Canon | EOS 90D | User manual | Canon EOS 90D User manual

Canon EOS 90D User manual
POLSKI
Zaawansowana instrukcja obsługi
Wprowadzenie
Przed rozpoczęciem fotografowania należy przeczytać
poniższe informacje
Aby zapobiec problemom i innym wypadkom podczas fotografowania,
w pierwszej kolejności zapoznaj się z częścią „Instrukcje bezpieczeństwa”
(=25–=27) oraz „Zalecenia dotyczące obsługi” (=28–=30).
Należy również dokładnie zapoznać się z tym podręcznikiem,
aby prawidłowo posługiwać się aparatem.
Z niniejszej instrukcji można korzystać podczas użytkowania
aparatu, aby dokładniej zapoznać się z jego funkcjami
Podczas czytania niniejszej instrukcji wykonaj kilka zdjęć testowych
i sprawdź, czy zostały prawidłowo zarejestrowane. Pozwoli to lepiej
zrozumieć funkcjonowanie aparatu. Ten podręcznik należy przechowywać
w bezpiecznym miejscu, aby możliwe było ponowne zapoznanie się z nim
w razie potrzeby.
Testowanie aparatu przed rozpoczęciem pracy oraz kwestie
odpowiedzialności prawnej
Po wykonaniu zdjęć wyświetl je i sprawdź, czy zostały prawidłowo
zarejestrowane. W przypadku awarii aparatu lub karty pamięci i braku
możliwości zarejestrowania obrazów lub ich przesłania do komputera firma
Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek spowodowane tym
straty lub niedogodności.
Prawa autorskie
Prawa autorskie w niektórych krajach zabraniają nieautoryzowanego użycia
obrazów zapisanych aparatem (lub muzyki/obrazów z muzyką przeniesioną
na kartę pamięci) dla celów innych niż własna rozrywka. Należy pamiętać,
że w przypadku niektórych występów publicznych, wystaw itp. może
obowiązywać zakaz fotografowania, nawet w celach prywatnych.
2
Lista elementów zestawu
Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu należy sprawdzić, czy wraz
z aparatem zostały dostarczone poniższe elementy. W przypadku braku
jakiegokolwiek z nich należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Aparat
(z deklem na korpus)
Akumulator LP-E6N
(z pokrywą ochronną)
Ładowarka
LC-E6E*
Pasek
na rękę
* Ładowarka LC-E6E jest dostarczana z przewodem zasilającym.
oo Z aparatem nie jest dostarczana karta pamięci (=10), kabel interfejsu ani
kabel HDMI.
oo Szczegółowe informacje na temat Zaawansowanej instrukcji obsługi i Instrukcji
obsługi znajdują się na następnej stronie.
oo W przypadku zakupu zestawu obiektywu należy sprawdzić, czy obiektywy zostały
dołączone.
oo Należy zachować ostrożność, aby nie zagubić żadnego z powyższych elementów.
oo W przypadku zapotrzebowania na instrukcje obsługi obiektywu można je
pobrać z witryny internetowej firmy Canon (=4).
Instrukcje obsługi obiektywu (pliki PDF) są przeznaczone dla obiektywów
sprzedawanych osobno. Należy pamiętać, że w przypadku zakupu zestawu
obiektywu, niektóre znajdujące się w nim akcesoria mogą nie odpowiadać
wymienionym w instrukcji obsługi obiektywu.
3
Instrukcje obsługi
Instrukcja obsługi dołączona do aparatu zawiera
podstawowe instrukcje dotyczące funkcji aparatu i Wi-Fi.
Zaawansowana instrukcja obsługi (ten plik PDF) z pełną wersją
instrukcji i Informacje dodatkowe w postaci osobnego pliku PDF
z danymi technicznymi i innymi szczegółowymi informacjami
można pobrać z witryny internetowej firmy Canon na komputer
lub inne urządzenie.
Pobieranie Zaawansowanej instrukcji obsługi /
Instrukcji obsługi
Zaawansowaną instrukcję obsługi i Instrukcje obsługi dotyczące obiektywów
i oprogramowania (pliki PDF) można pobrać ze strony internetowej firmy
Canon na komputer lub inne urządzenie.
zzStrona pobierania
Zaawansowana instrukcja obsługi lub Informacje dodatkowe
www.canon.com/icpd
Instrukcja obsługi obiektywu
www.canon.com/icpd
Instrukcja obsługi oprogramowania
www.canon.com/icpd
oo Do wyświetlenia plików PDF wymagane jest oprogramowanie Adobe
umożliwiające przeglądanie plików PDF, takie jak Adobe Acrobat
Reader DC (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji).
oo Program Adobe Acrobat Reader DC można bezpłatnie pobrać z Internetu.
oo Aby otworzyć pobrany plik PDF, kliknij go dwukrotnie.
oo Aby dowiedzieć się, jak korzystać z oprogramowania do wyświetlania
plików PDF, zapoznaj się z jego sekcją pomocy.
4
Instrukcje obsługi
Pobieranie Zaawansowanej instrukcji obsługi / Instrukcji
obsługi za pomocą kodu QR
Zaawansowaną instrukcję obsługi i Instrukcje obsługi dotyczące obiektywów
i oprogramowania (pliki PDF) można pobrać na smartfon lub tablet,
używając kodu QR.
www.canon.com/icpd
oo Do odczytania kodu QR wymagana jest aplikacja.
oo Wybierz kraj lub region, a następnie pobierz Zaawansowaną instrukcję
obsługi / Instrukcje obsługi.
oo Wybierz [5: Adres URL instrukcji/oprogram.], aby wyświetlić na ekranie
aparatu kod QR.
5
Szybkie wprowadzenie
1
Włóż akumulator (=47).
zz Po zakupie należy naładować
akumulator, aby zacząć z niego
korzystać (=44).
2
3
Wsuń kartę (=48).
zz Skieruj stronę karty
z etykietą ku tylnej ściance
aparatu, a następnie wsuń
kartę do gniazda karty.
Biały wskaźnik
Czerwony wskaźnik
Zamontuj obiektyw (=54).
zz Wyrównaj wskaźniki mocowania
(czerwone lub białe) na obiektywie
i aparacie, aby zamocować
obiektyw.
4
Ustaw przełącznik trybu
ostrości na obiektywie
w pozycji <AF> (=54).
5
Ustaw przełącznik zasilania
w pozycji <1>, a następnie
ustaw pokrętło wyboru trybów
w pozycji <A> (=52).
zz Obróć pokrętło wyboru trybów, cały
czas przytrzymując jego środek.
zz Wszystkie niezbędne nastawy
aparatu zostaną wyregulowane
automatycznie.
6
Szybkie wprowadzenie
6
7
8
9
Odchyl ekran (=51).
zz Jeśli zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji daty/godziny/strefy
czasowej, przejdź do =516.
Ustaw ostrość na obiekt (=57).
zz Spójrz przez wizjer i wyśrodkuj
obiekt na ekranie.
zz Naciśnij spust migawki do połowy.
Spowoduje to ustawienie ostrości
aparatu na obiekt.
zz Jeśli w wizjerze miga ikona <D>,
naciśnij przycisk <D>, aby podnieść
wbudowaną lampę błyskową.
Zrób zdjęcie (=57).
zz Aby zrobić zdjęcie, naciśnij spust
migawki do końca.
Przejrzyj zdjęcie.
zz Przechwycony obraz będzie
wyświetlany na ekranie przez
około 2 sekundy.
zz Aby wyświetlić go ponownie,
naciśnij przycisk <x> (=332).
zz Informacje dotyczące fotografowania obrazów obserwowanych na ekranie
można znaleźć w rozdziale „Fotografowanie w trybie Live View” (=71).
7
Informacje dotyczące niniejszej instrukcji
Ikony w tej instrukcji obsługi
<6>
<5>
<j> <9>
<W/X/Y/Z>
<0>
*
: Oznacza pokrętło główne.
: Oznacza pokrętło szybkiej kontroli.
: Oznaczają multi-sterownik 1 i 2.
: Oznacza odpowiedni kierunek naciskania multisterownika.
: Oznacza przycisk zatwierdzania ustawień.
: Oznacza czas trwania (w * sekundach) działania
przycisku naciśniętego przez użytkownika liczony
od chwili zwolnienia przycisku.
• Ponadto w niniejszej instrukcji obsługi przy omawianiu określonych operacji i funkcji
zostały przedstawione także ikony i symbole znajdujące się na przyciskach aparatu
i wyświetlane na jego ekranie.
M
=***
: Ikona M w prawym rogu tytułu strony oznacza, że dana funkcja
jest dostępna wyłącznie w trybach strefy twórczej (<d>, <s>,
<f>, <a> i <F>).
: Numery stron, na których można znaleźć więcej informacji.
: Ostrzeżenie przed problemami dotyczącymi fotografowania.
: Informacje dodatkowe.
: Wskazówki lub porady umożliwiające uzyskanie lepszych
wyników fotografowania.
: Porada dotycząca rozwiązywania problemów.
8
Informacje dotyczące niniejszej instrukcji
Podstawowe założenia w instrukcji obsługi, przykładowe
zdjęcia
zz Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności upewnij się, że przełącznik
zasilania jest ustawiony w pozycji <1>, a blokada kilku funkcji jest
wyłączona (=52, =60).
zz Przyjęto również założenie, że dla wszystkich ustawień menu i funkcji
indywidualnych wybrano wartości domyślne.
zz W celach prezentacyjnych instrukcje przedstawiają aparat z dołączonym
obiektywem EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM.
zz Przykładowe zdjęcia wyświetlane na aparacie i stosowane w instrukcji
dostarczone są wyłącznie w celach poglądowych.
9
Zgodne karty
Niżej wymienione rodzaje kart mogą być stosowane z aparatem niezależnie
od ich pojemności. Jeśli karta jest nowa lub została sformatowana
(zainicjalizowana) w innym aparacie lub w komputerze, zaleca się
przeprowadzenie formatowania karty w tym aparacie (=511).
zzKarty pamięci SD/SDHC/SDXC
Obsługiwane są karty UHS-II i UHS-I.
Karty umożliwiające nagrywanie filmów
Podczas filmowania należy korzystać z karty o dużej pojemności
i wystarczającej wydajności (wystarczającej szybkości zapisu i odczytu)
do obsługi wybranej wielkości nagrywanego filmu. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz =618.
W niniejszej instrukcji słowo „karta” odnosi się do kart pamięci SD,
SDHC i SDXC.
* Aparat nie jest dostarczany z kartą do zapisywania zdjęć/
filmów. Należy zakupić ją osobno.
10
Rozdziały
Wprowadzenie
2
Przygotowanie i czynności podstawowe
43
Strefa podstawowa
75
Strefa twórcza
109
Ustawienia AF, wyzwalania migawki i ekspozycji
123
Fotografowanie z lampą błyskową
163
Fotografowanie
191
Odtwarzanie
329
Funkcje bezprzewodowe
395
Nastawy
501
Funkcje indywidualne / Moje menu
551
Informacje pomocnicze
589
11
Spis treści
Wprowadzenie
2
Lista elementów zestawu........................................................................3
Instrukcje obsługi....................................................................................4
Szybkie wprowadzenie...........................................................................6
Informacje dotyczące niniejszej instrukcji...............................................8
Zgodne karty.........................................................................................10
Rozdziały..............................................................................................11
Spis treści.............................................................................................12
Spis funkcji............................................................................................21
Instrukcje bezpieczeństwa....................................................................25
Zalecenia dotyczące obsługi.................................................................28
Nazwy części........................................................................................31
Przygotowanie i czynności podstawowe
43
Ładowanie akumulatora........................................................................44
Wkładanie/wyjmowanie akumulatora....................................................47
Wkładanie i wyjmowanie karty..............................................................48
Korzystanie z ekranu............................................................................51
Włączanie zasilania..............................................................................52
Montowanie i zdejmowanie obiektywu..................................................54
Czynności podstawowe........................................................................56
Obsługa menu i ustawienia...................................................................63
Szybkie nastawy...................................................................................67
Obsługa ekranu dotykowego................................................................70
Korzystanie z ekranu podczas fotografowania (Fotografowanie
w trybie Live View)................................................................................71
12
Spis treści
Strefa podstawowa
75
Fotografowanie z pełną automatyką (Inteligentna scena auto)............76
Tryb specjalnego ujęcia........................................................................84
Wykonywanie zdjęć portretowych.........................................................86
Wykonywanie zdjęć grupowych............................................................87
Fotografowanie krajobrazów.................................................................88
Fotografowanie poruszających się obiektów........................................89
Fotografowanie dzieci...........................................................................90
Panoramowanie....................................................................................91
Fotografowanie z małej odległości........................................................93
Fotografowanie żywności......................................................................94
Fotografowanie portretów w świetle świec............................................95
Fotografowanie portretów nocnych (ze statywem)...............................96
Wykonywanie zdjęć nocnych z ręki......................................................97
Fotografowanie pod światło..................................................................98
Przestrogi dotyczące trybów <SCN>....................................................99
Fotografowanie z zastosowanymi efektami filtru................................103
Strefa twórcza
109
Programowa AE..................................................................................110
Ustawianie czasu naświetlania przed fotografowaniem
(preselekcja czasu).............................................................................112
Ustawianie wartości przysłony przed fotografowaniem
(preselekcja przysłony).......................................................................114
Ustawianie ekspozycji przed fotografowaniem (ręczna regulacja
ekspozycji)..........................................................................................117
Długie czasy ekspozycji (Bulb)...........................................................119
13
Spis treści
Ustawienia AF, wyzwalania migawki i ekspozycji
123
Wybór działania AF.............................................................................124
Wybór obszaru AF i punktu AF (fotografowanie z wizjerem)..............128
Wybieranie metody AF (fotografowanie w trybie Live View)...............135
Ręczna regulacja ostrości...................................................................147
Wybór trybu wyzwalania migawki.......................................................150
Korzystanie z samowyzwalacza.........................................................153
Fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem..........................................155
Pokrywa okularu.................................................................................157
Wybór trybu pomiaru...........................................................................158
Korekta ekspozycji..............................................................................160
Blokowanie ekspozycji (Blokada AE)..................................................161
Fotografowanie z lampą błyskową
163
Fotografowanie z użyciem wbudowanej lampy błyskowej..................164
Nastawy lampy....................................................................................168
Fotografowanie z użyciem zewnętrznych lamp Speedlite..................179
Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową
z wykorzystaniem transmisji optycznej...............................................180
Fotografowanie
Fotografowanie
191
192
Menu kart: Fotografowanie (fotografowanie z wizjerem)....................193
Menu kart: Fotografowanie (fotografowanie w trybie Live View)........196
Ustawienia jakości obrazu..................................................................199
Format obrazu fotografii......................................................................202
14
Spis treści
Czas kontrolnego wyświetlania...........................................................204
Przypomnienie o karcie.......................................................................205
Korekta aberracji obiektywu spowodowanych jego
charakterystyką optyczną...................................................................206
Sekwencja naświetlania (AEB)...........................................................211
Ustawienia czułości ISO dla zdjęć......................................................213
Automatyczne korygowanie jasności i kontrastu (Auto Lighting
Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności)).............................218
Ustawienia priorytetu jasnych partii obrazu........................................219
Timer pomiarowy (fotografowanie
w trybie Live View)..............................................................................220
Symulacja ekspozycji (fotografowanie w trybie Live View).................221
Ustawienia balansu bieli.....................................................................222
Korekcja balansu bieli.........................................................................227
Ustawienia przestrzeni kolorów..........................................................229
Wybór stylu obrazów...........................................................................230
Dostosowywanie stylu obrazów..........................................................233
Rejestracja stylu obrazów...................................................................236
Ustawienia redukcji szumów...............................................................238
Dołączanie danych dla retuszu kurzu.................................................241
Metoda zwolnienia migawki (fotografowanie w trybie Live View).......243
Ekspozycja wielokrotna.......................................................................245
Fotografowanie w trybie HDR (Wysoki Zakres Dynamiki)..................251
Sekwencja ostrości (fotografowanie w trybie Live View).....................255
Fotografowanie z samowyzwalaczem interwałowym..........................258
Redukcja efektu migotania..................................................................261
Blokada lustra podniesionego.............................................................263
15
Spis treści
Ciągły AF (fotografowanie w trybie Live View)....................................265
Ustawienia ręcznej ostrości dla obiektywu..........................................266
Ustawienia oświetlenia wspomagającego AF.....................................267
Ogólne przestrogi dotyczące fotografowania......................................269
Nagrywanie filmu
273
Menu kart: filmowanie.........................................................................274
Nagrywanie filmu................................................................................277
Nagrywanie filmu HDR........................................................................284
Nagrywanie filmu z zastosowanymi efektami filtrów...........................285
Ustawienia jakości nagrywanego filmu...............................................288
Ustawianie nagrywania dźwięku.........................................................295
Stabilizacja cyfrowa filmu....................................................................298
Nagrywanie filmów poklatkowych.......................................................300
Nagrywanie migawek wideo...............................................................312
Filmowy Serwo AF..............................................................................317
Czułość śledzenia w trybie Filmowy Serwo AF...................................319
Szybkość Filmowego Serwo AF..........................................................320
Inne funkcje menu...............................................................................322
Ogólne przestrogi dotyczące filmowania............................................326
Odtwarzanie
329
Menu karty: Odtwarzanie....................................................................330
Odtwarzanie obrazów.........................................................................332
Indeks (wyświetlanie wielu obrazów)..................................................334
Wyświetlanie powiększonego obrazu.................................................336
Odtwarzanie filmów.............................................................................337
16
Spis treści
Edytowanie pierwszej i ostatniej sceny filmu......................................340
Wyodrębnianie klatek z filmów 4K lub filmów poklatkowych 4K.........342
Odtwarzanie na ekranie telewizora.....................................................344
Ochrona obrazów................................................................................346
Obrót obrazu.......................................................................................349
Usuwanie obrazów..............................................................................350
Standard DPOF (Digital Print Order Format)......................................354
Wybieranie obrazów do fotoksiążki.....................................................358
Efekty filtrów twórczych.......................................................................361
Obróbka obrazu RAW.........................................................................364
Przetwarzanie z zastosowaniem preferowanych efektów
(Twórcze wspomaganie).....................................................................370
Wybór rodzaju obróbki obrazu RAW...................................................372
Korekta czerwonych oczu...................................................................373
Edytowanie albumu migawek wideo...................................................374
Kadrowanie obrazów JPEG................................................................377
Zmiana rozmiaru obrazów JPEG........................................................379
Oceny obrazów...................................................................................380
Obrazy: pokaz przezroczy (automatyczne odtwarzanie)....................383
Filtrowanie obrazów do odtwarzania...................................................385
Przeskok wyświetlania (przeglądanie obrazów z przeskokiem).........387
Dostosowywanie wyświetlanych informacji o odtwarzaniu.................389
Wyświetlanie alarmu prześwietlenia...................................................391
Wyświetlanie punktu AF......................................................................392
Wyświetlanie siatki..............................................................................393
Określanie pierwszego obrazu wyświetlanego po rozpoczęciu
odtwarzania.........................................................................................394
17
Spis treści
Funkcje bezprzewodowe
395
Menu kart: karta bezprzewodowa.......................................................396
Wybór połączenia Wi-Fi / Bluetooth....................................................397
Podłączanie do smartfona..................................................................399
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem
sieci Wi-Fi...........................................................................................426
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pomocą sieci Wi-Fi.............434
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej.........................................444
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem
punktów dostępu.................................................................................458
Podłączanie do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.........464
Ponowne łączenie za pomocą Wi-Fi...................................................467
Zapisywanie ustawień wielu połączeń................................................469
Nastawy sieci Wi-Fi.............................................................................470
Ustawienia Bluetooth..........................................................................471
Zmiana nicku.......................................................................................472
Dodawanie do obrazów informacji GPS z innych urządzeń...............473
Zmienianie lub usuwanie ustawień połączenia...................................478
Kasowanie ustawień komunikacji bezprzewodowej do wartości
domyślnych.........................................................................................480
Ekran Informacje wyświetlane............................................................481
Obsługa klawiatury wirtualnej.............................................................482
Reagowanie na komunikaty o błędach...............................................483
Uwagi dotyczące funkcji komunikacji bezprzewodowej......................494
Zabezpieczenia...................................................................................496
Sprawdzanie nastaw sieciowych........................................................497
Stan komunikacji bezprzewodowej.....................................................498
18
Spis treści
Nastawy
501
Menu kart: Nastawy............................................................................502
Tworzenie i wybieranie folderu............................................................505
Metody tworzenia numerów plików.....................................................507
Automatyczne obracanie obrazów pionowych...................................510
Formatowanie kart pamięci.................................................................511
Automatyczne wyłączanie...................................................................513
Regulacja jasności ekranu..................................................................514
Włączanie i wyłączanie ekranu...........................................................515
Ustawianie daty, godziny i strefy czasowej.........................................516
Język interfejsu...................................................................................519
Standard TV........................................................................................520
Ustawienia czułości na sterowanie dotykiem......................................521
Sygnały dźwiękowe podczas pracy aparatu.......................................522
Głośność słuchawek...........................................................................523
Sprawdzanie danych akumulatora......................................................524
Czyszczenie matrycy..........................................................................528
Konfigurowanie przewodnika trybu fotografowania............................532
Przewodnik po funkcjach....................................................................533
Funkcje pomocy..................................................................................534
Dostosowywanie informacji w wizjerze...............................................536
Opcje wyświetlania przycisku <B>................................................538
Dostosowywanie informacji na ekranie...............................................539
Dostosowywanie spustu migawki pod kątem nagrywania filmów.......542
Wyjściowa rozdzielczość HDMI..........................................................543
Wyświetlanie obrazów RAW na telewizorze z HDR............................544
19
Spis treści
Blokada kilku funkcji............................................................................545
Rejestrowanie własnych trybów fotografowania.................................546
Przywracanie ustawień domyślnych aparatu......................................547
Informacje o prawach autorskich........................................................548
Pozostałe informacje...........................................................................550
Funkcje indywidualne / Moje menu
551
Karty menu: Dostosowanie.................................................................552
Ustawianie funkcji indywidualnych......................................................553
Funkcje indywidualne..........................................................................554
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych............................................556
Precyzyjne dopasowywanie położenia AF (Mikroregulacja AF)..........575
Kasowanie ustawień funkcji indywidualnych.......................................581
Menu kart: Moje menu........................................................................582
Zapisywanie pozycji na karcie Moje menu..........................................583
Informacje pomocnicze
589
Oprogramowanie................................................................................590
Pobieranie obrazów na komputer.......................................................592
Uchwyt pionowy BG-E14....................................................................594
Akcesoria do gniazd sieciowych.........................................................594
Przewodnik rozwiązywania problemów..............................................595
Kody błędów.......................................................................................613
Dane o wydajności..............................................................................614
Ekran informacji..................................................................................622
Skorowidz...........................................................................................637
20
Spis funkcji
Zasilanie
Ekran
zz Ładowanie akumulatora (=44)
zz Odchylany (=51)
zz Stan akumulatora (=53)
zz Sterowanie dotykiem (=70)
zz Oszczędz. energii (=513)
zz Jasność (=514)
zz Sprawdzanie danych akumulatora
(=524)
zz Pomoc (=534)
Karty
zz Poziomica elektroniczna (=539)
AF
zz Zwolnienie migawki bez karty
(=205)
zz Działanie AF (=124)
zz Formatowanie (=511)
zz Wybieranie punktu AF (=140)
zz Karty zgodne z funkcją nagrywania
filmu (=617)
Obiektyw
zz Zakładanie (=54)
zz Zdejmowanie (=55)
Nastawy podstawowe
zz Data/czas/strefa (=516)
zz Wybór języka (=519)
zz Sygnalizator dźwiękowy (=522)
zz Kasowanie nastaw aparatu
(=547)
zz Informacje o prawach autorskich
(=548)
Wizjer
zz Regulacja dioptrii (=56)
zz Wyświetlanie informacji w wizjerze
(=536)
zz Format ekranu wizjera (=536)
zz Metoda AF (=135)
zz AF z detekcją oczu (=142)
zz Ręczna regulacja ostrości (=147)
zz Nastawy wyróżniania MF (=149)
zz Ciągły AF (=265)
zz Elektroniczna ostrość ręczna
(=266)
zz Oświetlenie wspomagające AF
(=267)
Pomiar
zz Tryb pomiaru (=158)
Wyzwalanie
zz Tryb wyzwalania migawki (=150)
zz Samowyzwalacz (=153)
zz Maksymalna liczba zdjęć seryjnych
(=201)
Ustawienia rejestracji obrazów
zz Tworzenie/wybór folderu (=505)
zz Numery plików (=507)
21
Spis funkcji
Jakość obrazu
zz Jakość obrazu (=199)
zz Format obrazu zdjęcia (=202)
zz Korekcja aberracji obiektywu
(=206)
zz Czułość ISO (zdjęcia) (=213)
zz Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator
jasności) (=218)
zz Priorytet jasnych partii obrazu
(=219)
zz Balans bieli (=222)
zz Styl obrazów (=230)
zz Redukcja szumów długiej
ekspozycji (=238)
zz Ekspozycje wielokrotne (=245)
zz Tryb HDR (=251)
zz Sekwencja ostrości (=255)
zz Samowyzwalacz interwałowy
(=258)
zz Blokada lustra podniesionego
(=263)
zz Ekran informacji o obrazie (=539)
zz Wyświetlanie siatki (=540)
zz Kody błędów (=613)
Ekspozycja
zz Korekta ekspozycji za pomocą
automatycznej czułości M+ISO
(=118)
zz Redukcja zakłóceń wysokiej
czułości ISO (=239)
zz Korekta ekspozycji (=160)
zz Redukcja migotania (=261)
zz Sekwencja naświetlania (=211)
Fotografowanie
zz Tryb fotografowania (=38)
zz Blokada kilku funkcji (=60)
zz Szybkie nastawy (=67)
zz Migawka dotykowa (=72)
zz Twórcze wspomaganie (=82)
zz Filtry twórcze (=103)
zz Podgląd głębi ostrości (=116)
zz Timer funkcji Bulb (=120)
zz Widok powiększony (=144)
zz Pilot (=155)
zz Elektroniczny wężyk spustowy
(=156)
22
zz Blokada AE (=161)
zz Symulacja ekspozycji (=221)
zz Bezpieczne przesuwanie ekspozycji
(=558)
Lampa błyskowa
zz Wbudowana lampa błyskowa
(=164)
zz Korekta ekspozycji lampy (=166)
zz Blokada ekspozycji lampy (=167)
zz Nastawy lampy (=168)
zz Zewnętrzna lampa błyskowa
(=179)
zz Fotografowanie z bezprzewodową
lampą błyskową z wykorzystaniem
transmisji optycznej (=180)
Spis funkcji
Nagrywanie filmu
Odtwarzanie
zz Nagrywanie z automatyczną
regulacją ekspozycji (=277)
zz Czas kontrolnego wyświetlania
(=204)
zz Nagrywanie z ręczną regulacją
ekspozycji (=279)
zz Wyświetlanie pojedynczego obrazu
(=332)
zz Film HDR (=284)
zz Odtwarzanie dotykiem (=335)
zz Tryb filtrów twórczych (=285)
zz Widok powiększony (=336)
zz Wielkość nagrywanego filmu
(=288)
zz Widok miniatur (=334)
zz Filtr wiatru (=295)
zz Edytowanie pierwszej i ostatniej
sceny filmu (=340)
zz Nagrywanie dźwięku (=295)
zz Mikrofon (=296)
zz Tłumik (=296)
zz Film poklatkowy (=300)
zz Migawka wideo (=312)
zz Filmowy Serwo AF (=317)
zz Czułość śledzenia w trybie Filmowy
Serwo AF (=319)
zz Szybkość Filmowego Serwo AF
(=320)
zz Odtwarzanie filmów (=337)
zz Przechwytywanie klatek
(4K Przechwytywanie klatek)
(=342)
zz Wyświetlanie obrazów na ekranie
telewizora (=344)
zz Ochrona (=346)
zz Obrót obrazu (=349)
zz Usuwanie (=350)
zz Ocena (=380)
zz Czułość ISO (film) (=322)
zz Pokaz przezroczy (=383)
zz Fotografowanie ze zdalnym
wyzwalaniem (=322)
zz Ustawianie kryteriów wyszukiwania
obrazu (=385)
zz Automatyczna wolna migawka
(=324)
zz Przeglądanie obrazów (przeskok
wyświetlania) (=387)
zz Wyjście HDMI (=325)
zz Wyśw. inf. o odtwarzaniu (=389)
zz Film 4K (=342)
zz Alarm prześwietlenia (=391)
zz Słuchawki (=523)
zz Wyświetlanie punktu AF (=392)
zz Wyjściowa rozdzielczość HDMI
(=543)
zz Wyświetlanie siatki (=393)
zz Ekran informacji o obrazie
(=539)
zz Wyjście HDR (=544)
23
Spis funkcji
Edycja obrazów
Funkcje bezprzewodowe
zz Filtry twórcze (=361)
zz Podłącz do smartfona (=399)
zz Obróbka obrazu RAW (=364)
zz Automatyczne wysyłanie zdjęć do
smartfonów (=412)
zz Korekta czerwonych oczu (=373)
zz Album migawek wideo (=374)
zz Kadrowanie obrazów JPEG (=377)
zz Zdalne wyzwalanie (EOS Utility)
(=426)
zz Zmiana rozmiaru obrazów JPEG
(=379)
zz Aut. wysył. obr. do komputera
(=431)
Polecenie wydruku obrazów
zz Przekaż do serwisu internet.
(=444)
zz Polecenie wydruku obrazów
(DPOF) (=354)
zz Opcje fotoksiążki (=358)
Ustawienia niestandardowe
zz Własny tryb fotografowania (=546)
zz Funkcje indywidualne (C.Fn)
(=552)
zz Ustawienia własne (=571)
zz Moje menu (=583)
Czyszczenie matrycy i usuwanie kurzu
zz Dołączanie danych dla retuszu
kurzu (=241)
zz Czyszczenie matrycy (=528)
zz Ręczne czyszczenie matrycy
(=530)
Oprogramowanie
zz Pobieranie i instalacja (=590)
zz Instrukcje obsługi oprogramowania
(=591)
24
zz Drukuj na drukarce Wi-Fi (=434)
zz Podłączanie do bezprzewodowego
pilota zdalnego sterowania
(=464)
zz Geoznakowanie obrazów (=473)
zz Kasuj ustawienia bezprzew.
(=480)
Instrukcje bezpieczeństwa
Należy przeczytać te instrukcje, aby poprawnie użytkować urządzenie.
Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, by zapobiec szkodom lub obrażeniom
ciała operatora produktu oraz innych osób.
OTRZEŻENIE:
Zagrożenie poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
oo Produkt należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.
Pasek owinięty wokół ludzkiej szyi osoby może spowodować uduszenie.
Połknięcie części lub dostarczonych elementów aparatów albo akcesoriów
stwarza niebezpieczeństwo. W przypadku połknięcia należy zasięgnąć
natychmiastowej pomocy lekarskiej.
Połknięcie akumulatora stanowi zagrożenie. W przypadku połknięcia należy
zasięgnąć natychmiastowej pomocy lekarskiej.
oo Do użytkowania produktu korzystać tylko ze źródeł zasilania określonych w niniejszej
instrukcji obsługi.
oo Nie demontować ani nie modyfikować urządzenia.
oo Nie narażać urządzenia na silne uderzenia i drgania.
oo Nie dotykać odsłoniętych części wewnętrznych.
oo Zaprzestać używania produktu w przypadku nietypowych okoliczności, takich jak
obecność dymu lub dziwny zapach.
oo Do czyszczenia produktu nie używać rozpuszczalników organicznych, takich jak
alkohol, benzyna czy rozcieńczalnik.
oo Nie narażać produktu na zamoczenie. Nie wkładać obcych obiektów ani nie wlewać
płynów do produktu.
oo Nie korzystać z produktu w miejscach, w których mogą występować łatwopalne gazy.
Może to grozić porażeniem elektrycznym, wybuchem lub pożarem.
oo Nie pozostawiać obiektywu lub aparatu/kamery z zamocowanym obiektywem bez
założonego dekla na obiektyw w miejscu bezpośrednio oświetlonym światłem słonecznym.
Mogłoby to spowodować skupienie promieni słonecznych i doprowadzić
do pożaru.
oo W przypadku produktów wyposażonych w wizjer nie należy patrzeć przez wizjer
na silne źródła światła, na przykład na słońce w bezchmurny dzień lub lasery i inne
źródła silnego światła sztucznego.
Może to doprowadzić do uszkodzenia wzroku.
oo Nie należy dotykać produktu podłączonego do gniazda elektrycznego podczas burzy.
Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
oo Należy przestrzegać poniższych instrukcji podczas użytkowania dostępnych na
rynku baterii lub dostarczonych akumulatorów.
yyBaterie/akumulatory używać jedynie z produktem, do którego zostały przeznaczone.
yyNie ogrzewać baterii/akumulatorów ani nie wystawiać ich na działanie ognia.
yyNie ładować baterii/akumulatorów przy pomocy nieautoryzowanych ładowarek.
yyNie odsłaniać zacisków, narażając je na zabrudzenie lub kontakt z metalowymi
szpilkami lub innymi obiektami z metalu.
yyNie używać baterii/akumulatorów, z których stwierdzono wyciek.
yyPozbywając się baterii/akumulatorów należy zaizolować styki elektryczne taśmą lub
w inny sposób.
Może to grozić porażeniem elektrycznym, wybuchem lub pożarem.
25
Instrukcje bezpieczeństwa
Jeśli bateria/akumulator ma wyciek i materiał zetknie się ze skórą lub ubraniami,
należy dokładnie przemyć ten obszar pod bieżącą wodą. W przypadku kontaktu
z oczami dokładnie przemyć dużymi ilościami czystej bieżącej wody i natychmiast
skontaktować się z lekarzem.
oo Podczas użytkowania ładowarek należy przestrzegać poniższych instrukcji.
yyNależy okresowo usuwać gromadzący się na wtyczce zasilającej i gnieździe
elektrycznym kurz za pomocą mokrej szmatki.
yyNie podłączać ani nie odłączać produktu mokrymi rękami.
yyNie należy używać produktu, jeśli wtyczka zasilająca nie jest całkowicie włożona
do gniazda elektrycznego.
yyNie odsłaniać wtyczki zasilającej, narażając ją na zabrudzenie lub kontakt
z metalowymi szpilkami lub innymi obiektami z metalu.
oo Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Nie wolno
dopuścić do uszkodzenia, złamania ani modyfikacji przewodu zasilającego.
oo Nie owijać produktu w tkaniny ani inne materiały w trakcie lub zaraz po zakończeniu
użytkowania, gdy jest on jeszcze ciepły.
oo Nie odłączać produktu, ciągnąc za kabel zasilający.
oo Nie pozostawiać produktu podłączonego do źródła zasilania przez dłuższy czas.
oo Nie ładować baterii/akumulatorów w temperaturze poza zakresem 5–40°C.
Może to grozić porażeniem elektrycznym, wybuchem lub pożarem.
oo Nie należy narażać tego samego obszaru skóry na dłuższy kontakt z produktem,
gdy jest on używany.
Nawet jeśli aparat nie sprawia wrażenia rozgrzanego, dłuższy kontakt może
prowadzić do oparzeń niskotemperaturowych objawiających się zaczerwienieniem
bądź pęcherzami. W przypadku korzystania z aparatu w gorących miejscach lub
używania go przez osoby z problemami z krążeniem lub nadwrażliwością skóry
zalecane jest używanie statywu bądź podobnego akcesorium.
oo Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wyłączenia urządzenia
w miejscach, gdzie jego użytkowanie jest zabronione.
W przeciwnym wypadku może to spowodować nieprawidłowe działanie innych
urządzeń ze względu na efekt fal elektromagnetycznych, a nawet – wypadki.
26
Instrukcje bezpieczeństwa
PRZESTROGA:
Ryzyko urazu.
oo Nie wolno wyzwalać lampy błyskowej w pobliżu oczu.
Może to spowodować uraz oczu.
oo Nie należy patrzyć na ekran ani spoglądać przez wizjer przez dłuższy czas.
Może to wywołać objawy podobne do choroby lokomocyjnej. W takim przypadku
należy natychmiast przerwać korzystanie z produktu i przez chwilę odpocząć.
oo Wyzwalanie lampy błyskowej wiąże się z emisją wysokiej temperatury. Palce i inne
części ciała oraz obiekty trzymać z daleka od lampy błyskowej podczas robienia zdjęć.
W przeciwnym wypadku może to spowodować oparzenia lub wadliwe działanie
lampy błyskowej.
oo Nie należy pozostawiać produktu narażonego na ekstremalnie wysokie lub niskie
temperatury.
Mogłoby to spowodować nadmierne rozgrzanie/ochłodzenie produktu
i poparzenie w przypadku jego dotknięcia.
oo Pasek jest przeznaczony wyłącznie do zakładania na ciało. Wieszanie na haczyku
lub innym przedmiocie paska z dowolnym przypiętym do niego produktem może
spowodować uszkodzenie produktu. Ponadto nie należy narażać produktu na
wstrząsy i silne uderzenia.
oo Nie stosować silnego nacisku na obiektyw ani nie dopuszczać do uderzeń.
Może to spowodować obrażenia lub uszkodzenie produktu.
oo Produkt należy montować wyłącznie na odpowiednio mocnych statywach.
oo Nie przenosić produktu umieszczonego na statywie,
ponieważ może to spowodować obrażenia lub doprowadzić do wypadku.
oo Nie dotykać żadnych części wewnątrz produktu.
Może to spowodować uszkodzenie ciała.
oo W przypadku wystąpienia nieprawidłowej reakcji lub podrażnienia skóry w trakcie lub
po zakończeniu użytkowania produktu, zaprzestać używania go i uzyskać poradę/
opiekę lekarską.
27
Zalecenia dotyczące obsługi
Zasady używania aparatu
zz Aparat jest bardzo precyzyjnym urządzeniem. Nie wolno go upuszczać
ani narażać na wstrząsy.
zz Aparat nie jest wodoszczelny i nie może być użytkowany pod wodą.
zz Aby zmaksymalizować odporność aparatu na pył i wilgoć, pokrywę złącz,
pokrywę komory akumulatora, pokrywę gniazda karty oraz wszystkie inne
pokrywy należy trzymać szczelnie zamknięte.
zz Niniejszy aparat jest zaprojektowany tak, aby zapewnić odporność na pył
i wilgoć, co pomaga zapobiec przedostaniu się do wewnątrz urządzenia
piasku, kurzu, brudu lub wody, które nieoczekiwanie wchodzą w kontakt
z powierzchnią aparatu. Niemożliwe jest jednak całkowite zapobiegnięcie
przedostaniu się do środka brudu, kurzu, wody lub soli. W miarę
możliwości należy chronić aparat przed brudem, kurzem, wodą i solą.
zz Jeśli na powierzchni aparatu znajdzie się woda, należy ją zetrzeć suchą
i czystą szmatką. Jeśli na powierzchni aparatu znajdzie się brud, kurz lub
sól, należy je zetrzeć czystą, wilgotną szmatką.
zz Korzystanie z aparatu w miejscach bardzo zanieczyszczonych lub
zapylonych może spowodować awarię urządzenia.
zz Po użyciu zalecane jest wyczyszczenie aparatu. Dopuszczanie do
długotrwałego kontaktu brudu, kurzu, wody lub soli z powierzchnią
aparatu może spowodować awarię urządzenia.
zz W razie przypadkowego wpadnięcia aparatu do wody lub w przypadku
obaw, że wilgoć (woda), brud, kurz lub sól mogły przedostać się
do wewnątrz urządzenia, należy niezwłocznie skonsultować się
z najbliższym punktem serwisowym firmy Canon.
zz Aparatu nie wolno pozostawiać w pobliżu źródeł silnego pola
magnetycznego, takich jak magnesy lub silniki elektryczne. Należy także
unikać korzystania z aparatu i pozostawiania go w pobliżu źródeł silnych
fal radiowych, takich jak duże anteny. Silne pola magnetyczne mogą
spowodować nieprawidłową pracę aparatu lub uszkodzenie danych
obrazu.
zz Aparatu nie należy pozostawiać w miejscach o wysokiej temperaturze,
takich jak zaparkowany samochód narażony na bezpośrednie działanie
światła słonecznego. Wysokie temperatury mogą spowodować
nieprawidłową pracę aparatu.
zz Aparat zawiera precyzyjne układy elektroniczne. Nie wolno samodzielnie
demontować aparatu.
28
Zalecenia dotyczące obsługi
zz Nie wolno blokować działania lustra palcem ani innym przedmiotem.
Może to spowodować awarię.
zz Do usuwania kurzu z obiektywu, wizjera, lustra, matówki itp. należy
używać wyłącznie dostępnej w sprzedaży dmuchawki. Do czyszczenia
korpusu aparatu lub obiektywu nie wolno używać środków czyszczących
zawierających rozpuszczalniki organiczne. W przypadku trudnych do
usunięcia zabrudzeń należy zanieść aparat do najbliższego punktu
serwisowego firmy Canon.
zz Styków elektrycznych aparatu nie należy dotykać palcami, ponieważ
mogłoby to doprowadzić do ich korozji. Skorodowane styki mogą być
przyczyną awarii aparatu.
zz Szybkie przeniesienie aparatu z chłodnego miejsca do ciepłego może
spowodować kondensację pary wodnej na aparacie i podzespołach
wewnętrznych. Aby uniknąć zjawiska kondensacji, należy umieścić aparat
w szczelnej plastikowej torbie i przed wyjęciem zaczekać na wyrównanie
temperatury.
zz Jeżeli na aparacie osiądzie para wodna, aby uniknąć uszkodzenia,
nie należy używać aparatu, ani wyciągać obiektywu, karty ani baterii.
Wyłącz aparat i odczekaj, aż wilgoć całkowicie wyparuje przed ponownym
użyciem. Nawet kiedy aparat jest całkowicie suchy, jeżeli nadal wewnątrz
jest wychłodzony, nie należy wyciągać obiektywu ani baterii do czasu aż
aparat dostosuje się do temperatury otoczenia.
zz Jeśli aparat nie będzie użytkowany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego
akumulator i przechowywać aparat w chłodnym, suchym miejscu o dobrej
wentylacji. Nawet w przypadku przechowywania aparatu od czasu do czasu
należy nacisnąć kilkakrotnie spust migawki, aby sprawdzić, czy aparat działa.
zz Nie należy przechowywać aparatu w miejscach, w których znajdują się
substancje chemiczne powodujące rdzę i korozję, takich jak laboratoria
chemiczne.
zz Jeśli aparat nie był użytkowany przez dłuższy czas, przed dalszą
eksploatacją należy sprawdzić wszystkie jego funkcje. Jeśli aparat
nie był użytkowany przez pewien czas lub użytkownik planuje wykonać
ważne zdjęcia, na przykład podczas podróży zagranicznej, należy zlecić
sprawdzenie aparatu w najbliższym punkcie serwisowym firmy Canon lub
samodzielnie sprawdzić, czy funkcjonuje on prawidłowo.
zz W przypadku dłuższego wykonywania serii zdjęć, korzystania z funkcji
fotografowania w trybie Live View lub filmowania aparat może silnie się
nagrzewać. Nie oznacza to nieprawidłowego działania urządzenia.
zz W przypadku pojawienia się źródła bardzo jasnego światła w obszarze
obrazu lub poza nim może wystąpić efekt odbicia.
29
Zalecenia dotyczące obsługi
Ekran i panel LCD
zz Mimo że ekran jest produkowany z wykorzystaniem technologii o bardzo
wysokiej precyzji, zapewniającej uzyskanie 99,99% efektywnych pikseli,
maksymalnie 0,01% pikseli może być martwych i mogą pojawiać się
punkty w kolorze czarnym, czerwonym lub innym. Nie oznacza to
nieprawidłowego działania urządzenia. Nie mają one także wpływu
na rejestrowane obrazy.
zz Jeśli ekran pozostanie włączony przez dłuższy czas, może dojść do
wypalenia ekranu, objawiającego się wyświetlaniem pozostałości po
poprzednim obrazie. Jest to jednakże zjawisko przejściowe i ustąpi po
kilku dniach niekorzystania z aparatu.
zz W niskich temperaturach ekran może działać nieco wolniej, a w wysokich
wyświetlać przyciemniony obraz. W temperaturze pokojowej praca
monitora wróci do normy.
Karty
W celu ochrony karty i zapisanych na niej danych należy pamiętać, aby:
zz Nie upuszczać, nie wyginać i nie zanurzać karty w płynach. Nie narażać
karty na działanie nadmiernej siły lub wstrząsów.
zz Styków elektrycznych karty nie należy dotykać palcami ani metalowymi
przedmiotami.
zz Na karcie nie wolno przyklejać żadnych naklejek itp.
zz Karty nie należy przechowywać ani używać w pobliżu źródeł silnego pola
magnetycznego, takich jak odbiorniki telewizyjne, głośniki lub magnesy.
Należy także unikać miejsc podatnych na występowanie elektryczności
statycznej.
zz Karty nie należy pozostawiać w miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie światła słonecznego lub w pobliżu źródła ciepła.
zz Kartę należy przechowywać w pokrowcu.
zz Karty nie należy przechowywać w miejscach o wysokiej temperaturze,
wysokim stopniu zakurzenia lub wysokiej wilgotności.
Obiektyw
zz Po odłączeniu obiektywu od aparatu należy odłożyć
obiektyw tylną częścią skierowaną do góry i założyć
tylny dekiel na obiektyw, aby zapobiec porysowaniu
powierzchni obiektywu i jego styków elektrycznych (1).
30
(1)
Nazwy części
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Panel LCD
<i> Przycisk ustawiania
czułości ISO
<q> Przycisk wyboru trybu pomiaru
<G> Przycisk wyboru obszaru
AF / metody AF
<6> Pokrętło główne
<U> Przycisk podświetlenia
panelu LCD
Spust migawki
Kontrolka redukcji efektu czerwonych
oczu / samowyzwalacza / pilota
Czujnik zdalnego wyzwalania
Uchwyt (komora akumulatora)
Otwór przewodu adaptera prądu stałego
Lustro
Przycisk podglądu głębi ostrości
Styki
Mocowanie obiektywu
(30)
(16) Trzpień blokady obiektywu
(17) <R> Przycisk wyboru trybu
wyzwalania migawki
(18) <AF> Przycisk wyboru
działania AF / metody AF
(19) Wbudowana lampa błyskowa/
Oświetlenie wspomagające AF
(20) Styki lampy błyskowej
(21) Gorąca stopka
(22) Wskaźnik mocowania obiektywu EF
(23) Wskaźnik mocowania obiektywu EF-S
(24) Pokrętło wyboru trybów
(25) Przycisk zwalniania blokady
pokrętła wyboru trybów
(26) <D> Przycisk lampy błyskowej
(27) Zaczep paska
(28) Wbudowane mikrofony
(29) Przycisk zwalniania obiektywu
(30) Dekiel na korpus
31
Nazwy części
(1)
(2)
(6)
(3)
(7)
(8)
(12)
(4)
(9)
(5)
(10)
(13)
(14)
(15)
(16)
(11)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
32
Muszla oczna
Głośnik
<B> Przycisk informacji
Przełącznik zasilania
Pokrywa złącz
<p> Przycisk Start AF
<A> Przycisk blokady AE/FE
<y> Przycisk miniatur/
zmniejszenia
<S> Wybieranie punktu AF /
<v> Przycisk powiększania
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Okular wizjera
<Q> Przycisk szybkich nastaw
<M> Przycisk Menu
<Y> Złącze WEJŚCIA
mikrofonu zewnętrznego
<g> Złącze cyfrowe
<n> Złącze słuchawek
<D> Złącze wyjścia
HDMI mini
<F> Złącze zdalnego wyzwalania
Nazwy części
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Otwór ustalający do akcesoriów
Ekran
Numer seryjny
Gniazdo statywu
<0> Przycisk zatwierdzania
ustawień
(6) <9> <W> <X> <Y> <Z>
Multisterownik 2
(7) <x> Przycisk odtwarzania
(8) Pokrętło regulacji dioptrii
(9) <V> Znacznik płaszczyzny
ogniskowania
(10) <A> Przełącznik fotografowania
w trybie Live View/
<k> Przełącznik filmowania
<0> Przycisk Start/Stop
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
Kontrolka dostępu
Zaczep paska
<j> Multisterownik 1
Pokrywa gniazda karty
Gniazdo karty
Blokada pokrywy komory
akumulatora
Pokrywa komory akumulatora
Przełącznik blokady kilku funkcji
<5> Pokrętło szybkiej kontroli
<L> Przycisk usuwania
33
Nazwy części
Ekran informacji w wizjerze
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(10)
(6)
(14)
(7)
(15)
(8)
(16)
(17)
(9)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Strefowy AF (wybieranie ręczne
strefy)
1-punktowy AF (wybieranie
ręczne)
AF punktowy (wybieranie
ręczne)
Matówka
Linia formatu obrazu (1:1)
Siatka
Pole pomiaru punktowego
Ramka wielkostrefowego AF
Poziomica elektroniczna
(11)
(12)
(13)
(10) Wielostrefowy AF (wybieranie
ręczne strefy)
(11) Wybór automatyczny AF
(12) <S> Punkt 1-punktowego AF
<O> Punkt AF punktowego
(13) Linia formatu obrazu (16:9)
(14) Ramka obszarowego AF
(15) Linia formatu obrazu (4:3)
(16) <G> Detekcja migotania
(17) <z> Ikona ostrzeżenia
* Wyświetlacz przedstawia tylko te ustawienia, które zostały w danym momencie
zastosowane.
34
Nazwy części
(18)
(19)
(20)
(21)
(26)
(22)
(23)
(24)
(25)
(29)
(30)
(31)
(32)
(18) Wartość przysłony
(19) Wybieranie punktu AF
(
AF, SEL [ ], SEL AF)
(20) Czas naświetlania
Bulb (buLb)
Blokada ekspozycji lampy (FEL)
Operacja w toku / ładowanie
lampy błyskowej (buSY)
Ostrzeżenie o blokadzie kilku
funkcji (L)
Ostrzeżenie o braku karty (Card)
Ostrzeżenie o zapełnieniu karty
(FuLL)
Ostrzeżenie o błędzie karty (Card)
Kody błędu (Err)
(21) <y> Korekta ekspozycji lampy
(22) <z> Stan akumulatora
(23) <A> Blokada AE
Trwająca sekwencja naświetlania
(24) <D> Ostrzeżenie dotyczące
lampy błyskowej (miganie)
(27)
(28)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
Gotowość lampy (włączenie)
Ostrzeżenie blokady Ekspozycji
lampy spoza zakresu (miganie)
<d> Blokada ekspozycji lampy
Trwający bracketing ekspozycji
z lampą
<e> Szybka synchronizacja
<i> Czułość ISO
Maksymalna liczba zdjęć seryjnych
Liczba dostępnych ekspozycji
wielokrotnych
<o> Wskaźnik ostrości
Czułość ISO
<A> Priorytet jasnych partii
obrazu
Wskaźnik poziomu ekspozycji
Wartość korekty ekspozycji
Zakres sekwencji naświetlania
Wskaźnik włączenia lampki
redukcji efektu czerwonych oczu
<O> Korekta ekspozycji
* Wyświetlacz przedstawia tylko te ustawienia, które zostały w danym momencie zastosowane.
35
Nazwy części
Panel LCD
(1)
(6)
(2)
(7)
(3)
(8)
(9)
(1)
(2)
(3)
(4)
(4)
(10)
(5)
(11)
Tryb wyzwalania migawki
<H> Timer funkcji Bulb/
Samowyzwalacz interwałowy
Działanie AF
Czas naświetlania
Bulb (buLb)
Blokada ekspozycji lampy (FEL)
Pozostała liczba zdjęć dla filmu
poklatkowego
Operacja w toku / ładowanie
lampy błyskowej (buSY)
Ostrzeżenie o blokadzie kilku
funkcji (L)
Czyszczenie matrycy
światłoczułej (CLn)
Ostrzeżenie o braku karty (Card)
Ostrzeżenie o zapełnieniu karty
(FuLL)
Ostrzeżenie o błędzie karty
(Card)
Kody błędu (Err)
(5)
Wybieranie punktu AF
AF, SEL [ ], SEL AF)
(
(6) <A> Priorytet jasnych partii
obrazu
(7) <i> Czułość ISO
(8) Czułość ISO
(9) Tryb pomiaru
(10) Liczba możliwych do wykonania
zdjęć
Licznik samowyzwalacza
Czas ekspozycji w trybie Bulb
Numer błędu
Liczba obrazów, które można
zapisać
(11) Wartość przysłony
* Wyświetlacz przedstawia tylko te ustawienia, które zostały w danym momencie zastosowane.
36
Nazwy części
(14)
(15)
(12)
(16)
(13)
(17)
(18)
(12) <O> Korekta ekspozycji
(13) Wskaźnik poziomu ekspozycji
Wartość korekty ekspozycji
Zakres sekwencji naświetlania
Wskaźnik włączenia lampki
redukcji efektu czerwonych oczu
(14) <a> Film poklatkowy
(15) <l> Funkcja Wi-Fi
(16) Stan akumulatora
(17) <s> Funkcja Bluetooth
(18) <P> Ekspozycja wielokrotna
37
Nazwy części
Pokrętło wyboru trybów
Należy obrócić pokrętło wyboru trybów, przytrzymując naciśnięty przycisk
zwolnienia blokady znajdujący się na jego środku.
(1)
(1) Strefa podstawowa
Wystarczy nacisnąć spust migawki. Aparat automatycznie dostosowuje
parametry do fotografowanego obiektu lub ujęcia.
A
: Inteligentna scena auto (=76)
8 : Specjalne ujęcie (=84)
4
Małe odległości (=93)
q Zdjęcie grupowe (=87)
P
Żywność (=94)
3 Krajobrazy (=88)
y
Światło świec (=95)
5 Sport (=89)
6
Nocne portrety (=96)
Dzieci (=90)
F
Zdjęcia nocne z ręki (=97)
Kontrola podświetlenia HDR
(=98)
2
C
Portrety (=86)
r Panoramowanie (=91)
U
: Filtry twórcze (=103)
Ziarnisty Cz/B (=105)
c
W
Miękka ostrość (=105)
Artystyczny standard HDR
A
(=106)
X
Efekt rybiego oka (=105)
B Artystyczny żywy HDR (=106)
I
Efekt akwareli (=105)
Efekt aparatu-zabawki
H
(=105)
Z
38
G
Efekt miniatury (=106)
C Artystyczny olejny HDR (=106)
Artystyczny uwypuklony HDR
D
(=106)
Nazwy części
(2)
(3)
(2) Strefa twórcza
Te tryby zapewniają większą kontrolę podczas fotografowania różnych
obiektów.
d
Programowa AE (=110)
s Preselekcja czasu (=112)
f Preselekcja przysłony (=114)
a
Ręczna regulacja ekspozycji (=117)
F
Bulb (czas ręczny) (=119)
(3) Własne tryby fotografowania
Można przypisać <d>, <s>, <f>, <a>, <F>, działanie AF, funkcje
menu i inne elementy do <w> lub <x> (=546).
39
Nazwy części
Ładowarka LC-E6E
Ładowarka akumulatora LP-E6N/LP-E6 (=44).
(3)
(1)
(2)
(4)
40
(1)
(2)
(3)
(4)
Kontrolka ładowania
Gniazdo akumulatora
Przewód zasilający
Gniazdo przewodu
zasilającego
Nazwy części
Mocowanie paska
Przełóż koniec paska od dołu przez zaczep
paska na aparacie. Następnie przełóż go
przez spinkę w sposób przedstawiony na
rysunku. Pociągnij pasek, aby go zacisnąć
i upewnij się, że odpowiednio zacisnął się
w spinkach.
Do paska jest mocowana pokrywa
okularu (1) (=157).
(1)
41
42
Przygotowanie
i czynności podstawowe
W niniejszym rozdziale wyjaśniono czynności, które należy
wykonać przed rozpoczęciem korzystania z aparatu, oraz
podstawową obsługę aparatu.
43
Ładowanie akumulatora
pokrywę ochronną znajdującą
1 Usuń
się na akumulatorze.
akumulator do ładowarki.
2 Włóż
zz Aby wyjąć akumulator, wykonaj
czynność przeciwną.
akumulator.
3 Naładuj
zz Podłącz przewód zasilający
do ładowarki i wsuń wtyczkę
do gniazda elektrycznego.
zz Ładowanie rozpoczyna się
automatycznie, a kontrolka ładowania
miga w kolorze pomarańczowym.
44
Ładowanie akumulatora
Poziom naładowania
0–49%
50–74%
75% lub więcej
W pełni naładowany
Kontrolka ładowania
Kolor
Ikona
Miga z częstotliwością
raz na sekundę
Miga z częstotliwością
Pomarańczowy
dwa razy na sekundę
Miga z częstotliwością
trzy razy na sekundę
Zielony
Włączony
zz Pełne naładowanie całkowicie wyczerpanego akumulatora
w temperaturze pokojowej (23°C) zajmuje około 2 godz. i 30 min.
Czas potrzebny do naładowania zmienia się zależnie od temperatury
otoczenia i pozostałej pojemności akumulatora.
zz Ze względów bezpieczeństwa ładowanie w niższych temperaturach
(5–10°C) trwa dłużej (do około 4 godzin).
45
Ładowanie akumulatora
zz Po zakupie akumulator nie jest w pełni naładowany.
Przed rozpoczęciem korzystania należy naładować akumulator.
zz Akumulator należy naładować na dzień przed lub w dniu
planowanego użytkowania.
Naładowany akumulator, nawet gdy jest przechowywany, stopniowo się
rozładowuje i traci moc.
zz Po ponownym naładowaniu akumulatora należy odłączyć go od
ładowarki, a ładowarkę odłączyć od gniazda elektrycznego.
zz Pokrywę ochroną można zakładać w różnej
orientacji i sygnalizować w ten sposób
naładowanie lub rozładowanie akumulatora.
Jeśli akumulator został naładowany, pokrywę
ochroną należy założyć w taki sposób, aby
> znajdował się
otwór w kształcie baterii <
nad niebieską naklejką na akumulatorze. Jeśli
akumulator jest rozładowany, należy założyć pokrywę ochroną odwrotnie.
zz Jeśli aparat nie jest używany, należy wyjąć akumulator.
Jeśli akumulator pozostanie w aparacie przez dłuższy czas, będzie z niego
pobierana niewielka ilość energii, co może spowodować nadmierne
rozładowanie i skrócenie czasu pracy akumulatora. Akumulator należy
przechowywać z założoną pokrywą ochronną. Przechowywanie w pełni
naładowanych akumulatorów może obniżyć ich wydajność.
zz Ładowarka może być także wykorzystywana w innych krajach.
Ładowarka może być zasilana napięciem przemiennym w zakresie
od 100 V do 240 V o częstotliwości 50/60 Hz. W razie potrzeby należy
dołączyć dostępny w sprzedaży adapter wtyczki sieciowej odpowiedni
dla danego kraju lub regionu. Do ładowarki nie należy podłączać żadnego
przenośnego transformatora napięcia, ponieważ mogłoby to doprowadzić
do jej uszkodzenia.
zz Jeśli akumulator rozładowuje się szybko, nawet po pełnym
naładowaniu, oznacza to zakończenie czasu jego eksploatacji.
Należy sprawdzić stopień zużycia akumulatora (=524) i zakupić nowy.
oo Po odłączeniu wtyczki zasilającej ładowarki nie należy jej dotykać przez około
10 sekund.
oo Jeśli pozostała pojemność akumulatora (=524) wynosi 94% lub więcej,
akumulator nie będzie ładowany.
oo Dołączonej ładowarki nie należy używać do ładowania akumulatorów innych
niż LP-E6N/LP-E6.
46
Wkładanie/wyjmowanie akumulatora
Do aparatu należy włożyć w pełni naładowany akumulator LP-E6N (lub LP-E6).
Wkładanie
blokadę pokrywy komory
1 Przesuń
akumulatora i otwórz pokrywę.
akumulator.
2 Włóż
zz Włóż koniec ze stykami elektrycznymi.
zz Wsuń akumulator aż do jego
zablokowania w komorze.
pokrywę.
3 Zamknij
zz Dociśnij pokrywę aż do jej zatrzaśnięcia.
oo W aparacie nie można stosować akumulatorów innych niż LP-E6N lub LP-E6.
Wyjmowanie
Otwórz pokrywę i wyjmij
akumulator.
zz Naciśnij dźwignię blokady akumulatora
w kierunku wskazanym strzałką i wyjmij
akumulator.
zz Aby zapobiec zwarciu, zawsze zakładaj
na akumulator dołączoną pokrywę
ochronną (=44).
47
Wkładanie i wyjmowanie karty
Zarejestrowane obrazy są zapisywane na karcie.
oo Aby można było zapisywać dane na karcie i je z niej usuwać, przełącznik
ochrony przed zapisem (1) musi być przesunięty w górę.
Wkładanie
1 Przesuń pokrywę, aby ją otworzyć.
(1)
kartę.
2 Wsuń
zz Włóż kartę stroną z etykietą skierowaną
ku sobie, a następnie wsuń ją
aż do zablokowania w gnieździe
(jak pokazano na ilustracji).
pokrywę.
3 Zamknij
zz Zamknij pokrywę i przesuń ją w kierunku
wskazanym strzałkami aż do jej
zablokowania.
Formatowanie karty
Jeśli karta jest nowa lub została sformatowana (zainicjalizowana) w innym
aparacie lub w komputerze, zaleca się przeprowadzenie formatowania karty
w tym aparacie (=511).
48
Wkładanie i wyjmowanie karty
Wyjmowanie
(1)
pokrywę.
1 Otwórz
zz Ustaw przełącznik zasilania
w pozycji <2>.
zz Upewnij się, że kontrolka dostępu
(1) nie świeci, a następnie otwórz
pokrywę.
zz Jeśli na ekranie jest wyświetlany
komunikat [Zapisywanie...], zamknij
pokrywę.
kartę.
2 Wyjmij
zz Delikatnie wciśnij i puść kartę, aby ją
wyjąć.
zz Wyciągnij kartę, a następnie zamknij
pokrywę.
oo Dostępna liczba zdjęć zależy od ilości wolnego miejsca na karcie, ustawień
jakości obrazu, czułości ISO itp.
oo Ustawienie w pozycji [z: Zwolnij migawkę bez karty] opcji [Wyłącz] nie
pozwoli zapomnieć o konieczności włożenia karty (=205).
49
Wkładanie i wyjmowanie karty
oo Świecenie lub miganie kontrolki dostępu oznacza zapisywanie,
odczytywanie lub usuwanie obrazów dostępnych na karcie albo
przesyłanie danych. W tym momencie nie należy otwierać pokrywy
gniazda karty. Kiedy kontrolka dostępu świeci lub miga, nie należy także
wykonywać poniższych czynności. W przeciwnym razie może dojść do
uszkodzenia danych obrazu, karty lub aparatu.
• Wyjmowanie karty.
• Wyjmowanie akumulatora.
• Potrząsanie lub uderzanie aparatem.
• Odłączanie i podłączanie przewodu zasilającego w przypadku
korzystania z akcesoriów do gniazdek elektrycznych (do nabycia
osobno, =594).
oo Jeśli karta zawiera już zapisane zdjęcia, numeracja zdjęć może nie rozpocząć
się od numeru 0001 (=507).
oo Jeśli na ekranie pojawi się komunikat o błędzie związanym z kartą, należy ją
wyjąć i ponownie wsunąć do aparatu. Jeśli błąd będzie się powtarzał, należy
użyć innej karty.
Jeśli obrazy z karty można przesłać do komputera, należy to zrobić,
a następnie sformatować kartę w aparacie (=511). Być może po tej
czynności karta zacznie funkcjonować prawidłowo.
oo Styków karty nie należy dotykać palcami ani metalowymi przedmiotami.
Nie należy narażać styków na zetknięcie z kurzem lub wodą. Zabrudzenie
styków może uniemożliwić ich działanie.
oo Nie można używać kart multimedialnych (MMC). (Zostanie wyświetlony błąd
karty).
oo Korzystanie z kart UHS-II microSDHC/SDXC za pomocą przejściówki
z microSD na SD nie jest zalecane. Korzystając z kart UHS-II, należy
używać kart SDHC/SDXC.
50
Korzystanie z ekranu
Można zmieniać kierunek i kąt ustawienia ekranu.
1 Odchyl ekran.
ekran.
2 Obróć
zz Po odchyleniu ekranu można go obrócić
180°
90°
175°
w górę, w dół lub o 180°, aby skierować
go w stronę obiektu.
zz Podany kąt jest jedynie wartością
przybliżoną.
go w swoją stronę.
3 Skieruj
zz Zwykle należy używać aparatu
z ekranem skierowanym w stronę
użytkownika.
oo Należy uważać, aby ekran nie został obrócony za mocno poprzez zbyt duży
nacisk na oś obrotu (zawias).
oo W przypadku podłączenia przewodu do złącza aparatu kąt obrotu odchylonego
ekranu będzie ograniczony.
oo Po zakończeniu korzystania z aparatu należy zamknąć ekran, kierując go do
wewnątrz. Zapewnia to ochronę ekranu.
51
Włączanie zasilania
zz <1>
Powoduje włączenie aparatu.
zz <2>
Powoduje wyłączenie aparatu
i zaprzestanie jego funkcjonowania.
Ustaw przełącznik zasilania w tej
pozycji, gdy nie używasz aparatu.
Ustawianie daty, godziny i strefy czasowej
Jeżeli włączysz przełącznik zasilania i pojawi się ekran konfiguracji dat/
godziny/strefy czasowej, przejdź do =516, aby ustawić datę/czas/strefę.
Zmiana języka interfejsu
Informacje dotyczące zmiany języka interfejsu można znaleźć na =519.
Automatyczne czyszczenie matrycy
zz Każde ustawienie przełącznika zasilania w pozycji <1> lub <2>
uruchamia funkcję automatycznego czyszczenia matrycy. (Może być
słyszalny cichy dźwięk). Podczas czyszczenia matrycy na ekranie jest
wyświetlana ikona <f>.
zz W przypadku włączenia i wyłączenia przełącznika zasilania <1>/<2>
w krótkich odstępach czasu ikona <f> może nie być wyświetlana.
Jest to zjawisko normalne i nie oznacza ono awarii.
oo Jeśli przełącznik zasilania zostanie ustawiony w pozycji <2> podczas
zapisywania obrazu na karcie, na monitorze będzie wyświetlany komunikat
[Zapisywanie...], a zasilanie wyłączy się po zakończeniu zapisywania.
52
Włączanie zasilania
z Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
Po ustawieniu przełącznika zasilania w pozycji <1> zostanie wyświetlony
stan akumulatora.
Ikona
z
x
c
Poziom (%)
100–70
69–50
49–20
Ikona
m
b
n
Poziom (%)
19–10
9–1
0
oo Wykonanie jednej z poniższych czynności przyspieszy wyczerpanie
akumulatora:
• Dłuższe naciskanie spustu migawki do połowy.
• Częste włączanie funkcji AF bez wykonania zdjęcia.
• Używanie funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) obiektywu.
• Korzystanie z funkcji Wi-Fi lub funkcji Bluetooth.
• Częste korzystanie z ekranu.
oo Dostępna liczba zdjęć może się zmniejszyć w zależności od rzeczywistych
warunków fotografowania.
oo Obiektyw jest zasilany z akumulatora aparatu. Niektóre obiektywy mogą
wyczerpać akumulator szybciej niż inne.
oo W niskich temperaturach otoczenia fotografowanie może być niemożliwe
nawet przy wystarczającym poziomie naładowania akumulatora.
ooAby sprawdzić stan akumulatora, zapoznaj się z częścią [5: Dane
akumulatora] (=524).
53
Montowanie i zdejmowanie obiektywu
Można korzystać ze wszystkich obiektywów EF i EF-S. Do aparatu nie
można podłączyć obiektywów RF i EF-M.
Montowanie obiektywu
dekle.
1 Zdejmij
zz Zdejmij tylny dekiel na obiektyw i dekiel
na korpus, obracając je w kierunku
wskazanym strzałkami.
(1)
(2)
obiektyw.
2 Zamontuj
zz Wyrównaj biały albo czerwony
wskaźnik mocowania na obiektywie
z odpowiednim wskaźnikiem mocowania
na aparacie, a następnie obróć obiektyw
w kierunku wskazanym strzałką aż do
jego zablokowania sygnalizowanego
kliknięciem.
(1)
(2)
Biały wskaźnik
Czerwony wskaźnik
przełącznik trybu ostrości na
3 Ustaw
obiektywie w pozycji <AF>.
zz Symbol <AF> oznacza autofokus.
zz Symbol <MF> oznacza ręczną regulację
ostrości. Autofokus nie będzie działać.
4 Zdejmij przedni dekiel na obiektyw.
54
Montowanie i zdejmowanie obiektywu
Odłączanie obiektywu
Naciskając przycisk zwalniania
obiektywu, obróć obiektyw
w kierunku wskazanym strzałką.
zz Obróć obiektyw aż do zatrzymania,
a następnie zdejmij go.
zz Załóż tylny dekiel na odłączony
obiektyw.
oo Przez obiektyw nie wolno patrzeć na słońce, ponieważ może to spowodować
uszkodzenie wzroku.
oo Podczas montowania lub odłączania obiektywu, należy ustawić przełącznik
zasilania aparatu w pozycji <2>.
oo Jeśli podczas działania autofokusa obraca się przednia część obiektywu
(pierścień ostrości), nie należy dotykać obracającej się części.
oo Instrukcje dotyczące sposobu korzystania z obiektywu można znaleźć
w instrukcji obsługi obiektywu (=4).
Kąt widzenia podczas
fotografowania
Ponieważ obszar obrazu
jest mniejszy niż format
kliszy 35 mm, efektywny
kąt widzenia odpowiada
mniej więcej wskazanej
ogniskowej aparatu
większej o 1,6 raza.
Obszar obrazu
(w przybliżeniu)
(22,3 x 14,8 mm)
Format kliszy 35 mm
(36 x 24 mm)
Wskazówki dotyczące unikania zabrudzeń i pyłu
o
należy wymieniać szybko i w miejscu o jak najmniejszym stopniu
oObiektyw
zapylenia.
o
aparat bez podłączonego obiektywu, należy koniecznie założyć
oPrzechowując
dekiel na korpus.
o
założeniem dekla na korpus należy usunąć nagromadzony na nim kurz.
oPrzed
55
Czynności podstawowe
Dostosowywanie wizjera
zz Obróć pokrętło regulacji dioptrii w lewo
lub w prawo, aby punkty AF w wizjerze
nabrały ostrości.
zz W przypadku trudności z obracaniem
pokrętła zdejmij muszlę oczną (=157).
oo Jeśli regulacja dioptrii aparatu nie zapewnia ostrego obrazu w wizjerze,
zaleca się zastosowanie soczewek do korekcji dioptrii z serii E (sprzedawane
osobno).
Trzymanie aparatu
Aby uzyskać ostre zdjęcia, aparat należy trzymać nieruchomo w celu
minimalizacji drgań aparatu.
Fotografowanie w poziomie
Fotografowanie w pionie
1. Prawą ręką silnie chwyć uchwyt aparatu.
2. Lewą ręką podtrzymaj spód obiektywu.
3. Delikatnie połóż palec wskazujący prawej ręki na spuście migawki.
4. Dociśnij ramiona i łokcie do ciała.
5. Aby zachować stabilną postawę, ustaw jedną stopę nieco przed drugą.
6. Dociśnij aparat do twarzy i spójrz przez wizjer.
oo Informacje dotyczące fotografowania obrazu widocznego na ekranie można
znaleźć na str. =71.
56
Czynności podstawowe
Spust migawki
Spust migawki ma dwa położenia. Można nacisnąć spust migawki do
połowy, a następnie do końca.
Naciśnięcie do połowy
Uruchamia funkcję autofokusa oraz system
automatycznej ekspozycji ustawiający czas
naświetlania i przysłonę.
Ustawienie ekspozycji (czas naświetlania
i przysłona) jest wyświetlane w wizjerze
i na panelu LCD przez ok. 4 s (timer
pomiarowy/0).
Naciśnięcie do końca
Wyzwala migawkę i powoduje wykonanie
zdjęcia.
zz Zapobieganie drganiom aparatu
Poruszenie trzymanego w rękach aparatu w chwili ustawiania ekspozycji
określa się mianem drgań aparatu. Może to spowodować zarejestrowanie
nieostrych zdjęć. W celu zapobieżenia drganiom aparatu należy
pamiętać, aby:
Trzymać aparat nieruchomo, jak pokazano na poprzedniej stronie.
Nacisnąć spust migawki do połowy, aby użyć autofokusa, a następnie
powoli nacisnąć go do końca.
oo Jeśli spust migawki zostanie naciśnięty całkowicie bez wcześniejszego
naciśnięcia go do połowy lub zostanie naciśnięty do połowy i natychmiast
naciśnięty całkowicie, wykonanie zdjęcia przez aparat może chwilę potrwać.
oo Użytkownik może wrócić do stanu gotowości do fotografowania nawet
podczas wyświetlania menu lub odtwarzania obrazów — wystarczy nacisnąć
do połowy spust migawki.
57
Czynności podstawowe
Pokrętło wyboru trybów
Obróć pokrętło, przytrzymując
naciśnięty przycisk zwolnienia
blokady znajdujący się na środku
pokrętła.
Służy do ustawiania trybu fotografowania.
6 Pokrętło główne
(1) Po naciśnięciu przycisku obróć
pokrętło <6>.
Po naciśnięciu przycisku, takiego jak <AF>,
<R>, <i> lub <q> odpowiednia
funkcja może być wybrana przez ok. 6 s
(9). Obróć w tym czasie pokrętło <6>,
aby zmienić ustawienie.
Aparat wróci do stanu gotowości do
fotografowania, gdy regulator czasowy
wyłączy się lub użytkownik naciśnie spust
migawki do połowy.
zz Za pomocą tego pokrętła można wybrać
działanie AF, tryb wyzwalania migawki,
czułość ISO, tryb pomiaru, punkt AF itp.
(2) Obróć tylko pokrętło <6>.
Patrząc na ekran wizjera lub panel LCD,
obróć pokrętło <6>.
zz Za pomocą tego pokrętła można ustawić
czas naświetlania, wartość przysłony itp.
oo Czynności opisane w punkcie (1) można wykonać nawet wtedy, gdy
przełącznik <R> jest skierowany w górę (Blokada kilku funkcji, =60).
58
Czynności podstawowe
5 Pokrętło szybkiej kontroli
(1) Po naciśnięciu przycisku obróć
pokrętło <5>.
Po naciśnięciu przycisku, takiego jak <AF>,
<i> lub <q> odpowiednia funkcja może
być wybrana przez ok. 6 s (9). Obróć
w tym czasie pokrętło <5>, aby zmienić
ustawienie.
Aparat wróci do stanu gotowości do
fotografowania, gdy regulator czasowy
wyłączy się lub użytkownik naciśnie spust
migawki do połowy.
zz Za pomocą tego pokrętła można wybrać
działanie AF, czułość ISO, tryb pomiaru,
punkt AF itp.
(2) Obróć tylko pokrętło <5>.
Patrząc na ekran wizjera lub panel LCD,
obróć pokrętło <5>.
zz Za pomocą tego pokrętła można ustawić
wartość korekty ekspozycji, ustawienie
przysłony przy ręcznej regulacji
ekspozycji itp.
oo Czynności opisane w punkcie (1) można wykonać nawet wtedy, gdy
przełącznik <R> jest skierowany w górę (Blokada kilku funkcji, =60).
59
Czynności podstawowe
j Multisterownik 1/9 Multisterownik 2
zz <j> jest przyciskiem ośmiokierunkowym
z możliwością naciśnięcia środka. Aby
z niego skorzystać, należy lekko nacisnąć
opuszkiem kciuka.
zz <9> jest przyciskiem ośmiokierunkowym.
zz Służy do wykonywania operacji, takich jak
wybieranie punktu AF, korekcja balansu
bieli, przesuwanie punktu AF / ramki
powiększenia podczas fotografowania
w trybie Live View lub nagrywania filmu,
przesuwanie ramki powiększenia podczas
odtwarzania i konfiguracja szybkich nastaw.
zz Można go także użyć do wybierania
i ustawiania pozycji menu.
zz Przycisk <9> może służyć też
do przeglądania obrazów podczas
odtwarzania.
oo Korygowanie balansu bieli i przesuwanie ramki powiększenia podczas
odtwarzania można wykonywać nawet wtedy, gdy przełącznik <R>
jest skierowany w górę (Blokada kilku funkcji).
R Blokada kilku funkcji
Ustawienie opcji [5: Blokada kilku funkcji] i skierowanie przełącznika
<R> w górę pozwala zapobiec niezamierzonej zmianie ustawień
w wyniku przekręcenia pokrętła głównego, pokrętła szybkiej kontroli,
bądź użycia multi-sterownika lub dotknięcia ekranu dotykowego.
Szczegółowe informacje dotyczące opcji [5: Blokada kilku funkcji] można
znaleźć na =545.
Przełącznik <R>skierowany w górę:
blokada włączona
Przełącznik <R>skierowany w dół:
blokada wyłączona
oo Domyślnie pokrętło <5> zostanie zablokowane, gdy przełącznik blokady
kilku funkcji zostanie ustawiony w pozycji blokady.
60
Czynności podstawowe
U Podświetlenie panelu LCD
Panel LCD można podświetlić, naciskając
przycisk <U>. Podświetlenie panelu LCD
można włączyć (9) lub wyłączyć przez
naciśnięcie przycisku <U>.
oo W przypadku ekspozycji w trybie Bulb naciśnięcie do końca spustu migawki
spowoduje wyłączenie podświetlenia panelu LCD.
p Przycisk
Podczas fotografowania ma taki sam efekt
jak naciśnięcie spustu migawki do połowy
w trybach strefy twórczej (=57).
Podczas nagrywania filmu umożliwia
również ustawienie ostrości za pomocą
autofokusa w trybach strefy twórczej.
61
Czynności podstawowe
Przycisk B
Każdorazowe naciśnięcie przycisku
<B> powoduje zmianę wyświetlanych
informacji.
Poniższe przykładowe ekrany dotyczą zdjęć.
Gdy wyświetlony jest ekran szybkich
nastaw, można nacisnąć przycisk <Q>
i bezpośrednio skonfigurować funkcje
fotografowania (=67).
Fotografowanie z wykorzystaniem wizjera
Poziomica
elektroniczna
Ekran szybkich nastaw
Fotografowanie w trybie Live View
62
Obsługa menu i ustawienia
(1)
(2)
(3)
(4) (5) (6) (7)
(1)
(2)
(3)
(4)
Przycisk <M>
Przycisk <B>
Ekran
<j> Multisterownik 1
(5)
(6)
(7)
(8)
(8)
<9> Multisterownik 2
Przycisk <0>
<5> Pokrętło szybkiej kontroli
<6> Pokrętło główne
Ekran menu w trybach strefy podstawowej
* W trybach strefy podstawowej niektóre karty i elementy menu nie są wyświetlane.
63
Obsługa menu i ustawienia
Ekran menu w trybach strefy twórczej
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(1)
(2)
(10)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Karty główne
Karty podrzędne
Pozycje menu
z: Fotografowanie
3: Odtwarzanie
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
k: Funkcje bezprzewodowe
5: Nastawy
8: Funkcje indywidualne
9: Moje menu
Ustawienia menu
Procedura wprowadzania ustawień menu
ekran menu.
1 Wyświetl
zz Naciśnij przycisk <M>.
kartę.
2 Wybierz
zz Każde kolejne naciśnięcie przycisku
<Q> lub <B> powoduje zmianę
karty głównej (grupy funkcji).
zz Obróć pokrętło <6>, aby wybrać kartę
podrzędną.
64
Obsługa menu i ustawienia
jedną z pozycji.
3 Wybierz
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
pozycję menu, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
opcję.
4 Wybierz
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać opcję.
zz Bieżące ustawienie jest oznaczone
kolorem niebieskim.
opcję.
5 Ustaw
zz Aby zapisać ustawienie, naciśnij
przycisk <0>.
ekran ustawień.
6 Zamknij
zz Naciśnij przycisk <M>, aby
zakończyć i przygotować się do
fotografowania.
oo W opisach funkcji menu w niniejszej instrukcji założono, że użytkownik
nacisnął przycisk <M> w celu wyświetlenia ekranu menu.
oo Po menu można się również poruszać, dotykając ekran menu lub używając
multisterownika <j> bądź <9>.
oo Aby anulować operację, należy nacisnąć przycisk <M>.
65
Obsługa menu i ustawienia
Wyszarzone elementy menu
Przykład: Priorytet jasnych partii obrazu
Nie można ustawić wyszarzonych
elementów menu. Pozycja menu jest
przyciemniona, jeśli inne ustawienie
funkcji zastępuje ją.
Zastępującą funkcję można zobaczyć,
wybierając wyszarzony element menu
i naciskając przycisk <0>.
W przypadku anulowania zastępującego
ustawienia funkcji wyszarzony element
menu będzie dostępny do regulacji.
oo W przypadku niektórych wyszarzonych elementów menu funkcja zastępująca
może nie być widoczna.
oo Opcja [5: Kasowanie nastaw aparatu] umożliwia przywrócenie ustawień
domyślnych funkcji menu (=547).
66
Szybkie nastawy
Użytkownik może bezpośrednio wybrać i skonfigurować ustawienia
wyświetlane na ekranie.
Fotografowanie z wykorzystaniem wizjera
1 Naciśnij przycisk <Q> (7).
ustawienie.
2 Wybierz
zz Użyj przycisków <W> <X> <Y> <Z>,
aby dokonać wyboru.
Strefa twórcza
zz Naciśnij przycisk <0>.
zz Niektóre ustawienia można
skonfigurować, obracając pokrętłem
<6> lub <5> bez naciskania
przycisku <0>.
Strefa podstawowa
67
Szybkie nastawy
opcję.
3 Wybierz
zz Obróć pokrętło <6> lub <5> lub
użyj przycisków <Y> <Z>, aby zmienić
ustawienie. Aby skonfigurować niektóre
ustawienia, trzeba po wykonaniu tej
czynności nacisnąć przycisk.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby powrócić
do poprzedniego ekranu.
zz Jeżeli wybrano opcję <7>, <H>
lub <k> naciśnij przycisk <M>,
aby zakończyć ustawianie.
zz Aby przejść do ekranu danego ustawienia
z poziomu ekranu szybkich nastaw,
naciśnij przycisk <f>, <R>, <i>,
<q>, <S> lub <G>, a następnie
dostosuj ustawienie za pomocą pokrętła
<6> lub <5>, przycisków <Y> <Z>
lub przycisku <G>.
Fotografowanie w trybie Live View / Nagrywanie filmu
1 Naciśnij przycisk <Q> (7).
ustawienie.
2 Wybierz
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby dokonać
wyboru.
opcję.
3 Wybierz
zz Obróć pokrętło <6> lub <5> lub użyj
przycisków <Y> <Z>, aby zmienić
ustawienie. Aby skonfigurować niektóre
ustawienia, trzeba po wykonaniu tej
czynności nacisnąć przycisk.
zz Naciśnij przycisk <Q>, aby powrócić do
poprzedniego ekranu.
68
Szybkie nastawy
Podczas odtwarzania
1 Naciśnij przycisk <Q> (7).
ustawienie.
2 Wybierz
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby dokonać
wyboru.
opcję.
3 Wybierz
zz Obróć pokrętło <6> lub <5> lub użyj
przycisków <Y> <Z>, aby zmienić
ustawienie. Aby skonfigurować niektóre
ustawienia, trzeba po wykonaniu tej
czynności nacisnąć przycisk.
zz Skonfiguruj elementy oznaczone ikoną
[s] znajdujące się u dołu ekranu
poprzez naciśnięcie przycisku <0>.
zz Aby anulować tę operację, naciśnij
przycisk <M>.
zz Naciśnij przycisk <Q>, aby powrócić
do poprzedniego ekranu.
oo Przed rozpoczęciem obracania obrazów należy wybrać dla opcji
[5: Auto-obracanie] ustawienie [Wł.zD] (=349). Gdy dla opcji
[5: Auto-obracanie] wybrano ustawienie [Wł.D] lub [Wył.], obrazy
będą oznaczane wybraną opcją [b Obróć obraz], ale nie będą obracane
w aparacie.
oo Naciśnięcie przycisku <Q> w widoku miniatur spowoduje przełączenie
do trybu wyświetlania pojedynczego obrazu i przejście do ekranu szybkich
nastaw. Ponowne naciśnięcie przycisku <Q> powoduje wyświetlenie widoku
miniatur.
oo W przypadku obrazów z innych aparatów, dostępne opcje mogą być
ograniczone.
69
Obsługa ekranu dotykowego
Dotykanie
Przykładowy ekran (Szybkie nastawy)
zz Dotknij palcem ekranu (szybko dotknij,
a następnie odsuń palec).
zz Na przykład po dotknięciu przycisku [Q]
zostanie wyświetlony ekran szybkich
nastaw. Dotknięcie przycisku [Q]
powoduje powrót do poprzedniego
ekranu.
Przeciąganie
Przykładowy ekran (Ekran menu)
zz Przesuń palec, dotykając ekranu.
oo Jeśli dla opcji [5: Sygnał „bip”] wybrano ustawienie [Dotknij ] lub
[Wyłącz], sygnał dźwiękowy nie będzie emitowany podczas sterowania
za pomocą dotyku (=522).
oo Ustawienia sterowania dotykiem można dostosować w menu [5: Sterowanie
dotykiem] (=521).
70
Korzystanie z ekranu podczas fotografowania
(Fotografowanie w trybie Live View)
przełącznik fotografowania
1 Ustaw
w trybie Live View/filmowania
w pozycji <A>.
Wyświetl podgląd kadru w trybie
2 Live
View.
zz Naciśnij przycisk <0>.
zz Podgląd kadru w trybie Live View
będzie miał poziom jasności dokładnie
odpowiadający fotografowanemu
obrazowi.
ostrość na obiekt.
3 Ustaw
zz Naciśnij spust migawki do połowy,
aby ustawić ostrość.
zz Jeśli miga ikona <D>, naciśnij przycisk
<D>, aby unieść wbudowaną lampę
błyskową.
zz Można również dotknąć ekranu, aby
wybrać twarz lub obiekt (=72).
zdjęcie.
4 Zrób
zz Naciśnij spust migawki do końca.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby zakończyć
fotografowanie w trybie Live View.
71
Korzystanie z ekranu podczas fotografowania (Fotografowanie w trybie Live View)
Fotografowanie z użyciem migawki dotykowej
Przez dotknięcie ekranu można ustawić ostrość i automatycznie zrobić
zdjęcie.
migawkę dotykową.
1 Włącz
zz Dotknij ikony [y] w lewym dolnym
rogu ekranu. Każde dotknięcie ikony
powoduje przełączanie między opcjami
[y] i [x].
zz [x] (Migawka dotykowa: Wł.)
Aparat ustawi ostrość na miejsce,
który dotkniesz, a następnie zostanie
wykonane zdjęcie.
zz [y] (Migawka dotykowa: Wył.)
Można dotknąć miejsca, na którym ma
zostać ustawiona ostrość. Aby zrobić
zdjęcie, naciśnij spust migawki do
końca.
ekranu, aby zrobić zdjęcie.
2 Dotknij
zz Dotknij twarzy lub obiektu na ekranie.
Aparat ustawi ostrość w miejscu
dotknięcia (AF dotykowy), korzystając
z wybranej metody AF (=135–=136).
zz W przypadku ustawienia [x] po
uzyskaniu ostrości punkt AF zmieni kolor
na zielony i automatycznie zostanie
zrobione zdjęcie.
zz Jeśli nie uda się uzyskać ostrości, punkt
AF zmieni kolor na pomarańczowy i nie
będzie można zrobić zdjęcia. Ponownie
dotknij twarzy lub obiektu na ekranie.
72
Korzystanie z ekranu podczas fotografowania (Fotografowanie w trybie Live View)
oo Aparat fotografuje w trybie pojedynczego zdjęcia niezależnie od ustawienia
trybu wyzwalania migawki.
oo Naciśnięcie ekranu powoduje ustawienie ostrości z zastosowaniem opcji
[One-Shot AF] niezależnie od ustawienia wybranego dla działania AF.
oo Dotknięcie ekranu w widoku powiększonym nie spowoduje ustawienia ostrości
ani wykonania zdjęcia.
oo Bez względu na miejsce dotknięcia podczas fotografowania z filtrem twórczym
Efekt rybiego oka, zdjęcia będą miały ostrość ustawioną na punkcie AF
znajdującym się na środku ekranu.
oo Użycie migawki dotykowej nie przynosi żadnego efektu podczas
fotografowania z filtrem twórczym Efekt miniatury.
oo Jeśli na czas fotografowania wybrano dla opcji [z: Kontrolne wyśw]
ustawienie [bez limitu], można nacisnąć spust migawki do połowy, aby
zrobić następne zdjęcie.
oo W przypadku ekspozycji w trybie Bulb, należy nacisnąć raz aby uruchomić
ekspozycję, po czym nacisnąć go ponownie, aby ją zatrzymać. Należy
uważać, aby nie poruszyć aparatu podczas dotykania ekranu.
73
74
Strefa podstawowa
W niniejszym rozdziale opisano korzystanie z trybów strefy
podstawowej ustawianych za pomocą pokrętła wyboru trybów
w celu uzyskania najlepszych wyników.
W przypadku trybów strefy podstawowej wystarczy jedynie
wycelować aparat i nacisnąć spust migawki. Wszystkie
parametry zostaną ustawione automatycznie przez aparat.
75
Fotografowanie z pełną automatyką
(Inteligentna scena auto)
Tryb <A> jest trybem w pełni automatycznym. Aparat analizuje
ujęcie i automatycznie dostosowuje optymalne ustawienia. Może
również automatycznie ustawić ostrość na nieruchomy lub ruchomy obiekt,
wykrywając ruch obiektu (=80).
pokrętło wyboru trybów
1 Ustaw
w pozycji <A>.
przycisk <0>.
2 Naciśnij
zz Odczytaj komunikat i naciśnij [OK].
(1)
aparat na to, co zamierzasz
3 Skieruj
sfotografować (obiekt).
zz Zasadniczo aparat ustawia ostrość na
najbliższym obiekcie.
zz Gdy do fotografowania używany
jest wizjer, można wspomóc regulację
ostrości poprzez wyśrodkowanie ramki
obszarowego AF (1) na obiekcie.
zz Po wyświetleniu ramki (punkt AF)
na ekranie podczas fotografowania
w trybie Live View ustaw ją na obiekcie.
76
Fotografowanie z pełną automatyką (Inteligentna scena auto)
ostrość na obiekt.
4 Ustaw
zz Naciśnij spust migawki do połowy,
aby ustawić ostrość.
Jeśli miga ikona <D>, naciśnij
przycisk <D>, aby unieść wbudowaną
lampę błyskową.
Fotografowanie z wykorzystaniem wizjera
zz W przypadku ustawiania ostrości będzie
wyświetlany punkt AF, za pomocą
którego została ustawiona ostrość.
W tym samym czasie sygnalizator
dźwiękowy wygeneruje sygnał,
a w wizjerze zaświeci się wskaźnik
ostrości <o>. W warunkach słabego
oświetlenia, punkty AF zaświecą się
krótko na czerwono.
zz Gdy oświetlenie jest słabe i podniesiono
wbudowaną lampę błyskową, stosowanie
do potrzeb uruchamiane jest oświetlenie
wspomagające AF (błysk ciągły).
Fotografowanie w trybie Live View
zz Gdy ostrość jest ustawiona na obiekcie,
punkt AF zmienia kolor na zielony,
a aparat generuje sygnał „bip”.
zz Punkt AF w obszarze ostrości
ustawionej na ruchomym obiekcie
zmienia kolor na niebieski i śledzi ruch
obiektu. Emitowanie sygnałów „bip”
w aparacie jest wyłączone.
zdjęcie.
5 Zrób
zz Aby zrobić zdjęcie, naciśnij spust
migawki do końca.
zz Przechwycony obraz będzie wyświetlany
na ekranie przez około 2 sekundy.
zz Aby wyłączyć wbudowaną lampę
błyskową, należy ponownie zamknąć
ją ręcznie.
77
Fotografowanie z pełną automatyką (Inteligentna scena auto)
oo Ruch obiektu (bez względu na to, czy obiekty poruszają się, czy nie) może
nie być wykrywany prawidłowo dla niektórych obiektów lub w niektórych
warunkach fotografowania.
oo Tryb <A> pozwala uwydatnić kolory podczas fotografowania natury, otwartej
przestrzeni oraz scen zachodów słońca. Jeśli nie uzyskujesz pożądanych
tonów kolorów, zmień tryb na dowolny tryb strefy twórczej (=39) i wybierz
styl obrazów inny niż <D>, a następnie powtórz zdjęcia (=230).
Zmniejszanie liczby rozmytych zdjęć
zz Podczas fotografowania z ręki należy zwracać uwagę na drgania
aparatu. Aby uniknąć drgań aparatu, warto rozważyć użycie statywu.
Należy korzystać z solidnego statywu, który utrzyma ciężar sprzętu
fotograficznego. Aparat należy dokładnie zamocować do statywu.
zz Zaleca się korzystanie z elektronicznego wężyka spustowego
(w sprzedaży osobno, =156) bezprzewodowego pilota zdalnego
sterowania (w sprzedaży osobno, =155).
Często zadawane pytania
zzNie można wyregulować ostrości (co sygnalizuje migająca
ikona <o> w wizjerze, gdy jest on używany do robienia
zdjęć lub pomarańczowy punkt AF podczas fotografowania
w trybie Live View).
Skieruj punkt AF na obszar o wysokim kontraście, a następnie naciśnij
spust migawki do połowy (=57). Jeśli fotografowany obiekt znajduje
się zbyt blisko, oddal się i wykonaj zdjęcie jeszcze raz.
zzKilka punktów AF jest wyświetlonych jednocześnie.
Ostrość została uzyskana we wszystkich punktach.
zzNaciśnięcie spustu migawki do połowy nie zapewnia
ustawienia ostrości aparatu na obiekt.
Jeśli przełącznik trybu ostrości na obiektywie znajduje się w pozycji <MF>,
ustaw go w pozycji <AF>.
zzNa wyświetlaczu miga wartość czasu otwarcia migawki.
Ponieważ jest zbyt ciemno, zdjęcia mogą być nieostre ze względu na
drgania aparatu. Zalecane jest skorzystanie ze statywu, wbudowanej
lampy błyskowej lub zewnętrznej lampy błyskowej (=179).
78
Fotografowanie z pełną automatyką (Inteligentna scena auto)
zzZdjęcia są za ciemne.
Podnieś wbudowaną lampę błyskową, aby włączyć automatyczne
wyzwalanie błysku, jeśli obiekty są fotografowane pod światło w ciągu
dnia lub gdy zdjęcia są wykonywane w słabym oświetleniu.
zzPo podniesieniu wbudowana lampa błyskowa wyzwala
kilkakrotnie błysk podczas fotografowania w słabym
oświetleniu.
Aby ułatwić automatyczne ustawianie ostrości, wbudowana lampa
błyskowa może kilkakrotnie wyzwolić błysk po naciśnięciu spustu
migawki do połowy (=126).
zzZdjęcia wykonywane z lampą błyskową są za jasne.
Zdjęcia mogą być jasne (prześwietlone), gdy przy użyciu lampy błyskowej
fotografowane są obiekty znajdujące się w małej odległości. Odsuń się
od obiektu i zrób zdjęcie ponownie.
zzDolna cześć zdjęć wykonanych z zastosowaniem lampy
błyskowej jest nienaturalnie ciemna.
Fotografowanie obiektów znajdujących się w zbyt małej odległości
może spowodować pojawienie się na zdjęciach cienia rzucanego
przez obiektyw. Odsuń się od obiektu i zrób zdjęcie ponownie.
Przed rozpoczęciem fotografowania zdejmij też osłonę obiektywu.
Jeżeli używana jest wbudowana lampa błyskowa, należy mieć na uwadze
poniższe kwestie.
oo Gdy oświetlenie jest słabe i często występują drgania aparatu, czas
naświetlania na wyświetlaczu wizjera miga. Trzymaj aparat nieruchomo lub
skorzystaj ze statywu. W przypadku korzystania z obiektywu o zmiennej
ogniskowej można zmniejszyć rozmycie obrazu wskutek drgań aparatu
poprzez ustawienie obiektywu na najszerszy kąt widzenia.
oo Gdy wykonywane są zdjęcia portretowe w słabym oświetleniu, należy poprosić
fotografowane osoby o nieporuszanie się do zakończenia robienia zdjęć.
Jakikolwiek ruch spowoduje rozmycie fotografowanej osoby na zdjęciu.
79
Fotografowanie z pełną automatyką (Inteligentna scena auto)
Zmiana kompozycji zdjęcia
W zależności od rodzaju sceny przesunięcie fotografowanego obiektu
w lewo lub w prawo w celu uzyskania zrównoważonego tła nada zdjęciu
lepszą perspektywę.
Naciśnięcie spustu migawki do połowy w celu ustawienia ostrości na
nieruchomy obiekt spowoduje zablokowanie ostrości na tym obiekcie.
Można zmienić kompozycję zdjęcia, trzymając spust migawki naciśnięty
do połowy, a następnie nacisnąć go do końca w celu wykonania zdjęcia.
Jest to tak zwana „blokada ostrości”.
oo Podczas fotografowania w trybie Live View aparat ustawia ostrość na wstępnie
wykrytych twarzach, na których wyregulowano ostrość, nawet po zmianie
kompozycji zdjęcia.
Fotografowanie obiektu w ruchu
Naciśnięcie spustu migawki do połowy włącza śledzenie znajdujących się
w ruchu obiektów, aby pozostały one ostre.
Trzymaj spust migawki naciśnięty do połowy i śledź obiekt tak, aby cały czas
znajdował się w ramce obszarowego AF (podczas fotografowania z wizjerem)
lub był widoczny na ekranie (w przypadku fotografowania w trybie Live View)
i w decydującym momencie naciśnij spust migawki do końca.
80
Fotografowanie z pełną automatyką (Inteligentna scena auto)
Ikony ujęć
Aparat wykrywa typ ujęcia i automatycznie
dostosowuje do niego wszystkie ustawienia.
Podczas fotografowania w trybie Live View
w lewym górnym rogu ekranu pojawia się
ikona reprezentująca rodzaj wykrytej sceny
(=627).
Dostosowywanie ustawień
Podczas fotografowania z wizjerem
po naciśnięciu przycisku <Q> można
dostosować ustawienia trybu wyzwalania
migawki, uruchomienia błysku wbudowanej
lampy błyskowej i funkcji Twórcze
wspomaganie.
W przypadku fotografowania w trybie
Live View można zmienić ustawienia
jakości obrazu, migawki dotykowej
i funkcji Twórcze wspomaganie po
dotknięciu odpowiedniej ikony.
81
Fotografowanie z pełną automatyką (Inteligentna scena auto)
Fotografowanie z dodawaniem efektów (Twórcze wspomaganie)
przycisk <Q>.
1 Naciśnij
zz Podczas fotografowania
z wykorzystaniem wizjera użyj
przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
opcję [Twórcze wspomaganie],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Po włączeniu fotografowania w trybie
Live View przeczytaj komunikat,
a następnie wybierz przycisk [OK].
efekt.
2 Wybierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
wybrać efekt, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Aby wybrać, można także obrócić
pokrętło <6> lub <5>.
Wybierz intensywność efektu i inne
3 szczegóły.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
ustawić wartość, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Aby wyzerować ustawienie, naciśnij
przycisk <A>, a następnie wybierz
opcję [OK].
zz Aby wybrać, można też obrócić pokrętło
<6> lub <5>.
Efekty w trybie twórczego wspomagania
zz[
] Ustawienia
Wybierz jeden z zaprogramowanych efektów.
Należy pamiętać, że ustawienia [Nasycenie], [Ton koloru 1]
i [Ton koloru 2] nie są dostępne w trybie [B&W].
82
Fotografowanie z pełną automatyką (Inteligentna scena auto)
zz[
] Rozmycie tła
Dostosuj rozmycie tła. Wybierz wyższe wartości, aby wyostrzyć tło,
lub niższe, aby je rozmyć. W przypadku wybrania ustawienia [Auto]
rozmycie tła jest zależne od jasności. Niektóre pozycje są dostępne
tylko w przypadku określonej jasności obiektywu (liczby f).
zz[
] Jasność
zz[
] Kontrast
zz[
] Nasycenie
Regulacja jasności obrazu.
Regulacja kontrastu.
Regulacja żywości barw.
zz[
] Ton koloru 1
zz[
] Ton koloru 2
zz[
] Monochromatyczne
Regulacja tonu koloru bursztynowego/niebieskiego.
Regulacja tonu koloru zielonego/purpurowego.
Umożliwia ustawienie efektu tonalnego na potrzeby fotografowania
monochromatycznego.
oo W przypadku korzystania z lampy błyskowej nie jest dostępna pozycja
[Rozmycie tła].
oo Powyższe ustawienia zostają wyzerowane przy zmianie trybu fotografowania
lub po ustawieniu przełącznika zasilania w pozycji <2>. Aby je zapisać,
wybierz w pozycji [z: Zachowaj dane Twórcz.wspom.] ustawienie [Włącz].
Zapisywanie efektów
Aby zapisać bieżące ustawienie w aparacie, naciśnij przycisk <B> na
ekranie ustawień twórczego wspomagania, a następnie wybierz opcję [OK].
W pozycji [USER*] można zaprogramować maksymalnie trzy ustawienia.
Jeśli w pozycji [USER*] są już zapisane trzy ustawienia własne, w celu
zapisania nowego ustawienia trzeba zastąpić nim jedno z istniejących.
83
Tryb specjalnego ujęcia
Aparat automatycznie wybierze odpowiednie ustawienia po wybraniu trybu
fotografowania dostosowanego do obiektu lub ujęcia.
* <8> oznacza specjalne ujęcie.
pokrętło wyboru trybów
1 Ustaw
w pozycji <8>.
2 Naciśnij przycisk <0>.
tryb fotografowania.
3 Wybierz
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
tryb fotografowania, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Wyboru można również dokonać,
obracając pokrętło <6> lub <5>.
oo Przestrogi dotyczące poszczególnych trybów fotografowania przedstawiono
w jednym miejscu (=99). Przed rozpoczęciem fotografowania należy
zapoznać się z przestrogami.
oo Gdy dla opcji [5: Przewodnik trybów] wybrano ustawienie [Wyłącz], po
wykonaniu czynności z punktu 1 naciśnij przycisk <Q>, użyj przycisków
<Y> <Z>, aby wybrać opcję [Wybierz scenę], za pomocą przycisków
<W> <X> wybierz tryb fotografowania, a następnie naciśnij przycisk <0>.
84
Tryb specjalnego ujęcia
Tryby fotografowania dostępne w trybie 8
Tryb fotografowania
Strona
Tryb fotografowania
Strona
=86
4
Małe odległości
q Zdjęcie grupowe
=87
P
Żywność
=94
3 Krajobrazy
=88
y
Światło świec
=95
2
Portrety
5 Sport
C
Dzieci
r Panoramowanie
=93
=89
6
Nocne portrety
=96
=90
F
Zdjęcia nocne z ręki
=97
=91
G
Kontrola podświetlenia HDR
=98
oo Fotografowanie w trybie Live View nie jest możliwe po włączeniu trybu <y>.
85
Wykonywanie zdjęć portretowych
Rozmycie tła w trybie <2> (Portrety) uwydatnia postać fotografowanej
osoby. Ten tryb umożliwia także uzyskanie bardziej wyrazistego efektu
zmiękczenia odcieni skóry i włosów.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zzWybierz miejsce, w którym odległość pomiędzy obiektem
i tłem jest największa.
Zwiększenie odległości pomiędzy obiektem i tłem wzmacnia efekt
rozmycia tła. Ponadto fotografowany obiekt będzie lepiej wyróżniać
się na ciemnym i pozbawionym nadmiaru elementów tle.
zzUżyj teleobiektywu.
W przypadku korzystania z obiektywu zmiennoogniskowego ustaw
najdłuższą ogniskową w celu wypełnienia kadru postacią fotografowanej
osoby od pasa w górę.
zzUstaw ostrość na twarz.
Podczas ustawiania ostrości przed fotografowaniem upewnij się, że punkt
AF jest wyświetlony na twarzy (fotografowanie z wizjerem) lub że punkt
AF znajdujący się na twarzy jest zielony (fotografowanie w trybie Live
View). W przypadku fotografowania twarzy z małej odległości w trybie
Live View można wybrać dla opcji [z: AF z detekcją oczu] ustawienie
[Włącz], aby ostrość została ustawiona na oczy.
zzWykonaj serię zdjęć.
Domyślnie wybrana jest opcja <i> (Wolna seria zdjęć). Jeśli
przytrzymasz wciśnięty spust migawki, możesz wykonywać serię zdjęć
w celu rejestracji zmian wyrazu twarzy i ruchu fotografowanych osób.
86
Wykonywanie zdjęć grupowych
Aby wykonać zdjęcia grupowe, należy użyć trybu <q> (Zdjęcie grupowe).
Umożliwia on wykonywanie zdjęć zapewniających ostrość zarówno osób
znajdujących się z przodu, jak i osób z tyłu.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zzUżyj obiektywu szerokokątnego.
W przypadku korzystania z obiektywu o zmiennej ogniskowej, należy
użyć najszerszego kąta widzenia, aby zapewnić ostrość wszystkich
osób w grupie – od pierwszego rzędu aż po tył. Ponadto zwiększenie
odległości pomiędzy aparatem a obiektami (tak aby całe ciała obiektów
znajdowały się w kadrze) zapewnia większy zakres ostrości.
zzWykonaj kilka ujęć grupy.
Zaleca się wykonanie kilku zdjęć w przypadku, gdy niektóre osoby mają
zamknięte oczy.
oo Podczas fotografowania w pomieszczeniach lub w słabym oświetleniu
zalecane jest używanie statywu.
87
Fotografowanie krajobrazów
Tryb <3> (Krajobrazy) służy do fotografowania rozległych krajobrazów,
a także do uzyskiwania ostrości zarówno dla obiektów bliskich, jak
i oddalonych. Zapewnia żywe odcienie koloru niebieskiego i zielonego
oraz ostre i wyraziste obrazy.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zzW przypadku obiektywu zmiennoogniskowego ustaw
najkrótszą ogniskową.
W przypadku korzystania z obiektywu o zmiennej ogniskowej
ustaw obiektyw na najszerszy kąt widzenia, aby zapewnić ostrość
bliskich i oddalonych obiektów. Nada to także szerszą perspektywę
fotografowanym krajobrazom.
zzPodczas wykonywania zdjęć nocnych należy trzymać aparat
nieruchomo.
Zalecane jest używanie statywu.
88
Fotografowanie poruszających się obiektów
Tryb <5> (Sport) umożliwia fotografowanie obiektu w ruchu, takiego jak
biegnący człowiek czy jadący pojazd.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zzUżyj teleobiektywu.
W celu fotografowania z dużej odległości zalecane jest korzystanie
z teleobiektywu.
zzŚledź obiekt za pomocą ramki obszarowego AF.
Podczas fotografowania z wizjerem skieruj ramkę obszarowego AF
na obiekt i naciśnij spust migawki do połowy, aby rozpocząć regulację
ostrości. Podczas automatycznej regulacji ostrości przez cały czas
słychać cichy sygnał dźwiękowy. Jeśli nie można ustawić ostrości,
wskaźnik ostrości <o> będzie migał.
Podczas fotografowania w trybie Live View ramka obszarowego AF
pojawia się po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Gdy ostrość
jest ustawiona na obiekcie, punkt AF zmienia kolor na niebieski.
zzWykonaj serię zdjęć.
Domyślnie ustawiona jest opcja <o> (Szybka seria zdjęć).
W decydującej chwili naciśnij przycisk migawki do końca, aby wykonać
zdjęcie. Aby śledzić obiekt i uchwycić zmiany w jego ruchu, trzymaj
przycisk migawki wciśnięty. Dzięki temu wykonasz serię zdjęć.
89
Fotografowanie dzieci
Aby zrobić zdjęcia biegających dzieci, należy skorzystać z trybu <C>
(Dzieci). Odcienie skóry będą wyglądać naturalnie.
(1)
(2)
Wskazówki dotyczące fotografowania
zzŚledź obiekt za pomocą ramki obszarowego AF.
Podczas fotografowania z wizjerem skieruj ramkę obszarowego AF (1)
na obiekt i naciśnij spust migawki do połowy, aby rozpocząć regulację
ostrości. Podczas automatycznej regulacji ostrości przez cały czas
słychać cichy sygnał dźwiękowy. Jeśli nie można ustawić ostrości,
wskaźnik ostrości <o> będzie migał.
Podczas fotografowania w trybie Live View ramka obszarowego AF (2)
pojawia się po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Gdy ostrość jest
ustawiona na obiekcie, punkt AF zmienia kolor na niebieski.
zzWykonaj serię zdjęć.
Domyślnie ustawiona jest opcja <o> (Szybka seria zdjęć).
W decydującej chwili naciśnij przycisk migawki do końca, aby wykonać
zdjęcie. Aby śledzić obiekt i uchwycić zmiany w jego ruchu oraz w wyrazie
twarzy, trzymaj przycisk migawki wciśnięty. Dzięki temu wykonasz serię
zdjęć.
zzIkona <D> miga
Naciśnij przycisk <D>, aby unieść wbudowaną lampę błyskową.
90
Panoramowanie
Jeśli chcesz zrobić zdjęcie oddające wrażenie szybkości i z efektem
rozmycia ruchu w tle obiektu, skorzystaj z trybu <r> (Panoramowanie).
W przypadku używania obiektywu obsługującego tryb <r> rozmycie
obiektu jest wykrywane, korygowane i redukowane.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zzObróć aparat, aby podążał za obiektem w ruchu.
Podczas fotografowania obracaj aparat płynnie, śledząc poruszający
się obiekt. Skieruj punkt AF na część poruszającego się obiektu, na którą
chcesz ustawić ostrość, a następnie naciśnij przycisk migawki do połowy,
przytrzymując go podczas obracania aparatu, aby dostosować się do
prędkości i ruchu obiektu. Przesuwając aparat, naciśnij spust migawki
do końca, aby zrobić zdjęcie. Cały czas śledź obiekt za pomocą aparatu.
91
Panoramowanie
zzUstaw poziom rozmycia ruchu tła.
W pozycji [Efekt] można ustawić poziom rozmycia ruchu tła. Ustawienie
[Maksymalny] wydłuża czas naświetlania, aby zwiększyć rozmycie ruchu
tła wokół obiektu. Jeśli jest widoczne rozmycie obiektu, wybierz w pozycji
[Efekt] ustawienie [Średni] lub [Minimalny], żeby je zmniejszyć.
zzWykonaj serię zdjęć.
Domyślne ustawienie to <i> (seria zdjęć). W decydującej chwili
naciśnij spust migawki do końca, aby zrobić zdjęcie. Można śledzić ruch
obiektów, przesuwając aparat i trzymając spust migawki wciśnięty w celu
wykonania serii zdjęć.
oo Aby dowiedzieć się, które obiektywy obsługują tryb <r>, należy odwiedzić
witrynę internetową firmy Canon.
oo W przypadku korzystania z obiektywu obsługującego tryb <r> aparat
samoczynnie koryguje rozmycie obiektu i (w oparciu o ustawienie wybrane
w pozycji [Efekt]) dostosowuje czas naświetlania, niezależnie od ustawienia
stabilizacji obrazu wybranego dla obiektywu.
oo Ustawienie domyślne trybu wyboru pola AF to Strefowy AF z wybranym
środkiem ekranu.
oo Metodę AF można ustawić tylko na [1-punktowy AF] lub [Strefowy AF].
Domyślnie wybierane są ustawienie [Strefowy AF] i strefa znajdująca się
pośrodku ekranu.
oo Aby zapobiec drganiom aparatu, zalecane jest trzymanie go w obu dłoniach,
trzymanie rąk blisko ciała i płynne śledzenie ruchu obiektu w celu wykonywania
zdjęć.
oo Efekt ten jest najbardziej widoczny w przypadku na przykład pociągów
i samochodów, które poruszają się ze stałą prędkością w jednym kierunku.
oo Zalecane jest wykonanie zdjęć próbnych lub sprawdzenie obrazu przez
odtworzenie go natychmiast po wykonaniu zdjęcia.
oo Gdy używany jest teleobiektyw, należy zwracać uwagę na drgania aparatu
i rozmycie fotografowanych obiektów. Aby uniknąć drgań aparatu, warto
rozważyć użycie statywu lub monopodu.
92
Fotografowanie z małej odległości
Tryb <4> (Małe odległości) służy do fotografowania kwiatów i innych
niewielkich przedmiotów z małych odległości. W celu powiększenia
obrazu małych przedmiotów skorzystaj z obiektywu do makrofotografii
(sprzedawanego osobno).
Wskazówki dotyczące fotografowania
zzUżyj jednolitego tła.
Proste tło sprawia, że małe obiekty, takie jak kwiaty, bardziej się
wyróżniają.
zzZbliż się maksymalnie do fotografowanego obiektu.
Sprawdź minimalną odległość uzyskania ostrości dla posiadanego
obiektywu. Minimalna odległość ogniskowania obiektywu jest mierzona
pomiędzy znacznikiem <V> (płaszczyzna ogniskowania) znajdującym
się w górnej części aparatu i fotografowanym obiektem. Kiedy odległość
od obiektu jest zbyt mała, nie można ustawić ostrości.
zzW przypadku obiektywu zmiennoogniskowego ustaw
najdłuższą ogniskową.
W przypadku korzystania z obiektywu zmiennoogniskowego ustawienie
najdłuższej ogniskowej powiększy obraz fotografowanego obiektu.
zzIkona <D> miga
Naciśnij przycisk <D>, aby unieść wbudowaną lampę błyskową.
93
Fotografowanie żywności
Do robienia zdjęć żywności służy tryb <P> (Żywność). Zdjęcie będzie jasne
i wyglądać będzie atrakcyjnie. W zależności od źródła światła przytłumione
zostanie również czerwonawe zabarwienie na zdjęciach wykonywanych
w świetle żarówek itd.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zzZmień ton koloru.
Można zmienić ustawienie opcji [Ton koloru]. Aby zwiększyć czerwone
zabarwienie żywności, wybierz ustawienie bliższe pozycji [Ciepłe]
(czerwone). Jeśli zabarwienie jest zbyt czerwone, wybierz ustawienie
bliższe pozycji [Zimne] (niebieskie).
94
Fotografowanie portretów w świetle świec
Aby sfotografować osobę w świetle świec, należy skorzystać z trybu <y>
(Światło świec). Atmosfera światła świec znajduje odzwierciedlenie w tonacji
kolorów obrazu.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zzUstaw ostrość za pomocą środkowego punktu AF.
Skieruj środkowy punkt AF w wizjerze na obiekt, a następnie zrób zdjęcie.
zzJeśli miga wyświetlacz numeryczny wizjera (czas naświetlania),
podejmij odpowiednie działania w celu eliminacji drgań aparatu.
Gdy oświetlenie jest słabe i często występują drgania aparatu, czas
naświetlania na wyświetlaczu wizjera miga. Jeśli używany jest obiektyw
o zmiennej ogniskowej, warto oddalić obraz i trzymać aparat nieruchomo
lub skorzystać ze statywu. W przypadku korzystania z obiektywu
o zmiennej ogniskowej można zmniejszyć rozmycie obrazu wskutek
drgań aparatu poprzez ustawienie obiektywu na najszerszy kąt widzenia.
zzZmień ton koloru.
Można zmienić ustawienie opcji [Ton koloru]. Aby zwiększyć czerwone
zabarwienie światła świec, wybierz ustawienie bliższe pozycji [Ciepły]
(czerwony). Jeśli zabarwienie jest zbyt czerwone, wybierz ustawienie
bliższe pozycji [Zimny] (niebieskie).
zzWyreguluj jasność.
Ustawienie opcji [Jasność] można zmienić. Aby rozjaśnić obraz, ustaw
wartość znajdującą się bliżej znaku +. Jeśli obraz jest za jasny, ustaw
wartość znajdującą się bliżej znaku –.
oo Dla metody AF można wybrać tylko ustawienie [1-punktowy AF].
95
Fotografowanie portretów nocnych
(ze statywem)
Aby sfotografować ludzi w nocy z naturalnie wyglądającym tłem, skorzystaj
z trybu <6> (Nocne portrety). Należy zauważyć, że fotografowanie
w tym trybie wymaga zastosowania wbudowanej lampy błyskowej
lub zewnętrznej lampy Speedlite. Zalecane jest używanie statywu.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zzUżyj obiektywu szerokokątnego oraz statywu.
W przypadku korzystania z obiektywu zmiennoogniskowego ustaw
najkrótszą ogniskową w celu uzyskania szerokiego ujęcia sceny nocnej.
Ponieważ podczas fotografowania z ręki występują drgania aparatu,
zalecane jest także używanie statywu.
zzSprawdź jasność obrazu.
Zaleca się odtworzenie nowo zarejestrowanego obrazu na miejscu w celu
sprawdzenia jego jasności. Jeśli fotografowany obiekt jest niedoświetlony,
przysuń się bliżej i ponownie zrób zdjęcie.
zzMożna także użyć innych trybów fotografowania.
Ponieważ podczas wykonywania zdjęć nocnych efekty drgań aparatu
mogą być uwydatnione, zaleca się korzystanie z trybów <A> i <F>.
oo Gdy użytkownik korzysta jednocześnie z samowyzwalacza i lampy błyskowej,
po wykonaniu zdjęcia na krótko włącza się kontrolka samowyzwalacza.
96
Wykonywanie zdjęć nocnych z ręki
Tryb <F> (Zdjęcia nocne z ręki) umożliwia fotografowanie nocą, także
wtedy, gdy aparat trzymany jest w rękach. W tym trybie fotografowania
w przypadku każdego zdjęcia rejestrowane są cztery ujęcia. W efekcie
powstaje zdjęcie, na którym ograniczone są efekty drgań aparatu.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zzMocno trzymaj aparat.
Aby aparat pozostał nieruchomy, należy trzymać łokcie blisko ciała
(=56). W tym trybie cztery zdjęcia są wyrównywane i scalane w jeden
obraz. Jeśli którekolwiek z czterech zdjęć jest znacznie przesunięte
z powodu drgań aparatu, mogą one nie zostać poprawnie wyrównane
w końcowym obrazie.
zzGdy robisz zdjęcia portretowe, używaj lampy błyskowej.
Jeśli na wykonywanych zdjęciach mają znaleźć się ludzie, należy użyć
wbudowanej lampy błyskowej lub zewnętrznej lampy Speedlite. Aby
portret był udany, przy pierwszym ujęciu zostanie użyta lampa błyskowa.
Należy poprosić fotografowaną osobę, aby nie poruszała się aż do końca
serii czterech zdjęć.
97
Fotografowanie pod światło
W przypadku fotografowania sceny z ciemnymi i jasnymi obszarami należy
użyć trybu <G> (Kontrola podświetlenia HDR). W tym trybie podczas
robienia jednego zdjęcia wykonywana jest seria trzech ujęć o różnych
ekspozycjach. W efekcie powstaje jedno zdjęcie o szerokiej gamie tonalnej,
na którym cienie powstające w wyniku fotografowania pod światło są
ograniczone do minimum.
* HDR to skrót od wysoki zakres dynamiki.
Wskazówki dotyczące fotografowania
zzMocno trzymaj aparat.
Aby aparat pozostał nieruchomy, należy trzymać łokcie blisko ciała
(=56). W tym trybie trzy zdjęcia są wyrównywane i scalane w jeden
obraz. Jeśli którekolwiek z trzech zdjęć jest znacznie przesunięte
z powodu drgań aparatu, mogą one nie zostać poprawnie wyrównane
w końcowym obrazie.
98
Przestrogi dotyczące trybów <SCN>
q: Zdjęcie grupowe
oo Ze względu na korygowanie dystorsji nieznacznie zmienia się kąt widzenia.
oo W zależności od warunków fotografowania można nie uzyskać ostrości
w przypadku każdej osoby z przodu do tyłu obrazu.
3: Krajobrazy
oo Wbudowana lampa błyskowa nie działa, nawet jeśli jest podniesiona podczas
fotografowania.
oo Również używane lampy Speedlite nie wyzwalają błysku.
5: Sport
oo W warunkach słabego oświetlenia i możliwości wystąpienia efektów drgań
aparatu w lewym dolnym narożniku miga czas naświetlania. Należy trzymać
aparat nieruchomo i zrobić zdjęcie.
oo Zastosowanie lampy błyskowej powoduje zmniejszenie szybkości serii zdjęć.
C: Dzieci
oo Szybkość serii zdjęć jest niższa, gdy podczas wykonywania serii zdjęć
w trybie Live View następuje wyzwolenie błysku przez lampę błyskową.
Aparat wykonuje zdjęcia z niższą szybkością serii zdjęć nawet po zakończeniu
wyzwalania błysku przez lampę błyskową.
r: Panoramowanie
oo Czas naświetlania zostanie wydłużony. Z tego względu tryb ten nie jest
odpowiedni dla żadnego rodzaju fotografowania za wyjątkiem panoramowania.
oo Nie można wybrać pozycji <o> ani <M>.
oo Fotografowanie z lampą błyskową nie jest możliwe.
oo Chociaż w przypadku korzystania z obiektywu obsługującego tryb <r>
jest stosowana stabilizacja obrazu dla obiektywu, rezultat nie jest widoczny
w wizjerze ani na ekranie podczas fotografowania. (Stabilizacja obrazu
i funkcja korekcji rozmycia obiektu są aktywowane w chwili wykonywania
zdjęcia niezależnie od ustawienia stabilizatora obrazu obiektywu).
oo Jeśli dany obiektyw nie obsługuje trybu <r>, nie jest korygowane
rozmycie obiektu. Jednak automatycznie regulowany jest czas naświetlania,
odpowiednio do ustawienia wybranego w pozycji [Efekt].
oo W przypadku fotografowania w jasnym świetle, np. w słoneczny letni dzień,
bądź w przypadku fotografowania powolnego obiektu ustawiony stopień efektu
panoramowania może nie zostać uzyskany.
99
Przestrogi dotyczące trybów <SCN>
r: Panoramowanie (ciąg dalszy)
oo Podczas fotografowania przy użyciu obiektywu obsługującego tryb <r>
rozmycie obiektu może nie zostać skorygowane właściwie w przypadku
fotografowania poniższych obiektów lub w podanych warunkach
fotografowania.
• Obiekty o bardzo niskim kontraście.
• Obiekty w warunkach słabego oświetlenia.
• Obiekty fotografowane pod mocne lub odbijające światło.
• Obiekty z powtarzającymi się wzorami.
• Obiekty z mniejszą liczbą wzorów lub monotonnymi wzorami.
• Obiekty, na których widać odbicia (obrazy odbite od lustra itp.).
• Obiekty mniejsze niż ramka strefowego AF.
• Gdy kilka obiektów porusza się w ramce strefowego AF.
• Obiekty poruszające się w nieregularnych kierunkach lub z nieregularnymi
prędkościami.
• Obiekty, których ruchy są częściowo nieregularne. (Na przykład pionowy
ruch biegacza).
• Obiekty, których prędkość zmienia się radykalnie. (Na przykład zaraz po
rozpoczęciu ruchu lub przy skręcaniu na zakręcie).
• Gdy aparat jest przesuwany za szybko lub za wolno.
• Gdy ruch aparatu nie jest dostosowany do ruchu obiektu.
• Gdy ogniskowa obiektywu jest długa.
P: Żywność
oo Ciepła dominanta barwna obiektów może zaniknąć.
oo Kiedy w ujęciu występują różne źródła światła, ciepła dominanta barwna
zdjęcia może się nie zmniejszyć.
oo W przypadku korzystania z lampy błyskowej dla opcji [Ton koloru] zostanie
wybrane ustawienie Standard.
oo Jeśli na zdjęciu znajdują się ludzie, odcień skóry może nie zostać prawidłowo
odzwierciedlony.
y: Światło świec
oo Lampa błyskowa nie działa. Mimo to zaleca się wcześniejsze podniesienie
lampy błyskowej, aby umożliwić wyzwolenie oświetlenia wspomagającego AF
(=126).
100
Przestrogi dotyczące trybów <SCN>
6: Nocne portrety
oo Poinstruuj fotografowaną osobę, aby stała nieruchomo jeszcze przez chwilę
po wyzwoleniu błysku lampy.
oo W przypadku fotografowania w trybie Live View uzyskanie ostrości może
być trudne, jeśli obiekt jest niedoświetlony. W takiej sytuacji należy ustawić
przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji <MF> i ręcznie ustawić
ostrość.
oo W przypadku wykonywania zdjęcia nocnego podczas fotografowania w trybie
Live View uzyskanie ostrości za pomocą automatycznej regulacji ostrości
może być trudne, jeśli w punkcie AF znajdują się punktowe źródła światła.
W takiej sytuacji należy ustawić przełącznik trybu ostrości na obiektywie
w pozycji <MF> i ręcznie ustawić ostrość.
oo Podgląd kadru w trybie Live View może nie odzwierciedlać dokładnie
zarejestrowanego w rzeczywistości zdjęcia.
F: Zdjęcia nocne z ręki
oo W porównaniu z innymi trybami fotografowania obszar obrazu będzie
mniejszy.
oo Nie można ustawić jakości RAW.
oo W przypadku wykonywania zdjęcia nocnego podczas fotografowania w trybie
Live View uzyskanie ostrości za pomocą automatycznej regulacji ostrości
może być trudne, jeśli w punkcie AF znajdują się punktowe źródła światła.
W takiej sytuacji należy ustawić przełącznik trybu ostrości na obiektywie
w pozycji <MF> i ręcznie ustawić ostrość.
oo Podgląd kadru w trybie Live View może nie odzwierciedlać dokładnie
zarejestrowanego w rzeczywistości zdjęcia.
oo Jeśli używana jest lampa błyskowa, a obiekt znajduje się blisko, może dojść
do prześwietlenia.
oo W przypadku używania lampy błyskowej podczas wykonywania zdjęć
nocnych z ograniczonym oświetleniem zdjęcia mogą nie zostać dopasowane
prawidłowo. W efekcie może powstać rozmyte zdjęcie.
oo Gdy używana jest lampa błyskowa i fotografowana osoba znajduje się blisko
tła, które również zostaje oświetlone przez lampę błyskową, zdjęcia mogą nie
zostać dopasowane prawidłowo. W efekcie może powstać rozmyte zdjęcie.
Mogą być widoczne również nienaturalne cienie i niewłaściwe kolory.
oo Kąt pokrycia błysku z użyciem zewnętrznej lampy Speedlite:
• Podczas fotografowania z użyciem lampy błyskowej Speedlite
z automatycznym ustawieniem pokrycia błysku zostanie ono ustawione
w skrajnym położeniu szerokokątnym (najszerszy kąt widzenia), niezależnie
od ustawienia obiektywu zmiennoogniskowego.
• W przypadku używania lampy błyskowej Speedlite, która wymaga ręcznego
ustawienia pokrycia błysku, należy ustawić głowicę lampy w położeniu
normalnym.
101
Przestrogi dotyczące trybów <SCN>
F: Zdjęcia nocne z ręki (ciąg dalszy)
oo W przypadku fotografowania poruszającego się obiektu jego ruch może
pozostawić powidok lub obszar otaczający obiekt może zostać przyciemniony.
oo Wyrównanie obrazu może nie działać poprawnie w przypadku powtarzających
się motywów (kratka, paski itp.) lub jednolitych, niezróżnicowanych tonalnie
obrazów oraz obrazów mocno poruszonych w wyniku drgań aparatu.
oo Zapisywanie obrazów na karcie zajmuje trochę czasu, ponieważ są scalane po
zarejestrowaniu. W trakcie przetwarzania obrazów aparat wyświetla w wizjerze
i na panelu LCD komunikat „buSY” i do zakończenia tego procesu nie można
zrobić kolejnego zdjęcia.
G: Kontrola podświetlenia HDR
oo W porównaniu z innymi trybami fotografowania obszar obrazu będzie
mniejszy.
oo Nie można ustawić jakości RAW.
oo Fotografowanie z lampą błyskową nie jest możliwe.
oo W obrazach może nie zostać oddana płynna gradacja, mogą one wyglądać
nieregularnie i zawierać znaczne zakłócenia.
oo Kontrola podświetlenia HDR może być nieskuteczna w przypadku
fotografowania pod nadmierne światło lub w przypadku scen o dużym
kontraście.
oo Podczas fotografowania wystarczająco jasnych obiektów w takich warunkach,
w jakich znajdują się na przykład w przypadku ujęć z normalnym oświetleniem,
obraz może wyglądać nienaturalnie z powodu efektu HDR.
oo W przypadku fotografowania poruszającego się obiektu jego ruch może
pozostawić powidok lub obszar otaczający obiekt może zostać przyciemniony.
oo Wyrównanie obrazu może nie działać poprawnie w przypadku powtarzających
się motywów (kratka, paski itp.) lub jednolitych, niezróżnicowanych tonalnie
obrazów oraz obrazów mocno poruszonych w wyniku drgań aparatu.
oo Zapisywanie obrazów na karcie zajmuje trochę czasu, ponieważ są scalane po
zarejestrowaniu. W trakcie przetwarzania obrazów aparat wyświetla w wizjerze
i na panelu LCD komunikat „buSY” i do zakończenia tego procesu nie można
zrobić kolejnego zdjęcia.
102
Fotografowanie z zastosowanymi
efektami filtru
Zdjęcia można robić z zastosowanymi efektami filtru. Fotografowanie
w trybie Live View umożliwia wyświetlenie podglądu efektu filtru przed
zrobieniem zdjęcia.
pokrętło wyboru trybów
1 Ustaw
w pozycji <U>.
Wyświetl podgląd kadru w trybie
2 Live
View.
zz Ustaw przełącznik fotografowania
w trybie Live View/filmowania
w pozycji <A>, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
opcję [Filtry twórcze] na
3 Wybierz
ekranie szybkich nastaw.
zz Naciśnij przycisk <Q>. (7)
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
ikonę w lewym górnym rogu, po czym
naciśnij przycisk <0>.
efekt filtru.
4 Wybierz
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby
wybrać efekt filtru (=104–=106),
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Zostanie wyświetlony obraz
z zastosowanym efektem filtru.
oo Aby skonfigurować ustawienie bez podglądu Live View, należy nacisnąć
przycisk <Q> po wykonaniu czynności z punktu 1 i wybrać opcję
[Wybierz filtr].
103
Fotografowanie z zastosowanymi efektami filtru
efekt i zrób zdjęcie.
5 Dostosuj
zz Naciśnij przycisk <Q> i wybierz
ikonę znajdującą się pod elementem
[Filtry twórcze] (oprócz c, A, B,
C i D).
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
dostosować efekt, po czym naciśnij
przycisk <0>.
oo Ustawienia RAW i RAW+JPEG są niedostępne. Jeśli ustawiona zostanie
jakość RAW, obrazy są rejestrowane w jakości 73. Jeśli ustawiona zostanie
jakość RAW+JPEG, obrazy są rejestrowane w jakości JPEG.
oo Wykonywanie serii zdjęć nie jest możliwe, gdy wybrano opcję <I>, <W>,
<X>, <Z>, <H> lub <c>.
oo Do fotografii wykonanych z zastosowanym efektem rybiego oka nie są
dołączane dane dla retuszu kurzu (=241).
Fotografowanie w trybie Live View
oo Gdy używana jest opcja Ziarnisty Cz/B, podgląd ziarnistości różni się nieco
wyglądem od wykonywanych zdjęć.
oo Jeśli wybrano opcję Miękka ostrość lub Efekt miniatury, podgląd miękkiej
ostrości może różnić się nieco wyglądem od wykonywanych zdjęć.
oo Histogram nie jest wyświetlany.
oo Widok powiększony jest niedostępny.
oo Podczas fotografowania w trybie Live View z zastosowaniem trybów strefy
twórczej niektóre ustawienia filtrów twórczych są dostępne na ekranie
szybkich nastaw.
104
Fotografowanie z zastosowanymi efektami filtru
Charakterystyka filtrów twórczych
zzI Ziarnisty Cz/B
Sprawia, że obraz jest ziarnisty i czarno-biały. Modyfikując kontrast,
można zmienić efekt czerni i bieli.
zzW Miękka ostrość
Nadaje zdjęciu miękki wygląd. Modyfikując wartość rozmycia, można
zmienić stopień zmiękczenia.
zzX Efekt rybiego oka
Nadaje zdjęciu efekt obiektywu typu „rybie oko”. Do obrazu zostają
zastosowane zniekształcenia beczkowate.
W zależności od poziomu tego efektu filtru zmienia się przycięty obszar
na brzegach obrazu. Dodatkowo w związku z tym, że ten efekt filtru
powoduje powiększenie środka obrazu, rozdzielczość postrzegana w tym
miejscu może ulec obniżeniu w zależności od liczby zarejestrowanych
pikseli, dlatego podczas ustawiania efektu filtru należy sprawdzać obraz
wynikowy. Używany jest jeden punkt AF, który ma stałe położenie na
środku obrazu.
zzZ Efekt akwareli
Sprawia, że zdjęcie przypomina akwarelę o miękkich kolorach.
Dostosowując efekt, można regulować intensywność kolorów. Należy
pamiętać, że zdjęcia wykonane w nocnej lub ciemnej scenerii mogą nie
mieć płynnej gradacji, wyglądać na zniekształcone lub zawierać znaczną
ilość szumów.
zzH Efekt aparatu-zabawki
Efekt ten zmienia barwy na typowe dla tych uzyskiwanych za pomocą
aparatów-zabawek i przyciemnia kolory we wszystkich czterech rogach
obrazu. Za pomocą opcji tonu koloru można zmienić dominantę barwną.
105
Fotografowanie z zastosowanymi efektami filtru
zzc Efekt miniatury
Tworzy efekt dioramy.
Fotografowanie z zastosowaniem ustawienia domyślnego pozwala
zachować ostrość na środku obrazu.
Podczas fotografowania w trybie Live można przesunąć obszar, który
jest ostry (ramka sceny), tak jak opisano w części „Regulacja efektu
miniatury” (=108). 1-punktowy AF jest używany jako metoda AF.
Zalecana się wyrównanie punktu AF i ramki sceny względem siebie
przed rozpoczęciem fotografowania.
Podczas fotografowania z wizjerem należy skierować środkowy
punkt AF widoczny w wizjerze na obiekt, a następnie zrobić zdjęcie.
zzA Artystyczny standard HDR
Fotografie zachowują więcej szczegółów zarówno w jasnych, jak
i ciemnych obszarach. Zmniejszony kontrast i bardziej płaska gradacja
zapewniają wykończenie przypominające prace malarskie. Kontury
obiektu będą posiadały jasne (lub ciemne) krawędzie.
zzB Artystyczny żywy HDR
Kolory będą bardziej nasycone niż przy ustawieniu [Art. standard HDR],
a niski kontrast i płaska gradacja utworzą efekt graficzny.
zzC Artystyczny olejny HDR
Kolory są najbardziej nasycone, przez co obiekt dosłownie wyskakuje ze
zdjęcia, które wygląda jak obraz olejny.
zzD Artystyczny uwypuklony HDR
Zmniejszone nasycenie kolorów, jasność, kontrast i gradacja sprawiają,
że zdjęcie wygląda płasko. Zdjęcie wygląda na przytłumione i stare.
Kontury obiektu będą posiadały jasne (lub ciemne) krawędzie.
oo Za pomocą opcji <A>, <B>, <C> i <D> można wykonywać fotografie
o szerokim zakresie dynamiki, które zachowują szczegóły zarówno w jasnych,
jak i ciemnych obszarach ujęć o wysokim kontraście. Każde wykonanie
zdjęcia powoduje zarejestrowanie trzech kolejnych obrazów o różnej jasności,
które są używane do stworzenia pojedynczego obrazu. Przestrogi można
znaleźć na stronie =107.
106
Fotografowanie z zastosowanymi efektami filtru
Uwagi dotyczące opcji <A>, <B>, <C> i <D>
oo W porównaniu z innymi trybami fotografowania obszar obrazu będzie
mniejszy.
oo Podglądy Live View efektów filtrów różnią się wyglądem od wykonywanych
zdjęć.
oo W przypadku fotografowania poruszającego się obiektu jego ruch może
pozostawić powidok lub obszar otaczający obiekt może zostać przyciemniony.
oo Wyrównanie obrazu może nie działać poprawnie w przypadku powtarzających
się motywów (kratka, paski itp.) lub jednolitych, niezróżnicowanych tonalnie
obrazów oraz obrazów mocno poruszonych w wyniku drgań aparatu.
oo Podczas fotografowania z ręki należy zwracać uwagę na drgania aparatu.
oo Gradacja nieba lub białe ściany mogą nie zostać odzwierciedlone prawidłowo.
Może wystąpić nieregularność kolorów, nieregularność ekspozycji lub
zakłócenia.
oo Fotografowanie przy oświetleniu świetlówkowym lub diodowym może dać
w rezultacie nieprawidłową reprodukcję oświetlonych obszarów.
oo Zapisywanie obrazów na karcie zajmuje trochę czasu, ponieważ są scalane po
zarejestrowaniu. W trakcie przetwarzania obrazów aparat wyświetla w wizjerze
i na panelu LCD komunikat „buSY” i do zakończenia tego procesu nie można
zrobić kolejnego zdjęcia.
oo Fotografowanie z lampą błyskową nie jest możliwe. Mimo to zaleca się
wcześniejsze podniesienie lampy błyskowej, aby umożliwić wyzwolenie
oświetlenia wspomagającego AF (=126).
107
Fotografowanie z zastosowanymi efektami filtru
Regulacja efektu miniatury
punkt AF.
1 Przesuń
zz Przesuń punkt AF w miejsce, gdzie ma
zostać ustawiona ostrość.
kadr sceny i zrób zdjęcie.
2 Przesuń
zz Przesuń kadr sceny jeśli punkt AF
znajduje się poza nim, tak aby
punkt AF został z nim wyrównany.
zz Aby kadr sceny można było przesuwać
(co sygnalizuje wyświetlenie na
pomarańczowo), naciśnij przycisk
<v> lub dotknij ikony [r] w prawym
dolnym rogu ekranu. Dotknięcie
ikony [T] umożliwia też przełączanie
orientacji kadru sceny z pionowego na
poziomy i odwrotnie. Orientację kadru
sceny można też zmienić za pomocą
przycisków <Y> <Z>, gdy włączona
jest orientacja pozioma i przycisków
<W> <X>, gdy kadr ma orientację
pionową.
zz Użyj przycisków <W> <X> lub
<Y> <Z>, aby przesunąć kadr sceny.
Aby ponownie wyśrodkować kadr sceny,
należy nacisnąć przycisk <B>.
zz Aby potwierdzić położenie kadru sceny,
należy nacisnąć przycisk <0>.
108
Strefa twórcza
Tryby strefy twórczej zapewniają
dużą swobodę przy fotografowaniu,
pozwalając ustawić samodzielnie czas
naświetlania, wartość przysłony czy
ekspozycję.
zz Aby zamknąć opis trybu fotografowania wyświetlony po obróceniu
pokrętła wyboru trybów, naciśnij przycisk <0> (=532).
oo Upewnij się, że jest wyłączona blokada kilku funkcji.
109
Programowa AE
Aparat automatycznie ustawi czas naświetlania i przysłonę w taki sposób,
aby dopasować parametry do jasności obiektu.
* <d> oznacza program ustawień.
* Symbol AE oznacza automatyczną ekspozycję (ang. auto exposure).
pokrętło wyboru trybów
1 Ustaw
w pozycji <d>.
ostrość na obiekt.
2 Ustaw
zz Wyceluj punkt AF na obiekt i naciśnij
spust migawki do połowy.
na wyświetlacz i zrób
3 Spójrz
zdjęcie.
zz Jeśli wartość ekspozycji nie miga,
oznacza to, że uzyskana ekspozycja
będzie standardowa.
oo Jeśli wartość czasu naświetlania „30"” i najniższa
wartość przysłony migają, oznacza to niedoświetlenie
zdjęcia.
Zwiększ czułość ISO lub skorzystaj z lampy błyskowej.
oo Jeśli wartość czasu naświetlania „8000” i najwyższa
wartość liczby f migają, oznacza to prześwietlenie
zdjęcia.
Zmniejsz czułość ISO lub skorzystaj z filtru ND
(sprzedawanego osobno), aby zredukować ilość
światła wpadającego przez obiektyw.
110
Programowa AE
Różnice pomiędzy trybami <d> i <A>
oo W trybie <A> wiele funkcji, takich jak metoda AF i tryb pomiaru, ustawianych
jest automatycznie, aby zapobiec wykonaniu nieudanych zdjęć. Liczba
funkcji, które można ustawić, jest ograniczona. Z drugiej strony w trybie <d>
ustawiany automatycznie jest tylko czas naświetlania i przysłona. Istnieje
możliwość dowolnego ustawienia metody AF, trybu pomiaru i innych funkcji.
Przesunięcie programu
oo Aby dostosować używaną kombinację czasu naświetlania i wartości
przysłony, zachowując jednocześnie tę samą ekspozycję, naciśnij spust
migawki do połowy i obróć pokrętło <6>. Funkcja ta jest określana mianem
przesunięcia programu.
oo Przesunięcie programu zostanie anulowane automatycznie, gdy timer
pomiarowy zakończy odliczanie (wskazanie ustawiania ekspozycji wyłączy się).
oo Przesunięcie programu nie jest możliwe w przypadku korzystania z lampy
błyskowej.
111
Ustawianie czasu naświetlania przed
fotografowaniem (preselekcja czasu)
W tym trybie użytkownik może ustawić czas naświetlania, natomiast aparat
automatycznie reguluje wartość przysłony w celu uzyskania standardowej
ekspozycji, odpowiadającej jasności obiektu. Krótszy czas naświetlania
umożliwia „zamrożenie” fotografowanego wydarzenia lub obiektu w ruchu.
Dłuższy czas naświetlania może stworzyć efekt rozmycia, dając złudzenie
ruchu.
* <s> oznacza wartość czasu (ang. time value).
Rozmycie ruchu
(długi czas: 1/30 s)
Zamrożony ruch
(krótki czas: 1/2000 s)
pokrętło wyboru trybów
1 Ustaw
w pozycji <s>.
żądany czas naświetlania.
2 Ustaw
zz Ustaw za pomocą pokrętła <6>.
ostrość na obiekt.
3 Ustaw
zz Naciśnij spust migawki do połowy.
na wyświetlacz i zrób
4 Spójrz
zdjęcie.
zz Jeśli wartość przysłony nie miga,
uzyskana ekspozycja będzie
standardowa.
112
Ustawianie czasu naświetlania przed fotografowaniem (preselekcja czasu)
oo Jeśli miga najniższa wartość f, oznacza to
niedoświetlenie zdjęcia.
Użyj pokrętła <6>, aby ustawić dłuższy czas
naświetlania, aż wartość przysłony przestanie migać,
lub ustaw wyższą czułość ISO.
oo Jeśli miga najwyższa wartość f, oznacza to
prześwietlenie zdjęcia.
Użyj pokrętła <6>, aby ustawić krótszy czas
naświetlania, aż wartość przysłony przestanie migać,
lub ustaw niższą czułość ISO.
Wyświetlanie czasu naświetlania
oo Czas naświetlania od „8000”* do „4” oznacza mianownik wartości w postaci
ułamkowej. Na przykład wartość „125” oznacza 1/125 s. Dodatkowo „0"5”
oznacza 0,5 s, a „15"” oznacza 15 s.
* „16000” gdy dla opcji [z: Tryb migawki] wybrano ustawienie
[Elektroniczna] podczas fotografowania w trybie Live View.
113
Ustawianie wartości przysłony przed
fotografowaniem (preselekcja przysłony)
W tym trybie użytkownik może ustawić wartość przysłony, natomiast aparat
automatycznie reguluje czas naświetlania w celu uzyskania standardowej
ekspozycji, odpowiadającej jasności obiektu. Wyższa liczba przysłony,
wartość f/x (mniejszy otwór przysłony), powoduje wyostrzenie pierwszego
planu i tła. Z kolei niższa wartość przysłony (większy otwór przysłony)
powoduje rozmycie większej części pierwszego planu i tła.
* <f> oznacza wartość przysłony (otwór przysłony).
Rozmyte tło
(w przypadku niskiej
wartości przysłony: f/5.6)
Ostry pierwszy plan i tło
(w przypadku wysokiej
wartości przysłony: f/32)
pokrętło wyboru trybów
1 Ustaw
w pozycji <f>.
żądaną przysłonę.
2 Wybierz
zz Ustaw za pomocą pokrętła <6>.
ostrość na obiekt.
3 Ustaw
zz Naciśnij spust migawki do połowy.
na wyświetlacz i zrób
4 Spójrz
zdjęcie.
zz Jeśli wartość czasu naświetlania nie
miga, oznacza to, że ekspozycja jest
standardowa.
114
Ustawianie wartości przysłony przed fotografowaniem (preselekcja przysłony)
oo Jeśli miga wartość czasu naświetlania „30"”, oznacza
to niedoświetlenie.
Użyj pokrętła <6>, aby zmniejszyć liczbę przysłony,
wartość f/x (większy otwór przysłony), aż wartość
czasu naświetlania przestanie migać, lub ustaw wyższą
czułość ISO.
oo Jeśli wartość czasu naświetlania „8000” miga, oznacza
to prześwietlenie zdjęcia.
Użyj pokrętła <6>, aby zwiększyć liczbę przysłony,
wartość f/x (mniejszy otwór przysłony), aż wartość
czasu naświetlania przestanie migać, lub ustaw niższą
czułość ISO.
Wyświetlana wartość przysłony
oo Im wyższa wartość przysłony (liczba f), tym mniejszy otwór przysłony.
Wyświetlana wartość przysłony (liczba f) zależy od obiektywu. Jeśli do aparatu
nie został podłączony obiektyw, w miejscu ustawienia przysłony będzie
wyświetlana wartość „00”.
115
Ustawianie wartości przysłony przed fotografowaniem (preselekcja przysłony)
Sprawdzanie pola ogniskowaniaM
Naciśnięcie przycisku podglądu głębi
ostrości powoduje przymknięcie przysłony
zgodnie z bieżącym ustawieniem przysłony
i sprawdzenie pola ogniskowania (głębi
ostrości).
oo Im większa wartość przysłony, tym szersze pole ogniskowania (do pierwszego
planu do tła) i jednocześnie ciemniejszy ekran wizjera.
oo Efekt głębi ostrości jest wyraźnie widoczny na obrazie Live View po zmianie
wartości przysłony i naciśnięciu przycisku podglądu głębi ostrości (=71).
oo Ekspozycja jest zablokowana (Blokada AE) przy wciśniętym przycisku
podglądu głębi ostrości.
oo Naciśnięcie przycisku podglądu głębi ostrości, gdy zamocowana jest lampa
Speedlite 470EX-AI, a przełącznik <X> ustawiono w pozycji <Z> (pełna
automatyka) uruchamia w pełni automatyczny pomiar odległości AI.B.
116
Ustawianie ekspozycji przed fotografowaniem
(ręczna regulacja ekspozycji)
W tym trybie czas naświetlania i przysłonę można ustawić zgodnie
z własnymi potrzebami. Aby określić ekspozycję, skorzystaj ze wskaźnika
poziomu ekspozycji albo użyj dostępnego w sprzedaży światłomierza.
* <a> oznacza ręczną regulację (ang. manual).
pokrętło wyboru trybów
1 Ustaw
w pozycji <a>.
czułość ISO (=213).
2 Ustaw
zz W trybie automatycznej czułości ISO
można ustawić korektę ekspozycji
(=118).
czas naświetlania i przysłonę.
3 Ustaw
zz Ustaw czas naświetlania za pomocą
pokrętła <6>, a wartość przysłony
przy użyciu pokrętła <5>.
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
Czas naświetlania
Wartość przysłony
ostrość na obiekt.
4 Ustaw
zz Naciśnij spust migawki do połowy.
zz Sprawdź znacznik poziomu ekspozycji
<s>, aby uzyskać informacje o różnicy
między bieżącym poziomem ekspozycji
a poziomem standardowej ekspozycji.
(1)
(2)
Wskaźnik ekspozycji standardowej
Znacznik poziomu ekspozycji
ekspozycję i zrób zdjęcie.
5 Ustaw
zz Sprawdź wskaźnik poziomu ekspozycji
i ustaw żądany czas naświetlania
i przysłonę.
zz Jeśli poziom ekspozycji przekracza
±3 stopnie w stosunku do ekspozycji
standardowej, na końcu wskaźnika
poziomu ekspozycji pojawi się
symbol <I> lub <J>.
117
Ustawianie ekspozycji przed fotografowaniem (ręczna regulacja ekspozycji)
Korekta ekspozycji za pomocą automatycznej czułości ISO
Jeśli dla czułości ISO wybrano ustawienie [A] (AUTO), w przypadku
wykonywania zdjęć z ręczną regulacją ekspozycji można ustawić korektę
ekspozycji (=160) w sposób opisany poniżej:
[z: Koryg.exp./AEB]
: Komp.eksp. (przytrz.p.,obróć )] w menu [8C.Fn III-3:
[
Ustawienia własne]
Ekran szybkich nastaw
oo Jeśli wybrano automatykę czułości ISO, ustawienie czułości ISO zmieni
się zgodnie z czasem naświetlania i przysłoną w celu uzyskania ekspozycji
standardowej. Zatem można nie uzyskać zamierzonego efektu ekspozycji.
W takim przypadku ustaw korektę ekspozycji.
oo Gdy aparat jest ustawiony na tryb <a> + Automatyczna czułość ISO + <q>
(Pomiar wielosegmentowy) i wybrane jest domyślne ustawienie opcji
[8C.Fn I-8: Tryb pom.z blok.AE po ostr.] (=556), przytrzymanie spustu
migawki wciśniętego do połowy blokuje czułość ISO po uzyskaniu ostrości
w trybie One-Shot AF.
oo Aby porównać aktualną ekspozycję z ekspozycją po naciśnięciu przycisku
<A> początkowo przy automatycznie ustawionej czułości ISO, naciśnij
przycisk <A>, zmień kompozycję zdjęcia i sprawdź wskaźnik poziomu
ekspozycji.
oo Po ustawieniu trybu automatycznej czułości ISO i wybraniu dla opcji
[8C.Fn I-1: Przyrosty nastaw ekspozycji] ustawienia [1/2-stop] każda
korekta ekspozycji o 1/2 stopnia zostanie zastosowana z czułością ISO
(1/3 stopnia) i czasem naświetlania. Jednak wyświetlany czas naświetlania
nie ulegnie zmianie.
118
Długie czasy ekspozycji (Bulb)
W tym trybie migawka pozostaje otwarta tak długo, jak długo jest naciśnięty
do końca spust migawki; migawka zostaje zamknięta po zwolnieniu
przycisku. Z ekspozycji w trybie Bulb należy korzystać w przypadku
fotografowania nocnych scen, fajerwerków, nieba i innych obiektów,
które wymagają długiego czasu naświetlania.
pokrętło wyboru trybów
1 Ustaw
w pozycji <F>.
żądaną przysłonę.
2 Wybierz
zz Ustaw za pomocą pokrętła <6>
lub <5>.
zdjęcie.
3 Zrób
zz Aparat będzie rejestrował zdjęcia,
dopóki spust migawki będzie całkowicie
wciśnięty.
zz Czas ekspozycji, jaki upłynął, będzie
wyświetlany na panelu LCD.
oo Nie kieruj aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub źródła
intensywnego światła sztucznego. Mogłoby to spowodować uszkodzenie
matrycy światłoczułej lub wewnętrznych elementów aparatu.
oo Długie ekspozycje w trybie Bulb powodują więcej zakłóceń na obrazie niż zwykle.
oo W przypadku ustawienia automatycznej czułości ISO zostanie ustawiona
czułość ISO 400 (=614).
oo Po rozpoczęciu fotografowania z ekspozycją w trybie Bulb i z zastosowaniem
samowyzwalacza należy przytrzymywać naciśnięty do końca spust migawki
aż do zakończenia wykonywania zdjęć. Jeżeli użytkownik zwolni spust
migawki podczas odliczania czasu przez samowyzwalacz, zdjęcia nie zostaną
wykonane, mimo że dźwięk zwalniania migawki zostanie wyemitowany.
119
Długie czasy ekspozycji (Bulb)
oo Wybranie opcji [z: Redukcja zakłóceń (dł.czas)], umożliwia zredukowanie
zakłóceń generowanych podczas długich czasów ekspozycji (=238).
oo W przypadku ekspozycji w trybie Bulb zaleca się korzystanie ze statywu
i timera funkcji Bulb. Można też jednocześnie używać blokady lustra
podniesionego (=263).
oo Zdjęcia z ekspozycją w trybie Bulb można wykonywać, korzystając
z elektronicznego wężyka spustowego RS-60E3 (do nabycia osobno, =156).
oo Do ekspozycji w trybie Bulb można również używać pilota zdalnego
sterowania RC-6 (do nabycia osobno, =155) lub pilota bezprzewodowego
BR-E1 (do nabycia osobno, =156). Naciśnięcie przycisku wyzwalania
(przesyłania) na pilocie zdalnego sterowania powoduje rozpoczęcie ekspozycji
w trybie Bulb — natychmiastowe lub z 2-sekundowym opóźnieniem. Ponowne
naciśnięcie przycisku powoduje zakończenie ekspozycji w trybie Bulb.
Timer funkcji BulbM
Gdy używany jest timer funkcji Bulb, nie trzeba trzymać wciśniętego do
końca spustu migawki podczas ekspozycji.
1
Wybierz pozycję [z: Timer f-cji Bulb].
pozycję [Włącz].
2 Wybierz
zz Wybierz wartość [Włącz], a następnie
naciśnij przycisk <B>.
żądany czas ekspozycji.
3 Ustaw
zz Wybierz godziny, minuty lub sekundy.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
ustawienie <r>.
zz Ustaw żądaną wartość, a następnie
naciśnij przycisk <0>. (Spowoduje
to przywrócenie symbolu <s>).
120
Długie czasy ekspozycji (Bulb)
opcję [OK].
4 Wybierz
zz Po zamknięciu menu na panelu LCD
zostanie wyświetlony element <H>.
zdjęcie.
5 Zrób
zz Naciśnij spust migawki do końca, a po
(1)
(2)
rozpoczęciu fotografowania zwolnij go.
zz Aby zatrzymać rozpoczęte
fotografowanie, ponownie naciśnij
spust migawki do końca i zwolnij go.
zz Aby anulować ustawienie timera,
wybierz wartość [Wyłącz] w punkcie 2.
(1)
(2)
Timer funkcji Bulb
Czas ekspozycji, jaki upłynął
oo Jeśli podczas pracy timera funkcji Bulb naciśniesz spust migawki do końca,
a następnie puścisz go, ekspozycja w trybie Bulb zostanie zatrzymana.
oo Jeśli użytkownik będzie przytrzymywać spust migawki do końca, ekspozycja
w trybie Bulb będzie trwać nawet po upływie ustawionego czasu ekspozycji.
oo Praca timera funkcji Bulb zostanie zatrzymana i nastąpi przywrócenie ustawienia
[Wyłącz], gdy użytkownik ustawi przełącznik zasilania w pozycji <2> lub
przełączy w tryb nagrywania filmu lub tryb fotografowania inny niż <F>.
121
122
Ustawienia AF, wyzwalania
migawki i ekspozycji
W tym rozdziale opisano sposób konfiguracji AF, trybu wyzwalania
migawki, trybu pomiaru i powiązanych ustawień.
zz Ikona M widoczna na prawo od tytułu strony oznacza, że dana
funkcja jest dostępna tylko w strefie twórczej.
zz W trybach strefy podstawowej działanie AF jest ustawiane
automatycznie.
oo Symbol <AF> oznacza autofokus. Symbol <MF> oznacza ręczną
regulację ostrości.
123
Wybór działania AF
M
przełącznik trybu ostrości na
1 Ustaw
obiektywie w pozycji <AF>.
pokrętło wyboru trybów
2 Ustaw
w pozycji Strefa twórcza.
3 Naciśnij przycisk <AF> (9).
tryb działania AF.
4 Wybierz
zz Obróć pokrętło <6> lub <5>.
X: Tryb One-Shot AF
9: Tryb AI Focus AF
Z: Tryb AI Servo AF
zz Podczas fotografowania w trybie Live
View należy użyć przycisków <Y> <Z>.
X: Tryb One-Shot AF
K: Servo AF
124
Wybór działania AF
Tryb One-Shot AF dla obiektów nieruchomych
To działanie AF jest przeznaczone do fotografowania nieruchomych
obiektów. Naciśnięcie spustu migawki do połowy spowoduje jednorazowe
ustawienie ostrości aparatu.
zz Gdy ostrość zostanie ustawiona na obiekcie podczas fotografowania
z wizjerem, następuje wyświetlenie punktu AF, wskaźnik ostrości <o>
w wizjerze zaświeca się, a aparat emituje sygnał „bip”.
zz Gdy ostrość zostanie ustawiona na obiekcie podczas fotografowania
w trybie Live View, punkt AF zmienia kolor na zielony, a aparat generuje
sygnał „bip”.
zz Ostrość pozostaje zablokowana po naciśnięciu spustu migawki do
połowy i przytrzymaniu go, co pozwala zmienić kompozycję obrazu
przed wykonaniem zdjęcia.
oo Jeśli dla opcji [5: Sygnał „bip”] wybrano ustawienie [Wyłącz], sygnał
dźwiękowy nie zostanie wyemitowany po uzyskaniu ostrości.
Tryb AI Servo AF (fotografowanie z wizjerem) lub Servo AF
(fotografowanie w trybie Live View) i ruchome obiekty
To działanie AF jest przeznaczone do fotografowania poruszających się
obiektów. Przytrzymanie wciśniętego do połowy spustu migawki powoduje
ciągłe podążanie ostrości za fotografowanym obiektem.
zz Gdy ostrość zostanie ustawiona na obiekcie podczas fotografowania
z wizjerem, następuje wyświetlenie punktu AF.
zz Gdy ostrość zostanie ustawiona na obiekcie podczas fotografowania
w trybie Live View, punkt AF zmienia kolor na niebieski.
zz Parametry ekspozycji są ustawiane w momencie wykonywania zdjęcia.
oo Sygnalizator dźwiękowy nie będzie uruchamiany nawet po uzyskaniu ostrości.
oo Wskaźnik ostrości <o> nie będzie świecić w wizjerze.
125
Wybór działania AF
Tryb AI Focus AF (fotografowanie z wizjerem)
i automatyczna zmiana działania AF
Jeśli obiekt zaczyna się poruszać, tryb AI Focus AF powoduje automatyczną
zmianę trybu działania AF z One-Shot AF na AI Servo AF.
zz Gdy aparat użyje trybu One-Shot AF do ustawienia ostrości na obiekcie,
a następnie wykryje ruch obiektu, zmianę odległości lub podobną zmianę,
przełączy się w tryb AI Servo AF i będzie kontynuować śledzenie obiektu
w ruchu.
oo Gdy ostrość jest ustawiona na obiektach za pomocą trybu Servo, aparat
kontynuuje generowanie sygnałów dźwiękowych.
oo Gdy ostrość jest ustawiona na obiektach za pomocą trybu Servo, wskaźnik
ostrości <o> w wizjerze nie świeci się.
oo Fotografowanie z blokadą ostrości nie jest możliwe w trybie Servo.
oo W trybie <A> używanym podczas fotografowania w trybie Live View do
regulacji ostrości stosowany jest tryb AI Focus AF. Należy zauważyć, że
do ustawienia ostrości na obiektach w ruchu używany jest tryb Servo AF.
Po uzyskaniu ostrości punkt AF zmienia kolor na niebieski. Należy zauważyć,
że jeśli obiekt poruszy się podczas wykonywania serii zdjęć, aparat nie
przełączy się w tryb Servo AF.
Oświetlenie wspomagające AF
zz Podczas fotografowania z wizjerem może następować emitowanie
oświetlenia wspomagającego AF przez wbudowaną lampę błyskową,
aby ułatwić automatyczne ustawienie ostrości w słabym oświetleniu
lub w innych warunkach, w których wykonanie tej operacji jest trudne.
Oświetlenie wspomagające AF będzie emitowane stosownie do potrzeb
po naciśnięciu przycisku <I> w celu podniesienia lampy błyskowej
i naciśnięciu spustu migawki do połowy.
zz Oświetlenie wspomagające AF nie jest uruchamiane podczas
fotografowania w trybie Live View nawet po podniesieniu wbudowanej
lampy błyskowej.
oo Lampa błyskowa nie emituje oświetlenia wspomagającego AF, gdy dla
działania AF wybrano ustawienie [AI Focus AF] lub [AI Servo AF].
oo Aby wyłączyć aktywację oświetlenia wspomagającego AF, należy wybrać dla
opcji [z: Oświetlenie wspomagające AF] ustawienie [Wyłącz].
126
Wybór działania AF
Punkty AF świecą się na czerwono (fotografowanie
z wizjerem)
Punkty AF zaświecają się na czerwono po ustawieniu ostrości w warunkach
słabego oświetlenia albo na ciemnym obiekcie. Świecenie można wyłączyć
w trybach strefy twórczej (=569).
127
Wybór obszaru AF i punktu AF
(fotografowanie z wizjerem)
Liczba użytecznych punktów AF, wzory punktów AF, kształt ramki
obszarowego AF itp. różnią się w zależności od użytego obiektywu.
Szczegóły można znaleźć w rozdziale „Informacje dodatkowe”.
Tryb wyboru pola AF
N: AF punktowy (wybieranie ręczne)
zz Aparat ustawia ostrość w węższym
obszarze niż jednopunktowy AF.
zz Doskonale nadaje się do precyzyjnej
regulacji ostrości lub do regulacji
ostrości nakładających się obiektów,
takich jak zwierzę w klatce.
zz Ponieważ obszar AF jest wąski,
regulacja ostrości w pewnych warunkach
fotografowania może być trudna.
E: 1-punktowy AF
(wybieranie ręczne)
zz Aparat ustawia ostrość przy użyciu
pojedynczego punktu AF.
F: Strefowy AF
(ręczne wybieranie strefy)
zz Aparat przeprowadza regulację ostrości
w strefie składającej się z dziewięciu
punktów AF. Wykrywanie obiektów jest
łatwiejsze niż w przypadku korzystania
z ustawienia 1-punktowy AF.
zz Na ogół ostrość jest ustawiana na
najbliższym obiekcie. Należy pamiętać,
że w czasie regulacji ostrości nadawany
jest priorytet wykrytym twarzom.
zz W trybie AI Servo AF regulacja ostrości
jest kontynuowana tak długo jak można
śledzić obiekty wewnątrz strefy.
128
Wybór obszaru AF i punktu AF (fotografowanie z wizjerem)
G: Wielostrefowy AF
(ręczne wybieranie strefy)
zz Obszar AF jest podzielony na trzy strefy
ostrości (lewą, środkową i prawą).
zz Wykrywanie obiektów jest łatwiejsze niż
w przypadku korzystania z ustawienia
Strefowy AF.
zz Na ogół ostrość jest ustawiana na
najbliższym obiekcie. Należy pamiętać,
że w czasie regulacji ostrości nadawany
jest priorytet wykrytym twarzom.
zz W trybie AI Servo AF regulacja ostrości
jest kontynuowana tak długo jak można
śledzić obiekty wewnątrz dużej strefy.
H: Wybór automatyczny AF
zz Do regulacji ostrości używana jest ramka
obszarowego AF (cały obszar AF).
zz W trybie One-Shot AF ostrość jest na
ogół ustawiana na najbliższym obiekcie.
Należy pamiętać, że w czasie regulacji
ostrości nadawany jest priorytet
wykrytym twarzom.
zz W trybie AI Servo AF można ustawić
początkową pozycję dla funkcji AI Servo
AF (=133). Regulacja ostrości będzie
trwać tak długo, jak ramka obszarowego
AF będzie w stanie śledzić obiekt
podczas wykonywania zdjęć.
129
Wybór obszaru AF i punktu AF (fotografowanie z wizjerem)
oo Punkty AF mogą nie śledzić obiektów w niektórych warunkach fotografowania,
gdy tryb AI Servo AF jest używany razem z funkcjami Strefowy AF,
Wielkostrefowy AF i Wybór automatyczny AF.
oo Wyregulowanie ostrości może być trudne w przypadku korzystania
z punktu AF znajdującego się w pobliżu krawędzi bądź używania obiektywu
szerokątnego lub teleobiektywu. W takim przypadku należy skorzystać ze
środkowego punktu AF lub punktu AF blisko środka.
oo Po zaświeceniu się punktów AF, część lub całość wizjera może zaświecić na
czerwono. Jest to cecha wyświetlania punktu AF.
oo Ze względu na właściwości technologii wyświetlania punktu AF (ekran LCD)
w niskich temperaturach widoczność punktu AF może być gorsza, a podążanie
za obiektem spowolnione.
oo Ustawienie [8C.Fn II-10: Punkt AF powiązany z orient.] pozwala ustawić
tryb wyboru pola AF + punkt AF lub tylko punkt AF oddzielnie dla orientacji
poziomej i pionowej (=565).
130
Wybór obszaru AF i punktu AF (fotografowanie z wizjerem)
Wybieranie trybu wyboru pola AF
przycisk <S> lub
1 Naciśnij
<G> (9).
przycisk <G>.
2 Naciśnij
zz Każde naciśnięcie przycisku <G>
powoduje zmianę trybu wyboru pola AF.
oo Opcja [8C.Fn II-7: Wybierz tryb wyboru pola AF] umożliwia ograniczenie
dostępnych trybów wyboru pola AF do tych, które preferuje użytkownik (=563).
oo Jeśli dla opcji [8C.Fn II-9: Metoda wyboru obszaru AF] wybrano ustawienie
[1:G9Pokrętło główne], można wybrać tryb wyboru pola AF, naciskając
przycisk <S> albo <G>, a następnie obracając pokrętło <6> (=564).
131
Wybór obszaru AF i punktu AF (fotografowanie z wizjerem)
Ręczne wybieranie punktu AF lub strefy
przycisk <S> lub
1 Naciśnij
<G> (9).
punkt AF lub strefę.
2 Wybierz
zz Użyj przycisków <j> <9> lub pokrętła
<6> albo <5>, aby wybrać punkt AF.
zz Aby wybrać środkowy punkt AF lub
strefę, naciśnij przycisk <0> lub <j>.
oo Przytrzymywanie przycisku <Q> i obrócenie pokrętła <6> umożliwia
wybranie punktu AF w pionie.
oo Na panelu LCD wyświetlane są następujące informacje.
• AF punktowy i 1-punktowy AF: SEL (środek), SEL AF (poza środkiem)
AF
• Strefowy AF, Wielostrefowy AF, Wybór automatyczny AF:
132
Wybór obszaru AF i punktu AF (fotografowanie z wizjerem)
Znaczenie świecenia lub migających punktów AF
Naciśnięcie przycisku <S> lub <G> powoduje podświetlenie krzyżowych
punktów AF przeznaczonych do precyzyjnego ustawiania ostrości. Migające
punkty AF są czułe na przebieg linii poziomych lub pionowych. Szczegóły
można znaleźć w rozdziale „Informacje dodatkowe”.
Ustawianie pozycji początkowej dla trybu AI Servo AF
/c] wybrano
Gdy dla opcji [8C.Fn II-11: Wstępny pkt Servo AF,
ustawienie [1:Wstępny pkt AF ust. dla
/c] (=566), można ręcznie
ustawić pozycję początkową dla trybu AI Servo AF.
tryb wyboru pola AF wybierz [H AF
1 Jako
z automatycznym wyborem] (=131).
2 Dla działania AF wybierz ustawienie [AI Servo AF] (=124).
3 Wybierz punkt AF (=132).
133
Wybór obszaru AF i punktu AF (fotografowanie z wizjerem)
Warunki fotografowania utrudniające regulację ostrości
zz Obiekty o bardzo niskim kontraście
(przykład: błękitne niebo, jednokolorowe powierzchnie płaskie itp.)
zz Obiekty fotografowane w warunkach bardzo słabego oświetlenia
zz Obiekty fotografowane pod mocne światło lub odbijające
(przykład: samochody o bardzo błyszczącej karoserii itp.)
zz Bliskie i odległe obiekty znajdujące się blisko punktu AF
(przykład: zwierzęta w klatce itp.)
zz Źródło światła, np. punkty światła, znajdujące się blisko punktu AF
(Przykład: zdjęcia nocne itp.)
zz Obiekty z powtarzającymi się wzorami
(przykład: okna wieżowca, klawiatura komputera itp.)
zz Obiekty z wzorami mniejszymi niż punkt AF
(przykład: twarze lub kwiaty, równie małe lub mniejsze od punktu AF itp.)
W takich przypadkach ostrość należy ustawić na jeden z dwóch niżej
wymienionych sposobów.
(1) Korzystając z trybu One-Shot AF, ustaw ostrość na inny obiekt
znajdujący się w tej samej odległości i zablokuj ostrość, a następnie
zmień kompozycję ujęcia (=125).
(2) Ustaw przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji <MF>,
a następnie wyreguluj ostrość ręcznie (=147).
oo W zależności od obiektu można uzyskać ostrość poprzez niewielką zmianę
kompozycji zdjęcia i ponowne wykonanie działania AF.
134
Wybieranie metody AF (fotografowanie
w trybie Live View)
Metoda AF
: Twarz+Śledzenie
Aparat wykrywa twarze i ustawia na nie
ostrość. Wokół wykrytej i śledzonej twarzy
pojawi się ramka <p> (punkt AF).
Jeśli nie zostanie wykryta żadna twarz, cały obszar AF zostanie użyty do
automatycznego wyboru AF.
W trybie Servo AF można ustawić początkową pozycję dla funkcji AF
(=143). Regulacja ostrości będzie trwać tak długo, jak ramka obszarowego
AF będzie w stanie śledzić obiekt podczas wykonywania zdjęć.
: AF punktowy
Aparat ustawia ostrość w węższym
obszarze niż jednopunktowy AF.
: 1-punktowy AF
Aparat ustawia ostrość przy użyciu
pojedynczego punktu AF <S>.
135
Wybieranie metody AF (fotografowanie w trybie Live View)
: Strefowy AF
Używa automatycznego wyboru AF
w ramkach strefy AF, aby pokryć duży
obszar, co sprawia, że regulacja ostrości
jest łatwiejsza niż w przypadku korzystania
z ustawienia 1-punktowy AF.
Przede wszystkim tryb ustawia ostrość na najbliższym przedmiocie. Aparat
próbuje ustawić ostrość na twarzach osób w ramce strefy AF.
Wyostrzone punkty AF są wyświetlane jako <S>.
136
Wybieranie metody AF (fotografowanie w trybie Live View)
Wybór metody AF
1 Naciśnij przycisk <G>.
metodę AF.
2 Wybierz
zz Każde naciśnięcie przycisku <G>
powoduje zmianę metody AF.
zz Wyboru można dokonać też w menu
[z: Metoda AF].
oo W trybie <A> automatycznie ustawiana jest opcja [u+Śledzenie].
oo W trybie <r> można ustawić tylko [1-punktowy AF] lub [Strefowy AF].
oo Opisy na stronach =138–=141 zakładają, że dla działania AF wybrano
ustawienie [One-Shot AF] (=125). W przypadku trybu [Servo AF] (=125)
punkt AF zmieni kolor na niebieski po ustawieniu ostrości.
oo Informacje na temat migawki dotykowej (AF i zwolnienie migawki przez
sterowanie za pomocą dotyku) można znaleźć na stronie =72.
oo Jeśli dla opcji [8C.Fn II-9: Metoda wyboru obszaru AF] wybrano ustawienie
[1:G9Pokrętło główne], można wybrać metodę AF, naciskając przycisk
<G>, a następnie obracając pokrętło <6>.
137
Wybieranie metody AF (fotografowanie w trybie Live View)
zzu(twarz)+Śledzenie: c
Aparat wykrywa twarze i ustawia na nie ostrość. Jeśli twarz się porusza,
punkt AF <p> również się porusza, aby ją śledzić.
Dla opcji [AF z detekcją oczu] można wybrać ustawienie [Włącz],
aby ostrość została ustawiona na oczy (=142).
punkt AF.
1 Sprawdź
zz Wokół wykrytej twarzy pojawi się ramka
<p> (punkt AF).
zz Twarz, na której ma zostać ustawiona
ostrość, można wybrać za pomocą
przycisków <Y> <Z> po wyświetleniu
symbolu <h>.
zz Naciśnij przycisk <j>, aby przesunąć
punkt AF na twarz osoby znajdującej się
w środku.
ostrość i zrób zdjęcie.
2 Ustaw
zz Naciśnij spust migawki do połowy.
Spowoduje to ustawienie ostrości na
obiekt, punkt AF zmieni kolor na zielony,
a aparat wyemituje sygnał „bip”.
Pomarańczowy punkt AF wskazuje,
że aparat nie może ustawić ostrości
na obiektach.
138
Wybieranie metody AF (fotografowanie w trybie Live View)
Dotknięcie ekranu na twarzy, aby ustawić ostrość.
Dotknięcie ekranu na twarzy lub obiekcie spowoduje zmianę punktu AF
na < >.
Nawet gdy twarz lub obiekt się porusza, punkt AF < > śledzi to.
oo Jeżeli twarz obiektu jest zdecydowanie nieostra, wykrycie twarzy nie będzie
możliwe. Należy ręcznie wyregulować ostrość (=147) w celu wykrycia
twarzy, a następnie należy wykonać AF.
oo Może się zdarzyć, że inny obiekt zostanie rozpoznany jako twarz.
oo Funkcja wykrywania twarzy nie będzie działać w sytuacji, gdy twarz
odwzorowana w kadrze jest zbyt mała lub zbyt duża, zbyt mocno naświetlona
lub zacieniona, a także jeśli jest ona tylko częściowo widoczna.
oo AF nie wykrywa obiektów ani twarzy osób na obrzeżach ekranu. Zmień
kompozycję kadru, aby wyśrodkować obiekt lub przybliżyć obiekt do środka.
oo Ramka <p> może obejmować jedynie fragment twarzy, a nie całą twarz.
oo Rozmiar punktu AF zmienia się zależnie od obiektu.
139
Wybieranie metody AF (fotografowanie w trybie Live View)
zzAF punktowy / 1-punktowy AF / Strefowy AF
Punkt AF lub ramkę strefy AF można wybrać ręcznie. Tutaj jako przykład
zastosowano ekrany 1-punktowego AF.
punkt AF.
1 Sprawdź
zz Wyświetlony zostanie punkt AF (1).
W trybach Strefowy AF wyświetlana jest
określona ramka strefy AF.
(1)
punkt AF.
2 Przesuń
zz Użyj przycisków <j> <9>, aby
przesunąć punkt AF do miejsca,
w którym chcesz ustawić ostrość
(zwróć jednak uwagę, że niektóre
obiektywy nie pozwalają na przesunięcie
w pobliże krawędzi ekranu).
zz Aby przesunąć punkt AF, można również
dotknąć ekranu.
zz Aby wyśrodkować punkt AF lub ramkę
strefy AF, naciśnij przycisk <j>, <0>
lub <L>.
140
Wybieranie metody AF (fotografowanie w trybie Live View)
ostrość i zrób zdjęcie.
3 Ustaw
zz Wyceluj punkt AF na obiekt i naciśnij
spust migawki do połowy.
Po uzyskaniu ostrości punkt AF zmieni
kolor na zielony i zostanie uruchomiony
sygnalizator dźwiękowy.
Jeśli ostrość nie zostanie uzyskana,
punkt AF zmieni kolor na pomarańczowy.
oo Punkty AF mogą nie śledzić obiektów w niektórych warunkach fotografowania,
gdy tryb Servo AF jest używany razem z funkcją Strefowy AF.
oo Ustawianie ostrości może być trudne w przypadku korzystania z peryferyjnego
punktu AF. W takim przypadku należy wybrać punkt AF znajdujący się
pośrodku kadru.
oo Dzięki funkcji [8C.Fn II-10: Punkt AF powiązany z orient.] można ustawić
odrębne punkty AF na potrzeby fotografowania w pionie i w poziomie (=565).
141
Wybieranie metody AF (fotografowanie w trybie Live View)
AF z detekcją oczu
Gdy dla metody AF wybrano ustawienie [u+Śledzenie] można
fotografować, utrzymując ostrość na oczach obiektu.
Wybierz opcję [z: AF z detekcją
1 oczu].
2 Wybierz pozycję [Włącz].
aparat na obiekt.
3 Nakieruj
zz Wokół oka pojawi się punkt AF.
zz Można także dotknąć ekranu, aby
zaznaczyć oko i ustawić ostrość.
Cała twarz jest wybierana po dotknięciu
innych rysów twarzy, takich jak nos lub
usta. Oczy na których ma być ustawiona
ostrość są wybierane automatycznie.
zz Zależnie od ustawień opcji [AF
z detekcją oczu] użyj przycisków
<Y> <Z>, aby wybrać oczy, na
których ustawiona zostanie ostrość
po pojawieniu się przycisku < >.
4 Zrób zdjęcie.
142
Wybieranie metody AF (fotografowanie w trybie Live View)
oo Oczy fotografowanej osoby mogą nie zostać poprawnie wykryte. Zależy to od
wyglądu tej osoby i warunków fotografowania.
oo Aby wyłączyć funkcję AF z detekcją oczu bez korzystania z menu, należy
naciskać następujące przyciski jeden po drugim: <G> i <B>. Aby wznowić
AF z detekcją oczu, ponownie naciśnij przycisk <B>.
Ustawianie początkowej pozycji dla trybu Servo AF
/c] wybrano
Gdy dla opcji [8C.Fn II-11: Wstępny pkt Servo AF,
ustawienie [1:Wstępny pkt AF ust. dla
/c] (=566), można
swobodnie ustawić pozycję początkową dla trybu Servo AF.
dla metody AF ustawienie
1 Wybierz
[u+Śledzenie] (=137).
dla działania AF ustawienie
2 Wybierz
[Servo AF] (=124).
punkt AF (=132).
3 Wybierz
zz Użyj przycisków <j> <9> lub dotknij
(1)
ekranu, aby przesunąć punkt AF (1),
po czym ustaw go.
zz Naciśnięcie przycisku <j>, <0> lub
<L> spowoduje powrót punktu AF na
środek ekranu.
143
Wybieranie metody AF (fotografowanie w trybie Live View)
Widok powiększony
Aby sprawdzić ostrość, gdy metoda AF jest inna niż [u+Śledzenie],
powiększ widok ok. 5- lub 10-krotnie, naciskając przycisk <v>
(lub dotykając symbolu <u>).
zz Powiększenie jest wyśrodkowane na punkcie AF w trybach
[AF punktowy] i [1-punktowy AF] i na ramce strefy AF w trybie
[Strefowy AF].
zz Automatyczne ustawianie ostrości jest wykonywane w widoku
powiększonym po naciśnięciu spustu migawki do połowy w trybie
[1-punktowy AF] i [AF punktowy]. W przypadku innych metod
AF automatyczne ustawianie ostrości odbywa się po przywróceniu
normalnego widoku.
zz W przypadku używania trybu Servo AF naciśnięcie spustu migawki
do połowy w widoku powiększonym spowoduje powrót do widoku
standardowego przeznaczonego do regulacji ostrości.
oo Jeśli uzyskanie ostrości w widoku powiększonym jest utrudnione, należy
wrócić do widoku normalnego i użyć funkcji AF.
oo Jeśli użyto funkcji AF w widoku standardowym, a następnie użyto
powiększonego widoku, precyzyjne ustawienie ostrości może nie być możliwe.
oo Szybkość AF w widoku standardowym i powiększonym różni się.
oo Tryby Ciągły AF nie jest dostępny po powiększeniu widoku.
oo W widoku powiększonym ustawianie ostrości może być trudne z uwagi na
drgania aparatu. Zalecane jest używanie statywu.
144
Wybieranie metody AF (fotografowanie w trybie Live View)
Wskazówki dotyczące fotografowania z użyciem AF
zz Naciśnięcie spustu migawki do połowy spowoduje ponowne ustawienie
ostrości, nawet po jej wcześniejszym uzyskaniu.
zz Jasność obrazu może się zmieniać podczas automatycznego ustawiania
ostrości.
zz W zależności od obiektu i warunków fotografowania ustawienie ostrości
może potrwać dłużej lub szybkość serii zdjęć może się zmniejszyć.
zz Jeśli podczas fotografowania zmieni się źródło światła, może wystąpić
migotanie ekranu i trudności z ustawieniem ostrości. W takim przypadku
należy ponownie uruchomić aparat i wznowić fotografowanie z funkcją
AF przy aktualnym oświetleniu.
zz Jeśli nie można wyostrzyć obrazu za pomocą AF, wyreguluj ostrość
ręcznie (=147).
zz W przypadku obiektów znajdujących się na skraju ekranu, które są
lekko nieostre, spróbuj wyśrodkować obiekt (lub punkt AF lub ramkę
strefy AF), aby ustawić ostrość, a następnie ponownie skomponuj ujęcie
przed zrobieniem zdjęcia.
zz W przypadku niektórych obiektywów ustawianie ostrości przy użyciu
autofokusa może potrwać dłużej, a regulacja ostrości może nie być
do końca skuteczna.
145
Wybieranie metody AF (fotografowanie w trybie Live View)
Warunki fotografowania utrudniające regulację ostrości
zz Obiekty o niskim kontraście, takie jak błękitne niebo, jednokolorowe,
płaskie powierzchnie, lub utrata szczegółów w jasnych lub ciemnych
partiach obrazu.
zz Obiekty w warunkach słabego oświetlenia.
zz Pasy i inne wzory, w przypadku których kontrast występuje tylko
w kierunku poziomym.
zz Obiekty z powtarzającymi się wzorami (np. okna wieżowca, klawiatury
komputerowe itp.).
zz Cienkie linie i kontury obiektu.
zz Źródła światła, których jasność, kolor lub struktura ulegają zmianie.
zz Sceny nocne lub punkty światła.
zz Migotanie obrazu przy świetle jarzeniowym lub LED.
zz Bardzo małe obiekty.
zz Obiekty znajdujące się na krawędzi ekranu.
zz Obiekty fotografowane pod mocne światło lub silnie odbijające
(np. samochód o bardzo błyszczącej karoserii itp.).
zz Bliskie i odległe obiekty pokrywane przez punkt AF (przykład: zwierzę
w klatce itp.).
zz Obiekty poruszające się w obrębie punktu AF i obiekty, których nie można
unieruchomić ze względu na drgania aparatu lub rozmycie obiektu.
zz Korzystanie z AF, gdy obiekt jest w znacznym stopniu nieostry.
zz Efekt miękkiej ostrości stosowany jest do obrazu zarejestrowanego
z użyciem obiektywu miękko rysującego.
zz Stosowany jest filtr do efektów specjalnych.
zz Podczas działania funkcji AF na ekranie widoczne są zakłócenia
(punkty świetlne, pasy itp.).
Zakres AF
Dostępny zakres autofokusa różni się w zależności od używanego
obiektywu i formatu obrazu oraz tego, czy podczas nagrywania użytkownik
korzysta z funkcji, takich jak przycinanie filmu 4K lub Stabilizacja cyfrowa
filmu.
146
Ręczna regulacja ostrości
Gdy nie można uzyskać ostrości w trybie autofokusa, w celu ręcznego
ustawienia ostrości postępuj zgodnie z poniższą procedurą.
Fotografowanie z wykorzystaniem wizjera
przełącznik trybu ostrości na
1 Ustaw
obiektywie w pozycji <MF>.
ostrość na obiekt.
2 Ustaw
zz Obracaj pierścień ostrości na obiektywie
(1)
(1) aż do uzyskania ostrego obrazu
w wizjerze.
oo Jeśli spust migawki zostanie naciśnięty do połowy w trybie ręcznej regulacji
ostrości, w wizjerze zaświeci się punkt AF, który uzyskał ostrość, i wskaźnik
ostrości <o>.
oo Gdy w przypadku wyboru automatycznego AF środkowy punkt AF osiągnie
ostrość, wskaźnik ostrości <o> zaświeci się.
Fotografowanie w trybie Live View
Podczas regulacji ostrości obraz można powiększyć.
przełącznik trybu ostrości na
1 Ustaw
obiektywie w pozycji <MF>.
zz Obróć pierścień ostrości na obiektywie,
aby w przybliżeniu ustawić ostrość.
147
Ręczna regulacja ostrości
obraz.
2 Powiększ
zz Naciśnij przycisk <v>, aby włączyć
widok powiększony.
obszar, który ma zostać
3 Zdefiniuj
powiększony.
zz Użyj przycisków <j> <9>, aby
przesunąć obszar powiększony
w położenie wybrane do regulacji
ostrości.
zz Aby wyśrodkować obszar powiększony,
naciśnij przycisk <j>, <0> lub <L>.
zz Każdorazowe naciśnięcie przycisku
<v> powoduje zmianę stopnia
powiększenia w następujący sposób.
1× → 5× → 10×
ostrość na obiekt.
4 Ustaw
zz Patrząc na powiększony obraz, obróć
pierścień ostrości na obiektywie, aby
ustawić ostrość.
zz Po uzyskaniu ostrości naciśnij
przycisk <v>, aby wrócić do
widoku standardowego.
oo W widoku powiększonym nastawa ekspozycji jest zablokowana.
oo Za pomocą migawki dotykowej można zrobić zdjęcie w normalnym trybie
wyświetlania.
148
Ręczna regulacja ostrości
Ustawianie wyróżniania MF (podkreślania konturów)
Kontury obiektów w obszarze ogniskowania podczas fotografowania
w trybie Live View mogą zostać wyróżnione kolorem w celu ułatwienia
regulacji ostrości. Można dostosować kolory i czułość (poziom) wykrywania
krawędzi (wyjątek stanowi tryb <A>).
opcję [z: Nastawy
1 Wybierz
wyróżniania MF].
opcję [Wyróżnianie].
2 Wybierz
zz Wybierz opcję [Wł.].
poziom i kolor.
3 Ustaw
zz Dostosuj ustawienia zależnie od potrzeb.
oo Wyróżnianie nie jest widoczne w widoku powiększonym.
oo Wyróżnianie MF może być trudne do wykrycia przy wysokich czułościach ISO,
szczególnie gdy rozszerzono zakres czułości ISO. Jeśli to konieczne, obniż
czułość ISO lub przełącz opcję [Wyróżnianie] na [Wył.].
oo Wyróżnianie widoczne na ekranie nie jest zapisywane na obrazach.
149
Wybór trybu wyzwalania migawki
1 Naciśnij przycisk <R> (9).
tryb wyzwalania migawki.
2 Wybierz
zz Obróć pokrętło <6>.
zzu: Pojedyncze zdjęcia
Naciśnięcie spustu migawki do końca spowoduje wykonanie tylko
jednego zdjęcia.
zzo: Szybka seria zdjęć
Naciśnięcie spustu migawki do końca i przytrzymanie go spowoduje
wykonanie serii zdjęć z szybkością maksymalną wynoszącą około
10 zdjęć/s podczas fotografowania z wizjerem lub 11 zdjęć/s w przypadku
fotografowania w trybie Live View. Gdy zdjęcia wykonywane są w trybie
Live View i dla działania AF wybrano ustawienie [Servo AF], szybkość
serii zdjęć będzie wynosić maksymalnie około 7,0 zdjęć/s.
150
Wybór trybu wyzwalania migawki
zzi: Wolna seria zdjęć / Serie zdjęć
Naciśnięcie spustu migawki do końca i przytrzymanie go spowoduje
wykonanie serii zdjęć z szybkością maksymalną wynoszącą około
3,0 kl./s. (W trybie <r> z szybkością maks. wynoszącą ok. 5,7 zdjęć/s
w trybie fotografowania z wizjerem i 4,3 zdjęć/s podczas fotografowania
w trybie Live View).
zzB: Ciche pojedyncze zdjęcia
W przypadku zmniejszenia głośności mechanicznego odgłosu podczas
fotografowania z wizjerem można wykonać jedno zdjęcie naraz. Nie
można wybrać tego ustawienia w przypadku fotografowania w trybie
Live View.
zzM: Ciche serie zdjęć
Można wykonywać serie zdjęć (z szybkością maks. wynoszącą ok.
3,0 zdjęć/s) przy zmniejszonej głośności odgłosów mechanicznych
podczas fotografowania z wizjerem. Nie można wybrać tego ustawienia
w przypadku fotografowania w trybie Live View.
zzQ: Samowyzwalacz: 10 s/zdalne wyzwalanie
zzk: Samowyzwalacz: 2 s/zdalne wyzwalanie
zzq: Samowyzwalacz: Seria zdjęć
Informacje dotyczące fotografowania z samowyzwalaczem znajdują się
na stronie =153. Informacje dotyczące fotografowania ze zdalnym
wyzwalaniem znajdują się na str. =155.
151
Wybór trybu wyzwalania migawki
oo Przybliżona maksymalna <o> szybkość fotografowania w trybie szybkiej
serii zdjęć wynosi 10 zdjęć/s (=150) i można ją uzyskać spełniając
następujące warunki: fotografowanie z maksymalnie naładowanym
akumulatorem LP-E6N przy czasie naświetlania 1/1000 s lub krótszym,
z maksymalną przysłoną (zależnie od obiektywu), wyłączoną funkcją Image
Stabilizer (Stabilizator obrazu) (w zależności od obiektywu), w temperaturze
pokojowej (+23°C) z wyłączoną redukcją migotania.
oo Szybkość serii zdjęć w przypadku trybu <o> może być niższa w zależności
od temperatury, stanu akumulatora, redukcji migotania, czasu naświetlania,
wartości przysłony, rodzaju fotografowanego obiektu, jasności, działania AF,
obiektywu, fotografowania w trybie Live View, użycia wbudowanej lampy
błyskowej, ustawień funkcji fotografowania itp.
oo Gdy dla opcji [z: Fotogr.bez migot.] wybrano ustawienie [Włącz]
(=261), podczas fotografowania w migającym świetle może się zmniejszyć
maksymalna szybkość serii zdjęć. Ponadto interwał wykonywanych zdjęć
w serii może być nierówny, a opóźnienie wyzwalania migawki może się
wydłużyć.
oo W przypadku niektórych rodzajów fotografowanych obiektów i niektórych
obiektywów maksymalna szybkość serii zdjęć w trybie AI Servo AF/Servo AF
może ulec zmniejszeniu.
oo Szybkość wykonywania zdjęć w szybkiej serii zdjęć może być niższa, gdy
używane są uchwyt pionowy akumulatora BG-E14 (do nabycia osobno)
i baterie AA/R6.
oo Jeżeli temperatura akumulatora jest niska z powodu niskiej temperatury
otoczenia, maksymalna szybkość serii zdjęć może być niższa.
oo Gdy ustawiono <B> lub <M>, opóźnienie między naciśnięciem spustu
migawki do końca a zwolnieniem migawki może być dłuższe niż zazwyczaj.
oo W przypadku zapełnienia pamięci wewnętrznej podczas wykonywania serii
zdjęć szybkość serii zdjęć może się zmniejszyć ze względu na tymczasowe
wyłączenie funkcji fotografowania (=201).
152
Korzystanie z samowyzwalacza
1 Naciśnij przycisk <R> (9).
samowyzwalacz.
2 Wybierz
zz Obróć pokrętło <6>.
Q: Po upływie 10 s
Możliwe jest także fotografowanie
ze zdalnym wyzwalaniem (=155).
k: Po upływie 2 s
Możliwe jest także fotografowanie
ze zdalnym wyzwalaniem (=155).
q: Po upływie 10 sek. przy
założeniu zarejestrowania
określonej liczby zdjęć
Użyj pokrętła <5>, aby określić
liczbę zdjęć do wykonania (2–10).
Nie jest możliwe fotografowanie
ze zdalnym wyzwalaniem.
zdjęcie.
3 Zrób
zz Ustaw ostrość na obiekt, a następnie
naciśnij spust migawki do końca.
zz Działanie samowyzwalacza jest
potwierdzone przez kontrolkę
samowyzwalacza, sygnał dźwiękowy
i odliczany czas (w sekundach) na
panelu LCD.
153
Korzystanie z samowyzwalacza
oo Gdy wybrano <q>, interwał fotografowania może być dłuższy w niektórych
warunkach fotografowania, w zależności od jakości obrazu, użycia lampy
błyskowej i innych czynników.
oo Jeśli przy naciskaniu spustu migawki użytkownik nie będzie patrzeć przez
wizjer, należy założyć pokrywę okularu (=157). Światło wpadające przez
wizjer może uniemożliwić uzyskanie odpowiedniej ekspozycji.
oo Samowyzwalacz <k> umożliwia fotografowanie bez dotykania aparatu
ustawionego na statywie. Zapobiega to drganiom aparatu podczas
fotografowania martwej natury lub z długimi czasami ekspozycji.
oo Po wykonaniu zdjęć z samowyzwalaczem zalecane jest ich wyświetlenie
(=332) w celu sprawdzenia, czy mają odpowiednią ostrość i ekspozycję.
oo W przypadku korzystania z samowyzwalacza w celu wykonania autoportretu
należy ustawić ostrość na obiekt znajdujący się w tej samej odległości i użyć
blokady ostrości (=80).
oo Aby wyłączyć uruchomiony samowyzwalacz, dotknij ekranu lub naciśnij
przycisk <0> albo <R>.
oo Jeśli włączone jest fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem, automatyczne
wyłączanie zadziała po ok. 2 minutach, nawet jeśli w pozycji [5: Autom.
wyłącz.] ustawiono wartość 1 min lub niższą.
oo Jeżeli dla opcji [z: Timer f-cji Bulb] wybrano ustawienie [Włącz], nie można
wybrać opcji <q> ([Samowyzwalacz:Ciągły]).
154
Fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem
Do fotografowania ze zdalnym wyzwalaniem można użyć pilota zdalnego
sterowania RC-6, bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania BR-E1 lub
elektronicznego wężyka spustowego RS-60E3 (odpowiednio: połączenie na
podczerwień, Bluetooth i przewodowe; akcesoria do nabycia osobno).
Pilot zdalnego sterowania RC-6
Można fotografować zdalnie z maksymalnej odległości wynoszącej ok.
5 metrów od przodu aparatu. Istnieje możliwość wykonania zdjęcia
natychmiast lub z 2-sekundowym opóźnieniem.
1 Naciśnij przycisk <R> (9).
samowyzwalacz/pilot
2 Wybierz
zdalnego sterowania.
zz Obróć pokrętło <6>, aby wybrać opcję
<Q> albo <k>.
przycisk wyzwalania
3 Naciśnij
(przesyłania) na pilocie zdalnego
sterowania.
(1)
zz Skieruj pilot zdalnego sterowania
w stronę czujnika zdalnego wyzwalania
aparatu (1), a następnie naciśnij przycisk
wyzwalania (przesyłania).
zz Gdy przełącznik trybu ostrości na
obiektywie znajduje się w pozycji <AF>,
ostrość jest ustawiana za pomocą
autofokusa.
zz Włącza się kontrolka pilota i zostaje
wykonane zdjęcie.
155
Fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem
oo Pilotów zdalnego sterowania, takich jak RC-6, nie można używać na potrzeby
fotografowania ze zdalnym wyzwalaniem, gdy aparat sparowano za pomocą
Bluetooth ze smartfonem lub bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania.
oo Oświetlenie jarzeniowe lub LED mogą być przyczyną nieprawidłowej pracy
aparatu, gdyż może nieumyślnie powodować wyzwalanie migawki. Staraj się
trzymać aparat z dala od tego typu oświetlenia.
oo Skierowanie pilota telewizora w stronę aparatu i użycie go może spowodować
nieprawidłowe działanie aparatu i przypadkowe wyzwolenie migawki.
oo Jeżeli w pobliżu aparatu zostanie wyemitowany błysk lampy błyskowej innego
aparatu, może to spowodować nieprawidłowe zadziałanie aparatu w postaci
przypadkowego wyzwolenia migawki. Nie należy wystawiać czujnika zdalnego
wyzwalania na działanie lampy błyskowej innego aparatu.
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania BR-E1
Można fotografować zdalnie z odległości maksymalnie ok. 5 metrów od
aparatu.
Po sparowaniu aparatu z pilotem BR-E1 (=464) wybierz dla trybu
wyzwalania migawki ustawienie <Q> lub <k> (=151).
Szczegółowy opis czynności do wykonania można znaleźć w instrukcji
obsługi pilota BR-E1.
Piloty RC-6 i BR-E1
oo Jeśli włączono fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem, funkcja
automatycznego wyłączania zasilania zadziała w ciągu około 2 minut.
oo Pilotów RC-6 i BR-E1 można także używać do nagrywania filmów (=322).
Elektroniczny wężyk spustowy RS-60E3
Po podłączeniu do aparatu wężyk umożliwia fotografowanie zdalne za
pomocą połączenia przewodowego.
Szczegółowy opis czynności do wykonania można znaleźć w instrukcji
obsługi pilota RS-60E3.
1 Otwórz pokrywę złącz.
wtyk przewodu do złącza
2 Podłącz
zdalnego wyzwalania.
156
Pokrywa okularu
Zdjęcia wykonane, gdy użytkownik nie patrzy w wizjer (np. zrobione
z użyciem samowyzwalacza lub pilota) mogą być prześwietlone. Aby temu
zapobiec, użyj pokrywy okularu (=41) znajdującej się na pasku aparatu.
Należy pamiętać, że zamocowanie pokrywy okularu nie jest konieczne
podczas fotografowania w trybie Live View i nagrywania filmu.
muszlę oczną.
1 Odłącz
zz Naciśnij dolną część muszli ocznej,
aby ją odłączyć.
pokrywę okularu.
2 Załóż
zz Załóż pokrywę okularu, wsuwając ją na
wycięcia okularu.
zz Po zakończeniu zdjęć należy odłączyć
pokrywę okularu i założyć muszlę oczną.
157
Wybór trybu pomiaru
M
Użytkownik może wybrać sposób określania jasności obiektu przez aparat.
W trybach strefy podstawowej automatycznie ustawiany jest pomiar
wielosegmentowy. (W trybie <8: y> lub <U: X> automatycznie
ustawiany jest pomiar centralnie ważony uśredniony).
przycisk <q> (7).
1 Naciśnij
zz Można też nacisnąć przycisk <Q>
i skonfigurować to ustawienie na ekranie
szybkich nastaw.
tryb pomiaru.
2 Wybierz
zz Obróć pokrętło <6> lub <5>.
zzq Pomiar wielosegmentowy
Tryb pomiaru do ogólnego fotografowania, odpowiedni nawet w przypadku
obiektów fotografowanych pod światło. Aparat automatycznie ustawi
parametry ekspozycji w celu dostosowania do fotografowanej sceny.
zzw Pomiar skupiony
Przydatny, gdy tło jest znacznie jaśniejsze niż fotografowany obiekt, np.
przy fotografowaniu pod światło itp. Pomiar skupiony obejmuje około 6,5%
obszaru ekranu na jego środku podczas fotografowania z wizjerem lub 4,5%
tego samego obszaru w przypadku fotografowania w trybie Live View.
zzr Pomiar punktowy
Skuteczny przy pomiarze konkretnej części obiektu lub kadru. Pomiar
punktowy obejmuje około 2,0% obszaru ekranu na jego środku podczas
fotografowania z wizjerem lub 2,6% tego samego obszaru w przypadku
fotografowania w trybie Live View. Pole pomiaru punktowego będzie
wyświetlane w wizjerze.
zze Pomiar centralnie ważony uśredniony
Pomiar na całym ekranie jest uśredniony, a środek ekranu jest ważony
silniej.
158
Wybór trybu pomiaru
oo Domyślnie aparat ustawi ekspozycję w następujący sposób.
Gdy wybrano tryb <q>, przytrzymanie spustu migawki wciśniętego do
połowy zablokuje ustawienie ekspozycji (blokada AE) po uzyskaniu ostrości
w trybie One-Shot AF. W trybach <w>, <r> i <e> wartość ekspozycji jest
ustawiana w momencie wykonania zdjęcia. (Naciśnięcie spustu migawki do
połowy nie powoduje zablokowania ekspozycji).
oo W przypadku wybrania opcji [8C.Fn I-8: Tryb pom.z blok.AE po ostr.]
można określić, czy ekspozycja (blokada AE) ma zostać zablokowana po
uzyskaniu ostrości w trybie One-Shot AF (=556).
159
Korekta ekspozycji
M
Korekta ekspozycji umożliwia rozjaśnienie (zwiększenie ekspozycji) lub
przyciemnienie (zmniejszenie ekspozycji) w stosunku do standardowej
ekspozycji ustawionej przez aparat.
Korektę ekspozycji można ustawić w trybach fotografowania <d>, <s>,
<f> i <a>.
Szczegółowe informacje o korekcie ekspozycji przy jednoczesnym ustawieniu
trybu <a> i automatycznej czułości ISO można znaleźć na stronie =118.
ekspozycję.
1 Sprawdź
zz Naciśnij spust migawki do połowy
i sprawdź wskaźnik poziomu ekspozycji.
Zwiększona wartość ekspozycji
pozwala uzyskać jaśniejszy obraz
Zmniejszona wartość ekspozycji
pozwala uzyskać ciemniejszy obraz
2 zz Ustaw za pomocą pokrętła <5>.
Ustaw wartość korekty.
zz Zakres korekty ekspozycji wynosi
±5 stopni w przypadku fotografowania
z wizjerem i ±3 stopnie podczas
fotografowania w trybie Live View.
zz Jak widać w wizjerze i na panelu LCD
zakres korekty ekspozycji wynosi ±3
stopnie. Aby ustawić korektę ekspozycji
w zakresie większym niż ±3 stopnie,
należy użyć ekranu szybkich nastaw
(=71) lub wykonać instrukcje
dotyczące opcji [z: Koryg.exp./AEB]
opisane na stronie (=211).
zdjęcie.
3 Zrób
zz Aby anulować korekcję ekspozycji,
ustaw wskaźnik poziomu ekspozycji <N>
w pozycji wartości wskaźnika ekspozycji
standardowej: <C>.
oo Jeśli dla opcji [z: Auto Lighting Optimizer/z: Autom. optymalizator
jasności] (=218) wybrano ustawienie inne niż [Wyłącz], obraz może nadal
być rozjaśniony nawet w przypadku ustawienia mniejszej wartości korekty
ekspozycji dla ciemniejszego obrazu.
oo Wartość korekty ekspozycji pozostanie aktualna nawet po ustawieniu
przełącznika zasilania w pozycji <2>.
oo Jeśli wartość korekty ekspozycji przekracza ±3 stopnie, na końcu wskaźnika
poziomu ekspozycji jest wyświetlany symbol <I> lub <J>.
160
Blokowanie ekspozycji (Blokada AE)
M
Możesz zablokować ekspozycję, gdy chcesz ustawić ostrość i ekspozycję
niezależnie albo gdy chcesz wykonać kilka zdjęć z takim samym ustawieniem
ekspozycji. Naciśnij przycisk <A>, aby zablokować parametry ekspozycji,
a następnie zmień kompozycję i zrób zdjęcie. Jest ona szczególnie przydatna
w przypadku fotografowania obiektów pod światło itd.
ostrość na obiekt.
1 Ustaw
zz Naciśnij spust migawki do połowy.
przycisk <A> (0).
2 Naciśnij
zz Ikona <A> wyświetlona w wizjerze lub
na ekranie informuje, że ekspozycja jest
zablokowana (blokada AE).
zz Każde naciśnięcie przycisku <A>
powoduje zablokowanie bieżącego
ustawienia ekspozycji.
kompozycję i zrób zdjęcie.
3 Zmień
zz Aby zachować blokadę AE w trakcie
wykonywania kolejnych zdjęć, należy
przytrzymać przycisk <A> i nacisnąć
spust migawki.
Efekty działania blokady AE
Tryb
pomiaru
(=158)
q
wre
Metoda wybierania punktu AF (=131, =132)
Wybór automatyczny
Wybieranie ręczne
Ekspozycja wyśrodkowana
Ekspozycja wyśrodkowana
na punkcie AF w ognisku jest
na wybranym punkcie AF jest
zablokowana.
zablokowana.
Blokada AE dotyczy środkowego punktu AF.
* Gdy ustawiony jest tryb <q>, a przełącznik trybu ostrości na obiektywie jest
ustawiony w pozycji <MF>, blokada AE z ekspozycją ważoną dotyczy środkowego
punktu AF.
oo Blokada AE nie jest możliwa w przypadku ekspozycji w trybie Bulb.
161
162
Fotografowanie z lampą
błyskową
W tym rozdziale objaśniono sposób fotografowania z użyciem
wbudowanej lub zewnętrznej lampy błyskowej (lampy
Speedlite EL/EX).
oo Z lampy błyskowej nie można korzystać podczas nagrywania filmów.
oo Podczas fotografowania z lampą błyskową nie można korzystać
z funkcji sekwencji naświetlania.
163
Fotografowanie z użyciem wbudowanej
lampy błyskowej
Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej jest zalecane, gdy w wizjerze
lub na ekranie pojawia się ikona <I>, ponieważ obiekty są fotografowane
pod światło w ciągu dnia bądź zdjęcia są wykonywane w słabym oświetleniu.
1 Naciśnij przycisk <I>.
spust migawki do połowy.
2 Naciśnij
zz Upewnij się, że w wizjerze lub na
ekranie wyświetlona jest ikona <I>.
zdjęcie.
3 Zrób
zz Nastąpi wyzwolenie błysku wbudowanej
lampy błyskowej zgodnie z ustawieniami
[Lampa błyskowa] (=169).
zz Aby schować wbudowaną lampę
błyskową po wykonaniu zdjęć, naciskaj na
nią w dół palcami, aż usłyszysz kliknięcie.
Przybliżony zasięg wbudowanej lampy błyskowej
(przybliżona wartość zasięgu w metrach)
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
Czułość ISO
(=213)
Najszerszy kąt widzenia
f/3.5
f/5.6
100
1–3,4
1–2,1
Najwęższy kąt widzenia
400
1–6,9
1–4,3
1600
1,7–13,7
1,1–8,6
6400
3,4–27,4
2,1–17,1
* Uzyskanie ekspozycji standardowej może nie być możliwe, gdy fotografowane są
obiekty znajdujące się w dużej odległości i wybrano wysoką wartość czułość ISO
lub w przypadku fotografowania obiektów określonego rodzaju.
164
Fotografowanie z użyciem wbudowanej lampy błyskowej
Czas naświetlania i wartość przysłony przy fotografowaniu
z lampą błyskową
Tryb
fotografowania
d
s
Wartość
przysłony
Ustawienie
automatyczne
Ustawienie
automatyczne
Czas naświetlania
Automatyczna (1/250–1/30 s)*
Ręczna (1/250–30 s)
Automatyczna (1/250–30 s)*
Ustawienie ręczne
4
Ręczna (1/250–30 s)
Ustawienie ręczne
F
Naświetlanie trwa tak długo jak użytkownik
przytrzymuje spust migawki lub do zakończenia
czasu ustawionego dla timera funkcji Bulb.
Ustawienie ręczne
f
* Gdy dla opcji [Błysk+dł.czas] dostępnej w menu [z: Sterowanie lampą] wybrano
ustawienie [1/250-30 sek. auto].
oo Z wbudowanej lampy błyskowej można korzystać tylko wtedy, gdy jest
całkowicie podniesiona.
oo Dolna część obrazów może być ciemna, jeśli światło z wbudowanej lampy
błyskowej zostanie przysłonięte przez osłonę obiektywu lub fotografowany
obiekt, który znajduje się zbyt blisko.
oo Jeżeli dolna część obrazów jest ciemna w przypadku korzystania z obiektywów
superzbliżeniowych lub obiektywów o dużym otworze przysłony, warto rozważyć
użycie zewnętrznej lampy Speedlite (do nabycia osobno, =179).
Fotografowanie z lampą błyskową w trybie <f>
Ilość światła generowanego przez lampę błyskową jest dostosowywana
automatycznie, aby zapewnić ekspozycję lampy odpowiednią do określonej
wartości przysłony.
W słabym oświetleniu obiekt główny jest naświetlany z zastosowaniem
automatycznego pomiaru błysku, a tło z użyciem długiego czasu
naświetlana, aby zagwarantować uzyskanie ekspozycji standardowej
zarówno dla obiektu, jak i tła. Zalecane jest używanie statywu.
165
Fotografowanie z użyciem wbudowanej lampy błyskowej
Korekta ekspozycji lampyM
Oprócz ustawień funkcji Korygowanie ekspozycji można dostosować
również ilość światła generowanego przez wbudowaną lampę błyskową.
1 Naciśnij przycisk <Q>.
2 Wybierz pozycję [y].
wartość korekty.
3 Ustaw
zz Aby rozjaśnić ekspozycję lampy
błyskowej, ustaw wartość kompensacji
znajdującą się bliżej pozycji [Jaśniej]
(kompensacja dodatnia). Natomiast
aby ją przyciemnić, ustaw wartość
znajdującą się bliżej pozycji [Ciemniej]
(kompensacja ujemna).
zz Po zakończeniu fotografowania wykonaj
czynności z punktów 1–3, aby przywrócić
kompensacji wartość wynoszącą zero.
oo Jeśli dla opcji [z: Auto Lighting Optimizer/z: Autom. optymalizator
jasności] (=218) wybrano opcję inną niż [Wyłącz], obrazy nadal mogą
być jasne, nawet gdy ustawiono kompensację ujemną.
oo Wartość korekty ekspozycji pozostanie aktualna nawet po ustawieniu
przełącznika zasilania w pozycji <2>.
oo Korektę ekspozycji lampy można także ustawić za pomocą funkcji [Nastawy
lampy wbudow.] w menu [z: Sterowanie lampą] (=168).
oo Wartość korekty ekspozycji zewnętrznej lampy Speedlite można także ustawić
przy użyciu aparatu — tak samo jak w przypadku wbudowanej lampy błyskowej.
166
Fotografowanie z użyciem wbudowanej lampy błyskowej
AFotografowanie z blokadą ekspozycji lampyM
Zastosowanie blokady ekspozycji lampy podczas fotografowania z wizjerem
zapewnia właściwą ekspozycję lampy w całym wskazanym obszarze obiektu.
1 Naciśnij przycisk <I>.
spust migawki do połowy.
2 Naciśnij
zz Naciśnij spust migawki do połowy
i upewnij się, że w wizjerze lub na
ekranie wyświetlona jest ikona <I>.
przycisk <A> (8).
3 Naciśnij
zz Wyśrodkuj obiekt w wizjerze lub
na ekranie, a następnie naciśnij
przycisk <A>.
Lampa błyskowa wyzwoli przedbłysk,
a wymagany poziom ilości światła
zostanie zapamiętany.
Na krótką chwilę w wizjerze lub na
ekranie pojawi się opcja [FEL], po czym
podświetlony zostanie element <d>.
zz Każde naciśnięcie przycisku <A>
powoduje wyemitowanie przedbłysku oraz
obliczenie i zapamiętanie poziomu ilości
światła wymaganego do fotografowania.
zdjęcie.
4 Zrób
zz Skomponuj ujęcie i naciśnij spust
migawki do końca.
oo Ikona <D> miga, kiedy fotografowane obiekty znajdują się za daleko,
co spowoduje, że zdjęcie będzie ciemne. Należy zmniejszyć odległość
od obiektu i powtórzyć czynności opisane w punktach od 2 do 4.
167
Nastawy lampy
Funkcje lampy wbudowanej lub zewnętrznej lampy błyskowej Speedlite serii
EL/EX można ustawić na ekranach menu aparatu.
Przed ustawieniem funkcji zewnętrznych lamp należy zamocować lampę
Speedlite i ją włączyć.
Szczegółowe informacje dotyczące funkcji zewnętrznej lampy Speedlite
można znaleźć w instrukcji obsługi.
pozycję [z: Sterowanie
1 Wybierz
lampą].
2 Wybierz jedną z pozycji.
168
Nastawy lampy
Wyzwalanie błysku
Wybierz ustawienie [a] (w trybach strefy
podstawowej lub w trybie <d>), aby lampa
błyskowa wyzwalała błysk automatycznie
stosowanie do warunków fotografowania.
Wybierz ustawienie [D], aby lampa
błyskowa zawsze włączała się, gdy
wykonujesz zdjęcie.
Wybierz opcję [b] (w trybach strefy
twórczej), aby lampa błyskowa pozostała
wyłączona lub jeśli będziesz korzystać
z oświetlenia wspomagającego AF.
Pomiar światła błysku E-TTL IIM
Wybierz ustawienie [Szac. (Pr.tw.)], aby
skonfigurować pomiar błysku odpowiedni
do fotografowania ludzi.
Szybkość serii zdjęć przy ustawieniu [o]
będzie niższa niż w przypadku wybrania
ustawienia [Szacunkowy] lub [Uśredniony].
Wybierz ustawienie [Szacunkowy], aby
skonfigurować pomiar błysku dostosowany
pod kątem wyzwalania błysku podczas
wykonywania serii zdjęć.
Wybór opcji [Uśredniony] powoduje
uśrednienie wyników pomiaru ekspozycji
lampy dla całej sceny.
oo W przypadku niektórych warunków fotografowania i obiektów oczekiwany
efekt może nie zostać uzyskany nawet po wybraniu opcji [Szac. (Pr.tw.)].
Redukcja efektu czerwonych oczu
Wybierz ustawienie [Włącz], aby
zredukować efekt czerwonych oczu
poprzez włączenie lampki redukcji efektu
czerwonych oczu przed wyzwoleniem
błysku.
169
Nastawy lampy
Błysk+dł.czasM
Użytkownik może ustawić czas
synchronizacji błysku dla fotografowania
z lampą błyskową w trybie preselekcji
przysłony <f> lub trybie <d>
Programowa AE.
zz[
] 1/250-30 sek. auto
zz[
] 1/250-1/60 sek. autom.
zz[
] 1/250 sek. (stały)
Czas synchronizacji błysku jest ustawiany automatycznie w zakresie
od 1/250 s do 30 s w celu dostosowania go do jasności sceny.
Fotografowanie z synchronizacją lampy z długim czasem naświetlania
jest stosowane w pewnych warunkach fotografowania, w warunkach
niedostatecznego oświetlenia, a czas naświetlania jest automatycznie
obniżany.
Zapobiega automatycznemu ustawieniu długiego czasu naświetlania
w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Skutecznie zapobiega
to rozmyciu obiektu i drganiom aparatu. Jednak o ile obiekt zostanie
prawidłowo naświetlony, uzyskanie odpowiedniej jasności tła może
być utrudnione.
Czas synchronizacji błysku jest stały i wynosi 1/250 s. Ustawienie to
skuteczniej zapobiega rozmyciu obiektu i skutkom drgań aparatu niż
ustawienie [1/250-1/60 sek. autom.]. Jednak w słabym oświetleniu
tło będzie ciemniejsze niż przy ustawieniu [1/250-1/60 sek. autom.].
oo Aby korzystać z fotografowania z wolną synchronizacją w trybie <f> lub
<d>, ustaw opcję [1/250-30 sek. auto].
170
Nastawy lampy
Nastawy wbudowanej lampy błyskowejM
zzTryb błysku
Wybierz ustawienie [E-TTL II], aby
fotografować w trybie pełnej automatyki
błysku E-TTL II/E-TTL.
Wybierz ustawienie [Manual flash], aby
ręcznie określić preferowaną ilość światła.
zzTryb synchronizacji
Zwykle dla tej funkcji wybrane jest
ustawienie [z 1 zasł.], co powoduje, że
błysk lampy jest wyzwalany bezpośrednio
po rozpoczęciu naświetlania.
Wybór ustawienia [z 2 zasł.] i skonfigurowanie
długiego czasu naświetlania umożliwia
uzyskanie naturalnie wyglądających śladów
ruchu, takich jak smugi świateł na fotografiach
jadących samochodów.
oo W przypadku korzystania z synchronizacji z drugą zasłoną migawki, należy
ustawić czas naświetlania wynoszący 1/80 s lub dłuższy. Jeśli czas naświetlania
wynosi mniej niż 1/80 s, automatycznie zastosowana zostanie synchronizacja
z pierwszą zasłoną migawki, nawet jeśli użyto ustawienia [z 2 zasł.].
171
Nastawy lampy
zzKorekta ekspozycji lampy
Oprócz ustawień funkcji Korygowanie
ekspozycji można dostosować również ilość
światła generowanego przez wbudowaną
lampę błyskową (=166).
zzFunkcje bezprzewodowe
Użytkownik fotografujący z lampą
błyskową może skorzystać z jeszcze jednej
lampy błyskowej Speedlite firmy Canon
obsługującej funkcję bezprzewodowej
transmisji optycznej i robić zdjęcia przy
oświetleniu z wielu lamp błyskowych
(=180).
172
Nastawy lampy
Nastawy zewnętrznej lampy błyskowejM
Wyświetlane informacje, położenie wyświetlacza oraz dostępne opcje mogą
się różnić w zależności od modelu lampy błyskowej Speedlite, jej ustawienia
funkcji indywidualnych, trybu błysku i innych czynników. Szczegółowe
informacje na temat tej funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi lampy
błyskowej.
Przykładowy wyświetlacz
(2)
(1)
(3)
(4)
(6)
(5)
(1)
(2)
(3)
Tryb błysku
Funkcje lampy bezprzewodowej /
Sterowanie prop. błysku
Zoom lampy (pokrycie błysku)
(4)
(5)
(6)
Tryb synchronizacji
Korekta ekspozycji lampy
Sekwencja ekspozycji z lampą
oo Funkcje są ograniczone w przypadku używania lamp błyskowych Speedlite
serii EX, które nie są zgodne z nastawami lampy.
173
Nastawy lampy
zzTryb błysku
Umożliwia wybranie trybu błysku odpowiedniego do fotografowania
z lampą błyskową.
Tryb [E-TTL II] jest standardowym
trybem lamp błyskowych serii EL/EX
wykorzystywanym podczas fotografowania
z pełną automatyką lampy błyskowej.
Opcja [Manual flash] służy do
samodzielnego ustawiania opcji
[Ilość światła] lampy Speedlite.
Opcja [CSP] (tryb priorytetu zdjęć seryjnych) jest dostępna podczas
korzystania ze zgodnej, zewnętrznej lampy Speedlite. Tryb ten
automatycznie zmniejsza ilość światła o jeden stopień i zwiększa czułość
ISO o jeden stopień. Jest to przydatne przy robieniu serii zdjęć i pomaga
oszczędzać moc akumulatora lampy błyskowej.
Informacje dotyczące innych trybów błysku można znaleźć w Instrukcji
obsługi lampy błyskowej Speedlite zgodnej z odpowiednim trybem błysku.
oo Wyreguluj korektę ekspozycji (=160) stosownie do potrzeb, jeśli doszło do
prześwietlenia przy fotografowaniu z lampą błyskową z użyciem opcji [CSP]
w trybie <s> lub <a>.
oo Gdy używane jest ustawienie [CSP], dla czułości ISO automatycznie
wybierane jest ustawienie [Auto].
174
Nastawy lampy
zzFunkcje bezprzewodowe
Użytkownik może skorzystać z funkcji
bezprzewodowej transmisji radiowej lub
optycznej i fotografować przy oświetleniu
z wielu lamp błyskowych.
Szczegółowe informacje dotyczące
bezprzewodowej lampy błyskowej znajdują
się w Instrukcji obsługi lampy błyskowej
Speedlite zgodnej z funkcją fotografowania
z bezprzewodową lampą błyskową.
zzSterowanie proporcjami błysku
Gdy używana jest lampa błyskowa do
makrofotografii, można ustawić sterowanie
proporcjami błysku.
Szczegółowe informacje na temat
sterowania proporcjami błysku można
znaleźć w Instrukcji obsługi lampy
błyskowej do makrofotografii.
zzZoom lampy (pokrycie błysku)
W przypadku lamp Speedlite posiadających
regulowaną głowicę lampy można ustawić
pokrycie błysku.
175
Nastawy lampy
zzTryb synchronizacji
Zwykle funkcja ta ma ustawioną wartość [Synchronizacja z 1 zasłoną],
co powoduje, że błysk lampy jest wyzwalany bezpośrednio po rozpoczęciu
naświetlania.
Wybór ustawienia [Synchronizacja z 2 zasłoną] i skonfigurowanie długiego
czasu naświetlania umożliwia uzyskanie naturalnie wyglądających śladów
ruchu, takich jak smugi świateł na fotografiach jadących samochodów.
Podczas fotografowania z lampą błyskową z czasem naświetlania krótszym
niż maksymalny czas naświetlania przy synchronizacji z lampą należy
wybrać opcję [Synchronizacja Hi-speed]. Jest ona przydatna na przykład
podczas wykonywania zdjęć z całkowicie otwartą przysłoną w trybie
<f>, gdy użytkownik chce uzyskać efekt rozmycia tła za obiektami
fotografowanymi na zewnątrz w świetle dziennym.
oo W przypadku korzystania z synchronizacji z drugą zasłoną migawki należy ustawić
czas naświetlania wynoszący 1/80 s lub dłuższy. Ustawienie czasu naświetlania
krótszego niż 1/80 s spowoduje automatyczną synchronizację z pierwszą zasłoną,
nawet jeśli została ustawiona opcja [Synchronizacja z 2 zasłoną].
zzKorekta ekspozycji lampy
Oprócz ustawień funkcji Korygowanie
ekspozycji można dostosować również ilość
światła generowanego przez zewnętrzne
lampy Speedlite.
oo W przypadku ustawienia korekty ekspozycji lampy za pomocą lampy
Speedlite nie można ustawić korekty ekspozycji lampy przy użyciu aparatu.
Jeśli ustawienie to zostanie skonfigurowane jednocześnie za pomocą aparatu
i lampy Speedlite, ustawienie wybrane dla lampy jest nadrzędne.
176
Nastawy lampy
zzSekwencja ekspozycji z lampą
Zewnętrzne lampy Speedlite obsługujące
funkcję sekwencji ekspozycji z lampą
mogą automatycznie zmieniać ilość światła
generowanego przez zewnętrzną lampę
błyskową podczas wykonywania trzech
zdjęć jednocześnie.
Ustawienia funkcji indywidualnych zewnętrznej lampy
błyskowej
Szczegółowe informacje na temat funkcji
indywidualnych zewnętrznej lampy
Speedlite można znaleźć w instrukcji
obsługi lampy Speedlite.
oo Lampa błyskowa Speedlite serii EL/EX zawsze działa z pełną mocą
w przypadku wybrania dla funkcji indywidualnej [Tryb pomiaru światła]
ustawienia [Pomiar błysku TTL] (automatyka błysku).
oo Ustawień funkcji własnych (P.Fn) lampy Speedlite nie można konfigurować
ani anulować na ekranie [z: Sterowanie zewn. Speedlite] aparatu. Należy
ustawiać je bezpośrednio przy użyciu zewnętrznej lampy Speedlite.
177
Nastawy lampy
Kasowanie nastaw lampy błyskowej / ustawień funkcji
indywidualnych lampy błyskowej M
1 Wybierz pozycję [Kasuj nastawy].
ustawienia do skasowania.
2 Wybierz
zz Wybierz opcję [Kasuj nastawy lampy
wbudow.], [Kasuj nastawy lampy
zewn.] lub [Kasuj nast. C.Fn lampy
zewn.].
zz W oknie dialogowym potwierdzenia
wybierz [OK]. Następnie wszystkie
nastawy lampy błyskowej lub funkcji
indywidualnych zostaną skasowane.
178
Fotografowanie z użyciem zewnętrznych
lamp Speedlite
Lampy błyskowe Speedlite serii EL/EX do aparatów EOS
Aparat umożliwia fotografowanie z lampą błyskową z wykorzystaniem
wszystkich funkcji lamp błyskowych Speedlite serii EL/EX (do nabycia
osobno).
Instrukcje można znaleźć w Instrukcji obsługi lampy błyskowej Speedlite
serii EL/EX.
Lampy błyskowe Canon Speedlite inne niż serii EL/EX
zz Lampy błyskowe Speedlite serii EZ/E/EG/ML/TL pracujące w trybie
automatyki błysku A-TTL lub TTL działają wyłącznie z pełną mocą błysku.
W aparacie należy ustawić tryb fotografowania <a> lub <f>,
a następnie ustawić wartość przysłony przed wykonaniem zdjęcia.
zz W przypadku korzystania z lampy błyskowej Speedlite wyposażonej
w ręczny tryb błysku należy fotografować z użyciem ręcznego trybu
błysku.
Lampy błyskowe producentów innych niż Canon
Czas synchronizacji
Aparat może synchronizować się z kompaktowymi lampami błyskowymi
innych producentów niż Canon w ciągu do 1/250 sekund. W przypadku
dużych lamp studyjnych czas błysku jest dłuższy niż w przypadku
kompaktowej lampy błyskowej i zależy on od modelu. Należy pamiętać,
aby przed fotografowaniem sprawdzić, czy synchronizacja błysku jest
wykonywana prawidłowo poprzez wykonanie zdjęć próbnych z czasem
synchronizacji z zakresu mniej więcej od 1/60 s do 1/30 s.
oo Przed zamocowaniem zewnętrznej lampy Speedlite należy schować
wbudowaną lampę błyskową.
oo Gdy zewnętrzna lampa Speedlite jest używana do fotografowania w trybie
Live View, należy wybrać dla opcji [z: Tryb migawki] ustawienie inne niż
[Elektroniczna] (=243).
oo Użytkowanie aparatu z lampą błyskową lub akcesoriami błyskowymi
przeznaczonymi do aparatów innej marki może spowodować nie tylko
nieprawidłowości w pracy aparatu, lecz również jego uszkodzenie.
oo Nie należy podłączać wysokonapięciowej lampy błyskowej do gorącej stopki
aparatu, ponieważ lampa może nie zadziałać.
179
Fotografowanie z bezprzewodową lampą
błyskową z wykorzystaniem transmisji
optycznej
M
Wbudowana lampa błyskowa może pełnić funkcję nadajnika dla zewnętrznej
lampy Speedlite firmy Canon obsługującej funkcję bezprzewodowej
transmisji optycznej podczas fotografowania przy oświetleniu z wielu
lamp błyskowych.
Konfiguracja i umiejscowienie odbiornika
Należy skonfigurować poniższe ustawienia zgodnie z informacjami
zawartymi w instrukcji obsługi zewnętrznej lampy Speedlite (odbiornika).
zz Ustaw lampę Speedlite jako odbiornik.
zz Ustaw ten sam kanał dla aparatu i lampy Speedlite.
zz Aby kontrolować stosunek mocy błysku, ustaw grupę błysków dla
odbiornika.
zz Umieść aparat i odbiornik w podanej niżej odległości.
zz Ustaw odbiornik tak, aby jego czujnik bezprzewodowy był skierowany
w stronę aparatu.
Około 10 m
W pomieszczeniach
Na zewnątrz
budynków
Około 7 m
Około 80°
Około 5 m
Około 7 m
Anulowanie automatycznego wyłączania odbiornika
Naciśnij przycisk <A> aparatu. Jeśli używana jest funkcja błysku ręcznego,
aby anulować, wystarczy nacisnąć przycisk błysku testowego odbiornika.
180
Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową z wykorzystaniem transmisji optycznej
Metody fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową
z wykorzystaniem transmisji optycznej
Zewnętrzna lampa
Ustawienia
Speedlite
Wbudowana
lampa
Strona Funkcje
Proporcja
Liczba
Grupa
błyskowa
błysku
bezprzeurządzeń
błysków
A:B
wodowe
Fotografowanie
z pełną
automatyką
(automatyka
błysku E-TTL II)
1
―
―
=182
0
1
―
Używana
=184
0:3
―
Kilka
―
―
=185
0
1Wszystkie
Kilka
Ustawienia
―
=186
0
1 (A:B)
Kilka
―
Używana
Kilka
Ustawienia
Używana
• Korekta ekspozycji lampy
• Blokada ekspozycji lampy
=187
1Wszystkie
1Wszystkie
0+3
i2
0+3 1 (A:B) 2
=188
Zewnętrzna lampa
Ustawienia
Speedlite
Wbudowana
lampa
Strona Funkcje
Proporcja
Liczba
Grupa
błyskowa
błysku
bezprzeurządzeń
błysków
A:B
wodowe
Błysk ręczny
1/kilka
―
―
0
Kilka
Ustawienia
―
0
1 (A:B)
1/kilka
―
Używana
0+3
1Wszystkie
i2
Kilka
Ustawienia
Używana
=189
1Wszystkie
0+3 1 (A:B) 2
* 0 / 1: zewnętrzna lampa Speedlite; 3 / 2: wbudowana lampa błyskowa
oo Aby możliwe było optyczne sterowanie odbiornikami, wbudowana lampa
błyskowa wyzwala błysk nawet wtedy, gdy wyłączono jej wyzwalanie.
181
Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową z wykorzystaniem transmisji optycznej
Fotografowanie z pełną automatyką przy użyciu jednego
odbiornika
Ta część dotyczy fotografowania z pełną
automatyką i bezprzewodową lampą
błyskową z użyciem jednego odbiornika
i jednego nadajnika.
Czynności opisane w punktach
od 1 do 4 i w punkcie 6 dotyczą
wszystkich wariantów fotografowania
z bezprzewodową lampą błyskową.
1 Naciśnij przycisk <I>.
pozycję [Sterowanie
2 Wybierz
lampą].
zz Wybierz pozycję [z: Sterowanie
lampą].
pozycję [Nastawy lampy
3 Wybierz
wbudow.].
182
Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową z wykorzystaniem transmisji optycznej
ustawienie [Tryb błysku:
4 Wybierz
E-TTL II].
dla opcji [F-cja bezprz.]
5 Wybierz
ustawienie [0].
opcję [Kanał].
6 Skonfiguruj
zz Ustaw kanał optyczny (1–4) wybrany dla
odbiornika.
dla opcji [Grupa błysków]
7 Wybierz
ustawienie [Wszystkie1].
zdjęcie.
8 Zrób
zz Tak jak podczas zwykłego
fotografowania z lampą błyskową, zrób
zdjęcie po skonfigurowaniu aparatu.
zz Aby zakończyć fotografowanie
z bezprzewodową lampą błyskową,
wybierz dla opcji [F-cja bezprz.]
ustawienie [Wyłącz].
183
Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową z wykorzystaniem transmisji optycznej
Automatyka błysku z jednym odbiornikiem
Cienie powstające na fotografowanym
obiekcie można dostosować, zmieniając
współczynnik ilości światła między
odbiornikiem a nadajnikiem.
dla opcji [F-cja bezprz.]
1 Wybierz
ustawienie [0:3].
zz Wybierz dla opcji [F-cja bezprz.]
ustawienie [0:3], tak jak opisano
w punkcie 5 na stronie =183.
stosunek ilości światła
2 Ustaw
zewnętrznej lampy Speedlite do
ilości światła wbudowanej lampy
błyskowej.
zz Wybierz opcję [0:3], a następnie
ustaw stosunek mocy błysku w zakresie
od 8:1 do 1:1.
oo Jeśli nadajnik generuje niewystarczającą ilość światła, należy zwiększyć
czułość ISO (=213).
oo Stosunek mocy błysku od 8:1 do 1:1 odpowiada wartościom od 3:1 do 1:1
(dokładność do 1/2 stopnia) po przeliczeniu na liczbę stopni ekspozycji.
184
Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową z wykorzystaniem transmisji optycznej
Automatyka błysku z wieloma odbiornikami
Kilka odbiorników może być traktowanych jak jedna lampa błyskowa lub, jeśli
użytkownik chce dostosować stosunek mocy błysku, jako odrębne grupy.
Poniżej opisano nastawy podstawowe.
Skonfiguruj nastawy podstawowe.
Tryb błysku
: E-TTL II
Funkcje lampy
bezprzewodowej : 0
: (taki sam jak dla
Kanał
odbiornika)
zz[1Wszystkie] Wyzwalanie wielu odbiorników jako jednej
lampy błyskowej
Wszystkie lampy błyskowe wyzwalają
błysk o takiej samej mocy, a cała
moc błysku jest automatycznie
dostosowywana tak, aby uzyskać
ekspozycję standardową.
Wybierz dla opcji [Grupa błysków]
ustawienie [Wszystkie1].
185
Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową z wykorzystaniem transmisji optycznej
zz[1(A:B)] Automatyka błysku z dwiema grupami odbiorników
A
B
Odbiorniki można przypisać do grupy
błysków A lub B i dostosować względną
moc błysku dla każdej z nich.
Ekspozycja jest regulowana
automatycznie tak, aby łączna moc
błysku z obu grup zapewniała uzyskanie
ekspozycji standardowej.
dla opcji [Grupa błysków]
1 Ustaw
ustawienie [1(A:B)].
2 Wybierz opcję [Prop.błysku A:B].
oo Lampy błyskowe w grupie C nie wyzwalają błysku, gdy dla opcji [Grupa
błysków] wybrano ustawienie [1(A:B)].
oo Stosunek mocy błysku od 8:1 do 1:1 odpowiada wartościom od 3:1 do 1:1
(dokładność do 1/2 stopnia) po przeliczeniu na liczbę stopni ekspozycji.
186
Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową z wykorzystaniem transmisji optycznej
Automatyka błysku z wieloma odbiornikami i nadajnikiem
W konfiguracjach urządzeń używanych do fotografowania z bezprzewodową
lampą błyskową, opisanych na stronach od =185 do =186 można
uwzględnić nadajnik.
nastawy podstawowe.
1 Skonfiguruj
Tryb błysku
: E-TTL II
Funkcje lampy
bezprzewodowej : 0+3
: ( taki sam jak dla
Kanał
odbiornika)
ustawienie [Grupa błysków].
2 Wybierz
zz Wybierz opcję [Wszyst.1i2] albo
[1(A:B)2].
zz Przed wykonaniem zdjęcia
z zastosowaniem ustawienia
[1(A:B)2] skonfiguruj stosunek
mocy błysku A:B.
A
[Wszyst.1i2]
B
[1(A:B)2]
187
Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową z wykorzystaniem transmisji optycznej
Zaawansowane fotografowanie z bezprzewodową lampą
błyskową
zzKorekta ekspozycji lampy
Funkcja ta jest dostępna, gdy dla opcji [Tryb błysku] wybrano ustawienie
[E-TTL II]. Warto zwrócić uwagę, że ustawienia korekty ekspozycji lampy,
które można skonfigurować (patrz niżej), różnią się zależnie od ustawień
opcji [F-cja bezprz.] i [Grupa błysków].
Korekta ekspozycji lampy
zz Taka sama wartość korekty ekspozycji
lampy jest stosowana dla wbudowanej
lampy błyskowej i wszystkich
zewnętrznych lamp Speedlite.
2 Korekta ekspozycji lampy
zz Ustaw korektę ekspozycji lampy
błyskowej dla nadajnika.
1 Korekta ekspozycji lampy
zz Taka sama wartość korekty ekspozycji
lampy jest ustawiana dla wszystkich
odbiorników.
zzBlokada ekspozycji lampy
Ustawienie ekspozycji lampy można zablokować (blokada ekspozycji lampy,
=167), naciskając przycisk <A>.
188
Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową z wykorzystaniem transmisji optycznej
Fotografowanie z wieloma lampami bezprzewodowymi
z zastosowaniem określonej mocy
Z funkcji tej można skorzystać, gdy dla opcji [Tryb błysku] wybrano
ustawienie [Manual flash]. Dostępne opcje ilości światła (takie jak
[Moc błysku 1] i [Moc lampy gr. A]) różnią się zależnie od wybranego
ustawienia opcji [F-cja bezprz.] (patrz poniżej).
Funkcje lampy bezprzewodowej: 0
zz Grupa błysków: 1Wszystkie
Taka sama moc błysku ręcznego jest
ustawiana dla wszystkich odbiorników.
zz Grupa błysków: 1 (A:B)
Użytkownik może przypisać odbiorniki
do grupy błysków A lub B i ustawić ilość
światła dla każdej z nich.
Funkcje lampy bezprzewodowej:
0+3
zz Grupa błysków: 1Wszystkie i 2
Ilość światła dla nadajników
i odbiorników można ustawić osobno.
zz Grupa błysków: 1 (A:B) 2
Użytkownik może przypisać odbiorniki
do grupy błysków A lub B i ustawić ilość
światła dla każdej z nich. Ilość światła
można ustawić także dla nadajnika.
189
190
Fotografowanie
W tym rozdziale opisano fotografowanie i przedstawiono
ustawienia menu w trybie fotografowania ([z]).
191
Fotografowanie
zz Ikona M widoczna na prawo od tytułu strony oznacza, że dana funkcja
jest dostępna tylko w strefie twórczej.
192
Menu kart: Fotografowanie
(fotografowanie z wizjerem)
zzFotografowanie 1
=199
=202
=204
=205
=206
=168
zzFotografowanie 2
=211
=213
=218
=219
zzFotografowanie 3
=224
=225
=227
=229
=230, 233, 236
193
Menu kart: Fotografowanie (fotografowanie z wizjerem)
zzFotografowanie 4
=238
=239
=241
=71
=245
=251
zzFotografowanie 5
=258
=119
=261
=263
zzFotografowanie 6
=266
=267
194
Menu kart: Fotografowanie (fotografowanie z wizjerem)
W trybach strefy podstawowej wyświetlane są następujące
ekrany. Należy pamiętać, że dostępne elementy ustawień
zależą od trybu fotografowania.
zzFotografowanie 1
=199
=204
=205
=168
zzFotografowanie 2
=82
=71
=258
=267
195
Menu kart: Fotografowanie
(fotografowanie w trybie Live View)
zzFotografowanie 1
=199
=202
=204
=205
=206
=168
zzFotografowanie 2
=211
=213
=218
=219
=220
=221
zzFotografowanie 3
=224
=225
=227
=229
=230, 233, 236
196
Menu kart: Fotografowanie (fotografowanie w trybie Live View)
zzFotografowanie 4
=238
=239
=241
=72
=243
=245
=251
zzFotografowanie 5
=255
=119
zzFotografowanie 6
=135
=91
=265
=266
=267
=149
197
Menu kart: Fotografowanie (fotografowanie w trybie Live View)
W trybach strefy podstawowej wyświetlane są następujące
ekrany. Należy pamiętać, że dostępne elementy ustawień
zależą od trybu fotografowania.
zzFotografowanie 1
=199
=204
=205
=168
zzFotografowanie 2
=82
=72
zzFotografowanie 3
=135
=91
=265
=267
=149
198
Ustawienia jakości obrazu
1 Wybierz pozycję [z: Jakość obrazu].
żądaną jakość obrazu.
2 Ustaw
zz Aby wybrać jakość RAW, obróć pokrętło
<6>, natomiast aby wybrać jakość
JPEG, naciśnij przyciski <Y> <Z>.
zz Aby zapisać ustawienie, naciśnij
przycisk <0>.
oo Liczba dostępnych zdjęć wskazana przez symbol [****] na ekranie ustawienia
jakości obrazu ma zawsze zastosowanie do ustawienia [3:2], bez względu na
rzeczywiste ustawienie formatu obrazu (=202).
oo Jeśli zarówno dla obrazu RAW, jak i JPEG ustawiono opcję [–], zostanie
skonfigurowane ustawienie 73.
oo Jeśli zostanie wybrany zarówno format RAW, jak i JPEG, za każdym razem
fotografowany obraz zostanie zapisany na karcie pamięci jednocześnie w obu
formatach plików (RAW i JPEG) z użyciem ustawionych parametrów jakości
rejestracji obrazu. Obydwa obrazy zostaną zapisane z tymi samymi numerami
plików (.JPG jest rozszerzeniem pliku dla formatu JPEG, zaś .CR3 — dla RAW).
oo Dla opcji b jest ustawiona jakość 7 (wysoka).
oo Znaczenie ikon jakości obrazu: 1 RAW, F Compact RAW, JPEG,
7 Szczegóły, 8 Normalna, 3 Wysoka, 4 Średnia, 6 Niska.
199
Ustawienia jakości obrazu
Obrazy RAW
Obrazy RAW są nieprzetworzonymi danymi pochodzącymi z matrycy
światłoczułej, które są zapisywane na karcie cyfrowo jako pliki 1
lub F (mniejsze niż 1), w zależności od wyboru użytkownika.
Obrazy RAW można poddać obróbce przy pomocy opcji [3: Obróbka
obrazu RAW] (=364) i zapisać jako obrazy JPEG. Jako że sam obraz
RAW nie zmienia się, można go obrabiać w celu utworzenia dowolnej
liczby obrazów JPEG z zastosowanymi różnymi opcjami obróbki.
Do obróbki obrazów RAW można używać oprogramowania Digital Photo
Professional (oprogramowanie EOS). Można wprowadzić różne zmiany
w obrazach w zależności od sposobu ich późniejszego użycia oraz
wygenerować obrazy JPEG lub inne rodzaje obrazów odzwierciedlających
wyniki tych zmian.
oo Do wyświetlania obrazów RAW w komputerze zalecane jest używanie
oprogramowania Digital Photo Professional (DPP, oprogramowanie EOS).
oo Starsze wersje oprogramowania DPP (wer. 4.x) nie obsługują wyświetlania,
przetwarzania, edycji i innych operacji dotyczących obrazów RAW
zarejestrowanych za pomocą aparatu. Jeśli na komputerze jest zainstalowana
poprzednia wersja oprogramowania DPP (wer. 4.x), należy pobrać
i zainstalować najnowszą wersję oprogramowania DPP z witryny internetowej
firmy Canon w celu zaktualizowania go (=590). (Wcześniejsza wersja
zostanie zastąpiona). Analogicznie oprogramowanie DPP w wersji 3.x
i wcześniejszych nie obsługuje wyświetlania, przetwarzania, edycji i innych
operacji dotyczących obrazów RAW zarejestrowanych za pomocą aparatu.
oo Dostępne w sprzedaży oprogramowanie może nie wyświetlać obrazów RAW
wykonanych tym aparatem. Informacje na temat zgodności oprogramowania
można uzyskać u jego producenta.
Przewodnik po ustawieniach jakości obrazów
Wskazówki dotyczące rozmiarów plików, liczby możliwych do wykonania
zdjęć oraz maksymalnej liczby zdjęć seryjnych można znaleźć na
stronie =615.
200
Ustawienia jakości obrazu
Maksymalna liczba zdjęć seryjnych
Przybliżona maksymalna liczba zdjęć
seryjnych jest wyświetlana na ekranie
fotografowania i w prawym dolnym rogu
wizjera.
oo Jeżeli maksymalna liczba zdjęć seryjnych jest wyświetlana jako „99”, oznacza
to, że można wykonać serię liczącą 99 lub więcej zdjęć. Wartość ta zaczyna
zmniejszać się, gdy osiągnie 98 lub mniej. Oznaczenie [buSY] wyświetlone
w wizjerze i na panelu LCD sygnalizuje, że pamięć buforu wewnętrznego jest
pełna i nastąpi tymczasowe zatrzymanie fotografowania. Jeśli fotografowanie
serii zdjęć zostanie zatrzymane, maksymalna liczba zdjęć seryjnych wzrośnie.
Po zapisaniu wszystkich zarejestrowanych obrazów na karcie można wznowić
zdjęcia seryjne i wykonać maksymalną liczbę zdjęć seryjnych podaną w tabeli
na stronie =615.
201
Format obrazu fotografii
M
Użytkownik może zmienić format obrazu.
pozycję [z: Współ. prop.
1 Wybierz
obrazu].
format obrazu.
2 Ustaw
zz Wybierz format obrazu, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zzObrazy JPEG
Obrazy będą zapisywane w ustawionym formacie obrazu.
zzObrazy RAW
Obrazy zawsze będą zapisywane w formacie obrazu [3:2]. Informacje
o wybranym formacie obrazu są dołączane do pliku obrazu RAW.
Podczas przetwarzania obrazu RAW przy użyciu programu Digital Photo
Professional (oprogramowanie EOS) umożliwiają one wygenerowanie
obrazu z zastosowaniem tego samego formatu obrazu, który został
ustawiony przed wykonaniem zdjęcia.
202
Format obrazu fotografii
Format obrazu
4:3
16:9
1:1
Fotografowanie
z wykorzystaniem
wizjera
Fotografowanie
w trybie Live View
oo Zdjęcie zostanie wykonane z ustawieniem formatu obrazu [3:2] dla ekspozycji
wielokrotnej.
oo Podczas odtwarzania obrazów RAW zarejestrowanych w formacie [4:3], [16:9]
lub [1:1] będą one wyświetlane z liniami wskazującymi odpowiedni format
obrazu. (Linie te nie są zapisywane w obrazie).
203
Czas kontrolnego wyświetlania
Aby zarejestrowany obraz nie znikał z ekranu, wybierz opcję [bez limitu].
Aby zarejestrowany obraz nie był wyświetlany, wybierz opcję [Wył].
1 Wybierz [z: Kontrolne wyśw].
2 Wybierz opcję czasu.
oo Gdy wybrano opcję [bez limitu], obrazy są wyświetlane, aż upłynie czas
określony w ustawieniach opcji [5: Autom. wyłącz.].
204
Przypomnienie o karcie
Użytkownik może ustawić opcję nierobienia zdjęć, jeśli w aparacie nie ma
karty. Domyślnym ustawieniem dla tej opcji jest [Włącz].
[z: Zwolnij migawkę
1 Wybierz
bez karty].
2 Wybierz pozycję [Wyłącz].
205
Korekta aberracji obiektywu
spowodowanych jego charakterystyką
optyczną
M
Winietowanie, zniekształcenie obrazu i inne problemy mogą być
spowodowane charakterystykami optycznymi obiektywu. Aparat może
zrekompensować te zjawiska za pomocą [Korekcja aberracji obiektywu].
pozycję [z: Korekcja
1 Wybierz
aberracji obiektywu].
2 Wybierz jedną z pozycji.
pozycję [Włącz].
3 Wybierz
zz Potwierdź, że nazwa zamocowanego
obiektywu (za wyjątkiem korekcji
dyfrakcji) [Dane korekcji dostępne]
jest wyświetlana.
zz Jeśli pojawi się komunikat [Dane
korekcji niedostępne] lub [ ],
zapoznaj się z częścią „Cyfrowy
optymalizator obiektywu” na =208.
206
Korekta aberracji obiektywu spowodowanych jego charakterystyką optyczną
Korygowanie jasności brzegów
Istnieje możliwość przeprowadzenia korekty winietowania (ciemne narożniki
obrazu).
oo W niektórych warunkach fotografowania na brzegach obrazu mogą pojawić
się zakłócenia.
oo Im większa czułość ISO, tym mniejsza dostępna intensywność korekty.
oo Intensywność korekty będzie niższa niż maksymalna intensywność
korekty, którą można zastosować w programie Digital Photo Professional
(oprogramowanie EOS).
oo Jasność brzegów jest korygowana automatycznie w trybach strefy
podstawowej po zarejestrowaniu danych korekcyjnych w aparacie.
Korygowanie dystorsji
Istnieje możliwość przeprowadzenia korekty dystorsji (zniekształcenie obrazu).
oo Aby skorygować zniekształcenia, aparat rejestruje węższy obszar obrazu,
niż obraz widziany przy fotografowaniu, co powoduje lekkie wykadrowanie
obrazu i nieco obniża widoczną rozdzielczość.
oo Ustawienie korygowania dystorsji może nieco zmienić kąt widzenia.
oo Po powiększeniu obrazu, korygowanie dystorsji nie będzie stosowane do
wyświetlanego obrazu.
oo Korygowanie dystorsji nie jest stosowane podczas nagrywania filmu.
oo Do obrazów z zastosowanym korygowaniem dystorsji nie są dołączane dane
dla retuszu kurzu (=241). Dodatkowo punkt AF może być wyświetlany
w niewłaściwym położeniu w stosunku do czasu fotografowania.
oo Zniekształcenie jest korygowane automatycznie, gdy w trybie <8> wybrany
zostanie tryb <q>, a dane korekcji są rejestrowane w aparacie.
207
Korekta aberracji obiektywu spowodowanych jego charakterystyką optyczną
Cyfrowy optymalizator obiektywu
Różne aberracje wynikające z charakterystyki optycznej obiektywu mogą
być korygowane, wraz z dyfrakcją i efektem klarowności powodowanym
przez filtr dolnoprzepustowy.
Jeśli pojawi się komunikat [Dane korekcji niedostępne] lub [ ] jest
wyświetlony przez [Cyfr. optymal. obiektywu], można użyć EOS Utility
w celu dostarczenia danych korekcji obiektywu to aparatu. Szczegółowe
informacje na ten temat można znaleźć w dokumencie „EOS Utility
instrukcja obsługi”.
oo W przypadku niektórych warunków fotografowania efekty korekcji mogą
wzmacniać zakłócenia. Możliwe jest również uwydatnienie krawędzi. Przed
rozpoczęciem fotografowania dostosuj ostrość stylu obrazu lub wybierz
ustawienie [Wyłącz] dla [Cyfr. optymal. obiektywu], według potrzeb.
oo Im większa czułość ISO, tym mniejsza dostępna intensywność korekty.
oo Podczas nagrywania opcja [Cyfr. optymal. obiektywu] będzie niedostępna.
(Korekcja nie jest możliwa).
oo Włączenie funkcji [Cyfr. optymal. obiektywu] koryguje aberrację
chromatyczną oraz dyfrakcję, mimo tego, że opcje te nie są wyświetlane.
oo Cyfrowy optymalizator obiektywu jest korygowany automatycznie w trybach
strefy podstawowej po zarejestrowaniu danych korekcyjnych w aparacie.
208
Korekta aberracji obiektywu spowodowanych jego charakterystyką optyczną
Korygowanie aberracji chromatycznej
Istnieje możliwość skorygowania aberracji chromatycznych (barwnych
obwódek wokół fotografowanego przedmiotu).
oo [Koryg. aber. chromat.] nie jest wyświetlana, gdy włączona jest opcja
[Cyfr. optymal. obiektywu].
Korekcja dyfrakcji
Dyfrakcja (utrata ostrości spowodowana przysłoną) może zostać
skorygowana.
oo W przypadku niektórych warunków fotografowania efekty korekcji mogą
wzmacniać zakłócenia.
oo Im większa czułość ISO, tym mniejsza dostępna intensywność korekty.
oo Podczas nagrywania opcja [Korekcja dyfrakcji] będzie niedostępna.
(Korekcja nie jest możliwa).
oo Podczas korzystania z funkcji „Korekcja dyfrakcji”, oprócz korygowania
dyfrakcji jest przeprowadzana również korekta obniżonej rozdzielczości
spowodowanej przez filtr dolnoprzepustowy itd. Dlatego korekcja będzie
skuteczna nawet przy niemal całkowicie otwartej przysłonie.
oo [Korekcja dyfrakcji] nie jest wyświetlana, gdy włączona jest opcja
[Cyfr. optymal. obiektywu].
209
Korekta aberracji obiektywu spowodowanych jego charakterystyką optyczną
Ogólne przestrogi dotyczące korekcji aberracji obiektywu
oo Korygowania jasności brzegów, korygowania aberracji chromatycznej,
korygowania dystorsji i korekcji dyfrakcji nie można zastosować w przypadku
zarejestrowanych już obrazów JPEG.
oo W przypadku korzystania z obiektywu producenta innego niż Canon zaleca
się ustawienie wartości [Wyłącz], nawet jeśli zostanie wyświetlony komunikat
[Dane korekcji dostępne].
oo W przypadku powiększenia brzegu obrazu, może być wyświetlany obszar
obrazu, który nie zostanie zarejestrowany na zdjęciu.
oo Intensywność korekty będzie mniejsza (z wyjątkiem korekty dyfrakcji), jeśli
używany obiektyw nie ma informacji o odległości.
Ogólne uwagi dotyczące korekcji aberracji obiektywu
oo Wpływ korekcji aberracji obiektywu zależy od używanego obiektywu
i warunków fotografowania. Ponadto w przypadku niektórych obiektywów,
warunków fotografowania itd. efekt może być słabo widoczny.
oo Jeżeli wynik korekty jest trudny do zauważenia, zaleca się powiększenie
i sprawdzenie obrazu po wykonaniu zdjęcia.
oo Korekcje mogą być stosowane także po zamontowaniu konwertera
standardowego lub konwertera Life-Size.
oo Jeśli dane korekcji zamocowanego obiektywu nie zostały zarejestrowane
w aparacie, rezultat będzie taki sam, jak w przypadku ustawienia opcji korekcji
jako [Wyłącz] (z wyjątkiem korekcji dyfrakcji).
oo Szczegółowe informacje na ten temat można również znaleźć w dokumencie
„EOS Utility instrukcja obsługi”.
210
Sekwencja naświetlania (AEB)
M
Użytkownik ma możliwość zarejestrowania trzech zdjęć z różnym czasem
naświetlania, wartościami przysłony i czułościami ISO. Parametry te
dostosowuje aparat. Funkcja ta jest nazywana sekwencją naświetlania.
* Angielski akronim AEB to skrót od Auto Exposure Bracketing, czyli właśnie sekwencji
naświetlania.
pozycję
1 Wybierz
[z: Koryg.exp./AEB].
zakres sekwencji
2 Ustaw
naświetlania.
(1)
Ekspozycja standardowa
Zmniejszona wartość ekspozycji
Zwiększona wartość ekspozycji
zz Obróć pokrętło <6>, aby ustawić
zakres sekwencji naświetlania (1). Użyj
przycisków <Y> <Z>, aby ustawić
wartość korekty ekspozycji.
zz Aby zapisać ustawienie, naciśnij
przycisk <0>.
zz Po zamknięciu menu, na ekranie
zostanie wyświetlony zakres sekwencji
naświetlania.
zdjęcie.
3 Zrób
zz Zależnie od wybranego trybu wyzwalania
migawki zostaną wykonane trzy zdjęcia
w sekwencji BKT w następujący sposób:
standardowa ekspozycja, zmniejszona
wartość ekspozycji i zwiększona wartość
ekspozycji.
zz Sekwencja naświetlania AEB nie
jest automatycznie anulowana. Aby
anulować sekwencji naświetlania,
wykonaj czynności opisane w punkcie
2, aby wyłączyć wyświetlanie zakresu
sekwencji naświetlania.
211
Sekwencja naświetlania (AEB)
oo Jeśli dla opcji [z: Auto Lighting Optimizer/z: Autom. optymalizator
jasności] (=218) wybrano ustawienie inne niż [Wyłącz], efekt sekwencji
naświetlania może być osłabiony.
oo W przypadku ustawienia trybu wyzwalania migawki <u>, należy trzykrotnie
wcisnąć spust migawki dla każdego zdjęcia. W przypadku ustawienia trybu
<o> lub <i> i naciśnięcia spustu migawki do końca zostaną wykonane
trzy zdjęcia w sekwencji BKT, a następnie aparat zatrzyma wykonywanie
zdjęć. W przypadku ustawienia <m> lub <l>, trzy zdjęcia w sekwencji
BKT zostaną wykonane z 10-sekundowym lub 2-sekundowym opóźnieniem.
Po ustawieniu opcji <q> trzykrotnie określona liczba zdjęć zostanie zrobiona
w trybie zdjęć seryjnych.
oo Można ustawić sekwencję naświetlania razem z korektą ekspozycji.
oo Sekwencji naświetlania nie można używać z lampą błyskową, z włączoną
funkcją Redukcja szumów zdjęć seryjnych lub Bracketing ostrości ani w trybie
HDR.
oo Sekwencja naświetlania zostanie anulowana automatycznie w przypadku
wykonania jednej z następujących czynności: ustawienie przełącznika
zasilania w pozycji <2> lub gdy lampa błyskowa zostanie w pełni
naładowana.
212
Ustawienia czułości ISO dla zdjęć
M
Ustaw czułość ISO (czułość matrycy światłoczułej) odpowiednią do poziomu
światła w otoczeniu. W trybach strefy podstawowej czułość ISO jest
ustawiana automatycznie.
Informacje na temat czułości ISO podczas nagrywania – patrz strona =620.
przycisk <i> (9).
1 Naciśnij
zz Można też nacisnąć przycisk <Q>
i skonfigurować to ustawienie na
ekranie szybkich nastaw.
czułość ISO.
2 Ustaw
zz Obróć pokrętło <6> lub <5>.
zz Wybierz opcję [A] lub [AUTO], aby
ustawić czułość ISO automatycznie
(=614).
Przewodnik po czułości ISO
zz Niska czułość ISO redukuje zakłócenia obrazu, ale może zwiększać
ryzyko drgań aparatu/obiektu lub ograniczać ostrość (głębię ostrości)
w pewnych warunkach fotografowania.
zz Wysoka czułość ISO pozwala na fotografowanie w warunkach
niedostatecznego oświetlenia, ustawianie ostrości dla większego
obszaru (większa głębia ostrości) oraz daje większy zasięg lampy
błyskowej, jednak może zwiększać zakłócenia obrazu.
213
Ustawienia czułości ISO dla zdjęć
oo Na obrazie może pojawiać się więcej szumów (takich jak jasne punkty
lub pasy), a rozdzielczość postrzegana może być niższa przy ustawieniu H
(odpowiednik czułości ISO 51200), ponieważ jest to zwiększona czułość ISO.
oo Nie można wybrać czułości ISO 100/125/160 ani zwiększonej czułości ISO,
gdy dla opcji [z: Priorytet jasnych partii obr.] wybrano ustawienie [Włącz]
lub [Wzmocniona] (=219).
oo Podczas fotografowania przy wysokiej czułości ISO, wysokiej temperaturze,
długiej ekspozycji lub ekspozycji wielokrotnej mogą być zauważalne
zakłócenia obrazu (ziarnistość, punkty światła, pasy itp.), nieregularne
kolory lub przesunięcie koloru.
oo Podczas wykonywania zdjęć w warunkach powodujących skrajną ziarnistość,
np. kombinacja wysokiej czułości ISO, wysokiej temperatury i długiej
ekspozycji, obrazy mogą nie zostać zarejestrowane poprawnie.
oo Jeśli używasz wysokich czułości ISO i lampy błyskowej do fotografowania
blisko znajdującego się obiektu, może wystąpić prześwietlenie.
214
Ustawienia czułości ISO dla zdjęć
Zakres czułości ISO ustawiany ręcznie
pozycję [z: zNastawy
1 Wybierz
czułości ISO].
2 Wybierz pozycję [Zakres ISO].
dolny limit.
3 Ustaw
zz Wybierz pole dolnego limitu, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Wybierz czułość ISO, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
górny limit.
4 Ustaw
zz Wybierz pole górnego limitu, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Wybierz czułość ISO, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
5 Wybierz opcję [OK].
215
Ustawienia czułości ISO dla zdjęć
Zakres czułości ISO używany dla funkcji Automatyczna
czułość ISO
1 Wybierz pozycję [Autom. zakres].
dolny limit.
2 Ustaw
zz Wybierz pole dolnego limitu, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Wybierz czułość ISO, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
górny limit.
3 Ustaw
zz Wybierz pole górnego limitu, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Wybierz czułość ISO, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
4 Wybierz opcję [OK].
oo Ustawienia [Minimalny] i [Maksymalny] będą również funkcjonować jako
minimalne i maksymalne czułości ISO w trybie bezpiecznego przesuwania
ekspozycji na podstawie czułości ISO (=558).
216
Ustawienia czułości ISO dla zdjęć
Minimalny czas naświetlania dla trybu automatycznej
czułości ISO
Jest to skuteczne rozwiązanie w przypadku korzystania z trybów <d>
lub <f> podczas fotografowania ruchomego obiektu obiektywem
szerokokątnym lub podczas korzystania z teleobiektywu.
1 Wybierz pozycję [Min. czas naśw.].
Ustawienie
automatyczne
Ustawienie ręczne
żądany minimalny czas
2 Ustaw
naświetlania.
zz W przypadku wybrania opcji [Autom.]
obróć pokrętło <6>, aby ustawić
czas (dłuższy lub krótszy), a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz W przypadku wybrania opcji [Ręczny]
obróć pokrętło <6>, aby wybrać
czas naświetlania, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
oo Jeśli po ustawieniu maksymalnej czułości ISO w pozycji [Autom. zakres]
prawidłowa ekspozycja nie może być uzyskana, wtedy w celu uzyskania
ekspozycji standardowej zostanie ustawiony dłuższy czas naświetlania niż
określony w pozycji [Min. czas naśw.].
oo Ta funkcja nie będzie stosowana podczas fotografowania z lampą błyskową
i nagrywania.
oo Po wybraniu opcji [Autom.(Standard)], minimalny czas naświetlania będzie
odwrotnością ogniskowej obiektywu. Jeden stopień od pozycji [Dłuższy] do
[Krótszy] jest odpowiednikiem jednego stopnia czasu naświetlania.
217
Automatyczne korygowanie jasności
i kontrastu (Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator jasności))
M
Jeśli obraz jest zbyt ciemny lub kontrast jest za niski albo za wysoki, jasność
i kontrast obrazu mogą być korygowane automatycznie.
opcję [z: Auto Lighting
1 Wybierz
Optimizer/z: Autom. optymalizator
jasności].
2 Wybierz opcję korekcji.
oo W niektórych warunkach zdjęciowych zakłócenia mogą się zwiększyć,
a jasność może się zmienić.
oo Jeśli efekt funkcji Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator
jasności) jest zbyt silny, a obraz nie ma żądanej jasności, wybierz ustawienie
[Słaby] lub [Wyłącz].
oo Jeśli zostało wybrane ustawienie inne niż [Wyłącz] i została włączona korekta
ekspozycji lub korekta ekspozycji lampy w celu uzyskania ciemniejszej
ekspozycji, obraz może nadal być zbyt jasny. Aby uzyskać ciemniejszą
ekspozycję, wybierz dla tej funkcji wartość [Wyłącz].
oo Maksymalna liczba zdjęć seryjnych jest niższa w przypadku wybrania opcji
[Mocny]. Zapisywanie obrazu na karcie zajmuje więcej czasu.
oo Jeśli w punkcie 2 zostanie naciśnięty przycisk <B> i zostanie usunięte
zaznaczenie [X] ustawienia [Wył. w trybie M lub B], opcję [z: Auto
Lighting Optimizer/z: Autom. optymalizator jasności] będzie można
ustawić także w trybach <a> i <F>.
218
Ustawienia priorytetu jasnych
partii obrazu
M
Można zredukować występowanie prześwietlonych, przyciętych bieli.
opcję [z: Priorytet
1 Wybierz
jasnych partii obr.].
opcję.
2 Ustaw
zz [Włącz]: Lepsza gradacja w jasnych
partiach obrazu. Gradacja między
obszarami szarości a jasnymi partiami
obrazu staje się bardziej płynna.
zz [Wzmocniona]: W pewnych warunkach
fotografowania redukuje prześwietlone
obszary jeszcze bardziej niż opcja [Włącz].
oo Może to nieco zwiększyć zakłócenia.
oo Dostępny zakres czułości ISO zaczyna się od ISO 200. Nie można ustawić
dodatkowych czułości ISO.
oo Opcja [Wzmocniona] jest niedostępna przy nagrywaniu filmów.
oo Z funkcją [Wzmocniona] rezultaty w pewnych scenach mogą nie być zgodne
z oczekiwaniami.
219
Timer pomiarowy (fotografowanie
w trybie Live View)
M
Użytkownik może wybrać czas działania timera pomiarowego (który określa
czas trwania wyświetlania ekspozycji/blokady AE) po jego aktywacji takim
działaniem, jak naciśnięcie spustu migawki do połowy.
pozycję [z: Timer
1 Wybierz
pomiarowy].
2 Wybierz opcję czasu.
220
Symulacja ekspozycji (fotografowanie
w trybie Live View)
M
Funkcja symulacji ekspozycji powoduje wyświetlenie symulowanej jasności
(ekspozycji) rzeczywistego obrazu.
pozycję [z: Symulacja
1 Wybierz
ekspoz.].
2 Ustaw opcję.
zzWłącz (g)
Jasność wyświetlanego obrazu będzie zbliżona do rzeczywistej jasności
(ekspozycji) fotografowanego obrazu. Ustawienie korekty ekspozycji
spowoduje odpowiednią zmianę jasności obrazu.
zzW trybie e
Zazwyczaj obraz będzie wyświetlany ze standardową jasnością,
aby ułatwić jego przeglądanie (E). Jasność wyświetlanego obrazu
będzie zbliżona do rzeczywistej jasności (ekspozycji) fotografowanego
obrazu tylko przy wciśniętym przycisku przypisanym do [Podgląd głębi
ostrości] (przy użyciu opcji [8 C.Fn III-3 : Dostosowanie przycisków],
(=571)) (g).
zzWyłącz (E)
Obraz jest wyświetlany ze standardową jasnością, aby ułatwić jego
przeglądanie. Nawet po ustawieniu korekty ekspozycji jasność
wyświetlanego obrazu będzie standardowa.
221
Ustawienia balansu bieli
M
Funkcja Balans bieli (WB) dba o to, aby białe obszary w kadrze były
odwzorowywane jako rzeczywiście białe. Zazwyczaj ustawienie
automatyczne [Q] (Priorytet atmosfery) albo [Qw] (Priorytet bieli)
pozwala uzyskać prawidłowy balans bieli. Jeśli jednak wybór powyższych
opcji nie zapewnia naturalnie wyglądających kolorów, można dostosować
balans bieli do źródła światła lub wprowadzić własne ustawienie,
fotografując biały obiekt.
1 Wybierz opcję [z: Balans bieli].
2 Wybierz jedną z pozycji.
(Wartości przybliżone)
Wyświetlacz
Q
Tryb
Temperatura barwowa
(K: kelwiny)
Auto (Priorytet atmosfery, =224)
W
E
R
Y
U
D
3000–7000
Auto (Priorytet bieli, =224)
Światło dzienne
5200
Miejsca ocienione
7000
Pochmurny dzień, zmierzch, zachód słońca
6000
Światło żarówek
3200
4000
Białe światło fluorescencyjne
Lampa błyskowa
Ustawienie automatyczne*
O
Nastawa własna (=225)
2000–10000
P
Temperatura barwowa (=226)
2500–10000
Qw
* Opcja stosowana w przypadku lamp błyskowych Speedlite z funkcją transmisji
temperatury barwowej. W przeciwnym wypadku ustalona jest wartość około 6000K.
222
Ustawienia balansu bieli
Balans bieli
Ludzkie oko rejestruje kolor białego obiektu niezależnie od rodzaju
oświetlenia. W przypadku aparatu cyfrowego biel stanowiąca podstawę
korekcji koloru zależy od temperatury barwowej oświetlenia, a kolor
jest regulowany za pomocą oprogramowania w taki sposób, aby białe
powierzchnie wyglądały na białe. Ta funkcja pozwala wykonywać zdjęcia
z zachowaniem naturalnych tonów kolorów.
223
Ustawienia balansu bieli
[Q] Automatyczny balans bieli
Za pomocą opcji [Q] można zwiększać intensywność ciepłej dominanty
barwnej obrazu w przypadku fotografowania scenerii oświetlonej światłem
żarówek. Gdy wybrano opcję [Qw], można zmniejszyć intensywność
ciepłej dominanty barwnej obrazu.
1 Wybierz opcję [z: Balans bieli].
pozycję [Q].
2 Wybierz
zz Po wybraniu opcji [Q] naciśnij
przycisk <B>.
3 Wybierz jedną z pozycji.
Przestrogi związane z ustawieniem [Qw]
oo Ciepła dominanta barwna obiektów może zaniknąć.
oo Kiedy w ujęciu występują różne źródła światła, ciepła dominanta barwna
zdjęcia może się nie zmniejszyć.
oo W przypadku używania lampy błyskowej, ton koloru będzie taki sam jak
w przypadku wybrania opcji [Q].
224
Ustawienia balansu bieli
[O] Ręczny balans według wzorca bieli
Dzięki ręcznemu balansowi według wzorca bieli można ręcznie ustawić
balans bieli pod kątem określonego źródła światła w miejscu fotografowania.
Należy pamiętać, że tę procedurę należy wykonać w warunkach
oświetleniowych, w których będzie rejestrowany obraz.
biały obiekt.
1 Sfotografuj
zz Skieruj aparat na jednolicie biały obiekt,
tak aby wypełnił on cały ekran.
zz Ustaw ostrość ręcznie i wykonaj zdjęcie
ze standardową ekspozycją dla białego
obiektu.
zz Można użyć dowolnego ustawienia
balansu bieli.
opcję [z: Ręczny WB
2 Wybierz
(wg wzorca bieli)].
dane balansu bieli.
3 Pobierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz zarejestrowany w punkcie 1,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
Wybierz pozycję [OK], aby importować
dane.
4 Wybierz opcję [z: Balans bieli].
ręczny balans według
5 Wybierz
wzorca bieli.
zz Wybierz opcję [O].
225
Ustawienia balansu bieli
oo Jeśli ekspozycja uzyskana w punkcie 1 różni się znacznie od ekspozycji
standardowej, ustawienie poprawnej wartości balansu bieli może nie być
możliwe.
oo Nie można wybrać następujących obrazów: obrazy zarejestrowane, gdy
dla opcji Styl obrazów wybrano ustawienie [Monochrom.], obrazy z filtrem
twórczym zastosowanym przed fotografowaniem lub po nim, obrazy z wielu
ekspozycji, zdjęcia wykadrowane i obrazy zarejestrowane innym aparatem.
oo Obrazy, których nie można używać z tym ustawieniem, można jednak
wyświetlać.
oo Zamiast białego obiektu można również fotografować szarą kartę lub
standardową blendę o 18% szarości (dostępne w sprzedaży).
[P] Temperatura barwowa
1 Wybierz opcję [z: Balans bieli].
temperaturę barwową.
2 Ustaw
zz Wybierz pozycję [P].
zz Obróć pokrętło <6>, aby ustawić
żądaną temperaturę barwową,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Można wprowadzić ustawienie
temperatury barwowej z zakresu
od około 2500K do 10000K,
z dokładnością do 100K.
oo Podczas ustawiania temperatury barwowej dla źródła światła sztucznego
należy odpowiednio ustawić korekcję balansu bieli (przesunięcie w kierunku
koloru purpurowego lub zielonego).
oo Jeśli dla ustawienia [P] wprowadzono wartości zarejestrowane za pomocą
dostępnego w sprzedaży kolorymetru, wykonaj kilka ujęć próbnych i wyreguluj
ustawienia w celu kompensacji różnic pomiędzy odczytem miernika
temperatury barwowej a odczytem aparatu.
226
Korekcja balansu bieli
M
Korekcja balansu bieli zapewnia taki sam efekt, jak zastosowanie dostępnych
w sprzedaży filtrów konwersji temperatury barwowej lub filtrów kompensacji
barwowej.
Korekcja balansu bieli
pozycję
1 Wybierz
[z: WB-Przesuw/Bkt].
korekcję balansu bieli.
2 Ustaw
zz Użyj przycisków <j> <9>, aby
Przykładowe ustawienie: A2, G1
przesunąć znacznik „■” w odpowiednie
miejsce.
zz Symbol „B” oznacza kolor niebieski
(ang. blue), „A” – bursztynowy (amber),
„M” – purpurowy (magenta), natomiast
„G” – zielony (green). Balans koloru
obrazu będzie dostosowywany w miarę
przesuwania kursora ku poszczególnym
kolorom.
Oznaczenie „Przesuw” w prawej części
ekranu wskazuje odpowiednio kierunek
i intensywność korekty.
zz Naciśnięcie przycisku <L> spowoduje
anulowanie wszystkich ustawień
[WB-Przesuw/Bkt].
zz Naciśnij przycisk <0>, aby zamknąć
ekran ustawień.
oo Jeden poziom korekcji na osi koloru niebieski/bursztynowy odpowiada około
5 miredom filtru konwersji temperatury barwowej. (Mired: jednostka miary
temperatury barwowej służąca do podawania wartości, takich jak gęstość
filtra konwersji temperatury barwowej).
227
Korekcja balansu bieli
Automatyczna sekwencja balansu bieli
Funkcja sekwencji balansu bieli (Sekwencja balansu bieli) umożliwia
zarejestrowanie trzech obrazów z różnymi tonami kolorów naraz.
Przesunięcie na osi koloru
niebieski (B) / bursztynowy (A)
o ±3 poziomy
Ustaw wartość sekwencji balansu
bieli.
zz W punkcie 2 części „Korekcja balansu
bieli”, po obróceniu pokrętła <5>,
znacznik „■” zmieni się na „■ ■ ■” (3 punkty).
zz Obrót pokrętła w prawo powoduje
ustawienie sekwencji na osi koloru
niebieski/bursztynowy, natomiast obrót
w lewo powoduje ustawienie sekwencji
na osi koloru magenta/zielony.
Pozycja „BKT” w prawym górnym rogu
oznacza kierunek i intensywność korekty
sekwencji.
zz Naciśnięcie przycisku <L> spowoduje
anulowanie wszystkich ustawień
[WB-Przesuw/Bkt].
zz Naciśnij przycisk <0>, aby zamknąć
ekran ustawień.
oo W przypadku ustawienia sekwencji balansu bieli maksymalna liczba zdjęć
seryjnych będzie niższa.
oo W związku z tym, że dla jednego ujęcia są rejestrowane trzy obrazy,
zapisywanie obrazu na karcie będzie trwało dłużej.
oo Zdjęcia będą wykonywane w następującej sekwencji: 1. Standardowy
balans bieli, 2. Przesunięcie w kierunku koloru niebieskiego (Blue – B)
i 3. Przesunięcie w kierunku koloru bursztynowego (Amber – A) lub 1.
Standardowy balans bieli, 2. Przesunięcie w kierunku koloru purpurowego
(Magenta – M) i 3. Przesunięcie w kierunku koloru zielonego (Green - G).
oo Istnieje także możliwość ustawienia korekcji balansu bieli i sekwencji
naświetlania jednocześnie z ustawieniem sekwencji balansu bieli. Jeśli
sekwencja naświetlania zostanie ustawiona jednocześnie z sekwencją
balansu bieli, dla każdego ujęcia wykonane zostanie dziewięć zdjęć.
oo Ikona balansu bieli miga po ustawieniu sekwencji balansu bieli podczas
fotografowania w trybie Live View.
oo Skrót „BKT” oznacza po angielsku sekwencję.
228
Ustawienia przestrzeni kolorów
M
Zakres odwzorowania kolorów jest określany jako „przestrzeń kolorów”.
W przypadku normalnych parametrów fotografowania zaleca się wybór
przestrzeni kolorów sRGB.
pozycję [z: Przest.
1 Wybierz
kolorów].
2 Ustaw opcję przestrzeni kolorów.
Adobe RGB
Ta przestrzeń kolorów jest wykorzystywana głównie do wydruków
komercyjnych oraz innych zastosowań przemysłowych. Zalecane
w przypadku korzystania z urządzeń takich jak monitory zgodne
z Adobe RGB lub drukarki zgodne z DCF 2.0 (Exif 2.21 lub nowsze).
oo Jeśli zdjęcie jest wykonane w przestrzeni kolorów Adobe RGB, pierwszym
znakiem w nazwie pliku będzie symbol podkreślenia „_”.
oo Profil ICC nie zostanie dołączony. Opisy profilu ICC można znaleźć
w dokumencie „Digital Photo Professional Instrukcja obsługi”
(oprogramowanie EOS).
oo W trybach strefy podstawowej automatycznie jest ustawiany tryb [sRGB].
229
Wybór stylu obrazów
M
Wybór zaprogramowanego ustawienia Styl obrazów pozwala skutecznie
uzyskać charakterystykę obrazu odpowiadającą ekspresji fotograficznej
lub zgodną z fotografowanym obiektem.
1 Wybierz pozycję [z: Styl obrazów].
2 Wybierz styl obrazów.
Charakterystyka stylu obrazów
zz[D] Auto
Ton koloru zostanie dostosowany automatycznie do fotografowanej
sceny. Kolory będą bardziej żywe w przypadku fotografowania błękitu
nieba, zieleni oraz szczególnie natury, otwartych przestrzeni i zachodów
słońca.
oo Jeśli nie można uzyskać żądanego tonu koloru w trybie [Auto], należy użyć
innego stylu obrazów.
zz[P] Standard
Obraz jest żywy, ostry i wyrazisty. Jest to styl obrazów ogólnego
przeznaczenia, który nadaje się do większości scen.
zz[Q] Portrety
Zapewnia przyjemny odcień skóry. Obraz ma delikatniejsze barwy.
Opcja odpowiednia do portretów wykonywanych z małej odległości.
Odcień skóry można dostosować, zmieniając ustawienie [Ton koloru]
(=234).
230
Wybór stylu obrazów
zz[R] Krajobrazy
Zapewnia żywe odcienie koloru niebieskiego i zielonego oraz bardzo
ostre i wyraziste obrazy. Doskonale nadaje się do fotografowania
imponujących krajobrazów.
zz[u] Wyraźne szczegóły
Opcja odpowiada szczegółowemu zarysowi i dokładnemu opisowi
tekstury przedmiotu. Kolory będą lekko ożywione.
zz[S] Neutralny
Odpowiedni do obróbki obrazu na komputerze. Zapewnia naturalne
kolory i stonowane obrazy o umiarkowanym stopniu jasności i nasycenia
kolorów.
zz[U] Dokładny
Odpowiedni do obróbki obrazu na komputerze. Kolor obiektu
zarejestrowanego w świetle słonecznym przy temperaturze barwowej
5200K zostanie dostosowany do koloru kolorymetrycznego obiektu.
Zapewnia stonowane obrazy o umiarkowanym stopniu jasności
i nasycenia kolorów.
zz[V] Monochrom.
Pozwala wykonywać zdjęcia czarno-białe.
oo Obrazów kolorowych nie można odzyskać z obrazów JPEG zarejestrowanych
ze stylem [Monochrom.] obrazów.
oo Użytkownik może włączyć wyświetlanie symbolu <z> w wizjerze aparatu
w celu sygnalizacji ustawienia opcji [Monochrom.] (=570).
zz[W] Użytkownika 1–3
Aparat pozwala zarejestrować bazowy styl, np. [Portrety], [Krajobrazy]
lub wybrać plik stylu obrazów itp., a następnie zmodyfikować jego
parametry (=236). Za pomocą dowolnego jeszcze nieustawionego stylu
obrazu zdefiniowanego przez użytkownika zdjęcia będą wykonywane
z takimi samymi ustawieniami właściwości, jak w przypadku ustawień
domyślnych trybu [Auto].
231
Wybór stylu obrazów
Symbole
Na ekranie wyboru Styl obrazów znajdują się ikony symbolizujące
parametry, takie jak [Siła], [Precyzja] czy [Próg] opcji [Ostrość], jak
również [Kontrast] i inne ustawienia. Cyfry oznaczają wartości tych
ustawień dla poszczególnych stylów obrazu.
g
h
i
j
k
l
Ostrość
A Siła
B Precyzja
C Próg
Kontrast
Nasycenie
Ton koloru
Efekt filtru (Monochromatyczny)
Efekt tonalny (Monochromatyczny)
oo Podczas nagrywania filmu, symbol gwiazdki „*” będzie wyświetlany w polach
[Precyzja] i [Próg] w menu [Ostrość]. Nagrywanie [Precyzja] i [Próg] nie
mają zastosowania do filmów.
232
Dostosowywanie stylu obrazów
M
Każdy styl obrazów można dostosować, zmieniając jego ustawienia
domyślne. Informacje o dostosowywaniu stylu [Monochrom.] można
znaleźć na str. =235.
1 Wybierz pozycję [z: Styl obrazów].
styl obrazów.
2 Wybierz
zz Wybierz styl obrazów, który chcesz
zmienić, a następnie naciśnij
przycisk <B>.
jedną z pozycji.
3 Wybierz
zz Ustawienia i efekty zostały opisane na
następnej stronie.
233
Dostosowywanie stylu obrazów
4 Ustaw poziom efektu.
zz Naciśnij przycisk <M>, aby zapisać
ustawienie i wrócić do ekranu Styl
obrazów.
zz Wszelkie ustawienia zmienione przez
użytkownika w stosunku do wartości
domyślnych będą wyświetlane w kolorze
niebieskim.
Ustawienia i efekty
Ostrość
A Siła
1
B Precyzja*
2
C Próg*
Kontrast
Nasycenie
Ton koloru
g
h
i
j
0: Podkreślanie słabych zarysów
1: Szczegółowa
1: Niskie
-4: Niski kontrast
-4: Niskie nasycenie
-4: Czerwony odcień skóry
7: Podkreślanie mocnych zarysów
5: Ziarnista
5: Wysokie
+4: Wysoki kontrast
+4: Wysokie nasycenie
+4: Żółty odcień skóry
*1: Odnosi się do precyzji uwypuklania konturów. Im mniejsza liczba, tym drobniejsze
kontury, które będą uwypuklane.
*2: Parametr ten pozwala określić, w jakim stopniu uwypuklany będzie kontur na
podstawie różnicy kontrastu między obiektem a obszarem dookoła. Im mniejsza
liczba, tym bardziej uwypuklony będzie kontur o niskiej różnicy kontrastu. Z drugiej
strony ustawienie niższej wartości sprawi, że zakłócenia staną się bardziej
widoczne.
oo W przypadku nagrywania nie można ustawić opcji [Precyzja] i [Próg] w menu
[Ostrość] (nie są wyświetlane).
oo Wybór opcji [Domyślne] w punkcie 3 pozwala przywrócić domyślne
ustawienia parametrów danego stylu obrazów.
oo Aby zrobić zdjęcie z użyciem dostosowanego stylu obrazów, najpierw wybierz
dostosowany styl obrazów, a następnie zrób zdjęcie.
234
Dostosowywanie stylu obrazów
[V] Regulacja trybu monochromatycznego
[k] Efekt filtru
Efekt filtru zastosowany w obrazie
monochromatycznym pozwala uwydatnić
białe chmury lub zielone drzewa.
Filtr
N: brak
Przykładowe efekty
Normalny czarno-biały obraz bez efektów filtru.
Błękit nieba będzie wyglądał bardziej naturalnie, a białe chmury będą
Ye: Żółty
bardziej wyraziste.
Błękit nieba będzie nieco ciemniejszy. Zachód słońca będzie bardziej
Or: Pomarańcz
jaskrawy.
Błękit nieba będzie dużo ciemniejszy. Jesienne liście będą bardziej
R: Czerwony
wyraziste i jaśniejsze.
Skóra i usta będą wyglądały na bardziej stonowane. Zielone liście
G: Zielony
drzew będą bardziej wyraziste i jaśniejsze.
oo Zwiększenie parametru [Kontrast] powoduje zwiększenie nasilenia efekt filtru.
[l] Efekt tonalny
Stosując efekt tonalny, można utworzyć
obraz monochromatyczny w wybranym
kolorze. Funkcja ta przydaje się, gdy
chcesz uzyskać bardziej niebanalne
obrazy.
235
Rejestracja stylu obrazów
M
Aparat pozwala wybrać podstawowy styl obrazów, np. [Portrety] lub
[Krajobrazy], zmodyfikować go według preferencji, a następnie zapisać
w ustawieniach [Użytkown. 1], [Użytkown. 2] lub [Użytkown. 3]. Jest to
przydatne przy tworzeniu wielu stylów obrazów o różnych ustawieniach.
Style obrazów zapisane w aparacie za pomocą aplikacji EOS Utility
(oprogramowanie EOS) można tu również zmieniać.
pozycję [z: Styl
1 Wybierz
obrazów].
pozycję [Użytkown.].
2 Wybierz
zz Wybierz pozycję [Użytkown. *],
a następnie naciśnij przycisk <B>.
przycisk <0>.
3 Naciśnij
zz Po wybraniu pozycji [Styl obrazów]
naciśnij przycisk <0>.
podstawowy styl obrazów.
4 Wybierz
zz Wybierz podstawowy styl obrazów.
zz W ten sposób należy również
wybierać style zapisane w aparacie
za pomocą aplikacji EOS Utility
(oprogramowanie EOS).
236
Rejestracja stylu obrazów
5 Wybierz jedną z pozycji.
poziom efektu.
6 Ustaw
zz Aby uzyskać więcej informacji, patrz
„Dostosowywanie stylu obrazów”
(=233).
zz Naciśnij przycisk <M>, aby zapisać
ustawienie i wrócić do ekranu Styl
obrazów.
Podstawowy styl obrazów jest
pokazywany po prawej stronie pozycji
[Użytkown. *].
Nazwy stylów w kolorze niebieskim
wskazują, że użytkownik zmienił
wartości domyślne ustawień.
oo Jeśli styl obrazów jest już zapisany w pozycji [Użytkown. *], zmiana
podstawowego stylu obrazów spowoduje anulowanie ustawień parametrów
poprzednio zapisanego stylu obrazu zdefiniowanego przez użytkownika.
oo Wykonanie funkcji [5: Kasowanie nastaw aparatu] (=547) powoduje
przywrócenie wartości domyślnych wszystkich ustawień [Użytkown. *].
oo Aby fotografować przy użyciu zapisanego Stylu obrazów, należy najpierw
wybrać zarejestrowany styl [Użytkown. *], a następnie zrobić zdjęcie.
oo Procedura zapisywania pliku stylu obrazów w aparacie — patrz „EOS Utility
Instrukcja obsługi”.
237
Ustawienia redukcji szumów
M
Redukcja szumów dla długich czasów naświetlania
W przypadku obrazów naświetlanych przez czas co najmniej 1 sek. można
ograniczyć zakłócenia (punkty światła i pasy) typowe dla długich ekspozycji.
pozycję [z: Redukcja
1 Wybierz
zakłóceń (dł.czas)].
2 Wybierz opcję redukcji.
zz[AUTO] Automatyczne
Redukcja szumów jest przeprowadzana automatycznie w przypadku
obrazów zarejestrowanych z czasem ekspozycji równym 1 s lub dłuższym,
na których wykryto zakłócenia typowe dla długich ekspozycji. W większości
przypadków ustawienie [Autom.] jest wystarczająco skuteczne.
zz[ON] Włącz
Redukcja zakłóceń jest przeprowadzana w przypadku wszystkich
obrazów zarejestrowanych z czasem ekspozycji równym 1 s lub
dłuższym. Ustawienie [Wł.] może ograniczyć zakłócenia, które mogą nie
być wykrywane przy ustawieniu [Autom.].
oo W przypadku opcji [Autom.] albo [Wł.] czas trwania procesu redukcji zakłóceń
po wykonaniu zdjęcia może być zbliżony do czasu ekspozycji.
oo Zdjęcia mogą być bardziej ziarniste przy ustawieniu [Wł.] niż przy
ustawieniach [Wył.] lub [Autom.].
oo Gdy wybrano ustawienie [Wł.], operacja redukcji szumów (sygnalizowana
wyświetleniem symbolu „buSY”) podczas fotografowania z długimi
ekspozycjami, gdy wyświetlony jest widok Live View, powoduje zatrzymanie
wyświetlania w trybie Live View i uniemożliwia fotografowanie do momentu
zakończenia przetwarzania.
238
Ustawienia redukcji szumów
Redukcja zakłóceń przy wysokiej czułości ISO
Funkcja ta umożliwia redukcję zakłóceń na obrazie. Jest ona szczególnie
przydatna przy fotografowaniu z wysoką czułością ISO. W przypadku
fotografowania przy niskich czułościach ISO jeszcze bardziej redukowane
mogą być zakłócenia występujące w ciemniejszych (zacienionych)
częściach obrazu.
pozycję [z: Redukow.
1 Wybierz
zakłóceń - High ISO].
2 Ustaw poziom.
zz[M] Redukcja szumów zdjęć seryjnych
Umożliwia redukcję zakłóceń z zachowaniem wyższej jakości obrazu niż
w przypadku opcji [Mocne]. Aby otrzymać jedno zdjęcie, wykonywana
jest seria czterech ujęć, które następnie są automatycznie wyrównywane
i scalane w jeden obraz JPEG.
Jeśli ustawiono jakość rejestracji obrazów RAW lub RAW+JPEG,
nie można wybrać ustawienia [Red. szumów zdjęć seryj.].
239
Ustawienia redukcji szumów
Przestrogi dotyczące ustawiania redukcji szumów zdjęć seryjnych
oo Jeśli obraz jest znacznie przesunięty z powodu drgań aparatu, efekt redukcji
zakłóceń może być mniejszy.
oo Mając aparat w rękach, należy trzymać go nieruchomo, aby zapobiec
drganiom aparatu. Zalecane jest używanie statywu.
oo W przypadku fotografowania obiektu w ruchu jego ruch pozostawi powidok.
oo Automatyczne wyrównanie obrazu może nie działać poprawnie w przypadku
powtarzających się motywów (kratka, paski itp.) lub jednolitych,
niezróżnicowanych tonalne obrazów.
oo Jeśli jasność obiektu zmieni się podczas wykonywania czterech kolejnych
zdjęć, może wystąpić nieregularna ekspozycja obrazu.
oo Po wykonaniu zdjęcia zarejestrowanie obrazu na karcie może trwać
pewien czas w związku z redukcją zakłóceń i łączeniem obrazów. Na czas
przetwarzania obrazów w wizjerze i na panelu LCD pojawia się informacja
„buSY”, a fotografowanie nie jest możliwe do zakończenia tej operacji.
oo [Red. szumów zdjęć seryj.] jest niedostępna z funkcją fotografowania
bulb, fotografowania z sekwencją naświetlania lub sekwencją balansu bieli,
fotografowania obrazów RAW lub RAW+JPEG oraz z funkcjami takimi jak
długie czasy naświetlania (redukcja zakłóceń), ekspozycja wielokrotna oraz
tryb HDR.
oo Fotografowanie z lampą błyskową nie jest możliwe. Należy pamiętać, że
oświetlenie wspomagające AF zewnętrznej lampy Speedlite EOS zostanie
włączone zgodnie z ustawieniem opcji [z: Oświetlenie wspomagające AF].
oo [Red. szumów zdjęć seryj.] jest niedostępna (nie jest wyświetlana) przy
nagrywaniu filmów.
oo Następuje automatyczne przełączenie ustawienia na [Standard], jeśli
użytkownik ustawi przełącznik zasilania w pozycji <2>, wymieni akumulator
albo kartę, wybierze jeden z trybów strefy podstawowej lub tryb fotografowania
<F> bądź przestawi aparat w tryb nagrywania filmu.
240
Dołączanie danych dla retuszu kurzu
M
Dane dla retuszu kurzu używane do usuwania drobin kurzu mogą być
dołączane do obrazów w przypadku, gdy czyszczenie czujnika pozostawia
kurz na czujniku. Dane dla retuszu kurzu używane przez oprogramowanie
Digital Photo Professional (oprogramowanie EOS) pozwalają na
automatyczne usuwanie drobin kurzu z obrazów.
Przygotowanie
zz Przygotuj gładki i biały obiekt, np. czystą kartkę papieru.
zz Ustaw ogniskową 50 mm lub dłuższą.
zz Ustaw przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji <MF>,
a następnie ustaw ostrość na nieskończoność (∞).
Pobieranie danych dla retuszu kurzu
opcję [z: Dane dla
1 Wybierz
retuszu kurzu].
opcję [OK].
2 Wybierz
zz Po przeprowadzeniu automatycznego
czyszczenia matrycy pojawi się
odpowiedni komunikat. Rozlegnie się
wprawdzie mechaniczny dźwięk migawki
podczas czyszczenia, ale nie zostanie
wykonane zdjęcie.
241
Dołączanie danych dla retuszu kurzu
biały obiekt.
3 Sfotografuj
zz Sfotografuj czystym białym przedmiotem
(takim jak nowy arkusz białego papieru)
wypełniającym ekran w odległości
20–30 cm.
zz W związku z tym, że obraz nie jest
zapisywany, dane są dostępne nawet
mimo braku karty w aparacie.
Po wykonaniu zdjęcia aparat rozpocznie
zbieranie danych dla retuszu kurzu.
Po uzyskaniu danych dla retuszu kurzu
zostanie wyświetlony komunikat.
zz Jeśli dane nie zostały pomyślnie
pobrane, pojawi się komunikat
o błędzie. Postępuj zgodnie z procedurą
„Przygotowanie” opisaną na poprzedniej
stronie, a następnie wybierz pozycję
[OK]. Ponownie zrób zdjęcie.
Dołączanie danych dla retuszu kurzu
Aparat doda dane dla retuszu kurzu do wszystkich zdjęć. Przed
wykonaniem zdjęcia zaleca się pobranie danych dla retuszu kurzu.
Szczegółowe informacje na temat korzystania z programu Digital Photo
Professional (oprogramowanie EOS) w celu automatycznego usunięcia
drobin kurzu znajdują się w dokumencie „Digital Photo Professional
Instrukcja obsługi”.
Na rozmiar pliku nie mają wpływu dane dla retuszu kurzu dołączone do
obrazów.
oo Jeśli na użytym obiekcie znajduje się wzór, może być on rozpoznany jako
kurz, co może spowodować obniżenie dokładności retuszu kurzu w programie
Digital Photo Professional (oprogramowanie EOS).
242
Metoda zwolnienia migawki
(fotografowanie w trybie Live View)
M
Użytkownik może wybrać sposób zwalniania migawki podczas
fotografowania w trybie Live View.
1 Wybierz pozycję [z: Tryb migawki].
2 Wybierz jedną z pozycji.
zzMechaniczna
Fotografowanie aktywuje migawkę mechaniczną. Ustawienie
[Mechaniczna] należy wybrać w przypadku korzystania z obiektywu
TS-E (innego niż TS-E17mm f/4L lub TS-E24mm f/3.5L II) w celu
przesunięcia lub przechylenia obiektywu bądź używania pierścienia
pośredniego. Wybranie ustawienia [El. 1.zasłona] lub [Elektroniczna]
może uniemożliwić ustawienie ekspozycji standardowej lub skutkować
nierówną ekspozycją.
zzEl. 1.zasłona
Fotografowanie aktywuje tylko drugą zasłonę migawki. Dźwięki
generowane przez migawkę są cichsze niż w przypadku ustawienia
[Mechaniczna].
zzElektroniczna
Umożliwia fotografowanie z czasem naświetlania wynoszącym
maksymalnie 1/16000 s bez generowania dźwięków migawki.
Ustawienie to jest dostępne w trybach wyzwalania migawki innych
niż <o>, <i> i <q>.
Fotografowanie z lampą błyskową nie jest możliwe.
243
Metoda zwolnienia migawki (fotografowanie w trybie Live View)
oo Ustawienie [Elektroniczna] nie jest dostępne podczas fotografowania
z wizjerem, gdy jako tryb wyzwalania migawki wybrano <o>, <i>
lub <B>.
oo W zależności od warunków fotografowania niewyostrzone obszary obrazu
mogą być niekompletne przy fotografowaniu z prawie maksymalną wartością
przysłony przy krótkich czasach naświetlania. Jeśli nie podoba ci się wygląd
niewyostrzonych obszarów obrazu, następujące fotografowanie może dać
lepsze rezultaty.
• Fotografowanie bez pierwszej zasłony elektronicznej.
• Niższe czasy naświetlania.
• Zwiększenie wartości przysłony.
oo Gdy wybrano ustawienie [Elektroniczna], drgania aparatu lub poruszenie się
obiektu mogą spowodować zniekształcenie obrazu.
oo Wybranie dla trybu migawki ustawienia [Elektroniczna] w migającym świetle
może doprowadzić do zauważalnego migotania ekranu i zarejestrowania
obrazów z poziomymi pasami (szumy) lub nierówną ekspozycją.
244
Ekspozycja wielokrotna
M
Użytkownik ma możliwość fotografowania z różnymi wartościami ekspozycji
i scalenia zdjęć w jeden obraz. W przypadku wybrania wielokrotnej ekspozycji
podczas fotografowania w trybie Live View, można obserwować łączenie się
pojedynczych ekspozycji w czasie rzeczywistym.
1 Wybierz [z: Eksp. wielokrotna].
opcję [Eksp. wielokrotna].
2 Ustaw
zz Wybierz pozycję [Włącz].
zz Aby zakończyć zdjęcia z wielokrotną
ekspozycją, wybierz opcję [Wyłącz].
3 Ustaw pozycję [Ster.eksp.wielok.].
zzAddytywne
Kumulatywne dodawanie kolejnych zarejestrowanych pojedynczych
obrazów. Na podstawie ustawienia [Liczba ekspozycji] ustaw ujemną
wartość korekty ekspozycji. Postępuj zgodnie z poniższymi podstawowymi
wytycznymi, aby ustawić wartość korekty ekspozycji.
Instrukcje dotyczące ustawiania korekty ekspozycji według liczby
ekspozycji
Dwie ekspozycje: -1 stopień; trzy ekspozycje: -1,5 stopnia; cztery
ekspozycje: -2 stopnie
zzŚrednie
Na podstawie ustawienia [Liczba ekspozycji] jest automatycznie
ustawiana ujemna wartość korekty ekspozycji podczas fotografowania
z ekspozycją wielokrotną. Podczas fotografowania tej samej sceny
z wielokrotną ekspozycją ekspozycja tła obiektu będzie kontrolowana
automatycznie w celu otrzymania standardowej ekspozycji.
245
Ekspozycja wielokrotna
opcję [Liczba ekspozycji].
4 Ustaw
zz Wybierz liczbę ekspozycji, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
opcję [Kont.eks.wielok.].
5 Ustaw
zz W przypadku opcji [Tylko 1 zdj.]
fotografowanie z ekspozycją wielokrotną
zostanie anulowane automatycznie po
wykonaniu zdjęć.
zz W przypadku opcji [Cały czas] wielokrotna
ekspozycja będzie działała do czasu
zmiany ustawienia z punktu 2 na [Wyłącz].
(1)
pierwsze zdjęcie.
6 Zrób
zz Zostanie wyświetlony zarejestrowany
obraz.
zz W (1) na ekranie możesz sprawdzić
liczbę pozostałych zdjęć.
zz Naciśniecie przycisku <x> włącza
podgląd zarejestrowanego obrazu
(=249).
następne zdjęcia.
7 Zrób
zz Połączone dotąd wykonane zdjęcia
246
będą wyświetlane. Aby wyświetlić obraz,
naciśnij kilkakrotnie przycisk <B>.
zz Aby wyświetlić obraz z wielu ekspozycji
w bieżącym stanie, a także sprawdzić
ekspozycję i to, jak obrazy zostaną
scalone, naciśnij i przytrzymaj przycisk
podglądu głębi ostrości (lub przycisk
przypisany do opcji [Podgląd głębi
ostrości]) podczas fotografowania
w trybie Live View.
zz Gdy wykonana zostanie ustawiona
liczba zdjęć (ekspozycji), fotografowanie
z ekspozycją wielokrotną zostanie
zakończone.
Ekspozycja wielokrotna
oo W przypadku serii zdjęć szybkość zapisu obrazów znacznie się zmniejszy.
oo Zostanie zapisany tylko obraz scalony z obrazów o różnej ekspozycji. Zdjęcia
wykonane w punktach 6 i 7 na potrzeby obrazu z wielu ekspozycji nie zostaną
zapisane.
oo Jakość rejestracji obrazu, czułość ISO, styl obrazów, redukowanie zakłóceń
przy wysokich wartościach ISO, przestrzeń kolorów itp. ustawione dla
pierwszej pojedynczej ekspozycji będą także ustawione dla następnych zdjęć.
oo W przypadku fotografowania z ekspozycją wielokrotną opcja formatu obrazu
jest niedostępna. Obrazy będą rejestrowane w formacie obrazu 3:2.
oo W przypadku ustawienia sekwencji balansu bieli, redukcji szumów
zdjęć seryjnych, trybu HDR lub filtru twórczego nie można korzystać
z fotografowania z ekspozycją wielokrotną.
oo Podczas fotografowania z ekspozycją wielokrotną dla opcji [z: Korekcja
aberracji obiektywu], [z: Auto Lighting Optimizer/z: Autom.
optymalizator jasności] i [z: Priorytet jasnych partii obr.] zostanie
automatycznie wybrane ustawienie [Wyłącz].
oo Jeśli w [z: Styl obrazów] wybrano ustawienie [Auto], podczas
fotografowania zostanie zastosowane ustawienie [Standard].
oo W przypadku wielokrotnej ekspozycji: im większa liczba ekspozycji,
tym bardziej widoczne będą zakłócenia, nieregularne kolory i pasy.
oo W przypadku wyboru opcji [Addytywne], przetwarzanie obrazu po wykonaniu
wielokrotnej ekspozycji zajmuje nieco czasu. (Kontrolka dostępu będzie
świecić dłużej).
oo W przypadku fotografowania w trybie Live View z ustawieniem [Addytywne]
funkcja Live View automatycznie przestanie działać w chwili zakończenia
wykonywania zdjęć z wielokrotną ekspozycją.
oo W punkcie 7 jasność i zakłócenia obrazu z wielu ekspozycji wyświetlanego
podczas fotografowania będą różne od tych zapisanych na ostatecznym
obrazie z wielu ekspozycji.
oo Fotografowanie z ekspozycją wielokrotną zostanie anulowane, jeśli przełącznik
zasilania zostanie ustawiony w pozycji <2>, nastąpi wymiana akumulatora
lub karty.
oo Jeśli użytkownik przejdzie do trybu strefy podstawowej albo trybu <w/x>,
fotografowanie z ekspozycją wielokrotną zostanie zakończone.
oo W przypadku podłączenia aparatu do komputera fotografowanie z ekspozycją
wielokrotną jest niemożliwe. W przypadku podłączenia aparatu do komputera
podczas fotografowania fotografowanie z ekspozycją wielokrotną zostanie
zatrzymane.
oo Informacje o obrazie dot. ostatniego zdjęcia zostaną zarejestrowane
i dołączone do obrazu z wielu ekspozycji.
247
Ekspozycja wielokrotna
Łączenie wielokrotnych ekspozycji z obrazem RAW
zapisanym na karcie
Obraz RAW zapisany na karcie można wybrać jako pierwszy obraz
wielokrotnej ekspozycji. Wybrany obraz RAW pozostanie niezmieniony.
pozycję [Zaznacz obraz do
1 Wybierz
eksp. wielokr.].
pierwszy obraz.
2 Wybierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
pierwszy obraz, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Wybierz opcję [OK].
Numer pliku wybranego obrazu zostanie
wyświetlony u dołu ekranu.
zdjęcie.
3 Zrób
zz Po wybraniu pierwszego obrazu, liczba
pozostałych ekspozycji ustawiona
w pozycji [Liczba ekspozycji]
zmniejszy się o 1.
oo Nie można wybierać obrazów JPEG.
oo Następujących obrazów nie można wybrać jako pierwszej pojedynczej ekspozycji:
obrazów zarejestrowanych z ustawieniem [Włącz] lub [Wzmocniona] wybranym
dla opcji [z: Priorytet jasnych partii obr.] ani obrazów, dla których dla opcji
[z: Współ. prop. obrazu] nie wybrano ustawienia [3:2].
oo Ustawienie [Wyłącz] zostanie zastosowane w pozycjach [z: Korekcja aberracji
obiektywu] i [z: Auto Lighting Optimizer/z: Autom. optymalizator
jasności] niezależnie od ustawień obrazu wybranego jako pierwsza
pojedyncza ekspozycja.
o
ISO, styl obrazów, redukowanie zakłóceń przy wysokich wartościach
Czułość
o
ISO, przestrzeni kolorów itd. wybrane dla pierwszego obrazu będą stosowane
także dla kolejnych obrazów.
oo Jeśli Styl obrazów ma wartość [Auto] dla obrazu wybranego jako pierwszy
obraz, podczas fotografowania zostanie zastosowane ustawienie [Standard].
oo Nie można wybrać obrazu wykonanego za pomocą innego aparatu.
oo Obrazy, których nie można scalić, można jednak wyświetlać.
oo Można też wybrać obraz RAW z wielokrotnej ekspozycji.
oo Wybierz opcję [Odzn. obraz], aby anulować zaznaczenie obrazu.
248
Ekspozycja wielokrotna
Sprawdzanie i usuwanie wielokrotnej ekspozycji podczas
fotografowania
Przed zakończeniem fotografowania
określonej liczby ekspozycji, można nacisnąć
przycisk <x>, aby wyświetlić obraz
z wielu ekspozycji dotąd zarejestrowanych,
sprawdzić ekspozycję i zobaczyć, jak obrazy
są na siebie nałożone.
Naciśnięcie przycisku <L> spowoduje
wyświetlenie operacji możliwych do
wykonania podczas fotografowania
z ekspozycją wielokrotną.
Operowanie
2 Wróć do
poprzedniego ekranu
q Cofnij ostatni obraz
W Zapisz i zakończ
r Zakończ bez
zapisywania
Opis
Ukaże się ponownie ekran wyświetlany przed
naciśnięciem przycisku <L>.
Spowoduje usunięcie ostatnio wykonanego zdjęcia (zrób
kolejne zdjęcie). Liczba pozostałych ekspozycji zwiększy
się o 1.
Zapisuje zdjęcia do tego momentu jako obraz wielokrotnej
ekspozycji i wychodzi z wielokrotnej ekspozycji.
Fotografowanie z ekspozycją wielokrotną zostanie
zakończone bez zapisywania obrazu.
oo Podczas fotografowania z ekspozycją wielokrotną można odtwarzać tylko
obrazy z ekspozycji wielokrotnej.
249
Ekspozycja wielokrotna
Często zadawane pytania
zzW jaki sposób ograniczona jest jakość obrazów?
Wszystkie pojedyncze ekspozycje i połączona wielokrotna ekspozycja są
zapisywane w wybranej przez użytkownika jakości obrazu.
zzCzy mogę łączyć obrazy zapisane na karcie?
Za pomocą opcji [Zaznacz obraz do eksp. wielokr.] możesz wybrać
pierwszą pojedynczą ekspozycję z obrazów zapisanych na karcie
(=248). Nie możesz łączyć wielu obrazów już zapisanych na karcie.
zzCzy podczas fotografowania z ekspozycją wielokrotną działa
automatyczne wyłączanie zasilania?
Podczas fotografowania z ekspozycją wielokrotną nie działa funkcja
automatycznego wyłączania zasilania.
Przed rozpoczęciem fotografowania z ekspozycją wielokrotną nastąpi
automatyczne wyłączenie po upływie czasu ustawionego w aparacie,
a ustawienia ekspozycji wielokrotnej zostaną anulowane.
250
Fotografowanie w trybie HDR
(Wysoki Zakres Dynamiki)
M
Można wykonywać zdjęcia po redukcji przyciętych bieli i cieni w zakresie
wysokiego zakresu dynamiki tonalnej — nawet przy rejestrowaniu scen
o wysokim kontraście. Fotografowanie w trybie HDR sprawdza się podczas
fotografii krajobrazu i martwej natury.
W trybie HDR każde naciśnięcie spustu migawki powoduje zarejestrowanie
trzech obrazów o różnej wartości ekspozycji (odpowiadającej standardowej
ekspozycji, niedoświetleniu i prześwietleniu). Następnie są one automatycznie
łączone w jeden obraz. Zdjęcie HDR jest zapisywane w formacie JPEG.
* HDR to skrót od wysoki zakres dynamiki.
1 Wybierz pozycję [z: Tryb HDR].
opcję [Reguluj dynamikę].
2 Ustaw
zz Wybranie opcji [Autom.] spowoduje
automatyczne dopasowanie zakresu
dynamiki w zależności od ogólnego
zakresu gamy tonalnej obrazu.
zz Im wyższa cyfra, tym szerszy zakres
dynamiki.
3 Ustaw [Efekt].
251
Fotografowanie w trybie HDR (Wysoki Zakres Dynamiki)
Efekty
zz[P] Naturalny
Dla obrazów zachowujących szeroki zakres tonalny, w przypadku
których światła i cienie byłyby utracone. Przycięte biele i cienie zostaną
zredukowane.
zz[A] Artystyczny standard
O ile przycięte biele i cienie zostaną zredukowane bardziej, niż
w przypadku ustawienia [Naturalny], o tyle kontrast będzie niższy,
a gradacja spłaszczona przypominająca malarstwo. Kontury obiektu
będą posiadały jasne (lub ciemne) krawędzie.
zz[B] Artystyczny żywy
Kolory będą bardziej nasycone niż przy ustawieniu [Art.standard],
a niski kontrast i płaska gradacja utworzą efekt graficzny.
zz[C] Artystyczny olejny
Kolory są najbardziej nasycone, przez co obiekt dosłownie wyskakuje ze
zdjęcia, które wygląda jak obraz olejny.
zz[D] Artystyczny uwypuklony
Zmniejszone nasycenie kolorów, jasność, kontrast i gradacja sprawiają,
że zdjęcie wygląda płasko. Zdjęcie wygląda na przytłumione i stare.
Kontury obiektu będą posiadały jasne (lub ciemne) krawędzie.
Artystyczny
standard
Standardowe
Nasycenie
Uwypuklenie
Standardowe
konturów
Jasność
Standardowa
Tonacja
Monotonna
Artystyczny
żywy
Wysokie
Artystyczny
olejny
Wyższe
Artystyczny
uwypuklony
Niskie
Słabe
Mocne
Mocniejsze
Standardowa
Standardowa
Monotonna
Monotonna
Ciemna
Bardziej
monotonna
oo Każdy efekt będzie stosowany w oparciu o charakterystykę bieżącego stylu
obrazu (=230).
252
Fotografowanie w trybie HDR (Wysoki Zakres Dynamiki)
opcję [Ciągły HDR].
4 Ustaw
zz W przypadku opcji [Tylko 1 zdj.],
tryb HDR zostanie anulowany po
wykonaniu zdjęć.
zz W przypadku opcji [Każde zdj.] tryb
HDR będzie działał do czasu zmiany
ustawienia z punktu 2 na [Wyłącz HDR].
opcję [Aut.równaj obraz]
5 Ustaw
i zrób zdjęcie.
zz W przypadku fotografowania z ręki
wybierz pozycję [Włącz]. W przypadku
korzystania ze statywu wybierz pozycję
[Wyłącz].
oo Zdjęcia RAW HDR są rejestrowane w jakości obrazu JPEG 73. Zdjęcia
RAW+JPEG HDR są rejestrowane w jakości obrazu określonej dla
obrazu JPEG.
oo Fotografowanie w trybie HDR nie jest możliwe, gdy wybrano zwiększoną
czułość ISO (H).
oo Podczas fotografowania w trybie HDR ustawienie [Wyłącz] będzie wybrane
dla następujących opcji: [Korygowanie dystorsji] w pozycji [z: Korekcja
aberracji obiektywu], [z: Auto Lighting Optimizer/z: Autom.
optymalizator jasności] i [z: Priorytet jasnych partii obr.].
oo Funkcje sekwencji naświetlania i fotografowania z lampą błyskową nie są
dostępne.
oo W przypadku fotografowania obiektu w ruchu jego ruch pozostawi powidok.
oo Podczas fotografowania w trybie HDR wykonywane są trzy zdjęcia przy
różnych czasach naświetlania definiowanych automatycznie. Nawet w trybach
fotografowania <s> i <a> zmianie ulega czas naświetlania na podstawie
ustawionego czasu naświetlania.
oo Aby zapobiec drganiom aparatu, można ustawić wysoką czułość ISO.
Fotografowanie w trybie Live View
oo Podglądy Live View dla efektów filtrów różnią się wyglądem od wykonywanych
zdjęć.
253
Fotografowanie w trybie HDR (Wysoki Zakres Dynamiki)
oo W przypadku wykonywania zdjęć HDR po wybraniu opcji [Włącz] w pozycji
[Aut.równaj obraz] dane o wyświetlaniu punktu AF (=392), a także dane
dla retuszu kurzu (=241) nie zostaną dodane do obrazu.
oo W przypadku fotografowania w trybie HDR z ręki po wybraniu w pozycji
[Aut.równaj obraz] opcji [Włącz], brzegi obrazu zostaną nieznacznie
przycięte, a rozdzielczość zostanie nieznacznie obniżona. Jeśli obrazy nie
mogą być właściwie wyrównane na skutek drgań aparatu itp., to automatyczne
wyrównanie obrazu nie będzie działać. Pamiętaj: robienie zdjęć przy bardzo
wysokiej (lub niskiej) wartości ekspozycji może sprawić, że automatyczne
wyrównanie obrazu nie zadziała prawidłowo.
oo Jeśli fotografujesz w trybie HDR z ręki i dla ustawienia [Aut.równaj obraz]
wybrałeś opcję [Wyłącz], trzy obrazy mogą nie zostać właściwie wyrównane
i efekt HDR może się zmniejszyć. Zalecane jest używanie statywu.
oo Automatyczne wyrównanie obrazu może nie działać poprawnie w przypadku
powtarzających się motywów (kratka, paski itp.) lub jednolitych,
niezróżnicowanych tonalne obrazów.
oo Gradacja nieba lub białe ściany mogą nie zostać odzwierciedlone prawidłowo.
Może wystąpić nieregularność kolorów, nieregularność ekspozycji lub
zakłócenia.
oo Fotografowanie w trybie HDR przy oświetleniu świetlówkowym lub diodowym
może dać w rezultacie nieprawidłowe odwzorowanie kolorów oświetlonych
obszarów.
oo Podczas fotografowania w trybie HDR obrazy zostaną połączone, a następnie
zapisane na kartę, co może zająć trochę czasu. W trakcie przetwarzania
obrazów aparat wyświetla w wizjerze i na panelu LCD komunikat „buSY”
i do zakończenia tego procesu nie można zrobić kolejnego zdjęcia.
254
Sekwencja ostrości (fotografowanie
w trybie Live View)
M
Sekwencja ostrości* umożliwia ciągłe fotografowanie z odległością
ogniskową zmienioną automatycznie po każdorazowym zdjęciu. Z tych
obrazów można utworzyć pojedynczy obraz z większą ostrością na dużym
obszarze, korzystając z aplikacji obsługującej kompozycję głębi, na przykład
Digital Photo Professional (oprogramowanie EOS).
* Skrót „BKT” oznacza angielski termin bracketing (sekwencja zdjęć o zmiennych
parametrach).
opcję [z: Bracketing
1 Wybierz
ostrości].
[Bracketing ostrości].
2 Sprecyzuj
zz Wybierz pozycję [Włącz].
liczbę obrazów.
3 Ustaw
zz Ustaw liczbę obrazów wykonanych
podczas jednej rejestracji zdjęć.
zz Możliwe jest ustawienie w zakresie
[2]–[999].
255
Sekwencja ostrości (fotografowanie w trybie Live View)
[Przyrost ostrości].
4 Ustaw
zz Określ, o ile chcesz przesunąć
fokus. Ta liczba jest automatycznie
dostosowywana do wartości przysłony
w momencie fotografowania.
Ponieważ większe wartości przysłony
zwiększają przesunięcie ostrości,
sekwencja ostrości obejmuje większy
zakres w tym samym ustawieniu
[Przyrost ostrości] i [Liczba zdjęć].
zz Po zakończeniu określania ustawień
naciśnij przycisk <0>.
pozycję [Wygładz. ekspoz.].
5 Ustaw
zz Możesz powstrzymać zmiany w jasności
obrazu podczas sekwencji ostrości,
wybierając dla opcji [Wygładz. ekspoz.]
ustawienie [Włącz], które dostosowuje
różnice w odniesieniu do rzeczywistej
wartości przysłony (efektywnej liczby f)
powstające przy każdej zmianie pozycji
ostrości.
zdjęcie.
6 Zrób
zz Aby zapisać ujęcia w nowym folderze,
] i wybierz [OK].
dotknij [
zz Ustaw ostrość na bliższym końcu
preferowanego zakresu ogniskowego,
a następnie wciśnij do końca przycisk
migawki, aby zrobić zdjęcie.
zz Po rozpoczęciu fotografowania zwolnij
spust migawki.
zz Aparat wykonuje zdjęcia
seryjne, przesuwając ogniskową
w nieskończoność.
zz Fotografowanie kończy się po określonej
liczbie zdjęć lub na drugim końcu
zakresu ogniskowego.
256
Sekwencja ostrości (fotografowanie w trybie Live View)
oo Sekwencja ostrości jest przeznaczona do robienia zdjęć na statywie.
oo Zaleca się fotografowanie z szerszym kątem widzenia. Po utworzeniu głębi
możesz wykadrować obraz, jeśli to konieczne.
oo Można używać następujących soczewek (stan na kwiecień 2019 r.).
• EF16-35mm f/4L IS USM
• EF24-70mm f/4L IS USM
• EF100mm f/2.8L MACRO IS USM
• EF180mm f/3.5L MACRO USM
• EF-S35mm f/2.8 MACRO IS STM
• EF-S60mm f/2.8 MACRO USM
• EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
oo Ustaw opcję [Wygładz. ekspoz.] na [Wyłącz] dla następujących obiektywów,
ponieważ mogą one powodować zmiany w jasności obrazu.
• EF100mm f/2.8 L MACRO IS USM
• EF180mm f/3.5 L MACRO USM
• EF-S60mm f/2.8 MACRO USM
oo Odpowiednie ustawienia [Przyrost ostrości] różnią się w zależności od
obiektu. Nieprawidłowe ustawienie [Przyrost ostrości] może powodować
nierównomierność w złożonych obrazach lub fotografowanie może zająć
więcej czasu, ponieważ wykonano więcej zdjęć. Wykonaj kilka zdjęć próbnych,
aby wybrać odpowiednie ustawienie [Przyrost ostrości].
oo Łączenie zdjęć może zająć trochę czasu, gdy ustawienie [Liczba zdjęć] jest
wysokie.
oo Fotografowanie z lampą błyskową nie jest możliwe.
oo Fotografowanie w świetle migoczącym może powodować nierównomierne
obrazy. W takim przypadku obniżenie prędkości migawki może dać lepsze
wyniki.
oo Funkcja sekwencja ostrości nie jest dostępna, gdy przełącznik trybu ostrości
na obiektywie znajduje się w pozycji <MF>.
oo Anulowanie fotografowania w toku może spowodować problemy
z wyświetlaniem na ostatnim obrazie. Unikaj używania ostatniego obrazu
podczas łączenia obrazów w programie Digital Photo Professional.
oo Zaleca się korzystanie ze statywu, elektronicznego wężyka spustowego
(w sprzedaży osobno, =156) lub bezprzewodowego pilota zdalnego
sterowania (w sprzedaży osobno, =157).
oo Aby uzyskać najlepsze wyniki, przed rozpoczęciem fotografowania ustaw
wartość przysłony w zakresie f/5.6–11.
oo Szczegóły takie jak czas naświetlania, wartość przysłony i czułość ISO są
określane na podstawie warunków pierwszego ujęcia.
oo Aby zatrzymać fotografowanie ponownie naciśnij spust migawki do końca.
oo Jeśli przełącznik zasilania jest ustawiony w pozycji <2>, [Bracketing
ostrości] zmienia się na [Wyłącz].
257
Fotografowanie z samowyzwalaczem
interwałowym
Gdy podczas fotografowania z wizjerem używany jest samowyzwalacz
interwałowy, można ustawić interwał fotografowania i liczbę zdjęć,
dzięki czemu aparat wielokrotnie wykonuje jedno zdjęcie w określonych
odstępach.
1 Wybierz [z: Timer interwałowy].
pozycję [Włącz].
2 Wybierz
zz Wybierz wartość [Włącz], a następnie
naciśnij przycisk <B>.
interwał fotografowania
3 Ustaw
i liczbę zdjęć.
zz Wybierz pozycję, którą chcesz ustawić
(godziny : minuty : sekundy / liczba zdjęć).
zz Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
ustawienie <r>.
zz Ustaw żądaną wartość, a następnie
naciśnij przycisk <0>. (Spowoduje
to przywrócenie symbolu <s>).
zzInterwał
Możliwe jest ustawienie w zakresie [00:00:01]–[99:59:59].
zzLiczba zdjęć
Możliwe jest ustawienie w zakresie [01]–[99]. Aby zatrzymać interwał
czasowy na czas nieokreślony, aż go zatrzymasz, ustaw [00].
258
Fotografowanie z samowyzwalaczem interwałowym
(1)
(2)
opcję [OK].
4 Wybierz
zz Ustawienia timera interwałowego będą
wyświetlane ekranie menu.
(1)
(2)
Interwał
Liczba zdjęć
zdjęcie.
5 Zrób
zz Pierwsze zdjęcie zostaje wykonane
i fotografowanie odbywa się
dalej zgodnie z ustawieniami
samowyzwalacza interwałowego.
zz W trakcie fotografowania
z samowyzwalaczem interwałowym
na panelu LCD miga ikona <H>.
zz Po wykonaniu ustawionej liczby zdjęć
fotografowanie z timerem interwałowym
zostanie zatrzymane i automatycznie
anulowane.
oo Zalecane jest używanie statywu.
oo Zaleca się wcześniejsze wykonanie zdjęć próbnych.
oo Po rozpoczęciu fotografowania z timerem interwałowym nadal można nacisnąć
spust migawki do końca, aby wykonać zdjęcie jak zwykle. Zwróć uwagę, że
aparat przygotuje się do wykonania następnego interwału z timerem 5 sekund.
z góry, co tymczasowo uniemożliwi operacje, takie jak dostosowywanie
ustawień fotografowania, uzyskiwanie dostępu do menu i odtwarzanie zdjęć.
oo Jeżeli wykonanie następnego zaplanowanego zdjęcia nie jest możliwe
ponieważ aparat wykonuje lub przetwarza zdjęcia, zostanie ono pominięte.
oo Nawet w czasie działania samowyzwalacza interwałowego automatyczne
wyłączanie jest aktywowane po ok. 8 s bezczynności, o ile dla opcji
[5: Autom. wyłącz.] nie wybrano ustawienia [Wyłącz]. Zasilanie aparatu
zostanie włączone ponownie automatycznie na około 1 min przed wykonaniem
kolejnego zaplanowanego zdjęcia.
oo Można połączyć z sekwencją naświetlania, sekwencją balansu bieli,
ekspozycją wielokrotną i trybem HDR.
oo Aby zatrzymać fotografowanie z samowyzwalaczem interwałowym, należy
ustawić przełącznik zasilania w pozycji <2>.
259
Fotografowanie z samowyzwalaczem interwałowym
oo Nie kieruj aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub źródła
intensywnego światła sztucznego. Mogłoby to spowodować uszkodzenie
matrycy światłoczułej lub wewnętrznych elementów aparatu.
oo Ustawienie przełącznika trybu ostrości na obiektywie w pozycji <AF>
zapobiega fotografowaniu aparatu aż do ostrzenia na obiektach. Zaleca się
wybór ustawienia <MF> i ręczne wyregulowanie ostrości przed zrobieniem
zdjęcia.
oo Jeżeli czas nagrywania jest długi, zaleca się zastosowanie akcesoriów do
gniazdek elektrycznych (sprzedawanych osobno).
oo W przypadku długich czasów ekspozycji lub czasu naświetlania dłuższego
niż interwał fotografowania aparat nie może wykonywać zdjęć z ustawionym
interwałem. Z tego powodu zostanie zrobionych mniej zdjęć niż określono.
Ponadto liczba zdjęć może się zmniejszyć, jeśli wartości czasu naświetlania
i interwału fotografowania są prawie takie same.
oo Jeżeli czas zapisu na kartę przekracza interwał fotografowania z powodu
ustawionych funkcji fotografowania bądź niskiej wydajności karty, niektóre
zdjęcia mogą nie zostać wykonane z ustawionymi interwałami.
oo W przypadku korzystania z lampy błyskowej podczas fotografowania
z timerem interwałowym należy ustawić dłuższy interwał między kolejnymi
zdjęciami niż czas ładowania lampy błyskowej. Zbyt krótkie przerwy mogą
uniemożliwić uruchomienie lampy błyskowej.
oo Zbyt krótkie przerwy mogą uniemożliwić fotografowanie lub automatyczne
ustawianie ostrości.
oo Fotografowanie z samowyzwalaczem interwałowym zostanie anulowane
i zresetowane do ustawienia [Wyłącz] w przypadku wykonania jednej
z następujących czynności: ustawienie przełącznika zasilania w pozycji
<2>, wybranie trybu fotografowania <F> <w/x>, a także użycie
programu EOS Utility (oprogramowanie EOS).
oo Po rozpoczęciu fotografowania z timerem interwałowym nie można używać
funkcji fotografowania ze zdalnym wyzwalaniem (=155) ani funkcji
fotografowania ze zdalnym wyzwalaniem z użyciem zewnętrznej lampy
Speedlite.
260
Redukcja efektu migotania
M
W przypadku wykonywania zdjęcia z krótkim czasem naświetlania przy
źródle oświetlenia takim jak światło jarzeniowe miganie źródła światła
powoduje migotanie i nierównomierną ekspozycję w pionie. Używanie serii
zdjęć w tych warunkach może spowodować nierównomierną ekspozycję
lub niespójność kolorów zdjęć. Fotografowanie bez migotania umożliwia
fotografowanie z wizjerem, gdy migotanie wywiera mniejszy wpływ na
ekspozycję i kolory.
pozycję [z: Fotogr.bez
1 Wybierz
migot.].
2 Wybierz pozycję [Włącz].
3 Zrób zdjęcie.
oo W przypadku wybrania opcji [Włącz] i fotografowania przy źródle migającego
światła opóźnienie zwolnienia migawki może być dłuższe. Ponadto szybkość
serii zdjęć może ulec zmniejszeniu, a interwał fotografowania może być
nieregularny.
oo Nie ma to zastosowania w przypadku fotografowania z blokadą lustra
podniesionego i w trybie Live View ani nagrywania filmu.
oo Nie można wykryć migotania z częstotliwością inną niż 100 Hz lub 120 Hz.
Ponadto jeśli częstotliwość migotania źródła światła zmienia się podczas
wykonywania serii zdjęć, nie można zredukować efektów migotania.
261
Redukcja efektu migotania
oo W trybie <d> lub <f>, jeśli czas naświetlania zmienia się podczas
wykonywania serii zdjęć lub wykonane zostaje kilka zdjęć tej samej sceny przy
różnych czasach naświetlania, tony kolorów mogą być niezgodne. Aby uniknąć
niezgodności tonów kolorów, należy używać trybu <a> lub <s> ze stałym
czasem naświetlania.
oo Ton koloru zarejestrowanych obrazów może być inny przy wybranej opcji
[Włącz], niż przy opcji [Wyłącz].
oo Czas naświetlania, wartość przysłony i czułość ISO mogą się zmienić po
rozpoczęciu fotografowania z włączoną blokadą AE.
oo Jeśli obiekt znajduje się na ciemnym tle lub na obrazie pojawia się jasne
światło, migotanie może nie zostać prawidłowo wykryte.
oo Redukcja migotania może nie być możliwa w pewnych warunkach oświetlenia.
oo W zależności od źródła światła efekt migotania może nie być wykrywany
prawidłowo.
oo W zależności od źródeł światła lub warunków fotografowania uzyskanie
oczekiwanego rezultatu może być niemożliwe nawet w przypadku użycia tej
funkcji.
oo Zaleca się wcześniejsze wykonanie zdjęć próbnych.
oo W przypadku fotografowania z wykorzystaniem funkcji redukcji migotania
widoczny będzie symbol <G>. Jeśli symbol <G> nie pojawi się
w wizjerze, należy wybrać dla opcji [Detekcja migotania] dostępnej w menu
[Ekran wizjera] ustawienie [Pokaż] (=536). W przypadku źródła światła,
które nie migocze lub niewykrycia migotania symbol <G> nie będzie
wyświetlany.
oo Nawet jeśli dla opcji [z: Fotogr.bez migot.] wybrane zostanie ustawienie
[Wyłącz], a ustawieniem opcji [Detekcja migotania] będzie [Pokaż], symbol
<G> w wizjerze będzie migać, aby ostrzec, że aparat wykonuje pomiar
przy źródle migającego światła.
oo Mimo że symbol <G> nie jest wyświetlany w trybach strefy
podstawowej, wpływ migotania jest zmniejszany podczas fotografowania.
oo Podczas fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową oczekiwany
rezultat może nie zostać uzyskany.
262
Blokada lustra podniesionego
M
Blokada lustra podniesionego utrzymuje lustro w pozycji podniesionej
podczas fotografowania z wizjerem, aby ograniczyć rozmycie powodowane
przez ruch lustra. Jest przydatna podczas fotografowania z małej odległości
(makrofotografia), z długimi czasami naświetlania, w przypadku korzystania
z obiektywu superzbliżeniowego itp.
opcję [z: Blokow. lustra
1 Wybierz
podniesionego].
2 Wybierz pozycję [Włącz].
Ustaw ostrość na obiekt, a następnie
3 naciśnij
spust migawki do końca.
4
zz Lustro zostanie podniesione.
Ponownie naciśnij spust migawki
do końca.
zz Zostanie wykonane zdjęcie, po czym
lustro zostanie opuszczone.
263
Blokada lustra podniesionego
oo Nie kieruj aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub źródła
intensywnego światła sztucznego. Mogłoby to spowodować uszkodzenie
matrycy światłoczułej lub wewnętrznych elementów aparatu.
oo W bardzo jasnym świetle, np. na plaży lub nasłonecznionym stoku
narciarskim, zdjęcie należy wykonać bezpośrednio po ustabilizowaniu blokady
lustra podniesionego.
oo Podczas działania blokady lustra podniesionego ustawienia funkcji
fotografowania i menu są niedostępne.
oo Tryb wyzwalania migawki Pojedyncze zdjęcia jest używany, gdy ta funkcja jest
włączona.
oo Możesz także użyć samowyzwalacza z funkcją blokady lustra podniesionego.
oo Po upływie około 30 sekund od zablokowania lustra podniesionego opadnie
ono automatycznie. Naciśnięcie spustu migawki do końca powoduje ponowne
zablokowanie lustra podniesionego.
oo Należy rozważyć skorzystanie ze statywu i pilota zdalnego sterowania
(elektronicznego wężyka spustowego RS-60E3, pilota zdalnego sterowania
RC-6 lub bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania BR-E1, wszystkie te
akcesoria są dostępne do nabycia osobno).
264
Ciągły AF (fotografowanie w trybie
Live View)
Ta funkcja utrzymuje ogólną ostrość obiektów podczas fotografowania
w trybie Live View. Umożliwia to szybsze uzyskanie ostrości przez aparat
po naciśnięciu spustu migawki do połowy.
1 Wybierz [z: Ciągły AF].
2 Wybierz pozycję [Włącz].
oo Włączenie tej funkcji zmniejsza liczbę dostępnych zdjęć, ponieważ obiektyw
jest stale zasilany, co zużywa moc akumulatora.
265
Ustawienia ręcznej ostrości
dla obiektywu
M
W przypadku obiektywów EF lub EF-S oferujących funkcję elektronicznego
ręcznego ustawiania ostrości można określić sposób ręcznego ustawiania
ostrości w trybie One-Shot AF.
[z: Ręczna ostrość dla
1 Wybierz
obiekt.].
2 Wybierz jedną z pozycji.
zzWyłącz po One-Shot AF
Ręczna regulacja ostrości po zadziałaniu funkcji automatycznej regulacji
ostrości jest wyłączona.
zzWłącz po One-Shot AF
Po zadziałaniu funkcji automatycznej regulacji ostrości przytrzymanie
wciśniętego do połowy spustu migawki pozwala ustawić ostrość ręcznie.
oo Szczegółowe informacje na temat tego, czy obiektyw obsługuje elektroniczną
ręczną regulację ostrości, można znaleźć w instrukcji obsługi obiektywu.
266
Ustawienia oświetlenia wspomagającego AF
Użytkownik ma możliwość określenia, czy podczas fotografowania
z wizjerem oświetlenie wspomagające AF ma być emitowane przez
wbudowaną lampę błyskową czy też przez lampę Speedlite.
[z: Oświetlenie
1 Wybierz
wspomagające AF].
2 Wybierz jedną z pozycji.
zz[ON] Włącz
Umożliwia uruchamianie oświetlenia wspomagającego AF w razie
potrzeby.
Naciśnij przycisk <D>, aby wyemitować oświetlenie wspomagające AF
z wbudowanej lampy błyskowej.
zz[OFF] Wyłącz
Wyłącza funkcję oświetlenia wspomagającego AF. Ustaw, jeśli nie
chcesz, aby oświetlenie wspomagające AF było emitowane.
zz[1] Tylko z zewnętrzną lampą błyskową
Włącza uruchamianie oświetlenia wspomagającego AF w razie potrzeby,
tylko gdy używane są zewnętrzne lampy Speedlite.
zz[IR] Tylko oświetlenie wspomagające IR AF
Włącza podczerwone oświetlenie wspomagające AF emitowane przez
zewnętrzne lampy Speedlite wyposażone w tę funkcję, gdy wspomniane
lampy błyskowe są podłączone.
267
Ustawienia oświetlenia wspomagającego AF
oo Jeśli dla funkcji indywidualnej [Oświetlenie wspomagające AF] zewnętrznej
lampy Speedlite wybrano ustawienie [Wyłącz], oświetlenie wspomagające AF
nie będzie emitowane.
oo Oświetlenie wspomagające AF podłączonej lampy błyskowej Speedlite serii
EX wyposażonej w diodę LED zostanie wyemitowane stosownie do potrzeb
przez wspomnianą lampkę podczas fotografowania w trybie Live View, jeśli
wybrane zostanie ustawienie [Włącz] lub [Tylko z zewn. lampą błysk.].
268
Ogólne przestrogi dotyczące fotografowania
Dotyczą fotografowania z wizjerem i w trybie Live View
Jakość obrazu
oo W przypadku fotografowania z wysokimi czułościami ISO mogą być widoczne
zakłócenia (w postaci jasnych punktów i pasów itp.).
oo Fotografowanie w wysokich temperaturach może powodować zakłócenia
i zniekształcenia kolorów obrazu.
Fotografowanie w trybie Live View
oo Nie kieruj aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub źródła
intensywnego światła sztucznego. Mogłoby to spowodować uszkodzenie
matrycy światłoczułej lub wewnętrznych elementów aparatu.
Jakość obrazu
oo Nieprzerwane fotografowanie lub filmowanie przez dłuższy okres czasu może
spowodować wzrost temperatury wewnętrznej aparatu i wpłynąć na jakość
obrazu. Jeśli aparat nie jest używany, należy go zawsze wyłączyć.
oo W przypadku fotografowania z długim czasem naświetlania, gdy temperatura
wewnętrzna aparatu jest wysoka, jakość obrazu może ulec pogorszeniu.
W takiej sytuacji należy przerwać fotografowanie i odczekać kilka minut
przed wznowieniem fotografowania.
Biała [s] i czerwona [E] ikona
oo Jeśli temperatura wewnętrzna aparatu wzrośnie wskutek długotrwałego
fotografowania lub wysokiej temperatury otoczenia, zostanie wyświetlona
biała ikona [s] lub czerwona ikona [E].
oo Biała ikona [s] sygnalizuje, że jakość obrazu zdjęć będzie niższa. W takiej
sytuacji należy zatrzymać fotografowanie i odczekać na obniżenie temperatury
aparatu.
oo Gdy zostanie wyświetlona biała ikona [s], zalecane jest fotografowanie
z niską czułością ISO zamiast wysokiej.
oo Czerwona ikona [E] sygnalizuje, że wkrótce nastąpi automatyczne zatrzymanie
fotografowania. Fotografowanie nie będzie możliwe, dopóki wewnętrzna
temperatura aparat nie obniży się, dlatego należy na jakiś czas zaprzestać
fotografowania lub wyłączyć aparat i poczekać na obniżenie jego temperatury.
oo Długotrwałe fotografowanie w otoczeniu o wysokiej temperaturze spowoduje
szybsze pojawienie się białej ikony [s] lub czerwonej ikony [E]. Jeśli aparat
nie jest używany, należy go zawsze wyłączyć.
oo Jeśli temperatura wewnętrzna aparatu jest wysoka, jakość zdjęć wykonanych
przy wysokiej czułości ISO lub z długą ekspozycją może być niższa nawet
przed wyświetleniem białej ikony [s].
Wyniki fotografowania
oo W widoku powiększonym czas naświetlania i wartość przysłony są
wyświetlane w kolorze czerwonym. W przypadku wykonania zdjęcia w trybie
widoku powiększonego uzyskana ekspozycja może być inna niż oczekiwana.
Przed zrobieniem zdjęcia należy wrócić do widoku standardowego.
oo Nawet jeśli zdjęcie zostanie wykonane w widoku powiększonym, obraz będzie
rejestrowany z uwzględnieniem obszaru obrazu w widoku standardowym.
269
Ogólne przestrogi dotyczące fotografowania
Obrazy i wyświetlanie
oo W warunkach słabego lub bardzo jasnego oświetlenia wyświetlany obraz
może nie odzwierciedlać jasności zarejestrowanego obrazu.
oo W warunkach słabego oświetlenia, mogą być zauważalne zakłócenia na
wyświetlanym obrazie nawet przy niskiej czułości ISO, jednak zakłóceń będzie
mniej na zarejestrowanym obrazie, ponieważ jakość obrazu jest różna dla
obrazu wyświetlanego i zarejestrowanego.
oo Ekran lub wartość ekspozycji mogą migać, jeśli źródło światła (oświetlenie)
zmienia się. W takim przypadku należy na jakiś czas zaprzestać
fotografowania lub filmowania i wznowić je przy preferowanym oświetleniu.
oo Skierowanie aparatu w innym kierunku może czasowo uniemożliwić
prawidłowe odwzorowanie jasności. Przed rozpoczęciem fotografowania
należy zaczekać na ustabilizowanie się jasności obrazu.
oo W przypadku obecności w kadrze źródła bardzo jasnego światła, jasne
obszary na ekranie mogą być przyciemnione. Jednak na zarejestrowanym
obrazie jasne obszary będą prawidłowo odwzorowane.
oo Jeśli w warunkach słabego oświetlenia w pozycji [5: Jasność wyśw.]
zostanie wybrane ustawienie dużego poziomu ostrości, na podglądzie kadru
mogą pojawić się zakłócenia lub nieregularne kolory. Nie zostaną one jednak
zarejestrowane na obrazie.
oo Po powiększeniu obrazu jego ostrość może sprawiać wrażenie wyraźniejszej
niż na zarejestrowanym obrazie.
Funkcje indywidualne
oo Niektóre funkcje indywidualne są niedostępne (konfiguracja niektórych
ustawień nie przynosi żadnego efektu).
Obiektyw i lampa błyskowa
oo Jeśli zamocowany obiektyw wyposażono w system Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu), a użytkownik ustawi przełącznik systemu Image
Stabilizer (IS) (Stabilizator obrazu) w pozycji <1>, funkcja Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) będzie aktywna nawet wtedy, gdy spust migawki nie
zostanie naciśnięty do połowy. Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) zużywa
moc akumulatora i może spowodować obniżenie dostępnej liczby zdjęć
w zależności od warunków fotografowania. Gdy Image Stabilizer (Stabilizator
obrazu) jest niepotrzebny, na przykład podczas korzystania statywu, zalecane
jest ustawienie przełącznika IS na <2>.
oo W przypadku stosowania obiektywu EF, ostrość zaprogramowana podczas
fotografowania jest dostępna tylko podczas stosowania obiektywów
superzbliżeniowych wyposażonych w tę funkcję wprowadzonych na
rynek w pierwszej połowie roku 2011 i później.
oo Blokada ekspozycji lampy nie jest dostępna w przypadku korzystania
z wbudowanej lampy błyskowej. W przypadku korzystania z zewnętrznej lampy
Speedlite nie jest dostępna funkcja blokady ekspozycji lampy i błysk modelujący.
270
Ogólne przestrogi dotyczące fotografowania
oo Korzystając z kabla HDMI HTC-100 (sprzedawanego osobno), obraz można
wyświetlić na telewizorze (=344). Należy pamiętać, że dźwięk nie będzie
odtwarzany na telewizorze.
Ekran informacji podczas fotografowania w trybie Live View
Szczegółowe informacje na temat ikon wyświetlanych w przypadku
fotografowania można znaleźć na stronie =618.
oo Wyświetlanie pozycji [g] na biało, oznacza, że poziom jasności
wyświetlanego obrazu dokładnie odpowiada jasności wykonywanego zdjęcia.
oo Migający symbol [g] oznacza, że podgląd kadru w trybie jest wyświetlany
z zastosowaniem jasności innej niż rzeczywista jasność uzyskanego obrazu,
ponieważ oświetlenie jest zbyt słabe lub zbyt silne. Mimo to zarejestrowany
obraz będzie odzwierciedlał ustawienie ekspozycji. Należy pamiętać, że
zakłócenia mogą być bardziej zauważalne niż na zarejestrowanym obrazie.
oo Symulacji ekspozycji nie można przeprowadzić przy pewnych ustawieniach
fotografowania. Ikona [g] i histogram będą wyświetlone w kolorze szarym.
Obraz wyświetlony zostanie na ekranie w standardowej jasności. Histogram
może nie być prawidłowo wyświetlany w warunkach słabego lub bardzo
jasnego oświetlenia.
oo Histogram można wyświetlić w przypadku ustawienia w pozycji
[z: Symulacja ekspoz.] na [Włącz] (=221).
271
272
Nagrywanie filmu
Aby nagrać film, należy ustawić przełącznik
fotografowania w trybie Live View/filmowania
w pozycji <k>.
zz Ikona M widoczna na prawo od tytułu strony oznacza, że dana funkcja
jest dostępna tylko w strefie twórczej.
oo W przypadku zmiany trybu fotografowania na tryb filmowania należy sprawdzić
nastawy aparatu ponownie przed rozpoczęciem filmowania.
273
Menu kart: filmowanie
zzFotografowanie 1
=288
=295
=298
=322
=300
=322
=312
zzFotografowanie 2
=211
=322
=218
=323
=324
=220
zzFotografowanie 3
=224
=225
=227
=230
=238
=325
274
Menu kart: filmowanie
zzFotografowanie 4
=135
=317
=142
=266
=319
=320
=149
275
Menu kart: filmowanie
W trybach strefy podstawowej wyświetlane są następujące
ekrany. Należy pamiętać, że dostępne elementy ustawień
zależą od trybu fotografowania.
zzFotografowanie 1
=288
=295
=298
=300
=322
=312
zzFotografowanie 2
=135
=317
=142
=149
276
Nagrywanie filmu
y/k Nagrywanie z automatyczną regulacją ekspozycji
Automatyczna regulacja ekspozycji powoduje dostosowanie bieżącej
jasności scenerii.
pokrętło wyboru trybów
1 Ustaw
w pozycji innej niż <8>, <U>
2
lub <a>.
Ustaw przełącznik fotografowania
w trybie Live View/filmowania
w pozycji <k>.
ostrość na obiekt.
3 Ustaw
zz Przed rozpoczęciem nagrywania filmu
ustaw ostrość w trybie AF lub dokonaj
regulacji ręcznej (=135, =147).
zz Domyślnie dla opcji [z: Filmowy
Serwo AF] wybrane jest ustawienie
[Włącz], aby aparat zawsze ustawiał
ostrość (=317).
zz Naciśnięcie spustu migawki do połowy
spowoduje ustawienie ostrości aparatu
za pomocą bieżącej metody AF.
film.
4 Nagraj
zz Naciśnij przycisk <0>, aby rozpocząć
nagrywanie filmu.
zz Podczas nagrywania filmu w prawym
górnym rogu ekranu będzie widoczny
znak „oREC”.
zz Wbudowane mikrofony nagrywają
dźwięk (=31).
zz Aby zatrzymać nagrywanie filmu,
ponownie naciśnij przycisk <0>.
277
Nagrywanie filmu
Czułość ISO w trybach strefy podstawowej
zz Czułość wg ISO zostanie ustawiona automatycznie w zakresie
ISO 100–12800.
Czułość ISO w trybach <d>, <s>, <f> i <F>
zz Zostanie ustawiona zgodnie ze szczegółowymi ustawieniami opcji
[z: kNastawy czułości ISO] (=322).
oo Gdy ustawiony jest tryb <8>, nagrywany jest film HDR (=284).
oo Nawet w przypadku ustawienia trybu <s> lub <f> nie można nagrywać
filmu z priorytetem nadanym czasowi naświetlania lub przysłonie. Nagrywanie
z automatyczną regulacją ekspozycji odbywa się tak jak w trybie <d>.
oo Informacje na temat czułości ISO dotyczące nagrywania filmu poklatkowego
znajdują się na =322.
oo Nagrywanie w trybach strefy podstawowej zapewnia ten sam rezultat
co wybranie trybu <A>. W trybie <A> w lewym górnym rogu ekranu
zostanie wyświetlona ikona ujęcia wykrytego przez aparat (=627).
oo W trybach strefy twórczej można nacisnąć przycisk <A> (=161), aby
zablokować ekspozycję (blokada AE). Po uruchomieniu blokady AE podczas
filmowania można ją anulować, naciskając przycisk <S>. (Ustawienie
blokady AE zostanie zachowane do czasu naciśnięcia przycisku <S>).
oo Korektę ekspozycji w trybach strefy twórczej można ustawiać w zakresie
do ±3 stopni.
oo Czułość ISO, czas naświetlania oraz wartość przysłony nie są zapisywane
w danych Exif.
oo Gdy filmy są nagrywane z automatyczną regulacją ekspozycji (z wyjątkiem
nagrywania filmu poklatkowego), aparat obsługuje funkcję lampy Speedlite,
umożliwiającą automatyczne włączenie diody LED w warunkach słabego
oświetlenia. Szczegółowe informacje można znaleźć w Instrukcji obsługi
lampy błyskowej serii EX wyposażonej w diodę LED.
278
Nagrywanie filmu
M Nagrywanie z ręczną regulacją ekspozycji
W przypadku filmowania można ręcznie ustawić czas naświetlania,
przysłonę i czułość ISO.
przełącznik fotografowania
1 Ustaw
w trybie Live View/filmowania
2
w pozycji <k>.
Ustaw pokrętło wyboru trybów
w pozycji <a>.
czułość ISO.
3 Ustaw
zz Naciśnij przycisk <i>.
Na ekranie pojawi się ustawienie
czułości ISO.
zz Ustaw za pomocą pokrętła <6>
lub <5>.
czas naświetlania
4 Ustaw
i przysłonę.
zz Naciśnij spust migawki do połowy
i sprawdź wskaźnik poziomu ekspozycji.
zz Aby ustawić czas naświetlania (1), obróć
pokrętło <6>. Aby ustawić przysłonę
(2), obróć pokrętło <5>.
(1)
ostrość i nagraj film.
5 Ustaw
zz Czynności do wykonania są takie
same jak w punkcie 3 i 4 instrukcji
„Nagrywanie z automatyczną regulacją
ekspozycji” (=277).
(2)
279
Nagrywanie filmu
oo Należy unikać zmian czasu naświetlania, przysłony i czułości ISO podczas
nagrywania filmu. Mogłoby to spowodować zarejestrowanie zmian ekspozycji
lub wywołanie większej ilości szumów przy wyższych czułościach ISO.
oo Podczas filmowania obiektu w ruchu zalecane jest ustawienie czasu
naświetlania w zakresie od ok. 1/25 s do 1/125 s. Im krótszy czas
naświetlania, tym mniej płynnie wygląda ruch obiektu.
oo Jeśli zmienisz czas naświetlania podczas filmowania przy świetle jarzeniowym
lub LED, może zostać sfilmowane migotanie obrazu.
oo Korzystając z automatycznej czułości ISO, można ustawić korektę ekspozycji
w zakresie ±3 stopni.
oo Po ustawieniu automatycznej czułości ISO można nacisnąć przycisk <A>,
aby zablokować czułość ISO. Po zablokowaniu czułości ISO podczas
filmowania można ją anulować, naciskając przycisk <S>. (Blokada czułości
ISO zostanie zachowana do czasu naciśnięcia przycisku <S>).
oo Jeśli naciśniesz przycisk <A>, a następnie zmienisz kompozycję, zauważysz
zmianę poziomu ekspozycji na wskaźniku poziomu ekspozycji w porównaniu
z ekspozycją zmierzoną po naciśnięciu przycisku <A>.
oo Gdy aparat jest gotowy do pracy i znajduje się w trybie <4>, można wyświetlić
histogram, naciskając przycisk <B>.
Czułość ISO w trybie <a>
Można ustawić czułość ISO ręcznie lub wybrać ustawienie [AUTO].
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące czułości ISO, patrz =620.
280
Nagrywanie filmu
Dostępne czasy naświetlania
W trybie <a> można ustawić czas naświetlania z zakresu od 1/4000 do 1/8 s.
oo Dostępne czasy naświetlania różnią się w przypadku nagrywania filmu
poklatkowego (=300).
Fotografowanie
Podczas nagrywania filmu nie można wykonywać zdjęć. Aby wykonywać
zdjęcia, należy zatrzymać nagrywanie filmu i wykonać zdjęcia przy użyciu
wizjera lub w trybie Live View.
Wyświetlanie informacji (filmowanie)
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ikon wyświetlanych
w przypadku filmowania, patrz =625.
281
Nagrywanie filmu
Przestrogi dotyczące filmowania
oo Nie kieruj aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub źródła
intensywnego światła sztucznego. Mogłoby to spowodować uszkodzenie
matrycy światłoczułej lub wewnętrznych elementów aparatu.
oo W przypadku fotografowania obiektu o wyraźnych szczegółach może wystąpić
efekt mory lub zafałszowanie kolorów.
oo Gdy ustawiono tryb [Q] lub [Qw], zmiana czułości ISO lub przysłony
podczas nagrywania filmu może spowodować również zmianę balansu bieli.
oo Nagrywanie filmu przy świetle jarzeniowym lub LED może powodować
migotanie obrazu.
oo W przypadku korzystania z funkcji AF i obiektywu USM podczas filmowania
w słabym świetle na filmie mogą zostać nagrane szumy w postaci poziomych
pasów. Ten sam typ szumów może wystąpić w przypadku ręcznej regulacji
ostrości za pomocą niektórych obiektywów wyposażonych w pierścień
elektronicznej regulacji ostrości.
oo Jeśli użytkownik zamierza zmieniać ogniskową podczas filmowania, zaleca
się nagranie kilku próbnych filmów. Korzystanie z zoomu podczas nagrywania
filmów może powodować zmiany w ekspozycji lub rejestrowanie dźwięków
towarzyszących działaniu obiektywu, nierówny poziom dźwięku lub utratę
ostrości.
oo Duże wartości przysłony mogą powodować opóźnienie lub uniemożliwiać
dokładną regulację ostrości.
oo Naciśnięcie spustu migawki do połowy w celu skorzystania z funkcji AF
podczas nagrywania filmu może mieć następujące efekty: tymczasowa
znaczna utrata ostrości, zmiany jasności w rejestrowanym filmie, tymczasowe
zatrzymanie filmowania i zarejestrowanie mechanicznego dźwięku pracy
obiektywu.
oo Unikaj zakrywania wbudowanych mikrofonów (=277) palcami i innymi
obiektami.
oo „Ogólne przestrogi dotyczące filmowania” znajdują się na =326–=327.
oo W razie potrzeby należy zapoznać się także z częścią „Ogólne przestrogi
dotyczące fotografowania” na stronach =269–=271.
282
Nagrywanie filmu
Uwagi dotyczące nagrywania filmów
oo Zawsze gdy nagrywany jest film, na karcie jest tworzony nowy plik filmu.
oo Pokrycie pola widzenia filmu w przypadku nagrywania filmów 4K, Full HD i HD
wynosi około 100%.
oo Aby włączyć rozpoczynanie i kończenie filmowania za naciśnięciem przycisku
migawki do końca, dla opcji [Do oporu] w pozycji [5: F-cja przyc. mig. do
filmów] wybierz wartość [Film - start/stop].
oo Wbudowane mikrofony aparatu nagrywają dźwięk stereofoniczny (=277).
oo Zamiast wbudowanych mikrofonów mogą być używane dowolne mikrofony
zewnętrzne, takie jak kierunkowy mikrofon stereofoniczny DM-E1
(sprzedawany osobno), podłączone do WEJŚCIA mikrofonowego w aparacie
(=296).
oo Można zastosować większość mikrofonów zewnętrznych z wtykiem mini 3,5 mm.
oo W przypadku stosowania obiektywu EF ostrość zaprogramowana podczas
filmowania jest dostępna w trakcie stosowania wyposażonych w tę funkcję
obiektywów superzbliżeniowych wprowadzonych na rynek w pierwszej połowie
roku 2011 lub później.
oo Próbkowanie koloru YCbCr 4:2:0 (8-bitowe) oraz przestrzeń kolorów Rec.
ITU-R BT.709 są wykorzystywane w filmach 4K, Full HD i HD.
283
Nagrywanie filmu HDR
Można nagrywać filmy HDR, które zachowują szczegółowość nawet bardzo
kontrastowych ujęć.
pokrętło wyboru trybów
1 Ustaw
w pozycji <8>.
film HDR.
2 Nagraj
zz Nagraj film w taki sam sposób jak
w standardowym trybie nagrywania
filmów.
oo Ponieważ film HDR powstaje w wyniku scalenia wielu klatek, niektóre
części filmu mogą wyglądać tak, jakby zawierały zakłócenia. Jest to bardziej
widoczne na zdjęciach, na których ostateczny wygląd miały wpływ drgania
aparatu, dlatego warto rozważyć użycie statywu. Należy pamiętać, że nawet
w przypadku filmowania ze statywu podczas odtwarzania filmu HDR klatka po
klatce lub w zwolnionym tempie może być widoczny powidok, a szumy mogą
być bardziej dostrzegalne niż podczas normalnego odtwarzania.
oo Rozmiar nagrania to L6X (NTSC) albo L5X (PAL).
oo Przy nagrywaniu filmów HDR czułość ISO jest ustawiana automatycznie.
284
Nagrywanie filmu z zastosowanymi
efektami filtrów
W trybie <U> (filtry twórcze) można nagrywać filmy z zastosowanymi
efektami filtrów.
pokrętło wyboru trybów
1 Ustaw
w pozycji <U>.
przycisk <Q> (7).
2 Naciśnij
zz Zostanie wyświetlony ekran szybkich
nastaw.
opcję [f].
3 Wybierz
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
opcję [f] (Tryb fotografowania)
w lewym górnym rogu, po czym
naciśnij przycisk <0>.
efekt filtru.
4 Wybierz
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby
wybrać efekt filtru (=286–=287),
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Zostanie wyświetlony obraz
z zastosowanym efektem filtru.
zz W przypadku filmu z efektem miniatury
przesuń punkt AF do pozycji, na której
ma zostać ustawiona ostrość. Przesuń
kadr sceny jeśli punkt AF znajduje się
poza nim, tak aby punkt AF został z nim
wyrównany.
285
Nagrywanie filmu z zastosowanymi efektami filtrów
poziom efektu filtru.
5 Dostosuj
zz Naciśnij przycisk <Q>, aby wybrać
ikonę znajdującą się poniżej opcji
[Tryb fotografowania].
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
dostosować efekt, po czym naciśnij
przycisk <0>.
zz Podczas konfiguracji filmów z efektem
miniatury, wybierz szybkość
odtwarzania.
6 Nagraj film.
oo Widok powiększony jest niedostępny.
oo Histogram nie jest wyświetlany.
oo Funkcja nie jest dostępna w przypadku migawek wideo, filmów poklatkowych
i podczas korzystania z cyfrowej stabilizacji filmu.
oo Gdy używane są tryby strefy twórczej, ustawienia filtrów twórczych są
dostępne na ekranie szybkich nastaw (=103).
Charakterystyka filtrów twórczych
zzf Sen
Nadaje efekt o miękkości niczym z marzeń sennych. Sprawia, że obraz
jest ogólnie bardziej stonowany, rozmywając skrajne partie kadru.
Regulacja obejmuje poziom rozmycia obszarów po bokach kadru.
zzq Stare filmy
Wytwarza atmosferę starego filmu, dodając do obrazu efekty drżenia,
rys na kliszy i migotania. Na samej górze i dole kadru dokładana jest
maska w postaci czarnych pasów. Efekty drżenia i rys na kliszy można
regulować, wybierając intensywność efektu filtru.
zzp Wspomnienia
Tworzy atmosferę odległych wspomnień. Sprawia, że obraz jest ogólnie
bardziej stonowany, zmniejszając jasność na skrajach kadru. Efekt filtru
można regulować w zakresie ogólnego nasycenia barw i ciemnych
obszarów po bokach kadru.
286
Nagrywanie filmu z zastosowanymi efektami filtrów
zzn Dramatyczne B&W
Za pomocą silnie kontrastowych bieli i czerni wytwarza atmosferę
dramatycznego realizmu. Filtr oferuje regulację poziomu ziarnistości
i efektu czerni i bieli.
zzo Film z efektem miniatury
Można nagrywać filmy z efektem miniatury (dioramy). Wybierz szybkość
odtwarzania i rozpocznij nagrywanie. Aby kadr sceny poruszał się,
naciśnij przycisk <v> w punkcie 4 (lub dotknij symbolu [r] w prawym
dolnym rogu ekranu). Gdy zmieni kolor na pomarańczowy, użyj
przycisków <W> <X>, aby przesunąć. Aby ponownie wyśrodkować
kadr, naciśnij przycisk <B>. Aby przełączać orientację kadru sceny
i zmieniać ją z pionowej na poziomą i odwrotnie, naciśnij ikonę [i]
w lewej dolnej części ekranu. Naciśnij przycisk <0>, aby potwierdzić
położenie kadru sceny. W punkcie 5 wybierz dla szybkości odtwarzania
ustawienie [5x], [10x] lub [20x] jeszcze przed rozpoczęciem nagrywania.
Jako metoda AF używany jest 1-punktowy AF Live, który ustawia ostrość
na obiektach wyśrodkowanych względem białej ramki. Biała ramka jest
ukryta podczas filmowania.
Szybkość i czas odtwarzania (dla 1-minutowego filmu)
Szybkość
Czas odtwarzania
5×
10×
20×
około 12 s
około 6 s
około 3 s
oo Gradacja nieba lub białe ściany mogą nie zostać odzwierciedlone prawidłowo.
Może wystąpić nieregularność kolorów, nieregularność ekspozycji lub
zakłócenia.
[o] (Filmy z efektem miniatury)
oo Dźwięk nie jest nagrywany.
oo Funkcja Filmowy Serwo AF nie będzie dostępna.
oo Nie można edytować filmów, dla których czas odtwarzania wynosi mniej niż
1 s (=338).
287
Ustawienia jakości nagrywanego filmu
Na karcie [z: Jakość nagr.filmu] ustaw
wielkość obrazu, prędkość nagrywania
i metodę kompresji. Film zostanie nagrany
jako plik MP4.
Prędkość nagrywania wyświetlana
na ekranie [Wielk.nagr. filmu] jest
automatycznie zmieniana w zależności
od ustawienia [5: Standard TV] (=520).
oo Prędkości zapisu i odczytu karty wymagane do filmowania (wymagane
parametry pracy) zależą od wielkości nagrywanego filmu. Przed
filmowaniem należy zapoznać się ze =617, aby sprawdzić wymagane
parametry pracy karty.
Wielkość obrazu
zz[H] 3840×2160
Film jest nagrywany w jakości 4K. Format obrazu wynosi 16:9.
zz[L] 1920×1080
Film zostanie nagrany w jakości Full High-Definition (Full HD).
Format obrazu wynosi 16:9.
zz[w] 1280×720
Film jest nagrywany w jakości High-Definition (HD). Format obrazu
wynosi 16:9.
288
Ustawienia jakości nagrywanego filmu
oo W przypadku zmiany ustawienia w pozycji [5: Standard TV] zmień
odpowiednio także ustawienie w pozycji [z: Wielk.nagr. filmu].
oo Normalne odtwarzanie filmów 4K i filmów L8/7 może nie być
możliwe na innych urządzeniach, ponieważ odtwarzanie pochłania dużo
mocy obliczeniowej.
oo Czystość obrazu i ilość szumów różnią się zależnie od ustawień jakości
nagrywanego filmu i przycinania.
oo Filmy nie mogą być nagrywane w jakości VGA.
Nagrywanie filmu 4K
zz Filmowanie 4K wymaga karty o wysokiej wydajności. Szczegółowe
informacje można znaleźć w części „Karty umożliwiające nagrywanie
filmów” =617.
zz Nagrywanie filmów 4K znacznie zwiększa obciążenie zasobów
przetwarzających, co może skutkować szybszym podwyższeniem
temperatury wewnętrznej aparatu lub temperaturą wyższą niż
w przypadku filmów standardowych. Jeśli podczas nagrywania filmu
wyświetlona zostanie czerwona ikona E lub [x], karta może być
gorąca, dlatego należy przerwać nagrywanie filmu, a przed wyjęciem
karty poczekać, aż aparat ostygnie. (Nie wyjmuj karty od razu).
zz Z filmu 4K można wybrać dowolną klatkę i zapisać ją na karcie jako obraz
JPEG o rozdzielczości ok. 8,3 megapiksela (3840 × 2160) (=342).
zz Gdy dla opcji [Przycin. filmu H] wybrano ustawienie [Włącz], można
nagrywać filmy przycięte wokół środka ekranu, jak gdyby używany był
teleobiektyw. Należy pamiętać, że nagrywane filmy poklatkowe nie są
przycinane, nawet gdy wybrano ustawienie [Włącz].
Obszar pokrycia
(1)
(2)
(1) [Wyłącz]
(2) [Włącz]
289
Ustawienia jakości nagrywanego filmu
Prędkość nagrywania (kl./s: liczba klatek na sekundę)
zz[8] 59,94 kl./s / [6] 29,97 kl./s
Dla obszarów, w których obowiązuje standard systemu telewizyjnego
NTSC (Ameryka Północna, Japonia, Korea Południowa, Meksyk itp.).
zz[7] 50,00 kl./s / [5] 25,00 kl./s
Dla obszarów, w których obowiązuje standard systemu telewizyjnego PAL
(Europa, Rosja, Chiny, Australia itp.).
Metoda kompresji
zz[X] IPB (standardowa)
Dokonuje kompresji wielu klatek równocześnie, wydaje ustawienia dla
nagrywania.
zz[
] IPB (niska)
Ponieważ film zostanie nagrany z niższą szybkością transmisji niż
w przypadku metody IPB (standardowa), rozmiar pliku będzie mniejszy
niż w przypadku metody IPB (standardowa), a zgodność z opcjami
odtwarzania będzie większa. Wydłuży to możliwy czas nagrywania
w porównaniu do metody IPB (standardowa) (przy tej samej pojemności
karty).
Format filmu
zz[C] MP4
Wszystkie nagrywane aparatem filmy są zapisywane w plikach
w formacie MP4 (rozszerzenie „.MP4”).
290
Ustawienia jakości nagrywanego filmu
Karty umożliwiające nagrywanie filmów
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kart odpowiednich do
poszczególnych rozdzielczości filmu, patrz =617.
Podczas nagrywania filmów należy korzystać z karty o dużej pojemności
i szybkości zapisu/odczytu (zgodnie z wymaganiami parametrami pracy
określonymi dla danej karty), jak podano w tabeli na =617, lub wyższymi
niż standardowe specyfikacje techniczne. Przetestuj karty, nagrywając
na nich kilka filmów, aby mieć pewność, że nadają się do określonej
rozdzielczości (=288).
oo Przed nagraniem filmu w jakości 4K należy sformatować kartę (=511).
oo Korzystanie z karty o małej szybkości zapisu może spowodować niewłaściwy
zapis filmu. Ponadto przeglądanie filmów zapisanych na karcie o małej
szybkości odczytu może spowodować problemy podczas odtwarzania.
oo Podczas nagrywania filmów należy skorzystać z karty o wysokiej wydajności
i szybkości zapisu odpowiednio przewyższającej szybkość transmisji.
oo Gdy prawidłowe nagrywanie filmów jest niemożliwe, należy sformatować kartę
i spróbować ponownie. Jeśli formatowanie karty nie rozwiązuje problemu,
należy sprawdzić informacje m.in. na stronie internetowej producenta karty.
oo W celu zwiększenia wydajności karty zaleca się sformatowanie jej w aparacie
przed rozpoczęciem nagrywania filmu (=511).
oo Dane dotyczące prędkości zapisu/odczytu karty można sprawdzić m.in. na
stronie internetowej producenta karty.
291
Ustawienia jakości nagrywanego filmu
Duża prędkość nagrywania
Filmy w jakości Full HD można nagrywać z dużą szybkością klatek:
119,88 kl./s albo 100,0 kl./s. Jest to najlepsza opcja do nagrywania filmów,
które będą odtwarzane w zwolnionym tempie. Maksymalny czas nagrywania
filmu wynosi 7 min i 29 s.
Filmy są nagrywane w formacie
L2X lub L3X. Są one
rejestrowane z zastosowaniem przycięcia
dookoła środka ekranu fotografowania.
Podczas nagrywania filmów z wysoką
prędkością nagrywania skonfigurowanie
ustawień Filmowy Serwo AF i Cyfrowa
stabilizacja filmu nie przynosi żadnego
efektu. Funkcja AF nie jest używana
do ustawiania ostrości.
(1) Nagranie w jakości Full HD
(2) Nagranie zarejestrowane z dużą
prędkością nagrywania
(1) (2)
Ponieważ filmy rejestrowane z dużą prędkością nagrywania są zapisywane
jako pliki filmowe 29,97 kl./s / 25,00 kl./s, są one odtwarzane w zwolnionym
tempie z 1/4 rzeczywistej prędkości.
oo Należy sprawdzić ustawienie [Wielk.nagr. filmu], jeżeli ustawieniu temu
przywrócono wartość [Wyłącz].
oo Gdy użytkownik rejestruje film o dużej prędkości nagrywania w oświetleniu
jarzeniowym lub LED, może występować migotanie ekranu.
oo Nagrany film nie jest aktualizowany, a klatka na moment zostaje „zamrożona”
na chwilę po rozpoczęciu lub zakończeniu rejestrowania filmów z dużą
prędkością nagrywania. Pamiętaj o tym przy nagrywaniu filmów na urządzenie
zewnętrzne przez złącze HDMI.
oo Prędkość nagrywania wyświetlona na ekranie podczas nagrywania filmu
o dużej szybkości klatek nie jest zgodna z prędkością nagrywania, z którą
rejestrowany jest film.
oo Dźwięk nie jest nagrywany.
292
Ustawienia jakości nagrywanego filmu
Pliki filmowe większe niż 4 GB
Nawet w przypadku gdy plik nagrywanego filmu przekroczy rozmiar 4 GB,
można nadal filmować bez przerw.
zzKorzystanie z kart pamięci SD/SDHC sformatowanych
w aparacie
W przypadku używania aparatu do formatowania karty SD/SDHC aparat
wykona formatowanie w systemie FAT32.
Jeśli rozmiar pliku filmu nagranego na karcie sformatowanej w systemie
FAT32 przekroczy 4 GB, automatycznie zostanie utworzony nowy plik
filmowy.
Podczas odtwarzania filmu należy odtworzyć każdy plik filmowy osobno.
Plików filmowych nie można automatycznie odtwarzać w kolejności.
Po zakończeniu odtwarzania filmu należy wybrać następny film
i odtworzyć go.
zzKorzystanie z kart pamięci SDXC sformatowanych
w aparacie
W przypadku używania aparatu do formatowania karty SDXC aparat
wykona formatowanie w systemie exFAT.
W przypadku korzystania z karty sformatowanej w systemie exFAT
film zostanie zapisany jako pojedynczy plik (zamiast podziału na wiele
plików), nawet jeśli rozmiar pliku podczas filmowania przekroczy 4 GB.
oo W przypadku importu do komputera plików filmowych, których rozmiar
przekracza 4 GB, należy skorzystać z oprogramowania EOS Utility albo
z czytnika kart (=593). Może nie być możliwe zapisanie plików filmowych,
których rozmiar przekracza 4 GB, przy użyciu standardowych funkcji systemu
operacyjnego komputera.
293
Ustawienia jakości nagrywanego filmu
Łączny czas nagrania filmowego i rozmiar pliku na minutę
Aby uzyskać informacje o rozmiarach plików i czasach nagrywania
dostępnych dla każdej wielkości nagrywanego filmu, patrz =614.
Ograniczenie dotyczące czasu nagrania filmowego
zz Nagrywanie filmów z niższą prędkością nagrywania
Maksymalny czas nagrywania jednego filmu wynosi 29 min i 59 s.
Po upływie 29 min i 59 s filmowanie zostanie automatycznie zatrzymane.
Wznowienie filmowania jest możliwe po ponownym naciśnięciu przycisku
filmowania (kolejny film zapisywany jest w nowym pliku).
zz Nagrywanie filmów z dużą prędkością nagrywania
Maksymalny czas nagrywania jednego filmu wynosi 7 min i 29 s.
Po upływie 7 min i 29 s filmowanie zostanie automatycznie zatrzymane.
Filmowanie z dużą prędkością można wznowić po ponownym naciśnięciu
przycisku filmowania (kolejny film zapisywany jest w nowym pliku).
294
Ustawianie nagrywania dźwięku
Równocześnie z obrazem można nagrywać
dźwięk, korzystając z wbudowanego albo
zewnętrznego mikrofonu stereo. Poziom
nagrywanego dźwięku można ustawić
wedle uznania.
Użyj opcji [z: Nagryw. dźwięku],
aby ustawić funkcje nagrywania dźwięku.
Nagrywanie dźwięku / poziom nagrywania dźwięku
zzAuto
Poziom nagrywanego dźwięku jest ustawiany automatycznie.
Automatyczna kontrola poziomu będzie działać automatycznie
na podstawie poziomu dźwięku.
zzRęcznie
Użytkownik może dostosować poziom nagrywania dźwięku do swoich
indywidualnych potrzeb.
Wybierz opcję [Poziom nagr.] i, patrząc na miernik poziomu, użyj
przycisków <Y> <Z>, aby wyregulować poziom nagrywanego dźwięku.
Spójrz na wskaźnik wartości szczytowych, skoryguj poziom w taki
sposób, aby miernik poziomu tylko czasami przechodził na prawo od
wartości „12” (-12 dB) przy najgłośniejszych dźwiękach. Jeśli poziom
przekracza wartość „0”, dźwięk będzie zniekształcony.
zzWyłącz
Dźwięk nie będzie nagrywany.
Filtr wiatru
Wybranie wartości [Auto] w tej pozycji sprawi, że odgłos szumu wiatru na
zewnątrz będzie mniej słyszalny. Opcja ta może zostać włączona, tylko jeśli
używany jest wbudowany mikrofon aparatu. Podczas działania filtru wiatru
część niskich dźwięków także zostanie zredukowana.
295
Ustawianie nagrywania dźwięku
Tłumik
Automatycznie blokuje zniekształcenia dźwięku spowodowane zbyt
głośnymi odgłosami. Należy wybrać dla opcji [Nagryw. dźw.] ustawienie
[Włącz], jeśli po wybraniu ustawienia [Autom.] lub [Ręczny] pojawiają się
zniekształcenia.
Mikrofon zewnętrzny
Jeśli do złącza WEJŚCIA mikrofonu zewnętrznego w aparacie zostanie
podłączony zewnętrzny mikrofon wyposażony w miniaturowy wtyk stereo
(średnica 3,5 mm), mikrofon zewnętrzny będzie nadrzędny w stosunku do
wbudowanego mikrofonu. Zaleca się stosowanie kierunkowego mikrofonu
stereofonicznego DM-E1 (sprzedawany osobno).
Słuchawki
Po podłączeniu dostępnych na rynku słuchawek stereofonicznych
z wtykiem 3,5 mm stereo minijack do złącza słuchawek można słuchać
nagrywanego lub odtwarzanego dźwięku. Aby dostosować głośność
dźwięku w słuchawkach, należy uzyskać dostęp do opcji [5: Głośn.
w słuch.] (=523), lub nacisnąć przycisk <Q>, wybrać opcję [n],
po czym dostosować za pomocą przycisków <Y> <Z>.
296
Ustawianie nagrywania dźwięku
oo Dźwięki towarzyszące działaniu funkcji Wi-Fi mogą być wychwytywane przez
mikrofon wbudowany lub zewnętrzny. Podczas nagrywania dźwięku nie zaleca
się korzystania z funkcji komunikacji bezprzewodowej.
oo W przypadku podłączania mikrofonu zewnętrznego lub słuchawek do aparatu
należy upewnić się, że odpowiednia część wtyczki znajduje się w całości
w gnieździe.
oo Wbudowany mikrofon aparatu rejestruje także dźwięk towarzyszący
wykonywaniu operacji za pomocą urządzenia i mechaniczny dźwięk pracy
aparatu podczas filmowania. Aby zminimalizować występowanie tego typu
niepożądanych dźwięków w zarejestrowanym materiale, należy korzystać
z kierunkowego mikrofonu stereofonicznego DM-E1 (sprzedawany osobno).
oo Do złącza WEJŚCIA mikrofonu zewnętrznego aparatu należy podłączać
wyłącznie mikrofon zewnętrzny.
oo Ponieważ redukcja szumów nie jest stosowana do dźwięku odtwarzanego
za pomocą słuchawek, ma on inne brzmienie niż ten z nagranych filmów.
oo Nie zmieniaj ustawień opcji [Nagryw. dźwięku] podczas odsłuchu przez
słuchawki. Może to spowodować nagły wzrost siły dźwięku, który może
uszkodzić słuch.
oo Ustawienia dostępne w trybach strefy podstawowej dla opcji [Nagryw.
dźwięku] to [Wł.] i [Wył.]. Wybranie ustawienia [Wł.] powoduje, że poziom
nagrywanego dźwięku jest regulowany automatycznie.
oo Sygnał audio jest również przesyłany, gdy aparat jest podłączony do
telewizora przez złącze HDMI, chyba że opcja [Nagryw. dźw.] ma wartość
[Wyłącz].
oo Nie można regulować balansu głośności dźwięku między kanałem L (lewy)
i R (prawy).
oo Dźwięk nagrywany jest z częstotliwością próbkowania 48 kHz/16-bitów.
297
Stabilizacja cyfrowa filmu
Dostępna w aparacie funkcja cyfrowa stabilizacja filmu zmniejsza drgania
aparatu podczas nagrywania filmów. Funkcja Cyfrowa stabilizacja filmu
zapewnia skuteczną stabilizację nawet wtedy, gdy używany obiektyw nie jest
wyposażony w funkcję Image Stabilizer (Stabilizator obrazu). W przypadku
używania obiektywu wyposażonego w system Image Stabilizer (Stabilizator
obrazu) ustaw przełącznik systemu Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) na
obiektywie w pozycji <1>.
pozycję [z: Stab. cyfr.
1 Wybierz
filmu].
2 Wybierz jedną z pozycji.
zzWyłącz (v)
Stabilizacja obrazu za pomocą funkcji Cyfrowej stabilizacji filmu jest
wyłączona.
zzWłącz (w)
rgania aparatu zostaną skorygowane. Obraz zostanie nieco
D
powiększony.
zzWzmocniona (x)
W porównaniu do opcji [Włącz], można korygować mocniejsze drgania
aparatu. Wyświetlony obraz zostanie bardziej powiększony.
298
Stabilizacja cyfrowa filmu
oo Cyfrowa stabilizacja filmu nie działa, gdy przełącznik optycznego systemu
Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) jest ustawiony w położeniu <2>.
oo W przypadku obiektywu, którego ogniskowa jest dłuższa niż 800 mm, funkcja
Cyfrowej stabilizacji filmu nie będzie działać.
oo Opcji Stabilizacja cyfrowa filmu nie można wybrać w trybie <8> lub <U>
lub gdy ustawiono dużą prędkość nagrywania, film poklatkowy lub filtr twórczy.
oo Im szerszy kąt widzenia, tym bardziej skuteczna jest stabilizacja obrazu. Im
węższy kąt widzenia, tym mniej skuteczna jest stabilizacja obrazu.
oo W przypadku używania obiektywu TS-E, obiektywu typu rybie oko lub
obiektywu firmy innej niż Canon zaleca się wybrać w ustawieniu Cyfrowej
stabilizacji filmu opcję [Wyłącz].
oo Efekty stabilizacji cyfrowej filmu nie są stosowane do zdjęć wyświetlanych
w powiększeniu.
oo Ponieważ stabilizacja cyfrowa filmu powiększa obraz, sprawia on wrażenie
ziarnistego. Mogą być widoczne także szumy, punkty światła itd.
oo W zależności od obiektu i warunków fotografowania obiekt może być znacznie
rozmyty (obiektowi chwilowo brakuje ostrości) ze względu na efekt Cyfrowej
stabilizacji filmu.
oo Po wybraniu cyfrowej stabilizacji filmu rozmiar punktów AF również ulegnie
zmianie.
oo W przypadku używania statywu zaleca się wybrać w ustawieniu Cyfrowej
stabilizacji filmu wartość [Wyłącz].
oo Niektóre obiektywy nie obsługują tej funkcji. Szczegółowe informacje można
znaleźć w witrynie internetowej firmy Canon.
299
Nagrywanie filmów poklatkowych
Film poklatkowy 4K lub Full HD to szereg zdjęć wykonywanych
w określonym odstępie czasu, a następnie automatyczne połączonych
w jeden materiał filmowy. Pokazuje, jak zmienia się obiekt w znacznie
krótszym czasie niż miało to w rzeczywistości miejsce. Idealnie nadaje się
do nieruchomej obserwacji zmieniającej się scenerii, rosnących kwiatów
czy ruchu gwiazd na niebie.
Filmy poklatkowe są nagrywane w formacie MP4 w następującej
jakości: H6W (NTSC)/H5W (PAL) dla 4K, L 6
W (NTSC)/L 5 W (PAL) dla Full HD.
Należy pamiętać, że prędkość nagrywania zmienia się automatycznie
stosownie do ustawienia [5: Standard TV] (=520).
tryb fotografowania.
1 Wybierz
zz Nagrywanie z automatyczną regulacją
ekspozycji jest używane w trybie <A>,
<d>, <s>, <f> i <F>.
zz Nagrywanie z ręczną regulacją
ekspozycji jest używane w trybie <4>.
przełącznik fotografowania
2 Ustaw
w trybie Live View/filmowania
w pozycji <k>.
3 Wybierz pozycję [z: Film poklatk.].
4 Wybierz opcję [Poklatkowo].
300
Nagrywanie filmów poklatkowych
scenę.
5 Wybierz
zz Wybierz scenę odpowiednią w danych
warunkach rejestrowania.
zz Aby uzyskać większą swobodę
przy ręcznym ustawianiu interwału
fotografowania i liczby zdjęć, wybierz
opcję [Nast. własna].
interwał fotografowania.
6 Ustaw
zz Wybierz opcję [Interwał/ zdjęcia].
(1)
(2)
zz Wybierz pozycję [Interwał] (s).
Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
ustawić wartość, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Aby ustawić liczbę, sprawdź
[k: Wymagany czas] (1)
i [3: Czas odtwarz.] (2).
Jeśli została wybrana opcja
[Nast. własna]
zz Wybierz pozycję [Interwał] (min:s).
(Interwał raz na sekundę nie jest
dostępny).
zz Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
ustawienie <r>.
zz Ustaw wybraną liczbę za pomocą
przycisków <W> <X>, po czym
naciśnij przycisk <0>. (Spowoduje
to przywrócenie symbolu <s>).
zz Wybierz [OK], aby zarejestrować
ustawienie.
301
Nagrywanie filmów poklatkowych
liczbę zdjęć.
7 Ustaw
zz Wybierz opcję [Liczba zdjęć]. Użyj
przycisków <Y> <Z>, aby ustawić
wartość, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Aby ustawić liczbę, sprawdź
[k: Wymagany czas]
i [3: Czas odtwarz.].
Jeśli została wybrana opcja
[Nast. własna]
zz Wybierz cyfrę.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
ustawienie <r>.
zz Ustaw wybraną liczbę za pomocą
przycisków <W> <X>, po czym
naciśnij przycisk <0>. (Spowoduje
to przywrócenie symbolu <s>).
zz Upewnij się, że opcja [3: Czas
odtwarz.] nie jest wyświetlana
w kolorze czerwonym.
zz Wybierz [OK], aby zarejestrować
ustawienie.
oo Kiedy jest wybrana [Scena**], dostępne interwały i liczby ujęć są ograniczone,
zgodnie z ustawieniami danej sceny.
oo Aby uzyskać informacje o kartach, na których można nagrywać filmy
poklatkowe (parametry karty), patrz =617.
oo Jeśli liczba zdjęć jest ustawiona na wartość 3600, film poklatkowy będzie trwał
ok. 2 min w systemie NTSC i ok. 2 min 24 s w systemie PAL.
302
Nagrywanie filmów poklatkowych
żądaną wielkość
8 Wybierz
nagrywanego filmu.
zzH (3840×2160)
Film jest nagrywany w jakości 4K. Format obrazu wynosi 16:9.
Prędkość nagrywania wynosi 29,97 kl./s (6) dla NTSC i 25,00 kl./s
(5) dla PAL, a filmy są zapisywane w formacie MP4 (C) z kompresją
ALL-I (W).
Do nagrywanych filmów poklatkowych nie jest zastosowywane przycięcie
nawet wtedy, gdy dla opcji [Przycin. filmu H] wybrano ustawienie
[Włącz] w menu [Wielk.nagr. filmu].
zzL (1920×1080)
Film zostanie nagrany w jakości Full High-Definition (Full HD). Format
obrazu wynosi 16:9.
Prędkość nagrywania wynosi 29,97 kl./s (6) dla NTSC i 25,00 kl./s
(5) dla PAL, a filmy są zapisywane w formacie MP4 (C) z kompresją
ALL-I (W).
303
Nagrywanie filmów poklatkowych
ustawienie
9 Skonfiguruj
[Autom.ekspozycja].
zzZ 1. klatki
Podczas wykonywania pierwszego zdjęcia dokonywany jest pomiar, aby
automatycznie ustawić ekspozycję w celu jej dopasowania do jasności.
Ustawienie ekspozycji dla pierwszego zdjęcia zostanie zastosowane
do kolejnych zdjęć. Inne ustawienia związane z fotografowaniem dla
pierwszego zdjęcia zostaną również zastosowane do kolejnych zdjęć.
zzKażda klatka
Pomiar jest również dokonywany dla każdego kolejnego zdjęcia, aby
automatycznie ustawić ekspozycję w celu jej dopasowania do jasności.
Należy pamiętać, że jeśli funkcje, takie jak Styl obrazów i balans bieli są
ustawione na [Auto], będą one automatycznie ustawiane dla każdego
kolejnego zdjęcia.
ustawienie
10Skonfiguruj
[Auto-wył. ekranu].
zzWyłącz
Nawet podczas nagrywania filmu poklatkowego obraz będzie
wyświetlany. (Ekran wyłącza się tylko w chwili wykonania zdjęcia).
Należy pamiętać, że ekran zostanie wyłączony po upływie ok. 30 min
od rozpoczęcia nagrywania.
zzWłącz
Monitor LCD zostanie wyłączony po upływie ok. 10 s od rozpoczęcia
nagrywania.
oo Podczas nagrywania filmu poklatkowego można nacisnąć przycisk <B>,
aby włączyć/wyłączyć ekran.
304
Nagrywanie filmów poklatkowych
sygnalizator dźwiękowy.
11 Ustaw
zz Wybierz pozycję ["Bip" przy zdjęciu].
zz Jeżeli wybrano opcję [Wył.], sygnalizator
dźwiękowy nie zostanie uruchomiony
podczas fotografowania.
12 Sprawdź ustawienia.
(1)
(2)
(1) Wymagany czas
Oznacza ilość czasu konieczną do zarejestrowania wybranej liczby
zdjęć przy zastosowaniu ustawionego interwału. Jeżeli wartość
przekracza 24 godziny, zostanie wyświetlone wskazanie „*** dni”.
(2) Czas odtwarzania
Oznacza czas nagrania filmowego (czas wymagany do odtworzenia
filmu) w przypadku tworzenia filmu poklatkowego w jakości 4K lub Full
HD ze zdjęć wykonanych z wykorzystaniem ustawionych interwałów.
menu.
13 Zamknij
zz Naciśnij przycisk <M>, aby wyjść
z ekranu menu.
305
Nagrywanie filmów poklatkowych
komunikat.
14 Odczytaj
zz Odczytaj komunikat i naciśnij [OK].
zdjęcia próbne.
15 Wykonaj
zz Tak jak w przypadku fotografowania,
ustaw ekspozycję i funkcje filmowania,
a następnie naciśnij spust migawki
do połowy, aby ustawić ostrość.
zz Aby wykonać zdjęcia próbne, naciśnij
spust migawki do końca. Zdjęcia
zostaną zapisane na karcie.
zz Jeżeli zdjęcia próbne nie ujawniły
żadnych problemów, przejdź do
następnego punktu.
zz Aby ponownie wykonać zdjęcia próbne,
powtórz czynności opisane w tym
punkcie.
oo Zdjęcia próbne są rejestrowane w jakości JPEG 73.
oo Jeśli w pozycji [Do połowy] dostępnej w obszarze [5: F-cja przyc. mig.
do filmów] wybrano ustawienie [Pomiar+kSerwo AF], po wybraniu trybu
nagrywania filmu poklatkowego zostaje ono automatycznie zmienione na
[Pomiar+One-ShotAF].
306
Nagrywanie filmów poklatkowych
przycisk <0>.
16 Naciśnij
zz Aparat jest gotowy do rozpoczęcia
rejestracji filmu poklatkowego.
zz Aby wrócić do punktu 15, ponownie
naciśnij przycisk filmowania.
film poklatkowy.
17 Nagraj
zz Naciśnij przycisk <B> i ponownie
(1)
(2)
sprawdź „Wymagany czas (1)”
i „Interwał (2)” wyświetlane na ekranie.
zz Aby rozpocząć nagrywanie filmu
poklatkowego, naciśnij spust migawki
do końca.
zz Podczas nagrywania filmu poklatkowego
automatyczna regulacja ostrości nie
będzie działała.
zz Podczas nagrywania filmu poklatkowego
symbol „oREC” jest wyświetlany
w prawym górnym rogu ekranu,
a ikona <a> miga na panelu LCD.
zz Aby anulować nagrywanie filmów
poklatkowych, ustaw opcję
[Poklatkowo] na [Wyłącz].
307
Nagrywanie filmów poklatkowych
oo Jeżeli na karcie nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca do zapisania
wybranej liczby zdjęć, wskaźnik [Czas odtwarzania] jest wyświetlany na
czerwono. Gdy karta zapełni się, nagrywanie zostanie zatrzymane, pomimo
że aparat może kontynuować rejestrowanie zdjęć.
oo Jeśli rozmiar pliku filmu przekracza 4 GB przy zastosowaniu ustawień
[Liczba zdjęć], a karta nie jest sformatowana w systemie exFAT (=512),
opcja [Czas odtwarzania] jest wyświetlana w kolorze czerwonym.
W przypadku dalszego fotografowania w takiej sytuacji i osiągnięcia przez plik
filmowy rozmiaru 4 GB nagrywanie filmu poklatkowego zostanie zatrzymane.
oo Nie kieruj aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub źródła
intensywnego światła sztucznego. Mogłoby to spowodować uszkodzenie
matrycy światłoczułej lub wewnętrznych elementów aparatu.
oo Dla opcji [Film poklatk.] nie można wybrać ustawienia innego niż [Wyłącz],
kiedy aparat jest podłączony do komputera za pomocą kabla interfejsu albo
kiedy do aparatu jest podłączony kabel HDMI.
oo Funkcja Filmowy Serwo AF nie będzie dostępna.
oo Jeżeli czas naświetlania wynosi 1/30 s lub jest dłuższy, wartość ekspozycji
filmu może nie być wyświetlana prawidłowo (może różnić się od tej uzyskanej
w finalnym filmie poklatkowym).
oo Podczas nagrywania filmu poklatkowego nie korzystaj z zoomu obiektywu.
Użycie zoomu może spowodować zarejestrowanie nieostrego obrazu, zmianę
wartości ekspozycji bądź nieprawidłowe działanie funkcji korekcji aberracji
obiektywu.
oo W przypadku nagrywania filmu poklatkowego w migającym świetle
zarejestrowany materiał może charakteryzować się widocznym migotaniem,
poziomymi pasami (zakłócenia) albo nierównomierną ekspozycją.
oo Obraz wyświetlany w czasie nagrywania filmów poklatkowych może różnić się
wyglądem od obrazu rejestrowanego. (Przykładowe różnice to nieregularna
jasność spowodowana źródłami migającego światła lub zakłócenia
spowodowane wysoką czułością ISO).
o
o W przypadku nagrywania filmu poklatkowego przy słabym oświetleniu obraz
wyświetlany podczas filmowania może wyglądać inaczej niż obraz w rzeczywistości
rejestrowany na filmie. W takich przypadkach będzie migać ikona [g].
oo Jeżeli podczas nagrywania filmu poklatkowego aparat jest przesuwany w bok
(panoramowanie) albo rejestrowany jest obiekt w ruchu, obraz może zawierać
bardzo dużo zakłóceń.
oo Podczas nagrywania filmu poklatkowego nie działa funkcja automatycznego
wyłączania. Niemożliwe jest również konfigurowanie funkcji fotografowania
i ustawień funkcji menu, odtwarzanie obrazów itp.
oo W przypadku filmów poklatkowych nie jest nagrywany dźwięk.
oo Podczas nagrywania filmu poklatkowego można wcisnąć przycisk migawki do
końca, aby rozpocząć lub zatrzymać filmowanie, bez względu na ustawienie
[5: F-cja przyc. mig. do filmów].
oo Przy opcji [Interwał] ustawionej na mniej niż 3 s, natomiast opcji [Autom.
ekspozycja] ustawionej na [Każda klatka], jeśli jasność różni się znacznie
od jasności poprzedniego zdjęcia, aparat może nie wykonać zdjęcia przy
ustawionym interwale.
308
Nagrywanie filmów poklatkowych
oo W przypadku gdy dany czas naświetlania jest dłuższy niż interwał
fotografowania (na przykład, gdy ustawiona jest długa ekspozycja) lub
jeśli automatycznie ustawiany jest długi czas naświetlania, aparat może nie
wykonywać zdjęć z ustawionym interwałem. Ponadto fotografowanie może
być niemożliwe z uwagi na to, że interwały fotografowania są prawie takie
same, co czas naświetlania.
oo Jeżeli wykonanie następnego zaplanowanego zdjęcia nie jest możliwe,
zostanie ono pominięte. Może to spowodować skrócenie czasu nagrywania
tworzonego filmu poklatkowego.
oo Jeżeli czas zapisu na kartę przekracza interwał fotografowania z powodu
ustawionych funkcji fotografowania bądź niskiej wydajności karty, niektóre
zdjęcia mogą nie zostać wykonane z ustawionymi interwałami.
oo Nawet jeśli dla opcji [Auto-wył. ekranu] wybrano ustawienie [Wyłącz], ekran
wyłączy się podczas ekspozycji. Ponadto obraz może nie być wyświetlany,
jeśli interwał między ujęciami jest zbyt krótki.
oo Zarejestrowane obrazy nie są zapisywane jako zdjęcia. Nawet w razie
anulowania nagrywania filmu poklatkowego po wykonaniu zaledwie jednego
zdjęcia zostanie ono zapisane jako plik filmowy.
oo Jeśli podłączasz aparat do komputera kablem interfejsu i używasz
oprogramowania EOS Utility (oprogramowania EOS), dla opcji [z: Film
poklatk.] wybierz wartość [Wyłącz]. Jeśli wybierzesz wartość [Włącz], aparat
nie będzie mógł się komunikować z komputerem.
oo Podczas nagrywania filmu poklatkowego Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)
obiektywu nie będzie działał.
oo Nagrywanie filmu poklatkowego kończy się, gdy przełącznik zasilania
zostanie ustawiony w pozycji <2> lub aktywowane zostanie automatyczne
wyłączanie, a ustawienie zostanie zmienione na [Wyłącz].
oo Nawet jeśli jest używana lampa błyskowa, nie wyemituje ona błysku.
oo Następujące czynności anulują stan czuwania dla nagrywania filmu
poklatkowego i zmieniają ustawienie na [Wyłącz].
• Wybranie opcji [Czyść terazf] w pozycji [5: Czyszczenie matrycy] lub
wybranie opcji [5: Kasowanie nastaw aparatu].
• Ustawienie pokrętła wyboru trybów w pozycji <8> lub <U>.
309
Nagrywanie filmów poklatkowych
oo W sytuacji rozpoczęcia nagrywania filmu poklatkowego, gdy wyświetlana
jest biała ikona [s] (=326), jakość obrazu filmu poklatkowego może ulec
pogorszeniu. Zaleca się rozpoczęcie nagrywania filmu poklatkowego po
zniknięciu białej ikony [s] (obniżenie temperatury wewnętrznej aparatu).
oo Przy ustawieniu [Każda klatka] dla [Autom.ekspozycja], czułość ISO,
czas naświetlania i przysłona mogą nie być zapisane w danych Exif filmu
poklatkowego w niektórych trybach.
oo Zalecane jest używanie statywu.
oo Zalecane jest wykonanie zdjęć próbnych zgodnie z informacjami w punkcie
15, a także nagranie próbnych filmów poklatkowych.
oo Pokrycie pola widzenia filmu w przypadku nagrywania filmów poklatkowych 4K
i Full HD wynosi około 100%.
oo Aby anulować nagrywanie filmu poklatkowego w jego trakcie, należy nacisnąć
spust migawki do końca lub nacisnąć przycisk <0>. Nagrana do tej pory
część filmu poklatkowego zostanie zapisana na karcie.
oo Jeżeli wymagany czas nagrywania wynosi więcej niż 24 godziny, a zarazem
mniej niż 48 godzin, prezentowane będzie wskazanie „2 dni”. Jeżeli
nagrywanie potrwa co najmniej trzy dni, liczba dni będzie prezentowana
w 24-godzinnych przyrostach.
oo Plik filmowy zostanie utworzony, nawet jeśli czas odtwarzania filmu
poklatkowego będzie wynosić mniej niż 1 s. W pozycji [Czas odtwarzania]
będzie widoczne wskazanie „00'00"”.
oo Jeżeli czas nagrywania jest długi, zaleca się zastosowanie akcesoriów do
gniazdek elektrycznych (sprzedawanych osobno).
oo Próbkowanie koloru YCbCr 4:2:0 (8-bitowe) oraz przestrzeń kolorów Rec.
ITU-R BT.709 są wykorzystywane w filmach poklatkowych 4K/Full HD.
310
Nagrywanie filmów poklatkowych
Pilot zdalnego sterowania RC-6 (do nabycia osobno) i pilot bezprzewodowy BR-E1
(do nabycia osobno) umożliwiają rozpoczęcie i zatrzymanie nagrywania filmu
poklatkowego. Należy wcześniej wybrać dla opcji [z: Pilot] ustawienie [Włącz].
zz Z pilotem zdalnego sterowania RC-6
Status aparatu /
ustawienie pilota
Ekran fotografowania
próbnego
Ekran gotowości do
nagrywania
Podczas nagrywania filmu
poklatkowego
<2> 2-sekundowe
opóźnienie
Przejście do ekranu
gotowości do
nagrywania
Przejście do ekranu
zdjęć próbnych
<o> Wyzwolenie
natychmiastowe
Kończy nagrywanie
Kończy nagrywanie
Fotografowanie
Rozpoczęcie
nagrywania
zz Z pilotem bezprzewodowym BR-E1
• Najpierw sparuj pilota BR-E1 z aparatem (=464).
• Wykonaj zdjęcia próbne, a następnie, gdy aparat będzie gotowy do rejestrowania
obrazu (jak omówiono w punkcie 16 na =307), ustaw przełącznik trybu
wyzwalania/filmowania na pilocie BR-E1 w pozycji <o> (wyzwolenie
natychmiastowe) lub <2> (wyzwolenie po 2-sekundowym opóźnieniu).
• Jeśli przełącznik na pilocie zdalnego sterowania został ustawiony
w pozycji <k>, nagrywanie filmu poklatkowego nie może się rozpocząć.
Status aparatu /
ustawienie pilota
Ekran fotografowania
próbnego
Ekran gotowości do
nagrywania
Podczas nagrywania filmu
poklatkowego
<o> Wyzwolenie
natychmiastowe
<2> 2-sekundowe
opóźnienie
<k> Nagrywanie
filmu
Rozpoczęcie
nagrywania
Przejście do ekranu
gotowości do
nagrywania
Przejście do ekranu
zdjęć próbnych
Kończy nagrywanie
Kończy nagrywanie
Fotografowanie
Wartości całkowitego czasu nagrywania filmu poklatkowego
Informacje o tym, przez jaki czas można nagrywać filmy poklatkowe
(do wyczerpania akumulatora) można znaleźć na =619.
311
Nagrywanie migawek wideo
Nagraj serię migawek wideo, każdej o długości kilku sekund, a aparat
połączy je, tworząc album migawek wideo z podróży lub ważnego
wydarzenia.
Nagrywanie migawki wideo jest dostępne, kiedy wielkość nagrywanego
filmu jest ustawiona na L6X (NTSC) / L5X (PAL).
Albumy migawek wideo można odtwarzać z muzyką w tle (=376).
Tworzenie albumu migawek wideo
Migawka
wideo 1
Migawka
wideo 2
Migawka
wideo **
Album migawek wideo
Konfiguracja ustawień migawki wideo
pokrętło wyboru trybów
1 Ustaw
w pozycji innej niż <U>.
ustawienie opcji
2 Wybierz
[z: Migawka wideo].
zz Wybierz pozycję [Włącz].
ustawienie opcji
3 Wybierz
[Ustawienia albumu].
zz Wybierz pozycję [Utwórz nowy album].
zz Odczytaj komunikat i naciśnij [OK].
312
Nagrywanie migawek wideo
ustawienie opcji
4 Wybierz
[Czas odtwarzania].
zz Ustaw czas odtwarzania dla każdej
migawki wideo.
ustawienie opcji
5 Wybierz
[Efekt odtwarzania].
zz Od tego ustawienia zależy prędkość
odtwarzania albumów.
ustawienie opcji
6 Wybierz
[Pokaż potwierdz.].
zz Wybierz pozycję [Włącz].
wymagany czas
7 Sprawdź
nagrywania.
zz W pozycji (1) widać wymagany czas
nagrywania każdej migawki, który zależy
od czasu odtwarzania i wybranego
efektu.
(1)
313
Nagrywanie migawek wideo
menu.
8 Zamknij
zz Naciśnij przycisk <M>, aby zamknąć
menu.
zz Pojawi się niebieski pasek wskazujący
czasu nagrywania (2).
(2)
Tworzenie albumu migawek wideo
pierwszą migawkę wideo.
9 Nagraj
zz Naciśnij przycisk filmowania,
aby rozpocząć nagrywanie.
zz Stopień wypełnienia niebieskiego
paska, który wskazuje czas nagrywania,
zmienia się stopniowo, a gdy upłynie
ustawiony czas, nagrywanie zostaje
automatycznie zakończone.
zz Pojawi się monit o potwierdzenie
(=315).
apisz nagranie jako album
10 Zmigawek
wideo.
zz Wybierz opcję [J Zapisz jako album].
zz Klip zostanie zapisany jako pierwsza
migawka wideo w albumie.
kolejne migawki wideo.
11 Nagraj
zz Powtórz krok 9, aby nagrać następną
migawkę wideo.
zz Wybierz opcję [J Dodaj do albumu].
zz Aby utworzyć kolejny album, wybierz
pozycję [W Zapisz jako nowy album].
zz W razie potrzeby powtórz krok 11.
314
Nagrywanie migawek wideo
nagrywanie migawek
12 Zakończ
wideo.
zz Dla ustawienia [Migawka wideo]
wybierz wartość [Wyłącz]. Aby wrócić
do standardowego trybu filmowania,
wybierz ustawienie [Wyłącz].
zz Naciśnij przycisk <M>, aby wyjść
z menu i powrócić do normalnego
filmowania.
Opcje w punkcie 10 i 11
Funkcja
J Zapisz jako album (krok 10)
J Dodaj do albumu (krok 11)
W Zapisz jako nowy album
(punkt 11)
W Odtwórz migawkę wideo
(kroki 10, 11)
r Nie zapisuj w albumie (krok 10)
r Usuń bez zapisywania
w albumie (krok 11)
Opis
Zapisuje klip jako pierwszą migawkę wideo
w albumie.
Dodaje bieżącą migawkę wideo do ostatnio
zarejestrowanego albumu.
Tworzy nowy album i zapisuje klip jako pierwszą
migawkę wideo. To plik albumu inny niż ostatnio
zarejestrowany.
Odtwarza właśnie nagraną migawkę wideo.
Usuwa ostatnio nagraną migawkę wideo bez
zapisywania jej w albumie. Wybierz opcję [OK]
w oknie dialogowym potwierdzenia.
oo Jeśli chcesz, aby kolejna migawka wideo została nagrana od razu, wybierz
w pozycji [Pokaż potwierdz.] w obszarze [z: Migawka wideo] ustawienie
[Wyłącz]. To ustawienie pozwala nagrywać kolejne migawki wideo
natychmiast, bez wyświetlania monitu o potwierdzenie.
315
Nagrywanie migawek wideo
Dodawanie do istniejącego albumu
pozycję [Dodaj do
1 Wybierz
istniejącego albumu].
zz Wykonaj krok 3 na =312, aby wybrać
pozycję [Dodaj do istniejącego
albumu].
istniejący album.
2 Wybierz
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
istniejący album, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Wybierz opcję [OK].
Niektóre ustawienia dotyczące migawek
wideo zostaną dostosowane do
ustawień wybranych dla istniejącego
albumu.
menu.
3 Zamknij
zz Naciśnij przycisk <M>, aby zamknąć
menu.
Pojawi się ekran nagrywania migawek
wideo.
migawkę wideo.
4 Nagraj
zz Nagraj migawkę wideo w sposób
opisany w części „Tworzenie albumu
migawek wideo” (=314).
oo Nie można wybrać albumu nagranego za pomocą innego aparatu.
Ogólne przestrogi dotyczące migawek wideo
oo W przypadku wybrania w pozycji [Efekt odtwarzania] ustawienia
[1/2x prędkość] lub [2x prędkość] nie jest nagrywany dźwięk.
oo Czas nagrywania poszczególnych migawek wideo jest jedynie orientacyjny.
Może się nieco różnić od rzeczywistego czasu nagrywania, wskazywanego
przy odtwarzaniu. Zależy to od prędkości nagrywania i innych czynników.
316
Filmowy Serwo AF
Po włączeniu tej funkcji podczas filmowania aparat w sposób ciągły ustawia
ostrość na obiekt.
pozycję [z: Filmowy
1 Wybierz
Serwo AF].
2 Wybierz pozycję [Włącz].
zzJeśli została wybrana opcja [Włącz]:
Aparat ustawia ostrość na obiekt w sposób ciągły, nawet jeżeli spust
migawki nie jest wciśnięty do połowy.
Aby utrzymać ostrość w określonym położeniu lub jeśli nie chcesz
rejestrować dźwięków mechanicznych z obiektywu, możesz tymczasowo
zatrzymać tryb Filmowy Serwo AF, dotykając przycisku [Z] w lewym
dolnym rogu ekranu.
Wstrzymana praca funkcji Filmowy Serwo AF zostanie wznowiona po
powrocie do trybu filmowania poprzez wciśnięcie przycisku <M>
lub <x> albo zmianę metody AF.
zzGdy wybrana jest opcja [Wyłącz]:
Wciśnij spust migawki do połowy lub naciśnij przycisk <p>,
aby nastawić ostrość.
317
Filmowy Serwo AF
Przestrogi dotyczące korzystania z funkcji [Filmowy Serwo AF]
po ustawieniu opcji [Włącz]
oo Warunki fotografowania utrudniające regulację ostrości
• Obiekty, które szybko przybliżają się do aparatu lub oddalają się od niego.
• Obiekt poruszający się w małej odległości od aparatu.
• Podczas fotografowania z wyższą wartością przysłony.
• Zapoznaj się także z informacjami w części „Warunki fotografowania
utrudniające regulację ostrości” na =146.
oo W związku z tym, że mechanizm obiektywu działa przez cały czas i jest
zużywana moc akumulatora, dostępny czas nagrywania filmów (=618)
będzie krótszy.
oo W przypadku niektórych obiektywów może zostać zarejestrowany mechaniczny
odgłos podczas regulacji ostrości. Korzystanie z kierunkowego mikrofonu
stereofonicznego DM-E1 (sprzedawanego osobno) może zminimalizować
występowanie tego typu niepożądanych dźwięków w zarejestrowanym
materiale.
oo Funkcja Filmowy Serwo AF zostanie wstrzymana podczas powiększania lub
wyświetlania widoku powiększenia.
oo Jeśli podczas filmowania obiekt zbliży się lub oddali albo aparat zostanie
przesunięty w pionie lub poziomie (panorama), zarejestrowany obraz może
tymczasowo rozszerzyć się lub zwęzić (nastąpi zmiana powiększenia obrazu).
318
Czułość śledzenia w trybie Filmowy
Serwo AF
M
Można dostosować czułość śledzenia (do jednego z siedmiu poziomów),
co wpływa na reakcję, jeśli obiekt oddala się od punktu AF w Filmowym
Serwo AF, tak jak w przypadku poruszających się obiektów w punktach AF
lub podczas przesuwania aparatu.
pozycję [z: Czuł.śledz.
1 Wybierz
w Film.Serwo AF].
Blokada: -3/-2/-1
Przy tym ustawieniu mniej
prawdopodobne jest, że aparat będzie
śledził inny obiekt, jeśli główny obiekt
odsunie się od punktu AF. Im suwak jest
bardziej przesunięty w kierunku symbolu
minus (-), tym aparat jest mniej skłonny
do śledzenia innego obiektu. Jest to
przydatne, gdy chcemy zapobiec nagłemu
śledzeniu niepożądanych obiektów przez
punkty AF podczas przesuwania obrazu
lub gdy w polu widzenia punktów AF
pojawia się przeszkoda.
Szybka zmiana: +1/+2/+3
To sprawia, że aparat szybciej reaguje na zmiany podczas śledzenia
obiektu znajdującego się w obszarze punktu AF. Im suwak jest
bardziej przesunięty w kierunku symbolu plus (+), tym aparat szybciej
reaguje. Jest to przydatne, kiedy konieczne jest utrzymanie śledzenia
poruszającego się obiektu, którego odległość od aparatu zmienia się,
lub gdy trzeba szybko przenieść ostrość z jednego obiektu na drugi.
oo Funkcja jest dostępna, jeśli w pozycji [z: Filmowy Serwo AF] wybrano
ustawienie [Włącz], a w pozycji [z: Metoda AF] ustawienie [1-punktowy AF].
oo Działanie funkcji w sytuacji gdy w pozycji [z: Metoda AF] wybrano
ustawienie inne niż [1-punktowy AF] odpowiada ustawieniu [0].
319
Szybkość Filmowego Serwo AF
M
Istnieje możliwość ustawienia szybkości Filmowego Serwo AF oraz
warunków jego pracy.
Ta funkcja jest dostępna podczas korzystania z obiektywu umożliwiającego
powolną zmianę ostrości podczas filmowania*.
pozycję [z: Szybkość
1 Wybierz
Filmowego Serwo AF].
Aktywna:
Można wybrać opcję [Zawsze włączona],
aby funkcja Szybkość AF działała cały
czas (przed i podczas filmowania), lub
opcję [Podczas filmow.], aby funkcja
Szybkość AF działała tylko podczas
filmowania.
Szybkość AF:
Aby uzyskać pożądany efekt podczas
tworzenia filmów, szybkość AF (szybkość
zmiany ostrości) można ustawić od
szybkości standardowej (0) do niskiej
(jeden z siedmiu dostępnych poziomów)
lub wysokiej (jeden z dwóch dostępnych
poziomów).
* Obiektywy obsługujące powolną zmianę ostrości podczas
filmowania
Zgodne są obiektywy USM i STM wprowadzane na rynek od 2009 r.
Szczegółowe informacje można znaleźć w witrynie internetowej firmy
Canon.
320
Szybkość Filmowego Serwo AF
oo W przypadku niektórych obiektywów nawet jeśli szybkość AF zostanie
dostosowana, szybkość może się nie zmienić.
oo Funkcja jest dostępna, jeśli w pozycji [z: Filmowy Serwo AF] wybrano
ustawienie [Włącz], a w pozycji [z: Metoda AF] ustawienie [1-punktowy AF].
oo Działanie funkcji w sytuacji gdy w pozycji [z: Metoda AF] wybrano
ustawienie inne niż [1-punktowy AF] odpowiada ustawieniu opcji
[Szybkość AF] na [Standardowa (0)].
oo Gwiazdka po prawej stronie pozycji [z: Szybkość Filmowego Serwo AF]
oznacza, że ustawienie domyślne zostało zmienione.
321
Inne funkcje menu
[z1]
zzKorekcja aberracji obiektywuM
Podczas filmowania mogą być korygowane jasność brzegów i aberracja
chromatyczna. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korekcji
aberracji obiektywu, patrz =206.
zzFotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem
Gdy wybrane jest ustawienie [Włącz], można rozpoczynać i kończyć
filmowanie za pomocą pilota zdalnego sterowania RC-6 lub pilota
bezprzewodowego BR-E1 (do nabycia osobno).
Z pilotem zdalnego sterowania RC-6
Na panelu LCD zostaje wyświetlony symbol [R]. Ustaw przełącznik czasu
wyzwalania w pozycji <2>, a następnie naciśnij przycisk przesyłania. Gdy
wybrane ustawienie to <o> (tryb natychmiastowy), działanie jest zgodne
z ustawieniami opcji [5: F-cja przyc. mig. do filmów].
Z pilotem bezprzewodowym BR-E1
Najpierw sparuj pilota BR-E1 z aparatem (=464).
Ustaw tryb wyzwalania / przełącznik filmowania w pozycji <k>,
a następnie naciśnij przycisk zwalniania.
Informacje dotyczące nagrywania filmu poklatkowego znajdują się na
=311.
[z2]
zzkNastawy czułości ISOM
Czułość ISO
W trybie [M] czułość ISO można ustawić ręcznie. Można także
wybrać automatyczną czułość ISO.
Zakres czułości ISO
Na potrzeby nagrywania filmów można ustawić zakres ręcznej
regulacji czułości ISO (dolny i górny limit).
Maksimum przy automatycznej
Można określić górny limit dla automatycznej czułości ISO w filmie
nagrywanym w trybie [k] lub w trybie [M] z funkcją automatycznej
regulacji czułości ISO.
322
Inne funkcje menu
aMaksimum przy automatycznej
Można określić górny limit dla automatycznej czułości ISO w filmie
poklatkowym 4K / filmie poklatkowym Full HD nagrywanym w trybie
[k] lub w trybie [M] z funkcją automatycznej regulacji czułości ISO.
oo ISO 25600 to jedna ze zwiększonych czułości ISO (jest ona oznaczona
symbolem [H]).
oo Czułość ISO 25600 nie jest dostępna podczas nagrywania filmów 4K, filmów
poklatkowych 4K i poklatkowych filmów Full HD.
zzPriorytet jasnych partii obrazuM
Można zredukować występowanie prześwietlonych, przyciętych bieli
podczas nagrywania filmów. Aby uzyskać szczegółowe informacje
dotyczące priorytetu jasnych partii obrazu, patrz =219.
oo Funkcja [Wzmocniona] jest niedostępna (nie jest wyświetlana) przy
nagrywaniu filmów z ustawieniem [z: Priorytet jasnych partii obr.].
323
Inne funkcje menu
zzkAutomatyczna wolna migawkaM
Można wybrać opcję automatycznego
ograniczenia czasu naświetlania
w warunkach słabego oświetlenia, aby
nagrywane filmy były jaśniejsze i miały
mniej zakłóceń niż w przypadku wybrania
ustawienia [Wyłącz].
Ta funkcja jest dostępna w trybie
rejestrowania [k]. Ma zastosowanie,
gdy prędkość nagrywania filmu w danej
rozdzielczości wynosi 8 lub 7.
Wyłącz
Pozwala na nagrywanie filmów o płynniejszym i bardziej naturalnym
ruchu, z mniejszym wpływem ze strony drobnych ruchów obiektu
niż przy ustawieniu [Włącz]. Należy pamiętać, że w warunkach
niedostatecznego oświetlenia filmy mogą być ciemniejsze niż
w przypadku wybrania ustawienia [Włącz].
Włącz
Pozwala na nagrywanie jaśniejszych filmów niż w przypadku wybrania
ustawienia [Wyłącz] dzięki automatycznej redukcji czasu naświetlania
do 1/30 s (NTSC) lub 1/25 s (PAL) w warunkach niedostatecznego
oświetlenia.
oo Wybór wartości [Wyłącz] jest zalecany przy filmowaniu obiektów poruszających
się w słabym świetle lub gdy mogą się pojawiać powidoki, takie jak smugi.
324
Inne funkcje menu
[z3]
zzWyświetlacz informacyjny o HDMIM
Można określić, jakie informacje mają być
wyświetlane na obrazie przesyłanym przez
kabel HDMI.
Z informacjami
Obraz, informacje o obrazie, punkty AF i inne dane są widoczne na
urządzeniu podłączonym za pomocą kabla HDMI. Ekran aparatu jest
wyłączony.
Rejestrowane filmy są zapisywane na karcie.
Czysty / Wyjście H
Sygnał przesyłany kablem HDMI zawiera jedynie filmy w rozdzielczości
4K. W aparacie są wyświetlane również informacje o obrazie
i punkty AF, ale nie są one zapisywane na obrazie rejestrowanym
na karcie. Co ważne, nie jest dostępna komunikacja Wi-Fi.
Czysty / Wyjście L
Sygnał przesyłany kablem HDMI zawiera jedynie filmy
w rozdzielczości Full HD. W aparacie są wyświetlane również
informacje o obrazie i punkty AF, ale nie są one zapisywane na
obrazie rejestrowanym na karcie. Co ważne, nie jest dostępna
komunikacja Wi-Fi.
325
Ogólne przestrogi dotyczące filmowania
Czerwona ikona ostrzeżenia o wysokiej temperaturze wewnętrznej [E]
oo Jeśli temperatura wewnętrzna aparatu wzrośnie wskutek nagrywania filmów
przez dłuższy czas lub wysokiej temperatury otoczenia, zostanie wyświetlona
czerwona ikona [E].
oo Czerwona ikona [E] sygnalizuje, że nagrywanie filmów wkrótce zostanie
automatycznie zakończone. Dalsze nagrywanie nie będzie możliwe aż do
momentu obniżenia temperatury wewnętrznej aparatu. W takiej sytuacji należy
wyłączyć zasilane i odczekać na ostygnięcie aparatu. Należy zwrócić uwagę,
że czas do automatycznego zatrzymania nagrywania filmu, gdy wyświetlona
zostaje ikona [E], różni się zależnie od warunków fotografowania.
oo Długie nagrywanie filmów w wysokiej temperaturze spowoduje, że czerwona
ikona [E] pojawi się szybciej. Jeśli aparat nie jest używany, należy go zawsze
wyłączyć.
Wyświetlanie [x]
oo Wzrost temperatury wewnętrznej aparatu i wyświetlenie ikony [x] może
nastąpić w wyniku nagrywania filmów przez bardzo długi czas lub długotrwałe
korzystanie z trybu Live View, gdy dla opcji [Przycin. filmu H] wybrano
ustawienie [Włącz]. Nagrywanie filmu nie jest możliwe tak długo jak
wyświetlona jest ikona [x]. Jeżeli ikona [x] pojawi się podczas nagrywania
filmu, aparat wyłączy się automatycznie po ok. 3 min.
oo Gdy wyświetlona jest ikona [x] lub nastąpi przerwanie nagrywania filmu,
należy poczekać i pozwolić aparatowi ostygnąć poprzez wyłączenie go lub
opuszczenie trybu nagrywania filmów.
Jakość nagrywania i obrazu
oo Jeśli zamocowany obiektyw wyposażono w system Image Stabilizer (Stabilizator
obrazu), a użytkownik ustawi przełącznik systemu Image Stabilizer (IS)
(Stabilizator obrazu) w pozycji <1>, funkcja Image Stabilizer (Stabilizator
obrazu) będzie aktywna nawet wtedy, gdy spust migawki nie zostanie naciśnięty
do połowy. Korzystanie z funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) powoduje
zużywanie mocy akumulatora i może spowodować skrócenie całkowitego
czasu trwania nagranego filmu w zależności od warunków fotografowania. Gdy
Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) jest niepotrzebny, na przykład podczas
korzystania statywu, zalecane jest ustawienie przełącznika IS na <2>.
oo Jeśli jasność zmieni się podczas nagrywania filmu z automatyczną ekspozycją,
może się wydawać, że film na chwilę się zatrzymuje. W takich przypadkach
należy nagrywać filmy z ręczną regulacją ekspozycji.
oo W przypadku obecności w kadrze źródła bardzo jasnego światła, jasne
obszary na ekranie mogą być przyciemnione. Filmy są nagrywane niemal
dokładnie tak jak są wyświetlane na ekranie.
oo Jakość obrazu może być niższa w przypadku nagrywania filmów, gdy jednocześnie
spełnionych jest kilka z następujących warunków: ustawiono wysoką czułość ISO,
panuje wysoka temperatura, czas naświetlania jest krótki, oświetlenie jest słabe.
oo Nagrywanie filmów przez dłuższy czas może spowodować wzrost temperatury
wewnętrznej aparatu i wpłynąć na jakość obrazu. Gdy nie trwa nagrywanie
filmu, należy wyłączyć aparat, jeśli to możliwe.
oo Podczas prób odtworzenia filmu za pomocą innych urządzeń, jakość dźwięku
i obrazu może się pogorszyć lub odtwarzanie nie będzie możliwe (nawet
wtedy, gdy urządzenia te obsługują formaty MP4).
326
Ogólne przestrogi dotyczące filmowania
Jakość nagrywania i obrazu
oo W przypadku korzystania z kart o małej szybkości
zapisu podczas filmowania może pojawić się wskaźnik
po prawej stronie ekranu. Wskaźnik informuje, ile
danych nie zostało jeszcze zapisanych na karcie
(pozostała pojemność pamięci buforu wewnętrznego).
Dla kart o małej szybkości zapisu wartości na skali
(1)
wskaźnika będą rosły szybciej. Jeśli wskaźnik (1)
pokaże maksymalną wartość, filmowanie zostanie
automatycznie zatrzymane.
oo W przypadku kart o wysokiej szybkości zapisu wskaźnik nie zostanie
wyświetlony lub (jeśli zostanie wyświetlony) nastąpi nieznaczny wzrost jego
wartości. Przed rozpoczęciem nagrywania należy zarejestrować kilka filmów
testowych, aby sprawdzić, czy szybkość zapisu jest wystarczająco wysoka.
oo Jeśli wskaźnik sygnalizuje, że karta jest zapełniona i filmowanie zostanie
zakończone automatycznie, dźwięk pod koniec film może nie zostać nagrany
prawidłowo.
oo Jeśli szybkość zapisu karty jest niska (ze względu na fragmentację plików)
i pojawia się wskaźnik, sformatowanie karty może zwiększyć szybkość zapisu.
Ograniczenia dotyczące dźwięku
oo Poniższe ograniczenia występują, gdy w pozycji [Wielk.nagr. filmu] wybrano
ustawienie L6V (NTSC) lub L5V (PAL), gdy w pozycji
[8C.Fn III-9: Kompresja dźwięku] wybrano ustawienie [Włącz], a także
w przypadku wybrania strefy podstawowej lub migawki wideo.
• Dźwięk nie zostanie zarejestrowany mniej więcej w przypadku dwóch
ostatnich klatek.
• Podczas odtwarzania filmów w systemie Windows obraz i dźwięk mogą być
lekko niezsynchronizowane.
327
328
Odtwarzanie
W tym rozdziale omówiono tematy związane z odtwarzaniem —
wyświetlaniem zarejestrowanych zdjęć i filmów — i przedstawiono
ustawienia menu dostępne na karcie Odtwarzanie ([x]).
oo Normalny tryb wyświetlania lub wybór w tym aparacie może nie
być możliwy w przypadku zdjęć wykonanych na innych aparatach
lub zdjęć z tego aparatu, które zostały poddane edycji lub których
nazwę zmieniono na komputerze.
oo Obrazy, których nie można odtwarzać, można wyświetlać.
329
Menu karty: Odtwarzanie
zzOdtwarzanie 1
=346
=349
=350
=354
=358
=361
zzOdtwarzanie 2
=364
=370
=372
=373
=374
zzOdtwarzanie 3
=377
=379
=380
=383
=385
=387
oo Opcje [3: Obróbka obrazu RAW] i [3: Obróbka RAW z szybk. nastaw]
nie są wyświetlane w trybach strefy podstawowej.
330
Menu karty: Odtwarzanie
zzOdtwarzanie 4
=389
=391
=392
=393
=394
331
Odtwarzanie obrazów
Wyświetlanie pojedynczego obrazu
obraz.
1 Odtwórz
zz Naciśnij przycisk <x>.
Zostanie wyświetlony ostatnio
zarejestrowany lub odtworzony obraz.
obraz.
2 Wybierz
zz Aby wyświetlać zdjęcia począwszy
od najnowszego, obróć pokrętło
<5> w lewo. Aby wyświetlać
zdjęcia począwszy od pierwszego
zarejestrowanego obrazu (najstarszego),
obróć pokrętło w prawo.
zz Obrazy można też wybierać za pomocą
pokrętła <9>.
zz Każde kolejne naciśnięcie przycisku
<B> powoduje zmianę ekranu.
Bez informacji
Podstawowy ekran
informacji
Ekran informacji o obrazie
332
Odtwarzanie obrazów
z trybu odtwarzania obrazów.
3 Wyjdź
zz Naciśnij przycisk <x>, aby wyjść
z trybu odtwarzania obrazów i wrócić
do stanu gotowości do fotografowania.
oo Gdy odtwarzane są obrazy RAW zarejestrowane z zastosowaniem opcji
[z: Współ. prop. obrazu], dla której wybrano ustawienie inne niż [3:2]
(=202), zostaną wyświetlone linie kadru wyznaczające obszar obrazu.
oo Jeśli kryteria wyszukiwania są ustawione za pomocą opcji [3: Ustaw
kryteria wyszukiwania] (=385), zostaną wyświetlone odfiltrowane obrazy.
Ekran informacji o obrazie
Po wyświetleniu ekranu informacji o obrazie (=332) można użyć
przycisków <W> <X>, aby zmienić informacje o obrazie wyświetlane
u dołu ekranu w sposób przedstawiony poniżej.
Szczegółowe informacje
Informacje GPS
Informacje o obiektywie/
histogramie
Zapis wysłanych obrazów
Informacje
o balansie bieli
Informacje o korekcji
aberracji obiektywu 2
Informacje
o stylu obrazów 1
Informacje o korekcji
aberracji obiektywu 1
Informacje
o stylu obrazów 2
Informacje o przestrzeni
kolorów / redukcji zakłóceń
333
Indeks (wyświetlanie wielu obrazów)
indeks.
1 Włącz
zz Podczas odtwarzania obrazów naciśnij
przycisk <r>.
zz Zostanie wyświetlony indeks 4 obrazów.
Wybrany obraz będzie otoczony
pomarańczową ramką.
Naciskanie przycisku <r> powoduje
przełączanie między widokami
zawierającymi 9, 36 i 100 miniatur.
Naciskanie przycisku <v> powoduje
przełączenie widoku zawierającego
100 miniatur na kolejno widok z 36, 9
i 4 miniaturami, a następnie na widok
pojedynczego obrazu.
B
B
B
B
obraz.
2 Wybierz
zz Obróć pokrętło <6> lub <5>,
aby przesunąć pomarańczową
ramkę w celu wybrania obrazu.
zz Naciśnij przycisk <0> podczas
wyświetlania miniatur, aby zobaczyć
zaznaczony obraz w widoku
pojedynczego obrazu.
334
Indeks (wyświetlanie wielu obrazów)
Odtwarzanie dotykiem
Aparat jest wyposażony w panel dotykowy, który umożliwia sterowanie
odtwarzaniem. Obsługiwane gesty przypominają te spotykane w smartfonach
i podobnych urządzeniach. W pierwszej kolejności naciśnij przycisk <x>,
aby przygotować funkcję odtwarzania dotykiem.
Przeglądanie obrazów
Przeskok wyświetlania
Indeks
Widok powiększony
oo Wyświetlany obraz, można również powiększyć, dotykając go dwukrotnie
jednym palcem.
335
Wyświetlanie powiększonego obrazu
obraz.
1 Powiększ
zz Podczas odtwarzania obrazów naciśnij
(1)
przycisk <v>.
Zostanie wyświetlony widok
powiększony. Położenie obszaru
powiększonego (1) będzie wyświetlane
w prawym dolnym rogu ekranu.
zz Każde naciśnięcie przycisku <v>
powiększa obraz w widoku.
zz Każde naciśnięcie przycisku <r>
zmniejsza obraz w widoku. Aby wyświetlić
miniatury (=334), naciśnij przycisk
<r> ponownie po maksymalnym
zmniejszeniu.
obraz.
2 Przewiń
zz Za pomocą przycisków <j> <9>
możesz przewijać obraz w pionie
i w poziomie.
zz Aby zamknąć widok powiększony,
naciśnij przycisk <x> lub dotknij
opcji [2].
336
Odtwarzanie filmów
obraz.
1 Odtwórz
zz Naciśnij przycisk <x>.
film.
2 Wybierz
zz Użyj pokrętła <5>, aby wybrać film
do odtworzenia.
zz W trybie wyświetlania pojedynczego
obrazu ikona <s1> pojawiająca
się w lewym górnym rogu oznacza film.
zz Otwory perforacji widoczne na lewej
krawędzi obrazu w trybie indeksu oznaczają
film. Ponieważ filmów nie można odtwarzać
w widoku miniatur, należy przejść do
trybu wyświetlania pojedynczego obrazu,
naciskając przycisk <0>.
trybie wyświetlania
3 Wpojedynczego
obrazu
naciśnij przycisk <0>.
przycisk <0>,
4 Naciśnij
aby odtworzyć film.
zz Rozpocznie się odtwarzanie filmu.
zz Możesz zatrzymać odtwarzanie
i wyświetlić panel odtwarzania filmu,
naciskając przycisk <0>. Naciśnij
przycisk ponownie, aby wznowić
odtwarzanie.
zz Możesz też dostosować poziom
głośności podczas odtwarzania filmu
za pomocą przycisków <W> <X>.
(1)
(1)
Głośnik
337
Odtwarzanie filmów
Panel odtwarzania filmu
Element
Sterowanie odtwarzaniem
Naciśnięcie przycisku <0> przełącza pomiędzy
7 Odtwórz
odtwarzaniem a zatrzymaniem filmu.
Do regulacji prędkości w trybie zwolnionego tempa służy
pokrętło <5>. Informacje o prędkości odtwarzania w trybie
8 Zwolnione tempo
zwolnionego tempa są podawane w prawym górnym rogu
ekranu.
Przeskakuje o 4 sek. do tyłu po każdym naciśnięciu
T Przeskocz do tyłu
przycisku <0>.
Wyświetlanie klatki poprzedniej po każdym naciśnięciu
przycisku <0>. Przytrzymanie przycisku <0> spowoduje
3 Klatka poprzednia
przewinięcie filmu do tyłu.
Odtworzenie następnej klatki filmu po każdym naciśnięciu
przycisku <0>. Przytrzymanie przycisku <0> spowoduje
6 Klatka następna
przewinięcie filmu do przodu.
Przeskakuje o 4 sek. do przodu po każdym naciśnięciu
v Przeskocz do przodu
przycisku <0>.
X Edycja
I Przechwytywanie
klatek
y Muzyka w tle
mm’ ss”
Głośność
338
Wyświetla ekran edycji (=340).
Funkcja dostępna podczas odtwarzania filmów w jakości
4K lub filmów poklatkowych w jakości 4K. Umożliwia
wyodrębnienie bieżącej klatki i zapisanie jej jako zdjęcia
w formacie JPEG (=342).
Odtwarza film z wybraną muzyką w tle (=376).
Pozycja odtwarzania
Czas odtwarzania (minuty:sekundy)
Użyj przycisków <W> <X>, aby dostosować ustawienia
głośności dla głośnika (=337).
Odtwarzanie filmów
Panel odtwarzania filmu (Album migawek wideo)
Element
Sterowanie odtwarzaniem
Naciśnięcie przycisku <0> przełącza pomiędzy
7 Odtwórz
odtwarzaniem a zatrzymaniem filmu.
Do regulacji prędkości w trybie zwolnionego tempa służy
pokrętło <5>. Informacje o prędkości odtwarzania w trybie
8 Zwolnione tempo
zwolnionego tempa są podawane w prawym górnym rogu
ekranu.
Wyświetla pierwszą klatkę poprzedniej migawki wideo.
T Poprzedni klip
Wyświetlanie klatki poprzedniej po każdym naciśnięciu
3 Klatka poprzednia przycisku <0>. Przytrzymanie przycisku <0> spowoduje
przewinięcie filmu do tyłu.
Odtworzenie następnej klatki filmu po każdym naciśnięciu
przycisku <0>. Przytrzymanie przycisku <0> spowoduje
6 Klatka następna
przewinięcie filmu do przodu.
Wyświetla pierwszą klatkę następnej migawki wideo.
v Następny klip
Usuwa bieżącą migawkę wideo.
Usuń klip
X Edycja
Wyświetla ekran edycji (=340).
y Muzyka w tle
Odtwarza album z wybraną muzyką w tle (=376).
Pozycja odtwarzania
Czas odtwarzania (minuty:sekundy)
Użyj przycisków <W> <X>, aby dostosować ustawienia
głośności dla głośnika (=337).
mm’ ss”
Głośność
oo Gdy aparat jest podłączony do telewizora w celu odtwarzania obrazów,
głośność można dostosować za pomocą elementów sterujących telewizora
(=344). (Głośności nie można regulować za pomocą przycisków <W> <X>).
oo Odtwarzanie filmu może zostać zatrzymane, jeśli prędkość odczytu karty jest
zbyt mała lub pliki filmowe mają uszkodzone ramki.
oo Szczegółowe informacje na temat czasu nagrania filmowego można znaleźć
na stronie =618.
339
Edytowanie pierwszej i ostatniej sceny filmu
trybie wyświetlania
1 Wpojedynczego
obrazu naciśnij
przycisk <0>.
zz Zostanie wyświetlony panel odtwarzania
filmu.
panelu odtwarzania filmu
2 Na
wybierz pozycję [X].
fragment do edycji.
3 Określ
zz Wybierz pozycję [U] (Skróć początek)
lub [V] (Skróć koniec).
zz Naciskaj przyciski <Y> <Z>, aby
przejść o jedną klatkę (lub migawkę
wideo) do tyłu albo do przodu.
Przytrzymuj przycisk <Z>, aby
szybko przewijać klatki do przodu.
zz Gdy zdecydujesz, która część ma
zostać usunięta, naciśnij przycisk <0>.
Fragment oznaczony linią u dołu ekranu
to część filmu, która pozostanie.
edytowany film.
4 Sprawdź
zz Wybierz pozycję [7], aby odtworzyć
edytowany film.
zz Aby zmienić edytowany fragment,
wróć do punktu 3.
zz Aby anulować edycję, naciśnij
przycisk <M>.
340
Edytowanie pierwszej i ostatniej sceny filmu
obraz.
5 Zapisz
zz Wybierz opcję [W] (1).
(1) (2)
zz Zostanie wyświetlony ekran
zapisywania.
zz Aby zapisać element jako nowy film,
wybierz opcję [Nowy plik]. Aby zapisać
i zastąpić oryginalny plik filmowy,
wybierz opcję [Zastąp].
] (2), aby zapisać
zz Wybierz pozycję [
skompresowaną wersję pliku. Przed
kompresją filmy 4K są przekształcane
na filmy Full HD.
zz W oknie dialogowym potwierdzenia
wybierz opcję [OK], aby zapisać
edytowany film i wrócić do ekranu
odtwarzania.
oo W związku z tym, że edycja jest przeprowadzana z dokładnością do około
1 sekundy (miejsce oznaczone symbolem [ ] w dolnej części ekranu),
dokładna pozycja, w której film będzie edytowany, może różnić się od tej,
która została określona.
oo Za pomocą aparatu nie można edytować filmów nagranych innymi aparatami.
oo Nie można edytować filmu, gdy aparat jest podłączony do komputera.
oo Opcje kompresji i zapisu nie są dostępne w przypadku gdy wielkość
nagrywanego filmu to L6V (NTSC) lub L5V (PAL).
oo Instrukcje dotyczące edytowania albumów migawek wideo można znaleźć
w części „Edytowanie albumu migawek wideo” (=374).
341
Wyodrębnianie klatek z filmów 4K lub
filmów poklatkowych 4K
Z filmów 4K lub filmów poklatkowych 4K można wybrać pojedyncze klatki,
które można zapisać jako około 8,3-megapikselowe (3840 × 2160) zdjęcia
w formacie JPEG. Funkcja ta jest nazywana „przechwytywaniem klatek
(przechwytywanie klatek 4K)”.
obraz.
1 Odtwórz
zz Naciśnij przycisk <3>.
film 4K lub film
2 Wybierz
poklatkowy 4K.
zz Wybierz za pomocą pokrętła <5>.
zz Na ekranie informacji o obrazie
(=631) filmy 4K i filmy poklatkowe 4K
są oznaczone ikoną [H].
zz W trybie indeksu naciśnij przycisk <0>,
aby przejść do trybu wyświetlania
pojedynczego obrazu.
trybie wyświetlania
3 Wpojedynczego
obrazu naciśnij
przycisk <0>.
zz Zostanie wyświetlony panel odtwarzania
filmu.
klatkę do przechwycenia.
4 Wybierz
zz Używając panelu odtwarzania filmu,
wybierz klatkę do przechwycenia jako
zdjęcie.
zz Instrukcje dotyczące panelu odtwarzania
filmów można znaleźć na stronie =338.
5 Wybierz opcję [I].
342
Wyodrębnianie klatek z filmów 4K lub filmów poklatkowych 4K
obraz.
6 Zapisz
zz Wybierz opcję [OK], aby zapisać bieżącą
klatkę jako zdjęcie w formacie JPEG.
obraz, który ma zostać
7 Wybierz
wyświetlony.
zz Sprawdź folder docelowy i numer pliku
obrazu.
zz Wybierz pozycję [Wyświetl oryginalny
film] lub [Wyświetl pobrane zdjęcie].
oo Przechwytywanie klatek nie jest możliwe w przypadku filmów Full HD, filmów
poklatkowych Full HD, filmów 4K lub filmów poklatkowych 4K z innego aparatu.
343
Odtwarzanie na ekranie telewizora
Po podłączeniu aparatu do telewizora za pomocą kabla HDMI
można odtwarzać zarejestrowane zdjęcia i filmy na ekranie telewizora.
Zalecane jest użycie kabla HDMI HTC-100 (sprzedawanego osobno).
Jeżeli obraz nie pojawia się na ekranie telewizora, sprawdź, czy dla
pozycji [5: Standard TV] wybrano prawidłowo opcję [Dla NTSC] lub
[Dla PAL] (w zależności od standardu TV telewizora).
kabel HDMI do aparatu.
1 Podłącz
zz Skieruj logo <dHDMI MINI> wtyku
w stronę przedniej części aparatu,
a następnie włóż wtyk do złącza
<D>.
kabel HDMI do telewizora.
2 Podłącz
zz Podłącz wtyk kabla HDMI do gniazda
HDMI IN telewizora.
telewizor i przełącz odbiór na
3 Włącz
wejście wideo, a następnie wybierz
4
odpowiedni port.
Ustaw przełącznik zasilania aparatu
w pozycji <1>.
przycisk <x>.
5 Naciśnij
zz Obraz zostanie wyświetlony na ekranie
telewizora. (Ekran aparatu jest natomiast
wygaszony).
zz Obrazy będą automatycznie wyświetlane
w rozdzielczości odpowiadającej
podłączonemu telewizorowi.
344
Odtwarzanie na ekranie telewizora
oo Głośność filmu należy wyregulować w telewizorze. Głośności nie można
regulować w aparacie.
oo Przed podłączeniem lub odłączeniem kabla łączącego aparat z telewizorem
należy wyłączyć aparat i telewizor.
oo W przypadku niektórych telewizorów część wyświetlanego obrazu może
zostać przycięta.
oo Do złącza <D> aparatu nie należy podłączać wyjść innych
urządzeń. W przeciwnym razie może to spowodować awarię.
oo Niektóre telewizory mogą nie wyświetlać obrazów z powodu niezgodności.
oo Może upłynąć trochę czasu, zanim obrazy zostaną wyświetlone. Aby uniknąć
opóźnienia, wybierz dla opcji [5: Rozdzielczość HDMI] ustawienie [1080p]
(=543).
oo Po podłączeniu aparatu do telewizora funkcje panelu dotykowego są
niedostępne.
345
Ochrona obrazów
Można ochronić ważne obrazy przed przypadkowym usunięciem.
Ochrona pojedynczego obrazu
pozycję [3: Ochrona
1 Wybierz
obrazów].
2 Wybierz pozycję [Wybierz obrazy].
obraz.
3 Wybierz
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać obraz,
który ma być chroniony.
(1)
4 zz Naciśnij przycisk <0> w celu ochrony
Włącz ochronę obrazu.
wybranego obrazu. U góry ekranu
pojawi się ikona <K> (1).
zz Aby anulować ochronę obrazu,
ponownie naciśnij przycisk <0>.
Ikona <K> zniknie z ekranu.
zz Aby włączyć ochronę innego
obrazu, powtórz czynności
opisane w punktach 3 i 4.
346
Ochrona obrazów
Określenie zakresu obrazów, które mają być chronione
Patrząc na obrazy w widoku indeksu, można określić pierwszy i ostatni
obraz dla zakresu, aby chronić wszystkie wskazane obrazy naraz.
pozycję [Wybierz zakres].
1 Wybierz
zz Wybierz pozycję [Wybierz zakres]
w menu [3: Ochrona obrazów].
zakres obrazów.
2 Określ
zz Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia).
zz Następnie wybierz ostatni obraz
(koniec zaznaczenia).
Obrazy we wskazanym zakresie będą
chronione i pojawi się ikona <J>.
zz Aby wybrać inny obraz do ochrony,
powtórz czynności opisane w punkcie 2.
347
Ochrona obrazów
Ochrona wszystkich obrazów w folderze lub na karcie
Istnieje możliwość włączenia ochrony wszystkich obrazów w folderze lub na
karcie.
Jeśli wybierzesz opcję [Wszystkie obrazy
w folderze] lub [Wszystkie obrazy na
karcie] w menu [3: Ochrona obrazów],
wszystkie obrazy znajdujące się w folderze
lub na karcie będą chronione.
Aby anulować wybór, wybierz opcję [Kasuj
wybór obrazów w folderze] lub [Kasuj
wybór obrazów na karcie].
Jeśli ustawisz kryteria wyszukiwania za pomocą opcji [3: Ustaw
kryteria wyszukiwania] (=385), na wyświetlaczu widoczne będą
opcje [Wsz. znal. obrazy] i [Usuń ochr.wsz.znal.].
W przypadku wybrania opcji [Wsz. znal.
obrazy] wszystkie obrazy przefiltrowane
według kryteriów wyszukiwania będą
chronione.
W przypadku wybrania opcji [Usuń
ochr.wsz.znal.] ochrona wszystkich
przefiltrowanych obrazów zostanie
anulowana.
oo Sformatowanie karty (=511) spowoduje także usunięcie chronionych
obrazów.
oo Włączenie ochrony obrazu zapobiega jego usunięciu przez funkcję usuwania
obrazów w aparacie. Aby usunąć chroniony obraz, należy najpierw wyłączyć
ochronę.
oo Po usunięciu wszystkich obrazów (=353) na karcie pozostaną tylko
chronione obrazy. Jest to przydatne, gdy użytkownik chce usunąć
jednocześnie wszystkie zbędne obrazy.
348
Obrót obrazu
Istnieje możliwość obrócenia wyświetlonego obrazu do żądanej orientacji.
1 Wybierz pozycję [3: Obróć obraz].
obraz.
2 Wybierz
zz Wybierz za pomocą pokrętła <5>.
obraz.
3 Obróć
zz Każde naciśnięcie przycisku <0>
spowoduje obrót obrazu w prawo o:
90° → 270° → 0°.
zz Aby obrócić inny obraz, powtórz
czynności opisane w punkcie 2 i 3.
oo Jeśli dla pozycji [5: Auto-obracanie] ustawiono opcję [Wł.zD] (=510)
przed rozpoczęciem wykonywania pionowych zdjęć, nie ma potrzeby
obracania obrazu w sposób opisany powyżej.
oo Jeśli obrócony obraz nie jest wyświetlany w odpowiedniej orientacji podczas
odtwarzania, należy wybrać dla pozycji [5: Auto-obracanie] opcję [Wł.zD].
349
Usuwanie obrazów
Niepotrzebne zdjęcia można zaznaczać i usuwać z aparatu pojedynczo lub
grupowo. Chronione obrazy (=346) nie zostaną usunięte.
oo Usuniętego obrazu nie można odzyskać. Przed usunięciem obrazu
należy upewnić się, że jest zbędny. Aby zapobiec przypadkowemu
usunięciu ważnych obrazów, należy skorzystać z funkcji ich ochrony.
Usuwanie pojedynczego obrazu
obraz, który ma być
1 Wybierz
usunięty.
zz Naciśnij przycisk <x>.
zz Wybierz za pomocą pokrętła <5>.
2 Naciśnij przycisk <L>.
3 Usuń obrazy.
Obrazy JPEG lub RAW bądź filmy
zz Wybierz pozycję [Usuń].
Obrazy RAW+JPEG
zz Wybierz jedną z pozycji.
350
Usuwanie obrazów
Zaznaczanie [X] obrazów do grupowego usuwania
Po dodaniu symboli zaznaczenia do obrazów, które mają zostać usunięte,
można usunąć wszystkie te obrazy jednocześnie.
pozycję [3: Usuwanie
1 Wybierz
obr.].
opcję [Wybierz i usuń
2 Wybierz
obrazy].
obraz.
3 Wybierz
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać obraz,
który ma być usunięty, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Aby wybrać inny obraz do usunięcia,
powtórz czynności opisane w punkcie 3.
obrazy.
4 Usuń
zz Naciśnij przycisk <L>, a następnie
przycisk [OK].
351
Usuwanie obrazów
Określenie zakresu obrazów, które mają zostać usunięte
Patrząc na obrazy w widoku indeksu, można określić pierwszy i ostatni
obraz dla zakresu, aby usunąć wszystkie wskazane obrazy naraz.
pozycję [Wybierz zakres].
1 Wybierz
zz Wybierz pozycję [Wybierz zakres].
zakres obrazów.
2 Określ
zz Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia).
zz Następnie wybierz ostatni obraz
(koniec zaznaczenia).
3 Naciśnij przycisk <L>.
obrazy.
4 Usuń
zz Wybierz opcję [OK].
352
Usuwanie obrazów
Usuwanie wszystkich obrazów w folderze lub na karcie
Gdy dla pozycji [3: Usuwanie obr.]
wybrano opcję [Wszystkie obrazy
w folderze] lub [Wszystkie obrazy na
karcie], usunięte zostaną wszystkie obrazy
znajdujące się w folderze lub na karcie.
Jeśli ustawisz kryteria wyszukiwania za pomocą opcji [3: Ustaw kryteria
wyszukiwania] (=385), wyświetlona zostanie opcja [Wsz. znal. obrazy].
W przypadku wybrania opcji [Wsz.
znal. obrazy] wszystkie znalezione
obrazy przefiltrowane według kryteriów
wyszukiwania zostaną usunięte.
oo Aby usunąć wszystkie obrazy, w tym obrazy chronione, należy sformatować
kartę (=511).
353
Standard DPOF (Digital Print Order Format)
Standard DPOF (Digital Print Order Format) umożliwia drukowanie obrazów
zarejestrowanych na karcie zgodnie z instrukcjami drukowania, takimi
jak wybór obrazów, liczba odbitek itp. Można wydrukować wiele zdjęć
jednocześnie lub utworzyć polecenie wydruku obrazów w laboratorium
fotograficznym.
Użytkownik może wybrać opcje drukowania takie jak rodzaj wydruku, opcje
drukowania daty, numeru pliku itp. Opcje drukowania zostaną zastosowane
do wszystkich obrazów wybranych do drukowania. (Nie ma możliwości ich
indywidualnego ustawienia dla poszczególnych obrazów).
Opcje drukowania
pozycję [3: Polecenie
1 Wybierz
wydruku obrazów].
2 Wybierz pozycję [Nastawy].
żądane opcje.
3 Ustaw
zz Ustaw opcje [Rodzaj wydruku], [Data]
i [Numer pliku].
Rodzaj wydruku
K Standard
Wydruk jednego obrazu na jednym arkuszu.
L Miniatury
Wydruk wielu miniatur obrazów na jednym
arkuszu.
K
L
Data
Numer pliku
354
Oba rodzaje
Wł.
Wył.
Wł.
Wył.
Wydruk standardowych odbitek oraz wglądówek.
[Wł.] wydruk daty rejestracji obrazu.
[Wł.] wydruk numeru pliku.
Standard DPOF (Digital Print Order Format)
ekran ustawień.
4 Zamknij
zz Naciśnij przycisk <M>.
zz Następnie wybierz opcję [Wyb.obraz]
lub [Wielokr.], aby wybrać obrazy,
które mają zostać wydrukowane.
oo W przypadku drukowania obrazu o dużej wielkości po wybraniu ustawienia
[Miniatury] lub [Oba rodzaje] (=354) niektóre drukarki mogą nie drukować
wglądówki. W takim przypadku należy zmienić rozmiar obrazu (=379),
a następnie wydrukować wglądówkę.
oo W przypadku niektórych ustawień rodzaju wydruku i drukarek data i numer
pliku mogą nie zostać wydrukowane, nawet jeśli w pozycji [Data] i [Numer
pliku] została wybrana opcja [Wł.].
oo W przypadku wyboru opcji [Miniatury] nie można jednocześnie wybrać opcji
[Wł.] w pozycjach [Data] i [Numer pliku].
oo W przypadku drukowania z wykorzystaniem standardu DPOF należy użyć
karty, dla której ustawiono dane polecenia wydruku obrazów. Nie można
drukować z określonym poleceniem wydruku w przypadku wyodrębnienia
z karty samych obrazów do wydrukowania.
oo Niektóre drukarki i laboratoria fotograficzne zgodne ze standardem DPOF
mogą nie wydrukować zdjęć zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami. Przed
rozpoczęciem drukowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi drukarki.
W przypadku laboratorium sprawdzić jego zgodność ze standardem podczas
zamawiania zdjęć.
oo Nie należy w tym aparacie konfigurować ustawień drukowania dla zdjęć
z ustawieniami DPOF zapisanymi przez inny aparat. Może nastąpić
nieumyślne zastąpienie wszystkich poleceń wydruku obrazów. Ponadto
w zależności od rodzaju obrazu polecenie wydruku obrazów może nie być
dostępne.
355
Standard DPOF (Digital Print Order Format)
Wybór obrazów do druku
zzWybieranie obrazów
Wybierz i określ obrazy jeden po drugim.
Naciśnij przycisk <M>, aby zapisać
polecenie wydruku obrazów na karcie.
Standard / Oba rodzaje
(1)
(2)
Aby wydrukować kopię wyświetlonego
obrazu, naciśnij przycisk <0>. Obracając
pokrętłem <5> można ustawić liczbę
kopii — maks. 99 — do wydrukowania.
(1)
(2)
Liczba
Łączna liczba wybranych obrazów
Miniatury
(3) (4)
Naciśnij przycisk <0>, aby umieścić
w polu symbol zaznaczenia [X]. Obraz
zostanie uwzględniony na wglądówce.
(3)
(4)
Symbol zaznaczenia
Ikona miniatur
zzWybieranie wielu obrazów
Wybierz zakres
W pozycji [Wielokr.] wybierz opcję
[Wybierz zakres]. Wybór pierwszego
i ostatniego obrazu zakresu spowoduje
oznaczenie wszystkich obrazów
w zakresie z symbolem zaznaczenia [X]
i spowoduje wydrukowanie pojedynczej
kopii każdego z obrazów.
356
Standard DPOF (Digital Print Order Format)
Wszystkie obrazy w folderze
Wybierz pozycję [Zaznacz wszystkie w folderze], a następnie
wybierz folder. Zostanie określone polecenie wydruku obrazów
jednej kopii wszystkich obrazów w folderze.
Jeśli zostanie wybrana pozycja [Kasuj cały wybór w folderze],
a następnie zostanie wybrany folder, polecenie wydruku obrazów
z tego całego folderu zostanie anulowane.
Wszystkie obrazy na karcie
Wybór opcji [Zaznacz wszystkie na karcie] spowoduje oznaczenie
do drukowania po jednej kopii wszystkich obrazów na karcie.
Wybór opcji [Kasuj cały wybór na karcie] spowoduje anulowanie
polecenia wydruku wszystkich obrazów na karcie.
Jeśli ustawisz kryteria wyszukiwania za pomocą opcji [3: Ustaw kryteria
wyszukiwania] (=385) i wybierzesz opcję [Wielokr.], na wyświetlaczu
widoczne będą opcje [Zaznacz wsz. znalezione obrazy] i [Odznacz
wsz. znalezione obrazy].
Wszystkie znalezione obrazy
Wybór opcji [Zaznacz wsz. znalezione obrazy] spowoduje
oznaczenie do drukowania po jednej kopii wszystkich obrazów
przefiltrowanych według kryteriów wyszukiwania.
Wybór opcji [Odznacz wsz. znalezione obrazy] spowoduje
anulowanie zlecenia wydruku wszystkich zaznaczonych obrazów.
oo Obrazów RAW i filmów nie można wybrać do druku. Należy pamiętać, że
obrazy RAW lub filmy nie zostaną wybrane do druku, nawet jeśli wybierze
się wszystkie obrazy za pomocą funkcji [Wielokr.].
oo W przypadku korzystania z drukarki zgodnej ze standardem PictBridge
w ramach jednego polecenia wydruku obrazów nie należy określać więcej
niż 400 obrazów. Wybór większej liczby może spowodować, że nie wszystkie
obrazy zostaną wydrukowane.
357
Wybieranie obrazów do fotoksiążki
Do drukowanej fotoksiążki można wybrać maks. 998 obrazów. W przypadku
użycia oprogramowania EOS Utility (oprogramowanie EOS) do przesyłania
obrazów do komputera wybrane obrazy do fotoksiążki zostaną skopiowane
do wyznaczonego folderu. Ta funkcja służy do zamawiania fotoksiążek
przez Internet.
Wybieranie pojedynczych obrazów
pozycję [3: Opcje
1 Wybierz
fotoksiążki].
2 Wybierz pozycję [Wybierz obrazy].
obraz, który ma być
3 Zaznacz
wybrany.
zz Obróć pokrętło <5>, aby zaznaczyć
obraz, który ma być wybrany do
fotoksiążki, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Aby wybrać inne obrazy, który mają być
dodane do fotoksiążki, powtórz punkt 3.
358
Wybieranie obrazów do fotoksiążki
Określanie zakresu obrazów dla fotoksiążki
Patrząc na obrazy w widoku indeksu, można jednocześnie określić
cały zakres (pierwszy i ostatni obraz) obrazów, które mają zostać ujęte
w fotoksiążce.
pozycję [Wielokr.].
1 Wybierz
zz W pozycji [3: Opcje fotoksiążki]
wybierz opcję [Wielokr.].
2 Wybierz pozycję [Wybierz zakres].
zakres obrazów.
3 Określ
zz Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia).
zz Następnie wybierz ostatni obraz
(koniec zaznaczenia).
Do wszystkich obrazów w zakresie
pomiędzy pierwszym i ostatnim
obrazem zostanie dołączony
symbol zaznaczenia [X].
359
Wybieranie obrazów do fotoksiążki
Wybieranie wszystkich obrazów w folderze lub na karcie
Istnieje możliwość jednoczesnego wybrania wszystkich obrazów z folderu
lub karty do fotoksiążki.
W pozycji [x: Opcje fotoksiążki] można
wybrać dla opcji [Wielokr.] ustawienie
[Wszystkie obrazy w folderze] lub
[Wszystkie obrazy na karcie], aby
umieścić w fotoksiążce wszystkie obrazy
zapisane w folderze lub na karcie.
Aby anulować wybór, wybierz opcję [Kasuj
cały wybór w folderze] lub [Kasuj cały
wybór na karcie].
Jeśli ustawisz kryteria wyszukiwania za pomocą opcji [3: Ustaw kryteria
wyszukiwania] (=385) i wybierzesz opcję [Wielokr.], na wyświetlaczu
widoczne będą opcje [Zaznacz wsz. znalezione obrazy] i [Odznacz wsz.
znalezione obrazy].
W przypadku wybrania opcji [Wsz.
znal. obrazy] wszystkie znalezione
obrazy przefiltrowane według kryteriów
wyszukiwania zostaną ujęte w fotoksiążce.
Wybór opcji [Odznacz wsz. znalezione
obrazy] spowoduje anulowanie polecenia
utworzenia fotoksiążki z wszystkich
przefiltrowanych obrazów.
oo Obrazów RAW i filmów nie można wybrać do umieszczenia w fotoksiążce.
Należy pamiętać, że obrazy RAW lub filmy nie zostaną wyznaczone do
umieszczenia w fotoksiążce, nawet jeśli wybierze się wszystkie obrazy
za pomocą funkcji [Wielokr.].
oo Nie należy w tym aparacie konfigurować ustawień fotoksiążki dla zdjęć
z ustawieniami fotoksiążki skonfigurowanymi na innym aparacie. Wszystkie
ustawienia fotoksiążki mogą zostać nieumyślnie zastąpione.
360
Efekty filtrów twórczych
Obraz można przetworzyć za pomocą filtrów: Ziarnisty Cz/B, Miękka
ostrość, Efekt rybiego oka, Efekt artystyczny olejny, Efekt akwareli, Efekt
aparatu zabawki i Efekt miniatury, a następnie zapisać go jako nowy obraz.
1 Wybierz opcję [3: Filtry twórcze].
obraz.
2 Wybierz
zz Wybierz obraz za pomocą
pokrętła <5>, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Możesz nacisnąć przycisk <Hy>,
aby wybrać obraz w widoku miniatur.
3 Wybierz efekt filtru (=362).
efekt filtru.
4 Dostosuj
zz Wyreguluj efekt filtru, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz W celu uzyskania efektu miniatury użyj
przycisków <W> <X> <Y> <Z>, aby
ustawić białą ramkę wyznaczającą
obszar, który jest ostry, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
361
Efekty filtrów twórczych
obraz.
5 Zapisz
zz Wybierz opcję [OK].
zz Sprawdź folder docelowy i wyświetlony
numer pliku obrazu, a następnie wybierz
przycisk [OK].
zz Aby zastosować przetwarzanie
za pomocą filtra do innych obrazów,
powtórz czynności opisane w punktach
od 2 do 5.
oo W przypadku obrazów zarejestrowanych podczas fotografowania w trybie
RAW+JPEG, przetwarzanie z użyciem filtra jest zastosowywane do obrazu
RAW, a wynik tej operacji zostaje zapisany w formacie JPEG.
oo Jeśli obraz RAW został zarejestrowany w określonym formacie obrazu,
wynikowy obraz jest zapisywany w danym formacie po przetworzeniu
z użyciem filtra.
oo Do fotografii przetworzonych z zastosowanym filtra Efekt rybiego oka nie są
dołączane dane dla retuszu kurzu (=241).
Charakterystyka filtrów twórczych
zzI Ziarnisty Cz/B
Sprawia, że obraz jest ziarnisty i czarno-biały. Modyfikując kontrast,
można zmienić efekt czerni i bieli.
zzW Miękka ostrość
Nadaje zdjęciu miękki wygląd. Modyfikując wartość rozmycia, można
zmienić stopień zmiękczenia.
362
Efekty filtrów twórczych
zzX Efekt rybiego oka
Nadaje zdjęciu efekt obiektywu typu „rybie oko”. Do obrazu zostają
zastosowane zniekształcenia beczkowate.
W zależności od poziomu tego efektu filtru zmienia się przycięty obszar
na brzegach obrazu. Dodatkowo w związku z tym, że ten efekt filtru
powoduje powiększenie środka obrazu, rozdzielczość postrzegana w tym
miejscu może ulec obniżeniu w zależności od liczby zarejestrowanych
pikseli, dlatego podczas ustawiania efektu filtru w punkcie 4 należy
sprawdzać obraz wynikowy.
zzY Efekt artystyczny olejny
Sprawia, że zdjęcie przypomina obraz olejny, a przedmioty wyglądają na
bardziej trójwymiarowe. Dostosowując efekt, można regulować kontrast
i nasycenie. Należy pamiętać, że obiekty takie jak niebo czy białe ściany
mogą nie mieć płynnych przejść, wyglądać na zniekształcone lub być
znacznie zaszumione.
zzZ Efekt akwareli
Sprawia, że zdjęcie przypomina akwarelę o miękkich kolorach.
Dostosowując efekt, można regulować intensywność kolorów. Należy
pamiętać, że zdjęcia wykonane w nocnej lub ciemnej scenerii mogą nie
mieć płynnej gradacji, wyglądać na zniekształcone lub zawierać znaczną
ilość szumów.
zzH Efekt aparatu-zabawki
Efekt ten zmienia barwy na typowe dla tych uzyskiwanych za pomocą
aparatów-zabawek i przyciemnia kolory we wszystkich czterech rogach
obrazu. Za pomocą opcji tonu koloru można zmienić dominantę barwną.
zzc Efekt miniatury
Tworzy efekt dioramy. Istnieje możliwość określenia miejsca, w którym
obraz ma być ostry. Aby przełączać między orientacją pionową a poziomą
obszaru ostrości (biała ramka), należy nacisnąć przycisk <B>
w punkcie 4 (lub dotknąć ikony [T] na ekranie).
363
Obróbka obrazu RAW
M
Obrazy 1 lub F można obrobić za pomocą aparatu, aby utworzyć
obrazy JPEG. Obrazy RAW pozostają niezmienione, dlatego można
stosować rożne opcje w celu utworzenia plików JPEG.
Do obróbki obrazów RAW można także używać oprogramowania
Digital Photo Professional (oprogramowania EOS).
pozycję [3: Obróbka
1 Wybierz
obrazu RAW].
Wybierz pozycję, a następnie
2 wybierz
obrazy.
zz Można wybrać wiele obrazów do
jednoczesnej obróbki.
Wybierz obrazy
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
obrazy do przetworzenia, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Naciśnij przycisk <Q>.
Wybierz zakres
zz Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia).
zz Następnie wybierz ostatni obraz
(koniec zaznaczenia).
zz Naciśnij przycisk <Q>.
364
Obróbka obrazu RAW
żądane warunki
3 Ustaw
przetwarzania.
Używanie nastaw fotografowania
zz Obrazy są przetwarzane przy użyciu
ustawień obrazu aktywnych w momencie
fotografowania.
Dostosowywanie obróbki RAW
zz Wybierz element za pomocą
pokrętła <j> <9>.
zz Obróć pokrętło <6> lub <5>,
aby zmienić ustawienie.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
ekran konfiguracji funkcji.
zz Aby wrócić do ustawień obrazu
z chwili wykonania zdjęcia, naciśnij
przycisk <L>.
Ekran porównania
zz Możesz przełączać pomiędzy ekranami
[Po zmianie] i [Ustawienia fotograf.],
naciskając przycisk <B> i obracając
pokrętło <5>.
zz Elementy w kolorze pomarańczowym
na ekranie [Po zmianie] zostały
zmodyfikowane od czasu
zarejestrowania.
zz Naciśnij przycisk <M>.
obraz.
4 Zapisz
zz Korzystając z funkcji [Dostosuj obróbkę
RAW], wybierz opcję [W] (Zapisz).
zz Odczytaj komunikat i naciśnij [OK].
zz Aby dokonać obróbki innych obrazów,
wybierz opcję [Tak] i powtórz kroki 2–4.
365
Obróbka obrazu RAW
obraz, który ma zostać
5 Wybierz
wyświetlony.
zz Wybierz [Pierwotny obraz] lub
[Przetw. obraz].
Widok powiększony
Można powiększyć obrazy wyświetlane na ekranie [Dostosuj obróbkę
RAW], naciskając przycisk <v>. Powiększenie zależy od ustawienia
[Jakość obrazu]. Za pomocą multi-sterownika <j> <9> można przewijać
powiększony obraz.
Aby zamknąć widok powiększony, należy dotknąć ikony [2] lub nacisnąć
przycisk <r>.
Przetwarzanie obrazów o określonym formacie obrazu
Obraz JPEG o określonym formacie obrazu są tworzone w wyniku
przetworzenia obrazów RAW zarejestrowanych, gdy dla opcji [z: Współ.
prop. obrazu] (=202) wybrano ustawienie inne niż [3:2].
oo Niektórych ustawień nie można zmienić podczas obróbki obrazów z wielu
ekspozycji 1 lub w formacie F.
366
Obróbka obrazu RAW
Opcje obróbki obrazów RAW
zz[
] Regulacja jasności
zz[
] Balans bieli (=222)
zz[
] Styl obrazów (=230)
Jasność obrazu można ustawiać w zakresie ±1 stopnia, z dokładnością
do 1/3 stopnia.
Pozwala wybrać balans bieli. Po wybraniu opcji [Q] można wybrać
opcję [Auto: Prior. atmosfery] lub [Auto: Priorytet bieli]. Po wybraniu
pozycji [P] można ustawić temperaturę barwową.
Pozwala wybrać styl obrazów. Można dostosować ostrość, kontrast i inne
parametry.
zz[ ] Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator
jasności) (=218)
Pozwala ustawić funkcję Auto Lighting Optimizer (Automatyczny
optymalizator jasności).
zz[
] Redukcja zakłóceń przy wysokiej czułości ISO (=239)
Można ustawić przetwarzanie redukcji zakłóceń dla wysokich czułości
ISO. Jeśli efekt jest słabo zauważalny, powiększ obraz (=336).
zz[73] Jakość obrazu (=199)
W przypadku tworzenia obrazów JPEG można ustawić jakość obrazu.
367
Obróbka obrazu RAW
zz[
] Przestrzeń kolorów (=229)
zz[
] Korekcja aberracji obiektywu
Pozwala wybrać przestrzeń sRGB lub Adobe RGB. W związku z tym,
że ekran aparatu nie jest zgodny z przestrzenią Adobe RGB, zmiana
przestrzeni kolorów nie powoduje znacznej zmiany wyglądu obrazu.
[
] Korygowanie jasności brzegów (=207)
[
] Korygowanie dystorsji (=207)
[
] Cyfrowy optymalizator obiektywu (=208)
Istnieje możliwość skorygowania zjawiska polegającego na
przyciemnieniu narożników obrazu z powodu charakterystyki
obiektywu. Jeśli została wybrana opcja [Włącz], będzie wyświetlany
skorygowany obraz. Jeśli efekt jest słabo zauważalny, powiększ
obraz (=336), a następnie sprawdź cztery narożniki. Korygowanie
jasności brzegów przeprowadzone w aparacie jest mniej wyraziste
niż to przeprowadzone za pomocą oprogramowania Digital Photo
Professional (oprogramowanie EOS) z wykorzystaniem maksymalnej
intensywności korekty. Jeżeli efekty korekty nie są widoczne,
należy przeprowadzić korygowanie jasności brzegów za pomocą
oprogramowania Digital Photo Professional.
Istnieje możliwość skorygowania zjawiska dystorsji spowodowanego
charakterystyką obiektywu. Jeśli została wybrana opcja [Włącz],
będzie wyświetlany skorygowany obraz. Brzegi obrazu zostaną
przycięte w skorygowanym obrazie.
W związku z tym, że rozdzielczość obrazu może wydawać się nieco
niższa, w razie potrzeby można skorygować ostrość przy użyciu
parametru [Ostrość] funkcji Styl obrazów.
Prawidłowe wartości aberracji obiektywu, dyfrakcji i filtr
dolnoprzepustowy powodują utratę ostrości poprzez zastosowanie
optycznych wartości projektowych. Wybór opcji [Włącz] powoduje,
że korygowana jest zarówno aberracja chromatyczna, jak i dyfrakcja,
chociaż te opcje nie są wyświetlane.
368
Obróbka obrazu RAW
[
] Korygowanie aberracji chromatycznej (=209)
[
] Korekcja dyfrakcji (=209)
Istnieje możliwość skorygowania aberracji chromatycznych
(barwienia krawędzi wokół fotografowanego przedmiotu) związanych
z charakterystyką obiektywu. Jeśli została wybrana opcja [Włącz],
będzie wyświetlany skorygowany obraz. Jeśli efekt jest słabo
zauważalny, powiększ obraz (=336).
Istnieje możliwość skorygowania zjawiska dyfrakcji wywoływanego
przez przysłonę obiektywu i pogarszającego ostrość obrazu. Jeśli
została wybrana opcja [Włącz], będzie wyświetlany skorygowany
obraz. Jeśli efekt jest słabo zauważalny, powiększ obraz (=336).
oo Obróbka obrazów RAW za pomocą aparatu nie zapewnia dokładnie takich
samych rezultatów jak obróbka obrazów RAW za pomocą oprogramowania
Digital Photo Professional (oprogramowanie EOS).
oo W przypadku wykonania operacji [Regulacja jasności] jej skutki mogą
spowodować wzmocnienie zakłóceń, uwydatnienie pasów itp.
oo Po ustawieniu opcji [Cyfr. optymal. obiektywu] dźwięk może zostać
wzmocniony wraz z efektami korekcji. Krawędzie obrazu również mogą zostać
podkreślone. Dostosuj ostrość stylu obrazu lub ustaw opcję [Cyfr. optymal.
obiektywu] na [Wyłącz] odpowiednio do potrzeb.
oo Wpływ korekcji aberracji obiektywu zależy od używanego obiektywu
i warunków fotografowania. Ponadto w przypadku niektórych obiektywów,
warunków fotografowania itd. efekt może być słabo widoczny.
369
Przetwarzanie z zastosowaniem
preferowanych efektów
(Twórcze wspomaganie)
Obrazy RAW można poddać obróbce poprzez zastosowanie preferowanych
efektów i zapisanie ich w formacie JPEG.
pozycję [3: Twórcze
1 Wybierz
wspomaganie].
obraz.
2 Wybierz
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
obrazy do przetworzenia, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
poziom efektu.
3 Wybierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
efekt.
zz Po wybraniu pozycji [Ustawienia
własne] i naciśnięciu przycisku
<0> można wybrać ustawienie
[VIVID], [SOFT] lub inne wstępnie
skonfigurowane efekty. [AUTO1],
[AUTO2] i [AUTO3] to efekty zalecane
przez aparat na podstawie warunków,
w których rejestrowany jest obraz.
370
Przetwarzanie z zastosowaniem preferowanych efektów (Twórcze wspomaganie)
zz Efekty, takie jak [Jasność] lub
[Kontrast] można wybrać, naciskając
przycisk <0>, a następnie korzystając
z przycisków <Y> <Z>.
zz Po zakończeniu regulacji naciśnij
przycisk <0>.
zz Aby zresetować efekt, naciśnij
przycisk <A>.
zz Aby zatwierdzić wybrany efekt, naciśnij
przycisk <S>.
pozycję [OK], aby zapisać
4 Wybierz
obraz.
371
Wybór rodzaju obróbki obrazu RAW
Rodzaj przeprowadzanej obróbki obrazu RAW można wybrać na ekranie
szybkich nastaw.
pozycję [3: Obróbka
1 Wybierz
RAW z szybk. nastaw].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
Twórcze wspomaganie
Obróbka pliku RAW polegająca
na zastosowaniu preferowanego
efektu (=370).
Obróbka obrazu RAW
Obróbka pliku RAW zgodnie
z określonymi warunkami (=364).
372
Korekta czerwonych oczu
Automatycznie koryguje odpowiednie partie obrazów, w których pojawia się
efekt czerwonych oczu. Obraz można zapisać jako nowy plik.
opcję [3: Korekta
1 Wybierz
czer. oczu].
obraz za pomocą
2 Wybierz
pokrętła <5>.
zz Po wybraniu obrazu dotknij ikony [E]
lub naciśnij przycisk <0>.
zz Białe ramki są wyświetlane wokół
poprawionych obszarów obrazu.
opcję [OK].
3 Wybierz
zz Obraz jest zapisywany jako nowy plik.
oo Niektóre obrazy mogą nie zostać poprawnie skorygowane.
373
Edytowanie albumu migawek wideo
pozycję [3: Utwórz
1 Wybierz
album].
album do edycji.
2 Wybierz
zz Naciśnij przycisk <0>, aby dodać
znacznik wyboru [X].
zz Po dokonaniu wyboru naciśnij
przycisk <Q>.
3 Wybierz opcję edycji.
374
Edytowanie albumu migawek wideo
Opcja
TUporządkuj
migawki wideo
L Usuń migawkę
wideo
7 Odtwórz
migawkę wideo
Opis
Obróć pokrętło <5>, aby wybrać migawkę wideo, a następnie
naciśnij przycisk <0>. Obróć pokrętło <5>, aby przesunąć,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
Obróć pokrętło <5>, aby wybrać migawkę wideo do usunięcia,
a następnie naciśnij przycisk <0>. Wybrane migawki wideo
są oznaczone symbolem [L]. Aby usunąć zaznaczenie i tym
samym symbol [L], naciśnij ponownie przycisk <0>.
Obróć pokrętło <5>, aby wybrać migawkę wideo do
odtworzenia, a następnie naciśnij przycisk <0>. Użyj
przycisków <W> <X>, aby dostosować ustawienia głośności.
edycję.
4 Zakończ
zz Po zakończeniu edycji naciśnij
przycisk <M>.
zz Wybierz przycisk [W] (Zakończ edycję).
obraz.
5 Zapisz
zz Aby odtworzyć album z muzyką w tle,
użyj opcji [Muzyka w tle] i wybierz
melodię (=376).
zz Aby sprawdzić wyniki przeprowadzonej
edycji, wybierz pozycję [Podgląd].
zz Wybór opcji [Zapisz] powoduje, że
poddany edycji album zostaje zapisany
jako nowy album.
oo Albumy migawek wideo można edytować tylko raz.
375
Edytowanie albumu migawek wideo
Wybór muzyki w tle
Albumy i pokazy przezroczy można odtwarzać z muzyką w tle po
skopiowaniu pliku z melodią na kartę za pomocą programu EOS Utility
(oprogramowania EOS).
pozycję [Muzyka w tle].
1 Wybierz
zz Wybierz dla opcji [Muzyka w tle]
ustawienie [Włącz].
muzykę w tle.
2 Wybierz
zz Użyj pokrętła <6>, aby wybrać
melodię, a następnie naciśnij przycisk
<0>. Jeśli wybrana opcja to [Pokaz
przezr.], możesz wybrać kilka ścieżek
dźwiękowych.
fragmentu.
3 Posłuchaj
zz Aby odsłuchać fragment, naciśnij
przycisk <B>.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby
dostosować ustawienia głośności.
Naciśnij ponownie przycisk <B>,
aby zatrzymać odtwarzanie.
zz Aby usunąć muzykę, wybierz ją za
pomocą pokrętła <6>, a następnie
naciśnij przycisk <L>.
oo Instrukcje kopiowania plików muzyki w tle kartę można znaleźć w dokumencie
„EOS Utility Instrukcja obsługi”.
376
Kadrowanie obrazów JPEG
Zarejestrowany obraz JPEG można skadrować i zapisać jako nowy obraz.
Kadrowanie obrazów jest możliwe tylko w przypadku obrazów JPEG.
Obrazy zarejestrowane w formacie RAW nie mogą być kadrowane.
1 Wybierz opcję [x: Kadrowanie].
obraz.
2 Wybierz
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać obraz,
który ma zostać wykadrowany.
ramkę kadrowania
3 Ustaw
w pożądanym położeniu.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
ramkę kadrowania.
zz Zostanie skadrowany obszar obrazu
wewnątrz ramki kadrowania.
zzZmiana rozmiaru ramki przycinania
Naciśnij przycisk <v>, aby zmienić rozmiar ramki przycinania.
Im mniejsza ramka kadrowania, tym większe powiększenie
skadrowanego obrazu.
zzZmiana formatu obrazu i orientacji
Obróć pokrętło <5>, aby wybrać opcję <e>. Naciśnij przycisk <0>,
aby zmienić format obrazu ramki kadrowania.
377
Kadrowanie obrazów JPEG
zzPrzesuwanie ramki kadrowania
Za pomocą przycisków <j> <9> można przesuwać ramkę w pionie
i w poziomie. Przesuwaj ramkę kadrowania, aż obejmie żądany obszar
obrazu.
zzKorygowanie pochylenia obrazu
Pochylenie obrazu można korygować w zakresie ±10°. Obróć pokrętło
<5>, aby wybrać opcję <c>, a następnie naciśnij przycisk <0>.
Sprawdzając stopień pochylenia względem siatki, obracaj pokrętło <5>
(dokładność 0,1°) albo dotknij lewej lub prawej ikony klina (dokładność
0,5°) w lewym górnym rogu ekranu, aby skorygować pochylenie obrazu.
Po zakończeniu korekty pochylenia naciśnij przycisk <0>.
obszar obrazu, który
4 Sprawdź
zostanie wykadrowany.
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
opcję <b>.
Zostanie wyświetlony obszar obrazu
do wykadrowania.
obraz.
5 Zapisz
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
opcję <W>.
zz Wybierz pozycję [OK], aby zapisać
skadrowany obraz.
zz Sprawdź folder docelowy i numer
pliku obrazu, a następnie wybierz
pozycję [OK].
zz Aby skadrować inny obraz, powtórz
czynności opisane w punktach
od 2 do 5.
oo Położenie i rozmiar ramki kadrowania mogą ulec zmianie w zależności od kąta
ustawionego dla korekcji przesunięcia.
oo Po zapisaniu skadrowanego obrazu nie można skadrować go ponownie ani
zmienić jego rozmiaru.
oo Informacje o wyświetlaniu punktu AF (=392) i dane dla retuszu kurzu
(=241) nie będą dołączane do wykadrowanych obrazów.
378
Zmiana rozmiaru obrazów JPEG
Można zmienić rozmiar obrazu JPEG, aby zmniejszyć liczbę pikseli,
a następnie zapisać go jako nowy obraz. Zmiana rozmiaru jest możliwa
tylko w przypadku obrazów JPEG 3, 4 i a. Nie można zmieniać rozmiaru
obrazów RAW i JPEG b.
pozycję [3: Zmień
1 Wybierz
rozmiar].
obraz.
2 Wybierz
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać obraz,
którego rozmiar ma zostać zmieniony.
żądaną wielkość obrazu.
3 Wybierz
zz Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
wielkości obrazów.
zz Wybierz żądaną wielkość obrazu (1).
(1)
obraz.
4 Zapisz
zz Wybierz pozycję [OK], aby zapisać
obraz o zmienionym rozmiarze.
zz Sprawdź folder docelowy i numer
pliku obrazu, a następnie wybierz
pozycję [OK].
zz Aby zmienić rozmiar innego obrazu,
powtórz czynności opisane w punktach
od 2 do 4.
oo Szczegółowe informacje na temat wielkości obrazów o zmienionych
rozmiarach można znaleźć na stronie =621.
379
Oceny obrazów
Można oceniać obrazy w skali 1–5 (l/m/n/o/p). Funkcja ta jest
nazywana ocenianiem.
* Ocenianie obrazów może pomóc je uporządkować.
Ocenianie pojedynczego obrazu
1 Wybierz pozycję [3: Ocena].
2 Wybierz pozycję [Wybierz obrazy].
obraz, który ma być
3 Wybierz
oceniony.
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać obraz,
który ma być oceniony.
obraz.
4 Oceń
zz Po naciśnięciu przycisku <0> pojawi
się niebieska ramka zaznaczenia, jak
pokazano na ekranie po lewej stronie.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
znacznik oceny, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
W przypadku dodania oceny dla obrazu
liczba obok ustawionej oceny zwiększy
się o jeden.
zz Aby ocenić inny obraz, powtórz
czynności opisane w punktach 3 i 4.
380
Oceny obrazów
Ocena według określenia zakresu
Patrząc na obrazy w widoku indeksu, można określić pierwszy i ostatni
obraz dla zakresu, aby ocenić wszystkie wskazane obrazy naraz.
pozycję [Wybierz zakres].
1 Wybierz
zz Wybierz pozycję [Wybierz zakres]
w menu [3: Ocena].
zakres obrazów.
2 Określ
zz Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia).
zz Następnie wybierz ostatni obraz
(koniec zaznaczenia).
Do wszystkich obrazów w zakresie
pomiędzy pierwszym i ostatnim
obrazem zostanie dołączony symbol
zaznaczenia [X].
3 Naciśnij przycisk <Q>.
obraz.
4 Oceń
zz Obróć pokrętło <6>, aby wybrać
znacznik oceny, a następnie
wybierz [OK].
Wszystkie obrazy we wskazanym
zakresie zostaną ocenione naraz
(ta sama ocena).
381
Oceny obrazów
Ocena wszystkich obrazów w folderze lub na karcie
Istnieje możliwość jednoczesnego ocenienia wszystkich obrazów z folderu
lub karty.
Jeżeli w menu [3: Ocena] wybierzesz
opcję [Wszystkie obrazy w folderze] lub
[Wszystkie obrazy na karcie], ocenione
zostaną wszystkie obrazy znajdujące się
w folderze lub na karcie.
Obróć pokrętło <6>, aby wybrać ocenę,
a następnie wybierz [OK].
Jeżeli nie chcesz oceniać obrazów
lub chcesz anulować ocenę, wybierz
opcję [OFF].
Jeśli ustawisz kryteria wyszukiwania za pomocą opcji [3: Ustaw kryteria
wyszukiwania] (=385), wyświetlona zostanie opcja [Wsz. znal. obrazy].
W przypadku wybrania opcji [Wsz.
znal. obrazy] wszystkie znalezione
obrazy przefiltrowane według kryteriów
wyszukiwania zostaną ocenione
w określony sposób.
oo Wartości obok ocen są wyświetlane jako [###], jeśli więcej niż 1000 zdjęć ma
taką samą ocenę.
oo Opcje [3: Ustaw kryteria wyszukiwania] i [3: Skoki za pom. 6]
umożliwiają wyświetlanie tylko obrazów z określoną oceną.
382
Obrazy: pokaz przezroczy
(automatyczne odtwarzanie)
Aparat umożliwia wyświetlanie obrazów zapisanych na karcie w formie
automatycznego pokazu slajdów.
obrazy, które mają zostać
1 Wskaż
odtworzone.
zz Aby odtworzyć wszystkie obrazy na
karcie, przejdź do kroku 2.
zz Jeśli chcesz wskazać obrazy do
odtwarzania w pokazie przezroczy,
przefiltruj je za pomocą opcji [3: Ustaw
kryteria wyszukiwania] (=385).
pozycję [3: Pokaz
2 Wybierz
przezr.].
opcje odtwarzania.
3 Ustaw
zz Wybierz pozycję [Nastawy].
zz Ustaw opcje w pozycjach [Czas
wyświetl.], [Powtarzanie] (powtarzanie
odtwarzania), [Efekt przejścia] (efekt
widoczny podczas zmiany obrazów)
dla zdjęć.
zz Aby odtworzyć muzykę w tle, użyj
opcji [Muzyka w tle] i wybierz melodię
(=376).
zz Po skonfigurowaniu ustawień naciśnij
przycisk <M>.
383
Obrazy: pokaz przezroczy (automatyczne odtwarzanie)
Czas wyświetlania
Powtarzanie
Efekt przejścia
Muzyka w tle
pokaz przezroczy.
4 Rozpocznij
zz Wybierz pozycję [Start].
Po wyświetleniu informacji [Pobieranie
obrazu...] rozpocznie się pokaz
przezroczy.
pokaz przezroczy.
5 Zakończ
zz Aby zakończyć pokaz przezroczy
i wrócić do ekranu nastaw, naciśnij
przycisk <M>.
oo Aby wstrzymać pokaz przezroczy, naciśnij przycisk <0>. Podczas
wstrzymania wyświetlania w lewym górnym rogu obrazu będzie wyświetlany
symbol [G]. Aby wznowić pokaz przezroczy, ponownie naciśnij przycisk <0>.
oo Podczas automatycznego odtwarzania zdjęć można nacisnąć przycisk
<B>, aby zmienić format wyświetlania (=332).
oo Głośność podczas odtwarzania filmu można dostosować, obracając pokrętła
<W> <X>.
oo Obrót pokrętłem <5> podczas automatycznego odtwarzania lub wstrzymania
umożliwia wyświetlenie innego obrazu.
oo Funkcja automatycznego wyłączania nie zadziała podczas automatycznego
odtwarzania.
oo Czas wyświetlania zależy od obrazu.
384
Filtrowanie obrazów do odtwarzania
Można filtrować wyświetlane obrazy według kryteriów wyszukiwania.
Po ustawieniu kryteriów wyszukiwania obrazu można odtworzyć i wyświetlić
tylko znalezione obrazy.
Możesz także zabezpieczyć, ocenić, usunąć, odtworzyć pokaz slajdów
i zastosować inne operacje do filtrowanych obrazów.
pozycję [3: Ustaw
1 Wybierz
kryteria wyszukiwania].
kryteria wyszukiwania.
2 Ustaw
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
pozycję.
zz Obróć pokrętło <6>, aby wybrać
ustawienie.
zz Symbol zaznaczenia [X] (1)
zostaje dołączony po lewej stronie
elementu. (Określony jako kryterium
wyszukiwania.)
zz Po wybraniu elementu i naciśnięciu
przycisku <B> symbol zaznaczenia
[X] zostanie usunięty. (Kryterium
wyszukiwania jest anulowane).
(1)
Element
9Ocena
dData
nFolder
JOchrona
fRodzaj pliku
Opis
Wyświetla obrazy zgodnie z wybranym kryterium (oceny).
Wyświetla obrazy zarejestrowane wybranego dnia.
Wyświetla obrazy z wybranego folderu.
Wyświetla obrazy zgodnie z wybranym kryterium (ochrony).
Wyświetla obrazy o wybranym typie pliku.
385
Filtrowanie obrazów do odtwarzania
kryteria wyszukiwania.
3 Zastosuj
zz Naciśnij przycisk <0> i odczytaj
wyświetlony komunikat.
zz Wybierz opcję [OK].
Kryterium wyszukiwania zostaje
określone.
wyszukane obrazy.
4 Wyświetl
zz Naciśnij przycisk <3>.
(2)
Zostaną odtworzone tylko te obrazy,
które pasują do ustalonych kryteriów
(filtrowanie).
Po przefiltrowaniu obrazów do
wyświetlenia wokół ekranu pojawi
się zewnętrzna żółta ramka (2).
Kasowanie kryteriów wyszukiwania
Przejdź do ekranu w punkcie 2, a następnie naciśnij przycisk <L>,
aby usunąć wszystkie kryteria wyszukiwania.
oo Jeśli żaden obraz nie spełnia kryteriów wyszukiwania, nie można nacisnąć
przycisku <0> w punkcie 3.
oo Kryteria wyszukiwania mogą zostać usunięte w wyniku operacji dotyczących
zasilania, karty lub edycji obrazu.
oo Czas do automatycznego wyłączenia można wydłużyć, gdy wyświetlany jest
ekran [3: Ustaw kryteria wyszukiwania].
386
Przeskok wyświetlania (przeglądanie
obrazów z przeskokiem)
Podczas wyświetlania pojedynczego obrazu można użyć pokrętła <6>
w celu przeglądania obrazów z przeskokiem do przodu lub do tyłu, zgodnie
z wybraną metodą przeskoku.
pozycję [x: Skoki za
1 Wybierz
pom. 6].
2 Wybierz metodę przeskoku.
oo W przypadku opcji [Przeskocz określoną liczbę obrazów] można użyć
pokrętła <6> do wybrania liczby obrazów do przeskoczenia.
oo Po wybraniu opcji [Wyświetlaj obrazy wg oceny] obróć pokrętło <6>
w celu określenia oceny (=380). W przypadku przeglądania obrazów przy
wybranej opcji 9 wszystkie ocenione zdjęcia zostaną wyświetlone.
387
Przeskok wyświetlania (przeglądanie obrazów z przeskokiem)
obrazy, przeskakując
3 Przeglądaj
między nimi.
(1)
(2)
zz Naciśnij przycisk <x>.
zz W trybie wyświetlania pojedynczego
obrazu obróć pokrętło <6>.
Można przeglądać materiały przy użyciu
ustawionej metody.
(1)
(2)
Metoda przeskoku
Pozycja odtwarzania
oo Aby wyszukiwać obrazy według daty fotografowania, wybierz opcję [g:
Datami].
oo Aby wyszukiwać obrazy według folderu, wybierz pozycję [h: Folderami].
oo Jeśli na karcie zostały zapisane zarówno filmy, jak i zdjęcia, wybierz opcję
[i: Filmy] lub [j: Zdjęcia], aby wyświetlać odpowiednio tylko filmy lub tylko
zdjęcia.
388
Dostosowywanie wyświetlanych informacji
o odtwarzaniu
Można wybrać ekrany i towarzyszące im informacje, które będą wyświetlane
podczas odtwarzania obrazów.
opcję [3: Wyśw. inf.
1 Wybierz
o odtwarzaniu].
znacznik wyboru [X] obok
2 Dodaj
numerów ekranów, które mają być
wyświetlane.
zz Wybierz numery za pomocą
pokrętła <5>.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby dodać
znacznik wyboru [X].
zz Powtórz te czynności, aby dodać
znaczniki wyboru [X] do numeru każdego
z ekranów, które mają zostać wyświetlone,
a następnie naciśnij przycisk [OK].
zz Dostęp do wybranych informacji można
uzyskać, naciskając przycisk <B>
podczas odtwarzania lub używając
przycisków <W> <X>, gdy wyświetlane
są informacje o obrazie.
Histogram
Histogram jasności przedstawia rozkład
poziomu ekspozycji oraz ogólną jasność
zdjęcia. Histogram RGB przedstawia
nasycenie kolorów oraz ich gradację. Można
przełączyć wyświetlany histogram, naciskając
przycisk <B>, gdy wyświetlane są
dane <z> w lewej dolnej części ekranu
[x: Wyśw. inf. o odtwarzaniu].
389
Dostosowywanie wyświetlanych informacji o odtwarzaniu
zzEkran [Jasność]
Histogram jest wykresem przedstawiającym
rozkład poziomów jasności obrazu. Oś pozioma
oznacza poziom jasności (ciemniejszy po lewej
i jaśniejszy po prawej), natomiast oś pionowa
oznacza liczbę pikseli o tej wartości jasności.
Im więcej pikseli znajduje się po lewej stronie
wykresu, tym ciemniejszy obraz. Im więcej pikseli
znajduje się po prawej stronie wykresu, tym
jaśniejszy obraz. Jeśli po lewej stronie wykresu
znajduje się zbyt wiele pikseli, oznacza to utratę
szczegółów w ciemnych partiach obrazu. Jeśli po
prawej stronie wykresu znajduje się zbyt wiele
pikseli, oznacza to utratę szczegółów jasnych
partii obrazu. Zostanie odwzorowana gradacja
pomiędzy obszarami. Sprawdzając obraz i jego
histogram jasności, można określić odchylenie
poziomu ekspozycji oraz ogólną gradację.
zzEkran [RGB]
Przykładowe
histogramy
Ciemny obraz
Normalna jasność
Jasny obraz
Ten histogram jest wykresem przedstawiającym rozkład poziomów
jasności obrazu dla poszczególnych barw składowych (RGB – czerwonej
(ang. red), zielonej (ang. green) i niebieskiej (ang. blue)). Oś pozioma
oznacza poziom jasności koloru (ciemniejszy po lewej i jaśniejszy po
prawej), natomiast oś pionowa oznacza liczbę pikseli o tym poziomie
jasności. Im więcej pikseli znajduje się po lewej stronie wykresu, tym
ciemniejszy i mniej wyraźny kolor. Im więcej pikseli znajduje się po
prawej stronie wykresu, tym jaśniejszy i bardziej wyraźny kolor. Jeśli
po lewej stronie wykresu znajduje się zbyt wiele pikseli, oznacza to brak
informacji dla danego koloru. Jeśli po prawej stronie wykresu znajduje się
zbyt wiele pikseli, oznacza to zbyt silne nasycenie danego koloru i brak
gradacji. Histogram RGB obrazu pozwala sprawdzić nasycenie koloru,
jego gradację, a także odchylenie balansu bieli.
390
Wyświetlanie alarmu prześwietlenia
Ustawienia można skonfigurować tak, aby prześwietlone jasne partie
obrazów prezentowanych na ekranie odtwarzania migały. Aby uzyskać
bardziej szczegółową i wiernie odtworzoną gradację w migających
obszarach, wybierz ujemną wartość korekty ekspozycji i zrób zdjęcie
ponownie w celu uzyskania lepszego rezultatu.
pozycję [3: Alarm
1 Wybierz
prześwietl.].
2 Wybierz pozycję [Włącz].
391
Wyświetlanie punktu AF
Można wyświetlić punkty AF użyte do ustawienia ostrości — będą one
wyróżnione na czerwono na ekranie odtwarzania. Jeśli wybrano opcję
automatycznego wybierania punktu AF, może zostać wyświetlonych
więcej punktów.
pozycję [3: Wyśw.
1 Wybierz
punktu AF].
2 Wybierz pozycję [Włącz].
392
Wyświetlanie siatki
Na zdjęcia wyświetlane w widoku pojedynczego obrazu na ekranie
odtwarzania można nanieść siatkę. Funkcja umożliwia sprawdzenie
przesunięcia w pionie i w poziomie oraz kompozycji obrazu.
1 Wybierz opcję [3: Siatka odtwarz.].
2 Wybierz jedną z pozycji.
393
Określanie pierwszego obrazu
wyświetlanego po rozpoczęciu odtwarzania
pozycję [3: Wyśw.od
1 Wybierz
ost.ogląd.].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz [Włącz]: Odtwarzanie jest wznawiane
od ostatniego wyświetlonego obrazu (nie
dzieje się tak jednak, jeśli użytkownik
właśnie zakończył fotografowanie).
zz [Wyłącz]: Odtwarzanie jest
kontynuowane od najnowszego ujęcia
po każdym ponownym uruchomieniu
aparatu.
394
Funkcje bezprzewodowe
W tym rozdziale opisano sposób bezprzewodowego łączenia
aparatu ze smartfonem za pośrednictwem technologii Bluetooth®
lub Wi-Fi® oraz wysyłania obrazów do urządzeń lub usług
internetowych, sterowania aparatem za pomocą komputera
lub bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania, a także
wykonywanie innych operacji.
Ważne
Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty
lub szkody powstałe w wyniku błędnych ustawień komunikacji
bezprzewodowej podczas używania aparatu. Ponadto firma
Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne straty
lub zniszczenia spowodowane użyciem aparatu.
W przypadku korzystania z funkcji komunikacji bezprzewodowej
należy skonfigurować odpowiednie zabezpieczenia na
własne ryzyko i według własnego uznania. Firma Canon nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody
spowodowane przez dostęp osób nieupoważnionych lub
inne naruszenia zabezpieczeń.
395
Menu kart: karta bezprzewodowa
zzFunkcja bezprzewodowa 1
=397
=470
=471
=472
=473
=480
oo Komunikacja bezprzewodowa nie jest dostępna, gdy aparat jest podłączony
kablem interfejsu do komputera lub innego urządzenia.
oo Inne urządzenia, takie jak komputery, nie mogą być używane z aparatem
poprzez podłączenie ich za pomocą kabla interfejsu, gdy aparat jest połączony
z urządzeniami za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
oo Połączenia z aparatem nie można nawiązać za pomocą sieci Wi-Fi, gdy
w aparacie nie ma karty (z wyjątkiem [D]). Ponadto w przypadku pozycji [l]
i usług internetowych nie można połączyć aparatu przez Wi-Fi, jeżeli na karcie
nie ma zapisanych obrazów.
oo Połączenie Wi-Fi zostanie zakończone w przypadku ustawienia przełącznika
zasilania aparatu w pozycji <2> lub otwarcia pokrywy gniazda karty/komory
akumulatora.
oo Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi funkcja automatycznego wyłączania aparatu
nie działa.
396
Wybór połączenia Wi-Fi / Bluetooth
opcję [k: Połączenie
1 Wybierz
Wi-Fi/Bluetooth].
Wybierz element, z którym aparat
2 ma
się połączyć.
q Podłącz do smartfona (=399)
Aparatem można sterować zdalnie i przeglądać na nim obrazy za
pośrednictwem połączenia Wi-Fi, korzystając z dedykowanej aplikacji
Camera Connect na smartfonach lub tabletach (zwanych łącznie
w niniejszej instrukcji „smartfonami”).
D Korzystanie z oprogramowania EOS i innego
oprogramowania dedykowanego (=426)
Podłącz aparat do komputera przez Wi-Fi i obsługuj go zdalnie za pomocą
programu EOS Utility (oprogramowanie EOS). Dzięki specjalnej aplikacji
Image Transfer Utility 2 obrazy z aparatu można również automatycznie
przesyłać na komputer.
lDrukowanie za pomocą drukarki Wi-Fi (=434)
Podłącz aparat do drukarki zgodnej ze standardem PictBridge
(bezprzewodowa sieć LAN) przez Wi-Fi, aby drukować obrazy.
397
Wybór połączenia Wi-Fi / Bluetooth
R Przekaż do serwisu internetowego (=444)
Obrazy można udostępniać znajomym lub rodzinie w serwisach
społecznościowych lub w przeznaczonym dla klientów firmy Canon
fotograficznym serwisie online CANON iMAGE GATEWAY po ukończeniu
rejestracji członkowskiej (bezpłatnie).
K Podłącz do pilota bezprzewodowego
Aparat można także połączyć z bezprzewodowym pilotem zdalnego
sterowania BR-E1 (sprzedawanym osobno) za pośrednictwem łączności
Bluetooth w celu fotografowania ze zdalnym wyzwalaniem (=464).
398
Podłączanie do smartfona
Po sparowaniu aparatu ze smartfonem zgodnym z technologią Bluetooth
o niskim poborze mocy (dalej „Bluetooth”) można wykonać następujące
czynności:
zz nawiązać połączenie Wi-Fi przy użyciu tylko smartfona (=400).
zz nawiązać połączenie Wi-Fi z aparatem, nawet gdy jest wyłączony (=405)
zz dodać do obrazów informacje GPS pobrane przez smartfon (=475)
zz zdalnie sterować aparatem ze smartfona (=404)
Możesz również wykonać następujące czynności po podłączeniu aparatu
do smartfona przez Wi-Fi:
zz przeglądać i zapisywać obrazy w aparacie ze smartfona (=404)
zz zdalnie sterować aparatem ze smartfona (=404)
zz wysyłać obrazy z aparatu do smartfona (=413)
Włączanie funkcji Bluetooth i Wi-Fi na smartfonie
Funkcje Bluetooth i Wi-Fi można włączyć na ekranie ustawień smartfona.
Pamiętaj, że parowanie z aparatem nie jest możliwe na ekranie ustawień
Bluetooth smartfona.
oo Aby nawiązać łączność Wi-Fi za pośrednictwem punktu dostępu, patrz punkt
„Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu” (=458).
Instalacja aplikacji Camera Connect w smartfonie
Konieczne jest zainstalowanie dedykowanej aplikacji Camera Connect
(bezpłatna) na smartfonie z systemem Android lub iOS.
zz Należy korzystać z najnowszej wersji systemu operacyjnego smartfona.
zz Aplikację Camera Connect można pobrać ze sklepu Google Play lub
App Store. Dostęp do sklepu Google Play lub App Store można również
uzyskać za pomocą kodów QR wyświetlanych po sparowaniu lub
połączeniu aparatu ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
oo Informacje dotyczące obsługiwanych wersji systemów operacyjnych są
dostępne na stronie pobierania aplikacji Camera Connect.
oo Przykładowe ekrany i inne szczegóły w tym przewodniku mogą nie być
zgodne z rzeczywistymi elementami interfejsu użytkownika po aktualizacjach
oprogramowania układowego aparatu lub aktualizacjach oprogramowania
Camera Connect, systemu Android lub iOS.
399
Podłączanie do smartfona
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem zgodnym
z technologią Bluetooth za pomocą sieci Wi-Fi
Czynności wykonywane za pomocą aparatu (1)
opcję [k: Połączenie
1 Wybierz
Wi-Fi/Bluetooth].
opcję [qPodłącz do
2 Wybierz
smartfona].
opcję [Dodaj urządzenie
3 Wybierz
do podłączenia].
jedną z pozycji.
4 Wybierz
zz Jeżeli aplikacja Camera Connect
jest już zainstalowana, wybierz
opcję [Nie wyświetlaj].
zz Jeżeli aplikacja Camera Connect
nie została zainstalowana, wybierz
opcję [Android] lub [iOS] i zeskanuj
wyświetlony kod QR za pomocą
smartfona, aby przejść do serwisu
Google Play lub App Store i zainstalować
aplikację Camera Connect.
400
Podłączanie do smartfona
opcję [Paruj przez
5 Wybierz
Bluetooth].
zz Rozpocznie się parowanie urządzeń.
zz Aby po zakończeniu parowania z jednym
smartfonem przeprowadzić parowanie
z kolejnym, wybierz przycisk [OK]
znajdujący się po lewej stronie ekranu.
Czynności wykonywane za pomocą smartfona (1)
aplikację Camera
6 Uruchom
Connect.
aparatu do sparowania.
7 Dotknij
zz Jeśli korzystasz ze smartfona
z systemem Android, przejdź
do punktu 9.
przycisku [Pair/Paruj]
8 Dotknij
(tylko system iOS).
401
Podłączanie do smartfona
Czynności wykonywane za pomocą aparatu (2)
9 Wybierz opcję [OK].
przycisk <0>.
10Naciśnij
zz Parowanie zostało ukończone i aparat
jest połączony ze smartfonem przez
Bluetooth.
Na ekranie głównym aplikacji Camera
Connect pojawi się ikona Bluetooth.
oo Aparatu nie można jednocześnie podłączyć przez Bluetooth do dwóch lub
większej liczby urządzeń. Aby przełączyć się na inny smartfon dla połączenia
Bluetooth, patrz =478.
oo Połączenie Bluetooth zużywa moc akumulatora nawet po aktywacji
automatycznego wyłączania aparatu. Z tego względu podczas korzystania
z aparatu stan akumulatora może być niski.
Rozwiązywanie problemów z parowaniem
oo Przechowywanie rekordów parowania dla wcześniej sparowanych
aparatów w smartfonie uniemożliwi jego sparowanie z tym aparatem.
Przed ponowieniem próby sparowania usuń rekordy parowania wcześniej
sparowanych aparatów z ekranu nastaw Bluetooth smartfona.
oo Po nawiązaniu połączenia Bluetooth można używać elementów sterujących
aparatu, aby wysyłać obrazy do smartfona (=413).
402
Podłączanie do smartfona
Czynności wykonywane za pomocą smartfona (2)
funkcji Camera Connect.
11 Dotknij
zz W przypadku systemu iOS po
wyświetleniu komunikatu dotknij
opcji [Przyłącz się], aby potwierdzić
podłączenie aparatu.
zz Aby uzyskać informacje na temat funkcji
Camera Connect, zobacz =404.
zz Po ustanowieniu połączenia Wi-Fi
zostanie wyświetlony ekran wybranej
funkcji.
zz Na ekranie aparatu zostanie wyświetlona
informacja [qWi-Fi włączona].
zz Na głównym ekranie aplikacji Camera
Connect podświetlone zostaną ikony
Bluetooth i Wi-Fi.
Połączenie Wi-Fi ze smartfonem zgodnym z Bluetooth zostało właśnie
nawiązane.
zz Instrukcje dotyczące zakańczania połączenia Wi-Fi znajdują się w sekcji
„Zakończenie połączenia Wi-Fi” (=421).
zz Zakończenie połączenia Wi-Fi spowoduje przełączenie aparatu na
połączenie Bluetooth.
zz Aby ponownie połączyć się przez Wi-Fi, uruchom aplikację Camera
Connect i dotknij funkcji, której użyjesz.
Ekran [qWi-Fi włączona]
Rozłączenie, zakończenie
zz Kończy połączenie Wi-Fi.
Potwierdzenie nastaw
zz Można sprawdzić nastawy.
Szczegóły błędu
zz Po wystąpieniu błędu połączenia Wi-Fi można sprawdzić szczegóły błędu.
403
Podłączanie do smartfona
Funkcje Camera Connect
Images on camera (Obrazy w aparacie)
zz Obrazy można przeglądać, usuwać lub oceniać.
zz Obrazy można zapisywać na smartfonie.
Remote live view shooting
(Zdalne fotografowanie w trybie Live View)
zz Umożliwia zdalne fotografowanie podczas oglądania obrazu na żywo na
smartfonie.
Auto transfer (Automatyczne wysyłanie)
zz Umożliwia dostosowanie ustawień aparatu i aplikacji, aby automatycznie
przesyłać zdjęcia na smartfon podczas fotografowania (=412).
Bluetooth remote controller
(Pilot zdalnego sterowania Bluetooth)
zz Umożliwia zdalne sterowanie aparatem ze smartfona sparowanego przez
Bluetooth. (Niedostępne po podłączeniu przez Wi-Fi).
zz Funkcja automatycznego wyłączania jest nieaktywna, gdy używany jest
pilot zdalnego sterowania Bluetooth.
Location information (Informacje o lokalizacji)
zz Nieobsługiwane na tym aparacie.
Camera settings (Nastawy aparatu)
zz Można zmieniać nastawy aparatu.
404
Podłączanie do smartfona
Utrzymywanie połączenia Wi-Fi z aparatem, gdy jest
on wyłączony
Nawet po ustawieniu przełącznika zasilania aparatu w pozycji <2>
można używać smartfona do nawiązywania połączenia za pomocą Wi-Fi
pod warunkiem, że aparat jest sparowany ze smartfonem przez Bluetooth.
opcję [k: Ustaw.
1 Wybierz
Bluetooth].
opcję [Połączony po wył.]
2 Przełącz
na [Włącz].
zz Po ustawieniu przełącznika zasilania
aparatu w pozycji <2> dotknij opcji
[Images on camera/Obrazy w aparacie]
w menu Camera Connect, aby rozpocząć
nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi.
zz W przypadku systemu iOS po
wyświetleniu komunikatu dotknij
opcji [Przyłącz się], aby potwierdzić
podłączenie aparatu. Po nawiązaniu
połączenia Wi-Fi zostanie wyświetlona
lista obrazów zapisanych w aparacie.
zz Przy użyciu aplikacji Camera Connect można zapisywać obrazy na
smartfonie i usuwać obrazy zapisane w aparacie.
zz Aby zakończyć połączenie Wi-Fi, naciśnij przycisk [ ] na ekranie
głównym aplikacji Camera Connect (=421).
oo Funkcji nie można używać po zresetowaniu ustawień sieci bezprzewodowej
ani po usunięciu informacji o połączeniu ze smartfona.
405
Podłączanie do smartfona
Anulowanie parowania
Anuluj parowanie ze smartfonem w następujący sposób.
opcję [k: Połączenie
1 Wybierz
Wi-Fi/Bluetooth].
opcję [qPodłącz do
2 Wybierz
smartfona].
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(=467), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
opcję [Edytuj/usuń
3 Wybierz
urządzenie].
Wybierz smartfon, z którym
4 parowanie
ma zostać anulowane.
zz Smartfony aktualnie sparowane
z aparatem są oznaczone
symbolem [s].
406
Podłączanie do smartfona
opcję [Usuń informacje
5 Wybierz
o połączeniu].
6 Wybierz opcję [OK].
informacje o aparacie na
7 Skasuj
smartfonie.
zz W menu ustawień Bluetooth smartfona
skasuj informacje o aparacie
zarejestrowane na smartfonie.
407
Podłączanie do smartfona
Połączenie Wi-Fi bez użycia Bluetooth
Czynności wykonywane za pomocą aparatu (1)
opcję [k: Połączenie
1 Wybierz
Wi-Fi/Bluetooth].
opcję [qPodłącz do
2 Wybierz
smartfona].
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(=467), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
opcję [Dodaj urządzenie
3 Wybierz
do podłączenia].
jedną z pozycji.
4 Wybierz
zz Jeżeli aplikacja Camera Connect
jest już zainstalowana, wybierz
opcję [Nie wyświetlaj].
408
Podłączanie do smartfona
5 Wybierz opcję [Połącz przez Wi-Fi].
(1)
identyfikator SSID (nazwę
6 Sprawdź
sieci) i hasło.
zz Sprawdź identyfikator SSID (1) i hasło
(2) wyświetlane na ekranie aparatu.
zz Jeżeli na ekranie [Ustawienia Wi-Fi]
dla opcji [Hasło] wybrano ustawienie
[Brak], hasło nie będzie wyświetlane
ani wymagane (=470).
(2)
oo Wybierając opcję [Przełącz sieć] w punkcie 6, można nawiązać połączenie
Wi-Fi przez punkt dostępu (=458).
409
Podłączanie do smartfona
Czynności wykonywane za pomocą smartfona
Ekran smartfona
(przykładowy)
czynności na smartfonie,
7 Wykonaj
aby nawiązać połączenie Wi-Fi.
zz Włącz funkcję Wi-Fi na smartfonie,
a następnie dotknij identyfikatora
SSID (nazwa sieci) sprawdzonego
w punkcie 6.
zz Jako hasło wprowadź hasło sprawdzone
w punkcie 6.
aplikację Camera
8 Uruchom
Connect, a następnie dotknij
aparatu, z którym ma zostać
nawiązane połączenie przez Wi-Fi.
Czynności wykonywane za pomocą aparatu (2)
opcję [OK].
9 Wybierz
zz Aby określić wyświetlane obrazy,
naciśnij przycisk <B>. Informacje
o wprowadzaniu tych ustawień można
znaleźć w punkcie 5 na stronie =423.
410
Podłączanie do smartfona
zz Na smartfonie zostanie wyświetlone
okno główne aplikacji Camera Connect.
Połączenie Wi-Fi ze smartfonem zostało
właśnie nawiązane.
zz Obsługuj aparat za pomocą aplikacji
Camera Connect (=404).
zz Instrukcje dotyczące zakańczania połączenia Wi-Fi znajdują się w sekcji
„Zakończenie połączenia Wi-Fi” (=421).
zz Aby nawiązać ponownie połączenie przez Wi-Fi, należy zapoznać się
z rozdziałem „Ponowne łączenie za pomocą Wi-Fi” (=467).
oo Po połączeniu przez Wi-Fi można wysyłać obrazy do smartfona z ekranu
szybkich nastaw podczas odtwarzania (=413).
411
Podłączanie do smartfona
Automatyczny transfer obrazów podczas fotografowania
Można automatycznie wysyłać zrobione zdjęcia do smartfona. Przed
wykonaniem poniższych czynności upewnij się, że aparat jest połączony
ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
opcję [k: Ustawienia
1 Wybierz
Wi-Fi].
pozycję [Wyślij do
2 Wybierz
smartfona po zarej.].
oknie [Autom. wysyłanie]
3 Wwybierz
opcję [Włącz].
4 Ustaw opcję [Rozmiar do wysyłki].
5 Zrób zdjęcie.
412
Podłączanie do smartfona
Wysyłanie obrazów do smartfona z aparatu
Aparat umożliwia przesyłanie zdjęć do smartfona sparowanego przez
Bluetooth (tylko urządzenia z systemem Android) lub połączonego za
pośrednictwem sieci Wi-Fi.
1 Odtwórz obraz.
2 Naciśnij przycisk <Q>.
opcję [qWyślij obr. do
3 Wybierz
smartfona].
zz Jeśli wykonasz tę operację, gdy
połączenie Bluetooth będzie włączone,
wyświetlony zostanie komunikat i nastąpi
zmiana połączenia na połączenie Wi-Fi.
Wybierz opcje wysyłania i prześlij
4 zdjęcia.
413
Podłączanie do smartfona
(1) Wysyłanie obrazów pojedynczo
obraz do wysłania.
1 Wybierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z> lub
obróć pokrętło <5>, aby wybrać
żądany obraz, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Możesz nacisnąć przycisk <r>,
aby wybrać obraz w widoku miniatur.
pozycję [Wyślij wyśw.].
2 Wybierz
zz W oknie [Rozmiar do wysyłki] możesz
wybrać rozmiar wysyłanego obrazu.
zz Podczas wysyłania filmów możesz
wybrać jakość obrazu filmów, które
chcesz wysłać, w pozycji [Jakość
do wysyłki].
(2) Wysyłanie wielu wybranych obrazów
1 Naciśnij przycisk <0>.
2 Wybierz pozycję [Wyślij wybrane].
414
Podłączanie do smartfona
obrazy, które chcesz
3 Wybierz
wysłać.
zz Użyj przycisków <Y> <Z> lub obróć
pokrętło <5>, aby wybrać obrazy
do wysłania, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Możesz nacisnąć przycisk <r>, aby
wybrać obrazy z widoku 3 obrazów. Aby
wrócić do wyświetlania pojedynczego
obrazu, naciśnij przycisk <v>.
zz Po wybraniu obrazów, które chcesz
wysłać, naciśnij przycisk <Q>.
opcję [Rozmiar do wysyłki].
4 Wybierz
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
zz Podczas wysyłania filmów wybierz
jakość obrazu w pozycji [Jakość do
wysyłki].
5 Wybierz opcję [Wyślij].
415
Podłączanie do smartfona
(3) Wysyłanie określonego zakresu obrazów
1 Naciśnij przycisk <0>.
2 Wybierz pozycję [Wyślij zakres].
zakres obrazów.
3 Określ
zz Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia).
zz Wybierz ostatni obraz (koniec
zaznaczenia).
zz Aby anulować zaznaczenie, powtórz
czynności opisane w tym punkcie.
zz Aby zmienić liczbę obrazów
wyświetlanych w widoku miniatur,
możesz nacisnąć przycisk <r>.
zakres.
4 Potwierdź
zz Naciśnij przycisk <M>.
416
Podłączanie do smartfona
opcję [Rozmiar do wysyłki].
5 Wybierz
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
zz Podczas wysyłania filmów wybierz
jakość obrazu w pozycji [Jakość
do wysyłki].
6 Wybierz opcję [Wyślij].
417
Podłączanie do smartfona
(4) Wysyłanie wszystkich obrazów na karcie
1 Naciśnij przycisk <0>.
2 Wybierz opcję [Wyśl.całą kartę].
opcję [Rozmiar do wysyłki].
3 Wybierz
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
zz Podczas wysyłania filmów wybierz
jakość obrazu w pozycji [Jakość
do wysyłki].
4 Wybierz opcję [Wyślij].
418
Podłączanie do smartfona
(5) Wysyłanie obrazów spełniających kryteria wyszukiwania
Wysyłanie jednocześnie wszystkich obrazów spełniających kryteria
wyszukiwania ustawione w pozycji [Ustaw kryteria wyszukiwania].
Szczegółowe informacje na temat opcji [Ustaw kryteria wyszukiwania]
można znaleźć w punkcie „Filtrowanie obrazów do odtwarzania” (=385).
1 Naciśnij przycisk <0>.
2 Wybierz opcję [Wyślij wsz.znal.].
opcję [Rozmiar do wysyłki].
3 Wybierz
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
zz Podczas wysyłania filmów wybierz
jakość obrazu w pozycji [Jakość
do wysyłki].
4 Wybierz opcję [Wyślij].
419
Podłączanie do smartfona
Kończenie transferu obrazów
Wysyłanie obrazów z aparatu po sparowaniu przez Bluetooth (Android)
zz Naciśnij przycisk <M> na ekranie
transferu obrazów.
zz Wybierz opcję [OK] w lewej części
ekranu, aby zakończyć transfer
obrazów i połączenie Wi-Fi.
Wysyłanie obrazów z aparatu za pośrednictwem połączenia Wi-Fi
zz Naciśnij przycisk <M> na ekranie
transferu obrazów.
zz Instrukcje dotyczące zakańczania
połączenia Wi-Fi znajdują się w sekcji
„Zakończenie połączenia Wi-Fi”
(=421).
420
Podłączanie do smartfona
oo Podczas transferu obrazów wykonywanie zdjęć nie jest możliwe nawet
w przypadku naciskania spustu migawki aparatu.
oo Transfer obrazów można anulować, wybierając opcję [Anuluj] podczas
transferu.
oo Można wybrać maksymalnie 999 plików równocześnie.
oo Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi zaleca się wyłączenie funkcji oszczędzania
energii w smartfonie.
oo Wybór zmniejszonego rozmiaru zdjęć dotyczy wszystkich zdjęć wysłanych
w danym czasie. Należy pamiętać, że zdjęcia o rozmiarze b nie będą
zmniejszane.
oo Wybór kompresji filmów dotyczy wszystkich filmów wysyłanych w danym
czasie.
oo W przypadku zasilania aparatu za pomocą akumulatora upewnij się, że jest on
w pełni naładowany.
Zakończenie połączenia Wi-Fi
Wykonaj jedną z dwóch następujących czynności.
Na ekranie aplikacji Camera
Connect wybierz opcję [ ].
Na ekranie [qWi-Fi włączona]
wybierz pozycję [Rozł., zak.].
zz Jeśli opcja [qWi-Fi włączona]
nie jest wyświetlana, wybierz opcję
[k: Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].
zz Wybierz pozycję [Rozł., zak.],
a następnie wybierz przycisk [OK]
w oknie dialogowym potwierdzenia.
421
Podłączanie do smartfona
Ustawienia zapewniające możliwość wyświetlania obrazów
ze smartfonów
Obrazy można określić po zakończeniu połączenia Wi-Fi.
opcję [k: Połączenie
1 Wybierz
Wi-Fi/Bluetooth].
opcję [qPodłącz do
2 Wybierz
smartfona].
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(=467), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
opcję [Edytuj/usuń
3 Wybierz
urządzenie].
smartfon.
4 Wybierz
zz Wybierz nazwę smartfona, na którym
chcesz wyświetlić obrazy.
422
Podłączanie do smartfona
5 Wybierz pozycję [Wyśw. obrazy].
jedną z pozycji.
6 Wybierz
zz Naciśnij przycisk [OK], aby
zarejestrować ustawienie.
[Wszystkie obrazy]
Będą widoczne wszystkie obrazy zapisane na karcie.
[Obrazy z ostatnich dni]
Określ wyświetlane obrazy na podstawie
daty wykonania. Można wybrać zdjęcia
wykonywane maksymalnie dziewięć dni
wcześniej.
zz Po wybraniu opcji [Obrazy z ostatnich
dni] będą widoczne obrazy wykonane
w ciągu wskazanej liczby dni przed
obecną datą. Użyj przycisków <W> <X>,
aby określić liczbę dni, a następnie
naciśnij <0>, aby zatwierdzić wybór.
zz Po naciśnięciu przycisku [OK]
wyświetlane obrazy zostaną ustawione.
oo Jeśli ustawienie opcji [Wyśw. obrazy] jest inne niż [Wszystkie obrazy],
zdalne fotografowanie nie jest możliwe.
423
Podłączanie do smartfona
[Wybierz wg oceny]
Określ wyświetlane obrazy wg następujących
kryteriów: dostępność oceny lub jej rodzaj.
zz Po wyborze rodzaju oceny wyświetlane
obrazy zostaną ustawione.
[Zakres numerów plików] (Wybierz zakres)
(1)
424
(2)
Wybierz pierwszy i ostatni obraz spośród
obrazów uszeregowanych według numerów
plików, aby określić wyświetlane obrazy.
1. Naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
ekran wyboru obrazów.
Wybierz obraz za pomocą przycisków
<Y> <Z> lub pokrętła <5>.
Możesz nacisnąć przycisk <r>,
aby wybrać obraz w widoku miniatur.
2. Wybierz obraz jako punkt
początkowy (1).
3. Użyj przycisku <Z>, aby wybrać obraz
jako punkt końcowy (2).
4. Wybierz opcję [OK].
Podłączanie do smartfona
oo Zakończenie połączenia Wi-Fi podczas nagrywania filmu przy użyciu funkcji
fotografowania zdalnego ma skutki opisane poniżej.
• Jeśli przełącznik fotografowania w trybie Live View/filmowania jest ustawiony
w pozycji <k>, nagrywanie filmu jest kontynuowane.
• Jeśli przełącznik fotografowania w trybie Live View/filmowania jest ustawiony
w pozycji <A>, nagrywanie filmu zostaje zatrzymane.
oo Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi ze smartfonem pewne funkcje są
niedostępne.
oo W trybie zdalnego fotografowania szybkość AF może być niższa.
oo W zależności od stanu komunikacji funkcje wyświetlania obrazu lub
wyzwalania migawki mogą działać z opóźnieniem.
oo Podczas zapisywania obrazów w smartfonie nie można robić zdjęć nawet
w przypadku naciśnięcia spustu migawki aparatu. Ponadto ekran aparatu
może się wyłączać.
oo Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi zaleca się wyłączenie funkcji oszczędzania
energii w smartfonie.
425
Nawiązywanie połączenia z komputerem
za pośrednictwem sieci Wi-Fi
W tej części wyjaśniono, w jaki sposób podłączyć aparat do komputera za
pośrednictwem sieci Wi-Fi i obsługiwać aparat za pomocą oprogramowania
EOS lub innego dedykowanego oprogramowania. Zainstaluj najnowszą
wersję oprogramowania na komputerze przed skonfigurowaniem
połączenia Wi-Fi.
Instrukcje obsługi komputera można znaleźć w podręczniku użytkownika
komputera.
Obsługa aparatu za pomocą oprogramowania EOS Utility
Za pomocą oprogramowania EOS Utility (oprogramowanie EOS) można
importować obrazy z aparatu, sterować aparatem i wykonywać inne
operacje.
Czynności wykonywane za pomocą aparatu (1)
opcję [k: Połączenie
1 Wybierz
Wi-Fi/Bluetooth].
pozycję [DZdalne sterow.
2 Wybierz
(EOS Utility)].
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(=467), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
opcję [Dodaj urządzenie
3 Wybierz
do podłączenia].
426
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
(1)
(2)
identyfikator SSID
4 Sprawdź
(nazwę sieci) i hasło.
zz Sprawdź identyfikator SSID (1) i hasło
(2) wyświetlane na ekranie aparatu.
zz Jeżeli na ekranie [Ustawienia Wi-Fi]
dla pozycji [Hasło] wybrano ustawienie
[Brak], hasło nie będzie wyświetlane
ani wymagane. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz =470.
Czynności na komputerze (1)
Ekran komputera (przykładowy)
nazwę sieci (SSID)
5 Wybierz
i wprowadź hasło.
zz Na ekranie ustawień sieciowych
komputera wybierz sprawdzony
w punkcie 4 identyfikator SSID.
zz Jako hasło wprowadź hasło sprawdzone
w punkcie 4.
427
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Czynności wykonywane za pomocą aparatu (2)
opcję [OK].
6 Wybierz
zz Zostanie wyświetlony następujący
komunikat. „******” oznacza 6 ostatnich
znaków adresu MAC podłączanego
aparatu.
Czynności na komputerze (2)
7 Uruchom program EOS Utility.
programie EOS Utility kliknij
8 Wprzycisk
[Pairing over Wi-Fi/LAN/
Parowanie Wi-Fi/LAN].
zz W przypadku wyświetlenia komunikatu
dotyczącego zapory sieciowej kliknij
przycisk [Yes/Tak].
przycisk [Connect/Podłącz].
9 Kliknij
zz Wybierz aparat, z którym chcesz się
połączyć, a następnie kliknij przycisk
[Connect/Podłącz].
428
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Czynności wykonywane za pomocą aparatu (2)
połączenie Wi-Fi.
10Ustanów
zz Wybierz opcję [OK].
Ekran [DWi-Fi włączona]
Rozłączenie, zakończenie
zz Kończy połączenie Wi-Fi.
Potwierdzenie nastaw
zz Można sprawdzić nastawy.
Szczegóły błędu
zz Po wystąpieniu błędu połączenia Wi-Fi
można sprawdzić szczegóły błędu.
Połączenie Wi-Fi z komputerem zostało właśnie nawiązane.
zz Obsługuj aparat za pomocą programu EOS Utility.
zz Aby nawiązać ponownie połączenie przez Wi-Fi, należy zapoznać się
z rozdziałem „Ponowne łączenie za pomocą Wi-Fi” (=467).
429
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
oo Zakończenie połączenia Wi-Fi podczas nagrywania filmu przy użyciu funkcji
fotografowania zdalnego ma skutki opisane poniżej.
• Jeśli przełącznik fotografowania w trybie Live View/filmowania jest ustawiony
w pozycji <k>, nagrywanie filmu jest kontynuowane.
• Jeśli przełącznik fotografowania w trybie Live View/filmowania jest ustawiony
w pozycji <A>, nagrywanie filmu zostaje zatrzymane.
oo Gdy przełącznik fotografowania w trybie Live View/filmowania jest ustawiony
w pozycji <k>, a aparat przełączono w tryb nagrywania filmu za pomocą
programu EOS Utility, nie można wykonywać zdjęć przy użyciu aparatu.
oo Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi z programem EOS Utility pewne funkcje są
niedostępne.
oo W trybie zdalnego fotografowania szybkość AF może być niższa.
oo W zależności od stanu komunikacji funkcje wyświetlania obrazu lub
wyzwalania migawki mogą działać z opóźnieniem.
oo Podczas zdalnego fotografowania w trybie Live View szybkość przesyłania
obrazów jest niższa niż w przypadku połączenia za pomocą kabla interfejsu.
Z tego względu poruszające się obiekty mogą nie być wyświetlane w sposób
płynny.
430
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Automatyczne wysyłanie obrazów z aparatu
Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu Image Transfer Utility 2 można
automatycznie wysyłać obrazy z aparatu do komputera.
Czynności na komputerze (1)
komputer i punkt dostępu
1 Podłącz
i uruchom narzędzie Image
Transfer Utility 2.
zz Ekran umożliwiający skonfigurowanie
parowania pojawia się w ramach
instrukcji wyświetlanych po pierwszym
uruchomieniu programu Image Transfer
Utility 2.
Czynności wykonywane za pomocą aparatu (1)
pozycję [Aut. wysył. obr.
2 Wybierz
do komputera].
zz Wybierz opcję [k: Ustawienia Wi-Fi].
zz Wybierz pozycję [Aut. wysył. obr. do
komputera].
oknie [Autom. wysyłanie]
3 Wwybierz
opcję [Włącz].
4 Wybierz opcję [OK].
431
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
do punktu dostępu
5 Podłącz
przez Wi-Fi.
zz Nawiąż połączenie Wi-Fi między
aparatem i punktem dostępu
połączonym z komputerem.
Szczegółowe instrukcje dotyczące
połączenia można znaleźć w sekcji
„Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za
pośrednictwem punktów dostępu”
(=458).
Wybierz komputer, z którym chcesz
6 sparować
aparat.
Czynności na komputerze (2)
aparat z komputerem.
7 Sparuj
zz Wybierz aparat, a następnie kliknij
przycisk [Parowanie].
432
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Czynności wykonywane za pomocą aparatu (2)
pozycję [Aut. wysył. obr.
8 Wybierz
do komputera].
zz Wybierz opcję [k: Ustawienia Wi-Fi].
zz Wybierz pozycję [Aut. wysył. obr. do
komputera].
pozycję [Opcje wysyłania
9 Wybierz
obrazów].
elementy, które chcesz
10Wybierz
wysłać.
zz Jeśli wybierzesz opcję [Wybrane obr.]
w oknie [Zakres wysyłki], wybierz
żądane obrazy na ekranie [Wybierz
obrazy do wysyłki].
zz Po zakończeniu ustawień wyłącz aparat.
Obrazy z aparatu są automatycznie wysyłane do aktywnego komputera po
włączeniu aparatu w zasięgu punktu dostępu.
oo Jeśli zdjęcia nie zostaną wysłane automatycznie, wyłącz i włącz aparat.
433
Nawiązywanie połączenia z drukarką za
pomocą sieci Wi-Fi
W tej części objaśniono, jak drukować obrazy po nawiązaniu
bezpośredniego połączenia między aparatem a drukarką obsługującą
technologię PictBridge (bezprzewodowa sieć LAN) za pomocą sieci Wi-Fi.
Procedura obsługi drukarki została opisana w instrukcji obsługi drukarki.
opcję [k: Połączenie
1 Wybierz
Wi-Fi/Bluetooth].
opcję [lDrukuj na
2 Wybierz
drukarce Wi-Fi].
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(=467), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
opcję [Dodaj urządzenie
3 Wybierz
do podłączenia].
(1)
identyfikator SSID (nazwę
4 Sprawdź
sieci) i hasło.
zz Sprawdź identyfikator SSID (1) i hasło
(2) wyświetlane na ekranie aparatu.
zz Jeżeli na ekranie [Ustawienia Wi-Fi]
dla opcji [Hasło] wybrano ustawienie
[Brak], hasło nie będzie wyświetlane
ani wymagane (=470).
(2)
434
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pomocą sieci Wi-Fi
drukarkę.
5 Skonfiguruj
zz W menu nastaw sieci Wi-Fi używanej
drukarki wybierz sprawdzoną wcześniej
nazwę sieci (SSID).
zz Jako hasło wprowadź hasło sprawdzone
w punkcie 4.
drukarkę.
6 Wybierz
zz Z listy wykrytych drukarek wybierz
drukarkę, z którą chcesz się połączyć
za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
zz Jeśli preferowanej drukarki nie ma na
liście, wybranie opcji [Szukaj ponownie]
może umożliwić aparatowi jej znalezienie
i wyświetlenie.
oo Aby nawiązać łączność Wi-Fi za pośrednictwem punktu dostępu, patrz
punkt „Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu”
(=458).
435
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pomocą sieci Wi-Fi
Drukowanie obrazów
Drukowanie obrazów pojedynczo
obraz, który ma być
1 Wybierz
wydrukowany.
zz Użyj przycisków <Y> <Z> lub obróć
pokrętło <5>, aby wybrać obraz do
wydrukowania, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Możesz nacisnąć przycisk <r>,
aby wybrać obraz w widoku miniatur.
2 Wybierz pozycję [Drukuj obraz].
obraz.
3 Wydrukuj
zz Sposób konfiguracji drukowania opisano
na stronie =439.
zz Wybierz opcję [Drukuj], a następnie
[OK], aby rozpocząć drukowanie.
436
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pomocą sieci Wi-Fi
Drukowanie według określonych opcji obrazu
1 Naciśnij przycisk <0>.
2 Wybierz pozycję [Zlec.wydr.obr.].
opcje drukowania.
3 Ustaw
zz Sposób konfiguracji opisano w części
„Standard DPOF (Digital Print Order
Format)” (=354).
zz Jeżeli polecenie wydruku zostało
skonfigurowane przed nawiązaniem
połączenia, przejdź do punktu 4.
pozycję [Drukuj].
4 Wybierz
zz Pozycja [Drukuj] jest dostępna
wyłącznie, gdy obraz został wybrany,
a drukarka jest gotowa do druku.
pozycję [Opcje
5 Skonfiguruj
papieru] (=439).
437
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pomocą sieci Wi-Fi
obraz.
6 Wydrukuj
zz Po wybraniu pozycji [OK] rozpoczyna
się drukowanie.
oo Fotografowanie nie jest możliwe podczas połączenia z drukarką przez Wi-Fi.
oo Filmy nie mogą być drukowane.
oo Przed rozpoczęciem wydruku należy ustawić format papieru.
oo Niektóre drukarki mogą nie mieć możliwości drukowania numerów plików.
oo Jeśli została wybrana opcja [Z ramką], w przypadku niektórych drukarek
data może być drukowana na marginesie.
oo W przypadku niektórych drukarek data drukowana na jasnym tle lub na
marginesie może wydawać się zbyt jasna.
oo Nie można drukować obrazów RAW, wybierając opcję [Zlec.wydr.obr.].
Podczas drukowania wybierz opcję [Drukuj obraz], aby wydrukować obraz.
oo W przypadku zasilania aparatu za pomocą akumulatora upewnij się, że jest on
w pełni naładowany.
oo Czas od wyboru pozycji [Drukuj] do momentu rozpoczęcia drukowania zależy
od rozmiaru pliku i jakości obrazu.
oo Aby zatrzymać drukowanie, należy nacisnąć przycisk <0> w momencie
wyświetlania pozycji [Koniec], a następnie wybrać pozycję [OK].
oo Jeśli skorzystano z opcji [Zlec.wydr.obr.] i zatrzymano drukowanie, operację
drukowania pozostałych obrazów można wznowić, wybierając pozycję [Dalej].
Drukowania nie można kontynuować w następujących przypadkach.
• Zmieniono polecenie wydruku obrazów lub usunięto obrazy wybrane do
drukowania przed kontynuowaniem drukowania.
• W przypadku drukowania miniatur zmieniono ustawienie papieru przed
kontynuowaniem drukowania.
oo W przypadku problemów występujących podczas drukowania zobacz =443.
438
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pomocą sieci Wi-Fi
Ustawienia drukowania
To, jakie informacje i opcje ustawień są widoczne na ekranie, będzie
zależeć od używanej drukarki. Ponadto niektóre ustawienia mogą
być niedostępne. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć
w instrukcji obsługi drukarki.
Ekran ustawień drukowania
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(7)
Umożliwia ustawienie drukowania daty lub numeru pliku (=441).
Umożliwia ustawienie efektów drukowania (=441).
Umożliwia ustawienie liczby kopii do wydruku (=441).
Umożliwia ustawienie obszaru drukowania (=442).
Umożliwia określenie formatu i rodzaju papieru oraz układu wydruku
(=440).
Umożliwia powrót do ekranu wyboru obrazu.
Uruchamia drukowanie.
Wyświetlane są informacje o formacie i rodzaju papieru oraz układzie
wydruku.
* W zależności od drukarki niektóre ustawienia mogą nie być dostępne.
Opcje papieru
zz Wybierz pozycję [Opcje papieru].
439
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pomocą sieci Wi-Fi
[Q] Ustawianie formatu papieru
zz Wybierz format papieru w drukarce.
[Y] Ustawianie rodzaju papieru
zz Wybierz rodzaj papieru w drukarce.
[U] Ustawianie układu strony
zz Wybierz układ strony.
oo Jeśli format obrazu jest inny niż format papieru do drukowania, w przypadku
drukowania bez ramki obraz może zostać znacznie przycięty. Obrazy mogą
być drukowane w niższej rozdzielczości.
440
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pomocą sieci Wi-Fi
[I] Konfiguracja drukowania daty / numeru pliku na odbitce
zz Wybierz opcję [I].
zz Wybierz, co chcesz wydrukować.
[E] Ustawianie efektów druku (Poprawianie jakości obrazu)
zz Wybierz opcję [E].
zz Wybierz efekt druku.
oo W przypadku drukowania informacji o obrazie na zdjęciu zarejestrowanym ze
zwiększoną czułością ISO (H) właściwa wartość czułości ISO może nie zostać
wydrukowana.
oo Ustawienie [Domyślne] i inne opcje dotyczące efektów druku to ustawienia
domyślne producenta drukarki. Więcej informacji na temat ustawienia
[Domyślne] można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.
[R] Ustawianie liczby kopii
zz Wybierz opcję [R].
zz Wybierz liczbę kopii wydruków.
441
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pomocą sieci Wi-Fi
Kadrowanie obrazu
Kadrowanie należy przeprowadzić
bezpośrednio przed rozpoczęciem
drukowania. Zmiana innych ustawień
drukowania po skadrowaniu obrazów może
wymagać ponownego ich skadrowania.
ekranie ustawień drukowania wybierz pozycję
1 Na
[Kadrowanie].
rozmiar ramki przycinania, pozycję i format obrazu.
2 Ustaw
zz Obszar obrazu w ramce kadrowania zostanie wydrukowany. Kształt
ramki (format obrazu) można zmienić za pomocą opcji [Opcje
papieru].
Zmiana rozmiaru ramki przycinania
Obróć pokrętło <v> <r>, aby zmienić rozmiar ramki przycinania.
Przesuwanie ramki kadrowania
Za pomocą przycisków <j> <9> można przesuwać ramkę w pionie
i w poziomie.
Zmiana orientacji ramki kadrowania
Naciskanie przycisku <B> powoduje przełączanie pomiędzy
pionową i poziomą orientacją ramki kadrowania.
przycisk <0>, aby wyjść z menu kadrowania.
3 Naciśnij
zz Przycinany obszar obrazu można sprawdzić w lewym górnym rogu
ekranu ustawień drukowania.
442
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pomocą sieci Wi-Fi
oo W przypadku niektórych drukarek przycinany obszar obrazu może nie być
drukowany zgodnie z ustawieniem.
oo Im mniejsza ramka kadrowania, tym niższa rozdzielczość, z jaką drukowane
są obrazy.
Sposób postępowania w przypadku błędów drukarki
oo Jeśli drukowanie nie zostało wznowione po usunięciu błędu drukarki
(brak atramentu, brak papieru itp.) i wybraniu pozycji [Dalej], skorzystaj
z przycisków drukarki. Szczegółowe informacje dotyczące kontynuowania
drukowania można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.
Komunikaty o błędach
oo W przypadku wystąpienia problemu podczas drukowania na ekranie aparatu
zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Po rozwiązaniu problemu wznów
drukowanie. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów
związanych z drukowaniem można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.
Błąd papieru
oo Sprawdź, czy papier jest prawidłowo załadowany.
Błąd kasety z atramentem/taśmą
oo Sprawdź poziom atramentu w drukarce i zbiornik na zużyty atrament.
Błąd urządzenia
oo Sprawdź, czy w drukarce wystąpiły inne błędy, niezwiązane z papierem
i atramentem.
Błąd pliku
oo Wybranego obrazu nie można wydrukować. Obrazy wykonane przez inne
aparaty lub edytowane za pomocą komputera mogą nie nadawać się do
wydrukowania.
443
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
W tej części opisano, jak wysyłać obrazy za pomocą usługi internetowej.
Rejestrowanie usług internetowych
Dodaj do aparatu usługi sieci Web za pomocą smartfona lub komputera.
zz Dokończenie wprowadzania nastaw aparatu pod kątem serwisu CANON
iMAGE GATEWAY lub innych usług internetowych wymaga użycia
smartfona lub komputera z przeglądarką i połączeniem z Internetem.
zz Odwiedź witrynę serwisu CANON iMAGE GATEWAY, aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat wersji przeglądarek (takich jak
Microsoft Internet Explorer) i ustawień wymaganych do uzyskania
dostępu do serwisu CANON iMAGE GATEWAY.
zz Informacje o tym, w których krajach i regionach dostępny jest serwis
CANON iMAGE GATEWAY, można znaleźć w witrynie firmy Canon
(http://www.canon.com/cig/).
zz Instrukcje i szczegółowe informacje dotyczące serwisu CANON iMAGE
GATEWAY zamieszczono w Pomocy serwisu CANON iMAGE GATEWAY.
zz Jeśli chcesz korzystać także z innych usług internetowych niż CANON
iMAGE GATEWAY, musisz mieć konta w tych usługach. Aby uzyskać
więcej informacji, zapoznaj się z zawartością witryn usług internetowych,
w których chcesz się zarejestrować.
zz Opłaty za połączenia u usługodawcy internetowego oraz za korzystanie
z punktu dostępu usługodawcy internetowego są pobierane oddzielnie.
444
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Rejestrowanie w serwisie CANON iMAGE GATEWAY
Powiąż aparat z serwisem CANON iMAGE GATEWAY, dodając w aparacie
serwis CANON iMAGE GATEWAY jako docelową usługę internetową.
Musisz podać adres e-mail używany na komputerze lub smartfonie.
Czynności wykonywane za pomocą aparatu (1)
opcję [k: Połączenie
1 Wybierz
Wi-Fi/Bluetooth].
opcję [RPrzekaż do
2 Wybierz
serwisu internet.].
3 Wybierz opcję [Zgoda].
połączenie Wi-Fi.
4 Ustanów
zz Podłącz do punktu dostępu przez Wi-Fi.
Przejdź do punktu 6 na stronie =460.
445
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
swój adres e-mail.
5 Wprowadź
zz Wprowadź swój adres e-mail,
a następnie naciśnij przycisk [OK].
czterocyfrowy numer.
6 Wprowadź
zz Wprowadź wybrany przez siebie
czterocyfrowy numer, a następnie
naciśnij przycisk [OK].
opcję [OK].
7 Wybierz
zz Ikona [R] zmieni się na [
446
].
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Czynności na komputerze lub smartfonie
łącze internetowe
8 Skonfiguruj
do aparatu.
zz Otwórz witrynę, której adres widnieje
w powiadomieniu.
zz Postępuj zgodnie z podanymi
instrukcjami, aby dokończyć
konfigurowanie na stronie ustawień
łącza internetowego do aparatu.
Czynności wykonywane za pomocą aparatu (2)
serwis CANON iMAGE
9 Dodaj
GATEWAY jako witrynę docelową.
zz Wybierz opcję [ ].
Serwis CANON iMAGE GATEWAY
zostanie dodany.
447
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Rejestrowanie innych usług internetowych
Czynności na komputerze lub smartfonie
usługę internetową,
1 Skonfiguruj
której chcesz używać.
zz Przejdź do witryny serwisu CANON
iMAGE GATEWAY i wejdź na stronę
ustawień łącza internetowego do
aparatu.
zz Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby
zakończyć konfigurację usług
internetowych, których chcesz użyć.
Czynności na aparacie
skonfigurowaną usługę
2 Dodaj
internetową jako miejsce docelowe.
zz Wybierz opcję [k: Połączenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Wybierz opcję [ ].
448
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Wysyłanie obrazów
Zdjęcia można udostępniać rodzinie i znajomym poprzez wysyłanie ich
z aparatu do usługi internetowej zarejestrowanej w aparacie lub poprzez
wysyłanie łączy do internetowych albumów.
Nawiązywanie połączenia z usługami internetowymi za
pomocą sieci Wi-Fi
opcję [k: Połączenie
1 Wybierz
Wi-Fi/Bluetooth].
usługę internetową.
2 Wybierz
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(=467), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
zz W zależności od rodzaju i ustawień
wybranej usługi internetowej, może
zostać wyświetlony ekran określania
miejsca docelowego połączenia
(=462).
449
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Wysyłanie obrazów pojedynczo
obraz do wysłania.
1 Wybierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z> lub
obróć pokrętło <5>, aby wybrać
żądany obraz, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Możesz nacisnąć przycisk <r>,
aby wybrać obraz w widoku miniatur.
pozycję [Wyślij wyśw.].
2 Wybierz
zz W oknie [Rozmiar do wysyłki] możesz
wybrać rozmiar wysyłanego obrazu.
zz Na ekranie po wysłaniu zdjęć wybierz
przycisk [OK], aby zakończyć
połączenie Wi-Fi.
zz Po wyświetleniu ekranu [Warunki
korzystania z usługi] przeczytaj
uważnie komunikat, a następnie
wybierz pozycję [Zgoda].
zz Aby przewinąć ekran, użyj
przycisków <W> <X>.
450
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Wysyłanie wielu wybranych obrazów
1 Naciśnij przycisk <0>.
2 Wybierz pozycję [Wyślij wybrane].
obrazy, które chcesz
3 Wybierz
wysłać.
zz Użyj przycisków <Y> <Z> lub obróć
pokrętło <5>, aby wybrać obrazy
do wysłania, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Możesz nacisnąć przycisk <r>, aby
wybrać obraz z widoku 3 obrazów. Aby
wrócić do wyświetlania pojedynczego
obrazu, naciśnij przycisk <v>.
zz Po wybraniu obrazów, które chcesz
wysłać, naciśnij przycisk <Q>.
451
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
opcję [Rozmiar do wysyłki].
4 Wybierz
zz Po wybraniu YouTube jako miejsca
docelowego ekran [Rozmiar do
wysyłki] nie jest wyświetlany.
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
opcję [Wyślij].
5 Wybierz
zz Na ekranie po wysłaniu zdjęć wybierz
przycisk [OK], aby zakończyć
połączenie Wi-Fi.
zz Po wyświetleniu ekranu [Warunki
korzystania z usługi] przeczytaj
uważnie komunikat, a następnie
wybierz pozycję [Zgoda].
zz Aby przewinąć ekran, użyj
przycisków <W> <X>.
452
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Wysyłanie określonego zakresu obrazów
Określ zakres obrazów, aby wysłać wszystkie obrazy z danego zakresu
naraz.
1 Naciśnij przycisk <0>.
2 Wybierz pozycję [Wyślij zakres].
zakres obrazów.
3 Określ
zz Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia).
zz Wybierz ostatni obraz (koniec
zaznaczenia).
Obrazy zostaną zaznaczone i pojawi
się symbol [X].
zz Aby anulować zaznaczenie, powtórz
czynności opisane w tym punkcie.
zz Aby zmienić liczbę obrazów
wyświetlanych w widoku miniatur,
możesz nacisnąć przycisk <r>.
zakres.
4 Potwierdź
zz Naciśnij przycisk <Q>.
453
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
opcję [Rozmiar do wysyłki].
5 Wybierz
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
opcję [Wyślij].
6 Wybierz
zz Na ekranie po wysłaniu zdjęć wybierz
przycisk [OK], aby zakończyć
połączenie Wi-Fi.
zz Po wyświetleniu ekranu [Warunki
korzystania z usługi] przeczytaj
uważnie komunikat, a następnie
wybierz pozycję [Zgoda].
zz Aby przewinąć ekran, użyj
przycisków <W> <X>.
Wysyłanie wszystkich obrazów na karcie
1 Naciśnij przycisk <0>.
2 Wybierz opcję [Wyśl.całą kartę].
454
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
opcję [Rozmiar do wysyłki].
3 Wybierz
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
opcję [Wyślij].
4 Wybierz
zz Na ekranie po wysłaniu zdjęć wybierz
przycisk [OK], aby zakończyć
połączenie Wi-Fi.
zz Po wyświetleniu ekranu [Warunki
korzystania z usługi] przeczytaj
uważnie komunikat, a następnie
wybierz pozycję [Zgoda].
zz Aby przewinąć ekran, użyj
przycisków <W> <X>.
455
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Wysyłanie obrazów spełniających kryteria wyszukiwania
Wysyłanie jednocześnie wszystkich obrazów spełniających kryteria
wyszukiwania ustawione w pozycji [Ustaw kryteria wyszukiwania].
Szczegółowe informacje na temat opcji [Ustaw kryteria wyszukiwania]
można znaleźć w punkcie „Filtrowanie obrazów do odtwarzania” (=385).
1 Naciśnij przycisk <0>.
2 Wybierz opcję [Wyślij wsz.znal.].
opcję [Rozmiar do wysyłki].
3 Wybierz
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
456
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
opcję [Wyślij].
4 Wybierz
zz Na ekranie po wysłaniu zdjęć wybierz
przycisk [OK], aby zakończyć
połączenie Wi-Fi.
zz Po wyświetleniu ekranu [Warunki
korzystania z usługi] przeczytaj
uważnie komunikat, a następnie
wybierz pozycję [Zgoda].
zz Aby przewinąć ekran, użyj
przycisków <W> <X>.
oo Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi z usługą internetową nie można zrobić
zdjęcia, nawet naciskając spust migawki aparatu.
oo W przypadku wysyłania obrazu do usługi internetowej innego niż CANON
iMAGE GATEWAY komunikaty o błędach mogą nie być wyświetlane —
nawet wtedy, gdy wysyłanie obrazu do usługi internetowej nie zakończyło
się pomyślnie. Tego rodzaju błędy wysyłania są jednak widoczne w witrynie
serwisu CANON iMAGE GATEWAY. Sprawdź treść komunikatu o błędzie,
a następnie spróbuj wysłać obraz ponownie.
oo W zależności od usługi internetowej, parametry, takie jak rodzaj lub liczba
obrazów możliwych do wysłania i czas trwania filmu, mogą podlegać
ograniczeniom.
oo Niektórych obrazów nie można wysłać za pomocą funkcji [Wyślij zakres],
[Wyśl.całą kartę] lub [Wyślij wsz.znal.].
oo W przypadku zmniejszenia wielkości obrazu zmiana rozmiaru obejmuje
wszystkie obrazy wysyłane jednocześnie. Należy pamiętać, że filmy oraz
obrazy o rozmiarze b nie będą zmniejszane.
oo Pozycja [Zmniejszony] jest dostępna wyłącznie w przypadku zdjęć
wykonanych aparatami, których model jest taki sam, jak tego aparatu. Zdjęcia
wykonane innymi modelami aparatów są wysyłane bez zmiany rozmiaru.
oo W przypadku korzystania z serwisu CANON iMAGE GATEWAY można
sprawdzić historię wysyłania dotyczącą usług internetowych, do których
wysłano obrazy.
oo W przypadku zasilania aparatu za pomocą akumulatora upewnij się, że jest on
w pełni naładowany.
457
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za
pośrednictwem punktów dostępu
W niniejszej części opisano sposób nawiązywania połączenia z siecią Wi-Fi
przy użyciu punktu dostępu zgodnego z WPS (tryb PBC).
W pierwszej kolejności sprawdź położenie przycisku WPS i czas jego
naciśnięcia.
Ustanowienie połączenia Wi-Fi może trwać około minuty.
opcję [k: Połączenie
1 Wybierz
Wi-Fi/Bluetooth].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(=467), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
opcję [Dodaj urządzenie
3 Wybierz
do podłączenia].
zz Po wybraniu opcji [qPodłącz do
smartfona] zostanie wyświetlony ekran
po lewej stronie. Jeśli aplikacja Camera
Connect jest już zainstalowana, wybierz
opcję [Nie wyświetlaj].
zz Na kolejnym wyświetlonym ekranie
[Podłącz do smartfona] wybierz
opcję [Połącz przez Wi-Fi].
458
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu
opcję [Przełącz sieć].
4 Wybierz
zz Wyświetlana po wybraniu opcji [q], [D]
lub [l].
pozycję [Podłącz
5 Wybierz
przez WPS].
oo W przypadku opcji [Tryb punktu dostępu aparatu] wyświetlanej w punkcie 5
zapoznaj się z informacjami na stronie =462.
459
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu
pozycję [WPS (tryb PBC)].
6 Wybierz
zz Wybierz opcję [OK].
się z punktem dostępu
7 Połącz
przez Wi-Fi.
zz Naciśnij przycisk WPS punktu dostępu.
zz Wybierz opcję [OK].
pozycję [Nastawy
8 Wybierz
automatyczne].
zz Naciśnij przycisk [OK], aby uzyskać
dostęp do ekranu ustawień funkcji Wi-Fi.
zz Jeśli wystąpi problem z opcją [Nastawy
automatyczne], zobacz =462.
460
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu
9 Określ ustawienia funkcji Wi-Fi.
[qPodłącz do smartfona]
zz Na ekranie ustawień Wi-Fi smartfona
dotknij identyfikatora SSID (nazwa sieci)
pokazanego w aparacie, a następnie
wprowadź hasło punktu dostępu dla
połączenia.
Przejdź do punktu 8 na stronie =410.
[DZdalne sterow. (EOS Utility)]
Przejdź do punktu 7 lub 8 na stronie =428.
[lDrukuj na drukarce Wi-Fi]
Przejdź do punktu 6 na stronie =435.
Rejestrowanie w serwisie CANON
iMAGE GATEWAY
Przejdź do punktu 5 na stronie =446.
461
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu
Ekran Wyślij do
W zależności od usługi internetowej może zostać wyświetlony ekran
określania miejsca docelowego połączenia.
Do zdefiniowania miejsc docelowych połączenia bądź skonfigurowania
ustawień tej opcji konieczne jest użycie komputera. Więcej informacji
można znaleźć w dokumencie „EOS Utility instrukcja obsługi”.
zz Może być wyświetlany ekran [Wyślij do].
zz Wybierz pozycję z listy zapisanych
miejsc docelowych połączenia.
zz Sposób konfiguracji połączenia
i wysyłania obrazów jest taki sam,
jak w przypadku innych usług
internetowych.
Tryb punktu dostępu aparatu
Tryb punktu dostępu aparatu to inaczej
tryb połączenia wykorzystywany do
bezpośredniego łączenia aparatu
z wybranym urządzeniem przez Wi-Fi.
Pozycja ta jest wyświetlana w przypadku
wybrania na ekranie [Funkcja Wi-Fi] opcji
[q], [D] albo [l].
Ręczna konfiguracja adresu IP
Wyświetlane elementy różnią się w zależności od funkcji Wi-Fi.
pozycję [Nastawy ręczne].
1 Wybierz
zz Wybierz opcję [OK].
462
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Wybierz element, aby uzyskać dostęp
do ekranu wprowadzania wartości
liczbowych.
zz Aby użyć bramy, wybierz opcję [Włącz],
a następnie opcję [Adres].
żądane wartości.
3 Wprowadź
zz Obróć pokrętło <6>, aby przesunąć
pozycję wprowadzania w górnym
obszarze, a następnie użyj przycisków
<Y> <Z>, aby wybrać liczbę. Naciśnij
przycisk <0>, aby wprowadzić
wybraną liczbę.
zz Aby ustawić wprowadzone wartości
i wrócić do ekranu wyświetlanego
w punkcie 2, naciśnij przycisk <M>.
opcję [OK].
4 Wybierz
zz Po skonfigurowaniu wymaganych
ustawień wybierz opcję [OK].
zz Jeśli nie wiesz, co wprowadzić, zapoznaj
się z częścią „Sprawdzanie nastaw
sieciowych” (=497) lub zapytaj o to
administratora sieci lub inną osobę
znającą się na sieci.
463
Podłączanie do bezprzewodowego pilota
zdalnego sterowania
Aparat można także połączyć z bezprzewodowym pilotem zdalnego
sterowania BR-E1 (sprzedawanym osobno) za pośrednictwem łączności
Bluetooth w celu fotografowania ze zdalnym wyzwalaniem (=156).
opcję [k: Połączenie
1 Wybierz
Wi-Fi/Bluetooth].
opcję [KPodłącz do pilota
2 Wybierz
bezprzew.].
opcję [Dodaj urządzenie
3 Wybierz
do podłączenia].
4 Naciśnij przycisk <0>.
urządzenia.
5 Sparuj
zz Po pojawieniu się ekranu [Parowanie]
464
naciśnij i przytrzymaj przyciski <W>
i <T> na pilocie BR-E1 równocześnie
przez co najmniej 3 sekundy.
zz Po wyświetleniu komunikatu
z potwierdzeniem, że aparat jest sparowany
z pilotem BR-E1, naciśnij przycisk <0>.
Podłączanie do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania
w aparacie zdalne
6 Skonfiguruj
fotografowanie.
zz Podczas fotografowania wybierz opcję
[Q] lub [k] jako tryb wyzwalania
migawki (=153).
zz Podczas nagrywania filmów wybierz
dla opcji [z: Pilot] ustawienie [Włącz].
zz Informacje na temat czynności
po zakończeniu parowania można
znaleźć w Instrukcji obsługi pilota BR-E1.
oo Połączenia Bluetooth zużywają moc akumulatora nawet po aktywacji
automatycznego wyłączania aparatu.
oo Jeśli funkcja Bluetooth nie jest używana, zalecane jest wybranie dla niej
ustawienia [Wyłącz] w punkcie 1.
465
Podłączanie do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania
Anulowanie parowania
Przed sparowaniem aparatu z innym pilotem BR-E1 należy usunąć
informacje o podłączonym pilocie zdalnego sterowania.
opcję [k: Połączenie
1 Wybierz
Wi-Fi/Bluetooth].
opcję [KPodłącz do pilota
2 Wybierz
bezprzew.].
opcję [Usuń informacje
3 Wybierz
o połączeniu].
4 Wybierz opcję [OK].
466
Ponowne łączenie za pomocą Wi-Fi
Wykonaj następujące czynności, aby ponownie połączyć się z urządzeniami
lub usługami internetowymi z użyciem zapisanych ustawień połączenia.
opcję [k: Połączenie
1 Wybierz
Wi-Fi/Bluetooth].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Wybierz z historii pozycję
z urządzeniem, z którym chcesz się
połączyć przez Wi-Fi. Jeżeli pozycja
się nie wyświetla, użyj przycisków
<Y> <Z>, aby zmienić ekran.
zz Jeżeli w pozycji [Historia połączeń]
wybrano opcję [Ukryj], historia nie
będzie wyświetlana (=470).
podłączonego urządzenia.
3 Użyj
[q] Smartfon
zz Uruchom aplikację Camera Connect.
zz Jeśli w smartfonie zmieniono miejsce docelowe połączenia, przywróć
ustawienia, aby nawiązać połączenie przez Wi-Fi z aparatem albo
tym samym punktem dostępu, którego używa aparat.
Po ustanowieniu bezpośredniego połączenia między aparatem
a smartfonem za pomocą sieci Wi-Fi na końcu nazwy sieci (SSID)
wyświetla się tekst „_Canon0A”.
467
Ponowne łączenie za pomocą Wi-Fi
[D] Komputer
zz Na komputerze uruchom oprogramowanie EOS.
zz Jeśli w komputerze zmieniono miejsce docelowe połączenia,
przywróć ustawienia, aby nawiązać połączenie przez Wi-Fi
z aparatem albo tym samym punktem dostępu, którego używa
aparat.
Po ustanowieniu bezpośredniego połączenia między aparatem
a komputerem za pomocą sieci Wi-Fi na końcu nazwy sieci (SSID)
wyświetla się tekst „_Canon0A”.
[l] Drukarka
zz Jeśli w drukarce zmieniono miejsce docelowe połączenia, przywróć
ustawienia, aby nawiązać połączenie przez Wi-Fi z aparatem albo
tym samym punktem dostępu, którego używa aparat.
Po ustanowieniu bezpośredniego połączenia między aparatem
a drukarką za pomocą sieci Wi-Fi na końcu nazwy sieci (SSID)
wyświetla się tekst „_Canon0A”.
468
Zapisywanie ustawień wielu połączeń
Aparat pozwala zapisać maksymalnie 10 ustawień połączenia dla funkcji
komunikacji bezprzewodowej.
opcję [k: Połączenie
1 Wybierz
Wi-Fi/Bluetooth].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(=467), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
zz Szczegółowe informacje na temat opcji
[qPodłącz do smartfona] znajdują się
w rozdziale „Podłączanie do smartfona”
(=399).
zz Szczegółowe informacje na temat opcji
[DZdalne sterow. (EOS Utility)]
można znaleźć w części „Nawiązywanie
połączenia z komputerem za
pośrednictwem sieci Wi-Fi” (=426).
zz Informacje na temat opcji [lDrukuj
na drukarce Wi-Fi] można znaleźć
w części „Nawiązywanie połączenia
z drukarką za pomocą sieci Wi-Fi”
(=434).
zz W przypadku wysyłania obrazów
do usługi internetowej zapoznaj się
z rozdziałem „Wysyłanie obrazów do
usługi internetowej” (=444).
oo Informacje o usuwaniu ustawień połączenia można znaleźć na stronie =478.
469
Nastawy sieci Wi-Fi
opcję [k: Ustawienia
1 Wybierz
Wi-Fi].
2 Wybierz jedną z pozycji.
zz Wi-Fi
W miejscach, w których używanie urządzeń elektronicznych lub
bezprzewodowych jest zabronione, np. w samolocie lub w szpitalu,
należy wybrać opcję [Wyłącz].
zz Hasło
Wybierz opcję [Brak], aby pozwolić na nawiązanie połączenia WiFi bez zastosowania hasła (z wyjątkiem połączeń z punktem dostępu
przez Wi-Fi).
zz Historia połączeń
W odniesieniu do historii urządzeń podłączonych przez Wi-Fi można
wybrać opcję [Pokaż] lub [Ukryj].
zz Automatyczne wysyłanie obrazów do komputera
Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu Image Transfer Utility 2 można
automatycznie wysyłać obrazy z aparatu do komputera (=431).
zz Wysyłanie do smartfona po zarejestrowaniu
Można automatycznie wysyłać zrobione zdjęcia do smartfona (=412).
zz Adres MAC
Można sprawdzić adres MAC aparatu.
470
Ustawienia Bluetooth
opcję [k: Ustaw.
1 Wybierz
Bluetooth].
2 Wybierz jedną z pozycji.
zz Bluetooth
Jeśli funkcja Bluetooth nie będzie używana, wybierz opcję [Wyłącz].
zz Sprawdź informacje o połączeniu
Można sprawdzić nazwę i stan komunikacji sparowanego urządzenia.
zz Adres Bluetooth
Można sprawdzić adres Bluetooth aparatu.
zz Funkcja Połączony po wył.
Wyświetlane po sparowaniu aparatu ze smartfonem przez Bluetooth.
Wybranie opcji [Włącz] umożliwia wyświetlanie zdjęć z aparatu
i sterowanie nim za pośrednictwem sieci Wi-Fi, nawet gdy jest
wyłączony (=405).
471
Zmiana nicku
W razie potrzeby możesz zmienić nick aparatu (wyświetlany na smartfonach
i innych aparatach).
1 Wybierz opcję [k: Nick].
tekst, używając
2 Wprowadź
wirtualnej klawiatury (=482).
zz Po zakończeniu wprowadzania znaków
naciśnij przycisk <M>.
472
Dodawanie do obrazów informacji GPS
z innych urządzeń
Możesz geoznakować obrazy za pomocą odbiornika GPS GP-E2
(sprzedawanego osobno) lub smartfona z włączoną funkcją Bluetooth.
GP-E2
odbiornik GP-E2 na
1 Zamocuj
aparacie.
zz Zamocuj odbiornik GP-E2 na gorącej
stopce aparatu i włącz odbiornik.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w instrukcji obsługi odbiornika GP-E2.
opcję [k: Nastawy
2 Wybierz
urządzenia GPS].
pozycji [Wybór urządz. GPS]
3 Wwybierz
opcję [Odbiornik GPS].
zdjęcie.
4 Zrób
zz Szczegółowy opis pozycji [Nastawy]
zawiera instrukcja obsługi odbiornika
GP-E2.
473
Dodawanie do obrazów informacji GPS z innych urządzeń
Środki ostrożności podczas korzystania z odbiornika GP-E2
oo Należy sprawdzić kraje i regiony, w których jego używanie jest dozwolone,
i korzystać z niego zgodnie z prawem i przepisami obowiązującymi w danym
kraju lub regionie.
oo Należy się upewnić, że oprogramowanie sprzętowe odbiornika GP-E2 zostało
zaktualizowane do wer. 2.0.0 lub nowszej. Aktualizacja oprogramowania
sprzętowego wymaga kabla interfejsu. Instrukcje dotyczące aktualizacji
można znaleźć w witrynie firmy Canon.
oo Kabel nie może służyć do podłączenia aparatu do odbiornika GP-E2.
oo Aparat nie rejestruje kierunku fotografowania.
474
Dodawanie do obrazów informacji GPS z innych urządzeń
Smartfon
Uzupełnij te ustawienia po zainstalowaniu dedykowanej aplikacji Camera
Connect (=399) na smartfonie.
usługi lokalizacyjne
1 Aktywuj
w smartfonie.
połączenie Bluetooth.
2 Nawiąż
zz Połącz aparat ze smartfonem za
3
pomocą Bluetooth (=400).
Wybierz opcji [k: Nastawy
urządzenia GPS].
pozycję [Smartfon]
4 Wybierz
w ustawieniu [Wybór urządz. GPS].
zz Po zakończeniu tych ustawień uruchom
aplikację Camera Connect.
zdjęcie.
5 Zrób
zz Obrazy są oznaczane geoznacznikami
za pomocą informacji ze smartfona.
475
Dodawanie do obrazów informacji GPS z innych urządzeń
Ekran połączenia GPS
Możesz sprawdzić stan pozyskiwania informacji o lokalizacji smartfona,
patrząc na ikonę połączenia GPS na ekranach robienia zdjęć lub
nagrywania filmów (odpowiednio =623 i =625).
zz Szary: Usługi lokalizacyjne są wyłączone.
zz Miganie: Nie można uzyskać informacji o lokalizacji.
zz Wł.: Odebrano informacje o lokalizacji.
Szczegółowe informacje dotyczące stanu połączenia wskaźnika GPS
w przypadku używania odbiornika GP-E2 znajdują się w instrukcji obsługi
odbiornika GP-E2.
Dodawanie geoznaczników do zdjęć podczas fotografowania
Zdjęcia zrobione, gdy ikona GPS jest włączona, są oznaczane
geoznacznikami.
Dane geoznacznika
Informacje o lokalizacji dodane do zdjęć można sprawdzić na ekranie
informacji o obrazie (=332, =389).
(1)
(2)
(3)
(4)
476
(1)
(2)
(3)
(4)
Szerokość geograficzna
Długość geograficzna
Wysokość
Czas UTC (uniwersalny czas
koordynowany)
Dodawanie do obrazów informacji GPS z innych urządzeń
oo Smartfon może uzyskiwać informacje o lokalizacji tylko wtedy, gdy jest
sparowany z aparatem za pomocą połączenia Bluetooth.
oo Informacje o kierunku nie są pobierane.
oo Uzyskane informacje o lokalizacji mogą być niedokładne w zależności od
warunków podróży i stanu smartfona.
oo Uzyskanie informacji o lokalizacji ze smartfona może zająć trochę czasu po
włączeniu aparatu.
oo Informacje o lokalizacji nie będą pobierane, jeżeli użytkownik wykona którąś
z poniższych operacji:
• Parowanie z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania przez Bluetooth
• Wyłączenie aparatu
• Wyjście z aplikacji Camera Connect
• Dezaktywacja usług lokalizacyjnych na smartfonie
oo Informacje o lokalizacji nie będą pobierane w poniższych sytuacjach:
• Wyłączenie zasilania aparatu.
• Zakończenie połączenia Bluetooth
• Niski poziom naładowania baterii w smartfonie
oo Uniwersalny czas koordynowany (w skrócie UTC) jest zasadniczo taki sam jak
czas Greenwich.
oo W przypadku filmów dodawane są informacje GPS pobrane na początku.
477
Zmienianie lub usuwanie ustawień
połączenia
Aby zmienić lub usunąć ustawienia połączenia, najpierw zakończ
połączenie Wi-Fi.
opcję [k: Połączenie
1 Wybierz
Wi-Fi/Bluetooth].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(=467), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
opcję [Edytuj/usuń
3 Wybierz
urządzenie].
zz Możesz zmienić połączenie Bluetooth,
wybierając smartfon oznaczony ikoną
[s] w kolorze szarym. Po wyświetleniu
ekranu [Podłącz do smartfona]
wybierz opcję [Paruj przez Bluetooth],
a następnie naciśnij przycisk <0> na
następnym ekranie.
urządzenie, dla którego
4 Wybierz
chcesz zmienić lub usunąć
ustawienia połączenia Wi-Fi.
478
Zmienianie lub usuwanie ustawień połączenia
jedną z pozycji.
5 Wybierz
zz Zmień lub usuń ustawienia połączenia
na wyświetlonym ekranie.
zzZmień nick tego urządzenia
Możesz zmienić nick za pomocą wirtualnej klawiatury (=482).
zzWyświetlane obrazy (=422)
Wyświetlana po wybraniu opcji [qPodłącz do smartfona]. Na dole
ekranu zostaną wyświetlone ustawienia.
zzUsuń informacje o połączeniu
Podczas usuwania informacji o połączeniu dla sparowanego smartfona
usuń także informacje o aparacie zarejestrowane na smartfonie (=406).
oo W przypadku usług internetowych odwiedź witrynę serwisu CANON iMAGE
GATEWAY, aby usunąć ustawienia połączenia.
479
Kasowanie ustawień komunikacji
bezprzewodowej do wartości domyślnych
Użytkownik może usunąć wszystkie ustawienia komunikacji
bezprzewodowej. Usunięcie ustawień komunikacji bezprzewodowej pozwala
zapobiec ich ujawnieniu, gdy aparat zostanie pożyczony lub przekazany
innym osobom.
opcję [k: Kasuj
1 Wybierz
ustawienia bezprzew.].
2 Wybierz opcję [OK].
oo Skorzystanie z opcji [5: Kasowanie nastaw aparatu] nie powoduje usunięcia
informacji o komunikacji bezprzewodowej.
oo Jeśli aparat został sparowany ze smartfonem, na ekranie nastaw Bluetooth
smartfona należy usunąć informacje o połączeniu aparatu, dla którego
przywrócono domyślne ustawienia komunikacji bezprzewodowej.
480
Ekran Informacje wyświetlane
Można sprawdzić szczegóły błędów i adres MAC aparatu.
opcję [k: Połączenie
1 Wybierz
Wi-Fi/Bluetooth].
przycisk <B>.
2 Naciśnij
zz Zostanie wyświetlony ekran
[Inform. wyśw.].
zz W przypadku wystąpienia błędu naciśnij przycisk <0>, aby wyświetlić
treść komunikatu o błędzie.
481
Obsługa klawiatury wirtualnej
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) (8)
Obszar wprowadzania danych,
do wprowadzania tekstu
Przyciski kursora, do poruszania
się w obszarze wprowadzania
danych
Bieżąca liczba znaków / liczba
dostępnych
Klawiatura
Przełącz tryb wpisywania
(9)
(6)
(7)
(8)
(9)
Spacja
Usuń znak z obszaru
wprowadzania
Zmień typ klawiatury
Zakończ wprowadzanie tekstu
zz Za pomocą pokrętła <j> <9> można poruszać się między elementami
oznaczonymi numerami 2 i 4–8.
zz Należy nacisnąć przycisk <0>, aby potwierdzić wprowadzony tekst lub
podczas przełączania trybu wpisywania.
482
Reagowanie na komunikaty o błędach
Po wystąpieniu błędu wyświetl szczegóły błędu, postępując zgodnie z jedną
z poniższych procedur. Następnie wyeliminuj przyczynę błędu, korzystając
z przykładów podanych w tym rozdziale.
zz Na ekranie [Inform. wyśw.] naciśnij przycisk <0> (=481).
zz Wybierz pozycję [Szczeg. błędu] na ekranie [Wi-Fi włączona].
Kliknij stronę numeru kodu błędu w poniższej tabeli, aby przejść na
odpowiednią stronę.
11 (=484)
12 (=484)
21 (=485)
22 (=486)
23 (=487)
61 (=488)
63 (=489)
64 (=489)
65 (=490)
66 (=490)
67 (=490)
68 (=491)
69 (=491)
91 (=491)
121 (=491)
125 (=492)
126 (=492)
127 (=492)
141 (=492)
142 (=492)
151 (=493)
152 (=493)
oo Po wystąpieniu błędu zostanie wyświetlony komunikat [Err**] w prawym
górnym rogu ekranu [Połączenie Wi-Fi/Bluetooth]. Komunikat znika po
ustawieniu przełącznika zasilania aparatu w pozycji <2>.
483
Reagowanie na komunikaty o błędach
11: Nie wykryto urządzenia docelowego
zz Czy w przypadku wybrania opcji [q] została uruchomiona aplikacja
Camera Connect?
ggUstanów połączenie, korzystając z aplikacji Camera Connect (=410).
zz Czy w przypadku wybrania opcji [D] działa oprogramowanie EOS?
ggUruchom oprogramowanie EOS i ponownie nawiąż połączenie
(=428).
zz Czy w przypadku wybrania opcji [l] zostało włączone zasilanie drukarki?
ggWłącz drukarkę.
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tego samego hasła do
uwierzytelniania?
ggTen błąd występuje w przypadku wyboru metody uwierzytelniania
[System otwarty], gdy hasła nie są zgodne.
Ustawienie uwzględnia wielkość liter. Sprawdź, czy wielkie i małe
litery zostały wpisane poprawnie. Sprawdź, czy w aparacie
ustawiono prawidłowe hasło do uwierzytelniania (=482).
12: Nie wykryto urządzenia docelowego
zz Czy zasilanie urządzenia docelowego i punktu dostępu zostało włączone?
ggWłącz urządzenie docelowe i punkt dostępu, a następnie odczekaj
chwilę. Jeśli nadal nie można ustanowić połączenia, wykonaj
poniższe instrukcje, aby ustanowić połączenie ponownie.
484
Reagowanie na komunikaty o błędach
21: Serwer DHCP nie przydzielił adresu IP
Co należy sprawdzić w aparacie
zz W aparacie dla adresu IP wybrano opcję [Nastawy automatyczne].
Czy jest to prawidłowe ustawienie?
ggJeśli nie używasz serwera DHCP, skonfiguruj ustawienia po wybraniu
w aparacie opcji [Nastawy ręczne] dla adresu IP (=462).
Co należy sprawdzić na serwerze DHCP
zz Czy zasilanie serwera DHCP jest włączone?
ggWłącz serwer DHCP.
zz Czy serwer DHCP ma do dyspozycji wystarczającą liczbę adresów,
które może przydzielić?
ggZwiększ liczbę adresów przydzielanych przez serwer DHCP.
ggUsuń urządzenia z adresami przypisanymi przez serwer DHCP,
aby zmniejszyć liczbę używanych adresów.
zz Czy serwer DHCP działa prawidłowo?
ggSprawdź ustawienia serwera DHCP, aby upewnić się, że działa on
prawidłowo jako serwer DHCP.
ggJeśli to możliwe, zapytaj administratora sieci, aby sprawdził, czy
serwer DHCP jest dostępny.
485
Reagowanie na komunikaty o błędach
22: Serwer DNS nie odpowiedział
Co należy sprawdzić w aparacie
zz Czy nastawa adresu IP serwera DNS w aparacie jest zgodna
z faktycznym adresem serwera?
ggWybierz ustawienie [Nastawy ręczne] dla adresu IP. Następnie
ustaw z poziomu aparatu adres IP zgodny z adresem używanego
serwera DNS (=497, =462).
Co należy sprawdzić na serwerze DNS
zz Czy zasilanie serwera DNS jest włączone?
ggWłącz serwer DNS.
zz Czy na serwerze DNS poprawnie skonfigurowano adresy IP i przypisane
im nazwy?
ggUpewnij się, że na serwerze DNS wprowadzono poprawne adresy IP
i przypisane im nazwy.
zz Czy serwer DNS działa prawidłowo?
ggSprawdź ustawienia serwera DNS, aby upewnić się, że działa on
prawidłowo jako serwer DNS.
ggJeśli to możliwe, poproś administratora sieci, aby sprawdził,
czy serwer DNS jest dostępny.
Co należy sprawdzić w sieci lokalnej
zz Czy sieć lokalna, z którą próbujesz się połączyć, jest zaopatrzona
w router lub podobne urządzenie pełniące funkcję bramy?
ggJeśli to możliwe, poproś administratora sieci o adres bramy
i wprowadź go w aparacie (=497, =462).
ggSprawdź, czy adres bramy został wprowadzony prawidłowo we
wszystkich urządzeniach w sieci, łącznie z aparatem.
486
Reagowanie na komunikaty o błędach
23: Urządzenie o tym samym adresie IP istnieje w wybranej sieci
Co należy sprawdzić w aparacie
zz Czy aparat i inne urządzenie podłączone przez Wi-Fi do tej samej sieci
mają ten sam adres IP?
ggZmień adres IP aparatu, aby uniknąć przypadku wykorzystania tego
samego adresu w sieci przez inne urządzenie. Możesz również
zmienić adres IP urządzenia, które ma zduplikowany adres.
ggJeśli w pozycji adresu IP aparatu została ustawiona opcja [Nastawy
ręczne] w środowiskach sieciowych korzystających z serwera
DHCP, zmień to ustawienie na [Nastawy automatyczne] (=460).
Reagowanie na komunikaty o błędach 21–23
oo W przypadku błędów o numerach 21–23 sprawdź także poniższe punkty.
oo Czy aparat i punkt dostępu używają tego samego hasła do
uwierzytelniania?
• Ten błąd występuje w przypadku wyboru metody uwierzytelniania [System
otwarty], gdy hasła nie są zgodne. Ustawienie uwzględnia wielkość liter.
Sprawdź, czy wielkie i małe litery zostały wpisane poprawnie. Sprawdź,
czy w aparacie ustawiono prawidłowe hasło do uwierzytelniania (=482).
487
Reagowanie na komunikaty o błędach
61: Nie znaleziono terminala bezprzewodowej sieci LAN z taką
samą nazwą SSID
zz Czy między aparatem a anteną punktu dostępu występują przeszkody?
ggPrzesuń antenę punktu dostępu w położenie dobrze widoczne
z pozycji aparatu (=494).
Co należy sprawdzić w aparacie
zz Czy nazwa SSID jest jednakowa w aparacie i punkcie dostępu?
ggSprawdź SSID w punkcie dostępu, a następnie ustaw ten sam SSID
w aparacie.
Co należy sprawdzić w punkcie dostępu
zz Czy punkt dostępu jest włączony?
ggWłącz zasilanie punktu dostępu.
zz Czy w przypadku używania filtrowania adresów MAC adres MAC
używanego aparatu został zarejestrowany w punkcie dostępu?
ggZarejestruj adres MAC używanego aparatu w punkcie dostępu.
Adres MAC można sprawdzić na ekranie [Inform. wyśw.] (=481).
488
Reagowanie na komunikaty o błędach
63: Błąd uwierzytelniania bezprzewodowej sieci LAN
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tej samej metody uwierzytelniania?
ggAparat obsługuje następujące metody uwierzytelniania: [System
otwarty], [Klucz wspólny] i [WPA/WPA2-PSK].
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tego samego hasła do
uwierzytelniania?
ggUstawienie uwzględnia wielkość liter. Sprawdź, czy wielkie i małe
litery zostały wpisane poprawnie. Sprawdź, czy w aparacie
ustawiono prawidłowe hasło do uwierzytelniania.
zz Czy w przypadku używania filtrowania adresów MAC adres MAC
używanego aparatu został zarejestrowany w punkcie dostępu?
ggZarejestruj adres MAC używanego aparatu w punkcie dostępu.
Adres MAC można sprawdzić na ekranie [Inform. wyśw.] (=481).
64: Nie można połączyć się z terminalem bezprzewodowej
sieci LAN
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tej samej metody szyfrowania?
ggAparat obsługuje następujące metody szyfrowania: WEP, TKIP i AES.
zz Czy w przypadku używania filtrowania adresów MAC adres MAC
używanego aparatu został zarejestrowany w punkcie dostępu?
ggZarejestruj adres MAC używanego aparatu w punkcie dostępu.
Adres MAC można sprawdzić na ekranie [Inform. wyśw.] (=481).
489
Reagowanie na komunikaty o błędach
65: Utrata połączenia z bezprzewodową siecią LAN
zz Czy między aparatem a anteną punktu dostępu występują przeszkody?
ggPrzesuń antenę punktu dostępu w położenie dobrze widoczne
z pozycji aparatu (=494).
zz Z jakiegoś powodu połączenie Wi-Fi zostało utracone i nie można go
przywrócić.
ggMożliwe przyczyny: zbyt duże obciążenie ze strony innego
urządzenia uzyskującego dostęp do punktu dostępu; w pobliżu
używana jest kuchenka mikrofalowa lub podobne urządzenie
(zakłócanie łączności IEEE 802.11b/g/n (pasmo 2,4 GHz));
urządzenie zostało poddane działaniu deszczu lub poziom
wilgotności jest wysoki (=494).
66: Błędne hasło bezprzewodowej sieci LAN
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tego samego hasła do
uwierzytelniania?
ggUstawienie uwzględnia wielkość liter. Sprawdź, czy wielkie i małe
litery zostały wpisane poprawnie. Sprawdź, czy w aparacie
ustawiono prawidłowe hasło do uwierzytelniania.
67: Błędna metoda szyfrowania w bezprzewodowej sieci LAN
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tej samej metody szyfrowania?
ggAparat obsługuje następujące metody szyfrowania: WEP, TKIP i AES.
zz Czy w przypadku używania filtrowania adresów MAC adres MAC
używanego aparatu został zarejestrowany w punkcie dostępu?
ggZarejestruj adres MAC używanego aparatu w punkcie dostępu.
Adres MAC można sprawdzić na ekranie [Inform. wyśw.] (=481).
490
Reagowanie na komunikaty o błędach
68: Nie można połączyć się z terminalem bezprzewodowej sieci
LAN. Spróbuj ponownie od początku.
zz Czy przytrzymano przycisk WPS (Wi-Fi Protected Setup) punktu dostępu
przez określoną ilość czasu?
ggPrzytrzymaj przycisk WPS przez czas określony w instrukcji obsługi
punktu dostępu.
zz Czy próbowano ustanowić połączenie blisko punktu dostępu?
ggSpróbuj ustanowić połączenie, gdy obydwa urządzenia znajdują się
we wzajemnym zasięgu.
69: Znaleziono kilka terminali sieci bezprzewodowej LAN. Nie
można uzyskać połączenia. Spróbuj ponownie od początku.
zz Trwa łączenie z innymi punktami dostępu w trybie łączenia przyciskiem
(tryb PBC) standardu WPS (Wi-Fi Protected Setup).
ggPoczekaj chwilę, zanim spróbujesz nawiązać połączenie.
91: Błąd niezdefiniowany
zz Wystąpił inny problem niż w przypadku numerów kodu błędu 11–69.
ggWyłącz i ponownie włącz aparat za pomocą przełącznika zasilania.
121: Za mało wolnego miejsca na serwerze
zz Na docelowym serwerze internetowym nie ma wystarczającej ilości
wolnego miejsca.
ggUsuń niepotrzebne obrazy z serwera internetowego, sprawdź wolne
miejsce na serwerze internetowym, a następnie spróbuj ponownie
wysłać dane.
491
Reagowanie na komunikaty o błędach
125: Sprawdź nastawy sieciowe
zz Czy sieć jest połączona?
ggSprawdź stan połączenia sieci.
126: Nie można połączyć się z serwerem
zz Trwa konserwacja CANON iMAGE GATEWAY lub czasowo występuje
duże obciążenie.
ggPołącz się z usługą internetową ponownie później.
127: Wystąpił błąd
zz Podczas łączenia aparatu z usługą internetową wystąpił inny problem niż
w przypadku numerów kodu błędu od 121 do 126.
ggSpróbuj ponownie nawiązać połączenie Wi-Fi z usługą internetową.
141: Drukarka jest zajęta. Spróbuj ponownie nawiązać połączenie.
zz Czy drukarka drukuje?
ggSpróbuj ponownie nawiązać połączenie Wi-Fi z drukarką po
zakończeniu drukowania.
zz Czy z drukarką jest połączony przez Wi-Fi inny aparat?
ggSpróbuj ponownie nawiązać połączenie Wi-Fi z drukarką po
zakończeniu połączenia Wi-Fi z innym aparatem.
142: Nie można uzyskać informacji o drukarce. Podłącz
powtórnie, aby ponowić próbę.
zz Czy zasilanie drukarki jest włączone?
ggSpróbuj ponownie nawiązać połączenie Wi-Fi po włączeniu drukarki.
492
Reagowanie na komunikaty o błędach
151: Transmisja została anulowana.
zz Automatyczny transfer obrazów do komputera został w jakiś sposób
przerwany.
ggAby wznowić automatyczny transfer obrazów, ustaw przełącznik
zasilania aparatu w pozycji <2>, a następnie ustaw go
w pozycji <1>.
152: Przełącznik ochrony przed zapisem na karcie jest ustawiony
w pozycji blokady
zz Czy przełącznik ochrony przed zapisem na karcie jest ustawiony
w pozycji blokady?
ggUstaw przełącznik ochrony przed zapisem na karcie w pozycji
umożliwiającej zapis.
493
Uwagi dotyczące funkcji komunikacji
bezprzewodowej
Jeśli prędkość transmisji spada, połączenie jest zrywane lub występują
inne problemy podczas korzystania z funkcji komunikacji bezprzewodowej,
należy podjąć następujące działania korygujące.
Odległość między aparatem a smartfonem
Jeżeli aparat znajduje się za daleko od smartfona, połączenie Wi-Fi może
nie zostać nawiązane, nawet w przypadku gdy połączenie Bluetooth jest
możliwe. W tym przypadku należy bardziej zbliżyć aparat do smartfona,
a następnie nawiązać połączenie Wi-Fi.
Miejsce instalacji anteny punktu dostępu
zz W przypadku użytkowania w pomieszczeniach zainstaluj urządzenie
w pomieszczeniu, w którym korzystasz z aparatu.
zz Zainstaluj urządzenie w taki sposób, aby między nim a aparatem nie
znajdowały się osoby ani przedmioty.
Pobliskie urządzenia elektroniczne
Jeśli prędkość transmisji Wi-Fi spada z powodu zakłóceń powodowanych
przez wymienione poniżej urządzenia elektroniczne, zaprzestań ich
używania lub odsuń się dalej od urządzeń, aby umożliwić komunikację.
zz Aparat używa sieci Wi-Fi poprzez złącze IEEE 802.11b/g/n, wykorzystując
fale radiowe pasma 2,4 GHz. Z tego powodu prędkość transmisji Wi-Fi
spadnie, jeśli w pobliżu działają urządzenia Bluetooth, kuchenki
mikrofalowe, telefony bezprzewodowe, mikrofony, smartfony, inne
aparaty lub podobne urządzenia działające w tym samym paśmie.
Przestrogi dotyczące używania wielu aparatów
zz W przypadku łączenia wielu aparatów z punktem dostępu przez Wi-Fi
sprawdź, czy adresy IP aparatów są różne.
zz Po nawiązaniu połączenia między wieloma aparatami a punktem dostępu
za pomocą sieci Wi-Fi prędkość transmisji spada.
zz W przypadku używania wielu punktów dostępu w standardzie IEEE
802.11b/g/n (pasmo 2,4 GHz) pozostaw przerwę pięciu kanałów między
każdym kanałem sieci Wi-Fi, aby zredukować zakłócenia fal radiowych.
Przykład: stosuj kanały 1, 6 i 11, kanały 2 i 7 lub kanały 3 i 8.
494
Uwagi dotyczące funkcji komunikacji bezprzewodowej
Używanie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania BR-E1
zz Z pilota BR-E1 nie można korzystać, gdy aparat nie jest sparowany ze
smartfonem przez Bluetooth. Należy zmienić połączenie z aparatem
na połączenie za pomocą pilota bezprzewodowego w ustawieniach
opcji [Podłącz do pilota bezprzew.] w menu [k: Połączenie Wi-Fi/
Bluetooth].
495
Zabezpieczenia
Jeżeli ustawienia zabezpieczeń nie zostały prawidłowo skonfigurowane,
mogą wystąpić następujące problemy.
zzPrzechwytywanie i analizowanie transmisji
Nieuczciwe osoby mogą monitorować transmisję w sieci Wi-Fi
i podejmować próby pozyskania wysyłanych przez Ciebie danych.
zzNieuprawniony dostęp do sieci
Nieuczciwe osoby mogą uzyskiwać nieuprawniony dostęp do używanej
przez Ciebie sieci w celu dokonania kradzieży, modyfikacji albo
zniszczenia danych. Istnieje także ryzyko wystąpienia innych rodzajów
nieuprawnionego dostępu, takich jak podszywanie się (przyjęcie
tożsamości w celu uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych) czy
ataki typu springboard (uzyskanie nieuprawnionego dostępu do sieci,
która odtąd służy do tuszowania śladów ataków na inne systemy).
Zaleca się korzystanie z systemów i funkcji mających na celu dokładne
zabezpieczenie sieci, aby zapobiec wystąpieniu tego rodzaju problemów.
496
Sprawdzanie nastaw sieciowych
zzWindows
W systemie Windows uruchom program [Wiersz polecenia], a następnie
wprowadź komendę ipconfig/all i naciśnij klawisz <Enter>.
Oprócz adresu IP przypisanego do komputera wyświetlone zostaną także
informacje na temat maski podsieci, bramy oraz serwera DNS.
zzMac OS
W systemie Mac OS X otwórz aplikację [Terminal], wpisz polecenie
ifconfig -a i naciśnij klawisz <Return>. Adres IP przypisany do
komputera jest wskazany w pozycji [en0] obok pozycji [inet],
w formacie „***.***.***.***”.
* Informacje na temat aplikacji [Terminal] znajdują się w plikach pomocy systemu
Mac OS X.
Aby zapobiec używaniu tego samego adresu IP przez komputer i inne
urządzenia w sieci, zmień skrajny prawy numer podczas ustawiania adresu
IP przydzielonego aparatowi w procedurach opisanych na stronie =462.
Przykład: 192.168.1.10
497
Stan komunikacji bezprzewodowej
Stan komunikacji bezprzewodowej można sprawdzić na ekranie
i panelu LCD.
Ekran
Ekran szybkich nastaw
Ekran informacji podczas
odtwarzania
(1)
(3)
(2)
(1)
(3)
Panel LCD
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
498
Funkcja Wi-Fi
Funkcja Bluetooth
Siła sygnału Wi-Fi
(2)
Stan komunikacji bezprzewodowej
Ekran
Stan komunikacji
Nie
połączono
Wi-Fi: Wyłącz
Funkcja Wi-Fi
Wył.
Wi-Fi: Włącz
Trwa łączenie
Panel LCD
Siła sygnału
Wi-Fi
Funkcja Wi-Fi
(miganie)
(miganie)
Połączono
Wysyłanie danych
(fg)
Błąd połączenia
(miganie)
(miganie)
Wskaźnik funkcji Bluetooth
Funkcja Bluetooth
[Włącz]
[Wyłącz]
Stan połączenia
Połączono
z Bluetooth
Nie połączono
z Bluetooth
Nie połączono
z Bluetooth
Ekran
Panel LCD
s
s
s
s
Nie wyświetlane
Nie wyświetlane
oo Stan „Połączono za pomocą Bluetooth” jest wskazywany w przypadku
połączenia ze smartfonami przez Wi-Fi i podczas automatycznego transferu
obrazów na komputery.
oo Stan „Połączono za pomocą Bluetooth” jest wskazywany w przypadku
połączenia z komputerami, drukarkami lub usługami internetowymi za
pośrednictwem Wi-Fi.
499
500
Nastawy
Niniejszy rozdział opisuje ustawienia menu na karcie nastaw ([5]).
zz Ikona M widoczna na prawo od tytułu strony oznacza, że dana
funkcja jest dostępna tylko w strefie twórczej.
501
Menu kart: Nastawy
zzNastawy 1
=505
=507
=510
=511
zzNastawy 2
=513
=514
=515
=516
=519
zzNastawy 3
=520
=521
=522
=523
=524
=528
502
Menu kart: Nastawy
zzNastawy 4
=532
=533
=535
=536
=538
=543
=544
zzNastawy 5
=545
=546
=547
=548
=550
=550
=550
Gdy fotografowanie odbywa się w trybie Live View,
dla opcji [54] wyświetlony jest następujący ekran.
=532
=533
=535
=539
=543
=544
503
Menu kart: Nastawy
Podczas nagrywania filmów wyświetlany jest następujący
ekran dla funkcji [54].
=532
=533
=535
=539
=542
=543
=544
W trybach Strefa podstawowa i [Film HDR] wyświetlany jest
następujący ekran dla funkcji [55].
=545
=550
504
Tworzenie i wybieranie folderu
Istnieje możliwość dowolnego tworzenia i wybierania folderów,
gdzie zapisywane są zarejestrowane obrazy.
Tworzenie folderu
1 Wybierz pozycję [5: Wybierz folder].
2 Wybierz pozycję [Utwórz folder].
3 Wybierz opcję [OK].
505
Tworzenie i wybieranie folderu
Wybieranie folderu
(1)
(3)
(2)
(4)
zz Wybierz folder na ekranie wyboru
folderu.
zz Zarejestrowane obrazy są
przechowywane w wybranym folderze.
(1)
(2)
(3)
(4)
Liczba obrazów w folderze
Najniższy numer pliku
Nazwa folderu
Najwyższy numer pliku
Foldery
oo Folder może zawierać do 9999 obrazów (numery plików od 0001 do 9999).
Po zapełnieniu folderu automatycznie zostanie utworzony nowy folder
o wyższym numerze. Ponadto po zastosowaniu funkcji ręcznego resetowania
(=509) nowy folder zostanie utworzony automatycznie. Można utworzyć
foldery o numerach od 100 do 999.
Tworzenie folderów za pośrednictwem komputera
oo Otwórz zawartość karty na ekranie i utwórz nowy folder o nazwie „DCIM”.
Otwórz folder DCIM i utwórz żądaną ilość folderów, w celu zapisania i ułożenia
obrazów. Nazwa folderu musi mieć format „100ABC_D”. Pierwsze trzy
cyfry są zawsze numerem folderu (od 100 do 999). Ostatnie pięć znaków
alfanumerycznych może stanowić kombinacja dużych i małych liter od A do
Z, a także wartości liczbowych i symbolu podkreślenia „_”. Nazwa nie może
zawierać spacji. Ponadto nazwy folderów nie mogą zawierać tych samych
trzech początkowych cyfr (np. „100ABC_D” i „100W_XYZ”), nawet jeśli
pozostałe pięć znaków różni się.
506
Metody tworzenia numerów plików
Zarejestrowane obrazy zapisane w folderze
mają przypisany numer pliku od 0001 do
9999. Można zmienić sposób numerowania
plików obrazów.
(Przykład) IMG_0001.JPG
Numer pliku
pozycję [5: Numery
1 Wybierz
plików].
element.
2 Wybierz
zz Wybierz opcję [Numeracja].
zz Wybierz opcję [Narastająco] lub
[Auto reset.].
zz Jeśli chcesz zresetować numerowanie
plików, wybierz opcję [Ręczny reset]
(=509).
zz Wybierz przycisk [OK], aby utworzyć
nowy folder, a numer pliku rozpocznie
się od 0001.
oo Jeśli w folderze 999 numer pliku osiągnie 9999, rejestrowanie obrazów nie
będzie możliwe, nawet gdy na karcie jest wolne miejsce. Na ekranie będzie
wyświetlany komunikat o konieczności wymiany karty. Należy wymienić kartę
na nową.
507
Metody tworzenia numerów plików
Narastająco
Gdy chce się kontynuować numerację plików nawet po
wymianie karty lub utworzeniu nowego folderu.
Nawet jeśli użytkownik wymieni kartę lub utworzy nowy folder, numeracja
plików będzie kontynuowana aż do numeru 9999. Jest to przydatne, jeśli
obrazy numerowane w zakresie od 0001 do 9999 mają być zapisywane
na wielu kartach pamięci lub wielu lokalizacjach w jednym folderze na
komputerze.
Jeśli wymieniana karta lub istniejący już folder zawiera wcześniej
zarejestrowane obrazy, numery plików nowych obrazów mogą zachować
ciągłość z uwzględnieniem numerów plików zapisanych już na karcie lub
w folderze. Aby korzystać z narastających numerów plików, zaleca się
używanie zawsze świeżo sformatowanej karty.
Numerowanie plików
po wymianie karty
Karta 1
Numerowanie plików
po utworzeniu folderu
Karta 2
Karta 1
100
0051
0052
(1)
(1)
508
Kolejny numer pliku
101
0051
0052
Metody tworzenia numerów plików
Automatyczne resetowanie
Gdy chce się rozpocząć numerację plików od 0001 po każdej
wymianie karty lub utworzeniu nowego folderu.
Po wymianie karty lub utworzeniu folderu numeracja plików nowo zapisanych
obrazów rozpocznie się od 0001. Jest to przydatne, jeśli obrazy mają być
porządkowane według kart lub folderów.
Jeśli wymieniana karta lub istniejący już folder zawiera wcześniej
zarejestrowane obrazy, numery plików nowych obrazów mogą zachować
ciągłość z uwzględnieniem numerów plików zapisanych już na karcie
lub w folderze. Aby zapisywać obrazy, których numery plików mają
się rozpoczynać od wartości 0001, należy zawsze używać świeżo
sformatowanej karty.
Numerowanie plików
po wymianie karty
Karta 1
Numerowanie plików
po utworzeniu folderu
Karta 2
Karta 1
100
0051
0001
101
0051
0001
(1)
(1)
Numery plików zostaną zresetowane
Ręczny reset
W przypadku gdy chce się rozpocząć numerację plików
od 0001 lub w przypadku zapisu plików w nowym folderze.
Po ręcznym resetowaniu numerów plików automatycznie jest tworzony
nowy folder, a numery plików obrazów zapisywanych w tym folderze
rozpoczynają się od 0001.
Jest to przydatne na przykład wtedy, gdy korzystamy z odrębnych folderów
dla obrazów wykonanych wczoraj i dzisiaj.
509
Automatyczne obracanie obrazów
pionowych
Można zmienić ustawienie automatycznego obracania,
które prostuje zdjęcia wykonane w orientacji pionowej,
gdy są wyświetlane.
1 Wybierz pozycję [5: Auto-obracanie].
2 Wybierz jedną z pozycji.
zzWł.zD
Automatycznie obraca obrazy podczas odtwarzania na aparacie
i komputerach.
zzWł.D
Automatycznie obraca obrazy jedynie podczas odtwarzania na
komputerach.
zzWył.
oo Obrazy wykonane po wybraniu opcji [Wył.] dla funkcji automatycznego
obracania nie zostaną obrócone podczas odtwarzania, nawet jeśli użytkownik
wybierze później opcję [Wł.] dla funkcji automatycznego obracania.
oo Jeśli zdjęcie zostanie wykonane po skierowaniu aparatu w górę lub w dół,
automatyczne obracanie do właściwej orientacji do przeglądania może nie
zadziałać prawidłowo.
oo Jeśli obrazy nie są automatycznie obracane na komputerze, spróbuj użyć
oprogramowania EOS.
510
Formatowanie kart pamięci
Jeśli karta jest nowa lub została sformatowana (zainicjalizowana) w innym
aparacie lub na komputerze, zaleca się przeprowadzenie formatowania
karty w tym aparacie.
oo Po sformatowaniu karty zostaną usunięte wszystkie obrazy i dane, które
były na niej zapisane. Zostaną usunięte nawet chronione obrazy, dlatego
też należy upewnić się, że na karcie nie ma żadnych danych, które
chcemy zachować. W razie potrzeby przed sformatowaniem karty należy
przesłać obrazy i dane do komputera lub sporządzić kopię zapasową
w podobny sposób.
1 Wybierz pozycję [5: Formatuj kartę].
kartę.
2 Sformatuj
zz Wybierz opcję [OK].
zz W przypadku pełnego formatowania
naciśnij przycisk <L>, aby dodać
symbol zaznaczenia <X> do opcji
[Formatowanie pełne], a następnie
wybierz przycisk [OK].
oo Pojemność karty wyświetlana na ekranie formatowania może być mniejsza niż
pojemność oznaczona na karcie.
oo W niniejszym urządzeniu zastosowano technologię exFAT na licencji firmy
Microsoft.
511
Formatowanie kart pamięci
Sytuacje wymagające sformatowania karty
zz Karta jest nowa.
zz Karta została sformatowana w innym aparacie lub na komputerze.
zz Karta jest zapełniona zdjęciami lub innymi danymi.
zz Wyświetlany jest komunikat o błędzie związanym z kartą (=613).
Pełne formatowanie
zz Pełne formatowanie należy przeprowadzić, gdy zapisywanie na karcie lub
odczyt z niej trwa zbyt długo oraz w celu całkowitego usunięcia danych
z karty.
zz Pełne formatowanie powoduje skasowanie wszystkich zapisywalnych
sektorów na karcie, dlatego trwa dłużej niż formatowanie standardowe.
zz Podczas pełnego formatowania można anulować formatowanie,
naciskając przycisk [Anuluj]. Nawet w takim przypadku zostanie już
ukończone formatowanie standardowe, co umożliwi normalne korzystanie
z karty.
Formaty plików karty
zz Karty pamięci SD/SDHC zostaną sformatowane w systemie FAT32.
Karty pamięci SDXC zostaną sformatowane w systemie exFAT.
zz W przypadku nagrywania filmu przy użyciu karty sformatowanej
w systemie exFAT film zostanie nagrany w pojedynczym pliku (nie będzie
dzielony na kilka plików), nawet jeśli jego rozmiar przekracza 4 GB.
(Plik filmu przekroczy 4 GB).
oo Może nie być możliwości korzystania z kart SDXC sformatowanych za
pomocą tego aparatu w innych aparatach. Należy również pamiętać, że karty
sformatowane w trybie exFAT mogą nie być rozpoznawane przez niektóre
systemy operacyjne komputera lub czytniki kart.
oo Formatowanie lub kasowanie danych na karcie nie powoduje całkowitego
usunięcia danych. Należy o tym pamiętać w przypadku sprzedaży lub
wyrzucania karty. Wyrzucając karty pamięci, należy podjąć odpowiednie
czynności w celu ochrony informacji osobistych, np. mechanicznie uszkodzić
kartę.
512
Automatyczne wyłączanie
Użytkownik może zmienić czas do automatycznego wyłączania ustawiony
dla aparatu.
1 Wybierz opcję [5: Autom. wyłącz.].
2 Wybierz jedną z pozycji.
oo Ekran wyłącza się po ok. 30 min, nawet gdy wybrano ustawienie [OFF].
Należy zwrócić uwagę, że aparat pozostaje włączony.
513
Regulacja jasności ekranu
1 Wybierz pozycję [5: Jasność wyśw.].
odpowiedniej regulacji.
2 Dokonaj
zz Korzystając z karty szarej, użyj
przycisków <Y> <Z>, aby dostosować
jasność, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
oo Aby sprawdzić ekspozycję zdjęcia, zaleca się spojrzeć na histogram (=389).
514
Włączanie i wyłączanie ekranu
Aparat można ustawić tak, aby ekran był włączany i wyłączany w wyniku
naciskania spustu migawki do połowy podczas fotografowania z wizjerem.
1 Wybierz opcję [5: P. wył/wł ekranu].
2 Wybierz jedną z pozycji.
zzWłączony
Ekran nie wyłącza się po naciśnięciu spustu migawki do połowy.
Aby wyłączyć ekran, naciśnij przycisk <B>.
zzSp. migawki
Ekran wyłącza się po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Aby włączyć
ekran, zwolnij przycisk.
515
Ustawianie daty, godziny i strefy czasowej
Po pierwszym włączeniu zasilania lub po wyzerowaniu daty/czasu/strefy
czasowej należy wykonać poniższe czynności, aby w pierwszej kolejności
ustawić strefę czasową.
Ustawiając najpierw strefę czasową, można po prostu dostosować to
ustawienie w razie potrzeby w przyszłości, a data/godzina zostaną
odpowiednio zaktualizowane.
Ponieważ zarejestrowane obrazy zostaną uzupełnione o informacje o dacie
i godzinie utworzenia, należy pamiętać o ustawieniu daty/godziny.
pozycję [5: Data/czas/
1 Wybierz
strefa].
strefę czasową.
2 Ustaw
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
pozycję [Strefa czasowa].
zz Naciśnij przycisk <0>.
zz Naciśnij przycisk <0>.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
strefę czasową, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Jeśli Twojej strefy czasowej nie ma
na liście, naciśnij przycisk <M>,
a następnie ustaw różnicę względem
uniwersalnego czasu koordynowanego
(UTC) w polu [Różnica czasowa].
516
Ustawianie daty, godziny i strefy czasowej
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
wybrać pozycję [Różnica czasowa]
(+/-/godz./minut), a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby
ustawić wartość, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Po wprowadzeniu strefy czasowej
i różnicy czasowej użyj przycisków
<Y> <Z>, aby wybrać opcję [OK],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
datę i czas.
3 Ustaw
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
wybrać pozycję, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby
ustawić wartość, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
czas letni.
4 Ustaw
zz Dostosuj ustawienia zależnie od potrzeb.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
wybrać opcję [Y], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby
wybrać opcję [Z], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Po wybraniu opcji [Z] dla czasu letniego
czas ustawiony w kroku 3 przesunie się do
przodu o 1 godzinę. Wybranie opcji [Y]
spowoduje anulowanie czasu letniego
i przestawienie czasu do tyłu o 1 godzinę.
ekran ustawień.
5 Zamknij
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
opcję [OK].
517
Ustawianie daty, godziny i strefy czasowej
oo Ustawienia daty, godziny i strefy czasowej mogą zostać wyzerowane
w przypadku przechowywania aparatu bez akumulatora, wyczerpania
akumulatora lub wystawienia akumulatora na działanie ujemnych temperatur
przez dłuższy czas. W takim przypadku należy je ustawić ponownie.
oo Po zmianie opcji [Strefa/Różnica czasowa] sprawdź, czy zostały ustawione
prawidłowe wartości daty/czasu.
oo Czas do automatycznego wyłączenia można wydłużyć, gdy wyświetlany jest
ekran [5: Data/czas/strefa].
518
Język interfejsu
pozycję [5: Wybór
1 Wybierz
językaK].
2 Wybierz żądany język.
519
Standard TV
Ustaw standard TV telewizora używanego do wyświetlania. To ustawienie
określa liczbę klatek na sekundę dostępną podczas nagrywania filmów.
1 Wybierz pozycję [5: Standard TV].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Dla NTSC
Dla obszarów, w których obowiązuje
standard systemu telewizyjnego NTSC
(Ameryka Północna, Japonia, Korea
Południowa, Meksyk itp.).
zz Dla PAL
Dla obszarów, w których obowiązuje
standard systemu telewizyjnego PAL
(Europa, Rosja, Chiny, Australia itp.).
520
Ustawienia czułości na sterowanie dotykiem
pozycję [5: Ster.
1 Wybierz
dotykiem].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz [Duża czułość] zapewnia wyższą
czułość panelu dotykowego na dotyk
niż opcja [Standardowe].
zz Aby wyłączyć obsługę ekranu
dotykowego, wybierz opcję [Wyłącz].
Przestrogi dotyczące obsługi sterowania dotykiem
oo Do obsługi dotykowej nie należy wykorzystywać ostrych przedmiotów, taki jak
paznokcie czy długopisy.
oo Nie należy obsługiwać ekranu dotykowego mokrymi palcami. Jeśli na ekranie
znajdują się krople wody lub jest obsługiwany mokrymi palcami, panel
dotykowy może nie reagować lub działać nieprawidłowo. W takim wypadku
należy wyłączyć zasilanie i zetrzeć wilgoć ściereczką.
oo Nałożenie na ekran dostępnej w handlu osłony lub naklejki ochronnej może
pogorszyć działanie funkcji dotykowych.
oo Szybkie wykonanie operacji dotykowej po ustawieniu opcji [Duża czułość]
może pogorszyć reakcję na dotyk.
521
Sygnały dźwiękowe podczas pracy aparatu
1 Wybierz pozycję [5: Sygnał "bip"].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
Dotknij
Wyłącza sygnały dźwiękowe dla obsługi
dotykowej.
Wyłącz
Wyłącza sygnały dźwiękowe dla
potwierdzania ostrości, fotografowania
z samowyzwalaczem i obsługi dotykowej.
522
Głośność słuchawek
1 Wybierz opcję [5: Głośn. w słuch.].
odpowiedniej regulacji.
2 Dokonaj
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
przeprowadzić regulację, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
oo Dźwięk z wbudowanego mikrofonu lub mikrofonu zewnętrznego
w słuchawkach można sprawdzić, gdy dla opcji [z: Nagryw. dźwięku]
wybrano ustawienie inne niż [Wyłącz].
523
Sprawdzanie danych akumulatora
Można sprawdzić stan wykorzystywanego akumulatora. Zarejestrowanie
wielu akumulatorów w aparacie zapewnia użytkownikowi możliwość
sprawdzenia przybliżonej pozostałej pojemności i historii użytkowania.
opcję [5: Dane
1 Wybierz
akumulatora].
(1)
(2)
(1)
(2)
(3) (3)
(4)
(5)
(4)
(5)
Lokalizacja akumulatora
Model akumulatora lub rodzaj
używanego domowego źródła energii.
Zostanie wyświetlony wskaźnik
poziomu naładowania akumulatora
(=53) razem ze stanem
naładowania akumulatora podanym
z dokładnością do 1%.
Liczba zdjęć wykonanych
z wykorzystaniem danego
akumulatora. Wartość jest resetowana
po naładowaniu akumulatora.
Stopień zużycia akumulatora
(Zielony) :Akumulator jest
sprawny (niski
stopień zużycia).
(Zielony) :Sprawność
akumulatora jest
nieco mniejsza
(większy stopień
zużycia).
(Czerwony) :Zaleca się zakup
nowego akumulatora.
oo Zalecane jest korzystanie z oryginalnego akumulatora LP-E6N/LP-E6 firmy
Canon. Używanie akumulatorów niebędących oryginalnymi produktami firmy
Canon może uniemożliwić optymalną pracę aparatu lub spowodować jego
nieprawidłowe działanie.
524
Sprawdzanie danych akumulatora
oo Stan licznika migawki oznacza liczbę wykonanych zdjęć. (Nagrywanie filmu
nie jest wliczone).
oo Dane akumulatora są również wyświetlane, gdy używany jest uchwyt pionowy
BG-E14 (do nabycia osobno) razem z akumulatorami LP-E6N/LP-E6.
W przypadku baterii AA/R6 wyświetlany jest tylko stan akumulatora.
oo Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie komunikacji akumulatora,
postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w komunikacie.
Rejestracja akumulatora
Użytkownik może zarejestrować do sześciu akumulatorów LP-E6N/LP-E6
w aparacie. Aby zarejestrować kilka akumulatorów w danym aparacie,
opisane poniżej procedury należy powtórzyć w przypadku każdego
akumulatora.
przycisk <B>.
1 Naciśnij
zz Gdy wyświetlony jest ekran danych
akumulatora, naciśnij przycisk <B>.
Jeśli akumulator nie jest zarejestrowany,
jego wpis będzie wyszarzony.
2 Wybierz opcję [Zarejestruj].
opcję [OK].
3 Wybierz
zz Bateria jest teraz wyświetlana na biało.
oo Akumulatora nie można zarejestrować w przypadku używania akcesoriów do
gniazdek elektrycznych.
525
Sprawdzanie danych akumulatora
Oznaczanie akumulatorów za pomocą numeru seryjnego
Oznaczenie zarejestrowanych akumulatorów LP-E6N/LP-E6 numerami
seryjnymi za pomocą dostępnych w sprzedaży etykiet ułatwia pracę.
numer seryjny (1) na
1 Zapisz
etykiecie o wymiarach ok.
(1)
25×15 mm.
7c40
0300
etykietę.
2 Naklej
zz Ustaw przełącznik zasilania
w pozycji <2>.
zz Wyjmij akumulator z aparatu.
zz Umieść na nim etykietę w sposób
przedstawiony na rysunku (na boku
bez styków elektrycznych).
oo Etykietę należy umieścić na akumulatorze wyłącznie w sposób przedstawiony
w punkcie 2. Niewłaściwe umieszczenie etykiety może utrudnić włożenie
akumulatora lub uniemożliwić włączenie zasilania.
oo Etykieta może się odkleić w przypadku korzystania z uchwytu pionowego
BG-E14 (do nabycia osobno) i częstego wkładania akumulatora do koszyka
baterii oraz wyjmowania go z niego. Jeśli etykieta odklei się, przyklej nową.
526
Sprawdzanie danych akumulatora
Sprawdzanie pozostałej pojemności zarejestrowanego
akumulatora
Można sprawdzić pozostałą pojemność nieużywanych w danej chwili
akumulatorów, a także datę ich ostatniego użycia.
(1)
(3)
Wyszukaj numer seryjny
akumulatora.
zz Znajdź numer seryjny (1) akumulatora
na etykiecie i wyszukaj go na ekranie
historii pracy akumulatora.
Użytkownik może sprawdzić przybliżoną
pozostałą moc (2) danego akumulatora
oraz datę jego ostatniego użycia (3).
(2)
Usuwanie danych akumulatora
opcję [Usuń dane].
1 Wybierz
zz Wykonaj czynności z punktu 2 na =525, aby wybrać opcję
[Usuń dane].
dane akumulatora, które mają zostać usunięte.
2 Wybierz
zz Pojawi się symbol [X].
przycisk <L>.
3 Naciśnij
zz Wybierz opcję [OK] w oknie dialogowym potwierdzenia.
527
Czyszczenie matrycy
Aktywacja natychmiastowego czyszczenia
opcję [5: Czyszczenie
1 Wybierz
matrycy].
pozycję [Czyść terazf].
2 Wybierz
zz Wybierz opcję [OK] w oknie dialogowym
potwierdzenia.
528
Czyszczenie matrycy
Ustawianie autoczyszczenia
pozycję
1 Wybierz
[Autoczyszczenief].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
wybrać pozycję, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
oo Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy czyścić aparat ustawiony w stabilnej
pozycji na biurku lub innej płaskiej powierzchni.
oo Nawet powtórzenie procedury czyszczenia matrycy nie zapewni znacznej
poprawy. Opcja [Czyść terazf] może być niedostępna bezpośrednio
po czyszczeniu.
oo Kropki światła mogą pojawić się na zarejestrowanych obrazach lub na ekranie
fotografowania, jeśli na matrycę ma wpływ promieniowanie kosmiczne lub
podobne czynniki. Wybór opcji [Czyść terazf] może ograniczyć ich
występowanie (=528).
529
Czyszczenie matrycy
Ręczne czyszczenie matrycy M
Kurz, którego nie dało się usunąć przez automatyczne czyszczenie matrycy,
można usunąć ręcznie np. za pomocą dostępnej w sprzedaży gruszki lub
podobnego narzędzia.
Należy zawsze używać w pełni naładowanego akumulatora.
Matryca światłoczuła jest niezwykle delikatna. Jeśli matryca ma być
czyszczona bezpośrednio, zaleca się przeprowadzenie tej czynności
w punkcie serwisowym firmy Canon.
opcję [5: Czyszczenie
1 Wybierz
matrycy].
pozycję [Czyść matrycę
2 Wybierz
ręcznie].
opcję [OK].
3 Wybierz
zz Na panelu LCD będzie migać
symbol „CLn”.
obiektyw i wyczyść
4 Zdejmij
matrycę.
czyszczenie.
5 Zakończ
zz Ustaw przełącznik zasilania
w pozycji <2>.
oo Zaleca się korzystanie z akcesoriów do gniazdek elektrycznych (do nabycia
osobno).
530
Czyszczenie matrycy
oo Podczas czyszczenia matrycy nie wolno wykonywać żadnej
z wymienionych poniżej czynności. Jeśli zasilanie zostanie wyłączone,
migawka zamknie się, a lustro opadnie. Może to spowodować
uszkodzenie matrycy światłoczułej, zasłon migawki i lustra.
• Ustawienie przełącznika zasilania w pozycji <2>
• Wyjmowanie lub wkładanie akumulatora
oo Powierzchnia matrycy światłoczułej jest niezwykle delikatna. Podczas
czyszczenia należy zachować szczególną ostrożność.
oo Należy użyć zwykłej dmuchawki bez pędzelka. Pędzelek może spowodować
porysowanie matrycy.
oo Nie należy wkładać końcówki dmuchawki do aparatu poza krawędź
mocowania obiektywu. Jeśli zasilanie zostanie wyłączone, migawka
zamknie się, co może spowodować uszkodzenie migawki lub lustra.
oo Do czyszczenia matrycy nie wolno używać sprężonego powietrza ani innego
gazu. Sprężone powietrze może spowodować uszkodzenie matrycy, natomiast
rozpylany gaz może spowodować jej zamrożenie i zarysowanie.
oo Jeśli podczas czyszczenia matrycy stan akumulatora będzie słaby,
sygnalizator dźwiękowy wyemituje sygnał ostrzegawczy. Zakończ
czyszczenie matrycy.
oo W przypadku zabrudzenia, którego nie można usunąć za pomocą dmuchawki,
zaleca się zlecenie czyszczenia matrycy w punkcie serwisowym firmy Canon.
531
Konfigurowanie przewodnika trybu
fotografowania
Podczas przełączania trybów fotografowania może być wyświetlany krótki
opis aktualnie wybieranego trybu.
pozycję [5: Przewodnik
1 Wybierz
trybów].
2 Wybierz pozycję [Włącz].
pokrętło wyboru trybu.
3 Obróć
zz Pojawi się krótki opis wybranego trybu
fotografowania.
zz Aby wyświetlić więcej szczegółowych
informacji, naciśnij przycisk <X>.
zz Aby wyłączyć opis dostępny
w przewodniku trybów, naciśnij przycisk
<0>. W trybie <8> albo <U>
wyświetlany jest ekran wyboru trybu
fotografowania.
532
Przewodnik po funkcjach
Podczas korzystania z szybkich nastaw można wyświetlić krótki opis funkcji
i opcji.
1 Wybierz pozycję [5: Przew. funkcji].
2 Wybierz pozycję [Włącz].
oo Aby usunąć opis, należy go dotknąć albo kontynuować wykonywanie operacji.
533
Funkcje pomocy
Gdy wyświetlana jest opcja [zPomoc], można wyświetlić opis
danej funkcji, naciskając przycisk <B>. Naciśnij przycisk ponownie,
aby zakończyć wyświetlanie menu Pomocy. Aby przewinąć ekran po
wyświetleniu paska przewijania (1) po prawej stronie, obróć pokrętło <5>.
zzPrzykład: [z: Redukow. zakłóceń - High ISO]
<B>
B
(1)
zzPrzykład: [5: Blokada kilku funkcji]
<B>
B
534
Funkcje pomocy
Dostosowywanie wielkości tekstu
pozycję [5: Roz.tekstu
1 Wybierz
pomocy].
2 Wybierz jedną z pozycji.
535
Dostosowywanie informacji w wizjerze
1 Wybierz opcję [5: Ekran wizjera].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Wybierz za pomocą przycisków
<W> <X>, po czym naciśnij
przycisk <0>.
Wyświetlanie poziomicy elektronicznej
Poziomica elektroniczna (1) pojawia się po naciśnięciu spustu migawki
do połowy. Poziomica jest również aktywna w przypadku wykonywania
pionowych zdjęć.
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
536
Poziomo
(3)
Przesunięcie o 1°
(4)
Przesunięcie o co
najmniej 2°
Dostosowywanie informacji w wizjerze
oo Można sprawdzić tylko przesunięcie w poziomie. (Przesunięcie do przodu/tyłu
nie jest wyświetlane).
oo Margines błędu wynosi około ±1°.
oo Symbol gwiazdki obok opcji [5: Ekran wizjera] sygnalizuje, że ustawienie
domyślne ekranu wizjera zostało zmienione.
Wyświetlanie siatki
W wizjerze można wyświetlać siatkę, która ułatwia sprawdzanie
przesunięcia aparatu lub komponowanie ujęcia.
oo Podczas fotografowania w trybie Live View i przed rozpoczęciem nagrywania
filmu można wyświetlić siatkę na ekranie (=540).
Wyświetlanie detekcji migotania M
Po ustawieniu tej funkcji oznaczenie <G> będzie wyświetlane
w wizjerze, gdy aparat wykryje migotanie spowodowane miganiem
źródła światła.
oo Po wybraniu dla opcji [z: Fotogr.bez migot.] ustawienia [Włącz] można
fotografować z redukcją nierówności ekspozycji spowodowanej przez
migotanie (=261).
537
Opcje wyświetlania przycisku <B>
Po naciśnięciu przycisku <B> w momencie gotowości aparatu do
wykonania zdjęcia można wybrać informacje wyświetlane na ekranie.
opcję [5: Opcje wyśw.
1 Wybierz
przycisku B].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Wybierz żądaną opcję wyświetlania,
a następnie dodaj symbol zaznaczenia
[X].
zz Wybierz opcję [OK].
Wyświetlanie poziomicy elektronicznej
Czerwona linia zmienia kolor na zielony, gdy obraz jest wypoziomowany.
Poziomo
oo Margines błędu wynosi około ±1°.
oo Mocne przesunięcie aparatu powoduje zwiększenie marginesu błędu
poziomicy elektronicznej.
oo Poziomica elektroniczna nie jest wyświetlana podczas fotografowania w trybie
Live View, gdy dla metody AF wybrano ustawienie [u+Śledzenie].
oo Informacje o opcji [Ekran szybkich nastaw] można znaleźć na stronie =622.
538
Dostosowywanie informacji na ekranie
Użytkownik ma możliwość dostosowania informacji widocznych na ekranie
podczas fotografowania w trybie Live View lub nagrywania filmu.
Wybierz pozycję [5: Wyśw.inf.
fotogr.].
Dostosowywanie informacji na ekranie
pozycję [Ust.inf.na
1 Wybierz
ekranie].
ekrany.
2 Wybierz
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
ekrany informacyjne, które mają zostać
wyświetlone na wyświetlaczu aparatu.
zz Jeżeli nie chcesz, aby dane informacje
były wyświetlane, naciśnij przycisk <0>,
aby usunąć symbol zaznaczenia [X].
zz Aby dokonać edycji ekranu, naciśnij
przycisk <B>.
edycji ekranu.
3 Dokonaj
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
elementy, które mają być wyświetlane
na ekranie.
zz Jeżeli nie chcesz, aby dane elementy
były wyświetlane, naciśnij przycisk <0>,
aby usunąć symbol zaznaczenia [X].
zz Wybierz [OK], aby zarejestrować
ustawienie.
539
Dostosowywanie informacji na ekranie
Wyświetlanie siatki
1 Wybierz pozycję [Wyświetl. siatki].
2 Wybierz jedną z pozycji.
Konfigurowanie histogramu
1 Wybierz pozycję [Histogram].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Wybierz treść ([Jasność] lub [RGB])
i rozmiar wyświetlania ([Duży] lub [Mały]).
zz Aby potwierdzić ustawienia, naciśnij
przycisk <M>.
540
Dostosowywanie informacji na ekranie
Kasowanie nastaw
1 Wybierz opcję [Resetuj].
2 Wybierz opcję [OK].
541
Dostosowywanie spustu migawki pod
kątem nagrywania filmów
Istnieje możliwość ustawienia funkcji uruchamianych poprzez wciśnięcie
spustu migawki do połowy lub do końca podczas nagrywania filmu.
pozycję [5: F-cja przyc.
1 Wybierz
mig. do filmów].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
Do połowy
Wybierz, jaka funkcja będzie wykonywana
po naciśnięciu spustu migawki do połowy.
Do oporu
Wybierz, jaka funkcja będzie wykonywana
po naciśnięciu spustu migawki do końca
(oporu).
Po wybraniu dla opcji [Do oporu] ustawienia [Film - start/stop] można
rozpocząć/zatrzymać nagrywanie filmu nie tylko poprzez naciśnięcie przycisku
nagrywania filmu, ale także poprzez całkowite naciśnięcie spustu migawki lub
za pomocą pilota zdalnego sterowania RC-6, pilota bezprzewodowego BRE1 lub elektronicznego wężyka spustowego RS-60E3.
oo Nawet po ustawieniu opcji [Do oporu] na [Bez funkcji] aparat rozpocznie
lub zakończy nagrywanie filmów poklatkowych, jeśli spust migawki zostanie
naciśnięty do oporu po skonfigurowaniu ustawień nagrywania filmów
poklatkowych.
542
Wyjściowa rozdzielczość HDMI
Ustaw rozdzielczość wyjściową obrazu używaną, gdy aparat jest podłączony
do telewizora lub rejestratora zewnętrznego za pomocą kabla HDMI.
pozycję [5: Rozdzielczość
1 Wybierz
HDMI].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
Autom.
Obrazy będą automatycznie wyświetlane
w rozdzielczości odpowiadającej
podłączonemu telewizorowi.
1080p
Obrazy wyjściowe w rozdzielczości
1080p. Wybierz, jeśli chcesz uniknąć
problemów z wyświetlaniem lub
opóźnieniami, gdy aparat przełącza
rozdzielczość.
543
Wyświetlanie obrazów RAW na telewizorze
z HDR
Po podłączeniu aparatu do telewizora HDR można wyświetlać na nim
obrazy RAW w trybie HDR.
pozycję [5: Wyjście
1 Wybierz
HDMI HDR].
2 Wybierz opcję [Wł.].
oo Operacje na obrazach, takie jak obróbka obrazów RAW, nie są dostępne
podczas wyświetlania HDR.
oo Obrazy JPEG są używane do wyświetlania w jakości HDR w przypadku
obrazów RAW z wielu ekspozycji.
oo Upewnij się, że telewizor HDR ma skonfigurowane wejście HDR. Informacje
dotyczące przełączania wejść znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.
oo W przypadku niektórych telewizorów obrazy mogą wyglądać w niepożądany
sposób.
oo Niektóre efekty obrazu i informacje mogą nie być wyświetlane na
telewizorze HDR.
544
Blokada kilku funkcji
Określa elementy sterujące aparatu, które będą blokowane po włączeniu
blokady wielofunkcyjnej. Pomoże to zapobiec przypadkowym zmianom
ustawień.
pozycję [5: Blokada kilku
1 Wybierz
funkcji].
elementy sterujące
2 Wybierz
aparatu, które mają zostać
zablokowane.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby dodać
znacznik wyboru [X].
zz Wybierz opcję [OK].
Ustawienie przełącznika <R>
w położeniu <R> spowoduje
zablokowanie wybranych [X]
elementów sterujących aparatu.
oo W trybach strefy podstawowej można ustawić tylko opcję [Sterowanie
dotykiem]. Należy zauważyć, że w trybie <U>, można również użyć
pokrętła <6> lub <5>.
oo Jeśli jej ustawienie zostanie zmienione na inne niż domyślne, po prawej
stronie opcji [5: Blokada kilku funkcji] zostanie wyświetlona gwiazdka „*”.
545
Rejestrowanie własnych trybów
fotografowania
M
Bieżące nastawy aparatu, takie jak ustawienia dotyczące fotografowania,
menu i funkcji indywidualnych, można zarejestrować jako własny tryb
fotografowania.
opcję [5: Własny tryb
1 Wybierz
fotograf. (C1, C2)].
2 Wybierz pozycję [Rejestrowanie].
żądane elementy.
3 Zapisz
zz Na ekranie [Rejestrowanie] wybierz opcję,
[C*], a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Wybierz opcję [OK] na ekranie
[Własny tryb fotograf.: C*].
Bieżące nastawy aparatu zostaną
zarejestrowane jako własny trybie
fotografowania C*.
Automatyczna aktualizacja zarejestrowanych nastaw
Jeśli zmienisz ustawienie podczas fotografowania we własnym trybie
fotografowania, tryb może być automatycznie aktualizowany za pomocą
nowego ustawienia (automatyczna aktualizacja). Aby włączyć tę automatyczną
aktualizację, ustaw opcję [Autom. akt.nastaw] na wartość [Włącz] w punkcie 2.
Anulowanie zarejestrowanych własnych trybów fotografowania
Jeśli w punkcie 2 wybrano opcję [Kasuj nastawy], mogą zostać
przywrócone ustawienia domyślne poszczególnych trybów bez
zarejestrowanych własnych trybów fotografowania.
oo Można także zmienić ustawienia fotografowania i ustawienia menu we
własnych trybach fotografowania.
546
Przywracanie ustawień domyślnych
aparatu
M
Istnieje możliwość przywrócenia domyślnych ustawień funkcji
fotografowania oraz ustawień funkcji menu w aparacie.
pozycję [5: Kasowanie
1 Wybierz
nastaw aparatu].
2 Wybierz opcję [OK].
oo Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kasowania nastaw wszystkich
funkcji indywidualnych i dostosowanych ustawień, patrz =581.
547
Informacje o prawach autorskich
M
Po ustawieniu informacji o prawach autorskich będą one rejestrowane
z obrazem jako dane Exif.
pozycję [5: Inform.
1 Wybierz
o prawach autorskich].
2 Wybierz jedną z pozycji.
tekst.
3 Wprowadź
zz Użyj przycisków <j> <9> lub pokrętła
<5>, aby wybrać znak, a następnie
naciśnij przycisk <0>, aby go
wprowadzić.
zz Wybór opcji [ ] umożliwia zmianę trybu
wpisywania.
zz Aby usunąć pojedynczy znak, wybierz
[ ] albo naciśnij przycisk <L>.
ekran ustawień.
4 Zamknij
zz Naciśnij przycisk <M>, a następnie
przycisk [OK].
548
Informacje o prawach autorskich
Sprawdzanie informacji o prawach autorskich
Jeśli w punkcie 2 została wybrana pozycja
[Wyśw.inf.o prawach autor.], można
sprawdzić informacje wprowadzone
w pozycji [Autor] i [Prawa autorskie].
Usuwanie informacji o prawach autorskich
Jeśli w punkcie 2 została wybrana pozycja [Usuń inf. o prawach autor.],
można usunąć informacje z pozycji [Autor] i [Prawa autorskie].
oo Jeśli wpis parametru „Autor” lub „Prawa autorskie” jest długi, może nie być
wyświetlany w całości po wybraniu opcji [Wyśw.inf.o prawach autor.].
oo Informacje o prawach autorskich można także ustawić lub sprawdzić
w narzędziu EOS Utility (oprogramowaniu EOS).
549
Pozostałe informacje
zzPobieranie instrukcji obsługi lub oprogramowania
Aby pobrać instrukcje obsługi, wybierz pozycję [5: Adres URL
instrukcji/oprogram.] i zeskanuj wyświetlony kod QR za pomocą
smartfona.
Można również skorzystać z komputera, aby przejść do witryny pod
podanym adresem URL i pobrać oprogramowanie.
zzWyświetlanie logo certyfikatówM
Wybierz opcję [5: Wyśw. logo cert.], aby wyświetlić logo niektórych
certyfikatów aparatu. Logo innych certyfikatów można znaleźć w niniejszej
Instrukcji obsługi, na korpusie aparatu i na opakowaniu od aparatu.
zzWersja oprogramowania sprzętowegoM
Wybierz pozycję [5: Firmware], aby zaktualizować oprogramowanie
aparatu lub bieżącego obiektywu.
550
Funkcje indywidualne /
Moje menu
Istnieje możliwość precyzyjnej regulacji różnych funkcji aparatu
i zmiany działania przycisków i pokręteł według własnych
preferencji dotyczących fotografowania. Można również
dodawać często używane elementy menu i funkcje indywidualne
do kart Moje menu.
551
Karty menu: Dostosowanie
=556
=559
=570
=581
552
Ustawianie funkcji indywidualnych
M
opcję [C.Fn I:Ekspozycja],
1 Wybierz
[C.Fn II:Autofokus] lub
[C.Fn III:Operowanie/Inne].
(1)
numer funkcji
2 Wybierz
indywidualnej.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
i ustawić numer funkcji indywidualnej (1).
ustawienie według potrzeb.
3 Zmień
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
ustawienie (numer).
zz Aby ustawić kolejną funkcję
indywidualną, powtórz czynności
opisane w punktach od 2 do 3.
zz Cyfry na dole ekranu określają aktualne
ustawienia funkcji indywidualnych.
zz Wszelkie opcje zmienione przez
użytkownika w stosunku do ustawień
domyślnych będą wyświetlane w kolorze
niebieskim.
ekran ustawień.
4 Zamknij
zz Naciśnij przycisk <M>.
Ponownie zostanie wyświetlony
ekran przedstawiony w punkcie 1.
553
Funkcje indywidualne
M
Funkcje indywidualne z oznaczeniem
nie działają (ustawienie jest
wyłączone) podczas fotografowania w trybie Live View (LV) i nagrywania filmów.
C.Fn I: Ekspozycja
AFotografowanie kNagrywanie
w trybie LV
filmu
1 Przyrosty nastaw ekspozycji
=556
k
k
2 Przyrosty nastaw czułości ISO
=556
k
Tryb a
3 Automatyczne kasowanie sekwencji braketingu =556
4 Sekwencja braketingu
=557
k
5 Liczba zdjęć w sekwencji BKT
=557
k
6 Bezpieczne przesuwanie ekspozycji
=558
k
7 Automatyczne anulowanie korekty ekspozycji =558
8 Blokada AE w trybie pomiaru po
=558
ustawieniu ostrości
k
C.Fn II: Autofokus
k
k
AFotografowanie kNagrywanie
w trybie LV
filmu
1 Czułość śledzenia
=559
k
2 Śledzenie przyspieszania/zwalniania
=560
k
3 Autom. przełączanie punktu AF
=561
k
4 Priorytet 1. zdjęcia AI Servo
=561
5 Priorytet 2. zdjęcia AI Servo
=562
6 Szukanie ostrości po utracie AF
=563
7 Wybierz tryb wyboru pola AF
=563
8 Ogranicz metody AF*
9 Metoda wyboru obszaru AF
k
k
=564
k
k
=564
k
k
10 Punkt AF powiązany z orientacją
=565
k
11 Wstępny punkt Servo AF,
=566
k
/c
12 Automatyczne wybieranie punktu AF: EOS iTR AF =567
13 Ruch wybierania punktu AF
=568
14 Wyświetlanie punktu AF przy
nastawianiu ostrości
15 Podświetlenie ekranu wizjera
=568
16 Mikroregulacja AF
=569
=569
* Funkcja używana podczas fotografowania w trybie Live View.
554
Funkcje indywidualne
C.Fn III: Operowanie/Inne
1
Ostrzeżenia z w wizjerze
=570
2
Kierunek obracania w Tv/Av
=570
3
Ustawienia własne
4
Schowaj obiektyw przy wyłączaniu =574
5
Kompresja dźwięku
=571
=574
AFotografowanie
w trybie LV
kNagrywanie
filmu
k
k
Różni się zależnie od ustawienia
k
k
k
555
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych
M
Możesz dostosować funkcje aparatu na karcie [8], aby dostosować je do
własnych preferencji dotyczących fotografowania.
C.Fn I: Ekspozycja
C.Fn I-1: Przyrosty nastaw ekspozycji
Ustawia dokładność czasu naświetlania, przysłony, korekcji ekspozycji,
sekwencji naświetlania, korekcji ekspozycji lampy itd. do 1/2 stopnia.
zz 0: 1/3 stopnia
zz 1: 1/2 stopnia
oo Po wybraniu opcji [1/2-stop] wyświetlacz będzie wyglądać tak, jak pokazano
poniżej.
C.Fn I-2: Przyrosty nastaw czułości ISO
Przyrosty ręcznego ustawiania czułości ISO można zmienić do pełnego
stopnia.
zz 0: 1/3 stopnia
zz 1: 1 stopień
oo Nawet w przypadku ustawienia [1-stop] czułość ISO będzie ustawiana
automatycznie z dokładnością do 1/3 stopnia po ustawieniu automatycznej
czułości ISO.
C.Fn I-3: Automatyczne kasowanie sekwencji braketingu
Możliwe jest anulowanie sekwencji naświetlania oraz sekwencji balansu
bieli, gdy przełącznik zasilania jest ustawiony na <2>.
zz 0: Włącz
zz 1: Wyłącz
556
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych
C.Fn I-4: Sekwencja braketingu
Istnieje możliwość zmiany sekwencji braketingu i sekwencji balansu bieli.
zz 0: 0, –, +
zz 1: –, 0, +
zz 2: +, 0, –
Sekwencja balansu bieli
Kierunek N/B
Kierunek P/Z
Sekwencja
naświetlania
0
: Standardowa
ekspozycja
– : Niedoświetlenie
+ : Prześwietlenie
0 : Standardowy balans bieli 0 : Standardowy balans bieli
: Przesunięcie w kierunku
: Przesunięcie w kierunku
–
koloru niebieskiego
koloru purpurowego
: Przesunięcie w kierunku
: Przesunięcie w kierunku
+
+
koloru bursztynowego
koloru zielonego
–
C.Fn I-5: Liczba zdjęć w sekwencji BKT
Liczbę zdjęć wykonanych w sekwencji naświetlania i w sekwencji balansu
bieli można zmieniać.
Gdy w pozycji [Kolejność zmian w sekw. BKT] wybrano ustawienie [0, –, +],
zdjęcia w sekwencji BKT będą wykonywane zgodnie z poniższą tabelą.
zz 0: 3 zdjęcia
zz 1: 2 zdjęć
zz 2: 5 zdjęć
zz 3: 7 zdjęć
(dokładność do 1 stopnia/kroku)
1. zdjęcie
3: 3
zdjęcia
2: 2
zdjęcia
5: 5
zdjęcia
7: 7
zdjęcia
Standardowo
(0)
Standardowo
(0)
Standardowo
(0)
Standardowo
(0)
2. zdjęcie 3. zdjęcie 4. zdjęcie 5. zdjęcie 6. zdjęcie 7. zdjęcie
-1
+1
±1
-2
-1
+1
+2
-3
-2
-1
+1
+2
+3
oo Po ustawieniu opcji [2 zdjęcia] można wybrać stronę + lub – podczas
ustawiania zakresu sekwencji naświetlania. W przypadku sekwencji
balansu bieli drugie zdjęcie zostanie dostosowanie w kierunku B/A albo M/G.
557
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych
C.Fn I-6: Bezpieczne przesuwanie ekspozycji
Jeśli jasność obiektu ulegnie zmianie i nie można uzyskać standardowej
ekspozycji w zakresie automatycznego wykrywania, aparat automatycznie
zmieni ręcznie wybrane ustawienie, aby uzyskać standardową ekspozycję.
Jeżeli wybrano opcję [Czas naświetl./Przysłona] dotyczy ona trybów
<s> i <f>. Ustawienie wartości [Czułość ISO] dotyczy trybów <d>,
<s> i <f>.
zz 0: Wyłącz
zz 1: Czas naśw./Przysłona
zz 2: Czułość ISO
oo W pozycji [z: zNastawy czułości ISO] nawet jeśli dla opcji [Zakres ISO]
albo [Min. czas naśw.] zmieniono ustawienie na inne niż domyślne,
bezpieczne przesuwanie ekspozycji zastąpi to ustawienie, jeśli nie będzie
można uzyskać standardowej ekspozycji.
oo Górne i dolne limity dla bezpiecznego przesuwania ekspozycji za pomocą
czułości ISO są określone przez opcję [Autom. zakres] (=216). Jeśli
jednak ręcznie ustawiona czułość ISO przekracza zakres określony w pozycji
[Autom. zakres], bezpieczne przesuwanie ekspozycji będzie działać do
górnej lub dolnej nastawy ręcznie ustawionej czułości ISO.
oo Bezpieczne przesuwanie ekspozycji będzie w razie potrzeby działało nawet
wtedy, gdy zostanie użyta lampa błyskowa.
C.Fn I-7: Automatyczne anulowanie korekty ekspozycji
zz 0: Wyłącz
Ustawienie korekty ekspozycji nie zostanie anulowane nawet
w przypadku ustawienia przełącznika zasilania w pozycji <2>.
zz 1: Włącz
Po ustawieniu przełącznika zasilania w położenie <2> ustawienie
korekty ekspozycji zostanie anulowane.
C.Fn I-8: Blokada AE w trybie pomiaru po ustawieniu ostrości
558
Dla każdego trybu pomiaru można określić,
czy ekspozycja ma być blokowana
(blokada AE) po uzyskaniu ostrości obiektów
w trybie One-Shot AF. Ekspozycja zostanie
zablokowana na czas przytrzymywania
spustu migawki do połowy.
Wybierz tryby pomiaru dla blokady AE
i dodaj symbol zaznaczenia [X]. Wybierz
[OK], aby zarejestrować ustawienie.
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych
C.Fn II: Autofokus
C.Fn II-1: Czułość śledzenia
Można ustawić czułość śledzenia obiektów, która wpływa na reakcję
na przeszkadzające obiekty poruszające się w punktach AF lub obiekty
oddalające się od punktów AF w trybie AI Servo AF / Servo AF.
zz 0
Ustawienie standardowe. Zazwyczaj odpowiedni dla ruchomych obiektów.
zz Blokada: -2 / Blokada: -1
Aparat kontynuuje ustawianie ostrości na obiekt, nawet gdy przeszkody
wchodzą w punkty AF lub obiekt oddala się od punktów AF. Ustawienie -2
sprawia, że aparat śledzi docelowy obiekt dłużej niż przy ustawieniu -1.
Jeśli jednak aparat ustawi ostrość na niewłaściwy obiekt, przełączenie
i ustawienie ostrości na docelowy obiekt może zająć nieco więcej czasu.
zz Szybka zmiana: +2 / Szybka zmiana: +1
Aparat może ustawiać ostrość na kolejne obiekty w różnych odległościach
w zasięgu punktów AF. Bardzo wygodna funkcja, jeśli ostrość ma być
zawsze ustawiana na najbliższym obiekcie. Ustawienie +2 zapewnia
szybsze ustawianie ostrości na kolejny obiekt niż ustawienie +1.
Jednakże aparat jest bardziej skłonny do nastawiania na ostrość na
niewłaściwym obiekcie.
559
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych
C.Fn II-2: Śledzenie przyspieszania/zwalniania
Ustawia czułość śledzenia w trybie AI Servo AF Servo AF dla obiektów,
które nagle zmieniają prędkość, np. poprzez gwałtowne poruszanie się
lub zatrzymywanie.
zz 0
Odpowiednie dla obiektów poruszających się ze stałą prędkością
(niewielkie zmiany prędkości ruchu).
zz -2 / -1
Odpowiednie dla obiektów poruszających się ze stałą prędkością
(niewielkie zmiany prędkości ruchu). Jest to skuteczne, jeśli wybrano
ustawienie 0, ale ostrość jest niestabilna ze względu na niewielkie ruchy
obiektu lub przeszkodę przed obiektem.
zz +2 / +1
Skuteczne dla obiektów wykonujących nagłe ruchy, nagłe przyśpieszenia/
zwolnienia lub nagłe zatrzymania. Nawet jeśli prędkość obiektu nagle
gwałtownie się zmienia, aparat utrzymuje ostrość na docelowym obiekcie.
Na przykład aparat ma mniejszą skłonność do ustawiania ostrości za
obiektem, który nagle zaczyna się zbliżać lub przed zbliżającym się
obiektem, który nagle przestaje się poruszać. Ustawienie +2 śledzi
nagłe zmiany prędkości ruchu obiektu lepiej niż ustawienie +1.
Ponieważ jednak aparat jest czuły na najmniejsze ruchy obiektu,
regulacja ostrości może na krótko stać się niestabilna.
560
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych
C.Fn II-3: Autom. przełączanie punktu AF
Służy do ustawiania czułości przełączania punktów AF podczas śledzenia
gwałtownych ruchów obiektu w górę, w dół, w lewo lub w prawo.
Ma zastosowanie w trybach wyboru pola AF: [AF z automatycznym
wyborem], [Strefowy AF] i [Wielkostrefowy AF] i z metodami AF:
[u+Śledzenie] i [Strefowy AF].
zz 0
Ustawienie standardowe stopniowego przełączania punktu AF.
zz +2 / +1
Nawet jeśli obiekt docelowy gwałtownie przesuwa się w górę, w dół,
w lewo lub w prawo i oddala się od punktu AF, aparat przełącza regulacje
ostrości na sąsiednie punkty AF, aby kontynuować ustawianie ostrości
na obiekt. Aparat przełącza na punkt AF, który prawdopodobnie najlepiej
ustawi ostrość na obiekt, w oparciu o dotychczasowy ciągły ruch obiektu,
kontrast itp. Ustawienie +2 sprawia, że aparat ma większą tendencję do
przełączania punktu AF niż przy ustawieniu +1.
Jednak w przypadku obiektywu szerokokątnego o dużej głębi ostrości
lub jeśli obiekt jest zbyt mały w kadrze, aparat może ustawić ostrość na
niezamierzony punkt AF.
C.Fn II-4: Priorytet 1. zdjęcia AI Servo
W trybie AI Servo AF można ustawić charakterystykę działania AF i czas
zwalniania migawki dla pierwszego zdjęcia.
zz Priorytet równoważny
Zapewnia równowagę między czasem ostrzenia i zwolnienia migawki.
zz Priorytet zwolnienia migawki
Po naciśnięciu spustu migawki aparat natychmiast wykonuje zdjęcie,
nawet jeśli obiekt nie jest ostry. Jest to przydatne, gdy zarejestrowanie
najważniejszego momentu ma mieć pierwszeństwo nad uzyskaniem
ostrości.
zz Priorytet ostrości
Po naciśnięciu spustu migawki zdjęcie nie zostanie zrobione dopóki
obiekt jest nieostry. Ta funkcja jest bardzo przydatna, gdy ostrość ma
być zawsze ustawiana przed zarejestrowaniem obrazu.
561
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych
C.Fn II-5: Priorytet 2. zdjęcia AI Servo
W trybie AI Servo AF dla serii zdjęć można zaprogramować ustawienie
charakterystyki działania AF i czasów wyzwalania migawki dla kolejnych
zdjęć, które zostaną wykonane po pierwszym zdjęciu w ramach serii zdjęć.
zz Priorytet równoważny
Zapewnia równowagę między ostrością a szybkością serii zdjęć.
Szybkość serii zdjęć może być mniejsza przy słabym oświetleniu
i kontraście.
zz Priorytet szybkości fotografowania
Szybkość serii zdjęć jest ważniejsza niż uzyskanie ostrości.
zz Priorytet ostrości
Uzyskanie ostrości jest ważniejsze niż szybkość serii zdjęć. Zdjęcie nie
zostanie zrobione dopóki obiekt jest nieostry.
oo Nawet jeśli ustawiono opcję [Prior.sz.fot.], w warunkach fotografowania,
które aktywują redukcję migotania (=261), szybkość serii zdjęć może się
zmniejszyć lub interwał fotografowania może stać się nieregularny.
oo Jeśli nie można uzyskać ostrości w warunkach słabego oświetlenia, gdy
wybrano opcję [Priorytet równoważny], ustawienie opcji [Prior. ostr.]
może zapewnić lepsze rezultaty.
562
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych
C.Fn II-6: Szukanie ostrości po utracie AF
Można określić działanie obiektywu w przypadkach, gdy aparat nie może
automatycznie ustawiać ostrości na obiekcie.
zz 0: Dalsze szukanie ostrości
Gdy nie można uzyskać ostrości w trybie autofokusa, napęd obiektywu
pracuje, próbując znaleźć pozycję precyzyjnej regulacji ostrości.
zz 1: Zaprzestanie szukania ostrości
Jeśli autofokus nie trafi z ustawieniem ostrości lub nie można ustawić
ostrości, wówczas napęd obiektywu nie zadziała. Zapobiega to dużej
utracie ostrości w związku z jej wyszukiwaniem.
oo [1:Zaprzest.szukania ostr.] to opcja zalecana dla obiektywów
superzbliżeniowych lub innych, które pokrywają duże obszary, w celu
uniknięcia znacznego opóźnienia przy wyszukiwaniu ostrości, gdy obiektyw
w znacznym stopniu utraci ostrość obrazu.
C.Fn II-7: Wybierz tryb wyboru pola AF
Można ograniczyć wybieralne tryby wyboru
pola AF do preferowanych. Wybierz tryb
wyboru pola AF i naciśnij przycisk <0>,
aby dodać symbol zaznaczenia [X].
Wybierz opcję [OK], aby zarejestrować
ustawienie.
Tryby wyboru pola AF zostały opisane na
stronach =128–=129.
oo Nie można usunąć zaznaczenia [X] opcji [Wybór ręczny:1-punkt.AF].
oo Nie można używać określonych trybów wyboru pola AF nawet w przypadku
dodania zaznaczenia [X] dla opcji [Wybierz tryb wyboru pola AF].
563
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych
C.Fn II-8: Ogranicz metody AF
Możesz ograniczyć dostępne metody AF do tych, z których będziesz
korzystać.
Szczegółowe informacje dotyczące metod AF można znaleźć na
str. =135–=137.
Dodaj symbol zaznaczenia [X] do metod AF, aby je udostępnić.
Aby zarejestrować ustawienie, wybierz [OK].
oo Nie można usunąć oznaczenia [X] z pozycji [1-punktowy AF].
C.Fn II-9: Metoda wyboru obszaru AF
zz 0: S 9 Przycisk wyboru obszaru AF
Gdy naciśnięty zostanie przycisk <S> lub <G>, naciśnięcie
przycisku <G> spowoduje zmianę trybu wyboru pola AF.
zz 1: S 9 Pokrętło główne
Gdy naciśnięty zostanie przycisk <S> lub <G>, obracanie
pokrętłem <6> powoduje zmianę trybu wyboru pola AF.
oo Po ustawieniu opcji [1:S9Pokrętło główne] użyj multi-sterownika <j>
<9>, aby przesunąć punkt AF w poziomie.
564
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych
C.Fn II-10: Punkt AF powiązany z orientacją
zz 0: Te same dla kadrowania pionowego/poziomego
Zarówno w przypadku zdjęć w pionie, jak i poziomie używany będzie
ten sam tryb wyboru pola AF i te same wybrane ręcznie punkty AF (albo
punkty AF bądź ramki stref AF znajdujące się w tym samym położeniu).
zz 1: Oddzielne punkty AF: G+S (S w LV)
Tryb wyboru pola AF i punkt AF lub ramkę strefy AF można ustawić
oddzielnie dla każdej orientacji aparatu (1. Poziomo; 2. Pionowo
(uchwyt aparatu u góry); 3. Pionowo (uchwyt aparatu u dołu)).
Jeśli wybierzesz ręcznie tryb wyboru pola AF i punkt AF (lub strefę)
dla każdej z trzech orientacji aparatu, zostaną one zarejestrowane dla
poszczególnych orientacji. W razie zmiany orientacji aparatu podczas
wykonywania zdjęć aparat będzie przełączał się w tryb wyboru pola AF
i na ręcznie wybrany punkt AF lub ramkę strefy AF dla aktualnej orientacji.
zz 2: Oddzielne punkty AF: Tylko S
Oddzielne pozycje punktów AF lub ramek stref AF mogą zostać
przypisane do każdej z orientacji aparatu (1. Poziomo; 2. pionowej
z uchwytem aparatu u góry; 3. pionowej z uchwytem aparatu u dołu.
Funkcja umożliwia automatyczne przełączanie punktów AF i ramek
stref AF w innych pozycjach w zależności od orientacji aparatu.
Punkty AF lub ramki stref AF przypisane do każdej z trzech orientacji
aparatu zostaną zachowane.
oo Jeśli wybrana zostanie opcja [8: Kasowanie nast. funkcji C.Fn] (=581),
ustawienia dla orientacji 1, 2 i 3 zostaną skasowane.
oo Ustawienie może zostać skasowane po zamocowaniu obiektywu, który nie był
używany podczas konfiguracji.
565
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych
C.Fn II-11: Wstępny punkt Servo AF,
/c
Wstępny punkt AF dla trybu AI Servo AF lub Servo AF można ustawić, gdy
dla trybu wyboru pola AF wybrano opcję [AF z automatycznym wyborem]
lub gdy jako metodę AF skonfigurowano ustawienie [u+Śledzenie].
zz 0: Auto
Punkt AF, od którego zaczyna się tryb AI Servo AF lub Servo AF, zostanie
ustawiony automatycznie w zależności od warunków fotografowania.
/c
zz 1: Wstępny punkt Servo AF dla
Tryb AI Servo AF lub Servo AF zaczyna się od ręcznie ustawionego
punktu AF, gdy dla działania AF wybrano opcję [AI Servo AF], a jako
tryb wyboru pola AF wybrano opcję [AF z automatycznym wyborem]
bądź gdy dla działania AF wybrano opcję [Servo AF], a jako metodę AF
wybrano [u+Śledzenie].
zz 2: Ustawiony punkt AF dla
Jeżeli ustawienie zostanie zmienione z [AF punktowy] lub [1-punktowy
AF] na [AF z automatycznym wyborem] lub [u+Śledzenie], tryb AI
Servo AF lub Servo AF zaczyna się od punktu AF, który ustawiono ręcznie
przed dokonaniem zmiany. Funkcja przydaje się do uruchamiania trybu AI
Servo AF bądź Servo AF od punktu AF ustawionego przed przełączeniem
w tryb [AF z automatycznym wyborem] lub [u+Śledzenie].
566
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych
C.Fn II-12: Automatyczne wybieranie punktu AF: EOS iTR AF
Funkcja ta umożliwia ustawienie ostrości podczas fotografowania
z wizjerem za pomocą autofokusa poprzez rozpoznawanie ludzi. Ta funkcja
działa po ustawieniu trybu wyboru obszaru AF na strefowy AF (wybieranie
ręczne strefy), wielkostrefowy AF (wybieranie ręczne strefy) lub wybór
automatyczny AF.
zz 0: EOS iTR AF (Priorytet twarzy)
Gdy aparat wybiera punkty AF, twarzom nadawany jest wyższy priorytet
niż w przypadku wybrania opcji [1:Włącz].
Ułatwia to ustawienie ostrości na twarzach osób znajdujących się
w obszarze AF w trybie One-Shot AF.
Pomaga to również w ustawieniu ostrości na twarzach w obszarze AF
w trybie AI Servo AF.
Gdy zostanie ustawiona ostrość, punkty AF są wybierane automatycznie,
aby twarze, na których wstępnie ustawiono ostrość, pozostały ostre.
zz 1: Włącz
Aparat wybiera punkty AF automatycznie na podstawie informacji z AF
oraz informacji dotyczących rozpoznanych osób.
W trybie One-Shot AF ustawianie ostrości na nieruchomej osobie
w obszarze AF jest łatwiejsze.
W trybie AI Servo AF ustawianie ostrości na osobie w obszarze AF jest
łatwiejsze. Gdy nie zostaną wykryte żadne osoby, aparat ustawia ostrość
na najbliższym obiekcie. Po ustawieniu ostrości punkty AF są dobierane
automatycznie tak, aby aparat mógł kontynuować ustawianie ostrości
na kolorze obszaru, na którym ostrość została ustawiona na samym
początku.
zz 2: Wyłącz
Punkty AF są wybierane automatycznie tylko na podstawie danych AF.
oo Gdy wybrano ustawienie [0:EOS iTR AF (Priorytet twarzy)] lub [1:Włącz],
regulacja ostrości potrwa nieco dłużej niż w przypadku ustawienia [2:Wyłącz].
oo W przypadku niektórych warunków fotografowania i obiektów pożądany wynik
może nie zostać uzyskany nawet po wybraniu opcji [0:EOS iTR AF (Priorytet
twarzy)] albo [1:Włącz].
oo Gdy oświetlenie jest słabe i zewnętrzna lampa Speedlite do aparatu EOS
automatycznie emituje oświetlenie wspomagające AF, punkty AF są wybierane
automatycznie tylko na podstawie danych AF. (Informacje dotyczące
rozpoznanych osób nie są używane na potrzeby AF).
567
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych
C.Fn II-13: Ruch wybierania punktu AF (fotografowanie z wizjerem)
zz 0: Do krawędzi obszaru AF
To ustawienie jest przydatne w przypadku częstego używania punktu AF
znajdującego się na zewnętrznej krawędzi.
zz 1: Ciągłe
Zamiast zatrzymywać się na krawędzi wybór punktu AF jest
kontynuowany po przeciwległej stronie.
oo Ma zastosowanie także wtedy, gdy wstępny punkt AF dla trybu AI Servo AF jest
wybierany po skonfigurowaniu dla opcji [8C.Fn II-11: Wstępny pkt Servo AF,
/c] ustawienia [1:Wstępny pkt AF ust. dla
/c].
C.Fn II-14: W
yświetlanie punktu AF przy nastawianiu ostrości
(fotografowanie z wizjerem)
Użytkownik może określić, czy punkty AF będą wyświetlane po wybraniu
punktu AF, przed rozpoczęciem AF (stan gotowości do fotografowania), przy
rozpoczynaniu AF, podczas AF, po ustawieniu ostrości i w trakcie działania
timera pomiarowego po ustawieniu ostrości.
k: wyświetlane, l: niewyświetlane
Wyświetlanie punktu AF przy
nastawianiu ostrości
Po
wybraniu
punktu AF
Przed
rozpoczęciem AF Po rozpoczęciu
AF
(stan gotowości
do fotografowania)
0: Wybrane (stałe)
k
k
k
1: Wszystkie (stałe)
k
k
k
2: Wybrane (wstępny AF, z ostrością)
k
k
k
3: Wybrany punkt AF (z ostrością)
k
l
k
4: Wyłącz wyświetlanie
k
l
l
Podczas
pracy
autofokusa
Po uzyskaniu
ostrości
Pomiar
aktywny po
uzyskaniu
ostrości
0: Wybrane (stałe)
k
k
k
1: Wszystkie (stałe)
k
k
k
2: Wybrane (wstępny AF, z ostrością)
l
k
k
3: Wybrany punkt AF (z ostrością)
l
k
l
4: Wyłącz wyświetlanie
l
l
l
Wyświetlanie punktu AF przy
nastawianiu ostrości
568
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych
C.Fn II-15: Podświetlenie ekranu wizjera
zz 0: Auto
Po ustawieniu ostrości w warunkach słabego oświetlenia albo na
ciemnym obiekcie punkty AF używane do ustawiania ostrości zaświecą
się na czerwono.
zz 1: Włącz
Punkty AF świecą na czerwono niezależnie od poziomu światła
w otoczeniu.
zz 2: Wyłącz
Punkty AF nie świecą na czerwono.
Gdy wybrano ustawienie [Autom.] lub [Włącz], można określić, czy
punkty AF mają świecić się na czerwono po naciśnięciu przycisku <Q>
w trybie AI Servo AF.
zz OFF: Niepodświetlony
Punkty AF nie będą zaświecały się w trybie AI Servo AF.
zz ON: Podświetlony
Punkty AF używane do regulacji ostrości będą świecić na czerwono
w trybie AI Servo AF. Punkty AF będą również zaświecać się podczas
serii zdjęć.
W przypadku wybrania ustawienia [2:Wyłącz] funkcja ta nie będzie
działać.
oo Po naciśnięciu przycisku <S> lub <G> punkty AF będą świecić na
czerwono niezależnie od tego ustawienia.
oo Linie formatu obrazu, poziomica elektroniczna i siatka w wizjerze również są
podświetlane na czerwono.
C.Fn II-16: Mikroregulacja AF
Istnieje możliwość dokonania dokładnej regulacji punktów AF (=575).
569
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych
C.Fn III: Operowanie/Inne
C.Fn III-1: Ostrzeżenia z w wizjerze
Gdy wybrana zostanie którejkolwiek z poniższych funkcji, ikona <z> może
pojawić się w wizjerze i na panelu LCD (=34).
Wybierz funkcję, dla której ma się wyświetlać ikona ostrzeżenia, po czym
naciśnij przycisk <0>, aby dodać symbol zaznaczenia [X]. Wybierz opcję
[OK], aby zarejestrować ustawienie.
zz W trybie monochromatycznym V
Jeśli dla opcji [z: Styl obrazów] wybrano ustawienie [Monochrom.]
(=231), pojawi się ikona ostrzeżenia.
zz Przy korekcji WB
Po ustawieniu korekcji balansu bieli (=227) ukaże się ikona
ostrzegawcza.
zz Gdy jest ustawiona opcja M
Jeśli w pozycji [z: Redukow. zakłóceń - High ISO] ustawiono opcję
[Red. szumów zdjęć seryj.] (=238), ukaże się ikona ostrzegawcza.
zz Po ustawieniu trybu HDR
Jeśli zostanie ustawiona opcja [z: Tryb HDR] (=251), pojawi się
ikona ostrzeżenia.
oo Po ustawieniu dowolnej z funkcji zaznaczonych symbolem [X] ikona <z>
pojawi się również dla odpowiedniego ustawienia wyświetlanego na ekranie
Strefa twórcza (=67).
C.Fn III-2: Kierunek obracania w Tv/Av
Kierunek obracania pokrętła podczas ustawiania czasu naświetlania
i wartości przysłony można odwrócić.
W trybie fotografowania <a> kierunek obracania pokrętłami <6>
i <5> zostanie odwrócony. W przypadku innych trybów fotografowania
zostanie odwrócony tylko kierunek obracania pokrętła <6>. Kierunek
obracania pokrętła <5> w trybie <a> jest zgodny z kierunkiem ustawienia
korygowania ekspozycji w trybach <d>, <s> i <f>.
zz 0: Normalny
zz 1: Odwrotny
570
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych
C.Fn III-3: Ustawienia własne
W celu ułatwienia obsługi często używane funkcje można przypisać do
przycisków lub pokręteł aparatu stosownie do potrzeb.
1 Wybierz część paska.
funkcję do przypisania.
2 Wybierz
zz Aby zapisać ustawienie, naciśnij
przycisk <0>.
oo Po wyświetleniu ekranu z kroku 1 można nacisnąć przycisk <L>,
aby przywrócić domyślne ustawienia własne. Ustawienia działania
niestandardowego nie są usuwane, jeśli wybrana zostanie funkcja
[Kasowanie nast. funkcji C.Fn].
571
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych
Funkcje, którymi można sterować za pomocą elementów aparatu
Funkcja
Pomiar i start AF
k
k
AF
Stop AF
k
ONE SHOT z AI SERVO/SERVO
k
Bezpośrednie wybieranie punktu AF
Wstrzymanie Filmowego Serwo AF
Pomiar start
k
Blokada AE / Blokada FE
k
Blokada AE (wstrzymanie)
k
Blokada AE
k
Ekspozycja
Blokada AE (naciśnięty przycisk)
k
Blokada ekspozycji lampy
Ustaw czułość ISO (przytrzymaj przycisk, obróć
Korekta ekspozycji (przytrzymaj przycisk, obróć
k
)
)
k
k
Korekta ekspozycji lampy
Ustawienie czasu naświetlania w trybie M
Ustawienie przysłony w trybie M
Jakość obrazu
Obraz
Styl obrazów
Balans bieli
Utwórz folder
Podgląd głębi ostrości
Operowanie
Start stabilizatora obrazu
Wyświetlanie menu
Nastawy lampy
Połączenie Wi-Fi/Bluetooth
Bez funkcji (wyłączona)
572
k
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych
j
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
> oznacza „przycisk blokady AF” znajdujący się na
oo Symbol <
superteleobiektywach wyposażonych w funkcję Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu).
573
Pozycje ustawień funkcji indywidualnych
C.Fn III-4: Schowaj obiektyw przy wyłączaniu
Można ustawić mechanizm tak, aby obiektyw STM z przekładnią
napędzającą (np. EF40mm f/2.8 STM) został automatycznie cofnięty
po ustawieniu przełącznika zasilania aparatu w pozycji <2>.
zz 0: Włącz
zz 1: Wyłącz
oo W przypadku automatycznego wyłączania zasilania obiektyw nie będzie się
cofać bez względu na to ustawienie.
oo Przed odłączeniem obiektywu upewnij się, że jest cofnięty.
oo Gdy wybrane zostanie ustawienie [0:Włącz], funkcja ta działa niezależnie od
ustawienia przełącznika trybu ostrości na obiektywie (AF lub MF).
C.Fn III-5: Kompresja dźwięku
Ustawia kompresję dźwięku dla nagrywania filmu. Ustawienie [1:Wyłącz]
zapewnia wyższą jakość dźwięku niż kompresja dźwięku, ale rozmiar plików
jest większy.
zz 0: Włącz
zz 1: Wyłącz
oo Edytowanie plików filmowych nagranych z wykorzystaniem ustawienia
[1:Wyłącz], a następnie zapisanie ich z kompresją spowoduje również
kompresję dźwięku.
oo Dźwięk zostanie skompresowany, nawet jeśli wybrano ustawienie [1:Wyłącz],
gdy dla opcji [Wielk.nagr. filmu] skonfigurowano ustawienie L6V
(NTSC) lub L5V (PAL).
oo Dźwięk w przypadku trybów strefy podstawowej lub nagrywania migawki
wideo zostanie skompresowany, nawet jeśli wybrano opcję [1:Wyłącz].
574
Precyzyjne dopasowywanie położenia AF
(Mikroregulacja AF)
M
Precyzyjną regulację punktu ostrości można wykonać podczas
fotografowania z wizjerem.
oo Zazwyczaj nie ma potrzeby przeprowadzania mikroregulacji AF.
Należy z niej korzystać tylko w razie konieczności. Należy pamiętać, że
korzystanie z tej regulacji może uniemożliwić dokładną regulację ostrości.
1: Jednakowa regulacja dla wszystkich
Ustaw wartość ręcznie, powtarzając regulację, fotografowanie i sprawdzanie
rezultatu, aż do uzyskania pożądanego efektu. Podczas automatycznej
regulacji ostrości, niezależnie od używanego obiektywu, punkt ostrości
zawsze będzie przesunięty o wartość regulacji.
1 Wybierz opcję [C.Fn II:Autofokus].
2 Wybierz opcję [16: Mikroregulacja AF].
opcję [1:Wszystko tak
3 Wybierz
samo].
4 Naciśnij przycisk <Q>.
575
Precyzyjne dopasowywanie położenia AF (Mikroregulacja AF)
odpowiedniej regulacji.
5 Dokonaj
zz Wybranie ustawienia znajdującego
się bliżej symbolu „–: ” przesuwa
punkt ostrości do przodu względem
standardowego punktu ostrości.
zz Ustawienie w kierunku „+: ” przesuwa
punkt ostrości do tyłu względem
standardowego punktu ostrości.
zz Po dokonaniu regulacji, naciśnij
przycisk <0>.
zz Ponownie naciśnij przycisk <0>.
rezultat regulacji.
6 Sprawdź
zz Zrób zdjęcie, aby sprawdzić wynik
regulacji.
zz W razie potrzeby powtórz regulację.
oo Jeśli wybrano opcję [1:Wszystko tak samo], oddzielna regulacja AF dla
najkrótszej i najdłuższej ogniskowej obiektywów zmiennoogniskowych nie
będzie możliwa.
576
Precyzyjne dopasowywanie położenia AF (Mikroregulacja AF)
2: Reguluj dla obiektywu
Można dokonać regulacji dla każdego obiektywu i zapisać regulację w aparacie.
Istnieje możliwość zapisania regulacji dla 40 obiektywów. W przypadku
autofokusa z obiektywem, którego parametry zapisano w aparacie, punkt
ostrzenia zawsze będzie przesunięty o wartość regulacji.
Ustaw wartość ręcznie, powtarzając regulację, fotografowanie i sprawdzanie rezultatu,
aż do uzyskania pożądanego efektu. W przypadku obiektywu zmiennoogniskowego
przeprowadź regulacje dla najkrótszej (W) i najdłuższej ogniskowej (T).
1 Wybierz opcję [2:Reg. dla obiekt.].
2 Naciśnij przycisk <Q>.
i zmień informacje dotyczące
3 Sprawdź
obiektywu.
Wyświetlanie informacji o obiektywie
(1)
zz Naciśnij przycisk <B>, aby wyświetlić
nazwę obiektywu i 10-cyfrowy numer
seryjny. Po wyświetleniu numeru seryjnego,
wybierz [OK] i przejdź do punktu 4.
zz Jeśli nie można potwierdzić numeru
seryjnego obiektywu, zostanie wyświetlony
symbol „0000000000”. W takim przypadku
należy wprowadzić numer zgodnie
z instrukcjami podanymi na następnej stronie.
zz Informacje o gwiazdce „*” wyświetlanej przed
numerami seryjnymi niektórych obiektywów
można znaleźć na następnej stronie.
(1)
Zapisana liczba
577
Precyzyjne dopasowywanie położenia AF (Mikroregulacja AF)
Wprowadzanie numeru seryjnego
Numer seryjny obiektywu
zz Wybierz cyfrę, która ma być wprowadzona,
a następnie naciśnij przycisk <0>, aby
pojawiło się oznaczenie <r>.
zz Wprowadź cyfrę, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Po wprowadzeniu wszystkich cyfr
wybierz opcję [OK].
zz Jeśli w punkcie 3 przed 10-cyfrowym numerem seryjnym obiektywu
pojawi się gwiazdka „*”, oznacza to, że można zarejestrować
tylko jeden egzemplarz tego samego modelu obiektywu. Nawet
po wprowadzeniu numeru seryjnego gwiazdka „*” będzie nadal
wyświetlana.
zz Numer seryjny obiektywu może się różnić od numeru seryjnego
wyświetlanego w kroku 3. Nie oznacza to nieprawidłowego działania
urządzenia.
zz Jeśli numer seryjny obiektywu zawiera litery, należy wprowadzić tylko cyfry.
zz Jeśli numer seryjny obiektywu składa się z co najmniej jedenastu cyfr,
należy wprowadzić tylko dziesięć ostatnich cyfr.
zz Lokalizacja numeru seryjnego zależy od obiektywu.
zz Niektóre obiektywy mogą nie być opatrzone numerem seryjnym.
Aby zarejestrować obiektyw, który nie posiada numeru seryjnego,
należy wprowadzić jakikolwiek numer seryjny.
oo Gdy wybrano ustawienie [2: Reg. dla obiekt.] i używany jest konwerter,
zarejestrowane ustawienie będzie dotyczyło połączenia obiektywu
i konwertera.
oo Po zarejestrowaniu 40 obiektywów ukaże się komunikat. Dopiero po wybraniu
obiektywu, którego rejestracja zostanie usunięta (nadpisana) można
zarejestrować kolejny obiektyw.
578
Precyzyjne dopasowywanie położenia AF (Mikroregulacja AF)
Obiektyw stałoogniskowy
Obiektyw
zmiennoogniskowy
odpowiedniej regulacji.
4 Dokonaj
zz W przypadku obiektywu
zmiennoogniskowego wybierz najkrótszą
(W) lub najdłuższą ogniskową (T).
Naciśnięcie przycisku <0> usunie
pomarańczową ramkę i umożliwi
regulację.
zz Ustaw wartość regulacji, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Wybranie ustawienia znajdującego
się bliżej symbolu „–: ” przesuwa
punkt ostrości do przodu względem
standardowego punktu ostrości.
zz Ustawienie w kierunku „+: ” przesuwa
punkt ostrości do tyłu względem
standardowego punktu ostrości.
zz W przypadku obiektywu
zmiennoogniskowego powtórz tę
procedurę i przeprowadź regulacje
dla najkrótszej (W) i najdłuższej
ogniskowej (T).
zz Po zakończeniu regulacji naciśnij
przycisk <M>, aby powrócić do
ekranu wyświetlanego w kroku 1.
rezultat regulacji.
5 Sprawdź
zz Zrób zdjęcie, aby sprawdzić efekt
regulacji.
zz W razie potrzeby powtórz regulację.
579
Precyzyjne dopasowywanie położenia AF (Mikroregulacja AF)
oo Podczas wykonywania zdjęć z wykorzystaniem średniego zakresu obiektywu
zmiennoogniskowego automatyczna korekta punktu ostrości AF odbywa
się zależnie od ustaleń dla najkrótszej i najdłuższej ogniskowej. Nawet jeśli
wykonano regulacje tylko dla najkrótszej lub najdłuższej ogniskowej, pośredni
zakres będzie korygowany automatycznie.
Usuwanie wszystkich mikroregulacji AF
Gdy opcja [ Kasuj wsz] jest widoczna u dołu ekranu, naciśnięcie
przycisku <L> usunie wszystkie regulacje dokonane dla opcji
[1:Wszystko tak samo] i [2:Reg. dla obiekt.].
Przestrogi dotyczące mikroregulacji AF
oo Punkt ostrości AF zmienia się zależnie od warunków zdjęciowych dot. obiektu,
jasności, ustawienia obiektywu zmiennoogniskowego i innych warunków
zdjęciowych. Zatem nawet po przeprowadzeniu mikroregulacji AF, ostrość
może nie zostać nastawiona w odpowiednim miejscu.
oo Wartość regulacji jednego stopnia jest zależna od maksymalnej przysłony
obiektywu. Należy dokonać kilka operacji regulacji, wykonywania zdjęć
i sprawdzania ostrości, aż do wyregulowania punktu ostrości AF.
oo Regulacja nie będzie stosowana do AF podczas fotografowania w trybie
Live View lub nagrywania filmu.
oo Te ustawienia zostaną zachowane nawet w przypadku wybrania opcji
[8: Kasowanie nast. funkcji C.Fn] (=581). Jednak wybranym
ustawieniem będzie [0:Wyłącz].
oo Aby sprawdzić wyniki regulacji, należy ustawić ostrość w trybie One-Shot AF.
Uwagi dotyczące mikroregulacji AF
oo Regulacje najlepiej przeprowadzać w otoczeniu, w którym będą wykonywane
zdjęcia. Dzięki temu ustawienia będą bardziej precyzyjne.
oo Podczas regulacji zalecane jest używanie statywu.
oo Na potrzeby dokonywania regulacji zalecane jest wykonywanie zdjęć w jakości
rejestracji obrazów 73.
580
Kasowanie ustawień funkcji
indywidualnych
Wybranie opcji [8: Kasowanie nast. funkcji C.Fn] usuwa wszystkie
ustawienia funkcji indywidualnych. Należy zwrócić uwagę, że ustawienia
opcji [Ustawienia własne] nie są usuwane.
581
Menu kart: Moje menu
=583
=586
=586
=587
582
Zapisywanie pozycji na karcie Moje menu M
Na karcie Moje menu można zapisać pozycje menu i funkcje indywidualne,
których ustawienia są często zmieniane.
Tworzenie i dodawanie karty Moje menu
pozycję [Dodaj kartę
1 Wybierz
Moje Menu].
opcję [OK].
2 Wybierz
zz Można utworzyć maks. pięć kart Moje
menu, powtarzając czynności opisane
w punkcie 1 i 2.
Zapisywanie pozycji menu na kartach Moje menu
pozycję [MY MENU*:
1 Wybierz
Konfiguruj].
583
Zapisywanie pozycji na karcie Moje menu
opcję [Wybierz pozycje do
2 Wybierz
zarejestr.].
żądane elementy.
3 Zapisz
zz Wybierz pozycję, która ma być
ustawiona, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Wybierz opcję [OK] w oknie dialogowym
potwierdzenia.
zz Można zapisać maksymalnie sześć
pozycji.
zz Aby wrócić do ekranu wyświetlanego
w punkcie 2, naciśnij przycisk <M>.
Ustawienia karty Moje Menu
Pozycje menu można sortować lub usuwać,
a kartę menu można usunąć lub zmienić jej
nazwę.
zzSortuj zarejestrowane pozycje
Możesz zmienić kolejność zarejestrowanych pozycji w Moim
menu. Wybierz opcję [Sortuj zarejestrowane pozycje], wybierz
element, którego kolejność chcesz zmienić, a potem naciśnij <0>.
Po wyświetleniu symbolu [z] użyj pokrętła <5>, aby przesunąć
element, a następnie naciśnij przycisk <0>.
zzUsuń wybrane pozycje / Usuń wszystkie pozycje na karcie
Istnieje możliwość usunięcia zarejestrowanych pozycji. Opcja [Usuń
wybrane pozycje] usuwa pojedynczą pozycję menu, natomiast
opcja [Usuń wszystkie poz. na karcie] usuwa wszystkie pozycje
zarejestrowane na karcie.
584
Zapisywanie pozycji na karcie Moje menu
zzUsuń kartę
Można usunąć bieżącą kartę Moje menu. Wybierz opcję [Usuń kartę],
aby usunąć kartę [MY MENU*].
zzZmień nazwę karty
Nazwę karty Moje menu można zmienić z [MY MENU*] na inną.
pozycję [Zmień nazwę
1 Wybierz
karty].
tekst.
2 Wprowadź
zz Wybierz pozycję [
] lub naciśnij
przycisk <L>, aby usunąć zbędne
znaki.
zz Użyj przycisków <j> <9>, aby
wybrać znak, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Wybór opcji [ ] umożliwia zmianę
trybu wpisywania.
wprowadzony tekst.
3 Potwierdź
zz Naciśnij przycisk <M>, a następnie
przycisk [OK].
585
Zapisywanie pozycji na karcie Moje menu
Usuwanie wszystkich kart Moje menu / usuwanie wszystkich
pozycji
Można usunąć wszystkie utworzone karty
Moje menu i zarejestrowane w ich ramach
pozycje.
zzUsuń wszyst. karty Moje Menu
Można usunąć wszystkie utworzone karty Moje Menu. W przypadku
wybrania opcji [Usuń wszyst. karty Moje Menu] wszystkie karty od
[MY MENU1] do [MY MENU5] zostaną usunięte, a karta [9] powróci
do ustawień domyślnych.
zzUsuń wszystkie pozycje
Można usunąć wszystkie pozycje zapisane na kartach od [MY
MENU1] do [MY MENU5]. Karty (y) pozostaną. Po wybraniu opcji
[Usuń wszystkie pozycje] wszystkie pozycje zapisane na wszystkich
utworzonych kartach zostaną usunięte.
oo Jeśli zostanie wykonane polecenie [Usuń kartę] lub [Usuń wszyst. karty
Moje Menu], nazwy kart zmienione za pomocą opcji [Zmień nazwę karty]
także zostaną usunięte.
586
Zapisywanie pozycji na karcie Moje menu
Ustawienia wyświetlania menu
Można wybrać opcję [Widok menu] w celu
ustawienia ekranu menu, który ma pojawić
się po naciśnięciu przycisku <M>.
zzWidok normalny
Wyświetla ostatnio wyświetlany ekran menu.
zzWyświetl od karty Moje menu
Wyświetla menu z wybraną kartą [9].
zzWyświetl tylko kartę Moje menu
Jest wyświetlana tylko karta [9]. (Karty [z], [3], [k] [5] i [8] nie
będą wyświetlane).
587
588
Informacje pomocnicze
Niniejszy rozdział zawiera informacje pomocnicze dotyczące
funkcji aparatu.
589
Oprogramowanie
Pobieranie i instalacja oprogramowania EOS lub innego
oprogramowania dedykowanego
Należy zawsze instalować najnowszą wersję oprogramowania.
Poprzednie wersje zainstalowanego oprogramowania należy zaktualizować,
nadpisując je jego najnowszą wersją.
oo Nie należy podłączać aparatu do komputera przed zainstalowaniem
oprogramowania. W przeciwnym razie oprogramowanie nie zostanie
zainstalowane poprawnie.
oo Nie można zainstalować oprogramowania, o ile komputer nie nawiązuje
połączenia z Internetem.
oo Poprzednie wersje oprogramowania mogą nie wyświetlać poprawie obrazów
z tego aparatu. Ponadto przetwarzanie obrazów RAW z tego aparatu nie jest
możliwe.
oprogramowanie.
1 Pobierz
zz Nawiąż połączenie z Internetem za pomocą komputera i uzyskaj
dostęp do niżej wymienionej witryny internetowej firmy Canon.
www.canon.com/icpd
zz Wpisz numer seryjny znajdujący się na spodzie aparatu, a następnie
pobierz oprogramowanie.
zz Dekompresuj je w komputerze.
W systemie Windows
Kliknij wyświetlany plik instalatora w celu uruchomienia instalatora.
W systemie Macintosh
Zostanie utworzony i wyświetlony plik .dmg. Aby uruchomić
instalator, wykonaj czynności podane poniżej.
590
Oprogramowanie
(1) Kliknij dwukrotnie plik .dmg.
gg Na pulpicie wyświetlona zostanie ikona dysku i plik instalatora.
Jeśli plik instalatora nie zostanie wyświetlony, kliknij
dwukrotnie ikonę dysku w celu jego wyświetlenia.
(2) Kliknij dwukrotnie plik instalatora.
gg Instalator zostaje uruchomiony.
według instrukcji wyświetlanych na ekranie,
2 Postępuj
aby zainstalować oprogramowanie.
Pobieranie instrukcji obsługi oprogramowania
Instrukcje obsługi oprogramowania (pliki PDF) można pobrać z witryny
internetowej firmy Canon na komputer.
zzStrona pobierania instrukcji obsługi oprogramowania
www.canon.com/icpd
oo Do wyświetlenia instrukcji obsługi (pliki PDF) wymagane jest
oprogramowanie Adobe umożliwiające przeglądanie plików PDF, takie jak
Adobe Acrobat Reader DC (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji).
oo Program Adobe Acrobat Reader DC można bezpłatnie pobrać z Internetu.
oo Aby otworzyć pobrany plik instrukcji obsługi (plik PDF), kliknij go dwukrotnie.
oo Aby dowiedzieć się, jak korzystać z oprogramowania do wyświetlania
plików PDF, zapoznaj się z jego sekcją pomocy.
591
Pobieranie obrazów na komputer
Oprogramowanie EOS umożliwia przesyłanie obrazów z aparatu do
komputera. Operację tę można wykonać na trzy sposoby.
Podłączenie do komputera za pomocą kabla interfejsu
(do nabycia osobno)
oprogramowanie
1 Zainstaluj
(=590).
aparat do komputera za
2 Podłącz
pomocą kabla interfejsu IFC-600PCU
(złącze komputera: USB typ A).
zz Włóż wtyczkę w złącze cyfrowe aparatu.
zz Podłącz wtyczkę kabla do gniazda USB
komputera.
oprogramowania EOS Utility,
3 Użyj
aby pobrać obrazy.
zz Zapoznaj się z treścią dokumentu
„EOS Utility Instrukcja obsługi”.
oo Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi aparat nie może komunikować się
z komputerem, nawet jeśli urządzenia są połączone za pomocą kabla
interfejsu.
592
Pobieranie obrazów na komputer
Czytnik kart
W celu przesłania obrazów do komputera można użyć czytnika kart.
oprogramowanie
1 Zainstaluj
(=590).
2 Włóż kartę pamięci do czytnika kart.
oprogramowania Digital Photo
3 Użyj
Professional, aby przesłać obrazy.
zz Informacje na ten temat można
znaleźć w dokumencie „Digital Photo
Professional Instrukcja obsługi”.
oo Podczas pobierania obrazów z aparatu do komputera przy pomocy czytnika
kart, ale bez użycia oprogramowania EOS, należy skopiować folder DCIM
z karty do komputera.
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem
sieci Wi-Fi
Aparat można podłączyć do komputera za pomocą sieci Wi-Fi
i zaimportować obrazy na komputer (=426).
593
Uchwyt pionowy BG-E14
BG-E14 to uchwyt pionowy, którego można używać razem z dwoma
akumulatorami LP-E6N/LP-E6 lub bateriami AA/R6. Zapewnia on elementy
sterujące do wykorzystania podczas fotografowania w pionie, takie jak spust
migawki i pokrętło główne. Szczegółowy opis mocowania i użytkowania
zawiera instrukcja obsługi uchwytu BG-E14.
Akcesoria do gniazd sieciowych
Istnieje możliwość zasilania aparatu z gniazda sieciowego przy użyciu
adaptera prądu stałego DR-E6 i zasilacza AC-E6N (każdy produkt
sprzedawany osobno). Szczegółowy opis mocowania i użytkowania
zawiera instrukcja obsługi adaptera DR-E6 i zasilacza AC-E6N.
oo Nie należy używać zasilacza innego niż AC-E6N.
oo Jeśli przełącznik zasilania aparatu jest ustawiony w pozycji włączenia, nie
należy podłączać ani odłączać przewodu zasilającego lub złącza ani odłączać
adaptera prądu stałego.
oo Po zakończeniu korzystania z aparatu odłącz wtyczkę zasilającą z gniazda
elektrycznego.
oo Można również wykorzystać zestaw zasilający AC Adapter Kit ACK-E6.
594
Przewodnik rozwiązywania problemów
W przypadku problemów związanych z aparatem w pierwszej kolejności
zapoznaj się z niniejszym przewodnikiem rozwiązywania problemów.
Jeśli na jego podstawie nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się
ze sprzedawcą lub najbliższym punktem serwisowym firmy Canon.
Problemy z zasilaniem
Nie można naładować akumulatora.
zz Jeśli pozostała pojemność akumulatora (=524) wynosi 94% lub więcej,
akumulator nie będzie ładowany.
zz Nie należy używać akumulatorów innych niż oryginalne akumulatory
LP-E6N/LP-E6 firmy Canon.
Kontrolka ładowania miga z dużą częstotliwością.
zz Jeżeli (1) występuje problem z ładowarką lub akumulatorem albo (2)
komunikacja z akumulatorem nie doszła do skutku (z akumulatorem firmy
innej niż Canon), obwód zabezpieczający zatrzyma ładowanie, a kontrolka
ładowania zacznie migać na pomarańczowo ze stałą dużą prędkością. W
przypadku opcji (1) należy wyjąć wtyczkę ładowarki z gniazda elektrycznego.
Odłącz i ponownie podłącz akumulator do ładowarki. Odczekaj parę minut
i ponownie podłącz wtyczkę zasilającą do gniazda elektrycznego. Jeśli ta
czynność nie rozwiązuje problemu, należy skontaktować się ze sprzedawcą
lub najbliższym punktem serwisowym firmy Canon.
Kontrolka ładowarki nie miga.
zz Ze względów bezpieczeństwa ładowanie podłączonego do ładowarki
akumulatora o wysokiej temperaturze wewnętrznej nie zostanie
przeprowadzone (kontrolka nie świeci). Wzrost temperatury wewnętrznej
akumulatora podczas ładowania spowoduje automatyczne przerwanie
ładowania (kontrolka miga). Ładowanie zostanie automatycznie
wznowione po obniżeniu temperatury akumulatora.
Aparat nie jest uruchamiany pomimo ustawienia przełącznika
zasilania w pozycji <1>.
zz Upewnij się, że zamknięto pokrywę komory akumulatora (=47).
zz Sprawdź, czy akumulator został prawidłowo włożony do aparatu (=47).
zz Naładuj akumulator (=44).
zz Upewnij się, że zamknięto pokrywę gniazda karty (=48).
595
Przewodnik rozwiązywania problemów
Kontrolka dostępu wciąż świeci lub miga, mimo że przełącznik
zasilania jest ustawiony w pozycji <2>.
zz Jeśli podczas zapisywania obrazu na karcie zostanie odłączone zasilanie,
kontrolka dostępu będzie świecić lub migać jeszcze przez kilka sekund. Po
zakończeniu zapisywania obrazu zasilanie zostanie odłączone automatycznie.
Wyświetla się komunikat [Czy ten akumulator/te akumulatory
mają logo firmy Canon?].
zz Nie należy używać akumulatorów innych niż oryginalne akumulatory
LP-E6N/LP-E6 firmy Canon.
zz Wyjmij i ponownie włóż akumulator (=47).
zz Jeśli styki elektryczne są brudne, wyczyść je miękką ściereczką.
Akumulator szybko się rozładowuje.
zz Użyj w pełni naładowanego akumulatora (=44).
zz Wydajność akumulatora mogła ulec obniżeniu. Wyświetl [5: Dane
akumulatora], aby sprawdzić stopień zużycia akumulatora (=524).
Jeśli wydajność akumulatora jest zbyt niska, należy go wymienić.
zz Dostępna liczba zdjęć zmniejsza się w wyniku wykonywania
następujących czynności:
Dłuższe naciskanie spustu migawki do połowy.
Częste włączanie funkcji AF bez wykonania zdjęcia.
Używanie funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) obiektywu.
Częste korzystanie z ekranu.
Długotrwałe nagrywanie filmów lub fotografowanie w trybie Live View.
Używanie funkcji komunikacji bezprzewodowej.
Aparat samoczynnie się wyłącza.
zz Została włączona funkcja automatycznego wyłączania. Aby dezaktywować
funkcję automatycznego wyłączania, wybierz dla opcji [5: Autom.
wyłącz.] ustawienie [Wyłącz] (=513).
zz Nawet jeżeli dla opcji [5: Autom. wyłącz.] wybrano ustawienie [Wyłącz],
ekran wyłączy się po ok. 30 minutach bezczynności aparatu (zasilanie
aparatu nie zostanie wyłączone).
Aparat nie działa po umieszczeniu w uchwycie pionowym baterii AA/R6.
zz Ponowna instalacja koszyka baterii i ponowne uruchomienie aparatu
może wznowić jego pracę.
596
Przewodnik rozwiązywania problemów
Problemy z fotografowaniem
Nie można zamontować obiektywu.
zz Do aparatu nie można podłączyć obiektywów RF i EF-M (=54).
Wizjer jest ciemny.
zz Włóż do aparatu naładowany akumulator (=44).
Nie można zrobić ani zapisać żadnego zdjęcia.
zz Sprawdź, czy karta została prawidłowo włożona (=48).
zz Ustaw przełącznik ochrony karty przed zapisem w pozycji umożliwiającej
zapisywanie/usuwanie (=48).
zz Jeśli karta jest zapełniona, wymień ją lub usuń zbędne obrazy w celu
zwolnienia miejsca (=48, =350).
zz Nie można wykonać zdjęcia podczas regulacji ostrości w trybie One-Shot AF
przy migającym wskaźniku ostrości <o> w wizjerze, bądź kiedy punkt AF
jest pomarańczowy w trybie Live View/filmowania. Ponownie naciśnij spust
migawki do połowy, aby automatycznie ponownie ustawić ostrość lub ustaw
ostrość ręcznie (=57, =147).
597
Przewodnik rozwiązywania problemów
Nie można korzystać z karty.
zz Jeśli na monitorze LCD jest wyświetlany komunikat o błędzie karty,
zapoznaj się z informacjami na stronach =50 lub =613.
Po włożeniu karty do innego aparatu wyświetlany jest komunikat
o błędzie.
zz Ponieważ karty pamięci SDXC są sformatowane w systemie exFAT,
w przypadku sformatowania karty w tym aparacie, a następnie włożenia
jej do innego aparatu może zostać wyświetlony komunikat o błędzie
i używanie karty może być niemożliwe.
Muszę nacisnąć spust migawki dwa razy, aby zrobić zdjęcie.
zz Wybierz dla opcji [z: Blokow. lustra podniesionego] ustawienie
[Wyłącz].
Obraz jest nieostry lub rozmazany.
zz Ustaw przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji <AF> (=54).
zz Delikatnie naciskaj spust migawki, aby zapobiegać drganiom aparatu
(=56, =57).
zz W przypadku obiektywu wyposażonego w mechanizm Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) ustaw przełącznik IS w pozycji <1>.
zz W warunkach słabego oświetlenia czas naświetlania może być długi.
Użyj krótszego czasu naświetlania (=112), ustaw wyższą czułość ISO
(=213), użyj lampy błyskowej (=164, =179) lub użyj statywu.
zz Patrz „Zmniejszanie liczby rozmytych zdjęć” na stronie =78.
Jest mniej punktów AF lub kształt ramki obszarowego AF
jest inny.
zz Liczba użytecznych punktów AF, wzory punktów AF, kształt ramki
obszarowego AF itp. różnią się w zależności od użytego obiektywu.
598
Przewodnik rozwiązywania problemów
Punkt AF miga lub dwa punkty AF są wyświetlane.
zz Informacje o świeceniu się lub miganiu punktów AF po naciśnięciu
przycisku <S> lub <G> można znaleźć na =133.
Punkty AF nie świecą na czerwono.
zz Punkty AF świecą na czerwono podczas fotografowania w słabym
oświetleniu lub po ustawieniu ostrości na ciemnym obiekcie.
zz W trybie <d>, <s>, <f>, <a> lub <F> można określić, czy
punkty AF mają świecić się na czerwono po uzyskaniu ostrości (=569).
Nie można zablokować ostrości i zmienić kompozycji zdjęcia.
zz W pozycji działania AF wybierz opcję One-Shot AF. Blokada ostrości nie
jest dostępna w trybie AI Servo AF/Servo AF ani podczas korzystania
z serwo w trybie AI Focus AF (=80, =125).
Szybkość serii zdjęć jest niska.
zz Szybkość serii zdjęć w przypadku szybkiej serii zdjęć może być niższa
zależnie od czynników, takich jak temperatura, stan akumulatora,
włączenie funkcji redukcji migotania, czas naświetlania, przysłona, rodzaj
fotografowanego obiektu, jasność, działanie AF, typ obiektywu, włączenie
fotografowania w trybie Live View, użycie lampy błyskowej i ustawienia
fotografowania. Szczegółowe informacje można znaleźć na str. =150
i =152.
Maksymalna liczba zdjęć seryjnych uległa zmniejszeniu.
zz Jeśli fotografowany obiekt zawiera wyraźne szczegóły, np. źdźbła trawy
na łące, rozmiar pliku będzie większy, a rzeczywista maksymalna liczba
zdjęć seryjnych może być niższa niż wartości podane na str. =615.
599
Przewodnik rozwiązywania problemów
Nawet po zmianie karty wyświetlana maksymalna liczba zdjęć
seryjnych nie zmienia się.
zz Maksymalna liczba zdjęć seryjnych wyświetlana w wizjerze nie zmienia się
po wymianie karty, nawet jeśli będzie to szybka karta. Maksymalna liczba
zdjęć seryjnych w tabeli na stronie =615 opiera się na karcie testowej
firmy Canon. (Im wyższa szybkość zapisu karty, tym wyższa rzeczywista
maksymalna liczba zdjęć seryjnych). Z tego powodu maksymalna
wyświetlana liczba zdjęć seryjnych może różnić się od rzeczywistej
maksymalnej liczby zdjęć seryjnych.
Nawet po ustawieniu mniejszej wartości kompensacji ekspozycji
obrazy są zbyt jasne.
zz Dla opcji [z: Auto Lighting Optimizer/z: Autom. optymalizator
jasności] wybierz ustawienie [Wyłącz] (=218). Nawet jeśli po
wybraniu opcji [Słaby], [Standard] lub [Mocny] ustawiona zostanie
mniejsza wartość kompensacji ekspozycji lub korekty ekspozycji lampy
obraz może być zbyt jasny.
Nie mogę ustawić korekty ekspozycji, gdy jest ustawiona jednocześnie
ręczna regulacja ekspozycji i automatyczna czułość ISO.
zz Zapoznaj się z informacjami na stronie =118, aby ustawić korektę
ekspozycji.
Nie wszystkie opcje korekcji aberracji obiektywu są wyświetlane.
zz Chociaż [Koryg. aber. chromat.] i [Korekcja dyfrakcji] nie są
wyświetlane gdy opcja [Cyfr. optymal. obiektywu] jest ustawiona
na [Włącz], obie funkcje mają zastosowanie w trakcie robienia zdjęć,
tak jak w przypadku ustawienia ich w opcji [Włącz].
zz Podczas nagrywania filmów opcje [Cyfr. optymal. obiektywu], [Korekcja
dyfrakcji] i [Korygowanie dystorsji] nie będą wyświetlone.
Wbudowana lampa błyskowa nie działa.
zz Fotografowanie z lampą błyskową może zostać tymczasowo wyłączone,
aby chronić głowicę lampy, gdy wbudowana lampa błyskowa zostanie
wielokrotnie użyta w krótkim czasie.
600
Przewodnik rozwiązywania problemów
Zewnętrzna lampa Speedlite nie działa.
zz Sprawdź, czy zewnętrzna lampa Speedlite została prawidłowo
podłączona do aparatu.
zz Gdy lampa błyskowa firmy innej niż Canon jest używana do fotografowania
w trybie Live View, należy wybrać dla opcji [z: Tryb migawki] ustawienie
inne niż [Elektroniczna] (=243).
Zewnętrzna lampa Speedlite działa zawsze z pełną mocą błysku.
zz W przypadku korzystania z lampy błyskowej innej niż lampa błyskowa
Speedlite serii EX, będzie ona działać wyłącznie z pełną mocą błysku
(=179).
zz Gdy dla opcji [Tryb pomiaru światła] w menu ustawienia funkcji
indywidualnych zewnętrznej lampy błyskowej wybrano opcję [Pomiar
błysku TTL] (automatyka błysku), lampa błyskowa zawsze będzie
działać z pełną mocą (=179).
Korekta ekspozycji lampy zewnętrznej jest niedostępna.
zz Jeśli korekta ekspozycji zewnętrznej lampy błyskowej została wcześniej
ustawiona w zewnętrznej lampie Speedlite, nie można ustawić tej opcji
za pomocą aparatu. Jeśli korekta ekspozycji zewnętrznej lampy Speedlite
została anulowana (ustawiona wartość 0), można ustawić korektę
ekspozycji lampy za pomocą aparatu.
Nie jest możliwe fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem.
zz Podczas fotografowania należy ustawić tryb wyzwalania migawki
w pozycji <Q> lub <k> (=151). Podczas nagrywania filmów
należy dla opcji [z: Pilot] wybrać ustawienie [Włącz] (=322).
zz Sprawdź położenie przełącznika czasu wyzwalania na pilocie zdalnego
sterowania.
zz W przypadku korzystania z pilota bezprzewodowego BR-E1 należy
zapoznać się z informacjami na stronie =156.
zz Pilotów zdalnego sterowania na podczerwień, takich jak RC-6 nie można
używać na potrzeby fotografowania ze zdalnym wyzwalaniem, gdy aparat
sparowano za pomocą Bluetooth ze smartfonem lub bezprzewodowym
pilotem zdalnego sterowania. Wybierz dla opcji [Ustaw. Bluetooth]
ustawienie [Wyłącz].
zz Aby używać pilota zdalnego sterowania do nagrywania filmu
poklatkowego, należy zapoznać się z informacjami na stronie =311.
601
Przewodnik rozwiązywania problemów
Włączenie fotografowania w trybie Live View
zz Wybierz w pozycji [z: Fotogr. Live View] ustawienie [Włącz].
Podczas fotografowania w trybie Live View jest słyszany
podwójny dźwięk zwolnienia migawki.
zz W przypadku korzystania z lampy błyskowej podczas fotografowania
w trybie Live View podwójny dźwięk zwolnienia migawki będzie słyszany
dla każdego zdjęcia.
Podczas fotografowania w trybie Live View jest wyświetlana
biała ikona s lub czerwona ikona E.
zz Oznacza ona, że temperatura wewnętrzna aparatu jest wysoka. Gdy
wyświetlana jest biała ikona [s], jakość zdjęć może być niższa. Jeśli jest
wyświetlana czerwona ikona [E], oznacza to, że fotografowanie w trybie
Live View wkrótce zostanie automatycznie zatrzymane (=269).
Nie można wybrać zwiększonych czułości ISO podczas
robienia zdjęć.
zz Sprawdź ustawienie [Zakres ISO] w obszarze [z: zNastawy
czułości ISO].
zz Nie można wybrać zwiększonej czułości ISO, gdy dla opcji [z: Priorytet
jasnych partii obr.] wybrano ustawienie [Włącz] lub [Wzmocniona].
Podczas nagrywania filmu wyświetlana jest czerwona ikona E.
zz Oznacza ona, że temperatura wewnętrzna aparatu jest wysoka. Jeśli
jest wyświetlana czerwona ikona [E], oznacza to, że nagrywanie filmu
zostanie wkrótce automatycznie zatrzymane (=326).
Podczas nagrywania filmu wyświetlana jest ikona [x].
zz Oznacza ona, że temperatura wewnętrzna aparatu jest wysoka.
Nagrywanie filmu nie jest możliwe tak długo jak wyświetlona jest ikona
[x]. Jeżeli ikona [x] pojawi się podczas nagrywania filmu, aparat
wyłączy się automatycznie po ok. 3 min (=326).
602
Przewodnik rozwiązywania problemów
Filmowanie zatrzymuje się samoczynnie.
zz Jeśli szybkość zapisu karty jest zbyt niska, nagrywanie filmu może zostać
automatycznie zatrzymane. Informacje o kartach, na których można
nagrywać filmy – patrz strona =617. Dane dotyczące prędkości zapisu
karty można znaleźć na stronie internetowej producenta karty.
zz W przypadku nagrywania filmu przez 29 min 59 s nagrywanie zostanie
automatycznie zatrzymane.
Nie można ustawić czułości ISO dla nagrywania filmu.
zz W trybach fotografowania innych niż <a> czułość ISO jest ustawiana
automatycznie. W trybie <a> można ustawić ręcznie czułość ISO (=280).
Ręcznie ustawiona czułość ISO zmienia się po przełączeniu
w tryb nagrywania filmu.
zz Gdy ustawiono fotografowanie z wizjerem lub w trybie Live View,
czułość ISO jest konfigurowana zgodnie z ustawieniem [Zakres ISO]
w menu [z: zNastawy czułości ISO] (=215). Gdy wybrano
nagrywanie filmu, czułość ISO jest konfigurowana zgodnie z ustawieniem
[Zakres ISO] w menu [z: kNastawy czułości ISO] (=322).
Nie można ustawić zwiększonych czułości ISO dla nagrywania filmu.
zz Sprawdź ustawienie [Zakres ISO] w obszarze [z: kNastawy
czułości ISO].
zz Nie można wybrać zwiększonej czułości ISO, gdy dla opcji [z: Priorytet
jasnych partii obr.] wybrano ustawienie [Włącz].
Ekspozycja zmienia się podczas nagrywania filmu.
zz Jeśli zmienisz czas naświetlania lub przysłonę podczas nagrywania filmu,
zmiany te mogą zostać zarejestrowanie na filmie.
zz Jeśli użytkownik zamierza zmieniać ogniskową podczas filmowania,
zalecane jest nagranie kilku próbnych filmów. Zmiana ogniskowej
w czasie nagrywania filmu może skutkować nagraniem zmian ekspozycji
lub mechanicznego dźwięku pracy obiektywu. Obrazy mogą być również
nieostre.
603
Przewodnik rozwiązywania problemów
Podczas nagrywania filmu obraz migocze lub pojawiają się na
nim poziome pasy.
zz Nierównomierna ekspozycja, migotanie i poziome pasy (zakłócenia)
mogą być spowodowane oświetleniem jarzeniowym, oświetleniem LED
lub też innymi źródłami światła podczas nagrywania filmu. Ponadto mogą
zostać zarejestrowane zmiany ekspozycji (jasności) lub tonu koloru.
W trybie <a> rozwiązaniem problemu może być zastosowanie długiego
czasu naświetlania. Ta przypadłość może być bardziej zauważalna
w sytuacji nagrywania filmu poklatkowego.
Podczas nagrywania filmu obiekt jest zniekształcony.
zz W przypadku przesuwania aparatu w lewo lub w prawo (ruch
panoramiczny) lub filmowania poruszającego się obiektu obraz
może być zniekształcony.
Nie można wykonywać zdjęć podczas nagrywania filmu.
zz Podczas nagrywania filmu nie można wykonywać zdjęć. Aby wykonywać
zdjęcia, należy zatrzymać nagrywanie filmu i wykonać zdjęcia przy użyciu
wizjera lub w trybie Live View.
604
Przewodnik rozwiązywania problemów
Problemy związane z funkcjami bezprzewodowymi
Nie można sparować ze smartfonem.
zz Skorzystaj ze smartfona zgodnego ze specyfikacją Bluetooth w wersji 4.1
lub późniejszej.
zz Włącz Bluetooth z ekranu ustawień smartfona.
zz Parowanie z aparatem nie jest możliwe z ekranu ustawień Bluetooth
smartfona. W smartfonie musi być zainstalowana specjalna aplikacja
Camera Connect (bezpłatna) (=399).
zz Nie można ponownie sparować poprzednio sparowanego smartfona
z aparatem, jeśli rejestracja aparatu jest zachowana na smartfonie.
W takim wypadku usuń rejestrację aparatu zachowaną w ustawieniach
Bluetooth na smartfonie i spróbuj ponownie przeprowadzić parowanie
(=406).
Nie można ustawić funkcji Wi-Fi.
zz W przypadku podłączenia aparatu do komputera lub innego urządzenia
za pomocą kabla interfejsu konfiguracja funkcji Wi-Fi jest niemożliwa.
Odłącz kabel interfejsu przed konfiguracją jakichkolwiek funkcji (=396).
Nie można używać urządzenia podłączonego za pomocą kabla
interfejsu.
zz Inne urządzenia, takie jak komputery, nie mogą być używane z aparatem
poprzez podłączenie ich za pomocą kabla interfejsu, gdy aparat
jest połączony z urządzeniami za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Przed
podłączeniem kabla interfejsu zakończ połączenie Wi-Fi.
Operacje, takie jak rejestrowanie i odtwarzanie, są niemożliwe.
zz Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi operacje, takie jak rejestrowanie
i odtwarzanie mogą być niedostępne.
Zakończ połączenie Wi-Fi, a następnie wykonaj operację.
605
Przewodnik rozwiązywania problemów
Nie można połączyć ponownie ze smartfonem.
zz Po zmianie ustawień lub wybraniu innego ustawienia nie można
ustanowić ponownego połączenia po wybraniu tej samej nazwy sieci
(SSID), nawet w przypadku używania tego samego aparatu i smartfona.
W takiej sytuacji usuń ustawienia połączenia z nastaw sieci Wi-Fi
w smartfonie i skonfiguruj połączenie od nowa.
zz Połączenie może nie zostać nawiązane, jeśli aplikacja Camera Connect
działa w trakcie rekonfiguracji ustawień połączenia. W takim przypadku
wyjdź na chwilę z aplikacji Camera Connect, a następnie zrestartuj ją.
606
Przewodnik rozwiązywania problemów
Problemy z obsługą
Nie można zmienić ustawień za pomocą elementów sterujących
<6>, <5>, <j>, <9> lub <d>.
zz Przesuń przełącznik <R> w dół (zwolnienie blokady) (=60).
zz Sprawdź ustawienie [5: Blokada kilku funkcji] (=545).
Obsługa dotykowa nie jest możliwa.
zz Upewnij się, że w pozycji [5: Sterowanie dotykiem] wybrano opcję
[Standardowe] lub [Duża czułość] (=521).
Przycisk lub pokrętło aparatu nie działa w oczekiwany sposób.
zz Sprawdź następujące ustawienia: [8: C.Fn II-7: Wybierz tryb
wyboru pola AF], [8: C.Fn II-9: Metoda wyboru obszaru AF]
i [8: Ustawienia własne] (=563, =564, =571).
Problemy z wyświetlaniem
Ekran menu zawiera mniej kart i opcji.
zz Niektóre karty i opcje nie pojawiają się w trybach strefy podstawowej ani
dla fotografowania w trybie Live View i nagrywania filmu.
Wyświetlacz jest uruchamiany z wyświetloną kartą [9]
Moje menu lub tylko z kartą [9].
zz W pozycji [Widok menu] na karcie [9] wybrano opcję [Wyświetl od
karty Moje Menu] lub [Wyświetl tylko kartę MojeMenu]. Wybierz
ustawienie [Widok normalny] (=587).
Nazwa pliku rozpoczyna się od podkreślenia („_”).
zz Ustaw w pozycji [z: Przest.kolorów] opcję [sRGB]. Jeśli wybrana
jest opcja [Adobe RGB], nazwa pliku będzie rozpoczynać się od
podkreślenia (=229).
607
Przewodnik rozwiązywania problemów
Nazwa pliku rozpoczyna się od „MVI_”.
zz Jest to plik filmu (=507).
Numery plików nie rozpoczynają się od 0001.
zz Jeśli karta zawiera już zapisane zdjęcia, numeracja zdjęć może nie
rozpocząć się od numeru 0001 (=507).
Data i czas wykonania zdjęcia są nieprawidłowe.
zz Sprawdź, czy ustawiono poprawnie datę i czas (=516).
zz Sprawdź ustawienia związane ze strefą czasową i czasem letnim
(=516, =517).
Brak daty i czasu na zdjęciu.
zz Data i czas fotografowania nie pojawiają się na zdjęciu. Data i czas
są zapisywane w danych obrazu jako informacje o obrazie. Podczas
drukowania można na zdjęciu wydrukować datę i czas zarejestrowane
w informacjach o obrazie (=354).
Wyświetlany jest symbol [###].
zz Jeśli liczba obrazów na karcie przekracza liczbę, którą aparat może
wyświetlić, zostanie wyświetlone oznaczenie [###].
Szybkość wyświetlania punktów AF w wizjerze jest mała.
zz Ze względu na właściwości wyświetlacza ciekłokrystalicznego szybkość
wyświetlania punktów AF w niskich temperaturach może być mniejsza.
W temperaturze pokojowej szybkość wyświetlania wróci do normy.
Obraz na ekranie jest niewyraźny.
zz Jeśli ekran jest brudny, wyczyść go miękką tkaniną.
zz W niskich temperaturach ekran może działać nieco wolniej, a w wysokich
wyświetlać przyciemniony obraz. W temperaturze pokojowej praca
monitora wróci do normy.
608
Przewodnik rozwiązywania problemów
Problemy z odtwarzaniem
Część obrazu miga na czarno.
zz W pozycji [3: Alarm prześwietl.] ustawiono opcję [Włącz] (=391).
Na obrazie wyświetla się czerwone pole.
zz W pozycji [3: Wyśw.punktu AF] ustawiono opcję [Włącz] (=392).
Podczas odtwarzania obrazów nie są wyświetlane punkty AF.
zz Punkty AF nie są wyświetlane, gdy odtwarzane są następujący typy
obrazów:
Obrazy zarejestrowane w trybach <8: FG>.
Obrazy zarejestrowane w trybie HDR.
Obrazy zarejestrowane w trybach <U: ABCD>.
Zdjęcia wykonane z wykorzystaniem redukcji szumów zdjęć seryjnych.
Zdjęcia wykadrowane.
Nie można usunąć obrazu.
zz Jeśli dla obrazu została włączona ochrona przed usunięciem, nie można
go usunąć (=346).
Nie można odtwarzać zdjęć i filmów.
zz Aparat może nie odtwarzać zdjęć wykonanych za pomocą innych
aparatów.
zz Filmów edytowanych w komputerze nie można odtwarzać w aparacie.
Można odtworzyć tylko kilka obrazów.
zz Obrazy zostały przefiltrowane pod kątem odtwarzania za pomocą
opcji [3: Ustaw kryteria wyszukiwania] (=385). Skasuj kryteria
wyszukiwania obrazów.
609
Przewodnik rozwiązywania problemów
Podczas odtwarzania filmu słychać dźwięk towarzyszący
wykonaniu operacji i mechaniczny dźwięk.
zz Dźwięki towarzyszące korzystaniu z pokręteł aparatu lub obiektywu
podczas nagrywania filmu zostaną również zarejestrowane. Zaleca
się stosowanie kierunkowego mikrofonu stereofonicznego DM-E1
(sprzedawany osobno) (=296).
Film okazjonalnie zatrzymuje się na chwilę.
zz W przypadku znacznych zmian poziomu ekspozycji podczas nagrywania
filmu z automatyczną regulacją ekspozycji nagrywanie zostaje chwilowo
zatrzymane, aż do momentu ustabilizowania jasności. W takim przypadku
należy nagrywać w trybie <a> (=279).
Brak obrazu na ekranie telewizora.
zz Sprawdź, czy w pozycji [5: Standard TV] ustawiono odpowiednią opcję:
[Dla NTSC] lub [Dla PAL] (zależnie od standardu TV telewizora).
zz Upewnij się, że wtyczka kabla HDMI została całkowicie wsunięta do
gniazda (=344).
Dostępnych jest kilka plików filmowych jednego filmu.
zz Jeśli rozmiar pliku filmu osiągnie 4 GB, automatycznie zostanie
utworzony kolejny plik filmu (=293). Jednak w przypadku korzystania
z karty pamięci SDXC sformatowanej za pomocą aparatu można nagrać
film w pojedynczym pliku, nawet gdy jego wielkość przekracza 4 GB.
610
Przewodnik rozwiązywania problemów
Czytnik kart nie rozpoznaje karty.
zz W przypadku niektórych czytników kart i systemów operacyjnych
komputera karty pamięci SDXC mogą nie zostać poprawnie rozpoznane.
W takiej sytuacji podłącz aparat do komputera za pomocą kabla interfejsu
(do nabycia osobno) i skorzystaj z programu EOS Utility (oprogramowanie
EOS, =590) lub nawiąż połączenie między aparatem i komputerem za
pomocą sieci Wi-Fi (=426), aby zaimportować obrazy do aparatu.
Nie można zmienić rozmiaru obrazu.
zz Na tym aparacie nie można zmieniać rozmiaru obrazów JPEG b ani
RAW (=379).
Nie można skadrować obrazu.
zz Na tym aparacie nie można kadrować obrazów RAW (=377).
Na obrazie pojawiają się jasne punkty.
zz Białe, czerwone lub niebieskie kropki światła mogą pojawić się na
zarejestrowanych obrazach, jeśli na matrycę ma wpływ promieniowanie
kosmiczne lub podobne czynniki. Ich występowanie może zostać
ograniczone po wykonaniu operacji [Czyść terazf] dostępnej
w pozycji [5: Czyszczenie matrycy] (=528).
611
Problemy związane z czyszczeniem matrycy
Podczas czyszczenia matrycy słychać dźwięk migawki.
zz W menu [5: Czyszczenie matrycy] po wybraniu opcji [Czyść terazf]
rozlegnie się mechaniczny dźwięk migawki podczas czyszczenia, ale na
karcie nie zostanie zarejestrowane żadne zdjęcie (=528).
Automatyczne czyszczenie matrycy nie działa.
zz W przypadku kilkukrotnego włączenia <1> i wyłączenia <2>
przełącznika zasilania w krótkim okresie czasu ikona <f> może
nie być wyświetlana (=52).
Problemy dotyczące połączenia z komputerem
Nie można przesłać obrazów do komputera.
zz Zainstaluj program EOS Utility (oprogramowanie EOS) w komputerze
(=590).
zz Jeśli aparat jest już podłączony przez Wi-Fi, nie może komunikować
się z żadnym komputerem podłączonym za pomocą kabla interfejsu
(sprzedawany osobno).
Komunikacja między podłączonym aparatem a komputerem
nie działa.
zz Podczas korzystania z EOS Utility (oprogramowanie EOS) należy
w pozycji [z: Film poklatk.] ustawić opcję [Wyłącz] (=301).
612
Kody błędów
(1)
(2)
W przypadku wystąpienia problemu
związanego z aparatem zostanie
wyświetlony komunikat o błędzie. Postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie. Jeśli problem będzie nadal
występować, należy zapisać kod błędu
(Errxx) i skontaktować się z pomocą
techniczną w dziale obsługi klienta.
(1)
(2)
Numer błędu
Przyczyna i środki zaradcze
613
Dane o wydajności
Fotografowanie
zzLiczba możliwych do wykonania zdjęć
Temperatura
Fotografowanie
z wykorzystaniem
wizjera
Fotografowanie w trybie
Live View
Fotografowanie
z wykorzystaniem
Ilość światła:
wizjera
50%
Fotografowanie w trybie
Live View
Bez lampy
błyskowej
Temperatura
pokojowa (23°C)
Niska temperatura
(0°C)
Około 1860 zdjęć
Około 1850 zdjęć
Około 510 zdjęć
Około 500 zdjęć
Około 1300 zdjęć
Około 1200 zdjęć
Około 450 zdjęć
Około 440 zdjęć
• Z całkowicie naładowanym akumulatorem LP-E6N
• Na podstawie stosowanych norm testowych Stowarzyszenia Camera & Imaging
Products Association
• Szacunkowa liczba zdjęć w przypadku używania uchwytu pionowego BG-E14
(do nabycia osobno):
Zasilanie za pomocą dwóch akumulatorów LP-E6N: około dwukrotnie większa liczba
zdjęć niż w przypadku korzystania tylko z aparatu.
Zasilanie bateriami alkalicznymi AA/LR6 (w temperaturze pokojowej wynoszącej
23°C): podczas fotografowania z wizjerem około 210 zdjęć bez lampy błyskowej lub
200 zdjęć, gdy ilość światła wynosi 50%, a w przypadku fotografowania w trybie Live
View około 50 zdjęć bez lampy błyskowej lub 50 zdjęć, gdy ilość światła wynosi 50%.
zzZakres automatycznej czułości ISO
Tryb fotografowania
d/s/f/a
F
Czułość ISO
Bez lampy błyskowej
Z lampą błyskową
ISO 100–25600*
ISO 100–1600*
ISO 400*
ISO 400*
* Rzeczywisty zakres czułości ISO zależy od ustawień [Minimalny] i [Maksymalny]
w pozycji [Autom. zakres].
• W trybach strefy podstawowej czułość ISO jest ustawiana automatycznie.
614
Dane o wydajności
zzPrzewodnik po ustawieniach jakości obrazów
(Wartości przybliżone)
Jakość
obrazu
Zarejestrowane
piksele
Rozmiar
pliku (MB)
Dostępna
liczba zdjęć
3,8M
11,1
5,6
5,8
3,0
3,6
2,0
1,6
1
32M
F
RAW+JPEG
32M
1
73
F
73
32M
32M
32M
32M
35,6
11,1
20,4
11,1
Maksymalna liczba
zdjęć seryjnych
Standardowe
Szybka
2720
5380
5190
9860
8390
14600
18390
57
57
55
57
57
57
57
58
58
55
56
57
57
57
35,6
850
24
25
20,4
1490
39
39
650
23
24
960
37
36
JPEG
73
83
74
84
7a
8a
b
RAW
32M
15M
8,1M
• Dostępna liczba zdjęć jest ustalana na podstawie standardów testowania firmy Canon
przy użyciu karty o pojemności 32 GB.
• Pomiar maksymalnej liczby zdjęć seryjnych wykonany w odpowiednich warunkach
i przy użyciu karty pamięci SD spełniającej normy testowe firmy Canon (karta
32 GB standardowa/UHS-II, <o> szybka seria zdjęć, format obrazu 3:2, ISO 100,
standardowy styl obrazu).
• Rozmiar pliku, dostępna liczba zdjęć i maksymalna liczba zdjęć seryjnych
zależą od fotografowanego obiektu, marki karty, formatu obrazu dla zdjęć,
czułości ISO, stylu obrazów, funkcji indywidualnych i innych ustawień.
oo Nawet w przypadku używania szybkiej karty pamięci SD wskaźnik
maksymalnej liczby zdjęć seryjnych nie zmieni się. Będzie obowiązywać
maksymalna liczba zdjęć seryjnych podana w tabeli.
615
Dane o wydajności
zzLiczba pikseli przy poszczególnych formatach obrazu
(Przybliżona liczba pikseli)
Jakość
obrazu
3:2
4:3
1/F
3
a
6960 × 4640 (32,3 megapiksela)
6960 × 4640 (32,3 megapiksela)
4800 × 3200 (15,4 megapiksela)
6960 × 4640 (32,3 megapiksela)
6160 × 4640 (28,6 megapiksela)*
4256 × 3200 (13,6 megapiksela)*
a
3472 × 2320 (8,1 megapiksela)*
3072 × 2320 (7,1 megapiksela)*
b
2400 × 1600 (3,8 megapiksela)
2112 × 1600 (3,4 megapiksela)*
Jakość
obrazu
16:9
1:1
1/F
3
a
a
b
6960 × 4640 (32,3 megapiksela)
6960 × 3904 (27,2 megapiksela)*
4800 × 2688 (12,9 megapiksela)*
3472 × 1952 (6,8 megapiksela)*
2400 × 1344 (3,2 megapiksela)*
6960 × 4640 (32,3 megapiksela)
4640 × 4640 (21,5 megapiksela)
3200 × 3200 (10,2 megapiksela)
2320 × 2320 (5,4 megapiksela)
1600 × 1600 (2,6 megapiksela)
oo Rzeczywisty format obrazów w przypadku rozmiarów oznaczonych gwiazdką
„*” będzie się różnić od wskazanego formatu obrazu.
oo Wyświetlany obszar obrazu dla formatów obrazu oznaczonych gwiazdką „*”
może być nieco inny niż faktyczny obszar obrazu. Podczas fotografowania
należy sprawdzić zarejestrowane obrazy na monitorze LCD.
oo Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rozmiarów plików JPEG należy
zapoznać się z wartościami na stronie =615. W równoważnych warunkach
fotografowania rozmiary plików będą mniejsze niż w przypadku wybrania dla
opcji [z: Współ. prop. obrazu] ustawienia [3:2].
616
Dane o wydajności
Nagrywanie filmu
zzKarty umożliwiające nagrywanie filmów
Wielkość nagrywanego filmu
H
L
w
65
23
87
65
Film HDR
X
X
X
X
65
V
87
X
Film poklatkowy 4K
Film poklatkowy Full HD
Karta pamięci SD
UHS-I, Klasa prędkości UHS 3 lub wyższa
SD Klasa prędkości SD 10 lub wyższa
SD Klasa prędkości SD 4 lub wyższa
Szybkość odczytu wynosząca 40 Mb/s
lub większa
Szybkość odczytu wynosząca 20 Mb/s
lub większa
• Gdy funkcja Cyfrowej stabilizacji filmu jest wyłączona.
617
Dane o wydajności
zzŁączny czas nagrania filmowego i rozmiar pliku na minutę
(Wartości przybliżone)
Wielkość
nagrywanego filmu
65 X
23 X
87 X
L 65 X
Film HDR
H
Łączny dostępny czas nagrywania na karcie
8 GB
32 GB
128 GB
Rozmiar
pliku
8 min.
8 min.
17 min.
35 min.
2 godz. 21 min. 860 MB/min.
35 min.
2 godz. 22 min. 858 MB/min.
1 godz. 10 min. 4 godz. 43 min. 431 MB/min.
35 min.
2 godz. 20 min. 9 godz. 23 min. 216 MB/min.
65 V 1 godz. 26 min. 5 godz. 47 min. 23 godz. 11 min. 87 MB/min.
w 87
X
40 min.
2 godz. 42 min. 10 godz. 49 min. 187 MB/min.
• Gdy funkcja Cyfrowej stabilizacji filmu jest wyłączona.
oo Wzrost temperatury wewnętrznej aparatu może spowodować zatrzymanie
nagrywania filmu przed upływem całkowitego czasu nagrywania
przedstawionego w tabeli (=326).
zzWartości całkowitego czasu nagrywania filmu
(Wartości przybliżone)
Temperatura
Możliwy czas nagrywania
Temperatura pokojowa
(23°C)
2 godz. 40 min.
Niska temperatura
(0°C)
2 godz. 30 min.
• Z całkowicie naładowanym akumulatorem LP-E6N.
• Gdy dla opcji [z: Wielk.nagr. filmu] wybrano ustawienie H lub L, a dla opcji
[z: Filmowy Serwo AF] skonfigurowano ustawienie [Włącz].
618
Dane o wydajności
zzWartości całkowitego czasu nagrywania filmu poklatkowego
(Wartości przybliżone)
Nagrywanie filmu poklatkowego
Interwał
Auto-wył. ekranu
Wyłącz
2 sek.
Włącz
Wyłącz
10 sek.
Włącz
Temperatura
pokojowa (23°C)
Niska temperatura
(0°C)
5 godz. 10 min.
7 godz. 30 min.
4 godz. 10 min.
8 godz. 40 min.
5 godz. 10 min.
7 godz. 30 min.
4 godz. 10 min.
8 godz. 40 min.
• Z całkowicie naładowanym akumulatorem LP-E6N.
• Dostępny czas nagrywania filmu zależy od warunków nagrywania.
619
Dane o wydajności
Czułość ISO podczas nagrywania filmu
W trybie [k]
zz Czułość wg ISO zostanie ustawiona automatycznie w zakresie
ISO 100–12800.
zz Wybranie w menu [z: kNastawy czułości ISO] dla opcji [Maks. przy
Autom.] ustawienia [H (25600)] (=322) rozszerza górny limit zakresu
nastaw automatycznej czułości ISO do wartości H (równoważnej wartości
ISO 25600).
W trybie [M]
zz Gdy dla czułości ISO wybrano ustawienie [AUTO], czułość jest
automatycznie ustawiana w zakresie ISO 100–12800.
zz Gdy wybrano ustawienie Automatyczna ISO, wybranie w menu
[z: kNastawy czułości ISO] dla opcji [Maks. przy Autom.]
ustawienia [H (25600)] (=322) rozszerza górny limit zakresu nastaw
automatycznej czułości ISO do wartości H (równoważnej wartości
ISO 25600).
zz Czułość ISO można ustawić ręcznie w zakresie ISO 100–12800. Należy
zwrócić uwagę, że wybranie w menu [z: kNastawy czułości ISO]
dla opcji [Zakres ISO] ustawienia [H (25600)] (=322) zwiększa
maksymalną czułość dla zakresu ręcznej regulacji czułości ISO
do wartości H (równoważnej wartości ISO 25600).
oo Ustawienie [H (25600)] nie jest dostępne podczas nagrywania filmów 4K,
filmów pokatkowych 4K i poklatkowych filmów Full HD.
620
Dane o wydajności
Odtwarzanie obrazów
zzOpcje zmiany rozmiaru w zależności od pierwotnej jakości
obrazu
Dostępne ustawienia zmiany rozmiaru
Pierwotna jakość
obrazu
4
a
3*
k
k
k
k
k
4
b
k
a
zzWielkość obrazów o zmienionych rozmiarach
(Przybliżona liczba pikseli)
Jakość
obrazu
3:2
4:3
4
a
b
15,4 megapiksela (4800 × 3200)
8,1 megapiksela (3472 × 2320)
3,8 megapiksela (2400 × 1600)
―
―
3,4 megapiksela (2112 × 1600)
Jakość
obrazu
16:9
1:1
4
a
b
12,9 megapiksela (4800 × 2688)
6,8 megapiksela (3472 × 1952)
3,2 megapiksela (2400 × 1344)
10,2 megapiksela (3200 × 3200)
5,4 megapiksela (2320 × 2320)
2,6 megapiksela (1600 × 1600)
oo Rzeczywisty format obrazów w przypadku rozmiarów oznaczonych gwiazdką
„*” będzie się różnić od wskazanego formatu obrazu.
oo Obraz może być nieznacznie przycięty w zależności od warunków zmiany
rozmiaru.
621
Ekran informacji
Ekran szybkich nastaw (podczas fotografowania z wizjerem)
Każde kolejne naciśnięcie przycisku <B> powoduje zmianę ekranu informacji.
zz Wyświetlacz przedstawia tylko te ustawienia, które zostały w danym
momencie zastosowane.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
622
(1)
(2)
(3)
(16)
(17)
(18)
(4)
(5)
(6)
(19)
(20)
(21)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
Wartość przysłony
Czas naświetlania
Tryb fotografowania
Wskaźnik poziomu ekspozycji
Korekta ekspozycji
Korekcja balansu bieli
Styl obrazów
Działanie AF
Stan akumulatora
Ikona szybkich nastaw
Balans bieli
Funkcja Wi-Fi
Tryb wyboru pola AF/Wybieranie
punktu AF
Siła sygnału Wi-Fi
Funkcja Bluetooth
Blokada AE
Priorytet jasnych partii obrazu
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
Czułość ISO
Korekta ekspozycji lampy
Połączenie Wi-Fi/Bluetooth
Sekwencja balansu bieli
Ustawienia własne
Jakość obrazu
Maksymalna liczba zdjęć
seryjnych/Liczba dostępnych
ekspozycji wielokrotnych
Dostępna liczba zdjęć/
Autoczyszczenie
Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator jasności)
Ekspozycja wielokrotna/HDR/
Redukcja szumów zdjęć seryjnych
Tryb wyzwalania migawki
Stan wykrywania sygnału GPS
Tryb pomiaru
Ekran informacji
Ekran fotografowania w trybie Live View
Każde kolejne naciśnięcie przycisku <B> powoduje zmianę ekranu
informacji.
zz Wyświetlacz przedstawia tylko te ustawienia, które zostały w danym
momencie zastosowane.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(1)
Maksymalna liczba zdjęć
seryjnych
(2) Możliwe ujęcia / sek. do aktywacji
samowyzwalacza
(3) Sekwencja ostrości / Tryb HDR /
Ekspozycje wielokrotne / Redukcja
szumów zdjęć seryjnych / Timer
funkcji Bulb / Timer interwałowy
(4) Tryb fotografowania / ikona
scenerii
(5) Metoda AF
(6) Działanie AF
(7) Tryb wyzwalania migawki
(8) Tryb pomiaru
(9) Jakość obrazu
(10) Punkt AF (1-punktowy AF)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(11) Stan akumulatora
(12) Liczba możliwych zdjęć dla
sekwencji ostrości / Ekspozycje
wielokrotne / Timer interwałowy
(13) Ostrzeżenie o wysokiej
temperaturze
(14) Poziomica elektroniczna
(15) Histogram
(16) Przycisk szybkich nastaw
(17) Balans bieli / Korekcja balansu bieli
(18) Styl obrazów
(19) Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator
jasności)
(20) Filtry twórcze
(21) Utwórz folder
623
Ekran informacji
(22)
(23)
(24)
(25)
(31)
(32)
(33)
(34)
(26)
(27)
(28)
(35)
(36)
(37)
(38)
(29)
(30)
(22) Ostrzeżenie dotyczące lampy
błyskowej (miganie) / Lampa
błyskowa gotowa (włączona) /
Blokada ekspozycji lampy /
Szybka synchronizacja
(23) Elektroniczna
(24) Migawka dotykowa
(25) Blokada AE
(26) Czas naświetlania / Ostrzeżenie
o blokadzie kilku funkcji
(27) Korekta ekspozycji lampy
(28) Wartość przysłony
(29) Sekwencja naświetlania /
Bracketing ekspozycji z lampą
(30) Wskaźnik poziomu ekspozycji
(39)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
Stan wykrywania sygnału GPS
Funkcja Wi-Fi
Przycisk powiększania
Czułość ISO
Priorytet jasnych partii obrazu
Symulacja ekspozycji
Korekta ekspozycji
Funkcja Bluetooth
Siła sygnału Wi-Fi
oo Istnieje możliwość ustawienia treści wyświetlanych po naciśnięciu przycisku
<B> (=539).
oo Poziomica elektroniczna nie jest wyświetlana, gdy metoda AF jest ustawiona na
[u+Śledzenie] lub aparat jest podłączony przez kabel HDMI do telewizora.
oo Po regulacji ustawień tymczasowo wyświetlane mogą być inne ikony.
624
Ekran informacji
Ekran nagrywania filmu
Każde kolejne naciśnięcie przycisku <B> powoduje zmianę ekranu
informacji.
zz Wyświetlacz przedstawia tylko te ustawienia, które zostały w danym
momencie zastosowane.
(1)
(2)
(11)
(12)
(3)
(13)
(4)
(14)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(10)
(1)
Ostrzeżenie o wysokiej
temperaturze
(2) Stan akumulatora
(3) Dostępny czas nagrywania filmu /
Dotychczasowy czas nagrywania
(4) Tryb nagrywania filmu / Film
poklatkowy / Ikona ujęcia
(5) Metoda AF
(6) Wielkość nagrywanego filmu
(7) Stabilizacja cyfrowa filmu
(8) Poziom nagrywanego dźwięku
(ręcznie)
(9) Głośność słuchawek
(10) Filmowy Serwo AF
(11) Punkt AF (1-punktowy AF)
(12) Blokada przycinania filmu 4K
(13) Histogram (do ręcznej regulacji
ekspozycji)
(14) Nagrywanie filmu w toku
(15) Balans bieli / Korekcja
balansu bieli
(16) Styl obrazów
(17) Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator
jasności)
(18) Filtry twórcze
(19) Migawka wideo
(20) Poziomica elektroniczna
(21) Przycisk powiększania
625
Ekran informacji
(27)
(22)
(28)
(29)
(23)
(24)
(25)
(26)
(30)
(31)
(32)
(33)
(22) Wskaźnik poziomu nagrywanego
dźwięku (ręcznie)
(23) Blokada AE
(24) Czas naświetlania
(25) Wartość przysłony
(26) Korekta ekspozycji
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
Wskaźnik poziomu ekspozycji
Stan wykrywania sygnału GPS
Funkcja Bluetooth
Czułość ISO
Priorytet jasnych partii obrazu
Siła sygnału Wi-Fi
Funkcja Wi-Fi
oo Istnieje możliwość ustawienia treści wyświetlanych po naciśnięciu przycisku
<B> (=539).
oo Poziomica elektroniczna nie jest wyświetlana, gdy metoda AF jest ustawiona
na [u+Śledzenie] lub aparat jest podłączony przez kabel HDMI do telewizora.
oo Poziomica elektroniczna, linie siatki i histogram nie będą wyświetlane podczas
nagrywania filmu. (Wyświetlane elementy znikną po rozpoczęciu nagrywania
filmu).
oo Po rozpoczęciu nagrywania filmu wyświetlany pozostały czas nagrywania
zostanie zastąpiony czasem, jaki upłynął.
oo Po regulacji ustawień tymczasowo wyświetlane mogą być inne ikony.
626
Ekran informacji
Ikony ujęć
Gdy wybrano tryb <A>, podczas fotografowania w trybie Live View lub
nagrywania filmu aparat wykrywa rodzaj ujęcia i konfiguruje wszystkie
ustawienia automatycznie, dopasowując je do ujęcia. Wykryty rodzaj
ujęcia jest wyświetlany w lewej górnej części ekranu.
Obiekt
Portrety
Nie portret
Natura /
Ruchome
Ruchome
Zbliżenie*2
Otwarta
obiekty*1
obiekty*1
przestrzeń
Tło
Jasne
Szare
Fotografowany
pod światło
Z błękitem nieba
Jasnoniebieskie
Fotografowany
pod światło
Zachód słońca
Kolor tła
*3
*3
Pomarańczowy
Światło
punktowe
Ciemnoniebieskie
Ciemna
Ze statywem*1
* 4* 5
*3
* 4* 5
*3
*1: Niewyświetlane w przypadku nagrywania filmów.
*2: Wyświetlana, gdy zamocowany obiektyw zarejestruje informacje o odległości.
W przypadku korzystania z pierścienia pośredniego lub obiektywu zbliżeniowego
wyświetlana ikona może nie pasować do fotografowanego ujęcia.
*3: Będzie wyświetlana ikona sceny wybranej spośród rodzajów scen możliwych do
wykrycia.
oo W przypadku niektórych scen lub warunków fotografowania wyświetlana ikona
może nie odpowiadać rzeczywistemu ujęciu.
627
Ekran informacji
*4: Wyświetlana wtedy, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki:
Fotografowane ujęcie jest ciemne, jest to nocna scenografia, a aparat jest
umieszczony na statywie.
*5: Wyświetlana w przypadku korzystania z poniższych obiektywów:
• EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II
• EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II
• EF400mm f/2.8L IS II USM
• EF300mm f/2.8L IS II USM
• EF500mm f/4L IS II USM
• EF600mm f/4L IS II USM
• Obiektywy z funkcją Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) wprowadzone do
sprzedaży w roku 2012 lub później.
*4+*5: W przypadku jednoczesnego spełnienia warunków opisanych w punktach *4 i *5
czas naświetlania wydłuży się.
628
Ekran informacji
Ekran odtwarzania
zzPodstawowe informacje wyświetlane dla zdjęć
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(5)
(6)
(7)
(13)
(14)
(15)
Funkcja Wi-Fi
Siła sygnału Wi-Fi
Stan akumulatora
Nr odtwarzania / Łączna liczba
obrazów / Liczba znalezionych
obrazów
Czas naświetlania
Wartość przysłony
Wartość korekty ekspozycji
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Funkcja Bluetooth
Już wysłane do komputera /
smartfona
Ocena
Ochrona obrazu
Numer folderu - numer pliku
Jakość obrazu / Edytowany
obraz / Kadrowanie
Priorytet jasnych partii obrazu
Czułość ISO
oo Jeśli zdjęcie zostało wykonane za pomocą innego aparatu, niektóre informacje
o obrazie mogą nie być wyświetlane.
oo Może nie być możliwości odtworzenia zdjęć wykonanych za pomocą tego
aparatu na innych aparatach.
629
Ekran informacji
zzSzczegółowe informacje wyświetlane dla zdjęć
(1)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(2)
(3)
(4)
(16)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
Wartość przysłony
Czas naświetlania
Tryb fotografowania / Ekspozycja
wielokrotna
(4) Balans bieli
(5) Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator jasności)
(6) Korekcja balansu bieli
(7) Styl obrazów / Ustawienia
(8) Wartość korekty ekspozycji
(9) Data i czas wykonania zdjęcia
(10) Histogram (Jasność/RGB)
(8)
(17)
(11)
(12)
(13)
(14)
Czułość ISO
Priorytet jasnych partii obrazu
Pasek przewijania
Korekta ekspozycji lampy /
Światło odbite / Fotografowanie
w trybie HDR / Redukcja szumów
zdjęć seryjnych
(15) Tryb pomiaru
(16) Rozmiar pliku
(17) Jakość obrazu / Edytowany
obraz / Kadrowanie
* W przypadku fotografowania w jakości obrazu RAW+JPEG zostanie wyświetlony
rozmiar pliku obrazu RAW.
* Linie określające obszar obrazu będą wyświetlane w przypadku obrazów
z ustawionym formatem obrazu (=202) i jakością obrazu RAW lub RAW+JPEG.
* W przypadku fotografowania z lampą błyskową bez korekty ekspozycji lampy będzie
wyświetlany symbol <0>.
* Symbol < > jest wyświetlany w przypadku obrazów wykonanych w trybie
fotografowania ze światłem odbitym lampy błyskowej.
* W przypadku zdjęć wykonanych w trybie HDR zostanie wyświetlona ikona efektu
(=252) i wartość zakresu dynamiki.
* Symbol <P> zostanie wyświetlony w przypadku obrazów wykonanych w trybie
fotografowania z ekspozycją wielokrotną.
* W przypadku obrazów zarejestrowanych z zastosowaniem redukcji szumów zdjęć
seryjnych zostanie wyświetlony symbol <M>.
* Symbol <u> zostanie wyświetlony w przypadku obrazów utworzonych i zapisanych w wyniku
obróbki, zmiany rozmiaru lub kadrowania obrazu RAW bądź użycia twórczego wspomagania.
* Symbol <N> zostanie wyświetlony w przypadku obrazów wykadrowanych,
a następnie zapisanych.
630
Ekran informacji
zzSzczegółowe informacje wyświetlane dla filmów
(1)
(2)
(6)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
Odtwarzanie filmów
Tryb nagrywania filmu / Film
poklatkowy / Migawka wideo
Wielkość obrazu
Prędkość nagrywania
(7)
(8)
(5)
(6)
(7)
(8)
Metoda kompresji
Stabilizacja cyfrowa filmu
Czas nagrywania
Format filmu
* Symbol <G> jest wyświetlany w przypadku zdjęć wykonanych, jako zdjęcia próbne
do filmów poklatkowych.
oo W czasie odtwarzania filmu w odniesieniu do wartości [Precyzja] i [Próg]
opcji [Ostrość] funkcji [Styl obrazów] wyświetlony będzie symbol „*, *”.
631
Znaki towarowe
oo Adobe jest znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated.
oo Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub
innych krajach.
oo Macintosh i Mac OS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc.
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
oo Logo SDXC jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC.
oo HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.
oo Logo Wi-Fi CERTIFIED i oznaczenie Wi-Fi Protected Setup są znakami
towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
oo Skrót WPS używany na ekranach nastaw aparatu i w tej instrukcji oznacza
Wi-Fi Protected Setup.
oo Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie użycie tych znaków przez firmę Canon Inc.
odbywa się na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy towarowe są własnością
ich właścicieli.
oo Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.
Informacje dotyczące licencji MPEG-4
„Produkt ten jest objęty zgodną z patentami korporacji AT&T licencją na
korzystanie ze standardu MPEG-4 i może być używany w celach kodowania
i dekodowania materiału wideo zgodnego z MPEG-4, pod warunkiem, że
materiał zakodowany w standardzie MPEG-4 powstał wyłącznie (1) na
użytek osobisty i niekomercyjny lub (2) za pośrednictwem dostawcy wideo,
który otrzymał zgodną z patentami korporacji AT&T licencję na dostarczanie
materiałów wideo zgodnych z MPEG-4. Na korzystanie ze standardu MPEG-4
w dowolny inny sposób nie jest udzielana jakakolwiek licencja (także
domniemana).”
NINIEJSZY PRODUKT PODLEGA LICENCJI NA PAKIET PATENTÓW AVC NA
UŻYTEK OSOBISTY KONSUMENTA LUB INNE ZASTOSOWANIA, KTÓRE
NIE WIĄŻĄ SIĘ Z UZYSKANIEM WYNAGRODZENIA ZA (i) ZAKODOWANIE
WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC („WIDEO W STANDARDZIE
AVC”) I/LUB (ii) ZDEKODOWANIE WIDEO W STANDARDZIE AVC,
KTÓRE ZOSTAŁO ZAKODOWANE PRZEZ KONSUMENTA W RAMACH
UŻYTKU OSOBISTEGO I/LUB ZOSTAŁO UZYSKANE OD DOSTAWCY
WIDEO POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ NA DOSTARCZANIE WIDEO W
STANDARDZIE AVC. NIE JEST UDZIELANA LICENCJA, W TYM LICENCJA
DOROZUMIANA, NA JAKIEKOLWIEK INNE UŻYCIE. DODATKOWE
INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ OD FIRMY MPEG LA, L.L.C. PATRZ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
632
About MPEG-4 Licensing
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and
may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4
compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial
purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for
MPEG-4 standard.”
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES
IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE
VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD(‘’AVC VIDEO’’)AND/
OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS
GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL
INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.
SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
* Zależnie od potrzeb informacja może być wyświetlana w jęz. angielskim.
Oprogramowanie innych firm
Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie innych firm.
● AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights
reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed
without the payment of fees or royalties provided that:
1. source code distributions include the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products built using this
software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided ‘as is’ with no explicit or implied warranties in respect of its
properties, including, but not limited to, correctness and/or fitness for purpose.
633
Zaleca się korzystanie z oryginalnych akcesoriów firmy
Canon.
Konstrukcja produktu umożliwia osiągnięcie optymalnej wydajności pod
warunkiem stosowania oryginalnych akcesoriów firmy Canon. W związku
z tym zalecane jest używanie niniejszego produktu z oryginalnymi
akcesoriami.
Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia
produktu lub wypadki, takie jak awaria, pożar itp., spowodowane
nieprawidłowym działaniem akcesoriów innych niż oryginalne akcesoria
Canon (np. wyciek zawartości lub wybuch akumulatora). Należy pamiętać,
że naprawy przeprowadzane z uwagi na awarię akcesoriów innych niż
oryginalne akcesoria nie zostaną objęte niniejszą gwarancją. Naprawy
takie można zlecić, uiszczając odpowiednią opłatę.
oo Akumulator LP-E6N/LP-E6 jest przeznaczony tylko do urządzeń firmy Canon.
Użytkowanie go z niekompatybilnymi ładowarkami lub innymi urządzeniami
może spowodować nieprawidłowe działanie lub wypadki, za które firma Canon
nie ponosi odpowiedzialności.
634
Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia,
Islandia i Liechtenstein)
Te symbole oznaczają, że produktu nie należy
wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego,
zgodnie z dyrektywą WEEE w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE)
lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/WE) bądź
przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy.
Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, zgodnie
z dyrektywą w sprawie baterii oznacza to, że bateria lub akumulator zawiera
metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów) w stężeniu przekraczającym
odpowiedni poziom określony w dyrektywie w sprawie baterii.
Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego
programu zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii oraz akumulatorów. Niewłaściwe
postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko
i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne,
związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Państwa
współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu przyczyni się
do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.
W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy
o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki
komunalnej bądź zapraszamy na stronę www.canon-europe.com/weee,
lub www.canon-europe.com/battery.
635
PRZESTROGA
ZAMIANA AKUMULATORA NA AKUMULATOR NIEWŁAŚCIWEGO TYPU
GROZI WYBUCHEM. ZUŻYTY AKUMULATOR NALEŻY WYRZUCAĆ
ZGODNIE Z PRZEPISAMI LOKALNYMI.
636
Skorowidz
Cyfry
1-punktowy AF : 128, 135, 140
4K (film) : 288
Alarm prześwietlenia : 391
Album (migawka wideo) : 312, 374
Aparat
Rozmycie spowodowane drganiami
A
aparatu : 120, 154, 156
<A+> (inteligentna scena auto) : 76
Trzymanie aparatu : 56
Adapter prądu stałego : 594
Ustawienia domyślne : 547
Adobe RGB : 229
Artystyczny olejny HDR : 106
AEB (sekwencja naświetlania) : 211, 556
Artystyczny standard HDR : 106
AF
Artystyczny uwypuklony HDR : 106
AF z detekcją oczu : 142
Artystyczny żywy HDR : 106
Ciągły AF : 265
Autofokus → AF
Czerwone podświetlenie
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny
punktów AF : 127
optymalizator jasności) : 218
Działanie AF : 124, 145
Automatyczne obracanie : 510
Metoda AF : 135
Automatyczne odtwarzanie : 383
Mikroregulacja AF : 575
Automatyczne przełączanie
Ogranicz metody AF : 564
punktu AF : 561
Oświetlenie wspomagające AF : 126
Automatyczne resetowanie : 509
Ramka obszarowego AF : 89, 90
Automatyczne wyłączanie : 513
Ręczna ostrość dla obiektywu : 266
Av (preselekcja przysłony) : 114
Ręczna regulacja ostrości : 147
Awaria : 595
Sygnał „bip” (sygnalizator
dźwiękowy) : 522
Szukanie ostrości po utracie AF : 563
Szybkość AF : 320
Tryb wyboru pola AF : 128, 131
Wybieranie punktu AF : 132, 140
Zmiana kompozycji : 80
AF punktowy : 128, 135, 140
AF z detekcją oczu : 142
AI SERVO (tryb AI Servo AF) : 125
Czułość śledzenia : 559, 561
Akcesoria : 3
Akumulator → Zasilanie
B
Balans bieli (WB) : 222
Automatycznie : 224
Korekcja : 227
Nastawy własne : 225
Priorytet atmosfery : 224
Sekwencja : 228
Ustawienie temperatury
barwowej : 226
B (Bulb) : 119
Bezpieczne przesuwanie
ekspozycji : 558
Blokada AE : 161
637
Skorowidz
Blokada ekspozycji lampy : 167
Do oporu : 542
Blokada kilku funkcji : 545
Do połowy : 542
Blokada lustra podniesionego : 263
Dostępna liczba zdjęć : 614
Blokada ostrości : 80
Dostępny czas nagrywania (film) : 618
buSY : 201
Dostosowanie przycisków : 571
DPOF (Digital Print Order Format) : 354
C
[C1]/[C2] (Własny tryb
fotografowania) : 546
Drgania aparatu : 78
Drukowanie
Opcje fotoksiążki : 358
Cyfrowy optymalizator obiektywu : 208, 368
Polecenie wydruku obrazów
Czas kontrolnego wyświetlania : 204
Czas letni : 517
Czułość → Czułość ISO
Czułość ISO : 213, 322
(DPOF) : 354
Dzieci : 90
E
Automatyczny zakres (zdjęcia) : 216
Efekt akwareli : 105, 363
Dodatkowe czułości (ISO) : 215
Efekt aparatu-zabawki : 105, 363
Minimalny czas naświetlania dla
Efekt artystyczny olejny : 363
trybu automatycznej czułości ISO
Efekt filtru (monochromatyczny) : 235
(zdjęcia) : 217
Efekt miniatury : 106, 108, 363
Przyrosty nastaw : 556
Efekt rybiego oka : 105, 363
Zakres automatycznej czułości
Efekt tonalny (monochromatyczny) : 235
ISO : 216, 614
Ekran : 31, 51
Zakres czułości ISO : 322
Jasność : 514
Zakres ustawienia
Regulacja kąta : 51
automatycznego : 216
Ekran informacji o obrazie : 539, 622
Zakres ustawień ręcznych : 215
Ekran odchylany : 51
Czułość śledzenia : 559
Ekspozycja wielokrotna : 245
Czyszczenie (matryca światłoczuła) : 528
Ekspozycja w trybie Bulb : 119
Czyszczenie matrycy : 528
D
Dane dla retuszu kurzu : 241
Data/czas : 516
Timer funkcji Bulb : 120
Elektroniczny wężyk spustowy : 156
Err (kody błędów) : 613
exFAT : 293, 512
Długie czasy ekspozycji (Bulb) : 119
F
Dodatkowe czułości ISO : 213, 215,
FAT32 : 293, 512
322, 620
Filmowanie w trybie HDR : 284
638
Skorowidz
Film poklatkowy : 300
Szybkie nastawy : 67
Filmy : 273
Szybkość Servo AF : 320
Album migawek wideo : 312
Timer pomiarowy : 220
Automatyczna wolna migawka : 324
Tłumik : 296
Blokada AE : 278
Wielkość nagrywanego filmu : 288
Cyfrowa stabilizacja filmu : 298
Wycinanie pierwszej i ostatniej
Czas nagrywania : 294, 618
sceny : 340
Czułość śledzenia w Servo AF : 319
Wyjście HDMI : 325, 543
Edycja : 340
Wyświetlanie na ekranie
Ekran informacji : 622, 625
telewizora : 344
Filmowanie w trybie HDR : 284
Wyświetlanie siatki : 540
Filmowy Serwo AF : 317, 319, 320
Film z efektem miniatury : 287
Film poklatkowy : 300
Filtr wiatru : 295
Filtr wiatru : 295
Filtry twórcze : 103, 285, 361
Filtry twórcze : 285
Filtry twórcze do użycia w filmach : 285
Karty umożliwiające nagrywanie
Firmware : 550
filmów : 617
Format Full High-Definition
Metoda AF : 135
(Full HD) : 288
Metoda kompresji : 290
Format Full High-Definition (Full HD)
Migawka wideo : 312
(film) : 288
Mikrofon : 296
Format High-Definition : 288
Mikrofon zewnętrzny : 296
Format obrazu → Format obrazu
Nagrywanie dźwięku / Poziom
fotografii
nagrywanego dźwięku : 295
Format obrazu zdjęcia : 202, 616
Nagrywanie z automatyczną regulacją
Formatowanie : 511
ekspozycji : 277
Formatowanie (inicjalizacja karty) : 511
Nagrywanie z ręczną regulacją
Fotografowanie bez migotania : 261
ekspozycji : 279
Fotografowanie w trybie HDR : 251
Obszar pokrycia nagrywanego
Fotografowanie w trybie Live View : 71, 77
filmu : 289
1-punktowy AF : 135
Odtwarzanie : 337
AF punktowy : 135
Prędkość nagrywania : 290
AF z detekcją oczu : 142
Przechwytywanie klatek : 342
Dostępna liczba zdjęć : 614
Przycisk filmowania : 42
Działanie AF : 124
Rozmiar pliku : 293, 618
Ekran informacji : 622
Słuchawki : 296
Filtry twórcze : 103
639
Skorowidz
Format obrazu : 202
Ponowne łączenie : 467
Metoda AF : 135
Przełącz sieć : 459
Ręczna regulacja ostrości : 147
Sieć : 409, 427, 434
Sekwencja ostrości : 255
SSID : 409, 427, 434
Strefowy AF : 136
Tryb punktu dostępu aparatu : 462
Symulacja ekspozycji : 221
Ustawienia sieciowe : 497
Szybkie nastawy : 67
Ustawienia Wi-Fi : 470
Timer pomiarowy : 220
Usuń informacje o połączeniu : 479
Twarz+Śledzenie : 138
Uwagi : 494
WPS (Wi-Fi Protected Setup) : 458
Wyświetlanie siatki : 393, 540
Fotografowanie z bezprzewodową lampą
Wyślij wybrane : 414, 451
błyskową : 180
Wyświetlane obrazy : 422
Funkcja Bluetooth : 399, 464
Wyświetlanie obrazów : 404
Adres : 471
Wysyłanie obrazów spełniających
Łączenie : 400
kryteria wyszukiwania : 419, 456
Funkcja Wi-Fi : 395
Wysyłanie wszystkich obrazów na
Adres IP : 462
karcie : 418, 454
Adres MAC : 481
Zdalna obsługa : 404
Android : 399
Zlec.wydr.obr. : 439
Camera Connect : 399, 404
Zmień rozmiar : 412, 417, 452
CANON iMAGE GATEWAY : 444
Funkcje indywidualne : 551
Czyszczenie ustawień komunikacji
Funkcje spustu migawki : 542
bezprzewodowej : 480
Drukarka : 434
Drukowanie : 436
Edytuj informacje o urządzeniu :
422, 478
Ekran Informacje wyświetlane : 481
EOS Utility : 426
Historia połączeń : 467
Image Transfer Utility 2 : 431
iOS : 399
Klawiatura wirtualna : 482
Nick : 479
PictBridge : 434
640
G
Głębia ostrości : 116
Głośnik : 40
Głośność (odtwarzanie filmów) : 338, 339
Gniazdo statywu : 41
Gorąca stopka : 39, 179
GPS : 473
H
HDMI : 325, 344, 543
HDMI HDR : 544
High-Definition (HD) (film) : 288
Histogram : 389, 540
Skorowidz
Korekta ekspozycji w trybie M za pomocą
I
Ikona ostrzegawcza : 570
Ikony : 8
Ikony ujęć : 81, 627
Informacje o lokalizacji : 473
Informacje o prawach autorskich : 548
Instrukcje bezpieczeństwa : 26
Inteligentna scena auto : 76
IPB : 290
automatycznej czułości ISO : 118
Korygowanie aberracji chromatycznej : 369
Korygowanie dystorsji : 207, 368
Korygowanie jasności brzegów : 207, 368
Krajobrazy : 88
L
Lampa błyskowa (Speedlite)
Bezprzewodowo : 172, 175
Blokada ekspozycji lampy : 166
J
Błysk+dł. czas : 170
Jakość obrazu : 199, 615
Błysk ręczny : 171, 174
Język : 519
Czas synchronizacji błysku : 179
JPEG : 615
Efektywny zasięg : 164
K
Funkcje indywidualne : 177
Kadrowanie (obrazy) : 377
Korekta ekspozycji lampy : 172
redukcja efektu czerwonych oczu : 169
Karty : 10, 31, 48
Formatowanie : 511
Sekwencja ekspozycji z lampą
Ochrona przed zapisem : 48
(FEB) : 177
Pełne formatowanie : 511
Sterowanie lampą (ustawienia
Przypomnienie o karcie : 205
funkcji) : 168
Rozwiązywanie problemów : 50, 598
Tryb synchronizacji (pierwsza/druga
Karty pamięci → Karty
zasłona) : 171, 176
Karty SD/SDHC/SDXC → Karty
Wbudowana lampa błyskowa : 164
Zewnętrzne lampy błyskowe : 179
Komunikacja bezprzewodowa : 395
Komunikaty o błędach : 613
Lampy błyskowe producentów innych niż
Kontrast : 218, 234
Canon : 179
Kontrola podświetlenia HDR : 98
Liczba pikseli : 615
Kontrolka dostępu : 49
LOCK : 545
Korekcja dyfrakcji : 209, 369
Logo certyfikatu : 550
Korekcja przesunięcia : 378
Korekta ekspozycji : 211
Korekta ekspozycji lampy : 166, 172
Ł
Ładowanie : 44
Ładowarka : 44
641
Skorowidz
Narastająco (numery plików) : 508
M
Makrofotografia : 93
Maksymalna liczba zdjęć seryjnych :
201, 615
Małe odległości : 93
Menu : 63
Funkcje indywidualne : 552
Moje menu : 583
Nagrywanie filmu : 274
Odtwarzanie : 330
Procedura wprowadzania
ustawień : 64
Ustawienia funkcji : 502
Ustawienia komunikacji
bezprzewodowej : 396
Wykonywanie zdjęć : 193
Wyszarzone elementy menu : 66
MF (ręczna regulacja ostrości) : 147
Miękka ostrość : 105, 362
Migawka dotykowa : 72
Migawka wideo : 312
Mikrofon : 296
Mikrofon zewnętrzny : 296
Moje menu : 583
Monochromatyczne : 83, 231, 235
MP4 : 290
M (ręczna regulacja ekspozycji) : 117
Multisterownik 1 / Multisterownik 2 : 60
Muszla oczna : 157
Muzyka w tle : 376
N
Naciśnięcie do końca : 57
Naciśnięcie do połowy : 57, 542
Nagrywanie dźwięku / Poziom
nagrywanego dźwięku : 295
642
Nasycenie : 234
Nazwa pliku : 507
Nazwy elementów : 32
Niska (jakość obrazu) : 199
Nocne portrety : 96
Normalna (jakość obrazu) : 199
NTSC : 290, 520
Numer seryjny : 41
O
Obiektyw
Cyfrowy optymalizator
obiektywu : 208, 368
Korekcja aberracji obiektywu : 206, 368
Korekcja dyfrakcji : 209, 369
Korygowanie aberracji
chromatycznej : 209, 369
Korygowanie dystorsji : 207, 368
Korygowanie jasności brzegów :
207, 368
Przełącznik trybu ostrości : 54
Zwolnienie blokady : 55
Obracanie (obrazy) : 349, 510
Obrazy
Alarm prześwietlenia : 391
Automatyczne obracanie : 510
Automatyczne odtwarzanie : 383
Automatyczne resetowanie : 509
Czas kontrolnego wyświetlania : 204
Histogram : 389
Informacje o obrazie : 333, 630
Kryteria wyszukiwania : 385
Narastająco (numery plików) : 508
Numery plików : 507
Ocena : 380
Skorowidz
Ochrona obrazów : 346
Podgląd głębi ostrości : 116
Odtwarzanie : 329
Podstawowy ekran informacji : 629
Pokaz przezroczy : 383
Podwójne dotknięcie : 335
Powiększanie obrazów : 336
Pojedyncze zdjęcia : 150
Przeskok wyświetlania (przeglądanie
Pokaz przezroczy : 383
obrazów) : 387
Pokrętło główne : 58
Przesyłanie (do komputera) : 592
Pokrętło szybkiej kontroli : 59
Ręczne obracanie : 349
Pokrętło wyboru trybów : , 58
Ręczne resetowanie : 509
Pokrywa okularu :
Usuwanie : 350
Pomiar centralnie ważony
Widok miniatur : 334
uśredniony : 158
Wyświetlanie na ekranie
Pomiar punktowy : 158
telewizora : 344
Pomiar skupiony : 158
Wyświetlanie punktu AF : 392
Obróbka obrazu RAW : 364
Ocena : 380
Pomiar wielosegmentowy : 158
Pomoc : 534
Rozmiar tekstu : 535
Ochrona obrazów : 346
Portrety : 86
Odtwarzanie : 329
Powiększanie obrazów : 144, 147
One-Shot AF : 125
Poziomica elektroniczna : 539
Opcje fotoksiążki : 358
P (programowa AE) : 110
Oprogramowanie : 590
Prędkość nagrywania : 290, 520
Instrukcja obsługi : 591
Preselekcja czasu : 112
Ostrość : 234
Preselekcja przysłony : 114
Ostrość ręczna : 147
Priorytet atmosfery (AWB) : 224
Ostrzeżenie o wysokiej
Priorytet bieli (AWB) : 224
temperaturze : 269, 326
Priorytet jasnych partii obrazu : 219
Otwór ustalający : 41
Priorytet tonu : 219
P
PAL : 290, 520
Panel dotykowy : 70, 335, 521
Panel LCD :
Panoramowanie : 91
Pasek :
Pilot zdalnego sterowania : 155
Pobieranie obrazów na komputer : 592
Profil ICC : 229
Programowa AE : 110
Przesunięcie programu : 111
Przechwytywanie klatek : 342
Przechwytywanie klatek 4K : 342
Przeciąganie : 70
Przeglądanie obrazów (przeskok
wyświetlania) : 387
Przełącznik trybu ostrości : 54
643
Skorowidz
Przeskok wyświetlania : 387
Przestrzeń kolorów : 229, 368
Przewodnik po funkcjach : 533
Przewodnik trybu fotografowania : 532
Przycinanie bieli : 391
Przycisk informacji : 62, 332, 538, 622,
623, 625
Przyrosty nastaw ekspozycji : 556
Punkt ustawiania ostrości (punkt AF) : 128
S
Samowyzwalacz : 153
Samowyzwalacz interwałowy : 258
<SCN> (tryb specjalnego ujęcia) : , 84
Sekwencja
AEB (sekwencja naświetlania) : 211
Sekwencja balansu bieli : 228
Sekwencja ekspozycji z lampą
(FEB) : 177
Sekwencja ostrości : 255
Q
[Q] (Szybkie nastawy) : 67
Sekwencja ekspozycji z lampą
R
Sekwencja ostrości : 255
(FEB) : 177
Ramka obszarowego AF : 89, 90
Sepia (monochromatyczny) : 235
RAW : 199, 200
Serie zdjęć : 150
RAW+JPEG : 199, 615
Servo AF
Ręczna ostrość dla obiektywu : 266
Filmowy Serwo AF : 317, 319, 320
Ręczna regulacja ekspozycji : 117
SERVO : 125
Ręczne resetowanie : 509
Wstępny punkt AF : 566
Ręczny balans według wzorca bieli : 225
SERVO (Servo AF) : 125
redukcja efektu czerwonych oczu : 169
Słuchawki : 296
Redukcja szumów zdjęć seryjnych : 239
Sport : 89
Redukcja zakłóceń
Spust migawki : 57
Długa ekspozycja : 238
Standard TV : 520
Wysoka czułość ISO : 239
Start AF (AF-ON) : 61
Redukcja zakłóceń długiego czasu
Strefa czasowa : 516
naświetlania : 238
Strefa podstawowa :
Redukcja zakłóceń przy wysokiej czułości
Strefa twórcza :
ISO : 239
Strefowy AF : 128, 136, 140
Regulacja dioptrii : 56
Styki lampy błyskowej : 39
Regulacja ostrości → AF
Styl obrazów : 230, 233, 236
Rozmiar pliku : 293, 615, 618
Sygnał „bip” (sygnalizator dźwiękowy) : 522
rozmycie tła : 83
Sygnał dotyku : 522
Rozszerzenie pliku : 199, 290
Symulacja ekspozycji : 221
Rozwiązywanie problemów : 595
Synchronizacja z drugą zasłoną : 171, 176
644
Skorowidz
Synchronizacja z pierwszą zasłoną : 176
Szybka seria zdjęć : 150
Szybkie nastawy : 67
U
Uchwyt pionowy : 594
UHS-II/UHS-I : 10
Ustawienia domyślne : 547
Ś
Dostosowywanie operacji : 581
Śledzenie przyspieszania/zwalniania : 560
Funkcje indywidualne : 581
Średnia (jakość obrazu) : 199
Moje menu : 586
Światło świec : 95
Nastawy lampy : 178
T
Własny tryb fotografowania : 546
Temperatura barwowa : 226
Ustawienia własne : 571
Timer pomiarowy : 220
Usuwanie (obrazy) : 350
Tłumik : 296
UTC (uniwersalny czas
Ton koloru : 234
koordynowany) : 477
Tryb AI FOCUS (AI Focus AF) : 126
Tryb błysku : 171, 174
Tryb fotografowania
<A+> (inteligentna scena auto) : 76
Av (preselekcja przysłony) : 114
B (Bulb) : 119
[C1]/[C2] (Własny tryb
fotografowania) : 546
Filtry twórcze : 103
M (ręczna regulacja ekspozycji) : 117
P (programowa AE) : 110
SCN (tryb specjalnego ujęcia) : 84
Tv (Preselekcja czasu) : 112
Tryb pomiaru : 158
Tryb specjalnego ujęcia (SCN) : 84
Tryb synchronizacji : 171, 176
Tryb wyboru pola AF : 128, 131
Tryb wyzwalania migawki : 150
Tv (Preselekcja czasu) : 112
Twarz+Śledzenie : 135, 138
Twórcze wspomaganie : 82, 370
Tworzenie/wybieranie folderu : 505
W
WB (balans bieli) : 222
Wbudowana lampa błyskowa : 164
Widok miniatur : 334
Widok zmniejszony : 334
Wielostrefowy AF : 129
Wizjer
Ekran informacji : 536
Linie siatki : 540
Poziomica elektroniczna : 536
Regulacja dioptrii : 56
Własny tryb fotografowania : 546
Wolna seria zdjęć : 151
Wskaźnik poziomu ekspozycji : 624
Wybieranie ręczne (punkt AF) : 132
wybór automatyczny (AF) : 129
Wybór automatyczny punktu AF : 129
wybór bezpośredni (punkt AF) : 572
Wyjście HDMI : 325
Wymagania dotyczące karty : 291, 617
Wyróżnianie MF : 149
Wysoka (jakość obrazu) : 199
645
Skorowidz
Wysoka (Jakość obrazu) : 199
Wysoki zakres dynamiki → HDR
Wyświetlanie na ekranie telewizora : 344
Wyświetlanie pojedynczego obrazu : 332
Wyświetlanie siatki : 393, 540
Wyszukiwanie obrazu : 385
Z
Zasilanie : 52
Automatyczne wyłączanie : 513
Dane akumulatora : 524
Ładowanie : 44
Stan akumulatora : 53
Stopień zużycia akumulatora : 524
Zasilanie z sieci : 594
Zasilanie z sieci : 594
Zdjęcia nocne z ręki : 97
Zdjęcie grupowe : 87
Zewnętrzna lampa Speedlite → Lampa
błyskowa
Ziarnisty Cz/B : 105, 362
Złącze cyfrowe : 41, 592
Złącze USB (cyfrowe) : 592
Złącze zdalnego wyzwalania : 156
Zmiana rozmiaru : 379
Zwalnianie migawki bez karty : 205
Ż
Żywność : 94
646
647
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonia
Europa, Afryka i Bliski Wschód
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandia
Aby uzyskać adres lokalnego biura firmy Canon, skorzystaj z karty gwarancyjnej lub ze strony
internetowej www.canon-europe.com/Support
W krajach europejskich produkt i dołączoną gwarancję dostarcza Canon Europa N.V.
Opisy zawarte w instrukcji obsługi są aktualnymi opisami z czerwca 2019. Aby
uzyskać informacje dotyczące zgodności ze sprzętem wyprodukowanym po tej dacie,
należy skontaktować się z dowolnym punktem serwisowym firmy Canon. Najnowszą
wersję instrukcji obsługi można znaleźć w witrynie internetowej firmy Canon.
CEL-SX8NA2G0
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising