Canon | EOS R | User manual | Canon EOS R User manual

Canon EOS R User manual
zz Niniejsza instrukcja dotyczy
aparatu EOS R z zainstalowanym
oprogramowaniem sprzętowym
w wersji 1.3.0 lub nowszej.
POLSKI
Zaawansowana instrukcja obsługi
Wprowadzenie
Przed rozpoczęciem fotografowania należy przeczytać
poniższe informacje
Aby zapobiec problemom i innym wypadkom podczas fotografowania,
w pierwszej kolejności zapoznaj się z częścią „Instrukcje
bezpieczeństwa” (str. 25–27) oraz „Zalecenia dotyczące obsługi”
(str. 28–30). Należy również dokładnie zapoznać się z tym
podręcznikiem, aby prawidłowo posługiwać się aparatem.
Z niniejszej instrukcji można korzystać podczas użytkowania
aparatu, aby dokładniej zapoznać się z jego funkcjami
Podczas czytania niniejszej instrukcji wykonaj kilka zdjęć testowych
i sprawdź, czy zostały prawidłowo zarejestrowane. Pozwoli to
lepiej zrozumieć funkcjonowanie aparatu. Ten podręcznik należy
przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby możliwe było ponowne
zapoznanie się z nim w razie potrzeby.
Testowanie aparatu przed rozpoczęciem pracy oraz kwestie
odpowiedzialności prawnej
Po wykonaniu zdjęć wyświetl je i sprawdź, czy zostały prawidłowo
zarejestrowane. W przypadku awarii aparatu lub karty pamięci i braku
możliwości zarejestrowania obrazów lub ich przesłania do komputera
firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
spowodowane tym straty lub niedogodności.
Prawa autorskie
Prawa autorskie w danym kraju mogą ograniczać wykorzystanie
zarejestrowanych obrazów osób i niektórych obiektów wyłącznie
do celów prywatnych. Należy pamiętać, że w przypadku niektórych
występów publicznych, wystaw itp. może obowiązywać zakaz
fotografowania, nawet w celach prywatnych.
Podłączanie innych urządzeń
Aby podłączyć aparat do komputera lub innego urządzenia, użyj dołączonego
kabla interfejsu lub oryginalnego kabla firmy Canon. Przy podłączaniu kabla
interfejsu należy także użyć dołączonego zabezpieczenia kabla (str. 37).
2
Lista elementów zestawu
Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu należy sprawdzić, czy wraz
z aparatem zostały dostarczone poniższe elementy. W przypadku
braku jakiegokolwiek z nich należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Aparat
(z muszlą oczną i deklem na korpus)
Pasek na rękę
Akumulator
LP-E6N
(z pokrywą ochronną)
Kabel interfejsu
Ładowarka
LC-E6E*
Zabezpieczenie
kabla
* Ładowarka LC-E6E jest dostarczana z przewodem zasilającym.
ooZ aparatem nie jest dostarczana karta pamięci (str. 10) ani kabel HDMI.
ooSzczegółowe informacje na temat Zaawansowanej instrukcji obsługi i Instrukcji
obsługi znajdują się na następnej stronie.
ooW przypadku zakupu zestawu obiektywu należy sprawdzić, czy obiektywy
zostały dołączone.
ooNależy zachować ostrożność, aby nie zagubić żadnego z powyższych
elementów.
W przypadku zapotrzebowania na instrukcje obsługi obiektywu można je
pobrać z witryny internetowej firmy Canon (str. 4).
Instrukcje obsługi obiektywu (pliki PDF) są przeznaczone dla obiektywów
sprzedawanych osobno. Należy pamiętać, że w przypadku zakupu zestawu
obiektywu, niektóre znajdujące się w nim akcesoria mogą nie odpowiadać
wymienionym w instrukcji obsługi obiektywu.
3
Instrukcje obsługi
Instrukcja obsługi dołączona do aparatu zawiera
podstawowe instrukcje dotyczące funkcji aparatu i Wi-Fi.
Zaawansowaną instrukcję obsługi (niniejszy plik PDF)
zawierającą pełne instrukcje można pobrać ze strony
internetowej firmy Canon na komputer lub inne urządzenie.
Pobieranie Zaawansowanej instrukcji obsługi / Instrukcji obsługi
Zaawansowaną instrukcję obsługi i Instrukcje obsługi dotyczące
obiektywów i oprogramowania (pliki PDF) można pobrać ze strony
internetowej firmy Canon na komputer lub inne urządzenie.
zzStrona pobierania
Zaawansowana instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi obiektywu
Instrukcja obsługi oprogramowania
ggwww.canon.com/icpd
ooDo wyświetlenia plików PDF wymagane jest oprogramowanie
Adobe umożliwiające przeglądanie plików PDF, takie jak Adobe
Acrobat Reader DC (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji).
ooProgram Adobe Acrobat Reader DC można bezpłatnie pobrać
z Internetu.
ooAby otworzyć pobrany plik PDF, kliknij go dwukrotnie.
ooAby dowiedzieć się, jak korzystać z oprogramowania do wyświetlania
plików PDF, zapoznaj się z jego sekcją pomocy.
4
Instrukcje obsługi
Pobieranie Zaawansowanej instrukcji obsługi / Instrukcji
obsługi za pomocą kodu QR
Zaawansowaną instrukcję obsługi i Instrukcje obsługi dotyczące
obiektywów i oprogramowania (pliki PDF) można pobrać na smartfon
lub tablet, używając kodu QR.
ggwww.canon.com/icpd
ooDo odczytania kodu QR wymagana jest aplikacja.
ooWybierz kraj lub region, a następnie pobierz Zaawansowaną instrukcję
obsługi / Instrukcje obsługi.
ooWybierz opcję [Adres URL instrukcji/oprogram.] na karcie [56],
aby wyświetlić kod QR na ekranie aparatu.
5
Szybkie wprowadzenie
1
2
3
4
5
6
Włóż akumulator (str. 43).
zz Po zakupie należy naładować
akumulator, aby zacząć z niego
korzystać (str. 40).
Włóż kartę (str. 44).
zz Skieruj stronę karty
z etykietą ku tylnej ściance
aparatu, a następnie wsuń
kartę do gniazda karty.
Zamontuj obiektyw (str. 50).
zz Wyrównaj czerwony wskaźnik
mocowania na obiektywie
z czerwonym wskaźnikiem
mocowania na aparacie,
aby zamocować obiektyw.
zz Upewnij się, że przełącznik trybu
ostrości na obiektywie znajduje
się w pozycji <2> (str. 50).
Ustaw przełącznik zasilania
w pozycji <1> (str. 48).
Odchyl ekran (str. 47).
zz Jeśli zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji daty/godziny/strefy
czasowej, przejdź do strony 380.
Szybkie wprowadzenie
6
7
8
9
Ustaw tryb fotografowania [A]
(str. 123).
zz Naciśnij przycisk <W>,
a następnie obróć pokrętło
<6>, aby wybrać pozycję [A].
Następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Wszystkie niezbędne ustawienia
aparatu zostaną wyregulowane
automatycznie.
Ustaw ostrość na obiekt (str. 56).
zz Nad każdą wykrytą twarzą pojawi
się <p> (punkt AF).
zz Naciśnij spust migawki do połowy.
Spowoduje to ustawienie ostrości
aparatu na obiekt.
Zrób zdjęcie (str. 56).
zz Aby zrobić zdjęcie, naciśnij spust
migawki do końca.
Przejrzyj zdjęcie.
zz Ostatnio zarejestrowany obraz
będzie wyświetlany na ekranie
przez około 2 sekundy.
zz Aby wyświetlić go ponownie,
naciśnij przycisk <x> (str. 304).
zz Informacje dotyczące wyświetlania zapisanych obrazów można
znaleźć w części „Odtwarzanie obrazów” (str. 304).
zz Informacje dotyczące usuwania obrazów można znaleźć w części
„Usuwanie obrazów” (str. 335).
7
Informacje dotyczące niniejszej instrukcji
Układ rozdziałów
Rozdziały 2–7 odpowiadają funkcjom w menu aparatu.
Ikony w niniejszej instrukcji obsługi
: Oznacza przycisk trybu.
<W>
: Oznacza pokrętło główne.
<6>
: Oznacza pokrętło szybkiej kontroli.
<5>
<W><X><Y><Z> : Oznacza kierunek odpowiadający przyciskom
nawigacji <V>.
<m>
: Oznacza pasek wielofunkcyjny <B>.
<T>
: Oznacza pierścień sterowania obiektywem.
<0>
: Oznacza przycisk ustawień.
: Oznacza czas trwania (w sekundach) działania
*
przycisku naciśniętego przez użytkownika liczony
od chwili zwolnienia przycisku.
• Ponadto w niniejszej instrukcji obsługi przy omawianiu określonych operacji
i funkcji zostały przedstawione także ikony i symbole znajdujące się na
przyciskach aparatu i wyświetlane na jego ekranie.
: Ikona M po prawej stronie tytułu strony oznacza, że dana
funkcja jest dostępna wyłącznie w trybie [t], [d], [s],
[f], [a] lub [BULB].
(str. ***): Numery stron, na których można znaleźć więcej informacji.
: Ostrzeżenie przed problemami dotyczącymi fotografowania.
: Informacje dodatkowe.
: Wskazówki lub porady umożliwiające uzyskanie lepszych
wyników fotografowania.
: Porada dotycząca rozwiązywania problemów.
M
8
Informacje dotyczące niniejszej instrukcji
Podstawowe założenia w instrukcji obsługi, przykładowe zdjęcia
zz Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności upewnij się, że
przełącznik zasilania jest ustawiony w pozycji <1>, a żadne
funkcje sterowania nie zostały zablokowane za pomocą blokady
wielofunkcyjnej (str. 48, 60).
zz Przyjęto również założenie, że dla wszystkich ustawień menu
i funkcji indywidualnych wybrano wartości domyślne.
zz W celach prezentacyjnych instrukcje przedstawiają aparat
z dołączonym obiektywem RF24-105mm F4 L IS USM.
zz Przykładowe zdjęcia w instrukcji są prezentowane wyłącznie
w celach poglądowych.
zz W odniesieniu do obiektywów EF lub EF-S zakłada się, że używany
jest adapter mocowania.
9
Zgodne karty
Niżej wymienione rodzaje kart mogą być stosowane z aparatem
niezależnie od ich pojemności. Jeśli karta jest nowa lub została
sformatowana (zainicjalizowana) w innym aparacie lub
w komputerze, zaleca się przeprowadzenie formatowania
karty w tym aparacie (str. 373).
zzKarty pamięci SD/SDHC/SDXC
* Aparat obsługuje karty UHS-II i UHS-I.
Karty umożliwiające nagrywanie filmów
Podczas filmowania należy korzystać z karty o dużej pojemności
i wystarczającej wydajności (wystarczającej szybkości zapisu i odczytu)
do obsługi wybranej jakości nagrywanego filmu. Szczegółowe
informacje na ten temat można znaleźć na str. 611.
W niniejszej instrukcji słowo „karta” odnosi się do kart pamięci SD,
SDHC i SDXC.
* Aparat nie jest dostarczany z kartą do zapisywania zdjęć/
filmów. Należy zakupić ją osobno.
10
Rozdziały
Wprowadzenie
2
1
Przygotowanie i czynności podstawowe
39
2
Fotografowanie
69
3
AF
255
4
Odtwarzanie
301
5
Nastawy
361
6
Funkcje Wi-Fi (komunikacji bezprzewodowej)
423
7
Funkcje indywidualne / Moje menu
539
8
Informacje pomocnicze
571
11
Spis treści
Wprowadzenie
2
Lista elementów zestawu........................................................... 3
Instrukcje obsługi....................................................................... 4
Szybkie wprowadzenie............................................................... 6
Informacje dotyczące niniejszej instrukcji.................................. 8
Zgodne karty............................................................................ 10
Rozdziały.................................................................................. 11
Spis funkcji............................................................................... 21
Instrukcje bezpieczeństwa....................................................... 25
Zalecenia dotyczące obsługi.................................................... 28
Nazwy części........................................................................... 31
1
Przygotowanie i czynności podstawowe
39
Ładowanie akumulatora........................................................... 40
Wkładanie/wyjmowanie akumulatora....................................... 43
Wkładanie i wyjmowanie karty................................................. 44
Korzystanie z ekranu................................................................ 47
Włączanie zasilania.................................................................. 48
Montowanie i zdejmowanie obiektywu..................................... 50
Montowanie i odłączanie obiektywów EF/EF-S....................... 52
Korzystanie z wizjera............................................................... 54
Podstawowa obsługa urządzenia............................................. 55
Obsługa menu i ustawienia...................................................... 63
12
Spis treści
d Obsługa ekranu dotykowego................................................ 67
Q Szybkie nastawy................................................................. 68
2
Fotografowanie
69
2-1 Wykonywanie zdjęć
70
Menu kart: Fotografowanie...................................................... 71
Spis funkcji: Fotografowanie.................................................... 74
Nastawy Jakości obrazu.......................................................... 75
Ustawienie trybu Fotografowanie Dual Pixel RAW.................. 78
Ustawianie kadrowania/formatu obrazu................................... 80
i: Ustawianie czułości ISO dla zdjęć........................................ 83
Wybór stylu obrazów................................................................ 88
Dostosowywanie stylu obrazów............................................... 92
Zapisywanie stylu obrazów...................................................... 95
B: Ustawianie balansu bieli.................................................. 97
u Korekcja balansu bieli....................................................... 102
Automatyczne korygowanie jasności i kontrastu............................ 104
Ustawianie redukcji zakłóceń................................................. 105
Priorytet jasnych partii obrazu................................................ 109
Korekta aberracji obiektywu spowodowanych jego
charakterystyką optyczną....................................................... 110
Redukcja migotania................................................................ 115
Ustawianie przestrzeni kolorów.............................................. 117
13
Spis treści
Przypomnienie o karcie.......................................................... 118
Ustawianie czasu kontrolnego wyświetlania.......................... 118
Ustawianie timera pomiarowego............................................ 119
Symulacja ekspozycji............................................................. 120
Dołączanie danych dla retuszu kurzu.................................... 121
A Fotografowanie z pełną automatyką (Inteligentna scena auto).... 123
A Techniki w trybie pełnej automatyki (inteligentna scena auto).... 126
x Fotografowanie z użyciem migawki dotykowej................. 130
d: Programowa AE................................................................ 132
s: Preselekcja czasu.......................................................... 134
f: Preselekcja przysłony.................................................... 136
a: Ręczna regulacja ekspozycji........................................... 138
t: Elastyczna preselekcja AE.............................................. 140
i Wybór trybu wyzwalania migawki.................................... 144
j Korzystanie z samowyzwalacza........................................ 147
Wybór prędkości wyświetlania dla szybkiej serii zdjęć........... 149
Ciche fotografowanie w trybie Live View................................ 150
Ciche zdjęcia.......................................................................... 151
q Wybór trybu pomiaru........................................................ 152
O Ustawianie żądanej korekty ekspozycji................................ 154
h Sekwencja naświetlania (AEB)........................................ 155
A Blokada ekspozycji do fotografowania (Blokada AE)........ 157
BULB: Długie czasy ekspozycji w trybie Bulb........................ 158
14
Spis treści
w: Fotografowanie w trybie HDR (High Dynamic Range).... 161
P Wielokrotna ekspozycja.................................................... 166
Fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem............................. 174
Korzystanie z elektronicznego wężyka spustowego.............. 176
D Fotografowanie z lampą błyskową..................................... 177
Ustawianie funkcji lampy błyskowej....................................... 179
2-2 Filmowanie
188
Menu kart: Filmowanie........................................................... 189
Spis funkcji: Filmowanie......................................................... 191
Ustawianie jakości nagrywanego filmu.................................. 192
Ustawianie nagrywania dźwięku............................................ 202
Ustawianie kodu czasowego.................................................. 205
k Filmowanie....................................................................... 209
Kadrowanie filmu.................................................................... 219
Cyfrowa stabilizacja filmu....................................................... 220
Nagrywanie filmów HDR........................................................ 222
a Nagrywanie filmów poklatkowych.................................. 224
Nagrywanie filmów w ustawieniu Canon Log............................ 236
Ustawienia funkcji menu........................................................ 244
3
AF
255
Menu kart: AF (zdjęcia).......................................................... 256
Menu kart: AF (filmy).............................................................. 259
15
Spis treści
Wybór działania AF................................................................ 262
Wybór metody AF................................................................... 265
Ustawianie rozmiaru punktu AF............................................. 276
Ustawianie ostrości na oczach ludzi...................................... 277
Ustawianie funkcji Ciągły AF.................................................. 278
Ustawianie AF dotykowego z przeciąganiem......................... 279
MF: Ręczna regulacja ostrości............................................... 281
Ustawianie trybu Filmowy Serwo AF...................................... 286
Dostosowywanie funkcji AF.................................................... 288
4
Odtwarzanie
301
Menu karty: Odtwarzanie....................................................... 302
Spis funkcji: Odtwarzanie i powiązane operacje.................... 303
x Odtwarzanie obrazów...................................................... 304
Dostosowywanie wyświetlanych informacji o odtwarzaniu.... 307
H Indeks (wyświetlanie wielu obrazów)............................... 310
e Przeskok wyświetlania (przeglądanie obrazów
z przeskokiem)....................................................................... 311
t Filtrowanie obrazów do odtwarzania................................ 313
u Powiększanie obrazów..................................................... 315
b Obracanie obrazów........................................................... 317
K Ochrona obrazów............................................................. 318
p Ustawianie oceniania....................................................... 321
16
k Oglądanie filmów.............................................................. 324
Spis treści
k Odtwarzanie filmów.......................................................... 325
XEdytowanie pierwszej i ostatniej sceny filmu.................... 327
I Przechwytywanie klatek z filmów 4K
lub filmów poklatkowych 4K................................................... 329
Pokaz przezroczy (Automatyczne odtwarzanie).................... 331
Wyświetlanie obrazów na ekranie telewizora......................... 333
L Usuwanie obrazów............................................................ 335
R Obróbka obrazów RAW za pomocą aparatu.................. 339
S Zmiana rozmiaru obrazów JPEG...................................... 345
N Kadrowanie obrazów JPEG.............................................. 346
d Przesyłanie obrazów do komputera / na serwer FTP...... 348
W Standard DPOF (Digital Print Order Format)................... 353
p Wybieranie obrazów do fotoksiążki..................................... 357
5
Nastawy
361
Menu kart: Nastawy............................................................... 362
Tworzenie i wybieranie folderu............................................... 365
Metody tworzenia numerów plików........................................ 367
Zmiana nazw plików............................................................... 370
Konfigurowanie automatycznego obracania
obrazów pionowych................................................................ 372
Formatowanie karty................................................................ 373
Ustawienia trybu Eco............................................................. 376
Ustawienia funkcji oszczędzania energii................................ 377
17
Spis treści
Regulacja jasności ekranu..................................................... 378
Regulacja odcienia koloru ekranu.......................................... 379
Ustawianie daty, godziny i strefy czasowej............................ 380
Wybór języka interfejsu.......................................................... 383
Ustawianie standardu TV....................................................... 384
Konfiguracja czułości sterowania dotykiem............................ 385
Wyłączanie sygnałów dźwiękowych podczas pracy aparatu.... 386
Sprawdzanie danych akumulatora......................................... 387
f Czyszczenie matrycy...................................................... 391
Ustawianie wyjściowej rozdzielczości HDMI.......................... 395
Odtwarzanie obrazów RAW na telewizorach HDR................ 396
Dostosowywanie informacji wyświetlanych podczas
fotografowania........................................................................ 397
Ustawianie priorytetu dla parametrów fotografowania........... 402
Ustawianie formatu wyświetlania w wizjerze.......................... 402
Ustawianie trybu wyświetlania............................................... 403
Dostosowywanie funkcji spustu migawki............................... 404
1 Pomoc............................................................................... 405
Konfiguracja funkcji bezprzewodowych................................. 407
Geoznakowanie obrazów....................................................... 411
R Ustawianie blokady kilku funkcji................................... 416
w: Rejestrowanie własnych trybów fotografowania.............. 417
Przywracanie ustawień domyślnych aparatu......................... 419
18
Spis treści
Ustawianie informacji o prawach autorskich.......................... 420
Sprawdzanie innych informacji............................................... 422
6
Funkcje Wi-Fi (komunikacji bezprzewodowej)
423
Możliwości funkcji Wi-Fi (komunikacji bezprzewodowej)....... 424
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem
za pośrednictwem sieci Wi-Fi................................................. 427
Nawiązywanie połączenia z komputerem
za pośrednictwem sieci Wi-Fi................................................. 461
Nawiązywanie połączenia z drukarką
za pomocą sieci Wi-Fi............................................................ 469
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej............................. 481
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem
punktów dostępu.................................................................... 496
Ponowne łączenie przez Wi-Fi............................................... 509
Zmienianie lub usuwanie nastaw połączenia......................... 513
Kasowanie ustawień komunikacji bezprzewodowej
do wartości domyślnych......................................................... 515
Ekran Inform. wyśw................................................................ 516
Reagowanie na komunikaty o błędach.................................. 517
Uwagi dotyczące funkcji komunikacji bezprzewodowej......... 528
Zabezpieczenia...................................................................... 530
Sprawdzanie nastaw sieciowych............................................ 531
Ekran [Ustawienia komun. bezprzew.]................................ 532
19
Spis treści
Ekran [Ustawienia Wi-Fi]..................................................... 533
Obsługa wirtualnej klawiatury................................................. 534
Ręczne konfigurowanie adresu IP.......................................... 535
Wyświetlacz stanu łączności Wi-Fi/Bluetooth........................ 537
7
Funkcje indywidualne / Moje menu
539
Karty menu: Dostosowanie.................................................... 540
Ustawienia funkcji indywidualnych......................................... 542
Dostosowywanie operacji....................................................... 555
Menu kart: Moje menu........................................................... 565
Zapisywanie pozycji na karcie Moje menu............................. 566
8
Informacje pomocnicze
571
Omówienie oprogramowania................................................. 572
Pobieranie obrazów na komputer.......................................... 574
Ładowanie akumulatora w aparacie....................................... 576
Korzystanie z uchwytu pionowego......................................... 578
Przewodnik rozwiązywania problemów.................................. 588
Kody błędów........................................................................... 607
Dane o wydajności................................................................. 608
Ekran informacji..................................................................... 617
Skorowidz............................................................................... 633
20
Spis funkcji
Zasilanie
Wizjer
zz Ładowanie
akumulatora
B str. 40
zz Stan akumulatora
B str. 49
zz Sprawdzanie danych
akumulatora
B str. 387
zz Gniazdo sieciowe
B str. 582
zz Tryb Eco
B str. 376
zz Oszczędzanie energii B str. 377
Karty
zz Formatowanie
B str. 373
zz Zwalnianie migawki
bez karty
B str. 118
zz Karty zgodne z funkcją
nagrywania filmu
B str. 611
Obiektyw
zz Regulacja dioptrii
B str. 54
zz Wyświetlanie informacji
w wizjerze
B str. 397
zz Pionowy ekran wizjera B str. 399
zz Format ekranu wizjera B str. 402
Ekran
zz Odchylany
B str. 47
zz Sterowanie dotykiem B str. 67
zz Ton koloru
B str. 379
zz Jasność
B str. 378
zz Ustawienia wyświetlania B str. 403
zz Poziomica
elektroniczna
B str. 397
zz Pomoc
B str. 405
AF
zz Montowanie
B str. 50, 52
zz Zdejmowanie
B str. 51, 53
zz Zwalnianie migawki
bez obiektywu
B str. 551
Nastawy podstawowe
zz Działanie AF
B str. 262
zz Metoda AF
B str. 265
zz Wybieranie punktu AF B str. 271
zz Wielkość ramki AF
B str. 276
zz AF z detekcją oczu
B str. 277
zz Ciągły AF
B str. 278
B str. 279
zz Język
B str. 383
zz Data/czas/strefa
B str. 380
zz Sygnalizator
dźwiękowy
zz AF dotknięcie
z przeciągnięciem
B str. 386
zz Nastawy wyróżniania MF B str. 283
zz Informacje o prawach
autorskich
B str. 420
zz Kasowanie wszystkich
nastaw aparatu
B str. 419
zz Asystent ostrzenia
B str. 284
zz Dostosowywanie
funkcji AF
B str. 288
zz Ręczna regulacja
ostrości
B str. 281
zz Elektroniczna
ostrość ręczna
B str. 293
21
Spis funkcji
Pomiar
zz Tryb pomiaru
Fotografowanie
B str. 152
Wyzwalanie
zz Tryb wyzwalania migawki B str. 144
zz Samowyzwalacz
B str. 147
zz Ciche fotografowanie
w trybie LV
B str. 150
zz Ciche fotografowanie B str. 151
zz Maksymalna liczba
zdjęć seryjnych
B str. 77
Ustawienia rejestracji obrazów
zz Tworzenie/wybieranie
folderu
B str. 365
zz Numery plików
B str. 367
Jakość obrazu
zz Jakość obrazu
B str. 75
zz Dual Pixel RAW
B str. 78
zz Kadrowanie/format obrazu B str. 80
zz Czułość ISO (zdjęcia) B str. 83
zz Styl obrazów
B str. 88
zz Balans bieli
B str. 97
zz Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator
jasności)
B str. 104
zz Redukcja zakłóceń wysokiej
czułości ISO
B str. 105
zz Redukcja zakłóceń długiego
czasu naświetlania
B str. 107
zz Priorytet jasnych
partii obrazu
B str. 109
zz Korekcja aberracji
obiektywu
B str. 110
zz Redukcja migotania B str. 115
zz Przestrzeń kolorów B str. 117
22
zz Tryb fotografowania
zz Tryb HDR
zz Ekspozycje
wielokrotne
zz Timer funkcji Bulb
zz Podgląd głębi
ostrości
zz Elektroniczny wężyk
spustowy
zz Zdalne wyzwalanie
• Parowanie
zz Szybkie nastawy
zz Migawka dotykowa
zz Widok powiększony
zz Wyświetlanie siatki
zz Ekran informacji
o obrazie
zz Ustawienia
wyświetlania
zz Blokada kilku funkcji
zz Kody błędów
B str. 70
B str. 161
B str. 166
B str. 159
B str. 137
B str. 176
B str. 174
B str. 408
B str. 68
B str. 130
B str. 273
B str. 399
B str. 397
B str. 403
B str. 60
B str. 607
Ekspozycja
zz Korekta ekspozycji
B str. 154
zz Korekta ekspozycji
za pomocą automatycznej
czułości M+ISO
B str. 139
zz Sekwencja
naświetlania
B str. 155
zz Blokada AE
B str. 157
zz Bezpieczne przesuwanie
ekspozycji
B str. 545
zz Symulacja ekspozycji B str. 120
Spis funkcji
Lampa błyskowa
zz Film poklatkowy
B str. 224
zz Canon Log
B str. 236
zz Zewnętrzna lampa
błyskowa
B str. 177
zz Nagrywanie dźwięku B str. 202
zz Korekta ekspozycji
lampy
zz Mikrofon
B str. 203
B str. 177
zz Filtr wiatru
B str. 202
zz Tłumik
B str. 203
zz Blokada ekspozycji
lampy
B str. 177
zz Kod czasowy
B str. 205
zz Nastawy lampy
B str. 182
zz Autom. wolna
migawka
B str. 248
zz Av z dokładnością
do 1/8 stopnia
B str. 249
zz Wyjście HDMI
B str. 251
zz Ustawienia funkcji
indywidualnych lampy
błyskowej
B str. 187
Filmowanie
zz Nagrywanie z automatyczną
regulacją ekspozycji B str. 209
zz Nagrywanie w trybie AE
z preselekcją czasu B str. 210
zz Nagrywanie w trybie AE
z preselekcją przysłony B str. 211
zz Nagrywanie z ręczną
regulacją ekspozycji B str. 213
zz Fotografowanie ze zdalnym
wyzwalaniem
B str. 245
Odtwarzanie
zz Czas kontrolnego
wyświetlania
B str. 118
zz Wyświetlanie pojedynczego
obrazu
B str. 304
zz Czułość ISO (film)
B str. 246
zz Ekran informacji
o obrazie
B str. 305
zz Filmowy Serwo AF
B str. 286
zz Wyświetlanie siatki
B str. 305
zz Czułość śledzenia w Filmowym
Serwo AF
B str. 291
zz Szybkość Filmowego
Serwo AF
B str. 292
zz Jakość nagrywanego
filmu
B str. 192
zz 24,00p
B str. 198
zz Duża szybkość klatek B str. 199
zz Kadrowanie nagrywanego
filmu
B str. 219
zz Film HDR
B str. 222
zz Odtwarzanie dotykiem B str. 306
zz Ekran informacji
o odtwarzaniu
B str. 307
zz Wyświetlanie miniatur B str. 310
zz Przeglądanie
obrazów (przeskok
wyświetlania)
B str. 311
zz Ustawianie kryteriów
wyszukiwania obrazu B str. 313
zz Widok powiększony
B str. 315
zz Obracanie obrazu
B str. 317
23
Spis funkcji
zz Ochrona
B str. 318
zz Ocena
B str. 321
zz Odtwarzanie filmów
B str. 325
zz Edytowanie pierwszej
i ostatniej sceny filmu B str. 327
zz Przechwytywanie
klatek (4K)
B str. 329
zz Pokaz przezroczy
B str. 331
zz Wyświetlanie obrazów
na ekranie telewizora B str. 333
zz Usuwanie
B str. 335
Edycja obrazów
zz Obróbka obrazu RAW B str. 339
zz Zmiana rozmiaru
obrazów JPEG
B str. 345
zz Kadrowanie
obrazów JPEG
B str. 346
Transfer obrazów /
Polecenie wydruku obrazów
zz Transfer obrazów
do komputera /
na serwer FTP
B str. 348
zz Polecenie wydruku
obrazów (DPOF)
B str. 353
zz Opcje fotoksiążki
B str. 357
Ustawienia niestandardowe
zz Funkcje indywidualne
(C.Fn)
B str. 542
zz Dostosowywanie
operacji
B str. 555
zz Moje Menu
B str. 566
24
zz Własny tryb
fotografowania
B str. 417
Czyszczenie matrycy i usuwanie kurzu
zz Czyszczenie matrycy B str. 391
zz Dołączanie danych
dla retuszu kurzu
B str. 121
zz Ręczne czyszczenie
matrycy
B str. 393
Oprogramowanie
zz Pobieranie i instalacja B str. 572
zz Instrukcje obsługi
oprogramowania
B str. 573
Funkcje bezprzewodowe
zz Podłączanie
do smartfonów
B str. 427
zz Automatyczne wysyłanie
zdjęć do smartfonów B str. 446
zz Zdalne wyzwalanie
(EOS Utility)
B str. 461
zz Automatyczne wysyłanie
zdjęć do komputerów B str. 466
zz Drukowanie
na drukarkach Wi-Fi
B str. 469
zz Przekazywanie do usług
internetowych
B str. 481
zz Kasowanie ustawień sieci
bezprzewodowej
B str. 515
Instrukcje bezpieczeństwa
Należy przeczytać te instrukcje, aby poprawnie użytkować urządzenie.
Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, by zapobiec szkodom lub
obrażeniom ciała operatora produktu oraz innych osób.
OSTRZEŻENIE:
Zagrożenie poważnymi obrażeniami
lub śmiercią.
oo Produkt należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.
Pasek owinięty wokół ludzkiej szyi osoby może spowodować uduszenie.
Połknięcie części lub dostarczonych elementów aparatów albo akcesoriów stwarza niebezpieczeństwo. W przypadku połknięcia należy zasięgnąć natychmiastowej pomocy lekarskiej.
Połknięcie akumulatora stanowi zagrożenie. W przypadku połknięcia należy zasięgnąć
natychmiastowej pomocy lekarskiej.
oo Do użytkowania produktu korzystać tylko ze źródeł zasilania określonych w niniejszej
instrukcji obsługi.
oo Nie demontować ani nie modyfikować urządzenia.
oo Nie narażać urządzenia na silne uderzenia i drgania.
oo Nie dotykać odsłoniętych części wewnętrznych.
oo Zaprzestać używania produktu w przypadku nietypowych okoliczności, takich jak
obecność dymu lub dziwny zapach.
oo Do czyszczenia produktu nie używać rozpuszczalników organicznych, takich jak
alkohol, benzyna czy rozcieńczalnik.
oo Nie narażać produktu na zamoczenie. Nie wkładać obcych obiektów ani nie wlewać
płynów do produktu.
oo Nie korzystać z produktu w miejscach, w których mogą występować łatwopalne gazy.
Może to grozić porażeniem elektrycznym, wybuchem lub pożarem.
oo Nie pozostawiać obiektywu lub aparatu z zamontowanym obiektywem
w bezpośrednim świetle słonecznym bez założonego dekla na obiektyw, ponieważ
mogłoby to spowodować skupienie promieni słonecznych i doprowadzić do pożaru.
oo Nie należy dotykać produktu podłączonego do gniazda elektrycznego podczas burzy.
Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
oo Należy przestrzegać poniższych instrukcji podczas użytkowania dostępnych na
rynku baterii lub dostarczonych akumulatorów.
• Baterii/akumulatorów używać jedynie z produktem, do którego zostały przeznaczone.
• Nie ogrzewać baterii/akumulatorów ani nie wystawiać ich na działanie ognia.
• Nie ładować baterii/akumulatorów przy pomocy nieautoryzowanych ładowarek.
• Nie odsłaniać zacisków, narażając je na zabrudzenie lub kontakt z metalowymi
szpilkami lub innymi obiektami z metalu.
• Nie używać baterii/akumulatorów, z których stwierdzono wyciek.
• Pozbywając się baterii/akumulatorów należy zaizolować styki elektryczne taśmą
lub w inny sposób.
Może to grozić porażeniem elektrycznym, wybuchem lub pożarem.
Jeśli bateria/akumulator ma wyciek i materiał zetknie się ze skórą lub ubraniami, należy
dokładnie przemyć ten obszar pod bieżącą wodą. W przypadku kontaktu z oczami dokładnie
przemyć dużymi ilościami czystej bieżącej wody i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
25
Instrukcje bezpieczeństwa
oo Należy przestrzegać poniższych instrukcji podczas użytkowania ładowarek oraz
zasilaczy.
• Należy okresowo usuwać gromadzący się na wtyczce zasilającej i gnieździe elektrycznym
kurz za pomocą mokrej szmatki.
• Nie podłączać ani nie odłączać produktu mokrymi rękami.
• Nie należy używać produktu, jeśli wtyczka zasilająca nie jest całkowicie włożona
do gniazda elektrycznego.
• Nie odsłaniać wtyczki zasilającej, narażając ją na zabrudzenie lub kontakt
z metalowymi szpilkami lub innymi obiektami z metalu.
oo Nie należy dotykać ładowarki ani zasilacza podłączonego do gniazda elektrycznego
podczas burzy.
oo Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Nie wolno dopuścić do
uszkodzenia, złamania ani modyfikacji przewodu zasilającego.
oo Nie owijać produktu w tkaniny ani inne materiały w trakcie lub zaraz po zakończeniu
użytkowania, gdy jest on jeszcze ciepły.
oo Nie odłączać produktu, ciągnąc za kabel zasilający.
oo Nie pozostawiać produktu podłączonego do źródła zasilania przez dłuższy czas.
oo Nie ładować akumulatorów w temperaturze poza zakresem 5–40°C.
Może to grozić porażeniem elektrycznym, wybuchem lub pożarem.
oo Nie należy narażać tego samego obszaru skóry na dłuższy kontakt z produktem,
gdy jest on używany.
Nawet jeśli aparat nie sprawia wrażenia rozgrzanego, dłuższy kontakt może prowadzić
do oparzeń niskotemperaturowych objawiających się zaczerwienieniem bądź
pęcherzami. W przypadku korzystania z aparatu w gorących miejscach lub używania
go przez osoby z problemami z krążeniem lub nadwrażliwością skóry zalecane jest
używanie statywu bądź podobnego akcesorium.
oo Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wyłączenia urządzenia
w miejscach, gdzie jego użytkowanie jest zabronione.
W przeciwnym wypadku może to spowodować nieprawidłowe działanie innych
urządzeń ze względu na efekt fal elektromagnetycznych, a nawet – wypadki.
oo Aby uniknąć pożaru, przegrzania aparatu, wycieku substancji chemicznych, eksplozji
i porażenia prądem, należy stosować się do poniższych zaleceń:
• Nie wkładać akumulatora z nieprawidłowym ustawieniem bieguna dodatniego
i ujemnego.
oo Nie wolno pozostawiać żadnych przewodów w pobliżu źródła ciepła, ponieważ ciepło
może zdeformować przewody lub stopić izolację, powodując pożar lub porażenie
prądem elektrycznym.
oo Nie wolno wyzwalać lampy błyskowej w kierunku osoby kierującej samochodem lub
innym pojazdem, ponieważ mogłoby to spowodować wypadek.
oo Nie należy przechowywać urządzenia w miejscach o silnym stopniu zakurzenia
lub wysokiej wilgotności. Podobnie, akumulator należy przechowywać z dala od
elementów metalowych i przechowywać go w znajdującej się w zestawie pokrywie
ochronnej, aby zapobiegać zwarciu.
26
Instrukcje bezpieczeństwa
Dzięki temu można zapobiegać pożarowi, przegrzaniu, porażeniu prądem elektrycznym
lub poparzeniu.
oo Aby uniknąć pożaru i porażenia prądem elektrycznym, należy stosować się do
poniższych zaleceń:
• Nie podłączać zbyt wielu wtyczek zasilających do jednego gniazda.
• Nie używać przewodu, którego żyła lub izolacja została uszkodzona.
oo Nie należy podłączać akumulatora bezpośrednio do gniazda elektrycznego lub gniazda
zapalniczki samochodowej.
Wyciek z akumulatora może wywołać nadmierny wzrost temperatury lub eksplozję bądź
spowodować pożar, poparzenie lub obrażenia.
oo W przypadku używania produktu przez dzieci konieczne jest dokładne wyjaśnienie
im zasad obsługi przez osobę dorosłą. Dzieci korzystające z produktu muszą być
nadzorowane.
Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub
obrażenia.
PRZESTROGI:
Ryzyko urazu.
oo Nie wolno wyzwalać lampy błyskowej w pobliżu oczu.
Może to spowodować uraz oczu.
oo Pasek jest przeznaczony wyłącznie do zakładania na ciało. Wieszanie na haczyku
lub innym przedmiocie paska z dowolnym przypiętym do niego produktem może
spowodować uszkodzenie produktu. Ponadto nie należy narażać produktu na
wstrząsy i silne uderzenia.
oo Nie stosować silnego nacisku na obiektyw ani nie dopuszczać do uderzeń.
Może to spowodować obrażenia lub uszkodzenie produktu.
oo Wyzwalanie lampy błyskowej wiąże się z emisją wysokiej temperatury. Palce i inne
części ciała oraz obiekty trzymać z daleka od lampy błyskowej podczas robienia zdjęć.
W przeciwnym wypadku może to spowodować oparzenia lub wadliwe działanie lampy
błyskowej.
oo Nie należy pozostawiać produktu narażonego na ekstremalnie wysokie lub niskie
temperatury.
Mogłoby to spowodować nadmierne rozgrzanie/ochłodzenie produktu i poparzenie
w przypadku jego dotknięcia.
oo Produkt należy montować wyłącznie na odpowiednio mocnych statywach.
oo Nie przenosić produktu umieszczonego na statywie, ponieważ może to spowodować
obrażenia lub doprowadzić do wypadku.
oo Nie należy patrzyć na ekran ani spoglądać przez wizjer przez dłuższy czas.
Może to wywołać objawy podobne do choroby lokomocyjnej. W takim przypadku należy
natychmiast przerwać korzystanie z produktu i przez chwilę odpocząć.
oo Nie dotykać żadnych części wewnątrz produktu.
Może to spowodować uszkodzenie ciała.
27
Zalecenia dotyczące obsługi
Zasady używania aparatu
zz Aparat jest bardzo precyzyjnym urządzeniem. Nie wolno go
upuszczać ani narażać na wstrząsy.
zz Aparat nie jest wodoszczelny i nie może być użytkowany pod wodą.
zz Aby zmaksymalizować odporność aparatu na pył i wilgoć, pokrywę
złącz, pokrywę komory akumulatora, pokrywę gniazda karty oraz
wszystkie inne pokrywy należy trzymać szczelnie zamknięte.
zz Niniejszy aparat jest zaprojektowany tak, aby zapewnić odporność
na pył i wilgoć, co pomaga zapobiec przedostaniu się do wewnątrz
urządzenia piasku, kurzu, brudu lub wody, które nieoczekiwanie
wchodzą w kontakt z powierzchnią aparatu. Niemożliwe jest jednak
całkowite zapobiegnięcie przedostaniu się do środka brudu, kurzu,
wody lub soli. W miarę możliwości należy chronić aparat przed
brudem, kurzem, wodą i solą.
zz Jeśli na powierzchni aparatu znajdzie się woda, należy ją zetrzeć
suchą i czystą szmatką. Jeśli na powierzchni aparatu znajdzie się
brud, kurz lub sół, należy je zetrzeć czystą, wilgotną szmatką.
zz Korzystanie z aparatu w miejscach bardzo zanieczyszczonych lub
zapylonych może spowodować awarię urządzenia.
zz Po użyciu zalecane jest wyczyszczenie aparatu. Dopuszczanie do
długotrwałego kontaktu brudu, kurzu, wody lub soli z powierzchnią
aparatu może spowodować awarię urządzenia.
zz W razie przypadkowego wpadnięcia aparatu do wody lub
w przypadku obaw, że wilgoć (woda), brud, kurz lub sól mogły
przedostać się do wewnątrz urządzenia, należy niezwłocznie
skonsultować się z najbliższym punktem serwisowym firmy Canon.
zz Aparatu nie wolno pozostawiać w pobliżu źródeł silnego pola
magnetycznego, takich jak magnesy lub silniki elektryczne. Należy
także unikać korzystania z aparatu i pozostawiania go w pobliżu
źródeł silnych fal radiowych, takich jak duże anteny. Silne pola
magnetyczne mogą spowodować nieprawidłową pracę aparatu
lub uszkodzenie danych obrazu.
zz Aparatu nie należy pozostawiać w miejscach o wysokiej
temperaturze, takich jak zaparkowany samochód narażony na
bezpośrednie działanie światła słonecznego. Wysokie temperatury
mogą spowodować nieprawidłową pracę aparatu.
zz Aparat zawiera precyzyjne układy elektroniczne. Nie wolno
samodzielnie demontować aparatu.
zz Nie wolno blokować zasłony migawki palcem ani innymi
przedmiotami. W przeciwnym razie może to spowodować awarię.
28
Zalecenia dotyczące obsługi
zz Przy usuwaniu kurzu z obiektywu, wizjera itd. należy korzystać
z dostępnej w sprzedaży gruszki. Do czyszczenia korpusu
aparatu lub obiektywu nie należy używać środków czyszczących
zawierających rozpuszczalniki organiczne. W przypadku trudnych do
usunięcia zabrudzeń należy zanieść aparat do najbliższego punktu
serwisowego firmy Canon.
zz Styków elektrycznych aparatu nie należy dotykać palcami, ponieważ
mogłoby to doprowadzić do ich korozji. Skorodowane styki mogą być
przyczyną awarii aparatu.
zz Szybkie przeniesienie aparatu z chłodnego miejsca do ciepłego
może spowodować kondensację pary wodnej na aparacie
i podzespołach wewnętrznych. Aby uniknąć zjawiska kondensacji,
należy umieścić aparat w szczelnej plastikowej torbie i przed
wyjęciem zaczekać na wyrównanie temperatury.
zz W przypadku wystąpienia kondensacji na aparacie nie należy
z niego korzystać, aby zapobiec jego uszkodzeniu. W takiej sytuacji
należy odłączyć obiektyw, wyjąć kartę pamięci oraz akumulator
z aparatu i przed rozpoczęciem korzystania z aparatu zaczekać
na jego wyschnięcie.
zz Jeśli aparat nie będzie użytkowany przez dłuższy czas, należy wyjąć
z niego akumulator i przechowywać aparat w chłodnym, suchym
miejscu o dobrej wentylacji. Nawet w przypadku przechowywania
aparatu od czasu do czasu należy nacisnąć kilkakrotnie spust
migawki, aby sprawdzić, czy aparat działa.
zz Nie należy przechowywać aparatu w miejscach, w których znajdują
się substancje chemiczne powodujące rdzę i korozję, takich jak
laboratoria chemiczne.
zz Jeśli aparat nie był użytkowany przez dłuższy czas, przed dalszą
eksploatacją należy sprawdzić wszystkie jego funkcje. Jeśli
aparat nie był użytkowany przez pewien czas lub użytkownik
planuje wykonać ważne zdjęcia, na przykład podczas podróży
zagranicznej, należy zlecić sprawdzenie aparatu w najbliższym
punkcie serwisowym firmy Canon lub samodzielnie sprawdzić,
czy funkcjonuje on prawidłowo.
zz Aparat może się nagrzewać w przypadku wielokrotnego wykonania
zdjęć seryjnych lub fotografowania/filmowania przez dłuższy czas.
Nie oznacza to nieprawidłowego działania urządzenia.
zz W przypadku pojawienia się źródła bardzo jasnego światła
w obszarze obrazu lub poza nim może wystąpić efekt odbicia.
29
Zalecenia dotyczące obsługi
Ekran, wizjer i panel LCD
zz Mimo że ekran i wizjer są produkowane z wykorzystaniem
technologii o bardzo wysokiej precyzji, zapewniającej uzyskanie
99,99% efektywnych pikseli, maksymalnie 0,01% pikseli może być
martwych i mogą również występować plamy w kolorze czarnym,
czerwonym lub innym. Nie oznacza to nieprawidłowego działania
urządzenia. Nie mają one także wpływu na rejestrowane obrazy.
zz Jeśli ekran pozostanie włączony przez dłuższy czas, może dojść do
wypalenia ekranu, objawiającego się wyświetlaniem pozostałości po
poprzednim obrazie. Jest to jednakże zjawisko przejściowe i ustąpi
po kilku dniach niekorzystania z aparatu.
zz W niskich temperaturach ekran może działać nieco wolniej,
a w wysokich wyświetlać przyciemniony obraz. W temperaturze
pokojowej praca monitora wróci do normy.
Migawka
zz Taśmy migawki mogą ulec otarciom w wyniku pracy migawki, ale nie
oznacza to uszkodzenia.
Karty
W celu ochrony karty i zapisanych na niej danych należy pamiętać, aby:
zz Nie upuszczać, nie wyginać i nie zanurzać karty w płynach.
Nie narażać karty na działanie nadmiernej siły lub wstrząsów.
zz Styków elektrycznych karty nie należy dotykać palcami ani
metalowymi przedmiotami.
zz Na karcie nie wolno przyklejać żadnych naklejek itp.
zz Karty nie należy przechowywać ani używać w pobliżu źródeł silnego
pola magnetycznego, takich jak odbiorniki telewizyjne, głośniki lub
magnesy. Należy także unikać miejsc podatnych na występowanie
elektryczności statycznej.
zz Karty nie należy pozostawiać w miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie światła słonecznego lub w pobliżu źródła ciepła.
zz Kartę należy przechowywać w opakowaniu.
zz Karty nie należy przechowywać w miejscach o wysokiej temperaturze,
(1)
wysokim stopniu zakurzenia lub wysokiej wilgotności.
Obiektyw
zz Po odłączeniu obiektywu od aparatu należy odłożyć
obiektyw tylną częścią skierowaną do góry i założyć
tylny dekiel na obiektyw, aby zapobiec porysowaniu
powierzchni obiektywu i jego styków (1).
30
Nazwy części
(1)
(12)
(13)
(14)
(2)
(15)
(3)
(4)
(5)
(16)
(17)
(6)
(7)
(18)
(19)
(8)
(20)
(21)
(9)
(22)
(10)
(11)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
<W> Przycisk trybu
Przycisk filmowania
<6> Pokrętło główne
<B> Przycisk wielofunkcyjny
Spust migawki
<U> Przycisk informacji/
podświetlenia panelu LCD
(7) Kontrolka oświetlenia
wspomagającego AF /
samowyzwalacza / zdalnego
wyzwalania
(8) Uchwyt (komora akumulatora)
(9) Otwór przewodu adaptera prądu
stałego
(10) Styki
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
Mocowanie obiektywu
Styki lampy błyskowej
Gorąca stopka
Wskaźnik mocowania
obiektywu RF
Głośnik
<V> Znacznik płaszczyzny
ogniskowania
Zaczep paska
Mikrofon
Zasłona migawki / Matryca
światłoczuła
Przycisk zwalniania obiektywu
Trzpień blokady obiektywu
Dekiel na korpus
31
Nazwy części
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
(8)
(9)
(5)
(10)
(15)
(11)
(16)
(17)
(12)
(18)
(19)
(13)
(14)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Muszla oczna
Okular wizjera
Pokrętło regulacji dioptrii
Przełącznik zasilania
Pokrywa złącz
Panel LCD
<R> Przełącznik blokady
kilku funkcji
(8) <5> Pokrętło szybkiej kontroli
(9) <p> Przycisk Start AF
(10) Czujnik wizjera
32
(11) <B> Przycisk informacji
(12) Kontrolka dostępu
(13) <Q/0> Przycisk szybkich
nastaw / zatwierdzania ustawień
(14) <M> Przycisk Menu
(15) <F> Złącze zdalnego wyzwalania
(16) <g> Złącze cyfrowe
(17) <Y> Złącze WEJŚCIA
mikrofonu zewnętrznego
(18) <D> Złącze wyjścia
HDMI mini
(19) <n> Złącze słuchawek
Nazwy części
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(14)
(15)
(16)
(17)
Pokrywa styków
Otwór ustalający do akcesoriów
Ekran
Gniazdo statywu
<W><X><Y><Z>: <V>
Przyciski nawigacji
Numer seryjny
<x> Przycisk odtwarzania
<B> Pasek wielofunkcyjny
<A> Przycisk blokady AE/FE
(13)
(10) <S/u> Przycisk punktu
AF/miniatur/powiększenia/
zmniejszenia
(11) Zaczep paska
(12) Pokrywa gniazda karty
(13) Gniazdo karty
(14) Blokada pokrywy komory
akumulatora
(15) Pokrywa komory akumulatora
(16) <L> Przycisk usuwania
(17) Otwór ustalający do akcesoriów
33
Nazwy części
Panel LCD
Przykładowy wyświetlacz
Wyświetlane informacje różnią się
zależnie od stanu aparatu. Szczegółowe
informacje na temat ikon można znaleźć
na stronie 617.
Ekran informacji w wizjerze
Przykładowy wyświetlacz
Wyświetlane informacje różnią się
zależnie od stanu aparatu.
34
Nazwy części
Ładowarka LC-E6E
Ładowarka akumulatora LP-E6N/LP-E6 (str. 40).
(3)
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
Kontrolka ładowania
Gniazdo akumulatora
Przewód zasilający
Gniazdo przewodu
zasilającego
(2)
(4)
35
Nazwy części
Mocowanie paska
Przełóż koniec paska od dołu przez
zaczep paska na aparacie. Następnie
przełóż go przez spinkę w sposób
przedstawiony na rysunku. Pociągnij
pasek, aby go zacisnąć i upewnij się,
że odpowiednio zacisnął się w spinkach.
36
Nazwy części
Korzystanie z zabezpieczenia kabla
Przy podłączaniu aparatu do komputera należy korzystać
z dołączonego kabla interfejsu lub z oryginalnego kabla firmy Canon.
Przy podłączaniu kabla interfejsu należy użyć także dołączonego
zabezpieczenia kabla. Zabezpieczenie kabla pomaga zapobiegać
przypadkowemu rozłączeniu i uszkodzeniu złącza.
Korzystanie z dołączonego kabla interfejsu i kabla HDMI firmy
Canon (sprzedawanego osobno)
1
2
(1)
(2)
3
4
(3)
5
(1)
(2)
(3)
(4)
Zabezpieczenie kabla
Zacisk
Dołączony kabel interfejsu
Kabel HDMI (sprzedawany
osobno)
(4)
37
Nazwy części
Korzystanie z opcjonalnego kabla interfejsu firmy Canon
(5)
W przypadku korzystania
z oryginalnego kabla interfejsu firmy
Canon (sprzedawanego osobno)
należy przeprowadzić kabel przez
zacisk (5) zgodnie z ilustracją
przed przymocowaniem zacisku
do zabezpieczenia kabla.
ooZłącze cyfrowe może ulec uszkodzeniu, jeśli kabel interfejsu zostanie
podłączony bez zabezpieczenia kabla.
ooUpewnij się, że kabel interfejsu został prawidłowo podłączony do złącza
cyfrowego.
W celu podłączenia aparatu do telewizora zaleca się skorzystanie z kabla
HDMI HTC-100 (sprzedawanego osobno). Podczas podłączania kabla
HDMI należy także użyć zabezpieczenia kabla.
38
1
Przygotowanie
i czynności podstawowe
W niniejszym rozdziale wyjaśniono czynności, które należy
wykonać przed rozpoczęciem korzystania z aparatu, oraz
podstawową obsługę aparatu.
39
Ładowanie akumulatora
pokrywę ochronną znajdującą
1 Usuń
się na akumulatorze.
włóż akumulator do
2 Całkowicie
ładowarki.
zz Aby wyjąć akumulator, wykonaj
czynność przeciwną.
akumulator.
3 Naładuj
zz Podłącz przewód zasilający do
ładowarki i wsuń wtyczkę do gniazda
elektrycznego.
ggŁadowanie rozpoczyna się
automatycznie, a kontrolka ładowania
miga w kolorze pomarańczowym.
40
Ładowanie akumulatora
Poziom naładowania
0–49%
50–74%
75% lub więcej
W pełni naładowany
Kontrolka ładowania
Kolor
Ikona
Miga z częstotliwością
raz na sekundę
Miga z częstotliwością
Pomarańczowy
dwa razy na sekundę
Miga z częstotliwością
trzy razy na sekundę
Zielony
Włączony
zz Pełne naładowanie całkowicie wyczerpanego akumulatora
w temperaturze pokojowej (23°C) zajmuje około 2 godz. i 30 min.
Czas potrzebny do naładowania zmienia się zależnie od temperatury
otoczenia i pozostałej pojemności akumulatora.
zz Ze względów bezpieczeństwa ładowanie w niższych temperaturach
(5–10°C) trwa dłużej (do około 4 godzin).
41
Ładowanie akumulatora
zz Po zakupie akumulator nie jest w pełni naładowany.
Przed rozpoczęciem korzystania należy naładować akumulator.
zz Akumulator należy naładować na dzień przed lub w dniu
planowanego użytkowania.
Naładowany akumulator, nawet gdy jest przechowywany, stopniowo
się rozładowuje i traci moc.
zz Po naładowaniu akumulatora należy odłączyć go od ładowarki,
a ładowarkę odłączyć od gniazda elektrycznego.
zz Pokrywę ochronną można zakładać w różnej
orientacji i sygnalizować w ten sposób
naładowanie lub rozładowanie akumulatora.
Jeśli akumulator został naładowany, pokrywę
ochronną należy założyć w taki sposób, aby
otwór w kształcie baterii < > znajdował się nad niebieską naklejką na
akumulatorze. Jeśli akumulator jest rozładowany, należy założyć pokrywę
odwrotnie.
zz Jeśli aparat nie jest używany, należy wyjąć akumulator.
Jeśli akumulator pozostanie w aparacie przez dłuższy czas, będzie
z niego pobierana niewielka ilość energii, co może spowodować
nadmierne rozładowanie i skrócenie czasu pracy akumulatora. Akumulator
należy przechowywać z założoną pokrywą ochronną. Przechowywanie
w pełni naładowanych akumulatorów może obniżyć ich wydajność.
zz Ładowarka może być także wykorzystywana w innych krajach.
Ładowarka może być zasilana napięciem przemiennym w zakresie
od 100 V do 240 V o częstotliwości 50/60 Hz. W razie potrzeby należy
dołączyć dostępny w sprzedaży adapter wtyczki sieciowej odpowiedni
dla danego kraju lub regionu. Do ładowarki nie należy podłączać żadnego
przenośnego transformatora napięcia, ponieważ mogłoby to doprowadzić
do jej uszkodzenia.
zz Jeśli akumulator rozładowuje się szybko, nawet po pełnym
naładowaniu, oznacza to zakończenie czasu jego eksploatacji.
Należy sprawdzić stopień zużycia akumulatora (str. 387) i zakupić nowy.
ooPo odłączeniu wtyczki zasilającej ładowarki nie należy jej dotykać przez
około 10 sekund.
ooJeśli pozostała pojemność akumulatora (str. 387) wynosi 94% lub
więcej, akumulator nie będzie ładowany.
ooDołączonej ładowarki nie należy używać do ładowania akumulatorów
innych niż LP-E6N/LP-E6.
42
Wkładanie/wyjmowanie akumulatora
Umieść w aparacie w pełni naładowany akumulator LP-E6N (lub LP-E6).
Wkładanie
blokadę pokrywy komory
1 Przesuń
akumulatora i otwórz pokrywę.
akumulator.
2 Włóż
zz Włóż koniec ze stykami elektrycznymi.
zz Wsuń akumulator aż do jego
zablokowania w komorze.
pokrywę.
3 Zamknij
zz Dociśnij pokrywę aż do jej
zatrzaśnięcia.
W aparacie nie można stosować akumulatorów innych niż akumulator
LP-E6N lub LP-E6.
Wyjmowanie
Otwórz pokrywę i wyjmij
akumulator.
zz Naciśnij dźwignię blokady
akumulatora w kierunku wskazanym
strzałką i wyjmij akumulator.
zz Aby zapobiec zwarciu, załóż na
akumulator dołączoną pokrywę
ochronną (str. 40).
43
Wkładanie i wyjmowanie karty
Wykonane zdjęcia są zapisywane na karcie.
Aby można było zapisywać dane na karcie i je z niej usuwać,
przełącznik ochrony przed zapisem (1) musi być przesunięty w górę.
Wkładanie
pokrywę, aby ją
1 Przesuń
odblokować.
(1)
kartę.
2 Wsuń
zz Włóż kartę stroną z etykietą
skierowaną ku sobie, a następnie
wsuń ją aż do zablokowania
w gnieździe (jak pokazano na
ilustracji).
pokrywę.
3 Zamknij
zz Zamknij pokrywę i przesuń ją
w kierunku wskazanym strzałką
aż do jej zablokowania.
44
Wkładanie i wyjmowanie karty
Wyjmowanie
pokrywę.
1 Otwórz
zz Ustaw przełącznik zasilania
(1)
w pozycji <2>.
zz Upewnij się, że kontrolka dostępu
(1) nie świeci, a następnie otwórz
pokrywę.
zz Jeśli na ekranie jest wyświetlany
komunikat [Zapisywanie...],
zamknij pokrywę.
kartę.
2 Wyjmij
zz Delikatnie wciśnij i puść kartę,
aby ją wyjąć.
zz Wyciągnij kartę, a następnie zamknij
pokrywę.
Formatowanie karty
Jeśli karta jest nowa lub została sformatowana (zainicjalizowana)
w innym aparacie lub w komputerze, zaleca się przeprowadzenie
formatowania karty w tym aparacie (str. 373).
ooDostępna liczba zdjęć zależy od ilości wolnego miejsca na karcie,
ustawień jakości obrazów, czułości ISO itp.
ooUstawienie [z1: Zwolnij migawkę bez karty] opcji [Wyłącz]
nie pozwoli zapomnieć o konieczności włożenia karty (str. 118).
45
Wkładanie i wyjmowanie karty
ooŚwiecenie lub miganie kontrolki dostępu oznacza zapisywanie,
odczytywanie lub usuwanie obrazów dostępnych na karcie albo
przesyłanie danych. W tym momencie nie należy otwierać pokrywy
gniazda karty. Kiedy kontrolka dostępu świeci lub miga, nie należy
także wykonywać poniższych czynności. W przeciwnym razie może
dojść do uszkodzenia danych obrazu, karty lub aparatu.
• Wyjmowanie karty.
• Wyjmowanie akumulatora.
• Potrząsanie lub uderzanie aparatem.
• Odłączanie i podłączanie przewodu zasilającego (w przypadku
korzystania z dostępnych osobno akcesoriów podłączanych do
gniazda sieciowego).
ooJeśli karta zawiera już zapisane zdjęcia, numeracja zdjęć może nie
rozpocząć się od numeru 0001 (str. 367).
ooJeśli na ekranie pojawi się komunikat o błędzie karty pamięci, należy ją
wyjąć i ponownie wsunąć do aparatu. Jeśli błąd będzie się powtarzał,
należy użyć innej karty.
Jeśli obrazy z karty można przesłać do komputera, należy to zrobić,
a następnie sformatować kartę w aparacie (str. 373). Być może po tej
czynności karta zacznie funkcjonować prawidłowo.
ooStyków karty nie należy dotykać palcami ani metalowymi przedmiotami.
Nie należy narażać styków na zetknięcie z kurzem lub wodą.
Zabrudzenie styków może uniemożliwić ich działanie.
ooNie można używać kart multimedialnych (MMC). (Zostanie wyświetlony
błąd karty).
ooKorzystanie z kart UHS-II microSDHC/SDXC za pomocą przejściówki
z microSD na SD nie jest zalecane. Korzystając z kart UHS-II, należy
używać kart SDHC/SDXC.
46
Korzystanie z ekranu
Można zmieniać kierunek i kąt ustawienia ekranu.
1 Odchyl ekran.
ekran.
2 Obróć
zz Po odchyleniu ekranu można go
180°
90°
175°
obrócić w górę, w dół lub o 180°,
aby skierować go w stronę obiektu.
zz Podany kąt jest jedynie wartością
przybliżoną.
go w swoją stronę.
3 Skieruj
zz Zwykle należy używać aparatu
z ekranem skierowanym w stronę
użytkownika.
ooNależy uważać, aby ekran nie został obrócony za mocno poprzez zbyt
duży nacisk na oś obrotu (zawias).
ooW przypadku podłączenia przewodu do złącza aparatu kąt obrotu
odchylonego ekranu będzie ograniczony.
ooPo zakończeniu korzystania z aparatu należy zamknąć ekran, kierując
go do wewnątrz. Zapewnia to ochronę ekranu.
ooGdy ekran jest zwrócony w stronę obiektów znajdujących się z przodu
aparatu, wyświetlany jest obraz lustrzany (odwrócony względem prawej/
lewej strony).
47
Włączanie zasilania
zz <1>
Włącza aparat, czemu towarzyszy
dźwięk otwarcia zasłony migawki.
Jeżeli zamontowany jest obiektyw RF,
rozlega się także dźwięk otwarcia
otworu przysłony.
zz <2>
Wyłącza aparat, czemu towarzyszy
dźwięk zamknięcia zasłony migawki.
Ustaw przełącznik zasilania w tej
pozycji, gdy nie używasz aparatu.
Jeżeli zamontowany jest obiektyw RF,
rozlega się także dźwięk zamknięcia
otworu przysłony.
Ustawianie daty, czasu i strefy
Jeśli po włączeniu przełącznika zasilania zostanie wyświetlony
ekran ustawień daty/czasu/strefy, zapoznaj się z informacjami
na stronie 380, aby ustawić datę/czas/strefę.
Zmiana języka interfejsu
Informacje dotyczące zmiany języka interfejsu można znaleźć na
stronie 383.
Automatyczne czyszczenie matrycy
zz Każde ustawienie przełącznika zasilania w pozycji <2> uruchamia
funkcję automatycznego czyszczenia matrycy. (Może być słyszalny
cichy dźwięk). Podczas czyszczenia matrycy na ekranie jest
wyświetlana ikona <f>. Aby włączyć automatyczne czyszczenie
matrycy, gdy przełącznik zasilania znajduje się także w pozycji <1>,
należy zapoznać się z częścią [53: Czyszczenie matrycy] (str. 392).
zz W przypadku włączenia i wyłączenia przełącznika zasilania
<1>/<2> w krótkich odstępach czasu ikona <f> może nie
być wyświetlana. Jest to zjawisko normalne i nie oznacza ono awarii.
Jeśli przełącznik zasilania zostanie ustawiony w pozycji <2> podczas
zapisywania obrazu na karcie, na monitorze będzie wyświetlany komunikat
[Zapisywanie...], a zasilanie wyłączy się po zakończeniu zapisywania.
48
Włączanie zasilania
z Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
Po ustawieniu przełącznika zasilania w pozycji <1> zostanie
wyświetlony jeden z sześciu poziomów naładowania akumulatora.
Migająca ikona akumulatora <b> oznacza, że akumulator wkrótce
zostanie rozładowany.
Ikona
Poziom (%)
100–70
69–50
49–20
19–10
9–1
0
Ikona
Poziom (%)
ooWykonanie jednej z poniższych czynności przyspieszy wyczerpanie
akumulatora:
• Dłuższe naciskanie spustu migawki do połowy.
• Częste włączanie funkcji AF bez wykonania zdjęcia.
• Używanie funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) obiektywu.
• Korzystanie z funkcji Wi-Fi lub funkcji Bluetooth.
ooDostępna liczba zdjęć może się zmniejszyć w zależności od
rzeczywistych warunków fotografowania.
ooObiektyw jest zasilany z akumulatora aparatu. Niektóre obiektywy mogą
wyczerpać akumulator szybciej niż inne.
ooW niskich temperaturach otoczenia fotografowanie może być niemożliwe
nawet przy wystarczającym poziomie naładowania akumulatora.
Aby sprawdzić stan akumulatora, zapoznaj się z częścią
[53: Dane akumulatora] (str. 387).
49
Montowanie i zdejmowanie obiektywu
Montowanie obiektywu
dekle.
1 Zdejmij
zz Zdejmij tylny dekiel na obiektyw
i dekiel na korpus, obracając je
w kierunku wskazanym strzałkami.
obiektyw.
2 Zamontuj
zz Wyrównaj czerwony wskaźnik
mocowania na obiektywie
z czerwonym wskaźnikiem
mocowania na aparacie, a następnie
obróć obiektyw w kierunku
wskazanym strzałką aż do jego
zablokowania.
przełącznik trybu ostrości
3 Ustaw
na obiektywie w pozycji <AF>.
zz Symbol <AF> oznacza autofokus.
zz Symbol <MF> oznacza ręczną
regulację ostrości. Autofokus nie
będzie działać.
zz Jeżeli używane są obiektywy RF bez
przełącznika trybu ostrości, wybierz
ustawienie [AF] lub [MF] dostępne
w menu aparatu w sekcji [21: Tryb
ostrości].
4 Zdejmij przedni dekiel na obiektyw.
50
Montowanie i zdejmowanie obiektywu
Odłączanie obiektywu
Naciskając przycisk zwalniania
obiektywu, obróć obiektyw
w kierunku wskazanym strzałką.
zz Obróć obiektyw aż do zatrzymania,
a następnie zdejmij go.
zz Załóż tylny dekiel na odłączony
obiektyw.
ooPrzez obiektyw nie wolno patrzeć bezpośrednio na słońce, ponieważ
może to spowodować uszkodzenie wzroku.
ooPodczas montowania lub odłączania obiektywu, należy ustawić
przełącznik zasilania aparatu w pozycji <2>.
ooJeśli podczas działania autofokusa obraca się przednia część obiektywu
(pierścień ostrości), nie należy dotykać obracającej się części.
Instrukcje dotyczące sposobu korzystania z obiektywu można znaleźć
w instrukcji obsługi obiektywu (str. 4).
Wskazówki dotyczące unikania zabrudzeń i pyłu
ooObiektyw należy wymieniać szybko i w miejscu o jak najmniejszym stopniu
zapylenia.
ooPrzechowując aparat bez podłączonego obiektywu, należy koniecznie
założyć dekiel na korpus.
ooPrzed założeniem dekla na korpus należy usunąć nagromadzony na nim kurz.
51
Montowanie i odłączanie obiektywów EF/EF-S
Wszystkich obiektywów EF i EF-S można używać, korzystając
z opcjonalnego adaptera mocowania EF-EOS R. Aparat nie jest
zgodny z obiektywami EF-M.
Montowanie obiektywu
dekle.
1 Zdejmij
zz Zdejmij tylny dekiel na obiektyw
i dekiel na korpus, obracając je
w kierunku wskazanym strzałkami.
(1)
(2)
obiektywu do adaptera.
2 Mocowanie
zz Wyrównaj czerwony lub biały
wskaźnik mocowania na obiektywie
z odpowiadającym mu wskaźnikiem
mocowania na adapterze, a następnie
obróć obiektyw w kierunku wskazanym
strzałką aż do jego zablokowania.
(1)
(2)
(3)
(3)
Czerwony wskaźnik
Biały wskaźnik
adapter na aparacie.
3 Zamocuj
zz Wyrównaj czerwone wskaźniki
mocowania (3) na adapterze
i aparacie, a następnie obróć obiektyw
w kierunku wskazanym strzałką,
aż do jego zablokowania.
52
Montowanie i odłączanie obiektywów EF/EF-S
przełącznik trybu ostrości
4 Ustaw
na obiektywie w pozycji <AF>.
zz Symbol <AF> oznacza autofokus.
zz Symbol <MF> oznacza ręczną
regulację ostrości. Autofokus nie
będzie działać.
5 Zdejmij przedni dekiel na obiektyw.
Odłączanie obiektywu
przycisk zwalniania
1 Naciskając
obiektywu, obróć adapter
w kierunku wskazanym strzałką.
zz Obróć adapter aż do zatrzymania,
a następnie odłącz go.
obiektyw od adaptera.
2 Odłącz
zz Przytrzymaj wciśniętą dźwignię
zwolnienia obiektywu na adapterze
i obróć obiektyw w lewo.
zz Obróć obiektyw aż do zatrzymania,
a następnie zdejmij go.
zz Załóż tylny dekiel na odłączony
obiektyw.
Zalecenia dotyczące obiektywu można znaleźć na stronie 51.
53
Korzystanie z wizjera
Spójrz przez wizjer, aby go aktywować. Możesz ograniczyć
wyświetlanie do samego ekranu lub samego wizjera (str. 403).
Dostosowywanie ostrości wizjera
Obróć pokrętło regulacji dioptrii.
zz Obróć pokrętło w lewo lub w prawo,
aby wyregulować ostrość wizjera.
ooWizjer i ekran aparatu nie mogą być włączone jednocześnie.
ooNiektóre ustawienia formatu obrazu powodują, że na górze i dole lub po
lewej i prawej stronie ekranu są wyświetlane czarne paski. Te obszary
nie są rejestrowane.
54
Podstawowa obsługa urządzenia
Trzymanie aparatu
zzKorzystanie z ekranu podczas fotografowania
Podczas fotografowania można pochylić ekran, aby go dostosować.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na str. 47.
Normalny kąt
Niski kąt
Wysoki kąt
zzFotografowanie przez wizjer
Aby uzyskać ostre zdjęcia, aparat należy trzymać nieruchomo w celu
minimalizacji drgań aparatu.
Fotografowanie w poziomie
Fotografowanie w pionie
1. Prawą ręką silnie chwyć uchwyt aparatu.
2. Lewą ręką podtrzymaj spód obiektywu.
3. Delikatnie połóż palec wskazujący prawej ręki na spuście migawki.
4. Dociśnij ramiona i łokcie do ciała.
5. Aby zachować stabilną postawę, ustaw jedną stopę nieco przed drugą.
6. Dociśnij aparat do twarzy i spójrz przez wizjer.
55
Podstawowa obsługa urządzenia
Spust migawki
Spust migawki ma dwa położenia. Można nacisnąć spust migawki do
połowy, a następnie do końca.
Naciśnięcie do połowy
Uruchamia funkcję autofokusa oraz
system pomiaru ekspozycji ustawiający
czas naświetlania i przysłonę.
Ustawienie ekspozycji (czas naświetlania
i przysłona) jest wyświetlane na ekranie,
w wizjerze lub na panelu LCD przez ok.
8 s lub zgodnie z ustawieniem timera
pomiarowego*.
* Domyślnym ustawieniem timera
pomiarowego jest 8 s.
Naciśnięcie do końca
Powoduje wykonanie zdjęcia.
zzZapobieganie drganiom aparatu
Poruszenie trzymanego w rękach aparatu w chwili ustawiania
ekspozycji określa się mianem drgań aparatu. Może to spowodować
zarejestrowanie nieostrych zdjęć. W celu zapobieżenia drganiom
aparatu należy pamiętać, aby:
●●Mocno trzymać aparat.
●●Nacisnąć spust migawki do połowy, aby użyć autofokusa,
a następnie powoli nacisnąć go do końca.
ooJeśli spust migawki zostanie naciśnięty całkowicie bez wcześniejszego
naciśnięcia go do połowy lub zostanie naciśnięty do połowy i natychmiast
naciśnięty całkowicie, wykonanie zdjęcia przez aparat może chwilę potrwać.
ooUżytkownik może wrócić do stanu gotowości do fotografowania nawet
podczas wyświetlania menu lub odtwarzania obrazów — wystarczy
nacisnąć do połowy spust migawki.
56
Podstawowa obsługa urządzenia
<W> Przycisk trybu
Pozwala ustawić tryb fotografowania.
Naciśnij przycisk <W>, a następnie
obróć pokrętło <6>, aby wybrać tryb
fotografowania.
Aby przełączyć pomiędzy trybem
fotografowania i filmowania, naciśnij
przycisk <W>, a następnie
przycisk <B>.
<p> Przycisk Start AF
Działa tak samo jak naciśnięcie
spustu migawki do połowy w trybie
fotografowania [t], [d], [s], [f],
[a] lub [BULB].
<B> Przycisk wielofunkcyjny
Naciskając przycisk <B> i obracając
pokrętło <5>, można ustawić czułość
ISO, tryb wyzwalania migawki, działanie
AF, balans bieli i korektę ekspozycji
lampy.
57
Podstawowa obsługa urządzenia
<6> Pokrętło główne
(1) Po naciśnięciu przycisku obróć
pokrętło <6>.
Naciśnij przycisk, taki jak <W>
lub <B>, a następnie obróć
pokrętło <6>.
Gdy użytkownik naciśnie spust migawki
do połowy, aparat wróci do stanu
gotowości do fotografowania.
(2) Obróć tylko pokrętło <6>.
Patrząc na ekran, w wizjer lub na panel
LCD, obróć pokrętło <6>.
Za pomocą tego pokrętła można ustawić
czas naświetlania, przysłonę itp.
Czynność (1) można wykonać nawet, jeśli elementy sterowania są
zablokowane za pomocą blokady kilku funkcji (str. 60).
58
Podstawowa obsługa urządzenia
<5> Pokrętło szybkiej kontroli
(1) Po naciśnięciu przycisku obróć
pokrętło <5>.
Naciśnij przycisk, taki jak <W>
lub <B>, a następnie obróć
pokrętło <5>.
Gdy użytkownik naciśnie spust migawki
do połowy, aparat wróci do stanu
gotowości do fotografowania.
(2) Obróć tylko pokrętło <5>.
Patrząc na ekran, w wizjer lub na panel
LCD, obróć pokrętło <5>.
Za pomocą tego pokrętła można ustawić
wartość korekty ekspozycji, ustawienie
przysłony przy ręcznej regulacji
ekspozycji itp.
Czynność (1) można wykonać nawet, jeśli elementy sterowania są
zablokowane za pomocą blokady kilku funkcji (str. 60).
59
Podstawowa obsługa urządzenia
<R> Przełącznik blokady kilku funkcji
Ustawiając [56: Blokada kilku funkcji]
i naciskając przycisk <R>, można
zapobiec zmianie ustawień w wyniku
przypadkowego użycia pokrętła głównego,
pokrętła szybkiej kontroli, paska
wielofunkcyjnego (M-Fn), pierścienia
sterowania lub dotknięcia ekranu
dotykowego. Aby odblokować elementy
sterowania, naciśnij ponownie przycisk
<R>. Szczegółowe informacje
dotyczące opcji [56: Blokada kilku
funkcji] można znaleźć na stronie 416.
<U> Przycisk informacji/podświetlenia panelu LCD
zz Każdorazowe naciśnięcie przycisku
<U> powoduje zmianę informacji
wyświetlanych na panelu LCD.
zz Aby podświetlić panel LCD, przytrzymaj
wciśnięty przycisk <U> (9).
W przypadku ekspozycji w trybie Bulb naciśnięcie do końca spustu migawki
spowoduje wyłączenie podświetlenia panelu LCD.
<T> Pierścień sterowania
Domyślnie wartość przysłony można
ustawić, obracając pierścień sterowania
obiektywów RF lub adapterów mocowania,
jednocześnie naciskając spust migawki
do połowy w trybie [t], [f], [a] lub
[BULB]. W przeciwnym razie do pierścienia
sterowania można przypisać inną funkcję,
dostosowując operacje w pozycji [84:
Dostosowanie pokręteł] (str. 555).
60
Podstawowa obsługa urządzenia
<m> Pasek M-Fn (wielofunkcyjny)M
Można przypisać często używane
funkcje do czynności przewijania
paska <m> i naciskania jego końców.
Domyślnie nie jest przypisana żadna
funkcja.
Po zakupie aparatu lub gdy nie jest
przypisana żadna funkcja, można
uzyskać dostęp do ekranu skrótów
menu ustawień [84: Dostosowanie
paska M-Fn], naciskając lewy koniec
paska <m>. Wybierz opcję [Tak], aby
przejść do ekranu ustawień (str. 561).
Podstawowa obsługa urządzenia
Przesuwanie
Przesuń palec w lewo lub w prawo
natychmiast po dotknięciu paska <m>.
Dotknięcie (lewy koniec)
Dotknij lewego końca paska <m>,
a następnie natychmiast zabierz palec.
Dotknięcie (prawy koniec)
Dotknij prawego końca paska <m>,
a następnie natychmiast zabierz palec.
Operacje zostaną anulowane, jeżeli użytkownik nie poruszy palcem
natychmiast po dotknięciu przycisku <m>.
61
Podstawowa obsługa urządzenia
Przycisk INFO
Każdorazowe naciśnięcie
przycisku <B> powoduje
zmianę wyświetlanych informacji.
Poniższe przykładowe ekrany
dotyczą zdjęć.
62
Obsługa menu i ustawienia
(1)
(2)
(3)
(6) (7)
(5)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
Przycisk <M>
Przycisk <B>
Ekran
Przyciski nawigacji <V>
(5)
(6)
(7)
Przycisk <0>
Pokrętło szybkiej kontroli
Pokrętło główne
[A] Ekran menu trybów
* W trybie [A] niektóre karty i elementy menu nie są wyświetlane.
63
Obsługa menu i ustawienia
Ekran w trybach [t], [d], [s], [f], [a] i [BULB]
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(1)
(2)
(10)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Karty główne
Karty podrzędne
Pozycje menu
z: Fotografowanie
2: Autofokus
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
3 : Odtwarzanie
5 : Nastawy
8 : Funkcje indywidualne
9 : Moje menu
Ustawienia menu
Procedura wprowadzania ustawień menu
ekran menu.
1 Wyświetl
zz Naciśnij przycisk <M>.
kartę.
2 Wybierz
zz Naciśnij przycisk <B>, aby
przełączać pomiędzy głównymi kartami.
zz Obróć pokrętło <6>, aby wybrać
kartę podrzędną.
zz Na przykład karta [z4] odnosi
się w niniejszej instrukcji do ekranu
wyświetlanego po wybraniu czwartej
pozycji [ ] od lewej na karcie
z (Fotografowanie).
64
Obsługa menu i ustawienia
jedną z pozycji.
3 Wybierz
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
pozycję menu, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
opcję.
4 Wybierz
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
opcję.
zz Bieżące ustawienie jest oznaczone
kolorem niebieskim.
wybór opcji.
5 Potwierdź
zz Aby zapisać ustawienie, naciśnij
przycisk <0>.
ekran nastaw.
6 Zamknij
zz Naciśnij przycisk <M>, aby
zakończyć i przygotować się do
fotografowania.
ooW opisach funkcji menu w niniejszej instrukcji założono, że użytkownik
nacisnął przycisk <M> w celu wyświetlenia ekranu menu.
ooPo menu można się również poruszać, dotykając ekranu menu lub
używając przycisków nawigacji <V>.
ooAby anulować działanie, naciśnij przycisk <M>.
65
Obsługa menu i ustawienia
Przyciemnione pozycje menu
Przykład: Priorytet jasnych partii obrazu
Nie można ustawić przyciemnionych
pozycji menu. Pozycja menu jest
przyciemniona, jeśli inne ustawienie
funkcji zastępuje ją.
Zastępującą funkcję można zobaczyć,
wybierając przyciemnioną pozycję menu
i naciskając przycisk <0>.
W przypadku anulowania zastępującego
ustawienia funkcji przyciemniona pozycja
menu będzie dostępna do regulacji.
W przypadku niektórych przyciemnionych pozycji funkcja zastępująca może
nie być widoczna.
Opcja [56: Kasowanie nastaw aparatu] umożliwia przywrócenie ustawień
domyślnych funkcji menu (str. 419).
66
d Obsługa ekranu dotykowego
Aparat można obsługiwać, dotykając ekran (panel dotykowy) palcem
i przesuwając.
Dotykanie
Przykładowy ekran (Szybkie nastawy)
zz Dotknij palcem ekranu (szybko
dotknij, a następnie odsuń palec).
zz Na przykład po dotknięciu przycisku
[Q] zostanie wyświetlony ekran
szybkich nastaw. Dotknięcie
przycisku [2] powoduje powrót
do poprzedniego ekranu.
Przeciąganie
Przykładowy ekran (Ekran menu)
zz Przesuń palec, dotykając ekranu.
ooJeśli w pozycji [53: Sygnał "bip"] wybrano opcję [Dotknij ], sygnał
dźwiękowy nie będzie emitowany podczas sterowania za pomocą dotyku
(str. 386).
ooCzułość sterowania dotykiem można wyregulować (str. 385).
67
Q Szybkie nastawy
Użytkownik może bezpośrednio wybrać i skonfigurować ustawienia
wyświetlane na ekranie. Są to tak zwane szybkie nastawy.
1 Naciśnij przycisk <Q> (7).
ustawienie.
2 Wybierz
zz Użyj przycisków <W> <X>,
aby wybrać element.
zz Gdy zostanie wyświetlony ekran
po lewej stronie, użyj przycisków
<W> <X> <Y> <Z>, aby dokonać
wyboru.
opcję.
3 Wybierz
zz Obróć pokrętło <6> lub <5>
lub użyj przycisków <Y> <Z>,
aby zmienić ustawienie. Niektóre
funkcje można także ustawiać przez
naciśnięcie przycisku po wykonaniu
tych operacji.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby
zakończyć ustawianie i wrócić
do poprzedniego ekranu.
Można również dotknąć ekranu, aby wyświetlić ustawienia Szybkie
nastawy (str. 67).
68
2
Fotografowanie
Niniejszy rozdział opisuje fotografowanie oraz przedstawia
ustawienia menu na karcie fotografowanie ([z]).
zz Ikona M po prawej stronie tytułu strony oznacza, że funkcja
ta jest dostępna tylko w trybach [t], [d], [s], [f], [a]
oraz [BULB].
69
2
-1 Wykonywanie zdjęć
Ustawienia [Tryb fotografowania] dla wykonywania zdjęć
Aby przygotować się do wykonywania
zdjęć, naciśnij przycisk <W>,
a następnie naciśnij przycisk <B>,
aby uzyskać dostęp do ekranu [Tryb
fotografowania] po lewej stronie.
[A] : Inteligentna scena auto (str. 123)
[t] : E
lastyczna preselekcja AE
(str. 140)
[d] : Programowa AE (str. 132)
[s] : Preselekcja czasu (str. 134)
[f] : Preselekcja przysłony (str. 136)
[a] : Ręczna regulacja ekspozycji
(str. 138)
[BULB]
: Bulb (str. 158)
[w/x/y] : Własny tryb filmowania
(str. 417)
70
Menu kart: Fotografowanie
zzFotografowanie 1
str. 75
str. 78
str. 80
str. 118
str. 118
zzFotografowanie 2
str. 110
str. 179
zzFotografowanie 3
str. 155
str. 85
str. 104
str. 109
str. 119
str. 120
71
Menu kart: Fotografowanie
zzFotografowanie 4
str. 97
str. 100
str. 102
str. 117
str. 88, 92, 95
zzFotografowanie 5
str. 107
str. 105
str. 121
str. 130
str. 166
str. 161
zzFotografowanie 6
str. 159
str. 115
str. 151
str. 150
str. 149
72
Menu kart: Fotografowanie
W trybie [A] wyświetlany jest następujący ekran.
zzFotografowanie 1
str. 75
str. 78
str. 118
str. 118
str. 130
str. 192
73
Spis funkcji: Fotografowanie
Tryby fotografowania
zz Tryb [A]
B str. 123
zz Tryb [t]
B str. 140
zz Tryb [d]
B str. 132
zz Tryb [s]
B str. 134
zz Tryb [f]
B str. 136
zz Tryb [a]
B str. 138
zz Tryb [BULB]
B str. 158
Menu/Funkcje filmowania
zz Jakość obrazu
B str. 75
zz Dual Pixel RAW
B str. 78
zz Kadrowanie/format
obrazu
B str. 80
zz Czułość ISO (zdjęcia) B str. 83
zz Styl obrazów
B str. 88
zz Balans bieli
B str. 97
zz Ręczny balans według
wzorca bieli
B str. 100
zz Sekwencja/przesunięcie balansu
bieli
B str. 102
zz Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator
jasności)
B str. 104
zz Redukcja zakłóceń
wysokiej czułości ISO B str. 105
zz Redukcja zakłóceń długiego
czasu naświetlania
B str. 107
zz Zwalnianie migawki
bez karty
B str. 118
zz Czas kontrolnego
wyświetlania
B str. 118
zz Timer pomiarowy
B str. 119
zz Symulacja ekspozycji B str. 120
zz Dane dla retuszu
kurzu
B str. 121
zz Migawka dotykowa
B str. 130
zz Tryb wyzwalania
migawki
B str. 144
zz Samowyzwalacz
B str. 147
zz Ciche fotografowanie
w trybie LV
B str. 150
zz Cicha migawka
B str. 151
zz Tryb pomiaru
B str. 152
zz Korekta ekspozycji
B str. 154
zz Sekwencja
naświetlania
B str. 155
zz Blokada AE
B str. 157
zz Timer funkcji Bulb
B str. 159
zz Tryb HDR
B str. 161
zz Ekspozycje
wielokrotne
B str. 166
zz Zdalne wyzwalanie
B str. 174
zz Elektroniczny wężyk
spustowy
B str. 176
zz Zewnętrzna lampa
błyskowa
B str. 177
B str. 109
zz Nastawy lampy
B str. 179
zz Korekcja aberracji
obiektywu
B str. 110
zz Redukcja migotania
B str. 115
zz Ustawienia funkcji
indywidualnych lampy
błyskowej
B str. 187
zz Przestrzeń kolorów
B str. 117
zz Priorytet jasnych
partii obrazu
74
Nastawy Jakości obrazu
Użytkownik może określić liczbę pikseli i jakość obrazu. Opcje jakości
obrazu JPEG obejmują 73, 83, 74, 84, 7a, 8a oraz b.
Opcje jakości obrazu RAW obejmują 1 oraz F.
pozycję [z1: Jakość
1 Wybierz
obrazu].
żądaną jakość obrazu.
2 Ustaw
zz Aby wybrać jakość RAW, obróć
pokrętło <6>, natomiast aby
wybrać jakość JPEG, naciśnij
przyciski <Y> <Z>.
zz Aby zapisać ustawienie, naciśnij
przycisk <0>.
Liczba dostępnych zdjęć wskazana w [****] na ekranie ustawienia jakości
obrazu ma zawsze zastosowanie do ustawienia [Pełna klatka], bez
względu na rzeczywiste ustawienie formatu obrazu (str. 80).
ooJeśli zarówno dla obrazu RAW, jak i JPEG ustawiono opcję [–], zostanie
wprowadzone ustawienie 73.
ooJeśli zostanie wybrany zarówno format RAW, jak i JPEG za każdym
razem fotografowany obraz zostanie zapisany na karcie pamięci
jednocześnie w obu formatach plików (RAW i JPEG) z użyciem
ustawionych parametrów jakości rejestracji obrazu. Obydwa obrazy
zostaną zapisane z tymi samymi numerami plików (.JPG jest
rozszerzeniem pliku dla formatu JPEG, zaś .CR3 — dla RAW).
ooDla opcji b jest ustawiona jakość 7 (wysoka).
ooZnaczenie ikon jakości obrazu: 1 RAW, F Compact RAW, JPEG,
7 Szczegóły, 8 Normalna, 3 Wysoka, 4 Średnia, 6 Niska.
75
Nastawy Jakości obrazu
Obrazy RAW
Obraz RAW stanowi zapis nieprzetworzonych danych zarejestrowanych
przez matrycę światłoczułą, który został skonwertowany do postaci
cyfrowej. Obraz jest zapisywany na karcie cyfrowej bez dalszych zmian
w jednej z następujących dostępnych jakości: 1 lub F. Jakość
F tworzy obrazy RAW w plikach o wielkości mniejszej niż 1.
Obrazy RAW mogą być poddane obróbce przy pomocy [31:
Obróbka obrazu RAW] (str. 339) i zapisane jako obrazy JPEG.
(Podobnie jak dla jakości 1, wszystkie opcje rozmiaru JPEG są
dostępne dla jakości F). Jako że sam obraz RAW nie zmienia się,
można go obrabiać w celu utworzenia dowolnej liczby obrazów JPEG
z zastosowanymi różnymi opcjami obróbki.
Do obróbki obrazów RAW można używać oprogramowania Digital
Photo Professional (oprogramowanie EOS). Można wprowadzić
różne zmiany w obrazach w zależności od sposobu ich późniejszego
użycia oraz wygenerować obrazy JPEG lub inne rodzaje obrazów
odzwierciedlających wyniki tych zmian.
Oprogramowanie do obróbki obrazów RAW
ooDo wyświetlania obrazów RAW w komputerze zalecane jest używanie
oprogramowania Digital Photo Professional (DPP, oprogramowanie EOS).
ooPoprzednie wersje oprogramowania DPP w wersji 4.x mogą
nie umożliwiać przetwarzania obrazów RAW wykonanych tym
aparatem. Jeśli w komputerze jest zainstalowana poprzednia wersja
oprogramowania DPP w wersji 4.x, należy pobrać i zainstalować
najnowszą wersję oprogramowania DPP z witryny internetowej firmy
Canon w celu zaktualizowania go (str. 572). (Wcześniejsza wersja
zostanie zastąpiona). Należy pamiętać, że oprogramowanie DPP
w wersji 3.x nie jest w stanie przetwarzać obrazów RAW wykonanych
tym aparatem.
ooDostępne w sprzedaży oprogramowanie może nie wyświetlać obrazów
RAW wykonanych tym aparatem. Informacje na temat zgodności
oprogramowania można uzyskać u jego producenta.
76
Nastawy Jakości obrazu
Wskazówki dotyczące wyboru jakości obrazu
Wskazówki dotyczące wielkości plików, liczby możliwych do wykonania
zdjęć oraz maksymalnej liczby zdjęć seryjnych można znaleźć na
stronie 609.
Maksymalna liczba zdjęć seryjnych podczas
rejestrowania serii zdjęć
Przybliżona maksymalna liczba zdjęć
seryjnych jest wyświetlana w lewym
górnym rogu ekranu fotografowania
i w prawym dolnym rogu wizjera.
Jeśli maksymalna liczba zdjęć
seryjnych jest równa lub przekracza 99,
wyświetlana będzie wartość „99”.
Jeżeli maksymalna liczba zdjęć seryjnych jest wyświetlana jako „99”,
oznacza to, że można wykonać serię liczącą 99 lub więcej zdjęć. Wartość
ta zaczyna zmniejszać się, gdy osiągnie 98 lub mniej. Napis [BUSY]
na ekranie i na panelu LCD wskazuje, że pamięć bufora wewnętrznego
jest zapełniona i fotografowanie zostanie czasowo zatrzymane. Jeśli
fotografowanie serii zdjęć zostanie zatrzymane, maksymalna liczba zdjęć
seryjnych wzrośnie. Po zapisaniu wszystkich zarejestrowanych obrazów na
karcie można wznowić zdjęcia seryjne i wykonać maksymalną liczbę zdjęć
seryjnych podaną w tabeli na stronie 609.
77
Ustawienie trybu Fotografowanie Dual Pixel RAW
Fotografowanie w trybie jakości 1 lub F z użyciem tej funkcji
skutkuje tworzeniem obrazów Dual Pixel RAW zawierających
informacje Dual Pixel z matrycy światłoczułej. Ta funkcja nosi
nazwę fotografowania Dual Pixel RAW.
W trakcie obróbki takich obrazów przy użyciu oprogramowania Digital
Photo Professional dla aparatów EOS, użytkownik może wykorzystać
dane Dual Pixel do poprawienia ostrości (wykorzystując informacje
o głębi), nieco przesunąć punkt widzenia aparatu i zredukować efekt
odbicia.
W zależności od warunków fotografowania mogą być uzyskane
różne wyniki, dlatego przed skorzystaniem z tej funkcji, należy
zapoznać się informacjami dotyczącymi charakterystyki Dual Pixel
RAW oraz obróbki obrazu, zawartymi w dokumencie „Digital Photo
Professional Instrukcja obsługi”.
pozycję [z1: Dual
1 Wybierz
Pixel RAW].
pozycję [Włącz].
2 Wybierz
zz Naciśnij przycisk <B> i przed
kontynuowaniem przeczytaj tekst na
ekranie Pomoc (str. 405).
żądaną jakość rejestracji
3 Ustaw
obrazów na 1 lub F.
zz Ustaw żądaną jakość rejestracji
obrazów na 1, 1+JPEG, F
lub F+JPEG.
78
Ustawienie trybu Fotografowanie Dual Pixel RAW
zdjęcie.
4 Zrób
ggZostanie zarejestrowany obraz RAW
z danymi w technologii Dual Pixel
(obraz Dual Pixel RAW).
ooUruchomienie trwa dłużej, gdy przełącznik zasilania jest ustawiony
na <1>, lub kiedy aparat wznawia działanie z trybu automatycznego
wyłączenia.
ooSzybkość serii zdjęć jest niższa, gdy użytkownik fotografuje w Dual Pixel
RAW (str. 144). Maksymalna liczba zdjęć seryjnych również zmniejsza się.
ooTryb wyzwalania migawki <o> jest niedostępny. Ustawienie <o>
tego trybu ma efekt taki, jak ustawienie <i>.
ooZakłócenia obrazu mogą być bardziej zauważalne w obrazach RAW lub
RAW+JPEG.
oo1-przyciskowe ustawienie jakości obrazu jest niedostępne.
Wartość i efekt korekty Dual Pixel RAW
ooWartość i efekt korekty będą tym większe, im większy jest otwór przysłony.
ooWartość i efekt korekty mogą nie być wystarczające z niektórymi
obiektywami i w pewnych warunkach fotografowania.
ooWartość i efekt korekty różnią się w zależności od orientacji aparatu
(pionowa albo pozioma).
ooWartość i efekt korekty mogą nie być wystarczające w pewnych
warunkach fotografowania.
79
Ustawianie kadrowania/formatu obrazuN
Zazwyczaj w przypadku obiektywów RF lub EF obrazy są rejestrowane
przy wymiarach matrycy światłoczułej około 36,0 x 24,0 mm przy pełnej
klatce, jednak przy fotografowaniu kadrowanym użytkownik może
wyizolować i powiększyć środek obrazu o około 1,6x (rozmiar APS-C),
podobnie jak przy użyciu teleobiektywu, lub może ustawić format obrazu
tak, aby dopasować go do własnych zastosowań przed fotografowaniem.
W przypadku obiektywów EF-S rejestrowany jest format obrazu 3:2
w środku obrazu, powiększony o około 1,6x (rozmiar APS-C).
pozycję [z1:
1 Wybierz
zPrzycinanie/Format obr.].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Wybierz [Pełna klatka], [1,6x (krop)],
[1:1 (format obrazu)], [4:3 (format
obrazu)] lub [16:9 (format obrazu)].
zz W przypadku obiektywów EF-S,
ustawienie [1,6x (krop)] jest wybierane
automatycznie i nie jest dostępna
żadna inna opcja.
zz Jeśli nie chcesz zmienić wyświetlania
obszaru rejestrowania, naciśnij
przycisk <0> i przejdź do punktu 4.
sposób wyświetlania
3 Wybierz
obszaru rejestrowania.
zz Na ekranie widocznym w punkcie 2
naciśnij przycisk <B>.
zz Wybierz sposób wyświetlania,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
ooOpcje jakości obrazu 74/84/7a/8a są niedostępne, gdy wybrane
jest ustawienie [1,6x (krop)] lub z obiektywem EF-S.
ooFotografowanie kadrowane z ustawieniem jakości 74/84/7a/8a
generuje, odpowiednio, obrazy 73/83/b/b.
ooFotografowanie obiektywem EF-S przy automatycznym ustawieniu [1:1
(format obrazu)], [4:3 (format obrazu)], lub [16:9 (format obrazu)] anuluje
ustawienie i skutkuje fotografowaniem [1,6x (krop)] w formacie obrazu 3:2.
80
Ustawianie kadrowania/formatu obrazu
Przykładowe ustawienia
Ustawienie Y
zdjęcie.
4 Zrób
zz Przy ustawieniu [1,6x (krop)] lub
użyciu obiektywu EF-S, wyświetlany
jest obraz w powiększeniu około 1,6x.
zz Przy ustawieniu [1:1 (format
obrazu)], [4:3 (format obrazu)] lub
[16:9 (format obrazu)], rejestrowany
jest obraz wewnątrz czarnej maski lub
konturu.
Ustawienie U lub
użycie obiektywu EF-S
Ustawienie V i S
Ustawienie W i R
81
Ustawianie kadrowania/formatu obrazu
ooObszary poza obszarem kadrowanym nie są zapisane przy
fotografowaniu RAW, gdy wybrane jest ustawienie [1,6x (krop)]
lub z obiektywem EF-S.
oo[Obszar fotografowania] nie ma wpływu na wyświetlacz, gdy wybrane
jest ustawienie [1,6x (krop)] lub z obiektywem EF-S.
ooOpcja [85: Dodaw. inf. o przycięciu] jest dostępna, tylko gdy wybrane
jest ustawienie [Pełna klatka].
ooUstawienie [z1: zPrzycinanie/Format obr.] nie jest używane jako
podstawa dla automatycznego wyzwalania błysku (automatyczna
korekta pokrycia błysku) przez zewnętrzną lampę Speedlite.
ooSzczegółowe informacje na temat liczby pikseli przy ustawianiu
kadrowania lub formatu obrazu można znaleźć na stronie 610.
ooPrawie 100% pokrycia pola widzenia jest utrzymywane pionowo
i poziomo, gdy wybrane jest ustawienie kadrowania lub formatu obrazu.
ooInformacja o formacie obrazu jest dodawana do rejestrowanych w pełnej
wielkości obrazów RAW, gdy ustawiony jest format obrazu. Gdy obrazy
RAW są odtwarzane, obszar obrazu użyty przy fotografowaniu jest
zaznaczony liniami. Należy zauważyć, że obszar fotografowany
obrazu jest wskazany na pokazie przezroczy (str. 331).
82
i: Ustawianie czułości ISO dla zdjęćN
Ustaw czułość ISO (czułość matrycy światłoczułej) odpowiednią do
warunków oświetleniowych. W trybie [A] czułość ISO jest ustawiana
automatycznie (str. 608).
Informacje na temat czułości ISO podczas filmowania – patrz strona 614.
przycisk <B> (9).
1 Naciśnij
zz Gdy obraz jest wyświetlony na ekranie,
naciśnij przycisk <B>.
pozycję czułości ISO.
2 Wybierz
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
żądaną pozycję czułości ISO.
czułość ISO.
3 Ustaw
zz Obróć pokrętło <6>, aby ustawić
żądaną wartość.
zz Czułość wg ISO można ustawić
w zakresie ISO 100–40000
z dokładnością do 1/3 stopnia.
zz Wybierz pozycję [AUTO], aby
ustawić czułość ISO automatycznie.
zz Szczegółowe informacje dotyczące
Autom. zakresu wg ISO można
znaleźć na str. 608.
Aby rozszerzyć dostępny zakres czułości ISO z L (odpowiednik ISO 50)
do H1 (odpowiednik ISO 51200) lub H2 (odpowiednik ISO 102400), należy
wyregulować [Zakres ISO] w [z3: zNastawy czułości ISO] (str. 85).
83
Ustawianie czułości ISO dla zdjęć
Przewodnik po czułości ISO
zz Niska czułość ISO redukuje zakłócenia obrazu, ale może zwiększać
ryzyko drgań aparatu/obiektu lub ograniczać ostrość (głębię ostrości)
w pewnych warunkach fotografowania.
zz Wysoka czułość ISO pozwala na fotografowanie w warunkach
niedostatecznego oświetlenia, ustawianie ostrości dla większego
obszaru (większa głębia ostrości) oraz daje większy zasięg lampy
błyskowej, jednak może zwiększać zakłócenia obrazu.
ooPonieważ H1 (odpowiednik ISO 51200) i H2 (odpowiednik ISO 102400)
są dodatkowymi ustawieniami czułości ISO, zakłócenia (plamy świetlne,
pasma itp.) i nieregularne kolory są bardziej zauważalne, a rozdzielczość
niższa niż w przypadku ustawienia standardowego.
ooPonieważ L (odpowiednik ISO 50) to dodatkowe ustawienie czułości
ISO, zakres dynamiki będzie nieco mniejszy niż w przypadku ustawienia
standardowego.
ooJeśli w pozycji [z3: Priorytet jasnych partii obr.] wybrano wartość
[Włącz][Wzmocniona] (str. 109), nie można wybrać ustawienia L
(odpowiednik ISO 50), ISO 100/125/160, H1 (odpowiednik ISO 51200)
ani H2 (odpowiednik ISO 102400).
ooPodczas fotografowania przy wysokiej czułości ISO, wysokiej
temperaturze, długiej ekspozycji lub ekspozycji wielokrotnej mogą być
zauważalne zakłócenia obrazu (ziarnistość, punkty światła, pasy itp.),
nieregularne kolory lub przesunięcie koloru.
ooPodczas wykonywania zdjęć w warunkach powodujących skrajną
ziarnistość, np. kombinacja wysokiej czułości ISO, wysokiej temperatury
i długiej ekspozycji, obrazy mogą nie zostać zarejestrowane poprawnie.
ooJeśli używasz wysokich czułości ISO i lampy błyskowej do fotografowania
blisko znajdującego się obiektu, może wystąpić prześwietlenie.
84
Ustawianie czułości ISO dla zdjęć
Ustawianie zakresu czułości ISO, który można ustawić ręcznie
Można ręcznie ustawić zakres czułości ISO (dolny i górny limit).
Dolny limit można ustawić w zakresie od L (odpowiednik ISO 50) do H1
(odpowiednik ISO 51200), a górny limit — w zakresie od ISO 100 do
H2 (odpowiednik ISO 102400).
pozycję [z3: zNastawy
1 Wybierz
czułości ISO].
2 Wybierz pozycję [Zakres ISO].
dolny limit.
3 Ustaw
zz Wybierz pole dolnego limitu,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Wybierz czułość ISO, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
górny limit.
4 Ustaw
zz Wybierz pole górnego limitu,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Wybierz czułość ISO, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
5 Wybierz opcję [OK].
85
Ustawianie czułości ISO dla zdjęć
Ustawianie zakresu czułości ISO dla trybu automatycznej
czułości ISO
W trybie automatycznej czułości ISO można ustawić automatyczny
zakres czułości ISO w zakresie 100–40000. Dolny limit można ustawić
w zakresie ISO 100–25600, a górny limit w zakresie ISO 200–40000.
1 Wybierz pozycję [Autom. zakres].
dolny limit.
2 Ustaw
zz Wybierz pole dolnego limitu,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Wybierz czułość ISO, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
górny limit.
3 Ustaw
zz Wybierz pole górnego limitu,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Wybierz czułość ISO, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
4 Wybierz opcję [OK].
Ustawienia [Minimalny] i [Maksymalny] będą również funkcjonować jako
minimalne i maksymalne czułości ISO w trybie bezpiecznego przesuwania
ekspozycji na podstawie czułości ISO (str. 545).
86
Ustawianie czułości ISO dla zdjęć
Ustawianie Minimalnego czasu naświetlania dla trybu
automatycznej czułości ISO
Można ustawić minimalny czas naświetlania, tak aby czas naświetlania ustawiony automatycznie nie był zbyt długi w trybie automatycznej czułości ISO.
Jest to skuteczne rozwiązanie w przypadku korzystania z trybów
[d] i [f] podczas fotografowania ruchomego obiektu obiektywem
szerokokątnym lub podczas korzystania z teleobiektywu. Ułatwia to
zredukowanie drgania aparatu i rozmycia obiektów.
1 Wybierz pozycję [Min.czas naśw.].
Ustawienie automatyczne
Ustawienie ręczne
żądany minimalny czas
2 Ustaw
naświetlania.
zz Wybierz pozycję [Autom.] lub [Ręczny].
zz W przypadku wybrania opcji [Autom.]
obróć pokrętło <6>, aby ustawić
żądany czas (dłuższy lub krótszy)
w stosunku do standardowego czasu,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz W przypadku wybrania opcji [Ręczny]
obróć pokrętło <6>, aby wybrać
czas naświetlania, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
ooJeśli po ustawieniu maksymalnej czułości ISO w pozycji [Autom.
zakres] prawidłowa ekspozycja nie może być uzyskana, wtedy w celu
uzyskania ekspozycji standardowej zostanie ustawiony dłuższy czas
naświetlania niż określony w pozycji [Min.czas naśw.].
ooTa funkcja nie będzie stosowana podczas fotografowania z lampą
błyskową i filmowania.
Po wybraniu opcji [Autom.(Standard)], minimalny czas naświetlania będzie
odwrotnością ogniskowej obiektywu. Jeden stopień od pozycji [Dłuższy]
do [Krótszy] jest odpowiednikiem jednego stopnia czasu naświetlania.
87
Wybór stylu obrazówN
Wybór zaprogramowanego ustawienia Styl obrazów pozwala
skutecznie uzyskać charakterystykę obrazu odpowiadającą
ekspresji fotograficznej lub zgodną z fotografowanym obiektem.
W trybie [A] automatycznie ustawiany jest tryb [D] (Auto).
1 Wybierz pozycję [z4: Styl obrazów].
styl obrazów.
2 Wybierz
zz Wybierz styl obrazów, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
88
Wybór stylu obrazów
Charakterystyka stylu obrazów
zz[D] Auto
Ton koloru zostanie dostosowany automatycznie do fotografowanej
sceny. Kolory będą bardziej żywe w przypadku fotografowania
błękitu nieba, zieleni oraz szczególnie natury, otwartych przestrzeni
i zachodów słońca.
Jeśli nie można uzyskać żądanego tonu koloru w trybie [Auto], należy użyć
innego stylu obrazów.
zz[P] Standard
Obraz jest żywy, ostry i wyrazisty. Jest to styl obrazów ogólnego
przeznaczenia, który nadaje się do większości scen.
zz[Q] Portrety
Zapewnia przyjemny odcień skóry. Obraz ma delikatniejsze barwy.
Opcja odpowiednia do portretów wykonywanych z małej odległości.
Odcień skóry można dostosować, zmieniając ustawienie
[Ton koloru] (str. 93).
zz[R] Krajobrazy
Zapewnia żywe odcienie koloru niebieskiego i zielonego oraz bardzo
ostre i wyraziste obrazy. Doskonale nadaje się do fotografowania
imponujących krajobrazów.
zz[u] Szczegóły
Opcja odpowiada szczegółowemu zarysowi i dokładnemu opisowi
tekstury przedmiotu. Kolory będą lekko ożywione.
zz[S] Neutralny
Odpowiedni do obróbki obrazu na komputerze. Zapewnia naturalne
kolory i stonowane obrazy o umiarkowanym stopniu jasności
i nasycenia kolorów.
89
Wybór stylu obrazów
zz[U] Dokładny
Odpowiedni do obróbki obrazu na komputerze. Kolor obiektu
zarejestrowanego w świetle słonecznym przy temperaturze barwowej
5200K zostanie dostosowany do koloru kolorymetrycznego obiektu.
Zapewnia stonowane obrazy o umiarkowanym stopniu jasności
i nasycenia kolorów.
zz[V] Monochromatyczny
Pozwala wykonywać zdjęcia czarno-białe.
Obrazów kolorowych nie można odzyskać z obrazów JPEG
zarejestrowanych ze stylem [Monochrom.] obrazów.
zz[W] Użytkownika 1–3
Aparat pozwala zarejestrować bazowy styl, np. [Portrety],
[Krajobrazy] lub wybrać plik stylu obrazów itp., a następnie
zmodyfikować jego parametry (str. 95). Za pomocą dowolnego
jeszcze nieustawionego stylu obrazu zdefiniowanego przez
użytkownika zdjęcia będą wykonywane z takimi samymi
ustawieniami właściwości, jak w przypadku ustawień domyślnych
trybu [Standard].
90
Wybór stylu obrazów
Symbole
Na ekranie wyboru Styl obrazów znajdują się ikony symbolizujące
parametry, takie jak [Siła], [Precyzja] czy [Próg] opcji [Ostrość],
jak również [Kontrast] i inne ustawienia. Cyfry oznaczają wartości
tych ustawień dla poszczególnych stylów obrazu.
Symbole
g
h
i
j
k
l
Ostrość
A Siła
B Precyzja
C Próg
Kontrast
Nasycenie
Ton koloru
Efekt filtru (Monochromatyczne)
Efekt tonalny (Monochromatyczne)
Podczas nagrywania filmu, symbol gwiazdki „*” będzie wyświetlany
w polach [Precyzja] i [Próg] w menu [Ostrość]. Ustawienia [Precyzja]
i [Próg] nie mają zastosowania do filmów.
91
Dostosowywanie stylu obrazówN
Użytkownik może dostosowywać style obrazu. Użytkownik może
zmieniać ustawienia Stylu obrazów, takie jak [Kontrast] lub [Ostrość]
([Siła], [Precyzja] i [Próg]). Aby sprawdzić efekty tych modyfikacji,
należy zrobić zdjęcia testowe. Informacje dotyczące dostosowywania
trybu [Monochromatyczne] można znaleźć na stronie 94.
pozycję [z4: Styl
1 Wybierz
obrazów].
styl obrazów.
2 Wybierz
zz Wybierz styl obrazów, który chcesz
zmienić, a następnie naciśnij
przycisk <B>.
jedną z pozycji.
3 Wybierz
zz Wybierz parametr (na przykład [Siła]
opcji [Ostrość]), a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Ustawienia i efekty zostały opisane
na następnej stronie.
92
Dostosowywanie stylu obrazów
pozycję.
4 Ustaw
zz Ustaw poziom efektu, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Naciśnij przycisk <M>,
aby zapisać ustawienie i wrócić
do ekranu Styl obrazów.
ggWszelkie ustawienia zmienione przez
użytkownika w stosunku do wartości
domyślnych będą wyświetlane
w kolorze niebieskim.
Ustawienia i efekty
Ostrość
g
A Siła
1
B Precyzja*
2
C Próg*
h Kontrast
i Nasycenie
j Ton koloru
0: Podkreślanie słabych
zarysów
1: Szczegółowa
1: Niskie
-4: Niski kontrast
-4: Niskie nasycenie
-4: Czerwony odcień skóry
7: Podkreślanie mocnych
zarysów
5: Ziarnista
5: Wysokie
+4: Wysoki kontrast
+4: Wysokie nasycenie
+4: Żółty odcień skóry
*1: Odnosi się do precyzji uwypuklania konturów. Im mniejsza liczba, tym drobniejsze
kontury, które będą uwypuklane.
*2: Parametr ten pozwala określić, w jakim stopniu uwypuklany będzie kontur na
podstawie różnicy kontrastu między obiektem a obszarem dookoła. Im mniejsza
liczba, tym bardziej uwypuklony będzie kontur o niskiej różnicy kontrastu. Z drugiej
strony ustawienie niższej wartości sprawi, że zakłócenia staną się bardziej widoczne.
ooW przypadku filmowania nie można ustawić opcji [Precyzja] i [Próg]
w menu [Ostrość] (nie są wyświetlane).
ooWybór opcji [Domyślne] w punkcie 3 pozwala przywrócić domyślne
ustawienia parametrów danego stylu obrazów.
ooAby zrobić zdjęcie z użyciem dostosowanego stylu obrazów, najpierw
wybierz dostosowany styl obrazów, a następnie zrób zdjęcie.
93
Dostosowywanie stylu obrazów
[V] Regulacja trybu monochromatycznego
Oprócz opisanych na poprzedniej stronie efektów, takich jak [Kontrast]
czy [Siła], [Precyzja] i [Próg] opcji [Ostrość], można konfigurować
także opcje [Efekt filtru] i [Efekt tonalny].
[k] Efekt filtru
Efekt filtru zastosowany w obrazie
monochromatycznym pozwala uwydatnić
białe chmury lub zielone drzewa.
Filtr
N: None
Przykładowe efekty
Normalny czarno-biały obraz bez efektów filtru.
Ye: Yellow
Błękitne niebo będzie wyglądało bardziej naturalnie, a białe
chmury będą bardziej wyraziste.
Or: Orange
R: Red
G: Green
Błękitne niebo będzie nieco ciemniejsze. Zachód słońca
będzie bardziej jaskrawy.
Błękitne niebo będzie dużo ciemniejsze. Jesienne liście
będą bardziej wyraziste i jaśniejsze.
Skóra i usta będą wyglądały na bardziej stonowane.
Zielone liście drzew będą bardziej wyraziste i jaśniejsze.
Zwiększenie parametru [Kontrast] powoduje silniejszy efekt filtru.
[l] Efekt tonalny
94
Stosując efekt tonalny, można utworzyć
obraz monochromatyczny w wybranym
kolorze. Funkcja ta przydaje się, gdy
chcesz uzyskać bardziej niebanalne
obrazy.
Zapisywanie stylu obrazówN
Aparat pozwala wybrać bazowy styl obrazów, np. [Portrety] lub
[Krajobrazy], zmodyfikować go według preferencji, a następnie zapisać
w ustawieniach [Użytkown. 1], [Użytkown. 2] lub [Użytkown. 3]. Jest to
przydatne przy tworzeniu wielu stylów obrazów o różnych ustawieniach.
Style obrazów zapisane w aparacie za pomocą aplikacji EOS Utility
(oprogramowanie EOS) można tu również zmieniać.
1 Wybierz pozycję [z4: Styl obrazów].
pozycję [Użytkown. *].
2 Wybierz
zz Wybierz pozycję [Użytkown. *],
a następnie naciśnij przycisk <B>.
przycisk <0>.
3 Naciśnij
zz Po wybraniu pozycji [Styl obrazów]
naciśnij przycisk <0>.
bazowy styl obrazów.
4 Wybierz
zz Wybierz bazowy styl obrazów,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz W ten sposób należy również
wybierać style zapisane w aparacie
za pomocą aplikacji EOS Utility
(oprogramowanie EOS).
95
Zapisywanie stylu obrazów
jedną z pozycji.
5 Wybierz
zz Wybierz parametr (na przykład [Siła]
opcji [Ostrość]), a następnie naciśnij
przycisk <0>.
pozycję.
6 Ustaw
zz Ustaw poziom efektu, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Szczegółowe informacje można
znaleźć w części „Dostosowywanie
stylu obrazów” (str. 92).
zz Naciśnij przycisk <M>, aby
zapisać ustawienie i wrócić do
ekranu Styl obrazów.
ggBazowy styl obrazów jest pokazywany
po prawej stronie pozycji [Użytkown. *].
ggNazwy stylów w kolorze niebieskim
wskazują, że użytkownik zmienił
wartości domyślne ustawień.
ooJeśli styl obrazów jest już zapisany w pozycji [Użytkown. *], zmiana
bazowego stylu obrazów spowoduje anulowanie ustawień parametrów
poprzednio zapisanego stylu obrazu zdefiniowanego przez użytkownika.
ooWykonanie funkcji [56: Kasowanie nastaw aparatu] (str. 419)
powoduje przywrócenie wartości domyślnych wszystkich ustawień
[Użytkown. *].
ooAby fotografować przy użyciu zapisanego Stylu obrazów, należy najpierw
wybrać zarejestrowany styl [Użytkown. *], a następnie zrobić zdjęcie.
ooProcedura zapisywania pliku stylu obrazów w aparacie — patrz „EOS
Utility Instrukcja obsługi”.
96
B: Ustawianie balansu bieliN
Funkcja Balans bieli (WB) dba o to, aby białe obszary w kadrze były
odwzorowywane jako rzeczywiście białe. Zazwyczaj ustawienie
automatyczne [Q] (Priorytet atmosfery) albo [Qw] (Priorytet
bieli) pozwala uzyskać prawidłowy balans bieli. Jeśli jednak wybór
powyższych opcji nie zapewnia naturalnie wyglądających kolorów,
można dostosować balans bieli do źródła światła lub wprowadzić
własne ustawienie, fotografując biały obiekt.
W trybie [A] automatycznie ustawiany jest tryb [Q] (Priorytet
atmosfery).
przycisk <B> (9).
1 Naciśnij
zz Gdy obraz jest wyświetlony na ekranie,
naciśnij przycisk <B>.
pozycję balansu bieli.
2 Wybierz
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
żądaną pozycję ustawienia balansu
bieli.
ustawienie balansu bieli.
3 Wybierz
zz Obróć pokrętło <6>, aby dokonać
wyboru.
ooInstrukcje dla ustawień [Q] i [Qw] można znaleźć na stronie 99.
ooAby ustawić preferowaną temperaturę barwową, wybierz [P] w opcji
[z4: Balans bieli], a następnie obróć pokrętło <6>.
97
Ustawianie balansu bieli
(Wartości przybliżone)
Ikona
Q
Qw
W
E
R
Y
U
D
O
P
Tryb
Auto (priorytet atmosfery, str. 99)
Auto (priorytet bieli, str. 99)
Światło dzienne
Miejsca ocienione
Pochmurny dzień, zmierzch,
zachód słońca
Światło żarówek
Białe światło fluorescencyjne
Użycie lampy błyskowej
Nastawa własna (str. 100)
Temperatura barwowa (str. 101)
Temperatura barwowa
(K: kelwiny)
3000–7000
5200
7000
6000
3200
4000
Ustawienie automatyczne*
2000–10000
2500–10000
* Opcja stosowana w przypadku lamp błyskowych Speedlite z funkcją transmisji
temperatury barwowej. W przeciwnym wypadku ustalona jest wartość około
6000 K.
Balans bieli
Ludzkie oko rejestruje kolor białego obiektu niezależnie od rodzaju
oświetlenia. W przypadku aparatu cyfrowego biel stanowiąca podstawę
korekcji koloru zależy od temperatury barwowej oświetlenia, a kolor
jest regulowany za pomocą oprogramowanie w taki sposób, aby białe
powierzchnie wyglądały na białe. Ta funkcja pozwala wykonywać
zdjęcia z zachowaniem naturalnych tonów kolorów.
98
Ustawianie balansu bieli
[Q] Automatyczny balans bieli
Za pomocą opcji [Q] (Priorytet atmosfery) można zwiększać
intensywność ciepłej dominanty barwnej obrazu w przypadku
fotografowania scenerii oświetlonej światłem żarówek. W przypadku
wybrania opcji [Qw] (Priorytet bieli), możliwe jest zredukowanie
intensywności ciepłej dominanty barwnej obrazu.
Jeśli chcesz korzystać z automatycznego balansu bieli poprzednich
modeli aparatu EOS, wybierz opcję [Q] (Priorytet atmosfery).
1 Wybierz opcję [z4: Balans bieli].
pozycję [Q].
2 Wybierz
zz Po wybraniu opcji [Q] naciśnij
przycisk <B>.
jedną z pozycji.
3 Wybierz
zz Wybierz pozycję, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
Przestrogi związane z ustawieniami [Qw] (Priorytet bieli)
ooCiepła dominanta barwna obiektów może zaniknąć.
ooKiedy w ujęciu występują różne źródła światła, ciepła dominanta barwna
zdjęcia może się nie zmniejszyć.
ooW przypadku używania lampy błyskowej, ton koloru będzie taki sam jak
w przypadku opcji [Q] (Priorytet atmosfery).
99
Ustawianie balansu bieli
[O] Ręczny balans według wzorca bieli
Dzięki ręcznemu balansowi według wzorca bieli można ręcznie
ustawić balans bieli pod kątem określonego źródła światła w miejscu
fotografowania. Należy pamiętać, że tę procedurę należy wykonać
w warunkach oświetleniowych, w których będzie rejestrowany obraz.
biały obiekt.
1 Sfotografuj
zz Skieruj aparat na jednolicie biały
obiekt, tak aby wypełnił on cały ekran.
zz Ustaw ostrość ręcznie i wykonaj
zdjęcie ze standardową ekspozycją
dla białego obiektu.
zz Można użyć dowolnego ustawienia
balansu bieli.
opcję [z4: Ręczny WB
2 Wybierz
(wg wzorca bieli)].
dane balansu bieli.
3 Pobierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
obraz zarejestrowany w punkcie 1,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
ggWybierz pozycję [OK], aby importować
dane.
4 Wybierz opcję [z4: Balans bieli].
ręczny balans według
5 Wybierz
wzorca bieli.
100
zz Wybierz pozycję [O], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
Ustawianie balansu bieli
ooJeśli ekspozycja uzyskana w punkcie 1 różni się znacznie od
standardowego poziomu ekspozycji, ustawienie poprawnej wartości
balansu bieli może być niemożliwe.
ooNie można wybrać następujących obrazów: obrazy wykonane po ustawieniu
opcji stylu obrazów [Monochrom.], obrazy wykonane w ramach wielokrotnej
ekspozycji, zdjęcia wykadrowane i obrazy wykonane innym aparatem.
Zamiast białego obiektu można również fotografować szarą kartę lub
standardową blendę o 18% szarości (dostępne w sprzedaży).
[P] Ustawianie Temperatury barwowej
Istnieje możliwość wprowadzenia wartości liczbowej temperatury barwowej
balansu bieli. Opcja ta jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników.
1 Wybierz opcję [z4: Balans bieli].
temperaturę barwową.
2 Ustaw
zz Wybierz pozycję [P].
zz Obróć pokrętło <6>, aby ustawić
żądaną temperaturę barwową,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Można wprowadzić ustawienie
temperatury barwowej z zakresu
od około 2500 K do 10000 K,
z dokładnością do 100 K.
ooPodczas ustawiania temperatury barwowej dla sztucznego źródła
światła należy odpowiednio ustawić korekcję balansu bieli (przesunięcie
w kierunku koloru purpurowego lub zielonego).
ooJeśli dla ustawienia [P] wprowadzono wartości zarejestrowane za pomocą
dostępnego w sprzedaży miernika temperatury barwowej, wykonaj kilka
ujęć próbnych i wyreguluj ustawienia w celu kompensacji różnic pomiędzy
odczytem miernika temperatury barwowej a odczytem aparatu.
101
u Korekcja balansu bieliN
Ustawiony balans bieli można skorygować. Ustawienie to zapewnia taki
sam efekt, jak zastosowanie dostępnych w sprzedaży filtrów konwersji
temperatury barwowej lub filtrów kompensacji barwowej. Każdy kolor
może być korygowany w jednym z dziewięciu poziomów.
Funkcja jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników, którzy
rozumieją zastosowanie technik konwersji temperatury barwowej
i filtrów kompensacji barwowej oraz efekty ich działania.
Korekcja balansu bieli
pozycję
1 Wybierz
[z4: WB-Przesuw/Bkt].
korekcję balansu bieli.
2 Ustaw
zz Użyj przycisków nawigacji <V>, aby
Przykładowe ustawienie: A2, G1
przesunąć znacznik „■” w odpowiednie
miejsce.
zz Symbol „B” oznacza kolor niebieski
(ang. blue), „A” – bursztynowy (amber),
„M” – purpurowy (magenta), natomiast
„G” – zielony (green). Balans koloru
obrazu będzie dostosowywany
w miarę przesuwania kursora ku
poszczególnym kolorom.
ggOznaczenie „Przesuw” w prawej
części ekranu wskazuje odpowiednio
kierunek i intensywność korekty.
zz Naciśnięcie przycisku <L>
spowoduje anulowanie wszystkich
ustawień [WB-Przesuw/Bkt].
zz Naciśnij przycisk <0>, aby
zamknąć ustawienie.
Jeden poziom korekcji na osi koloru niebieski/bursztynowy odpowiada
około 5 miredom filtru konwersji temperatury barwowej. (Mired: jednostka
miary temperatury barwowej służąca do podawania wartości, takich jak
gęstość filtra konwersji temperatury barwowej).
102
Korekcja balansu bieli
Automatyczna sekwencja balansu bieli
Po jednym naciśnięciu spustu migawki można zarejestrować jednocześnie
trzy obrazy o różnym tonie koloru. Na podstawie temperatury barwowej bieżącego ustawienia balansu bieli zostanie zarejestrowana sekwencja obrazów
z przesunięciem na osi koloru niebieski/bursztynowy i purpurowy/zielony.
Funkcja ta jest określana mianem sekwencji balansu bieli (WB Bkt.) i pozwala
na zarejestrowanie do ±3 poziomów z dokładnością do jednego poziomu.
Przesunięcie na osi koloru
niebieski (B) / bursztynowy
(A) o ±3 poziomy
Ustaw wartość sekwencji balansu bieli.
zz W punkcie 2 części „Korekcja balansu
bieli”, po obróceniu pokrętła <5>,
znacznik „■” zmieni się na „■ ■ ■” (3 punkty).
zz Obrót pokrętła w prawo powoduje
ustawienie sekwencji na osi koloru
niebieski/bursztynowy, natomiast obrót
w lewo powoduje ustawienie sekwencji
na osi koloru purpurowy/zielony.
ggPozycja „BKT” po prawej stronie oznacza
kierunek sekwencji i wartość korekcji.
zz Naciśnięcie przycisku <L>
spowoduje anulowanie wszystkich
ustawień [WB-Przesuw/Bkt].
zz Naciśnij przycisk <0>, aby
zamknąć ustawienie.
ooW przypadku ustawienia sekwencji balansu bieli maksymalna liczba
zdjęć seryjnych będzie niższa.
ooW związku z tym, że dla jednego ujęcia są rejestrowane trzy obrazy,
zapisywanie obrazu na karcie będzie trwało dłużej.
ooZdjęcia będą wykonywane w następującej sekwencji: 1. Standardowy
balans bieli, 2. Przesunięcie w kierunku koloru niebieskiego (Blue – B)
i 3. Przesunięcie w kierunku koloru bursztynowego (Amber – A) lub 1.
Standardowy balans bieli, 2. Przesunięcie w kierunku koloru purpurowego
(Magenta – M) i 3. Przesunięcie w kierunku koloru zielonego (Green – G).
ooIstnieje także możliwość ustawienia korekcji balansu bieli i sekwencji
naświetlania jednocześnie z ustawieniem sekwencji balansu bieli. Jeśli
sekwencja naświetlania zostanie ustawiona jednocześnie z sekwencją
balansu bieli, dla każdego ujęcia wykonane zostanie dziewięć zdjęć.
ooIkona balansu bieli miga, gdy ustawiana jest sekwencja balansu bieli.
ooSkrót „BKT” oznacza po angielsku sekwencję.
103
Automatyczne korygowanie jasności i kontrastuN
Jasność i kontrast można korygować automatycznie, gdy zdjęcia są
ciemne lub kontrast jest zbyt niski lub wysoki. Funkcja ta jest określana
mianem Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator
jasności). Ustawienie domyślne to [Standard].
W trybie [A] automatycznie ustawiany jest tryb [Standard].
pozycję [z3: Auto
1 Wybierz
Lighting Optimizer/z3: Autom.
optymalizator jasności].
opcję korekcji.
2 Wybierz
zz Wybierz opcję, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zdjęcie.
3 Zrób
ggW razie potrzeby obraz zostanie
zapisany ze skorygowaną jasnością
i kontrastem.
ooW niektórych warunkach fotografowania, zakłócenia mogą być większe
i może się zmienić ostrość.
ooJeśli efekt funkcji Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator
jasności) jest zbyt silny, a obraz nie ma żądanej jasności, wybierz
ustawienie [Słaby] lub [Wyłącz].
ooJeśli zostało wybrane ustawienie inne niż [Wyłącz] i została włączona
korekta ekspozycji lub korekta ekspozycji lampy w celu uzyskania
ciemniejszej ekspozycji, obraz może nadal być zbyt jasny. Aby uzyskać
ciemniejszą ekspozycję, wybierz dla tej funkcji wartość [Wyłącz].
ooMaksymalna liczba zdjęć seryjnych jest niższa w przypadku wybrania
opcji [Wysoki]. Zapisywanie obrazu na karcie zajmuje więcej czasu.
Jeśli w punkcie 2 zostanie naciśnięty przycisk <B> i zostanie usunięte
zaznaczenie [X] ustawienia [Wył. w trybie M lub B], opcję [z3: Auto
Lighting Optimizer/z3: Autom. optymalizator jasności] będzie można
ustawić w trybach [a] i [BULB].
104
Ustawianie redukcji zakłóceńN
Redukcja zakłóceń - High ISO
Funkcja ta umożliwia redukcję zakłóceń na obrazie. Jest ona
szczególnie przydatna z wysoką czułością ISO. W przypadku
fotografowania przy niskich czułościach ISO jeszcze bardziej
redukowane mogą być zakłócenia występujące w ciemniejszych
(zacienionych) częściach obrazu.
pozycję [z5: Redukow.
1 Wybierz
zakłóceń - High ISO].
poziom.
2 Ustaw
zz Wybierz żądany poziom redukcji
zakłóceń, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz[M] Redukcja szumów zdjęć seryjnych
Umożliwia redukcję zakłóceń z zachowaniem wyższej jakości
obrazu niż w przypadku opcji [Mocne]. Aby otrzymać jedno
zdjęcie, wykonywana jest seria czterech ujęć, które następnie
są automatycznie wyrównywane i scalane w jeden obraz JPEG.
Jeśli ustawiono jakość rejestracji obrazów RAW lub RAW+JPEG,
nie można wybrać ustawienia [Red. szumów zdjęć seryj.].
zdjęcie.
3 Zrób
ggObraz zostanie zarejestrowany
z zastosowaną redukcją zakłóceń.
105
Ustawianie redukcji zakłóceń
Przestrogi dotyczące ustawiania redukcji szumów zdjęć
seryjnych
ooJeśli obraz jest znacznie przesunięty z powodu drgań aparatu, efekt
redukcji zakłóceń może być mniejszy.
ooMając aparat w rękach, należy trzymać go nieruchomo, aby zapobiec
drganiom aparatu. Zalecane jest używanie statywu.
ooW przypadku fotografowania obiektu w ruchu jego ruch pozostawi
powidok.
ooAutomatyczne wyrównanie obrazu może nie działać poprawnie
w przypadku powtarzających się motywów (kratka, paski itp.) lub
jednolitych, niezróżnicowanych tonalne obrazów.
ooJeśli jasność obiektu zmieni się podczas wykonywania czterech
kolejnych zdjęć, może wystąpić nieregularna ekspozycja obrazu.
ooPo wykonaniu zdjęcia zarejestrowanie obrazu na karcie może trwać
pewien czas w związku z redukcją zakłóceń i łączeniem obrazów.
Komunikat [BUSY] jest wyświetlany podczas przetwarzania obrazów
i fotografowanie nie jest możliwe dopóki przetwarzanie nie zostanie
zakończone.
ooFunkcja AEB jest niedostępna.
oo[Red. szumów zdjęć seryj.] jest niedostępna z funkcją fotografowania
bulb, Servo AF, Cicha migawka, fotografowania z sekwencją AEB lub
WB, fotografowania obrazów RAW lub RAW+JPEG oraz z funkcjami,
takimi jak długie czasy naświetlania (redukcja zakłóceń), ekspozycja
wielokrotna oraz tryb HDR.
ooFotografowanie z lampą błyskową nie jest możliwe. Należy pamiętać,
że oświetlenie wspomagające AF zewnętrznej lampy Speedlite EOS
zostanie włączone zgodnie z ustawieniem opcji [24: Oświetlenie
wspomagające AF].
oo[Red. szumów zdjęć seryj.] jest niedostępna (nie jest wyświetlana) przy
nagrywaniu filmów.
ooOpcja [Standard] zostanie ustawiona automatycznie po wykonaniu
jednej z następujących czynności: ustawienie przełącznika zasilania
w pozycji <2>, wymiana karty, ustawienie trybu fotografowania innego
niż [t], [d], [s], [f] lub [a].
106
Ustawianie redukcji zakłóceń
Redukcja zakłóceń długiego czasu naświetlania
W przypadku obrazów naświetlanych przez czas co najmniej 1 sek.
można ograniczyć zakłócenia (punkty światła i pasy) typowe dla długich
ekspozycji.
pozycję [z5: Redukcja
1 Wybierz
zakłóceń (dł.czas)].
opcję redukcji.
2 Wybierz
zz Wybierz opcję, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz[AUTO] Autom.
Redukcja zakłóceń jest przeprowadzana automatycznie w przypadku
obrazów zarejestrowanych z czasem ekspozycji równym 1 s lub
dłuższym, na których wykryto zakłócenia typowe dla długich czasów
ekspozycji. W większości przypadków ustawienie [Autom.] jest
wystarczająco skuteczne.
zz[ON] Włącz
Redukcja zakłóceń jest przeprowadzana w przypadku wszystkich
obrazów zarejestrowanych z czasem ekspozycji równym 1 s lub
dłuższym. Ustawienie [Wł.] może ograniczyć zakłócenia, które
mogą nie być wykrywane przy ustawieniu [Autom.].
zdjęcie.
3 Zrób
ggObraz zostanie zarejestrowany
z zastosowaną redukcją zakłóceń.
107
Ustawianie redukcji zakłóceń
ooW przypadku opcji [Autom.] albo [Włącz] czas trwania procesu redukcji
zakłóceń po wykonaniu zdjęcia może być zbliżony do czasu ekspozycji.
ooZdjęcia mogą być bardziej ziarniste przy ustawieniu [Włącz] niż przy
ustawieniach [Wyłącz] lub [Autom.].
ooKomunikat [BUSY] jest wyświetlany podczas redukcji zakłóceń i ekran
fotografowania nie jest wyświetlany dopóki przetwarzanie nie zakończy
się i ponownie będzie możliwe fotografowanie.
108
Priorytet jasnych partii obrazuN
Można zredukować występowanie prześwietlonych jasnych partii
obrazu.
opcję [z3: Priorytet
1 Wybierz
jasnych partii obr.].
opcję.
2 Ustaw
zz [Włącz]: Lepsza gradacja w jasnych
partiach obrazu. Zakres dynamiczny
jest rozszerzany od standardowego
ustawienia 18% szarości do
prześwietlenia. Gradacja między
obszarami szarości a jasnymi partiami
obrazu staje się bardziej płynna.
zz [Wzmocniona]: W pewnych
warunkach fotografowania redukuje
prześwietlone obszary jeszcze
bardziej niż opcja [Włącz].
zdjęcie.
3 Zrób
ggObraz zostanie zarejestrowany
z zastosowanym priorytetem
jasnych partii obrazu.
ooMoże to nieco zwiększyć zakłócenia.
ooDostępny zakres czułości ISO zaczyna się od ISO 200. Nie można
ustawić dodatkowych czułości ISO.
ooFunkcja [Wzmocniona] jest niedostępna (nie jest wyświetlana) przy
nagrywaniu filmów.
ooZ funkcją [Wzmocniona] rezultaty w pewnych scenach mogą nie być
zgodne z oczekiwaniami.
109
Korekta aberracji obiektywu spowodowanych
jego charakterystyką optycznąN
Winietowanie to zjawisko polegające na przyciemnieniu narożników
obrazu z powodu charakterystyki optycznej obiektywu. Zniekształcenie
obrazu spowodowane charakterystyką optyczną obiektywu jest
nazywane dystorsją. Niedokładna zbieżność kolorów na krawędziach
obiektu jest nazywana aberracją chromatyczną. Z kolei zmniejszenie
ostrości obrazu spowodowane przez przysłonę jest określane jako
zjawisko dyfrakcji. Te aberracje obiektywu można skorygować. Cyfrowy
optymalizator obiektywu może być używany do korygowania aberracji
obiektywu, dyfrakcji oraz utraty ostrości spowodowanej przez filtr
dolnoprzepustowy.
Domyślnie opcje [Koryg. jasn. brzegów] i [Cyfr. optymal. obiektywu]
([Koryg. aber. chromat.] i [Korekcja dyfrakcji]) są ustawione na
[Włącz], a [Korygowanie dystorsji] na [Wyłącz].
Również w trybie [A] korygowanie jasności brzegów oraz cyfrowy
optymalizator obiektywu są stosowane, gdy dane korekcji obiektywu
są zapisywane w aparacie.
pozycję [z2: Korekcja
1 Wybierz
aberracji obiektywu].
2 Wybierz jedną z pozycji.
110
Korekta aberracji obiektywu spowodowanych jego charakterystyką optyczną
pozycję [Włącz].
3 Wybierz
zz Potwierdź, że nazwa zamocowanego
obiektywu (za wyjątkiem korekcji
dyfrakcji) [Dane korekcji dostępne]
jest wyświetlana.
zz Wybierz pozycję [Włącz], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zdjęcie.
4 Zrób
zz Zarejestrowany obraz będzie poddany
korekcji aberracji.
Korygowanie jasności brzegów
ooW niektórych warunkach fotografowania na brzegach obrazu mogą
pojawić się zakłócenia.
ooIm większa czułość ISO, tym mniejsza dostępna intensywność korekcji.
Wartość zastosowanej korekcji będzie niższa niż maksymalna wartość
korekcji, którą można zastosować w programie Digital Photo Professional
(oprogramowanie EOS).
Korygowanie dystorsji
ooAby skorygować zniekształcenia, aparat rejestruje węższy obszar
obrazu, niż obraz widziany przy fotografowaniu, co powoduje lekkie
wykadrowanie obrazu i nieco obniża widoczną rozdzielczość.
ooUstawienie korekcji zniekształceń może nieco zmienić kąt widzenia.
ooIlość przyciętego obrazu może być różna w zależności od tego, czy jest
to fotografia, czy film.
ooPo powiększeniu obrazu, korygowanie dystorsji nie będzie stosowane do
wyświetlanego obrazu.
ooDo obrazów z zastosowanym korygowaniem dystorsji nie będą
dołączane dane dla retuszu kurzu (str. 121).
Obiektywy RF zapewniają obsługę korygowania dystorsji podczas
nagrywania filmu.
111
Korekta aberracji obiektywu spowodowanych jego charakterystyką optyczną
Cyfrowy optymalizator obiektywu
ooW przypadku niektórych warunków fotografowania efekty korekcji mogą
wzmacniać zakłócenia. Możliwe jest również uwydatnienie krawędzi.
Przed rozpoczęciem fotografowania dostosuj ostrość stylu obrazu lub
wybierz ustawienie [Wyłącz] dla [Cyfr. optymal. obiektywu], według
potrzeb.
ooIm większa czułość ISO, tym mniejsza dostępna intensywność korekcji.
ooPodczas filmowania opcja [Cyfr. optymal. obiektywu] będzie
niedostępna. (Korekcja nie jest możliwa).
Włączenie funkcji [Cyfr. optymal. obiektywu] koryguje aberrację
chromatyczną oraz dyfrakcję, mimo tego, że opcje te nie są wyświetlane.
112
Korekta aberracji obiektywu spowodowanych jego charakterystyką optyczną
Korygowanie aberracji chromatycznej
[Koryg. aber. chromat.] nie jest wyświetlana, gdy włączona jest opcja
[Cyfr. optymal. obiektywu].
Korekcja dyfrakcji
ooW przypadku niektórych warunków fotografowania efekty korekcji mogą
wzmacniać zakłócenia.
ooIm większa czułość ISO, tym mniejsza dostępna intensywność korekcji.
ooPodczas filmowania, opcja [Korekcja dyfrakcji] będzie niedostępna.
(Korekcja nie jest możliwa).
ooPodczas korzystania z funkcji „Korekcja dyfrakcji”, oprócz korygowania
dyfrakcji jest przeprowadzana również korekta obniżonej rozdzielczości
spowodowanej przez filtr dolnoprzepustowy itd. Dlatego korekcja będzie
skuteczna nawet przy niemal całkowicie otwartej przysłonie.
oo[Korekcja dyfrakcji] nie jest wyświetlana, gdy włączona jest opcja
[Cyfr. optymal. obiektywu].
113
Korekta aberracji obiektywu spowodowanych jego charakterystyką optyczną
Dane korekcji obiektywu
Dane korekcji obiektywu przeznaczone do korekcji aberracji obiektywu
są rejestrowane (zapisywane) w aparacie. Jeśli wybrano ustawienie
[Włącz], korygowanie jasności brzegów, korygowanie dystorsji, cyfrowy
optymalizator obiektywu, korygowanie aberracji chromatycznej i korekcja
dyfrakcji zostaną zastosowane automatycznie.
W przypadku obiektywów z zapisanymi danymi korekcji nie ma
konieczności rejestrowania danych korekcji w aparacie.
Ogólne przestrogi dotyczące korekcji aberracji obiektywu
ooKorygowania jasności brzegów, korygowania aberracji chromatycznej,
korygowania dystorsji i korekcji dyfrakcji nie można zastosować
w przypadku zarejestrowanych już obrazów JPEG.
ooW przypadku korzystania z obiektywu producenta innego niż Canon
zaleca się ustawienie wartości [Wyłącz], nawet jeśli zostanie
wyświetlony komunikat [Dane korekcji dostępne].
ooW przypadku powiększenia brzegu obrazu, może być wyświetlany
obszar obrazu, który nie zostanie zarejestrowany na zdjęciu.
ooIntensywność korekcji będzie mniejsza (z wyjątkiem korekcji dyfrakcji),
jeśli używany obiektyw nie ma informacji o odległości.
Ogólne uwagi dotyczące korekcji aberracji obiektywu
ooWpływ korekcji aberracji obiektywu zależy od używanego obiektywu
i warunków fotografowania. Ponadto w przypadku niektórych obiektywów,
warunków fotografowania itd. efekt może być słabo widoczny.
ooJeżeli wynik korekty jest trudny do zauważenia, zaleca się powiększenie
i sprawdzenie obrazu po wykonaniu zdjęcia.
ooKorekcje mogą być stosowane także po zamontowaniu konwertera
standardowego lub konwertera Life-Size.
ooJeśli dane korekcji zamocowanego obiektywu nie zostały zarejestrowane
w aparacie, rezultat będzie taki sam, jak w przypadku ustawienia opcji
korekcji jako [Wyłącz] (z wyjątkiem korekcji dyfrakcji).
ooSzczegółowe informacje na ten temat można również znaleźć
w dokumencie „EOS Utility instrukcja obsługi”.
114
Redukcja migotaniaN
W przypadku wykonywania zdjęcia z krótkim czasem naświetlania przy
źródle oświetlenia takim jak światło jarzeniowe miganie źródła światła
powoduje migotanie i nierównomierną ekspozycję w pionie. Używanie
serii zdjęć w tych warunkach może spowodować nierównomierną
ekspozycję lub niespójność kolorów zdjęć. Funkcja ta sprawia, że
aparat wykrywa częstotliwość migotania i robi zdjęcia w chwili, gdy
migotanie wywiera mniejszy wpływ na ekspozycję i kolory.
pozycję [z6: Fotogr.
1 Wybierz
bez migot.].
2 Wybierz pozycję [Włącz].
zdjęcie.
3 Zrób
zz Aby wykryć migotanie ręcznie
po ustawieniu opcji [Włącz],
lub gdy zmieni się źródło światła,
przed zrobieniem zdjęcia naciśnij
przycisk <Q>, wybierz pozycję
[Fotogr.bez migot.], a następnie
naciśnij przycisk <B>.
zz Zdjęcie zostanie wykonane
z redukcją nierówności ekspozycji
lub niespójności tonów kolorów
spowodowanych przez migotanie.
ooPrzy wybranej opcji [Włącz], opóźnienie wyzwalania migawki jest
dłuższe, gdy fotografujesz w migoczącym świetle. Ponadto szybkość
serii zdjęć może ulec zmniejszeniu, a odstęp czasowy między kolejnymi
zdjęciami może być nieregularny.
ooNie można wykryć migotania z częstotliwością inną niż 100 Hz
lub 120 Hz. Ponadto jeśli częstotliwość migotania źródła światła zmienia
się podczas wykonywania serii zdjęć, nie można zredukować efektów
migotania.
115
Redukcja migotania
ooW trybie [t], [d] lub [f], jeśli czas naświetlania zmienia się
podczas wykonywania serii zdjęć lub wykonane zostaje kilka zdjęć tej
samej sceny przy różnych czasach naświetlania, tony kolorów mogą być
niezgodne. Aby uniknąć niezgodności tonów kolorów, należy używać
trybu [t], [s] lub [a] ze stałym czasem naświetlania.
ooOdcień koloru może być inny przy wybranej opcji [Włącz], niż przy opcji
[Wyłącz].
ooCzas naświetlania, przysłona i czułość ISO mogą się zmienić, gdy
zaczniesz fotografowanie (nawet z włączoną blokadą AE).
ooJeśli obiekt znajduje się na ciemnym tle lub na obrazie pojawia się jasne
światło, migotanie może nie zostać prawidłowo wykryte.
ooRedukcja migotania może nie być możliwa w pewnych warunkach
oświetlenia.
ooW zależności od źródła światła efekt migotania może nie być wykrywany
prawidłowo.
ooW zależności od źródeł światła lub warunków fotografowania uzyskanie
oczekiwanego rezultatu może być niemożliwe nawet w przypadku użycia
tej funkcji.
ooZaleca się wcześniejsze wykonanie zdjęć próbnych.
ooWykryj migotanie ręcznie, jeśli ekran migocze (na przykład, gdy zmieni
się źródło światła), naciskając przycisk <Q> i wybierając pozycję
[Fotogr.bez migot.], a następnie naciśnij przycisk <B>.
ooMigotanie nie jest redukowane w trybie [A].
ooRedukcja migotania działa również w przypadku fotografowania
z lampą błyskową. Należy jednak pamiętać, że podczas fotografowania
z bezprzewodową lampą błyskową oczekiwany rezultat może nie zostać
uzyskany.
116
Ustawianie przestrzeni kolorówN
Zakres odwzorowania kolorów jest określany jako „przestrzeń
kolorów”. Aparat pozwala wybrać jedną z dwóch przestrzeni kolorów
dla rejestrowanych obrazów: sRGB lub Adobe RGB. W przypadku
normalnych parametrów fotografowania zaleca się wybór przestrzeni
kolorów sRGB.
W trybie [A] automatycznie ustawiany jest tryb [sRGB].
pozycję [z4: Przestrzeń
1 Wybierz
kolorów].
opcję przestrzeni kolorów.
2 Ustaw
zz Wybierz opcję, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
Adobe RGB
Ta przestrzeń kolorów jest wykorzystywana głównie do wydruków
komercyjnych oraz innych zastosowań przemysłowych. W przypadku
nieznajomości zagadnień dotyczących przetwarzania obrazów,
przestrzeni Adobe RGB oraz standardu Design rule for Camera
File System 2.0 (Exif 2.21 lub następne) nie należy korzystać
z tego ustawienia. Obraz w środowisku komputera korzystającego
z przestrzeni sRGB lub wydrukowany za pomocą drukarek niezgodnych
ze standardem Design rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21 lub
następne) będzie miał stonowane barwy. Z tego względu będzie on
wymagał dodatkowego przetworzenia programowego.
ooJeśli zdjęcie jest wykonane w przestrzeni kolorów Adobe RGB,
pierwszym znakiem w nazwie pliku będzie symbol podkreślenia „_”.
ooProfil ICC nie zostanie dołączony. Opisy profilu ICC można znaleźć
w dokumencie „Digital Photo Professional Instrukcja obsługi”
(oprogramowanie EOS).
117
Przypomnienie o karcie
Użytkownik może ustawić opcję nierobienia zdjęć, jeśli w aparacie nie
ma karty. Domyślnym ustawieniem dla tej opcji jest [Włącz].
pozycję [z1: Zwolnij
1 Wybierz
migawkę bez karty].
pozycję [Wył.].
2 Wybierz
zz Wybierz pozycję [Wył.], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
Ustawianie czasu kontrolnego wyświetlania
Użytkownik może ustawić czas wyświetlania obrazu na ekranie
bezpośrednio po wykonaniu zdjęcia. Aby zarejestrowany obraz nie
znikał z ekranu, wybierz opcję [bez limitu]. Aby zarejestrowany obraz
nie był wyświetlany, wybierz opcję [Wył.].
pozycję
1 Wybierz
[z1: Kontrolne wyśw].
opcję czasu.
2 Wybierz
zz Wybierz opcję, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
Gdy wybrana jest opcja [bez limitu], obrazy są wyświetlane tak długo, jak
określono w opcji [52: Oszcz.energii].
118
Ustawianie timera pomiarowegoN
Użytkownik może wybrać czas działania timera pomiarowego (który
określa czas trwania wyświetlania ekspozycji/blokady AE) po jego
aktywacji takim działaniem, jak naciśnięcie spustu migawki do połowy.
pozycję
1 Wybierz
[z3: Timer pomiarowy].
opcję czasu.
2 Wybierz
zz Wybierz opcję, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
119
Symulacja ekspozycjiN
Funkcja symulacji ekspozycji powoduje wyświetlenie symulowanej
jasności (ekspozycji) rzeczywistego obrazu.
pozycję [z3: Symulacja
1 Wybierz
ekspoz.].
opcję.
2 Ustaw
zz Wybierz opcję, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zzWłącz (g)
Jasność wyświetlanego obrazu będzie zbliżona do rzeczywistej
jasności (ekspozycji) fotografowanego obrazu. Ustawienie korekty
ekspozycji spowoduje odpowiednią zmianę jasności obrazu.
zzW trybie e
Zazwyczaj obraz będzie wyświetlany ze standardową jasnością,
aby ułatwić jego przeglądanie (E). Jasność wyświetlanego
obrazu będzie zbliżona do rzeczywistej jasności (ekspozycji)
fotografowanego obrazu tylko przy wciśniętym przycisku przypisanym
do [Podgląd głębi ostrości] przy użyciu [84: Dostosowanie
przycisków], (str. 555) (g).
zzWyłącz (E)
Obraz jest wyświetlany ze standardową jasnością, aby ułatwić jego
przeglądanie. Nawet po ustawieniu korekty ekspozycji jasność
wyświetlanego obrazu będzie standardowa.
120
Dołączanie danych dla retuszu kurzuN
Zwykle zintegrowany system czyszczenia matrycy pozbywa się
większości kurzu, który może być widoczny na wykonywanych
zdjęciach. W przypadku jednak gdy na wykonanych zdjęciach nadal
widoczny jest kurz, do obrazu można dołączyć dane dla retuszu
kurzu, pozwalające później jeszcze skuteczniej usunąć drobinki kurzu
z obrazów. Dane dla retuszu kurzu używane przez oprogramowanie
Digital Photo Professional (oprogramowanie EOS) pozwalają na
automatyczne usuwanie drobinek kurzu z obrazów.
Przygotowanie
zz Zastosuj obiektyw RF lub EF.
zz Przygotuj gładki i biały obiekt, np. czystą kartkę papieru.
zz Ustaw ogniskową 50 mm lub dłuższą.
zz Ustaw przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji <MF>,
a następnie ustaw ostrość na nieskończoność (∞). Jeśli obiektyw nie
ma skali odległości, obróć aparat przodem do siebie i obróć pierścień
ostrości do końca w prawo.
Pobieranie danych dla retuszu kurzu
opcję [z5: Dane dla
1 Wybierz
retuszu kurzu].
opcję [OK].
2 Wybierz
ggPo przeprowadzeniu automatycznego
czyszczenia matrycy pojawi się
odpowiedni komunikat. Rozlegnie
się wprawdzie mechaniczny dźwięk
migawki podczas czyszczenia, ale
nie zostanie wykonane zdjęcie.
121
Dołączanie danych dla retuszu kurzu
jednolicie biały obiekt.
3 Sfotografuj
zz Umieść jednolicie biały obiekt w odległości
20–30 cm od aparatu, wypełnij nim cały
obszar wizjera i zrób zdjęcie.
zz W związku z tym, że obraz nie jest
zapisywany, dane są dostępne nawet
mimo braku karty w aparacie.
ggPo wykonaniu zdjęcia aparat
rozpocznie zbieranie danych
dla retuszu kurzu. Po uzyskaniu
danych dla retuszu kurzu zostanie
wyświetlony komunikat.
zz Jeśli dane nie zostały pomyślnie
pobrane, pojawi się komunikat
o błędzie. Postępuj zgodnie z procedurą
„Przygotowanie” opisaną na poprzedniej
stronie, a następnie wybierz pozycję
[OK]. Ponownie zrób zdjęcie.
Dane dla retuszu kurzu
Uzyskane dane dla retuszu kurzu są dołączane do rejestrowanych
później obrazów JPEG i RAW. Przed ważnymi zdjęciami zaleca się
aktualizację danych dla retuszu kurzu poprzez ich ponowne pobranie.
Szczegółowe informacje na temat korzystania z programu Digital Photo
Professional (oprogramowanie EOS) w celu automatycznego usunięcia
drobin kurzu znajdują się w dokumencie „Digital Photo Professional
Instrukcja obsługi”.
Dane dla retuszu kurzu dołączone do obrazu są na tyle niewielkie,
że praktycznie nie mają wpływu na wielkość pliku.
ooDane dla retuszu kurzu nie są pozyskiwane, gdy używany jest
obiektyw EF-S, lub gdy wybrane jest ustawienie [1,6x (krop)]
dla opcji [z1: zPrzycinanie/Format obr.].
ooUżyj jednolicie białego obiektu, np. czystej kartki białego papieru.
Jeśli na użytym obiekcie znajduje się wzór, może być on rozpoznany
jako kurz, co może spowodować obniżenie dokładności retuszu kurzu
w programie Digital Photo Professional (oprogramowanie EOS).
122
A Fotografowanie z pełną automatyką
(Inteligentna scena auto)
Tryb [A] jest trybem w pełni automatycznym. Aparat analizuje
ujęcie i automatycznie dostosowuje optymalne ustawienia. Może
również automatycznie ustawić ostrość na nieruchomy lub ruchomy
obiekt, wykrywając ruch obiektu (str. 126).
tryb fotografowania [A].
1 Ustaw
zz Naciśnij przycisk <W>.
zz Obróć pokrętło <6>, aby wybrać
pozycję [A], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
aparat na obiekt, który ma
2 Skieruj
być fotografowany.
zz W pewnych warunkach fotografowania,
wokół obiektu będzie wyświetlona
ramka.
zz Gdy na ekranie zostanie wyświetlona
ramka, nakieruj ją na obiekt.
ostrość na obiekt.
3 Ustaw
zz Naciśnij spust migawki do połowy,
aby ustawić ostrość.
zz Ostrość można także ustawić,
dotykając twarzy osoby lub żądanego
obiektu na ekranie (Dotykowy AF).
zz W warunkach niedostatecznego
oświetlenia, automatycznie
błyśnie lampa oświetlenia
wspomagającego AF (str. 264).
ggDla nieruchomych obiektów, punkt AF
jest ma kolor zielony, gdy obiekt jest
wyostrzony, a aparat emituje dźwięk
„bip” (One-Shot AF).
123
Fotografowanie z pełną automatyką (Inteligentna scena auto)
ggDla poruszających się obiektów, punkt
AF jest ma kolor niebieski i podąża
za ruchem obiektu. Aparat nie emituje
sygnału „bip”. (Servo AF)
zdjęcie.
4 Zrób
zz Aby zrobić zdjęcie, naciśnij spust
migawki do końca.
ggOstatnio zarejestrowany obraz będzie
wyświetlany na ekranie przez około
2 sekundy.
Ruch obiektu (bez względu na to, czy obiekty poruszają się, czy nie) może
nie być wykrywany prawidłowo dla niektórych obiektów lub w niektórych
warunkach fotografowania.
ooJeśli zazwyczaj preferujesz fotografowanie z funkcją One-Shot AF,
wybierz ustawienie [Wyłącz] dla opcji [AF1: A Autom. serwo].
ooDziałanie AF (One-Shot AF lub Servo AF) jest ustawiane automatycznie
po naciśnięciu przycisku migawki do połowy. Zauważ, że działania AF
nie można przełączyć podczas fotografowania.
ooTryb [A] pozwala uwydatnić kolory podczas fotografowania natury,
otwartej przestrzeni oraz scen zachodów słońca. Jeśli preferujesz
inne odcienie kolorów, wybierz tryb fotografowania [t], [d], [s],
[f] lub [a] i wybierz styl obrazów inny niż <D> zanim zaczniesz
fotografowanie (str. 88).
Zmniejszanie liczby rozmytych zdjęć
zz Należy korzystać z solidnego statywu, który utrzyma ciężar sprzętu
fotograficznego. Aparat należy dokładnie przymocować na statywie.
zz Zaleca się korzystanie z elektronicznego wężyka spustowego
(w sprzedaży osobno, str. 176) bezprzewodowego pilota zdalnego
sterowania (w sprzedaży osobno, str. 174).
124
Fotografowanie z pełną automatyką (Inteligentna scena auto)
Często zadawane pytania
zzNie można ustawić ostrości (co wskazuje pomarańczowy
kolor punktu AF).
Skieruj punkt AF na obszar o wysokim kontraście, a następnie naciśnij
spust migawki do połowy (str. 56). Jeśli fotografowany obiekt
znajduje się zbyt blisko, oddal się i wykonaj zdjęcie jeszcze raz.
zzKilka punktów AF jest wyświetlonych jednocześnie.
Jeśli kilka punktów AF jest wyświetlonych jednocześnie, wszystkie te
punkty wskazują na obszary ostrości. O ile wyświetlony jest punkt AF
pokrywający żądany obiekt, można wykonać zdjęcie.
zzNaciśnięcie spustu migawki do połowy nie zapewnia
ustawienia ostrości aparatu na obiekt.
Jeśli przełącznik trybu ostrości na obiektywie znajduje
się w pozycji <MF> (ostrość ręczna), należy ustawić go
w pozycji <AF> (autofokus).
zzNa wyświetlaczu miga wartość czasu otwarcia migawki.
Ponieważ jest zbyt ciemno, zdjęcia mogą być nieostre ze względu
na drgania aparatu. W takiej sytuacji zaleca się stosowanie statywu
lub lampy Canon Speedlite z serii EL/EX (w sprzedaży osobno,
str. 177).
zzPodczas fotografowania z użyciem zewnętrznej lampy
błyskowej dolna część zdjęcia jest nienaturalnie ciemna.
Jeśli na obiektyw została założona osłona, może ona zasłonić część
światła lampy błyskowej. Jeśli obiekt znajduje się w niewielkiej
odległości od aparatu, przed zrobieniem zdjęcia należy zdjąć
z obiektywu osłonę.
125
A Techniki w trybie pełnej automatyki
(inteligentna scena auto)
Zmiana kompozycji zdjęcia
W zależności od rodzaju sceny przesunięcie fotografowanego obiektu
w lewo lub w prawo w celu uzyskania zrównoważonego tła nada
zdjęciu lepszą perspektywę.
W trybie [A] naciśnięcie spustu migawki do połowy w celu ustawienia
ostrości na nieruchomy obiekt spowoduje zablokowanie ostrości na
tym obiekcie. Można zmienić kompozycję zdjęcia, trzymając spust
migawki naciśnięty do połowy, a następnie nacisnąć go do końca
w celu wykonania zdjęcia. Jest to tak zwana „blokada ostrości”.
Fotografowanie obiektu w ruchu
Po wybraniu opcji [Włącz] dla [21: AAutom. servo], poruszające
się obiekty są wyostrzone dzięki użyciu Serwo AF, przy komponowaniu
ujęcia z obiektem w ruchu i naciśnięciu spustu migawki do połowy. Tak
długo, jak trzymasz punkt AF na obiekcie podczas naciskania spustu
migawki do połowy, aparat będzie trzymał ostrość na tym obiekcie,
zgodnie ze wskazaniem niebieskiego punktu AF podążającego za
ruchem obiektu. W decydującej chwili naciśnij przycisk migawki do
końca, aby wykonać zdjęcie.
126
Techniki w trybie pełnej automatyki (inteligentna scena auto)
Ikony ujęć
W trybie fotografowania [A] aparat
wykrywa typ ujęcia i automatycznie
dostosowuje do niego wszystkie
ustawienia. Wykryty rodzaj ujęcia jest
wyświetlany w lewej górnej części
ekranu. Szczegółowe informacje
na temat ikon można znaleźć na
stronie 623.
127
Ekran informacji (Fotografowanie)
Szczegółowe informacje na temat ikon wyświetlanych w przypadku
fotografowania można znaleźć na stronie 619.
ooGdy pozycja <g> wyświetlana jest w białym kolorze, oznacza to, że
poziom jasności wyświetlanego obrazu dokładnie odpowiada jasności
wykonywanego zdjęcia.
ooMigający symbol <g> oznacza, że podgląd kadru w trybie jest
wyświetlany z zastosowaniem jasności innej niż rzeczywista jasność
uzyskanego obrazu, ponieważ oświetlenie jest zbyt słabe lub zbyt
silne. Mimo to zarejestrowany obraz będzie odzwierciedlał ustawienie
ekspozycji. Należy pamiętać, że zakłócenia mogą być bardziej
zauważalne niż na zarejestrowanym obrazie.
ooSymulacji ekspozycji nie można przeprowadzić przy pewnych
ustawieniach fotografowania. Ikona <g> i histogram wyświetlone
będą w kolorze szarym. Obraz wyświetlony zostanie na ekranie
w standardowej jasności. Histogram może nie być prawidłowo
wyświetlany w warunkach słabego lub bardzo jasnego oświetlenia.
ooHistogram można wyświetlić, jeżeli w pozycji [z3: Symulacja ekspoz.]
ustawiono opcję [Włącz] (str. 120).
128
Przestrogi dotyczące fotografowania
ooNie kieruj aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub
źródła intensywnego sztucznego oświetlenia. Mogłoby to spowodować
uszkodzenie matrycy lub wewnętrznych elementów aparatu.
oo„Ogólne przestrogi dotyczące fotografowania” znajdują się na
stronach 142–143.
Uwagi dotyczące fotografowania
ooPole widzenia obejmuje około 100% rzeczywistego pokrycia (gdy jakość
rejestracji obrazów to JPEG 73).
ooJeśli aparat nie jest używany przez dłuższy czas, jego wyświetlacz
wyłączy się automatycznie po upływie czasu określonego w pozycji
[Wyśw. wył.] lub [Wizjer wyłącz.] w opcji [52: Oszcz.energii].
Następnie zasilanie aparatu wyłączy się automatycznie po upływie
czasu określonego w pozycji [Autom. wyłącz.] (str. 377).
ooKorzystając z kabla HDMI HTC-100 (sprzedawanego osobno), obraz
można wyświetlić na telewizorze (str. 333). Należy pamiętać, że dźwięk
nie będzie odtwarzany na telewizorze.
ooMożliwe jest również zdalne fotografowanie za pomocą elektronicznego
wężyka spustowego (sprzedawanego osobno, str. 176) lub
bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania (sprzedawanego
osobno, str. 174).
129
x Fotografowanie z użyciem migawki
dotykowej
Przez dotknięcie ekranu można ustawić ostrość i automatycznie zrobić
zdjęcie.
migawkę dotykową.
1 Włącz
zz Dotknij ikony [y] w lewym dolnym
rogu ekranu.
Każde dotknięcie ikony
powoduje przełączanie
między opcjami [y] i [x].
zz [x] (Migawka dotykowa: Wł.)
Aparat ustawi ostrość na miejsce,
który dotkniesz, a następnie zostanie
wykonane zdjęcie.
zz [y] (Migawka dotykowa: Wył.)
Można dotknąć miejsca, na którym
ma zostać ustawiona ostrość. Aby
zrobić zdjęcie, naciśnij spust migawki
do końca.
ekranu, aby zrobić zdjęcie.
2 Dotknij
zz Dotknij twarzy lub obiektu na ekranie.
ggW miejscu dotknięcia aparat ustawi
ostrość (AF dotykowy), korzystając
z wybranej metody AF (str. 265).
ggW przypadku ustawienia [x] po
uzyskaniu ostrości punkt AF zmieni
kolor na zielony i automatycznie
zostanie zrobione zdjęcie.
ggJeśli nie uda się uzyskać
ostrości, punkt AF zmieni kolor na
pomarańczowy i nie będzie można
zrobić zdjęcia. Ponownie dotknij
twarzy lub obiektu na ekranie.
130
Fotografowanie z użyciem migawki dotykowej
ooNawet w przypadku ustawienia trybu wyzwalania migawki na <o>
lub <i>, aparat będzie wykonywał zdjęcia w trybie fotografowania
pojedynczych zdjęć.
ooNawet jeśli w pozycji [Działanie AF] wybrano opcję [Servo AF],
dotknięcie ekranu spowoduje ustawienie ostrości na obrazie przy
użyciu opcji [One-Shot AF].
ooDotknięcie ekranu w widoku powiększonym nie spowoduje ustawienia
ostrości ani wykonania zdjęcia.
ooW przypadku wykonywania zdjęć przez dotknięcie ekranu, gdy w pozycji
[z1: Kontrolne wyśw] jest ustawiona opcja [bez limitu], można
nacisnąć spust migawki do połowy, aby zrobić następne zdjęcie.
Aby wykonać zdjęcie z ekspozycją w trybie Bulb, dotknij ekranu dwukrotnie.
Pierwsze dotknięcie ekranu rozpoczyna ekspozycję w trybie Bulb. Ponowne
dotknięcie powoduje zakończenie ekspozycji w trybie Bulb. Należy uważać,
aby nie poruszyć aparatu podczas dotykania ekranu.
131
d: Programowa AE
Aparat automatycznie ustawi czas naświetlania i przysłonę w taki
sposób, aby dopasować parametry do jasności obiektu. Funkcja
ta jest określana jako Programowa AE (automatyka ekspozycji).
* Symbol [d] oznacza program.
* Symbol AE oznacza automatyczną ekspozycję (ang. auto exposure).
1 Ustaw tryb fotografowania [d].
ostrość na obiekt.
2 Ustaw
zz Wyceluj punkt AF na obiekt i naciśnij
spust migawki do połowy.
ggGdy ostrość jest ustawiona na
obiekcie, punkt AF zmienia kolor
na zielony (z trybem One-Shot AF).
ggCzas otwarcia migawki i przysłona
ustawiane są automatycznie.
na wyświetlacz.
3 Spójrz
zz Jeśli wartość ekspozycji nie miga,
oznacza to, że uzyskana ekspozycja
będzie standardowa.
zdjęcie.
4 Zrób
zz Skomponuj ujęcie i naciśnij spust
migawki do końca.
132
Programowa AE
ooJeśli czas naświetlania „30"” i najniższa liczba f migają,
oznacza to niedoświetlenie zdjęcia.
Zwiększ czułość ISO lub skorzystaj z lampy błyskowej.
ooJeśli wartość czasu naświetlania „1/8000” i najwyższa
wartość liczby f migają, oznacza to prześwietlenie
zdjęcia.
Zmniejsz czułość ISO lub skorzystaj z filtru ND
(sprzedawanego osobno), aby zredukować ilość
światła wpadającego przez obiektyw.
Różnice pomiędzy trybami [d] i [A]
ooW trybie [A], wiele funkcji, takich jak tryb działania AF i tryb pomiaru,
ustawianych jest automatycznie, aby zapobiec wykonaniu nieudanych
zdjęć. Liczba funkcji, które można ustawić, jest ograniczona. Z drugiej
strony, w trybie [d] ustawiany automatycznie jest tylko czas naświetlania
i przysłona. Istnieje możliwość dowolnego ustawiania trybu działania AF,
trybu pomiaru i innych funkcji.
Przesunięcie programu
ooW trybie [d] istnieje możliwość dowolnej zmiany wartości czasu
naświetlania i przysłony (Program) ustawionej automatycznie przez
aparat przy zachowaniu tych samych parametrów ekspozycji. Funkcja
ta jest określana mianem przesunięcia programu.
ooAby przesunąć program, naciśnij do połowy spust migawki i obróć
pokrętło <6> do momentu wyświetlenia żądanej wartości czasu
naświetlania lub przysłony.
ooPrzesunięcie programu zostanie anulowane automatycznie, gdy timer
pomiarowy zakończy odliczanie (wskazanie ustawiania ekspozycji
wyłączy się).
ooPrzesunięcie programu nie jest możliwe w przypadku korzystania
z lampy błyskowej.
133
s: Preselekcja czasu
W tym trybie użytkownik może ustawić czas naświetlania, natomiast
aparat automatycznie reguluje wartość przysłony w celu uzyskania
standardowej ekspozycji, odpowiadającej jasności obiektu. Funkcja ta jest
określana jako preselekcja czasu. Krótszy czas naświetlania umożliwia
„zamrożenie” fotografowanego wydarzenia lub obiektu w ruchu. Dłuższy
czas naświetlania może stworzyć efekt rozmycia, dając złudzenie ruchu.
* [s] oznacza wartość czasu (ang. time value).
Rozmycie ruchu
(długi czas: 1/30 s)
Zamrożony ruch
(krótki czas: 1/2000 s)
1 Ustaw tryb fotografowania [s].
żądany czas naświetlania.
2 Ustaw
zz Obróć pokrętło <6>, aby ustawić
żądaną wartość.
ostrość na obiekt.
3 Ustaw
zz Naciśnij spust migawki do połowy.
ggPrzysłona zostanie wyregulowana
automatycznie.
na wyświetlacz i zrób zdjęcie.
4 Spójrz
zz Jeśli wartość przysłony nie miga,
oznacza to, że uzyskana ekspozycja
będzie standardowa.
134
Preselekcja czasu
ooJeśli miga najniższa wartość f, oznacza to
niedoświetlenie zdjęcia.
Obracaj pokrętło <6>, aby ustawić dłuższy czas
naświetlania, aż wartość przysłony przestanie migać,
lub ustaw wyższą czułość ISO.
ooJeśli miga najwyższa wartość f, oznacza to
prześwietlenie zdjęcia.
Obróć pokrętło <6>, aby ustawić krótszy czas
naświetlania, aż wartość przysłony przestanie migać,
lub ustaw niższą czułość ISO.
Wyświetlanie czasu naświetlania
ooNa przykład „1/125” lub „125” oznacza 1/125 s. Ponadto „0"5” oznacza
0,5 s, a „15"” 15 s.
ooCzas naświetlania od „8000” do „4” na panelu LCD oznacza mianownik
wartości czasu naświetlania w postaci ułamkowej.
135
f: Preselekcja przysłony
W tym trybie użytkownik może ustawić wartość przysłony, natomiast
aparat automatycznie reguluje czas naświetlania w celu uzyskania
standardowej ekspozycji, odpowiadającej jasności obiektu. Funkcja ta
jest określana jako preselekcja przysłony. Wyższa wartość f/ (mniejszy
otwór przysłony) powoduje wyostrzenie pierwszego planu i tła. Z kolei
niższa wartość f (większy otwór przysłony) powoduje rozmycie większej
części pierwszego planu i tła.
* [f] oznacza wartość przysłony (ang. aperture value).
Rozmyte tło (W przypadku niskiej
wartości przysłony (liczby f): f/5.6)
Ostry pierwszy plan i tło (W przypadku
wysokiej wartości przysłony: f/32)
1 Ustaw tryb fotografowania [f].
żądaną przysłonę.
2 Wybierz
zz Obróć pokrętło <6>, aby ustawić
żądaną wartość.
ostrość na obiekt.
3 Ustaw
zz Naciśnij spust migawki do połowy.
ggCzas naświetlania zostanie
wyregulowany automatycznie.
na wyświetlacz i zrób zdjęcie.
4 Spójrz
zz Jeśli wartość czasu naświetlania nie
miga, oznacza to, że ekspozycja jest
standardowa.
136
Preselekcja przysłony
ooJeśli miga wartość czasu naświetlania „30"” oznacza
to niedoświetlenie.
Obracaj pokrętło <6>, aby ustawić większy otwór
przysłony (niższą liczbę f), aż czas naświetlania
przestanie migać lub ustaw wyższą czułość ISO.
ooJeśli miga wartość czasu naświetlania „1/8000”,
oznacza to prześwietlenie zdjęcia.
Obracaj pokrętło <6>, aby ustawić mniejszy
otwór przysłony (wyższą liczbę f), aż wartość czasu
naświetlania przestanie migać, lub ustaw niższą
czułość ISO.
Wyświetlanie wartości przysłony
Im wyższa wartość przysłony (liczba f), tym mniejszy otwór przysłony.
Wyświetlana wartość przysłony (liczba f) zależy od obiektywu. Jeśli do
aparatu nie został podłączony obiektyw, dla przysłony będzie wyświetlana
wartość „F00”.
Podgląd głębi polaM
Naciśnij przycisk przypisany do podglądu głębi pola (korzystając
z [84: Dostosowanie przycisków], (str. 555)), aby ustawić obiektyw
dla aktualnego ustawienia przysłony i aby sprawdzić obszar wyostrzony
(głębia pola).
ooIm większa wartość przysłony, tym szersze pole ogniskowania,
od pierwszego planu do tła.
ooEfekt głębi ostrości jest wyraźnie widoczny na podglądzie po zmianie
przysłony i naciśnięciu przycisku podglądu głębi ostrości.
ooEkspozycja jest zablokowana (Blokada AE) przy wciśniętym przycisku
przypisanym do podglądu głębi pola.
137
a: Ręczna regulacja ekspozycji
W tym trybie czas naświetlania i przysłonę można ustawić zgodnie
z własnymi potrzebami. Aby określić ekspozycję, skorzystaj ze
wskaźnika poziomu ekspozycji albo użyj dostępnego w sprzedaży
światłomierza. Metoda ta jest określana jako ręczna regulacja
ekspozycji.
* [a] oznacza ręczną regulację ang. manual.
1 Ustaw tryb fotografowania [a].
2 Ustaw czułość ISO (str. 83).
zz W trybie Autom. ISO można ustawić
korektę ekspozycji (str. 139).
czas naświetlania
3 Ustaw
i przysłonę.
zz Aby ustawić czas naświetlania,
obróć pokrętło <6>. Aby ustawić
przysłonę, obróć pokrętło <5>.
(1)
(2)
ostrość na obiekt.
4 Ustaw
zz Naciśnij spust migawki do połowy.
ggZostanie wyświetlone ustawienie
ekspozycji.
zz Sprawdź znacznik poziomu
ekspozycji <s>, aby uzyskać
informacje o różnicy bieżącego
poziomu ekspozycji od poziomu
standardowej ekspozycji.
(1)
(2)
Wskaźnik ekspozycji standardowej
Znacznik poziomu ekspozycji
5 Ustaw ekspozycję i zrób zdjęcie.
zz Sprawdź wskaźnik poziomu
ekspozycji i ustaw żądany czas
naświetlania i przysłonę.
138
Ręczna regulacja ekspozycji
Korekta ekspozycji za pomocą automatycznej czułości ISO
Jeśli ustawiono czułość ISO na [AUTO], w przypadku wykonywania
zdjęć z ręczną regulacją ekspozycji można ustawić korektę ekspozycji
(str. 154) w sposób opisany poniżej:
●●Dotknij ekranu wskaźnika poziomu ekspozycji
●●[z3: Koryg.exp./AEB]
●●Ekran szybkich nastaw
Jeśli wybrano automatykę czułości ISO, ustawienie czułości ISO zmieni się
zgodnie z czasem naświetlania i przysłoną w celu otrzymania standardowej
ekspozycji. Zatem można nie uzyskać zamierzonego efektu ekspozycji.
W takim przypadku ustaw korektę ekspozycji.
ooGdy aparat jest ustawiony w tryb [a] + Automatyczna czułość ISO +
<q> (Pomiar wielosegmentowy) i przy ustawieniu domyślnym opcji
[82: Tryb pom. z blok.AE po ostr.] (str. 548), przytrzymanie spustu
migawki wciśniętego do połowy zablokuje czułość ISO po uzyskaniu
ostrości w trybie One-Shot AF.
ooPo ustawieniu automatycznej czułości ISO można nacisnąć
przycisk <A>, aby zablokować czułość ISO.
ooAby porównać aktualną ekspozycję z ekspozycją po naciśnięciu
przycisku <A> początkowo przy ręcznie ustawionej czułości ISO,
naciśnij przycisk <A>, zmień kompozycję zdjęcia i sprawdź wskaźnik
poziomu ekspozycji.
ooPo ustawieniu trybu automatycznej czułości ISO i wybraniu dla opcji
[81: Przyrosty nastaw ekspozycji] ustawienia [1/2-stop], każda
korekta ekspozycji o 1/2 stopnia zostanie zastosowana z czułością
ISO (1/3 stopnia) i czasem naświetlania. Jednak wyświetlany czas
naświetlania nie ulegnie zmianie.
139
t: Elastyczna preselekcja AE
W tym trybie możliwe jest ręczne lub automatyczne ustawienie
czasu naświetlania, przysłony oraz czułości ISO i połączenie tych
ustawień z wybraną przez użytkownika wartością korekty ekspozycji.
Fotografowanie w trybie [t] z kontrolą tych wszystkich parametrów
równoznaczne jest z fotografowaniem w trybie [d], [s], [f] lub [a].
* [t] oznacza wartość preselekcji przysłony.
1 Ustaw tryb filmowania [t].
czas naświetlania, przysłony
2 Ustaw
i czułość ISO.
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
ustawianą pozycję. Z lewej strony
wybranego elementu pojawi się
ikona [6].
zz Obróć pokrętło <6>, aby
wprowadzić ustawienia dla opcji.
zz Aby zresetować ustawienie do
[AUTO], naciśnij przycisk <W>
lub <Y>.
3 Ustaw stopień korekty ekspozycji.
zz Obróć pokrętło <5> i wybierz
wskaźnik poziomu ekspozycji. Z lewej
strony wskaźnika poziomu ekspozycji
pojawi się ikona [6].
zz Obróć pokrętło <6>, aby
wprowadzić ustawienia dla opcji.
zz Aby zresetować ustawienie do [±0],
naciśnij przycisk <W> lub <Y>.
140
Elastyczna preselekcja AE
Kombinacje funkcji w trybie [t]
Czas
naświetlania
Przysłona
[AUTO]
[AUTO]
Wybieranie
ręczne
[AUTO]
[AUTO]
Wybieranie
ręczne
Wybieranie
ręczne
Wybieranie
ręczne
Czułość ISO
[AUTO]
Wybieranie
ręczne
[AUTO]
Wybieranie
ręczne
[AUTO]
Wybieranie
ręczne
[AUTO]
Wybieranie
ręczne
Korekta
ekspozycji
Tryb
fotografowania
Dostępne
Podobny do [d]
Dostępne
Podobny do [s]
Dostępne
Podobny do [f]
Dostępne
–
Podobny do [a]
ooWartości migające wskazują, że ustawione wartości spowodują
niedoświetlenie lub prześwietlenie. Reguluj ekspozycję do momentu,
aż wartość przestanie migać.
ooDługi czas synchronizacji nie jest używany przy słabym oświetleniu,
gdy wybrano ustawienie [t], tak aby przypominało tryb [f] lub [d],
nawet gdy dla [Błysk+dł.czas] w [z2: Sterowanie zewn. Speedlite]
wybrano ustawienie [1/200-30 sek. auto].
ooWartości czasu naświetlania, przysłony i czułości ISO, które mają
wartość [AUTO] są podkreślone.
ooDla czasu naświetlania, przysłony i czułości ISO można ustawić
wartość [AUTO], a dla korekty ekspozycji [±0] w punktach 2 lub 3 przez
naciskanie przycisku <X> lub <Z>.
141
Ogólne przestrogi dotyczące fotografowania
Jakość obrazu
ooW przypadku fotografowania z wysokimi czułościami ISO mogą być
widoczne zakłócenia (w postaci jasnych punktów i pasów itp.).
ooFotografowanie w wysokich temperaturach może powodować zakłócenia
i zniekształcenia kolorów obrazu.
ooNieprzerwane fotografowanie lub filmowanie przez dłuższy okres
czasu może spowodować wzrost temperatury wewnętrznej aparatu
i wpłynąć na jakość obrazu. Należy od czasu do czasu robić przerwy
w fotografowaniu lub filmowaniu.
ooW przypadku fotografowania z długim czasem naświetlania, gdy
temperatura wewnętrzna aparatu jest wysoka, jakość obrazu może
ulec pogorszeniu. W takiej sytuacji należy przerwać fotografowanie
i odczekać kilka minut przed wznowieniem fotografowania.
Biała <s> i czerwona <E> ikona ostrzeżenia o wysokiej
temperaturze wewnętrznej
ooJeśli temperatura wewnętrzna aparatu wzrośnie wskutek długotrwałego
fotografowania lub wysokiej temperatury otoczenia, zostanie wyświetlona
biała ikona <s> lub czerwona ikona <E>.
ooBiała ikona <s> sygnalizuje, że jakość obrazu zdjęć będzie niższa.
W takiej sytuacji należy zatrzymać fotografowanie i odczekać na
obniżenie temperatury aparatu.
ooCzerwona ikona <E> sygnalizuje, że wkrótce fotografowanie zostanie
automatycznie zatrzymane. Fotografowanie nie będzie możliwe, dopóki
wewnętrzna temperatura aparat nie obniży się, dlatego należy na jakiś
czas zaprzestać fotografowania lub wyłączyć aparat i poczekać na
obniżenie jego temperatury.
ooDługotrwałe fotografowanie lub filmowanie przy wysokiej temperaturze
otoczenia spowoduje szybsze pojawienie się białej ikony <s> lub czerwonej
ikony <E>. Jeśli aparat nie jest używany, należy go zawsze wyłączyć.
ooJeśli temperatura wewnętrzna aparatu jest wysoka, jakość zdjęć
wykonanych przy wysokiej czułości ISO lub z długim czasem ekspozycji
może być obniżona nawet przed wyświetleniem białej ikony <s>.
Wyniki fotografowania
ooW przypadku wykonania zdjęcia w trybie widoku powiększonego
uzyskana ekspozycja może być inna niż oczekiwana. Przed zrobieniem
zdjęcia należy wrócić do widoku standardowego.
ooNawet jeśli zdjęcie zostanie wykonane w widoku powiększonym, obraz
będzie rejestrowany z uwzględnieniem obszaru obrazu w widoku
standardowym.
142
Ogólne przestrogi dotyczące fotografowania
Obrazy i wyświetlanie
ooW warunkach słabego lub bardzo jasnego oświetlenia wyświetlany obraz
może nie odzwierciedlać jasności fotografowanego obrazu.
ooW warunkach słabego oświetlenia, mogą być zauważalne zakłócenia na
wyświetlanym obrazie nawet przy niskiej czułości ISO, jednak zakłóceń
będzie mniej na zarejestrowanym obrazie, ponieważ jakość obrazu jest
różna dla obrazu wyświetlanego i zarejestrowanego.
ooEkran lub wartość ekspozycji mogą migać, jeśli źródło światła
(oświetlenie) zmienia się. W takim przypadku należy na jakiś
czas zaprzestać fotografowania lub filmowania i wznowić je przy
preferowanym oświetleniu.
ooSkierowanie aparatu w innym kierunku może czasowo uniemożliwić
prawidłowe odwzorowanie jasności. Przed rozpoczęciem fotografowania
należy zaczekać na ustabilizowanie się jasności obrazu.
ooW przypadku obecności w kadrze bardzo silnego źródła światła,
jasne obszary na ekranie mogą być przyciemnione. Jednak na
zarejestrowanym obrazie jasne obszary będą prawidłowo odwzorowane.
ooJeśli w warunkach słabego oświetlenia w pozycji [52: Jasność
wyśw.] zostanie wybrane jasne ustawienie, na podglądzie kadru mogą
pojawić się zakłócenia lub nieregularne kolory. Nie zostaną one jednak
zarejestrowane na obrazie.
ooPo powiększeniu obrazu jego ostrość może sprawiać wrażenie
wyraźniejszej niż na zarejestrowanym obrazie.
Obiektyw
ooJeśli zamocowany obiektyw wyposażono w mechanizm Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu), a użytkownik ustawi przełącznik Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) w pozycji <1>, funkcja Image Stabilizer (Stabilizator
obrazu) będzie aktywna nawet wtedy, gdy spust migawki nie zostanie
naciśnięty do połowy. Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) pobiera
zasilanie z akumulatora i może spowodować obniżenie dostępnej liczby
zdjęć w zależności od warunków fotografowania. Gdy Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) jest niepotrzebny, na przykład podczas korzystania
statywu, zalecane jest ustawienie przełącznika IS na <2>.
ooW przypadku stosowania obiektywu EF, ostrość zaprogramowana
podczas fotografowania jest dostępna tylko podczas stosowania
obiektywów superzbliżeniowych wyposażonych w tę funkcję
wprowadzonych na rynek w pierwszej połowie roku 2011 i później.
143
i Wybór trybu wyzwalania migawki
Dostępny jest tryb pojedynczego i seryjnego wyzwalania migawki.
Wybierz tryb wyzwalania migawki odpowiedni dla warunków
fotografowania lub obiektu.
przycisk <B> (9).
1 Naciśnij
zz Gdy obraz jest wyświetlony na
ekranie, naciśnij przycisk <B>.
pozycję trybu wyzwalania
2 Wybierz
migawki.
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
pozycję trybu wyzwalania migawki.
tryb wyzwalania migawki.
3 Wybierz
zz Obróć pokrętło <6>, aby dokonać
wyboru.
zz[u] Pojedyncze zdjęcia
Naciśnięcie spustu migawki do końca spowoduje wykonanie tylko
jednego zdjęcia.
zz[o] Szybka seria zdjęć
Naciśnięcie spustu migawki do końca i przytrzymanie go
spowoduje wykonanie serii zdjęć z szybkością wynoszącą maks.
ok. 8,0 kl./s.
Jednakże maksymalna szybkość serii zdjęć może ulec
zmniejszeniu w następujących warunkach:
Gdy ustawiona jest redukcja migotania:
Szybkość serii zdjęć będzie wynosić maks. ok. 5,4 kl./s.
144
Wybór trybu wyzwalania migawki
Gdy ustawiona jest opcja Dual Pixel RAW:
Aparat automatycznie przełącza się w tryb wolnej serii zdjęć.
Gdy ustawiona jest opcja Servo AF:
Należy pamiętać, że w przypadku wybrania w opcji [Działanie AF]
ustawienia [Servo AF], szybkości serii zdjęć wynoszącej maks.
ok. 5,0 kl./s zostanie nadany priorytet.
Ciche zdjęcia:
Gdy w pozycji [z6: Cicha migawka] wybrano ustawienie
[Włącz], szybkość serii zdjęć wyniesie maks. ok. 5,0 kl./s.
Przy fotografowaniu z lampą błyskową:
Przy użyciu lamp Speedlite z serii EL lub EX, szybkość serii zdjęć
będzie wynosić maks. ok. 3,0 kl./s.
zz[i] Wolna seria zdjęć
Naciśnięcie spustu migawki do końca i przytrzymanie go
spowoduje wykonanie serii zdjęć z szybkością wynoszącą maks.
ok. 3,0 kl./s.
W przypadku wybrania w opcji [Działanie AF] ustawienia
[Servo AF], śledzeniu obiektu przy serii zdjęć wynoszącej
maks. około 3,0 kl./s zostanie nadany priorytet.
Przy ustawieniu Dual Pixel RAW, szybkość ta to maks.
ok. 2,2 kl./s.
zz[m] Samowyzwalacz: 10 s/Zdalne wyzwalanie
zz[l] Samowyzwalacz: 2 s/Zdalne wyzwalanie
Informacje dotyczące fotografowania z samowyzwalaczem
znajdują się na stronie 147. Informacje dotyczące fotografowania
ze zdalnym wyzwalaniem znajdują się na str. 174.
Podczas fotografowania w trybie szybkiej serii zdjęć <o>, maksymalna
szybkość wykonywanych zdjęć może być różna w zależności od warunków
fotografowania. Szczegółowe informacje można znaleźć na następnej
stronie.
145
Wybór trybu wyzwalania migawki
ooPrzybliżona maksymalna <o> szybkość fotografowania w trybie
szybkiej serii zdjęć wynosi 8,0 kl./s (str. 144) i można ją uzyskać
spełniając następujące warunki: maksymalnie naładowany akumulator,
tryb One-Shot AF przy prędkości migawki co najmniej 1/1000 s,
maksymalna przysłona (zależnie od obiektywu*), praca w temperaturze
pokojowej (23°C), wyłączona funkcja fotografowania bez migotania oraz
wyłączona funkcja fotografowania w trybie Dual Pixel RAW i wyłączona
Cicha migawka.
* Po wybraniu trybu One-Shot AF, z wyłączoną funkcją Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu), w przypadku korzystania z następujących
obiektywów: EF300mm f/4L IS USM, EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM,
EF75-300mm f/4-5.6 IS USM, EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM.
ooSzybkość serii zdjęć w przypadku korzystania z funkcji szybkiej
serii zdjęć <o> może być niższa, w zależności od następujących
czynników: stanu akumulatora, temperatury, włączenia funkcji
fotografowania bez migotania, rejestrowania w trybie Dual Pixel RAW,
cichego fotografowania w trybie LV, cichych zdjęć, czasu naświetlania,
przysłony, warunków obiektu, jasności, działania AF, typu obiektywu,
użycia lampy błyskowej i ustawień fotografowania.
ooW przypadku niektórych warunków obiektu i niektórych obiektywów
maksymalna szybkość serii zdjęć w trybie Servo AF może ulec
zmniejszeniu. W przypadku wybrania opcji [Wyłącz] dla [z6: Ciche
nagryw. LV] przy ustawieniu Servo AF, maksymalna szybkość serii zdjęć
będzie również obniżona.
ooJeśli w pozycji [z6: Fotogr.bez migot.] wybrano ustawienie
[Włącz] (str. 115), podczas fotografowania w migoczącym świetle
maksymalna szybkość serii zdjęć zostanie zmniejszona. Ponadto
interwał wykonywanych zdjęć w serii może być nierówny, a opóźnienie
wyzwalania migawki może się wydłużyć.
ooMaksymalna szybkość serii zdjęć może spaść do około 6,0 klatek/s,
gdy zimny akumulator jest używany w otoczeniu o niskiej temperaturze,
lub gdy poziom naładowania akumulatora jest niski.
ooNawet przy fotografowaniu z małą szybkością, szybkość serii zdjęć
może spaść w pewnych warunkach fotografowania.
ooW przypadku zapełnienia pamięci wewnętrznej podczas wykonywania
serii zdjęć szybkość serii zdjęć może się zmniejszyć ze względu na
tymczasowe wyłączenie funkcji fotografowania (str. 77).
146
j Korzystanie z samowyzwalacza
Samowyzwalacz jest przydatny, gdy osoba fotografująca chce znaleźć
się na zdjęciu, np. zdjęciu pamiątkowym.
przycisk <B> (9).
1 Naciśnij
zz Gdy obraz jest wyświetlony na
ekranie, naciśnij przycisk <B>.
pozycję trybu wyzwalania
2 Wybierz
migawki.
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
pozycję trybu wyzwalania migawki.
samowyzwalacz.
3 Wybierz
zz Obróć pokrętło <6>, aby wybrać
samowyzwalacz.
m: Zdjęcie po upływie 10 s
l: Zdjęcie po upływie 2 s
zz Pozycje <Q> <k> są
wyświetlane, gdy aparat jest
sparowany z bezprzewodowym
pilotem zdalnego sterowania
(w sprzedaży osobno, str. 174).
zdjęcie.
4 Zrób
zz Ustaw ostrość na obiekt, a następnie
naciśnij spust migawki do końca.
ggDziałanie samowyzwalacza jest
potwierdzone przez kontrolkę
samowyzwalacza, sygnał dźwiękowy
i odliczany czas (w sekundach) na
panelu LCD.
ggMiganie kontrolki samowyzwalacza
przyspiesza i aparat emituje szybkie
dźwięki „bip” przez około 2 s przed
zrobieniem zdjęcia.
147
Korzystanie z samowyzwalacza
oo<l> umożliwia fotografowanie bez dotykania aparatu ustawionego
na statywie. Zapobiega to wstrząsom aparatu podczas fotografowania
martwej natury lub z długimi czasami ekspozycji.
ooPo wykonaniu zdjęć z samowyzwalaczem zalecane jest ich wyświetlenie
(str. 304) w celu sprawdzenia, czy mają odpowiednią ostrość
i ekspozycję.
ooW przypadku korzystania z samowyzwalacza w celu wykonania
autoportretu należy ustawić ostrość na obiekt znajdujący się w tej
samej odległości i użyć blokady ostrości (str. 126).
ooAby wyłączyć uruchomiony samowyzwalacz, naciśnij <0>.
ooCzas do automatycznego wyłączenia może zostać przedłużony,
jeśli w aparacie ustawiono automatyczne fotografowanie.
148
Wybór prędkości wyświetlania dla szybkiej
serii zdjęćN
Wyświetlanie dużej szybkości, które przełącza się pomiędzy zdjęciem
i obrazem live, jest dostępne w przypadku fotografowania obiektywem
RF, przy ustawieniu [Servo AF] opcji [21: Działanie AF] i wybraniu
opcji <o> [Szybkie serie zdjęć] dla trybu wyzwalania migawki.
Wyświetlacz działa szybciej, dzięki czemu łatwiej jest śledzić szybko
poruszające się obiekty.
pozycję [z6:
1 Wybierz
Wyświetlanie szybkich zdjęć].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Wybierz pozycję [Włącz] dla
wyświetlacza, który przełącza
się pomiędzy każdą serią zdjęć
i obrazem live.
ooObrazy mogą falować lub migać podczas wyświetlania obrazu z dużą
szybkością. Ma to miejsce częściej przy krótkich czasach naświetlania.
Nie ma to jednak wpływu na wyniki fotografowania.
ooWyświetlanie z dużą szybkością nie jest realizowane w następujących
warunkach. Może ono również zostać zatrzymane podczas
fotografowania.
• Czas naświetlania dłuższy niż 1/30 s, wartość przysłony niższa
niż f/11, warunki, które utrudniają stosowanie autofokusa,
fotografowanie z lampą błyskową oraz dodatkowe czułości ISO.
Opcja [Włącz] jest dostępna, gdy wszystkie te warunki są spełnione.
• Przy ustawieniu dla obiektywu RF opcji [Servo AF] dla [Działanie AF]
(str. 262), trybu wyzwalania migawki na [Szybkie serie zdjęć]
(str. 144), ustawieniu [Wyłącz] dla opcji [Fotogr.bez migot.]
(str. 115), ustawieniu [Włącz] dla [Symulacja ekspoz.] (str. 120),
ustawieniu [Wyłącz] dla [Cicha migawka] (str. 151).
149
Ciche fotografowanie w trybie Live ViewN
Możliwe jest ustawienie charakterystyki trybu wyzwalania migawki
w aparacie i działania migawki tak, aby dopasować ją do warunków
fotografowania lub zastosowanego obiektywu.
pozycję [z6: Ciche
1 Wybierz
nagryw. LV].
opcję.
2 Ustaw
zz Wybierz opcję, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zzTryb 1 (ustawienie domyślne)
zzTryb 2
Naciśnięcie spustu migawki do końca spowoduje wykonanie tylko
jednego zdjęcia. Jeśli spust migawki zostanie przytrzymany, praca
aparatu zostanie zatrzymana. Umożliwia to cichsze fotografowanie,
a działanie będzie wznowione po powrocie spustu migawki do
położenia naciśnięcia do połowy. Nawet jeśli ustawiona jest seria
zdjęć, można wykonać tylko pojedyncze zdjęcie.
zzWyłącz
Pamiętaj, aby wybrać opcję [Wyłącz] podczas stosowania obiektywu
TS-E w celu przesunięcia lub przechylenia obiektywu lub
w przypadku korzystania z konwertera. Ustawienie [Tryb 1] lub
[Tryb 2] może uniemożliwić uzyskanie standardowej ekspozycji
lub spowodować nieregularną ekspozycję.
ooNiewyostrzone obszary obrazu mogą być niekompletne przy
fotografowaniu z prawie maksymalną wartością przysłony przy krótkich
czasach naświetlania. Jeśli nie podoba ci się wygląd niewyostrzonych
obszarów obrazu, następujące fotografowanie może dać lepsze rezultaty.
• Fotografuj z ustawieniem [Wyłącz] dla [z6: Ciche nagryw. LV].
• Fotografowanie z cichą migawką.
• Niższe czasy naświetlania.
• Zwiększenie wartości przysłony.
ooW przypadku ustawienia wartości [Tryb 2] i fotografowania ze bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania (sprzedawanym osobno, str. 174), należy
wykonać takie same czynności, jak w przypadku ustawienia wartości [Tryb 1].
150
Ciche zdjęciaN
Użytkownik może robić zdjęcia cicho, korzystając z funkcji elektronicznej
migawki matrycy, zamiast z migawki mechanicznej standardowo używanej
przy fotografowaniu. Możliwe jest także fotografowanie serii zdjęć. Jest to
szczególnie przydatne, gdy musimy zachować ciszę przy robieniu zdjęć.
Funkcja dostępna w trybie wyzwalania migawki <u>, <o>, <m>
lub <l>.
pozycję [z6: Cicha
1 Wybierz
migawka].
2 Wybierz pozycję [Włącz].
pozycję trybu wyzwalania
3 Wybierz
migawki (str. 144).
zz Wybierz <u>, <o>, <m>
lub <l>.
zdjęcie.
4 Zrób
ggPodczas fotografowania wyświetlana
jest biała ramka wokół ekranu.
ooZachowuj się odpowiedzialnie podczas wykonywania cichych zdjęć
i szanuj prawo do prywatności i prawa do wizerunku osób.
ooW przypadku szybko poruszających się obiektów ujęcia obiektu mogą
być zniekształcone, a podczas serii zdjęć przy użyciu Servo AF (str. 263)
zdjęcia mogą być nieostre.
ooW przypadku niektórych obiektywów i niektórych warunków fotografowania
regulacja ostrości obiektywu i regulacja przysłony mogą być słyszalne.
ooJeśli podczas korzystania z cichych zdjęć lampa błyskowa innego aparatu
zostanie wyzwolona lub ciche zdjęcia będą wykonywane przy źródle
migającego światła, takim jak światło jarzeniowe, na obrazie mogą zostać
zarejestrowane paski światła lub pasma z powodu różnicy jasności.
ooFotografowanie w trybie AEB i fotografowanie z lampą błyskową są niedostępne.
ooSzybkie wyświetlanie (str. 149) nie jest używane podczas wykonywania
cichych zdjęć, nawet gdy tryb wyzwalania migawki jest ustawiony na <o>.
Ustawienie wartości [Wyłącz] dla opcji [z6: Cicha migawka] przywraca
początkowe ustawienie dla [z6: Ciche nagryw. LV].
151
q Wybór trybu pomiaruN
Można wybrać jedną z czterech metod pomiaru jasności obiektu.
W trybie [A] pomiar wielosegmentowy jest ustawiany automatycznie.
przycisk <Q> (7).
1 Naciśnij
zz Podczas wyświetlania obrazu naciśnij
przycisk <Q>.
tryb pomiaru.
2 Wybierz
zz Użyj przycisków <W> <X>,
aby wybrać element.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>,
aby wybrać tryb pomiaru.
[q]: Pomiar wielosegmentowy
[w]: Pomiar skupiony
[r]: Pomiar punktowy
[e]: Pomiar centralnie ważony
uśredniony
[q] Pomiar wielosegmentowy
Tryb pomiaru do ogólnego fotografowania, odpowiedni nawet
w przypadku obiektów fotografowanych pod światło. Aparat
automatycznie ustawi parametry ekspozycji w celu dostosowania
do fotografowanej sceny.
[w] Pomiar skupiony
Przydatny, gdy tło jest znacznie jaśniejsze niż fotografowany obiekt, np.
przy fotografowaniu pod światło itp. Pomiar skupiony obejmuje około
6,1% obszaru ekranu na jego środku. Obszar pomiaru skupionego jest
wskazany na ekranie.
[r] Pomiar punktowy
Skuteczny przy pomiarze konkretnej części obiektu lub kadru. Pomiar
skupiony obejmuje około 2,7% obszaru ekranu na jego środku. Obszar
pomiaru punktowego jest wskazany na ekranie.
[e] Pomiar centralnie ważony uśredniony
Pomiar na całym ekranie jest uśredniony, a środek ekranu jest ważony
silniej.
152
Wybór trybu pomiaru
ooDomyślnie aparat ustawi ekspozycję w następujący sposób.
W przypadku wybrania trybu [q] (pomiar wielosegmentowy)
przytrzymanie spustu migawki wciśniętego do połowy zablokuje
ustawienie ekspozycji (blokada AE) po uzyskaniu ostrości w trybie
One-Shot AF. W przypadku wybrania trybów [w] (pomiar skupiony),
[r] (pomiar punktowy) i [e] (pomiar centralnie ważony uśredniony),
wartość ekspozycji jest ustawiana w momencie wykonania zdjęcia.
(Naciśnięcie spustu migawki do połowy nie powoduje zablokowania
ekspozycji).
ooW przypadku wybrania opcji [82: Tryb pom. z blok.AE po ostr.]
można określić, czy ekspozycja (blokada AE) ma zostać zablokowana
po uzyskaniu ostrości w trybie One-Shot AF (str. 548).
153
O Ustawianie żądanej korekty ekspozycjiN
Korekta ekspozycji umożliwia rozjaśnienie (zwiększenie ekspozycji) lub
przyciemnienie (zmniejszenie ekspozycji) w stosunku do standardowej
ekspozycji ustawionej przez aparat.
Kompensację ekspozycji można ustawić w trybach fotografowania
[t], [d], [s], [f] i [a]. Korektę ekspozycji można wyregulować
maksymalnie o ±3 stopnie, z dokładnością do 1/3 stopnia.
Szczegółowe informacje o korekcie ekspozycji przy jednoczesnym
ustawieniu trybu [a] i ISO Auto można znaleźć na stronie 139,
natomiast informacje o trybie [t] można znaleźć na stronie 140.
ekspozycję.
1 Sprawdź
zz Naciśnij spust migawki do połowy
i sprawdź wskaźnik poziomu ekspozycji.
Zwiększona wartość
ekspozycji pozwala
uzyskać jaśniejszy obraz
Zmniejszona wartość
ekspozycji pozwala
uzyskać ciemniejszy obraz
2 zzPatrząc na monitor LCD,
Ustaw wartość korekty.
obróć pokrętło <5>.
ggWyświetlona zostaje ikona <O>
wskazująca wartość korekty
ekspozycji.
zdjęcie.
3 Zrób
zz Aby anulować korekcję
ekspozycji, ustaw wskaźnik poziomu
ekspozycji <N> do wartości wskaźnika
ekspozycji standardowej (<C>).
Jeśli w pozycji [z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Autom. optymalizator
jasności] (str. 104) została wybrana opcja inna niż [Wyłącz], obraz może
nadal być rozjaśniony nawet w przypadku ustawienia mniejszej wartości
korekty ekspozycji dla ciemniejszego obrazu.
Wartość korekty ekspozycji pozostanie aktualna nawet po ustawieniu
przełącznika zasilania w pozycji <2>.
154
h Sekwencja naświetlania (AEB)N
Dzięki automatycznej zmianie czasu naświetlania, wartości przysłony
lub czułości ISO można wykonać serię trzech zdjęć w maksymalnym
zakresie ekspozycji ±3 stopnie i z dokładnością do 1/3 stopnia.
Funkcja ta jest określana jako sekwencja naświetlania (AEB).
* Symbol AEB oznacza sekwencję naświetlania (ang. Auto Exposure Bracketing).
pozycję
1 Wybierz
[z3: Koryg.exp./AEB].
zakres sekwencji naświetlania.
2 Ustaw
zz Obróć pokrętło <6>, aby ustawić
(1)
Standardowa ekspozycja
Zmniejszona wartość ekspozycji
Zwiększona wartość ekspozycji
zakres sekwencji naświetlania (1). Za
pomocą przycisków <Y> <Z> można
ustawić wartość korekty ekspozycji.
zz Aby zapisać ustawienie, naciśnij
przycisk <0>.
ggPo wyjściu z menu, na ekranie
zostanie wyświetlony zakres
sekwencji naświetlania (AEB).
zdjęcie.
3 Zrób
zz Zależnie od wybranego trybu
wyzwalania migawki zostaną wykonane
trzy kolejne zdjęcia w następującej
sekwencji: standardowa ekspozycja,
zmniejszona wartość ekspozycji
i zwiększona wartość ekspozycji.
zz Sekwencja naświetlania AEB nie
jest automatycznie anulowana. Aby
anulować sekwencję naświetlania AEB,
wykonaj czynności opisane w punkcie
2, aby wyłączyć wyświetlanie zakresu
sekwencji naświetlania.
155
Sekwencja naświetlania (AEB)
Jeśli w pozycji [z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Autom.
optymalizator jasności] (str. 104) została wybrana opcja inna niż
[Wyłącz], efekt sekwencji naświetlania (AEB) może być ograniczony.
oo<A> miga w lewym dolnym rogu ekranu podczas fotografowania
z sekwencją naświetlania.
ooW przypadku ustawienia trybu wyzwalania migawki <u>, należy
trzykrotnie wcisnąć spust migawki dla każdego zdjęcia. W przypadku
ustawienia trybu <o> lub <i> i naciśnięcia spustu migawki do
końca zostaną wykonane trzy ekspozycje w serii, a następnie aparat
zatrzyma wykonywanie zdjęć. W przypadku ustawienia <m> lub <l>,
sekwencja trzech zdjęć seryjnych zostanie wykonana z 10-sekundowym
lub 2-sekundowym opóźnieniem.
ooMożna ustawić sekwencję naświetlania AEB razem z korektą ekspozycji.
ooTrybu fotografowania nie można zmienić podczas fotografowania
z sekwencją naświetlania.
ooZ sekwencji naświetlania nie można korzystać z lampą błyskową,
z włączoną funkcją Redukcja szumów zdjęć seryjnych, ani w trybie HDR.
ooSekwencja naświetlania zostanie anulowana automatycznie w przypadku
wykonania jednej z następujących czynności: ustawienie przełącznika
zasilania w pozycji <2> lub gdy lampa błyskowa zostanie w pełni
naładowana.
156
A Blokada ekspozycji do fotografowania (Blokada AE)N
Możesz zablokować ekspozycję, gdy chcesz ustawić ostrość
i ekspozycję niezależnie albo gdy chcesz wykonać kilka zdjęć
z takim samym ustawieniem ekspozycji. Naciśnij przycisk <A>, aby
zablokować parametry ekspozycji, a następnie zmień kompozycję i zrób
zdjęcie. Funkcja ta jest określana jako blokada AE. Jest ona szczególnie
przydatna w przypadku fotografowania obiektów pod światło itd.
ostrość na obiekt.
1 Ustaw
zz Naciśnij spust migawki do połowy.
ggZostanie wyświetlone ustawienie
ekspozycji.
przycisk <A> (4).
2 Naciśnij
ggW lewym dolnym rogu ekranu jest
wyświetlona ikona <A>, która
informuje, że ekspozycja jest
zablokowana (Blokada AE).
zz Każde naciśnięcie przycisku <A>
powoduje zablokowanie bieżącego
ustawienia ekspozycji.
kompozycję i zrób zdjęcie.
3 Zmień
zz Aby zachować blokadę AE w trakcie
wykonywania kolejnych zdjęć, należy
przytrzymać przycisk <A> i nacisnąć
spust migawki.
Efekty działania blokady AE
Tryb
pomiaru
q
wre
Metoda wybierania punktu AF
Wybór automatyczny
Wybieranie ręczne
Ekspozycja wyśrodkowana
Ekspozycja wyśrodkowana
na punkcie AF w ognisku jest
na wybranym punkcie AF jest
zablokowana.
zablokowana.
Ekspozycja na środku ekranu jest zablokowana.
* W trybie [q] przy ustawieniu przełącznika trybu ostrości na <MF>, ekspozycja
w środkowej części ekranu jest zablokowana.
157
BULB: Długie czasy ekspozycji w trybie Bulb
W tym trybie migawka pozostaje otwarta tak długo, jak długo jest
naciśnięty do końca spust migawki; migawka zostaje zamknięta
po zwolnieniu przycisku. Ta technika fotografowania jest określana
mianem „ekspozycji w trybie Bulb”. Z trybu Bulb należy korzystać
w przypadku fotografowania nocnych scen, fajerwerków, nieba
i innych obiektów, które wymagają długiego czasu naświetlania.
1 Ustaw tryb fotografowania [BULB].
żądaną przysłonę.
2 Wybierz
zz Obróć pokrętło <6>, aby ustawić
żądaną wartość.
zdjęcie.
3 Zrób
zz Aparat będzie rejestrował zdjęcia,
dopóki spust migawki będzie
całkowicie wciśnięty.
ggCzas ekspozycji, jaki upłynął, będzie
wyświetlany na panelu LCD.
ooNie kieruj aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub
źródła intensywnego sztucznego oświetlenia. Mogłoby to spowodować
uszkodzenie matrycy lub wewnętrznych elementów aparatu.
ooDługie ekspozycje w trybie Bulb powodują więcej zakłóceń na obrazie
niż zwykle.
ooW przypadku ustawienia automatycznej czułości ISO zostanie ustawiona
czułość ISO 400 (str. 608).
ooJeśli podczas ekspozycji w trybie Bulb jest używany samowyzwalacz zamiast timera funkcji Bulb, należy trzymać naciśnięty do końca spust migawki
(dla czasu ekspozycji samowyzwalacza i czasu ekspozycji w trybie Bulb).
158
Długie czasy ekspozycji w trybie Bulb
ooW przypadku ustawienia [z5: Redukcja zakłóceń (dł.czas)] można
zredukować zakłócenia generowane podczas długich czasów ekspozycji
(str. 107).
ooW przypadku ekspozycji w trybie Bulb zaleca się korzystanie ze statywu
i timera funkcji Bulb.
ooMożna także wykonywać zdjęcia z ekspozycją w trybie Bulb, korzystając
z elektronicznego wężyka spustowego RS-60E3 (sprzedawany osobno,
str. 176).
ooFotografowanie w trybie Bulb można również wykonywać za pomocą
pilota bezprzewodowego BR-E1 (sprzedawany oddzielnie, str. 174).
Naciśnięcie przycisku przesyłania w pilocie zdalnego sterowania
powoduje rozpoczęcie ekspozycji w trybie Bulb — natychmiastowe
lub z 2-sekundowym opóźnieniem. Ponowne naciśnięcie przycisku
powoduje zakończenie ekspozycji w trybie Bulb.
Timer funkcji BulbM
Czas ekspozycji dla ekspozycji w trybie Bulb można zaprogramować.
Używając timera funkcji Bulb, nie trzeba trzymać wciśniętego do końca
spustu migawki podczas ekspozycji w trybie Bulb. Zmniejsza to drgania
aparatu.
Timer funkcji Bulb można ustawić tylko w trybie [BULB] (ekspozycja
w trybie Bulb). Tej funkcji nie można ustawić (lub nie będzie ona
działać) w żadnym innym trybie.
pozycję [z6: Timer
1 Wybierz
f-cji Bulb].
pozycję [Włącz].
2 Wybierz
zz Wybierz wartość [Włącz], a następnie
naciśnij przycisk <B>.
159
Długie czasy ekspozycji w trybie Bulb
żądany czas ekspozycji.
3 Ustaw
zz Wybierz godziny, minuty lub sekundy.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby
wyświetlić ustawienie <r>.
zz Ustaw żądaną wartość, a następnie
naciśnij przycisk <0>. (Spowoduje
to przywrócenie symbolu <s>).
4 Wybierz opcję [OK].
zdjęcie.
5 Zrób
ggNaciśnij spust migawki do końca,
ekspozycja w trybie Bulb rozpocznie
się i będzie trwać do upływu
ustawionego czasu.
zz [H] oraz czas ekspozycji są
wyświetlane na ekranie LCD w trakcie
fotografowania z timerem funkcji bulb.
zz Aby anulować ustawienie timera,
wybierz wartość [Wyłącz] w punkcie 2.
ooJeśli podczas pracy timera funkcji Bulb naciśniesz spust migawki do
końca, a następnie puścisz go, ekspozycja w trybie Bulb zostanie
zatrzymana.
ooJeśli po rozpoczęciu ekspozycji nadal będzie naciskany spust migawki
do końca, ekspozycja w trybie Bulb będzie trwać nawet po upływie
ustawionego czasu ekspozycji. (Ekspozycja w trybie Bulb nie zostanie
automatycznie zatrzymana po upływie ustawionego czasu ekspozycji).
ooZmiana trybów fotografowania anuluje timer funkcji Bulb i przywraca
ustawienia do wartości [Wyłącz].
160
w: Fotografowanie w trybie HDR
(High Dynamic Range)N
Można wykonywać zdjęcia po redukcji przyciętych bieli i cieni
w zakresie wysokiego zakresu dynamiki tonalnej — nawet przy
rejestrowaniu scen o wysokim kontraście. Fotografowanie w trybie
HDR sprawdza się podczas fotografii krajobrazu i martwej natury.
W trybie HDR każde naciśnięcie spustu migawki powoduje
zarejestrowanie trzech obrazów o różnej wartości ekspozycji
(odpowiadającej standardowej ekspozycji, niedoświetleniu
i prześwietleniu). Następnie są one automatycznie łączone
w jeden obraz. Obraz HDR jest zapisywany w formacie JPEG.
* HDR to skrót od wysoki zakres dynamiki.
1 Wybierz pozycję [z5: Tryb HDR].
opcję [Reguluj dynamikę].
2 Ustaw
zz Wybierz zakres, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Wybranie opcji [Autom.] spowoduje
automatyczne dopasowanie zakresu
dynamiki w zależności od ogólnego
zakresu gamy tonalnej obrazu.
zz Im wyższa cyfra, tym szerszy zakres
dynamiki.
zz Aby zakończyć fotografowanie w trybie
HDR, wybierz opcję [Wyłącz HDR].
[Efekt].
3 Ustaw
zz Wybierz efekt, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
161
Fotografowanie w trybie HDR (High Dynamic Range)
Efekty
zz[P] Naturalny
Dla obrazów zachowujących szeroki zakres tonalny, w przypadku
których światła i cienie byłyby utracone. Przycięte biele i cienie
zostaną zredukowane.
zz[A] Artystyczny standard
O ile przycięte biele i cienie zostaną zredukowane bardziej, niż
w przypadku ustawienia [Naturalny], o tyle kontrast będzie niższy,
a gradacja spłaszczona przypominająca malarstwo. Kontury obiektu
będą posiadały jasne (lub ciemne) krawędzie.
zz[B] Artystyczny żywy
Kolory będą bardziej nasycone niż przy ustawieniu [Art.standard],
a niski kontrast i płaska gradacja utworzą efekt graficzny.
zz[C] Artystyczny olejny
Kolory są najbardziej nasycone, przez co obiekt dosłownie
wyskakuje ze zdjęcia, które wygląda jak obraz olejny.
zz[D] Artystyczny uwypuklony
Zmniejszone nasycenie, jasność, kontrast i gradacja sprawiają,
że zdjęcie wygląda płasko. Zdjęcie wygląda na przytłumione i stare.
Kontury obiektu będą posiadały jasne (lub ciemne) krawędzie.
Artystyczny
standard
Standardowe
Nasycenie
Uwypuklenie
Standardowe
konturów
Jasność
Standardowe
Tonacja
Monotonna
Artystyczny
żywy
Wysokie
Artystyczny
olejny
Wyższe
Artystyczny
uwypuklony
Niskie
Słabe
Mocne
Mocniejsze
Standardowe
Standardowe
Monotonna
Monotonna
Ciemna
Bardziej
monotonna
Każdy efekt będzie stosowany w oparciu o charakterystykę bieżącego stylu
obrazu (str. 88).
162
Fotografowanie w trybie HDR (High Dynamic Range)
opcję [Ciągły HDR].
4 Ustaw
zz Wybierz opcję, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz W przypadku opcji [Tylko 1 zdj.],
tryb HDR zostanie anulowany po
wykonaniu zdjęć.
zz W przypadku opcji [Każde zdj.]
tryb HDR będzie działał do czasu
zmiany ustawienia z punktu 2 na
[Wyłącz HDR].
opcję [Aut.równaj obraz].
5 Ustaw
zz W przypadku fotografowania
z ręki wybierz pozycję [Włącz].
W przypadku korzystania ze
statywu wybierz pozycję [Wyłącz],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
obrazy, które mają być
6 Określ
zapisane.
zz Aby zapisać wszystkie trzy obrazy
i utworzony obraz HDR, wybierz
[Wszyst.obr.], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Aby zapisać tylko obraz HDR, wybierz
[Tylko ob.HDR], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zdjęcie.
7 Zrób
zz Po całkowitym wciśnięciu spustu
migawki, zostaną wykonane trzy
kolejne zdjęcia, a następnie obraz
HDR zostanie zapisany na karcie.
163
Fotografowanie w trybie HDR (High Dynamic Range)
ooObrazy RAW HDR są rejestrowane w jakości obrazu JPEG73. Obrazy
RAW+JPEG HDR są rejestrowane w jakości obrazu określonej dla
obrazu JPEG. Trzy obrazy zarejestrowane w celu utworzenia obrazu
HDR mają również określoną jakość obrazu.
ooFotografowanie w trybie HDR nie jest możliwe w rozszerzonym
zakresie czułości ISO (L, H1, H2), natomiast jest możliwe w zakresie
czułości ISO 100–40000 (w zależności od ustawień opcji [Minimalny]
i [Maksymalny] w pozycji [Zakres ISO]).
ooW trybie HDR lampa błyskowa nie działa.
ooFunkcja AEB jest niedostępna.
ooW przypadku fotografowania obiektu w ruchu jego ruch pozostawi
powidok.
ooPodczas fotografowania w trybie HDR wykonywane są trzy zdjęcia przy
różnych czasach naświetlania definiowanych automatycznie. Zatem
nawet w trybach fotografowania [t], [s] i [a] czas naświetlania
ulega zmianie w oparciu o ustawiony przez użytkownika czas
naświetlania.
ooAby zapobiec drganiom aparatu, można ustawić wysoką czułość ISO.
164
Fotografowanie w trybie HDR (High Dynamic Range)
ooW przypadku wykonywania zdjęć HDR po wybraniu opcji [Włącz]
w pozycji [Aut.równaj obraz] dane o punktach pomiaru AF (str. 309),
a także dane dotyczące usuwania kurzu (str. 121) nie zostaną dodane
do obrazu.
ooW przypadku fotografowania w trybie HDR z ręki po wybraniu w pozycji
[Aut.równaj obraz] opcji [Włącz], brzegi obrazu zostaną nieznacznie
przycięte, a rozdzielczość zostanie nieznacznie obniżona. Jeśli obrazy
nie mogą być właściwie wyrównane na skutek drgań aparatu itp.,
to automatyczne wyrównanie obrazu nie będzie działać. Pamiętaj:
robienie zdjęć przy bardzo wysokiej (lub niskiej) wartości ekspozycji
może sprawić, że automatyczne wyrównywanie obrazu nie zadziała
prawidłowo.
ooJeśli fotografujesz w trybie HDR z ręki i dla ustawienia [Aut.równaj
obraz] wybrałeś opcję [Wyłącz], trzy obrazy mogą nie zostać właściwie
wyrównane i efekt HDR może się zmniejszyć. Zalecane jest używanie
statywu.
ooAutomatyczne wyrównanie obrazu może nie działać poprawnie
w przypadku powtarzających się motywów (kratka, paski itp.) lub
jednolitych, niezróżnicowanych tonalne obrazów.
ooGradacja nieba lub białe ściany mogą nie zostać odzwierciedlone
prawidłowo. Może wystąpić nieregularność kolorów, nieregularność
ekspozycji lub zakłócenia.
ooFotografowanie w trybie HDR przy oświetleniu świetlówkowym lub
diodowym może dać w rezultacie nieprawidłowe odwzorowanie kolorów
oświetlonych obszarów.
ooPodczas fotografowania w trybie HDR obrazy zostaną połączone,
a następnie zapisane na kartę, co może zająć trochę czasu. Komunikat
[BUSY] jest wyświetlany na ekranie i panelu LCD podczas przetwarzania
obrazów i fotografowanie nie jest możliwe dopóki przetwarzanie nie
zostanie zakończone.
165
P Wielokrotna ekspozycjaN
Przy fotografowaniu z wielokrotną ekspozycją (2–9), użytkownik może
zobaczyć, jak obrazy zostaną scalone w pojedynczy obraz.
pozycję [z5: Eksp.
1 Wybierz
wielokrotna].
opcję [Eksp. wielokrotna].
2 Ustaw
zz Wybierz opcję, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Aby zakończyć zdjęcia z wielokrotną
ekspozycją, wybierz opcję [Wyłącz].
zzWłączone: Funkcja/sterowanie (priorytet funkcji
i sterowania)
Jest to wygodna opcja w przypadku fotografowania wielu ekspozycji
stopniowo i sprawdzaniu rezultatów. W przypadku serii zdjęć
szybkość zapisu obrazów znacznie się zmniejszy.
zzWłączone: Seria zdjęć (priorytet serii zdjęć)
Wykorzystywana do wielokrotnych ekspozycji obiektów w ruchu.
Serie zdjęć są możliwe bez następujących czynności: wyświetlanie
menu, kontrolne wyświetlanie obrazu po jego zarejestrowaniu,
odtwarzanie obrazów oraz cofanie ostatniego obrazu (str. 172).
Zarejestrowane obrazy nie są wyświetlane jako scalone.
Należy pamiętać, że zapisywane są tylko obrazy wielokrotnie
eksponowane. (Pojedyncze ekspozycje wykorzystywane
w obrazie z ekspozycji wielokrotnych są usuwane).
Niektóre obiektywy mogą nie zapewniać możliwości fotografowania
z ekspozycją wielokrotną.
166
Wielokrotna ekspozycja
pozycję [Ster.eksp.wielok.].
3 Ustaw
zz Wybierz metodę sterowania
ekspozycją wielokrotną, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zzAddytywne
Kumulatywne dodawanie kolejnych zarejestrowanych pojedynczych
obrazów. Na podstawie ustawienia [Liczba ekspozycji] ustaw
ujemną wartość korekty ekspozycji. Postępuj zgodnie z poniższymi
podstawowymi wytycznymi, aby ustawić wartość korekty ekspozycji.
Instrukcje dotyczące ustawiania korekty ekspozycji według
liczby ekspozycji
Dwie ekspozycje: -1 stopień; trzy ekspozycje: -1,5 stopnia; cztery
ekspozycje: -2 stopnie
zzŚrednie
Na podstawie ustawienia [Liczba ekspozycji] jest automatycznie
ustawiana ujemna wartość korekty ekspozycji podczas fotografowania
z ekspozycją wielokrotną. Podczas fotografowania tej samej sceny
z wielokrotną ekspozycją ekspozycja tła obiektu będzie kontrolowana
automatycznie w celu otrzymania standardowej ekspozycji.
zzJasne/Ciemne
Poziom jasności (lub czerni) obrazu podstawowego i dodawanych
obrazów jest porównywany w tym samym miejscu, a następnie jasna
(lub ciemna) część zostanie pozostawiona na zdjęciu. W przypadku
nakładania się kolorów, kolory mogą zostać wymieszane w zależności
od stopnia jasności (lub ciemności) porównywanych obrazów.
opcję [Liczba ekspozycji].
4 Ustaw
zz Wybierz liczbę ekspozycji, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Można ustawić od 2 do 9 ekspozycji.
167
Wielokrotna ekspozycja
obrazy, które mają być
5 Określ
zapisane.
zz Aby zapisać wszystkie pojedyncze
ekspozycje i ekspozycję wielokrotną,
wybierz [Wszystko], a następnie
naciśnij <0>.
zz Aby zapisać tylko ekspozycję
wielokrotną, wybierz [Tylko wynik],
a następnie naciśnij <0>.
opcję [Kont.eks.wielok.].
6 Ustaw
zz Wybierz opcję, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz W przypadku opcji [Tylko 1 zdj.]
fotografowanie z ekspozycją
wielokrotną zostanie anulowane
automatycznie po wykonaniu zdjęć.
zz W przypadku opcji [Cały czas]
wielokrotna ekspozycja będzie
działała do czasu zmiany ustawienia
z punktu 2 na [Wyłącz].
(1)
pierwsze zdjęcie.
7 Zrób
ggPo wybraniu ustawienia [Wł:Fun/ster.]
będzie wyświetlane wykonane zdjęcie.
zz Liczba pozostałych ekspozycji jest
widoczna na ekranie (1).
zz Naciśniecie przycisku <x> włącza
podgląd wykonanego zdjęcia
(str. 172).
168
Wielokrotna ekspozycja
następne zdjęcia.
8 Zrób
zz Po wybraniu ustawienia [Wł:Fun/ster.]
wyświetlane będą połączone dotąd
wykonane zdjęcie. Aby wyświetlić
tylko bieżący obraz, naciśnij przycisk
<B> kilkukrotnie.
zz Gdy wykonana zostanie ustawiona
liczba zdjęć (ekspozycji),
fotografowanie z ekspozycją
wielokrotną zostanie zakończone.
ooW przypadku ustawienia [Wł:Fun/ster.], możesz nacisnąć przycisk <x>,
aby podejrzeć obrazy z ekspozycji wielokrotnych zarejestrowane do tej
pory lub usunąć poprzednią pojedynczą ekspozycję (str. 172).
ooInformacje o obrazie dot. ostatniego zdjęcia zostaną zarejestrowane
i dołączone do obrazu z wielu ekspozycji.
169
Wielokrotna ekspozycja
ooJakość rejestracji obrazu, czułość ISO, styl obrazów, redukowanie
zakłóceń przy wysokich wartościach ISO, przestrzeń kolorów itp.
ustawione dla pierwszej pojedynczej ekspozycji będą także ustawione
dla następnych zdjęć.
ooJeśli dla opcji [z4: Styl obrazów] wybrano ustawienie [Auto], podczas
fotografowania zostanie zastosowane ustawienie [Standard].
ooW przypadku ustawienia opcji [Wł:Fun/ster.] i [Addytywne],
zakłócenia, nieregularne kolory, pasy itp. obrazu wyświetlanego podczas
fotografowania mogą różnić się od tych widocznych na ostatecznym
obrazie z wielu ekspozycji.
ooW przypadku wielokrotnej ekspozycji: im większa liczba ekspozycji,
tym bardziej widoczne będą zakłócenia, nieregularne kolory i pasy.
ooW przypadku wyboru opcji [Addytywne], przetwarzanie obrazu po
wykonaniu wielokrotnej ekspozycji zajmuje nieco czasu. (Kontrolka
dostępu będzie świecić dłużej).
ooW punkcie 8 jasność i zakłócenia obrazu z wielu ekspozycji
wyświetlanego podczas fotografowania będą różne od tych zapisanych
na ostatecznym obrazie z wielu ekspozycji.
ooFotografowanie z ekspozycją wielokrotną zostanie anulowane, jeśli
przełącznik zasilania zostanie ustawiony w pozycji <2>, nastąpi
wymiana akumulatora lub karty.
ooPrzełączenie w tryb fotografowania [A] kończy fotografowanie
z ekspozycją wielokrotną.
170
Wielokrotna ekspozycja
Łączenie wielokrotnych ekspozycji z obrazem zapisanym na karcie
Obraz RAW zapisany na karcie można wybrać jako pierwszy obraz wielokrotnej ekspozycji. Dane wybranego obrazu RAW pozostaną nienaruszone.
Można używać tylko obrazów 1 lub F. Nie można wybierać
obrazów JPEG. Obrazy, które można wybrać, mogą też się różnić
w zależności od zamontowanego obiektywu. Szczegółowe informacje
można znaleźć w poniższej tabeli.
pozycję [Zaznacz obraz do
1 Wybierz
eksp. wielokr.].
pierwszy obraz.
2 Wybierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
wybrać obraz, który ma być użyty jako
pierwsze zdjęcie, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Wybierz opcję [OK].
ggNumer pliku wybranego obrazu
zostanie wyświetlony u dołu ekranu.
zdjęcie.
3 Zrób
zz Po wybraniu pierwszego obrazu,
liczba pozostałych ekspozycji
ustawiona w pozycji [Liczba
ekspozycji] zmniejszy się o 1.
zzObrazy, które można wybrać
Zamontowany Fotografowanie
Dostępne obrazy
obiektyw
kadrowane
Obrazy RAW zarejestrowane w pełnej wielkości
Wył.
RF/
Obiektyw EF
Wł.
Obrazy RAW z fotografii kadrowanej lub
zarejestrowane przy użyciu obiektywu EF-S
Obiektyw EF-S
–
ooNastępujących obrazów nie można wybrać jako pierwszej pojedynczej
ekspozycji: obrazów zarejestrowanych z wartością [Włącz] lub
[Wzmocniona] dla opcji [z3: Priorytet jasnych partii obr.] ani
obrazów, dla których w pozycji [z1: zPrzycinanie/Format obr.]
nie ustawiono wartości [Pełna klatka] lub [1,6x (krop)].
ooUstawienie [Wyłącz] zostanie zastosowane w pozycjach [z2: Korekcja
aberracji obiektywu] i [z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Autom.
optymalizator jasności] niezależnie od ustawień obrazu wybranego
jako pierwsza pojedyncza ekspozycja.
171
Wielokrotna ekspozycja
ooCzułość ISO, styl obrazów, redukowanie zakłóceń przy wysokich
wartościach ISO, przestrzeni kolorów itd. wybrane dla pierwszego
obrazu będą stosowane także dla kolejnych obrazów.
ooJeśli Styl obrazów ma wartość [Auto] dla obrazu wybranego jako pierwszy
obraz, podczas fotografowania zostanie zastosowane ustawienie [Standard].
ooNie można wybrać obrazu wykonanego za pomocą innego aparatu.
ooObrazów zarejestrowanych za pomocą obiektywów niezgodnych
z funkcją fotografowania z ekspozycją wielokrotną nie można wybrać
(jako pierwszego obrazu z konkretną wartością ekspozycji).
ooOpcja [Zaznacz obraz do eksp. wielokr.] nie jest dostępna, jeśli nie jest
dołączony obiektyw.
ooMożna też wybrać obraz RAW z wielokrotnej ekspozycji.
ooWybierz opcję [Odzn. obraz] aby anulować zaznaczenie obrazu.
Sprawdzanie i usuwanie wielokrotnej ekspozycji podczas fotografowania
Przed zakończeniem fotografowania określonej
liczby ekspozycji przy użyciu [Wł:Fun/ster.] (nie
przy użyciu [Wł:Ser.zdj.]), można nacisnąć przycisk
<x>, aby wyświetlić obraz z wielu ekspozycji
dotąd zarejestrowany, sprawdzić ekspozycję
i zobaczyć, jak obrazy są na siebie nałożone.
Naciśnięcie przycisku <L> spowoduje
wyświetlenie operacji możliwych do wykonania
podczas fotografowania z ekspozycją wielokrotną.
Operowanie
Opis
Ukaże się ponownie ekran wyświetlany przed naciśnięciem
przycisku <L>.
Spowoduje usunięcie ostatnio wykonanego zdjęcia (zrób kolejne
zdjęcie). Liczba pozostałych ekspozycji zwiększy się o 1.
Przy wybranej opcji [Zapisz obr.źródł.: Wszystko]
wszystkie pojedyncze ekspozycje i połączona wielokrotna
ekspozycja zostaną zapisane przed zakończeniem.
W Zapisz i zakończ Przy wybranej opcji [Zapisz obr.źródł.: Tylko wynik] tylko
obraz z wielu ekspozycji utworzono do tej pory zostanie
zapisany przed zakończeniem.
2 Wróć do poprzedniego ekranu
q Cofnij ostatni
obraz
r Zakończ bez
zapisywania
Fotografowanie z ekspozycją wielokrotną zostanie
zakończone bez zapisywania obrazu.
Podczas fotografowania z ekspozycją wielokrotną można odtwarzać tylko
obrazy z ekspozycji wielokrotnej.
172
Wielokrotna ekspozycja
Często zadawane pytania
zzW jaki sposób ograniczona jest jakość obrazów?
Wszystkie pojedyncze ekspozycje i połączona wielokrotna
ekspozycja są zapisywane w wybranej przez użytkownika jakości
obrazu. Można wybrać wszystkie ustawienia jakości obrazów JPEG.
zzCzy mogę łączyć obrazy zapisane na karcie?
Za pomocą opcji [Zaznacz obraz do eksp. wielokr.] możesz wybrać
pierwszą pojedynczą ekspozycję z obrazów zapisanych na karcie
(str. 171). Nie możesz łączyć wielu obrazów już zapisanych na
karcie.
zzJak numerowane są pliki z wielokrotnej ekspozycji?
Przy ustawieniu w aparacie opcji zapisywania wszystkich obrazów,
pliki z wielokrotnej ekspozycji otrzymują nazwę z liczbą według
ostatniej pojedynczej ekspozycji użytej do ich utworzenia.
zzCzy podczas fotografowania z ekspozycją wielokrotną działa
automatyczne wyłączanie zasilania?
O ile [Automatyczne wyłączanie] w opcji [52: Oszcz.energii] nie
jest ustawione na [Wyłącz], aparat automatycznie wyłącza się po
około 30 min, co kończy fotografowanie z wielokrotną ekspozycją
i anuluje ustawienia wielokrotnej ekspozycji.
173
Fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem
Pilot bezprzewodowy BR-E1 (sprzedawany oddzielnie) zgodny
z technologią Bluetooth® low energy umożliwia fotografowanie ze
zdalnym wyzwalaniem w odległości maksymalnie ok. 5 metrów od
aparatu.
Parowanie
Aby użyć pilota BR-E1, należy najpierw sparować (połączyć
i zarejestrować) aparat i pilot. Szczegółowe informacje na
temat parowania można znaleźć na stronie 408.
Wykonaj następujące czynności po sparowaniu urządzeń.
przycisk <B> (9).
1 Naciśnij
zz Gdy obraz jest wyświetlony na
ekranie, naciśnij przycisk <B>.
pozycję trybu wyzwalania
2 Wybierz
migawki.
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
pozycję trybu wyzwalania migawki.
samowyzwalacz/pilot
3 Wybierz
zdalnego sterowania.
zz Obróć pokrętło <6>, aby wybrać
opcję <Q> albo <k>.
174
Fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem
zdjęcie.
4 Zrób
zz Naciśnięcie przycisku <2> na pilocie
aktywuje również autofokus.
zz Aby zrobić zdjęcie, naciśnij przycisk
zwalniania na pilocie bezprzewodowym.
zz Szczegółowe informacje dotyczące
fotografowania znajdują się
w instrukcji obsługi pilota
bezprzewodowego BR-E1.
Nie można korzystać z urządzeń ze zdalnym wyzwalaniem na podczerwień,
takich jak pilot zdalnego sterowania RC-6.
ooJeśli nie można wyostrzyć obrazu za pomocą AF, wyreguluj ostrość
ręcznie przed fotografowaniem (str. 281).
ooCzas do automatycznego wyłączenia może zostać przedłużony, jeśli
w aparacie ustawiono automatyczne fotografowanie.
ooPilota zdalnego sterowania można także używać do nagrywania filmów
(str. 245).
175
Korzystanie z elektronicznego wężyka
spustowego
Można wykonywać zdjęcia, korzystając
z elektronicznego wężyka spustowego
RS-60E3 (sprzedawanego osobno).
Szczegółowe informacje o obsłudze
znajdują się w instrukcji obsługi wężyka
spustowego.
1 Otwórz pokrywę złącz.
wtyk przewodu do złącza
2 Podłącz
zdalnego wyzwalania.
176
D Fotografowanie z lampą błyskową
Lampy błyskowe Speedlite serii EL/EX do aparatów EOS
Fotografowanie z lampą błyskową Speedlite serii EL/EX (sprzedawaną
osobno) jest proste.
Instrukcje można znaleźć w Instrukcji obsługi lampy błyskowej
Speedlite serii EL/EX. Omawiany aparat jest aparatem typu A, co
oznacza możliwość wykorzystania wszystkich funkcji lamp błyskowych
Speedlite serii EL/EX.
Informacje dotyczące ustawiania funkcji lampy błyskowej i funkcji
indywidualnych lampy błyskowej na ekranie menu aparatu można
znaleźć na stronie 179.
zzKorekta ekspozycji lampy
Istnieje możliwość ustawienia ilości światła (wartości korekty
ekspozycji lampy). Gdy obraz jest wyświetlony na ekranie, naciśnij
przycisk <B>, obróć pokrętło <5>, aby wybrać element korekty
ekspozycji lampy, a następnie obróć pokrętło <6>, aby ustawić
korektę ekspozycji lampy. Wartość korekty ekspozycji lampy można
wyregulować maksymalnie o ±3 stopnie, z dokładnością do 1/3 stopnia.
zzBlokada ekspozycji lampy
Pozwala dopasować wartość ekspozycji lampy błyskowej do wybranej
części obiektu. Skieruj środek wizjera na fotografowany obiekt, naciśnij
przycisk <A> aparatu, a następnie skomponuj i wykonaj zdjęcie.
Nawet w przypadku ustawienia ujemnej korekty ekspozycji (aby obrazy
pozostały ciemniejsze) można rejestrować jasne obrazy, chyba że dla opcji
[z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Autom. optymalizator jasności]
(str. 104) wybrano wartość [Wyłącz].
ooLampa błyskowa Speedlite automatycznie uruchomi oświetlenie
wspomagające AF, jeśli trudno jest osiągnąć autofokus w warunkach
niedostatecznego oświetlenia.
ooWartość korekty ekspozycji lampy można ustawić za pomocą szybkich
nastaw (str. 68) lub za pomocą opcji [Nastawy lampy] w pozycji
[z2: Sterowanie zewn. Speedlite] (str. 182).
ooAparat może włączać lampę Speedlite automatycznie przy włączaniu
aparatu. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi
lampy błyskowej Speedlite obsługującej tę funkcję.
177
Fotografowanie z lampą błyskową
Lampy błyskowe Canon Speedlite inne niż serii EL/EX
zz Lampy błyskowe Speedlite serii EZ/E/EG/ML/TL pracujące
w trybie automatyki błysku A-TTL lub TTL działają wyłącznie
z pełną mocą błysku.
W aparacie należy ustawić tryb fotografowania [a] na ręczną
regulację ekspozycji lub [f] na preselekcję przysłony, a następnie
ustawić wartość przysłony przed wykonaniem zdjęcia.
zz W przypadku korzystania z lampy błyskowej Speedlite wyposażonej
w ręczny tryb błysku należy fotografować z użyciem ręcznego trybu
błysku.
Lampy błyskowe producentów innych niż Canon
zzCzas synchronizacji
Aparat może współpracować z kompaktowymi lampami błyskowymi
producentów innych niż Canon, z czasem synchronizacji 1/200 s
i dłuższym. W przypadku dużych lamp studyjnych czas błysku jest
dłuższy niż w przypadku kompaktowej lampy błyskowej i zależy on
od modelu. Należy pamiętać o sprawdzeniu przed fotografowaniem,
czy synchronizacja błysku jest wykonywana prawidłowo, poprzez
wykonanie zdjęć próbnych z czasem synchronizacji mniej więcej
od 1/60 s do 1/30 s.
ooUżytkowanie aparatu z lampą błyskową lub akcesoriami błyskowymi
przeznaczonymi do aparatów innej marki może spowodować nie tylko
nieprawidłowości w pracy aparatu, lecz również jego uszkodzenie.
ooNie należy podłączać wysokonapięciowej lampy błyskowej do gorącej
stopki aparatu, ponieważ lampa może nie zadziałać.
Fotografowanie z lampą błyskową przy użyciu złącza PC jest możliwe
dzięki Uchwytowi pionowemu BG-E22 (sprzedawanemu osobno).
178
Ustawianie funkcji lampy błyskowejN
Dzięki lampie błyskowej Speedlite z serii EL/EX posiadającej zgodne
ustawienia funkcji lampy można wykorzystać ekran menu aparatu do
ustawienia funkcji lampy Speedlite i funkcji indywidualnych. Lampę
błyskową Speedlite należy podłączyć do aparatu i włączyć przed
ustawieniem funkcji lampy błyskowej.
Szczegółowe informacje dotyczące funkcji lampy błyskowej Speedlite
można znaleźć w jej Instrukcji obsługi.
pozycję [z2: Sterowanie
1 Wybierz
zewn. Speedlite].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Wybierz pozycję, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
179
Ustawianie funkcji lampy błyskowej
Wyzwalanie błysku
Aby umożliwić fotografowanie z lampą
błyskową, wybierz opcję [Włącz]. Aby
wyłączyć lampę błyskową lub włączyć
tylko oświetlenie wspomagające AF,
wybierz opcję [Wyłącz].
Gdy zamontowana jest lampa błyskowa Speedlite, która obsługuje
automatyczne wyzwalanie lampy, użytkownik może również
skonfigurować następujące ustawienia, aby włączyć wyzwalanie
automatyczne dostosowane do warunków fotografowania.
●●Dla [Lampa błyskowa] wybierz opcję [Włącz].
●●Dla lampy błyskowej Speedlite ustaw tryb automatycznego błysku.
●●Włącz tryb [A] albo [d] dla fotografowania.
Szczegółowe informacje dotyczące fotografowania można znaleźć
w podręczniku obsługi lamp błyskowych Speedlite obsługujących
automatyczne wyzwalanie błysku.
Pomiar E-TTL II
Dla normalnych wartości ekspozycji
lampy błyskowej ustaw opcję
[Wielosegm.]. Wybór opcji
[Uśredniony] powoduje uśrednienie
wyników pomiaru ekspozycji dla całej
sceny. W zależności od ujęcia może być
wymagana korekta ekspozycji lampy.
Ustawienie to jest przeznaczone dla
zaawansowanych użytkowników.
180
Ustawianie funkcji lampy błyskowej
Błysk+dł.czas
Użytkownik może ustawić czas
synchronizacji błysku dla fotografowania
z lampą błyskową w trybie preselekcji
przysłony [f] lub trybie [d]
Programowa AE.
zz[
] 1/200-30 s autom.
Czas synchronizacji błysku jest ustawiany automatycznie
w zakresie od 1/200 s do 30 s w celu dostosowania go do jasności
sceny. Fotografowanie z synchronizacją lampy z długim czasem
naświetlania jest stosowane w pewnych warunkach fotografowania,
w warunkach niedostatecznego oświetlenia, a czas naświetlania jest
automatycznie obniżany.
zz[
] 1/200-1/60 s autom.
Zapobiega ustawieniu długiego czasu naświetlania w warunkach
niedostatecznego oświetlenia. Skutecznie zapobiega to rozmyciu
obiektu i drganiom aparatu. Jednak o ile obiekt zostanie prawidłowo
naświetlony, uzyskanie odpowiedniej jasności tła może być
utrudnione.
zz[
] 1/200 s (stały)
Czas synchronizacji błysku jest stały i wynosi 1/200 s. Ustawienie to
skuteczniej zapobiega rozmyciu obiektu i skutkom drgań aparatu niż
ustawienie [1/200-1/60 s autom.]. Jednak w słabym oświetleniu tło
będzie ciemniejsze niż przy ustawieniu [1/200-1/60 sek. autom.].
ooDomyślnie ten zakres ma ustawienie [1/200-1/60 sek. autom.]. Aby użyć
funkcji Wolna synchronizacja w trybie [f] lub [d], zmień ustawienie
na [1/200-30 sek. auto].
ooSzybka synchronizacja jest niedostępna w trybie [f] lub [d], gdy ma
on ustawienie [1/200 sek. (stały)].
181
Ustawianie funkcji lampy błyskowej
Bezpieczna FE
Dla uniknięcia prześwietlenia przez
błysk lampy za dnia lub z bliskiej
odległości, aparat może automatycznie
obniżyć czułość ISO i fotografować ze
standardową ekspozycją obiektu przy
ustawieniu ISO Auto.
Nastawy lampy
Wyświetlane informacje, położenie wyświetlacza oraz dostępne
opcje mogą się różnić w zależności od modelu lampy błyskowej
Speedlite, jej ustawienia funkcji indywidualnych, trybu błysku
i innych czynników. Szczegółowe informacje dotyczące funkcji lampy
błyskowej Speedlite można znaleźć w jej Instrukcji obsługi.
Przykładowy wyświetlacz
(2)
(1)
(3)
(4)
(6)
(5)
(1)
(2)
Tryb błysku
Funkcje lampy bezprzewodowej /
sterowanie stosunkiem mocy błysku
Zoom lampy (pokrycie błysku)
(3)
(4)
(5)
(6)
Tryb synchronizacji
Korekta ekspozycji lampy
Bracketing ekspozycji z lampą
Funkcje są ograniczone w przypadku używania lamp błyskowych Speedlite
serii EX, które nie są kompatybilne z ustawieniami funkcji błysku.
182
Ustawianie funkcji lampy błyskowej
zzTryb błysku
Umożliwia wybranie trybu błysku odpowiedniego do fotografowania
z lampą błyskową.
Tryb [Pomiar błysku E-TTL II] jest
standardowym trybem lamp błyskowych
Speedlite serii EL/EX, wykorzystywanym
podczas fotografowania z pełną
automatyką lampy błyskowej.
Opcja [Błysk ręczny] służy do
samodzielnego ustawiania opcji
[Poziom ilości światła] lampy
Speedlite.
[CSP] (tryb priorytetu serii zdjęć) automatycznie obniża moc błysku
lampy o jeden stopień i podwyższa czułość ISO o jeden stopień. Jest
to przydatne przy robieniu serii zdjęć i pomaga oszczędzać akumulator
lampy błyskowej.
Informacje dotyczące innych trybów błysku można znaleźć w Instrukcji
obsługi lampy błyskowej Speedlite zgodnej z odpowiednim trybem
błysku.
Wyreguluj korektę ekspozycji (str. 154) według potrzeb w przypadku
prześwietlenia przy fotografowaniu z lampą błyskową z [CSP] w trybie [t],
[s] lub [a].
W przypadku wybrania ustawienia [CSP], czułość ISO jest automatycznie
ustawiana na [Auto]. Opcja [Bezpieczna FE] również automatycznie
przyjmuje wartość [Włącz]. Po anulowaniu [CSP], sprawdź ustawienia
czułości ISO i [Bezpieczna FE].
183
Ustawianie funkcji lampy błyskowej
zzFunkcje lampy bezprzewodowej / Sterowanie prop. błysku
Bezprzewodowe fotografowanie
z lampami błyskowymi wykorzystuje
łączność radiową lub optyczną.
Szczegółowe informacje dotyczące
bezprzewodowej lampy błyskowej
znajdują się w Instrukcji obsługi lampy
błyskowej Speedlite zgodnej z funkcją
fotografowania z bezprzewodową lampą
błyskową.
Lampa błyskowa do makrofotografii
(MR-14EX II itp.) zgodna z nastawami
lampy umożliwia ustawienie stosunku
mocy błysku pomiędzy tulejami lub
głowicami lampy A i B oraz używanie
bezprzewodowej lampy błyskowej
z dodatkowymi jednostkami odbiorczymi.
Szczegółowe informacje na temat
sterowania stosunkiem mocy błysku
można znaleźć w Instrukcji obsługi
lampy błyskowej do makrofotografii.
zzZoom lampy (pokrycie błysku)
W przypadku lamp Speedlite
posiadających regulowaną głowicę
lampy można ustawić pokrycie błysku.
W normalnych warunkach należy dla
tej funkcji wybrać opcję [AUTO], dzięki
której aparat automatycznie ustawia
obszar pokrycia, dopasowując go do
ogniskowej obiektywu.
184
Ustawianie funkcji lampy błyskowej
zzTryb synchronizacji
Zwykle funkcja ta ma ustawioną
wartość [Synchronizacja z 1 zasłoną],
co powoduje, że błysk lampy jest
wyzwalany bezpośrednio po rozpoczęciu
naświetlania.
Wybór opcji [Synchronizacja z 2 zasłoną] powoduje, że błysk
lampy będzie wyzwalany bezpośrednio przed zamknięciem migawki.
Połączenie tej funkcji z długim czasem naświetlania tworzy na
zdjęciach smugi świateł, zapewniając bardziej naturalną atmosferę
np. w przypadku fotografowania jadących samochodów w nocy.
W przypadku włączenia jednocześnie opcji synchronizacji z 2 zasłoną
i [Pomiar błysku E-TTL II] lampa błyskowa zostanie wyzwolona dwa
razy pod rząd — w momencie naciśnięcia spustu migawki do końca
oraz zaraz przed zakończeniem naświetlania.
Jeśli została wybrana opcja [Synchronizacja Hi-speed], z lampy
błyskowej można korzystać przy wszystkich czasach naświetlania.
Jest to skuteczne, gdy użytkownik chce wykonać zdjęcie z rozmyciem
tła (całkowicie otwarta przysłona), na przykład na zewnątrz przy świetle
dziennym.
W przypadku korzystania z synchronizacji z drugą zasłoną migawki,
należy ustawić czas naświetlania wynoszący 1/80 s lub dłuższy. Jeśli czas
naświetlania wynosi 1/90 s lub krócej, zastosowana będzie automatycznie
synchronizacja z pierwszą zasłoną migawki, nawet jeśli zastosowano
ustawienie [Synchronizacja z 2 zasłoną].
185
Ustawianie funkcji lampy błyskowej
zzKorekta ekspozycji z lampą
Wartość korekty ekspozycji lampy można
wyregulować maksymalnie o ±3 stopnie,
z dokładnością do 1/3 stopnia.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w Instrukcji obsługi lampy Speedlite.
W przypadku ustawienia korekty ekspozycji lampy lampą Speedlite, nie
można ustawić korekty ekspozycji lampą w aparacie. Jeśli ustawienie
zostało dokonane zarówno w aparacie, jak i w lampie błyskowej Speedlite,
ustawienie w lampie błyskowej Speedlite ma wyższy priorytet niż ustawienie
w aparacie.
zzBracketing ekspozycji z lampą
Zostaną wykonane trzy zdjęcia
z automatyczną zmianą ilości
światła emitowanego przez lampę.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w Instrukcji obsługi lampy błyskowej
Speedlite wyposażonej w funkcję
bracketingu ekspozycji z lampą.
186
Ustawianie funkcji lampy błyskowej
Ustawienia funkcji indywidualnych lampy błyskowej
Szczegółowe informacje dotyczące funkcji indywidualnych lampy Speedlite
(sprzedawanej osobno) można znaleźć w Instrukcji obsługi lampy Speedlite.
pozycję [Nastawy C.Fn
1 Wybierz
w Speedlite].
żądane funkcje.
2 Ustaw
zz Wybierz numer, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Wybierz opcję, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
ooLampa błyskowa Speedlite serii EL/EX zawsze działa z pełną mocą
w przypadku ustawienia dla funkcji indywidualnej [Tryb pomiaru
światła] wartości [TTL] (automatyka błysku).
ooUstawienia własnych funkcji (P.Fn) lampy błyskowej Speedlite nie mogą być
zmieniane ani anulowane na ekranie [z2: Sterowanie zewn. Speedlite]
aparatu. Należy ustawiać je bezpośrednio w lampie błyskowej Speedlite.
Kasowanie nastaw lampy błyskowej / ustawień funkcji
indywidualnych lampy błyskowej
1 Wybierz pozycję [Kasuj nastawy].
ustawienia do skasowania.
2 Wybierz
zz Wybierz pozycję [Kasuj nastawy
lampy] lub [Kasuj nastawy C.Fn
Speedlite], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz W oknie dialogowym potwierdzenia
wybierz [OK]. Następnie wszystkie
ustawienia lampy lub funkcji
indywidualnych zostaną skasowane.
187
2
-2 Filmowanie
Ustawienia [Tryb fotografowania]
Aby przygotować się do filmowania,
naciśnij przycisk <W>, a następnie
naciśnij przycisk <B>, aby uzyskać
dostęp do ekranu [Tryb fotografowania]
po lewej stronie.
[y] : Inteligentna scena auto (str. 209)
[k] : Programowa AE (str. 209)
[t] : Preselekcja migawki (str. 210)
[v] : Preselekcja przysłony (str. 211)
[M] : Ręczne nastawy ekspozycji
(str. 213)
[ / / ]: Własny tryb filmowania
(str. 417)
Możliwe jest nagrywanie filmów poprzez naciśnięcie przycisku filmowania
podczas fotografowania. Wykonanie tej czynności w trybie [A] zapisuje
filmy w trybie [A] z ustawieniami określonymi w opcji [z1: Jakość
nagr.filmu]. W innych trybach filmowania, filmy są nagrywane przy użyciu
ustawień trybu [ ] (movie C3).
188
Menu kart: Filmowanie
zzFotografowanie 1
str. 192
str. 219
str. 202
str. 205
str. 220
zzFotografowanie 2
str. 245
str. 224
str. 245
zzFotografowanie 3
str. 246
str. 246
str. 247
str. 247
str. 248
str. 249
str. 249
189
Menu kart: Filmowanie
zzFotografowanie 4
str. 250
str. 250
str. 250
str. 250
str. 236
str. 250
str. 251
W trybie [y] wyświetlane są następujące ekrany.
zzFotografowanie 1
str. 192
str. 202
str. 205
str. 220
zzFotografowanie 2
str. 224
str. 245
str. 251
190
Spis funkcji: Filmowanie
Tryb fotografowania
zz Tryby [y] [k]
B str. 209
zz Tryb [t]
B str. 210
zz Tryb [v]
B str. 211
zz Tryb [M]
B str. 213
Menu/Funkcje filmowania
zz Jakość nagrywanego
filmu
B str. 192
zz 24,00p
B str. 198
zz Av z dokładnością
do 1/8 stopnia
B str. 249
zz Balans bieli
B str. 250
zz Ręczny balans według
wzorca bieli
B str. 250
zz Korekcja balansu bieli B str. 250
zz Styl obrazów
B str. 250
zz Redukcja zakłóceń
wysokiej czułości ISO B str. 250
zz Wyświetlanie HDMI
B str. 251
zz Duża szybkość klatek B str. 199
zz Nagrywanie dźwięku B str. 202
zz Kod czasowy
B str. 205
zz Kadrowanie filmu
B str. 219
zz Stabilizacja cyfrowa
filmu
B str. 220
zz Film HDR
B str. 222
zz Film poklatkowy
B str. 224
zz Canon Log
B str. 236
zz Korekcja aberracji
obiektywu
B str. 245
zz Fotografowanie ze zdalnym
wyzwalaniem
B str. 245
zz Korekta ekspozycji
B str. 246
zz Czułość ISO (film)
B str. 246
zz Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator
jasności)
B str. 247
zz Priorytet jasnych
partii obrazu
B str. 247
zz Autom. wolna
migawka
B str. 248
zz Timer pomiarowy
B str. 249
191
Ustawianie jakości nagrywanego filmu
Na karcie [z1: Jakość nagr.filmu]
wybierz opcję [Wielk.nagr. filmu],
aby ustawić wielkość nagrywanego
filmu, prędkość nagrywania i metodę
kompresji. Film zostanie nagrany jako
plik MP4.
Prędkość nagrywania wyświetlana
na ekranie [Wielk.nagr. filmu] jest
automatycznie zmieniana w zależności
od ustawienia [53: Standard TV]
(str. 384).
Prędkości zapisu i odczytu karty wymagane do filmowania (Wymagane
parametry pracy) różnią się w zależności od jakości nagrywanego
filmu. Przed filmowaniem należy zapoznać się ze stroną 611, aby
sprawdzić wymagane parametry pracy karty.
Wielkość nagrywanego filmu
zzWielkość obrazu
[H] 3840x2160
Film jest nagrywany w jakości 4K. Format obrazu wynosi 16:9.
Przy nagrywaniu filmów HW, użyj karty SD UHS-II
(str. 611).
[L] 1920x1080
Film jest nagrywany w jakości Full High-Definition (Full HD).
Format obrazu wynosi 16:9.
[w] 1280x720
Film jest nagrywany w jakości High-Definition (HD). Format
obrazu wynosi 16:9.
192
Ustawianie jakości nagrywanego filmu
ooPo zmianie ustawienia opcji [53: Standard TV], ustaw także opcję
[z1: Jakość nagr.filmu].
ooNormalne odtwarzanie filmów 4K, L8/7 i filmów o dużej
szybkości klatek może nie być możliwe na innych urządzeniach,
ponieważ odtwarzanie pochłania dużo mocy obliczeniowej.
ooOstrość i zakłócenia są nieco różne w zależności od jakości
nagrywanego filmu i ustawień filmowania kadrowanego oraz
od wykorzystywanego obiektywu.
ooW celu zwiększenia wydajności karty zaleca się sformatowanie jej
w aparacie przed rozpoczęciem filmowania (str. 373).
ooOpcje prędkości nagrywania sygnalizowane na ekranie dla
wielkości nagrywanego filmu są uzależnione od tego, czy w pozycji
[53: Standard TV] została wybrana opcja [Dla NTSC] czy [Dla PAL].
ooFilmy nie mogą być nagrywane w jakości VGA.
Filmowanie 4K
zz Filmowanie 4K wymaga karty o wysokiej wydajności. Szczegółowe
informacje można znaleźć w części „Karty umożliwiające nagrywanie
filmów” na stronie 611.
zz Nagrywanie filmów 4K lub filmów o dużej szybkości klatek znacznie
zwiększa obciążenie zasobów przetwarzających, co może skutkować
szybszym podwyższeniem temperatury wewnętrznej lub temperaturą
wyższą, niż w przypadku filmów standardowych. Jeśli podczas
filmowania wyświetlona zostanie ikona E, karta może być gorąca,
dlatego należy przerwać filmowanie i przed wyjęciem karty należy
poczekać, aż aparat ostygnie. (Nie wyjmuj karty od razu).
zz Z filmu 4K można wybrać dowolną klatkę i zapisać na karcie jako
obraz JPEG o rozdzielczości ok. 8,3 megapiksela (3840x2160)
(str. 329).
193
Ustawianie jakości nagrywanego filmu
Obszar pokrycia nagrywanego filmu
Obszar pokrycia matrycy światłoczułej dla filmów jest różny
w zależności od jakości nagrywanego filmu i ustawień filmowania
kadrowanego oraz od wykorzystywanego obiektywu.
W przypadku zastosowania obiektywów EF-S, filmy są kadrowane
wokół środka obrazu.
zzObiektywy RF lub EF: Przy ustawieniu [Wyłącz] dla opcji
[z1: Przycinanie filmu]
(1)
(1)
(2)
(2)
Full HD
HD
Film poklatkowy 4K
Film poklatkowy Full HD
4K
zzObiektywy RF lub EF: Przy ustawieniu [Włącz] dla opcji
[z1: Przycinanie filmu]
zzObiektywy EF-S
(3)
(3)
(4)
(4)
Film poklatkowy 4K
Film poklatkowy Full HD
4K
Full HD
HD
ooFilmy L8W, L8X, L7W, L7X i o dużej
szybkości klatek nie mogą być nagrywane obiektywem EF-S lub jeśli
dla opcji [z1: Przycinanie filmu] wybrano wartość [Włącz].
ooNagrywanie z funkcją Cyfrowej stabilizacji filmu (str. 220) dodatkowo
przycina obraz wokół środka ekranu.
194
Ustawianie jakości nagrywanego filmu
zzSzybkość nagrywania (kl/s: liczba klatek na sekundę)
[2] 119,9 kl/s/[8] 59,94 kl/s/[6] 29,97 kl/s
Dla obszarów, w których obowiązuje standard systemu telewizyjnego
NTSC (Ameryka Północna, Japonia, Korea Południowa, Meksyk itp.).
Informacje na temat opcji 2 można znaleźć na stronie 199.
[3] 100,0 kl/s/[7] 50,00 kl/s/[5] 25,00 kl/s
Dla obszarów, w których obowiązuje standard systemu telewizyjnego
PAL (Europa, Rosja, Chiny, Australia itp.). Informacje na temat opcji
3 można znaleźć na stronie 199.
[4] 23,98 kl/s/[B] 24,00 kl/s
Używany głównie w przypadku filmów kinowych. Opcja 4
(23,98 kl/s) jest dostępna, gdy ustawienie dla [53: Standard TV]
na [Dla NTSC]. Informacje na temat opcji B można znaleźć na
stronie 198.
zzMetoda kompresji
[W] ALL-I (do edycji/tylko I)
Kompresja każdej klatki, pojedynczo podczas nagrywania. Wprawdzie
pliki będą większe niż w przypadku metody IPB (standardowa), ale
edycja filmu będzie łatwiejsza.
[X] IPB (standardowa)
Dokonuje kompresji wielu klatek równocześnie, wydaje ustawienia dla
nagrywania. Ponieważ rozmiar pliku jest mniejszy niż w przypadku
metody ALL-I (do edycji), dostępny czas filmowania będzie dłuższy
(na karcie o tej samej pojemności).
[
] IPB (lekka)
Ponieważ film zostanie nagrany z niższą szybkością transmisji
niż w przypadku metody IPB (standardowa), rozmiar pliku będzie
mniejszy niż w przypadku metody IPB (standardowa), a zgodność
z opcjami odtwarzania będzie większa. Wydłuży to możliwy czas
nagrywania w porównaniu do metody IPB (standardowa) (z kartą
o tej samej pojemności).
195
Ustawianie jakości nagrywanego filmu
zzFormat filmu
[C] MP4
Wszystkie nagrywane aparatem filmy są zapisywane w plikach
w formacie MP4 (rozszerzenie „.MP4”). Ten format pliku zapewnia
lepszą zgodność z odtwarzaniem niż format MOV.
196
Ustawianie jakości nagrywanego filmu
Karty umożliwiające nagrywanie filmów
Informacje o kartach umożliwiających nagrywanie filmów o różnej
jakości można znaleźć na stronie 611.
Podczas nagrywania filmów należy korzystać z karty o dużej
pojemności i szybkości zapisu/odczytu (zgodnie z wymaganiami
określonymi dla danej karty) jak podano w tabeli na stronie 611 lub
wyższymi niż standardowe specyfikacje techniczne. Wypróbuj kartę,
nagrywając kilka filmów w żądanej jakości (str. 192), a następnie
sprawdź, czy karta umożliwia prawidłowe nagrywanie filmu.
ooNależy sformatować kartę przed nagrywaniem filmu w jakości 4K
(str. 373).
ooKorzystanie z karty o małej szybkości zapisu może spowodować
niewłaściwy zapis filmu. Ponadto przeglądanie filmów zapisanych
na karcie o małej szybkości odczytu może spowodować problemy
podczas odtwarzania.
ooPodczas nagrywania filmów należy skorzystać z karty o wysokiej
wydajności i szybkości zapisu odpowiednio przewyższającej szybkość
transmisji.
ooGdy prawidłowe nagrywanie filmów jest niemożliwe, należy sformatować
kartę i spróbować ponownie. Jeśli formatowanie karty nie rozwiązuje
problemu, należy sprawdzić informacje m.in. na stronie internetowej
producenta karty.
ooW celu zwiększenia wydajności karty zaleca się sformatowanie jej
w aparacie przed rozpoczęciem filmowania (str. 373).
ooDane dotyczące prędkości zapisu/odczytu karty można sprawdzić m.in.
na stronie internetowej producenta karty.
197
Ustawianie jakości nagrywanego filmu
24,00p
Nagrywanie filmu z prędkością nagrywania 24,00 kl./s.
Po ustawieniu opcji [Włącz] można
wybrać następującą jakość nagrywanego
filmu HBW, HBX,
LBW lub LBX.
Jeśli wybrano [Wielk. nagr. filmu] przed
wybraniem opcji [Włącz] dla ustawienia
[24,00p], należy ponownie wybrać opcję
[Wielk.nagr. filmu].
Zalecenia dotyczące [24,00p: Włącz]
ooSygnał wideo HDMI to 2160/24,00p lub 1080/24,00p, w zależności od
określonej przez użytkownika jakości nagrywania. Filmy mogą nie być
wyświetlane, jeśli aparat nie będzie podłączony przez złącze HDMI to
telewizora lub innego urządzenia odbierającego sygnały 1080/24,00p.
ooSprawdź ustawienie [Wielk.nagr. filmu], jeśli przywracasz to ustawienie
do wartości [Wyłącz].
198
Ustawianie jakości nagrywanego filmu
Duża szybkość klatek
W jakości HD można filmować z dużą szybkością klatek: 119,9 kl./s
albo 100,0 kl./s. Jest to opcja przydatna do nagrywania filmów, które
będą odtwarzane w zwolnionym tempie. Maksymalny czas nagrywania
jednego filmu wynosi 7 min i 29 s.
Filmy są nagrywane jako w2W
albo w3W.
Opcje Filmowy Servo AF i Stabilizacja
cyfrowa filmu nie mają zastosowania
przy nagrywaniu filmów z dużą
szybkością klatek. Ponadto podczas
nagrywania filmów z dużą szybkością
klatek, przy regulacji ostrości nie jest
używany autofokus.
Dźwięk nie jest nagrywany podczas
nagrywania filmów z dużą szybkością
klatek.
Wyświetlany podczas nagrywania kod czasowy rejestruje 4 sekundy
na sekundę.
Ponieważ film o dużej szybkości klatek będzie nagrywany jako plik
filmu 29,97 kl./s / 25,00 kl./s, będzie on odtwarzany w zwolnionym
tempie, z 1/4 rzeczywistej prędkości.
Zalecenia dotyczące opcji [Duża szybk. klatek: Włącz]
ooKody czasowe nie są zapisywane, gdy opcja [Liczenie] ma wartość
[Zawsze] w pozycji [z1: Kod czasowy] (str. 205).
ooSprawdź ustawienie [Wielk.nagr. filmu], jeśli przywracasz to ustawienie
do wartości [Wyłącz].
ooPodczas nagrywania filmów z dużą szybkością klatek przy świetle
jarzeniowym lub ledowym, ekran może migotać.
ooPo rozpoczęciu albo zatrzymaniu rejestrowania filmu o dużej szybkości
klatek, obraz z filmu nie będzie chwilowo aktualizowany (klatka na
chwilę zostanie „zamrożona”). Pamiętaj o tym przy nagrywaniu filmów
na urządzenie zewnętrzne przez złącze HDMI.
ooPrędkość nagrywania filmu wskazana na ekranie podczas nagrywania
filmu o dużej szybkości klatek nie odpowiada prędkości nagrywania
zapisywanego filmu.
ooDźwięk nie jest odtwarzany, również przez słuchawki.
199
Ustawianie jakości nagrywanego filmu
Pliki filmowe większe niż 4 GB
Nawet w przypadku, gdy plik nagrywanego filmu przekroczy rozmiar
4 GB, można nadal bez przerwy filmować.
zzKorzystanie z kart pamięci SD/SDHC sformatowanych
w aparacie
W przypadku używania aparatu do formatowania karty SD/SDHC
aparat wykona formatowanie w systemie FAT32.
Jeśli rozmiar pliku filmu nagranego na karcie sformatowanej
w systemie FAT32 przekroczy 4 GB, automatycznie zostanie
utworzony nowy plik filmowy.
Podczas odtwarzania filmu należy odtworzyć każdy plik filmowy
osobno. Plików filmowych nie można automatycznie odtwarzać
w kolejności. Po zakończeniu odtwarzania filmu należy wybrać
następny film i odtworzyć go.
zzKorzystanie z kart pamięci SDXC sformatowanych
w aparacie
W przypadku używania aparatu do formatowania karty SDXC aparat
wykona formatowanie w systemie exFAT.
W przypadku korzystania z karty sformatowanej w systemie exFAT
film zostanie zapisany jako pojedynczy plik (zamiast podziału
na wiele plików), nawet jeśli rozmiar pliku podczas filmowania
przekroczy 4 GB.
W przypadku importowania do komputera plików filmowych, których
rozmiar przekracza 4 GB, należy korzystać z EOS Utility albo czytnika
kart (str. 575). Może nie być możliwe zapisanie plików filmowych, których
rozmiar przekracza 4 GB, przy użyciu standardowych funkcji systemu
operacyjnego komputera.
200
Ustawianie jakości nagrywanego filmu
Łączny czas nagrania filmowego i rozmiar pliku na minutę
Informacje o wielkościach plików oraz czasach nagrywania dostępnych
dla każdego poziomu jakości nagrywania można znaleźć na
stronie 612.
Ograniczenie czasu nagrywania filmu
zzNagrywanie filmów o niższej szybkości klatek
Maksymalny czas nagrywania jednego filmu wynosi 29 min i 59 s.
Po upływie 29 min i 59 s filmowanie zostanie automatycznie
zatrzymane. Wznowienie filmowania jest możliwe po ponownym
naciśnięciu przycisku filmowania (kolejny film zapisywany jest
w nowym pliku).
zzNagrywanie filmów o dużej szybkości klatek
Maksymalny czas nagrywania jednego filmu wynosi 7 min i 29 s. Po
upływie 7 min i 29 s filmowanie zostanie automatycznie zatrzymane.
Wznowienie nagrywania filmu o dużej szybkości klatek jest możliwe
po ponownym naciśnięciu przycisku filmowania (kolejny film
zapisywany jest w nowym pliku).
201
Ustawianie nagrywania dźwięku
Równocześnie z obrazem można nagrywać dźwięk, korzystając z wbudowanego mikrofonu stereo albo zewnętrznego
mikrofonu stereo. Poziom nagrywanego
dźwięku można ustawić wedle uznania.
Użyj opcji [z1: Nagryw. dźwięku], aby
ustawić funkcje nagrywania dźwięku.
Dźwięk jest zapisywany w formacie LPCM dla filmów z kompresją
ALL-I i w formacie AAC dla filmów z kompresją IPB.
Nagrywanie dźwięku / poziom nagrywania dźwięku
zzAuto.
Poziom nagrywanego dźwięku jest ustawiany automatycznie.
Automatyczna kontrola poziomu będzie działać automatycznie
na podstawie poziomu dźwięku.
zzRęcznie
Opcja przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników.
Użytkownik może dostosować poziom nagrywania dźwięku
do swoich indywidualnych potrzeb.
Wybierz opcję [Poziom nagr.] i patrząc na miernik poziomu użyj
przycisków <Y> <Z> wyreguluj poziom nagrywania dźwięku.
Spójrz na wskaźnik wartości szczytowych, skoryguj poziom w taki
sposób, aby miernik poziomu tylko czasami przechodził na prawo od
wartości „12” (-12 dB) przy najgłośniejszych dźwiękach. Jeśli poziom
przekracza wartość „0”, dźwięk będzie zniekształcony.
zzWyłącz
Dźwięk nie będzie nagrywany.
Filtr wiatru
Wybranie wartości [Autom.] w tej pozycji sprawi, że odgłos szumu wiatru
na zewnątrz nie będzie tak wyraźnie słyszalny. Opcja ta może zostać
włączona, tylko jeśli używany jest wbudowany mikrofon. Podczas działania
filtru wiatru część niskich dźwięków także zostanie zredukowana.
202
Ustawianie nagrywania dźwięku
Tłumik
Automatycznie blokuje zniekształcenia dźwięku spowodowane zbyt
głośnymi odgłosami. Nawet po wybraniu w pozycji [Nagryw. dźw.]
ustawienia [Auto] albo [Ręcznie] do filmowania, dźwięk może zostać
zniekształcony, jeśli jest on bardzo głośny. W takim przypadku zalecane
jest wybranie wartości [Włącz].
zzKorzystanie z mikrofonu
Standardowo wbudowany w aparat mikrofon nagrywa dźwięk
stereofoniczny.
Jeśli do złącza WEJŚCIA mikrofonu zewnętrznego w aparacie
zostanie podłączony zewnętrzny mikrofon stereo wyposażony
w miniaturowy wtyk stereo (średnica 3,5 mm), mikrofon zewnętrzny
będzie nadrzędny w stosunku do wbudowanego mikrofonu. Zaleca
się stosowanie kierunkowego mikrofonu stereofonicznego DM-E1
(sprzedawany osobno).
zzKorzystanie ze słuchawek
Po podłączeniu dostępnych w handlu słuchawek stereofonicznych
z wtykiem 3,5 mm stereo mini do wejścia słuchawkowego,
można słuchać nagrywanego dźwięku. Użytkownik może słuchać
dźwięku stereo podczas korzystania z wbudowanego mikrofonu
albo zewnętrznego mikrofonu stereo. Aby wyregulować dźwięk,
naciśnij przycisk <Q>, wybierz opcję [n], a następnie obracaj
pokrętło <6>.
Ze słuchawek można korzystać także podczas odtwarzania.
203
Ustawianie nagrywania dźwięku
ooDźwięki z działania funkcji Wi-Fi mogą być wychwycone przez mikrofon
wbudowany lub zewnętrzny. Podczas nagrywania dźwięku nie zaleca się
korzystania z funkcji komunikacji bezprzewodowej.
ooW przypadku podłączania mikrofonu zewnętrznego lub słuchawek do
aparatu upewnij się, że wtyczka została włożona do końca.
ooWbudowany mikrofon aparatu rejestruje także dźwięk towarzyszący
wykonywaniu operacji za pomocą urządzenia i mechaniczny dźwięk
pracy aparatu podczas filmowania. Aby zminimalizować występowanie
tego typu niepożądanych dźwięków w zarejestrowanym materiale,
należy korzystać z kierunkowego mikrofonu stereofonicznego DM-E1
(sprzedawany osobno).
ooDo złącza WEJŚCIA mikrofonu zewnętrznego aparatu należy podłączać
wyłącznie mikrofon zewnętrzny.
ooRedukcja zakłóceń nie jest stosowana do dźwięku odtwarzanego przez
słuchawki. Dlatego audio zapisane z filmem będzie się różnić.
ooNie zmieniaj ustawień opcji [Nagryw. dźwięku] podczas odsłuchu przez
słuchawki. Może to spowodować nagły wzrost siły dźwięku, który może
uszkodzić słuch.
ooW trybie [A], ustawienia dostępne dla opcji [Nagryw. dźwięku] na [Wł.]
lub [Wył.]. Wybierz wartość [Wł.] dla automatycznej regulacji poziomu
zapisywania.
ooSygnał audio jest również przesyłany, gdy aparat jest podłączony do
telewizora przez złącze HDMI, chyba że opcja [Nagryw. dźw.] ma
wartość [Wyłącz].
ooNie można regulować balansu głośności dźwięku między kanałem L
(lewy) i R (prawy).
ooDźwięk nagrywany jest z częstotliwością próbkowania 48 kHz/16-bitów.
204
Ustawianie kodu czasowego
Podczas zapisywania filmów automatycznie
zapisywany jest również kod czasowy w celu
rejestrowania czasu do synchronizacji. Kody
czasowe są stale zapisywane w godzinach,
minutach, sekundach i klatkach. Są one
wykorzystywane głównie podczas edycji filmów.
Aby ustawić kod czasowy, należy użyć
opcji [z1: Kod czasowy].
Liczenie
zzPrzy zapisie
Kod czasowy jest liczony podczas nagrywania filmu. Początkowa
wartość kodu czasowego w każdym pliku filmowym jest kontynuacją
wartości z poprzedniego pliku.
zzZawsze
Kod czasowy jest liczony również gdy filmy nie są nagrywane.
Nastawa czasu początkowego
Użytkownik może ustawić czas początkowy rozpoczęcia liczenia kodu
czasowego.
zzWprowadzanie ręczne
Umożliwia ustawienie jakiejkolwiek początkowej godziny, minuty,
sekundy i klatki.
zzResetuj
Zeruje czas ustawiony za pomocą opcji [Wprowadzanie ręczne]
i [Zgodnie z godziną w aparacie] do wartości „00:00:00.” lub
„00:00:00:” (str. 208).
zzZgodnie z godziną w aparacie
Ustawia kod czasowy zgodnie z godziną, minutą i sekundą
ustawioną w aparacie. Ustawia wartość klatki na „00”.
ooPrzy ustawieniu [Zawsze], kody czasowe nie są dodawane do
nagrywanych filmów o dużej szybkości klatek.
ooPrzy ustawieniu [Zawsze] na kody czasowe będą miały wpływ wszelkie
zmiany w ustawieniach czasu, strefy czasowej i czasu letniego (str. 380).
ooKody czasowe mogą nie być wyświetlane prawidłowo, jeśli filmy są
odtwarzane na urządzeniach innych niż aparat.
205
Ustawianie kodu czasowego
Licznik czasu nagrywania
Użytkownik może wybrać, w jaki sposób czas jest wyświetlany na
ekranie filmowania.
zzCzas nag
Wyświetla czas, który upłynął od rozpoczęcia nagrywania filmu.
zzKod czasowy
Wyświetla kod czasowy podczas filmowania.
Licznik czasu odtwarzania
Użytkownik może wybrać, w jaki sposób czas jest wyświetlany na
ekranie odtwarzania filmów.
zzCzas nag
Wyświetla czas nagrywania lub czas odtwarzania podczas
odtwarzania filmów.
zzKod czasowy
Wyświetla kod czasowy podczas odtwarzania filmu.
Po ustawieniu opcji [Kod czasowy]
Podczas filmowania
Podczas odtwarzania filmu
ooKody czasowe są zawsze zapisywane w plikach filmowych (z wyjątkiem
filmów o dużej szybkości klatek z ustawieniem [Zawsze]), bez względu
na ustawienie [Licznik czasu nag].
ooUstawienie [Licznik czasu odt] w opcji [z1: Kod czasowy] jest
powiązane z ustawieniem [x3: Licznik czasu odt], tak aby te
ustawienia były zawsze zgodne.
ooPodczas nagrywania i odtwarzania filmów licznik „klatek” nie jest wyświetlany.
206
Ustawianie kodu czasowego
HDMI
zzKod czasowy
Kody czasowe mogą być dodawane do filmów podczas zapisywania
ich na urządzeniu zewnętrznym poprzez złącze HDMI.
Wył.
Kod czasowy nie jest dodawany do filmu odtwarzanego
za pośrednictwem wyjściowego sygnału wideo HDMI.
Wł.
Kod czasowy jest dodawany do filmu odtwarzanego za
pośrednictwem wyjściowego sygnału wideo HDMI. Przy
ustawieniu [Wł.], wyświetlane jest [Polec. nagr.].
zzPolecenie nagrywania
Dla wyjściowego sygnału wideo HDMI zapisywanego przez
urządzenie zewnętrzne, można synchronizować zapisywanie
do czasu rozpoczęcia i zakończenia filmowania w aparacie.
Wył.
Zapis jest włączany i wyłączany przez urządzenie zewnętrzne.
Wł.
Zapisywanie przez urządzenie zewnętrzne jest synchronizowane
do czasu rozpoczęcia i zakończenia filmowania.
ooKody czasowe nie są dodawane do sygnału wideo HDMI, gdy nagrywane
są filmy o dużej szybkości klatek, jeśli dla opcji [Liczenie] w funkcji [Kod
czasowy] wybrano wartość [Zawsze].
ooAby dowiedzieć się, czy zewnętrzne urządzenie zapisujące jest zgodne
z funkcjami [Kod czasowy] i [Polec. nagr.], zasięgnij informacji
u producenta urządzenia.
ooNawet w przypadku wybrania dla funkcji [Kod czasowy] wartości [Wyłącz],
urządzenie nagrywające może dołączać kod czasowy do filmu, w zależności
od jego specyfikacji technicznych. Szczegółowe informacje o specyfikacjach
urządzenia dotyczących dodawania kodu czasowego do sygnału
wejściowego HDMI należy uzyskać u producenta danego urządzenia.
ooW zależności od obsługi dla zewnętrznych urządzeń nagrywających, polecenie [Polec. nagr.] może nie działać prawidłowo, jeśli zaczniesz nagrywać
film poprzez naciśnięcie przycisku filmowania podczas fotografowania.
207
Ustawianie kodu czasowego
Pomijanie klatek
Kod czasowy nie będzie zgodny z czasem rzeczywistym, gdy klatki
będą liczone w kodzie czasowym, jeśli dla prędkości nagrywania
wybrano wartość 2 (119,9 kl./s), 8 (59,94 kl./s) lub 6
(29,97 kl./s). Rozbieżność jest korygowana automatycznie, gdy
ustawiona zostanie opcja [Włącz]. Ta funkcja korekcji nazywana jest
pomijaniem klatek. Jest ona wykorzystywana przez zaawansowanych
użytkowników przy edycji filmów i w innych zastosowaniach.
zzWłącz
Automatycznie koryguje rozbieżność poprzez pomijanie numerów
kodu czasowego (DF: pomijanie klatek).
zzWyłącz
Rozbieżność nie jest korygowana (NDF: bez pomijania klatek).
Kody czasowe są wyświetlane w poniższy sposób.
Włącz (DF)
00:00:00. (Odtwarzanie: 00:00:00.00)
Wyłącz (NDF)
00:00:00: (Odtwarzanie: 00:00:00:00)
Pomijanie klatek nie jest stosowane, gdy prędkość nagrywania wynosi 3
(100,0 kl./s), 7 (50,00 kl./s), 5 (25,00 kl./s), B (24,00 kl./s) albo 4
(23,98 kl./s). (Pozycja [Pomijaj klatki] nie jest wyświetlana, gdy ustawiono
wartość 3/7/5/B/4 lub gdy dla opcji [53: Standard TV]
wybrano wartość [Dla PAL]).
208
k Filmowanie
y/k Nagrywanie z automatyczną regulacją ekspozycji
W przypadku wybrania trybu fotografowania [y] lub [k] bieżąca
jasność sceny będzie korygowana za pomocą funkcji automatycznej
regulacji ekspozycji.
1
Ustaw tryb fotografowania [y] lub [k].
zz Naciśnij przycisk <W>.
zz Obróć pokrętło <6>, aby wybrać
opcję [y] lub [k].
ostrość na obiekt.
2 Ustaw
zz Przed rozpoczęciem nagrywania filmu
ustaw ostrość automatycznie albo
ręcznie (str. 268–275, 281).
zz Domyślnie dla opcji [21: Filmowy
Serwo AF] jest wybrane ustawienie
[Włącz], aby aparat zawsze
zachowywał ostrość (str. 286).
zz Naciśnięcie spustu migawki do połowy
spowoduje ustawienie ostrości aparatu
za pomocą bieżącej metody AF.
film.
3 Nagraj
zz Naciśnij przycisk filmowania,
(1)
(2)
aby rozpocząć nagrywanie filmu.
ggPodczas nagrywania filmu znacznik
„oREC” (1) będzie widoczny
w prawym górnym rogu ekranu.
ggDźwięk jest rejestrowany przez
mikrofony we wskazanych
pozycjach (2).
zz Aby zatrzymać nagrywanie
filmu, ponownie naciśnij przycisk
filmowania.
209
Filmowanie
t Preselekcja czasu
Tryb [t] umożliwia ustawienie żądanego czasu naświetlania dla
filmów. Czułość ISO i przysłona zostaną ustawione automatycznie
w taki sposób, aby pasować do jasności i zapewnić uzyskanie
standardowej ekspozycji.
1 Ustaw tryb filmowania [t].
żądany czas naświetlania (1).
2 Ustaw
zz Obróć pokrętło <6>, patrząc na
ekran.
zz Dostępny zakres czasów naświetlania
zależy od prędkości nagrywania.
(1)
ostrość i nagraj film.
3 Ustaw
zz Procedura jest taka sama,
jak w punkcie 2 i 3 procedury
„Nagrywanie z automatyczną
regulacją ekspozycji” (str. 209).
ooUnikaj regulacji czasu naświetlania podczas nagrywania filmu, ponieważ
zmiany ekspozycji mogą zostać nagrane.
ooPodczas filmowania poruszającego się obiektu zalecane jest ustawienie
czasu naświetlania w zakresie od ok. 1/25 s do 1/125 s. Im krótszy czas
naświetlania, tym mniej płynnie wygląda ruch obiektu.
ooJeśli zmienisz czas naświetlania podczas filmowania przy świetle
jarzeniowym lub LED, może zostać sfilmowane migotanie obrazu.
210
Filmowanie
v Preselekcja przysłony
Tryb [v] umożliwia ustawienie żądanej przysłony dla filmów.
Czułość ISO i czas naświetlania zostaną ustawione automatycznie
w taki sposób, aby pasować do jasności i zapewnić uzyskanie
standardowej ekspozycji.
1 Ustaw tryb filmowania [v].
żądaną przysłonę (1).
2 Wybierz
zz Obróć pokrętło <6>, patrząc na
ekran.
(1)
ostrość i nagraj film.
3 Ustaw
zz Procedura jest taka sama,
jak w punkcie 2 i 3 procedury
„Nagrywanie z automatyczną
regulacją ekspozycji” (str. 209).
Unikaj regulacji przysłony podczas nagrywania filmu, ponieważ zmiany
ekspozycji spowodowane regulacją przysłony mogą zostać nagrane.
211
Filmowanie
Uwagi do trybów [y], [k], [t], i [v]
ooW trybie [y] w lewym górnym rogu ekranu zostanie wyświetlona ikona
ujęcia wykrytego przez aparat (str. 623).
ooMożna zablokować ustawienia ekspozycji (blokada AE), naciskając
przycisk <A> (z wyjątkiem trybu [A], str. 157). Po uruchomieniu
blokady AE podczas filmowania można ją anulować, naciskając
przycisk <S>. (Ustawienie blokady AE zostanie zachowane do czasu
naciśnięcia przycisku <S>).
ooKorektę ekspozycji można ustawiać w zakresie do ±3 stopni (za
wyjątkiem trybu [A]).
ooCzułość ISO, czas ekspozycji oraz wartość przesłony nie są zapisywane
w informacjach Exif filmu w trybie [y] i [k].
ooAparat obsługuje funkcję lampy Speedlite, umożliwiającą automatyczne
włączenie diody LED w warunkach słabego oświetlenia przy nagrywaniu
filmów w trybie [y], [k], [t] lub [v]. Szczegółowe informacje
można znaleźć w Instrukcji obsługi lampy błyskowej Speedlite
wyposażonej w diodę LED.
Czułość ISO w trybach [y], [k], [t] i [v]
Czułość ISO jest ustawiana automatycznie w trybach [y], [k], [t]
i [v]. Szczegółowe informacje dotyczące czułości wg ISO można
znaleźć na str. 614.
Ikony ujęć
W trybie filmowania [y] aparat wykrywa
typ ujęcia i automatycznie dostosowuje
do niego wszystkie ustawienia. Wykryty
rodzaj ujęcia jest wyświetlany w lewej
górnej części ekranu. Szczegółowe
informacje na temat ikon można znaleźć
na stronie 623.
212
Filmowanie
M Nagrywanie z ręczną regulacją ekspozycji
W przypadku filmowania można ręcznie ustawić czas naświetlania,
przysłonę i czułość ISO. Opcje ręcznej regulacji ekspozycji podczas
filmowania są przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników.
1 Ustaw tryb filmowania [M].
czułość ISO.
2 Ustaw
zz Naciśnij przycisk <B>.
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
żądaną pozycję czułości ISO.
zz Obróć pokrętło <6>, aby ustawić
żądaną wartość.
czas naświetlania (1)
3 Ustaw
i przysłonę (2).
zz Naciśnij spust migawki do połowy
i sprawdź wskaźnik poziomu ekspozycji.
zz Aby ustawić czas naświetlania,
obróć pokrętło <6>. Aby ustawić
przysłonę, obróć pokrętło <5>.
zz Dostępny zakres czasów naświetlania
zależy od prędkości nagrywania.
(1)
(2)
ostrość i nagraj film.
4 Ustaw
zz Procedura jest taka sama,
jak w punkcie 2 i 3 procedury
„Nagrywanie z automatyczną
regulacją ekspozycji” (str. 209).
213
Filmowanie
ooW przypadku filmowania nie można rozszerzyć czułości ISO do wartości
L (odpowiednik ISO 50).
ooPodczas przełączania z trybu fotografowania do trybu filmowania należy
sprawdzić ustawienia aparatu ponownie przed rozpoczęciem filmowania.
ooPodczas filmowania należy unikać zmian czasu naświetlania i przysłony.
Mogłoby to spowodować zarejestrowanie zmian ekspozycji lub
wywołanie większej ilości szumów przy wyższych czułościach ISO.
ooPodczas filmowania poruszającego się obiektu zalecane jest ustawienie
czasu naświetlania w zakresie od ok. 1/25 s do 1/125 s. Im krótszy czas
naświetlania, tym mniej płynnie wygląda ruch obiektu.
ooJeśli zmienisz czas naświetlania podczas filmowania przy świetle
jarzeniowym lub LED, może zostać sfilmowane migotanie obrazu.
ooKorzystając z automatycznej czułości ISO, można ustawić korektę
ekspozycji w zakresie ±3 stopni.
ooPo ustawieniu automatycznej czułości ISO można nacisnąć przycisk
<A>, aby zablokować czułość ISO. Po zablokowaniu czułości ISO
podczas filmowania można ją anulować, naciskając przycisk <S>.
(Blokada czułości ISO zostanie zachowana do czasu naciśnięcia
przycisku <S>).
ooJeśli naciśniesz przycisk <A>, a następnie zmienisz kompozycję,
zauważysz zmianę poziomu ekspozycji na wskaźniku poziomu
ekspozycji w porównaniu z ekspozycją zmierzoną po naciśnięciu
przycisku <A>.
ooGdy aparat jest gotowy do pracy i znajduje się w trybie [M], można
wyświetlić histogram, naciskając przycisk <B>.
ooCzułość ISO można regulować podczas nagrywania filmu, naciskając
przycisk <B> i obracając pokrętło <6>.
214
Filmowanie
Czułość ISO w trybie [M]
W trybie [M] możliwe jest ustawienie czułości ISO ręcznie lub
automatycznie [AUTO]. Szczegółowe informacje dotyczące czułości
wg ISO można znaleźć na str. 614.
Czas naświetlania
Dostępne czasy naświetlania w trybach [t] (preselekcja czasu)
i [M] (ręczna regulacja ekspozycji) zależy od prędkości nagrywania
dla danej jakości nagrywanego filmu.
Prędkość
nagrywania
2
3
8
7
Czas naświetlania (w sekundach)
Standardowy
Filmowanie z dużą
tryb nagrywania
Filmowanie HDR
szybkością klatek
filmów
1/4000–1/125
–
1/4000–1/100
–
6
1/4000–1/8
5
B
4
–
[s] 1/4000–1/60
[a] 1/1000–1/60
[s] 1/4000–1/50
[a] 1/1000–1/50
–
215
Filmowanie
Fotografowanie
Podczas filmowania nie można wykonywać zdjęć. Aby robić
zdjęcia, najpierw zatrzymaj nagrywanie i zmień ustawienie
[Tryb fotografowania] na fotografowanie (str. 70).
Wyświetlanie informacji (Filmowanie)
Szczegółowe informacje na temat ikon wyświetlanych w przypadku
filmowania można znaleźć na stronie 621.
216
Przestrogi dotyczące filmowania
ooNie kieruj aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub
źródła intensywnego sztucznego oświetlenia. Mogłoby to spowodować
uszkodzenie matrycy lub wewnętrznych elementów aparatu.
ooW przypadku fotografowania obiektu o drobnych szczegółach może
wystąpić efekt mory lub zafałszowanie kolorów.
ooPo ustawieniu trybu <Q> lub <Qw> zmiana czułości ISO lub
przysłony podczas filmowania może spowodować również zmianę
balansu bieli.
ooNagrywanie filmu przy świetle jarzeniowym lub LED może powodować
migotanie obrazu filmu.
ooW przypadku korzystania z funkcji AF i obiektywu USM podczas
filmowania w słabym świetle na filmie mogą zostać nagrane szumy
w postaci poziomych pasów. Ten sam typ szumów może wystąpić
w przypadku ręcznej regulacji ostrości za pomocą niektórych obiektywów
wyposażonych w pierścień elektronicznej regulacji ostrości.
ooJeśli użytkownik zamierza zmieniać ogniskową podczas filmowania,
zalecane jest nagranie kilku próbnych filmów. Korzystanie z zoomu
podczas nagrywania filmów może powodować zmiany w ekspozycji lub
rejestrowanie dźwięków działania obiektywu, nierówny poziom dźwięku
lub utratę ostrości.
ooDuże wartości przysłony mogą powodować opóźnienie lub uniemożliwiać
dokładną regulację ostrości.
ooKorzystanie z funkcji AF podczas filmowania może spowodować
następujące efekty: tymczasowa znaczna utrata ostrości,
zarejestrowanie zmian jasności filmu, tymczasowe zatrzymanie
filmowania i zarejestrowanie mechanicznego dźwięku pracy obiektywu.
ooUnikaj przykrywania wbudowanych mikrofonów (str. 209) palcami
i innymi obiektami.
oo„Ogólne przestrogi dotyczące filmowania” można znaleźć na
stronie 253.
ooW razie potrzeby należy zapoznać się także z częścią „Ogólne
przestrogi dotyczące fotografowania” na stronie 142.
217
Uwagi dotyczące filmowania
ooZawsze, gdy nagrywany jest film, na karcie jest tworzony nowy plik filmu.
ooPokrycie pola widzenia filmu w przypadku nagrywania filmów 4K, Full HD
i HD wynosi około 100%.
ooOstrość można także ustawić, naciskając przycisk <p>.
ooAby włączyć rozpoczynanie i kończenie filmowania za naciśnięciem
przycisku migawki do końca, dla opcji [Do oporu] funkcji [54: F-cja
przyc. V] wybierz wartość [Film - start/stop].
ooWbudowane mikrofony nagrywają dźwięk stereofoniczny (str. 209).
ooWszelkie mikrofony zewnętrzne, takie jak kierunkowy mikrofon
stereofoniczny DM-E1 (sprzedawany osobno) podłączone do WEJŚCIA
mikrofonowego w aparacie mogą być wykorzystywane zamiast
mikrofonów wbudowanych (str. 203).
ooMożna zastosować większość mikrofonów zewnętrznych z wtykiem
mini 3,5 mm.
ooW przypadku stosowania obiektywu EF, ostrość zaprogramowana
podczas filmowania jest dostępna podczas stosowania obiektywów
superzbliżeniowych wyposażonych w tę funkcję, wprowadzonych na
rynek w pierwszej połowie roku 2011 i później.
ooPróbkowanie koloru YCbCr 4:2:0 (8-bitowe) oraz przestrzeń kolorów
Rec. ITU-R BT.709 są wykorzystywane w filmach 4K, Full HD i HD.
218
Kadrowanie filmuN
Przy użyciu obiektywów RF lub EF filmy mogą być kadrowane wokół
środka obrazu, jak gdyby był używany teleobiektyw.
Filmowanie przy użyciu obiektywu EF-S daje ten sam efekt, jak funkcja
kadrowania filmu.
pozycję [z1: Przycinanie
1 Wybierz
filmu].
pozycję [Włącz].
2 Wybierz
ggŚrodkowy obszar jest powiększony.
ooFilmy L8W, L8X, L7W, L7X i o dużej
szybkości klatek nie mogą być nagrywane, jeśli wybrano opcję
kadrowania filmu.
ooŚrodek ekranu jest jeszcze bardziej wykadrowany, co ogranicza obszar
filmowania, gdy dla opcji [z1: Stab. cyfr. filmu] wybrano wartość
[Włącz] lub [Wzmocniona].
ooObszar filmowania dostępny przy kadrowaniu filmu jest ten sam, jak przy
filmowaniu z obiektywem EF-S.
ooFilmy 4K są zawsze nagrywane ze środkiem ekranu filmowania
wykadrowanym i włączenie [z1: Przycinanie filmu] nie zmienia
kąta widzenia filmowania.
ooSzczegółowe informacje dotyczące obszaru filmowania można znaleźć
na stronie 194.
219
Cyfrowa stabilizacja filmu
Wbudowana stabilizacja obrazu koryguje elektronicznie drgania
aparatu podczas filmowania. Funkcja ta jest określana jako
„Stabilizacja cyfrowa filmu”. Dzięki funkcji Cyfrowej stabilizacji filmu
obrazy są stabilizowane nawet w przypadku używania obiektywu
bez Image Stabilizer (Stabilizator obrazu). W przypadku używania
obiektywu z wbudowanym stabilizatorem obrazu, ustaw Image
Stabilizer (Stabilizator obrazu) w obiektywie w pozycję <1>.
pozycję [z1: Stab.
1 Wybierz
cyfr. filmu].
2 Wybierz jedną z pozycji.
zzWyłącz (v)
Stabilizacja obrazu za pomocą funkcji Cyfrowej stabilizacji filmu jest
wyłączona.
zzWłącz (w)
Drgania aparatu zostaną skorygowane. Obraz zostanie nieco
powiększony.
zzWzmocniona (x)
W porównaniu do opcji [Włącz], można korygować mocniejsze
drgania aparatu. Wyświetlony obraz zostanie bardziej powiększony.
220
Cyfrowa stabilizacja filmu
Zespolona stabilizacja filmu
Jeszcze skuteczniejszą korekcję można uzyskać, filmując obiektywem
zgodnym z funkcją Cyfrowej stabilizacji filmu oraz Połączonej
stabilizacji filmu, które łączą stabilizację optyczną i cyfrową
uzyskaną z obiektywu i z aparatu.
ooCyfrowa stabilizacja filmu nie będzie działać, gdy przełącznik optycznego
Stabilizatora obrazu obiektywu jest ustawiony na wartość <2>.
ooChociaż filmy mogą również być nagrywane z wykorzystaniem funkcji
Cyfrowej stabilizacji filmu dostępnej dla obiektywów EF-S lub funkcji
kadrowania filmu, obszar filmowania jest dodatkowo ograniczony.
ooW przypadku obiektywu, którego ogniskowa jest dłuższa niż 800 mm,
funkcja Cyfrowej stabilizacji filmu nie będzie działać.
ooStabilizacja przy użyciu funkcji Cyfrowej stabilizacji filmu może być mniej
skuteczna przy pewnych ustawieniach jakości nagrywania filmów.
ooIm szerszy kąt widzenia (najkrótsza ogniskowa), tym bardziej skuteczna
jest stabilizacja obrazu. Im węższy kąt widzenia (najdłuższa ogniskowa),
tym mniej skuteczna jest stabilizacja obrazu.
ooW przypadku używania statywu zaleca się wybrać w ustawieniu Cyfrowej
stabilizacji filmu wartość [Wyłącz].
ooW zależności od obiektu i warunków fotografowania obiekt może być
znacznie rozmyty (obiektowi chwilowo brakuje ostrości) ze względu na
efekt Cyfrowej stabilizacji filmu.
ooW przypadku używania obiektywu TS-E, obiektywu typu rybie oko
lub obiektywu firmy innej niż Canon zaleca się wybrać w ustawieniu
Cyfrowej stabilizacji filmu opcję [Wyłącz].
ooPonieważ stabilizacja cyfrowa filmu powiększa obraz, sprawia on
wrażenie ziarnistego. Mogą być widoczne także szumy, punkty
światła itd.
ooSzczegółowe informacje dotyczące obiektywów obsługujących
zespoloną stabilizację obrazu można znaleźć na stronie internetowej
firmy Canon.
ooDo ikony Cyfrowej stabilizacji filmu dodawany jest znak „+” (patrz
str. 220), kiedy używany jest obiektyw obsługujący zespoloną
stabilizację obrazu.
221
Nagrywanie filmów HDR
Możliwe jest nagrywanie filmów HDR, które zachowują szczegółowość
nawet bardzo kontrastowych ujęć.
Możliwe jest ustawienie nagrywania filmów HDR z poziomu ekranu
szybkich nastaw podczas używania obiektywu RF lub EF z opcją
[Wielk.nagr. filmu] w [z1: Jakość nagr.filmu] ustawioną na
L6X (NTSC) lub L5X (PAL) lub podczas używania
obiektywu EF-S lub przy kadrowaniu filmu z tą opcją ustawioną na
w6X (NTSC) lub w5X (PAL).
opcję [Wielk.nagr. filmu].
1 Sprawdź
zz Upewnij się, że opcja [Wielk.nagr.
filmu] w menu [z1: Jakość nagr.
filmu] jest ustawiona dla wyżej
podanej wielkości.
2 Naciśnij przycisk <Q> (7).
pozycję [4].
3 Wybierz
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby
wybrać pozycję [4] (Filmowanie
HDR) w prawej dolnej części ekranu.
ustawienie [5] (Włącz).
4 Wybierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
wybrać opcję [ 5] (Włącz).
222
Nagrywanie filmów HDR
film HDR.
5 Nagraj
zz Nagraj film w ten sam sposób, jak
w standardowym trybie nagrywania
filmów.
zz Informacje o wielkościach plików oraz
czasach nagrywania można znaleźć
na stronie 612.
ooFilmy są nagrywane w jakości HD (jakość Full HD jest niedostępna),
gdy stosowany jest obiektyw EF-S lub kadrowanie filmu.
ooCzułość ISO dla filmów HDR ma zakres ustawień ISO 100–25600,
ustawiany automatycznie lub ręcznie. Dodatkowe czułości ISO są
niedostępne.
ooSzczegółowe informacje na temat czasu naświetlania można znaleźć
na str. 215.
ooMinimalna czułość ISO w trybie [t] wynosi ISO 400.
ooNagrywanie filmów HDR nie jest dostępne z funkcjami [z1: Stab. cyfr.
filmu], [z2: Film poklatk.], [z3: Priorytet jasnych partii obr.] oraz
[Canon Log].
ooObraz może migać przy nagrywaniu filmu HDR, nawet jeśli ustawiony
zostanie odpowiedni czas naświetlania.
ooPonieważ film HDR powstaje w wyniku scalenia wielu klatek,
niektóre części filmu mogą wyglądać tak, jakby zawierały zakłócenia.
W przypadku filmowania aparatem trzymanym w rękach zakłócenia
spowodowane przez drgania aparatu mogą być bardziej widoczne.
Zalecane jest używanie statywu. Należy pamiętać, że nawet w przypadku
filmowania ze statywu podczas odtwarzania filmu HDR klatka po klatce
lub w zwolnionym tempie może być widoczny powidok, a szumy mogą
być bardziej dostrzegalne niż podczas normalnego odtwarzania.
ooKolor i jasność obrazu mogą się zmienić znacząco na chwilę przy
zmianie ustawień nagrywania filmu HDR. Ponadto film przez chwilę
nie będzie zaktualizowany i klatka zostanie na chwilę „zamrożona”.
Pamiętaj o tym przy nagrywaniu filmów na urządzenie zewnętrzne
przez złącze HDMI.
223
a Nagrywanie filmów poklatkowych
Film poklatkowy 4K lub Full HD to szereg zdjęć wykonywanych
w określonym odstępie czasu, a następnie automatyczne połączonych
w jeden materiał filmowy. Pokazuje, jak zmienia się obiekt w znacznie
krótszym czasie niż miało to w rzeczywistości miejsce. Idealnie nadaje
się do nieruchomej obserwacji zmieniającej się scenerii, rosnących
kwiatów czy ruchu gwiazd na niebie.
Filmy poklatkowe zostaną nagrane w formacie MP4 w następującej
jakości: H6W (NTSC)/H5W (PAL) dla 4K oraz L 6
W (NTSC)/L 5 W (PAL) dla Full HD.
Należy pamiętać, że prędkość nagrywania zmienia się automatycznie
stosownie do ustawienia [53: Standard TV] (str. 384).
1 Wybierz tryb fotografowania.
2 Wybierz pozycję [z2: Film poklatk.].
3 Wybierz opcję [Poklatkowo].
żądaną wielkość
4 Wybierz
nagrywanego filmu.
zz Wybierz wielkość, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
224
Nagrywanie filmów poklatkowych
zzWłączH (3840x2160)
Film jest nagrywany w jakości 4K. Format obrazu wynosi 16:9.
Prędkość nagrywania wynosi 29,97 kl./s (6) dla NTSC i 25,00 kl./s
(5) dla PAL, a filmy są zapisywane w formacie MP4 (C)
z kompresją ALL-I (W).
zzWłączL (1920x1080)
Film zostanie nagrany w jakości Full High-Definition (Full HD).
Format obrazu wynosi 16:9. Prędkość nagrywania wynosi 29,97 kl./s
(6) dla NTSC i 25,00 kl./s (5) dla PAL, a filmy są zapisywane
w formacie MP4 (C) z kompresją ALL-I (W).
interwał filmowania.
5 Ustaw
zz Wybierz pozycję [Interwał].
(1)
(2)
zz Aby ustawić liczbę, sprawdź
[k: Wymagany czas] (1)
i [3: Czas odtwarz.] (2).
zz Wybierz godziny, minuty lub sekundy.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby
wyświetlić ustawienie <r>.
zz Ustaw żądaną wartość, a następnie
naciśnij przycisk <0>. (Spowoduje
to przywrócenie symbolu <s>).
zz Możliwe jest ustawienie w zakresie
[00:00:02]–[99:59:59]. (Interwał raz
na sekundę nie jest dostępny).
zz Wybierz [OK], aby zarejestrować
ustawienie.
225
Nagrywanie filmów poklatkowych
liczbę zdjęć.
6 Ustaw
zz Wybierz opcję [Liczba zdjęć].
zz Aby ustawić liczbę, sprawdź
[k: Wymagany czas]
i [3: Czas odtwarz.].
zz Wybierz cyfrę.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby
wyświetlić ustawienie <r>.
zz Ustaw żądaną wartość, a następnie
naciśnij przycisk <0>. (Spowoduje
to przywrócenie symbolu <s>).
zz Możliwe jest ustawienie w zakresie
[0002]–[3600].
zz Upewnij się, że opcja [3: Czas
odtwarz.] nie jest wyświetlana
w kolorze czerwonym.
zz Wybierz [OK], aby zarejestrować
ustawienie.
ooInformacje o kartach, na których można nagrywać filmy poklatkowe
(wymagane parametry pracy dotyczące karty), patrz strona 611.
ooJeśli liczba zdjęć jest ustawiona na wartość 3600, film poklatkowy będzie
trwał ok. 2 min w systemie NTSC i ok. 2 min 24 s w systemie PAL.
226
Nagrywanie filmów poklatkowych
metodę ustawiania
7 Wybierz
ekspozycji.
zz Wybierz pozycję [Autom.ekspozycja].
zz Wybierz opcję, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zzZ 1. klatki
Podczas wykonywania pierwszego zdjęcia dokonywany jest pomar, aby
automatycznie ustawić ekspozycję w celu jej dopasowania do jasności.
Ustawienie ekspozycji dla pierwszego zdjęcia zostanie zastosowane
do kolejnych zdjęć. Inne ustawienia związane z fotografowaniem dla
pierwszego zdjęcia zostaną również zastosowane do kolejnych zdjęć.
zzKażda klatka
Pomiar jest również dokonywany dla każdego kolejnego zdjęcia,
aby automatycznie ustawić ekspozycję w celu jej dopasowania do
jasności. Należy pamiętać, że jeśli funkcje, takie jak Styl obrazów
i balans bieli są ustawione na [Auto], będą one automatycznie
ustawiane dla każdego kolejnego zdjęcia.
czy obraz ma być
8 Określ,
wyświetlany.
zz Wybierz pozycję [Auto-wył. ekranu].
zz Wybierz opcję, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zzWyłącz
Nawet podczas nagrywania filmu poklatkowego obraz będzie
wyświetlany. (Ekran wyłącza się tylko w chwili wykonania zdjęcia).
Należy pamiętać, że ekran zostanie wyłączony po upływie ok. 30 min
od rozpoczęcia nagrywania.
zzWłącz
Monitor LCD zostanie wyłączony po upływie ok. 10 s od rozpoczęcia
nagrywania.
Podczas nagrywania filmu poklatkowego można nacisnąć przycisk <B>,
aby włączyć/wyłączyć ekran.
227
Nagrywanie filmów poklatkowych
sygnalizator dźwiękowy.
9 Ustaw
zz Wybierz pozycję ["Bip" przy zdjęciu].
zz Jeżeli wybrano opcję [Wył.],
sygnalizator dźwiękowy nie zostanie
uruchomiony podczas fotografowania.
10 Sprawdź ustawienia.
(1)
(2)
(1) Wymagany czas
Oznacza ilość czasu konieczną do zarejestrowania wybranej liczby
zdjęć przy zastosowaniu ustawionego interwału. Jeżeli wartość
przekracza 24 godziny, zostanie wyświetlone wskazanie „*** dni”.
(2) Czas odtwarzania
Oznacza czas nagrania filmowego (czas wymagany do odtworzenia
filmu) w przypadku tworzenia filmu poklatkowego w jakości 4K
lub Full HD ze zdjęć wykonanych z wykorzystaniem ustawionych
interwałów.
z menu.
11 Wyjdź
zz Naciśnij przycisk <M>, aby wyjść
z ekranu menu.
228
Nagrywanie filmów poklatkowych
komunikat.
12 Odczytaj
zz Odczytaj komunikat i naciśnij [OK].
zdjęcia próbne.
13 Wykonaj
zz Tak jak w przypadku fotografowania,
ustaw ekspozycję i funkcje filmowania,
a następnie naciśnij spust migawki do
połowy, aby ustawić ostrość.
zz Aby wykonać zdjęcia próbne, naciśnij
spust migawki do końca. Zdjęcia
zostaną zapisane na karcie.
zz Jeżeli zdjęcia próbne nie ujawniły
żadnych problemów, przejdź do
następnego punktu.
zz Aby ponownie wykonać zdjęcia
próbne, powtórz czynności opisane
w tym punkcie.
ooZdjęcia próbne są rejestrowane w jakości JPEG 73.
ooW trybie [t] lub [M] można ustawić czas naświetlania w zakresie
od 1/4000 s do 30 s.
ooMożna ustalić górny limit automatycznej czułości ISO w trybie [k],
[t] lub [v] lub w trybie [M] z automatyczną czułością w opcji
[aAutom. ISO] w [z3: kNastawy czułości ISO] (str. 246).
ooPrzy filmowaniu z ręcznym ustawieniem ekspozycji, ustawienie
[Maksymalny] dla [Zakres ISO] lub [Zakres dla H] w opcji [z3:
kNastawy czułości ISO] do wartości [H2(102400)] podwyższa górną
granice zakresu ręcznych ustawień do H2 (odpowiednik ISO 102400).
ooJeśli ustawiono [Do połowy] w opcji [54: F-cja przyc. V] do wartości
[Pomiar+kSerwo AF], zostaje ono automatycznie zmienione na
[Pomiar+One-ShotAF], gdy ustawione zostanie nagrywanie filmu
poklatkowego.
229
Nagrywanie filmów poklatkowych
przycisk filmowania.
14 Naciśnij
ggAparat jest gotowy do rozpoczęcia
rejestracji filmu poklatkowego.
zz Aby wrócić do punktu 13, ponownie
naciśnij przycisk filmowania.
film poklatkowy.
15 Nagraj
zz Naciśnij przycisk <B> i ponownie
(1)
230
(2)
sprawdź „Wymagany czas (1)”
i „Interwał (2)” wyświetlane na
ekranie.
zz Aby rozpocząć nagrywanie filmu
poklatkowego, naciśnij spust
migawki do końca.
zz Podczas nagrywania filmu
poklatkowego automatyczna regulacja
ostrości nie będzie działała.
zz Podczas zapisywania filmu
poklatkowego, w prawej górnej
części ekranu wyświetlany jest
symbol „oREC”.
zz Ponieważ do nagrywania filmu
poklatkowego wykorzystywana jest
elektroniczna migawka, mechaniczny
dźwięk migawki nie będzie słyszalny.
ggPo wykonaniu ustawionej liczby
zdjęć nagrywanie filmu poklatkowego
kończy się.
zz Aby anulować nagrywanie filmów
poklatkowych, ustaw opcję
[Poklatkowo] na [Wyłącz].
Nagrywanie filmów poklatkowych
ooZalecane jest używanie statywu.
ooZalecane jest wykonanie zdjęć próbnych zgodnie z informacjami
w punkcie 13, a także nagranie próbnych filmów poklatkowych.
ooNiezależnie od ustawienia [Wielk.nagr. filmu] w opcji [z1: Jakość
nagr.filmu] filmy poklatkowe 4K są nagrywane w trybie H6W
(NTSC)/H5W (PAL), natomiast filmy poklatkowe Full HD są
nagrywane w trybie L 6 W (NTSC)/L 5 W (PAL).
ooPokrycie pola widzenia filmu w przypadku nagrywania filmów
poklatkowych 4K i Full HD wynosi około 100%.
ooAby anulować nagrywanie filmu poklatkowego w jego trakcie, naciśnij
spust migawki do końca albo naciśnij przycisk filmowania. Nagrana do
tej pory część filmu poklatkowego zostanie zapisana na karcie.
ooJeżeli wymagany czas nagrywania wynosi więcej niż 24 godziny,
a zarazem mniej niż 48 godzin, prezentowane będzie wskazanie
„2 dni”. Jeżeli nagrywanie potrwa co najmniej trzy dni, liczba dni
będzie prezentowana w 24-godzinnych przyrostach.
ooPlik filmowy zostanie utworzony, nawet jeśli czas odtwarzania filmu
poklatkowego wynosi mniej niż 1 s. W pozycji [Czas odtwarz.] będzie
widoczne wskazanie „00:00:00”.
ooJeżeli czas nagrywania jest długi, zaleca się zastosowanie akcesoriów
do gniazdek elektrycznych (sprzedawanych osobno).
ooPróbkowanie koloru YCbCr 4:2:0 (8-bitowe) oraz przestrzeń kolorów
Rec. ITU-R BT.709 są wykorzystywane w filmach poklatkowych 4K/
Full HD.
ooJeżeli na karcie nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca do
zapisania wybranej liczby zdjęć, wskaźnik [Czas odtwarz.] będzie
wyświetlany na czerwono. Gdy karta zapełni się, nagrywanie zostanie
zatrzymane, pomimo że aparat może kontynuować rejestrowanie zdjęć.
ooJeśli rozmiar pliku filmu przekracza 4 GB przy zastosowaniu ustawień
[Liczba zdjęć], a karta nie jest sformatowana w systemie exFAT
(str. 374), w kolorze czerwonym zostanie wyświetlona opcja [Czas
odtwarz.]. W przypadku dalszego fotografowania w takiej sytuacji
i osiągnięcia przez plik filmowy rozmiaru 4 GB nagrywanie filmu
poklatkowego zostanie zatrzymane.
231
Nagrywanie filmów poklatkowych
ooNie kieruj aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub
źródła intensywnego sztucznego oświetlenia. Mogłoby to spowodować
uszkodzenie matrycy lub wewnętrznych elementów aparatu.
ooUstawienie [Włącz] jest niedostępne, jeżeli aparat jest podłączony do
komputera za pomocą kabla interfejsu, albo gdy do aparatu podłączony
jest kabel HDMI.
ooFunkcja Filmowy Servo AF nie będzie dostępna.
ooW przypadku filmów poklatkowych w trybie [t] (Preselekcja czasu),
przysłona jest stała, a ekspozycją steruje czułość ISO.
ooJeżeli czas naświetlania wynosi 1/30 s lub jest dłuższy, wartość
ekspozycji filmu może nie być wyświetlana prawidłowo (może różnić
się od tej uzyskanej w finalnym filmie poklatkowym).
ooPodczas nagrywania filmu poklatkowego nie korzystaj z zoom obiektywu.
Użycie zoomu może spowodować zarejestrowanie nieostrego obrazu,
zmianę wartości ekspozycji bądź nieprawidłowe działanie funkcji korekcji
aberracji obiektywu.
ooW przypadku nagrywania filmu poklatkowego w migającym świetle,
zarejestrowany materiał może charakteryzować się widocznym
migotaniem, poziomymi pasami (zakłócenia) albo nierówną ekspozycją.
ooObrazy wyświetlane podczas nagrywania filmów poklatkowych mogą
wyglądać inaczej, niż finalny film (w takich szczegółach, jak nieregularna
jasność spowodowana migającymi źródłami światła lub zakłócenia
spowodowane wysoką czułością ISO).
ooW przypadku nagrywania filmu poklatkowego przy słabym oświetleniu
obraz wyświetlany podczas filmowania może wyglądać inaczej od
obrazu w rzeczywistości rejestrowanego na filmie. W takich przypadkach
będzie migać ikona <g>.
ooJeżeli podczas nagrywania filmu poklatkowego aparat jest przesuwany
w bok (panoramowanie) albo rejestrowany jest obiekt w ruchu, obraz
może zawierać bardzo dużo zakłóceń.
ooPodczas nagrywania filmu poklatkowego funkcja automatycznego
wyłączania zasilania nie będzie działała. Niemożliwe jest również
konfigurowanie funkcji fotografowania i ustawień funkcji menu,
odtwarzanie obrazów itp.
ooW przypadku filmów poklatkowych nie jest nagrywany dźwięk ani kody
czasowe.
ooPodczas nagrywania filmu poklatkowego można wcisnąć przycisk
migawki do końca, aby rozpocząć lub zatrzymać filmowanie, bez
względu na ustawienie [54: F-cja przyc. V].
ooPrzy opcji [Interwał] ustawionej na mniej niż 3 s, natomiast opcji
[Autom. kspozycja] ustawionej na [Każda klatka], jeśli jasność różni
się znacznie od jasności poprzedniego zdjęcia, aparat może nie wykonać
zdjęcia przy ustawionym interwale.
232
Nagrywanie filmów poklatkowych
ooW przypadku, gdy dany czas naświetlania jest dłuższy niż interwał
fotografowania (na przykład, gdy ustawiona jest długa ekspozycja), lub
jeśli automatycznie ustawiany jest długi czas naświetlania, aparat może
nie wykonywać zdjęć z ustawionym interwałem. Ponadto fotografowanie
może być niemożliwe z uwagi na to, że interwały fotografowania są
prawie takie same, co czas naświetlania.
ooJeżeli wykonanie następnego zaplanowanego zdjęcia nie jest możliwe,
zostanie ono pominięte. Może to spowodować skrócenie czasu
nagrywania tworzonego filmu poklatkowego.
ooJeżeli czas zapisu na kartę przekracza interwał fotografowania z powodu
ustawionych funkcji fotografowania bądź niskiej wydajności karty,
niektóre zdjęcia mogą nie zostać wykonane z ustawionymi interwałami.
ooNawet jeśli dla opcji [Auto-wył. ekranu] wybrano ustawienie [Wyłącz],
ekran wyłączy się podczas ekspozycji.
ooNawet jeśli dla opcji [Auto-wył. ekranu] wybrano ustawienie [Wyłącz],
obraz może nie być wyświetlany przez ten krótki interwał przed
następnym zdjęciem.
ooJeżeli czas zapisu na kartę przekracza interwał fotografowania z powodu
ustawionych funkcji fotografowania bądź niskiej wydajności karty,
niektóre zdjęcia mogą nie zostać wykonane z ustawionymi interwałami.
ooRejestrowane obrazy nie są zapisywane jako zdjęcia. Nawet w razie
anulowania nagrywania filmu poklatkowego po wykonaniu zaledwie
jednego zdjęcia zostanie ono zapisane jako plik filmowy.
ooJeśli podłączasz aparat do komputera przewodem interfejsu i używasz
oprogramowania EOS Utility (oprogramowania EOS), dla opcji
[z2: Film poklatk.] wybierz wartość [Wyłącz]. Jeśli wybierzesz wartość
[Włącz], aparat nie będzie mógł się komunikować z komputerem.
ooPodczas nagrywania filmu poklatkowego Image Stabilizer (Stabilizator
obrazu) obiektywu nie będzie działał.
ooNagrywanie filmu poklatkowego kończy się, gdy przełącznik zasilania
zostanie na przykład ustawiony w pozycji <2>, a ustawienie zostanie
zmienione na [Wyłącz].
ooNawet jeśli jest używana lampa błyskowa, nie wyemituje ona błysku.
ooNastępujące czynności anulują stan czuwania dla nagrywania filmu
poklatkowego i zmieniają ustawienie na [Wyłącz].
• Wybranie opcji [Czyść terazf] lub [Czyść matrycę
ręcznie] w opcji [53: Czyszczenie matrycy] lub
wybranie opcji [56: Kasowanie nastaw aparatu].
233
Nagrywanie filmów poklatkowych
ooW sytuacji rozpoczęcia nagrywania filmu poklatkowego, gdy wyświetlana
jest biała ikona <s> ostrzegająca o wysokiej temperaturze (str. 253),
jakość obrazu filmu poklatkowego może ulec pogorszeniu. Zaleca
się rozpoczęcie nagrywania filmu poklatkowego po zniknięciu białej
ikony <s> (obniżenie temperatury wewnętrznej aparatu).
ooPrzy ustawieniu [Każda klatka] dla [Autom.ekspozycja], czułość ISO,
czas naświetlania i przysłona mogą nie być zapisane w danych Exif filmu
poklatkowego w niektórych trybach.
234
Nagrywanie filmów poklatkowych
Pilot bezprzewodowy BR-E1 (sprzedawany osobno, str. 174) umożliwia
rozpoczęcie oraz zatrzymanie nagrywania filmu poklatkowego.
zz Z pilotem bezprzewodowym BR-E1
• Najpierw sparuj pilot bezprzewodowy BR-E1 z aparatem (str. 408).
• Dla funkcji [z2: Pilot] wybierz wartość [Włącz].
• Wykonaj zdjęcia próbne, a następnie, gdy aparat będzie gotowy
do rejestrowania obrazu (jak omówiono w punkcie 14 na
stronie 230), ustaw przełącznik trybu wyzwalania/filmowania
na pilocie BR-E1 w pozycji <o> (wyzwolenie natychmiastowe)
lub <2> (wyzwolenie po 2-sekundowym opóźnieniu).
• Jeśli przełącznik na pilocie zdalnego sterowania
został ustawiony w pozycji [k], nagrywanie filmu
poklatkowego nie może się rozpocząć.
Status aparatu /
ustawienie pilota
Ekran fotografowania
próbnego
Ekran gotowości do
nagrywania
Podczas nagrywania
filmu poklatkowego
<2> 2-sekundowe
opóźnienie
<o> Wyzwolenie
natychmiastowe
Zdjęcie próbne
Rozpoczęcie
nagrywania
Zakończenie
nagrywania
[k] Filmowanie
Przejście do ekranu
gotowości do nagrywania
Przejście do ekranu
zdjęć próbnych
Zakończenie nagrywania
Przybliżony czas dostępny dla nagrywania filmów
poklatkowych
Informacje o tym, przez jaki czas można nagrywać filmy poklatkowe
(do wyczerpania akumulatora) można znaleźć na stronie 613.
235
Nagrywanie filmów w ustawieniu Canon LogN
Krzywa gamma Canon Log wykorzystuje charakterystykę matrycy
światłoczułej do wychwytywania zakresu dynamicznego dla filmów,
który będzie następnie wykorzystywany w postprodukcji. Przy
minimalnej utracie szczegółów świateł i cieni, filmy zachowują
więcej informacji wizualnych w całym zakresie dynamicznym.
Przy pracy z filmami z Canon Log w postprodukcji można stosować
tabele danych (look-up tables - LUT). Dane do tabel LUT można
pobrać z witryny internetowej firmy Canon.
tryb filmowania [M].
1 Ustaw
zz Ustawienia po punkcie 3 są dostępne
tylko w trybie filmowania [M].
pozycję [z4: Ustawienia
2 Wybierz
Canon Log].
pozycję [Canon Log].
3 Wybierz
zz Naciśnij przycisk <0>.
opcję [Wł.(8bit)] lub
4 Wybierz
[Wł(10bit)] (str. 238).
zz Wybierz opcję [Wł.(8bit)] przy
nagrywaniu filmu na kartę.
zz Wybierz opcję [Wł.(8bit)] lub
[Wł(10bit)] przy nagrywaniu na
urządzenie zewnętrzne poprzez
złącze HDMI.
236
Nagrywanie filmów w ustawieniu Canon Log
żądane opcje.
5 Ustaw
zz Ustaw [Podgląd - pomoc], [Color
Matrix] [Charakterystyka] oraz
[Przest. kol. HDMI]. Szczegółowe
informacje można znaleźć na
stronach 239–241.
filmowanie.
6 Ustaw
zz Ustaw ręcznie czułość ISO (str. 242).
7
zz Ustaw czas naświetlania i przysłonę.
Nagraj film.
zz Przed nagrywaniem filmów na kartę,
przeczytaj informacje na stronie 611.
zz Przy nagrywaniu filmów na urządzenie
zewnętrzne poprzez złącze HDMI,
połącz urządzenia przewodem HDMI.
zz Instrukcje na temat nagrywania
zewnętrznego przez złącze HDMI
można znaleźć w podręczniku obsługi
urządzenia zewnętrznego.
237
Nagrywanie filmów w ustawieniu Canon Log
zzCanon Log
zz Wł. (8-bitowe)
Wybierz przy zapisywaniu filmów
z Canon Log na kartę. Pozwala to na
zapisywanie filmów na urządzeniu
zewnętrznym przez złącze HDMI.
Jakość nagrywania przez HDMI
przełącza się automatycznie
na podstawie ustawienia
[z1: Jakość nagr.filmu].
Wł. (10-bitowe)
Wybierz dla nagrywania w 10-bitowej jakości 4K (3840x2160)
przez złącze HDMI na urządzeniu zewnętrznym, które
obsługuje 10-bitowe nagrywanie w jakości 4K. Filmy nie mogą
być nagrywane na karcie. Opcja [z4: Wyświetlanie HDMI]
automatycznie otrzymuje wartość [A+a].
ooŻaden sygnał wyjściowy HDMI nie jest wysyłany przez aparat,
gdy wybrano ustawienie [Wł(10bit)], jeśli zewnętrzne urządzenie
nagrywające nie obsługuje nagrywania 10-bitowego w 4K. Jeśli nie
ma sygnału wyjściowego wideo, sprawdź czy zewnętrzne urządzenie
nagrywające obsługuje te sygnały.
ooSygnał wyjściowy Full HD i HD nie jest dostępny, gdy wybrano
ustawienie [Wł(10bit)].
ooNaciśnięcie przycisku filmowania (str. 209) nie rozpocznie nagrywania
filmu, jeśli fotografujesz w trybie innym niż [A], a opcja [Wł(10bit)] jest
ustawiona w dla trybu [ ] (film C3).
Próbkowanie koloru YCbCr 4:2:0 (8-bitowe) oraz przestrzeń kolorów Rec.
ITU-R BT.709 są używane przy nagrywaniu z Canon Log na kartę, tak jak
ma to miejsce przy normalnym filmowaniu.
238
Nagrywanie filmów w ustawieniu Canon Log
zzPodgląd - pomoc
Przy odtwarzaniu w aparacie, filmy
te mogą wyglądać ciemniej i mieć
niższy kontrast niż filmy nagrane
z zastosowanym stylem obrazów,
z uwagi na charakterystykę obrazu
z krzywą Canon Log, która ma na
celu zapewnienie szerokiego zakresu
dynamiki.
Dla bardziej przejrzystego obrazu, który
pozwala na wychwycenie szczegółów,
ustaw [Podgląd - pomoc] na [Włącz].
●●Ustawienie [Włącz] dla tej funkcji nie ma wpływu na filmy zapisane
na karcie, nagrane przy użyciu krzywej Canon Log. Podobnie
sygnał wyjściowy wideo HDMI ma charakterystykę Canon Log i nie
jest dla niego używana funkcja Podgląd - pomoc.
ooKomunikat [Podgląd - pomoc] jest wyświetlany na ekranie,
gdy używana jest funkcja Podgląd - pomoc.
ooW przypadku ustawienia [Włącz], funkcja Podgląd - pomoc jest również
używana przy widoku powiększonym.
239
Nagrywanie filmów w ustawieniu Canon Log
zzMatryca kolorów
Korzystając z matrycy kolorów można
określić, które kolory są odwzorowane,
aby zaplanować przetwarzanie
w postprodukcji.
Cinema EOS Original
Odwzorowuje kolory [Cinema EOS Original] tak, jak są one
stosowane w profesjonalnych aparatach Cinema EOS.
Neutralny
Odwzorowuje kolory [Neutral] tak, jak są one stosowane
w profesjonalnych aparatach Cinema EOS. Zbliżone do
rzeczywistych kolorów obiektu.
240
Nagrywanie filmów w ustawieniu Canon Log
zzCharakterystyka
Dostosuj zgodnie z potrzebami. Wybierz
pozycję ([Ostrość: Siła], [Nasycenie]
lub [Odcień]), dostosuj poziom efektu,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
0: Podkreślanie słabych
7: Podkreślanie mocnych
zarysów
zarysów
Nasycenie
-4: Niskie
+4: Wysokie
Czerwony -4: W kierunku purpurowego +4: W kierunku żółtego
+4: W kierunku
Zielony
-4: W kierunku żółtego
Odcień*
zielononiebieskiego
-4: W kierunku
+4: W kierunku
Niebieski
zielononiebieskiego
purpurowego
Ostrość: Siła
* Kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego nie można dostosowywać
osobno.
zzPrzestrzeń kolorów HDMI
Opcję [Przest. kol. HDMI] można
ustawić, gdy opcja [Canon Log] ma
wartość [Wł(10bit)], a [Color Matrix]
ma wartość [Neutral].
Wybierz [BT.709] lub [BT.2020]
jako przestrzeń kolorów dla sygnału
wyjściowego HDMI.
241
Nagrywanie filmów w ustawieniu Canon Log
Ustawienia filmowania
zz Nagrywanie filmu z ustawieniem Automatyczna czułość ISO jest
niemożliwe, a gdy ustawiona zostanie Automatyczna czułość ISO,
gdy określony jest Canon Log, ustawienie to zmienia się na ISO 400.
Ustaw ręcznie czułość ISO.
zz Ręczne ustawienie czułości ISO w zakresie 100–320 sprawi, że
zakres dynamiczny będzie węższy.
zz Krzywa Canon Log oferuje zakres dynamiczny, który będzie wynosić
około 800% przy czułości ISO 400 lub większej.
zz Przy Canon Log, autofokusowanie może być trudniejsze dla obiektów
niedostatecznie oświetlonych i obiektów o niskim kontraście.
Dodatkowe czułości ISO przy nagrywaniu z Canon Log to ISO 100, 125, 160,
200, 250 i 320. [L] zostaje wyświetlona, ustawiona zostanie czułość ISO.
Jakość obrazu w Canon Log
zz W Canon Log w filmach mogą się pojawiać poziome pasy,
w zależności od obiektu i warunków fotografowania. Nagraj wcześniej
kilka testowych filmów i sprawdź rezultaty. W szczególności bardziej
zauważalne mogą być zakłócenia, jeśli podwyższysz kontrast
w korekcji barwnej w filmach.
zz W Canon Log niebo, białe ściany i podobne obiekty mogą mieć
zakłócenia lub nierówną gradację, ekspozycję, czy kolory.
zz Jest większe prawdopodobieństwo pojawienia się poziomych pasów
przy filmowaniu ciemniejszych i płaskich obiektów. Zakłócenia
obrazu mogą się nawet pojawić przy stosunkowo niskiej czułości
ISO, około ISO 400.
zz Jeśli zakłócenia są zauważalne, spróbuj filmować w intensywniejszym
oświetleniu i dopasuj jasność oraz korekcję barwną. Zakłócenia można
również ograniczyć, filmując przy czułości ISO poniżej ISO 400.
242
Nagrywanie filmów w ustawieniu Canon Log
Ogólne zalecenia dotyczące filmowania w trybie Canon Log
ooFilmy HDR nie są dostępne przy ustawieniu trybu Canon Log.
ooWybranie Canon Log spowoduje dla [Koryg. jasn. brzegów] w funkcji
[z2: Korekcja aberracji obiektywu] wybór wartości [Wyłącz].
ooCanon Log 2 i Canon Log 3 nie są obsługiwane.
Odtwarzanie filmów zarejestrowanych Canon Log
Podczas odtwarzania filmów funkcja Podgląd - pomoc nie jest używana.
243
Ustawienia funkcji menu
Niniejsza cześć opisuje menu używane przy filmowaniu.
[z1]
zzJakość nagrywanego filmu
Szczegółowe informacje dotyczące jakości nagrywania można
znaleźć na str. 192.
zzKadrowanie filmuM
Szczegółowe informacje na temat kadrowania filmów można znaleźć
na str. 219.
zzNagrywanie dźwięku
Szczegółowe informacje dotyczące nagrywania dźwięku można
znaleźć na stronie 202.
zzKod czasowy
Szczegółowe informacje na temat kodów czasowych można znaleźć
na str. 205.
zzCyfrowa stabilizacja filmu
Szczegółowe informacje dotyczące opcji Cyfrowej stabilizacji filmu
można znaleźć na str. 220.
244
Ustawienia funkcji menu
[z2]
zzKorekcja aberracji obiektywuM
Jasność brzegów, zniekształcenie oraz aberracja chromatyczna
mogą być korygowane podczas filmowania. Szczegółowe informacje
na temat korekcji aberracji obiektywu można znaleźć na str. 110.
zzFilm poklatkowy
Szczegółowe informacje na temat filmów poklatkowych można
znaleźć na str. 224.
zzFotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem
Gdy wybrane jest ustawienie [Włącz], możesz rozpoczynać
i kończyć filmowanie za pomocą pilota bezprzewodowego BR-E1
(sprzedawanego oddzielnie, str. 174). Najpierw sparuj pilot BR-E1
z aparatem (str. 408).
Z pilotem bezprzewodowym BR-E1
Ustaw tryb wyzwalania / przełącznik filmowania w pozycji <k>,
a następnie naciśnij przycisk zwalniania.
Informacje dotyczące nagrywania filmu poklatkowego znajdują się
na stronie 235.
245
Ustawienia funkcji menu
[z3]M
zzKorekta ekspozycjiM
Dostępna jest korekta ekspozycji o ±3 stopnie z dokładnością do 1/3
stopnia. Szczegółowe informacje na temat korekty ekspozycji można
znaleźć na str. 154.
zzkUstawienia czułości ISOM
Czułość ISO
W trybie [M] czułość ISO można ustawić ręcznie. Można także
wybrać automatyczną czułość ISO.
Zakres czułości ISO
Przy nagrywaniu filmów w jakości HD/Full HD lub filmów
poklatkowych w jakości Full HD można ustawić zakres ustawień
czułości ISO (górny i dolny). Domyślnie ten zakres jest ustawiony
na ISO 100–25600. Dolny limit można ustawić w zakresie
od ISO 100 do H1 (odpowiednik ISO 51200), a górny limit –
w zakresie od ISO 200 do H2 (odpowiednik ISO 102400).
Zakres dla H
Przy nagrywaniu filmów w jakości 4K lub filmów poklatkowych
w jakości 4K można ustawić zakres ustawień czułości ISO
(górny i dolny). Domyślnie ten zakres jest ustawiony na
ISO 100–12800. Dolny limit można ustawić w zakresie
od ISO 100 do H1 (odpowiednik ISO 51200), a górny limit –
w zakresie od ISO 200 do H2 (odpowiednik ISO 102400).
Automatyczna czułość ISO
Można ustawić górny limit ISO Auto (Automatyczna czułość ISO)
podczas filmowania w HD lub Full HD w trybach [k], [t] i [v]
lub w trybie [M] z ISO Auto. Domyślnie górny limit jest ustawiony
na [Maks.:25600]. Można ustawić górny limit w zakresie od
[Maks.:6400] do [Maks.:H2(102400)].
246
Ustawienia funkcji menu
HAutomatyczna czułość ISO
Można ustawić górny limit ISO Auto (Automatyczna czułość
ISO) podczas filmowania w 4K w trybach [k], [t] i [v] lub
w trybie [M] z ISO Auto. Domyślnie górny limit jest ustawiony
na [Maks.:12800]. Można ustawić górny limit w zakresie od
[Maks.:6400] do [Maks.:H2(102400)].
aAutomatyczna czułość ISO
Można ustawić górny limit ISO Auto (Automatyczna czułość
ISO) przy nagrywaniu filmów poklatkowych w jakości 4K/Full
HD w trybie [k], [t] i [v] lub w trybie [M] z ISO Auto.
Domyślnie górny limit jest ustawiony na [Maks.:12800]. Można
ustawić górny limit w zakresie od [Maks.:400] do [Maks.:25600].
Dodatkowe czułości ISO (wskazane [H]) to ISO 32000/40000 dla filmów
HD/Full HD oraz ISO 16000/20000/25600/32000/40000 dla filmów 4K.
zzAuto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator
jasności)M
Jasność i kontrast mogą być korygowane automatycznie. Szczegółowe
informacje dotyczące funkcji Auto Lighting Optimizer (Automatyczny
optymalizator jasności) można znaleźć na stronie 104.
zzPriorytet jasnych partii obrazuM
Można zredukować występowanie prześwietlonych jasnych partii
obrazu podczas nagrywania filmów. Szczegółowe informacje
dotyczące Priorytetu jasnych partii obrazu można znaleźć na str. 109.
Funkcja [Wzmocniona] jest niedostępna (nie jest wyświetlana) przy
nagrywaniu filmów z ustawieniem [z3: Priorytet jasnych partii obr.].
247
Ustawienia funkcji menu
zzk Autom. wolna migawkaM
Można wybrać opcję nagrywania filmów,
które są jaśniejsze i mają mniejszą liczbę
zakłóceń, niż w przypadku ustawienia
[Wyłącz], poprzez automatyczne
ograniczenie czasu naświetlania
w warunkach słabego oświetlenia.
Dostępne w trybach [k] i [v].
Funkcja ta ma zastosowanie w filmach
nagrywanych z prędkością 7 lub 8.
Wyłącz
Pozwala na nagrywanie filmów o płynniejszym i bardziej
naturalnym ruchu, z mniejszym wpływem ze strony drobnych
ruchów obiektu, niż przy ustawieniu [Włącz]. Należy pamiętać,
że w warunkach niedostatecznego oświetlenia, filmy mogą być
ciemniejsze, niż w przypadku ustawienia [Włącz].
Włącz
Pozwala na nagrywanie jaśniejszych i zawierających mniej
zakłóceń filmów niż w przypadku ustawienia [Wyłącz], dzięki
automatycznej redukcji czasu naświetlania do maksymalnie
1/30 s (NTSC) lub 1/25 s (PAL) w warunkach niedostatecznego
oświetlenia.
Wybór wartości [Wyłącz] jest zalecany przy filmowaniu obiektów
poruszających się w słabym świetle lub gdy mogą się pojawiać powidoki,
takie jak smugi.
248
Ustawienia funkcji menu
zzTimer pomiarowyM
Szczegółowe informacje dotyczące timera pomiarowego można
znaleźć na str. 119.
zzk Av z dokładnością do 1/8 stopniaM
Wartości przysłony można regulować
w mniejszej skali niż przy filmowaniu
obiektywem RF.
Wybierz opcję [Włącz], aby zmienić
stopnie regulacji przysłony z 1/3 stopnia
(lub 1/2 stopnia) na 1/8 stopnia w trybie
[v] lub [M].
oo[kAv Przyr.1/8-stop] jest niedostępna (nie jest wyświetlana), gdy
używane są obiektywy EF lub EF-S.
ooNawet w przypadku wybraniu wartości [Włącz] przysłony nie można
ustawić z dokładności do 1/8 stopnia, gdy używane są obiektywy EF
lub EF-S.
ooW przypadku wybraniu wartości [Włącz] opcje ustawień
w [81: Przyrosty nastaw ekspozycji] są wyłączone i nie
mają żadnego efektu.
249
Ustawienia funkcji menu
[z4]M
zzBalans bieliM
Szczegółowe informacje na temat balansu bieli można znaleźć
na str. 97.
zzRęczny balans według wzorca bieliM
Szczegółowe informacje dotyczące ręcznego balansu według wzorca
bieli można znaleźć na str. 100.
zzKorekcja balansu bieliM
Szczegółowe informacje na temat korekcji balansu bieli można
znaleźć na str. 102.
zzStyl obrazówM
Szczegółowe informacje na temat stylu obrazów można znaleźć
na str. 88.
zzUstawienia Canon LogM
Szczegółowe informacje na temat Canon Log można znaleźć na
stronie 236.
zzRedukcja zakłóceń - wysoka czułość ISOM
Szczegółowe informacje dotyczące Redukcji zakłóceń - wysoka
czułość ISO można znaleźć na str. 105.
250
Ustawienia funkcji menu
zzWyświetlanie HDMI
Można określić, jak filmy będą
wyświetlane podczas ich nagrywania
przez złącze HDMI na urządzeniu
zewnętrznym. Sygnały wyjściowy filmu
jest w jakości 4K (3840x2160) lub
Full HD (1920x1080), w zależności
od ustawienia [Wielk.nagr. filmu].
Domyślnym ustawieniem dla
wyświetlania HDMI jest [A+a].
zzA+a
●●Umożliwia wyświetlanie filmu zarówno na ekranie aparatu,
jak i innym urządzeniu, poprzez wyjście HDMI.
●●Czynności w aparacie, takie jak odtwarzanie obrazów i wyświetlanie
menu, są przedstawione na innym urządzeniu przez złącze HDMI,
a nie na ekranie aparatu.
zza
●●Dezaktywuje ekran aparatu podczas przesyłania sygnału
wideo przez złącze HDMI, dlatego ekran jest wygaszony.
●●Informacje o filmowaniu, punktach AF i inne informacje są
wyświetlane na innym urządzeniu połączonym przez złącze
HDMI, jednak patrząc na zewnętrzny monitor lub inne urządzenie
podłączone do urządzenia nagrywającego można zatrzymać
przesył tych informacji przez naciśnięcie przycisku <B>.
●●Przed nagrywaniem filmów na urządzenie zewnętrzne, należy
potwierdzić, że żadne informacje nie są wysyłane przez aparat,
aby żadne informacje o filmowaniu, punktach AF i tym podobne
informacje nie były wyświetlane na zewnętrznym monitorze lub
innym urządzeniu.
251
Ustawienia funkcji menu
Dla dłuższych sygnałów wyjściowych przez HDMI
Aby kontynuować sygnał wyjściowy HDMI przez dłużej niż 30 min,
wybierz [A+a], następnie ustaw [Automatyczne wyłączanie]
w opcji [52: Oszcz.energii] na [Wyłącz] (str. 377). Sygnał wyjściowy
HDMI będzie przesyłany po wyłączeniu ekranu, gdy upłynie czas
określony w opcji [Wyśw. wył.].
ooSygnał wyjściowy HDMI bez informacji uniemożliwia wyświetlanie
ostrzeżeń o przestrzeni na karcie, poziomie naładowania akumulatora,
czy wysokiej temperaturze wewnętrznej (str. 253) przez złącze HDMI.
ooPodczas odtwarzania za pośrednictwem HDMI, wyświetlenie następnego
obrazu może zająć więcej czasu, jeśli następny film ma inną niż
poprzedni rozdzielczość lub liczbę klatek na sekundę.
ooUnikaj obsługiwania aparatu przy nagrywaniu filmów na urządzenia
zewnętrzne, które może powodować wyświetlanie informacji w sygnale
wyjściowym HDMI.
ooW zależności od środowiska odtwarzania, jasność i kolor filmu
nagranego w aparacie może różnić się nieco od wyjściowego sygnału
wideo HDMI zarejestrowanego przez rejestrator zewnętrzny.
ooEkran informacji można zmienić poprzez naciśnięcie przycisku <B>.
ooIstnieje możliwość dołączenia kodu czasowego do filmu przesyłanego za
pośrednictwem wyjściowego sygnału wideo HDMI (str. 207).
ooSygnał audio jest również przesyłany przez złącze HDMI, chyba że opcja
[Nagryw. dźw.] ma wartość [Wyłącz].
252
Ogólne przestrogi dotyczące filmowania
Czerwona ikona ostrzegawcza <E> o temperaturze wewnętrznej
ooJeśli temperatura wewnętrzna aparatu wzrośnie wskutek długotrwałego
filmowania lub wysokiej temperatury otoczenia, zostanie wyświetlona
czerwona ikona <E>.
ooCzerwona ikona <E> sygnalizuje, że filmowanie wkrótce zostanie
automatycznie zakończone. Dalsze nagrywanie nie będzie możliwe
aż do momentu obniżenia temperatury wewnętrznej aparatu. W takiej
sytuacji należy wyłączyć zasilane i odczekać na ostygnięcie aparatu.
ooDługotrwałe filmowanie w wysokiej temperaturze spowoduje, że
czerwona ikona <E> pojawi się szybciej. Jeśli aparat nie jest używany,
należy go zawsze wyłączyć.
Jakość nagrywania i obrazu
ooJeśli zamocowany obiektyw wyposażono w mechanizm Image
Stabilizer (Stabilizator obrazu), a użytkownik ustawi przełącznik Image
Stabilizer (Stabilizator obrazu) w pozycji <1>, funkcja Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) będzie aktywna nawet wtedy, gdy spust migawki
nie zostanie naciśnięty do połowy. Korzystanie z funkcji Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) powoduje zużywanie energii akumulatora i może
spowodować skrócenie całkowitego czasu trwania nagranego filmu
w zależności od warunków fotografowania. Gdy Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) jest niepotrzebny, na przykład podczas korzystania
statywu, zalecane jest ustawienie przełącznika IS na <2>.
ooJeśli jasność zmieni się podczas nagrywania filmu z automatyczną
ekspozycją lub preselekcją czasu, może się wydawać, że film na chwilę
się zatrzymuje. W takim przypadku należy nagrywać filmy z ręczną
regulacją ekspozycji.
ooW przypadku obecności w kadrze bardzo silnego źródła światła, jasne
obszary na ekranie mogą być przyciemnione. Nagrany film będzie
niemal identyczny jak obraz wyświetlany na ekranie.
ooW słabym świetle na obrazie mogą pojawić się zakłócenia i nieregularne
kolory. Filmy są nagrywane prawie dokładnie tak, jak są wyświetlane
na ekranie, za wyjątkiem nagrywania filmów poklatkowych lub z funkcją
Podgląd - pomoc dla Canon Log.
ooPodczas prób odtworzenia filmu za pomocą innych urządzeń, jakość
dźwięku i obrazu może się pogorszyć lub odtwarzanie nie będzie
możliwe (nawet wtedy, gdy urządzenia te obsługują formaty MP4).
253
Ogólne przestrogi dotyczące filmowania
Jakość nagrywania i obrazu
ooW przypadku korzystania z kart o małej szybkości
zapisu, podczas filmowania może pojawić się
wskaźnik po prawej stronie ekranu. Wskaźnik
informuje, ile danych nie zostało jeszcze
zapisanych na karcie (zapełnienie bufora pamięci).
(1)
Dla kart o małej szybkości zapisu wartości na skali
wskaźnika będą rosły szybciej. Jeśli wskaźnik (1)
pokaże maksymalną wartość, filmowanie zostanie
automatycznie zatrzymane.
ooW przypadku kart o dużej szybkości zapisu wskaźnik nie zostanie
wyświetlony lub (jeśli zostanie wyświetlony) nastąpi nieznaczny wzrost
jego wartości. Przed rozpoczęciem nagrywania należy zarejestrować
kilka filmów testowych w celu sprawdzenia szybkości zapisu.
ooJeśli wskaźnik sygnalizuje, że karta jest zapełniona i filmowanie zostanie
zakończone automatycznie, dźwięk pod koniec film może nie zostać
nagrany prawidłowo.
ooJeśli szybkość zapisu karty jest niska (ze względu na fragmentację
plików) i pojawia się wskaźnik, sformatowanie karty może zwiększyć
szybkość zapisu.
Ograniczenia w nagrywaniu IPB
Pamiętaj, że następujące ograniczenia mają zastosowanie, gdy wybrana
metoda kompresji dla jakości nagrywania filmu to X lub V
(audio: AAC).
ooDźwięk nie zostanie zarejestrowany mniej więcej w przypadku dwóch
ostatnich klatek.
ooPodczas odtwarzania filmów w systemie Windows obraz i dźwięk mogą
być lekko niezsynchronizowane.
254
3
AF
Niniejszy rozdział opisuje działanie funkcji autofokusa oraz
przedstawia ustawienia menu na karcie AF ([2]).
zz Ikona M po prawej stronie tytułu strony oznacza, że funkcja
ta jest dostępna tylko w trybach [t], [d], [s], [f], [a]
oraz [BULB].
Symbol <AF> oznacza autofokus. Symbol <MF> oznacza ręczną
regulację ostrości.
255
Menu kart: AF (zdjęcia)
zzAF1
str. 262
str. 265
str. 276
str. 277
str. 278
str. 279
zzAF2
str. 283
str. 284
Jeśli używane są obiektywy RF bez przełącznika trybu ostrości, na karcie
[21] dostępne jest ustawienie [Tryb ostrości].
256
Menu kart: AF (zdjęcia)
zzAF3
str. 288
str. 289
str. 290
zzAF4
str. 293
str. 295
str. 296
zzAF5
str. 297
str. 298
str. 299
str. 300
Funkcje w menu [23], [24] i [25] opisano w systemie Pomocy
aparatu (str. 405).
257
Menu kart: AF (zdjęcia)
W trybie [A] wyświetlany jest następujący ekran.
zzAF1
str. 277
str. 278
str. 279
str. 263
str. 284
258
Menu kart: AF (filmy)
zzAF1
str. 265
str. 276
str. 277
str. 279
str. 286
zzAF2
str. 283
str. 284
Jeśli używane są obiektywy RF bez przełącznika trybu ostrości, na karcie
[21] dostępne jest ustawienie [Tryb ostrości].
259
Menu kart: AF (filmy)
zzAF3
str. 291
str. 292
zzAF4
str. 293
zzAF5
str. 297
str. 298
Funkcje w menu [23], [24] i [25] opisano w systemie Pomocy
aparatu (str. 405).
260
Menu kart: AF (filmy)
W trybie [y] wyświetlany jest następujący ekran.
zzAF1
str. 277
str. 279
str. 286
str. 284
261
Wybór działania AFN
Użytkownik może wybrać charakterystykę działania AF najbardziej
odpowiednią dla warunków fotografowania lub obiektu.
1 Wybierz pozycję [21: Działanie AF].
2 Wybierz jedną z pozycji.
Jeśli nie można uzyskać ostrości, punkt AF zmieni kolor na pomarańczowy.
W takim wypadku nie można zrobić zdjęcia, nawet po naciśnięciu spustu
migawki do końca. Zmień kompozycję i ponownie spróbuj ustawić ostrość.
Możesz także zapoznać się z częścią „Warunki fotografowania utrudniające
regulację ostrości” (str. 275).
262
Wybór działania AF
Tryb One-Shot AF dla obiektów nieruchomych (ONE SHOT)
Odpowiedni dla nieruchomych obiektów. Naciśnięcie spustu migawki
do połowy spowoduje jednorazowe ustawienie ostrości aparatu.
zz Po uzyskaniu ostrości punkt AF zmieni kolor na zielony i zostanie
uruchomiony sygnalizator dźwiękowy.
zz Ostrość pozostaje zablokowana po naciśnięciu spustu migawki do
połowy i przytrzymaniu go, co pozwala zmienić kompozycję obrazu
przed wykonaniem zdjęcia.
zz Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat szybkości
rejestrowania zdjęć seryjnych podczas zdjęć seryjnych, patrz str. 144.
Jeśli w pozycji [53: Sygnał "bip"] wybrano opcję [Wyłącz], sygnalizator
dźwiękowy nie wyemituje dźwięku po uzyskaniu ostrości.
Tryb Serwo AF dla poruszających się obiektów (SERVO)
To działanie AF jest przeznaczone do fotografowania poruszających
się obiektów. Przytrzymanie wciśniętego do połowy spustu migawki
powoduje ciągłe podążanie ostrości za fotografowanym obiektem.
zz Po uzyskaniu ostrości punkt AF zmienia kolor na niebieski.
zz Parametry ekspozycji są ustawiane w momencie wykonywania zdjęcia.
zz Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat szybkości
rejestrowania zdjęć seryjnych podczas zdjęć seryjnych, patrz str. 144.
ooW przypadku niektórych obiektywów odległości od obiektu i szybkości
poruszania się obiektu aparat może nie ustawić prawidłowo ostrości.
ooZmiana ogniskowej podczas serii zdjęć może spowodować utratę
ostrości obrazu. Należy najpierw dostosować ogniskową, a następnie
zmienić kompozycję i wykonać zdjęcie.
ooJeżeli została ustawiona opcja [Servo AF] i [Red. szumów zdjęć seryj.]
(str. 105), w pozycji [z5: Redukow. zakłóceń - High ISO] zostanie
automatycznie wybrana opcja [Standard].
ooPodczas korzystania z trybu Serwo AF sygnalizator dźwiękowy nie
będzie uruchamiany nawet w przypadku uzyskania ostrości.
ooW trybie [A] aparat automatycznie przełącza się na tryb Serwo AF
w odpowiedzi na ruch obiektu. Jeśli zazwyczaj preferujesz fotografowanie
z funkcją One-Shot AF, wybierz ustawienie [Wyłącz] dla opcji
[21: A Autom. serwo].
263
Wybór działania AF
Oświetlenie wspomagające AF
Przy słabym świetle oświetlenie wspomagające AF może świecić
ciągle po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Ułatwia to ustawienie
ostrości za pomocą funkcji AF.
ooOświetlenie wspomagające AF nie uruchamia się, gdy opcja
[21: Działanie AF] jest ustawiona na [Servo AF].
ooOświetlenie wspomagające AF nie uruchamia się, gdy używany jest tryb
dotykowego AF (gdy funkcja [z5: Migawka dotyk.] jest ustawione na
[Wyłącz]).
ooNiewielka seria błysków jest emitowana przez zewnętrzne lampy
błyskowe wyposażone w oświetlenie wspomagające AF IR. Jednak
oświetlenie nie uruchamia się, gdy używasz lampy błyskowej Speedlite
90EX, Macro Ring Lite lub Macro Twin Lite lub podczas fotografowania
bezprzewodową lampą błyskową za pomocą transmisji radiowej lub
optycznej.
ooNiewielka seria błysków jest emitowana nawet po ustawieniu metody
emisji wiązki oświetlenia wspomagającego AF w funkcjach własnych na
podczerwone oświetlenie wspomagające AF. Aby wyłączyć aktywację
oświetlenia wspomagającego AF, ustaw opcję [24: Oświetlenie
wspomagające AF] na [Wyłącz] (str. 295).
ooZakres ostrości z oświetleniem wspomagającym AF zazwyczaj nie
przekracza 4 metrów.
ooOświetlenie wspomagające AF w trybach [t], [d], [s], [f],
[a] i [BULB] zależy od ustawienia w pozycji [24: Oświetlenie
wspomagające AF] (str. 295).
264
Wybór metody AF
Wybierz metodę AF najbardziej odpowiednią dla warunków
fotografowania lub obiektu. Aparat próbuje ustawić ostrość na twarzach
osób w ramce AF lub ramce strefy AF. W trybie [A] automatycznie
ustawiana jest opcja [u+Śledzenie].
Instrukcje dotyczące wyboru metody AF można znaleźć na stronie 268.
Metoda AF
: Twarz+Śledzenie
Aparat wykrywa twarze i ustawia na nie
ostrość. Punkt AF <p> pojawia się na
wykrytej twarzy, która następnie jest
śledzona.
Jeśli nie zostanie wykryta żadna twarz, cały obszar AF zostanie użyty
do automatycznego wyboru AF.
W trybie Serwo AF można ustawić początkową pozycję dla funkcji
Serwo AF (str. 270). Regulacja ostrości będzie trwać tak długo,
jak ramka obszarowego AF będzie w stanie śledzić obiekt podczas
wykonywania zdjęć.
: 1-punktowy AF
Aparat ustawia ostrość przy użyciu
pojedynczego punktu AF <S>.
265
Wybór metody AF
: Rozszerz obszar AF (Z)
Ostrość jest ustawiana z użyciem
jednego punktu AF <S> i punktów
powyżej, poniżej oraz z lewej i prawej
strony <w>. Tryb skuteczny w przypadku
poruszających się obiektów, które trudno
jest śledzić za pomocą 1-punktowego AF.
Mimo że tryb Serwo AF wymaga ustawienia ostrości na obiekcie
z punktem AF <S>, ustawienie ostrości jest łatwiejsze dzięki tej
metodzie AF niż w przypadku strefowego AF.
: Rozszerz obszar AF: Dookoła
Ustawianie ostrości wykorzystuje jeden
punkt AF <S> i punkty otaczające <w>.
Umożliwia ustawienie ostrości na większym
obszarze niż tryb Z Rozszerzanie
punktu AF. Tryb skuteczny w przypadku
poruszających się obiektów, które trudno
jest śledzić za pomocą 1-punktowego AF.
Działanie trybu Serwo AF jest takie
samo, jak w przypadku trybu Z
Rozszerzanie punktu AF.
: Strefowy AF
Używa automatycznego wyboru AF
w ramkach strefy AF, aby pokryć
większy obszar niż rozszerzanie punktu
AF, co ułatwia ustawianie ostrości
w porównaniu z 1-punktowym AF/
rozszerzeniem punktu AF, a także jest
skuteczne w przypadku poruszających
się obiektów.
Generalnie tryb ustawia ostrość na najbliższym przedmiocie. Zwróć
uwagę, że aparat próbuje ustawić ostrość na twarzach osób w ramce
strefy AF.
Wyostrzone punkty AF są wyświetlane jako <S>.
266
Wybór metody AF
: Wielkostrefowy AF: Pionowy
Używa automatycznego wyboru AF
w pionowej ramce wielkostrefowego
AF do pokrycia większego obszaru niż
tryb Strefowy AF, co ułatwia ustawianie
ostrości w porównaniu z 1-punktowym
AF/rozszerzeniem punktu AF,
a także jest skuteczne w przypadku
poruszających się obiektów.
Generalnie tryb ustawia ostrość na najbliższym przedmiocie. Zwróć
uwagę, że aparat próbuje ustawić ostrość na twarzach osób w ramce
strefy AF.
Wyostrzone punkty AF są wyświetlane jako <S>.
: Wielkostrefowy AF: Poziomy
Używa automatycznego wyboru AF
w poziomej ramce wielkostrefowego
AF do pokrycia większego obszaru niż
tryb Strefowy AF, co ułatwia ustawianie
ostrości w porównaniu z 1-punktowym
AF/rozszerzeniem punktu AF,
a także jest skuteczne w przypadku
poruszających się obiektów.
Generalnie tryb ustawia ostrość na najbliższym przedmiocie. Zwróć
uwagę, że aparat próbuje ustawić ostrość na twarzach osób w ramce
strefy AF.
Wyostrzone punkty AF są wyświetlane jako <S>.
267
Wybór metody AF
Wybór metody AFM
Wybierz metodę AF najbardziej odpowiednią dla warunków
fotografowania lub obiektu.
Jeśli wolisz ręczne ustawianie ostrości, zob. stronę 281.
1 Wybierz pozycję [21: Metoda AF].
2 Wybierz jedną z pozycji.
ooAby ustawić metodę AF, możesz również uzyskać dostęp do ekranu
metod AF, naciskając przycisk <S>, a następnie przycisk <B>.
ooOpisy na stronach 269–272 zakładają, że tryb [21: Działanie AF]
jest ustawiony na [One-Shot AF] (str. 263). W przypadku trybu
[Servo AF] (str. 263) punkt AF zmieni kolor na niebieski po osiągnięciu
ostrości.
ooInformacje na temat migawki dotykowej (AF i zwolnienie migawki przez
sterowanie za pomocą dotyku) można znaleźć na stronie 130.
268
Wybór metody AF
zzu(twarz)+Śledzenie: c
Aparat wykrywa twarze i ustawia na nie ostrość. Jeśli twarz się
porusza, punkt AF <p> również się porusza, aby ją śledzić.
punkt AF.
1 Sprawdź
ggNad każdą wykrytą twarzą pojawi
się <p> (punkt AF).
zz Aby wybrać inną twarz, najpierw
naciśnij przycisk <S>, po czym
po wykryciu wielu twarzy pojawi się
<h>. Użyj przycisków <Y> <Z>,
aby ustawić <h> na twarzy, na
której chcesz ustawić ostrość.
zz Aby przełączyć tryb [AF z detekcją
oczu] pomiędzy [Włącz] i [Wyłącz],
naciśnij przycisk <B> wielokrotnie
po naciśnięciu przycisku <B>
(str. 277).
zz Można również dotknąć ekranu, aby
wybrać twarz lub obiekt. Dotknięcie
ekranu spowoduje zmianę punktu AF
na < >.
ostrość na obiekt.
2 Ustaw
zz Naciśnij spust migawki do połowy,
aby ustawić ostrość.
ggPo uzyskaniu ostrości punkt AF
zmieni kolor na zielony i zostanie
uruchomiony sygnalizator dźwiękowy.
ggPomarańczowy punkt AF jest
wyświetlany, jeśli aparat nie może
ustawić ostrości.
3 Zrób zdjęcie.
269
Wybór metody AF
Określanie obiektu do ustawienia ostrości
Na ekranie dotknij miejsca, w którym chcesz ustawić ostrość na
obiekcie lub w określonej pozycji.
Po uzyskaniu ostrości przez punkt AF < > będzie się on również
przesuwać w celu śledzenia obiektu, jeśli zostanie zmieniona
kompozycja lub jeśli obiekt przesunie się.
ooJeżeli twarz obiektu jest zdecydowanie nieostra, wykrycie twarzy nie
będzie możliwe. Należy ręcznie wyregulować ostrość (str. 281) w celu
wykrycia twarzy, a następnie należy wykonać AF.
ooMoże się zdarzyć, że inny obiekt zostanie rozpoznany jako twarz.
ooFunkcja wykrywania twarzy nie będzie działać w sytuacji, gdy twarz
odwzorowana w kadrze jest zbyt mała lub zbyt duża, zbyt mocno
naświetlona lub zacieniona, a także jeśli jest ona tylko częściowo widoczna.
ooRamka <p> może obejmować jedynie fragment twarzy, a nie całą twarz.
ooAF nie wykrywa obiektów ani twarzy osób na obrzeżach ekranu. Zmień
kompozycję kadru, aby wyśrodkować obiekt lub przybliżyć obiekt do środka.
ooRozmiar punktu AF zmienia się zależnie od obiektu.
Ustawianie początkowej pozycji Serwo AF
1. W pozycji [25: Wstępny pkt Servo AF dla c] ustaw opcję inną
niż [Automatyczne].
2. Wyświetlona zostanie ramka obszarowego AF (1) i punkt AF (2).
(1)
(2)
3. Naciśnij przycisk <S>, a następnie obróć pokrętło <6> lub <5>,
aby ustawić punkt AF w pozycji, na której chcesz ustawić ostrość.
Możesz także przesunąć punkt AF, dotykając ekranu lub naciskając
przyciski nawigacji <V>. Naciśnięcie przycisku <L> spowoduje
powrót punktu AF na środek ekranu.
4. Naciśnij przycisk <0>, aby ustawić aktualną pozycję jako pozycję
początkową dla trybu Serwo AF.
270
Wybór metody AF
zz1-punktowy AF / Rozszerz obszar AF (Z) / Rozszerz obszar
AF: Wokół / Strefowy AF / Wielkostrefowy AF: Pionowy /
Wielkostrefowy AF: PoziomyM
Punkt lub ramkę strefy AF można wybrać ręcznie. Tutaj jako przykład
zastosowano ekrany 1-punktowego AF.
1
(1)
Sprawdź punkt AF.
ggWyświetlony zostanie punkt AF (1).
zz W trybie Rozszerz obszar AF (Z)
lub Rozszerz obszar AF: Wokół
wyświetlane są również sąsiednie
punkty AF.
zz W trybach Strefowy AF,
Wielkostrefowy AF (Pionowy)
lub Wielkostrefowy AF (Poziomy)
wyświetlana jest określona ramka
strefy AF.
punkt AF.
2 Przesuń
zz Naciśnij przycisk <S>.
zz Przesuń punkt AF w miejsce, w którym
chcesz ustawić ostrość, obracając
pokrętłem <6>, aby poruszać się
w poziomie lub pokrętłem <5>, aby
poruszać się w pionie. (W przypadku
niektórych obiektywów może nie
sięgać krawędzi ekranu).
zz Możesz także przesunąć punkt AF,
dotykając ekranu lub naciskając
przyciski nawigacji <V>.
zz Aby wyśrodkować punkt AF lub ramkę
strefy AF, naciśnij przycisk <L>.
zz Aby powiększyć widok, naciśnij
przycisk <B>. Każdorazowe
naciśnięcie przycisku <B>
powoduje zmianę stopnia
powiększenia.
271
Wybór metody AF
ostrość na obiekt.
3 Ustaw
zz Wyceluj punkt AF na obiekt i naciśnij
spust migawki do połowy.
ggPo uzyskaniu ostrości punkt AF
zmieni kolor na zielony i zostanie
uruchomiony sygnalizator dźwiękowy.
ggJeśli ostrość nie zostanie
uzyskana, punkt AF zmieni
kolor na pomarańczowy.
4 Zrób zdjęcie.
ooAparat będzie przesuwał aktywny punkt AF <S>, aby śledzić obiekty
na potrzeby funkcji Strefowy AF, Wielkostrefowy AF: Pionowy lub
Wielkostrefowy AF: Poziomy, gdy aktywna jest obsługa Serwo AF,
ale w niektórych warunkach fotografowania (np. gdy obiekty są małe)
śledzenie obiektu może nie być możliwe.
ooUstawianie ostrości za pomocą oświetlenia wspomagającego AF może
być trudne w przypadku korzystania z peryferyjnego punktu AF. W takim
przypadku należy wybrać punkt AF znajdujący się pośrodku kadru.
Dzięki funkcji [25: Punkt AF powiązany z orient.] można ustawić
odrębne punkty AF na potrzeby fotografowania w pionie i w poziomie
(str. 299).
272
Wybór metody AF
Widok powiększony
Możesz sprawdzić ostrość, powiększając obraz ok. 5x lub 10x.
Widok powiększony nie jest możliwy w przypadku trybu [u+Śledzenie].
zz Powiększenie jest wyśrodkowane na punkcie AF w trybach
[1-punktowy AF], [Poszerz obszar AF (Z)] i [Poszerz
obszar AF:Dookoła] i jest wyśrodkowane na ramce strefy
AF w trybach [Strefowy AF], [Wielkostrefowy AF:Pionowy]
i [Wielkostrefowy AF:Poziomy].
zz Automatyczne ustawianie ostrości jest wykonywane w widoku
powiększonym po naciśnięciu spustu migawki do połowy w trybie
[1-punktowy AF]. W przypadku innych metod AF automatyczne
ustawianie ostrości odbywa się po przywróceniu normalnego widoku.
zz W przypadku używania trybu Servo AF naciśnięcie spustu migawki
do połowy w widoku powiększonym spowoduje powrót do widoku
standardowego przeznaczonego do regulacji ostrości.
ooJeśli uzyskanie ostrości w widoku powiększonym jest utrudnione, należy
wrócić do widoku normalnego i użyć funkcji AF.
ooJeśli użyto funkcji AF w widoku standardowym, a następnie użyto
powiększonego widoku, precyzyjne ustawienie ostrości może nie być
możliwe.
ooSzybkość AF w widoku standardowym i w widoku powiększonym
różni się.
ooTryby Ciągły AF i Filmowy Serwo AF nie są dostępne po powiększeniu
widoku.
ooW widoku powiększonym ustawianie ostrości może być trudne z uwagi
na drgania aparatu. Zalecane jest używanie statywu.
273
Wybór metody AF
Uwagi dotyczące AF
Działanie AF
zz Naciśnięcie spustu migawki do połowy spowoduje ponowne
ustawienie ostrości, nawet po jej wcześniejszym uzyskaniu.
zz Jasność obrazu może się zmieniać podczas automatycznego
ustawiania ostrości.
zz W zależności od obiektu i warunków fotografowania ustawienie
ostrości może potrwać dłużej lub szybkość serii zdjęć może się
zmniejszyć.
zz Jeśli podczas fotografowania zmieni się źródło światła, może
wystąpić migotanie ekranu i trudności z ustawieniem ostrości.
W takim przypadku należy ponownie uruchomić aparat i wznowić
fotografowanie z funkcją AF przy aktualnym oświetleniu.
ooJeśli nie można wyostrzyć obrazu za pomocą AF, wyreguluj ostrość
ręcznie (str. 281).
ooW przypadku obiektów znajdujących się na skraju ekranu, które są lekko
nieostre, spróbuj wyśrodkować obiekt (lub punkt AF lub ramkę strefy AF),
aby ustawić ostrość, a następnie ponownie skomponuj ujęcie przed
zrobieniem zdjęcia.
ooW przypadku niektórych obiektywów ustawianie ostrości przy użyciu
autofokusa może potrwać dłużej, a regulacja ostrości może nie być
do końca skuteczna.
274
Wybór metody AF
Warunki fotografowania utrudniające regulację ostrości
zz Obiekty o niskim kontraście, takie jak błękitne niebo, jednokolorowe,
płaskie powierzchnie, lub utrata szczegółów w jasnych lub ciemnych
partiach obrazu.
zz Obiekty w warunkach słabego oświetlenia.
zz Pasy i inne wzory, w przypadku których kontrast występuje tylko
w kierunku poziomym.
zz Obiekty z powtarzającymi się wzorami (np. okna wieżowca,
klawiatury komputerowe itp.).
zz Cienkie linie i kontury obiektu.
zz Źródła światła, których jasność, kolor lub struktura ulegają zmianie.
zz Sceny nocne lub punkty światła.
zz Migotanie obrazu przy świetle jarzeniowym lub LED.
zz Bardzo małe obiekty.
zz Obiekty znajdujące się na krawędzi ekranu.
zz Obiekty fotografowane pod światło lub silnie odbijające (np.
samochód o bardzo błyszczącej karoserii itp.).
zz Bliskie i odległe obiekty pokrywane przez punkt AF (przykład:
zwierzę w klatce itp.).
zz Obiekty poruszające się w obrębie punktu AF i obiekty, których nie
można unieruchomić ze względu na drgania aparatu lub rozmycie
obiektu.
zz Korzystanie z AF, gdy obiekt jest w znacznym stopniu nieostry.
zz Efekt miękkiej ostrości stosowany jest do obrazu zarejestrowanego
z użyciem obiektywu miękko rysującego.
zz Stosowany jest filtr do efektów specjalnych.
zz Podczas działania funkcji AF na ekranie widoczne są zakłócenia
(punkty świetlne, pasy itp.).
Zakres
Dostępny zakres automatycznego ustawiania ostrości różni się
w zależności od używanego obiektywu i formatu obrazu oraz od tego,
czy nagrywany jest film 4K lub czy użytkownik korzysta z funkcji, takich
jak kadrowanie filmu lub Cyfrowa stabilizacja filmu.
275
Ustawianie rozmiaru punktu AFN
W celu precyzyjnego ustawienia ostrości można ustawić
[Wielk.ramki AF] na [Mała].
pozycję [21: Wielk.
1 Wybierz
ramki AF].
2 Wybierz jedną z pozycji.
Dostępne tylko wtedy, gdy dla opcji [21: Metoda AF] wybrano ustawienie
[1-punktowy AF].
276
Ustawianie ostrości na oczach ludzi
Z metodą AF ustawioną na [u+Śledzenie] można fotografować,
utrzymując ostrość na oczach obiektu.
opcję [21: AF z detekcją
1 Wybierz
oczu].
2 Wybierz pozycję [Włącz].
aparat na obiekt.
3 Nakieruj
ggWokół oka pojawi się punkt AF.
zz Można także dotknąć ekranu,
aby zaznaczyć oko i ustawić ostrość.
Oczy na których ma być ustawiona
ostrość są wybierane automatycznie.
zz Zależnie od ustawień [AF z detekcją
oczu] użyj przycisków <Y> <Z> aby
wybrać twarz, kiedy < > pojawia się
po naciśnięciu przycisku <S>.
4 Zrób zdjęcie.
Oczy fotografowanej osoby mogą nie zostać poprawnie wykryte. Zależy to
od wyglądu tej osoby i warunków fotografowania.
Aby wyłączyć funkcję AF z detekcją oczu bez korzystania z operacji
menu, należy naciskać następujące przyciski jeden po drugim: <S>,
<B> i <B>. Aby wznowić AF z detekcją oczu, ponownie naciśnij
przycisk <B>.
277
Ustawianie funkcji Ciągły AF
Ta funkcja utrzymuje ogólną ostrość obiektów. Umożliwia to szybsze
uzyskanie ostrości przez aparat po naciśnięciu spustu migawki do
połowy.
1
Wybierz pozycję [21: Ciągły AF].
2
Wybierz pozycję [Włącz].
ooWłączenie tej funkcji zmniejsza liczbę dostępnych zdjęć, ponieważ
obiektyw jest stale zasilany, co zużywa moc akumulatora.
ooPrzed ustawieniem przełącznika trybu ostrości na obiektywie w pozycji
<MF> podczas korzystania z funkcji Ciągły AF należy najpierw ustawić
przełącznik zasilania aparatu w pozycji <2>.
278
Ustawianie AF dotykowego z przeciąganiem
Możesz przesuwać punkt AF lub ramkę strefy AF, dotykając lub
przeciągając palcem po ekranie podczas patrzenia przez wizjer.
Włączanie AF dotykowego z przeciąganiem
pozycję [21: Nastawy AF
1 Wybierz
dot. z przec.].
pozycję [AF dot. z przec.].
2 Wybierz
zz Wybierz pozycję [Włącz].
Metoda ustalania położenia
Możesz ustawić sposób określania położenia poprzez dotykanie
i przeciąganie.
metodę ustalania położenia.
1 Ustaw
zz Wybierz jedną z pozycji.
zz [Bezwzględne]
Punkt AF zostaje przeniesiony w miejsce dotknięcia lub
przeciągnięcia na ekranie.
zz [Względne]
Punkt AF jest przesuwany w kierunku przeciągania o odległość
odpowiadającą długości przeciągnięcia, bez względu na miejsce
dotknięcia ekranu.
279
Ustawianie AF dotykowego z przeciąganiem
Aktywny obszar dotykowy
Możesz określić obszar ekranu używany do operacji dotykowych
i przeciągania.
aktywny obszar dotykowy.
1 Ustaw
zz Wybierz jedną z pozycji.
Dotknięcie ekranu po ustawieniu opcji [u+Śledzenie] powoduje
wyświetlenie okrągłej pomarańczowej ramki < >. Po podniesieniu palca
w miejscu, w którym ma się znaleźć punkt AF wyświetla się < > i wybrany
obiekt jest śledzony. Aby anulować wybór obiektu, naciśnij przycisk <L>.
280
MF: Ręczna regulacja ostrości
Jeśli automatyczne ustawianie ostrości nie jest możliwe, można
powiększyć obraz i ręcznie ustawić ostrość.
przełącznik trybu ostrości
1 Ustaw
na obiektywie w pozycji <MF>.
zz Obróć pierścień ostrości na
obiektywie, aby w przybliżeniu
ustawić ostrość.
obraz.
2 Powiększ
zz Naciśnij przycisk <u>, a następnie
przycisk <B>.
powiększony obraz.
3 Przesuń
zz Przesuń obszar w poziomie za
(1)
(2)
(3)
(1) Blokada AE
(2) Pozycja powiększonego
obszaru
(3) Powiększenie (około)
pomocą pokrętła <6> lub w pionie
za pomocą pokrętła <5>. Możesz
także przesunąć obszar, naciskając
przyciski nawigacji <V>.
zz Aby ponownie wyśrodkować
powiększony obszar, naciśnij
przycisk <L>.
281
MF: Ręczna regulacja ostrości
powiększenie.
4 Dostosuj
zz Każdorazowe naciśnięcie przycisku
<B> powoduje zmianę stopnia
powiększenia w następujący sposób.
1x → 5x → 10x
ostrość ręcznie.
5 Ustaw
zz Patrząc na powiększony obraz, obróć
pierścień ostrości na obiektywie, aby
ustawić ostrość.
zz Po uzyskaniu ostrości naciśnij
przycisk <0>, aby wrócić do
widoku standardowego.
6 Zrób zdjęcie.
ooW widoku powiększonym nastawa ekspozycji jest zablokowana.
ooNawet przy ręcznej regulacji ostrości można używać migawki dotykowej
do robienia zdjęć.
282
MF: Ręczna regulacja ostrości
Ustawianie wyróżniania MF (podkreślania konturów)M
Kontury obiektów w obszarze ogniskowania mogą zostać wyróżnione
kolorem w celu ułatwienia regulacji ostrości. Można dostosować kolory
i czułość (poziom) wykrywania krawędzi zgodnie z wymaganiami.
opcję [22: Nastawy
1 Wybierz
wyróżniania MF].
opcję [Wyróżnianie].
2 zWybierz
z Wybierz opcję [Wł.].
3
Ustaw poziom i kolor.
zz Dostosuj ustawienia zależnie od
potrzeb.
ooWyróżnianie nie jest widoczne w widoku powiększonym.
ooWyróżnianie MF może być trudne do wykrycia przy wysokich czułościach
ISO, szczególnie gdy rozszerzono zakres czułości ISO. Jeśli to konieczne,
obniż czułość ISO lub przełącz opcję [Wyróżnianie] na [Wył.].
ooWyróżnianie widoczne na ekranie nie jest zapisywane na obrazach.
ooWyróżnianie MF może być trudne do wykrycia, jeśli aktywne jest
ustawienie Canon Log. Jeśli to konieczne, ustaw opcję [Podgląd pomoc] na [Wł.].
283
MF: Ręczna regulacja ostrości
Asystent ostrzenia
Ustawienie opcji [Asystent ostrzenia] na [Wł.] zapewnia wizualny
przewodnik, który pokazuje, w którym kierunku należy ustawić ostrość,
a także przedstawia wymagany zakres regulacji. Ramka prowadząca jest
wyświetlana przy wszystkich oczach, które są wykrywane dla głównego
obiektu, gdy [21: Metoda AF] jest ustawiona na [u+Śledzenie],
a [21: AF z detekcją oczu] jest ustawione na [Włącz].
pozycję [22: Asystent
1 Wybierz
ostrzenia].
zz W trybie [A] opcja jest dostępna
na karcie [21].
opcję [Wł.].
2 zWybierz
z Aby przesunąć ramkę prowadzącą,
naciśnij przycisk <S>, a następnie
naciśnij klawisze nawigacji <V>.
zz Możesz również dotknąć ekranu,
aby przesunąć ramkę prowadzącą.
zz Aby wyśrodkować ramkę prowadzącą,
naciśnij przycisk <L>.
Ramka prowadząca wskazuje kierunek i zakres regulacji w następujący
sposób.
Znacznie nieostry Lekko nieostry
w kierunku
w kierunku
nieskończoności nieskończoności
Nie wykryto
informacji
o korekcie.
284
Ostry
Lekko nieostry Znacznie nieostry
w kierunku
w kierunku
bliskiego zasięgu bliskiego zasięgu
MF: Ręczna regulacja ostrości
ooW trudnych warunkach fotografowania w trybie AF (str. 275) ramka
prowadząca może nie być wyświetlana poprawnie.
ooPodczas wyświetlania ramki prowadzącej nie są wyświetlane żadne
punkty AF.
ooŻadne informacje dotyczące ustawień nie są wykrywane dla przysłon
ciemniejszych niż f/8 podczas korzystania z obiektywu MP-E 65mm
f/2.8 1-5x Macro Photo lub ciemniejszych niż f/11 w przypadku innych
obiektywów, zgodnie z wytycznymi asystenta ostrzenia.
ooRamka prowadząca nie jest wyświetlana w następujących sytuacjach:
• Gdy przełącznik trybu ostrości na obiektywie znajduje się
w pozycji <f>.
• Gdy widok jest powiększony.
• Podczas nagrywania filmów o dużej szybkości klatek.
ooRamka prowadząca nie wyświetla się poprawnie po przesunięciu lub
pochyleniu obiektywu TS-E.
Licznik automatycznego wyłączania aparatu nie uwzględnia czasu
poświęconego na regulację ostrości za pomocą pierścienia elektronicznej
regulacji ostrości.
285
Ustawianie trybu Filmowy Serwo AF
Po włączeniu tej funkcji podczas filmowania aparat w sposób ciągły
ustawia ostrość na obiekt.
pozycję [21: Filmowy
1 Wybierz
Serwo AF].
2 Wybierz pozycję [Włącz].
zzJeśli została wybrana opcja [Włącz]:
●●Aparat ustawia ostrość na obiekt w sposób ciągły, nawet jeżeli
spust migawki nie jest wciśnięty do połowy.
●●Aby utrzymać ostrość w określonym położeniu lub jeśli nie chcesz
rejestrować dźwięków mechanicznych z obiektywu, możesz
tymczasowo zatrzymać tryb Filmowy Serwo AF, dotykając
przycisku [Z] w lewym dolnym rogu ekranu.
●●Wstrzymana praca Filmowego Serwo AF zostanie wznowiona
po powrocie do trybu filmowania poprzez wciśnięcie przycisku
<M> albo <x> albo zmienienie metody AF.
zzGdy wybrana jest opcja [Wyłącz]:
●●Wciśnij spust migawki do połowy lub naciśnij przycisk <p>,
aby nastawić ostrość.
286
Ustawianie trybu Filmowy Serwo AF
Przestrogi dotyczące korzystania z funkcji [Filmowy
Serwo AF] po ustawieniu opcji [Włącz]
ooWarunki fotografowania utrudniające regulację ostrości
• Obiekty, które szybko przybliżają się do aparatu lub oddalają się
od niego.
• Obiekt poruszający się w niewielkiej odległości od aparatu.
• Podczas filmowania z wyższą liczbą f.
• Zapoznaj się także z informacjami w części „Warunki fotografowania
utrudniające regulację ostrości” na str. 275.
ooW związku z tym, że mechanizm obiektywu działa przez cały czas i jest
zużywana energia akumulatora, dostępny czas nagrywania filmów
(str. 612) będzie krótszy.
ooW przypadku niektórych obiektywów może zostać zarejestrowany
mechaniczny odgłos podczas regulacji ostrości. Korzystanie
z kierunkowego mikrofonu stereofonicznego DM-E1 (sprzedawany
osobno) może zminimalizować występowanie tego typu niepożądanych
dźwięków w zarejestrowanym materiale.
ooFunkcja Filmowy Serwo AF zostanie wstrzymana podczas powiększania
lub wyświetlania widoku powiększenia.
ooJeśli podczas filmowania obiekt zbliży się lub oddali lub aparat zostanie
przesunięty w pionie lub poziomie (panorama), zarejestrowany obraz
może tymczasowo rozszerzyć się lub zawęzić (zmiana powiększenia
obrazu).
ooW przypadku ustawienia przełącznika trybu ostrości na obiektywie
w pozycji <MF> podczas korzystania z funkcji Filmowy Serwo AF należy
najpierw ustawić przełącznik zasilania aparatu w pozycji <2>.
287
Dostosowywanie funkcji AFN
[23]
zzCzułość śledzenia
Możesz ustawić czułość śledzenia
obiektów, która wpływa na reakcję na
przeszkadzające obiekty poruszające
się w punktach AF lub obiekty, które
oddalają się od punktów AF w trybie
Filmowego Serwo AF.
0
Ustawienie standardowe. Zazwyczaj odpowiedni dla ruchomych
obiektów.
Blokada: -2 / Blokada: -1
Aparat kontynuuje ustawianie ostrości na obiekt, nawet gdy
przeszkody wchodzą w punkty AF lub obiekt oddala się od
punktów AF. Ustawienie -2 sprawia, że aparat śledzi docelowy
obiekt dłużej niż przy ustawieniu -1.
Jeśli jednak aparat ustawi ostrość na niewłaściwy obiekt,
przełączenie i ustawienie ostrości na docelowy obiekt może
zająć nieco więcej czasu.
Szybka zmiana: +2 / Szybka zmiana: +1
Aparat może ustawiać ostrość na kolejne obiekty w różnych
odległościach w zasięgu punktów AF. Bardzo wygodna funkcja,
jeśli ostrość ma być zawsze ustawiana na najbliższym obiekcie.
Ustawienie +2 zapewnia szybsze ustawianie ostrości na kolejny
obiekt niż ustawienie +1.
Jednakże aparat jest bardziej skłonny do nastawiania na ostrość
na niewłaściwym obiekcie.
288
Dostosowywanie funkcji AF
zzŚledzenie przyspieszania/zwalniania
Ustawia czułość śledzenia Serwo AF
dla obiektów, które nagle zmieniają
prędkość, np. poprzez gwałtowne
poruszanie się lub zatrzymywanie.
0
Odpowiednie dla obiektów poruszających się ze stałą prędkością
(niewielkie zmiany prędkości ruchu).
-2 / -1
Odpowiednie dla obiektów poruszających się ze stałą prędkością
(niewielkie zmiany prędkości ruchu). Jest to skuteczne, jeśli
wybrano ustawienie 0, ale ostrość jest niestabilna ze względu
na niewielkie ruchy obiektu lub przeszkodę przed obiektem.
+2 / +1
Skuteczne dla obiektów wykonujących nagłe ruchy, nagłe
przyśpieszenia/zwolnienia lub nagłe zatrzymania. Nawet
jeśli prędkość obiektu nagle gwałtownie się zmienia, aparat
utrzymuje ostrość na docelowym obiekcie. Na przykład aparat
ma mniejszą skłonność do ustawiania ostrości za obiektem, który
nagle zaczyna się zbliżać lub przed zbliżającym się obiektem,
który nagle przestaje się poruszać. Ustawienie +2 śledzi nagłe
zmiany prędkości ruchu obiektu lepiej niż ustawienie +1.
Ponieważ jednak aparat jest czuły na najmniejsze ruchy obiektu,
regulacja ostrości może na krótko stać się niestabilna.
289
Dostosowywanie funkcji AF
zzAutoprzełączanie punktu AF
Służy do ustawiania czułości
przełączania punktów AF podczas
śledzenia gwałtownych ruchów obiektu
w górę, w dół, w lewo lub w prawo.
Działa, gdy [21: Metoda AF] jest
ustawiona na [Face+Śledzenie],
[Poszerz obszar AF: Z], [Poszerz
obszar AF:Dookoła], [Strefowy AF],
[Wielkostrefowy AF:Pionowy] lub
[Wielkostrefowy AF:Poziomy].
0
Ustawienie standardowe stopniowego przełączania punktu AF.
+2 / +1
Nawet jeśli obiekt docelowy gwałtownie przesuwa się w górę,
w dół, w lewo lub w prawo i oddala się od punktu AF, aparat
przełącza regulacje ostrości na sąsiednie punkty AF, aby
kontynuować ustawianie ostrości na obiekt. Aparat przełącza
na punkt AF, który prawdopodobnie najlepiej ustawi ostrość na
obiekt, w oparciu o dotychczasowy ciągły ruch obiektu, kontrast
itp. Ustawienie +2 sprawia, że aparat ma większą tendencję do
przełączania punktu AF niż przy ustawieniu +1.
Jednak w przypadku obiektywu szerokokątnego o dużej głębi
ostrości lub jeśli obiekt jest zbyt mały w kadrze, aparat może
ustawić ostrość na niezamierzony punkt AF.
290
Dostosowywanie funkcji AF
zzCzułość śledzenia w Filmowym Serwo AF
Można dostosować czułość śledzenia
(do jednego z siedmiu poziomów), co
wpływa na reakcję, jeśli obiekt oddala
się od punktu AF w Filmowym Serwo
AF, tak jak w przypadku poruszających
się obiektów w punktach AF lub podczas
przesuwania aparatu.
Funkcję tę można ustawić po
wybraniu w pozycji [21: Filmowy
Serwo AF] opcji [Włącz] i wybraniu
w pozycji [21: Metoda AF] opcji
[1-punktowy AF].
Blokada: -3/-2/-1
Przy tym ustawieniu mniej prawdopodobne jest, że aparat będzie
śledził inny obiekt, jeśli główny obiekt odsunie się od punktu AF.
Im suwak jest bardziej przesunięty w kierunku symbolu minus
(-), tym aparat jest mniej skłonny do śledzenia innego obiektu.
Jest to przydatne, gdy chcemy zapobiec nagłemu śledzeniu
niepożądanych obiektów przez punkty AF podczas przesuwania
obrazu lub gdy w polu widzenia punktów AF pojawia się
przeszkoda.
Szybka zmiana: +1/+2/+3
To sprawia, że aparat szybciej reaguje na zmiany podczas
śledzenia obiektu znajdującego się w obszarze punktu AF.
Im suwak jest bardziej przesunięty w kierunku symbolu plus (+),
tym aparat szybciej reaguje. Jest to przydatne, kiedy konieczne
jest utrzymanie śledzenia poruszającego się obiektu, którego
odległość od aparatu zmienia się, lub gdy trzeba szybko
przenieść ostrość z jednego obiektu na drugi.
Działanie funkcji, gdy [21: Metoda AF] jest ustawiona na jedną z opcji
zamiast trybu [1-punktowy AF], odpowiada ustawieniu [0].
291
Dostosowywanie funkcji AF
zzSzybkość Filmowego Serwo AF
Istnieje możliwość ustawienia szybkości
Filmowego Serwo AF oraz warunków
jego pracy.
Funkcję tę można ustawić po wybraniu
w pozycji [21: Filmowy Serwo AF]
opcji [Włącz] i wybraniu w pozycji [21:
Metoda AF] opcji [1-punktowy AF].
Ponadto funkcja ta jest dostępna
podczas korzystania z obiektywu
umożliwiającego powolną zmianę
ostrości podczas filmowania*.
Aktywna:
Można ustawić opcję [Zawsze włączona], aby szybkość AF
działała cały czas dla filmowania (przed i podczas filmowania) lub
ustawić opcję [Podczas filmow.], aby szybkość AF działała tylko
podczas filmowania.
Szybkość AF:
Aby uzyskać pożądany efekt podczas tworzenia filmów,
szybkość AF (szybkość zmiany ostrości) można ustawić od
szybkości standardowej (0) do niskiej (jeden z siedmiu dostępnych
poziomów) lub wysokiej (jeden z dwóch dostępnych poziomów).
* Obiektywy obsługujące powolną zmianę ostrości
podczas filmowania
Zgodne są obiektywy USM i STM wprowadzane na rynek
od 2009 r. Szczegółowe informacje można znaleźć w witrynie
internetowej firmy Canon.
W przypadku niektórych obiektywów, nawet jeśli szybkość AF zostanie
dostosowana, szybkość może się nie zmienić.
ooDziałanie funkcji, gdy [21: Metoda AF] jest ustawiona na jedną
z opcji zamiast trybu [1-punktowy AF], odpowiada ustawieniu opcji
[Szybkość AF] na [Standard (0)].
ooGwiazdka po prawej stronie pozycji [23: Szybkość Filmowego
Serwo AF] oznacza, że ustawienie domyślne zostało zmienione.
292
Dostosowywanie funkcji AF
[24]
zzRęczna ostrość dla obiektywu
W przypadku obiektywów USM i STM wyposażonych w funkcję
elektronicznej ręcznej regulacji ostrości można wybrać opcję
korzystania z elektronicznej ręcznej regulacji ostrości po skorzystaniu
z autofokusa w trybie One-Shot AF.
pozycję [24: Ręczna
1 Wybierz
ostrość dla obiekt.].
2 Wybierz jedną z pozycji.
[
] Wyłącz po One-Shot
Ręczna regulacja ostrości po zadziałaniu funkcji automatycznej
regulacji ostrości jest wyłączona.
[
] One-Shot → włączone
Po zadziałaniu funkcji automatycznej regulacji ostrości
przytrzymanie wciśniętego do połowy spustu migawki pozwala
ustawić ostrość ręcznie.
[
] One-Shot → włącz (powiększ)
Po zadziałaniu funkcji AF można ręcznie ustawić ostrość, jeżeli
spust migawki zostanie naciśnięty do połowy i przytrzymany.
Wyostrzony obszar można powiększyć, obracając pierścień
ostrości na obiektywie, gdy spust jest naciśnięty do połowy.
293
Dostosowywanie funkcji AF
[
] Wyłącz w trybie AF
Ręczna regulacja ostrości jest wyłączona, gdy przełącznik trybu
ostrości obiektywu znajduje się w pozycji <AF>.
Po włączeniu opcji [One-Shot9wł. (powiększ)] obraz może nie być
powiększany nawet po przekręceniu pierścienia ostrości na obiektywie, gdy
spust migawki pozostaje wciśnięty do połowy zaraz po wykonaniu zdjęcia.
W takiej sytuacji, można powiększyć widok, zwalniając spust migawki,
czekając na wyświetlenie <u>, a następnie naciskając spust migawki
do połowy w trakcie obracania pierścienia ostrości.
Szczegółowe informacje na temat tego, czy obiektyw obsługuje
elektroniczną regulację ostrości, można znaleźć w instrukcji obsługi
obiektywu.
294
Dostosowywanie funkcji AF
zzOświetlenie wspomagające AF
Włącza lub wyłącza oświetlenie wspomagające AF aparatu lub
zewnętrznej lampy błyskowej Speedlite do aparatów EOS.
pozycję [24: Oświetlenie
1 Wybierz
wspomagające AF].
2 Wybierz jedną z pozycji.
[ON] Włącz
Umożliwia uruchamianie oświetlenia wspomagającego AF w razie
potrzeby.
[OFF] Wyłącz
Wyłącza funkcję oświetlenia wspomagającego AF. Ustaw, jeśli
nie chcesz korzystać z oświetlenia wspomagającego AF aparatu
i zewnętrznych lamp błyskowych.
[LED] Tylko oświetlenie wspomagające LED AF
Diodowe oświetlenie wspomagające AF LED jest aktywowane
przez wyposażone w diody LED zewnętrzne lampy błyskowe.
Jeśli zewnętrzna lampa błyskowa nie jest wyposażona w diody
LED, zamiast niej uruchamiane jest oświetlenie wspomagające
AF aparatu.
Jeśli dla funkcji indywidualnej [Oświetlenie wspomagające AF]
zewnętrznej lampy Speedlite została ustawiona opcja [Wyłącz], ustawienie
tej funkcji zostanie zastąpione, a oświetlenie wspomagające AF nie będzie
emitowane.
295
Dostosowywanie funkcji AF
zzPriorytet wyzwalania One-Shot AF
Możesz określić, czy w trybie One-Shot AF priorytetem będzie
ustawianie ostrości czy czas wyzwalania (z wyjątkiem fotografowania
z użyciem migawki dotykowej).
pozycję [24: Prior. wyzw.
1 Wybierz
One-Shot AF].
2 Wybierz jedną z pozycji.
[ ] Priorytet ostrości
Zdjęcie nie zostanie zrobione dopóki obiekt jest nieostry.
Ta funkcja jest bardzo przydatna, gdy ostrość ma być zawsze
ustawiana przed zarejestrowaniem obrazu.
[ ] Priorytet wyzwalania
Czas zwolnienia stanowi priorytet względem regulacji ostrości.
Przydatne, gdy najważniejsze jest uchwycenie decydującego
momentu.
Zwróć uwagę, że zdjęcia zostaną wykonane bez względu
na to, czy obiekt jest ostry.
296
Dostosowywanie funkcji AF
[25]
zzSzukanie ostrości po utracie AF
Jeśli nie można nastawić na ostrość za pomocą autofokusa, można
pozwolić, aby aparat kontynuował wyszukiwanie precyzyjnej regulacji
ostrości, lub przerwać wyszukiwanie.
pozycję [25: Szukanie
1 Wybierz
ostrości po utrac.AF].
2 Wybierz jedną z pozycji.
[ON] Dalsze szukanie ostrości
Gdy nie można uzyskać ostrości w trybie autofokusa, napęd
obiektywu pracuje, próbując znaleźć pozycję precyzyjnej regulacji
ostrości.
[OFF] Zaprzestanie szukania ostrości
Jeśli autofokus nie trafi z ustawieniem ostrości lub nie można
ustawić ostrości, wówczas napęd obiektywu nie zadziała.
Zapobiega to dużej utracie ostrości w związku z jej poszukiwaniem.
W przypadku wyszukiwania ostrości przy użyciu obiektywu superzbliżeniowego
lub obiektywu o szerokim zakresie regulacji ostrości może wystąpić duże
rozmycie ostrości, a ustawienie ostrości może potrwać dłużej następnym
razem. Zaleca się wybór ustawienia [Zaprzest.szukania ostr.].
297
Dostosowywanie funkcji AF
zzOgranicz metody AF
Możesz ograniczyć dostępne metody AF do tych, z których będziesz
korzystać.
Szczegółowe informacje dotyczące metod AF można znaleźć na
str. 265.
pozycję [25: Ogranicz
1 Wybierz
metody AF].
2 Aby ograniczyć dostępne metody
AF, dodaj symbol zaznaczenia
[X] do metod, które mają być
wyświetlane.
Nie można usunąć oznaczenia [X] z pozycji [1-punktowy AF].
Gwiazdka po prawej stronie pozycji [25: Ogranicz metody AF] oznacza,
że ustawienie domyślne zostało zmienione.
298
Dostosowywanie funkcji AF
zzPunkt AF powiązany z orientacją
Możesz przypisywać punkty AF lub ramki stref AF do różnych pozycji
w zależności od tego, czy fotografujesz w pionie, czy w poziomie.
pozycję [25: Punkt AF
1 Wybierz
powiązany z orient.].
2 Wybierz jedną z pozycji.
[ ] Te same dla kadrowania pionowego/poziomego
Punkty AF lub ramki stref AF w tej samej pozycji są używane do
fotografowania w pionie i w poziomie.
[
] Oddzielne punkty AF: Tylko punkt
Oddzielne pozycje punktów AF lub ramek stref AF mogą
zostać przypisane do każdej z orientacji aparatu (1. Poziomo;
2. pionowej z uchwytem aparatu u góry; 3. pionowej z uchwytem
aparatu u dołu.
Funkcja umożliwia automatyczne przełączanie punktów AF
i ramek stref AF w innych pozycjach w zależności od orientacji
aparatu.
Punkty AF lub ramki stref AF przypisane do każdej z trzech
orientacji aparatu zostaną zachowane.
Kasowanie wszystkich nastaw aparatu (str. 419) przywraca ustawienie
[Te same dla kadr. pion./poz.]. Ustawienia dla orientacji 1–3 zostaną
skasowane, a aparat zostanie ustawiony w taki sposób, aby używać
środkowego punktu AF w 1-punktowym AF.
299
Dostosowywanie funkcji AF
zzWstępny pkt Servo AF dla c
Można ustawić początkowy punkt AF dla funkcji Serwo AF, gdy
wybrano metodę AF [Face+Śledzenie].
pozycję [25: Wstępny pkt
1 Wybierz
Servo AF dla c].
2 Wybierz jedną z pozycji.
[ ] Wstępny punkt AF ustawiony dla c
Tryb Serwo AF zacznie od ręcznie wybranego punktu AF, jeśli
działanie AF będzie ustawione na [Servo AF], a wybraną
metodą AF jest [u+Śledzenie].
[ ] Ustawiono punkt AF dla
Po przełączeniu z trybu 1-punktowego AF, Rozszerz obszar AF
( ) lub Rozszerz obszar AF: Wokół na tryb [u+Śledzenie]
Serwo AF rozpoczyna się od ręcznie ustawionego punktu
AF. Funkcja przydaje się do uruchamiania trybu Serwo
AF z określonego punktu AF przed przełączeniem na tryb
[u+Śledzenie].
[AUTO] Automatyczne
Punkt AF, od którego zaczyna tryb Serwo AF na potrzeby
[u+Śledzenie], zostanie ustawiony automatycznie w zależności
od warunków fotografowania.
300
4
Odtwarzanie
Niniejszy rozdział obejmuje tematy związane z odtwarzaniem –
wyświetlaniem zarejestrowanych zdjęć i filmów – i przedstawia
ustawienia menu dostępne na karcie Odtwarzanie ([x]).
Obrazy wykonane i zapisane za pomocą innego
urządzenia
Normalny tryb wyświetlania lub wybór w tym aparacie może nie
być możliwy w przypadku zdjęć wykonanych na innych aparatach
lub zdjęć z tego aparatu, które zostały poddane edycji lub których
nazwę zmieniono na komputerze.
301
Menu karty: Odtwarzanie
zzOdtwarzanie 1
str. 318
str. 317
str. 335
str. 353
str. 357
str. 348
str. 339
zzOdtwarzanie 2
str. 346
str. 345
str. 321
str. 331
str. 313
str. 311
zzOdtwarzanie 3
str. 307
str. 309
str. 309
str. 305
str. 206
str. 305
str. 316
Opcja [31: Obróbka obrazu RAW] nie jest wyświetlana w trybie [A]
lub [y].
302
Spis funkcji: Odtwarzanie i powiązane operacje
Odtwarzanie
Przesyłanie obrazów
zz Wyświetlanie pojedynczego
obrazu
B str. 304
zz Transfer obrazów do komputera /
na serwer FTP
B str. 348
zz Ekran informacji
o obrazie
B str. 305
zz Polecenie wydruku
obrazów (DPOF)
B str. 353
zz Wyświetlanie siatki
B str. 305
zz Opcje fotoksiążki
B str. 357
zz Odtwarzanie dotykiem B str. 306
zz Ekran informacji
o odtwarzaniu
B str. 307
zz Wyświetlanie miniatur B str. 310
zz Przeglądanie obrazów (przeskok
wyświetlania)
B str. 311
zz Ustawianie kryteriów
wyszukiwania obrazu B str. 313
zz Widok powiększony
B str. 315
zz Obracanie obrazu
B str. 317
zz Ochrona
B str. 318
zz Ocena
B str. 321
zz Odtwarzanie filmów
B str. 325
zz Edytowanie pierwszej
i ostatniej sceny filmu B str. 327
zz Przechwytywanie
klatek (4K)
B str. 329
zz Pokaz przezroczy
B str. 331
zz Wyświetlanie obrazów
na ekranie telewizora B str. 333
zz Usuwanie
B str. 335
Edycja obrazów
zz Obróbka obrazu RAW B str. 339
zz Zmiana rozmiaru
obrazów JPEG
B str. 345
zz Kadrowanie
obrazów JPEG
B str. 346
303
x Odtwarzanie obrazów
Wyświetlanie pojedynczego obrazu
obraz.
1 Odtwórz
zz Naciśnij przycisk <x>.
obraz.
2 Wybierz
zz Aby odtworzyć nowsze obrazy,
naciśnij przycisk <Z>, natomiast
aby odtworzyć starsze obrazy,
naciśnij przycisk <Y>.
zz Każde kolejne naciśnięcie
przycisku <B> powoduje
zmianę ekranu.
Bez informacji
Podstawowy
ekran informacji
Ekran informacji o obrazie
z trybu odtwarzania obrazów.
3 Wyjdź
zz Naciśnij przycisk <x>, aby wyjść
z ekranu odtwarzania obrazów.
304
Odtwarzanie obrazów
Ekran informacji o obrazie
Po wyświetleniu ekranu informacji o obrazie można użyć
przycisków <W> <X>, aby zmienić wyświetlane informacje.
Można także dostosować wyświetlane informacje na ekranie
[x3: Wyśw. inf. o odtwarzaniu] (str. 307).
Określanie pierwszego obrazu wyświetlanego po
rozpoczęciu odtwarzania
Można określić, który obraz zostanie
wyświetlony jako pierwszy po
rozpoczęciu odtwarzania.
Jeżeli opcja [x3: Wyśw.od ost.ogląd.] jest ustawiona na [Włącz],
odtwarzanie zostanie wznowione od ostatnio odtwarzanego obrazu
(z wyjątkiem sytuacji, w których dopiero co zakończono fotografowanie).
Aby wznowić odtwarzanie od ostatniego zarejestrowanego obrazu,
przełącz opcję na [Wyłącz] i ponownie uruchom aparat.
Wyświetlanie siatki
W przypadku wyświetlania pojedynczego
obrazu można nałożyć siatkę na
odtwarzany obraz.
Rodzaj siatki można wybrać na
ekranie [33: Siatka odtwarz.].
Funkcja umożliwia sprawdzenie
nachylenia w pionie i w poziomie
oraz kompozycji obrazu.
Podczas odtwarzania filmów siatka nie jest wyświetlana.
305
Odtwarzanie obrazów
Odtwarzanie dotykiem
Aparat jest wyposażony w panel dotykowy, który umożliwia sterowanie
odtwarzaniem. Obsługiwane gesty przypominają te spotykane
w smartfonach i podobnych urządzeniach. W pierwszej kolejności
naciśnij przycisk <x>, aby przygotować funkcję odtwarzania
dotykiem.
Przeglądanie obrazów
Przeskok wyświetlania
Indeks
Widok powiększony
Możesz również powiększyć wyświetlany obraz, dotykając go dwukrotnie
jednym palcem.
306
Dostosowywanie wyświetlanych informacji o odtwarzaniu
Można wybrać ekrany i towarzyszące im informacje, które będą
wyświetlane podczas odtwarzania obrazów.
opcję [33: Wyśw. inf.
1 oWybierz
odtwarzaniu].
znacznik wyboru [X] obok numerów
2 Dodaj
ekranów, które mają być wyświetlane.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby
wybrać numer.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby dodać
znacznik wyboru [X].
zz Powtórz te czynności, aby dodać
znaczniki wyboru [X] do numeru
każdego z ekranów, które mają zostać
wyświetlone, a następnie naciśnij
przycisk [OK].
ggDostęp do wybranych informacji
można uzyskać, naciskając przycisk
<B> podczas odtwarzania lub
naciskając klawisze <W> <X>, gdy
wyświetlane są informacje o obrazie.
Histogram
Histogram jasności przedstawia rozkład
poziomu ekspozycji oraz ogólną jasność
zdjęcia. Histogram RGB przedstawia
nasycenie kolorów oraz ich gradację.
Można przełączyć wyświetlany
histogram, naciskając przycisk <B>,
gdy wyświetlane są dane <z> w lewej
dolnej części ekranu [x3: Wyśw. inf.
o odtwarzaniu].
307
Dostosowywanie wyświetlanych informacji o odtwarzaniu
zzEkran [Jasność]
Histogram jest wykresem przedstawiającym
rozkład poziomów jasności obrazu. Oś pozioma
oznacza poziom jasności (ciemniejszy po lewej
i jaśniejszy po prawej), natomiast oś pionowa
oznacza liczbę pikseli o tej wartości jasności.
Im więcej pikseli znajduje się po lewej stronie
wykresu, tym ciemniejszy obraz. Im więcej
pikseli znajduje się po prawej stronie wykresu,
tym jaśniejszy obraz. Jeśli po lewej stronie
wykresu znajduje się zbyt wiele pikseli, oznacza
to utratę szczegółów w ciemnych partiach
obrazu. Jeśli po prawej stronie wykresu
znajduje się zbyt wiele pikseli, oznacza to
utratę szczegółów w jasnych partiach obrazu.
Zostanie odwzorowana gradacja pomiędzy
obszarami. Sprawdzając obraz i jego histogram
jasności, można określić odchylenie poziomu
ekspozycji oraz ogólną gradację.
Przykładowe
histogramy
Ciemny obraz
Normalna jasność
Jasny obraz
zzEkran [RGB]
Ten histogram jest wykresem przedstawiającym rozkład poziomów
jasności obrazu dla poszczególnych barw składowych (RGB –
czerwonej (ang. red), zielonej (ang. green) i niebieskiej (ang. blue)).
Oś pozioma oznacza poziom jasności koloru (ciemniejszy po lewej
i jaśniejszy po prawej), natomiast oś pionowa oznacza liczbę pikseli
o tym poziomie jasności. Im więcej pikseli znajduje się po lewej
stronie wykresu, tym ciemniejszy i mniej wyraźny kolor. Im więcej
pikseli znajduje się po prawej stronie wykresu, tym jaśniejszy
i bardziej wyraźny kolor. Jeśli po lewej stronie wykresu znajduje się
zbyt wiele pikseli, oznacza to brak informacji dla danego koloru. Jeśli
po prawej stronie wykresu znajduje się zbyt wiele pikseli, oznacza to
zbyt silne nasycenie danego koloru i brak gradacji. Histogram RGB
obrazu pozwala sprawdzić nasycenie koloru, jego gradację, a także
odchylenie balansu bieli.
308
Dostosowywanie wyświetlanych informacji o odtwarzaniu
Alarm prześwietlenia
Jeśli w pozycji [33: Alarm prześwietl.]
ustawiono opcję [Włącz], prześwietlone
obszary będą migać. Aby uzyskać
bardziej szczegółową i wiernie
odtworzoną gradację w migających
obszarach, wybierz ujemną wartość
korekty ekspozycji i zrób zdjęcie
ponownie w celu uzyskania lepszego
rezultatu.
Wyświetlanie punktu AF
Jeżeli w pozycji [33: Wyśw.punktu
AF] ustawiono opcję [Włącz], punkt AF,
w którym została ustawiona ostrość,
będzie zaznaczony na czerwono.
Należy pamiętać, że jeśli punkty AF są
wybierane automatycznie, wyświetlonych
może zostać wiele punktów AF.
309
H Indeks (wyświetlanie wielu obrazów)
Indeks wyświetlający 4, 9, 36 lub 100 obrazów na jednym ekranie
umożliwia szybkie wyszukiwanie obrazów.
przycisk <u>.
1 Naciśnij
zz Podczas odtwarzania obrazu naciśnij
przycisk <u>.
ggW prawym dolnym rogu ekranu pojawi
się ikona [6u].
indeks.
2 Włącz
zz Obróć pokrętło <6> w lewo.
ggZostanie wyświetlony indeks 4
obrazów. Wybrany obraz będzie
otoczony pomarańczową ramką.
zz Obrócenie pokrętła <6> dalej
w lewo spowoduje przełączenie
na widok 9 obrazów, 36 obrazów
i 100 obrazów. Obrócenie pokrętła
w prawo spowoduje przełączenie na
widok 100, 36, 9, 4 i pojedynczego
obrazu.
B
B
B
B
obraz.
3 Wybierz
zz Użyj przycisków nawigacji <V>,
aby przesunąć pomarańczową
ramkę i wybrać obraz.
zz Naciśnij przycisk <0> podczas
wyświetlania indeksu, aby wyświetlić
zaznaczony obraz w trybie
wyświetlania pojedynczego obrazu.
310
e Przeskok wyświetlania (przeglądanie
obrazów z przeskokiem)
Podczas wyświetlania pojedynczego obrazu można użyć pokrętła <6>
w celu przeglądania obrazów z przeskokiem do przodu lub do tyłu,
zgodnie z wybraną metodą przeskoku.
pozycję [x2: Skoki za
1 Wybierz
pom. 6].
metodę przeskoku.
2 Wybierz
[d] Wyświetlaj obrazy jeden
po drugim
[e] Wyświetlaj co 10 obraz
[r] Przeskocz określoną liczbę
obrazów
[g] Wyświetlaj wg daty
[h] Wyświetlaj wg folderu
[i] Wyświetlaj tylko filmy
[j] Wyświetlaj tylko zdjęcia
[P] Wyświetlaj tylko obrazy
chronione
[k] Wyświetlaj obrazy wg oceny
(str. 321)
ooW przypadku opcji [Przeskocz określoną liczbę obrazów] można użyć
pokrętła <6> do wybrania liczby obrazów do przeskoczenia.
ooPo wybraniu opcji [Wyświetlaj obrazy wg oceny] obróć pokrętło <6>
w celu ustalenia oceny. W przypadku przeglądania obrazów przy
wybranej opcji 9 wszystkie ocenione zdjęcia zostaną wyświetlone.
311
Przeskok wyświetlania (przeglądanie obrazów z przeskokiem)
obrazy, przeskakując
3 Przeglądaj
między nimi.
(1)
(2)
zz Naciśnij przycisk <x>.
zz W trybie wyświetlania pojedynczego
obrazu obróć pokrętło <6>.
ggMożna przeglądać materiały przy
użyciu ustawionej metody.
(1)
(2)
Metoda przeskoku
Pozycja odtwarzania
ooAby wyszukiwać obrazy według daty fotografowania, wybierz opcję
[g: Datami].
ooAby wyszukiwać obrazy według folderu, wybierz pozycję [h: Folderami].
ooJeśli na karcie zostały zapisane zarówno filmy, jak i zdjęcia, wybierz
opcję [i: Filmy] lub [j: Zdjęcia], aby wyświetlać odpowiednio tylko
filmy lub tylko zdjęcia.
312
t Filtrowanie obrazów do odtwarzania
Można filtrować wyświetlane obrazy według kryteriów wyszukiwania.
Po ustawieniu kryteriów wyszukiwania obrazu można odtworzyć
i wyświetlić tylko znalezione obrazy.
Możesz także zabezpieczyć, ocenić, usunąć, odtworzyć pokaz
slajdów i zastosować inne operacje do filtrowanych obrazów. Funkcja
ta umożliwia szybkie wykonanie określonego zadania w odniesieniu
do wszystkich znalezionych obrazów jednocześnie.
pozycję [32: Ustaw
1 Wybierz
kryteria wyszukiwania].
kryteria wyszukiwania.
2 Ustaw
zz Użyj przycisków <W> <X>,
aby wybrać element.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>,
aby wybrać opcję.
ggSymbol zaznaczenia [X] (1)
zostaje dołączony po lewej stronie
elementu. (Określony jako kryterium
wyszukiwania).
zz Po wybraniu elementu i naciśnięciu
przycisku <B> symbol zaznaczenia
[X] zostanie usunięty. (Kryterium
wyszukiwania jest anulowane).
(1)
Element
9Ocena
dData
nFolder
JOchrona
fRodzaj pliku
Opis
Wyświetla obrazy zgodnie z wybranym kryterium (oceny).
Wyświetla obrazy zarejestrowane wybranego dnia.
Wyświetla obrazy z wybranego folderu.
Wyświetla obrazy zgodnie z wybranym kryterium (ochrony).
Wyświetla obrazy o wybranym typie pliku.
[z Zdjęcia], [z (RAW)], [z (RAW, RAW+JPEG)],
[z (RAW+JPEG)], [z (RAW+JPEG, JPEG)], [z (JPEG)]
oraz [k Filmy]
313
Filtrowanie obrazów do odtwarzania
kryteria wyszukiwania.
3 Zastosuj
zz Naciśnij przycisk <0> i odczytaj
wyświetlony komunikat.
zz Wybierz opcję [OK].
ggKryterium wyszukiwania zostaje
określone.
wyszukane obrazy.
4 Wyświetl
zz Naciśnij przycisk <3>.
(2)
ggZostaną odtworzone tylko te obrazy,
które pasują do ustalonych kryteriów
(filtrowanie).
ggPo przefiltrowaniu obrazów do
wyświetlenia wokół ekranu pojawi
się zewnętrzna żółta ramka (2).
Kasowanie kryteriów wyszukiwania
Przejdź do ekranu w punkcie 2, a następnie naciśnij przycisk <L>, aby
usunąć wszystkie symbole zaznaczenia [X]. Naciśnij przycisk <0>,
aby wyczyścić kryteria wyszukiwania.
Jeśli żaden obraz nie spełnia kryteriów wyszukiwania, opcja [OK] nie jest
dostępna na ekranie w kroku 2.
ooKryteria wyszukiwania mogą zostać usunięte w wyniku operacji
dotyczących zasilania, karty lub edycji obrazu.
ooCzas do automatycznego wyłączania można wydłużyć, gdy wyświetlany
jest ekran [32: Ustaw kryteria wyszukiwania].
314
u Powiększanie obrazów
Zarejestrowane obrazy można powiększyć.
obraz.
1 Powiększ
zz Podczas odtwarzania obrazu naciśnij
(1)
przycisk <u>.
ggZostanie wyświetlony widok
powiększony. Położenie widoku
powiększonego (1) i ikona [6u]
będą wyświetlane w prawym dolnym
rogu ekranu.
zz Aby powiększyć obrazy, obróć
pokrętło <6> w prawo.
zz Aby zmniejszyć powiększenie,
obróć pokrętło <6> w lewo. Aby
wyświetlić indeks obrazów (str. 310),
obracaj dalej pokrętłem.
obraz.
2 Przewiń
zz Naciśnij przyciski nawigacji <V>,
aby przewinąć obraz w pionie
i w poziomie.
zz Aby wyjść z trybu powiększonego
obrazu, naciśnij przycisk <u>.
315
Powiększanie obrazów
Ustawianie początkowego stopnia powiększenia i położenia
Na karcie [33: Powiększenie(ok.)]
można wybrać początkowy stopień
powiększenia i położenie widoku
powiększonego.
zz1x (brak powiększenia)
Obraz nie zostanie powiększony. Widok powiększony rozpocznie się
od wyświetlania pojedynczego obrazu.
zz2x, 4x, 8x, 10x (od centrum)
Widok powiększony rozpocznie się od środka obrazu w wybranym
powiększeniu.
zzRzeczywisty rozmiar (od wybranego punktu)
Zapisane piksele obrazu będą wyświetlane w skali ok. 100%.
Widok powiększony rozpocznie się od punktu AF, w którym uzyskano
ostrość. Jeśli zdjęcie jest wykonane z ręczną regulacją ostrości, widok
powiększony rozpocznie się od środka obrazu.
zzJak ostatnie powiększenie (od centrum)
Powiększenie będzie takie samo jak ostatnim razem, kiedy widok
powiększony został zamknięty za pomocą przycisku <u>. Widok
powiększony rozpocznie się od środka obrazu.
W niektórych ustawieniach metody AF powiększony widok rozciąga się od
środka obrazu, nawet jeśli ustawiono opcję [Rzecz.rozmiar (od wybr. punktu)].
316
b Obracanie obrazów
Istnieje możliwość obrócenia wyświetlonego obrazu do żądanej
orientacji.
1 Wybierz opcję [31: Obróć obraz].
obraz.
2 Wybierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z>,
aby wybrać obraz do obrócenia.
obraz.
3 Obróć
zz Każde naciśnięcie przycisku <0>
spowoduje obrót obrazu w prawo o:
90° → 270° → 0°.
zz Aby obrócić inny obraz, powtórz
czynności opisane w punkcie 2 i 3.
ooJeśli w pozycji [51: Auto-obracanie] ustawiono opcję [Wł.zD]
(str. 372) przed rozpoczęciem wykonywania pionowych zdjęć, nie
będzie potrzeby obracania obrazu w sposób opisany powyżej.
ooJeśli obrócony obraz nie jest wyświetlany w odpowiedniej orientacji
podczas odtwarzania, należy wybrać w pozycji [51: Auto-obracanie]
opcję [Wł.zD].
317
K Ochrona obrazów
Można ochronić ważne obrazy przed przypadkowym usunięciem.
Ochrona pojedynczego obrazu
pozycję [31: Ochrona
1 Wybierz
obrazów].
2 Wybierz pozycję [Wybierz obrazy].
obraz.
3 Wybierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
wybrać obraz, który ma być chroniony.
(1)
ochronę obrazu.
4 Włącz
zz Naciśnij przycisk <0> w celu
ochrony wybranego obrazu. U góry
ekranu pojawi się ikona <K> (1).
zz Aby anulować ochronę obrazu,
ponownie naciśnij przycisk <0>.
Ikona <K> zniknie z ekranu.
zz Aby włączyć ochronę innego
obrazu, powtórz czynności
opisane w punktach 3 i 4.
318
Ochrona obrazów
Określenie zakresu obrazów, które mają być chronione
Patrząc na obrazy w widoku indeksu, można określić pierwszy i ostatni
obraz dla zakresu, aby chronić wszystkie wskazane obrazy naraz.
pozycję [Wybierz zakres].
1 Wybierz
zz Wybierz pozycję [Wybierz zakres]
w [31: Ochrona obrazów].
zakres obrazów.
2 Określ
zz Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia), a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Następnie wybierz ostatni obraz
(koniec zaznaczenia) i naciśnij
przycisk <0>.
ggObrazy we wskazanym zakresie będą
chronione i pojawi się ikona <J>.
zz Aby wybrać inny obraz do ochrony,
powtórz czynności opisane
w punkcie 2.
319
Ochrona obrazów
Ochrona wszystkich obrazów w folderze lub na karcie
Istnieje możliwość włączenia ochrony wszystkich obrazów w folderze
lub na karcie.
W przypadku wybrania opcji [Wszystkie
obrazy w folderze] lub [Wszystkie
obrazy na karcie] w pozycji [31:
Ochrona obrazów] chronione będą
wszystkie obrazy w folderze lub na
karcie.
Aby anulować wybór, wybierz opcję
[Kasuj wybór obrazów w folderze] lub
[Kasuj wybór obrazów na karcie].
Jeśli kryteria wyszukiwania są ustawione za pomocą opcji [32: Ustaw
kryteria wyszukiwania] (str. 313), wyświetlane będą opcje
[Wsz. znal. obrazy] i [Usuń ochr.wsz.znal.].
W przypadku wybrania opcji [Wsz. znal.
obrazy] wszystkie obrazy przefiltrowane
według kryteriów wyszukiwania będą
chronione.
W przypadku wybrania opcji [Usuń
ochr.wsz.znal.] ochrona wszystkich
przefiltrowanych obrazów zostanie
anulowana.
Sformatowanie karty (str. 373) spowoduje także usunięcie
chronionych obrazów.
ooWłączenie ochrony obrazu zapobiega jego usunięciu przez funkcję
usuwania obrazów. Aby usunąć chroniony obraz, należy najpierw
wyłączyć ochronę.
ooPo usunięciu wszystkich obrazów (str. 338) na karcie pozostaną tylko
chronione obrazy. Jest to przydatne, gdy użytkownik chce usunąć
jednocześnie wszystkie zbędne obrazy.
320
p Ustawianie oceniania
Można oceniać obrazy w skali 1–5 (l/m/n/o/p). Funkcja ta jest
nazywana ocenianiem.
Ocenianie pojedynczego obrazu
1 Wybierz pozycję [32: Ocena].
2 Wybierz pozycję [Wybierz obrazy].
obraz, który ma być
3 Wybierz
oceniony.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
wybrać obraz, który ma zostać
oceniony.
obraz.
4 Oceń
zz Po naciśnięciu przycisku <0>
pojawi się niebieska ramka
zaznaczenia, jak pokazano
na ekranie po lewej stronie.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby
wybrać znacznik oceny, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
ggW przypadku dodania oceny dla
obrazu liczba obok ustawionej
oceny zwiększy się o jeden.
zz Aby ocenić inny obraz, powtórz
czynności opisane w punktach 3 i 4.
321
Ustawianie oceniania
Ocena według określenia zakresu
Patrząc na obrazy w widoku indeksu, można określić pierwszy i ostatni
obraz dla zakresu, aby ocenić wszystkie wskazane obrazy naraz.
pozycję [Wybierz zakres].
1 Wybierz
zz Wybierz pozycję [Wybierz zakres]
w [32: Ocena].
zakres.
2 Określ
zz Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia), a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Następnie wybierz ostatni obraz
(koniec zaznaczenia) i naciśnij
przycisk <0>.
zz Do wszystkich obrazów w zakresie
pomiędzy pierwszym i ostatnim
obrazem zostanie dołączony symbol
zaznaczenia [X].
3 Naciśnij przycisk <M>.
obraz.
4 Oceń
zz Obróć pokrętło <6>, aby wybrać
znacznik oceny, a następnie
wybierz [OK].
ggWszystkie obrazy we wskazanym
zakresie zostaną ocenione naraz
(ta sama ocena).
322
Ustawianie oceniania
Ocena wszystkich obrazów w folderze lub na karcie
Istnieje możliwość jednoczesnego ocenienia wszystkich obrazów
z folderu lub karty.
Gdy w pozycji [32: Ocena] zostanie
wybrana opcja [Wszystkie obrazy
w folderze] lub [Wszystkie obrazy
na karcie], wszystkie obrazy zapisane
w folderze lub na karcie zostaną
ocenione.
Obróć pokrętło <6>, aby wybrać
ocenę, a następnie wybierz [OK].
Jeżeli nie chcesz oceniać obrazów
lub chcesz anulować ocenę, wybierz
opcję [OFF].
Jeśli kryteria wyszukiwania są ustawione za pomocą opcji [32: Ustaw
kryteria wyszukiwania] (str. 313), wyświetlona zostanie opcja
[Wsz. znal. obrazy].
W przypadku wybrania opcji [Wsz.
znal. obrazy] wszystkie znalezione
obrazy przefiltrowane według kryteriów
wyszukiwania zostaną ocenione
w określony sposób.
ooWartości obok ocen są wyświetlane jako [###], jeśli więcej niż 1000 zdjęć
ma taką ocenę.
ooOpcje [32: Ustaw kryteria wyszukiwania] i [32: Skoki za
pomocą 6] umożliwiają wyświetlanie tylko obrazów z określoną
oceną.
323
k Oglądanie filmów
Istnieją trzy główne sposoby odtwarzania nagranych filmów:
Odtwarzanie na ekranie telewizora (str. 333)
Po podłączeniu aparatu do telewizora
za pomocą kabla HDMI można
odtwarzać zarejestrowane zdjęcia
i filmy na ekranie telewizora. Zalecane
jest użycie przewodu HDMI HTC-100
(sprzedawanego osobno).
Nawet jeśli aparat zostanie podłączony do nagrywarki z dyskiem twardym
za pomocą kabla interfejsu, nie będzie można odtwarzać ani zapisywać
filmów i zdjęć.
Odtwarzanie na ekranie aparatu (str. 325)
Filmy można odtwarzać na ekranie
aparatu. Można również edytować
pierwsze i ostatnie sceny filmu, a także
odtwarzać obrazy lub filmy znajdujące
się na karcie w formie automatycznego
pokazu przezroczy.
Odtwarzanie i edytowanie za pomocą komputera
Pliki filmowe zapisane na karcie mogą
zostać przesłane do komputera,
a następnie odtworzone lub poddane
montażowi za pomocą wcześniej
zainstalowanego oprogramowania
lub oprogramowania ogólnego
przeznaczenia.
Aby odtwarzać lub montować filmy za pomocą dostępnego w sprzedaży
oprogramowania, należy użyć oprogramowania zgodnego z formatem
wybranych filmów. Szczegółowe informacje na temat dostępnego
w sprzedaży oprogramowania można uzyskać od jego producenta.
324
k Odtwarzanie filmów
obraz.
1 Odtwórz
zz Naciśnij przycisk <x>.
film.
2 Wybierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
wybrać film do odtworzenia.
zz W trybie wyświetlania pojedynczego
obrazu ikona <s1> pojawiająca się
w lewym górnym rogu oznacza film.
zz Otwory perforacji widoczne na lewej
krawędzi obrazu w trybie indeksu
oznaczają film. Ponieważ filmów
nie można odtwarzać w trybie
indeksu, należy przejść do trybu
wyświetlania pojedynczego obrazu,
naciskając przycisk <0>.
trybie wyświetlania pojedynczego
3 Wobrazu
naciśnij przycisk <0>.
przycisk <0>,
4 Naciśnij
aby odtworzyć film.
(1)
ggRozpocznie się odtwarzanie filmu.
zz Możesz zatrzymać odtwarzanie
i wyświetlić panel odtwarzania filmu,
naciskając przycisk <0>. Naciśnij
przycisk ponownie, aby wznowić
odtwarzanie.
zz Głośność dźwięku można regulować
nawet podczas odtwarzania filmu,
obracając pokrętło <6>.
(1)
Głośnik
325
Odtwarzanie filmów
Panel odtwarzania filmu
Element
Sterowanie odtwarzaniem
Naciśnięcie przycisku <0> przełącza
7 Odtwórz
pomiędzy odtwarzaniem a zatrzymaniem filmu.
Do regulacji zwolnionego tempa służy
pokrętło <5>. Informacje o prędkości
8 Zwolnione tempo
odtwarzania w trybie zwolnionego tempa są
podawane w prawym górnym rogu ekranu.
Wyświetlanie pierwszej klatki filmu.
5 Klatka pierwsza
Wyświetlanie klatki poprzedniej po każdym
naciśnięciu przycisku <0>. Przytrzymanie
3 Klatka poprzednia
przycisku <0> spowoduje przewinięcie filmu
do tyłu.
Odtworzenie następnej klatki filmu po każdym
naciśnięciu przycisku <0>. Przytrzymanie
6 Klatka następna
przycisku <0> spowoduje przewinięcie filmu
do przodu.
Wyświetlanie ostatniej klatki filmu.
4 Klatka ostatnia
Wyświetlanie ekranu edycji (str. 327).
X Edycja
Funkcja dostępna podczas odtwarzania filmów
w jakości 4K lub filmów poklatkowych w jakości
I Przechwytywanie klatek 4K. Umożliwia wyodrębnienie bieżącej klatki
i zapisanie jej jako zdjęcia w formacie JPEG
(str. 329).
Pozycja odtwarzania
mm’ ss”
Czas odtwarzania (minuty:sekundy)
Obracając pokrętło <6>, można regulować
Głośność
głośność głośnika (str. 325).
ooAparat może nie odtwarzać filmów nagranych za pomocą innych aparatów.
ooPo podłączeniu aparatu do telewizora w celu odtwarzania filmu (str. 333)
głośność należy regulować za pomocą elementów sterujących
telewizora. (Obracanie pokrętła <6> nie powoduje zmiany głośności).
ooOdtwarzanie filmu może zostać zatrzymane, jeśli prędkość odczytu karty
jest zbyt mała lub pliki filmowe mają uszkodzone ramki.
326
XEdytowanie pierwszej i ostatniej sceny filmu
Pierwszą i ostatnia scenę filmu można usunąć z dokładnością do około 1 s.
odtwarzanie filmu.
1 Wstrzymaj
ggZostanie wyświetlony panel
odtwarzania filmu.
panelu odtwarzania filmu
2 Na
wybierz pozycję [X].
fragment do edycji.
3 Określ
zz Wybierz pozycję [U] (Skróć
początek) lub [V] (Skróć koniec),
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
wyświetlić klatki poprzednie lub
następne. Trzymanie wciśniętego
przycisku spowoduje szybkie
przewijanie klatek do przodu lub
do tyłu. Obróć pokrętło <5>,
aby odtwarzać kolejne klatki.
zz Po określeniu, która część ma zostać
usunięta, naciśnij przycisk <0>.
Fragment oznaczony linią u dołu
ekranu to część filmu, która pozostanie.
edytowany film.
4 Sprawdź
zz Wybierz pozycję [7] i naciśnij przycisk
<0>, aby odtworzyć edytowany film.
zz Aby zmienić edytowany fragment,
wróć do punktu 3.
zz Aby anulować edycję, naciśnij
przycisk <M>.
327
Edytowanie pierwszej i ostatniej sceny filmu
edytowany film.
5 Zapisz
zz Wybierz pozycję [W], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Zostanie wyświetlony ekran
zapisywania.
zz Aby zapisać element jako nowy
film, wybierz opcję [Nowy plik].
Aby zapisać i zastąpić oryginalny
plik filmowy, wybierz opcję [Zastąp],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz W oknie dialogowym potwierdzenia
wybierz opcję [OK], aby zapisać
edytowany film i wrócić do ekranu
odtwarzania.
ooW związku z tym, że edycja jest przeprowadzana z dokładnością do
około 1 sekundy (pozycja oznaczona symbolem [ ] w dolnej części
ekranu), dokładna pozycja, w której film będzie edytowany, może różnić
się od pozycji, która została określona.
ooZa pomocą aparatu nie można edytować filmów nagranych innymi
aparatami.
ooNie można edytować filmu, gdy aparat jest podłączony do komputera.
328
I Przechwytywanie klatek z filmów 4K lub
filmów poklatkowych 4K
Z filmów 4K lub filmów poklatkowych 4K można wybrać pojedyncze
klatki, które można zapisać jako około 8,3-megapikselowe
(3840x2160) zdjęcia w formacie JPEG. Funkcja ta jest określana
jako „przechwytywanie klatek (przechwytywanie klatek 4K)”.
obraz.
1 Odtwórz
zz Naciśnij przycisk <3>.
film 4K.
2 Wybierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby wybrać
film 4K lub film poklatkowy 4K.
zz Na ekranie informacji o obrazie
filmy 4K i filmy poklatkowe 4K są
oznaczone ikoną [H].
zz W trybie indeksu naciśnij
przycisk <0>, aby przejść do trybu
wyświetlania pojedynczego obrazu.
trybie wyświetlania pojedynczego
3 Wobrazu
naciśnij przycisk <0>.
i wstrzymaj film.
4 Odtwórz
ggZostanie wyświetlony panel
5
odtwarzania filmu.
Wybierz klatkę do przechwycenia.
zz Używając panelu odtwarzania filmu,
wybierz klatkę do przechwycenia
jako zdjęcie.
zz Instrukcje dotyczące panelu odtwarzania
filmów można znaleźć na stronie 326.
pozycję [I].
6 Wybierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
wybrać opcję [I], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
329
Przechwytywanie klatek z filmów 4K lub filmów poklatkowych 4K
klatkę.
7 Zapisz
zz Wybierz opcję [OK], aby zapisać
bieżącą klatkę jako zdjęcie
w formacie JPEG.
obraz, który ma zostać
8 Wybierz
wyświetlony.
zz Sprawdź folder docelowy i numer
pliku obrazu.
zz Wybierz pozycję [Wyświetl
oryginalny film] lub [Wyświetl
pobrane zdjęcie].
ggZostanie wyświetlony wybrany obraz.
Przechwytywanie klatek nie jest możliwe w przypadku filmów Full HD,
filmów poklatkowych Full HD, filmów 4K lub filmów poklatkowych 4K
nagranych za pomocą innego aparatu.
330
Pokaz przezroczy (Automatyczne odtwarzanie)
Aparat umożliwia wyświetlanie obrazów zapisanych na karcie w formie
automatycznego pokazu slajdów.
obrazy, które mają zostać
1 Wskaż
odtworzone.
zz Aby odtworzyć wszystkie obrazy
na karcie, przejdź do kroku 2.
zz Jeśli chcesz wskazać obrazy
do odtwarzania w pokazie
przezroczy, przefiltruj je za pomocą
opcji [32: Ustaw kryteria
wyszukiwania] (str. 313).
pozycję [32: Pokaz
2 Wybierz
przezr.].
opcje odtwarzania.
3 Ustaw
zz Wybierz pozycję [Nastawy],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Ustaw opcje w pozycjach
[Czas wyświetl.], [Powtarzanie]
(powtarzanie odtwarzania), [Efekt
przejścia] (efekt widoczny podczas
zmiany obrazów) w kontekście zdjęć.
zz Po skonfigurowaniu ustawień naciśnij
przycisk <M>.
Czas wyświetlania
Powtarzanie
Efekt przejścia
331
Pokaz przezroczy (Automatyczne odtwarzanie)
pokaz przezroczy.
4 Rozpocznij
zz Wybierz pozycję [Start], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
ggPo wyświetleniu informacji
[Pobieranie obrazu...] rozpocznie
się pokaz przezroczy.
pokaz przezroczy.
5 Zakończ
zz Aby zakończyć pokaz przezroczy
i wrócić do ekranu nastaw, naciśnij
przycisk <M>.
ooAby wstrzymać pokaz przezroczy, naciśnij przycisk <0>. Podczas
wstrzymania wyświetlania w lewym górnym rogu obrazu będzie
wyświetlany symbol [G]. Aby wznowić pokaz przezroczy, ponownie
naciśnij przycisk <0>.
ooPodczas automatycznego odtwarzania zdjęć można nacisnąć
przycisk <B>, aby zmienić format wyświetlania (str. 304).
ooDo regulacji głośności podczas odtwarzania filmu służy pokrętło <6>.
ooPodczas automatycznego odtwarzania lub wstrzymania można użyć
przycisków <Y> <Z>, aby wyświetlić inny obraz.
ooFunkcja automatycznego wyłączania nie zadziała podczas
automatycznego odtwarzania.
ooCzas wyświetlania zależy od obrazu.
332
Wyświetlanie obrazów na ekranie telewizora
Po podłączeniu aparatu do telewizora za pomocą kabla HDMI można
odtwarzać zarejestrowane zdjęcia i filmy na ekranie telewizora.
Zalecane jest użycie przewodu HDMI HTC-100 (sprzedawanego
osobno).
Jeżeli obraz nie pojawia się na ekranie telewizora, sprawdź, czy w pozycji
[53: Standard TV] wybrano prawidłowo opcję [Dla NTSC] lub [Dla PAL]
(w zależności od standardu TV telewizora).
kabel HDMI do aparatu.
1 Podłącz
zz Skieruj logo <dHDMI MINI> wtyku
w stronę przedniej części aparatu,
a następnie włóż wtyk do złącza
<D>.
kabel HDMI do telewizora.
2 Podłącz
zz Podłącz wtyk kabla HDMI do złącza
HDMI IN telewizora.
telewizor i przełącz odbiór na
3 Włącz
wejście wideo, a następnie wybierz
odpowiedni port.
przełącznik zasilania aparatu
4 Ustaw
w pozycji <1>.
przycisk <x>.
5 Naciśnij
ggObraz zostanie wyświetlony na
ekranie telewizora. (Ekran aparatu
jest natomiast wygaszony).
zz Obrazy będą automatycznie
wyświetlane w rozdzielczości
odpowiadającej podłączonemu
telewizorowi.
333
Wyświetlanie obrazów na ekranie telewizora
ooGłośność filmu należy wyregulować w telewizorze. Głośności nie można
regulować w aparacie.
ooPrzed podłączeniem lub odłączeniem kabla łączącego aparat
z telewizorem należy wyłączyć aparat i telewizor.
ooW przypadku niektórych telewizorów część wyświetlanego obrazu może
zostać przycięta.
ooDo złącza <D> aparatu nie należy podłączać wyjść innych
urządzeń. W przeciwnym razie może to spowodować awarię.
ooNiektóre telewizory mogą nie wyświetlać obrazów z powodu
niezgodności.
ooMoże upłynąć trochę czasu, zanim obrazy zostaną wyświetlone.
Aby uniknąć opóźnienia, ustaw opcję [53: Rozdzielczość HDMI]
na [1080p] (str. 395).
ooPo podłączeniu aparatu do telewizora funkcje panelu dotykowego są
niedostępne.
334
L Usuwanie obrazów
Niepotrzebne zdjęcia można zaznaczać i usuwać z aparatu pojedynczo
lub grupowo. Chronione obrazy (str. 318) nie zostaną usunięte.
Usuniętego obrazu nie można odzyskać. Przed usunięciem obrazu
należy upewnić się, że jest zbędny. Aby zapobiec przypadkowemu
usunięciu ważnych obrazów, należy skorzystać z funkcji ich ochrony.
Usuwanie pojedynczego obrazu
obraz, który ma być usunięty.
1 Wybierz
zz Naciśnij przycisk <x>.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
wybrać obraz, który ma zostać
usunięty.
2 Naciśnij przycisk <L>.
3 Usuń obraz.
Obrazy JPEG lub RAW lub filmy
zz Wybierz pozycję [Usuń], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
Obrazy RAW+JPEG
zz Wybierz pozycję, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
335
Usuwanie obrazów
Zaznaczanie [X] obrazów do grupowego usuwania
Po dodaniu symboli zaznaczenia do obrazów, które mają zostać
usunięte, można usunąć wszystkie te obrazy jednocześnie.
pozycję
1 Wybierz
[31: Usuwanie obr.].
opcję [Wybierz i usuń
2 Wybierz
obrazy].
obraz.
3 Wybierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z>,
aby wybrać obraz do usunięcia,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
ggW lewym górnym rogu ekranu
zostanie wyświetlony symbol
zaznaczenia [X].
zz Aby wybrać inny obraz do usunięcia,
powtórz czynności opisane
w punkcie 3.
obrazy.
4 Usuń
zz Naciśnij przycisk <M>,
a następnie przycisk [OK].
ggWybrane obrazy zostaną natychmiast
usunięte.
336
Usuwanie obrazów
Określenie zakresu obrazów, które mają zostać usunięte
Patrząc na obrazy w widoku indeksu, można określić pierwszy i ostatni
obraz dla zakresu, aby usunąć wszystkie wskazane obrazy naraz.
pozycję [Wybierz zakres].
1 Wybierz
zz Wybierz opcję [Wybierz zakres]
w pozycji [31: Usuwanie obr.].
zakres obrazów.
2 Określ
zz Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia), a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Następnie wybierz ostatni obraz
(koniec zaznaczenia) i naciśnij
przycisk <0>.
ggDo wszystkich obrazów w zakresie
pomiędzy pierwszym i ostatnim
obrazem zostanie dołączony symbol
zaznaczenia [X].
3 Naciśnij przycisk <M>.
obrazy.
4 Usuń
zz Wybierz opcję [OK].
ggObrazy w określonym zakresie
zostaną usunięte.
337
Usuwanie obrazów
Usuwanie wszystkich obrazów w folderze lub na karcie
Istnieje możliwość jednoczesnego usunięcia wszystkich obrazów
znajdujących się w folderze lub na karcie.
Jeśli w pozycji [31: Usuwanie obr.]
została wybrana opcja [Wszystkie
obrazy w folderze] lub [Wszystkie
obrazy na karcie], zostaną usunięte
wszystkie obrazy zapisane w folderze
lub na karcie.
Jeśli kryteria wyszukiwania są ustawione za pomocą opcji [32:
Ustaw kryteria wyszukiwania] (str. 313), wyświetlona zostanie opcja
[Wsz. znal. obrazy].
W przypadku wybrania opcji [Wsz. znal.
obrazy] wszystkie znalezione obrazy
przefiltrowane według kryteriów
wyszukiwania zostaną usunięte.
Aby usunąć wszystkie obrazy, w tym obrazy chronione, należy sformatować
kartę (str. 373).
338
R Obróbka obrazów RAW za pomocą aparatuN
Obrazy 1 lub F można obrabiać w aparacie, a następnie zapisać
je w postaci obrazów JPEG. Jako że sam obraz RAW nie zmienia się,
można stosować wobec niego różne warunki obróbki i utworzyć na
jego podstawie dowolną liczbę obrazów JPEG.
Do obróbki obrazów RAW można także używać oprogramowania
Digital Photo Professional (oprogramowania EOS).
pozycję [31: Obróbka
1 Wybierz
obrazu RAW].
Wybierz pozycję, a następnie
2 wybierz
obrazy.
zz Można wybrać wiele obrazów do
jednoczesnej obróbki.
[Wybierz obrazy]
zz Użyj przycisków <Y> <Z>,
aby wybrać obrazy do obróbki,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
ggW lewym górnym rogu ekranu zostanie
wyświetlony symbol zaznaczenia [X].
zz Naciśnij przycisk <M>.
[Wybierz zakres]
zz Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia), a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Następnie wybierz ostatni obraz (koniec
zaznaczenia) i naciśnij przycisk <0>.
ggDo wszystkich obrazów w zakresie
pomiędzy pierwszym i ostatnim
obrazem zostanie dołączony symbol
zaznaczenia [X].
zz Naciśnij przycisk <M>.
339
Obróbka obrazów RAW za pomocą aparatu
żądane warunki
3 Ustaw
przetwarzania.
[Użyj nastaw fotograf.]
zz Obrazy są przetwarzane przy
użyciu ustawień obrazu aktywnych
w momencie fotografowania.
[Dostosuj obróbkę RAW]
zz Użyj przycisków <W> <X> <Y>
<Z>, aby wybrać pozycję.
zz Obróć pokrętło <6> lub <5>,
aby zmienić ustawienie.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby
wyświetlić ekran konfiguracji funkcji.
zz Aby wrócić do ustawień obrazu
z chwili wykonania zdjęcia, naciśnij
przycisk <L>.
Ekran porównania
zz Możesz przełączać pomiędzy
ekranami [Po zmianie] i [Ustawienia
fotograf.], naciskając przycisk <B>
i obracając pokrętło <5>.
zz Elementy w kolorze pomarańczowym
na ekranie [Po zmianie] zostały
zmodyfikowane od czasu
zarejestrowania.
zz Naciśnij przycisk <M>.
obraz.
4 Zapisz
zz Korzystając z funkcji [Dostosuj
obróbkę RAW], wybierz opcję [W]
(Zapisz).
zz Odczytaj komunikat i naciśnij [OK].
zz Aby dokonać obróbki innych obrazów,
wybierz opcję [Tak] i powtórz
kroki 2–4.
340
Obróbka obrazów RAW za pomocą aparatu
obraz, który ma zostać
5 Wybierz
wyświetlony.
zz Wybierz [Pierwotny obraz] lub
[Przetw. obraz].
ggZostanie wyświetlony wybrany obraz.
Widok powiększony
Można powiększyć obrazy wyświetlane na ekranie [Dostosuj obróbkę
RAW], naciskając przycisk <u>. Powiększenie zależy od ustawienia
[Jakość obrazu]. Używając przycisków nawigacji <V>, możesz
przewinąć obraz w pionie i w poziomie.
Aby anulować widok powiększony, ponownie naciśnij przycisk <u>.
Obrazy z ustawieniem formatu obrazu
Obszar obrazu wewnątrz linii formatu obrazu jest przetwarzany dla
zdjęć wykonanych przy użyciu opcji [z1: zPrzycinanie/Format
obr.] (str. 80) z ustawieniem [1:1 (format obrazu)], [4:3 (format
obrazu)] lub [16:9 (format obrazu)]. Obrazy JPEG wygenerowane
na podstawie obrazów RAW są zapisywane w ustawionym formacie
obrazu.
Obrazy Dual Pixel RAW
Chociaż można również użyć aparatu do obróbki obrazów RAW
zarejestrowanych przy użyciu opcji [z1: Dual Pixel RAW]
z ustawieniem [Włącz] (str. 78), aparat nie może korzystać z danych
Dual Pixel podczas przetwarzania.
W przypadku obróbki obrazów z wielu ekspozycji 1 lub F nie można
zmienić niektórych ustawień.
341
Obróbka obrazów RAW za pomocą aparatu
Opcje obróbki obrazów RAW
zz[
] Regulacja jasności
Jasność obrazu można ustawiać w zakresie ±1 stopnia,
z dokładnością do 1/3 stopnia.
zz[
] Balans bieli (str. 97)
Pozwala wybrać balans bieli. Po wybraniu opcji [Q] można
wybrać opcję [Auto: Prior. atmosfery] lub [Auto: Priorytet bieli].
Po wybraniu pozycji [P] można ustawić temperaturę barwową.
zz[
] Styl obrazów (str. 88)
Pozwala wybrać styl obrazów. Można dostosować ostrość, kontrast
i inne parametry.
zz[ ] Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator
jasności) (str. 104)
Pozwala ustawić funkcję Auto Lighting Optimizer (Automatyczny
optymalizator jasności).
zz[
] Redukcja zakłóceń – high ISO (str. 105)
Można ustawić przetwarzanie redukcji zakłóceń dla wysokich
czułości ISO. Jeśli efekt jest słabo zauważalny, powiększ obraz
(str. 341).
zz[73] Jakość obrazu (str. 75)
W przypadku tworzenia obrazów JPEG można ustawić jakość
obrazu. Należy pamiętać, że w przypadku obrazów RAW
zarejestrowanych w trybie kadrowania lub z użyciem obiektywów
EF-S dostępne są tylko opcje 73/83/b.
342
Obróbka obrazów RAW za pomocą aparatu
zz[
] Przestrzeń kolorów (str. 117)
Pozwala wybrać przestrzeń sRGB lub Adobe RGB. W związku z tym,
że ekran aparatu nie jest zgodny z przestrzenią Adobe RGB, zmiana
przestrzeni kolorów nie powoduje znacznej zmiany wyglądu obrazu.
zz[
] Korekcja aberracji obiektywu
[
] Korygowanie jasności brzegów (str. 111)
Istnieje możliwość skorygowania zjawiska polegającego
na przyciemnieniu rogów obrazu z powodu charakterystyki
obiektywu. Jeśli została wybrana opcja [Włącz], będzie
wyświetlany skorygowany obraz. Jeśli efekt jest słabo
zauważalny, powiększ obraz (str. 341), a następnie sprawdź
cztery narożniki. Korygowanie jasności brzegów przeprowadzone
w aparacie jest mniej wyraziste niż to przeprowadzone za pomocą
oprogramowania Digital Photo Professional (oprogramowanie
EOS) z wykorzystaniem maksymalnej intensywności korekty.
Jeżeli efekty korekty nie są widoczne, należy przeprowadzić
korygowanie jasności brzegów za pomocą oprogramowania
Digital Photo Professional.
[
] Korygowanie dystorsji (str. 111)
Istnieje możliwość skorygowania zjawiska dystorsji
spowodowanego charakterystyką obiektywu. Jeśli została
wybrana opcja [Włącz], będzie wyświetlany skorygowany obraz.
Brzegi obrazu zostaną przycięte w skorygowanym obrazie.
W związku z tym, że rozdzielczość obrazu może wydawać się
nieco niższa, w razie potrzeby można skorygować ostrość przy
użyciu parametru [Ostrość] funkcji Styl obrazów.
[ ] Cyfrowy optymalizator obiektywu (str. 112)
Prawidłowe wartości aberracji obiektywu, dyfrakcji i filtr
dolnoprzepustowy powodują utratę ostrości poprzez zastosowanie
optycznych wartości projektowych. Powiększ obrazy (str. 341), aby
sprawdzić wpływ ustawienia tej opcji na [Włącz]. Bez powiększenia
efekt cyfrowego optymalizatora obiektywu nie jest wyświetlany.
Wybór opcji [Włącz] koryguje zarówno aberrację chromatyczną,
jak i dyfrakcję, chociaż te opcje nie są wyświetlane.
343
Obróbka obrazów RAW za pomocą aparatu
[
] Korygowanie aberracji chromatycznej (str. 113)
Istnieje możliwość skorygowania aberracji chromatycznych
(barwienia krawędzi wokół fotografowanego przedmiotu)
związanych z charakterystyką obiektywu. Jeśli została wybrana
opcja [Włącz], będzie wyświetlany skorygowany obraz. Jeśli
efekt jest słabo zauważalny, powiększ obraz (str. 341).
[
] Korekcja dyfrakcji (str. 113)
Istnieje możliwość skorygowania zjawiska dyfrakcji
wywoływanego przez przysłonę obiektywu i pogarszającego
ostrość obrazu. Jeśli została wybrana opcja [Włącz], będzie
wyświetlany skorygowany obraz. Jeśli efekt jest słabo
zauważalny, powiększ obraz (str. 341).
ooObróbka obrazów RAW w aparacie nie daje dokładnie takich samych
rezultatów jak obróbka obrazów RAW za pomocą oprogramowania
Digital Photo Professional (oprogramowanie EOS).
ooW przypadku wykonania operacji [Regulacja jasności] jej skutki mogą
spowodować wzmocnienie zakłóceń, uwydatnienie pasów itp.
ooPo ustawieniu opcji [Cyfr. optymal. obiektywu] dźwięk może zostać
wzmocniony wraz z efektami korekcji. Krawędzie obrazu również mogą
zostać podkreślone. Dostosuj ostrość stylu obrazu lub ustaw opcję
[Cyfr. optymal. obiektywu] na [Wył.] odpowiednio do potrzeb.
ooDane korekcji obiektywu przeznaczone do korekcji aberracji obiektywu
są rejestrowane (zapisywane) w aparacie.
ooWpływ korekcji aberracji obiektywu zależy od używanego obiektywu
i warunków fotografowania. Ponadto w przypadku niektórych obiektywów,
warunków fotografowania itd. efekt może być słabo widoczny.
ooSzczegółowe informacje na temat danych korekcyjnych używanych
w cyfrowym optymalizatorze obiektywu można znaleźć na stronie 112.
344
S Zmiana rozmiaru obrazów JPEG
Można zmienić rozmiar obrazu JPEG, aby zmniejszyć liczbę pikseli,
a następnie zapisać go jako nowy obraz. Zmiana rozmiaru jest możliwa
tylko w przypadku obrazów JPEG 3, 4 i a. Nie można zmieniać
rozmiaru obrazów JPEG b i RAW.
pozycję [32: Zmień
1 Wybierz
rozmiar].
obraz.
2 Wybierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
wybrać obraz, którego rozmiar ma
zostać zmieniony.
żądaną wielkość obrazu.
3 Wybierz
zz Naciśnij przycisk <0>, aby
(1)
wyświetlić wielkości obrazów.
zz Wybierz żądaną wielkość obrazu (1),
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz W przypadku obrazów JPEG
zarejestrowanych w trybie kadrowania
lub z użyciem obiektywów EF-S
możliwa jest jedynie zmiana
rozmiaru na b.
obraz.
4 Zapisz
zz Wybierz pozycję [OK], aby zapisać
obraz o zmienionym rozmiarze.
zz Sprawdź folder docelowy i numer
pliku obrazu, a następnie wybierz
pozycję [OK].
zz Aby zmienić rozmiar innego
obrazu, powtórz czynności
opisane w punktach od 2 do 4.
Szczegółowe informacje na temat wielkości obrazów o zmienionych
rozmiarach można znaleźć na stronie 616.
345
N Kadrowanie obrazów JPEG
Zarejestrowany obraz JPEG można skadrować i zapisać jako nowy
obraz. Kadrowanie obrazów jest możliwe tylko w przypadku obrazów
JPEG. Obrazy zarejestrowane w formacie RAW nie mogą być
kadrowane.
1 Wybierz opcję [x2: Kadrowanie].
obraz.
2 Wybierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
wybrać obraz, który ma zostać
skadrowany.
ramkę kadrowania
3 Ustaw
w pożądanym położeniu.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby
wyświetlić ramkę kadrowania.
zz Zostanie skadrowany obszar obrazu
wewnątrz ramki kadrowania.
zzZmiana rozmiaru ramki kadrowania
Obróć pokrętło <6>, aby zmienić rozmiar ramki kadrowania.
Im mniejsza ramka kadrowania, tym większe powiększenie
skadrowanego obrazu.
zzZmiana formatu obrazu i orientacji
Obróć pokrętło <5>, aby wybrać opcję <e>. Naciśnij
przycisk <0>, aby zmienić format ramki kadrowania. Dostępne
są następujące formaty obrazu: [3:2], [16:9], [4:3], [1:1], [2:3],
[9:16] lub [3:4].
346
Kadrowanie obrazów JPEG
zzPrzesuwanie ramki kadrowania
Użyj przycisków nawigacji <V>, aby przesunąć ramkę w poziomie lub
w pionie. Przesuwaj ramkę kadrowania, aż obejmie żądany obszar obrazu.
zzKorygowanie pochylenia obrazu
Pochylenie obrazu można korygować w zakresie ±10°. Obróć
pokrętło <5>, aby wybrać opcję <c>, a następnie naciśnij
przycisk <0>. Sprawdzając stopień pochylenia względem siatki,
obracaj pokrętło <5> (dokładność 0,1°) albo dotknij lewej lub
prawej ikony klina (dokładność 0,5°) w lewym górnym rogu ekranu,
aby skorygować pochylenie obrazu. Po zakończeniu korekty
pochylenia naciśnij przycisk <0>.
obszar obrazu, który
4 Sprawdź
zostanie wykadrowany.
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
opcję <b>.
ggZostanie wyświetlony obszar obrazu,
który ma zostać wykadrowany.
obraz.
5 Zapisz
zz Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
opcję <W>.
zz Wybierz pozycję [OK], aby zapisać
skadrowany obraz.
zz Sprawdź folder docelowy i numer
pliku obrazu, a następnie wybierz
pozycję [OK].
zz Aby skadrować inny obraz,
powtórz czynności opisane
w punktach od 2 do 5.
ooPołożenie i rozmiar ramki kadrowania mogą ulec zmianie w zależności
od kąta ustawionego dla korekcji przesunięcia.
ooPo zapisaniu skadrowanego obrazu nie można skadrować go ponownie
ani zmienić jego rozmiaru.
ooDane wyświetlania punktów AF (str. 309) i dane dla retuszu kurzu
(str. 121) nie będą dołączane do wykadrowanych obrazów.
347
d Przesyłanie obrazów do komputera / na serwer FTP
Istnieje możliwość podłączenia aparatu do komputera i przesłania zdjęć
z karty do komputera za pomocą aparatu. Możesz także podłączyć
aparat do bezprzewodowego przekaźnika danych (sprzedawanego
oddzielnie) i przesłać zdjęcia na serwer FTP. Funkcja ta nosi nazwę
bezpośredniego przesyłania obrazów.
Obrazy są przesyłane bezpośrednio z aparatu, gdy patrzysz na
jego ekran.
W tej części objaśniono, jak przesyłać obrazy poprzez podłączenie
aparatu do komputera za pomocą kabla interfejsu. Szczegółowe
informacje na temat przesyłania zdjęć na serwery FTP można znaleźć
w instrukcji obsługi bezprzewodowego przekaźnika danych.
Obrazy przesłane do komputera są zapisywane w folderach według
daty wykonania zdjęć, w folderze [Obrazy] lub [Moje obrazy].
Przed podłączeniem aparatu do komputera należy zainstalować
narzędzie EOS Utility (oprogramowanie EOS) w komputerze (str. 572).
Przygotowanie do transferu obrazów
przełącznik zasilania aparatu
1 Ustaw
w pozycji <2>.
aparat do komputera.
2 Podłącz
zz Skorzystaj z kabla interfejsu
dołączonego do aparatu.
zz Podłączając kabel do aparatu,
użyj zabezpieczenia kabla (str. 37)
i włóż wtyczkę do złącza cyfrowego.
zz Podłącz drugi koniec kabla do złącza
USB komputera (typ C).
Jako kabla interfejsu należy używać dołączonego kabla lub oryginalnego
kabla firmy Canon.
348
Przesyłanie obrazów do komputera / na serwer FTP
przełącznik zasilania
3 Ustaw
w pozycji <1>.
zz Gdy na ekranie komputera pojawi
się komunikat z prośbą o wybór
programu, wybierz [EOS Utility].
ggNa ekranie komputera zostanie
wyświetlony ekran EOS Utility.
Po wyświetleniu ekranu EOS Utility nie należy korzystać z programu
EOS Utility. Ekran [Transfer bezpośredni] w kroku 6 na stronie 351 nie
jest wyświetlany, jeśli nie wyświetla się główny ekran EOS Utility. Wyjście
z tego ekranu uniemożliwi przesłanie obrazów do komputera.
ooJeśli ekran EOS Utility nie ukaże się, należy odwołać się do dokumentu
„EOS Utility Instrukcja obsługi”.
ooWyłącz aparat przed odłączeniem kabla i trzymaj kabel za wtyczkę
podczas odłączania go.
Transfer obrazów RAW+JPEG
W przypadku obrazów RAW+JPEG
można określić, który obraz ma być
przesłany.
W kroku 2 na następnej stronie
wybierz opcję [Transfer RAW+JPEG],
a następnie określ rodzaj obrazu do
przesłania.
349
Przesyłanie obrazów do komputera / na serwer FTP
Wybieranie obrazów do przesłania
zzWybieranie obrazów
pozycję [x1: Transfer
1 Wybierz
obrazów].
pozycję [Wybieranie
2 Wybierz
i transf].
metodę transferu.
3 Wybierz
zz Wybierz opcję [Transfer bezpośredni],
aby przesłać obraz do komputera.
4 Wybierz pozycję [Wyb.obraz].
obrazy, które chcesz przesłać.
5 Wybierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z>,
aby wybrać obrazy do przesłania,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby dodać
[X] w lewym górnym rogu ekranu,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Aby wybrać inne obrazy do
przesłania, powtórz krok 5.
zz Po zakończeniu wybierania
zdjęć naciśnij przycisk <M>.
350
Przesyłanie obrazów do komputera / na serwer FTP
obraz.
6 Prześlij
zz Upewnij się, że na ekranie komputera
jest wyświetlany ekran EOS Utility.
zz Wybierz pozycję [Transfer
bezpośredni], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Wybierz opcję [OK] w oknie
dialogowym potwierdzenia, aby
przesłać obrazy do komputera.
zz W ten sposób można również
przesyłać obrazy wybrane za
pomocą opcji [Wielokr.].
ooPo wybraniu opcji [Wyb.obraz] można sprawdzić stan przesyłania
obrazów w lewej górnej części ekranu: brak oznaczenia: nie wybrano.
X: wybrane do przesłania. l: przesyłanie nie powiodło się.
k: przesyłanie powiodło się.
ooMożesz także wykonać instrukcje dotyczące przedstawione w części
[Transfer RAW+JPEG] (str. 349) i czynności 1–5 na poprzedniej
stronie, gdy aparat nie jest podłączony do komputera.
zzWybieranie wielu obrazów
zz Wybierz zakres
W pozycji [Wielokr.] wybierz opcję
[Wybierz zakres]. Wybór pierwszego
i ostatniego obrazu zakresu spowoduje
oznaczenie wszystkich obrazów
w zakresie z symbolem zaznaczenia
[X] i spowoduje przesłanie
pojedynczej kopii każdego z obrazów.
351
Przesyłanie obrazów do komputera / na serwer FTP
W folderze
Wybór opcji [Obrazy z folderu nie przetr.] spowoduje
zaznaczenie wszystkich niewysłanych obrazów w folderze.
Wybór opcji [Obrazy z folderu - błędy tr.] spowoduje
zaznaczenie wszystkich obrazów w folderze, których nie udało
się przesłać.
Wybór opcji [Kasuj historię trans.folderu] spowoduje
wyczyszczenie historii transferu obrazów w folderze. Po
wyczyszczeniu historii transferu można wybrać opcję [Obrazy
z folderu nie przetr.] i ponownie przesłać wszystkie obrazy
w folderze.
Na karcie
Opis opcji [Obrazy z karty nie przetr.], [Obrazy z karty błędy tr.] i [Kasuj historię transf. karty] można znaleźć
w części „o W folderze”.
ooEkran [Transfer bezpośredni] nie jest wyświetlany, jeśli na ekranie
komputera nie wyświetla się główny ekran EOS Utility.
ooNiektóre elementy menu nie są dostępne podczas przesyłania zdjęć.
ooMożna także przesyłać filmy.
ooPodczas transferu plików możliwe jest także wykonywanie zdjęć.
ooSzczegółowe informacje na temat opcji [Transfer z opisem] w części
[x1: Transfer obrazów] można znaleźć w instrukcji obsługi
bezprzewodowego przekaźnika danych WFT-E7 (wer. 2) (sprzedawany
osobno).
352
W Standard DPOF (Digital Print Order Format)
Standard DPOF (Digital Print Order Format) umożliwia drukowanie
obrazów zarejestrowanych na karcie zgodnie z instrukcjami
drukowania, takimi jak wybór obrazów, liczba odbitek itp. Można
wydrukować wiele zdjęć jednocześnie lub utworzyć polecenie wydruku
obrazów w laboratorium fotograficznym.
Użytkownik może wybrać opcje drukowania takie jak rodzaj wydruku,
opcje drukowania daty, numeru pliku itp. Opcje drukowania zostaną
zastosowane do wszystkich obrazów wybranych do drukowania.
(Nie ma możliwości ich indywidualnego ustawienia dla poszczególnych
obrazów).
Ustawianie opcji drukowania
Wybierz opcję [31: Polecenie
1 wydruku
obrazów].
2 Wybierz pozycję [Nastawy].
żądane opcje.
3 Ustaw
zz Ustaw opcje [Rodzaj wydruku],
[Datami] i [Numer pliku].
Rodzaj
wydruku
K Standard
Wydruk jednego obrazu na jednym arkuszu.
L Skorowidz
Wydruk wielu miniatur obrazów na jednym
arkuszu.
K
L
Data
Numer pliku
Oba rodzaje
Wł.
Wył.
Wł.
Wył.
Wydruk standardowych odbitek oraz miniatur.
[Wł.] wydruk daty rejestracji obrazu.
[Wł.] wydruk numeru pliku.
353
Standard DPOF (Digital Print Order Format)
ekran nastaw.
4 Zamknij
zz Naciśnij przycisk <M>.
zz Następnie wybierz opcję [Wyb.obraz]
lub [Wielokr.], aby wybrać obrazy,
które mają zostać wydrukowane.
ooObrazów RAW i filmów nie można wybrać do wydruku.
ooW przypadku drukowania obrazu o dużej wielkości z ustawieniem
[Miniatury] lub [Oba rodzaje] (str. 353) wglądówka może nie zostać
wydrukowana na niektórych drukarkach. W takim przypadku należy
zmienić rozmiar obrazu (str. 345), a następnie wydrukować wglądówkę.
ooW przypadku niektórych ustawień rodzaju wydruku i drukarek data
i numer pliku mogą nie zostać wydrukowane, nawet jeśli w pozycji
[Datami] i [Numer pliku] została wybrana opcja [Wł.].
ooW przypadku wyboru opcji [Miniatury] nie można jednocześnie wybrać
opcji [Wł.] w pozycjach [Datami] i [Numer pliku].
ooW przypadku drukowania z wykorzystaniem standardu DPOF należy
użyć karty, dla której ustawiono dane polecenia wydruku obrazów.
Nie można drukować z określonym poleceniem wydruku w przypadku
wyodrębnienia z karty samych obrazów do wydrukowania.
ooNiektóre drukarki i laboratoria fotograficzne zgodne ze standardem
DPOF mogą nie wydrukować zdjęć zgodnie z wprowadzonymi
ustawieniami. Przed rozpoczęciem drukowania należy zapoznać się
z instrukcją obsługi drukarki. W przypadku laboratorium sprawdzić
jego zgodność ze standardem podczas zamawiania zdjęć.
ooNie należy w tym aparacie konfigurować ustawień drukowania dla zdjęć
z ustawieniami DPOF zapisanymi przez inny aparat. Może nastąpić
nieumyślne zastąpienie wszystkich poleceń wydruku obrazów. Ponadto
w zależności od typu obrazu polecenie wydruku obrazów może nie być
dostępne.
Obrazy można wysłać z aparatu za pośrednictwem sieci Wi-Fi do drukarki
zgodnej ze standardem PictBridge (bezprzewodowa sieć LAN), a następnie
wydrukować obrazy (drukowanie bezpośrednie) (str. 469).
354
Standard DPOF (Digital Print Order Format)
Określanie obrazów do drukowania
zzWybieranie obrazów
Wybierz i określ obrazy jeden po drugim.
Naciśnij przycisk <M>, aby zapisać
polecenie wydruku obrazów na karcie.
(1)
(2)
Standard / Oba rodzaje
Aby wydrukować kopię wyświetlonego
obrazu, naciśnij przycisk <0>.
Za pomocą przycisków <W> <X>
można ustawić liczbę kopii wydruku
(maks. 99 sztuk).
(1)
(2)
(3) (4)
Liczba
Łączna liczba wybranych obrazów
Skorowidz
Naciśnij przycisk <0>, aby umieścić
w polu symbol zaznaczenia [X]. Obraz
zostanie uwzględniony na wglądówce.
(3)
(4)
Symbol zaznaczenia
Ikona miniatur
zzWybieranie wielu obrazów
Wybierz zakres
W pozycji [Wielokr.] wybierz opcję
[Wybierz zakres]. Wybór pierwszego
i ostatniego obrazu zakresu spowoduje
oznaczenie wszystkich obrazów
w zakresie z symbolem zaznaczenia
[X] i spowoduje wydrukowanie
pojedynczej kopii każdego z obrazów.
355
Standard DPOF (Digital Print Order Format)
Wszystkie obrazy w folderze
Wybierz pozycję [Zaznacz wszystkie w folderze], a następnie
wybierz folder. Zostanie określone polecenie wydruku obrazów
jednej kopii wszystkich obrazów w folderze.
Jeśli zostanie wybrana pozycja [Kasuj cały wybór w folderze],
a następnie zostanie wybrany folder, polecenie wydruku obrazów
z tego całego folderu zostanie anulowane.
Wszystkie obrazy na karcie
Wybór opcji [Zaznacz wszystkie na karcie] spowoduje
oznaczenie do drukowania po jednej kopii wszystkich obrazów
na karcie.
Wybór opcji [Kasuj cały wybór na karcie] spowoduje
anulowanie polecenia wydruku wszystkich obrazów na karcie.
Jeśli kryteria wyszukiwania są ustawione za pomocą opcji [32: Ustaw
kryteria wyszukiwania] (str. 313) i wybrana zostanie opcja [Wielokr.],
wyświetlone zostaną opcje [Zaznacz wsz. znalezione obrazy]
i [Odznacz wsz. znalezione obrazy].
Wszystkie znalezione obrazy
Wybór opcji [Zaznacz wsz. znalezione obrazy] spowoduje
oznaczenie do drukowania po jednej kopii wszystkich obrazów
przefiltrowanych według kryteriów wyszukiwania.
Wybór opcji [Odznacz wsz. znalezione obrazy] spowoduje
anulowanie zlecenia wydruku wszystkich zaznaczonych obrazów.
ooObrazów RAW i filmów nie można wybrać do wydruku. Należy pamiętać,
że obrazy RAW lub filmy nie zostaną wybrane do druku, nawet jeśli
wybierze się wszystkie obrazy za pomocą funkcji [Wielokr.].
ooW przypadku korzystania z drukarki zgodnej ze standardem PictBridge
w ramach jednego polecenia wydruku obrazów nie należy określać
więcej niż 400 obrazów. Wybór większej liczby może spowodować,
że nie wszystkie obrazy zostaną wydrukowane.
356
p Wybieranie obrazów do fotoksiążki
Istnieje możliwość określenia maks. 998 obrazów do wydrukowania
w fotoksiążce. W przypadku użycia oprogramowania EOS Utility
(oprogramowanie EOS) do przesyłania obrazów do komputera
wybrane obrazy do fotoksiążki zostaną skopiowane do wyznaczonego
folderu. Ta funkcja służy do zamawiania fotoksiążek przez Internet.
Wybieranie pojedynczych obrazów
pozycję [31: Opcje
1 Wybierz
fotoksiążki].
2 Wybierz pozycję [Wybierz obrazy].
obraz, który ma być
3 Zaznacz
wybrany.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>,
aby zaznaczyć obraz, który ma
być wybrany, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Aby wybrać inne obrazy, który mają
być dodane do fotoksiążki, powtórz
punkt 3.
357
Wybieranie obrazów do fotoksiążki
Określanie zakresu obrazów dla fotoksiążki
Patrząc na obrazy w widoku indeksu, można jednocześnie określić
cały zakres (pierwszy i ostatni obraz) obrazów, które mają zostać ujęte
w fotoksiążce.
pozycję [Wielokr.].
1 Wybierz
zz W pozycji [31: Opcje fotoksiążki]
wybierz opcję [Wielokr.].
2 Wybierz pozycję [Wybierz zakres].
zakres obrazów.
3 Określ
zz Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia), a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Następnie wybierz ostatni obraz
(koniec zaznaczenia) i naciśnij
przycisk <0>.
ggDo wszystkich obrazów w zakresie
pomiędzy pierwszym i ostatnim
obrazem zostanie dołączony symbol
zaznaczenia [X].
358
Wybieranie obrazów do fotoksiążki
Wybieranie wszystkich obrazów w folderze lub na karcie
Istnieje możliwość jednoczesnego wybrania wszystkich obrazów
z folderu lub karty do fotoksiążki.
W pozycji [x1: Opcje fotoksiążki]
można wybrać dla opcji [Wielokr.]
ustawienie [Wszystkie obrazy
w folderze] lub [Wszystkie obrazy
na karcie], aby wskazać do fotoksiążki
wszystkie obrazy zapisane w folderze
lub na karcie.
Aby anulować wybór, wybierz opcję
[Kasuj cały wybór w folderze] lub
[Kasuj cały wybór na karcie].
Jeśli kryteria wyszukiwania są ustawione za pomocą opcji [32:
Ustaw kryteria wyszukiwania] (str. 313) i wybrana zostanie opcja
[Wielokr.], wyświetlone zostaną ustawienia [Wsz. znal. obrazy]
i [Odznacz wsz. znalezione obrazy].
W przypadku wybrania opcji [Wsz.
znal. obrazy] wszystkie znalezione
obrazy przefiltrowane według kryteriów
wyszukiwania zostaną ujęte w fotoksiążce.
Wybór opcji [Odznacz wsz. znalezione
obrazy] spowoduje anulowanie
polecenia utworzenia fotoksiążki
z wszystkich przefiltrowanych obrazów.
ooObrazów RAW i filmów nie można wybrać do umieszczenia
w fotoksiążce. Należy pamiętać, że obrazy RAW lub filmy nie zostaną
wyznaczone do umieszczenia w fotoksiążce, nawet jeśli wybierze się
wszystkie obrazy za pomocą funkcji [Wielokr.].
ooNie należy w tym aparacie konfigurować ustawień fotoksiążki dla
zdjęć z ustawieniami fotoksiążki skonfigurowanymi na innym aparacie.
Wszystkie ustawienia fotoksiążki mogą zostać nieumyślnie zastąpione.
359
360
5
Nastawy
Niniejszy rozdział opisuje ustawienia menu na karcie
nastaw ([5]).
zz Ikona M po prawej stronie tytułu strony oznacza, że funkcja
ta jest dostępna tylko w trybach [t], [d], [s], [f], [a]
oraz [BULB].
361
Menu kart: Nastawy
zzNastawy 1
str. 365
str. 367
str. 370
str. 372
str. 373
zzNastawy 2
str. 376
str. 377
str. 378
str. 379
str. 380
str. 383
zzNastawy 3
str. 384
str. 385
str. 386
str. 387
str. 391
str. 395
str. 396
362
Menu kart: Nastawy
zzNastawy 4
str. 397
str. 402
str. 402
str. 403
str. 406
zzNastawy 5
str. 407
str. 411
zzNastawy 6
str. 416
str. 417
str. 419
str. 420
str. 422
str. 422
str. 422 (nie wyświetlane
w trybie filmowania)
363
Menu kart: Nastawy
Podczas nagrywania filmów wyświetlany jest następujący
ekran dla funkcji [54].
str. 397
str. 402
str. 403
str. 404
str. 406
W trybach [A] i [y] wyświetlany jest następujący ekran dla
funkcji [56].
str. 416
str. 422
364
Tworzenie i wybieranie folderu
Istnieje możliwość dowolnego tworzenia i wybierania folderów, gdzie
zapisywane są zarejestrowane obrazy.
Tworzenie folderu
pozycję [51: Wybierz
1 Wybierz
folder].
2 Wybierz pozycję [Utwórz folder].
3 Wybierz opcję [OK].
365
Tworzenie i wybieranie folderu
Wybieranie folderu
(1)
(3)
(2)
(4)
zz Wybierz folder na ekranie wyboru
folderu.
zz Zarejestrowane obrazy są
przechowywane w wybranym
folderze.
(1)
(2)
(3)
(4)
Liczba obrazów w folderze
Najniższy numer pliku
Nazwa folderu
Najwyższy numer pliku
Foldery
Folder może zawierać do 9999 obrazów (numery plików od 0001 do
9999). Po zapełnieniu folderu automatycznie zostanie utworzony nowy
folder o wyższym numerze. Ponadto po zastosowaniu funkcji ręcznego
resetowania (str. 369) nowy folder zostanie utworzony automatycznie.
Można utworzyć foldery o numerach od 100 do 999.
Tworzenie folderów za pośrednictwem komputera
Otwórz zawartość karty na ekranie i utwórz nowy folder o nazwie „DCIM”.
Otwórz folder DCIM i utwórz żądaną ilość folderów, w celu zapisania
i ułożenia obrazów. Nazwa folderu musi mieć format „100ABC_D”.
Pierwsze trzy cyfry są zawsze numerem folderu (od 100 do 999).
Ostatnie pięć znaków alfanumerycznych może stanowić kombinacja
dużych i małych liter od A do Z, a także wartości liczbowych i symbolu
podkreślenia „_”. Nazwa nie może zawierać spacji. Ponadto nazwy folderów
nie mogą zawierać tych samych trzech początkowych cyfr (np. „100ABC_D”
i „100W_XYZ”), nawet jeśli pozostałe pięć znaków różni się.
366
Metody tworzenia numerów plików
Zarejestrowane obrazy zapisane
w folderze mają przypisany numer pliku
od 0001 do 9999. Można zmienić sposób
numerowania plików obrazów.
(Przykład) BE3B0001.JPG
Numer pliku
pozycję [51: Numery
1 Wybierz
plików].
element.
2 Wybierz
zz Wybierz opcję [Numeracja].
zz Wybierz opcję [Narastająco] lub
[Auto reset.].
zz Jeśli chcesz zresetować numerowanie
plików, wybierz opcję [Ręczny reset]
(str. 369).
zz Wybierz przycisk [OK], aby utworzyć
nowy folder, a numer pliku rozpocznie
się od 0001.
Jeśli w folderze 999 numer pliku osiągnie 9999, rejestrowanie obrazów nie
będzie możliwe, nawet gdy na karcie jest wolne miejsce. Na ekranie będzie
wyświetlany komunikat o konieczności wymiany karty. Należy wymienić
kartę na nową.
367
Metody tworzenia numerów plików
Narastająco
Gdy chce się kontynuować numerację plików nawet po wymianie
karty lub utworzeniu nowego folderu.
Nawet jeśli użytkownik wymieni kartę lub utworzy nowy folder,
numeracja plików będzie kontynuowana aż do numeru 9999. Jest
to przydatne, jeśli obrazy numerowane w zakresie od 0001 do 9999
mają być zapisywane na wielu kartach pamięci lub wielu lokalizacjach
w jednym folderze na komputerze.
Jeśli wymieniana karta lub istniejący już folder zawiera wcześniej
zarejestrowane obrazy, numery plików nowych obrazów mogą
zachować ciągłość z uwzględnieniem numerów plików zapisanych
już na karcie lub w folderze. Aby korzystać z narastających numerów
plików, zaleca się używanie zawsze świeżo sformatowanej karty.
Numerowanie plików po wymianie karty Numerowanie plików po utworzeniu folderu
Karta 1
Karta 2
Karta 1
100
0051
0052
(1)
(1)
368
Kolejny numer pliku
101
0051
0052
Metody tworzenia numerów plików
Automatyczne resetowanie
Gdy chce się rozpocząć numerację plików od 0001 po każdej
wymianie karty lub utworzeniu nowego folderu.
Po wymianie karty lub utworzeniu folderu numeracja plików nowo
zapisanych obrazów rozpocznie się od 0001. Jest to przydatne,
jeśli obrazy mają być porządkowane według kart lub folderów.
Jeśli wymieniana karta lub istniejący już folder zawiera wcześniej
zarejestrowane obrazy, numery plików nowych obrazów mogą
zachować ciągłość z uwzględnieniem numerów plików zapisanych już
na karcie lub w folderze. Aby zapisywać obrazy, których numery plików
mają się rozpoczynać od wartości 0001, należy zawsze używać świeżo
sformatowanej karty.
Numerowanie plików po wymianie karty
Karta 1
Numerowanie plików po utworzeniu folderu
Karta 2
Karta 1
100
0051
0001
101
0051
0001
(1)
(1)
Numery plików zostaną zresetowane
Ręczny reset
W przypadku gdy chce się rozpocząć numerację plików od 0001
lub w przypadku zapisu plików w nowym folderze.
Po ręcznym resetowaniu numerów plików automatycznie jest tworzony
nowy folder, a numery plików obrazów zapisywanych w tym folderze
rozpoczynają się od 0001.
Jest to przydatne na przykład wtedy, gdy korzystamy z odrębnych
folderów dla obrazów wykonanych wczoraj i dzisiaj.
369
Zmiana nazw plików
Nazwy plików składają się z czterech
znaków alfanumerycznych, po których
następuje czterocyfrowy numer obrazu
(str. 367) i rozszerzenie pliku. Można
zmienić pierwsze cztery znaki.
(Przykład) BE3B0001.JPG
Rejestrowanie / zmiana nazw plików
1 Wybierz pozycję [51: Nazwa pliku].
opcję [Zmiana nastaw
2 Wybierz
użytkownika*].
zz [Nast.użytk.1]
Można zarejestrować cztery wybrane
przez siebie znaki.
zz [Nast.użytk.2]
Można zarejestrować trzy wybrane
przez siebie znaki. Czwarty znak,
który odzwierciedla jakość obrazu
(str. 371), jest przypisywany
automatycznie.
litery i cyfry
3 Wprowadź
preferowanej nazwy pliku.
zz Skorzystaj z opcji [ ] lub naciśnij
przycisk <L>, aby usunąć zbędne
znaki.
370
Zmiana nazw plików
zz Użyj przycisków nawigacji <V> lub
pokrętła <5>, aby wybrać znak,
a następnie naciśnij przycisk <0>,
aby go wprowadzić.
] umożliwia zmianę
zz Wybór opcji [
trybu wprowadzania znaków.
ekran nastaw.
4 Zamknij
zz Naciśnij przycisk <M>,
5
a następnie przycisk [OK].
Wybierz zarejestrowaną
nazwę pliku.
zz Wybierz pozycję [Nazwa pliku].
zz Wybierz zarejestrowaną nazwę pliku.
Znak podkreślenia nie może być użyty jako pierwszy znak.
ooPo wybraniu opcji „*** + rozmiar obrazu” zgodnie z ustawieniem
użytkownika 2 i wykonaniu zdjęć znak przedstawiający bieżącą jakość
obrazu jest automatycznie dodawany jako czwarty znak w nazwie pliku.
„***M” = 74/84
„***L” = 73/83/1
„***T” = b
„***S” = 7a/8a
„***C” = F
Ten czwarty znak umożliwia określenie rozmiaru (jakości) obrazu, jeśli
obrazy zostaną zaimportowane do komputera lub innego urządzenia.
Na podstawie rozszerzenia pliku, można również rozróżnić obrazy RAW
i JPEG.
ooObrazy JPEG mają rozszerzenie „.JPG”, obrazy RAW — „.CR3”,
natomiast filmy — „.MP4”.
371
Konfigurowanie automatycznego obracania
obrazów pionowych
Można zmienić ustawienie automatycznego
obracania, które prostuje zdjęcia wykonane
w orientacji pionowej, gdy są wyświetlane.
pozycję
1 Wybierz
[51: Auto-obracanie].
2 Wybierz jedną z pozycji.
zzWł.zD
Automatycznie obraca obrazy podczas odtwarzania na aparacie
i komputerach.
zzWł.D
Automatycznie obraca obrazy jedynie podczas odtwarzania na
komputerach.
zzWył.
Obrazy wykonane po wybraniu opcji [Wył.] dla funkcji auto-obracania nie
zostaną obrócone podczas odtwarzania, nawet jeśli użytkownik wybierze
później opcję [Wł.] dla funkcji auto-obracania.
ooJeśli zdjęcie zostanie wykonane po skierowaniu aparatu w górę lub
w dół, automatyczne obracanie do właściwej orientacji dla przeglądania
może nie zadziałać prawidłowo.
ooJeśli obrazy nie są automatycznie obracane na komputerze, spróbuj
użyć oprogramowania EOS.
372
Formatowanie karty
Jeśli karta jest nowa lub została sformatowana (zainicjalizowana)
w innym aparacie lub w komputerze, zaleca się przeprowadzenie
formatowania karty w tym aparacie.
Po sformatowaniu karty zostaną usunięte wszystkie obrazy i dane,
które były na niej zapisane. Zostaną usunięte nawet chronione obrazy,
dlatego też należy upewnić się, że na karcie nie ma żadnych danych,
które chcemy zachować. W razie potrzeby przed sformatowaniem
karty należy przesłać obrazy i dane do komputera lub sporządzić
kopię zapasową w podobny sposób.
pozycję [51: Formatuj
1 Wybierz
kartę].
kartę.
2 Sformatuj
zz Wybierz opcję [OK].
zz W przypadku pełnego formatowania
naciśnij przycisk <L>, aby dodać
symbol zaznaczenia <X> do opcji
[Formatowanie pełne], a następnie
wybierz przycisk [OK].
ooPojemność karty wyświetlana na ekranie formatowania może być
mniejsza niż pojemność oznaczona na karcie.
ooW niniejszym urządzeniu zastosowano technologię exFAT na licencji
firmy Microsoft.
373
Formatowanie karty
Kartę należy formatować w następujących przypadkach:
zz Karta jest nowa.
zz Karta została sformatowana w innym aparacie lub
na komputerze.
zz Karta jest zapełniona zdjęciami lub innymi danymi.
zz Wyświetlany jest komunikat o błędzie dotyczący karty (str. 607).
Pełne formatowanie
zz Pełne formatowanie należy przeprowadzić, gdy zapisywanie na
karcie lub odczyt z niej trwa zbyt długo oraz w celu całkowitego
usunięcia danych z karty.
zz Pełne formatowanie powoduje skasowanie wszystkich zapisywalnych
sektorów na karcie, dlatego trwa dłużej niż formatowanie
standardowe.
zz Podczas pełnego formatowania można anulować formatowanie,
naciskając przycisk [Anuluj]. Nawet w takim przypadku zostanie
już ukończone formatowanie standardowe, co umożliwi normalne
korzystanie z karty.
Systemy plików karty
zz Karty pamięci SD/SDHC zostaną sformatowane w systemie FAT32.
Karty pamięci SDXC zostaną sformatowane w systemie exFAT.
zz W przypadku nagrywania filmu przy użyciu karty sformatowanej
w systemie exFAT film zostanie nagrany w pojedynczym pliku
(nie będzie dzielony na kilka plików), nawet jeśli jego rozmiar
przekracza 4 GB. (Plik filmu przekroczy 4 GB).
374
Formatowanie karty
ooMoże nie być możliwości korzystania z kart SDXC sformatowanych za
pomocą tego aparatu w innych aparatach. Należy również pamiętać, że
karty sformatowane w trybie exFAT mogą nie być rozpoznawane przez
niektóre systemy operacyjne komputera lub czytniki kart.
ooFormatowanie lub kasowanie danych na karcie nie powoduje całkowitego
usunięcia danych. Należy o tym pamiętać w przypadku sprzedaży lub
wyrzucania karty. Wyrzucając karty pamięci, należy podjąć odpowiednie
czynności w celu ochrony informacji osobistych, np. mechanicznie
uszkodzić kartę.
375
Ustawienia trybu Eco
Pozwala oszczędzać akumulator w trybie fotografowania. Kiedy aparat
nie jest używany, ekran zostaje przyciemniony, ograniczając zużycie
akumulatora.
1 Wybierz pozycję [52: Tryb Eco].
opcję [Wł.].
2 Wybierz
zz Ekran przyciemnia się, gdy aparat
nie jest używany przez około dwie
sekundy. Około 10 sekund po
przyciemnieniu ekran wyłącza się.
zz Aby uaktywnić ekran i przygotować
aparat do fotografowania, gdy ekran
jest wyłączony, naciśnij spust migawki
do połowy.
376
Ustawienia funkcji oszczędzania energii
Można dostosować czas automatycznego wyłączania się ekranu,
aparatu i wizjera (Wyśw. wył., Autom. wyłącz. i Wizjer wyłączony).
1 Wybierz pozycję [52: Oszcz.energii].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Nawet kiedy funkcja [Autom. wyłącz.]
jest ustawiona na [Wyłącz], ekran
wyłączy się po czasie ustawionym
w opcji [Wyśw. wył.].
Ustawienia [Wyśw. wył.] i [Autom. wyłącz.] nie mają zastosowania,
gdy dla trybu Eco ustawiono wartość [Wł.].
377
Regulacja jasności ekranu
Jasność ekranu i wizjera można dostosować osobno.
pozycję
1 Wybierz
[52: Jasność wyśw.].
odpowiedniej regulacji.
2 Dokonaj
zz Korzystając z wykresu szarości,
użyj przycisków <Y> <Z>, aby
dostosować jasność, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Podczas regulacji jasności wizjera
spójrz w wizjer podczas zmiany
ustawień.
Aby sprawdzić ekspozycję zdjęcia, zaleca się spojrzeć na histogram
(str. 307).
378
Regulacja odcienia koloru ekranu
Odcień koloru ekranu i wizjera można dostosować osobno.
1
Wybierz opcję [52: Odcień kol. wyśw.].
odpowiedniej regulacji.
2 Dokonaj
zz Użyj przycisków <W> <X> lub obróć
pokrętło <5>, aby wybrać pozycję,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Podczas regulacji odcienia koloru
wizjera spójrz w wizjer podczas
zmiany ustawień.
379
Ustawianie daty, godziny i strefy czasowej
Po pierwszym włączeniu zasilania lub po wyzerowaniu daty/czasu/
strefy czasowej należy wykonać poniższe czynności, aby w pierwszej
kolejności ustawić strefę czasową.
Ustawiając najpierw strefę czasową, można po prostu dostosować to
ustawienie w razie potrzeby w przyszłości, a data/godzina zostaną
odpowiednio zaktualizowane.
Ponieważ zarejestrowane obrazy zostaną uzupełnione o informacje
o dacie i godzinie utworzenia, należy pamiętać o ustawieniu daty/
godziny.
pozycję
1 Wybierz
[52: Data/czas/strefa].
strefę czasową.
2 Ustaw
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
wybrać pozycję [Strefa czasowa].
zz Naciśnij przycisk <0>.
380
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby
wybrać strefę czasową, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Jeśli Twojej strefy czasowej nie ma
na liście, naciśnij przycisk <M>,
a następnie ustaw różnicę względem
uniwersalnego czasu koordynowanego
(UTC) w polu [Różnica czasowa].
Ustawianie daty, godziny i strefy czasowej
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
wybrać pozycję [Różnica czasowa]
(+/-/godz./minut), a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Użyj przycisków <W> <X>,
aby ustawić wartość, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Po wprowadzeniu strefy czasowej
i różnicy czasowej użyj przycisków
<Y> <Z>, aby wybrać opcję [OK],
a następnie naciśnij przycisk <0>.
datę i godzinę.
3 Ustaw
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
wybrać pozycję, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby
ustawić wartość, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
czas letni.
4 Ustaw
zz Dostosuj ustawienia zależnie od potrzeb.
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
wybrać opcję [Y], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby
wybrać opcję [Z], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
zz Po wybraniu opcji [Z] dla czasu letniego
czas ustawiony w punkcie 3 przesunie
się do przodu o 1 godz. Wybranie opcji
[Y] spowoduje anulowanie czasu
letniego i przestawienie czasu do tyłu
o 1 godzinę.
ekran nastaw.
5 Zamknij
zz Użyj przycisków <Y> <Z>,
aby wybrać opcję [OK].
381
Ustawianie daty, godziny i strefy czasowej
ooUstawienia daty, godziny i strefy czasowej mogą zostać wyzerowane
w przypadku przechowywania aparatu bez akumulatora, wyczerpania
akumulatora lub wystawienia akumulatora na działanie ujemnych
temperatur przez dłuższy czas. W takim przypadku należy je ustawić
ponownie.
ooPo zmianie opcji [Strefa/Różnica czasowa] sprawdź, czy zostały
ustawione prawidłowe wartości daty/czasu.
Czas do automatycznego wyłączenia można wydłużyć, gdy wyświetlany
jest ekran [52: Data/czas/strefa].
382
Wybór języka interfejsu
pozycję
1 Wybierz
[52: Wybór językaK].
2 Wybierz żądany język.
383
Ustawianie standardu TV
Ustaw standard TV telewizora używanego do wyświetlania.
To ustawienie określa liczbę klatek na sekundę dostępną podczas
nagrywania filmów.
1 Wybierz pozycję [53: Standard TV].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz NTSC
Dla obszarów, w których obowiązuje
standard systemu telewizyjnego
NTSC (Ameryka Północna, Japonia,
Korea Południowa, Meksyk itp.).
zz PAL
Dla obszarów, w których obowiązuje
standard systemu telewizyjnego PAL
(Europa, Rosja, Chiny, Australia itp.).
384
Konfiguracja czułości sterowania dotykiem
1 Wybierz pozycję [53: Ster. dotykiem].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz [Standardowe] to standardowe
ustawienie.
zz [Duża czułość] zapewnia wyższą
czułość panelu dotykowego na dotyk
niż opcja [Standardowe].
zz Aby wyłączyć obsługę ekranu
dotykowego, wybierz opcję [Wyłącz].
Przestrogi dotyczące obsługi sterowania dotykiem
ooW związku z tym, że ekran nie jest czuły na nacisk, nie należy dotykać
ekranu ostrymi przedmiotami, takimi jak paznokcie czy długopisy, aby
sterować za pomocą dotyku.
ooNie należy obsługiwać ekranu dotykowego mokrymi palcami.
ooJeśli na ekranie znajdują się krople wody lub jest obsługiwany mokrymi
palcami, panel dotykowy może nie reagować lub działać nieprawidłowo.
W takim wypadku należy wyłączyć zasilanie i zetrzeć wilgoć ściereczką.
ooNałożenie na ekran dostępnej w handlu osłony lub naklejki ochronnej
może pogorszyć działanie funkcji dotykowych.
ooSzybkie wykonanie operacji dotykowej po ustawieniu opcji [Duża czułość]
może pogorszyć reakcję na dotyk.
385
Wyłączanie sygnałów dźwiękowych
podczas pracy aparatu
Można wyłączyć sygnały dźwiękowe informujące o uchwyceniu ostrości
obiektu lub innych operacjach.
1 Wybierz pozycję [53: Sygnał "bip"].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Dotknij
Sygnał dźwiękowy będzie wyciszony
tylko podczas korzystania z ekranu
dotykowego.
zz Wyłącz
Wyłącza sygnał dźwiękowy,
gdy obiekty są ostre, podczas
fotografowania przy użyciu
samowyzwalacza i podczas
korzystania z operacji dotykowych.
386
Sprawdzanie danych akumulatora
Można sprawdzić stan wykorzystywanego akumulatora. Rejestrując
w aparacie wiele akumulatorów, można sprawdzić ich przybliżoną
pozostałą pojemność i historię użycia.
Wybierz opcję [53: Dane akumulatora].
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(4)
(3)
(4)
(5)
(5)
Lokalizacja akumulatora
Model akumulatora lub rodzaj
domowego źródła zasilania.
Zostanie wyświetlony wskaźnik
poziomu naładowania akumulatora
(str. 49) razem ze stanem
naładowania akumulatora podanym
z dokładnością do 1%.
Liczba zdjęć wykonanych
z wykorzystaniem danego
akumulatora. Wartość jest resetowana
po naładowaniu akumulatora.
Stopień zużycia akumulatora jest
sygnalizowany w trzech poziomach.
(Zielony) :
Niski stopień zużycia akumulatora.
(Zielony) :
Nieco wyższy stopień zużycia
akumulatora.
(Czerwony) :
Zaleca się zakup nowego akumulatora.
Zalecane jest korzystanie z oryginalnego akumulatora LP-E6N/LP-E6 firmy
Canon. Używanie akumulatorów niebędących oryginalnymi produktami
firmy Canon może uniemożliwić optymalną pracę aparatu lub spowodować
jego nieprawidłowe działanie.
ooStan licznika migawki oznacza liczbę wykonanych zdjęć. (Filmowanie
nie jest wliczone).
ooDane akumulatora zostaną również wyświetlone w przypadku
korzystania z uchwytu pionowego BG-E22 (sprzedawany osobno).
ooJeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie komunikacji akumulatora,
postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w komunikacie.
387
Sprawdzanie danych akumulatora
Rejestrowanie akumulatorów w aparacie
Użytkownik może zarejestrować do sześciu akumulatorów LP-E6N/
LP-E6 w aparacie. Aby zarejestrować kilka akumulatorów w danym
aparacie, opisane poniżej procedury należy powtórzyć w przypadku
każdego akumulatora.
przycisk <B>.
1 Naciśnij
zz Gdy wyświetlony jest ekran danych
akumulatora, naciśnij przycisk <B>.
ggJeśli akumulator nie jest
zarejestrowany, jego wpis będzie
wyszarzony.
2 Wybierz pozycję [Zarejestruj].
opcję [OK].
3 Wybierz
ggAkumulator jest teraz wyświetlany
na biało.
Akumulatora nie można zarejestrować w przypadku używania akcesoriów
do gniazdek elektrycznych (sprzedawane osobno, str. 582).
388
Sprawdzanie danych akumulatora
Oznaczanie akumulatorów numerami seryjnymi
Oznaczenie zarejestrowanych akumulatorów LP-E6N/LP-E6
dostępnymi w sprzedaży etykietami z numerami seryjnymi ułatwi pracę.
etykiecie o wymiarach ok.
1 Na
25x15 mm zapisz numer seryjny (1).
(1)
7c40
0300
etykietę na miejscu.
2 Umieść
zz Ustaw przełącznik zasilania
w pozycji <2>.
zz Wyjmij akumulator z aparatu.
zz Umieść na nim etykietę w sposób
przedstawiony na rysunku (na boku
bez styków elektrycznych).
ooEtykietę należy umieścić na akumulatorze wyłącznie w sposób
przedstawiony w kroku 2. Niewłaściwe umieszczenie etykiety może
utrudnić włożenie akumulatora lub uniemożliwić włączenie aparatu.
ooEtykieta może się odkleić w przypadku korzystania z uchwytu pionowego
BG-E22 (sprzedawanego osobno) i częstego wkładania akumulatora do
koszyka baterii oraz wyjmowania go z niego. Jeśli etykieta odklei się,
przyklej nową.
389
Sprawdzanie danych akumulatora
Sprawdzanie pozostałej pojemności zarejestrowanego
akumulatora
Można sprawdzić pozostałą pojemność akumulatora, który aktualnie
nie jest używany, oraz datę jego ostatniego użycia.
(1)
(3)
(2)
Wyszukaj numer seryjny
akumulatora.
zz Znajdź numer seryjny akumulatora (1)
na etykiecie i wyszukaj go na ekranie
historii akumulatora.
ggUżytkownik może sprawdzić
przybliżoną pozostałą moc (2)
danego akumulatora oraz datę jego
ostatniego użycia (3).
Usuwanie informacji o zarejestrowanym akumulatorze
pozycję [Usuń dane].
1 Wybierz
zz Wykonaj czynności opisane w punkcie 2 na str. 387, aby
wybrać pozycję [Usuń dane].
dane akumulatora, które mają zostać usunięte.
2 Wybierz
ggPojawi się symbol [X].
przycisk <L>.
3 Naciśnij
zz Wybierz opcję [OK] w oknie dialogowym potwierdzenia.
390
f Czyszczenie matrycy
Samoczynne czyszczenie przedniej części matrycy jest wykonywane
po każdorazowym ustawieniu przełącznika zasilania w pozycji <2>.
Można również aktywować czyszczenie matrycy ręcznie.
Aktywacja natychmiastowego czyszczenia
pozycję [53: Czyszczenie
1 Wybierz
matrycy].
pozycję [Czyść terazf].
2 Wybierz
zz Wybierz opcję [OK] w oknie
dialogowym potwierdzenia.
391
Czyszczenie matrycy
Ustawianie automatycznego czyszczenia
pozycję
1 Wybierz
[Autoczyszczenief].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z>, aby
wybrać pozycję, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
ooAby uzyskać najlepsze rezultaty, należy czyścić aparat ustawiony
w stabilnej pozycji na biurku lub innej płaskiej powierzchni.
ooNawet powtórzenie procedury czyszczenia matrycy nie zapewni
znacznej poprawy. Opcja [Czyść terazf] może być niedostępna
bezpośrednio po czyszczeniu.
ooKropki światła mogą pojawić się na zarejestrowanych obrazach lub
na ekranie fotografowania, jeśli na matrycę ma wpływ promieniowanie
kosmiczne lub podobne czynniki. Wybór opcji [Czyść terazf] może
ograniczyć ich występowanie (str. 391).
392
Czyszczenie matrycy
Ręczne czyszczenie matrycyM
Kurz, którego nie dało się usunąć przez automatyczne czyszczenie
matrycy, można usunąć ręcznie np. za pomocą dostępnej w sprzedaży
gruszki lub podobnego narzędzia.
Matrycy światłoczuła jest niezwykle delikatna. Jeśli matryca ma
być czyszczona bezpośrednio, zaleca się przeprowadzenie tej
czynności w punkcie serwisowym firmy Canon.
pozycję [Czyść matrycę
1 Wybierz
ręcznie].
2 Wybierz opcję [OK].
3 Zdejmij obiektyw i wyczyść matrycę.
czyszczenie.
4 Zakończ
zz Ustaw przełącznik zasilania
w pozycji <2>.
W przypadku czyszczenia matrycy ręcznie należy używać w pełni
naładowanego akumulatora.
Zaleca się korzystanie z akcesoriów do gniazd sieciowych (sprzedawanych
osobno).
393
Czyszczenie matrycy
ooPodczas czyszczenia matrycy nie wolno wykonywać żadnej
z wymienionych poniżej czynności. Jeśli zasilanie zostanie odcięte,
migawka zamknie się. Może to spowodować uszkodzenie matrycy
światłoczułej i zasłon migawki.
• Ustawienie przełącznika zasilania w pozycji <2>.
• Wyjmowanie lub wkładanie akumulatora.
ooPowierzchnia matrycy światłoczułej jest niezwykle delikatna.
Podczas czyszczenia należy zachować szczególną ostrożność.
ooNależy użyć zwykłej dmuchawki bez pędzelka. Pędzelek może
spowodować porysowanie matrycy.
ooNie należy wkładać końcówki dmuchawki do aparatu poza krawędź
mocowania obiektywu. Jeśli zasilanie zostanie wyłączone, migawka
zamknie się, co może spowodować uszkodzenie migawki.
ooDo czyszczenia matrycy nie wolno używać sprężonego powietrza ani
innego gazu. Sprężone powietrze może spowodować uszkodzenie
matrycy, natomiast rozpylany gaz może spowodować jej zamrożenie
i zarysowanie.
ooJeśli podczas czyszczenia matrycy stan akumulatora będzie słaby,
sygnalizator dźwiękowy wyemituje sygnał ostrzegawczy. Zakończ
czyszczenie matrycy.
ooW przypadku zabrudzenia, którego nie można usunąć za pomocą
dmuchawki, zaleca się zlecenie czyszczenia matrycy w punkcie
serwisowym firmy Canon.
394
Ustawianie wyjściowej rozdzielczości HDMI
Ustaw rozdzielczość wyjściową obrazu używaną, gdy aparat jest
podłączony do telewizora lub zewnętrznego urządzenia nagrywającego
za pomocą kabla HDMI.
pozycję
1 Wybierz
[53: Rozdzielczość HDMI].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Autom.
Obrazy będą automatycznie
wyświetlane w rozdzielczości
odpowiadającej podłączonemu
telewizorowi.
zz 1080p
Obrazy wyjściowe w rozdzielczości
1080p. Wybierz, jeśli chcesz uniknąć
problemów z wyświetlaniem lub
opóźnieniami, gdy aparat przełącza
rozdzielczość.
395
Odtwarzanie obrazów RAW na telewizorach
HDR
Po podłączeniu aparatu do telewizora HDR można wyświetlać na nim
obrazy RAW w trybie HDR.
pozycję
1 Wybierz
[53: Wyjście HDMI HDR].
2 Wybierz opcję [Wł.].
ooOperacje na obrazach, takie jak obróbka obrazów RAW, nie są dostępne
podczas wyświetlania HDR.
ooObrazy JPEG są używane do wyświetlania w jakości HDR w przypadku
obrazów L (odpowiednik ISO 50) lub obrazów RAW z wielu ekspozycji.
ooUpewnij się, że telewizor HDR ma skonfigurowane wejście HDR.
Informacje dotyczące przełączania wejść znajdują się w instrukcji obsługi
telewizora.
ooW przypadku niektórych telewizorów obrazy mogą wyglądać
w niepożądany sposób.
ooNiektóre efekty obrazu i informacje mogą nie być wyświetlane na
telewizorze HDR.
396
Dostosowywanie informacji wyświetlanych
podczas fotografowania
Można dostosować szczegóły i ekrany informacji wyświetlane na
aparacie lub w wizjerze podczas fotografowania.
Wybierz pozycję
[54: Wyśw.inf. fotogr.].
Dostosowywanie informacji na ekranie
1 Wybierz pozycję [Ust.inf.na ekranie].
ekrany.
2 Wybierz
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby wybrać
ekrany informacyjne, które mają zostać
wyświetlone na wyświetlaczu aparatu.
zz Jeżeli nie chcesz, aby dane ekrany były
wyświetlane, naciśnij przycisk <0>,
aby usunąć symbol zaznaczenia [X].
zz Aby dokonać edycji ekranu, naciśnij
przycisk <B>.
edycji ekranu.
3 Dokonaj
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby
wybrać elementy, które mają być
wyświetlane na ekranie.
zz Jeżeli nie chcesz, aby dane elementy były
wyświetlane, naciśnij przycisk <0>,
aby usunąć symbol zaznaczenia [X].
zz Wybierz [OK], aby zarejestrować
ustawienie.
397
Dostosowywanie informacji wyświetlanych podczas fotografowania
Dostosowywanie informacji w wizjerze
Wybierz pozycję [Inf. w wizjerze/
1 ustaw.
przełącz.].
ekrany.
2 Wybierz
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby
wybrać ekrany informacyjne, które
mają zostać wyświetlone w wizjerze.
zz Jeżeli nie chcesz, aby dane
ekrany były wyświetlane, naciśnij
przycisk <0>, aby usunąć symbol
zaznaczenia [X].
zz Aby dokonać edycji ekranu, naciśnij
przycisk <B>.
edycji ekranu.
3 Dokonaj
zz Użyj przycisków <W> <X>, aby
wybrać elementy, które mają być
wyświetlane w wizjerze.
zz Jeżeli nie chcesz, aby dane
elementy były wyświetlane, naciśnij
przycisk <0>, aby usunąć symbol
zaznaczenia [X].
zz Wybierz [OK], aby zarejestrować
ustawienie.
398
Dostosowywanie informacji wyświetlanych podczas fotografowania
Pionowy wyśw. wizjera
Możesz wybrać sposób wyświetlania informacji w wizjerze podczas
robienia zdjęć w pionie.
pozycję [Pion. wyśw.
1 Wybierz
w wizj.
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Wł.
Informacje są automatycznie
obracane, co ułatwia czytanie.
zz Wył.
Informacje nie są automatycznie
obracane.
Wyświetlanie siatki
Siatka może być wyświetlana na ekranie i w wizjerze.
1 Wybierz pozycję [Wyświetl. siatki].
2 Wybierz jedną z pozycji.
399
Dostosowywanie informacji wyświetlanych podczas fotografowania
Konfigurowanie histogramu
Opcja ta pozwala wybrać treść i rozmiar wyświetlanego histogramu.
1 Wybierz pozycję [Histogram].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Wybierz treść ([Jasność] lub [RGB])
i rozmiar ([Duży] lub [Mały]).
zz Aby potwierdzić ustawienia, naciśnij
przycisk <M>.
Ustawianie odległości ustawiania ostrości
Podczas korzystania z obiektywów RF można wyświetlić odległość
ustawiania ostrości. W widoku odległości ustawiania ostrości można
wybrać czas i jednostkę miary.
1 Wybierz pozycję [Wyśw. odległ.ostr.].
2 Wybierz czas wyświetlania.
jednostkę miary.
3 Wybierz
zz Aby potwierdzić ustawienia, naciśnij
przycisk <M>.
400
Dostosowywanie informacji wyświetlanych podczas fotografowania
Kasowanie nastaw
Możesz przywrócić domyślne ustawienia [Wyśw.inf. fotogr.].
1 Wybierz opcję [Resetuj].
2 Wybierz opcję [OK].
401
Ustawianie priorytetu dla parametrów fotografowania
Można wybrać parametr wyświetlania zdjęć, który ma stanowić priorytet
na ekranie informacji o fotografowaniu.
pozycję
1 Wybierz
[54: Parametry wyśw.].
2 Wybierz jedną z pozycji.
Ustawianie formatu wyświetlania w wizjerze
Można wybrać format wyświetlania obrazu w wizjerze.
pozycję [54: Format obr.
1 Wybierz
w wizj.].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Użyj przycisków <W> <X>,
aby dokonać wyboru.
zz Aby zapisać ustawienie, naciśnij
przycisk <0>.
402
Ustawianie trybu wyświetlania
Można wybrać tryb wyświetlania obrazów na ekranach fotografowania.
1 Wybierz opcję [54: Ustaw. wyśw.].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Auto
Zwykle do wyświetlania używaj
ekranu, ale przełącz się na wizjer,
gdy przez niego spoglądasz.
zz Ręcznie
Możesz ograniczyć wyświetlanie do
samego ekranu lub samego wizjera.
ekran lub wizjer.
3 Wybierz
zz Naciśnij przycisk <0>, aby
potwierdzić ustawienie.
403
Dostosowywanie funkcji spustu migawki
Istnieje możliwość ustawienia funkcji uruchamianych poprzez
wciśnięcie spustu migawki do połowy lub do końca podczas filmowania.
1
Wybierz pozycję [54: F-cja przyc. V].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Do połowy
Określ, czy naciśnięcie spustu
migawki do połowy ma uruchamiać
pomiar, pomiar i tryb Filmowy Serwo
AF, czy pomiar i tryb One-Shot AF.
zz Do oporu
Określ, czy naciśnięcie spustu
migawki do końca zostanie
zignorowane, czy też rozpocznie/
zakończy filmowanie.
Po ustawieniu opcji [Do oporu] na [Film - start/stop] można
rozpocząć/zatrzymać nagrywanie filmów nie tylko za pomocą przycisku
nagrywania filmów, ale także poprzez całkowite naciśnięcie spustu
migawki lub za pomocą elektronicznego wężyka spustowego RS-60E3
(sprzedawany osobno, str. 176).
Nawet po ustawieniu opcji [Do oporu] na [Bez funkcji] aparat rozpocznie
lub zakończy nagrywanie filmów poklatkowych, jeśli spust migawki zostanie
naciśnięty do oporu po skonfigurowaniu ustawień nagrywania filmów
poklatkowych.
404
1 Pomoc
Gdy poniżej menu wyświetlana jest opcja [zPomoc], można
wyświetlić opis danej funkcji, naciskając przycisk <B>. Naciśnij
przycisk ponownie, aby zakończyć wyświetlanie Pomocy. Aby
przewinąć ekran po wyświetleniu paska przewijania (1) po prawej
stronie, naciśnij klawisze <W> <X> lub obróć pokrętło <5>.
zzPrzykład: [z5: Redukow. zakłóceń - High ISO]
B
B
(1)
zzPrzykład: [56: Blokada kilku funkcji]
B
B
zzPrzykład: [23: Czuł.śledz.]
B
B
405
Pomoc
Rozmiar tekstu wyświetlania menu Pomoc
Można zmienić rozmiar tekstu dla wyświetlania menu Pomoc.
pozycję [54: Roz.tekstu
1 Wybierz
pomocy].
2 Wybierz jedną z pozycji.
zzPrzykład: [z5: Redukow. zakłóceń - High ISO]
Rozmiar tekstu: Mały
406
Rozmiar tekstu: Standard
Konfiguracja funkcji bezprzewodowych
Można podłączyć aparat do smartfona lub komputera bezprzewodowo
i wysłać zdjęcia lub zdalnie sterować aparatem.
opcję [55: Ustawienia
1 Wybierz
komun. bezprzew.].
element.
2 Wybierz
zz Szczegółowe informacje zawiera
Rozdział 6, „Funkcje Wi-Fi
(komunikacji bezprzewodowej)”.
407
Konfiguracja funkcji bezprzewodowych
Fotografowanie za pomocą pilota zdalnego sterowania
Sparowanie aparatu za pośrednictwem łączności Bluetooth
z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania BR-E1 (sprzedawany
osobno, obsługuje energooszczędną technologię Bluetooth), można
wyzwalać migawkę zdalnie z odległości do ok. 5 m od aparatu.
Parowanie
Aby użyć pilota BR-E1, należy najpierw sparować (połączyć
i zarejestrować) aparat i pilot.
opcję [55: Ustawienia
1 Wybierz
komun. bezprzew.].
pozycję [Funkcja
2 Wybierz
Bluetooth].
pozycję [Funkcja
3 Wybierz
Bluetooth].
pozycję [Pilot].
4 Wybierz
zz Jeśli pojawi się komunikat „Zarejestruj
nazwę aparatu do jego identyfikacji”,
zarejestruj nazwę zgodnie
z instrukcjami na str. 430.
408
Konfiguracja funkcji bezprzewodowych
pozycję [Parowanie].
5 Wybierz
zz Wybierz pozycję [Parowanie].
zz Wciśnij i przytrzymaj jednocześnie
przycisk <W> i przycisk <T> na
pilocie BR-E1 przez 3 sekundy
lub dłużej.
ggRozpocznie się parowanie
urządzeń. Po zakończeniu parowania
pilot BR-E1 będzie zarejestrowany
w aparacie.
Podczas wykonywania
zdjęć
w aparacie zdalne
6 Skonfiguruj
fotografowanie.
zz Wybierz [Q] lub [k] jako tryb
wyzwalania migawki (str. 144).
Podczas nagrywania
filmów
zz Dla funkcji [z2: Pilot] wybierz
wartość [Włącz].
zz Informacje na temat czynności po
zakończeniu parowania można znaleźć
w Instrukcji obsługi pilota BR-E1.
Połączenia Bluetooth zużywają moc akumulatora nawet po aktywacji
automatycznego wyłączania aparatu.
ooJeśli funkcja Bluetooth nie jest używana, zalecane jest wybranie dla
niej ustawienia [Wyłącz] w punkcie 4. Aby ponownie korzystać z pilota
zdalnego sterowania, wystarczy wybrać opcję [Pilot].
ooCzas do automatycznego wyłączenia może zostać przedłużony, jeśli
w aparacie ustawiono automatyczne fotografowanie.
409
Konfiguracja funkcji bezprzewodowych
Anulowanie parowania
Przed sparowaniem aparatu z innym pilotem BR-E1 należy usunąć
informacje o podłączonym pilocie zdalnego sterowania.
opcję [55: Ustawienia
1 Wybierz
komun. bezprzew.].
pozycję [Funkcja
2 Wybierz
Bluetooth].
opcję [Spr./kasuj inf.
3 Wybierz
o połączeniu].
4 Naciśnij przycisk <B>.
informacje o połączeniu.
5 Wykasuj
zz Wybierz opcję [OK].
410
Geoznakowanie obrazów
Możesz geoznakować obrazy za pomocą odbiornika GPS GP-E2
(sprzedawanego osobno) lub smartfona z włączoną funkcją Bluetooth.
Używanie odbiornika GP-E2
1
Zamocuj odbiornik GP-E2 na aparacie.
zz Zamocuj odbiornik GP-E2 na gorącej
stopce aparatu i włącz odbiornik.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w instrukcji obsługi odbiornika GP-E2.
pozycję [55: Nastawy
2 Wybierz
urządzenia GPS].
3 Wybierz pozycję [Odbiornik GPS].
zdjęcie.
4 Zrób
zz Szczegółowy opis pozycji [Nastawy]
zawiera instrukcja obsługi
odbiornika GP-E2.
Środki ostrożności podczas korzystania z odbiornika GP-E2
ooNależy sprawdzić kraje i regiony, w których jej używanie jest dozwolone,
i korzystać z niej zgodnie z prawem i przepisami obowiązującymi
w danym kraju lub regionie.
ooNależy się upewnić, że oprogramowanie sprzętowe odbiornika GP‑E2
zostało zaktualizowane do wer. 2.0.0 lub nowszej. Aktualizacja
oprogramowania sprzętowego wymaga kabla interfejsu. Instrukcje
dotyczące aktualizacji można znaleźć w witrynie firmy Canon.
ooKabel nie może służyć do podłączenia aparatu do odbiornika GP-E2.
ooKompas cyfrowy nie może być używany z aparatem, a kierunek
fotografowania nie jest zapisywany.
411
Geoznakowanie obrazów
Używanie smartfona
W smartfonie musi być zainstalowana specjalna aplikacja Camera
Connect (bezpłatna). Szczegółowe informacje dotyczące instalacji
aplikacji Camera Connect można znaleźć na stronie 427.
Określanie smartfona jako urządzenia GPS
usługi lokalizacyjne
1 Aktywuj
w smartfonie.
połączenie Bluetooth.
2 Nawiąż
zz Połącz aparat ze smartfonem za
pomocą połączenia Bluetooth.
Szczegółowe informacje na ten
temat można znaleźć na str. 429.
pozycję [55: Nastawy
3 Wybierz
urządzenia GPS].
412
Geoznakowanie obrazów
pozycję [Smartfon].
4 Wybierz
zz Wybierz pozycję [Smartfon]
w ustawieniu [Wybór urządz. GPS].
ggInformacje o lokalizacji mogą teraz
być pobierane ze smartfona.
zz Aby sprawdzić uzyskane informacje
o geoznacznikach (szerokość geogr.,
długość geogr., wysokość n.p.m.,
uniwersalny czas koordynowany
(UTC)), wybierz opcję [Ekran
informacji GPS] na ekranie
[Nastawy urządzenia GPS].
zdjęcie.
5 Zrób
zz Obrazy są oznaczane geoznacznikami
za pomocą informacji ze smartfona.
413
Geoznakowanie obrazów
Ekran połączenia GPS
Możesz sprawdzić stan pozyskiwania informacji o lokalizacji smartfona
na ekranach na potrzeby robienia zdjęć lub nagrywania filmów
(odpowiednio str. 619 i str. 621).
●●Szary: Usługi lokalizacyjne są wyłączone.
●●Miganie: Nie można uzyskać informacji o lokalizacji.
●●Wł.: Odebrano informacje o lokalizacji.
Szczegółowe informacje dotyczące stanu wskaźnika połączenia GPS
w przypadku używania odbiornika GP-E2 znajdują się w instrukcji
obsługi odbiornika GP-E2.
Dodawanie geoznaczników do zdjęć podczas fotografowania
Zdjęcia zrobione, gdy ikona GPS jest włączona, są oznaczane
geoznacznikami.
Dane geoznacznika
Informacje o lokalizacji dodane do zdjęć można sprawdzić na ekranie
informacji o obrazie (str. 304, 307).
(1)
(2)
(3)
(4)
414
(1)
(2)
(3)
(4)
Szerokość geograficzna
Długość geograficzna
Wysokość
Czas UTC (uniwersalny czas
koordynowany)
Geoznakowanie obrazów
ooSmartfon może uzyskiwać informacje o lokalizacji tylko wtedy, gdy jest
sparowany z aparatem za pomocą połączenia Bluetooth.
ooInformacje o kierunku nie są pobierane.
ooUzyskane informacje o lokalizacji mogą być niedokładne w zależności
od warunków podróży i stanu smartfona.
ooUzyskanie informacji o lokalizacji ze smartfona może zająć trochę czasu
po włączeniu aparatu.
ooInformacje o lokalizacji nie będą pobierane, jeżeli użytkownik wykona
którąś z poniższych operacji:
• Ustawienie w pozycji [Funkcja Bluetooth] opcji innej niż [Smartfon]
• Wyłączenie aparatu
• Wyjście z aplikacji Camera Connect
• Dezaktywacja usług lokalizacyjnych na smartfonie
ooInformacje o lokalizacji nie będą pobierane w poniższych sytuacjach:
• Wyłączenie zasilania aparatu.
• Zakończenie połączenia Bluetooth
• Niski poziom naładowania baterii w smartfonie
ooUniwersalny czas koordynowany (w skrócie UTC) jest zasadniczo taki
sam jak czas Greenwich.
ooW przypadku filmów dodawane są informacje GPS pobrane na początku.
415
R Ustawianie blokady kilku funkcji
Określa elementy sterujące aparatu, które będą blokowane
po włączeniu blokady wielofunkcyjnej. Pomoże to zapobiec
przypadkowym zmianom ustawień.
pozycję [56: Blokada kilku
1 Wybierz
funkcji].
elementy sterujące aparatu,
2 Wybierz
które mają zostać zablokowane.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby dodać
znacznik wyboru [X].
zz Wybierz opcję [OK].
ggNaciśnięcie przycisku <R>
spowoduje zablokowanie wybranych
elementów sterujących aparatu [X].
ooW trybie [A] można ustawić tylko opcję [Ster. dotykiem].
ooJeśli jej ustawienie zostanie zmienione na inne niż domyślne, po
prawej stronie opcji [56: Blokada kilku funkcji] zostanie wyświetlona
gwiazdka „*”.
416
w: Rejestrowanie własnych trybów fotografowaniaN
Bieżące ustawienia aparatu, np. funkcje fotografowania, funkcje
menu i ustawienia funkcji indywidualnych, można zarejestrować jako
własne tryby fotografowania przypisane do trybów of <w> do <y>.
Można zarejestrować różne funkcje, które będą używane podczas
fotografowania lub nagrywania filmów.
pozycję [56: Własny tryb
1 Wybierz
fotograf. (C1-C3)].
2 Wybierz pozycję [Rejestrowanie].
żądane elementy.
3 Zapisz
zz Wybierz własny tryb fotografowania,
który chcesz zarejestrować, a następnie
naciśnij przycisk [OK] na ekranie
rejestracji.
ggBieżące ustawienia aparatu zostaną
zarejestrowane jako własny trybie
fotografowania C*.
Automatyczna aktualizacja zarejestrowanych nastaw
Jeśli zmienisz ustawienie podczas fotografowania we własnym trybie
fotografowania, tryb może być automatycznie aktualizowany za
pomocą nowego ustawienia (automatyczna aktualizacja). Aby włączyć
tę automatyczną aktualizację, ustaw opcję [Autom. akt.nastaw] na
wartość [Włącz] w punkcie 2.
Anulowanie zarejestrowanych własnych trybów fotografowania
Jeśli w punkcie 2 wybrano opcję [Kasuj nastawy], mogą zostać
przywrócone ustawienia domyślne poszczególnych trybów bez
zarejestrowanych własnych trybów fotografowania.
417
Rejestrowanie własnych trybów fotografowania
Ustawienia karty Moje menu nie zostaną zapisane we własnych trybach
fotografowania.
Można także zmienić ustawienia fotografowania i ustawienia menu we
własnych trybach fotografowania.
418
Przywracanie ustawień domyślnych aparatuN
Istnieje możliwość przywrócenia domyślnych ustawień funkcji
fotografowania oraz ustawień funkcji menu.
pozycję [56: Kasowanie
1 Wybierz
nastaw aparatu].
2 Wybierz opcję [OK].
Aby dowiedzieć się, jak skasować wszystkie ustawienia funkcji
indywidualnych, patrz strona 554.
419
Ustawianie informacji o prawach autorskichN
Po ustawieniu informacji o prawach autorskich będą one rejestrowane
z obrazem jako informacje Exif.
pozycję [56: Inform.
1 Wybierz
o prawach autorskich].
2 Wybierz jedną z pozycji.
tekst.
3 Wprowadź
zz Użyj przycisków nawigacji <V> lub
pokrętła <5>, aby wybrać znak,
a następnie naciśnij przycisk <0>,
aby go wprowadzić.
zz Wybór opcji [ ] umożliwia zmianę
trybu wprowadzania znaków.
zz Można wprowadzić maks. 63 znaki.
zz Wybierz pozycję [ ] lub naciśnij
przycisk <L>, aby usunąć zbędne
znaki.
ekran nastaw.
4 Zamknij
zz Naciśnij przycisk <M>,
a następnie przycisk [OK].
420
Ustawianie informacji o prawach autorskich
Sprawdzanie informacji o prawach autorskich
Jeśli w punkcie 2 została wybrana
pozycja [Wyśw.inf.o prawach
autor.], można sprawdzić informacje
wprowadzone w pozycji [Autor]
i [Prawa autorskie].
Usuwanie informacji o prawach autorskich
Jeśli w punkcie 2 została wybrana pozycja [Usuń inf. o prawach
autor.], można usunąć informacje z pozycji [Autor] i [Prawa autorskie].
Jeśli wpis parametru „Autor” lub „Prawa autorskie” jest długi, może nie być
wyświetlany w całości po wybraniu opcji [Wyśw.inf.o prawach autor.].
Informacje o prawach autorskich można także ustawić lub sprawdzić
w narzędziu EOS Utility (oprogramowaniu EOS).
421
Sprawdzanie innych informacji
zzPobieranie instrukcji obsługi
Aby pobrać instrukcje obsługi, wybierz pozycję [56: Adres
URL instrukcji/oprogram.] i zeskanuj wyświetlony kod QR za
pomocą smartfona. Pamiętaj, że skanowanie kodów QR wymaga
odpowiedniej aplikacji.
zzWyświetlanie logo certyfikatówM
Wybierz opcję [56: Wyśw. logo cert.], aby wyświetlić logo
niektórych certyfikatów aparatu. Logo innych certyfikatów można
znaleźć w niniejszej Instrukcji obsługi, na korpusie aparatu i na
opakowaniu od aparatu.
zzWersja oprogramowania sprzętowegoM
Wybierz pozycję [56: Firmware], aby zaktualizować
oprogramowanie aparatu lub bieżącego obiektywu.
422
6
Funkcje Wi-Fi (komunikacji
bezprzewodowej)
W niniejszym rozdziale opisano, w jaki sposób można
przesyłać obrazy za pośrednictwem komunikacji Wi-Fi®
z aparatu do wielu kompatybilnych urządzeń oraz jak
korzystać z usług internetowych.
423
Możliwości funkcji Wi-Fi (komunikacji
bezprzewodowej)
(CANON iMAGE
GATEWAY)
(4) Wysyłanie
obrazów do usługi
internetowej
(3) Drukowanie obrazów
na drukarce Wi-Fi
(1) Komunikacja ze
smartfonem
(2) Korzystanie
z oprogramowania
EOS i innego
specjalistycznego
oprogramowania
Ważne
Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty
lub szkody powstałe w wyniku błędnych ustawień komunikacji
bezprzewodowej podczas używania aparatu. Ponadto firma Canon nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne straty lub zniszczenia
spowodowane użyciem aparatu.
W przypadku korzystania z funkcji komunikacji bezprzewodowej
należy skonfigurować odpowiednie zabezpieczenia na własne ryzyko
i według własnego uznania. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności
za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez dostęp osób
nieupoważnionych lub inne naruszenia zabezpieczeń.
424
Możliwości funkcji Wi-Fi (komunikacji bezprzewodowej)
(1) q Komunikacja ze smartfonem (str. 427)
Aparatem można sterować zdalnie i przeglądać na nim obrazy
za pośrednictwem połączenia Wi-Fi, korzystając z dedykowanej
aplikacji Camera Connect na smartfonach lub tabletach (zwanych
łącznie w niniejszej instrukcji „smartfonami”).
(2) D Korzystanie z oprogramowania EOS i innego
specjalistycznego oprogramowania (str. 461)
Podłączaj aparat do komputera przez Wi-Fi i obsługuj go zdalnie
za pomocą programu EOS Utility (oprogramowanie EOS). Dzięki
specjalnej aplikacji Image Transfer Utility 2 obrazy można również
automatycznie przesyłać na komputer.
(3) l Drukowanie obrazów na drukarce Wi-Fi (str. 469)
Podłączaj aparat do drukarki zgodnej ze standardem PictBridge
(bezprzewodowa sieć LAN) przez Wi-Fi, aby drukować obrazy.
(4) R Wysyłanie obrazów do usługi internetowej (str. 481)
Obrazy można udostępniać znajomym lub rodzinie w serwisach
społecznościowych lub w przeznaczonym dla klientów firmy Canon
fotograficznym serwisie online CANON iMAGE GATEWAY po
ukończeniu rejestracji członkowskiej (bezpłatnie).
425
Możliwości funkcji Wi-Fi (komunikacji bezprzewodowej)
Funkcje Bluetooth®
Parując aparat ze smartfonem kompatybilnym z technologią Bluetooth
o niskim poborze mocy (dalej „Bluetooth”), można:
●●samoczynnie nawiązać połączenie Wi-Fi za pomocą aparatu lub
smartfona (str. 448, 511);
●●nawiązać połączenie Wi-Fi z aparatem, nawet gdy jest wyłączony
(str. 437);
●●dodawać do obrazów informacje GPS pobrane przez smartfon
(str. 412).
Aparat można także połączyć z pilotem zdalnego sterowania BR-E1
(sprzedawanym osobno) za pośrednictwem łączności Bluetooth w celu
fotografowania ze zdalnym wyzwalaniem (str. 174).
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem
punktów dostępu
Aby nawiązać łączność Wi-Fi ze smartfonami lub komputerami
znajdującymi się już w sieci Wi-Fi, patrz punkt „Nawiązywanie
połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu” (str. 496).
Przestrogi dotyczące połączenia za pomocą kabla interfejsu
ooInne urządzenia, takie jak komputery, nie mogą być używane
z aparatem poprzez podłączenie ich za pomocą kabla interfejsu, gdy
aparat jest połączony z urządzeniami za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
Przed podłączeniem kabla interfejsu zakończ połączenie.
ooW przypadku podłączenia aparatu do komputera albo innego urządzenia
za pomocą kabla interfejsu nie można wybrać opcji [55: Ustawienia
komun. bezprzew.]. Odłącz kabel interfejsu przed konfiguracją ustawień.
Karty
ooAparatu nie można podłączyć przez Wi-Fi, w przypadku gdy w aparacie
nie ma karty (z wyjątkiem [D]). Ponadto w przypadku pozycji [l]
i usług internetowych nie można połączyć aparatu przez Wi-Fi, jeżeli
na karcie nie ma zapisanych obrazów.
Korzystanie z aparatu po nawiązaniu połączenia Wi-Fi
ooJeśli chcesz nadać priorytet połączeniu Wi-Fi, nie posługuj się
przełącznikiem zasilania, nie otwieraj pokrywy gniazda karty i pokrywy
komory akumulatora ani nie korzystaj z innych elementów sterujących
aparatu. W przeciwnym wypadku połączenie Wi-Fi zostanie zakończone.
426
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem
za pośrednictwem sieci Wi-Fi
W tej części objaśniono sposób nawiązywania połączenia między
aparatem a smartfonem za pomocą sieci Wi-Fi.
zz Połączenie ze smartfonem przez Wi-Fi umożliwia wykonywanie
poniższych czynności:
●●Wyświetlanie obrazów przechowywanych w pamięci aparatu na
smartfonie i zapisywanie ich w pamięci smartfona.
●●Obsługa aparatu w celu wykonywania zdjęć oraz modyfikacja jego
ustawień za pomocą smartfona.
●●Wysyłanie obrazów z aparatu do smartfona.
zz Aby nawiązać łączność Wi-Fi za pośrednictwem punktu dostępu,
patrz punkt „Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem
punktów dostępu” (str. 496).
Wybór metody połączenia z siecią Wi-Fi
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem zgodnym
z technologią Bluetooth za pomocą sieci Wi-Fi (str. 429)
Po uprzednim nawiązaniu połączenia za pomocą technologii Bluetooth
z urządzeniem zgodnym z tą technologią w celu połączenia z siecią
Wi-Fi wystarczy wykonać odpowiednią operację z poziomu aparatu
lub smartfona.
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pomocą sieci
Wi-Fi z poziomu menu [Funkcja Wi-Fi] (str. 440)
Za pomocą sieci Wi-Fi można nawiązać połączenie ze smartfonem
nieobsługującym technologii Bluetooth lub smartfonem, przy użyciu
którego nie można w danej chwili skorzystać z technologii Bluetooth.
Instalacja aplikacji Camera Connect w smartfonie
Aby połączyć aparat ze smartfonem, potrzebny jest smartfon, na którym
zainstalowany jest system Android lub iOS. Dodatkowo w smartfonie
musi zostać zainstalowana aplikacja dedykowana Camera Connect
(bezpłatna).
427
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
zz Należy korzystać z najnowszej wersji systemu operacyjnego
smartfona.
zz Aplikację Camera Connect można pobrać ze sklepu Google
Play lub App Store. Dostęp do sklepu Google Play lub App Store
można również uzyskać za pomocą kodów QR wyświetlanych po
sparowaniu lub połączeniu aparatu ze smartfonem za pośrednictwem
sieci Wi-Fi.
Android
iOS
ooInformacje dotyczące obsługiwanych wersji systemów operacyjnych są
dostępne na stronie pobierania aplikacji Camera Connect.
ooInterfejs lub funkcje aparatu i aplikacji Camera Connect mogą podlegać
zmianom w zależności od dostępności aktualizacji oprogramowania
układowego aparatu albo aktualizacji aplikacji Camera Connect,
systemu Android, iOS itd. W związku z powyższym wygląd interfejsu
aparatu lub aplikacji Camera Connect może się różnić od ukazanego
na przykładowych ilustracjach bądź opisanego w treści w niniejszej
instrukcji obsługi.
ooDo odczytania kodu QR wymagana jest aplikacja.
428
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem zgodnym
z technologią Bluetooth za pomocą sieci Wi-Fi
Czynności na aparacie (1)
opcję [55: Ustawienia
1 Wybierz
komun. bezprzew.].
2 Wybierz pozycję [Ustawienia Wi-Fi].
3 Wybierz pozycję [Wi-Fi].
pozycję [Włącz].
4 Wybierz
zz Po wyświetleniu ekranu [Ustawienia
Wi-Fi] naciśnij przycisk <M>,
aby powrócić do ekranu [Ustawienia
komun. bezprzew.].
429
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
pozycję
5 Wybierz
[Funkcja Bluetooth].
pozycję
6 Wybierz
[Funkcja Bluetooth].
7 Wybierz pozycję [Smartfon].
8 Zarejestruj [Nick].
zz Jeżeli chcesz używać wyświetlanego
nicka, naciśnij przycisk <M>.
zz W razie potrzeby możesz zmienić
nick (str. 514).
430
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
9 Wybierz opcję [OK].
10 Wybierz pozycję [Parowanie].
jedną z pozycji.
11 Wybierz
zz Jeżeli aplikacja Camera Connect
jest już zainstalowana, wybierz opcję
[Nie wyświetlaj].
zz Jeżeli aplikacja Camera Connect
nie została zainstalowana,
wybierz opcję [Android] lub [iOS]
i zeskanuj wyświetlony kod QR za
pomocą smartfona, aby przejść do
serwisu Google Play lub App Store
i zainstalować aplikację Camera
Connect.
ggRozpocznie się parowanie urządzeń.
431
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Czynności na smartfonie (1)
12 Włącz funkcję Bluetooth.
aplikację Camera
13 Uruchom
Connect.
Wybierz aparat, z którym chcesz
14 sparować
smartfona.
ggJeśli korzystasz ze smartfona
z systemem Android, przejdź
do punktu 16.
przycisku [Pair/Paruj]
15 Dotknij
(tylko system iOS).
432
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Czynności na aparacie (2)
16 Wybierz opcję [OK].
przycisk <0>.
17 Naciśnij
zz Parowanie zostało ukończone i aparat
jest połączony ze smartfonem przez
Bluetooth.
ggNa ekranie głównym aplikacji Camera
Connect pojawi się ikona Bluetooth.
ooUrządzeń nie można sparować ani połączyć przez Bluetooth, jeżeli
aparat jest podłączony do komputera albo innego urządzenia za pomocą
kabla interfejsu.
ooAparatu nie można jednocześnie podłączyć przez Bluetooth do dwóch
lub większej liczby urządzeń.
ooPołączenie Bluetooth zużywa moc akumulatora nawet po aktywacji
automatycznego wyłączania aparatu. Z tego względu podczas
korzystania z aparatu stan akumulatora może być niski.
Po nawiązaniu połączenia Bluetooth można skorzystać z elementów
sterujących aparatu, aby wysyłać obrazy do smartfona. Szczegółowe
informacje na ten temat można znaleźć na str. 448.
433
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Czynności na smartfonie (2)
funkcję aplikacji Camera
18 Wybierz
Connect.
zz W systemie iOS wybierz opcję
[Przyłącz się], gdy wyświetlony
zostanie komunikat z prośbą
o potwierdzenie połączenia
z aparatem.
zz Informacje na temat funkcji Camera
Connect znajdują się na stronie 444.
ggPo ustanowieniu połączenia Wi-Fi
zostanie wyświetlony ekran wybranej
funkcji.
ggW aparacie zostanie wyświetlony
komunikat [qWi-Fi włączona].
ggNa ekranie głównym aplikacji Camera
Connect zapalą się ikony Bluetooth
i Wi-Fi.
Połączenie Wi-Fi ze smartfonem zgodnym z Bluetooth zostało
właśnie nawiązane.
434
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
zz Instrukcje dotyczące zakańczania połączenia Wi-Fi znajdują się
w sekcji „Zakończenie połączenia Wi-Fi” (str. 457).
zz Zakończenie połączenia Wi-Fi spowoduje przełączenie aparatu
na połączenie Bluetooth.
zz Aby nawiązać ponownie połączenie przez Wi-Fi, należy zapoznać
się z rozdziałem „Ponowne łączenie przez Wi-Fi” (str. 509).
Ekran [qWi-Fi włączona]
Rozłączenie, zakończenie
zz Kończy połączenie Wi-Fi.
Potwierdzenie nastaw
zz Można sprawdzić nastawy.
Szczegóły błędu
zz Po wystąpieniu błędu połączenia Wi-Fi można sprawdzić szczegóły
błędu.
435
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Ekran [Funkcja Bluetooth]
Na ekranie [Funkcja Bluetooth] można zmienić lub sprawdzić
ustawienia funkcji Bluetooth.
Funkcja Bluetooth
zz Wybierz urządzenie, z którym chcesz
sparować aparat.
zz Jeśli funkcja Bluetooth nie będzie
używana, wybierz opcję [Wyłącz].
Parowanie
zz Sparuj aparat z urządzeniem
wybranym w pozycji [Funkcja
Bluetooth].
Sprawdź/kasuj informacje
o połączeniu
zz Można sprawdzić nazwę i stan
komunikacji sparowanego urządzenia.
zz Aby usunąć rejestrację sparowanego
urządzenia, naciśnij przycisk <B>.
Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w rozdziale „Usuwanie
rejestracji sparowanego urządzenia”
(str. 439).
Adres Bluetooth
zz Można sprawdzić adres Bluetooth
aparatu.
436
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Funkcja Połączony po wył.
zz Wybranie opcji [Włącz] umożliwia
wyświetlanie zdjęć z aparatu
i sterowanie nim za pośrednictwem
sieci Wi-Fi, nawet gdy jest wyłączony.
Szczegółowe informacje na ten
temat można znaleźć w punkcie
„Nawiązywanie połączenia Wi-Fi
z aparatem, gdy jest wyłączony”.
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi z aparatem, gdy jest wyłączony
Po sparowaniu urządzeń możesz używać smartfona do łączenia się za
pośrednictwem sieci Wi-Fi i przesyłania zdjęć z aparatu, nawet gdy jest
on wyłączony.
Konfigurowanie opcji [Połączony po wył.]
pozycję [Funkcja Bluetooth].
1 Wybierz
zz Wybierz pozycję [Funkcja Bluetooth]
na ekranie [Ustawienia komun.
bezprzew.].
opcję [Połączony po wył.]
2 Przełącz
na [Włącz].
zz Na ekranie [Funkcja Bluetooth]
przełącz opcję [Połączony po wył.]
na [Włącz].
Nawet gdy aparat jest wyłączony,
pozostanie sparowany ze smartfonem
za pośrednictwem łączności
Bluetooth.
437
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi z aparatem, gdy jest
wyłączony
aplikację Camera Connect.
1 Uruchom
zz Uruchom aplikację Camera Connect
w smartfonie sparowanym z aparatem
przez Bluetooth.
opcję [Images on camera/
2 Wybierz
Obrazy w aparacie].
zz W menu aplikacji Camera Connect
wybierz opcję [Images on camera/
Obrazy w aparacie].
W systemie iOS wybierz opcję
[Przyłącz się], gdy wyświetlony
zostanie komunikat z prośbą
o potwierdzenie połączenia
z aparatem.
Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi
zostanie wyświetlona lista obrazów
zapisanych w aparacie.
Używanie aplikacji Camera Connect
zz Z poziomu aplikacji Camera Connect można przesyłać obrazy
do smartfona oraz usuwać i oceniać obrazy zapisane w aparacie.
zz Aby zakończyć połączenie Wi-Fi, naciśnij przycisk [ ] na ekranie
głównym aplikacji Camera Connect (str. 457).
ooTa funkcja jest niedostępna, gdy aparat nie jest sparowany ze
smartfonem przez Bluetooth.
ooFunkcji nie można używać po zresetowaniu ustawień komunikacji
bezprzewodowej ani po usunięciu informacji o połączeniu ze smartfona.
438
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Usuwanie rejestracji sparowanego urządzenia
Aby sparować aparat z innym smartfonem, usuń rejestrację uprzednio
sparowanego urządzenia na ekranie [Funkcja Bluetooth] (str. 436).
Czynności na aparacie
opcję [Spr./kasuj inf.
1 Wybierz
o połączeniu].
2 Naciśnij przycisk <B>.
informacje o połączeniu.
3 Wykasuj
zz Wybierz opcję [OK].
Czynności na smartfonie
rejestrację aparatu.
4 Usuń
zz W ustawieniach Bluetooth na
smartfonie wybierz nick aparatu,
którego rejestrację chcesz usunąć.
439
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pomocą sieci
Wi-Fi z poziomu menu [Funkcja Wi-Fi]
Czynności na aparacie (1)
nastawach sieci Wi-Fi wybierz
1 Wopcję
[Włącz].
zz Patrz punkty 1–4 na stronie 429.
2 zzWybierz pozycję [Funkcja Wi-Fi]
Wybierz pozycję [Funkcja Wi-Fi].
na ekranie [Ustawienia komun.
bezprzew.].
nick.
3 Zarejestruj
zz Jeśli pojawi się ekran [Nick],
4
zarejestruj swój nick (str. 430).
Wybierz opcję [q] (Podłącz do
smartfona).
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(str. 509), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
pozycję [Rejestruj
5 Wybierz
urządzenie do łączenia].
440
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
jedną z pozycji.
6 Wybierz
zz Jeżeli aplikacja Camera Connect jest
już zainstalowana, wybierz opcję [Nie
wyświetlaj].
zz Jeżeli aplikacja Camera Connect nie
została zainstalowana, wybierz na
ekranie po lewej opcję [Android] lub
[iOS], zeskanuj wyświetlony kod QR
za pomocą smartfona, a następnie
przejdź do serwisu Google Play
lub App Store i zainstaluj aplikację
Camera Connect.
(1)
(2)
identyfikator SSID
7 Sprawdź
(nazwę sieci) i hasło.
zz Sprawdź identyfikator SSID (1)
i hasło (2) wyświetlane na ekranie
aparatu. Na końcu nazwy sieci (SSID)
wyświetla się tekst „_Canon0A”.
zz Jeżeli na ekranie [Ustawienia WiFi] dla pozycji [Hasło] wybrano
ustawienie [Brak], hasło nie
będzie wyświetlane ani wymagane.
Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć na str. 533.
Wybierając opcję [Przełącz sieć] w punkcie 7, można nawiązać połączenie
Wi-Fi przez punkt dostępu (str. 496).
441
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Czynności na smartfonie
Ekran smartfona
(przykładowy)
czynności na smartfonie,
8 Wykonaj
aby nawiązać połączenie Wi-Fi.
zz Włącz funkcję Wi-Fi na smartfonie,
a następnie wybierz identyfikator
SSID (nazwa sieci) sprawdzony
w punkcie 7.
zz W przypadku hasła wprowadź hasło
sprawdzone w punkcie 7.
aplikację Camera Connect.
9 Uruchom
zz Gdy w aparacie zostanie wyświetlony
ekran [Oczekiwanie na połączenie],
uruchom aplikację Camera Connect
w smartfonie.
Wybierz aparat, z którym chcesz się
10 połączyć
za pośrednictwem Wi-Fi.
zz Dotknij aparatu, z którym
chcesz nawiązać połączenie za
pośrednictwem Wi-Fi, w menu
[Cameras/Aparaty] aplikacji
Camera Connect.
Czynności na aparacie (2)
połączenie Wi-Fi.
11 Ustanów
zz Wybierz opcję [OK].
zz Aby określić wyświetlane obrazy,
naciśnij przycisk <B>. Informacje
o wprowadzaniu tych ustawień można
znaleźć w punkcie 5 na stronie 459.
442
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
ggNa smartfonie zostanie wyświetlone
okno główne aplikacji Camera
Connect.
Połączenie Wi-Fi ze smartfonem
zostało właśnie nawiązane.
zz Obsługuj aparat za pomocą aplikacji
Camera Connect. Patrz str. 444.
zz Instrukcje dotyczące zakańczania połączenia Wi-Fi znajdują się
w sekcji „Zakończenie połączenia Wi-Fi” (str. 457).
zz Aby nawiązać ponownie połączenie przez Wi-Fi, należy zapoznać
się z rozdziałem „Ponowne łączenie przez Wi-Fi” (str. 509).
Ekran [qWi-Fi włączona]
Rozłączenie, zakończenie
zz Kończy połączenie Wi-Fi.
Potwierdzenie nastaw
zz Można sprawdzić nastawy.
Szczegóły błędu
zz Po wystąpieniu błędu połączenia Wi-Fi można sprawdzić szczegóły
błędu.
Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi można wysyłać obrazy ze smartfona
za pomocą menu aparatu ([Wyślij obrazy do smartfona]) lub ekranu
szybkich nastaw podczas odtwarzania. Szczegółowe informacje na ten
temat można znaleźć na str. 448.
443
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Obsługa aparatu za pomocą smartfona
Główne funkcje aplikacji Camera Connect zostały opisane poniżej.
Images on camera (Obrazy
w aparacie)
zz Można przeglądać obrazy zapisane
w aparacie.
zz Obrazy zapisane w aparacie można
zapisać w smartfonie.
zz Na obrazach zapisanych w aparacie
można wykonywać różne operacje,
takie jak usuwanie.
Remote live view shooting (Zdalne fotografowanie w trybie
Live View)
zz W smartfonie można wyświetlić podgląd kadru w trybie Live View.
zz Użytkownik może fotografować, korzystając z funkcji zdalnego
wyzwalania.
Auto transfer (Automatyczne wysyłanie)
zz Umożliwia dostosowanie ustawień aparatu i aplikacji, aby automatycznie
przesyłać zdjęcia na smartfon podczas fotografowania (str. 446).
Location information (Informacje o lokalizacji)
zz Nieobsługiwane na tym aparacie.
Camera settings (Ustawienia aparatu)
zz Można zmieniać ustawienia aparatu.
444
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
ooZakończenie połączenia Wi-Fi podczas nagrywania filmu przy użyciu
funkcji fotografowania zdalnego ma skutki opisane poniżej.
• Trwające właśnie nagrywanie filmu w trybie filmowania będzie
kontynuowane.
• Trwające właśnie nagrywanie filmu w trybie fotografowania zostanie
zakończone.
ooNie można użyć aparatu do wykonywania zdjęć, jeżeli za pomocą
aplikacji Camera Connect przełączono tryb fotografowania na tryb
filmowania.
ooPo nawiązaniu połączenia Wi-Fi ze smartfonem pewne funkcje są
niedostępne.
ooW trybie zdalnego fotografowania szybkość AF może być niższa.
ooW zależności od stanu komunikacji funkcje wyświetlania obrazu lub
wyzwalania migawki mogą działać z opóźnieniem.
ooPodczas zapisywania obrazów w smartfonie nie można robić zdjęć
nawet w przypadku naciśnięcia spustu migawki aparatu. Ponadto
ekran aparatu może się wyłączać.
ooPołączenie Wi-Fi zostanie zakończone w przypadku ustawienia
przełącznika zasilania aparatu w pozycji <2> lub otwarcia pokrywy
gniazda karty lub pokrywy komory akumulatora.
ooNie można zapisać na smartfonie obrazów RAW. Po wybraniu obróbki
obrazu RAW, zostanie zapisany jako obraz JPEG.
ooPo nawiązaniu połączenia Wi-Fi funkcja automatycznego wyłączania
aparatu nie działa.
Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi zaleca się wyłączenie funkcji oszczędzania
energii w smartfonie.
445
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Automatyczne wysyłanie obrazów do smartfona podczas
fotografowania
Można automatycznie wysyłać zrobione zdjęcia. Przed wykonaniem
poniższych czynności upewnij się, że aparat jest połączony ze
smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
opcję [55: Ustawienia
1 Wybierz
komun. bezprzew.].
2 Wybierz pozycję [Ustawienia Wi-Fi].
pozycję [Wyślij do
3 Wybierz
smartfona po zarej.].
menu [Autom. wysyłka] wybierz
4 Wopcję
[Włącz].
446
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
opcję [Rozmiar do wysyłki].
5 Ustaw
zz Wybierz wielkość obrazu, a następnie
naciśnij przycisk <0>.
6 Zrób zdjęcie.
447
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Wysyłanie obrazów do smartfona z aparatu
Aparat umożliwia przesyłanie zdjęć do smartfona sparowanego przez
Bluetooth (tylko urządzenia z systemem Android) lub połączonego za
pośrednictwem sieci Wi-Fi.
(1) Korzystanie z opcji [Wyślij obrazy do smartfona] w celu
przesłania obrazów
opcję [55: Ustawienia
1 Wybierz
komun. bezprzew.].
opcję [Wyślij obrazy do
2 Wybierz
smartfona].
ggJeśli wykonasz tę operację,
gdy połączenie Bluetooth będzie
włączone, wyświetlony zostanie
komunikat i nastąpi zmiana
połączenia na połączenie Wi-Fi.
Wybierz opcje wysyłania i prześlij
3 zdjęcia.
448
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
(2) Wysłanie obrazów z poziomu ekranu szybkich nastaw podczas
ich odtwarzania
1 Odtwórz obraz.
2 Naciśnij przycisk <Q>.
pozycję [q].
3 Wybierz
ggJeśli wykonasz tę operację,
gdy połączenie Bluetooth będzie
włączone, wyświetlony zostanie
komunikat i nastąpi zmiana
połączenia na połączenie Wi-Fi.
Wybierz opcje wysyłania i prześlij
4 zdjęcia.
449
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
(3) Wybór opcji wysyłania i wysyłanie obrazów
Wysyłanie obrazów pojedynczo
obraz do wysłania.
1 Wybierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z> lub
obróć pokrętło <5>, aby wybrać
żądany obraz, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Naciśnij przycisk <1> i obróć
pokrętło <6> w lewo, aby wybrać
obraz do wysłania w widoku indeksu.
pozycję [Wyślij wyśw.].
2 Wybierz
zz W oknie [Rozmiar do wysyłki]
możesz wybrać rozmiar wysyłanego
obrazu.
450
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Wysyłanie wielu wybranych obrazów
1 Naciśnij przycisk <0>.
2 Wybierz pozycję [Wyślij wybrane].
obrazy, które chcesz wysłać.
3 Wybierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z> lub
obróć pokrętło <5>, aby wybrać
żądany obraz, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Naciśnij przycisk <1> i obróć pokrętło
<6> w lewo, aby włączyć tryb
podglądu trzech obrazów i wybrać
obraz. Aby powrócić do podglądu
pojedynczego obrazu, ponownie
naciśnij przycisk <1> i skorzystaj
z pokrętła <6>.
zz Po wybraniu obrazów, które chcesz
wysłać, naciśnij przycisk <M>.
451
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
ekran wyboru obrazu.
4 Zamknij
zz Wybierz opcję [OK].
opcję [Rozmiar do wysyłki].
5 Wybierz
zz Dostosuj ustawienia zależnie od
potrzeb.
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
6 Wybierz opcję [Wyślij].
Wysyłanie określonego zakresu obrazów
1 Naciśnij przycisk <0>.
2 Wybierz pozycję [Wyślij zakres].
452
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
zakres obrazów.
3 Określ
zz Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia), a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Wybierz ostatni obraz (koniec
zaznaczenia), a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Aby anulować zaznaczenie, powtórz
czynności opisane w tym punkcie.
zz Naciśnięcie przycisku <1> i obrócenie
pokrętła <6> umożliwia zmianę
liczby obrazów wyświetlanych
w indeksie.
zakres.
4 Potwierdź
zz Naciśnij przycisk <M>.
opcję [Rozmiar do wysyłki].
5 Wybierz
zz Dostosuj ustawienia zależnie od
potrzeb.
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
6 Wybierz opcję [Wyślij].
453
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Wysyłanie wszystkich obrazów na karcie
1 Naciśnij przycisk <0>.
2 Wybierz opcję [Wyśl.całą kartę].
opcję [Rozmiar do wysyłki].
3 Wybierz
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
4 Wybierz opcję [Wyślij].
454
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Wysyłanie obrazów spełniających kryteria wyszukiwania
Wysyłanie jednocześnie wszystkich obrazów spełniających kryteria
wyszukiwania ustawione w pozycji [Ustaw kryteria wyszukiwania].
Szczegółowe informacje na temat opcji [Ustaw kryteria wyszukiwania]
można znaleźć w punkcie „Filtrowanie obrazów do odtwarzania” (str. 313).
1 Naciśnij przycisk <0>.
2 Wybierz opcję [Wyślij wsz.znal.].
opcję [Rozmiar do wysyłki].
3 Wybierz
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
4 Wybierz opcję [Wyślij].
455
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Kończenie transferu obrazów
Wysyłanie obrazów z aparatu po sparowaniu przez Bluetooth
(Android)
zz Naciśnij przycisk <M> na ekranie
transferu obrazów.
zz Wybierz opcję [OK] w lewej części
ekranu, aby zakończyć transfer
obrazów i połączenie Wi-Fi.
Wysyłanie obrazów z aparatu za pośrednictwem połączenia Wi-Fi
zz Naciśnij przycisk <M> na ekranie
transferu obrazów.
zz Instrukcje dotyczące zakańczania
połączenia Wi-Fi znajdują się w sekcji
„Zakończenie połączenia Wi-Fi”
(str. 457).
456
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
ooPodczas transferu obrazów wykonywanie zdjęć nie jest możliwe, nawet
w przypadku naciskania spustu migawki aparatu.
ooAparatu nie można połączyć z wieloma smartfonami za pośrednictwem
sieci Wi-Fi, jeżeli został już połączony z innym urządzeniem za
pośrednictwem sieci Wi-Fi.
ooTransfer obrazów można anulować, wybierając opcję [Anuluj] podczas
transferu.
ooMożna wybrać maksymalnie 999 plików równocześnie.
ooPo nawiązaniu połączenia Wi-Fi zaleca się wyłączenie funkcji
oszczędzania energii w smartfonie.
ooW przypadku zmniejszenia wielkości obrazu zmiana rozmiaru obejmuje
wszystkie obrazy wysyłane jednocześnie. Należy pamiętać, że filmy oraz
obrazy o rozmiarze b nie będą zmniejszane.
ooW przypadku zasilania aparatu za pomocą akumulatora upewnij się,
że jest on w pełni naładowany.
ooPo nawiązaniu połączenia Wi-Fi funkcja automatycznego wyłączania
aparatu nie działa.
Zakończenie połączenia Wi-Fi
Aby zakończyć połączenie Wi-Fi, wykonaj jedną z poniższych czynności.
Na ekranie aplikacji Camera
Connect wybierz opcję [ ].
Na ekranie [qWi-Fi włączona]
wybierz pozycję [Rozł., zak.].
zz Jeżeli ekran [qWi-Fi włączona]
nie zostanie wyświetlony,
wybierz pozycję [Funkcja WiFi] na ekranie [55: Ustawienia
komun. bezprzew.].
zz Wybierz pozycję [Rozł., zak.],
a następnie wybierz przycisk [OK]
w oknie dialogowym potwierdzenia.
457
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Określanie wyświetlanych obrazów
Obrazy wyświetlane na smartfonie można określić za pomocą aparatu.
Obrazy można określić po zakończeniu połączenia Wi-Fi.
pozycję [Funkcja Wi-Fi].
1 Wybierz
zz Wybierz pozycję [Funkcja Wi-Fi]
na ekranie [Ustawienia komun.
bezprzew.].
pozycję [q].
2 Wybierz
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(str. 509), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
pozycję [Edytuj informacje
3 Wybierz
o urządzeniu].
smartfon.
4 Wybierz
zz Wybierz nazwę smartfona, na którym
chcesz wyświetlić obrazy.
458
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
5 Wybierz pozycję [Wyśw. obrazy].
jedną z pozycji.
6 Wybierz
zz Naciśnij przycisk [OK], aby
zarejestrować ustawienie.
[Wszystkie obrazy]
Będą widoczne wszystkie obrazy zapisane na karcie.
[Obrazy z ostatnich dni]
Określ wyświetlane obrazy na podstawie
daty wykonania. Można wybrać zdjęcia
wykonywane maksymalnie dziewięć dni
wcześniej.
zz Wybierz jedną z pozycji.
zz Po wybraniu opcji [Obrazy z ostatnich
dni] będą widoczne obrazy wykonane
w ciągu wskazanej liczby dni przed
obecną datą. Użyj przycisków
<W> <X>, aby określić liczbę dni,
a następnie naciśnij <0>, aby
zatwierdzić wybór.
zz Po naciśnięciu przycisku [OK]
wyświetlane obrazy zostaną ustawione.
Jeśli ustawienie opcji [Wyśw. obrazy] jest inne niż [Wszystkie obrazy],
zdalne fotografowanie nie jest możliwe.
459
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
[Wybierz wg oceny]
Określ wyświetlane obrazy wg
następujących kryteriów: dostępność
oceny lub jej rodzaj.
zz Po wyborze rodzaju oceny
wyświetlane obrazy zostaną
ustawione.
[Zakres numerów plików] (Wybierz zakres)
Wybierz pierwszy i ostatni obraz
spośród obrazów uszeregowanych
według numerów plików, aby określić
wyświetlane obrazy.
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(4)
460
Naciśnij przycisk <0>, aby
wyświetlić ekran wyboru obrazów.
Wybierz obraz za pomocą
przycisków <Y> <Z> lub
pokrętła <5>.
Naciśnij przycisk <1> i obróć
pokrętło <6> w lewo, aby wybrać
obraz do wysłania w widoku indeksu.
Wybierz pierwszy obraz (1),
a następnie naciśnij przycisk <0>.
Użyj przycisku <Z>, aby wybrać
ostatni obraz (2), a następnie naciśnij
przycisk <0>.
Wybierz opcję [OK].
Nawiązywanie połączenia z komputerem
za pośrednictwem sieci Wi-Fi
W tej części wyjaśniono, w jaki sposób podłączyć aparat do
komputera za pośrednictwem sieci Wi-Fi i wykonywać operacje
aparatu za pomocą oprogramowania EOS lub innego dedykowanego
oprogramowania. Zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania EOS
lub innego dedykowanego oprogramowania na komputerze przed
skonfigurowaniem połączenia Wi-Fi.
Instrukcje obsługi komputera można znaleźć w podręczniku
użytkownika komputera.
Obsługa aparatu za pomocą oprogramowania EOS Utility
Korzystając z oprogramowania EOS Utility (oprogramowanie EOS),
można wykonywać różnorodne operacje na aparacie.
Czynności na aparacie (1)
nastawach sieci Wi-Fi wybierz
1 Wopcję
[Włącz].
zz Patrz punkty 1–4 na stronie 429.
2 zzWybierz pozycję [Funkcja Wi-Fi]
Wybierz pozycję [Funkcja Wi-Fi].
na ekranie [Ustawienia komun.
bezprzew.].
nick.
3 Zarejestruj
zz Jeśli pojawi się ekran [Nick],
zarejestruj swój nick (str. 430).
pozycję [D] (Zdalne
4 Wybierz
sterowanie (EOS Utility)).
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(str. 509), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
461
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
pozycję [Rejestruj
5 Wybierz
urządzenie do łączenia].
(1)
(2)
identyfikator SSID
6 Sprawdź
(nazwę sieci) i hasło.
zz Sprawdź identyfikator SSID (1) i hasło
(2) wyświetlane na ekranie aparatu.
zz Jeżeli na ekranie [Ustawienia
Wi-Fi] dla pozycji [Hasło] wybrano
ustawienie [Brak], hasło nie
będzie wyświetlane ani wymagane.
Szczegółowe informacje na ten
temat można znaleźć na str. 533.
Czynności na komputerze (1)
Ekran komputera (przykładowy)
nazwę sieci (SSID)
7 Wybierz
i wprowadź hasło.
zz Na ekranie ustawień sieciowych
komputera wybierz sprawdzony
w punkcie 6 identyfikator SSID.
Na końcu nazwy sieci (SSID)
wyświetla się tekst „_Canon0A”.
zz W przypadku hasła wprowadź hasło
sprawdzone w punkcie 6.
462
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Czynności na aparacie (2)
opcję [OK].
8 Wybierz
ggZostanie wyświetlony następujący
komunikat. „******” oznacza 6
ostatnich znaków adresu MAC
podłączanego aparatu.
Czynności na komputerze (2)
9 Uruchom program EOS Utility.
programie EOS Utility kliknij
10 Wprzycisk
[Pairing over Wi-Fi/LAN/
Parowanie Wi-Fi/LAN].
zz W przypadku wyświetlenia
komunikatu dotyczącego zapory
sieciowej kliknij przycisk [Yes/Tak].
przycisk [Connect/Podłącz].
11 Kliknij
zz Wybierz aparat, z którym chcesz się
połączyć, a następnie kliknij przycisk
[Connect/Podłącz].
463
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Czynności na aparacie (2)
połączenie Wi-Fi.
12 Ustanów
zz Wybierz opcję [OK].
Ekran [DWi-Fi włączona]
Rozłączenie, zakończenie
zz Kończy połączenie Wi-Fi.
Potwierdzenie nastaw
zz Można sprawdzić nastawy.
Szczegóły błędu
zz Po wystąpieniu błędu połączenia
Wi-Fi można sprawdzić szczegóły
błędu.
Połączenie Wi-Fi z komputerem zostało właśnie nawiązane.
zz Obsługuj aparat za pomocą programu EOS Utility.
zz Aby nawiązać ponownie połączenie przez Wi-Fi, należy zapoznać
się z rozdziałem „Ponowne łączenie przez Wi-Fi” (str. 509).
464
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
ooZakończenie połączenia Wi-Fi podczas nagrywania filmu przy użyciu
funkcji fotografowania zdalnego ma skutki opisane poniżej.
• Trwające właśnie nagrywanie filmu w trybie filmowania będzie
kontynuowane.
• Trwające właśnie nagrywanie filmu w trybie fotografowania zostanie
zakończone.
ooNie można wykonywać czynności na aparacie, jeżeli za pomocą aplikacji
EOS Utility przełączono tryb fotografowania na tryb filmowania.
ooPo nawiązaniu połączenia Wi-Fi z programem EOS Utility pewne funkcje
są niedostępne.
ooW trybie zdalnego fotografowania szybkość AF może być niższa.
ooW zależności od stanu komunikacji funkcje wyświetlania obrazu lub
wyzwalania migawki mogą działać z opóźnieniem.
ooPodczas zdalnego fotografowania w trybie Live View szybkość
przesyłania obrazów jest niższa niż w przypadku połączenia za pomocą
kabla interfejsu. Z tego względu poruszające się obiekty mogą nie być
wyświetlane w sposób płynny.
ooPołączenie Wi-Fi zostanie zakończone w przypadku ustawienia
przełącznika zasilania aparatu w pozycji <2> lub otwarcia pokrywy
gniazda karty lub pokrywy komory akumulatora.
465
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Automatyczne wysyłanie obrazów do komputera
Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu Image Transfer Utility 2 można
automatycznie wysyłać obrazy z aparatu do komputera.
Czynności na komputerze (1)
komputer i punkt dostępu
1 Podłącz
i uruchom narzędzie Image Transfer
Utility 2.
zz W programie Image Transfer Utility 2
otwórz ekran ustawień parowania.
zz Ekran umożliwiający skonfigurowanie
parowania pojawia się w ramach
instrukcji wyświetlanych po pierwszym
uruchomieniu programu Image
Transfer Utility 2.
Czynności na aparacie
pozycję [Aut. wysył. obr.
2 Wybierz
do komputera].
zz Wybierz pozycję [Ustawienia Wi-Fi]
na ekranie [Ustawienia komun.
bezprzew.].
zz Na ekranie [Ustawienia Wi-Fi]
wybierz opcję [Aut. wysył. obr.
do komputera].
oknie [Autom. wysyłanie] wybierz
3 Wopcję
[Włącz].
zz Jeśli pojawi się ekran [Nick],
zarejestruj swój nick (str. 430).
466
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
4 Wybierz opcję [OK].
do punktu dostępu
5 Podłącz
przez Wi-Fi.
zz Nawiąż połączenie Wi-Fi między
aparatem i punktem dostępu
połączonym z komputerem.
Szczegółowe instrukcje dotyczące
połączeń można znaleźć w sekcji
„Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za
pośrednictwem punktów dostępu”
(str. 496).
Wybierz komputer, z którym chcesz
6 sparować
aparat.
Czynności na komputerze (2)
aparat z komputerem.
7 Sparuj
zz Wybierz aparat, a następnie kliknij
przycisk [Parowanie].
467
Nawiązywanie połączenia z komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Automatyczne wysyłanie obrazów z aparatu do komputera
ekranie [Ustawienia Wi-Fi] wybierz
1 Na
opcję [Aut. wysył. obr. do komputera].
pozycję [Opcje wysyłania
2 Wybierz
obrazów].
elementy, które chcesz
3 Wybierz
wysłać.
zz Jeśli wybierzesz opcję [Wybrane
obr.] w oknie [Zakres wysyłki],
wybierz żądane obrazy na ekranie
[Wybierz obrazy do wysyłki].
komputer z punktem
4 Połącz
dostępu za pośrednictwem sieci
Wi-Fi i uruchom oprogramowanie
Image Transfer Utility 2.
zz Obrazy są automatycznie wysyłane
do komputera po włączeniu aparatu
w zasięgu punktu dostępu.
ooFunkcja automatycznego wyłączania jest wyłączona.
ooWszelkie obrazy zarejestrowane po zakończeniu automatycznego transferu
zostaną automatycznie przesłane po ponownym uruchomieniu aparatu.
ooJeśli automatyczne wysyłanie zdjęć nie rozpocznie się automatycznie,
wyłącz i włącz aparat.
Wszelkie obrazy zarejestrowane podczas automatycznego transferu także
są automatycznie przesyłane.
468
Nawiązywanie połączenia z drukarką
za pomocą sieci Wi-Fi
W tej części objaśniono, jak drukować obrazy po nawiązaniu
bezpośredniego połączenia między aparatem a smartfonem za pomocą
sieci Wi-Fi. Procedura obsługi drukarki została opisana w instrukcji
obsługi drukarki.
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi
nastawach sieci Wi-Fi wybierz
1 Wopcję
[Włącz].
zz Patrz punkty 1–4 na stronie 429.
2 zzWybierz pozycję [Funkcja Wi-Fi]
Wybierz pozycję [Funkcja Wi-Fi].
na ekranie [Ustawienia komun.
bezprzew.].
nick.
3 Zarejestruj
zz Jeśli pojawi się ekran [Nick],
zarejestruj swój nick (str. 430).
opcję [l] (Drukuj na
4 Wybierz
drukarce Wi-Fi).
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(str. 509), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
pozycję [Rejestruj
5 Wybierz
urządzenie do łączenia].
469
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pomocą sieci Wi-Fi
(1)
(2)
identyfikator SSID
6 Sprawdź
(nazwę sieci) i hasło.
zz Sprawdź identyfikator SSID (1) i hasło
(2) wyświetlane na ekranie aparatu.
zz Jeżeli na ekranie [Ustawienia Wi-Fi]
dla pozycji [Hasło] wybrano
ustawienie [Brak], hasło nie
będzie wyświetlane ani wymagane.
Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć na str. 533.
drukarkę.
7 Skonfiguruj
zz W menu nastaw sieci Wi-Fi używanej
drukarki wybierz sprawdzoną
wcześniej nazwę sieci (SSID).
Na końcu nazwy sieci (SSID)
wyświetla się tekst „_Canon0A”.
zz W przypadku hasła wprowadź hasło
sprawdzone w punkcie 6.
drukarkę.
8 Wybierz
zz Z listy wykrytych drukarek wybierz
drukarkę, z którą chcesz się połączyć
za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
zz Jeśli aparat wykrył 16 lub więcej
drukarek albo wyszukiwanie trwa
dłużej niż 3 minuty, możesz wybrać
pozycję [Szukaj ponownie].
9 Wydrukuj obrazy (str. 472).
470
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pomocą sieci Wi-Fi
Aparat może połączyć przez Wi-Fi z drukarkami Wi-Fi obsługującymi
standard PictBridge (bezprzewodowa sieć LAN).
Aby nawiązać łączność Wi-Fi za pośrednictwem punktu dostępu, patrz
punkt „Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów
dostępu” (str. 496).
471
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pomocą sieci Wi-Fi
Drukowanie obrazów
Drukowanie obrazów pojedynczo
obraz, który ma być
1 Wybierz
wydrukowany.
zz Użyj przycisków <Y> <Z> lub obróć
pokrętło <5>, aby wybrać obraz do
wydrukowania, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Naciśnij przycisk <u> i obróć
pokrętło <6> w lewo, aby wybrać
obraz w widoku indeksu.
2 Wybierz pozycję [Drukuj obraz].
obraz.
3 Wydrukuj
zz Sposób konfiguracji drukowania
opisano na stronie 475.
zz Wybierz opcję [Drukuj], a następnie
[OK], aby rozpocząć drukowanie.
472
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pomocą sieci Wi-Fi
Drukowanie poprzez określenie opcji
1 Naciśnij przycisk <0>.
2 Wybierz pozycję [Zlec.wydr.obr.].
opcje drukowania.
3 Ustaw
zz Sposób konfiguracji opisano w części
„Standard DPOF (Digital Print Order
Format)” (str. 353).
zz Jeżeli polecenie wydruku zostało
skonfigurowane przed nawiązaniem
połączenia, przejdź do punktu 4.
pozycję [Drukuj].
4 Wybierz
zz Pozycja [Drukuj] jest dostępna
wyłącznie, gdy obraz został wybrany,
a drukarka jest gotowa do druku.
pozycję [Opcje papieru]
5 Skonfiguruj
(str. 475).
473
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pomocą sieci Wi-Fi
obraz.
6 Wydrukuj
zz Po wybraniu pozycji [OK] rozpoczyna
się drukowanie.
ooPo nawiązaniu połączenia Wi-Fi z drukarką nie można zrobić zdjęcia,
nawet naciskając spust migawki aparatu.
ooFilmy nie mogą być drukowane.
ooPrzed rozpoczęciem wydruku należy ustawić format papieru.
ooNiektóre drukarki mogą nie mieć możliwości drukowania numerów plików.
ooJeśli została wybrana opcja [Z ramką], w przypadku niektórych drukarek
data może być drukowana na marginesie.
ooW przypadku niektórych drukarek data drukowana na jasnym tle lub na
marginesie może wydawać się zbyt jasna.
ooNie można drukować obrazów RAW, wybierając opcję [Polecenie
wydruku obrazów]. Podczas drukowania wybierz opcję [Drukuj obraz],
aby wydrukować obraz.
ooW przypadku zasilania aparatu za pomocą akumulatora upewnij się, że
jest on w pełni naładowany.
ooCzas od wyboru pozycji [Drukuj] do momentu rozpoczęcia drukowania
zależy od rozmiaru pliku i jakości obrazu.
ooAby zatrzymać drukowanie, należy nacisnąć przycisk <0> w momencie
wyświetlania pozycji [Koniec], a następnie wybrać pozycję [OK].
ooJeśli skorzystano z opcji [Polecenie wydruku obrazów] i zatrzymano
drukowanie, operację drukowania pozostałych obrazów można wznowić,
wybierając pozycję [Dalej]. Drukowania nie można kontynuować
w następujących przypadkach.
• Zmieniono polecenie wydruku obrazów lub usunięto obrazy wybrane
do drukowania przed kontynuowaniem drukowania.
• W przypadku drukowania miniatur zmieniono ustawienie papieru przed
kontynuowaniem drukowania.
• Gdy drukowanie zostało wstrzymane, a na karcie jest mało wolnego
miejsca.
ooW przypadku problemów występujących podczas drukowania — patrz
str. 480.
474
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pomocą sieci Wi-Fi
Ustawienia drukowania
To, jakie informacje i opcje ustawień są widoczne na ekranie,
będzie zależeć od używanej drukarki. Ponadto niektóre ustawienia
mogą być niedostępne. Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.
Ekran ustawień drukowania
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(7)
Umożliwia włączenie funkcji drukowania daty lub numeru pliku na
odbitce (str. 477).
Umożliwia ustawienie efektów druku (str. 477).
Umożliwia określenie liczby odbitek (str. 478).
Umożliwia ustawienie obszaru drukowania (str. 479).
Umożliwia określenie formatu i rodzaju papieru oraz układu wydruku
(str. 476).
Umożliwia powrót do ekranu wyboru obrazu.
Uruchamia drukowanie.
Wyświetlane są informacje o formacie i rodzaju papieru oraz układzie
wydruku.
* W przypadku niektórych drukarek pewne ustawienia, takie jak drukowanie
daty i numeru pliku lub kadrowanie, mogą nie być dostępne.
Opcje papieru
zz Wybierz pozycję [Opcje papieru].
475
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pomocą sieci Wi-Fi
[Q] Ustawianie formatu papieru
zz Wybierz format papieru w drukarce.
[Y] Ustawianie rodzaju papieru
zz Wybierz rodzaj papieru w drukarce.
[U] Ustawianie układu strony
zz Wybierz układ strony.
Bez ramki
Z ramką
xx na
Domyślne
Odbitki bez ramki. Jeśli drukarka nie pozwala na drukowanie bez
ramek, odbitki będą miały ramki.
Odbitki z białą ramką wzdłuż krawędzi.
Opcja drukowania 2, 4, 8, 9, 16, 20 lub 35 obrazów na jednym
arkuszu.
Układ strony zmienia się w zależności od modelu drukarki lub jej
ustawień.
Jeśli format obrazu jest inny niż format papieru do drukowania,
w przypadku drukowania bez ramek obraz może zostać znacznie przycięty.
Jeśli obraz został przycięty, wydruk może być bardziej ziarnisty ze względu
na mniejszą liczbę pikseli.
476
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pomocą sieci Wi-Fi
Konfiguracja drukowania daty/numeru pliku na odbitce
zz Wybierz pozycję [I].
zz Wybierz, co chcesz wydrukować.
Ustawianie efektów druku (Poprawianie jakości obrazu)
Zawartość wyświetlana na ekranie zależy od drukarki.
zz Wybierz pozycję [E].
zz Wybierz efekt druku.
Opcja
[E] Domyślnie
[E] Wł.
Efekt druku
Efekt druku będzie zależeć od drukarki. Szczegółowe
informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji
obsługi drukarki.
Drukowanie przy użyciu standardowych kolorów drukarki.
Do automatycznej korekcji obrazu zostaną zastosowane
dane Exif obrazu.
[E] Wył.
Nie będzie zastosowana żadna automatyczna korekcja.
[E] Cz.oczy1
Funkcja przydatna w przypadku fotografowania z lampą
błyskową powodującą powstawanie efektu czerwonych
oczu u fotografowanej osoby. Do wydruku zostanie
przeprowadzona redukcja efektu czerwonych oczu.
W przypadku drukowania informacji o obrazie na zdjęciu zarejestrowanym
ze zwiększoną czułością ISO (H) właściwa wartość czułości ISO może nie
zostać wydrukowana.
477
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pomocą sieci Wi-Fi
Ustawianie liczby kopii
zz Wybierz opcję [R].
zz Wybierz liczbę kopii wydruków.
Ustawienie [Domyślne] i inne opcje dotyczące efektów druku to ustawienia
domyślne producenta drukarki. Więcej informacji na temat ustawienia
[Domyślne] można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.
478
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pomocą sieci Wi-Fi
Kadrowanie obrazu
Kadrowanie należy przeprowadzić
bezpośrednio przed rozpoczęciem
drukowania. Zmiana innych ustawień
drukowania po skadrowaniu obrazów
może wymagać ponownego ich
skadrowania.
ekranie ustawień drukowania wybierz pozycję
1 Na
[Kadrowanie].
rozmiar ramki przycinania, pozycję i format obrazu.
2 Ustaw
zz Obszar obrazu w ramce przycinania zostanie wydrukowany.
Kształt ramki (format obrazu) można zmienić za pomocą opcji
[Opcje papieru].
Zmiana rozmiaru ramki kadrowania
Obróć pokrętło <6>, aby zmienić rozmiar ramki kadrowania.
Przesuwanie ramki kadrowania
Użyj przycisków <W> <X> lub <Y> <Z>, aby przesuwać ramkę
na obrazie w poziomie lub w pionie.
Zmiana orientacji ramki kadrowania
Naciskanie przycisku <B> powoduje przełączanie pomiędzy
pionową i poziomą orientacją ramki kadrowania.
3
Naciśnij przycisk <0>, aby wyjść z menu kadrowania.
zz Przycinany obszar obrazu można sprawdzić w lewym górnym
rogu ekranu ustawień drukowania.
479
Nawiązywanie połączenia z drukarką za pomocą sieci Wi-Fi
ooW przypadku niektórych drukarek przycinany obszar obrazu może nie
być drukowany zgodnie z ustawieniem.
ooIm mniejsza ramka kadrowania, tym bardziej ziarnisty wygląd obrazu
na odbitce.
Sposób postępowania w przypadku błędów drukarki
Jeśli drukowanie nie zostało wznowione po usunięciu błędu drukarki
(brak atramentu, brak papieru itp.) i wybraniu pozycji [Dalej], skorzystaj
z przycisków drukarki. Szczegółowe informacje dotyczące kontynuowania
drukowania można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.
Komunikaty o błędach
W przypadku wystąpienia problemu podczas drukowania na ekranie
aparatu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Po rozwiązaniu
problemu wznów drukowanie. Szczegółowe informacje dotyczące
rozwiązywania problemów związanych z drukowaniem można znaleźć
w instrukcji obsługi drukarki.
Błąd papieru
Sprawdź, czy papier został prawidłowo załadowany do drukarki.
Błąd kasety z atramentem/taśmą
Sprawdź poziom atramentu w drukarce i zbiornik na zużyty atrament.
Błąd urządzenia
Sprawdź, czy w drukarce wystąpiły inne błędy, niezwiązane z papierem
i atramentem.
Błąd pliku
Wybranego obrazu nie można wydrukować. Obrazy wykonane przez inne
aparaty lub edytowane za pomocą komputera mogą nie nadawać się do
wydrukowania.
480
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
W tej części opisano, jak wysyłać obrazy za pomocą usługi
internetowej.
Rejestrowanie usług internetowych
Dodaj do aparatu usługi sieci Web za pomocą smartfona lub
komputera.
zz Dokończenie wprowadzania ustawień aparatu pod kątem serwisu
CANON iMAGE GATEWAY lub innych usług internetowych wymaga
użycia smartfona lub komputera z przeglądarką i połączeniem
z Internetem.
zz Odwiedź witrynę serwisu CANON iMAGE GATEWAY, aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat wersji przeglądarek (takich jak
Microsoft Internet Explorer) i ustawień wymaganych do uzyskania
dostępu do serwisu CANON iMAGE GATEWAY.
zz Informacje o tym, w których krajach i regionach dostępny jest serwis
CANON iMAGE GATEWAY, można znaleźć w witrynie firmy Canon
(http://www.canon.com/cig/).
zz Instrukcje i szczegółowe informacje dotyczące serwisu CANON
iMAGE GATEWAY zamieszczono w Pomocy serwisu CANON
iMAGE GATEWAY.
zz Jeśli chcesz korzystać także z innych usług internetowych niż
CANON iMAGE GATEWAY, musisz mieć konta w tych usługach.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z zawartością witryn
usług internetowych, w których chcesz się zarejestrować.
zz Opłaty za połączenia u usługodawcy internetowego oraz za
korzystanie z punktu dostępu usługodawcy internetowego są
pobierane oddzielnie.
481
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Rejestrowanie w serwisie CANON iMAGE GATEWAY
Powiąż aparat z serwisem CANON iMAGE GATEWAY, dodając
w aparacie serwis CANON iMAGE GATEWAY jako docelową usługę
internetową.
Musisz podać adres e-mail używany na komputerze lub smartfonie.
Czynności na aparacie (1)
nastawach sieci Wi-Fi wybierz
1 Wopcję
[Włącz].
zz Patrz punkty 1–4 na stronie 429.
2 zzWybierz pozycję [Funkcja Wi-Fi]
Wybierz pozycję [Funkcja Wi-Fi].
na ekranie [Ustawienia komun.
bezprzew.].
nick.
3 Zarejestruj
zz Jeśli pojawi się ekran [Nick],
zarejestruj swój nick (str. 430).
4 Wybierz opcję [R].
5 Wybierz opcję [Zgoda].
482
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
połączenie Wi-Fi.
6 Ustanów
zz Przejdź do kroku 7 na stronie 498
(tryb PBC), kroku 7 na stronie 502
(tryb PIN) lub kroku 7 na stronie 505
(ręcznie).
swój adres e-mail.
7 Wprowadź
zz Wprowadź swój adres e-mail,
a następnie naciśnij przycisk [OK].
czterocyfrowy numer.
8 Wprowadź
zz Wprowadź wybrany przez siebie
czterocyfrowy numer, a następnie
naciśnij przycisk [OK].
opcję [OK].
9 Wybierz
ggIkona [R] zmieni się na [
].
483
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Czynności na komputerze lub smartfonie
łącze internetowe
10 Skonfiguruj
do aparatu.
zz Otwórz witrynę, której adres widnieje
w powiadomieniu.
zz Postępuj zgodnie z podanymi
instrukcjami, aby dokończyć
konfigurowanie na stronie ustawień
łącza internetowego do aparatu.
Czynności na aparacie (2)
serwis CANON iMAGE
11 Dodaj
GATEWAY jako witrynę docelową.
zz Wybierz opcję [ ].
ggSerwis CANON iMAGE GATEWAY
zostanie dodany.
484
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Rejestrowanie innych usług internetowych
Czynności na komputerze lub smartfonie
usługę internetową,
1 Skonfiguruj
której chcesz używać.
zz Przejdź do witryny serwisu CANON
iMAGE GATEWAY i wejdź na stronę
ustawień łącza internetowego do
aparatu.
zz Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby
zakończyć konfigurację usług
internetowych, których chcesz użyć.
Czynności na aparacie
skonfigurowaną usługę
2 Dodaj
internetową jako miejsce docelowe.
zz Na ekranie [Funkcja Wi-Fi] wybierz
opcję [ ].
485
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi
pozycję [Funkcja Wi-Fi].
1 Wybierz
zz Wybierz pozycję [Funkcja Wi-Fi]
na ekranie [Ustawienia komun.
bezprzew.].
usługę internetową.
2 Wybierz
zz Jeżeli zostanie wyświetlona historia
(str. 509), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
zz W zależności od rodzaju i ustawień
wybranej usługi internetowej, może
zostać wyświetlony ekran określania
miejsca docelowego połączenia
(str. 508).
486
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Zdjęcia można udostępniać rodzinie i znajomym poprzez wysyłanie
ich z aparatu do usługi internetowej zarejestrowanej w aparacie lub
poprzez wysyłanie łączy do internetowych albumów.
Wysyłanie obrazów pojedynczo
obraz do wysłania.
1 Wybierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z> lub
obróć pokrętło <5>, aby wybrać
żądany obraz, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Naciśnij przycisk <1> i obróć
pokrętło <6> w lewo, aby wybrać
obraz do wysłania w widoku indeksu.
pozycję [Wyślij wyśw.].
2 Wybierz
zz W oknie [Rozmiar do wysyłki]
możesz wybrać rozmiar wysyłanego
obrazu.
zz Na ekranie po wysłaniu zdjęć wybierz
przycisk [OK], aby zakończyć
połączenie Wi-Fi.
zz Po wyświetleniu ekranu [Warunki
korzystania z usługi] przeczytaj
uważnie komunikat, a następnie
wybierz pozycję [Zgoda].
zz Aby przewinąć ekran, użyj
przycisków <W> <X>.
487
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Wysyłanie wielu wybranych obrazów
1 Naciśnij przycisk <0>.
2 Wybierz pozycję [Wyślij wybrane].
obrazy, które chcesz wysłać.
3 Wybierz
zz Użyj przycisków <Y> <Z> lub
obróć pokrętło <5>, aby wybrać
żądany obraz, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
zz Naciśnij przycisk <1> i obróć pokrętło
<6> w lewo, aby włączyć tryb
podglądu trzech obrazów i wybrać
obraz. Aby powrócić do podglądu
pojedynczego obrazu, ponownie
naciśnij przycisk <1> i skorzystaj
z pokrętła <6>.
zz Po wybraniu obrazów, które chcesz
wysłać, naciśnij przycisk <M>.
488
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
opcję [Rozmiar do wysyłki].
4 Wybierz
zz Po wybraniu YouTube jako miejsca
docelowego ekran [Rozmiar do
wysyłki] nie jest wyświetlany.
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
opcję [Wyślij].
5 Wybierz
zz Na ekranie po wysłaniu zdjęć wybierz
przycisk [OK], aby zakończyć
połączenie Wi-Fi.
zz Po wyświetleniu ekranu [Warunki
korzystania z usługi] przeczytaj
uważnie komunikat, a następnie
wybierz pozycję [Zgoda].
zz Aby przewinąć ekran, użyj
przycisków <W> <X>.
489
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Wysyłanie określonego zakresu obrazów
Określ zakres obrazów, aby wysłać wszystkie obrazy z danego zakresu
naraz.
1 Naciśnij przycisk <0>.
2 Wybierz pozycję [Wyślij zakres].
zakres obrazów.
3 Określ
zz Wybierz pierwszy obraz (początek
zaznaczenia).
zz Wybierz ostatni obraz (koniec
zaznaczenia).
ggObrazy zostaną zaznaczone i pojawi
się symbol [X].
zz Aby anulować zaznaczenie, powtórz
czynności opisane w tym punkcie.
zz Naciśnięcie przycisku <1> i obrócenie
pokrętła <6> umożliwia zmianę liczby
obrazów wyświetlanych w indeksie.
zakres.
4 Potwierdź
zz Naciśnij przycisk <M>.
490
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
opcję [Rozmiar do wysyłki].
5 Wybierz
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
opcję [Wyślij].
6 Wybierz
zz Na ekranie po wysłaniu zdjęć wybierz
przycisk [OK], aby zakończyć
połączenie Wi-Fi.
zz Po wyświetleniu ekranu [Warunki
korzystania z usługi] przeczytaj
uważnie komunikat, a następnie
wybierz pozycję [Zgoda].
zz Aby przewinąć ekran, użyj
przycisków <W> <X>.
Wysyłanie wszystkich obrazów na karcie
1 Naciśnij przycisk <0>.
2 Wybierz opcję [Wyśl.całą kartę].
491
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
opcję [Rozmiar do wysyłki].
3 Wybierz
zz Dostosuj ustawienia zależnie od
potrzeb.
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
opcję [Wyślij].
4 Wybierz
zz Na ekranie po wysłaniu zdjęć wybierz
przycisk [OK], aby zakończyć
połączenie Wi-Fi.
zz Po wyświetleniu ekranu [Warunki
korzystania z usługi] przeczytaj
uważnie komunikat, a następnie
wybierz pozycję [Zgoda].
zz Aby przewinąć ekran, użyj
przycisków <W> <X>.
492
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
Wysyłanie obrazów spełniających kryteria wyszukiwania
Wysyłanie jednocześnie wszystkich obrazów spełniających kryteria
wyszukiwania ustawione w pozycji [Ustaw kryteria wyszukiwania].
Szczegółowe informacje na temat opcji [Ustaw kryteria wyszukiwania]
można znaleźć w punkcie „Filtrowanie obrazów do odtwarzania” (str. 313).
1 Naciśnij przycisk <0>.
2 Wybierz opcję [Wyślij wsz.znal.].
opcję [Rozmiar do wysyłki].
3 Wybierz
zz Dostosuj ustawienia zależnie od
potrzeb.
zz Na wyświetlonym ekranie wybierz
żądaną wielkość obrazu.
493
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
opcję [Wyślij].
4 Wybierz
zz Na ekranie po wysłaniu zdjęć wybierz
przycisk [OK], aby zakończyć
połączenie Wi-Fi.
zz Po wyświetleniu ekranu [Warunki
korzystania z usługi] przeczytaj
uważnie komunikat, a następnie
wybierz pozycję [Zgoda].
zz Aby przewinąć ekran, użyj
przycisków <W> <X>.
494
Wysyłanie obrazów do usługi internetowej
ooPo nawiązaniu połączenia Wi-Fi z usługą internetową nie można zrobić
zdjęcia, nawet naciskając spust migawki aparatu.
ooW przypadku wysyłania obrazu do usługi internetowej innej niż CANON
iMAGE GATEWAY komunikaty o błędach mogą nie być wyświetlane —
nawet wtedy, gdy wysyłanie obrazu do usługi internetowej nie
zakończyło się pomyślnie. Tego rodzaju błędy wysyłania są jednak
widoczne w witrynie serwisu CANON iMAGE GATEWAY. Sprawdź treść
odpowiedniego komunikatu o błędzie, a następnie spróbuj wysłać obraz
ponownie.
ooW zależności od usługi internetowej, parametry, takie jak rodzaj lub
liczba obrazów możliwych do wysłania i czas trwania filmu, mogą
podlegać ograniczeniom.
ooNiektórych obrazów nie można wysłać za pomocą funkcji [Wyślij
zakres], [Wyśl.całą kartę] lub [Wyślij wsz.znal.].
ooW przypadku zmniejszenia wielkości obrazu zmiana rozmiaru obejmuje
wszystkie obrazy wysyłane jednocześnie. Należy pamiętać, że filmy oraz
obrazy o rozmiarze b nie będą zmniejszane.
ooPozycja [Zmniejszony] jest dostępna wyłącznie w przypadku zdjęć
wykonanych aparatami, których model jest taki sam, jak tego aparatu.
Zdjęcia wykonane innymi modelami aparatów są wysyłane bez zmiany
rozmiaru.
ooW przypadku korzystania z serwisu CANON iMAGE GATEWAY na
komputerze lub innym urządzeniu można sprawdzić historię wysyłania
dotyczącą usług internetowych, do których wysłano obrazy.
ooAby zakończyć połączenie Wi-Fi bez wysyłania obrazu, naciśnij przycisk
<M> na ekranie z punktu 1.
ooW przypadku zasilania aparatu za pomocą akumulatora upewnij się, że
jest on w pełni naładowany.
495
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za
pośrednictwem punktów dostępu
W niniejszej części opisano sposób nawiązywania połączenia Wi-Fi
przy użyciu punktu dostępu.
Sprawdzanie typu punktu dostępu
Określ, czy punkt dostępu do połączenia Wi-Fi jest zgodny ze
standardem WPS (Wi-Fi Protected Setup) — informację można
znaleźć w instrukcji obsługi punktu dostępu lub w innej dokumentacji.
zzW przypadku obsługi funkcji WPS
Dostępne są dwie metody połączenia Wi-Fi opisane poniżej. Łatwiej
jest nawiązać połączenie za pomocą funkcji WPS (tryb PBC).
WPS (tryb PBC):
Postępuj zgodnie z instrukcjami zaczynającymi się na stronie 497.
WPS (tryb PIN):
Postępuj zgodnie z instrukcjami zaczynającymi się na stronie 501.
zzW przypadku braku obsługi funkcji WPS
Postępuj zgodnie z instrukcjami zaczynającymi się na stronie 504.
W takim przypadku szyfrowanie punktu dostępu musi być zgodne
z jednym z poniższych standardów.
[Uwierzyteln.]:
System otwarty, Klucz wspólny lub WPA/WPA2-PSK
[Nastawy szyfrowania]:
WEP, TKIP lub AES
ooJeśli funkcje ukrywania punktu dostępu są włączone, połączenie
Wi-Fi może być niedostępne. Wyłącz funkcje ukrywania.
ooW przypadku połączeń z siecią nadzorowaną przez administratora sieci
zapytaj administratora o szczegółowe instrukcje konfiguracji ustawień.
Jeśli wykorzystywana sieć filtruje urządzenia według adresów MAC,
zarejestruj adres MAC aparatu w punkcie dostępu. Adres MAC można
sprawdzić na ekranie [Inform. wyśw.] (str. 516).
496
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pomocą WPS (tryb PBC)
W pierwszej kolejności sprawdź położenie przycisku WPS i czas jego
naciśnięcia.
Ustanowienie połączenia Wi-Fi może trwać około minuty.
Jeśli w pobliżu aktywnych jest wiele punktów dostępu i nie można
nawiązać połączenia Wi-Fi, spróbuj nawiązać połączenie w trybie
[WPS (tryb PIN)].
nastawach sieci Wi-Fi wybierz
1 Wopcję
[Włącz].
zz Patrz punkty 1–4 na stronie 429.
2 zzWybierz pozycję [Funkcja Wi-Fi]
Wybierz pozycję [Funkcja Wi-Fi].
na ekranie [Ustawienia komun.
bezprzew.].
nick.
3 Zarejestruj
zz Jeśli pojawi się ekran [Nick],
zarejestruj swój nick (str. 430).
4 zzJeżeli zostanie wyświetlona historia
Wybierz jedną z pozycji.
(str. 509), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
zz Użyj przycisków <W> <X> lub <Y>
<Z>, aby wybrać pozycję.
497
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu
pozycję [Rejestruj
5 Wybierz
urządzenie do łączenia].
zz Po wybraniu opcji [q] (Podłączanie
do smartfona) zostanie wyświetlony
ekran po lewej stronie. Jeśli
aplikacja Camera Connect jest
już zainstalowana, wybierz opcję
[Nie wyświetlaj].
pozycję [Przełącz sieć].
6 Wybierz
zz Wyświetlana po wybraniu opcji [q],
[D], lub [l].
pozycję [Podłącz
7 Wybierz
przez WPS].
W przypadku opcji [Tryb punktu dostępu aparatu] wyświetlanej na
ekranie w punkcie 7 zapoznaj się z informacjami na stronie 508.
498
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu
pozycję [WPS (tryb PBC)].
8 Wybierz
zz Wybierz opcję [OK].
się z punktem dostępu
9 Połącz
przez Wi-Fi.
zz Naciśnij przycisk WPS punktu
dostępu.
zz Wybierz opcję [OK].
pozycję [Nastawy
10 Wybierz
automatyczne].
zz Naciśnij przycisk [OK], aby
uzyskać dostęp do ekranu
ustawień funkcji Wi-Fi.
zz Jeśli funkcja [Nastawy automatyczne]
powoduje wystąpienie błędu lub jeśli
chcesz określić ustawienia ręcznie,
zapoznaj się z informacjami na
stronie 535.
11 Określ ustawienia funkcji Wi-Fi.
Adres IP może być ustawiany automatycznie tylko w środowiskach
wykorzystujących serwery DHCP lub punkty dostępu bądź routery z funkcją
serwera DHCP, w przypadku których adresy IP muszą być przydzielone
automatycznie.
499
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu
[qPodłącz do smartfona]
Przejdź do punktu 9 na stronie 442.
[DZdalne sterow. (EOS Utility)]
Przejdź do punktu 8 na stronie 463.
[lDrukuj na drukarce Wi-Fi]
Przejdź do punktu 8 na stronie 470.
Rejestrowanie w serwisie CANON
iMAGE GATEWAY
Przejdź do punktu 7 na stronie 483.
500
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pomocą WPS (tryb PIN)
W pierwszej kolejności sprawdź, jak wprowadzić kod PIN w punkcie
dostępu.
Ustanowienie połączenia Wi-Fi może trwać około minuty.
nastawach sieci Wi-Fi wybierz
1 Wopcję
[Włącz].
zz Patrz punkty 1–4 na stronie 429.
pozycję [Funkcja Wi-Fi].
2 Wybierz
zz Wybierz pozycję [Funkcja Wi-Fi]
na ekranie [Ustawienia komun.
bezprzew.].
nick.
3 Zarejestruj
zz Jeśli pojawi się ekran [Nick],
zarejestruj swój nick (str. 430).
4 zzJeżeli zostanie wyświetlona historia
Wybierz jedną z pozycji.
(str. 509), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
zz Użyj przycisków <W> <X> lub <Y>
<Z>, aby wybrać pozycję.
pozycję [Rejestruj
5 Wybierz
urządzenie do łączenia].
501
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu
zz Po wybraniu opcji [q] (Podłączanie
do smartfona) zostanie wyświetlony
ekran po lewej stronie. Jeśli
aplikacja Camera Connect jest
już zainstalowana, wybierz opcję
[Nie wyświetlaj].
pozycję [Przełącz sieć].
6 Wybierz
zz Wyświetlana po wybraniu opcji [q],
[D], lub [l].
7 Wybierz pozycję [Podłącz przez WPS].
pozycję [WPS (tryb PIN)].
8 Wybierz
zz Wybierz opcję [OK].
502
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu
kod PIN w punkcie dostępu.
9 Wpisz
zz Wpisz w punkcie dostępu kod PIN
wyświetlany na ekranie aparatu.
zz Po wprowadzeniu kodu PIN naciśnij
przycisk [OK].
się z punktem dostępu
10 Połącz
przez Wi-Fi.
zz Wybierz opcję [OK].
pozycję
11 Wybierz
[Nastawy automatyczne].
zz Naciśnij przycisk [OK], aby
uzyskać dostęp do ekranu
ustawień funkcji Wi-Fi.
zz Jeśli funkcja [Nastawy automatyczne]
powoduje wystąpienie błędu lub jeśli
chcesz określić ustawienia ręcznie,
zapoznaj się z informacjami na
stronie 535.
ustawienia funkcji Wi-Fi
12 Określ
(str. 500).
W przypadku opcji [Tryb punktu dostępu aparatu] wyświetlanej
w punkcie 7 zapoznaj się z informacjami na stronie 508.
Adres IP może być ustawiany automatycznie tylko w środowiskach
wykorzystujących serwery DHCP lub punkty dostępu bądź routery z funkcją
serwera DHCP, w przypadku których adresy IP muszą być przydzielone
automatycznie.
503
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu
Ręczne nawiązywanie połączenia Wi-Fi
Nawiąż połączenie Wi-Fi poprzez wybór nazwy SSID (lub ESS-ID)
punktu dostępu spośród dostępnych punktów dostępu znajdujących
się w najbliższym otoczeniu.
Wybór punkt dostępu
nastawach sieci Wi-Fi wybierz
1 Wopcję
[Włącz].
zz Patrz punkty 1–4 na stronie 429.
2 zzWybierz pozycję [Funkcja Wi-Fi]
Wybierz pozycję [Funkcja Wi-Fi].
na ekranie [Ustawienia komun.
bezprzew.].
nick.
3 Zarejestruj
zz Jeśli pojawi się ekran [Nick],
zarejestruj swój nick (str. 430).
4 zzJeżeli zostanie wyświetlona historia
Wybierz jedną z pozycji.
(str. 509), przełącz ekran za pomocą
klawiszy <Y> <Z>.
zz Użyj przycisków <W> <X> lub <Y>
<Z>, aby wybrać pozycję.
pozycję [Rejestruj
5 Wybierz
urządzenie do łączenia].
504
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu
pozycję [Przełącz sieć].
6 Wybierz
zz Wyświetlana po wybraniu opcji [q],
[D], lub [l].
(1)
(2) (3)
punkt dostępu.
7 Wybierz
zz Naciskaj przyciski <W> <X>, aby
wybrać z listy jeden z punktów
dostępu, z którym ma zostać
ustanowione połączenie w sieci Wi-Fi.
(1) SSID
(2) Jeśli punkt dostępu używa szyfrowania, wyświetlana jest ikona
(3) Używany kanał
Odświeżanie i ustawienia ręczne
zz Przewiń w dół ekran zaprezentowany w punkcie 7, aby wyświetlić
opcję [Ustawienia ręczne].
zz Aby ponownie wyszukać punkty dostępu, wybierz opcję [Odśwież].
zz Aby ręcznie określić ustawienia punktu dostępu, wybierz opcję
[Ustawienia ręczne]. Wprowadź nazwę SSID, korzystając
z wirtualnej klawiatury, a następnie określ ustawienia, postępując
zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
505
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu
Wprowadzanie hasła punktu dostępu
zz Wprowadź hasło określone dla punktu dostępu. Szczegółowe
informacje dotyczące określonego hasła można znaleźć w instrukcji
obsługi punktu dostępu.
zz Wygląd ekranów wyświetlanych w punktach od 8 do 9 poniżej zależy
od ustawień uwierzytelniania i szyfrowania określonych dla punktu
dostępu.
zz Przejdź do punktu 10, jeśli zamiast ekranów z punktów od 8 do 9
został wyświetlony ekran [Nastawa adr. IP].
indeks klucza.
8 Wybierz
zz Ekran [Indeks klucza] jest
wyświetlany tylko wtedy, gdy punkt
dostępu używa szyfrowania WEP.
zz Wybierz numer indeksu klucza
określony dla punktu dostępu.
zz Wybierz opcję [OK].
hasło.
9 Wprowadź
zz Wprowadź hasło, używając wirtualnej
klawiatury (str. 534).
506
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu
Ustawianie adresu IP
pozycję
10 Wybierz
[Nastawy automatyczne].
zz Naciśnij przycisk [OK], aby
uzyskać dostęp do ekranu
ustawień funkcji Wi-Fi.
zz Jeśli funkcja [Nastawy automatyczne]
powoduje wystąpienie błędu lub jeśli
chcesz określić ustawienia ręcznie,
zapoznaj się z informacjami na
stronie 535.
ustawienia funkcji Wi-Fi
11 Określ
(str. 500).
Adres IP może być ustawiany automatycznie tylko w środowiskach
wykorzystujących serwery DHCP lub punkty dostępu bądź routery z funkcją
serwera DHCP, w przypadku których adresy IP muszą być przydzielone
automatycznie.
507
Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu
Ekran Wyślij do
W zależności od usługi internetowej może zostać wyświetlony ekran
określania miejsca docelowego połączenia.
Do zdefiniowania miejsc docelowych połączenia bądź skonfigurowania
ustawień tej opcji konieczne jest użycie komputera. Więcej informacji
można znaleźć w dokumencie „EOS Utility instrukcja obsługi”.
zz Po wybraniu opcji [m] (E-mail) albo
innej usługi na ekranie [Przekaż
do serwisu internet.] może zostać
wyświetlony ekran [Wyślij do].
zz Wybierz pozycję z listy zapisanych
miejsc docelowych połączenia.
zz Sposób konfiguracji połączenia
i wysyłania obrazów jest taki sam,
jak w przypadku innych usług
internetowych.
Tryb punktu dostępu aparatu
Tryb punktu dostępu aparatu to inaczej
tryb połączenia wykorzystywany do
bezpośredniego łączenia aparatu
z wybranym urządzeniem przez Wi-Fi.
Pozycja ta jest wyświetlana w przypadku
wybrania na ekranie [Funkcja Wi-Fi]
opcji [q], [D] albo [l].
508
Ponowne łączenie przez Wi-Fi
Wykonaj następujące czynności, aby ponownie połączyć się
z urządzeniami lub usługami internetowymi z użyciem zapisanych
ustawień połączenia.
pozycję [Funkcja Wi-Fi].
1 Wybierz
zz Wybierz pozycję [Funkcja Wi-Fi]
na ekranie [Ustawienia komun.
bezprzew.].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Wybierz z historii pozycję
z urządzeniem, z którym chcesz
się połączyć przez Wi-Fi. Jeżeli
pozycja się nie wyświetla, użyj
przycisków <Y> <Z>, aby
zmienić ekran.
zz Jeżeli w pozycji [Historia połączeń]
wybrano opcję [Ukryj], historia nie
będzie wyświetlana (str. 533).
podłączonego urządzenia.
3 Użyj
[q] Smartfon
zz Włącz funkcję Wi-Fi smartfona, a następnie uruchom aplikację
Camera Connect.
zz Jeśli w smartfonie zmieniono miejsce docelowe połączenia,
przywróć ustawienia, aby nawiązać połączenie przez Wi-Fi
z aparatem albo tym samym punktem dostępu, którego używa
aparat.
Po ustanowieniu bezpośredniego połączenia między aparatem
a smartfonem za pomocą sieci Wi-Fi na końcu nazwy sieci
(SSID) wyświetla się tekst „_Canon0A”.
509
Ponowne łączenie przez Wi-Fi
[D] Komputer
zz Na komputerze uruchom oprogramowanie EOS.
zz Jeśli w komputerze zmieniono miejsce docelowe połączenia,
przywróć ustawienia, aby nawiązać połączenie przez Wi-Fi
z aparatem albo tym samym punktem dostępu, którego używa
aparat.
Po ustanowieniu bezpośredniego połączenia między aparatem
a komputerem za pomocą sieci Wi-Fi na końcu nazwy sieci
(SSID) wyświetla się tekst „_Canon0A”.
[l] Drukarka
zz Jeśli w drukarce zmieniono miejsce docelowe połączenia,
przywróć ustawienia, aby nawiązać połączenie przez Wi-Fi
z aparatem albo tym samym punktem dostępu, którego używa
aparat.
Po ustanowieniu bezpośredniego połączenia między aparatem
a drukarką za pomocą sieci Wi-Fi na końcu nazwy sieci (SSID)
wyświetla się tekst „_Canon0A”.
W przypadku historii połączeń pojawia się do trzech pozycji w porządku
odpowiadającym ich rejestracji. Po dodaniu nastawy połączenia najstarsza
pozycja zostanie usunięta z historii.
510
Ponowne łączenie przez Wi-Fi
Podłączanie do smartfona zgodnego z Bluetooth przez Wi-Fi
aplikację Camera Connect.
1 Uruchom
zz Dotnij ikony aplikacji Camera Connect
na smartfonie, aby uruchomić
program.
funkcję aplikacji
2 Wybierz
Camera Connect.
zz Wybierz tę funkcję aplikacji Camera
Connect, z której chcesz skorzystać.
zz Połączenie Wi-Fi zostanie
automatycznie ustanowione.
zz W systemie iOS wybierz opcję
[Przyłącz się], gdy wyświetlony
zostanie komunikat z prośbą
o potwierdzenie połączenia
z aparatem.
Po ustanowieniu połączenia Wi-Fi
zostanie wyświetlony ekran wybranej
funkcji.
zz Informacje na temat funkcji Camera
Connect znajdują się na stronie 444.
511
Ponowne łączenie przez Wi-Fi
Zapisywanie nastaw wielu połączeń
Aparat pozwala zapisać maksymalnie 20 nastaw połączenia dla funkcji Wi-Fi.
pozycję [Funkcja Wi-Fi].
1 Wybierz
zz Wybierz pozycję [Funkcja Wi-Fi]
na ekranie [Ustawienia komun.
bezprzew.].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Po pojawieniu się ekranu po lewej
użyj przycisków <Y> <Z>, aby
przełączyć ekran.
zz Na ekranie po lewej wybierz pozycję
urządzenia, z którym chcesz się na
nowo połączyć przez Wi-Fi.
zz Informacje na temat opcji [q] (Podłącz
do smartfona) można znaleźć w sekcji
„Nawiązywanie połączenia ze smartfonem
za pomocą sieci Wi-Fi z poziomu menu
[Funkcja Wi-Fi]” (str. 427).
zz Informacje na temat opcji [D] (Zdalne
sterowanie (EOS Utility)) można
znaleźć w części „Nawiązywanie
połączenia z komputerem za
pośrednictwem sieci Wi-Fi” (str. 461).
zz Informacje na temat opcji [l] (Drukuj na
drukarce Wi-Fi) można znaleźć w części
„Nawiązywanie połączenia z drukarką
za pomocą sieci Wi-Fi” (str. 469).
zz W przypadku wysyłania obrazów
do usługi internetowej zapoznaj się
z rozdziałem „Wysyłanie obrazów
do usługi internetowej” (str. 481).
Informacje o usuwaniu nastaw połączenia można znaleźć na stronie 513.
512
Zmienianie lub usuwanie nastaw połączenia
Zmień lub usuń nastawy połączenia zapisane w aparacie. Aby zmienić
lub usunąć nastawy połączenia, najpierw zakończ połączenie Wi-Fi.
pozycję [Funkcja Wi-Fi].
1 Wybierz
zz Wybierz pozycję [Funkcja Wi-Fi]
na ekranie [Ustawienia komun.
bezprzew.].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Po pojawieniu się ekranu po lewej
użyj przycisków <Y> <Z>, aby
przełączyć ekran.
zz Z ekranu po lewej wybierz pozycję
urządzenia, dla którego chcesz
zmienić lub usunąć nastawy
połączenia Wi-Fi.
pozycję [Edytuj informacje
3 Wybierz
o urządzeniu].
urządzenie.
4 Wybierz
zz Wybierz urządzenie, dla którego
chcesz zmienić lub usunąć nastawy
połączenia Wi-Fi.
513
Zmienianie lub usuwanie nastaw połączenia
albo zmień nastawy
5 Zarejestruj
połączenia.
zz Wybierz pozycję, a następnie zmień
lub usuń nastawy połączenia na
wyświetlonym ekranie.
zzZmiana nicku urządzenia
Zmień nick za pomocą wirtualnej klawiatury (str. 534).
zzWyświetlane obrazy (str. 458)
Wyświetlana po wybraniu opcji [q] (Podłącz do smartfona).
Na dole ekranu zostaną wyświetlone ustawienia.
zzUsuń informacje o połączeniu
Można usunąć nastawy połączenia zapisane w aparacie.
W przypadku usług internetowych odwiedź witrynę serwisu
CANON iMAGE GATEWAY, aby usunąć nastawy połączenia.
514
Kasowanie ustawień komunikacji
bezprzewodowej do wartości domyślnych
Użytkownik może usunąć wszystkie ustawienia komunikacji
bezprzewodowej. Usunięcie ustawień komunikacji bezprzewodowej
pozwala zapobiec ich ujawnieniu, gdy aparat zostanie pożyczony lub
przekazany innym osobom.
1 Wybierz pozycję [Kasuj nastawy].
opcję [OK].
2 Wybierz
ggUstawienia komunikacji
bezprzewodowej zostaną skasowane
do wartości domyślnych i ponownie
wyświetli się ekran [Ustawienia
komun. bezprzew.].
Skorzystanie z opcji [56: Kasowanie nastaw aparatu] nie powoduje
usunięcia informacji o komunikacji bezprzewodowej.
515
Ekran Inform. wyśw.
Na ekranie [Inform. wyśw.] można sprawdzić szczegóły błędów
i adres MAC aparatu.
pozycję [Funkcja Wi-Fi].
1 Wybierz
zz Wybierz pozycję [Funkcja Wi-Fi]
na ekranie [Ustawienia komun.
bezprzew.].
Wybierz pozycję, a następnie
2 naciśnij
przycisk <B>.
ggZostanie wyświetlony ekran
[Inform. wyśw.].
zz W przypadku wystąpienia błędu naciśnij przycisk <0>,
aby wyświetlić treść komunikatu o błędzie.
516
Reagowanie na komunikaty o błędach
Po wystąpieniu błędu wyświetl szczegóły błędu, postępując zgodnie
z jedną z poniższych procedur. Następnie wyeliminuj przyczynę błędu,
korzystając z przykładów podanych w tym rozdziale.
zz Na ekranie [Inform. wyśw.] naciśnij przycisk <0> (str. 516).
zz Wybierz pozycję [Szczeg. błędu] na ekranie [Wi-Fi włączona].
Kliknij stronę numeru kodu błędu w poniższej tabeli, aby przejść na
odpowiednią stronę.
11 (str. 518)
21 (str. 519)
61 (str. 522)
67 (str. 524)
91 (str. 525)
125 (str. 526)
126 (str. 526)
141 (str. 526)
151 (str. 527)
12 (str. 518)
22 (str. 520)
63 (str. 523)
68 (str. 525)
121 (str. 525)
23 (str. 521)
64 (str. 523)
69 (str. 525)
65 (str. 524)
66 (str. 524)
127 (str. 526)
142 (str. 526)
152 (str. 527)
Po wystąpieniu błędu zostanie wyświetlony komunikat [Err**] w prawym
górnym rogu ekranu [Funkcja Wi-Fi]. Komunikat znika po ustawieniu
przełącznika zasilania aparatu w pozycji <2>.
517
Reagowanie na komunikaty o błędach
11: Nie wykryto urządzenia docelowego
zz Czy w przypadku wybrania opcji [q] została uruchomiona
aplikacja Camera Connect?
ggUstanów połączenie, korzystając z aplikacji Camera Connect
(str. 442).
zz Czy w przypadku wybrania opcji [l] zostało włączone
zasilanie drukarki?
ggWłącz drukarkę.
zz Czy w przypadku opcji [D] działa oprogramowanie EOS?
ggUruchom oprogramowanie EOS i ponownie nawiąż połączenie
(str. 463).
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tego samego hasła do
uwierzytelniania?
ggTen błąd występuje w przypadku wyboru metody uwierzytelniania
[System otwarty], gdy hasła nie są zgodne.
Ustawienie uwzględnia wielkość liter. Sprawdź, czy wielkie
i małe litery zostały wpisane poprawnie. Sprawdź, czy w aparacie
ustawiono prawidłowe hasło do uwierzytelniania (str. 506).
12: Nie wykryto urządzenia docelowego
zz Czy zasilanie urządzenia docelowego i punktu dostępu
zostało włączone?
ggWłącz urządzenie docelowe i punkt dostępu, a następnie odczekaj
chwilę. Jeśli nadal nie można ustanowić połączenia, wykonaj
poniższe instrukcje, aby ustanowić połączenie ponownie.
518
Reagowanie na komunikaty o błędach
21: Serwer DHCP nie przydzielił adresu IP
Co należy sprawdzić w aparacie
zz W aparacie dla adresu IP wybrano opcję [Nast.
automatyczna]. Czy jest to prawidłowe ustawienie?
ggJeśli nie używasz serwera DHCP, skonfiguruj ustawienia po
wybraniu w aparacie opcji [Nastawa ręczna] dla adresu IP
(str. 535).
Co należy sprawdzić na serwerze DHCP
zz Czy zasilanie serwera DHCP jest włączone?
ggWłącz serwer DHCP.
zz Czy serwer DHCP ma do dyspozycji wystarczającą liczbę
adresów, które może przydzielić?
ggZwiększ liczbę adresów przydzielanych przez serwer DHCP.
ggUsuń urządzenia z adresami przypisanymi przez serwer DHCP,
aby zmniejszyć liczbę używanych adresów.
zz Czy serwer DHCP działa prawidłowo?
ggSprawdź ustawienia serwera DHCP, aby upewnić się, że działa on
prawidłowo jako serwer DHCP.
ggJeśli to możliwe, zapytaj administratora sieci, aby sprawdził, czy
serwer DHCP jest dostępny.
519
Reagowanie na komunikaty o błędach
22: Serwer DNS nie odpowiedział
Co należy sprawdzić w aparacie
zz Czy nastawa adresu IP serwera DNS w aparacie jest zgodna
z faktycznym adresem serwera?
ggWybierz ustawienie [Nastawa ręczna] dla adresu IP. Następnie
ustaw z poziomu aparatu adres IP zgodny z adresem używanego
serwera DNS (str. 531, 535).
Co należy sprawdzić na serwerze DNS
zz Czy zasilanie serwera DNS jest włączone?
ggWłącz serwer DNS.
zz Czy na serwerze DNS poprawnie skonfigurowano adresy IP
i przypisane im nazwy?
ggUpewnij się, że na serwerze DNS wprowadzono poprawne adresy
IP i przypisane im nazwy.
zz Czy serwer DNS działa prawidłowo?
ggSprawdź ustawienia serwera DNS, aby upewnić się, że działa on
prawidłowo jako serwer DNS.
ggJeśli to możliwe, poproś administratora sieci, aby sprawdził,
czy serwer DNS jest dostępny.
Co należy sprawdzić w sieci lokalnej
zz Czy sieć lokalna, z którą próbujesz się połączyć, jest
zaopatrzona w router lub podobne urządzenie pełniące
funkcję bramy?
ggJeśli to możliwe, poproś administratora sieci o adres bramy
i wprowadź go w aparacie (str. 531, 535).
ggSprawdź, czy adres bramy został wprowadzony prawidłowo
we wszystkich urządzeniach w sieci, łącznie z aparatem.
520
Reagowanie na komunikaty o błędach
23: Urządzenie o tym samym adresie IP istnieje w wybranej sieci
Co należy sprawdzić w aparacie
zz Czy aparat i inne urządzenie podłączone przez Wi-Fi do tej
samej sieci mają ten sam adres IP?
ggZmień adres IP aparatu, aby uniknąć przypadku wykorzystania
tego samego adresu w sieci przez inne urządzenie. Możesz
również zmienić adres IP urządzenia, które ma zduplikowany
adres.
ggJeśli w pozycji adresu IP aparatu została ustawiona opcja
[Nastawa ręczna] w środowiskach sieciowych korzystających
z serwera DHCP, zmień to ustawienie na [Nast. automatyczna]
(str. 507).
Reagowanie na komunikaty o błędach 21–23
W przypadku błędów o numerach 21–23 sprawdź także poniższe punkty.
Czy aparat i punkt dostępu używają tego samego hasła do
uwierzytelniania?
ggTen błąd występuje w przypadku wyboru metody uwierzytelniania
[System otwarty], gdy hasła nie są zgodne. Ustawienie uwzględnia
wielkość liter. Sprawdź, czy wielkie i małe litery zostały wpisane
poprawnie. Sprawdź, czy w aparacie ustawiono prawidłowe hasło
do uwierzytelniania (str. 506).
521
Reagowanie na komunikaty o błędach
61: Nie znaleziono terminala bezprzewodowej sieci LAN z taką
samą nazwą SSID
zz Czy między aparatem a anteną punktu dostępu występują
przeszkody?
ggPrzesuń antenę punktu dostępu w położenie dobrze widoczne
z pozycji aparatu (str. 528).
Co należy sprawdzić w aparacie
zz Czy nazwa SSID jest jednakowa w aparacie i punkcie
dostępu?
ggSprawdź SSID w punkcie dostępu, a następnie ustaw ten sam
SSID w aparacie (str. 505).
Co należy sprawdzić w punkcie dostępu
zz Czy punkt dostępu jest włączony?
ggWłącz zasilanie punktu dostępu.
zz Czy w przypadku używania filtrowania adresów MAC adres
MAC używanego aparatu został zarejestrowany w punkcie
dostępu?
ggZarejestruj adres MAC używanego aparatu w punkcie
dostępowym. Adres MAC można sprawdzić na ekranie
[Inform. wyśw.] (str. 516).
522
Reagowanie na komunikaty o błędach
63: Błąd uwierzytelniania bezprzewodowej sieci LAN
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tej samej metody
uwierzytelniania?
ggAparat obsługuje następujące metody uwierzytelniania: [System
otwarty], [Klucz wspólny] i [WPA/WPA2-PSK] (str. 496).
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tego samego hasła
do uwierzytelniania?
ggUstawienie uwzględnia wielkość liter. Sprawdź, czy wielkie i małe
litery zostały wpisane poprawnie. Sprawdź, czy w aparacie
ustawiono prawidłowe hasło do uwierzytelniania (str. 506).
zz Czy w przypadku używania filtrowania adresów MAC adres
MAC używanego aparatu został zarejestrowany w punkcie
dostępu?
ggZarejestruj adres MAC używanego aparatu w punkcie
dostępowym. Adres MAC można sprawdzić na ekranie [Inform.
wyśw.] (str. 516).
64: Nie można połączyć się z terminalem bezprzewodowej sieci LAN
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tej samej metody
szyfrowania?
ggAparat obsługuje następujące metody szyfrowania: WEP, TKIP
i AES (str. 496).
zz Czy w przypadku używania filtrowania adresów MAC adres
MAC używanego aparatu został zarejestrowany w punkcie
dostępu?
ggZarejestruj adres MAC używanego aparatu w punkcie
dostępowym. Adres MAC można sprawdzić na ekranie
[Inform. wyśw.] (str. 516).
523
Reagowanie na komunikaty o błędach
65: Utrata połączenia z bezprzewodową siecią LAN
zz Czy między aparatem a anteną punktu dostępu występują
przeszkody?
ggPrzesuń antenę punktu dostępu w położenie dobrze widoczne
z pozycji aparatu (str. 528).
zz Z jakiegoś powodu połączenie Wi-Fi zostało utracone i nie
można go przywrócić.
ggMożliwe przyczyny: zbyt duże obciążenie ze strony innego
urządzenia uzyskującego dostęp do punktu dostępu; w pobliżu
używana jest kuchenka mikrofalowa lub podobne urządzenie
(zakłócanie łączności IEEE 802.11b/g/n (pasmo 2,4 GHz));
urządzenie zostało poddane działaniu deszczu lub poziom
wilgotności jest wysoki (str. 528).
66: Błędne hasło bezprzewodowej sieci LAN
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tego samego hasła do
uwierzytelniania?
ggUstawienie uwzględnia wielkość liter. Sprawdź, czy wielkie i małe
litery zostały wpisane poprawnie. Sprawdź, czy w aparacie
ustawiono prawidłowe hasło do uwierzytelniania (str. 506).
67: Błędna metoda szyfrowania w bezprzewodowej sieci LAN
zz Czy aparat i punkt dostępu używają tej samej metody
szyfrowania?
ggAparat obsługuje następujące metody szyfrowania: WEP, TKIP
i AES (str. 496).
zz Czy w przypadku używania filtrowania adresów MAC adres
MAC używanego aparatu został zarejestrowany w punkcie
dostępu?
ggZarejestruj adres MAC używanego aparatu w punkcie
dostępowym. Adres MAC można sprawdzić na ekranie
[Inform. wyśw.] (str. 516).
524
Reagowanie na komunikaty o błędach
68: Nie można połączyć się z terminalem bezprzewodowej sieci
LAN. Spróbuj ponownie od początku.
zz Czy przytrzymano przycisk WPS (Wi-Fi Protected Setup)
punktu dostępu przez określoną ilość czasu?
ggPrzytrzymaj przycisk WPS przez czas określony w instrukcji
obsługi punktu dostępu.
zz Czy próbowano ustanowić połączenie blisko punktu dostępu?
ggSpróbuj ustanowić połączenie, gdy obydwa urządzenia znajdują
się we wzajemnym zasięgu.
69: Znaleziono kilka terminali sieci bezprzewodowej LAN. Nie
można uzyskać połączenia. Spróbuj ponownie od początku.
zz Trwa łączenie z innymi punktami dostępu w trybie łączenia
przyciskiem (tryb PBC) standardu WPS (Wi-Fi Protected Setup).
ggZaczekaj chwilę przed próbą nawiązania połączenia lub spróbuj
ustanowić połączenie w trybie PIN (tryb PIN) (str. 501).
91: Błąd niezdefiniowany
zz Wystąpił inny problem niż w przypadku numerów kodu
błędu 11–69.
ggWyłącz i ponownie włącz aparat za pomocą przełącznika
zasilania.
121: Za mało wolnego miejsca na serwerze
zz Na docelowym serwerze internetowym nie ma wystarczającej
ilości wolnego miejsca.
ggUsuń niepotrzebne obrazy z serwera internetowego, sprawdź
wolne miejsce na serwerze internetowym, a następnie spróbuj
ponownie wysłać dane.
525
Reagowanie na komunikaty o błędach
125: Sprawdź nastawy sieciowe
zz Czy sieć jest połączona?
ggSprawdź stan połączenia sieci.
126: Nie można połączyć się z serwerem
zz Trwa konserwacja CANON iMAGE GATEWAY lub czasowo
występuje duże obciążenie.
ggPołącz się z usługą internetową ponownie później.
127: Wystąpił błąd
zz Podczas łączenia aparatu z usługą internetową wystąpił inny
problem niż w przypadku numerów kodu błędu od 121 do 126.
ggSpróbuj ponownie nawiązać połączenie Wi-Fi z usługą
internetową.
141: Drukarka jest zajęta. Spróbuj ponownie nawiązać połączenie.
zz Czy drukarka drukuje?
ggSpróbuj ponownie nawiązać połączenie Wi-Fi z drukarką po
zakończeniu drukowania.
zz Czy z drukarką jest połączony przez Wi-Fi inny aparat?
ggSpróbuj ponownie nawiązać połączenie Wi-Fi z drukarką po
zakończeniu połączenia Wi-Fi z innym aparatem.
142: Nie można uzyskać informacji o drukarce. Podłącz powtórnie,
aby ponowić próbę.
zz Czy zasilanie drukarki jest włączone?
ggSpróbuj ponownie nawiązać połączenie Wi-Fi po włączeniu
drukarki.
526
Reagowanie na komunikaty o błędach
151: Transmisja została anulowana.
zz Automatyczny transfer obrazów do komputera został w jakiś
sposób przerwany.
ggAby wznowić automatyczny transfer obrazów, ustaw przełącznik
zasilania aparatu w pozycji <2>, a następnie ustaw go
w pozycji <1>.
152: Przełącznik ochrony przed zapisem na karcie jest ustawiony
w pozycji blokady.
zz Czy przełącznik ochrony przed zapisem na karcie jest
ustawiony w pozycji blokady?
ggUstaw przełącznik ochrony przed zapisem na karcie w pozycji
umożliwiającej zapis.
527
Uwagi dotyczące funkcji komunikacji
bezprzewodowej
Jeśli prędkość transmisji spada, połączenie jest zrywane lub
występują inne problemy podczas korzystania z funkcji komunikacji
bezprzewodowej, należy podjąć następujące działania korygujące.
Odległość między aparatem a smartfonem
Jeżeli aparat znajduje się za daleko od smartfona, połączenie WiFi może nie zostać nawiązane, nawet w przypadku gdy połączenie
Bluetooth jest możliwe. W takim wypadku należy bardziej zbliżyć
aparat do smartfona, a następnie nawiązać połączenie Wi-Fi.
Miejsce instalacji anteny punktu dostępu
zz W przypadku użytkowania w pomieszczeniach zainstaluj
urządzenie w pomieszczeniu, w którym korzystasz z aparatu.
zz Zainstaluj urządzenie w taki sposób, aby między nim a aparatem
nie znajdowały się osoby ani przedmioty.
Pobliskie urządzenia elektroniczne
Jeśli prędkość transmisji Wi-Fi spada z powodu zakłóceń
powodowanych przez wymienione poniżej urządzenia elektroniczne,
zaprzestań ich używania lub odsuń się dalej od urządzeń, aby
umożliwić komunikację.
zz Aparat używa sieci Wi-Fi poprzez złącze IEEE 802.11b/g/n,
wykorzystując fale radiowe pasma 2,4 GHz. Z tego powodu prędkość
transmisji Wi-Fi spadnie, jeśli w pobliżu działają urządzenia Bluetooth,
kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe, mikrofony, smartfony,
inne aparaty lub podobne urządzenia działające w tym samym paśmie.
528
Uwagi dotyczące funkcji komunikacji bezprzewodowej
Przestrogi dotyczące używania wielu aparatów
zz W przypadku łączenia wielu aparatów z punktem dostępu przez
Wi-Fi sprawdź, czy adresy IP aparatów są różne.
zz Po nawiązaniu połączenia między wieloma aparatami a punktem
dostępu za pomocą sieci Wi-Fi prędkość transmisji spada.
zz W przypadku używania wielu punktów dostępu w standardzie
IEEE 802.11b/g/n (pasmo 2,4 GHz) pozostaw przerwę pięciu
kanałów między każdym kanałem sieci Wi-Fi, aby zredukować
zakłócenia fal radiowych. Przykład: stosuj kanały 1, 6 i 11,
kanały 2 i 7 lub kanały 3 i 8.
Używanie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania BR-E1
zz Gdy dla opcji [Funkcja Bluetooth] wybrano ustawienie [Pilot]
w celu umożliwienia korzystania z bezprzewodowego pilota
zdalnego sterowania BR-E1, nie można nawiązać połączenia
między aparatem a smartfonem za pomocą technologii Bluetooth.
529
Zabezpieczenia
Jeżeli ustawienia zabezpieczeń nie zostały prawidłowo skonfigurowane,
mogą wystąpić następujące problemy.
zzPrzechwytywanie i analizowanie transmisji
Nieuczciwe osoby mogą monitorować transmisję w sieci Wi-Fi
i podejmować próby pozyskania wysyłanych przez Ciebie danych.
zzNieuprawniony dostęp do sieci
Nieuczciwe osoby mogą uzyskiwać nieuprawniony dostęp do
używanej przez Ciebie sieci w celu dokonania kradzieży, modyfikacji
albo zniszczenia danych. Istnieje także ryzyko wystąpienia innych
rodzajów nieuprawnionego dostępu, takich jak podszywanie się
(przyjęcie tożsamości w celu uzyskania nieuprawnionego dostępu
do danych) czy ataki typu springboard (uzyskanie nieuprawnionego
dostępu do sieci, która odtąd służy do tuszowania śladów ataków na
inne systemy).
Zaleca się korzystanie z systemów i funkcji w celu dokładnego
zabezpieczenia sieci, aby zapobiec wystąpieniu tego rodzaju
problemów.
530
Sprawdzanie nastaw sieciowych
zzWindows
W systemie Windows uruchom program [Wiersz polecenia],
a następnie wprowadź komendę ipconfig/all i naciśnij klawisz <Enter>.
Oprócz adresu IP przypisanego do komputera wyświetlone zostaną
także informacje na temat maski podsieci, bramy oraz serwera DNS.
zzMac OS
W systemie Mac OS X otwórz aplikację [Terminal], wpisz polecenie
ifconfig -a i naciśnij klawisz <Return>. Adres IP przypisany do
komputera jest wskazany w pozycji [en0] obok pozycji [inet],
w formacie „***.***.***.***”.
* Informacje na temat aplikacji [Terminal] znajdują się w plikach pomocy
systemu Mac OS X.
Aby zapobiec używaniu tego samego adresu IP przez komputer i inne
urządzenia w sieci, zmień skrajny prawy numer podczas ustawiania
adresu IP przydzielonego aparatowi w procedurach opisanych na
stronie 535.
Przykład: 192.168.1.10
531
Ekran [Ustawienia komun. bezprzew.]
Na ekranie [Ustawienia komun. bezprzew.] można zmienić
ustawienia funkcji komunikacji bezprzewodowej.
Wybierz opcję [55: Ustawienia komun. bezprzew.].
Ustawienia Wi-Fi
zz Patrz następna strona.
Funkcja Wi-Fi
Dostępne są następujące funkcje Wi-Fi:
zz Komunikacja ze smartfonem
zz Zdalne wyzwalanie (EOS Utility)
zz Drukowanie za pomocą drukarki Wi-Fi
zz Wysłanie obrazów do usługi
internetowej
Funkcja Bluetooth (str. 436)
Wyświetla ekran [Funkcja Bluetooth],
na którym można ustawić lub sprawdzić
ustawienia funkcji Bluetooth.
Wyślij obrazy do smartfona (str. 448)
Jeżeli aparat nawiązał połączenie ze
smartfonem, można użyć tej funkcji
do wysyłania obrazów zapisanych
w pamięci aparatu do smartfona.
Nick
Zmień nick za pomocą wirtualnej
klawiatury (str. 534).
Kasuj nastawy (str. 515)
Wyczyść wszystkie ustawienia
komunikacji bezprzewodowej.
532
Ekran [Ustawienia Wi-Fi]
Wi-Fi
zz W odniesieniu do funkcji komunikacji
bezprzewodowej można wybrać
ustawienie [Włącz] albo [Wyłącz].
zz W miejscach, w których używanie
urządzeń elektronicznych lub
bezprzewodowych jest zabronione,
np. w samolocie lub w szpitalu, należy
wybrać opcję [Wyłącz].
Hasło
Wybierz opcję [Brak], aby pozwolić
na nawiązanie połączenia Wi-Fi bez
zastosowania hasła (z wyjątkiem połączeń
z punktem dostępu przez Wi-Fi).
Historia połączeń
W odniesieniu do historii urządzeń
podłączonych przez Wi-Fi można
wybrać opcję [Pokaż] lub [Ukryj].
Automatyczne wysyłanie obrazów
do komputera
Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu
Image Transfer Utility 2 można
automatycznie wysyłać obrazy
z aparatu do komputera (str. 466).
Wysyłanie do smartfona po
zarejestrowaniu
Można automatycznie wysyłać zrobione
zdjęcia do smartfona (str. 446).
Adres MAC
Można sprawdzić adres MAC aparatu.
533
Obsługa wirtualnej klawiatury
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(7) (8)
Obszar wprowadzania danych,
do wprowadzania tekstu
Przyciski kursora, do poruszania
się w obszarze wprowadzania
danych
Bieżąca liczba znaków /
liczba dostępnych
Klawiatura
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(9)
Przełącz tryb wprowadzania
Spacja
Usuń znak z obszaru
wprowadzania
Zmień typ klawiatury
Zakończ wprowadzanie tekstu
zz Użyj przycisków <W> <X> <Y> <Z>, aby poruszać się w ramach
elementu 2 oraz 4–8.
zz Naciśnij przycisk <0>, aby potwierdzić wprowadzony tekst lub
podczas przełączania trybu wprowadzania.
534
Ręczne konfigurowanie adresu IP
Skonfiguruj nastawy adresu IP ręcznie. Wyświetlane elementy różnią
się w zależności od funkcji Wi-Fi.
pozycję [Nastawa ręczna].
1 Wybierz
zz Wybierz opcję [OK].
jedną z pozycji.
2 Wybierz
zz Wybierz element, aby uzyskać dostęp
do ekranu wprowadzania wartości
liczbowych.
zz Aby użyć bramy, wybierz opcję
[Włącz], a następnie opcję [Adres].
żądane wartości.
3 Wprowadź
zz Obróć pokrętło <6>, aby
przesunąć pozycję wprowadzania
w górnym obszarze, a następnie
obróć pokrętło <5>, aby wybrać
liczbę. Naciśnij przycisk <0>,
aby wprowadzić wybraną liczbę.
zz Aby ustawić wprowadzone wartości
i wrócić do ekranu wyświetlanego
w punkcie 2, naciśnij przycisk <M>.
535
Ręczne konfigurowanie adresu IP
opcję [OK].
4 Wybierz
zz Po skonfigurowaniu wymaganych
ustawień wybierz opcję [OK].
zz Jeśli nie wiesz, co wprowadzić,
zapoznaj się z częścią „Sprawdzanie
nastaw sieciowych” (str. 531) lub
zapytaj o to administratora sieci
lub inną osobę znającą się na sieci.
536
Wyświetlacz stanu łączności Wi-Fi/Bluetooth
Stan komunikacji bezprzewodowej można sprawdzić na ekranie
i panelu LCD aparatu.
(2)
(1)
(3)
(3)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
Funkcja Wi-Fi
Funkcja Bluetooth
Siła sygnału Wi-Fi
Stan komunikacji
Nie połączono
Funkcja Wi-Fi
Wi-Fi: Wyłącz
Wył.
Wi-Fi: Włącz
Trwa łączenie
Siła
sygnału
Wi-Fi
Panel LCD
Funkcja Wi-Fi
Nie wyświetlane
(miganie)
Połączono
Wysyłanie danych
Błąd połączenia
(fg)
(miganie)
537
Wyświetlacz stanu łączności Wi-Fi/Bluetooth
Wskaźnik funkcji Bluetooth
Funkcja
Bluetooth
Inny niż
[Wyłącz]
[Wyłącz]
538
Stan połączenia
Połączono
z Bluetooth
Nie połączono
z Bluetooth
Nie połączono
z Bluetooth
Ekran
Panel LCD
Nie wyświetlane
Nie wyświetlane
7
Funkcje indywidualne /
Moje menu
Istnieje możliwość precyzyjnej regulacji różnych funkcji aparatu
i zmiany działania przycisków i pokręteł według własnych
preferencji dotyczących fotografowania za pomocą funkcji
indywidualnych i ustawień własnych.
Można również dodawać często używane elementy menu
i funkcje indywidualne do kart Moje menu.
539
Karty menu: Dostosowanie
zzC.Fn1
str. 542
str. 542
str. 543
str. 543
str. 544
str. 545
str. 546
zzC.Fn2
str. 547
str. 547
str. 548
zzC.Fn3
str. 548
str. 548
str. 549
str. 549
540
Karty menu: Dostosowanie
zzC.Fn4
str. 555
str. 555
str. 561
str. 555
zzC.Fn5
str. 550
str. 551
str. 551
str. 552
str. 553
zzC.Fn6
str. 554
541
Ustawienia funkcji indywidualnychN
Możesz dostosować funkcje aparatu na karcie [8], aby dostosować
je do własnych preferencji dotyczących fotografowania. Wszelkie
ustawienia zmienione przez użytkownika w stosunku do wartości
domyślnych będą wyświetlane w kolorze niebieskim.
C.Fn1
Przyrosty nastaw ekspozycji
Ustawia dokładność czasu naświetlania, przysłony, korekcji ekspozycji,
sekwencji naświetlania, korekcji ekspozycji lampy itd. do 1/2 stopnia.
[1/3] 1/3 stopnia
[1/2] 1/2 stopnia
Po wybraniu opcji [1/2-stop] wyświetlacz będzie wyglądać tak, jak
pokazano poniżej.
Przyrosty nastaw czułości ISO
Przyrosty ręcznego ustawiania czułości ISO można zmienić do pełnego
stopnia.
[1/3] 1/3 stopnia
[1/1] 1 stopień
ooNawet w przypadku ustawienia [1-stop] czułość ISO będzie
ustawiana automatycznie z dokładnością do 1/3 stopnia po ustawieniu
automatycznej czułości ISO.
ooNawet po ustawieniu opcji [1-stop] można ustawić czułość ISO 40000
(do wykonywania zdjęć).
542
Ustawienia funkcji indywidualnych
Automatyczne kasowanie sekwencji braketingu
Określ, czy ustawienia sekwencji naświetlania i ustawienia sekwencji
balansu bieli zostaną anulowane po ustawieniu przełącznika zasilania
w pozycji <2> lub przełączeniu na nagrywanie filmu.
[ON] Włącz
[OFF] Wyłącz
Sekwencja braketingu
Istnieje możliwość zmiany sekwencji naświetlania i sekwencji balansu bieli.
[0–+] 0 → – → +
[–0+] – → 0 → +
[+0–] + → 0 → –
Sekwencja
naświetlania
0
–
+
: Standardowa
ekspozycja
: Mniejsza wartość
ekspozycji
: Większa wartość
ekspozycji
0
–
+
Sekwencja balansu bieli
Kierunek N/B
Kierunek P/Z
: Standardowy balans
0 : Standardowy balans
bieli
bieli
: Przesunięcie w kierunku – : Przesunięcie w kierunku
koloru niebieskiego
koloru purpurowego
: Przesunięcie w kierunku + : Przesunięcie w kierunku
koloru bursztynowego
koloru zielonego
543
Ustawienia funkcji indywidualnych
Liczba zdjęć w sekwencji
Liczbę zdjęć wykonanych w sekwencji naświetlania i w sekwencji balansu
bieli można zmieniać. Oprócz domyślnych 3 zdjęć można wybrać opcję 2,
5 lub 7 zdjęć.
Gdy w pozycji [81: Kolejność zmian w sekw. BKT] wybrano ustawienie
[0, -, +], zdjęcia w sekwencji będą wykonywane zgodnie z poniższą tabelą.
[3] 3 zdjęcia
[2] 2 zdjęcia
[5] 5 zdjęć
[7] 7 zdjęć
(dokładność do 1 stopnia/kroku)
1. zdjęcie
3:3
zdjęcia
2:2
zdjęcia
5:5
zdjęć
7:7
zdjęć
2. zdjęcie 3. zdjęcie 4. zdjęcie 5. zdjęcie 6. zdjęcie 7. zdjęcie
Standardowo (0)
-1
+1
Standardowo (0)
±1
Standardowo (0)
-2
-1
+1
+2
Standardowo (0)
-3
-2
-1
+1
+2
+3
Po ustawieniu opcji [2 zdjęcia] można wybrać stronę + lub - podczas
ustawiania zakresu sekwencji naświetlania. W przypadku sekwencji
balansu bieli drugie zdjęcie zostanie dostosowanie w kierunku B/A albo M/G.
544
Ustawienia funkcji indywidualnych
Bezpieczne przesuwanie ekspozycji
Jeśli jasność obiektu ulegnie zmianie i nie można uzyskać standardowej
ekspozycji w zakresie automatycznego wykrywania, aparat automatycznie
zmieni ręcznie wybrane ustawienie, aby uzyskać standardową ekspozycję.
Jeżeli wybrano opcję [Czas naświetl./Przysłona] dotyczy trybu [s]
i [f]. Ustawienie wartości [Czułość ISO] dotyczy trybu [d], [s] i [f].
[OFF] Wyłącz
[Tv/Av] Czas naświetlania/Przysłona
[ISO] Czułość ISO
ooW pozycji [z3: zNastawy czułości ISO] nawet jeśli dla opcji
[Zakres ISO] albo [Min.czas naśw.] zmieniono ustawienie na inne niż
domyślne, bezpieczne przesuwanie ekspozycji zastąpi to ustawienie,
jeśli nie będzie można uzyskać standardowej ekspozycji.
ooGórne i dolne limity dla bezpiecznego przesuwania ekspozycji za
pomocą czułości ISO są określone przez opcję [Autom. zakres]
(str. 86). Jeśli jednak ręcznie ustawiona czułość ISO przekracza
zakres określony w pozycji [Autom. zakres], bezpieczne przesuwanie
ekspozycji będzie działać do górnej lub dolnej nastawy ręcznie
ustawionej czułości ISO.
ooBezpieczne przesuwanie ekspozycji będzie w razie potrzeby działało
nawet wtedy, gdy zostanie użyta lampa błyskowa.
545
Ustawienia funkcji indywidualnych
Ta sama ekspozycja z nową przysłoną
Maksymalna przysłona może się zmniejszyć (najniższa wartość f/
może wzrosnąć) w trybie [a] (fotografowanie z ręczną regulacją
ekspozycji) z czułością ISO ustawioną ręcznie (z wyjątkiem ustawienia
Automatyczna czułość ISO), jeśli wybrano opcję 1. Zmień obiektywy, 2.
założenie konwertera lub 3. Użyj obiektywu zmiennoogniskowego ze
zmienną maksymalną przysłoną. Ta funkcja zapobiega odpowiedniemu
niedoświetleniu poprzez automatyczne dostosowanie czułości ISO lub czasu
naświetlania (Tv), aby zachować tę samą ekspozycję co przed 1, 2 lub 3.
[OFF] Wyłącz
[ISO] Czułość ISO
[ISO/Tv] Czułość ISO/Czas naświetlania
[Tv] Czas naświetlania
ooNie reaguje na zmiany wartości skutecznej przysłony spowodowane
zmianami powiększenia, gdy używane są makroobiektywy.
ooNie można zapewnić takiego samego naświetlenia, co przed 1, 2 lub 3,
jeśli została ustawiona opcja [Czułość ISO], a naświetlania nie można
zachować przy prędkościach określonych w pozycji [Zakres ISO].
ooNie można zapewnić takiego samego naświetlenia, co przed 1, 2 lub 3,
jeśli została ustawiona opcja [Czas naświetlania], a naświetlania
nie można zachować przy prędkościach określonych w pozycji
[82: Nastawa zakresu czasów naśw.].
ooStandardowa ekspozycja jest aktualizowana zgodnie z wartością
naświetlania w momencie wyłączenia aparatu, jeśli aparat wyłączy
się (jak przy ustawieniu przełącznika zasilania w pozycji <2>),
zachowując ekspozycję po wykonaniu 1, 2 lub 3.
ooFunkcja ta reaguje także w przypadku zmian najwyższej liczby f/
(minimalny otwór przysłony).
ooOryginalne ustawienie ekspozycji zostanie przywrócone po wykonaniu 1,
2 lub 3 przy opcji [Czułość ISO] lub [Czas naświetlania], jeżeli nie
dokonano regulacji czułości ISO, czasu naświetlania lub przysłony
przed przywróceniem aparatu do pierwotnego stanu, przed 1, 2 lub 3.
ooCzas naświetlania może się zmienić, aby zachować wartość ekspozycji,
jeśli czułość ISO zwiększy się do rozszerzonego zakresu czułości ISO,
gdy ustawiona jest opcja [Czułość ISO].
546
Ustawienia funkcji indywidualnych
C.Fn2
Nastawa zakresu czasów naświetlania
Można ustawić zakres czasów naświetlania. W trybach [t], [s] i [a]
można ustawić czas naświetlania ręcznie w ustalonym zakresie. W trybie
[d] i [f] lub w trybie [t], gdy czas naświetlania jest ustawiony na
[AUTO], czas naświetlania jest ustawiany automatycznie w określonym
zakresie (z wyjątkiem nagrywania filmów). Wybierz opcję [OK], aby zapisać
ustawienie.
[Czas najdłuższy]
Możliwe jest ustawienie w zakresie od 30 s do 1/4000 s.
[Czas najkrótszy]
Możliwe jest ustawienie w zakresie od 1/8000 do 15 s.
Nastawa zakresu przysłony
Można ustawić zakres przysłony. W trybach [t], [f], [a] i [BULB]
można ustawić przysłonę ręcznie w ustalonym zakresie. W trybach
[d] i [s] lub w trybie [t], jeżeli wybrano opcję [AUTO] dla regulacji
przysłony, przysłona jest ustawiana automatycznie w określonym zakresie.
Wybierz opcję [OK], aby zapisać ustawienie.
[Liczba f/ minimalna]
Możliwe jest ustawienie w zakresie wartości od f/1.0 do f/64.
[Liczba f/ maksymalna]
Możliwe jest ustawienie w zakresie wartości od f/91 do f/1.4.
Dostępny zakres przysłony zależy od maksymalnego i minimalnego otworu
przysłony obiektywu.
547
Ustawienia funkcji indywidualnych
Blokada AE w trybie pomiaru po ustawieniu ostrości
W przypadku każdego trybu
pomiarowego można ustawić, czy
ekspozycja ma być blokowana (blokada
AE) po uzyskaniu ostrości w trybie
One-Shot AF przez naciśnięcie spustu
migawki do połowy. Ekspozycja zostanie
zablokowana na czas przytrzymywania
spustu migawki do połowy.
Zaznacz symbolem [X] tryby pomiarowe,
gdy blokada AE ma być zastosowana.
Wybierz tryb pomiaru [q/w/r/e],
a następnie naciśnij przycisk <0>, aby
załączyć symbol zaznaczenia [X]. Wybierz
opcję [OK], aby zapisać ustawienie.
C.Fn3
Kierunek obrotów w Tv/Av
Kierunek obracania pokrętła podczas ustawiania czasu naświetlania
i wartości przysłony można odwrócić.
W trybie fotografowania [a] kierunek obrotów pokręteł <6> i <5>
zostanie odwrócony. W przypadku innych trybów fotografowania zostanie
odwrócony tylko kierunek obracania pokrętła <6>. Kierunek obrotów
pokrętła <5> w trybie [a] będzie taki sam jak kierunek obracania służący
do ustawiania korekty ekspozycji w trybach [d], [s] i [f].
[ ] Normalny
[
] Odwrotny
Obrót pierścienia sterowania
Kierunek obrotów pierścienia sterowania adaptera mocowania i obiektywu RF
podczas ustawiania czasu naświetlania i wartości przysłony można odwrócić.
[ ] Normalny
[
] Odwrotny
548
Ustawienia funkcji indywidualnych
Obrót pierścienia ostrości
Kierunek obrotów pierścienia ostrości obiektywu RF można odwrócić.
[ ] Normalny
[
] Odwrotny
Czułość pierścienia ostrości MF obiektywu RF
Czułość pierścienia ostrości obiektywu RF można ustawić.
[
] Różny zależnie od prędkości obrotu
[
] Związany ze stopniem obrotu
C.Fn4
Szczegółowe informacje na temat karty [84] można znaleźć w części
„Dostosowywanie operacji” (str. 555).
549
Ustawienia funkcji indywidualnych
C.Fn5
Dodawanie informacji o przycięciu
Dodanie informacji o przycięciu powoduje wyświetlenie pionowych linii dla
określonego formatu obrazu, dzięki czemu można komponować ujęcia tak,
jak przy użyciu aparatu średniego lub dużego formatu (6x6 cm, itd.).
Podczas fotografowania, zamiast kadrowania obrazów zapisanych na
karcie, aparat dodaje informacje o formacie obrazu do obrazów w celu
ich skadrowania w programie Digital Photo Professional (oprogramowaniu
EOS).
Można przesłać obrazy do komputera i użyć programu Digital Photo
Professional w celu łatwego skadrowania obrazów do formatu obrazu
ustawionego podczas fotografowania.
[6:7] Format obrazu 6:7
[OFF] Wyłącz
[6:6] Format obrazu 6:6
[5:6] Format obrazu 10:12
[3:4] Format obrazu 3:4
[5:7] Format obrazu 5:7
[4:5] Format obrazu 4:5
ooInformacje o przycięciu są dodawane tylko wtedy, gdy opcja [z1:
zPrzycinanie/Format obr.] jest ustawiona na [Pełna klatka].
ooPliki JPEG nie są zapisywane w przyciętym rozmiarze, jeśli obróbce
w aparacie poddawane są obrazy RAW zawierające informację o przycięciu
(str. 346). W takim przypadku przetwarzanie RAW generuje pliki JPEG
z informacją o przycięciu.
550
Ustawienia funkcji indywidualnych
Usuwanie – domyślna opcja
Można ustawić domyślną opcję w menu Usuwanie (str. 335) dostępnym po
naciśnięciu przycisku <L> podczas odtwarzania lub przeglądania obrazu
po wykonaniu zdjęcia.
Możesz nacisnąć przycisk <0>, aby natychmiast usunąć obraz.
[ ] Wybrano [Anuluj]
[ ] Wybrano [Usuń]/[Usuń1+JPEG]
[
] Wybrano [Usuń1]
[
] Wybrano [UsuńJPEG]
Uważaj, aby przypadkowo nie usunąć zdjęć, gdy ustawiona jest inna opcja
niż [Anuluj].
Zwolnij migawkę bez obiektywu
Można określić, czy fotografowanie lub filmowanie jest możliwe bez
założonego obiektywu.
[OFF] Wyłącz
[ON] Włącz
551
Ustawienia funkcji indywidualnych
Schowaj obiektyw przy wyłączaniu
Ma to na celu ustawienie mechanizmu cofania obiektywu w przypadku
użycia obiektywów STM z przekładnią napędzającą (np. EF40mm
f/2.8 STM). Można ustawić mechanizm tak, aby wysunięty obiektyw
został automatycznie cofnięty po ustawieniu przełącznika zasilania
w pozycji <2>.
[ON] Włącz
[OFF] Wyłącz
ooW przypadku automatycznego wyłączania zasilania obiektyw nie będzie
się cofać bez względu na to ustawienie.
ooPrzed odłączeniem obiektywu upewnij się, że jest cofnięty.
Po wybraniu ustawienia [Włącz] ta funkcja działa niezależnie od ustawienia
przełącznika trybu ostrości na obiektywie (AF lub MF).
552
Ustawienia funkcji indywidualnych
Dodaj informacje IPTC
Zarejestrowanie informacji IPTC (International Press Telecommunications
Council) w aparacie w narzędziu EOS Utility (oprogramowaniu EOS)
umożliwia zapisanie (dodanie) tych informacji do zdjęć w formacie JPEG /
RAW w momencie fotografowania. Jest to przydatne przy zarządzaniu
plikami i innych zadaniach wykorzystujących informacje IPTC.
Instrukcje dotyczące rejestrowania informacji IPTC w aparacie
i szczegóły dotyczące informacji, które można zarejestrować,
zawiera instrukcja obsługi oprogramowania EOS Utility.
[OFF] Wyłącz
[ON] Włącz
Informacje IPTC nie są dodawane podczas nagrywania filmów.
ooPodczas odtwarzania można sprawdzić, czy dodano informacje IPTC.
ooDo sprawdzania informacji IPTC na obrazach można także używać
oprogramowania Digital Photo Professional (oprogramowania EOS).
ooInformacje IPTC zarejestrowane w aparacie nie zostaną usunięte po
wybraniu opcji [86: Kasowanie nast. funkcji C.Fn] (str. 554), ale
ustawienie ulegnie zmianie na [Wyłącz].
553
Ustawienia funkcji indywidualnych
C.Fn6
Kasuj wszystkie funkcje indywidualne (C.Fn)
Wybór opcji [86: Kasowanie nast. funkcji C.Fn] spowoduje
usunięcie wszystkich ustawień funkcji indywidualnych.
Niestandardowe operacje ustawione dla funkcji [84] nie zostaną usunięte,
jeśli wykonasz czynność [86: Kasowanie nast. funkcji C.Fn]. Należy
pamiętać, że chociaż informacje dodane za pomocą funkcji [85: Dodaj
informacje IPTC] zostaną zachowane, ustawienie ulegnie zmianie na
[Wyłącz].
554
Dostosowywanie operacjiN
W celu ułatwienia obsługi często używane funkcje można przypisać do
przycisków lub pokręteł aparatu zgodnie z potrzebami.
element na karcie [84].
1 Wybierz
zz [Dostosowanie przycisków]:
Przypisywanie funkcji do przycisków
takich jak <V> lub <p>.
zz [Dostosowanie pokręteł]:
Przypisz funkcje do pokręteł <6>
<5> lub pierścienia sterowania
(<T>).
zz [Dostosowanie paska M-Fn]
(str. 561):
Przypisywanie funkcji do
paska <m>.
ustawienia aparatu.
2 Wybierz
zz Za pomocą funkcji [Dostosowanie
przycisków] można przypisać
przycisk, aby aktywować jedną
funkcję podczas robienia zdjęć
i inną podczas nagrywania filmów.
funkcję do przypisania.
3 Określ
zz Naciśnij przycisk <0>, aby
powrócić do ekranu wyświetlanego
w punkcie 2.
zz Naciśnij przycisk <M>, aby
zakończyć.
Niestandardowe operacje nie zostaną usunięte po wybraniu opcji
[86: Kasowanie nast. funkcji C.Fn]. Aby wyczyścić ustawienia,
wybierz opcję [84: Kasuj ustawienia własne].
555
Dostosowywanie operacji
Funkcje dostępne dla przycisków
Funkcja
Pomiar i start AF
L
k
k
k
k
Stop AF
k
k
k
Blokada AE, Stop AF
k
k
k
Wybieranie punktu AF
k
k
k
Bezpośredni wybieranie punktu AF
AF
Ustaw punkt AF na środek
k
k
k
Bezpośredni wybór metody AF*1
k
k
k
One-Shot AFzServo AF*1
k
k
k
AF dot. z przec.
k
k
k
AF z detekcją oczu*1
k
k
k
k
k
k
Blokada AE
k
k
k
Blokada AE (wstrzymanie)
k
k
k
k
k
k
Nastawy lampy*1
k
k
k
Blokada ekspozycji lampy*1
k
k
k
Filmy
k
k
k
k
k
Asystent ostrzenia
Pomiar start
Ekspozycja
Blokada AE (naciśnięty przycisk)
Blokada AE/Blokada FE*1
k
k
Korekta ekspozycji (przytrzymaj
)
przycisk, obróć
Ustaw czułość ISO (przytrzymaj
)
przycisk, obróć
Filmy
556
k
Wstrzymanie Filmowego Serwo AF*2
Dostosowywanie operacji
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
557
Dostosowywanie operacji
Funkcja
Ustawienia funkcji pokrętła
L
k
k
Naciśnij przyciski bezpośrednio
Krótkie naciśnięcie: podświetlenie panelu LCD
Długie naciśnięcie: przełączanie
informacji na panelu LCD
Krótkie naciśnięcie: przełączanie
informacji na panelu LCD
Długie naciśnięcie: podświetlenie panelu LCD
k
k
Podświetlenie panelu LCD
k
k
k
Przełączanie informacji na panelu LCD
k
k
k
Nastawy trybu fotografowania
k
k
k
Przełącz do własnego trybu fotografowania
Menu
9
k
Podgląd głębi pola*1
k
k
k
Zresetuj wybraną pozycję w trybie Fv*1
k
k
k
Zresetuj Tv/Av/O/ISO w trybie Fv*1
k
k
k
Ekran szybkich nastaw
k
k
k
Powiększ/pomniejsz
k
k
k
Wyświetlanie menu
k
k
k
Jakość obrazu*1
k
k
k
1-przyciskowe ustawienie jakości obrazu*1
k
k
k
1-przyciskowa jakość obrazu (przytrzymaj)*1
k
k
k
Styl obrazów
k
k
k
Ochrona
k
k
k
Ocena
k
k
k
Wybierz folder
k
k
k
Maksymalizuj jasność ekranu (tymczasowo)
k
k
k
Wyśw. wył.
k
k
k
Przełącz między wizjerem/ekranem
k
k
k
Tryb Eco
k
k
k
Funkcja Wi-Fi
k
k
k
Bez funkcji (wyłączona)
k
k
k
*1: Nie można przypisać jako funkcji dostępnej podczas nagrywania filmów.
*2: Nie można przypisać jako funkcji dostępnej podczas fotografowania.
558
k
Dostosowywanie operacji
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
<
> oznacza „przycisk blokady AF” znajdujący się na superteleobiektywach
wyposażonych w funkcję Image Stabilizer (Stabilizator obrazu).
559
Dostosowywanie operacji
Funkcje dostępne dla pokręteł
Funkcja
6
5
Ustawienie czasu naświetlania w trybie M
k
k
Ustawianie przysłony w trybie M
k
k
Ustaw czułość ISO (5podczas pomiaru)
T
k
Zmień przysłonę (przytrzymaj przycisk pomiaru)
k
Zmień czas naświetlania (przytrzymaj przycisk
pomiaru)
k
Ustaw czułość ISO (przytrzymaj przycisk pomiaru)
k
Korekta ekspozycji (przytrzymaj przycisk pomiaru)
k
Zmień wartość przysłony
k
Zmień czas naświetlania
k
Ustaw czułość ISO
k
Korekta ekspozycji
Bez funkcji (wyłączona)
k
k
k
k
<T>: Pierścień sterowania na obiektywach RF i adapterach mocowania
560
Dostosowywanie operacji
Dostosowywanie paska M-Fn (wielofunkcyjnego)
opcję [84: Dostosowanie
1 Wybierz
paska M-Fn].
opcję [z] (do użytku
2 Wybierz
podczas fotografowania) lub [x]
(do użytku podczas odtwarzania).
zz Możesz przypisać różne funkcje do
każdego z elementów.
funkcję do przypisania.
3 Wybierz
zz Wybór opcji [z] (dla fotografowania)
lub [x] (dla odtwarzania) spowoduje
wyświetlenie ekranu dostępnych
funkcji. Z listy wybierz funkcje,
które chcesz przypisać.
zz W zależności od wybranej funkcji,
można przypisać różne funkcje do
przesuwania <m> lub dotykania
każdego z końców.
561
Dostosowywanie operacji
funkcje do przesuwania
4 Przypisz
<m> lub dotykania każdego
z końców.
] (przesunięcie), [
]
zz Wybór [
(dotknięcie lewego końca) lub [
]
(dotknięcie prawego końca)
spowoduje wyświetlenie ekranu
umożliwiającego przypisanie funkcji.
zz Wybierz opcje, które chcesz przypisać
do każdej z operacji.
zzzBlokada bezpieczeństwa paska M-Fn
Aby zapobiec niezamierzonym operacjom <m> podczas
fotografowania, blokada bezpieczeństwa jest domyślnie włączona.
Należy pamiętać, że operacje są zawsze możliwe podczas odtwarzania.
●●Aby aktywować <m> podczas fotografowania, przytrzymaj lewy
] zostanie wyświetlony na biało.
koniec <m>, aż element [
●●Aby dezaktywować <m>, przytrzymaj lewy koniec <m>,
aż element [
] zostanie wyświetlony na biało.
●●Działanie <m> jest dezaktywowane automatycznie po około
10 sekundach bezczynności.
Wyłączanie blokady
bezpieczeństwa
Wyłącz blokadę bezpieczeństwa, jeśli
wolisz, aby element <m> był aktywny
podczas fotografowania.
zz Aby zmienić ustawienie, wybierz
opcję [Wyłącz (zawsze dostępna)]
i naciśnij przycisk <0>, aby wybrać
przycisk opcji.
562
Dostosowywanie operacji
zzUstawienie pełnego zakrycia
Po włączeniu opcji [Ustaw. całk.zasł.] można uzyskać dostęp do
ekranu dostosowania paska M-Fn, całkowicie zakrywając <m>.
●●Aby skonfigurować ustawienie, naciśnij przycisk <B> na
ekranie w punkcie 2.
ooJeśli nie chcesz w ogóle używać funkcji <m>, wybierz opcję
[Nie przypisano] w kroku 3.
ooTwoje aktualne działanie jest wyświetlane na ekranie, gdy używasz
funkcji <m>.
ooAby przypisać preferowaną funkcję do operacji na pasku, wybierz opcję
[Dostos.przez użytk.] podczas przypisywania funkcji. Wybierając
opcję [Dostos.przez użytk.], można także wybrać funkcję, która ma
być używana jako podstawa dostosowania do potrzeb użytkownika,
naciskając przycisk <B> na ekranie w kroku 4.
563
Dostosowywanie operacji
Funkcje dostępne dla paska M-Fn
Funkcja
Zmień wartość / wybraną pozycję
Automatyczna czułość ISO
Własna czułość ISO (***)
Zmień wartość / wybraną pozycję
Wybór balansu bieli
Autom.: Atmosfera 89 Biel
Balans bieli
Ustawienie temperatury
Ręczny balans bieli: (***)
barwowej
Sekwencja / przesunięcie
balansu bieli
Zmień wartość / wybraną pozycję
Sprawdź
Powiększ / pomniejsz
informacje
Powiększ / pomniejsz,
Asystent ostrzenia
o ostrości /
przesuwając
Wyróżnianie MF
obrazie
Poziomica elektroniczna
Histogram
Zmień wartość / wybraną pozycję
Poziom nagrywania
Wyróżnianie MF
z
Metoda
dźwięku
Asystent ostrzenia
nagrywania filmu Głośność
Wstrzymanie Filmowego Serwo AF
Ustawienie przysłony
Poziomica elektroniczna
Histogram
Zmień wartość / wybraną pozycję
Elastyczną
Zresetuj wszystkie pozycje [t]
Wybierz, przesuwając [t]
preselekcją AE
Zresetuj wybraną pozycję [t]
Wybierz *** [t]
Zmień wartość / wybraną pozycję
AF z detekcją oczu
AF
Ustaw metodę autofokusa Wielk.ramki AF
Nastawy AF dot. z przec.
Asystent ostrzenia
Dostosowywanie
do potrzeb
Wybieranie ręczne
Wybieranie ręczne
użytkownika
Przesuń, aby przeglądać Ocena
Skrót do funkcji
obrazy
Ochrona
x
Przesuń, aby przeglądać Poprzednie zdjęcie
Przeglądanie
obrazy
Następne zdjęcie
Czułość ISO
Czułość ISO
* Opcja [Nie przypisano] jest również dostępna jako funkcja. Dla [
] dostępna jest także opcja [ Bez funkcji (wyłączona)].
i[
564
], [
]
Menu kart: Moje menu
str. 566
str. 569
str. 569
str. 570
565
Zapisywanie pozycji na karcie Moje menuN
Na karcie Moje menu można zapisać pozycje menu i funkcje
indywidualne, których ustawienia są często zmieniane.
Tworzenie i dodawanie karty Moje menu
pozycję [Dodaj kartę
1 Wybierz
Moje Menu].
opcję [OK].
2 Wybierz
zz Można utworzyć maks. pięć kart Moje
menu, powtarzając czynności opisane
w punkcie 1 i 2.
Zapisywanie pozycji menu na kartach Moje menu
pozycję [MY MENU*:
1 Wybierz
Konfiguruj].
566
Zapisywanie pozycji na karcie Moje menu
opcję [Wybierz pozycje
2 Wybierz
do zarejestr.].
żądane elementy.
3 Zapisz
zz Wybierz pozycję, która ma być ustawiona,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Wybierz opcję [OK] w oknie
dialogowym potwierdzenia.
zz Można zapisać maksymalnie sześć
pozycji.
zz Aby wrócić do ekranu wyświetlanego
w punkcie 2, naciśnij przycisk <M>.
Ustawienia karty Moje Menu
Pozycje menu można sortować lub
usuwać, a kartę menu można usunąć
lub zmienić jej nazwę.
zzSortuj zarejestrowane pozycje
Możesz zmienić kolejność zarejestrowanych pozycji w Moim menu.
Wybierz opcję [Sortuj zarejestrowane pozycje] i wybierz element,
którego kolejność chcesz zmienić. Następnie naciśnij przycisk <0>.
Gdy zostanie wyświetlony element [z], użyj przycisków <W> <X>,
aby zmienić kolejność, a następnie naciśnij przycisk <0>.
zzUsuń wybrane pozycje / Usuń wszystkie pozycje na karcie
Istnieje możliwość usunięcia zarejestrowanych pozycji. Opcja [Usuń
wybrane pozycje] usuwa pojedynczą pozycję menu, natomiast
opcja [Usuń wszystkie poz. na karcie] usuwa wszystkie pozycje
zarejestrowane na karcie.
567
Zapisywanie pozycji na karcie Moje menu
zzUsuń kartę
Można usunąć bieżącą kartę Moje menu. Wybierz opcję
[Usuń kartę], aby usunąć kartę [MY MENU*].
zzZmień nazwę karty
Nazwę karty Moje menu można zmienić z [MY MENU*] na inną.
1 Wybierz pozycję [Zmień nazwę karty].
tekst.
2 Wprowadź
zz Naciśnij przycisk <L>, aby usunąć
zbędne znaki.
zz Użyj przycisków nawigacji <V>
lub pokrętła <5>, aby wybrać znak,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
zz Wybór opcji [ ] umożliwia zmianę
trybu wprowadzania znaków.
zz Można wprowadzić maks. 16 znaków.
wprowadzony tekst.
3 Potwierdź
zz Naciśnij przycisk <M>,
a następnie przycisk [OK].
568
Zapisywanie pozycji na karcie Moje menu
Usuwanie wszystkich kart Moje menu / usuwanie
wszystkich pozycji
Można usunąć wszystkie utworzone
karty Moje menu i zarejestrowane
w ich ramach pozycje.
zzUsuń wszyst. karty Moje Menu
Można usunąć wszystkie utworzone karty Moje Menu. W przypadku
wybrania opcji [Usuń wszyst. karty Moje Menu] wszystkie karty
od [MY MENU1] do [MY MENU5] zostaną usunięte, a karta [9]
powróci do ustawień domyślnych.
zzUsuń wszystkie pozycje
Można usunąć wszystkie pozycje zapisane na kartach od [MY
MENU1] do [MY MENU5]. Karty (y) pozostaną. Po wybraniu
opcji [Usuń wszystkie pozycje] wszystkie pozycje zapisane
na wszystkich utworzonych kartach zostaną usunięte.
Jeśli zostanie wykonane polecenie [Usuń kartę] lub [Usuń wszyst. karty
Moje Menu], nazwy kart zmienione za pomocą opcji [Zmień nazwę karty]
także zostaną usunięte.
569
Zapisywanie pozycji na karcie Moje menu
Ustawienia wyświetlania menu
Można wybrać opcję [Widok menu]
w celu ustawienia ekranu menu,
który ma pojawić się po naciśnięciu
przycisku <M>.
zzWidok normalny
Wyświetla ostatnio wyświetlany ekran menu.
zzWyświetl od karty Moje menu
Wyświetla menu z wybraną kartą [9].
zzWyświetl tylko kartę Moje menu
Jest wyświetlana tylko karta [9]. (Karty [z], [2], [3], [5] i [8]
nie będą wyświetlane).
570
8
Informacje pomocnicze
Niniejszy rozdział zawiera informacje pomocnicze dotyczące
funkcji aparatu.
571
Omówienie oprogramowania
Najnowszą wersję oprogramowania EOS lub innego dedykowanego
oprogramowania można pobrać z witryny internetowej firmy Canon.
Pobieranie i instalacja oprogramowania
Korzystając z oprogramowania EOS lub innego dedykowanego
oprogramowania, używaj najnowszej dostępnej wersji. Aby pobrać
oprogramowanie, musisz wpisać numer seryjny widoczny na spodzie
aparatu.
ooNie należy podłączać aparatu do komputera przed zainstalowaniem
oprogramowania. W przeciwnym razie oprogramowanie nie
zostanie zainstalowane poprawnie.
ooNie można zainstalować oprogramowania EOS w komputerze bez
połączenia internetowego.
ooJeśli w komputerze jest zainstalowana poprzednia wersja
oprogramowania, należy wykonać poniższe czynności w celu
zainstalowania najnowszej wersji. (Wcześniejsza wersja zostanie
zastąpiona).
oprogramowanie.
1 Pobierz
zz Nawiąż połączenie z Internetem za pomocą komputera i uzyskaj
dostęp do niżej wymienionej witryny internetowej firmy Canon.
ggwww.canon.com/icpd
zz Wybierz kraj lub region zamieszkania i pobierz oprogramowanie.
zz Dekompresuj je w komputerze.
W systemie Windows :
Kliknij wyświetlany plik instalatora w celu uruchomienia
instalatora.
W systemie Macintosh :
Zostanie utworzony i wyświetlony plik dmg. Aby uruchomić
instalator, wykonaj czynności podane poniżej.
572
Omówienie oprogramowania
(1) Kliknij dwukrotnie plik dmg.
ggNa pulpicie wyświetlona zostanie ikona dysku i plik
instalatora. Jeśli plik instalatora nie zostanie wyświetlony,
kliknij dwukrotnie ikonę dysku w celu jego wyświetlenia.
(2) Kliknij dwukrotnie plik instalatora.
ggInstalator zostaje uruchomiony.
według instrukcji wyświetlanych na ekranie,
2 Postępuj
aby zainstalować oprogramowanie.
Pobieranie instrukcji obsługi oprogramowania
Instrukcje obsługi oprogramowania (pliki PDF) można pobrać z witryny
internetowej firmy Canon na komputer.
zzStrona pobierania instrukcji obsługi oprogramowania
ggwww.canon.com/icpd
ooDo wyświetlenia instrukcji obsługi (pliki PDF) wymagane jest
oprogramowanie Adobe umożliwiające przeglądanie plików PDF,
takie jak Adobe Acrobat Reader DC (zaleca się korzystanie
z najnowszej wersji).
ooProgram Adobe Acrobat Reader DC można bezpłatnie pobrać
z Internetu.
ooAby otworzyć pobrany plik instrukcji obsługi (plik PDF), kliknij go
dwukrotnie.
ooAby dowiedzieć się, jak korzystać z oprogramowania do wyświetlania
plików PDF, zapoznaj się z jego sekcją pomocy.
573
Pobieranie obrazów na komputer
Oprogramowanie EOS umożliwia przesyłanie obrazów z aparatu do
komputera. Istnieją dwa sposoby, aby to zrobić.
Przesyłanie przez podłączenie aparatu do komputera
Zainstaluj oprogramowanie
1 (str.
572).
2 Podłącz aparat do komputera.
zz Skorzystaj z kabla interfejsu
dołączonego do aparatu.
zz Podłączając kabel do aparatu,
użyj zabezpieczenia kabla (str. 37)
i włóż wtyczkę do złącza cyfrowego.
zz Podłącz drugi koniec kabla do złącza
USB komputera (typ C).
oprogramowania EOS Utility,
3 Użyj
aby pobrać obrazy.
zz Zapoznaj się z treścią dokumentu
„EOS Utility Instrukcja obsługi”.
Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi aparat nie może komunikować się
z komputerem, nawet jeśli urządzenia są połączone za pomocą kabla
interfejsu.
574
Pobieranie obrazów na komputer
Przesyłanie obrazów przy użyciu czytnika kart
W celu przesłania obrazów do komputera można użyć czytnika kart.
oprogramowanie
1 Zainstaluj
(str. 572).
2 Włóż kartę pamięci do czytnika kart.
oprogramowania Digital Photo
3 Użyj
Professional, aby przesłać obrazy.
zz Informacje na ten temat można
znaleźć w dokumencie „Digital Photo
Professional Instrukcja obsługi”.
Podczas przesyłania obrazów z aparatu do komputera przy pomocy
czytnika kart, ale bez użycia oprogramowania EOS, należy skopiować
folder DCIM z karty do komputera.
575
Ładowanie akumulatora w aparacie
Za pomocą zasilacza USB PD-E1 (sprzedawanego oddzielnie)
można ładować akumulator LP-E6N bez wyjmowania go z aparatu.
Należy pamiętać, że akumulator LP-E6 nie może być ładowany
w ten sposób. Ponadto ładowanie zostanie zatrzymane podczas
użytkowania aparatu.
zasilacz USB.
1 Podłącz
zz Gdy przełącznik zasilania aparatu
znajduje się w pozycji <2>, włóż
wtyczkę zasilacza USB do złącza
cyfrowego.
przewód zasilający.
2 Podłącz
zz Podłącz przewód zasilający do
zasilacza USB i włóż wtyczkę
zasilającą do gniazda elektrycznego.
ggRozpocznie się ładowanie, a kontrolka
dostępu (1) zaświeci się na zielono.
Na panelu LCD pojawi się informacja,
że trwa ładowanie.
zz Po zakończeniu ładowania kontrolka
dostępu zgaśnie, a na panelu
LCD pojawi się komunikat [FULL]
(Naładowany). Odłącz przewód
zasilający i odłącz zasilacz USB
od aparatu.
(1)
ooAkumulatorów nie należy ładować dłużej niż 24 godziny, ponieważ grozi
to ich uszkodzeniem lub pogorszeniem sprawności.
ooW przypadku problemów z ładowaniem kontrolka dostępu miga na
zielono, na panelu LCD wyświetlana jest informacja o błędzie [Err],
a obwód zabezpieczający przerywa ładowanie. W takim przypadku
należy odłączyć przewód zasilający, ponownie podłączyć akumulator
i odczekać kilka minut przed ponownym podłączeniem go. Jeśli
ta czynność nie rozwiązuje problemu, należy skontaktować się ze
sprzedawcą lub najbliższym punktem serwisowym firmy Canon.
576
Ładowanie akumulatora w aparacie
ooJeśli kontrolka dostępu się nie świeci, spróbuj odłączyć zasilacz USB
i podłączyć go ponownie.
ooWymagany czas ładowania i poziom naładowania różnią się
w zależności od temperatury otoczenia i pozostałej pojemności.
ooJeśli pozostała pojemność akumulatora (str. 387) wynosi 90% lub
więcej, akumulator nie będzie ładowany.
ooZe względów bezpieczeństwa ładowanie w niższych temperaturach
(5‒10°C) trwa dłużej.
ooAkumulatory nie są ładowane, gdy aparat jest podłączony przez Wi-Fi
lub gdy pokrywa gniazda karty jest otwarta.
577
Korzystanie z uchwytu pionowego
Wyposażony w przyciski i pokrętła do fotografowania w pionie uchwyt
pionowy BG-E22 (sprzedawany oddzielnie) to akcesorium EOS R,
które może zasilać aparat dwoma akumulatorami i ładować akumulator
LP-E6N za pośrednictwem zasilacza USB (sprzedawanego oddzielnie).
pokrywy styków.
1 Zdejmij
zz Zdejmij pokrywy styków z dolnej
(1)
części aparatu (1) i z uchwytu
pionowego (2), (3).
(2)
(3)
zz Umocuj pokrywę styków uchwytu
pionowego (2) do (3) na czas
przechowywania.
zz Umocuj pokrywę styków aparatu
(1) do uchwytu pionowego, jak to
pokazano po lewej stronie.
578
Korzystanie z uchwytu pionowego
pokrywę komory
2 Zdejmij
akumulatora.
zz Wyłącz aparat i zdejmij pokrywę.
zz Po zdjęciu pokrywy wyjmij akumulator
(str. 43).
zz Umocuj pokrywę do uchwytu
pionowego.
zz Aby zdjąć pokrywę, przesuń dźwignię
zwalniającą, postępując zgodnie
z procedurą montowania w odwrotnej
kolejności.
i zablokuj uchwyt pionowy.
3 Podłącz
zz Włóż styki uchwytu pionowego do
aparatu i obróć pokrętło podłączania/
odłączania, aby zablokować uchwyt
pionowy w miejscu.
579
Korzystanie z uchwytu pionowego
4 Wyjmij koszyk akumulatorów.
ooMocując ponownie pokrywę komory akumulatora do aparatu, należy ją
mocować w pozycji co najmniej 90°.
ooNie wolno dotykać styków aparatu ani uchwytu pionowego.
580
Korzystanie z uchwytu pionowego
Podłączanie akumulatorów
akumulatory.
1 Podłącz
zz Włóż akumulatory w pokazany
sposób.
zz Gdy używany jest tylko jeden
akumulator, można go włożyć
w dowolne miejsce.
zz Aby zabezpieczyć akumulatory, pchnij
je w kierunku strzałek, aż zatrzasną
się na swoim miejscu.
zz Aby wyjąć akumulatory, naciśnij
dźwignię koszyka akumulatorów
w kierunku wskazywanym przez
strzałkę.
koszyk akumulatorów.
2 Podłącz
zz Wsuń koszyk akumulatorów do
samego końca, aby go zabezpieczyć.
581
Korzystanie z uchwytu pionowego
ooPodczas podłączania akumulatorów upewnij się, że styki elektryczne są
czyste. Zetrzyj zanieczyszczenia styków miękką ściereczką.
ooPodłącz akumulatory po przymocowaniu uchwytu pionowego do aparatu.
Jeśli uchwyt pionowy jest podłączany do aparatu z już zamontowanymi
akumulatorami, może to uniemożliwić prawidłowe wyświetlanie wyników
kontroli stanu akumulatora.
ooPrzed odłączeniem uchwytu pionowego wyłącz aparat i wyjmij
akumulatory.
ooPo odłączeniu uchwytu pionowego ponownie zamontuj pokrywy
ochronne styków aparatu i uchwytu pionowego. Jeśli uchwyt pionowy
nie będzie używany przez jakiś czas, wyjmij akumulatory.
ooJeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie komunikacji akumulatora,
gdy podłączony jest uchwyt pionowy, postępuj zgodnie z instrukcjami
zawartymi w komunikacie. Jeśli aparat utraci zasilanie, zainstaluj
ponownie koszyk akumulatorów i uruchom ponownie aparat.
Korzystanie z gniazda sieciowego
OPEN
adapter prądu stałego.
1 Podłącz
zz Podłącz adapter prądu stałego
DC DR-E6 (sprzedawany oddzielnie)
w taki sam sposób, jak akumulatory.
zz Przeprowadź przewód adaptera
prądu stałego przez rowek w koszyku
akumulatorów.
zz Wsuń koszyk akumulatorów do
samego końca, aby go zabezpieczyć.
582
Korzystanie z uchwytu pionowego
koszyk akumulatorów.
2 Podłącz
zz Wyprowadź koniec przewodu
z otworu na przewód.
adapter prądu stałego do
3 Podłącz
zasilacza.
zz Prawidłowo podłącz wtyczkę
adaptera prądu stałego do złącza
zasilacza AC-E6 (sprzedawanego
oddzielnie).
przewód zasilający.
4 Podłącz
zz Podłącz przewód zasilający do
zasilacza i włóż wtyczkę zasilającą
do gniazda elektrycznego.
ooGdy aparat jest włączony, nie należy podłączać ani rozłączać przewodu
zasilającego lub złącza, ani wyjmować koszyka akumulatorów.
ooUnikaj uwięźnięcia przewodu adaptera prądu stałego między uchwytem
pionowym a koszykiem akumulatorów.
583
Korzystanie z uchwytu pionowego
Obsługa przycisków i pokręteł
zz Aby korzystać z przycisków i pokręteł,
przekręć przełącznik obsługi uchwytu
pionowego (4) w do pozycji ON (Wł.).
zz Przyciski i pokrętła są używane w taki
sam sposób, jak odpowiadające im
przyciski i pokrętła aparatu.
(1)
(2)
(3)
(5)
(4)
(8)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
584
Spust migawki
<B> Przycisk wielofunkcyjny
<6> Pokrętło główne
Przełącznik obsługi uchwytu
pionowego
<p> Przycisk Start AF
(6)
(7)
(8)
<A> Przycisk blokady AE/FE
<S/u> Przycisk punktu
AF/miniatur/powiększenia/
zmniejszenia
<5> Pokrętło szybkiej kontroli
Korzystanie z uchwytu pionowego
Używanie lampy błyskowej z przewodem synchronizacyjnym
zz Złącze PC umożliwia korzystanie
z lamp błyskowych za pomocą
przewodu synchronizacyjnego.
zz Przewód synchronizacyjny może być
używany niezależnie od polaryzacji.
zz Podczas konfigurowania ustawień
użyj ok. 1/60–1/30 s jako wytycznej
dla szybkości synchronizacji.
W pierwszej kolejności upewnij się,
że lampa błyskowa jest prawidłowo
zsynchronizowana.
Nie podłączaj lamp błyskowych o napięciu wyjściowym 250 V lub większym
do złącza PC.
Można jednocześnie podłączyć jedną lampę błyskową do gorącej stopki
aparatu i drugą do złącza PC.
585
Korzystanie z uchwytu pionowego
Ładowanie akumulatorów w uchwycie pionowym
Za pomocą zasilacza USB PD-E1 można ładować akumulatory LP-E6N
bez wyjmowania ich z uchwytu pionowego.
ooMożna także ładować pojedynczy akumulator LP-E6N jednocześnie.
Można również naładować sam uchwyt pionowy.
ooAkumulator LP-E6 nie może być ładowany w ten sposób. Jeśli
podłączony jest zarówno akumulator LP-E6N, jak i akumulator LP-E6,
żaden z nich nie zostanie naładowany.
ooŁadowanie zostanie zatrzymane podczas użytkowania aparatu.
zasilacz USB.
1 Podłącz
zz Gdy przełącznik zasilania aparatu
znajduje się w pozycji <2>, włóż
wtyczkę zasilacza USB do złącza
uchwytu pionowego.
akumulatory.
2 Naładuj
zz Podłącz przewód zasilający do
zasilacza USB i włóż wtyczkę
zasilającą do gniazda elektrycznego.
CHARGE
586
ggRozpocznie się ładowanie, a kontrolka
ładowania zapali się.
zz Po zakończeniu ładowania kontrolka
ładowania zgaśnie. Odłącz przewód
zasilający i odłącz zasilacz USB od
uchwytu pionowego.
Korzystanie z uchwytu pionowego
ooAkumulatorów nie należy ładować dłużej niż 24 godziny, ponieważ grozi
to ich uszkodzeniem lub pogorszeniem sprawności.
ooW przypadku problemów z ładowaniem kontrolka ładowania miga,
a obwód zabezpieczający przerywa ładowanie. W takim przypadku
należy odłączyć przewód zasilający, ponownie podłączyć akumulator
i odczekać kilka minut przed ponownym podłączeniem go. Jeśli
ta czynność nie rozwiązuje problemu, należy skontaktować się ze
sprzedawcą lub najbliższym punktem serwisowym firmy Canon.
ooJeśli kontrolka ładowania się nie świeci, spróbuj odłączyć zasilacz USB
i podłączyć go ponownie.
ooWymagany czas ładowania i poziom naładowania różnią się
w zależności od temperatury otoczenia i pozostałej pojemności.
ooJeśli pozostała pojemność akumulatora (str. 387) wynosi 90% lub
więcej, akumulator nie będzie ładowany.
ooZe względów bezpieczeństwa ładowanie w niższych temperaturach
(5‒10°C) trwa dłużej.
ooJeżeli podłączono dwa akumulatory, są one ładowane jeden po drugim.
587
Przewodnik rozwiązywania problemów
W przypadku problemów związanych z aparatem w pierwszej
kolejności zapoznaj się z niniejszym przewodnikiem rozwiązywania
problemów. Jeśli na jego podstawie nie można rozwiązać problemu,
skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym punktem serwisowym
firmy Canon.
Problemy z zasilaniem
Akumulatorów nie można naładować za pomocą ładowarki.
●●Jeśli pozostała pojemność akumulatora (str. 387) wynosi 94% lub
więcej, akumulator nie będzie ładowany.
●●Nie należy używać akumulatorów innych niż oryginalne
akumulatory LP-E6N/LP-E6 firmy Canon.
Kontrolka ładowania miga z dużą częstotliwością.
●●Jeżeli (1) występuje problem z ładowarką lub akumulatorem
albo (2) komunikacja z akumulatorem nie doszła do skutku
(z akumulatorem firmy innej niż Canon), obwód zabezpieczający
zatrzyma ładowanie, a kontrolka ładowania zacznie migać na
pomarańczowo ze stałą dużą prędkością. W przypadku opcji (1)
należy wyjąć wtyczkę ładowarki z gniazda elektrycznego. Odłącz
i ponownie podłącz akumulator do ładowarki. Odczekaj parę minut
i ponownie podłącz wtyczkę zasilającą do gniazda elektrycznego.
Jeśli ta czynność nie rozwiązuje problemu, należy skontaktować się
ze sprzedawcą lub najbliższym punktem serwisowym firmy Canon.
Kontrolka ładowarki nie miga.
●●Ze względów bezpieczeństwa ładowanie podłączonego do
ładowarki akumulatora o wysokiej temperaturze wewnętrznej
nie zostanie przeprowadzone (kontrolka nie świeci). Wzrost
temperatury wewnętrznej akumulatora podczas ładowania
spowoduje automatyczne przerwanie ładowania (kontrolka miga).
Ładowanie zostanie automatycznie wznowione po obniżeniu
temperatury akumulatora.
588
Przewodnik rozwiązywania problemów
Akumulatorów nie można naładować za pomocą zasilacza USB
(sprzedawanego oddzielnie).
●●Akumulatory nie są ładowane, gdy przełącznik zasilania aparatu
znajduje się w pozycji <1>.
●●Należy pamiętać, że akumulator LP-E6 nie może być ładowany
w ten sposób.
●●Jeśli pozostała moc akumulatora wynosi ok. 90% lub więcej,
akumulator nie będzie ładowany.
●●Użytkowanie aparatu spowoduje przerwanie trwającego ładowania.
●●Korzystając z uchwytu pionowego, włóż całkowicie wtyczkę
zasilacza USB do złącza uchwytu pionowego, aby naładować
akumulatory.
Kontrolka dostępu miga podczas ładowania za pomocą
zasilacza USB.
●●W przypadku problemów z ładowaniem kontrolka dostępu miga
na zielono, a obwód zabezpieczający przerywa ładowanie.
W takim przypadku należy odłączyć przewód zasilający, ponownie
podłączyć akumulator i odczekać kilka minut przed ponownym
podłączeniem go. Jeśli ta czynność nie rozwiązuje problemu,
należy skontaktować się ze sprzedawcą lub najbliższym punktem
serwisowym firmy Canon.
Kontrolka dostępu nie świeci się podczas ładowania za pomocą
zasilacza USB.
●●Spróbuj odłączyć zasilacz USB i podłączyć go ponownie.
Aparat nie jest uruchamiany pomimo ustawienia przełącznika
zasilania w pozycji <1>.
●●Upewnij się, że pokrywa komory akumulatora została zamknięta
(str. 43).
●●Sprawdź, czy akumulator został prawidłowo włożony do aparatu
(str. 43).
●●Naładuj akumulator (str. 40).
●●Upewnij się, że pokrywa gniazda karty została zamknięta (str. 44).
589
Przewodnik rozwiązywania problemów
Kontrolka dostępu wciąż świeci lub miga, mimo że przełącznik
zasilania jest ustawiony w pozycji <2>.
●●Jeśli podczas zapisywania obrazu na karcie zostanie odłączone
zasilanie, kontrolka dostępu będzie świecić lub migać jeszcze
przez kilka sekund. Po zakończeniu zapisywania obrazu zasilanie
zostanie odłączone automatycznie.
Wyświetla się komunikat [Czy ten akumulator/te akumulatory
mają logo firmy Canon?].
●●Nie należy używać akumulatorów innych niż oryginalne
akumulatory LP-E6N/LP-E6 firmy Canon.
●●Wyjmij i ponownie włóż akumulator (str. 43).
●●Jeśli styki elektryczne są brudne, wyczyść je miękką ściereczką.
Akumulator szybko się rozładowuje.
●●Użyj w pełni naładowanego akumulatora (str. 40).
●●Wydajność akumulatora mogła ulec obniżeniu. Wyświetl [53: Dane
akumulatora], aby sprawdzić stopień zużycia akumulatora (str. 387).
Jeśli wydajność akumulatora jest zbyt niska, należy go wymienić.
●●Dostępna liczba zdjęć zmniejsza się w wyniku wykonywania
następujących czynności:
• Dłuższe naciskanie spustu migawki do połowy.
• Częste włączanie funkcji AF bez wykonania zdjęcia.
• Używanie funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) obiektywu.
• Używanie funkcji Wi-Fi/Bluetooth (komunikacja bezprzewodowa).
Aparat samoczynnie się wyłącza.
●●Automatyczne wyłączanie działa. Aby dezaktywować automatyczne
wyłączanie, ustaw dla opcji [Automatyczne wyłączanie] w pozycji
[52: Oszcz.energii] wartość [Wyłącz] (str. 377).
●●Nawet jeśli opcja [Autom. wyłącz.] jest ustawiona na [Wyłącz],
ekran i wizjer nadal zostaną wyłączone, gdy aparat pozostanie
bezczynny przez czas ustawiony w opcji [Wyśw. wył.] i [Wizjer
wyłącz.], ale aparat pozostanie włączony.
●●W pozycji [52: Tryb Eco] ustaw wartość [Wył.].
590
Przewodnik rozwiązywania problemów
Problemy związane z fotografowaniem
Nie można zamontować obiektywu.
●●Do zamocowania obiektywu EF lub EF-S potrzebny jest adapter
mocowania. Do aparatu nie można podłączyć obiektywów EF-M.
Nie można zrobić ani zapisać żadnego zdjęcia.
●●Sprawdź, czy karta została prawidłowo włożona (str. 44).
●●Ustaw przełącznik ochrony karty przed zapisem w pozycji
umożliwiającej zapisywanie/usuwanie (str. 44).
●●Jeśli karta jest zapełniona, wymień ją lub usuń zbędne obrazy
w celu zwolnienia miejsca (str. 44, 335).
●●Fotografowanie nie jest możliwe, jeśli punkt AF zmienia kolor na
pomarańczowy, gdy próbujesz ustawić ostrość. Ponownie naciśnij
spust migawki do połowy, aby automatycznie ponownie ustawić
ostrość lub ustaw ostrość ręcznie (str. 56, 281).
Nie można korzystać z karty.
●●Jeśli na monitorze LCD jest wyświetlany komunikat o błędzie karty,
zapoznaj się z informacjami na str. 46 lub 607.
Po włożeniu karty do innego aparatu wyświetlany jest komunikat
o błędzie.
●●Ponieważ karty pamięci SDXC są sformatowane w systemie exFAT,
w przypadku sformatowania karty w tym aparacie, a następnie
włożenia jej do innego aparatu może zostać wyświetlony komunikat
o błędzie i używanie karty może być niemożliwe.
591
Przewodnik rozwiązywania problemów
Obraz jest nieostry lub rozmazany.
●●Ustaw przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji <AF>
(str. 50, 53).
●●Delikatnie naciskaj spust migawki, aby zapobiegać drganiom
aparatu (str. 56).
●●W przypadku obiektywu wyposażonego w mechanizm
Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) ustaw przełącznik IS
w pozycji <1>.
●●W warunkach słabego oświetlenia czas naświetlania może być
długi. Użyj krótszego czasu naświetlania (str. 134), ustaw wyższą
czułość ISO (str. 83), użyj lampy błyskowej (str. 177) lub użyj
statywu.
●●Patrz „Zmniejszanie liczby rozmytych zdjęć” na stronie 124.
Nie można zablokować ostrości i zmienić kompozycji zdjęcia.
●●W pozycji działania AF wybierz opcję One-Shot AF. Fotografowanie
z blokadą ostrości nie jest możliwe w trybie Servo AF (str. 126, 262).
Szybkość rejestracji serii zdjęć jest wolna.
●●Szybkość serii zdjęć w przypadku szybkiej serii zdjęć może być
niższa zależnie od następujących czynników: stanu akumulatora,
temperatury, funkcji redukcji migotania, fotografowania w trybie
Dual Pixel RAW, cichego fotografowania w trybie LV, czasu
naświetlania, przysłony, warunków obiektu, jasności, pracy AF,
rodzaju obiektywu, użycia lampy błyskowej, ustawień funkcji
fotografowania itp. (str. 144).
592
Przewodnik rozwiązywania problemów
Maksymalna liczba zdjęć seryjnych uległa zmniejszeniu.
●●Jeśli fotografowany obiekt zawiera drobne szczegóły, np. źdźbła
trawy na łące, rozmiar pliku będzie większy, a rzeczywista
maksymalna liczba zdjęć seryjnych może być niższa niż
wartości podane na str. 609.
Nawet po zmianie karty wyświetlana maksymalna liczba zdjęć
seryjnych nie zmienia się.
●●Maksymalna liczba zdjęć seryjnych wyświetlana w wizjerze nie
zmienia się po wymianie karty, nawet jeśli będzie to szybka karta.
Maksymalna liczba zdjęć seryjnych w tabeli na stronie 609 opiera
się na karcie testowej firmy Canon. (Im wyższa szybkość zapisu
karty, tym wyższa rzeczywista maksymalna liczba zdjęć seryjnych).
Z tego powodu maksymalna wyświetlana liczba zdjęć seryjnych
może różnić się od rzeczywistej maksymalnej liczby zdjęć
seryjnych.
Wyświetlacz o dużej szybkości nie jest dostępny podczas
fotografowania w trybie szybkiej serii zdjęć.
●●Patrz wymagania dotyczące wyświetlacza o dużej szybkości
na stronie 149.
Niektóre opcje jakości obrazu są niedostępne w przypadku
fotografowania z przycięciem.
●●Opcje jakości obrazu 74/84/7a/8a są niedostępne, gdy
wybrane jest ustawienie [1,6x (krop)] lub z obiektywem EF-S.
Nie można ustawić formatu obrazu.
●●W przypadku obiektywów EF-S ustawienie [1,6x (krop)] jest
wybierane automatycznie i nie są dostępne żadne inne formaty
obrazu.
●●Format obrazu nie może być ustawiony, gdy w pozycji
[85: Dodaw. inf. o przycięciu] wybrano opcję inną niż [Wył.].
593
Przewodnik rozwiązywania problemów
Nie można ustawić czułości ISO 100. Nie można ustawić
dodatkowych czułości (ISO).
●●Sprawdź ustawienie [Zakres ISO] w obszarze [z3: zNastawy
czułości ISO].
●●Jeśli w pozycji [z3: Priorytet jasnych partii obr.] wybrano opcję
[Włącz] lub [Wzmocniona], dostępny zakres czułości ISO na
potrzeby fotografowania będzie wynosił od ISO 200 do ISO 40000.
Nawet w przypadku ustawienia opcji [Zakres ISO] w pozycji
[zNastawy czułości ISO] w celu rozszerzania zakresu nastaw
nie można wybrać opcji L (odpowiednik ISO 50), H1 (odpowiednik
ISO 51200) ani H2 (odpowiednik ISO 102400). Jeżeli w pozycji
[z3: Priorytet jasnych partii obr.] została wybrana opcja
[Wyłącz] (str. 109), można ustawić czułość ISO 100/125/160,
L lub H1/H2.
Nawet po ustawieniu negatywnej korekty ekspozycji obrazy są
zbyt jasne.
●●W pozycji [z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Autom.
optymalizator jasności] włącz opcję [Wyłącz] (str. 104). W
przypadku wybrania opcji [Słaby], [Standard] lub [Mocny] obraz
może być zbyt jasny, nawet jeśli ustawisz mniejszą wartość
kompensacji ekspozycji lub korekty ekspozycji lampy.
Nie mogę ustawić korekty ekspozycji, gdy jest ustawiona jednocześnie
ręczna regulacja ekspozycji i automatyczna czułość ISO.
●●Zapoznaj się z informacjami na stronie 139, aby ustawić korektę
ekspozycji.
Nie wszystkie opcje korekcji aberracji obiektywu są wyświetlane.
●●Włączenie funkcji [Cyfr. optymal. obiektywu] koryguje aberrację
chromatyczną oraz dyfrakcję, mimo tego, że opcje te nie są
wyświetlane.
●●Podczas filmowania opcje [Cyfr. optymal. obiektywu] i [Korekcja
dyfrakcji] nie będą wyświetlone.
594
Przewodnik rozwiązywania problemów
Używanie lampy błyskowej w trybie [f] lub [d] skraca czas
naświetlania.
●●W pozycji [z2: Sterowanie zewn. Speedlite] ustaw dla opcji
[Błysk+dł.czas] wartość [1/200-1/60 sek. autom.] lub [1/200 sek.
(stały)] (str. 181).
Lampa błyskowa nie działa.
●●Sprawdź, czy lampa błyskowa została bezpiecznie podłączona
do aparatu.
Lampa błyskowa działa wyłącznie z pełną mocą błysku.
●●Lampy błyskowe inne niż lampy Speedlite serii EL/EX używane
w trybie automatycznego błysku są zawsze aktywowane z pełną
mocą (str. 178).
●●Jeśli jako ustawienie funkcji indywidualnej lampy błyskowej
w pozycji [Tryb pomiaru światła] wybrano opcję [TTL]
(automatyka błysku), lampa błyskowa działa wyłącznie
z pełną mocą błysku (str. 187).
Korekta ekspozycji lampy jest niedostępna.
●●Jeśli korekta ekspozycji lampy została wcześniej ustawiona w lampie
Speedlite, nie można ustawić korekty ekspozycji lampy za pomocą
aparatu. Jeśli korekta ekspozycji zewnętrznej lampy Speedlite została
anulowana (ustawiona wartość 0), można ustawić korektę ekspozycji
lampy za pomocą aparatu.
595
Przewodnik rozwiązywania problemów
Szybka synchronizacja jest niedostępna w trybie [f] lub [d].
●●W pozycji [z2: Sterowanie zewn. Speedlite] ustaw dla opcji
[Błysk+dł.czas] wartość [1/200-30 sek. auto] lub [1/200-1/60 sek.
autom.] (str. 181).
Nie jest możliwe fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem.
●●Podczas fotografowania należy ustawić tryb wyzwalania w pozycji
<Q> lub <k> (str. 147). Podczas filmowania należy dla opcji
[z2: Pilot] wybrać ustawienie [Włącz] (str. 245).
●●Sprawdź położenie przełącznika czasu wyzwalania na pilocie
zdalnego sterowania.
●●W przypadku korzystania z pilota bezprzewodowego BR-E1 należy
zapoznać się z informacjami na stronach 174 i 408.
●●Aby używać pilota zdalnego sterowania do nagrywania filmu
poklatkowego, należy zapoznać się z informacjami na stronie 235.
Podczas rejestrowania obrazu wyświetlana jest biała s lub
czerwona E ikona.
●●Oznacza ona, że temperatura wewnętrzna aparatu jest wysoka.
Gdy wyświetlana jest biała ikona <s>, jakość zdjęć może być
gorsza. Jeśli wyświetlana jest czerwona ikona <E>, oznacza to, że
filmowanie zostanie wkrótce automatycznie zatrzymane (str. 253).
Podczas filmowania wyświetlana jest czerwona ikona E.
●●Oznacza ona, że temperatura wewnętrzna aparatu jest wysoka.
Jeśli jest wyświetlana czerwona ikona <E>, oznacza to, że
filmowanie zostanie wkrótce automatycznie zatrzymane (str. 253).
596
Przewodnik rozwiązywania problemów
Filmowanie zatrzymuje się samoczynnie.
●●Jeśli szybkość zapisu karty jest zbyt niska, filmowanie może zostać
automatycznie zatrzymane. Informacje o kartach, na których można
nagrywać filmy – patrz strona 611. Dane dotyczące prędkości
zapisu karty można znaleźć na stronie internetowej producenta.
●●Nagrywanie zatrzymuje się automatycznie, gdy film osiągnie 29
min. 59 sek. (lub 7 min 29 s dla filmu o dużej szybkości klatek).
Nie można ustawić czułości ISO dla filmowania.
●●W trybach fotografowania innych niż [M] czułość ISO jest
ustawiana automatycznie. W trybie [M] czułość ISO można
ustawić ręcznie (str. 615).
Nie można ustawić czułości ISO 100 ani wybrać dodatkowych
czułości (ISO) podczas filmowania.
●●Jeżeli w pozycji [z3: Priorytet jasnych partii obr.] wybrano
opcję [Włącz], dostępny zakres czułości ISO rozpoczyna się od
ISO 200. Nie można wybrać rozszerzonych ustawień czułości
ISO, nawet jeśli wybrano rozszerzony zakres dla opcji [Zakres
ISO] lub [Zakres dla H] w obszarze [z3: kNastawy czułości
ISO]. Gdy dla opcji [z3: Priorytet jasnych partii obr.] zostanie
wybrane ustawienie [Wyłącz] (str. 109), można ustawić czułość
ISO 100/125/160 lub rozszerzone ustawienia czułości ISO.
●●Sprawdź ustawienia [Zakres ISO] i [Zakres dla H] w opcji
[z3: kNastawy czułości ISO].
597
Przewodnik rozwiązywania problemów
Ekspozycja zmienia się podczas filmowania.
●●Jeśli zmienisz czas naświetlania lub przysłonę podczas filmowania,
zmiany te mogą zostać zarejestrowanie na filmie.
●●Jeśli użytkownik zamierza zmieniać ogniskową podczas filmowania,
zalecane jest nagranie kilku próbnych filmów. Korzystanie z zoomu
podczas nagrywania filmów może powodować zmiany w ekspozycji
lub rejestrowanie dźwięków działania obiektywu, nierówny poziom
dźwięku lub utratę ostrości.
Podczas filmowania obraz migocze lub pojawiają się na nim
poziome pasy.
●●Nierównomierna ekspozycja, migotanie i poziome pasy (zakłócenia)
mogą być spowodowane oświetleniem jarzeniowym, oświetleniem
LED lub też innymi źródłami światła podczas filmowania. Ponadto
mogą zostać zarejestrowane zmiany ekspozycji (jasności) lub
tonu koloru. W trybie [M] rozwiązaniem problemu może być
zastosowanie długiego czasu naświetlania. Ta przypadłość może
być bardziej zauważalna w sytuacji nagrywania filmu poklatkowego.
Podczas filmowania obiekt jest zniekształcony.
●●W przypadku przesuwania aparatu w lewo lub w prawo (ruch
panoramiczny) lub filmowania poruszającego się obiektu obraz
może być zniekształcony. Ta przypadłość może być bardziej
zauważalna w sytuacji nagrywania filmu poklatkowego.
Nie można wykonywać zdjęć podczas filmowania.
●●Podczas filmowania nie można wykonywać zdjęć. Przed
wykonaniem zdjęć zatrzymaj nagrywanie filmu, a następnie
wybierz tryb fotografowania.
10-bitowe wyjście HDMI nie jest dostępne w przypadku krzywej
Canon Log.
●●Żaden sygnał wyjściowy HDMI nie jest wysyłany przez aparat,
gdy wybrano ustawienie [Wł(10bit)], jeśli zewnętrzne urządzenie
nagrywające nie obsługuje nagrywania 10-bitowego w 4K.
598
Przewodnik rozwiązywania problemów
Problemy związane z funkcjami bezprzewodowymi
Nie można ustawić funkcji Wi-Fi.
●●W przypadku podłączenia aparatu do komputera lub innego
urządzenia za pomocą kabla interfejsu konfiguracja funkcji
Wi-Fi jest niemożliwa. Odłącz kabel interfejsu przed konfiguracją
jakichkolwiek funkcji (str. 426).
Nie można używać urządzenia podłączonego za pomocą kabla
interfejsu.
●●Inne urządzenia, takie jak komputery, nie mogą być używane
z aparatem poprzez podłączenie ich za pomocą kabla interfejsu,
gdy aparat jest połączony z urządzeniami za pośrednictwem
sieci Wi-Fi. Przed podłączeniem kabla interfejsu zakończ
połączenie Wi-Fi.
Operacje, takie jak rejestrowanie i odtwarzanie, są niemożliwe.
●●Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi operacje, takie jak rejestrowanie
i odtwarzanie mogą być niedostępne.
Zakończ połączenie Wi-Fi, a następnie wykonaj operację.
Nie można połączyć ponownie ze smartfonem.
●●Po zmianie ustawień lub wybraniu innego ustawienia nie można
ustanowić ponownego połączenia po wybraniu tej samej nazwy
sieci (SSID), nawet w przypadku używania tego samego aparatu
i smartfona. W takiej sytuacji usuń ustawienia połączenia z nastaw
sieci Wi-Fi w smartfonie i skonfiguruj połączenie od nowa.
●●Jeśli aplikacja Camera Connect będzie uruchomiona podczas
ponownego konfigurowania połączenia, nawiązanie połączenia
może się nie udać. W takim przypadku uruchom ponownie
aplikację Camera Connect.
599
Przewodnik rozwiązywania problemów
Nie można sparować ze smartfonem.
●●Nie można ponownie sparować poprzednio sparowanego
smartfona z aparatem, jeśli rejestracja aparatu jest zachowana na
smartfonie. W takim wypadku usuń rejestrację aparatu zachowaną
w ustawieniach Bluetooth na smartfonie i spróbuj ponownie
przeprowadzić parowanie (str. 439).
Problemy z obsługą
Nie można zmienić ustawień za pomocą elementów sterujących
<6>, <5>, <d>, <m> lub <T>.
●●Aby odblokować elementy sterujące, naciśnij przycisk <R>
(str. 60).
●●Sprawdź ustawienie [56: Blokada kilku funkcji] (str. 416).
Obsługa dotykowa nie jest możliwa.
●●Upewnij się, że w pozycji [53: Ster. dotykiem] wybrano opcję
[Standardowe] lub [Duża czułość] (str. 385).
Przycisk lub pokrętło aparatu nie działa w oczekiwany sposób.
●●W przypadku filmowania sprawdź ustawienie [54: F-cja przyc. V]
(str. 404).
●●Sprawdź ustawienia na karcie [8C.Fn4] (str. 555).
600
Przewodnik rozwiązywania problemów
Problemy z wyświetlaniem
Ekran menu zawiera mniej kart i opcji.
●●W trybie [A] nie są wyświetlane niektóre karty i opcje menu.
Karty i opcje na ekranie menu różnią się także w przypadku zdjęć
i filmów.
Wyświetlacz jest uruchamiany z wyświetloną kartą [9] Moje
menu lub tylko z kartą [9].
●●Na karcie [9Nastawy: Widok menu] wybrano opcję [Wyświetl
od karty Moje Menu] lub [Wyświetl tylko kartę MojeMenu].
Wybierz ustawienie [Widok normalny] (str. 570).
Nazwa pliku rozpoczyna się od podkreślenia („_”).
●●Ustaw w pozycji [z4: Przestrzeń kolorów] opcję [sRGB]. Jeśli
wybrana jest opcja [Adobe RGB], nazwa pliku będzie rozpoczynać
się od podkreślenia (str. 117).
Czwarty znak w nazwie pliku zmienia się.
●●W pozycji [51: Nazwa pliku] wybrano opcję [*** + wielk.obr.].
Wybierz własną nazwę pliku (zaprogramowane ustawienie kodu)
lub nazwę pliku zarejestrowaną w pozycji Nastawa użytkownika 1
(str. 370).
Numery plików nie rozpoczynają się od 0001.
●●Jeśli karta zawiera już zapisane zdjęcia, numeracja zdjęć może nie
rozpocząć się od numeru 0001 (str. 367).
601
Przewodnik rozwiązywania problemów
Data i czas wykonania zdjęcia są nieprawidłowe.
●●Sprawdź, czy ustawiono poprawnie datę i czas (str. 380).
●●Sprawdź ustawienia związane ze strefą czasową i czasem letnim
(str. 380).
Brak daty i czasu na zdjęciu.
●●Data i czas fotografowania nie pojawiają się na zdjęciu. Data
i czas są zapisywane w danych obrazu jako informacje o obrazie.
Podczas drukowania można na zdjęciu wydrukować datę i czas
zarejestrowane w informacjach o obrazie (str. 353).
Wyświetlany jest symbol [###].
●●Jeśli liczba obrazów na karcie przekracza liczbę, którą aparat może
wyświetlić, zostanie wyświetlone oznaczenie [###].
Obraz na ekranie jest niewyraźny.
●●Jeśli ekran jest brudny, wyczyść go miękką tkaniną.
●●W niskich temperaturach ekran może działać nieco wolniej,
a w wysokich wyświetlać przyciemniony obraz. W temperaturze
pokojowej praca monitora wróci do normy.
602
Przewodnik rozwiązywania problemów
Problemy z odtwarzaniem
Część obrazu miga na czarno.
●●W pozycji [33: Alarm prześwietl.] ustawiono opcję [Włącz]
(str. 309).
Na obrazie wyświetla się czerwone pole.
●●W pozycji [33: Wyśw.punktu AF] ustawiono opcję [Włącz]
(str. 309).
Podczas odtwarzania obrazów nie są wyświetlane punkty AF.
●●Punkty AF nie są wyświetlane, gdy odtwarzane są następujący typy
obrazów:
• Zdjęcia wykonane z wykorzystaniem redukcji szumów zdjęć
seryjnych.
• Zdjęcia wykadrowane.
• Obrazy zarejestrowane z opcją [Aut.równaj obraz] ustawioną na
[Włącz] w trybie HDR.
Nie można usunąć obrazu.
●●Jeśli dla obrazu została włączona ochrona przed usunięciem, nie
można go usunąć (str. 318).
Nie można odtwarzać zdjęć i filmów.
●●Aparat może nie odtwarzać zdjęć wykonanych za pomocą innych
aparatów.
●●Filmów edytowanych w komputerze nie można odtwarzać
w aparacie.
Można odtworzyć tylko kilka obrazów.
●●Obrazy zostały przefiltrowane pod kątem odtwarzania za pomocą
opcji [32: Ustaw kryteria wyszukiwania] (str. 313). Skasuj
kryteria wyszukiwania obrazów.
603
Przewodnik rozwiązywania problemów
Podczas odtwarzania filmu słychać dźwięk towarzyszący
wykonaniu operacji i mechaniczny dźwięk.
●●Dźwięki towarzyszące korzystaniu z pokręteł aparatu lub obiektywu
podczas filmowania zostaną również zarejestrowane. Zalecane
jest użycie stereofonicznego mikrofonu kierunkowego DM-E1
(sprzedawanego osobno) (str. 202).
Film okazjonalnie zatrzymuje się na chwilę.
●●W przypadku znacznych zmian poziomu ekspozycji podczas
filmowania z automatyczną regulacją ekspozycji nagrywanie
zostaje chwilowo zatrzymane, aż do momentu ustabilizowania
jasności. W takim przypadku należy nagrywać w trybie [M]
(str. 213).
Brak obrazu na ekranie telewizora.
●●Sprawdź, czy w pozycji [53: Standard TV] ustawiono odpowiednią
opcję: [Dla NTSC] lub [Dla PAL] (zależnie od standardu TV
telewizora) (str. 384).
●●Upewnij się, że wtyczka kabla HDMI została całkowicie wsunięta
do gniazda. (str. 333).
Dostępnych jest kilka plików filmowych jednego filmu.
●●Jeśli rozmiar pliku filmu osiągnie 4 GB, automatycznie zostanie
utworzony kolejny plik filmu (str. 200). Jednak w przypadku
korzystania z karty pamięci SDXC sformatowanej za pomocą
aparatu można nagrać film w pojedynczym pliku, nawet gdy
jego wielkość przekracza 4 GB.
604
Przewodnik rozwiązywania problemów
Czytnik kart nie rozpoznaje karty.
●●W przypadku niektórych czytników kart i systemów operacyjnych
komputera karty pamięci SDXC mogą nie zostać poprawnie
rozpoznane. W takim wypadku należy podłączyć aparat do
komputera za pomocą kabla interfejsu, a następnie przesłać obrazy
do komputera, korzystając z dostarczonego oprogramowania EOS
Utility (oprogramowanie EOS).
Nie można zmienić rozmiaru obrazu.
●●Na tym aparacie nie można zmieniać rozmiaru obrazów JPEG b
ani RAW (str. 345).
Nie można skadrować obrazu.
●●Na tym aparacie nie można kadrować obrazów RAW (str. 346).
Na obrazie pojawiają się jasne punkty.
●●Białe, czerwone lub niebieskie kropki światła mogą pojawić się na
zarejestrowanych obrazach lub na ekranie fotografowania, jeśli
na matrycę ma wpływ promieniowanie kosmiczne lub podobne
czynniki. Ich występowanie może zostać ograniczone po wykonaniu
operacji [Czyść terazf] dostępnej w pozycji [53: Czyszczenie
matrycy] (str. 391).
605
Przewodnik rozwiązywania problemów
Problemy związane z czyszczeniem matrycy
Podczas czyszczenia matrycy słychać dźwięk migawki.
●●W menu [53: Czyszczenie matrycy] po wybraniu opcji [Czyść
terazf] rozlegnie się mechaniczny dźwięk migawki podczas
czyszczenia, ale na karcie nie zostanie zarejestrowane żadne
zdjęcie (str. 391).
Automatyczne czyszczenie matrycy nie działa.
●●W przypadku kilkukrotnego włączenia <1> i wyłączenia <2>
przełącznika zasilania w krótkim okresie czasu ikona <f> może
nie być wyświetlana (str. 48).
Problemy dotyczące połączenia z komputerem
Nie można przesłać obrazów do komputera.
●●Zainstaluj program EOS Utility (oprogramowanie EOS)
w komputerze (str. 572).
●●Jeśli aparat jest już podłączony przez Wi-Fi, nie może
komunikować się z żadnym komputerem podłączonym za
pomocą kabla interfejsu.
Komunikacja między podłączonym aparatem a komputerem
nie działa.
●●Podczas korzystania z EOS Utility (oprogramowanie EOS) należy
w pozycji [z2: Film poklatk.] ustawić opcję [Wyłącz] (str. 224).
606
Kody błędów
(1)
(2)
W przypadku wystąpienia problemu
związanego z aparatem zostanie
wyświetlony komunikat o błędzie. Postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie. Jeśli problem będzie nadal
występować, należy zapisać kod błędu
(Errxx) i skontaktować się z pomocą
techniczną w dziale obsługi klienta.
(1)
(2)
Numer błędu
Przyczyna i środki zaradcze
607
Dane o wydajności
Fotografowanie
zzDostępna liczba zdjęć
Temperatura
Dostępna liczba zdjęć
Temperatura pokojowa
(23°C)
Około 370 zdjęć
Niska temperatura
(0°C)
Około 350 zdjęć
• Na podstawie korzystania z ekranu i w pełni naładowanego akumulatora
(LP-E6N) z ustawieniem [54: Parametry wyśw.] [Płynny] oraz zgodnie
z normami testowymi Camera & Imaging Products Association.
• W przypadku użycia uchwytu pionowego BG-E22 (sprzedawanego osobno)
wyposażonego w dwa akumulatory LP-E6N dostępna liczba zdjęć będzie
w przybliżeniu dwukrotnie większa.
• Przy ustawieniu [54: Parametry wyśw.] [Oszcz.energii] można wykonać
ok. 450 zdjęć w temp. pokojowej i ok. 430 zdjęć w niskiej temperaturze.
zzZakres automatycznej czułości ISO
Tryb fotografowania
A
t/d/s/f/a
BULB
Czułość ISO
Bez lampy błyskowej
Z lampą błyskową
ISO 100–12800
ISO 100–1600
ISO 100–40000*
ISO 100–1600*
ISO 400*
ISO 400*
* Rzeczywisty zakres czułości ISO zależy od ustawień [Minimalny]
i [Maksymalny] w pozycji [Autom. zakres].
608
Dane o wydajności
zz Przewodnik po ustawieniach wielkości obrazu
Jakość
obrazu
JPEG
73
83
74
84
7a
8a
b
RAW
1
1:U
F
F:U
RAW+JPEG
1
73
F
73
(wartości przybliżone.)
Maksymalna liczba
zdjęć seryjnych
ZarejeRozmiar Dostępna
strowane pliku
liczba
(MB)
piksele
zdjęć
Standardowe
Szybka
3,8M
8,4
4,4
4,7
2,6
3,1
1,8
1,6
3570
6770
6460
11510
9700
16040
18830
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
110
110
110
30M
30M
30M
30M
31,3
55,2
17,3
27,8
970
520
1770
1000
34
17
61
150
47
Do zapełnienia
78
Do zapełnienia
30M
30M
30M
30M
31,3
8,4
17,3
8,4
760
34
39
1180
55
56
30M
13M
7,5M
• Dostępna liczba zdjęć jest ustalana na podstawie standardów testowania firmy
Canon przy użyciu karty o pojemności 32 GB.
• Maksymalna liczba zdjęć seryjnych podczas serii zdjęć jest ustalona na podstawie
karty pamięci SD firmy Canon (standardowa: 32 GB, szybka: UHS-II 32 GB)
i standardów testowych (<o> szybka seria zdjęć, kadrowanie/format obrazu
zdjęć: Pełna klatka, ISO 100, bez Dual Pixel RAW, standardowy styl obrazów).
• Rozmiar pliku, dostępna liczba zdjęć i maksymalna liczba zdjęć seryjnych
zależą od fotografowanego obiektu, marki karty, funkcji kadrowanie /
format obrazu zdjęć, czułości ISO, stylu obrazów, funkcji indywidualnych
i innych ustawień.
• Podczas fotografowania w trybie Dual Pixel RAW automatycznie ustawiona jest
opcja <i> Wolna seria zdjęć.
• „Pelne” wskazuje, że fotografowanie jest możliwe do momentu zapełnienia
karty obrazami o wymienionej charakterystyce.
Nawet w przypadku używania szybkiej karty pamięci SD wskaźnik
maksymalnej liczby zdjęć seryjnych nie zmieni się. Będzie obowiązywać
maksymalna liczba zdjęć seryjnych podana w tabeli.
609
Dane o wydajności
zzLiczba pikseli po ustawieniu kadrowania /
(przybliżona liczba pikseli)
formatu obrazu zdjęć
Jakość
Pełna klatka (3:2)
1,6x (kadrowanie)
obrazu
3/1/F 6720x4480 (30,1 megapiksela) 4176x2784 (11,6 megapiksela)
4464x2976 (13,3 megapiksela)
–
a
a
3360x2240 (7,5 megapiksela)
–
b
2400x1600 (3,8 megapiksela)
2400x1600 (3,8 megapiksela)
Jakość
obrazu
3/1/F
a
a
b
16:9 (format
obrazu)
5952x4480
6720x3776
(26,7 megapiksela)* (25,4 megapiksela)*
3968x2976
4464x2512
(11,8 megapiksela) (11,2 megapiksela)*
2976x2240
3360x1888
(6,7 megapiksela)* (6,3 megapiksela)*
2112x1600
2400x1344
(3,4 megapiksela)* (3,2 megapiksela)*
1:1 (format obrazu) 4:3 (format obrazu)
4480x4480
(20,1 megapiksela)
2976x2976
(8,9 megapiksela)
2240x2240
(5,0 megapikseli)
1600x1600
(2,6 megapiksela)
ooRzeczywisty format obrazów w przypadku rozmiarów oznaczonych
gwiazdką „*” będzie się różnić od wskazanego formatu obrazu.
ooSzczegółowe informacje na temat rozmiarów plików JPEG zawierają
wartości dotyczące nagrywania w trybie pełnoklatkowym na stronie 609.
W równoważnych warunkach fotografowania rozmiary plików będą
mniejsze niż w przypadku ustawienia opcji [z1: zPrzycinanie/
Format obr.] na [Pełna klatka].
610
Dane o wydajności
Filmowanie
zzKarty umożliwiające nagrywanie filmów
Jakość nagrywanego filmu
H
65B4
87
L
5
65B4
65B4
Film HDR
65
87
w
65
Film HDR
23
W
X
W
X
W
X
Karta pamięci SD
UHS-II, Klasa prędkości wideo 60 lub wyższa
UHS-I, Klasa prędkości UHS 3 lub wyższa
UHS-I, Klasa prędkości UHS 3 lub wyższa
SD Klasa prędkości SD 10 lub wyższa
UHS-I, Klasa prędkości UHS 3 lub wyższa
SD Klasa prędkości SD 4 lub wyższa
V
W
X
X
SD Klasa prędkości SD 4 lub wyższa
SD Klasa prędkości SD 10 lub wyższa
SD Klasa prędkości SD 4 lub wyższa
W
UHS-I, Klasa prędkości UHS 3 lub wyższa
SD Klasa prędkości SD 4 lub wyższa
• Gdy funkcje kadrowania filmu i Cyfrowej stabilizacji filmu są wyłączone.
• Ta tabela przedstawia szybkość zapisu i odczytu karty potrzebną do nagrywania
filmów (wymagania dotyczące wydajności karty). Jednak wymagania dotyczące
wydajności karty dla filmów poklatkowych 4K/Full HD odnoszą się do prędkości
odczytu.
611
Dane o wydajności
zzŁączny czas nagrania filmowego
i rozmiar pliku na minutę
Jakość nagrywanego
filmu
65
B4
H
87
W
X
W
X
65
W
L B4
5 65
X
B4
Film HDR
(wartości przybliżone)
Łączny dostępny czas nagrywania na
Rozmiar
karcie
pliku
8 GB
32 GB
128 GB
2 min
8 min
35 min
3444 MB/min
8 min
35 min
2 godz. 21 min 860 MB/min
5 min
23 min
1 godz. 34 min 1298 MB/min
17 min
1 godz. 10 min 4 godz. 43 min 431 MB/min
11 min
35 min
46 min
3 godz. 06 min
654 MB/min
2 godz. 20 min 9 godz. 23 min
216 MB/min
65 V 1 godz. 26 min 5 godz. 47 min 23 godz. 11 min 87 MB/min
13 min
52 min
3 godz. 29 min 583 MB/min
W
87
40 min
2 godz. 42 min 10 godz. 49 min 187 MB/min
X
w 65 X
1 godz. 20 min 5 godz. 21 min 21 godz. 26 min 94 MB/min
Film HDR
6 min
26 min
1 godz. 46 min 1144 MB/min
23 W
• Gdy funkcje kadrowania filmu i Cyfrowej stabilizacji filmu są wyłączone.
Wzrost temperatury wewnętrznej aparatu może spowodować zatrzymanie
filmowania przed upływem całkowitego czasu nagrywania przedstawionego
w tabeli (str. 253).
zzWartości całkowitego czasu
nagrywania filmu
(wartości przybliżone)
Temperatura pokojowa
Temperatura
(23°C)
Możliwy czas nagrywania
2 godz. 20 min
Niska temperatura
(0°C)
2 godz. 10 min
• Z całkowicie naładowanym akumulatorem LP-E6N.
• Jeżeli wartość [Wielk.nagr. filmu] w pozycji [z1: Jakość nagr.filmu] wynosi
H L, a ustawienie opcji [21: Filmowy Serwo AF] na [Włącz].
612
Dane o wydajności
zzWartości całkowitego czasu nagrywania filmu poklatkowego
(wartości przybliżone)
Nagrywanie filmu poklatkowego
Interwał
2 sek.
10 sek.
Auto-wył. ekranu
Wyłącz
Włącz
Wyłącz
Włącz
Temperatura
pokojowa
(23°C)
4 godz. 30 min
7 godz. 10 min
4 godz. 20 min
7 godz. 30 min
Niska temperatura
(0°C)
4 godz.
6 godz. 30 min
3 godz. 50 min
6 godz. 50 min
• Z całkowicie naładowanym akumulatorem LP-E6N.
• Dostępny czas nagrywania filmu zależy od warunków nagrywania.
613
Dane o wydajności
Czułość ISO podczas filmowania
W trybie [y]
zz W przypadku filmów HD/Full HD i filmów o dużej szybkości klatek
czułość ISO jest ustawiana automatycznie w zakresie ISO 100–25600.
zz W przypadku filmów 4K czułość ISO jest ustawiana automatycznie
w zakresie ISO 100–12800.
W trybach [k], [t] i [v]
zz W przypadku filmów HD/Full HD i filmów o dużej szybkości klatek
czułość ISO jest ustawiana automatycznie w zakresie ISO 100–25600.
zz W przypadku filmów 4K czułość ISO jest ustawiana automatycznie
w zakresie ISO 100–12800.
zz W menu [z3: kNastawy czułości ISO], jeśli dla opcji
[Autom. ISO] lub [HAutom. ISO] zostanie wybrana wartość
[Maks.:H2(102400)] (str. 246), górny limit zakresu nastaw
automatycznej czułości ISO zostanie rozszerzony do wartości H2
(równoważnej wartości ISO 102400). Można obniżyć wartość
maksymalną, aby zawęzić zakres automatycznego ustawiania
czułości ISO.
zz Jeżeli w pozycji [z3: Priorytet jasnych partii obr.] wybrano
opcję [Włącz] (str. 109), zakres automatycznych nastaw czułości
ISO wynosi ISO 200–25600 dla filmów HD/Full HD i filmów o dużej
szybkości klatek oraz ISO 200–12800 dla filmów 4K.
614
Dane o wydajności
W trybie [M]
zz W przypadku filmów HD/Full HD i filmów o dużej szybkości
klatek z ustawieniem czułości ISO na [AUTO] czułość ISO jest
automatycznie ustawiana w zakresie ISO 100–25600.
zz W przypadku filmów 4K z ustawieniem czułości ISO na [AUTO]
czułość ISO jest automatycznie ustawiana w zakresie ISO 100–12800.
zz Podczas ustawiania automatycznych nastaw czułości ISO
zmiana ustawienia [Autom. ISO] lub [HAutom. ISO] w pozycji
[z3: kNastawy czułości ISO] na [Maks.:H2(102400)] (str. 246)
spowoduje rozszerzenie górnego limitu automatycznych nastaw
czułości ISO do wartości H2 (równoważnej wartości ISO 102400).
Można obniżyć wartość maksymalną, aby zawęzić zakres
automatycznego ustawiania czułości ISO.
zz Można ustawić czułość ISO ręcznie w zakresie ISO 100–25600
dla filmów HD/Full HD i filmów o dużej szybkości klatek oraz
ISO 100–12800 dla filmów 4K. Zwróć uwagę, że w pozycji
[z3: kNastawy czułości ISO], ustawienie [Maksymalny] dla
[Zakres ISO] lub [HZakres] na wartość [H2 (102400)] (str. 246)
zwiększa maksymalną czułość w zakresie ręcznego ustawiania
czułości ISO do H2 (odpowiednik ISO 102400). Zauważ, że możesz
również ustawić [Maksimum] i [Minimum] na zakres węższy niż
domyślny zakres.
zz Jeżeli w pozycji [z3: Priorytet jasnych partii obr.] zostanie
wybrana opcja [Włącz] (str. 109) dolny limit zakresu nastaw
automatycznej i ręcznej czułości ISO wyniesie ISO 200. Nawet po
rozszerzeniu zakresu czułości ISO maksymalny limit nie zostanie
zwiększony.
615
Dane o wydajności
Odtwarzanie obrazów
zzOpcje zmiany rozmiaru w zależności od pierwotnej jakości
obrazu
Dostępne ustawienia zmiany rozmiaru
Pierwotna jakość
obrazu
4
a
b
3*
k
k
k
k
k
4
k
a
* Tylko opcja b dla obrazów zarejestrowanych z ustawieniem
[z1: zPrzycinanie/Format obr.] równym [1,6x (krop)].
zzWielkość obrazów o zmienionych
rozmiarach
(przybliżona liczba pikseli)
Jakość
obrazu
Pełna klatka (3:2)
1,6x (kadrowanie)
4
a
b
4464x2976 (13,3 megapiksela)
3360x2240 (7,5 megapiksela)
2400x1600 (3,8 megapiksela)
–
–
2400x1600 (3,8 megapiksela)
Jakość
obrazu
4
a
b
1:1 (format obrazu) 4:3 (format obrazu)
2976x2976
(8,9 megapiksela)
2240x2240
(5,0 megapikseli)
1600x1600
(2,6 megapiksela)
3968x2976
(11,8 megapiksela)
2976x2240
(6,7 megapiksela)*
2112x1600
(3,4 megapiksela)*
16:9 (format
obrazu)
4464x2512
(11,2 megapiksela)*
3360x1888
(6,3 megapiksela)*
2400x1344
(3,2 megapiksela)*
ooRzeczywisty format obrazów w przypadku rozmiarów oznaczonych
gwiazdką „*” będzie się różnić od wskazanego formatu obrazu.
ooObraz może być nieznacznie przycięty w zależności od warunków
zmiany rozmiaru.
616
Ekran informacji
Panel LCD
Ekran gotowości do fotografowania/filmowania 1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Blokada kilku funkcji
Tryb fotografowania
Stan akumulatora
Korekta ekspozycji lampy
Korekta ekspozycji
Funkcja Bluetooth
Funkcja Wi-Fi
Czas naświetlania
Przysłona
Film, Av z dokładnością
do 1/8 stopnia
(11) Wskaźnik poziomu ekspozycji /
Wartość kompensacji ekspozycji /
Zakres sekwencji naświetlania
(12) Czułość ISO
(13) Priorytet jasnych partii obr. /
Rozszerzenie zakresu czułości ISO
Ekran gotowości do fotografowania 2
(1)
(3)
(6)
(7)
(8)
(4)
(9)
(5)
(10)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Tryb wyzwalania migawki
Metoda AF
Działanie AF
Jakość obrazu (zdjęcia)
Tryb filmowania
Balans bieli
Tryb pomiaru
Styl obrazów
Dostępna liczba zdjęć
Jakość nagrywanego filmu
617
Ekran informacji
Ekran gotowości do filmowania 2
(1)
(4)
(2)
(5)
(6)
(3)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Metoda AF
Cyfrowa stabilizacja filmu
Wielkość obrazu
Balans bieli
Canon Log
Dostępny czas nagrywania
filmów
Prędkość nagrywania
Nagrywanie filmu w toku
(2)
(1)
(2)
(1)
618
Dotychczasowy czas
nagrywania
Nagrywanie w toku / Nagrywanie
zewnętrzne w toku
(HDMI, 10-bit)
Ekran informacji
Ekran fotografowania
Każde kolejne naciśnięcie przycisku <B> powoduje zmianę ekranu
informacji.
zz Pozycje wyświetlania w wizjerze różnią się w przypadku niektórych
elementów.
zz Wyświetlacz przedstawia tylko takie informacje, które zostały
w danym momencie zastosowane.
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(12)
(13)
(14)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
Dostępny czas nagrywania filmów
Maksymalna liczba zdjęć
seryjnych
(3) Możliwe ujęcia / sek. do aktywacji
samowyzwalacza
(4) HDR / Ekspozycje wielokrotne /
Dual Pixel RAW / Redukcja
szumów zdjęć seryjnych
(5) Tryb fotografowania / ikona scenerii
(6) Metoda AF
(7) Działanie AF
(8) Tryb wyzwalania migawki
(9) Tryb pomiaru
(10) Fotografowanie bez migotania
(11) Punkt AF (1-punktowy AF)
(15)
(16)
(17)
(23)
(12) Stan akumulatora
(13) Liczba dostępnych ekspozycji
wielokrotnych
(14) Ostrzeżenie o wysokiej
temperaturze
(15) Poziomica elektroniczna
(16) Histogram
(17) Przycisk szybkich nastaw
(18) Jakość obrazu
(19) Balans bieli / korekcja balansu bieli
(20) Styl obrazów
(21) Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator
jasności)
(22) Kadrowanie fotografii / format obrazu
(23) Stan wykrywania sygnału GPS
619
Ekran informacji
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(30)
(37)
(38)
(39)
(40)
(31)
(41)
(29)
(24) Gotowość lampy / Błysk
wyłączony / Blokada ekspozycji
lampy / Szybka synchronizacja
(25) Cicha migawka
(26) Migawka dotykowa
(27) Blokada AE
(28) Czas naświetlania / Ostrzeżenie
o blokadzie kilku funkcji
(29) Korekta ekspozycji lampy
(30) Przysłona
(31) Wskaźnik poziomu ekspozycji
(32) Wyświetlanie odległości
ustawiania ostrości
(33) Funkcja Bluetooth
(34) Symulacja ekspozycji
(35) Przycisk powiększania
(36) Czułość ISO
(37) Priorytet jasnych partii obrazu
(38) Siła sygnału Wi-Fi
(39) Korekta ekspozycji
(40) Funkcja Wi-Fi
(41) Sekwencja naświetlania /
Bracketing ekspozycji z lampą
ooIstnieje możliwość ustawienia treści wyświetlanych po naciśnięciu
przycisku <B> (str. 397).
ooPoziomica elektroniczna nie jest wyświetlana, gdy metoda AF jest
ustawiona na [u+Śledzenie] lub aparat jest podłączony przez kabel
HDMI do telewizora.
ooPo regulacji ustawień tymczasowo wyświetlane mogą być inne ikony.
620
Ekran informacji
Ekran filmowania
Każde kolejne naciśnięcie przycisku <B> powoduje zmianę ekranu
informacji.
zz Pozycje wyświetlania w wizjerze różnią się w przypadku niektórych
elementów.
zz Wyświetlacz przedstawia tylko takie informacje, które zostały
w danym momencie zastosowane.
(1)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(2)
(3)
(4)
(17)
(18)
(19)
(20)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(1)
Ostrzeżenie o wysokiej
temperaturze
(2) Stan akumulatora
(3) Dostępny czas nagrywania filmu /
Dotychczasowy czas nagrywania
(4) Tryb filmowania / Film
poklatkowy / Ikona ujęcia
(5) Metoda AF
(6) Wielkość nagrywanego filmu /
Prędkość nagrywania
(7) Stopień kompresji
(8) Poziom nagrywanego dźwięku
(ręcznie)
(9) Głośność słuchawek
(10) Cyfrowa stabilizacja filmu
(11) Filmowy Serwo AF
(21)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
Poziomica elektroniczna
Punkt AF (1-punktowy AF)
Kod czasowy
Histogram (w trybie M)
Nagrywanie w toku / Nagrywanie
zewnętrzne w toku (HDMI, 10-bit)
Balans bieli / Korekcja balansu
bieli
Styl obrazów
Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator
jasności)
Film HDR
Przycisk powiększania
621
Ekran informacji
(22)
(29)
(23)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(22) Wskaźnik poziomu nagrywanego
dźwięku (ręcznie)
(23) Canon Log
(24) Blokada AE
(25) Czas naświetlania
(26) Podgląd - pomoc
(27) Funkcja Wi-Fi
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
Przysłona
Wskaźnik poziomu ekspozycji
Czułość ISO
Priorytet jasnych partii obrazu
Korekta ekspozycji
Wyświetlanie odległości
ustawiania ostrości
(34) Funkcja Bluetooth
ooIstnieje możliwość ustawienia treści wyświetlanych po naciśnięciu
przycisku <B> (str. 397).
ooPoziomica elektroniczna nie jest wyświetlana, gdy metoda AF jest
ustawiona na [u+Śledzenie] lub aparat jest podłączony przez kabel
HDMI do telewizora.
ooPoziomica elektroniczna, linie siatki i histogram nie będą wyświetlane
podczas filmowania. (Wyświetlane elementy znikną po rozpoczęciu
nagrywania filmu).
ooPo rozpoczęciu filmowania wyświetlany pozostały czas nagrywania
zostanie zastąpiony aktualnym czasem nagrywania filmu.
Po regulacji ustawień tymczasowo wyświetlane mogą być inne ikony.
622
Ekran informacji
Ikony ujęć
W trybie [A] lub [y] aparat wykrywa rodzaj sceny, a wszystkie
ustawienia są odpowiednio konfigurowane. Wykryty rodzaj ujęcia
jest wyświetlany w lewej górnej części ekranu.
Obiekt
Portret*1
Ruch*2
Tło
Nie portret
Natura
i otwarta Ruch*2 Zbliżenie*3
przestrzeń
Jasne
Kolor tła
Szare
Pod światło
Z niebieskim
niebem
Jasnoniebieskie
Pod światło
Zachód
słońca
Światło
punktowe
*4
*4
Ciemna
Ze
statywem*2
Pomarańczowy
Ciemnoniebieskie
* 5* 6
*
4
* 5* 6
*
4
*1: W przypadku nagrywania filmu poklatkowego wyświetlana będzie ikona „Nie portret”
nawet w przypadku wykrycia osoby.
*2: Niewyświetlane w przypadku nagrywania filmów.
*3: Wyświetlana, gdy podłączony obiektyw zarejestruje informacje o odległości.
W przypadku korzystania z pierścienia pośredniego lub obiektywu do
makrofotografii wyświetlana ikona może nie pasować do fotografowanego ujęcia.
W przypadku niektórych scen lub warunków fotografowania wyświetlana
ikona może nie odpowiadać rzeczywistemu ujęciu.
623
Ekran informacji
*4: Będzie wyświetlana ikona sceny wybranej spośród rodzajów scen możliwych do
wykrycia.
*5: Wyświetlana wtedy, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki:
Fotografowane ujęcie jest ciemne, jest to nocna scenografia, a aparat jest
umieszczony na statywie.
*6: Wyświetlana w przypadku korzystania z poniższych obiektywów:
•
•
•
•
EF300mm f/2.8L IS II USM
EF400mm f/2.8L IS II USM
EF500mm f/4L IS II USM
EF600mm f/4L IS II USM
• Obiektywy z funkcją Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) wprowadzone do
sprzedaży w roku 2012 lub później.
*5+*6: W przypadku jednoczesnego spełnienia warunków opisanych w punktach *5 i *6
czas naświetlania wydłuży się.
624
Ekran informacji
Ekran odtwarzania
zzPodstawowe informacje wyświetlane dla zdjęć
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(5)
(6)
(7)
(13)
(14)
(15)
Funkcja Wi-Fi
Siła sygnału Wi-Fi
Stan akumulatora
Nr odtwarzania / Łączna liczba
obrazów / Liczba znalezionych
obrazów
Czas naświetlania
Przysłona
Wartość korekty ekspozycji
Funkcja Bluetooth
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Już wysłane do komputera /
smartfona
Ocena
Ochrona obrazu
Numer folderu – numer pliku
Jakość obrazu / Edytowany
obraz / Kadrowanie
Priorytet jasnych partii obrazu
Czułość ISO
ooJeśli zdjęcie zostało wykonane za pomocą innego aparatu, niektóre
informacje o obrazie mogą nie być wyświetlane.
ooMoże nie być możliwości odtworzenia zdjęć wykonanych za pomocą
tego aparatu na innych aparatach.
625
Ekran informacji
zzSzczegółowe informacje wyświetlane dla zdjęć
(1)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(2)
(3)
(4)
(16)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Przysłona
Czas naświetlania
Tryb fotografowania / Ekspozycja
wielokrotna / Film poklatkowy
Balans bieli
Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator jasności)
Korekcja balansu bieli
Styl obrazów / Ustawienia
Wartość korekty ekspozycji
Data i czas wykonania zdjęcia
(8)
(17)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Histogram (Jasność/RGB)
Czułość ISO
Priorytet jasnych partii obrazu
Pasek przewijania
Korekta ekspozycji lampy / Światło
odbite / Fotografowanie w trybie HDR /
Redukcja szumów zdjęć seryjnych
(15) Tryb pomiaru
(16) Rozmiar pliku
(17) Jakość obrazu / Edytowany obraz /
Kadrowanie
* W przypadku fotografowania w jakości obrazu RAW+JPEG zostanie wyświetlony
rozmiar pliku obrazu RAW.
* Linie określające obszar obrazu będą wyświetlane w przypadku obrazów
z ustawionym formatem obrazu (str. 80) i jakością obrazu RAW lub RAW+JPEG.
* W przypadku fotografowania z lampą błyskową bez korekty ekspozycji lampy będzie
wyświetlany symbol <0>.
* Symbol < > jest wyświetlany w przypadku obrazów wykonanych w trybie
fotografowania ze światłem odbitym lampy błyskowej.
* W przypadku zdjęć wykonanych w trybie HDR zostanie wyświetlona ikona efektu
(str. 162) i wielkość regulacji zakresu dynamiki.
* Symbol <P> jest wyświetlany w przypadku obrazów wykonanych w trybie
fotografowania z ekspozycją wielokrotną.
* W przypadku obrazów zarejestrowanych przy użyciu redukcji szumów zdjęć
seryjnych zostanie wyświetlony symbol <M>.
* Symbol <G> jest wyświetlany w przypadku zdjęć wykonanych, jako zdjęcia
próbne do filmów poklatkowych.
* Symbol <u> zostanie wyświetlony w przypadku obrazów utworzonych
i zapisanych w wyniku obróbki obrazu RAW, zmiany rozmiaru lub kadrowania.
* Symbol <N> zostanie wyświetlony w przypadku obrazów wykadrowanych,
a następnie zapisanych.
626
Ekran informacji
zzSzczegółowe informacje wyświetlane dla filmów
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(2)
(6)
(3)
(4)
(5)
(7)
(8)
Odtwarzanie filmów
Styl obrazów: Ustawienia
Canon Log: Właściwości
Wielkość nagrywanego filmu
Prędkość nagrywania
(5)
(6)
(7)
(8)
Stopień kompresji
Film HDR / Cyfrowa stabilizacja
filmu
Czas nagrywania
Format filmu
W czasie odtwarzania filmu w odniesieniu do wartości [Precyzja] i [Próg]
opcji [Ostrość] funkcji [Styl obrazów] wyświetlony będzie symbol „*, *”.
627
Znaki towarowe
ooAdobe jest znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated.
ooMicrosoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub
innych krajach.
ooMacintosh i Mac OS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc.
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
ooLogo SDXC jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC.
ooHDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.
ooLogo Wi-Fi CERTIFIED i oznaczenie Wi-Fi Protected Setup są znakami
towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
ooSkrót WPS używany na ekranach ustawień aparatu i w tej instrukcji oznacza
Wi-Fi Protected Setup.
ooZnak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie użycie tych znaków przez firmę Canon Inc.
odbywa się na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy towarowe są własnością
ich właścicieli.
ooWszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.
Informacje dotyczące licencji MPEG-4
„Produkt ten jest objęty zgodną z patentami korporacji AT&T licencją na
korzystanie ze standardu MPEG-4 i może być używany w celach kodowania
i dekodowania materiału wideo zgodnego z MPEG-4, pod warunkiem, że materiał
zakodowany w standardzie MPEG-4 powstał wyłącznie (1) na użytek osobisty
i niekomercyjny lub (2) za pośrednictwem dostawcy wideo, który otrzymał zgodną
z patentami korporacji AT&T licencję na dostarczanie materiałów wideo zgodnych
z MPEG-4. Na korzystanie ze standardu MPEG-4 w dowolny inny sposób nie jest
udzielana jakakolwiek licencja (także domniemana).”
NINIEJSZY PRODUKT PODLEGA LICENCJI NA PAKIET PATENTÓW AVC NA
UŻYTEK OSOBISTY KONSUMENTA LUB INNE ZASTOSOWANIA, KTÓRE
NIE WIĄŻĄ SIĘ Z UZYSKANIEM WYNAGRODZENIA ZA (i) ZAKODOWANIE
WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC („WIDEO W STANDARDZIE
AVC”) I/LUB (ii) ZDEKODOWANIE WIDEO W STANDARDZIE AVC,
KTÓRE ZOSTAŁO ZAKODOWANE PRZEZ KONSUMENTA W RAMACH
UŻYTKU OSOBISTEGO I/LUB ZOSTAŁO UZYSKANE OD DOSTAWCY
WIDEO POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ NA DOSTARCZANIE WIDEO
W STANDARDZIE AVC. NIE JEST UDZIELANA LICENCJA, W TYM
LICENCJA DOROZUMIANA, NA JAKIEKOLWIEK INNE UŻYCIE.
DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ OD FIRMY MPEG LA, L.L.C.
PATRZ HTTP://WWW.MPEGLA.COM
628
About MPEG-4 Licensing
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and
may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4
compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial
purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for
MPEG-4 standard.”
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES
IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE
VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (''AVC VIDEO'') AND/
OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS
GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.
SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
* Notice displayed in English as required.
Oprogramowanie innych firm
Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie innych firm.
● AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed
without the payment of fees or royalties provided that:
1. source code distributions include the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products built using
this software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect
of its properties, including, but not limited to, correctness and/or fitness for
purpose.
629
Zaleca się korzystanie z oryginalnych akcesoriów
firmy Canon
Konstrukcja produktu umożliwia osiągnięcie optymalnej wydajności pod
warunkiem stosowania oryginalnych akcesoriów firmy Canon. W związku
z tym zalecane jest używanie niniejszego produktu z oryginalnymi
akcesoriami.
Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia
produktu lub wypadki, takie jak awaria, pożar itp., spowodowane
nieprawidłowym działaniem akcesoriów innych niż oryginalne akcesoria
Canon (np. wyciek zawartości lub wybuch akumulatora). Należy pamiętać,
że naprawy przeprowadzane z uwagi na awarię akcesoriów innych niż
oryginalne akcesoria nie zostaną objęte niniejszą gwarancją. Naprawy
takie można zlecić, uiszczając odpowiednią opłatę.
Akumulator LP-E6N/LP-E6 jest przeznaczony tylko do urządzeń
firmy Canon. Użytkowanie go z niezgodnymi ładowarkami lub innymi
urządzeniami może spowodować nieprawidłowe działanie lub wypadki,
za które firma Canon nie ponosi odpowiedzialności.
630
Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG
(Norwegia, Islandia i Liechtenstein)
Te symbole oznaczają, że produktu nie należy
wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego,
zgodnie z dyrektywą WEEE w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE)
lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/WE) bądź
przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy.
Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, zgodnie
z dyrektywą w sprawie baterii oznacza to, że bateria lub akumulator zawiera
metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów) w stężeniu przekraczającym
odpowiedni poziom określony w dyrektywie w sprawie baterii.
Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego
programu zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii oraz akumulatorów. Niewłaściwe
postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko
i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne,
związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Państwa
współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu przyczyni się do
efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.
W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy
o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki
komunalnej bądź zapraszamy na stronę www.canon-europe.com/weee,
lub www.canon-europe.com/battery.
631
PRZESTROGA
ZAMIANA AKUMULATORA NA AKUMULATOR NIEWŁAŚCIWEGO TYPU
GROZI WYBUCHEM. ZUŻYTY AKUMULATOR NALEŻY WYRZUCAĆ
ZGODNIE Z PRZEPISAMI LOKALNYMI.
632
Skorowidz
Liczby
[4K] 3840x2160 (Film).............................. 192
[4K] 3840x2160 (Film poklatkowy)........... 225
[A+] (Inteligenta scena auto).................... 123
[C1]/[C2] (własny tryb
fotografowania).......................................... 417
Priorytet wyzwalania One-Shot AF........ 296
Punkt AF powiązany z orientacją.......... 299
Ramka obszarowego AF...............265, 270
Ręczna ostrość dla obiektywu............... 293
Ręczna regulacja ostrości...................... 281
Sygnalizator dźwiękowy......................... 386
Szukanie ostrości po utracie AF............ 297
[FHD] 1920x1080 (Film)........................... 192
Szybkość AF.......................................... 292
[FHD] 1920x1080 (Filmowanie HDR)...... 222
Wielkość punktu AF............................... 276
[FHD] 1920x1080 (Film poklatkowy)........ 225
Wybieranie punktu AF............................ 271
[HD] 1280x720 (Film)............................... 192
Zmiana kompozycji................................ 126
[HD] 1280x720 (Filmowanie HDR).......... 222
Akcesoria....................................................... 3
[Q] (Szybkie nastawy)................................. 68
Akumulator 9 zasilanie
4, 9, 36 lub 100 obrazów........................... 310
Alarm prześwietlenia................................. 309
8-bitowy (Canon Log)................................ 238
ALL-I (do edycji/I-only)............................... 195
10-bitowy (Canon Log).............................. 238
Aparat
10- lub 2-sekundowy samowyzwalacz..... 147
Rozmycie spowodowane drganiami
aparatu................................................... 125
A
Adapter prądu stałego............................... 582
Adobe RGB.................................................117
AEB (sekwencja naświetlania).................. 155
AF............................................................... 255
AF dot. z przec....................................... 279
Trzymanie aparatu................................... 55
Ustawienia domyślne............................. 419
Asystent ostrzenia..................................... 284
Autofokus 9 AF
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny
optymalizator jasności).............................. 104
AF z detekcją oczu................................. 277
Autom........................................................... 89
Brak ostrości............................................. 54
Automatyczne obracanie obrazu
Ciągły AF................................................ 278
o orientacji pionowej.................................. 372
Dostosowywanie funkcji AF................... 288
Automatyczne wyłączanie......................... 377
Działanie AF...................................262, 274
Autoprzełączanie punktu AF..................... 290
Metoda AF.............................................. 265
Auto reset................................................... 369
Ogranicz metody AF.............................. 298
Av (preselekcja przysłony AE)................... 136
Oświetlenie wspomagające AF.....264, 295
633
Skorowidz
B
Balans bieli (WB)......................................... 97
Autom....................................................... 99
Korekcja.................................................. 102
Nastawa własna..................................... 100
Sekwencja.............................................. 103
Ustawienie temperatury barwowej........ 101
Bezpieczne przesuwanie ekspozycji........ 545
Blokada AE................................................ 157
Blokada ekspozycji lampy......................... 177
Automatyczny zakres
(Fotografowanie)...................................... 86
Dodatkowe czułości (ISO)....................... 85
Minimalny czas naświetlania
dla automatycznej czułości ISO
(fotografowanie)....................................... 87
Przyrosty nastaw.................................... 542
Zakres automatycznej
czułości ISO.............................86, 246, 608
Zakres czułości ISO......................... 85, 246
Zakres ustawień ręcznych....................... 85
Blokada kilku funkcji............................ 60, 416
Czułość śledzenia...................................... 288
Blokada ostrości........................................ 126
Czyszczenie matrycy................................. 391
BULB (Bulb)............................................... 158
Czyszczenie (matrycy światłoczułej)........ 391
BUSY (Aparat zajęty).................................. 77
C
D
D+............................................................... 109
Canon Log................................................. 236
Dane dla retuszu kurzu............................. 121
Ciche fotografowanie w trybie LV.............. 150
Data/godzina.............................................. 380
Ciche zdjęcia............................................. 151
Długie czasy ekspozycji (Bulb)................. 158
Cyfrowy optymalizator obiektywu..... 112, 343
Dodatkowe czułości ISO.......83, 85, 246, 614
Czarno-białe obrazy.............................. 90, 94
Do edycji (ALL-I)........................................ 195
Czas kontrolnego wyświetlania..................118
Dokładny...................................................... 90
Czas letni................................................... 381
Dostępna liczba zdjęć............................... 608
Czas UTC (uniwersalny czas
Dostosowywanie operacji.......................... 555
koordynowany).......................................... 415
DPOF (Digital Print Order Format)........... 353
Cz/biały.................................................. 90, 94
Drgania aparatu......................................... 125
Czułość 9 Czułość ISO
Drukowanie
Czułość ISO......................................... 83, 246
Automatyczna czułość ISO dla filmu
Opcje fotoksiążki.................................... 357
Polecenie wydruku obrazów (DPOF).... 353
poklatkowego......................................... 247
Dual Pixel RAW........................................... 78
Automatyczna czułość ISO (film).......... 246
Duża szybkość klatek................................ 199
634
Skorowidz
Duży (jakość rejestracji obrazów)............... 75
E
Filmy........................................................... 188
24,00p..................................................... 198
Autom. wolna migawka.......................... 248
Efekt filtru (Monochromatyczne)................. 94
Av z dokładnością do 1/8 stopnia.......... 249
Efekt przejścia (pokaz przezroczy)........... 331
Blokada AE............................................. 212
Efekt tonalny (Monochromatyczne)............ 94
Canon Log.............................................. 236
Ekran...................................................... 30, 47
Cyfrowa stabilizacja filmu...................... 220
Jasność.................................................. 378
Odtwarzanie obrazów............................ 304
Poziomica elektroniczna........................ 397
Regulacja kąta................................... 47, 55
Szybkie nastawy...................................... 68
Ton koloru............................................... 379
Wyświetlanie menu.................................. 63
Ekran informacji o obrazie.................397, 619
Ekran odchylany.................................... 47, 55
Ekspozycja utrzymywana dla nowej
przysłony.................................................... 546
Ekspozycja wielokrotna............................. 166
Ekspozycja w trybie Bulb.......................... 158
Timer funkcji Bulb................................... 159
Elastyczną preselekcją AE........................ 140
Czas nagrywania...........................201, 612
Czas naświetlania.................................. 215
Czułość śledzenia w Filmowym
Serwo AF................................................ 291
Duża szybkość klatek............................ 199
Edycja..................................................... 327
Edytowanie pierwszej i ostatniej sceny
filmu........................................................ 327
Ekran informacji..................................... 621
Filmowanie HDR.................................... 222
Filmowy Serwo AF.................286, 291, 292
Film poklatkowy..............................224, 613
Filtr wiatru............................................... 202
Fotografowanie kadrowane................... 219
Jakość nagrywania (wielkość)............... 192
Karty odpowiednie do filmowania...........611
Elektroniczny wężyk spustowy.................. 176
Kod czasowy.......................................... 205
Err (kody błędów)...................................... 607
Licznik czasu nagrywania...................... 206
exFAT.................................................200, 374
F
Licznik czasu odtwarzania..................... 206
Metoda kompresji................................... 195
Mikrofon.................................................. 203
FAT32.................................................200, 374
Mikrofon zewnętrzny.............................. 203
FEB (Bracketing ekspozycji z lampą)....... 186
Nagrywanie dźwięku / poziom
Filmowanie HDR....................................... 222
nagrywania dźwięku.............................. 202
Film poklatkowy......................................... 224
Nagrywanie z automatyczną regulacją
ekspozycji............................................... 209
635
Skorowidz
Nagrywanie z ręczną regulacją
Książka................................................... 436
ekspozycji............................................... 213
Trwa łączenie......................................... 429
Obszar pokrycia nagrywanego filmu..... 194
Funkcja Wi-Fi............................................. 423
Odtwarzanie...................................324, 325
Adres IP..................................499, 503, 507
Oglądanie filmów................................... 324
Ręczne ustawianie............................. 535
Pomijanie klatek..................................... 208
Adres MAC.....................................496, 516
Prędkość AF w Filmowym Serwo AF.... 292
Android................................................... 427
Prędkość nagrywania............................ 195
Camera Connect............................427, 444
Preselekcja czasu.................................. 210
CANON iMAGE GATEWAY.................. 481
Preselekcja przysłony.............................211
Drukarka/drukowanie............................. 472
Przechwytywanie klatek......................... 329
Drukarka Wi-Fi....................................... 469
Przycisk filmowania................................ 209
Drukuj obraz........................................... 472
Przy zapisie............................................ 205
Edytuj informacje o urządzeniu.....458, 513
Rozmiar pliku.................................200, 612
Ekran Inform. wyśw................................ 516
Słuchawki............................................... 203
Hasło..............................................506, 533
Timer pomiarowy.................................... 249
Historia połączeń............................509, 533
Tłumik..................................................... 203
iOS.......................................................... 427
Wyjście HDMI.................................251, 395
Kabel interfejsu...................................... 426
Wyświetlanie na ekranie
Kasowanie ustawień komunikacji
telewizora.......................................324, 333
bezprzewodowej.................................... 515
Zawsze................................................... 205
Klawiatura wirtualna............................... 534
Filtr wiatru................................................... 202
Komunikacja ze smartfonem................. 427
Format obrazu 9 Kadrowanie fotografii /
Nastawy sieciowe.................................. 531
format obrazu
Nick......................................................... 514
Formatowanie (inicjalizacja karty)............. 373
Obsługa zdalna...................................... 444
Fotografowanie bez migotania...................115
Fotografowanie w trybie HDR................... 161
Full High-Definition (Full HD)
(film)...................................................192, 225
Full High-Definition (Full HD)
(film poklatkowy)........................................ 224
Funkcja Bluetooth..............................408, 426
636
Parowanie.............................................. 431
PictBridge............................................... 471
Polecenie wydruku obrazów.................. 475
Ponowne łączenie.................................. 509
Przełącz sieć..........................498, 502, 505
Punkty dostępu...................................... 496
Szyfrowanie........................................ 496
Sieć.........................................441, 462, 470
Skorowidz
SSID.......................................441, 462, 470
Funkcje indywidualne................................ 539
Szybkie nastawy.................................... 449
Funkcje spustu migawki............................ 404
Tryb punktu dostępu aparatu................. 508
Fv (Elastyczną preselekcją AE)................ 140
Ustawienia drukowania
Data/numer pliku................................ 477
Kadrowanie......................................... 479
Liczba kopii......................................... 478
Opcje papieru..................................... 475
Poprawianie jakości obrazu............... 477
Ustawienia Wi-Fi............................429, 533
Usuń informacje o połączeniu............... 514
Uwagi dotyczące komunikacji
bezprzewodowej.................................... 528
Uwierzytelnianie..................................... 496
Używanie z oprogramowaniem EOS.... 461
Autom. wysyłanie................................ 466
G
Głośnik................................................. 31, 325
Głośność (odtwarzanie filmów)................. 326
Gniazdo statywu.......................................... 33
Gorąca stopka............................................. 31
GPS.............................................................411
H
H1/H2 (Dodatkowe czułości ISO)............... 85
HD (film o dużej szybkości klatek)............ 199
HDMI..................................207, 251, 333, 395
Kod czasowy.......................................... 207
EOS Utility........................................... 461
Polecenie nagrywania............................ 207
Image Transfer Utility 2...................... 466
Wskaźnik połączenia............................. 252
WPS (Wi-Fi Protected Setup)................ 496
Tryb PBC............................................ 497
Tryb PIN.............................................. 501
Wybierz wybrane...........................451, 488
Wyślij obrazy do smartfona................... 448
Wyślij widoczny obraz....................450, 487
Wyświetlane obrazy............................... 458
Wyświetlanie obrazów........................... 444
Wyjście................................................... 252
HDMI HDR................................................. 396
Histogram...........................................307, 400
I
Ikona M....................................................... 8
Ikony............................................................... 8
Wysyłanie obrazów do usługi
Ikony ujęć...........................................127, 623
internetowej............................................ 481
Indeks......................................................... 310
Wysyłanie obrazów spełniających
Informacje IPTC......................................... 553
kryteria wyszukiwania....................455, 493
Informacje o lokalizacji...............................411
Wysyłanie wszystkich obrazów na
Informacje o prawach autorskich.............. 420
karcie..............................................454, 491
Informacje o przycięciu.............................. 550
Zmiana rozmiaru obrazu........447, 453, 489
637
Skorowidz
Instrukcje bezpieczeństwa.......................... 25
Korygowanie aberracji
Inteligentna scena auto............................. 123
chromatycznej.................................... 113, 344
IPB............................................................. 195
J
Jakość rejestracji obrazów.................. 75, 609
Jednopunktowy AF.................................... 265
JPEG.................................................... 75, 609
K
Korygowanie dystorsji........................111, 343
Korygowanie jasności brzegów.........111, 343
Krajobrazy.................................................... 89
Kryteria wyszukiwania............................... 313
L
Lampa błyskowa (Speedlite)..................... 177
Bezpieczna FE....................................... 182
Kadrowanie fotografii / format
Bezprzewodowo..................................... 184
obrazu.................................................. 80, 610
Blokada ekspozycji lampy..................... 177
Kadrowanie (obraz)................................... 346
Błysk+dł. czas........................................ 181
Karty.................................10, 30, 44, 373, 611
Błysk ręczny........................................... 183
Formatowanie........................................ 373
Pełne formatowanie............................... 373
Przełącznik ochrony przed zapisem........ 44
Przypomnienie o karcie..........................118
Rozwiązywanie problemów............. 46, 591
Karty pamięci 9 Kart
Karty SD, SDHC, SDXC 9 Kart
Kod czasowy.............................................. 205
Kontrast................................................ 93, 104
Kontrolka.................................................... 147
Kontrolka dostępu........................................ 45
Korekcja dyfrakcji............................... 113, 344
Korekcja przesunięcia............................... 347
Korekta ekspozycji..................................... 155
Korekta ekspozycji lampy..................177, 186
Korekta ekspozycji w trybie M
z automatyczną czułością ISO.................. 139
638
Czas synchronizacji błysku.................... 178
FEB (Bracketing ekspozycji z lampą).... 186
Funkcje indywidualne............................ 187
Korekta ekspozycji lampy..............177, 186
Sterowanie lampą (ustawienia
funkcji).................................................... 179
Synchronizacja migawki (pierwsza/
druga zasłona migawki)......................... 185
Lampy błyskowe producentów innych
niż Canon................................................... 178
Lekki (IPB)................................................. 195
Liczba pikseli........................................ 75, 609
LOCK................................................... 60, 416
Logo certyfikatu......................................... 422
Ł
Ładowanie........................................... 40, 576
Ładowarka............................................. 35, 40
Skorowidz
M
Maksymalna liczba zdjęć seryjnych............ 77
O
Obiektyw................................................ 50, 52
Mały (jakość rejestracji obrazów)................ 75
Cyfrowy optymalizator
Menu............................................................ 63
obiektywu....................................... 112, 343
Moje menu............................................. 566
Korekcja aberracji optycznej.......... 110, 343
Procedura wprowadzania ustawień........ 64
Korekcja dyfrakcji........................... 113, 344
Przyciemnione pozycje menu.................. 66
Korygowanie aberracji
MF (Ręczna regulacja ostrości)................ 281
chromatycznej................................ 113, 344
Migawka dotykowa.................................... 130
Korygowanie dystorsji.....................111, 343
Mikrofon..................................................... 203
Mikrofon zewnętrzny................................. 203
Moje menu................................................. 566
Monochromatyczne............................... 90, 94
Możliwy czas nagrywania (film)................ 612
MP4............................................................ 196
M (ręczna regulacja ekspozycji)................ 138
N
Naciśnięcie do końca.......................... 56, 404
Naciśnięcie do połowy......................... 56, 404
Korygowanie jasności brzegów......111, 343
Przełącznik trybu ostrości.................. 50, 53
Zwolnienie blokady............................ 51, 53
Obracanie (obraz)..............................317, 372
Obrazy
Alarm prześwietlenia.............................. 309
Auto-obracanie....................................... 372
Auto reset............................................... 369
Histogram............................................... 307
Indeks..................................................... 310
Informacje...............................305, 307, 625
Jakość obrazu.................................. 75, 609
Nagrywanie dźwięku / poziom nagrywania
Narastająca (numeracja plików)............ 368
dźwięku...................................................... 202
Numery plików........................................ 367
Narastająca (numeracja plików)................ 368
Ocena..................................................... 321
Nasycenie.................................................... 93
Ochrona.................................................. 318
Nazwa pliku............................................... 370
Odtwarzanie........................................... 301
Podkreślenie „_”......................................117
Nazwy części............................................... 31
Neutralny...................................................... 89
Normalny (jakość rejestracji obrazów)........ 75
NTSC.................................................195, 384
Numer seryjny...................................... 33, 389
Pokaz przezroczy................................... 331
Powiększanie obrazów.......................... 315
Przeskok wyświetlania (przeglądanie
obrazów)..................................................311
Przesyłanie............................................. 348
Przesyłanie (do komputera)................... 574
639
Skorowidz
Ręczne obracanie.................................. 317
Ustawienia niestandardowe.................. 561
Ręczny reset.......................................... 369
Pełna automatyka...................................... 123
Usuwanie................................................ 335
Pierścień sterowania................................... 60
Wyświetlanie na ekranie
Początkowy punkt AF................................ 300
telewizora.......................................324, 333
Początkowy stopień powiększenia /
Wyświetlanie punktu AF......................... 309
Wyszukiwanie obrazu............................ 313
Obróbka obrazu RAW............................... 339
Obsługa dotykowa.......................67, 306, 385
Ocena........................................................ 321
Ochrona obrazów...................................... 318
Odtwarzanie............................................... 301
One-Shot AF.............................................. 263
ONE SHOT (One-Shot AF)....................... 263
Opcje fotoksiążki........................................ 357
Oprogramowanie....................................... 572
Instrukcja obsługi................................... 573
Oprogramowanie sprzętowe..................... 422
Ostrość......................................................... 93
Ostrość ręczna........................................... 255
Ostrzeżenie o wysokiej
temperaturze......................................142, 253
Oszczędz. energii...................................... 377
Otwór ustalający.......................................... 33
P
PAL.....................................................195, 384
Panel LCD................................................. 617
Podświetlenie........................................... 60
Pasek M-Fn........................................... 59, 61
Pasek na rękę.............................................. 36
Pasek wielofunkcyjny.................................. 61
640
Położenie................................................... 316
Podgląd głębi ostrości............................... 137
Podkreślenie „_”..........................................117
Podstawowy ekran informacji................... 625
Podświetlenie (panel LCD).......................... 60
Podwójne dotknięcie................................. 306
Pojedyncze zdjęcia.................................... 144
Pokaz przezroczy...................................... 331
Pokrętła
Pokrętło główne........................................ 58
Pokrętło szybkiej kontroli......................... 59
Pokrętło główne........................................... 58
Pokrętło szybkiej kontroli............................. 59
Pomiar centralnie ważony uśredniony...... 152
Pomiar punktowy....................................... 152
Pomiar skupiony........................................ 152
Pomiar wielosegmentowy......................... 152
Pomoc........................................................ 405
Rozmiar tekstu....................................... 406
Portrety......................................................... 89
Powiększanie obrazów..............273, 281, 315
Powtarzanie (pokaz przezroczy)............... 331
Poziomica elektroniczna........................... 397
P (Programowa AE)................................... 132
Precyzja (Ostrość)....................................... 93
Prędkość nagrywania........................195, 384
Skorowidz
Preselekcja czasu...................................... 134
RAW+JPEG......................................... 75, 609
Preselekcja przysłony................................ 136
Redukcja szumów zdjęć seryjnych........... 105
Priorytet atmosfery (AWB)........................... 99
Redukcja zakłóceń
Priorytet bieli (AWB).................................... 99
Priorytet jasnych partii obr......................... 109
Długie czasy naświetlania...................... 107
Wysoka czułość ISO.............................. 105
Priorytet jasnych partii obrazu................... 109
Redukcja zakłóceń długiego czasu
Profil ICC.....................................................117
naświetlania............................................... 107
Próg (ostrość).............................................. 93
Redukcja zakłóceń - high ISO................... 105
Programowa AE........................................ 132
Regulacja dioptrii......................................... 54
Przesunięcie programu.......................... 133
Przechwytywanie klatek............................ 329
Regulacja ostrości 9 AF
Ręczna ostrość dla obiektywu.................. 293
Przechwytywanie klatek 4K...................... 329
Ręczna regulacja ekspozycji..................... 138
Przeciągnięcie............................................. 67
Ręczna regulacja ostrości......................... 281
Przeglądanie obrazów (przeskok
Ręczny balans według wzorca bieli.......... 100
wyświetlania)..............................................311
Ręczny reset.............................................. 369
Przełącznik trybu ostrości...................... 50, 53
Rozmiar pliku.............................200, 609, 612
Przeskok wyświetlania...............................311
Rozszerzanie punktu AF...................266, 271
Przestrzeń kolorów............................ 117, 343
Rozszerzenie pliku.................................... 371
Przesyłanie obrazów do komputera......... 574
Rozwiązywanie problemów....................... 588
Przycinanie bieli......................................... 309
Przycisk INFO.............................................. 62
Przycisk M-Fn.............................................. 57
Przycisk start AF.......................................... 57
Przycisk trybu.............................................. 57
Przyrosty nastaw ekspozycji..................... 542
Przy zapisie................................................ 205
Punkt AF powiązany z orientacją.............. 299
R
Ramka obszarowego AF...................265, 270
RAW....................................................... 75, 76
S
Sekwencja
AEB (sekwencja naświetlania).............. 155
FEB (Bracketing ekspozycji z lampą).... 186
Sekwencja balansu bieli........................ 103
Serie zdjęć................................................. 144
SERVO...................................................... 263
Servo AF
Filmowy Serwo AF.................286, 291, 292
SERVO................................................... 263
Siła (Ostrość)............................................... 93
641
Skorowidz
Słuchawki................................................... 203
Tryb pomiaru.............................................. 152
Spust migawki.............................................. 56
Tryb synchronizacji.................................... 185
sRGB..........................................................117
Tryb wyzwalania migawki.......................... 144
Standardowe............................................... 89
Tryby fotografowania........................... 70, 188
Standardowe (IPB).................................... 195
[A+] (Inteligenta scena auto)................. 123
Standard TV............................................... 384
Av (preselekcja przysłony AE)............... 136
Strefa czasowa.......................................... 380
BULB (Bulb)........................................... 158
Strefowy AF.......................................266, 271
[C1]/[C2] (własny tryb
Styki lampy błyskowej................................. 31
Styl obrazów....................................88, 92, 95
Sygnał „bip” (sygnał dźwiękowy)............... 386
Sygnał dotyku............................................ 386
Symulacja ekspozycji................................ 120
Synchronizacja z 1 zasłoną....................... 185
Synchronizacja z 2 zasłoną....................... 185
Szczegóły..................................................... 89
Szczegóły (jakość rejestracji obrazów)....... 75
fotografowania)...................................... 417
Fv (Elastyczną preselekcją AE)............. 140
M (ręczna regulacja ekspozycji)............ 138
P (Programowa AE)............................... 132
Tv (Preselekcja czasu).......................... 134
Tv (Preselekcja czasu).............................. 134
Twarz+Śledzenie...............................265, 269
Tworzenie/wybieranie folderu................... 365
U
Szybka seria zdjęć..................................... 144
Uchwyt pionowy......................................... 578
Szybkie nastawy.......................................... 68
UHS.............................................................. 10
Ś
Śledzenie przyspieszania/zwalniania....... 289
Średni (jakość rejestracji obrazów)............. 75
T
Temperatura barwowa............................... 101
Ustawienia domyślne................................ 419
Dostosowywanie operacji...................... 555
Funkcje indywidualne............................ 554
Moje menu............................................. 569
Nastawy lampy....................................... 187
Ustawienia aparatu................................ 419
Własny tryb fotografowania................... 417
Timer pomiarowy........................................119
Ustawienia komunikacji
Tłumik......................................................... 203
bezprzewodowej................................407, 423
Ton koloru.................................................... 93
Ustawienia wyświetlania........................... 403
Tryb błysku................................................. 183
Usuwanie obrazów.................................... 335
Tryb Eco..................................................... 376
Użytkownika................................................. 90
642
Skorowidz
W
Wadliwe działanie...................................... 588
Wielkostrefowy AF.............................267, 271
Wielofunkcyjność......................................... 57
Wizjer
Ekran informacji..................................... 398
Format wyświetlania.............................. 402
Regulacja dioptrii...................................... 54
Wyświetlanie pionowe........................... 399
Wyświetlanie siatki................................. 399
Wizjer wyłączony....................................... 377
Własny tryb fotografowania....................... 417
Wolna seria zdjęć...................................... 145
Wskaźnik poziomu
ekspozycji..................................138, 617, 620
Wybór języka............................................. 383
Wymagane parametry pracy karty.... 197, 611
Wyróżnianie MF......................................... 283
Wysoka rozdzielczość............................... 192
Wysoki Zakres Dynamiki 9 HDR
Wyświetlanie na ekranie
telewizora...........................................324, 333
Zasilanie....................................................... 48
Automatyczne wyłączanie..................... 377
Dane akumulatora.................................. 387
Dostępna liczba zdjęć............................ 608
Ładowanie........................................ 40, 576
Stan akumulatora............................. 49, 387
Stopień zużycia...................................... 387
Zasilanie sieciowe.................................. 582
Zasilanie sieciowe..................................... 582
Zawsze....................................................... 205
Zespolona stabilizacja filmu...................... 221
Zewnętrzna lampa Speedlite 9 Lampa
błyskowa
Złącze cyfrowe.............................32, 348, 574
Złącze PC.................................................. 585
Złącze USB (cyfrowe)..................32, 348, 574
Złącze zdalnego........................................ 174
Złącze zdalnego wyzwalania.............. 32, 176
Zmiana rozmiaru........................................ 345
Zmniejszenie widok................................... 310
Znacznik oceny.......................................... 321
Zwolnij migawkę bez karty.........................118
Wyświetlanie o dużej szybkości................ 149
Wyświetlanie pojedynczego obrazu......... 304
Wyświetlanie siatki............................305, 399
Wyśw. wył.................................................. 377
Z
Zabezpieczenie kabla.................................. 37
Zakres fotografowania............................... 400
Zasilacz...................................................... 583
643
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonia
Europa, Afryka i Bliski Wschód
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandia
Aby uzyskać adres lokalnego biura firmy Canon, skorzystaj z karty gwarancyjnej lub ze strony
internetowej www.canon-europe.com/Support
W krajach europejskich produkt i dołączoną gwarancję dostarcza Canon Europa N.V.
Treść niniejszej instrukcji obsługi jest aktualna wg stanu na czerwiec 2019 r.
Aby uzyskać informacje dotyczące zgodności ze sprzętem wyprodukowanym
po tej dacie, należy skontaktować się z dowolnym punktem serwisowym
firmy Canon. Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć w witrynie
internetowej firmy Canon.
CEL-SX5DA2G4
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising