Canon | PowerShot SX740 HS | User manual | Canon PowerShot SX740 HS User manual

Canon PowerShot SX740 HS User manual
Pierwsze kroki POLSKI
CEL-SX4PA2G0
Instrukcje i oprogramowanie
Aby uzyskać więcej informacji na temat aparatu, zapoznaj się z wyświetlanymi na jego
ekranie opisami poszczególnych funkcji lub skorzystaj z Instrukcji obsługi, którą można
pobrać z witryny internetowej firmy Canon.
Instrukcje obsługi aparatu i obiektywu można pobrać z poniższej
strony internetowej.
http://www.canon.com/icpd/
• Odwiedź stronę o podanym wyżej adresie za pomocą komputera podłączonego
do Internetu.
• Przejdź do witryny odpowiedniej dla swojego kraju lub regionu.
• Do wyświetlania instrukcji obsługi wymagany jest program Adobe Reader.
• Wskazówki dotyczące pobierania i instalacji oprogramowania można znaleźć
w pobranych instrukcjach obsługi.
• Dostęp do strony internetowej z instrukcjami obsługi i oprogramowaniem możesz też
uzyskać, korzystając z kodu QR wyświetlanego przez aparat. Aby wyświetlić kod QR,
wybierz kolejno MENU > [ Ustawienia funkcji] > [Adres URL instrukcji/oprogram.].
Pobranie instrukcji i oprogramowania
może wymagać podania numeru seryjnego
(numeru korpusu).
W takim przypadku należy podać numer
umieszczony na korpusie aparatu, za ekranem
(monitorem).
Uwagi wstępne i informacje prawne
• Warto wykonać i wyświetlić kilka zdjęć próbnych, aby mieć pewność, że zostały
prawidłowo zarejestrowane. Należy pamiętać, że firma Canon Inc., jej podmioty
zależne i stowarzyszone oraz jej dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności
za żadne szkody następcze wynikające z nieprawidłowego działania aparatu
fotograficznego lub akcesoriów (w tym kart pamięci), związane z niezapisaniem
zdjęcia lub zapisaniem go w postaci niezdatnej do odczytu maszynowego.
• Nieupoważnione fotografowanie lub nagrywanie (w formie filmu i/lub dźwięku) przez
użytkownika innych osób lub materiałów chronionych prawem autorskim może
stanowić naruszenie prywatności tych osób i/lub praw należących do innych osób,
m.in. prawa autorskiego i innych praw do własności intelektualnej. Należy pamiętać,
że w przypadku tego rodzaju fotografowania lub nagrywania mogą obowiązywać
pewne ograniczenia, nawet jeśli materiały takie rejestruje się wyłącznie do
osobistego użytku.
• Wiadomości na temat gwarancji na aparat fotograficzny i informacje umożliwiające
skontaktowanie się z działem obsługi klienta można znaleźć w dostarczonym wraz
z aparatem pakiecie materiałów dla użytkownika, w części dotyczącej gwarancji.
• Mimo że ekran został wyprodukowany z zastosowaniem bardzo precyzyjnych
technik wytwarzania, a ponad 99,99% pikseli spełnia wymagania konstrukcyjne,
w rzadkich przypadkach niektóre piksele mogą być uszkodzone albo przybierać na
stałe kolor czerwony lub czarny. Nie oznacza to uszkodzenia aparatu ani nie wpływa
na rejestrowane obrazy.
• Podczas długotrwałego korzystania z aparatu może się on rozgrzać. Nie oznacza to
jego uszkodzenia.
2
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
• Należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami, aby bezpiecznie posługiwać się produktem.
• Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zapobiegać skaleczeniom lub innym obrażeniom
ciała użytkownika produktu bądź innych osób.
OSTRZEŻENIE
Wskazuje ryzyko spowodowania poważnych obrażeń lub śmierci.
• Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Pasek może się zacisnąć na szyi osoby, powodując jej uduszenie.
• Należy korzystać wyłącznie ze źródeł zasilania zalecanych w niniejszej instrukcji obsługi do użytku
z produktem.
• Nie należy demontować ani modyfikować produktu.
• Nie należy narażać produktu na silne wstrząsy ani drgania.
• Nie należy dotykać żadnych wewnętrznych podzespołów.
• W przypadku jakichkolwiek objawów nietypowego działania produktu, np. jeśli wydobywa się z niego
dym lub dziwny zapach, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania.
• Do czyszczenia produktu nie należy stosować żadnych rozpuszczalników organicznych, takich jak
alkohol, benzyna lub rozcieńczalniki.
• Nie należy dopuszczać do zamoczenia produktu.
• Nie wolno wkładać do wnętrza produktu żadnych ciał obcych ani wlewać do niego cieczy.
• Nie należy użytkować produktu w miejscach, w których występują gazy łatwopalne.
Mogłoby to spowodować porażenie prądem, wybuch lub pożar.
• Jeśli produkt jest wyposażony w wizjer, nie należy patrzeć przez niego bezpośrednio w stronę silnych
źródeł światła, np. słońca w bezchmurny dzień lub laserów i innych jasnych źródeł sztucznego oświetlenia.
Mogłoby to doprowadzić do pogorszenia wzroku.
• W przypadku korzystania z dostępnych w sprzedaży lub dostarczonych w zestawie akumulatorów
należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
- Należy korzystać wyłącznie z akumulatorów przeznaczonych do danego produktu.
- Nie należy podgrzewać akumulatorów ani trzymać ich w pobliżu ognia.
- Nie należy ładować akumulatorów za pomocą nieautoryzowanych ładowarek.
- Należy chronić złącza przed zabrudzeniem oraz przed zetknięciem z metalowymi stykami lub innymi
przedmiotami wykonanymi z metalu.
- Nie należy używać przeciekających akumulatorów.
- Przed wyrzuceniem akumulatorów należy zasłonić ich złącza taśmą lub innym izolatorem.
Mogłoby to spowodować porażenie prądem, wybuch lub pożar.
W przypadku zetknięcia się elektrolitu wyciekającego z akumulatora ze skórą lub odzieżą należy natychmiast
przepłukać te miejsca dużą ilością wody. W przypadku zetknięcia się elektrolitu z oczami należy przepłukać je
dużą ilością czystej, bieżącej wody i niezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej.
• W przypadku korzystania z ładowarki lub zasilacza należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
- Należy okresowo usuwać suchą ściereczką kurz zbierający się na wtyczce przewodu zasilającego
i gnieździe elektrycznym.
- Nie należy podłączać ani odłączać produktu mokrymi rękoma.
- Nie należy korzystać z produktu, jeśli wtyczka przewodu zasilającego nie jest wsunięta do końca do
gniazda elektrycznego.
- Należy chronić wtyczkę przewodu zasilającego i złącza przed zabrudzeniem oraz przed zetknięciem
z metalowymi stykami lub innymi przedmiotami wykonanymi z metalu.
- W czasie burz z piorunami nie należy dotykać ładowarki ani zasilacza, jeśli są podłączone do gniazda
elektrycznego.
- Na przewodzie zasilającym nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów. Nie należy uszkadzać,
przecinać ani modyfikować przewodu zasilającego.
- Nie należy owijać produktu tkaniną bądź innymi materiałami w trakcie korzystania z niego ani krótko
po jego użyciu, gdy jest nadal ciepły.
- Nie należy pozostawiać produktu podłączonego przez dłuższy czas do źródła zasilania.
Mogłoby to spowodować porażenie prądem, wybuch lub pożar.
• W trakcie korzystania z produktu należy unikać jego dłuższego kontaktu z tym samym obszarem skóry.
Mogłoby to spowodować powierzchowne poparzenia, objawiające się zaczerwienieniem skóry i powstawaniem
na niej pęcherzy, nawet jeśli powierzchnia produktu nie wydaje się gorąca. W przypadku korzystania z produktu
w miejscach o wysokiej temperaturze albo jeśli użytkownik ma problemy z krążeniem lub mało wrażliwą skórę,
należy używać statywu lub podobnego akcesorium.
3
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
• Należy stosować się do wszelkich tablic informacyjnych lub komunikatów nakazujących wyłączanie
produktu w miejscach, w których jego używanie jest zabronione.
Zlekceważenie takich zaleceń mogłoby spowodować wadliwe działanie innych urządzeń w wyniku emisji fal
elektromagnetycznych, a nawet doprowadzić do wypadków.
PRZESTROGA
Wskazuje ryzyko spowodowania obrażeń.
• Nie wolno emitować światła lampy błyskowej w bliskiej odległości od oczu fotografowanej osoby.
Mogłoby to spowodować uszkodzenie wzroku.
• Pasek jest przeznaczony do użytku tylko z korpusem aparatu. Wieszanie paska z przymocowanym
produktem na haku lub na innym przedmiocie może doprowadzić do uszkodzenia produktu. Nie należy
również potrząsać produktem ani narażać go na silne uderzenia.
• Nie wolno wywierać dużej siły na obiektyw ani dopuszczać do uderzenia go innym przedmiotem.
Mogłoby to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.
• Podczas emitowania światła lampa błyskowa silnie się nagrzewa. W trakcie fotografowania należy
trzymać palce i inne części ciała oraz wszelkie przedmioty z dala od lampy błyskowej.
W przeciwnym razie może dojść do poparzenia użytkownika lub uszkodzenia lampy błyskowej.
• Nie należy pozostawiać produktu w miejscach o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze.
Mogłoby to doprowadzić do silnego nagrzania lub schłodzenia produktu, przez co jego dotknięcie groziłoby
poparzeniami bądź uszkodzeniami ciała.
PRZESTROGA
Wskazuje możliwość spowodowania uszkodzeń sprzętu.
• Nie należy kierować aparatu w stronę silnych źródeł światła (np. słońca w bezchmurny dzień lub
intensywnych źródeł sztucznego oświetlenia).
Mogłoby to spowodować uszkodzenie matrycy lub innych podzespołów wewnętrznych.
• Podczas korzystania z aparatu na piaszczystej plaży lub przy silnym wietrze należy uważać, aby pył lub
piasek nie przedostały się do jego wnętrza.
• Kurz, brud lub inne ciała obce należy usuwać z lampy błyskowej za pomocą tkaniny lub bawełnianej
szmatki.
Ciepło wydzielane przez lampę błyskową mogłoby spowodować spalenie ciał obcych lub wadliwe działanie
produktu.
• Gdy produkt nie jest używany, należy wyjąć z niego akumulator/akumulatory i schować w bezpiecznym
miejscu.
Jakiekolwiek rozszczelnienie akumulatora mogłoby spowodować uszkodzenie produktu.
• Przed wyrzuceniem akumulatora należy zasłonić styki taśmą lub innym izolatorem.
Kontakt z innymi elementami metalowymi mógłby spowodować pożar lub wybuch.
• Jeśli ładowarka nie jest aktualnie używana, należy odłączać ją od produktu. Podczas korzystania
z ładowarki nie należy przykrywać jej tkaniną ani umieszczać na niej innych przedmiotów.
Pozostawienie podłączonego urządzenia na dłuższy czas może spowodować jego przegrzanie i zniekształcenie,
a w rezultacie spowodować pożar.
• Baterii przeznaczonych do produktu nie należy pozostawiać w pobliżu zwierząt.
Pogryzienie przez nie baterii mogłoby spowodować wyciek elektrolitu albo przegrzanie lub wybuch, a w efekcie
uszkodzenie produktu lub pożar.
• Jeśli produkt jest wyposażony w kilka baterii, nie należy ładować jednocześnie baterii różnego typu
ani też stosować starszych baterii razem z nowszymi. Baterii nie wolno wkładać w sposób powodujący
zamianę biegunów + i –.
Mogłoby to spowodować usterkę produktu.
• Nie należy siadać z aparatem trzymanym w kieszeni spodni.
Mogłoby to spowodować jego wadliwe działanie lub uszkodzenie ekranu.
4
Początkowe przygotowania
Mocowanie paska
(2)
(1)
Ładowanie akumulatora
1 Włóż akumulator do ładowarki.
(1)
(2)
(2)
2 Naładuj akumulator.

Kolory lampek
(1)
- Ładowanie: pomarańczowy
- Pełne naładowanie: zielony
5
Początkowe przygotowania
Wkładanie akumulatora i karty pamięci
1 Otwórz pokrywę.
(1)
(2)
2 Włóż akumulator.
Wyjmowanie:
(1)
(2)
(1)
3 Sprawdź położenie
umieszczonego na karcie
pamięci przełącznika ochrony
przed zapisem i włóż ją.
Wyjmowanie:
(2)
6
Początkowe przygotowania
4 Zamknij pokrywę.
(2)
(1)
Zgodne karty pamięci (sprzedawane oddzielnie)
• Karty pamięci SD*1
• Karty pamięci SDHC*1*2
• Karty pamięci SDXC*1*2
*1 Karty zgodne ze standardami SD. Jednak nie wszystkie karty pamięci zostały
zweryfikowane pod kątem współpracy z aparatem.
*2 Obsługiwane są również karty pamięci UHS-I.
Ustawianie daty, godziny i strefy czasowej
1 Włącz aparat.
2 Ustaw strefę czasową.

Wybierz element za pomocą
przycisków / , a następnie
naciśnij przycisk .
7
Początkowe przygotowania

Ponownie naciśnij przycisk
,
wybierz strefę czasową za pomocą
przycisków / , a następnie
naciśnij przycisk .

Wybierz opcję [OK], aby powrócić
do menu [Data/czas/strefa].
3 Ustaw datę i godzinę.

Do poruszania się używaj
przycisków / , a w celu wybrania
danego elementu naciśnij przycisk .
Ustaw datę i godzinę za pomocą
przycisków / , a następnie
naciśnij przycisk .

Wybierz opcję [OK] i naciśnij przycisk
8
.
Początkowe przygotowania
Język wyświetlacza
1 Wyświetl ekran menu.
2 Wybierz menu Ustawienia funkcji.

Za pomocą przycisków / wybierz
ikonę [ ], a następnie naciśnij
przycisk .
3 Wybierz opcję [Wybór języka ].
4 Ustaw język wyświetlacza.
9
Wypróbowanie aparatu
Fotografowanie
1 Włącz aparat.
2 Przejdź do trybu
.
3 W razie potrzeby powiększ lub
pomniejsz kadr.
4 Zrób zdjęcie.
Wykonywanie zdjęć
1) Ustaw ostrość. (1)

Po ustawieniu ostrości aparat wyemituje
dwa sygnały dźwiękowe.

Wokół miejsc, na które ustawiona jest
ostrość, wyświetlany jest punkt AF.
2) Zrób zdjęcie. (2)
Nagrywanie filmów

Naciśnij ponownie, aby przerwać
nagrywanie.
10
Wypróbowanie aparatu

Podczas nagrywania wyświetlany jest
symbol [
REC].
Wyświetlanie
1 Przełącz w tryb wyświetlania.
2 Wybierz obrazy.

Filmy są oznaczone symbolem [
Naciśnij przycisk
].
.
3 Odtwórz filmy.

Naciśnij przycisk .

Do regulacji głośności służą
przyciski
/
.
11
Znaki towarowe i licencje
• Logo SDXC jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC.
Zastrzeżenie
• Powielanie niniejszej instrukcji bez zezwolenia jest zabronione.
• Ilustracje i zrzuty ekranu przedstawione w tej instrukcji mogą się
nieznacznie różnić od rzeczywistych funkcji urządzenia.
Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)
Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem
z odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z dyrektywą WEEE
w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/WE)
bądź przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy.
Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny,
zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii oznacza to, że bateria lub
akumulator zawiera metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów)
w stężeniu przekraczającym odpowiedni poziom określony w dyrektywie w sprawie baterii.
Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego programu
zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii oraz akumulatorów.
Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i zdrowie
ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne, związane ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym.
Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu przyczyni się
do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.
W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt
z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki komunalnej bądź zapraszamy
na stronę www.canon-europe.com/weee lub www.canon-europe.com/battery.
PRZESTROGA
ZAMIANA AKUMULATORA NA AKUMULATOR NIEWŁAŚCIWEGO TYPU
GROZI WYBUCHEM.
ZUŻYTY AKUMULATOR NALEŻY WYRZUCAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI LOKALNYMI.
Aby w pełni korzystać z możliwości opisywanego produktu, zaleca się korzystanie
z oryginalnych akcesoriów firmy Canon.
- Kabel interfejsu IFC-600PCU
Przewód HDMI (wtyczka od strony aparatu: typ D): należy użyć dostępnego w sprzedaży
kabla, nie dłuższego niż 2,5 m.
12
Numer modelu to PC2352 (obejmuje moduły sieci WLAN i BLE modelu WM600).
Numer modelu można znaleźć na etykiecie na spodzie aparatu lub z tyłu ekranu
odchylanego. Numer zaczyna się od znaków PC.
Kraje, w których obsługiwana jest funkcja łączności bezprzewodowej
- Możliwość korzystania z funkcji łączności bezprzewodowej w niektórych krajach jest
ograniczona. Nielegalne korzystanie z niej może być karalne na podstawie przepisów prawa
krajowego lub lokalnego. Aby uniknąć łamania tych przepisów, odwiedź witrynę Canon i upewnij
się, gdzie korzystanie z funkcji łączności bezprzewodowej jest dozwolone.
Uwaga: firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za problemy powstałe w wyniku
korzystania z funkcji łączności bezprzewodowej w innych krajach i regionach.
Następujące działania mogą podlegać karze:
- zmiana lub modyfikacja produktu,
- usunięcie z produktu etykiet certyfikatów.
Nie należy korzystać z funkcji łączności bezprzewodowej w pobliżu sprzętu medycznego lub
innych urządzeń elektronicznych.
Może to doprowadzić do nieprawidłowego działania tych urządzeń.
Canon Inc. niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne
z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Zakres częstotliwości sieci Wi-Fi: 2412–2462 MHz
Maksymalna moc wyjściowa sieci Wi-Fi: 11,7 dBm
Zakres częstotliwości sieci Bluetooth: 2402–2480 MHz
Maksymalna moc wyjściowa sieci Bluetooth: 9,7 dBm
CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Niektóre logo norm technicznych, jakie spełnia aparat, można obejrzeć na ekranie
wybierając MENU ► kartę [ 5] ► [Wyśw. logo cert.].
© CANON INC. 2018
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising