Canon | EOS M50 | User manual | Canon EOS M50 User manual

Canon EOS M50 User manual
Pierwsze kroki POLSKI
CEL-SX3KA2G0
Przygotowanie karty pamięci
Można korzystać z poniższych kart pamięci (sprzedawanych oddzielnie) niezależnie
od ich pojemności.
1
 Karty pamięci SD*
1 2
 Karty pamięci SDHC* *
1 2
 Karty pamięci SDXC* *
*1 Karty zgodne ze standardami SD. Jednak nie wszystkie karty pamięci zostały zweryfikowane
pod kątem współpracy z aparatem.
*2 Obsługiwane są również karty pamięci UHS-I.
Podręczniki i oprogramowanie
Pobierz podręczniki i oprogramowanie do aparatu i obiektywu z poniższej strony
internetowej.
http://www.canon.com/icpd/




Odwiedź stronę o podanym wyżej adresie za pomocą komputera podłączonego do Internetu.
Przejdź do witryny przeznaczonej dla Twojego kraju lub regionu.
Do wyświetlania podręczników wymagany jest program Adobe Reader.
Wskazówki dotyczące pobierania i instalacji oprogramowania można znaleźć w dostępnym
do pobrania Przewodnik pomocniczy .
 Przy próbie pobrania instrukcji obsługi lub
oprogramowania może pojawić się monit o podanie
numeru seryjnego (numeru korpusu).
W takim przypadku należy wpisać numer umieszczony
za ekranem.
2
Uwagi wstępne i informacje prawne
 Warto wykonać i wyświetlić kilka zdjęć próbnych, aby mieć pewność, że zostały prawidłowo
zarejestrowane. Firma Canon Inc. i jej podmioty zależne i stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności
za żadne szkody następcze wynikające z nieprawidłowego działania aparatu fotograficznego lub
akcesoriów (w tym kart pamięci), związane z niezapisaniem zdjęcia lub zapisaniem go w postaci
niezdatnej do odczytu maszynowego.
 Nieupoważnione fotografowanie lub nagrywanie (w formie filmu i/lub dźwięku) przez użytkownika innych
osób lub materiałów chronionych prawem autorskim może stanowić naruszenie prywatności tych osób
i/lub praw należących do innych osób, m.in. prawa autorskiego i innych praw do własności intelektualnej,
nawet jeśli to fotografowanie lub nagrywanie jest wykonywane wyłącznie do osobistego użytku.
 Wiadomości na temat gwarancji na aparat fotograficzny i informacje umożliwiające skontaktowanie
się z działem obsługi klienta można znaleźć w dostarczonym wraz z aparatem pakiecie materiałów
dla użytkownika, w części dotyczącej gwarancji.
 Mimo że ekran został wyprodukowany z zastosowaniem bardzo precyzyjnych technik wytwarzania,
a ponad 99,99% pikseli spełnia wymagania konstrukcyjne, w rzadkich przypadkach niektóre piksele mogą
być uszkodzone albo przybierać na stałe kolor czerwony lub czarny. Nie oznacza to uszkodzenia aparatu
ani nie wpływa na rejestrowane obrazy.
 Podczas długotrwałego korzystania z aparatu może się on rozgrzać. Nie oznacza to uszkodzenia.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami, aby bezpiecznie posługiwać się produktem.
Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zapobiegać skaleczeniom lub innym obrażeniom
ciała użytkownika produktu bądź innych osób.
OSTRZEŻENIE Wskazuje ryzyko spowodowania poważnych obrażeń lub śmierci.
 Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Pasek może się zacisnąć na szyi osoby, powodując jej uduszenie.
Połknięcie osłony gorącej stopki może być groźne dla zdrowia. W razie jej połknięcia należy niezwłocznie
zasięgnąć pomocy lekarskiej.
 Należy korzystać wyłącznie ze źródeł zasilania zalecanych w niniejszej instrukcji obsługi do
użytku z produktem.
 Nie należy demontować ani modyfikować produktu.
 Nie należy narażać produktu na silne wstrząsy ani drgania.
 Nie należy dotykać żadnych wewnętrznych podzespołów.
 W przypadku jakichkolwiek objawów nietypowego działania produktu, np. jeśli wydobywa się
z niego dym lub dziwny zapach, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania.
 Do czyszczenia produktu nie należy stosować żadnych rozpuszczalników organicznych, takich jak
alkohol, benzyna lub rozcieńczalniki.
 Nie należy dopuszczać do zamoczenia produktu.
 Nie wolno wkładać do wnętrza produktu żadnych ciał obcych ani wlewać do niego cieczy.
 Nie należy użytkować produktu w miejscach, w których występują gazy łatwopalne.
Mogłoby to spowodować porażenie prądem, wybuch lub pożar.
 Jeśli produkt jest wyposażony w wizjer, nie należy patrzeć przez niego bezpośrednio w stronę
silnych źródeł światła, np. słońca w bezchmurny dzień lub laserów i innych jasnych źródeł
sztucznego oświetlenia.
Mogłoby to doprowadzić do pogorszenia wzroku.
 W przypadku korzystania z dostępnych w sprzedaży lub dostarczonych w zestawie akumulatorów
należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
- Należy korzystać wyłącznie z akumulatorów przeznaczonych do danego produktu.
- Nie należy podgrzewać akumulatorów ani trzymać ich w pobliżu ognia.
- Nie należy ładować akumulatorów za pomocą nieautoryzowanych ładowarek.
- Należy chronić złącza przed zabrudzeniem oraz przed zetknięciem z metalowymi stykami lub innymi
przedmiotami wykonanymi z metalu.
- Nie należy używać przeciekających akumulatorów.
- Przed wyrzuceniem akumulatorów należy zasłonić ich złącza taśmą lub innym izolatorem.
Mogłoby to spowodować porażenie prądem, wybuch lub pożar.
W przypadku zetknięcia się elektrolitu wyciekającego z akumulatora ze skórą lub odzieżą należy natychmiast
przepłukać te miejsca dużą ilością wody. W przypadku zetknięcia się elektrolitu z oczami należy przepłukać
je dużą ilością czystej, bieżącej wody i niezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej.
 W przypadku korzystania z ładowarki lub zasilacza należy postępować zgodnie z poniższymi
instrukcjami.
- Należy okresowo usuwać suchą ściereczką kurz zbierający się na wtyczce przewodu zasilającego
i gnieździe elektrycznym.
- Nie należy podłączać ani odłączać produktu mokrymi rękoma.
3
- Nie należy korzystać z produktu, jeśli wtyczka przewodu zasilającego nie jest wsunięta do końca
do gniazda elektrycznego.
- Należy chronić wtyczkę przewodu zasilającego i złącza przed zabrudzeniem oraz przed zetknięciem
z metalowymi stykami lub innymi przedmiotami wykonanymi z metalu.
 W czasie burz z piorunami nie należy dotykać ładowarki ani zasilacza, jeśli są podłączone do
gniazda elektrycznego.
 Na przewodzie zasilającym nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów. Nie należy uszkadzać,
przecinać ani modyfikować przewodu zasilającego.
 Nie należy owijać produktu tkaniną bądź innymi materiałami w trakcie korzystania z niego ani
krótko po jego użyciu, gdy jest nadal ciepły.
 Nie należy pozostawiać produktu podłączonego przez dłuższy czas do źródła zasilania.
Mogłoby to spowodować porażenie prądem, wybuch lub pożar.
 W trakcie korzystania z produktu należy unikać jego dłuższego kontaktu z tym samym obszarem skóry.
Mogłoby to spowodować powierzchowne poparzenia, objawiające się zaczerwienieniem skóry
i powstawaniem na niej pęcherzy, nawet jeśli powierzchnia produktu nie wydaje się gorąca. W przypadku
korzystania z produktu w miejscach o wysokiej temperaturze albo jeśli użytkownik ma problemy z krążeniem
lub mało wrażliwą skórę, należy używać statywu lub podobnego akcesorium.
 Należy stosować się do wszelkich tablic informacyjnych lub komunikatów nakazujących
wyłączanie produktu w miejscach, w których jego używanie jest zabronione.
Zlekceważenie takich zaleceń mogłoby spowodować wadliwe działanie innych urządzeń w wyniku emisji fal
elektromagnetycznych, a nawet doprowadzić do wypadków.
PRZESTROGA Wskazuje ryzyko spowodowania obrażeń.
 Nie wolno emitować światła lampy błyskowej z bliskiej odległości od oczu fotografowanej osoby.
Mogłoby to spowodować uszkodzenie wzroku.
 Pasek jest przeznaczony do użytku tylko z korpusem aparatu. Wieszanie paska z przymocowanym
produktem na haku lub na innym przedmiocie może doprowadzić do uszkodzenia produktu.
Nie należy również potrząsać produktem ani narażać go na silne uderzenia.
 Nie wolno wywierać dużej siły na obiektyw ani dopuszczać do uderzenia go innym przedmiotem.
Mogłoby to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.
 Podczas emitowania światła lampa błyskowa silnie się nagrzewa. W trakcie fotografowania należy
trzymać palce i inne części ciała oraz wszelkie przedmioty z dala od lampy błyskowej.
W przeciwnym razie może dojść do poparzenia użytkownika lub uszkodzenia lampy błyskowej.
 Nie należy pozostawiać produktu w miejscach o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze.
Mogłoby to doprowadzić do silnego nagrzania lub schłodzenia produktu, przez co jego dotknięcie groziłoby
poparzeniami bądź uszkodzeniami ciała.
PRZESTROGA
Wskazuje możliwość spowodowania uszkodzeń sprzętu.
 Nie należy kierować aparatu w stronę silnych źródeł światła (np. słońca w bezchmurny dzień lub
intensywnych źródeł sztucznego oświetlenia).
Mogłoby to spowodować uszkodzenie matrycy lub innych podzespołów wewnętrznych.
 Podczas korzystania z aparatu na piaszczystej plaży lub przy silnym wietrze należy uważać,
aby pył lub piasek nie przedostały się do jego wnętrza.
 Kurz, brud lub inne ciała obce należy usuwać z lampy błyskowej za pomocą tkaniny lub
bawełnianej szmatki.
Ciepło wydzielane przez lampę błyskową mogłoby spowodować spalenie ciał obcych lub wadliwe działanie
produktu.
 Gdy produkt nie jest używany, należy wyjąć z niego akumulator i schować w bezpiecznym miejscu.
Jakiekolwiek rozszczelnienie akumulatora mogłoby spowodować uszkodzenie produktu.
 Przed wyrzuceniem akumulatora należy zasłonić styki taśmą lub innym izolatorem.
Kontakt z innymi elementami metalowymi mógłby spowodować pożar lub wybuch.
 Jeśli ładowarka nie jest aktualnie używana, należy odłączać ją od produktu. Podczas korzystania
z ładowarki nie należy przykrywać jej tkaniną ani umieszczać na niej innych przedmiotów.
Pozostawienie podłączonego urządzenia na dłuższy czas może spowodować jego przegrzanie
i zniekształcenie, a w rezultacie spowodować pożar.
 Akumulatora przeznaczonego do produktu nie należy pozostawiać w pobliżu zwierząt.
Pogryzienie przez nie akumulatora mogłoby spowodować wyciek elektrolitu albo przegrzanie lub wybuch,
a w efekcie uszkodzenie produktu lub pożar.
 Jeśli produkt jest wyposażony w kilka akumulatorów, nie należy ładować jednocześnie
akumulatorów różnego typu ani też stosować starszych akumulatorów razem z nowszymi.
Akumulatorów nie wolno wkładać w sposób powodujący zamianę biegunów + i –.
Mogłoby to spowodować usterkę produktu.
4
Pierwsze kroki
1
2
3
4
Zamocuj pasek
Włóż akumulator
Naładuj
akumulator
Wyjmij akumulator
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(3)
(3)
(2)
 Ładowanie:
Pomarańczowy
 Całkowicie
naładowany:
Zielony
Pierwsze kroki
5
6
7
8
Otwórz pokrywę
karty pamięci/
akumulatora
Włóż akumulator
Włóż kartę pamięci
Zamknij pokrywę
karty pamięci/
akumulatora
(1)
(1)
Styki
(2)
(2)
(2)
(1)
5
(1)
(2)
Pierwsze kroki
9
10
Włącz aparat
Włącz ekran menu
 Przycisk
 Przyciski / do
wybrania [ ] →
przycisk
 [ 2] →
przyciski / →
[Data/czas/strefa] →
przycisk
Pierwsze kroki
11
12
Ustaw strefę
czasową
Ustaw datę
i godzinę
 Przyciski / do
wybrania opcji →
przycisk
 Przycisk
 Przyciski /
do nawigacji →
przycisk
→
przyciski / do
wybrania opcji [OK]
→ przycisk
6
 Przyciski /
do nawigacji →
przycisk
→
przyciski /
do regulacji →
przycisk
Pierwsze kroki
13
Ustaw język
wyświetlacza
 Przyciski / do
wybrania opcji [OK]
→ przycisk
 Przycisk
 [ 2] →
przyciski /
[Wybór języka
→
]
 Przyciski / / /
do wybrania opcji
Montowanie obiektywu
1
2
3
4
Upewnij się, że
aparat jest
wyłączony
Zdejmij dekiel na
obiektyw i dekiel
na korpus
Zamontuj obiektyw
Zdejmij przedni
dekiel na obiektyw
(1)
(1)
(2)
(2)
7
(1)
Montowanie obiektywu
5
Przygotuj się do
fotografowania
(2)
(1)
 Naciśnij (1), obracając  Jeśli chcesz
lekko (2), a następnie
powiększyć lub
zwolnij (1).
pomniejszyć, zrób
to przed regulacją
 Obróć (2) nieco
bardziej, aż usłyszysz ostrości.
kliknięcie.
Demontowanie obiektywu
1
2
3
Upewnij się,
że aparat jest
wyłączony
Odłącz obiektyw
Załóż dekiel na
obiektyw i dekiel
na korpus
(3)
(2)
(1)
 Naciśnij (1),
obracając obiektyw
w kierunku (2) aż
do zatrzymania.
 Zdejmij go we
wskazanym
kierunku (3).
8
Fotografowanie
Fotografowanie (inteligentna scena auto)
1
2
3
Włącz aparat
Ustaw tryb
W razie potrzeby
przybliżaj lub
oddalaj
(1) (2) (3)
 Ustaw tryb
fotografowania →
przycisk
 (1) Ikona sceny
 (2) Pozostała
liczba zdjęć
 (3) Pozostały
czas zapisu
Fotografowanie
Fotografowanie (inteligentna scena auto)
4
5
6
Ustaw ostrość
W razie potrzeby
podnieś lampę
błyskową
Zrób zdjęcie
 Wokół pozycji, które
 Naciśnij lekko
mają pozostać ostre,
spust migawki.
pojawia się punkt AF.
 Po zakończeniu
ustawiania ostrości
aparat wyemituje dwa
sygnały dźwiękowe.
 Po zrobieniu zdjęcia
będzie ono wyświetlane
przez około
dwie sekundy.
 Nawet gdy na ekranie
wyświetlane jest zdjęcie,
można zrobić kolejne,
naciskając ponownie
spust migawki.
9
Nagrywanie
Zapis filmów (inteligentna scena auto)
1
2
3
Włącz aparat
Ustaw tryb
W razie potrzeby
przybliżaj lub
oddalaj
(1) (2) (3)
 (1) Ikona sceny
 (2) Pozostała
liczba zdjęć
 (3) Pozostały
czas zapisu
 Ustaw tryb
fotografowania →
przycisk
Nagrywanie
Zapis filmów (inteligentna scena auto)
4
5
Rozpocznij
nagrywanie
Zatrzymaj
nagrywanie
 Ramki są wyświetlane
wokół wykrytych
twarzy, na których jest
ustawiona ostrość.
10
Odtwarzanie
Wyświetlanie zdjęć
1
2
Ustaw wyświetlacz
na odtwarzanie
Przeglądaj obrazy
 Przycisk :
Poprzednie zdjęcie
 Przycisk :
Następne zdjęcie
Odtwarzanie
Wyświetlanie filmów
1
2
3
Ustaw wyświetlacz
na odtwarzanie
Przeglądaj obrazy
Odtwarzanie filmu
 Przycisk :
Poprzednie zdjęcie
 Przycisk :
Następne zdjęcie
 Filmy są oznaczone
].
ikoną [
11
 Przycisk :
wyświetl panel
odtwarzania filmów
Odtwarzanie
Wyświetlanie filmów
4
Regulowanie
głośności
 Przyciski / do
wybrania [ ]
Usuwanie zdjęć lub filmów
1
2
3
Ustaw wyświetlacz
na odtwarzanie
Przeglądaj obrazy
Usuń
 Przyciski / do
wybrania opcji [Usuń]
 Przycisk :
Poprzednie zdjęcie
 Przycisk :
Następne zdjęcie
12
Znaki towarowe i licencjonowanie
● Logo SDXC jest znakiem towarowym firmy SD-3C LLC.
Zastrzeżenie prawne
● Nieupoważnione powielanie niniejszej instrukcji jest zabronione.
● Wszystkie pomiary wykonano zgodnie ze standardami firmy Canon
dotyczącymi testowania.
● Informacje ulegają zmianom bez powiadamiania w odniesieniu
do specyfikacji produktu i wyglądu.
● Ilustracje i zrzuty ekranów użyte w niniejszej instrukcji mogą się
nieznacznie różnić od faktycznego wyglądu urządzenia.
● Niezależnie od powyższych postanowień firma Canon nie ponosi
odpowiedzialności za żadne straty wynikające z użytkowania
tego produktu.
13
Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)
Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem
z odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z dyrektywą
WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie baterii
(2006/66/WE) bądź przepisami krajowymi wdrażającymi
te dyrektywy.
Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol
chemiczny, zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii oznacza to,
że bateria lub akumulator zawiera metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów)
w stężeniu przekraczającym odpowiedni poziom określony w dyrektywie w sprawie baterii.
Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego programu
zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii oraz akumulatorów.
Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko
i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne, związane
ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu przyczyni się
do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.
W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt
z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki komunalnej bądź zapraszamy
na stronę www.canon-europe.com/weee lub www.canon-europe.com/battery.
PRZESTROGA
ZAMIANA AKUMULATORA NA AKUMULATOR NIEWŁAŚCIWEGO TYPU
GROZI WYBUCHEM.
ZUŻYTY AKUMULATOR NALEŻY WYRZUCAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI LOKALNYMI.
Aby w pełni korzystać z możliwości opisywanego produktu, zaleca się korzystanie
z oryginalnych akcesoriów firmy Canon.
- Kabel interfejsu IFC-600PCU
Przewód HDMI (wtyczka od strony aparatu: typ D): należy użyć dostępnego w sprzedaży
kabla, nie dłuższego niż 2,5 m.
14
Numer modelu to PC2328 (obejmuje moduły sieci WLAN i BLE modelu WM600).
Numer modelu można znaleźć na etykiecie na spodzie aparatu lub z tyłu ekranu
odchylanego. Numer zaczyna się od znaków PC.
Kraje, w których obsługiwana jest funkcja łączności bezprzewodowej
- Możliwość korzystania z funkcji łączności bezprzewodowej w niektórych krajach jest
ograniczona. Nielegalne korzystanie z niej może być karalne na podstawie przepisów
prawa krajowego lub lokalnego. Aby uniknąć łamania tych przepisów, odwiedź witrynę
Canon i upewnij się, gdzie korzystanie z funkcji łączności bezprzewodowej jest dozwolone.
Uwaga: firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za problemy powstałe w wyniku
korzystania z funkcji łączności bezprzewodowej w innych krajach i regionach.
Następujące działania mogą podlegać karze:
- zmiana lub modyfikacja produktu,
- usunięcie z produktu etykiet certyfikatów.
Nie należy korzystać z funkcji łączności bezprzewodowej w pobliżu sprzętu medycznego
lub innych urządzeń elektronicznych.
Może to doprowadzić do nieprawidłowego działania tych urządzeń.
Canon Inc. niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne
z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Zakres częstotliwości sieci Wi-Fi: 2401–2473 MHz
Maksymalna moc wyjściowa sieci Wi-Fi: 11,7 dBm
Zakres częstotliwości sieci Bluetooth: 2402–2480 MHz
Maksymalna moc wyjściowa sieci Bluetooth: 9,7 dBm
CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Niektóre logo norm technicznych, jakie spełnia aparat, można obejrzeć na ekranie
wybierając MENU ► kartę [ 5] ► [Wyśw. logo cert.].
© CANON INC. 2018
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising