Canon | EOS-1D C | User manual | Canon EOS-1D C User manual

Canon EOS-1D C User manual
POLSKI
Wprowadzenie
Oprogramowanie do komunikacji z aparatem
EOS Utility
Spis treści
Wer. 3.10
1D X Mk II
1D X
250D
1D C
5DS/5DS R
200D
750D
5D Mk IV 5D Mk III
2000D
1300D
R
RP
6D Mk II
6D
7D Mk II
90D
80D
77D
4000D
M6 Mk II
M6
M5
M3
M10
M100
M50
760D
800D
Instrukcja obsługi
 Zawartość instrukcji obsługi
 Skrót EU oznacza program EOS Utility.
 Model aparatu jest wyświetlany w postaci ikony.
Przykład: EOS-1D X  1D X 
Ikona XX odnosi się do wszystkich modeli,
odpowiednio: EOS XX (WG)/EOS XX (W)/EOS XX
(N). Jeżeli potrzebne są wyjaśnienia dotyczące
konkretnego modelu, używana jest na przykład taka
ikona: XX(WG) XX(W) .

Ten symbol sygnalizuje odpowiedni model
aparatu.
 Sekwencja wyboru pozycji menu jest
przedstawiana za pomocą symbolu .
(Przykład: Wybierz kolejno menu [Window/Okno] 
[Main Window/Okno główne]).
 Nawiasy kwadratowe służą do oznaczania takich
elementów, jak nazwy menu, przycisków i okien,
które są wyświetlane na ekranie komputera.
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
 Tekst w nawiasach ostrych < > oznacza nazwę
Preferencje
przełącznika aparatu, ikonę lub nazwę klawisza.
 Ciąg str. ** sygnalizuje odwołanie do strony. 
Kliknij go, aby przejść do odpowiedniej strony.

: ta ikona sygnalizuje informacje, które należy
przeczytać przed użyciem programu.

: ta ikona sygnalizuje dodatkowe informacje,
które mogą okazać się przydatne.
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
 Przełączanie między stronami
 Klikanie strzałek w prawym dolnym rogu ekranu
umożliwia:
: przejście do następnej strony
: przejście do poprzedniej strony
: powrót do poprzednio wyświetlonej strony
 Kliknięcie tytułu rozdziału po prawej stronie ekranu
umożliwia przejście do spisu treści tego rozdziału.
Natomiast kliknięcie pozycji spisu treści umożliwia
przejście do strony zawierającej informacje na dany
temat.
© CANON INC. 2019
CEL-SX8SA2G0
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Program EOS Utility (określany dalej jako EU) służy do komunikacji 
z aparatem fotograficznym EOS. Podłączając aparat do komputera za
pomocą kabla interfejsu, na komputer można pobrać obrazy zapisane na
karcie pamięci aparatu, a także skonfigurować różne ustawienia aparatu
lub fotografować zdalnie przy pomocy oprogramowania EU za
pośrednictwem komputera.
Główne funkcje programu EU
Program EU umożliwia zdalne sterowanie aparatem oraz korzystanie 
z poniższych funkcji głównych.
 Pakietowe pobieranie do komputera obrazów
zapisanych na karcie pamięci aparatu
 Istnieje również możliwość pobierania do komputera tylko
wybranych obrazów.
 Konfigurowanie poszczególnych ustawień
aparatu z komputera
 Zdalne fotografowanie z obsługą aparatu
przez komputer
 Zdalne fotografowanie w trybie Live View — możliwość bieżącego
podglądu fotografowanego obiektu na ekranie komputera.
 W przypadku zdalnego fotografowania można również korzystać
ze spustu migawki aparatu.
 Użytkownik może zaprogramować ustawienie czasu
automatycznego wykonania zdjęcia przez aparat (funkcja
samowyzwalacza).
Wymagania systemowe
System
operacyjny
Windows 10 (wersja 1607 lub nowsza), Windows 8.1,
Windows 7*1
Komputer
Komputer z jednym z wymienionych systemów
operacyjnych oraz wbudowanym standardowo portem
USB (uaktualniane komputery nie są obsługiwane)
* Wymagane zainstalowane środowisko .NET
Framework w wersji 4.7.1 lub nowszej.*2
Procesor
Pentium 1,6 GHz lub szybszy
Pamięć RAM
1 GB lub więcej*3
Grafika
Rozdzielczość: 1024 × 768 pikseli lub wyższa
Jakość kolorów: średnia (16 bitów) lub wyższa
*1 Zgodność z systemami 32/64-bitowymi we wszystkich wersjach 
z wyjątkiem Starter Edition
*2 .NET Framework to oprogramowanie firmy Microsoft. Jest ono
instalowane razem z programem EU.
*3 W przypadku 64-bitowych systemów Windows 10, Windows 8.1
lub Windows 7: minimum 2 GB
Informacje o aktualnych wymaganiach systemowych wraz z obsługiwanymi
wersjami systemów operacyjnych można znaleźć w witrynie firmy Canon.
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
 Natychmiastowe wyświetlanie/podgląd obrazów
w powiązanym programie Digital Photo
Professional w wersji 4.x podczas pobierania
obrazów lub zdalnego fotografowania
W programie EU w wersji 3.8.20 lub nowszej kliknięcie
pozycji [
] w oknie głównym pozwala sprawdzić dostępność
aktualizacji na serwerze i ewentualne pobrać je.
Do korzystania z tej funkcji wymagany jest dostęp do Internetu
(wykupiony abonament u dostawcy usługi internetowej i wykonane
przyłącze w lokalu). Mogą obowiązywać opłaty dostawcy usługi
internetowej (ISP) za połączenia lub korzystanie z punktu dostępu.
2
Obsługiwane aparaty
Program umożliwia obsługę obrazów RAW i JPEG oraz filmów, które
zarejestrowano przy użyciu poniższych aparatów.
EOS-1D X Mark II
EOS 5DS/5DS R
EOS R
EOS 6D
EOS 80D
EOS 800D
EOS 750D
EOS 4000D
EOS M5*
EOS M100*
EOS-1D X
EOS 5D Mark IV
EOS RP
EOS 7D Mark II
EOS 77D
EOS 250D
EOS 2000D
EOS M6 Mark II
EOS M3*
EOS M50
EOS-1D C
EOS 5D Mark III
EOS 6D Mark II
EOS 90D
EOS 760D
EOS 200D
EOS 1300D
EOS M6*
EOS M10*
–
* Po połączeniu aparatu z programem EU okno przechwytywania nie
ukazuje się, ponieważ aparaty tej serii nie mogą wykonywać zdalnego
fotografowania ani zdalnego fotografowania w trybie Live View.
Wprowadzenie
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
3
Spis treści
Wprowadzenie ........................................................... 2
Główne funkcje programu EU....................................... 2
Wymagania systemowe................................................ 2
Obsługiwane aparaty .................................................... 3
Korekcja balansu bieli i zastosowanie go
w aparacie .............................................................. 35
Ustawianie cichej migawki i zastosowanie jej w
aparacie.................................................................. 35
1 Pobieranie obrazów do komputera......................... 6
Podłączanie aparatu do komputera .............................. 7
Uruchamianie programu EU ......................................... 9
Połączenie z programem EU przez sieć LAN........ 10
Pakietowe pobieranie obrazów do komputera........... 11
Pobieranie wybranych obrazów do komputera...... 12
3 Zdalne fotografowanie z obsługą aparatu
przez komputer .................................................... 36
Zdalne fotografowanie w trybie Live View .................. 37
Pobieranie obrazów do komputera za
pomocą aparatu..................................................... 15
Zamykanie programu EU........................................... 16
2 Konfigurowanie aparatu przy użyciu komputera ... 17
Ustawienia w oknie Camera Settings (Ustawienia
aparatu) .....................................................................
Opcje dostępne w oknie ustawień aparatu ............
Zastosowanie plików stylu obrazów w aparacie ....
Rejestracja danych korekcji aberracji obiektywu ...
Zapisywanie balansu bieli na komputerze .............
Zapisywanie własnego balansu bieli w aparacie ...
Ustawienia funkcji menu fotografowania w oknie
przechwytywania .......................................................
Opcje dostępne w oknie przechwytywania ............
Konfigurowanie stylów obrazów
i zastosowanie ich w aparacie ...............................
Ustawianie jakości JPEG i zastosowanie jej
w aparacie .............................................................
18
19
20
22
27
28
30
31
32
34
Fotografowanie w trybie HDR (wysoki zakres
dynamiki) ....................................................................
Bracketing ostrości .....................................................
Funkcje okna Remote Live View window
(Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View) ....
Ręczna regulacja ostrości ......................................
Regulacja ostrości za pomocą mechanizmu AF.....
Sprawdzanie głębi ostrości i ekspozycji .................
Zmiana balansu bieli w oknie Remote Live View
window (Okno zdalnego fotografowania
w trybie Live View)..................................................
Wyświetlanie poziomicy elektronicznej...................
Zmiana formatu obrazu ..........................................
Ustawienie nagrywania dźwięku.............................
Funkcja wyświetlania nakładkowego......................
Wyświetlanie linii siatki ...........................................
Wyświetlanie linii pomocniczych.............................
Korzystanie z funkcji Power Zoom .........................
Fotografowanie z bezpośrednią obsługą aparatu.......
Filmowanie .................................................................
Fotografowanie sterowane samowyzwalaczem .........
43
45
46
46
48
52
Wprowadzenie
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
52
53
54
55
57
61
62
64
66
67
73
Skorowidz
4
Fotografowanie z samowyzwalaczem ................... 73
Zdalne fotografowanie z samowyzwalaczem
interwałowym ......................................................... 73
Zdalne fotografowanie w trybie Bulb.......................... 75
Zdalne fotografowanie w trybie Bulb...................... 75
Ustawianie timera funkcji Bulb............................... 76
Fotografowanie z lampą błyskową............................. 77
Edycja stylów obrazów za pomocą funkcji
zdalnego trybu Live View ............................................. 80
Rejestracja muzyki w tle na karcie pamięci aparatu..... 81
Konfigurowanie serwisów internetowych ................... 84
Rejestrowanie informacji IPTC .................................. 86
4 Preferencje ........................................................... 87
Preferencje ................................................................ 88
Karta Basic Settings (Nastawy
podstawowe).......................................................... 88
Karta Destination Folder (Folder docelowy) .......... 88
Karta File Name (Nazwa pliku) .............................. 89
Karta Remote Shooting (Zdalne fotografowanie) ..... 89
Karta Linked Software (Powiązane
oprogramowanie)................................................... 90
Karta Time Settings (Nastawy czasu).................... 90
Survey (Badanie) ................................................... 91
Lista opcji dostępnych w oknie rejestracji danych
obiektywu/korekcji aberracji obiektywu....................... 97
Lista funkcji okna przechwytywania............................ 98
Lista funkcji okna nastaw lampy ............................... 100
Lista funkcji okna zdalnego fotografowania
w trybie Live View (karta Live View) ......................... 101
Lista funkcji okna zdalnego fotografowania w trybie
Live View (karta komponowania).............................. 102
Lista funkcji okna widoku powiększenia ................... 103
Skorowidz ................................................................. 104
Informacje dotyczące instrukcji obsługi ................ 105
Znaki towarowe .................................................... 105
Wprowadzenie
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
Informacje pomocnicze ............................................ 92
Rozwiązywanie problemów ....................................... 93
Odinstalowywanie oprogramowania .......................... 95
Lista funkcji okna podglądu ....................................... 96
5
1
Pobieranie obrazów do komputera
Wprowadzenie
Ten rozdział zawiera objaśnienia dotyczące czynności podstawowych,
takich jak przygotowanie do pobrania obrazów do komputera
(podłączenie aparatu do komputera), uruchamianie programu EU,
pobieranie obrazów z aparatu do komputera i zamykanie programu EU.
Spis treści
Podłączanie aparatu do komputera........................... 7
Pobieranie
obrazów
Uruchamianie programu EU ...................................... 9
Połączenie z programem EU przez sieć LAN............. 10
Pakietowe pobieranie obrazów do komputera......... 11
Pobieranie wybranych obrazów do komputera........... 12
Pobieranie i kasowanie plików rejestru
GPS z aparatu ........................................................ 15
Pobieranie obrazów do komputera za
pomocą aparatu.......................................................... 15
Zamykanie programu EU......................................... 16
1
2
3
4
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
6
Podłączanie aparatu do komputera
Aby pobrać na komputer obrazy wykonane aparatem, należy podłączyć
aparat do komputera przy użyciu kabla interfejsu.
Przed podłączeniem aparatu do komputera za pomocą funkcji
oprogramowania EU do parowania połączeń Wi-Fi/LAN, zapoznaj się
z tematem „Połączenie z programem EU przez sieć LAN” (str. 10).
Aparaty EOS inne niż
1
R
RP
Podłącz dużą wtyczkę kabla do portu USB 
w komputerze.
Wprowadzenie
R
RP
M6 Mk II
wtyk kabla do portu USB (typ C)
1 Podłącz
w komputerze.
drugą wtyczkę kabla do złącza cyfrowego
2 wPodłącz
aparacie.
R
 Podczas podłączania kabla do aparatu należy użyć
zabezpieczenia kabla.
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
 Aby uzyskać informacje dotyczące lokalizacji i orientacji portu
USB, zapoznaj się z instrukcją obsługi komputera.
małą wtyczkę kabla do złącza cyfrowego
2 Podłącz
aparatu.
 Podłączenie wtyczki zgodnie z instrukcjami dla danego modelu
aparatu kończy przygotowywanie do pobierania obrazów.
Zapoznaj się z częścią „
Sprawdzanie ustawień komputera”,
aby sprawdzić ustawienia komputera, a następnie przejdź do
części „Uruchamianie programu EU” (str. 9).
1D X Mk II
5DS/5DS R
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
5D Mk IV 7D Mk II
 Podłączając kabel do aparatu, należy użyć zabezpieczenia
kabla. Kabel należy podłączyć do złącza cyfrowego tak, aby
znajdująca się na wtyczce ikona <
> była zwrócona
w stronę tylnej części aparatu.
Inne aparaty niż wyżej wymienione
 Podłącz kabel do złącza albo złącza cyfrowego <A/V OUT /
DIGITAL> aparatu w taki sposób, aby oznaczenie <
> na
wtyczce było skierowane ku przodowi aparatu.
7
Wprowadzenie
 Zaleca się korzystanie z oryginalnego kabla interfejsu Canon.
 Sprawdzanie ustawień komputera
Przed uruchomieniem oprogramowania EU podłącz aparat do
komputera i włącz zasilanie aparatu. Następnie sprawdź, czy niżej
wymienione ustawienia zostały skonfigurowane w komputerze. Jeżeli
nie, wprowadź prawidłowe ustawienia według poniższego opisu.
Windows 7
Wybierz pozycję [Control Panel/Panel sterowania]  [Devices and
Printers/Urządzenia i drukarki].  Kliknij dwukrotnie ikonę aparatu
podłączonego do komputera.  Kliknij dwukrotnie pozycję [Change
general settings/Zmień ustawienia ogólne] w wyświetlonym menu.
 Wybierz w menu rozwijanym [When this device connects to this
computer/Gdy urządzenie jest podłączane do tego komputera]
ustawienie [Take no action/Nie rób nic].
Windows 8.1
Wybierz pozycję [Control Panel/Panel sterowania]  [View devices
and printers/Wyświetl urządzenia i drukarki].  Kliknij dwukrotnie ikonę
aparatu podłączonego do komputera.  Wybierz i kliknij dwukrotnie
pozycję [Change general settings/Zmień ustawienia ogólne]
w wyświetlonym menu.  Wybierz w menu rozwijanym [When this
device connects to this PC/Gdy urządzenie jest podłączane do tego
komputera] ustawienie [Take no action/Nie rób nic].
Windows 10
Wybierz menu Start  [Settings/Ustawienia]  [Devices/Urządzenia]
 [AutoPlay/Autoodtwarzanie].  W wyświetlonym oknie znajdź
rozwijane menu pod nazwą podłączonego do komputera aparatu
i wybierz ustawienie [Take no action/Nie rób nic].
Po sprawdzeniu i dostosowaniu ustawień ustaw przełącznik zasilania
aparatu w pozycji <OFF>.
Aby uruchomić program EU, należy podłączyć aparat do tego samego
portu USB, którego użyto podczas sprawdzania i dostosowywania
ustawień.
Aby używać innego portu USB, należy sprawdzić i dostosować ustawienia
ponownie.
1D C
5DS/5DS R 5D Mk IV
 W przypadku modelu 1D X Mk II 1D X
R
7D Mk II wtyczkę można przymocować do aparatu, korzystając
z zabezpieczenia kabla, co pozwoli zapobiec odłączeniu wtyczki.
Szczegółowe informacje dotyczące obsługi można znaleźć w instrukcji
obsługi aparatu.
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
8
Uruchamianie programu EU
Wprowadzenie
Program EU zostanie uruchomiony po ustawieniu przełącznika zasilania
aparatu w pozycji <ON>. Umożliwi to komunikację aparatu z komputerem.
Spis treści
Ustaw przełącznik zasilania aparatu w pozycji < ON >.
1
2 Kliknij dwukrotnie ikonę [EOS Utility] na pulpicie.
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
 Rozpocznie się komunikacja między aparatem a komputerem.
Zostanie wyświetlony następny ekran.
 Podczas następnego połączenia aparatu z komputerem program
EU zostanie uruchomiony po ustawieniu przełącznika zasilania
aparatu w pozycji <ON>.
Ustawienia
aparatu
Okno główne oprogramowania EU
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
 Zostanie uruchomiony program EU, pojawi się okno główne 
i będzie możliwa komunikacja aparatu z komputerem. Dalsze
czynności opisano w części „Pakietowe pobieranie obrazów do
komputera.
Po uruchomieniu programu EU na pasku zadań na pulpicie pojawi
się ikona [ ]. Można kliknąć tę ikonę, aby wyświetlić ekran w celu
zastosowania poniższego ustawienia.
[Do not launch EOS Utility automatically when camera is
connected/Nie uruchamiaj programu EOS Utility automatycznie
po podłączeniu aparatu]
Po wybraniu opcji [Quit/Zakończ] na tym ekranie program EU nie
zostanie uruchomiony automatycznie, gdy znów podłączysz aparat
do komputera.
9
Połączenie z programem EU przez sieć LAN
Dostępna w programie EU funkcja parowania Wi-Fi/LAN służy do
nawiązywania połączenia przez sieć LAN. Funkcji tej nie można
750D
2000D 1300D 
zastosować w przypadku aparatów 760D
4000D
M6
M5
M3
M10
M100 .
Przed rozpoczęciem nawiązywania połączenia przez sieć LAN należy
wykonać następujące czynności.
program EU przed podłączeniem aparatu
1 Uruchom
do komputera.
 Zostanie wyświetlone następujące okno.
Należy nawiązać połączenie zgodnie z informacjami zawartymi
w instrukcji obsługi bezprzewodowego przekaźnika danych, instrukcji
obsługi funkcji Wi-Fi lub instrukcji obsługi sieci przewodowej LAN
dostarczonej z aparatem bądź też instrukcji obsługi adaptera Wi-Fi 
W-E1. Należy uwzględnić przedstawione poniżej różnice w procedurach
nawiązywania połączenia dla programu EU w wersji 2.14 lub nowszej
i dla programu EU w wersji 2.13 lub wcześniejszej.
 Uruchamianie oprogramowania do parowania WFT
(program EU w wersji 2.13 lub wcześniejszej)
Wymagane jest uruchomienie oprogramowania do parowania WFT.
(program EU w wersji 2.14, 3.x)
Choć uruchomienie oprogramowania do parowania WFT nie jest
konieczne, wymagane jest uruchomienie programu EU.
 Po wykryciu aparatu
(program EU w wersji 2.13 lub wcześniejszej)
Po wykryciu aparatu i wyświetleniu komunikatu należy dwukrotnie
kliknąć ikonę oprogramowania do parowania WFT.
(program EU w wersji 2.14, 3.x)
Po wykryciu aparatu i wyświetleniu komunikatu należy kliknąć
komunikat.
Wprowadzenie
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
przycisk [Pairing over Wi-Fi/LAN/Parowanie
2 Kliknij
przez Wi-Fi/LAN]. Po wyświetleniu komunikatu
[To connect to the camera via LAN, some Windows
Firewall settings must be changed. Do you want to
make these changes?/Aby podłączyć aparat przez
LAN, należy zmienić ustawienia zapory systemu
Windows. Czy chcesz wprowadzić zmiany?] wybierz
opcję [Yes/Tak].
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
10
Pakietowe pobieranie obrazów do komputera
Obrazy zapisane na karcie pamięci umieszczonej w aparacie można pobrać
pakietowo do komputera zgodnie z wybranymi warunkami.
Pobrane obrazy są sortowane według daty i umieszczane w odpowiednich folderach,
a następnie wyświetlane w oknie głównym programu Digital Photo Professional 
w wersji 4.x (oprogramowanie do obróbki obrazów RAW oraz wyświetlania i edycji
obrazów, zwane dalej DPP), który skonfigurowano do automatycznego uruchamiania
się i który umożliwia natychmiastowe przeglądanie obrazów.
1
3
Wybierz opcję pobierania obrazów i kliknij przycisk
[OK].
Wprowadzenie
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Kliknij pozycję [Download images to computer/
Pobierz obrazy do komputera].
 Okno dialogowe ustawień zostanie zamknięte.
tekst [Start automatic download/Rozpocznij
4 Kliknij
automatyczne pobieranie].
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
 Zostanie wyświetlone okno Download Images (Pobieranie obrazów).
2
Kliknij przycisk [Settings/Ustawienia] w obszarze [Start
automatic download/Rozpocznij automatyczne pobieranie].
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
 Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Save File/Zapisywanie
plików] i rozpocznie się pobieranie obrazów do komputera.
 Pobierane obrazy są zapisywane w folderze [Pictures/Obrazy].
 Po pobraniu wszystkich obrazów zostanie automatycznie
uruchomiony program DPP, a pobrane obrazy zostaną
wyświetlone w oknie głównym aplikacji.
 Zostanie wyświetlone okno dialogowe ustawień.
11
5
Przejrzyj pobrane obrazy.
Okno główne programu DPP
Wprowadzenie
Pobieranie wybranych obrazów do komputera
Użytkownik może określić, które obrazy zapisane na karcie pamięci
aparatu mają być pobrane do komputera.
pozycję [Select and download/Wybierz 
1 Kliknij
i pobierz obrazy].
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
 Przejrzyj pobrane obrazy w programie DPP.
Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z programu DPP
można znaleźć w instrukcji „Digital Photo Professional w wersji
4.x Instrukcja obsługi” (instrukcja elektroniczna w formacie PDF).
 Dalsze czynności opisano w części „Zamykanie programu EU”
(str. 16).
Preferencje
Informacje
pomocnicze
 Zostanie wyświetlone okno podglądu z obrazami zapisanymi na
karcie pamięci.
Skorowidz
 Można zmienić program uruchamiany podczas pobierania
obrazów — może to być program inny niż DPP. Wystarczy
przejść do okna preferencji (karta [Linked Software/Powiązane
oprogramowanie]) (str. 90).
 Ustawienia dotyczące pobieranych obrazów oraz miejsca ich
zapisywania można zmienić w preferencjach (karta [Destination
Folder/Folder docelowy]) (str. 88).
 Pobieranie filmów może zabrać więcej czasu ze względu na
duży rozmiar plików.
12
2
Wprowadzenie
Przejrzyj obrazy i zaznacz te, które mają być
pobrane.
Okno podglądu
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
 Kliknięcie przycisku [
] pozwala zmieniać kolejność miniatur.
 Kliknięcie przycisku [
] pozwala filtrować obrazy według
różnych kryteriów oraz wybrać obrazy do pobrania.
Dodaj symbol zaznaczenia
 Istnieje także możliwość wyboru kilku obrazów za pomocą
myszki.
 Kliknięcie przycisku [
] pozwala wybrać, które informacje
będą wyświetlane na miniaturach.
Wybór ustawienia [Date/time/Data/czas] powoduje wyświetlenie
informacji o dacie i godzinie utworzenia pliku.
 Kliknięcie przycisku [
] pozwala odwrócić wybór
wybranych/niewybranych obrazów.
 Kliknięcie przycisku [
obrazy.
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
] pozwala wyświetlić tylko wybrane
 Kliknięcie przycisku [
] pozwala filtrować obrazy
według daty i godziny utworzenia pliku.
 Kliknięcie przycisku [
Kliknięcie przycisku [
] pozwala przełączyć się na widok listy.
] pozwala powrócić do widoku miniatur.
 W widoku listy kliknięcie nazwy każdego elementu pozwala
rozpocząć operację sortowania.
Kliknij pozycję [Folder], aby posortować elementy w taki sam
sposób, jak przy użyciu przycisku [
] w widoku miniatur.
13
3
Kliknij przycisk [Download/Pobierz].
 Obrazy pobrane do komputera są wyświetlane w oknie [Quick
Preview/Szybki podgląd].
Wprowadzenie
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
 Zostanie wyświetlone okno dialogowe pobierania obrazów.
4
Ustawienia
aparatu
Określ miejsce, w którym mają być zapisane pliki, 
i kliknij przycisk [OK].
Okno dialogowe Download image (Pobieranie obrazu)
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Wyświetla lokalizację, w której są zapisywane
pliki w komputerze
Określ miejsce docelowe dla zapisywanych plików
 Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Save File/Zapisywanie
plików] i rozpocznie się pobieranie obrazów do komputera.
 Okno [Quick Preview/Szybki podgląd] umożliwia także szybkie
sprawdzenie pobranych obrazów. Istnieje również możliwość
zmiany rozmiaru okna [Quick Preview/Szybki podgląd].
 Po pobraniu wszystkich obrazów zostanie automatycznie
uruchomiony program DPP, a pobrane obrazy zostaną
wyświetlone.
 Aby przejść do okna głównego, kliknij przycisk [Main Window/
Okno główne] w oknie podglądu.
 Kliknięcie przycisku [Format/Formatuj] w oknie podglądu umożliwia
inicjalizację karty, z której wyświetlano obrazy w oknie podglądu.
 W punkcie 2 istnieje możliwość przeprowadzenia pakietowego
oznaczenia wielu obrazów w sekwencji. Po kliknięciu pierwszego
obrazu, który ma zostać pobrany, przytrzymaj klawisz < Shift >
i kliknij ostatni obraz. Zostanie wtedy wyświetlony symbol
[
]. Po kliknięciu przycisku [
] wszystkie wybrane obrazy
zostaną oznaczone.
 Lista funkcji okna podglądu — patrz str. 96.
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
14
Pobieranie i kasowanie plików rejestru GPS
z aparatu
1D X Mk II 5D Mk IV 6D Mk II
6D(WG)
7D Mk II
Aparaty EOS z wbudowanym modułem GPS mają funkcję zapisywania plików
rejestru GPS. Za pomocą programu EU można pobrać do komputera pliki
rejestru GPS zapisane w pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci aparatu.
Można także usunąć pliki rejestru GPS zapisane na karcie pamięci aparatu.
Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jest zainstalowana zgodna wersja
narzędzia Map Utility*.
W przypadku modeli 6D(WG) i 7D Mk II dla opcji [Wybór urządz. GPS]
należy wybrać ustawienie [Wewnętrz.GPS], a dla opcji [GPS] ustawienie
[Włącz], zaś w przypadku modelu 1D X Mk II 5D Mk IV 6D Mk II opcję
[Ustawienia GPS] należy ustawić na [Tryb 1] albo [Tryb 2].
* W przypadku modelu 6D Mk II : wymagana wersja 1.8.x lub nowsza, w przypadku
modelu 5D Mk IV : wymagana wersja 1.7.2 lub nowsza, w przypadku modelu
1D X Mk II : wymagana wersja 1.7.x lub nowsza, w przypadku modelu 6D(WG) :
wymagana wersja 1.4 lub nowsza, a w przypadku modelu 7D Mk II : wymagana
wersja 1.5.3 lub nowsza.
Po uruchomieniu programu EU w celu pobrania obrazów z karty pamięci
aparatu do komputera pojawi się okno dialogowe [Import GPS log files/Importuj
pliki rejestru GPS], jeżeli w pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci aparatu
będą się znajdować pliki rejestru GPS.
 Kliknij przycisk [Yes/Tak], aby pobrać pliki rejestru GPS do komputera.
 Pliki rejestru GPS zostaną pobrane do komputera. Jeżeli w pamięci
wewnętrznej aparatu będą się znajdować pliki rejestru GPS, przed
pobraniem do komputera zostaną one zapisane na karcie pamięci*.
Należy pamiętać, że po zapisaniu na karcie pamięci wszystkie pliki
rejestru GPS zostaną usunięte z pamięci wewnętrznej aparatu.
*Pliki rejestru GPS są zapisywane na karcie pamięci wskazanej jako
miejsce zapisu w aparacie.
 Usunięcie zaznaczenia opcji [Delete the GPS log files from the
camera's memory card after importing/Usuń pliki rejestru GPS z karty
pamięci aparatu po importowaniu] sprawi, że pliki rejestru GPS nie
zostaną usunięte z karty pamięci aparatu nawet po pobraniu ich do
komputera.
 Pobrane pliki rejestru GPS zostaną zapisane w następującym folderze:
folder Documents (Dokumenty) w komputerze  [Canon Utilities/
Narzędzia Canon]  [GPS Log Files/Pliki rejestru GPS]
Wprowadzenie
Pobieranie obrazów do komputera za
pomocą aparatu
1D X Mk II
1D X
1D C
5DS/5DS R
5D Mk IV 5D Mk III
Spis treści
R
7D Mk II
Jeśli aparat ma funkcję bezpośredniego przesyłania obrazów, za jej
pomocą można pobrać do komputera obrazy zapisane na karcie
pamięci włożonej do aparatu. Szczegółowe informacje o funkcji
bezpośredniego przesyłania obrazów można znaleźć w instrukcji
obsługi posiadanego aparatu.
aparat do komputera i uruchom program EU
1 Podłącz
.
elementów sterujących aparatu, aby
2 Użyj
bezpośrednio przesłać obrazy.
(str. 7)
 Obrazy z aparatu zostaną zapisane w komputerze.
 Po pobraniu wszystkich obrazów zostanie automatycznie
uruchomiony program Digital Photo Professional w wersji 4.x
i zostaną wyświetlone pobrane obrazy.
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
15
Zamykanie programu EU
Wprowadzenie
1 Kliknij przycisk [Quit/Zakończ].
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
 Okno zostanie zamknięte, a praca programu EU zostanie
zakończona.
2 Ustaw przełącznik zasilania aparatu w pozycji < OFF >.
3 Odłącz kabel od aparatu i komputera.
Preferencje
Informacje
pomocnicze
 Nie ciągnij za kabel; chwyć wtyczkę i wyciągnij ją.
Skorowidz
Program badań EOS
Firma Canon oczekuje, że informacje dotyczące posiadanego
produktu Canon będą do niej wysyłane za pośrednictwem Internetu
(w przypadku korzystania z produktów Canon w Chinach – do
prawnie zatwierdzonej firmy badawczej). Firma Canon wykorzystuje
takie informacje w celu opracowywania i wprowadzania na rynek
produktów lepiej dostosowanych do potrzeb klienta.
Nawet po wyrażeniu zgody w każdej chwili można zmienić
ustawienia wysyłania, korzystając z podmenu [Survey/Badanie]
(str. 91) w ustawieniach.
16
2
Konfigurowanie aparatu przy użyciu komputera
Wprowadzenie
W tej części zawarto objaśnienia dotyczące konfiguracji funkcji aparatu
za pomocą programu EU.
Ustawienia w oknie Camera Settings (Ustawienia
aparatu) ................................................................... 18
Opcje dostępne w oknie ustawień aparatu................. 19
Zastosowanie plików stylu obrazów w aparacie ......... 20
Rejestracja danych korekcji aberracji obiektywu ........ 22
Zapisywanie balansu bieli na komputerze .................. 27
Zapisywanie własnego balansu bieli w aparacie............ 28
Ustawienia funkcji menu fotografowania w oknie
przechwytywania ..................................................... 30
Opcje dostępne w oknie przechwytywania................. 31
Konfigurowanie stylów obrazów i zastosowanie
ich w aparacie.............................................................
Wybieranie stylu obrazów i zastosowanie go
w aparacie ..............................................................
Zmiana ustawień stylu obrazów i zastosowanie
ich w aparacie.........................................................
Ustawianie jakości JPEG i zastosowanie jej
w aparacie ..................................................................
Korekcja balansu bieli i zastosowanie go w aparacie.......
Ustawianie cichej migawki i zastosowanie jej
w aparacie ........................................................................
32
32
33
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
34
35
35
17
Ustawienia w oknie Camera Settings (Ustawienia aparatu)
W tej części instrukcji opisano ustawienia dostępne w oknie ustawień
aparatu. Większość funkcji w oknie ustawień aparatu należy
skonfigurować przed rozpoczęciem fotografowania.
3
Kliknij wymaganą nastawę i określ jej wartość.
Wprowadzenie
Spis treści
aparat do komputera i uruchom program EU
1 Podłącz
.
2 Kliknij [Camera settings/Ustawienia aparatu].
(str. 9)
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
 Zostanie wyświetlone okno ustawień aparatu.
 Wyświetlane są nastawy dostępne dla aparatu, który jest
podłączony do komputera.
Więcej informacji można znaleźć w części „Opcje dostępne 
w oknie ustawień aparatu” (str. 19).
 Aby dowiedzieć się, jak zapisywać pliki stylu obrazów, dane
korekcji aberracji obiektywu lub własne nastawy balansu bieli,
patrz odpowiednio: „Zastosowanie plików stylu obrazów 
w aparacie” (str. 20), „Rejestracja danych korekcji aberracji
obiektywu” (str. 22) oraz „Zapisywanie własnego balansu bieli 
w aparacie” (str. 28).
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
18
Niedostępne dla aparatu 5DS/5DS R 5D Mk III
7D Mk II
90D
250D M6 Mk II
M50 .
*4
R
Można skonfigurować w przypadku modelu 5D Mk IV
.
Można skonfigurować w przypadku modelu 1D X Mk II (wersja 1.1.0 lub
nowsza oprogramowania układowego)
Opcje dostępne w oknie ustawień aparatu
5DS/5DS R
*5
5D Mk IV 5D Mk III
Ustawienie
Firmware update (Aktualizacja firmware)
Date/Time/Zone Setting 
(Ustawianie daty/czasu/strefy)
Register lens aberration correction data
(Rejestracja danych korekcji aberracji obiektywu)
Register Picture Style File
(Rejestrowanie pliku stylu obrazów)
Owner’s name/Author/Copyright holder (Nazwisko
właściciela/Autor/Właściciel praw autorskich)
Personal white balance settings 
(Własne nastawy balansu bieli)
WFT Captions (Opisy WFT)
Register Background Music 
(Rejestracja muzyki w tle)
Web Service Settings 
(Ustawienia serwisów internetowych)
Register IPTC information 
(Rejestruj informacje IPTC)
*1
*2
Niedostępne dla aparatu
77D
760D
4000D
M6 Mk II
800D
Wprowadzenie
*3
R
RP
R
RP
6D Mk II
6D
M6
1D X Mk II
7D Mk II
90D
M5
1D X
80D
77D
M3
1D C
760D
800D
M10
 Umożliwia wyświetlenie wersji oprogramowania układowego aparatu.
 Kliknięcie tej pozycji umożliwia aktualizację oprogramowania układowego.
 Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania
układowego można znaleźć w witrynie firmy Canon.
250D
200D
M100
Date/Time/Zone Setting (Ustawianie daty/czasu/strefy)
750D
2000D
1300D
4000D
M6 Mk II
M50


–


–
Firmware update (Aktualizacja firmware)
 Aparat pozwala ustawić datę/czas i strefę czasową w celu oznaczenia
zrobionych zdjęć.
 Czas w aparacie można zsynchronizować z czasem systemowym
uzyskanym z komputera.
 Opcję czasu letniego można włączać i wyłączać.
Register lens aberration correction data (Rejestracja danych
korekcji aberracji obiektywu)
 Dane korekcji aberracji obiektywu można zapisać w aparacie lub je
z niego usunąć (str. 22).









 W aparacie można zapisać w postaci nastaw użytkownika
maksymalnie trzy zapisane wcześniej na komputerze pliki stylu
obrazów (str. 20).

–
–
Owner's Name (Nazwisko właściciela)

*1
–
–
*2
–
 Umożliwia wprowadzenie i zapisanie maksymalnie 31 znaków jako
nazwisko właściciela aparatu.
–
*3
–
*5
*4
–
Register Picture Style File (Rejestrowanie pliku stylu obrazów)
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
Author (Autor)
RP
6D Mk II
6D
90D
80D
250D
200D
750D
2000D
1300D
M50 .
Niedostępne dla aparatu 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III
7D Mk II
M50 .
R
 Umożliwia wprowadzenie i zapisanie maksymalnie 63 znaków lub
symboli jako nazwisko właściciela aparatu oraz prefiksu.
Copyright holder (copyright information) (Właściciel praw
autorskich (informacje o prawach autorskich))
 Umożliwia wprowadzenie i zapisanie maksymalnie 63 znaków lub
symboli jako nazwy właściciela praw autorskich do zdjęcia
(informacje o prawach autorskich) oraz prefiksu.
19
Personal white balance settings (Własne nastawy balansu bieli)
 Istnieje możliwość zapisania w aparacie pliku z własnym balansem
bieli (str. 28).
Istnieje możliwość zapisu na komputerze rezultatu regulacji balansu
bieli w postaci pliku balansu bieli (rozszerzenie „.WBD”) (str. 27).
WFT Captions (Opisy WFT)
Wprowadzenie
Zastosowanie plików stylu obrazów w aparacie
W aparacie można zapisać w postaci nastaw użytkownika maksymalnie
trzy pliki stylu obrazów pobrane z witryny firmy Canon lub utworzone
w programie Picture Style Editor (oprogramowanie do tworzenia plików
stylu obrazów, zwane dalej PSE) i zapisane na komputerze.
 Użytkownik może tworzyć opisy do wykorzystania z funkcją WFT
(bezprzewodowego przekaźnika danych) „Transfer with caption/
Prześlij z opisem”, która pozwala zapisać opisy w aparacie.
 Więcej informacji na temat ustawienia WFT Captions (Opisy WFT) można
znaleźć w Instrukcji obsługi bezprzewodowego przekaźnika danych.
 Pliki stylów obrazów utworzone za pomocą [Base Picture Style/
Bazowy styl obrazów] ustawione na [Fine Detail/Szczegóły] nie
mogą być zarejestrowane w aparatach, które nie mają funkcji
[Fine Detail/Szczegóły] jako wstępnie ustawionego stylu obrazów.
 Jeśli dla pliku stylu obrazów zostały ustawione opcje [Fineness/
Precyzja] lub [Threshold/Próg] w pozycji [Sharpness/Ostrość], nie
można zarejestrować tego pliku stylu obrazów w aparatach, które
nie mają funkcji [Fine Detail/Szczegóły] jako wstępnie
ustawionego stylu obrazów.
Register Background Music (Rejestracja muzyki w tle)
 Istnieje możliwość rejestracji zapisanych na komputerze plików
muzycznych WAV do karty pamięci aparatu jako muzykę w tle.
Zarejestrowana muzyka w tle może być odtwarzana wraz z albumem
migawek wideo lub pokazem przezroczy w aparacie (str. 81).
Rejestruj informacje IPTC
 Jeżeli aparat obsługuje funkcję dodawania informacji IPTC*, można
edytować i rejestrować informacje IPTC. Informacje IPTC to uwagi
dotyczące obrazów, np. opis zdjęcia, nazwisko autora czy miejsce
fotografowania (str. 86).
* International Press Telecommunications Council —
Międzynarodowa Rada Prasy i Telekomunikacji.
1
Kliknij pozycję [Register Picture Style File/
Rejestrowanie pliku stylu obrazów].
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
Web Service Settings (Ustawienia serwisów internetowych)
 W aparacie można zarejestrować serwisy internetowe (str. 84).
 Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Register Picture Style
File/Rejestrowanie pliku stylu obrazów].
20
2
Wybierz jedną z dostępnych kart: od [User Def. 1/
Użytkown. 1] do [User Def. 3/Użytkown. 3].
4
Wybierz plik stylu obrazów, a następnie kliknij
przycisk [Open/Otwórz].
Wprowadzenie
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
3
Kliknij przycisk [
].
 Plik stylu obrazów zostanie wczytany.
5 Kliknij przycisk [OK].
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
 Zostanie wyświetlone okno [Open/Otwórz].
 Plik stylu obrazów zostanie zarejestrowany w aparacie.
 Plik stylu obrazów stanowi rozszerzenie funkcji Styl obrazów.
Szczegółowe informacje dotyczące plików stylu obrazów można
znaleźć w witrynie firmy Canon.
 Pliki stylu obrazów, które można zastosować w aparacie, mają
rozszerzenie „.PF2” lub „.PF3”.
 Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z programu PSE
można znaleźć w instrukcji „Picture Style Editor Instrukcja
obsługi” (instrukcja elektroniczna w formacie PDF).
21
Rejestracja danych korekcji aberracji obiektywu
Dane korekcji aberracji obiektywu można zapisać w aparacie lub je 
z niego usunąć.
W przypadku niektórych modeli aparatów istnieje dodatkowo możliwość
rejestracji danych funkcji Cyfrowy optymalizator obiektywu (zwanej
dalej DLO).
W przypadku modelu 1D C (wersja 1.3.0 lub nowsza oprogramowania
układowego) istnieje dodatkowo możliwość rejestracji w aparacie danych
korekcji aberracji obiektywów EF Cinema (obiektywy CN-E).
R
Rejestracja nie jest wymagana w przypadku
, ponieważ dane
korekcji aberracji obiektywu i dane obiektywu DLO są całkowicie
zarejestrowane w kamerze (stan na maj 2018 r.).
2
Wybierz kategorię obiektywu, którego dane korekcji
chcesz zarejestrować.
Okno rejestracji danych obiektywu
Wprowadzenie
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
1D X Mk II 5D Mk IV
pozycję [Register lens aberration correction
1 Kliknij
data/Zarejestruj dane korekcji aberracji obiektywu].
Preferencje
 Zostanie wyświetlona lista prezentująca wyłącznie obiektywy
z wybranej kategorii.
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
 Zostanie wyświetlone okno [Register lens aberration correction
data/Zarejestruj dane korekcji aberracji obiektywu].
22
3
Zarejestruj dane korekcji
Ikony widoczne w oknie rejestracji danych obiektywu
Lewa kolumna:
status zapisu danych korekcji aberracji
obiektywu w aparacie
Po zarejestrowaniu danych korekcji
obiektywu w aparacie obok jego nazwy
pojawia się zaznaczenie.
Środkowa kolumna: status pobierania danych DLO obiektywu
na komputerze
: Nie pobrane na komputer.
: Pobrane na komputer.
: Na serwerze dostępna jest
aktualizacja.
(Aktualizacja nie została jeszcze
pobrana na komputer).
Prawa kolumna:
status zapisu danych DLO obiektywu
w aparacie
: Dane nie są zapisane w aparacie.
: Dane są już zapisane w aparacie.
Rejestracja danych korekcji aberracji obiektywu w aparacie
Przy wprowadzaniu aparatu do sprzedaży będą w nim zapisane
dane korekcji aberracji dla wszystkich obiektywów dostępnych na
ten moment na rynku. Rejestracja danych korekcji aberracji
w aparacie nie będzie również konieczna w przypadku praktycznie
wszystkich obiektywów wprowadzonych na rynek w terminie
późniejszym niż premiera aparatu. Konieczna będzie jednak
rejestracja danych korekcji aberracji w przypadku obiektywów, dla
których w oknie rejestracji danych obiektywu w kolumnie statusu
zapisu danych korekcji w aparacie brak jest zaznaczenia. Dane
należy zapisać w aparacie, stosując niżej opisaną metodę.
 Aby zarejestrować dane korekcji aberracji obiektywu w aparacie,
zaznacz pola obok obiektywów, których dane korekcji mają
zostać zapisane, a następnie kliknij przycisk [OK].
Oprogramowanie EU zostaje zamknięte.
Wprowadzenie
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
23
Wprowadzenie
Rejestrowanie danych DLO obiektywu w aparacie
Dane DLO obiektywu dla wszystkich dostępnych obiektywów
w momencie wprowadzania aparatu do sprzedaży są w nim
zapisane. Jednak w przypadku obiektywów wprowadzonych na
rynek później niż aparat konieczne będzie pobranie danych DLO
obiektywu i zapisanie ich w aparacie.
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
1 Pobierz dane DLO obiektywu na komputer
Jeżeli dane DLO obiektywu nie są pobrane na komputer ani
zapisane w aparacie, ikona danych DLO na ekranie zapisywania
ma następującą postać: [
].
Kliknij nazwę obiektywu, którego dane chcesz zarejestrować
w aparacie.
Dane DLO obiektywu zostają pobrane, a wygląd ikony zmienia
się na [
].
2 Zarejestruj dane DLO obiektywu w aparacie
Kliknij przycisk [OK].
Dane DLO obiektywu zostają zapisane w aparacie,
a oprogramowanie EU zamknięte.
Przy następnym otwarciu okna rejestracji danych obiektywu
wygląd ikony jest następujący: [
].
 Jeżeli po zakończeniu czynności opisanej w punkcie 1 klikniesz
przycisk [Cancel/Anuluj], dane DLO obiektywu zostaną tylko
pobrane na komputer.
 Jeżeli na serwerze dostępna jest aktualizacja danych,
wyświetlana jest ikona [
]. Kliknij nazwę obiektywu, pobierz
zaktualizowane dane na komputer, a następnie kliknij przycisk
[OK], aby zapisać dane w aparacie.
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
Do korzystania z tej funkcji konieczna jest instalacja narzędzia EOS
Lens Registration Tool (wersja 1.4.20 lub nowsza).
 Lista opcji dostępnych w oknie [Register lens data/Rejestruj dane
obiektywu] znajduje się na str. 97.
 W zależności od obiektywu jego nazwa wyświetlana w oknie
[Register lens data/Rejestruj dane obiektywu] może być
częściowo skrócona.
 Obiektywy EF15mm f/2.8 Fisheye i EF8-15mm f/4L USM Fisheye
nie są zgodne z funkcją [Register lens data/Rejestruj dane
obiektywu].
24
90D
250D
RP
M6 Mk II
M50
Dane korekcji aberracji obiektywu dla wszystkich obiektywów są w
aparacie zapisane fabryczne. Niemniej jednak istnieje możliwość
zapisywania i usuwania danych DLO obiektywów na własną rękę, co
zostało opisane w poniższej procedurze.
2
Zaznacz te obiektywy, dla których chcesz
zarejestrować dane DLO, na liście [Lens List/Lista
obiektywów], a następnie kliknij przycisk [OK].
Wprowadzenie
Spis treści
Okno rejestracji danych obiektywu
pozycję [Register lens aberration correction
1 Kliknij
data/Zarejestruj dane korekcji aberracji obiektywu].
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
 Zostanie wyświetlone okno [Register lens data/Rejestruj dane
obiektywu].
 Dane DLO dla zaznaczonych obiektywów zostaną zapisane
w aparacie, a oprogramowanie EU zamknięte.
 Aby usunąć z aparatu dane DLO dla określonych obiektywów,
należy odznaczyć je na liście [Lens List/Lista obiektywów],
a następnie kliknąć przycisk [OK].
 Cyfrowy wskaźnik [xx/xx] widoczny po prawej stronie poniżej listy
[Lens List/Lista obiektywów] prezentuje liczbę zapisanych
obiektywów / liczbę obiektywów możliwych do zapisania w aparacie.
 Jeżeli obiektyw nie jest widoczny na liście [Lens List/Lista
obiektywów], wystarczy zamocować go do aparatu, gdy
wyświetlane jest to okno. Spowoduje to dodanie go do listy.
 Kolejność obiektywów na liście [Lens List/Lista obiektywów]
można zmieniać za pomocą przycisków [Up/W górę] 
i [Down/W dół].
 W przypadku obiektywów RF nie jest konieczne rejestrowanie
lub usuwanie danych obiektywu DLO do lub z aparatu.
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
25
Aparaty EOS inne niż 1D X Mk II
RP
M6 Mk II
5D Mk IV
90D
250D
R
Wprowadzenie
M50
pozycję [Register lens aberration correction
1 Kliknij
data/Rejestracja danych korekcji aberracji obiektywu].
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
 Na ekranie pojawi się okno [Register lens aberration correction
data/Rejestracja danych korekcji aberracji obiektywu].
Obiektywy, których dane korekcji są zapisane w aparacie,
są przy wyświetlaniu oznaczane symbolem zaznaczenia.
kategorię obiektywów, dla których chcesz
2 Wybierz
zarejestrować dane korekcji.
Do korzystania z tej funkcji konieczna jest instalacja narzędzia EOS
Lens Registration Tool (wersja 1.8.20 lub nowsza).
Informacje
pomocnicze
Okno Register lens aberration correction data (Rejestracja
danych korekcji aberracji obiektywu)
Skorowidz
 Zostanie wyświetlona lista obiektywów z wybranej kategorii.
26
 Obiektywy można dodawać do listy [Lens List/Lista obiektywów],
używając następującej metody.
• Kliknij przycisk [Edit Lens List/Edytuj listę obiektywów],
a następnie w wyświetlonym oknie zaznacz pole wyboru dla
wybranego obiektywu na liście, po czym kliknij przycisk [OK].
 W zależności od obiektywu jego nazwa wyświetlana w oknie
[Register lens data/Rejestruj dane obiektywu] może być
częściowo skrócona.
 Obiektywy EF15mm f/2.8 Fisheye i EF8-15mm f/4L USM Fisheye
nie są zgodne z tą metodą.
3
Wybierz obiektywy, dla których chcesz
zarejestrować dane korekcji i kliknij przycisk [OK].
Wprowadzenie
Zapisywanie balansu bieli na komputerze
1D X Mk II
1D X
1D C
Spis treści
Istnieje możliwość zapisu na komputerze rezultatu regulacji balansu
bieli w postaci pliku balansu bieli (rozszerzenie „.WBD”). Pliki balansu
bieli zapisane w komputerze mogą zostać zarejestrowane w aparacie
jako własne ustawienie balansu bieli (str. 28).
Pobieranie
obrazów
Istnieje możliwość wcześniejszego zapisania w aparacie zmian nastaw
balansu bieli dokonanych w oknie [Remote Live View window/Okno
zdalnego fotografowania w trybie Live View].
Ustawienia
aparatu
pozycję [Personal white balance settings/
1 Kliknij
Własne nastawy balansu bieli].
 Dane korekcji dla wybranych obiektywów zostaną zapisane 
w aparacie, a program EU zostanie zamknięty.
 Aby usunąć dane korekcji z aparatu, usuń symbol zaznaczenia
przy zarejestrowanym obiektywie, a następnie kliknij przycisk [OK].
 W zależności od modelu podłączanego aparatu w oknie
rejestracji mogą zostać wyświetlone obiektywy, w przypadku
których nie można usunąć symbolu zaznaczenia. Oznacza to, 
że rejestrowanie danych korekcji dla tych obiektywów w aparacie
nie jest konieczne.
 Dane obiektywów EF-M nie są wyświetlane, ponieważ w ich
przypadku rejestracja danych korekcji nie jest wymagana.
1
2
3
4
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
Aby skorzystać z tej funkcji, należy zainstalować oprogramowanie
EOS Lens Registration Tool.
 Aby zapoznać się z listą funkcji okna [Register lens aberration
correction data/Rejestracja danych korekcji aberracji obiektywu],
patrz str. 97.
 Nazwy obiektywów wyświetlone w oknie [Register lens aberration
correction data/Rejestracja danych korekcji aberracji obiektywu]
mogą być częściowo skrócone, w zależności od rodzaju obiektywu.
 Obiektywy EF15mm f/2.8 Fisheye oraz EF8-15mm f/4L USM
Fisheye nie są zgodne z funkcją [Register lens aberration
correction data/Rejestracja danych korekcji aberracji obiektywu].
 Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Personal white balance
settings/Własne nastawy balansu bieli].
27
2
Wybierz balans bieli, który ma zostać zapisany 
w komputerze, i kliknij przycisk [Save/Zachowaj].
Wprowadzenie
Zapisywanie własnego balansu bieli w aparacie
1D X Mk II
1D X
1D C
Pliki balansu bieli, utworzone poprzez regulację balansu bieli obrazu i zapis
rezultatu, mogą zostać zapisane w aparacie jako własne ustawienia balansu bieli.
1
Kliknij pozycję [Personal white balance settings/
Własne nastawy balansu bieli].
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
oknie, które zostanie wyświetlone, należy
3 Wwprowadzić
nazwę pliku, miejsce zapisu, a następnie
kliknąć przycisk [Save/Zachowaj].
Zdalne
fotografowanie
 Plik balansu bieli zostanie zapisany w komputerze.
Preferencje
Informacje
pomocnicze
 Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Personal white balance
settings/Własne nastawy balansu bieli].
Skorowidz
własny balans bieli, który chcesz zapisać, 
2 aWybierz
następnie kliknij przycisk [Open/Otwórz].
 Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Open/Otwórz].
28
3
Otwórz folder zawierający zapisany plik balansu
bieli, zaznacz ten plik, a następnie kliknij przycisk
[Open/Otwórz].
 Plik balansu bieli zostanie wczytany.
 Pliki balansu bieli, które można zapisać w aparacie, mają
rozszerzenie „.WBD”.
Wprowadź nazwę w polu [Title:/Nazwa:].
4
przycisk [Apply to camera/Zastosuj 
5 Kliknij
w aparacie].
 Własny balans bieli zostanie zapisany w aparacie.
 W celu zapisania innych nastaw powtórz czynności opisane 
w punktach 2–5.
6 Kliknij przycisk [Close/Zamknij].
7
Wprowadzenie
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
 Okno dialogowe [Personal white balance settings/Własne
nastawy balansu bieli] zostanie zamknięte, a na ekranie
ponownie pojawi się okno ustawień aparatu.
Preferencje
Wybierz zapisany w aparacie własny balans bieli.
Informacje
pomocnicze
 Wybierz zapisany własny balans bieli.
 Informacje dotyczące wybierania własnego lub ręcznego balansu
bieli można znaleźć w części „Ustawianie balansu bieli” w instrukcji
obsługi aparatu.
Skorowidz
29
Ustawienia funkcji menu fotografowania w oknie przechwytywania
W tej części instrukcji omówiono ustawienia funkcji wybierane w menu
fotografowania w oknie przechwytywania. W oknie przechwytywania są
dostępne przede wszystkim te funkcje, które są najczściej zmieniane
podczas fotografowania. Funkcji tej nie można zastosować w przypadku
aparatów
M6
M3
M10
M100 .
M5
3
Kliknij przycisk [
].
Wprowadzenie
Spis treści
aparat do komputera i uruchom program EU
1 Podłącz
.
pozycję [Remote Shooting/Zdalne
2 Kliknij
fotografowanie].
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
(str. 7)
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
 Zostanie wyświetlone okno przechwytywania.
 Zostanie wyświetlone menu [Shooting menu/Menu
fotografowania].
30
Wprowadzenie
4 Kliknij wymaganą nastawę i określ jej wartość.
Opcje dostępne w oknie przechwytywania
Przykładowy ekran menu ( 5D Mk III )
5DS/5DS R
Spis treści
5D Mk IV 5D Mk III
1D X Mk II
Ustawienie
1D X
RP
6D Mk II
6D
7D Mk II
90D
80D
77D
760D
800D
250D
200D
750D
2000D
1300D
4000D
1D C
M6 Mk II
 Wyświetlane są nastawy dostępne dla aparatu, który jest
podłączony do komputera.
Więcej informacji można znaleźć w części „Opcje dostępne 
w oknie przechwytywania”.
Picture Style (Styl obrazów)
JPEG Quality (Jakość JPEG)
WB SHIFT (WB-Przesuw)
HDR Mode (Tryb HDR)
Bulb timer settings (Ustawienia
timera funkcji Bulb)
Cicha migawka
Bracketing ostrości
M50




–
*1
–
*2
–
–
*3
*4
–
800D
250D
M50 .
200D
750D
2000D
*3
77D
R
RP
6D Mk II
7D Mk II
90D
Ustawienia
aparatu
77D
1300D
Preferencje

*2 Ustawienie jest dostępne tylko w przypadku modelu 5DS/5DS R
5D Mk IV
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Zdalne
fotografowanie

*1 Ustawienie to nie jest możliwe w przypadku aparatów
760D
4000D
R
80D
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
M6 Mk II .
Ustawienie jest możliwe tylko dla
*4 Ustawienie jest możliwe tylko dla
R
RP
.
90D
M6 Mk II .
Picture Style (Styl obrazów)
 Konfiguracja stylu obrazów i zastosowanie go w aparacie odbywa się
w taki sam sposób jak w przypadku wprowadzania go bezpośrednio
w aparacie (str. 32).
JPEG Quality (Jakość JPEG)
 Użytkownik może ustawić jakość obrazów JPEG i zastosować ją 
w aparacie. Odbywa się to w taki sam sposób jak w przypadku
wprowadzania ustawień bezpośrednio w aparacie (str. 34).
31
Cicha migawka
 Cichą migawkę można ustawić w taki sam sposób jak w przypadku
obsługi z poziomu aparatu (str. 35).
WB SHIFT (WB-Przesuw)
 Balans bieli można skorygować w taki sam sposób jak w przypadku
ustawiania go bezpośrednio w aparacie (str. 35).
HDR Mode (Tryb HDR — wysokiego zakresu dynamiki)
 Można robić zdjęcia o wysokim zakresie dynamiki, w których
przycięcia w jasnych i ciemnych partiach są zredukowane, a obrazy
wyglądają jak dzieła malarskie (str. 43).
Bulb timer settings (Ustawienia timera funkcji Bulb)
 Czas ekspozycji dla ekspozycji w trybie Bulb można zaprogramować
(str. 76).
Wprowadzenie
Konfigurowanie stylów obrazów i zastosowanie ich w aparacie
Konfiguracja stylów obrazów i zastosowanie ich w aparacie odbywa się
w taki sam sposób, jak w przypadku wprowadzania ich bezpośrednio 
w aparacie. Można zmienić wartości nastaw [Sharpness/Ostrość],
[Contrast/Kontrast], [Saturation/Nasycenie] i [Color tone/Ton koloru]
każdego stylu obrazów. W aparacie można zapisać maksymalnie trzy
własne style obrazów w postaci nastaw użytkownika.
Jako nastawy użytkownika można również zapisać w aparacie pliki stylu
obrazów pobrane z witryny firmy Canon lub utworzone w programie
Picture Style Editor (oprogramowanie do tworzenia plików stylu
obrazów, zwane dalej PSE) i zapisane na komputerze.
Rejestrowanie stylów obrazów może trochę potrwać.
Bracketing ostrości
 Bracketing ostrości można wykonać w taki sam sposób jak
w przypadku obsługi z poziomu aparatu (str. 45).
Wybieranie stylu obrazów i zastosowanie go
w aparacie
1
Kliknij pozycję [Picture Style/Styl obrazów].
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
 Zostanie wyświetlone okno [Picture Style/Styl obrazów].
 Wyświetlane informacje zależą od podłączonego aparatu.
32
2
Kliknij styl obrazów, który ma być ustawiony 
w aparacie.
Zmiana ustawień stylu obrazów
i zastosowanie ich w aparacie
Okno Picture Style (Styl obrazów)
Można zmienić wartości ustawień [Sharpness/Ostrość], [Contrast/
Kontrast], [Saturation/Nasycenie] i [Color tone/Ton koloru] stylu obrazów
i zastosować je w aparacie w taki sam sposób, jak w przypadku
wprowadzania ich bezpośrednio w aparacie.
1
Kliknij przycisk [Detail set./Szczegółowe].
Wprowadzenie
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
 Ustawienie zostanie zastosowane w aparacie, a na ekranie
zostanie ponownie wyświetlone menu [Shooting menu/Menu
fotografowania].
 Wyświetlane informacje zależą od podłączonego aparatu.
Preferencje
 Zostanie otwarte okno dialogowe [Detail set./Szczegółowe].
 Wyświetlane informacje zależą od podłączonego aparatu.
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
R
Gdy jest podłączony aparat 1D C
z ustawioną korekcją
Canon Log gamma, styl obrazów ustawiony lub zmieniony za
pomocą tego oprogramowania nie zostanie odzwierciedlony na
nagrywanym filmie.
33
2
Wprowadź ustawienie, klikając wskaźnik na suwaku
przy danej opcji.
Wprowadzenie
Ustawianie jakości JPEG i zastosowanie jej w aparacie
1D X Mk II
Pozycja wskaźnika
Ustawienie
Ustawienie domyślne
1D X
1D C
Spis treści
Użytkownik może ustawić jakość obrazów JPEG i zastosować ją w aparacie. Odbywa się
to w taki sam sposób jak w przypadku wprowadzania ustawień bezpośrednio w aparacie.
1
Kliknij pozycję [JPEG Quality/Jakość JPEG].
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
 W przypadku wybrania stylu obrazów [Monochrome/
Monochromatyczne] (str. 32) zostaną wyświetlone listy [Filter
effect/Efekt filtru] i [Toning effect/Efekt tonalny].
 W przypadku niektórych podłączonych aparatów można określić
ustawienia [Fineness/Precyzja] i [Threshold/Próg] w pozycji
[Sharpness/Ostrość].
3
Kliknij przycisk [Return/Powrót].
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
 Zostanie wyświetlone okno [JPEG Quality/Jakość JPEG].
2 Kliknij wartość nastawy.
 Ustawienia zostaną zastosowane w aparacie, a na ekranie
zostanie ponownie wyświetlone menu [Shooting menu/Menu
fotografowania].
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
 Nastawy zostaną zastosowane w aparacie.
 Ustawienie wyższych wartości powoduje zmniejszenie współczynnika
kompresji i podniesienie jakości obrazu bez względu na jego rozmiar.
3 Kliknij przycisk [Return/Powrót].
 Na ekranie zostanie ponownie wyświetlone menu [Shooting
menu/Menu fotografowania].
34
Wprowadzenie
Korekcja balansu bieli i zastosowanie go w aparacie
Balans bieli można skorygować w taki sam sposób jak w przypadku
ustawiania go bezpośrednio w aparacie.
1
Ustawianie cichej migawki i zastosowanie jej w aparacie
R
Konfiguracja cichej migawki i zastosowanie jej w aparacie odbywa się
w taki sam sposób jak w przypadku obsługi z poziomu aparatu. W celu
poznania warunków, w których można ustawić cichą migawkę, sprawdź
dane techniczne aparatu.
Kliknij pozycję [WB SHIFT/WB-Przesuw].
przycisk [
], a następnie w wyświetlonym
1 Kliknij
menu kliknij opcję [Silent shutter/Cicha migawka].
wyświetlonym oknie dialogowym wybierz opcję
2 W[Disable/Włącz].
 [Silent shutter/Cicha migawka] zostaje ustawiona w aparacie.
 Aby anulować cichą migawkę, wybierz opcję [Disable/Wyłącz]
w oknie dialogowym.
 Zostanie wyświetlone okno [WB SHIFT/WB-Przesuw].
2 Kliknij pozycję kompensacji.
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Kompensacja
zieleni
Skorowidz
Kompensacja
niebieskiego
Wyświetla
wartość
kompensacji
Kompensacja
purpury
Kompensacja
bursztynowego
 Nastawy zostaną zastosowane w aparacie.
3 Kliknij przycisk [Return/Powrót].
 Na ekranie zostanie ponownie wyświetlone menu [Shooting
menu/Menu fotografowania].
 Aby przywrócić zmienione nastawy do ich pierwotnych wartości,
wykonaj procedurę opisaną w punkcie 2.
35
3
Zdalne fotografowanie z obsługą aparatu przez komputer
Wprowadzenie
Program EU umożliwia zdalne sterowanie aparatem. Podgląd obiektu 
w oknie programu EU pozwala na wybór ustawień aparatu i fotografowanie.
W trybie zdalnego fotografowania można także wykonywać zdjęcia poprzez
bezpośrednią obsługę aparatu. Można również zaprogramować ustawienie
czasu, tak aby fotografowanie odbywało się automatycznie przy użyciu
samowyzwalacza. Funkcji tej nie można zastosować w przypadku aparatów
M6
M3
M10
M100 .
M5
Zdalne fotografowanie w trybie Live View................ 37
Fotografowanie w trybie HDR (wysoki zakres
dynamiki).................................................................. 43
Bracketing ostrości................................................... 45
Funkcje okna Remote Live View window (Okno
zdalnego fotografowania w trybie Live View) ........... 46
Ręczna regulacja ostrości.......................................... 46
Regulacja ostrości za pomocą mechanizmu AF........ 48
Regulacja ostrości w trybie Quick Mode
(Tryb szybki) .......................................................... 48
Regulacja ostrości w trybie Live
Mode (Tryb Live).................................................... 49
Regulacja ostrości w trybie Live
(z wykrywaniem twarzy)......................................... 50
Regulacja ostrości za pomocą
funkcji wykrywania twarzy i śledzenia.................... 50
Regulacja ostrości za pomocą opcji FlexiZone - Multi,
płynna strefa AF, rozszerz obszar AF: U/D/L/R,
rozszerz obszar AF: dookoła, strefa AF, duża strefa
AF: pionowo i duża strefa AF: poziomo ................. 51
Sprawdzanie głębi ostrości i ekspozycji..................... 52
Zmiana balansu bieli w oknie Remote Live View window
(Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View) ....... 52
Wyświetlanie poziomicy elektronicznej...................... 53
Zmiana formatu obrazu .............................................. 54
Ustawienie nagrywania dźwięku................................. 55
Sound recording (Nagrywanie dźwięku)/Audio
recording level (Poziom nagrywania dźwięku) ....... 56
Funkcja Wind Filter (Filtr wiatru)............................. 56
Funkcja wyświetlania nakładkowego.......................... 57
Powiększanie/zmniejszanie nałożonego obrazu .... 58
Obracanie nałożonego obrazu ............................... 59
Ustawianie współczynnika kompozytowego
nałożonego obrazu ..................................................... 59
Przesuwanie nałożonego obrazu ........................... 60
Wyświetlanie innego nałożonego obrazu ............... 60
Ukrywanie nałożonego obrazu ............................... 61
Wyświetlanie linii siatki ............................................... 61
Wyświetlanie linii pomocniczych................................. 62
Korzystanie z funkcji Power Zoom ............................. 64
Fotografowanie z bezpośrednią obsługą aparatu.... 66
Filmowanie .............................................................. 67
Fotografowanie sterowane samowyzwalaczem ...... 73
Fotografowanie z samowyzwalaczem ........................ 73
Zdalne fotografowanie z samowyzwalaczem
interwałowym.............................................................. 73
Zdalne fotografowanie w trybie Bulb ....................... 75
Zdalne fotografowanie w trybie Bulb .......................... 75
Ustawianie timera funkcji Bulb.................................... 76
Fotografowanie z lampą błyskową .......................... 77
Edycja stylów obrazów za pomocą funkcji
zdalnego trybu Live View......................................... 80
Rejestracja muzyki w tle na karcie pamięci aparatu .... 81
Konfigurowanie serwisów internetowych................. 84
Rejestrowanie informacji IPTC ................................ 86
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
36
Zdalne fotografowanie w trybie Live View
Istnieje możliwość zdalnego sterowania aparatem za pośrednictwem
oprogramowania EU, które umożliwia fotografowanie z użyciem ekranu
komputera.
Ponadto zarejestrowane obrazy są zapisywane bezpośrednio w
komputerze, co umożliwia przejrzenie ich w powiązanym programie
Digital Photo Professional w wersji 4.x (zwanym dalej DPP).
Ta funkcja znajduje zastosowanie w przypadku wykonywania wielu
fotografii z ustalonym kadrowaniem, na przykład podczas
fotografowania w studiu fotograficznym.
1
2
Kliknij pozycję [Remote Shooting/Zdalne
fotografowanie].
Wprowadzenie
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Podłącz aparat do komputera, a następnie ustaw
przełącznik zasilania aparatu w pozycji < ON >.
 Zostanie uruchomiony program EU.
Zdalne
fotografowanie
 Zostanie wyświetlone okno przechwytywania.
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
37
3
*1 Zaznaczenie pola wyboru [Change settings using mouse wheel
on capture screen/Zmieniaj ustawienia na ekranie
przechwytywania za pomocą kółka myszy] (str. 89) na karcie
[Remote Shooting/Zdalne fotografowanie] w oknie [Preferences/
Preferencje] pozwala wybierać ustawienia przy użyciu kółka
myszy. Kółka nie można używać w menu blokady lustra
podniesionego ani w obszarze [Image saving location/Miejsce
zapisu obrazów].
Ustaw aparat.
Kliknij element nastawy
lewym lub prawym
przyciskiem myszy 
i wybierz nastawę*1 *2
*2 Można kliknąć prawym przyciskiem myszy opcję poziomu
ekspozycji/poziomu sekwencji naświetlania i wybrać ustawienie
sekwencji naświetlania, korzystając z kombinacji <Shift> + kółko
myszy.
 Nastawy, których nie można wprowadzić w oknie
przechwytywania, można ustawić bezpośrednio w aparacie.
 Podczas fotografowania z samowyzwalaczem miga lampka
ostrzegawcza, a pozostały do odliczenia czas jest wyświetlany 
w miejscu, gdzie podawana jest dostępna liczba zdjęć.
 Ustawienia blokady lustra podniesionego są dostępne w trybie P,
Tv, Av, M oraz B.
 Po włączeniu blokady lustra podniesionego zacznie migać ikona
blokady.
 W aparacie 5DS/5DS R można określić opóźnienie, z jakim
aparat wykona zdjęcie po zablokowaniu lustra podniesionego.
Opóźnienie czasowe można wybrać spośród następujących
opcji: 1/8 sekundy opóźnienia, 1/4 sekundy opóźnienia, 
1/2 sekundy opóźnienia, 1 sekunda opóźnienia i 2 sekundy
opóźnienia.
 W przypadku fotografowania z włączoną automatyczną
ekspozycją wartości czasu naświetlania lub przysłony migają,
informując o niedoświetleniu lub prześwietleniu zdjęcia.
 W przypadku fotografowania w trybie ręcznej regulacji ekspozycji
w obszarze danych poziomu ekspozycji są wyświetlane bieżące
wartości pomiaru.
Wprowadzenie
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
Lista funkcji okna przechwytywania — patrz str. 98.
38
4
Kliknij przycisk [
].
5
Wprowadzenie
Ustaw funkcję Live View.
 Kliknij opcję [Live View/Movie func. set./Ust. funkcji Live View/
filmu].
Kliknij
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
 Wyświetlone zostanie okno [Live View/Movie func. set./Ust.
funkcji Live View/filmu].
Szczegółowe informacje dotyczące określania ustawień — patrz
następna strona.
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
 Zostanie wyświetlone [Set-up menu/Menu ustawień].
39
Wprowadzenie
Okno Live View/Movie func. set. (Ust. funkcji Live View/filmu)
 Wyświetlane elementy mogą się różnić od siebie w zależności
od podłączonego aparatu.
1D X Mk II 5DS/5DS R
6D
7D Mk II
5D Mk IV 5D Mk III
90D
80D
R
RP
6D Mk II
1D X
1D C
Wybierz opcję [Stills/Zdjęcia] w pozycji [LV func. setting/Nastawa f-cji LV] i ustaw opcję
[Exposure simulation/Symulacja ekspozycji], a następnie kliknij przycisk [OK].
M6 Mk II
Wybierz opcję [Enable/Włącz] w pozycji [LV func. setting/Nastawa f-cji LV] i ustaw
opcję [Exposure simulation/Symulacja ekspozycji], a następnie kliknij przycisk [OK].
1D X Mk II 5D Mk IV 7D Mk II
5DS/5DS R 5D Mk III 
80D
Spis treści
6D Mk II
6D
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
90D
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Wybierz
Wybierz

Kliknij
Wybierz
Kliknij
77D
760D
1300D
4000D
Kliknij
800D
250D
200D
750D
2000D
Wybierz opcję [Enable/Włącz] w pozycji [LV func. setting/Nastawa
f-cji LV], a następnie kliknij przycisk [OK].
Preferencje
Informacje
pomocnicze
90D
Nie można ustawić [LV func. setting/Nastawa f-cji LV] i [Exposure
simulation/Symulacja ekspozycji] jednocześnie.
Aby skonfigurować ustawienia, wykonaj poniższe czynności.
1. W tym oknie dialogowym ustaw [LV func. setting/Nastawa f-cji
LV] na [Enable/Włącz], a następnie kliknij przycisk [OK]
2. Kliknij przycisk [Live View shoot./Fotogr. Live View] w oknie
przychwytywania (str. 41)
3. Wykonaj ponownie czynności opisane w punktach od 4 do 5
w rozdziale „Zdalne fotografowanie w trybie Live View” (str. 39)
4. W tym oknie dialogowym wybierz ustawienie [Exposure
simulation/Symulacja ekspozycji], a następnie kliknij przycisk
[OK]
Ponieważ okno [Remote Live View window/Okno zdalnego
fotografowania Live View] pojawiło się już w 2. powyżej, pomiń
krok 6 na str. 41 i przejdź do kroku 7 (str. 42).
Skorowidz
Wybierz
R
RP
Kliknij
M6 Mk II
M50
Wybierz ustawienie [Exposure simulation/Symulacja ekspozycji],
a następnie kliknij przycisk [OK].
40
Wprowadzenie
6 Kliknij przycisk [Live View shoot./Fotogr. Live View].
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
 Zostanie wyświetlone okno [Remote Live View window/Okno
zdalnego fotografowania w trybie Live View].
Remote Live View window (Okno zdalnego fotografowania 
w trybie Live View)
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Exposure simulation (Symulacja ekspozycji)
Funkcja symulacji ekspozycji pozwala wyświetlić obraz o jasności
zbliżonej do rzeczywistego obrazu wynikowego.
 Enable (Włącz)
Jasność wyświetlanego obrazu będzie zbliżona do jasności
(ekspozycji) rzeczywistego obrazu wynikowego. W przypadku
korzystania z nastaw korekty ekspozycji jasność obrazu będzie
się odpowiednio zmieniać.
 Disable (Wyłącz)
Obraz będzie wyświetlany ze standardową jasnością, aby
ułatwić obserwację w trybie Live View. Nawet w przypadku
skorzystania z nastaw korekty ekspozycji obraz będzie
wyświetlany ze standardową jasnością.
 Enable (DOF preview) (Włącz (podgląd głębi ostrości))
Zazwyczaj obraz jest wyświetlany ze standardową jasnością,
aby ułatwić obserwację w trybie Live View. Jasność
wyświetlanego obrazu będzie zbliżona do jasności (ekspozycji)
rzeczywistego obrazu wynikowego tylko wtedy, gdy w aparacie
zostanie naciśnięty przycisk podglądu głębi ostrości.
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
41
7
Kliknij przycisk [
], aby zrobić zdjęcie.
 Zarejestrowany obraz zostanie przesłany do komputera i
wyświetlony w oknie [Quick Preview/Szybki podgląd]. Następnie
zostanie automatycznie uruchomiony program DPP.
 Istnieje możliwość szybkiego sprawdzenia zdjęcia w oknie
[Quick Preview/Szybki podgląd], które jest wyświetlane przed
uruchomieniem programu DPP. Istnieje również możliwość
zmiany rozmiaru okna [Quick Preview/Szybki podgląd].
 Okno [Quick Preview/Szybki podgląd] można ukryć, klikając
przycisk [Other Functions/Inne funkcje] w oknie przechwytywania
i wybierając pozycję [Quick Preview/Szybki podgląd] 
z wyświetlonego menu.
 W przypadku fotografowania po ustawieniu ostrości w oknie
Zdalne fotografowanie w trybie Live View należy wcześniej
przełączyć przycisk AF/MF w oknie przechwytywania do 
pozycji [MF].
 Nie można wykonać obróbki obrazów RAW. Jeśli aparat zostanie
podłączony do komputera podczas trwającej obróbki obrazów
RAW w aparacie, połączenie zostanie nawiązane po zakończeniu
obróbki.
 Nie można ustawiać opcji trybów strefy podstawowej 
w przypadku aparatów, które mają tryby strefy podstawowej
na pokrętłach wyboru trybów.
Zdjęcia wykonywać można także, naciskając klawisz <space> na
klawiaturze.
Wprowadzenie
 Do fotografowania można wykorzystać okno przechwytywania,
nawet jeśli okno [Remote Live View window/Okno zdalnego
fotografowania w trybie Live View] nie jest wyświetlone.
 Aby wykonać symulację ekspozycji (str. 52) przy użyciu okna
[Remote Live View window/Okno zdalnego fotografowania 
w trybie Live View] lub włączyć wyświetlanie histogramów
(str. 101), wybierz ustawienie [Enable/Włącz] dla funkcji 
[Exposure simulation/Symulacja ekspozycji].
 Podczas zdalnego fotografowania można również użyć blokady
lustra podniesionego. (Blokada lustra podniesionego jest
niedostępna w przypadku zdalnego fotografowania w trybie 
Live View).
 Dostępna jest funkcja fotografowania z samowyzwalaczem.
 Użytkownik może zmienić program uruchamiany podczas
pobierania zdalnie zarejestrowanych obrazów — może to być
program inny niż DPP. Wystarczy przejść do okna preferencji
(karta [Linked Software/Powiązane oprogramowanie]) (str. 90).
 Lista funkcji okna [Remote Live View window/Okno zdalnego
fotografowania w trybie Live View] — patrz str. 101.
 Lista funkcji okna [Zoom View/Widok powiększenia] — patrz
str. 103.
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
42
Fotografowanie w trybie HDR (wysoki zakres dynamiki)
5DS/5DS R
7D Mk II
5D Mk IV 5D Mk III
90D
80D
R
RP
6D Mk II
6D
M6 Mk II
Można robić zdjęcia o wysokim zakresie dynamiki, w których przycięcia w
jasnych i ciemnych partiach są zredukowane, a obrazy wyglądają jak dzieła
malarskie. Jest to technika odpowiednia w przypadku martwej natury i
krajobrazów. Podczas fotografowania w trybie HDR pojedynczy obraz powstaje
z automatycznego scalenia trzech ujęć wykonanych z różnymi nastawami
ekspozycji — z niedoświetleniem, standardowym naświetleniem
i prześwietleniem. Zarejestrowane obrazy HDR są zapisywane z jakością JPEG.
* HDR to skrót określenia High Dynamic Range (wysoki zakres dynamiki).
1 Ustaw tryb HDR.
 Wybierz pozycję [HDR Mode/Tryb HDR] w menu [Shooting
menu/Menu fotografowania]. Następnie w wyświetlonym oknie
dialogowym wybierz żądane ustawienia i kliknij przycisk [OK].
 [Adjust dynamic range/Reguluj dynamikę]: Ta pozycja pozwala
wybrać limity dostosowania zakresu dynamicznego. Dostępne
opcje to [Disable HDR/Wyłącz HDR], [Auto/Autom.], [±1 EV], 
[±2 EV] i [3 EV]. Po wybraniu opcji [Auto/Autom.] zakres
dostosowywania zostanie wybrany automatycznie w oparciu 
o ogólny zakres tonalny obrazu.
Im wyższa liczba, tym większy będzie zakres dynamiki.
RP 
 [Effect/Efekt] 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III
R
:
Ta
funkcja
pozwala
6D Mk II 7D Mk II
90D
80D
M6 Mk II
wybrać efekt wykańczania. Poszczególne efekty wykańczania
zostały opisane na stronach poświęconych fotografowaniu w
trybie HDR w instrukcji obsługi dostarczonej z aparatem.
 [Continous HDR/Ciągły HDR]: W przypadku wybrania opcji 
[1 shot only/Tylko 1 zdj.] tryb HDR zostanie automatycznie
wyłączony po zakończeniu wykonywania zdjęć. Po wybraniu
opcji [Every shot/Każde zdj.] tryb HDR pozostanie włączony do
momentu wybrania opcji [Disable HDR/Wyłącz HDR] w pozycji
[Adjust dynamic range/Reguluj dynamikę].
 [Save source images/Zachowaj obrazy źródłowe] 5DS/5DS R
5D Mk IV 5D Mk III
R
7D Mk II : Aby zapisać wszystkie trzy
zrobione zdjęcia oraz gotowy obraz HDR, wybierz opcję [All
images/Wszystkie obrazy]. Aby zapisać tylko gotowy obraz HDR,
wybierz opcję [HDR image only/Tylko ob.HDR].
Wprowadzenie
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
 Wyświetlane informacje zależą od podłączonego aparatu.
43
2
Wprowadzenie
Zrób zdjęcie.
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
 Trybu HDR nie można ustawić podczas korzystania 
z którejkolwiek z następujących funkcji: sekwencja naświetlania,
sekwencja balansu bieli, redukcja szumów zdjęć seryjnych,
ekspozycja wielokrotna, ekspozycja lampy, zdalne
fotografowanie w trybie Bulb lub filmowanie.
 Nie zaleca się stosowania trybu HDR do fotografowania
ruchomych obiektów, ponieważ ruch spowoduje pojawienie się
na scalonym, gotowym obrazie „powidoków”. Zaleca się
korzystanie z trybu HDR przy fotografowaniu nieruchomych
obiektów.
 Podczas fotografowania w trybie HDR są robione 3 zdjęcia 
z różnymi, dobranymi automatycznie czasami naświetlania. 
W związku z tym nawet w trybach fotografowania Tv i M czas
naświetlania zostanie przesunięty w stosunku do ustawionej
wartości.
 Aby zapobiec efektowi drgań aparatu, można ustawić wyższą niż
zwykle czułość ISO.
 Automatyczne wyrównanie obrazu może nie działać poprawnie
w przypadku powtarzających się motywów (kratka, paski itp.) lub
płaskich, niezróżnicowanych tonalne obrazów.
 Gradacja koloru nieba lub białych ścian może nie zostać
prawidłowo oddana. Mogą pojawić się nieprawidłowe kolory
lub szum.
 Po zakończeniu fotografowania w trybie HDR trzy obrazy są
scalane w jedno zdjęcie. Zapis obrazu w tym trybie trwa więc
nieco dłużej niż w przypadku zwykłego fotografowania. W trakcie
scalania obrazów aparat wyświetla komunikat „BUSY” i do
zakończenia tego procesu nie można zrobić kolejnego zdjęcia.
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
 Zaleca się korzystanie ze statywu. Robiąc zdjęcia z ręki, należy
zastosować krótsze czasy naświetlania.
 Jeśli funkcja [Auto Image Align/Aut.równaj obraz] jest ustawiona
na [Enable/Włącz], a zdjęcia są wykonywane w trybie zdjęcie
HDR z ręki, krawędzie ujęcia zostaną przycięte, co spowoduje
niewielkie obniżenie rozdzielczości. Funkcja automatycznego
wyrównywania obrazu może ponadto nie działać ze względu na
drgania aparatu i podobne zdarzenia. Należy pamiętać, że
automatyczne wyrównywanie obrazu może też nie działać
prawidłowo podczas fotografowania ze zbyt ciemnymi lub zbyt
jasnymi ustawieniami ekspozycji.
 Jeśli fotografujemy w trybie HDR z ręki, a funkcja [Auto Image
Align/Aut.równaj obraz] jest ustawiona na [Disable/Wyłącz], 
3 zdjęcia mogą nie zostać poprawnie wyrównane, przez co
uzyskany efekt HDR będzie minimalny.
 Podczas fotografowania w trybie HDR przy oświetleniu
jarzeniowym lub LED kolory miejsc oświetlonych mogą zostać
nienaturalnie oddane.
 W trybie HDR nie można korzystać z opcji menu, które zostały
wygaszone. Należy pamiętać, że wybór trybu HDR sprawi, że
dla pozycji Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator
jasności), priorytet jasnych partii obrazu i symulacja ekspozycji
zostanie wybrana opcja [Disable/Wyłącz].
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
44
Bracketing ostrości
RP
90D
M6 Mk II
Bracketing ostrości umożliwia wykonywanie serii zdjęć z odległością
ogniskową zmienianą automatycznie po pojedynczym ujęciu.
W przypadku tych obrazów można utworzyć pojedynczy obraz z
ostrością na dużym obszarze, korzystając z aplikacji obsługującej
kompozycję głębi, na przykład Digital Photo Professional. Pamiętaj,
aby przed wykonaniem zdjęcia sprawdzić ostrzeżenia dotyczące
bracketingu ostrości w instrukcji obsługi dostarczonej z aparatem.
1 Ustaw bracketing ostrości.
 Wybierz [Focus bracketing/Bracketing ostrości] w [Shooting
menu/Menu fotografowania], ustaw każdy element w
wyświetlonym oknie, a następnie kliknij przycisk [OK].
 [Number of shots/Liczba zdjęć]: Określ liczbę zdjęć wykonanych
na jedno ujęcie. Możliwe jest ustawienie w zakresie 2–999.
 [Focus increment/Przyrost ostrości]: Zakres przesunięcia
ostrości jest automatycznie dostosowywany do wybranej
wartości i wartości przysłony w momencie fotografowania.
 [Exposure smoothing/Wygładzanie ekspozycji]: Można
zredukować zmiany w jasności obrazu podczas bracketingu
ostrości, wybierając ustawienie [Enable/Włącz].
2 Zrób zdjęcie.
 Ustaw ostrość w bliższym końcu preferowanego zakresu
ogniskowej, a następnie kliknij przycisk [
].
 Po rozpoczęciu fotografowania usuń kursor z przycisku [
].
 Aparat wykonuje zdjęcia seryjne, przesuwając ogniskową w
kierunku nieskończoności.
 Fotografowanie kończy się po określonej liczbie zdjęć lub przy
drugim końcu zakresu ogniskowej.
Wprowadzenie
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
45
Funkcje okna Remote Live View window (Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View)
W tej części znajdują się objaśnienia funkcji dostępnych w oknie
[Remote Live View window/Okno zdalnego fotografowania w trybie Live
View], włącznie ze sprawdzaniem ustawień aparatu i regulacją ostrości
na obiekcie obserwowanym na ekranie komputera.
Zapoznaj się także z listą funkcji okna [Remote Live View window/Okno
zdalnego fotografowania w trybie Live View], która znajduje się na
końcu niniejszej instrukcji (str. 101, str. 102).
W przypadku fotografowania po ustawieniu ostrości w oknie Zdalne
fotografowanie w trybie Live View należy wcześniej przełączyć
przycisk AF/MF w oknie przechwytywania do pozycji [MF].
3
Przeciągnij okienko [
powiększony.
] na obszar, który ma być
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Przeciągnij
Ustawienia
aparatu
Ręczna regulacja ostrości
Zdalne
fotografowanie
Podczas oglądania powiększonego obrazu w oknie [Remote Live View
window/Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View], istnieje
możliwość ręcznej regulacji ostrości.
przełącznik trybu ostrości na obiektywie
1 wUstaw
pozycji < AF >.
z rozwijanej listy pozycję [Live mode/Tryb
2 Wybierz
Live], [FlexiZone - Single], [1-point AF/1-punkt AF],
Wprowadzenie
 Aby przesunąć ramkę [ ], można także kliknąć miejsce obrazu,
które chcesz powiększyć.
Preferencje
Informacje
pomocnicze
[Live 1-point AF/1-punkt AF Live] albo [Spot AF/
AF punktowy].
Skorowidz
 Jeżeli pole wyboru [Continuous AF/Ciągły AF] jest wyświetlane,
należy je odznaczyć.
46
4
Kliknij przycisk [
] lub [
].
5
Wprowadzenie
Wyreguluj ostrość
Spis treści
 Jeśli podłączono aparat 5DS/5DS R , przyciski [
]i[
] są
wyświetlane jako przyciski [
]i[
].
 Obszar wybrany w punkcie 2 zostanie wyświetlony 
w powiększeniu w oknie [Zoom View/Widok powiększenia].
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Bliżej
Ustawienia
aparatu
Dalej
Okno Zoom View (Widok powiększenia)
Zdalne
fotografowanie
[
], [
]: regulacja
duży skok
[
], [
] : regulacja
średni skok
[
], [
] : regulacja
mały skok
 Zawartość okna [Remote Live View window/Okno zdalnego
fotografowania w trybie Live View] zmienia się na bieżąco 
w miarę regulacji położenia punktu ostrości.
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
 Aby przesunąć obraz wyświetlany w oknie [Zoom View/Widok
powiększenia], klikaj symbole [
], [
], [
], [
]. Wyświetlany
obraz można przesunąć także za pomocą przeciągnięcia kursorem.
 W punkcie 2 można również dwukrotnie kliknąć żądany obszar
obrazu, aby został on wyświetlony w 5-krotnym powiększeniu 
(a jeśli podłączono aparat 5DS/5DS R , w 6-krotnym
powiększeniu) w oknie [Zoom View/Widok powiększenia].
 Dwukrotnie kliknięcie obrazu widocznego w oknie [Zoom View/
Widok powiększenia] spowoduje powrót do okna [Remote Live
View window/Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View].
Regulację ostrości można przeprowadzić także przy użyciu
klawiatury komputera.
Regulacja
Bliżej
Dalej
duży skok
<I>
<O>
średni skok
<K>
<L>
mały skok
<<>
<>>
47
3
Regulacja ostrości za pomocą mechanizmu AF
W trybach Quick (Tryb szybki), Live (Tryb Live), Live (z wykrywaniem
twarzy) i innych trybach AF regulację ostrości można przeprowadzić
identycznie jak w przypadku bezpośredniej obsługi aparatu.
Kliknij punkt AF, który odnosi się do miejsca regulacji ostrości.
Spis treści
Regulacja ostrości w trybie Quick Mode 
(Tryb szybki)
1D X
1
1D C
5D Mk III
6D
2000D
1300D
Wprowadzenie
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Kliknij
4000D
Ustawienia
aparatu
Wybierz z listy opcję [Quick mode/Tryb szybki].
Zdalne
fotografowanie
 Jeśli w punkcie 2 wybrano ustawienie [Automatic selection/Wybór
automatyczny], wszystkie punkty AF zostaną wybrane automatycznie.
 Jeśli w punkcie 2 została wybrana opcja [Manual selection/
Wybieranie ręczne], zostaną wyświetlone tylko wybieralne punkty AF.
 Pojawią się punkty AF.
 Dostępne opcje zależą od podłączonego aparatu.
 Aby ukryć lub pokazać punkty AF, należy kliknąć przycisk [
].
4 Kliknij przycisk [ON/WŁ.].
Preferencje
Informacje
pomocnicze
2 Wybierz z listy żądaną metodę wybierania punktu AF.
 Zostanie uruchomiony mechanizm AF.
 Po wyregulowaniu ostrości aparat wyemituje sygnał dźwiękowy,
natomiast punkt AF zmieni kolor.
 Dostępne opcje różnią się w zależności od ustawień aparatu.
Skorowidz
Jeżeli dla pozycji [Orientation linked AF point/Punkt AF powiązany z
orientacją] jest wybrane ustawienie [Select separate AF points/Wybierz
oddzielne punkty AF], zmień je na ustawienie [Same for both vert/horiz/Te
same dla kadr. pion./poz.]. W przypadku ustawienia opcji [Select separate
AF points/Wybierz oddzielne punkty AF] procedura regulacji ostrości przy
użyciu mechanizmu AF w oknie [Remote Live View window/Okno zdalnego
fotografowania w trybie Live View] może nie przebiegać poprawnie.
 Dwukrotne kliknięcie punktu AF spowoduje również
uruchomienie mechanizmu AF.
 Aby anulować działanie AF, kliknij przycisk [OFF/WYŁ.].
48
Regulacja ostrości w trybie Live Mode (Tryb Live)
1
Wybierz z rozwijanej listy pozycję [Live mode/Tryb
Live], [FlexiZone - Single], [1-point AF/1-punkt AF],
[Live 1-point AF/1-punkt AF Live] albo [Spot AF/
AF punktowy].
2
Przeciągnij ramkę powiększenia w miejsce, gdzie ma
zostać wyregulowana ostrość.
Wprowadzenie
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Przeciągnij
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
 Wyświetlony zostanie punkt AF.
R
 W aparacie 5DS/5DS R
RP
7D Mk II
90D
można włączyć/
wyłączyć ciągły AF za pomocą pola wyboru [Continuous AF/
Ciągły AF]. Podczas nagrywania filmów pole wyboru [Continuous
AF/Ciągły AF] zmienia się na pole włączania/wyłączania opcji
[Movie servo AF/Filmowy serwo AF].
80D
W przypadku użytkowania 1D X Mk II 5D Mk IV 6D Mk II
77D
800D
200D podczas nagrywania filmów
wyświetlane jest pole wyboru [Movie servo AF/Filmowy
serwo AF], dzięki któremu można wybrać, czy opcja Filmowy
Serwo AF ma być włączona, czy wyłączona.
 Aby ukryć lub pokazać punkt AF, należy kliknąć przycisk [
].
760D
750D
M6 Mk II
M50
250D
 Aby przesunąć ramkę powiększenia, można także kliknąć
miejsce obrazu, na którym ma zostać ustawiona ostrość.
3 Kliknij przycisk [ON/WŁ.].
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
 Zostanie uruchomiony mechanizm AF.
 Po wyregulowaniu ostrości aparat wyemituje sygnał dźwiękowy,
zaś punkt AF zaświeci się na zielono.
 Jeśli nie uda się wyregulować ostrości, punkt AF zaświeci się na
czerwono.
49
Regulacja ostrości w trybie Live (z wykrywaniem twarzy)
1D X
1
1D C
5D Mk III
6D
2000D
1300D
4000D
Regulacja ostrości za pomocą funkcji
wykrywania twarzy i śledzenia
1D X Mk II
Z listy wybierz [Face Detection Live mode/Tryb Live
z wykrywaniem twarzy] lub [Face live mode/Tryb Live
twarzy].
1
 W przypadku wykrycia twarzy pojawi się punkt AF.
 Jeśli kursor zostanie przemieszczony na inną twarz niż ta, która
została wykryta w danym ujęciu, w miejscu nowej twarzy pojawi się
nowy punkt AF. Punkt AF jest wybierany przez kliknięcie tej pozycji.
 Aby ukryć lub pokazać punkt AF, należy kliknąć przycisk [
].
2
Kliknij przycisk [ON/WŁ.].
 Zostanie uruchomiony mechanizm AF.
 Po wyregulowaniu ostrości aparat wyemituje sygnał dźwiękowy,
zaś punkt AF zaświeci się na zielono.
 Jeśli nie uda się wyregulować ostrości, punkt AF zaświeci się na
czerwono.
 Jeśli aparat nie będzie mógł wykryć twarzy, punkt AF
umieszczony zostanie na środku kadru.
Wprowadzenie
5DS/5DS R
5D Mk IV
90D
80D
77D
750D
M6 Mk II
M50
760D
R
RP
800D
6D Mk II
250D
7D Mk II
Spis treści
200D
1
2
3
4
Wybierz opcję [Face detection + Tracking AF/
Wykrywanie twarzy i śledzący AF] w polu listy
[Focus/Ostrość].
Pobieranie
obrazów
 W przypadku wykrycia twarzy pojawi się punkt AF.
 Punkt AF śledzi także twarz, jeśli ta poruszy się.
 Jeśli kursor zostanie przemieszczony na inną twarz niż ta, która
została wykryta w danym ujęciu, w miejscu nowej twarzy pojawi
się nowy punkt AF. Punkt AF jest wybierany przez kliknięcie tej
pozycji.
 W przypadku aparatów innych niż 1D X Mk II 5D Mk IV 6D Mk II 
80D
77D
800D
200D za pomocą pola wyboru
[Continuous AF/Ciągły AF] można włączać lub wyłączać ciągły
AF. Podczas nagrywania filmów pole wyboru [Continuous AF/
Ciągły AF] zmienia się w pole włączania i wyłączania opcji
[Movie servo AF/Filmowy Serwo AF]. 
80D
W przypadku użytkowania 1D X Mk II 5D Mk IV 6D Mk II
77D
800D
200D podczas nagrywania filmów
wyświetlane jest pole wyboru [Movie servo AF/Filmowy Serwo
AF], dzięki któremu można wybrać, czy opcja Filmowy Serwo AF
ma być włączona, czy wyłączona.
250D
R
RP
 W przypadku modelu 90D
M6 Mk II
M50 dodatkowo dostępna jest opcja [Eye Detection
AF/AF z wykrywaniem oczu].
 Aby ukryć lub pokazać punkt AF, należy kliknąć przycisk [
].
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
50
2
Kliknij przycisk [ON/WŁ.] w polu listy 
[Focus/Ostrość].
 Zostanie uruchomiony mechanizm AF.
 Po wyregulowaniu ostrości aparat wyemituje sygnał dźwiękowy,
zaś punkt AF zaświeci się na zielono.
 Jeśli nie uda się wyregulować ostrości, punkt AF zaświeci się na
czerwono.
80D
760D
200D
 1D X Mk II 5DS/5DS R 5D Mk IV 7D Mk II
Regulacja ostrości za pomocą opcji FlexiZone Multi, płynna strefa AF, rozszerz obszar AF: U/D/L/
R, rozszerz obszar AF: dookoła, strefa AF, duża
strefa AF: pionowo i duża strefa AF: poziomo
R
RP
6D Mk II
7D Mk II
90D
80D
77D
760D
800D
250D
200D
750D
M6 Mk II
M50
750D : Jeżeli aparat nie wykryje twarzy, tryb zmienia się na
[FlexiZone-Multi], [Smooth zone AF/Płynna str. AF] (str. 51),
[FlexiZone-Single] albo [Live 1-point AF/1-punkt AF Live]
(str. 49).

R
RP : Jeśli twarz nie zostanie wykryta, cały obszar
AF zostanie użyty do automatycznego wyboru AF.
5D Mk IV
Te tryby AF umożliwiają łatwe ustawianie ostrości na ruchome obiekty.
Szczegółowe informacje na temat trybów AF można znaleźć w instrukcji
obsługi podłączonej kamery.
1
Wybierz tryb AF w polu listy [Focus/Ostrość].
 Pojawi się punkt AF.
 Możesz kliknąć w oknie, aby wybrać punkt lub strefę AF zgodnie
z trybem AF. Aby anulować wybór, wybierz ponownie tryb AF
z pola listy [Focus/Ostrość].
80D 
 W przypadku aparatów innych niż 5D Mk IV 6D Mk II
77D
800D
200D za pomocą pola wyboru [Continuous
AF/Ciągły AF] można włączać lub wyłączać ciągły AF. Podczas
nagrywania filmów pole wyboru [Continuous AF/Ciągły AF]
zmienia się w pole włączania i wyłączania opcji [Movie servo AF/
Filmowy Serwo AF]. 
W przypadku użytkowania 5D Mk IV 6D Mk II
80D
77D
800D
200D podczas nagrywania filmów wyświetlane jest
pole wyboru [Movie servo AF/Filmowy Serwo AF], dzięki któremu
można wybrać, czy Filmowy Serwo AF ma być włączony,
czy wyłączony.
 Aby ukryć lub pokazać punkt AF, należy kliknąć przycisk [
].
Wprowadzenie
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
2 Kliknij przycisk [ON/WŁ.] w polu listy [Focus/Ostrość].
 Zostanie uruchomiony mechanizm AF.
 Po wyregulowaniu ostrości aparat wyemituje sygnał dźwiękowy,
zaś punkt AF zaświeci się na zielono.
 Jeśli nie uda się wyregulować ostrości, punkt AF zaświeci się
na czerwono.
51
Wprowadzenie
Sprawdzanie głębi ostrości i ekspozycji
[Remote Live View window/Okno zdalnego fotografowania w trybie Live
View] umożliwia kontrolę głębi ostrości i nastaw ekspozycji.
Kliknij przycisk [ON/WŁ.].
Zmiana balansu bieli w oknie Remote Live View window
(Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View)
W oknie [Remote Live View window/Okno zdalnego fotografowania 
w trybie Live View] można zmienić balans bieli obrazu, a następnie
zapisać zmienione wartości w aparacie.
1
Wybierz balans bieli, który ma być zastosowany do
fotografii.
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
 Przysłona zostanie zmniejszona (symulacja ekspozycji) do
wartości przysłony ustawionej w oknie przechwytywania (str. 98).
Informacje
pomocnicze
 Wybrany balans bieli zostanie zastosowany do wyświetlonego obrazu
w czasie rzeczywistym. Efekt zmiany zostanie przedstawiony w oknie
[Remote Live View window/Okno zdalnego fotografowania w trybie
Live View].
Skorowidz
opcję [Apply to shot images/Zastosuj do
2 Zaznacz
wykonanych zdjęć].
 Wybrany balans bieli zostanie zapisany w aparacie jako własny balans
bieli. Zostanie on zastosowany do zdjęć, które będą wykonywane.
52
Wprowadzenie
Wyświetlanie poziomicy elektronicznej
1D X Mk II
1D X
6D
7D Mk II
1D C
5DS/5DS R
90D
80D
5D Mk IV 5D Mk III
77D
760D
R
800D
6D Mk II 
RP
M6 Mk II
M50
Aby sprawdzić nachylenie aparatu, można wyświetlić poziomicę elektroniczną w oknie
[Remote Live View window/Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View].
1
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Kliknij przycisk [
] w oknie [Remote Live View window/
Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View].
Ustawienia
aparatu
 Zostanie wyświetlona poziomica elektroniczna w oknie [Remote Live
View window/Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View].
Zdalne
fotografowanie
2 Sprawdź, czy aparat jest przechylony.
 Wyświetlane informacje zależą od podłączonego aparatu.
Preferencje
Linia pozioma
Położenie wierzchu aparatu
Informacje
pomocnicze
Ustawienie w pionie
Linia odniesienia dla pionu
Położenie aparatu w pionie
 Aby dostosować nachylenie w poziomie, porusz aparatem tak,
aby jego położenie pokryło się z linią odniesienia dla poziomu.
1D C
5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III
R
 1D X Mk II 1D X
RP
6D Mk II 7D Mk II M6 Mk II
M50 : W celu dostosowania
nachylenia w pionie ustaw aparat tak, aby jego położenie pokryło się
z linią odniesienia dla pionu.
 Aby ukryć poziomicę, kliknij ponownie przycisk [
].
Linia odniesienia dla poziomu Położenie aparatu w poziomie
* Najmniejsza zmiana w poziomie odpowiada 10°, a w pionie 5°.
 Poziomica elektroniczna nie jest wyświetlana podczas filmowania.
 Nawet po skorygowaniu nachylenia możliwy jest błąd rzędu ±1°.
 Margines błędu poziomicy elektronicznej jest tym większy, im
bardziej przechylony jest aparat.
Skorowidz
53
1D X Mk II
Zmiana formatu obrazu
1D C 
 1D X Mk II 1D X
Zarówno w przypadku obrazów RAW, jak i JPEG informacje 
o formacie obrazu są jedynie dołączane do rejestrowanego obrazu,
natomiast sam obraz nie jest kadrowany.
R
 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III
(inny niż w przypadku
ustawienia opcji [1.6x (crop)/1,6x (kadr.)]) 7D Mk II 
Do wyboru są dwa podane niżej tryby.
[Add aspect ratio information/
Dodaw. informacji o formacie]: w tym trybie zarejestrowane obrazy
JPEG są kadrowane.
[Add cropping information/
Dodaw. inf. o przycięciu]:
informacje o formacie obrazu są
jedynie dołączane, a same obrazy
JPEG nie są kadrowane.
Bez względu na tryb informacje o formacie obrazów RAW są tylko
dołączane, a same obrazy nie są kadrowane.
RP (inny niż w przypadku ustawienia opcji [1.6x (crop)/

6D
90D
80D
77D
760D
1,6x (kadr.)]) 6D Mk II
250D
200D
750D
1D C
(inny niż w przypadku ustawienia opcji
RP
[1.6x (crop)/1,6x (kadr.)]) 6D Mk II
Podobnie jak w przypadku oferowanej przez aparat funkcji Live View
możliwe jest fotografowanie w sposób przypominający korzystanie
z analogowych średnio- i wielkoformatowych aparatów wykonujcych
zdjęcia na kliszach 6 × 6 cm, 6 × 4,5 cm i 4 × 5 cali. W zależności od
modelu podłączonego aparatu mogą wystąpić następujące różnice.
800D
1D X
2000D
1300D
760D
800D
M6 Mk II
M50
250D
200D
1 Kliknij przycisk [
2
6D
750D
90D
2000D
80D
1300D
Wprowadzenie
77D
4000D
] i wybierz format obrazu.
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Przesuń aparat, aby skomponować zdjęcie.
 W celu przywrócenia normalnego formatu obrazu kliknij przycisk
RP (inny niż
[
]. W razie korzystania z aparatu
w przypadku ustawienia opcji [1.6x (crop)/1,6x (kadr.)]) 6D Mk II
6D
90D
80D
77D
760D
800D
250D
200D
750D
2000D
1300D
4000D
M6 Mk II
M50
należy wybrać pierwotny format. W przypadku pracy z innym aparatem
wybierz opcję [Off/Wył.].
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
4000D

W przypadku obrazu RAW informacje o formacie obrazu są jedynie
dołączane do rejestrowanego obrazu, natomiast sam obraz nie jest
kadrowany. Obraz JPEG jest kadrowany.
M6 Mk II
M50
R
RP
W przypadku
tej funkcji nie można użyć
w przypadku ustawienia opcji [1.6x (crop)/1,6x (kadr.)].
54
5DS/5DS R
5D Mk IV
5D Mk III
R
(inny niż w przypadku ustawienia
opcji [1.6x (crop)/1,6x (kadr.)]) 7D Mk II
1 Kliknij przycisk [
].
 Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Specify Aspect Ratio/
Cropping Info/Określ format obrazu/informacje o przycięciu].
2
Wybierz ustawienie [Add aspect ratio information/
Dodaw. informacji o formacie] lub [Add cropping
information/Dodaw. inf. o przycięciu].
3
Przesuń aparat, aby skomponować zdjęcie.
Ustawienie nagrywania dźwięku
Użytkownik może wybrać poziom nagrywania dźwięku w przypadku
filmowania z użyciem funkcji zdalnego fotografowania w trybie Live View.
Tę funkcję można ustawić tylko wtedy, gdy w aparacie wybrano tryb
fotografowania P, Tv, Av, M, B lub Fv. Należy także sięgnąć do instrukcji
obsługi aparatu i zapoznać się ze stroną „Ustawianie nagrywania
dźwięku” poświęconą konfiguracji nagrywania dźwięku.
W przypadku modelu 2000D 1300D 4000D nie można
skonfigurować nagrań audio.
przycisk [Settings/Ustawienia] w sekcji
1 Kliknij
okna [Remote Live View window/Okno zdalnego
fotografowania w trybie Live View] dotyczącej
nagrywania dźwięku.
 W trybie [Add aspect ratio information/Dodaw. informacji o formacie]
zarejestrowane obrazy JPEG są kadrowane.
 W trybie [Add cropping information/Dodaw. inf. o przycięciu] informacje
o formacie obrazu są jedynie dodawane do obrazów JPEG, ale same obrazy nie
są kadrowane.
 Po wybraniu opcji [Add aspect ratio information/Dodaw. informacji o formacie] lub
[Add cropping information/Dodaw. inf. o przycięciu] do obrazów RAW będzie
dołączana informacja o formacie obrazu, ale same obrazy nie będą kadrowane.
 Można wybrać tylko jedną opcję — albo [Add aspect ratio information/Dodaw.
informacji o formacie], albo [Add cropping information/Dodaw. inf. o przycięciu].
Ustawienie jednego trybu spowoduje przywrócenie domyślnego ustawienia
drugiego trybu.
 5D Mk IV Gdy dla opcji [Add cropping information/Dodaw. inf. o przycięciu]
skonfigurowano ustawienie inne niż domyślne, nie można ustawić opcji [Add
aspect ratio information/Dodaw. informacji o formacie]. Aby skonfigurować opcję
[Add aspect ratio information/Dodaw. informacji o formacie], należy wybrać dla
opcji [Add cropping information/Dodaw. inf. o przycięciu] ustawienie domyślne.
 Po zakończeniu wybierania ustawień kliknij przycisk [Close/Zamknij].
Wprowadzenie
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
 Zostanie wyświetlone okno [Recording settings/Ustawienia
nagrywania].
55
2
Skonfiguruj ustawienia.
Pole listy Sound recording
(Nagrywanie dźwięku)
Funkcja Wind Filter 
(Filtr wiatru)
Suwak Audio recording
level (Poziom
nagrywania dźwięku)
Miernik poziomu
 W polu listy wybierz opcję [Auto], [Manual/Ręcznie] lub [Disable/
Wyłącz].
 Po zakończeniu wprowadzania ustawień kliknij przycisk [Close/
Zamknij], aby zamknąć okno [Recording settings/Ustawienia
nagrywania].
R
 Po podłączeniu aparatu 1D X Mk II 5DS/5DS R 5D Mk IV
RP
6D Mk II
6D
7D Mk II
90D
80D
77D
760D
800D
250D
200D
750D pojawia się pole
ustawień tłumika. Podczas nagrywania głośnego dźwięku mogą
pojawić się trzaski w dźwięku, nawet jeśli w pozycji [Sound
recording/Nagrywanie dźwięku] wybrano opcję [Auto] lub
[Manual/Ręcznie]. Jeśli występują trzaski w dźwięku, zaleca się
zaznaczenie pola funkcji tłumika w celu włączenia funkcji
tłumienia.
 W przypadku podłączenia do komputera modelu 250D
M6 Mk II
M50 dla tłumika dostępne są ustawienia [Auto],
[Disable/Wyłącz] i [Enable/Włącz].
Sound recording (Nagrywanie dźwięku)/
Audio recording level (Poziom nagrywania
dźwięku)
Regulacja poziomu nagrywania dźwięku
odbywa się automatycznie w oparciu o jego
głośność. Po wybraniu opcji [Auto] można tylko
włączyć funkcję Wind filter (Filtr wiatru).
[Manual/Ręcznie]: Funkcja dla zaawansowanych użytkowników.
Poziom nagrywania dźwięku można
wyregulować odpowiednio do swoich potrzeb. 
W celu ustawienia poziomu nagrywania
dźwięku przeciągnij suwak, sprawdzając
jednocześnie wartość na mierniku poziomu.
Gdy dźwięk jest głośny, skorzystaj z funkcji
wstrzymania wartości szczytowej (ok. 3 s),
jednocześnie ustawiając poziom tak, aby migał
wskaźnik po prawej stronie liczby „12” na
mierniku poziomu (-12 dB). Przekroczenie
poziomu „0” spowoduje trzaski w dźwięku.
[Disable/Wyłącz]: Nagrywanie dźwięku jest wyłączone.
Wprowadzenie
Spis treści
[Auto]:
Funkcja Wind Filter (Filtr wiatru)
W przypadku filmowania na zewnątrz funkcja Wind filter (Filtr
wiatru) pozwala zredukować odgłos wiatru. Aby ją włączyć,
zaznacz pole wyboru Wind filter (Filtr wiatru). Funkcja działa tylko 
z wbudowanym mikrofonem aparatu. Jej włączenie powoduje też
częściowe wyciszenie niskich tonów, dlatego zaleca się, aby
podczas filmowania w miejscach pozbawionych wiatru funkcja filtru
wiatru została wyłączona przez usunięcie zaznaczenia jej pola
wyboru.
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
56
Funkcja wyświetlania nakładkowego
Istnieje możliwość nałożenia obrazu zapisanego w komputerze na
obraz wyświetlony w oknie [Remote Live View window/Okno zdalnego
fotografowania w trybie Live View]. Funkcja ta umożliwia dokadne
wyrównanie kątów, dlatego bywa przydatna przy wykonywaniu kilku
zdjęć pod tym samym kątem — na przykład podczas fotografowania
produktów. Obrazy wczytane z komputera służą jedynie jako pomoc 
i nie są rejestrowane w ujęciu.
1
Wybierz kartę [Compose/Komponuj] w oknie
[Remote Live View window/Okno zdalnego
fotografowania w trybie Live View] i kliknij przycisk
[Open/Otwórz] w sekcji [Overlay/Nakładka].
2
Wybierz obraz, który ma być wyświetlony jako
nakładka, a następnie kliknij przycisk [Open/Otwórz].
Wprowadzenie
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
 Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Open/Otwórz].
 Jako nakładkę można wyświetlać obrazy RAW*, JPEG, TIFF,
BMP (mapa bitowa) oraz GIF.
* • Nakładane mogą być wyłącznie obrazy RAW zarejestrowane
aparatem firmy Canon, które mają rozszerzenie „.CR2”
albo „.CR3”.
• Nawet jeżeli w obrazie dokonano zmian przy użyciu
programu Digital Photo Professional w wersji 4.x, nałożony
obraz zostanie wyświetlony w stanie z momentu jego
zarejestrowania.
 W niektórych przypadkach wyświetlenie obrazu jako nakładki
może nie być możliwe, nawet jeśli typ obrazu jest obsługiwany.
 Opcja [Show overlay image/Pokazuj nałożony obraz] jest
zaznaczona, a wybrany obraz jest wyświetlany jako nakładka 
w oknie [Remote Live View window/Okno zdalnego
fotografowania w trybie Live View].
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
 Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Open/Otwórz].
57
Powiększanie/zmniejszanie nałożonego
obrazu
Nałożony obraz można powiększać i pomniejszać w zakresie od 25 do
200%. Suwak Enlarge (Powiększ)/Reduce (Pomniejsz) pozwala wybrać
stopień powiększenia lub pomniejszenia.
Przeciągnij suwak Enlarge (Powiększ)/Reduce
(Pomniejsz) w lewo lub w prawo.
Wprowadzenie
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
3
 Nałożony obraz może być wyświetlany w powiększeniu/
pomniejszeniu, obrócony lub ze zmienionym współczynnikiem
kompozytowym (str. 59).
Preferencje
Przemieść aparat i obiekt, a następnie skomponuj
ujęcie.
Informacje
pomocnicze
 Z funkcji wyświetlania nakładkowego nie można korzystać 
w oknie [Zoom View/Widok powiększenia].
 Stopień powiększenia/pomniejszenia ustawiony za pomocą
suwaka Enlarge (Powiększ)/Reduce (Pomniejsz) zostanie
zastosowany do nakładki obrazu.
 Stopień powiększenia/pomniejszenia można też wybrać,
wpisując bezpośrednio odpowiednią wartość.
 Można również umieścić kursor na suwaku, a następnie ustawić
stopień powiększenia/pomniejszenia za pomocą klawiszy <>
lub <> na klawiaturze lub kółka myszy.
 Kliknięcie przycisku [Reset/Resetuj] spowoduje przywrócenie
domyślnego stanu obrazu.
Skorowidz
58
Obracanie nałożonego obrazu
Nałożony obraz można obracać w zakresie od -180° do +180°. Kąt
obrotu ustawia się suwakiem Rotate (Obróć).
Przeciągnij suwak Rotate (Obróć) w lewo lub 
w prawo.
Ustawianie współczynnika kompozytowego
nałożonego obrazu
Współczynnik kompozytowy (przezroczystości) nałożonego obrazu
może mieć wartość od 0 do 100%. Użyj suwaka Composite Ratio
(Współczynnik kompozytowy), aby ustawić współczynnik kompozytowy.
Przeciągnij suwak Composite Ratio (Współczynnik
kompozytowy) w lewo lub w prawo.
Wprowadzenie
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
 Kąt obrotu ustawiony za pomocą suwaka Rotate (Obróć)
zostanie zastosowany do nakładki obrazu.
 Kąt obrotu można też wybrać, wpisując bezpośrednio
odpowiednią wartość.
 Można również umieścić kursor na suwaku, a następnie ustawić
kąt obrotu za pomocą klawiszy <> lub <> na klawiaturze lub
kółka myszy.
 Kliknięcie przycisku [Reset/Resetuj] spowoduje przywrócenie
domyślnego stanu obrazu.
Informacje
pomocnicze
 Współczynnik kompozytowy ustawiony za pomocą suwaka
Composite Ratio (Współczynnik kompozytowy) zostanie
zastosowany do nakładki obrazu.
 Współczynnik kompozytowy można też wybrać, wpisując
bezpośrednio odpowiednią wartość.
 Można również umieścić kursor na suwaku, a następnie ustawić
współczynnik kompozytowy za pomocą przycisku <> lub <>
na klawiaturze lub kółka myszy.
 Kliknięcie przycisku [Reset/Resetuj] spowoduje przywrócenie
domyślnego stanu obrazu.
Skorowidz
59
Przesuwanie nałożonego obrazu
Wyświetlanie innego nałożonego obrazu
Nałożony obraz wyświetlany w oknie [Remote Live View window/Okno
zdalnego fotografowania w trybie Live View] można przesunąć. Można
go także powiększać/pomniejszać lub obracać za pomocą kursora
myszy.
Obraz wyświetlany jako nakładka (nałożony obraz) można zastąpić
innym.
1
Kliknij przycisk [Move overlay image/Przesuń
nałożony obraz].
przycisk [open/otwórz] w sekcji [Overlay/
1 Kliknij
Nakładka].
Wprowadzenie
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
 Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Open/Otwórz].
2
Przeciągnij kursorem myszy po nałożonym obrazie.
 Obraz zostanie przesunięty w nowe położenie.
 Aby obrócić nałożony obraz, należy przeciągać kursorem myszy
w oknie [Remove Live View window/Okno zdalnego
fotografowania w trybie Live View] poza obszarem nałożonego
obrazu.
 Nałożony obraz można powiększać i pomniejszać, przeciągając
kursorem myszy w narożnikach nałożonego obrazu.
 Kliknięcie przycisku [Reset/Resetuj] spowoduje przywrócenie
domyślnego stanu obrazu.
oknie dialogowym [Open/Otwórz] wybierz obraz,
2 Wktóry
chcesz wyświetlić, i kliknij przycisk [Open/
Otwórz].
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
 Dotychczas wyświetlany obraz zostanie zastąpiony nowo
wybranym.
60
Ukrywanie nałożonego obrazu
Obraz wyświetlany jako nakładka może zostać ukryty.
1
Usuń zaznaczenie opcji [Show overlay image/
Pokazuj nałożony obraz].
 Nałożony obraz zostanie ukryty.
Wprowadzenie
Wyświetlanie linii siatki
Okno [Remote Live View window/Okno zdalnego fotografowania 
w trybie Live View] umożliwia wyświetlanie linii siatki w taki sam sposób
jak w przypadku korzystania z trybu Live View aparatu, a dzięki temu
sprawdzenie ustawienia aparatu w pionie i w poziomie.
1
Wybierz kartę [Compose/Komponuj] i zaznacz opcję
[Show grid/Pokaż siatkę] w sekcji [Grid/Siatka].
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
 Zaznaczenie opcji [Show overlay image/Pokazuj nałożony obraz]
sprawi, że nałożony obraz pojawi się ponownie.
 W oknie [Remote Live View window/Okno zdalnego
fotografowania w trybie Live View] zostaną wyświetlone linie
siatki.
61
2
Wybierz na liście [Grid/Siatka] sposób wyświetlania
linii siatki.
Wprowadzenie
Wyświetlanie linii pomocniczych
Można wyświetlić linie pomocnicze w oknie [Remote Live View window/
Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View] i umieścić je 
w dowolnym miejscu w celu odpowiedniego ułożenia obiektu.
kartę [Compose/Komponuj] i zaznacz opcję
1 Wybierz
[Show Guides/Pokaż linie pomocnicze] w sekcji
[Guides/Linie pomocnicze].
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
 Funkcja [Customize grid/Dostosuj siatkę] pozwala skonfigurować
następujące elementy.
• Liczba kolumn i rzędów siatki (2–90)
• Grubość linii siatki (1–10)
• Kolor siatki
• Wyświetlenie/ukrycie linii skośnych
3
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Przesuń aparat, aby sprawdzić jego ustawienie 
w poziomie i w pionie.
 Aby ukryć linie siatki, usuń zaznaczenie opcji [Show grid/Pokaż
siatkę].
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
 W oknie [Remote Live View window/Okno zdalnego
fotografowania w trybie Live View] pojawią się linie pomocnicze.
 Linii pomocniczych nie można wyświetlić podczas wyświetlania
w powiększeniu.
62
 Kliknięcie przycisku [Detailed settings/Ustawienia szczegółowe]
umożliwia skonfigurowanie następujących atrybutów dla linii
prowadzących w oknie dialogowym, które zostanie wyświetlone.
• [Color/Kolor]: Kliknij przycisk [Choose/Wybierz], aby wybrać
kolor linii w oknie dialogowym, które zostanie wyświetlone.
• [Width/Szerokość]: Wybierz wartość od 1 do 10,
aby zdefiniować szerokość linii prowadzących.
• Pole wyboru opcji [Display aspect ratio while moving guides/
Wyświetl linie prowadzące formatu obrazu]: Zaznacz tę opcję,
aby wyświetlić oznaczenie formatu obrazu środkowego pola
tworzone przez linie prowadzące podczas zmiany ich położenia.
• [Target ratio/Docelowy współczynnik]: Jeśli powyższe pole
wyboru jest zaznaczone, a użytkownik zmieni współczynnik
w pozycji [Target ratio/Docelowy współczynnik], współczynnik
proporcji pola środkowego utworzonego przez linie
prowadzące jest wyświetlany ze zmienionym współczynnikiem.
Kliknięcie przycisku [OK] powoduje zakończenie konfiguracji
i zamknięcie okna dialogowego.
linie pomocnicze do wybranego
2 Przeciągnij
położenia na ekranie.
 Można przeciągnąć przecięcia linii pionowej i poziomej,
aby zmienić rozmiar pola środkowego utworzonego przez linie
prowadzące i zachować taki sam współczynnik proporcji.
 Można przeciągnąć prawym przyciskiem myszy lub przytrzymać
klawisz <Shift> i przeciągnąć lewym przyciskiem myszy, aby
przesunąć pole środkowe utworzone przez linie prowadzące
i zachować taki sam współczynnik proporcji i rozmiar.
 Można także wprowadzić wartości od 0,0 do 100,0 w polach [1:] 
i [2:] w polach [Horizontal (0.0 - 100.0)/Poziome (0,0-100,0)] 
i [Vertical (0.0 - 100.0)/Pionowe (0,0-100,0)] w celu przesunicia
linii pomocniczych.
 Jeżeli pole wyboru [Display aspect ratio while moving guides/
Wyświetl linie prowadzące formatu obrazu] zostanie zaznaczone
w oknie wyświetlanym po kliknięciu przycisku [Detailed settings/
Ustawienia szczegółowe] oznaczenie formatu obrazu oraz
kierunek do docelowego formatu obrazu są wyświetlane podczas
zmiany położenia linii prowadzących.
3
Przesuń i ustaw aparat.
 Aby ukryć linie pomocnicze, usuń zaznaczenie opcji [Show
Guides/Pokaż linie pomocnicze].
Wprowadzenie
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
Przeciągnij
63
Korzystanie z funkcji Power Zoom
90D
80D
77D
800D
250D
200D
Po zamocowaniu adaptera Power Zoom PZ-E1 do zgodnego modelu
aparatu można korzystać z wygodnej regulacji ogniskowej w [Remote
Live View window/oknie Zdalny tryb Live View].
1
Wybierz kartę [Live View] i kliknij przycisk [PZ].
 Zostanie wyświetlone okno [Power Zoom Control/Sterowanie
funkcją Power Zoom].
tryb działania funkcji, klikając kartę [Variable
2 Wybierz
speed/Zmienna szybkość] albo [Constant speed/
Stała szybkość].
Tryb zmiennej szybkości
Tryb stałej szybkości
Tryb zmiennej szybkości: Zmiana ogniskowej odbywa się z różną
szybkością.
Tryb stałej szybkości: Zmiana ogniskowej odbywa się ze stałą
szybkością.
Wprowadzenie
Użyj funkcji Power Zoom.
3 Tryb zmiennej szybkości
Spis treści
Dźwignia zmiany
ogniskowej
Przełącznik poziomu
szybkości
Zmiana ogniskowej:
Przesuń dźwignię zmiany ogniskowej w kierunku oznaczenia [W],
aby zmniejszyć poziom zbliżenia (krótsza ogniskowa).
Przesuń dźwignię zmiany ogniskowej w kierunku oznaczenia [T],
aby zwiększyć poziom zbliżenia (dłuższa ogniskowa).
Zmiana poziomu szybkości:
Szybkość zmiany ogniskowej można zmienić za pomocą
przełącznika poziomu szybkości.
Wybór ustawienia [SLOW] pozwala na wolną zmianę ogniskowej,
odpowiednią podczas filmowania.
Wybór ustawienia [FAST] pozwala szybciej zmieniać ogniskową
niż w przypadku ustawienia [SLOW].
Regulacja szybkości podczas zmiany ogniskowej:
Szybkość zmiany ogniskowej można regulować w zależności od
stopnia przesunięcia dźwigni zmiany ogniskowej. Nieznaczne
przesunięcie dźwigni w lewo albo prawo pozwala wolno zmieniać
ogniskową. Im większe przesunięcie dźwigni w lewą albo prawą
stronę, tym wyższa szybkość zmiany ogniskowej.
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
 Tryb zmiennej szybkości to ustawienie domyślne.
64
Wprowadzenie
Tryb stałej szybkości
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Przełącznik poziomu
szybkości
Zmiana ogniskowej:
Kliknij przycisk [W], aby zmniejszyć poziom zbliżenia (krótsza ogniskowa).
Kliknij przycisk [T], aby zwiększyć poziom zbliżenia (dłuższa ogniskowa).
Zmiana poziomu szybkości:
Szybkość zmiany ogniskowej można zmienić za pomocą przełącznika
poziomu szybkości.
Wybór ustawienia [SLOW] pozwala na wolną zmianę ogniskowej,
odpowiednią podczas filmowania.
Wybór ustawienia [FAST] pozwala szybciej zmieniać ogniskową niż
w przypadku ustawienia [SLOW].
Mikroregulacja szybkości zmiany ogniskowej:
Za pomocą pola listy [Speed level/Poziom szybkości] można precyzyjnie
regulować szybkość zmiany ogniskowej, wybierając jeden spośród 15
poziomów zarówno dla ustawienia [FAST], jak i [SLOW].
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
 Jeżeli zmiana ogniskowej przestaje działać, sprawdź komunikat
wyświetlany w oknie [Power Zoom Control/Sterowanie funkcją
Power Zoom].
 Jeżeli podczas nagrywania filmu będą wykorzystywane zmienne
ogniskowe, zalecane jest nagranie wcześniej kilku filmów
testowych. Używanie zmiennych ogniskowych podczas
filmowania może wiązać się z zarejestrowaniem nieostrego
materiału zawierającego zmiany ekspozycji i mechaniczny dźwięk
pracy obiektywu.
 Więcej uwag na temat korzystania z adaptera Power Zoom
znajduje się w jego instrukcji obsługi.
Gdy podczas używania trybu stałej prędkości kursor myszy znajduje
się na obszarze okna [Power Zoom Control/Sterowanie funkcją
Power Zoom] albo [Remote Live View window/okna Zdalny tryb Live
View], naciśnięcie klawisza <W> na klawiaturze pozwala
zmniejszać poziom zbliżenia, a klawisza <T> zwiększać go.
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
65
Fotografowanie z bezpośrednią obsługą aparatu
Nawet po włączeniu funkcji zdalnego fotografowania można posługiwać
się aparatem i robić nim zdjęcia w taki sam sposób, jak w przypadku
fotografowania z użyciem tylko samego aparatu. Ponieważ rejestrowane
obrazy są zapisywane na dysku twardym komputera, ich liczba nie jest
ograniczona pojemnością karty pamięci.
1 Wyświetl okno przechwytywania .
2 Naciśnij spust migawki aparatu i zrób zdjęcie.
(str. 37)
 Zarejestrowane obrazy zostaną przesłane do komputera 
i wyświetlone w programie DPP, który jest uruchamiany
automatycznie.
Wprowadzenie
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
66
Filmowanie
Istnieje możliwość sterowania aparatem za pośrednictwem oprogramowania
EU, które umożliwia filmowanie z użyciem ekranu komputera. Należy
pamiętać o tym, że nie można rejestrować filmw bez karty pamięci w aparacie.
1D X Mk II
5DS/5DS R
5D Mk IV 5D Mk III
R
RP
Przed ustawieniem wielkości nagrywanego filmu kliknij pozycję
[Live View/Movie func. set./Ust. funkcji Live View/filmu] i wyświetl
okno [Live View/Movie func. set./Ust. funkcji Live View/filmu].
Wprowadzenie
Spis treści
6D Mk II
6D
7D Mk II
90D
80D
77D
760D
800D
200D
750D
2000D
1300D
4000D
M6 Mk II
M50
250D
1
Przygotuj się do fotografowania w trybie Live View.
2
Kliknij przycisk [
 Wykonaj czynności opisane w punktach od 1 do 2 w rozdziale
„Zdalne fotografowanie w trybie Live View” (str. 37).
 W przypadku modelu 1D X Mk II 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III 
6D Mk II
6D
ustaw przełącznik
7D Mk II
80D
fotografowania w trybie Live View/filmowania na pozycję <
>.
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
].
Preferencje
 Wyświetlane informacje zależą od podłączonego aparatu.
5DS/5DS R
 Zostanie wyświetlone okno [Remote Live View window/Okno
zdalnego fotografowania w trybie Live View].
R
 W aparacie 1D X Mk II 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III
RP
6D Mk II
6D
7D Mk II
90D
80D
77D
760D
800D
250D
200D
750D
M6 Mk II
M50
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
1D X Mk II 5D Mk IV 7D Mk II
80D
5D Mk III
RP
6D Mk II
90D
800D
750D
77D
250D
M6 Mk II
R

6D
760D 
200D 
M50
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
należy odpowiednio określić ustawienia nagrywania dźwięku.
Określanie ustawień nagrywania dźwięku opisano w sekcji
„Ustawienie nagrywania dźwięku” (str. 55).
 Posługiwanie się aparatem jest niemożliwe, gdy kliknięty został
przycisk [
]. Aby móc posługiwać się aparatem, ponownie
kliknij przycisk [
] lub zamknij okno [Remote Live View
window/Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View].
 W przypadku bezprzewodowego połączenia programu EU 
z modelem 6D(WG) 6D(W) nie można filmować przy użyciu
funkcji zdalnego fotografowania w trybie Live View.
Wybierz
Kliknij
Wybierz
Kliknij
67
Wprowadzenie
2000D
1300D
4000D
• IPB (Lekka)/Lekka (IPB)/Lekka 1D X Mk II 5D Mk IV
R
RP
6D Mk II
7D Mk II
90D
80D
77D
760D
800D
250D
200D
750D M6 Mk II : Opcja dostępna po ustawieniu
formatu filmu [MP4]. Film jest nagrywany z mniejszą
szybkością transmisji niż w przypadku metody IPB
(standardowa), co pozwala uzyskać mniejszy rozmiar
pliku i zgodność z większą liczbą systemów
odtwarzania. Spośród trzech dostępnych metod ta
zapewnia najdłuższy całkowity czas nagrywania filmu
na karcie o danej pojemności.
Wybierz
Kliknij
 Dostępne wielkości nagrywanego filmu różnią się w zależności
od aparatu.
 W aparacie 1D X Mk II 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III
R
RP
6D Mk II
6D
7D Mk II
90D
80D
77D
760D
800D
250D
200D
750D
M6 Mk II
M50
można wybrać następujące formaty kompresji filmu.
• ALL-I (tylko I)/ALL-I (Do edycji)/Edycja (ALL-I) 1D X Mk II
5DS/5DS R
5D Mk IV 5D Mk III
R
6D
7D Mk II
80D
Kompresja pojedynczych klatek przy nagrywaniu.
Choć rozmiar pliku będzie większy niż w formacie
IPB, film będzie lepiej przygotowany do edycji.
• IPB/IPB (standardowa)/Standardowa (IPB)/Standardowa:
Wydajna kompresja wielu klatek jednocześnie przy
nagrywaniu. Ponieważ rozmiar pliku będzie mniejszy
niż w formacie ALL-I, można dłużej nagrywać.
:
 1D X Mk II 5D Mk IV
• MJPG/Motion JPEG: Do kompresji nagrywanego filmu używany
jest format Motion JPEG. Nie wykorzystuje
on kompresji międzyklatkowej — każda
pojedyncza klatka jest kolejno
kompresowana i nagrywana. W związku
z powyższym stopień kompresji jest niski.
Ponadto z uwagi na duży rozmiar obrazu
i jakość 4K plik zajmuje dużo miejsca.
80D można
 W przypadku aparatów 1D X Mk II 5D Mk IV 7D Mk II
wybrać format filmu.
• MOV: film jest nagrywany w formacie MOV (rozszerzenie pliku:
„.MOV”). To ułatwia obróbkę za pomocą komputera.
• MP4: film jest nagrywany w formacie MP4 (rozszerzenie pliku:
„.MP4”). Ten format jest zgodny ze znacznie większą
liczbą systemów odtwarzania niż format MOV.
760D
77D
800D
250D
200D
 W modelu 80D
poniższe funkcje są niedostępne po włączeniu w aparacie
cyfrowego zoomu podczas nagrywania.
• Wyświetlanie okna zdalnego fotografowania w trybie Live View
• Regulacja ostrości za pomocą AF
• Wykonywanie zdjęć
80D
77D
• Korzystanie z funkcji Power Zoom 90D
800D
250D
760D
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
200D
 W przypadku aparatów 6D Mk II
77D
Spis treści
800D
250D
6D
200D
90D
750D
80D
M6 Mk II
M50 opcja Video Snapshot (Migawka wideo) jest niedostępna
w programie EU.
68
Wyreguluj ostrość (str. 46, str. 48).
3
Kliknij przycisk [
4 nagrywanie.
], aby rozpocząć
 W lewej dolnej części okna [Remote Live View window/Okno
zdalnego fotografowania w trybie Live View] pojawi się ikona
[
] i czas nagrywania.
Czas nagrywania
 Kliknij ponownie przycisk [
nagrywanie.
R
 Gdy jest podłączony aparat
z ustawioną korekcją Canon
Log gamma (8bit), ikona ustawienia Canon Log gamma i przycisk
[
] (Asystent podglądu) są wyświetlane w oknie Remote Live
View window (Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View)
(str. 101, str. 102).
Canon Log gamma to charakterystyka filmowa umożliwiająca
uzyskanie szerokiego zakresu dynamiki. W rezultacie obraz
wyświetlany w oknie Remote Live View window (Okno zdalnego
fotografowania w trybie Live View) ma niski kontrast i jest nieco
ciemny w porównaniu z ustawionym stylem obrazów.
Jeśli klikniesz przycisk [
] (Asystent podglądu), obraz filmowy
zostanie wyświetlony w oknie Remote Live View window (Okno
zdalnego fotografowania w trybie Live View) z widoczną
charakterystyką. Ułatwia to sprawdzanie kąta widzenia,
szczegółów itp.
Należy pamiętać, że kliknięcie przycisku [
] (View Assist
(Asystent podglądu)) nie zmieni wyglądu filmu nagrywanego na
kartę. (Film zostanie nagrany na kartę z zastosowaniem korekcji
Canon Log gamma.)
], aby zakończyć
 Jeśli po zamknięciu okna [Remote Live View window/Okno
zdalnego fotografowania w trybie Live View] do komputera
będzie jeszcze przesyłany plik filmowy, wyświetlone zostanie
poniższe okno.
Wprowadzenie
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
 Po kliknięciu przycisku [Download/Pobierz] nazwy plików
filmowych zostaną wyświetlone w formie listy.
Skorowidz
69
Wprowadzenie
1D X
1D C
1 Przygotuj się do fotografowania w trybie Live View.
 Wykonaj czynności opisane w punktach od 1 do 2 w rozdziale
„Zdalne fotografowanie w trybie Live View” (str. 37).
2 Kliknij opcję [Live View/Movie func. set./Ust. funkcji Live View/filmu].
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
 Wyświetlone zostanie okno [Live View/Movie func. set./Ust. funkcji Live View/filmu].
Po określeniu opcji [Destination Folder/Folder docelowy] oraz
[File Name/Nazwa pliku] kliknij przycisk [Download/Pobierz], 
a pliki filmowe zostaną pobrane z karty pamięci aparatu do
komputera.
Pliki filmowe, przy których nie występuje zaznaczenie, nie
zostaną pobrane. W przypadku pobierania plików filmowych do
komputera z karty pamięci aparatu należy postępować zgodnie
z instrukcjami zamieszczonymi od str. 11 do str. 15 niniejszej
instrukcji obsługi.
opcję [Movies/Filmy] w pozycji [LV func.
3 Wybierz
setting/Nastawa f-cji LV] i wybierz wielkość
nagrywanego filmu z wyświetlonej listy.
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
70
1D C można wybrać następujące
 W aparacie 1D X
formaty kompresji filmu.
• ALL-I (tylko I): Kompresja pojedynczych klatek przy nagrywaniu.
Choć rozmiar pliku będzie większy niż w formacie
IPB, film będzie lepiej przygotowany do edycji.
• IPB:
Efektywna kompresja wielu zapisywanych klatek
jednocześnie. Ponieważ rozmiar pliku będzie mniejszy
niż w formacie ALL-I, można dłużej nagrywać.
1D
C

• MJPG:
Podczas filmowania w standardzie 4K (4096 x
2160 pikseli) nagrywany film jest kompresowany
w formacie Motion JPEG. 
Każda klatka jest kompresowana osobno 
i zapisywana bez kompresji między klatkami.
Współczynnik kompresji jest zatem niski.
Ponieważ wielkość obrazu jest duża, rozmiar
pliku obrazu także będzie duży.
 Gdy jest podłączony aparat 1D C z ustawioną korekcją Canon Log
gamma, ikona ustawienia Canon Log gamma i przycisk [
]
(Asystent podglądu) są wyświetlane w oknie Remote Live View window
(Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View) (str. 101, str. 102).
Canon Log gamma to charakterystyka filmowa umożliwiająca uzyskanie
szerokiego zakresu dynamiki. W rezultacie obraz wyświetlany w oknie
Remote Live View window (Okno zdalnego fotografowania w trybie Live
View) ma niski kontrast i jest nieco ciemny w porównaniu z ustawionym
stylem obrazów.
Jeśli klikniesz przycisk [
] (Asystent podglądu), obraz filmowy
zostanie wyświetlony w oknie Remote Live View window (Okno
zdalnego fotografowania w trybie Live View) z widoczną
charakterystyką. Ułatwia to sprawdzanie kąta widzenia, szczegółów itp. 
Należy pamiętać, że kliknięcie przycisku [
] (Asystent podglądu)
nie zmieni wyglądu filmu nagrywanego na kartę. (Film zostanie nagrany
na kartę z zastosowaniem korekcji Canon Log gamma).
5
Kliknij przycisk [Live View shoot./Fotogr. Live View].
Wprowadzenie
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
 Zostanie wyświetlone okno [Remote Live View window/Okno
zdalnego fotografowania w trybie Live View].
1D C należy odpowiednio określić
 W aparacie 1D X
ustawienia nagrywania dźwięku.
Określanie ustawień nagrywania dźwięku opisano w sekcji
„Ustawienie nagrywania dźwięku” (str. 55).
6 Wyreguluj ostrość
7 Kliknij przycisk [
(str. 46, str. 48).
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
], aby rozpocząć nagrywanie.
 W lewej dolnej części okna [Remote Live View window/Okno
zdalnego fotografowania w trybie Live View] pojawi się ikona
[
] i czas nagrywania.
Czas nagrywania
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
 Kliknij ponownie przycisk [
], aby zakończyć
nagrywanie.
 Jeśli po zamknięciu okna [Remote Live View window/Okno
zdalnego fotografowania w trybie Live View] do komputera
będzie jeszcze przesyłany plik filmowy, wyświetlone zostanie
poniższe okno.
4 Kliknij przycisk [OK].
 Okno [Live View/Movie func. set./Ust. funkcji Live View/filmu]
zostanie zamknięte.
71
Wprowadzenie
 Po kliknięciu przycisku [Download/Pobierz] nazwy plików
filmowych zostaną wyświetlone w formie listy.
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Po określeniu opcji [Destination Folder/Folder docelowy] oraz
[File Name/Nazwa pliku] kliknij przycisk [Download/Pobierz], 
a pliki filmowe zostaną pobrane z karty pamięci aparatu do
komputera.
Pliki filmowe, przy których nie występuje zaznaczenie, nie
zostaną pobrane. W przypadku pobierania plików filmowych do
komputera z karty pamięci aparatu należy postępować zgodnie
z instrukcjami zamieszczonymi od str. 11 do str. 15 niniejszej
instrukcji obsługi.
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
72
Fotografowanie sterowane samowyzwalaczem
Dostępne są dwa rodzaje fotografowania z samowyzwalaczem: aparat
automatycznie robi zdjęcie o zadanym czasie lub rejestruje ustaloną
liczbę zdjęć.
Fotografowanie z samowyzwalaczem
Aparat może zrobić zdjęcie automatycznie, po upływie określonego
czasu.
1 Wyświetl okno przechwytywania
2 Kliknij przycisk [ ].
(str. 38).
 Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Timer shooting settings/
Ustawienia fotografowania z samowyzwalaczem].
3 Wprowadź czas opóźnienia i kliknij przycisk [Start].
 Wprowadź wartość z zakresu od 0 sekund do 99 minut 
i 59 sekund, z dokładnością do jednej sekundy.
 Zdjęcie zostanie zrobione po upływie zaprogramowanego czasu.
Wprowadzenie
Zdalne fotografowanie z samowyzwalaczem interwałowym
Fotografowanie może odbywać się automatycznie po ustawieniu odstępu
czasowego między kolejnymi zdjęciami i określeniu dostępnej liczby zdjęć.
Aparaty EOS inne niż 5D Mk IV
RP
Spis treści
6D Mk II
1
2
3
4
Wyświetl okno przechwytywania (str. 38).
Pobieranie
obrazów
 Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Timer shooting settings/
Ustawienia fotografowania z samowyzwalaczem].
Ustawienia
aparatu
1
2 Kliknij przycisk [ ].
pole wyboru obok pozycji [Remote Interval timer shooting/
3 Zaznacz
Zdalne fotografowanie z samowyzwalaczem interwałowym].
Wprowadź odstęp czasowy między kolejnymi
4 zdjęciami
i określ liczbę zdjęć.
 Wprowadź wartość z zakresu od 5 sekund do 99 minut i 59 sekund,
z dokładnością do jednej sekundy.
 Minimalna liczba zdjęć z ustawionym odstępem czasowym
wynosi dwa. Maksymalna liczba zdjęć, które można zrobić
w ustawionych odstępach czasowych, zależy od ilości
dostępnego miejsca na dysku twardym komputera.
5 Kliknij przycisk [Start].
 Zostanie zrobiona określona liczba zdjęć, z zachowaniem
ustalonych odstępów czasowych.
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
W przypadku niektórych typów komputerów ustawienie krótkiego
odstępu czasowego między kolejnymi zdjęciami może spowodować,
że fotografowanie z podanym odstępem będzie niemożliwe (na
skutek braku wystarczającej ilości czasu na przesłanie i zapisanie
obrazów). W takim przypadku należy wydłużyć odstęp czasowy
między kolejnymi zdjęciami i powtórzyć fotografowanie.
Tryb fotografowania nie może zostać zmieniony w czasie, gdy
otwarte jest okno dialogowe [Timer shooting settings/Ustawienia
fotografowania z samowyzwalaczem].
Wyświetl okno dialogowe [Timer shooting settings/Ustawienia
fotografowania z samowyzwalaczem] po ustawieniu trybu fotografowania.
73
5D Mk IV
RP
6D Mk II
1 Wyświetl okno przechwytywania
2 Kliknij przycisk [ ].
(str. 38).
 Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Interval timer shooting/
Fotografowanie z samowyzwalaczem interwałowym].
3
Wybierz tryb.
 Do wyboru dostępne są 2 tryby.
Tryb [Camera function/Funkcja aparatu]:
W tym trybie używana jest funkcja fotografowania
z samowyzwalaczem interwałowym dostępna z poziomu
aparatu. Zdjęcia można wykonywać w precyzyjnie określonych
odstępach czasu. Obsługiwane jest również rejestrowanie zdjęć
w krótkich odstępach czasu. Podczas fotografowania
z samowyzwalaczem interwałowym można korzystać z aparatu.
Tryb [Computer control/Sterowanie za pomocą komputera]:
W tym trybie fotografowanie z samowyzwalaczem interwałowym
jest wykonywane za pomocą komputera.
Obsługiwane jest również fotografowanie z funkcją Bulb.
 Kliknij przycisk [Camera function/Funkcja aparatu] lub [Computer
control/Sterowanie za pomocą komputera].
 Zostanie wyświetlone okno dialogowe z odpowiednimi
ustawieniami.
4 Skonfiguruj ustawienia.
 Tryb [Camera function/Funkcja aparatu]:
Wprowadź interwał fotografowania i określ liczbę zdjęć.
• Jako interwał fotografowania wprowadź wartość z zakresu od
1 sekundy do 99 godzin 59 minut i 59 sekund, z dokładnością
do jednej sekundy.
• Wprowadź liczbę zdjęć z zakresu od 01 do 99. W przypadku
wprowadzenia wartości 00 nie ma limitu liczby zdjęć
i fotografowanie jest kontynuowane aż do zatrzymania
samowyzwalacza interwałowego.
 Tryb [Computer control/Sterowanie za pomocą komputera]:
Aby skonfigurować ustawienia, wykonaj poniższe czynności.
1) Zaznacz pole wyboru opcji [Remote interval timer shooting/
Zdalne fotografowanie z samowyzwalaczem interwałowym].
2) Wprowadź interwał fotografowania i określ liczbę zdjęć.
• Jako interwał fotografowania wprowadź wartość z zakresu
od 5 sekund do 99 minut i 59 sekund, z dokładnością do
jednej sekundy.
• Minimalna liczba zdjęć to dwa. Maksymalna liczba zdjęć,
którą można skonfigurować, zależy od ilości dostępnego
miejsca na dysku twardym komputera.
5 Kliknij przycisk [Start].
 Zostanie zrobiona określona liczba zdjęć, z zachowaniem
ustalonych odstępów czasowych.
 W przypadku niektórych typów komputerów ustawienie krótkiego
odstępu czasowego między kolejnymi zdjęciami w trybie [Computer
control/Sterowanie za pomocą komputera] może spowodować, że
fotografowanie z podanym interwałem będzie niemożliwe na skutek
braku wystarczającej ilości czasu na przesłanie i zapisanie obrazów.
W takim przypadku należy wydłużyć odstęp czasowy między
kolejnymi zdjęciami i powtórzyć fotografowanie.
 Uwagi dotyczące korzystania z trybu [Camera function/Funkcja
aparatu] można znaleźć w opisie funkcji fotografowania
z samowyzwalaczem interwałowym zawartym w instrukcji obsługi
aparatu.
 Trybu fotografowania nie można zmienić, gdy otwarte jest okno
dialogowe [Timer shooting settings/Ustawienia fotografowania
z samowyzwalaczem].
Tryb fotografowania należy skonfigurować przed wyświetleniem
okna dialogowego [Timer shooting settings/Ustawienia
fotografowania z samowyzwalaczem].
 Aby zakończyć fotografowanie z samowyzwalaczem interwałowym
w trakcie jego trwania:
W trybie [Camera function/Funkcja aparatu] kliknij przycisk [Stop]
w oknie dialogowym [Interval timer/Samowyzwalacz interwałowy].
W trybie [Computer control/Sterowanie za pomocą komputera] kliknij
przycisk [Cancel/Anuluj] w oknie dialogowym [Timer shooting
settings/Ustawienia fotografowania z samowyzwalaczem].
Wprowadzenie
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
74
Zdalne fotografowanie w trybie Bulb
Zdalne fotografowanie w trybie Bulb
1 Wyświetl okno przechwytywania .
Kliknij ikonę trybu fotografowania i wybierz pozycję
2 [BULB/Tryb
Bulb].
3
Wybierz żądaną przysłonę.
(str. 38)
Wprowadzenie
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
4
Kliknij przycisk [
].
 Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Timer shooting settings/
Ustawienia fotografowania z samowyzwalaczem].
5 Wprowadź czas ekspozycji i kliknij przycisk [Start].
 Poniższe ustawienia dotyczą modeli aparatów innych niż
1D X Mk II
1D X
1D C
R
.
• W przypadku aparatów z pozycją < B > (Bulb) na pokrętle
wyboru trybów ustaw < B >.
• W przypadku aparatów bez pozycji < B > (Bulb) na pokrętle
wyboru trybów ustaw pokrętło wyboru trybów na < M >
(ręcznie) i w oknie przechwytywania wybierz opcję [BULB] lub
ustaw czas naświetlania w aparacie na [BULB].
 Wprowadź wartość z zakresu od 5 sekund do 99 minut 
i 59 sekund, z dokładnością do jednej sekundy.
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
Zdalne fotografowanie w trybie Bulb można rozpocząć i zakończyć bez
uprzedniego ustawiania czasu ekspozycji, klikając przycisk [
].
75
3
Ustawianie timera funkcji Bulb
5DS/5DS R
80D
5D Mk IV
77D
R
RP
6D Mk II
7D Mk II
90D
M6 Mk II
Skonfiguruj ustawienia.
 Wybierz opcję [Enable/Włącz].
 Wybierz czas ekspozycji. Czas można ustawić w zakresie od
00:00:00 do 99:59:59.
Czas ekspozycji dla ekspozycji w trybie Bulb można zaprogramować.
Używając timera funkcji Bulb, nie trzeba naciskać spustu migawki
podczas ekspozycji w trybie Bulb. Zmniejsza to drgania aparatu. Timer
funkcji Bulb można ustawić tylko w trybie fotografowania <B> (Bulb). Nie
można go ustawić w żadnym innym trybie fotografowania.
1
Wprowadzenie
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Przygotuj się do fotografowania w trybie Live View.
 Wykonaj czynności opisane w punktach 1 i 2 w rozdziale „Zdalne
fotografowanie w trybie Live View” (str. 37).
Zdalne
fotografowanie
Wybierz opcję [Bulb timer settings/Ustawienia timera
2 funkcji
Bulb] w menu [Shooting menu/Menu
fotografowania].
 W przypadku wybrania opcji [Disable/Wyłącz] timer funkcji Bulb będzie
WYŁĄCZONY podczas następnego fotografowania w trybie Bulb.
 W przypadku ustawienia czasu ekspozycji 00:00:00 timer funkcji
Bulb zostanie ustawiony na [Disable/Wyłącz].
4
Kliknij przycisk [OK].
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
 Zostanie wyświetlone okno [Bulb timer settings/Ustawienia
timera funkcji Bulb].
 Timer funkcji Bulb zostanie ustawiony w aparacie, a okno [Bulb
timer settings/Ustawienia timera funkcji Bulb] zostanie zamknięte.
76
Fotografowanie z lampą błyskową
Za pomocą programu EU można skonfigurować funkcje lampy
błyskowej w aparacie, jak również funkcje lamp błyskowych serii EX
(sprzedawanych osobno) zgodnych z ustawieniami funkcji. Pozwala to
odpowiednio dostosować sposób fotografowania z użyciem lampy
błyskowej.
Szczegółowe informacje dotyczące nastaw poszczególnych elementów
można znaleźć w instrukcjach obsługi dostarczanych wraz z lampą
błyskową serii EX oraz z aparatem.
4
Kliknij przycisk [
].
Wprowadzenie
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
1 Przygotuj aparat i lampę błyskową.
Ustawienia
aparatu
 W przypadku korzystania z zewnętrznej lampy błyskowej należy
zamocować ją na aparacie.
aparat do komputera i uruchom program EU
2 Podłącz
.
pozycję [Remote Shooting/Zdalne
3 Kliknij
fotografowanie].
Zdalne
fotografowanie
(str. 7)
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
 Zostanie wyświetlone okno przechwytywania.
 Wyświetlone zostanie menu [Flash control menu/Menu
sterowania lampą].
77
Wprowadzenie
5 Kliknij [Flash function settings/Nastawy lampy].
Flash control menu (Menu sterowania lampą)
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
 Wyświetlone zostanie okno [Flash function settings/Nastawy lampy].
 Wyświetlane informacje zależą od podłączonego aparatu.
 Wybierz pozycję [Raise built-in flash/Podnieś wbudowaną lampę błyskową], aby użyć wbudowanej lampy błyskowej w aparacie 7D Mk II 
80D
77D
760D
800D
200D
750D
2000D 1300D .
760D
800D
750D , wybierz pozycję
 Aby włączyć funkcje bezprzewodowe wbudowanej lampy błyskowej aparatów 77D
[EasyWireless/Łatwa bezprzewodowa] lub [CustWireless/Niestandardowa bezprzewodowa] w pozycji [Built-in flash/Wbudowana lampa]
menu [Flash control menu/Menu sterowania lampą]. Aby wyłączyć funkcje bezprzewodowe, wybierz opcję [NormalFiring/Zwykły błysk].
6 Skonfiguruj ustawienia.
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Okno Flash function settings (Nastawy lampy)
Informacje wyświetlane w oknie zależą od podłączonego aparatu i lampy błyskowej.
Informacje
pomocnicze
Sprawdź, czy to pole jest zaznaczone
Kliknij opcje ustawień i w wyświetlonym menu wybierz żądaną pozycję*
Skorowidz
Przycisk [Wireless func./F-cja bezprz.]
Włącz funkcję połączenia bezprzewodowego, kliknij żądane opcje ustawień,
a następnie w wyświetlonym menu wybierz odpowiednie ustawienia*
*Aby wybrać ustawienia opcji w wyświetlonym oknie ustawień, można również
skorzystać z kółka myszy.
78
Wprowadzenie
7 Kliknij przycisk [
], aby zrobić zdjęcie.
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Jeśli na monitorze LCD aparatu zostanie wyświetlone menu [Flash
control/Sterowanie lampą], okno [Flash function settings/Nastawy
lampy] w programie EU zostanie automatycznie zamknięte.
 Funkcja błysku modelującego dostępna jest po naciśnięciu
przycisku [Modeling flash/Błysk modelujący]. Błysku
modelującego należy używać maksymalnie 10 razy pod rząd
(więcej informacji znaleźć można w instrukcji obsługi
dostarczonej wraz z lampą błyskową).
 Ekran informacji w oknie [Flash function settings/Nastawy lampy]
można zaktualizować poprzez kliknięcie przycisku [
], 
co pozwoli zachować synchronizację z aktualnymi nastawami
lampy błyskowej. Z uwagi na to, iż zmiany w ustawieniach
dokonane za pomocą lampy błyskowej nie zostaną
uwzględnione w oknie [Flash function settings/Nastawy lampy],
można kliknąć przycisk [
] i zaktualizować okno [Flash
function settings/Nastawy lampy] w celu zachowania spójności 
z bieżącymi ustawieniami lampy błyskowej.
 Za pomocą przycisku [Save/Zachowaj] można nazwać i zapisać
ustawienie lampy błyskowej w formie osobnego pliku. Klikając
przycisk [Load/Pobierz], można załadować ten plik do programu
EU w celu wykorzystania go przy innych zdjęciach.
 Podczas fotografowania można korzystać jednocześnie z lampy
błyskowej i funkcji zdalnego fotografowania w trybie Live View
(str. 37).
W przypadku używania funkcji zdalnego fotografowania w trybie
Live View nie można jednak korzystać z błysku modelującego.
 Ustawienia dostępne w oknie [Flash function settings/Nastawy
lampy] różnią się w zależności od typu lampy błyskowej 
i aparatu.
 Zarejestrowany obraz zostanie przesłany do komputera 
i wyświetlony w oknie [Quick Preview/Szybki podgląd].
Następnie zostanie automatycznie uruchomiony program DPP.
 Gdy przycisk przełącznika AF/MF w oknie przechwytywania jest
ustawiony na [AF], a kursor jest przesunięty do przycisku [
],
wykonywane jest AF/AE (str. 98).
 Istnieje możliwość szybkiego sprawdzenia zdjęcia w oknie
[Quick Preview/Szybki podgląd], które jest wyświetlane przed
uruchomieniem programu DPP. Istnieje również możliwość
zmiany rozmiaru okna [Quick Preview/Szybki podgląd].
 Okno [Quick Preview/Szybki podgląd] można ukryć, klikając
przycisk [Other Functions/Inne funkcje] w oknie przechwytywania
i wybierając pozycję [Quick Preview/Szybki podgląd]
z wyświetlonego menu.
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
 Lista funkcji okna [Flash function settings/Nastawy lampy] —
patrz str. 100.
 Zdjęcia wykonywać można także, naciskając klawisz <space>
na klawiaturze.
79
Edycja stylów obrazów za pomocą funkcji zdalnego trybu Live View
1D X Mk II
1D C
5D Mk IV 7D Mk II
Aplikację Picture Style Editor służącą do tworzenia plików stylu obrazów
(zwaną dalej PSE) można uruchomić z poziomu oprogramowania EU
i powiązać z funkcją zdalnego trybu Live View oprogramowania EU.
Dzięki powiązaniu aplikacji PSE z funkcją zdalnego trybu Live View
oprogramowania EU możesz edytować Picture Style, mając do
dyspozycji podgląd rezultatów edycji w czasie rzeczywistym, a także
sprawniej regulować jakość obrazu w czasie edycji. Aplikacja PSE jest
zgodna z powyższą funkcją począwszy od wersji 1.16.20.
kroki od 1 do 3 procedury „Zdalne
1 Wykonaj
.
fotografowanie w trybie Live View”
listę rozwijalną [Other Functions/Inne funkcje]
2 Kliknij
i wybierz pozycję [Edit Picture Style/Edytuj styl
(str. 37)
przycisk [Register/Rejestruj] w oknie [Edit
4 Kliknij
Picture Style/Edytuj styl obrazów].
 Zostaje wyświetlone okno dialogowe [Register Picture Style/
Rejestruj styl obrazów].
i wprowadź wymagane opcje, a następnie
5 Zaznacz
kliknij przycisk [Register/Rejestruj].
 W przypadku wyboru opcji [User Def./Użytkown.] wprowadź
informacje w polach [Caption/Podpis] i [Copyright/Prawa
autorskie]. 
(Pole [Caption/Podpis] jest obowiązkowe).
 Edytowany styl obrazów jest zapisywany w aparacie po
naciśnięciu przycisku [Register/Rejestruj].
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
obrazów].
 Zostanie uruchomiona aplikacja PSE i pojawi się okno [Edit
Picture Style/Edytuj styl obrazów] (okno funkcji zdalnego trybu
Live View do edycji stylów obrazów).
Preferencje
3 Edytuj styl obrazów za pomocą aplikacji PSE.
 Szczegółowe informacje na temat edycji stylów obrazów za pomocą
aplikacji PSE znajdują się w dokumencie „Picture Style Editor
Instrukcja obsługi” (dokument elektroniczny w formacie PDF).
W aplikacji PSE nie można kliknąć przycisku [
] w celu
zdefiniowana kolorów, które mają zostać wyregulowane na obrazie
w ramach funkcji zdalnego trybu Live View w oprogramowaniu EU.
 Rezultat edycji stylu obrazów za pomocą aplikacji PSE jest
widoczny w czasie rzeczywistym w oknie [Edit Picture Style/Edytuj
styl obrazów]. Dzięki temu można edytować styl obrazów,
a zarazem sprawdzać rezultat edycji.
 Podczas korzystania z tej funkcji okno rejestracji obrazu
oprogramowania EU i wszystkie funkcje aparatu nie są dostępne.
Po zakończeniu edycji przed przejściem do punktu 4 zaleca
się zapisanie zmian na komputerze jako pliku stylu obrazów.
Style obrazów zarejestrowane w aparacie nie mogą zostać
wyodrębnione i zapisane w postaci plików stylu obrazów na
komputerze. Szczegółowe informacje na temat zapisywania plików
stylu obrazów znajdują się w dokumencie „Picture Style Editor
Instrukcja obsługi” (dokument elektroniczny w formacie PDF).
Wprowadzenie
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
Po zakończeniu korzystania z tej funkcji, a następnie uruchomieniu
jej w późniejszym terminie zostanie wyświetlony komunikat
[Continue editing from last time?/Otworzyć ostatnio edytowany
obraz?]. W przypadku kliknięcia przycisku [Yes/Tak] można
kontynuować edycję ostatnio otwartego stylu obrazów.
80
Rejestracja muzyki w tle na karcie pamięci aparatu
RP
6D Mk II
6D
90D
80D
77D
760D
800D
250D
200D
750D
2000D
1300D
4000D
Wprowadzenie
Okno Register Background Music (Rejestracja muzyki w tle)
M6 Mk II
Spis treści
Istnieje możliwość rejestracji zapisanych na komputerze plików
muzycznych WAV do karty pamięci aparatu jako muzykę w tle.
Zarejestrowana muzyka w tle może być odtwarzana wraz z albumem
migawek wideo lub pokazem przezroczy w aparacie.
Pobieranie
obrazów
aparat do komputera. Uruchom program EU
1 Podłącz
i kliknij pozycję [Camera settings/Ustawienia
Ustawienia
aparatu
aparatu].
 Zostanie wyświetlone okno [Camera settings/Ustawienia
aparatu].
opcję [Register Background Music/Rejestracja
2 Kliknij
muzyki w tle].
pole [Background music to register/Muzyka 
3 Edytuj
w tle do zarejestrowania].
Dodawanie nowych plików muzycznych
 Kliknij przycisk [Add/Dodaj], wybierz plik muzyczny w oknie dialogowym [Open/
Otwórz], które zostanie wyświetlone, a następnie kliknij przycisk [Open/Otwórz].
1
2
3
4
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
 Wyświetli się okno [Register Background Music/Rejestracja
muzyki w tle].
 Jeśli na komputerze zainstalowano folder [EOS Sample Music],
w polu [Background music to register/Muzyka w tle do
zarejestrowania] pojawią się przykładowe utwory.
 Gdy aparat pracuje w trybie filmowania, rejestrowanie muzyki 
w tle nie jest możliwe.
 Plik muzyczny zostanie dodany do pola [Background music to
register/Muzyka w tle do zarejestrowania].
 Można również bezpośrednio przeciągnąć i upuścić plik muzyczny
zapisany w dowolnym miejscu w komputerze, aby dodać go do pola
[Background music to register/Muzyka w tle do zarejestrowania].
 Utwory można dodawać pojedynczo.
 Można dodać łącznie 20 utworów, z których każdy może trwać
do 29 minut i 59 sekund.
81
Zmiana kolejności odtwarzania plików muzycznych
 Wybierz plik muzyczny w polu [Background music to register/Muzyka
w tle do zarejestrowania], a następnie kliknij przycisk [
] lub [
].
Edytowanie nazw ścieżek dla plików muzycznych
 Wybierz plik muzyczny w polu [Background music to register/Muzyka 
w tle do zarejestrowania], kliknij przycisk [Edit Track Name/Edytuj
nazwę ścieżki] i wprowadź nazwę ścieżki składającą się z maksymalnie
25 znaków jednobajtowych. Następnie kliknij przycisk [OK].
Wprowadzenie
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
 Kolejność odtwarzania plików muzycznych ulegnie zmianie.
 Można również bezpośrednio przeciągnąć i upuścić plik
muzyczny w polu [Background music to register/Muzyka w tle do
zarejestrowania], aby zmienić kolejność.
Usuwanie plików muzycznych
 Wybierz plik muzyczny w polu [Background music to register/Muzyka
w tle do zarejestrowania], a następnie kliknij przycisk [Remove/Usuń].
 Nazwa ścieżki dla pliku muzycznego ulegnie zmianie.
 Możesz również wyświetlić okno dialogowe [Edit Track Name/
Edytuj nazwę ścieżki], klikając dwukrotnie plik muzyczny w polu
[Background music to register/Muzyka w tle do zarejestrowania].
Odtwarzanie plików muzycznych
 Wybierz plik muzyczny w polu [Background music to register/Muzyka
w tle do zarejestrowania], a następnie kliknij przycisk [Play/Odtwarzaj].
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
 Plik muzyczny zostanie usunięty z pola [Background music to
register/Muzyka w tle do zarejestrowania].
 Plik muzyczny zostanie odtworzony.
82
Dodawanie utworów EOS Sample Music
 Kliknij przycisk [EOS Sample Music].
5
Kliknij przycisk [Close/Zamknij].
Wprowadzenie
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
 Utwory EOS Sample Music w Twoim komputerze zostaną
dodane do pola [Background music to register/Muzyka w tle do
zarejestrowania].
 Tej operacji nie można przeprowadzić, jeśli utwory EOS Sample
Music nie zostały zainstalowane w komputerze.
 Okno [Register Background Music/Rejestracja muzyki w tle]
zostanie zamknięte.
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
4 Kliknij przycisk [Register/Rejestruj].
Preferencje
Utworów skopiowanych z użyciem tej funkcji nie wolno
wykorzystywać bez zezwolenia właściciela praw autorskich, za
wyjątkiem przypadków dopuszczonych odpowiednimi przepisami,
np. na użytek osobisty.
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
 Pliki muzyczne w polu [Background music to register/Muzyka 
w tle do zarejestrowania] zostaną zarejestrowane na karcie
pamięci aparatu (skopiowane).
 Pliki muzyczne, które zarejestrowano już na karcie pamięci
aparatu, zostaną nadpisane w trakcie rejestracji.
 Rejestrowanie plików muzycznych w aparacie pojedynczo nie
jest możliwe.
Pliki muzyczne spełniające poniższe wymagania mogą zostać
zarejestrowanie na karcie pamięci aparatu.
Format pliku
Eksport pliku muzycznego: pliki WAVE
(.wav, .wave), modulacja liniowa PCM
Ograniczenie
długości pliku
Maksymalnie 29 min 59 s na plik
Ograniczenie liczby
plików
Do 20 plików
Kanały
2 kanały
83
Konfigurowanie serwisów internetowych
5D Mk IV(WG)
800D
6D Mk II
200D
6D(WG)
750D(W)
6D(W)
2000D
80D(W)
77D
760D(W)
1300D(W) 4000D
Ta część zawiera instrukcje dotyczące rejestrowania serwisów
internetowych w aparacie.
CANON iMAGE GATEWAY umożliwia pokazywanie zdjęć umieszczonych
w internetowych albumach i korzystanie z różnych serwisów. CANON
iMAGE GATEWAY to także witryna pośrednicząca w bezprzewodowym
wysyłaniu zdjęć z aparatu do innych serwisów internetowych, takich jak
Facebook, Twitter, YouTube, Flickr i poczta e-mail.
Przed zarejestrowaniem serwisów internetowych w aparacie należy
podłączyć komputer do Internetu, przejść do właściwej dla miejsca pobytu
witryny CANON iMAGE GATEWAY, korzystając ze strony internetowej firmy
Canon (www.canon.com/cig), a następnie postępować zgodnie
z instrukcjami, aby zarejestrować się jako użytkownik.
Aby korzystać z innych serwisów internetowych oprócz CANON iMAGE
GATEWAY, należy przeprowadzić rejestrację odpowiednich kont.
Szczegółowe informacje zawierają witryny poszczególnych serwisów.
 Do konfiguracji ustawień serwisów internetowych, w tym CANON
iMAGE GATEWAY, niezbędny jest komputer.
 Informacje dotyczące krajów i obszarów obsługujących serwis
CANON iMAGE GATEWAY są dostępne w witrynie internetowej firmy
Canon (www.canon.com/cig).
 Informacje na temat określania ustawień serwisów internetowych 
M6
M5
M3
M10
w modelu 90D M6 Mk II
M100
250D
R
RP
M50 można znaleźć
w instrukcji obsługi aparatu.
 Aby skorzystać z tej funkcji, należy zainstalować
oprogramowanie EOS Web Service Registration Tool.
 Do korzystania z CANON iMAGE GATEWAY potrzebny jest
dostęp do Internetu (subskrypcja usług dostawcy oraz
zainstalowana przeglądarka internetowa i łącze internetowe).
 Informacje dotyczące wersji i ustawień przeglądarki (Microsoft
Internet Explorer itp.) wymaganych do korzystania z CANON
iMAGE GATEWAY zawarto w witrynie „CANON iMAGE
GATEWAY”.
 Opłaty za połączenie z dostawcą i opłaty za transfer do punktów
dostępu dostawcy są naliczane oddzielnie.
Wprowadzenie
aparat do komputera. Uruchom program EU
1 Podłącz
i kliknij pozycję [Camera settings/Ustawienia
aparatu].
 Zostanie wyświetlone okno [Camera settings/Ustawienia
aparatu].
 W razie braku połączenia między aparatem i komputerem nie
zostanie wyświetlona pozycja [Web Service Settings/Ustawienia
serwisów internetowych].
pozycję [Web Service Settings/Ustawienia
2 Kliknij
serwisów internetowych].
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
 Zostanie wyświetlone okno umożliwiające zalogowanie się do
serwisu CANON iMAGE GATEWAY.
84
3
Zaloguj się do serwisu CANON iMAGE GATEWAY.
 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do serwisu CANON
iMAGE GATEWAY, a następnie kliknij przycisk [Login/Zaloguj].
 Zostanie wyświetlone okno [Edit Web Services/Edytuj serwisy
internetowe].
5
Zastosuj ustawienia serwisów internetowych 
w aparacie.
 Zaznacz nazwy serwisów internetowych, które chcesz ustawić,
na liście [Web Services/Serwisy internetowe] i kliknij przycisk
[ ] w środkowej części okna.
 Nazwy serwisów internetowych, które mają być używane 
w aparacie, pojawiają się na liście [Camera/Aparat].
 Można także zmienić kolejność, w jakiej serwisy internetowe są
wyświetlane w menu aparatu, klikając przycisk [ ] lub [ ] na
liście [Camera/Aparat].
 Aby anulować zmiany wprowadzone na liście [Camera/Aparat],
kliknij przycisk [Cancel/Anuluj].
 Po umieszczeniu na liście [Camera/Aparat] wszystkich serwisów
internetowych, które chcesz ustawić, kliknij przycisk [OK], aby
zakończyć.
 Ustawienia serwisów internetowych zostaną zastosowane 
w aparacie.
serwisy internetowe, z których chcesz
4 Skonfiguruj
korzystać.
 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować serwisy
internetowe, z których chcesz korzystać.
 Po zakończeniu konfiguracji serwisów internetowych kliknij
przycisk [Finish/Zakończ] na dole okna, aby zamknąć okno [Edit
Web Services/Edytuj serwisy internetowe].
 Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Web Service Settings/
Ustawienia serwisów internetowych].
Wprowadzenie
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
 Jeżeli miejscem docelowym jest poczta e-mail, można
zarejestrować w aparacie maksymalnie 20 adresów.
 Po drugim i każdym kolejnym zalogowaniu się do CANON iMAGE
GATEWAY w punkcie 3 będzie wyświetlane okno dialogowe
[Web Service Settings/Ustawienia serwisów internetowych]
przedstawione w punkcie 5. Aby skonfigurować serwisy
internetowe, z których chcesz korzystać, kliknij przycisk [Edit
Web Services/Edytuj serwisy internetowe].
 Aby dodać lub zmienić serwisy internetowe, powtórz procedurę,
począwszy od punktu 1.
85
Rejestrowanie informacji IPTC
1D X Mk II (wersja 1.3.0 lub nowsza oprogramowania
układowego) 5D Mk IV
R
Jeżeli aparat obsługuje funkcję dodawania informacji IPTC*, można
edytować i rejestrować informacje IPTC*. Informacje IPTC zarejestrowane
w pamięci aparatu można dodawać do wykonanych zdjęć.
Informacje IPTC to uwagi dotyczące obrazów, np. opis zdjęcia,
nazwisko autora czy miejsce fotografowania.
* International Press Telecommunications Council — Międzynarodowa
Rada Prasy i Telekomunikacji
3
Zmodyfikuj i zarejestruj informacje zależnie od
potrzeb.
Spis treści
Ustawienia
aparatu
 Zostanie wyświetlone okno ustawień aparatu.
 Jeśli nie podłączono aparatu do komputera, opcja [Register IPTC
information/Rejestruj informacje IPTC] nie zostanie wyświetlona.
 Zostaje wyświetlone okno dialogowe [Register IPTC information/
Rejestruj informacje IPTC].
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
aparat do komputera. Uruchom program EU
1 Podłącz
i kliknij pozycję [Camera settings/Ustawienia aparatu].
opcję [Register IPTC information/Rejestruj
2 Kliknij
informacje IPTC].
Wprowadzenie
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
 W oknie dialogowym [Register IPTC information/Rejestruj informacje
IPTC] wyświetlane są bieżące ustawienia aparatu.
Nawet gdy nie skonfigurowano ustawień dotyczących informacji IPTC,
wyświetlane są dane w polach [Author/Autor] i [Copyright/Prawa
autorskie], jeżeli są one rejestrowane w pamięci aparatu.
 Kliknięcie przycisku [Apply to camera/Zastosuj do aparatu] powoduje
zapisanie informacji IPTC w pamięci aparatu, a także wybranie dla opcji
[Add IPTC information/Dodaj informacje IPTC] w funkcjach
niestandardowych ustawienia [ON/WŁ.], a następnie zamknięcie okna
dialogowego [Register IPTC information/Rejestruj informacje IPTC].
 Kliknięcie przycisku [Delete from camera/Usuń z aparatu] powoduje
usunięcie informacji IPTC z pamięci aparatu, a także wybranie dla opcji
[Add IPTC information/Dodaj informacje IPTC] w funkcjach
niestandardowych ustawienia [OFF/WYŁ.], a następnie zamknięcie
okna dialogowego [Register IPTC information/Rejestruj informacje
IPTC]. Po kliknięciu przycisku [Delete from camera/Usuń z aparatu]
informacje IPTC nie są dodawane do rejestrowanych obrazów.
 Można kliknąć przycisk [Save/Zapisz]. Umożliwia to zapisanie informacji
wyświetlonych w bieżącym oknie dialogowym [Register IPTC
information/Rejestruj informacje IPTC] w postaci pliku XMP.
 Kliknięcie przycisku [Load/Załaduj] spowoduje załadowanie informacji
IPTC zapisanych w pliku za pomocą opisywanej funkcji.
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
86
4
Preferencje
Wprowadzenie
Na każdej z kart preferencji programu EU można zmodyfikować dowolną
funkcję w celu ułatwienia jej używania.
Preferencje .............................................................. 88
Karta Basic Settings (Nastawy podstawowe) ............. 88
Karta Destination Folder (Folder docelowy) ............... 88
Karta File Name (Nazwa pliku)................................... 89
Karta Remote Shooting (Zdalne fotografowanie) ....... 89
Karta Linked Software
(Powiązane oprogramowanie).................................... 90
Karta Time Settings (Nastawy czasu) ........................ 90
Survey (Badanie)........................................................ 91
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
87
Preferencje
przycisk [Preferences/Preferencje] w oknie
1 Kliknij
głównym.
 Zostanie otwarte okno dialogowe [Preferences/Preferencje].
Wprowadzenie
Karta Destination Folder (Folder docelowy)
Użytkownik może określić miejsce zapisywania w komputerze obrazów
pobranych z aparatu oraz obrazów zarejestrowanych zdalnie.
2 Określ żądane ustawienia i kliknij przycisk [OK].
Spis treści
1
2
3
4
 Ustawienia zostaną zastosowane w programie EU.
Pobieranie
obrazów
Karta Basic Settings (Nastawy podstawowe)
Można wybrać operację wykonywaną przy uruchamianiu programu EU.
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
 Jeśli dla funkcji [Startup Action/Czynność przy uruchomieniu] wybrano opcję [Show [Select
and download images] screen/Wyświetl ekran [Wybierz i pobierz obrazy]], wyświetlone
zostanie okno podglądu (str. 96).
 Jeśli w pozycji [Startup Action/Czynność przy uruchomieniu] wybrano opcję [Show [Remote
shooting] screen/Wyświetl ekran [Zdalne fotografowanie]], zostanie wyświetlone okno
przechwytywania (str. 98). (W modelu M6
M3
M10 
M5
M100 zostanie wyświetlone okno główne).
 Jeśli dla funkcji [Startup Action/Czynność przy uruchomieniu] wybrano opcję [Execute [Start
automatic download]/Wykonaj [Rozpocznij automatyczne pobieranie]], wyświetlone zostanie
okno dialogowe [Save File/Zapisywanie plików] (str. 11) i rozpocznie się pobieranie obrazów
do komputera. Po pobraniu wszystkich obrazów zostanie automatycznie uruchomiony
program DPP, a pobrane obrazy zostaną wyświetlone w oknie głównym aplikacji.
 Usunięcie symbolu zaznaczenia przy pozycji [Automatically display Quick Preview window/
Automatyczne wyświetlanie okna szybkiego przeglądu] powoduje, że okno [Quick Preview/
Szybki przegląd] nie będzie wyświetlane podczas zdalnego fotografowania w trybie Live
View oraz podczas ładowania obrazów.
 Docelowy folder zapisywania można też określić, wpisując
bezpośrednio tekst w polu tekstowym tego folderu.
 Aby określić folder docelowy, kliknij przycisk [Browse/
Przeglądaj]. Po kliknięciu przycisku [Browse/Przeglądaj]
i wskazaniu folderu docelowego, automatycznie tworzony jest
w tym miejscu podfolder.
 Po zaznaczeniu pola wyboru [Create a subfolder in this folder
and save images/Utwórz podfolder w bieżącym folderze i zapisz
obrazy] zostanie utworzony podfolder.
 Istnieje możliwość wyboru zasad nadawania nazwy dla
utworzonego podfolderu, korzystając z wyświetlonej listy. Aby
dostosować zasadę nadawania nazw podfolderom, można
również kliknąć przycisk [Customize/Dostosuj].
 Jeśli jako nazwa generowanego podfolderu ma być użyta data
fotografowania, można określić format (kolejność i styl zapisu
roku, miesiąca i dnia) oraz znaki podziału.
Skorowidz
88
Wprowadzenie
Karta File Name (Nazwa pliku)
Użytkownik może określić nazwy plików obrazów pobranych z aparatu
oraz obrazów zarejestrowanych zdalnie.
Karta Remote Shooting (Zdalne fotografowanie)
Możliwe jest ustawienie czynności wykonywanych podczas zdalnego
fotografowania. Funkcji tej nie można zastosować w przypadku
aparatów
M6
M5
M3
M10
M100 .
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
 Podczas określania nazwy pliku obrazu należy wybrać zasadę
nadawania nazwy z wyświetlonej listy. (Jeśli wybrano opcję
[Do not modify/Bez zmiany nazw], obrazy zostaną zapisane przy
pomocy nazw plików ustawionych w aparacie.). Aby zmienić
zasady nadawania nazw plikom, należy kliknąć przycisk
[Customize/Dostosuj].
 Istnieje możliwość określenia osobno dla każdego pliku znaków
poprzedzających nazwę, liczby cyfr w numerze seryjnym oraz
numeru początkowego.
 Jeśli nazwy plików mają zawierać datę fotografowania, można
określić format (kolejność i styl zapisu roku, miesiąca i dnia) oraz
znaki podziału.
 W przypadku zaznaczenia opcji [Rotate image/Obracanie obrazu] wykonane zdjęcia
mogą być obracane bez względu na to, w jakim położeniu znajdował się aparat
w chwili fotografowania. Kąt obrotu jest ustawiany w oknie przechwytywania (str. 98).
 W przypadku zaznaczenia opcji [Start Live View/Rozpocznij fotografowanie w trybie
Live View], okno [Remote Live View/Zdalne fotografowanie w trybie Live View] jest
wyświetlane automatycznie po włączeniu w aparacie podglądu na żywo (nie dotyczy
modelu
R
RP
M6 Mk II
M50 ).
 W przypadku zaznaczenia opcji [Stop Live View/Zakończ fotografowanie w trybie Live
View], okno [Remote Live View/Zdalne fotografowanie w trybie Live View] jest
zamykane automatycznie po wyłączeniu w aparacie podglądu na żywo. Jeżeli funkcja
podglądu na żywo jest włączona w momencie zakończenia zdalnego fotografowania
w trybie Live View, zostanie ona także wyłączona (nie dotyczy modelu
R
RP
M6 Mk II
M50 ).
 W przypadku zaznaczenia opcji [Turn on camera’s LCD monitor when Live View
starts/Włącz ekran LCD aparatu po włączeniu funkcji Live View] ekran LCD
rozpocznie wyświetlanie obrazu w momencie włączenia funkcji zdalnego
fotografowania w trybie Live View (nie dotyczy modelu
R
RP
M6 Mk II
M50 ).
 Po zaznaczeniu opcji [Change settings using mouse wheel on [Remote Shooting]
screen/Zmieniaj ustawienia za pomocą pokrętła myszy na ekranie [Zdalne
fotografowanie]], można używać pokrętła myszy do zmieniania ustawień, ustawiając
kursor w okienku podglądu rejestrowanego obrazu / na przyciskach sterujących oraz w
oknie [Flash function settings/Nastawy lampy].
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
89
Wprowadzenie
Karta Linked Software (Powiązane oprogramowanie)
Korzystając z listy opcji, użytkownik może zdecydować, jakie
oprogramowanie będzie uruchamiane podczas pobierania zdjęć z
aparatu lub zdalnego fotografowania. Kliknięcie przycisku [Register/
Rejestruj] umożliwia wskazanie oprogramowania innych producentów
jako oprogramowania powiązanego.
Karta Time Settings (Nastawy czasu)
Po podłączeniu do aparatu można wprowadzić ustawienia zegara.
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
W oknie wyświetlanym po kliknięciu przycisku [Register/Rejestruj]
można określić typ obrazów, które mają być pobierane po
uruchomieniu powiązanego oprogramowania innego producenta.
 Po zaznaczeniu opcji [Notify me if the time does not match/
Powiadamiaj mnie o niezgodności czasu] można ustawić liczbę
minut (od 1 do 60), o jaką muszą się różnić stany zegarów
aparatu i komputera, aby doszło do wysłania powiadomienia.
Po uruchomieniu programu EU następuje porównanie wskazań
zegarów aparatu i komputera. Jeśli różnica czasu w minutach
wykracza poza ustawioną wartość, wyświetlane jest okno
dialogowe z powiadomieniem.
 W przypadku wybrania opcji [Always match the computer time/
Zawsze dopasowuj do czasu komputera] — po włączeniu
programu EU w aparacie jest ustawiany czas systemowy
komputera.
90
Wprowadzenie
Survey (Badanie)
Można zmienić ustawienia wysyłania ankiet.
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
 W tym celu kliknij przycisk [Change settings/Zmień ustawienia]
i dokonaj zmiany ustawień w oknie dialogowym, które się pojawi.
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
91
Informacje pomocnicze
Wprowadzenie
Ta część informacyjna ma na celu umożliwienie lepszego wykorzystania
programu EU.
Na końcu rozdziału znajduje się skorowidz umożliwiający łatwe
odnalezienie poszukiwanych informacji.
Rozwiązywanie problemów .....................................
Odinstalowywanie oprogramowania........................
Lista funkcji okna podglądu .....................................
Lista opcji dostępnych w oknie rejestracji danych
obiektywu/korekcji aberracji obiektywu ........................
Lista funkcji okna przechwytywania.........................
93
95
96
97
98
Poziom ekspozycji/poziom sekwencji
naświetlania............................................................ 99
Lista funkcji okna nastaw lampy............................... 100
Lista funkcji okna zdalnego fotografowania
w trybie Live View (karta Live View) ...................... 101
Lista funkcji okna zdalnego fotografowania w trybie
Live View (karta komponowania)........................... 102
Lista funkcji okna widoku powiększenia ................ 103
Skorowidz .............................................................. 104
Informacje dotyczące instrukcji obsługi ................ 105
Znaki towarowe .................................................... 105
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
92
Rozwiązywanie problemów
Jeśli program EU nie działa prawidłowo, zapoznaj się z poniższymi
informacjami.
Instalacja nie została ukończona prawidłowo
 Wybierz uprawnienia poziomu administracyjnego ([Computer
administrator/Administrator komputera] lub [Administrator] itp.) jako
ustawienie użytkownika. Oprogramowanie nie może być
zainstalowane, jeśli wybrano ustawienie użytkownika inne niż
uprawnienia poziomu administracyjnego. Szczegółowe informacje
dotyczące wyboru uprawnień administratora można znaleźć
w podręczniku użytkownika komputera.
Program EU nie uruchamia się
 Jeżeli aparat
6D(W)
6D(WG)
760D(W)
750D(W)
2000D 1300D(W) 4000D
podłączono do komputera
za pomocą kabla interfejsu, a łączność Wi-Fi aparatu jest włączona,
nie można uruchomić programu EU. Wyłącz ustawienie Wi-Fi
i ponownie podłącz aparat do komputera.
M6
M5
M3
M10
M100
Czytnik kart nie wykrywa karty SD
 W zależności od czytnika kart i stosowanego systemu operacyjnego
karty SDXC mogą nie zostać poprawnie wykryte. W takim wypadku
należy połączyć aparat do komputera za pomocą kabla interfejsu,
a następnie przesłać obrazy do komputera.
Wprowadzenie
Brak komunikacji między programem EU i aparatem
 Kliknij ikonę [ ] na pasku zadań na pulpicie, wybierz pozycję [Exit/
Zamknij] w wyświetlonym oknie i kliknij dwukrotnie ikonę programu
[EOS Utility] na pulpicie, aby go uruchomić.
 Program EU nie działa poprawnie na komputerze, który nie spełnia
wymagań systemowych. Program EU powinien być używany na
komputerach spełniających wymagania systemowe (str. 2).
 Dokładnie wciśnij wtyczkę kabla interfejsu do gniazda. Luźne złącza
mogą być przyczyną awarii i nieprawidłowego działania (str. 7).
 Upewnij się, że aparat jest włączony (str. 9).
 Prawidłowa komunikacja programu EU z aparatem może nie być
możliwa, jeśli zastosowano kabel inny niż kabel interfejsu
przeznaczony dla aparatu EOS firmy Canon (str. 7).
 Połącz aparat z komputerem za pomocą kabla interfejsu. Nie
podłączaj aparatu poprzez koncentrator, ponieważ może to
uniemożliwić normaln komunikację programu EU z aparatem.
 Podłączenie do komputera wielu urządzeń USB (poza myszą 
i klawiaturą) może spowodować, że aparat nie będzie działać
poprawnie. Jeśli aparat nie będzie komunikować się normalnie,
odłącz od komputera wszystkie urządzenia USB poza myszą 
i klawiaturą.
 Nie należy podłączać więcej niż jednego aparatu do tego samego
komputera. W takim przypadku normalna komunikacja aparatów
może być niemożliwa.
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
 Nie należy podłączać aparatu do komputera podczas „fotografowania
powiązanego” wykonywanego za pomocą bezprzewodowych
przekaźników danych z serii WFT (sprzedawanych osobno). Aparat
moe nie działać poprawnie.
 Jeżeli akumulator aparatu jest znacząco rozładowany, komunikacja
między aparatem i oprogramowaniem EU nie będzie możliwa.
Umieść w aparacie w pełni naładowany akumulator. Po zakupie
odpowiednich akcesoriów (sprzedawane osobno) aparat można
podłączyć do gniazda sieciowego. Szczegółowe informacje na ten
temat można znaleźć w dołączonej do aparatu instrukcji obsługi.
Kabel interfejsu nie pozwala na ładowanie akumulatora aparatu za
pomocą komputera.
93
Wprowadzenie
Komunikacja między programem EU 
i aparatem została przerwana
 Jeśli po połączeniu aparatu i komputera użytkownik nie podejmie
żadnych działań, w przypadku niektórych systemów operacyjnych na
ekranie może zostać wyświetlony komunikat z prośbą 
o potwierdzenie, czy komunikacja z aparatem ma być kontynuowana.
W przypadku braku reakcji ze strony użytkownika po wyświetleniu
tego komunikatu, komunikacja z aparatem zostanie zakończona, 
a program EU zostanie zamknięty. W takiej sytuacji ustaw przełącznik
zasilania aparatu w pozycji <OFF>, a następnie ponownie w pozycji
<ON>, i uruchom program EU.
 Nie należy wprowadzać komputera w stan uśpienia, kiedy jest
połączony z aparatem. Jeśli komputer przejdzie w stan uśpienia, nie
wolno odłączać kabla interfejsu. Zawsze należy przed tym wznowić
pracę komputera. W przypadku niektórych typów komputerów
odłączenie kabla interfejsu w stanie uśpienia mogłoby uniemożliwić
prawidłowe wznowienie pracy. Szczegółowe informacje dotyczące
trybu uśpienia można znaleźć w instrukcji obsługi komputera.
Podczas zdalnego fotografowania w trybie Live View lampa
błyskowa innego producenta niż Canon nie emituje błysku
 Przed rozpoczęciem zdalnego fotografowania w trybie Live View
z lampą błyskową innego producenta niż Canon należy dla
ustawienia aparatu [Ciche nagryw. LV] wybrać wartość [Wyłącz].
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
94
Odinstalowywanie oprogramowania
 Kliknij ikonę [ ] na pasku zadań na pulpicie i wybierz opcję 
[Quit/Zakończ].
 Przed rozpoczęciem odinstalowywania oprogramowania zamknij
wszystkie działające programy.
 Aby odinstalować oprogramowanie, zaloguj się z uprawnieniami
administratora.
 Odinstaluj oprogramowanie zgodnie z procedurą usuwania
programów z systemu operacyjnego.
Wymagane jest odinstalowanie poniższych czterech pakietów
oprogramowania.
• Canon Utilities EOS Lens Registration Tool
• Canon Utilities EOS Utility 2
• Canon Utilities EOS Utility 3
• Canon Utilities EOS Web Service Registration Tool
 Po odinstalowaniu oprogramowania należy zawsze ponownie
uruchomić komputer, aby zapobiec jego nieprawidłowemu działaniu.
Jeżeli komputer nie zostanie ponownie uruchomiony przed
reinstalacją oprogramowania, może to spowodować jego
nieprawidłowe działanie.
Wprowadzenie
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
95
Lista funkcji okna podglądu
Widok listy
Przełączenie nośnika danych
Widok miniatur
(str. 13)
Wprowadzenie
Ekran informacji*2
Ikona ochrony
Zmiana kolejności miniatur
Filtrowanie według daty
Wybór stanu obrazu
Odwrócenie zaznaczenia
Wyświetlanie tylko
wybranych obrazów
Ikona nagrywania
dźwięku
Hierarchia folderów
nośnika danych
Ikona obrazu RAW
+ JPEG
Ikona obrazów
przesłanych już do
komputera
Ikona oceny*1
Ikona sekwencji nastaw
Znacznik bracketingu 
ostrości
Znacznik wyboru (str. 13)
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Ikona obrazu RAW
Ikona obrazu Dual
Pixel RAW
Film
Czas nagrywania
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
Wielkość wyświetlanego
obrazu
Pobranie obrazów do komputera
Usunięcie
obrazu
Zamknięcie
programu EU
Ekran informacji*2
*1 Wyświetlane są oceny wybrane w aparacie lub w programie Digital
Photo Professional w wersji 3.9 lub nowszej są wyświetlane. 
Nie jest jednak wyświetlana ocena [Reject/Odrzuć]. Ponadto nie
można ustawić ocen w programie EU.
Wyświetlenie okna głównego
Wyświetlenie okna [Preferences/Preferencje]
*2 Można wybrać i wyświetlić następujące informacje.
[Date/Time/Data/czas]
[Shooting information/Informacje o obrazie]
[Size/Rozmiar]
Wybór ustawienia [Date/time/Data/czas] powoduje wyświetlenie
informacji o dacie i godzinie utworzenia pliku.
96
Lista opcji dostępnych w oknie rejestracji danych obiektywu/korekcji aberracji obiektywu (str. 22)
 Informacje na temat okna rejestracji danych korekcji aberracji obiektywu w przypadku modelu
90D
250D
RP
M6 Mk II
M50
można znaleźć na str. 25.
Wprowadzenie
Spis treści
Wyświetlenie wszystkich
kategorii
Kategoria obiektywów
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Wyświetlenie według
kategorii obiektywów
wybranych w [Select 
a lens category/Wybór
kategorii obiektywów]*
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
Wyświetlenie tylko
zarejestrowanych
obiektywów
Liczba obiektywów zarejestrowanych w aparacie/liczba obiektywów, które mogą zostać zarejestrowane
Wygląd wyświetlanego okna będzie się różnił w zależności od podłączonego aparatu.
 W zależności od obiektywu jego nazwa wyświetlana w oknie [Register lens data/Rejestruj dane obiektywu]/
[Register lens aberration correction data/Rejestruj dane korekcji aberracji obiektywu] może być częściowo
skrócona. Należy pamiętać, że danych obiektywów EF-M nie trzeba rejestrować.
 W zależności od aparatu nazwy modeli obiektywów, których zaznaczenia nie można usunąć, mogą być wyświetlane
w oknie [Register lens data/Rejestruj dane obiektywu]/[Register lens aberration correction data/Rejestruj dane korekcji
aberracji obiektywu]. Oznacza to, że nie ma konieczności rejestrowania w aparacie danych korekcji dla tych obiektywów.
* W przypadku podłączenia aparatu
1D X Mk II 5D Mk IV wyświetlane
będą dodatkowo następujące
elementy (str. 23).
- Status pobierania danych DLO
obiektywu na komputer
- Status zapisu danych DLO
obiektywu w aparacie
97
Lista funkcji okna przechwytywania
Wprowadzenie
 Dostępne opcje różnią się w zależności od modelu i ustawień podłączonego aparatu.
 Objaśnienia pozycji od *1 do *11 znajdują się na następnej stronie.
Wyświetla ekran rejestrowania Dual Pixel RAW*11
Lampa błyskowa gotowa*2
Tryb AF
Lampka ostrzegawcza*3
Obracanie zrobionych zdjęć*4
Spust migawki*5 (str. 42)
Przełącznik AF/MF*6
Miejsce zapisu zarejestrowanych obrazów
Sekwencja*9
Stan zasilania*1
Dostępna liczba zdjęć
Czas naświetlania
Przysłona
Tryb wyzwalania migawki
Tryb fotografowania*10
Balans bieli
Tryb pomiaru
Blokada lustra podniesionego
Czułość ISO
Jakość rejestracji obrazów
Miejsca zapisu zarejestrowanych obrazów*7
Poziom ekspozycji/poziom sekwencji naświetlania
(szczegółowe informacje — patrz następna strona)
Wyświetlenie menu [Shooting menu/
Menu fotografowania] (str. 30)
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Wyświetlenie okna [Timer shooting settings/
Ustawienia fotografowania z
samowyzwalaczem] (str. 73, str. 75)
Wyświetlenie [Flash control menu/Menu
sterowania lampą] (str. 77, str. 100)
Wyświetlenie menu [Set-up menu/Menu ustawień]
(str. 39)
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
Wyświetlenie okna [Remote Live View window/Okno
zdalnego fotografowania w trybie Live View] (film)*8 
(str. 67, str. 69)
Wyświetlenie okna [Remote Live View window/
Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View]
(str. 41, str. 101)
Wyświetlenie okna [Preferences/Preferencje]
(str. 88)
Wyświetlenie okna głównego (str. 9)
Wyświetlenie okna podglądu (str. 13, str. 96)
Wyświetlanie/ukrywanie okna [Quick Preview/Szybki
podgląd]
98
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
W przypadku korzystania z akumulatora wyświetlany jest poziom
naładowania.
Pojawia się po zakończeniu ładowania lampy błyskowej
i przesunięciu kursora na spust migawki.
Zmienia kolor na zielony, jeśli fotografowanie zostanie zakończone
pomyślnie. Zmienia kolor na czerwony, gdy fotografowanie było
nieudane lub niemożliwe. Ponadto miga w trakcie odliczania przy
fotografowaniu z samowyzwalaczem.
Każde kliknięcie tego przycisku powoduje obrót zarejestrowanego
obrazu o 90 stopni. 
Aby udostępnić tę funkcję, zaznacz opcję [Rotate image/Obracanie
obrazu] w preferencjach (karta [Remote Shooting/Zdalne
fotografowanie]) (str. 89).
Jeśli przełącznik AF/MF zostanie ustawiony w pozycji [AF], po
umieszczeniu kursora na spuście migawki zostanie
przeprowadzona automatyka AF/AE.
„AF” pojawia się w informacjach o obrazie nawet w przypadku
wybrania opcji [MF].
Można samodzielnie wybrać miejsce zapisu obrazów. W trybie filmu
nagrania zapisywane są wyłącznie na karcie pamięci aparatu.
1D C .
Nie wyświetlane w modelach 1D X
W trakcie fotografowania w trybie HDR (High Dynamic Range)
6D
R
5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III
RP
6D Mk II
7D Mk II
90D
80D , fotografowania przy użyciu opcji [HDR
Backlight Control/Kontrola podśw. HDR]
6D
90D
80D
lub
w trakcie fotografowania z użyciem filtra twórczego skonfigurowanego przy
użyciu: [HDR art standard/Art. standard HDR], [HDR art vivid/Art. żywy HDR],
[HDR art bold/Art. olejny HDR], lub [HDR art embossed/Art. uwypukl. HDR]
80D
M6 Mk II
M50 , wyświetlana jest ikona
w aparacie 90D
[
].
R
RP
6D Mk II
Gdy w modelu 5DS/5DS R 5D Mk IV
*10
*11
77D
760D
6D
7D Mk II
250D
200D
800D
200D
750D
M6 Mk II
M50
90D
80D
800D
M6 Mk II
77D
M50
760D
750D
jest ustawiona opcja [Multi
Shot Noise Reduction/Redukcja szumów zdjęć seryjnych], ikona jest
wyświetlana jako [
].
Można ustawić własny tryb fotografowania.
Wyświetlane podczas rejestrowania obrazów w trybie Dual Pixel RAW.
Poziom ekspozycji/poziom sekwencji naświetlania
 Po kliknięciu opcji wyboru poziomu ekspozycji/poziomu sekwencji naświetlania
wygląd wyświetlacza będzie zmieniać się w przedstawiony poniżej sposób.
Regulacja poziomu ekspozycji
Najciemniejsza ekspozycja
Ciemniejsza o 1 poziom
Najjaśniejsza ekspozycja
Jaśniejsza o 1 poziom
Wprowadzenie
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zwężenie zakresu
ustawienia o 1 poziom
Ustawienie szerokości na 0
Ustawienie poziomu sekwencji naświetlania
Poszerzenie
zakresu ustawienia
o 1 poziom
Zdalne
fotografowanie
Maksymalny
zakres ustawienia
Jeśli ustawienie sekwencji naświetlania przekracza możliwy do
wyświetlenia zakres, znaczniki [ ] i [ ] będą sygnalizowały, że
poza skalą znajdują się wskaźniki sekwencji nastaw.
 Jeśli dla sekwencji naświetlania zostanie wybrane ustawienie [2
shots/2 zdjęcia], ekran będzie mieć następujący wygląd.
Poziom ekspozycji można ustawić za pomocą myszy. W przypadku
kliknięcia wartości poza zakresem ustawienia maksymalnego
ekspozycja zostanie ustawiona na najbliższą możliwą wartość.
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
99
Lista funkcji okna nastaw lampy
(str. 77)
Zoom/ogniskowa
Pomiar błysku
Wprowadzenie
Częstotliwość błysków MULTI
Spis treści
Liczba błysków MULTI
Tryb błysku
Ustawienie
synchronizacji*1
1
2
3
4
Przycisk aktualizacji ustawień
Pobieranie
obrazów
Wartość korekty
ekspozycji lampy/
poziom ilości światła*2
Ustawienia
aparatu
Przycisk funkcji połączenia bezprzewodowego
Kanał
Identyfikator łączności radiowej
Lampa nadawcza
WŁ./WYŁ.
Stosunek siły lamp błyskowych
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Poziom ilości światła
lampy przy połączeniu
bezprzewodowym*2 /
Wartość korekty
ekspozycji lampy przy
połączeniu
bezprzewodowym*2
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
Przycisk [Modeling
flash/Błysk modelujący]
Przycisk [Save/Zachowaj]
Informacje wyświetlane w oknie zależą od podłączonego aparatu i
lampy błyskowej.
Przycisk [Load/Pobierz]
*1
Synchronizacja z 1 zasłoną/
Synchronizacja z 2 zasłoną/
Synchronizacja Hi-speed
*2 Wyświetlane informacje zależą od ustawień. Więcej informacji na temat konfiguracji ustawień znaleźć
też można w instrukcjach obsługi dostarczonych z lampą błyskową serii EX oraz z aparatem.
100
Lista funkcji okna zdalnego fotografowania w trybie Live View (karta Live View) (str. 37)
Ramka powiększenia
Ustawienie temperatury barwowej
Wprowadzenie
Elementy sterujące 1
Spis treści
Wybór balansu bieli
(str. 52)
Ustawianie balansu bieli
kliknięciem
Tryb AF (str. 48 do str. 51)
Szukanie ostrości (str. 47)
Punkt AF
Sprawdzenie głębi ostrości (str. 52)
Wyświetlenie
ustawienia Canon Log gamma*3
Ustawienia poziomu nagrywania dźwięku
(str. 55)
1D C
Czas nagrywania filmu
Ikona informująca o
trwającym nagrywaniu
filmu
Format kompresji 
filmu
Prędkość nagrywania
Wielkość nagrywanego filmu
Rozpoczęcie/zatrzymanie
nagrywania filmu
90D
800D
80D
250D
1D X
1D C
RP
6D Mk II
6D
R
5DS/5DS R
7D Mk II
Przycisk Asystent podglądu*3
5D Mk IV 5D Mk III
90D
80D
R
77D
Wyświetlenie/ukrycie 
Przycisk automatycznego obracania*1
poziomicy elektronicznej (str. 53)
*1 Po włączeniu automatycznego obracania obraz w oknie [Remote Live View window/
Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View] także obraca się automatycznie, aby
dopasować się do obrotu aparatu po wykryciu, że jest on trzymany w pionie.
2
* Gdy włączona jest opcja [
], nie można używać przycisków [
][
] do
obracania obrazów.
3
R
* Wyświetlane tylko, gdy podłączono aparat 1D C
z ustawioną korekcją
Canon Log gamma. (Dla
, gdy wybrano ustawienie 8bit.)
R
760D
800D
80D
77D
760D
800D
250D
200D
750D
M6 Mk II
M6 Mk II
M50
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
Zamknięcie okna
1D C
1D X Mk II
90D
M50 Wyświetlenie ustawień filtrów twórczych*4
Widok histogramu
Wyświetlenie/ukrycie
elementów sterujących 1
77D
200D
Przycisk funkcji
Power Zoom (str. 64)
R
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Powiększenie*5
Elementy sterujące 2
Ustawienie formatu obrazu (str. 54)
Wyświetlanie/ukrywanie punktów AF
Pozwala obrócić obraz*2
*4
Wyświetlane tylko wtedy, gdy jest podłączony aparat
760D
800D
250D
200D
750D
90D
80D
M6 Mk II
77D
M50
z ustawionym filtrem twórczym.
*5 Jeśli podłączono aparat 5DS/5DS R przyciski [
przyciski [
]i[
].
]i[
] są wyświetlane jako
101
Lista funkcji okna zdalnego fotografowania w trybie Live View (karta komponowania) (str. 57)
Nazwa pliku nałożonego obrazu
Wprowadzenie
Elementy sterujące nałożonym obrazem
Spis treści
Otwarcie nałożonego obrazu (str. 57)
Przesuwanie i wyświetlanie nałożonego obrazu (str. 60)
Suwak powiększenia/pomniejszenia (str. 58)
Suwak obracania (str. 59)
Suwak współczynnika kompozytowego (str. 59)
Resetowanie nałożonego obrazu (od str. 58
do str. 60)
Wyświetlanie siatki (od str. 61 do str. 62)
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Wyświetlanie linii pomocniczych (od str. 62
do str. 63)
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
102
Lista funkcji okna widoku powiększenia
Przesunięcie pozycji wyświetlanego obrazu
(str. 47)
Wprowadzenie
Ustawienie temperatury barwowej Elementy sterujące 1
Wybór balansu bieli
(str. 52)
Ustawianie balansu bieli
kliknięciem
Tryb AF (str. 48 do str. 51)
Szukanie ostrości (str. 47)
Sprawdzenie głębi ostrości
(str. 52)
Przesunięcie pozycji
wyświetlanego obrazu
Wyświetlenie/ukrycie
elementów sterujących 1
Przesunięcie pozycji
wyświetlanego obrazu
Położenie celownika
powiększenia
Przesunięcie pozycji
wyświetlanego obrazu
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
Zamknięcie okna
Powiększenie
Obrót obrazu
Elementy sterujące 2
Wyświetlenie/ukrycie punktu AF
103
Skorowidz
A
automatyczna regulacja ostrości (za pomocą mechanizmu AF)
(zdalne fotografowanie w trybie Live View)......................................... 48
konfigurowanie stylów obrazów........................................................... 32
korekcja balansu bieli .......................................................................... 35
korzystanie z funkcji Power Zoom ....................................................... 64
D
O
dostosowywanie pozycji aparatu w pionie 
(zdalne fotografowanie w trybie Live View)......................................... 53
dostosowywanie pozycji aparatu w poziomie 
(zdalne fotografowanie w trybie Live View)......................................... 53
obsługiwane aparaty.............................................................................. 3
odinstalowywanie oprogramowania..................................................... 95
okno podglądu ............................................................................... 13, 96
okno przechwytywania ........................................................................ 98
Flash Control Menu (Menu Sterowanie lampą)............................. 78
Shooting Menu (Menu fotografowania) ......................................... 31
okno Rejestruj dane obiektywu/Rejestruj dane korekcji aberracji
obiektywu............................................................................................. 97
określanie preferencji .......................................................................... 88
ustawienia karty Basic Settings (Nastawy podstawowe) .............. 88
ustawienia karty Destination Folder (Folder docelowy)................. 88
ustawienia karty File Name (Nazwa pliku) .................................... 89
ustawienia karty Linked Software (Powiązane
oprogramowanie) .......................................................................... 90
ustawienia karty Remote Shooting (Zdalne fotografowanie)......... 89
ustawienia karty Time Settings (Nastawy czasu).......................... 90
F
filmowanie ........................................................................................... 67
Flash Control Menu (Menu Sterowanie lampą)
(okno przechwytywania) ..................................................................... 78
Flash function settings (Nastawy lampy), okno................................. 100
fotografowanie z bezpośrednią obsługą aparatu ................................ 66
fotografowanie z lampą błyskową ....................................................... 77
fotografowanie z samowyzwalaczem.................................................. 73
funkcja wyświetlania nakładkowego (zdalne fotografowanie w trybie
Live View) ........................................................................................... 57
funkcje okna Remote Live View Window (Okno zdalnego
fotografowania w trybie Live View) ..................................................... 46
automatyczna regulacja ostrości (za pomocą
mechanizmu AF) .......................................................................... 48
dostosowywanie pozycji aparatu w pionie.................................... 53
dostosowywanie pozycji aparatu w poziomie ............................... 53
funkcja wyświetlania nakładkowego............................................. 57
ręczna regulacja ostrości.............................................................. 46
regulacja ostrości w trybie Live (z wykrywaniem twarzy) ............. 50
regulacja ostrości w trybie Live Mode (Tryb Live) ........................ 49
regulacja ostrości w trybie Quick Mode (Tryb szybki) .................. 48
sprawdzanie głębi ostrości i ekspozycji........................................ 52
zmiana balansu bieli w oknie Remote Live View Window
(Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View) .................... 52
zmiana formatu obrazu................................................................. 54
K
konfigurowanie serwisów internetowych............................................. 84
P
pobieranie i kasowanie plików rejestru GPS z aparatu ....................... 15
pobieranie wszystkich obrazów jednocześnie ..................................... 11
pobieranie wybranych obrazów ........................................................... 12
podłączanie aparatu do komputera ....................................................... 7
Wprowadzenie
Spis treści
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Preferencje
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
R
ręczna regulacja ostrości (zdalne fotografowanie w trybie
Live View) ............................................................................................ 46
regulacja ostrości w trybie Live (z wykrywaniem twarzy) (zdalne
fotografowanie w trybie Live View) ...................................................... 50
regulacja ostrości w trybie Live Mode (Tryb Live) (zdalne
fotografowanie w trybie Live View) ...................................................... 49
regulacja ostrości w trybie Quick Mode (Tryb szybki) (zdalne
fotografowanie w trybie Live View) ...................................................... 48
104
regulacja ostrości za pomocą mechanizmu AF .................................. 48
rejestracja muzyki w tle na karcie pamięci aparatu............................. 81
rejestrowanie informacji IPTC ............................................................. 86
Remote Live View window (Okno zdalnego fotografowania
w trybie Live View) ...................................................................... 41, 101
S
zdalne fotografowanie z samowyzwalaczem interwałowym................ 73
zmiana balansu bieli w oknie Remote Live View Window
(Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View) 
(zdalne fotografowanie w trybie Live View) ......................................... 52
zmiana formatu obrazu (zdalne fotografowanie w trybie Live View) ... 54
Zoom View (Widok powiększenia), okno..................................... 47, 103
Shooting Menu (Menu fotografowania) (okno przechwytywania) ....... 31
sprawdzanie głębi ostrości i ekspozycji 
(zdalne fotografowanie w trybie Live View)......................................... 52
stosowanie własnego balansu bieli..................................................... 28
timer funkcji Bulb................................................................................. 76
1
2
3
4
Pobieranie
obrazów
Zdalne
fotografowanie
U
W
Spis treści
Ustawienia
aparatu
T
uruchamianie programu EOS Utility...................................................... 9
ustawianie jakości JPEG..................................................................... 34
ustawienia karty Basic Settings (Nastawy podstawowe) (okno
Preferences (Preferencje)).................................................................. 88
ustawienia karty Destination Folder (Folder docelowy) (okno
Preferences (Preferencje)).................................................................. 88
ustawienia karty File Name (Nazwa pliku) (okno Preferences
(Preferencje)) ...................................................................................... 89
ustawienia karty Linked Software (Powiązane oprogramowanie)
(okno Preferences (Preferencje))........................................................ 90
ustawienia karty Remote Shooting (Zdalne fotografowanie)
(okno Preferences (Preferencje))........................................................ 89
ustawienia karty Time Settings (Nastawy czasu) (okno Preferences
(Preferencje)) ...................................................................................... 90
Wprowadzenie
Preferencje
Informacje dotyczące instrukcji obsługi
 Zabrania się powielania całości lub części niniejszej instrukcji obsługi
bez zezwolenia.
 Dane techniczne oprogramowania oraz zawartość niniejszej instrukcji
obsługi mogą zostać bez uprzedzenia zmienione przez firmę Canon.
 Zawartość ekranów oprogramowania oraz wyświetlacza,
przedstawiona w tej instrukcji obsługi, może nieznacznie różnić się
od faktycznej.
 Prosimy pamiętać, że bez względu na powyższą informację firma
Canon nie bierze odpowiedzialności za skutki korzystania z tego
oprogramowania.
Informacje
pomocnicze
Skorowidz
wymagania systemowe......................................................................... 2
Z
zamykanie programu EOS Utility ........................................................ 16
zdalne fotografowanie w trybie Bulb ................................................... 75
zdalne fotografowanie w trybie Live View ........................................... 37
Znaki towarowe
 Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
 Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.
105
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising