetlanych kategorii.
Po dodaniu adresu, będzie on wyświetlany w oknie [Szczegóły] > [Aktualni członkowie grupy].
Jeśli chcesz usunąć adres z grupy, wybierz go z okna [Aktualni członkowie grupy] → kliknij przycisk [Usuń].
6
W oknie dialogowym [Dodaj grupę] kliknij przycisk [OK].
Adres grupy zostanie dodany do [Książka adresowa] w oknie dialogowym [Edytuj książkę adresową].
7
W oknie dialogowym [Edytuj książkę adresową] kliknij przycisk [OK].
Tematy pokrewne
Okno dialogowe [Edytuj książkę adresową](P. 51)
okno dialogowe [Dodaj grupę](P. 51)
Zmiana ustawień domyślnych(P. 27)
31
Edytowanie książki adresowej
Importowanie/Eksportowanie w książce adresowej
Możesz zaimportować zawartość książki adresowej używanej w innej aplikacji do książki adresowej sterownika.
Możesz również wyeksportować zawartość książki adresowej i używać jej w innych aplikacjach.
UWAGA
● Jeśli chcesz zabezpieczyć hasłem wyeksportowaną książkę adresową, ustaw je na karcie [Specjalne] >
[Ustawienia zabezpieczeń].
Aby wyeksportować książkę adresową
1
Wyświetl kartę [Wybierz miejsce docelowe].
Można ją wyświetlić na ekranie ustawień transmisji faksów podczas wysyłania faksu lub zmieniania ustawień
domyślnych.
2
Wybierz pozycję [Canon Fax Driver Address Book] w obszarze [Lista książek
adresowych] → kliknij przycisk [Edytuj książkę adresową].
3
Kliknij przycisk [Eksportuj] w oknie dialogowym [Edytuj książkę adresową].
4
Podaj miejsce zapisu i nazwę pliku → kliknij przycisk [Zapisz] lub [OK].
Plik zapisanej książki adresowej może mieć format „*.csv” lub „*.abk”.
5
Kliknij opcję [OK].
Aby zaimportować książkę adresową
1
Wyświetl kartę [Wybierz miejsce docelowe].
Można ją wyświetlić na ekranie ustawień transmisji faksów podczas wysyłania faksu lub zmieniania ustawień
domyślnych.
2
3
4
Wybierz pozycję [Canon Fax Driver Address Book] w obszarze [Lista książek
adresowych] → kliknij przycisk [Edytuj książkę adresową].
W oknie dialogowym [Edytuj książkę adresową], kliknij przycisk [Importuj] → wybierz
plik książki adresowej do zaimportowania → kliknij przycisk [Otwórz].
Kliknij opcję [OK].
32
Edytowanie książki adresowej
Tematy pokrewne
Okno dialogowe [Edytuj książkę adresową](P. 51)
Zmiana ustawień domyślnych(P. 27)
Karta [Specjalne](P. 58)
33
Edytowanie ulubionych ustawień
Edytowanie ulubionych ustawień
Edytowanie ulubionych ustawień .......................................................................................................... 35
Rejestrowanie ulubionych ustawień .................................................................................................................. 36
Edytowanie listy ulubionych ustawień .............................................................................................................. 37
34
Edytowanie ulubionych ustawień
Edytowanie ulubionych ustawień
Rejestrowanie ulubionych ustawień(P. 36)
Edytowanie listy ulubionych ustawień(P. 37)
35
Edytowanie ulubionych ustawień
Rejestrowanie ulubionych ustawień
Często używane ustawienia można zarejestrować jako profil.
1
Wyświetl kartę [Wybierz miejsce docelowe] lub [Specjalne] → skonfiguruj ustawienia,
które chcesz zarejestrować.
Można ją wyświetlić na ekranie ustawień transmisji faksów podczas wysyłania faksu lub zmieniania ustawień
domyślnych.
2
3
Kliknij opcję [Dodaj] obok okna [Profil].
W oknie dialogowym [Dodaj profil] wybierz odpowiednie ustawienia w polach [Nazwa] i
[Ikona].
W razie potrzeby wpisz komentarz w polu [Komentarz].
4
Kliknij opcję [OK].
Nowy profil zostanie dodany do listy [Profil]. Zarejestrowane ustawienia faksu można zastosować, wybierając
pozycję z listy [Profil].
Tematy pokrewne
okno dialogowe [Dodaj profil](P. 48)
Zmiana ustawień domyślnych(P. 27)
36
Edytowanie ulubionych ustawień
Edytowanie listy ulubionych ustawień
Można edytować listę [Profil] oraz importować i eksportować profile w celu użycia ich na innych komputerach.
Karta [Wybierz miejsce docelowe] lub [Specjalne] wyświetlana w celu edytowania profili jest pokazywana na
ekranie ustawień transmisji faksu podczas wysyłania faksu lub zmieniania ustawień domyślnych.
Aby edytować listę [Profil]
1
Wyświetl kartę [Wybierz miejsce docelowe] lub [Specjalne].
2
Kliknij opcję [Edytuj] obok okna [Profil].
3
W oknie dialogowym [Edytuj profil] wybierz profil, który chcesz edytować, w obszarze
[Lista profili] → wprowadź ustawienia [Nazwa] i [Ikona].
W razie potrzeby wpisz komentarz w polu [Komentarz].
Aby usunąć profil, wybierz go w obszarze [Lista profili] → kliknij przycisk [Usuń] → kliknij przycisk [Tak].
4
Kliknij opcję [OK].
Aby wyeksportować profil
1
Wyświetl kartę [Wybierz miejsce docelowe] lub [Specjalne].
2
Kliknij opcję [Edytuj] obok okna [Profil].
3
W oknie dialogowym [Edytuj profil] wybierz profil, który chcesz wyeksportować, w
obszarze [Lista profili] → kliknij przycisk [Eksportuj].
4
Podaj miejsce zapisu i nazwę pliku → kliknij przycisk [Zapisz] lub [OK].
5
Kliknij opcję [OK].
Wybrany profil zostanie zapisany jako plik „*.cfg”.
37
Edytowanie ulubionych ustawień
Aby zaimportować profil
1
Wyświetl kartę [Wybierz miejsce docelowe] lub [Specjalne].
2
Kliknij opcję [Edytuj] obok okna [Profil].
3
W oknie dialogowym [Edytuj profil] kliknij przycisk [Importuj] → wybierz plik z profilem
do zaimportowania → kliknij przycisk [Otwórz].
Zaimportowany profil jest wyświetlany w oknie [Lista profili].
4
Kliknij opcję [OK].
Tematy pokrewne
okno dialogowe [Edytuj profil](P. 48)
Rejestrowanie ulubionych ustawień(P. 36)
38
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
Dostosowywanie do funkcji
urządzenia
Dostosowywanie do funkcji urządzenia ............................................................................................. 40
Ustawianie informacji o urządzeniu ................................................................................................................... 41
Konfiguracja funkcji uwierzytelniania ............................................................................................................... 43
Ustawianie nazwy użytkownika ......................................................................................................................... 45
39
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
Ustawianie informacji o urządzeniu(P. 41)
Konfiguracja funkcji uwierzytelniania(P. 43)
Ustawianie nazwy użytkownika(P. 45)
40
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
Ustawianie informacji o urządzeniu
W następujących przypadkach konieczne jest ustawienie opcji urządzenia zgodnie z poniższą procedurą.
● Dane urządzenia nie zostały pobrane podczas instalacji.
● W karcie [Ustawienia urządzenia] funkcje i opcje urządzenia nie zostały ustawione poprawnie.
● Dodano opcję do urządzenia.
● Ustawienia transmisji faksów urządzenia uległy zmianie.
Wymogi
● Ustawienia urządzenia
- Jeżeli urządzenie jest podłączone za pośrednictwem portu WSD, funkcja [Użyj Przeglądania WSD] jest już
włączona.
- Jeżeli urządzenie zostało podłączone po określeniu standardowego portu TCP/IP, funkcja [Pozyskaj z hosta
inf. o zarządzaniu drukarką] jest już włączona.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w podręczniku obsługi urządzenia.
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
Procedura
1
2
3
Wyświetl okno [Urządzenia i drukarki], korzystając z polecenia [Panel sterowania]
systemu Windows.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, które chcesz skonfigurować → w
wyświetlonym menu wybierz opcję [Właściwości drukarki].
Wyświetl kartę [Ustawienia urządzenia].
41
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
4
5
Kliknij opcję [Pobierz informacje o urządzeniu].
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat „Czy chcesz pobrać informacje o urządzeniu?”,
kliknij przycisk [Tak].
Jeśli informacje zostały już pobrane, potwierdź automatycznie ustawioną konfigurację opcji.
Jeśli informacje nie zostały pobrane, ustaw konfigurację opcji ręcznie. Wybierz opcje przypisane do urządzenia.
6
Kliknij [Ustawienia szczegółowe] → ustaw zgodnie z wymaganiami.
Elementy w [Ustawienia szczegółowe] nie są ustawiane automatycznie. Jeśli jest to konieczne, należy ustawić je
ręcznie.
7
W karcie [Ustawienia urządzenia] kliknij opcję [OK] lub [Zastosuj].
Tematy pokrewne
Karta [Ustawienia urządzenia](P. 61)
Nie można użyć funkcji pozyskiwania informacji o urządzeniu / funkcji uwierzytelniania(P. 67)
42
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
Konfiguracja funkcji uwierzytelniania
Można zarządzać transmisją faksów za pomocą funkcji zarządzania identyfikatorami wydziałów lub funkcji
uwierzytelniania użytkowników.
Wymogi
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
Procedura
1
2
3
4
5
Wyświetl okno [Urządzenia i drukarki], korzystając z polecenia [Panel sterowania]
systemu Windows.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę konfigurowanego urządzenia → z
wyświetlanego menu wybierz opcję [Właściwości drukarki].
Wyświetl kartę [Ustawienia urządzenia].
Wybierz funkcję uwierzytelniania, której chcesz użyć, w polu [Zarządzanie
użytkownikami] → kliknij przycisk [Ustawienia].
W oknie dialogowym [Ustawienia identyfikatora wydziału/kodu PIN] lub [Ustawienia
uwierzytelniania użytkownika] wybierz polecenie [Zezwól na ustawianie kodu PIN] lub
[Zezwól na ustawianie hasła] → wprowadź dane uwierzytelniania.
Aby użyć funkcji zarządzania identyfikatorami wydziałów, wprowadź informacje w polach [Identyfikator
wydziału] i [Kod PIN].
Aby użyć funkcji uwierzytelniania użytkownika, wprowadź informacje w polach [Nazwa użytkownika] i [Hasło].
Można sprawdzić, czy dane uwierzytelniania zapisane w urządzeniu odpowiadają wprowadzonym danym – w
tym celu kliknij przycisk [Sprawdź].
6
7
W razie potrzeby wybierz opcję [Potwierdź ID wydziału/kod PIN przy wysyłaniu faksów]
lub [Potwierdzaj dane uwierzytelniania przy wysyłaniu faksów] → kliknij przycisk [OK].
Na karcie [Ustawienia urządzenia] kliknij przycisk [OK] lub [Zastosuj].
43
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
Jeśli okno dialogowe [Potwierdź identyfikator wydziału/kod PIN] lub [Potwierdzanie nazwy użytkownika/hasła]
pojawia się w trakcie wysyłania faksu, należy potwierdzić lub wprowadzić dane uwierzytelniania.
Tematy pokrewne
okno dialogowe [Ustawienia identyfikatora wydziału/kodu PIN](P. 61)
okno dialogowe [Ustawienia uwierzytelniania użytkownika](P. 61)
Okno dialogowe [Potwierdź identyfikator wydziału/kod PIN](P. 63)
Okno dialogowe [Potwierdzanie nazwy użytkownika/hasła](P. 63)
44
Dostosowywanie do funkcji urządzenia
Ustawianie nazwy użytkownika
Umożliwia wprowadzanie nazwy użytkownika, która będzie stosowana do zadań wysyłania faksu.
Wprowadzona nazwa użytkownika jest wyświetlana w panelu sterowania urządzenia i jest używana w
nagłówkach i stopkach danych faksu.
Wymogi
● Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
Procedura
1
2
Wyświetl okno [Urządzenia i drukarki], korzystając z polecenia [Panel sterowania]
systemu Windows.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę konfigurowanego urządzenia → z
wyświetlanego menu wybierz opcję [Właściwości drukarki].
3
Wyświetl kartę [Ustawienia urządzenia].
4
Wybierz pozycję [Konfiguruj informacje o użytkowniku] → kliknij przycisk [Ustawienia].
5
W oknie dialogowym [Ustawienia informacji o użytkowniku] wprowadź nazwę w części
[Nazwa użytkownika] → kliknij przycisk [OK].
Aby zmienić domyślne ustawienie nazwy użytkownika, kliknij opcję [Zarządzanie nazwą użytkownika] → ustaw
opcję [Wybór nazwy użytkownika] → kliknij przycisk [OK].
Aby uniemożliwić zmianę nazw użytkowników: kliknij opcję [Zarządzanie nazwą użytkownika] → wybierz
polecenie [Nie zezwalaj na zmiany nazwy użytkownika] → kliknij przycisk [OK].
6
Na karcie [Ustawienia urządzenia] kliknij przycisk [OK] lub [Zastosuj].
Tematy pokrewne
okno dialogowe [Ustawienia informacji o użytkowniku](P. 62)
45
Lista ustawień
Lista ustawień
Lista ustawień .................................................................................................................................................... 47
Wspólne ustawienia dla określonych kart ......................................................................................................... 48
Karta [Wybierz miejsce docelowe] ...................................................................................................................... 49
Karta [Wpisz miejsce docelowe] .......................................................................................................................... 55
Karta [Specjalne] .................................................................................................................................................. 58
Karta [Informacje o wysłanym faksie i obraz] ................................................................................................... 60
Karta [Ustawienia urządzenia] ........................................................................................................................... 61
Karta [Udostępnij stronę tytułową] .................................................................................................................... 64
46
Lista ustawień
Lista ustawień
Wspólne ustawienia dla określonych kart(P. 48)
Karta [Wybierz miejsce docelowe](P. 49)
Karta [Wpisz miejsce docelowe](P. 55)
Karta [Specjalne](P. 58)
Karta [Informacje o wysłanym faksie i obraz](P. 60)
Karta [Ustawienia urządzenia](P. 61)
Karta [Udostępnij stronę tytułową](P. 64)
47
Lista ustawień
Wspólne ustawienia dla określonych kart
Często używane ustawienia można zarejestrować jako profile.
Możesz ustawiać profile na kartach [Wybierz miejsce docelowe] i [Specjalne].
[Profil]
Dotyczy zarejestrowanych ustawień transmisji faksów. Zarejestrowane profile można edytować i usuwać.
Ponieważ profile oznaczone czerwoną kropką ( ) to profile ustawione wstępnie, nie można ich edytować ani
usuwać.
[Dodaj]
okno dialogowe [Dodaj profil]
Umożliwia rejestrowanie bieżących ustawień transmisji faksów jako profilu.
Ustaw [Nazwa] i [Ikona]. Jeśli to konieczne, wprowadź komentarz w oknie [Komentarz]. Aby sprawdzić aktualne
ustawienia na liście, kliknij polecenie [Pokaż ustawienia].
[Edytuj]
okno dialogowe [Edytuj profil]
Umożliwia edytowanie zawartości profilu. Możliwe jest także wybranie pliku do którego ma być zaimportowany
profil oraz zapisanie bieżącego profilu do pliku.
[Lista profili]
Umożliwia wyświetlanie listy zarejestrowanych profili. Aby zmienić kolejność profili, wybierz profil i kliknij
przycisk [
] (Przenieś w górę) lub [
[Pokaż ustawienia]
] (Przenieś w dół).
okno dialogowe [Pokaż ustawienia]
Umożliwia wyświetlanie zawartości wybranego profilu w formie listy. Możliwe jest także skopiowanie do
schowka zawartości ustawień.
[Usuń]
Pozwala usunąć wybrany profil.
[Nazwa]/[Ikona]/[Komentarz]
Wyświetla nazwę, ikonę i komentarz do wybranego profilu. Nazwy, ikony i komentarze do profili można
edytować.
[Importuj]
Importuje profil, który został zapisany jako plik (*.cfg) i dodaje go do listy [Lista profili].
[Eksportuj]
Eksportuje profil wybrany z obszaru [Lista profili] i zapisuje go jako plik (*.cfg).
[Zastosuj ustawienia aplikacji]
Nadaje ustawieniom z aplikacji priorytet nad kartą [Specjalne] > [Rozmiar strony] oraz ustawieniem
[Orientacja].
Tematy pokrewne
Karta [Wybierz miejsce docelowe](P. 49)
Karta [Specjalne](P. 58)
Rejestrowanie ulubionych ustawień(P. 36)
Edytowanie listy ulubionych ustawień(P. 37)
48
Lista ustawień
Karta [Wybierz miejsce docelowe]
Podczas wysyłania faksu można wprowadzić adres, edytować książkę adresową itp.
[Lista książek adresowych]
Wybierz książkę adresową. Po wybraniu książki adresowej w obszarze [Lista adresów] zostanie wyświetlona lista
miejsc docelowych.
Indywidualne miejsca docelowe (
) oraz ich grupy (
) można rozróżniać według ikon usytuowanych na
górze listy.
W obszarze [Aktualni członkowie grupy] wyświetlane są indywidualne miejsca docelowe oraz ich grupy
zarejestrowane w wybranej grupie.
Książkę adresową można zarejestrować na karcie [Specjalne] > [Typ książki adresowej].
[Edytuj książkę adresową]
Umożliwia edytowanie książki adresowej sterownika zapisanego w folderze lokalnym.
Książki adresowe przechowywane w folderze w sieci nie mogą być edytowane.
Po zainstalowaniu na komputerze sterownika Business IJ FAX Driver, Książka adresowa (Canon Fax Driver
Address Book) będzie udostępniana poszczególnym sterownikom. Nawet jeśli folder docelowy zapisu Książki
adresowej zostanie zmieniony, to udostępniane będzie nowe ustawienie.
Okno dialogowe [Edytuj książkę adresową](P. 51)
[Lista adresów]
Możliwe jest wyszukiwanie według wybranego ciągu znaków.
[Dodaj do listy miejsc docelowych]
okno dialogowe [Wybierz numer faksu miejsca
docelowego]
Umożliwia dodawanie adresu zarejestrowanego w książce adresowej do obszaru [Lista miejsc docelowych].
Po dwukrotnym kliknięciu wpisu w obszarze [Lista adresów] jest on podobne dodawany do obszaru [Lista miejsc
docelowych].
Jeżeli w grupie zarejestrowanych jest wiele numerów faksu, wyświetlane jest okno dialogowe [Wybierz numer
faksu miejsca docelowego]. Wybierz numer faksu, który chcesz dodać do obszaru [Lista miejsc docelowych].
Rodzaje miejsc docelowych, które można wybrać w oknie dialogowym [Wybierz numer faksu miejsca
docelowego] różnią się w zależności od typu książki adresowej wybranej w obszarze [Lista książek adresowych].
[Lista miejsc docelowych]
Wyświetla listę docelowych transmisji faksów (lub nazwy grup). [Liczba miejsc docelowych] pokazuje łączną
liczbę dodanych do listy miejsc docelowych.
[Dodaj miejsce docelowe]
okno dialogowe [Dodaj miejsce docelowe]
Umożliwia wprowadzanie i ustawianie nowych miejsc docelowych oraz dodawanie ich do obszaru [Lista miejsc
docelowych].
[Edytuj miejsce docelowe]
okno dialogowe [Edytuj miejsce docelowe]
Umożliwia edytowanie miejsca docelowego wybranego w obszarze [Lista miejsc docelowych]. Dwukrotne
kliknięcie wpisu w obszarze [Lista miejsc docelowych] umożliwia podobną edycję miejsca docelowego.
[Nazwa miejsca docelowego]
Wprowadź nazwę miejsca docelowego.
49
Lista ustawień
[Tryb komunikacji]/[Numer faksu/Identyfikator URI]
Wybierz tryb komunikacyjny, który pasuje do środowiska miejsca docelowego i podaj numer faksu lub URI.
Gdy włączona jest opcja [Podczas konfigurowania miejsca docelowego potwierdź numer faksu/identyfikator
URI] na karcie [Specjalne] > [Ustawienia zabezpieczeń], [Potwierdź numer faksu] lub wyświetlane jest polecenie
[Potwierdź identyfikator URI]. Wprowadź ten sam numer faksu lub URI.
[Użyj podadresu]
Wysyła dane do pamięci urządzenia miejsca docelowego.
Wprowadź wartości zarejestrowane w faksie docelowym w obszarze [Podadres] i [Hasło]. Hasło musi być
wprowadzone do wysyłanych danych w faksie docelowym.
Można to określić kiedy włączona jest opcja [Użyj podadresu] na karcie [Ustawienia urządzenia] > [Ustawienia
szczegółowe].
[Zarejestruj w książce adresowej]
Rejestruje ustawione miejsce docelowe w książce adresowej (Canon Fax Driver Address Book).
[Dodaj kolejne miejsce docelowe]
Kontynuuje dodawanie miejsc docelowych.
[Usuń]
Powoduje usunięcie miejsca docelowego z obszaru [Lista miejsc docelowych].
[Zapisz informacje o wysłanym faksie i obraz]
Zapisuje nazwę przesyłanego dokumentu, godzinę transmisji itp. jako obraz transmisji. Możesz mieć dziennik
obrazów transmisji i zarządzać nim.
Możesz sprawdzić dziennik na karcie [Informacje o wysłanym faksie i obraz].
[Strona tytułowa]
Umożliwia ustawienie strony tytułowej.
Okno dialogowe [Strona tytułowa](P. 53)
[Ustawienia szczegółowe]
okno dialogowe [Ustawienia szczegółowe]
Umożliwia określenie numeru połączenia linii zewnętrznej i godzinę wysyłania oraz ustawienie używanej linii.
[Wybierz linię G3]
Wybierz linię używaną do transmisji faksów.
[Dostosuj nazwę linii]
okno dialogowe [Dostosuj nazwę linii]
Umożliwia ustawienie nazwy każdej z linii.
[Dodaj prefiks wybierania linii zewnętrznej do numeru faksu G3/IP]
Podaj numer połączenia linii zewnętrznej, który ma być przydzielony do numeru faksu dla każdego trybu
komunikacji.
[Określ godzinę wysyłania]
Wysyła faks o godzinie określonej w obszarze [Godzina wysyłania]. Dane, które mają zostać wysłane są
zapisywane tymczasowo w urządzeniu, a następnie wysyłane o określonej godzinie.
Aby określić ten element, karta [Ustawienia urządzenia] > [Określ godzinę wysyłania] musi być włączona.
[Powiadom o zakończeniu zadania]
Umożliwia wysyłanie powiadomień o wyniku transmisji faksu na ustawiony adres e-mail.
Możliwe do ustawienia warunki powiadomienia różnią się w zależności od zawartości karty [Ustawienia
urządzenia] > [Ustawienie [Powiadom o zakończeniu zadania]].
Powiadomienia o błędach są ograniczone do błędów, które występują pomiędzy urządzeniem i faksem
docelowym.
50
Lista ustawień
Powiadomienia nie są podawane dla błędów, które występują pomiędzy komputerem i urządzeniem, nawet jeśli
zaznaczono opcję [Powiadom tylko w przypadku błędów].
Aby potwierdzić, że faks został wysłany prawidłowo, sprawdź dziennik transmisji faksów lub kolejkę drukowania
w urządzeniu oraz sprawdź wynik transmisji pomiędzy komputerem i urządzeniem.
Okno dialogowe [Edytuj książkę adresową]
[Książka adresowa]
Wyświetla zawartość książki adresowej w formie listy. Możesz przełączać kategorie do wyświetlania w obszarze
[Pokaż].
Szczegóły wybranego miejsca docelowego są wyświetlane w obszarze [Szczegóły].
[Dodaj osobę]
okno dialogowe [Dodaj osobę]
Umożliwia dodanie adresu osoby.
[Tytuł]/[Nazwisko]/[Imię]/[Sufiks]
Określa nazwę miejsca docelowego.
[Nazwa miejsca docelowego]
Określana jest [Nazwa miejsca docelowego] do wyświetlania na stronie tytułowej. Jeżeli nazwa nie jest
określona, na stronie tytułowej wyświetlane są [Tytuł]/[Nazwisko]/[Imię]/[Sufiks].
[Firma]/[Wydział]/[Uwagi]
Jeśli to konieczne, należy wprowadzić odpowiednie elementy.
Karta [Numer faksu G3]
[Nr podstawowy]/[Numer pomocniczy]
Wprowadź numer faksu miejsca docelowego. W przypadku wprowadzenia myślników (-), będą one
zignorowane i do urządzenia wysłany zostanie numer bez myślników.
W obszarze [Opis] możesz wprowadzić pożądany ciąg znaków dla każdego numeru.
[Funkcja zaawansowana]
Wyświetla warunki używania funkcji podadresu (wewnętrzny numer linii).
[Ustawienia]
okno dialogowe [Ustawienia funkcji zaawansowanych]
Umożliwia ustawienie koniecznych informacji szczegółowych do używania funkcji podadresu.
Karta [Numer IP faksu]
[Tryb komunikacji]/[Numer faksu/Identyfikator URI]
Wybierz tryb komunikacyjny, który pasuje do środowiska miejsca docelowego i podaj numer faksu lub URI.
[Użyj podadresu]
Wysyła dane do pamięci urządzenia miejsca docelowego.
Wprowadź wartości zarejestrowane w faksie docelowym w [Podadres] i [Hasło].
Hasło musi być wprowadzone do wysyłanych danych w faksie docelowym.
[Opis]
Wprowadź wymagany ciąg znaków.
[Dodaj grupę]
okno dialogowe [Dodaj grupę]
Umożliwia dodanie miejsca docelowego grupy.
[Nazwa grupy]
Wprowadź nazwę grupy, która ma zostać dodana.
[Miejsca docelowe do dodania]
Wyświetla listę miejsc docelowych, które mogą być dodane do grupy w obszarze [Dostępne miejsca docelowe].
Dzięki opcji [Pokaż] możesz przełączać pomiędzy wyświetlaniem osób i grup.
[Dodaj]
Powoduje dodanie miejsca docelowego z obszaru [Dostępne miejsca docelowe] dla członków grupy.
51
Lista ustawień
[Usuń]
Powoduje usunięcie miejsca docelowego z obszaru [Aktualni członkowie grupy] dla członków grupy.
[Szczegóły]
Wyświetla osoby i grupy zarejestrowane w grupie z obszaru [Aktualni członkowie grupy].
Można wprowadzać notatki dotyczące grupy w obszarze [Uwagi].
[Edytuj]
okno dialogowe [Edytuj osobę]/[Edytuj grupę]
Umożliwia edytowanie wybranego elementu.
Elementy, które można edytować są takie same jak te edytowane podczas dodawania osoby lub grupy.
[Usuń]
Usuwa ustawione miejsce docelowe w książce adresowej.
[Określ folder]
Umożliwia określenie folderu docelowego, aby zapisywać książkę adresową sterownika (Canon Fax Driver
Address Book).
Jeżeli zostanie podany folder w sieci, można go tylko przeglądać. Nie można go edytować ani importować.
[Importuj]
Umożliwia importowanie zawartości książki adresowej używanej w innej aplikacji do książki adresowej
sterownika.
Poniżej pokazane są formaty plików, które mogą być importowane.
- Pliki w formacie CSV (*.csv)
- Pliki Canon Address Book (*.abk)
- Pliki DCM (*.dcm)
Podczas importowania pliku w formacie CSV, można określić separator. Możliwe jest podanie następujących 1bitowych znaków.
!#$%&'()*+,-./:;<=>?
[Eksportuj]
Umożliwia zapisywanie zawartości książki adresowej sterownika w innym formacie pliku.
Zapisany plik jest odpowiedni do użytku z innymi aplikacjami oraz do sporządzania kopii zapasowej zawartości
książki adresowej.
Poniżej pokazane są formaty plików, które mogą być zapisywane.
- Pliki w formacie CSV (*.csv)
- Pliki Canon Address Book (*.abk)
Podczas zapisywania pliku w formacie CSV, można określić separator. Możliwe jest podanie następujących 1bitowych znaków.
!#$%&'()*+,-./:;<=>?
Podczas zapisywania pliku Canon Address Book, można określić kod znaku.
Jeśli opcja [Zabezpiecz hasłem przy eksportowaniu listy adresowej] jest włączona na karcie [Specjalne] >
[Ustawienia zabezpieczeń], przed zapisaniem zawartości książki adresowej wyświetlone zostanie okno
dialogowe z polem na wprowadzenie hasła.
[Informacje]
Wyświetla informacje dotyczące wersji sterownika.
52
Lista ustawień
Wróć do okna [Edytuj książkę adresową](P. 49)
Okno dialogowe [Strona tytułowa]
[Załącznik strony tytułowej]
Umożliwia określić, czy załączyć stronę tytułową. W przypadku załączenia strony tytułowej, można wybrać czy
wyświetlać informacje dla każdego miejsca docelowego czy dla wszystkich miejsc docelowych.
[Styl]
Wybierz szablon strony tytułowej.
Szablony oznaczone czerwoną kropką ( ) to udostępnione strony tytułowe. Udostępnione strony tytułowe
mogą być rejestrowane z karty [Udostępnij stronę tytułową] na serwerze środowiska drukarki udostępnionej.
[Zarejestruj]
okno dialogowe [Zarejestruj stronę tytułową]
Umożliwia rejestrowanie szablonu strony tytułowej.
Maksymalnie można zarejestrować 30 szablonów, wyłączając szablony domyślne.
[Styl]
Wyświetla listę z zarejestrowanymi szablonami strony tytułowej.
Ponadto po kliknięciu opcji [Podgląd] wyświetlony zostanie szczegółowy podgląd.
[Zarejestruj stronę tytułową]
Rejestruje stronę tytułową (*.cse) utworzoną w Cover Sheet Editor.
[Odzyskaj]
Ponownie rejestruje usunięte szablony domyślne.
[Usuń]
Powoduje usunięcie strony tytułowej wybranej w obszarze [Styl].
[Załączone elementy]
Wyświetla zawartość elementów wyświetlanych na stronie tytułowej.
[Ustawienia]
okno dialogowe [Ustawienia elementu]
Umożliwia wybranie elementów do wyświetlania na stronie tytułowej.
Karta [Nadawca]
Wyświetla na stronie tytułowej informacje o nadawcy.
Po kliknięciu opcji [Importuj nadawcę] i [Zapisz nadawcę] można zaimportować informacje o nadawcy z pliku
lub je w nim zapisać. Pliki, które można importować oraz pliki utworzone podczas zapisywania mają format
CSV z przecinkami jako separatorami.
Karta [Miejsce docelowe]
Wyświetla na stronie tytułowej informacje o miejscu docelowym.
Wartości ustawione na karcie [Wybierz miejsce docelowe] są wyświetlane w elementach włączonych.
Karta [Logo]/[Podpis]
Wyświetla na stronie tytułowej logo.
Można określić format BMP pliku dla logo lub podpisu.
Kliknij przycisk [Przeglądaj] i wybierz plik, który chcesz użyć.
W trybie podglądu plików można ustawiać współczynnik i pozycję.
Karta [Szczegóły]
53
Lista ustawień
Wyświetla liczbę wysyłanych stron lub tytuł na stronie tytułowej.
Liczba wysyłanych stron nie jest obliczana automatycznie. Wprowadzona w tym miejscu liczba stron jest
umieszczana na stronie tytułowej.
[Wstaw notatkę z uwagą]
Wyświetla na stronie tytułowej etykietę, np. „Pilne” itp.
Wybierz opcję [Notatka z uwagą] z listy lub wprowadź wymagany ciąg znaków.
[Komentarz do załączenia]
Umożliwia wprowadzenie komentarza, który będzie wyświetlany na stronie tytułowej.
[Podgląd]
Wyświetla podgląd strony tytułowej do której odnosi się wybrany szablon, elementy opisowe itp.
Wróć do okna [Strona tytułowa](P. 50)
Tematy pokrewne
Karta [Specjalne](P. 58)
Karta [Informacje o wysłanym faksie i obraz](P. 60)
Karta [Ustawienia urządzenia](P. 61)
Karta [Udostępnij stronę tytułową](P. 64)
Informacje o metodach komunikacji, których można używać do transmisji faksów(P. 19)
Załączanie strony tytułowej(P. 20)
Ustawianie poufnej transmisji(P. 23)
Zarządzanie dziennikami transmisji(P. 25)
Dodawanie adresu osoby w książce adresowej(P. 30)
Dodawanie grupy w książce adresowej(P. 31)
Rejestrowanie ulubionych ustawień(P. 36)
54
Lista ustawień
Karta [Wpisz miejsce docelowe]
Podczas wysyłania faksu można określić każde ustawienie dotyczące wysyłanego faksu.
Upewnij się, że podano elementy zawierające „*”.
[* Tryb komunikacji]/[* Numer faksu/Identyfikator URI]
Wybierz tryb komunikacyjny, który pasuje do środowiska miejsca docelowego i podaj numer faksu lub URI.
Gdy włączona jest opcja [Podczas konfigurowania miejsca docelowego potwierdź numer faksu/identyfikator
URI] na karcie [Specjalne] > [Ustawienia zabezpieczeń], [Potwierdź numer faksu] lub wyświetlane jest polecenie
[Potwierdź identyfikator URI]. Wprowadź ten sam numer faksu lub URI.
[Nazwa miejsca docelowego]
Wprowadź nazwę miejsca docelowego.
[Użyj podadresu]
Wysyła dane do pamięci urządzenia miejsca docelowego.
Wprowadź wartości zarejestrowane w faksie docelowym w obszarze [Podadres] i [Hasło]. Hasło musi być
wprowadzone do wysyłanych danych w faksie docelowym.
Można to określić kiedy włączona jest opcja [Użyj podadresu] na karcie [Ustawienia urządzenia] > [Ustawienia
szczegółowe].
[Dodaj do książki adresowej]
Rejestruje ustawione miejsce docelowe w książce adresowej (Canon Fax Driver Address Book).
[Zapisz informacje o wysłanym faksie i obraz]
Zapisuje nazwę przesyłanego dokumentu, godzinę transmisji itp. jako obraz transmisji. Możesz mieć dziennik
obrazów transmisji i zarządzać nim.
Możesz sprawdzić dziennik na karcie [Informacje o wysłanym faksie i obraz].
[Strona tytułowa]
Umożliwia ustawienie strony tytułowej.
Okno dialogowe [Strona tytułowa](P. 56)
[Ustawienia szczegółowe]
okno dialogowe [Ustawienia szczegółowe]
Umożliwia określenie numeru połączenia linii zewnętrznej i godzinę wysyłania oraz ustawienie używanej linii.
[Wybierz linię G3]
Wybierz linię używaną do transmisji faksów.
[Dostosuj nazwę linii]
okno dialogowe [Dostosuj nazwę linii]
Umożliwia ustawienie nazwy każdej z linii.
[Dodaj prefiks wybierania linii zewnętrznej do numeru faksu G3/IP]
Podaj numer połączenia linii zewnętrznej, który ma być przydzielony do numeru faksu dla każdego trybu
komunikacji.
55
Lista ustawień
[Określ godzinę wysyłania]
Wysyła faks o godzinie określonej w obszarze [Godzina wysyłania]. Dane, które mają zostać wysłane są
zapisywane tymczasowo w urządzeniu, a następnie wysyłane o określonej godzinie.
Aby określić ten element, karta [Ustawienia urządzenia] > [Określ godzinę wysyłania] musi być włączona.
[Powiadom o zakończeniu zadania]
Umożliwia wysyłanie powiadomień o wyniku transmisji faksu na ustawiony adres e-mail.
Możliwe do ustawienia warunki powiadomienia różnią się w zależności od zawartości karty [Ustawienia
urządzenia] > [Ustawienie [Powiadom o zakończeniu zadania]].
Powiadomienia o błędach są ograniczone do błędów, które występują pomiędzy urządzeniem i faksem
docelowym.
Powiadomienia nie są podawane dla błędów, które występują pomiędzy komputerem i urządzeniem, nawet jeśli
zaznaczono opcję [Powiadom tylko w przypadku błędów].
Aby potwierdzić, że faks został wysłany prawidłowo, sprawdź dziennik transmisji faksów lub kolejkę drukowania
w urządzeniu oraz sprawdź wynik transmisji pomiędzy komputerem i urządzeniem.
Okno dialogowe [Strona tytułowa]
[Załącznik strony tytułowej]
Umożliwia określić, czy załączyć stronę tytułową. W przypadku załączenia strony tytułowej, można wybrać czy
wyświetlać informacje dla każdego miejsca docelowego czy dla wszystkich miejsc docelowych.
[Styl]
Wybierz szablon strony tytułowej.
Szablony oznaczone czerwoną kropką ( ) to udostępnione strony tytułowe. Udostępnione strony tytułowe
mogą być rejestrowane z karty [Udostępnij stronę tytułową] na serwerze środowiska drukarki udostępnionej.
[Zarejestruj]
okno dialogowe [Zarejestruj stronę tytułową]
Umożliwia rejestrowanie szablonu strony tytułowej.
Maksymalnie można zarejestrować 30 szablonów, wyłączając szablony domyślne.
[Styl]
Wyświetla listę z zarejestrowanymi szablonami strony tytułowej.
Ponadto po kliknięciu opcji [Podgląd] wyświetlony zostanie szczegółowy podgląd.
[Zarejestruj stronę tytułową]
Rejestruje stronę tytułową (*.cse) utworzoną w Cover Sheet Editor.
[Odzyskaj]
Ponownie rejestruje usunięte szablony domyślne.
[Usuń]
Powoduje usunięcie strony tytułowej wybranej w obszarze [Styl].
[Załączone elementy]
Wyświetla zawartość elementów wyświetlanych na stronie tytułowej.
[Ustawienia]
okno dialogowe [Ustawienia elementu]
Umożliwia wybranie elementów do wyświetlania na stronie tytułowej.
Karta [Nadawca]
56
Lista ustawień
Wyświetla na stronie tytułowej informacje o nadawcy.
Po kliknięciu opcji [Importuj nadawcę] i [Zapisz nadawcę] można zaimportować informacje o nadawcy z pliku
lub je w nim zapisać. Pliki, które można importować oraz pliki utworzone podczas zapisywania mają format
CSV z przecinkami jako separatorami.
Karta [Miejsce docelowe]
Wyświetla na stronie tytułowej informacje o miejscu docelowym.
Wartości ustawione na karcie [Wybierz miejsce docelowe] są wyświetlane w elementach włączonych.
Karta [Logo]/[Podpis]
Wyświetla na stronie tytułowej logo.
Można określić format BMP pliku dla logo lub podpisu.
Kliknij przycisk [Przeglądaj] i wybierz plik, który chcesz użyć.
W trybie podglądu plików można ustawiać współczynnik i pozycję.
Karta [Szczegóły]
Wyświetla liczbę wysyłanych stron lub tytuł na stronie tytułowej.
Liczba wysyłanych stron nie jest obliczana automatycznie. Wprowadzona w tym miejscu liczba stron jest
umieszczana na stronie tytułowej.
[Wstaw notatkę z uwagą]
Wyświetla na stronie tytułowej etykietę, np. „Pilne” itp.
Wybierz opcję [Notatka z uwagą] z listy lub wprowadź wymagany ciąg znaków.
[Komentarz do załączenia]
Umożliwia wprowadzenie komentarza, który będzie wyświetlany na stronie tytułowej.
[Podgląd]
Wyświetla podgląd strony tytułowej do której odnosi się wybrany szablon, elementy opisowe itp.
Wróć do okna [Strona tytułowa](P. 55)
Tematy pokrewne
Karta [Wybierz miejsce docelowe](P. 49)
Karta [Specjalne](P. 58)
Karta [Informacje o wysłanym faksie i obraz](P. 60)
Karta [Ustawienia urządzenia](P. 61)
Karta [Udostępnij stronę tytułową](P. 64)
Informacje o metodach komunikacji, których można używać do transmisji faksów(P. 19)
Załączanie strony tytułowej(P. 20)
Ustawianie poufnej transmisji(P. 23)
Zarządzanie dziennikami transmisji(P. 25)
57
Lista ustawień
Karta [Specjalne]
Możliwe jest ustawienie układu i rozdzielczości strony dla transmitowanych danych, gdy jest ona drukowana w
miejscu docelowym.
Można ponownie wprowadzić numer faksu lub identyfikator URI, aby nie dopuścić do błędu transmisji. Można
również skonfigurować ustawienia zabezpieczeń, aby zapewnić bezpieczeństwo książki adresowej.
[Rozmiar strony]
Wybierz rozmiar papieru dla transferowanych danych, które utworzono w aplikacji.
[Orientacja]
Wybierz orientację dopasowaną do wydruku transferowanych danych.
[Układ strony]
Określ liczbę stron, w sytuacji gdy przesyłane dane są drukowane na jednej stronie papieru. Aby ustawić układ,
możesz kliknąć podgląd z boku ekranu.
Jeśli chcesz, aby przesyłane dane były drukowane na wielu stronach, możesz wybrać opcję [Kolejność stron].
[Rozdzielczość]
Wybierz rozdzielczość podczas transmisji faksu.
[Ustawienia zabezpieczeń]
okno dialogowe [Ustawienia zabezpieczeń]
Umożliwia konfigurowanie ustawień dla sprawdzania miejsc docelowych i ustawień zabezpieczeń podczas
zapisywania (eksportowania) książki adresowej do pliku.
Po wprowadzeniu ustawień, wyświetlone zostanie okno dialogowe z polami na wprowadzenie numeru faksu i
hasła dla każdej operacji.
[Typ książki adresowej]
okno dialogowe [Typ książki adresowej]
Umożliwia zarejestrować wyświetlaną podczas transmisji książkę adresową, zmienić jej nazwę itp.
[Typ książki adresowej]
Zarejestrowana książka adresowa jest wyświetlana na liście.
[Zarejestruj]
okno dialogowe [Zarejestruj książkę adresową]
Umożliwia wybrać i zarejestrować książkę adresową z obszaru [Dostępne książki adresowe].
Inne rodzaje książek adresowych niż prezentowana poniżej książka adresowa tego sterownika, które można
zarejestrować.
- Canon Fax Driver Address Book: Książka adresowa tego sterownika.
- Interfejs API obsługi wiadomości: Książka adresowa Microsoft Outlook.
Jeśli sterownik jest używany w środowisku 64-bitowym, można zarejestrować 64-bitową wersję książki
adresowej Microsoft Outlook.
- Książka adresowa systemu Windows: Książka adresowa Microsoft Outlook Express.
[Edytuj]
Dodaj/Edytuj okno dialogowe
Umożliwia zmianę nazwy itp. wybranej książki adresowej. Elementy, które można zmieniać różnią się w
zależności od rodzaju książki adresowej.
58
Lista ustawień
Interfejs API obsługi wiadomości daje możliwość zmiany profilu, który chcesz użyć.
Książka adresowa systemu Windows daje możliwość zmiany ścieżki, w której przechowywana jest książka
adresowa. Jeśli nie określisz ścieżki, to zostanie użyta ścieżka domyślna Książka adresowa systemu Windows.
[Usuń]
Powoduje usunięcie wybranej książki adresowej. Można usuwać książki adresowe inne niż Canon Fax Driver
Address Book.
[Przywróć domyślne]
Powoduje przywrócenie wszystkich ustawień do wartości standardowych (domyślnych).
Tematy pokrewne
Karta [Wybierz miejsce docelowe](P. 49)
Importowanie/Eksportowanie w książce adresowej(P. 32)
Rejestrowanie ulubionych ustawień(P. 36)
Edytowanie listy ulubionych ustawień(P. 37)
59
Lista ustawień
Karta [Informacje o wysłanym faksie i obraz]
Możesz zarządzać dziennikami z obrazami danych transmisji, godzinami transmisji, miejscami docelowymi itp.
[Sterownik, dla którego mają być wyświetlane informacje]
Jeśli używasz sterownika z wieloma urządzeniami, możesz przełączać pomiędzy listami dzienników do
wyświetlania w obszarze [Informacje o wysłanym faksie i obraz].
[Informacje o wysłanym faksie i obraz]
Wyświetla dziennik transmisji faksów w formie listy.
Jeśli jest wiele stron, można przełączać pomiędzy nimi używając przycisków [Wstecz] i [Dalej]. Dla dzienników
transmisji faksów wysłanych do wielu miejsc docelowych, można przełączać również pomiędzy każdym z miejsc
docelowych.
Po kliknięciu opcji [Powiększ], można powiększyć i sprawdzić wybrany dziennik transmisji.
[Godzina wysyłania] to godzina transmisji ze sterownika do urządzenia. Różni się ona od godziny faktycznej
transmisji faksu z urządzenia.
[Usuń wszystko]
Powoduje usunięcie wszystkich dzienników.
[Usuń]
Powoduje usunięcie wybranych dzienników.
[Odśwież]
Aktualizuje dzienniki do ich najnowszego stanu.
[Lista miejsc docelowych]
Wyświetla miejsce docelowe wybranego dziennika.
[Ustawienia zapisywania]
okno dialogowe [Ustawienia zapisywania]
Umożliwia ustawienie miejsca docelowego zapisu obrazów i informacji dotyczących wysyłanego faksu, a także
maksymalnej liczby wysyłanych obrazów i informacji dotyczących faksu, jakie można zapisać.
Tematy pokrewne
Karta [Wybierz miejsce docelowe](P. 49)
Karta [Wpisz miejsce docelowe](P. 55)
Zarządzanie dziennikami transmisji(P. 25)
60
Lista ustawień
Karta [Ustawienia urządzenia]
Można ustawić opcje urządzenia, metody uwierzytelniania itp.
Ponadto jeśli w [Zarządzanie użytkownikami] na tej karcie ustawiono potwierdzenie danych uwierzytelniania, to
podczas wysyłania faksów będzie wyświetlane okno dialogowe potwierdzenia.
Tutaj objaśniono zawartość karty [Ustawienia urządzenia] oraz okno dialogowe potwierdzenia danych
uwierzytelniania.
Opis ustawień
[Nadawca]
Wprowadź nazwę nadawcy, która ma pojawić się w nagłówku faksu.
[Opcje tablicy rozdzielczej faksów]
Wybierz tablicę rozdzielczą faksu zainstalowaną w urządzeniu.
[Uwierzytelnianie podadresu]/[Zarządzanie identyfikatorami wydziałów]
Wybierz odpowiednie tryby uwierzytelniania.
Należy tak skonfigurować to ustawienie, aby odpowiadało metodzie uwierzytelniania ustawionej w urządzeniu.
[Zarządzanie użytkownikami]
Umożliwia ustawienie używanego rodzaju funkcji uwierzytelniania.
[Ustawienia]
okno dialogowe [Ustawienia identyfikatora wydziału/kodu PIN]
Umożliwia ustawienie szczegółów, gdy wybrano [Zarządzanie identyfikatorami wydziałów] z [Zarządzanie
użytkownikami].
[Zezwól na ustawianie kodu PIN]
Należy to włączyć podczas ustawiania [Kod PIN].
Jeśli chcesz wyłączyć ustawienie kodu PIN na komputerze klienckim w środowisku drukarki udostępnionej,
usuń wybór tego elementu na serwerze.
[Identyfikator wydziału]
Ustaw identyfikator wydziału, ustawiony w urządzeniu.
[Kod PIN]
Ustaw kod PIN do zarządzania identyfikatorami wydziałów. Jeśli w urządzeniu nie ustawiono kodu PIN, to pole
będzie puste.
[Sprawdź]
Sprawdza, czy wprowadzony identyfikator wydziału i kod PIN pasują do danych ustawionych w urządzeniu.
[Potwierdź ID wydziału/kod PIN przy wysyłaniu faksów]
Wyświetla okno dialogowe służące do ustawiania lub potwierdzania identyfikatora wydziału i kodu PIN,
podczas wysyłania faksu.
[Ustawienia]
okno dialogowe [Ustawienia uwierzytelniania użytkownika]
Umożliwia ustawienie szczegółów, gdy wybrano [Uwierzytelnianie użytkownika] z [Zarządzanie
użytkownikami].
[Zezwól na ustawianie hasła]
61
Lista ustawień
Należy to włączyć podczas ustawiania [Hasło].
Jeśli hasło nie jest tutaj ustawione, wprowadź je podczas wysyłania faksu.
[Nazwa użytkownika]
Ustaw nazwę użytkownika na potrzeby uwierzytelniania.
[Hasło]
Ustaw hasło na potrzeby uwierzytelniania użytkownika. Jeśli hasło nie zostało ustawione w urządzeniu, należy
zostawić to pole puste.
[Sprawdź]
Sprawdza, czy wprowadzone hasło pasuje do hasła ustawionego w urządzeniu.
[Potwierdzaj dane uwierzytelniania przy wysyłaniu faksów]
Wyświetla okno dialogowe służące do ustawiania lub potwierdzania nazwy użytkownika i hasła podczas
wysyłania faksu.
[Konfiguruj informacje o użytkowniku]
Umożliwia wprowadzenie nazwy użytkownika, która ma być wyświetlana w dzienniku wysyłanego faksu
urządzenia.
[Ustawienia]
okno dialogowe [Ustawienia informacji o użytkowniku]
[Nazwa użytkownika]
Ustaw nazwę użytkownika, która będzie stosowana do zadań transmisji faksu.
[Zarządzanie nazwą użytkownika]
okno dialogowe [Zarządzanie nazwą użytkownika]
Umożliwia ustawienie domyślnej nazwy użytkownika.
[Wybór nazwy użytkownika]
Jako nazwę użytkownika podaj nazwę użytkownika systemu Windows, nazwę komputera lub dowolną żądaną
nazwę.
[Nie zezwalaj na zmiany nazwy użytkownika]
Uniemożliwia zmianę nazwy użytkownika w oknie dialogowym [Ustawienia informacji o użytkowniku].
[Tryb komunikacji faksu IP]
okno dialogowe [Ustawienia trybu komunikacji faksu IP]
Umożliwia ustawienie trybu komunikacji, który może być używany z urządzeniem. Informacje na temat
środowisk połączeniowych znajdują się w instrukcji dostarczonej z urządzeniem.
[Określ godzinę wysyłania]
Podaj godzinę transmisji faksu na karcie [Wybierz miejsce docelowe] lub [Wpisz miejsce docelowe] > [Ustawienia
szczegółowe].
[Ustawienie [Powiadom o zakończeniu zadania]]
Umożliwia wysyłanie powiadomień o wyniku transmisji faksu na ustawiony adres e-mail.
Elementy, które są włączone mogą zostać ustawione na [Wybierz miejsce docelowe] lub na kartę [Wpisz miejsce
docelowe] > [Ustawienia szczegółowe].
[Ustaw wartość 2000 dla liczby miejsc docelowych, które można określić jednocześnie]
Zwiększa do 2000 maksymalną liczbę miejsc docelowych, które mogą zostać jednorazowo podane.
[Użyj kodowania Unicode (UTF-8) podczas komunikacji z urządzeniem]
Przekazuje do i odbiera z urządzenia informacje wewnętrzne, np. informacje o użytkowniku itp. w formacie
Unicode (UTF-8).
62
Lista ustawień
[Ustawienia szczegółowe]
okno dialogowe [Ustawienia szczegółowe]
Umożliwia ustawienie szczegółowych funkcji, takich jak wyświetlanie komunikatu z potwierdzeniem przy
wysyłaniu faksu.
Ponieważ ta funkcja nie jest ustawiona, nawet gdy pobierane są informacje o urządzeniu, należy ją ustawić
ręcznie.
[Pobierz informacje o urządzeniu]
Pobiera informacje o urządzeniu i ma zastosowanie do każdego ustawienia.
[Informacje]
Wyświetla informacje dotyczące wersji sterownika.
Okno dialogowe Potwierdzenie danych uwierzytelniania
Okno dialogowe [Potwierdź identyfikator wydziału/kod PIN]
[Identyfikator wydziału]
Ustaw identyfikator wydziału, ustawiony w urządzeniu.
[Kod PIN]
Ustaw kod PIN do zarządzania identyfikatorami wydziałów. Jeśli w urządzeniu nie ustawiono kodu PIN, to pole
będzie puste.
Okno dialogowe [Potwierdzanie nazwy użytkownika/hasła]
[Nazwa użytkownika]
Ustaw nazwę użytkownika na potrzeby uwierzytelniania.
[Hasło]
Ustaw hasło na potrzeby uwierzytelniania użytkownika. Jeśli hasło nie zostało ustawione w urządzeniu, należy
zostawić to pole puste.
Tematy pokrewne
Karta [Wybierz miejsce docelowe](P. 49)
Karta [Wpisz miejsce docelowe](P. 55)
Informacje o metodach komunikacji, których można używać do transmisji faksów(P. 19)
Ustawianie poufnej transmisji(P. 23)
Ustawianie informacji o urządzeniu(P. 41)
Konfiguracja funkcji uwierzytelniania(P. 43)
Ustawianie nazwy użytkownika(P. 45)
Nie można użyć funkcji pozyskiwania informacji o urządzeniu / funkcji uwierzytelniania(P. 67)
63
Lista ustawień
Karta [Udostępnij stronę tytułową]
Możesz używać strony tytułowej zarejestrowanej na serwerze środowiska drukarki udostępnionej na
komputerze klienckim.
[Styl]
Wyświetla listę z zarejestrowanymi szablonami strony tytułowej.
Ponadto po kliknięciu opcji [Podgląd] wyświetlony zostanie szczegółowy podgląd.
[Zarejestruj]
okno dialogowe [Zarejestruj udostępnioną stronę tytułową]
Rejestruje stronę tytułową (*.cse) utworzoną w Cover Sheet Editor.
[Usuń]
Powoduje usunięcie strony tytułowej wybranej w obszarze [Styl].
Tematy pokrewne
Karta [Wybierz miejsce docelowe](P. 49)
Karta [Wpisz miejsce docelowe](P. 55)
Załączanie strony tytułowej(P. 20)
64
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów ........................................................................................................................ 66
Nie można użyć funkcji pozyskiwania informacji o urządzeniu / funkcji uwierzytelniania ............................ 67
Nie można wyświetlić lub edytować książki adresowej .................................................................................... 68
65
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
W tej części omówiono rozwiązania najczęstszych problemów.
Nie można użyć funkcji pozyskiwania informacji o urządzeniu / funkcji uwierzytelniania(P. 67)
Nie można wyświetlić lub edytować książki adresowej(P. 68)
66
Rozwiązywanie problemów
Nie można użyć funkcji pozyskiwania informacji o
urządzeniu / funkcji uwierzytelniania
Jeśli nie można uzyskać informacji o urządzeniu, użyć funkcji zarządzania identyfikatorami wydziałów lub funkcji
uwierzytelniania użytkownika na karcie [Ustawienia urządzenia], należy sprawdzić następujące możliwości.
Przyczyna 1.
Urządzenie jest wyłączone lub nieprawidłowo podłączono kabel.
Rozwiązanie
Należy sprawdzić stan drukarki.
Przyczyna 2.
Ta funkcja nie została ustawiona w taki sposób, aby odpowiadała środowisku połączenia.
Rozwiązanie
W środowisku serwera druku
● Zainstaluj Canon Driver Information Assist Service na komputerze serwera, używając instalatora sterownika.
● Zainstaluj TCP/IP jako protokół swojego środowiska z płyty CD-ROM używanego systemu operacyjnego.
Podczas używania połączenia USB lub środowiska połączonego z wykorzystaniem portów, w których
użycie tych funkcji jest niemożliwe
Należy użyć innego środowiska połączonego, takiego jak połączenie sieciowe TCP/IP lub inne.
Funkcje te nie są dostępne dla następujących środowisk połączonych za pomocą portów:
● Komputery łączą się z urządzeniem bezpośrednio przy użyciu portu SMB.
● [Opcja Włącz buforowanie drukarek] została wybrana na karcie [Porty] ekranu właściwości drukarki.
● Komputery są połączone z urządzeniem przy użyciu portów Web Services on Devices (WSD).
Przyczyna 3.
Nazwa urządzenia jest za długa.
Rozwiązanie
Sprawdź, czy liczba znaków w nazwie urządzenia zarejestrowanego w części [Urządzenia i drukarki] w systemie
Windows nie przekracza poniższych wartości. Jeśli tak jest, zmień nazwę na karcie [Ogólne] lub [Udostępnianie]
na ekranie właściwości drukarki.
- Nazwa urządzenia: 209 znaków lub mniej.
- Nazwa udziału: 260 znaków lub mniej.
Tematy pokrewne
Karta [Ustawienia urządzenia](P. 61)
Ustawianie informacji o urządzeniu(P. 41)
Konfiguracja funkcji uwierzytelniania(P. 43)
67
Rozwiązywanie problemów
Nie można wyświetlić lub edytować książki adresowej
Jeśli nie można wyświetlić lub edytować książki adresowej zarejestrowanej w sterowniku, może być to
spowodowane poniższymi przyczynami. Wykonaj instrukcje opisane w części „Rozwiązanie”.
Przyczyna
Nie masz uprawnień dostępu do folderu docelowego książki adresowej.
Rozwiązanie1.
Należy zalogować się jako użytkownik z uprawnieniami dostępu.
Rozwiązanie2.
Zmień miejsce zapisywania książki adresowej na folder, do którego masz uprawnienia dostępu na karcie
[Wybierz miejsce docelowe] > w oknie dialogowym [Edytuj książkę adresową] > [Określ folder].
Tematy pokrewne
Okno dialogowe [Edytuj książkę adresową](P. 51)
Dodawanie adresu osoby w książce adresowej(P. 30)
Dodawanie grupy w książce adresowej(P. 31)
Importowanie/Eksportowanie w książce adresowej(P. 32)
68
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
69
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
70
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising