Canon | i-SENSYS LBP162dw | User manual | Canon i-SENSYS LBP162dw User manual

Canon i-SENSYS LBP162dw User manual
LBP162dw
Podręcznik użytkownika
USRMA-2795-00 2018-07 pl
Copyright CANON INC. 2018
Spis treści
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa ........................................................................
Instalacja
2
.................................................................................................................................................................. 3
Źródło zasilania
......................................................................................................................................................... 5
Obsługa urządzenia
................................................................................................................................................... 6
Konserwacja i przeglądy
............................................................................................................................................ 9
Materiały eksploatacyjne
........................................................................................................................................ 10
Konfiguracja ....................................................................................................................................................
Główne funkcje
14
....................................................................................................................................................... 15
Przygotowania wymagane przed rozpoczęciem obsługi urządzenia
Uniemożliwianie dostępu nieautoryzowanego
........................................................................... 16
......................................................................................................... 17
Konfiguracja przy użyciu Instrukcji konfiguracji
....................................................................................................... 19
Ustawianie daty/czasu .............................................................................................................................................
Konfigurowanie środowiska sieciowego
21
................................................................................................................... 23
Wybór sieci przewodowej lub bezprzewodowej LAN
Podłączanie do przewodowej sieci LAN
................................................................................................ 25
.................................................................................................................. 26
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN
............................................................................................................. 27
Konfiguracja połączenia za pomocą trybu przycisku WPS
................................................................................... 29
Konfiguracja połączenia za pomocą trybu kodu PIN WPS
................................................................................... 31
Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego
......................................................................... 33
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień
Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego
...................................................................... 36
................................................................................... 39
...................................................................................................................................... 40
Konfiguracja adresów IP
Ustawianie adresu IPv4
................................................................................................................................. 41
Konfiguracja adresów IPv6
............................................................................................................................. 44
Wyświetlanie ustawień sieciowych
........................................................................................................................ 47
........................................................................................ 50
Konfigurowanie ustawień do komunikacji z komputerem
Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD
Konfiguracja portów drukarki
......................................................................................................................... 53
Konfiguracja serwera wydruku
....................................................................................................................... 57
Konfiguracja urządzenia w danym środowisku sieciowym
Konfiguracja ustawień sieci Ethernet
........................................................................................ 60
............................................................................................................... 61
Zmiana maksymalnej jednostki transmisji
........................................................................................................ 63
Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią
Konfiguracja usługi DNS
............................................................................ 51
......................................................................................... 64
................................................................................................................................ 65
Monitorowanie i kontrolowanie urządzenia za pomocą protokołu SNMP
Konfiguracja protokołu SNTP
Instalowanie sterowników
.............................................................. 69
......................................................................................................................... 73
...................................................................................................................................... 75
Podstawowa obsługa ...............................................................................................................................
Podzespoły oraz ich funkcje
Strona przednia
77
..................................................................................................................................... 79
.................................................................................................................................................. 80
I
Strona tylna
....................................................................................................................................................... 82
Taca wielofunkcyjna
Szuflada
............................................................................................................................................ 83
............................................................................................................................................................ 84
Panel sterowania
................................................................................................................................................ 85
Włączanie urządzenia
.............................................................................................................................................. 87
Wyłączanie urządzenia
........................................................................................................................................ 88
Korzystanie z panelu sterowania
Podstawowe ekrany
Ekran Główny
............................................................................................................................. 89
............................................................................................................................................ 90
............................................................................................................................................... 91
Ekran <Monitor stanu>
.................................................................................................................................. 92
Wyświetlanie komunikatów
............................................................................................................................ 94
Podstawowe informacje na temat obsługi
Wprowadzanie tekstu
Ładowanie papieru
.............................................................................................................. 95
.......................................................................................................................................... 97
.................................................................................................................................................. 98
Ładowanie papieru do szuflady na papier
............................................................................................................ 100
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej
Ładowanie kopert
......................................................................................................... 103
............................................................................................................................................. 106
Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru
Określanie formatu i typu papieru
.................................................................................................... 108
...................................................................................................................... 110
Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie na papier
........................................................... 111
Określanie formatu i rodzaju papieru załadowanego do tacy wielofunkcyjnej
Rejestrowanie niestandardowego formatu papieru
..................................................... 112
......................................................................................... 114
Ograniczanie listy wyświetlanych formatów papieru
....................................................................................... 115
Przełączanie w tryb wyciszenia
.............................................................................................................................. 116
Przechodzenie w tryb uśpienia
.............................................................................................................................. 118
Drukowanie .................................................................................................................................................... 120
Drukowanie z komputera
...................................................................................................................................... 121
Anulowanie drukowania
.................................................................................................................................... 123
Sprawdzanie statusu i dziennika drukowania
....................................................................................................... 125
Łączenie z urządzeniami mobilnymi .........................................................................................
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
....................................................................................................................... 129
Połączenie za pośrednictwem routera bezprzewodowej sieci LAN (Połączenie przez sieć LAN)
Połączenie bezpośrednie (Tryb punktu dostępu)
Eksploatacja urządzenia z poziomu aplikacji
Korzystanie z technologii AirPrint
.................................... 130
................................................................................................... 131
.......................................................................................................... 133
.......................................................................................................................... 134
Drukowanie z użyciem technologii AirPrint
.......................................................................................................... 139
Jeśli nie można skorzystać z technologii AirPrint
Korzystanie z technologii Google Cloud Print
Zdalne zarządzenie urządzeniem
................................................................................................... 142
......................................................................................................... 143
........................................................................................................................... 146
Zarządzanie urządzeniem ..................................................................................................................
Ustawienia uprawnień dostępu
128
148
............................................................................................................................. 150
II
Konfiguracja kodu PIN menedżera systemu
......................................................................................................... 151
Konfiguracja kodu PIN Zdalnego interfejsu użytkownika
Konfiguracja ustawień zabezpieczeń sieciowych
Ograniczenie komunikacji za pomocą zapory
........................................................................................ 153
.................................................................................................... 155
....................................................................................................... 157
Określanie adresów IP na potrzeby konfiguracji zapory ogniowej
..................................................................... 158
Określanie adresów MAC na potrzeby konfiguracji zapory ogniowej
Zmiana numerów portów
................................................................. 161
.................................................................................................................................. 163
Konfiguracja serwera proxy
............................................................................................................................... 164
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS
................................................................................................ 166
Generowanie klucza i certyfikatu na potrzeby komunikacji sieciowej
Generowanie klucza i żądania podpisania certyfikatu (CSR)
................................................................. 168
.............................................................................. 171
Rejestrowanie klucza i certyfikatu na potrzeby komunikacji sieciowej
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X
Ograniczanie funkcji urządzenia
Ograniczenie funkcji USB
................................................................ 174
............................................................................ 176
............................................................................................................................ 180
................................................................................................................................... 181
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP
Wyłączanie Zdalnego interfejsu użytkownika
............................................................................................... 182
........................................................................................................ 183
Zarządzanie urządzeniem z poziomu komputera (Zdalny interfejs użytkownika)
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika
Sprawdzanie statusu i dzienników
................................................................................................... 185
...................................................................................................................... 188
Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Inicjowanie ustawień
...................................................... 184
...................................................................... 193
........................................................................................................... 196
............................................................................................................................................ 199
Lista menu ustawień .............................................................................................................................. 202
<Bezpośrednie połączenie>
<Ustawienia sieciowe>
<Raport wydruków>
<Ustawienia>
.................................................................................................................................... 203
.......................................................................................................................................... 204
.............................................................................................................................................. 214
........................................................................................................................................................ 215
<Ustawienia włącznika czasowego>
<Ustawienia ogólne>
....................................................................................................................... 219
............................................................................................................................................. 223
<Ustawienia drukarki>
.......................................................................................................................................... 225
<Ustaw. pap. do drukow. na urządz. przen.>
<Regulacja/konserwacja>
........................................................................................................... 235
...................................................................................................................................... 236
<Ustawienia zarządzania systemem>
..................................................................................................................... 241
Konserwacja ..................................................................................................................................................
Regularne czyszczenie
249
........................................................................................................................................... 251
Czyszczenie obudowy
........................................................................................................................................ 252
Czyszczenie modułu utrwalającego
Wymiana zasobnika z tonerem
Wymiana zespołu bębna
..................................................................................................................... 253
.............................................................................................................................. 254
........................................................................................................................................ 257
Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych
Przenoszenie urządzenia
......................................................................................... 261
....................................................................................................................................... 262
III
Wyświetlanie wartości licznika
Drukowanie raportów i list
Materiały eksploatacyjne
.............................................................................................................................. 264
.................................................................................................................................... 265
...................................................................................................................................... 267
Rozwiązywanie problemów ..............................................................................................................
Typowe problemy
271
.................................................................................................................................................. 273
Problemy z instalacją/ustawieniami
Problemy z drukowaniem
.................................................................................................................... 274
.................................................................................................................................. 278
Drukowanie nie przebiega poprawnie
.................................................................................................................... 281
Jakość wydruku nie jest zadowalająca
Papier marszczy się lub zwija
.................................................................................................................. 283
............................................................................................................................. 292
Papier jest podawany nieprawidłowo
.................................................................................................................. 294
Wyświetlany jest komunikat lub numer zaczynający się od symbolu „#” (kod błędu)
Środki zaradcze w przypadku każdego komunikatu
Środki zaradcze dla każdego kodu błędu
Usuwanie zaciętego papieru
................................................ 295
............................................................................................... 296
............................................................................................................. 307
.................................................................................................................................. 308
Zacięcia papieru wewnątrz urządzenia
................................................................................................................ 310
Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany
............................................................................................................ 314
Dodatek ............................................................................................................................................................. 316
Oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie
Wyróżnione funkcje
.............................................................................................................................................. 318
Ekologia i niższe koszty
Większa wydajność
...................................................................................................................................... 319
........................................................................................................................................... 321
Więcej funkcji dodatkowych
Dane techniczne
................................................................................................ 317
............................................................................................................................... 322
................................................................................................................................................... 324
Moduł główny
.................................................................................................................................................. 325
Obsługiwane rodzaje papieru
Funkcji drukarki
............................................................................................................................. 328
................................................................................................................................................ 331
Funkcje zarządzania
.......................................................................................................................................... 333
Środowisko systemowe
Środowisko sieciowe
..................................................................................................................................... 334
......................................................................................................................................... 335
Instrukcje obsługi i ich zawartość
.......................................................................................................................... 337
Korzystanie z programu Podręcznik użytkownika
................................................................................................... 338
Układ ekranu instrukcji Podręcznik użytkownika
................................................................................................... 339
Przeglądanie instrukcji Podręcznik użytkownika
................................................................................................... 342
Podstawowe operacje systemu Windows
Uwaga
............................................................................................................... 344
.................................................................................................................................................................. 352
IV
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Ważne instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa .................................................................................... 2
Instalacja ............................................................................................................................................................... 3
Źródło zasilania ...................................................................................................................................................... 5
Obsługa urządzenia ............................................................................................................................................... 6
Konserwacja i przeglądy ....................................................................................................................................... 9
Materiały eksploatacyjne .................................................................................................................................... 10
1
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
3RJY-000
Ostrzeżenia zawarte w tym rozdziale mają na celu zapobiec uszkodzeniu sprzętu oraz obrażeniom ciała użytkowników
urządzenia i innych osób. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się z tym rozdziałem i zastosuj się do
wskazówek, aby prawidłowo korzystać z urządzenia. Nie należy wykonywać żadnych czynności nieopisanych w tym
podręczniku. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z użytkowania innego niż
opisane w tym podręczniku, niewłaściwego użycia lub napraw/zmian wykonanych przez podmiot inny niż firma Canon
lub upoważniona do tego jednostka.
Instalacja(P. 3)
Źródło zasilania(P. 5)
Obsługa urządzenia(P. 6)
Konserwacja i przeglądy(P. 9)
Materiały eksploatacyjne(P. 10)
2
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Instalacja
3RJY-001
Aby bezpiecznie i wygodnie korzystać z urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z poniższymi środkami ostrożności i
zainstalować urządzenie w odpowiednim miejscu.
Nie należy instalować urządzenia w miejscach, w których może dojść do pożaru lub
porażenia prądem
● Miejsca, w których otwory wentylacyjne będą zasłonięte
(zbyt blisko ścian, łóżek, kanap, dywanów lub podobnych obiektów)
● Miejsca wilgotne lub zakurzone
● Miejsca wystawione na bezpośrednie działanie słońca lub na zewnątrz pomieszczeń
● Miejsca, w których występują wysokie temperatury
● Miejsca wystawione na działanie otwartego ognia
● W pobliżu alkoholi, rozcieńczalników lub innych substancji łatwopalnych
Inne ostrzeżenia
● Do urządzenia nie należy podłączać kabli nieposiadających odpowiednich aprobat. Może to doprowadzić do
pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
● Na urządzeniu nie należy umieszczać naszyjników ani żadnych innych elementów metalowych ani
pojemników wypełnionych płynami. W przypadku kontaktu ciał obcych z częściami elektrycznymi wewnątrz
urządzenia może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
● Nie wolno używać urządzenia w pobliżu sprzętu medycznego. Promieniowanie radiowe emitowane przez
urządzenie może zakłócać działanie sprzętu medycznego, co grozi poważnymi awariami i wypadkami.
● Jeśli do urządzenia dostanie się ciało obce, należy wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda sieciowego i
skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon.
Nie należy instalować urządzenia w następujących
miejscach
● Urządzenie może przewrócić się, powodując obrażenia ciała.
- Niestabilne powierzchnie
- Miejsca, w których występują drgania
Pozostałe środki ostrożności
● Podczas przenoszenia urządzenia należy przestrzegać instrukcji zawartych w tym podręczniku.
Nieprawidłowo przenoszone urządzenie może upaść, powodując obrażenia.
● Podczas instalacji należy uważać, aby ręce nie dostały między urządzenie a podłogę lub ściany. Może to
spowodować obrażenia.
3
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Należy unikać słabo wentylowanych pomieszczeń
● Podczas normalnej pracy urządzenie emituje niewielką ilość ozonu i innych substancji. Substancje te nie
stanowią zagrożenia dla zdrowia. Mogą być jednak wyczuwalne, gdy urządzenie jest użytkowane przez
dłuższy czas bądź podczas długich cyklów drukowania, zwłaszcza w słabo wentylowanych pomieszczeniach.
W celu zapewnienia komfortowych warunków pracy zalecane jest zadbanie o odpowiednią wentylację
pomieszczenia, w którym użytkowane jest urządzenie. Ponadto nie należy wybierać miejsc, w których
użytkownicy byliby narażeni na emisje z urządzenia.
Nie należy instalować urządzenia w poniższych miejscach, gdyż grozi to uszkodzeniem
● pomieszczenie, w którym dochodzi do nagłych zmian
temperatury lub wilgotności
● pomieszczenie, w którym działa wyposażenie generujące fale
magnetyczne lub elektromagnetyczne
● laboratorium lub pomieszczenie, w którym przeprowadzane są
reakcje chemiczne
● miejsce, w których urządzenie będzie narażone na działanie
gazów toksycznych lub powodujących korozję
● miejsce o podłożu, które może się odkształcać pod wpływem
ciężaru urządzenia lub w którym urządzenie może się zapadać
(np. dywan)
Nie należy instalować urządzenia w miejscu, gdzie występuje kondensacja
● Wewnątrz urządzenia mogą osadzać się kropelki wody (proces skraplania), kiedy w pomieszczeniu z
zainstalowanym urządzeniem zostanie gwałtownie podniesiona temperatura lub kiedy urządzenie zostanie
przeniesione z chłodnego bądź suchego pomieszczenia do gorącej albo wilgotnej lokalizacji. Używanie
urządzenia w takich warunkach może powodować zakleszczanie się papieru, obniżenie jakości druku lub
uszkodzenie urządzenia. Aby urządzenie mogło dostosować się do temperatury i wilgotności otoczenia,
przed jego uruchomieniem należy odczekać co najmniej 2 godziny.
Na wysokości 3000 m nad poziomem morza lub wyżej
● Urządzenia wyposażone w twardy dysk mogą działać nieprawidłowo podczas użytkowania na dużych
wysokościach, tj. 3000 metrów nad poziomem morza lub wyższych.
4
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Źródło zasilania
3RJY-002
● Należy stosować wyłącznie zasilacz o parametrach napięcia zgodnych z określonymi wymaganiami.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
● Za pomocą dostarczonego z urządzeniem przewodu zasilającego należy podłączyć je do gniazdka z
obwodem uziemiającym.
● Należy używać wyłącznie przewodu dostarczonego wraz z urządzeniem — użycie innego przewodu może
doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
● Dostarczony przewód zasilający jest przeznaczony do pracy wyłącznie z tym urządzeniem. Nie należy
podłączać przewodu do innych urządzeń.
● Nie należy przerabiać, mocno wyginać oraz ciągnąć przewodu ani wykonywać jakichkolwiek czynności, które
grożą jego uszkodzeniem. Nie należy kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilania. Uszkodzenie
przewodu zasilającego grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
● Nie wolno podłączać ani odłączać wtyczki zasilającej mokrymi rękami — może to doprowadzić do porażenia
prądem.
● Do zasilania urządzenia nie należy używać przedłużaczy ani rozdzielaczy. Może to doprowadzić do pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym.
● Nie wolno zwijać ani związywać przewodu zasilającego — może to doprowadzić do pożaru lub porażenia
prądem elektrycznym.
● Wtyczkę zasilającą należy wsunąć do końca do gniazdka elektrycznego. Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
● Podczas burzy z piorunami wtyczka zasilania powinna być wyjęta z gniazda sieciowego. W przeciwnym
wypadku może dojść do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia sprzętu.
● Urządzenie należy zainstalować blisko gniazda zasilania, pozostawiający wystarczająco dużo miejsca, aby w
razie awarii można było bez przeszkód wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania.
Podczas podłączania zasilania
● Nie wolno podłączać przewodu zasilającego do systemów zasilania bezprzerywowego. Może to spowodować
awarię bądź uszkodzenie urządzenia w przypadku wystąpienia przerwy w dopływie energii elektrycznej.
● W przypadku podłączenia urządzenia do źródła zasilania z kilkoma gniazdami nie wolno używać pozostałych
gniazd do zasilania innych urządzeń.
● Nie wolno podłączać przewodu zasilającego do gniazda zasilania w komputerze.
Pozostałe środki ostrożności
● Zakłócenia elektryczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub utratę danych.
5
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Obsługa urządzenia
3RJY-003
● W przypadku stwierdzenia nietypowych odgłosów, zapachu lub
dymu wydobywającego się z urządzenia lub wytwarzania przez
nie nadmiernych ilości ciepła, należy natychmiast wyjąć
przewód zasilający z gniazda sieciowego i skontaktować się z
lokalnym przedstawicielem firmy Canon. Kontynuowanie
eksploatacji może doprowadzić do pożaru lub porażenia
prądem.
● Nie wolno demontować ani modyfikować urządzenia. Wewnątrz
urządzenia znajdują się podzespoły działające pod wysokim
napięciem i w wysokiej temperaturze, dlatego grozi to pożarem
lub porażeniem prądem.
● Miejsce instalacji urządzenia powinno być zabezpieczone przed dostępem dzieci do przewodu zasilającego i
innych przewodów oraz elementów elektrycznych i części wewnętrznych. W przeciwnym razie może dojść
do nieprzewidzianych wypadków.
● W pobliżu urządzenia nie korzystać z łatwopalnych aerozoli. W przypadku kontaktu substancji łatwopalnych
z częściami elektrycznymi wewnątrz urządzenia może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
● Podczas przenoszenia urządzenia należy wyłączyć zasilanie urządzenia i komputera, a następnie odłączyć
przewód zasilający oraz kable interfejsu. Zaniedbanie tych czynności grozi uszkodzeniem przewodów
zasilających lub interfejsu, a w rezultacie pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
● Podczas podłączania lub odłączania kabla USB po podłączeniu wtyczki zasilającej do gniazdka nie należy
dotykać metalowych części złącza, gdyż może to doprowadzić do porażenia prądem.
W przypadku osób korzystających z rozrusznika serca
● To urządzenie generuje pole magnetyczne o niskim natężeniu oraz fale ultradźwiękowe. Osoby korzystające
z rozrusznika serca i odczuwające dolegliwości w pobliżu urządzenia powinny się od niego oddalić i
zasięgnąć porady lekarskiej.
● Nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu, gdyż mogą one upaść, powodując obrażenia.
● Dla własnego bezpieczeństwa, jeśli urządzenie ma nie być używane przez dłuższy czas, należy odłączyć
przewód zasilania.
● Zachować ostrożność podczas otwierania i zamykania pokryw, aby uniknąć zranienia się w dłonie.
● Należy trzymać ręce i ubrania z dala od wałków znajdujących się w obszarze wyprowadzania papieru. Jeśli
wałki pochwycą dłonie lub odzież, może dojść do zranienia.
● Wewnątrz urządzenia i w obszarze wyjściowym papieru panują wysokie temperatury, zarówno podczas
używania urządzenia jak i bezpośrednio po jego zakończeniu. Należy unikać kontaktu z tymi miejscami, aby
zapobiec oparzeniom. Papier opuszczający urządzenie może być również gorący, zachowaj ostrożność. W
przeciwnym razie może dojść do poparzeń.
6
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Promień lasera
● Jeśli promień lasera będzie nieosłonięty i trafi w oczy, może spowodować ich uszkodzenie.
W trakcie przenoszenia urządzenia
● Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia w trakcie przenoszenia, należy wykonać następujące czynności.
- Należy wyjąć zasobniki z tonerem i zespoły bębna.
- Urządzenie należy zapakować w bezpieczny sposób do oryginalnego pudła z materiałami
opakowaniowymi.
Jeżeli hałas pracującego urządzenia przeszkadza w pracy
● W zależności od środowiska i trybu pracy, jeżeli hałas pracującego urządzenia przeszkadza w pracy, zaleca się
zainstalowanie urządzenia w miejscu innym niż biuro.
Pozostałe środki ostrożności
● Należy przestrzegać instrukcji umieszczonych na etykiecie ostrzegawczej znajdującej się na urządzeniu.
● Nie należy gwałtownie poruszać urządzenia ani nim potrząsać.
● Nie należy otwierać ani zamykać na siłę drzwi, osłon oraz innych części. Może to spowodować uszkodzenie
urządzenia.
● Nie wolno dotykać styków (
) wewnątrz urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
7
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
● Aby zapobiec zakleszczeniu papieru, nie należy wyłączać zasilania, otwierać/zamykać pokryw ani ładować/
wyciągać papieru podczas drukowania.
8
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Konserwacja i przeglądy
3RJY-004
Urządzenie należy czyścić co pewien czas. Nagromadzony kurz może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
Podczas czyszczenia należy przestrzegać poniższych zasad. Jeśli podczas pracy wystąpi problem, należy zapoznać się z
informacjami zawartymi w części Rozwiązywanie problemów(P. 271) . Jeśli problemu nie da się usunąć lub jeśli
użytkownik uzna, że urządzenie wymaga przeglądu, należy zapoznać się z częścią Jeżeli problem nie może zostać
rozwiązany(P. 314) .
● Przed przystąpieniem do czyszczenie należy wyłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
● Co pewien czas należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego i wyczyścić ją z kurzu i zanieczyszczeń za
pomocą suchej szmatki. Nagromadzony kurz może pochłaniać wilgoć z powietrza i spowodować pożar
podczas kontaktu z prądem elektrycznym.
● Do czyszczenia urządzenia należy używać wilgotnej, dobrze wykręconej szmatki. Szmatkę należy zwilżać
wyłącznie wodą. Nie należy używać alkoholi, benzyny, rozcieńczalników i innych substancji łatwopalnych. Nie
należy używać chusteczek ani ręczników papierowych. Kontakt tych materiałów z częściami elektrycznymi
wewnątrz urządzenia może wytworzyć elektryczność statyczną i spowodować pożar lub porażenie prądem.
● Przewód zasilający i wtyczkę należy okresowo sprawdzać pod kątem uszkodzeń. Należy sprawdzić, czy w
urządzeniu nie ma oznak rdzy, wżerów, rys, pęknięć lub przegrzewania. Eksploatacja urządzenia bez
odpowiedniej obsługi technicznej może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
● Wewnątrz urządzenia znajdują się podzespoły działające w wysokiej temperaturze i pod wysokim napięciem.
Dotknięcie tych podzespołów może spowodować oparzenia. Nie należy dotykać żadnej nieopisanej w
podręczniku części urządzenia.
● Podczas ładowania papieru lub usuwania zakleszczonych kartek należy uważać, aby nie skaleczyć dłoni
krawędzią arkusza.
● Podczas usuwania zakleszczonego papieru lub wymiany zasobników z tonerem należy uważać, aby nie
rozsypać toneru na ręce lub odzież. W przypadku zabrudzenia odzieży lub rąk tonerem należy je
niezwłocznie umyć zimną wodą.
9
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Materiały eksploatacyjne
3RJY-005
● Nie należy wrzucać do ognia zużytych zasobników z tonerem ani innych elementów. Nie należy
przechowywać zasobników z tonerem, zespołów bębna i papieru w pobliżu ognia. Może to spowodować
zapłon resztek toneru wewnątrz zasobnika i doprowadzić do poparzeń lub pożaru.
● W razie przypadkowego rozlania lub rozrzucenia toneru należy uważnie zebrać jego cząstki, lub zetrzeć je
miękką, wilgotną szmatką w sposób, który zapobiega ich wdychaniu. Nie wolno zbierać toneru odkurzaczem,
który nie ma zabezpieczenia przed eksplozją pyłu. Może to spowodować usterkę odkurzacza lub eksplozję
pyłu z powodu wyładowania statycznego.
W przypadku osób korzystających z rozrusznika serca
● Zasobnik z tonerem generuje pole magnetyczne o niskim natężeniu. Osoby korzystające z rozrusznika serca i
odczuwające dolegliwości, będąc w pobliżu zasobnika z tonerem, powinny się od niego oddalić i
bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.
● Należy uważać, aby nie wdychać toneru. Jeśli do tego dojdzie, należy natychmiast skontaktować się z
lekarzem.
● Nie należy dopuścić do kontaktu toneru z oczami lub ustami. W przypadku dostania się toneru do oczu lub
ust należy natychmiast przepłukać je zimną wodą i skonsultować się z lekarzem.
● Nie należy dopuścić do kontaktu toneru ze skórą. Jeśli do tego dojdzie, należy przemyć ją zimną wodą z
mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnień na skórze konieczny jest natychmiastowy kontakt z lekarzem.
● Zasobniki z tonerem i inne materiały eksploatacyjne należy przechowywać z dala od dzieci. W przypadku
przedostania się toneru do organizmu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub specjalistycznym
ośrodkiem leczenia zatruć.
● Nie należy demontować ani modyfikować zasobników z tonerem lub innych elementów. Może to
spowodować rozsypanie toneru.
Obsługa zasobnika z tonerem
● Kasetę z tonerem należy trzymać za uchwyt.
10
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
● Nie wolno dotykać obszaru podawania toneru (
tonerem (
), styków elektrycznych (
) ani pamięci zasobnika z
).
● Z wyjątkiem, gdy jest to konieczne, zasobnika z tonerem nie należy wyjmować z opakowania ani z
urządzenia.
● Zasobnik z tonerem jest produktem generującym pole magnetyczne. Nie należy umieszczać go w pobliżu
produktów podatnych na oddziaływanie pola magnetycznego, np. dyskietek i dysków. Może to doprowadzić
do uszkodzenia danych.
Obsługa zespołu bębna
● Zespół bębna należy trzymać za uchwyt.
● Należy unikać zarysowania powierzchni bębna wewnątrz urządzenia i wystawiania jej na działanie światła.
Nie otwierać osłony zabezpieczającej bęben (
zespołu bębna (
). Nie wolno dotykać styków elektrycznych (
) ani pamięci
).
● Z wyjątkiem, gdy jest to konieczne, zespołu bębna nie należy wyjmować z opakowania ani z urządzenia.
Przechowywanie zasobnika z tonerem i zespołu bębna
● Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, zasobnik należy przechowywać w podanych warunkach.
Zakres temperatury przechowywania: od 0 do 35°C
Zakres wilgotności przechowywania: 35 do 85% RH (wilgotność względna/bez kondensacji)*
11
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
● Zasobnik z tonerem albo zespół bębna należy przechowywać w zamknięciu do czasu jego użycia.
● Po wyjęciu z urządzenia zasobnika z tonerem albo zespołu bębna w celu jego przechowania należy umieścić
go w oryginalnym opakowaniu.
● Nie należy przechowywać zasobnika w pozycji pionowej ani górą do dołu. Toner stwardnieje i może nie
powrócić do pierwotnego położenia nawet po wstrząśnięciu.
*Nawet
w wypadku przechowywania w odpowiednim zakresie wilgotności wewnątrz zasobnika z tonerem albo zespołu
bębna mogą tworzyć się krople wody, jeśli wewnątrz lub na zewnątrz zasobnika lub zespołu wystąpi różnica temperatur.
Zjawisko kondensacji wewnątrz zasobników z tonerem albo zespołów bębna może mieć negatywny wpływ na jakość
wydruków wykonywanych z ich użyciem.
Zasobnika z tonerem i zespołu bębna nie należy przechowywać w następujących
miejscach:
● miejsca wystawione na działanie otwartego ognia
● miejsca wystawione na działanie bezpośredniego światła słonecznego lub mocnego światła przez ponad pięć
minut
● miejsca, w których występuje duże stężenie soli
● miejsca, w których występują gazy powodujące korozję (np. aerozole, amoniak)
● miejsca wystawione na działanie wysokiej temperatury lub dużej wilgotności
● miejsca wystawione na gwałtowne zmiany temperatury lub wilgotności, które mogą wywoływać kondensację
● miejsca o dużym stężeniu pyłów
● miejsca dostępne dla dzieci
Należy uważać na podrabiane zasobniki z tonerem i zespoły bębna
● Należy mieć świadomość, że istnieją podrabiane zasobniki z tonerem firmy Canon oraz zespoły bębna firmy
Canon. Korzystanie z podrobionego zasobnika z tonerem lub zespołu bębna może być przyczyną słabej
jakości wydruków i nieoptymalnej wydajności urządzenia. Firma Canon nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za nieprawidłowe działanie, wypadki lub szkody spowodowane użytkowaniem podrobionego zasobnika z
tonerem lub zespołu bębna.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz canon.com/counterfeit.
Okres dostępności części zamiennych, zasobników z tonerem, zespołów bębna itp.
● Części zamienne, zasobniki z tonerem, zespoły bębna i inne części przeznaczone do tego urządzenia będą
dostępne w sprzedaży przez co najmniej siedem (7) lat po zakończeniu produkcji tego modelu urządzenia.
Opakowania na zasobnik z tonerem i zespół bębna
● Opakowania na zasobnik z tonerem i zespół bębna należy zachować. Są one wymagane podczas transportu
urządzenia.
● Elementy opakowania mogą zostać zmienione lub umieszczone w innym miejscu, a także dodane lub
usunięte bez uprzedzenia.
Utylizacja zużytego zasobnika z tonerem, zespołu bębna i innych części
● Zużyty zasobnik z tonerem, zespół bębna albo inną część należy umieścić w oryginalnym opakowaniu, aby
zapobiec rozsypaniu się toneru na zewnątrz, a następnie zutylizować go zgodnie z obowiązującymi
przepisami krajowymi.
12
Konfiguracja
Konfiguracja
Konfiguracja ........................................................................................................................................................ 14
Główne funkcje .................................................................................................................................................... 15
Przygotowania wymagane przed rozpoczęciem obsługi urządzenia ............................................................... 16
Uniemożliwianie dostępu nieautoryzowanego ................................................................................................. 17
Konfiguracja przy użyciu Instrukcji konfiguracji ............................................................................................... 19
Ustawianie daty/czasu ........................................................................................................................................ 21
Konfigurowanie środowiska sieciowego ............................................................................................................ 23
Wybór sieci przewodowej lub bezprzewodowej LAN ....................................................................................... 25
Podłączanie do przewodowej sieci LAN .......................................................................................................... 26
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN ..................................................................................................... 27
Konfiguracja połączenia za pomocą trybu przycisku WPS ........................................................................ 29
Konfiguracja połączenia za pomocą trybu kodu PIN WPS ........................................................................ 31
Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego .............................................................. 33
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień .......................................................... 36
Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego ......................................................................... 39
Konfiguracja adresów IP ................................................................................................................................. 40
Ustawianie adresu IPv4 ............................................................................................................................ 41
Konfiguracja adresów IPv6 ...................................................................................................................... 44
Wyświetlanie ustawień sieciowych .................................................................................................................. 47
Konfigurowanie ustawień do komunikacji z komputerem .............................................................................. 50
Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD ................................................................ 51
Konfiguracja portów drukarki .................................................................................................................. 53
Konfiguracja serwera wydruku ................................................................................................................ 57
Konfiguracja urządzenia w danym środowisku sieciowym .............................................................................. 60
Konfiguracja ustawień sieci Ethernet ....................................................................................................... 61
Zmiana maksymalnej jednostki transmisji ............................................................................................... 63
Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią ............................................................................... 64
Konfiguracja usługi DNS .......................................................................................................................... 65
Monitorowanie i kontrolowanie urządzenia za pomocą protokołu SNMP ................................................ 69
Konfiguracja protokołu SNTP ................................................................................................................... 73
Instalowanie sterowników ................................................................................................................................. 75
13
Konfiguracja
Konfiguracja
3RJY-006
Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji urządzenia należy zapewnić odpowiednie warunki środowiskowe. W
pierwszej kolejności należy sprawdzić sekwencje przepływu wymaganego do zakończenia konfiguracji, a następnie
dokonać rzeczywistych ustawień. Przygotowania wymagane przed rozpoczęciem obsługi urządzenia(P. 16)
● Funkcje zainstalowane na urządzeniu różnią się w zależności od zakupionego modelu. Przed rozpoczęciem
korzystania z urządzenia należy zapoznać się z Główne funkcje(P. 15) i sprawdzić dostępne funkcje.
Konfigurowanie ustawień początkowych urządzenia (Instrukcja konfiguracji)
● Można łatwo skonfigurować początkowe ustawienia wymagane do korzystania z urządzenia, takie jak data,
czas i ustawienia sieciowe, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.
przy użyciu Instrukcji konfiguracji(P. 19)
14
Konfiguracja
Konfiguracja
Główne funkcje
3RJY-007
Niniejsza instrukcja obejmuje wszystkie funkcje zakupionej serii modelu. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić,
które funkcje są dostępne w przypadku zakupionego modelu.
: Z funkcją
: Bez funkcji
Funkcja
Wyświetlacz
LBP162dw
Czarno-biały ekran LCD
Drukowanie dwustronne
Przewodowa sieć LAN
Bezprzewodowa sieć LAN
Połączenie bezpośrednie
Zdalny interfejs użytkownika
Domyślny kod PIN zarządzającego systemem
Nie określono
● Informacje na temat dostępnych typów sterowników zawiera dysk CD-ROM/DVD-ROM dostarczony wraz
urządzeniem. Informacje te można również znaleźć na stronie internetowej firmy Canon (http://
www.canon.com/).
ŁĄCZA
Przeglądanie instrukcji Podręcznik użytkownika(P. 342)
15
Konfiguracja
Przygotowania wymagane przed rozpoczęciem obsługi
urządzenia
3RJY-008
Skonfiguruj urządzenie, wykonując kroki od 1 do 3 w podanej kolejności. Aby uzyskać więcej informacji na temat
czynności przedstawionych w poszczególnych krokach, kliknij łącze, aby przejść do odpowiedniego rozdziału. Ponadto,
aby bezpiecznie korzystać z urządzenia, należy również sprawdzić Uniemożliwianie dostępu
nieautoryzowanego(P. 17) .
Krok 1
Konfiguracja przy użyciu Instrukcji konfiguracji(P. 19)
Krok 2
Konfigurowanie środowiska sieciowego(P. 23)
● Skonfiguruj ustawienia sieciowe, które nie są omówione w instrukcji konfiguracji. Jeśli nie
musisz używać instrukcji konfiguracji, skonfiguruj ustawienia sieciowe z tego miejsca.
Krok 3
Instalowanie sterowników(P. 75)
Konfiguracja z poziomu Zdalnego interfejs użytkownika
● Po zakończeniu konfiguracji ustawień środowiska sieciowego można skutecznie skonfigurować urządzenie z
poziomu komputera przy użyciu Zdalnego interfejsu użytkownika. Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 185)
16
Konfiguracja
Uniemożliwianie dostępu nieautoryzowanego
3RJY-009
W tej sekcji opisano środki bezpieczeństwa w zakresie zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi z zewnętrznej sieci.
Przed skorzystaniem z tego urządzenia, innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych z możliwością pracy w sieci każdy
użytkownik bądź administrator powinien się z tym rozdziałem obowiązkowo zapoznać. W ostatnich latach drukarki/
urządzenia wielofunkcyjne z obsługą sieci pozwalają korzystać z wielu przydatnych funkcji, takich jak drukowanie
z komputera, zdalna obsługa z komputera czy wysyłanie zeskanowanych dokumentów za pośrednictwem Internetu. Z
drugiej strony istnieje konieczność powzięcia środków bezpieczeństwa zmniejszających ryzyko wycieku danych,
ponieważ z racji włączenia do środowiska sieciowego drukarki/urządzenia wielofunkcyjne są teraz bardziej narażone
na niebezpieczeństwa, takie jak nieupoważniony dostęp i kradzież. W tej sekcji objaśniono, jakie ustawienia drukarki/
urządzenia wielofunkcyjnego podłączonych do sieci należy uprzednio skonfigurować, aby zapobiec nieupoważnionemu
dostępowi.
Środki bezpieczeństwa zapobiegające nieupoważnionemu dostępowi z zewnętrznej
sieci
Przypisywanie prywatnego adresu IP(P. 17)
Używanie zapory ogniowej do ograniczania transmisji danych(P. 18)
Wybór komunikacji szyfrowanej TLS (P. 18)
Konfiguracja kodu PIN do zarządzania danymi przechowanymi w pamięci urządzenia(P. 18)
Przypisywanie prywatnego adresu IP
Adres IP to etykieta numeryczna przypisana do poszczególnych urządzeń znajdujących się w obrębie sieci
komputerowej. „Globalny adres IP” jest wykorzystywany do komunikacji poprzez Internet, natomiast „prywatny adres
IP” jest wykorzystywany do komunikacji poprzez lokalną sieć (np.: wewnętrzna sieć LAN). W razie przypisania
globalnego adresu IP drukarka/urządzenie wielofunkcyjne stają się dostępne publicznie i można do nich uzyskiwać
dostęp za pośrednictwem Internetu. W związku z tym ryzyko wycieku danych spowodowanego nieupoważnionym
dostępem z zewnętrznej sieci staje się większe. Z kolei w przypadku przypisania prywatnego adresu IP drukarka/
urządzenie wielofunkcyjne są widoczne tylko w sieci lokalnej, a dostęp do nich mogą uzyskiwać wyłącznie użytkownicy
podłączeni do tej sieci, np. sieci LAN firmy.
Globalny adres IP
Dostęp do niego można uzyskać z sieci zewnętrznej
Prywatny adres IP
Dostęp do niego mają użytkownicy z sieci lokalnej
Wystarczy przypisać drukarce/urządzeniu wielofunkcyjnemu prywatny adres IP. Należy również upewnić się, czy
przypisany drukarce/urządzeniu wielofunkcyjnemu adres IP jest prywatny czy też nie. Prywatny adres IP należy do
jednego z niżej wymienionych przedziałów adresów.
Zakresy prywatnych adresów IP
● Od 10.0.0.0 do 10.255.255.255
● Od 172.16.0.0 do 172.31.255.255
● Od 192.168.0.0 do 192.168.255.255
Aby uzyskać więcej informacji na temat potwierdzania adresu IP, patrz
17
Ustawianie adresu IPv4(P. 41) .
Konfiguracja
● W sytuacji przypisania drukarce/urządzeniu wielofunkcyjnemu globalnego adresu IP można, np. poprzez
instalację oprogramowania zabezpieczającego, takiego jak zapora ogniowa chroniąca przed dostępem
z zewnętrznych sieci, stworzyć takie środowisko sieciowe, które minimalizuje ryzyko nieupoważnionego
dostępu. Aby przypisać globalny adres IP, należy skontaktować się z administratorem sieci.
Używanie zapory ogniowej do ograniczania transmisji danych
Zapora to program, który uniemożliwia uzyskanie dostępu do urządzenia z sieci zewnętrznych i zabezpiecza przed
atakami. Można korzystać z zapory wykorzystywanej w danym środowisku sieciowym, aby blokować potencjalnie
niebezpieczne próby uzyskania dostępu do sieci, poprzez blokowanie określonych, zewnętrznych adresów IP.
Drukarka/urządzenie wielofunkcyjne Canon jest wyposażone w funkcje filtrowania adresów IP. Aby uzyskać więcej
informacji na temat konfiguracji filtru adresów IP, patrz Określanie adresów IP na potrzeby konfiguracji zapory
ogniowej(P. 158) .
Wybór komunikacji szyfrowanej TLS
Aby uzyskać więcej informacji na temat zaszyfrowanej komunikacji TLS, patrz Konfiguracja ustawień zabezpieczeń
sieciowych(P. 155) , a na temat procedur określania, patrz Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu
TLS(P. 166) .
Konfiguracja kodu PIN do zarządzania danymi przechowanymi w pamięci
urządzenia
W przypadku prób uzyskania nieupoważnionego dostępu do drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego skonfigurowany
kod PIN chroniący informacje zapisane w urządzeniu zmniejsza ryzyko wycieku danych. Dzięki konfiguracji kodu PIN
drukarki/urządzenia wielofunkcyjne firmy Canon zapewniają ochronę rozmaitych danych.
Ustawianie kodu PIN dla każdej z funkcji
● Konfiguracja kodu PIN do korzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika
Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz Konfiguracja kodu PIN Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 153) .
● Ustawianie kodu PIN dostępu do ustawień menedżera systemu
Konfiguracja kodu PIN menedżera systemu(P. 151) .
Więcej informacji znajduje się w rozdziale
Powyżej przedstawiono kilka przykładów środków bezpieczeństwa zapobiegających nieupoważnionemu dostępowi.
Aby uzyskać więcej informacji na temat pozostałych środków zabezpieczających, patrz Zarządzanie
urządzeniem(P. 148) oraz podejmij odpowiednie działania mające na celu uniemożliwienie uzyskania dostępu.
18
Konfiguracja
Konfiguracja przy użyciu Instrukcji konfiguracji
3RJY-00A
Przy pierwszym włączeniu urządzenia ( Włączanie urządzenia(P. 87) ) uruchamia się instrukcja konfiguracji, która
ułatwia konfigurację ustawień początkowych urządzenia za pomocą wskazówek wyświetlanych na ekranie. W instrukcji
konfiguracji ekrany ustawień są wyświetlane w następującej kolejności.
Krok 1
Ustawianie języka wyświetlania i kraju lub regionu
Istnieje możliwość ustawienia języka wyświetlanego na ekranie panelu sterowania lub w
raportach, a także kraju lub regionu, gdzie urządzenie będzie używane.
Krok 2
1
Wybierz język.
2
Wybierz kraj lub region.
Ustawianie daty i czasu
Ustaw datę/czas urządzenia.
1
Wybierz strefę czasową.
Co to jest UTC?
● Uniwersalny czas koordynowany (UTC) to czas wzorcowy, według którego na
świecie ustala się czas zegarowy i godziny. Odpowiednie ustawienie strefy
czasowej według UTC jest wymagane przy połączeniach internetowych.
2
Krok 3
Wprowadź datę i godzinę, a następnie naciśnij przycisk
.
Ustawianie zabezpieczenia dostępu
Ustaw kod PIN, który umożliwi dostęp do Zdalnego interfejsu użytkownika. Ponieważ Zdalny
interfejs użytkownika może posłużyć do zmiany ustawień urządzenia za pomocą komputera,
ustawienie kodu PIN jest zalecane.
1
Wybierz <Tak>.
● W przypadku wybrania opcji <Nie> kod PIN nie zostanie ustawiony, a kreator
konfiguracji przechodzi do kroku 3.
● Zabezpieczenie dostępu do Zdalnego interfejsu użytkownika można również
ustawić w późniejszym czasie.
Konfiguracja kodu PIN Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 153)
Krok 4
2
Wprowadź kod PIN, a następnie wybierz przycisk <Zastos.>.
3
Wprowadź ten sam kod PIN, a następnie wybierz przycisk <Zastos.>.
Konfiguracja sieci bezprzewodowej LAN
Skonfiguruj ustawienia, które umożliwią nawiązanie połączenia z siecią przy użyciu
bezprzewodowej sieci LAN.
1
Wybierz <Tak>.
● Wybierz <Nie>, aby zakończyć działanie kreatora konfiguracji bez
konfigurowania ustawień bezprzewodowej sieci LAN. Przeczytaj wyświetlony
komunikat i naciśnij przycisk
19
.
Konfiguracja
2
Wybierz <OK>.
3
Wybierz metodę ustawiania.
● Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień bezprzewodowej sieci LAN,
zobacz Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 27) .
4
Przeczytaj wyświetlany komunikat i naciśnij przycisk
➠ Po zakończeniu procesu konfiguracji pojawi się ekran Główny.
20
.
Konfiguracja
Ustawianie daty/czasu
3RJY-00C
Ustaw datę i czas dla urządzenia. Data i czas służą jako punkt odniesienia dla funkcji określających czas, dlatego należy
ustawić je dokładnie.
Ustawianie strefy czasowej(P. 21)
Programowanie ustawień aktualnej daty i godziny(P. 21)
Ustawianie czasu letniego(P. 22)
Ustawianie strefy czasowej
Wartości ustawione w menu <Ustawienia aktualnej daty/godziny> są automatycznie dostosowywane do zmian
wprowadzonych w ustawieniu strefy czasowej.
1
2
3
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
Wybierz <Ustawienia włącznika czasowego>
czasowa>.
Ekran Główny(P. 91)
<Ustawienia daty/godz.>
<Strefa
Wybór strefy czasowej.
Co to jest UTC?
● Uniwersalny czas koordynowany (UTC) to czas wzorcowy, według którego na świecie ustala się czas
zegarowy i godziny. Istnieją różnice czasu w zależności od kraju lub obszaru, w którym urządzenie jest
używane. Odpowiednie ustawienie strefy czasowej według UTC jest wymagane przy połączeniach
internetowych.
Programowanie ustawień aktualnej daty i godziny
1
2
3
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
Wybierz <Ustawienia włącznika czasowego>
<Ustawienia aktualnej daty/godziny>.
Wprowadź datę i czas.
21
Ekran Główny(P. 91)
<Ustawienia daty/godz.>
Konfiguracja
● Za pomocą przycisków
przycisków
4
lub
Naciśnij przycisk
i
przesuń kursor, a następnie wprowadź datę i godzinę, korzystając z
.
.
● Przed określeniem aktualnej daty i godziny należy skonfigurować ustawienie <Strefa czasowa>. Ustawienia
bieżącej daty i czasu są automatycznie dostosowywane do zmian wprowadzonych w ustawieniu <Strefa
czasowa>.
● Format wyświetlania daty i czasu można zmienić.
<Format daty>(P. 219)
<Format czasu>(P. 220)
Ustawianie czasu letniego
W przypadku włączenia funkcji czasu letniego należy określić początkową i końcową datę obowiązywania czasu
letniego.
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia włącznika czasowego>
3
Ekran Główny(P. 91)
<Ustawienia daty/godz.>
<Ustawienia czasu letniego>.
Wybierz <Wyłącz> albo <Włącz> w <Czas letni>.
● Jeśli wybrane zostanie ustawienie <Włącz>, przejdź do kroku 4.
4
Ustaw miesiąc i dzień daty początkowej, a następnie wybierz <Zastos.>.
● Aby ustawić dzień, określ dzień danego tygodnia.
5
Ustaw miesiąc i dzień daty końcowej, a następnie wybierz <Zastos.>.
● Aby ustawić dzień, określ dzień danego tygodnia.
22
Konfiguracja
Konfigurowanie środowiska sieciowego
3RJY-00E
Podłączenie urządzenia do przewodowej lub bezprzewodowej sieci lokalnej (LAN) wymaga ustawienia adresu IP
unikalnego dla wybranej sieci. Należy wybrać opcję „przewodowo” lub „bezprzewodowo” w zależności od środowiska
komunikacyjnego i urządzeń sieciowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawień adresu IP, należy
skontaktować się z dostawcą Internetu lub administratorem sieci.
● Jeśli urządzenie jest podłączone do niezabezpieczonej sieci, informacje osobiste mogą zostać przechwycone
przez osoby niepowołane.
● Urządzenie nie może być podłączone do sieci przewodowej i bezprzewodowej LAN jednocześnie.
● Urządzenie jest dostarczane bez kabla LAN i routera. W razie konieczności należy zaopatrzyć się w te
akcesoria.
● Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące urządzeń sieciowych, należy zapoznać się z instrukcjami obsługi,
które zostały do nich dołączone lub skontaktować się z producentem.
◼ Przed rozpoczęciem
Aby podłączyć urządzenie do sieci, należy postępować zgodnie z podanymi poniżej instrukcjami.
Sprawdź ustawienia komputera.
● Upewnij się, że komputer został poprawnie podłączony do sieci. Aby uzyskać więcej
informacji, zapoznaj się z instrukcjami obsługi dołączonymi do urządzeń lub skontaktuj
się z ich producentami.
● Sprawdź, czy proces konfiguracji ustawień sieciowych na komputerze został
zakończony. W przypadku nieodpowiedniej konfiguracji sieci korzystanie z urządzenia
w środowisku sieciowym nie jest możliwe nawet po przeprowadzeniu dalszej części
procedury.
● W zależności od sieci potrzebna może być zmiana ustawień metody komunikacji albo
typu sieci Ethernet ( Konfiguracja ustawień sieci Ethernet(P. 61) ). Aby uzyskać
szczegółowe informacje, należy skontaktować się z dostawcą Internetu lub
administratorem sieci.
23
Konfiguracja
● Sprawdzanie adresu MAC urządzenia.
Wyświetlanie adresu MAC w przewodowej sieci LAN(P. 47)
Wyświetlanie adresu MAC w bezprzewodowej sieci LAN(P. 48)
● Informacje na temat podłączania do sieci IEEE 802.1X znajdują się w sekcji
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 176) .
Wybierz przewodową lub bezprzewodową sieć LAN.
Wybór sieci przewodowej lub bezprzewodowej LAN(P. 25)
Nawiąż połączenie z przewodową lub bezprzewodową siecią LAN.
● Przejdź do sekcji odpowiadającej ustawieniu wybranemu w kroku 2.
Podłączanie do przewodowej sieci LAN(P. 26)
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 27)
Jeśli to konieczne, skonfiguruj adres IP.
● W chwili zakupu urządzenie jest ustawione tak, aby automatycznie uzyskiwało adres
IP. Zmień to ustawienie, jeśli chcesz użyć konkretnego adresu IP. Konfiguracja
adresów IP(P. 40)
ŁĄCZA
Konfigurowanie ustawień do komunikacji z komputerem(P. 50)
Konfiguracja urządzenia w danym środowisku sieciowym(P. 60)
24
Konfiguracja
Wybór sieci przewodowej lub bezprzewodowej LAN
3RJY-00F
Po zdecydowaniu, czy urządzenie ma być połączone z komputerem za pośrednictwem przewodowej czy
bezprzewodowej sieci LAN należy wybrać sieć przewodową lub bezprzewodową LAN za pomocą panelu sterowania.
Uwaga: jeśli chcesz zmienić ustawienie z opcji <Przewodowa sieć LAN> na opcję <Bezprzewodowa sieć LAN> lub
odwrotnie, konieczne będzie odinstalowanie sterowników zainstalowanych w komputerze i ponowne ich
zainstalowanie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcjami obsługi odpowiednich sterowników na
stronie internetowej z podręcznikami online.
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia sieciowe>.
Ekran Główny(P. 91)
● Jeśli pojawi się ekran z prośbą o wprowadzenie kodu PIN, wprowadź prawidłowy kod PIN.
kodu PIN menedżera systemu(P. 151)
3
Wybierz <Wyb. przewodową/bezprzewodową sieć LAN>.
4
Wybierz <Przewodowa sieć LAN> albo <Bezprzewodowa sieć LAN>.
ŁĄCZA
Konfigurowanie środowiska sieciowego(P. 23)
Podłączanie do przewodowej sieci LAN(P. 26)
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 27)
25
Konfiguracja
Konfiguracja
Podłączanie do przewodowej sieci LAN
3RJY-00H
Urządzenie należy podłączyć do komputera za pośrednictwem routera. Podłączenie urządzenia do routera odbywa się
za pomocą kabla sieciowego LAN.
1
Podłącz kabel LAN.
● Podłącz urządzenie do routera za pomocą kabla sieci LAN.
● Wsuń złącze do gniazda, aby zatrzasnęło się we właściwym położeniu.
2
Odczekaj kilka minut.
➠ Adres IP jest ustawiany automatycznie.
● Adres IP można skonfigurować ręcznie.
Konfiguracja adresów IP(P. 40)
ŁĄCZA
Konfigurowanie środowiska sieciowego(P. 23)
26
Konfiguracja
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN
3RJY-00J
Routery bezprzewodowe (lub punkty dostępowe) łączą urządzenie z komputerem za pomocą fal radiowych. Jeśli router
obsługuje standard Wi-Fi Protected Setup (WPS), konfiguracja sieci jest bardzo prosta, gdyż przebiega automatycznie.
Jeśli urządzenia sieciowe nie obsługują funkcji konfiguracji automatycznej lub użytkownik chce skonfigurować
szczegółowe ustawienia uwierzytelniania i szyfrowania, konieczne jest przeprowadzenie ręcznej konfiguracji
połączenia. Należy upewnić się, że komputer został poprawnie podłączony do sieci.
Konfiguracja połączenia za pomocą standardu WPS(P. 27)
Ręczna konfiguracja połączenia(P. 28)
Ryzyko wycieku informacji
● Korzystasz z bezprzewodowej sieci LAN wyłącznie na własną odpowiedzialność. Jeżeli urządzenie zostanie
podłączone do niezabezpieczonej sieci, informacje prywatne mogą zostać przechwycone przez strony trzecie
ponieważ fale radiowe wykorzystywane w komunikacji bezprzewodowej są transmitowane na całą okolicę,
nawet przez ściany.
Zabezpieczenia bezprzewodowej sieci LAN
● Funkcja bezprzewodowej sieci LAN tego urządzenia obsługuje WEP, WPA-PSK i WPA2-PSK. Aby uzyskać
informacje dotyczące standardów zabezpieczeń sieci bezprzewodowej obsługiwanych przez router
bezprzewodowy, należy zapoznać się z dołączoną do niego instrukcją obsługi lub skontaktować się z
producentem.
Urządzenia wymagane do nawiązania bezprzewodowego połączenia LAN
● Urządzenie jest dostarczane bez routera bezprzewodowego. Należy zaopatrzyć się w ten sprzęt.
Konfiguracja połączenia za pomocą standardu WPS
Podczas korzystania ze standardu WPS dostępne są dwa tryby: tryb przycisku oraz tryb kodu PIN.
◼ Tryb klawiatury fizycznej
Na pudełku routera bezprzewodowego należy odnaleźć symbol WPS. Należy również upewnić się, że dane urządzenie
sieciowe jest wyposażone w przycisk WPS. Konfiguracja połączenia za pomocą trybu przycisku WPS(P. 29)
27
Konfiguracja
◼ Tryb kodu PIN
Niektóre routery WPS nie obsługują trybu przycisku. Jeśli na pudełku urządzenia sieciowego lub w dołączonej do niego
instrukcji obsługi znajdują się informacje na temat trybu PIN WPS, należy skonfigurować połączenie, wprowadzając kod
PIN. Konfiguracja połączenia za pomocą trybu kodu PIN WPS(P. 31)
● Jeżeli w routerze bezprzewodowym ustawiono uwierzytelnianie WEP, konfiguracja połączenia przy użyciu
funkcji WPS może okazać się niemożliwa.
Ręczna konfiguracja połączenia
W przypadku ręcznej konfiguracji połączenia bezprzewodowego można wybrać bezprzewodowy router lub ręcznie
wprowadzić wymagane informacje. Bez względu na wybraną metodę należy przygotować wszystkie informacje
niezbędne do przeprowadzenia konfiguracji, łącznie z identyfikatorem SSID oraz kluczem sieciowym. Sprawdzanie
identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego(P. 39)
◼ Wybór routera bezprzewodowego
Należy wybrać tę opcję konfiguracji, jeśli konieczna jest ręczna konfiguracja połączenia, jednak chce się wykonać ją w
jak najprostszy sposób. Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego(P. 33)
◼ Ręczne wprowadzanie informacji o konfiguracji
Aby skonfigurować szczegółowe ustawienia, takie jak opcje konfiguracyjne uwierzytelniania i szyfrowania, w celu
nawiązania połączenia należy ręcznie wprowadzić identyfikator SSID oraz klucz sieciowy. Nawiązywanie połączenia
z konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 36)
ŁĄCZA
Konfigurowanie środowiska sieciowego(P. 23)
Wybór sieci przewodowej lub bezprzewodowej LAN(P. 25)
28
Konfiguracja
Konfiguracja połączenia za pomocą trybu przycisku
WPS
3RJY-00K
Jeśli router bezprzewodowy obsługuje Tryb przycisku WPS, można w prosty sposób skonfigurować połączenie za
pomocą przycisku WPS.
● Sposób obsługi routera bezprzewodowego może różnić się w zależności od urządzenia. Aby uzyskać pomoc
w tym zakresie, należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia sieciowego.
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia sieciowe>.
Ekran Główny(P. 91)
● Jeśli pojawi się ekran z prośbą o wprowadzenie kodu PIN, wprowadź prawidłowy kod PIN.
kodu PIN menedżera systemu(P. 151)
3
Konfiguracja
Wybierz <Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN>.
● Jeśli zostanie wyświetlony komunikat <Bezpośrednie połączenie zostanie wyłączone. OK?>, wybierz przycisk
<Tak>.
4
Przeczytaj wyświetlany komunikat i wybierz przycisk <OK>.
5
Wybierz <Tryb przycisku WPS>.
6
Wybierz <Tak>.
7
Naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na routerze bezprzewodowym.
● Przycisk ten należy nacisnąć w ciągu 2 minut od wybrania przycisku <Tak> w kroku 6.
● W zależności od urządzenia sieciowego konieczne może być naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 2
sekundy lub dłużej. Aby uzyskać pomoc w tym zakresie, należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia
sieciowego.
29
Konfiguracja
Jeśli podczas konfiguracji wyświetlony zostanie komunikat o błędzie
● Wybierz przycisk <Zamknij> i powróć do kroku 5.
8
Poczekaj, aż wyświetlony zostanie komunikat <Połączono.>.
➠ Odczekaj kilka minut, aż adres IP i inne elementy zostaną automatycznie ustawione.
Siła sygnału
● Gdy dostępnych jest wiele routerów bezprzewodowych, z którymi można nawiązać połączenie,
urządzenie ustanawia je z tym o najsilniejszym sygnale. Siła sygnału mierzona jest przy zastosowaniu
wskaźnika RSSI (Received Signal Strength Indication).
● Adres IP można skonfigurować ręcznie.
Konfiguracja adresów IP(P. 40)
● Gdy urządzenie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN, ikona Wi-Fi jest wyświetlana na ekranie
Główny. Ekran Główny(P. 91)
Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
● Urządzenie może przechodzić w tryb <Tryb oszczędzania energii> na podstawie sygnałów emitowanych
przez router bezprzewodowy. <Tryb oszczędzania energii>(P. 205)
W przypadku, gdy zmienił się adres IP urządzenia
● W środowisku DHCP adres IP urządzenia może być zmieniany automatycznie. Jeśli tak się stanie, połączenie
jest utrzymywane, gdy urządzenie i komputer należą do tej samej podsieci.
ŁĄCZA
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 27)
30
Konfiguracja
Konfiguracja połączenia za pomocą trybu kodu PIN WPS
3RJY-00L
Jeśli router bezprzewodowy obsługuje tryb PIN WPS, należy wygenerować kod PIN za pomocą urządzenia i
zarejestrować go dla urządzenia sieciowego.
● Sposób obsługi routera bezprzewodowego może różnić się w zależności od urządzenia. Aby uzyskać pomoc
w tym zakresie, należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia sieciowego.
Z komputera
1
Uzyskaj dostęp do routera bezprzewodowego z poziomu komputera, aby wyświetlić
okno umożliwiające wprowadzenie kodu PIN WPS.
● Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi urządzenia sieciowego.
Z poziomu panelu sterowania
2
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
3
Wybierz <Ustawienia sieciowe>.
Ekran Główny(P. 91)
● Jeśli pojawi się ekran z prośbą o wprowadzenie kodu PIN, wprowadź prawidłowy kod PIN.
Konfiguracja
kodu PIN menedżera systemu(P. 151)
4
Wybierz <Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN>.
● Jeśli zostanie wyświetlony komunikat <Bezpośrednie połączenie zostanie wyłączone. OK?>, wybierz przycisk
<Tak>.
5
Przeczytaj wyświetlany komunikat i wybierz przycisk <OK>.
6
Wybierz <Trybu kodu PIN WPS>.
7
Wybierz <Tak>.
➠ Kod PIN jest generowany i pokazywany na wyświetlaczu.
Z komputera
31
Konfiguracja
8
Zarejestruj wygenerowany kod PIN dla routera bezprzewodowego.
● Zarejestruj kod PIN w oknie konfiguracji wyświetlonym w kroku 1.
● Kod PIN należy zarejestrować w ciągu 10 minut od wybrania przycisku <Tak> w kroku 7.
Jeśli podczas konfiguracji wyświetlony zostanie komunikat o błędzie
● Wybierz przycisk <Zamknij> i powróć do kroku 6.
Z poziomu panelu sterowania
9
Poczekaj, aż wyświetlony zostanie komunikat <Połączono.>.
➠ Odczekaj kilka minut, aż adres IP i inne elementy zostaną automatycznie ustawione.
Siła sygnału
● Gdy dostępnych jest wiele routerów bezprzewodowych, z którymi można nawiązać połączenie,
urządzenie ustanawia je z tym o najsilniejszym sygnale. Siła sygnału mierzona jest przy zastosowaniu
wskaźnika RSSI (Received Signal Strength Indication).
● Adres IP można skonfigurować ręcznie.
Konfiguracja adresów IP(P. 40)
● Gdy urządzenie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN, ikona Wi-Fi jest wyświetlana na ekranie
Główny. Ekran Główny(P. 91)
Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
● Urządzenie może przechodzić w tryb <Tryb oszczędzania energii> na podstawie sygnałów emitowanych
przez router bezprzewodowy. <Tryb oszczędzania energii>(P. 205)
W przypadku, gdy zmienił się adres IP urządzenia
● W środowisku DHCP adres IP urządzenia może być zmieniany automatycznie. Jeśli tak się stanie, połączenie
jest utrzymywane, gdy urządzenie i komputer należą do tej samej podsieci.
ŁĄCZA
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 27)
32
Konfiguracja
Konfiguracja połączenia za pomocą routera
bezprzewodowego
3RJY-00R
Istnieje możliwość wyszukania dostępnych routerów bezprzewodowych (lub punktów dostępowych) i wybrania
jednego z poziomu ekranu urządzenia. Jako klucz sieciowy należy wprowadzić klucz WEP lub PSK. Przed wybraniem
routera bezprzewodowego należy sprawdzić i zapisać wszystkie informacje niezbędne do przeprowadzenia
konfiguracji, łącznie z identyfikatorem SSID oraz kluczem sieciowym ( Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza
sieciowego(P. 39) ).
Ustawienia zabezpieczeń
● Jeżeli połączenie bezprzewodowe jest ustanawiane poprzez wybór rutera bezprzewodowego, jako metodę
uwierzytelniania WEP ustawiane jest <System otwarty> lub dla metody szyfrowania WPA/WPA2 ustawiane
jest <Autom.> (AES-CCMP lub TKIP). Jeśli wybrane zostanie ustawienie <Klucz współdzielony> do
uwierzytelniania WEP lub opcja <AES-CCMP> do metody szyfrowania WPA/WPA2, konieczne jest
ustanowienie połączenia za pomocą funkcji <Wprow. ręcznie>. Nawiązywanie połączenia z konfiguracją
szczegółowych ustawień(P. 36)
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia sieciowe>.
Ekran Główny(P. 91)
● Jeśli pojawi się ekran z prośbą o wprowadzenie kodu PIN, wprowadź prawidłowy kod PIN.
kodu PIN menedżera systemu(P. 151)
3
Konfiguracja
Wybierz <Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN>.
● Jeśli zostanie wyświetlony komunikat <Bezpośrednie połączenie zostanie wyłączone. OK?>, wybierz przycisk
<Tak>.
4
Przeczytaj wyświetlany komunikat i wybierz przycisk <OK>.
5
Wybierz <Ustawienia SSID>.
6
Wybierz <Wyb. punkt dostępu>.
➠ Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie dostępnych routerów bezprzewodowych.
● Jeżeli wyświetlany jest komunikat informujący, że punkt dostępu nie może zostać odnaleziony, zobacz
Środki zaradcze w przypadku każdego komunikatu(P. 296) .
33
Konfiguracja
7
Wybierz router sieci bezprzewodowej LAN.
● Wybierz router, którego identyfikator SSID zgadza się z wcześniej zapisanym, a następnie wybierz
.
Jeśli bezprzewodowy router nie zostanie odnaleziony
● Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo zainstalowane i gotowe do połączenia się z siecią.
instalacją/ustawieniami(P. 274)
8
Problemy z
Wprowadź wcześniej zapisany klucz sieciowy.
● Wprowadź klucz sieciowy, a następnie wybierz <Zastos.>.
● Informacje na temat wprowadzania tekstu, patrz
9
Wprowadzanie tekstu(P. 97) .
Wybierz <Tak>.
Jeśli podczas konfiguracji wyświetlony zostanie komunikat o błędzie
● Wybierz przycisk <Zamknij>, sprawdź poprawność klucza sieciowego i wróć do kroku 5.
10
Poczekaj, aż wyświetlony zostanie komunikat <Połączono.>.
➠ Odczekaj kilka minut, aż adres IP i inne elementy zostaną automatycznie ustawione.
Siła sygnału
● Gdy dostępnych jest wiele routerów bezprzewodowych, z którymi można nawiązać połączenie,
urządzenie ustanawia je z tym o najsilniejszym sygnale. Siła sygnału mierzona jest przy zastosowaniu
wskaźnika RSSI (Received Signal Strength Indication).
● Adres IP można skonfigurować ręcznie.
Konfiguracja adresów IP(P. 40)
● Gdy urządzenie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN, ikona Wi-Fi jest wyświetlana na ekranie
Główny. Ekran Główny(P. 91)
Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
● Urządzenie może przechodzić w tryb <Tryb oszczędzania energii> na podstawie sygnałów emitowanych
przez router bezprzewodowy. <Tryb oszczędzania energii>(P. 205)
34
Konfiguracja
W przypadku, gdy zmienił się adres IP urządzenia
● W środowisku DHCP adres IP urządzenia może być zmieniany automatycznie. Jeśli tak się stanie, połączenie
jest utrzymywane, gdy urządzenie i komputer należą do tej samej podsieci.
ŁĄCZA
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 27)
35
Konfiguracja
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych
ustawień
3RJY-00S
Aby skonfigurować szczegółowe ustawienia zabezpieczeń lub jeśli nawiązanie połączenia bezprzewodowego innymi
metodami jest niemożliwe, można ręcznie wprowadzić wszystkie informacje wymagane do ustanowienia połączenia
bezprzewodowego LAN. Przed skonfigurowaniem szczegółowych ustawień należy sprawdzić i zapisać wymagane
informacje, łącznie z identyfikatorem SSID, kluczem sieciowym i protokołami zabezpieczeń sieci bezprzewodowej.
Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego(P. 39)
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia sieciowe>.
Ekran Główny(P. 91)
● Jeśli pojawi się ekran z prośbą o wprowadzenie kodu PIN, wprowadź prawidłowy kod PIN.
kodu PIN menedżera systemu(P. 151)
3
Konfiguracja
Wybierz <Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN>.
● Jeśli zostanie wyświetlony komunikat <Bezpośrednie połączenie zostanie wyłączone. OK?>, wybierz przycisk
<Tak>.
4
Przeczytaj wyświetlany komunikat i wybierz przycisk <OK>.
5
Wybierz <Ustawienia SSID>
6
Wprowadź wcześniej zapisany identyfikator SSID.
<Wprow. ręcznie>.
● Wprowadź identyfikator SSID, a następnie wybierz <Zastos.>.
● Informacje na temat wprowadzania tekstu, patrz
7
Wprowadzanie tekstu(P. 97) .
Skonfiguruj ustawienia zabezpieczeń na podstawie zapisanych wcześniej informacji.
● Jeśli konfiguracja ustawień zabezpieczeń nie jest konieczna, wybierz przycisk <Brak>.
Korzystanie z WEP
1
Wybierz <WEP>.
2
Wybierz metodę uwierzytelniania.
36
Konfiguracja
<System otwarty>
Ustawienie uwierzytelniania typu system otwarty, nazywanego także „uwierzytelnianiem otwartym”.
<Klucz współdzielony>
Hasłem jest klucz WEP.
Jeśli wybrano opcję <System otwarty>
● Jeśli dla routera bezprzewodowego skonfigurowano uwierzytelnianie za pomocą klucza wspólnego,
podczas nawiązywania połączenia z bezprzewodową siecią LAN występuje błąd uwierzytelniania. Jeśli
tak się stanie, urządzenie automatycznie zmienia odpowiednie ustawienie na <Klucz współdzielony> i
ponawia próbę nawiązania połączenia.
3
Wybierz klucz WEP, który chcesz edytować.
● Wybierz <Ed. klucz WEP>
klucz WEP (od 1 do 4).
● Można zarejestrować maksymalnie cztery klucze WEP.
4
Wprowadź wcześniej zapisany klucz sieciowy.
● Wprowadź klucz sieciowy, a następnie wybierz <Zastos.>.
5
Wybierz żądany klucz WEP.
● Wybierz pozycję <Wyb. klucz WEP>
i wybierz klucz WEP, który był edytowany.
Korzystanie z WPA-PSK lub WPA2-PSK
1
Wybierz <WPA/WPA2-PSK>.
2
Wybierz metodę szyfrowania.
<Autom.>
Konfiguracja urządzenia w taki sposób, aby automatycznie wybierana była metoda szyfrowania AES-CCMP
lub TKIP, zgodnie z ustawieniem routera bezprzewodowego.
<AES-CCMP>
Ustawienie metody szyfrowania AES-CCMP.
3
Wprowadź wcześniej zapisany klucz sieciowy.
● Wprowadź klucz sieciowy, a następnie wybierz <Zastos.>.
8
Wybierz <Tak>.
37
Konfiguracja
Jeśli podczas konfiguracji wyświetlony zostanie komunikat o błędzie
● Naciśnij przycisk <Zamknij>, sprawdź poprawność skonfigurowanych ustawień i wróć do kroku 5.
9
Poczekaj, aż wyświetlony zostanie komunikat <Połączono.>.
➠ Odczekaj kilka minut, aż adres IP i inne elementy zostaną automatycznie ustawione.
Siła sygnału
● Gdy dostępnych jest wiele routerów bezprzewodowych, z którymi można nawiązać połączenie,
urządzenie ustanawia je z tym o najsilniejszym sygnale. Siła sygnału mierzona jest przy zastosowaniu
wskaźnika RSSI (Received Signal Strength Indication).
● Adres IP można skonfigurować ręcznie.
Konfiguracja adresów IP(P. 40)
● Gdy urządzenie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN, ikona Wi-Fi jest wyświetlana na ekranie
Główny. Ekran Główny(P. 91)
Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
● Urządzenie może przechodzić w tryb <Tryb oszczędzania energii> na podstawie sygnałów emitowanych
przez router bezprzewodowy. <Tryb oszczędzania energii>(P. 205)
W przypadku, gdy zmienił się adres IP urządzenia
● W środowisku DHCP adres IP urządzenia może być zmieniany automatycznie. Jeśli tak się stanie, połączenie
jest utrzymywane, gdy urządzenie i komputer należą do tej samej podsieci.
ŁĄCZA
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 27)
38
Konfiguracja
Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza
sieciowego
3RJY-00U
Gdy połączenie bezprzewodowe jest ustanawiane ręcznie, konieczne jest określenie identyfikatora SSID oraz klucza
sieciowego routera bezprzewodowego. Identyfikator SSID i klucz sieciowy mogą być podane na urządzeniach
sieciowych. Przed rozpoczęciem nawiązywania połączenia należy sprawdzić urządzenia i zapisać niezbędne informacje.
Aby uzyskać dalsze informacje, należy zapoznać się z instrukcjami obsługi dołączonymi do urządzeń sieciowych lub
skontaktować się z producentem.
SSID
Nazwa umożliwiająca identyfikację danej sieci bezprzewodowej LAN. Niektóre inne terminy
wykorzystywane dla SSID to „nazwa punktu dostępowego” oraz „nazwa sieci”.
Klucz sieciowy
Słowo kluczowe lub hasło wykorzystywane do szyfrowania danych lub uwierzytelniania w
sieci. Klucz sieciowy jest także nazywany kluczem szyfrującym, kluczem WEP, hasłem WPA/
WPA2 lub kluczem współdzielonym (PSK).
Protokoły zabezpieczeń sieci
bezprzewodowej
(uwierzytelnianie/szyfrowanie)
Podczas ręcznej konfiguracji połączenia bezprzewodowego związanej z określaniem
szczegółowych ustawień należy określić ustawienia zabezpieczeń. Należy sprawdzić
następujące informacje:
● Rodzaje zabezpieczeń (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK)
● Metoda uwierzytelniania (System otwarty/Klucz współdzielony)
● Metoda szyfrowania (TKIP/AES-CCMP)
◼ Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego za pomocą komputera
Identyfikator SSID lub klucz sieciowy mogły ulec zmianie. Jeśli identyfikator SSID lub klucz sieciowy nie są znane,
można je sprawdzić za pomocą narzędzia „Canon MF/LBP Wireless — asystent instalacji”. Pobierz narzędzie „Canon
MF/LBP Wireless — asystent instalacji” ze strony internetowej firmy Canon (http://www.canon.com/), a następnie
uruchom je na komputerze podłączonym do bezprzewodowej sieci LAN.
● Jeśli na ekranie nie jest wyświetlany żaden punkt dostępu po uruchomieniu narzędzia „Canon MF/LBP
Wireless — asystent instalacji”, należy sprawdzić, czy konfiguracja jest ukończona zarówno na komputerze,
jak i routerze bezprzewodowej sieci LAN.
ŁĄCZA
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 27)
Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego(P. 33)
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 36)
39
Konfiguracja
Konfiguracja adresów IP
3RJY-00W
Połączenie urządzenia z siecią wymaga unikatowego sieciowego adresu IP. Dostępne są dwie wersje adresów IP: IPv4
oraz IPv6. Należy skonfigurować te ustawienia w zależności od środowiska sieciowego. Aby korzystać z adresów IPv6,
należy prawidłowo skonfigurować ustawienia adresu IPv4.
Ustawianie adresu IPv4(P. 41)
Konfiguracja adresów IPv6(P. 44)
40
Konfiguracja
Ustawianie adresu IPv4
3RJY-00X
Adres IPv4 może być przypisywany automatycznie za pośrednictwem protokołu
dynamicznego przydzielania adresu IP, takiego jak DHCP, lub można wprowadzić go
ręcznie. W przypadku podłączania urządzenia do przewodowej sieci LAN należy
upewnić się, że złącza kabla LAN zostały poprawnie umieszczone w portach (
Podłączanie do przewodowej sieci LAN(P. 26) ). W razie potrzeby można sprawdzić
połączenie sieciowe.
Ustawianie adresu IPv4(P. 41)
Test połączenia sieciowego(P. 42)
Ustawianie adresu IPv4
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia sieciowe>.
Ekran Główny(P. 91)
● Jeśli pojawi się ekran z prośbą o wprowadzenie kodu PIN, wprowadź prawidłowy kod PIN.
kodu PIN menedżera systemu(P. 151)
3
Wybierz <Ustawienia TCP/IP>
4
Skonfiguruj ustawienia adresu IP.
<Ustawienia IPv4>
Konfiguracja
<Ustawienia adresu IP>.
<Uzyskaj automatycznie>
Opcję należy wybrać, aby włączyć automatyczne przypisywanie adresu IP za pośrednictwem protokołu DHCP.
Wyświetlana na ekranie informacja <Włącz> oznacza, że automatyczne adresowanie jest włączone.
<Uzyskaj ręcznie>
Ustawienie to umożliwia konfigurację ustawień adresu IP poprzez ręczne wprowadzenie adresu IP. Aby
można było wybrać tę opcję, automatyczne pobieranie musi mieć wartość <Wyłącz>.
<Sprawdź ustawienia>
Opcja ta umożliwia wyświetlenie bieżących ustawień adresu IP.
Automatyczne przypisywanie adresu IP
1
Wybierz <Uzyskaj automatycznie>.
2
Wybierz protokół.
● Wybierz <Wybierz protokół>
<DHCP>.
41
Konfiguracja
Aby adres IP nie był przypisywany za pomocą protokołu DHCP/BOOTP/RARP
● Wybierz <Wyłącz>. Jeśli wybrana zostanie opcja <DHCP>, w przypadku gdy usługi są niedostępne,
urządzenie będzie traciło czas i zasoby komunikacyjne na wyszukiwanie tych usług w sieci.
3
Upewnij się, że ustawienie <Autom. IP> ma wartość <Włącz>.
● Jeśli wybrana jest opcja <Wyłącz>, należy zmienić ustawienie na <Włącz>.
4
Wybierz <Zastos.>.
● Adresy IP przypisywane za pośrednictwem protokołu DHCP są nadrzędne w stosunku do adresów
uzyskiwanych za pomocą protokołu Auto IP.
Ręczne wprowadzanie adresu IP
1
Skonfiguruj ustawienie, aby wyłączyć automatyczne pobieranie.
● Wybierz <Uzyskaj automatycznie>, a następnie ustaw zarówno opcję <Wybierz protokół>, jak i
<Autom. IP> na wartość <Wyłącz>.
2
Wybierz <Uzyskaj ręcznie>.
3
Określ adres IP, maskę podsieci oraz adres bramy (lub bramę domyślną).
● Wprowadź te wartości na każdym ekranie i wybierz <Zastos.>.
● Informacje na temat wprowadzania tekstu, patrz
Wprowadzanie tekstu(P. 97) .
Sprawdzanie poprawności ustawień
● Upewnij się, że na komputerze możliwe jest wyświetlenie okna Zdalnego interfejsu użytkownika (
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 185) ). Jeżeli komputer nie jest dostępny, połączenie
można sprawdzić na panelu sterowania ( Test połączenia sieciowego(P. 42) ).
Gdy zmienił się adres IP po zainstalowaniu sterownika drukarki
● Gdy używany jest port MFNP, połączenie jest utrzymywane tak długo, jak urządzenie i komputer należą do tej
samej podsieci; w związku z tym nie trzeba dodawać nowego portu. Gdy używany jest standardowy port
TCP/IP, należy dodać nowy port. Konfiguracja portów drukarki(P. 53)
*Jeśli
nie wiesz, który port jest używany, zobacz
Sprawdzanie portu drukarki(P. 348) .
Test połączenia sieciowego
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia sieciowe>.
Ekran Główny(P. 91)
● Jeśli pojawi się ekran z prośbą o wprowadzenie kodu PIN, wprowadź prawidłowy kod PIN.
kodu PIN menedżera systemu(P. 151)
3
Wybierz <Ustawienia TCP/IP>
<Ustawienia IPv4>
42
<Polecenie PING>.
Konfiguracja
Konfiguracja
4
Wprowadź adres IPv4 innego urządzenia w sieci, a następnie wybierz przycisk
<Zastos.>.
➠ Jeśli połączenie zostało prawidłowo ustanowione, zostanie wyświetlony komunikat <Uzyskano odpowiedź z
hosta.>.
ŁĄCZA
Konfiguracja adresów IPv6(P. 44)
Wyświetlanie ustawień sieciowych(P. 47)
43
Konfiguracja
Konfiguracja adresów IPv6
3RJY-00Y
Adresy IPv6 urządzenia można skonfigurować za pomocą Zdalnego interfejsu
użytkownika. Przed rozpoczęciem konfiguracji adresów IPv6 należy sprawdzić
ustawienia adresu IPv4 ( Wyświetlanie ustawień IPv4(P. 47) ). Aby korzystać z
adresów IPv6, należy poprawnie skonfigurować ustawienia adresu IPv4. Urządzenie
może korzystać z następujących wielu adresów IPv6:
Typ
Adres lokalny łącza
Opis
Adres ważny tylko w obrębie podsieci lub dla łącza, który nie może zostać użyty do komunikacji z
urządzeniami innymi niż router. Adres lokalny łącza jest ustawiany automatycznie, gdy włączona
jest funkcja obsługi protokołu IPv6.
Adres ręczny
Adres wprowadzany ręcznie. W przypadku korzystania z tego adresu należy określić długość
prefiksu i domyślny adres routera.
Adres bezstanowy
Adres generowany automatycznie za pomocą adresu MAC urządzenia oraz prefiksu sieci z routera.
Po ponownym uruchomieniu urządzenia (lub po jego włączeniu) adresy bezstanowe zostają
usunięte.
Adres stanowy
Adres uzyskiwany z serwera DHCP przy użyciu protokołu DHCPv6.
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 193) .
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 185)
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 186)
Główny ekran Zdalnego
3
Wybierz [Ustawienia sieciowe]
4
Kliknij [Edycja] w [Ustawienia IPv6].
5
Zaznacz pole wyboru [Użyj IPv6], a następnie skonfiguruj wymagane ustawienia.
[Ustawienia TCP/IP].
44
Konfiguracja
[Użyj IPv6]
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje włączenie obsługi protokołu IPv6 przez urządzenie. Jeśli protokół
IPv6 nie jest używany, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.
[Użyj adresu bezstanowego]
To pole wyboru należy zaznaczyć w przypadku korzystania z adresu bezstanowego. Jeśli bezstanowy nie jest
używany, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.
[Użyj adresu wprowadzanego ręcznie]
Aby ręcznie wprowadzić adres IPv6, należy zaznaczyć to pole wyboru i wprowadzić adres IP, określić długość
prefiksu oraz podać domyślny adres routera w odpowiednich polach tekstowych.
[Adres IP]
Należy tutaj wprowadzić adres IPv6. Nie można wprowadzać adresów rozpoczynających się znakami „ff”
(adresów multiemisji) i adresów pętli zwrotnej (::1).
[Długość prefiksu]
Należy tu wprowadzić liczbę oznaczającą liczbę bitów przeznaczoną na adresy sieciowe.
[Domyślny adres routera]
W razie potrzeby należy tu wprowadzić adres IPv6 domyślnego routera. Nie można wprowadzać adresów
rozpoczynających się znakami „ff” (adresów multiemisji) i adresów pętli zwrotnej (::1).
[Użyj DHCPv6]
To pole wyboru należy zaznaczyć w przypadku korzystania z adresu stanowego. Jeśli protokół DHCPv6 nie jest
używany, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.
6
Kliknij [OK].
Sprawdzanie poprawności ustawień
● Sprawdź, czy można wyświetlić ekran Zdalnego interfejsu użytkownika w komputerze z wykorzystaniem
adresu IPv6 urządzenia. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 185)
45
Konfiguracja
Wybieranie ustawień z panelu sterowania
● Dostęp do ustawień IPv6 można również uzyskać za pomocą przycisku <Menu> na ekranie Główny.
<Ustawienia IPv6>(P. 208)
Gdy zmienił się adres IP po zainstalowaniu sterownika drukarki
● Należy dodać nowy port.
Konfiguracja portów drukarki(P. 53)
ŁĄCZA
Ustawianie adresu IPv4(P. 41)
Wyświetlanie ustawień sieciowych(P. 47)
46
Konfiguracja
Wyświetlanie ustawień sieciowych
3RJY-010
Wyświetlanie ustawień IPv4(P. 47)
Wyświetlanie ustawień IPv6(P. 47)
Wyświetlanie informacji dotyczących połączenia bezpośredniego(P. 47)
Wyświetlanie adresu MAC w przewodowej sieci LAN(P. 47)
Wyświetlanie adresu MAC w bezprzewodowej sieci LAN(P. 48)
● Adres IP nie został poprawnie skonfigurowany, jeśli zostaje wyświetlony w postaci „0.0.0.0”.
● Podłączenie urządzenia do koncentratora przełączającego lub mostu może doprowadzić do awarii
połączenia, nawet jeśli adres IP został poprawnie skonfigurowany. Problem ten można rozwiązać, ustalając
pewien odstęp czasu przed rozpoczęciem komunikacji przez urządzenie. Ustawianie czasu oczekiwania
na połączenie z siecią(P. 64)
● Istnieje możliwość wydruku listy bieżących ustawień sieciowych.
Lista danych użytkownika(P. 265)
Wyświetlanie ustawień IPv4
<Monitor stanu> <Informacje o sieci>
Sprawdź ustawienia
<IPv4>
Wybierz ustawienie do wyświetlenia
<IPv6>
Wybierz ustawienie do wyświetlenia
Wyświetlanie ustawień IPv6
<Monitor stanu> <Informacje o sieci>
Sprawdź ustawienia
Wyświetlanie informacji dotyczących połączenia bezpośredniego
<Monitor stanu> <Informacje o sieci>
połączenia> Sprawdź ustawienia
<Informacje o Bezpośrednim połączeniu>
Wyświetlanie adresu MAC w przewodowej sieci LAN
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
47
Ekran Główny(P. 91)
<Szczegóły
Konfiguracja
2
Wybierz <Ustawienia sieciowe>.
● Jeśli pojawi się ekran z prośbą o wprowadzenie kodu PIN, wprowadź prawidłowy kod PIN.
Konfiguracja
kodu PIN menedżera systemu(P. 151)
3
Wybierz <Ustawienia sterownika Ethernet>.
➠ Zostanie wyświetlony adres MAC.
Wyświetlanie adresu MAC w bezprzewodowej sieci LAN
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia sieciowe>.
Ekran Główny(P. 91)
● Jeśli pojawi się ekran z prośbą o wprowadzenie kodu PIN, wprowadź prawidłowy kod PIN.
kodu PIN menedżera systemu(P. 151)
3
Wybierz <Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN>.
4
Przeczytaj wyświetlany komunikat i wybierz przycisk <OK>.
5
Wybierz <Informacje o bezprzewodowej sieci LAN>.
6
Wybierz ustawienie do wyświetlenia.
Konfiguracja
Wyświetlanie informacji o zabezpieczeniach
● Aby wyświetlić informacje o standardach WEP i WPA/WPA2-PSK, należy wykonać następującą procedurę.
<Ustaw. zabezp.>
Wybierz wyświetlony protokół zabezpieczeń
Wybierz ustawienie do wyświetlenia
Wyświetlanie na ekranie <Monitor stanu>
● Informacje na temat elementów <Stan bezprzew. LAN> i <Najnow. infor. o błędach> można wyświetlić za
pomocą przycisku <Monitor stanu>.
<Monitor stanu> <Informacje o sieci> <Metoda łączenia z siecią>
połączeniu> Wybierz ustawienie do wyświetlenia
ŁĄCZA
48
<Informacje o
Konfiguracja
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 27)
Ustawianie adresu IPv4(P. 41)
Konfiguracja adresów IPv6(P. 44)
Konfiguracja usługi DNS(P. 65)
49
Konfiguracja
Konfigurowanie ustawień do komunikacji z
komputerem
3RJY-011
Określ protokół i port podczas sterowania urządzeniem z komputera za pośrednictwem sieci. Przed konfiguracją
urządzenia w celu drukowania z komputera należy wykonać podstawowe procedury konfiguracyjne. Aby uzyskać
więcej informacji, zapoznaj się z instrukcjami obsługi odpowiednich sterowników na stronie internetowej z
podręcznikami online.
Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD(P. 51)
Konfiguracja portów drukarki(P. 53)
Konfiguracja serwera wydruku(P. 57)
● Wyjaśnione tutaj protokoły są zasadami definiującymi sposób dostarczania danych dokumentu między
komputerem a urządzeniem, które można dostosować do przeznaczenia lub środowiska sieciowego.
● Porty są bramami do przekazywania danych pomiędzy urządzeniami sieciowymi. Jeśli w połączeniu
sieciowym wystąpi awaria komunikacji, ustawienia portu mogą być przyczyną problemu.
50
Konfiguracja
Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji
protokołu WSD
3RJY-012
Należy skonfigurować protokoły używane do drukowania dokumentów z podłączonego do sieci komputera.
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 193) .
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 185)
2
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 186)
3
Kliknij opcje [Ustawienia sieciowe]
4
Skonfiguruj protokoły drukowania.
Główny ekran Zdalnego
[Ustawienia TCP/IP].
Konfiguracja protokołu LPD lub RAW
1
Kliknij element [Edycja] znajdujący się w sekcji [Ustawienia wydruku LPD] lub [Ustawienia wydruku RAW].
2
Skonfiguruj odpowiednio ustawienia.
[Użyj drukowania LPD]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wydruk za pomocą protokołu LPD. Jeśli drukowanie za pomocą
protokołu LPD nie jest używane, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.
[Użyj wydruku RAW]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wydruk za pomocą protokołu RAW. Jeśli drukowanie za pomocą
protokołu RAW nie jest używane, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.
3
Kliknij [OK].
51
Konfiguracja
Konfiguracja interfejsu WSD
1
Kliknij [Edycja] w [Ustawienia WSD].
2
Skonfiguruj odpowiednio ustawienia.
[Użyj drukowania WSD]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wydruk za pomocą interfejsu WSD. Jeśli drukowanie za pomocą
interfejsu WSD nie jest używane, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.
[Użyj przeglądania WSD]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia uzyskanie informacji o urządzeniu przez komputer za pomocą
interfejsu WSD. To pole wyboru jest zaznaczane automatycznie po zaznaczeniu pola wyboru [Użyj
drukowania WSD].
[Użyj Multicast Discovery]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia skonfigurowanie urządzenia tak, aby odpowiadało na
komunikaty Multicast Discovery. Gdy pole wyboru nie jest zaznaczone, urządzenie pozostaje w trybie
uśpienia nawet pomimo przepływu w sieci komunikatów Multicast Discovery.
3
Kliknij [OK].
Wybieranie ustawień z panelu sterowania
● Dostęp do ustawień LPD, RAW i WSD można również uzyskać za pomocą <Menu> na ekranie Główny.
<Ustawienia wydruku LPD>(P. 210)
<Ustawienia wydruku RAW>(P. 210)
<Ustawienia WSD>(P. 210)
Konfiguracja urządzeń sieciowych WSD
● Urządzenia siecowe WSD można dodać z folderu drukarek. Otwórz folder drukarek ( Wyświetlanie
folderu Drukarki(P. 344) ) kliknij przycisk [Dodaj urządzenie] albo [Dodaj drukarkę] i postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Więcej informacji na temat instalacji sterownika sieci WSD znajduje
się w instrukcjach obsługi odpowiednich sterowników na stronie internetowej z podręcznikami online.
Zmiana numeru portu
● Dla protokołu drukowania należy używać tego samego numeru portu używanego dla urządzenia i
komputera.
Konfiguracja portów drukarki(P. 53)
Zmiana numerów portów(P. 163)
ŁĄCZA
Konfiguracja portów drukarki(P. 53)
52
Konfiguracja
Konfiguracja portów drukarki
3RJY-013
Po zmianie adresu IP urządzenia lub dodaniu drukarki za pomocą folderu drukarki w systemie Windows mogą
wystąpić błędy drukowania. Błędy te są zwykle spowodowane nieprawidłową konfiguracją portu drukarki. Przyczyną
może być na przykład określenie niewłaściwego numeru lub typu portu. W tej sytuacji drukowanie danych dokumentu
kończy się niepowodzeniem, gdyż nie mogą one dotrzeć do urządzenia. W celu rozwiązania tego problemu należy
skonfigurować ustawienia portu drukarki na komputerze.
● Aby wykonać poniższą procedurę, należy zalogować się na komputerze przy użyciu konta administratora.
1
2
3
Otwórz folder drukarki.
Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 344)
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika urządzenia i kliknij polecenie
[Właściwości drukarki] albo [Właściwości].
Kliknij kartę [Porty] i skonfiguruj wymagane ustawienia.
Dodawanie portu
Jeśli adres IP urządzenia został zmieniony lub wybrano nieprawidłowy port podczas instalowania
sterowników z folderu drukarki systemu Windows, należy dodać nowy port. Istnieją dwa typy portów: „port
MFNP” i „standardowy port TCP/IP”. Należy wybrać typ portu zgodny z danym środowiskiem.
Port MFNP
(tylko w przypadku środowiska IPv4)
Jest to port, który pozwala na automatyczne wykrywanie adresu IP urządzenia.
Nawet jeśli adres IP urządzenia ulegnie zmianie, połączenie jest utrzymane pod
warunkiem, że urządzenie i komputer znajdują się w tej samej podsieci. Nie trzeba
dodawać nowego portu za każdym razem, gdy zmienia się adres IP. Jeśli urządzenie
pracuje w środowisku IPv4, zwykle należy wybrać ten typ portu.
● Można dodać port MFNP po zainstalowaniu sterownika z załączonego dysku
CD-ROM/DVD-ROM lub po pobraniu i zainstalowaniu sterownika drukarki ze
strony firmy Canon.
53
Konfiguracja
Standardowy port TCP/IP
Jest to standardowy port systemu Windows. W przypadku korzystania z tego typu
portu należy dodać nowy port po każdej zmianie adresu IP urządzenia. Należy
wybrać ten typ portu, gdy używa się urządzenia w środowisku IPv6 i gdy nie można
dodać portu MFNP.
Dodawanie portu MFNP
1
Kliknij [Dodaj port].
2
Wybierz pozycję [Canon MFNP Port] w obszarze [Dostępne typy portów] i kliknij przycisk [Nowy port].
3
Wybierz opcję [Autowykrywanie] i zaznacz urządzenie, gdy zostanie wykryte, a następnie kliknij przycisk
[Dalej].
Jeśli urządzenie nie zostało odnalezione
● Kliknij [Odśwież]. Jeśli to nie rozwiązuje problemu, wybierz element [Adres IP] albo [Adres MAC],
wprowadź adres IP lub adres MAC urządzenia ( Wyświetlanie ustawień sieciowych(P. 47) ) i kliknij
przycisk [Dalej].
4
Kliknij opcje [Dodaj]
5
Kliknij [Zamknij].
[Zakończ].
Dodawanie standardowego portu TCP/IP
1
Kliknij [Dodaj port].
2
Wybierz pozycję [Standardowy port TCP/IP] w obszarze [Dostępne typy portów] i kliknij przycisk [Nowy
port].
3
Kliknij [Dalej].
4
Wprowadź adres IP lub nazwę DNS urządzenia, a następnie kliknij przycisk [Dalej].
● Wartość w polu [Nazwa portu] jest wprowadzana automatycznie. W razie potrzeby można ją zmienić.
54
Konfiguracja
● Gdy wyświetli się następny ekran, należy postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na
ekranie.
*Podczas wyboru ustawienia dla opcji [Typ urządzenia] wybierz pozycję [Canon Network Printing Device with P9100] z
listy opcji [Standardowy].
5
Kliknij [Zakończ].
6
Kliknij [Zamknij].
Zmiana rodzaju lub numeru portu
Jeśli protokół drukowania (LPD lub RAW) został zmieniony w urządzeniu ( Konfiguracja protokołów
drukowania i funkcji protokołu WSD(P. 51) ) lub został zmieniony numer portu ( Zmiana numerów
portów(P. 163) ), konieczna jest także konfiguracja odpowiednich ustawień na komputerze. Ta operacja nie
jest potrzebna w przypadku portów WSD.
Port MFNP
1
Kliknij [Konfiguruj port].
2
W obszarze [Typ protokołu] wybierz [RAW] albo [LPR] i zmień [Numer portu].
3
Kliknij [OK].
Standardowy port TCP/IP
1
Kliknij [Konfiguruj port].
55
Konfiguracja
2
W obszarze [Protokół] wybierz [Raw] albo [LPR].
● Po wybraniu [Raw] zmień [Numer portu].
● Jeśli została wybrana opcja [LPR], należy wpisać „lp” w polu [Nazwa kolejki].
3
4
Kliknij [OK].
Kliknij [Zamknij].
ŁĄCZA
Konfiguracja serwera wydruku(P. 57)
56
Konfiguracja
Konfiguracja serwera wydruku
3RJY-014
Użycie serwera wydruku pozwala na zmniejszenie obciążenia komputera, z którego wykonywany jest wydruk. Serwer
drukarki umożliwia również zainstalowanie sterowników na każdym komputerze w sieci, co oznacza, że nie ma
potrzeby instalowania ich na każdym komputerze przy użyciu dołączonego dysku CD-ROM/DVD-ROM. Aby
skonfigurować komputer podłączony do sieci jako serwer wydruku, należy określić ustawienia udostępniania drukarki.
● Aby wykonać poniższą procedurę, należy zalogować się na komputerze przy użyciu konta administratora.
● Może wystąpić problem z instalacją sterowników przez sieć w zależności od systemu operacyjnego oraz
architektury bitowej (32- lub 64-bity) serwera drukowania i komputerów klienta.
● Wdrażając serwer drukowania w środowisku domenowym, skontaktuj się z administratorem sieci.
1
2
3
Otwórz folder drukarki.
Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 344)
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika drukarki i kliknij polecenie
[Właściwości drukarki] albo [Właściwości].
Kliknij kartę [Udostępnianie], wybierz opcję [Udostępnij tę drukarkę] i wprowadź
nazwę udziału urządzenia.
● Jeśli wyświetlany jest przycisk [Zmień opcje udostępniania], kliknij go.
4
W razie potrzeby zainstaluj dodatkowe sterowniki.
● Wykonanie tej operacji jest wymagane, jeśli sterowniki będą instalowane na innych komputerach o innej
architekturze bitowej za pośrednictwem serwera wydruku.
1
Kliknij [Dodatkowe sterowniki].
2
Zaznacz pole wyboru przy architekturze bitowej używanej przez inne komputery i kliknij przycisk [OK].
57
Konfiguracja
● Dodatkowe sterowniki należy wybrać spośród następujących opcji według systemu operacyjnego
serwera wydruku.
Serwer wydruku
Zaznacz pole wyboru
32-bitowe systemy operacyjne [x64]
64-bitowe systemy operacyjne [x86] w kolumnie [Procesor]
● Jeśli nie wiesz, czy używany system operacyjny Windows jest w wersji 32- czy 64-bitowej, przejdź do
sekcji Sprawdzanie architektury bitowej(P. 347) .
3
Włóż dołączony do urządzenia dysk CD-ROM/DVD-ROM do stacji dysków komputera, kliknij opcję
[Przeglądaj], aby określić folder ze sterownikami, a następnie kliknij przycisk [OK].
● Jeżeli serwer wydruku korzysta z 32-bitowej wersji systemu operacyjnego, wybierz kolejno foldery
[UFRII] [uk_eng] [x64] [Driver] na załączonym dysku CD-ROM/DVD-ROM.
● Jeżeli serwer wydruku korzysta z 64-bitowej wersji systemu operacyjnego, wybierz kolejno foldery
[UFRII] [uk_eng] [32BIT] [Driver] na załączonym dysku CD-ROM/DVD-ROM.
4
5
Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby zainstalować dodatkowe sterowniki.
Kliknij [OK].
◼ Instalacja sterowników na komputerze za pośrednictwem serwera wydruku
1
Znajdź udostępnioną drukarkę na serwerze wydruku.
2
Kliknij dwukrotnie drukarkę udostępnioną.
3
Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby zainstalować sterowniki.
Wyświetlanie
udostępnionych drukarek w serwerze drukowania(P. 345)
58
Konfiguracja
ŁĄCZA
Drukowanie z komputera(P. 121)
59
Konfiguracja
Konfiguracja urządzenia w danym środowisku
sieciowym
3RJY-015
Konfiguracja sieci różni się w zależności od jej przeznaczenia. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby było
kompatybilne z możliwie najszerszą gamą konfiguracji sieciowych, a ponadto wyposażono je w szeroki wachlarz
rozwiązań technologicznych. Należy skontaktować się z administratorem sieci i skonfigurować urządzenie w sposób
odpowiedni do danego środowiska sieciowego.
Konfiguracja ustawień sieci Ethernet(P. 61)
Zmiana maksymalnej jednostki transmisji(P. 63)
Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią(P. 64)
Konfiguracja usługi DNS(P. 65)
Monitorowanie i kontrolowanie urządzenia za pomocą protokołu SNMP(P. 69)
Konfiguracja protokołu SNTP(P. 73)
60
Konfiguracja
Konfiguracja ustawień sieci Ethernet
3RJY-016
Ethernet jest standardem komunikacji danych w obrębie sieci lokalnej (LAN). Możliwe jest
określenie trybu komunikacji i rodzaju sieci Ethernet. Na ogół z urządzenia można
korzystać bez zmiany ustawień domyślnych ( <Ustawienia sterownika
Ethernet>(P. 212) ), można to jednak zrobić, aby dostosować je do środowiska
sieciowego.
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia sieciowe>.
Ekran Główny(P. 91)
● Jeśli pojawi się ekran z prośbą o wprowadzenie kodu PIN, wprowadź prawidłowy kod PIN.
kodu PIN menedżera systemu(P. 151)
Konfiguracja
3
Wybierz <Ustawienia sterownika Ethernet>
4
Zdecyduj, czy ustawienia sieci Ethernet zostaną skonfigurowane automatycznie czy
<Autom. wykrywanie>.
ręcznie.
● Jeśli włączona jest funkcja automatycznego wykrywania, urządzenie wykryje i automatycznie ustawi tryb
komunikacji sieci Ethernet oraz typ, którego można użyć.
Automatyczna konfiguracja ustawień sieci Ethernet
Wybierz <Włącz> w sekcji <Autom. wykrywanie>.
Ręczna konfiguracja ustawień sieci Ethernet
1
Skonfiguruj ustawienie wyłączające automatyczne wykrywanie.
Wybierz <Wyłącz> w sekcji <Autom. wykrywanie>.
2
<Tryb komunikacji>
wybierz tryb komunikacji.
<Półdupleks>
Naprzemiennie wysyła i pobiera dane komunikacyjne. Opcję tę należy wybrać, gdy urządzenie jest
podłączone do urządzenia sieciowego w trybie półdupleks.
<Pełny dupleks>
61
Konfiguracja
Jednocześnie wysyła i pobiera dane komunikacyjne. Ustawienie odpowiednie dla większości
środowisk.
3
<Typ sieci Ethernet>
4
Wybierz <Zastos.>.
wybierz rodzaj sieci Ethernet.
ŁĄCZA
Zmiana maksymalnej jednostki transmisji(P. 63)
Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią(P. 64)
62
Konfiguracja
Zmiana maksymalnej jednostki transmisji
3RJY-017
W większości sieci Ethernet największy rozmiar pakietu komunikacyjnego, który można ustawić to 1500 bajtów. Pakiety
to porcje danych, na które zostały podzielone oryginalne dane przed wysłaniem. Maksymalna jednostka transmisji
(MTU) może być różna w każdej z sieci. W razie potrzeby należy zmienić ustawienia urządzenia. Aby uzyskać więcej
informacji, należy skontaktować się z administratorem sieci.
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia sieciowe>.
Ekran Główny(P. 91)
● Jeśli pojawi się ekran z prośbą o wprowadzenie kodu PIN, wprowadź prawidłowy kod PIN.
kodu PIN menedżera systemu(P. 151)
3
Wybierz <Ustawienia TCP/IP>
4
Wybierz MTU.
<Rozmiar MTU>.
ŁĄCZA
Konfiguracja ustawień sieci Ethernet(P. 61)
Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią(P. 64)
63
Konfiguracja
Konfiguracja
Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią
3RJY-018
Jeśli sieć została zaprojektowana z myślą o komunikacji redundancyjnej i składa się z wielu koncentratorów
przełączających lub mostów, niezbędny jest mechanizm zapobiegający zapętlaniu pakietów. Skutecznym rozwiązaniem
jest na przykład określenie roli każdego portu przełącznika. Komunikacja może jednak nadal być zakłócana na kilka
sekund zaraz po zmianie sposobu połączenia ze sobą urządzeń sieciowych lub dodaniu nowego urządzenia. W razie
wystąpienia problemu tego typu ustaw czas oczekiwania na połączenie z siecią.
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia sieciowe>.
Ekran Główny(P. 91)
● Jeśli pojawi się ekran z prośbą o wprowadzenie kodu PIN, wprowadź prawidłowy kod PIN.
kodu PIN menedżera systemu(P. 151)
Konfiguracja
3
Wybierz <Czas oczekiwania na połącz. przy uruch.>.
4
Wprowadź czas oczekiwania wymagany do rozpoczęcia komunikacji z siecią, a
następnie naciśnij przycisk
.
ŁĄCZA
Konfiguracja ustawień sieci Ethernet(P. 61)
Zmiana maksymalnej jednostki transmisji(P. 63)
64
Konfiguracja
Konfiguracja usługi DNS
3RJY-019
System DNS (Domain Name System) jest usługą rozpoznawania nazw, który kojarzy nazwę hosta (lub domeny) z
adresem IP. Należy odpowiednio skonfigurować opcje ustawień DNS, mDNS lub DHCP. Procedury konfiguracji DNS dla
protokołów IPv4 i IPv6 są inne.
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 193) .
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 185)
2
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 186)
3
Kliknij opcje [Ustawienia sieciowe]
4
Skonfiguruj ustawienia usługi DNS.
[Ustawienia TCP/IP].
Konfiguracja usługi DNS dla protokołu IPv4
1
Kliknij [Edycja] w [Ustawienia IPv4].
2
Skonfiguruj ustawienia usługi DNS dla protokołu IPv4.
65
Główny ekran Zdalnego
Konfiguracja
[Ustawienia DNS]
[Adres podstawowego serwera DNS]
Należy tu wprowadzić adres IP serwera DNS.
[Adres pomocniczego serwera DNS]
Należy tu wprowadzić adres IP pomocniczego serwera DNS, jeśli istnieje.
[Nazwa hosta]
Należy tu wprowadzić złożoną ze znaków alfanumerycznych nazwę hosta urządzenia, które ma
zostać zarejestrowane na serwerze DNS.
[Nazwa domeny]
Należy tu wprowadzić złożoną ze znaków alfanumerycznych nazwę domeny, do której należy
urządzenie, taką jak „example.com”.
[Dynamiczna aktualizacja DNS]
To pole wyboru należy zaznaczyć, aby rekordy DNS były dynamicznie aktualizowane po każdej
zmianie adresu IP urządzenia. Czas odstępów między aktualizacjami można określić, wprowadzając
czas w godzinach w polu tekstowym [Częstotliwość dynamicznej aktualizacji DNS].
[Ustawienia mDNS]
[Użyj mDNS]
Wprowadzony w programie Bonjour protokół mDNS (system DNS w trybie multiemisji) kojarzy
nazwę hosta z adresem IP bez korzystania z usługi DNS. Aby włączyć protokół mDNS, należy
zaznaczyć odpowiednie pole wyboru i wprowadzić nazwę mDNS w polu tekstowym [Nazwa mDNS].
[Ustawienia opcji DHCP]
[Uzyskaj nazwę hosta]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia Opcji 12 i pobrania nazwy hosta z serwera DHCP.
[Dynamiczna aktualizacja DNS]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia Opcji 81, aby dynamicznie aktualizować rekordy
DNS za pośrednictwem serwera DHCP.
3
Kliknij [OK].
Konfiguracja usługi DNS dla protokołu IPv6
1
Kliknij [Edycja] w [Ustawienia IPv6].
2
Skonfiguruj ustawienia usługi DNS dla protokołu IPv6.
● Zaznaczenie pola wyboru [Użyj IPv6] jest wymagane do konfiguracji ustawień.
adresów IPv6(P. 44)
66
Konfiguracja
Konfiguracja
[Ustawienia DNS]
[Adres podstawowego serwera DNS]
Należy tu wprowadzić adres IP serwera DNS. Nie można wprowadzać adresów rozpoczynających się
znakami „ff” (adresów multiemisji).
[Adres pomocniczego serwera DNS]
Należy tu wprowadzić adres IP pomocniczego serwera DNS, jeśli istnieje. Nie można wprowadzać
adresów rozpoczynających się znakami „ff” (adresów multiemisji).
[Użyj tej samej nazwy hosta/domeny jak dla IPv4]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu korzystania z tych samych nazw hosta i domeny jak w
przypadku protokołu IPv4.
[Nazwa hosta]
Należy tu wprowadzić złożoną ze znaków alfanumerycznych nazwę hosta urządzenia, które ma
zostać zarejestrowane na serwerze DNS.
[Nazwa domeny]
Należy tu wprowadzić złożoną ze znaków alfanumerycznych nazwę domeny, do której należy
urządzenie, taką jak „example.com”.
[Dynamiczna aktualizacja DNS]
To pole wyboru należy zaznaczyć, aby rekordy DNS były dynamicznie aktualizowane po każdej
zmianie adresu IP urządzenia. Aby określić, jakie rodzaje adresów będą rejestrowane na serwerze
DNS, należy zaznaczyć pole wyboru obok opcji [Zarejestruj adres wprowadzany ręcznie],
[Zarejestruj adres stanowy] lub [Zarejestruj adres bezstanowy]. Czas odstępów między
aktualizacjami można określić, wprowadzając czas w godzinach w polu tekstowym [Częstotliwość
dynamicznej aktualizacji DNS].
[Ustawienia mDNS]
[Użyj mDNS]
Wprowadzony w programie Bonjour protokół mDNS (system DNS w trybie multiemisji) kojarzy
nazwę hosta z adresem IP bez korzystania z usługi DNS. To pole wyboru należy zaznaczyć w celu
włączenia usługi mDNS.
[Użyj dla mDNS nazwy identycznej z IPv4]
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu korzystania z takiej samej nazwy mDNS jak w przypadku
protokołu IPv4. Aby ustalić inną nazwę, należy usunąć zaznaczenie tego pola i wprowadzić nazwę
mDNS w polu tekstowym [Nazwa mDNS].
3
Kliknij [OK].
67
Konfiguracja
Wybieranie ustawień z panelu sterowania
● Dostęp do ustawień DNS można również uzyskać za pomocą przycisku <Menu> na ekranie Główny.
<Ustawienia IPv4>(P. 207)
<Ustawienia IPv6>(P. 208)
ŁĄCZA
Ustawianie adresu IPv4(P. 41)
Konfiguracja adresów IPv6(P. 44)
Wyświetlanie ustawień sieciowych(P. 47)
68
Konfiguracja
Monitorowanie i kontrolowanie urządzenia za pomocą
protokołu SNMP
3RJY-01A
Protokół Simple Network Management Protocol (SNMP) umożliwia monitorowanie i kontrolowanie urządzeń
komunikacyjnych znajdujących się w sieci za pomocą bazy informacji zarządzania (MIB). Urządzenie obsługuje protokół
SNMPv1 i protokół SNMPv3 z rozszerzeniami zabezpieczeń. Stan urządzenia można sprawdzić z poziomu komputera
podczas drukowania dokumentów lub za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika. Możliwe jest włączenie protokołu
SNMPv1 lub SNMPv3 albo obu tych protokołów naraz. Należy określić ustawienia każdej wersji zgodnie ze
środowiskiem sieciowym i przeznaczeniem.
SNMPv1
Protokół SNMPv1 korzysta z informacji nazywanych „społecznością” w celu określenia zakresu komunikacji
SNMP. Ponieważ informacje te są przekazywane do sieci w formie zwykłego tekstu, sieć będzie podatna na ataki.
Aby zapewnić bezpieczeństwo sieci, należy wyłączyć protokół SNMPv1 i korzystać z protokołu SNMPv3.
SNMPv3
Protokół SNMPv3 umożliwia wdrożenie zarządzania urządzeniami sieciowymi chronionego wydajnymi funkcjami
zabezpieczeń. Przed konfiguracją protokołu SNMPv3 należy włączyć szyfrowanie TLS dla Zdalnego interfejsu
użytkownika ( Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS(P. 166) ).
● Urządzenie nie obsługuje funkcji powiadamiania pułapki SNMP.
● Informacje na temat zmiany numeru portu protokołu SNMP znajdują się w sekcji
portów(P. 163) .
Zmiana numerów
● Zainstalowanie na komputerze lub w sieci oprogramowania do zarządzania SNMP umożliwia zdalną
konfigurację, monitorowanie i kontrolę urządzenia z poziomu komputera. Więcej informacji znajduje się w
podręcznikach użytkownika oprogramowania do zarządzania.
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 193) .
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 185)
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 186)
69
Główny ekran Zdalnego
Konfiguracja
3
Wybierz [Ustawienia sieciowe]
4
Kliknij [Edycja].
5
Określ ustawienia protokołu SNMPv1.
[Ustawienia SNMP].
● Jeśli nie trzeba zmieniać ustawień SNMPv1, przejdź do kolejnego kroku.
[Użyj SNMPv1]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi włączenie protokołu SNMPv1. Skonfigurowanie pozostałych ustawień
protokołu SNMPv1 jest możliwe tylko po zaznaczeniu tego pola wyboru.
[Użyj nazwy społecznościowej 1]/[Użyj nazwy społecznościowej 2]
Zaznaczenie tego pola umożliwia określenie nazwy społeczności. Jeśli podanie nazwy społeczności nie jest
konieczne, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.
[Nazwa społeczności]
Należy tu wprowadzić nazwę społeczności składającą się ze znaków alfanumerycznych.
[Uprawnienia dostępu do MIB]
Dla każdej społeczności wybierz opcję [Odczyt/zapis] lub [Tylko do odczytu] określającą przywileje dostępu do
obiektów menedżera MIB.
[Odczyt/zapis]
Zezwolenie na wyświetlanie i zmienianie wartości obiektów menedżera MIB.
[Tylko do odczytu]
Zezwolenie tylko na wyświetlanie wartości obiektów menedżera MIB.
[Użyj społeczności dedykowanej]
Społeczność dedykowana to wstępnie skonfigurowana społeczność przeznaczona wyłącznie dla
administratorów korzystających z oprogramowania firmy Canon. Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby
korzystać ze społeczności dedykowanej, a następnie określić ustawienie [Uprawnienia dostępu do MIB]. Jeśli
nie ma potrzeby korzystania ze społeczności dedykowanej, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.
6
Określ ustawienia protokołu SNMPv3.
● Jeśli nie trzeba zmieniać ustawień SNMPv3, przejdź do kolejnego kroku.
70
Konfiguracja
[Użyj SNMPv3]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi włączenie protokołu SNMPv3. Skonfigurowanie pozostałych ustawień
protokołu SNMPv3 jest możliwe tylko po zaznaczeniu tego pola wyboru.
[Włącz użytkownika]
Zaznacz pole wyboru, aby włączyć [Ustawienia użytkownika 1]/[Ustawienia użytkownika 2]/[Ustawienia
użytkownika 3]. Aby wyłączyć ustawienia użytkownika, wyczyść odpowiadające im pole wyboru.
[Nazwa użytkownika]
Wprowadź nazwę użytkownika składającą się ze znaków alfanumerycznych.
[Uprawnienia dostępu do MIB]
Wybierz opcję [Odczyt/zapis] lub [Tylko do odczytu] określającą uprawnienia dostępu do obiektów menedżera
MIB.
[Odczyt/zapis]
Zezwolenie na wyświetlanie i zmienianie wartości obiektów menedżera MIB.
[Tylko do odczytu]
Zezwolenie tylko na wyświetlanie wartości obiektów menedżera MIB.
[Ustawienia zabezpieczeń]
Należy wybrać opcję [Uwierzytelnianie wł./szyfrowanie wł.], [Uwierzytelnianie wł./szyfrowanie wył.] lub
[Uwierzytelnianie wył./szyfrowanie wył.] określającą wybraną kombinację ustawień uwierzytelniania i
szyfrowania.
[Algorytm uwierzytelniania]
Należy kliknąć opcję [Uwierzytelnianie wł./szyfrowanie wł.] lub [Uwierzytelnianie wł./szyfrowanie wył.] w
pozycji [Ustawienia zabezpieczeń] odpowiednio do algorytmu zastosowanego w środowisku sieciowym.
[Algorytm szyfrowania]
Należy kliknąć opcję [Uwierzytelnianie wł./szyfrowanie wł.] w pozycji [Ustawienia zabezpieczeń] odpowiednio
do algorytmu zastosowanego w środowisku sieciowym.
[Ustaw/zmień hasło]
Aby określić lub zmienić hasło, należy zaznaczyć to pole wyboru i wprowadzić znaki alfanumeryczne w polu
tekstowym [Hasło uwierzytelniania] lub [Hasło szyfrowania]. W celu potwierdzenia należy wprowadzić to
samo hasło w polu tekstowym [Potwierdź]. Możliwe jest ustalenie różnych haseł dla algorytmów
uwierzytelniania i szyfrowania.
[Nazwa kontekstu 1]/[Nazwa kontekstu 2]/[Nazwa kontekstu 3]
Należy tu wprowadzić nazwę kontekstu składającą się ze znaków alfanumerycznych. Można zarejestrować
maksymalnie trzy nazwy kontekstu.
71
Konfiguracja
7
Określ ustawienia pozyskiwania informacji o zarządzaniu drukarką.
● Dzięki protokołowi SNMP informacje o zarządzaniu drukarką, takie jak protokoły drukowania oraz porty
drukarki, można monitorować i regularnie pozyskiwać z komputera podłączonego do sieci.
[Pozyskaj informacje o zarządzaniu drukarką z hosta]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia włączenie monitorowania informacji o zarządzaniu drukarką na
urządzeniu za pośrednictwem protokołu SNMP. Aby wyłączyć monitorowanie informacji o zarządzaniu
drukarką, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.
8
Kliknij [OK].
Wyłączanie protokołu SNMPv1
● Jeśli protokół SNMPv1 jest wyłączony, niektóre funkcje urządzenia, takie jak uzyskiwanie informacji
o urządzeniu za pośrednictwem sterownika drukarki, nie będą dostępne.
Korzystanie z panelu sterowania
● Można również określić ustawienia protokołu SNMPv1 i włączyć/wyłączyć ustawienia protokołu SNMPv3 z
poziomu <Menu>. <Ustawienia SNMP>(P. 211)
Włączanie zarówno protokołu SNMPv1 jak i SNMPv3
● Jeśli włączone są obie wersje protokołu SNMP, zalecane jest wybranie w ustawieniach uprawnień dostępu do
obiektów menedżera MIB dla protokołu SNMPv1 opcji [Tylko do odczytu]. Uprawnienia dostępu do obiektów
menedżera MIB dla protokołów SNMPv1 i SNMPv3 można ustalać oddzielnie (a także osobno dla każdego
użytkownika w przypadku protokołu SNMPv3). Wybranie opcji [Odczyt/zapis] (uprawnienie pełnego dostępu)
dla protokołu SNMPv1 anuluje wydajne funkcje zabezpieczeń protokołu SNMPv3, ponieważ większością
ustawień urządzenia można wtedy zarządzać za pomocą protokołu SNMPv1.
ŁĄCZA
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS(P. 166)
72
Konfiguracja
Konfiguracja protokołu SNTP
3RJY-01C
Protokół Simple Network Time Protocol (SNTP) umożliwia regulację systemu zegarowego za pomocą serwera czasu
znajdującego się w sieci. Jeśli używany jest protokół SNTP, serwer czasu jest sprawdzany w określonych interwałach,
dzięki czemu możliwe jest utrzymanie prawidłowego czasu. Czas jest regulowany na podstawie Uniwersalnego czasu
koordynowanego (UTC), dlatego przed przystąpieniem do konfiguracji protokołu SNTP należy określić strefę czasową
( Ustawianie daty/czasu (P. 21) ). Konfigurację ustawień protokołu SNTP można przeprowadzić za pomocą
Zdalnego interfejsu użytkownika.
● Zastosowany dla urządzenia protokół SNTP obsługuje serwery NTP (wersja 3) i SNTP (wersje 3 i 4).
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 193) .
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 185)
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 186)
Główny ekran Zdalnego
3
Wybierz [Ustawienia sieciowe]
4
Kliknij [Edycja] w [Ustawienia SNTP].
5
Zaznacz pole wyboru [Użyj SNTP] i podaj wymagane ustawienia.
[Ustawienia TCP/IP].
[Użyj SNTP]
Należy zaznaczyć to pole, aby protokół SNTP był używany do synchronizacji. Aby protokół SNTP nie był
używany, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.
[Nazwa serwera NTP]
Należy tu wprowadzić adres IP serwera NTP lub SNTP. Jeśli w sieci włączono usługę DNS, zamiast tego można
wprowadzić nazwę hosta (lub FQDN) składającą się ze znaków alfanumerycznych (przykład:
ntp.example.com).
[Interwał odpytywania]
Umożliwia określenie odstępu czasu między jedną synchronizacją a kolejną.
73
Konfiguracja
6
Kliknij [OK].
Sprawdzanie komunikacji z serwerem NTP/SNTP
● Status komunikacji z zarejestrowanym serwerem można wyświetlić, klikając [Ustawienia/rejestracja]
[Ustawienia sieciowe] [Ustawienia TCP/IP] [Sprawdź serwer NTP] w obszarze [Ustawienia SNTP]. Jeśli
połączenie zostało prawidłowo ustanowione, wynik testu ma postać przedstawioną poniżej. Uwaga: ta
operacja nie zmienia zegara systemowego.
74
Konfiguracja
Instalowanie sterowników
3RJY-01E
Na komputerze należy zainstalować poszczególne sterowniki i powiązane z nimi oprogramowanie.
1
Przed przejściem do instalacji należy wykonać niezbędne czynności przygotowawcze.
● Jeśli do urządzenia dołączono dysk CD-ROM/DVD-ROM, należy włożyć dysk CD-ROM/DVD-ROM do napędu w
komputerze.
● Ze strony internetowej firmy Canon (http://www.canon.com/) można pobrać sterowniki i oprogramowanie,
które będzie używane.
● Po udostępnieniu nowych wersji sterowników i oprogramowania zostaną one umieszczone na stronie
internetowej firmy Canon. W razie potrzeby można je pobrać po sprawdzeniu ich wymagań systemowych.
● W zależności od urządzenia lub warunków środowiskowych niektóre funkcje mogą nie być dostępne.
● Niektóre sterowniki nie są obsługiwane w zależności od systemu operacyjnego. Więcej informacji na temat
możliwości obsługi w najnowszym systemie operacyjnym znajduje się na stronie internetowej firmy Canon.
2
Przejdź do instalacji.
● Aby uzyskać więcej informacji na temat procedury instalacji, należy zapoznać się z instrukcjami obsługi
sterowników i oprogramowania, które będzie używane.
● Instalacja sterowników jest niemożliwa, jeśli odbieranie adresu IP nie jest dozwolone w [Filtr adresów IP].
Więcej informacji znajduje się w części Określanie adresów IP na potrzeby konfiguracji zapory
ogniowej(P. 158) .
● Jeśli odbieranie adresu IP komputera, na którym zainstalowane są sterowniki, wyłączono w pozycji [Filtr
adresów IP], wykonywanie wydruków z tego komputera nie jest już możliwe.
75
Podstawowa obsługa
Podstawowa obsługa
Podstawowa obsługa ..................................................................................................................................... 77
Podzespoły oraz ich funkcje ................................................................................................................................ 79
Strona przednia .............................................................................................................................................. 80
Strona tylna .................................................................................................................................................... 82
Taca wielofunkcyjna ........................................................................................................................................ 83
Szuflada .......................................................................................................................................................... 84
Panel sterowania ............................................................................................................................................ 85
Włączanie urządzenia .......................................................................................................................................... 87
Wyłączanie urządzenia ................................................................................................................................... 88
Korzystanie z panelu sterowania ....................................................................................................................... 89
Podstawowe ekrany ........................................................................................................................................ 90
Ekran Główny ........................................................................................................................................... 91
Ekran <Monitor stanu> ............................................................................................................................ 92
Wyświetlanie komunikatów ..................................................................................................................... 94
Podstawowe informacje na temat obsługi ...................................................................................................... 95
Wprowadzanie tekstu ..................................................................................................................................... 97
Ładowanie papieru .............................................................................................................................................. 98
Ładowanie papieru do szuflady na papier .................................................................................................... 100
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej ................................................................................................. 103
Ładowanie kopert ......................................................................................................................................... 106
Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru ............................................................................................ 108
Określanie formatu i typu papieru ................................................................................................................ 110
Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie na papier ............................................. 111
Określanie formatu i rodzaju papieru załadowanego do tacy wielofunkcyjnej ....................................... 112
Rejestrowanie niestandardowego formatu papieru ............................................................................... 114
Ograniczanie listy wyświetlanych formatów papieru ............................................................................. 115
Przełączanie w tryb wyciszenia ........................................................................................................................ 116
Przechodzenie w tryb uśpienia ......................................................................................................................... 118
76
Podstawowa obsługa
Podstawowa obsługa
3RJY-01F
W tym rozdziale opisano podstawowe operacje wykonywane często w celu użycia funkcji urządzenia, np. korzystanie z
panelu sterowania oraz ładowanie papieru.
◼ Podzespoły oraz ich funkcje
W tej sekcji opisano zewnętrzne i wewnętrzne części urządzenia oraz ich funkcje, a także sposób korzystania z
przycisków na panelu sterowania i wyświetlania informacji na wyświetlaczu. Podzespoły oraz ich funkcje(P. 79)
◼ Włączanie urządzenia
W tej sekcji omówiono sposób włączania i wyłączania urządzenia.
Włączanie urządzenia(P. 87)
◼ Korzystanie z panelu sterowania
W tej sekcji omówiono sposób używania wyświetlacza do zadań takich jak wybieraie pozycji i regulowanie ustawień.
Ponadto omówiono sposób wprowadzania znaków i cyfr. Korzystanie z panelu sterowania(P. 89)
◼ Ładowanie papieru
W tej sekcji opisano, w jaki sposób ładować papier do szuflady na papier.
77
Ładowanie papieru(P. 98)
Podstawowa obsługa
◼ Przełączanie w tryb wyciszenia
W tej sekcji opisano, jak wprowadzać urządzenie w tryb wyciszenia w celu zmniejszenia poziomu dźwięku
emitowanego podczas pracy. Przełączanie w tryb wyciszenia(P. 116)
◼ Przechodzenie w tryb uśpienia
W tej sekcji opisano sposób konfiguracji trybu uśpienia.
Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 118)
78
Podstawowa obsługa
Podzespoły oraz ich funkcje
3RJY-01H
W tej sekcji opisano części urządzenia (zewnętrzne, zlokalizowane z przodu i z tyłu) i ich funkcje. Oprócz prezentacji
części urządzenia służących do wykonywania podstawowych czynności, takich jak ładowanie papieru, wymiana
zasobników z tonerem itd., znajdują się tu także informacje na temat przycisków na panelu sterowania. Sekcja ta
zawiera wskazówki dotyczące właściwego użytkowania urządzenia.
Strona przednia(P. 80)
Strona tylna(P. 82)
Taca wielofunkcyjna(P. 83)
Szuflada(P. 84)
Panel sterowania(P. 85)
79
Podstawowa obsługa
Strona przednia
3RJY-01J
Pokrywa toneru
Otwierana przy wymianie zasobnika z tonerem albo zespołu bębna.
Procedura wymiany zasobnika z tonerem(P. 255)
Procedura wymiany zespołu bębna(P. 258)
Taca wyprowadzania papieru
Zadrukowane arkusze są umieszczane na tacy wyprowadzającej.
Panel sterowania
Panel sterowania składa się z przycisków, takich jak przycisk [
], przycisk Wstecz, wyświetlacza oraz
wskaźników stanu. Za jego pomocą można wykonywać wszystkie operacje i konfigurować ustawienia.
Panel sterowania(P. 85)
Podstawowe ekrany(P. 90)
Uchwyty do podnoszenia
Urządzenie należy przenosić, trzymając je za uchwyty do podnoszenia.
Przenoszenie urządzenia(P. 262)
Przycisk zasilania
Służy do włączania i wyłączania urządzenia. Aby zrestartować urządzenie, wyłącz je, odczekaj co najmniej 10
sekund, a następnie włącz je ponownie.
Przednia pokrywa
Pokrywę należy otworzyć podczas umieszczania papieru w szufladzie na papier.
Otwory wentylacyjne
Przez otwory wentylacyjne wydostaje się powietrze z wnętrza urządzenia w celu jego ochłodzenia. Przedmioty
zasłaniające te otwory mogą uniemożliwić wentylację.
80
Podstawowa obsługa
Ogranicznik papieru
Należy otworzyć ogranicznik papieru, aby zapobiec wypadnięciu papieru z tacy wyprowadzania.
Taca wielofunkcyjna
Papier ładuje się do tacy wielofunkcyjnej, gdy tymczasowo używany będzie format papieru inny niż znajdujący
się w szufladzie na papier. Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej(P. 103)
Szuflada
Do niej należy ładować papier, który będzie używany do drukowania.
papier(P. 100)
81
Ładowanie papieru do szuflady na
Podstawowa obsługa
Strona tylna
3RJY-01K
Tylna pokrywa
Tę pokrywę otwiera się podczas usuwania zacięć papieru.
Usuwanie zaciętego papieru(P. 308)
Etykieta informacyjna
Na etykiecie znajduje się numer seryjny, który jest niezbędny do uzyskiwania informacji na temat urządzenia.
Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany(P. 314)
Port USB
Umożliwia podłączenie kabla USB, za pośrednictwem którego nawiązane zostanie połączenie między
urządzeniem i komputerem.
Port LAN
Umożliwia podłączenie urządzenia do routera przewodowego LAN lub innego sprzętu za pomocą kabla LAN
Podłączanie do przewodowej sieci LAN(P. 26)
Gniazdo zasilania
Służy do podłączania przewodu zasilającego.
Gniazdo zabezpieczające przed kradzieżą
● To urządzenie jest wyposażone w gniazdo zabezpieczające, w którym
można zainstalować linkę antykradzieżową lub tożsame rozwiązanie.
● Otwór gniazda zabezpieczającego ma następujące wymiary: szerokość 4,2
mm i wysokość 8,1 mm.
● Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat gniazda zabezpieczającego
przed kradzieżą, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą
produktów firmy Canon.
82
Podstawowa obsługa
Taca wielofunkcyjna
3RJY-01L
Taca wielofunkcyjna
Podczas ładowania papieru należy obniżyć tacę wielofunkcyjną.
Prowadnice papieru
Prowadnice należy precyzyjnie dopasować do szerokości papieru, aby papier był podawany do urządzenia
prosto.
ŁĄCZA
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej(P. 103)
83
Podstawowa obsługa
Szuflada
3RJY-01R
Prowadnice papieru
Prowadnice należy precyzyjnie dopasować do formatu papieru, aby papier był podawany do urządzenia
prosto.
ŁĄCZA
Ładowanie papieru do szuflady na papier(P. 100)
84
Podstawowa obsługa
Panel sterowania
3RJY-01S
Wyświetlacz (ekran)
Można wyświetlić statusy pracy i błędów tego urządzenia, pozostałą ilość w zasobniku z tonerem itd.
Podstawowe ekrany(P. 90)
Przycisk [
]
● Umożliwia powrót do poprzedniego ekranu podczas konfiguracji ustawień.
● Podczas wprowadzania tekstu naciśnięcie go pozwala wybrać dany znak.
● Przycisk służy również do zmniejszania wartości ustawienia, takiego jak kontrast wyświetlacza.
Przycisk [
]
● Umożliwia wybór elementu znajdującego się bezpośrednio nad aktualnie zaznaczonym elementem
podczas konfiguracji ustawień.
● Jego naciśnięcie podczas zmiany wartości ustawień powoduje zwiększenie wartości.
Przycisk [
]
● Umożliwia przejście do kolejnego ekranu podczas konfiguracji ustawień.
● Podczas wprowadzania tekstu naciśnięcie go pozwala wybrać dany znak.
● Przycisk służy również do zwiększania wartości ustawienia, takiego jak kontrast wyświetlacza.
Przycisk [
]
● Umożliwia wybór elementu znajdującego się bezpośrednio pod aktualnie zaznaczonym elementem
podczas konfiguracji ustawień.
● Jego naciśnięcie podczas zmiany wartości ustawień powoduje zmniejszenie wartości.
Wskaźnik alarmu
Miga lub świeci się w przypadku wystąpienia błędu, takiego jak np. zacięcie papieru.
85
Podstawowa obsługa
Wskaźnik zadania
Miga, gdy wykonywane są operacje, jak np. drukowanie. Świeci się, gdy istnieją dokumenty oczekujące na
przetworzenie.
Przycisk [
]
Jego naciśnięcie powoduje zastosowanie ustawień lub określonych parametrów.
Przycisk Wstecz
Należy go nacisnąć, aby powrócić do poprzedniego ekranu. Naciśnięcie tego przycisku podczas konfiguracji
ustawień powoduje, że ustawienia nie są zastosowywane, a na wyświetlaczu pojawia się poprzedni ekran.
ŁĄCZA
Podstawowe informacje na temat obsługi(P. 95)
86
Podstawowa obsługa
Włączanie urządzenia
3RJY-01U
W tej części opisano sposób włączenia urządzenia.
1
Upewnij się, że wtyczka zasilająca jest prawidłowo włożona do gniazdka
2
Naciśnij wyłącznik zasilania.
elektrycznego.
➠ Zaświeci się wskaźnik zasilania, a urządzenie przejdzie w tryb gotowości do drukowania.
● Po zakupie, przy pierwszym włączeniu zasilania z urządzenia może zostać wyprowadzona pojedyncza kartka.
Nie jest to oznaka nieprawidłowego działania.
ŁĄCZA
Wyłączanie urządzenia(P. 88)
87
Podstawowa obsługa
Wyłączanie urządzenia
3RJY-01W
W tej części opisano sposób wyłączenia urządzenia.
1
Naciśnij wyłącznik zasilania.
● Upewnij się, że wskaźnik zasilania zgasł.
● Całkowite wyłączenie się urządzenia może potrwać trochę czasu. Nie wolno odłączać przewodu zasilającego
do czasu wyłączenia się wyświetlacza.
● Aby ponownie uruchomić urządzenie, należy odczekać co najmniej 10 sekund po wyłączeniu się urzadzenia.
● Nawet, gdy zasilanie jest wyłączone, urządzenie nadal pobiera niewielką ilość energii. Aby ograniczyć zużycie
energii do zera, wyjmij przewód zasilający z gniazdka sieciowego.
88
Podstawowa obsługa
Korzystanie z panelu sterowania
3RJY-01X
Wyświetlacz i przyciski panelu sterowania służą do konfigurowania ustawień urządzenia lub obsługi funkcji. W tej sekcji
opisano podstawowy sposób używania wyświetlacza i przycisków.
Podstawowe ekrany(P. 90)
Podstawowe informacje na temat obsługi(P. 95)
Wprowadzanie tekstu(P. 97)
● Aby odwrócić jasne i ciemne części wyświetlacza:
● Aby wyregulować kontrast wyświetlacza:
<Odwróć kolory ekranu>(P. 215)
<Kontrast>(P. 215)
ŁĄCZA
Panel sterowania(P. 85)
89
Podstawowa obsługa
Podstawowe ekrany
3RJY-01Y
Na wyświetlaczu jest wyświetlany ekran Główny i ekran ustawień. Wyświetlacza można również użyć do sprawdzenia
informacji takich jak komunikaty o błędach i stan działania urządzenia.
Ekran Główny(P. 91)
Ekran <Monitor stanu>(P. 92)
Wyświetlanie komunikatów(P. 94)
90
Podstawowa obsługa
Ekran Główny
3RJY-020
Ekran Główny wyświetla się po włączeniu zasilania. Ekran służy do konfiguracji ustawień i definiowania funkcji.
Wskaźnik stanu
Wyświetla bieżący stan lub komunikaty.
<Monitor stanu>
Służy do sprawdzania statusu drukowania, do wyświetlania historii
użytkowania lub do podglądu ustawień sieciowych, np. adresu IP
urządzenia. Umożliwia także sprawdzenie stanu urządzenia —
skontrolowanie ilości toneru pozostałej w zasobniku itp. oraz
zweryfikowanie, czy wystąpiły błędy. Ekran <Monitor
stanu>(P. 92)
<Menu>
Za pomocą tego przycisku można uzyskać dostęp do różnych
ustawień urządzenia, takich jak <Ustawienia drukarki> i
<Ustawienia>. Lista menu ustawień(P. 202)
Ikona Wi- Fi
Wyświetlana, gdy urządzenie jest połączone z siecią bezprzewodową
LAN.
Pozostała ilość toneru w zasobniku z tonerem
Umożliwia sprawdzenie ilości toneru pozostałego w zasobniku z
podziałem na etapy.
91
Podstawowa obsługa
Ekran <Monitor stanu>
3RJY-021
Po wybraniu przycisku <Monitor stanu> zostanie wyświetlony ekran umożliwiający sprawdzenie postępu przetwarzania
dokumentów, a także stanu urządzenia (np. ilości toneru w zasobniku) oraz ustawień sieciowych (np. adres IP
urządzenia).
<Informacje o błędach/powiadomienie>
Opcja ta umożliwia wyświetlenie szczegółów błędów, które się pojawiły.
każdego komunikatu(P. 296)
Środki zaradcze w przypadku
<Informacje o urządzeniu>
Wyświetla stan urządzenia, np. ilość toneru pozostałego w zasobniku z tonerem itp.
<Poziom tonera w kasecie>
Umożliwia sprawdzenie ilości toneru pozostałego w zasobniku i zespole bębna. Inne części urządzenia
mogą wymagać wymiany z uwagi na zużycie jeszcze zanim skończy się toner w zasobniku z tonerem albo
zespole bębna.
<Sprawdź licznik>
Wyświetla łączną liczbę wydruków.
Wyświetlanie wartości licznika(P. 264)
<Informacje o wersji>
Wyświetla informacje o wersji oprogramowania układowego.
<Numer seryjny>
Wyświetla numer seryjny.
<Zadanie drukowania>
Wyświetla bieżące statusy drukowania oraz dzienniki drukowanych dokumentów.
dziennika drukowania(P. 125)
92
Sprawdzanie statusu i
Podstawowa obsługa
<Informacje o sieci>
Umożliwia wyświetlenie ustawień sieciowych, np. ustawień adresu IP urządzenia, oraz stanu sieci, np.
poprawności działania bezprzewodowej komunikacji LAN. Wyświetlanie ustawień sieciowych(P. 47)
93
Podstawowa obsługa
Wyświetlanie komunikatów
3RJY-022
Komunikaty są wyświetlane na ekranie na przykład wtedy, kiedy skończy się papier lub kiedy upłynie okres eksploatacji
zasobnika z tonerem. Środki zaradcze w przypadku każdego komunikatu(P. 296)
Gdy wystąpi błąd
W niektórych sytuacjach po wystąpieniu błędu wyświetlone zostają wskazówki podające, jak na niego
zareagować. Aby rozwiązać problem, należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Poniżej jako
przykład pokazano ekran wyświetlany w przypadku zacięcia papieru.
94
Podstawowa obsługa
Podstawowe informacje na temat obsługi
3RJY-023
Za pomocą przedstawionych poniżej przycisków skonfiguruj ustawienia i dostosuj wartości.
Korzystanie z przycisków
/
Przewijanie ekranu
Gdy nie wszystkie elementy można wyświetlić naraz na jednym ekranie, po jego prawej stronie widoczny jest
pasek przewijania. Jeśli wyświetlony jest pasek przewijania, do poruszania się w górę lub w dół służą przyciski
/
. Zaznaczenie danego elementu powoduje odwrócenie kolorów tekstu oraz tła tego elementu.
Zmiana wartości ustawienia
Wartości wprowadza się, dotykając przycisków
/
.
● Wartości w nawiasie ( ), wyświetlane poniżej pola wprowadzania, oznaczają dopuszczalny zakres wartości.
● Podczas wprowadzania tekstu można również użyć przycisków
użyty.
/
do wyboru znaku, który ma być
Wprowadzanie tekstu(P. 97)
Korzystanie z przycisków
/
Przechodzenie do kolejnego ekranu/powracanie do poprzedniego ekranu
Aby przejść do następnego ekranu, naciśnij przycisk
poprzedniego ekranu.
95
. Należy nacisnąć przycisk
, aby powrócić do
Podstawowa obsługa
● Do następnego ekranu można również przejść, naciskając przycisk
, a wrócić do poprzedniego ekranu,
naciskając przycisk Wstecz.
Zmiana wartości ustawienia
Przyciski
/
służą do dostosowania skali suwaka.
Przesuwanie kursora
Wartości wprowadza się, dotykając przycisków
/
.
● Podczas wprowadzania tekstu przyciski ekranowe <
> / <
> służą do przesuwania kursora.
Wprowadzanie tekstu(P. 97)
Korzystanie z programu
Przycisk
służy do potwierdzania ustawienia.
● Istnieje możliwość zmiany wielu ustawień zawiązanych ze sposobem wyświetlania, takich jak prędkość
przewijania lub język wyświetlania: <Ustawienia wyświetlania>(P. 215)
96
Podstawowa obsługa
Wprowadzanie tekstu
3RJY-024
Do wpisywania tekstu oraz wartości służą przyciski wyświetlane na wyświetlaczu. Wybierz pożądany znak albo cyfrę i
.
naciśnij
Wybór trybu wprowadzania znaków
Wybierz pozycję <Przełącz tryb wprowadzania> i naciśnij przycisk
wprowadzania znaków. Wybierz tryb wprowadzania i naciśnij przycisk
, aby wyświetlić ekran wyboru trybu
.
Usuwanie tekstu
Wybierz <
> na ekranie i naciśnij przycisk
● Jeżeli przyciski <
przycisk
>i<
, aby usunąć uprzednio wpisany znak.
> nie są wyświetlane na ekranie, możesz wybrać <
> na ekranie i nacisnąć
, aby usunąć wszystkie uprzednio wpisane znaki.
Używanie spacji
Wybierz <Odstęp> i naciśnij przycisk
, aby wprowadzić spację.
● Jeżeli kursor jest ustawiony na ostatnim znaku, spację można wprowadzić, wybierając <
naciskając przycisk
.
Przesuwanie kursora
Wybierz <
> albo <
> na ekranie i naciśnij przycisk
97
, aby przesunąć kursor.
>i
Podstawowa obsługa
Ładowanie papieru
3RJY-025
Papier można załadować do szuflady na papier. Patrz Obsługiwane rodzaje papieru(P. 328) , aby uzyskać więcej
informacji na temat dostępnych rozmiarów i formatów papieru.
Informacje na temat papieru
Środki ostrożności dotyczące papieru(P. 98)
Przechowywanie papieru wydrukowanego za pomocą urządzenia(P. 99)
Ładowanie papieru
Ładowanie papieru do szuflady na papier(P. 100)
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej(P. 103)
Ładowanie kopert(P. 106)
Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru(P. 108)
Konfigurowanie ustawień dotyczących załadowanego papieru
Określanie formatu i typu papieru(P. 110)
Środki ostrożności dotyczące papieru
Nie wolno używać następujących typów papieru:
● Może dojść do zacięcia papieru lub błędu drukowania.
- Papieru pofałdowanego lub pomarszczonego
- Zwiniętego lub pogiętego papieru
- Papieru rozdartego
- Papieru wilgotnego
- Papieru bardzo cienkiego
- Papieru cienkiego szorstkiego
- Papieru wydrukowanego przez drukarkę termiczną
- Tylnej strony papieru wydrukowanego przez drukarkę termiczną
- Papieru z bardzo wyraźną fakturą
- Papieru błyszczącego
Uwagi dotyczące używania papieru
● Należy używać wyłącznie papieru, którego warunki przechowywania w pełni odpowiadały środowisku, w
którym zainstalowane jest urządzenie. Używanie papieru, który był przechowywany w warunkach innej
temperatury lub wilgotności może spowodować zacięcia papieru lub obniżyć jakość druku.
98
Podstawowa obsługa
Obsługa i przechowywanie papieru
● Zalecane jest użycie papieru możliwie najszybciej po jego rozpakowaniu. Papier, który pozostaje nieużyty,
należy przykryć za pomocą oryginalnego papieru do pakowania i przechowywać na płaskiej powierzchni.
● Aby zabezpieczyć papier przed wilgocią lub wysuszeniem, należy przechowywać go w oryginalnym
opakowaniu.
● Papier należy przechowowywać w sposób uniemożliwiający jego zwinięcie lub zagięcie.
● Nie należy umieszczać papieru pionowo ani układać w zbyt duży stos.
● Należy unikać wystawiania papieru na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, a także umieszczania w
lokalizacjach o wysokiej wilgotności, niezwykle suchych albo charakteryzujących się dużymi wahaniami
temperatury lub wilgotności.
Drukowanie na zawilgoconym papierze
● Z miejsca wyprowadzania papieru może wydobywać się para lub kropelki wody mogą tworzyć się wokół
miejsca wyprowadzania papieru. Nie są to zjawiska nietypowe — wilgoć jest wyparowywana z papieru pod
wpływem ciepła wytwarzanego podczas utrwalania toneru (dzieje się tak zazwyczaj przy niskiej temperaturze
pomieszczenia).
Przechowywanie papieru wydrukowanego za pomocą urządzenia
Podczas obsługi/przechowywania papieru wydrukowanego za pomocą urządzenia należy przestrzegać następujących
środków ostrożności.
◼ Jak przechowywać wydrukowany papier
● Papier przechowywać na płaskiej powierzchni.
● Papieru nie przechowywać razem z artykułami wykonanymi z PCW (polichlorek winylu), takimi jak przezroczyste
teczki. Toner może się stopić, co spowoduje przywarcie papieru do artykułów z PCW.
● Należy uważać, aby papier nie został pogięty ani pomarszczony. Toner może się złuszczyć.
● Jeśli papier nie będzie używany przez długi czas (dwa lata lub dłużej), należy go przechowywać na przykład w
segregatorach.
● Jeśli papier jest przechowywany przez długi czas, może się odbarwić, dlatego może wydawać się, że nastąpiła
zmiana koloru druku.
● Nie przechowywać w miejscu, gdzie panuje wysoka temperatura.
◼ Środki ostrożności podczas nakładania kleju
● Zawsze należy stosować klej nierozpuszczalny.
● Przed nałożeniem kleju należy wykonać test przy użyciu niepotrzebnego już wydruku.
● Podczas umieszczania arkuszy papieru z nałożonym klejem jeden na drugim należy upewnić się, że klej jest
całkowicie wysuszony.
ŁĄCZA
Rejestrowanie niestandardowego formatu papieru(P. 114)
99
Podstawowa obsługa
Ładowanie papieru do szuflady na papier
3RJY-026
Do szuflady na papier należy ładować zwykle używany rodzaj papieru. Gdy wydruk ma być wykonany na innym rodzaju
papieru niż ten, który znajduje się w szufladzie na papier, należy go załadować do tacy wielofunkcyjnej. Ładowanie
papieru do tacy wielofunkcyjnej(P. 103)
Ładowanie papieru o rozmiarze A5
● Podczas ustawiania rozmiaru papieru należy sprawdzić bieżącą orientację papieru. W przypadku ładowania
papieru w orientacji poziomej należy skonfigurować to ustawienie w sterowniku drukarki. W celu uzyskania
dodatkowych informacji, patrz Pomoc sterownika drukarki.
Orientacja pozioma
1
Otwórz przednią pokrywę.
2
Rozsuń prowadnice papieru.
Orientacja pionowa
● Rozsuń prowadnice papieru.
100
Podstawowa obsługa
3
Załaduj papier i wsuń go do samego końca — aż dotknie tylnej ściany.
● Załaduj papier w orientacji pionowej (krótsze krawędzie powinny być skierowane w stronę urządzenia) i
stroną do zadrukowania w górę. Papieru nie można ładować w orientacji poziomej.
● Przed załadowaniem papieru dobrze przekartkuj stos papieru i wyrównaj brzegi na równej powierzchni.
● Przy wkładaniu szuflady z opcją <Powiadamiaj o sprawdzaniu ustawień pap.> ustawioną na wartość <Włącz>,
wyświetli się ekran z potwierdzeniem. <Powiadamiaj o sprawdzaniu ustawień pap.>(P. 216)
Stos papieru nie może przekraczać prowadnic ogranicznika wysokości
4
Należy upewnić się, że stos papieru nie przekracza wysokości znaku ogranicznika (
dużej ilości papieru może prowadzić do jego zakleszczenia.
). Załadowanie zbyt
W przypadku ładowania kopert lub uprzednio zadrukowanego papieru patrz temat
kopert(P. 106) albo Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru(P. 108) .
Ładowanie
Upewnij się, że ustawienie prowadnic papieru odpowiada krawędziom papieru.
● Upewnij się, że ustawienie prowadnic papieru odpowiada krawędziom papieru.
Upewnij się, że prowadnice papieru dobrze dolegają do papieru
Ustawienie prowadnic papieru za szeroko lub za wąsko może spowodować problemy z podawaniem lub
zakleszczenie papieru.
5
Zamknij przednią pokrywę.
101
Podstawowa obsługa
● Podczas drukowania otwórz wcześniej ogranicznik papieru, aby wyprowadzane kartki papieru nie wypadały z
tacy wyprowadzania papieru.
»
Przejdź do rozdziału
Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie
na papier(P. 111)
Zmiana rozmiaru lub typu papieru
● Domyślne ustawienia fabryczne rozmiaru i rodzaju papieru to odpowiednio <A4> i <Zwykły>. Jeśli do
urządzenia zostanie załadowany inny format lub typ papieru, należy zmienić odpowiednie ustawienia. Jeśli
nie zostaną one właściwie skonfigurowane, urządzenie nie będzie drukować poprawnie.
Drukowanie na tylnej stronie zadrukowanego arkusza (Ręczne drukowanie 2-stronne)
● Istnieje możliwość wydruku na tylnej stronie zadrukowanego arkusza. Należy wygładzić zagięcia, które
mogły pojawić się na wydrukowanym papierze i włożyć arkusz do szuflady na papier lub tacy wielofunkcyjnej
( Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej(P. 103) ), umieszczając arkusz stroną przeznaczoną do
zadrukowania do góry (wcześniej zadrukowana strona powinna znajdować się na dole).
- Jeśli używa się tacy wielofunkcyjnej, należy ładować jeden arkusz papieru na jeden wydruk.
- Można używać jedynie papieru zadrukowanego za pomocą tego urządzenia.
- Nie można drukować na wcześniej zadrukowanej stronie arkusza.
- Jeśli używany jest papier formatu A5, odwrotna strona może nie zostać wydrukowana poprawnie.
ŁĄCZA
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 328)
102
Podstawowa obsługa
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej
3RJY-027
1660-030
Gdy wydruk ma być wykonany na innym rodzaju papieru niż ten, który znajduje się w szufladzie na papier, należy go
załadować do tacy wielofunkcyjnej. Do szuflady na papier należy ładować zwykle używany rodzaj papieru.
Ładowanie papieru do szuflady na papier(P. 100)
Należy ładować tylko jeden arkusz papieru jednocześnie
● Możliwe jest załadowanie tylko jednego arkusza papieru na wydruk.
Ładowanie papieru o rozmiarze A5
● Podczas ustawiania rozmiaru papieru należy sprawdzić bieżącą orientację papieru. W przypadku ładowania
papieru w orientacji poziomej należy skonfigurować to ustawienie w sterowniku drukarki. W celu uzyskania
dodatkowych informacji, patrz Pomoc sterownika drukarki.
Orientacja pozioma
1
Otwórz przednią pokrywę.
2
Opuść tacę wielofunkcyjną.
3
Rozsuń prowadnice papieru.
Orientacja pionowa
103
Podstawowa obsługa
● Rozsuń prowadnice papieru.
4
Powoli wkładaj papier do tacy wielofunkcyjnej, aż do tylnej ścianki tacy.
● Załaduj papier stroną do zadrukowania w górę.
● Informacje na temat ładowania kopert lub papieru z logo znajdują się w rozdziale
kopert(P. 106) lub Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru(P. 108) .
5
Ładowanie
Upewnij się, że ustawienie prowadnic papieru odpowiada krawędziom papieru.
Upewnij się, że ustawienie prowadnic papieru odpowiada krawędziom papieru.
● Ustawienie prowadnic papieru za szeroko lub za wąsko może spowodować problemy z podawaniem lub
zakleszczenie papieru.
»
Przejdź do rozdziału
Określanie formatu i rodzaju papieru załadowanego do tacy
wielofunkcyjnej(P. 112)
Drukowanie na tylnej stronie zadrukowanego arkusza (Ręczne drukowanie 2-stronne)
● Istnieje możliwość wydruku na tylnej stronie zadrukowanego arkusza. Należy wygładzić zagięcia, które
mogły pojawić się na wydrukowanym papierze i włożyć arkusz do szuflady na papier lub tacy wielofunkcyjnej
( Ładowanie papieru do szuflady na papier(P. 100) ), umieszczając arkusz stroną przeznaczoną do
zadrukowania do góry (wcześniej zadrukowana strona powinna znajdować się na dole).
- Można używać jedynie papieru zadrukowanego za pomocą tego urządzenia.
- Nie można drukować na wcześniej zadrukowanej stronie arkusza.
- Jeśli używany jest papier formatu A5, odwrotna strona może nie zostać wydrukowana poprawnie.
104
Podstawowa obsługa
ŁĄCZA
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 328)
105
Podstawowa obsługa
Ładowanie kopert
3RJY-028
Przed załadowaniem kopert należy wygładzić możliwe zagięcia. Należy również zwrócić uwagę na umieszczenie ich we
właściwej orientacji i odpowiednią stroną do góry.
Przed załadowaniem kopert(P. 106)
Ładowanie kopert do szuflady na papier(P. 107)
Ładowanie kopert do tacy wielofunkcyjnej(P. 107)
● W tej sekcji opisano sposób ładowania kopert w wybranej orientacji oraz czynności do wykonania przed ich
załadowaniem. Ogólne informacje na temat ładowania kopert w szufladzie na papier znajdują się w sekcji
Ładowanie papieru do szuflady na papier(P. 100) lub Ładowanie papieru do tacy
wielofunkcyjnej(P. 103) .
Przed załadowaniem kopert
Wykonanie poniższych czynności pozwoli przygotować koperty do załadowania.
1
2
3
Zamknij klapkę każdej koperty.
Dociśnij je, aby wypuścić z nich zbędne powietrze i upewnij się, że ich krawędzie
ściśle do siebie przylegają.
Wyprostuj zagięte rogi kopert i wygładź zagniecenia.
106
Podstawowa obsługa
4
Wyrównaj krawędzie kopert na płaskiej powierzchni.
Ładowanie kopert do szuflady na papier
Załaduj koperty Monarch, Nr 10 (COM10), DL lub C5 w orientacji pionowej (krótsze krawędzie powinny znajdować
frontem) niezaklejoną stroną (przednią) do góry. Nie można drukować na tylnej stronie kopert.
● Koperty należy wkładać tak, aby ich krawędź z zamknięciem znajdowała się po lewej stronie, zgodnie
ilustracją.
Ładowanie kopert do tacy wielofunkcyjnej
Załaduj koperty Monarch, Nr 10 (COM10), DL lub C5 w orientacji pionowej (krótsze krawędzie powinny znajdować
frontem) niezaklejoną stroną (przednią) do góry. Nie można drukować na tylnej stronie kopert.
● Koperty należy wkładać tak, aby ich krawędź z zamknięciem znajdowała się po lewej stronie, zgodnie
ilustracją.
107
Podstawowa obsługa
Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru
3RJY-029
Używając uprzednio zadrukowanego papieru z logo, podczas ładowania papieru należy zwrócić uwagę na jego
ułożenie. Aby drukowanie zostało przeprowadzone na właściwej stronie arkusza z logo, papier należy załadować w
odpowiedni sposób.
Wykonywanie wydruków na papierze z logo(P. 108)
Wykonywanie 2-stronnych wydruków na papierze z logo(P. 109)
● W tym rozdziale opisano sposób ładowania uprzednio zadrukowanego papieru odpowiednią stroną w górę i
we właściwej orientacji. Ogólne informacje na temat ładowania papieru w szufladzie na papier znajdują się w
sekcji Ładowanie papieru do szuflady na papier(P. 100) lub Ładowanie papieru do tacy
wielofunkcyjnej(P. 103) .
Wykonywanie wydruków na papierze z logo
Załaduj papier stroną z logo (przeznaczoną do wydruku dokumentu) do góry.
Drukowanie na papierze z logo w orientacji pionowej
Drukowanie na papierze z logo w orientacji poziomej
108
Podstawowa obsługa
Wykonywanie 2-stronnych wydruków na papierze z logo
Załaduj papier przednią stroną z logo (przeznaczoną do wydruku pierwszej strony dokumentu) w dół.
Drukowanie na papierze z logo w orientacji pionowej
Drukowanie na papierze z logo w orientacji poziomej
Ustawienie <Przełącz metodę podawania papieru>
● W przypadku drukowania na uprzednio zadrukowanym papierze konieczna jest zmiana kierunku
ułożenia strony za każdym razem, gdy wykonywane jest drukowanie 1- i 2-stronne. Jednak jeśli opcja
<Przełącz metodę podawania papieru> jest ustawiona na <Priorytet drukowanej strony>, wybrany
kierunek ułożenia strony przy ładowaniu uprzednio zadrukowanego papieru do wydruku 2-stronnego
(strona z logo do dołu) może być również używany w przypadku druku 1-stronnego. Ustawienie to jest
szczególnie przydatne, gdy wydruki 1-stronne są wykonywane tak samo często jak 2-stronne.
<Przełącz metodę podawania papieru> (P. 223)
109
Podstawowa obsługa
Określanie formatu i typu papieru
3RJY-02A
W przypadku drukowania w aplikacji, która nie pozwala określić formatu i rodzaju papieru, istnieje możliwość
niezależnego skonfigurowania tych parametrów. Gdy ładowany rodzaj papieru jest inny niż ostatnio używany, należy
zmienić ustawienia papieru.
Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie na papier(P. 111)
Określanie formatu i rodzaju papieru załadowanego do tacy wielofunkcyjnej(P. 112)
Rejestrowanie niestandardowego formatu papieru(P. 114)
Ograniczanie listy wyświetlanych formatów papieru(P. 115)
● Jeśli ustawienia nie są zgodne z rozmiarem i typem załadowanego papieru, może wystąpić zacięcie papieru
lub błąd drukowania.
110
Podstawowa obsługa
Określanie formatu i typu papieru załadowanego w
szufladzie na papier
3RJY-02C
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustaw. pap. do drukow. na urządz. przen.>
3
Wybierz format papieru.
Ekran Główny(P. 91)
<Ustawienia rozmiaru/typu>.
● Jeżeli rozmiar włożonego papieru nie wyświetla się, wybierz <Inne rozm.>.
Ładowanie papieru o niestandardowym rozmiarze
1
Wybierz <Niestandard.>.
2
Określ długość boku <X> i boku <Y>.
● Wykonaj następujące kroki w podanej kolejności: <X>
przycisków
3
4
/
<Y>
wprowadź długość boku <X> za pomocą
wprowadź długość boku <Y>
Wybierz <Zastos.>.
Określ rodzaj papieru.
ŁĄCZA
Ładowanie papieru do szuflady na papier(P. 100)
Ograniczanie listy wyświetlanych formatów papieru(P. 115)
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 328)
111
Podstawowa obsługa
Określanie formatu i rodzaju papieru załadowanego do
tacy wielofunkcyjnej
3RJY-02E
Pokazany na ilustracji ekran jest wyświetlany, gdy papier jest ładowany do tacy wielofunkcyjnej. Należy postępować
zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wybrać ustawienia zgodne z formatem i typem załadowanego papieru.
1
Wybierz <Sprawdź>.
2
Wybierz <Ustawienia rozmiaru/typu>.
● Jeżeli rozmiar włożonego papieru nie wyświetla się, wybierz <Inne rozm.>.
Ładowanie papieru o niestandardowym rozmiarze
1
Wybierz <Niestandard.>.
2
Określ długość boku <X> i boku <Y>.
● Wykonaj następujące kroki w podanej kolejności: <X>
przycisków
3
3
/
<Y>
wprowadź długość boku <X> za pomocą
wprowadź długość boku <Y>
Wybierz <Zastos.>.
Określ rodzaj papieru.
ŁĄCZA
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej(P. 103)
Ograniczanie listy wyświetlanych formatów papieru(P. 115)
112
Podstawowa obsługa
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 328)
113
Podstawowa obsługa
Rejestrowanie niestandardowego formatu papieru
3RJY-02F
Istnieje możliwość zarejestrowania jednego często używanego niestandardowego formatu papieru.
1
2
3
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
Wybierz <Ustaw. pap. do drukow. na urządz. przen.>
<Niestandard.>.
Ekran Główny(P. 91)
<Ustawienia rozmiaru/typu>
Określ długość boku <X> i boku <Y>.
● Wykonaj następujące kroki w podanej kolejności: <X>
/
<Y>
wprowadź długość boku <Y>
4
Wybierz <Zastos.>.
5
Określ rodzaj papieru.
ŁĄCZA
Ładowanie papieru do szuflady na papier(P. 100)
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej(P. 103)
114
wprowadź długość boku <X> za pomocą przycisków
Podstawowa obsługa
Ograniczanie listy wyświetlanych formatów papieru
3RJY-02H
Listę ustawień formatu papieru można ograniczyć do wyłącznie często używanych formatów papieru.
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustaw. pap. do drukow. na urządz. przen.>
3
Ekran Główny(P. 91)
<Wyb. często używ. rozmiary
papieru>.
Usuń zaznaczenie pól wyboru dla formatów papieru, które nie mają być wyświetlane.
● Upewnij się, że zostały zaznaczone pola wyboru dla często używanych formatów papieru.
● Formaty papieru, które nie zostały wybrane, można wyświetlić wybierając zakładkę <Inne rozm.> na
ekranie wyboru ustawienia formatu papieru.
4
Wybierz <Zastos.>.
ŁĄCZA
Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie na papier(P. 111)
Określanie formatu i rodzaju papieru załadowanego do tacy wielofunkcyjnej(P. 112)
115
Podstawowa obsługa
Przełączanie w tryb wyciszenia
3RJY-02J
Funkcja trybu wyciszenia redukuje poziom dźwięku emitowanego przez urządzenie podczas pracy. Możliwe jest
również ustawienie określonej godziny, o której urządzenie automatycznie włączy pracę w trybie wyciszenia.
Kiedy tryb wyciszenia jest aktywny
● Działanie funkcji staje się wolniejsze.
Kiedy przejście urządzenia w tryb wyciszenia nie jest możliwe
● Urządzenie pozostaje w Trybie specjalnym drukowania
● Określany jest konkretny rozmiar i typ papieru
Przełączanie w tryb wyciszenia
<Menu>
<Regulacja/konserwacja>
<Przetwarzanie specjalne>
<Włącz Tryb cichy>
<Włącz>
Określanie czasu przejścia urządzenia w tryb wyciszenia
Możliwe jest ustawienie określonej godziny, o której urządzenie automatycznie włączy lub wyłączy pracę
w trybie wyciszenia. Jest to przydatne np. przy obniżaniu natężenia dźwięku jedynie na czas pracy późno w nocy.
<Menu>
ustawienie
<Ustawienia włącznika czasowego>
<Zastos.>
<Czas trybu cichego>
Skonfiguruj każde
<Czas rozpoczęcia>
Określ czas przełączenia urządzenia w tryb wyciszenia. Aby skonfigurować tę opcję, wybierz ustawienie
<Włącz>, a następnie określ czas.
<Czas zakończenia>
Określ czas wyłączenia trybu wyciszenia. Aby skonfigurować tę opcję, wybierz ustawienie <Włącz>, a
następnie określ czas.
116
Podstawowa obsługa
Wyłączanie trybu wyciszenia
<Menu> <Regulacja/konserwacja>
<Wyłącz>
<Przetwarzanie specjalne>
117
<Włącz Tryb cichy>
Podstawowa obsługa
Przechodzenie w tryb uśpienia
3RJY-02K
Funkcja przechodzenia w tryb uśpienia umożliwia zmniejszenie zużycia energii przez urządzenie poprzez odcięcie
dopływu energii do panelu sterowania. Jeśli przez jakiś czas za pomocą urządzenia nie będą wykonywane żadne
operacje, na przykład podczas przerwy obiadowej, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb uśpienia.
Tryb uśpienia
● Jeśli urządzenie wchodzi w tryb uśpienia, wyświetlacz wyłącza się.
Sytuacje, w których urządzenie nie przechodzi w tryb uśpienia
● Kiedy urządzenie pracuje
● Wskaźnik zadania świeci się lub miga
● Urządzenie wykonuje operacje, takie jak regulacja czy czyszczenie.
● Wystąpiło zacięcie papieru.
● Wyświetlony jest ekran menu.
● Na ekranie wyświetlany jest komunikat o błędzie. (Istnieją pewne wyjątki. Urządzenie czasem przechodzi w
tryb uśpienia w przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie).
● Kiedy urządzenie czeka na połączenie z siecią bezprzewodową LAN lub połączenie bezpośrednie
Zmiana wartości czasu automatycznego licznika trybu uśpienia
Automatyczny licznik trybu uśpienia jest funkcją, która automatycznie wprowadza urządzenie w tryb uśpienia,
jeśli pozostaje ono bezczynne przez określony czas. Zalecamy używanie domyślnych ustawień fabrycznych (
<Ustawienia włącznika czasowego>(P. 219) ), aby zmniejszyć użycie energii. Aby zmienić czas, po upłynięciu
którego urządzenie przechodzi w tryb uśpienia, należy wykonać czynności opisane poniżej.
<Menu>
<Ustawienia włącznika czasowego>
<Czas automatycznego uśpienia>
Określ czas,
po upłynięciu którego urządzenie będzie automatycznie przełączane w tryb uśpienia
Wychodzenie z trybu uśpienia
Aby wyjść z trybu uśpienia, można nacisnąć dowolny przycisk na panelu sterowania inny niż przełącznik
zasilania.
118
Drukowanie
Drukowanie
Drukowanie ....................................................................................................................................................... 120
Drukowanie z komputera ................................................................................................................................. 121
Anulowanie drukowania ............................................................................................................................... 123
Sprawdzanie statusu i dziennika drukowania ............................................................................................... 125
119
Drukowanie
Drukowanie
3RJY-02L
Możliwe jest drukowanie dokumentów z komputera przy użyciu sterownika drukarki.
◼ Drukowanie z komputera
Możliwe jest drukowanie dokumentu utworzonego za pomocą komputera przy użyciu sterownika drukarki.
Drukowanie z komputera(P. 121)
Drukowanie z urządzeń przenośnych
● Komunikacja z urządzeniami przenośnymi, takimi jak smartfony i tablety, pozwala na szybkie i łatwe
drukowanie zdjęć i stron internetowych. Urządzenie obsługuje również technologię Google Cloud Print™.
Łączenie z urządzeniami mobilnymi(P. 128)
Korzystanie z technologii Google Cloud Print(P. 143)
Ciche drukowanie
Jeżeli przeszkadza Ci hałas towarzyszący drukowaniu, możesz go zmniejszyć, wybierając tryb wyciszenia. Należy
pamiętać, że drukowanie w trybie wyciszenia trwa dłużej.
120
Drukowanie
Drukowanie z komputera
3RJY-02R
Możliwe jest drukowanie dokumentów utworzonych za pomocą zainstalowanych na komputerze aplikacji przy użyciu
sterownika drukarki. Sterownik drukarki zapewnia dostęp do użytecznych ustawień, takich jak powiększanie/
zmniejszanie, pozwalających na drukowanie dokumentów na różne sposoby. Zanim możliwe będzie korzystanie z tych
funkcji, konieczne jest wykonanie pewnych czynności, takich jak instalacja sterownika drukarki na komputerze. Aby
uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcjami obsługi odpowiednich sterowników na stronie internetowej z
podręcznikami online.
Informacje na temat Pomocy sterownika drukarki(P. 121)
Podstawowe operacje drukowania(P. 121)
Informacje na temat Pomocy sterownika drukarki
Do ekranu Pomoc można przejść, klikając pozycję [Pomoc] na ekranie sterownika drukarki. W oknie tym znajdują się
szczegółowe informacje, których nie ma w Podręcznik użytkownika.
Podstawowe operacje drukowania
W tej sekcji opisano drukowanie dokumentów utworzonych za pomocą komputera przy użyciu sterownika drukarki.
Ustawienie papieru w urządzeniu
● Normalnie przed wykonaniem wydruku należy określić format i typ papieru załadowanego do szuflady na
papier.
1
2
3
Otwórz dokument w aplikacji oraz okno dialogowe drukowania.
Wybierz sterownik drukarki dla urządzenia i kliknij przycisk [Preferencje] albo
[Właściwości].
Określ ustawienia drukowania według potrzeb i kliknij przycisk [OK].
● Przełącz kartę zgodnie z ustawieniami.
121
Drukowanie
4
Kliknij pozycję [Drukuj] albo [OK].
➠ Drukowanie rozpocznie się.
● Aby anulować drukowanie, patrz
Anulowanie drukowania(P. 123) .
ŁĄCZA
Sprawdzanie statusu i dziennika drukowania(P. 125)
122
Drukowanie
Anulowanie drukowania
3RJY-02S
Drukowanie można anulować z poziomu komputera lub panelu sterowania urządzenia.
Z komputera(P. 123)
Z poziomu panelu sterowania(P. 124)
Z komputera
Zadanie drukowania można przerwać za pośrednictwem ikony drukarki wyświetlanej na pasku zadań na pulpicie.
1
Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki.
Jeżeli ikona drukarki nie została wyświetlona
● Otwórz folder drukarki ( Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 344) ), kliknij prawym przyciskiem myszy
ikonę sterownika drukarki tego urządzenia, a następnie kliknij przycisk [Zobacz, co jest drukowane] (lub
kliknij dwukrotnie ikonę sterownika drukarki tego urządzenia).
2
Wybierz dokument, który chcesz anulować, a następnie kliknij [Dokument]
3
Kliknij [Tak].
[Anuluj].
➠ Wydruk wybranych dokumentów zostaje anulowany.
● Po anulowaniu drukowania klika stron może zostać wyprowadzonych z urządzenia.
Anulowanie w Zdalnym interfejsie użytkownika
● Wydruk można anulować na stronie [Stan zadania] w Zdalnym interfejsie użytkownika:
bieżącego stanu drukowanych dokumentów(P. 188)
123
Sprawdzanie
Drukowanie
Anulowanie z poziomu aplikacji
● W niektórych aplikacjach wyświetlany jest ekran podobny do poniższego. Wydruk można anulować, klikając
przycisk [Anuluj].
Z poziomu panelu sterowania
Do anulowania drukowania służy <Monitor stanu>.
◼ Sprawdzić stan zadania drukowania przed anulowaniem
<Monitor stanu> <Zadanie drukowania>
dokument <Anuluj> <Tak>
<Stan zadania>
Wybierz
● Po anulowaniu drukowania klika stron może zostać wyprowadzonych z urządzenia.
ŁĄCZA
Podstawowe operacje drukowania(P. 121)
Sprawdzanie statusu i dziennika drukowania(P. 125)
124
Drukowanie
Sprawdzanie statusu i dziennika drukowania
3RJY-02U
Istnieje możliwość sprawdzenia bieżących statusów drukowania oraz dzienników drukowanych dokumentów.
● Gdy dla opcji <Wyświetlanie rejestru zadań> wybrano ustawienie <Wyłącz>, dzienniki wydruków są
niedostępne. <Wyświetlanie rejestru zadań>(P. 244)
Przydatne porady
● Gdy przez dłuższy czas dokumenty nie są drukowane, istnieje możliwość wyświetlenia listy dokumentów
oczekujących na wydruk.
● Gdy nie można odnaleźć wydruków, które powinny były zostać wykonane, można sprawdzić, czy nie wystąpił
błąd.
1
Wybierz <Monitor stanu>.
2
Wybierz <Zadanie drukowania>.
3
Sprawdź statusy i dzienniki drukowania.
Sprawdzanie statusów wydruków
1
<Stan zadania>
Wybierz dokument, którego stan chcesz sprawdzić.
➠ Wyświetla szczegółowe informacje dotyczące dokumentu.
Sprawdzanie dzienników wydruków
1
<Rejestr zadań>
Wybierz dokument, którego dziennik chcesz sprawdzić.
● Komunikat <OK> jest wyświetlany po pomyślnym wydrukowaniu dokumentu. Jeżeli natomiast
drukowanie dokumentu nie powiedzie się, ponieważ zostało anulowane lub wystąpił błąd, na ekranie
pojawi się komunikat <Błąd>.
➠ Wyświetla szczegółowe informacje dotyczące dokumentu.
● Wyświetlona nazwa dokumentu lub użytkownika może nie być zgodna z rzeczywistą nazwą.
125
Drukowanie
Jeśli wyświetlany jest trzycyfrowy numer w przypadku <Błąd>
● Numer ten oznacza kod błędu.
Środki zaradcze dla każdego kodu błędu(P. 307)
ŁĄCZA
Podstawowe operacje drukowania(P. 121)
Anulowanie drukowania(P. 123)
126
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Łączenie z urządzeniami mobilnymi ................................................................................................... 128
Łączenie z urządzeniami mobilnymi ................................................................................................................ 129
Połączenie za pośrednictwem routera bezprzewodowej sieci LAN (Połączenie przez sieć LAN) .................... 130
Połączenie bezpośrednie (Tryb punktu dostępu) .......................................................................................... 131
Eksploatacja urządzenia z poziomu aplikacji ................................................................................................... 133
Korzystanie z technologii AirPrint .................................................................................................................... 134
Drukowanie z użyciem technologii AirPrint .................................................................................................. 139
Jeśli nie można skorzystać z technologii AirPrint ........................................................................................... 142
Korzystanie z technologii Google Cloud Print ................................................................................................. 143
Zdalne zarządzenie urządzeniem ..................................................................................................................... 146
127
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
3RJY-02W
Połączenie urządzenia z urządzeniami mobilnymi, na przykład smartfonami i tabletami, umożliwia użycie odpowiedniej
aplikacji na potrzeby łatwego drukowania lub wykonywania innych operacji. Dodatkowo za pomocą urządzeń
mobilnych można zdalnie obsługiwać urządzenie w zakresie potwierdzania statusu drukowania oraz zmieniania
ustawień urządzenia.
Łączenie z urządzeniami mobilnymi(P. 129)
Połączenie bezpośrednie (Tryb punktu dostępu)(P. 131)
Eksploatacja urządzenia z poziomu aplikacji(P. 133)
Korzystanie z technologii AirPrint(P. 134)
Korzystanie z technologii Google Cloud Print(P. 143)
Zdalne zarządzenie urządzeniem(P. 146)
● W zależności od posiadanego urządzenia mobilnego drukarka wielofunkcyjna może nie działać prawidłowo.
128
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
3RJY-02X
Istnieją dwie metody łączenia urządzenia mobilnego z urządzeniem — za pośrednictwem routera bezprzewodowej
sieci LAN oraz bezprzewodowe połączenie bezpośrednie. Wybierz metodę łączenia zgodną ze środowiskiem sieciowym
oraz posiadanym urządzeniem.
◼ Podłączanie za pośrednictwem routera bezprzewodowej sieci LAN
Podobnie jak w przypadku łączenia urządzenia z komputerem, urządzenie mobilne można połączyć z urządzeniem za
pomocą routera bezprzewodowej sieci LAN. Połączenie za pośrednictwem routera bezprzewodowej sieci LAN
(Połączenie przez sieć LAN)(P. 130)
◼ Połączenie bezpośrednie
Urządzenie może nawiązać bezpośrednie połączenie z urządzeniem mobilnym bez korzystania z routera
bezprzewodowej sieci LAN. Natychmiastowe połączenie bezprzewodowe z urządzeniem jest możliwe nawet w
przypadku braku infrastruktury bezprzewodowej sieci LAN. Połączenie bezpośrednie (Tryb punktu dostępu)
(P. 131)
129
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Połączenie za pośrednictwem routera bezprzewodowej
sieci LAN (Połączenie przez sieć LAN)
3RJY-02Y
Jeżeli w sieci, do której podłączone jest urządzenie, znajduje się router bezprzewodowej sieci LAN, można za jego
pośrednictwem uzyskać połączenie z urządzeniem mobilnym, podobnie jak ma to miejsce w przypadku komputera.
Aby uzyskać informacje dotyczące łączenia urządzenia mobilnego z posiadanym routerem bezprzewodowej sieci LAN,
należy zapoznać się z instrukcjami obsługi posiadanych urządzeń sieciowych lub skontaktować się z ich producentem.
Urządzenie należy połączyć z routerem za pośrednictwem przewodowej albo bezprzewodowej sieci LAN.
Konfigurowanie środowiska sieciowego(P. 23)
● Jeżeli Twoje urządzenie przenośne nie obsługuje protokołu IPv6, użyj adresu IPv4.
IPv4(P. 41)
1
Wybierz przycisk <Monitor stanu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Informacje o sieci>.
3
Wyświetl adres IP urządzenia.
Ustawianie adresu
Ekran Główny(P. 91)
IPv4
● Wybierz <IPv4>
<Adres IP>.
IPv6
● Wybierz <IPv6>
4
<Adres Link-Local>
<Adres IP>.
Za pomocą urządzenia mobilnego połącz się z adresem IP, który zostanie wyświetlony
na ekranie.
130
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Połączenie bezpośrednie (Tryb punktu dostępu)
3RJY-030
Nawet gdy router bezprzewodowej sieci LAN nie jest dostępny, użycie funkcji „Tryb punktu dostępu” pozwalającej na
bezpośrednie i bezprzewodowe połączenie urządzenia przenośnego z tym urządzeniem umożliwia niezwłoczne
uzyskanie połączenia bez konieczności konfiguracji skomplikowanych ustawień.
Przygotowanie do ustanowienia połączenia bezpośredniego (tryb punktu dostępu)(P. 131)
Połączenie bezpośrednie(P. 131)
Przygotowanie do ustanowienia połączenia bezpośredniego (tryb punktu
dostępu)
Połączenie w trybie punktu dostępu ustanawia się, wykonując procedurę w następującej kolejności (dotyczy wyłącznie
środowiska sieciowego IPv4).
Przygotuj urządzenie mobilne
● Skonfiguruj ustawienia pozwalające połączyć się urządzeniu mobilnemu z siecią Wi-Fi.
Wprowadź urządzenie w stan gotowości na połączenie.
● <Menu> <Ustawienia sieciowe> <Ustawienia Bezpośredniego połączenia>
opcji <Użyj Bezpośredniego połączenia> wybierz ustawienie <Włącz>.
Ustawianie czasu, po którym połączenie jest automatycznie zakańczane
● Istnieje możliwość określenia czasu automatycznego zakończenia połączenia od momentu nawiązania
bezpośredniego połączenia. <Czas do zakończenia bezpośr. połączenia>(P. 206)
Podłączanie wielu urządzeń mobilnych jednocześnie
● Skonfiguruj wedle uznania identyfikator SSID oraz klucz sieciowy urządzenia. Pole do wpisywania klucza
sieciowego można pozostawić puste. <Ustawienia trybu punktu dostępu>(P. 206)
Połączenie bezpośrednie
131
dla
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
● Nawiązanie połączenia między urządzeniem a urządzeniem mobilnym może chwilę potrwać.
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
Ekran Główny(P. 91)
● Gdy nawiązano już połączenie z dowolnym innym urządzeniem mobilnym, naciśnij
2
i przejdź do punktu 3.
Wybierz <Bezpośrednie połączenie>.
● Jeśli zostanie wyświetlony komunikat, kontynuuj, wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie.
3
Wybierz <Wyświetl SSID/Klucz sieciowy>.
4
Skonfiguruj ustawienia Wi-Fi na urządzeniu mobilnym, używając wartości
5
Po zakończeniu pożądanej operacji naciśnij przycisk
identyfikatora SSID i klucza sieciowego wyświetlanych na ekranie.
<Rozłącz>
, a następnie wybierz
<Tak>.
● Naciśnij pozycję <Informacje o połączeniu> na ekranie menu połączenia bezpośredniego, aby sprawdzić
podłączone urządzenie mobilne.
● W zależności od posiadanego urządzenia mobilnego w trybie połączenia bezpośredniego połączenie z
Internetem może być niedostępne.
● Jeśli połączenie bezprzewodowe z urządzenia przenośnego nie zostanie nawiązane w ciągu 5 minut od
wyświetlenia SSID i klucza sieciowego, połączenie oczekujące zostanie zakończone.
● Jeżeli w trybie połączenia bezpośredniego przez pewien czas między urządzeniem a urządzeniem mobilnym
nie są przesyłane dane, połączenie może zostać zakończone.
● Oszczędność energii trybu Uśpienia zmniejsza się podczas korzystania z trybu połączenia bezpośredniego.
● Jeżeli urządzenie korzysta z łączności z bezprzewodową siecią LAN, musi zostać ona podtrzymana na czas
używania połączenia bezpośredniego. Jeżeli urządzenie nie jest połączone z bezprzewodową siecią LAN bądź
proces łączenia nie został ukończony, połączenie bezpośrednie nie będzie mogło zostać zainicjowane. Jeżeli
podczas przesyłania danych za pośrednictwem połączenia bezpośredniego łączność między urządzeniem a
bezprzewodową siecią LAN zostanie utracona, przesyłanie danych może zostać zakończone.
● Po zakończeniu pożądanej operacji należy pamiętać o zakończeniu połączenia między urządzeniem a
urządzeniem mobilnym. W przypadku podtrzymania łączności między oboma urządzeniami
energooszczędność w trybie uśpienia jest mniejsza.
● W przypadku korzystania z bezpośredniego połączenia nie należy ręcznie ustawiać adresu IP na urządzeniu
mobilnym. Może to uniemożliwić prawidłową komunikację po zakończeniu korzystania z bezpośredniego
połączenia.
132
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Eksploatacja urządzenia z poziomu aplikacji
3RJY-031
Za pomocą aplikacji na urządzeniu mobilnym połączonym z urządzeniem można drukować i wykonywać inne operacje.
Obsługiwane są różne aplikacje wraz z dedykowanymi aplikacjami Canon. Należy wybrać rozwiązanie odpowiednie dla
siebie, biorąc pod uwagę model urządzenia, możliwości aplikacji i okoliczności.
◼ Korzystanie z programu Canon PRINT Business
Aplikacji tej można używać na urządzeniach mobilnych z systemem iOS/Android do drukowania i wykonywania innych
operacji. Podczas drukowania nie jest konieczne wykonanie operacji na urządzeniu. Więcej informacji na temat
obsługiwanych systemów operacyjnych, szczegółowych metod konfiguracji, a także możliwych operacji znajduje się w
sekcji pomocy aplikacji i na stronie internetowej firmy Canon (http://www.canon.com/gomp/).
● Aplikację Canon PRINT Business można pobrać za darmo. Zostanie pobrana jedynie opłata za pobrane dane.
◼ Drukowanie za pomocą aplikacji Canon Print Service
Można łatwo drukować, korzystając z menu aplikacji, które obsługują podsystem druku z systemem Android. Więcej
informacji na temat obsługiwanych systemów operacyjnych oraz szczegółowych ustawień i procedur znajduje się na
stronie internetowej firmy Canon (http://www.canon.com/).
◼ Drukowanie z użyciem technologii Mopria®
Urządzenie jest kompatybilne także z technologią Mopria®. Korzystanie z technologii Mopria® umożliwia drukowanie
za pomocą urządzeń mobilnych z systemem Android przy użyciu takich samych czynności i ustawień, nawet jeżeli
producenci i modele poszczególnych urządzeń różnią się od siebie. Jeżeli przykładowo korzystasz z drukarek zgodnych
z technologią Mopria® różnych producentów bądź drukarka kompatybilna z technologią Mopria® jest dostępna w
odwiedzanym przez Ciebie miejscu, możesz drukować bez konieczności instalowania aplikacji przeznaczonej dla
danego producenta czy modelu urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych modeli lub
środowisk roboczych, odwiedź stronę internetową http://www.mopria.org.
◼ Drukowanie za pomocą technologii Google Cloud Print
Możesz wykorzystać aplikacje i usługi zgodne z technologią Google Cloud Print do drukowania za pomocą komputera
albo urządzenia mobilnego bez konieczności używania sterownika drukarki. Korzystanie z technologii Google
Cloud Print(P. 143)
133
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Korzystanie z technologii AirPrint
3RJY-032
W tym rozdziale opisano ustawienia niezbędne do korzystania z technologii AirPrint, a także procedury, które można
wykonać przy użyciu urządzeń firmy Apple.
Ustawienia technologii AirPrint
Konfiguracja ustawień technologii AirPrint(P. 134)
Wyświetlanie ekranu AirPrint(P. 136)
Funkcje technologii AirPrint
Drukowanie z użyciem technologii AirPrint(P. 139)
Rozwiązywanie problemów
Jeśli nie można skorzystać z technologii AirPrint(P. 142)
Konfiguracja ustawień technologii AirPrint
Możliwa jest rejestracja informacji, takich jak nazwa urządzenia oraz lokalizacja instalacji, które posłużą do identyfikacji
urządzenia. Można również wyłączyć obsługę technologii AirPrint przez urządzenie. Aby zmienić te ustawienia, należy
użyć Zdalnego interfejsu użytkownika.
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 193) .
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 185)
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 186)
Główny ekran Zdalnego
● Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego, takiego jak iPad, iPhone lub iPod Touch, w tym rozdziale polecenie
„kliknij” jest równoznaczne z „naciśnij”.
3
Wybierz [Ustawienia sieciowe]
4
Kliknij [Edycja].
[Ustawienia AirPrint].
134
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
5
Określ wymagane ustawienia.
[Użyj AirPrint]
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi włączenie technologii AirPrint. Aby wyłączyć technologię AirPrint,
należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.
[Nazwa drukarki]
Wprowadź nazwę urządzenia. Jeżeli nazwa mDNS została już zarejestrowana w menu [Ustawienia mDNS] (
Konfiguracja usługi DNS(P. 65) ), zostanie ona wyświetlona.
[Położenie]
Wprowadź lokalizację urządzenia. Jeżeli lokalizacja została już zarejestrowana w opcji [Informacje o
urządzeniu] ([Zarządzanie systemem] menu [Ustawienia zarządzania systemem] (Ustawienia/rejestracja)),
zostanie ona wyświetlona.
[Szerokość geograficzna]
Wprowadź szerokość geograficzną lokalizacji, w której zainstalowane jest urządzenie.
[Długość geograficzna]
Wprowadź długość geograficzną lokalizacji, w której zainstalowane jest urządzenie.
6
Kliknij [OK].
Jeżeli wybierzesz [Użyj AirPrint], dla następujących opcji zostanie wybrane ustawienie
<Włącz>.
● Użyj HTTP
● Ustawienia wydruku IPP
● Użyj mDNS (Ustawienia IPv4)
● Użyj mDNS (Ustawienia IPv6)
● W przypadku zmiany ustawienia [Nazwa drukarki], które zostało już raz określone, drukowanie z komputera
Mac używanego wcześniej do drukowania może nie być możliwe. Dzieje się tak, ponieważ [Nazwa mDNS] (
Konfiguracja usługi DNS(P. 65) ) IPv4 jest również zmieniana automatycznie. W takim przypadku należy
ponownie dodać urządzenie do komputera Mac.
135
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
● Wprowadzenie nazwy drukarki ułatwia identyfikację wielu drukarek obsługujących technologię AirPrint.
◼ Zmiana ustawień funkcji dostępnych dzięki technologii AirPrint
Jeżeli chcesz wyłączyć funkcje, które nie będą używane z technologią AirPrint lub komunikacją szyfrowaną, skonfiguruj
niezbędne ustawienie za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika.
Zmiana ustawień drukowania
Do drukowania przy użyciu technologii AirPrint stosowany jest protokół IPP.
Włączanie/wyłączanie funkcji
Można określić, czy ma być wykonywane drukowanie przy użyciu technologii AirPrint. Fabrycznym ustawieniem
domyślnym jest [Włącz].
Zaloguj się do Zdalnego interfejsu użytkownika w trybie menedżera systemu ( Uruchamianie
Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 185) ) [Ustawienia/rejestracja] [Ustawienia sieciowe]
[Ustawienia TCP/IP] [Edycja] w [Ustawienia wydruku IPP] Wyczyść albo zaznacz pole
wyboru [Użyj drukowania IPP] [OK]
Zmiana ustawienia TLS
Można określić, czy podczas wykonywania drukowania przy użyciu technologii AirPrint komunikacja ma być
szyfrowana za pomocą protokołu TLS. Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest [Włącz].
Zaloguj się do Zdalnego interfejsu użytkownika w trybie menedżera systemu ( Uruchamianie
Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 185) ) [Ustawienia/rejestracja] [Ustawienia sieciowe]
[Ustawienia TCP/IP] [Edycja] w [Ustawienia wydruku IPP] Wyczyść albo zaznacz pole
wyboru [Użyj TLS] [OK]
Wyświetlanie ekranu AirPrint
Wyświetlenie okna technologii AirPrint umożliwia dostęp nie tylko do ustawień technologii AirPrint, ale pozwala
również na wyświetlenie informacji dotyczących materiałów eksploatacyjnych, takich jak zasobniki z tonerem itp. Co
więcej pozwala na konfigurację ustawień funkcji bezpieczeństwa.
1
Wybierz kolejno [Preferencje systemowe]
[Drukarki i skanery], a następnie dodaj
urządzenie z poziomu komputera Mac.
● Jeżeli urządzenie zostało już wcześniej dodane, wykonanie tej czynności nie jest konieczne.
2
Wybierz urządzenie z listy drukarek w oknie [Drukarki i skanery].
136
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
3
Kliknij [Opcje i materiały].
4
Kliknij [Pokaż witrynę drukarki].
5
Zaloguj się do Zdalnego interfejsu użytkownika.
● Aby zmienić ustawienia funkcji AirPrint, konieczne jest zalogowanie się jako administrator.
◼ Specjalny ekran funkcji AirPrint
Po zalogowaniu z uprawnieniami administratora zostaje wyświetlony specjalny ekran funkcji AirPrint — taki jak
pokazano poniżej.
[Ustawienia AirPrint]
Pozwala sprawdzić wartości wprowadzone w ustawieniach AirPrint, takie jak nazwa i lokalizacja urządzenia.
Przycisk [Edycja] pozwala zmienić ustawienia.
[Inne ustawienia]
[Ustawienia zabezpieczeń drukowania]
Pozwala skonfigurować ustawienia zabezpieczeń drukowania z wykorzystaniem szyfrowania TLS lub
uwierzytelniania.
[Ustawienia TLS]
Pozwala zmienić klucz i certyfikat używane przez szyfrowanie TLS.
protokołu TLS(P. 166)
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla
[Ustawienia klucza i certyfikatu]
Umożliwia wygenerowanie i zainstalowanie klucza i certyfikatu albo wysłanie żądania wydania certyfikatu.
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS(P. 166)
137
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
[Informacje o materiałach eksploatacyjnych]
Pozwala sprawdzić informacje na temat materiałów eksploatacyjnych urządzenia oraz wersję urządzenia.
Znaki towarowe
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X i Safari są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
zarejestrowanymi w USA i innych krajach. AirPrint i logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
138
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Drukowanie z użyciem technologii AirPrint
3RJY-033
Możesz drukować za pomocą takich urządzeń, jak iPad, iPhone, iPod Touch lub Mac bez używania sterownika drukarki.
Drukowanie za pomocą urządzeń iPad, iPhone lub iPod Touch(P. 139)
Drukowanie za pomocą komputera Mac(P. 140)
Wymagania systemowe
Do drukowania za pomocą funkcji AirPrint konieczne jest posiadanie jednego z poniższych urządzeń firmy
Apple.
● iPad (wszystkie modele)
● iPhone (model 3GS lub nowszy)
● iPod Touch (3. generacja lub nowsza)
● Mac (system Mac OS X 10.7 lub nowszy)*
*System
Mac OS X v10.9 lub nowszy jest wymagany w przypadku połączenia USB
Środowisko sieciowe
Wymagane jest posiadanie jednego z poniższych środowisk sieciowych.
● Środowisko, w którym urządzenie firmy Apple i urządzenie (drukarka wielofunkcyjna) są połączone z tą samą
siecią lokalną (LAN)
● Środowisko, w którym urządzenie firmy Apple i urządzenie (drukarka wielofunkcyjna) są połączone
bezpośrednio
● Środowisko, w którym komputer Mac jest podłączony do urządzenia (drukarki wielofunkcyjnej) za pomocą
kabla USB
● Na potrzeby drukowania konieczne jest wybranie dla opcji [Użyj drukowania IPP] ustawienia [Włącz].
Zmiana ustawień funkcji dostępnych dzięki technologii AirPrint(P. 136)
Drukowanie za pomocą urządzeń iPad, iPhone lub iPod Touch
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i nawiązało łączność z urządzeniem firmy
Apple.
● Informacje jak to sprawdzić, patrz
Konfigurowanie środowiska sieciowego(P. 23) .
● Informacje na temat połączenia bezpośredniego, patrz
(P. 131) .
139
Połączenie bezpośrednie (Tryb punktu dostępu)
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
2
W aplikacji zainstalowanej na urządzeniu firmy Apple dotknij przycisku
, aby
wyświetlić opcje menu.
3
Dotknij przycisk [Drukuj].
4
Wybierz urządzenie z listy [Drukarka].
● Są tutaj wyświetlane drukarki podłączone do sieci. W tym punkcie należy wybrać niniejsze urządzenie.
● Okno wyboru urządzenia z listą [Drukarka] nie jest wyświetlane w aplikacjach, które nie obsługują
technologii AirPrint. Wydruk za pomocą tych aplikacji nie jest możliwy.
5
Określ ustawienia wydruku w zależności od potrzeb.
● Dostępne ustawienia i rozmiary papieru różnią się w zależności od używanej aplikacji.
6
Dotknij przycisk [Drukuj].
➠ Drukowanie rozpocznie się.
Sprawdzanie statusu drukowania
● Podczas drukowania dwukrotnie naciśnij przycisk Początek urządzenia Apple
dotknij pozycję [Drukuj].
Drukowanie za pomocą komputera Mac
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i połączone z komputerem Mac.
● Informacje jak to sprawdzić, patrz
2
Konfigurowanie środowiska sieciowego(P. 23) .
Dodaj urządzenie w komputerze Mac, wybierając po kolei opcje [Preferencje
systemowe] [Drukarki i skanery].
● Jeżeli urządzenie zostało już wcześniej dodane, wykonanie tej czynności nie jest konieczne.
3
Otwórz dokument w aplikacji oraz okno dialogowe drukowania.
● Sposób otwierania okna dialogowego drukowania różni się w zależności od aplikacji. Więcej informacji
znajduje się w podręczniku użytkownika lub sekcji pomocy używanej aplikacji.
4
Wybierz urządzenie w oknie dialogowym drukowania.
● Wyświetlane są drukarki podłączone do komputera Mac. W tym punkcie należy wybrać niniejsze urządzenie.
140
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
5
Określ ustawienia wydruku w zależności od potrzeb.
● Dostępne ustawienia i rozmiary papieru różnią się w zależności od używanej aplikacji.
6
Kliknij [Drukuj].
➠ Drukowanie rozpocznie się.
141
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Jeśli nie można skorzystać z technologii AirPrint
3RJY-034
Jeśli nie można skorzystać z technologii AirPrint, wypróbuj poniższe rozwiązania.
● Upewnij się, że urządzenie jest włączone. Jeśli urządzenie jest włączone, najpierw je wyłącz, następnie odczekaj co
najmniej 10 sekund i włącz ponownie, po czym sprawdź, czy problem został rozwiązany.
● Upewnij się, że na urządzeniu nie został wyświetlony komunikat o błędzie.
● Upewnij się, że urządzenia firmy Apple i urządzenie są podłączone do tej samej sieci LAN. Po włączeniu urządzenia
może upłynąć kilka minut, zanim będzie ono gotowe do nawiązania łączności.
● Upewnij się, że w urządzeniu firmy Apple włączona jest technologia Bonjour.
● W przypadku drukowania upewnij się, że do urządzenia załadowano papier oraz że w zasobniku z tonerem i zespole
bębna jest wystarczająca ilość tonera. Wyświetlanie ekranu AirPrint(P. 136)
142
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Korzystanie z technologii Google Cloud Print
3RJY-035
Technologia Google Cloud Print to usługa umożliwiająca użytkownikowi posiadającemu konto Google wydruk z
aplikacji zgodnych z usługą Google Cloud Print za pośrednictwem smartfona, tabletu albo komputera podłączonego
do Internetu. W przeciwieństwie do standardowego drukowania za pomocą komputera, technologia ta nie wymaga
użycia sterownika drukarki.
Sprawdzanie ustawień urządzenia(P. 143)
Rejestrowanie urządzenia w usłudze Google Cloud Print(P. 143)
● Wymagane jest środowisko zapewniające połączenie z Internetem na czas rejestracji urządzenia i
drukowania przy użyciu usługi Google Cloud Print. Ponadto klient odpowiada za wszelkie opłaty ponoszone z
tytułu łączenia się z Internetem.
● W zależności od kraju bądź regionu użytkownika usługa Google Cloud Print może nie być dostępna.
● Założenie konta Google jest niezbędne do korzystania z usługi Google Cloud Print. Jeżeli nie posiadasz konta
Google, załóż je na stronie internetowej Google.
Sprawdzanie ustawień urządzenia
Przed skonfigurowaniem drukowania w chmurze skontroluj następujące aspekty.
● Upewnij się, że dla urządzenia został skonfigurowany adres IPv4 albo IPv6 i może się ono komunikować z
komputerami w sieci.
Podłączanie do przewodowej sieci LAN(P. 26)
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 27)
● Sprawdź, czy w urządzeniu wybrano poprawne ustawienia daty i godziny.
Ustawianie daty/czasu (P. 21)
Rejestrowanie urządzenia w usłudze Google Cloud Print
Zarejestrowanie urządzenia w usłudze Google Cloud Print pozwala na drukowanie z dowolnego miejsca.
143
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 193) .
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika, a następnie zaloguj się jako administrator.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 185)
2
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
3
Wybierz [Ustawienia sieciowe]
4
Kliknij polecenie [Edycja] dla opcji [Ustawienia podstawowe].
5
Zaznacz pole wyboru [Użyj usługi Google Cloud Print]
6
Kliknij [Zarejestruj] w [Stan rejestracji].
Główny ekran Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 186)
[Ustawienia usługi Google Cloud Print].
[OK].
Ponowna rejestracja urządzenia
● Aby ponownie zarejestrować urządzenie, należy najpierw usunąć wcześniejszy wpis rejestracyjny.
7
8
Kliknij łącze URL wyświetlane dla opcji [Adres URL strony rejestracji].
W celu zarejestrowania urządzenia postępuj według instrukcji wyświetlanych na
ekranie.
➠ Teraz drukowanie z poziomu aplikacji zgodnych z usługą Google Cloud Print, takich jak np. Google
Chrome™, jest już możliwe.
● Najbardziej aktualne informacje na temat aplikacji kompatybilnych z usługą Google Cloud Print można
znaleźć na głównej stronie internetowej usługi.
Konfiguracja ustawień z poziomu panelu sterowania
● Usługę Google Cloud Print można również włączyć albo wyłączyć z poziomu <Menu> na ekranie Główny.
<Ustawienia usługi Google Cloud Print>(P. 246)
Rejestracja za pomocą urządzenia mobilnego albo przeglądarki Google Chrome
● Istnieje także możliwość rejestracji urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego albo przeglądarki Google
Chrome. Przed dokończeniem rejestracji wyświetlacz urządzenia prezentuje ekran potwierdzenia. Wybierz
opcję <Tak>, aby zakończyć rejestrację.
144
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
● Informacje na temat metod rejestracji, patrz podręcznik Twojego urządzenia albo główna strona
internetowa usługi Google Cloud Print.
145
Łączenie z urządzeniami mobilnymi
Zdalne zarządzenie urządzeniem
3RJY-036
Dostęp do Zdalnego interfejsu użytkownika można uzyskać z poziomu przeglądarki internetowej smartfona albo
tabletu. A zatem korzystając z urządzenia mobilnego, można potwierdzać status urządzenia albo modyfikować
rozmaite ustawienia.
Obsługiwane przeglądarki internetowe
Następujące przeglądarki internetowe dla urządzeń mobilnych są zgodne ze Zdalnym interfejsem użytkownika.
System operacyjny Android
● Chrome
iOS
● Safari
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika z poziomu urządzenia
mobilnego
Aby uruchomić Zdalny interfejs użytkownika, należy wprowadzić adres IP urządzenia w przeglądarce internetowej.
Przed wykonaniem poniższych czynności należy sprawdzić ustawiony adres IP urządzenia ( Wyświetlanie ustawień
sieciowych(P. 47) ). Jeżeli adres IP nie jest znany, informacje można uzyskać u administratora sieci.
1
Uruchom przeglądarkę internetową na urządzeniu mobilnym.
2
W polu adresu wprowadź „http://<adres IP urządzenia>/”.
● Jeśli chcesz użyć adresu IPv6, zamknij go w nawiasach.
Przykład: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/
● W przypadku Zdalnego interfejsu użytkownika w odmianie „Wersja na smartfon” część elementów nie jest
wyświetlana. Jeśli chcesz sprawdzić wszystkie elementy, użyj opcji „Wersja na komputer”.
ŁĄCZA
Zarządzanie urządzeniem z poziomu komputera (Zdalny interfejs użytkownika)(P. 184)
146
Zarządzanie urządzeniem
Zarządzanie urządzeniem
Zarządzanie urządzeniem ......................................................................................................................... 148
Ustawienia uprawnień dostępu ....................................................................................................................... 150
Konfiguracja kodu PIN menedżera systemu ................................................................................................. 151
Konfiguracja kodu PIN Zdalnego interfejsu użytkownika .............................................................................. 153
Konfiguracja ustawień zabezpieczeń sieciowych ............................................................................................ 155
Ograniczenie komunikacji za pomocą zapory ............................................................................................... 157
Określanie adresów IP na potrzeby konfiguracji zapory ogniowej ......................................................... 158
Określanie adresów MAC na potrzeby konfiguracji zapory ogniowej ..................................................... 161
Zmiana numerów portów ............................................................................................................................. 163
Konfiguracja serwera proxy .......................................................................................................................... 164
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS ....................................................................................... 166
Generowanie klucza i certyfikatu na potrzeby komunikacji sieciowej ..................................................... 168
Generowanie klucza i żądania podpisania certyfikatu (CSR) ................................................................... 171
Rejestrowanie klucza i certyfikatu na potrzeby komunikacji sieciowej ................................................... 174
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X ................................................................. 176
Ograniczanie funkcji urządzenia ...................................................................................................................... 180
Ograniczenie funkcji USB .............................................................................................................................. 181
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP ...................................................................................... 182
Wyłączanie Zdalnego interfejsu użytkownika ............................................................................................... 183
Zarządzanie urządzeniem z poziomu komputera (Zdalny interfejs użytkownika) ........................................ 184
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika ........................................................................................... 185
Sprawdzanie statusu i dzienników ................................................................................................................ 188
Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika .......................................................... 193
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego ................................................................................................... 196
Inicjowanie ustawień ........................................................................................................................................ 199
147
Zarządzanie urządzeniem
Zarządzanie urządzeniem
3RJY-037
Aby zredukować różne zagrożenia wynikające z eksploatacji tego urządzenia (wyciek prywatnych informacji lub
uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do nich przez strony trzecie) niezbędne jest zastosowanie stałych i efektywnych
środków bezpieczeństwa. Aby zapewnić bezpieczną eksploatację urządzenia, administrator powinien zarządzać
ważnymi ustawieniami, takimi jak uprawnienia dostępu czy ustawienia zabezpieczeń.
◼ Konfiguracja podstawowych ustawień zarządzania systemu
Ustawienia uprawnień dostępu(P. 150)
Konfiguracja ustawień zabezpieczeń sieciowych(P. 155)
◼ Przygotowanie na zagrożenia wynikające z zaniedbania lub nieprawidłowego użytkowania
Ograniczanie funkcji urządzenia(P. 180)
◼ Zapewnianie skutecznego zarządzania
Zarządzanie urządzeniem z poziomu komputera (Zdalny interfejs użytkownika)(P. 184)
148
Zarządzanie urządzeniem
◼ Zarządzanie konfiguracją i ustawieniami systemu
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego(P. 196)
149
Inicjowanie ustawień(P. 199)
Zarządzanie urządzeniem
Ustawienia uprawnień dostępu
3RJY-038
Urządzenie można zabezpieczać przed nieupoważnionych dostępem, zezwalając na obsługę wyłącznie przez
użytkowników z uprawnieniami dostępu. Po skonfigurowaniu uprawnień, aby zmienić ustawienia lub uzyskać dostęp
do Zdalnego interfejsu użytkownika dana osoba musi wprowadzić kod PIN.
Dostępne są dwa rodzaje uprawnień dostępu: Tryb menedżera systemu i tryb standardowego użytkownika. W trybie
menedżera systemu użytkownik posiada pełne uprawnienia dostępu, a kod PIN można skonfigurować tak, aby był
wymagany podczas logowania do tego trybu. Poprzez ustawienie kodu PIN Zdalnego interfejsu użytkownika można
ograniczyć korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika w trybie standardowego użytkownika i trybie menedżera
systemu bez konieczności konfigurowania kodu PIN menedżera systemu.
PIN menedżera systemu
Kod PIN menedżera systemu przeznaczony jest wyłącznie dla administratorów z pełnymi uprawnieniami
dostępu. Po skonfigurowaniu tego kodu PIN podczas logowania do urządzenia podanie kodu PIN jest konieczne
do uzyskania dostępu do menu <Ustawienia sieciowe> albo <Ustawienia zarządzania systemem>. Z opcji kodu
PIN menedżera systemu należy skorzystać, jeśli wymagane są różne poziomy uprawnień dostępu dla
Konfiguracja kodu PIN menedżera systemu(P. 151)
administratorów i pozostałych użytkowników.
Kod PIN Zdalnego interfejsu użytkownika (Kod PIN dostępu zdalnego interfejsu
użytkownika)
Ten kod PIN pozwala korzystać ze Zdalnego interfejsu użytkownika. Do Zdalnego interfejsu użytkownika mogą
uzyskiwać dostęp wyłącznie ci użytkownicy, którzy znają kod PIN. Konfiguracja kodu PIN Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 153)
150
Zarządzanie urządzeniem
Konfiguracja kodu PIN menedżera systemu
3RJY-039
Ustaw kod PIN menedżera systemu przeznaczony wyłącznie dla administratorów. Dostęp do opcji <Ustawienia
sieciowe>, <Ustawienia zarządzania systemem> itd. jest możliwy tylko po wprowadzeniu poprawnego kodu PIN. Zaleca
się, aby kod PIN był znany jedynie administratorom.
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia zarządzania systemem>.
3
Wybierz <Ust. informacji o menedżerze systemu>
4
Naciśnij przycisk
5
Określ kod PIN menedżera systemu.
Ekran Główny(P. 91)
<PIN menedżera systemu>.
.
● Wprowadź liczbę o maksymalnej długości siedmiu cyfr i naciśnij
.
● Gdy zostanie wyświetlony ekran <PIN (potwierdź)>, wprowadź kod PIN ponownie, aby go potwierdzić.
● Nie można ustawić kodu PIN składającego się tylko z zer, np. „00” czy „0000000”.
● Aby wyłączyć funkcję kodu PIN, wybierz <
> i naciśnij
tekstowego, a następnie wybierz <Zastos.> i naciśnij
, w celu pozostawienia pustego pola
.
Ustawianie nazwy menedżera systemu
1
Wybierz <Nazwa menedżera systemu>.
2
Wprowadź nazwę menedżera systemu i naciśnij przycisk <Zastos.>.
● Informacje na temat wprowadzania tekstu, patrz
Wprowadzanie tekstu(P. 97) .
● Należy zapamiętać kod PIN. Jeśli zapomnisz kodu PIN, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą
produktów firmy Canon lub z działem telefonicznej pomocy technicznej firmy Canon.
151
Zarządzanie urządzeniem
Konfiguracja ustawień za pośrednictwem Zdalnego interfejsu użytkownika
● Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu. Kliknij kolejno pozycje
[Ustawienia/rejestracja] [Zarządzanie systemem] [Edycja] i określ wymagane ustawienia na
wyświetlonym ekranie.
● Zdalny interfejs użytkownika umożliwia zapisanie różnego rodzaju informacji, w tym danych kontaktowych,
komentarzy administratora, miejsca instalacji urządzenia, jak również ustawień, które można zapisać przy
użyciu panelu sterowania. Zapisane informacje można wyświetlić na stronie [Informacje o urządzeniu]
w Zdalnym interfejsie użytkownika. Sprawdzanie informacji o menedżerze systemu(P. 190)
W przypadku ustawienia kodu PIN menedżera systemu
● W razie próby uzyskania dostępu do menu <Ustawienia sieciowe> albo
<Ustawienia zarządzania systemem> zostanie wyświetlony następujący ekran.
Wprowadź ustawiony kod PIN.
● Wpisanie kodu PIN jest konieczne także podczas logowania się w trybie
menedżera systemu Zdalnego interfejsu użytkownika. Uruchamianie
Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 185)
ŁĄCZA
Ustawienia uprawnień dostępu(P. 150)
152
Zarządzanie urządzeniem
Konfiguracja kodu PIN Zdalnego interfejsu
użytkownika
3RJY-03A
Istnieje możliwość ustawienia kodu PIN pozwalającego uzyskać dostęp do Zdalnego interfejsu użytkownika. Wszyscy
użytkownicy mają do dyspozycji wspólny kod PIN.
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 193) .
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 185)
2
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
3
Wybierz [Ustawienia zabezpieczeń]
4
Kliknij [Edycja].
5
Główny ekran Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 186)
[Ustawienia zdalnego interfejsu użytkownika].
Zaznacz pole wyboru [Używaj kodu PIN dostępu zdalnego interfejsu użytkownika]
i ustaw kod PIN.
[Używaj kodu PIN dostępu zdalnego interfejsu użytkownika]
Jeśli to pole wyboru zostało zaznaczone, należy podać kod PIN, aby uzyskać dostęp do Zdalnego interfejsu
użytkownika.
[Ustaw/zmień kod PIN]
Aby ustawić albo zmienić kod PIN, zaznacz to pole wyboru i wprowadź ten sam ciąg cyfr w polach tekstowych
[Kod PIN] oraz [Potwierdź].
6
Kliknij [OK].
153
Zarządzanie urządzeniem
Korzystanie z panelu sterowania
● Do ustawień kodu PIN Zdalnego interfejsu użytkownika można przejść również za pomocą opcji <Menu> na
ekranie Główny. <Ustawienia zdalnego interfejsu użytkown.>(P. 244)
Jeżeli inicjowane są <Ustawienia zarządzania systemem>
● Kod PIN do dostępu do Zdalnego interfejsu użytkownika jest także inicjowany. Po inicjalizacji należy
zresetować kod PIN. <Zainicjuj menu>(P. 247)
ŁĄCZA
Ustawienia uprawnień dostępu(P. 150)
Konfiguracja kodu PIN menedżera systemu(P. 151)
154
Zarządzanie urządzeniem
Konfiguracja ustawień zabezpieczeń sieciowych
3RJY-03C
Uprawnieni użytkownicy mogą ponieść nieoczekiwane straty na skutek szkodliwych ataków z zewnątrz np. spoofingu,
fałszowania czy przechwytywania danych podczas ich transferu w sieci. Poniższe funkcje zwiększające poziom
bezpieczeństwa i poufności są obsługiwane przez urządzenie oraz chronią ważne i wartościowe informacje przed
takimi atakami:
Ustawienia zapory
Ryzyko nieautoryzowanego dostępu przez strony trzecie oraz ataków na sieć i naruszeń zabezpieczeń sieci
można wyeliminować, zezwalając wyłącznie na komunikację z urządzeniami o określonych adresach IP albo
MAC. Ograniczenie komunikacji za pomocą zapory(P. 157)
Zmiana numerów portów
Z protokołem używanym do wymiany danych z innymi urządzeniami są powiązane numery portów, które są z
góry narzucone w zależności od typu protokołu. Numer portu musi być taki sam w przypadku wszystkich
urządzeń używanych do komunikacji. Dlatego też zmiana na niestandardowy, wybrany numer portu ma
znaczenie dla zapobiegania atakowi hakerskiego z zewnątrz. Zmiana numerów portów(P. 163)
Ustawienia proxy
Gdy urządzenia klienckie są podłączone do sieci zewnętrznej, komunikacja odbywa się za pośrednictwem
serwera proxy. Użycie serwera proxy pozwala na bezpieczniejsze przeglądanie stron internetowych. Z tego
powodu można przyjąć, że bezpieczeństwo jest na wyższym poziomie. Konfiguracja serwera proxy(P. 164)
Komunikacja szyfrowana TLS
TLS to protokół szyfrowania danych wysyłanych do sieci, stosowany często do komunikacji za pośrednictwem
przeglądarki internetowej lub aplikacji pocztowej. Protokół TLS zapewnia bezpieczeństwo komunikacji podczas
obsługi urządzenia z komputera przy użyciu Zdalnego interfejsu użytkownika. Konfiguracja klucza i
certyfikatu dla protokołu TLS(P. 166)
155
Zarządzanie urządzeniem
Uwierzytelnianie zgodne ze standardem IEEE 802.1X
IEEE 802.1X to standard i mechanizm blokujący nieupoważniony dostęp do sieci dzięki zbiorowemu zarządzaniu
informacjami dotyczącymi uwierzytelniania użytkowników. Jeżeli urządzenie próbuje nawiązać połączenie z
siecią 802.1X, musi przejść przez proces uwierzytelniania użytkownika w celu potwierdzenia, że połączenie jest
nawiązywane przez upoważnionego użytkownika.
Dane uwierzytelniające są wysyłane do serwera RADIUS i przez niego weryfikowane. W rezultacie serwer wyraża
zgodę na komunikacje z siecią albo odrzuca prośbę połączenia w zależności od wyniku procesu uwierzytelniania.
Jeśli uwierzytelnianie zostanie zakończone niepowodzeniem, przełącznik sieci LAN (lub punkt dostępowy)
blokuje dostęp spoza sieci. Urządzenie można podłączyć do sieci 802.1X jako urządzenie klienckie.
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 176)
156
Zarządzanie urządzeniem
Ograniczenie komunikacji za pomocą zapory
3RJY-03E
Bez odpowiednich zabezpieczeń złośliwe oprogramowanie może uzyskać dostęp do komputerów oraz innych urządzeń
komunikacyjnych podłączonych do sieci. Aby temu zapobiec, należy określić ustawienia filtru pakietowego, funkcji,
która ogranicza komunikację z urządzeniami z określonym adresem IP albo MAC.
Określanie adresów IP na potrzeby konfiguracji zapory ogniowej(P. 158)
Określanie adresów MAC na potrzeby konfiguracji zapory ogniowej(P. 161)
157
Zarządzanie urządzeniem
Określanie adresów IP na potrzeby konfiguracji zapory
ogniowej
3RJY-03F
Komunikację można ograniczyć na dwa sposoby: zezwalając na komunikację wyłącznie z określonymi adresami IP lub
blokując poszczególne adresy IP i zezwalając na pozostałą komunikację. Można określić jeden lub wiele adresów IP.
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 193) .
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 185)
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 186)
3
Wybierz [Ustawienia zabezpieczeń]
4
Kliknij [Edycja], aby określić typ filtru.
Główny ekran Zdalnego
[Filtr adresów IP].
[Adres IPv4: Filtr ruchu przychodzącego]
Wybór tego filtra ogranicza odbiór przez urządzenie danych z komputera poprzez określenie adresów IPv4.
[Adres IPv6: Filtr ruchu przychodzącego]
Wybór tego filtra ogranicza odbiór przez urządzenie danych z komputera poprzez określenie adresów IPv6.
5
Określ ustawienia filtrowania pakietów.
158
Zarządzanie urządzeniem
[Zablokowane adresy]
Określ blokowane adresy albo sprawdź lub usuń wprowadzone blokowane adresy.
[Dozwolone adresy]
Określ dozwolone adresy albo sprawdź lub usuń wprowadzone dozwolone adresy.
1
Zaznacz pole wyboru [Użyj filtru].
● Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi ograniczenie komunikacji. Usunięcie zaznaczenia pola wyboru
wyłącza to ograniczenie.
2
Określ adres.
● Wprowadź adres IP (lub zakres adresów IP) w polu tekstowym [Adres do zarejestrowania] i kliknij
przycisk [Dodaj].
Wprowadzony adres
Wynik
Ogranicza komunikację (odbiór) z urządzeniami o adresach IP
[Zablokowane adresy]
[Dozwolone adresy]
Adres wprowadzony w obu
powyższych kategoriach
wprowadzonych w polu [Adres do zarejestrowania]. Komunikacja
z urządzeniami o innych adresach IP jest dozwolona.
Umożliwia komunikację (odbiór) tylko z urządzeniami o adresach IP
wprowadzonych w polu [Adres do zarejestrowania], a ogranicza
komunikację z urządzeniami o innych adresach IP.
Umożliwia komunikację (odbiór) tylko z urządzeniami o adresach IP
zapisanych w polu [Dozwolone adresy], a ogranicza komunikację
z urządzeniami o innych adresach IP. Niemniej jednak komunikacja jest
ograniczona w przypadku adresów IP zarejestrowanych również w polu
[Zablokowane adresy].
Kontrola poprawności wpisów
● Nieprawidłowo wprowadzone adresy IP mogą uniemożliwić dostęp do urządzenia z poziomu
Zdalnego interfejsu użytkownika. Konieczne będzie wtedy ustawienie filtra <Filtr adresów IPv4> albo
<Filtr adresów IPv6> na <Wyłącz>.
159
Zarządzanie urządzeniem
<Filtr adresów IPv4>(P. 242)
<Filtr adresów IPv6>(P. 242)
Forma wprowadzania adresów IP
Opis
IPv4:
Oddzielaj numery kropkami.
Wprowadzanie pojedynczego adresu
Określanie zakresu adresów
Określanie zakresu adresów za pomocą prefiksu
(tylko w protokole IPv6)
Przykład
192.168.0.10
IPv6:
Oddzielaj znaki alfanumeryczne
dwukropkami.
fe80::10
Wstaw myślnik między adresami.
192.168.0.10-192.168.0.20
Wprowadź adres, a następnie ukośnik
oraz liczbę wskazującą długość
prefiksu.
fe80::1234/64
Usuwanie adresu IP z listy wyjątków
● Zaznacz adres IP i kliknij przycisk [Usuń].
3
Kliknij [OK].
Korzystanie z panelu sterowania
● Filtrowanie adresów IP można również włączyć albo wyłączyć z poziomu <Menu> na ekranie Główny.
<Filtr adresów IPv4>(P. 242)
<Filtr adresów IPv6>(P. 242)
160
Zarządzanie urządzeniem
Określanie adresów MAC na potrzeby konfiguracji
zapory ogniowej
3RJY-03H
Komunikację można ograniczyć do urządzeń wyłącznie z określonymi adresami MAC.
Funkcja jest niedostępna, gdy urządzenie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN.
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 193) .
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 185)
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 186)
3
Wybierz [Ustawienia zabezpieczeń]
4
Kliknij [Edycja].
5
Określ ustawienia filtrowania pakietów.
[Filtr adresów MAC].
● Określ, które adresy MAC zaliczyć do wyjątków.
1
Zaznacz pole wyboru [Użyj filtru].
161
Główny ekran Zdalnego
Zarządzanie urządzeniem
● Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi ograniczenie komunikacji. Usunięcie zaznaczenia pola wyboru
wyłącza to ograniczenie.
2
Określ wyjątki adresów.
● Wprowadź adres MAC w polu tekstowym [Adres do zarejestrowania], a następnie kliknij przycisk
[Dodaj].
● Nie ma konieczności oddzielania adresów myślnikami lub dwukropkami.
Kontrola poprawności wpisów
● Nieprawidłowo wprowadzone adresy MAC mogą uniemożliwić dostęp do urządzenia z poziomu
Zdalnego interfejsu użytkownika. Konieczne będzie wtedy ustawienie filtra <Filtr adresów MAC> na
wartość <Wyłącz>. <Filtr adresów MAC>(P. 243)
Usuwanie adresu MAC z listy wyjątków
● Wybierz adres MAC i kliknij przycisk [Usuń].
3
Kliknij [OK].
Korzystanie z panelu sterowania
● Filtrowanie adresów MAC można również włączyć albo wyłączyć z poziomu <Menu> na ekranie Główny.
<Filtr adresów MAC>(P. 243)
ŁĄCZA
Określanie adresów IP na potrzeby konfiguracji zapory ogniowej(P. 158)
162
Zarządzanie urządzeniem
Zmiana numerów portów
3RJY-03J
Porty pełnią funkcję punktów końcowych w komunikacji z innymi urządzeniami. Standardowe numery portów są
zwykle używane do głównych protokołów, jednak urządzenia korzystające z tych numerów portów są podatne na ataki
ze względu na powszechność tych numerów. W celu zwiększenia poziomu zabezpieczeń administrator sieci może
zmienić numery portów. Zmieniony numer portu powinien zostać udostępniony skomunikowanym urządzeniom np.
komputerom i serwerom. Ustawienia numerów portów należy skonfigurować w zależności od środowiska sieciowego.
● Informacje na temat zmiany numeru portu do serwera proxy, patrz
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia sieciowe>.
Konfiguracja serwera proxy(P. 164) .
Ekran Główny(P. 91)
● Jeśli pojawi się ekran z prośbą o wprowadzenie kodu PIN, wprowadź prawidłowy kod PIN.
kodu PIN menedżera systemu(P. 151)
3
Wybierz <Ustawienia TCP/IP>
4
Wybierz protokół, dla którego chcesz zmienić numer portu.
Konfiguracja
<Ustawienia numeru portu>.
Więcej informacji o protokołach
● <LPD>/<RAW>/<Multicast Discovery WSD>
WSD(P. 51)
● <HTTP>
● <SNMP>
5
Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP(P. 182)
Monitorowanie i kontrolowanie urządzenia za pomocą protokołu SNMP(P. 69)
Wprowadź numer portu i naciśnij przycisk <Zastos.>.
● Informacje na temat wprowadzania tekstu, patrz
Wprowadzanie tekstu(P. 97) .
ŁĄCZA
Konfiguracja portów drukarki(P. 53)
163
Zarządzanie urządzeniem
Konfiguracja serwera proxy
3RJY-03K
Proxy (inaczej serwer proxy z protokołem HTTP) odnosi się do komputera lub oprogramowania przeprowadzającego
komunikację z użyciem protokołu HTTP dla innych urządzeń, zwłaszcza w przypadku komunikacji z zasobami spoza
sieci np. podczas przeglądania stron internetowych. Urządzenia klienckie łączą się z siecią zewnętrzną za
pośrednictwem serwera proxy, a nie komunikują się bezpośrednio z zewnętrznymi zasobami. Ustawienie proxy nie
tylko ułatwia zarządzanie ruchem między siecią lokalną i zewnętrzną, ale również blokuje nieupoważniony dostęp i
wzmacnia ochronę antywirusową, zwiększając poziom zabezpieczeń. W przypadku korzystania z technologii Google
Cloud Print do drukowania za pośrednictwem Internetu można zwiększyć poziom zabezpieczeń, ustawiając serwer
proxy. Przed rozpoczęciem konfiguracji upewnij się, że dysponujesz niezbędnymi informacjami na temat ustawień
proxy, w tym adresem IP, numerem portu oraz nazwą użytkownika i hasłem potwierdzającym uprawnienia.
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 193) .
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 185)
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 186)
Główny ekran Zdalnego
3
Wybierz [Ustawienia sieciowe]
4
Kliknij [Edycja] w [Ustawienia proxy].
5
Zaznacz pole wyboru [Użyj proxy] i podaj wymagane ustawienia.
[Ustawienia TCP/IP].
[Użyj proxy]
Zaznacz to pole wyboru, aby użyć określonego serwera proxy podczas komunikacji z serwerem HTTP.
[Adres serwera proxy HTTP]
Wprowadź adres serwera proxy. Określ adres IP lub nazwę hosta w zależności od środowiska.
164
Zarządzanie urządzeniem
[Numer portu serwera proxy HTTP]
Zmień numer portu urządzenia odpowiednio do potrzeb.
[Użyj proxy w tej samej domenie]
Zaznacz to pole wyboru, aby użyć serwera proxy również podczas komunikacji z urządzeniami w tej samej
domenie.
[Użyj uwierzytelniania proxy]
Aby włączyć funkcję uwierzytelnienia przez serwer proxy, zaznacz to pole wyboru i wprowadź nazwę
użytkownika składającą się ze znaków alfanumerycznych w polu tekstowym [Nazwa użytkownika].
[Ustaw/zmień hasło]
Aby ustawić lub zmienić hasło dla uwierzytelnienia proxy, gdy funkcja ta jest włączona, zaznacz pole wyboru i
wprowadź nowe hasło składające się ze znaków alfanumerycznych w polu tekstowym [Hasło].
6
Kliknij [OK].
ŁĄCZA
Korzystanie z technologii Google Cloud Print(P. 143)
165
Zarządzanie urządzeniem
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS
3RJY-03L
Dostępna jest funkcja szyfrowania komunikacji między urządzeniem a przeglądarką internetową na komputerze za
pomocą protokołu TLS. TLS to mechanizm szyfrowania danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem sieci.
Funkcja szyfrowania TLS powinna być włączona, gdy Zdalny interfejs użytkownika służy do konfiguracji ustawień, jak
np. SNMPv3. Aby móc korzystać z szyfrowanej komunikacji TLS w przypadku Zdalnego interfejsu użytkownika, należy
jeszcze przed włączeniem szyfrowania TLS skonfigurować „klucz i certyfikat” (certyfikat serwera). Przed włączeniem
funkcji TLS należy wygenerować albo zainstalować klucz i certyfikat dla protokołu TLS ( Funkcje
zarządzania(P. 333) ).
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 193) .
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 185)
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 186)
3
Wybierz [Ustawienia sieciowe]
4
Kliknij [Klucz i certyfikat] w [Ustawienia TLS].
5
Główny ekran Zdalnego
[Ustawienia TCP/IP].
Kliknij opcję [Zarejestruj klucz domyślny] widoczną na prawo od klucza i certyfikatu,
których chcesz użyć.
Wyświetlanie informacji na temat certyfikatu
● Certyfikat można zweryfikować lub sprawdzić jego szczegóły, klikając odpowiednie łącze umieszczone pod
pozycją [Nazwa klucza] albo ikonę certyfikatu.
6
1
Włącz szyfrowania TLS dla Zdalnego interfejsu użytkownika.
Kliknij opcje [Ustawienia zabezpieczeń]
[Ustawienia zdalnego interfejsu użytkownika].
166
Zarządzanie urządzeniem
2
Kliknij [Edycja].
3
Zaznacz pole wyboru [Użyj TLS] i kliknij przycisk [OK].
Korzystanie z panelu sterowania
● Komunikację szyfrowaną z użyciem protokołu TLS można również włączyć albo wyłączyć z poziomu <Menu>
na ekranie Główny. <Użyj TLS>(P. 242)
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika przy użyciu protokołu TLS
● Próba uruchomienia Zdalnego interfejsu użytkownika przy włączonym protokole TLS może spowodować
wyświetlenie alarmu zabezpieczeń dotyczącego certyfikatu zabezpieczeń. W takim przypadku sprawdź, czy w
polu adresu jest wprowadzony prawidłowy adres URL, a następnie kontynuuj, aby wyświetlić ekran Zdalnego
interfejsu użytkownika. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 185)
ŁĄCZA
Monitorowanie i kontrolowanie urządzenia za pomocą protokołu SNMP(P. 69)
Generowanie klucza i certyfikatu na potrzeby komunikacji sieciowej(P. 168)
Generowanie klucza i żądania podpisania certyfikatu (CSR)(P. 171)
Rejestrowanie klucza i certyfikatu na potrzeby komunikacji sieciowej(P. 174)
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 176)
167
Zarządzanie urządzeniem
Generowanie klucza i certyfikatu na potrzeby
komunikacji sieciowej
3RJY-03R
Klucz i certyfikat można wygenerować za pomocą urządzenia, jeśli wymaga tego komunikacja szyfrowana z użyciem
protokołu Transport Layer Security (TLS). Z szyfrowania TLS można korzystać podczas udzielania dostępu do
urządzenia przez Zdalny interfejs użytkownika. Wraz z kluczem i certyfikatem wygenerowanymi w menu „Komunikacja
sieciowa” używane są certyfikaty z podpisem własnym.
● Jeżeli chcesz używać certyfikatu serwera z podpisem CA, zamiast certyfikatu możesz wygenerować żądanie
podpisania certyfikatu (CSR) wraz z kluczem. Generowanie klucza i żądania podpisania certyfikatu
(CSR)(P. 171)
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 193) .
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 185)
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 186)
3
Wybierz [Ustawienia zabezpieczeń]
4
Kliknij [Wygeneruj klucz].
Główny ekran Zdalnego
[Ustawienia klucza i certyfikatu].
Usuwanie zarejestrowanych klucza i certyfikatu
● Kliknij przycisk [Usuń] umieszczony na prawo od klucza i certyfikatu, które chcesz usunąć
[OK].
kliknij przycisk
● Nie można usunąć klucza i certyfikatu, które są obecnie używane do innych celów, np. gdy element „[TLS]”
jest wyświetlany w pozycji [Użycie klucza]. W takiej sytuacji należy wyłączyć daną funkcję albo zamienić na
inny klucz i certyfikat przed ich usunięciem.
5
Wybierz pozycję [Komunikacja sieciowa] i kliknij przycisk [OK].
6
Określ ustawienia klucza i certyfikatu.
168
Zarządzanie urządzeniem
[Ustawienia klucza]
[Nazwa klucza]
Wprowadź znaki alfanumeryczne, aby nadać kluczowi nazwę. Wybierz nazwę, którą z łatwością
zidentyfikujesz później na liście.
[Algorytm podpisu]
Wybierz algorytm podpisu z rozwijanej listy.
[Algorytm klucza]
Wybierz algorytm generowania klucza [RSA] albo [ECDSA], a następnie przy użyciu rozwijanej listy
wybierz długość klucza. W każdym przypadku im liczba oznaczająca długość klucza większa, tym
uzyskany zostaje wyższy poziom zabezpieczenia. Z drugiej strony zmniejsza się szybkość komunikacji.
● Gdy wybrano ustawienie [SHA384] albo [SHA512] z rozwijanej listy [Algorytm podpisu], pozycji [512bitowy] nie można ustawić jako długości klucza, gdy ustawienie [RSA] jest wybrane w pozycji
[Algorytm klucza].
[Ustawienia certyfikatu]
[Data rozpoczęcia okresu ważności (RRRR/MM/DD)]
Wprowadź datę rozpoczęcia okresu ważności certyfikatu w kolejności rok, miesiąc, dzień.
[Data upłynięcia okresu ważności (RRRR/MM/DD)]
Wprowadź datę upłynięcia okresu ważności certyfikatu w kolejności rok, miesiąc, dzień. Ustawienie daty
wcześniejszej niż [Data rozpoczęcia okresu ważności (RRRR/MM/DD)] nie jest możliwe.
[Kraj/region]
Kliknij przycisk radiowy [Wybierz kraj/region] i wybierz kraj/region z rozwijanej listy. Można również
kliknąć przycisk radiowy [Wprowadź internetowy kod kraju] i wprowadzić kod kraju np. „US” dla Stanów
Zjednoczonych.
[Województwo]/[Miejscowość]
Wprowadź znaki alfanumeryczne w polach lokalizacji.
[Organizacja]/[Jednostka organizacyjna]
Wprowadź znaki alfanumeryczne w nazwy organizacji.
[Nazwa zwyczajowa]
Wprowadź pospolitą nazwę certyfikatu składająca się ze znaków alfanumerycznych. „Nazwa pospolita”
jest często skrótowo oznaczana jako „CN”.
7
Kliknij [OK].
169
Zarządzanie urządzeniem
● Wygenerowanie klucza i certyfikatu może zająć trochę czasu.
● Po zakończeniu generowania klucz i certyfikat zostają automatycznie zarejestrowane dla urządzenia.
ŁĄCZA
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS(P. 166)
Rejestrowanie klucza i certyfikatu na potrzeby komunikacji sieciowej(P. 174)
170
Zarządzanie urządzeniem
Generowanie klucza i żądania podpisania certyfikatu
(CSR)
3RJY-03S
Z uwagi na to, że certyfikaty wygenerowane za pomocą urządzenia nie mają podpisu CA, w zależności od innych
urządzeń, z którymi urządzenie się komunikuje, może wystąpić błąd komunikacji. Aby móc wykorzystać certyfikat z
podpisem CA wydany przez urząd certyfikacji, należy posiadać dane CSR (żądanie podpisania certyfikatu), które
administrator może wygenerować za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika. Po wydaniu certyfikatu należy
zarejestrować go w ramach klucza z wygenerowanymi danymi CSR.
Generowanie klucza i danych CSR(P. 171)
Rejestrowanie certyfikatu klucza(P. 173)
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 193) .
Generowanie klucza i danych CSR
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
2
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
3
Wybierz [Ustawienia zabezpieczeń]
4
Kliknij [Wygeneruj klucz].
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 185)
Główny ekran Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 186)
[Ustawienia klucza i certyfikatu].
Usuwanie zarejestrowanych klucza i certyfikatu
● Kliknij przycisk [Usuń] umieszczony na prawo od klucza i certyfikatu, które chcesz usunąć
[OK].
kliknij przycisk
● Nie można usunąć klucza i certyfikatu, które są obecnie używane do innych celów, np. gdy element „[TLS]”
jest wyświetlany w pozycji [Użycie klucza]. W takiej sytuacji należy wyłączyć daną funkcję albo zamienić
klucz i certyfikat przed ich usunięciem.
5
Wybierz pozycję [Klucz i żądanie podpisania certyfikatu] i kliknij przycisk [OK].
6
Określ ustawienia klucza i danych CSR.
171
Zarządzanie urządzeniem
[Ustawienia klucza]
[Nazwa klucza]
Wprowadź znaki alfanumeryczne, aby nadać kluczowi nazwę. Wybierz nazwę, którą z łatwością
zidentyfikujesz później na liście.
[Algorytm podpisu]
Wybierz algorytm podpisu z rozwijanej listy.
[Algorytm klucza]
Wybierz algorytm generowania klucza [RSA] albo [ECDSA], a następnie przy użyciu rozwijanej listy
wybierz długość klucza. Zawsze im dłuższy jest klucz, tym wolniej odbywa się komunikacja. Jednocześnie
jednak poziom bezpieczeństwa wzrasta.
● Gdy wybrano ustawienie [SHA384] albo [SHA512] z rozwijanej listy [Algorytm podpisu], pozycji [512bitowy] nie można ustawić jako długości klucza, gdy ustawienie [RSA] jest wybrane w pozycji
[Algorytm klucza].
[Ustawienia żądania podpisania certyfikatu]
[Kraj/region]
Kliknij przycisk radiowy [Wybierz kraj/region] i wybierz kraj/region z rozwijanej listy. Można również
kliknąć przycisk radiowy [Wprowadź internetowy kod kraju] i wprowadzić kod kraju np. „US” dla Stanów
Zjednoczonych.
[Województwo]/[Miejscowość]
Wprowadź znaki alfanumeryczne w polach lokalizacji.
[Organizacja]/[Jednostka organizacyjna]
Wprowadź znaki alfanumeryczne w nazwy organizacji.
[Nazwa zwyczajowa]
Wprowadź pospolitą nazwę certyfikatu składająca się ze znaków alfanumerycznych. „Nazwa pospolita”
jest często skrótowo oznaczana jako „CN”.
7
Kliknij [OK].
● Wygenerowanie klucza i danych CSR może zająć trochę czasu.
8
Kliknij [Zapisz w pliku].
172
Zarządzanie urządzeniem
● Zostanie wyświetlone okno dialogowe zapisywania pliku. Wybierz, gdzie chcesz zapisać plik i kliknij przycisk
[Zapisz].
➠ Plik CSR jest zapisany na komputerze.
9
Dołącz zapisany plik i wyślij wniosek do urzędu certyfikacji.
Rejestrowanie certyfikatu klucza
Klucz z wygenerowanymi danymi CSR nie może zostać użyty, dopóki certyfikat wydany na podstawie CSR przez urząd
certyfikacji nie zostanie dla klucza zarejestrowany. Certyfikat wydany przez urząd certyfikacji należy zarejestrować,
korzystając z poniższej procedury.
1
2
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 185)
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 186)
Główny ekran Zdalnego
3
Wybierz [Ustawienia zabezpieczeń]
4
Kliknij pozycję [Nazwa klucza] albo [Certyfikat], dla której ma zostać zarejestrowany
5
6
[Ustawienia klucza i certyfikatu].
certyfikat.
Kliknij [Zarejestruj certyfikat].
Kliknij przycisk [Przeglądaj], wybierz plik żądania podpisania certyfikatu, a następnie
kliknij przycisk [Zarejestruj].
ŁĄCZA
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS(P. 166)
Generowanie klucza i certyfikatu na potrzeby komunikacji sieciowej(P. 168)
Rejestrowanie klucza i certyfikatu na potrzeby komunikacji sieciowej(P. 174)
173
Zarządzanie urządzeniem
Rejestrowanie klucza i certyfikatu na potrzeby
komunikacji sieciowej
3RJY-03U
Klucz i certyfikat oraz certyfikat CA do użytku z urządzeniem można uzyskać od urzędu certyfikacji (CA). Otrzymany plik
z kluczem i certyfikatem oraz plik certyfikatu CA instaluje i rejestruje się w urządzeniu za pomocą Zdalnego interfejsu
użytkownika. Należy wcześniej sprawdzić wymagane w przypadku posiadanego urządzenia warunki dotyczące klucza i
certyfikatu, a także certyfikatu CA ( Funkcje zarządzania(P. 333) ).
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 193) .
1
2
3
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 185)
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
interfejsu użytkownika(P. 186)
Wybierz kolejno pozycje [Ustawienia zabezpieczeń]
certyfikatu] albo [Ustawienia certyfikatu CA].
Główny ekran Zdalnego
[Ustawienia klucza i
● Kliknij pozycję [Ustawienia klucza i certyfikatu], aby zainstalować klucz i certyfikat albo pozycję [Ustawienia
certyfikatu CA], aby zainstalować certyfikat CA.
4
Kliknij pozycję [Zarejestruj klucz i certyfikat] albo [Zarejestruj certyfikat CA].
Usuwanie zarejestrowanych klucza i certyfikatu albo certyfikatu CA
● Kliknij przycisk [Usuń] umieszczony na prawo od klucza i certyfikatu albo certyfikatu CA, które chcesz
usunąć kliknij przycisk [OK]. Nie można usunąć fabrycznie zainstalowanych certyfikatów CA.
● Nie można usunąć klucza i certyfikatu, które są obecnie używane do innych celów, np. gdy element „[TLS]”
jest wyświetlany w pozycji [Użycie klucza]. W takiej sytuacji należy wyłączyć daną funkcję albo zamienić
klucz i certyfikat przed ich usunięciem.
Odblokowywanie i blokowanie fabrycznie zainstalowanych certyfikatów CA
● Kliknij przycisk [Wyłącz] umieszczony na prawo od fabrycznie zainstalowanego certyfikatu CA, który chcesz
zablokować. Aby odblokować certyfikat, kliknij przycisk [Włącz] umieszczony na prawo od danego
certyfikatu.
174
Zarządzanie urządzeniem
5
Kliknij [Zainstaluj].
Usuwanie pliku z kluczem i certyfikatem albo pliku certyfikatu CA
● Kliknij przycisk [Usuń] znajdujący się na prawo od pliku, który chcesz usunąć
6
kliknij przycisk [OK].
Kliknij przycisk [Przeglądaj], wybierz plik, który chcesz zainstalować i kliknij pozycję
[Rozpocznij instalację].
➠ Zapisany w komputerze plik z kluczem i certyfikatem albo plik certyfikatu CA zostanie zainstalowany w
urządzeniu.
7
Zarejestruj klucz i certyfikat albo certyfikat CA.
Rejestrowanie klucza i certyfikatu
1
Kliknij przycisk [Zarejestruj] widoczny na prawo od pliku z kluczem i certyfikatem, który chcesz
zarejestrować.
2
Wprowadź nazwę klucza i hasło.
[Nazwa klucza]
Używając znaków alfanumerycznych, należy w tym polu wprowadzić nazwę rejestrowanego klucza.
[Hasło]
Używając znaków alfanumerycznych, należy w tym polu wprowadzić hasło prywatnego klucza dla
rejestrowanego pliku.
3
Kliknij [OK].
Rejestrowanie certyfikatu CA
Kliknij przycisk [Zarejestruj] widoczny na prawo od pliku certyfikatu CA, który chcesz zarejestrować.
ŁĄCZA
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS(P. 166)
Generowanie klucza i certyfikatu na potrzeby komunikacji sieciowej(P. 168)
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 176)
175
Zarządzanie urządzeniem
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z
IEEE 802.1X
3RJY-03W
Urządzenie można podłączyć do sieci 802.1X jako urządzenie klienckie. Standardowa sieć 802.1X składa się z serwera
RADIUS (serwera uwierzytelniania), przełącznika sieci LAN (wystawcy uwierzytelnienia) oraz urządzeń klienckich z
oprogramowaniem uwierzytelniającym (suplikantów). Każde urządzenie, które próbuje nawiązać połączenie z siecią
802.1X, zostaje poddane procesowi uwierzytelnienia, aby potwierdzić uprawnienia użytkownika. Informacje
uwierzytelniające są wysyłane na serwer RADIUS i tam sprawdzane. Serwer zezwala na nawiązanie komunikacji lub
odrzuca próbę w zależności od wyniku procesu uwierzytelniania. Jeśli uwierzytelnianie zostanie zakończone
niepowodzeniem, przełącznik sieci LAN (lub punkt dostępowy) blokuje dostęp spoza sieci.
Metoda uwierzytelniania zgodna ze standardem IEEE 802.1X
Wybierz metodę uwierzytelniania z poniższej listy. W razie potrzeby zainstaluj albo zarejestruj klucz i certyfikat
albo certyfikat CA, zanim przeprowadzisz konfigurację uwierzytelniania zgodnego ze standardem IEEE 802.1X
( Rejestrowanie klucza i certyfikatu na potrzeby komunikacji sieciowej(P. 174) ).
TLS
Urządzenie i serwer uwierzytelniania uwierzytelniają się wzajemnie, sprawdzając poprawność swoich
certyfikatów. Klucz i certyfikat wystawione przez urząd certyfikacji (CA) są wymagane do uwierzytelnienia
klienta (podczas uwierzytelniania urządzenia). W przypadku uwierzytelniania serwera oprócz certyfikatu
fabrycznie zainstalowanego na urządzeniu można użyć certyfikatu CA zainstalowanego za pośrednictwem
Zdalnego interfejsu użytkownika.
TTLS
W tej metodzie uwierzytelniania korzysta się z nazwy użytkownika i hasła do uwierzytelniania urządzenia
klienckiego, jak również certyfikatu CA do uwierzytelniania serwera. Protokół MSCHAPv2 lub PAP można
wybrać jako protokół wewnętrzny. Protokołów TTLS i PEAP można używać równolegle. Przed
skonfigurowaniem metody uwierzytelniania włącz szyfrowanie TLS dla Zdalnego interfejsu użytkownika (
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS(P. 166) ).
PEAP
Wymagane ustawienia niemal pokrywają się z ustawieniami dla protokołu TTLS. MSCHAPv2 pełni funkcję
protokołu wewnętrznego. Przed skonfigurowaniem metody uwierzytelniania włącz szyfrowanie TLS dla
Zdalnego interfejsu użytkownika ( Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS(P. 166) ).
● Więcej informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych w ramach konfiguracji urządzenia z
poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 193) .
176
Zarządzanie urządzeniem
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 185)
2
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
3
Wybierz [Ustawienia sieciowe]
4
Kliknij [Edycja].
5
Zaznacz pole wyboru [Użyj IEEE 802.1X] i wprowadź nazwę logowania w polu
Główny ekran Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 186)
[Ustawienia IEEE 802.1X].
tekstowym [Nazwa logowania].
[Użyj IEEE 802.1X]
Zaznaczenie tego pola wyboru włącza funkcję uwierzytelniania zgodnego ze standardem IEEE 802.1X.
[Nazwa logowania]
Wprowadź nazwę (tożsamość protokołu EAP) składającą się ze znaków alfanumerycznych, która służy do
identyfikacji użytkownika.
6
Skonfiguruj wymagane ustawienia zgodnie z wybraną metodą uwierzytelniania.
177
Zarządzanie urządzeniem
Ustawianie protokołu TLS
1
Zaznacz pole wyboru [Użyj TLS] i kliknij przycisk [Klucz i certyfikat].
● Szyfrowania TLS nie można stosować z protokołami TTLS lub PEAP.
2
Kliknij opcję [Zarejestruj klucz domyślny] na prawo od klucza i certyfikatu, których chcesz użyć do
uwierzytelnienia klienta.
Wyświetlanie informacji na temat certyfikatu
● Certyfikat można zweryfikować lub sprawdzić jego szczegóły, klikając odpowiednie łącze umieszczone
pod pozycją [Nazwa klucza] albo ikonę certyfikatu.
Konfiguracja protokołu TTLS/PEAP
1
Zaznacz pole wyboru [Użyj TTLS] albo [Użyj PEAP].
Wewnętrzny protokół TTLS
● Dostępne są opcje MSCHAPv2 lub PAP.
2
Kliknij [Zmień nazwę użytkownika/hasło].
● Aby podać nazwę użytkownika inną niż nazwa logowania, usuń zaznaczenie w polu wyboru [Użyj
nazwy logowania jako nazwy użytkownika]. Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz użyć nazwy logowania
jako nazwy użytkownika.
3
Ustaw nazwę użytkownika/hasło.
178
Zarządzanie urządzeniem
[Nazwa użytkownika]
Wprowadź nazwę użytkownika składającą się ze znaków alfanumerycznych.
[Zmień hasło]
Aby wprowadzić lub zmienić hasło, należy zaznaczyć to pole wyboru i wprowadzić nowe hasło za pomocą
znaków alfanumerycznych w polach tekstowych [Hasło] oraz [Potwierdź].
4
Kliknij [OK].
7
Kliknij [OK].
8
Uruchom ponownie urządzenie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
Korzystanie z panelu sterowania
● Uwierzytelnianie zgodne ze standardem IEEE 802.1X można również włączyć albo wyłączyć z poziomu
<Menu> na ekranie Główny. <Ustawienia IEEE 802.1X>(P. 213)
ŁĄCZA
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS(P. 166)
179
Zarządzanie urządzeniem
Ograniczanie funkcji urządzenia
3RJY-03X
Niektóre funkcje urządzenia mogą być rzadko używane lub stwarzać ryzyko niewłaściwego użytkowania. Ze względów
bezpieczeństwa można ograniczyć zakres możliwości urządzenia, całkowicie lub częściowo wyłączając te funkcje.
Ograniczenie funkcji USB
Port USB pozwala w prosty sposób podłączyć urządzenia peryferyjne, ale z drugiej strony może stwarzać
zagrożenie dla bezpieczeństwa informacji (np. wyciek danych). Połączenie USB z komputerem można
ograniczyć. Ograniczenie funkcji USB(P. 181)
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP
W przypadku niekorzystania z sieci, np. w sytuacji używania urządzenia za pośrednictwem połączenia USB,
można wyłączyć komunikację za pomocą protokołu HTTP w celu zapobieżenia atakowi hakerskiemu przez port
protokołu HTTP. Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP(P. 182)
Wyłączanie funkcji zdalnego zarządzania
W przypadku niekorzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika można wyłączyć funkcje zdalnego zarządzania
w celu zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi do urządzenia za pośrednictwem Zdalnego interfejsu
użytkownika. Wyłączanie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 183)
180
Zarządzanie urządzeniem
Ograniczenie funkcji USB
3RJY-03Y
USB to wygodny sposób podłączania urządzeń zewnętrznych i przechowywania lub przenoszenia danych. USB może
jednak również stanowić źródło wycieku informacji w przypadku niewłaściwego zarządzania. W tej sekcji opisano, w
jaki sposób można ograniczyć połączenie za pośrednictwem portu USB urządzenia.
Ograniczenie połączenia USB z komputerem(P. 181)
Ograniczenie połączenia USB z komputerem
Można wyłączyć port USB używany do nawiązywania połączenia z komputerem. Po wyłączeniu portu komunikacja
urządzenia z komputerem za pośrednictwem kabla USB jest niemożliwa.
<Menu> <Ustawienia zarządzania systemem>
Uruchom ponownie urządzenie
181
<Użyj jako urządzenia USB>
<Wyłącz>
Zarządzanie urządzeniem
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP
3RJY-040
Protokół HTTP jest używany do komunikacji poprzez sieć, np. takiej jak podczas uzyskiwania dostępu do urządzenia za
pośrednictwem Zdalnego interfejsu użytkownika. W przypadku korzystania z połączenia USB lub nieużywania
protokołu HTTP funkcja HTTP może zostać wyłączona, aby blokować złośliwe ataki z zewnątrz przez nieużywany port
HTTP.
● Wyłączenie komunikacji HTTP wyłącza niektóre funkcje sieciowe, takie jak Zdalny interfejs użytkownika czy
drukowanie WSD oraz drukowanie za pomocą funkcji Google Cloud Print.
<Menu>
<Ustawienia sieciowe>
<Ustawienia TCP/IP>
<Użyj HTTP>
ŁĄCZA
Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD(P. 51)
Korzystanie z technologii Google Cloud Print(P. 143)
Zmiana numerów portów(P. 163)
Zarządzanie urządzeniem z poziomu komputera (Zdalny interfejs użytkownika)(P. 184)
182
<Wyłącz>
<Tak>
Zarządzanie urządzeniem
Wyłączanie Zdalnego interfejsu użytkownika
3RJY-041
Zdalny interfejs użytkownika to przydatne narzędzie pozwalające określić ustawienia urządzenia za pomocą
przeglądarki internetowej na komputerze. Aby móc korzystać ze Zdalnego interfejsu użytkownika, urządzenie powinno
być podłączone do komputera za pośrednictwem sieci. Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera przez kabel USB
lub jeżeli nie ma potrzeby korzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika, korzystne może być wyłączenie funkcji
Zdalnego interfejsu użytkownika. Zmniejsza się wtedy niebezpieczeństwo niepożądanej kontroli urządzenia przez
osoby trzecie za pośrednictwem sieci.
<Menu>
<Ustawienia zarządzania systemem>
<Użyj zdalnego interfejsu użytkownika>
<Ustawienia zdalnego interfejsu użytkown.>
<Wyłącz>
ŁĄCZA
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP(P. 182)
Zarządzanie urządzeniem z poziomu komputera (Zdalny interfejs użytkownika)(P. 184)
183
Zarządzanie urządzeniem
Zarządzanie urządzeniem z poziomu komputera (Zdalny
interfejs użytkownika)
3RJY-042
Istnieje możliwość sprawdzenia kolejki drukowania lub stanu urządzenia poprzez zdalną obsługę urządzenia z
poziomu przeglądarki internetowej. Można także konfigurować rozmaite ustawienia. Dzięki temu zadania związane z
zarządzaniem systemem można łatwo wykonać, nie wstając od biurka. Więcej informacji na temat wymagań systemu
dotyczących Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Środowisko systemowe(P. 334) .
Funkcje Zdalnego interfejsu użytkownika
Sprawdzanie statusu i dzienników(P. 188)
Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 193)
Podstawowe informacje o Zdalnym interfejsie użytkownika
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 185)
184
Zarządzanie urządzeniem
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika
3RJY-043
Do zdalnej obsługi niezbędne jest wpisanie adresu IP urządzenia w przeglądarce internetowej i uruchomienie
Zdalnego interfejsu użytkownika. W pierwszej kolejności należy sprawdzić adres IP ustawiony w urządzeniu (
Wyświetlanie ustawień sieciowych(P. 47) ). W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z administratorem
sieci.
1
Uruchom przeglądarkę internetową.
2
Wprowadź adres „http://<adres IP urządzenia>/” w polu adresu przeglądarki i naciśnij
klawisz [ENTER].
● Jeśli chcesz użyć adresu IPv6, zamknij go w nawiasach (przykład: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Jeżeli zostanie wyświetlony alarm zabezpieczeń
● Jeżeli komunikacja ze Zdalnym interfejsem użytkownika jest szyfrowana, może zostać wyświetlony alert
zabezpieczeń (
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS(P. 166) ). Jeżeli ustawienia
certyfikatu oraz ustawienia TLS nie zawierają błędów, można kontynuować przeglądanie witryny.
3
Zaloguj się do Zdalnego interfejsu użytkownika.
Gdy kod PIN menedżera systemu nie został skonfigurowany
Wybierz [Tryb menedżera systemu] albo [Tryb użytkownika ogólnego].
[Tryb menedżera systemu]
Pozwala wykonywać wszystkie operacje i konfigurować wszystkie ustawienia w Zdalnym interfejsie
użytkownika.
[Tryb użytkownika ogólnego]
Tryb ten pozwala sprawdzić status dokumentów lub urządzenia, a także zmienić niektóre ustawienia. Jeśli
chcesz sprawdzić, czy w kolejce drukowania znajduje się określony dokument albo anulować drukowanie
swojego dokumentu w kolejce drukowania, wprowadź nazwę użytkownika dokumentu w polu [Nazwa
użytkownika]. Nazwa użytkownika jest automatycznie ustawiana w celu drukowania dokumentów w oparciu o
informacje takie, jak nazwa komputera czy nazwa logowania na komputerze.
[Kod PIN dostępu zdalnego interfejsu użytkownika]
Jeżeli opcja [Kod PIN dostępu zdalnego interfejsu użytkownika] została skonfigurowana, wprowadź kod PIN.
Konfiguracja kodu PIN Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 153)
185
Zarządzanie urządzeniem
Gdy kod PIN menadżera systemu został skonfigurowany
Wprowadź prawidłowy kod PIN w polu [PIN menedżera systemu] i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Konfiguracja kodu PIN menedżera systemu(P. 151)
4
Kliknij [Zaloguj się].
➠ Zostanie wyświetlona strona portalu (strona główna).
Główny ekran Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 186)
Główny ekran Zdalnego interfejsu użytkownika
Po zalogowaniu się do Zdalnego interfejsu użytkownika zostanie wyświetlona następująca strona główna. W tej części
opisano podstawowe czynności, a także elementy wyświetlane na stronie głównej.
[Podstawowe informacje o urządzeniu]
Wyświetla bieżący stan urządzenia i informacje o błędach. W przypadku wystąpienia błędu wyświetlana jest
strona Informacje o błędzie.
[Informacje o materiałach eksploatacyjnych]
Wyświetla informacje o materiałach eksploatacyjnych.
[Łącze do pomocy technicznej]
Wyświetla łącze pomocy określone w części [Informacje o urządzeniu] w sekcji [Zarządzanie systemem].
Ikona odświeżania
Odświeża stronę wyświetlaną w danym momencie.
186
Zarządzanie urządzeniem
[Wyloguj się]
Wylogowanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika. Zostanie wyświetlona strona logowania.
[Wiadomość do menedżera systemu]
Wyświetla okno do utworzenia adresu e-mail dla menedżera systemu określonego w [Informacje o
menedżerze systemu] menu [Zarządzanie systemem].
[Monitor stanu/anulowanie]
Wyświetla stronę [Monitor stanu/anulowanie]. W przypadku dowolnego oczekującego dokumentu można
sprawdzić status/historię albo anulować przetwarzanie.
[Ustawienia/rejestracja]
Wyświetla stronę [Ustawienia/rejestracja]. Po zalogowaniu się w trybie menedżera systemu można zmienić
elementy ustawień i zapisać lub załadować zarejestrowane dane. Konfiguracja opcji menu z poziomu
Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 193)
187
Zarządzanie urządzeniem
Sprawdzanie statusu i dzienników
3RJY-044
Sprawdzanie bieżącego stanu drukowanych dokumentów(P. 188)
Sprawdzanie historii dokumentów(P. 189)
Sprawdzanie informacji o błędzie(P. 189)
Sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych(P. 189)
Sprawdzanie parametrów urządzenia(P. 190)
Sprawdzanie informacji o menedżerze systemu(P. 190)
Sprawdzanie łącznego licznika wydruków(P. 191)
Sprawdzanie historii zasobnika(P. 191)
Sprawdzanie informacji dotyczących ekologii(P. 192)
● Nazwa pliku dokumentu może nie być wyświetlana w całości. Do nazwy pliku może zostać dopisana nazwa
aplikacji używanej do drukowania.
Sprawdzanie bieżącego stanu drukowanych dokumentów
Wyświetlana jest lista dokumentów aktualnie drukowanych lub oczekujących na wydruk.
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika ( Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 185) ) [Monitor stanu/anulowanie] [Stan zadania]
● Zadanie z dokumentem można anulować, klikając przycisk [Anuluj].
● Jeżeli zalogujesz się w trybie menedżera systemu, wyświetlone zostaną wszystkie dokumenty
aktualnie drukowane lub oczekujące na wydruk.
● Jeśli podczas logowania w trybie zwykłego użytkownika użytkownik poda swoją nazwę, nazwa
użytkownika pojawi się jedynie na wydrukowanych dokumentach.
188
Zarządzanie urządzeniem
● Kliknij opcję [Numer zadania] na dokumentach o wstrzymanym statusie drukowania w celu uzyskania
szczegółowych informacji. Można sprawdzić nazwę użytkownika i liczbę stron drukowanego
dokumentu.
Sprawdzanie historii dokumentów
Istnieje możliwość wyświetlenia historii drukowania.
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika ( Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 185) ) [Monitor stanu/anulowanie] [Rejestr zadań]
Sprawdzanie informacji o błędzie
Jeśli wystąpi błąd, po kliknięciu komunikatu wyświetlonego w obszarze [Informacje o błędach] na stronie portalu
(stronie głównej) zostanie wyświetlona ta strona. Główny ekran Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 186)
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika ( Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 185) ) [Monitor stanu/anulowanie] [Informacje o błędach]
Sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych
Istnieje możliwość wyświetlenia informacji na temat materiałów eksploatacyjnych, np. numeru modelu zasobnika z
tonerem. Możesz także kliknąć przycisk [Sprawdź szczegółowe informacje o materiałach eksploatacyjnych] na stronie
portalu (stronie głównej), aby wyświetlić ekran sprawdzania stanu materiałów eksploatacyjnych ( Główny ekran
Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 186) ).
189
Zarządzanie urządzeniem
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika ( Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 185) ) [Monitor stanu/anulowanie] [Materiały eksploatacyjne]
Sprawdzanie parametrów urządzenia
Wyświetla maksymalną prędkość druku.
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika ( Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 185) ) [Monitor stanu/anulowanie] [Właściwości urządzenia]
Sprawdzanie informacji o menedżerze systemu
Wyświetlane są informacje o urządzeniu oraz menedżerze systemu. Informacje te są ustawiane w obszarze
[Zarządzanie systemem] na stronie [Ustawienia/rejestracja].
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika ( Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 185) ) [Monitor stanu/anulowanie] [Informacje o urządzeniu]
190
Zarządzanie urządzeniem
Sprawdzanie łącznego licznika wydruków
Wyświetlana jest łączna liczba wydrukowanych stron.
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika ( Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 185) ) [Monitor stanu/anulowanie] [Sprawdź licznik]
Sprawdzanie historii zasobnika
Dzięki dziennikom użycia można sprawdzić historię zasobników z tonerem i zespołu bębna. Można przełączać się
między widokiem zasobnika z tonerem a widokiem zespołu bębna.
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika ( Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 185) ) [Monitor stanu/anulowanie] [Dziennik tonera]
191
Zarządzanie urządzeniem
Sprawdzanie informacji dotyczących ekologii
Można sprawdzić informacje, takie jak liczba wydruków na miesiąc oraz ilość zużytej energii.
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika ( Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 185) ) [Monitor stanu/anulowanie] [Informacje Eco]
ŁĄCZA
Główny ekran Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 186)
192
Zarządzanie urządzeniem
Konfiguracja opcji menu z poziomu Zdalnego interfejsu
użytkownika
3RJY-045
Za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika można zmieniać różne ustawienia urządzenia. Większość ustawień można
konfigurować także w urządzeniu, ale niektóre z nich mogą zostać zmienione tylko za pomocą Zdalnego interfejsu
użytkownika. W tej części opisano podstawowy przebieg procedury modyfikacji ustawień urządzenia przy użyciu
Zdalnego interfejsu użytkownika.
● Niektóre ustawienia można zmieniać tylko po zalogowaniu się w trybie menedżera systemu.
● W przypadku niektórych ustawień mogą być wymagane operacje różniące się od niżej opisanej procedury.
1
Uruchom interfejs Zdalny interfejs użytkownika.
2
Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
Uruchamianie Zdalnego interfejsu
użytkownika(P. 185)
Główny ekran Zdalnego
interfejsu użytkownika(P. 186)
3
Kliknij pozycję menu widocznego po lewej stronie ekranu, którą chcesz
4
W razie potrzeby kliknij łącze, aby wyświetlić pożądaną stronę menu.
skonfigurować.
193
Zarządzanie urządzeniem
5
Kliknij [Edycja].
6
Określ wymagane ustawienia.
7
Kliknij [OK].
194
Zarządzanie urządzeniem
8
W razie potrzeby uruchom ponownie urządzenie.
● Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
● Aby uzyskać informacje o konieczności ponownego uruchomienia urządzenia, zapoznaj się z komunikatem
na ekranie edycji.
195
Zarządzanie urządzeniem
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
3RJY-046
W przypadku oprogramowania sprzętowego należy wybrać metodę aktualizacji odpowiednią dla stanu instalacji
urządzenia. Dostępne są dwie metody aktualizacji. Jedna polega na uzyskaniu dostępu do najnowszej wersji
oprogramowania sprzętowego znajdującej się w Internecie z poziomu urządzenia i wykonaniu aktualizacji, jeśli wersja
zainstalowana obecnie na urządzeniu nie jest najnowsza. Druga polega na uzyskaniu dostępu do najnowszej wersji
oprogramowania sprzętowego znajdującej się w Internecie z komputera i wykonaniu aktualizacji z komputera, jeśli
wersja zainstalowana obecnie na urządzeniu nie jest najnowsza. W środowisku, w którym nie można ustanowić
połączenia z Internetem za pomocą bezprzewodowej sieci LAN, należy nawiązać połączenie za pomocą przewodowej
sieci LAN lub kabla USB i przeprowadzić aktualizację z komputera.
Stan instalacji urządzenia
Instalowanie aktualizacji
Połączenie z bezprzewodową siecią LAN
Aktualizacja za pośrednictwem Internetu(P. 196)
Połączenie z przewodową siecią LAN
Aktualizacja za pośrednictwem Internetu(P. 196)
Aktualizacja z poziomu komputera(P. 197)
połączenie USB
Aktualizacja z poziomu komputera(P. 197)
● W środowisku IPv6 nie można wykonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Należy użyć kabla USB,
ponownie nawiązać połączenie z urządzeniem i wykonać aktualizację z poziomu komputera.
Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego
● Sprawdzenie wersji oprogramowania sprzętowego jest możliwe z poziomu panelu sterowania urządzenia. Po
zakończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy się upewnić, że przebiegła ona poprawnie.
Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego(P. 197)
Aktualizacja za pośrednictwem Internetu
W celu aktualizacji oprogramowania sprzętowego do najnowszej wersji można przejść do serwera firmy Canon z
poziomu urządzenia.
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia zarządzania systemem>.
Ekran Główny(P. 91)
● Jeśli pojawi się ekran z prośbą o wprowadzenie kodu PIN, wprowadź prawidłowy kod PIN.
kodu PIN menedżera systemu(P. 151)
3
Wybierz <Aktualizacja oprogramowania układowego>.
196
Konfiguracja
Zarządzanie urządzeniem
4
Wybierz <Z Internetu>.
➠ Urządzenie sprawdzi, czy dostępna jest najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego.
● Wyświetlenie komunikatu <To jest najnow. wersja oprog. ukł.> oznacza, że nie ma potrzeby aktualizowania
oprogramowania sprzętowego.
5
Sprawdź komunikat, a następnie naciśnij przycisk <Tak>.
6
W przypadku wyświetlenia ekranu licencji naciśnij przycisk
7
Wybierz <OK>.
.
➠ Po ukończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzenie zostanie automatycznie
zresetowane.
● Podczas ponownego uruchamiania nie wolno wyłączać urządzenia.
Aktualizacja z poziomu komputera
Po pobraniu najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego ze strony internetowej firmy Canon należy zaktualizować
oprogramowanie sprzętowe z komputera za pomocą programu „Narzędzie pomocy użytkownika”. Informacje na temat
sposobu aktualizacji oprogramowania sprzętowego z poziomu komputera zawiera dokument „User Support Tool
Operation Guide (Podręcznik obsługi narzędzia pomocy użytkownika)” dołączony do oprogramowania sprzętowego.
Aby wprowadzić urządzenie w stan oczekiwania na aktualizację oprogramowania
sprzętowego
<Menu> <Ustawienia zarządzania systemem>
układowego> <Z komputera> <Tak>
<Aktualizacja oprogramowania
Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Ustawienia zarządzania systemem>.
Ekran Główny(P. 91)
● Jeśli pojawi się ekran z prośbą o wprowadzenie kodu PIN, wprowadź prawidłowy kod PIN.
kodu PIN menedżera systemu(P. 151)
197
Konfiguracja
Zarządzanie urządzeniem
3
Wybierz <Aktualizacja oprogramowania układowego>.
4
Wybierz <Informacje o wersji>.
➠ Wyświetlana jest bieżąca wersja oprogramowania sprzętowego.
198
Zarządzanie urządzeniem
Inicjowanie ustawień
3RJY-047
Istnieje możliwość przywrócenia następujących ustawień:
Inicjowanie narzędzia Eco Report Counter(P. 199)
Inicjowanie menu(P. 199)
Inicjowanie klucza i certyfikatu(P. 199)
Inicjowanie wszystkich danych/ustawień(P. 200)
Inicjowanie narzędzia Eco Report Counter
Istnieje możliwość przywrócenia fabrycznych wartości domyślnych ustawień narzędzia Eco Report Counter.
<Menu>
<Ustawienia zarządzania systemem>
<Zainicjuj licznik raportów Eco>
<Tak>
Inicjowanie menu
Ustawienia urządzenia można przywrócić ( Lista menu ustawień(P. 202) ). W zależności od wybranych ustawień po
przywróceniu wartości konieczne może być ponowne uruchomienie urządzenia.
<Menu>
element
<Ustawienia zarządzania systemem> <Zainicjuj menu>
<Tak> W razie potrzeby ponownie uruchom urządzenie
Wybierz inicjowany
● Ustawienia urządzenia można przywrócić wyłącznie w przypadku menu <Ustawienia sieciowe>.
<Menu>
<Ustawienia sieciowe>
<Zainicjuj ustaw. sieciowe>
<Tak>
Uruchom ponownie urządzenie
Inicjowanie klucza i certyfikatu
Ustawienia klucza i certyfikatu oraz certyfikatu CA można przywrócić. Należy pamiętać, że wszystkie klucze i certyfikaty
oraz certyfikaty CA zarejestrowane w urządzeniu (z wyjątkiem kluczy i certyfikatów CA zainstalowanych fabrycznie)
zostaną po zainicjowaniu usunięte.
199
Zarządzanie urządzeniem
● Funkcje, które wymagają klucza i certyfikatu, takie jak komunikacja szyfrowana TLS, są niedostępne po
zainicjowaniu. Aby korzystać z tych funkcji, należy skonfigurować dla nich klucz i certyfikat oraz ponownie
włączyć funkcje.
Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika z uprawnieniami administratora ( Uruchamianie
Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 185) ) [Ustawienia/rejestracja] [Zainicjuj informacje o
ustawieniach] [Zainicjuj klucz i certyfikat] [Zainicjuj] [OK]
Inicjowanie wszystkich danych/ustawień
Ta opcja pozwala przywrócić wszystkie dane i ustawienia urządzenia, w tym dzienniki, do domyślnych wartości
fabrycznych. Zapobiega to wyciekowi poufnych danych podczas wymiany albo utylizacji urządzenia. Po zakończeniu
procesu inicjowania urządzenie zostanie automatycznie uruchomione ponownie.
● Przed rozpoczęciem inicjowania należy się upewnić, że żadne dokumenty nie są przetwarzane ani nie
oczekują na przetworzenie. W przypadku wykonania inicjowania te dokumenty zostaną usunięte.
● Aby używać urządzenia po zainicjowaniu, należy skonfigurować wszystkie ustawienia od nowa.
<Menu>
<Tak>
<Ustawienia zarządzania systemem>
ŁĄCZA
Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS(P. 166)
200
<Zainicjuj wszystkie dane/ustawienia>
<Tak>
Lista menu ustawień
Lista menu ustawień
Lista menu ustawień .................................................................................................................................... 202
<Bezpośrednie połączenie> ............................................................................................................................... 203
<Ustawienia sieciowe> ...................................................................................................................................... 204
<Raport wydruków> .......................................................................................................................................... 214
<Ustawienia> ..................................................................................................................................................... 215
<Ustawienia włącznika czasowego> ................................................................................................................ 219
<Ustawienia ogólne> ......................................................................................................................................... 223
<Ustawienia drukarki> ...................................................................................................................................... 225
<Ustaw. pap. do drukow. na urządz. przen.> ................................................................................................... 235
<Regulacja/konserwacja> ................................................................................................................................. 236
<Ustawienia zarządzania systemem> .............................................................................................................. 241
201
Lista menu ustawień
Lista menu ustawień
3RJY-048
Możesz dostosować urządzenie do własnych potrzeb w oparciu o środowisko pracy i wymogi dzięki konfiguracji
ustawień opisanych w tym rozdziale. Aby rozpocząć konfigurację, wybierz ikonę <Menu> na ekranie Główny ( Ekran
Główny(P. 91) ). W tej części opisano, jakie funkcje można skonfigurować za pomocą każdej opcji menu ustawień.
● Ustawienia można wydrukować w formie listy, co pozwala na sprawdzenie ich bieżącego stanu:
Drukowanie list ustawień(P. 265)
202
Lista menu ustawień
<Bezpośrednie połączenie>
3RJY-049
Pomiędzy urządzeniem przenośnym a urządzeniem można nawiązać połączenie bezpośrednie. Połączenie
bezpośrednie (Tryb punktu dostępu)(P. 131)
Ustawienia połączenia bezpośredniego można określić w <Ustawienia Bezpośredniego połączenia>(P. 206) .
203
Lista menu ustawień
<Ustawienia sieciowe>
3RJY-04A
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące sieci są opatrzone opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy użyciu
krzyżyka ( ).
<Wyb. przewodową/bezprzewodową sieć LAN>(P. 204)
<Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN>(P. 204)
<Ustawienia Bezpośredniego połączenia>(P. 206)
<Łatwe połączenie poprzez komputer>(P. 207)
<Ustawienia TCP/IP>(P. 207)
<Ustawienia SNMP>(P. 211)
<Ustawienia portu dedykowanego>(P. 212)
<Czas oczekiwania na połącz. przy uruch.>(P. 212)
<Ustawienia sterownika Ethernet>(P. 212)
<Ustawienia IEEE 802.1X>(P. 213)
<Zainicjuj ustaw. sieciowe>(P. 213)
Gwiazdka (*)
● Ustawienia oznaczone symbolem gwiazdki (*) mogą nie być wyświetlane w zależności od posiadanego
modelu albo innych elementów ustawień.
<Wyb. przewodową/bezprzewodową sieć LAN>
Przełączając urządzenie z trybu transmisji w bezprzewodowej sieci LAN na tryb transmisji w przewodowej sieci LAN
należy sprecyzować te ustawienia. I odwrotnie, przełączając urządzenie z trybu transmisji w sieci przewodowej na tryb
transmisji w sieci bezprzewodowej, nie trzeba precyzować tych ustawień (przełączyć można, korzystając z ustawień
<Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN>). Wybór sieci przewodowej lub bezprzewodowej LAN(P. 25)
<Przewodowa sieć LAN>
<Bezprzewodowa sieć LAN>
<Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN>
Są to ustawienia dotyczące podłączenia urządzenia do bezprzewodowej sieci LAN. Obejmują one także wyświetlanie
bieżących ustawień oraz włączanie funkcji oszczędzania energii.
<Ustawienia SSID>
Wybór tej opcji umożliwia konfigurację połączenia bezprzewodowego poprzez ręczne wprowadzenie informacji,
takich jak identyfikator SSID lub klucz sieciowy z poziomu panelu sterowania.
<Wyb. punkt dostępu>
Lokalizacja dostępnych routerów bezprzewodowej sieci LAN odbywa się automatycznie, dzięki czemu można
wybrać je z listy. Konieczne jest ręczne wprowadzenie klucza sieciowego, takiego jak klucz WEP lub PSK.
Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego(P. 33)
204
Lista menu ustawień
<Wprow. ręcznie>
Wybór tej opcji umożliwia konfigurację połączenia bezprzewodowego poprzez ręczne wprowadzenie
identyfikatora SSID. Użycie tej metody pozwala na szczegółową konfigurację ustawień uwierzytelniania i
szyfrowania. Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 36)
<Ustaw. zabezp.>
<Brak>
<WEP>
<System otwarty>
Klucz WEP 1 do 4
<Klucz współdzielony>
Klucz WEP 1 do 4
<WPA/WPA2-PSK>
<Autom.>
<AES-CCMP>
<Tryb przycisku WPS>
Wybór tego trybu pozwala na automatyczną konfigurację połączenia bezprzewodowego za pomocą przycisku
WPS na routerze bezprzewodowym. Konfiguracja połączenia za pomocą trybu przycisku WPS(P. 29)
<Trybu kodu PIN WPS>
Wybór tego trybu pozwala na konfigurację połączenia bezprzewodowego poprzez wprowadzenie kodu PIN
routera bezprzewodowego WPS. Konfiguracja połączenia za pomocą trybu kodu PIN WPS(P. 31)
<Tryb oszczędzania energii>
Opcja ta umożliwia określenie, czy urządzenie ma przechodzić do Trybu oszczędzania energii na podstawie
sygnałów emitowanych przez router bezprzewodowy.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Ustawienia sieciowe> <Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN> Przeczytaj treść
wyświetlonego komunikatu <OK> <Tryb oszczędzania energii> Wybierz <Wyłącz> albo
<Włącz>
<Informacje o bezprzewodowej sieci LAN>
Opcja ta pozwala na wyświetlenie bieżących ustawień bezprzewodowej sieci LAN.
sieciowych(P. 47)
<Adres MAC>
<Stan bezprzew. LAN>
<Najnow. infor. o błędach>
<Kanał>
<Ustawienia SSID>
<Ustaw. zabezp.>
<Tryb oszczędzania energii>
205
Wyświetlanie ustawień
Lista menu ustawień
<Ustawienia Bezpośredniego połączenia>
Pozwala określić, czy można połączyć się bezpośrednio z urządzeniem. Po włączeniu tej opcji można połączyć się
bezpośrednio z urządzeniem nawet w środowisku bez punktu dostępowego czy routera bezprzewodowej sieci LAN.
Połączenie bezpośrednie (Tryb punktu dostępu)(P. 131)
<Użyj Bezpośredniego połączenia>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Czas do zakończenia bezpośr. połączenia>
Pozwala określić czas automatycznego zakończenia połączenia po nawiązaniu bezpośredniego połączenia.
0 (nie zakańczaj sesji automatycznie)
1 do 10 do 60 (min)
<Menu>
<Ustawienia sieciowe>
zakończenia bezpośr. połączenia>
<Ustawienia Bezpośredniego połączenia>
<Czas do
Wprowadź wartość czasową
<Ustawienia trybu punktu dostępu>
Skonfiguruj identyfikator SSID/klucz sieciowy wedle uznania. Jeżeli chcesz do urządzenia podłączać wiele
urządzeń przenośnych jednocześnie, musisz skonfigurować zarówno identyfikator SSID, jak i klucz sieciowy.
<Użyj niestandardowego SSID>
<Wyłącz>
<Włącz>
<SSID>
<Użyj niestandardowego klucza sieciowego>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Klucz sieciowy>
<Menu> <Ustawienia sieciowe> <Ustawienia Bezpośredniego połączenia> <Ustawienia trybu
punktu dostępu> <Użyj niestandardowego SSID>/<Użyj niestandardowego klucza
sieciowego> <Włącz> Wprowadź identyfikator SSID/klucz sieciowy <Zastos.>
<Ustaw. adresu IP dla bezpośr. połączenia>
Określ adres IP, który będzie używany podczas korzystania z połączenia bezpośredniego.
206
Lista menu ustawień
<Menu> <Ustawienia sieciowe> <Ustawienia Bezpośredniego połączenia>
dla bezpośr. połączenia> Wprowadź adres IP <Zastos.>
<Ustaw. adresu IP
<Łatwe połączenie poprzez komputer>
Rozpocznij łatwe łączenie poprzez komputer (tryb konfiguracji bez użycia kabla). Dzięki temu będzie można użyć
narzędzia Canon Laser NW Device Setup Utility na komputerze PC do skonfigurowania ustawień sieci.
<Menu> <Ustawienia sieciowe>
nawiązywanie połączenia
<Łatwe połączenie poprzez komputer>
Rozpocznij
● Narzędzie Canon Laser NW Device Setup Utility jest dostępne w witrynie internetowej firmy Canon (http://
www.canon.com/).
<Ustawienia TCP/IP>
Są to ustawienia związane z używaniem urządzenia w obrębie sieci TCP/IP, takie jak ustawienia adresu IP.
<Ustawienia IPv4>
Ustawienia związane z korzystaniem z urządzenia w sieci IPv4.
<Ustawienia adresu IP>
Konfiguracja adresu IP, który służy do identyfikacji urządzeń, takich jak komputery i drukarki, w obrębie sieci
TCP/IP. Ustawianie adresu IPv4(P. 41)
<Uzyskaj automatycznie>
<Wybierz protokół>
<Wyłącz>
<DHCP>
<BOOTP>
<RARP>
<Autom. IP>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Uzyskaj ręcznie>
<Adres IP>: 0.0.0.0
<Maska podsieci>: 0.0.0.0
<Adres bramy>: 0.0.0.0
<Sprawdź ustawienia>
207
Lista menu ustawień
<Uzyskaj automatycznie>*
<Adres IP>
<Maska podsieci>
<Adres bramy>
<Polecenie PING>
Zaznaczenie tej opcji, umożliwia sprawdzenie, czy urządzenie jest podłączone do komputera dostępnego w
sieci. Test połączenia sieciowego(P. 42)
<Ustawienia DNS>
Konfiguracja ustawień systemu nazw domen (DNS), który zapewnia nazwę hosta używaną w rozpoznawaniu
adresów IP. Konfiguracja usługi DNS(P. 65)
<Ustaw. serwera DNS>
<Podstawowy serwer DNS>: 0.0.0.0
<Pomoc. serwer DNS>: 0.0.0.0
<Ustaw. nazwy hosta/nazwy domeny DNS>
<Nazwa hosta>
<Nazwa domeny>
<Ustawienia dynam. aktualiz. DNS>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Częst. dyn. akt. DNS>
0 do 24
do 48 (godz.)
<Ustawienia opcji DHCP>
Jeśli protokół DHCP jest włączony, skorzystaj z tych ustawień, aby włączyć opcjonalne funkcje protokołu DHCP
w celu pozyskiwania nazwy hosta i korzystania z funkcji dynamicznej aktualizacji. Konfiguracja usługi
DNS(P. 65)
<Uzyskaj nazwę hosta>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Dynam. aktualizacja DNS>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Ustawienia IPv6>
Ustawienia związane z korzystaniem z urządzenia w sieci IPv6.
<Użyj IPv6>
Włączanie lub wyłączanie obsługi protokołu IPv6 na urządzeniu. Można również wyświetlić bieżące
ustawienia. Konfiguracja adresów IPv6(P. 44)
<Wyłącz>
<Włącz>
<Sprawdź ustawienia>
<Adres Link-Local>
<Długość prefiksu>
208
Lista menu ustawień
<Ustawienia adresu bezstanowego>
Włączanie lub wyłączanie korzystania z adresów bezstanowych.
Konfiguracja adresów IPv6(P. 44)
<Wyłącz>
<Włącz>
<Sprawdź ustawienia>
<Adres bezstanowy>
<Długość prefiksu>
<Użyj DHCPv6>
Włączanie lub wyłączanie korzystania z adresu stanowego pozyskiwanego za pośrednictwem protokołu
DHCPv6. Konfiguracja adresów IPv6(P. 44)
<Wyłącz>
<Włącz>
<Sprawdź ustawienia>
<Adres stanowy>
<Długość prefiksu>
<Ustawienia DNS>
Konfiguracja ustawień systemu nazw domen (DNS), który zapewnia nazwę hosta używaną w rozpoznawaniu
adresów IP. Konfiguracja usługi DNS(P. 65)
<Ustaw. nazwy hosta/nazwy domeny DNS>
<Użyj hosta/domeny IPv4>
<Wyłącz>
<Nazwa hosta>
<Nazwa domeny>
<Włącz>
<Ustawienia dynam. aktualiz. DNS>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Zarej. adres wprowadzany ręcznie>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Zarejestruj adres stanowy>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Zarejestruj adres bezstanowy>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Częstot. dynam. aktualiz. DNS>
0 do 24
do 48 (godz.)
209
Lista menu ustawień
<Ustawienia wydruku LPD>
Włączanie lub wyłączanie protokołu drukowania LPD, którego można używać na każdej platformie sprzętowej i
w każdym systemie operacyjnym.
Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD(P. 51)
<Wyłącz>
<Włącz>
<Ustawienia wydruku RAW>
Włączanie lub wyłączanie dostępnego tylko w systemie Windows protokołu drukowania RAW.
protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD(P. 51)
Konfiguracja
<Wyłącz>
<Włącz>
<Ustawienia WSD>
Włączanie lub wyłączanie funkcji automatycznego przeglądania oraz uzyskiwania informacji na potrzeby
drukarki za pomocą protokołu WSD. Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD(P. 51)
<Ustawienia wydruku WSD>
<Użyj wydruku WSD>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Użyj przeglądania WSD>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Użyj Multicast Discovery>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Użyj HTTP>
Włączanie lub wyłączanie protokołu HTTP niezbędnego do komunikacji z komputerem na przykład w przypadku
korzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika, drukowania WSD czy drukowania za pomocą Google Cloud
Print. Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP(P. 182)
<Wyłącz>
<Włącz>
<Ustawienia numeru portu>
Zmiana numerów portów dla protokołów w zależności od środowiska sieciowego.
portów(P. 163)
<LPD>
1 do 515
<RAW>
1 do 9100
do 65535
do 65535
<Multicast Discovery WSD>
1 do 3702 do 65535
<HTTP>
210
Zmiana numerów
Lista menu ustawień
1 do 80
<SNMP>
1 do 161
do 65535
do 65535
<Rozmiar MTU>
Wybierz maksymalny rozmiar pakietów odbieranych przez urządzenie.
transmisji(P. 63)
Zmiana maksymalnej jednostki
<1300>
<1400>
<1500>
<Ustawienia SNMP>
Konfiguracja ustawień związanych z monitorowaniem i kontrolowaniem urządzenia z poziomu komputera z
zainstalowanym oprogramowaniem kompatybilnym z protokołem SNMP. Monitorowanie i kontrolowanie
urządzenia za pomocą protokołu SNMP(P. 69)
<Ustawienia SNMPv1>
Włączanie lub wyłączanie protokołu SNMPv1. Włączając protokół SNMPv1, należy wybrać nazwę społeczności i
uzyskać dostęp do obiektów bazy informacji zarządzania (MIB).
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Ustawienia sieciowe>
<Wyłącz> albo <Włącz>
<Ustawienia SNMP>
<Ustawienia SNMPv1>
Wybierz
<Ustawienia SNMPv3>
Włączanie lub wyłączanie protokołu SNMPv3. Do konfiguracji szczegółowych ustawień stosowanych, gdy
włączony jest protokół SNMPv3 służy Zdalny interfejs użytkownika.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Ustawienia sieciowe>
<Wyłącz> albo <Włącz>
<Ustawienia SNMP>
<Ustawienia SNMPv3>
Wybierz
<Uzyskaj inf. o zarz. drukarką z hosta>
Włączanie lub wyłączanie monitorowania informacji o zarządzaniu drukarką z poziomu podłączonego do sieci
komputera z zainstalowanym oprogramowaniem kompatybilnym z protokołem SNMP.
<Wyłącz>
<Włącz>
211
Lista menu ustawień
<Menu> <Ustawienia sieciowe> <Ustawienia SNMP>
hosta> Wybierz <Wyłącz> albo <Włącz>
<Uzyskaj inf. o zarz. drukarką z
<Ustawienia portu dedykowanego>
Włączenie lub wyłączenie portu dedykowanego. Port dedykowany jest używany w przypadku drukowania z poziomu
komputera oraz przeglądania bądź konfigurowania ustawień urządzenia za pośrednictwem sieci.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Włącz>
<Ustawienia sieciowe>
<Ustawienia portu dedykowanego>
Wybierz <Wyłącz> albo
<Czas oczekiwania na połącz. przy uruch.>
Określanie czasu oczekiwania na połączenie z siecią. Ustawienie to należy dobrać do środowiska sieciowego.
Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią(P. 64)
0
do 300 (s)
<Ustawienia sterownika Ethernet>
Ustawienia związane z określaniem trybu komunikacji w sieci Ethernet (półdupleks/dupleks pełny) i rodzaju sieci
Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX). Można tu również znaleźć opcję umożliwiającą wyświetlenie adresu MAC urządzenia.
<Autom. wykrywanie>
Ustawienie to umożliwia określenie, czy tryb komunikacji i typ sieci Ethernet mają zostać wykryte automatycznie
czy skonfigurowane ręcznie. Konfiguracja ustawień sieci Ethernet(P. 61)
<Wyłącz>
<Tryb komunikacji>
<Półdupleks>
<Pełny dupleks>
<Typ sieci Ethernet>
<10BASE-T>
<100BASE-TX>
<Włącz>
<Adres MAC>
Wybór tej opcji pozwala na sprawdzenie adresu MAC urządzenia, który jest numerem unikatowym dla każdego
urządzenia komunikacyjnego. Wyświetlanie adresu MAC w przewodowej sieci LAN(P. 47)
212
Lista menu ustawień
<Ustawienia IEEE 802.1X>
Włączenie lub wyłączenie uwierzytelniania IEEE 802.1X.
802.1X(P. 176)
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE
<Wyłącz>
<Włącz>
<Zainicjuj ustaw. sieciowe>
Wybór tej opcji umożliwia przywrócenie ustawieniom sieciowym fabrycznych wartości domyślnych.
menu>(P. 247)
213
<Zainicjuj
Lista menu ustawień
<Raport wydruków>
3RJY-04C
Ustawienia opcji i inne szczegółowe informacje o urządzeniu można wydrukować w formie raportów i list, a następnie
wykorzystywać do kontroli. Drukowanie raportów i list(P. 265)
214
Lista menu ustawień
<Ustawienia>
3RJY-04E
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące korzystania z wyświetlacza są opatrzone opisem. Ustawienia domyślne
oznaczone są przy użyciu krzyżyka ( ).
Gwiazdka (*)
● Ustawienia oznaczone symbolem gwiazdki (*) mogą być niedostępne, odmienne lub mieć inne wartości
domyślne w zależności od kraju lub regionu.
<Ustawienia wyświetlania>
<Kontrast>
Dokonaj regulacji kontrastu (różnica między obszarami jasnymi i ciemnymi) wyświetlacza w zależności od
miejsca instalacji urządzenia.
Pięć poziomów
<Menu>
<Ustawienia>
<Ustawienia wyświetlania>
<Kontrast>
Wyreguluj poziom
kontrastu
<Odwróć kolory ekranu>
Wybór opcji <Włącz> umożliwia odwrócenie kolorów wyświetlacza. Ustawienie <Włącz> należy wybrać, gdy
elementy ekranu są słabo widoczne nawet po wykonaniu regulacji jasności w sekcji <Kontrast>.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Ustawienia>
<Wyłącz> albo <Włącz>
<Ustawienia wyświetlania>
<Przełączanie milimetr/cal>
Wybór jednostek miary.
<mm>
<Cale>
215
<Odwróć kolory ekranu>
Wybierz
Lista menu ustawień
<Menu> <Ustawienia>
<mm> albo <Cale>
<Ustawienia wyświetlania>
<Przełączanie milimetr/cal>
Wybierz
<Powiadamiaj o sprawdzaniu ustawień pap.>
Określ, czy przy wkładaniu papieru do szuflady na papier ma być wyświetlany komunikat informujący o
sprawdzeniu ustawień papieru.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Ustawienia> <Ustawienia wyświetlania>
pap.> Wybierz <Wyłącz> albo <Włącz>
<Powiadamiaj o sprawdzaniu ustawień
<Czas wyświetl. komun.>
Jest to ustawienie umożliwiające określenie odstępu czasu w sekundach dzielącego naprzemienne wyświetlanie
dwóch komunikatów.
1 do 2
do 5 (s)
<Menu>
<Ustawienia>
<Ustawienia wyświetlania>
<Czas wyświetl. komun.>
Wprowadź
wartość odstępu czasu
<Prędk. przewij.>
Wyreguluj prędkość przewijania ekranu za pomocą trzech dostępnych poziomów prędkości.
<Mała>
<Standardowy>
<Duża>
<Menu>
<Ustawienia>
<Ustawienia wyświetlania>
<Język> *
Opcja pozwalająca określić język wyświetlania ekranu, raportów i list.
<Arabic>
<Basque>
<Bulgarian>
<Catalan>
216
<Prędk. przewij.>
Wybierz prędkość
Lista menu ustawień
<Chinese (Simplified)>
<Chinese (Traditional)>
<Croatian>
<Czech>
<Danish>
<Dutch>
<English>
<Estonian>
<Finnish>
<French>
<German>
<Greek>
<Hungarian>
<Italian>
<Japanese>
<Korean>
<Latvian>
<Lithuanian>
<Norwegian>
<Polish>
<Portuguese>
<Romanian>
<Russian>
<Slovak>
<Slovene>
<Spanish>
<Swedish>
<Turkish>
<Menu>
<Ustawienia>
<Ustawienia wyświetlania>
<Język>
<Język zdalnego interfejsu użytkownika> *
Ustawienie umożliwiające określenie języka Zdalnego interfejsu użytkownika.
<Chinese (Simplified)>
<Chinese (Traditional)>
<Czech>
<Danish>
<Dutch>
<English>
<Finnish>
<French>
<German>
<Hungarian>
<Italian>
<Japanese>
<Korean>
<Norwegian>
<Polish>
<Portuguese>
<Russian>
217
Wybierz język
Lista menu ustawień
<Spanish>
<Swedish>
<Turkish>
<Menu> <Ustawienia> <Ustawienia wyświetlania>
użytkownika> Wybierz język
218
<Język zdalnego interfejsu
Lista menu ustawień
<Ustawienia włącznika czasowego>
3RJY-04F
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące włącznika czasowego są opatrzone opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są
przy użyciu krzyżyka ( ).
<Czas trybu cichego>(P. 219)
<Ustawienia daty/godz.>(P. 219)
<Czas automatycznego uśpienia>(P. 221)
<Czas automatycznego resetu>(P. 221)
<Czas automatycznego wyłączenia>(P. 222)
Gwiazdka (*)
● Ustawienia oznaczone symbolem gwiazdki (*) mogą być niedostępne, odmienne lub mieć inne wartości
domyślne w zależności od kraju lub regionu.
<Czas trybu cichego>
Istnieje możliwość zredukowania natężenia hałasu podczas pracy urządzenia, gdy chcemy, aby pracowało ciszej (tryb
wyciszenia). Ustaw czas, po którym urządzenie automatycznie przejdzie w tryb wyciszenia. Urządzenie można również
skonfigurować tak, aby stale pracowało w trybie wyciszenia. Przełączanie w tryb wyciszenia(P. 116)
<Czas rozpoczęcia>
<Wyłącz>
<Włącz>
Ustawienie czasu, po którym urządzenie przechodzi w tryb wyciszenia
<Czas zakończenia>
<Wyłącz>
<Włącz>
Ustawienie czasu, po którym tryb wyciszenia jest wyłączany
<Menu>
<Ustawienia włącznika czasowego>
ustawienie <Zastos.>
<Czas trybu cichego>
Skonfiguruj każde
<Ustawienia daty/godz.>
Konfiguracja ustawień daty i godziny, takich jak np. format daty czy zegar 12- lub 24-godzinny.
<Format daty> *
Wybór formatu daty (kolejność wyświetlania roku, miesiąca i dnia).
<RRRR MM/DD>
<MM/DD/RRRR>
219
Lista menu ustawień
<DD/MM RRRR>
<Menu> <Ustawienia włącznika czasowego>
daty> Wybierz format daty
<Ustawienia daty/godz.>
<Format
<Format czasu>
Ustawienie umożliwiające wybór wyświetlania zegara 12- lub 24-godzinnego.
<12-godzinny (AM/PM)>
<24-godzinny>
<Menu> <Ustawienia włącznika czasowego>
czasu> Wybierz ustawienie wyświetlania
<Ustawienia daty/godz.>
<Format
<Ustawienia aktualnej daty/godziny>
Ustawienie aktualnej daty i godziny.
Ustawianie daty/czasu (P. 21)
● Przed określeniem aktualnej daty i godziny należy skonfigurować ustawienie <Strefa czasowa>.
Ustawienia bieżącej daty i godziny są automatycznie dostosowywane do zmian wprowadzonych w
ustawieniu <Strefa czasowa>.
● Ustawień bieżącej daty i godziny nie można zmienić na 1 godzinę po przejściu na czas letni.
<Strefa czasowa> *
Wybór strefy czasowej. Wartości ustawione w menu <Ustawienia aktualnej daty/godziny> są automatycznie
dostosowywane do zmian wprowadzonych w ustawieniu strefy czasowej. Ustawianie daty/czasu (P. 21)
<(UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — Zachód> do <(UTC+00:00) Lizbona, Londyn>
+14:00) Wyspa Kiritimati>
220
do <(UTC
Lista menu ustawień
UTC
● Uniwersalny czas koordynowany (UTC) to czas wzorcowy, według którego na świecie ustala się czas
zegarowy i godziny. Odpowiednie ustawienie strefy czasowej według UTC jest wymagane przy
połączeniach internetowych.
<Ustawienia czasu letniego> *
Włączenie lub wyłączenie czasu letniego. W przypadku włączenia funkcji czasu letniego należy określić
początkową i końcową datę obowiązywania czasu letniego. Ustawianie daty/czasu (P. 21)
<Wyłącz>
<Włącz>
Start: miesiąc, tydzień, dzień
Zakończ: miesiąc, tydzień, dzień
<Czas automatycznego uśpienia>
Jeśli przez określony przedział czasu urządzenie nie było używane lub nie były przetwarzane żadne dane, urządzenie
przechodzi do trybu uśpienia w celu zmniejszenia zużycia energii (automatyczne uśpienie). Możliwe jest ustawienie
przedziału czasu, po upływie którego wykonywane jest automatyczne przejście w tryb uśpienia. Automatyczne uśpienie
nie jest uruchamiane, gdy wyświetlone jest menu ustawień. Zalecane jest korzystanie z ustawień fabrycznych
pozwalających zaoszczędzić najwięcej energii. Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 118)
1
do 30 (min)
<Czas automatycznego resetu>
Jeśli przez określony czas nie zostaje naciśnięty żaden klawisz, ekran oraz ustawienia są resetowane i wyświetlony
zostaje ekran domyślny (automatyczne resetowanie). Można ustalić przedział czasu, po upływie którego
wykonywane jest automatyczne resetowanie. Automatyczne resetowanie nie jest wykonywane w następujących
sytuacjach:
● Wyświetlone jest menu ustawień.
● Trwa przetwarzanie danych np. w przypadku wydruku dokumentów.
● Wyświetlony jest komunikat o błędzie i miga wskaźnik alarmu (automatyczne resetowanie jest jednak
wykonywane, gdy błąd nie uniemożliwia skorzystania z dowolnej funkcji).
0 (automatyczne resetowanie jest wyłączone)
1 do 2 do 9 (min)
<Menu>
<Ustawienia włącznika czasowego>
opcję Czas automatycznego resetu
221
<Czas automatycznego resetu>
Skonfiguruj
Lista menu ustawień
<Czas automatycznego wyłączenia> *
Ustaw licznik automatycznego wyłączania urządzenia po upływie określonego czasu bezczynności od momentu
przejścia urządzenia do trybu uśpienia.
0 (automatyczne wyłączanie jest wyłączone)
1 do 4 do 8 (godz.)
<Menu>
<Ustawienia włącznika czasowego>
<Czas automatycznego wyłączenia>
Skonfiguruj
ustawienie Czas automatycznego wyłączenia
● Jeżeli jakiekolwiek ustawienia w pozycji [Ustawienia włącznika czasowego] zostaną zmienione za pomocą
Zdalnego interfejsu użytkownika, gdy urządzenie znajduje się w trybie uśpienia, licznik ustawienia <Czas
automatycznego wyłączenia> zostanie wyzerowany. Urządzenie automatycznie się wyłącza po upływie
określonego czasu bezczynności od momentu wyzerowania licznika.
222
Lista menu ustawień
<Ustawienia ogólne>
3RJY-04H
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące metody podawania papieru są opatrzone opisem. Ustawienia domyślne
oznaczone są przy użyciu krzyżyka ( ).
<Przełącz metodę podawania papieru>
Ustawienie należy skonfigurować w przypadku druku dokumentów na papierze z logo. W przypadku ogólnych
zastosowań, aby drukować na papierze z logo, należy zmienić sposób ułożenia papieru w źródle w zależności, czy druk
jest jedno- czy dwustronny. Jednakże po wybraniu ustawienia <Priorytet drukowanej strony> w przypadku drukowania
jednostronnego papier można ładować stroną z logo skierowaną w dół — tak samo jak dla drukowania dwustronnego.
Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru(P. 108) .
<Taca wielofunkcyjna>
<Priorytet prędkości>
<Priorytet drukowanej strony>
<Szuflada 1>
<Priorytet prędkości>
<Priorytet drukowanej strony>
<Menu>
papieru
<Ustawienia ogólne> <Przełącz metodę podawania papieru> Wybierz źródło
Wybierz <Priorytet prędkości> albo <Priorytet drukowanej strony>
Źródła papieru
Wybór źródła papieru, dla którego ma zostać zmienione ustawienie.
<Priorytet prędkości>
Używając uprzednio zadrukowanego papieru z logo konieczna jest zmiana kierunku ułożenia strony, gdy
wykonywane jest drukowanie 1- i 2-stronne.
Zalecany jest wybór opcji <Priorytet prędkości>, jeśli strona, która zostanie zadrukowana nie jest istotna.
<Priorytet drukowanej strony>
Przewrócenie arkusza na odpowiednią stronę nie jest konieczne, aby wykonać wydruk na określonej stronie
arkusza, odpowiednio dla drukowania 1- lub 2-stronnego.
223
Lista menu ustawień
● Jeżeli opcja <Priorytet drukowanej strony> została skonfigurowana pod źródło papieru, w którym znajduje
się papier nieodpowiedni do wykonania wydruku 2-stronnego ( Obsługiwane rodzaje papieru(P. 328) ),
opcja <Priorytet prędkości> ma zastosowanie dla źródła papieru. W tym wypadku należy załadować papier
w sposób odpowiedni dla ustawienia <Priorytet prędkości> ( Ładowanie uprzednio zadrukowanego
papieru(P. 108) ).
● Prędkość drukowania 1-stronnego może być niższa, kiedy wybrana jest opcja <Priorytet drukowanej
strony>.
224
Lista menu ustawień
<Ustawienia drukarki>
3RJY-04J
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące drukarki są opatrzone opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy użyciu
krzyżyka ( ).
<Czynność w przyp. niezgod. rozm. pap.>(P. 225)
<Ustaw. jak. obr. do druk. na urz. przen.>(P. 225)
<Kopie>(P. 226)
<Drukowanie dwustronne>(P. 226)
<Papier domyślny>(P. 226)
<Jakość druku>(P. 227)
<Układ>(P. 228)
<Przekroczenie czasu oczekiwania>(P. 229)
<PCL>(P. 229)
Priorytet ustawień
● W przypadku wprowadzenia ustawienia drukowania zarówno za pomocą sterownika drukarki, jak i na panelu
roboczym urządzenia, polecenia wprowadzane z poziomu sterownika drukarki będą miały pierwszeństwo
przed tymi, wprowadzonymi na panelu roboczym. Ustawienia wprowadzone na panelu sterowania stają się
nadrzędne w niektórych przypadkach, np. podczas drukowania z systemu UNIX lub innego systemu
operacyjnego, w którym sterowniki drukarki dla urządzenia nie są dostępne.
<Czynność w przyp. niezgod. rozm. pap.>
Określ, czy drukowanie ma być kontynuowane, jeżeli wybrano inny rozmiar papieru niż ten, który jest załadowany
w szufladzie. Możliwe jest także skonfigurowanie urządzenia tak, aby w takim przypadku nie kontynuowało
drukowania, ale wyświetlało komunikat ostrzeżenia.
<Wymuś wydruk>
<Błąd wyświetlacza>
<Menu> <Ustawienia drukarki>
wydruk> albo <Błąd wyświetlacza>
<Czynność w przyp. niezgod. rozm. pap.>
Wybierz <Wymuś
<Ustaw. jak. obr. do druk. na urz. przen.>
Przetwarzanie obrazu należy wybrać w przypadku drukowania dokumentu z urządzenia przenośnego.
<Półton>
225
Lista menu ustawień
<Gradacja>
<Rozpraszanie błędów>
<Priorytet>
<Priorytet prędkości>
<Priorytet jakości obrazu>
<Menu> <Ustawienia drukarki> <Ustaw. jak. obr. do druk. na urz. przen.>
albo <Priorytet> Wybierz element <Zastos.>
Wybierz <Półton>
● Gdy dla opcji <Priorytet> wybrano ustawienie <Priorytet prędkości>, opcja <Rozpraszanie błędów> jest
niedostępna.
<Kopie>
Ustawianie liczby kopii wydruków.
1
do 999
<Menu>
<Ustawienia drukarki>
<Kopie>
Ustaw liczbę kopii do wydrukowania
<Drukowanie dwustronne>
Opcja ta pozwala określić, czy wykonany ma zostać wydruk 2-stronny.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu>
<Ustawienia drukarki>
<Drukowanie dwustronne>
Wybierz <Wyłącz> albo <Włącz>
<Papier domyślny>
Wybierz ten element, aby określić rozmiar papieru.
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 328)
226
Lista menu ustawień
<Menu>
<Ustawienia drukarki>
<Papier domyślny>
Wybierz rozmiar papieru
<Jakość druku>
Można zmienić ustawienia związane z jakością drukowania.
<Gęstość>
Dostosowanie gęstości toneru.
17 poziomów
<Gęstość (dokładne dopasowanie)>
<Wysoka>
17 poziomów
<Średnia>
17 poziomów
<Niska>
17 poziomów
● Ustawienia skonfigurowane w sekcji <Gęstość> są wyłączone, gdy włączone jest ustawienie <Oszcz.
tonera>.
<Menu>
gęstości
<Ustawienia drukarki>
<Zastos.>
<Jakość druku>
<Gęstość>
Wyreguluj poziom
<Oszcz. tonera>
Podczas drukowania z urządzenia przenośnego możesz ograniczyć zużycie toneru. Wybierz opcję <Wł.>, gdy
chcesz sprawdzić układ strony lub inne elementy wyglądu przed przystąpieniem do końcowego drukowania
dużego zadania.
<Wyłącz>
<Wł.>
<Menu>
<Wł.>
<Ustawienia drukarki>
<Jakość druku>
227
<Oszcz. tonera>
Wybierz <Wyłącz> albo
Lista menu ustawień
<Specjalny tryb drukowania>
Wybierz opcję <Ustawienia specjalne 1>, jeśli wydrukowany kod kreskowy jest nieczytelny lub opcję <Ustawienia
specjalne 2>, jeśli wydruki są częściowo wyblakłe.
<Wyłącz>
<Ustawienia specjalne 1>
<Ustawienia specjalne 2>
<Menu> <Ustawienia drukarki> <Jakość druku> <Specjalny tryb drukowania>
<Ustawienia specjalne 1> albo <Ustawienia specjalne 2>
Wybierz
<Rozdzielczość>
Wybierz rozdzielczość, która ma być użyta do przetwarzania danych drukowania.
<1200 dpi>
<600 dpi>
<Menu> <Ustawienia drukarki>
<600 dpi>
<Jakość druku>
<Rozdzielczość>
Wybierz <1200 dpi> albo
<Dokładne dopasowanie gęstości>
Dokładna regulacja gęstości. Ustawienie to można skonfigurować tylko wtedy, gdy zostanie wybrana wartość
<1200 dpi> w pozycji <Rozdzielczość>.
-1 do 0
do +1
<Menu>
gęstość
<Ustawienia drukarki>
<Jakość druku>
<Dokładne dopasowanie gęstości>
Określ
<Układ>
Można skonfigurować ustawienia układu strony, takie jak krawędź bindowania.
<Miejsce oprawy>
Przy zszywaniu wydruków za pomocą narzędzia do zszywania takiego jak zszywacz, należy użyć tego elementu,
aby określić czy zszycie ma być wykonane wzdłuż długiej lub krótkiej krawędzi papieru.
<Długa krawędź>
<Krótka krawędź>
228
Lista menu ustawień
<Menu> <Ustawienia drukarki>
<Krótka krawędź>
<Układ>
<Miejsce oprawy>
Wybierz <Długa krawędź> albo
<Długa krawędź>
To ustawienie oznacza zszywanie wzdłuż długiej krawędzi papieru.
<Krótka krawędź>
To ustawienie oznacza zszywanie wzdłuż krótkiej krawędzi papieru.
<Przekroczenie czasu oczekiwania>
Ustaw okres czasu, po którym bieżące zadanie drukowania zostanie automatycznie anulowane w przypadku
przerwania odbioru danych drukowania.
5 do 15
do 300 (s)
<Menu>
<Ustawienia drukarki>
<Przekroczenie czasu oczekiwania>
Określ przedział czasu
<PCL>
Konfiguracja ustawień drukowania PCL, takich jak układ strony i jakość wydruku.
<Oszczędzanie papieru>
Ustawienie umożliwiające określenie, czy zużycie papieru ma być zmniejszane poprzez pomijanie pustych stron
dokumentu. Wybór ustawienia <Wł.> spowoduje, że puste strony nie będą wyprowadzane z urządzenia. Aby
wszystkie dane dokumentu były uwzględniane podczas wydruku, łączenie z umieszczonymi w dokumencie
pustymi stronami, należy wybrać ustawienie <Wyłącz>.
<Wyłącz>
<Wł.>
229
Lista menu ustawień
<Menu>
<Wł.>
<Ustawienia drukarki>
<PCL>
<Oszczędzanie papieru>
Wybierz <Wyłącz> albo
<Orientacja>
Dostępne są dwa ustawienia orientacji strony: <Pionowa> (orientacja pionowa) albo <Pozioma> (orientacja
pozioma).
<Pionowa>
<Pozioma>
<Menu>
<Ustawienia drukarki>
<PCL>
<Orientacja>
Wybierz <Pionowa> albo <Pozioma>
<Numer czcionki>
Ustawienie umożliwiające określenie używanej czcionki poprzez wybranie odpowiadającego jej identyfikatora
czcionki. Listę czcionek PCL razem z próbkami czcionek można wydrukować z poziomu panelu sterowania.
Lista czcionek PCL(P. 266)
0
do 54
<Menu>
<Ustawienia drukarki>
<PCL>
<Numer czcionki>
Wybierz numer czcionki
<Rozmiar punktu>
Opcja umożliwiające określenie rozmiaru czcionki w punktach z dokładnością do 0,25. Opcję tę można
skonfigurować tylko, gdy w opcji <Numer czcionki> określono proporcjonalną czcionkę skalowalną.
4,00 do 12,00
do 999,75 (punkt)
<Menu>
<Ustawienia drukarki>
<PCL>
<Rozmiar punktu>
Wybierz rozmiar punktu
<Plamka>
Skonfiguruj gęstość czcionki lub cpi (liczby znaków na cal) z dokładnością do 0,01. Opcję tę można
skonfigurować tylko, gdy w opcji <Numer czcionki> określono skalowalną czcionkę o stałej szerokości lub
czcionkę mapy bitowej.
0,44 do 10,00
do 99,99 (cpi)
230
Lista menu ustawień
<Menu>
<Ustawienia drukarki>
<PCL>
<Plamka>
Określ wartość plamki
<Linie formularza>
Lczba linii drukowanych na jednej stronie mieści się w zakresie od 5 do 128. Ta opcja jest automatycznie
dostosowywana do wartości opcji <Domyślny rozm. papieru> i <Orientacja>.
5 do 64
do 128 (lin.)
<Menu>
<Ustawienia drukarki>
<PCL>
<Linie formularza>
Określ liczbę linii
<Kod znaku>
Konfiguracja kodu znaku najlepiej dopasowanego do komputera, z którego przesyłane będą dane. Gdy kod
znaku jest zależny od czcionki ustalonej w opcji <Numer czcionki>, skonfigurowane ustawienie jest ignorowane.
<DESKTOP>
<ISO4>
<ISO6>
<ISO11>
<ISO15>
<ISO17>
<ISO21>
<ISO60>
<ISO69>
<ISOL1>
<ISOL2>
<ISOL5>
<ISOL6>
<LEGAL>
<MATH8>
<MCTEXT>
<MSPUBL>
<PC775>
<PC8>
<PC850>
<PC852>
<PC8DN>
<PC8TK>
<PC1004>
<PIFONT>
<PSMATH>
<PSTEXT>
<ROMAN8>
<VNINTL>
<VNMATH>
<VNUS>
<WIN30>
<WINBALT>
<WINL1>
<WINL2>
<WINL5>
<Menu>
<Ustawienia drukarki>
<PCL>
<Kod znaku>
Wybierz kod znaku
<Papier niestandardowy>
Umożliwia korzystanie z niestandardowego formatu papieru. Wybór ustawienia <Wł.> pozwala na ustalenie
wymiarów papieru podawanych w pozycjach <Wymiar X> i <Wymiar Y>.
<Wyłącz>
<Wł.>
231
Lista menu ustawień
<Menu>
<Wł.>
<Ustawienia drukarki>
<PCL>
<Papier niestandardowy>
Wybierz <Wyłącz> albo
<Jednostka miary>
Konfiguracja jednostki miary używanej do określenia niestandardowego formatu papieru.
<Milimetry>
<cal.>
<Menu>
<Ustawienia drukarki>
<PCL>
<Jednostka miary>
Wybierz <Milimetry> albo <cal.>
<Wymiar X>
Wartość wymiaru poziomego (krótka krawędź) papieru niestandardowego.
77 do 215
(mm)
<Menu>
<Ustawienia drukarki>
<PCL>
<Wymiar X>
Określ wymiar
<Wymiar Y>
Wartość wymiaru pionowego (długa krawędź) papieru niestandardowego.
127 do 355
(mm)
<Menu>
<Ustawienia drukarki>
<PCL>
<Wymiar Y>
Określ wymiar
<Dołącz CR do LF>
Pozwala dołączyć kod powrotu karetki (CR) do odebranego przez urządzenie kodu wysuwu papieru o jeden
wiersz (LF). Jeśli wybrano ustawienie <Tak>, po odebraniu przez urządzenie kodu wysuwu papieru o jeden wiersz
miejsce wydruku danych zostaje przesunięte na początek następnego wiersza. Jeśli wybrano ustawienie <Nie>,
miejsce wydruku danych zostaje przesunięte do następnego wiersza, dokładnie pod odebranym kodem wysuwu
papieru o jeden wiersz.
232
Lista menu ustawień
<Tak>
<Nie>
<Menu>
<Ustawienia drukarki>
<PCL>
<Dołącz CR do LF>
Wybierz <Tak> albo <Nie>
<Zwiększ szerokość wydruku A4>
Ustawienie pozwalające określić, czy obszar wydruku papieru formatu A4 w orientacji pionowej ma zostać
powiększony do szerokości tego obszaru w formacie LTR.
<Wyłącz>
<Wł.>
<Menu> <Ustawienia drukarki>
albo <Wł.>
<PCL>
<Zwiększ szerokość wydruku A4>
Wybierz <Wyłącz>
<Półtony>
W celu uzyskania optymalnej jakości obrazu dostępny jest wybór metody wydruku umożliwiającej
odzwierciedlenie półtonów (zakres pośredni między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu). W
przypadku każdego dokumentu można skonfigurować ustawienia w zależności od typu obrazu.
<Tekst>
<Odcień koloru>
<Gradacja>
<Rozdzielczość>
<Grafika>
<Odcień koloru>
<Gradacja>
<Rozdzielczość>
<Obraz>
<Odcień koloru>
<Gradacja>
<Rozdzielczość>
233
Lista menu ustawień
<Menu> <Ustawienia drukarki>
odzwierciedlania półtonów
<PCL>
<Półtony>
Wybierz typ obrazu
Wybierz metodę
Typ obrazu
Wybierz obiekt, dla którego zmienione zostanie ustawienie. <Tekst> oznacza litery i znaki, <Grafika> oznacza
linie i rysunki, a <Obraz> oznacza zdjęcia i obrazy.
<Odcień koloru>
Umożliwia wyraźny druk z dużym kontrastem pomiędzy jasnymi a ciemnymi elementami. Opcja odpowiednia
do drukowania zdjęć.
<Gradacja>
Umożliwia druk cechujący się płynną gradacją lub płynnymi krawędziami. Opcja odpowiednia do drukowania
rysunków lub grafik zawierających obszary gradacji.
<Rozdzielczość>
Umożliwia precyzyjny wydruk z wyraźnymi krawędziami tekstu. Jest odpowiedni do drukowania znaków i
cienkich linii.
<Podawaj A5 poziomo>
Opcja ta pozwala włączyć albo wyłączyć podawanie w poziomie podczas drukowania na papierze formatu A5.
<Wyłącz>
<Wł.>
<Menu>
<Wł.>
<Ustawienia drukarki>
<PCL>
234
<Podawaj A5 poziomo>
Wybierz <Wyłącz> albo
Lista menu ustawień
<Ustaw. pap. do drukow. na urządz. przen.>
3RJY-04K
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące konfiguracji papieru są opatrzone opisem.
<Ustawienia rozmiaru/typu>(P. 235)
<Wyb. często używ. rozmiary papieru>(P. 235)
<Ustawienia rozmiaru/typu>
Ustaw format i typ papieru.
<Niestandard.>, <A4>, <A5R>, <B5>, <DL>, <ISO-C5>, <LTR>, <LGL>, <STMT>, <EXEC>, <FOOLSCAP>,
<OFICIO>, <Nr 10 (COM10)>, <Monarch>, <Government-LTR>, <Government-LGL>, <India-LGL>, <AUSFOOLSCAP>, <Brazil-OFICIO>, <Mexico-OFICIO>, <F4A>, <3x5cali>, <Inne rozm.>
<Zwykły (71–89 g/m²)>, <Zwykły L (61–70 g/m²)>, <Zwykły L2 (60 g/m²)>, <Z makulatury (71–89 g/m²)>,
<Gruby 1 (90–105 g/m²)>, <Gruby 2 (106–120 g/m²)>, <Gruby 3 (121–163 g/m²)>, <Gruby 4 (121–163 g/
m²)>, <Koperta>, <Koperta H>, <Etykiety>, <Klejony 1 (60–104 g/m²)>, <Klejony 2 (105–163 g/m²)>
<Menu> <Ustaw. pap. do drukow. na urządz. przen.>
format i typ papieru
<Ustawienia rozmiaru/typu>
Wybierz
<Wyb. często używ. rozmiary papieru>
Ustaw często używane rozmiary papieru. Wybrane tutaj rozmiary papieru będą wyświetlane jako opcje w oknie
<Ustawienia rozmiaru/typu>.
<Niestandard.>, <A4>, <A5R>, <B5>, <DL>, <ISO-C5>, <LTR>, <LGL>, <STMT>, <EXEC>, <FOOLSCAP>,
<OFICIO>, <Nr 10 (COM10)>, <Monarch>, <Government-LTR>, <Government-LGL>, <India-LGL>, <AUSFOOLSCAP>, <Brazil-OFICIO>, <Mexico-OFICIO>, <F4A>, <3x5cali>
<Menu> <Ustaw. pap. do drukow. na urządz. przen.> <Wyb. często używ. rozmiary papieru>
Wybierz rozmiar papieru, który chcesz wybrać jako często używany <Zastos.>
235
Lista menu ustawień
<Regulacja/konserwacja>
3RJY-04L
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące regulacji i konserwacji są opatrzone opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są
przy użyciu krzyżyka ( ).
<Wyśw. czas powiad. o koniecz. przyg.kas.>(P. 236)
<Przetwarzanie specjalne>(P. 236)
<Wyczyść zespół utrwalający.>(P. 240)
<Wyśw. czas powiad. o koniecz. przyg.kas.>
Pozwala określić czas wyświetlania komunikatu o małej ilości toneru pozostałego w zasobniku z tonerem lub zespole
bębna.
<Kaseta z tonerem>
<Kaseta z bębnem>
<Menu>
<Regulacja/konserwacja>
<Wyśw. czas powiad. o koniecz. przyg.kas.>
<Kaseta z tonerem> albo <Kaseta z bębnem>
Wybierz
Wprowadź poziom zasobnika z tonerem
<Przetwarzanie specjalne>
Jeśli rezultaty wydruków na specjalnych typach papieru są niezadowalające, można poprawić ich jakość, konfigurując
następujące ustawienia.
<Specjalny tryb drukowania U>
Czasami wokół tekstu i wzorków na wydruku widoczne są odpryśnięcia toneru. W takim przypadku wybranie dla
tej opcji ustawienia <Włącz> może polepszyć jakośc drukowania.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Regulacja/konserwacja>
U> <Włącz>
<Przetwarzanie specjalne>
<Specjalny tryb drukowania
● Wybranie dla tej opcji ustawienia <Włącz> może wpłynąć na jakość drukowania na niektórych
rodzajach papieru (szczególnie cienkiego) lub w niektórych środowiskach eksploatacji drukarki
(szczególnie tych o wysokiej wilgotności).
236
Lista menu ustawień
● Po wybraniu ustawienia <Włącz> dla opcji <Specjalny tryb drukowania Q>, <Specjalny tryb drukowania
R> i <Specjalny tryb drukowania T> automatycznie zostanie wybrane ustawienie <Wyłącz>.
<Specjalny tryb drukowania D>
Skonfiguruj tę opcję, gdy wydruki mają szarawe zabarwienie albo barwy są wyblakłe.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Regulacja/konserwacja>
D> <Włącz>
<Przetwarzanie specjalne>
<Specjalny tryb drukowania
<Specjalny tryb drukowania A>
Zmiana tej opcji może polepszyć jakość drukowania, gdy na papierze pojawiają się smugi. Tryb <Tryb 2> może
poprawić jakość w większym stopniu niż tryb <Tryb 1>.
<Wyłącz>
<Tryb 1>
<Tryb 2>
<Menu> <Regulacja/konserwacja>
A> Wybierz tryb
<Przetwarzanie specjalne>
<Specjalny tryb drukowania
<Specjalny tryb drukowania G>
Wydruki mogą mieć wyblakłe barwy albo na papierze mogą pojawiać się smugi, gdy papier charakteryzuje się
dużą ilością pyłu papierowego. W takim przypadku wybranie dla tej opcji ustawienia <Włącz> może polepszyć
jakośc drukowania.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Regulacja/konserwacja>
G> <Włącz>
<Przetwarzanie specjalne>
<Specjalny tryb drukowania
<Specjalny tryb drukowania Q>
Obrazy drukowane na papierze o szorstkiej powierzchni mogą mieć wyblakłe barwy. W takim przypadku
wybranie dla tej opcji ustawienia <Włącz> może polepszyć jakośc drukowania.
<Wyłącz>
<Włącz>
237
Lista menu ustawień
<Menu> <Regulacja/konserwacja>
Q> <Włącz>
<Przetwarzanie specjalne>
<Specjalny tryb drukowania
● Wybranie ustawienia <Włącz> może mieć wpływ na jakość obrazu.
● Po wybraniu ustawienia <Włącz> dla opcji <Specjalny tryb drukowania U>, <Specjalny tryb drukowania
R> i <Specjalny tryb drukowania T> automatycznie zostanie wybrane ustawienie <Wyłącz>.
<Specjalny tryb drukowania R>
W przypadku drukowania na pustej stronie arkusza z zadrukowaną drugą stroną wydruk może mieć wyblakłe
barwy. W takim przypadku wybranie dla tej opcji ustawienia <Włącz> może polepszyć jakośc drukowania.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Regulacja/konserwacja>
<Włącz>
<Przetwarzanie specjalne>
<Specjalny tryb drukowania R>
● W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> po upłynięciu pewnego czasu od zakończenia drukowania
na przedniej stronie albo w zależności od wilgotności powietrza w otoczeniu może nastąpić
pogorszenie jakości obrazu albo zacięcie papieru.
● Po wybraniu ustawienia <Włącz> dla opcji <Specjalny tryb drukowania U>, <Specjalny tryb drukowania
Q> i <Specjalny tryb drukowania T> automatycznie zostanie wybrane ustawienie <Wyłącz>.
<Specjalny tryb drukowania T>
Podczas drukowania w środowisku o dużej wilgotności wydruki mogą być nierównomierne. W takim przypadku
wybranie dla tej opcji ustawienia <Włącz> może polepszyć jakośc drukowania.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Regulacja/konserwacja>
<Włącz>
<Przetwarzanie specjalne>
238
<Specjalny tryb drukowania T>
Lista menu ustawień
● Po wybraniu ustawienia <Włącz> i w przypadku drukowania w warunkach niskiej wilgotności
drukowane obrazy i tekst mogą być nieostre.
● Po wybraniu ustawienia <Włącz> dla opcji <Specjalny tryb drukowania U>, <Specjalny tryb drukowania
Q> i <Specjalny tryb drukowania R> automatycznie zostanie wybrane ustawienie <Wyłącz>.
<Specjalny tryb drukowania L>
Jeżeli papier charakteryzuje się dużą ilością pyłu papierowego lub innych cząsteczek pyłu, na wydrukach mogą
pojawiać się smugi. W takim przypadku wybranie dla tej opcji ustawienia <Włącz> może polepszyć jakośc
drukowania.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Regulacja/konserwacja>
<Włącz>
<Przetwarzanie specjalne>
<Specjalny tryb drukowania L>
<Wybierz szerokość linii>
Jeżeli nie można odczytać wydrukowanego kodu kreskowego, zmiana ustawienia tej opcji może rozwiązać
problem.
<Autom.>
<Cienki>
<Nieco cienki>
<Nieco gruby>
<Gruby>
<Menu> <Regulacja/konserwacja>
Wybierz szerokość linii
<Przetwarzanie specjalne>
<Wybierz szerokość linii>
<Przetwarzanie specjalne>
<Włącz Tryb cichy>
<Włącz Tryb cichy>
Włącz albo wyłącz tryb wyciszenia.
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Regulacja/konserwacja>
<Wyłącz> albo <Włącz>.
239
Wybierz
Lista menu ustawień
<Wyczyść zespół utrwalający.>
Czyszczenie modułu utrwalającego należy przeprowadzić po wymianie zasobnika z tonerem albo zespołu bębna lub
gdy na wydrukach pojawiają się czarne smugi. Czyszczenie modułu utrwalającego(P. 253)
240
Lista menu ustawień
<Ustawienia zarządzania systemem>
3RJY-04R
Wszystkie ustawienia z listy dotyczące zarządzania systemem są opatrzone opisem. Ustawienia domyślne oznaczone
są przy użyciu krzyżyka ( ).
<Ustawienia sieciowe>(P. 241)
<Ust. informacji o menedżerze systemu>(P. 241)
<Ustawienia informacji o urządzeniu>(P. 242)
<Ustaw. zabezp.>(P. 242)
<Wybierz kraj/region>(P. 243)
<Ustawienia zdalnego interfejsu użytkown.>(P. 244)
<Wyświetlanie rejestru zadań>(P. 244)
<Użyj jako urządzenia USB>(P. 245)
<Włącz Product Extended Survey Program>(P. 245)
<Wyśw. inf.o mat.eksp. (ZIU/Toner Status)>(P. 245)
<Ustawienia usługi Google Cloud Print>(P. 246)
<Wybór PDL (Plug and Play)>(P. 246)
<Aktualizacja oprogramowania układowego>(P. 247)
<Zainicjuj licznik raportów Eco>(P. 247)
<Zainicjuj menu>(P. 247)
<Zainicjuj wszystkie dane/ustawienia>(P. 247)
Gwiazdka (*)
● Ustawienia oznaczone symbolem gwiazdki (*) mogą być niedostępne, odmienne lub mieć inne wartości
domyślne w zależności od kraju lub regionu.
<Ustawienia sieciowe>
Patrz
<Ustawienia sieciowe>(P. 204) .
<Ust. informacji o menedżerze systemu>
Konfiguracja kodu PIN jest możliwa wyłącznie dla administratorów posiadających uprawnienia dostępu do menu
<Ustawienia sieciowe> i <Ustawienia zarządzania systemem>. Kod PIN można skonfigurować z poziomu ekranu <PIN
menedżera systemu>. Możliwe jest także zarejestrowanie nazwy administratora. Konfiguracja kodu PIN
menedżera systemu(P. 151)
<PIN menedżera systemu>
Wprowadź cyfry stanowiące kod PIN menedżera systemu.
<Nazwa menedżera systemu>
Wprowadź nazwę administratora przy użyciu znaków alfanumerycznych.
241
Lista menu ustawień
<Ustawienia informacji o urządzeniu>
Używając znaków alfanumerycznych, wprowadź nazwę definiującą urządzenie oraz miejsce instalacji, które pozwolą
zidentyfikować urządzenie.
<Nazwa urządzenia>
<Położenie>
<Menu> <Ustawienia zarządzania systemem> <Ustawienia informacji o urządzeniu>
<Nazwa urządzenia> albo <Położenie> Wprowadź nazwę urządzenia albo lokalizację (
Wprowadzanie tekstu(P. 97) ) <Zastos.>
Wybierz
<Ustaw. zabezp.>
Włącz albo wyłącz ustawienie filtrowania pakietów na podstawie adresów IP.
<Użyj TLS>
Ustawienie to pozwala określić, czy komunikacja ma być szyfrowana za pomocą protokołu TLS.
klucza i certyfikatu dla protokołu TLS(P. 166)
Konfiguracja
<Wyłącz>
<Włącz>
<Filtr adresów IPv4>
Włącz albo wyłącz ustawienie filtrowania pakietów otrzymywanych od urządzeń o określonych adresach IPv4.
Określanie adresów IP na potrzeby konfiguracji zapory ogniowej(P. 158)
<Filtr ruchu przychodzącego>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Ustawienia zarządzania systemem> <Ustaw. zabezp.>
ruchu przychodzącego> Wybierz <Wyłącz> albo <Włącz>
<Filtr adresów IPv4>
<Filtr
<Filtr adresów IPv6>
Włącz albo wyłącz ustawienie filtrowania pakietów otrzymywanych od urządzeń o określonych adresach IPv6.
Określanie adresów IP na potrzeby konfiguracji zapory ogniowej(P. 158)
< Filtr ruchu przychodzącego>
<Wyłącz>
<Włącz>
242
Lista menu ustawień
<Menu> <Ustawienia zarządzania systemem> <Ustaw. zabezp.>
ruchu przychodzącego> Wybierz <Wyłącz> albo <Włącz>
<Filtr adresów IPv6>
<Filtr
<Filtr adresów MAC>
Włącz albo wyłącz ustawienie filtrowania pakietów otrzymywanych od urządzeń o określonych adresach MAC.
Określanie adresów MAC na potrzeby konfiguracji zapory ogniowej(P. 161)
< Filtr ruchu przychodzącego>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Ustawienia zarządzania systemem> <Ustaw. zabezp.> <Filtr adresów
MAC> <Filtr ruchu przychodzącego> Wybierz <Wyłącz> albo <Włącz>
<Wybierz kraj/region> *
Wybór kraju lub regionu, w którym używane jest urządzenie. Ustawienie domyślne może się różnić w zależności od
ustawienia wybranego podczas wstępnego uruchomienia.
<Austria (AT)>
<Białoruś (BY)>
<Belgia (BE)>
<Czechy (CZ)>
<Dania (DK)>
<Egipt (EG)>
<Finlandia (FI)>
<Francja (FR)>
<Niemcy (DE)>
<Grecja (GR)>
<Węgry (HU)>
<Irlandia (IE)>
<Włochy (IT)>
<Jordania (JO)>
<Luksemburg (LU)>
<Holandia (NL)>
<Norwegia (NO)>
<Polska (PL)>
<Portugalia (PT)>
<Rosja (RU)>
<Arabia Saudyjska (SA)>
<Słowenia (SI)>
<RPA (ZA)>
<Hiszpania (ES)>
<Szwecja (SE)>
<Szwajcaria (CH)>
<Ukraina (UA)>
243
Lista menu ustawień
<Wielka Brytania (GB)>
<Inne>
<Menu>
<Ustawienia zarządzania systemem>
<Wybierz kraj/region>
Wybierz kraj lub region
<Ustawienia zdalnego interfejsu użytkown.>
Istnieje możliwość konfiguracji ustawień dotyczących używania Zdalnego interfejsu użytkownika. Zdalny interfejs
użytkownika pozwala zmieniać ustawienia urządzenia w oknie przeglądarki internetowej.
<Użyj zdalnego interfejsu użytkownika>
Określa, czy Zdalny interfejs użytkownika ma być włączony czy nie.
użytkownika(P. 183)
Wyłączanie Zdalnego interfejsu
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Ustawienia zarządzania systemem> <Ustawienia zdalnego interfejsu użytkown.>
<Użyj zdalnego interfejsu użytkownika> Wybierz <Wyłącz> albo <Włącz>
<Ustawienia zabez.dost.zdal.interf. użyt.>
Wybierz, czy wpisanie kodu PIN ma być wymagane do uzyskania dostępu do Zdalnego interfejsu użytkownika.
Kod PIN może się składać maksymalnie z siedmiu cyfr. Wszyscy użytkownicy mają do dyspozycji wspólny kod
PIN. Konfiguracja kodu PIN Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 153)
<Wyłącz>
<Włącz>
<PIN dost. zdal.int.uż.>
<Menu> <Ustawienia zarządzania systemem> <Ustawienia zdalnego interfejsu użytkown.>
<Ustawienia zabez.dost.zdal.interf. użyt.> <Włącz> Wprowadź kod PIN <Zastos.>
Wprowadź kod PIN (Potwierdź) <Zastos.>
<Wyświetlanie rejestru zadań>
Określ, czy dziennik drukowania ma być wyświetlany na wyświetlaczu urządzenia.
<Wyłącz>
<Włącz>
244
Lista menu ustawień
<Menu> <Ustawienia zarządzania systemem>
<Wyłącz> albo <Włącz>
<Wyświetlanie rejestru zadań>
Wybierz
<Użyj jako urządzenia USB>
Włączanie lub wyłączanie obsługi portu USB używanego do nawiązywania połączenia z komputerem.
połączenia USB z komputerem(P. 181)
Ograniczenie
<Wyłącz>
<Włącz>
<Włącz Product Extended Survey Program>
Włącz lub wyłącz program Product Extended Survey Program (program rozszerzonej ankiety urządzenia).
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Ustawienia zarządzania systemem>
Program> Wybierz <Wyłącz> albo <Włącz>
<Włącz Product Extended Survey
<Wyśw. inf.o mat.eksp. (ZIU/Toner Status)>
Wybierz, czy w Zdalnym interfejsie użytkownika lub w narzędziu Toner Status ma być wyświetlany przycisk
umożliwiający przejście na stronę internetową w celu zakupu zasobników z tonerem itp. Wybierz, czy chcesz używać
narzędzia Toner Status.
<Wyśw. przyc. zakupu kupow. ekspl. (ZIU)>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Ustawienia narzędzia Toner Status>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Wyśw. przyc. zakupu>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Menu> <Ustawienia zarządzania systemem>
Skonfiguruj ustawienia
245
<Wyśw. inf.o mat.eksp. (ZIU/Toner Status)>
Lista menu ustawień
<Wyśw. przyc. zakupu kupow. ekspl. (ZIU)>
Wybierz ustawienie <Wyłącz>, aby w Zdalnym interfejsie użytkownika nie wyświetlać przycisku wyświetlającego
strony zakupu zasobników z tonerem itp.
<Ustawienia narzędzia Toner Status>
Jeżeli nie chcesz używać narzędzia Toner Status, wybierz ustawienie <Wyłącz>. Aby w narzędziu Toner Status nie
wyświetlać przycisku wyświetlającego strony zakupu zasobników z tonerem itp., wybierz ustawienie <Włącz>, a
następnie wybierz ustawienie <Wyłącz>.
<Ustawienia usługi Google Cloud Print>
Włącz lub wyłącz obsługę technologii Google Cloud Print.
Print(P. 143)
Rejestrowanie urządzenia w usłudze Google Cloud
<Włącz usługę Google Cloud Print>
<Wyłącz>
<Włącz>
<Stan rejestr. usługi Google Cloud Print>
<Wybór PDL (Plug and Play)>
Ustawienie umożliwiające wybór języka opisu strony, dzięki któremu po podłączeniu urządzenia do komputera za
pomocą technologii Plug and Play jest ono rozpoznawane jako drukarka obsługująca dany język.
<Sieć>
Ustawienie umożliwiające wybór języka opisu strony, dzięki któremu po wykryciu urządzenia w sieci jest ono
rozpoznawane jako drukarka obsługująca dany język.
<UFRII LT>
<UFRII LT (V4)>
<PCL6>
<PCL6 (V4)>
<USB>
Ustawienie umożliwiające wybór języka opisu strony, dzięki któremu po podłączeniu urządzenia do komputera
za pomocą portu USB jest ono rozpoznawane jako drukarka obsługująca dany język.
<UFRII LT>
<UFRII LT (V4)>
<PCL6>
<PCL6 (V4)>
<Menu> <Ustawienia zarządzania systemem> <Wybór PDL (Plug and Play)>
albo <USB> Wybierz język opisu strony Uruchom ponownie urządzenie
246
Wybierz <Sieć>
Lista menu ustawień
<UFRII LT>
Wybór tego ustawienia sprawia, że urządzenie jest wykrywane i podłączane jako drukarka obsługująca
język UFRII LT.
<UFRII LT (V4)>
Wybór tego ustawienia sprawia, że urządzenie jest wykrywane i podłączane jako drukarka obsługująca język
UFRII LT zgodna ze specyfikacją XML Paper Specification (XPS).
<PCL6>
Wybór tego ustawienia sprawia, że urządzenie jest wykrywane i podłączane jako drukarka obsługująca język
PCL6.
<PCL6 (V4)>
Wybór tego ustawienia sprawia, że urządzenie jest wykrywane i podłączane jako drukarka obsługująca język
PCL6 zgodna ze specyfikacją XML Paper Specification (XPS).
<Aktualizacja oprogramowania układowego>
Wybierz sposób instalacji oprogramowania sprzętowego w zależności od środowiska urządzenia.
oprogramowania sprzętowego(P. 196)
Aktualizacja
<Z komputera>
<Z Internetu>
<Informacje o wersji>
<Zainicjuj licznik raportów Eco>
Wybór tej opcji przywraca fabryczne wartości domyślne ustawień narzędzia Eco Report Counter.
narzędzia Eco Report Counter(P. 199)
Inicjowanie
<Zainicjuj menu>
Wybór tej opcji przywraca podanym poniżej ustawieniom fabryczne wartości domyślne. Możliwe jest przywrócenie
wszystkich poniższych ustawień jednocześnie lub osobne zresetowanie poszczególnych ustawień. Inicjowanie
menu(P. 199)
<Ustawienia>
<Ustawienia włącznika czasowego>
<Ustawienia ogólne>
<Ustawienia drukarki>
<Regulacja/konserwacja>
<Ustawienia zarządzania systemem>
<Zainicjuj wszystko>
<Zainicjuj wszystkie dane/ustawienia>
Opcja pozwala przywrócić wszystkie dane fabryczne, w tym dzienniki i wartości ustawień.
danych/ustawień(P. 200)
247
Inicjowanie wszystkich
Konserwacja
Konserwacja
Konserwacja ...................................................................................................................................................... 249
Regularne czyszczenie ...................................................................................................................................... 251
Czyszczenie obudowy ................................................................................................................................... 252
Czyszczenie modułu utrwalającego .............................................................................................................. 253
Wymiana zasobnika z tonerem ........................................................................................................................ 254
Wymiana zespołu bębna ................................................................................................................................... 257
Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych ................................................................................ 261
Przenoszenie urządzenia .................................................................................................................................. 262
Wyświetlanie wartości licznika ........................................................................................................................ 264
Drukowanie raportów i list ............................................................................................................................... 265
Materiały eksploatacyjne ................................................................................................................................. 267
248
Konserwacja
Konserwacja
3RJY-04S
W tym rozdziale opisano utrzymanie maszyny, w tym procedury czyszczenia oraz regulację jakości drukowania.
◼ Podstawowe czyszczenie
Regularne czyszczenie(P. 251)
◼ Wymiana materiałów eksploatacyjnych
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 254)
Wymiana zespołu bębna(P. 257)
Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych(P. 261)
Materiały eksploatacyjne(P. 267)
249
Konserwacja
◼ Regulacja urządzenia i zarządzanie nim
Przenoszenie urządzenia(P. 262)
Wyświetlanie wartości licznika(P. 264)
Drukowanie raportów i list(P. 265)
250
Konserwacja
Regularne czyszczenie
3RJY-04U
Urządzenie należy regularnie czyścić, aby zapobiec pogorszeniu jakości druku oraz zapewnić bezpieczne i
bezproblemowe użytkowanie.
Miejsca czyszczenia
Obudowa urządzenia i otwory wentylacyjne
Czyszczenie obudowy(P. 252)
Wewnętrzny moduł utrwalający
Czyszczenie modułu utrwalającego(P. 253)
251
Konserwacja
Czyszczenie obudowy
3RJY-04W
Obudowę urządzenia, zwłaszcza obszary w pobliżu otworów wentylacyjnych, należy regularnie czyścić, aby utrzymać
urządzenie w dobrym stanie.
1
Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę przewodu z gniazda zasilania.
● W momencie wyłączenia urządzenia dane oczekujące na wydruk zostają usunięte.
2
Wyczyść obudowę urządzenia i otwory wentylacyjne.
● Należy użyć miękkiej, dobrze wykręconej ściereczki, nawilżonej wodą lub wodnym roztworem łagodnego
detergentu.
● Aby zlokalizować otwory wentylacyjne, patrz
Strona przednia(P. 80) .
3
Odczekaj, aż obudowa urządzenia zupełnie wyschnie.
4
Ponownie podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie.
252
Konserwacja
Czyszczenie modułu utrwalającego
3RJY-04X
Do modułów utrwalających wewnątrz urządzenia mogą przylegać zanieczyszczenia, powodując powstawanie czarnych
smug na wydrukach. Czyszczenie modułu utrwalającego należy wykonywać zgodnie z poniższą procedurą. Nie można
przeprowadzić czyszczenia, jeżeli w urządzeniu znajdują się dokumenty oczekujące na wydruk. Do czyszczenia modułu
utrwalającego potrzebny jest papier formatu A4 lub Letter. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności
opisanych poniżej należy umieścić papier w szufladzie. Ładowanie papieru(P. 98)
● Operacja czyszczenia zużywa toner z zasobnika i zespołu bębna. Przed jej rozpoczęciem należy się upewnić,
Kontrola pozostałej ilości
czy w zasobniku i zespole bębna znajduje się wystarczająca ilość toneru.
materiałów eksploatacyjnych(P. 261)
1
Wybierz przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny.
2
Wybierz <Regulacja/konserwacja>.
3
Wybierz <Wyczyść zespół utrwalający.>.
4
Ekran Główny(P. 91)
Sprawdź, czy w urządzeniu załadowany jest papier, którego format i rodzaj są
wyświetlone na ekranie i naciśnij przycisk <Start>.
➠ Rozpocznie się czyszczenie.
253
Konserwacja
Wymiana zasobnika z tonerem
3RJY-04Y
Gdy ilość toneru w zasobniku jest niska, urządzenie wyświetla komunikat. Dalsze korzystanie z funkcji drukowania bez
podjęcia odpowiednich kroków może spowodować pogorszenie jakości druku. Pozostały poziom toneru w zasobniku
można sprawdzić na wyświetlaczu ( Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych(P. 261) ).
Gdy zostanie wyświetlony komunikat(P. 254)
Procedura wymiany zasobnika z tonerem(P. 255)
Gdy zostanie wyświetlony komunikat
Treść wyświetlanego komunikatu zależy od pozostałej ilości toneru w zasobniku. W zależności od tego, która
wiadomość zostaje wyświetlona, przygotuj nowy zasobnik z tonerem ( Materiały eksploatacyjne(P. 267) ) albo
wymień obecnie używany zasobnik z tonerem na nowy ( Procedura wymiany zasobnika z tonerem(P. 255) ).
<Zalecamy przygotowanie kasety z tonerem.>
Ten komunikat informuje użytkownika, że wkrótce należy wymienić zasobnik z tonerem. Przygotuj zasobnik z
tonerem na wymianę. Wymień zasobnik z tonerem przed rozpoczęciem drukowania dużej liczby dokumentów,
jeśli wyświetlany jest ten komunikat.
Jeśli wyświetlony zostanie ten komunikat
● W przypadku drukowania nie ma konieczności przerywania operacji.
Określanie momentu wyświetlenia komunikatu
● Jako wartość wywołującą wyświetlenie komunikatu można ustawić dowolną wartość procentową ilości
toneru pozostałego w kasecie z tonerem. <Wyśw. czas powiad. o koniecz. przyg.kas.>(P. 236)
<Koniec eksploat. kas. z ton. Zalec. wymiana.>
Ten komunikat informuje użytkownika o upłynięciu terminu ważności zasobnika z tonerem. Zalecana jest
wymiana zasobnika na nowy. Można kontynuować drukowanie, ale nie ma gwarancji jakości wydruku.
<Monitor stanu>
Wybierz <Monitor stanu> <Informacje o błędach/powiadomienie>
tonerem>, aby wyświetlić procedurę wymiany zasobnika z tonerem.
Wymiana materiału eksploatacyjnego
254
<Koniec terminu przydat. kasety z
Konserwacja
● Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk Wstecz. Na ekranie <Raport wydruków> wydrukuj raport
stanu materiałów eksploatacyjnych, aby zidentyfikować nazwę zasobnika. Drukowanie raportów i
list(P. 265)
Procedura wymiany zasobnika z tonerem
Podczas wymiany zasobnika z tonerem na wyświetlaczu urządzenia są wyświetlane proste wskazówki dotyczące
procedury wymiany. Możesz korzystać ze wskazówek na ekranie, jak również zapoznać się z niżej opisaną procedurą.
1
Zamknij ogranicznik papieru, a następnie otwórz pokrywę toneru.
2
Wyciągnij zasobnik z tonerem.
Nie należy wstrząsać zasobnikiem z tonerem ani przechylać go. Nie należy narażać zasobnika z tonerem na
wstrząsy, np. spowodowane uderzeniem o inny przedmiot. Niestosowanie się do tego zalecenia może
spowodować wysypanie się tonera. Zasobnik z tonerem należy wyjmować pod takim samym kątem, pod
jakim jest umieszczony w urządzeniu.
3
1
Wyjmij nowy zasobnik z tonerem z opakowania ochronnego.
Umieść opakowanie na płaskiej powierzchni i pociągnij pasek otwierający.
255
Konserwacja
2
4
Wyciągnij zasobnik z tonerem.
Wstrząśnij zasobnik z tonerem 5–6 razy, tak jak pokazano poniżej, aby równomiernie
rozprowadzić toner wewnątrz zasobnika, a następnie połóż go na równej
powierzchni.
5
Wymień kasetę z tonerem.
6
Zamknij pokrywę tonera.
ŁĄCZA
Materiały eksploatacyjne(P. 267)
256
Konserwacja
Wymiana zespołu bębna
3RJY-050
Gdy ilość toneru w zespole bębna jest niska, urządzenie wyświetla komunikat. Dalsze korzystanie z funkcji drukowania
bez podjęcia odpowiednich kroków może spowodować pogorszenie jakości druku. Pozostały poziom toneru w zespole
bębna można sprawdzić na wyświetlaczu ( Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych(P. 261) ).
Gdy zostanie wyświetlony komunikat(P. 257)
Procedura wymiany zespołu bębna(P. 258)
Gdy zostanie wyświetlony komunikat
Treść wyświetlanego komunikatu zależy od pozostałej ilości toneru w zespole bębna. W zależności od tego, która
wiadomość zostaje wyświetlona, przygotuj nowy zespół bębna ( Materiały eksploatacyjne(P. 267) ) albo wymień
obecnie używany zespół bębna na nowy ( Procedura wymiany zespołu bębna(P. 258) ).
<Zalecamy przygotowanie kasety z bębnem.>
Ten komunikat informuje użytkownika, że wkrótce należy wymienić zespół bębna. Przygotuj zespół bębna na
wymianę. Jeśli wyświetlany jest ten komunikat, wymień zespół bębna przed rozpoczęciem drukowania dużej
liczby dokumentów.
Jeśli wyświetlony zostanie ten komunikat
● W przypadku drukowania nie ma konieczności przerywania operacji.
Określanie momentu wyświetlenia komunikatu
● Jako wartość wywołującą wyświetlenie komunikatu można ustawić dowolną wartość procentową ilości
toneru pozostałego w zespole bębna. <Wyśw. czas powiad. o koniecz. przyg.kas.>(P. 236)
<Koniec eksploat. kas. z bęb. Zalec. wymiana.>
Ten komunikat informuje użytkownika o upłynięciu terminu ważności zespołu bębna. Zalecana jest wymiana
zespołu bębna na nowy. Można kontynuować drukowanie, ale nie ma gwarancji jakości wydruku.
<Monitor stanu>
Wybierz <Monitor stanu> <Informacje o błędach/powiadomienie>
bębnem>, aby wyświetlić procedurę wymiany zespołu bębna.
Wymiana materiału eksploatacyjnego
257
<Koniec terminu przydat. kasety z
Konserwacja
● Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk Wstecz. Na ekranie <Raport wydruków> wydrukuj raport
stanu materiałów eksploatacyjnych, aby zidentyfikować nazwę zasobnika. Drukowanie raportów i
list(P. 265)
Procedura wymiany zespołu bębna
Podczas wymiany zespołu bębna na wyświetlaczu urządzenia są wyświetlane proste wskazówki dotyczące procedury
wymiany. Możesz korzystać ze wskazówek na ekranie, jak również zapoznać się z niżej opisaną procedurą.
1
Zamknij ogranicznik papieru, a następnie otwórz pokrywę toneru.
2
Wyciągnij zasobnik z tonerem.
Nie należy wstrząsać zasobnikiem z tonerem ani przechylać go. Nie należy narażać zasobnika z tonerem na
wstrząsy, np. spowodowane uderzeniem o inny przedmiot. Niestosowanie się do tego zalecenia może
spowodować wysypanie się tonera. Zasobnik z tonerem należy wyjmować pod takim samym kątem, pod
jakim jest umieszczony w urządzeniu.
3
Wyjmij zespół bębna.
258
Konserwacja
Nie należy wstrząsać zespołem bębna ani przechylać go. Nie należy narażać zespołu bębna na wstrząsy, np.
spowodowane uderzeniem o inny przedmiot. Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować
wysypanie się tonera. Zespół bębna należy wyjmować pod takim samym kątem, pod jakim jest umieszczony
w urządzeniu.
4
Wyjmij nowy zespół bębna z torby ochronnej.
5
Wymień zespół bębna.
6
Włóż zasobnik z tonerem.
259
Konserwacja
7
Zamknij pokrywę tonera.
ŁĄCZA
Materiały eksploatacyjne(P. 267)
260
Konserwacja
Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych
3RJY-051
Poniższa procedura pozwala sprawdzić ilość toneru pozostałego w zasobniku z tonerem itp. Szczególnie przed
rozpoczęciem dużego wydruku należy sprawdzić, czy nie jest potrzebny nowy zasobnik z tonerem albo zespół bębna.
<Monitor stanu>
<Informacje o urządzeniu>
<Poziom tonera w kasecie>
Ilość toneru pozostałego w zasobniku z tonerem
Umożliwia sprawdzenie ilości toneru pozostałego w zasobniku z tonerem.
Ilość toneru pozostałego w zespole bębna
Umożliwia sprawdzenie ilości toneru pozostałego w zespole bębna.
● Wyświetlona ilość pozostałego toneru w zasobniku z tonerem albo zespole bębna może być użyta tylko jako
wskazówka i może różnić się od faktycznej ilości.
● Inne części urządzenia mogą wymagać wymiany z uwagi na zużycie jeszcze zanim skończy się toner w
zasobniku z tonerem albo zespole bębna.
ŁĄCZA
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 254)
Wymiana zespołu bębna(P. 257)
Materiały eksploatacyjne(P. 267)
261
Konserwacja
Przenoszenie urządzenia
3RJY-052
Urządzenie jest ciężkie. Podczas przenoszenia urządzenia należy stosować się do poniższej instrukcji, aby zapobiec
obrażeniom. Przed rozpoczęciem wykonywania czynności należy także zapoznać się z informacjami na temat środków
ostrożności. Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa(P. 2)
1
Wyłącz urządzenie oraz komputer.
● W momencie wyłączenia urządzenia dane oczekujące na wydruk zostają usunięte.
2
Odłącz od urządzenia przewody i kable w kolejności zgodnej z numeracją podaną na
poniższej ilustracji.
● Przewody oznaczone „*” mogą nie być podłączone w zależności od danej konfiguracji.
Wtyczka
przewodu
zasilającego
Przewód
zasilający
Kabel USB*
Kabel sieci LAN*
3
W przypadku przenoszenia urządzenia na większe odległości należy wyjąć zasobnik z
tonerem i zespół bębna.
Procedura wymiany zasobnika z tonerem(P. 255)
Procedura wymiany zespołu bębna(P. 258)
4
Otwórz przednią pokrywę i wyjmij papier.
● Jeżeli prowadnice papieru wysunęły się, schowaj je tak, aby zmieściły się w szufladzie.
262
Konserwacja
5
Zamknij przednią pokrywę, ogranicznik papieru i inne podobne komponenty, a
następnie przetransportuj urządzenie w nowe miejsce.
● Przed podniesieniem urządzenia zbadaj jego ciężar tak, aby przenosić je, nie nadwyrężając się.
główny(P. 325)
Do podnoszenia urządzenia służą odpowiednie uchwyty.
6
Moduł
Ostrożnie ustaw urządzenie w nowym miejscu.
● Informacje dotyczące montażu urządzenia w nowej lokalizacji znajdują się w sekcji „Pierwsze kroki”.
Instrukcje obsługi i ich zawartość(P. 337)
263
Konserwacja
Wyświetlanie wartości licznika
3RJY-053
Można uzyskać informację o całkowitej liczbie wydrukowanych stron. Liczba wydrukowanych stron uwzględnia wydruki
z listy, a także wydruki z komputerów.
<Monitor stanu> <Informacje o urządzeniu>
wydrukowanych stron
264
<Sprawdź licznik>
Sprawdź liczbę
Konserwacja
Drukowanie raportów i list
3RJY-054
Możesz drukować raporty i listy, aby sprawdzić informacje, takie jak ustawienia urządzenia.
Drukowanie list ustawień(P. 265)
Drukowanie raportów i list dotyczących statusu eksploatacji urządzenia(P. 265)
Drukowanie list ustawień
Istnieje możliwość wydrukowania danych i ustawień zapisanych w urządzeniu w formie listy.
Lista danych użytkownika
Listę elementów ustawień ( Lista menu ustawień(P. 202) ) oraz dane zarejestrowane w urządzeniu, można
sprawdzić, drukując listę danych użytkownika.
<Menu> <Raport wydruków> <Lista danych użytkownika> Sprawdź, czy w urządzeniu
załadowany jest papier, którego format i rodzaj są wyświetlone na ekranie <OK> <Tak>
Drukowanie raportów i list dotyczących statusu eksploatacji urządzenia
Można drukować następujące raporty.
Raport Eco
Dzięki temu raportowi można sprawdzić całkowitą miesięczną liczbę wydrukowanych stron i zużytej energii.
Raport zawiera wskazówki pomagające oszczędzać papier i energię, które są dobierane na podstawie statusu
eksploatacji.
<Menu> <Raport wydruków> <Raport Eco> Sprawdź, czy w urządzeniu załadowany jest
papier, którego format i rodzaj są wyświetlone na ekranie <OK> <Tak>
● Pobór mocy urządzenia różni się, w zależności od środowiska pracy oraz warunków, w jakich
urządzenie jest eksploatowane.
Raport stanu materiałów eksploatacyjnych
Raport pozwala sprawdzić stan materiałów eksploatacyjnych zainstalowanych w urządzeniu.
265
Konserwacja
<Menu> <Raport wydruków> <Raport o stanie materiałów eksploat.> Sprawdź, czy w
urządzeniu załadowany jest papier, którego format i rodzaj są wyświetlone na ekranie <OK>
<Tak>
Lista czcionek PCL
Raport pozwala sprawdzić listę czcionek dostępnych w trybie PCL.
<Menu> <Raport wydruków> <Lista czcionek PCL> Sprawdź, czy w urządzeniu załadowany
jest papier, którego format i rodzaj są wyświetlone na ekranie <OK> <Tak>
Raport dziennika zasobników z tonerem
Dzięki raportowi można sprawdzić dzienniki użycia zasobnika z tonerem i zespołu bębna.
<Menu> <Raport wydruków> <Raport dziennika tonera> Sprawdź, czy w urządzeniu
załadowany jest papier, którego format i rodzaj są wyświetlone na ekranie <OK> <Tak>
266
Konserwacja
Materiały eksploatacyjne
3RJY-055
Ten rozdział zawiera informacje na temat szacunkowej częstotliwości wymiany
materiałów eksploatacyjnych stosowanych wraz z urządzeniem. W celu dokonania
zakupu materiałów eksploatacyjnych należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym
sprzedawcą produktów firmy Canon. Podczas użytkowania i przechowywania materiałów
eksploatacyjnych należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dla
uzyskania optymalnej jakości wydruku zalecamy stosowanie oryginalnych pojemników z
tonerem firmy Canon oraz oryginalnych części firmy Canon.
● Podczas użytkowania i przechowywania materiałów eksploatacyjnych należy przestrzegać środków
ostrożności opisanych w dokumencie „Pierwsze kroki” dotyczących posiadanego produktu.
● W zależności od środowiska instalacyjnego, rozmiaru papieru albo rodzaju oryginałów może zaistnieć
konieczność wymiany materiału eksploatacyjnego przed upływem szacowanego terminu ważności.
◼ Zasobniki z tonerem
Dostarczona kaseta z tonerem
Poniżej przedstawiono średnią wydajność i wagę zasobnika z tonerem dołączonego do urządzenia.
● Średnia wydajność*
1 000 arkuszy
● Masa
Około 0,3 kg
Zamienne zasobniki z tonerem
Dla uzyskania optymalnej jakości wydruku zaleca się użycie oryginalnej kasety z tonerem firmy Canon.
Canon Genuine Toner Cartridge Średnia wydajność zasobnika z tonerem
Canon Toner Cartridge 051
● Średnia wydajność*
1 700 arkuszy
● Masa
Około 0,3 kg
Canon Toner Cartridge 051H
● Średnia wydajność*
4 100 arkuszy
● Masa
Około 0,4 kg
267
Konserwacja
* Średnia liczba drukowanych arkuszy została określona na podstawie normy ISO/IEC 19752 (międzynarodowa norma
dotycząca „sposobu określenia wydajności kasety z tonerem w monochromatycznych elektrofotograficznych drukarkach
i urządzeniach wielofunkcyjnych zawierających moduł drukowania” opracowana przez organizację ISO (International
Organization for Standardization — Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna)) przy drukowaniu na papierze w
rozmiarze A4 i domyślnym poziomie zabarwienia druku.
Należy uważać na podrobione zasobniki z tonerem
● Na rynku są dostępne podrobione zasobniki z tonerem sprzedawane jako oryginalne produkty firmy
Canon. Ich stosowanie może skutkować obniżeniem jakości druku lub wydajności urządzenia. Firma
Canon nie ponosi odpowiedzialności za awarie, obrażenia lub uszkodzenia powstałe w wyniku
używania podrobionych zasobników z tonerem.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz canon.com/counterfeit.
● Wymiana zasobnika z tonerem, patrz
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 254) .
◼ Zespół bębna
Zespół bębna w zestawie z urządzeniem
Poniżej przedstawiono średnią wydajność i masę zespołu bębna dołączonego do urządzenia.
● Średnia wydajność*
23 000 arkuszy
● Masa
Około 0,2 kg
Zamienne zespoły bębna
W celu uzyskania optymalnej jakości drukowania zaleca się korzystanie z oryginalnych zespołów bębna firmy
Canon.
Canon Genuine Drum Cartridge Średnia wydajność i masa zespołu bębna
Canon Drum Cartridge 051
● Średnia wydajność*
23 000 arkuszy
● Masa
Około 0,2 kg
* Średnia wydajność została obliczona na podstawie naszych kryteriów oceny w przypadku drukowania na zwykłym
papierze formatu A4 w ostępach 2 arkuszy (przerwy w drukowaniu co 2 arkusze).
268
Konserwacja
Należy uważać na podrabiane zespoły bębna
● Należy mieć świadomość, że na rynku są dostępne podrabiane zespoły bębna firmy Canon.
Korzystanie z podrobionego zespołu bębna może być przyczyną słabej jakości wydruków i
nieoptymalnej wydajności urządzenia. Firma Canon nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
nieprawidłowe działanie, wypadki lub szkody spowodowane użytkowaniem podrobionego zespołu
bębna.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz canon.com/counterfeit.
● Wymiana zespołu bębna, patrz
Wymiana zespołu bębna(P. 257) .
269
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów ...................................................................................................................... 271
Typowe problemy .............................................................................................................................................. 273
Problemy z instalacją/ustawieniami .............................................................................................................. 274
Problemy z drukowaniem ............................................................................................................................. 278
Drukowanie nie przebiega poprawnie ............................................................................................................. 281
Jakość wydruku nie jest zadowalająca .......................................................................................................... 283
Papier marszczy się lub zwija ........................................................................................................................ 292
Papier jest podawany nieprawidłowo ........................................................................................................... 294
Wyświetlany jest komunikat lub numer zaczynający się od symbolu „#” (kod błędu) ................................. 295
Środki zaradcze w przypadku każdego komunikatu ..................................................................................... 296
Środki zaradcze dla każdego kodu błędu ...................................................................................................... 307
Usuwanie zaciętego papieru ............................................................................................................................ 308
Zacięcia papieru wewnątrz urządzenia ......................................................................................................... 310
Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany ..................................................................................................... 314
270
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
3RJY-056
Gdy wystąpi problem, przed skontaktowaniem się z firmą Canon należy sprawdzić dostępne rozwiązania w tym
rozdziale.
◼ Typowe problemy
W tej części opisano, jak należy reagować w przypadku podejrzenia nieprawidłowego działania urządzenia.
problemy(P. 273)
Typowe
◼ Drukowanie nie przebiega poprawnie
W tej części opisano, jak postępować w przypadku, gdy jakość wydruku nie jest zadowalająca albo papier marszczy się
bądź zwija. Drukowanie nie przebiega poprawnie(P. 281)
◼ Wyświetlany jest komunikat albo numer zaczynający się od symbolu „#” (kod błędu)
W tej części opisano, jak postępować w przypadku wyświetlenia komunikatu albo kodu błędu (trzy cyfry).
Wyświetlany jest komunikat lub numer zaczynający się od symbolu „#” (kod błędu)(P. 295)
◼ Usuwanie zaciętego papieru
W tej części opisano sposób postępowania w przypadku zakleszczenia się papieru.
papieru(P. 308)
271
Usuwanie zaciętego
Rozwiązywanie problemów
◼ Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany
Jeśli nie można rozwiązać problemu, zapoznaj się z częścią
zawierającą dane kontaktowe.
Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany(P. 314)
272
Rozwiązywanie problemów
Typowe problemy
3RJY-057
Przed zgłoszeniem problemu związanego z nieprawidłowym działaniem urządzenia, należy zapoznać się z przykładami
opisanymi w tym rozdziale. Jeśli to nie rozwiąże problemu, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym
przedstawicielem firmy Canon lub działem telefonicznej pomocy technicznej Canon.
Sprawdź następujące elementy
Czy urządzenie jest włączone? Czy przewód zasilający jest podłączony?
● Jeśli włączone urządzenie nie odpowiada, wyłącz je, sprawdź, czy kabel zasilania jest prawidłowo podłączony i
włącz je ponownie. Aby uzyskać informacje na temat podłączania przewodu zasilającego, patrz Pierwsze
kroki. Instrukcje obsługi i ich zawartość(P. 337)
Czy przewód sieci LAN i kabel USB są podłączone prawidłowo?
● Sprawdź, czy wymienione przewody zostały poprawnie podłączone.
Strona tylna(P. 82)
Czy włączono funkcję trybu uśpienia?
● Włączone urządzenie nieużywane przez określony czas przechodzi w tryb uśpienia zapewniający oszczędność
energii. Korzystanie z urządzenia nie jest wtedy możliwe.
Aby wyjść z trybu uśpienia, naciśnij dowolny inny klawisz niż przełącznik zasilania.
Czy na wyświetlaczu pojawia się komunikat?
● Komunikat wyświetlany na ekranie urządzenia informuje o wystąpieniu problemu.
przypadku każdego komunikatu(P. 296)
Jeśli sprawdzenie powyższych punktów nie rozwiązuje problemu
Kliknij łącze, które odpowiada problemowi.
Problemy z instalacją/ustawieniami(P. 274)
Problemy z drukowaniem(P. 278)
273
Środki zaradcze w
Rozwiązywanie problemów
Problemy z instalacją/ustawieniami
3RJY-058
Patrz również
Typowe problemy(P. 273) .
Problemy z połączeniem z przewodową/bezprzewodową siecią LAN(P. 274)
Problem z połączeniem USB(P. 277)
Problem z serwerem wydruku(P. 277)
Problemy z połączeniem z przewodową/bezprzewodową siecią LAN
Sieć bezprzewodowa i przewodowa LAN nie mogą być podłączone w tym
samym czasie.
● Sieć bezprzewodowa i przewodowa LAN nie mogą być podłączone w tym samym czasie. Możliwe są
następujące kombinacje połączeń w tym samym czasie: podłączenie za pośrednictwem przewodu USB i
bezprzewodowej sieci LAN lub podłączenie za pośrednictwem przewodu USB i przewodowej sieci LAN.
Zdalny interfejs użytkownika nie jest wyświetlany.
● Czy dla opcji <Użyj HTTP> i <Użyj zdalnego interfejsu użytkownika> wybrano ustawienie <Włącz>?
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP(P. 182)
Wyłączanie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 183)
● Jeśli urządzenie jest połączone z bezprzewodową siecią LAN, sprawdź, czy ikona Wi-Fi jest wyświetlana na
ekranie Główny oraz czy adres IP jest odpowiednio ustawiony, a następnie ponownie uruchom Zdalny
interfejs użytkownika.
Ekran Główny(P. 91)
Wyświetlanie ustawień sieciowych(P. 47)
● Jeżeli urządzenie jest połączone z przewodową siecią LAN, sprawdź, czy kabel jest prawidłowo podłączony
oraz czy adres IP został ustawiony prawidłowo i uruchom Zdalny interfejs użytkownika ponownie.
Podłączanie do przewodowej sieci LAN(P. 26)
Wyświetlanie ustawień sieciowych(P. 47)
● Czy używasz serwera proxy? Jeśli tak, dodaj adres IP urządzenia do listy [Wyjątki] (adresy, które nie korzystają
z serwera proxy) w oknie dialogowym ustawień proxy przeglądarki internetowej.
● Czy komunikacja jest ograniczona przez zaporę zainstalowaną na komputerze? Jeśli adresy IP są
nieprawidłowo wpisane, Zdalny interfejs użytkownika nie może zostać wyświetlony. W takim przypadku
należy użyć panelu sterowania i ustawić opcję <Filtr adresów IPv4>, <Filtr adresów IPv6> albo <Filtr adresów
MAC> na <Wyłącz>.
Ograniczenie komunikacji za pomocą zapory(P. 157)
<Filtr adresów IPv4> (P. 242)
<Filtr adresów IPv6> (P. 242)
<Filtr adresów MAC> (P. 243)
Nie można nawiązać połączenia z siecią.
● Adres IP może być nieprawidłowy. Ponownie ustaw adres IP.
Konfiguracja adresów IP(P. 40)
● Jeżeli łączysz urządzenie z komputerem za pomocą bezprzewodowej sieci LAN, sprawdź, czy urządzenie jest
prawidłowo zainstalowane i gotowe na przyłączenie do sieci.
274
Rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie jest w stanie nawiązać połączenia z bezprzewodową siecią LAN(P. 276)
Nie wiesz, czy ustawiony adres IP jest poprawny.
Wyświetlanie ustawień
sieciowych(P. 47)
Nie można przełączać metody połączenia między przewodową i
bezprzewodową siecią LAN.
● Czy na panelu sterowania wybrano także połączenie za pośrednictwem sieci przewodowej lub
bezprzewodowej LAN? Ten wybór jest niezbędny, aby urządzenie rozpoczęło pracę zgodnie z decyzją
użytkownika.
Wybór sieci przewodowej lub bezprzewodowej LAN(P. 25)
Nie masz pewności co do identyfikatora SSID albo klucza sieciowego
podłączanego do sieci routera bezprzewodowego. SSID nie jest wyświetlany na
ekranie.
● Sprawdź, czy identyfikator SSID znajduje się na routerze lub opakowaniu.
● Sprawdź identyfikator SSID albo klucz sieciowy routera bezprzewodowego przy użyciu narzędzia Canon
MF/LBP Wireless — asystent instalacji.
Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego(P. 39)
Identyfikator SSID podłączanego routera bezprzewodowego nie jest
wyświetlany na liście punktów dostępu.
● Sprawdź, czy identyfikator SSID ustawiono prawidłowo.
Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego(P. 39)
● Jeśli identyfikator SSID routera bezprzewodowego jest ukryty (za pomocą trybu niewidzialności*), skonfiguruj
identyfikator SSID routera bezprzewodowego tak, aby był widoczny.
*
Tryb wyłączający automatyczne wykrywanie identyfikatora SSID innych urządzeń.
● Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo zainstalowane i gotowe do połączenia się z siecią.
Urządzenie nie jest w stanie nawiązać połączenia z bezprzewodową siecią LAN(P. 276)
Urządzenie łączy się z niewybranymi punktami docelowymi (jeśli router dialup
jest podłączony do sieci).
● Jeśli ustawienie routera dialup umożliwia przepuszczanie pakietów multiemisyjnych, ustaw go tak, aby
przepuszczanie tych pakietów nie było możliwe. Jeśli ustawienie routera dialup wymusza przepuszczanie
pakietów multiemisyjnych, sprawdź, czy ustawienia są poprawne.
● Jeśli serwer DNS znajduje się w sieci zewnętrznej, ustaw podłączany adres IP (nie nazwę hosta), nawet w
przypadku podłączania do urządzeń znajdujących się w sieci połączonej z urządzeniem.
● Jeśli serwer DNS znajduje się w sieci połączonej z urządzeniem, a informacje o urządzeniach podłączonych do
sieci zewnętrznej są zarejestrowane na serwerze DNS, sprawdź, czy ustawienia są prawidłowe.
275
Rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie jest w stanie nawiązać połączenia z bezprzewodową siecią LAN
Sprawdzić status komputera.
● Czy ukończono konfigurację ustawień komputera oraz routera bezprzewodowego?
● Czy kable routera bezprzewodowego (w tym kabel zasilający oraz kabel LAN) zostały
poprawnie podłączone?
● Czy router bezprzewodowy jest włączony?
Jeśli po sprawdzeniu powyższych elementów problem nadal występuje:
● Wyłącz urządzenia, a następnie włącz je ponownie.
● Odczekaj chwilę, a następnie spróbuj ponownie nawiązać połączenie z siecią.
Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
● Jeżeli urządzenie jest włączone, zresetuj je.
Sprawdź stronę z informacjami o instalacji urządzenia i ruter bezprzewodowy.
● Czy urządzenie znajduje się za daleko od rutera?
● Czy pomiędzy urządzeniem, a ruterem znajdują się jakiekolwiek przeszkody, takie jak
ściany?
● Czy w pobliżu urządzenia znajdują się jakiekolwiek urządzenia, takie jak kuchenki
mikrofalowe lub cyfrowe telefony bezprzewodowe, które mogą emitować fale
radiowe?
Ponownie wykonaj jedną z poniższych czynności konfiguracyjnych.
Konfiguracja połączenia za pomocą trybu przycisku WPS(P. 29)
Konfiguracja połączenia za pomocą trybu kodu PIN WPS(P. 31)
Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego(P. 33)
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 36)
Kiedy konieczne jest ręczne nawiązanie połączenia
Jeśli router bezprzewodowy został skonfigurowany w sposób opisany poniżej, należy ręcznie wprowadzić
wszystkie informacje wymagane do ustanowienia połączenia z siecią LAN ( Nawiązywanie połączenia z
konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 36) ).
276
Rozwiązywanie problemów
● Jakakolwiek odmowa połączenia * jest aktywna.
● Klucz WEP, który został automatycznie wygenerowany (szesnastkowy) jest wybierany.
● Tryb niewidzialności jest aktywny.
* Funkcja,
po włączeniu której router bezprzewodowy odmawia nawiązania połączenia, jeśli dla identyfikatora SSID
podłączanego urządzenia wybrano wartość „ANY” lub pustą.
Kiedy konieczna jest zmiana ustawień routera bezprzewodowego
Jeżeli ruter został ustawiony w sposób opisany poniżej, zmień ustawienia rutera.
● Skonfigurowane zostało filtrowanie pakietów na podstawie adresów MAC.
● Dla komunikacji bezprzewodowej używany jest wyłącznie standard IEEE 802.11n, wybrano metodę
uwierzytelniania WEP lub nadano wartość TKIP metodzie szyfrowania WPA/WPA2.
Problem z połączeniem USB
Brak komunikacji.
● Zmień kabel USB. Jeśli używasz długiego przewodu USB, zastąp go krótkim.
● Jeśli używasz koncentratora USB, podłącz urządzenie bezpośrednio do swojego komputera za pomocą
przewodu USB.
Problem z serwerem wydruku
Nie można znaleźć serwera wydruku do połączenia się.
● Czy serwer wydruku i komputer są odpowiednio podłączone?
● Czy serwer wydruku jest uruchomiony?
● Czy posiadasz prawa użytkownika potrzebne do połączenia z serwerem wydruku? Jeśli nie masz pewności,
skontaktuj się z administratorem serwera.
● Czy opcja [Odnajdowanie sieci] jest włączona?
Włączanie funkcji [Odnajdowanie sieci](P. 344)
Nie można połączyć się z udostępnioną drukarką.
● Czy w sieci urządzenie pojawia się wśród drukarek serwera wydruku? Jeśli nie jest wyświetlone, skontaktuj się
z administratorem sieci albo serwera.
Wyświetlanie udostępnionych drukarek w serwerze drukowania(P. 345)
277
Rozwiązywanie problemów
Problemy z drukowaniem
3RJY-059
Patrz również
Typowe problemy(P. 273) .
Jakość wydruku nie jest zadowalająca. Papier zwija się lub marszczy.
Drukowanie nie przebiega poprawnie(P. 281)
Nie można drukować.
● Czy możesz wydrukować stronę testową systemu Windows? Jeśli możesz wydrukować stronę testową
systemu Windows, urządzenie lub sterownik drukarki działają prawidłowo. Sprawdź ustawienia drukowania
swojej aplikacji.
Drukowanie strony testowej w systemie Windows(P. 346)
Jeśli nie możesz wydrukować strony testowej, sprawdź poprawność działania następujących elementów w
systemie.
Połączenie z bezprzewodową siecią LAN
● Sprawdź stan połączenia (siłę sygnału) bezprzewodowej sieci LAN.
Wyświetlanie ustawień sieciowych(P. 47)
● Jeśli połączenie jest słabe, spróbuj wykonać następujące kroki.
- Zmień kanał routera sieci bezprzewodowej LAN. Jeśli posiadasz więcej niż jeden router, ustaw kanały
tak, aby dzieliło je co najmniej pięć kanałów.
- Jeśli to możliwe zwiększ moc wyjściową fal radiowych routera sieci bezprzewodowej LAN.
● Jeśli komputer jest podłączony do bezprzewodowej sieci LAN, czy komputer i urządzenie używają tego
samego identyfikatora SSID routera sieci bezprzewodowej LAN? Jeśli tak, zresetuj ustawienia połączenia
bezprzewodowej sieci LAN tego urządzenia.
Wyświetlanie ustawień sieciowych(P. 47)
Sprawdzanie identyfikatora SSID, z którym połączony jest komputer(P. 350)
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 27)
Resetowanie ustawień bezprzewodowego połączenia LAN
● Wybierz router sieci bezprzewodowej LAN z identyfikatorem SSID, do którego podłączony jest komputer.
● Czy wybrano właściwy port? Jeśli nie ma portu, którego można użyć, należy utworzyć nowy port.
Sprawdzanie portu drukarki(P. 348)
Konfiguracja portów drukarki(P. 53)
● Czy komunikacja jest ograniczona przez zaporę zainstalowaną na komputerze? Jeśli adresy IP zostały
nieprawidłowo wpisane, nie będzie dostępu do urządzenia. W takim przypadku należy użyć panelu
sterowania i ustawić opcję <Filtr adresów IPv4>, <Filtr adresów IPv6> albo <Filtr adresów MAC> na
<Wyłącz>.
Ograniczenie komunikacji za pomocą zapory(P. 157)
<Filtr adresów IPv4> (P. 242)
<Filtr adresów IPv6> (P. 242)
278
Rozwiązywanie problemów
<Filtr adresów MAC> (P. 243)
● Wyłącz oprogramowanie zabezpieczające i inne oprogramowanie rezydentne.
● Zainstaluj ponownie sterownik drukarki.
Instalowanie sterowników(P. 75)
● Czy drukowanie z innych komputerów w sieci jest możliwe? Jeśli nie, skontaktuj się z autoryzowanym
sprzedawcą produktów firmy Canon lub z działem pomocy technicznej firmy Canon.
Połączenie z przewodową siecią LAN
● Czy wybrano właściwy port? Jeśli nie ma portu, którego można użyć, należy utworzyć nowy port.
Sprawdzanie portu drukarki(P. 348)
Konfiguracja portów drukarki(P. 53)
● Czy komunikacja jest ograniczona przez zaporę zainstalowaną na komputerze? Jeśli adresy IP lub adres
MAC zostały nieprawidłowo wpisane, nie będzie dostępu do urządzenia. W takim przypadku należy użyć
panelu sterowania i ustawić opcję <Filtr adresów IPv4>, <Filtr adresów IPv6> albo <Filtr adresów MAC> na
<Wyłącz>.
Ograniczenie komunikacji za pomocą zapory(P. 157)
<Filtr adresów IPv4> (P. 242)
<Filtr adresów IPv6> (P. 242)
<Filtr adresów MAC> (P. 243)
● Wyłącz oprogramowanie zabezpieczające i inne oprogramowanie rezydentne.
● Zainstaluj ponownie sterownik drukarki.
Instalowanie sterowników(P. 75)
● Czy drukowanie z innych komputerów w sieci jest możliwe? Jeśli nie, skontaktuj się z autoryzowanym
sprzedawcą produktów firmy Canon lub z działem pomocy technicznej firmy Canon.
Połączenie USB
● Czy wybrano właściwy port? Jeśli tego nie wiesz albo jeśli nie ma portu, którego można użyć, należy
ponownie zainstalować sterownik drukarki. Podczas ponownej instalacji sterownika drukarki prawidłowy
port jest tworzony automatycznie.
Sprawdzanie portu drukarki(P. 348)
Instalowanie sterowników(P. 75)
● Czy obustronna komunikacja jest włączona? Włącz obustronną komunikację i ponownie uruchom
komputer.
Sprawdzanie komunikacji dwukierunkowej(P. 349)
● Wyłącz oprogramowanie zabezpieczające i inne oprogramowanie rezydentne.
● Podłączenie do innego portu USB na komputerze.
● Czy drukowanie z innych komputerów wykorzystujących połączenie USB jest możliwe? Jeśli nie, skontaktuj
się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub z działem pomocy technicznej firmy Canon.
Za pomocą serwera wydruku
● Czy drukowanie z serwera wydruku jest możliwe? Jeśli nie, sprawdź połączenie pomiędzy serwerem
wydruku a swoim komputerem.
Problem z serwerem wydruku(P. 277)
● Wyłącz oprogramowanie zabezpieczające i inne oprogramowanie rezydentne.
● Zainstaluj ponownie sterownik drukarki.
Instalowanie sterowników(P. 75)
● Czy drukowanie z innych komputerów za pomocą serwera wydruku jest możliwe? Jeśli nie, skontaktuj się z
autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub z działem pomocy technicznej firmy Canon.
● Czy wystąpił błąd? Sprawdź dziennik zadań.
279
Rozwiązywanie problemów
Sprawdzanie statusu i dziennika drukowania(P. 125)
Drukowanie przebiega zbyt wolno. *
● Wydrukuj albo usuń dane z pamięci.
* W miarę zmniejszania się ilości wolnego miejsca w pamięci urządzenie pracuje coraz wolniej — podobnie jak komputer.
Jest to zjawisko normalne.
Nie można drukować z użyciem technologii Google Cloud Print.
Korzystanie
z technologii Google Cloud Print(P. 143)
Rozpoczęcie drukowania zajmuje dużo czasu.
● Czy wykonano wydruk na wąskim papierze? Po drukowaniu na wąskim papierze urządzenie musi zmniejszyć
swoją temperaturę, aby utrzymać jakość wydruku. W rezultacie może upłynąć trochę czasu przed
rozpoczęciem kolejnego drukowania. Należy poczekać, aż urządzenie będzie gotowe do drukowania.
Drukowanie rozpocznie się, gdy temperatura w środku maszyny spadnie.
280
Rozwiązywanie problemów
Drukowanie nie przebiega poprawnie
3RJY-05A
Jeśli jakość wydruku nie jest zadowalająca lub papier zwija się bądź marszczy, należy wypróbować poniższe
rozwiązania. Jeśli to nie rozwiąże problemu, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem
firmy Canon lub działem telefonicznej pomocy technicznej Canon.
◼ Problemy z jakością obrazu
Przy krawędzi wydruków
widoczne są smugi(P. 283)
Smugi i odpryski tonera
widoczne na wydrukach(P. 284)
Zacieki pojawiają się na
wydrukach albo drukowanie jest
nierównomierne(P. 287)
Jakość wydruku nie jest zadowalająca(P. 283)
Na wydrukach widoczne są
smugi(P. 283)
Wydruki są wyblakłe(P. 285)
Wydruki cechują się w całości lub
w części szarawym
zabarwieniem(P. 289)
281
W pustych miejscach są odbicia
druku(P. 284)
Część strony nie jest
zadrukowana(P. 287)
Pojawiają się białe plamy(P. 289)
Rozwiązywanie problemów
Pojawiają się plamy(P. 290)
Na spodniej stronie papieru
widnieją smugi(P. 291)
◼ Problemy z zadrukowanymi arkuszami papieru
Papier marszczy się(P. 292)
Papier marszczy się lub zwija(P. 292)
Papier się zwija(P. 292)
◼ Problemy z podawaniem papieru
Wydruki są krzywe(P. 294)
Nie można odczytać
wydrukowanego kodu
kreskowego(P. 291)
Papier jest podawany nieprawidłowo(P. 294)
Urządzenie nie pobiera papieru albo pobiera więcej niż jeden arkusz
naraz(P. 294)
282
Rozwiązywanie problemów
Jakość wydruku nie jest zadowalająca
3RJY-05C
Zabrudzenia wewnątrz urządzenia mogą wpływać na jakość wydruków. W pierwszej kolejności należy wyczyścić
urządzenie i wykonać czynności konserwacyjne. Regularne czyszczenie(P. 251)
Przy krawędzi wydruków widoczne są smugi
Czy używasz odpowiedniego papieru?
● Sprawdź obsługiwane typy papieru i użyj odpowiedniego typu papieru. Ponadto ustaw odpowiedni
rozmiar i rodzaj papieru.
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 328)
Ładowanie papieru(P. 98)
Określanie formatu i typu papieru(P. 110)
Czy dla drukowanych danych ustawiono marginesy?
● Dzieje się tak, jeśli w sterowniku drukarki nie ustawiono marginesów. Margines o wartości 5 mm lub
mniejszej przy krawędzi papieru albo o wartości 10 mm bądź mniejszej przy krawędzi kopert nie znajduje
się w obszarze wydruku. Należy pamiętać o ustawieniu marginesów drukowanych dokumentów.
Zakładka [Wykończenie]
[Ustawienia zaawansowane]
[Rozszerz obszar drukowania i drukuj]
[Wył.]
Na wydrukach widoczne są smugi
Czy używasz odpowiedniego papieru?
● Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 328)
Ładowanie papieru(P. 98)
● Jeżeli użycie odpowiedniego papieru nie przynosi skutku, spróbuj zmienić ustawienie trybu <Specjalny tryb
drukowania A>. Tryb <Tryb 2> może poprawić jakość w większym stopniu niż tryb <Tryb 1>.
<Przetwarzanie specjalne>(P. 236)
283
Rozwiązywanie problemów
W pustych miejscach są odbicia druku
Czy używasz odpowiedniego papieru?
● Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 328)
Ładowanie papieru(P. 98)
Czy w zasobnikach z tonerem pozostało mało tonera?
● Sprawdź ile toneru pozostało w zasobniku z tonerem i wymień zasobnik z tonerem, jeśli to konieczne.
● Ponadto — niezależnie od ilości toneru, który znajduje się w zasobniku — może się zdarzyć, że zasobnik
zużyje się. Mają na to wpływ środowisko eksploatacji czy niszczenie materiałów wykorzystanych we
wnętrzu zasobnika z tonerem.
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 254)
Czy w zespole bębna pozostało mało tonera?
● Sprawdź ile toneru pozostało w zespole bębna i wymień go, jeśli to konieczne.
● Ponadto — niezależnie od ilości toneru, który znajduje się w zespole bębna — może się zdarzyć, że zespół
bębna zużyje się. Mają na to wpływ środowisko eksploatacji czy niszczenie materiałów wykorzystanych we
wnętrzu zespołu bębna.
Wymiana zespołu bębna(P. 257)
Smugi i odpryski tonera widoczne na wydrukach
Czy używasz odpowiedniego papieru?
● Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 328)
Ładowanie papieru(P. 98)
● Ustawienie opcji <Specjalny tryb drukowania U> na <Włącz> może rozwiązać problem.
284
Rozwiązywanie problemów
<Przetwarzanie specjalne>(P. 236)
Czy używasz papieru zawierającego dużą ilość pyłu papierowego lub innych
cząsteczek pyłu?
● Jeżeli papier charakteryzuje się dużą ilością pyłu papierowego lub innych cząsteczek pyłu, na wydrukach
mogą pojawiać się smugi. Ustawienie opcji <Specjalny tryb drukowania L> na <Włącz> może rozwiązać
problem.
<Przetwarzanie specjalne>(P. 236)
Czy w zasobnikach z tonerem pozostało mało tonera?
● Sprawdź ile toneru pozostało w zasobniku z tonerem i wymień zasobnik z tonerem, jeśli to konieczne.
● Ponadto — niezależnie od ilości toneru, który znajduje się w zasobniku — może się zdarzyć, że zasobnik
zużyje się. Mają na to wpływ środowisko eksploatacji czy niszczenie materiałów wykorzystanych we
wnętrzu zasobnika z tonerem.
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 254)
Czy w zespole bębna pozostało mało tonera?
● Sprawdź ile toneru pozostało w zespole bębna i wymień go, jeśli to konieczne.
● Ponadto — niezależnie od ilości toneru, który znajduje się w zespole bębna — może się zdarzyć, że zespół
bębna zużyje się. Mają na to wpływ środowisko eksploatacji czy niszczenie materiałów wykorzystanych we
wnętrzu zespołu bębna.
Wymiana zespołu bębna(P. 257)
Wydruki są wyblakłe
Czy używasz odpowiedniego papieru?
● Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim. Ponadto odpowiednio skonfiguruj ustawienia formatu
i rodzaju papieru.
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 328)
Ładowanie papieru(P. 98)
Określanie formatu i typu papieru(P. 110)
Czy używasz papieru zawierającego dużą ilość pyłu papierowego?
● Stosowanie papieru zawierającego dużą ilość pyłu papierowego może wiązać się z uzyskiwaniem
wyblakłych bądź zasmużonych wydruków. Ustawienie opcji <Specjalny tryb drukowania G> na <Włącz>
może rozwiązać problem.
<Przetwarzanie specjalne>(P. 236)
285
Rozwiązywanie problemów
Czy używasz papieru o szorstkiej powierzchni?
● Obrazy drukowane na papierze o szorstkiej powierzchni mogą mieć wyblakłe barwy. Ustawienie opcji
<Specjalny tryb drukowania Q> na <Włącz> może rozwiązać problem.
<Przetwarzanie specjalne>(P. 236)
● Wybranie ustawienia <Włącz> może mieć wpływ na jakość obrazu.
Czy korzystasz z urządzenia w środowisku o dużej wilgotności?
● Ustawienie opcji <Specjalny tryb drukowania T> na <Włącz> może rozwiązać problem.
<Przetwarzanie specjalne>(P. 236)
● Po wybraniu ustawienia <Włącz> i w przypadku drukowania w warunkach niskiej wilgotności drukowane
obrazy i tekst mogą być nieostre.
Czy wydruk został wykonany na pustej stronie arkusza z zadrukowaną drugą
stroną?
● W przypadku drukowania na pustej stronie arkusza z zadrukowaną drugą stroną wydruk może mieć
wyblakłe barwy. Ustawienie opcji <Specjalny tryb drukowania R> na <Włącz> może rozwiązać problem.
<Przetwarzanie specjalne>(P. 236)
● W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> po upłynięciu pewnego czasu od zakończenia drukowania na
przedniej stronie albo w zależności od wilgotności powietrza w otoczeniu może nastąpić pogorszenie
jakości obrazu albo zacięcie papieru.
Czy urządzenie jest zainstalowane w odpowiednim środowisku?
● Zainstaluj drukarkę w odpowiednim miejscu.
Instalacja(P. 3)
Przenoszenie urządzenia(P. 262)
Czy w zasobnikach z tonerem pozostało mało tonera?
● Sprawdź ile toneru pozostało w zasobniku z tonerem i wymień zasobnik z tonerem, jeśli to konieczne.
● Ponadto — niezależnie od ilości toneru, który znajduje się w zasobniku — może się zdarzyć, że zasobnik
zużyje się. Mają na to wpływ środowisko eksploatacji czy niszczenie materiałów wykorzystanych we
wnętrzu zasobnika z tonerem.
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 254)
Czy w zespole bębna pozostało mało tonera?
● Sprawdź ile toneru pozostało w zespole bębna i wymień go, jeśli to konieczne.
286
Rozwiązywanie problemów
● Ponadto — niezależnie od ilości toneru, który znajduje się w zespole bębna — może się zdarzyć, że zespół
bębna zużyje się. Mają na to wpływ środowisko eksploatacji czy niszczenie materiałów wykorzystanych we
wnętrzu zespołu bębna.
Wymiana zespołu bębna(P. 257)
Część strony nie jest zadrukowana
Czy dla drukowanych danych ustawiono marginesy?
● Dzieje się tak, jeśli w sterowniku drukarki nie ustawiono marginesów. Margines o wartości 5 mm lub
mniejszej przy krawędzi papieru albo o wartości 10 mm bądź mniejszej przy krawędzi kopert nie znajduje
się w obszarze wydruku. Należy pamiętać o ustawieniu marginesów drukowanych dokumentów.
Zakładka [Wykończenie]
[Ustawienia zaawansowane]
[Rozszerz obszar drukowania i drukuj]
[Wył.]
Czy prowadnice papieru przylegają do krawędzi papieru?
● Części dokumentu mogą nie być zadrukowane, jeżeli prowadnice zbyt mocno dociskają krawędzie papieru
albo są od nich zbytnio oddalone.
Ładowanie papieru(P. 98)
Zacieki pojawiają się na wydrukach albo drukowanie jest nierównomierne
Czy używasz odpowiedniego papieru?
● Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 328)
Ładowanie papieru(P. 98)
Czy moduł utrwalający został wyczyszczony?
● Wyczyść moduł utrwalający.
Czyszczenie modułu utrwalającego(P. 253)
287
Rozwiązywanie problemów
Czy używasz papieru o szorstkiej powierzchni?
● Obrazy drukowane na papierze o szorstkiej powierzchni mogą mieć wyblakłe barwy. Ustawienie opcji
<Specjalny tryb drukowania Q> na <Włącz> może rozwiązać problem.
<Przetwarzanie specjalne>(P. 236)
● Wybranie ustawienia <Włącz> może mieć wpływ na jakość obrazu.
Czy korzystasz z urządzenia w środowisku o dużej wilgotności?
● Zmień wybrane ustawienia w opcji <Specjalny tryb drukowania T>. Wybór dla tej opcji ustawienia <Włącz>
może rozwiązać problem.
<Przetwarzanie specjalne>(P. 236)
● Po wybraniu ustawienia <Włącz> i w przypadku drukowania w warunkach niskiej wilgotności drukowane
obrazy i tekst mogą być nieostre.
Czy używasz papieru zawierającego dużą ilość pyłu papierowego?
● Stosowanie papieru zawierającego dużą ilość pyłu papierowego może wiązać się z uzyskiwaniem
wyblakłych bądź zasmużonych wydruków. Ustawienie opcji <Specjalny tryb drukowania G> na <Włącz>
może rozwiązać problem.
<Przetwarzanie specjalne>(P. 236)
Czy w zasobnikach z tonerem pozostało mało tonera?
● Sprawdź ile toneru pozostało w zasobniku z tonerem i wymień zasobnik z tonerem, jeśli to konieczne.
● Ponadto — niezależnie od ilości toneru, który znajduje się w zasobniku — może się zdarzyć, że zasobnik
zużyje się. Mają na to wpływ środowisko eksploatacji czy niszczenie materiałów wykorzystanych we
wnętrzu zasobnika z tonerem.
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 254)
Czy w zespole bębna pozostało mało tonera?
● Sprawdź ile toneru pozostało w zespole bębna i wymień go, jeśli to konieczne.
● Ponadto — niezależnie od ilości toneru, który znajduje się w zespole bębna — może się zdarzyć, że zespół
bębna zużyje się. Mają na to wpływ środowisko eksploatacji czy niszczenie materiałów wykorzystanych we
wnętrzu zespołu bębna.
Wymiana zespołu bębna(P. 257)
288
Rozwiązywanie problemów
Wydruki cechują się w całości lub w części szarawym zabarwieniem
Czy korzystasz ze specjalnego typu papieru?
● W przypadku określonych typów papieru strona z wydrukiem może mieć szarawe zabarwienie. Sprawdź
używany typ papieru i spróbuj zastosować inny.
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 328)
● Ustawienie opcji <Specjalny tryb drukowania U> albo <Specjalny tryb drukowania G> na <Włącz> może
rozwiązać problem.
<Przetwarzanie specjalne>(P. 236)
● Nawet zastosowanie powyższych ustawień nie stanowi gwarancji uzyskania pożądanego efektu.
Czy urządzenie jest zainstalowane w odpowiednim środowisku?
● Zainstaluj drukarkę w odpowiednim miejscu.
Instalacja(P. 3)
Przenoszenie urządzenia(P. 262)
● Połóż kasetę z tonerem w odpowiednim miejscu na dwie do trzech godzin, a następnie ponów próbę
drukowania. Może to pomóc w rozwiązaniu powyższego problemu. Jeśli problem nie ustępuje, wymienić
zasobnik z tonerem.
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 254)
Czy zespół bębna nie był przez dłuższy czas narażony na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych?
● Umieść zespół bębna w odpowiednim miejscu na dwie do trzech godzin, a następnie ponów próbę
drukowania. Może to pomóc w rozwiązaniu powyższego problemu. Jeśli problem nie ustępuje, wymień
zespół bębna.
Wymiana zespołu bębna(P. 257)
Pojawiają się białe plamy
289
Rozwiązywanie problemów
Czy używany do drukowania papier nie jest zawilgocony?
● Wymień papier na odpowiedni.
Ładowanie papieru(P. 98)
Czy używasz odpowiedniego papieru?
● Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 328)
Ładowanie papieru(P. 98)
Czy w zasobnikach z tonerem pozostało mało tonera?
● Sprawdź ile toneru pozostało w zasobniku z tonerem i wymień zasobnik z tonerem, jeśli to konieczne.
● Ponadto — niezależnie od ilości toneru, który znajduje się w zasobniku — może się zdarzyć, że zasobnik
zużyje się. Mają na to wpływ środowisko eksploatacji czy niszczenie materiałów wykorzystanych we
wnętrzu zasobnika z tonerem.
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 254)
Czy w zespole bębna pozostało mało tonera?
● Sprawdź ile toneru pozostało w zespole bębna i wymień go, jeśli to konieczne.
● Ponadto — niezależnie od ilości toneru, który znajduje się w zespole bębna — może się zdarzyć, że zespół
bębna zużyje się. Mają na to wpływ środowisko eksploatacji czy niszczenie materiałów wykorzystanych we
wnętrzu zespołu bębna.
Wymiana zespołu bębna(P. 257)
Pojawiają się plamy
Czy moduł utrwalający został wyczyszczony?
● Wyczyść moduł utrwalający.
Czyszczenie modułu utrwalającego(P. 253)
290
Rozwiązywanie problemów
Na spodniej stronie papieru widnieją smugi
Czy załadowano papier w mniejszym rozmiarze niż rozmiar określony w
danych do drukowania?
● Sprawdź, czy rozmiar papieru pasuje do rozmiaru papieru określonego w danych do drukowania.
Czy moduł utrwalający został wyczyszczony?
● Wyczyść moduł utrwalający.
Czyszczenie modułu utrwalającego(P. 253)
Czy smugi pojawiają się papierze podczas drukowania dwustronnego?
● Podczas drukowania dwustronnego na tylnej stronie arkusza papieru mogą pojawić się smugi. Ustawienie
opcji <Specjalny tryb drukowania R> na <Włącz> może rozwiązać problem.
<Przetwarzanie specjalne>(P. 236)
● W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> po upłynięciu pewnego czasu od zakończenia drukowania na
przedniej stronie albo w zależności od wilgotności powietrza w otoczeniu może nastąpić pogorszenie
jakości obrazu albo zacięcie papieru.
Nie można odczytać wydrukowanego kodu kreskowego
Czy próbujesz odczytać mały kod kreskowy albo kod z grubymi kreskami?
● Powiększ kod kreskowy.
● Zmiana ustawienia <Wybierz szerokość linii> może rozwiązać ten problem.
<Przetwarzanie specjalne>(P. 236)
291
Rozwiązywanie problemów
Papier marszczy się lub zwija
3RJY-05E
Papier marszczy się
Czy papier jest załadowany prawidłowo?
● Papier załadowany nad ogranicznikiem stosu papieru lub ukośnie może się marszczyć.
Ładowanie papieru(P. 98)
Czy używany do drukowania papier nie jest zawilgocony?
● Wymień papier na odpowiedni.
Ładowanie papieru(P. 98)
Czy używasz odpowiedniego papieru?
● Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 328)
Ładowanie papieru(P. 98)
Papier się zwija
Czy używasz odpowiedniego papieru?
● Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim. Ponadto odpowiednio skonfiguruj ustawienia formatu
i rodzaju papieru.
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 328)
Ładowanie papieru(P. 98)
Określanie formatu i typu papieru(P. 110)
292
Rozwiązywanie problemów
● Zmień ustawienie opcji <Typ papieru> na takie, które jest odpowiednie dla cieńszego papieru. Jeżeli na
przykład bieżące ustawienie to <Zwykły (71–89 g/m²)>, zmień je na <Zwykły L (61–70 g/m²)> albo <Zwykły
L2 (60 g/m²)>.
Określanie formatu i typu papieru(P. 110)
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 328)
● Załaduj papier ponownie, zmieniając stronę, która ma zostać zadrukowana (strona przednia/tylna).
● W rzadkich przypadkach — w zależności od papieru — uzyskane efekty mogą być jeszcze gorsze. Jeżeli ma
to miejsce, należy przywrócić wcześniej ustawioną stronę do zadrukowania.
Czy używany do drukowania papier nie jest zawilgocony?
● Wymień papier na odpowiedni.
Ładowanie papieru(P. 98)
293
Rozwiązywanie problemów
Papier jest podawany nieprawidłowo
3RJY-05F
Wydruki są krzywe
Czy prowadnice papieru przylegają do krawędzi papieru?
● Wydruki są krzywe, jeśli prowadnice zbyt mocno dociskają krawędzie papieru lub są od nich zbytnio
oddalone.
Ładowanie papieru(P. 98)
Czy drukujesz na zwiniętych kopertach?
● Rozwiń koperty i wydrukuj ponownie.
Ładowanie kopert(P. 106)
Urządzenie nie pobiera papieru albo pobiera więcej niż jeden arkusz naraz
Czy papier jest załadowany prawidłowo?
● Przekartkuj dokładnie stos papieru, aby arkusze nie sklejały się ze sobą.
● Sprawdź, czy papier jest załadowany prawidłowo.
Ładowanie papieru(P. 98)
● Sprawdź, czy w szufladzie znajduje się odpowiednia liczba arkuszy oraz czy załadowano odpowiedni rodzaj
papieru.
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 328)
Ładowanie papieru(P. 98)
● Sprawdź, czy nie załadowano razem papieru o różnym formacie i typie.
● W niektórych przypadkach papier nie ładuje się prawidłowo w zależności od jego grubości. W takim
przypadku należy odwrócić orientację papieru lub sam papier.
294
Rozwiązywanie problemów
Wyświetlany jest komunikat lub numer zaczynający się
od symbolu „#” (kod błędu)
3RJY-05H
W kolejnych częściach możesz spróbować wyszukać rozwiązanie w sytuacji, gdy na wyświetlaczu urządzenia zostaje
wyświetlony komunikat albo numer (kod błędu) poprzedzony znakiem „#”.
Środki zaradcze w przypadku każdego komunikatu(P. 296)
Środki zaradcze dla każdego kodu błędu(P. 307)
295
Rozwiązywanie problemów
Środki zaradcze w przypadku każdego komunikatu
3RJY-05J
Komunikat pojawia się na wyświetlaczu, gdy występuje problem z przetworzeniem wydruku, urządzenie nie jest w
stanie komunikować się albo jakiś inny problem uniemożliwia prawidłowe działanie. Więcej informacji na temat
komunikatów znajduje się poniżej.
Możliwe, że używana kaseta z bębnem jest podrobiona lub innej firmy niż
Canon.
Zespół bębna może nie być oryginalnym produktem firmy Canon.
● Zespół bębna należy wymieniać tylko na oryginalny zespół bębna firmy Canon.
Materiały eksploatacyjne(P. 267)
Możliwe, że używana kaseta z tonerem jest podrobiona lub innej firmy niż
Canon.
Kaseta z tonerem może nie być oryginalnym produktem firmy Canon.
● Zasobniki z tonerem należy wymieniać tylko na oryginalne zasobniki z tonerem firmy Canon.
Materiały eksploatacyjne(P. 267)
Nie można praw. podać ilości toneru w kas. (w przypadku zasobnika z
tonerem)
Zasobnik z tonerem nie jest prawidłowo zainstalowany lub wystąpił problem z zasobnikiem z tonerem.
● Założyć ponownie zasobnik z tonerem. Jeśli komunikat nie znika po kilku próbach ponownego założenia,
być może kaseta jest uszkodzona. Skontaktuj się z punktem zakupu zasobnika z tonerem lub zasięgnij
porady w centrum obsługi klienta firmy Canon.
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 254)
Być może nie korzystasz z oryginalnego zasobnika z tonerem firmy Canon.
● Zaleca się wymieniać zasobniki z tonerem na oryginalne zasobniki firmy Canon.
Materiały eksploatacyjne(P. 267)
Nie można praw. podać ilości toneru w kas. (w przypadku zespołu bębna)
Zespół bębna nie jest prawidłowo zainstalowany lub wystąpił problem z zespołem bębna.
● Zainstaluj zespół bębna ponownie. Jeśli komunikat nie znika po kilku próbach ponownej instalacji, być
może zespół bębna jest uszkodzony. Skontaktuj się z punktem zakupu zespołu bębna lub zasięgnij porady
w centrum obsługi klienta firmy Canon.
Wymiana zespołu bębna(P. 257)
Być może nie korzystasz z oryginalnego zespołu bębna firmy Canon.
296
Rozwiązywanie problemów
● Zaleca się wymieniać zespoły bębna na oryginalne zespoły bębna firmy Canon.
Materiały eksploatacyjne(P. 267)
Nie można połączyć z użyciem funkcji Bezpośrednie połączenie.
Wystąpił błąd podczas uruchamiania trybu punktu dostępu.
● Ustaw adres IP na inną wartość niż „192.168.22.xx”. Jeśli wciąż nie możesz się połączyć, sprawdź ustawienie
maski podsieci. Szczegółowe informacje można uzyskać u administratora sieci.
Ustawianie adresu IPv4(P. 41)
Nie można poł. z uż. funkcji Bezpośrednie połączenie. Sprawdź poł. siec.
Tryb punktu dostępu został uruchomiony, gdy urządzenie nie było połączone z punktem dostępu.
● Tryb punktu dostępu należy uruchomić dopiero po połączeniu urządzenia z punktem dostępu.
Nie można znaleźć punktu dostępu.
Podczas próby nawiązania automatycznego połączenia za pomocą funkcji WPS nie można wykryć routera
sieci bezprzewodowej w określonym przedziale czasowym.
● Nawiąż połączenie ponownie i zwróć uwagę na limit czasu.
Konfiguracja połączenia za pomocą trybu przycisku WPS(P. 29)
Konfiguracja połączenia za pomocą trybu kodu PIN WPS(P. 31)
Identyfikator SSID routera sieci bezprzewodowej został wprowadzony niepoprawnie.
● Sprawdź identyfikator SSID i wprowadź go ponownie.
Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego(P. 39)
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 36)
Nie można wykryć routera sieci bezprzewodowej z powodu problemów z ustawieniami sieci.
● Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo zainstalowane i gotowe do połączenia się z siecią.
Problemy z instalacją/ustawieniami(P. 274)
● Jeśli to nie rozwiązuje problemu, sprawdź ustawienia bezpieczeństwa routera sieci bezprzewodowej.
Błąd połącz. z kas. Możliwe, że używ. kas. z bęb. jest podr. lub innej firmy niż
Canon.
Zespół bębna mógł nie zostać zainstalowany prawidłowo lub jest uszkodzony.
● Zainstaluj zespół bębna ponownie. Jeśli ponowne zainstalowanie zespołu bębna nie spowoduje usunięcia
komunikatu o błędzie, zespół bębna może być uszkodzony. Skontaktuj się z punktem zakupu zespołu
bębna lub zasięgnij porady w centrum obsługi klienta firmy Canon.
Procedura wymiany zespołu bębna(P. 258)
297
Rozwiązywanie problemów
Błąd połącz. z kasetą Możliwe, że używ. kas. z ton. jest podr. lub innej firmy
niż Canon.
Zasobnik z tonerem mógł nie zostać zainstalowany prawidłowo lub jest uszkodzony.
● Zainstaluj ponownie zasobnik z tonerem. Jeśli ponowne zainstalowanie zasobnika z tonerem nie
spowoduje usunięcia komunikatu o błędzie, zasobnik z tonerem może być uszkodzony. Skontaktuj się z
punktem zakupu zasobnika z tonerem lub zasięgnij porady w centrum obsługi klienta firmy Canon.
Procedura wymiany zasobnika z tonerem(P. 255)
Sprawdź ustawienia uwierzytelniania.
Metoda uwierzytelniania wybrana dla urządzenia nie odpowiada metodzie uwierzytelniania wybranej dla
serwera RADIUS.
● Sprawdź, czy wybrano tę samą metodę uwierzytelniania dla urządzenia i dla serwera RADIUS i ustaw
poprawną metodę uwierzytelniania.
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 176)
Chłodzenie... Poczekaj, a następnie spróbuj ponownie.
Temperatura zespołu utrwalającego jest wysoka.
● Odczekaj, aż zespół utrwalający ostygnie. Po obniżeniu temperatury spróbuj ponownie wykonać pożądaną
czynność.
Chłodzenie... Poczekaj chwilę.
Temperatura zespołu utrwalającego jest wysoka.
● Odczekaj, aż zespół utrwalający ostygnie. Po obniżeniu temperatury komunikat zniknie.
Nie można nawiązać połączenia. (w przypadku połączenia w trybie punktu
dostępu)
Połączenie w trybie punktu dostępu nie powiodło się z powodu błędu.
● Należy zaczekać kilka chwil, a następnie spróbować ponownie. Jeżeli w dalszym ciągu nie możesz nawiązać
połączenia, wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie.
Połączenie bezpośrednie (Tryb punktu dostępu)(P. 131)
298
Rozwiązywanie problemów
Nie można nawiązać połączenia. (w przypadku łatwego połączenia poprzez
komputer)
Wystąpił błąd w trakcie rozpoczynania łatwego połączenia poprzez komputer (tryb konfiguracji bez
użycia kabla).
● Naciśnij przycisk Wstecz, aby powrócić do poprzedniego ekranu, a następnie spróbuj wybrać <Łatwe
połączenie poprzez komputer> ponownie.
● Jeżeli ten sam komunikat jest wyświetlany ponownie przy kilku próbach wybrania <Łatwe połączenie
poprzez komputer>, wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie.
Nie można połącz. Sprawdź ustaw. PSK.
Klucz sieciowy (PSK) routera sieci bezprzewodowej został ustawiony nieprawidłowo dla urządzenia.
● Sprawdź klucz sieciowy (PSK) routera i ustaw go ponownie.
Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego(P. 39)
Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego(P. 33)
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 36)
● Jeżeli po zweryfikowaniu klucza sieciowego problem występuje nadal, należy sprawdzić, czy urządzenie
zostało poprawnie zainstalowane i czy jest gotowe do podłączenia do sieci.
Problemy z instalacją/ustawieniami(P. 274)
Nie można połączyć przez bezprzew. LAN. (w przypadku połączenia za
pomocą bezprzewodowej sieci LAN)
Nawiązanie łączności nie powiodło się z powodu wystąpienia błędu podczas ustanawiania połączenia z
bezprzewodową siecią LAN.
● Zrestartuj urządzenie i ponownie je skonfiguruj.
● Jeżeli problem nie ustąpi nawet po ponownym uruchomieniu urządzenia, sprawdź, czy urządzenie jest
prawidłowo zainstalowane i gotowe do połączenia się z siecią.
Problemy z instalacją/ustawieniami(P. 274)
● Jeśli po sprawdzeniu stanu połączenia z bezprzewodową siecią LAN problem nadal występuje, sprawdź
ustawienia bezpieczeństwa routera bezprzewodowego.
Nie można połączyć przez bezprzew. LAN. (w przypadku komunikacji za
pomocą bezprzewodowej sieci LAN)
Komunikacja z bezprzewodową siecią LAN nie powiodła się z powodu błędu.
● Odczekaj chwilę i ponownie przeprowadź konfigurację. Jeżeli nadal nie można uzyskać połączenia, należy
wyłączyć urządzenie i ponownie je uruchomić.
299
Rozwiązywanie problemów
Nie można połącz. za pom. WPS.
Podczas próby nawiązania automatycznego połączenia z pomocą funkcji WPS wystąpił błąd
uniemożliwiający ustanowienie połączenia.
● Odczekaj chwilę i ponownie przeprowadź konfigurację. Jeżeli problem występuje nadal, sprawdź, czy
router bezprzewodowy obsługuje WPS.
Jeśli funkcja WPS jest obsługiwana:
Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo zainstalowane i gotowe do połączenia się z siecią.
Problemy z instalacją/ustawieniami(P. 274)
Jeśli funkcja WPS nie jest obsługiwana:
Należy skonfigurować inną metodę połączenia.
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 27)
Nie można wykryć żadnych połączeń z urządzen. bezprzew.
Nie udało się wykryć urządzeń przenośnych w określonym czasie.
● Nawiąż połączenie ponownie i zwróć uwagę na limit czasu.
Połączenie bezpośrednie (Tryb punktu dostępu)(P. 131)
Nie można wyczyścić.
Papier zakleszczył się w trakcie czyszczenia.
● Wyciągnij zakleszczony papier, ustaw odpowiednio papier i ponownie wykonaj operację czyszczenia.
Usuwanie zaciętego papieru(P. 308)
Czyszczenie modułu utrwalającego(P. 253)
Nie można wykonać uwierz.z użyc.klucza współ. Spr. ust.WEP.
Klucz sieciowy (klucz WEP) routera sieci bezprzewodowej został ustawiony nieprawidłowo dla urządzenia.
● Sprawdź klucz sieciowy (klucz WEP) routera bezprzewodowego i ustaw go ponownie.
Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego(P. 39)
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 36)
● Podłącz ponownie, wybierając router bezprzewodowy albo ręcznie zmieniając metodę uwierzytelniania
WEP na <System otwarty>.
Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego(P. 33)
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 36)
Ustawiona metoda uwierzytelniania urządzenia to <Klucz współdzielony>, ale metoda określona dla
routera sieci bezprzewodowej to „system otwarty”.
● Zmień metodę uwierzytelniania WEP w routerze sieci bezprzewodowej na „klucz dzielony” i połącz
ponownie. Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące zmiany, należy zapoznać się z instrukcjami obsługi
dołączonymi do urządzeń sieciowych lub skontaktować się z producentem.
300
Rozwiązywanie problemów
Nie można ustawić aktualnej daty i godziny.
Komunikacja nie powiodła się z powodu wystąpienia błędu sieci i przekroczenia limitu czasu.
● Sprawdź środowisko sieci, z którą łączy się urządzenie.
● Użyj opcji <Ustawienia aktualnej daty/godziny>, aby ustawić godzinę ręcznie albo, w sekcji [Ustawienia
SNTP] usuń zaznaczenie w polu wyboru [Użyj SNTP].
Programowanie ustawień aktualnej daty i godziny(P. 21)
Konfiguracja protokołu SNTP(P. 73)
Nie można zaktual. w urządzeniu ustawień czasu z powodu wyczerpania
baterii. Gdy ust. czasu są nieprawidłowe, nie można korzystać z Google Cloud
Print.
Bateria urządzenia wyczerpała się i utracono prawidłowe ustawienia godziny.
● Należy ponownie ustawić prawidłową godzinę.
Programowanie ustawień aktualnej daty i godziny(P. 21)
Bezpośrednie połączenie zakończone.
Połączenie z urządzeniem przenośnym zostało przerwane.
● Ponownie nawiąż połączenie bezpośrednie.
Połączenie bezpośrednie (Tryb punktu dostępu)(P. 131)
Bezpośrednie połączenie zakończ. Sprawdź poł. siec.
Połączenie z urządzeniem przenośnym zostało przerwane.
● Ponownie nawiąż połączenie bezpośrednie.
Połączenie bezpośrednie (Tryb punktu dostępu)(P. 131)
Koniec ter.przyd.bęb Wymień kasetę z bębnem.
Minął okres przydatności do użycia zespołu bębna.
● Wymień zespół bębna na nowy.
Wymiana zespołu bębna(P. 257)
Koniec eksploat. kas. z bęb. Zalec. wymiana.
Minął okres przydatności do użycia zespołu bębna.
301
Rozwiązywanie problemów
● Zaleca się wymianę zespołu bębna.
Wymiana zespołu bębna(P. 257)
Kaseta z bębnem osiąg. termin przydatności.
Minął okres przydatności do użycia zespołu bębna.
● Wymień zespół bębna na nowy.
Wymiana zespołu bębna(P. 257)
Łatwe połączenie poprzez komputer zakończone w powodu upływu limitu
czasu.
Nie można było ustanowić połączenia z komputerem przez 30 minut od rozpoczęcia łatwego łączenia
poprzez komputer (tryb konfiguracji bez użycia kabla).
● Naciśnij przycisk Wstecz, aby powrócić do poprzedniego ekranu, a następnie spróbuj wybrać <Łatwe
połączenie poprzez komputer> ponownie.
Usł.Google Cloud Prt niedos.Błąd uwierz.ser
Uwierzytelnienie serwera albo uzyskanie danych rejestracyjnych przez usługę Cloud Print nie powiodło
się.
● Upewnij się, że wybrano poprawne ustawienia daty i godziny.
<Ustawienia daty/godz.>(P. 219)
Usł.Google Cloud Prt niedos.Błąd kom.z serw
Funkcja Cloud Print jest niedostępna z powodu błędu.
● Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo połączone z bezprzewodową siecią LAN.
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 27)
● Port używany do funkcji drukowania w chmurze może być zablokowany przez ustawienia zapory lub inne
zabezpieczenia. Sprawdź, czy na komputerze dostępny jest port 5222.
● Jeśli w sieci używany jest serwer proxy, sprawdź, czy ustawienia proxy urządzenia oraz serwera są
poprawne. Szczegółowe informacje można uzyskać u administratora sieci.
Konfiguracja serwera proxy(P. 164)
Nieprawid. liczba znaków/użyto niewł. znaków.
Klucz sieciowy (klucz WPA/WPA2-PSK lub WEP) routera sieci bezprzewodowej został wprowadzony
niepoprawnie.
● Sprawdź klucz sieciowy (klucz WPA, WPA2-PSK lub WEP) routera i ustaw go ponownie. Aby uzyskać dalsze
informacje dotyczące sprawdzania klucza sieciowego, należy zapoznać się z instrukcjami obsługi
dołączonymi do urządzeń sieciowych lub skontaktować się z producentem.
302
Rozwiązywanie problemów
Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego(P. 39)
Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego(P. 33)
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 36)
Włóż kasetę z bębnem.
Nie włożono zespołu bębna lub nie włożono go prawidłowo.
● Prawidłowo włóż zespół bębna.
Wymiana zespołu bębna(P. 257)
Włóż kasetę z tonerem.
Nie włożono zasobnika z tonerem lub nie włożono go prawidłowo.
● Prawidłowo włóż zasobnik z tonerem.
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 254)
Osiągnięto maks. liczbę bezprz. urz. poł. przy użyciu opcji Bezp. połącz. Aby
połączyć inne urządzenia, zakończ niektóre aktualne połączenia.
Liczba bezpośrednio połączonych urządzeń przenośnych osiągnęła maksymalny limit.
● Aby połączyć inne urządzenia za pomocą połączenia bezpośredniego, należy rozłączyć dotychczasowe
urządzenia i spróbować ponownie nawiązać połączenie.
Połączenie bezpośrednie (Tryb punktu dostępu)(P. 131)
Brak pap.: XXXX*
*Dla
XXXX wyświetlana jest <Szuflada 1> lub <Taca wiel.>.
W szufladzie lub na tacy uniwersalnej nie ma papieru.
● Załaduj papier.
Ładowanie papieru(P. 98)
Papier przeznaczony do drukowania raportów i list nie jest załadowany.
● Raporty lub listy można drukować na papierze formatu A4 lub Letter. Załaduj papier formatu A4 lub Letter
i ustaw jego format.
Ładowanie papieru(P. 98)
Określanie formatu i typu papieru(P. 110)
Brak odpowiedzi od odbiorcy.
Przewód sieciowy mógł zostać odłączony lub wystąpił problem z przełącznikiem sieciowym.
● Sprawdź stan kabli sieciowych i przełączników.
303
Rozwiązywanie problemów
Brak odpowiedzi z hosta.
Urządzenie nie jest prawidłowo podłączone do sieci.
● Sprawdź ustawienia urządzenia i sieci, a następnie połącz ponownie.
Konfigurowanie środowiska sieciowego(P. 23)
Zacięcie papieru.
Papier zakleszcza się.
● Wyciągnij zakleszczony papier i wydrukuj dokument ponownie (drukowanie może wznowić się
automatycznie).
Usuwanie zaciętego papieru(P. 308)
Zalecamy przygotowanie kasety z bębnem.
Zbliża się czas wymiany zespołu bębna.
● Jeśli wyświetlany jest ten komunikat, wymień zespół bębna przed rozpoczęciem drukowania dużej liczby
dokumentów.
Materiały eksploatacyjne(P. 267)
Zalecamy przygotowanie kasety z tonerem.
Zbliża się czas wymiany kasety z tonerem.
● Wymień zasobnik z tonerem przed rozpoczęciem drukowania dużej liczby dokumentów, jeśli wyświetlany
jest ten komunikat.
Materiały eksploatacyjne(P. 267)
Wprowadź prawidłowe dane uwierzytelniania.
Informacje uwierzytelniania klienta (klucz i certyfikat, nazwa użytkownika i hasło lub certyfikat CA) są
nieprawidłowe.
● Sprawdź wybraną metodę uwierzytelniania oraz informacje uwierzytelniania (klucz i certyfikat, nazwę
użytkownika i hasło oraz certyfikat CA).
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 176)
Niezgod. rozm./ustaw.
Ustawienie rozmiaru papieru na panelu sterowania jest niezgodne z rozmiarem załadowanego papieru.
● Dopasuj ustawienia rozmiaru papieru określone w menu <Ustaw. pap. do drukow. na urządz. przen.> oraz
rozmiar papieru aktualnie załadowanego.
304
Rozwiązywanie problemów
Wykorzystanie załadowanego papieru
Skonfiguruj obszar <Ustaw. pap. do drukow. na urządz. przen.>, aby dopasować je do rozmiaru
załadowanego papieru.
Określanie formatu i typu papieru(P. 110)
● W przypadku drukowania z komputera należy sprawdzić, czy ustawienie formatu papieru w sterowniku
drukarki odpowiada formatowi załadowanego papieru.
Ładowanie papieru bez zmiany ustawień
Załaduj papier o formacie zgodnym z podanym w menu <Ustaw. pap. do drukow. na urządz. przen.>.
Ładowanie papieru(P. 98)
Pamięć jest pełna. Skanowanie zostanie anulow. Drukować?
Drukowany dokument zawiera stronę z bardzo dużą ilością danych.
● Wybierz, czy mają zostać wydrukowane zeskanowane do tego momentu strony, które już zostały
umieszczone w pamięci, albo anuluj zadanie.
Ustawiono nieprawid. klucz WEP. Sprawdź ustaw. WEP.
Klucz sieciowy (klucz WEP) routera sieci bezprzewodowej został ustawiony nieprawidłowo dla urządzenia.
● Sprawdź klucz sieciowy (klucz WEP) routera bezprzewodowego i ustaw go ponownie.
Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego(P. 39)
Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego(P. 33)
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 36)
Ustawiona metoda uwierzytelniania urządzenia to <Klucz współdzielony>, ale metoda określona dla
routera sieci bezprzewodowej to „system otwarty”.
● Podłącz ponownie, wybierając router bezprzewodowy albo ręcznie zmieniając metodę uwierzytelniania
WEP na <System otwarty>.
Konfiguracja połączenia za pomocą routera bezprzewodowego(P. 33)
Nawiązywanie połączenia z konfiguracją szczegółowych ustawień(P. 36)
● Zmień metodę uwierzytelniania WEP w routerze sieci bezprzewodowej na „klucz dzielony” i połącz
ponownie. Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące zmiany, należy zapoznać się z instrukcjami obsługi
dołączonymi do urządzeń sieciowych lub skontaktować się z producentem.
Koniec ter.przyd.kas Wymień kasetę z tonerem.
Minął okres przydatności do użytku zasobnika z tonerem.
● Wymień zasobnik z tonerem na nowy.
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 254)
305
Rozwiązywanie problemów
Koniec eksploat. kas. z ton. Zalec. wymiana.
Minął okres przydatności do użytku zasobnika z tonerem.
● Zaleca się wymianę zasobnika z tonerem.
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 254)
Kas. z tonerem osiąg. termin przydat.
Minął okres przydatności do użytku zasobnika z tonerem.
● Wymień zasobnik z tonerem na nowy.
Wymiana zasobnika z tonerem(P. 254)
Wył. i włącz zasil. Jeśli urządzenie nie odzyska sprawności, skontaktuj się ze
sprzedawcą lub przedst. serwisu.
Wystąpił błąd w urządzeniu.
● Należy wyłączyć urządzenie za pomocą wyłącznika zasilania, odczekać 10 sekund i ponownie je włączyć.
Jeśli problem nadal występuje, należy wyłączyć urządzenie, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się
z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub z biurem obsługi klienta firmy Canon. Należy
podać wyświetloną informację <Ennn-nnnn>.
Użyj zdal. int. uż., aby wprow. inform. niezb. do uwierzyt.
Ustawienia IEEE 802.1X są nieprawidłowe.
● Sprawdź, czy opcja [Nazwa logowania] została skonfigurowana prawidłowo.
● Sprawdź, czy zaznaczono pole wyboru [Użyj TLS], [Użyj TTLS] albo [Użyj PEAP].
● W przypadku korzystania z protokołu TLS sprawdź, czy zarejestrowano „klucz i certyfikat”.
● W przypadku korzystania z protokołu TTLS albo PEAP, sprawdź, czy nazwa użytkownika i hasło zostały
wprowadzone poprawnie.
Konfiguracja ustawień uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 176)
306
Rozwiązywanie problemów
Środki zaradcze dla każdego kodu błędu
3RJY-05K
Jeśli wystąpi błąd, na przykład w przypadku nieudanego drukowania, na ekranie dziennika zadań zostanie wyświetlony
odpowiadający mu trzycyfrowy kod błędu. Zapoznaj się z poniższymi opisami, aby uzyskać informacje na temat
przyczyn i rozwiązań dla każdego kodu błędu. Szczegółowe informacje na temat ekranu dziennika zadań, patrz
Ekran <Monitor stanu>(P. 92) .
#852
Urządzenie wyłącza się z jakiegoś powodu.
● Sprawdź, czy wtyczka jest mocno osadzona w gnieździe zasilający.
#853
Nie można wydrukować dokumentu, ponieważ jego rozmiar przekracza możliwości przetwarzania
urządzenia.
● Urządzenie może nie być w stanie wydrukować dokumentów wielostronicowych. Zmniejsz liczbę stron w
jednej serii drukowania lub wykonaj wydruk, gdy żadne zadania nie oczekują w kolejce lub nie jest
drukowany żaden dokument. Jeśli to nie rozwiąże problemu, sprawdź dane dokumentu pod kątem
nieprawidłowości.
Drukowanie zostało anulowane z poziomu komputera.
● Ten błąd może wystąpić, jeśli anulujesz czynność podczas przesyłania danych drukowania z komputera do
urządzenia, ale nie jest to zdarzenie nietypowe. Wydrukuj ponownie w razie potrzeby.
307
Rozwiązywanie problemów
Usuwanie zaciętego papieru
3RJY-05L
Jeśli w urządzeniu zakleszczy się papier, zostaje wyświetlony ekran <Zacięcie papieru.>. Naciśnij przycisk
, aby
wyświetlić proste rozwiązania. Jeśli instrukcje wyświetlane na ekranie nie są zrozumiałe, zapoznaj się z poniższymi
sekcjami, aby usunąć zakleszczony papier.
Taca wyprowadzania
papieru
Zacięcia papieru
wewnątrz
urządzenia(P. 310)
Wnętrze urządzenia
Zacięcia papieru
wewnątrz
urządzenia(P. 310)
Tylna pokrywa
Zacięcia papieru
wewnątrz
urządzenia(P. 310)
Podczas usuwania zakleszczonego papieru nie wolno wyłączać urządzenia
● Po wyłączeniu urządzenia dane, które miały zostać wydrukowane, zostają utracone.
W przypadku rozdarcia papieru
● Wyciągnij wszystkie kawałki papieru, aby nie zakleszczyły się ponownie w urządzeniu.
Jeżeli papier zakleszcza się regularnie
● Przed załadowaniem ryzy papieru do urządzenia wyrównaj jej krawędzie na płaskiej powierzchni.
● Sprawdź, czy używany papier jest odpowiedni dla urządzenia.
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 328)
● Sprawdź, czy w urządzeniu nie pozostają zakleszczone kawałki papieru.
● Jeżeli używasz papieru z szorstką powierzchnią, dla opcji <Typ papieru> wybierz ustawienie <Klejony 1 (60–
104 g/m²)> albo <Klejony 2 (105–163 g/m²)>.
Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie na papier(P. 111)
Określanie formatu i rodzaju papieru załadowanego do tacy wielofunkcyjnej(P. 112)
Drukowanie z komputera(P. 121)
308
Rozwiązywanie problemów
Nie wolno używać nadmiernej siły podczas wyciągania papieru zakleszczonego w
urządzeniu.
● Może to prowadzić do uszkodzenia części. Jeśli nie możesz wyciągnąć papieru, skontaktuj się z lokalnym
autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon lub działem telefonicznej pomocy technicznej Canon. Jeżeli
problem nie może zostać rozwiązany(P. 314)
309
Rozwiązywanie problemów
Zacięcia papieru wewnątrz urządzenia
3RJY-05R
Wyciągnij zakleszczony papier zgodnie z poniższą procedurą. Nie wolno używać nadmiernej siły podczas wyciągania
papieru zakleszczonego w urządzeniu. Jeśli zablokowanego papieru nie można łatwo wyjąć, należy przejść do
następnego kroku.
1
Zamknij ogranicznik papieru, a następnie otwórz pokrywę toneru.
2
Wyjmij zasobniki.
1
Wyciągnij zasobnik z tonerem.
Nie należy wstrząsać zasobnikiem z tonerem ani przechylać go. Nie należy narażać zasobnika z tonerem
na wstrząsy, np. spowodowane uderzeniem o inny przedmiot. Niestosowanie się do tego zalecenia może
spowodować wysypanie się tonera. Zasobnik z tonerem należy wyjmować pod takim samym kątem, pod
jakim jest umieszczony w urządzeniu.
2
Wyjmij zespół bębna.
310
Rozwiązywanie problemów
Nie należy wstrząsać zespołem bębna ani przechylać go. Nie należy narażać zespołu bębna na wstrząsy,
np. spowodowane uderzeniem o inny przedmiot. Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować
wysypanie się tonera. Zespół bębna należy wyjmować pod takim samym kątem, pod jakim jest
umieszczony w urządzeniu.
3
Ostrożnie wyciągnij papier.
4
Sprawdź, czy papier zakleszczył się w prowadnicy wyprowadzania papieru.
1
Aby otworzyć prowadnicę wyprowadzania, ciągnij papier do siebie, jednocześnie trzymając wciśnięty
2
Ostrożnie wyciągnij papier.
przycisk (
).
311
Rozwiązywanie problemów
3
5
1
Zamknij prowadnicę wyprowadzania papieru.
Sprawdź, czy papier zakleszczył się wewnątrz urządzenia.
Ostrożnie wyciągnij papier.
● Trzymaj papier po obu stronach. Pociągnij czołową krawędzią w dół, a następnie wyciągnij cały arkusz.
6
Sprawdź, czy papier zakleszczył się w tylnej pokrywie.
1
Otwórz tylną pokrywę.
2
Ostrożnie wyciągnij papier.
3
Zamknij tylną pokrywę.
7
1
Zainstaluj zasobniki z tonerem.
Zainstaluj zespół bębna.
312
Rozwiązywanie problemów
2
8
Włóż zasobnik z tonerem.
Zamknij pokrywę tonera.
➠ Komunikat o zacięciu papieru znika, a urządzenie jest gotowe do drukowania.
313
Rozwiązywanie problemów
Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany
3RJY-05S
Jeśli rozwiązanie problemu na podstawie wskazówek zawartych w tym rozdziale jest niemożliwe, należy się
skontaktować z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub z biurem obsługi klientów firmy Canon.
Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać urządzenia
● Samodzielne naprawy lub demontaż urządzenia może skutkować utratą gwarancji.
◼ Podczas kontaktu z firmą Canon
W przypadku kontaktowania się z firmą Canon należy przygotować następujące informacje:
● Nazwa produktu (LBP162dw)
● Miejsce zakupu urządzenia
● Szczegółowy opis problemu (np. jakie czynności wykonano i jaki był ich skutek)
● Numer seryjny (umieszczony na etykiecie z tyłu urządzenia)
Sprawdzanie numeru seryjnego na panelu sterowania
● Wybierz <Monitor stanu>
<Informacje o urządzeniu>
314
<Numer seryjny>.
Dodatek
Dodatek
Dodatek ............................................................................................................................................................... 316
Oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie ....................................................................................... 317
Wyróżnione funkcje .......................................................................................................................................... 318
Ekologia i niższe koszty ................................................................................................................................. 319
Większa wydajność ....................................................................................................................................... 321
Więcej funkcji dodatkowych .......................................................................................................................... 322
Dane techniczne ................................................................................................................................................ 324
Moduł główny ............................................................................................................................................... 325
Obsługiwane rodzaje papieru ....................................................................................................................... 328
Funkcji drukarki ............................................................................................................................................ 331
Funkcje zarządzania ..................................................................................................................................... 333
Środowisko systemowe ................................................................................................................................ 334
Środowisko sieciowe ..................................................................................................................................... 335
Instrukcje obsługi i ich zawartość .................................................................................................................... 337
Korzystanie z programu Podręcznik użytkownika .......................................................................................... 338
Układ ekranu instrukcji Podręcznik użytkownika .......................................................................................... 339
Przeglądanie instrukcji Podręcznik użytkownika ........................................................................................... 342
Podstawowe operacje systemu Windows ........................................................................................................ 344
Uwaga ................................................................................................................................................................ 352
315
Dodatek
Dodatek
3RJY-05U
Ten rozdział zawiera dane techniczne urządzenia, instrukcje dotyczące korzystania z Podręcznik użytkownika,
zrzeczenie odpowiedzialności, informacje o prawach autorskich oraz inne ważne dla klientów informacje.
◼ Dane techniczne urządzenia
Należy zapoznać się z poniższymi rozdziałami, aby sprawdzić dane techniczne urządzenia, środowisko sieciowe, funkcję
drukowania i tak dalej.
Dane techniczne(P. 324)
◼ Odwoływanie się do instrukcji obsługi tego urządzenia
Należy zapoznać się z pierwszym rozdziałem, aby dowiedzieć się o rodzajach instrukcji obsługi opisujących funkcje
urządzenia i poznać sposób obsługi urządzenia. Aby dowiedzieć się, jak korzystać z podręcznika Podręcznik
użytkownika (niniejsza instrukcja obsługi), należy zapoznać się z drugi rozdziałem.
Instrukcje obsługi i ich zawartość(P. 337)
Korzystanie z programu Podręcznik użytkownika(P. 338)
◼ Inne
Należy zapoznać się z poniższymi rozdziałami, aby uzyskać przydatne informacje, w tym informacje o ograniczeniu
odpowiedzialności i o prawach autorskich.
Oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie(P. 317)
Wyróżnione funkcje(P. 318)
Podstawowe operacje systemu Windows(P. 344)
Uwaga(P. 352)
316
Dodatek
Oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie
3RJY-05W
Aby uzyskać informacje dotyczące oprogramowania dostarczonego przez strony trzecie, należy kliknąć ikonę lub ikony
pokazane poniżej.
317
Dodatek
Wyróżnione funkcje
3RJY-05X
W tej części przedstawiono wskazówki dotyczące wykorzystania funkcji urządzenia według kategorii. Można korzystać z
dostępnych funkcji zgodnie z ich przeznaczeniem i środowiskiem pracy.
Ekologia i niższe koszty(P. 319)
Większa wydajność(P. 321)
Więcej funkcji dodatkowych(P. 322)
318
Dodatek
Ekologia i niższe koszty
3RJY-05Y
Papier, toner, energię i pieniądze można oszczędzać na wiele sposobów.
Drukowanie dwustronne
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu
Funkcji drukowania dwustronnego można używać do
drukowania danych z komputera. Zmniejszone o połowę
zużycie papieru oznacza taką samą redukcję kosztów.
Dalsze oszczędności są możliwe dzięki jednoczesnemu
użyciu funkcji drukowania 2-stronnego oraz drukowania
wielu stron na jednym arkuszu papieru. Na jednym
arkuszu można wydrukować maksymalnie 32 strony, co
jest zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne.
Jeżeli dokument składa się z wielu stron, wydruk może
być obszerny — utrudnia to przenoszenie,
przechowywanie i czytanie. Istnieje jednak rozwiązanie
— wystarczy wydrukować wiele stron na jednym arkuszu.
Dzięki temu można zaoszczędzić papier oraz ułatwić
pracę z wydrukowanymi dokumentami. Takie
rozwiązanie jest jeszcze bardziej skuteczne w połączeniu
z drukowaniem dwustronnym.
Drukowanie z komputera(P. 121)
Drukowanie z komputera(P. 121)
Tryb Uśpienia
Możesz oszczędzić energię, konfigurując urządzenie tak, aby automatycznie
przechodziło w tryb uśpienia za każdym razem, gdy nie jest przez jakiś czas
używane. Nie trzeba za każdym razem wyłączać zasilania, aby zminimalizować
pobór energii. Dzięki tej wygodnej funkcji, która działa w tle, można oszczędzać
energię i pieniądze każdego dnia.
319
Dodatek
Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 118)
320
Dodatek
Większa wydajność
3RJY-060
Oto kilka prostych operacji, które mogą usprawnić skomplikowane zadania.
Zdalne zarządzania za pomocą Zdalnego interfejsu
użytkownika
Intuicyjna obsługa = szybka konfiguracja
drukowania
Zdalny interfejs użytkownika umożliwia zarządzanie
funkcjami z komputera bez konieczności podchodzenia do
Dzięki podglądowi wydruku dostępnemu z poziomu
sterownika drukarki można w prosty i intuicyjny
sposób określić, na przykład układ strony, a także
krawędź bindowania. Wystarczy kliknąć, aby zmienić
ustawienia, których zastosowanie można obserwować
na bieżąco na podglądzie.
urządzenia. Skonfiguruj ustawienia i monitoruj status
urządzenia za pomocą intuicyjnego, prostego w obsłudze
interfejsu przeglądarki internetowej. Oszczędź swój czas i
energię na inne sprawy niż zajmowanie się urządzeniem.
Zarządzanie urządzeniem z poziomu komputera
(Zdalny interfejs użytkownika)(P. 184)
Drukowanie z komputera(P. 121)
321
Dodatek
Więcej funkcji dodatkowych
3RJY-061
Różne opcje zaspokajają wszelkie potrzeby związane z pracą w domu, w biurze, a nawet w drodze.
Korzystanie ze smartfona/tabletu
Prosty wydruk za pomocą technologii Google
Cloud Print
W sytuacji gdy trzeba szybko wydrukować ofertę
przygotowaną na tablecie podczas podróży służbowej,
z pomocą przychodzi Canon PRINT Business. Nawet w
środowisku bez routera bezprzewodowej sieci LAN za
pomocą urządzenia przenośnego można połączyć się
bezprzewodowo bezpośrednio z urządzeniem.
Bez potrzeby korzystania z komputera, szybko i łatwo! W
obecnych czasach, gdy wszystko odbywa się tak szybko,
technologia ta oferuje nam jeszcze szerszy wachlarz
możliwości w zakresie pracy czy zabawy.
Połącz się z technologią Google Cloud Print z laptopa
lub telefonu, prześlij dane i już masz gotowe
wydrukowane dokumenty. Dzięki temu urządzeniu,
technologii Google Cloud Print i przenośnemu
urządzeniu możesz drukować cokolwiek chcesz i
gdziekolwiek chcesz.
Łączenie z urządzeniami mobilnymi(P. 128)
Zapomnij o przewodach
322
Korzystanie z technologii Google Cloud
Print(P. 143)
Dodatek
Żadnych przewodów, prosta instalacja, łatwa konserwacja. W przypadku
bezprzewodowego routera WPS LAN można pominąć proces ustawień i od razu
być gotowym do pracy. Przekonaj się, jak dobrze jest móc korzystać z
udogodnień gwarantowanych przez system bezprzewodowy. Kompatybilność z
IEEE 802.11b/g/n zapewnia bezproblemową łączność bezprzewodową, a
ponadto obsługuje WEP i WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP), które gwarantują
większe bezpieczeństwo.
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN(P. 27)
323
Dodatek
Dane techniczne
3RJY-062
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w przypadku ulepszenia produktu lub udostępnienia nowej
wersji.
◼ Dane techniczne urządzenia
Moduł główny(P. 325)
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 328)
◼ Specyfikacje funkcjonalne
Funkcji drukarki(P. 331)
Funkcje zarządzania(P. 333)
◼ Środowisko, w jakim należy korzystać z urządzenia
Środowisko systemowe(P. 334)
Środowisko sieciowe(P. 335)
324
Dodatek
Moduł główny
3RJY-063
● Informacje dotyczące rozmiarów i typów papieru dla każdego źródła papieru znajdują się w sekcji „
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 328) ”.
Nazwa
Canon LBP162dw
Typ
Pulpit
Obsługiwane kolory
Czarno-biały
Rozdzielczość zapisu
600 x 600 dpi
Gradacja
256 Poziomy gradacji
Dopuszczalny stos papieru
Rozmiary papieru
● Maks.: 215,9 x 355,6 mm*1
● Min.: 76,2 x 127,0 mm*1
Gramatura papieru
● Szuflada: od 60 do 163 g/m²
● Taca wielofunkcyjna: od 60 do 163 g/m²
Rodzaj papieru
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 328)
Czas nagrzewania
Po włączeniu zasilania
*2
15,0 sekund lub mniej
Powrót z trybu uśpienia
1,6 sekund lub mniej
Czas pierwszego drukowania
Ok. 5,2 sek.
(A4)
Prędkość drukowania
28,0 arkuszy/minutę
*3
(Zwykły A4, 100%)
System podawania papieru/Pojemność
Szuflada
*4
● Zwykły (od 60 do 80 g/m²): 250 arkuszy
● Zwykły (od 81 do 90 g/m²): 170 arkuszy
● Gruby (od 91 do 105 g/m²): 170 arkuszy
● Gruby (od 106 do 163 g/m²): 100 arkuszy
325
Dodatek
● Klejony: 100 arkuszy
● Z makulatury: 100 arkuszy
● Etykiety: 100 arkuszy
● Koperta: 10 arkuszy
● Karta indeksu: 50 arkuszy
Taca wielofunkcyjna
1 arkusz
System wyprowadzania papieru / pojemność Taca wyprowadzania papieru
*4
100 arkuszy (68 g/m²)
Źródła zasilania
od 220 do 240 V AC, 50/60 Hz
Zużycie energii
Maksymalne zużycie energii
*2
1 120 W lub mniej
W trybie uśpienia
● Ok. 0,6 W (połączenie USB)
● Ok. 0,7 W (połączenie za pomocą przewodowej sieci LAN)
● Ok. 0,5 W (połączenie za pomocą bezprzewodowej sieci LAN)
Przy wyłączonym głównym zasilaniu
0,1 W lub mniej
Wymiary
(szer. x głęb. x wys.)
371 x 404 x 225 mm
Ciężar
Moduł główny *5
Ok. 7,0 kg
Materiały eksploatacyjne
Materiały eksploatacyjne(P. 267)
Ilość miejsca wymaganego do instalacji
371 x 618 x 363 mm
*6
(szer. x głęb. x wys.)
Pojemność pamięci
Pamięć RAM: 256 MB
Warunki eksploatacji
Temperatura: od 10 do 30°C
Wilgotność: od 20 do 80% wilgotności względnej (bez kondensacji)
*1W
tym taca wielofunkcyjna
*2Może
się różnić w zależności od środowiska pracy oraz warunków, w jakich urządzenie jest eksploatowane.
*3Prędkość drukowania jest ustalana na podstawie testów wewnętrznych z wykorzystaniem papieru formatu A4, na
którym wykonywane są jednostronne wydruki przy współczynniku drukowania równym 100% oryginału. W ramach
testów wewnętrznych w sposób ciągły wykonywane są wydruki tej samej strony z zawartością na papierze zwykłym.
Prędkość drukowania może się zmieniać zależnie od typu i formatu papieru oraz kierunku jego podawania.
Urządzenie może automatycznie wstrzymać lub zwolnić pracę w celu dostosowania do bieżącego stanu drukarki, np.
wyregulowania temperatury danego modułu lub zminimalizowania obniżenia jakości obrazów w przypadku ciągłego
drukowania.
326
Dodatek
*4Może
*5Bez
*6Po
się różnić w zależności od środowiska instalacji i rodzaju papieru, który będzie używany.
uwzględnienia zasobnika z tonerem i zespołu bębna.
otwarciu przedniej pokrywy, tylnej pokrywy i pokrywy toneru.
327
Dodatek
Obsługiwane rodzaje papieru
3RJY-064
Typy papieru, których można używać w tym urządzeniu, zostały wymienione w poniższej tabeli.
◼ Obsługiwane formaty papieru
: Dostępne
: Niedostępne
Rozmiary papieru
Szuflada Taca wielofunkcyjna Automatyczne drukowanie 2-stronne *1
A4
B5
A5 *2
A6 *3
Legal
Letter
Statement
Executive
Oficio
Oficio (Brazil)
Oficio (Mexico)
Letter (Government)
Legal (Government)
Foolscap
Foolscap (Australia)
Legal (India)
3 x 5 cali
328
Dodatek
Rozmiary papieru
Szuflada Taca wielofunkcyjna Automatyczne drukowanie 2-stronne *1
F4A
Koperta nr 10 (COM10)
Envelope Monarch
Envelope C5
Envelope DL
Niestandardowy
*1
*4
*4
Automatyczne 2-stronne drukowanie jest dostępne bez wymiany papieru.
*2W
przypadku podawania w orientacji poziomej format papieru można wybrać tylko w sterowniku drukarki.
*3Dostępne
tylko z poziomu sterownika drukarki.
*4Dostępny
jest zakres niestandardowych formatów od 76,2 x 127,0 mm do 215,9 x 355,6 mm.
◼ Obsługiwane typy papieru
W urządzeniu można używać papieru bezchlorowego.
: Dostępne
: Niedostępne
Rodzaj papieru
Szuflada Taca wielofunkcyjna Automatyczne drukowanie 2-stronne *1
Zwykły
od 71 do 89 g/m²
*2
Zwykły L
od 61 do 70 g/m²
*2
Zwykły L2
60 g/m²
*2
Gruby 1
od 90 do 105 g/m²
*2
Gruby 2
od 106 do 120 g/m²
Gruby 3
od 121 do 163 g/m²
Gruby 4 *3
od 121 do 163 g/m²
Z makulatury
od 71 do 89 g/m²
*2
Klejony 1
od 60 do 104 g/m²
*2
Klejony 2
od 105 do 163 g/m²
329
Dodatek
Rodzaj papieru
Karta indeksu
Szuflada Taca wielofunkcyjna Automatyczne drukowanie 2-stronne *1
od 121 do 163 g/m²
Etykiety
Koperta
Koperta H *4
*1
Automatyczne 2-stronne drukowanie jest dostępne bez wymiany papieru.
*2Można
użyć tylko następujących formatów papieru: A4, Legal, Letter, Oficio, Oficio (Brazylia), Oficio (Meksyk), Legal
(Indie), Foolscap/Folio oraz F4A.
*3W
przypadku korzystania z papieru o gramaturze od 121 do 163 g/m² z wybranym ustawieniem <Gruby 3> należy
wybrać ten typ papieru tylko wtedy, gdy toner nie jest w pełni utrwalany, a wydruki mają wyblakłe barwy.
*4Ten
typ papieru należy wybrać, jeżeli toner nie jest w pełni utrwalany, wydruki mają wyblakłe barwy, a jako typ papieru
wybrano <Koperta>.
330
Dodatek
Funkcji drukarki
3RJY-065
◼ Funkcja drukarki UFR II-LT
Typ
Wewnętrzny
Rozmiar wydruku
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 328)
Prędkość drukowania
Moduł główny(P. 325)
Rozdzielczość
Przetwarzanie danych
1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Język opisu strony (PDL)
UFR II-LT
Środowisko sieciowe(P. 335)
Obsługiwany protokół
Zgodne systemy operacyjne
Windows Vista/Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2008/Windows Server 2008
R2/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016, Mac OS X v10.8.5 do
macOS 10.13.x
Czcionki rezydentne
Brak
Interfejs
USB
USB 1.1 Full-Speed, USB 2.0 Hi-Speed
Przewodowa sieć LAN
100Base-TX/10Base-T(zgodność z IEEE 802.3)
Bezprzewodowa sieć LAN
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
◼ Funkcja drukarki PCL
Typ
Wewnętrzny
Rozmiar wydruku
Obsługiwane rodzaje papieru(P. 328)
Prędkość drukowania
Moduł główny(P. 325)
Rozdzielczość
Przetwarzanie danych
1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Język opisu strony (PDL)
PCL6/PCL5e
331
Dodatek
Obsługiwany protokół
Środowisko sieciowe(P. 335)
Zgodne systemy operacyjne
Windows Vista/Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2008/Windows Server 2008
R2/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016, Mac OS X v10.8.5 do
macOS 10.13.x
Czcionki rezydentne
45 czcionek
Interfejs
USB
USB 1.1 Full-Speed, USB 2.0 Hi-Speed
Przewodowa sieć LAN
100Base-TX/10Base-T(zgodność z IEEE 802.3)
Bezprzewodowa sieć LAN
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
332
Dodatek
Funkcje zarządzania
3RJY-066
◼ Ustawienia zapory
● Dla protokołu IPv4 i IPv6 można określić maksymalnie 4 adresów IP (lub zakresów adresów IP).
● Można określić do 10 adresów MAC.
◼ Rejestracja kluczy i certyfikatów
● Instalując klucz lub certyfikat CA z komputera, należy dopilnować, aby instalowane elementy spełniały następujące
wymagania:
Format
Rozszerzenie pliku
Algorytm klucza publicznego
(i długość klucza)
Algorytm podpisu certyfikatu
● PKCS#12
● Certyfikat CA: X.509 DER, PEM
● Klucz: „.p12” lub „.pfx”
● Certyfikat CA: „.cer”
RSA (512 bitów*1, 1024 bity, 2048 bitów, 4096 bitów), ECDSA (P256, P384, P521)
SHA1-RSA*2, SHA256-RSA, SHA384-RSA*3, SHA512-RSA*3, MD5-RSA*4, MD2-RSA*4, SHA1ECDSA*2, SHA256-ECDSA, SHA384-ECDSA, SHA512-ECDSA
Algorytm odcisku palca certyfikatu SHA1
*1
Algorytm podpisu jest dostępny wyłącznie dla SHA1-RSA i SHA256-RSA.
*2
Dostępny wyłącznie w przypadku generowanego klucza i żądania podpisania certyfikatu (CSR) albo zainstalowania za
pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika.
*3
Dostępny tylko wtedy, kiedy algorytm klucza ma 1024 bity lub więcej.
*4
Dostępny tylko w przypadku zainstalowania za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika.
● Urządzenie nie korzysta z listy odwołania certyfikatu (CRL).
333
Dodatek
Środowisko systemowe
3RJY-067
Wymagania systemowe dla Zdalnego interfejsu użytkownika *1 Windows
● Windows Vista/7/8,1/10
● Microsoft Internet Explorer 11 lub nowszy
● Microsoft Edge
macOS
● Mac OS X 10.6 lub nowszy
● Safari 3.2.1 lub nowszy
iOS
● Safari
Android
● Chrome
Wymagania systemowe dla Podręcznik użytkownika
Windows
● Internet Explorer 9 lub nowszy
● Microsoft Edge
● Firefox
● Firefox ESR
● Chrome*2
macOS
● Safari
● Firefox
● Chrome*2
Linux
● Firefox
iOS
● Safari*2
Android
● Chrome*2
*1Przed
zmianą ustawień urządzenia należy ustawić przeglądarkę internetową tak, aby włączyć obsługę wszystkich
plików cookie i języka JavaScript.
*2Tylko
podczas przeglądania podręczników w internecie
334
Dodatek
Środowisko sieciowe
3RJY-068
◼ Wspólne specyfikacje
Obsługiwany protokół
Protokoły połączeń
TCP/IP (Rodzaj ramki: Ethernet II)
Protokół drukowania
● LPD
● RAW
● IPP
● IPPS
● WSD
● Mopria
● Google Cloud Print
● AirPrint
● Windows 10 Mobile Print
◼ Dane techniczne sieci przewodowej LAN
Interfejs
10Base-T, 100Base-TX (RJ-45)
◼ Dane techniczne sieci bezprzewodowej LAN
Standard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Schemat transmisji
IEEE 802.11b (system modulacji: DS-SS)
IEEE 802.11g (system modulacji: metoda OFDM)
IEEE 802.11n (system modulacji: metoda OFDM)
Zakres częstotliwości
2,412 do 2,472 GHz
Maksymalna moc transmisji radiowej 15,9 dBm
Tryb łączności
● Tryb infrastruktury
● Tryb Access Point
Bezpieczeństwo (metoda szyfrowania) Tryb infrastruktury
● 128 (104)/64 (40) bit WEP
● WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
● WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
Tryb Access Point
335
Dodatek
WPA2-PSK (AES-CCMP)
Metoda połączenia
WPS (Zabezpieczona konfiguracja Wi-Fi), konfiguracja ręczna
336
Dodatek
Instrukcje obsługi i ich zawartość
3RJY-069
Do urządzenia dołączone są wyszczególnione poniżej instrukcje. Należy korzystać z nich w razie konieczności.
Pierwsze kroki
Należy najpierw przeczytać ten podręcznik. Opisano w nim podstawowe
czynności przygotowujące urządzenie do rozpoczęcia pracy począwszy od
rozpakowania po instalację.
Podręcznik
użytkownika (niniejszy
Jest to podręcznik wyświetlany w przeglądarce internetowej. Opisano w nim
wszystkie funkcje urządzenia. Umożliwia przeglądanie informacji według
podręcznik)
kategorii lub wyszukiwanie informacji na dany temat według słowa
kluczowego. Korzystanie z programu Podręcznik użytkownika(P. 338)
337
Dodatek
Korzystanie z programu Podręcznik użytkownika
3RJY-06A
Program Podręcznik użytkownika jest instrukcją obsługi, którą można wyświetlić na komputerze lub urządzeniu
przenośnym, opisującą wszystkie funkcje urządzenia. Istnieje możliwość wyszukania określonego zastosowania lub
wprowadzenia słowa kluczowego w celu błyskawicznego odnalezienia szukanej strony. W tej części opisano układ
ekranu programu Podręcznik użytkownika oraz sposób czytania Podręcznika. Wygląd programu Podręcznik
użytkownika można dostosować do własnych potrzeb.
◼ Układ ekranu instrukcji Podręcznik użytkownika
W tej części opisano ekrany konfiguracji programu Podręcznik użytkownika i sposób korzystania z przycisków
wyświetlanych na ekranie. Układ ekranu instrukcji Podręcznik użytkownika(P. 339)
◼ Przeglądanie instrukcji Podręcznik użytkownika
W tej części opisano znaczenie symboli używanych w programie Podręcznik użytkownika, sposób przedstawiania
klawiszy na panelu sterowania i przycisków na wyświetlaczu komputera, a także inne tematy, które ułatwiają
zrozumienie informacji zawartych w programie Podręcznik użytkownika. Przeglądanie instrukcji Podręcznik
użytkownika(P. 342)
◼ Określanie wyglądu programu Podręcznik użytkownika.
Można zmienić rozmiar znaków używanych w programie Podręcznik użytkownika, a także przełączyć układ ekranu, aby
pasował do urządzenia używanego do wyświetlania programu Podręcznik użytkownika.
● Użytkownicy niemający dostępu do programu Adobe Reader umożliwiającego wyświetlanie podręczników w
formacie PDF mogą skorzystać z innego oprogramowania, takiego jak aplikacja PDF Preview opracowana
przez firmę Vivid Document Imaging Technologies.
Jak odnaleźć szukany temat
Wyszukiwanie zawartości
● Szukaną stronę można odnaleźć, wybierając temat na karcie „Spis treści” widocznej po lewej stronie ekranu.
Wyszukiwanie według słów kluczowych
● Wyszukiwanie można wykonać, wpisując szukane wyrażenie np. „koperta” lub „zasobnik z tonerem”, w
wyniku czego wyświetlone zostają strony zawierające podany zwrot. Odpowiednią stronę można odnaleźć,
przeglądając wyniki tej operacji. Można również wpisywać całe wyrażenia, takie jak „podłączanie do sieci”.
Wyszukiwanie słów kluczowych obsługuje także operator logiczny AND w celu wyszukiwania wielu słów
kluczowych. Aby uzyskać informacje na temat organizacji ekranu wyszukiwania i sposobu obsługi ekranu
wyszukiwania, patrz Wyszukiwanie(P. 340) .
338
Dodatek
Układ ekranu instrukcji Podręcznik użytkownika
3RJY-06C
Okno programu Podręcznik użytkownika jest podzielone na kilka obszarów z różną zawartością.
Strona główna
Wyświetlana po uruchomieniu programu Podręcznik użytkownika.
/
Kliknij
widoku.
, aby wyświetlić również wszystkie części rozdziałów. Kliknij
, aby powrócić do poprzedniego
/
Kliknij, aby przełączyć między widokiem zawartości a wyszukiwaniem. Kiedy wyświetlany jest spis treści,
każde kliknięcie
przełącza między ukrywaniem i pokazywaniem tego widoku. Kiedy wyświetlany jest
ekran wyszukiwania, każde kliknięcie
przełącza między ukrywaniem i pokazywaniem tego widoku.
Kliknij, aby ustawić parametry określające sposób wyświetlania programu Podręcznik użytkownika, np.
rozmiar znaków lub układ.
Kliknięcie tego elementu powoduje wyświetlenie instrukcji dotyczących otwierania programu Podręcznik
użytkownika, wykonywania wyszukiwania oraz innych informacji.
/
Kliknij, aby wyświetlić poprzedni lub następny temat.
[Uwaga]
Kliknij, aby zapoznać się z ważnymi informacjami, które należy znać podczas używania urządzenia.
339
Dodatek
Strona tematu
Zawiera informacje na temat konfiguracji i użytkowania urządzenia.
Nawigacja
Element umożliwiający sprawdzenie jaki temat jest obecnie wyświetlany.
Kliknięcie tego elementu powoduje przejście do podanej strony. Aby powrócić do poprzedniej strony,
należy kliknąć przycisk Wstecz przeglądarki internetowej.
/
Klikając
, można wyświetlić ukryte szczegółowe opisy. Kliknij
, aby zamknąć szczegółowe opisy.
Kliknij, aby powrócić do góry strony.
Wyszukiwanie
Kliknij
, aby wyświetlić okno wyszukiwania. Karta ta zawiera pole tekstowe umożliwiające wykonanie
wyszukiwania według słów kluczowych i odnalezienie szukanej strony.
340
Dodatek
[Tutaj wpisz słowa kluczowe]
, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania. Możesz szukać
Wpisz słowo lub słowa kluczowe i kliknij przycisk
stron zawierających wszystkie słowa kluczowe poprzez oddzielanie słów kluczowych za pomocą spacji
(pustego pola). Możesz także szukać tylko stron zawierających dokładną frazę poprzez zamknięcie słów
kluczowych w cudzysłowie.
Wyniki wyszukiwania
Okno, w którym wyświetlane są wyniki wyszukiwania stron zawierających podane słowa kluczowe. Szukaną
stronę należy odnaleźć wśród wyników wyszukiwania i kliknąć temat będący tytułem strony.
● Podane słowa kluczowe są wyświetlone w wynikach wyszukiwania pogrubioną czcionką.
341
Dodatek
Przeglądanie instrukcji Podręcznik użytkownika
3RJY-06E
W tej części opisano symbole, przyciski, ekrany oraz inne elementy używane w programie Podręcznik użytkownika.
Ostrzeżenia i przestrogi zawierają również „Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa” podane w podręczniku
„Pierwsze kroki” dołączonym do urządzenia. Należy zapoznać się również z tymi instrukcjami.
Symbole
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa, ograniczeń, obsługi urządzenia, przydatne wskazówki oraz inne informacje
zostały oznaczone za pomocą podanych poniżej symboli.
Oznacza ostrzeżenie dotyczące czynności, których niewłaściwe
wykonanie może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci. Aby
bezpiecznie korzystać z urządzenia, należy zawsze zwracać uwagę na te
ostrzeżenia.
Oznacza przestrogę dotyczącą czynności, których niewłaściwe
wykonanie może doprowadzić do obrażeń ciała. Aby bezpiecznie
korzystać z urządzenia, należy zawsze zwracać uwagę na te przestrogi.
Wskazuje operację, której nie wolno przeprowadzać. Należy uważnie
zapoznać się z tymi pozycjami, aby na pewno nie wykonać opisanych w
nich operacji.
Oznacza wymagania lub ograniczenia. Należy zapoznać się z tymi
elementami w celu prawidłowego korzystania z urządzenia i uniknięcia
uszkodzeń tego urządzenia oraz mienia.
Oznacza wyjaśnienie czynności lub dodatkowe informacje dotyczące
procedury.
Oznacza przydatne funkcje lub wskazówki dotyczące korzystania z
urządzenia.
Klawisze i przyciski użyte w niniejszym podręczniku
Klawisze na panelu sterowania oraz przyciski na ekranie komputera zostały oznaczone w następujący sposób:
Typ
Przykład
Klawisze na panelu sterowania
/
/
/
<Ustawienia włącznika czasowego>
<Zacięcie papieru.>
Ustawienia wyświetlone na panelu sterowania
Przyciski i inne tekstowe elementy interfejsu wyświetlone na ekranie komputera [Ustawienia]
/
/
Przyciski
,
i
na panelu sterowania służą do wybierania docelowego elementu w ustawieniach, przy
czym ich opis w dokumencie Podręcznik użytkownika jest zwyczajowo pomijany. Operacja wyboru <XXXXX> przy
użyciu
lub
i nacisnięciu
jest wyrażona w sposób przedstawiony poniżej w programie Podręcznik
użytkownika.
1
Wybierz <XXXXX>.
342
Dodatek
Ekrany wyświetlane na komputerze użyte w tym podręczniku
Wygląd ekranów użytych w tym podręczniku może nieznacznie odbiegać od rzeczywistych ekranów w zależności
od modelu lub systemu operacyjnego. Również wygląd okien sterowników oraz innych aplikacji może różnić się
w zależności od wersji używanego oprogramowania.
Ilustracje występujące w instrukcji
Na rysunkach przedstawiono zasobnik z tonerem do modelu Canon Toner Cartridge 051.
343
Dodatek
Podstawowe operacje systemu Windows
3RJY-06H
Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 344)
Włączanie funkcji [Odnajdowanie sieci](P. 344)
Wyświetlanie udostępnionych drukarek w serwerze drukowania(P. 345)
Wyświetlanie ekranu [Software Programs/Manuals Setup](P. 346)
Drukowanie strony testowej w systemie Windows(P. 346)
Sprawdzanie architektury bitowej(P. 347)
Sprawdzanie portu drukarki(P. 348)
Sprawdzanie komunikacji dwukierunkowej(P. 349)
Sprawdzanie identyfikatora SSID, z którym połączony jest komputer(P. 350)
Podczas drukowania z aplikacji Windows Store(P. 351)
● W zależności od używanego komputera operacje mogą się różnić od siebie.
◼ Wyświetlanie folderu Drukarki
Windows Vista
[Start] wybierz [Panel sterowania]
[Drukarka].
Windows 7/Server 2008 R2
[Start] wybierz [Urządzenia i drukarki].
Windows 8 / Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu
urządzenia i drukarki].
Windows 8.1 / Server 2012 R2
Kliknij prawym przyciskiem myszy [Start]
Windows 10
[ ] wybierz [System Windows]
Windows Server 2016
Kliknij prawym przyciskiem myszy [
wybierz [Panel sterowania]
[Panel sterowania]
Windows Server 2008
[Start] wybierz [Panel sterowania]
wybierz [Panel sterowania]
[Wyświetl
[Wyświetl urządzenia i drukarki].
[Sprzęt i dźwięk]
[Urządzenia i drukarki].
dwukrotnie kliknij [Drukarki].
]
wybierz [Panel sterowania]
[Sprzęt]
[Urządzenia i drukarki].
◼ Włączanie funkcji [Odnajdowanie sieci]
Włączenie funkcji [Odnajdowanie sieci] pozwoli wyświetlić komputery w sieci.
Windows Vista
[Start] wybierz [Panel sterowania]
obszarze [Odnajdowanie sieci].
[Wyświetl stan sieci i zadania]
wybierz [Włącz odnajdowanie sieci] w
Windows 7 / Server 2008 R2
[Start] wybierz [Panel sterowania] [Wyświetl stan sieci i zadania] [Zmień zaawansowane ustawienia
udostępniania] wybierz [Włącz odnajdowanie sieci] w obszarze [Odnajdowanie sieci].
Windows 8 / Server 2012
344
Dodatek
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu wybierz [Panel sterowania] [Wyświetl stan
sieci i zadania] [Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania] wybierz [Włącz odnajdowanie sieci] w
obszarze [Odnajdowanie sieci].
Windows 8.1 / Server 2012 R2
Kliknij prawym przyciskiem myszy [Start] wybierz [Panel sterowania] [Wyświetl stan sieci i zadania]
[Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania] wybierz [Włącz odnajdowanie sieci] w obszarze
[Odnajdowanie sieci].
Windows 10
[ ] wybierz [System Windows] [Panel sterowania] [Wyświetl stan sieci i zadania] [Zmień
zaawansowane ustawienia udostępniania] wybierz [Włącz odnajdowanie sieci] w obszarze [Odnajdowanie
sieci].
Windows Server 2008
[Start] wybierz [Panel sterowania] dwukrotnie kliknij [Centrum sieci i udostępniania]
odnajdowanie sieci] w sekcji [Odnajdowanie sieci].
wybierz [Włącz
Windows Server 2016
Kliknij prawym przyciskiem myszy [ ] wybierz [Panel sterowania] [Wyświetl stan sieci i zadania] [Zmień
zaawansowane ustawienia udostępniania] wybierz [Włącz odnajdowanie sieci] w obszarze [Odnajdowanie
sieci].
◼ Wyświetlanie udostępnionych drukarek w serwerze drukowania
1
Otwórz program Windows Explorer.
Windows Vista / 7 / Server 2008
[Start] wybierz [Wszystkie programy] albo [Programy]
[Akcesoria]
Windows 8 / Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu
[Eksplorator Windows].
wybierz [Eksplorator plików].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Kliknij prawym przyciskiem myszy [Start]
Windows 10 / Server 2016
Kliknij prawym przyciskiem myszy [
2
]
wybierz [Eksplorator plików].
wybierz [Eksplorator plików].
Wybierz serwer wydruku w oknie [Sieć] albo [Moje miejsca sieciowe].
● Aby wyświetlić komputery w sieci, może zaistnieć konieczność włączenia opcji odnajdowania sieci lub
wyszukiwania komputerów w sieci.
➠ Zostaną wyświetlone udostępnione drukarki.
345
Dodatek
◼ Wyświetlanie ekranu [Software Programs/Manuals Setup]
Jeśli komputer nie wyświetli ekranu [Software Programs/Manuals Setup] po umieszczeniu dołączonego dysku CDROM/DVD-ROM, należy wykonać poniższą procedurę. W niniejszym podręczniku napęd CD-ROM/DVD-ROM jest
oznaczony literą „D:”. Oznaczenie stacji dysków CD-ROM/DVD-ROM może się różnić w zależności od używanego
komputera.
Windows Vista/7/Server 2008
[Start] wpisz „D:\MInst.exe” w polu [Wyszukaj programy i pliki] albo [Rozpocznij wyszukiwanie]
klawisz [ENTER].
naciśnij
Windows 8/Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu
[OK]
[Uruchom]
Wpisz „D:\MInst.exe”
Windows 8.1/Server 2012 R2
Kliknij prawym przyciskiem myszy [Start]
[Uruchom]
Wpisz „D:\MInst.exe”
kliknij [OK]
Windows 10
Wpisz „D:\MInst.exe” w polu wyszukiwania
kliknij [D:\MInst.exe] wyświetlone jako wynik wyszukiwania.
Windows Server 2016
Kliknij [
]
wpisz „D:\MInst.exe”
kliknij [D:\MInst.exe] wyświetlone jako wynik wyszukiwania.
◼ Drukowanie strony testowej w systemie Windows
Drukowanie strony testowej w systemie Windows pozwala sprawdzić poprawne działanie sterownika drukarki.
1
2
3
Załaduj papier w rozmiarze A4 do szuflady.
Ładowanie papieru do szuflady na
papier(P. 100)
Otwórz folder drukarki.
Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 344)
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika drukarki i kliknij polecenie
[Właściwości drukarki] albo [Właściwości].
346
kliknij
Dodatek
4
Kliknij przycisk [Drukuj stronę testową] na karcie [Ogólne].
➠ Zostanie wydrukowana strona testowa.
◼ Sprawdzanie architektury bitowej
Aby upewnić się, czy komputer jest wyposażony w 32- czy 64-bitową wersję systemu Windows, należy wykonać
poniższą procedurę.
1
Wyświetl okno [Panel sterowania].
Windows Vista / 7 / Server 2008
[Start] wybierz [Panel sterowania].
Windows 8 / Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu
Windows 8.1 / Server 2012 R2
Kliknij prawym przyciskiem myszy [Start]
wybierz [Panel sterowania].
wybierz [Panel sterowania].
Windows 10/Server 2016
Przejdź do kroku 2.
347
Dodatek
2
Wyświetl okno [System].
Windows Vista / 7 / 8 / Server 2008 R2 / Server 2012
Kliknij [System i konserwacja] albo [System i zabezpieczenia]
Windows 10 / Server 2016
Kliknij [ ] [Ustawienia]
[System]
[System].
wybierz [Informacje].
Windows Server 2008
Kliknij dwukrotnie [System].
3
Sprawdź architekturę bitową.
Dla wersji 32-bitowych
wyświetlany jest komunikat [32-bitowy system operacyjny].
Dla wersji 64-bitowych
wyświetlany jest komunikat [64-bitowy system operacyjny].
◼ Sprawdzanie portu drukarki
1
2
Otwórz folder drukarki.
Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 344)
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika drukarki i kliknij polecenie
[Właściwości drukarki] albo [Właściwości].
348
Dodatek
3
Na karcie [Porty] sprawdź, czy port jest odpowiednio wybrany.
Gdy używasz połączenia sieciowego i zmienił się adres IP urządzenia
● Jeżeli wartość w kolumnie [Opis] dla wybranego portu to [Canon MFNP Port], a urządzenie i komputer
znajdują się w tej samej podsieci, wówczas połączenie będzie utrzymane. Nie trzeba dodawać nowego portu.
Jeżeli wartość to [Standardowy port TCP/IP], należy dodać nowy port. Konfiguracja portów
drukarki(P. 53)
◼ Sprawdzanie komunikacji dwukierunkowej
1
2
Otwórz folder drukarki.
Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 344)
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika drukarki i kliknij polecenie
[Właściwości drukarki] albo [Właściwości].
349
Dodatek
3
Na karcie [Porty] upewnij się, że pole wyboru [Włącz obsługę dwukierunkową] zostało
zaznaczone.
◼ Sprawdzanie identyfikatora SSID, z którym połączony jest komputer
,
,
Jeśli komputer jest podłączony do bezprzewodowej sieci LAN, kliknij przycisk
aby wyświetlić identyfikator SSID podłączonego routera bezprzewodowej sieci LAN.
350
albo
na pasku zadań,
Dodatek
◼ Podczas drukowania z aplikacji Windows Store
Windows Server 2012
Wyświetl panel przy prawej krawędzi ekranu
[Drukuj]
Dotknij albo kliknij [Urządzenia]
Sterownik, którego używasz
Windows 8.1 / Server 2012 R2
Wyświetl panel przy prawej krawędzi ekranu
używasz [Drukuj]
Dotknij albo kliknij [Urządzenia]
[Drukuj]
Windows 10
Dotknij lub kliknij [Drukuj] w aplikacji
Sterownik, którego używasz
Sterownik, którego
[Drukuj]
● Przy drukowaniu z wykorzystaniem tej metody dostępna jest tylko ograniczona liczba ustawień drukowania.
● Jeśli pojawi się komunikat [Drukarka wymaga Twojego działania. Przejdź na pulpit, aby podjąć działanie.],
przejdź na pulpit i postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie dialogowym. Komunikat ten pojawia się, gdy
w urządzeniu wybrano opcję wyświetlania nazwy użytkownika podczas drukowania i wykonywania
podobnych czynności.
351
Dodatek
Uwaga
3RJY-06J
◼ Logo IPv6 Ready
Zestawowi protokołów zainstalowanych w urządzeniu przyznano logo IPv6 Ready Phase-1
ustanowione przez konsorcjum IPv6 Forum.
◼ Dyrektywa WEEE i dyrektywa w sprawie baterii i akumulatorów
Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)
Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z
dyrektywą WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie
baterii (2006/66/WE) bądź przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy.
Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii oznacza to, że
bateria lub akumulator zawiera metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów) w stężeniu przekraczającym odpowiedni
poziom określony w dyrektywie w sprawie baterii.
Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego programu zwrotu, recyklingu i utylizacji
baterii oraz akumulatorów. Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i
zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne, związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym. Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu przyczyni się do efektywnego
wykorzystania zasobów naturalnych.
W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt z właściwym urzędem miejskim
lub zakładem gospodarki komunalnej bądź zapraszamy na stronę www.canon-europe.com/weee, lub www.canoneurope.com/battery.
◼ Environmental Information
Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set
in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can
print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode.
The devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please
consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.
Energy Star ®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient
models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and
the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
Paper types
352
Dodatek
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship
scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media
down to a weight of 64g/m².
Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.
Duplex printing (Standard duplex printing products only)
Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of
valuable resources by reducing your paper consumption.
The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends
that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental
impact of your work with this product at all times.
◼ Zrzeczenie się odpowiedzialności
● Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
● FIRMA CANON INC. NIE UDZIELA ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI, WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ, W STOSUNKU
DO NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW (Z WYJĄTKIEM GWARANCJI UDZIELONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE), M.IN.
GWARANCJI DOTYCZĄCEJ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONEGO CELU LUB CHRONIĄCEJ PRZED NARUSZENIEM PRAWA. FIRMA CANON INC. NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU SZKODY BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE
ORAZ ZA STRATY LUB WYDATKI WYNIKŁE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW.
◼ Znaki towarowe
Adobe, Acrobat i Reader to zastrzeżone znaki towarowe należące do Adobe Systems Incorporated w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X i Safari są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Word oraz Excel są zastrzeżonymi znakami
towarowymi albo znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
iOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach oraz jest używany na podstawie licencji.
Google Cloud Print, Google Chrome i Android są zastrzeżonymi znakami towarowymi albo znakami towarowymi firmy
Google Inc.
Mopria®, logo Mopria® oraz logo Mopria® Alliance są zastrzeżonymi znakami towarowymi i znakami usługowymi
Mopria Alliance, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Nieautoryzowane wykorzystywanie surowo
zabronione.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc.
UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may
be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
Portions of this software are copyright © 2007 The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.
Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów są zastrzeżonym znakami towarowymi, znakami towarowymi lub
znakami usługowymi ich właścicieli.
◼ Prawa autorskie
Powielanie zawartości tego dokumentu w całości lub w części bez uprzedniej zgody jest zabronione.
◼ Ograniczenia
prawne
drukowanych obrazów
dotyczące
użytkowania
urządzenia
oraz
wykorzystywania
Wykorzystywanie urządzenia do skanowania, drukowania oraz powielania pewnych dokumentów, a także
wykorzystywanie reprodukcji zeskanowanych, wydrukowanych oraz powielonych przy pomocy tego urządzenia może
być zakazane przez prawo oraz może pociągać za sobą odpowiedzialność karną i/lub cywilną. Poniżej znajduje się
niepełna lista takich dokumentów. Lista ta ma jedynie charakter pomocniczy. W przypadku braku pewności co do
legalności używania produktu do skanowania, drukowania lub w inny sposób powielania określonego dokumentu i/lub
353
Dodatek
korzystania z obrazów zeskanowanych, wydrukowanych lub inaczej powielonych, należy wcześniej skontaktować się z
radcą prawnym celem zasięgnięcia opinii.
● banknoty
● czeki podróżne
● przekazy pocztowe
● kartki żywnościowe
● świadectwa depozytowe
● paszporty
● znaczki pocztowe (opieczętowane lub czyste)
● dokumenty imigracyjne
● odznaki i insygnia identyfikujące
● znaczki skarbowe (opieczętowane lub czyste)
● dokumenty związane z poborem i służbą wojskową
● obligacje i inne papiery dłużne
● czeki i polecenia wypłaty wystawione przez organy rządowe
● akcje
● dowody rejestracyjne pojazdów i dokumenty ich własności
● materiały chronione prawem autorskim i dzieła sztuki bez zezwolenia właściciela praw autorskich
V_180517
354
Oprogramowanie podlegające innym warunkom licencji
Prosimy o zapoznanie się z Tabelą oprogramowania i odpowiednimi postanowieniami licencyjnymi
zamieszczonymi poniżej, aby uzyskać więcej informacji oraz
sprawdzić obowiązujące warunki licencji.
Tabela oprogramowania
Nazwa oprogramowania
Warunki licencji:
Patrz str.
bldimake
2
FreeType
3
snmp
8
Incl
11
JPEG
12
math
13
mDNSResponder
14
mDNSResponder (part of mDNSShared)
18
OpenSSL
19
xpm
23
- 1 -
bldimake
Copyright (c) 1985, 1986, 1987, 1988 The Open Group
All right Reserved.
Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is
hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that
copyright notice and this permission
notice
appear in supporting documentation. The above copyright
notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE OPEN GROUP BE LIABLE
FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of The Open Group shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from The Open
Group.
- 2 -
FreeType
The FreeType Project LICENSE
---------------------------2006-Jan-27
Copyright 1996-2002, 2006 by
David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction
============
The FreeType
Project is distributed in
several archive packages;
some of them may contain, in addition to the FreeType font engine,
various tools and
contributions which rely on, or
relate to, the
FreeType Project.
This
license applies
to all
files found
which do not
fall under their own explicit
affects
the
thus
FreeType
font
in such
packages, and
license.
engine,
The license
the
test
programs,
documentation and makefiles, at the very least.
This
license
was
(Independent JPEG
and
use of
alike.
free
inspired
by
the
BSD,
Group) licenses, which
software in
commercial
Artistic,
and
all encourage inclusion
and freeware
products
As a consequence, its main points are that:
o We don't promise that this software works. However, we will be
interested in any kind of bug reports. (`as is' distribution)
o You can
use this software for whatever you
want, in parts or
full form, without having to pay us. (`royalty-free' usage)
o You may not pretend that
it, or
only parts of it,
you wrote this software.
in a program,
IJG
If you use
you must acknowledge
- 3 -
somewhere
in
your
documentation
that
you
have
the
inclusion
used
the
FreeType code. (`credits')
We
specifically
permit
and
encourage
of
this
software, with
or without modifications,
in commercial products.
We
all warranties
The
disclaim
covering
FreeType Project
and
assume no liability related to The FreeType Project.
Finally,
many
people
asked
us
for
a
preferred
credit/disclaimer to use in compliance with this license.
form
for
a
We thus
encourage you to use the following text:
"""
Portions of this software are copyright © <year> The FreeType
Project (www.freetype.org).
All rights reserved.
"""
Please replace <year> with the value from the FreeType version you
actually use.
Legal Terms
===========
0. Definitions
-------------Throughout this license,
and
`FreeType
distributed
the terms `package', `FreeType Project',
archive' refer
by the
authors
to
the
set
(David Turner,
of files
originally
Robert Wilhelm,
and
Werner Lemberg) as the `FreeType Project', be they named as alpha,
beta or final release.
`You' refers to
the licensee, or person using
the project, where
`using' is a generic term including compiling the project's source
code as
This
well as linking it
program is
to form a
referred to
as
`program' or `executable'.
`a program
- 4 -
using the
FreeType
engine'.
This
license applies
FreeType
Project,
documentation,
to all
including
unless
all
in
source
otherwise
original, unmodified form as
If you are
files distributed
stated
the original
code,
in
binaries
the
file
and
in
its
distributed in the original archive.
unsure whether or not a particular
file is covered by
this license, you must contact us to verify this.
The FreeType
Project is copyright (C) 1996-2000
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg.
by David Turner,
All rights reserved except as
specified below.
1. No Warranty
-------------THE FREETYPE PROJECT
IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT
KIND, EITHER
EXPRESS OR IMPLIED,
WARRANTIES
OF
WARRANTY OF ANY
INCLUDING, BUT NOT
MERCHANTABILITY
AND
FITNESS
LIMITED TO,
FOR
A
PARTICULAR
PURPOSE.
IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES CAUSED
BY THE USE OR
THE INABILITY TO
USE, OF THE FREETYPE PROJECT.
2. Redistribution
----------------This
license
grants
a
worldwide, royalty-free,
perpetual
and
irrevocable right
and license to use,
execute, perform, compile,
display,
create
works
copy,
sublicense the
forms)
and
derivative
FreeType Project (in
derivative works
authorize others
to exercise
of, distribute
both source and
thereof
for
some or all
and
object code
any
purpose; and
of the
rights granted
to
herein, subject to the following conditions:
o Redistribution of
source code
(`FTL.TXT') unaltered; any
the original
must retain this
additions, deletions or changes to
files must be clearly
documentation.
The
license file
copyright
indicated in accompanying
notices
- 5 -
of
the
unaltered,
original
files must
be
preserved in
all
copies of
source
disclaimer
that
files.
o Redistribution in binary form must provide a
states
that
the software is based in part of the work of the
FreeType Team,
in
the
distribution
documentation.
encourage you to put an URL to the FreeType web page
We also
in
your
documentation, though this isn't mandatory.
These conditions
apply to any
the FreeType Project,
our work, you
software derived from or
not just the unmodified files.
must acknowledge us.
based on
If you use
However, no
fee need be paid
to us.
3. Advertising
-------------Neither the
FreeType authors and
the name of the
contributors nor you
shall use
other for commercial, advertising, or promotional
purposes without specific prior written permission.
We suggest,
but do not require, that
following phrases to refer
or advertising
you use one or
more of the
to this software in your documentation
materials: `FreeType Project',
`FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
As
you have
accept
it.
not signed
However,
material, only
by
as
this license, or
authors, grants you
Therefore,
this license,
you are
the FreeType
Project
is
another one contracted
the right to use, distribute,
using,
not
distributing,
required to
copyrighted
with the
and modify it.
or modifying
the
FreeType
Project, you indicate that you understand and accept all the terms
of this license.
4. Contacts
----------There are two mailing lists related to FreeType:
- 6 -
o freetype@nongnu.org
Discusses general use and applications of FreeType, as well as
future and
wanted additions to the
If you are looking
for support,
library and distribution.
start in
this list
if you
haven't found anything to help you in the documentation.
o freetype-devel@nongnu.org
Discusses bugs,
as well
as engine internals,
specific licenses, porting, etc.
Our home page can be found at
http://www.freetype.org
--- end of FTL.TXT ---
- 7 -
design issues,
snmp
Copyright 1988, 1989 by Carnegie Mellon University
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that
both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of CMU not be
used in advertising or publicity pertaining to distribution of the
software without specific, written prior permission.
CMU DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING
ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL
CMU BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR
ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION,
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS
SOFTWARE.
/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
- 8 -
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
* documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
* must display the following acknowledgement:
* "This product includes cryptographic software written by
* Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
* The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
* being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
* the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
* "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
- 9 -
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
Copyright 1988, 1989 by Carnegie Mellon University
Copyright 1989 TGV, Incorporated
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that
both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of CMU and TGV not be used
in advertising or publicity pertaining to distribution of the software
without specific, written prior permission.
CMU AND TGV DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE,
INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO
EVENT SHALL CMU OR TGV BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF
USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR
OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
- 10 -
Incl
Copyright (c) 1994-96 SunSoft, Inc.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies
or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SUNSOFT INC. OR ITS
PARENT COMPANY BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of SunSoft, Inc. shall not be used in advertising or otherwise to
promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from SunSoft, Inc.
- 11 -
JPEG
"this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.".
- 12 -
math
Copyright (c) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
Developed at SunPro, a Sun Microsystems, Inc. business.
Permission to use, copy, modify, and distribute this software is freely granted, provided that this notice is
preserved.
copysignf.c:*
Copyright (c) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
math_private.h:*
Copyright (c) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
powf.c:*
Copyright (c) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
scalbnf.c:*
Copyright (c) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
- 13 -
mDNSResponder
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1
through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the
License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or
are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power,
direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii)
ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software
source code, documentation source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form,
including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media
types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License,
as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the
Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from)
the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a
whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include
works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative
Works thereof.
- 14 -
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any
modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor
for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on
behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic,
verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to
communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are
managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding
communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not
a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been
received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to
reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work
and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in
this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,
where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily
infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such
Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or
counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes
direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that
Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any
medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following
conditions:
a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
c.
You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent,
trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do
not pertain to any part of the Derivative Works; and
- 15 -
d. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You
distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file,
excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the
following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source
form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by
the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the
NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own
attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the
NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as
modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different
license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such
Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies
with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally
submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this
License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede
or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such
Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or
product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of
the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the
Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or
conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work
and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence),
contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or
agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special,
incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or
inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer
- 16 -
failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been
advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You
may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability
obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only
on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You
agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted
against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work
To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by
brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be
enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name
and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier
identification within third-party archives.
Copyright [yyyy] [name of copyright owner] Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Unless required by applicable law or agreed to in writing,
software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing
permissions and limitations under the License.
- 17 -
mDNSResponder (part of mDNSShared)
* Copyright (c) 2003-2004, Apple Computer, Inc. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
* 1.
*
* 2.
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
*
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
*
and/or other materials provided with the distribution.
* 3.
Neither the name of Apple Computer, Inc. ("Apple") nor the names of its
*
contributors may be used to endorse or promote products derived from this
*
software without specific prior written permission.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
* EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
* WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
* DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
* DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
* (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
* ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
* (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
* SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*/
- 18 -
OpenSSL
OpenSSL License
--------------/* ====================================================================
* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project.
All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in
*
the documentation and/or other materials provided with the
*
distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
*
software must display the following acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
*
endorse or promote products derived from this software without
*
prior written permission. For written permission, please contact
*
openssl-core@openssl.org.
*
* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
*
nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
*
permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
*
acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
- 19 -
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* ====================================================================
*
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com).
This product includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/
Original SSLeay License
----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to.
The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.
The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
- 20 -
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
*
must display the following acknowledgement:
*
"This product includes cryptographic software written by
*
Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
*
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
*
being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
*
the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
*
"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
- 21 -
* derivative of this code cannot be changed.
i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
- 22 -
xpm
Copyright (c) 1989-95 GROUPE BULL
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies
or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL GROUPE BULL BE LIABLE
FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of GROUPE BULL shall not be used in advertising or otherwise to
promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from GROUPE
BULL.
- 23 -
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
355
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
356
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising