Canon | EOS M50 | User manual | Canon EOS M50 User manual

Canon EOS M50 User manual
Przewodnik użytkownika
Wprowadzenie
Spis treści
Skorowidz
Pierwsze kroki
Podstawowe informacje o aparacie
Fotografowanie
Odtwarzanie
Funkcje bezprzewodowe
Inne ustawienia
Uwagi wstępne i informacje prawne
zz Warto wykonać i wyświetlić kilka zdjęć próbnych, aby mieć pewność, że zostały prawidłowo
zarejestrowane. Firma Canon Inc. i jej podmioty zależne i stowarzyszone nie ponoszą
odpowiedzialności za żadne szkody następcze wynikające z nieprawidłowego działania aparatu
fotograficznego lub akcesoriów (w tym kart pamięci), związane z niezapisaniem zdjęcia lub
zapisaniem go w postaci niezdatnej do odczytu maszynowego.
zz Fotografując lub nagrywając (w formie filmu lub dźwięku) bez upoważnienia inne osoby lub
materiały chronione prawem autorskim, użytkownik może naruszyć prywatność tych osób lub
prawa należące do innych osób, m.in. prawo autorskie i inne prawa do własności intelektualnej,
nawet jeśli to fotografowanie lub nagrywanie jest wykonywane wyłącznie do osobistego użytku.
zz Wiadomości na temat gwarancji na aparat fotograficzny i informacje umożliwiające
skontaktowanie się z działem obsługi klienta firmy Canon można znaleźć w dostarczonym wraz
z aparatem pakietem materiałów dla użytkownika, w części dotyczącej gwarancji.
zz Mimo że ekran został wyprodukowany z zastosowaniem bardzo precyzyjnych technik
wytwarzania, a ponad 99,99% pikseli spełnia wymagania konstrukcyjne, w rzadkich
przypadkach niektóre piksele mogą być uszkodzone albo przybierać na stałe kolor czerwony
lub czarny. Nie oznacza to uszkodzenia aparatu ani nie wpływa na rejestrowane obrazy.
zz Podczas długotrwałego korzystania z aparatu może się on rozgrzać. Nie oznacza to uszkodzenia.
Wprowadzenie
Strona główna
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
Przejdź do tej strony
Ta część zawiera informacje o nawigacji ręcznej i konwencjach.
Przejdź do stron spisu treści i skorowidza
Aby przejść do pierwszej strony sekcji, kliknij jedną z sześciu sekcji
Wprowadzenie
Strony portalu
Strony portalu są bramkami do każdej sekcji.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
Ikony sekcji
Kliknij ikonę, aby przejść do strony portalu sekcji.
Przejście do pierwszej strony
Powrót do poprzedniej strony
Tematy sekcji
Zagadnienia z wybranego tematu są pokazane w (5). Uwaga: niektóre strony portalu nie
zawierają tematów.
Wprowadzenie
Strony portalu
(5)
(6)
(7)
(8)
Zagadnienia z wybranego tematu. Kliknij tytuł zagadnienia, aby przejść do strony zagadnienia.
Oznacza wiele zagadnień
Oznacza, że dalszy ciąg informacji znajduje się na kolejnej stronie
Oznacza obecną stronę pośród wielu stron portalu
Wprowadzenie
Strony zagadnień
(1)
(2) (1)
(3)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(4)
(2)
(3) (6)
(5)
(6)
Ikony sekcji
Kliknij ikonę, aby przejść do strony
portalu sekcji.
Przejście do pierwszej strony
Powrót do poprzedniej strony
Oznacza dalszy ciąg informacji
z poprzedniej strony
Oznacza, że dalszy ciąg informacji
znajduje się na kolejnej stronie
Liczby na niektórych rysunkach
i ilustracjach odpowiadają liczbom
w obrębie kroków
Wprowadzenie
Podręcznik użytkownika — konwencje
zz Instrukcje w tym podręczniku użytkownika mogą zawierać ikony oznaczające przyciski i pokrętła.
zz Poniższe elementy sterujące aparatu zostały oznaczone ikonami.
zz Ikony i tekst wyświetlane na ekranie wzięto w nawiasy.
zz Instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku mają zastosowanie do aparatu przy ustawieniach
domyślnych.
zz Dla wygody wszystkie obiektywy i adaptery mocowania określa się wspólnym mianem
„obiektywy” i „adaptery mocowania”, niezależnie od tego, czy znajdują się one w zestawie
obiektywu czy są sprzedawane oddzielnie.
zz W celach prezentacyjnych ilustracje zamieszczone w niniejszej instrukcji przedstawiają aparat
z dołączonym obiektywem EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM.
zz Dla wygody odnośnie do wszystkich obsługiwanych kart pamięci stosuje się po prostu
określenie „karta pamięci”.
Spis treści
Uwagi wstępne i informacje prawne
Wprowadzenie
Spis treści
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Pierwsze kroki
Mocowanie paska
Ładowanie akumulatora
Przygotowanie karty pamięci
Wkładanie/wyjmowanie akumulatora i karty pamięci
Ustawianie daty, godziny i strefy czasowej
Ustawianie języka wyświetlacza
Montowanie obiektywu
Demontowanie obiektywu
Montowanie obiektywów EF i EF-S
Demontowanie obiektywów EF i EF-S
Korzystanie ze statywu wraz z obiektywami EF lub EF-S
Korzystanie z funkcji stabilizacji obrazu w obiektywach EF lub EF-S
Trzymanie aparatu
Spis treści
Podstawowe informacje o aparacie
Wypróbowanie aparatu
Nazwy elementów aparatu
Wł./Wył.
Spust migawki
Wizjer
Tryby fotografowania
Dostosowanie kąta nachylenia ekranu
Ramki na ekranie fotografowania
Opcje ekranu informacyjnego
Opcje ekranu informacyjnego w trybie wyświetlania
Korzystanie z ekranu Szybkie nastawy
Korzystanie z ekranu menu
Wprowadzanie znaków
Stan wskaźnika
Sterowanie dotykowe
Fotografowanie
Tryb automatyczny
Określone ujęcia (Specjalne ujęcie)
Efekty na obrazach (Twórcze wspomaganie)
Spis treści
Efekty na obrazach (Filtry twórcze)
Tryb ręczny
Nagrywanie filmów w trybie filmowania
Funkcje ułatwiające obsługę
Odtwarzanie
Wyświetlanie
Wyszukiwanie
Zarządzanie
Usuwanie obrazów
Edytowanie zdjęć
Stosowanie ulubionych efektów (Twórcze wspomaganie)
Obróbka obrazów RAW za pomocą aparatu
Edytowanie filmów
Funkcje bezprzewodowe
Dostępne funkcje bezprzewodowe
Przygotowywanie do użycia funkcji bezprzewodowych
Łączenie ze smartfonami zgodnymi z Bluetooth za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Łączenie ze smartfonami z systemem Android obsługującymi funkcję NFC za pośrednictwem
sieci Wi-Fi
Łączenie ze smartfonami za pośrednictwem sieci Wi-Fi przy użyciu przycisku Wi-Fi
Spis treści
Inne ustawienia
Dostosowywanie ekranów/komunikatów do poziomu własnych umiejętności
Wybieranie i tworzenie folderów
Zmiana numerów plików
Automatyczne obracanie pionowych obrazów
Formatowanie kart pamięci
Formatowanie pełne
Korzystanie z trybu Eco
Dostosowywanie funkcji oszczędzania energii
Zmiana języka wyświetlacza
Regulacja jasności ekranu
Redukcja efektu czerwonych oczu
Zmiana czasu wyświetlania zdjęcia po zarejestrowaniu
Zmiana standardu TV
Dostosowywanie wyświetlanych informacji o fotografowaniu
Dostosowywanie wyświetlanych informacji o odtwarzaniu
Wyciszanie dźwięków aparatu
Wyciszanie towarzyszących dźwięków
Dostosowywanie panel dotykowy
Spis treści
Uaktywnianie funkcji czyszczenia matrycy
Ręczne czyszczenie matrycy
Przywracanie ustawień domyślnych aparatu
Wprowadzanie informacji o prawach autorskich w celu ich zapisywania w danych zdjęć
Usuwanie wszystkich informacji o prawach autorskich
Sprawdzanie logo certyfikatów
Skorowidz
Zalecenia dotyczące funkcji bezprzewodowych
Znaki towarowe i licencjonowanie
Zastrzeżenie prawne
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami, aby bezpiecznie posługiwać się produktem.
Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zapobiegać skaleczeniom lub innym
obrażeniom ciała użytkownika produktu bądź innych osób.
OSTRZEŻENIE
Wskazuje ryzyko spowodowania poważnych
obrażeń lub śmierci.
zz Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Pasek może się zacisnąć na szyi osoby, powodując jej uduszenie.
Połknięcie dekla gorącej stopki jest niebezpieczne. Jeśli taka sytuacja wystąpi, należy niezwłocznie
zasięgnąć pomocy lekarskiej.
zz Należy korzystać wyłącznie ze źródeł zasilania zalecanych w niniejszej instrukcji obsługi
do użytku z produktem.
zz Nie należy demontować ani modyfikować produktu.
zz Nie należy narażać produktu na silne wstrząsy ani drgania.
zz Nie należy dotykać żadnych wewnętrznych podzespołów.
zz W przypadku jakichkolwiek objawów nietypowego działania produktu, np. jeśli wydobywa
się z niego dym lub dziwny zapach, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania.
zz Do czyszczenia produktu nie należy stosować żadnych rozpuszczalników organicznych,
takich jak alkohol, benzyna lub rozcieńczalniki.
zz Nie należy dopuszczać do zamoczenia produktu.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
zz Nie wolno wkładać do wnętrza produktu żadnych ciał obcych ani wlewać do niego cieczy.
zz Nie należy użytkować produktu w miejscach, w których występują gazy łatwopalne.
Mogłoby to spowodować porażenie prądem, wybuch lub pożar.
zz Jeśli produkt jest wyposażony w wizjer, nie należy patrzeć przez niego bezpośrednio
w stronę silnych źródeł światła, np. słońca w bezchmurny dzień lub laserów i innych
jasnych źródeł sztucznego oświetlenia.
Mogłoby to doprowadzić do pogorszenia wzroku.
zz W przypadku korzystania z dostępnego w sprzedaży lub dostarczonego w zestawie
akumulatora należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
-- Należy korzystać wyłącznie z akumulatora przeznaczonego do danego produktu.
-- Nie należy podgrzewać akumulatora ani trzymać go w pobliżu ognia.
-- Nie należy ładować akumulatora za pomocą nieautoryzowanych ładowarek.
-- Należy chronić złącza przed zabrudzeniem oraz przed zetknięciem z metalowymi stykami lub
innymi przedmiotami wykonanymi z metalu.
-- Nie należy używać przeciekającego akumulatora.
-- Przed wyrzuceniem akumulatora należy zasłonić jego złącza taśmą lub innym izolatorem.
Niezastosowanie się może spowodować porażenie prądem, wybuch lub pożar.
W przypadku zetknięcia się elektrolitu wyciekającego z akumulatora ze skórą lub odzieżą należy
natychmiast przepłukać te miejsca dużą ilością wody. W przypadku zetknięcia się elektrolitu z oczami
należy przepłukać je dużą ilością czystej, bieżącej wody i niezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
zz W przypadku korzystania z ładowarki lub zasilacza należy postępować zgodnie
z poniższymi instrukcjami.
-- Należy okresowo usuwać suchą ściereczką kurz zbierający się na wtyczce przewodu
zasilającego i gnieździe elektrycznym.
-- Nie należy podłączać ani odłączać produktu mokrymi rękoma.
-- Nie należy korzystać z produktu, jeśli wtyczka przewodu zasilającego nie jest wsunięta
do końca do gniazda elektrycznego.
-- Należy chronić wtyczkę przewodu zasilającego i złącza przed zabrudzeniem oraz przed
zetknięciem z metalowymi stykami lub innymi przedmiotami wykonanymi z metalu.
zz W czasie burz z piorunami nie należy dotykać ładowarki ani zasilacza, jeśli są podłączone
do gniazda elektrycznego.
zz Na przewodzie zasilającym nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów. Nie należy
uszkadzać, przecinać ani modyfikować przewodu zasilającego.
zz Nie należy owijać produktu tkaniną bądź innymi materiałami w trakcie korzystania
z niego ani krótko po jego użyciu, gdy jest nadal ciepły.
zz Nie należy pozostawiać produktu podłączonego przez dłuższy czas do źródła zasilania.
Mogłoby to spowodować porażenie prądem, wybuch lub pożar.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
zz W trakcie korzystania z produktu należy unikać jego dłuższego kontaktu z tym samym
obszarem skóry.
Mogłoby to spowodować powierzchowne poparzenia, objawiające się zaczerwienieniem skóry
i powstawaniem na niej pęcherzy, nawet jeśli powierzchnia produktu nie wydaje się gorąca.
W przypadku korzystania z produktu w miejscach o wysokiej temperaturze albo jeśli użytkownik ma
problemy z krążeniem lub mało wrażliwą skórę, należy używać statywu lub podobnego akcesorium.
zz Należy stosować się do wszelkich tablic informacyjnych lub komunikatów nakazujących
wyłączanie produktu w miejscach, w których jego użycie jest zabronione.
Zlekceważenie takich zaleceń mogłoby spowodować wadliwe działanie innych urządzeń w wyniku
emisji fal elektromagnetycznych, a nawet doprowadzić do wypadków.
PRZESTROGA
Wskazuje ryzyko spowodowania obrażeń.
zz Lampy błyskowej nie należy uaktywniać w pobliżu oczu.
Mogłoby to spowodować uszkodzenie wzroku.
zz Pasek jest przeznaczony do użytku tylko z korpusem aparatu. Wieszanie paska
z przymocowanym produktem na haku lub na innym przedmiocie może doprowadzić
do uszkodzenia produktu. Nie należy również potrząsać produktem ani narażać go na
silne uderzenia.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
zz Nie wolno wywierać dużej siły na obiektyw ani dopuszczać do uderzenia go innym
przedmiotem.
Mogłoby to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.
zz Podczas emitowania światła lampa błyskowa silnie się nagrzewa. W trakcie
fotografowania należy trzymać palce i inne części ciała oraz wszelkie przedmioty z dala
od lampy błyskowej.
W przeciwnym razie może dojść do poparzenia użytkownika lub uszkodzenia lampy błyskowej.
zz Nie należy pozostawiać produktu w miejscach o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej
temperaturze.
Mogłoby to doprowadzić do silnego nagrzania lub schłodzenia produktu, przez co jego dotknięcie
groziłoby poparzeniami bądź uszkodzeniami ciała.
PRZESTROGA
Wskazuje możliwość spowodowania uszkodzeń
sprzętu.
zz Nie należy kierować aparatu w stronę silnych źródeł światła (np. słońca w bezchmurny
dzień lub intensywnych źródeł sztucznego oświetlenia).
Mogłoby to spowodować uszkodzenie matrycy światłoczułej lub innych podzespołów wewnętrznych.
zz Podczas korzystania z aparatu na piaszczystej plaży lub przy silnym wietrze należy
uważać, aby pył lub piasek nie przedostały się do jego wnętrza.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
zz Kurz, brud lub inne ciała obce należy usuwać z lampy błyskowej za pomocą tkaniny lub
bawełnianej szmatki.
Ciepło wydzielane przez lampę błyskową mogłoby spowodować spalenie ciał obcych lub wadliwe
działanie produktu.
zz Gdy produkt nie jest używany, należy wyjąć z niego akumulator i schować
w bezpiecznym miejscu.
Jakikolwiek wyciek z akumulatora może spowodować uszkodzenie produktu.
zz Przed wyrzuceniem akumulatora/baterii należy zasłonić styki taśmą lub innym izolatorem.
Kontakt z innymi elementami metalowymi mógłby spowodować pożar lub wybuch.
zz Jeśli ładowarka nie jest aktualnie używana, należy odłączać ją od produktu.
Podczas korzystania z ładowarki nie należy przykrywać jej tkaniną ani umieszczać
na niej innych przedmiotów.
Pozostawienie podłączonego urządzenia na dłuższy czas może spowodować jego przegrzanie
i zniekształcenie, a w rezultacie spowodować pożar.
zz Akumulatorów przeznaczonych do produktu nie należy pozostawiać w pobliżu zwierząt.
Pogryzienie przez nie akumulatora mogłoby spowodować wyciek elektrolitu albo przegrzanie lub
wybuch, a w efekcie uszkodzenie produktu lub pożar.
zz Jeśli produkt jest wyposażony w kilka akumulatorów, nie należy ładować jednocześnie
akumulatorów różnego typu ani też stosować starszych razem z nowszymi.
Akumulatorów nie wolno wkładać w sposób powodujący zamianę biegunów + i –.
Mogłoby to spowodować usterkę produktu.
Pierwsze kroki
(2)
(1)
(2)
(4)
(1)
(3)
Mocowanie paska
Ładowanie akumulatora
Przygotowanie karty pamięci
Wkładanie/wyjmowanie
akumulatora i karty pamięci
Ustawianie daty, godziny
i strefy czasowej
Ustawianie języka wyświetlacza
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
Montowanie obiektywu
Demontowanie obiektywu
1 2
(2)
Montowanie obiektywów EF
i EF-S
Pierwsze kroki
(2)
(3)
(1)
Demontowanie obiektywów EF
i EF-S
Korzystanie ze statywu wraz
z obiektywami EF lub EF-S
Trzymanie aparatu
1 2
Korzystanie z funkcji stabilizacji
obrazu w obiektywach EF
lub EF-S
Mocowanie paska
(1)
(2)
(4)
(3)
Ładowanie akumulatora
1
Zdejmij osłonę
akumulatora.
2
Włóż akumulator
(1)
3
Naładuj
akumulator
(2)
(2)
(1)
(3)
zzŁadowanie:
Pomarańczowy
zzCałkowicie
naładowany: Zielony
Naładuj akumulator
4
Wyjmij akumulator
(1)
(2)
Przygotowanie karty pamięci
Można korzystać z poniższych kart pamięci (sprzedawanych oddzielnie) niezależnie
od ich pojemności.
1
zz Karty pamięci SD*
1 2
zz Karty pamięci SDHC* *
1 2
zz Karty pamięci SDXC* *
*1 Karty zgodne ze standardami SD. Jednak nie wszystkie karty pamięci zostały zweryfikowane pod
kątem współpracy z aparatem.
*2 Obsługiwane są również karty pamięci UHS-I.
Wkładanie/wyjmowanie akumulatora
i karty pamięci
1
2
Otwórz pokrywę
karty pamięci/
akumulatora
Podczas
wkładania
akumulatora:
3
Podczas
wkładania karty
pamięci:
(1)
Styki
(2)
(1)
Podczas
wyjmowania
akumulatora:
(2)
(1)
(2)
Wkładanie/wyjmowanie akumulatora
i karty pamięci
Podczas
wyjmowania karty
pamięci:
4
Zamknij pokrywę
karty pamięci/
akumulatora
(1)
(2)
Ustawianie daty, godziny i strefy czasowej
1
Włącz aparat
2
Włącz ekran menu
zzPrzycisk
zzPrzyciski / → [ ] zz[ 2] →
przyciski / →
→ przycisk
[Data/czas/strefa] →
przycisk
Ustawianie daty, godziny i strefy czasowej
3
4
Ustaw strefę
czasową
zzPrzyciski / do
wybrania opcji →
przycisk
Ustaw datę
i godzinę
zzPrzycisk
zzPrzyciski /
do nawigacji →
przycisk
→
przyciski / do
wybrania przycisku
[OK] → przycisk
zzPrzyciski /
do nawigacji →
przycisk
→
przyciski /
do regulacji →
przycisk
Ustawianie daty, godziny i strefy czasowej
zzPrzyciski / do
wybrania przycisku
[OK] → przycisk
Ustawianie języka wyświetlacza
1
2
Włącz ekran menu
zzPrzycisk
Ustaw język
wyświetlacza
zzPrzyciski / → [ ] zz[ 2] →
przyciski /
→ przycisk
[Wybór języka
→
]
zzPrzyciski / / /
do wybrania opcji
Montowanie obiektywu
1
Upewnij się,
że aparat jest
wyłączony
2
Zdejmij dekiel na
obiektyw i dekiel
na korpus
3
Zamontuj obiektyw
(1)
4
Zdejmij przedni
dekiel na obiektyw
(1)
(2)
(2)
(1)
Montowanie obiektywu
5
Przygotuj się do
fotografowania
(2)
(1)
zzNaciśnij (1),
obracając lekko (2),
a następnie
zwolnij (1).
zzObróć (2) nieco
bardziej, aż usłyszysz
kliknięcie.
zzJeśli chcesz
powiększyć lub
pomniejszyć, zrób
to przed regulacją
ostrości.
Demontowanie obiektywu
1
Upewnij się,
że aparat jest
wyłączony
2
Odłącz obiektyw
(3)
(2)
(1)
zzNaciśnij (1),
obracając obiektyw
w kierunku (2) aż do
zatrzymania.
zzZdejmij go we
wskazanym
kierunku (3).
3
Załóż dekiel na
obiektyw i dekiel
na korpus
Montowanie obiektywów EF i EF-S
1
Upewnij się,
że aparat jest
wyłączony
2
Zdejmij dekiel na
obiektyw i dekiel
na korpus
3
Dołącz opcjonalny
adapter do
obiektywu
Obiektywy
EF
(1)
(2)
Obiektywy
EF-S
(1)
(2)
4
Zamocuj adapter
na aparacie
(1)
(2)
Demontowanie obiektywów EF i EF-S
1
Upewnij się,
że aparat jest
wyłączony
2
Zdejmij adapter
Odłącz obiektyw
(3)
(2)
(3)
3
(1)
zzNaciśnij (1),
obracając adapter
w kierunku (2) aż
do zatrzymania.
zzZdejmij go we
wskazanym
kierunku (3).
(2)
(1)
zzPrzesuń (1),
obracając obiektyw
w kierunku (2) aż
do zatrzymania.
zzZdejmij go we
wskazanym
kierunku (3).
4
Załóż dekiel na
obiektyw i dekiel
na korpus
Korzystanie ze statywu wraz
z obiektywami EF lub EF-S
1
Przymocuj
mocowanie statywu
do adaptera
(2)
(1)
2
Przymocuj statyw
do gniazdo
mocowania statywu
Korzystanie z funkcji stabilizacji obrazu
w obiektywach EF lub EF-S
Trzymanie aparatu
Podstawowe informacje o aparacie
Nazwy elementów aparatu
Wł./Wył.
Spust migawki
Wizjer
Tryby fotografowania
Dostosowanie kąta
nachylenia ekranu
Ramki na ekranie
fotografowania
Opcje ekranu informacyjnego
Wypróbowanie aparatu
1 2
Podstawowe informacje o aparacie
Opcje ekranu informacyjnego
w trybie wyświetlania
Korzystanie z ekranu
Szybkie nastawy
Wprowadzanie znaków
Stan wskaźnika
1 2
Korzystanie z ekranu menu
Sterowanie dotykowe
Podstawowe informacje o aparacie
Wypróbowanie aparatu
Fotografowanie
(inteligentna scena auto)
Zapis filmów
(inteligentna scena auto)
Wyświetlanie filmów
Usuwanie obrazów
Wyświetlanie zdjęć
Wypróbowanie aparatu
Fotografowanie (inteligentna scena auto)
zzAby korzystać z w pełni automatycznego dobierania
optymalnych ustawień dla określonych scenerii, wystarczy
pozostawić aparatowi wykrywanie fotografowanego obiektu
i warunków zdjęciowych.
zzWokół wykrytych twarzy i obiektów wyświetlane są ramki,
wskazujące, że jest na nich ustawiana ostrość.
1
Włącz aparat
2
Ustaw tryb
zzUstaw tryb
fotografowania →
przycisk
(1) (2) (3)
zz(1) Ikona sceny
zz(2) Pozostała liczba zdjęć
zz(3) Pozostały czas zapisu
Wypróbowanie aparatu
Fotografowanie (inteligentna scena auto)
zzAby korzystać z w pełni automatycznego dobierania
optymalnych ustawień dla określonych scenerii, wystarczy
pozostawić aparatowi wykrywanie fotografowanego obiektu
i warunków zdjęciowych.
zzWokół wykrytych twarzy i obiektów wyświetlane są ramki,
wskazujące, że jest na nich ustawiana ostrość.
3
W razie potrzeby
przybliżaj lub oddalaj
4
Ustaw ostrość
zzNaciśnij lekko spust
migawki.
zzPo zakończeniu
ustawiania ostrości
aparat wyemituje dwa
sygnały dźwiękowe.
Wypróbowanie aparatu
Fotografowanie (inteligentna scena auto)
zzAby korzystać z w pełni automatycznego dobierania
optymalnych ustawień dla określonych scenerii, wystarczy
pozostawić aparatowi wykrywanie fotografowanego obiektu
i warunków zdjęciowych.
zzWokół wykrytych twarzy i obiektów wyświetlane są ramki,
wskazujące, że jest na nich ustawiana ostrość.
5
zzNa obszarze,
na którym została
ustawiona ostrość,
pojawia się punkt AF.
W razie potrzeby
podnieś lampę
błyskową
6
Zrób zdjęcie
zzZdjęcie jest wyświetlane
na ekranie przez około
dwie sekundy.
zzNawet gdy na ekranie
wyświetlane jest zdjęcie,
można wykonać kolejne,
naciskając ponownie
spust migawki.
Wypróbowanie aparatu
Zapis filmów (inteligentna scena auto)
zzAby korzystać z w pełni automatycznego dobierania
optymalnych ustawień dla określonych scenerii, wystarczy
pozostawić aparatowi wykrywanie fotografowanego obiektu
i warunków zdjęciowych.
zzWokół wykrytych twarzy i obiektów wyświetlane są ramki,
wskazujące, że jest na nich ustawiana ostrość.
1
Włącz aparat
2
Ustaw tryb
zzUstaw tryb
fotografowania →
przycisk
(1) (2) (3)
zz(1) Ikona sceny
zz(2) Pozostała liczba zdjęć
zz(3) Pozostały czas zapisu
Wypróbowanie aparatu
Zapis filmów (inteligentna scena auto)
zzAby korzystać z w pełni automatycznego dobierania
optymalnych ustawień dla określonych scenerii, wystarczy
pozostawić aparatowi wykrywanie fotografowanego obiektu
i warunków zdjęciowych.
zzWokół wykrytych twarzy i obiektów wyświetlane są ramki,
wskazujące, że jest na nich ustawiana ostrość.
3
W razie potrzeby
przybliżaj lub
oddalaj
4
Rozpocznij
nagrywanie
zzRamki są wyświetlane
wokół wykrytych
twarzy, na których jest
ustawiona ostrość.
Wypróbowanie aparatu
Zapis filmów (inteligentna scena auto)
zzAby korzystać z w pełni automatycznego dobierania
optymalnych ustawień dla określonych scenerii, wystarczy
pozostawić aparatowi wykrywanie fotografowanego obiektu
i warunków zdjęciowych.
zzWokół wykrytych twarzy i obiektów wyświetlane są ramki,
wskazujące, że jest na nich ustawiana ostrość.
5
Zatrzymaj
nagrywanie
Wypróbowanie aparatu
Wyświetlanie zdjęć
1
Ustaw wyświetlacz
na odtwarzanie
2
Przeglądaj obrazy
zzPrzycisk :
Poprzednie zdjęcie
zzPrzycisk :
Następne zdjęcie
Wypróbowanie aparatu
Wyświetlanie filmów
1
Ustaw wyświetlacz
na odtwarzanie
2
3
Przeglądaj obrazy
zzPrzycisk :
Poprzednie zdjęcie
zzPrzycisk :
Następne zdjęcie
Odtwarzanie filmu
zzFilmy są oznaczone
ikoną [
].
zzPrzycisk :
Wyświetlanie panelu
odtwarzania filmów
Wypróbowanie aparatu
Wyświetlanie filmów
4
Regulowanie
głośności
zzPrzyciski / → [ ]
Wypróbowanie aparatu
Usuwanie obrazów
1
Ustaw wyświetlacz
na odtwarzanie
2
Przeglądaj obrazy
zzPrzycisk :
Poprzednie zdjęcie
zzPrzycisk :
Następne zdjęcie
3
Usuń
zzPrzyciski / →
[Usuń]
Nazwy elementów aparatu
Przód
(7)
(8)(9)(10) (11) (12)
(1)
(2)
(3)
(4)
(13)
Nr
Nazwa
(1) Spust migawki
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(5)
(6)
(21)
(22)
(2) Pokrętło główne
(3)
Wskaźnik mocowania
obiektywu EF-M
(4) Uchwyt
(5) Styki
(6) Mocowanie obiektywu
(7) Przycisk filmowania
(23)
(24) (25) (26)
(8) Przełącznik ON/OFF
(9) Pokrętło wyboru trybów
Symbol w tym
Podręczniku
użytkownika
Nazwy elementów aparatu
Przód
(7)
(8)(9)(10) (11) (12)
(1)
(2)
(3)
(4)
(13)
Nr
Nazwa
(10) Przycisk wielofunkcyjny
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(5)
(6)
(21)
(22)
(11) Lampa błyskowa
(12) Mikrofon
(13)
(14) Zaczep paska
(15) Lampa
(16)
(23)
(24) (25) (26)
Znacznik płaszczyzny
ogniskowania
Złącze WEJŚCIA mikrofonu
zewnętrznego
(17) Pokrywa złącz
(18) Znacznik N
Symbol w tym
Podręczniku
użytkownika
Nazwy elementów aparatu
Przód
(7)
(8)(9)(10) (11) (12)
(1)
(2)
(3)
(4)
(13)
Nr
Nazwa
(19) Przycisk zwalniania obiektywu
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(5)
(6)
(21)
(22)
(20) Trzpień blokady obiektywu
(21) Pokrętło regulacji dioptrii
(22) Głośnik
Pokrywa złącza adaptera
prądu stałego
Numer seryjny (numer
(24)
korpusu)
(23)
(25) Gniazdo statywu
(23)
(24) (25) (26)
(26)
Pokrywa karty pamięci/
akumulatora
Symbol w tym
Podręczniku
użytkownika
Nazwy części
Tył
(2)
(3) (4)
(5)
Nr
(6)
(1)
(7)
(8)
(9)
(13)
(14)
(10)
(11)
(12)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Nazwa
(1) Ekran/panel dotykowy
(2) Wizjer
(3) Gorąca stopka
(4) Styki lampy błyskowej
(5) Wskaźnik
(6) Zaczep paska
(7) Złącze cyfrowe
(8) Złącze HDMITM
(9) Przycisk Wi-Fi
Symbol w tym
Podręczniku
użytkownika
Nazwy części
Tył
(2)
(3) (4)
(5)
Nr
(13)
(14)
(10)
(11)
(12)
(7)
(8)
Przycisk szybkich nastaw/
ustawianie
Przycisk Autofokus/Ostrość
(11)
ręczna/w lewo
(9)
(12) Przycisk odtwarzania
(6)
(1)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Nazwa
(10)
Przycisk blokady AE
Odtwarzanie: Powiększenie
Przycisk wybierania punktu AF
(14)
Odtwarzanie: Skorowidz
(13)
(15) Przycisk informacji
(16)
Przycisk korygowania
ekspozycji/w górę
Symbol w tym
Podręczniku
użytkownika
Nazwy części
Tył
(2)
(3) (4)
(5)
Nr
(13)
(14)
(10)
(11)
(12)
(7)
(8)
Przycisk lampa błyskowa/
w prawo
Przycisk usuwania
(18)
pojedynczego obrazu/w dół
(9)
(19) Przycisk Menu
(6)
(1)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Nazwa
(17)
Symbol w tym
Podręczniku
użytkownika
Nazwy części
Obiektyw
(1)
(6)
(7)
(2)
Nr
(8)
(3)
(4)
(5)
(9)
Nazwa
(1)
Pierścień ostrości
(2)
Mocowanie osłony
(3)
Gwint mocowania filtra
(4)
Przełącznik cofania obiektywu
(5)
Wskaźnik mocowania obiektywu
(6)
Pierścień zmiany ogniskowej
(7)
Wskaźnik cofnięcia obiektywu
(8)
Wskaźnik pozycji powiększenia
(9)
Styki
Wł./Wył.
zzWłączanie: [ON]
zzWyłączanie: [OFF]
Spust migawki
1
Naciśnij do połowy
(Naciśnij lekko,
aby ustawić
ostrość)
2
Naciśnij do końca
(Od położenia
w połowie naciśnij
do oporu, aby
zrobić zdjęcie)
zzPo zakończeniu
zzAparat wykona
ustawiania ostrości
zdjęcie.
aparat wyemituje dwa
sygnały dźwiękowe.
Wizjer
1
Przełącz tryby
wyświetlania
2
Dostosuj dioptrię
zzAby używać
wizjera, aktywuj
go, przytrzymując
blisko oka.
zzDostosuj ją przy
otwartym ekranie.
Tryby fotografowania
Użyj pokrętła wyboru trybów, aby uzyskać dostęp do poszczególnych trybów fotografowania.
Nr
(4)
(2) (3)
Funkcja
(1)
Fotografowanie w pełni
Tryb Inteligentna scena
automatyczne,
auto/tryb hybrydowy
z ustawieniami dobieranymi
automatyczny
przez aparat.
(2)
Tryb Specjalnie ujęcie
Fotografowanie
z optymalnymi ustawieniami
dla określonych ujęć.
(3)
Tryb Filtry twórcze
Fotografowanie z użyciem
wielu dodanych efektów.
(5 )
(1)
Tryb
Symbol w tym
Podręczniku
użytkownika
/
Tryby fotografowania
Użyj pokrętła wyboru trybów, aby uzyskać dostęp do poszczególnych trybów fotografowania.
Nr
Tryb
(4)
Tryb Nagrywanie filmu
Służy do
nagrywania filmów.
(5)
Tryby P, Tv, Av i M
Fotografowanie na różne
sposoby z użyciem
preferowanych ustawień.
(5 )
(1)
(4)
(2) (3)
Funkcja
Symbol w tym
Podręczniku
użytkownika
/
/
/
Dostosowanie kąta nachylenia ekranu
(2)
(1)
(3)
zzW kierunku (1): Ekran otwiera się do około 180°.
zzW kierunku (2): Ekran obraca się o ok. 180°.
zz(3): Obróć ekran do przodu, aby go zamknąć.
Ramki na ekranie fotografowania
Biała ramka
Zielona ramka
zzJest wyświetlana
zzJest wyświetlana po
wokół obiektu
naciśnięciu spustu
(lub twarzy osoby)
migawki do połowy
wykrytego jako
i ustawieniu ostrości
główny fotografowany przez aparat.
obiekt.
Niebieska ramka
Pomarańczowa
ramka
zzJest wyświetlana,
zzJest wyświetlana,
gdy aparat cały czas
jeśli aparat nie może
ustawia ostrość na
ustawić ostrości, gdy
ruchomych obiektach. spust migawki jest
Jest wyświetlana,
naciśnięty do połowy.
kiedy spust migawki
jest naciśnięty
do połowy.
Opcje ekranu informacyjnego
Informacje
dotyczące
fotografowania 1
1
Przełącz tryby
wyświetlania
Informacje
dotyczące
fotografowania 2
Histogram
Bez ekranu
informacyjnego
Informacje
o ustawieniach
ekranu szybkich
nastaw
Opcje ekranu informacyjnego w trybie
wyświetlania
Bez ekranu
informacyjnego
1
Przełączanie
trybów wyświetlania
Ekran informacyjny 1
(podsumowanie)
Ekran informacyjny 2
(szczegóły)
Ekran informacyjny 3
(szczegóły)
Korzystanie z ekranu Szybkie nastawy
1
2
Przejdź do ekranu
ustawień
Wybierz element
ustawień
(1)
(1)
(2)
zz(1) Elementy
ustawień
zz(2) Opcje ustawień
3
Wybierz opcję
ustawień
Korzystanie z ekranu Szybkie nastawy
4
Potwierdź wybór
i zamknij ekran
zzAby ustawić elementy
oznaczone ikoną
[
], obróć
.
pokrętło
zzAby ustawić
elementy oznaczone
[
], naciśnij
przycisk
.
zzAby ustawić
elementy oznaczone
[
], naciśnij
.
przycisk
Korzystanie z ekranu menu
(Gdy ustawiono na [
1
Włącz ekran menu
2
Wybierz kartę
główną
] → [Wyświetlanie menu] → [Z przewodn.])
Korzystanie z ekranu menu
(Gdy ustawiono na [
3
Wybierz kartę
podrzędną
(2)
] → [Wyświetlanie menu] → [Z przewodn.])
4
Wybierz element
ustawień
(1)
(4)
(3)
zz(1) Karta główna
zz(2) Karta podrzędna
zz(3) Elementy
ustawień
zz(4) Opcje ustawień
zzNiektóre elementy są
wybierane za pomocą
przycisków /
na innym ekranie
po początkowym
naciśnięciu
przycisku .
Korzystanie z ekranu menu
(Gdy ustawiono na [
5
Wybierz opcję
ustawień
6
Potwierdź wybór
i zamknij ekran
] → [Wyświetlanie menu] → [Z przewodn.])
7
Wróć do ekranu
fotografowania
zzNaciśnij przycisk
, aby wrócić
do ekranu z kroku 2,
i naciśnij go ponownie,
aby wrócić do ekranu
fotografowania.
Wprowadzanie znaków
Wprowadzanie
znaków
zzDotknij znaku,
aby go wprowadzić.
Przemieszczanie
kursora
zzDotknij [
]/[
].
Przełączanie
trybów
wprowadzania
Usuwanie znaków
zzDotknij ikony [
zz[ ]: Przełączenie
na wielkie litery
zz[ ]: Przełączanie
na cyfry lub symbole
].
Wprowadzanie znaków
Wprowadzanie
podziałów wierszy
zzDotknij ikony [
].
Potwierdzenie
wprowadzania
],
zzDotknij ikony [
a następnie dotknij
przycisku [OK].
Powrót do
poprzedniego ekranu
Stan wskaźnika
Stan wskaźnika różni się zależnie od stanu aparatu.
Kolor
Stan
Wł.
Zielony
Wolno
miga
Miga
Stan aparatu
zz Zapis zdjęć na karcie pamięci
lub odczyt zdjęć z karty
zz Podłączony do komputera
zz Wyśw. wył.
zz Zapis filmów na karcie pamięci
lub odczyt filmów z karty
zz Przesyłanie za pośrednictwem
sieci Wi-Fi
Podstawowe informacje o aparacie
Sterowanie dotykowe
Ekran szybkich nastaw
MENU
Odtwarzanie
Sterowanie dotykowe
Ekran szybkich nastaw
Przechodzenie do
ekranu ustawień
Nastawy aparatu
(1)
Przełączanie
ekranów
(1)
(2)
zzDotknij ikony [
].
zzDotknij elementu
ustawień (1) →
opcja (2).
zzW przypadku
elementów
oznaczonych ikoną
] dotknij
[
].
ikony [
zzW przypadku
elementów
oznaczonych ikoną
] dotknij
[
].
ikony [
zzW przypadku
elementów
oznaczonych
] dotknij
ikoną [
].
ikony [
Sterowanie dotykowe
Ekran szybkich nastaw
Powrót do
poprzedniego
ekranu
zzDotknij ikony [
Regulacja wartości
na paskach
].
zzDotknij paska lub
przeciągnij go.
Sterowanie dotykowe
MENU
Nastawy aparatu
(2)
(1)
Powrót do
poprzedniego
ekranu
Dodawanie/
usuwanie
znaczników
Zamiast naciskać
przycisk
(4)
(3)
zzDotknij ikony
zzDotknij karty
głównej (1) → karta
[
].
podrzędna (2) →
element ustawień (3)
→ opcja (4).
zzDotknij pola wyboru.
zzDotknij ikony
[
].
Sterowanie dotykowe
MENU
Zamiast naciskać
przycisk
zzDotknij ikony
[
].
Zamiast naciskać
przycisk
zzDotknij ikony
[
].
Sterowanie dotykowe
Odtwarzanie
Wyświetlanie
obrazów z osobna
zzNastępny obraz:
Przeciągnij w lewo
zzPoprzedni obraz:
Przeciągnij w prawo
Odtwarzanie
filmów
zzOdtwarzaj:
Dotknij [ ]
Opcje podczas
odtwarzania filmów
zzPrzerwij:
Dotknij ekranu
zzKontyn.wyśw:
Dotknij [ ]
zzWyreguluj głośność:
Dotknij [ ]
Przełączanie na
wyświetlacz
miniatur
Sterowanie dotykowe
Odtwarzanie
Wyświetlanie
mniejszej liczby
obrazów
Powiększanie
obrazów
zzSzybko dotknij
dwukrotnie.
Pomniejszanie
powiększonych
obrazów
zzPrzywróć oryginalny
rozmiar: Dotknij [ ]
Fotografowanie
Tryb automatyczny
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Fotografowanie
(inteligentna scena auto)
Określone ujęcia
(Specjalne ujęcie)
Tryb ręczny
Efekty na obrazach
(Twórcze wspomaganie)
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Zapis filmów
(inteligentna scena auto)
Tryb hybrydowy automatyczny
Tryb hybrydowy automatyczny
Umożliwia stworzenie krótkiego filmu będącego zapisem
wydarzeń z danego dnia, rejestrowanego przy okazji
wykonywania zdjęć. Przed zrobieniem każdego zdjęcia aparat
nagrywa 2–4 sekundowe filmy przedstawiające fotografowaną
scenę, które są następnie łączone w przegląd filmowy.
1
Ustaw tryb
fotografowania
→
zzTryb
przycisk
2
Skomponuj kadr
i zrób zdjęcie
Fotografowanie
Tryb automatyczny
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Określone ujęcia
(Specjalne ujęcie)
Tryb ręczny
Efekty na obrazach
(Twórcze wspomaganie)
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Autoportret
Portrety
Gładka cera
Krajobrazy
Sport
Małe odległości
1 2
Fotografowanie
Tryb automatyczny
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Żywność
Kontrola
podświetlenia HDR
Określone ujęcia
(Specjalne ujęcie)
Tryb ręczny
Panoramowanie
Tryb cichy
1 2
Efekty na obrazach
(Twórcze wspomaganie)
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Zdjęcia nocne z ręki
Określone ujęcia (Specjalne ujęcie)
Osoby można fotografować jako wyróżniające się na tle
rozmytego tła, z gładką skórą i miękko wyglądającymi włosami.
Portrety
1
2
Ustaw tryb
fotografowania
zzTryb
przycisk
→
Zrób zdjęcie
zzPrzyciski / →
[ ] → przycisk
Określone ujęcia (Specjalne ujęcie)
W przypadku autoportretów można korzystać z opcji przetwarzania
obrazu takich jak uzyskanie prawidłowego odcienia skóry oraz
dostosowanie jasności i tła w celu wyróżnienia własnej postaci.
Autoportret
Można przetwarzać obrazy, aby nadać skórze gładszy wygląd.
Gładka cera
Rozległe krajobrazy lub podobne scenerie można fotografować
z optymalną ostrością z małej lub dużej odległości, co pozwala na
fotografowanie błękitu nieba i zieleni z intensywnymi kolorami.
Krajobrazy
Określone ujęcia (Specjalne ujęcie)
Wykonywanie serii zdjęć, na których aparat utrzymuje ostrość
na poruszających się obiektach.
Sport
Można wykonywać zdjęcia kwiatów lub innych małych obiektów
z małych odległości, a następnie pokazywać je na zdjęciach
jako powiększone.
Małe odległości
Można dostosować ton koloru, aby uzyskać atrakcyjny wygląd
produktów spożywczych.
Żywność
Określone ujęcia (Specjalne ujęcie)
Można wykonywać piękne zdjęcia wieczornych krajobrazów lub
portrety z nocną scenerią w tle.
Zdjęcia nocne z ręki
Kontrola
podświetlenia HDR
Aparat wykonuje kolejne zdjęcia z różnymi ustawieniami jasności,
a następnie łączy w jedno zdjęcie obszary o optymalnej jasności.
W trybie tym można ograniczyć prześwietlenie najjaśniejszych
obszarów i utratę szczegółów w cieniach, co zdarza się
w przypadku zdjęć, na których występuje mieszanina jasnych
i ciemnych obszarów.
Można wykonywać ciche ujęcia bez dźwięków migawki ani innych
dźwięków emitowanych podczas działania aparatu.
Tryb cichy
Wykonywanie zdjęć obiektów na
płynnych tłach
Panoramowanie
Panoramowanie umożliwia rozmycie tła w celu przedstawienia
wrażenia szybkości.
Można dołączyć obiektyw zgodny z trybem [ ] w celu
zredukowania rozmycia obiektu i przedstawienia go jako
wyraźnego i ostrego.
1
2
Ustaw tryb
fotografowania
zzTryb
przycisk
→
Zrób zdjęcie
zzPrzyciski / →
[ ] → przycisk
zzPrzed rozpoczęciem
fotografowania
naciśnij spust
migawki do
połowy podczas
przenoszenia aparatu
za obiektem.
Wykonywanie zdjęć obiektów na
płynnych tłach
Panoramowanie
Panoramowanie umożliwia rozmycie tła w celu przedstawienia
wrażenia szybkości.
Można dołączyć obiektyw zgodny z trybem [ ] w celu
zredukowania rozmycia obiektu i przedstawienia go jako
wyraźnego i ostrego.
zzUtrzymuj ruchomy
zzNawet po naciśnięciu
obiekt w wyświetlonej spustu migawki do
ramce i naciśnij spust oporu przesuwaj
migawki do oporu.
aparat tak, aby
śledził obiekt.
Fotografowanie
Tryb automatyczny
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Fotografowanie przy użyciu
ulubionych efektów
Określone ujęcia
(Specjalne ujęcie)
Tryb ręczny
Efekty na obrazach
(Twórcze wspomaganie)
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Fotografowanie przy użyciu ulubionych
efektów
Można fotografować z użyciem ulubionych efektów w trybie
,
dostosowując rozmycie tła, jasność lub inne opcje.
Jego konfigurowanie jest proste — wystarczy wybrać wstępne
ustawienia zapisane w aparacie.
1
Ustaw tryb
fotografowania
→
zzTryb
przycisk
2
3
Przejdź do ekranu
ustawień
Wybierz element
ustawień
zzPrzyciski / →
przycisk
zzPrzyciski / →
przycisk
Fotografowanie przy użyciu ulubionych
efektów
Można fotografować z użyciem ulubionych efektów w trybie
,
dostosowując rozmycie tła, jasność lub inne opcje.
Jego konfigurowanie jest proste — wystarczy wybrać wstępne
ustawienia zapisane w aparacie.
4
Zrób zdjęcie
Fotografowanie
Tryb automatyczny
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Ziarnisty Cz/B
Efekt akwareli
Określone ujęcia
(Specjalne ujęcie)
Tryb ręczny
Miękka ostrość
Efekt aparatu zabawki
1 2
Efekty na obrazach
(Twórcze wspomaganie)
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Efekt rybiego oka
Efekt miniatury
Fotografowanie
Tryb automatyczny
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Artystyczny
standardowy HDR
Określone ujęcia
(Specjalne ujęcie)
Tryb ręczny
Artystyczny
żywy HDR
Artystyczny
uwypuklony HDR
1 2
Efekty na obrazach
(Twórcze wspomaganie)
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Artystyczny
olejny HDR
Efekty na obrazach (Filtry twórcze)
Można robić zdjęcia z ziarnistym, szorstkim efektem
monochromatycznym.
Ziarnisty Cz/B
1
2
Ustaw tryb
fotografowania
→
zzTryb
przycisk
Ustaw poziom
efektu
zzPrzyciski / →
[ ] → przycisk
Efekty na obrazach (Filtry twórcze)
Można robić zdjęcia z ziarnistym, szorstkim efektem
monochromatycznym.
Ziarnisty Cz/B
3
Zrób zdjęcie
zzPrzyciski / →
[Poziom efektu filtru]
→ przyciski / →
przycisk
Efekty na obrazach (Filtry twórcze)
Można wykonywać zdjęcia z podobnym efektem jak w przypadku
zamocowania w aparacie miękkiego filtra.
Miękka ostrość
Wykonywanie zdjęć z zastosowaniem efektu rybiego oka
zniekształcającego obraz.
Efekt rybiego oka
Można uzyskać łagodne kolory, aby zdjęcia przypominały obrazy
malowane farbami wodnymi.
Efekt akwareli
Efekty na obrazach (Filtry twórcze)
Efekt aparatu
zabawki
Można wykonywać zdjęcia, które wyglądają jak wykonane
aparatem zabawkowym. Ten efekt uzyskuje się przez symulację
winietowania (narożniki obrazu stają się ciemniejsze i rozmyte)
oraz zmianę ogólnej kolorystyki.
Można dodać efekt sprawiający, że zdjęcia wyglądają jak malowane
obrazy ze zmniejszonym kontrastem i jednolitymi kolorami.
Artystyczny
standardowy HDR
Można dodać efekt sprawiający, że zdjęcia wyglądają jak
żywe ilustracje.
Artystyczny
żywy HDR
Efekty na obrazach (Filtry twórcze)
Można dodać efekt sprawiający, że zdjęcia wyglądają jak obrazy
malowane farbą olejną z pogrubionymi krawędziami.
Artystyczny
olejny HDR
Można dodać efekt sprawiający, że zdjęcia wyglądają jak stare,
wyblakłe zdjęcia z pogrubionymi krawędziami wykonane
w ciemnym otoczeniu.
Artystyczny
uwypuklony HDR
Filtry twórcze (Efekt miniatury)
Efekt miniatury jest uzyskiwany poprzez rozmycie obszarów
obrazu znajdujących się poza zaznaczonym fragmentem.
Efekt miniatury
1
Ustaw tryb
fotografowania
→
zzTryb
przycisk
zzPrzyciski / →
[ ] → przycisk
Filtry twórcze (Efekt miniatury)
Efekt miniatury jest uzyskiwany poprzez rozmycie obszarów
obrazu znajdujących się poza zaznaczonym fragmentem.
Efekt miniatury
2
Wybierz położenie,
aby utrzymać
ostrość i zapobiec
rozmywaniu obszaru
zzPrzesuwanie ramki:
Przycisk
→
przyciski /
Filtry twórcze (Efekt miniatury)
Efekt miniatury jest uzyskiwany poprzez rozmycie obszarów
obrazu znajdujących się poza zaznaczonym fragmentem.
Efekt miniatury
3
Wróć do ekranu
fotografowania
zzPrzesuwanie
punktu AF:
Przycisk
→
przyciski / / /
4
Zrób zdjęcie
Fotografowanie
Tryb automatyczny
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Konfigurowanie fotografowania
na jednym ekranie
Ustawianie ostrości
Określone ujęcia
(Specjalne ujęcie)
Tryb ręczny
Jasność obrazu
Zmiana ustawień funkcji
stabilizacji obrazu
1 2
Efekty na obrazach
(Twórcze wspomaganie)
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Funkcje obrazu
Lampa błyskowa
Fotografowanie
Tryb automatyczny
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Określone czasy naświetlania
i wartości przysłony
Określone ujęcia
(Specjalne ujęcie)
Tryb ręczny
Dostosowywanie ustawień
aparatu
1 2
Efekty na obrazach
(Twórcze wspomaganie)
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Konfigurowanie fotografowania na
jednym ekranie
Ekran Informacje o ustawieniach ekranu szybkich nastaw
zapewnia wygodny dostęp do różnych ustawień fotografowania
na pojedynczym ekranie.
1
Ustaw tryb
fotografowania
zzTryb →
przycisk
2
3
Włącz ekran Informacje
o ustawieniach ekranu
szybkich nastaw
zzNaciśnij kilka razy
przycisk
.
Wybierz funkcję
zzPrzycisk
Konfigurowanie fotografowania na
jednym ekranie
Ekran Informacje o ustawieniach ekranu szybkich nastaw
zapewnia wygodny dostęp do różnych ustawień fotografowania
na pojedynczym ekranie.
4
Ustaw aparat
zzPrzyciski / lub
przycisk
do regulacji
zzPrzyciski / lub
pokrętło
do regulacji
zzPrzyciski /
lub przycisk
do regulacji
Konfigurowanie fotografowania na
jednym ekranie
Ekran Informacje o ustawieniach ekranu szybkich nastaw
zapewnia wygodny dostęp do różnych ustawień fotografowania
na pojedynczym ekranie.
zzPrzyciski /
lub pokrętło
do regulacji
/ /
Fotografowanie
Jasność obrazu
Tryb automatyczny
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Regulacja jasności obrazu
(korekta ekspozycji)
Zmiana czułości ISO
Określone ujęcia
(Specjalne ujęcie)
Tryb ręczny
Efekty na obrazach
(Twórcze wspomaganie)
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Bracketing automatycznej
Blokowanie jasności/ekspozycji
ekspozycji (Fotografowanie AEB)
obrazu (Blokada AE)
Dostosowywanie
automatycznych ustawień ISO
1 2
Zmiana metody pomiaru
Fotografowanie
Jasność obrazu
Tryb automatyczny
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Automatyczne korygowanie
jasności i kontrastu
(automatyczny optymalizator
jasności)
Określone ujęcia
(Specjalne ujęcie)
Tryb ręczny
Efekty na obrazach
(Twórcze wspomaganie)
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Fotografowanie jasnych
obiektów (priorytet jasnych
partii obrazu)
Wyłączanie symulacji
ekspozycji
1 2
Regulacja jasności obrazu
(korekta ekspozycji)
Ustaw w stronę −
1
Ustaw tryb
fotografowania
zzTryb →
przycisk
±0
Ustaw w stronę +
2
Standardową ekspozycję
ustawioną przez aparat można
regulować w zakresie od –3 do
+3 stopni z dokładnością do
1/3 stopnia.
3
Ustaw aparat
Skomponuj kadr
i zrób zdjęcie
zzPokrętło
Bracketing automatycznej ekspozycji
(Fotografowanie AEB)
Niedostateczna
ekspozycja
1
Ustaw tryb
fotografowania
zzTryb →
przycisk
Nadmierna
ekspozycja
Podczas fotografowania wykonywane są trzy obrazy
z różnymi poziomami ekspozycji. Szerokość
bracketingu można dostosować z dokładnością do
1/3 stopnia w zakresie ±2 stopni z wyśrodkowaniem
na poziomie korygowania ekspozycji.
2
Włącz ekran menu
3
Ustaw aparat
zz[ 2] →
[Koryg.exp./AEB]
zzKorekta ekspozycji:
Przyciski /
AEB: Pokrętło
→
zzPrzycisk
[ ] → przycisk
Blokowanie jasności/ekspozycji obrazu
(Blokada AE)
2
1
Bez blokady AE
1
Ustaw tryb
fotografowania
zzTryb →
przycisk
Przed rozpoczęciem fotografowania można
blokować ekspozycję oraz ustawiać osobno
ostrość i ekspozycję.
Blokada AE
2
Zablokuj
ekspozycję
3
zzIkona [ ] jest
wyświetlana,
a ekspozycja zostaje
zablokowana.
Skomponuj kadr
i zrób zdjęcie
Zmiana czułości ISO
Słaby
1
Ustaw tryb
fotografowania
zzTryb →
przycisk
Mocny
2
Włącz pasek
Czułość ISO
zzDotknij ikony
].
[
Można wybrać opcję [AUTO], aby czułość ISO
była ustawiana automatycznie zgodnie ze sceną
i trybem fotografowania, lub dostosować czułość
ISO ręcznie zgodnie z metodą fotografowania.
Wyższe wartości zwiększają czułość ISO,
a mniejsze ją zmniejszają.
3
Ustaw aparat
zzPrzyciski /
Dostosowywanie automatycznych
ustawień ISO
Można ograniczyć maksymalną czułość ISO
ustawianą automatycznie.
Ustawienie
Ustawienie
maksimum: niskie maksimum: wysokie
1
Ustaw tryb
fotografowania
zzTryb →
przycisk
2
Włącz ekran menu
3
Ustaw aparat
zz[ 2] →
Nastawy czułości
[
ISO] → [Autom. ISO]
→ wybierz opcję
→
zzPrzycisk
[ ] → przycisk
Zmiana metody pomiaru
Można wybrać sposób, w jaki aparat określa jasność.
1
Ustaw tryb
fotografowania
2
Przejdź do ekranu
ustawień
3
Ustaw aparat
(1)
(2)
zzTryb →
przycisk
zz[ ] →
wybierz opcję
Automatyczne korygowanie jasności i kontrastu
(automatyczny optymalizator jasności)
Wyłącz
1
Ustaw tryb
fotografowania
Słaby
2
Przejdź do ekranu
ustawień
Standard
Mocny
3
Ustaw aparat
(1)
(2)
zzTryb →
przycisk
]→
zz[
wybierz opcję
Fotografowanie jasnych obiektów
(priorytet jasnych partii obrazu)
Lepsza gradacja w jasnych obszarach obrazu zapobiega utracie
szczegółów jasnych obszarów fotografowanych obiektów.
1
Ustaw tryb
fotografowania
zzTryb →
przycisk
2
Włącz ekran menu
3
Ustaw aparat
→ zz[ 2] → [Priorytet
zzPrzycisk
jasnych partii obr.] →
[ ] → przycisk
wybierz opcję
Wyłączanie symulacji ekspozycji
Obrazy są wyświetlane z jasnością symulującą faktycznie
zarejestrowaną jasność. Z tego powodu jasność ekranu jest
regulowana odpowiednio do zmian korekty ekspozycji. Tę funkcję
można wyłączyć, aby ekran utrzymywał jasność wygodną podczas
fotografowania, niemodyfikowaną przez korektę ekspozycji.
1
Ustaw tryb
fotografowania
zzTryb →
przycisk
2
Włącz ekran menu
3
Ustaw aparat
→ zz[ 3] → [Symulacja
zzPrzycisk
ekspoz.] → [Wyłącz]
[ ] → przycisk
Fotografowanie
Funkcje obrazu
Określone ujęcia
(Specjalne ujęcie)
Tryb ręczny
Efekty na obrazach
(Twórcze wspomaganie)
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Wybieranie tonu koloru
(Styl obrazów)
Dostosowywanie stylów
obrazów
Zapisywanie niestandardowych
stylów obrazów
Rejestrowanie naturalnych
kolorów (balans bieli)
Ręczny balans bieli
Ręczne korygowanie
balansu bieli
Tryb automatyczny
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
1 2
Fotografowanie
Funkcje obrazu
Określone ujęcia
(Specjalne ujęcie)
Tryb ręczny
Efekty na obrazach
(Twórcze wspomaganie)
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Ręczne ustawianie temperatury
barwowej balansu bieli
Korygowanie aberracji
obiektywu
Redukowanie szumu podczas
fotografowania z wysoką
czułością ISO
Korzystanie z redukcji szumów
zdjęć seryjnych
Redukcja szumu przy długim
czasie naświetlania
Tryb automatyczny
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
1 2
Wybieranie tonu koloru (Styl obrazów)
Można wybrać ustawienia koloru dobrze
przedstawiające sceny lub obiekty.
Standard
1
Ustaw tryb
fotografowania
Krajobrazy
2
Przejdź do ekranu
ustawień
3
Ustaw aparat
(1)
(2)
zzTryb →
przycisk
]→
zz[
wybierz opcję
Dostosowywanie stylów obrazów
Ustaw parametry Stylu obrazów, takie jak kontrast lub nasycenie.
1
Ustaw tryb
fotografowania
2
Przejdź do ekranu
ustawień
3
Ustaw aparat
(1)
(2)
zzTryb →
przycisk
(3)
]→
zz[
wybierz opcję →
przycisk
Dostosowywanie stylów obrazów
Ustaw parametry Stylu obrazów, takie jak kontrast lub nasycenie.
zzWybór elementu:
Przyciski /
zzDostosowywanie:
Przyciski /
Zapisywanie niestandardowych
stylów obrazów
Dostosowane ustawienia wstępne (takie jak [
] lub [
]) można zapisać jako
nowe style. Można utworzyć kilka stylów obrazów z różnymi ustawieniami parametrów,
takich jak ostrość i kontrast.
1
Ustaw tryb
fotografowania
2
Przejdź do ekranu
ustawień
3
Ustaw aparat
(1)
(2)
zzTryb →
przycisk
(3)
]→
zz[
wybierz numer stylu
zdefiniowanego
przez użytkownika →
przycisk
Zapisywanie niestandardowych
stylów obrazów
Dostosowane ustawienia wstępne (takie jak [
] lub [
]) można zapisać jako
nowe style. Można utworzyć kilka stylów obrazów z różnymi ustawieniami parametrów,
takich jak ostrość i kontrast.
zzWybór elementu:
Przyciski /
zzDostosowywanie:
Przyciski /
Rejestrowanie naturalnych kolorów
(balans bieli)
Światło dzienne
1
Ustaw tryb
fotografowania
Pochmurny dzień
2
Światło żarówek
Przejdź do ekranu
ustawień
Poprzez regulację balansu
bieli (WB) można uzyskać
większą naturalność barw
fotografowanej scenerii.
3
Ustaw aparat
(1)
(2)
zzTryb →
przycisk
zz[ ] →
wybierz opcję
Ręczny balans bieli
Wczytywanie danych
balansu bieli
1
Ustaw tryb
fotografowania
zzTryb →
przycisk
W przypadku kolorów obrazu, które wyglądają naturalnie
w świetle zastanym, należy wyregulować balans bieli w celu
dopasowania go do źródła światła w miejscu fotografowania.
Balans bieli należy ustawić przy tym samym źródle światła,
które oświetla obecną scenerię.
2
Zrób zdjęcie
białego obiektu
zzUżyj zwykłego
zzUstaw ostrość
białego obiektu
i wykonaj zdjęcie.
wypełniającego ekran.
3
Włącz ekran menu
→
zzPrzycisk
[ ] → przycisk
Ręczny balans bieli
Wczytywanie danych
balansu bieli
W przypadku kolorów obrazu, które wyglądają naturalnie
w świetle zastanym, należy wyregulować balans bieli w celu
dopasowania go do źródła światła w miejscu fotografowania.
Balans bieli należy ustawić przy tym samym źródle światła,
które oświetla obecną scenerię.
4
Wczytywanie
danych balansu bieli
zz[ 4] → [Ręczny
WB (wg wzorca bieli)]
5
zzWybierz zdjęcie
z punktu 2 →
przycisk
→ [OK]
→ przycisk
Wróć do ekranu
fotografowania
Ręczny balans bieli
Wczytywanie danych
balansu bieli
6
Przejdź do ekranu
ustawień
W przypadku kolorów obrazu, które wyglądają naturalnie
w świetle zastanym, należy wyregulować balans bieli w celu
dopasowania go do źródła światła w miejscu fotografowania.
Balans bieli należy ustawić przy tym samym źródle światła,
które oświetla obecną scenerię.
7
Ustaw aparat
(1)
(2)
zz[
]→[
]
Ręczne korygowanie balansu bieli
Fotografowanie
w świetle dziennym
1
Ustaw tryb
fotografowania
Skorygowane
2
Balans bieli można korygować ręcznie.
Regulacja taka przynosi identyczny efekt jak
użycie dostępnych w sprzedaży filtrów konwersji
temperatury barwowej lub kompensacji barwowej.
Przejdź do ekranu
ustawień
3
Ustaw aparat
(1)
(3)
(2)
zzTryb →
przycisk
zz[ ] →
wybierz opcję →
przycisk
zzDostosowywanie:
Przyciski / / /
→ przycisk
Ręczne ustawianie temperatury
barwowej balansu bieli
Można wyznaczyć wartość odpowiadającą temperaturze
barwowej balansu bieli.
1
Ustaw tryb
fotografowania
2
Przejdź do ekranu
ustawień
3
Ustaw aparat
(1)
(3)
(2)
zzTryb →
przycisk
5200]
zz[ ] → [
→ przycisk
Ręczne ustawianie temperatury
barwowej balansu bieli
Można wyznaczyć wartość odpowiadającą temperaturze
barwowej balansu bieli.
zzWybór temperatury
barwowej:
Przyciski / →
przycisk
Korygowanie aberracji obiektywu
Można korygować wiele problemów z obrazem
wynikających z właściwości obiektywów.
Przykład:
Przykład:
Korygowanie jasności Korygowanie jasności
brzegów → Wyłącz brzegów → Włącz
1
Ustaw tryb
fotografowania
zzTryb →
przycisk
2
Włącz ekran menu
3
Ustaw aparat
→ zz[ 1] → [Korekcja
zzPrzycisk
aberracji obiektywu]
[ ] → przycisk
zzWybierz element bez
ikony [ ]
Korygowanie aberracji obiektywu
Można korygować wiele problemów z obrazem
wynikających z właściwości obiektywów.
Przykład:
Przykład:
Korygowanie jasności Korygowanie jasności
brzegów → Wyłącz brzegów → Włącz
Redukowanie szumu podczas
fotografowania z wysoką czułością ISO
Do wyboru są 3 poziomy redukcji zakłóceń: [Standard], [Mocne]
i [Słabe]. Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy fotografowaniu
z wysoką czułością ISO.
1
Ustaw tryb
fotografowania
zzTryb →
przycisk
2
Włącz ekran menu
3
Ustaw aparat
→ zz[ 5] → [Redukow.
zzPrzycisk
zakłóceń - High ISO]
[ ] → przycisk
→ wybierz opcję
Korzystanie z redukcji szumów zdjęć
seryjnych
Aparat automatycznie połączy cztery zarejestrowane obrazy,
aby zredukować szum. W porównaniu z ustawieniem opcji
[Redukow. zakłóceń - High ISO] na [Mocne] ta funkcja minimalizuje
pogorszenie jakości obrazu w przypadku redukowania szumu.
1
Ustaw tryb
fotografowania
zzTryb →
przycisk
2
Włącz ekran menu
3
Ustaw aparat
→ zz[ 5] → [Redukow.
zzPrzycisk
zakłóceń - High ISO]
[ ] → przycisk
→[ ]
Redukcja szumu przy długim czasie
naświetlania
Można redukować zakłócenia występujące przy długiej ekspozycji
i czasie naświetlania co najmniej 1 s.
1
Ustaw tryb
fotografowania
zzTryb →
przycisk
2
Włącz ekran menu
3
Ustaw aparat
→ zz[ 5] → [Redukcja
zzPrzycisk
zakłóceń (dł.czas)]
[ ] → przycisk
→ wybierz opcję
Fotografowanie
Ustawianie ostrości
Określone ujęcia
(Specjalne ujęcie)
Tryb ręczny
Efekty na obrazach
(Twórcze wspomaganie)
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Fotografowanie w trybie
ręcznego ustawiania ostrości
Dokładna regulacja ostrości
Ułatwiona identyfikacja obszaru
regulacji ostrości (Wyróżnianie MF)
Wybór metody AF
Powiększanie wyświetlanego
obrazu w celu
sprawdzenia ostrości
Fotografowanie z oczami obiektu
w obszarze,
który ma pozostać ostry
Tryb automatyczny
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
1 2
Fotografowanie
Regulacja ostrości
Tryb automatyczny
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Fotografowanie przy użyciu
funkcji Servo AF
Określone ujęcia
(Specjalne ujęcie)
Tryb ręczny
Efekty na obrazach
(Twórcze wspomaganie)
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Zmiana ustawienia ostrości
Dotykowe wybieranie obiektów
1 2
Fotografowanie w trybie ręcznego
ustawiania ostrości
Jeśli regulacja ostrości okaże się niemożliwa w trybie AF,
należy spróbować ręcznego ustawiania ostrości. Aby ułatwić
regulację ostrości, powiększ wyświetlany obraz.
1
Ustaw tryb
fotografowania
zzTryb →
przycisk
2
Wybierz [
].
zzObiektywy EF‑M:
zInne obiektywy:
Przycisk → [Ręczna z ustaw przełącznik
regulacja ostrości]
w pozycji MF
3
Uaktywnij
powiększenie
zzPrzycisk
pokrętło
→
Fotografowanie w trybie ręcznego
ustawiania ostrości
Jeśli regulacja ostrości okaże się niemożliwa w trybie AF,
należy spróbować ręcznego ustawiania ostrości. Aby ułatwić
regulację ostrości, powiększ wyświetlany obraz.
4
Wyświetl obszar,
na który chcesz
ustawić ostrość
5
Ustaw ostrość
zzPrzyciski: / / /
zzPonowne
wyśrodkowanie
wyświetlacza:
Przycisk
6
Zrób zdjęcie
Dokładna regulacja ostrości
Autofokus
1
Ustaw tryb
fotografowania
zzTryb →
przycisk
Pierścień ostrości
Po automatycznym ustawieniu ostrości
w przypadku korzystania z obiektywu zgodnego
z tą funkcją można precyzyjnie wyregulować
ostrość, obracając pierścień ostrości.
2
Włącz ekran menu
3
Ustaw aparat
zz[ 7] → [Ręczna
ostrość dla obiekt.]
→ [Włącz po
One‑Shot AF]
→
zzPrzycisk
[ ] → przycisk
Dokładna regulacja ostrości
Autofokus
4
Ustaw ostrość
zzNaciśnij spust
migawki do połowy.
Pierścień ostrości
Po automatycznym ustawieniu ostrości
w przypadku korzystania z obiektywu zgodnego
z tą funkcją można precyzyjnie wyregulować
ostrość, obracając pierścień ostrości.
5
Zrób zdjęcie
Ułatwiona identyfikacja obszaru regulacji
ostrości (Wyróżnianie MF)
Wyróżnianie MF
wyłączone
1
Ustaw tryb
fotografowania
zzTryb →
przycisk
Wyróżnianie MF
włączone
2
Kontury obiektów w obszarze ogniskowania są
wyróżnione kolorem w celu ułatwienia ręcznej
regulacji ogniskowania (MF). Można dostosować
kolory i czułość (poziom) wykrywania krawędzi
zgodnie z wymaganiami.
Włącz ekran menu
3
Ustaw aparat
→ zz[ 7] → [Nastawy zzWybierz element.
zzPrzycisk
wyróżniania MF] →
[ ] → przycisk
[Wyróżnianie] → [Wł.]
Wybór metody AF
Tryb ramki AF można
dopasować do warunków
zdjęciowych.
+Śledzenie
1
Ustaw tryb
fotografowania
Strefowy AF
2
Jeden punkt AF
Przejdź do ekranu
ustawień
3
Ustaw aparat
(1)
(2)
zzTryb →
przycisk
]→
zz[
wybierz opcję
Powiększanie wyświetlanego obrazu
w celu sprawdzenia ostrości
Wyświetlany obraz można powiększyć w celu sprawdzenia ostrości,
gdy metoda AF zostanie ustawiona na [
] lub [
].
1
Ustaw tryb
fotografowania
zzTryb →
przycisk
2
Uaktywnij
powiększenie
3
W razie potrzeby
przybliżaj lub
oddalaj
Powiększanie wyświetlanego obrazu
w celu sprawdzenia ostrości
Wyświetlany obraz można powiększyć w celu sprawdzenia ostrości,
gdy metoda AF zostanie ustawiona na [
] lub [
].
4
Wybierz obszar,
na który chcesz
ustawić ostrość
zzNaciśnij przyciski
/ / / , aby
wyświetlić obszar,
na który chcesz
ustawić ostrość.
zzAby ponownie
wyśrodkować
ekran, naciśnij
.
przycisk
Fotografowanie z oczami obiektu
w obszarze, który ma pozostać ostry
Na wykonywanych z małych odległości zdjęciach twarzy oczy
obiektu będą znajdować się w obszarze, który ma pozostać ostry.
1
Ustaw tryb
fotografowania
2
Włącz ekran menu
3
(1)
zzTryb →
przycisk
4
Ustaw aparat
Nakieruj aparat
na obiekt
(2)
→ zz[ 6] →
zzPrzycisk
[AF z detekcją oczu]
[ ] → przycisk
→ [Włącz]
Fotografowanie z oczami obiektu
w obszarze, który ma pozostać ostry
Na wykonywanych z małych odległości zdjęciach twarzy oczy
obiektu będą znajdować się w obszarze, który ma pozostać ostry.
5
Zrób zdjęcie
Fotografowanie przy użyciu funkcji
Servo AF
Ten tryb pomaga unikać nieudanych zdjęć poruszających się
obiektów, ponieważ działając w nim, aparat nieprzerwanie
ustawia ostrość na obiekcie i reguluje ekspozycję, dopóki tylko
użytkownik trzyma spust migawki naciśnięty do połowy.
1
Ustaw tryb
fotografowania
2
Przejdź do ekranu
ustawień
3
4
Ustaw aparat
Ustaw ostrość
(1)
(2)
zzTryb →
przycisk
zz[
[
]
]→
Fotografowanie przy użyciu funkcji
Servo AF
Ten tryb pomaga unikać nieudanych zdjęć poruszających się
obiektów, ponieważ działając w nim, aparat nieprzerwanie
ustawia ostrość na obiekcie i reguluje ekspozycję, dopóki tylko
użytkownik trzyma spust migawki naciśnięty do połowy.
5
Zrób zdjęcie
Zmiana ustawienia ostrości
Można zmienić domyślne działanie aparatu
polegające na ciągłym ustawianiu ostrości na
obiekcie, na jaki jest nakierowany, nawet gdy spust
migawki nie jest naciśnięty. Zamiast tego można
Wyłącz: Ustawianie
Włącz: Ustawianie
ostrości dla poruszają- ostrości dla nieruchomych ograniczyć ustawianie ostrości przez aparat do
chwili, gdy spust migawki jest naciśnięty do połowy.
obiektów
cych się obiektów
1
Ustaw tryb
fotografowania
2
Włącz ekran menu
3
Ustaw aparat
(1)
zzTryb →
przycisk
(2)
→ zz[ 6] → [Ciągły AF]
zzPrzycisk
→ [Wyłącz]
[ ] → przycisk
Dotykowe wybieranie obiektów
Obiekty można wybrać, dotykając twarzy osoby
lub innych rzeczy wyświetlanych na ekranie.
1
Wybierz obiekt
2
Zrób zdjęcie
Zmiana ustawień funkcji stabilizacji
obrazu
W przypadku korzystania z obiektywu EF-M
z funkcją stabilizacji obrazu można skonfigurować
stabilizację obrazu przy użyciu menu aparatu.
Wł.
1
Ustaw tryb
fotografowania
Wyłącz
2
Włącz ekran menu
3
Ustaw aparat
(1)
zzTryb →
przycisk
→
zzPrzycisk
[ ] → przycisk
zz[ 7] →
[Ustaw. stab.] →
[Stabilizacja] →
(2)
wybierz opcję
Fotografowanie
Lampa błyskowa
Określone ujęcia
(Specjalne ujęcie)
Tryb ręczny
Efekty na obrazach
(Twórcze wspomaganie)
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Zmiana trybu błysku
Regulacja korekty ekspozycji
z lampą
Fotografowanie z funkcją
blokowania FE
Zmiana synchronizacji błysku
Zmiana trybu pomiaru błysku
Ustawianie mocy błysku
Tryb automatyczny
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Zmiana trybu błysku
Można zmienić tryb błysku w celu dopasowania go do
fotografowanego ujęcia.
1
Wybierz tryb
błysku
zzPrzycisk →
wybierz opcję
Regulacja korekty ekspozycji z lampą
Ustaw w stronę −
1
Ustaw tryb
fotografowania
zzTryb →
przycisk
Ustaw w stronę +
2
Podnieś lampę
błyskową
Podobnie jak w przypadku zwykłej korekty
ekspozycji moc błysku można regulować
w przedziale od –2 do +2 stopni z dokładnością
do 1/3 stopnia.
3
Ustaw aparat
zzPrzycisk
przycisk
→ [ ] → zz[Kor. eksp.
]
Regulacja korekty ekspozycji z lampą
Ustaw w stronę −
zzDostosuj zgodnie
z potrzebami.
Ustaw w stronę +
Podobnie jak w przypadku zwykłej korekty
ekspozycji moc błysku można regulować
w przedziale od –2 do +2 stopni z dokładnością
do 1/3 stopnia.
Fotografowanie z funkcją blokowania FE
Podobnie jak w przypadku blokady AE, można
zablokować ekspozycję podczas fotografowania
przy użyciu lampy błyskowej.
Blokada ekspozycji
lampy
1
Ustaw tryb
fotografowania
zzTryb →
przycisk
Bez blokady FE
(prześwietlone)
2
Podnieś lampę
błyskową
3
Wybierz tryb
błysku
zzPrzycisk
→[ ]
4
Zablokuj
ekspozycję błysku
Fotografowanie z funkcją blokowania FE
Podobnie jak w przypadku blokady AE, można
zablokować ekspozycję podczas fotografowania
przy użyciu lampy błyskowej.
Blokada ekspozycji
lampy
Bez blokady FE
(prześwietlone)
5
zzIkona [ ] jest
wyświetlana,
a ekspozycja zostaje
zablokowana.
Skomponuj kadr
i zrób zdjęcie
Zmiana synchronizacji błysku
Można zmienić sposób synchronizacji lampy
błyskowej z migawką.
Lampa błyskowa
z 1 zasłoną
1
Ustaw tryb
fotografowania
zzTryb →
przycisk
Lampa błyskowa
z 2 zasłonami
2
Włącz ekran menu
3
Ustaw aparat
→ zz[ 1] →
zzPrzycisk
[Sterowanie lampą]
[ ] → przycisk
zz[Nastawy lampy
wbudow.]
Zmiana synchronizacji błysku
Można zmienić sposób synchronizacji lampy
błyskowej z migawką.
Lampa błyskowa
z 1 zasłoną
zz[Tryb synchr.] →
wybierz opcję
Lampa błyskowa
z 2 zasłonami
Zmiana trybu pomiaru błysku
Wielosegmentowy
Uśredniony
1
2
Ustaw tryb
fotografowania
Metodę pomiaru [Wielosegm.] (standardowa
ekspozycja lampy błyskowej) można zmienić na
tryb uśrednionego pomiaru błysku w całym
obszarze błysku (na przykład podczas korzystania
z lampy błyskowej z pomiarem zewnętrznym).
Włącz ekran menu
3
Ustaw aparat
(1)
zzTryb →
przycisk
→ zz[ 1] →
zzPrzycisk
[Sterowanie lampą]
[ ] → przycisk
(2)
zz[Pomiar E-TTL II] →
[Uśredniony]
Ustawianie mocy błysku
/
/
W trybach
można wybrać jeden
z trzech poziomów mocy błysku.
Moc błysku:
Minimum
Moc błysku:
Maksimum
1
2
Ustaw tryb
fotografowania
/
zzTryby
→ przycisk
Włącz ekran menu
/
3
Ustaw aparat
→ zz[ 1] →
zzPrzycisk
[Sterowanie lampą]
[ ] → przycisk
zz[Nastawy lampy
wbudow.]
Ustawianie mocy błysku
/
/
W trybach
można wybrać jeden
z trzech poziomów mocy błysku.
Moc błysku:
Minimum
zz[Tryb błysku] →
[Manula flash]
Moc błysku:
Maksimum
]→
zz[Moc błysku
wybierz opcję
Fotografowanie
Określone czasy naświetlania i wartości przysłony
Określone ujęcia
(Specjalne ujęcie)
Tryb ręczny
Efekty na obrazach
(Twórcze wspomaganie)
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Określone czasy naświetlania
(tryb Tv)
Określone wartości przysłony
(tryb Av)
Określone czasy naświetlania
i wartości przysłony (Tryb M)
Fotografowanie z długimi
czasami naświetlania (Bulb)
Nagrywanie filmów z określonymi
czasami naświetlania
i wartościami przysłony
Tryb automatyczny
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Określone czasy naświetlania (tryb Tv)
Długi
1
Ustaw tryb
fotografowania
→
zzTryb
przycisk
Krótki
2
Ustaw czas
naświetlania
zzPokrętło
Przed fotografowaniem można ustawić czas
naświetlania. Aparat automatycznie dostosowuje
wartość przysłony do wybranego czasu
naświetlania.
3
Zrób zdjęcie
Określone wartości przysłony (tryb Av)
Przed fotografowaniem można ustawić wartość
przysłony. Aparat automatycznie dostosowuje
czas naświetlania do wybranej wartości przysłony.
Mała
Duża
1
Ustaw tryb
fotografowania
zzTryb
przycisk
→
2
Ustaw wartość
przysłony
zzPokrętło
3
Zrób zdjęcie
Określone czasy naświetlania i wartości
przysłony (Tryb M)
Przed fotografowaniem można ustawić czas naświetlania,
wartość przysłony i czułość ISO, aby uzyskać żądaną ekspozycję.
1
Ustaw tryb
fotografowania
→
zzTryb
przycisk
2
Ustaw czułość ISO
zzDotknij ikony
]→
[
przyciski /
3
Ustaw czas
naświetlania
i wartość przysłony
zzUstawianie czasu
naświetlania:
Pokrętło
zzUstawianie
wartości przysłony:
→
Przycisk
pokrętło
Określone czasy naświetlania i wartości
przysłony (Tryb M)
Przed fotografowaniem można ustawić czas naświetlania,
wartość przysłony i czułość ISO, aby uzyskać żądaną ekspozycję.
4
Zrób zdjęcie
Fotografowanie z długimi czasami
naświetlania (Bulb)
W przypadku ekspozycji w trybie Bulb zdjęcia są naświetlane tak
długo, jak długo trzymasz do końca wciśnięty spust migawki.
1
Ustaw tryb
fotografowania
→
zzTryb
przycisk
2
3
Ustaw aparat
zzPokrętło
[BULB]
Zrób zdjęcie
→
Nagrywanie filmów z określonymi czasami
naświetlania i wartościami przysłony
Przed nagrywaniem można ustawić czas naświetlania, wartość
przysłony i czułość ISO.
Film w trybie ręcznym
1
2
Ustaw tryb
fotografowania
Ustaw czułość ISO
→
zzTryb
→[
przycisk
→ przycisk
]
zzDotknij [
]
3
Ustaw czas
naświetlania
i wartość przysłony
Nagrywanie filmów z określonymi czasami
naświetlania i wartościami przysłony
Przed nagrywaniem można ustawić czas naświetlania, wartość
przysłony i czułość ISO.
Film w trybie ręcznym
4
Rozpocznij
nagrywanie
zzUstawianie czasu
naświetlania:
Pokrętło
zzUstawianie
wartości przysłony:
→
Przycisk
pokrętło
Fotografowanie
Dostosowywanie ustawień aparatu
Tryb automatyczny
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Konfigurowanie AF dotykowego
z przeciąganiem
Określone ujęcia
(Specjalne ujęcie)
Tryb ręczny
Efekty na obrazach
(Twórcze wspomaganie)
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Konfigurowanie funkcji
indywidualnych
Przypisywanie funkcji
do przycisków
Konfigurowanie AF dotykowego
z przeciąganiem
Opcja AF dotykowy z przeciąganiem umożliwia przenoszenie punktu AF przez dotknięcie
lub przeciągnięcie ekranu podczas spoglądania przez wizjer.
1
Ustaw tryb
fotografowania
zzTryb →
przycisk
2
Włącz ekran menu
→ zz[ 5] → [Nastawy
zzPrzycisk
AF dot. z przec.]
[ ] → przycisk
zz[AF dot. z przec.] →
[Włącz]
Konfigurowanie funkcji indywidualnych
Konfigurując funkcje indywidualne na karcie [ 5] menu, można dostosować sposób
funkcjonowania aparatu zgodnie z preferencjami dotyczącymi fotografowania.
Często używane funkcje można również przypisywać do określonych przycisków.
1
Ustaw tryb
fotografowania
zzTryb →
przycisk
2
Włącz ekran menu
zzPrzycisk
[ ] → przycisk
3
Ustaw aparat
zzWybierz funkcję.
→ zz[ 5] → [Funkcje
indywidualne (C.Fn)]
→ wybierz element
Konfigurowanie funkcji indywidualnych
Konfigurując funkcje indywidualne na karcie [ 5] menu, można dostosować sposób
funkcjonowania aparatu zgodnie z preferencjami dotyczącymi fotografowania.
Często używane funkcje można również przypisywać do określonych przycisków.
zzWybierz opcję.
Przypisywanie funkcji do przycisków
Można ponownie przypisać funkcje przycisków, takich jak spust migawki, lub przypisać
typowe funkcje do przycisku
.
1
Ustaw tryb
fotografowania
zzTryb →
przycisk
2
Włącz ekran menu
zzPrzycisk
[ ] → przycisk
3
Wybierz ustawienie
do przypisania
zzWybierz przycisk
→ zz[ 5] → [Funkcje
indywidualne (C.Fn)]
lub pokrętło do
→ [Ustawienia własne] przypisania.
Przypisywanie funkcji do przycisków
Można ponownie przypisać funkcje przycisków, takich jak spust migawki, lub przypisać
typowe funkcje do przycisku
.
4
Wybierz funkcję
do przypisania
Fotografowanie
Określone ujęcia
(Specjalne ujęcie)
Tryb ręczny
Efekty na obrazach
(Twórcze wspomaganie)
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Filmowanie
Blokowanie jasności filmu
Regulacja jasności filmu
Wyłączanie automatycznej
wolnej migawki
Nagrywanie filmów
poklatkowych
Efekt miniatury w filmach
(Film z efektem miniatury)
Tryb automatyczny
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
1 2
Fotografowanie
Tryb automatyczny
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Regulowanie głośności
rejestrowanego dźwięku
Określone ujęcia
(Specjalne ujęcie)
Tryb ręczny
Efekty na obrazach
(Twórcze wspomaganie)
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Wyłączanie filtra wiatru
Korzystanie z tłumika
Korygowanie drgań aparatu
podczas nagrywania filmów
1 2
Filmowanie
Tryb
umożliwia nagrywanie filmów za pomocą różnych
efektów i funkcji.
1
Ustaw tryb
fotografowania
→ przycisk
zzTryb
→ wybierz tryb
→ przycisk
2
Rozpocznij
nagrywanie
3
Zatrzymaj
nagrywanie
Blokowanie jasności filmu
Można zablokować ekspozycję podczas nagrywania.
1
2
Ustaw tryb
fotografowania
→
zzTryb
→[
przycisk
→ przycisk
Zablokuj
ekspozycję
]
3
zzIkona [ ] jest
wyświetlana,
a ekspozycja zostaje
zablokowana.
Rozpocznij
nagrywanie
Regulacja jasności filmu
Ustaw w stronę −
1
Ustaw tryb
fotografowania
Ustaw w stronę +
Dzięki funkcji automatycznej ekspozycji można
regulować ekspozycję w zakresie od –3 do
+3 stopni.
2
Wyreguluj
ekspozycję
→ przycisk zzUstawianie ekspozycji:
zzTryb
→
Przycisk
→ wybierz tryb
pokrętło
→ przycisk
3
Rozpocznij
nagrywanie
Wyłączanie automatycznej wolnej
migawki
Jeśli filmowane obiekty dynamicznie się poruszają, można
wyłączyć automatyczną wolną migawkę. Spowoduje to jednak
ściemnienie obrazu na filmach rejestrowanych w słabych
warunkach oświetleniowych.
1
Ustaw tryb
fotografowania
2
Włącz ekran menu
3
Ustaw aparat
→ zz[ 5] →
→ przycisk zzPrzycisk
zzTryb
Autom. wolna
[
[ ] → przycisk
→ wybierz tryb
migawka]
→ przycisk
zz[A-SLOW OFF]
Nagrywanie filmów poklatkowych
Filmy poklatkowe powstają poprzez połączenie zdjęć
wykonywanych automatycznie w określonych interwałach.
Wszelkie stopniowe zmiany fotografowanego obiektu (na przykład
krajobrazu) są uwidaczniane w przyspieszonym tempie.
1
Ustaw tryb
fotografowania
2
Włącz ekran menu
3
Ustaw aparat
→ zz[ 1] →
→ przycisk zzPrzycisk
zzTryb
[Film poklatk.]
[ ] → przycisk
→ wybierz tryb
→ przycisk
Nagrywanie filmów poklatkowych
Filmy poklatkowe powstają poprzez połączenie zdjęć
wykonywanych automatycznie w określonych interwałach.
Wszelkie stopniowe zmiany fotografowanego obiektu (na przykład
krajobrazu) są uwidaczniane w przyspieszonym tempie.
4
zz[Poklatkowo] →
wybierz scenę
→ dostosuj w razie
potrzeby
Wróć do ekranu
fotografowania
5
Zabezpiecz aparat
i zacznij nagrywanie
Efekt miniatury w filmach
(Film z efektem miniatury)
Efekt miniatury w filmach jest uzyskiwany poprzez rozmycie
obszarów obrazu znajdujących się poza zaznaczonym
fragmentem.
Film z efektem
miniatury
1
Ustaw tryb
fotografowania
2
Przejdź do ekranu
ustawień
3
Ustaw aparat
(2)
→ przycisk
zzTryb
→ wybierz tryb
→ przycisk
]→
zz[
wybierz opcję
(1)
Efekt miniatury w filmach
(Film z efektem miniatury)
Efekt miniatury w filmach jest uzyskiwany poprzez rozmycie
obszarów obrazu znajdujących się poza zaznaczonym
fragmentem.
Film z efektem
miniatury
4
Wróć do ekranu
fotografowania
zzPrzesuwanie ramki:
Przycisk
→
przyciski /
zzPrzesuwanie punktu
AF: Przycisk
→
przyciski / / /
5
Rozpocznij
nagrywanie
Regulowanie głośności rejestrowanego
dźwięku
W przypadku ustawienia opcji [Auto] poziom (głośność)
nagrywania jest automatycznie regulowany podczas nagrywania.
Aby ręcznie ustawić poziom dopasowany do sceny,
Regulowanie głośności należy zmienić ustawienie na [Ręcznie].
rejestrowanego
dźwięku
1
Ustaw tryb
fotografowania
2
Włącz ekran menu
3
Ustaw aparat
(2)
(1)
→ zz[ 1] →
→ przycisk zzPrzycisk
zzTryb
[Nagryw. dźwięku]
[ ] → przycisk
→ wybierz tryb
→ przycisk
zz[Nagryw. dźw.] →
[Ręcznie]
Regulowanie głośności rejestrowanego
dźwięku
W przypadku ustawienia opcji [Auto] poziom (głośność)
nagrywania jest automatycznie regulowany podczas nagrywania.
Aby ręcznie ustawić poziom dopasowany do sceny,
Regulowanie głośności należy zmienić ustawienie na [Ręcznie].
rejestrowanego
dźwięku
zz[Poziom nagr.] →
przyciski /
Wyłączanie filtra wiatru
Odgłosy wiatru w nagraniu można zredukować przy użyciu filtru
wiatru. Gdy nie ma wiatru, nagranie może brzmieć nienaturalnie,
jeśli opcja ta jest używana. W takiej sytuacji należy ustawić opcję
[Filtr wiatru] na [Wyłącz].
1
Ustaw tryb
fotografowania
2
Włącz ekran menu
3
Ustaw aparat
→ zz[ 1] →
→ przycisk zzPrzycisk
zzTryb
[Nagryw. dźwięku]
[ ] → przycisk
→ wybierz tryb
→ przycisk
zz[Filtr wiatru/Tłumik]
Wyłączanie filtra wiatru
Odgłosy wiatru w nagraniu można zredukować przy użyciu filtru
wiatru. Gdy nie ma wiatru, nagranie może brzmieć nienaturalnie,
jeśli opcja ta jest używana. W takiej sytuacji należy ustawić opcję
[Filtr wiatru] na [Wyłącz].
(2)
(1)
zz[Filtr wiatru] →
[Wyłącz]
Korzystanie z tłumika
Nagrywanie
w hałaśliwych
miejscach
1
Ustaw tryb
fotografowania
Tłumik może zapobiegać zakłóceniom dźwięku w wietrznych
lokalizacjach nagrywania. Dostępne są trzy opcje: [Włącz],
[Wyłącz] lub [Autom.] z możliwością automatycznej aktywacji/
dezaktywacji w razie potrzeby.
2
Włącz ekran menu
3
Ustaw aparat
→ zz[ 1] →
→ przycisk zzPrzycisk
zzTryb
[Nagryw. dźwięku]
[ ] → przycisk
→ wybierz tryb
→ przycisk
zz[Filtr wiatru/Tłumik]
Korzystanie z tłumika
Tłumik może zapobiegać zakłóceniom dźwięku w wietrznych
lokalizacjach nagrywania. Dostępne są trzy opcje: [Włącz],
[Wyłącz] lub [Autom.] z możliwością automatycznej aktywacji/
dezaktywacji w razie potrzeby.
Nagrywanie
w hałaśliwych
miejscach
(2)
(1)
zz[Tłumik] → [Włącz]
Korygowanie drgań aparatu podczas
nagrywania filmów
Włącz
1
Ustaw tryb
fotografowania
Wyłącz
2
Wbudowana w aparacie stabilizacja obrazu
umożliwia korygowanie drgań aparatu podczas
nagrywania filmów. Drgania aparatu można
skorygować nawet bez obiektywu wyposażonego
w funkcję stabilizacji obrazu.
Włącz ekran menu
3
Ustaw aparat
→ zz[ 5] →
→ przycisk zzPrzycisk
zzTryb
[Ustaw. stab.]
[ ] → przycisk
→ wybierz tryb
→ przycisk
Stabil. cyfr.] →
zz[
wybierz opcję
Fotografowanie
Określone ujęcia
(Specjalne ujęcie)
Tryb ręczny
Efekty na obrazach
(Twórcze wspomaganie)
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Serie zdjęć
Korzystanie
z samowyzwalacza
Fotografowanie poprzez dotknięcie
ekranu (dotykowa migawka)
Zmiana jakości obrazu
Fotografowanie
w formacie RAW
Zapobieganie włączaniu funkcji
oświetlenia wspomagającego AF
Tryb automatyczny
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
1 2
Fotografowanie
Tryb automatyczny
Efekty na obrazach
(Filtry twórcze)
Funkcje ułatwiające obsługę
Zmiana proporcji obrazu
Określone ujęcia
(Specjalne ujęcie)
Tryb ręczny
Efekty na obrazach
(Twórcze wspomaganie)
Nagrywanie filmów w trybie
filmowania
Zmiana rozmiaru
nagrania filmu
Korzystanie z automatycznego
poziomu
1 2
Serie zdjęć
Aby wykonać serię zdjęć, trzymaj spust migawki naciśnięty
do końca.
1
Ustaw tryb
fotografowania
2
Przejdź do ekranu
ustawień
3
Ustaw aparat
4
Zrób zdjęcie
(1)
(2)
zzTryb →
przycisk
zz[
[
]/[
]→
]
zzTrzymaj naciśnięty do
końca spust migawki.
Korzystanie z samowyzwalacza
Dzięki samowyzwalaczowi możesz uczestniczyć
w wykonywanych przez siebie zdjęciach grupowych lub w innych
zdjęciach rejestrowanych z ustalonym opóźnieniem. Aparat
zarejestruje zdjęcie po około 10 sekundach od naciśnięcia spustu
migawki do końca.
1
Ustaw tryb
fotografowania
2
Przejdź do ekranu
ustawień
3
4
Ustaw aparat
Zrób zdjęcie
(1)
(2)
zzTryb →
przycisk
zz[
]→[
]
Fotografowanie poprzez dotknięcie
ekranu (dotykowa migawka)
Dzięki tej opcji zamiast naciskania spustu migawki można ją
wyzwolić, dotykając po prostu powierzchni ekranu, a następnie
unosząc palec.
Aparat automatycznie ustawia ostrość na fotografowane obiekty
i reguluje jasność obrazu.
1
Ustaw aparat
zzDotknij [ ] i zmień
jej ustawienie
na [ ].
2
Zrób zdjęcie
Zmiana jakości obrazu
24,0
megapiksele/
wysoka jakość
Około 10,6
megapiksela/
wysoka jakość
Około 5,9
megapiksela/
wysoka jakość
24,0
megapiksele/
normalna jakość
Około 10,6
megapiksela/
normalna jakość
Około 5,9
megapiksela/
normalna jakość
1
Ustaw tryb
fotografowania
2
Przejdź do ekranu
ustawień
3
Ustaw aparat
(1)
(2)
zzTryb →
przycisk
zz[
] → wybierz opcję
Około 3,8
megapiksela/
normalna jakość
Fotografowanie w formacie RAW
Aparat może rejestrować zdjęcia w formatach JPEG i RAW.
Obrazy RAW to „surowe” dane przed przetworzeniem w celu
utworzenia plików JPEG.
1
Ustaw tryb
fotografowania
2
Przejdź do ekranu
ustawień
3
Ustaw aparat
(1)
zzTryb →
przycisk
(3)
(2)
zzWybierz metodę
zz[ ] → wybierz
jakość obrazu JPEG
fotografowania
w formacie RAW.
→ przycisk
Zapobieganie włączaniu funkcji
oświetlenia wspomagającego AF
Lampka jest włączana w słabych warunkach oświetleniowych po naciśnięciu spustu migawki
do połowy, co pomaga w ustawianiu ostrości. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć tę lampkę.
1
Ustaw tryb
fotografowania
zzTryb →
przycisk
2
Włącz ekran menu
3
Ustaw aparat
→ zz[ 7] →
zzPrzycisk
[Oświetlenie
[ ] → przycisk
wspomagające AF]
zz[Wyłącz]
Zmiana proporcji obrazu
1
Ustaw tryb
fotografowania
2
Przejdź do ekranu
ustawień
3
Wybierz element
ustawień
(2)
zzTryb →
przycisk
]→
zz[
wybierz opcję
(1)
Zmiana rozmiaru nagrania filmu
Zmiana rozmiaru nagrania filmu. Prędkość nagrywania jest
określana jako liczba klatek nagrywanych w ciągu sekundy
i zależy od ustawienia NTSC lub PAL.
1
Ustaw tryb
fotografowania
2
Przejdź do ekranu
ustawień
3
Ustaw aparat
(1)
(2)
→ przycisk
zzTryb
→ wybierz tryb
→ przycisk
zz[
] → wybierz opcję
Korzystanie z automatycznego poziomu
Automatyczne poziomowanie ułatwia utrzymywanie filmów prosto podczas ich nagrywania.
1
Ustaw tryb
fotografowania
2
Włącz ekran menu
3
Ustaw aparat
→ zz[ 5] → [Ustaw.
zz[
→ przycisk zzPrzycisk
zzTryb
stab.] → [Stabilizacja] [
[ ] → przycisk
→ wybierz tryb
→ [Wył.]
→ przycisk
5] →
Autom. poz.]
Korzystanie z automatycznego poziomu
Automatyczne poziomowanie ułatwia utrzymywanie filmów prosto podczas ich nagrywania.
zz[Włącz]
Odtwarzanie
Wyświetlanie
Wyszukiwanie
Zarządzanie
Usuwanie obrazów
Edytowanie zdjęć
Stosowanie ulubionych efektów
(Twórcze wspomaganie)
Obróbka obrazów RAW
za pomocą aparatu
Edytowanie filmów
Wyświetlanie zdjęć
Powiększanie obrazów
Wyświetlanie filmów
Wyświetlanie przeglądów
filmowych
Wyświetlanie pokazów
przezroczy
Wyświetlanie zdjęć
Zarejestrowane zdjęcia można wyświetlać na ekranie.
1
Ustaw wyświetlacz
na odtwarzanie
2
Przeglądaj obrazy
Powiększanie obrazów
Odtwarzane obrazy można powiększyć.
1
Ustaw wyświetlacz
na odtwarzanie
2
Przeglądaj obrazy
3
Powiększ lub
zmniejsz
wyświetlony obraz
zzPowiększanie:
przycisk
zzDalsze powiększanie:
trzymaj naciśnięty
przycisk
zzWyświetlanie
pojedynczego obrazu:
przycisk
Powiększanie obrazów
Odtwarzane obrazy można powiększyć.
4
zzZmniejszanie:
przycisk
zzDalsze zmniejszanie:
trzymaj naciśnięty
przycisk
W razie potrzeby
przesuwaj
wyświetlany obszar
zzPrzenoszenie:
Przyciski: / / /
zzWyświetlanie
pojedynczego obrazu:
przycisk
Wyświetlanie pokazów przezroczy
Obrazy zapisane na karcie pamięci można wyświetlać
automatycznie.
1
Ustaw wyświetlacz
na odtwarzanie
2
Włącz ekran menu
3
Ustaw aparat
→ zz[ 3] →
zzPrzycisk
[Pokaz przezr.]
[ ] → przycisk
zz[Start]
Wyświetlanie filmów
Po nagraniu filmów można je wyświetlać
na ekranie.
1
Ustaw wyświetlacz
na odtwarzanie
2
3
Przeglądaj obrazy
Odtwarzanie filmu
zzFilmy są oznaczone
ikoną [
].
zzPrzycisk :
Wyświetlanie panelu
odtwarzania filmów
Wyświetlanie filmów
Po nagraniu filmów można je wyświetlać
na ekranie.
4
Regulowanie
głośności
zzPrzyciski / → [ ]
zzZwiększanie
głośności: przycisk
zzZmniejszanie
głośności: przycisk
Wyświetlanie przeglądów filmowych
W trybie
z zarejestrowanych scen jest automatycznie
tworzony krótki film. Włączenie przeglądu filmowego spowoduje
odtworzenie scen zarejestrowanych danego dnia.
1
Ustaw wyświetlacz
na odtwarzanie
2
3
Przeglądaj obrazy
Odtwarzanie filmu
zzPrzeglądy filmowe
są oznaczone ikoną
[
].
Wyświetlanie przeglądów filmowych
W trybie
z zarejestrowanych scen jest automatycznie
tworzony krótki film. Włączenie przeglądu filmowego spowoduje
odtworzenie scen zarejestrowanych danego dnia.
4
Regulowanie
głośności
zz[
]
zzZwiększanie
głośności: przycisk
zzZmniejszanie
głośności: przycisk
Odtwarzanie
Wyświetlanie
Wyszukiwanie
Zarządzanie
Usuwanie obrazów
Edytowanie zdjęć
Stosowanie ulubionych efektów
(Twórcze wspomaganie)
Obróbka obrazów RAW
za pomocą aparatu
Edytowanie filmów
Wyszukiwanie obrazów
w miniaturach
Znajdowanie zdjęć
spełniających warunki filtra
Wyszukiwanie obrazów za
pomocą pokrętła głównego
Wyszukiwanie obrazów w miniaturach
Dzięki wyświetlaniu wielu zdjęć w postaci miniatur można szybko
odnajdywać poszukiwane fotografie.
1
Ustaw wyświetlacz
na odtwarzanie
2
Wyświetl zdjęcia
w postaci miniatur
3
Znajdź obrazy
zzWyświetlanie
wielu obrazów:
przycisk
zzZwiększanie liczby
obrazów na ekranie:
naciśnij kilkakrotnie
przycisk
zzPrzyciski:
/
/ /
Znajdowanie zdjęć spełniających
warunki filtra
Aby szybko znaleźć zdjęcia na zapełnionej nimi karcie pamięci,
można przefiltrować widok fotografii z użyciem warunków
danego filtra.
1
Ustaw wyświetlacz
na odtwarzanie
2
Przejdź do ekranu
ustawień
3
Znajdź obrazy
zz[
]
zzPrzyciski / do
nawigacji → przyciski
/ do regulacji
Znajdowanie zdjęć spełniających
warunki filtra
Aby szybko znaleźć zdjęcia na zapełnionej nimi karcie pamięci,
można przefiltrować widok fotografii z użyciem warunków
danego filtra.
zzObrazy spełniające
warunki będą
wyświetlane w żółtych
ramkach.
Wyszukiwanie obrazów za pomocą
pokrętła głównego
W celu szybkiego wyszukania i wyświetlenia zdjęć można za
pomocą pokrętła głównego przefiltrować widok obrazów przy
użyciu wybranych przez siebie warunków.
1
Włącz ekran menu
2
3
Określ warunek
wyszukiwania
→ zz[ 3] → [Skoki
zzPrzycisk
]
za pom.
[ ] → przycisk
Ustaw wyświetlacz
na odtwarzanie
zzWybierz opcję.
Wyszukiwanie obrazów za pomocą
pokrętła głównego
W celu szybkiego wyszukania i wyświetlenia zdjęć można za
pomocą pokrętła głównego przefiltrować widok obrazów przy
użyciu wybranych przez siebie warunków.
4
Znajdź obrazy
Odtwarzanie
Wyświetlanie
Wyszukiwanie
Zarządzanie
Usuwanie obrazów
Edytowanie zdjęć
Stosowanie ulubionych efektów
(Twórcze wspomaganie)
Obróbka obrazów RAW
za pomocą aparatu
Edytowanie filmów
Ochrona poszczególnych
obrazów
Ochrona wielu obrazów
Ocena zdjęć
Ochrona poszczególnych obrazów
W przypadku ważnych obrazów warto korzystać z funkcji ochrony,
która uniemożliwi ich przypadkowe usunięcie.
1
Ustaw wyświetlacz
na odtwarzanie
2
Przeglądaj obrazy
3
Przejdź do ekranu
ustawień
4
Ochrona
(1)
(2)
zz[
] → [Włącz]
Zabezpieczanie wielu obrazów
Obrazy można chronić przy użyciu ikony [
] na ekranie
ustawień lub opcji [Ochrona obrazów] w menu [ ].
Opcja [Ochrona obrazów] może być używana w przypadku
pojedynczych obrazów, zakresów obrazów lub całych folderów
albo kart pamięci.
1
Włącz ekran menu
2
Ustaw aparat
→ zz[ 1] →
zzPrzycisk
[Ochrona obrazów]
[ ] → przycisk
zzOkreśl sposób
wyboru.
zzWybór obrazów:
Wybierz obraz →
przycisk
Zabezpieczanie wielu obrazów
Obrazy można chronić przy użyciu ikony [
] na ekranie
ustawień lub opcji [Ochrona obrazów] w menu [ ].
Opcja [Ochrona obrazów] może być używana w przypadku
pojedynczych obrazów, zakresów obrazów lub całych folderów
albo kart pamięci.
zzWybór zakresu:
wybierz pierwszy
obraz → wybierz
ostatni obraz
(1)
(2)
zzWszystkie obrazy
w folderze: wybierz
folder → [OK]
zzWszystkie obrazy na
karcie: [OK]
Ocena zdjęć
Obrazy można oceniać w skali 1–6.
1
Ustaw wyświetlacz
na odtwarzanie
2
Przeglądaj obrazy
3
Przejdź do ekranu
ustawień
4
Ustaw aparat
(1)
(2)
zz[ ] →
wybierz opcję
Odtwarzanie
Wyświetlanie
Wyszukiwanie
Zarządzanie
Usuwanie obrazów
Edytowanie zdjęć
Stosowanie ulubionych efektów
(Twórcze wspomaganie)
Obróbka obrazów RAW
za pomocą aparatu
Edytowanie filmów
Usuwanie poszczególnych
obrazów
Równoczesne usuwanie wielu
obrazów
Usuwanie poszczególnych obrazów
Niepotrzebne zdjęcia można wybierać i usuwać pojedynczo.
Należy przy tym zachować ostrożność, ponieważ usuniętych
zdjęć nie można odzyskać.
1
Ustaw wyświetlacz
na odtwarzanie
2
Przeglądaj obrazy
3
Usuń
zz[Usuń]
Równoczesne usuwanie wielu obrazów
Można wybierać wiele zdjęć do usunięcia naraz. Należy przy tym
zachować ostrożność, ponieważ usuniętych zdjęć nie
można odzyskać.
1
Włącz ekran menu
2
Ustaw aparat
→ zz[ 1] →
zzPrzycisk
[Usuwanie obr.]
[ ] → przycisk
zzOkreśl sposób
wyboru.
Równoczesne usuwanie wielu obrazów
Można wybierać wiele zdjęć do usunięcia naraz. Należy przy tym
zachować ostrożność, ponieważ usuniętych zdjęć nie
można odzyskać.
zzWybór i usuwanie
obrazów: wybierz
obraz → przycisk
→ [OK]
zzWybór zakresu:
wybierz pierwszy
obraz → wybierz
ostatni obraz →
→
przycisk
[OK]
(1)
(2)
zzWszystkie obrazy
w folderze: wybierz
folder → [OK]
Równoczesne usuwanie wielu obrazów
Można wybierać wiele zdjęć do usunięcia naraz. Należy przy tym
zachować ostrożność, ponieważ usuniętych zdjęć nie
można odzyskać.
zzWszystkie obrazy
na karcie: [OK]
Odtwarzanie
Wyświetlanie
Wyszukiwanie
Zarządzanie
Usuwanie obrazów
Edytowanie zdjęć
Stosowanie ulubionych efektów
(Twórcze wspomaganie)
Obróbka obrazów RAW
za pomocą aparatu
Edytowanie filmów
Stosowanie efektów filtru
(Filtry twórcze)
Obracanie obrazów
Kadrowanie
Zmiana rozmiaru obrazów
Korekta czerwonych oczu
Stosowanie efektów filtru (Filtry twórcze)
Można stosować efekty, odpowiadające
fotografowaniu w trybach [ / / / /
w odniesieniu do zdjęć, i zapisywać je jako
oddzielne obrazy.
1
Ustaw wyświetlacz
na odtwarzanie
2
Przeglądaj obrazy
3
Przejdź do ekranu
ustawień
i
4
Ustaw aparat
(1)
(2)
zz[
] → wybierz opcję
],
Stosowanie efektów filtru (Filtry twórcze)
Można stosować efekty, odpowiadające
fotografowaniu w trybach [ / / / /
w odniesieniu do zdjęć, i zapisywać je jako
oddzielne obrazy.
5
Zachowaj
zzRegulacja poziomu
efektu: przyciski /
zzPrzycisk
→ [OK]
i
],
Obracanie obrazów
Można zmienić orientację obrazów i zapisać.
1
Ustaw wyświetlacz
na odtwarzanie
2
Przeglądaj obrazy
3
Przejdź do ekranu
ustawień
4
Obróć obraz
(1)
(2)
zz[
] → wybierz opcję
Korekta czerwonych oczu
Aparat może automatycznie korygować zdjęcia, na których
występuje efekt czerwonych oczu. Skorygowane zdjęcie można
zapisać w osobnym pliku.
1
Włącz ekran menu
2
3
Skoryguj efekt
czerwonych oczu
→ zz[ 2] → [Korekta
zzPrzycisk
czer. oczu]
[ ] → przycisk
Zachowaj
zzWybierz obraz:
przyciski /
zzSkoryguj: przycisk
zz[OK]
Kadrowanie
Można zaznaczyć fragment zdjęcia i zapisać go jako oddzielny
plik graficzny.
1
Ustaw wyświetlacz
na odtwarzanie
2
Przeglądaj obrazy
3
Przejdź do ekranu
ustawień
4
Kadruj obraz
zz[
]
Kadrowanie
Można zaznaczyć fragment zdjęcia i zapisać go jako oddzielny
plik graficzny.
zzPrzejdź do innego
elementu ustawień:
pokrętło
zzZmień rozmiar ramki zzZmiana rozmiaru ramki
Zmniejszanie:
kadrowania lub
przenieś ją, wyprostuj przycisk
Zwiększanie:
obraz lub zmień
format obrazu.
przycisk
zzPrzesuwanie ramki:
zzWyprostuj obraz: [
Przyciski: / / /
→ pokrętło
]
Kadrowanie
Można zaznaczyć fragment zdjęcia i zapisać go jako oddzielny
plik graficzny.
zzZmień format obrazu: zzWyświetl podgląd
[
obrazu: [ ] →
] → przycisk
przycisk
zzZapisz jako nowy
obraz: [ ] →
→ [OK]
przycisk
Zmiana rozmiaru obrazów
Można zapisać mniejszą wersję obrazu, oszczędzając miejsce
w pamięci.
1
Ustaw wyświetlacz
na odtwarzanie
2
Przeglądaj obrazy
3
Przejdź do ekranu
ustawień
4
Zmień wielkość
(1)
(2)
zz[ ] → wybierz
opcję → przycisk
→ [OK]
Odtwarzanie
Wyświetlanie
Wyszukiwanie
Zarządzanie
Usuwanie obrazów
Edytowanie zdjęć
Stosowanie ulubionych efektów
(Twórcze wspomaganie)
Obróbka obrazów RAW
za pomocą aparatu
Edytowanie filmów
Stosowanie ulubionych efektów
(Twórcze wspomaganie)
Stosowanie ulubionych efektów
(Twórcze wspomaganie)
Ulubione efekty można stosować do obrazów RAW i zapisywać
je jako nowe pliki JPEG.
1
Ustaw wyświetlacz
na odtwarzanie
2
Wybierz obraz
RAW
3
Przejdź do ekranu
ustawień
4
Wybierz element
ustawień
zz[
]
Stosowanie ulubionych efektów
(Twórcze wspomaganie)
Ulubione efekty można stosować do obrazów RAW i zapisywać
je jako nowe pliki JPEG.
5
Ustaw aparat
6
Zachowaj
zzPrzyciski / w celu zzPrzyciski / w celu zzPrzycisk
wybrania elementu
ustawienia
→ [OK]
Odtwarzanie
Wyświetlanie
Wyszukiwanie
Zarządzanie
Usuwanie obrazów
Edytowanie zdjęć
Stosowanie ulubionych efektów
(Twórcze wspomaganie)
Obróbka obrazów RAW
za pomocą aparatu
Edytowanie filmów
Obróbka obrazów RAW
Obróbka obrazów RAW
Obróbka w aparacie zdjęć zarejestrowanych w formacie RAW.
Pierwotny obraz RAW zostaje zachowany, a kopia jest
zapisywana w pliku JPEG.
Opcja dostępna, gdy pokrętło wyboru trybów zostanie ustawione
na /
/
/ / .
1
Włącz ekran menu
2
Ustaw aparat
→ zz[ 2] → [Obróbka
zzPrzycisk
obrazu RAW]
[ ] → przycisk
zzOkreśl sposób
wyboru.
zzWybierz obraz
→[ ]→
przycisk
Obróbka obrazów RAW
Obróbka w aparacie zdjęć zarejestrowanych w formacie RAW.
Pierwotny obraz RAW zostaje zachowany, a kopia jest
zapisywana w pliku JPEG.
Opcja dostępna, gdy pokrętło wyboru trybów zostanie ustawione
na /
/
/ / .
3
Sprawdź
zz[Użyj nastaw
fotograf.] → [OK]
zz[Przetw. obraz]
Odtwarzanie
Wyświetlanie
Wyszukiwanie
Zarządzanie
Usuwanie obrazów
Edytowanie zdjęć
Stosowanie ulubionych efektów
(Twórcze wspomaganie)
Obróbka obrazów RAW
za pomocą aparatu
Edytowanie filmów
Usuwanie początku/końca
filmów
Zmniejszanie rozmiaru plików
Edytowanie przeglądów
filmowych
Usuwanie początku/końca filmów
Można usuwać zbędne fragmenty z początku i końca filmów.
Należy pamiętać, że nie można usuwać przeglądów filmowych.
1
Ustaw wyświetlacz
na odtwarzanie
2
Przejrzyj filmy
zzWybierz film →
przycisk
3
Edytuj film
zzPanel odtwarzania
filmów → [ ]
4
Wybierz część
do usunięcia
zzSkracanie początku:
[ ]
zzSkracanie końca: [ ]
Usuwanie początku/końca filmów
Można usuwać zbędne fragmenty z początku i końca filmów.
Należy pamiętać, że nie można usuwać przeglądów filmowych.
5
Sprawdź
zzPrzyciski / →
wybierz część
do usunięcia →
przycisk
zz[ ]
6
Zachowaj
zz[
] → wybierz opcję zzWybierz opcję.
Zmniejszanie rozmiaru plików
Rozmiar plików filmowych można zmniejszyć, kompresując je.
1
Ustaw wyświetlacz
na odtwarzanie
2
Przejrzyj filmy
zzWybierz film →
przycisk
3
4
Edytuj film
zzPanel odtwarzania
filmów → [ ] → [
Zachowaj
zz[Nowy plik]
]
Zmniejszanie rozmiaru plików
Rozmiar plików filmowych można zmniejszyć, kompresując je.
zz[Skompr. i zapisz]
Edytowanie przeglądów filmowych
W razie potrzeby można usuwać poszczególne rozdziały
(fragmenty filmowe) nagrane w trybie
. Należy przy tym
zachować ostrożność, ponieważ usuniętych fragmentów filmowych
nie można odzyskać.
1
Ustaw wyświetlacz
na odtwarzanie
2
3
Przeglądaj obrazy
Przejdź do ekranu
ustawień
zzPrzeglądy filmowe
są oznaczone ikoną
].
[
Edytowanie przeglądów filmowych
W razie potrzeby można usuwać poszczególne rozdziały
(fragmenty filmowe) nagrane w trybie
. Należy przy tym
zachować ostrożność, ponieważ usuniętych fragmentów filmowych
nie można odzyskać.
4
Uruchom
i zatrzymaj
odtwarzanie
zz[
5
Wybierz fragment
filmowy
do usunięcia
] → przycisk
zz[
→ przycisk
w trakcie odtwarzania
]/[
]
6
7
zz[ ]
zz[OK]
Wybierz [ ]
Usuń
Funkcje bezprzewodowe
Dostępne funkcje
bezprzewodowe
Przygotowywanie do użycia
funkcji bezprzewodowych
Łączenie ze smartfonami
z systemem Android
obsługującymi funkcję NFC za
pośrednictwem sieci Wi-Fi
Łączenie ze smartfonami za
pośrednictwem sieci Wi-Fi
przy użyciu przycisku Wi-Fi
Łączenie ze smartfonami
zgodnymi z Bluetooth za
pośrednictwem sieci Wi-Fi
Dostępne funkcje bezprzewodowe
Łączenie ze smartfonami
Aparatem można sterować zdalnie i przeglądać na nim obrazy za pośrednictwem połączenia Wi-Fi,
korzystając z dedykowanej aplikacji Camera Connect na smartfonach lub tabletach.
Można również dodawać do obrazów znaczniki geograficzne i korzystać z innych funkcji po połączeniu
z funkcją Bluetooth®* i siecią Wi-Fi.
* Energooszczędna technologia Bluetooth (dalej zwana „Bluetooth”)
Łączenie z komputerami
Aparatem można sterować zdalnie z komputera połączonego za pośrednictwem sieci Wi-Fi,
korzystając z programu EOS Utility, oprogramowania używanego z aparatami EOS. Dzięki aplikacji
Image Transfer Utility 2 obrazy można również automatycznie przesyłać na komputer.
Łączenie z drukarkami
Obrazy można drukować za pośrednictwem połączenia Wi-FI na drukarkach zgodnych z technologią
PictBridge (bezprzewodowa sieć LAN).
Łączenie z usługami internetowymi
Obrazy można udostępniać znajomym lub rodzinie w serwisach społecznościowych lub
w przeznaczonym dla klientów firmy Canon fotograficznym serwisie online CANON iMAGE GATEWAY
po ukończeniu rejestracji członkowskiej (bezpłatnie).
Przygotowywanie do użycia funkcji
bezprzewodowych
1
Włącz aparat
2
Skonfiguruj
połączenie Wi-Fi
zzPrzycisk
zz[Wi-Fi] → [Włącz]
zzPrzycisk
Przygotowywanie do użycia funkcji
bezprzewodowych
3
Zakończ pracę
z ustawieniami
sieci Wi-Fi
zzPrzycisk
[OK]
4
Zainstaluj aplikację
Camera Connect
→ zzNaciśnij przycisk
, zzPobierz aplikację
aby wyjść z ekranu.
Camera Connect ze
sklepu App Store/
Google Play
i zainstaluj ją.
Łączenie ze smartfonami zgodnymi
z Bluetooth za pośrednictwem sieci Wi-Fi
1
Przygotuj się
zzZobacz
„Przygotowywanie
do użycia funkcji
bezprzewodowych”
(lub po zakończeniu
przejdź do
następnego kroku).
2
Sparuj ze
smartfonem
zzPrzycisk
→ [ ] → [ 1] →
[Ustawienia komun.
bezprzew.]
zz[Funkcja Bluetooth]
→ ponownie
[Funkcja Bluetooth]
→ [Smartfon] →
przycisk
zz[Parowanie] →
[Nie wyświetlaj]
Łączenie ze smartfonami zgodnymi
z Bluetooth za pośrednictwem sieci Wi-Fi
3
zzW systemie iOS
również dotknij
opcji [Pair/Paruj].
zzW smartfonie włącz
funkcję Bluetooth
i uruchom aplikację
Camera Connect.
zzDotknij nicka aparatu
do sparowania.
Użyj aparatu,
aby zakończyć
parowanie
zzNa ekranie
potwierdzenia
parowania wybierz
przycisk [OK].
zzNa ekranie
potwierdzenia
parowania naciśnij
przycisk .
4
Nawiąż połączenie
z siecią Wi-Fi i użyj
aplikacji Camera
Connect
Łączenie ze smartfonami zgodnymi
z Bluetooth za pośrednictwem sieci Wi-Fi
W systemie
Android
W systemie iOS
zzW wyświetlonych
zzZa chwilę zostanie
ustawieniach sieci
ustanowione
Wi-Fi wybierz
połączenie Wi-Fi
identyfikator SSID
i na smartfonie
aparatu, z którym
pojawi się ekran
chcesz się połączyć.
wybranej funkcji.
zzWybierz funkcję inną zzWybierz funkcję inną
zzDotknij pola hasła
niż [Bluetooth remote
niż [Bluetooth remote
i wklej hasło,
controller/Pilot zdalnego controller/Pilot zdalnego
aby ustanowić
sterowania Bluetooth].
sterowania Bluetooth].
połączenie.
zzPo połączeniu
zzDotknij przycisku
zzWyświetl
urządzeń za pomocą
wyświetlonego
ekran aplikacji
sieci Wi-Fi zostanie
w smartfonie, aby
Camera Connect.
wyświetlony ekran
zgodnie z instrukcjami
wybranej funkcji.
skopiować hasło.
Łączenie ze smartfonami zgodnymi
z Bluetooth za pośrednictwem sieci Wi-Fi
5
Zakończ
połączenie
→
zzPrzycisk
[Rozł., zak.] → [OK]
Aby ponownie
nawiązać
połączenie
Aby wysłać obrazy
z aparatu do
smartfona
zzAby ponownie
zzPodczas odtwarzania zz[ ] → przycisk
nawiązać połączenie, obrazu naciśnij
→ przycisk
wystarczy dotknąć
przycisk .
żądanej operacji
w aplikacji
Camera Connect.
Łączenie ze smartfonami zgodnymi
z Bluetooth za pośrednictwem sieci Wi-Fi
zzNa wyświetlonym
ekranie wybierz
obrazy i sposób ich
wysyłania.
Łączenie ze smartfonami z systemem Android
obsługującymi funkcję NFC za pośrednictwem sieci Wi-Fi
1
Przygotuj się
zzZobacz
„Przygotowywanie
do użycia funkcji
bezprzewodowych”
(lub po zakończeniu
przejdź do
następnego kroku).
2
Nawiąż połączenie
zzZetknij ze sobą
znaki .
zzAplikacja Camera
Connect zostanie
uruchomiona
w smartfonie,
a urządzenia
zostaną połączone
automatycznie.
3
Nawiąż połączenie
Wi-Fi
zz[OK] → przycisk
zzW aparacie pojawi
się komunikat
[Wi-Fi włączona].
4
Użyj aplikacji
Camera Connect
zzAplikacja Camera
Connect służy
do zdalnego
fotografowania,
przeglądania
obrazów w aparacie
i zapisywania ich
w smartfonie.
Łączenie ze smartfonami z systemem Android
obsługującymi funkcję NFC za pośrednictwem sieci Wi-Fi
5
Zakończ
połączenie
Aby ponownie
nawiązać
połączenie
Aby wysłać obrazy
z aparatu do
smartfona
zzJeśli w aparacie nie zzWłącz aparat
zzPodczas odtwarzania zzZetknij ze sobą
jest wyświetlany ekran i smartfon,
obrazu naciśnij
znaki .
[Wi-Fi włączona],
a następnie zetknij ze przycisk .
sobą znaki .
→
przycisk
[Rozł., zak.] → [OK] zzPo połączeniu
urządzeń można
używać aplikacji
Camera Connect.
Łączenie ze smartfonami z systemem Android
obsługującymi funkcję NFC za pośrednictwem sieci Wi-Fi
zzPo połączeniu
urządzeń naciśnij
przycisk
i na
wyświetlonym
ekranie wybierz
obrazy i sposób ich
wysyłania.
Łączenie ze smartfonami za pośrednictwem
sieci Wi-Fi przy użyciu przycisku Wi-Fi
1
Przygotuj się
zzZobacz
„Przygotowywanie
do użycia funkcji
bezprzewodowych”
(lub po zakończeniu
przejdź do
następnego kroku).
2
Połącz za
pośrednictwem
sieci Wi-Fi
zzPrzycisk
zz[ ] → przycisk
zz[Rejestruj urządzenie
do łączenia] →
[Nie wyświetlaj] →
przycisk
Łączenie ze smartfonami za pośrednictwem
sieci Wi-Fi przy użyciu przycisku Wi-Fi
zzW smartfonie wpisz
hasło wyświetlone
w aparacie.
zzPo potwierdzeniu
połączenia Wi-Fi
uruchom aplikację
zzSprawdź identyfikator zzW smartfonie znajdź
Camera Connect
SSID i hasło.
sieci Wi-Fi i wybierz
i wybierz aparat,
sieć z identyfikatorem
z którym chcesz
SSID aparatu.
się połączyć.
zzW aparacie: [OK] →
przycisk
Łączenie ze smartfonami za pośrednictwem
sieci Wi-Fi przy użyciu przycisku Wi-Fi
3
Zakończ
połączenie
→
zzPrzycisk
[Rozł., zak.] → [OK]
Aby ponownie
nawiązać
połączenie
zzUruchom aplikację
Camera Connect.
zzDotknij opcji
[Easy Connection
Guide/Przewodnik
dotyczący łatwego
łączenia] i wybierz
aparat, z którym
chcesz się połączyć.
zzAby nawiązać
połączenie, postępuj
zgodnie z instrukcjami
z przewodnika.
Aby wysłać obrazy
z aparatu do
smartfona
zzPodczas odtwarzania
obrazu naciśnij
przycisk .
Łączenie ze smartfonami za pośrednictwem
sieci Wi-Fi przy użyciu przycisku Wi-Fi
zz[ ] → przycisk
→ przycisk
zzNa wyświetlonym
ekranie wybierz
obrazy i sposób
ich wysyłania.
Inne ustawienia
Dostosowywanie ekranów/komunikatów
do poziomu własnych umiejętności
Wybieranie i tworzenie
folderów
Zmiana numerów plików
Automatyczne obracanie
pionowych obrazów
Formatowanie kart pamięci
Formatowanie pełne
Korzystanie z trybu Eco
Dostosowywanie funkcji
oszczędzania energii
Zmiana języka wyświetlacza
1 2 3
Inne ustawienia
Regulacja jasności ekranu
Redukcja efektu
czerwonych oczu
Zmiana standardu TV
Dostosowywanie wyświetlanych
informacji o fotografowaniu
Wyciszanie dźwięków
aparatu
Wyciszanie towarzyszących
dźwięków
1 2 3
Zmiana czasu wyświetlania
zdjęcia po zarejestrowaniu
Dostosowywanie wyświetlanych
informacji o odtwarzaniu
Dostosowywanie panel
dotykowy
Inne ustawienia
Uaktywnianie funkcji
czyszczenia matrycy
Ręczne czyszczenie matrycy
Przywracanie ustawień
domyślnych aparatu
Wprowadzanie informacji
o prawach autorskich w celu
ich zapisywania
w danych zdjęć
Usuwanie wszystkich
informacji o prawach
autorskich
Sprawdzanie logo
certyfikatów
1 2 3
Dostosowywanie ekranów/komunikatów
do poziomu własnych umiejętności
Sposób prezentowania informacji można dostosować do swoich możliwości lub
preferencji. Można również ukryć wskazówki zwykle wyświetlane w przypadku
przełączania trybów fotografowania lub wybierania elementów ustawień.
1
2
Włącz ekran menu
zzPrzycisk
Ustaw aparat
zz[
] → przycisk
zzWybierz element →
wybierz opcję
Wybieranie i tworzenie folderów
Można wybierać lub tworzyć foldery, w których zapisywane są obrazy. Nowe foldery
można tworzyć, wybierając opcję [Utwórz folder] na ekranie wyboru folderu.
1
Włącz ekran menu
zzPrzycisk
[ ] → przycisk
2
Włącz ekran
wyboru folderu
→ zz[ 1] → [Wybierz
folder]
3
Ustaw aparat
zzWybór folderów:
wybierz folder
zzTworzenie folderów:
[Utwórz folder] →
[OK]
Zmiana numerów plików
Wykonywane zdjęcia są automatycznie numerowane kolejno (0001 – 9999)
i zapisywane w folderach, które mieszczą po 9,999 zdjęć. Można zmieniać sposób
przypisywania przez aparat numerów plików.
1
Włącz ekran menu
zzPrzycisk
[ ] → przycisk
2
Ustaw aparat
→ zz[ 1] → [Numery
plików]
zz[Auto reset.]
Automatyczne obracanie pionowych
obrazów
Można określić, czy obrazy wykonywane w orientacji pionowej mają być automatycznie
obracane na większym wyświetlaczu aparatu lub komputera.
1
Włącz ekran menu
zzPrzycisk
[ ] → przycisk
2
Ustaw aparat
→ zz[ 1] → [Autoobracanie]
zzWybierz opcję.
Formatowanie kart pamięci
Przed użyciem nowej karty pamięci lub karty sformatowanej w innym urządzeniu trzeba
ją sformatować za pomocą tego aparatu.
Formatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie z niej wszystkich danych.
1
Włącz ekran menu
zzPrzycisk
[ ] → przycisk
2
Ustaw aparat
→ zz[ 1] → [Formatuj
kartę]
zz[OK]
Formatowanie pełne
Formatowanie pełne należy wykonać, jeśli aparat działa nieprawidłowo, odczytywanie/
zapisywanie obrazów znajdujących się na karcie pamięci stało się wolniejsze,
wykonywanie serii zdjęć stało się wolniejsze lub nagrywanie filmu zostało nagle przerwane.
Formatowanie pełne karty pamięci powoduje trwałe usunięcie z niej wszystkich danych.
1
Włącz ekran menu
2
Ustaw aparat
(1)
(2)
zzPrzycisk
[ ] → przycisk
→ zz[ 1] → [Formatuj
kartę]
zzPrzycisk
w celu wybrania (
→ [OK]
)
Korzystanie z trybu Eco
Ta funkcja pozwala oszczędzać akumulator w trybie fotografowania. Kiedy aparat nie
jest używany, ekran szybko gaśnie, ograniczając zużycie akumulatora.
1
Włącz ekran menu
zzPrzycisk
[ ] → przycisk
2
Wybierz element
ustawień
→ zz[ 2] → [Tryb Eco]
zz[Wł.]
Dostosowywanie funkcji oszczędzania
energii
Można dostosowywać czas automatycznego wyłączania aparatu, ekranu i wizjera
(Automatyczne wyłączanie, Wyświetlacz wyłączony i Wizjer wyłączony).
1
Włącz ekran menu
zzPrzycisk
[ ] → przycisk
2
Ustaw aparat
→ zz[ 2] → [Oszcz.
energii]
zzWybierz element.
zzWybierz opcję.
Zmiana języka wyświetlacza
Język wyświetlacza można swobodnie zmieniać.
1
Włącz ekran menu
zzPrzycisk
[ ] → przycisk
2
Wybierz element
ustawień
→ zz[ 2] →
[Wybór języka
]
3
Ustaw aparat
zzWybierz język →
przycisk
Regulacja jasności ekranu
Jasność ekranu i wizjera można dostosować osobno.
Jasność wizjera można ustawić, gdy wizjer jest aktywny.
1
Włącz ekran menu
zzPrzycisk
[ ] → przycisk
2
Ustaw aparat
→ zz[ 2] → [Jasność
wyśw.]
zzJaśniej: Przycisk
zzCiemniej: Przycisk
Redukcja efektu czerwonych oczu
Aby zapobiec powstawaniu efektu czerwonych oczu, aparat może włączyć lampkę
redukcji efektu czerwonych oczu przed użyciem lampy błyskowej podczas wykonywania
zdjęć w słabych warunkach oświetleniowych.
1
Włącz ekran menu
2
Ustaw aparat
→ zz[ 1] →
zzPrzycisk
[Sterowanie lampą]
[ ] → przycisk
zz[Cz.oczy Wł/Wył]
zz[Wł.]
Zmiana czasu wyświetlania zdjęcia
po zarejestrowaniu
1
Włącz ekran menu
2
Ustaw aparat
→ zz[ 1] → [Kontrolne zzWybierz opcję.
zzPrzycisk
wyśw]
[ ] → przycisk
Zmiana standardu TV
Ustaw standard TV telewizora używanego do wyświetlania. To ustawienie określa jakość
obrazu (prędkość nagrywania) dostępną dla filmów.
1
Włącz ekran menu
zzPrzycisk
[ ] → przycisk
2
Ustaw aparat
→ zz[ 3] →
[Standard TV]
zzWybierz opcję.
Dostosowywanie wyświetlanych
informacji o fotografowaniu
Na ekranie fotografowania można wyświetlić siatkę. Można także wybrać typ
wyświetlanego histogramu po naciśnięciu przycisku
.
1
Włącz ekran menu
zzPrzycisk
[ ] → przycisk
2
Ustaw aparat
→ zz[ 4] → [Wyśw.inf.
fotogr.]
zzWybierz element.
zzWybierz opcję →
[OK]
Dostosowywanie wyświetlanych
informacji o odtwarzaniu
Wyświetlane informacje o fotografowaniu zmieniają się za każdym razem,
gdy naciśniesz przycisk
po ustawieniu wyświetlacza na odtwarzanie.
Można dostosowywać wyświetlane informacje.
1
Włącz ekran menu
2
Ustaw aparat
4] → [Wyśw.
→ zz[
zzPrzycisk
inf. o odtwarzaniu]
[
] → przycisk
zzWybierz opcję →
[OK]
Wyciszanie dźwięków aparatu
Aparat można wyciszyć, tak aby nie emitował dźwięków w przypadku naciśnięcia spustu
migawki do połowy ani uaktywniania samowyzwalacza.
1
Włącz ekran menu
zzPrzycisk
[ ] → przycisk
2
Ustaw aparat
→ zz[ 3] →
[Sygnał "bip"]
zz[Wył.]
Wyciszanie towarzyszących dźwięków
W aparacie można wyłączyć emitowanie dźwięków towarzyszących korzystaniu z niego,
na przykład przy naciskaniu przycisków lub dotykaniu ekranu.
1
Włącz ekran menu
zzPrzycisk
[ ] → przycisk
2
Ustaw aparat
→ zz[ 3] →
[Sygnał "bip"]
zz[Dotknij
]
Dostosowywanie panel dotykowy
Czułość panelu dotykowego można zwiększyć w taki sposób, aby aparat reagował
na lżejszy dotyk.
1
Włącz ekran menu
zzPrzycisk
[ ] → przycisk
2
Ustaw aparat
→ zz[ 3] →
[Ster. dotykiem]
zz[Duża czułość]
Uaktywnianie funkcji czyszczenia matrycy
Matryca światłoczuła jest automatycznie czyszczona w celu usunięcia kurzu zawsze
podczas włączania lub wyłączania aparatu albo wyłączania aparatu w trybie
oszczędzania energii. W razie potrzeby można włączyć czyszczenie matrycy.
1
Włącz ekran menu
zzPrzycisk
[ ] → przycisk
2
Ustaw aparat
→ zz[ 3] → [Czyszczenie zz[Czyść teraz
matrycy]
]
zz[OK]
Ręczne czyszczenie matrycy
Kurz pozostający po czyszczeniu automatycznym można również usunąć za pomocą
opcjonalnej dmuchawy lub innego specjalistycznego narzędzia.
Powierzchnia matrycy światłoczułej jest wyjątkowo delikatna. Jeżeli konieczne jest
ręczne oczyszczenie matrycy, zalecamy skorzystanie z pomocy punktu obsługi klienta
firmy Canon.
1
Upewnij się,
że aparat jest
wyłączony
2
Odłącz obiektyw
(3)
(2)
(1)
3
Wyczyść matrycę
Przywracanie ustawień domyślnych
aparatu
Domyślne ustawienia aparatu można przywracać w trybach /
/
/ / .
Można również kasować funkcje niestandardowe (z wyjątkiem ustawień [Ustawienia
własne]), używając opcji [Kasowanie nast. funkcji C.Fn].
1
Włącz ekran menu
zzPrzycisk
[ ] → przycisk
2
Ustaw aparat
→ zz[ 5] → [Kasowanie zz[Kasowanie nastaw
nastaw]
aparatu]
zz[OK]
Wprowadzanie informacji o prawach autorskich
w celu ich zapisywania w danych zdjęć
Aby na zdjęciach zapisywać nazwisko autora i inne informacje o prawach autorskich,
należy najpierw wprowadzić te dane.
1
Włącz ekran menu
zzPrzycisk
[ ] → przycisk
2
Ustaw aparat
zzWybierz element.
→ zz[ 5] → [Inform.
o prawach autorskich]
zzWprowadź nazwę →
przycisk
→
[OK]
Usuwanie wszystkich informacji
o prawach autorskich
Nazwisko autora i inne informacje o prawach autorskich można usunąć naraz.
1
Włącz ekran menu
zzPrzycisk
[ ] → przycisk
2
Ustaw aparat
zz[Usuń inf. o prawach
→ zz[ 5] → [Inform.
o prawach autorskich] autor.] → [OK]
Sprawdzanie logo certyfikatów
Na ekranie można wyświetlać niektóre logo certyfikatów poświadczających zgodność
z wymaganiami aparatu. Pozostałe logo certyfikatów znajdują się w tym podręczniku,
na opakowaniu aparatu lub na obudowie aparatu.
1
Włącz ekran menu
zzPrzycisk
[ ] → przycisk
2
Sprawdź
→ zz[ 5] → [Wyśw. logo
cert.]
Skorowidz
Liczby
1-punktowy AF 148
A
AF z detekcją oczu 151
Akumulator
Ładowanie 22
Tryb Eco 284
Aparat
Resetowanie 298
Artystyczny olejny HDR
(tryb fotografowania) 98, 102
Artystyczny standardowy HDR
(tryb fotografowania) 98, 101
Artystyczny uwypuklony HDR
(tryb fotografowania) 98, 102
Artystyczny żywy HDR
(tryb fotografowania) 98, 101
Autom. optymalizator jasności 119
Autoportret (tryb fotografowania) 87, 88
Av (tryb fotografowania) 171
B
Balans bieli (kolor) 129
Blokada AE 115
Blokowanie FE 162
C
Camera Connect 261
CANON iMAGE GATEWAY 260
Czas wyświetlania 289
Czułość ISO 116
Skorowidz
Czyszczenie
(matryca światłoczuła) 296, 297
Czyszczenie matrycy 296
D
Data/czas/strefa
Ustawienia 27
Długie czasy naświetlania 174
Długie czasy naświetlania
(redukcja zakłóceń) 140
Dotykowa migawka 204
Dźwięki 293, 294
E
Edytowanie
Kadrowanie 242
Korekta czerwonych oczu 241
Zmiana wielkości zdjęć 245
Efekt akwareli (tryb fotografowania) 98, 100
Efekt aparatu zabawki
(tryb fotografowania) 98, 101
Efekt miniatury (tryb fotografowania) 103
Efekt rybiego oka
(tryb fotografowania) 98, 100
Ekran
Język wyświetlacza 30
Ekran szybkich nastaw
Podstawowa obsługa 68
Sterowanie dotykowe 77
Ekspozycja
Blokada AE 115
Blokada ekspozycji lampy 162
Kompensacja 113
Skorowidz
Ekspozycja w trybie Bulb 174
H
F
High ISO (redukcja zakłóceń) 138
Film poklatkowy (tryb fotografowania) 189
Film z efektem miniatury
(tryb fotografowania) 191
Filmy
Edytowanie 253, 255, 257
Jakość obrazu (liczba pikseli/
prędkość nagrywania) 209
Filtry twórcze 238
Fotografowanie AEB 114
Funkcje bezprzewodowe 260
J
G
Gładka cera (tryb fotografowania) 87, 88
Język wyświetlacza 30
K
Kadrowanie 242
Karty pamięci 24
Kolor (balans bieli) 129
Kompresja 205
Kontrola podświetlenia HDR
(tryb fotografowania) 87, 90
Korekta czerwonych oczu 241
Korekta ekspozycji lampy 160
Korygowanie aberracji chromatycznej 136
Korygowanie jasności brzegów 136
Skorowidz
Krajobrazy (tryb fotografowania) 87, 88
Kurz na zdjęciach, zapobieganie 296, 297
Lampa 207, 288
Lampa błyskowa
Blokada ekspozycji lampy 162
Ilość światła 167
Korekta ekspozycji lampy 160
Pomiar błysku 166
Synchronizacja błysku 164
Tryb 159
Liczba pikseli (rozmiar obrazu) 205
Linie siatki 291
Ł
Ładowanie 22
M
M (tryb fotografowania) 172
Makrofotografia 89
Małe odległości (tryb fotografowania) 87, 89
Menu
Podstawowa obsługa 70
Sterowanie dotykowe 79
Metoda pomiaru 118
MF (ręczne ustawianie ostrości) 143
Miękka ostrość (tryb fotografowania) 98, 100
N
Nastawa własna balansu bieli 130
Nasycenie 125
Nazwy części 52
Numery plików 280
Skorowidz
O
Obiektyw
Demontowanie 33, 35
Montowanie 31, 34
Zwalnianie blokady 33, 35
Obracanie 240
Obróbka obrazu RAW 250
Ocena 231
Ochrona 228, 229
Ochrona obrazów 228, 229
Odtwarzanie
Filmy 217
Pokazy przezroczy 216
Powiększenie 214
Przeglądy filmowe 219
Przeskok wyświetlania 225
Sterowanie dotykowe 81
Widok miniatur 222
Wyszukiwanie obrazu 223
Zdjęcia 213
P
P (tryb fotografowania) 113
Panoramowanie 91
Pasek 21
Pokazy przezroczy 216
Portrety (tryb fotografowania) 87
Powiększenie 43, 46, 214
Przeskok wyświetlania 225
Przycisk M-Fn 53, 181
Przycisk wielofunkcyjny 53, 181
Punkty AF 148
Skorowidz
R
RAW 206
Redukcja szumów zdjęć seryjnych 139
Redukcja zakłóceń
Długie czasy naświetlania 140
Wysoka czułość ISO 138, 139
Resetowanie 298
Ręczne ustawianie ostrości 143
S
Samowyzwalacz
Korzystanie z samowyzwalacza 203
Servo AF 153
Sport (tryb fotografowania) 87, 89
Stabilizacja obrazu 157
Strefowy AF 148
Styl obrazów 124, 125, 127
T
Temperatura barwowa 133, 134
Ton, priorytet 120
Tryb Auto (tryb fotografowania) 42
Tryb cichy (tryb fotografowania) 87, 90
Tryb Eco 284
Tryb hybrydowy automatyczny
(tryb fotografowania) 84
Tv (tryb fotografowania) 170
Twarz+Śledzenie 148
Twórcze wspomaganie
(tryb fotografowania) 94
Skorowidz
U
Z
Ulubione 231
Ustawianie ostrości
Punkty AF 148
Servo AF 153
Wyróżnianie MF 147
Usuwanie 233, 234
Usuwanie wiatru 195
Zakres ustawiania ostrości
Ręczne ustawianie ostrości 143
Zdjęcia
Czas wyświetlania 289
Usuwanie 233, 234
Zdjęcia czarno-białe 98
Zdjęcia nocne z ręki
(tryb fotografowania) 87, 90
Ziarnisty Cz/B (tryb fotografowania) 98
Zmiana wielkości zdjęć 245
Zoom punktu AF 143
W
Widok miniatur 222
Wskaźnik 75
Współczynnik proporcji 208
Wyróżnianie MF 147
Wysyłanie zdjęć do smartfona 263, 268, 271
Wyszukiwanie 223
Ż
Żywność (tryb fotografowania) 87, 89
Zalecenia dotyczące funkcji
bezprzewodowych
zz Przed wyeksportowaniem (czyli między innymi przed wywiezieniem poza granice Japonii
lub prezentowaniem osobom niebędącym obywatelami tego kraju) zawartych w niniejszym
aparacie podzespołów lub technologii, które podlegają przepisom dotyczącym wymiany i handlu
międzynarodowego, niezbędne może być uzyskanie od rządu Japonii zezwolenia na eksport
lub transakcje serwisowe.
zz W tym produkcie wykorzystano amerykańskie algorytmy szyfrowania, które podlegają
przepisom eksportowym U.S. Export Administration Regulations i nie mogą być eksportowane
lub przekazywane do kraju objętego embargo handlowym Stanów Zjednoczonych.
zz Należy zanotować używane ustawienia sieci Wi-Fi.
zz Ustawienia sieci bezprzewodowej zapisane w tym produkcie mogą zostać zmienione lub
usunięte na skutek nieprawidłowego korzystania z tego produktu, oddziaływania fal radiowych
lub ładunków elektrostatycznych albo wypadku bądź wadliwego działania.
zz Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie lub bezpośrednie ani za straty
przychodów wynikające z pogorszenia lub zniknięcia zawartości.
zz Przed przekazaniem prawa własności do tego produktu innej osobie, wyrzuceniem go lub
wysłaniem do naprawy należy przywrócić w nim domyślne ustawienia sieci bezprzewodowej,
usuwając wszystkie wprowadzone przez siebie ustawienia.
zz Firma Canon nie oferuje rekompensaty za szkody wynikające z utraty lub kradzieży tego produktu.
Zalecenia dotyczące funkcji
bezprzewodowych
zz Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za straty ani szkody wynikające z nieupoważnionego
dostępu do zarejestrowanych urządzeń docelowych za pomocą tego produktu w przypadku
jego utraty lub kradzieży.
zz Należy korzystać z produktu zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w tym przewodniku.
zz Z funkcji bezprzewodowych tego produktu należy korzystać zgodnie z zaleceniami
zamieszczonymi w niniejszej instrukcji. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za szkody
lub straty wynikłe z użytkowania funkcji i produktu niezgodnie z zaleceniami zamieszczonymi
w niniejszym podręczniku.
Znaki towarowe i licencjonowanie
zz Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych krajach.
zz Macintosh i Mac OS są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach
Zjednoczonych oraz innych krajach.
zz App Store, iPhone oraz iPad są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
zz Logo SDXC jest znakiem towarowym firmy SD-3C LLC.
zz HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.
®
®
zz Wi-Fi , Wi-Fi Alliance , WPA™, WPA2™ i Wi-Fi Protected Setup™ są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
®
zz Słowo i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc.,
których firma Canon Inc. używa w ramach uzyskanej licencji. Pozostałe znaki towarowe i ich
nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
zz Znacznik N jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy
NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
zz Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.
zz W tym urządzeniu zastosowano technologię exFAT licencjonowaną przez firmę Microsoft.
Znaki towarowe i licencjonowanie
zz This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for
encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded
only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under
the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any
other use for MPEG-4 standard.
* Uwaga wyświetlana w języku angielskim w razie potrzeby.
Zastrzeżenie prawne
zz Nieupoważnione powielanie niniejszego przewodnika jest zabronione.
zz Wszystkie pomiary wykonano zgodnie ze standardami firmy Canon dotyczącymi testowania.
zz Informacje ulegają zmianom bez powiadamiania w odniesieniu do specyfikacji produktu i wyglądu.
zz Ilustracje i zrzuty ekranów użyte w niniejszym przewodniku mogą się nieznacznie różnić
od faktycznego wyglądu urządzenia.
zz Niezależnie od powyższych postanowień firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za żadne
straty wynikające z użytkowania tego produktu.
CEL-SX3LA2G0
© CANON INC. 2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising