Canon | PowerShot G7 X Mark III | User manual | Canon PowerShot G7 X Mark III User manual

Canon PowerShot G7 X Mark III User manual
Pierwsze kroki POLSKI
CEL-SX7LA2G0
Podręczniki i oprogramowanie
Aby uzyskać więcej informacji na temat aparatu, zapoznaj się
z wyświetlanymi na jego ekranie opisami poszczególnych funkcji lub
skorzystaj z Zaawansowanej instrukcji obsługi, którą można pobrać
z witryny internetowej firmy Canon.
Instrukcje obsługi aparatu i obiektywu oraz oprogramowanie
można pobrać z poniższej strony internetowej.
http://www.canon.com/icpd/
• Odwiedź stronę o podanym wyżej adresie za pomocą komputera
podłączonego do Internetu.
• Przejdź do witryny przeznaczonej dla Twojego kraju lub regionu.
• Do wyświetlania podręczników wymagany jest program Adobe Reader.
• Wskazówki dotyczące pobierania i instalacji oprogramowania można
znaleźć w pobranych instrukcjach obsługi.
• Dostęp do strony internetowej z instrukcjami obsługi i oprogramowaniem
możesz też uzyskać, korzystając z kodu QR wyświetlanego przez aparat.
Aby wyświetlić kod QR, wybierz kolejno MENU > [ Ustawienia funkcji] >
[Adres URL instrukcji/oprogram.].
Przy próbie pobrania instrukcji obsługi lub
oprogramowania może pojawić się monit
o podanie numeru seryjnego (numeru korpusu).
W takim przypadku należy wpisać numer
widoczny na spodzie aparatu.
2
Uwagi wstępne i informacje prawne
• Warto wykonać i wyświetlić kilka zdjęć próbnych, aby mieć pewność,
że zostały prawidłowo zarejestrowane. Firma Canon Inc. i jej podmioty
zależne i stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody
następcze wynikające z nieprawidłowego działania aparatu fotograficznego
lub akcesoriów (w tym kart pamięci), związane z niezapisaniem zdjęcia lub
zapisaniem go w postaci niezdatnej do odczytu maszynowego.
• Nieupoważnione fotografowanie lub nagrywanie (w formie filmu i/lub
dźwięku) przez użytkownika innych osób lub materiałów chronionych
prawem autorskim może stanowić naruszenie prywatności tych osób i/lub
praw należących do innych osób, m.in. prawa autorskiego i innych praw
do własności intelektualnej. Należy pamiętać, że ograniczenia mogą
mieć zastosowanie, nawet jeśli to fotografowanie lub nagrywanie jest
wykonywane wyłącznie do użytku osobistego.
• Wiadomości na temat gwarancji na aparat fotograficzny i informacje
umożliwiające skontaktowanie się z działem obsługi klienta można
znaleźć w dostarczonym wraz z aparatem pakiecie materiałów dla
użytkownika, w części dotyczącej gwarancji.
• Mimo że ekran został wyprodukowany z zastosowaniem niezwykle
precyzyjnych technik wytwarzania, a ponad 99,99% pikseli spełnia
wymagania projektowe, w rzadkich przypadkach niektóre piksele
mogą być uszkodzone albo przybierać na stałe kolor czerwony
lub czarny. Nie oznacza to uszkodzenia aparatu ani nie wpływa
na rejestrowane obrazy.
• Podczas długotrwałego korzystania z aparatu może się on rozgrzać.
Nie oznacza to uszkodzenia.
3
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
• Należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami, aby bezpiecznie posługiwać się produktem.
• Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zapobiegać skaleczeniom
lub innym obrażeniom ciała użytkownika produktu bądź innych osób.
OSTRZEŻENIE
Wskazuje ryzyko spowodowania poważnych obrażeń
lub śmierci.
• Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Pasek może się zacisnąć na szyi osoby, powodując jej uduszenie.
• Należy korzystać wyłącznie ze źródeł zasilania zalecanych w niniejszej
instrukcji obsługi do użytku z produktem.
• Nie należy demontować ani modyfikować produktu.
• Nie należy narażać produktu na silne wstrząsy ani drgania.
• Nie należy dotykać żadnych wewnętrznych podzespołów.
• W przypadku jakichkolwiek objawów nietypowego działania produktu, np. jeśli
wydobywa się z niego dym lub dziwny zapach, należy natychmiast zaprzestać
jego użytkowania.
• Do czyszczenia produktu nie należy stosować żadnych rozpuszczalników
organicznych, takich jak alkohol, benzyna lub rozcieńczalniki.
• Nie należy dopuszczać do zamoczenia produktu. Nie wolno wkładać do wnętrza
produktu żadnych ciał obcych ani wlewać do niego cieczy.
• Nie należy użytkować produktu w miejscach, w których występują gazy łatwopalne.
Mogłoby to spowodować porażenie prądem, wybuch lub pożar.
• W przypadku korzystania z dostępnych w sprzedaży lub dostarczonych
w zestawie akumulatorów należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
- Należy korzystać wyłącznie z akumulatorów przeznaczonych do danego produktu.
- Nie należy podgrzewać akumulatorów ani trzymać ich w pobliżu ognia.
- Nie należy ładować akumulatorów za pomocą nieautoryzowanych ładowarek.
- Należy chronić złącza przed zabrudzeniem oraz przed zetknięciem
z metalowymi stykami lub innymi przedmiotami wykonanymi z metalu.
- Nie należy używać przeciekających akumulatorów.
- Przed wyrzuceniem akumulatorów należy zasłonić ich złącza taśmą lub innym
izolatorem.
Mogłoby to spowodować porażenie prądem, wybuch lub pożar.
W przypadku zetknięcia się elektrolitu wyciekającego z akumulatora ze skórą lub
odzieżą należy natychmiast przepłukać te miejsca dużą ilością wody. W przypadku
zetknięcia się elektrolitu z oczami należy przepłukać je dużą ilością czystej, bieżącej
wody i niezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej.
• W przypadku korzystania z ładowarki lub zasilacza należy postępować zgodnie
z poniższymi instrukcjami.
- Należy okresowo usuwać suchą ściereczką kurz zbierający się na wtyczce
przewodu zasilającego i gnieździe elektrycznym.
- Nie należy podłączać ani odłączać produktu mokrymi rękoma.
- Nie należy korzystać z produktu, jeśli wtyczka przewodu zasilającego nie jest
wsunięta do końca do gniazda elektrycznego.
- Należy chronić wtyczkę przewodu zasilającego i złącza przed zabrudzeniem
oraz przed zetknięciem z metalowymi stykami lub innymi przedmiotami
wykonanymi z metalu.
- W czasie burz z piorunami nie należy dotykać ładowarki ani zasilacza,
jeśli są podłączone do gniazda elektrycznego.
4
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
- Na przewodzie zasilającym nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów.
Nie należy uszkadzać, przecinać ani modyfikować przewodu zasilającego.
- Nie należy owijać produktu tkaniną bądź innymi materiałami w trakcie
korzystania z niego ani krótko po jego użyciu, gdy jest nadal ciepły.
- Nie należy pozostawiać produktu podłączonego przez dłuższy czas
do źródła zasilania.
Mogłoby to spowodować porażenie prądem, wybuch lub pożar.
• W trakcie korzystania z produktu należy unikać jego dłuższego kontaktu z tym
samym obszarem skóry.
Mogłoby to spowodować powierzchowne poparzenia, objawiające się
zaczerwienieniem skóry i powstawaniem na niej pęcherzy, nawet jeśli powierzchnia
produktu nie wydaje się gorąca. W przypadku korzystania z produktu w miejscach
o wysokiej temperaturze albo jeśli użytkownik ma problemy z krążeniem lub mało
wrażliwą skórę, należy używać statywu lub podobnego akcesorium.
• Należy stosować się do wszelkich tablic informacyjnych lub komunikatów
nakazujących wyłączanie produktu w miejscach, w których jego używanie
jest zabronione.
Zlekceważenie takich zaleceń mogłoby spowodować wadliwe działanie innych urządzeń
w wyniku emisji fal elektromagnetycznych, a nawet doprowadzić do wypadków.
PRZESTROGA
Wskazuje ryzyko spowodowania obrażeń.
• Nie wolno emitować światła lampy błyskowej w bliskiej odległości od oczu
fotografowanej osoby.
Mogłoby to spowodować uszkodzenie wzroku.
• Pasek jest przeznaczony do użytku tylko z korpusem aparatu. Wieszanie paska
z przymocowanym produktem na haku lub na innym przedmiocie może
doprowadzić do uszkodzenia produktu. Nie należy również potrząsać
produktem ani narażać go na silne uderzenia.
• Nie wolno wywierać dużej siły na obiektyw ani dopuszczać do uderzenia
go innym przedmiotem.
Mogłoby to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.
• Podczas emitowania światła lampa błyskowa silnie się nagrzewa. W trakcie
fotografowania należy trzymać palce i inne części ciała oraz wszelkie
przedmioty z dala od lampy błyskowej.
W przeciwnym razie może dojść do poparzenia użytkownika lub uszkodzenia lampy
błyskowej.
• Nie należy pozostawiać produktu w miejscach o bardzo wysokiej lub bardzo
niskiej temperaturze.
Mogłoby to doprowadzić do silnego nagrzania lub schłodzenia produktu, przez co jego
dotknięcie groziłoby poparzeniami bądź uszkodzeniami ciała.
• Jeśli podczas korzystania z produktu lub później wystąpi jakakolwiek
nieprawidłowa reakcja skórna lub podrażnienie, należy przerwać korzystanie
z produktu i zasięgnąć porady lekarza.
5
Czynności
przygotowawcze
Ładowanie
akumulatorów
Mocowanie paska
1 Włóż akumulator
1 Przymocuj dołączony
do ładowarki.
(1)
pasek do zaczepu paska.
(2)
(1)
2 Naładuj akumulator.
(2)
(2)
(1)

Pasek można też przymocować
z lewej strony aparatu.

Kolory lampek
- Ładowanie: Pomarańczowy
- Pełne naładowanie: Zielony
3 Wyjmij akumulator.
(1)
(2)
6
Czynności przygotowawcze
Przygotowywanie
karty pamięci
Należy używać następujących
kart pamięci (sprzedawanych
oddzielnie), o dowolnej pojemności.
Wkładanie/wyjmowanie
akumulatora i karty
pamięci
1 Otwórz pokrywę.
• Karty pamięci SD*1
(2)
• Karty pamięci SDHC*1*2
• Karty pamięci SDXC*1*2
(1)
*1 Karty zgodne ze standardami SD.
Jednak nie wszystkie karty pamięci
zostały zweryfikowane pod kątem
współpracy z aparatem.
*2 Obsługiwane są również karty
pamięci UHS-I.
2 Włóż akumulator.
(2)
(1)
Wyjmowanie:
7
Czynności przygotowawcze
3 Włóż kartę pamięci.
(1)
Ustawianie daty,
godziny, strefy
czasowej i języka
1 Włącz aparat.
(2)
Wyjmowanie:
2 Ustaw strefę czasową.
4 Zamknij pokrywę.
(2)

Przyciski / lub pokrętło
(1)
do
wybierania strefy czasowej →
przycisk

Przycisk
8
Czynności przygotowawcze
4 Ustaw język monitora.

Przyciski
/ lub pokrętło
do wybierania strefy czasowej
→ przyciski /
→ przycisk
do wybierania
lub pokrętło
opcji [OK] → przycisk

Przyciski
/ do wybierania
opcji [Wybór języka ] →
przycisk
3 Ustaw datę i godzinę.

Przyciski
/ / / do
wybierania języka → przycisk

Przyciski / lub pokrętło
do wybierania daty i godziny →
→ przyciski /
przycisk
do regulacji →
lub pokrętło
przycisk

Wybierz opcję [OK] →
przycisk
9
Wypróbowanie
aparatu
Podczas korzystania
z lampy błyskowej:
Fotografowanie
1 Włącz aparat.
4 Ustaw ostrość
(naciśnij do połowy).

Aby wyłączyć aparat, naciśnij
ponownie przycisk ON/OFF.
2 Włącz tryb
.
3 W razie potrzeby
powiększ lub
pomniejsz obraz.

Po ustawieniu ostrości aparat
wyemituje sygnał dźwiękowy.

Wokół miejsc, na które
ustawiona jest ostrość,
wyświetlany jest punkt AF.
5 Zrób zdjęcie
(naciśnij do oporu).

Patrząc na ekran, poruszaj
dźwignią powiększenia.
10
Wypróbowanie aparatu
Podczas nagrywania
filmów:
Podczas odtwarzania
filmów:

Podczas nagrywania wyświetlany
jest symbol [
REC].

Aby przerwać nagrywanie filmu,
ponownie naciśnij przycisk
filmowania.
Wyświetlanie
1 Naciśnij przycisk
.

Przycisk
(dwukrotnie)

Do regulacji głośności służą
przyciski
/
.
2 Wybierz zdjęcia.

Filmy są oznaczone
symbolem [
].
11
Znaki towarowe i licencjonowanie
• Logo SDXC jest znakiem towarowym firmy SD-3C LLC.
Zastrzeżenie prawne
• Nieupoważnione powielanie niniejszej instrukcji jest zabronione.
• Ilustracje i zrzuty ekranów użyte w niniejszej instrukcji mogą się
nieznacznie różnić od faktycznego wyglądu urządzenia.
Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)
Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem
z odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z dyrektywą WEEE
w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/WE)
bądź przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy.
Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny,
zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii oznacza to, że bateria
lub akumulator zawiera metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów) w stężeniu
przekraczającym odpowiedni poziom określony w dyrektywie w sprawie baterii.
Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego programu
zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii oraz akumulatorów.
Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i zdrowie
ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne, związane ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym.
Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu przyczyni się
do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.
W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt
z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki komunalnej bądź zapraszamy
na stronę www.canon-europe.com/weee lub www.canon-europe.com/battery.
PRZESTROGA
ZAMIANA AKUMULATORA NA AKUMULATOR NIEWŁAŚCIWEGO TYPU
GROZI WYBUCHEM.
ZUŻYTY AKUMULATOR NALEŻY WYRZUCAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI LOKALNYMI.
Aby w pełni korzystać z możliwości opisywanego produktu, zaleca się korzystanie
z oryginalnych akcesoriów firmy Canon.
Zalecane jest używanie kabli USB oznaczonych jako oryginalne akcesoria firmy Canon.
Używać dostępnego w sprzedaży przewodu HDMI (po stronie aparatu jest złącze typu D).
Zalecane jest używanie kabli o długości nie większej niż 2,5 m każdy.
12
Numer modelu to PC2366 (obejmuje moduły sieci WLAN i BT modelu WM601).
Numer modelu można znaleźć na etykiecie na spodzie aparatu lub z tyłu ekranu
odchylanego. Numer zaczyna się od znaków PC.
Kraje, w których obsługiwana jest funkcja łączności bezprzewodowej
- Możliwość korzystania z funkcji łączności bezprzewodowej w niektórych krajach jest
ograniczona. Nielegalne korzystanie z niej może być karalne na podstawie przepisów prawa
krajowego lub lokalnego. Aby uniknąć łamania tych przepisów, odwiedź witrynę Canon i upewnij
się, gdzie korzystanie z funkcji łączności bezprzewodowej jest dozwolone.
Uwaga: firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za problemy powstałe w wyniku
korzystania z funkcji łączności bezprzewodowej w innych krajach i regionach.
Następujące działania mogą podlegać karze:
- zmiana lub modyfikacja produktu,
- usunięcie z produktu etykiet certyfikatów.
Nie należy korzystać z funkcji łączności bezprzewodowej w pobliżu sprzętu medycznego lub
innych urządzeń elektronicznych.
Może to doprowadzić do nieprawidłowego działania tych urządzeń.
Canon Inc. niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne
z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Zakres częstotliwości sieci Wi-Fi: 2412–2462 MHz
Maksymalna moc wyjściowa sieci Wi-Fi: 12,67 dBm
Zakres częstotliwości sieci Bluetooth: 2402–2480 MHz
Maksymalna moc wyjściowa sieci Bluetooth: 9,67 dBm
CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Możesz zaznaczyć opcję [Wyśw. logo cert.] na karcie ustawień w menu.
© CANON INC. 2019
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising